Page 65

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

65

Navpi~no iskanje toplote

O

b stavbah z majhnimi parcelami lahko dovolj toplote za toplotno ~rpalko zemlja-voda pridobimo samo s pomo~jo navpi~ne zemeljske sonde. Obi~ajna globina vrtanja je od 60 do 140 m, globino in {tevilo vrtin pa dolo~imo glede na toplotne potrebe stavbe. Prednosti pred izvedbo zrak - voda so celoletna visoka temperatura vira, mo`no je poletno hlajenje brez vklopa toplotne ~rpalke, za izvedbo potrebujemo le manj{o povr{ino, pomanjkljivost pa je vi{ja cena izvedbe. Dobra stran je {e stalno visoko grelno {tevilo, ki zna{a okrog COP 4.

Na~in vrtanja V odvisnosti od vrste zemljine in vodnatosti terena potrebujemo za 1 kW grelne mo~i T^ pribli`no 15 do 20 m globoko vrtino. Za izvedbo je potrebno pridobiti ustrezna soglasja, kar obi~ajno pridobi izvajalec. ^e potrebujemo ve~ toplote lahko ukrepamo na dva na~ina. Izvedemo dodatne vrtine, vendar morajo biti med seboj oddaljene okrog 6 m, od temeljev zgradbe pa 2 m. Ali pa izvedemo ve~ zaporednih vrtanj z istega mesta, sveder pa nagnemo pod kotom navzven. Vrtine nato izgledajo kot {pice polodprtega de`nika. Globino vrtanja dolo~a {e sestava tal, povezave med vrtino in toplotno ~rpalko pa morajo biti v vzponu, zaradi odzra~evanja. Potrebno je predvideti tudi dostop in prostor za postavitev vrtalnega stroja

Energija za ogrevanje in hlajenje Na splo{no velja, da zna{a zajem toplote na meter izvrtine od 50 do 100 W, ^e so tla vla`na pa je zajem {e ve~ji. Za poenostavljeno oceno izgub upo{tevamo, da ima pasivna hi{a 10 W/m2 izgub, nizkoenergijska 40 W/m2, novogradnja z dobro izolacijo 50 W/m2, obstoje~a hi{a s primerno izolacijo pa 70 W/m2. Temu pri{tejemo {e pripravo tople vode, pri ~emer predvidimo porabo 50 l/osebo s temperaturo 45°C, za kar potrebujemo dodatno toploto, ki zna{a okrog 0,25 kWh na osebo. Stavbo lahko poleti hladimo, pri ~emer T^ ni vklju~ena, deluje samo obto~na ~rpalka. Korist je dvojna, pri tem ohladimo stavbo in ogrejemo vrtino.

Zaklju~ki cevi ki jih s pomo~jo ute`i vstavijo v izvrtino

Trenutek zalitja navpi~ne jeklene cevi s teko~im betonom

Povpre~en zajem energije v razli~nih vrstah tal

Cene in ~as Toplota zemlje je odli~en in neusahljiv vir toplote za ogrevanje, ki je neodvisen od vremenskih razmer. Cena vrtanja se giblje med 45 do 65 €/m in je odvisna tudi od vrste zemlji{~a in {tevila dni, ki so potrebni za doseganje zadostne globine. Srednja cena za 80 m globoko vrtino je okrog 4.400 €, vrtanje pa traja od 3 do 4 dni. Med zimskim delovanjem bo uporabnik imel samo stro{ke z elektriko za pogon obto~nih ~rpalk in toplotne ~rpalke ter nekaj malega stro{kov za letni pregled in ~i{~enje filtrov. V primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje so teko~i stro{ki manj{i za najmanj 50%. Pri tem uporabnik nima nobenih dodatnih stro{kov z vedno bolj pogostimi obiski in meritvami dimnikarjev ter vzdr`evanjem in ~i{~enjem dimnika. Danes so najbolj zanimive in ugodne paketne ponudbe v katerih skupaj nastopata proizvajalec toplotne ~rpalke in izvajalec vrtine. Pri tem je pogodba podpisana z enim izvajalcem v njej pa so dolo~eni tudi garancijski pogoji. • Delni povzetek ~lanka Bojana Grobov{ka

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Advertisement