Page 76

76

ENERGETSKO U^INKOVITA GRADNJA

Optimalna sanacija teras

P

ri sanaciji ravnih streh, teras in balkonov ob~asno naletimo na problem vi{in zaradi pove~ane debeline toplotne izolacije, pri preureditvi ravne strehe v stre{ni vrt pa se lahko sre~amo s preveliko obte`bo. Kvalitetno izvedene ravne strehe, terase, toplotno izolirani balkoni so z novimi materiali ter inovativnimi re{itvami postali vsakdanjost. Dalj{o `ivljenjsko dobo ravnih streh, trajno toplotno izoliranost, pa tudi mo`nost kori{~enja povr{in ravnih stre{nih povr{in, celo ozelenitve, zagotovimo s sistemom OBRNJENE strehe. Slednje doprinesejo ve~jo obte`bo, kar pri starej{ih objektih lahko pomeni pod-dimenzionirano konstrukcijo.

Ve~ razli~nih problemov - enaka re{itev OPTIMO STREHA z lahko, tanko in u~inkovito toplotno izolacijsko naklonsko plo{~o FIBRANxps INCLINE je nadvse primerna sistemska re{itev za novonastalo situacijo.

Izvedba terase najvi{jega objekta na Primorskem EDA center po sistemu OPTIMO strehe.

Detajl izvedbe: 2. Naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE 4. FIBRANxps 300-L

Prednosti optimalno grajenih streh: • Zelo lahke izolacijske plo{~e zamenjajo naklonski beton in s tem zmanj{ajo obte`bo strehe za celotno maso betona. • V primerjavi z betonsko izvedbo se debelina naklonske plo{~e zmanj{a. Najtanj{a debelina betona sme biti cca 4-5 cm, medtem ko je za~etna debelina FIBRANxps INCLINE plo{~, name{~enih ob iztoku, 1 cm. Manj{e debeline nadgrajenih slojev so {e posebej dobrodo{le v primeru sanacij obstoje~ih teras, kjer smo omejeni z obstoje~im izhodom ter nivojem notranjega prostora. • FIBRANxps INCLINE naklonske plo{~e prispevajo k toplotni u~inkovitosti celotnega konstrukcijskega sklopa. Zato lahko v primeru omejene vi{ine ob uporabi izolacijskih naklonskih plo{~ zmanj{amo debelino glavne toplotne izolacije. • Velika tla~na trdnost naklonskih plo{~ FIBRANxps INCLINE (~ 500 kPa oz. 50 ton/m2) omogo~a tudi izvedbo povoznih stre{nih povr{in.

Na kaj je potrebno paziti? • Za brezhibno odvodnjavanje je potrebno zagotoviti minimalen naklon v odvisnosti od neravnin stre{ne povr{ine ter vrste hidroizolacije; v ve~ini primerov zado{~a 2% naklon. • Hidroizolacije na polistirenske plo{~e ne smemo variti, zato vodotesen sloj izvedemo s samolepilnimi bitumenskimi trakovi ali pa hidroizolacijskimi membranami.

Lahek, tanek, toplotno izolativen naklonski element FIBRANxps INCLINE

Kako do OPTIMO STREHE? Projektanti, izvajalci ali investitorji nosilcu OPTIMO strehe, podjetju FIBRAN NORD d.o.o., po{ljejo na~rt ravne strehe ali terase, vklju~no s pozicijami obstoje~ih ali predvidenih odtokov na elektronski naslov nasvet@fibran.si. V podjetju brezpla~no pripravimo na~rt za izvedbo OPTIMO strehe. Informacije: www.fibran.si, tel. 07 3939 515 (525). •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement