Page 17

ENERGETSKE OBNOVE stva Eko sklada, se povrne v {estih, ~e pa naredijo ukrep v lastni re`iji, se povrne v 4. Strokovnjak predlaga, da pridobite subvencijo ali ta ukrep izvedite sami.

Zamenjava oken, sen~il, fasade Zamenjava oken z energijsko u~inkovitimi, vklju~no z novimi sen~ili (ocena investicije 6.000 â‚Ź) se lahko povrne v 3 letih, izolacija fasade (ocena investicije 5.000 â‚Ź) pa v 5 letih. Ocenjen letni prihranek v celovito obnovo (okna, izolacija toplotnega ovoja), ki stane 15.000 â‚Ź, je 1.800 â‚Ź, torej bi po investiciji ogrevanje stalo samo {e 700 â‚Ź letno (ob dana{njih cenah energije), investicija bi se povrnila v dobrih 8 letih, ~e pri{tejemo nepovratne spodbude Eko sklada, pa `e v 6 letih.

Kaj storiti s starim ogrevalnim sistemom? Investicija v kurilno napravo se najhitreje povrne ob hkratnem prehodu na cenej{e energente. Za tovrstno hi{o se zamenjava kotla na kurilno olje s hibridno toplotno ~rpalko, ki ob ni`jih zunanjih temperaturah uporablja uteko~injen naftni plin, povrne v 4 letih. V enaki dobi se povrne tudi vgradnja kotla na drva, upo{tevan je sodoben uplinjevalni kotel. Zastarelih kotlov z velikimi emisijami dimnih plinov ni smiselno vgrajevati, pa ~eprav so vabljivo poceni. ^e ne bodo v kratkem prepovedani, bodo pa obdav~eni.

Preprost izra~un s kratkoro~nim kreditom Ob predpostavki, da povpre~na dru`ina porabi za ogrevanje 2.500 l kurilnega olja letno, je ta stro{ek pred 4 leti zna{al ob ceni kurilnega olja 0,74 â‚Ź, 1.850 â‚Ź. Danes ta stro{ek ogrevanja znese 2.660 â‚Ź.

Nepovratne finan~ne spodbude Eko sklada Vsako leto Eko sklad razpi{e nepovratne finan~ne spodbude za rabo obnovljivih virov energije in ve~jo energijsko u~inkovitost stanovanjskih stavb. Razpis je objavljen v za~etku leta, mo`no se je prijaviti do porabe sredstev. Zadnja leta interesentov ne zmanjka in sredstva poidejo `e sredi leta. Svetovalec predlaga, da se ~im bolje pripravite na izved-

bo tistih ukrepov, ki so nujni za zmanj{anje rabe energije. Takoj, ko bo objavljen nov razpis, prilagodite va{e na~rte razpisu in se prijavite. Prehitite tiste, ki se obirajo. Do sedaj so nepovratne finan~ne spodbude zna{ale do 25% upravi~enih sredstev, kako pa bo v novem razpisu, {e ni znano. Zadnja leta so bila subvencionirana u~inkovita lesena okna, ter ogrevalni sistem na lesno biomaso ali toplotne ~rpalke. Za pove~anje izolacije in izvedbo fasade je bila zadnja leta je subvencionirana fasada z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo Îť ď‚Ł 0,045 W/mK. Eko sklad nudi kreditiranje okoljskih nalo`b ob~anov do 20.000 â‚Ź, vra~ilne dobe do 10 let. Informativna mese~na anuiteta zna{a 181,08 â‚Ź, za obrestno mero 1,67 % letno (EURIBOR + 1,5 %), z veljavno obrestno mero za mesec septemeber 2014, ki zna{a 0,169 % (3M EURIBOR365), ob zapro{enem znesku kredita 20.000,00 â‚Ź in odpla~ilni dobi 120 mesecev. Za kredite za posamezno nalo`bo lahko zaprosi tudi ve~ upravi~encev skupaj, pri ~emer skupna vi{ina tako odobrenih kreditov ne more prese~i predra~unske vrednosti priznanih stro{kov nalo`be, skupna vrednost kreditov pa ne more prese~i 80.000,00 â‚Ź za isti objekt oz. nalo`bo.

POZOR: Izpla~a se celotna prenova hi{e Energetski svetovalec, g. Matja` Valen~i~, svetuje celovito obnovo, po kateri se bo raba energije zni`ala od 5 do 10 krat, iz 2.500 l kurilnega olja na ekvivalent 250 do 500 ₏ letno. Posamezni parcialni ukrepi naj bodo taki, da jih ob naslednjem ukrepu ne bo potrebno spreminjati. ^e nimate dovolj denarja za celotno fasado, je bolje, da izolirate samo dve steni, kot da vgradite polovi~no izolacijo. ^e letos zamenjate ogrevalni sistem in opustite ostale ukrepe, bo verjetno naslednje leto, po dodatni toplotni za{~iti stavbe, ogrevalni sistem predimenzioniran. ^e zamenjate okna in ne vgradite mehanske prezra~evalne naprave, morate zelo spremeniti bivalne navade (prezra~evanje celega stanovanja vsaj 5x dnevno), druga~e se bo poslab{ala kakovost bivanja. • Jo`ica Ekart

17

ÂŽ LASTNA BLAGOVNA ZNAMKA .#+(Äš-.ÂŤ1 9,$1)$ÂŤ "$- *5 +(3$3

RAZDELILCI ZA TALNO IN RADIATORSKO OGREVANJE

RAZDELILNE OMARICE

Ä´R/ALÄ´NI SETI ZA TALNO IN RADIATORSKO OGREVANJE

RAZDELILCI IN 'IDRAVLIÄ´NA KRETNICA

5$̍- 666 5$3. 2(

VETO Veletrgovina d.o.o. !QMĴHĴDU@ ,  LITAKI@M@     | HMENUDSN RH | VVV UDSN RH .&1$5 -)$ Š5.#.5.# Š/1$91 ij$5 -)$ ŠKOPALNICE, KERAMIKA

Primer hi{e pred in po sanaciji

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement