Page 1

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010

Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2014.gada 28.janvārī ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmēja

Anna ZUŠA aizstāvēja promocijas darbu „Dažādas kvalifikācijas tenisistu labā sitiena biomehānika un jauno spēlētāju mioskeletālās sistēmas izpēte”

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

A P S V E I C A M!!!

Anna aizstavets  
Anna aizstavets  
Advertisement