Page 65

Ogenj v sobi, toplota v hi{i ^asi velikih odprtih kaminov z ogromnim kuri{~em in zelo slabim izkoristkom so na sre~o minili. U`ivanje pred zastarelim kaminom, ki greje v glavnem s sevanjem, je bilo mo`no samo v ogromnem naslonja~u z visokim oblazinjenim naslonom, ki je ljudi {~itil pred hladom, ki je pritiskal s hrbta.

Re{itev – sodobni kaminski vlo`ek Visok izkoristek, pogled na pomirjujo~o igro plamenov, ogreto stanovanje ali ve~eta`no hi{o ter vedno topla sanitarna voda so ugodnosti, ki jih pridobimo z vgradnjo sodobnega kaminskega vlo`ka. Velika vrata iz ognjevzdr`nega stekla kuri{~e tesno zaprejo in zato omogo~ajo natan~no regulacijo podpiha ter nadzor zgorevanja. Tok zraka za zgorevanje je voden tako, da ohranja steklo vedno ~isto, brez ostankov saj. Na vodni strani ima kamin vgrajeno vso delovno in varovalno tehniko, ki je predpisana za kurilne naprave na polena, od izmenjevalca in termi~nega varovalnega vlo`ka, do sistema za termi~no krmiljenje in obto~ne ~rpalke. Zato lahko kaminski vlo`ek priklju~imo na obstoje~i sistem ogrevanja ali pa pustimo da bo deloval kot samostojna centralna ogrevalna enota.

Kaminski vlo`ek INSERTO 45 idro omogo~a takoj{en priklop na sistem za centralno ogrevanje

Kaminska pe~ na pelete ALICE IDRO ima avtomatski v`ig in programator ~asa delovanja

Postavitvi pe~i in priklopu na dimno tuljavo sledi izdelava kovinske podkonstrukcije in obloga z ognjeodpornimi plo{~ami, obloga iz opeke ali kamna. Domi{ljija in ideje uporabnika imajo pri tem prosto pot. Kaminski vlo`ek INSERTO 45 idro ima ogrevno mo~ 10,1 kW, izkoristek 84%, na vodni strani pa mo~ 6,9 kW, premer dimne cevi 15 cm in garancijo dve leti.

To zmore tudi peletna avtomatska kaminska pe~ Podoben u~inek in na~in delovanja dose`emo tudi s postavitvijo avtomatske kaminske pe~i na pelete. Tip pe~i ALICE – IDRO ima vgrajen ogrevalni vodni register za priklop na sistem centralnega ogrevanja, zalogovnik pelet pa omogo~a 25 ur neprekinjene-

ga delovanja. Na~in dvostopenjskega zgorevanja omogo~a 95% izkoristek, mo~ 13,3 kW pa zado{~a za ogrevanje ve~jih stanovanjskih povr{in in sanitarne vode. Patentiran avtomatski v`ig omogo~a samodejni start, termostat in programator s {estimi nastavitvami pa vklop ali izklop ob izbranem ~asu. Delovanje je avtomatsko, na vodni strani pa se nahajajo obto~na ~rpalka, varnostni ventil, ekspanzijska posoda ter priklju~ek za zunanji termostat. Potrebno je {e priklju~iti elektriko in odvod dimnih plinov premera 10 cm. Garancijska doba je 2 + 5 let, bo~ne stranice so jeklene in v barvi slonove kosti ali bordo rde~e. Sodobni kamini na drva in peletne pe~i so preizku{ene in zanesljive naprave, ki uporabnikom zagotavljajo visoko varnost, zanesljivost in udobje. V primerjavi s pe~mi na fosilna goriva pa bomo za ogrevanje porabili za polovico manj denarja ob enakem u~inku. • Pregled in podrobni podatki - www.imag.si Tihec

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement