Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 93 (2041) 02.12-04.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Żużlowcy już trenują Wicemistrzowie Polski rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W sobotę przeszli badania wydolnościowe, a we wtorek odbędą pierwszy trening. str. 24

Szukaj w gazecie

Kalendarz na 2009 r.

Listy przynoszące wolność

Wacław Nowak w czasie wojny ukrywał się na strychu leszczyńskiej łaźni. Zginął od kul hitlerowców wydany przez kominiarzy. str. 6

Fot. E.Baldys

Tragedia w leszczyńskiej łaźni

Samochód do wygrania str. 4 Organizatorzy konkursu:

Fot. E.Baldys

Leszczyńskie II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z organizacją Amnesty International. Zorganizowało już happening przeciw karze śmierci (na zdjęciu). Już niedługo odbędzie się Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumień. str. 12-13

Zatrzymano mordercę z Kościana Aresztowano mężczyznę podejrzanego o zamordowanie 56-letniego nauczyciela z Jerki. Próbował zatrzeć ślady czynu i skierować je na inną osobę. str. 9


AKTUALNOŒCI

2

Rz¹d przypilnuje ekspresowej S5 W miniony pi¹tek w Œmiglu premier Donald Tusk otworzy³ boisko sportowe, a w Koœcianie wzi¹³ udzia³ w otwartym spotkaniu z mieszkañcami regionu. Zapewni³ o strategicznym znaczeniu budowy drogi ekspresowej S5 Poznañ-Wroc³aw. – Z tak¹ sam¹ radoœci¹ i nadziej¹ jak wiosn¹ tego roku przyjmowaliœmy rz¹dowy program budowy boisk Orlik 2012, przyjmujemy dziœ premiera tego rz¹du. To dla nas bardzo wa¿ne, bo œwiadczy o tym, ¿e w³adza centralna dostrzega to, co zwyczajni, pracowici ludzie potrafi¹ zrobiæ w swoim najbli¿szym otoczeniu. Jak skutecznie potrafi¹ zmieniaæ swoje ma³e ojczyzny. Dziêkujê, ¿e pan i pañski rz¹d zainicjowa³ ten program budowy boisk w Polsce – powiedzia³ premierowi burmistrz Œmigla Wiktor Snela. Po przeciêciu wstêgi premier Tusk i burmistrz Snela przyst¹pili do wykonywania rzutów karnych. Trzykrotne próby premiera nie powiod³y siê, gdy¿ sporymi umiejêtnoœciami bramkarskimi popisa³ siê Bartosz KaŸmierczak, uczeñ III klasy w Gimnazjum w Œmiglu. Burmistrz mia³ wiêcej szczêœcia. Umieœci³ pi³kê w bramce za pierwszym razem. W Koœcianie premier najpierw odwiedzi³ Warsztaty Terapii Zajêciowej, a nastêpnie w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Oskara Kolberga spotka³ siê z mieszkañcami ziemi koœciañskiej oraz samorz¹dowcami z innych powiatów. Zjechali równie¿ przedstawiciele w³adz ró¿nego szczebla: pos³owie Platformy Obywatelskiej, wojewoda, marsza³ek.

Fot. D. Borowski s Premier Donald Tusk otworzy³ w Œmiglu boisko zbudowane w ramach programu Orlik 2012.

Premier odpowiada³ na liczne pytania dotycz¹ce m.in.: niskich rent i emerytur, przemocy w szko³ach, wynagrodzeñ nauczycieli, rolnictwa, ordynacji wyborczej, stosunków z prezydentem, kandydowania w wyborach prezydenckich, reformy s³u¿by zdrowia czy budowy dróg. Premier Tusk stwierdzi³: – Polska jest dziœ najwiêkszym placem budowy w Europie. Mówi³ o dzia³aniach, podejmowanych w celu budowy autostrad i dróg ekspresowych,

Nowe megane

Min¹³ czas szumnych premier. Pozosta³y dobre kupieckie tradycje, w myœl których m.in. dzia³a leszczyñski salon Renault Smekta³a. Nie czekaj¹c na wytyczne centrali, od soboty prezentuje nowe megane. Ten model zawsze cieszy³ siê wziêciem, stanowi³ nawet 50 procent sprzeda¿y. Auto zupe³nie zmieni³o image. WyraŸnie wysmukla³o, ma szlachetniejsze linie, styliœci upodobnili je do laguny. Tak z zewn¹trz, jak i w kabinie, co z pewnoœci¹ zyska uznanie tradycjonalistów. Nam siê podoba! Wydaje siê to dziwne, ale w porównaniu z poprzednim, doœæ kontrowersyjnie wygl¹daj¹cym, nowe megane ma baga¿nik wiêkszy o 55 litrów. – Poza tym jest lepiej i nowoczeœniej wyposa¿one, na przyk³ad w dwustrefow¹ klimatyzacjê. Wersja z

PREKURSOR

Sierakowo, ul. Morelowa 1 63-900 Rawicz

L

Kurs nauki jazdy kat. B

Zajęcia praktyczne na samochody:

Renault Clio Toyota Yaris Zgłoszenia: 065 546-13-27 0 603 408 050 0 693 708 301

silnikiem 1,6 litra o mocy 110 KM posiada 6-biegow¹ skrzyniê, a na wiosnê bêdzie dostêpna nowoczesna jednostka benzynowa 1,4 o mocy 140

Fot. autor s – Auto otrzyma³o maksymalne noty w teœcie zderzeniowym, ma idealn¹ wysmuk³¹ liniê – podkreœla Justyna Rybacka.

KM, wyposa¿ona w turbosprê¿arkê – relacjonuje Maria Smekta³a, wspó³w³aœcicielka leszczyñskiego salonu. Czytelnikom „ABC” radzimy jednak zwróciæ uwagê na niezwykle istotny, a dopiero podczas weekendu publicznie ujawniony fakt. Nowe megane zdoby³o 5 gwiazdek w teœcie zderzeniowym Euro NCAP z niespotykanym wynikiem 37 pkt na 37 mo¿liwych. Tym samym jest 11. autem francuskiego koncernu tak wysoko „ogwiazdkowanym”. I kolejna rzecz godna przemyœlenia: – Klientom, którzy wczeœniej kupili auto w sieci firmowych salonów Renault, oferujemy rabat lojalnoœciowy w wysokoœci 5000 z³otych. Pod warunkiem, ¿e z³o¿¹ zamówienie najpóŸniej do koñca stycznia 2009 roku – wyjaœnia Justyna Rybacka, specjalistka ds. sprzeda¿y. ZBIGNIEW KORONA

ale tak¿e o drogach gminnych. – Przyjêliœmy projekt budowy dróg lokalnych. Na budowê dróg przeznaczyliœmy 30 miliardów z³otych. To rekord œwiata. – Co z obietnic¹ zmiany ordynacji wyborczej? – zapyta³a jedna z pañ, dodaj¹c: – Nie chcemy w Sejmie ogl¹-

daæ bez przerwy tych samych twarzy! Donald Tusk zapewni³, ¿e ci¹gle jest zwolennikiem okrêgów jednomandatowych, ale jest w tym osamotniony. – Jest pan dzisiaj konkretnym facetem, a myœla³em, ¿e pan jest inny. Trochê ¿a³ujê, ¿e nie g³osowa³em na pana w wyborach prezydenckich. W przysz³oœci jako prezydent nie zrobi pan nic. Wola³bym takiego konkretnego faceta na stanowisku premiera – stwierdzi³ Andrzej Wrzesiñski. Premier za¿artowa³, ¿e gdyby w 2005 roku przegra³ w wyborach prezydenckich jednym g³osem, toby siê cieszy³, ¿e wreszcie znalaz³ tego goœcia, przez którego przegra³. Donald Tusk zreszt¹ wielokrotnie wykazywa³ siê du¿ym poczuciem humoru. Z sali pada³y ostre pytania, nie brakowa³o te¿ gestów sympatii. – Czy móg³bym podejœæ i uœcisn¹æ d³oñ, bo jestem dumny, ¿e mamy takiego premiera, który znajduje dla nas czas – zapyta³ jeden z m³odzieñców i zrealizowa³ swój zamiar. Na konferencji prasowej pytany o budowê drogi ekspresowej S5 premier Tusk zapewni³, ¿e ,,pi¹tka’’ bêdzie zbudowana, gdy¿ jest to inwestycja strategiczna, w zwi¹zku z czym ma szczególny patronat. (dab)

JHISTORIA. 3 grudnia, œroda, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – z cyklu Bli¿ej Dzie³a pokaz XVIII-wiecznej mapy Wielkopolski autorstwa Georgiusa Freudenhammera, astronoma uroczonego we Wschowie. JKONCERT. 5 grudnia, pi¹tek, godz. 19, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – koncert Grzegorz Turnaua i Wojciecha Malajkata. JKONCERT. 7 grudnia, niedziela, godz. 17, hala Trapez w Lesznie – koncert zespo³u Feel. (JAC), lm

Radni zapraszaj¹

Leszczyñscy radni prawicy zapraszaj¹ mieszkañców Zatorza, Gronowa i Zaborowa na spotkanie, w którym udzia³ weŸmie prezydent Leszna Tomasz Malepszy. Odbêdzie siê ono w pi¹tek, 5 grudnia o godz. 18 w sto³ówce Szko³y Podstawowej nr 9. Dotyczyæ bêdzie zadañ, jakie by³y realizowane w tych czêœciach miasta w tym roku i planowane s¹ na rok przysz³y. lm

Pierwsza leszczyñska premiera

15 grudnia odbêdzie siê w Lesznie pierwsza od 80 lat autorska i profesjonalna premiera teatralna. Sztukê na podstawie opowiadania Stanis³awa Grochowiaka wyre¿yseruje Karina Piwowarska, a w styczniowych spektaklach do ekipy aktorów do³¹czy sam mistrz Edward Linde-Lubaszenko. Tego w Lesznie jeszcze nie by³o. Centrum Kultury i Sztuki przygotuje w³asny spektakl, w najbli¿szych miesi¹cach poka¿e go miejscowej publicznoœci, a potem ruszy w tournée po polskich teatrach i festiwalach. Leszczyñski spektakl zostanie te¿ profesjonalnie zarejestrowany, by za jakiœ czas wyemitowa³y go telewizja i radio. Sztukê na podstawie opowiadania leszczyñskiego pisarza zaadaptowa³a i re¿yseruje Karina Piwowarska, córka Rados³awa, re¿ysera „Poci¹gu do Hollywood”. G³ównego bohatera – malarza Tomasza Gordê – zagra Grzegorz Falkowski, aktor Teatru Wybrze¿e w Gdañsku, leszczyñskiej publicznoœci znany z roli w spektaklu „Mojo Mickybo”. Rola dziewczyny przypad³a Barbarze Prokopowicz (Teatr Polski w Poznaniu), Ch³opaka i Diab³a – Piotrowi Wawerowi (Teatr Dramatyczny w Wa³brzychu i Teatr Studio w Warszawie), Kobiety – Irenie Wójcik (tak¿e TD w Wa³brzychu), a Czubka – Micha³owi Kalecie (Teatr Polski w Poznaniu). Tego ostatniego w styczniowych spektaklach zast¹pi prawdopodobnie wielka gwiazda polskiego aktorstwa – Edward Linde-Lubaszenko. Podwójnie zostanie zreszt¹ obsadzonych wiêcej ról, by aktorom – na co dzieñ pracuj¹cym w innych teatrach – zapewniæ mo¿liwoœæ rotacji. – Wszyscy, choæ raczej nieznani widzom telewizyjnym z seriali, s¹ od

lat uznanymi aktorami w teatralnym œwiatku – mówi B³a¿ej Baraniak, dyrektor CKIS. Sztuka powstaje w ramach dotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Projektu Grochowiak” – ca³orocznego cyklu propaguj¹cego twórczoœæ urodzonego w Lesznie prozaika, poety i dramatopisarza. – Myœla³em, ¿e wybór padnie na któryœ z jego dramatów – opowiada B. Baraniak. – Jednak re¿yserka wola³a siêgn¹æ do opowiadania. „Gorda” – to studium alkoholizmu, podró¿ w marzenia, gdzieœ do Leszna, miejsca swojej przesz³oœci. Spektaklowi towarzyszyæ bêdzie muzyka na ¿ywo i wystêpy szansonistki, a profesjonaln¹ scenografiê wykona Katarzyna Paciorek. – W³aœnie jesteœmy na etapie poszukiwania dwóch starych sedesów – œmieje siê B. Baraniak. – Scenografia musi byæ funkcjonalna, taka, ¿eby ³atwo da³o siê j¹ przewoziæ. Spektakl ma byæ bowiem nie tylko promocj¹ twórczoœci Grochowiaka

poœród jego ziomków w Lesznie, ale w ca³ym kraju. Przygotowanie „Gordy” to wstêp do stworzenia w przysz³oœci w Lesznie sta³ej sceny i ekipy teatralnej. – Poza sprowadzaniem przedstawieñ do Leszna chcemy te¿ je produkowaæ – mówi dyrektor CKiS. – Rynek aktorów w Polsce jest du¿y, a wielu z nich chêtnie zostawi na jeden sezon matki, ¿ony, kochanki i przeprowadzi siê do Leszna. To wielka szansa dla naszego miasta. Myœlimy o zatrudnianiu grupy aktorów z dwoma, trzema dochodz¹cymi re¿yserami, którzy przygotowaliby kilka nowych sztuk w ci¹gu roku. „Gorda” ma przetrzeæ szlak, pokazaæ moim pryncypa³om, ¿e powstanie nowej placówki na teatralnej mapie Polski jest mo¿liwe. Spektakl na podstawie opowiadania Grochowiaka bêdzie pierwsz¹ autorsk¹ premier¹ teatraln¹ w Lesznie od 1938 roku, kiedy istnia³ w mieœcie zawodowy teatr. MIROS£AW WLEK£Y

Fot. E. Baldys s W Centrum Kultury i Sztuki trwaj¹ próby. Spektakl pt. „Gorda” zobaczymy w po³owie grudnia.


Wniosek z³o¿ony

Radni powiatu leszczyñskiego podczas sesji jednog³oœnie podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ wspó³finansowania z gmin¹ Rydzyna przebudowy ulic Koœciuszki i Poniatowskiego Rydzynie. Taka decyzja by³a niezbêdna, ¿eby powiat móg³ z³o¿yæ wniosek na dofinansowanie tej inwestycji, które ma wynieœæ a¿ 50 procent. Przedsiêwziêcie bêdzie kosztowa³o 4.400.000 z³. Z rz¹dowego programu ma pochodziæ 2.200.000 z³, a gmina i powiat przeznacz¹ na ten cel po 1.100.000 z³. Przebudowa ulic

wspó³graæ bêdzie z przebudow¹ skrzy¿owania z tras¹ nr 5. Realizowaæ j¹ bêdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Leszczyñski wniosek jest doskonale wkomponowany w za³o¿enia programu, w którym du¿y nacisk k³adzie siê na poprawê bezpieczeñstwa i wspó³pracê pomiêdzy samorz¹dami. Ranking wniosków zostanie przedstawiony ju¿ 6 grudnia. Je¿eli projekt uzyska dofinansowanie, zrealizowany zostanie do listopada przysz³ego roku. (JAC)

AKTUALNOŒCI 3 6 grudnia o godzinie 17 w sali Gminnego Oœrodka Kultury w Lipnie zaœpiewa chór Rapsodia. Koncertem tym uwieñczy 10-lecie swojej dzia³alnoœci.

Rozrywkowo i powa¿nie Chór dzia³a jako sekcja Gminnego Oœrodka Kultury w Lipnie. Jego cz³onkowie nale¿¹ tak¿e do Towarzystwa Œpiewu Rapsodia, któremu prezesuje Józef Staniewski z Gronówka. Takie podwójne zaszeregowanie jest bardzo praktyczne dla funkcjonowania chóru, gdy¿ m.in. poszerza mo¿liwoœci uzyskiwania wsparcia. Chórzyœci spotykaj¹ siê ze swoim dyrygentem Damianem Zieglerem w poniedzia³ki od godz. 18 w Oœrodku Kultury. W minionym okresie æwiczyli nawet 3 razy w tygodniu, ¿eby przygotowaæ repertuar na jubileuszowy koncert. Bêdzie on siê sk³ada³ z dwóch czêœci. W pierwszej Rapsodia zaœpiewa utwory rozrywkowe. W drugiej czêœci zaprezentowane zostan¹ utwory muzyki powa¿nej. Z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego chór wykona „Kyrie” i „Credo” Schuberta oraz

„Ave Verum Corpus” Mozarta. Goœcinnie wyst¹pi leszczyñska sopranistka Iwona Dera, która zaœpiewa utwór „Panis Angelicus”. Koncert potrwa oko³o godzinê, a póŸniej goœcie bêd¹ mieli okazjê obejrzeæ wystawê przedstawiaj¹c¹ minione 10 lat z ¿ycia Rapsodii. A by³o ono niezwykle barwne i ciekawe, gdy¿ chórzyœci prócz tego, ¿e razem œpiewaj¹, staraj¹ siê te¿ wspólnie bawiæ i podró¿owaæ. Zwiedzili ju¿ wiele regionów Polski, a tak¿e S³owacji, Litwy, Bia³orusi, Czech i Ukrainy. W 2002 roku nawi¹zali wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Polaków na Bia³orusi, czego efektem by³o zaproszenie do Lipna chóru Credo ze Slonimia i zespo³u Wiercipiêta z Ejsmont Wielkich. Goœcie zamieszkali u chórzystów, dziêki czemu nawi¹za³a siê bardzo sympatyczna przyjaŸñ. W ubieg³ym roku do grona przyjació³ do³¹czy³ polo-

Kolejarska krew Fot. archiwum s Uczniowie z SP 7 zostali mistrzami Leszna w halowej pi³ce no¿nej szkó³ podstawowych. W finale rozegranym w Trapezie pokonali rówieœników z SP 10, SP 5 i SP 1. W sk³adzie zwyciêskiego zespo³u, prowadzonego przez R. Stañczyka, grali: B. Kajl, D. Grodzki, K. Szczepañski, J. Wydmuch, P. Kozak, D. £agódka, D. Nowak I, D. Nowak II, A. Sieñski, B. Matelski i A. Ksi¹¿kiewicz. (ceg)

Tak¿e Chorwacja

Do trójstronnej wspó³pracy gminy Œwiêciechowa, niemieckiego Grosshabersdorf i francuskiego Aixe-sur-Vienne do³¹czy³a Malinska, chorwacka miejscowoœæ na wyspie Krk. Dotychczasowa wspó³praca opiera³a siê na prywatnych kontaktach nawi¹zanych przez niemieckie i francuskie rodziny w czasie wakacyjnych pobytów w Chorwacji. Podczas niedawnego spotkania roboczego w Niemczech wspólnie zdecydowano, ¿e do wspó³pracy w³¹czony zostanie czwarty partner. W kwietniu przysz³ego roku planowana jest pierwsza wizyta 15-osobowej grupy Chorwatów w Œwiêciechowie. W maju w tym wielonarodowym gronie przygotowana zostanie wystawa rzemieœlnicza w Grosshabersdorf oraz spotkanie w Aixe-sur-Vienne. Z Polski wyjedzie na nie a¿ 50 osób, m.in. jedna z grup Zespo³u Pieœni i Tañca Marynia. Wielkim przedsiêwziêciem jest przygotowanie ksi¹¿ki kucharskiej, która ma zawieraæ najciekawsze

przepisy kulinarne czterech narodowych kuchni. W zwi¹zku z tym w czerwcu zjad¹ siê do Œwiêciechowy kucharze z partnerskich gmin i zaprezentuj¹, jak praktycznie przygotowaæ to, co znajdzie siê w publikacji. Na bardzo ciekawe wakacje szansê ma piêtnaœcioro 13-16-latków z gminy Œwiêciechowa, którzy w sierpniu wyjad¹ na tydzieñ na wyspê Krk, gdzie spotkaj¹ siê z rówieœnikami z Niemiec, Francji i Chorwacji. Tak¿e w Chorwacji pod koniec 2009 roku odbêdzie siê spotkanie robocze, podczas którego opracowany zostanie plan na kolejne 12 miesiêcy. Ostatnim tegorocznym epizodem partnerstwa bêdzie spotkanie na Jarmarku Œwi¹tecznym w Grosshabersdorf, który bêdzie siê odbywa³ od 5 do 8 grudnia. Œwiêciechowê bêdzie reprezentowa³ Zespó³ Œpiewaczy Razem RaŸniej z D³ugich Starych oraz cztery osoby, które przygotuj¹ stoisko z polskimi potrawami, charakterystycznymi dla okresu œwi¹tecznego. (JAC)

Pierwszy w Lesznie Klub Honorowych Dawców Krwi powsta³ przed 36 laty przy wêŸle PKP. W póŸniejszym okresie przyj¹³ imiê doktora Jana Jonstona. Jego cz³onkowie jak co roku spotkali siê na uroczystej akademii w Domu Kultury Kolejarza. Spotkanie mia³o dodatkowy wymiar, gdy¿ obchodzono 50-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz 45-lecie Kolejarskiej S³u¿by Krwi. – Kolejarska S³u¿ba Krwi szybko nabra³a gigantycznego rozmiaru, jest

Si¹d¹ do kopa

W ubieg³ym roku podczas Otwartego Turnieju Gry w Kopa w Œwiêciechowie do stolików siad³o blisko 100 graczy. Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e 6 grudnia podczas szóstej edycji tej imprezy frekwencja bêdzie równie wysoka. Zapisy przyjmuje Samorz¹dowy Oœrodek Kultury w Œwiêciechowie – tel. 065 533-06-91 oraz prezes klubu Kormoran Œwiêciechowa Ryszard P³achta – tel. 0-663731056. Bêdzie mo¿na tak¿e zapisaæ siê przed imprez¹, do godz. 17.30 w œwiêciechowskiej Sali Wiejskiej. Pierwsze rozdanie kart zaplanowano na godz. 18. Rozgrywki potrwaj¹ kilka godzin, dlatego organizatorzy zapewniaj¹ ciep³y posi³ek. Op³atê startow¹ skalkulowano na 15 z³ od gracza. (JAC)

Wyró¿nieni w Lublinie

Wœród 3500 prac nades³anych na fina³ XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Twórczoœci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y „Krajobraz Polski – Tradycje, Wspó³czesnoœæ, Przysz³oœæ” komisja dostrzeg³a tak¿e prace naszych m³odych plastyków.

W gronie wyró¿nionych znalaz³a siê 5-letnia Wiktoria Skórnicka, pracuj¹ca w sekcji Gminnego Oœrodka Kultury w Lipnie pod okiem Miros³awy Wojciechowskiej oraz 11-letnia Sandra Szorc z sekcji prowadzonej przez Jerzego Koprasa w Rydzyñskim Oœrodku Kultury. Ponad-

to do pokonkursowej wystawy zakwalifikowano prace Patrycji Chwastyniak i Hanny Bia³oskórskiej z pracowni Gostyñskiego Oœrodka Kultury Hutnik, w którym instruktorami s¹ Irena Kêdziora i Marek Ratajczyk. (JAC)

bowiem coœ w duszy kolejarza, co sk³ania go do niesienia bezinteresownej pomocy w ka¿dej chwili i w ka¿dej sytuacji – powiedzia³ podczas akademii Jerzy Ca³ujek, jeden z za³o¿ycieli i d³ugoletni prezes Klubu HDK im. Jana Jonstona. Bior¹c pod uwagê, ¿e w organizmie cz³owieka kr¹¿y 5 litrów krwi, wyniki cz³onków klubu s¹ osza³a-

nijny chór Sursum Corda, z którym Rapsodia koncertowa³a wspólnie w Kamieñcu Podolskim na Ukrainie. W maju przysz³ego roku w Lipnie odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Spotkania Chórów Polonijnych, tote¿ ponownie œpiewacy z Rapsodii oka¿¹ swoj¹ wielkopolsk¹ goœcinnoœæ. Doroczn¹ tradycj¹ chóru s¹ biesiady andrzejkowe oraz organizowane wspólnie w Oœrodkiem Kultury majówki w B³otkowie. Wtedy wiêkszoœæ goœci chwyta za œpiewniki i wszyscy doskonale siê bawi¹. W Rapsodii œpiewaj¹ nie tylko mieszkañcy gminy Lipno, ale równie¿ mieszkañcy Leszna i Ziemnic. Chór jest otwarty na przyjêcie nowych cz³onków. Dla tych, którzy maj¹ taki zamiar, decyduj¹cym momentem mo¿e okazaæ siê przybycie na sobotni koncert. (JAC)

miaj¹ce. Absolutnym rekordzist¹ jest Bonifacy Siekierka, który ma na koncie a¿ 78 litrów oddanej krwi, Jerzy Kostrowski odda³ 56 litrów, Stanis³aw Kaczmarek – 44 litry, Jaros³aw Nowak – 35 litrów, a kolejnych 50 osób odda³o powy¿ej 25 litrów. W sumie „cysterna” krwi leszczyñskich kolejarzy ma ju¿ 3100 litrów. Trudno zliczyæ, ilu ludziom uratowa³a ona ¿ycie lub pomog³a powróciæ do zdrowia. Medale z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce wrêczono: Jerzemu Kostrowskiemu, Aleksandrowi Kurtowi (indywidualnie oddawa³ krew ju¿ w 1950 roku), Andrzejowi Rybackiemu, Jerzemu Sypniewskiemu i Stefanowi Wciórce. Ponadto blisko 50 innych osób otrzyma³o okolicznoœciowe dyplomy i podziêkowania. (JAC)

Fot. J. Kuik s Najm³odsze dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie zosta³y uroczyœcie pasowane na przedszkolaków. Wszystkie maluchy otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, które zaraz po ceremonii mog³y pokazaæ rodzicom.

Woda dla inwestorów Niebawem swoj¹ now¹ siedzibê pod Lipnem otworzy centrum dystrybucyjne firmy Katler. Gmina zachêci³a inwestora nie tylko dogodn¹ lokalizacj¹ dzia³ki, ale równie¿ dostêpem do mediów, m.in. zobowi¹za³a siê doprowadziæ wodoci¹g. Jeszcze w grudniu zakoñczone zostanie uk³adanie 1260 metrów sieci. Z tego odcinka wodoci¹gu bêdzie mog³o korzystaæ nie tylko powsta-

j¹ce centrum, ale równie¿ inwestorzy, który w przysz³oœci zdecyduj¹ siê wybudowaæ swoje firmy na terenie pomiêdzy Lipnem a przejazdem kolejowym, po prawej stronie od drogi w kierunku Leszna. Teren nale¿¹cy obecnie do rolników indywidualnych – wed³ug planu zagospodarowania przestrzennego – docelowo s³u¿yæ ma pod drobny przemys³ i us³ugi. (JAC)


4

AKTUALNOŚCI

Brakuje takiego zapachu… W leszczyńskiej lokomotywowni trwa naprawa dwóch parowozów. Tajniki można było zgłębić podczas prezentacji zorganizowanej z okazji Dnia Kolejarza. Po pierwsze Piękna Helena, skonstruowana w 1936 roku w Chrzanowie. – Powstały tylko dwa prototypy, z czego jeden był dodatkowo wyposażony w otulinę aerodynamiczną. Skład razem z wagonami pojechał na międzynarodową wystawę do Paryża, gdzie zdobył złoty medal – tłumaczy Andrzej Tomaszewski, prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei. Karierę lokomotywy przerwała wojna. Jedna z wersji zakłada, że potem trafiła na Białoruś, gdzie została rozebrana na złom. – Co jakiś czas pojawiają się sensacyjne plotki poruszające kolejowy świat, że

ktoś natrafił na jej ślad. Ocalał drugi typ, bez otuliny. To właśnie Piękna Helena, czyli Pm362. W latach 60. jeździła na trasach ostrowskich. – Był taki zwyczaj, że maszyniści nadawali lokomotywom imiona swoich dziewczyn, narzeczonych, żon. Stąd Helena – wyjaśnia A. Tomaszewski. Następnie trafiła do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu w latach 90. wróciła na tory i jest ozdobą niejednej parady. Teraz stoi w Lesznie, gdzie przechodzi częściową naprawę.

▲ Wnętrze zabytkowej lokomotywy - wymarzony plener do zdjęć.

Yu p s t o nowa, ale już dobrze znana marka, jest synonimem niedrogich i modnych ubrań dla młodych oraz dynamicznych kobiet. Yups to sklep z odzieżą, która kreuje gusty współczesnych nastolatek. Bogate kolekcje ubrań wykonane są z najlepszych gatunkowo materiałów. Oferta Yups to szeroki wybór bluzek, różnego rodzaju bluz, swetrów, spodni i kurtek.W obecnych promocjach można nabyc kurtki już od 49,90 zł, swetry od 39,90 zł oraz bluzki od 14,90 zł. Jeśli szukasz własnego oryginalnego stylu oraz niepowtarzalnych wzorów w bardzo atrakcyjnych cenach koniecznie zajrzyj do Yups w Centrum Handlowym Manhattan na pierwszym piętrze.

– Została już pozbawiona poszycia zewnętrznego. Wymieniamy kocioł – informuje Arkadiusz Bartkowiak, pracownik lokomotywowni w Lesznie. Przed nimi jeszcze większe wyzwanie. Po raz pierwszy podjęli się naprawy głównej parowozu Ol49-111. To najbardziej popularny typ wolsztyński. Prace remontowe ruszyły na początku roku. Lokomotywa została już zdemontowana. Tony metalu zdejmowane są za pomocą dźwigów, suwnic, podnośników. Osobno stoją rama parowozu, kocioł, silniki i zestawy kołowe. – Niektóre elementy już zostały zregenerowane, ale większość prac dopiero przed nami – przyznaje A. Bartkowiak. Pojazd ma znów wyjechać w trasę. – Dla mnie ma już wartość muzealną. Tabor powinien być nowoczesny. Ale ludzie mają sentyment do tego, co minęło - komentuje pan Arkadiusz. Potwierdzają to inni. – Przez 15 lat jeździłem parowozem do szkoły i do pracy. Dwa albo trzy razy podróż skończyła się u okulisty, bo kiedy wglądałem przez okno, węglik wpadł mi do oka. Wcale nie było tak komfortowo, ławki były niewygodne i drewniane. Ale jak parę z dymem puścił… to było coś! Dziś już nie ma takiego zapachu – wspomina Wojciech Stachowiak z Nowego Belęcina. Z sentymentem przyszedł zwiedzić lokomotywownię. Ciekawostką jest stojący wewnątrz parowóz towarowy Ty2-1086, który – choć nie jeździ – stale jest użytko-

▲ Leszczyńską lokomotywownię odwiedziło mnóstwo osób. Zarówno dorosłych, jak i dzieci. Fot. 2 x A. Przewoźny

wany. Zimą codziennie jest w nim podtrzymywany ogień, dzięki czemu w lokomotywowni jest ciepło. Wszystkie wspomniane wyżej modele powstały w Polsce. – Kiedyś byliśmy w tej branży potentatem na skalę europejską. Produkowaliśmy wiele lokomotyw na eksport, między innymi do Albanii i Korei. Obecnie nie produkujemy żadnych. A szkoda, bo zawsze mieliśmy dobrych inżynierów i konstruktorów – twierdzi A. Tomaszewski. Do tej pory pracownicy leszczyńskiej lokomotywowni dokonywali bieżących napraw i przeprowadzali przeglądy okresowe. Każda lokomotywa musi go przechodzić co miesiąc. Ponadto po 70 godzinach jazdy odbywa się dodatkowy przegląd kontrolny. Teraz podjęli się gruntownych remontów. Przed nimi m. in. rewizja angielskiego parowozu GWR 5521, ubiegłorocznego zdobywcy pierwszej nagrody na międzynarodowym konkursie w Budapeszcie. KINGA ZYDOROWICZ Więcej zdjęć na www.gazetaabc.pl ►

Bilety dla czytelników Wśród czytelników, którzy wzięli udział w naszej SMS-owej zabawie, komputer wylosował osoby, które otrzymają bilety na dwa koncerty, które odbędą się w Lesznie. Po zaproszenia na występ Grzegorza Turnaua i Wojciecha Malajkata – 5 grudnia o godz. 19 w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego – mogą się zgłosić: Agnieszka Materna z Włoszakowic, Bernadetta Prałat z Bojanowa i Danuta Płóciniczak z Długich Starych. Z kolei bilety na koncert zespołu Feel – 7 grudnia o godz. 17 w Trapezie – otrzymują: Anna Bereta ze Starego Bojanowa, Romana Pitrowska z Włoszakowic, Marlena Stanek z Charbielina, Kamila Basińska z Pomocna, Dorota Kwapisz z Leszna i Angelika Juszczak z Leszna. Zaproszenia można już od dziś odbierać w siedzibie naszej redakcji w Lesznie lm przy ul. Słowiańskiej 63.

Bulwersuje cię jakaś sprawa, z czymś się nie zgadzasz, widzisz coś, czego nie powinno być? Napisz lub zadzwoń do naszej redakcji. Zajmiemy się tym.

Lustro dla kierowców? Na skrzyżowaniu ulic Narutowicza, Marcinkowskiego i Ofiar Katynia powinno zostać zamontowane lustro dla kierowców. Poprawiłoby ono płynność przejazdu w tej części miasta. Szczerze mówiąc mieliśmy nadzieję na wyburzenie narożnej kamienicy, co na pewno poprawiłoby widoczność. Skoro jednak to niemożliwe, warto by było pomyśleć chociaż o lustrze. Czytelniczka z Leszna

Kupony drukować będziemy jeszcze do końca bieżącego roku.

Nadkomisarz Janusz Czarnecki, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie: – Widoczność na tym skrzyżowaniu jest doskonała, a technika jazdy skandaliczna. Lustro w niczym tu nie pomoże. Natężenie ruchu jest bardzo duże, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność. Skrzyżowanie jest specyficzne, droga z pierwszeństwem przejazdu biegnie po łuku. Poza tym są tam ciągi piesze, których nie wyeliminujemy. Rozebranie kamienicy nie poprawiłoby sytuacji, ponieważ kierowcy poruszaliby się tam z nadmierną prędkością. Teraz ruch jest spowolniony. Rafał Bukowski, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie: – Lustra jakiś czas wisiały na tym skrzyżowaniu, ale nie zdawały egzaminów. Widoczność była fatalna. Opr. (kin)


SPRAWY

5

Stypendysta Volkswagena

Przemys³aw Ratajczak z Leszna, student Politechniki Poznañskiej, dosta³ presti¿owe stypendium od Volkswagena. Firma podarowa³a mu czek na 10 tysiêcy z³otych. œrodku sesji egzaminacyjnej. Stypendyst¹ znanego koncernu samochodowego P. Ratajczak zosta³ na inauguracji nowego roku akademickiego. Wtedy z r¹k prezesa Volkswagena Poznañ odebra³ wielki czek na 10.000 z³. Nie wyp³acono mu od razu ca³ej kwoty. Miesiêcznie dostaje po 1000 z³ netto. – Pieni¹dze przeznaczamy g³ównie na mieszkanie – mówi Przemek. Stypendium nie jest obwarowane ¿adnymi warunkami, wiêc mo¿na je wydaæ na dowolny cel i nie trzeba w ¿aden sposób go odrabiaæ. Fundusze z Volkswagena dostaje 8 studentów PP. Podobn¹ pomoc firFot. archiwum ma zaoferowa³a ▲ Przemek Ratajczak tu¿ po odbiorze czeku z Volkswagena. Na uroczystoœæ przysz³a te¿ tak¿e Akademii Ekonomicznej. rodzina studenta. Na zdjêciu ¿ona Monika i syn Antoœ. – Dlaczego sk¹. Studiuje na Wydziale Maszyn nie komórkowym pojawi³o siê po- wybrano w³aœnie mnie? Myœlê, ¿e ³¹czenie z zastrze¿onego numeru. wtedy mia³em najwy¿sz¹ œredni¹ na Roboczych i Transportu na kierunku mechanika i budowa maszyn. Okaza³o siê, ¿e dzwoni³ prodziekan wydziale, a stypendia przyznano Dok³adnie tak jak jego ojciec To- naszego wydzia³u. Prosi³, ¿ebym jednej osobie z ka¿dego wydzia³u – masz Ratajczak, który dziœ prowa- przyniós³ mu swoje CV i wspomnia³ t³umaczy leszczynianin. dzi w Lesznie znan¹ firmê zajmu- o tym stypendium – opowiada. Przemek przygotowuje siê teraz Potem przez kilka miesiêcy nie j¹c¹ siê sprzeda¿¹ i serwisem elekdo pracy magisterskiej. Razem z bardzo mia³ czas o tym myœleæ. Z tronarzêdzi. koleg¹ Nikodemem Wróblem chc¹ Teraz Przemek jest na pi¹tym bardzo wa¿nych powodów rodzinzaprojektowaæ i zbudowaæ stanoroku. Tak jak wszyscy studenci PP, nych. W ¿yciu Przemka i jego wisko dydaktyczne klimatyzacji saktórzy maj¹ œredni¹ powy¿ej 4,0, ¿ony Moniki pojawi³ siê syn Anmochodowej. Nawi¹zali wspó³prakorzysta ze stypendium naukowe- toœ. Urodzi³ siê 31 maja, w samym cê z firm¹ Delphi, która produkuje elementy do takich urz¹dzeñ i ma im sfinansowaæ czêœæ kosztów zwi¹zanych z projektem. W zamian studenci zrobi¹ dla niej jedno taW Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wystąpi: kie stanowisko, drugie zostanie na uczelni, by m³odsi mogli siê na nim uczyæ. – To powa¿ne zadanie, mo¿e w przysz³oœci wystartujemy w konkursie na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ – dodaje Przemek. Bilety w cenie 35 zł Wybra³ studia, które go pasjonumożna kupić w MOK oraz j¹. Tak jak motory. Pierwszy kupi³ Informacji Turystycznej zaraz po maturze. To na nim oœwiadprzy ul. Słowiańskiej. czy³ siê narzeczonej. Poznali siê jeszcze w liceum. Monika, z domu Dla naszych czytelników Szulc, uczy³a siê w „trójce”, domamy 3 podwójne zaproje¿d¿a³a do Leszna z Nowego Belêszenia na kabaret. Rozlocina. Ukoñczy³a polonistykê na Unisujemy je wśród osób, wersytecie Poznañskim. Teraz – ju¿ które przyślą SMS-y na nr we trójkê – mieszkaj¹ w Poznaniu. 7238, a w treści wpiszą: Czy wróc¹ do Leszna? ABC.ANIMRU oraz swoje – Jeszcze nie wiem, to bêdzie zaimię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y le¿a³o od planów zawodowych – czekamy do 3 grudnia. mówi Przemek. Ale najpierw przed Koszt jednej wiadomości nim kolejna sesja i obrona. to 2,44 zł z VAT. LIDIA MATUSZEWSKA Przemek ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 1 w Lesznie. Jak mówi, by³ przeciêtnym uczniem, ale bardzo lubi³ fizykê. Dlatego po maturze wybra³ Politechnikê Poznañ-

go. O mo¿liwoœci uzyskania finansowego wsparcia od Volkswagena dowiedzia³ siê przypadkiem, przed letnimi wakacjami. – Pewnego dnia na moim telefo-

w sobotę, 13 grudnia, o godz. 17 i 20

K ABARET

Ani Mru-Mru

Nowa siedziba banku

Leszczyñski oddzia³ Raiffeisen Banku ma now¹ siedzibê przy ulicy Chrobrego 8. Starania o przeniesienie trwa³y rok.

– Komfort pracy i obs³ugi osób przychodz¹cych do banku jest teraz zupe³nie inny. Doradcy finansowi maj¹ osobne gabinety, a przez to lepsze warunki do rozmów z klientami.

Bardziej przyjazne jest te¿ otoczenie banku – podkreœla Joanna Legutko, dyrektor banku.

(kin) Fot. E. Baldys

Adwentowy jarmark

W sobotê na leszczyñskim rynku rozpocznie siê Jarmark Adwentowy. To najwiêksza plenerowa impreza handlowa w tym roku. Jarmark jest wzorowany na miastach zachodniej Europy, gdzie w³aœnie przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia na rynkach staj¹ kupieckie budki ze smako³ykami.

Jarmark leszczyñski to nie tylko handel, ale i zabawa. Na rynku stanie karuzela, bêd¹ wystêpy, œpiewanie kolêd, wizyta Œwiêtego Miko³aja. Najwiêksz¹ atrakcj¹ pierwszego dnia bêdzie wystêp znanego zespo³u Arka Noego, który na scenie pojawi siê o godz. 18. Wczeœniej, ju¿ od godz. 16, moc niespodzianek dla doros³ych i dla dzieci. W ka¿dym dniu, a¿ do 22 grudnia, bêd¹ siê dzia³y na rynku intere-

suj¹ce rzeczy. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Przypominamy, ¿e na ca³y okres trwania jarmarku przygotowano dwa nowe parkingi. Jeden jest na terenie dawnego Metalplastu (wjazd od ul. Niepodleg³oœci i D¹browskiego), drugi przy Al. Zygmunta Krasiñskiego. Poni¿ej drukujemy kupon, który upowa¿nia do wygrania ciekawych jarmarkowych nagród.

Uwaga! Wielkie losowanie nagród!!! Atrakcyjne gadżety z nowym logo Leszna! Jarmark adwentowy, 6 grudnia 2008 r. Rynek w Lesznie Imię:……………………………………………………………………... Nazwisko:……………………………………………………………….. Adres:……………………………………………………………………. Telefon:………………………………………………………………….. Mail:………………………………………………………………………. Wypełnij kupon i wrzuć do pojemnika ustawionego na małej scenie na Rynku, 6 grudnia w godz. 16.00-17.00. Losowanie odbędzie się o godzinie 17.55.

Przyjdź i wygraj!!! Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o imprezach w regionie drogą elektroniczną. [wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie ustawą z dnia 29.08. 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883, ze zm.)]

…………………………….. (podpis)


SPRAWY

6

Morderstwo w leszczyńskiej łaźni Wacław Nowak próbował przeczekać wojnę na strychu leszczyńskiej łaźni. Zginął od kul hitlerowców, przyłapany przez kominiarzy podczas rutynowej kontroli. Był rok 1943. Wiktoria Talagowa, doświadczona pracownica łaźni miejskiej przy ulicy Lipowej, codziennie rozpala ogień w piecu. O wiele młodsza, dziewiętnastoletnia Anna Błaszczyk, dziś Rogalska, mieszka naprzeciwko. Do pracy ma dosłownie krok, więc często zjawia się w łaźni jako pierwsza. Ostatnio jednak boi się tu przychodzić sama. Cały czas ma w pamięci widok nieznajomego mężczyzny, który pewnego niedzielnego poranka pojawił się przy kotłowni, kiedy łaźnia była jeszcze zamknięta. O tajemniczym gościu opowiada Talagowej. Od jakiegoś czasu obie pracownice zastanawiają też tajemnicze zniknięcia rzeczy niemieckich żołnierzy. W czasie wojny Niemcy przychodzą się tu zrelaksować. Korzystają z drewnianej balii, torfowych kąpieli w szarej kamiennej wannie, a nawet lampy do opalania. Niemcy czekają w poczekalni,

Polacy, którym też pozwala się na korzystanie z łaźni – w kotłowni. Jedni nie widzą drugich, a Talagowa sprytnie wpuszcza do środka po dwóch swoich i tylko jednego Niemca. Obcokrajowcom zdarza się zostawiać w łaźni swoje rzeczy. Przeważnie jest to mydło, nieraz

W Anna Rogalska pamięta tamte dni. W tle budynek dawnej łaźni.

Fot. E. Baldys

ni. Dwudziestoparolatek jest wciąż nia. O wiele mniej problemów ma z ręcznik, rzadziej sprzęt do golenia. kawalerem. Nikt o niego specjalnie utrzymaniem higieny. Późno w nocy Niektóre z nich czasami przepadają nie dopytuje. Większość myśli, że albo wcześnie rano schodzi do łaźni. jak kamień w wodę. wyjechał poza miasto. Co jakiś czas zabiera pozostawiane – Niemcy nieraz pytali o zguby, Na strych wciąga się po linie. Na przez Niemców mydło, szampon, a a my starałyśmy się im po niemiezewnątrz wychodzi rzadko, zazwynawet ręcznik. cku wytłumaczyć, że nie mamy nic Talagowa z Błaszczykową krząwspólnego z ich zaginięciem – opo- czaj w nocy w poszukiwaniu jedzewiada po latach wciąż mieszkająca w Lesznie Anna Rogalska, z domu Błaszczyk. W tym czasie Wacław Nowak na niewielkim strychu, na tyłach łaźni nad kotłownią, przygotowuje na kuchence ciepłą strawę. Jego brat Jan, po wojnie twórca drużyny hokejowej w Zaborowie, walczył we wrześniu 1939 roku w obronie Warszawy. Drugi – Kazimierz – rok później weźmie udział w Powstaniu Warszawskim. Wacław przed wojną pracuje jako szklarz, po godzinach konstruuje skrzypce. W czasie wojny nie chce pracować Fot. archiwum dla Niemców, więc Wacław Nowak ( z prawej) z bratem Janem i matką podczas pogrzebu ojca. ukrywa się na strychu łaźtają się po łaźni. Wpuszczają do środka kominiarzy. Mężczyźni podczas rutynowej kontroli kotłowni natykają się na Nowaka i informują o tym niemiecką kierowniczkę łaźni. Już po chwili pojawiają się w niej umundurowani Niemcy. Eugeniusz Stróżycki pracujący w piekarni naprzeciwko widzi biegnących policjantów. Kilka sekund później wpadają do łaźni. Wacław Nowak spłoszony wydostaje się ze strychu i kieruje w stronę ogrodu pana Walorskiego. Już przeskakuje płot, kiedy dosięgają go niemieckie kule. Anna Rogalska idzie zobaczyć trupa. Dopiero wtedy dowiaduje się, że był Polakiem. Płacze. Przez następny tydzień nie może zasnąć. Tego samego dnia po zastrzelonego przyjeżdża wóz. Zostaje pogrzebany na cmentarzu parafialnym w Lesznie.

MIROSŁAW WLEKŁY


INICJATYWY

Fundacja dla gimnazjalistów Maksymilian Duda mia³ zaledwie osiemnaœcie lat, jak zgin¹³ w wypadku samochodowym. To by³o w 2002 roku. Wkrótce potem jego bracia Maciej, Marcin i siostra Bogna za³o¿yli charytatywn¹ fundacjê. Nazwali j¹ jego imieniem. Pamiêæ brata szanuj¹, pomagaj¹c innym m³odym ludziom. Pieni¹dze dla fundacji przekazywa³a do tej pory i bêdzie przekazywa³a nadal spó³ka gie³dowa Polski Koncern Miêsny Duda z Gr¹bkowa. Cz³onkowie rodziny Duda za³o¿yli przed laty firmê, kieruj¹ jej zarz¹dem, zgodzili siê, by PKM by³ g³ównym donatorem fundacji. W tym roku po raz pierwszy fundacja chce zarabiaæ równie¿ w inny sposób. Sprzedaj¹c kalendarze i kartki œwi¹teczne. Nasza redakcja oferuje swoj¹ pomoc. Co zrobi³a do tej pory Fundacja PKM Duda im. Maksymiliana Duda? Przede wszystkim pomaga szko³om i samym uczniom. Jednorazowa okazjonalna pomoc to wspieranie inicjatyw kulturalnych, dru¿yn sportowych, zakup ksi¹¿ek, podrêczników, komputerów, sprzêtu audiowizualnego. Ponad 30 uczniów objêtych jest sta³¹ pomoc¹ stypendialn¹. Dzieci

ojciec zgin¹³ w wypadku samochodowym. Okaza³o siê, ¿e s¹ bardzo dobrymi uczennicami, maj¹ œredni¹ powy¿ej 5,5. Ostatnio z proœb¹ o stypendium dla jednego ch³opca wyst¹pi³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Uczeñ bardzo dobrze siê uczy, dosta³ siê na medycynê, ale ma skomplikowan¹ i z³¹ sytuacjê rodzinn¹. Potrzebuje pomocy, choæ nigdy o pomoc nie prosi³. Oczywiœcie przyznaliœmy mu stypendium. Ten kr¹g obdarowanych znacznie siê rozszerzy³ w tym roku. Fundacja og³osi³a program „Moja szko³a”, w

7

ramach którego szko³y podstawowe i gimnazja otrzymuj¹ pieni¹dze na zorganizowanie ciekawych zajêæ pozalekcyjnych oraz realizowanie innych przedsiêwziêæ zg³oszonych indywidualnie. Z projektu skorzysta³o ju¿ dziesiêæ szkó³. Kolejne wnioski s¹ rozpatrywane. Fundacja chce przekazaæ na te projekty w sumie 100.000 z³otych. Obecnie fundacja proponuje sprzeda¿ kart œwi¹tecznych i kalendarzy na przysz³y rok. S¹ ³adne, atrakcyjnie wydrukowane, oczywiœcie zdobi¹ je wizerunki dzieci. Ca³kowity dochód z tej sprzeda¿y zostanie przekazany na Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, bo – zdaniem fundacji – jest to najlepsza organizacja pomagaj¹ca dzieciom. (an)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

„EDYTOR” Waldemar Hajnsz s Kartka œwi¹teczna zaprojektowana przez Bogdana Marciniaka.

pochodz¹ najczêœciej ze œrodowiska wiejskiego, z ma³orolnych gospodarstw, ale dziêki swojej pracowitoœci i zdolnoœciom osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki w nauce. – To m³odzie¿, która ma œredni¹ ocen grubo powy¿ej piêciu – mówi nam Bogna Duda-Jankowiak, przewodnicz¹ca Rady Fundacji. – Chcemy wspieraæ tych uczniów, by

wiedzieli, ¿e maj¹ realne szanse na studia, na zdobycie swojego godnego miejsca w spo³eczeñstwie. Uczniów typuj¹ do fundacji szko³y i inne organizacje. Bywa, ¿e o stypendium prosz¹ sami m³odzi ludzie. – Czasami mamy do czynienia z prawdziwymi dramatami – mówi pani Bogna. – Stypendium otrzymuj¹ na przyk³ad dwie siostry, których

64-100 Leszno ul. Kilińskiego 4 tel. 065 529-56-01, 0 510 237 155, 0 509 808 340

przyjmuje zapisy na kurs dla osób chcących uzyskać uprawnienia

Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę podestów ruchomych przejezdnych (samojezdnych i wolnobieżnych) oraz żurawi samochodowych.

ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonów: 065 5295601 lub kom. 510237155 lub 509808340


8

OBOK PRAWA

W koĹ„cu wpadli Rawicka policja zĹ‚apaĹ‚a sprawcĂłw wĹ‚amania do mieszkania w GoĹ‚aszynie. SÄ… nimi dwaj mieszkaĹ„cy wsi. Na koncie majÄ… teĹź inne kradzieĹźe. Na poczÄ…tku wrzeĹ›nia sprawcy skradli z domu sprzÄ™t radiowo-telewizyjny i inne przedmioty warte 880 zĹ‚. JuĹź pewnie myĹ›leli, Ĺźe im siÄ™ upiekĹ‚o. Policja nie daĹ‚a jednak za wygranÄ…. – Sprawcy majÄ… 32 i 33 lata – mĂłwi Beata Jarczewska, oďŹ cer prasowy KPP w Rawiczu. – Byli juĹź przez nas notowani. OdzyskaliĹ›my część skradzionego sprzÄ™tu. MęşczyĹşni nie powiedzieli, co zrobili z resztÄ… Ĺ‚upĂłw. Podczas przesĹ‚uchania odmĂłwili skĹ‚adania wyjaĹ›nieĹ„. MajÄ… jednak przedstawione zarzuty. Policja udowodniĹ‚a teĹź sprawcom kilka kradzieĹźy, ktĂłrych dokonali w ďŹ rmie, w ktĂłrej pracowali. W ciÄ…gu 5 miesiÄ™cy wynieĹ›li z zakĹ‚adu w GoĹ‚aszynie okoĹ‚o czterdziestu 20kilogramowych workĂłw paszy dla... koni wyĹ›cigowych wartych 1300 zĹ‚.

Fot. E. Baldys ▲Ile trzeba włoşyć siły, by na odcinku kilkuset metrów przewrócić wszystkie kosze na śmieci, stojące na solidnej betonowej podstawie. Efekt tej pracy moşna było „podziwiać� w poniedziałkowy poranek na ul. Kurpińskiego w Lesznie. POLICJA

997

– Ustaliliśmy pasera, który kupił paszę od złodziei – dodaje B. Jarczewska. – To 26-letni mieszkaniec Rawicza. Wiedział, şe towar pochodzi z kradzieşy. Temu męşczyźnie takşe postawiliśmy zarzut. Od sprawców odzyskaliśmy około 20 worków paszy. Włamywacze dostali policyjne dozory. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. J.W.

Sprawcy wĹ‚amali siÄ™ do biurowca ďŹ rmy nocÄ… z 26 na 27 listopada, wypychajÄ…c siĹ‚Ä… skrzydĹ‚o okna na parterze budynku. SzukajÄ…c pieniÄ™dzy wyĹ‚amali, Ĺ‚omem drzwi do

W piÄ…tek na ul. 17 Stycznia w Rawiczu okradziony zostaĹ‚ 77-letni mieszkaniec miasta. ZĹ‚odziej zaczepiĹ‚ staruszka, kiedy ten wyszedĹ‚ z banku, w ktĂłrym wypĹ‚aciĹ‚ pieniÄ…dze. Prawdopodobnie wczeĹ›niej obserwowaĹ‚ swojÄ… oďŹ arÄ™. ZagadujÄ…c rawiczanina, powiedziaĹ‚, Ĺźe jest byĹ‚ym listonoszem z MasĹ‚owa. MĂłwiĹ‚, Ĺźe na deptaku rozdawane sÄ… bezpĹ‚atnie ciĹ›nieniomierze. PowiedziaĹ‚, Ĺźe zaprowadzi go w to miejsce. Po drodze go zagadywaĹ‚ i uĹ›piĹ‚ jego czujność. W pewnym momencie niby przypadkowo... poplamiĹ‚ jego ubranie kremem. Natychmiast zaoferowaĹ‚ pomoc, przepraszajÄ…c za swoje ,,gapiostwo’’ zaczÄ…Ĺ‚ wycierać pĹ‚aszcz oďŹ ary, a przy okazji niepostrzeĹźenie wyciÄ…gnÄ…Ĺ‚ z kieszeni staruszka portfel, w ktĂłrym ten miaĹ‚ 1500 zĹ‚. Jeszcze raz przeprosiĹ‚ za incydent i zniknÄ…Ĺ‚ z Ĺ‚upem. Mieszkaniec Rawicza dopiero po jakimĹ› czasie zorientowaĹ‚ siÄ™, Ĺźe zostaĹ‚ okradziony. ZgĹ‚osiĹ‚ siÄ™ na policjÄ™, ale po zĹ‚odzieju nie byĹ‚o juĹź Ĺ›ladu. – Dysponujemy rysopisem sprawcy kradzieĹźy – mĂłwi Beata Jarczewska, oďŹ cer prasowy KPP w Rawiczu. – MiaĹ‚ z wyglÄ…du okoĹ‚o 40-45 lat. ByĹ‚ niewysoki, Ĺ›redniej budowy ciaĹ‚a, miaĹ‚ szczupĹ‚Ä… twarz, krĂłtkie, ciemne wĹ‚osy. NosiĹ‚ niebieskÄ… kurtkÄ™ z biaĹ‚ym pasem i czapkÄ™ z daszkiem w tym samym kolorze. Do kieszonkowej kradzieĹźy doszĹ‚o teĹź na rawickim targowisku, gdzie podczas zakupĂłw portfel ze

zatrzymaĹ‚a w bezpoĹ›rednim poĹ›cigu 21-letniego leszczynianina, ktĂłry skradĹ‚ upominki za 319 zĹ‚. LESZNO. Podczas weekendu leszczyĹ„ska policja zatrzymaĹ‚a 5 nietrzeĹşwych kierowcĂłw. RekordzistÄ… byĹ‚ mieszkaniec WĹ‚oszakowic, ktĂłrego zatrzymano w piÄ…tek na ul. UĹ‚aĹ„skiej w ĹšwiÄ™ciechowie. MiaĹ‚ w wydychanym powietrzu 1,98 promila alkoholu. KOĹšCIAN. W sobotÄ™ ktoĹ› wĹ‚amaĹ‚ siÄ™ do domu przy ul. Bocznej w KoĹ›cianie. ZĹ‚odziej zabraĹ‚ pieniÄ…dze, biĹźuteriÄ™ i komputer. Straty to okoĹ‚o 20.000 zĹ‚. CHORYĹƒ. W poniedziaĹ‚ek rano kierujÄ…cy oplem corsa najprawdopodobniej nie dostosowaĹ‚ prÄ™dkoĹ›ci do warunkĂłw panujÄ…cych na drodze, wyleciaĹ‚ z niej i dachowaĹ‚. DoznaĹ‚ niegroĹşnego urazu gĹ‚owy. GOSTYĹƒ. W czwartek na ul. PoznaĹ„skiej kierujÄ…cy volkswagenem transporterem 59-letni Bogdan M. z gminy Krobia wjechaĹ‚ w maĹ‚ĹźeĹ„stwo, ktĂłre przechodziĹ‚o po pasach. 74-letnia Teresa A., mieszkanka Gostynia, ma liczne zĹ‚amania. Jej 77- letni mÄ…Ĺź Stefan A. wyszedĹ‚ z wypadku bez szwanku. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeĹşwi. J.W., (luk), ES

150 zĹ‚ straciĹ‚ 75-letni mieszkaniec miasta. Męşczyzna nawet nie zauwaĹźyĹ‚, kto mu go wyciÄ…gnÄ…Ĺ‚. Niebawem Ĺ›wiÄ™ta, na ulicach i w sklepach zrobi siÄ™ wiÄ™kszy ruch. Policja apeluje o ostroĹźność, pilnowanie swoich rzeczy i przestrzega przed zĹ‚odziejami, ktĂłrzy w tym gorÄ…czkowym okresie częściej upatrujÄ… oďŹ ar i okazji do obĹ‚owienia siÄ™ cudzym kosztem. Oni teĹź chcÄ… zarobić na Ĺ›wiÄ™ta... J.W.

PoraĹźone prÄ…dem W jednym z gospodarstw rolnych w Strzelcach Wielkich padĹ‚o pięć krĂłw poraĹźonych prÄ…dem. Do zdarzenia doszĹ‚o w sobotÄ™ późnym wieczorem. Kierowca kombajnu do zbierania burakĂłw, przejeĹźdĹźajÄ…c z jednego pola na drugie, zahaczyĹ‚ maszynÄ… o liniÄ™ elektrycznÄ…. Przewody spadĹ‚y i spowodowaĹ‚y spiÄ™cie. Na skutek tego poraĹźonych prÄ…dem zostaĹ‚o pięć krĂłw z gospodarstwa sÄ…siadujÄ…cego z polem. Kombajn byĹ‚ wĹ‚asnoĹ›ciÄ… ďŹ rmy transportowo-usĹ‚ugowej w Gostyniu. Jego kierowca zostaĹ‚ ukarany mandatem. ZwierzÄ™ta zostanÄ… zutylizowane. ES

ZaginÄ…Ĺ‚

pomieszczeĹ„ biurowych. Uszkodzili teĹź zamki w kilku drzwiach i splÄ…drowali biura. W jednym z pomieszczeĹ„ przestÄ™pcy znaleĹşli metalowÄ… kasetkÄ™, ktĂłrÄ… otworzyli za pomocÄ… nieustalonego narzÄ™dzia. ZnajdowaĹ‚o siÄ™ w niej 150 zĹ‚, ktĂłre skradli. Straty, spowodowane gĹ‚Ăłwnie zdemolowaniem pomieszczeĹ„, wynoszÄ… ponad 7000 zĹ‚. Obiekt ďŹ rmy chroniony jest caĹ‚odobowo przez jednÄ… z ďŹ rm ochroniarskich. Pracownik, ktĂłry go pilnowaĹ‚ tej nocy, niczego jednak nie zauwaĹźyĹ‚. – TĹ‚umaczyĹ‚, Ĺźe wykonuje wiele innych zadaĹ„, oprĂłcz chronienia obiektu – mĂłwi Sebastian Myszkiewicz z KPP w Gostyniu. – MiÄ™dzy innymi rejestruje osoby wchodzÄ…ce i wychodzÄ…ce z ďŹ rmy, wpuszcza samochody, ktĂłre przyjeĹźdĹźajÄ… po towar i z nim wyjeĹźdĹźajÄ…. MĂłgĹ‚ wiÄ™c w tym czasie nie zauwaĹźyć sprawcĂłw kradzieĹźy. Policja nie wyklucza, Ĺźe wĹ‚amania mogli dokonać ci sami sprawcy, ktĂłrzy 17 listopada okradli firmÄ™ przy ul. PoznaĹ„skiej w Gostyniu. WĂłwczas z metalowej szafy udaĹ‚o im siÄ™ ukraść 4000 zĹ‚.

Policjanci z Gostynia poszukują 36-letniego Błaşeja Szafraniaka, mieszkańca miasta. Męşczyzna wyszedł z domu 23 listopada po południu. – Dotychczas nie powrócił ani nie dał znaku şycia rodzinie – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Wcześniej zdarzało mu się wyjść na kilka dni z domu, jednak nigdy na tak długo. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie dopiero w piątek. Zaginiony ma około180 cm wzrostu, 90 kg wagi, jest szczupłej budowy ciała. Włosy ma krótkie, proste, ciemne. Oczy niebieskie, twarz owalną, uszy przylegające, nos prosty średni. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną, krótką kurtkę z kreszu, czarny golf, szarozielone spodnie sztruksowe, czarne buty adidasy, szare rękawiczki i ciemną czapkę. Na szyi miał zawieszony srebrny łańcuszek, na palcu prawej dłoni srebrny, okrągły róşaniec. Wszystkie osoby mogące udzielić informacji dotyczących zaginionego proszone są o kontakt z KPP w Gostyniu, tel. 065 575-82-00 lub 065 575-82-09 albo 997 i 112. ES

ES

Fot. archiwum

Demolka włamywaczy

Zarobić na święta

Policja zanotowała

RAWICZ. Nieznany sprawcy zarysował ostrym narzędziem karoserię volkswagena golfa zaparkowanego na ul. Rolniczej. Właściciel auta, mieszkaniec Bronikowa, wycenił straty na 1200 zł. RAWICZ. Nieznany sprawca ukradł boczne lusterko od opla astry zaparkowanego na placu Wolności. Właściciel auta wycenił straty na 150 zł. RAWICZ. W Kauflandzie zatrzymano mieszkańców Witaszyc: dwie kobiety w wieku 30 i 33 lat oraz 30-letniego męşczyznę. Ukradli artykuły spoşywcze i przemysłowe wartości prawie 400 zł. Wszyscy dostali mandaty po 500 zł. LESZNO. W piątek pomiędzy godz. 10.30 a 13.30 z terenu budowy domu jednorodzinnego przy ul. Cypryjskiej ktoś ukradł walizkę, w której znajdował się m. in. młot udarowy. Straty to 1800 zł. LESZNO. Tego samego dnia pomiędzy godz. 13.30 a 16 w sklepie z odzieşą uşywaną przy ul. Niepodległości złodziej wykorzystał nieuwagę mieszkanki Leszna i z torebki ukradł jej dokumenty osobiste, kartę płatniczą i 100 zł. LESZNO. W niedzielę około godz. 15 policja razem z właścicielem sklepu z wyrobami tytoniowymi

Nieznani sprawcy wĹ‚amali siÄ™ do jednej z ďŹ rm w Piaskach. Skradli zaledwie 150 zĹ‚, jednak straty, jakich przy okazji dokonali, wynoszÄ… ponad 7000 zĹ‚. ZĹ‚odzieje weszli i wyszli z ďŹ rmy niezauwaĹźeni przez pracownika ochrony.

Poszukiwana nie Ĺźyje W lasku miÄ™dzy Karcem a Sarbinowem znaleziono ciaĹ‚o Alicji Mendyki z Ziemlina. ZaginiÄ™cie 49-letniej kobiety rodzina zgĹ‚osiĹ‚a 20 listopada. Na 28 listopada wyznaczono akcjÄ™ poszukiwawczÄ… policjantĂłw i straĹźakĂłw. – Jako pierwszy sprawdzono teren miÄ™dzy Karcem a Sarbinowem i tam natraďŹ ono na ciaĹ‚o zaginionej – wyjaĹ›nia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Jej

zwłoki znajdowały się w lasku, około 20 metrów od drogi polnej. Po wstępnych oględzinach policja wykluczyła, şe do śmierci kobiety mogły się przyczynić osoby trzecie, jednak ostatecznie moşe to potwierdzić sekcja zwłok, zlecona przez prokuratora. Kobieta nie şyła prawdopodobnie od kilku dni. Na razie nie wiadomo, co się z nią działo od czasu zaginięcia. ES

Kara jak marzenie? – Taaa... Moşe być... – powiedział zadowolony Zbigniew G., gdy sąd skazywał go w piątek na półtora roku więzienia za pobicie i zniewaşenie policjantów. 27-letni poznaniak dopuścił się tych czynów kilka miesięcy temu, na rozprawie w sądzie w Lesznie. Odpowiadał wtedy za oplucie sędziego i prokuratora z Rawicza. Złoşył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a kiedy sąd juş go skazał i odczytywał uzasadnienie wyroku, męşczyzna wpadł w szał. Zwymyślał jednego z policjantów, a później uderzył go rękami zakutymi w kajdanki prosto w klatkę piersiową. Gdy został wyprowadzony na korytarz, przyłoşył na dokładkę drugiemu funkcjonariuszowi, rozcinając mu łuk brwiowy. Dopiero po tym incydencie został obezwładniony, zapakowany w auto i przetransportowany do Zakładu Karnego w Rawiczu, skąd go wcześniej przywieziono. Zajście obserwowali obecni na sali rozpraw: sędzia, prokurator i protokolantka. Zdaniem obu pokrzywdzonych policjantów, reakcja Zbigniewa G. na kwietniowy wyrok wyglądała tak jakby był on głęboko niezadowolony

▲Zbigniew G. ma status niebezpiecznego więźnia.

ze zbyt niskiego wymiaru kary. Oskarşony ma status niebezpiecznego więźnia, więc na piątkową rozprawę przyjechał do sądu ubrany w jaskrawy czerwony uniform. Na nogi i ręce załoşono mu kajdany. Zbigniew G. po raz kolejny postanowił dobrowolnie poddać się karze. Na pytanie sądu, czy przyznaje się

do zarzucanego mu czynu, odpowiedziaĹ‚ krĂłtko: „Jak byĹ‚o powiedziane, tak jestâ€?. KarÄ™ półtora roku bezwzglÄ™dnej odsiadki skwitowaĹ‚ natomiast sĹ‚owami: „Taaa... MoĹźe być...â€?. Tym razem rozprawa zakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ bez oďŹ ar. Wyrok jest nieprawomocny. Tekst i fot. (luk)


9

OBOK PRAWA

Zatrzymano mordercę z Kościana 44-letni mieszkaniec Kościana jest podejrzany o zabójstwo 56-letniego nauczyciela z Jerki. Mężczyzna tuż po dokonaniu zbrodni miał odwiedzić niczego nieświadomą znajomą i wypić z nią kawę. Tydzień temu, w niedzielę wieczorem, mieszkańcy kamienicy przy ul. Bączkowskiego w Kościanie powiadomili straż pożarną, że w mieszkaniu nauczyciela Jerzego Ch. dzieje się coś niedobrego. Sąsiada nie widzieli od 2 dni. Zaniepokoiło ich, że nigdzie nie wyjeżdża samochodem, podejrzany wydawał im się też zapach spalenizny, dochodzący z kratki wentylacyjnej. Strażacy razem z policjantami weszli do mieszkania wyłamując drzwi. W środku dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z pokoi leżało częściowo przykryte i nadpalone ciało 56-latka.

Morderstwo zamiast pożaru Przeprowadzona w poniedziałek sekcja zwłok Jerzego Ch. wykazała, że stracił życie na skutek przestępstwa. Następnego dnia w mieszkaniu pracowali już technicy kryminalistyczni i biegły z zakresu pożarnictwa. Ani policja, ani prokuratura nie chciały potwierdzić oficjalnie, czy przy Bączkowskiego doszło do zabójstwa. Komunikat w tej sprawie wydano dopiero w piątek rano. – Po trzech dobach intensywnych prac na miejscu zdarzenia, wykorzystując nowoczesne metody kryminalistyczne, zatrzymaliśmy w środę osobę podejrzaną w tej sprawie. To 44-letni mieszkaniec Kościana. Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa – poinformował Przemysław Mieloch z KPP w Kościanie. Nie chciał jednak zdradzić, czy policja planuje dalsze zatrzymania w związku z tym zdarzeniem. W sobotę Sąd Rejonowy w Kościanie aresztował 44-letniego mężczyznę na 3 miesiące. Przyznał się on do popełnienia zbrodni i dokładnie opisał jej okoliczności.

Razem piliśmy kawę Zabójca wytypowany przez śled-

czych mieszka niedaleko swojej ofiary. – Widziałam, jak w środę wieczorem policja wyprowadzała go z domu zakutego w kajdanki. W czwartek była tu wizja lokalna. Nic przyjemnego. Do teraz nie mogę dojść do siebie – opowiada jedna z kobiet. Z podejrzanym o zabójstwo znała się od dziecka. Przychodził do niej w odwiedziny, był też w niedzielę wieczorem. – Przyniósł kawę, normalnie rozmawiał, śmiał się. Kiedy razem siedzieliśmy, przyjechała policja i straż pożarna. Wtedy dowiedzieliśmy się, że Jurek nie żyje, bo uległ zaczadzeniu we własnym mieszkaniu. Nie myślałam, że to on mógł zabić – dodaje, chwilę się zastanawia i pokazuje tapczan: – Tamtego wieczoru siedział tam, gdzie pan. A za ścianą leżał trup...

Chciał zatrzeć ślady? Jak twierdzi jedno z naszych źródeł, Jerzy Ch. zginął nie w niedzielę wieczorem, lecz nawet 2 dni wcześniej. Jego oprawca po tym, jak zadał mu nożem kilka ran kłutych, miał zabrać klucze do mieszkania i wrócić tam dzień po zabójstwie. Zwłoki umył, a następnie przebrał w świeże rzeczy. Mówi się również, że tuż po zdarzeniu zabójca wdepnął w krew spływającą na podłogę i poszedł pod mieszkanie jednego z sąsiadów zamordowanego 56-latka, który w przeszłości wchodził w konflikt z prawem. W ten sposób miał próbować zrzucić na niego wszelkie podejrzenia.

Szkoła w szoku – Do mojej świadomości nie dotarło jeszcze, że Jurek może nie żyć, że jakiś drań go zamordował. Wydaje mi się, że on lada dzień pojawi się tu i będzie z nami rozmawiał – cedzi

▲Do morderstwa doszło w kamienicy przy ul. Bączkowskiego. 44-letni mężczyzna podejrzany o zabójstwo mieszkał niedaleko swojej ofiary.

słowa Czesław Janikowski, wicedyrektor Zespołu Szkół w Jerce. Jest wstrząśnięty tragedią. Dowiedział się o niej w poniedziałek rano. – Jurek długo nie przyjeżdżał, więc myśleliśmy, że może spóźni się, bo na drodze są trudne warunki. Czekaliśmy na niego. Nagle dzwoni znajomy i mówi, że on się spalił – mówi. Zamordowany Jerzy Ch. pracował w szkole przez 15 lat. Był cenionym pedagogiem, lubianym przez uczniów i pracowników szkoły. – Mieliśmy razem opracowywać monografię szkoły. Już nie zdążył... – dodaje Cz. Janikowski. Tekst i fot. ŁUKASZ DOMAGAŁA

Od oszustwa do gróźb Rawiccy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą ustalili sprawców wyłudzenia kredytu na zakup laptopa. Są nimi czterej mieszkańcy Dolnego Śląska. Sprawa miała początek już kilka miesięcy temu. Można powiedzieć, że oszuści wpadli na własne życzenie. W maju tego roku 19-letni Kamil B. z gminy Oborniki Śląskie powiadomił policję, że nieznana mu osoba wzięła na jego nazwisko w jednym z rawickich sklepów kredyt na zakup laptopa o wartości 2600 zł. Przyglądając się sprawie bliżej, stróże prawa ustalili, że mężczyzna kłamie, a wszystko przedstawiało się zupełnie inaczej. Okazało się, że Kamil B. został namówiony przez swojego kolegę, 27-letniego Łukasza P. z tej samej gminy, do zakupu laptopa na kredyt, wiedząc, że nie będzie w stanie go spłacać. – Kamil B. w rzeczywistości wziął kredyt na swoje nazwisko – mówi mł. asp. Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Kiedy dostał z banku wezwanie do spłaty

rat, zorientował się, że wyłudzenie kredytu prędzej czy później wyjdzie na jaw. Wymyślił sobie, że najlepiej będzie przedstawić siebie jako ofiarę oszustwa. Policja ustaliła, że w wyłudzenie kredytu na zakup laptopa zamieszani byli także dwaj mieszkańcy Prusic: 25-letni Adrian M. i 30-letni Marek P. Wiedzieli o przekręcie, a Kamil B. podzielił się z nimi pieniędzmi, kiedy sprzedał laptopa. W policyjnym postępowaniu wyszło też na jaw, że cała trójka ma na koncie podobne przestępstwo. W innym sklepie w Rawiczu próbowali wyłudzić kolejny kredyt, również na zakup laptopa. W tym przypadku im się nie udało. – Wszyscy trzej mężczyźni mają przedstawione zarzuty wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia kredytu – dodaje B. Jarczewska. – Łukasz

P., który namówił Kamila B. na zakup laptopa, odpowie za podżeganie do popełnienia przestępstwa. Z tą sprawą powiązane są ponadto groźby karalne. Kiedy zbieraliśmy dowody na oszustów, mężczyźni chcąc uniknąć odpowiedzialności i zrzucić winę z siebie na wspólników, zaczęli sobie grozić. Jeden drugiego straszył na przykład podpaleniem domu czy nawet pozbawieniem życia. Ustaliliśmy, kto wobec kogo kierował groźby i jakiego rodzaju. W tej sprawie mężczyźni także zostali ,,obdzieleni’’ zarzutami. Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich – Marek P. i Adrian M. – zostało tymczasowo aresztowanych. Trafili na 3 miesiące za kratki, gdyż próbowali dalej mataczyć w sprawie i utrudniać postępowanie. J.W.

Co mówił podejrzany We wtorek, po komunikacie o śmierci nauczyciela, dziennikarze lokalnych mediów zbierali materiały o tragedii m.in. w kamienicy, gdzie mieszkał zamordowany. Pracowali tam wtedy policyjni specjaliści. Gazeta „ABC” jest w posiadaniu taśmy z zapisem rozmowy leszczyńskiego reportera z mężczyzną, który obserwował te działania. Dziś wiadomo, że był to 44-latek zatrzymany pod zarzutem zabójstwa: – Domyśla się pan, co mogło stać się w tym mieszkaniu? – Nie wiem. A co panu powiem, że on tam to był taki samotnik, nie. Nikt do niego nie przychodził, nie (...). – Sąsiedzi też go nie odwiedzali? – Nie. – Wiecie państwo, czy ktoś mógł w ostatnich dniach przychodzić do tego domu, czy były jakieś hałasy? – Nic, nic nie widziałem. – Dziwi pana ta obecność policji dzisiaj, tutaj? – To się pytałem dzisiaj tu, nic nie chcą powiedzieć. Nie wiem... – A co mieszkańcy myślą? – Nie rozmawiałem na ten temat jeszcze z nikim. – Myślicie, że wypadek, czy coś poważniejszego? – No, ponoć zaczadzony, ale co dalej, to nie wiem. – Nie myślicie o tym, że to mogło być zabójstwo? – No raczej nie...

Pobili gimnazjalistę Kobylińska policja zatrzymała czterech mieszkańców Zdun i mieszkańca Pogorzeli, którzy pobili 15-latka z Fijałowa. Sprawcy mają od 18 do 21 lat. Między mieszkańcem Pogorzeli i 15-latkiem doszło jakiś czas wcześniej do zatargu. To było powodem pobicia nastolatka. – W odwecie mieszkaniec Pogorzeli skrzyknął kolegów ze Zdun – mówi mł. asp. Mariusz Polny, kierownik Posterunku Policji w Kobylinie. – Przyjechał po nich oplem astrą. Chwilę wcześniej dostał SMS-a od swojej dziewczyny, która powiadomiła go, że piętnastolatek wraca autobusem z Gimnazjum w Kobylinie do domu. Sprawcy pojechali za autobusem.

Kiedy chłopak wysiadł, wyskoczyli z samochodu i zaczęli bić gimnazjalistę. Zadawali ciosy pięściami, kopali go po całym ciele. Stłukli mu okulary. Sytuację zauważyła matka nastolatka, wybiegła z domu. Napastnicy wsiedli do samochodu i uciekli w stronę Kobylina. Kobieta zadzwoniła na policję. – Sprawców zatrzymaliśmy na ulicy Dworcowej w Kobylinie – dodaje M. Polny. – Podczas przesłuchania wszyscy przyznali się do dokonania pobicia. Postawiliśmy im zarzuty. Sprawa znajdzie finał w sądzie. Mężczyźni nie byli do tej pory karani, ale są znani funkcjonariuszom ze Zdun i Pogorzeli. Ofiara pobicia doznała powierzchownych obrażeń. J.W.


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Nie jestem typow¹ kobiet¹… „Eagle Eye” Polecamy

Jerry Shaw i Rachel Holloman to dwoje obcych sobie ludzi, którzy zostaj¹ na siebie skazani, odbieraj¹c po³¹czenia telefoniczne od tajemniczej kobiety, której nigdy wczeœniej ¿adne z nich nie spotka³o. Gro¿¹c im i ich rodzinom, kobieta zmusza Jerry’ego i Rachel do uczestniczenia w serii wyj¹tkowo niebezpiecznych wydarzeñ, wykorzystuj¹c wszelkie dostêpne technologie, ¿eby kontrolowaæ ka¿dy ich ruch.

W miarê up³ywu czasu dwoje zwyczajnych ludzi staje siê poszukiwanymi zbiegami, którzy musz¹ œciœle ze sob¹ wspó³pracowaæ, ¿eby odkryæ, co tak naprawdê wokó³ nich siê dzieje. Walcz¹c o ¿ycie, staj¹ siê pionkami w grze niewidocznego wroga, który wydaje siê mieæ nieograniczon¹ moc w manipulowaniu nimi. Na „Eagle Eye” dzisiaj, we wtorek o godz. 19 zaprasza kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu. (j), fot. Internet

…mówi o sobie Maria Szpurka, dyrektorka Miejsko-Gminnej Biblioteki w Krobi. Nie lubi domowych prac: gotowania, sprz¹tania, pieczenia. Nie zna siê na robótkach rêcznych. Jest za to znawczyni¹ i mi³oœniczk¹ Biskupizny, pomaga innym, a przede wszystkim kocha ksi¹¿ki.

Maria Szpurka to znana w Krobi spo³eczniczka. Jest sekretarzem miesiêcznika „S¹siedzi S¹siadom”, w którym czêsto pojawiaj¹ siê jej teksty dotycz¹ce Biskupizny. W³¹cza siê w akcje pomocy ¿ywnoœciowej osobom potrzebuj¹cym. Nale¿y do Komitetu Obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego, którego celem jest odnowienie pomnika Powstañców Wielkopolskich, znajduj¹cego siê na cmentarzu w Krobi. Zawodowo zawsze zwi¹zana by³a z ksi¹¿kami. – Bardzo chcia³am zostaæ nauczycielk¹, ale gdy dowiedzia³am siê, ¿e szukaj¹ kogoœ do pracy w bibliotece, od razu siê zg³osi³am – wspomina Maria Szpurka. – Po³¹czy³am w ten sposób swoj¹ pasjê z zawodem. Czytaæ nauczy³a j¹ babcia i to ona wpoi³a jej mi³oœæ do ksi¹¿ek. – Ksi¹¿ki pokocha³am bardzo wczeœnie, bo moja babcia nauczy³a mnie czytaæ na d³ugo przedtem, zanim posz³am do szko³y – mówi pani

dzicami w Starej Krobi naprzeciw szko³y – opowiada bibliotekarka. – Z ogromn¹ têsknot¹ siada³am na kamiennych schodach i s³ucha³am z zazdroœci¹, jak starsze dzieci siê ucz¹. Bardzo chcia³am ju¿ chodziæ do szko³y. By³am bardzo zaszczycona, gdy dyrektor po¿ycza³ mi ksi¹¿ki ze szkolnej biblioteki. W tamtych czasach w domu nie by³o zbyt wiele ksi¹¿ek. Maria Szpurka urodzi³a siê w Starej Krobi, w samym sercu Biskupizny, ale nigdy nie mówi³a gwar¹, nie nosi³a biskupiañskiego stroju, nie tañczy³a ani nie œpiewa³a w ¿adnym zespole. Doskonale jednak zna ten region i mi³oœæ do niego wpoi³a swoim dzieciom. Córka pracê magistersk¹ poœwiêci³a w³aœnie BiskupiŸnie,

Ksi¹¿ka na dziœ Fot. E. Curyk-Sierszulska s Maria Szpurka

Maria. – Kiedy by³yœmy na spacerze albo w ogrodzie, babcia patykiem na piasku rysowa³a mi litery i s³owa. W ten sposób bardzo szybko nauczy³am siê czytaæ. Byæ mo¿e dlatego nigdy nie mia³am problemów z ortografi¹. Babcia pani Marii prowadzi³a przed wojn¹ czytelniê ludow¹. Zami³owanie do ksi¹¿ek przekaza³a swojej wnuczce. – Jako dziecko mieszka³am z ro-

Nasz wypiek regionalny

Dziœ kolejny przepis na ciasto przygotowany przez panie z kó³ gospodyñ wiejskich regionu leszczyñskiego. Smako³yków mo¿na by³o skosztowaæ podczas pikniku turystycznego w Smyczynie. P¹czki

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Lipna To propozycja ostatniego z kó³, jakie zaprezentowa³y siê podczas konkursu na najlepszy wypiek regionalny w Smyczynie. Ko³a zwyciêskiego, bo w³aœnie gospodynie z Lipna uznano za najlepsze specjalistki od wypieku s³odkoœci. Przepis na p¹czki podaje jedna z nich – Bogumi³a Musielak. Sk³adniki: 1 kg m¹ki 1 kostka dro¿d¿y 20 dag cukru 20 dag mas³a 3 kieliszki spirytusu 15 ¿ó³tek 1/2 l mleka olej lub smalec do sma¿enia Z dro¿d¿y przyrz¹dziæ rozczyn, rozpuszczaj¹c je w odrobinie mleka z dodatkiem ³y¿ki cukru i m¹ki. Poczekaæ, a¿ podroœnie. Rozpuœciæ mas³o. Dodaæ je do przesianej m¹ki

wraz z cukrem, ¿ó³tkami, mlekiem, spirytusem i rozczynem. Ciasto wyrabiaæ bardzo d³ugo, a¿ pojawi¹ siê pêcherzyki. Po wyroœniê-

ciu wy³o¿yæ je na stó³. Wycinaæ szklank¹ kó³eczka, nadziewaæ powid³ami i sma¿yæ na oleju lub smalcu. MIW

„Jak dobrze wyjœæ za m¹¿ po czterdziestce” Autorka Anna Klara Majewska (wspó³autorka „Gwiazdki Wielkanocnej” i „Sekretów”) prezentuje czytelniczkom ca³y arsena³ œrodków, gdzie i jak szukaæ najlepszego kandydata na mê¿a, jak go „rozpracowaæ” i przej¹æ kontrolê nad rozwojem wypadków. Zdradza tajemnicê, jak skutecznie dotrzeæ do upragnionego celu – do o³tarza. Ksi¹¿ka stanowi „praktyczny poradnik ze zdrowym

Myslovitz W deszczu maleñkich ¿ó³tych kwiatów

Pójdziemy ze sob¹ powoli obok Do koñca wszystkiego ¿eby zacz¹æ na nowo Bez s³owa i snu w zachwycie noc¹ A bliskoœæ rozproszy nasz strach przed ciemnoœci¹

Twoje ³zy mia¿d¿¹ mi serce I upadam i wzbijam siê Ci¹gle chcê wiêcej

Fot. J. Kuik

dystansem do sprawy”, wartko napisany, miejscami œmieszny, miejscami wzruszaj¹cy. Bardzo przydatny dla kobiety, która szuka, ale nie znajduje odpowiedniego kandydata na mê¿a, pope³niaj¹c wci¹¿ te same b³êdy. Dla naszych czytelniczek mamy dwa ezgemplarze ksi¹¿ki. ¯eby je otrzymaæ, wystarczy dziœ, we wtorek, zadzwoniæ do naszej redakcji – tel. 065 529-47-27. (j)

Piosenka dla ciebie

Bêdziemy tam nago biegali po ³¹kach Okryj¹ nas drzewa gdy zajd¹ wszystkie s³oñca I czuj¹c ciê obok opowiem o wszystkim Jak czêsto siê bojê i czujê siê nikim

s Gospodynie z Lipna i ich p¹czki.

a syn gra na skrzypcach i dudach oraz prowadzi kapelê przy zespole M³odzi Biskupianie. – Moja rodzina z dziada pradziada mieszka na BiskupiŸnie i nie ma mo¿liwoœci nie interesowaæ siê swoimi korzeniami i tradycj¹ – przyznaje. Przez wiele lat w bibliotece pozna³a gusty sta³ych czytelników. Twierdzi, ¿e ju¿ po kilku minutach rozmowy z czytelnikiem wie, jaki typ literatury mu zaproponowaæ. Osobom niepe³nosprawnym i starszym czêsto sama zawozi ksi¹¿ki do domu. – Czasem mam po drodze – mówi skromnie. Sama najbardziej lubi czytaæ poezjê i biografie znanych ludzi. Woli czas poœwiêciæ na czytanie ni¿ na prace domowe – Nie jestem typow¹ kobiet¹, nie lubiê domowych prac. Sprz¹tam i gotujê, bo muszê – mówi z uœmiechem. ES

Po drugiej stronie Na pustej drodze Tañczy mój czas W strugach deszczu dni ton¹ Dotykam z tob¹ dna Po drugiej stronie

Na pustej drodze Czy to ty Ktoœ g³aszcze mnie po w³osach Nie mówi¹c prawie nic Pójdziemy ze sob¹ powoli obok Do koñca wszystkiego ¿eby zacz¹æ na nowo W deszczu maleñkich ¿ó³tych kwiatów W spokoju przy sobie i Ÿród³ach czasu Twoje ³zy mia¿d¿¹ mi serce I usycham i kwitnê I ci¹gle chcê wiêcej Po drugiej stronie Na pustej drodze Tañczy mój czas W strugach deszczu dni ton¹ Dotykam z tob¹ dna Po drugiej stronie Na pustej drodze Czy to ty Ktoœ g³aszcze mnie po w³osach Nie mówi¹c prawie nic

(j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Między tradycją a nowoczesnością Irena Jarocka, gwiazda i jeden z symboli naszej piosenki lat 70., wraca do Polski. Wraca w sensie życiowym i muzycznym z wydaną właśnie płytą „Małe rzeczy”. – Czy tym razem to powrót regularny, czy też, jak siedem lat temu, kiedy nagrała pani poprzednią płytę z premierowym materiałem „Mój wielki sen”, związany po prostu z wydaniem nowej płyty? – Przez osiemnaście lat mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych regularnie bywałam w kraju. Jestem nieuleczalnie chora na Polskę i zawsze mi jej brakowało. W przyszłym roku wracamy tu na stałe. Taką decyzję podjęliśmy z mężem, który niedługo przechodzi na emeryturę. – Rozumiem, że powrót do kraju wiąże się z powrotem na polski rynek, co pieczętuje płyta „Małe rzeczy”. – Tak. W Stanach śpiewałam dla polonijnej publiczności, jednak nie jest jej tak dużo jak tutaj. Co więcej, kiedyś wydawało mi się, że zjeździłam Polskę z koncertami wzdłuż i wszerz, tymczasem teraz odkrywam zupełnie nowe dla siebie miejsca. Pod tym względem Polska to dla mnie wręcz studnia bez dna! Zresztą publiczność stanowi jeszcze jedną przyczynę tego, że wracam do kraju. Publiczność jak zawsze jest mi wierna i jak zwykle w pełnym przekroju wiekowym. Okazuje się, że sympatia do moich piosenek przechodzi z rodziców na dzieci. – Obserwuje pani współczesny muzyczny rynek w Polsce?

– Obserwuję z przyjemnością, jak młodzi ludzie są tacy „do przodu”. Bo do mojego pokolenia nowinki z Ameryki, Anglii czy Francji docierały z ogromnym opóźnieniem, tymczasem teraz żadnych barier nie ma, z czego młodzi świetnie potrafią skorzystać. – Poprze pani tę obserwację jakimiś nazwiskami? – Uważam, że bardzo dojrzewa Patrycja Markowska, bardzo lubię śpiewającą po amerykańsku, w sensie operowania głosem, Anię Dąbrowską, z panów świetne głosy mają na przykład Łukasz Zagrobelny i Andrzej Lampert. To są prawdziwe talenty. – Czy utrzymuje pani kontakty z kolegami ze sceny lat 70.? – Na kawiarniane spotkania brakuje czasu, bo jesteśmy ludźmi zajętymi, wszyscy nadal śpiewamy i nagrywamy – choć niektórzy już nie na taką skalę jak dawniej. Ale niekiedy mimo wszystko udaje mi się zamienić kilka słów z Marylą Rodowicz, z którą pozostaję w przyjaźni, Halinką Frąckowiak, Alą Majewską, podczas ostatniego festiwalu w Opolu z Andrzejem Dąbrowskim. – Gdybyśmy teraz poszukali, pewno na którymś z kanałów trafilibyśmy na film z pani udziałem „Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka”. Jak pani go wspomina? I czy sama pani też

Fot. Elżbieta Curyk-Sierszulska V Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Borku Wielkopolskim zorganizowały kurs pieczenia. Panie pod okiem swojej koleżanki Haliny Matyszczak przygotowały smakowite wypieki. Przez kilka godzin krzątały się w kuchni Ośrodka Kultury, gdzie wyczarowały pyszne ciasta, m.in.: białą damę, jabłkowego stefanka, roladę, ciasto z masą kokosową, ciasto z masą orzechową, z masą kawową, grzybki. Podobne spotkania organizują kilka razy w roku – nie tylko uczą się pieczenia, ale również gotowania, układania bukietów itp. Tym razem na degustację swoich wypieków zaprosiły przedstawicielki Gostyńskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet Jestem oraz zespół Borkowiacy, z którym śpiewano pieśni patriotyczne. Były też biesiadne piosenki, które poderwały wszystkie panie do wspólnych pląsów. Integracyjne spotkanie kobiet służyło także wymianie doświadczeń.

Rozwiązanie konkursu Zestawy ufundowane przez producenta Przyprawy do piernika PRYMAT, składające się z: kompletu przypraw, rękawicy kuchennej, drewnianej szpatułki oraz publikacji pt. „Romans kulinarny”, 25 niezwykłych przepisów, które połączyły dwoje ludzi, otrzymują: Elżbieta Sikora z Jerki, Maria Szwajkowska z Osłonina, Teresa Szlauderbach z Przybyszewa, Beata Jurkow z Kłody i

Bernardyna Maćkowiak z Leszna. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) w ciągu 14 dni. LL

BYK (20.04 -20.05) Dbaj o siebie, by nie dopadło cię przeziębienie. Nie jesteś w szczytowej formie. Twój organizm potrzebuje większej porcji witamin i mikroelementów. Powinieneś o to szczególnie zadbać.

chętnie do niego wraca? – Cieszę się bardzo, że ten film jest nadal oglądany. Uważam, że ciągle śmieszy, ciągle niesie w sobie taką fajną pogodę. To był dla mnie film ważny nie tylko ze względu na przygodę z graniem przed kamerą, ale też dlatego, że wcześniej uważałam, iż nie poradzę sobie z wyśpiewaniem tekstu typowo aktorskim. Ale sobie poradziłam. Ostatni raz widziałam „Motylem jestem” dwa czy trzy lata temu w Stanach, kiedy ktoś przesłał mi taśmę. Oglądałam oczywiście z rozrzewnieniem, bo ożywił wspomnienia, bardzo dobre wspomnienia.

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Potrzebujesz odpowiedniej dawki snu. Co najmniej siedmiu godzin. To bardzo ważne dla twojego samopoczucia. Kładź się do łóżka najpóźniej o jedenastej wieczorem. Inaczej nie podołasz wszystkim wyzwaniom. RAK (22.06 -22.07) Noś ciepły szalik, dbaj o gardło, bowiem jest narażone na ataki bakterii i wirusów. Możesz też wspierać się tabletkami do ssania. Miej je pod ręką i używaj jak najczęściej. LEW (23.07 - 22.08) Kiepsko. Psychiczne dołki. Wszystko za sprawą jesiennej aury. Szarej, burej, byle jakiej. Może powinieneś zadbać o dobry nastrój, zmieniając to i owo w swoim jadłospisie.

Rozmawiał JAN SKARADZIŃSKI

Jedz i chudnij Niektóre zupy odchudzają, gdyż wspomagają spalanie tłuszczu w naszym organizmie. Oto dwa przepisy do wypróbowania: 1. Kupujemy główkę białej kapusty, 3 spore cebule, seler naciowy, por, 2 świeże papryki, małą puszkę koncentratu pomidorowego, do tego potrzebna nam będzie bazylia, sól, pieprz, przyprawa curry. Jarzyny obieramy, odpestkowujemy paprykę. Wszystko kroimy na małe kawałki. Zalewamy trzema szklankami wody, zagotowujemy, zmniejszamy płomień i gotujemy 10 minut. Dodajemy koncentrat pomidorowy i gotujemy jeszcze przez kwadrans, tak by warzywa były miękkie. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem, sosem sojowym, bazylią oraz curry. 2. Do przygotowania kolejnej zupy będziemy potrzebowali 3 cebul, 1 kg białej kapusty, 1/2 kg marchwi, kilku świeżych papryk, 2

BARAN (21.03 -19.04) Bądź ostrożny, nie szarżuj, zwłaszcza kiedy obsługujesz jakieś mechaniczne urządzenia czy też prowadzisz samochód, bo może ci się przytrafić przykra przygoda.

opakowań zupy cebulowej w proszku, soli, łyżki oleju. Jarzyny drobno kroimy. Rozgrzewamy w garnku łyżkę oleju, wrzucamy cebulę i smażymy żeby się zeszkliła, dokładamy pozostałe warzywa, dolewamy 3 litry wody, zagotowujemy. Dodajemy zupę w proszku, dokładnie mieszamy, by nie było grudek. Gotujemy 20 minut. Doprawiamy do smaku solą. Taka porcja powinna nam starczyć na 7 dni, a więc najlepiej zupę odpowiednio podzielić, wlać do woreczków. Zamrozić. Ponadto poza zupą jemy melony i arbuzy, pijemy soki owocowe, wodę mineralną. W ciągu tygodnia możemy schudnąć od czterech do ośmiu kilogramów, przy czym nawet przez chwilę nie jesteśmy głodni. Kurację wolno powtarzać tak często, jak chcemy, a ponadto będziemy się znakomicie czuli. Zabroniony jest alkohol, chleb, rośliny strączkowe, ziemniaki. (esr)

Jesienna chandra dopada każdego. Nie ma zmiłuj się! Coraz krótsze dni bez odrobiny słońca, przytłaczająca szarość wokoło i płaczące deszczem niebo nawet największego optymistę potrafią przywieść na skraj depresji. Ja jednak od lat mam własne, sprawdzone metody na poprawienie jesiennego nastroju. Kiedy jest mi smutno, nie siadam przed telewizorem czy komputerem, ale szukam kontaktu z innymi. Nic nie działa bardziej terapeutycznie niż rozmowa twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Staram się więc wygospodarować czas na babskie plotkowanie. Kolejnym krokiem w boju o dobre samopoczucie jest aktywność fizyczna. To naturalne, że gdy na dworze robi się coraz zimniej, a wieczór przychodzi wcześnie, ogarnia nas lenistwo. Stajemy się ospali i nieskorzy do jakiegokolwiek ruchu. Tymczasem warto powalczyć z naturą i zmusić się do aktywności fizycznej. Wszystko jedno, w jakiej formie. Mogą to być spacery, choćby w deszczu – ma to swój urok, uwierzcie! Może aerobik, joga, siłownia czy siatkówka. Nieważne, byle się ruszać. Trzecie, ostatnie przykazanie dobrego humoru związane jest z naszą dietą. Wiadomo, że nic nie poprawia humoru bardziej niż dobry deser, ulubione czekoladki czy inne słodkości. Dlatego pozwólmy sobie na odrobinę kulinarnej rozkoszy. Słodycze może niekoniecznie są zdrowe, ale potrafią wspaniale poprawić nastrój. Pamiętajmy, że nie wszystkiego w życiu trzeba sobie odmawiać. Te proste zasady stosuję od lat i dzięki nim żadna jesień nie jest mi straszna. Czego i Wam życzę. LL

PANNA (23.08 -22.09) Marne samopoczucie, zwłaszcza o poranku, można poprawić uprawiając gimnastykę, choćby przez kwadrans, a potem biorąc chłodny prysznic. Zobaczysz, że będzie dużo lepiej. WAGA (23.09 - 22.10) Bardzo dobra forma. Żeby tak było nadal, aktywnie spędzaj wolny czas. Codziennie zafunduj sobie długi spacer lub wybierz się na rowerową wycieczkę. To najlepsze, co możesz dla swojego zdrowia zrobić. SKORPION (23.10 -21.11) Nastaw się na „tak”. Eliminuj negatywne emocje. Nie tłum gniewu, bo to doprowadzi cię do kłopotów z trawieniem. Poza tym jedz gotowane zamiast smażonego. To dużo zdrowsze. STRZELEC (22.11 - 21.12) Dużo warzyw, soków. Jedz, ile dusza zapragnie. Taki jadłospis zagwarantuje ci odporność w ten trudny, smutny, jesienny czas. A słodycze? Owszem, byle nie za wiele. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Zadbaj o stopy i nerki. Odpowiednio się ubieraj, a po powrocie do domu wymocz stopy w ciepłej kąpieli i posmaruj rozgrzewającą maścią. Nie od rzeczy także byłoby raz po raz pójść do masażysty. WODNIK (20.01 -18.02) Napięcia, lęki, jakie cię raz po raz dopadają, najlepiej rozładować dobrym jedzeniem, dalekim spacerem w miłym towarzystwie i powtarzaniem sobie, że jesteś wyjątkowy. RYBY (19.02 – 20.03) Korzystaj z pływalni oraz sauny. To znakomita recepta na dobre samopoczucie, zwłaszcza kiedy czujesz, iż słabnie twoja witalność i uchodzi z ciebie energia. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

SPRA

Listy przynoszące w

Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumienia zorganizuje w dniach 13-14 gru Ogólnokształcące, które w tym roku rozpoczęło współpracę z Amnesty International.

Fot. E. Baldys ▲Pierwszą akcją leszczyńskich licealistów w ramach współpracy z Amnesty International był happening przeciw karze śmierci.

Leszczyńskie liceum jest jedną z ponad stu polskich szkół współpracujących z ogólnoświatowym ruchem działającym na rzecz praw człowieka. – Dołączyliśmy do tego grona dokładnie w sześćdziesiątą rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – zauważa inicjatorka współpracy w II LO, polonistka Elżbieta Wiercińska. Do jej grupy jak dotąd zapisało się 18 uczniów, którzy od września zdołali zorganizować już dwa duże happeningi. Pierwszy – przeciw karze śmierci – odbywał się na dwóch długich przerwach. Na korytarzu wy-

stawiono krzesło elektryczne, przy nim stanęli skazańcy. Podczas drugiej przerwy krzesło wciąż stało, a do wyobraźni przecho-

dzących uczniów przemawiało zniknięcie więźniów. Przy

Fot. archiwum ▲Barbara Italia Mendez z Meksyku ▲Nathum Mohammad Isma’il al-‘Ani z Iraku ▲Abune Antonios z Erytrei

okazji zbierano podpisy pod protestem przeciw wieloletniemu więzieniu skazanych na śmierć w Iranie i Japonii. – Zrobiło to na uczniach wrażenie, bo nieraz potem słyszałam na korytarzu dyskusje o karze śmierci – cieszy się Elżbieta Wiercińska. Kolejna akcja była przeciw faszyzmowi i antysemityzmowi. Licealiści przeprowadzili wśród leszczyniaków sondę (okazało się, że nie wszyscy wiedzą, co to antysemityzm), a podczas spotkania w szkole rozmawiano m.in.

Drzwi otwarte List w obronie więźniów sumienia może napisać każdy. Wystarczy przyjść do II LO przy ulicy Prusa w Lesznie w dniach 13-14 grudnia: w sobotę (godz. 12-18) lub niedzielę (godz. 9-12). Listy można pisać po polsku, a także w językach obcych. Na miejscu dostępny będzie poradnik z przydatnymi zwrotami.


13

AWY

olność

udnia leszczyńskie II Liceum o obraźliwych dowcipach, meczowych hasłach i wypowiedziach polityków. Tymczasem wszystkie szkoły współpracujące z Amnesty International już szykują kolejną akcję. W weekend, 13-14 grudnia, odbędzie się całodobowy Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumienia z całego świata. Uczniowie przez całą dobę będą przygotowywać korespondencję, a w ciągu dnia szkoła otworzy drzwi dla wszystkich, którzy też chcieliby napisać w obronie uwięzionych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie Poszukujemy odpowiedniej osoby do pracy w LABORATORIUM na stanowisku:

Specjalista Laborant – Próbkobiorca Wymagania konieczne:

– Wykształcenie wyższe o specjalności biologia, biotechnologia, mikrobiologia lub inne mające zastosowanie w wykonywaniu badań laboratoryjnych wody, ścieków i osadów, – Znajomość zagadnień systemów zapewnienia jakości i auditu, – Umiejętność obsługi programów komputerowych, w szczególności pakietu Office, – Umiejętność pracy w zespole, – Pracowitość, sumienność, dokładność, rzetelność, – Otwartość i chęć zdobywania nowych umiejętności, – Silna motywacja i zaangażowanie wobec realizowanych zadań.

Maraton został wymyślony przez Polaków, a w ubiegłym roku przyłączyły się do niego 34 państwa. 160.000 listów pisanych w obronie 18 niesłusznie uwięzionych kobiet spowodowało, że sześć z nich odzyskało wolność. – Z okazji rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka tym razem zależy nam na jak najszerszym spektrum postaci. Dlatego wśród osób, w sprawie których będziemy pisać listy, będą więźniowie z powodów politycznych, społecznych, kulturalnych – wyjaśnia rzeczniczka prasowa Amnesty International Monika Deptuła. Będą to m.in.: osiemdziesięcioletni patriarcha Ortodoksyjnego Kościoła Erytrejskiego Abune Antonios, aresztowany za korzystanie z prawa do wolności słowa i wyznania, Sergei Gurgurov torturowany w mołdawskim areszcie z powodu domniemanej kradzieży telefonu komórkowego, ofiara wymuszonego zaginięcia w Iraku Nathum Mohammad Isma’il al-‘Ani czy Barbara Italia Mendez, która wraz z innymi 25 kobietami była bita i gwałcona w meksykańskim areszcie, do którego trafiła po protestach w Atenco. – Chciałabym, aby nasi uczniowie postarali się pisać także po angielsku i hiszpańsku – mówi Elżbieta Wiercińska. – Ważne, by ich język był kulturalny, w żadnym wypadku obraźliwy – dodaje. W trakcie maratonu zaprezentowane zostaną filmy o Darfurze, Guantanamo, Białorusi. – Nie chcę żyć wyłącznie zajęciami szkolnymi, chcę robić też coś dla drugiego człowieka. Jeśli dzięki naszym listom uda się uwolnić choćby jedną osobę, nasz wysiłek będzie miał sens – mówi Paweł Pokorski, jeden z licealnych działaczy Amnesty International. To nie koniec działań licealistów na rzecz praw człowieka. W styczniu w ramach corocznego „Red Hands Day” („Dnia Czerwonych Rąk”) młodzież przeprowadzi akcję „Milion dłoni”, będącą protestem przeciw uczestnictwu dzieci w wojnach. MIROSŁAW WLEKŁY

Wymagania pożądane:

– Uprawnienia PRÓBKOBIORCY z zakresu pobierania próbek środowiskowych – Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia 10.12.2008 r. aplikacji pod adresem:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno, lub e-mailem: rekrutacja@mpwik-leszno.pl

Informacji o naborze udziela kierownik działu personalnego pod numerem tel. 0-65 529-83-16 Szczegółowe informacje o warunkach naboru dostępne są na stronie internetowej www.mpwik-leszno.pl Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Na aplikacjach prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).” opatrzonej własnoręcznym podpisem.


14

ROZMAITOŚCI

Fot. 2 x A.Kasperska V Dwadzieścia par, które 50 lat temu wstąpiły w związek małżeński w śmigielskim Urzędzie Stanu Cywilnego, zostało odznaczonych medalami Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość odbyła się 24 i 25 listopada w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego. Aktu wręczenia medali dokonał burmistrz Śmigla Wiktor Snela w towarzystwie wiceburmistrz Wiesławy Poleszak-Kraczewskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Józefczaka oraz sekretarza Śmigla Macieja Wiśniewskiego. Tak jak pół wieku temu, znów zabrzmiały dźwięki marsza Mendelssohna. Słowa przysięgi małżeńskiej przypomniał kierownik USC Tadeusz Marciniak. Nie zabrakło też uroczystego toastu wzniesionego za pomyślność i szczęście jubilatów. A oto uhonorowane pary: Helena i Józef Kodenowie z Chełkowa, Helena i Marian Dubscy, Krystyna i Stanisław Budzyńscy z Karśnic, Marianna i Antoni Kochankowie ze Starej Przysieki Pierwszej, Marianna i Stanisław Izydorczykowie, Waleria i Ignacy Michalakowie, Irena i Jerzy Dzierla ze Starego Bojanowa, Stanisława i Zdzisław Hamrolowie, Teresa i Jan Górniakowie z Koszanowa, Felicja i Michał Szkudlarkowie, Leonarda i Aleksander Hałkiewiczowie z Przysieki Polskiej, Joanna i Stefan Adamczakowie z Sierpowa, Aniela i Florian Olejnikowie z Żegrowa, Elżbieta i Alojzy Ginderowie z Żegrówka, a także mieszkańcy Śmigla: Maria i Bolesław Jagodzikowie, Barbara i Czesław Przybylakowie, Waleria i Zygmunt Śnieguccy, Klara i Czesław Liwerscy, Irena i Florian Żakowie, Helena i Alojzy Zarabscy. Niestety, nie wszyscy mogli przybyć na uroczystość. Na zdjęciach pary, które osobiście odebrały odznaczenia. LL

Fot. E.Baldys W W stołówce LOB Leszno spotkali się pracownicy rodzinnej firmy Piekarnia i Ciastkarnia KOLAN, by przy wspólnym stole podsumować mijający rok i pobiesiadować. Rolę gospodarzy spotkania pełnili: Krystyna i Sylwester Kolanowie oraz ich dzieci Marzena i Waldemar, także związani z firmą. Przy suto zastawionych stołach nie tylko wznoszono uroczyste toasty, ale wspólnie śpiewano popularne biesiadne piosenki. W prawdziwie rodzinnej atmosferze upłynęło kilka godzin integracyjnego spotkania.

Fot. E.Baldys f Mieszkaniec Leszna Stanisław Kędziora swoje pięćdziesiąte urodziny postanowił uczcić spotkaniem w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Zaprosił więc swoją żonę Krystynę, syna Marcina, synową Izabelę i ukochaną wnuczkę Polę na uroczystą kolację do restauracji Olimp. Wśród zaproszonych gości były również kuzynki, z którymi spędził dzieciństwo i z którymi dorastał: Bogumiła, Krystyna, Bernadetta, Maryla i Emila. Zmotoryzowani mieszkańcy Leszna pamiętają sympatycznego pana Stasia ze stacji paliw przy ul. Mickiewicza, w której pracował przez wiele lat. Obecnie jubilat od dwóch lat prowadzi sklepy Żabka przy ul. Grunwaldzkiej. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i doczekania w zdrowiu kolejnych okrągłych urodzin. Fot. E.Baldys W Prawdziwie rodzinna atmosfera panowała na uroczystości złotych godów Zofii i Jana Pacholskich z Nowej Wsi. Panna Zofia Mrug z Wojnowic sakramentalne „tak” powiedziała przed ołtarzem w kościele w Czerwonej Wsi 26 lutego 1958 roku. Po hucznym weselisku zamieszkała w rodzinnym domu męża w Nowej Wsi. Z czasem rodzinka zaczęła się powiększać o ukochane dzieci: Teresę, Lucynę, Sławkę i Józia. Później dołączyli do niej zięciowie: Longin, Tomasz, Adam i synowa Iza. Na uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w restauracji U Macieja w Kąkolewie, gorące życzenia ukochanym dziadkom złożyła też spora gromadka wnucząt: Konrad, Marta, Szymon, Natalia, Michaś, Mateusz, Magda, Zuzia i Dominika. Wspaniała atmosfera to w dużej mierze zasługa gości, którzy przybyli: z Leszna, Przybyszewa, Wydartowa, Wojnowic, Łoniewa, Gierłachowa i Nowej Wsi. Pan Jan przez całe życie pracował na roli. Natomiast jego małżonka poświęciła się prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowywaniu dzieci. Życzymy sympatycznym jubilatom dużo zdrowia i kolejnych okrągłych małżeńskich rocznic.


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA ALUFELGI 16 cali, rozstaw 4 x 100, do malowania, 200 zł / kmplet. 0-505068341. al4355 AUDI 80 18s / 1988, szary metalik, el. szyby, lusterka, c.z., autoalarm, hak, 3800 zł. 0-510524000. al4379 AUDI A8 4,2 quatro 1995, gaz, sko´ra, pełna opcja, czarny metalik, 22.800 zł. 0-606347606. al4348 AUDI B4 2,0 / 1994 / 95, zielony, pełna elektryka, 9000 zł. 0601222827. al4341 BMW 320D kombi 2,0TDI / 2001, 136KM, klimatronik, 6xpp., pełna elektryka, niebieski metalik, 32.300 zł. 0-663999157. al4324 BMW 525 TDS / 1998, pełna opcja, opłacony, zarejestrowany, bezwypadkowy, I włas´ciciel, stan idealny, cena 21.500 zł. Tel. 0664728692. al4245 BMW E-36 kombi 2,0 / 1997, benzyna, klima, czarny, 13.000 zł. 0601871841. al4352 FIAT DUCATO 14 max 2,5D / 1998, przebieg 20.000 km, zarejestrowany, 16.500 zł. 0697730215 mk7886 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, centralny zamek, alarm, el. dach, aluminiowe felgi, RO, nowe opony, zarejestrowany w kraju od 2004, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0667098351. bd4776 FIAT SEICENTO 1,1 / 2000, złoty metalik, 7500 zł. 0-65 533-8385. al4356 FORD FOCUS kombi 1,8TDDI ⁄ 2001, srebny, 145 tys. km, abs, wspomaganie, el. szyby, radio CD, klimatyzacja, alarm + centralny zamek, 4xpp., alufelgi + koła zimowe, zarejestrowany, garaz˙owany. Cena 20.600 zł. Tel. 0603301198. al4089 FORD FIESTA 1,6D / 1988, po remoncie blacharki 850 zł lub zamienie˛ na przyczepke˛ samochodowa˛. 0-698218433. al4334 FORD FOCUS 1,6 / 1999, 12.500 zł. 0-601265557. al4327 HONDA CIVIC V 1991, 4000 zł. 0-785773964. al4357 MERCEDES C-220D 1997, biały, klima, 15.000 zł. 0-601871841. al4353 MOTOR ETZ 150, czarny, 1200 zł. 0-510524000. al4388 MOTOROWER HERO-MAJESTIK 49ccm / 2006, czerwony, 4biegowy, 2450 zł. 0-609992957. al4360 OPEL ASTRA II 1,7CDTI / 2003, bogate wyposaz˙enie, 24.000 zł. 0784650256. al4358 OPEL ASTRA sedan 1996 / 1997, bogate wyposaz˙enie, 7000 zł. 0508212344. al4383 RENAULT 1,4 LPG / 1991, 600 zł. 0-607614804. al4325

OPEL CORSA 1,0 / 1998 zielony metalik, ABS, wspomaganie, szyberdach, alufelgi, 7200 zł. 0667658296. al4387

DZIAŁKA budowlana na Osiedlu w Krzemieniewie, 60 zł / m2, 0695948790. al3965

OPEL FRONTIERA Limited 2,2DTI / 2000, klima, 4xpp., pełna elektryka, granatowy metalik, 26.200 zł. 0-606675307. al4349

Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety.

OPEL VECTRA ,,B’’ 1,6 / 1996, benzyna, kolor zielony, 10.000 zł. 0-601871841. al4351 OPONY zimowe 185 / 70 R13, 4-sztuki, 120 zł. 0-698827129. al4343 OPONY zimowe 2003 145 / 80R / 13, 2 szt. / 50 zł. 0787650256. al4359 ORYGINALNY bagaz˙nik dachowy do Citroena C-3. 160 zł. 0607737124. al4389 RENAULT MAGNUM 425 / 1991, ABS, klima, el. szyby, rolety, 2000 zł. 0-669826883. al4339 RENAULT CLIO 1,2 / 2000, klimatyzacja, 5 drzwi, 2 komplety ko´ł. Cena 11.900 zł, zarejestrowany. 0-601306413. mk7623 RENAULT CLIO 1,5 DCI / 2002, 5-drzwiowy, uszkodzony. Cena 10.500 zł. 0-503017042. mk7852

MIESZKANIE 63m2 parter, Rejtana, 187.000 zł. 0-65 526-60-02. al4372 DLA DZIECKA BIURKO szkolne małe - 20 zł. 0697405300. al4384 FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł - tel. 065 520-94-49. mk1476 TORBA do wo´zka - 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

GRZEJNIK olejowy 7-z˙ebrowy, 70 zł. 0-693887263. al4323

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

KAPA na ło´z˙ko 2,5m x 2m, 40 zł. 0-721085611. al4370

ROWER 3-kołowy dla inwalidy cena 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1414

KURTKA ze sko´ry, damska, z podpinka˛, na szczupła˛ osobe˛ cena 110 zł. Tel. 0-609333366. al1392

PRALKA Ardo 693887263.

KOMIN 8m - 400 zł. 0-65 529-2405. al4347 KOMPUTER Celeron 3,06Ghz 512MB 160GB, monitor Samsung LCD 17, 1200 zł. 0-691409872. al4337 KRZESŁO obrotowe plastikowe 20 zł. 0-697405300. al4386 MAŁY sto´ł rozkładany, 60 cm x 120cm, 30 zł. 0-721085611. al4365 MEBLE dziecie˛ce dł. 3m z biurkiem, jasne z niebieskim dodatkiem, 280 zł. 0-65 526-60-02. al4373 MEBLOS´ CIANKA młodziez˙owa z biurkiem 2,4m, jasna, 200 zł. 0693829239. al4335

NOSIDEŁKO dla dziecka samochodowe, atest, nowe, 80 zł. 0510524000. al4377

NOWA buda dla psa, 690 zł. 0696587728. al4375

´ Z˙ NE RO

ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony metalik, 4-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektryczny dach, radio CD, hak, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biego´w, auto alarm, zadbany, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0-501109747. am1237

NOWY domek dla koto´w, 390 zł. 0-696587728. al4376

BIURKO komputerowe - 20 zł. 0697405300. al4385

SEAT CORDOBA 1997, ABS, c.z., wspomaganie, 7000 zł. 0697911067. al4342 SEICENTO 900 1992, niebieski, 5600 zł. 0-601877065. al4330 VOLVO V40 1,9TD, zarejestrowany, kombi, klima, elektryka, p.p., ABS, 13.000 zł. 0507193492. al4363 VW PASSAT 2,5TDI V6 2001 kombi, czarny metalik, wspomaganie, 6-biegowy, 4xpp., ABS, ESP, 29.500 zł. 0-665252496. al4371 YAMAHA FAZER 600 2004, 6000 zł. 0-669826883. al4338

´ CI NIERUCHOMOS ´ migiel / Poladowo, 5HA ziemi S 50 tys. zł / ha. 0-664047531. al4364 SPRZEDAM dom z warsztatem, działka 1580m2 w tym ok. 500m2 działki budowlanej - Zaborowo, 500.000 zł. 0-691576552. mk7588 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793

PIELUCHY dla dorosłych, rozm. L - 1,50 zł / szt. Tel. 0-65 520-9449. mk1473

JUKA 3 odnogi, do ogrodu zimowego, 40 zł. 0-691288204. al4390

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, z˙o´łty, 4 pp, centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9000 zł. 0-667098351. mk424

BRYKIETY ze słomy 30kg / 11 zł. 0-65 543-83-12. al4361

15

OLEANDER biały i ro´z˙owy, do ogrodu zimowego, duz˙e, 40 zł. 0691288204. al4391

200

zł. 0al4322

ROWER go´rski 85 zł. 065 533-0469. al4344 ROZRZUTNIK obornika dwuosiowy, 4000 zł. 0-510524000. al4378 RURY s´rednia 75mm - 7-9zł / m. 0-65 529-24-05. al4346 SIANO 40 510524000.

zł / balot. 0al4382

STOLIK TV ciemny 80cmx50cm 50 zł, monitor do komputera Nec 19’’ 80 zł, lampa halogen 50 zł. 0-607504232. al4326 SUKNIA s´lubna rozm. 38, biała, jednocze˛s´ciowa, mały tren, bolerko koronkowe, 500 zł. 0697429471. al4362 SZOPA budowlana 650 zł. 0667058758. al4329 SZYBY szklarniowe 60 x 1,80 m 20m zł / szt. 0-65 529-24-05. al4350 S´ RUTOWNIK bijakowy 11 kw 1200 zł. 0-669015768. al4380 TAPCZAN i dwa fotele, 150 zł. 0603220720. al4336

FOKSTERIERKI tricolor 60 zł. 0-655371236. al4381

PIEC kominkowy, nowy, przenos´ny z szyba˛z˙aroodporna˛, 1050 zł. 0698218433. al4333

TELEWIZOR 21 cali, kolor, Philips, 250 zł. 0-691288204. al4392

FOTEL rehabilitacyjny, nowy, ze sko´ry, firmy B.E.C.K., 5000 zł. 0663601163. al4331

PIEKARNIK elektryczny pod zabudowe˛ 220 zł. 0-721085611. al4367

TOKARKA do drewna Gomad dł. 167 cm, wys. 113 cm, dł. toczenia 85 cm, 1982, 1.000 zł. 0661774903. al4332

FUTRO długie - piz˙mowce r. 4244 290 zł, futro kro´tkie lisy jasne r. 38-40 250 zł, kołnierz lis rudy 75 zł. 0-608655748. al4345

PŁYTA gazowa, 2-letnia pod zabudowe˛ 250 zł. 0-721085611. al4368

TOKARKA stolarska - 1000 zł. Wschowa. 0-65 540-29-00. al4340

PONIEMIECKA cegła rozbio´rkowa 80 gr / szt. 0-696587728. al4374

ZLEWOZMYWAK srebrny 60c 120cm, 60 zł. 0-721085611. al4366

´ WKA 3-palnikowa, 70 zł. GAZO 0-721085311. al4369


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ KOMPUTER + monitor LCD, gwarancja. 0-661972017. mk7811 SPRZEDAM czarny terier rosyjski, 8 tygodni. Tel. 0-502048910

OPEL ZAFIRA 2,0 DTI / 2003, ELEGANCE, zarejestrowany. 0601785211. mk7947

´ Z˙ ECZKO nowe z materacem ŁO 50 zł, wiro´wka - 40 zł. (065) 520-08-62. mk7954

PEUGEOT 406 2,1 / 97, bogate wyposaz˙enie, 10.800 zł, 0792294418. mk7961

OWCZARKI niemieckie długowłose, 120 zł do negocjacji, 0721274034. mk7936

PEUGEOT SKUTER 2006. 0609832766. mk7959

SPRZEDAM blache˛ dacho´wkowa˛ ,,Ama-Balex’’ 140 m2, bra˛z. 0603079208. mk7874 WINDA dekarska 603079208.

12m. 0mk7893

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ BMW 520i / 1988. 0-600619883. mk7855 CITROEN C3 1,1 2003. Cena do uzgodnienia. 0-603920199. mk7894 DAEWOO NEXIA SEDAN 1,5 KAT / 1997, centralny zamek, elektryczne szyby, salon. 0693851894. mk7940

POLO. 0-666730431.

RENAULT RAPID 1991, cie˛z˙arowy. Tel. 0-602118176 RENAULT

TOYOTA YARIS 667108123.

VECTRA 691914712.

FORD GALAXY 1,9 TDI / 2001. 0-603980443. mk7885 GOLF II 1,8 / 1990, 0-518055876. mk7907 GOLF III / 1992, zamiana. 0601852530. mk8003 GOLF PLUS 2005 lub zamiana na tan´szy. 0-605225583. mk7981 HONDA CIVIC V 1,3 / 1991. 0785773964. mk7960 LAGUNA / 1997, 601852530.

zamiana. 0mk8002

ŁADA SAMARA z gazem, tanio. 0-661439478. mk7861 MERCEDES A140 / 1999, pełne wyposaz˙enie. 0-601779752. mk7859 MAZDA 121 1,2 16V⁄1999, wspomaganie, 2xpp., klima, alufelgi, bezawaryjna, tania w eksploatacji. Tel. 0-609333366. MERCEDES C220 D / 1997. 0601871841. mk7990 OPEL OMEGA 2,0 ⁄ 1994, niebieski metalik, pełna elektryka, stan bdb, po duz˙ym przegla˛dzie. Tel. 0-501938772. mk7832 OPONY zimowe R14 185 / 60. 0507779194. mk8005

0-695039416. mk7996

SKODA FABIA. 0-602478580. mk7994

FELGI alu.stal. Z oponami zimowymi do bmw seri 3 i 5, cena 550, tel. 0-697248704

FORD FOCUS / 2000, benzyna, gaz. 0-667645792. mk7880

19.

SKODA FELICJA kombi 1,3 ⁄ 1999 (grudzien´). Tel. 0503096106, 065 529-29-46. mk8921

VECTRA

FORD ESCORT KOMBI DIESEL 1,8 / 1994. 0-603865791. mk7958

mk7872

POLONEZ ATU 1997. Pierwszy włas´ciciel. 0-664891750 lub 0663751840.

DUCATO KONTENER 2001. 0661962520. mk7979

FIESTA 1,3 / 1997, 5-drzwiowy. 0-605225390. mk7851

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

OPONY zimowe, mało uz˙ywane 175⁄65⁄14. Tel. 0-601790536. mk8965

TDI.

2003. 0mk7393

0-691914712. mk7815

TDI / 1997. 0mk8004

KREDYT na dowo´d do 20.000 zł bez zas´wiadczen´ o zarobkach i zbe˛dnych formalnos´ci. (065) 51261-10, 0-609749363, 0669882570. mk7702

TRANSPORT, przeprowadzki. 0695356602. mk7063

LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065)545-40-49, 0-510913577. mk7222

TYNKI maszynowe. 0605906363. mk7522

USŁUGI

TYNKI, posadzki. 0-600695045. mk7345

AGENCJA Reklamowa ’’WAR’’ kompleksowa obsługa reklamowa firm. Rydzyna, Kurpin´skiego 1, tel. (065) 5288 277, www.reklama.info.pl, info reklama.info.pl mk4839

˙ TV-SAT, ANTENY - MONTAZ POLSAT, N, C+. Tel. 0669913111 ATRAKCYJNA fotografia s´lubna www.michalwisniewski.net 0605624851. mk7781 BALUSTRADY, stal nierdzewna. 0-694003658 mk7209 DOCIEPLENIA 510670354.

-

tanio. 0mk7976

HYDRAULIK - tanio, profesjonalnie. 0-608144370. mk7628 FIRMA BUDOWLANA DAWID ZEH PRZYJMIE ZLECENIA NA ´ CZENIOWE. PRACE WYKON TEL. 0-721288330 KARCHER

0-697708297. mk7371

CDI / 2000. 0mk7860

KARCHER

0-65 / 520-95-92. mk7909

VW BORA 2003. 0-693113899. mk7392

KARCHER.

0-509511107. mk6616

KARCHER.

0-665195914. mk7594

VITO 110 601779752.

KUPNO PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. mk6588 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛dla klienta. Tel. 0-65 536-72-76, 0696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

´ Z˙ NE RO ´ WIA˛TECZNY 0 ’’KREDYT S Z PREZENTEM’’ pytaj nas tel. ´ W0-661972000 SZYBKA GOTO KA W INTERMARCHE LESZNO, Narutowicza 143. mk7899 ATRAKCYJNE kredyty: konsolidacyjne duz˙e kwoty do 30x docho´d, minimum formalnos´ci, kredyty goto´wkowe - docho´d juz˙ od 600 zł, Leszno, ul. Jagiellon´ska 16, tel. 0-65 / 520-05-77, 0603312674. Włoszakowice tel. 065 / 537-09-90, 0-691748195. mk7509 KREDYT konsolidacyjny - 1 kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych, jedna niska rata. (065) 512-61-10, 0-609749363, 0669882570. mk7701

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0-509879801. mk4187 OGRODZENIA kute, bramy, balustrady, usługi spawalnicze - najtaniej. 0-506157447. mk7983 PŁYTKI solidnie remonty. 0600540312. mk7838 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. mk7987 PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. mk4185 REMONTY, malowanie, szpachlowanie, płytki, rigipsy. 0665504018. mk7887

TYNKI maszynowe. 0661722707. mk7183

TYNKI maszynowe - niskie ceny, wolne terminy. 0-661968549. mk7717

TRANSPORT oso´b, rzeczy i samochodo´w - tel. 609928413. bd500

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: gipsoWYKAN wanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd506 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. mk1691 0-604385663. UKŁADANIE glazury, szpachlowanie, malowanie, sufity podwieszane itp. Tel. 0-886152549. mk7957 UKŁADANIE paneli - tanio, solidnie. 0-607436873. mk7828 UKŁADANIE płytek, szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddaszy. Tel. 0-693085358. mk7709 USŁUGI stolarskie: szafy rozsuwane, sufity podwieszane, s´cianki gipsowo-kartonowe. Tel. 0-792 612111. mk8822 USŁUGI transportowe, bus 15m3. 0-607807572. mk7318 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. mk4836

PRACA ZATRUDNIE˛

REMONTY, szpachlowanie, podwieszanie sufito´w. 0-669333603. mk7182 SYLWESTER GOK Lipno zespo´ł FAMILY BAND 250 zł / para. (065) 534-02-57 mk7475 TRANSPORT 1,5t, Bus Long, kraj - zagranica, faktura Vat, 0502220453. mk7866 TRANSPORT bus 9 oso´b + laweta, wynajem. 0-663269966. mk7543 TRANSPORT laweta - 1 zł / km, kraj, zagranica. 0-505545182. mk7827

˙ migrodzie Apteka w Z zatrudni NA DOBRYCH WARUNKACH MGR FARMACJI. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Informacje pod nr 601712797 as1762⁄k

DEKORATOR wne˛trz z wykształcenia lub zamiłowania. Tel. 0601544114 po 19.00. mk7742


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ DO zbioru pieczarek. Wysokie wynagordzenie. 0-603199797. mk7661

DZIAŁKA 6000m2 z zabudowaniami pod działalnos´c´ - Leszno. 0609564981. mk7969

DODATKOWA.

DZIAŁKE˛ budowlana˛ - Lipno. 0665771314. mk7901

0-723839949. mk7409

ELEKTRYKA z tytułem majster, minimum 2 lata dos´wiadczenia. 0601198805. mk7929 PANIA˛ do zbioru pieczarek dorywczo - Leszno. 0-505789525. mk7856 ’’POL-LEIM-HOLZ’’ przyjmie do pracy: stolarzy, lakierniko´w i operatoro´w maszyn CNC. Leszno, ul. Usłgowa 10, plh plh.com.pl mk7823 PUB Cegła zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka. Nie jest wymagane dos´wiadczenie. Wymagana dyspozycyjnos´c´. Tel. 0-509803509, e-mail: pub.cegla wp.pl. mk2144

DZIAŁKI w 665959538.

Lasocicach. 0mk7968

´ miglu, SPRZEDAM działke˛ w S 700 m kw. Tel. 0-518573617. bd505 KAMIENICA w centrum Leszna. 0-665959538. mk7966 KUPIE˛ działki - okolice Leszna. 0-504178090. mk7268 NOWY dom w Osiecznej do wykon´czenia. Tel. 0-665959538. mk7965 OKAZJA nowy dom wolno stoja˛cy - Zatorze, 259.000 zł. 0665959538. mk7963

PRZYJME˛ kobiety do zbioru pieczarek oraz me˛z˙czyzn do pracy w pieczarkarni. Zapewniamy transport z okolic Leszno, Kos´ciana, Wschowy, Włoszakowic. Tel. 0-663270740, (065) 529-7720. mk7769

SEGMENT bezczynszowy 84m2 Zatorze. Tel. 0-665959538. mk7964

ZATRUDNIE˛ kierowce˛ kat. C+E. Tel. 0-663891081 lub 0663891089. mk7980

SPRZEDAM działke˛ 900m2, Wilkowice, 90.000 zł, 0-725032669. mk7933

SZUKAM PRACY

SPRZEDAM garaz˙ z kanałem, ul. Dekana. 0-604917858. mk7611

24-LATEK dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, dobra obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, wykształcenie s´rednie + matura, dos´wiadczenie - szuka pracy biurowej w Lesznie. 0-603851109. mk7889 KIEROWCA lat 60, kat. B,C+E,D,T, kursy na przewo´z oso´b i rzeczy, s´wiadectwo kwalifikacji. Tel. 0-692056350. mk8001 SZUKAM pracy dodatkowej - po 16.00, studia wyz˙sze, je˛zyk angielski, 0-601534913. mk7808 MŁODY, uczciwy, sumienny z dobra˛ prezencja˛ podejmie prace˛. ´ rednie, bardzo dobra znajomos´c´ S komputero´w, prawo jazdy kat. B, łatwos´c´ w nawia˛zywaniu kontakto´w. Tel. 0-661989107. bd510 MŁODY, prawo jazdy kat. B,C,C+E,T, uprawnienia na wo´zek widłowy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego. Tel. 0-609928413. bd501 UCZCIWA para zaopiekuje sie˛ starsza˛ osoba˛ w zamian za mieszkanie - Leszno lub okolice. 0667715615. mk7813 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ osoba˛. (065) 529-14-25. mk7879 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem od 2-5 lat - Leszno. 0-505017288. mk7946 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛, samotna˛ pania˛ w Lesznie. (065) 529-1147. mk7992

´ CI NIERUCHOMOS DOM - Leszno, roczny, urza˛dzony - pilnie. 0-600396114. mk7948

˙ Y dom w centrum Leszna. 0DUZ 665959538. mk7967

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk7699

SPRZEDAM garaz˙ ul. Jagiellon´ska-Prochownia. 0-691503092. mk7910 SPRZEDAM garaz˙ - Ogrody. 0602488782, 0-65 / 528-81-99 (Apartament). mk7931 SPRZEDAM grunt rolny 20ha gm. Jutrosin, V, VI klasa. Cena 20.000 / ha (do negocjacji. (065) 547-40-10, 0-602693824, 0604194234. mk7984 SPRZEDAM nieruchomos´c´ w Krzemieniewie (lokal uz˙ytkowy na działalnos´c´ + adaptacja pie˛tra na mieszkanie). 0-602488782 Apartament mk7863 SPRZEDAM nowy dom - Grotniki. 0-603952727. mk7989 SPRZEDAM ziemie˛ 1,67ha ´ winiaw tym działka budowlana - S ry. 0-691677301. mk7938 WWW.LESZCZYNSKIE.PL mk5960

LOKALE SPRZEDAM 34M2 - Rejtana. 0-665959538. mk7975 2

53M 665959538.

Grunwaldzka. 0mk7974

ul. 53M2 604917858.

Niemiecka. 0mk7612

58M2 - Niepodległos´ci. 0665959538. mk7972 64M2 - Ostroroga. 0-665959538. mk7973 KAWALERKE˛ 40,2m2, ul. Zamenhofa, parter. 0-602488782, 065 / 528-81-99 (Apartament). mk7930

MIESZKANIE 2-pokojowe, 46m2 + garaz˙ 16m2 - Wieniawa. Doste˛pne od zaraz. 0-607284945. mk7843 MIESZKANIE 53m2 - tanio, Leszno, Sułkowskiego. 0602488782, 0-65 / 528-81-99 (Apartament). mk7932 MIESZKANIE w s´ro´dmies´ciu Głogo´w, 59,5 m2, 3 pokoje, s´liczne po remoncie. Cena 3160 zł za m2. Tel. 0-510269110. mk7833 MIESZKANIE w bloku, 52m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, duz˙y balkon, podwo´jny garaz˙, piwnica). Niezalez˙ne c.o. Blisko lasu. Okolice Bojanowa. 0-600887453. mk7878 2

17

TANIEC - fachowe i solidne lekcje indywidualne. Tel. 0503379455. mk7404

ROLNICZE BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. mk6015 KUPIE˛ prosie˛ta, warchlaki. 065 / 536-03-74. mk7919 KLACZ - cena 2500 zł, tel. 600354718, 0-65 5185217. mk7690 MAKI - skup macior, knuro´w (065) 529-47-36, tuczniko´w - 0601894222. mk4431 SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

DOMOFONY - montaz˙, naprawa, gwarancja. 0-607392298. mk4800 ELEKTRYK - instalacje - 0609270126, karcher 0664433970 mk5011 ELEWACJE, malowanie, szpachlowanie, regipsy. 0-693537890. mk4209 HYDRAULIK. 691626468.

Tel.

0mk6520

INSTRUKTOR tan´ca, 0506068289, www.taniec-reklama. pl mk1213 KARCHER - tanio, szybkie terminy, 0-508104523. mk4213 KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6035

PILNE TANIEJ 63m parter, Zamenhofa, do uzgodnienia, 0693542876. mk7993

URSUS-4514, 1800 mtg + cyklop, stan bdb, Tel. 0-65 / 545-14-89. mk7917

SPRZEDAM kawalerke˛ 2-pokojowa˛ 33m2. 0-602488782, Apartament. mk7857

˙ zboz˙a: pszenz˙yto, je˛SPRZEDAZ czmien´ i inne. Duz˙e ilos´ci. Tel. 0-605340902. mk7833

KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0663139317. mk6988

SPRZEDAM mieszkanie 54m2 os. Rejtana, I pie˛tro, raty do IX 2009. 0-602488782, Apartament mk7862

SPRZEDAM siano. 0-509151904. mk7982

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. mk4038

SPRZEDAM mieszkanie 53m2, 3pokojowe, tanio, ul. Sułkowskiego, wolne od zaraz. 0-602488782, 528-81-99 Apartament. mk7891 DO WYNAJE˛CIA 30M2 lokal na działalnos´c´ biurowo-usługowa˛, Słowian´ska, 0668335504, 0-601543400. mk7644 DO wynaje˛cia mieszkanie - Ostroroga, Zamenhofa, Rejtana oraz domek. 0-602488782, 528-81-99 Apartament. mk7892 DOM do wynaje˛cia w Gronowie, przy trasie, na cele mieszkalne i działalnos´c´. 0-691576552. mk7841 HALA

80m2.

KAWALERKI, 609859703.

0-693887263. mk7978 pokoje. 0mk7939

LOKAL na działalnos´c´ gospodarcza˛, 25m2. Atrakcyjna lokalizacja. 0-501378503. mk7985 POKOJE. 0-661390206. mk8006

´ J. 0-603328577. mk7812 POKO SAMODZIELNE 604477221.

pokoje. 0mk7999

WYNAJME˛ lokal - Słowian´ska, na biuro. 0-609564981. mk7971 WYNAJME˛ mieszkania 2-pokojowe - Leszno. 0-665959538. mk7970

SPRZEDAM słome˛. 0-65 / 53603-74. mk7920 ZIEMNIAKI 607807572.

jadalne. 0mk7319

TOWARZYSKIE 0-783907979 zadzwon´! Spełnie˛ Twoje marzenia!. mk7416 DZIEWCZYNY.

0-603701639. mk7254

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. mk7255 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 20.00-5.00, 0-663899072 SUPER dziewczyny. mk7417 SEKSOWNE 609522988.

panie.

0mk7737

MEDYCZNE WOLODYMYR SOKUR lekarz specjalista akupunktury. Bezoperacyjne leczenie z˙ylako´w. Tel. 0698536456. mk7825

MALOWANIE, tapetowanie, panele. 0-692877337. mk4617 MALOWANIE, szpachlowanie, 609089401.

tapetowanie, panele, 0mk7903

˙ anten: TV-POLSAT, MONTAZ CANAL+. 0-669913111. mk7832 MOTOCYKLE, skutery - naprawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. mk5829 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150

˙ leczniczy. 0-781747205. MASAZ mk7251

PŁOTY - balustrady. Tanio, 0696453914. mk5230

POTENCJA. 697454739.

PRODUKCJA, ogrodzeniowej,

Leszno, 0mk7865

ODDAM DARMO ODDAM darmo w dobre re˛ce kotki 3-miesie˛czne, Rawicz, 0668966652. mk7908

´ ZADZWON DO FACHOWCA

POSZUKUJE˛ POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia kawalerki w Lesznie. Tel. 0609333366. mk1263

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

MIESZKANIA 2-pokojowego. Tel. 0-691484103. mk7998

CIESIELSTWO, dekarstwo. 0609109004. mk2702

NAUKA

CYKLINOWANIE i układnaie parkieto´w. 0-663836822. mk3617

JEZYK angielski dla dzieci, 0601534913. mk7809

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

ZDROWIE

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. mk1032

CHEMIA. 0-661737025. mk7935

KOMINKI, płytki, rygipsy, ocieplenia. 0-661391378. mk3120

CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, paneli. 0-606812325. mk4742

montaz˙ siatki 0-697-260-040. mk3898

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

˙ , renowacja wypoSPRZEDAZ czynko´w sko´rzanych. 0600182139. mk4229 STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 52019-50, 0-661255537. mk6279 SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107


OGŁOSZENIA

18 Burmistrz Bojanowa ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 065 545 62 30, fax. 065 545 66 40 informuje, że

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bojanowie przy ul. Rynek 12 w dniu 27 listopada 2008 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zostały wywieszone na okres 21 dni następujące wykazy: 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: a) Bojanowo, ul. Podgórna 11 – lokale mieszkalne nr: 1, 2, 3 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: a) Trzebosz – działki ew. nr: 307 i 311 b) Golina Wielka – działka ew. nr 217 c) Golinka – działka ew. nr 121/1 as1757

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ze zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert realizacji zadania publicznego w 2009 r. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1. Cel konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu. 2. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2009 r.

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o. informuje, że uchwałą nr XXVIII/325/08 z dnia 27 listopada 2008 Rada Miejska Śmigla zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy obowiązywały będą od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

DOSTARCZANIE WODY I GRUPA: Odbiorcy przemysłowi: - cena za 1m3 dostarczonej wody netto

2,86 zł

- opłata abonamentowa/ miesiąc netto

2,50 zł

II GRUPA: Odbiorcy indywidualni: - cena za 1 m3 dostarczonej wody netto

2,66 zł

- opłata abonamentowa/ miesiąc netto

2,50 zł

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I GRUPA: Dostawcy nieczystości płynnych - cena za 1m3 dostarczonych ścieków netto

4,94 zł

II GRUPA: Pozostali dostawcy ścieków - cana za 1m3 odprowadzonych ścieków netto

4,94 zł

Powyższe ceny są cenami netto. Doliczony zostanie do nich podatek VAT w wysokości 7%.

as 1760/k

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

STROP TERIVA 4.01

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA

TRANSPORT HDS U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 70 000,00 zł 4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. (wysokość przyznanych dotacji: 66 000,00 zł) 5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Prowadzenie szkolenia sportowego - piłka nożna: - prowadzenie zajęć treningowych, - organizowanie zgrupowań sportowych, - organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, - organizowanie i udział w innych zawodach i turniejach sportowych, - utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, 6. Zasady i warunki przyznania dotacji: a) Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy: - Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104). b) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełnić warunki ogólne: - posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia, - złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, - wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniej bazy do realizacji konkretnego zadania. c) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu, - statut, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu, d) W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty. e) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana przez komisje konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna f ) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 7. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: a) Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2009 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna. b) Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za realizację zadania. c) Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. d) Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni po upływie terminu składnia ofert. e) Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. f ) Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna. 8. Ocenie podlegają następujące kryteria: - merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania, - zapotrzebowanie społeczne na wymienione w ofercie zadanie, - ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej, - ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, - udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, - zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, - kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej, - część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). 9. Postanowienia końcowe: - dotacji nie można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej, - zastrzega się możliwości nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania, - termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert upływa z dniem 20 grudnia 2009 r. - podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego. as1761


19

OGŁOSZENIA

obejrzyj PORADNIK ŒWI¥TECZNY w Internecie www.gazetaabc.pl Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Firma zatrudni do Zakładu w Prusicach osoby na stanowiska:

MECHANIK-SPAWACZ wymagane uprawnienia MIG elektryczne i gazowe ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV Firma ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. zatrudni również do Zakładu w Rawiczu osobę na stanowisko:

ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXIII/206/08 z dnia 26 listopada 2008 roku została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rawicz.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/08 Burmistrza Śmigla z dnia 28 listopada 2008 r.

Ceny stawek i opłat taryfy wynoszą:

OGŁOSZENIE

1. WODA -Grupa 1 (ZWO) – wszyscy odbiorcy usług rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

2,07 zł/m3

-Grupa 2 (ZWW) – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielolokalowych rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach

2,07 zł/m3

-Stawka opłaty abonamentowej dla 1 i 2 grupy odbiorców wynosi

Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

3,65 zł/m-c/odbiorcę

2. ŚCIEKI - Grupa 1 (OŚD) – gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz wielolokalowe budynki mieszkalne rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków określaną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza głównego

3,05 zł/m3

- Grupa 2 (OŚP) - pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną na podstawie ilości zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego

3,30 zł/m3

- Grupa 3 (OŚW) - gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych gdzie ścieki rozliczane są na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 3 odbiorców wynosi

as1730/k

Informacja sekretariat: tel. 065 546-71-40 Podania można przesyłać na adres: rawicz@zpbkaczmarek.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy.

2,92 zł/m-c/odbiorcę

- Grupa 4 (OŚRP) – gospodarstwa rolne i cele produkcyjne rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej Stawka opłaty abonamentowej dla 4 grupy odbiorców wynosi

2,92 zł/m-c/odbiorcę

- Grupa 5 (OSNO) – dostawcy ścieków, ścieki rozliczane na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza nie będącego własnością Zakładu Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 5 odbiorców wynosi

3,30 zł/m3 3,65 zł/m-c/odbiorcę

- Grupa 6 (OŚD) Ścieki dowożone rozliczane na podstawie odczytów w stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków Stawka opłaty abonamentowej dla grupy 6 odbiorców wynosi

3,30 zł/m3 3,65 zł/m-c/odbiorcę

3.Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych: - w granicach miasta Rawicza - poza granicami miasta Rawicza

36,00 zł. 60,00 zł.

Do wyżej podanych cen stawek i opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Taryfa obowiązuje od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. as1758/k

Księgi wieczyste KW nr 29771 i 38557, prowadzone dla w/w nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń. Cena sprzedaży nieruchomości podana w wykazie obowiązuje do dnia 30.09.2009 r. Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śmiglu (pokój Nr 14). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,- zł w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 05 stycznia 2009 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 2000,- zł. Musi być przynajmniej jedno postąpienie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Śmigla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla (pokój nr 6 ) tel. 0-65 5186912. Śmigiel, dnia 28 listopada 2008 r. RSZ as1759/k

Burmistrz Śmigla (-) Wiktor Snela


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

VKacperek Szady z Kąkolewa 13 listopada skończył 3 miesiące i już wybiera prezenty na święta. LL Fot. A.Przewoźny W Młodzi entuzjaści kolejnictwa mieli okazję obejrzeć piękne lokomotywy w leszczyńskiej parowozowni. Mamy nadzieję, że część dzieci będzie kontynuować chlubne kolejarskie tradycje. Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii na stronie internetowej www.gazetaabc.pl

Kminek

nadaje potrawom specyficzny cierpko-korzenny smak. Polecany jest szczególnie do potraw tłustych. Doskonale komponuje się z potrawami z wieprzowiny i baraniny, fasoli, kapusty i ziemniaków. Idealnie nadaje się do aromatyzowania nabiału (twarogów i serów), chleba i innych wyrobów piekarniczych. Więcej na stronie www.galeo.pl LL

Rozwiązanie Nagrodę w konkursie „Baw się z nami” nr 17 wylosowała Jagoda Handke, Leszno, ul. Szczepanowskiego 37. Po odbiór pluszowego misia zapraszamy do sekretariatu redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) w ciągu 14 dni. LL

Mąż nad grobem małżonki mówi: – Kochanie, wiem, że niewiele miłych słów powiedziałem ci w czasie naszego pożycia. Wybacz, zrozumiałem to po czasie. Dziś więc powiem ci, że ty w gruncie rzeczy jesteś cudowną kobietą...

xxx

Dyżurny pogotowia gazowego odbiera telefon: – Rano piecyk włączyłam, a gaz się dotąd nie pali... – A zapałkę, babciu, zapaliliście? – Oj... Zapomniałam. Już zapalam...

xxx

Rolnikowi przysłano z Afryki zebrę. Facet wstawił ją do obory razem z resztą bydła. Zebra stoi, rozgląda się, po czym odwraca się w lewo do krowy i pyta: – Kto ty jesteś? – Krowa. – A co tu robisz? – Daję mleko. Zebra odwraca się w prawo: – A ty kto jesteś? – Byk. – A co robisz? – Zdejmij piżamkę, to ci pokażę.

xxx

Zakłady mięsne. Stoją dwie krowy: – Jestem Mucka, cześć. – Krasula. – Pierwszy raz tutaj? – Nie, kurna, drugi! Zebrała (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 93.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 89 Hasło: „PROMOCJA GALEO – WIĘCEJ W TEJ SAMEJ CENIE” Nagrodę wylosowała: Maria Pelec, Leszno, ul. Grunwaldzka 69/1

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – PASCAL, ul. Zwycięstwa 1, tel. 065 520-36-35 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84 WSCHOWA – OSIEDLOWA, ul. Zielona 21, tel. 065 540-49-94

środa

Krobia SZAROTKA wtorek

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 wtorek, środa, czwartek

10.00, 19.00 – Świadectwo – dokument fabularyzowany prod. pol.-wł.

Gostyń HUTNIK wtorek

19.00 – Eagle Eye – thriller prod. USA

17.00, 19.00 – Świadectwo – dokument fabularyzowany prod. pol.-wł.

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Wyspa Nim – familijny/przygodowy prod.USA 20.00 – Babylon A.D. – akcja/s.f. prod. fr.-USA (j)

LESZNO – PASCAL, ul. Zwycięstwa 1, tel. 065 520-36-35 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84 WSCHOWA – OSIEDLOWA, ul. Zielona 21, tel. 065 540-49-94

czwartek

LESZNO – PASCAL, ul. Zwycięstwa 1, tel. 065 520-36-35 KOŚCIAN – POD ZŁOTYM MOŹDZIERZEM, al. Kościuszki 6, tel. 065 511-97-61 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84 WSCHOWA – OSIEDLOWA, ul. Zielona 21, tel. 065 540-49-94

całodobowo

RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35

LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT KARATE

Walczyli w Zdunach

Reprezentanci Rawickiego Klubu Karate Surem uczestniczyli w turnieju karate WKF w Zdunach. Zawody zgromadzi³y na starcie oko³o 200 zawodników z 21 klubów. Nasi karatecy wywodzili siê z dwóch sekcji – rawickiej i ¿migrodzkiej. Pierwsz¹ z nich reprezentowali: Angelika Wojtyczka, Katarzyna M³ynarczyk, Justyna Brzêczek, Dominika Sapeta, Patryk Szponik, Robert Domaniecki oraz Kacper Paszyñski. W barwach drugiej startowali: Joanna Jurkowska, Damian Olejniczak, Marcel Naparty, Kacper D¹bek, Damian Pietruszewski, Jakub Korytkowski, Andrzej Janik oraz Micha³ £ukowiak. Po raz pierwszy klub wystawi³ dwie dru¿yny w konkurencji kata dru¿ynowe. W kategorii dziewcz¹t do rocznika 1995, trzeci¹ pozycjê wywalczy³ team w sk³adzie: Angelika Wojtyczka, Justyna Brzêczek i Dominika Sapeta. Druga dru¿yna w sk³adzie: Jakub Korytkowski, Andrzej Janik i Micha³ znalaz³a siê poza podium. – Zawody by³y turniejem rankingowym do kadry wielkopolski na rok 2009. By³ on bardzo cenny zw³aszcza dla najm³odszych. Nie ma bowiem nic wa¿niejszego od zdobywania doœwiadczenia turniejowego. Nie zast¹pi¹ tego sparingi na treningu, ani ¿adna inna forma kontaktu z przeciwnikiem. Myœlê, ¿e ju¿ wkrótce doczekamy siê efektów w postaci miejsc medalowych – powiedzia³ trener Krzysztof Glina. (ceg)

SZACHY

Remis na pocz¹tek

Korona-Rawbud Rawicz zainaugurowa³a rozgrywki w III lidze seniorów, remisuj¹c na wyjeŸdzie z Piastem Œrem 3:3. W rawickim zespole partie wygrali Maria Markowska (pokonuj¹c w dobrym stylu wy¿ej notowan¹ rywalkê) i debiutuj¹cy w sk³adzie seniorów Mateusz Miszczak. Pojedynki zremisowali Piotr Markowski i Miko³aj Kowalczuk, natomiast przegrali Karol Rybakowski i Andrzej Chromicz. Warto nadmieniæ, ¿e wszyscy zawodnicy dru¿yny ze Œremu s¹ sklasyfikowani w rankingu FIDE, natomiast w Koronie tylko dwoje – Maria i Piotr Markowscy. W III lidze wystêpuje 12 zespo³ów. W kolejnym meczu Korona zmierzy siê u siebie z Na Piêterku Poznañ. Z najbli¿szych imprez Korony zapowiedzieæ nale¿y VI Rawicki Turniej Gwiazdkowy, który odbêdzie siê 20 grudnia o godz. 9.30 w Domu Kultury. Zostanie po³¹czony z rozstrzygniêciem V Rawickiego Grand Prix – klasyfikacji najlepszych zawodników klubu, którzy w mijaj¹cym roku brali udzia³ w przynajmniej 5 z 11 turniejów szachowych (w tym co najmniej jednym klasyfikacyjnym) zorganizowanych przez Koronê. Zwyciêzca zestawienia otrzyma puchar przechodni prezesa klubu i tytu³ mistrza Korony. J.W.

21

SPORTY EKSTREMALNE

Lepsi od komandosów

Starszy plutonowy Krzysztof Tumko z 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego, mimo rewelacyjnej formy, nie zdo³a³ wygraæ po raz trzeci najbardziej ekstremalnego w Polsce „Maratonu Komandosa” w Lubliñcu. W klasyfikacji dru¿ynowej, razem ze starszym plutonowym Krzysztofem D¹bkowskim i kapralem Erykiem Dobrochowskim, zajêli pierwsze miejsce, wyprzedzaj¹c wszystkie elitarne jednostki. Dziêki przychylnoœci dowództwa pu³ku leszczynianie mogli sumiennie przygotowaæ siê do maratonu. A nie s¹ to zwyk³e 42 kilometry i 195 metrów. Zawodnicy pokonuj¹ ten dystans w pe³nym umundurowaniu,

z wa¿¹cym 10 kilogramów plecakiem. Krzysztof Tumko, przygotowuj¹c siê do tej najwa¿niejszej w jego kalendarzu imprezy, zdoby³ po drodze akademickie mistrzostwo Polski

w maratonie (studiuje zaocznie w PWSZ Leszno), by³ czwarty na tym dystansie w Mistrzostwach Wojska Polskiego i tak¿e czwarty w Mistrzostwach Polski S³u¿b Mundurowych na dystansie 13 km. W rozgrywanych w Lesznie Prze³ajowych Mistrzostwach Wojska Polskiego finiszowa³ na dziesi¹tej pozycji. Wœród 240 uczestników maratonu w Lubliñcu, obok przeciwlotników, znaleŸli siê tak¿e leszczyñscy policjanci i stra¿acy. Krzysztof zaraz po starcie podyktowa³ rywalom wysokie tempo, które wytrzymywa³ tylko Maciej Wojciechowski. Obaj znaj¹ siê doskonale z wczeFot. archiwum œniejszych startów. ▲ Zwyciêska dru¿yna V Maratonu Komandosa: Eryk Dobrochowski, Krzysztof Tumko i Tym razem rywal by³ Krzysztof D¹bkowski w towarzystwie genera³a Romana Polko, który tak¿e ukoñczy³ wyj¹tkowo mocny. Na maraton. pó³metku Krzysztof

JUDO

Dzieci na macie

Oko³o 140 zawodniczek i zawodników z 15 klubów startowa³o w IV Rawickim Turnieju Judo Dzieci rozegranym w sali sportowej Gimnazjum w Sierakowie. Rywalizacja odbywa³a siê w dwóch kategoriach wiekowych dziewcz¹t i ch³opców. Podajemy czo³owych reprezentantów naszych klubów. Dziewczêta roczniki 1998-1999. Kat. wagowa 30 kg: I m. Zuzanna Rakowska – UKS Miejska Górka. Waga 33 kg: II m. Aleksandra Skrzypek – Miejska Górka, III m. Aleksandra Krzy¿oszczak – UKS Olimp Rawicz. Waga 40 kg: II m. Monika ¯yto – Olimp. Waga 50 kg: II m. Agnieszka Olizar – UKS Junior Lipno. Waga powy¿ej 50 kg: III m. Dominika Gubañska – Olimp. Ch³opcy roczniki 1998-1999. Waga 29 kg: II m. Maciej Kowalski – Olimp, V m. Konrad Skrzypek – Miejska Górka. Waga 34 kg: I m. Miko³aj Mencel – Miejska Górka. Waga 37 kg: II m. Jêdrzej Klecha – Junior, III m. Damian Chodorowski – Olimp i Patryk Jakubiak – Junior . Waga 40 kg: I m. Sebastian Groblewicz – Olimp, III m. Kamil P³uciennik – Miejska Górka. Waga 45 kg: III m. Mariusz Rybiñski – Junior. Waga 54 kg: I m. Dariusz Misiewicz – Miejska Górka. Dziewczêta roczniki 1996-1997. Waga 30 kg: II m. Fortunata Fedyk – Junior. Waga 37 kg: II m. Marlena Poraszka – Miejska Górka. Waga 42 kg: II m. Paulina Skrzypek – Miejska Górka. Waga 47 kg: III m. Klaudia Radoñ – Junior. Waga 56 kg: II m. Monika Korfanty – Miejska Górka, III m. Marika Kaczmarek – Miejska Górka. Ch³opcy roczniki 1996-1997. Waga 30 kg: I m. Dawid Tomczak

– z KDSW Pêpowo, który reprezentowa³ w turnieju Olimp. Waga 36 kg: III m. Aleksander Czerwiñski – UKS 12 Leszno, V m. Miko³aj £yczakowski – Olimp. Waga 39 kg: II m. Mateusz Wolski – UKS 12 , III m. Micha³ Niemczal – UKS 12, III m. Artur Mrówka – Miejska Górka, V m. Wojciech Schmidt – UKS 12. Waga 42 kg: III m. III m. Tobiasz Szynalski – Olimp i Konrad Tankiewicz – UKS 12. Waga 46 kg: II m. Patryk Sêd³ak – Olimp, III m. Eryk Mencel – Miejska Górka, IV m. Sebastian Grunt – Olimp, V m. Ka-

mil Krenc – Olimp. Waga 49 kg: I m. Szymon Œwita³a – UKS 12, III m. Bartosz Kin – UKS 12. Waga 52 kg: I m. Sebastian Naglik – Miejska Górka, II m. Miko³aj Rzepka – Junior, III m. Patryk Tomczak – KDSW, który startowa³ w barwach Olimp, IV m. Eryk WoŸniak – Miejska Górka. Waga 55 kg: II m. Kamil Nowak – UKS 12, V m. £ukasz Plich – UKS 12. Waga 59 kg: II m. Dawid Rutkowski – Miejska Górka, III m. Fabian Jóska – Miejska Górka, IV m. Dawid Zygmunt – Miejska Górka. Waga 65 kg: III m.

▲ Reprezentanci Olimpu Rawicz i UKS Miejska Górka.

uzupe³ni³ p³yny w umieszczonym w plecaku specjalnym woreczku, natomiast jego przeciwnik nie „tankowa³” – wzi¹³ tylko kilka ³yków i pobieg³ dalej. – Straci³em wtedy do niego oko³o czterdziestu sekund i przez kolejne piêæ kilometrów musia³em goniæ – relacjonuje Krzysztof Tumko. – Uzupe³nianie p³ynów podczas tak wyczerpuj¹cego biegu jest w moim przypadku bardzo wa¿ne i nie chcia³em z tego rezygnowaæ. Poœcig jednak kosztowa³ mnie sporo energii. Na 41 kilometrze Maciej zaatakowa³ i odskoczy³ mi na dwadzieœcia metrów. Dochodzi³em go, ale nie zdo³a³em wyprzedziæ. Krzysztof przegra³ zaledwie o 2 sekundy. Uzyska³ czas 3:23:08, czym o prawie osiem minut poprawi³ swój najlepszy wynik w tej imprezie. Rewelacyjnie pobiegli Krzysztof D¹bkowski i Eryk Dobrochowski, plasuj¹c siê odpowiednio na 13. i 14. pozycji, co jako dru¿ynie pozwoli³o siêgn¹æ po najwy¿szy laur. Z pozosta³ych leszczynian: Pawe³ Sakowicz by³ 73, Pawe³ Banaszak – 74, S³awomir Durka – 110 i Damian Go³embski – 200. Po takim wysi³ku zawodnicy z pewnoœci¹ zdecyduj¹ siê na krótk¹ przerwê w treningach, ale ju¿ w grudniu nale¿y spodziewaæ siê ich na starcie lokalnych imprez. Miêdzy innymi w biegach miko³ajkowych w Niet¹¿kowie i Lesznie oraz Biegu Sylwestrowym, który 30 grudnia organizuje 69. Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy. (JAC)

Mateusz Kolan – UKS 12. Waga 73 kg: III m. Piotr Fr¹ckowiak – UKS 12. W rocznikach 2000-2001 rozegrano walki w parterze. Podajemy miejsca naszych reprezentantów. Ch³opcy. Waga 27 kg: III m. Dawid Pytiak – Miejska Górka. Waga 30 kg: II m. Jakub Szymkowiak – Miejska Górka, III m. Marek Z¹bczyñski – Olimp, V m. Jonasz Osiecki – Olimp i Dawid Plota – Olimp. Waga 34 kg: I m. Micha³ £ysiak – Miejska Górka, II m. Marcin Jankowiak – Olimp. Waga 40 kg: II m. Bartosz Maœl¹kowski – Olimp. Dziewczêta. Waga 30 kg: I m. Magdalena Z¹bczyñska – Olimp. Waga 40 kg: I m. Magdalena Korfanty – Miejska Górka, II m. Milena Karolczak i Katarzyna W³odarczyk – Miejska Górka. W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y³ UKS Miejska Górka przed AZS Oœ Poznañ i UKS Olimp Rawicz. Pi¹ty by³ UKS 12 Leszno. J.W.

Fot. J. Witczak


SPORT

22

SZERMIERKA

KRÊGLARSTWO

Siostry na podium Wrócili

Dwie reprezentantki Polski stanê³y na podium zawodów m³odzie¿owego Pucharu Œwiata we florecie, jakie w miniony weekend rozgrywane by³y w Lesznie. Hala Trapez ju¿ kolejny rok z rzêdu goœci³a najlepszych zawodników do lat 20. Tym razem by³o ich

Fot. E. Baldys s Zwyciêzca turnieju florecistów.

prawie dwustu, a do Leszna przyjechali z kilkunastu krajów. W pierwszym dniu imprezy na planszach pojawi³y siê florecistki. Do fina³owej ósemki awansowa³y trzy reprezentantki naszego kraju. Dwie z nich – siostry £yczbiñskie z Torunia – stanê³y na podium. Hanna by³a 2., a Marta 3. Obie uleg³y w decyduj¹cych pojedynkach – w pó³finale i finale – Anastazji Moskowskiej. I to w³aœnie Ukrainka zwyciê¿y³a w leszczyñskim turnieju. W gronie 84 zawodniczek znalaz³a siê jedna przedstawicielka Polonii. By³a ni¹ Aleksandra Gospodarowicz, która zosta³a sklasyfikowana na 58. pozycji. Niedziela up³ynê³a w Trapezie pod znakiem pucharowych zmagañ florecistów. Tym razem Polaków zabrak³o na podium. Najbli¿ej tego byli szósty w klasyfikacji Damian Koper i siódmy Pawe³ Osmañski. Najlepszym m³odzie¿owcem leszczyñskiego turnieju okaza³ siê doœæ niespodziewanie Brytyjczyk Edward Jeffries, który w finale pokona³ 15:11 utytu³owanego W³ocha Niccolo Meringolo. (ceg)

SZERMIERKA

Drugi w Polsce

Bartosz Cegielski z IKS-u Leszno zaj¹³ drugie miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji m³odzików we florecie. Tym samym zdoby³ wicemistrzostwo Polski do lat 13 na rok 2008. W miniony weekend we Wroc³awiu odby³a siê ostatnia z siedmiu imprez rozgrywanych w ramach ogólnopolskiej klasyfikacji m³odzików. By³ ni¹ VI Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Elbudu. Bartek by³ w nim trzeci, co pozwoli³o mu zaj¹æ ostatecznie drugie miejsce na finiszu rywalizacji zawodników do lat 13. – Wynik cieszy, choæ lekki niedosyt pozosta³, gdy¿ niemal przez ca³y sezon prowadzi³em w rankingu – powiedzia³ Bartosz Cegielski. W ostatnim turnieju lepszy od leszczynianina okaza³ siê Alex Garbat z Warty Poznañ i to jemu przypad³o koñcowe zwyciêstwo w ogólnopolskiej klasyfikacji m³odzików. Z pozosta³ych naszych zawodni-

ków startuj¹cych w stolicy Dolnego Œl¹ska Maciej Miêtki z Polonii by³ 14., Maciej Czarnul (IKS) – 19., Miko³aj Rygus (Polonia) – 30. i Jêdrzej Myszkowski (Polonia) – 46. W rozgrywanym równolegle we Wroc³awiu turnieju dzieci najlepiej z leszczynian spisa³ siê Piotr Niedzielski. Polonista zaj¹³ 13. miejsce. Rados³aw Rybiñski z IKS-u by³ 19., Miko³aj Wietrzykowski – 31., Jêdrzej Bórkowski – 59. i Bartosz Kochañski – 60. W niedzielê na planszach rywalizowa³y dziewczêta. Wœród m³odziczek Amanda Wojtko (IKS) by³a 37., Michalina Bórkowska (Polonia) – 39. i Michalina Matuszewska (IKS) – 48. W m³odszej kategorii dobre, 10. miejsce wywalczy³a Ania Buszka z IKS-u. Monika Kreczetowska by³a 20., Malwina Jurga – 26., Agnieszka Pijaczyñska – 35. (wszystkie z Polonii), a Ewelina Kolak (IKS) – 54. (ceg)

Fot. D. Cegielski s Najlepsi m³odzicy sezonu 2008. Od lewej: Alex Garbat (Warta Poznañ), Bartosz Cegielski (IKS Leszno) i Patryk Choiñski (Budowlani Toruñ).

na tarczy

Dwa wyjazdowe mecze rozegra³y w niedzielê krêglarskie zespo³y Polonii Leszno. Oba, niestety, przegra³y. W Tarnowie Podgórnym dosz³o do pojedynku mistrza z wicemistrzem Polski. Lepsi okazali siê gospodarze, którzy wygrali 6:2, a w krêglach 3622:3452. – O naszej pora¿ce zdecydowa³ ostatni blok – powiedzia³ Ireneusz Kaczmarek, kierownik sekcji. Punkty dla Polonii zdobyli: Miko³aj Konopka 578, Marek Majer 600, Maciej Chudy 644 (rekord ¿yciowy), Bartek W³odarczyk 567, Miko³aj Piosik i Adrian Szulc 537 oraz Mateusz Grzeszczuk i Artur Piosik 526. Przegra³y te¿ leszczynianki, które gra³y w Gdañsku. Uleg³y tam Dêbinkom 1:7, w krêglach 3102:3115. – W tym przypadku tak¿e zdecydowa³ finisz i ostatni tor. Szkoda, bo mimo przegrywania pojedynków dziewczyny mog³y wygraæ, gdy¿ przez ca³y mecz mia³y potencjalne dwa punkty. Gdyby graj¹ca jako ostatnia Kurpisz zwyciê¿y³a 2,5:1,5, to by³by wynik 4:4 i nasza wygrana torami – doda³ I. Kaczmarek. Punkty dla Polonii uzyska³y: Joanna Neczyñska 548, Kinga Konopa 533, Anna Chwastyniak 516, Joanna Kurpisz 516, Monika Mara¿ewska i Justyna Waœkowiak 499 oraz Joanna Lajtke 490. (ceg)

BOKS

Rekordowa obsada

A¿ 138 zawodników z 46 klubów uczestniczy³o w finale Pucharu Polski kadetów, który by³ jednoczeœnie XVI Turniejem im. Jana Pawlaka. Zawody odby³y siê w miniony weekend w Rydzynie. Podczas trzydniowej rywalizacji stoczono a¿ 89 walk. – To jest absolutny rekord. W przysz³ym roku pewnie rozpoczniemy turniej ju¿ w œrodê, by zd¹¿yæ do niedzieli – powiedzia³ Albin Pudlicki, szkoleniowiec Polonii. W rydzyñskich zawodach wyst¹pi³o 4 jego podopiecznych. W Pucharze Polski trzecie miejsca zajêli Maciej Kêdziora (60 kg) i Mateusz Kowalski (75 kg), natomiast w Turnieju Pawlaka pierwszy by³ Micha³ Ludwiczak (70 kg), a trzeci Micha³ Kêdziora (46 kg). Najlepszym zawodnikiem turnie-

ju zosta³ Dawid Michelus z Soko³a Pi³a, natomiast najlepsz¹ dru¿yn¹ Zag³êbie Konin. Z polonistów wyró¿niony zosta³ Micha³ Ludwiczak (na zdjêciu z prawej). Zawody mog³y dojœæ do skutku dziêki wsparciu licznych sponsorów. A byli nimi: Auto Vega, Auto Komis Domaga³a, Leszczyñska Agencja Wydawnicza, pose³ Wies³aw Szczepañski, UMiG Rydzyna, UM Leszna, WOZB Poznañ, PZB, Sklep Szewczyk, Starostwo Powiatowe, Astromal Wilkowice, Standard Leszno, Bramgaz, Sporting, Waldi, Folar Rojêczyn, Pizzeria Margherita, Prywatna Praktyka Lekarska Szendryk, ZPM Majerowicz, Stacja Paliw Zametex, Colonel Leszno, Salus, Meibes, Sawa, Perfumeria Joop, Timberpol, Firma Bartlewicz i Motel Bajzert Rojêczyn. (ceg)

Fot. E. Baldys

PI£KA RÊCZNA

Lider straci³ punkty

Wydarzeniem dziesi¹tej kolejki spotkañ w II lidze by³a pierwsza pora¿ka AZS-u Zielona Góra. Lider tabeli uleg³ u siebie dru¿ynie z Komprachcic i tym samym leszczynianie zrównali siê z nim punktami. Zag³êbie II – Arot-Astromal 26:30

Leszczynianie odnieœli w niedzielê bardzo cenne zwyciêstwo. Z trudnego terenu w Lubinie wywieŸli komplet punktów. – Obawialiœmy siê tego spotkania, gdy¿ do koñca nie wiedzieliœmy, w jakim sk³adzie zagraj¹ gospodarze. Wprawdzie skorzystali z us³ug czterech zawodników ekstraligowej dru¿yny, ale wiele nie wskórali. My zagraliœmy znakomite zawody w obronie, zw³aszcza w pierwszej po³owie – powiedzia³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec Arotu-Astromal. Do przerwy goœcie wygrywali ju¿ 18:11. Po zmianie stron leszczynianie zbyt szybko chcieli koñczyæ akcje i rywale zaczêli odrabiaæ straty. W 56. min ró¿nica stopnia³a do dwóch bramek. Zrobi³o siê nerwowo, ale finisz nale¿a³ do graczy wicelidera. Bramki dla Arotu-Astromal: Wierucki 11, £uczak i Tórz po 6, Matuszewski 3, Kajzer i Pawlik po 2.

MiedŸ II – Têcza 34:36

Do przerwy spotkanie by³o bardzo wyrównane. Wynik ci¹gle oscy-

lowa³ wokó³ remisu. Prowadzenie siê zmienia³o, ale ¿aden z zespo³ów nie odskoczy³ na wiêcej ni¿ dwie bramki. Têcza znakomicie zaprezentowa³a siê po przerwie. Dziêki dobrej grze w obronie w 40. min koœciañski zespó³ wygrywa³ ju¿ 26:21. To u³o¿y³o spotkanie. Przez d³ugi czas utrzymywa³o siê prowadzenie Têczy 5-7 bramkami. Jeszcze w 52. min by³ wynik 27:34. Potem na skutek niefrasobliwoœci w ataku gospodarze wyprowadzili kilka kontrataków i zaczêli zmniejszaæ ró¿nicê bramkow¹. W 57. min zbli¿yli siê na 3 bramki (32:35) i dopiero w ostatnich sekundach meczu na 2 gole. – Pozytywnie oceniam nasz¹ grê ofensywn¹, tym bardziej ¿e po powrocie Micha³a Przekwasa ciê¿ar ataku by³ roz³o¿ony na dwóch zawodników. A zarówno Micha³owi, jak i Damianowi Krystkowiakowi dzisiaj rzut ,,siedzia³’’. Najwiêkszym mankamentem by³a nasza gra defensywna w pierwszej po³owie, do czego dosz³o jeszcze piêæ niewykorzystanych stuprocentowych sytuacji. W drugiej po³owie, szczególnie przez pierwszy kwadrans, zagraliœmy bardzo dobrze w obronie – stwierdzi³

Aleksander Sowa, szkoleniowiec Têczy. Bramki dla Têczy: Przekwas 8, Krystkowiak 8, Sawicki 7, Stelmasik 5, Nowak 5, Rado³a 3, Sobkowiak 0, Graf 0, Haryk 0, Komorowski 0, Cierniewski 0. (ceg), (dab)

Pozosta³e wyniki: AZS – OSiR 32:34 Olimp – Orlik 23:13 ŒKPR – Krokus 33:26 Sparta – Bór (prze³.) Pogoñ – Szczypiorno 19:32 Tabela 1. AZS Zielona Góra 2. AROT-ASTROMAL 3. OSiR Komprachcice 4. ŒKPR Œwidnica 5. Olimp Grodków 6. Szczypiorno Kalisz 7. Zag³êbie II Lubin 8. TÊCZA KOSCIAN 9. Sparta Oborniki 10. MiedŸ II Legnica 11. Krokus Bystrzyca 12. Orlik Brzeg 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

10 18 10 18 10 17 10 15 10 15 10 13 10 10 10 9 96 10 6 10 5 10 4 10 2 90


SPORT BRYD¯

Ju¿ graj¹

Rozpocz¹³ siê nowy sezon bryd¿owy. Po pierwszym zjeŸdzie s¹ ju¿ wszystkie dru¿yny Unii Leszno. Pierwszoligowa ekipa graj¹ca pod szyldem firmy Winkhaus zajmuje aktualnie siódme miejsce. Warto dodaæ, ¿e ten zespó³ zosta³ przed sezonem wzmocniony reprezentantami Polski – Bogus³awem Pazurem i S³awomirem Zawiœlakiem. Drugoligowcy, do których tak¿e do³¹czyli nowi gracze (Tadeusz Kaczanowski i Krzysztof Antas) plasuj¹ siê na 4. miejscu, natomiast trzecioligowcy s¹ na 10. pozycji. – Plan na ten sezon zak³ada zdobycie medalu dru¿ynowych mistrzostw Polski przez pierwsz¹ dru¿ynê oraz awans drugoligowego zespo³u do krajowej elity – twierdzi Jerzy Rymwid, kierownik sekcji bryd¿owej Unii Leszno. Doda³ te¿, ¿e w odbytych niedawno wyborach nowych w³adz bryd¿a sportowego przewodnicz¹cym Rady Zawodniczej zosta³ reprezentant leszczyñskiego klubu – Marek Wójcicki. (ceg)

23

KOSZYKÓWKA

Derby dla faworytów

Koszykarskie derby Leszna zakoñczy³y siê pewnym zwyciêstwem goœci. Graj¹ca w tej roli dru¿yna UKKS WSH pokona³a Poloniê 86:47. Spadkowicz z II ligi by³ zdecydowanym faworytem czwartkowej potyczki w Trapezie. Tylko na pocz¹tku spotkania by³ remis 2:2. PóŸniej inicjatywa przesz³a w rêce podopiecznych Tomasza Grabianowskiego. W 4 minucie goœcie odskoczyli na 12:2, a pierwsz¹ kwartê wygrali 32:14. Koszykarze UKKS-u kontrolowali sytuacjê na parkiecie, choæ tu¿ przed przerw¹ poloniœci zmniejszyli stratê do 15 punktów (44:29). Na pocz¹tku drugiej po³owy za „3” trafi³ Krzysztof Zajc i zrobi³o siê tylko 48:35. Na dodatek rzuty osobiste, po przewinieniu technicznym zawodnika UKKS-u, wykonywa³ Arek Zachacz. ¯adnego jednak nie wykorzysta³, ale celny rzut odda³ Wojtek ¯eleŸniak, dziêki czemu przewaga goœci stopnia³a do 11 „oczek”. To by³o jednak wszystko, co mogli ugraæ w czwartkowy wieczór gracze Polonii. – Powtórzy³a siê historia z wczeœniejszych spotkañ – powiedzia³ Ze-

non Sosiñski, opiekun Polonii. – Pierwsza kwarta zdecydowa³a o naszej wysokiej pora¿ce. Zawodnicy byli strasznie usztywnieni mimo moich sugestii, ¿e to jest normalny mecz, który na dodatek UKKS musi wygraæ, a my, co najwy¿ej, mo¿emy. Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e jesteœmy zespo³em tylko na kilka minut gry. Od po³owy trzeciej kwarty wyraŸnie dominowali ju¿ koszykarze UKKS-u, którzy systematycznie zwiêkszali przewagê. Grali konsekwentnie w obronie i skutecznie w ataku, odnosz¹c w pe³ni zas³u¿one, wysokie zwyciêstwo. – W pewnym momencie pogubiliœmy siê trochê w kontratakach. Pope³niliœmy kilka b³êdów i rywale zbli¿yli siê na jedenaœcie punktów. PóŸniej wszystko wróci³o jednak do normy. Cieszy to, ¿e z meczu na mecz gramy coraz lepiej i widaæ efekty pracy. Godne podkreœlenia jest równie¿ to, ¿e chyba normalniej¹ stosunki miêdzy oboma klubami. Wprawdzie przed spotkaniem sêdziowie podkreœlali na ka¿dym kroku, ¿e to mecz podwy¿szonego ryzyka i apelowali o spokój, ale – jak by³o widaæ – niepotrzebnie. Oba zespo³y pokaza³y siê z dobrej strony, gra³y bez z³oœliwoœci. Uwa¿am, ¿e naprawdê nikomu w Lesznie nie jest potrzebne „nasadzanie” siê na siebie nawzajem – wyzna³ Tomasz Grabianowski, szkoleniowiec UKKS-u. Polonia: Janiszewski 9, Samól 8, ¯eleŸniak 7, Zachacz 6, Zajc 5, Imieliñski i Pawlak po 4, Barski i Markiewicz po 2. UKKS WSH: Nowaczyk 24, Matuszewski 17, Kaptur 14, Skonieczny i Grabiñski po 11, Skrzypczak 4, Kowalski 3 i Wojciechowski 2. (ceg)

KOP

Z pomoc¹ ▲ Fragment szachowej rywalizacji w SP 3.

Fot. J. Kuik

SZACHY

Szkolne mistrzostwa

Ju¿ tradycyjnie Szko³a Podstawowa nr 3 w Lesznie by³a gospodarzem szachowych mistrzostw miasta i powiatu szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W rywalizacji dziewcz¹t z „podstawówek” z terenu Leszna zwyciê¿y³a Anna Glapa z SP 9 przed Barbar¹ Kopyd³owsk¹ (SP 7) i Joann¹ Lewandowsk¹ (SP 2). Zmagania dziewcz¹t z powiatu wygra³a Monika Stachowiak z SP W³oszakowice przed Agnieszk¹ Szymañsk¹ (SP Lipno) i Natali¹ Malanowsk¹ (SP W³oszakowice). W turnieju ch³opców z miejskich szkó³ podstawowych triumfowa³ Iwan Sokur (SP 3) przed Norbertem Herktem (SP 2) i Mi³oszem Walkowskim (SP 9). W mistrzostwach powiatu zwyciê¿y³ Maciej Stachowiak (SP W³oszakowice) przed Jakubem Dobrowolskim (SP W³oszakowice) i Dawidem Dworakiem (SP Lipno).

Rywalizacjê gimnazjalistek z terenu Leszna wygra³a Weronika Nowak z Gimnazjum nr 2 przed Monik¹ Musielak z Gimnazjum nr 9 i Dian¹ Busz z Gimnazjum nr 4. W powiecie najlepsza okaza³a siê Marta Beba (Gimnazjum W³oszakowice) przed Katarzyn¹ Kubiak (Gimnazjum W³oszakowice) i Marik¹ Myszuk (Gimnazjum Lipno). Wœród gimnazjalistów z Leszna triumfowa³ Jaros³aw Ca³ujek przed Kamilem Frankiem (obaj Gimnazjum nr 9) i Krystianem Retkowskim (Gimnazjum nr 4), a w powiecie ca³e podium zajêli reprezentanci Gimnazjum W³oszakowice: £ukasz Ratajczak, Dawid Lis i Szymon Lorenz. (ceg)

W najbli¿sz¹ sobotê, 6 grudnia w Œmiglu odbêdzie siê II Turniej Ludzi Dobrych Serc. Zawody rozpoczn¹ siê o godzinie 18 w Domu Dzia³kowca. Wpisowe w wysokoœci 30 z³otych od osoby przeznaczone zostanie na Dom Dziecka w Goœcieszynie ko³o Rakoniewic. (ceg)

AKROBATYKA

Nad morzem

W Ko³obrzegu odby³y siê trzecie zawody Pucharu Polski w akrobatyce sportowej, skokach na œcie¿ce i trampolinie. Udanie zaprezentowa³a siê w nich Agnieszka Skorupiñska. Zawodniczka UKS Jedynka Leszno zajê³a drugie miejsce w skokach na œcie¿ce. Ósma w tej samej konkurencji by³a jej klubowa kole¿anka Joanna Samson. Tydzieñ wczeœniej leszczynianki uczestniczy³y w ogólnopolskich zawodach „M³ode talenty”, które odby³y siê w Jaworze. Agnieszka Skorupiñska by³a w nich czwarta, a Joanna Samson dziewi¹ta. W klasyfikacji dru¿ynowej UKS Jedynka zaj¹³ szóst¹ pozycjê. (ceg)

Fot. 3x E. Baldys

P£YWANIE

O Puchar Swimshop

Czo³ówka polskich p³ywaków z roczników 1993,94 i 95 wystartuje w zawodach o Puchar Swimshop, które w najbli¿szy weekend odbêd¹ siê na Œrodowiskowej P³ywalni Edukacyjnej w Lesznie. To kontynuacja rozgrywanych od lat w naszym mieœcie mityngów Pizza Hut. Tegoroczna edycja zawodów bêdzie ju¿ dziewi¹t¹ z kolei. Zgromadzi ona na starcie krajow¹ czo³ówkê z roczników 1993,94 i 95. – Spodziewamy siê przedstawicieli oko³o dwudziestu klubów – poinformowa³ nas Marek Grelewicz, dyrektor Œrodowiskowej P³ywalni Edukacyjnej i jednoczeœnie trener leszczyñskich zawodników. – Zapowiada siê bardzo ciekawa rywalizacja. Mamy nadziejê, ¿e jej efektem bêd¹ kolejne uzyskiwane w Lesznie rekordy Polski. P³ywackie zmagania rozpoczn¹ siê w najbli¿szy pi¹tek o godzinie 16.

Kwadrans wczeœniej przewidziano uroczyste otwarcie imprezy. W pierwszym dniu zaplanowano wyœcigi na: 100 m motylkowym, 200 m klasycznym, 100 m dowolnym, 200 m grzbietowym, 200 m zmiennym oraz sztafetê 4x100 m zmiennym. W sobotê rywalizacja rozpocznie siê o 9.30, a obejrzeæ bêdzie mo¿na wyœcigi na: 200 m motylkowym, 100 m klasycznym, 200 m dowolnym, 100 m grzbietowym, 100 m zmiennym i sztafetê 4x100 dowolnym. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy sympatyków p³ywania. Wstêp na zawody jest wolny. (ceg)

Fot. E. Baldys ▲ Œrodowiskowa P³ywalnia Edukacyjna znów bêdzie aren¹ ogólnopolskich zawodów.

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport KOSZYKÓWKA

Zrobiły mały kroczek Od zwycięstwa rozpoczęły rewanżową rundę rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy koszykarki PKM Duda Super-Pol. W sobotę leszczynianki pokonały w Pabianicach drużynę PTK 71:57, dzięki czemu zachowały szanse na awans do czołowej ósemki. Dla obu zespołów sąsiadujących przy stanie 37:33. Niemoc drużyny ze sobą w ogonie ligowej tabeli było z Leszna trwała na szczęście bardzo to szalenie ważne spotkanie – mecz o krótko. Po wznowieniu gry sytuacja przysłowiowe cztery punkty. wróciła do normy, czyli dość wyraź– Jeżeli marzymy jeszcze o czonej przewagi gości. łowej ósemce, to w Pabianicach nie – Przez całe spotkanie kontrolowamożemy przegrać – mówił przed liśmy przebieg wydarzeń. Cieszy mała pojedynkiem z PTK Jarosław Kryilość strat w porównaniu z poprzedsiewicz, szkoleniowiec leszczyńnimi meczami. W pierwszej kwarcie skiej drużyny. nie mieliśmy żadnej. Bardzo dobre Obie ekipy potraktowały spotkaspotkanie zaliczyły White i Shields. nie niezwykle poważnie. LeszczyPierwsza świetnie radziła sobie w nianki udały się do Pabianic już w obronie, a druga grała tym razem piątek, a ostatnie przed wyjazdem zespołowo. Przebudziła się Drzezajęcia u siebie przeprowadziły w wińska. Liczyłem, że wróci w końcu hali Ćwicznia, by jeszcze bardziej do formy po urodzeniu dziecka. Ola przystosować się świetnie pilnowała do małego obiek- Lotos – KSSSE w sobotę Szemraj, 72:61 tu PTK, na którym zresztą na zmianę trenowały jeszcze Cukierki – ROW z Kasią Krężel. 65:68 w dniu meczu. Oczywiście nie Sobotnia po- CCC – Energa zachłystujemy się 77:66 tyczka rozpoczętym zwycięstwem, 68:59 ła się od trafienia Finepharm – MUKS bo PTK to nie jest White, która rozemocny zespół. To 64:54 grała bardzo dobre Wisła – ŁKS jest dopiero pierwzawody. Rywalki szy kroczek ku lepodpowiedziały dwoma punktami, szej grze. Przed nami kolejny mecz ale w 6. minucie leszczynianki proo życie z ŁKS-em – ocenił sobotnie wadziły już 15:8, a pierwszą kwartę spotkanie J. Krysiewicz. wygrały 25:16. Druga ćwiartka przyZanim jednak do tego dojdzie niosła „trójkę” Krężel, 2 punkty Koc, leszczynianki już w środę o godzinie po których przewaga naszych koszy- 18 czeka pucharowa potyczka z Ineą karek urosła do 12 „oczek” (30:18). AZS Poznań. Gdy wydawało się, że drużyna gości – W tym meczu zdecydowanie pójdzie za ciosem, do głosu doszły więcej pograją zmienniczki. Temu zawodniczki PTK. pucharowe spotkania służą. Inna – Bardzo ciężko gra się na pełnej sprawa, że niebawem zmierzymy się koncentracji przez czterdzieści miz poznaniankami w lidze i nie ma nut. Dziewczyny straciły ją na mosensu zbytnio odkrywać się przed ment i zamiast spokojnie rozgrywać rywalkami – twierdzi trener. akcje, zaczęły zbyt szybko oddawać Punkty: Shields 15, Drzewińrzuty, które nie były niestety celne ska 14, White 13, Czarnecka 10, – dodał trener. Krężel 9, Krysiewicz 6, Koc 4, Pabianiczanki zmniejszyły dzięki Siwczak 0. DARIUSZ CEGIELSKI temu stratę i na przerwę schodziły

PA RTNERZ Y M E D I A L N I

Tabela 1 Wisła Kraków

2 KSSSE AZS Gorzów 13 24 215 3 Lotos Gdynia

13 24 147

4 ROW Rybnik

13 22 53

5 CCC Polkowice

13 22 141

6 Energa Toruń

13 21 108

7 Finepharm J. Góra

13 19 -14

8 Inea AZS Poznań

12 18 2

9 DUDA SUPER-POL 13 17 -129 10 Cukierki Brzeg

13 16 -124

11 MUKS Poznań

13 16 -121

12 PTK Pabianice

13 15 -184

13 ŁKS Łódź

13 14 -137

SYSTEM RATALNY

ŻUŻEL

Koniec wakacji Żużlowcy Unii Leszno rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. W sobotę przeszli badania wydolnościowe, a we wtorek spotykają się na pierwszym treningu. „Byki” od wielu już lat wznawiają zajęcia z początkiem grudnia. Nie inaczej jest w tym roku. – Rozpoczynamy jak zwykle od badań wydolnościowych – poinformował nas Paweł Barszowski, pod którego okiem zawodnicy będą przygotowywali się do kolejnego sezonu. W sobotnie południe żużlowcy spotkali się w sali Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, gdzie poddani zostali tradycyjnemu steptestowi. – To test wydolnościowy, który stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych przygotowań – wyjaśnia Paweł Barszowski. Dzisiaj, czyli we wtorek, wicemistrzowie Polski odbędą pierwsze

NATI

zajęcia na siłowni. Do końca grudnia trenować będą cztery razy w tygodniu – dwa razy na siłowni, raz w sali i raz w terenie. W połowie tego miesiąca, a konkretnie 13 grudnia, zespół wyjedzie na tygodniowe zgrupowanie do Kołobrzegu. – Od stycznia dojdą dodatkowe zajęcia w sali. Wówczas zwiększy się także intensywność ćwiczeń – zdradza leszczyński szkoleniowiec. Kolejnym etapem będzie obóz w Świeradowie Zdroju, a później zajęcia na crossie i wyjazd na tor, jeśli oczywiście pozwolą na to warunki atmosferyczne. Gdyby zima mocno trzymała, to alternatywą będzie zgrupowanie w chorwackim Gorican, na obiekcie należącym do rodziny (ceg) Pavliców.

Leszno, ul. S³owiañska 11 - Pasa¿ (przy Rossmanie)

SPODNI E B L UZ K I CZAPKI

, blachy trapezowe

- dachówki PRIMA – 19,90 zł netto/m2

Fot. E. Baldys V Trenerzy Czernicki i Barszowski bacznie przyglądali się wynikom testu.

ODZIE¯ DZIECIÊCO-M£ODZIE¯OWA

Twój dostawca Internetu

od 368,80 zł netto

13 24 167

A UDNI R G 1 OD CJA KOLEK ZNA EC ŚWIĄT

KU R T K I P £ A SZ C Z E

Weso³ych Œwi¹t


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

E I K S TYŃ

GOS

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 93 (2041) 02.12-04.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Żużlowcy już trenują Wicemistrzowie Polski rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W sobotę przeszli badania wydolnościowe, a we wtorek odbędą pierwszy trening. str. 24

Szukaj w gazecie

Kalendarz na 2009 r.

Listy przynoszące wolność

Wacław Nowak w czasie wojny ukrywał się na strychu leszczyńskiej łaźni. Zginął od kul hitlerowców wydany przez kominiarzy. str. 6

Fot. E.Baldys

Tragedia w leszczyńskiej łaźni

Samochód do wygrania str. 4 Organizatorzy konkursu:

Fot. E.Baldys

Leszczyńskie II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z organizacją Amnesty International. Zorganizowało już happening przeciw karze śmierci (na zdjęciu). Już niedługo odbędzie się Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumień. str. 12-13

Zatrzymano mordercę z Kościana Aresztowano mężczyznę podejrzanego o zamordowanie 56-letniego nauczyciela z Jerki. Próbował zatrzeć ślady czynu i skierować je na inną osobę. str. 9


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Konkursy o powstaniu Rada Miejska w Pogorzeli ogłosiła dwa konkursy związane tematycznie z udziałem mieszkańców ziemi pogorzelskiej w Powstaniu Wielkopolskim. Konkursy są adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej gminy Pogorzela.

▲ W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbyła się coroczna biesiada andrzejkowa. Ponad 130 osób wysłuchało koncertu chóru szkolnego pod dyrekcją Andrzeja Jankowskiego, który przygotował piosenki pod hasłem „Wsiąść do pociągu byle jakiego”. Biesiadę przygotowały Maria Plewa i Aleksandra Liszczyńska ze Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. W organizację włączyło się także grono pedagogiczne i dyrekcja ZSO. Podczas biesiady serwowano polskie jadło. Dochód z imprezy zasili konto stowarzyszenia, które wspomaga szkołę. Fot. ES

6 grudnia. Powiatowy Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej – hala sportowa ZSOiZ w Pogorzeli: godz. 9 – rozpoczęcie turnieju Prawo startu w zawodach mają osoby urodzone w 1992 roku i starsze. Skład drużyny od 6 do 10 osób. Zwycięzcy (I - III miejsca) otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali dyplomy. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Pogorzela. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ZSOiZ w Pogorzeli, SP i Gimnazjum w Pogorzeli. 7 grudnia. Festyn Charytatywno – Handlowy – gostyński deptak i rynek: godz. 11 – rozpoczęcie imprezy godz. 11.15 – koncert świąteczny dla dzieci godz. 12 – rodzinne ubieranie choinki na rynku godz. 12.15 – ciąg dalszy koncertu świątecznego

godz. 13 – wręczenie nagród laureatom konkursu na świąteczny stroik godz. 13.30 – konkurs w jedzeniu piernika na czas dla dzieci (nagroda: odtwarzacz MP3) godz. 13.50 – występy artystyczne przedszkolaków godz. 14.15 – konkurs jedzenia piernika dla dorosłych (nagroda: telewizor) godz. 14.30 – koncert kolęd i pastorałek w wyk. zespołu De Fakto godz. 14.50 – prezentacje artystyczne uczniów ZSS w Brzeziu godz. 15.30 – wręczenie czeku godz. 15.45 – losowanie nagród Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. W oznaczonych sklepach w Gostyniu można kupić kupony konkursowe za 2 zł, które wezmą udział w niedzielę w losowaniu nagród. Organizatorzy festynu: Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, SWPPG, Cech Rzemiosł Różnych, GOK Hutnik, Urząd Miejski w Gostyniu i Starostwo Powiatowe. 7, 14 i 21 grudnia w Gostyniu będą niedzielami handlowymi. Sklepy czynne będą wówczas w godz. 10 ES – 14.

Na pierwszy konkurs dzieci mogą przygotować prace plastyczne w dowolnej technice o tematyce powstańczej. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna może przygotować także albumy, listy, prezentację multimedialną, reportaż. Celem drugiego konkursu jest zebranie zdjęć, rękopisów, dokumentów pochodzących z okresu powstania lub takich, które są z

nim związane. Każdy dokument bądź zdjęcie musi zawierać opis i wyjaśnienia. Prace należy składać do 19 grudnia w sekretariatach poszczególnych szkół i przedszkoli. Komisja konkursowa oceni je w poszczególnych kategoriach. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 stycznia 2009 roku.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie jej przez organizatorów konkursu w celach wydawniczych i wystawienniczych. Cenne materiały i dokumenty po odpisaniu bądź skopiowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci ES nagrody rzeczowe.

Jubileusze po latach W Poniecu i Krobi odbyły się uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” parom, które wspólnie przeżyły 50 lat. ► W Poniecu pięciu parom małżeńskim medale, dyplomy, kwiaty i upominki wręczyli burmistrz Kazimierz Dużałka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz. Samorządowcy złożyli złotym jubilatom także najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu i szczęściu. Wspólnie 50 lat przeżyli: Zofia i Marian Marciniakowie, Czesława i Wiesław Nawroccy, Halina i Józef Szymańscy oraz Halina i Ludwik Czapulakowie z Ponieca, a także Teresa i Kazimierz Jakubowscy z Żytowiecka. Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali Urzędu Miejskiego, a zakończyła się wspólnym poczęstunkiem w miejscowej restauracji. ◄ W Krobi jubileusz obchodziło sześć par. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji jubilatów. Medale wręczył jubilatom burmistrz Sebastian Czwojda, listy gratulacyjne, upominki oraz wiązanki kwiatów przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Polowczyk. Jubileusz małżeństwa obchodzili: Stanisława i Ignacy Wojciechowscy z Przyborowa, Stanisława i Stanisław Andrzejewscy z Domachowa, Irena i Józef Kołakowie z Domachowa, Marianna i Bolesław Kołakowie ze Starej Krobi, Jadwiga i Władysław Grunt ze Starej Krobi oraz Maria i Antoni Moderscy z Pudliszek. Tekst i fot. ES

Paczka dla dziecka

▲ Marta Kusak z gostyńskiego liceum zwyciężyła w eliminacjach powiatowych XXI Turnieju Recytatorskiego Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego, które przeprowadził GOK Hutnik. Drugie miejsce zajęła jej szkolna koleżanka Weronika Plackowska, trzecie Adrianna Smektała z ZSZ w Gostyniu. Wyróżnienia otrzymały Michalina Sobecka z Gimnazjum nr 2 w Gostyniu i Ewa Paterek z ZSOiZ w Pogorzeli. Wszystkie dziewczyny zakwalifikowały się do finału turnieju we Włoszakowicach, który odbędzie się 13 grudnia. Turniej ma charakter regionalny. Eliminacje odbywają się: w Bojanowie, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Włoszakowicach i Wolsztynie. Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej poświęcony jest wybitnemu XVI-wiecznemu humaniście Andrzejowi Krzyckiemu, urodzonemu w Krzycku koło Włoszakowic. Krzycki był arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski, a także znakomitym poetą piszącym po łacinie. Tekst i fot. ES

Urząd Miejski w Krobi, Stowarzyszenie Ziemia Krobska oraz wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy zorganizowali akcję „Świąteczna paczka dla dziecka”. Organizatorzy akcji uważają, że każdy może zostać Świętym Mikołajem – wystarczy przygotować paczkę dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu gminy. Paczki można składać do 12 grudnia w sekretariatach szkół biorących udział w akcji oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi. W piątek, 5 grudnia, w Krobi – jak co roku – będzie można spotkać prawdziwego Świętego Mikołaja. Odwiedzi on gminne przedszkola i szkoły, a w sobotę spotka się z mieszkańcami gminy podczas odpustu w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem ES św. Mikołaja.

▲ W GOK Hutnik czynna jest wystawa poplenerowa „Gostyń po 730 latach”. Podczas pleneru malarskiego, który odbył się w sierpniu i wrześniu, powstało 60 prac plastycznych. W spotkaniach malarskich uczestniczyło 21 plastyków amatorów z Gostynia i okolic. Ich obrazy ukazują piękno starej i nowej architektury miasta. Efekt twórczości plastyków amatorów można podziwiać w salce na piętrze w GOK Hutnik do 5 grudnia, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-19. W najbliższą sobotę i niedzielę wystawę można zobaczyć w godz. 15-20. Plener malarski współfinansowało Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Tekst i fot. ES


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

E I K AÑS

I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 93 (2041) 02.12-04.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Żużlowcy już trenują Wicemistrzowie Polski rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W sobotę przeszli badania wydolnościowe, a we wtorek odbędą pierwszy trening. str. 24

Szukaj w gazecie

Kalendarz na 2009 r.

Listy przynoszące wolność

Wacław Nowak w czasie wojny ukrywał się na strychu leszczyńskiej łaźni. Zginął od kul hitlerowców wydany przez kominiarzy. str. 6

Fot. E.Baldys

Tragedia w leszczyńskiej łaźni

Samochód do wygrania str. 4 Organizatorzy konkursu:

Fot. E.Baldys

Leszczyńskie II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z organizacją Amnesty International. Zorganizowało już happening przeciw karze śmierci (na zdjęciu). Już niedługo odbędzie się Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumień. str. 12-13

Zatrzymano mordercę z Kościana Aresztowano mężczyznę podejrzanego o zamordowanie 56-letniego nauczyciela z Jerki. Próbował zatrzeć ślady czynu i skierować je na inną osobę. str. 9


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Drożeje wywóz śmieci W przyszłym roku mieszkańcy Kościana będą więcej płacić za wywóz śmieci oraz opróżnianie szamb.

Fot. archiwum V Dominik Kaczor z SP w Starej Przysiece Drugiej (z prawej) okazał się najlepszym znawcą baśniowej tematyki.

Co pije Święty Mikołaj? Na to i wiele innych podchwytliwych pytań odpowiadali uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu, a dotyczącego twórczości Wioletty Piaseckiej. Udział w projekcie wzięli uczniowie niemal wszystkich szkół podstawowych w gminie Śmigiel. Do pierwszej, pisemnej części konkursu przystąpiło 35 trzecioklasistów. Ich zadaniem było wykazanie się znajomością bajek W.Piaseckiej i rozwiązanie testu składającego się aż z 30 pytań. W jury zasiadły panie: Barbara Mencel, Bernadeta Radzińska i Kazimiera Styzińska. Do kolejnego, ustnego etapu, który odbył się tydzień później,

przystąpiło 30 osób. Ostatecznie wytypowano pięciu zwycięzców. Pierwsze miejsce w baśniowych zmaganiach zajął Dominik Kaczor z SP w Starej Przysiece Drugiej, a tylko o dwa punkty mniej uzyskała Jagoda Chudzińska z SP w Starym Bojanowie. Pozostała trójka finalistów zdobyła jednakową liczbę punktów, dlatego konieczna była runda dodatkowa. Po niej na trzecim miejscu uplasowała się Angelika Satora z SP w Śmiglu, a dalej Julia Szymańska z Czacza i Julia Krysztof ze Śmigla. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe – pięknie wydane zbiory baśni. Gratulujemy! LL

Wyrównywanie szans W konkursie ogłoszonym przez wojewodę wielkopolskiego Starostwo Powiatowe w Kościanie pozyskało ponad 24.000 zł na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat. Celem rządowego programu, w oparciu o który rozpisano konkurs, jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Pozyskana kwota stanowi 70 proc. kosztów organizacji zajęć, których łączny koszt wynosi ponad 34.000 zł. Reszta – około 10.000 zł – została sfinansowana z budżetu powiatu. Warto podkreślić, że szczególny nacisk położono na organizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. Do realizacji

Spotkaj się z Mikołajem Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu zaprasza dzieci w piątek, 5 grudnia, na popołudnie z bajką i baśnią. Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.

xxx

Natomiast Centrum Kultury w Śmiglu oraz Komitety Osiedlowe nr I i IV zapraszają wszystkie dzieci do lat 16 na Spotkanie z Mikołajem. Impreza odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia o godz. 16 w Sali Widowiskowej CK. Dzieci będą mogły także obejrzeć spektakl pt. „Królowa Śniegu”. Uwaga! Ze względu na remont – wejście D (z tyłu budynku). LL

programu, który potrwa do 12 grudnia br., zaangażowano 72 nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom w szkołach prowadzonych przez powiat kościański w ciągu tygodnia odbywa się dodatkowo 125 godzin zajęć, w tym: 19 w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie, 28 w Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu, 32 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie i 46 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. (dab)

Turniej siatkówki Śmigielski OKFiR zaprasza amatorskie drużyny w niedzielę, 7 grudnia, do udziału w turnieju siatkówki męskiej o puchar kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji. Mecze rozpoczną się od godz. 10 w dużej sali Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu przy ul. M.Konopnickiej 5. Wpisowe – 80 zł od 6-osobowej drużyny – wpłacać można na konto OKFiR lub bezpośrednio przed meczem, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu udziału w imprezie. Uczestnicy mogą liczyć na ciepły posiłek i herbatę. Losowanie przeciwników odbędzie się o godz. 9.45. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OKFiR, Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20, tel./fax (065) 5189 334. LL

Rada Miejska Kościana na sesji w miniony czwartek uchwaliła górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku śmieci pozostałych po segregacji rada ustaliła maksymalną stawkę na 7 zł miesięcznie od osoby (w tym roku stawka ta wynosiła 5,50 zł), natomiast za śmieci niesegregowane 14 zł miesięcznie od osoby (obecnie 11 zł). Podwyżka wyniesie więc ponad 27 proc. Burmistrz Michał Jurga tłumaczył, że podwyżka była nieunikniona, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dniem 1 stycznia 2009 r. stawki opłat za przyjmowanie odpadów na składowiskach wzrosną o 33 proc. Ponadto w uzasadnieniu do uchwały podał, iż w ostatnim czasie znacznie spadły ceny surowców wtórnych, pozyskiwanych z odpadów komunalnych. Burmistrz wyjawił, że firmy wywożące śmieci domagały się podwyżek opłat za odbiór śmieci o 100 proc. Z kolei do 20 zł za 1metr sześ-

cienny podwyższono górną stawkę za opróżnianie szamb. Są to stawki maksymalne. Firmy wywozowe mogą zastosować niższe, ale biorąc pod uwagę kalkulacje, jakie przedstawiły, raczej nie należy się łudzić, że tak uczynią. Dodajmy, że rada odrzuciła propozycję Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, aby stawki maksymalne ustalić w wysokości 8 zł od osoby za wywóz śmieci segregowanych i 20 zł od osoby za wywóz śmieci niesegregowanych. Wśród kilkunastu uchwał rada podjęła także decyzję o likwidacji z dniem 28 lutego 2009 r. jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie. Burmistrz Jurga wyjaśnił, że brak podstaw prawnych do funkcjonowania tej jednostki. Obsługiwane przez nią obecnie: Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, Kościański Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne oraz Międzyszkolny Obiekt Sportowy muszą mieć własną księgowość. Jedynie dla przedszkoli mógłby działać MZOKiZ. W tej

Zaproszenie na koncert W sobotę, 6 grudnia o godz. 17 w Kościańskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert w ramach cyklu ,,Różne oblicza gitary’’. Tym razem będzie można posłuchać ballad bluesowych w wykonaniu Joanny Pilarskiej. Joanna Pilarską jest wokalistką, grającą na gitarze akustycznej. Początkowo upodobała sobie poezję śpiewaną, z którą nie rozstała się do dziś. Obecnie jednak kojarzona jest głównie z bluesem. Do niedawna współtworzyła żeńskie akustyczne trio Woman Blues Band. W ankiecie BLUES TOP 2006 i 2007 kwartalni-

ka ,,Twój Blues’’ w kategorii Wokalistka Roku uzyskała trzecią lokatę. Z zespołem Woman Blues Band w 2006 r. była laureatką głównej nagrody festiwalu BLUES APERITIV w czeskim Šumperku. Obecnie uczestniczy we wspólnym projekcie z zespołem Na Drodze, kierowanym przez gitarzystę i autora Arkadiusza Zawilińskiego. W czerwcu br. zespół wystąpił na festiwalu BLUES EN BOURGOGNE we Francji, obok gwiazd światowego rocka – WISHBONE ASH i TEN YEARS AFTER. (dab)

Płynnie czytali W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie odbył się finał konkursu ,,Mistrz Pięknego Czytania Roku 2008’’. Wzięło w nim udział 49 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu kościańskiego. Najlepiej czytających wybierała Joanna Wojko, animator kultury, aktorka Teatru 112, która przesłuchała wszystkie dzieci. Tytuł Mistrza Pięknego Czytania Klas Czwartych otrzymał Tomasz Żak ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Wicemistrzyniami zostały Wiktoria Licha (ZS nr 3 w Kościanie) i Karolina Skrzypek (SP w Bieżyniu). Mistrzem Pięknego Czytania Klas Piątych została Klaudia Wojtkowiak, uczennica Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, a wicemistrzami – Natalia Jąder (SP w Bronikowie) i Paweł Linke (ZS nr 4 w Kościanie). Natomiast tytuł Mistrza Pięknego Czytania Klas Szóstych otrzymała Alicja Morawska z Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie. W tej kategorii wiekowej wicemistrzami zostali Maria Piszcz (SP Czempiń) i Cezary Dąbrowski (SP Bronikowo).

Oprócz wyżej wymienionych w konkursie wzięli udział uczniowie z placówek: w Starych Oborzyskach, Czaczu, Starym Bojanowie, Starej Przysiece Drugiej, Lubiniu, Bronikowie, Głuchowie, Borowie, Starym Gołębinie, Racocie, Starym Luboszu i Turwi.

sytuacji przedstawiona została propozycja uchwały, aby tę jednostkę budżetową zlikwidować, a w wymienionych ośrodkach zatrudnienie mogłyby znaleźć pracujące obecnie w MZOKiZ osoby. Jedynie dla jednej brakowałoby etatu. Jako że dwie osoby mają odejść do Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, który nie jest jednostką miejską, roczne oszczędności budżetu miasta z tytułu tych przemian mają wynieść co najmniej 100.000 zł. (dab)

Pomoc na święta W dniach 5-7 grudnia Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK, pod oficjalnym patronatem Banku Żywności w Lesznie, organizuje w Kościanie zbiórkę żywności. Zebrane dary w postaci paczek trafią na święta do najbardziej potrzebujących rodzin. Zbiórka będzie prowadzona na terenie sieci sklepów: Biedronka, Kaufland, Netto, Intermarche i Tesco. W piątek w godz. 14-19, w sobotę od 9 do 19, a w niedzielę od 10 do 17. (dab)

Nabór do Lutni

Towarzystwo Śpiewu Lutnia w Kościanie prowadzi nabór nowych członków. Zapisy kobiet i mężczyzn, pragnących śpiewać w chórze Lutnia, są przyjmowane w poniedziałki i piątki od godz. 19.15 do 21 w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Kościanie przy ul. Rzemieślniczej 2. Chór corocznie organizuje wyjazdy koncertowe, krajowe i zagraniczne, połączone ze zwiedzaniem. (dab) Joanna Wojko stwierdziła, że najbardziej zainteresowało ją czytanie w wykonaniu uczniów klas czwartych. Z kolei część uczniów klas szóstych znakomicie poradziła sobie z doborem tekstów. Były też uwagi krytyczne, choćby za zbyt ciche czytanie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy finaliści odebrali dyplomy. (dab)

Fot. D. Borowski V Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie Jadwiga Gidel wręcza nagrody laureatom z klas piątych.


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K IC

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 19

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 93 (2041) 02.12-04.12.2008 r. wtorek-czwartek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Żużlowcy już trenują Wicemistrzowie Polski rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W sobotę przeszli badania wydolnościowe, a we wtorek odbędą pierwszy trening. str. 24

Szukaj w gazecie

Kalendarz na 2009 r.

Listy przynoszące wolność

Wacław Nowak w czasie wojny ukrywał się na strychu leszczyńskiej łaźni. Zginął od kul hitlerowców wydany przez kominiarzy. str. 6

Fot. E.Baldys

Tragedia w leszczyńskiej łaźni

Samochód do wygrania str. 4 Organizatorzy konkursu:

Fot. E.Baldys

Leszczyńskie II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z organizacją Amnesty International. Zorganizowało już happening przeciw karze śmierci (na zdjęciu). Już niedługo odbędzie się Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumień. str. 12-13

Zatrzymano mordercę z Kościana Aresztowano mężczyznę podejrzanego o zamordowanie 56-letniego nauczyciela z Jerki. Próbował zatrzeć ślady czynu i skierować je na inną osobę. str. 9


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Korzyœci z powiatu

Z Piotrem Dubickim, przewodnicz¹cym Rady Powiatu Rawickiego, rozmawia Jacek Witczak – Czy wprowadzona przed 10 laty reforma administracyjna kraju zda³a egzamin? Czy, pana zdaniem, spe³ni³a okreœlone w niej za³o¿enia, a przede wszystkim oczekiwania zwyk³ych ludzi? – Dopiero z pozycji dnia dzisiejszego, kiedy bardzo ciê¿ko jest wprowadziæ istotne zmiany, na przyk³ad w s³u¿bie zdrowia, mo¿na dostrzec skalê odpowiedzialnoœci i odwagi rz¹du Jerzego Buzka, który zadecydowa³ o przeprowadzeniu czterech wielkich reform w Polsce. Po 10 latach s¹ one ró¿nie oceniane. Najlepiej wypadaj¹ reformy emerytalna i administracji. Najpowa¿niejszym mankamentem powtarzanym przez wszystkich samorz¹dowców jest niedofinansowanie powiatów. Za licznymi zadaniami nie id¹ wystarczaj¹ce œrodki na ich realizacje. Poza tym kilka lat temu zrobiono krok wstecz, gdy¿ zamiast zwiêkszaæ kompetencje powiatów, ograniczono je poprzez przejêcie przez administracje rz¹dow¹ policji, weterynarii czy te¿ inspekcji sanitarnej. Takie akcje nie u³atwi³y dzia³ania powiatom: spowodowa³y zmniejszenie ich zdolnoœci kredytowej oraz wprowadzi³y dezorientacjê i niepotrzebne zamieszanie. Generalnie jednak reforma administracyjna spe³ni³a oczekiwania spo³eczne, u³atwi³a codzienne ¿ycie zwyk³ym ludziom. W gminach i powiecie przeciêtny obywatel za³atwia dziœ niemal wszystkie sprawy administracyjne, znajduje wszystkie instytucje, które obs³uguj¹ lokalne ¿ycie. – Jak uk³ada siê wspó³praca powiatu z gminami? – Uwa¿am, ¿e bardzo dobrze. Uda³o siê stworzyæ wspólnotê celów i interesów. W naszym powiecie odbywaj¹ siê regularne spotkania starosty z burmistrzami, na których dyskutuje siê o wielu problemach ponadgminnych. Burmistrzowie regularnie uczestnicz¹ te¿ w sesjach Rady Powiatu. Warto podkreœliæ pozytywny wk³ad gmin w procedurê przekszta³cenia szpitala, wspó³pracê dotycz¹c¹ inwestycji drogowych (na przyk³ad w sprawie obwodnicy), wspólne zakupy sprzêtu dla szpitala, policji i stra¿y po¿arnej czy te¿ wspó³pracê w organizowaniu Ogólnopolskich Dni Wêdliniarstwa. Uwa¿am, ¿e w przysz³oœci korzystne by³oby poszerzenie takiego wspó³dzia³ania na rzecz promocji regionu, nawi¹zania kontaktów z samorz¹dami zagranicznymi czy te¿ pozyskiwania inwestorów lub œrodków unijnych na wspólne przedsiêwziêcia. – Pojawiaj¹ siê jednak g³osy, ¿e powiaty to sztuczny twór i ¿e ich zadania z powodzeniem mog³yby przej¹æ i realizowaæ gminy. – To nies³uszne opinie, wszak przed utworzeniem powiatów powierzone im zadania nie by³y realizowane przez gminy, lecz przez urzêdy rejonowe podporz¹dkowane administracji rz¹dowej. Powiaty to po³¹czenie specjalistycznych administracji publicznych funkcjonuj¹cych w lokalnym œrodowisku, pozostaj¹-

cych ,,pod kontrol¹’’ spo³eczeñstwa, bo to ono wybiera Radê Powiatu. Poza tym zadania powiatu przekraczaj¹ kompetencje gminy. S¹ to zadania ponadgminne, dotycz¹ce na przyk³ad s³u¿by zdrowia, szkó³ œrednich, dróg powiatowych, centrów pomocy rodzinie, domów pomocy spo³ecznej, urzêdów pracy, powiatowych inspekcji, stra¿y, policji i innych s³u¿b. Na powiecie ci¹¿y te¿ obowi¹zek zarz¹dzania kryzysowego w zakresie Obrony Cywilnej, obrony przeciwpowodziowej i tym podobnych. Gminy natomiast maj¹ swoje obowi¹zki. Struktura ponadgminna, jak¹ jest powiat, jest nie do zast¹pienia. Obecny podzia³ zadañ administracyjnych na trzy szczeble samorz¹du – gminê, powiat i województwo – jest, moim zdaniem, optymalny, z zaznaczeniem, ¿e konieczna jest dalsza decentralizacja pañstwa i dok³adanie zadañ samorz¹dom wraz z wiêkszym wsparciem finansowym. – Bud¿et powiatu nie daje takich mo¿liwoœci i komfortu jak bud¿ety gmin, zw³aszcza pod k¹tem inwestycyjnym. Powiat w zasadzie nie wypracowuje w³asnych dochodów, a jeœli ju¿, to stosunkowo niewielkie. Pieni¹dze, którymi dysponuje, s¹ ,,znaczone’’ – to subwencje i dotacje pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa. W takiej sytuacji trudno myœleæ o w³asnych œmia³ych inicjatywach, pomys³ach i ich realizacji. – S³aba sytuacja bud¿etowa powiatów to ju¿ codziennoœæ. Niedobory finansowe wobec na³o¿onych zadañ s¹ widoczne od pocz¹tku utworzenia powiatów. Wielokrotnie obiecywano zmiany, wzmocnienie finansowej samodzielnoœci powiatów, ale jak zwykle skoñczy³o siê na obietnicach. Dochody w³asne powiatów stanowi¹ niewielk¹ czêœæ przychodów. Trudno zatem planowaæ i realizowaæ wiele koniecznych przedsiêwziêæ. Nasze inwestycje finansowane s¹ przede wszystkim z kredytów. Obejmuj¹ g³ównie remonty dróg powiatowych, naprawy i modernizacje powiatowej infrastruktury, na przyk³ad remonty w szko³ach czy w samym starostwie. Nie staæ nas natomiast na znacz¹ce wspomaganie inwestycji w szpitalu. – Jak pan ocenia pracê Rady Powiatu? – Wiêkszoœæ radnych sprawuje swoje obowi¹zki nie po raz pierwszy. Wszyscy rozumiej¹ swoje role i zadania. Praca rady przebiega doœæ sprawnie. Szybko reagujemy na bie¿¹ce problemy powiatów. Protestowaliœmy przeciwko ewentualnej likwidacji Urzêdu Skarbowego i S¹du Rejonowego. Na pewno odnios³o to wymierny skutek. Uczestniczymy w rozmowach dotycz¹cych przebudowy drogi krajowej numer 5, wspó³pracujemy z s¹siednimi samorz¹dami, utrzymujemy kontakty z samorz¹dem województwa oraz naszymi parlamentarzystami. Mamy za sob¹ trudn¹ i odpowiedzialn¹ decyzjê w sprawie przekszta³cenia szpitala w spó³kê.

3

Jak co roku krwiodawcy z powiatu rawickiego obchodzili Dni Honorowych Dawców Krwi, uroczystoœci zorganizowanej w Domu Kultury.

Wyró¿nienia dla krwiodawców

IHonorowi krwiodawcy wyró¿nieni odznakami.

Goœæmi imprezy, w której wziê³o udzia³ ponad 200 osób, byli m.in.: burmistrz Tadeusz Paw³owski i wiceburmistrz Piotr Domaniecki oraz Hanna Gajowiecka, dyrektor Zarz¹du Okrêgowego PCK w Poznaniu. Stefania D¹browska, prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Rawiczu, podziêkowa³a honorowym krwiodawcom za to, ¿e oddaj¹c cz¹stkê siebie, przyczyniaj¹ siê do ratowania zdrowia i ¿ycia innych ludzi. Zaznaczy³a, ¿e krwi ci¹gle brakuje, ¿e wci¹¿ jest ona deficytowym lekiem. Podziêkowania przekazali tak¿e w³odarze gminy. Nie zabrak³o wyró¿nieñ dla najbardziej zas³u¿onych krwiodawców. Odznaki Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi III stopnia, przys³uguj¹ce po oddaniu 6 litrów krwi, otrzymali: Zenon £apacz, Karol Funka, Zbigniew Fio³ek, Krzysztof Cierniak, Tadeusz Oliñski oraz Waldemar Organistka, który odebra³ zaleg³¹ odznakê. Odznak¹ II stopnia, przys³u-

Fot. 2x J. Witczak

guj¹c¹ po oddaniu 12 litrów krwi, uhonorowani zostali: Roman Szymañski, Mariusz Juszkiewicz i Waldemar Organistka. Odznaki I stopnia, nadane za oddanie 18 litrów krwi, otrzymali: Micha³ Binkowski, Andrzej Gniazdowski i Karol Jagodziñski. Wielu krwiodawców otrzyma³o te¿ upominki. Wyró¿niono tak¿e Stefaniê D¹browsk¹, prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Rawiczu. Za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ w s³u¿bie czerwonokrzyskiej otrzyma³a honorow¹ odznakê PCK I stopnia. Uroczystoœæ po³¹czono z zabaw¹ taneczn¹ oraz loteri¹ fantow¹. Do Klubu HDK przy Zarz¹dzie Rejonowym PCK nale¿y 86 czynnych krwiodawców, w tym 10 kobiet. W mijaj¹cym roku oddali oni 82 litry krwi. W tym roku do klubu przyst¹pi³o a¿ 17 nowych krwiodawców. Wœród najbardziej zas³u¿onych, wieloletnich, s¹ tacy, którzy w ¿yciu oddali ju¿ ponad 40 litrów krwi. W grupie krwiodawców s¹ tak-

I Stefania D¹browska zosta³a uhonorowana odznak¹ honorow¹ PCK I stopnia.

¿e dwa ma³¿eñstwa oddaj¹ce od wielu lat krew: Anna i Stanis³aw Wolsztyniakowie oraz Ma³gorzata i Mariusz Przyby³kowie z Rawicza. W powiecie dzia³a te¿ Klub HDK przy Gazomecie, jest jedynym przyzak³adowym klubem na tamtejszym terenie. Zrzesza 14 czynnych dawców krwi. S¹ nimi nie tylko pracownicy Gazometu, ale tak¿e: Rawagu, Rawickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, firm Hunters, Rawi-Met i Insbud. Prezesem klubu jest Stanis³aw Jankowiak. J.W.

Ze zdrowiem do uczniów

Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Rawiczu realizuje program ,,Promujemy zdrowy styl ¿ycia’’, dofinansowywany przez wojewodê. W ramach programu szko³a prowadzi dodatkowe zajêcia edukacyjne, rozwijaj¹ce wiedzê i umiejêtnoœci uczniów. Program zosta³ zg³oszony przez Starostwo Powiatowe do wielkopolskiego konkursu na regionalne lub lokalne przedsiêwziêcia s³u¿¹ce wy-

równywaniu szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y. Wojewoda dofinansowa³ 70 proc. kosztów jego realizacji, resztê do³o¿y³o starostwo. W szkole program prowadz¹ nauczycielki: Krystyna Szyd³owska, Wioleta Jarczewska i Jolanta Paku³a. – Program bêdziemy prowadzili do koñca roku – mówi Krystyna Szyd³owska. – Uczestnicz¹ w nim uczniowie z naszej szko³y podstawowej. Jego celem jest miêdzy innymi kszta³towa-

nie poczucia odpowiedzialnoœci za zdrowie w³asne i zdrowie osób z najbli¿szego otoczenia, stwarzanie warunków do atrakcyjnego i po¿ytecznego spêdzania czasu wolnego, wzmocnienie wœród dzieci poczucia w³asnej wartoœci oraz wpajanie umiejêtnoœci funkcjonowania w grupie. W programie przewidziana jest równie¿ wycieczka do parku wodnego we Wroc³awiu. J.W.

By³ wzorem stra¿aka Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³ Kazimierz Twardowski, komendant gminny OSP w Kobylinie, naczelnik tamtejszej OSP i prezes kobyliñskiej orkiestry dêtej. Mia³ 67 lat. Do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wst¹pi³ w wieku niespe³na 18 lat. Od pocz¹tku wyró¿nia³ siê poœwiêceniem dla ratowania ludzi i dobytku, zaanga¿owaniem w szkolenie m³odych adeptów po¿arnictwa. Naczelnikiem kobyliñskiej jednostki OSP by³ prawie od 40 lat. W 1977 roku by³ wspó³za³o¿ycielem kobyliñskiej orkiestry dêtej, która od

pocz¹tku sta³a siê jego ukochanym zespo³em. – Kazimierz Twardowski nie uznawa³ pó³œrodków – wspomina go Jan Waleñski, wieloletni by³y burmistrz Kobylina. – Czasami wydawa³ siê szorstki w kontaktach. Niekiedy mo¿na by³o siê na niego gniewaæ, innym razem lubiæ i szanowaæ, ale przede wszystkim nale¿a³o go s³uchaæ. Z drugiej strony, ka¿dy móg³ liczyæ na jego pomoc i radê. Przys³u¿y³ siê miastu i gminie, godnoœæ munduru stra¿ackiego wyniós³ do bardzo wysokiej poprzeczki. By³ stra¿akiem, którego si³a serca i przyja-

Fot. archiwum IKazimierz Twardowski

zna d³oñ tworzy³y fundament cz³owieka. By³ wzorem mê¿a, ojca i dziadka. Takim go zapamiêtamy. J.W.

gazeta ABC - 2 grudnia 2008  
gazeta ABC - 2 grudnia 2008  

gazeta ABC - 2 grudnia 2008

Advertisement