Secuenciación tic

Page 1

Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade

Índice 1.Alfabetización dixital.-----------------------------------------------------------------------------------------2 2.Competencias da alfabetización dixital---------------------------------------------------------------------2 3.Destrezas tecnolóxicas cognitivas e aprendizaxes a acadar polo alumnado.--------------------------3 3.1.EDUCACIÓN INFANTIL------------------------------------------------------------------------------3 3.2.EDUCACIÓN PRIMARIA-----------------------------------------------------------------------------4 A.PRIMEIRO CICLO------------------------------------------------------------------------------------4 a.Hardware e periféricos:-----------------------------------------------------------------------------4 b.Manexo basico do usuario:-------------------------------------------------------------------------5 c.Utilizacion de soportes de software:---------------------------------------------------------------5 d.Uso de programas, ferramentas e aplicacións:---------------------------------------------------5 e.Navegacion en internet:-----------------------------------------------------------------------------6 B.SEGUNDO CICLO------------------------------------------------------------------------------------6 a.Hardware e periféricos:-----------------------------------------------------------------------------6 b.Manexo básico de usuario.-------------------------------------------------------------------------7 c.Utilización de soportes de software:---------------------------------------------------------------7 d.Uso de programas, ferramentas e aplicacións.---------------------------------------------------7 e.Navegacion en internet:-----------------------------------------------------------------------------8 C.TERCEIRO CICLO-----------------------------------------------------------------------------------9 a.Hardware e perifericos:-----------------------------------------------------------------------------9 b.Manexo básico de usuario:-------------------------------------------------------------------------9 c.Utilizacion de soportes de software:-------------------------------------------------------------10 d.Uso de programas, ferramentas e aplicacións:-------------------------------------------------10 e.Navegacion en internet:----------------------------------------------------------------------------11 f.Cámara de fotos dixital.----------------------------------------------------------------------------12 g.Cámara dixital de vídeo.---------------------------------------------------------------------------12

1


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade

1. Alfabetización dixital. A nosa experiencia pon de manifesto que o alumnado necesita unha formación básica no manexo de instrumentos de expresión e comunicación. Por unha banda temos aplicacións que apenas requiren formación para o seu manexo. Neste tipo de aplicacións o éxito está garantido ao pouco de comenzar. Son instrumentos de uso intuitivo e inmediato. Se inclúen dentro do plan de AD (Alfabetización Dixital) todas aquelas actividades que exixen certa formación en coñecementos e procedementos relacionados co procesador de textos, lectura e tratamento da imaxe, presentacións, navegación e correo electrónico, e outros máis avanzados, fotografía, vídeo, audio, bases de datos, gráficos, etc. Esta alfabetización en realidade non é un obxectivo senón mais ben unha necesidade, pois doutro xeito sería case imposible acadar o éxito na aprendizaxe manexando instrumentos complexos. A súa consecución evitará as limitacións no manexo do medio que impidan desenrolar ao máximo posible as capacidades do pensamento e da comunicación. Para afrontar estas tarefas non se disporá dun horario especial, senón que se afrontarán mesturadas coas outras, sempre no contexto das aprendizaxes cotiás de aula e á vez que estas.

2. Competencias da alfabetización dixital Como todos sabemos as tecnoloxías conviven con nos e son o instrumento de traballo de moitas persoas. As tecnoloxías están en continuo avance e sabemos que isto non ten volta atrás. Por todo isto quérese acabar coa brecha dixital, ou sexa, a distancia que separa a aqueles que están alfabetizados dixitalmente dos que non o están. O importante é comprender a alfabetización dixital e determinar as competencias necesarias para que os cidadáns sexan autónomos, reflexivos e responsables a hora de tratar a información. As seguintes competencias básicas en TIC, poderían configurar a alfabetización dixital, estas 2


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade son necesarias para todos os cidadáns: a. Coñecemento básico do sistema informático: elementos de hardware, tipos de software, redes.... b. Xestión básica do equipo: administración de arquivos e carpeta, antivirus,.... c. Uso do procesador de textos. d. Navegación en Internet. e. Uso do correo electrónico. f. Creación, captura e tratamento da imaxe dixital. g. Elaboración de documentos multimedia: presentacións, páxinas web, ... h. Coñecemento básico da folla de cálculo e a base de datos. En canto á Educación Primaria as competencias básicas exixidas na era dixital e tratamento da información son: a. As habilidades a de conseguir son: buscar, obter, procesar e comunicar información e poder transformala en coñecemento. b. Busca, selección, rexistro, tratamento e análise da información usando técnicas e estratexias diversas: orais, escritas, audiovisuais, dixitais ou multimedia.

3. Destrezas tecnolóxicas cognitivas e aprendizaxes a acadar polo alumnado. 3.1.

EDUCACIÓN INFANTIL

O alumnado deste ciclo acadará Para acadar a COMPETENCIA DIXITAL que esperamos en Educación infantil a través dos seguintes contidos.

3


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade a. Coñecemento dos elementos básicos do equipo: monitor, teclado, rato, CPU, altofalantes ou auriculares. b. O escritorio de Windows: arrancar os programas coa icona no escritorio, conectar a Internet facendo dobre clic na icona correspondente. c. Manexo do rato. Facer clic, arrastrar e soltar, facer dobre clic. d. Manexo do teclado: teclas das letras do seu nome, teclas de dirección, enter, barra espaciadora e retroceso. e. Nocións básicas de usuario: acender e apagar correctamente o equipo. f. Uso do CD-ROM e dos discos de forma axeitada. Desenvolverse utilizando as habilidades anteriores no uso de programas que desenrolen os contidos propios de Educación Infantil ou nos programas o actividades que ofrece Internet que sexan adecuados as súas capacidades e necesidades é a mellor forma de poñer en xogo a competencia dixital para conseguir os obxectivos propios da etapa.

3.2.

EDUCACIÓN PRIMARIA

O ordenador é o instrumento tecnolóxico que está ó alcance de todo o alumnado do noso Centro e é o mellor instrumento de desenrolo da COMPETENCIA DIXITAL. Está moi relacionado coas habilidades lingüísticas en todo o referido á busca de información e a expresión escrita de coñecementos. As actividades interactivas de carácter grupal serán desenroladas na medida do posible a través dos Encerados Dixitais Interactivas (EDI), usando recursos de creación propia, Abalar da Consellería, recursos subministrados polas editoriais ou de Internet. No terceiro ciclo pódese engadir como recurso a usar polo alumnado os referidos á captación de imaxes fixas mediante a cámara dixital. Definimos a COMPETENCIA DIGITAL para os diferentes ciclos de primaria a través dos seguintes contidos: 4


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade A. PRIMEIRO CICLO a. Hardware e periféricos:  Acercar ao alumno o coñecemento do equipo e os seus elementos (C.P.U., monitor, teclado, rato, altofalantes, impresora,).  Coñecemento do teclado:  Coñecer a disposición das letras de cada fila do teclado.  Coñecer o uso dalgunhas teclas con funcións nos xogos interactivos: barra espaciadora, teclas de dirección, intro.  A impresora: saber imprimir os seus arquivos con axuda. b. Manexo basico do usuario:  Coñecer e desenvolverse no escritorio de Windows.  O concepto de ventás: abrir, pechar, minimizar, maximizar.  Vista xeral: as iconas de programas, Mi PC e os Meus Documentos.  Acceso a Internet.  A barra de inicio:  Localizar e abrir os programas coñecidos e usados por eles.  Apagar o sistema.  Acceso a Internet.  Concienciar ao alumno dos múltiples usos e posibilidades do ordenador na vida cotiá como ferramenta de traballo e a súa gran extensión en todos os ámbitos.  Concienciar da importancia de “usar ben o ordenador”. c. Utilizacion de soportes de software:  Uso de CD e DVD na unidade de CD-Rom de forma correcta. d. Uso de programas, ferramentas e aplicacións:  Uso do WRITER como PROCESADOR DE TEXTOS:  Localizar e abrir dende a icona do escritorio ou buscándoo na barra de inicio. 5


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade  Escribir palabras e frases localizando as letras no teclado e os signos de puntuación ( coma y punto).  Usar as seguintes funcións:  Tipo de letra.  Tamaño de letra.  Cor da fonte.  Coñecer algunhas teclas fundamentais e os efectos sobre o documento do procesador de textos:  A barra espaciadora.  Teclas de maiúsculas e Bloq. Maiús.  Teclas de desprazamento do cursor (frechas), para moverse por un texto escrito.  Uso do rato para sinalar nun texto..  Tecla Intro para separar parágrafos.  Tecla suprimir para borrar.  Utilizar as ferramentas básicas do procesador de textos para a elaboración de títulos con Fontwork.  Inserir imaxes “a partir de arquivos” onde existan debuxos ou de Internet.  Iniciarse no formateo dos textos a través da funcionalidade “estilos e formatado”.  Manexo básico do programa PAINT ou similar.( Iniciación).  Creación de debuxos e gardalos nunha carpeta no escritorio ou imprimilos. e. Navegacion en internet:  Arrancar o explorador de Internet (Firefox, Chrome, Explorer) dende a icona do escritorio.  Coñecela barra de direccións, a barra de favoritos e a opción de pechar a xanela de navegación picando na cruz da ventá de navegación.  Navegar por páxinas sinxelas, onde traballar contidos curriculares adaptados 6


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade ao seu nivel. B. SEGUNDO CICLO a. Hardware e periféricos:  Maior coñecemento do equipo e os seus elementos (C.P.U., monitor, teclado, rato, altofalantes, impresora,).  Coñecemento do teclado:  Coñecer a disposición das letras de cada fila do teclado así como outros caracteres: acento, signos de puntuación, signos de interrogación e admiración, numeración.  Coñecer o uso dalgunhas teclas con funcións nos xogos interactivos: barra espaciadora, teclas de dirección, intro, escape e o uso do tabulador.  A impresora: saber imprimir os seus arquivos. b. Manexo básico de usuario.  Coñecer e desenvolverse no escritorio de Windows.  O concepto de ventás: abrir, pechar, minimizar, maximizar.  Vista xeral: as iconas de programas, Mi PC e Mis Documentos.  Crear unha carpeta no escritorio co seu nome para gardar os seus arquivos.  Acceso a Internet.  A barra de inicio:  Localizar e abrir os programas coñecidos e usados por eles.  Apagar o sistema.  Acceso a Internet.  Concienciar ao alumnado dos múltiples usos e posibilidades do ordenador na vida cotiá como ferramenta de traballo e a súa gran extensión en todos os ámbitos.  Concienciar da importancia de “usar correctamente o ordenador”. c. Utilización de soportes de software:  Uso de CD e DVD na unidade de CD-Rom de forma correcta. 7


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade  Utilización da unidade USB extraíble para almacenar e recuperar arquivos gardados. d. Uso de programas, ferramentas e aplicacións.  Uso de WRITER como PROCESADOR DE TEXTOS:  Localizar e abrir dende a icona do escritorio ou buscándoo na barra de inicio.  Escribir frases e textos cortos localizando as letras no teclado e os signos de puntuación (coma, punto, dous puntos, signos de interrogación e admiración).  Utilizar as funciones seguintes:  Tipo de letra.  Tamaño de letra.  Cor da fonte.  Opcións de grosa, cursiva e subliñado.  Aliñación do texto.  Utilización da numeración e viñetas.  Coñecer algunhas teclas fundamentais e os efectos sobre o documento.:  A barra espaciadora,  Teclas de maiúsculas e Bloq.Maiús.  Teclas de desprazamento do cursor (frechas), para moverse por un texto escrito.  Tecla Intro para separar parágrafos.  Tecla Suprimir para borrar.  Uso do tabulador.  Seleccionar texto co rato para facer operacións con el: (poñelo en grosa, cursiva, aumentar de tamaño…).  Dar formato a un texto dende a ventá de “estilos e formatado”.  Saber manexar a ventá do documento: minimizar, maximizar e pechar.  Utilizar as ferramentas de debuxo: bocadillos, formas, frechas,...  Usar as ferramentas básicas do procesador de textos para a elaboración e 8


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade posterior modificación de títulos con ”Fontwork”.  Inserir imaxes nun documento dende a “a partir de arquivos”, onde existan debuxos ou de Internet.  Completar con texto táboas xa feitas e confeccionar algunha sinxela.  Crear unha presentación sinxela con “Impress”.  Gardar un documento nunha ubicación concreta ( unha carpeta nos meus documentos, ou nunha unidade USB).  Manexo do programa “Paint” ou similar. (uso de todas as ferramentas dispoñibles).  Crear debuxos e gardalos nunha carpeta no escritorio. e. Navegacion en internet:  Navegación en PÁXINAS WEB, para traballar contidos curriculares axeitados ao seu nivel:  Tecleándoa na barra de dirección.  Buscándoa nun buscador tipo GOOGLE.  Navegación mediante pestanas.  Manexarse na web a través de hiperenlaces.  Engadir páxinas web á carpeta de favoritos e recuperalas posteriormente.  Saber manexar a ventá de exploración dunha páxina web usando as opciones de minimizar, maximizar e pechar.  Web 2.0:  Espazos para compartir e buscar recursos: YouTube, Flickr, SlideShare...  Uso blog de aula como ferramenta de traballo.  Uso de ferramentas 2.0 para crear documentos: Tondoo, Gloster, Picassa,... C. TERCEIRO CICLO a. Hardware e perifericos:  Coñecemento e bo uso do equipo ultra-portátil e dos seus periféricos (rato,

9


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade cascos).  Profundización no coñecemento do teclado:  Coñecer a disposición das letras de cada fila do teclado e usalo con maior rapidez.  Coñecer o uso dalgunhas teclas con funciones nos xogos interactivos: barra espaciadora, teclas de dirección, intro, escape e tabulador. b. Manexo básico de usuario:  Coñecer e desenvolverse no escritorio dos ultra-portátiles.  As ventás dos programas:  A barra superior onde aparecen os programas abertos, funcións de apagado,...  Crear unha carpeta no sistema de arquivos para gardar os seus ficheiros.  Acceso a Internet dende o panel de tarefas.  Panel de tarefas do escritorio:  Localizar e abrir os programas coñecidos e usados por eles.  Apagar o sistema.  Concienciar ao alumno dos múltiples usos e posibilidades do ordenador na vida cotiá como ferramenta de traballo e a súa gran aplicación en todos os ámbitos.  Concienciar da importancia de “usar e coidar ben o ordenador”.  Facer fincapé no cumprimento do regulamento de “normas de uso Abalar”.  Coñecer el concepto de programa e os tipos de programas máis usuais:  Procesador de textos Writer. Presentacións de diapositivas: Impress.  Táboas e operacións: Excel. c. Utilizacion de soportes de software:  Uso da unidade USB extraíble para almacenar e recuperar arquivos gardados. d. Uso de programas, ferramentas e aplicacións:  Uso WRITER como PROCESADOR DE TEXTOS:  Abrilo dende o panel de tarefas. 10


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade  Escribir textos separados en parágrafos utilizando todos os signos de puntuación a usando as opcións de centrado, xustificado e sangrías, formatando os textos preferentemente dende a opción de “estilos e formatado”.  Utilizar as seguintes funcións:  Tipo de letra.  Tamaño de letra.  Cor da fonte.  Opcións de grosa, cursiva e subliñado.  Utilización da numeración e viñetas.  Coñecer as teclas fundamentais e os seus efectos sobre o documento:  A barra espaciadora.  Teclas de maiúsculas e Bloq.Maiús.  Teclas de desprazamento do cursor (frechas), para moverse por un texto escrito.  Tecla Intro para separar parágrafos.  Tecla suprimir para borrar.  Uso do tabulador.  Saber usar a ventá dos documentos: minimizar, maximizar e pechar.  Utilizar as ferramentas básicas do procesador de textos para a elaboración de títulos con Fontwork.  Usar a barra de debuxo (frechas, bocadillos, formas…).  Inserir imaxes “A partir de arquivos”, onde existan debuxos ou de Internet.  Crear táboas e completalas con texto ou imaxes.  Gardar un documento nunha ubicación concreta (no sistema de arquivos ou nunha unidade USB).  Coñecer as extensións de arquivos de texto en Writer: odt.  Uso do IMPRESS como ferramenta para crear presentacións de diapositivas.  Inserir diapositivas novas.

11


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade  Inserir imaxes dende o ficheiro.  Modificar as propiedades da imaxe: tamaño, marco, aliñación,...  Inserir texto e editalo.  Inserir debuxos (formas, chamadas, liñas, frechas,...) dende a barra de ferramenta debuxo:  Editar a liña, fondo, texto,...  Creación e personalización dun texto dende a “Galería de Fontwork”.  Uso do panel de tarefas:  Modificar o deseño das páxinas.  Modificar o deseño das táboas.  Engadir unha animación personalizada nos diferentes obxectos (textos, imaxes, debuxos,...) inseridos nas diapositivas.  Aplicar transicións entre as diapositivas.  Inserir música de fondo.  Inserir vídeo e son.  Manexo dalgúns dos programas instalados na imaxe Abalar: LIM, .  Manexo dun programa de edición de imaxes instalado no ultra-portátil.  Creación de debuxos e gardalos nunha carpeta ou na USB.  Modificar imaxes existentes no equipo.  Coñecer as extensións de arquivos de imaxes mais comúns: jpeg, bmp. e. Navegacion en internet:  Nocións básicas de Internet: Que é e como funciona.  Manexarse na web a través de hiperenlaces.  Forma de acceso: os exploradores web: Mozzila Firefox.  Navegación en páxinas web que conteñan recursos para traballar os contidos curriculares.  Tecleándolas na barra de dirección.  Agregar páxinas web á carpeta de favoritos e recuperalas.  Saber manexar a ventá de exploración dunha páxina web usando as opcións de minimizar, maximizar e pechar. 12


Andrade 39-A 15614 Pontedeume (A Coruña)  981432533 981432533 Correo electrónico ceip.andrade@edu.xunta.es Web:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipandrade/

CEIP Plurilingüe de Andrade  Busca de información e imaxes en buscadores (goggle e buscadores especializados).  Perigos da navegación en Internet:  O contido para adultos.  Uso do correo electrónico e do chat como forma de comunicación e relación social.  Contas de correo electrónico: Gmail.  Páxinas de relación na rede: Google +.  Actualización e mantemento do blog persoal: “KidBlog”.  Creación de Podcast con “Audacity”.  Uso de programas da WEB 2.0. como:  Espazos para compartir e buscar recursos: YouTube, Flickr, SlideShare...  Ferramentas de traballo colaborativo de Google: Sites, Maps, calendar, Drive,...  Glogster: creación de murais dixitais.  Tondoo: creación de cómics.  Pinterest: f. Cámara de fotos dixital.  Facer fotografías coa cámara dixital.  Saber pasar as fotografías a una carpeta no ordenador usando o cable USB o directamente usando o lector de tarxetas do ordenador portátil.  Visualizar as imaxes descargadas mediante un visor de imaxes.  Edición básica da imaxe abríndoa con “Gimp”. g. Cámara dixital de vídeo.  Gravación de vídeos coa cámara dixital.  Creación e edición de vídeos con “OpenShot”.

13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.