Pautaslectoescritura

Page 1

LISTA DE DIFICULTADES DE LECTOESCRITURA

LECTURA: 1.

Dificultades detectadas a nivel de velocidade lectora.

2.

A nivel de lectura en voz alta e reflexión sobre o lido.

3.

FALTA DE LECTURA COMPRENSIVA que se detecta en todas as materias.

4.

FALTA DE EXPRESIÓN ORAL FLUIDA .

ESCRITURA: 1.

Falta de estruturas para escribir textos : descritivos, narrativos, e informativos, expositivos e poéticos.

2.

Faltas de ortografía en textos de creación libre, pois as regras sábennas para facer en exercicios específicos de ortografía.

3.

Sintetizar información e facela propia, pois copiar e pegar, si o dominan.

4.

Falta de interiorización das normas básicas de ortografía e de expresión escrita en xeral( puntos, comas).

5.

Non son

capaces de realizar o resumo dun texto nin a ampliación do

mesmo, nin a elaboración axeitada dun esquema. 6.

Non teñen pautas de planificación para a elaboración de traballos: oralmente , por escrito.

7.

Non teñen pautas para unha estruturación.


CARENCIAS CONSENSUADAS ENTRE OS CICLOS.

1.

Facer fincapé no vocabulario e uso do dicionario .

2.

Insistir na re-lectura das súas tarefas para obter unha mellora , tanto na ortografía coma na expresión.

3.

Traballar a comprensión oral a través de audicións sen apoio visual, para mellorar a concentración e atención e incluso fomentar a imaxinación.

4.

Falarlle aos alumnos e alumnas con propiedade, e dicir, empregando un vocabulario culto e axeitado. Non deixarlles falar cunha linguaxe informal.

5.

Aportar estruturas aos diferentes tipos de textos : descritivo, narrativo, expositivo, informativo e poético.

6.

Fomentar o traballo en grupo dende infantil, dando pautas comúns.

EXPRESIÓN ORAL:

1. Non respostar con monosílabos. 2. Elaborar frases completas e coherentes. 3. Ampliar o vocabulario por centros de interese.

EXPRESIÓN ESCRITA:

1. Traballar a lateralidade e orientación espazo-temporal. 2. Direccionalidade na grafía. 3. Presión do lapis. 4. Pre-escritura 5. Psicomotricidade fina. 6. Grafía clara e precisa. 7. Normas básicas de ortografía. 8. Frases ben estruturadas. 9. Pautas para escribir diferentes tipos de textos: descriptivos, narrativos, poesía...


COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL:

1. Non ao silabeo. 2. Exposición de textos ben estruturados. 3. Entender a información ou ideas relevantes do texto. 4. Respectar a puntuación, entonación e vocalización.

PAUTAS PARA TRABALLAR OS PUNTOS ANTERIORES

FICHA COMPRENSIÓN-LECTORA A DIARIO. LER EN VOZ ALTA. INFANTIL: Rutinas de comprensión oral , mediante a lectura dun conto diario, onde se lle pode facer preguntas e que as responda completas: Como se chama o neno do conto? O neno chámase Antón.

PRIMARIA: Ficha de comprensión lectora todos os días, onde xa practicamos a parte oral coa


lectura en voz alta e a expresión escrita cunha estrutura completa (suxeito+ verbo+ predicado).

AUDICIÓNS ORAIS SEN APOIO VISUAL E GRAVALOS. INFANTIL: Lerlles contos sen ensinar as ilustracións, poñerlles contos orais, e falar despois do que escoitaron. textos orais breves e ir aumentando a dificultade paulatinamente. GRAvALOS cando explican algo do que escoitaron, cando cantan...

PRIMARIA: Audicións orais sen apoio visual e despois preguntas ou facer unha posta en común do que se escoitou na audición, para explotar a capacidade de atención , concentración e memorización do escoitado. Gravalos cando len en voz alta para que despois se escoiten e eles mesmos identifiquen erros de expresión , pronunciación , ritmo,...Tamén sería interesante gravalos en vídeo facendo breves exposicións dun traballo ou tarefa, incluso en traballos en grupo, cando o expoñan oralmente fronte a outros nenos/as.

LECTURA COMPRENSIVA

1.

2.

Pre-lectura ( motivación) 1.

Texto axeitado e adaptado ao nivel.

2.

Ler o título. Que lle suxire ese título.

Lectura do texto 1.

Lectura rápida xeral de maneira individual.

2.

Preguntas xerais sobre as ideas principais ( sen corrixir)

3.

Lectura reflexiva ( colectiva). a.

Fixarse en respectar a puntuación, entoación e vocalización.

b.

Fixarnos no título.


c.

Analizar parágrafos. Subliñar ideas e palabras principais.

d.

Ter en conta os termos que destaquen. ●

Buscar palabras descoñecidas, imprescindibles para descifrar o texto (non máis de 5 palabras). rexistralas nun glosario.

Fixarnos na estrutura do texto( poético, narrativo)

3.

Expresar oralmente coas súas propias palabras.

4.

Se o texto o permite facer un esquema de mapa conceptual.

EXPRESIÓN ESCRITA- EDUCACIÓN INFANTIL

1.

2.

Lateralidade e orientación espacial: 1.

Psicomotricidade fina e grosa, co corpo e tamén no papel.

2.

Direccionalidade da escrita.

Traballar a presión e o uso correcto do LAPIS, a través da psicomotricidade fina: (plastilina, recortado con tesoiras, resgado de papeis...)

3.

Presentación de maiúsculas e minúsculas: 1.

Presentación e escritura das maiúsculas ( 3 anos).


2.

Identificación de maiúsculas e minúsculas. Escrita en maiúsculas ( 4 anos).

3.

Identificación de maiúsculas e minúsculas. Iniciación ás minúsculas ( 5 anos).

4.

Traballar a direccionalidade do trazo e acompañalo dunha “ retahíla”. Todo isto traballalo con diferentes soportes e tipografías.

5.

TRABALLAR TODO O ANTERIOR DO MESMO XEITO COS NÚMEROS.

NORMAS ORTOGRÁFICAS

1.

Mediante códigos de corrección, onde os nenos/as farán unha autocorrección , considerándose soamente faltas ortográficas aquelas que non foron quen de auto-corrixir.

2.

Empregar cores diferentes para as distintas clases gramaticais:


NOMES---VERDE

ADXETIVOS---AZUL

VERBO---VERMELLO

DETERMINANTES---AMARELO

PRONOMES---LARANXA

ADVERBIOS---MARRÓN

PREPOSICIÓNS E CONXUNCIÓNS---ROSA

TEXTO NARRATIVO

1.

DIFERENCIACIÓN ENTRE PROSA - VERSO.

2.

ESTRUTURA DO TEXTO: 1.

PRESENTACIÓN ou INICIO .


a.

Para isto debemos de: ●

Presentar os personaxes: quen son, como son, forma de vestir... Protagonistas e personaxes secundarios.

Presentar o lugar onde sucede a historia e a súa descrición: onde ocorre, como é, que hai...

Determinar a posición do narrador( 1ª ou 3ª persoa) e o tempo verbal que predominará na narración( presente, pasado ...).

2.

NÓ ou TRAMA. a.

Para isto debemos: ●

Presentar o problema da historia.

Que

Conflitos

ocorre entre os personaxes e por que? entre

os

personaxes.

Feitos

que

suceden

protagonista e os personaxes secundarios. 3.

FINAL ou DESENLACE. a.

3.

Para isto debemos: ●

Como se solucionan os problemas ou conflitos?

Final do conto ou narración dun xeito breve e conciso.

TÍTULO ( Relación título-contido)

RECURSOS PARA O TEXTO NARRATIVO 1. DESCRICIÓNS 2. DIÁLOGOS 3. NARRACIÓN 4. BÚSQUEDA DE DIFERENTES COMEZOS, FINAIS, NA BIBLIOTECA. 5. USO DE RECURSOS LITERARIOS: METÁFORAS, COMPARACIÓNS...

TEXTOS DESCRITIVOS

1.

Pasos previos:

entre


1.

Ler moitos textos descritivos.

2.

Traballar os nomes e adxectivos que se empregarán.

3.

Traballar de forma oral.

4.

Buscar recursos lúdicos, par traballar a descrición.

5.

Observación integral do que se vai describir, empregando os cinco sentidos.

2.

Empregar unha linguaxe precisa: substantivos,adxectivos e adverbios. Uso do dicionario. Sinónimos e antónimos. 1.

3.

Darlles un vocabulario amplo sobre o obxecto a describir.

Estrutura dun texto descritivo: 1.

2.

3.

Retrato: a.

Descrición xeral.

b.

Descrición pormenorizada.

c.

Descrición da forma de vestir.

d.

Descrición da forma de ser, carácter, gustos,...

Obxectos: a.

Que é?

b.

Para que serve?

c.

Material do que está feito. Características.

d.

Partes do obxecto.

Paisaxes: a.

Que é? Que vemos?

b.

Detalles. Comezar polo fondo ata o máis preto. Traballando a lateralidade e os conceptos espaciais.

4.

c.

Descrición dos elementos da paisaxe.

d.

Que lles transmite a paisaxe. As emocións que senten.

Todo isto acompañado de representación plástica.

TRABALLO EN EQUIPO


NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 1.

Saber escoitar.

2.

Compartir e respectar .

3.

Xerar un esquema de traballo.

4.

Exposición coordinada entre os membros do equipo.

ASIGNACIÓN DOS ROLES: COORDINADOR/A

SECRETARIO/A

RESPONSABLE DE

Portavoz

no proceso e nas

MATERIAL

relacións 1.

Coordina o traballo en 1. Toma nota das decisións 1. Manter e coidar o material equipo.

2.

Reparte as tarefas.

e acordos. 2.

común do equipo.

Encárgase de actualizar o 2. Manter a orde do material. caderno de equipo.

ELABORAR UN CADERNO DE EQUIPO, onde teremos en conta diferentes puntos para a súa elaboración: 1.

Data de inicio e de entrega.

2.

Nome do equipo.

3.

Nome dos membros do equipo.

4.

Distribución dos roles do equipo.

5.

Planes e esquema de traballo do equipo.

6.

Avaliación das normas de funcionamento.

AVALIACIÓN: 1.

Eficacia do grupo.

2.

Normas de funcionamento.

3.

Temporalización: usa ben o tempo antes da data de entrega.

4.

Contidos: Exposición clara e ben coordinada entre os membros do equipo.


CADERNO DE EQUIPO DATA DE INICIO

DATA DE ENTREGA

NOME DO EQUIPO

NOME DOS MEMBROS

DISTRIBUCIÓN DOS ROLES

1.

PLANES E ESQUEMA DE TRABALLO:

2.

AVALIACIÓN DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.