Page 1

Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

Prof. Jan Poleszczuk, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Rafał Mejsak, Andrzej Klimczuk


2

Agenda 1. Wielokulturowość miasta

2. Bariery w relacjach z obcokrajowcami

Prezentacja wyników badania

3. Postawy Białostoczan względem grup „obcych” 4. Partycypacja społeczna imigrantów

Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

5. Nastawienie do imigrantów 6. Akceptacja w Białymstoku poszczególnych grup

imigrantów 7. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku 8. Akceptacja zróżnicowania 9. Wnioski

Śniadanie Obywatelskie 11 września 2013


Metodologia oraz demografia uczestników badania „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


4

Metodologia i próba  W badaniu posłużono się wywiadem telefonicznym, który umożliwia szybkie dotarcie do znacznej liczby respondentów, a ponadto zachowuje losowość wybieranych numerów z operatu, dzięki czemu wyniki można przekładać na całą badaną populację

 Próba Całkowita: N=1001, Białostoczanie w wieku 15+, reprezentatywna ze względu na płeć i wiek.  Kwoty w próbie:

 Metoda: Badanie ilościowe  Technika: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)  Lokalizacja: Białystok  Długość trwania wywiadu ok. 18 minut.


5

Wielokulturowość miasta „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


6

Wnioski - Wielokulturowość miasta Białystok

miastem wielokulturowym w opinii większości respondentów (84%). Najrzadziej tak postrzegają miasto ludzie młodzi. Pozytywne

Wielokulturowość miasta

nastawienie do edukacji (lekcji w szkole) na temat mniejszości narodowych (77%). Wskaźniki zainteresowania innymi kulturami: wizyta w synagodze (np. Tykocin) i meczecie (np. Kruszyniany) – niemal połowa respondentów nigdy nie była w synagodze i meczecie. Najrzadziej pozytywnie odpowiadali najmłodsi respondenci i osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. 

Podstawowa znajomość wielokulturowej historii miasta – oszacowanie procentowego udziału mniejszości narodowych w populacji mieszkańców Białegostoku w okresie międzywojennym – szacunki są zaniżane (średnia 34,5%). 


7

Wielokulturowość miasta  Zdecydowana większość mieszkańców (84%) uważa, że Białystok jest miastem wielkolulturowym  Istotnie rzadziej sądzą tak osoby w wieku 15-24 (67%) oraz w wieku 25-34 (76%) jak również z wykształceniem gimnazjalnym (68%)

P5a. Czy obecnie Pan\i zdaniem Białystok jest miastem wielokulturowym? Tak

Nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

84

Kobiety

89

Mężczyźni 15-24

15

10

78

21

67

25-34

31 76

35-44

24 86

45-54

12 90

55-64

94

65-74

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

8 97

podstawowe zasadnicze zawodowe

6

90

75 i więcej

gimnazjum

8

3

90 68

10 33

88 86 87

10 13 12


8

Wielokulturowość miasta  Zdecydowana większość mieszkańców (77%) uważa, że potrzebne są lekcje na temat mniejszości narodowych reprezentowanych w regionie  Rzadziej zgadzają się z tą opinią mężczyźni (69%) oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym (65%)

5c. Czy Pan\i zdaniem potrzebne są lekcje na temat reprezentowanych w regionie mniejszości narodowych? Tak

Nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

77

21

Kobiety

85

Mężczyźni 15-24

14

69

29

68

31

25-34

82

16

35-44

81

17

45-54

82

17

55-64

77

21

65-74

74

21

75 i więcej

71

podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

27

74

26

65

35 75

23

77

21 82

16


9

Wielokulturowość miasta  Obserwowalna jest duża aprobata Białostoczan (87%) co do uczestnictwa dzieci w zajęciach dotyczących mniejszości narodowych.  Jedynie osoby najstarsze (75 i więcej) oraz najsłabiej wyedukowane są mniej przychylne dla tej inicjatywy: adekwatnie 68% i 58% P5d. Czy wyraził\a\by Pan \i zgodę na udział swojego dziecka w takich zajęciach? Tak

Nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

87

Kobiety

90

Mężczyźni

14

87

25-34

13 90

35-44

9

84

65-74

11

85

75 i więcej

9

68

24

58

36

gimnazjum

inżynier\ licencjat\ wyższe

4

87

55-64

policealne i średnie

7

93

45-54

zasadnicze zawodowe

6

82

15-24

podstawowe

10

93 82

3 12

85

10 92

6


10

Wielokulturowość miasta  Blisko połowa Białostoczan (47%) nigdy nie odwiedziła synagogi  Grupy które istotnie odbiegały od próby całkowitej to osoby w wieku 15 – 24 (52%) oraz 25-34 (57%) a także charakteryzujące się najniższymi stopniami wykształcenia: podstawowym (68%), gimnazjalnym (63%) oraz zasadniczym zawodowym (66%). P3. Czy kiedykolwiek odwiedził\a Pan\i synagogę na przykład w Tykocinie? Tak

Nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

53

47

Kobiety

54

46

Mężczyźni

52

15-24

48

47

25-34

52

43

57

35-44

55

45-54

57

55-64

zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

41

62

75 i więcej

gimnazjum

44

59

65-74

podstawowe

45

38

53

46

29

68 35

63

34

66 50

50 71

29


11

Wielokulturowość miasta  Blisko połowa Białostoczan (49%) nigdy nie odwiedziła meczetu  Grupy które istotnie odbiegały od próby całkowitej to osoby w wieku 15 – 24 (65%) oraz 25-34 (54%) a także charakteryzujące się najniższymi stopniami wykształcenia: podstawowym (71%), gimnazjalnym (58%) oraz zasadniczym zawodowym (63%). P4. Czy kiedykolwiek odwiedził\a Pan\i meczet np. w Kruszynianach? Tak

Nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

51

49

Kobiety

52

48

Mężczyźni

51

15-24

34

25-34

65 45

35-44

54 51

45-54

36

52

48

26

71

gimnazjum

inżynier\ licencjat\ wyższe

41 64

75 i więcej

policealne i średnie

40

59

65-74

zasadnicze zawodowe

49 60

55-64

podstawowe

50

43

58

37

63 47

52 68

32


Bariery w relacjach z cudzoziemcami „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


13

Wnioski – Bariery w relacjach z cudzoziemcami

Bariery w relacjach z cudzoziemcami

Najczęściej deklarowaną cechą „przeszkadzającą” Białostoczanom w kontaktach z cudzoziemcami jest orientacja seksualna, kolor skóry i wyznanie. 


Bariery w relacjach z cudzoziemcami  Najbardziej „drażniącą” cechą jest orientacja seksualna. Kolor skóry został wskazany przez ponad 40% respondentów.

P10. Na ile się Pan/i zgadza bądź nie zgadza z opinią, że Białostoczanom w kontaktach z cudzoziemcami przeszkadza… 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie nie

Orientacja seksualna

26%

Kolor skóry

Średni wynik: 2,0

2,5

3,0

3,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

3,31

3,00

38%

(4) raczej + (5) zdecydowanie tak 100

(5) Zdecydowanie tak

4,0

21%

45%

15%

41%

Wyznanie

40%

2,89

12%

37%

Obcy język

41%

2,89

12%

36%

Różnice w kulturze

40%

2,87

10%

Narodowość

41%

2,84

10%

Sposób ubierania

46%

2,64

8%

34%

32%

22%

%


Postawy Białostoczan względem grup „obcych”– dystans społeczny „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


16

Postawy Białostoczan względem grup „obcych”

Postawy Białostoczan względem grup „obcych”

Postawy badano głównie za pomocą zmodyfikowanej tzw. skali Bogardusa.

W badaniu zastosowano cztery skale:

a.

Zamieszkanie w Białymstoku licznej grupy „obcej” – makrospołeczna sfera publiczna

b.

Wspólna praca - mikrospołeczna sfera publiczna

c.

Najbliższe sąsiedztwo - sfera prywatna

d.

Włączenie do rodziny przez ślub – sfera intymna

Badano dystans do takich grup jak: Czeczeni, Romowie, czarnoskórzy, muzułmanie, geje/ lesbijki, Żydzi. 

Największy dystans widoczny jest wobec: osób o homoseksualnej orientacji, Romów i Czeczenów. 


Niechęć do cudzoziemców w Białymstoku 54,4% respondentów odpowiedziało, że Białostoczanie według nich nie są tolerancyjni, a niewiele ponad 40% wyraziło bardziej pozytywne opinie. Młodsi respondenci, jak również ci, którzy są aktywni zawodowo oraz niewierzący wyrażali częściej opinię o nietolerancji mieszkańców Białegostoku. Na ile P. zdaniem mieszkańcy Białegostoku są tolerancyjni wobec cudzoziemców?

17


Niechęć do cudzoziemców w Białymstoku  Respondenci 45+ częściej uważają, że niechęć do cudzoziemców w Białymstoku zwiększyła się. Młodsi respondenci, osoby z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym oceniają sytuację pozytywniej.

P12. Czy uważa Pan\i że niechęć do cudzoziemców w ostatnich latach w Białymstoku? 4-o stopniowa skala: 4- zmniejszyła się 3- jest wciąż taka sama 2- zwiększyła się 1- nie ma niechęci

Zmniejszyła się

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

19

Kobiety

15-24

55-64 65-74 75 i więcej

35

23

33

38

36

31

13

28

11

39

29

28 21

13 36

26

zasadnicze zawodowe

12 16

39

40 18

6

29

36

16

4

34

41

12

gimnazjum

13

37

18

8

32

25

podstawowe

11

37

38

25-34

nie ma niechęci

35

17

35-44

zwiększyła się

36

20

Mężczyźni

45-54

jest wciąż taka sama

16

29

16

28 31

40 35

5 12

policealne i średnie

17

37

35

11

inżynier\ licencjat\ wyższe

17

38

34

11


Dyskryminacja na tle rasowym w Białymstoku  Większość Białostoczan uważa, że rasizm jest poważnym problemem w Białymstoku. Zdecydowanie częściej uważają tak osoby młode. Wyraźna jest również różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami.

P13. Na ile Pana\Pani zdaniem poważnym problemem w Białymstoku jest gorsze traktowanie ludzi ze względu na rasę to znaczy ze względu na to, że mają inny kolor skóry? Bardzo+raczej poważny problem PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

36

58

Mężczyźni

48

7

40

11

69

25-34

68

35-44

56

45-54

5

28

4 8

39

42

65-74

26

35

48

55-64

11

44

38

12

46

29

13

49

podstawowe

61

gimnazjum

63 46

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

9

33

15-24

zasadnicze zawodowe

W Białymstoku nie ma dyskryminacji

53

Kobiety

75 i więcej

Niezbyt+nie jest to poważny problem

18

35 38

55 47

16

19

12 34

43

3

9 9


Dystanse społeczne  Odpowiedzi neutralne = odpowiedzi „ucieczkowe”?; zwiększenie się dystansu w sferze intymnej. Największy ogólny dystans do: gejów i lesbijek, Romów i Czeczenów.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie dobrze 1- zdecydowanie źle

P14-17. Jak by się Pan/i czuł/a gdyby…?

Uśredniony wynik

Czeczeni

Cyganie

Publiczny makro

% odpowiedzi „ JEST MI TO OBOJĘTNE

60

Czarnoskórzy

Muzułmanie

Publiczny mikro

w Białymstoku zamieszkała liczna grupa…

Geje- lesbijki

Prywatny

Pan/i współpracownikami byli…

Żydzi Intymy

Pan/i najbliższymi sąsiadami byli…

Członek Pana/Pani najbliższej rodziny poślubił…

55 50

50 47

45

47 44

40 35 30 50

43

Odchylenia od „JEST MI TO OBOJĘTNE”

36

34

25

Raczej + zdecydowanie dobrze

Raczej + zdecydowanie dobrze

25

33

26

22

Raczej + zdecydowanie dobrze 41

36

40 31

30

28

Raczej + zdecydowanie dobrze 39

33

31

28

26

23

19

30 23

21

17

0 10

25

26

31

9

20

23 29

9

9

18

19

23

25

7

11

32

32

39

50 Raczej + zdecydowanie źle

Raczej + zdecydowanie źle

19

20

Raczej + zdecydowanie źle

30 36

34 50

Raczej + zdecydowanie źle


Partycypacja społeczna imigrantów „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


Wnioski - Partycypacja społeczna imigrantów

Partycypacja

społeczna została oznaczona w 5 podstawowych obszarach opieka społeczna, opieka medyczna, rynek pracy, edukacja i prawa wyborcze. Partycypacja społeczna imigrantów

Najmniejszy sprzeciw mieszkańców Białegostoku odnosił się do współdzielenia obszaru edukacji.  

Największy sprzeciw Białostoczan dotyczył zgodny na udział imigrantów w wyborach

Mieszkańcy stolicy Podlasia nie obawiają się konkurencji ze strony imigrantów na lokalnym rynku pracy 

Badani w większości wyrażali zgodę na objęcie opieką medyczną obecnych na terenie miasta imigrantów 

22


Partycypacja społeczna imigrantów  Mieszkańcy Białegostoku poza obszarem dostępu imigrantów do praw wyborczych ( zwyczajowo zarezerwowanych obywatelom kraju) ze zrozumieniem i aprobatą odnoszą się do pozostałych obszarów partycypacji społecznej imigrantów

Uśredniony wynik

Opieki społecznej

Opieki medycznej

Rynku pracy

Praw wyborczych

Edukacji

% odpowiedzi „ JEST MI TO OBOJĘTNE

30

25

25

23 20

18

20

15

13 10 5 0

Zdecydowanie + raczej tak

Zdecydowanie + raczej tak

Zdecydowanie + raczej tak

Zdecydowanie + raczej tak

Zdecydowanie + raczej tak

83 71

ODCHYLENIA OD „JEST MI TO OBOJĘTNE”

75

66

55

50

41

25 0 25

18

10

4 13 34

50 75 Zdecydowanie + raczej nie

Zdecydowanie + raczej nie

Zdecydowanie + raczej nie

Zdecydowanie + raczej nie

Zdecydowanie + raczej nie


Dostęp imigrantów do… opieki społecznej  Kobiety częściej od mężczyzn deklarują zgodę na dostęp imigrantów do opieki społecznej  Najmniejsze zrozumienie dla dostępu do opieki społecznej tej grupy wyrażają osoby najstarsze a także osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do OPIEKI SPOŁECZNEJ? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

55

Kobiety

25

58 50

28

15-24

53

24

25-34

49

35-44

75 i więcej

inżynier\ licencjat\ wyższe

29

45

58

25

3,55

14

3,68

17

3,63

16

3,45 3,40

3,65

20 20

3,62

15 18

24 62

3,39

19

37 53

3,45

18

26

44

3,43

19

34

55

gimnazjum policealne i średnie

21

53

podstawowe zasadnicze zawodowe

18

60

65-74

3,58

23

27 63

55-64

17

22

55

4,0 3,51

20

29

45-54

3,5

18

23

Mężczyźni

3,0

16

3,31 3,49 3,63


Dostęp imigrantów do… opieki medycznej  Najniższe przyzwolenie dla korzystania przez imigrantów z opieki medycznej wyrażają osoby powyżej 75 roku życia a także z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowych

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do OPIEKI MEDYCZNEJ? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

71

Kobiety

21

74

25-34

21

35-44

73

45-54

76

55-64 65-74

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

16 16

68

78

15 28

69

3,96 3,89

9

3,87

8

3,96

12 13

3,90 3,74 3,59

3,77 4,10

8 8

19 76

3,80

10

10

26

64

3,94

11

12

10

4,5

3,87

9

11

33

65

4,0

11

21

52

gimnazjum zasadnicze zawodowe

16

72

3,5

12

13

69

3,0

10

16

67

15-24

podstawowe

18

74

Mężczyźni

75 i więcej

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

3,75 3,83 3,94

5,0


Dostęp imigrantów do… rynku pracy  Największymi przeciwnikami dostępu cudzoziemców spoza UE do rynku pracy są mieszkańcy miasta z wykształceniem podstawowym oraz osoby w wieku ponad 75 lat

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do RYNKU PRACY? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

3,0

3,5

4,0

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

66

20

13

3,71

Kobiety

67

18

15

3,69

Mężczyźni

65

23

15-24

69

25-34

55-64 65-74 49

podstawowe

48

20

3,65

19

25

3,48

24

3,30

26

26 68

3,39

25

63

24

policealne i średnie

65

20

69

3,85

16

zasadnicze zawodowe inżynier\ licencjat\ wyższe

3,69

10

19

58

75 i więcej

3,77

13 16

65

3,92

11

17

74

3,74

9

24

69

45-54

gimnazjum

22

65

35-44

12

17

3,97

5 12 15 13

3,63 3,68 3,73

4,5

5,0


Dostęp imigrantów do… praw wyborczych  Niewiele ponad 40% mieszkańców miasta uważa, że imigranci powinni mieć w Białymstoku dostęp do praw wyborczych  Blisko 40% mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia zdecydowanie nie zgadza się na dostęp cudzoziemców spoza UE do praw wyborczych. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do PRAW WYBORCZYCH? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 41

Kobiety Mężczyźni 15-24

38

45

42

55-64

43 41

75 i więcej

37

podstawowe

39

gimnazjum

39

3,0

3,5

3,17 2,99

29

20 21

3,16

35

18

3,11

33

24

3,06

30

3,19

35

19

3,10

39

2,93

22

38

2,91

19

39

42

3,03

27 37

18

3,23

23

27 23

45

2,5

3,09

36

39

39

2,0

31

35

45-54

inżynier\ licencjat\ wyższe

23

36

41

policealne i średnie

Zdecydowanie + raczej nie 34

23

35-44

zasadnicze zawodowe

23

44

25-34

65-74

Jest mi to obojętne

33

3,14 3,01 3,15

4,0


Dostęp imigrantów do… edukacji Mieszkańcy Białegostoku w zdecydowanej większości podzielają pogląd, iż imigranci spoza UE powinni mieć dostęp do edukacji

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do EDUKACJI? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

Jest mi to obojętne

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

83

Kobiety

84

Mężczyźni

Zdecydowanie + raczej nie 13

25-34

83

35-44

84

45-54 55-64

13

65-74

81

4,21

4,24

4,33

4

4,22

3

4,20

8

5

12

5

14

4,18

3

13

83

4,5

5

11

86

4,0

3

13

86

3,5

4

12

81

15-24

3,0

6

4,31 4,20 4,06

75 i więcej

72

20

7

3,98

podstawowe

74

19

7

3,97

gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

90 76

8 20

83 86

4 12 10

4,38

3

5 4

4,01 4,20 4,29

5,0


Nastawienie do imigrantów „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


Wnioski - Nastawienie do imigrantów

Białostoczanie zgadzają się z opinią, że reprezentacja wielu kultur służy polskiemu społeczeństwu oraz, że wraz z napływem cudzoziemców Białystok staje się lepszym miejscem do życia (35%). 

Nastawienie do imigrantów

Mieszkańcy Białegostoku nie zgadzają się z opinią, że obecność imigrantów w środowisku lokalnym wpływa na wzrost przestępczości . 

Blisko połowa (47%) respondentów nie boi się, że Polska utraci swoją tożsamość jeśli przyjmie zbyt wielu imigrantów.  

55% ankietowanych nie zgadza się z opinią, że imigranci odbierają pracę Polakom

30


Nastawienie do imigrantów • 13% mieszkańców z zasady nie ufa cudzoziemcom wyglądającym inaczej niż Polacy • 38% ankietowanych raczej lub zdecydowanie nie zgadza się z twierdzeniem, że imigranci są obciążeniem do opieki społecznej.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie się nie zgadzam

Bardzo dobre dla polskiego społeczeństwa jest, gdy składa się ono z ludzi z różnych kultur

2,0

2,5

3,0

3,5

2,98

38%

Białystok wraz z napływem imigrantów staje się lepszym miejscem do życia

3,10

28%

Boję się że Polska utraci swoją tożsamość jeśli przyjmie zbyt wielu imigrantów

2,73

47%

Imigranci odbierają pracę Polakom 55%

52%

Z zasady w Białymstoku nie ufam cudzoziemcom 57% wyglądającym inaczej niż Polacy

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

30%

71%

12%

36%

12%

35%

10%

2,52

7%

2,53

5%

2,36

(4) raczej + (5) zdecydowanie

(5) Zdecydowanie się zgadzam 4,0

3,90

8%

Imigranci są obciążeniem dla systemu opieki społecznej w Polsce

Imigranci zwiększają przestępczość w Białymstoku

Średni wynik:

5%

30%

21%

20%

13%

100 %


Nastawienie do imigrantów  71% ankietowanych uważa, że bardzo dobrym dla polskiego społeczeństwa jest, gdy składa się ono z ludzi różnych kultur.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P20_1. Bardzo dobre dla polskiego społeczeństwa jest, gdy składa się ono z ludzi z różnych kultur Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

71

Kobiety

25-34 35-44

25

65

gimnazjum

64

zasadnicze zawodowe

66

7

4,00

7

18

3,91

7

22 17

3,62

3,77 3,67

18 28

76

4,01

11

29

71

6

7

30

podstawowe

inżynier\ licencjat\ wyższe

16

68 58

3,99

22

78

65-74

3,91 4

18

72

55-64

3,71 8

77

45-54

3,96 3,83

14 22

4,5

3,90

10

20

71

4,0

6

22

65

3,5

8

20

67

15-24

policealne i średnie

21

74

Mężczyźni

75 i więcej

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0

8 6

3,76 3,91 4,01

5,0


Nastawienie do imigrantów  Największe zagrożenie dla utraty tożsamości narodowej Polski na skutek rosnącego udziału imigrantów w strukturze społecznej deklarują osoby młode w wieku 15-24 lata.(37%)

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P20_2. Boję się że Polska utraci swoją tożsamość jeśli przyjmie zbyt wielu imigrantów Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

30

Kobiety

22

33 18

45-54

17

55-64

2,71 2,43

21

2,70

48

21

30

28

41

75 i więcej

30

26

42

16 35

zasadnicze zawodowe

34

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

31 28

25

22

2,70

2,90

40

26 20

2,90

2,39

48

36

gimnazjum

2,82

46

65-74

podstawowe

2,95

43

55

34

2,82

50

26 31

2,65

44

20

3,0 2,73

50

37

25-34

2,5

47

21

33

15-24

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0

22

28

Mężczyźni

35-44

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

41 48 49

2,83 2,77 2,65

3,5

4,0


Nastawienie do imigrantów  35% ankietowanych raczej lub zdecydowanie zgadza się z opinią, że poprzez napływ imigrantów Białystok staje się lepszym miejscem do życia.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P20_3. Białystok wraz z napływem imigrantów staje się lepszym miejscem do życia Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,5

3,0

3,5

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

35

35

28

3,10

Kobiety

33

39

26

3,11

Mężczyźni 15-24

37

32

29

39

2,98

31

25-34

37

38

23

35-44

36

38

24

45-54

42

55-64 65-74 75 i więcej

podstawowe

27

33 30 26

32

gimnazjum

33

zasadnicze zawodowe

33

policealne i średnie

35

inżynier\ licencjat\ wyższe

35

30

38

3,00 3,05

39

34

3,07

2,86

26

42

34

3,27

2,91

34

28

3,15

30 35

36

3,19

26

35

29

3,08

30

29 25

3,02 3,08 3,14


Nastawienie do imigrantów  Większa część respondentów zdecydowanie lub raczej nie zgadza się z opinią, że imigranci odbierają pracę Polakom  Częściej obawę przed konkurencją wyrażają osoby z wykształceniem zawodowym (29%). 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P20_5. Imigranci odbierają pracę Polakom Zdecydowanie + raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

21

23

55

Kobiety

22

23

53

Mężczyźni

20

15-24

20

25-34

23

17

24 22

57

45-54

22

20

57

55-64

21

podstawowe

16

gimnazjum

inżynier\ licencjat\ wyższe

2,49 2,52

22

2,47

52

2,75

43

26 20

2,88

40

35

25

2,61

49

26

29

16

2,33

23

23

policealne i średnie

2,62

2,47

26 33

zasadnicze zawodowe

2,46

62

24

19

2,57

58

20

75 i więcej

3,0

48

35-44

65-74

2,5 2,52

56

31

Średni wynik:

2,84

43

2,56

54 60

2,38

3,5

4,0


Nastawienie do imigrantów  38% ankietowanych zdecydowanie lub raczej nie zgadzało się z opinią, że imigranci są obciążeniem dla systemu opieki społecznej.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P20_6. Imigranci są obciążeniem dla systemu opieki społecznej w Polsce Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

36

Kobiety

35-44

65-74

38

75 i więcej

2,78

19

44

2,92 2,96

41

2,59

38

30

zasadnicze zawodowe

38

24

35

policealne i średnie

40

21

37

inżynier\ licencjat\ wyższe

33

25

3,17

28

48

26

3,05

35 24

30

3,03

43

25

19

3,14

34

19

39

3,05

43 25

55-64

2,91

32

26

34

3,5 2,98

36

29

38

45-54

gimnazjum

22

29

3,0

39

37

25-34

2,5

38

26 40

15-24

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0

24

32

Mężczyźni

podstawowe

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

41

3,05 3,06 3,03 2,91

4,0


Nastawienie do imigrantów  Większość mieszkańców Białegostoku nie zgadza się z opinią, że imigranci zwiększają przestępczość.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P20_7. Imigranci zwiększają przestępczość w Białymstoku Zdecydowanie + raczej się zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 Kobiety

20

17 14

55-64

17

65-74

21

policealne i średnie

21

2,54

53

2,82

38

26

26

2,62

48 25

23

2,57

43

19

33

13

2,50

55

26

zasadnicze zawodowe

2,48 2,41

30

gimnazjum

2,40

60

20

2,91

38

53

22

17

2,69

54

18

24

podstawowe

inżynier\ licencjat\ wyższe

26

27

17

3,0

45

26

45-54

75 i więcej

24

34

2,5

2,40

57

25

Średni wynik: 2,53

52

24

15-24 35-44

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0

24

15

Mężczyźni

25-34

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

2,64

47 53 55

2,53 2,41

3,5

4,0


Akceptacja w Białymstoku poszczególnych grup imigrantów „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


Wnioski - Akceptacja imigrantów

Respondenci

Akceptacja imigrantów

w większości (75%) akceptują obecność w mieście migrantów przymusowych , zarówno tych którzy opuścili kraj pobytu lub zamieszkania z powodu wojny domowej a także prześladowania ze względu na poglądy polityczne 

Ponad 60% badanych zgadza się na obecność w Polsce imigrantów ekonomicznych

Co piaty ankietowany białostoczanin nie zgadza się na osiedlanie w mieście imigrantów o wyznania muzułmańskiego. 

39


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Większą tolerancję dla obecności imigrantów w mieście Białostoczanie wykazują względem osób poszukujących ochrony na skutek negatywnej działalności drugiego człowieka (grupy osób).  Ekonomiczne przesłanki migracji spotykają się z niemal o połowę niższą akceptacją.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie się nie zgadzam

Średni wynik: 3,0

imigranci uciekający przed wojną domową

7%

imigranci prześladowani we własnym kraju za poglądy polityczne

8%

imigranci chcący podjąć pracę, aby wspomóc finansowo rodzinę

imigranci którzy szukają lepszego miejsce do życia

imigranci o odmiennym wyznaniu np. muzułmanie

15%

14%

20%

3,5

4,0

4,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

4,10

45%

4,06

75%

41%

3,75

31%

3,73

30%

3,56

(4) raczej + (5) zdecydowanie

(5) Zdecydowanie się zgadzam 5,0

29%

75%

65%

62%

57%

100 %


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Prawo legalnego pobytu w Białymstoku osób uciekających przed wojną domową respektuje 75% społeczności lokalnej biorącej udział w badaniu.  Wysokie wskaźniki postawy tolerancyjnej pozostają zachowane w rozbiciu na poszczególnych cechy respondentów 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P9_1. Imigranci uciekający przed wojną domową Zdecydowanie + raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

75

Kobiety

77

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 17

3,5

4,0

4,5 4,10

7

17

Średni wynik:

6

4,13

Mężczyźni

74

15-24

73

17

11

4,03

25-34

72

19

10

4,04

35-44

17

77

45-54 55-64 65-74 75 i więcej

podstawowe gimnazjum

6 13

75

19

74 78 72

policealne i średnie

73

4,13

6

4,12 3,98

7

15

4,16 4,28

8

25

4

17 81

4,28

5

10

19

4,08

3

20 21

71

zasadnicze zawodowe inżynier\ licencjat\ wyższe

14

84

73

4,06

9

10 14

5

4,01 4,02 4,23

5,0


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Wysokie wskaźniki postawy tolerancyjnej pozostają zachowane w rozbiciu na poszczególnych cechy respondentów

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P9_1. Imigranci prześladowani we własnym kraju za poglądy polityczne Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0

75

15

74

3,5

4,0 4,06

8

16

8

Kobiety

4,04

Mężczyźni

74

20

5

76

17

6

15-24

77

13

25-34

78

35-44

16

77

55-64

4,08 4,09

7

4,03

10

11

64

4,08

9

14

73

45-54

4,19

10

17

3,98

13

65-74 75 i więcej

4,04 55

16

gimnazjum

64

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

8

74

16

80 73

3,62 4,42

8 13

17 81

3

13

23

zasadnicze zawodowe

3,90

23

87

podstawowe

4,5

6 10

14

5

3,77 4,02 4,18

5,0


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Największe zrozumienie dla imigrantów ekonomicznych deklarują z wykształceniem gimnazjalnym oraz osoby z wykształceniem wyższym 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P9_3. Imigranci chcący podjąć pracę, aby wspomóc finansowo rodzinę Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0

3,5

4,0

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

65

20

15

3,75

Kobiety

65

19

16

3,74

Mężczyźni

65

15-24

67

25-34

67

35-44

64

45-54

64

55-64

64

65-74

65

75 i więcej

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

22

61

3,70

16

15

3,65

21

16

3,64

19

3,55

22

3,84

19

13 15 18 21

68

3,82

13

20

78 63

3,88

10

17

gimnazjum

3,84

12

22

68

3,77

14

21

60

podstawowe zasadnicze zawodowe

21

19

4,5

4,15

8 18

3,65

18

3,64

13

3,82

5,0


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Najniższą akceptację dla obecności imigrantów szukających lepszego życia deklarują najstarsi mieszkańcy miasta oraz osoby z wykształceniem podstawowym.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P9_4. Imigranci którzy szukają lepszego miejsce do życia Zdecydowanie + raczej się zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

62

Kobiety

25-34 45-54 55-64 65-74

gimnazjum

44

policealne i średnie

60 62

3,52 3,66

15

3,32

21

3,57

16

68 60

inżynier\ licencjat\ wyższe

23

29

zasadnicze zawodowe

3,73

22

32

52

3,79

15

18

60

3,94

12

19

59

3,84

8

26

64

3,76

6

21

28 21

23

4,10

5 18

24

4,5

3,69

32

59

4,0 3,73

15

70

35-44

3,5

12

26

62

Średni wynik:

14

22

58

15-24

podstawowe

24

64

Mężczyźni

75 i więcej

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0

15 13

3,64 3,67 3,73

5,0


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  W podziale ankietowanych ze względu na wiek, najmniejsza przychylność dla obecności muzułmanów w Białymstoku rysuje się w grupie 15-24 lata oraz 75 i więcej.  Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, najniższe średnie wyniki dla akceptacji obecności muzułmanów w Białymstoku towarzyszą osobom z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. 5-o stopniowa skala:

5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P9_5. Imigranci odmiennym wyznaniu np. muzułmanie Zdecydowanie + raczej się zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

35-44 45-54

podstawowe

48

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

3,29

30

19 28

3,42 3,58

18

24

3,39

24

22 63

3,53 3,39

25

32

56

3,85

15 20

21

55

3,71

13

21 21

52

3,59

21

16

54 48

3,34

26

58

75 i więcej

zasadnicze zawodowe

21

69

55-64

3,64 3,48

23

59

4,0 3,56

21

32 58

3,5

19

26

45

Średni wynik:

20

20

53

25-34

gimnazjum

23

61

Mężczyźni

65-74

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0

57

Kobiety

15-24

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

22 20

16

3,52 3,71

4,5

5,0


Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Wielodzietność rodzin imigranckich niekorzystnie wpływa na przychylność postrzegania ich obecności w Białymstoku  Największe obiekcje względem rodzin z duża ilością dzieci akcentują osoby w wieku 15-24 lata. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam

P9_6. Imigranci z dużą ilością dzieci Zdecydowanie + raczej się zgadzam

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

55

Kobiety

Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 24

58

Mężczyźni 15-24

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

59

35-44

58

45-54

21

3,18

51

23

23

65-74

55

20

25

75 i więcej

53

24

24

50

33

zasadnicze zawodowe

52

policealne i średnie

53

inżynier\ licencjat\ wyższe

59

21 22

3,42

3,68

23

23

25

3,44 3,39

18

24

3,82

14

55-64

gimnazjum

3,69

13

20

13

3,65

19

26

65

3,62 3,45

29

64

podstawowe

3,54

23

32

25-34

4,0

18

24

39

3,5

20

24

51

Średni wynik:

17

3,55 3,39 3,48 3,67

4,5

5,0


Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji” 47


Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  Wśród mieszkańców Białegostoku kreuje się utylitarna postawa odnośnie istotności pożądanych cech imigrantów współzamieszkujących miasto.

4-o stopniowa skala: 4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne

P21. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : (2) raczej + (3) raczej + (4) bardzo Średni wynik: (1) w ogóle nie ważne (4) bardzo ważne ważne 2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Posiadali kwalifikacje zawodowe potrzebne w Polsce

Posiadali własny majątek

Wychowani w tradycji chrześcijańskiej

3,06

22%

2,51

47%

2,27

58%

2,07

Białego koloru skóry 73%

48

36%

77%

19%

52%

12%

10%

40%

26%

100 %


Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  77% respondentów deklaruje ważność dopasowania pożądanych względem potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych imigrantów.  Im wyższe wykształcenie ankietowanych tym istność tej cechy większa. P21_4. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : posiadali kwalifikacje zawodowe potrzebne w Polsce Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne

4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne

raczej + w ogóle nie ważne

2,0

2,5

3,0

3,5

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

77

22

3,06

Kobiety

78

21

3,07

Mężczyźni 15-24 25-34

75

3,04

24

70

2,88

29

74

2,99

26

35-44

77

22

3,04

45-54

77

23

3,06

55-64

83

16

65-74

83

15

75 i więcej

podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

76

3,09

2,71

32

70

2,83

30

74

80

3,30

22

68

78

3,18

25

49

21 19

2,98 3,12 3,11


Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  52% respondentów deklaruje że ważne jest aby osiedlający się w mieście imigranci posiadali własny majątek.

P21_3. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : posiadali własny majątek Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne

4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

raczej + w ogóle nie ważne

52

Kobiety Mężczyźni

49

25-34

51

49

35-44

48

49

54

2,49 2,40

43

65-74

57

41

gimnazjum zasadnicze zawodowe

47

51

policealne i średnie

53

inżynier\ licencjat\ wyższe

54

2,55 2,67 2,53

48

2,31

55 55

2,53

45

56

39

2,60

2,46

55-64

podstawowe

2,51

2,39

53

51

75 i więcej

3,0

41

15-24

45-54

2,5

47

57 46

2,0

45 48

2,50 2,44

45

2,55

44

2,56

50


Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  Wychowanie w religii chrześcijańskiej nie stanowi w optyce ankietowanych istotnego kryterium dopuszczającego.  Przywiązanie do tej cechy deklaruje 39% kobiet i 40% mężczyzn. P21_1. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : byli wychowani w tradycji chrześcijańskiej Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne

4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne

raczej + w ogóle nie ważne

2,0

2,5

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

40

58

2,27

Kobiety

39

59

2,27

Mężczyźni

40

58

2,26

15-24 25-34 35-44

45 39

36

61

55-64

35

62

75 i więcej

podstawowe

40

zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

2,19 2,17

42

42

36

2,30

2,33

55

50

40

2,42

52 59

42

gimnazjum

2,28

57

45-54 65-74

2,23

59

42

2,37

55

2,45

50

2,31

56

2,29

58

51

61

2,20

3,0


Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  73% respondentów biorących udział w badaniu deklaruje, iż nie przywiązuje uwagi do koloru skóry imigrantów osiedlających się w Białymstoku.

P21_2. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : byli białego koloru skóry Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne

4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne

raczej + w ogóle nie ważne

1,0

1,5

2,0

2,5

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

26

73

1,93

Kobiety

26

71

1,95

Mężczyźni

25

1,91

74

15-24

28

72

1,95

25-34

29

70

1,96

35-44

20

79

1,82

45-54

21

77

1,80

55-64

26

65-74

33

75 i więcej

gimnazjum

25

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

21

1,97

61

1,93

75 34

26

2,11

69

32

zasadnicze zawodowe

2,12

65

28

podstawowe

1,96

70

2,17

64 73 76

52

1,95 1,82

3,0


53

Akceptacja zróżnicowania „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”


Akceptacja zróżnicowania  Wyraźnie wrasta niechęć w pytaniach związanych z orientacją psychoseksualną. Największy stopień akceptacji pojawia się wobec cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach.

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

(2) raczej + (1) zdecydowanie nie

P18. Proszę powiedzieć czy… Średni wynik: 2,5

poszedł na wizytę do lekarza z Pakistanu mieszkającego w Polsce

8%

zaakceptował\a czarnoskórego proboszcza w swojej parafii

8%

zatrudnił\a\by Pan\i czarnoskórą opiekunkę do dziecka?

20%

zezwolił muzułmanom na budowę meczetu w Białymstoku

19%

zezwolił na obecność innych niż chrześcijańskie symboli religijnych w przestrzeni publicznej

20%

zagłosował na radnego, którego Pan\i popiera gdyby był on gejem

35%

zezwolił na organizację w Białymstoku parady równości

34%

3,0

3,5

(5) Zdecydowanie 4,5 tak

4,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

4,00

36%

3,54

3,46

3,13

3,04

74%

40%

4,02

3,62

(4) raczej + (5) zdecydowanie tak

73%

27%

62%

26%

57%

22%

25%

19%

52%

48%

41%

100 %


Akceptacja zróżnicowania  Wyraźna pozytywna korelacja odpowiedzi akceptujących zatrudnienie czarnoskórej opiekunki do dziecka od wieku. Im starszy respondent, tym mniejsza akceptacja takiej sytuacji. Osoby o wykształceniu podstawowym najrzadziej akceptują zatrudnienie czarnoskórej opiekunki.

5-o stopniowa skala:

P18. Proszę powiedzieć czy… zatrudnił\a\by Pan \i czarnoskórą opiekunkę do dziecka? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

62

17

20

3,62

Kobiety

63

15

21

3,60

Mężczyźni

61

15-24

65-74

policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

2,45 15

20 61

3,23 23

16

3,85

15 30

16 68

2,78

58

70 48

3,04

47

16

gimnazjum

3,43

38

18

26

3,74

27

16

34

3,87

17

14

44

75 i więcej

3,81

10

15

57

3,93

14 18

66

55-64

9

18

71

45-54

3,64

20

66

35-44

zasadnicze zawodowe

18

70

25-34

podstawowe

19

3,56 13

3,80

4,5


Akceptacja zróżnicowania  Wysoki stopień akceptacji wizyty u lekarza – obcokrajowca. Starsi respondenci oraz osoby o wykształceniu podstawowym rzadziej są skłonni zaakceptować taką sytuację.

5-o stopniowa skala:

P18. Proszę powiedzieć czy… poszedł na wizytę do lekarza z Pakistanu mieszkającego w Polsce? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

3,0

3,5

4,0

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

66

20

13

3,71

Kobiety

67

18

15

3,69

Mężczyźni

65

23

15-24

69

25-34

55-64 65-74 49

podstawowe

48

20

3,65

19

25

3,48

24

3,30

26

26 68

3,39

25

63

24

policealne i średnie

65

20

69

3,85

16

zasadnicze zawodowe inżynier\ licencjat\ wyższe

3,69

10

19

58

75 i więcej

3,77

13 16

65

3,92

11

17

74

3,74

9

24

69

45-54

gimnazjum

22

65

35-44

12

17

3,97

5 12 15 13

3,63 3,68 3,73

4,5

5,0


Akceptacja zróżnicowania  Czarnoskórego proboszcza na parafii częściej akceptują kobiety, osoby z wyższym i gimnazjalnym wykształceniem . Jest to problematyczna sytuacja dla osób starszych. P18. Proszę powiedzieć czy… zaakceptował\a czarnoskórego proboszcza w swojej parafii?

Zdecydowanie + raczej tak

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

73

Kobiety Mężczyźni

18

79 23

75

25-34

77

15

35-44

74

19

77

65-74

63

75 i więcej

62

podstawowe

61

gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

16

78

4,16 3,86

4,14

8

4,12

6

4,04

6

4,14 3,98

13

3,73

15

3,70

3,35

15 26

79

4,5 4,02

26

13

4,0

10

23

73

3,5

3

17

23

60

3,0

6

21

72

2,5

10

15-24

55-64

2,0

8

14

66

45-54

Średni wynik:

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

14 18

3,64 8

15

4,21

5

5

4,02 4,20

5,0


Akceptacja zróżnicowania  Osoby najmłodsze i najstarsze są najbardziej negatywnie nastawione do sytuacji wybudowania meczetu w Białymstoku.

P18. Proszę powiedzieć czy… zezwolił muzułmanom na budowę meczetu w Białymstoku? ? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

57

Kobiety

23

59

Mężczyźni

63

45-54

62

55-64 65-74

podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

17

17

21

36

16

21

21 19

3,53 3,30

25 34

62

3,31

16

30

57

3,60

2,99

32

49

3,69

22

25

45

3,74

14

18

48

3,68

11

30

36

3,30

24

47

3,63 3,44

26

60

4,0 3,54

26

65

35-44

3,5

22

24

25-34

3,0

17

22

49

2,5

19

23

55

15-24

75 i więcej

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

18

3,39 3,49 3,68


Akceptacja zróżnicowania  Najmniej akceptujące obecność innych niż chrześcijańskie symbole religijne w przestrzeni publicznej to osoby starsze oraz z wykształceniem podstawowym.

5-o stopniowa skala:

P18. Proszę powiedzieć czy… zezwolił na obecność innych niż chrześcijańskie symboli religijnych w przestrzeni publicznej? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

52

Kobiety

54

Mężczyźni

58

35-44

58

45-54

50

55-64

50

65-74

zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier\ licencjat\ wyższe

55

3,41

3,51 3,61 3,61

17

23

3,45

25

3,37

25

3,22

30

3,03

32 23

2,90 3,45

25

37

51

3,50

13

31

39

47

3,46

16

28

32

53

4,0

22

29

26

3,5

20

25

32

3,0

19

23

45

75 i więcej

gimnazjum

26

55

2,5

20

28

25-34

podstawowe

27

49

15-24

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

17

26

22 24

17

3,38 3,40 3,56


Akceptacja zróżnicowania  Podobnie ja w innych pytaniach związanych z orientacją psychoseksualną mężczyźni wykazują się częściej większym dystansem do osób homoseksualnych. Ważną cechą różnicującą odpowiedzi jest wiek – im starszy respondent tym mniejsza akceptacja organizacji Parady Równości. Najmniej sprzeciwu wykazywali respondenci o wykształceniu wyższym. P18. Proszę powiedzieć czy… zezwolił na organizację w Białymstoku parady równości? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak

5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie

PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001

41

Kobiety

55-64 65-74

podstawowe zasadnicze zawodowe

21 29

41

inżynier\ licencjat\ wyższe

43

2,57 2,40

42

46

policealne i średnie

2,90

58

29

32

3,05

50

21

gimnazjum

3,25

39

19

29

3,32

31

23

19

3,16

30

28

32

3,17

25

22

38

3,04

30

28

40

2,77

2,88

37 26

3,10

33 39

21

3,5

2,89

21

48

45-54

3,0

39

46

35-44

2,5

30

22

49

25-34

2,0

34

25

38

15-24

75 i więcej

24

44

Mężczyźni

Zdecydowanie + raczej nie

Jest mi to obojętne

2,98 30

3,13


WNIOSKI

•Niemal wszyscy respondenci zgadzają się z opinią, że Białystok jest miastem wielokulturowym i są otwarci na edukację w tym zakresie. •Białostoczanie deklarują akceptację dla obecności imigrantów w sferze publicznej (rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna, w mniejszym stopniu opieka społeczna). •Postawy nietolerancji i duże dystanse społeczne są powiązane z niskim lub niepewnym statusem społecznym. Obecność grup „obcych” jest postrzegane jako zagrożenie i wzbudza lęk, gdyż tradycyjne instytucje (gł. rodzina) są podstawowym kapitałem społecznym. Wyższy status społeczny daje poczucie większej kontroli nad otoczeniem i większe poczucie bezpieczeństwa w sytuacji różnicującego się społecznego otoczenia. • Młodzi Białostoczanie – stosunkowo częściej mają mniejszą wiedzę i większy dystans do grup obcych, mają większy dystans do obrazu miasta jako wielokulturowego, wyrażają mniejsze zainteresowanie edukacją związaną z mniejszościami narodowymi.


WNIOSKI

Białostoczanie uważają, że rasizm jest poważnym problemem w Białymstoku. Wyraźnie widać, że grupą mniejszościową wobec której Białostoczanie mają największy dystans są osoby o orientacji homoseksualnej. Wyraźnie widać, że respondenci nie mają barier w wyrażaniu wprost swojego dystansu do tej grupy. Dystans widoczny jest również w stosunku do Romów i Czeczenów.


Dziękujemy http://www.soclab.org.pl „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji  

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta dia...

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji  

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta dia...

Advertisement