Page 1

A HISTORIA DOS MEDICI


ExISTEn HISTORIAS InCRIblES E fAnTáSTICAS COMO A quE TIvO lugAR En plEnO REnACEMEnTO En ITAlIA, OnDE un pApA CHEgOu AO pODER DE xEITO CAnTO MEnOS SOSpEITOSO.

AS

ORIxES

DO

MOvEMEnTO

REnACEnTISTA

pODEn

RASTRExARSE DESDE InICIOS DO S. xIv, pRInCIpAlMEnTE nA ESfERA lITERARIA, AínDA quE TAMén xA SE DETECTA DE fORMA InCIpIEnTE AlgunHAS DAS SúAS CARACTERíSTICAS funDAMEnTAIS, COMO O MECEnAzgO, O InTElECTuAlISMO E A CuRIOSIDADE pOlA CulTuRA CláSICA. nO EnTAnTO, MOITOS ASpECTOS DA CulTuRA ITAlIAnA pERMAnECERán nO SEu ESTADO MEDIEvAl E O REnACEMEnTO nOn SE DESEnvOlvERá TOTAlMEnTE ATA fInAIS DE SéCulO. O REnACEMEnTO ITAlIAnO é bEn COñECIDO pOlOS SEuS lOgROS CulTuRAIS. ISTO InClúE CREACIónS lITERARIAS COn


ESCRITORES COMO pETRARCA, CASTIglIOnE, E MAquIAvElO, ObRAS DE ARTE DE MIguEl AnxO E lEOnARDO Dá vInCI, E gRAnDES ObRAS DE ARquITECTuRA, COMO A IgRExA DE SAnTA MARíA DO fIORE En flOREnCIA E A bASílICA DE SAn pEDRO En ROMA. DuRAnTE O SéCulO xIv pRODuCíROnSE unHA SERIE DE CATáSTROfES quE CAuSAROn A RECESIón DA ECOnOMíA EuROpEA: A DEClInACIón DA AgRICulTuRA E AS ETApAS DE fAME, guERRAS InTERnACIOnAIS E pECHADuRA DE RuTAS COMERCIAIS, A pESTE nEgRA... pARADóxICAMEnTE,

AlgúnS

DESTES

DESASTRES

AxuDAROn A ESTAblECER O REnACEMEnTO. A pESTE nEgRA ElIMInOu A un TERzO DA pObOACIón EuROpEA, E A nOvA E MáIS pEquEnA pObOACIón puIDO TER MáIS RIquEzA, ESTAR MEllOR AlIMEnTADA, E DISpOñER DE ExCEDEnTES DE DIñEIRO pARA gASTAR En ARTIgOS DE luxO COMO ObRAS ARTíSTICAS Ou DE ARquITECTuRA. COMO A pESTE bubónICA COMEzOu A DEClInAR A pRInCIpIOS DO SéCulO xv, A DEvASTADA pObOACIón DE EuROpA COMEzOu A CRECER nOvAMEnTE. ESTA nOvA DEMAnDA DE pRODuTOS E SERvIzOS, E O REDuCIDO núMERO DE pERSOAS CApAz DE pROvElOS, puxO á ClASE bAIxA nunHA pOSICIón MáIS fAvORAblE.

ADEMAIS,

ESTA

DEMAnDA

AxuDOu

AO


CRECEMEnTO DOS bAnquEIROS, MERCADORES, E ARTESánS HábIlES. OS HORRORES DA pESTE nEgRA E A ApAREnTE InCApACIDADE DA IgRExA CATólICA pARA pROvER AlIvIO, COnTRIbuIRíA á pERDA DA InfluEnCIA EClESIáSTICA, OuTRA DAS CARACTERíSTICAS DO REnACEMEnTO. TAMén A CREbA DOS bAnCOS DAS fAMIlIAS bARDI E pERuzzI AbRIu AS pORTAS pARA O flORECEMEnTO DOS MéDICI En flOREnCIA. O nORTE DE ITAlIA DIvIDIuSE nun núMERO DE CIDADES ESTADO guERREIRAS, DAS CAlES AS MáIS pODEROSAS ERAn MIlán, flOREnCIA, pISA, SIEnA, xénOvA, fERRARA E vEnECIA. DOuTRA bAnDA, DuRAnTE O AlTO MEDIEvO DéROnSE lOngAS lOITAS DE SupREMACíA EnTRE AS fORzAS DO pApADO E DO SACRO IMpERIO ROMAnO xERMánICO, En quE CADA CIDADE SE AlIAbA CunHA Ou OuTRA fACCIón, E AínDA MOSTRAbA lOITAS InTERnAS EnTRE OS pARTIDARIOS DE AMbOS bAnDOS.


DESDE O SéCulO xIII, pOR MOR DE quE OS ExéRCITOS COMpORíAnSE MAIORMEnTE DE MERCEnARIOS, AS CIDADES ESTADO

pRóSpERAS

pODíAn

DESpREgAR

fORzAS

COnSIDERAblES, MAlIA A SúA bAIxA pObOACIón. OS InICIOS DO REnACEMEnTO MOSTRAROn un CASE COnSTAnTE ESTADO bélICO En MAR E TERRA, MEnTRES AS CIDADES COMpETíAn pOlA pREEMInEnCIA. En TERRA, AS bATAllAS

ERAn

lIbRADAS

pRInCIpAlMEnTE

pOR

MERCEnARIOS COñECIDOS COMO COnDOTTIERI, bAnDAS DE SOlDADOS vInDOS DE TODA EuROpA, xERAlMEnTE lIDERADOS pOR CApITánS ITAlIAnOS. OS MERCEnARIOS nOn DESExAbAn pOñER ExCESIvAMEnTE En RISCO AS SúAS vIDAS, E A guERRA COnvERTEuSE

nunHA

InTERMInAblE

SERIE

DE

SITIOS

E

MAnObRAS. TAMén InTERESAbA AOS MERCEnARIOS DE AMbOS


bAnDOS pROlOngAR O COnflITO, A fIn DE pERMAnECER bAIxO SOlDO. ERAn unHA COnSTAnTE AMEAzA pARA OS SEuS pATRónS, xA quE AnTE unHA EvEnTuAl fAlTA DE pAgO, MOI A MIúDO vOlvíAnSE COnTRA O SEu pROpIO EMplEADOR. RESulTOu ObvIO quE, SI un ESTADO DEpEnDíA EnTEIRAMEnTE DOS SEuS MERCEnARIOS, ESTES ESTARíAn TEnTADOS A fACERSE DO pODER, pOSIbIlIDADE quE SuCEDEu DE fEITO En vARIAS OCASIónS. A fInS DO SéCulO xIv A fAMIlIA MéDICI COnTROlAbA O MAIOR bAnCO DE EuROpA, E un AMplO RAngO DE nEgOCIOS En flOREnCIA E OuTROS lugARES. pASAROn A SER A fAMIlIA gObERnAnTE, pOSICIón quE MAnTERíAn pOlOS SEguInTES TRES SéCulOS. A CIDADE ERA unHA REpúblICA ATA 1537, DATA quE TRADICIOnAlMEnTE MARCA O fIn DO AlTO REnACEMEnTO En flOREnCIA, pERO OS InSTRuMEnTOS DO gObERnO REpublICAnO ESTAbAn fIRMEMEnTE bAIxO COnTROl DOS MéDICI E OS SEuS AlIADOS, ExCEpTO DuRAnTE bREvES InTERvAlOS lOgO DE 1494 E 1527.


En 1469 AS REnDAS DO pODER pASAROn A lOREnzO DE MéDICI, quE SERíA COñECIDO COMO "lOREnzO O MAgnífICO". fOI O pRIMEIRO DA SúA fAMIlIA En SER EDuCADO DESDE IDADE TEMpERá nA TRADICIón HuMAníSTICA E é RECOñECIDO COMO un DOS MáIS IMpORTAnTES MECEnAS DO REnACEMEnTO. COnTInuOu A AlIAnzA COn MIlán, pERO AS RElACIónS CO pApADO EMpEORAROn, ATA quE En 1478, AxEnTES pApAIS AlIADOS COA fAMIlIA pAzzI InTEnTAROn ASASInAlO. AínDA quE O InTEnTO fAllOu, RESulTOu MORTO O SEu IRMán MEnOR xulIAnO, E A SITuACIón COnDuCIu A unHA guERRA COnTRA O pApADO,

ADEMAIS

DE

SERvIR

DE

xuSTIfICACIón

CEnTRAlIzAR AínDA MáIS O pODER En MAnS DE lOREnzO.

pARA

Renacemento  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you