Page 8

AKTUALNI DOGODKI V ENERGETIKI

8

Inovacije v energetiki 2016

N

a Brdu pri Kranju je potekala osma konferenca ter okrogla miza o inovacijah v energetiki, z ve~ kot 175 udele`enci. Prakse premalo, inovacij dovolj

Tradicionalno sre~anje inovativnih energetikov vsako leto privablja ve~ strokovnjakov, ki ne prihajajo samo s podro~ja energetike, ampak tudi mejnih podro~ij. [tevilni prikazani primeri dobrih praks potrjujejo, da v Sloveniji dobrih in inovativnih zamisli ne manjka, bolj pa {epamo pri njihovi mno`i~nej{i vpeljavi v prakso.

Visokotehnolo{ke inovacije prioriteta tudi v Sloveniji ^astni pokrovitelj sre~anja predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar je v pozdravnem pismu med drugim izpostavil, da potreba po inovativnih re{itvah na podro~ju energetike nikoli ni bila bolj izra`ena kot danes. Podnebne spremembe, omejenost naravnih virov in veliki okoljski izzivi zahtevajo trajnostno naravnan energetski preobrat, ki je mogo~ le s {tevilnimi inovacijami in z znanjem. Kot je dejal, se vlada zaveda novih prilo`nosti in inovativnega potenciala slovenske energetike in je podro~je energetike deloma `e uredila tako, da bodo omogo~ene storitve na pametnih omre`jih in v pametnih skupnostih, pri ~emer si veliko obeta tudi od slovensko-japonskega projekta o tehnolo{kem sodelovanju pri razvoju naprednih re{itev.

Danska odli~en zgled za obnovljive vire energije Leto{nja konferenca je sicer postregla tudi z nekaj novostmi in tudi zanimivimi govorci iz tujine. Uvodoma je dr. Henrik Lund iz Danske v predavanju o energetskih re{itvah povezanih s pridobivanjem energije izklju~no iz obnovljivih virov energije povedal, da so si na Danskem za cilj zadali, da bodo do leta 2020 polovico energije pridobili iz obnovljivih virov, do leta 2050 pa vso, pri ~emer trenutno vetrna energija pomeni 40-odstotni dele` pri njihovi energetski oskrbi, polovico elektri~ne energije pridobijo iz soproizvodnih enot, ter da je polovico prebivalstva `e priklju~enih na sisteme daljinskega ogrevanja.

Brez inovativnega vklju~evanja javnosti ne bo {lo Kot je poudaril, so v prizadevanjih,

da bi na{li odgovor na vpra{anje, kako uresni~iti ambiciozno zastavljene cilje, razvili posebno ra~unalni{ko analitsko orodje, s katerim je mogo~e preigravati razli~ne scenarije in je to preko spleta dostopno vsem. Analize so pokazale, da ostaja klju~no vpra{anje povezano z izrabo obnovljivih virov energije njeno shranjevanje, pri ~emer je mogo~e veliko cenej{e re{itve in ve~jo u~inkovitost dose~i s sodelovanjem med sorodnimi sektorji - proizvajalci elektri~ne energije, oskrbovalci s toploto in prometom.

Rast prodaje elektri~nih vozil za 63% Prihodnji razvoj na podro~ju e-mobilnosti je bila rde~a nit predstavitve Cedrica Lecoura iz Renaulta, ki je navedel nekaj aktualnih podatkov. Prodaja e-vozil se je globalno lani v primerjavi z letom prej

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement