Page 1

Socijalna zaštita za mlade u Novom Sadu


Brošura „Socijalna zaštita za mlade u Novom Sadu“ realizuje se u okviru projekta Udruženja mladih za društveni aktivizam

„Kome mogu da se obratim?“

Na osnovu istraživanja sprovedenog u cilju određivanja ciljeva Lokalnog akcionog plana za mlade čak 81% mladih nisu upoznati sa kvalitetom rada Centra za socijalni rad, dok je taj procenat još veći za rad Ombudsmana 91%. Polovina ispitanika nije mogla da da odgovor na pitanje o ukupnom kvalitetu socijalne zaštite. Neprepoznavanje ustanova koje se bave socijalnom zaštitom je praćeno istim neprepoznavanjem nevladinih organizacija koje bi mladima mogle

pomoći u ostvarivanje socijalne zaštite. Sama nevidljivost institucija i organizacija koje se bave socijalnom zaštitom mladih značajno utiče na njihov rad. Smanjen je opseg delovanja, odnosno broj mladih kojima se može pružiti pomoć. S obzirom da mladi nemaju informacije o svojim pravima i nisu upućeni na relevantne institucije smanjen je broj osoba kojima je potrebna ova vrsta podrške, a nemaju informacije o mogućnostima ostvarenja iste.


Cilj ovog projekta jeste učiniti mladima informacije o socijalnoj zaštiti pristupačnim i razumljivim, približiti rad institucija i upoznati ih sa udruženjima koja se bave ovom oblašću.

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita pravno je regulisana u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti i definiše se kao organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti. Ciljevi socijalne zaštite su: minimalna materijalna sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba; obezbeđivanje dostupnosti usluga i ostvarivanja prava; stvaranje jednakih mogućnosti za samostalni život i podsticanje na socijalnu uključenost; očuvanje i unapređivane porodičnih odnosa, kao i unapređivanje porodične, rodne i međugeneracijske solidarnost i prevencija i otklanjanje

posledica zlostavljanja i zanemarivanja. Prava na socijalnu zaštitu obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom. Usluge socijalne zaštite su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranje mogućnosti da samostalno žive u društvu. Pravo na različite vrste materijalne podrške ostvaruje se radi obezbeđenja egzistencijalnog minimuma i podrške socijalnoj uključenosti njenih korisnika. Socijalnom zaštitom na teritoriji Grada Novog Sada bave se sledeće institucije:


Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Adresa: Žarka Zrenjanina 2 I Kontakt: 021/420-299 Radno vreme: radni dani 7.30-15.30

U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi koji se odnose na: ++

programe unapređenja socijalne zaštite u Gradu

++

razvoja delatnosti i obezbeđivanje sredstava u oblasti socijalne i dečije zaštite

++

obezbeđivanje prava na pomoć u kući, dnevni boravak, privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu, jednokratnu pomoć, opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, usluge socijalnog rada i drugih prava i posebnih oblika socijalne zaštite utvrđenih odlukom Grada

++

++

++

utvrđivanje kriterijuma i merila za ostvarivanje prava korisnika i učešće korisnika i njihovih srodnika obaveznih na izdržavanje, u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka i usluga socijalnog rada koje nisu u funkciji preventive i ostvarivanja prava utvrđenih zakonom utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Grad Novi Sad, i ustanova za dnevni boravak i pomoć u kući čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova pružanja savetodavnih usluga od strane fizičkih lica utvrđivanje kriterijuma i merila i utvrđivanje cena usluga u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Grad

++

obezbeđivanje prava na pomoć porodici sa decom

++

regresiranje troškova boravka i ishrane dece u predškolskim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i osnovnim školama i druge poslove zaštite dece i porodice

++

praćenje i koordinaciju rada invalidskih i socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, i praćenje realizacije programa i projekata organizacija i udruženja građana za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Grada

++

praćenje stanja i potreba socijalno ugroženih lica, lica sa posebnim potrebama i drugih lica kojima je potrebna organizovana pomoć za savladavanje socijalnih i životnih teškoća i predlaganje mera u cilju njihove zaštite, rehabilitacije i socijalizacije

U okviru Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, obezbeđuje se niz prava i usluga, koji doprinose ublažavanju siromaštva socijalno ugroženih građana, prema opredeljenim prioritetima / porodica i deca - posebno deca bez roditeljskog staranja i porodice sa troje i više dece, osobe sa invaliditetom - posebno deca sa smetnjama u razvoju, stari, Romi, izbegla i raseljena lica. Takođe, ova uprava podržava projekte udruženja građana koji se bave osetljivim grupama stanovništva.


Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 25 I Kontakt: 021/425-854, 425-836 office@pzsz.gov.rs I www.pzsz.gov.rs

Cilj Zavoda je doprinošenje unapređenju sistema socijalne zaštite osnaživanjem svih aktera u AP Vojvodini.

Oblasti rada: ++ ++ ++ ++

istraživačko-analitički rad stručna podrška pružaocima usluga profesionalna obuka informisanje, promocija i podrška

Centar za socijalni rad Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 13-17 I Kontakt: 021/421-166 csrns@nspoint.net; www.csrns.org.rs I Radno vreme: radni dani 7-14.30

Centar obavlja delatnost koja je u osnovi određena Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana.

3. Socijalno i materijalno ugrožena deca ++

Korisnici Centra: DECA I OMLADINA UGROŽENA PORODIČNOM SITUACIJOM

Najčešći oblici zaštite: materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u hraniteljsku porodicu. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

1. Deca bez roditelja ++

Najčešći oblici zaštite : starateljstvo, usvajanje, smeštaj u drugu porodicu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, jednokratne novčane pomoći, pomoći u naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

4. Deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost ++

2. Zlostavljana deca ++

Najčešći oblici zaštite : intervencija dijagnostika, pokretanje krivičnog postupka, učestvovanje u prikupljanju potrebnih podataka za istragu, smeštaj u prihvatilište, ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu i savetodavno terapijski rad sa nenasilnim roditeljem. Poslovi vezani za zlostavljanu decu obavljaju se na nivou Južnobačkog regiona. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

Najčešći oblici zaštite : privremeno starateljstvo, smeštaj u hraniteljsku ili srodničku porodicu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

5. Deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom sporu i deca iz razvedenih brakova ++

Najčešće usluge socijalne zaštite : davanje mišljenja i predloga na zahtev suda o poveravanju dece jednom od roditelja u postupku razvoda bračnih i vanbračnih zajednica. Zavisno od slučaja, mogu se pridružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.


Centar obavlja delatnost koja je u osnovi određena Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana.

sporu i deca iz razvedenih brakova ++

Korisnici Centra: DECA I OMLADINA UGROŽENA PORODIČNOM SITUACIJOM 1. Deca bez roditelja ++

Najčešći oblici zaštite : starateljstvo, usvajanje, smeštaj u drugu porodicu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, jednokratne novčane pomoći, pomoći u naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

DECA I OMLADINA SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 1. Deca sa asocijalnim ponašanjem ++

2. Zlostavljana deca ++

Najčešći oblici zaštite : intervencija dijagnostika, pokretanje krivičnog postupka, učestvovanje u prikupljanju potrebnih podataka za istragu, smeštaj u prihvatilište, ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu i savetodavno terapijski rad sa nenasilnim roditeljem. Poslovi vezani za zlostavljanu decu obavljaju se na nivou Južnobačkog regiona. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

3. Socijalno i materijalno ugrožena deca ++

Najčešći oblici zaštite: materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u hraniteljsku porodicu. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

Najčešći oblici zaštite : privremeno starateljstvo, smeštaj u hraniteljsku ili srodničku porodicu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

5. Deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom

Najčešće mere i usluge: savetodavni rad, dnevni boravak, smeštaj u zavodske ustanove za decu sa poremećajima u ponašanju. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

2. Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14 godina ++

Najčešće mere i usluge: savetodavni rad, dnevni boravak, smeštaj u zavodske ustanove za decu sa poremećajima u ponašanju. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

3. Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14 godina ++

4. Deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost ++

Najčešće usluge socijalne zaštite : davanje mišljenja i predloga na zahtev suda o poveravanju dece jednom od roditelja u postupku razvoda bračnih i vanbračnih zajednica. Zavisno od slučaja, mogu se pridružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

Najčešće mere i usluge: ukor, opomena, pojačan nadzor roditelja, pojačan nadzor roditelja uz kontrolu organa starateljstva, pojačan nadzor organa starateljstva, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno popravni dom, upućivanje u maloletnički zatvor, praćenje, predlaganje i vršenje: vaspitnih naloga, posebnih obaveza, učešće u pripremnom postupku i redovno izveštavanje suda o poverenim poslovima. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

4. Mlađa punoletna lica ++

Najčešće mere i usluge: ukor, opomena, pojačan nadzor roditelja, pojačan nadzor roditelja uz kontrolu organa starateljstva,


pojačan nadzor organa starateljstva, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno popravni dom, upućivanje u maloletnički zatvor, praćenje, predlaganje i vršenje: vaspitnih naloga, posebnih obaveza, učešće u pripremnom postupku i redovno izveštavanje suda o poverenim poslovima. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite. DECA I OMLADINA SA POSEBNIM POTREBAMA 1. Deca sa oštećenjem mentalnih funkcija ++

Najčešći oblici i usluge soc. zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, dnevni boravak. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga soc. zaštite.

ODRASLA LICA SA POREMEĆAJEM U PONAŠANJU Ovu kategoriju čine odrasla lica sa asocijalnim ponašanjem, odrasli zavisnici od alkohola i psihoakvtivnih supstanci i za koje je moguće obezbediti smeštaj nakon lečenja ili druge oblike mere i usluge u zavisnosti od slučaja. ODRASLA FIZIČKI I PSIHIČKI OMETENA LICA Ovu kategoriju čine: odrasla lica sa oštećenim vidom i sluhom, mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica, duševno obolela odrasla lica, mentalno nedovoljno razvijena i odrasla lica sa invaliditetom ++

2. Deca sa oštećenjem psihofizičkih funkcija ++

Najčešći oblici i usluge soc. zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, dnevni boravak, školovanje i osposobljvanje. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga soc. zaštite.

OSTALA DECA I OMLADINA Maloletna lica koja traže saglasnost za stupanje u brak, deca kojoj je postavljen privremeni staratelj, deca za koju se vodi postupak u vezi sa otuđenjem imovine, raspolaganje osigurane sume, ugovori o poklonu, nasledne izjave i sl. ++

Najčešća usluga socijalne zaštite je saglasnost organa starateljstva u datom postupku i postavljanje privremenog staratelja na zahtev suda. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga soc. zaštite.

Najčešći oblici i mere zaštite: starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, kućna nega i pomoć u kući, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

MATERIJALNO NEOBEZBEĐENA I NEZBRINUTA LICA Najčešći oblici i mere zaštite: materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite. ++

Najčešći oblici i mere zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, kućna nega i pomoć u kući, dodatak za tuđu negu i pomoć, starateljstvo - stalno ili privremeno, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.


Sigurna kuća Žene i deca, žrtve porodičnog nasilja mogu da kontaktiraju stručni tim Sigurne kuće putem telefona: 021/646-57-46 svakog dana u periodu od 00 do 24 sata. Sigurna ženska kuća predstavlja celovit oblik društvene zaštite žena i dece koji su ugroženi nasiljem u porodici u vidu specijalizovanog prihvatilišta i prihvatne stanice. ++ ++

fizičku sigurnost egzistencijalnu sigurnost

++ ++

psihosocijalnu podršku pravnu pomoć

i tako omogući prekidanje kruga porodičnog nasilja i pruži uslove da žena, ojačana, izgradi sopstvenu strategiju organizovanja života bez nasilja.

Zaštitnik građana Adresa: Vojvođanskih brigada br.17 I Kontakt: 420-211, 420-213 I zastitnik.gradjana@novisad.rs www. zastitnikgradjana.novisad.rs I Radno vreme: radni dani 7.30-15.30 Zaštitnik građana Grada Novog Sada ustanovljen za teritoriju Grada Novog Sada kao samostalan i nezavisan organ, koji štiti prava građana i kontroliše rad gradskih uprava, posebnih organizacija i službi, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Osnovni princip delovanja Zaštitnika su zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost i pravičnost. Postupak pred Zaštitnikom je besplatan i neformalan.

Savetovalište za mlade Adresa: Dom zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“, Zmaj Ognjena Vuka 19, soba 121 Kontakt: 021/4879-423 I Radno vreme: radni dani 7-20 Rad sa mladima od 10 do 19 godina kroz indivudaualni i grupni rad. Aktivnosti Savetovališta: ++ ++

prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih pravilna ishrana i adekvatna fizička aktivnost kod mladih

++ ++ ++

zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti problemi zlostavljanja i zanemarivanja mladih pedagoško-psihološko savetovanje mladih sa problemima odrastanja i učenja


Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Adresa: dr Sime Miloševića 6 I Kontakt: 021/4870-555 studuns@gmail.com

U okviru Zavoda aktivno je nekoliko savetovališta koja se bave mladima i to za: ++ ++

seksualno prenosive bolesti I prizemlje I 4870 – 569 I 7-13h odvikavanje od pušenja

++ ++ ++

kontracepciju i planiranje porodice I I sprat mentalno zdravlje I III sprat I 4870 – 557 I pre podne zdrave stilove života I prizemlje I 4870 – 569

Zaštitnik prava pacijenata Adresa: Dom zdravlja „Novi Sad“, Bulevar cara Lazara 75, prizemlje, soba 2 Kontakt: 021/4879-081, 4879-082 I zastitnikprava@sbb.rs I Radno vreme: radni dani 10-12 Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku pacijentovih prava.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata Adresa: Trg Slobode 1, kancelarije 6 i 10, II sprat I Kontakt:021/480-7777. 420-066, lokali 178 i 130 I Radno vreme: radni dani 8-15.30

Kancelarija za osobe sa invaliditetom Adresa: Poslovni centar „Apolo“, Trg Slobode 3, I sprat I Kontakt: 021/425-727 kancelarijaosi@gmail.com I Radno vreme: radni dani 7.30-15.30 Kancelarija obavla poslove koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada. U delokrug rada Kancelarije spadaju pružanje brzih odgovora i informacija strankama i udruženjima osoba sa invaliditetom, praćenje konkursa i saradnja sa

potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikuplanje podataka za izradu godišnjeg programa sprovođenja Akcionog plana pristupačnosti, kao i učešće u izradi softverskog programa za vođenje evidencije pristupačnosti.

Biro za pružanje pravne pomoći Adresa: Radnička 2 I Kontakt: : 021/524-221, 524-651 (potrebno je zakazati) Radno vreme: radni dani 7.30-15.30


Novosadski humanitarni centar Kancelarija Arse Teodorovića 3, Novi Sad 021/423-021, 423-024 nshc@eunet.rs www.nshc.org.rs Radno vreme: radni dani 8-16 Savetovalište za mlade Bulevar Vojvode Stepe 1, Novi Sad 021/422-969; 063/694-677 savetovaliste.nshc@gmail.com Radno vreme: radni dani 12-16

Crveni krst Novog Sada – Gradska organizacija Pionirska 12, Novi Sad 021/6622-755, 523-940 info@gockns.org.rs www.gockns.org.rs

Pružanje podrške ugroženom stanovništvu, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje. U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, NSHC doprinosi razvoju neformalnog obrazovanja, promociji zdravlja i unapređenju socijalne politike u Srbiji. NSHC pruža usluge psiho-socijalne, obrazovne i druge podrške posebno osetljivim grupama u društvu, među kojima izbeglim i raseljenim licima, Romima, starijim osobama, deci i mladima, žrtvama nasilja i drugim. U oblasti promocije zdravlja, NSHC informiše i edukuje mlade u oblasti mentalnog i reproduktivnog zdravlja. NSHC pruža podršku drugim udruženjima, podstiče aktivizam građana i promoviše volonterski rad. NSHC se zalaže za humano rešavanje problema napuštenih životinja i odgovoran odnos ljudi prema životnoj sredini.

Pružanje osnovnih vidova pomoći socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, pomoć organizacijama, ustanovama i institucijama socijalne i zdravstvene zaštite. ++ ++ ++ ++ ++

Ekumenska humanitarna organizacija Ćirila i Metodija 21, Novi Sad Telefon: 021/466-588, 6504296, 6749940, 6397626, 6361266 office@ehons.org www.ehons.org

Udruženje građana „Košnica“ Pavleka Miškina 18, Novi Sad 021/6518-457 kosnica@kosnica.org www.kosnica.org

Preventivno zdravstveno vaspitanje Dobrovoljno davalaštvo krvi Rad sa mladima Rad sa izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Međunarodna saradnja

Hrišćanska organizacija koja se bavi radom na smanjenju siromštva, razvojem međucrkvene saradnje i promocijom ljudskih prava u cilju izgradnje solidarnog građanskog društva u Srbiji.

Pomoć deci bez roditelja i adekvatnog roditeljskog staranja. Rad sa šticenicima SOS Dečjeg sela “dr Milorad Pavlović” Sremska Kamenica.


Udruženje Humanitarna organizacija „Kišobran“ Udruženje Humanitarna organizacija „Kišobran“ Braće Ribnikara 29/17, Novi Sad 062/156-32-15 hum.org.kisobran@gmail.com

Centar za omladinski rad CZOR Narodnog fronta 35, Novi Sad 021/261-85-97, 261-85-97 czor@czor.org www.czor.org

Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih „Target“

Pomoć porodicama koje žive na rubu egzistencije, podizanje društvene svesti o potrebi pomoći porodicama u prevazilaženju siromaštva, pružanje humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, edukativne pomoći i podrške ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama kao i senzibilizacija, razvijanje svesti šire društvene zajednice, uvođenje i primena novih tehnika rada, zastupanje u svrhu poboljšanja kvaliteta njihovih života.

Razvoj, sprovođenje i promovisanje omladinskog rada i politike za mlade sa ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu, kroz edukativne programe usmerene na lični i socijalni razvoj mladih, kao i kroz njihovo aktivno učešće u zajednici.

Svi oblici devijantnog ponašanja kod mladih. Podizanje svesti o pojmu , uzroku i posledicama kao i prevencija svih oblika devijacija.

021/640-24-19, 063/528-601 centar.ns@gmail.com

SOS Ženski centar

++

021/422-740 (18-22 svaki dan) soskonsultacije@gmail.com www.sosns.org.rs

++ ++ ++ ++

Pružanje neposredne pomoći ženama i deci žrtvama nasilja u vidu emocionalne, informativne, psihološke i pravne podrške uz promociju, zaštitu, unapređenje položaja i prava žena, dece i omladine kao i razvijanje svesti o pravu na život bez nasilja i mogućnostima izlaza iz situacije nasilja u cilju prevencije.

++

SOS telefon - pružanje podrške putem telefonskog razgovora Psihološko i pravno savetovalište Preventivni i edukativni rad sa mladima Obuka za radioničarski rad Saradnja i razmena znanja i iskustava sa organizacijama iz zemlje i inostranstva Preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za opštu javnost

Svi oblici devijantnog ponašanja kod mladih. Podizanje svesti o pojmu , uzroku i posledicama kao i prevencija svih oblika devijacija.


Centar za rodne alternative AlteR 064/33-40-139 centar.alter@gmail.com http://www.centaralter.org.rs

Novosadska lezbejska organizacija 0600141080 believenlo@yahoo.com

Rodna ravnopravnost i promovisanje mogućih alternativnih načina ponašanja u rodnim odnosima i poimanju rodnih uloga. Zalaganje za izgradnju nenasilnog i tolerantnog društva uz uvažavanje rodne perspektive. Posebnu pažnju organizacija poklanja ranjivim grupama - ženama generalno, mladima, ženama sa invaliditetom i LGBT populaciji. Rad organizacije usmeren na prepoznavanje i širenje lezbejske kulture i promovisanje potrebe za poboljšanjem društvenog položaja LGBTQ populacije.

Savetovalište za lezbejke i biseksualne žene 064 4917865 podrska.podrska@gmail.com

Grupa za podršku mladim LGB osobama „Izađi“ Vojvode Bojovića 13, Novi Sad gay@podrska.in.rs www.podrska.in.rs

Centar „Srce“ besplatan broj 0800 300 303 ili 021 6623 393 vanja@centarsrce.org četa na sajtu www.centarsrce.org Radno vreme: svaki dan 14-23

Centar za ratnu traumu Kosovska 7, Novi Sad Kancelarija: 021/551-496 Savetovalište: 021/544-092 (radni dani 13-18) office@wartrauma.org wartrauma.org

Unapređenje kvaliteta života mladih LGB osoba, podsticanje mladih LGB osoba na aktivno delovanje i učestvovanje u društvu i samostalno rešavanje problema, razvijanje kulturne i akademske svesti, neformalno obrazovanje, promocija i unapređenje ljudskih prava, edukacija građana i građanki, a posebno mladih, o značaju poštovanja ljudskih prava, lokalna, regionalna i međunarodna saradnja sa srodnim organizacijama i mobilnost mladih. Pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva putem telefona, mejla i četa. Podaci dobijeni od korisnika su strogo poverljivi i ostaju u okvirima Centra. Osobe koje se obraćaju mogu da zadrže anonimnost. Usluge Centra su besplatne.

Aktivnosti usmerene izgradnji mira na Zapadnom Balkanu kroz ublažavanje psihičkih posledica ratova na pojedinca, porodicu i društvo, i konstruktivnu upotrebu ratnog iskustva u društvu.


Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada

Podrška u prevazilaženju prepreka i lakšem uključivanju u redovne vršnjačke grupe deci, omladini i osobama sa autizmom, kao i njihovim porodicama.

Bate Brkića 12, Novi Sad 021/527-858, 060/54-77-015 autizamns@gmail.com autizamns.org.rs Radno vreme: radni dani 9-13

Cilj društva je isticanje pozitivnih rezultata i ukazivanje na sposobnosti i minimalnost razlike u funkcionisanje dece sa autizmom koja često nisu prihvaćena zbog zabluda i predrasuda okoline.

Centar „Živeti uspravno“

Stvaranje socijalnog okruženja u kome će biti poštovana sva ljudska prava osoba sa invaliditetom kroz zastupanje interesa osoba sa invaliditetom, podršku porodicama i edukativno-istraživački rad na polju invalidnosti i pristupačnosti.

Ise Bajića 6, Novi Sad 021/424-291 officeczu@gmail.com www.czuns.org Radno vreme: radni dani 9-16

Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom Trg Dositeja Obradovića, Novi Sad 021 4853078 http://www.nsusi.edu.rs

Udruženje građana „Phralipe - Novi Sad”

Rad na poboljšanju položaja studenata sa invaliditetom u Novom Sadu, prikupljanje podataka o srednjoškolcima i studentima sa invaliditetom, podsticanje mladih na dalje školovanje i njihovo informisanje.

Edukacija romske populacije u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i informisanja.

Ilirska 45, Novi Sad 063/537-364 sasa_aleksandrovic@yahoo.com

Udruženje „Prevent” Karađorđeva 24, Novi Sad 021/633-85-23 office@prevent.org.rs prevent.org.rs

++ ++

++

Edukacija stanovništva u vezi problema bolesti zavisnosti i polno prenosivih infekcija. Unapređenje svih delatnosti u oblasti preventivnih mera u problemu narkomanije, bolesti zavisnosti, HIV infekcije, polnih bolesti, kao i ostalih bolesti savremenog sveta Promocija i unapređenje omladinskog rada.


Centar za prevenciju narkomanije „Emprona”

Primarna prevencija upotreba psihoaktivnih supstanci i širenje ideje zdravih stilova života putem informisanja i edukacije.

centaremprona@yahoo.com Savetovalište ponedeljkom, sredom i petkom 17-19 Sos telefon 021/523-044 radni dan 17-20 e-mail savetovalište stasha.emprona@gmail.com

Vršnjačka edukacija u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Novog Sada putem radioničarskog rada, tele-apel (informacije i psihološka podrška), sos telefon, savetovalište za probleme upotrebe droga i eE-mail savetovalište.

Udruženje za pomoć zavisnicima i bivšim zavisnicima „Restart“

Udruženje se bavi borbom protiv narkomanije.

Mileve Marić 66, Novi Sad 069/743-923 restart.ns@gmail.com

Omladina JAZAS-a Novi Sad

++ ++ ++ ++ ++

motivacija zavisnika za rehabilitaciju prevencija narkomanije resocijalizacija bivših zavisnika rad sa roditeljima i porodicama zavisnika dnevni program rehabilitacije od zavisnosti

Prevencija HIV/AIDS-a i pružanjem psihosocijalne pomoći ljudima koji žive sa ovom bolešću.

Maksima Gorkog 48, 3. sprat/stan 11, Novi Sad 021/454-514 novi.sad@jazas.rs www.sida.org.rs Radno vreme: radni dani 10-16

Rehabilitacioni centar „DUGA” Novaka Radonjića 21, Novi Sad 021/467-402, 466-520 office@rehabcentarduga.com www.rehabcentarduga.com

Centar za pomoć zavisnicima od droge, alkohola i drugih oblika zavisnosti. Način rada je duhovno-radna terapija.


Raskršće Teen Challenge Serbia - Lečenje narkomanije Braće Ribnikar 59, Novi Sad Kancelarija 021/540-578 radni dani 8-15 069/540-57-80 svaki dan 8-20 Muški rehabilitacioni centar 021/714-397, 069/662-755 Ženski rehabilitacioni centar 021/714-499, 069/618-583 raskrsce@sbb.rs www.raskrsce.org.rs

Udruženje „Crvena linija“ Pariske komune 32 021/63-60-299 (radnim danima 9-13) info@crvenalinija.org www.crvenalinija.org

Cilj Raskršća je da uz pomoć kvalitetnog rehabilitacionog programa za lečenje narkomanije omogući zavisniku izlaz iz narkomanije, a njegovoj porodici potpuni oporavak. Raskršće u okviru svoje organizacije ima dva rehabilitaciona centra za lečenje narkomanije izolacionog tipa kapaciteta 46 osoba (muški i ženski), u čijem sklopu se nalaze odeljenja za resocijalizaciju.

Organizovano delovanje na obezbeđivanju psihološke, socijalne, pravne, zdravstvene i druge zaštite, podrške i pomoći osobama koje žive sa HIV-om i članovima njihovih porodica, kao i radi javnog zagovaranja i zalaganja za promenu odnosa društva prema osobama koje žive sa HIV infekcijom. Bavimo se prevencijom HIV infekcije, seksualno prenosivih infekcija, hepatitisa B i C. Pored toga i pružanjem psihosocijalne podrške, praktične pomoći i asistencije osobama koje žive sa HIV infekcijom (PLHIV).


fb/drustveni.aktivizam drustveni.aktivizam@gmail.com 064/321-96-51

Socijalna zaštita za mlade u Novom Sadu  

Brošura „Socijalna zaštita za mlade u Novom Sadu“ realizuje se u okviru projekta Udruženja mladih za društveni aktivizam. - Cilj ovog projek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you