Page 55

55

5 nasvetov za izbiro ~istilne naprave Izbira velikosti ali tipa ~istilne naprave je odvisna od {tevila ~lanov gospodinjstva (P.E.), koli~ine odpadne vode ter namena uporabe (vikend hi{e, stanovanjski objekti, poslovni objekti). Dimenzioniranje za gostinske objekte ima svoje zakonitosti, ki zahtevajo dodatne izra~une.

Garancija, vzdr`evanje, servis Garancijska doba in servisne storitve so pomemben del odlo~itve pri nakupu. Naprava tipa VH je narejena zelo preprosto, zato skoraj ne potrebuje vzdr`evanja. Nudimo Vam 30 let garancije na posodo in 3 leta na ~asovno stikalo in puhalo priznanega Japonskega proizvajalca. 2 brezpla~na servisna ogleda! Vzdr`evanje sestavljajo predvsem nastavitve ventilov, ki jih naredite sami ter letno ~i{~enje 3/4 vsebine mulja v ~istilni napravi. Brez dragih elektromagnetnih ventilov! Tehnologija in na~in delovanja ~istilne naprave narekujeta stro{ke vzdr`evanja. Zato se pri nas poslu`ujemo preprostih a u~inkovitih re{itev, ki ne potrebujejo posebnega vzdr`evanja. Naprava ustreza zahtevam evropske in slovenske zakonodaje!

Cena Cena ~istilne naprave za do 6 ~lansko dru`ino (VH6L) je `e od 1799 ₏ + DDV! Dostava, monta`a, priklop in zagon z aktivnim muljem so `e vklju~eni v ceno ~istilne naprave. Za izra~un velikosti ~istilne naprave pi{ite na info@ok-vision.com ali pokli~ite na GSM {tevilki 030 626 715 ali 040 328 460. Zahtevajte ponudbo na www.biolo{ke-~istilne-naprave.si •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement