Page 1


(p) 5 /5 /20 1 3 - © A n t o n o po u l o s E lia s A n de li ® ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι κοπιώδης εργασία του συγγραφέα. Όλο το περιεχόμενο του ταξιδιωτικού οδηγού, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του εντύπου αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Andeli ® Bike Travel ™ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, η Andeli ® Bike Travel ™ και ο νόμιμος συγγραφέας Αντωνόπουλος Ηλίας Αντέλι, εκχωρεί στους χρήστες της ιστοσελίδας www.issuu.com ένα προσωπικό, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης του αναρτημένου ταξιδιωτικού με τίτλο «Dalmatian Express» / Δαλματικές Ακτές : μια γρήγορη περιήγηση στις Βαλκανικές χώρες με μοτοσυκλέτα» σε έναν μόνο υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιγράψουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγο έργο, πουλήσουν, εκχωρήσουν, εκμισθώσουν, παραχωρήσουν δικαιώματα στο παρόν άρθρο λόγω δανεισμού, ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του Λογισμικού. Πνευματικά Δικαιώματα © 2013, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή, εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα ή της Andeli ® Bike Travel ™ . Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που φιλοξενείται το παρόν άρθρο υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της, τους οποίος παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε το www.issuu.com

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 2


…oι αναβάτες ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη … Αντωνόπουλος Ηλίας Αντέλι Ταξιδιωτικός Αρθρογράφος Ιούνιος 2013 http://about.me/antonopoulos.elias.andeli#_=

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 3


© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 4


Προτ εινό μενο πρόγραμμα ε κδ ρομής Η μ έ ρ α 1η Α θήνα  Α ντ ίρριο  Ιωάννινα  Κ α κ α β ι ά ( Α λ β α ν ί α )  Τε π ε λ έ ν ι  V lo rë (Α υ λ ώνα ς - δ ιανυ κτ έ ρευ σ η) 6 38 χλ μ περίπου 8 -10 ώρες οδήγησ η ς χ ωρίς τ ις σ τ άσ εις για ξεκούρασ η – αν εφοδια σ μό, φα γ η τ ό , α ν ε ύ ρε σ η κα τ α λ ύ μα τ ο ς γ ια δια ν υκτ έ ρ ε υσ η κα ι κα θ υσ τ έ ρη σ η σ τ ο σ υν ο ρια κό φυ λ ά κιο τ η ς Κα κα β ιά ς  Ημέ ρα 2η V lorë Α λ βανία  Sh k od ë r,  Ulc i nj  Sve ti Stefa n, Mo n te n e gro (Μαυ ρο βού νιο)  Bud va, Mo nte neg ro  Kotor, Μαυ ρο βού νιο  Dub rovn i k, Hrvatsk a (δ ιανυ κτ έ ρευ ση) 4 8 0 χλ μ π ε ρίπ ου 8 ώρες ο δ ή γ η σ η ς σ ε κα λ ό ε θ ν ικό ε π α ρ χ ια κό α σ φα λ τ ο σ τ ρω μ έ ν ο ο δ ικό δίκτ υο με π ο λ λ έ ς σ τ ρ ο φέ ς διπλά σ τ η ν θ άλασ σ α χ ωρίς ν α υ π ο λ ο γ ί ζω τ ι ς σ τ ά σ ε ι ς γ ι α ξεκούρασ η – αν εφοδια σ μό, φα γ η τ ό , α ν ε ύ ρε σ η κα τ α λ ύ μα τ ο ς γ ια δια ν υκτ έ ρ ε υσ η κα ι κα θ υσ τ έ ρη σ η σ τ α σ ύν ο ρα μ ε Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο – Κρ ο α τ ία (β α σ ικά λ ό γ ω κίν η σ η ς ) κα ι δε ν υ π ο λ ο γ ί ζο ν τ α ι ο ι σ τ ά σ ε ι ς σ ε S v e t i S t e fa n 3 0 ’ σ τ ο ν κό λ π ο κα ι φιό ρδ τ ο υ K o t o r 1 ½ ώ ρα κα ι φτ ά ν ε τ ε Ν τ ο υ μπ ρό βνι κ α ργ ά από γε υμα προ ς β ράδυ (δ ιανυ κτ έ ρευ ση) 

Συνολικά χλμ ταξιδιού 3000 – 3400 (ανάλογα τις τοπικές βόλτες) Κόστος καύσιμων ενδεικτικά 600,00 € και πλέον χρήματα για φαγητό, αγορά σουβενίρ και εισόδους σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους… Κανονικά θέλει 8-10 ημέρες αλλά με πίεση και κούραση γίνεται και σε 6 ημέρες. Αυτές οι οδηγίες προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς προγραμματισμού του ταξιδιού. Ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορές από τα τελικά αποτελέσματα του χάρτη λόγω κατασκευαστικών έργων σε δρόμους, ή αυξημένης κυκλοφορίας, καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων. Τότε θα πρέπει να προσαρμόσετε την διαδρομή σας κατάλληλα. Πρέπει να υπακούετε σε όλα τα σήματα ή τις προειδοποιήσεις που αφορούν στην διαδρομή σας και προσπαθήστε να ταξιδεύετε κυρίως ημέρα ακόμα και αν χρειαστεί να ξεκινήσετε νωρίς το πρωί. Οι αναβάτες ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 5


 Ημέρα 3η Ντουμπρόβνικ  Split, Hrvatska  national park Plitvička Jezera, Hrvatska 530 χλμ περίπου 6-7 ώρες οδήγησης χωρίς τις στάσεις για ξεκούραση – ανεφοδιασμό, φαγητό, ανεύρεση καταλύματος για διανυκτέρευση και στάση για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ από 2-5 ώρες  Split, Hrvatska 2 ώρες  Plitvička Jezera, Hrvatska εθνικό πάρκο 3-6 ώρες (διανυκτέρευση στην περιοχή)  Ημέρα 4η Αναχώρηση κοντά από Plitvička Jezera  Mostar, Bosnia I Herzegovina  σύνορα με Μαυροβούνιο  σύνορα με Αλβανία  Τίρανα Αλβανία (διανυκτέρευση) 750 χλμ περίπου 10 ώρες οδήγησης χωρίς τις στάσεις για ξεκούραση – ανεφοδιασμό, φαγητό, ανεύρεση καταλύματος για διανυκτέρευση και καθυστέρηση στα συνοριακά φυλάκια Μαυροβουνίου και Αλβανίας  Ημέρα 5η Τίρανα Αλβανία  Ελμπασάν από το πάσο φυσικά  αποφεύγουμε το ΚΟΣΟΒΟ !!  σύνορα με Σκόπια  Οχρίδα  συνοριακό φυλάκιο Νίκης (Ελλάδα) 250 χλμ περίπου 3 ½ - 4 ώρες οδήγησης* χωρίς τις στάσεις για καθυστερήσεις συνοριακά φυλάκια Αλβανίας και Σκοπίων, ξεκούραση – ανεφοδιασμό και γρήγορο φαγητό Από την Νίκη** (συνοριακό φυλάκιο)  έξω από Φλώρινα (Βεύη – Φιλώτας – Πτολεμαΐδα)  Κοζάνη  Εγνατία Οδός προς Ιωάννινα  Άρτα  Αμφιλοχία  νέος δρόμος μέχρι Αγγελόκαστρο  Αντίρριο  Αθήνα 630 χλμ περίπου 5 ½ - 7 ώρες οδήγησης *

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 6


Ο λόγος που σου προτείνω αυτή την παρακαμπτήρια διαδρομή είναι:  ότι λόγω των ημερών θα έχει ακόμα αυξημένη κίνηση στα σύνορα της Κακαβιάς από Αλβανούς που επιστρέφουν και εργάζονται στην Ελλάδα,  λόγω επικινδυνότητας στην αρχική διαδρομή  θα δείτε και ένα άλλο κομμάτι μικτής διαδρομής και  ένα μεγάλο οδικό κομμάτι στην Ελλάδα θα είναι στην Εγνατία οδό που σημαίνει γρήγορη προσπέλαση στα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής.  **Αν δεν σας φτάνει ο χρόνος και η κούραση σας έχει καταβάλλει μπορείτε να διανυκτερεύσετε στα Ιωάννινα και το επόμενο πρωί νωρίς να πάτε στην Αθήνα και τις δουλειές σας  Ημέρα 6η Ιωάννινα – Αθήνα 650 χλμ περίπου 4-6 ώρες οδήγησης χωρίς τις στάσεις για μικρή ξεκούραση – ανεφοδιασμό φαγητό

* Σ ημε ί ω σ η: Ο ι π λ η ρο φο ρίε ς κα ι ο ι τ ιμέ ς π ο υ α ν α φέ ρο ν τ α ι σ τ ο κείμε ν ο ισ χύουν τ ην π ε ρίοδ ο σ ύν τ α ξης τ ου ά ρθ ρου (0 5/ 20 1 3 ) κα ι ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α έ χ ο υ ν α λ λ ά ξ ε ι.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 7


Πίνακας περιεχομένων Ημέρα 1η .................................................................................................................................. 12 Αργυρόκαστρο – G j i r o k a s t e r ............................................................................................... 14 Τεπελένι - T e p e l e n a .............................................................................................................. 16 Vlorë (Αυλώνας) ...................................................................................................................... 18 Ημέρα 2η .................................................................................................................................. 20 Shkoder (Σκόδρα) .................................................................................................................... 20 ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – DALMATIAN COASTS ........................................................................... 23 Δαλματικές Ακτές, Ποια είναι η ιδανική περίοδος επίσκεψης ? ............................................ 24 Μαυροβούνιο.......................................................................................................................... 25 Το Μαυροβούνιο μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας........................................................ 26 Μαυροβούνιο - Ονομασία ...................................................................................................... 27 Μαυροβούνιο - Αξιοσημείωτα σημεία ................................................................................... 29 Ουλτσίντζ - Ulcinj, Mo ntenegro .................................................................................... 30 Μαυροβούνιο – Κάτοικοι ........................................................................................................ 32 Μαυροβούνιο - Πολιτισμός και αξιοθέατα ............................................................................ 32 Μαυροβούνιο - Ναοί.............................................................................................................. 33 Μοναστήρι ΚΟΜ της Κοίμησης της Παναγίας της Θεοτόκου - Manastir Kom Uspenja Presvete Bogorodice ......................................................................................................... 34 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜ....................................................................................... 39 Κ ό τ ο ρ - Ε θ ν ι κ ό Π ά ρ κ ο Durmitor - Durmitor National Park ............................................. 43 S v e t i S t e f a n – Ά γ ι ο ς Σ τ έ φ α ν ο ς ...................................................................................... 45 Budva, Montenegro................................................................................................................. 47 Τα νησιά Άγιος Στέφανος και Άγιος Νικόλαος ........................................................................ 49 Μπούντβα. Από τους Ιλλυριούς στο Βυζάντιο και στους Βενετούς ....................................... 50 Στάρι Γκραντ - η Παλαιά Πόλη της Μπούντβα ........................................................................ 52 Μπούντβα - Η αποικία των αρχαίων Ελλήνων ....................................................................... 53 Μπούντβα αξιοθέατα ............................................................................................................. 55 Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπούντβα ............................................................................. 56 Η Ακρόπολη της Μπούντβα .................................................................................................... 57 Η εκκλησία του ηγουμένου Σάββα ......................................................................................... 57 Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ................................................................................................. 59 Τα ερείπια της βασιλικής ........................................................................................................ 60 Η εκκλησία Σάντα Μαρία στην Πούντα .................................................................................. 60

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 8


Στα χαριτωμένα μαγαζάκια της Μπούντβα ............................................................................ 61 Στις παραλίες της Μπούντβα .................................................................................................. 62 Διαμονή στην Μπούντβα ........................................................................................................ 64 Φαγητό στην Μπούντβα ......................................................................................................... 65 Kotor – Κ ό τ ο ρ - Η νύμφη της Αδριατικής ............................................................................. 67 Κότορ - Τα φιόρδ ..................................................................................................................... 70 Τα τείχη και το φρούριο Σβέτι Ιβάν......................................................................................... 72 Η Πύλη της Θάλασσας (Βράτα οντ Μόρα) .............................................................................. 73 Η μεσαιωνική Παλαιά Πόλη (Στάρι Γκραντ) ............................................................................ 74 Παλάτια να δουν τα μάτια σας ............................................................................................... 75 Η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών ....................................................................................... 76 Η Παναγία των Βράχων στο νησάκι Γκόσπα οντ Σκρπτζέλα... ................................................ 77 ...και το άλλο νησάκι Σβάτι Ντζόρντζε .................................................................................... 79 Ο πατέρας-προστάτης Αγιος Τρύφων ..................................................................................... 79 Η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου ............................................................................ 80 Ο ναός του Αγίου Λουκά ......................................................................................................... 81 ΦΑΓΗΤΟ ................................................................................................................................... 81 Ημέρα 3η .................................................................................................................................. 83 ΔΑΛΜΑΤΙΑ ............................................................................................................................... 83 Ντουμπρόβνικ - Dubrovnik ..................................................................................................... 84 Ντουμπρόβνικ συνέχεια … ...................................................................................................... 87 Ντουμπρόβνικ Τι να δείτε ....................................................................................................... 88 Τείχη του Ντουμπρόβνικ - Walls of Dubrovnik ....................................................................... 90 Παλαιά Σπίτια πόλης ............................................................................................................... 92 Πύλες Dubrovnik City Gates .................................................................................................... 93 Κεντρική οδός - Stradun .......................................................................................................... 94 Μεγάλη πηγή του Onofrio - G r e a t O n o f r i o f o u n t a i n ...................................................... 95 2η κρήνη Ονούφριου .............................................................................................................. 96 Μοναστήρι του Franciscan - Franciscan monastery ............................................................... 96 Στήλη Ορλάνδου - Orlando Column ........................................................................................ 98 Εκκλησία του Άγ. Βλάσιου - S t B l a i s e ' s c h u r c h ................................................................. 99 Παλάτι Σπόνζα - Sponza Palace ............................................................................................. 100 Πύργος Ρολογιού – City Bell Tower....................................................................................... 101 Μέγαρο Δημαρχείου ............................................................................................................. 102

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ελ ίδα 9


Παλάτι του Ρέκτορ - The Rector's Palace .............................................................................. 102 Καθεδρικός Ναός της Ανάληψης της Παρθένας - V e l i k a G o s p a ....................................... 103 ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ RECTOR PALACE .................................................................................... 105 Παλιό λιμάνι .......................................................................................................................... 105 Ν τ ο υ μ π ρ ό β ν ι κ - Πού να μείνετε ....................................................................................... 106 Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Ντουμπρόβνικ - D u b r o v a č k e l j e t n e i g r e .................................. 107 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ........................................................................................................................... 108 ΦΑΓΗΤΟ ................................................................................................................................. 109 Ντουμπρόβνικ - Πού να φάτε ............................................................................................... 110 ΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ................................................................................................................... 111 ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ...................................................................................... 113 Τσάβτατ, η αρχαία Επίδαυρος .............................................................................................. 113 Δαλματία – Σπλιτ και περίχωρα ............................................................................................ 114 Σπλιτ, η θαλασσινή καρδιά ................................................................................................... 117 Τρόγκιρ, το νησί των τράγων ................................................................................................ 119 Δαλματία - Ζίμπενικ .............................................................................................................. 121 Εθνικό πάρκο Krka - Nacionalni parc Krka ............................................................................ 123 Ζάνταρ, η πόλη του Μικέλε Σανμικέλι .................................................................................. 125 Βόλτες και... αγορές .............................................................................................................. 128 Φαγητό στις Δ α λ μ α τ ι κ έ ς Α κ τ έ ς ....................................................................................... 128 ΝΗΣΙ Brač: Η ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ..................................................................... 132 Kβάρνερ και Υψίπεδα............................................................................................................ 134 Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε ........................................................................................... 135 Κροατία: Το πάρκο των 16 λιμνών ........................................................................................ 137 Η ιστορία του Εθνικού Δρυμού ............................................................................................. 139 Η χλωρίδα και η πανίδα ........................................................................................................ 140 Τα «πετράδια» του Λευκού και του Μαύρου ποταμού ....................................................... 141 Κάτω Λίμνες, καταρράκτες χρωμάτων .................................................................................. 142 Πάνω Λίμνες, τα «άγρια» τοπία ............................................................................................ 143 Εποχές και δραστηριότητες .................................................................................................. 144 Πρόσβαση.............................................................................................................................. 146 Διαμονή ................................................................................................................................. 147 Φαγητό .................................................................................................................................. 148 Ημέρα 4η ................................................................................................................................ 150

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 10


Μόσταρ ΤΟ ΠΕΤΡΑΔΙ ΤΟΥ ΝΕΡΕΤΒΑ ...................................................................................... 150 Φαγητό .................................................................................................................................. 154 Ημέρα 5η ................................................................................................................................ 155 Τίρανα.................................................................................................................................... 155 Ελμπασάν .............................................................................................................................. 159 Βιβλιογραφία ........................................................................................................................ 166

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 11


Ημέρα 1η 

Α θήνα  Α ντ ίρριο  Ιωάννινα  Κ α κα βιά (Α λ βα νία )  Τε π ε λ έ ν ι  V l o r ë / Α υ λ ώ ν α ς ( δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ) 6 38 χλμ π ε ρίπ ου 6 ώρε ς οδήγησ η ς χωρίς τ ις σ τ ά σ εις για ξ ε κο ύ ρα σ η – α ν ε φο δια σ μ ό , φα γ η τ ό , α ν ε ύ ρ ε σ η κα τ α λ ύ μ α τ ο ς γ ια δια ν υκτ έ ρ ε υ σ η κα ι φυ λ ά κιο τ η ς Κα κα β ιά ς

κα θ υσ τ έ ρη σ η

στο

σ υ ν ο ρια κό

Α ν α χ ώρη σ η α π ό Α θήν α  Α ν τ ίρ ρι ο  Ι ωά ν ν ι ν α  Κα κα β ιά (Αλβα ν ία)  Τ ε πε λ έν ι  Vlo rë (Αυλώνα) (δ ιανυ κτ έ ρευ ση) Μια γ ν ωσ τ ή δ ια δρο μή πο υ οδηγήσετ ε γ ρήγ ορα μέχ ρι

θα τα

σύν ο ρα με μικρ έ ς στάσεις ανάπ αυσ η ς και α ν εφοδιασ μού Η Κ α κα βιά ή Κ α κα β ιά ς ε ίν α ι η κύρια ο δική διά β α σ η τ ω ν σ υν ό ρω ν μ ε τ α ξ ύ της ν ότ ια ς βορειοδ υτ ική

Α λ βαν ίας κα ι τη Ελλάδα. Από την α λ β α ν ική π λ ε υρ ά β ρίσ κε τ α ι τ ο χ ω ρι ό τ η ς Κα κα β ι ά ς , π ο υ β ρίσ κε τ α ι σ τ η ν π ε ρι ο χ ή τ ο υ Α ργ υρ ο κά σ τ ρ ο υ , περιοχή Δρόπο λης . Α πό τ η ν ε λ λη ν ική πλ ε υρά β ρίσ κετ α ι Συνοριακός σταθμός Κακαβιάς

τ ο χ ωριό Κ τ ίσ ματ α , σ τ ο Δε λ β ι ν α κίο υ, Ι ωα ν ν ίν ω ν .

Δήμο

Ο κύ ριο ς δ ρό μ ο ς α π ό Ιω ά ννιν α π ρο ς Ά γι ο υ ς Σ α ρ ά ντ α κα ι Α ρ γυ ρ ό κ α σ τ ρο σ τ α πε ρν ά μέσ α α πό αυτ ό τ ο σ ημείο διέλ ε υσ ης τ ων σ υν ό ρων . Η Ε λ λ ηνική Ε θνική Ο δ ό ς 22 (G R- 22, .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 12


Ευρ ω π α ϊκή δια δ ρο μή E8 53 ) σ υν δ έ ε ι Κα κα β ιά με τ ο ν G R - 20 σ τ ο Καλπάκι. Η δια δ ρο μή α π ό Α θ ή ν α μέ χ ρι κα ι τ ο Vl o rë ε ί ν α ι 6 3 8 χ λ μ πε ρίπ ο υ, 6 ώρες ο δήγησ ης χ ωρίς τ ις σ τ άσ εις για ξ εκούρασ η – α ν εφο δια σ μ ό , φα γ η τ ό , ανεύρεση κα τ α λ ύ μα τ ο ς γ ια δια ν υκτ έ ρ ε υσ η κα ι κα θ υσ τ έ ρη σ η σ τ ο σ υν ο ρια κό φυ λ ά κι ο τ η ς Κα κα β ιά ς Γ ι α ν α π ε ρ ά σ ε ι ς Α λ β α ν ί α δ ε χ ρ ε ι ά ζε σ α ι πλέον διαβατή ριο, περνάς κα ι με τ αυτ ότ η τ α. Για την μ ο τ ο σ υκλ έ τ α , όταν μπ εις Αλβαν ία , π ρέ πει ν α πά ρεις απ ό τ ο ν α λ β α ν ικό σ υ ν ο ρια κό σ τ α θ μ ό έ ν α χ α ρ τ ί γ ια το ό χημα πο υ θα αναφέρει τη μέρα που μπήκες μέσα. Μη τ ο χάσεις , ότα ν βγ εις α πό τη χ ώρα θα

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 13


σ τ ο ζη τ ή σ ο υ ν κα ι μ ε α υ τ ό θ α π λ η ρ ώσ ε ι ς 1 , 0 0 ε υρ ώ, σ υ ν ο λ ικά γ ι α όλ ε ς τ ις μέρε ς ό χι αν ά μέρα (είν αι με ρικά π α ιδά κια σ τ α σ ύν ο ρα π ο υ θέ λ ουν έ ξτ ρα ε ισ όδημα α πό τ ο τ ίπο τ α). Θ α π ρ έ π ε ι φυσ ι κά ν α έ χ ε ις τ η ν π ρά σ ι ν η κά ρ τ α π ο υ σ ο υ έ χ ε ι ε κδ ώσ ε ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν η α σ φα λ ι σ τ ική σ ο υ ε τ α ι ρε ί α (ο ρισ μέ ν ε ς ε τ α ιρείε ς χρεώνουν έξ τρα κόστ ος) Κά τ ι ά λλ ο π ο υ π ρέ π ει ν α π ρο σ έξ εις είν α ι ν α έχ εις πά ν τ α τ α φώτ α α να μμέ ν α (τ η μ έ ρ α ε ν ν ο ώ) κα ι κρά ν ο ς ε ν ν ο ε ί τ α ι, γράφο υν για πλά κα...

Αργυρόκαστρο – G j i r o k a s t e r Κα ι το Α ργυ ρό καστ ρο (G jiro kaste r) είν αι αρκετ ά μακριά. γυρίσ εις περιοχή Sarante,

Αξ ίζει εκείν η

να την

(G ji ro kaster, Te p e l e n i ,

But ri nti , Hi m e ra, Vun oi κλ π .) α ν ε βα ίν ο ντ α ς α π ό Ελλάδα κα ι κα τ ε β α ί ν ο ν τ α ς

όχι από

Τ ίραν α. Άσε που εκε ίν η διαδρο μή δ ε ν έ χει επιδ είξ ει ιδιαίτ ε ρο.

κα ι

η να

τ ίπο τ α

Τ ο Α ργ υρ ό κα σ τ ρ ο α ξ ίζε ι ό σ ο α ν τ έ χ ε ι α κό μα γ ια τ ί τ ο π α λ ι ό κέ ν τ ρ ο τ ο π ο λ ιο ρκο ύ ν τ ε ρά σ τ ι ε ς κα ι α π α ί σ ιε ς ο ικο δ ο μ έ ς . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 14


Αργυρόκαστρο

. Επ ίσ η ς ό λ η η π ε ρι ο χ ή κά τ ω α π ό τ ο Α ργ υ ρ ό κα σ τ ρο (η λ ε γ ό μ ε ν η Δ ρ ό π ο λ η ς ) μ α ζί μ ε τ α χ ω ρ ιά τ η ς ( Λ α ζ α ρ ά τ ι , Δ ε ρ βι τ σ ά ν ι , Γ ιε ργ κο υ τ σ ά τ ι κλ π .) α π ο τ ε λ ο ύ ν τ η ν ρα χ ο κο κα λ ιά τ η ς Β ο ρ ε ί ο υ Ηπ ε ίρ ο υ ( μι λ ά τ ε ε λ λ η ν ικά λ ο ι π ό ν ).

 Τεπελένι, επιτοίχιο μνημείο για τον λόρδο Βύρωνα

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 15


Τεπελένι - T e p e l e n a Τ ο Τε π ε λ έ ν ι 1 ή Τ ε π ε λ έ ν ι ο ν ( T e p e l e n a , T e p e d e l e n ) ε ί ν α ι η β α σ ική π ό λ η σ τ η ν ο μ ώ ν υ μη π ε ριφέ ρ ε ια σ τ η ν ό τ ια Α λ β α ν ία . Β ρίσ κε τ α ι σ τ η ν α ν α τ ο λ ική ό χ θ η τ ο υ π ο τ α μο ύ Β γ ιό σ ε (τ ο υ ελ λη ν ικο ύ Α ώ ο υ). Τ ο ό ν ο μά τ η ς π ό λη ς σ η μα ίν ει "Λ ό φο ς τ η ς Ελ έ ν η ς ". Η τ ο π ο θ ε σ ία τ ο υ ε ίν α ι σ τ ρα τ η γ ική ς σ η μα σ ία ς κα ι 3 0 0 μέ τ ρα πά ν ω α πό τ ο ν π οτ α μό β ρίσ κον τ αι τ α ερείπια αρχ αίας α κρό π ο λ η ς . Ο Α λ ή Π α σ ά ς γ ε ν ν ή θ η κε σ τ ο γ ε ι τ ο ν ικό χ ωρι ό Χό ρμο βο ή Χο ρμό βα . Τ ο 1847 ο Βρετ αν ός σ υγ γ ραφέα ς Έ ν τ ο υα ρ ν τ Λη ρ ε π ισ κέ φτ η κε τ η ν π ό λ η κα ι κα τ έ γ ρα ψε τ α ερειπωμέν α κτήρια. Τ ο 1 9 6 π.Χ. σ τ η ν π ε ριο χ ή διε ξ ή χ θη μια α π ο φα σ ισ τ ική μά χ η με τ α ξ ύ τ ο υ Ρ ωμ α ϊκο ύ σ τ ρα τ ο ύ, υ π ό τ η ν η γ ε σ ία τ ο υ Τ ίτ ο υ Φλ α μί ν ιο υ, κα ι τ ω ν Μα κε δ ό ν ω ν υ π ό τ η ν η γ ε σ ία τ ο υ Φ ιλ ί π π ο υ Ε'. Με τ ά α π ό μι α π ρο σ π ά θ ε ια γ ι α σ υ ν θ η κο λ ό γ η σ η κα ι μι α α μφί ρ ρο π η μά χ η τ ε λ ικά ο Ρ ω μα ϊκό ς σ τ ρα τ ό ς ο δη γ ή θ η κε α π ό

Τεπελένι, Μνημείο Αλή Πασά

1

Πηγή Wikipedia ©

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 16


έ ν α ν β ο σ κό σ ε έ ν α σ η με ί ο α π ό ό π ο υ μ π ο ρ ο ύσ ε ν α ε π ι τ ε θ ε ί σ τ ο υ ς Μα κε δό ν ε ς κα ι έ τ σ ι ο ι Ρ ω μα ίο ι ν ίκη σ α ν . Ο ι Β υ ζα ν τ ι ν ο ί έ κ τ ι σ α ν σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή α μ υ ν τ ι κ ό π ύ ρ γ ο ο ο π ο ί ο ς ε π ισ κε υ ά σ τ η κε α π ό τ ο υς Τ ο ύ ρκο υ ς τ ο ν 1 5ο α ι ώ ν α κα ι α ργ ό τ ε ρ α από τ ο ν Α λή Πασ ά σ τ α μέσ α τ ο υ 1 8ο υ αιών α. Τ ο ν Φε β ρο υά ρι ο τ ο υ 1 9 0 9 ο ι Νε ό τ ο υ ρκο ι ε π α ν α σ τ ά τ ε ς σ υν α ν τ ή θ η κα ν σ τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι σ ε μια π ρο σ π ά θ ε ια ν α π ά ρο υ ν με τ ο μ έ ρο ς τ ο υ ς Α λ β α ν ο ύ ς ε θ ν ικισ τ έ ς . Τ ο 1 9 20 έ ν α ς σ ε ι σ μό ς κα τ έ σ τ ρ ε ψ ε τ η ν π ό λ η , η ο π ο ία κτ ίσ τ η κε ε ξ ' ο λ ο κλ ή ρ ο υ. Τ ό τ ε α ν α π τ ύχ θ η κε μια τ ο π ική π α ρά δ ο σ η (μά λ λ ο ν π ρ ο λ η π τ ι κή σ ε τ υχ ό ν ε π α ν ά λ η ψη ) π ο υ λ έ ε ι π ως α ν τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι ξ ε π ε ρ ν ά κά θ ε φο ρά τ α 1 0 0 κτ ή ρια τ ό τ ε θ α κα τ α σ τ ρέ φε τ α ι. Σ η με ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι τ η ν ίδια χ ρ ο ν ιά 4 0 0 Ιτ α λ ο ί σ τ ρα τ ιώ τ ε ς π α ρα δ ό θ η κα ν σ τ ο υ ς Α λ β α ν ο ύ ς . Σ τ ις 7 Α π ρι λ ί ο υ 1 9 3 9 Ι τ α λ ι κέ ς δυν ά μ ε ις ε ισ έ β α λ α ν σ τ η ν Α λβ α ν ία ό π ο υ κα ι α ν έ λα β α ν τ ο ν έ λ εγ χ ο τ η ς χ ώ ρα ς κα θώ ς κα ι του Τεπ ε λε νίου. Το τ οπικό Ιτ αλικό στ ρατ όπεδο που δη μιο υ ργ ή θ η κε μετα τ ράπηκε από το μετ α πο λ εμικό κο μ μ ο υ ν ισ τ ικό κα θ ε σ τ ώ ς σ ε σ τ ρ α τ ό π ε δ ο κα τ α ν α γ κα σ τ ική ς ε ρ γ α σ ία ς . Είχ ε κα κή φή μη γ ια β ια ι ό τ η τ ε ς κα ι α ρ ρ ώσ τ ιε ς κα ι αναφε ρό τ α ν ως τ ο "Α λ βανικό Μπέ λσ εν", από τ ο ομών υμο ν α ζι σ τ ι κό σ τ ρ α τ ό π ε δ ο σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς . Έ κλ ε ι σ ε σ τ η δ ε κα ε τ ί α τ ο υ '50 μ ε τ ά α π ό μ ία ε π ιδη μία χ ο λ έ ρ α ς π ο υ σ κό ρ π ισ ε τ ο θ ά ν α τ ο σ χεδ ό ν σ ε ό λο υς τ ους εγκλ είσ τ ους. Τ ο 19 9 7 τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι έ γ ι ν ε κε ν τ ρικό σ η μ ε ίο τ η ς λ α ϊκή ς εξ έγ ε ρσης ε να ντ ίο ν τ ης κυβέ ρνησης τ ο υ Σ α λί Μπε ρίσ α . Μία ε πιτ ρο πή α ν έ λα β ε τ ό τ ε τ ο ν έ λ εγ χ ο τ η ς πό λη ς, (Μά ρτ ιο ς 1 9 9 7), κα ι α π ε λ ε υ θ έ ρ ωσ ε α π ό τ η ν τ ο π ική φυλ α κή τ ο ν α ν τ ι π ο λ ιτ ε υό μ ε ν ο π ο λ ιτ ικό Φ ά τ ο ς Ν ά νο . Τ ο κίν η μ α ε κε ίν ο ε ξ α π λ ώ θ η κε τ ο ν ίδιο μ ή ν α σ τ ο Α ργ υρ ό κα σ τ ρ ο ε ν ώ α π ό τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι κλ ά π η κε μ ε γ ά λ ο ς α ριθ μ ό ς ό π λ ω ν , τ ο υ α λ β α ν ικο ύ σ τ ρα τ ο ύ, τ α ο π ο ία δια ν ε μή θ η κα ν σ τ ο λ α ό . Σ ήμε ρ α σ τ η π ό λ η σ η μα ν τ ική τ ο π ική ε π ι χ ε ί ρη σ η ε ίν α ι τ ο τ ο π ι κό ε ργ ο σ τ ά σ ι ο μ ε τ α λ λ ικο ύ ν ε ρ ο ύ. Η π ο δο σ φα ιρι κή ο μά δα

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 17


τ η ς π ό λ η ς ε ί ν α ι η S K T e p e l e n a . Α ξ ί ζε ι μ ι α γ ρ ή γ ο ρ η ε π ί σ κε ψ η ό σ ο α ν τ έ χ ε ι α κό μα γ ια τ ί τ ο π α λ ι ό κέ ν τ ρ ο τ ο π ο λ ιο ρκο ύ ν τ ε ρά σ τ ι ε ς π ο λ υκα τ ο ικί ε ς !! !

Vlorë (Αυλώνας) Α π ό τ η ν V l o rë (Α υ λ ώ να ς ) α κο λ ο υ θ ο ύμ ε τ ο ν ε π α ρχ ι α κό δ ρό μ ο SH9 4 π ρο ς Φ ιε ρι (F i e r) κα ι με τ ά τ ο ν SH7 π ρ ο ς τ η ν π ρ ωτ ε ύ ο υσ α τ η ς Α λ β α ν ί α ς τ α Τί ρ α ν α . Ο Α υ λ ώ να ς ε ίν α ι η δε ύ τ ε ρη μ ε γ α λ ύτ ε ρη π α ρα λ ια κή π ό λ η τ η ς Αλβαν ία ς , μετ ά τ ο Δυρρά χιο. Έ χ ει π ληθ υσ μό π ε ρίπο υ 100 χ ιλ ιά δ ε ς κα τ ο ίκο υ ς . Α ν α φο ρικά ιδ ρύ θ η κε ω ς α ρ χ α ία ε λ λ η ν ική α π ο ικία τ ο ν 6ο α ι ών α π .Χ με τ ο ό ν ο μα Α υ λ ώ ν . Α π ό τ ό τ ε κα ι γ ι α 26 π ε ρί π ο υ αιών ε ς, η πό λη τ ου Α υλ ών α είν αι μέχ ρι σ ήμε ρα τ ο πιο σ ημα ν τ ικό ο ικο ν ο μικό κα ι π ο λ ιτ ισ τ ικό κέ ν τ ρ ο τ η ς Ν ό τ ια ς Α λ β α ν ία ς κα ι α π ο τ ε λ ε ί έ δ ρα τ ο υ Παν ε πισ τ η μίο υ τ η ς Α υλ ών ας . Περισ σ ότ ε ρε ς στον ε πίσ ημο

πλ η ρο φο ρίες σύνδεσμο :

w w w . ba s h ki a v l o re . o r g

Η ο δή γ η σ η σ τ η ν γ ε ι τ ο ν ική χ ώρ α π ρέ π ε ι ν α ε ί ν α ι π ο λ ύ π ρο σ ε κτ ι κή γ ια τ ί δυσ τ υ χ ώ ς έ χ ο υ ν σ κο τ ω θ ε ί π ο λ λ ο ί φίλ ο ι Έ λ λ η ν ε ς δικυκλ ισ τ έ ς τ α τ ε λ ε υτ α ία 2- 3 χ ρό ν ια κυρί ως σ τ ι ς με γά λε ς ε υθείες. Π ρ ο σ ο χ ή κα ι σ τ α ¨μπ λ ό κ α ¨ τ η ς τ ρο χ α ία ς π ο υ σ υ ν ή θ ω ς σ ε γράφο υν για ασ ή μαν τ η αφο ρμή . Μια ά λλη επιλ ο γ ή είν α ι ν α πά τ ε σ τ ο υς Σ α ράντ α ό μ ως η ε κτ ί μη σ η μο υ α π ό τ η ν τ ε λ ε υτ α ία φο ρά π ο υ π ή γ α ( 20 1 0 ) γ ια τ η ν δια δρο μή χ ρ ε ιά σ τ η κα κά π ο υ 5- 6 ώ ρε ς γ ια ν α φτ ά σ ω (β έ β α ια έ χ ε ι δ ο θ ε ί σ τ η ν κυ κλ ο φο ρ ί α ο ν έ ο ς ά ξ ο ν α ς Τε π ε λ έ ν ι ( T e pe l e n i)

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 18


– Α ργυ ρό κασ τ ρο (G jiro kaste r) πο υ σ ίγ ουρα σ ε γ λιτ ών ει απ ό τ ρ ε λ ά σ τ ρ ο φιλ ίκια α λ λ ά α π ό τ ο Δυ ρ ρά χ ιο (Du rre s ) μ έ χ ρι κα ι τ ο Τε π ε λ έ ν ι ( T e p e l e n i) , λ ό γ ω των πόλεων που πρέπει να διασ χίσ εις ε ι δικά όσο κα λ ο κα ιριά ζε ι, αφ ενός η κα τ ά σ τ α σ η ε ί ν α ι τ ρα γ ική κα ι

το τελεφερίκ που πάει στο βουνό Djati

θ α π η γ α ίν ε τ ε σ η με ι ωτ ό ν κα ι επ ειδή ο χρό ν ο ς σ ας είν αι πε ριο ρισ μ έν ο ς , α φ’ ετ έ ρο υ ο ι Σαράντ α κα ι η ευρύτ ερη περιοχή είναι μέτ ρια σε αξιο θέ ατ α σ ε σ χ έσ η με τ α αυτ ά π ου μπ ο ρε ίς ν α δ εις γύρω α πό τ η ν π ρωτ ε ύο υσα, τ α Τί ρ α ν α . Ά σ ε π ο υ ε ί ν α ι ά μ ε σ α επισ κέψιμοι απ ό τ ην Κέρκυρα. Άρα μά λ λο ν δε ν θα ήτ αν φρ ό ν ι μ ο ν α π ά τ ε ό π ο τ ε έ χ ε τ ε τ ις π α ρ α κά τ ω ε π ι λ ο γ έ ς :  Αν υπ άρχει δια θέσ ιμο ς χ ρόν ο ς μια ε πιλ ογή είν αι ν α α ν εβ είτ ε μ ε τ ο τ ε λ ε φε ρίκ σ τ ο β ο υ νό D j a t i (α ν α τ ο λ ικά τ ω ν Τ ιράν ων ).  Κά ν τ ε μια βό λ τ α σ τ η ν τ εχ ν η τ ή λίμν η ν ότ ια τ η ς π ό λη ς σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή Ti r a n e e r e .  σ ε 1 5- 20 λ ε πτ ά μ ε τ η ν μη χ α ν ή φτ ά ν ετ ε σ τ ο D u r re s (Δυ ρ ρά χ ιο ) μια , χ α ρα κτ η ρισ τ ικά α λ β α ν ική κα ι α διά φο ρ η π ό λ η (α ς δο ύ με κα ι τ α ά σ χ η μα . .)

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 19


Ημέρα 2η Shkoder (Σκόδρα)  Αυλώνας (Vlorë) Αλβανία  Durrës (Δυρράχιο)  Shkodër, (Σκόδρα)  είσοδος σε Μαυροβούνιο μέσω των δρόμων: SH1 (E762, E65, E851)  Ulcinj  Sveti Stefan, Montenegro (Μαυροβούνιο)  Budva, Montenegro  Kotor, Μαυροβούνιο  Dubrovnik, Hrvatska (διανυκτέρευση) 480 χλμ περίπου 8 ώρες οδήγησης σε καλό εθνικό επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο με πολλές στροφές διπλά στην θάλασσα χωρίς να υπολογίζω τις στάσεις για ξεκούραση – ανεφοδιασμό, φαγητό, ανεύρεση καταλύματος για διανυκτέρευση και καθυστέρηση στα σύνορα με Μαυροβούνιο – Κροατία (βασικά λόγω κίνησης) και δεν υπολογίζονται οι στάσεις σε Sveti Stefan 30’ στον κόλπο και φιόρδ του Kotor 1 ½ ώρα και φτάνετε Ντουμπρόβνικ αργά απόγευμα προς βράδυ (διανυκτέρευση)

Η Σ κό δ ρ α ε ίν α ι Α λ β α ν ική π ό λ η , κτ ισ μέ ν η π ά ν ω σ τ η σ υμβ ο λ ή δυο π ο τ α μ ών , τ ο υ Μπ ο γι ά να κα ι τ ο υ Δ ρίν ο υ . Το όνο μα τη ς πόλη ς, προ έρχ εται από τη ν λέξη Σ κου τ ά ριον π ο υ α ν α γ ρα φό τ α ν ε π ά ν ω σ τ α ν ο μίσ μ α τ α π ο υ κό π η κα ν κα τ ά τ η ν ε λ λ η ν ισ τ ική π ε ρί ο δο . Κά π ο τ ε γ ν ώρισ ε μ ε γ ά λ η δ ό ξ α κα ι π ε ρι λ α μβ α ν ό τ α ν σ τ ις π ιο α ν α π τ υγ μ έ ν ε ς ο ικο ν ο μικά π ό λ ε ι ς τ η ς περιοχή ς. Ήτ α ν α ρχ ικά π ρω τ ε ύο υσ α τ ο υ ι λ λ υ ρικο ύ β α σ ι λ ε ίο υ, π ο υ ό μ ως δέ χ τ η κε α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς ε π ιθ έ σ ε ις α π ό δι ά φο ρ ο υ ς κα τ α κτ η τ έ ς , πρά γμα πο υ είχε σ αν σ υν έ π εια τ η ν ε ξασ θ έ ν ισ η τ ης.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 20


Την πήρα ν κα τ ά κα ιρο ύ ς ο ι Ρω μα ί ο ι, ο ι Β υ ζα ν τ ι ν ο ί , ο ι Σ έ ρ β ο ι , οι Βούλγα ροι, οι Εν ε τ ο ί, ο ι Τ ο ύ ρκο ι κι ο ι Μα υρο βο ύν ιο ι τ ο 1913. Μετ ά α πό α υτ ο ύς, η Σ κό δ ρα π έ ρα σ ε κά τ ω από διε θν ή διοίκησ η. Όταν έ γιν ε το α λ β α ν ικό κρά τ ο ς , η Σ κό δ ρα π ε ρι λ ή φθ η κε στ α σ ύν ο ρά τ ο υ. Η ο ικο ν ο μική της ευη μερία εξαρτάται από την τ οπ ο θ εσ ία σ τ ην ο π οία βρίσ κετ αι. Είν αι μέσ α σ ε μια πο λύ εύφο ρη πε ριο χή, που πα ρά γει καπν ό, σ ιτ ηρά

Επάνω: Πανοραμική άποψη της Αλβανικής πόλης Σκόδρα όπως φαίνεται από το κάστρο Rozafa. Στο βάθος και η αλβανικές Άλπεις !! Κάτω: Ορθόδοξος καθεδρικός ναός στην Σκόδρα

ελιές.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 21


To κάστρο Rozafa Castle στην κορυφή του λόφου με θέα τον ποταμό Buna

Επάνω : παλιό παραδοσιακό σπίτι που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο. Κάτω: το τζαμί Ebu Bekr

Σκόδρα, άποψη από το κάστρο

Η παλιά γέφυρα επάνω από τον ποταμό Buna

.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

.

Σ ε λ ί δ α 22


ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – DALMATIAN COASTS

πανοραμική άποψη της πόλης Hvar

Ό μο ρφε ς μικρέ ς π α ρα λ ίε ς , χ ίλ ι α κα ι π λ έ ο ν ν η σ ι ά , ή π ι ο κλ ί μα , μεσ ογ ειακό τ οπίο , βρά χοι και ασ β εσ τ ο λιθικοί σ χηματ ισ μοί π ου δίν ο υ ν π ρ ώτ η ύλ η κα ι υπ ό λ ε υκο χ ρ ώμα σ τ ι ς ισ τ ο ρικέ ς π ό λ ε ις κα ι σ τ α χ ω ριά τ η ς α κτ ο γ ρα μμ ή ς , ο ι Δ υ ν α ρι κέ ς Ά λ π ε ι ς σ τ ο φό ν τ ο ... Α υτ έ ς ε ί ν α ι ο ι ε ι κό ν ε ς τ ο υ δα λ μα τ ικο ύ ο ν ε ίρ ο υ , π ο υ ε λ κύε ι κά θ ε χ ρό ν ο ό λ ο κα ι π ε ρισ σ ό τ ε ρ ο υς ε π ισ κέ π τ ε ς σ τ ι ς α κτ έ ς τ η ς Α δρια τ ική ς . Ό ρμ ο ι, π α ρθ έ ν α ν η σ ά κια , π ο λ λ ά σ ε α π ό σ τ α σ η β ο λ ή ς α π ό τ η ν ξ η ρά , κα ι κα λ ά ο ρ γ α ν ω μέ ν ε ς μα ρί ν ε ς ε λ κύο υ ν ισ τ ι ο π λ ό ο υς κα ι κό τ ε ρ α . Τ α φα ρά γ γ ι α τ ο υ α π ο ξ η ρα μ έ ν ο υ π λ έ ο ν π ο τ α μο ύ P a k le n i c a (κά τ ι σ α ν τ ο φα ρά γ γ ι τ η ς Σ α μα ριά ς , α φο ύ η θ ά λ α σ σ α ε ί ν α ι κο ν τ ά κα ι μ π ο ρ ε ί τ ε ν α π ε ρά σ ε τ ε α π ό τ ο t re kki n g σ τ ο κο λ ύ μ π ι ) κα ι τ α ra pids τ ο υ π ο τ α μο ύ K r k a ε ν δ ε ίκν υ ν τ α ι γ ια φυσ ιο λ α τ ρικέ ς αποδ ράσ εις. Η Δ α λ μα τ ί α χ ωρίζετ α ι σ ε τ ρία τ μή μα τ α : 1 . σ τ η ν ό τ ια , ό π ο υ β ρίσ κο ν τ α ι κα ι τ ο π ε τ ρ ά δι τ ο υ σ τ έ μμα τ ο ς , τ ο Ν τ ο υ μπ ρ ό β νικ , κα ι π ο λ λ ά ν η σ ά κια , 2. τ η ν π ι ο ο ρ ε ιν ή κα ι α ν ε κμ ε τ ά λ λ ε υτ η κε ν τ ρική , μ ε τ ο υρισ τ ικό ε π ίκε ν τ ρ ο τ ο S p li t κα ι 3 . τ η ν πιο σ ο φισ τ ικέ «ιτ α λ ίζο υσ α » β ό ρεια , μ ε π ρ ωτ εύο υσ α τ η ς τ ο Z a d a r . Χα λ α ρο ί ρυ θ μο ί , π ό λ ε ι ς μ ε ά θ ικτ ο – θ α ρ ρ ε ίς – ισ τ ο ρικό κέ ν τ ρο κα ι π α ν έ μο ρφε ς μ ε σ α ι ων ι κέ ς π λ α τ ε ί ε ς κα θ ώ ς κα ι μια σ τ ε ν ή , α λ λ ά μα γ ε υτ ική c o s t i e ra , (α κτ ο γ ρα μ μή ) σ α ς κα λ ο ύ ν ν α τ α α ν α κα λ ύψ ε τ ε .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 23


Ο ι τ ιμές φιλ ικές .

ανεβαίνουν,

αλλά

εξακολ ουθούν

να

είναι

Δαλματικές Ακτές, Ποια είναι η ιδανική περίοδος επίσκεψης ? Ισ χ ύε ι ό τ ι κα ι σ τ η ν Ε λ λ ά δα , τ ό σ ο α π ό ά π ο ψη κα ι ρο ύ ό σ ο κα ι σ ε σ χ έ σ η με τ η ν τ ο υ ρ ισ τ ική σ ε ζό ν . Α π λ ώς τ ις ε ν διά μ ε σ ε ς ε π ο χ έ ς , τ ο φθ ι ν ό π ω ρ ο κα ι τ η ν ά ν ο ι ξ η , θ α έ χ ε τ ε π ε ρισ σ ό τ ε ρη ά ν ε σ η κι ν ή σ ε ω ν κα ι χ α λ α ρ ό κλ ίμ α – ε ν δ ε ίκν υ ν τ α ι π ε ρι σ σ ό τ ε ρ ο γ ι α δικυ κλ ισ τ έ ς λ ό γ ω τ ω ν ό μ ο ρφων παρα θα λάσσιων διαδρο μών. Τ ο κα λ ο κα ί ρι έ χ ε ι κίν η σ η α λ λ ά κα ι π ιο κο σ μ ο π ο λ ίτ ικη α ίσ θ η σ η σ υ ν π ι ο έ ν τ ο ν η ν υ κτ ε ρ ι ν ή ζω ή .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 24


Μαυροβούνιο Τ ο Μ α υ ρ ο β ο ύ νι ο 2 (Σ ε ρβ ικά / μα υρ ο β ο υ ν ια κά : Цр н а Г о р а = Τ σ έ ρν α Γ κό ρα ) ε ίν α ι α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο κρ ά τ ο ς α π ό τ ο 20 0 6, μ ε π λ η θ υσ μό 67 2.1 8 0 (σ ύμ φω ν α με ε κτ ί μη σ η τ ο υ 2 0 0 9 ). Στο βο ρρά συν ορεύει με τη ν Κροα τ ία κα ι τη ΒοσνίαΕρζεγ ο β ίν η , α ν α τ ο λ ικά μ ε τ η Σε ρβία , ν ότ ια με τ ην Α λβαν ία κα ι δυτ ικά β ρ έ χ ε τ α ι α π ό τ η ν Α δρια τ ική θ ά λ α σ σ α . Ήτ α ν η δεύτερη κα ι μικρό τ ε ρη σ υν ισ τ ώσ α τ η ς Ο μ ο σ π ο ν δία ς Σ ε ρβ ία ς- Μα υρο β ο υν ίο υ, δια δό χ ο υ κρά τ ο υ ς της Γ ιο υγ κο σ λ α β ία ς . Δη μ ο ψή φισ μα που διεξ ή χ θη σ τ ις 21 Μα ΐο υ 2006 είχ ε ως αποτέλεσμα (με 55,4% των ψή φω ν ) την αν εξα ρτ η τ ο ποίη σ η τ ο υ Μα υρο β ο ύν ιο υ α π ό τ η ν ομοσ π ο ν δία με τη Σε ρβία , κά τ ι που α π ο δ έ χ θ η κε κα ι η ίδια . Η χώρα έγινε αν εξά ρτη τη στις 3 Ιο υ ν ίο υ 20 0 6 κα ι τ ο 192ο μέ λ ος τ ο υ Ο ΗΕ σ τ ις 28 Ιουν ίου 20 06. Στ ις 11 Μα ΐο υ τ ο υ 20 0 7 έγιν ε επίσ η ς τ ο 47ο μέ λ ος τ ο υ Σ υ μβου λίου τ ης Ευ ρώπης .

2

Πηγή Wikipedia ©

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 25


Πρωτ ε ύο υσα είνα ι η Ποντ γκό ριτ σ α . Το 80% περίπο υ τ ο υ π λ η θ υσ μ ο ύ α υ τ ο π ρο σ δι ο ρίζε τ α ι ω ς Μα υρ ο β ο ύν ι ο ι κα ι Σ έ ρβ ο ι, τ ο 5 % Αλβαν οί ε ν ώ τ ο υπό λ οιπ ο 15% είν αι Σ λάβ οι μο υσ ουλ μάν οι π ο υ κα τ ο ικο ύ ν σ τ η ν π ε ρι ο χ ή Σ α ντ ζ ά κ , η ο π ο ία β ρίσ κε τ α ι μισ ή σ τ ο Μα υ ρ ο β ο ύν ι ο κα ι μισ ή σ τ η Σ ε ρβ ί α . Ν ό μισ μα τ ο υ κρ ά τ ο υ ς ε ί ν α ι τ ο Ε υ ρ ώ α π ό τ ο 20 0 0 .

Το Μαυροβούνιο μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας Έ τ σ ι για τ ην ισ τ ο ρία … Στ ις 4 Φεβρουα ρίο υ τ ο υ 2003 αποτ έ λεσ ε τ μή μα ε ν ό ς Ο μο σ π ο ν δια κο ύ Κρά τ ο υς , μ ε τ η ν ο ν ο μα σ ία Σ ε ρ β ία κα ι Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο . Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Δη μο κρα τ ία ς ε ξ ε λ έ γ η ο Φί λ ι π Βουγιά ν οβιτ ς κα ι πρωθυπ ουργ ός ανέλαβε ο Μίλ ο Τ ζο υ κά ν ο β ι τ ς . Δ ό θ η κε η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ ο υ ς κα τ ο ί κο υ ς τ ο υ ν α διε κδική σ ο υ ν μ ε δ η μο ψή φισ μα τ η ν α ν ε ξ α ρτ η σ ία τ ο υ ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 26


Ο ι Μα υρ ο β ο ύ ν ιο ι θ ε μ ε λ ι ώ ν ο υ ν τ ο α ίτ η μά τ ο υς γ ια δ ια κριτ ή ε θ ν ική υπ ό σ τ α σ η ε π ικα λ ο ύ με ν ο ι τ η ν ισ τ ο ρική σ υν έ χ ε ια τ ο υ Μα υ ρο β ο υ ν ί ο υ κα τ ά τ η ν Ο θ ω μα ν ική π ε ρί ο δο έ ω ς τ ο 1 9 1 8 , α λ λ ά κα ι τ η δια δ ε δο μ έ ν η π ρο φο ρά τ η ς σ ε ρβ ική ς γ λ ώ σ σ α ς σ τ ο Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο , η ο π ο ία ε ί ν α ι η ije - κα β ική , ε ν ώ σ τ η Σ ε ρβ ία η e κα β ική . Με δη μο ψή φισ μα πο υ διεξή χθη σ τ ις 21 Μα ΐο υ του 2006 αποφασ ίσ τ ηκε πλ ειο ψη φία

κατά (55,4%

υπ έρ) αν εξα ρτ ησ ία από τ ην Ο μοσ π ον δία. Συν επ εία του δη μο ψη φίσ μα τ ο ς , τ ο Μα υρο β ο ύν ιο έ γιν ε αν εξά ρτη το κράτο ς σ τ ις 3 Ιο υν ίου τ ου

Μαυροβούνιο. Το Φαράγγι στον Ποταμό Μόρατσα. (Moraca River Canyon)

20 0 6. Τ ο Σ ε π τ έ μ β ριο τ ο υ ιδίο υ χ ρό ν ο υ , ο κε ν τ ρο α ρισ τ ε ρ ό ς σ υ ν α σ π ι σ μ ό ς τ ο υ Τ ζο υ κά ν ο β ι τ ς α ν α δ ε ί χ θ η κ ε ν ι κη τ ή ς τ ω ν βουλε υτ ικών εκλ ο γών .

Μαυροβούνιο - Ονομασία Το όν ο μα C rna G o ra αναφέρεται για πρ ώτ η φο ρά τ ο 1 29 6 από το Βασ ιλιά Στ έφα ν ο Ο ύρ ο ς Α ΄ σ τ α διατ ά γμα τ ά τ ο υ για τη Ο ρθόδο ξη

σ ε ρβ ική Επισ κο πή

της Ζέτα, στο νησί Vra n jin a τ ης λίμν ης Μαυροβούνιο. Περιοχή Biogradska Gora, ένα από τα λίγα εναπομείναντα ευρωπαϊκά δάση βροχής μέσα στο εθνικό πάρκο Kolašin

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ κο ύτ α ρι.

Σ ε λ ί δ α 27


Ο όρο ς αν άγ ετ αι στην α ν α φο ρά σ τ α σ λ α β ικά για τ ις πο λύ ο ρειν ές πε ριοχ ές τ ου τ ό π ου. Το 1 3 ο κα ι τ ο 1 4 ο α ι ών α ο όρος συναντάται ε ν ε τ ικέ ς π η γ έ ς .

σε

Υ π ά ρ χ ε ι η ε κδο χ ή π ω ς η ον ο μασ ία αυτ ή προέρχεται από το όν ο μα τ η ς οικογ έν εια ς τ ων τ οπικών η γ ε μό ν ων του 15ου C rn o je vici ή

Μαυροβούνιο. Το εθνικό πάρκο Durmitor με την ομώνυμη λίμνη

αιών α α πό μετάφραση

της

ιτ α λ ική ς

ο ν ο μασ ία ς

Mo nte ne g ro . Η ίδ ια η π ε ριο χ ή ε ίν α ι γ ν ω σ τ ή ω ς π α λ α ι ό Μα υρ ο β ο ύ ν ι ο ( С та ра Црна Г о ра / St a r a C rn a G o r a ) ή δη π ρι ν α π ό τ ο 1 9 ο α ιών α κα ι έ π ε ιτ α . Σ τ η σ υ ν έ χ ε ια π ρ ο σ τ έ θ η κα ν σ τ ο κρά τ ο ς τ α Υ ψίπ ε δα (Br da ) κα ι ω ς τ ο ν 20 ό α ιώ ν α η έ κτ α σ η τ ο υ Μα υ ρ ο β ο υν ί ο υ α υξ ή θ η κε . Σ τ η δ ι ά ρκε ι α τ ω ν π ο λ έ μ ων μ ε τ ο υ ς Ο θ ω μ α ν ο ύ ς , τ ο Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο ε π α ύξ η σ ε τ ο ό ν ο μά τ ο υ κα ι π ρ ο σ ή ρτ η σ ε τ η ν Πα λ α ιά Ερ ζε γ ο β ί ν η κα ι τ μή μα τ α τ η ς Πα λ α ιά ς Σ ε ρβ ία ς (κυ ρί ως τ α Μ ε τ ό χ ι α τ ο υ δ υ τ ι κ ο ύ Κ ο σ σ υ φ ο π ε δ ί ο υ κα ι τ ο ν ό τ ι ο Σ α ν τ ζά κ (Ra shka). Ο ι μετ α βολ ές π ου έγιν α ν σ τ ο κράτ ος μέχ ρι τ ις μέ ρες μα ς ή τ α ν μικρ έ ς , κα θ ώ ς έ χ α σ ε τ α Με τ ό χ ια (δ υτ ικό Κό σ ο β ο ) κα ι κέ ρδισ ε τ ο ν Ό ρ μ ο τ ο υ Κο τ ό ρ. Ο ίδιο ς ό ρο ς έ δ ωσ ε τ ο ό ν ο μά τ ο υ σ τ ο λ α ό , τ ο υς Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο υ ς (Ц рн о го рци / C r n o g o r ci). Σ τ η σ ύγ χ ρο ν η α γ γ λ ική γ λ ώσ σ α ε π ικρά τ η σ ε α π ό τ α ε ν ε τ ικά τ ο m o n te n e g ro , πο υ σημαίν ει "μα ύ ρο βου νό ", που πιθαν ότ ατ α α ν ά γ ε ι σ τ η ν η γ ε μ ο ν ία τ ων Β ε ν ε τ ώ ν κα τ ά τ ο Με σ α ί ων α σ τ η ν πε ριο χ ή . Σε ά λ λ ε ς χ ώ ρ ες , ιδίω ς σ ε α υτ ές πο υ γ ειτ ν ιά ζο υ ν μ ε τ ο Μα υρο β ο ύν ιο , χ ρη σ ιμο πο ιο ύν τ α ι ά λ λ α ο ν ό μα τ α , ό π ως :    

σ τ η ν α λβ α ν ική : Ma li i Z i, σ τ η β ο υ λ γ α ρική : Ч е рн а г о ра , C he rn a g o r a , σ τ η ν τ σ ε χ ική : Č e r n á Ho r a , σ τ η ν ε λ λ η ν ική Μα υρ ο β ο ύ ν ιο ,

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 28


 

σ τ η ν π ο λ ω ν ική C z a r n o g ó ra , σ τ η ρο υμα ν ική Mu nte ne g ru ,

 

σ τ η σ λ ο β α κική Č ie rn a h o r a , σ τ η ν τ ο υ ρκική Ka r a d a ğ κα ι ο ύτ ω κα θ ε ξ ή ς .

Μαυροβούνιο - Αξιοσημείωτα σημεία  Με γα λ ύ τ ε ρη σ ε μήκο ς παραλία: Β έ λ ι κ α Π λ ά ζα ( V e l ika Plaž a), στ ο Ο ύλτ σιν (Ulc in j) — 1 3 .0 0 0 μ. (8 μίλ ια )  Υ ψη λ ό τ ε ρ η κ ο ρ υ φ ή : Ζλα Κόλα τ α (Z la Kolata), Προκλέ τ ιγιε (Prokle tije ) στα 2.534 m  Με γα λύ τ ε ρη σ ε έκτ ασ η λ ίμνη:

Μαυροβούνιο. Η λίμνη Biograd, στην περιοχή Kolašin

Λίμ ν η Σ κα ν τ ά ρ — 3 9 1 τ ε τ ρα γ ω ν ικά χ λ μ. (1 51 τ ε τ ρα γ ω ν ικά μίλ ια ).  Με γα λύ τ ε ρο σ ε βάθος φα ρά γγι: Φαρά γγι τ ου Ποτ α μο ύ Τ άρα-1.300 m (4.265 πόδια )  Με γα λ ύ τ ε ρο Ό ρμος : Ό ρμο ς τ ο υ Κό τ ο ρ  Εθνικά πά ρκα : o Ντο υρμιτό ρ (Durm ito r) — 3 90 km ² (150 sq m i) , o Λοβ τσέν (Lo v će n) — 6 4 km ² ( 2 5 s q m i) , o Μπ ιό γ κρα ν τ σ κα Γ κό ρα (B io g ra ds ka G o ra ) — 5 4 km ² ( 2 1 s q m i), © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Μαυροβούνιο. Tara River Canyon, το βαθύτερο φαράγγι στην Ευρώπη και το δεύτερο βαθύτερο στον κόσμο

Σ ε λ ί δ α 29


o Λ ίμ ν η Σ κο ύτ α ρι — 4 0 0 km ² ( 1 5 4 s q m i)  Μνημεία Πα γκόσ μια ς Πο λ ιτ ισ τ ικής Κ λ ηρονο μιά ς τ ης U NE S C O : 

Ντ ο ύ ρμιτ ο ρ κα ι Φα ρ ά γγι τ ο υ Π ο τ α μ ο ύ Τά ρ α ,

 

Παλ αιά Πόλη τ ο υ Κ ότ ο ρ. Ειδικό τ ε ρα , σ τ ο ε θνι κ ό π ά ρκ ο τ ο υ Ντ ού ρμιτ ο ρ (έ κτ α σ η πε ρίπ ο υ 3 9 .0 0 0 εκτ ά ρια ) σ τ ο ο μ ώ ν υμο υψίπ ε δο β ρίσ κε τ α ι κα ι τ ο Φ α ρά γγι τ ο υ Τά ρ α , ό π ω ς ε π ί σ η ς κα ι 1 8 λ ίμ ν ε ς π α γ ε τ ω ν ι κή ς π ρο έ λ ε υσ η ς , όλ ε ς σε υψό με τ ρο από 1.500 μέτ ρα κα ι π ά ν ω.

Η γν ωστ ότ ε ρη απ ό αυτ έ ς είν αι η λ ε γ ό μ ε ν η Μ α ύ ρ η Λ ί μ ν η ( Τσ ρ ν ο Γ ι έ ζ ε ρ ο ) , π ο υ α π ο τ ε λ ε ί δη μο φιλ ή τ ο υρισ τ ικό π ρ ο ο ρισ μ ό . Η π ε ρι ο χ ή α π ο τ ε λ ε ί μν η μείο τ η ς Ο ΥΝΕ ΣΚΟ α π ό τ ο 1980 . Ουλτσίντ ζ - Ulcinj, Montenegro

Ακολουθώντας την διαδρομή από την πόλη Σκόδρα (Shkoder) της Αλβανίας (δρόμος Ε762) συναντάμε τα σύνορα των δυο χωρών. τον

Ακολουθώντας

ίδιο

δρόμο

(που

μετονομάζετε σε Ε851), η πρώτη μεγάλη κωμόπολη που

συναντάμε

Μαυροβούνιο

στο

είναι

το

Ου λτσίντ ζ (Ulc inj) Με

βάση

τα

ιστορικά

ίχνη και τα γεγονότα, το Ουλτσίντζ με βεβαιότητα είναι

μία

από

τις

αρχαιότερες

πόλεις

όχι

μόνο

στο

Μαυροβούνιο, αλλά και σε ολόκληρη ακτή της Αδριατικής. Τα παλαιότερα ίχνη που βρέθηκαν στην περιοχή του Ο υλτσίντζ

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 30


χρονολογούνται από τον 5

ο αιώνα π.Χ. Οι ιδρυτές της

Ουλτσίντζ πιστεύεται ότι ήταν Ιλλυριοί. Το

Ουλτσίντ ζ

μείγμα

είναι

ένα

διαφορετικών

πολιτισμών,

εθνών

και

θρησκειών, που με τους αιώνες

ζουν

μαζί

με

αρμονία. Όπως κάθε παλιά πόλη, έχει τους μύθους της, τα παραμύθια της και οι ιστορίες της κατά τη διάρκεια του χρόνου και των γενεών

φυλάσσονται

προσεκτικά. Για μερικούς αιώνες, το Ουλτσίντζ

ήταν

μια

μεγάλη πειρατική φωλιά. Από τον 14ο αιώνα, άρχισε να

κατοικείται

πειρατές

από από

διαφορετικές χώρες, όπως η Μάλτα, η Αλγερία κα ι η Τυνησία. Η μεγαλύτερη σε μήκος παραλία στο Μαυροβούνιο είναι

η

Βέλικα

(Velika

Πλάζα

Plaža),

και

εδώ

στο

βρίσκεται Ούλτσιν (Ulcinj): έχει

και μήκος

13.000 μ.  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της πόλης http://www.ulcinj365.com /

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 31


Μαυροβούνιο – Κάτοικοι Ο ι Μα υ ρ ο β ο ύν ι ο ι ε ίν α ι φιλ ικο ί, χ α μ ο γ ε λ α σ τ ο ί κα ι α π ο ν ή ρε υτ ο ι. Α υτ ά κα ι κά θ ε ά λ λ ο υ ε ίδο υ ς άγχη, άλλωσ τε, δεν έχουν θέση σε έναν τόπο που, όπως θ α σ α ς ε π ιβ ε β α ι ώ σ ο υ ν κα ι ο ι κά τ ο ικο ί του, πα ρά το ε υ ρ ωπ α ϊκό « α ν ήκε ιν » κα ι τ η ραγδαία τ ουρισ τ ική αν ά πτ υξη δεν π ροσ πα θεί ν α π είσ ει κα ν έ ν α ν ό τ ι α ν ή κε ι σ τ η Δ ύσ η . Γ ια τ ί ξ έ ρ ε ι κα λ ά ό τ ι ε δ ώ ε ί ν α ι Βα λ κά νια . Κα ι χα ίρε τ α ι γ ι’ α υτ ό. Η πα λιά βασ ιλική πρωτ εύο υσ α Τ σ ετ ίν γιε, με τ α υπ έρο χα μπ α ρ ό κ κτ ίρι α , τ α π ά ρκα , τ ο υ ς α λ φα δια σ μ έ ν ο υ ς δρ ό μ ο υ ς κα ι τ ο υς μ ό λ ις 1 5.0 0 0 κα τ ο ίκο υς , θ υμί ζε ι ά κο π α β ο ρ ε ι ο ε υρ ωπ α ϊκή κωμ ό π ο λ η .

Μαυροβούνιο - Πολιτισμός και αξιοθέατα Ο π ο λ ι τ ισ μ ό ς τ ο υ Μα υ ρο β ο υ ν ί ο υ α π ο τ ε λ ε ί κρ ά μα π ο υ π ρ ο ή λ θ ε α π ό τ η ν ε π ίδ ρα σ η π ο ικί λ ω ν π ο λ ιτ ισ μώ ν , τ ό σ ο α π ό τ η ν Α ν α τ ο λ ή ό σ ο κα ι α π ό τ η Δ ύσ η . Στ α αξιο θέα τ α σ τ η χώρα σ υμπε ριλα μβάν ο ν τ αι πο λλ ά μο ν ασ τ ήρια πο υ χρο ν ο λ ογο ύν τ αι κυρίως από τ ην ε πο χή τ ο υ Με σ α ί ων α , χ ρισ τ ια ν ικο ί ν α ο ί κα ι π α λ α ιέ ς π ό λ ε ις . Α π ό α ρ χ ιτ ε κτ ο ν ική ά π ο ψη σ η μα ν τ ικά ε ίν α ι τ α μο ν α σ τ ή ρια π ο υ χ ρ ο ν ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι α π ό τ η ν π ρ ωτ ο χ ρισ τ ια ν ική ε π ο χ ή κα ι β ρίσ κο ν τ α ι σ ε μ έ ρ η κο ν τ ά σ τ η λ ί μν η Σ κό δ ρα . Η Μο νή τ ο υ Μ ό ρ α τ σ α έχ ει τ ο ιχ ο γ ρα φίες , ό π ως α υτ ές πο υ α ν α φέ ρο ν τ α ι σ τ ο β ίο τ ο υ Π ρο φή τ η Ηλ ία . Η μο ν ή α υτ ή , ό π ω ς κα ι η Μο ν ή τ η ς Α γ ί α ς Τρ ι ά δ α ς σ τ η ν Π λ ι έ β λ ι α , η Μ ο ν ή τ ο υ Ό σ τ ρ ο γ κ κα ι ά λ λ ε ς , χ ρ ο ν ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι α π ό τ ο 1 3 ο α ι ώ ν α .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 32


Μαυροβούνιο - Ναοί Σ τ ο Κ ό τ ο ρ β ρ ί σ κ ε τ α ι ο κ α θ ε δ ρ ι κ ό ς Ν α ό ς τ ο υ Α γ ί ο υ Τρ ύ φ ω ν α , τ ο υ 12ο υ αιών α , ο Πύ ργος τ ου Ρο λ ογιού (από τ ο 17ο α ιών α), ο Να ό ς τ ο υ Α γ ίο υ Λ ο υ κ ά (τ έ λ η 1 2 ο υ α ιών α ) , κα θ ώς ε π ίσ η ς κα ι διά φο ρα μ έ γ α ρα τ ο υ 1 6 ο υ κα ι 1 7 ο υ α ιών α . Τ ο 1 9 79 τ ο Κ ό τ ο ρ α ν α κη ρύ χ θ η κε Μν η με ί ο Πα γ κό σ μια ς Πο λ ι τ ισ τ ική ς Κλ η ρο ν ο μιά ς της Ο Υ ΝΕΣΚΟ . Στη μικρή και ήσυχη πόλη Πέραστ , με το έντονο μπαρόκ στιλ, υπάρχουν πανέμορφα κτίρια και οι εξαιρετικές βίλες των καπετάνιων της περιοχής, που «αιχμαλωτίζουν» το βλέμμα. Σ τ ο ν κό λ π ο τ ο υ β ρίσ κε τ α ι κα ι η ε κκλ η σ ία Κ υ ρία τ ων Β ρ ά χ ω ν , σ ε ρ υ θ μ ό μ π α ρ ό κ . Η ε κ κ λ η σ ί α ε ί ν α ι σ την κορυφή μιας τεχνητής νησίδας. Ο α ρχ ικό ς ν α ό ς ο ικο δο μή θ η κε τ ο 1 4 52 , ε ν ώ α υτ ό ς π ο υ κα τ α σ κε υά σ τ η κε σ ή με ρα σ τ η ν ίδια θ έ σ η χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ί τ α ι α π ό τ ο 1 63 2 κα ι ε π ε κτ ά θ η κε τ ο 1 8 ο α ιώ ν α . Η ν η σ ίδα σ ύ μφων α μ ε τ ο θ ρ ύ λ ο , π ο υ δικα ι ο λ ο γ ε ί κα ι τ η ν ο ν ο μα σ ία τ η ς ε κκλ η σ ία ς , δη μιο υρ γ ή θ η κε α π ό τ ο υ ς ν τ ό π ι ο υ ς ν α υ τ ικο ύ ς , π ο υ έ ριχ ν α ν κα ι έ ν α ν β ρά χ ο σ τ η ν ε ίσ ο δο τ ο υ Κό λπου τ ου Κότ ο ρ.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 33


Μοναστήρι ΚΟΜ της Κοίμησης της Παναγίας της Θεοτόκου Manastir Kom Uspenja Presvete Bogorodice

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜ Το μοναστήρι Κομ, με την εκκλησία της Κοίμησης τ ης Παναγίας Θεοτ όκου , βρίσκεται στο βορειο -δυτικό μέρος της Λίμνης της Σκόδρας , κοντά στο μέρος που λέγεται Ζάμπλιακ Τσιρνογέβιτσα ( Žabljak Crnojevića) , στο πρανές του όρους Οτρίνσκα

γκόρα

(

Odrinska

gora

),

που,

την

εποχή

της

φουσκονεριάς, μετατρέπεται σε νησί, ενώ, κατά τη διάρκεια του άνομβρου καλοκαιριού, οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στο μοναστήρι χρησιμοπο ιώντας τα δρομάκια που διασχίζουν το βάλτο. Η Λίμνη τ ης Σκόδρας αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη στα Βαλκάνια. Έχει μήκος 44 χιλιομέτρων

και

πλάτος

14 χιλιομέτρων. Τα δύο τρίτα

της

συνολικής

έκτασης της λίμνης, δηλ. των

391

τετραγωνικών

χιλιομέτρων,

ανήκουν

στο Μαυροβούνιο, ενώ το ένα τρίτο ανήκει στην Αλβανία. Πρόκειται για έναν από τους τελευταίους γλυκόνερους βάλτους, και για το μεγαλύτερο τόπο στην επικράτεια της Ευρώπης, όπου συχνάζουν τα σπάνια πουλιά, καθώς και για τον τελευταίο βιότοπο του πελεκάνο υ. Οι όχθες της λίμνης είναι ελώδεις, σκεπασμένες με ευρεία ζώνη κάλαμου, ενώ η επιφάνεια της λίμνης είναι σκεπασμένη

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 34


με κηλίμι από ελόβια φυτά, ανάμεσα στα οποία κυριαρχεί το κίτρινο και το λευκό κάστανο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ξεχωριστό φυτό που λέγεται ‘κασοράνια’

(kasoranja),

που

φυτρώνει

μόνο

σ’

αυτή

την

περιοχή, ενώ τα ψάρια ‘ούκλιεβα’ (ukljeva), που μοιάζει με σαρδέλα, και ‘κραπ’ (krap), ένα είδος πέστροφας, ζουν μόνο στα ύδατα αυτής της λίμνης. Το έτος 1983 όλη η περιοχή της Λίμνης της Σκόδρας κηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός, πράγμα που μιλάει εύγλωττα για την εξαίρετη φυσική ομορφιά αυτής της περιοχής. Η Λίμνη της Σκόδρας είναι γεμάτη από ίχνη της ταραχώδους ιστορίας

αυτού

του

τόπου,

που

αποτελούν

μέρος

της

εξαιρετικά σπουδαίας κληρονομιάς. Στην καρδιά της επαρχίας Ζέτα, στο λεκανοπέδιο της Λίμνης της Σκόδρας, βρίσκονται περίπου 15 συμπλέγματα μοναστηριών και διαφόρων εκκλησιών, που ανήκαν στους παλιούς άρχοντες της περιοχής Ζέτα, μέλη των

οικογενειών Μπάλσιτς και

Τσιρνόγεβιτς ( Balšić, Crnojević) . Οι όχθες, τα νησάκια, οι λοφίσκοι, οι κόλποι, οι ορμίσκοι, οι κοιλάδες, τα λιμάνια και οι

λιμενίσκοι

περιοχής

της

της Λίμνης

της Σκόδρας ομοιάζουν πολύ με εκείνους που υπάρχουν στην Άθω, και για αυτό μπορούμε να πούμε περιοχή

ότι

αυτή

η

αποκαλείται,

δικαιολογημένα, ανάλογα με την πνευματική και τη φυσική της ομορφιά, το Άγιον Όρος της Ζέτας. Τα

μοναστήρια

Στάρτσεβο,

Μπέσκα,

Μοράτσνικ,

που

βρίσκονται στα νησιά κατά μήκος της νότιας όχθης αυτής της Λίμνης, κατόπιν το μοναστήρι Όμποντ (Obod) , που βρίσκετ αι στην τοποθεσία Ριέκα Τσιρνόγεβιτσα (Rijeka C rnojevića), και τα μοναστήρια Βράνινα και Κομ, που βρίσκονται στο βορειο -

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 35


δυτικό

μέρος

της

Λίμνης,

λάμπουν

σαν

τα

ζ ωντανά

μαργαριτ άρια τ ης Ορθοδοξίας. Λόγω του γεγονότος ότι είναι αρκετά απρόσιτο, καθώς και λόγω

του

ιδιόμορφου

χαρακτήρα

του,

το

μοναστήρι

Κομ

διαφέρει από τα άλλα μοναστήρια της τριγύρω περιοχής της Λίμνης της Σκόδρας. Κτισμένο σε ένα όρος, περιτριγυρισμένο από τείχη που τα προστατεύουν, με δύο πύλες και με πέτρινο πύργο -καμπαναριό το μοναστήρι βλέπει, διακριτικά και προσεκτικά, και προς τις τέσσερις πλευρές της Λίμνης. Το σύμπλεγμα του μοναστηριού μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα, δηλ. σε εκκλησία με εξωνάρθηκα, που είναι λίγο τραβηγμένη προς τα ανατολικά, και είναι κάπως χωρισμένη από το υπόλοιπο μέρος του

μοναστηριού,

το

άλλο

ενώ, τμήμα

αποτελείται

από

μοναχικούς

ξενώνες,

που

κτίστηκαν

στη

πλευρά

του

δυτική

μοναστηριού,

και

από

ξενώνες ή κοιτώνες για απλούς επισκέπτες, που βρίσκονται δίπλα «ελεύθερη»

μεριά

στην της

κουζίνας. Επίσης, εδώ βρίσκεται και η κουζίνα, με μικρή τραπεζαρία, καθώς και μια μεγάλη τραπεζαρία, αρχονταρίκι, που κάποτε χρησιμοποιείται και σαν ξενώνας, ιδίως όταν κάνει πολύ κρύο (βρίσκεται πιο δυτικά απ’ όλες τις οικοδομές που αναφέραμε). Ο μοναχικός ξενώνας, η κουζίνα και η τραπεζαρία συνδέονται σε ένα σύνολο με μεγάλο ξύλινο εξωνάρθηκα, που μοιάζει με εκείνον της εκκλησίας, και εγκλείουν μέσα τους, δηλ. από τρεις πλευρές και σε σχήμα του κυριλλικού γράμματος Π, έναν τετράγωνο χώρο, δηλ. την κεντρική πλατεία, στην οποία γίνονται πολλές καθημερινές δραστηριότητες. © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 36


Η

στεγασμένη

αυτή

πλατεία

βλέπει,

με

την

ελεύθερη πλευρά της,

προς

τα

νοτιοανατολικά, προς ένα μέρος της

αυλής

του

μοναστηριού, την πύλη

με

«ανατολική» της

εισόδου

στο

μοναστήρι,

καθώς

και

προς

το

πανέμορφο πανόραμα της Λίμνης της Σκόδρας. Πάνω στην ανατολική «κορυφή» της βόρειας πλευράς της κουζίνας στηρίζεται το πιο θαρραλέο μέρος του συμπλέγματος, δηλ. ο τετράγωνος πέτρινος πύργος παρακολουθεί

άγρυπνα

και

– καμπαναρειό, που

προειδοποιεί

τον

καθένα

που

έρχεται κοντά σ’αυτόν τον ιερό τόπο. Αν πάρει κανείς σαν αφετηρία την πρωτεύουσα

του

Μαυροβουνίου, την Πόντγκοριτ σα

(

Podgorica

),

ο

μπορεί

να

ίδιος

φτάσει, πιο απλά, στο

μοναστήρι

Κομ χρησιμοποιώντας τον οδικό άξονα που οδηγεί προς την παραθαλάσσια πόλη

Πέτ ροβατς

(Petrovac), περνώντας

από

το χωριό Γκολούμποβτσι (Golubovci), κι έπειτα από τη γέφυρα © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 37


στ ον ποτ αμό Μόρατσα , διανύοντας

το χωριό

Πόναρε

και

ορισμένα άλλα χωριά, ακολουθώντας τον ίδιο αυτοκινητόδρομο για άλλα 20 περίπου χιλιόμετρα, μέχρι το μέρος που λέγετ αι Ζάμπλιακ. Το Ζάμπλιακ βρίσκεται τώρα σε ερείπια, όμως, αυτή η καποτινή πρωτεύουσα της οικογένειας των Τσιρνόγεβιτς, που ήταν πλούσιοι Σέρβοι άρχοντες και γαιοκτήμονες, από την οποία ο Ίβαν Τσιρνόγεβιτς μετέφερε, στα τέλη του 15 ου αιώνα, μπροστά

στην

τ ουρκική

εισβολή,

την

πρωτεύουσα

στην

Καιτίγνη, αποτελεί το τελευταίο σημείο του χερσαίου μέρους του δρόμου που οδηγεί στο μοναστήρι. Από εκεί και πέρα ο επισκέπτης πρέπει να περάσει, την εποχή της μεσαίας στάθμης του νερού, άλλα 7 χιλιόμετρα πλωτής οδού, με βάρκα ή με πλοιάριο. Λόγω των διακυμάνσεων της στάθμης της

των

λίμνης,

πρόσβαση

υδάτων αυτή

η

προς

μοναστήρι

Κομ

το είναι,

πολύ συχνά, εξαιρετικά δύσκολη,

και

αν

έχει

κανείς σκοπό να φτάσει, κάπως πιο απλά και με μικρότερο

κόπο,

στο

μοναστήρι Κομ, πλέο ντας στα ύδατα της Λίμνης, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση που ξεκινάει από το χωριό Βράνινα (Vranjina), μικρό αλιευτικό οικισμό, που έλαβε όνομα από το ομώνυμο νησί. Από την Πόντγκοριτσα μέχρι το χωριό Βράνινα μπορεί να φτάσει κανείς ακολουθώντας, και πά λι, τον αυτοκινητόδρομο που πάει προς την παραθαλάσσια πόλη Πέτ ροβατς , απ’ όπου ο επισκέπτης συνεχίζει το δρόμο του με βάρκα για άλλα δέκα περίπου Ριέκα

χιλιόμετρα,

Τσιρνογέβιτσα ,

κατευθυνόμενος περνώντας

από

προς

την

γραφικά

κωμόπολη τοπία

της

Λίμνης, για να φτάσει, εν τέλει, στο θεοφύλακτο μοναστ ήρι Κομ. . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 38


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜ3 Το μοναστήρι Κομ, που είναι δωρεά τ ης οικογένειας Τσιρνόγεβιτς, κατέχει

εξέχουσα

θέση

ανάμεσα

σε

σειρά

μεσαιωνικών

μοναστηριών που βρίσκονται στη ν περιοχή της Λίμνης τ ης Σκόδρας. Είναι κτισμένο στ ις βουνοπλαγιές το υ όρους Οντ ρίνσκα γκόρα , μακριά από τα περίεργα βλέμματα, το μοναστήρι Κομ διαφέρει απόλυτα από τα μο ναστήρια της οικογένειας Μπάλσιτς, που είναι σπαρμένα στους λό φους γύρω από τη Λίμνη. Το μοναστήρι Κομ αποτελεί δωρεά του

Τζούρατζ

και

του

Λιες

Τσιρνόγεβιτς. Η εκκλησία του μο ναστηριού Κομ είναι αφιερωμένη

στην

Κοίμηση

της Παναγίας Θεοτό κου. Δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές για την

ανέγερση

όμως,

τ ης

υποτίθετ αι

εκκλησίας, ότι

η

ίδια

κτίστηκε μεταξύ τ ου έτους 1415 και του έτους 1427. Για έν α σύντομο χρονικό διάστ ημα στο μοναστήρι Κομ ήταν η έδρα της Μητρόπο λης της επαρχίας Ζέτα. Συγκεκριμένα, εγκαταλείψει

η την

ίδια παλιά

Μητρό πολη έδρα

της

ήταν στο

αναγκασμένη

μοναστήρι

του

να

Αγίου

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην Πρέβλακα, και να καταλήξει τ ελικά στο μοναστήρι Κομ, περνώντας από το μοναστήρι της Αγνής Κράϊνσκα, και το μοναστήρι το υ Αγίου Νικολάου, στη Βράνιν α. Το ίδιο το μοναστήρι Κομ μιλάει εύγλωττα για την όλο και πιο δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε στο Μαυροβούνιο την εποχή της αρχοντ ικής οικογένειας Τσιρνόγεβιτς. Οι

Τούρκοι

πλησίαζαν

σιγά -σιγά,

οι

επίπονες

προ σπάθειες

διατήρησης της ισο ρροπίας ανάμεσα στ ην Οθωμανική Αυτο κρατορία

3

Πηγή http://www.manastirkom.org/


και

τη

Βενετία,

καθώς

και

ο

αγώνας

για

την

αυτοδιάθεση,

ανάγκασαν τα μέλη της οικογένειας Τσιρνόγεβιτς να περικαλύψουν τα μον αστήρια τους με διακριτικό τητα, και ν α τα κάνουν απρόσιτα. Όλο το σύμπλεγμα του μοναστηριού προσέλαβε, πολύ ν ωρίς, την όψη ενός φρουρίου. Ο

ξενώνας

κτ ίστ ηκε

στη

δυτική

μεριά

του

νησιού,

ήταν

τοποθετημένος πάν ω σ’ έν α βράχο, πράγμα που αποτέλεσε καλή από στρατηγική άποψη λύση, επειδή από τ ο βράχο απλωνότ αν ευρύτατη θέα, που έδινε τη δυνατότητα στον καθένα να παρατηρήσει εύκολα όλους εκείνους που πλησίαζαν το μοναστήρι Κομ, με καλές ή κακές προθέσεις. Το μοναστήρι ήταν περιφραγμένο από αμυντικά τείχη, που το προστάτευαν, και είχε δύο πύλες. Την εποχή της δραστήριας ζωής του, το μοναστήρι Κομ ήταν πολύ πλο ύσιο, επειδή είχε στη διάθεσή του γόνιμη γη, την οποία πλημμυρίζουν σήμερα τα ύδατα της Λίμνης, ενώ τα κτήματά του ήταν σκεπασμέν α με αμπελώνες, συγκομιδή και βοσκότοπους. Εκτός από την ίδια την εκκλησία, επίσης και τα υπολείμματα των μοναχικών ξενώνων μαρτυρούσαν για τη ζωή των εκεί μοναχών, που φρόντ ιζαν τα εκκλησιαστ ικά αγαθά. Επίσης,

το

μον αστήρι

Κομ

αποδέχτηκε

την

παράδοση

των

εκκλησιών στ ις οποίες γινότ αν οι εντ αφιασμοί των πλούσιων και επιφανών πιστών. Για αυτό μαρτυρεί τ ο περιεχόμενο ενός εγγράφου από το έτος 1444, στο οποίο ο Κόϊτσιν Τσιρνόγεβιτς απευθύνεται προς τις αρχές της Βενετ ίας στη Σκό δρα και στην πόλη Κότορ, παρακαλώντ ας τις να παραχωρήσουν πίσω σ’ αυτόν όλα τα αγαθά, δηλ. τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής τ ης Λίμνης της Ζέτ ας, που έκτισαν οι δικοί του αρχαίοι δεσπότες, και που είχαν πάρει για τον εαυτό τους οι αρχές της Βενετ ίας, επειδή μέσα σ’ αυτές τις εκκλησίες και τα μοναστήρια

ή

στ ους

αυλόγυρους

ενταφιάζοντ αι

οι

τοπικοί

άρχοντες. Το μοναστήρι Κομ δε ζούσε εντατ ική ζωή για πολύ καιρό, επειδή μετά τ ην πτώση το υ Ζάμπλιακ, το έτο ς 1478, οι Τούρκοι ήταν σε άμεση γειτν ίαση προς το μοναστήρι, κι έτσι ήδη το έτος 1485, στο κείμενο του Καταστατικού για την ίδρυση του Μοναστηριού της Καιτίγνης, αναφέρεται το στοιχείο ότ ι ο Ίβαν Τσιρνόγεβιτς δίνει

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 40


στην Παναγία Θεοτ όκο της Καιτίγνης, σαν συνεισφορά το υ, όλα τα κτήματ α που ανήκαν κάποτ ε στο μον αστήρι Κομ. Όμως, αυτό δεν απο τέλεσε και τ ην οριστική εγκατάλειψη αυτού του μοναστηριού,

επειδή

γύρω

στο

έτος

1520

το

μοναστήρι

ενεργοποιείται και πάλι, για να ερημώσει, σχεδόν απόλυτ α, κατά τη διάρκεια του 17 ου και του 18 ου αιώνα. Μ όνο ο ναός - εκκλησία συνεχίζει να ζει, τ ην επισκέπτον ται και ανοίγουν τις πόρτ ες της. Η

εκκλησία

του

μοναστηριού

αποτ ελεί

ένα

απλό

μονόκλιτο

οικοδόμημα, που στα μέσα του 15 ου αιώνα απέκτησε πλάγια παρεκκλήσια και ευρύχωρο ξύλινο εξωνάρθηκα, που τα καλύ πτει. Η

εκκλησία

είχε

ζωγραφιστ εί δύο φορές, την

πρώτ η

φορά

γύρω

στο έτος 1470, και μετά απ’

αυτό

δεκαετ ία

και του

στη

ογδόντα

του 16 ου αιώνα. Είναι

η

μον αδική

εκκλησία στην

τριγύρω

περιοχή της Λίμνης της Σκόδρας,

στην

οποία

σώζονται οι τοιχογραφίες. Κατά

τα

μέσα

το υ

περασμένου

αιώνα

σ’

αυτή

την

εκκλησία

ανανεώθηκε και πάλι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας τη μέρα της Κοίμησης της Παναγίας Θεοτόκου, όταν στο μοναστήρι Κο μ άρχισαν να συγκεντρώνονται οι Τσεκλίνοι. Την

εκκλησία

τη

συντηρούσαν, από δομική και λειτουργική άπο ψη, οι ιερείς και οι μοναχ οί από τα γειτονικά μοναστήρια, όπως και ο λαός. Υπάρχουν ακόμα μερικά ηλικιωμένα άτομα από τα τριγύρω

χωριά,

θυμούνται λαϊκές

τ ις

που

μεγάλες

συνόδους

που

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 41


γίνονταν

στο

μον αστήρι

Κομ.

Σεβό μενος

την

παράδοση

της

Μητρόπολης της Ζέτας και το ένδοξο παρελθόν της οικογένειας Τσιρνόγεβιτς, ο νεαρός Νιέγκος, που έπειτα έγινε γνωστό ς ποιητής και δεσπότης του

Μαυροβουνίου,

χειραφετήθηκε, σ

’αυτή την

εκκλησία, αρχιμαν δρίτης, το χειμών α του 1831, από μέρους του Μητροπολίτη της Πριζρέν ης. Κατά τη δεκαετία του 80, του 20 ου αιώνα, έγιναν ορισμένα τμηματικά ερευνητ ικά έργα, καθώς επίσης και έργα αν ακαίν ισης των εγκαταστάσεων και συντήρησης τ ων τοιχογραφιών. Μετά την άφιξη του ιερομόναχου Δαβίδ (Μισέλιτς) και του μοναχού Χρυσόστομου (Νέσιτς), το έτος 1998, στο μοναστήρι Κομ, με την ευλογία περιοχής,

του

Μητ ροπολίτη

Κυρίου

Κυρίου

Μαυροβο υνίου Αμφιλόχ ιου

και

Παραθαλασσίου

(Ράντοβιτς),

άρχισε

η

ανακαίν ιση του μοναστηριού Κομ, καθώς και η αναζωογόνηση της πνευματ ικής ζωής σ’ αυτό το μον αστήρι Ο πρώτος οικον όμος του μοναστηριού Κομ ήταν ο ιερο μόναχος Δαβίδ (Μισέλιτς), ο οποίος, όμως. ήδη το έτος 1999 περνάει, λόγω αρρώστιας, στο μοναστήρι Γιόβαν ν το (Jovan do), σκήτη του Αγίο υ Ιωάννη Βαπτιστ ή – μετόχι του μοναστηριού Ό στρογκ, όπου σή μερα βρίσκεται ο τάφος του. Ο ιερομόναχος Δαβίδ αναπαύθηκε εν Χριστώ το έτος 2004 σε ένα νοσοκομείο της Γερμανίας, μετά από μακρόχρονη θεραπεία. Από το έτος 1999 ο τότ ε μοναχός, τώρα ηγο ύμενος, πατήρ Χρυσόστομος (Νέσιτς), με τη βο ήθεια του Θεού και με τη χ άρη της Παναγίας Θεομήτωρος, καταφέρνει να ο ικοδομήσει και αν ακαιν ίσει το ένα μέρος αυτού του ιερού ναού μετά το άλλο.

Στο μοναστήρι Κομ σήμερα ζουν ο ηγούμενος Χρυσόστ ομος , ο πάτερ Συμεών και τα άλλα μέλη της αδελφότητας.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΟΜ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑ ΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (στα σερβικά Manastir Kom Uspenja Presvete Bogorodice) ηγού μενος ΧΡΥΣΟ ΣΤΟΜΟΣ (Νέσιτς) Διεύθυνση: Γκολούμποβτσι 81304, Μαυροβούνιο (στα σερβικά G olubovci 81304, C rna Gora) τηλέφωνο : 067/887711- e-m ail: m anastirkom@cg.yu

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 42


Κ ό τ ο ρ - Ε θ ν ι κ ό Π ά ρ κ ο Durmitor - Durmitor National Park 4 Είναι ένα από τα εκπληκτικά εθνικά πάρκα του Μαυροβουνίου και

αποτελείται

παγετώνες,

από

διασχίζεται

από ποτάμια και υπόγεια ρεύματα. Κατά μήκος του ποταμού Τάρα ομώνυμο από

βρίσκεται

το

φαράγγι,

(ένα

τα

βαθύτερα

φαράγγια της Ευρώπης) και περιτριγυρίζεται από πυκνά δάση με πεύκα και μικρές

λίμνες

που όλα

μαζί

αποτελούν

ένα

υπέροχο τοπίο με όλο το ευρύ

φάσμα

της

ενδημικής χλωρίδας. Το Park

Durm itor

National

περιλαμβάνει

το

βουνό Durm itor το οροπέδιο και την κοιλάδα που σχηματίζεται από

το

φαράγγι

του

ποταμού

Τάρα,

ενσωματώνει

τρία

σημαντικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά: φ αράγγια, βουνά και οροπέδια. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του υψομέτρου, το πάρκο έχει άμεση επιρροή από τα δυο μικροκλίματα , της Μεσογείου και των Άλπεων με αποτέλεσμα να έχει οδηγήσει την πανίδα σε μια εξαιρετική ποικιλία ειδών. Ο ποταμός Τάρα, ένα από τα τελευταία Ευρώπη,

4

Πηγή http://whc.unesco.org/en/list/100/

άγρια έχει

ποτάμια

στην

καθαρά,


κρυστάλλινα

νερά,

το

φαράγγι

έχει

1.300

μ.

βάθος

και

αξιοσημείωτη χλωριδική ποικιλότητα και πανίδα. Οι 16 παγωμένες λίμνες της Durmitor και τα φαράγγια των ποταμών

Tara,

Σουσίτσα

και

Draga σχηματίστηκαν κατά την τεταρτογενή περίοδο, μετά την ξαφνική απόψυξης του χιονιού και

το

σχηματισμό

των

παγετώνων στην Durmitor και στα γύρω βουνά. Τα νερά της μεγαλύτερης λίμνης , (Μαύρη Λίμνη), σχηματίζουν δύο ξεχωριστές λεκάνες απ ορροής ποταμών: του ποταμού Τάρα, και υπόγεια μέσα από το Durmitor Massif, στον ποταμό Kom arnica ή Piva. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά παραδείγματα της αποσάθρωσης της γης, με σχήματα βράχων «ροκ» και τα αρκετά καρστικού

χαρακτηριστικά εδάφους,

του

ποτάμιας

διάβρωσης και παγετώδους διάβρωση ς Οι ζώνες βλάστησης του πάρκου περιλαμβάνουν υποαλπικές ζώνες και δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων. Το κυρίαρχο είδος περιλαμβάν ει δασική Πεύκη, Νορβηγικό πεύκο, ελάτη, οξιά, σημύδα, mugo πεύκα κλπ. Το πάρκο λόγω της πλούσια ς χλωρίδας έχει πολλά σπάνια και ενδημικά είδη. Υπάρχουν 37 διαφορετικά ενδημικά ειδή της περιοχής και εδώ υπάρχει

ακόμα

τελευταία

ένα

παρθένα

πευκοδάσ η

στη

από

τα

μαύρα Ευρώπη.

ο κύριος ποταμός Tara καθώς και οι παραπόταμοι του, μαζί με

τις

αλπικές

λίμνες,

περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό ζωών © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

όπως

καφέ

αρκούδα, Σ ε λ ί δ α 44


λύκος, αγριογούρουνο, αγριό γατα, αγριόγιδο, διάφορα είδη αετών,

αγριόκουρκου,

λυρο -

πετεινού και πετροπέρδικα. Οι

συντεταγμένες

στο

GPS

είναι : N4 3 7 58.8 E19 0 59.76 Στο

σχετικό

link

υπάρχει

interactive χάρτης της περιοχής: http://whc.unesco.org/en/list/100/m ultiple =1&unique_num ber= 109

Sveti Stefan – Άγιος Στέφανος Τ ο S v e t i S t e f a n , ή A m a n S v e t i S t e f a n , μ α ζί μ ε τ η ν β ί λ λ α V i l l a M i lo č e r π ρ ώη ν ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο S v e t i St e f a n ( "Α γ ίο υ Σ τ ε φά ν ο υ") ε ίν α ι μια μικρή ν η σ ίδα κα ι ξ ε ν ο δ ο χ ε ια κό θ έ ρ ε τ ρ ο σ τ ο Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο , π ε ρ ίπ ο υ 6 χ ι λ ιό μ ε τ ρα ν ο τ ιο α ν α τ ο λ ικά τ η ς π ό λ η ς B ud v a . Τ ο θ έ ρ ε τ ρ ο π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι τ ο ν ησ ά κι S v e t i S t e f a n κα ι τ ην βίλ λα V i lla Mi lo č e r σ αν τ μήμα τ ου θ έ ρε τ ρο υ και τ ης ξηράς.

Η περιοχή από τη δε κα ε τ ία τ ο υ 1 9 60 έ ω ς τ η ν δ ε κα ε τ ία του 1980 αποτέλεσε κά τ ι σαν μια « π α ιδική χ α ρ ά » γ ια τ ο υς πλ ούσιους και διάσ ημο υς στην Α δ ρ ι α τ ι κή , μ α ζί μ ε τ ο ξε ν οδο χ είο π ου τώρα είν α ι ένα ξε ν οδ ο χείο 5 α σ τ έ ρων τ η ς γν ωσ τ ής αλ υσ ίδα ς τ ων Am an R e s o rt s, κα ι μ ε τ ά α π ό α ν α κα ί ν ισ η π ο υ ο λ ο κλ η ρ ώ θ η κε τ ο 20 0 9 κα ι λ ε ι τ ο υ ργ ε ί υπ ό μίσ θ ωσ η γ ια 3 0 χ ρό ν ια .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 45


Τ ο τ ο υρισ τ ικό θ έ ρ ε τ ρο σ τ ο σύν ο λο τ ο υ π ε ριλα μβάν ει 50 δωμ ά τ ια , μπ α ν γ κα λ ό ο υ ς κα ι σ ο υίτ ε ς σ τ ο ν η σ ί κα ι 8 με γ ά λε ς σ ουίτ ε ς σ τ η ν V illa Milo če r (β λ φω τ ο ). Τ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο κέ ρδισ ε τ ο 20 1 0 α ν α κη ρύ χ τ η κε σ α ν ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο τ η ς χ ρο ν ιά ς α π ό τ ο ν Ο δη γ ό G a ll iv a n t e r. Τ ο ν η σ ί δια θ έ τ ε ι έ ν α 2 χ ιλ ι ό με τ ρα α κτ ο γ ρ α μμ ή κα ι β ρίσ κε τ α ι σ τ α ν ό τ ια τ η ς κο σ μο π ο λ ί τ ικη ς κα ι ισ τ ο ρική ς π ό λ η ς B ud v a με τ α ξ ύ τ ων χ ω ριώ ν P rz n o κα ι Sv e t i St e f a n .

Ο ι πα ρα λίες τ η ς Sv e ti Ste f a n , Milo če r έχ ο υν ρο ζ α μμ ώδ εις π α ρα λ ί ε ς . Τ ο ν η σ ί κα λ ύ π τ ε ι μια έ κτ α σ η 1 2.4 0 0 m 2. Πα λ α ιό τ ε ρα τ ο ν η σ ά κι , Sv e t i S t e f a n ή τ α ν σ υν δ ε δε μ έ ν ο μ ε τ η ν η π ε ιρ ωτ ι κή χ ώ ρα με έ ν α σ τ ε ν ό ισ θ μό . Μπο ρ είτ ε ν α τ ο φω τ ο γ ρ α φή σ ετ ε α π ό τ ο ν κε ν τ ρικό δ ρόμο ή ν α τ ο προσ εγγίσ ετ ε απ ό κο ν τ ά.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 46


Budva, Montenegro

Η Μπ ο ύ ντ βα (σ ερβ . Будва ) είν α ι πό λ η τ ο υ Μα υρο β ο υν ίο υ, έδ ρα τ ο υ ο μ ώ ν υ μ ο υ δη μο τ ικο ύ δια μ ε ρίσ μα τ ο ς . Έ χ ε ι π λ η θ υσ μ ό πε ρίπ ο υ 12.000 χιλιο μέ τ ρων .

κα τ ο ίκω ν

κα ι

έ κτ α σ η

122

τ ετ ραγ ων ικών

Η Μπού ντ βα θεωρείτ αι η μη τ ρό πο λη τ ου τ ο υρισ μο ύ τ ου Μα υρο β ο υν ίο υ ό χ ι μ ό ν ο γ ια τ ις φυσ ικέ ς ο μ ο ρ φιέ ς , τ ις π α ρα λ ί ε ς , τ η ν υχ τ ε ρι ν ή δια σ κέ δα σ η , α λ λ ά κα ι γ ια τ ο ν π λ ο ύτ ο τ ων ισ τ ο ρικών τ ης μν η μείων . Η π α λ ιά π ό λ η β ρί σ κε τ α ι σ ε μία μικρή χ ε ρσ ό ν η σ ο κα ι α π ο τ ε λ ε ί θ η σ α υ ρ ό π ο λ ι τ ισ τ ι κή ς κλ η ρ ο ν ο μιά ς με τ α σ τ ε ν ά δρ ο μ ά κια , τ ι ς π λ α τ ε ί ε ς , τ α ισ τ ο ρ ικά κτ ί ρια κα ι τ α θ ρη σ κε υτ ικά μ ν η μ ε ία . Τ α ε λ α ι ό δε ν τ ρα , τ α π ε ύκα κα ι τ α κυπ α ρίσ σ ια σ υ ν θ έ τ ο υν έ ν α π ρά σ ι ν ο τ ο π ίο κα ι σ ε κά θ ε β ή μα ο ε π ισ κέ π τ η ς σ υν α ν τ ά , δά σ η κα ι π ά ρκα , ο ά σ ε ις δρο σ ιά ς μ ε π λ ο ύσ ι α π α ν ίδα . Τ ο κα λ ο κα ί ρι η Μπ ο ύ ν τ β α μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι σ ε π ό λ η - θ ε α τ ρική σ κη ν ή μ ε π ο λ υά ρι θ μα θ ε ά μα τ α κα ι φιλ ο ξ ε ν ε ί κα λ λ ι τ έ χ ν ε ς α π ’ όλο τ ον κόσμο.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 47


Η πρ ώτ η ο ρ γ α ν ω μ έ ν η ά φιξ η τ ο υρισ τ ώ ν σ τ η ν πε ριο χ ή αναφέ ρε τ αι τ ο 1 930. Ο ι π ρώτ οι ξέ ν οι πο υ ά ρχ ισ αν ν α κα τ α φθ ά ν ο υν σ τ ι ς π α ρα λ ί ε ς τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α ή τ α ν Τ σ έ χ ο ι. Σ ε μή κο ς 1 2 χ ι λ ιο μ έ τ ρω ν υπ ά ρ χ ο υν 20 π α ρα λ ί ε ς , π ο λ λ έ ς α π ό τ ις ο π ο ίε ς π ρο σ φέ ρο ν τ α ι γ ια θ α λ ά σ σ ι α σ π ο ρ , σ κι , α λ ε ξ ίπ τ ωτ ο π λ α γ ιά ς , κα τ α δ ύσ ε ις .

Στ η μα ρίνα τ ης Μπο ύν τ βα είν αι α ρα γμέν α πα ν άκριβα πο λυτ ε λή γ ιο τ μ ε τ ο υ ρίσ τ ε ς α π ό Ρωσ ία κα ι Ο υ κρα ν ία . Α υτ ο ί ο ι σ ύγ χ ρ ο ν ο ι με γ ισ τ ά ν ε ς τ ο υ π λ ο ύτ ο υ ε ί ν α ι ο ι π ε λ ά τ ε ς τ ο υ κα τ α σ τ ή μα τ ο ς κα ι θ α ξ ο δέ ψ ο υ ν χ ω ρί ς δε ύτ ε ρ η σ κέ ψη , α γ ο ρά ζο ν τ α ς ό τ ι π ι ο ε ν τ υ π ωσ ια κό κα ι ε ξ α ν τ ρίκ. Η μα ρ ίν α β ρίσ κε τ α ι β ό ρε ι α τ η ς Π α λ α ι ά ς Π ό λ η ς κα ι α π ό ε κε ί ξ ε κι ν ά κα ι η Σ λ ο β έ ν σ κ α Ο μ π ά λ α πο υ είν α ι ο π εζό δ ρ ο μ ο ς πε ριπ ά τ ο υ. Α π ό ε κε ί θ α π ε ρά σ ο υ με τ η ν κε ν τ ρική π ύλ η τ ω ν β ε ν ε τ σ ιά ν ικων τ ειχών για ν α α π ολα ύσ ουμε τ α αξιοθ έατ α π ου έχ ει η μικρή Μπ ο ύ ν τ β α ν α μα ς π ρ ο σ φέ ρ ε ι. Θ α κα θ ή σ ο υ μ ε σ τ α τ α β ε ρ ν ά κια μ ε τ ις τ ο π ικέ ς ν ο σ τ ι μιέ ς , θ α π λ η ρώσ ο υμ ε ο ικο ν ο μικά σ ε ε υρ ώ (ξ έχασ α ν α σ ας πω ό τ ι τ ο Μαυροβ ούν ιο οικειο θ ελ ώς χ ρη σ ι μ ο π ο ιε ί τ ο ε υ ρώ ως ν ό μισ μα ), θ α δια ν υκτ ε ρε ύσ ο υ μ ε σ ε

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 48


« μπ ο υτ ίκ» ξ ε ν ο δ ο χ ε ία , θ α κά ν ο υμ ε μπ ά ν ι ο σ ε α μ μο υδ ιέ ς κα ι κο λ π ίσ κο υ ς . Κα ι π ά λ ι θ α α ν α ρω τ η θ ο ύμ ε π ι κρά (α ν κα ι τ η ν α π ά ν τ η σ η τ η γ ν ωρί ζο υ με ) π ώς τ α κα τ α φέ ρ ν ε ι μι α μικρ ή π ό λ η μ ε τ ό σ ο λ ίγ α α ξ ιο θ έ α τ α κα ι π α ρ α λ ί ε ς π ο υ δ ε ν σ υγ κρίν ο ν τ α ι μ ε τ ι ς δ ικέ ς μα ς ν α σ υγκε ν τ ρών ει αυτ ά τ α σ μήν η τ ων τ ο υρισ τ ών …

Τα νησιά Άγιος Στέφανος και Άγιος Νικόλαος Έν ας εξ ωτ ικό αξιο θέ ατ ο σ τ ο κέν τ ρο τ η ς « Ριβιέ ρα τ ης Μπ ού ντ βα», είν α ι τ ο ν ησ ί Ά γιο ς Σ τ έφανος , τ ο οπ οίο σ υν δ έ ετ αι με τ η σ τ ε ριά με έ ν α σ τ ε ν ό ισ θ μό. Τ ο π ρώ η ν χ ω ριό ψα ρά δ ων μ ε τ α τ ρά π η κε π ρι ν α π ό 50 χ ρ ό ν ια σ ε π ό λ η - ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο με π ο λ υ τ ε λ ε ί ς β ίλ ε ς , σ τ ο ο π ο ίο έ χ ο υν κά ν ε ι

δια κο π έ ς διά σ η μ ε ς π ρ ο σ ωπ ικό τ η τ ε ς α π ό ό λ ο ν τ ο ν κό σ μο . Ο Ά γ ιο ς Σ τ έ φα ν ο ς ε ξ ε λ ίχ θ η κε σ ε π ο λ υ τ ε λ έ ς κα ι δη μο φιλ έ ς θ έ ρ ε τ ρο , τ ο ο π ο ί ο έ χ ο υ ν ε π ισ κε φθ ε ί με τ α ξ ύ ά λ λ ων , ο ι α ρχ η γ ο ί © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 49


π ο λ λ ώ ν κρα τ ών επισ τ ήμο ν ε ς.

του

κό σ μο υ,

η θο ποιοί,

τ ραγ ο υδιστ έ ς

κα ι

Σύμ φω ν α μ ε τ η ν π α ρ ά δο σ η τ ο 1 4 4 2 χ τ ίσ τ η κα ν σ τ ο ν Ά γ ιο Σ τ έ φα ν ο α ρ χ ικά ο χ υ ρό κα ι μ ε τ ά τ ε ί χ η κα ι α π ό τ ό τ ε ά ρχ ισ ε ν α κα τ ο ικε ίτ α ι. Στ ο ν Ά γ ιο Σ τ έ φα ν ο υ π ά ρχ ο υ ν μικρ έ ς ε κκλ η σ ί ε ς , ο ν α ό ς τ ο υ Α γ ίο υ Στ εφά ν ο υ α πό τ ο ν ο πο ίο τ ο ν η σ ί ο ν ο μά σ τ η κε, ο ν α ό ς τ ο υ Α λ ε ξ ά ν τ ε ρ Ν έ φσ κι κα ι ο μικρό τ ε ρ ο ς ν α ό ς τ η ς Με τ α μ ό ρ φωσ η ς το υ Σωτή ρο ς. Τ ο ν η σ ί Ά γ ιο ς Νι κό λ α ο ς δη μο φιλ ή ς ε κδ ρο μικό ς π ρ ο ο ρισ μό ς τ ων τ ο υρισ τ ών π ο υ επιλ έγ ουν τ η Μπ ούν τ βα έ χ ει τ ρεις με γά λε ς π α ρα λ ί ε ς κα ι π ο λ λ έ ς μικρ ό τ ε ρε ς , η π ρ ό σ β α σ η σ τ ι ς ο π ο ί ε ς γ ίν ε τ α ι μό ν ο μ ε σ κά φο ς . Ο ι κά τ ο ι κο ι ο ν ο μ ά ζο υ ν τ ο ν η σ ί Σ κ ό λ ι κα ι ο ι ν έ ο ι τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς τ ο α π ο κα λ ο ύν « Χ α βά ι ». Α π ό τ η ν π ό λ η π ε ρν ά ε ι η Α δ ρια τ ι κή ο δ ό ς , π ο υ σ υ ν δ έ ε ι π ό λ ε ι ς τ η ς Κρ ο α τ ία ς , Μα υ ρο β ο υ ν ίο υ κα ι Β ο σ ν ία ς κα ι Ε ρ ζε γ ο β ίν η ς .

Μπούντβα. Από τους Ιλλυριούς στο Βυζάντιο και στους Βενετούς Τ ο ε υχ ά ρισ τ ο κλ ί μ α κα ι η γ ε ωγ ρα φική θ έ σ η ή τ α ν ο ι α ιτ ίε ς π ο υ η π ε ρι ο χ ή κα τ ο ική θ η κε α π ό τ ο υ ς π ρο ϊσ τ ο ρικο ύς χ ρό ν ο υ ς , ό π ως α π ο δ ε ικν ύ ο υ ν τ α α ρχ α ιο λ ο γ ικά ε υ ρ ή μα τ α . Κα τ ά τ η ν ε π ο χ ή τ ο υ Χ α λ κο ύ κα ι τ ο υ Σ ιδή ρ ο υ έ φτ α σ α ν κα ι κα τ ο ίκη σ α ν φυλ έ ς Ιλλ υριώ ν . Μά λισ τ α έχ ο υν β ρεθ εί σ τ η γ ύρω π ε ριο χ ή λό φο ιφρ ο ύ ρια ό π ο υ κα τ ο ικο ύσ α ν κο ιν ό τ η τ ε ς , κα θ ώς κα ι τ ά φο ι.

οι

ιλλ υριοί

π ο λε μισ τ ές

σε

Μία α π ό α υτ ές τ ις φυλ έ ς είν α ι ο ι Εγ χ ε λ είς , π ο υ θ ε ωρ ο ύν τ α ι ο ι π α λ α ιό τ ε ρο ι α υτ ό χ θ ο ν ε ς κά τ ο ικο ι τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α . Α ν ά μ ε σ α σ τ ο υς π ρ ώτ ο υς σ υγ γ ρα φείς π ο υ α ν α φέ ρο υν τ η ν Μπ ο ύν τ β α τ ο ν 5 ο α ι . π . Χ . ε ί ν α ι ο τ ρ α γ ι κ ό ς Σ ο φο κ λ ή ς ο ο π ο ί ο ς τ η ν ο ν ο μ ά ζε ι « Πό λ η Ι λ λ υ ρι ών » . Τ ο ν 4 ο α ι ών α α π ο ι κίσ τ η κε α π ό τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς κα ι έ γ ιν ε έ ν α σ η μα ν τ ικό ε μ π ο ρικό κέ ν τ ρ ο , ε ν ώ κα τ ά τ ο ν 2ο

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 50


α ιώ ν α κα τ α κτ ή θ η κε α π ό τ ο υ ς Ρ ω μα ίο υς . Τ ο ν 1 ο α ιώ ν α ο Πλ ί ν ι ο ς τ η χ α ρα κτ η ρίζε ι « π ε ρι τ ε ιχ ισ μέ ν η π ό λ η π ο υ κα τ ο ικε ίτ α ι από ρωμαίους πο λ ίτ ε ς». Σ ε α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί ο δ ο κτ ί ζο ν τ α ι μ ν η μ ε ι α κά κτ ί σ μ α τ α , σ τ ρ ών ο ν τ α ι δ ρό μο ι κα ι π ρο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι α π ό σ υ μπ α γ ή τ ε ίχ η , ε ν ώ πέφτ ει σ ε α φά ν εια μετά τ ην πτ ώση της ρω μα ϊκή ς α υτ ο κρ α τ ο ρία ς . Κα τ ά τ ο ν κα τ α σ τ ρ ε π τ ικό σ ε ισ μ ό τ ο υ 51 8 η π ό λ η διο ικε ίτ α ι α π ό τ ο υ ς β υ ζα ν τ ι ν ο ύ ς α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς , ε ν ώ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν Κω ν σ τ α ν τ ίν ο τ ο ν Πο ρφυρογ έ ν ν η τ ο, α πό τ ο ν 7ο α ιώ ν α ο ι Σ λά βοι ά ρχ ισ α ν ν α κα τ ο ι κο ύ ν σ τ η ν π ε ριο χ ή . Κα τ ά τ ο 8 4 1 η π ό λ η κα τ α σ τ ρά φη κε α π ό τ ο υ ς Ά ρ α β ε ς π ο υ ε π ιτ έ θ η κα ν α π ό τ η θάλασσα. Α ν έ κα μψ ε κα ι π ά λ ι κα τ ά τ ο ν 1 0 ο κα ι 1 1 ο α ιώ ν α κα ι έ γ ι ν ε ε π ισ κο π ή με τ η ν κα θ ε δ ρική ε κκλ η σ ία τ ο υ Α γ ί ο υ Ιβ ά ν τ ο υ Β α π τ ισ τ ή . Σ τ η σ υν έ χ ε ια β ρ έ θ η κε σ τ η ν κυ ρια ρχ ία τ η ς δ υ ν α σ τ ε ί α ς Ν ε μ α ν τ ζί τ ς κα ι ά λ λ ω ν δ υ ν α σ τ ε ι ώ ν , ώ σ π ο υ τ ο 1 4 0 3 ... α ν α λ α μβ ά ν ο υν ο ι Β εν ε τ ο ί π ο υ τ η ν ο ν ο μά ζο υν Μπά λ σ α 3 η . Επ ε ι τ α α π ό π ε ριπ έ τ ε ι ε ς ξ α ν α β ρίσ κε τ α ι σ τ η β ε ν ε τ ική κυρια ρ χ ία ω ς τ η ν π τ ώσ η τ η ς Γ α λ η ν ο τ ά τ η ς τ ο 1 79 7. Τ η σ κυτ ά λ η π α ί ρ ν ο υ ν ο ι Α υσ τ ρια κο ί , ω ς τ ο 1 8 0 6, δι ο ικε ίτ α ι γ ια

ένα γραφικό λιμανάκι στην Μπουντβα

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 51


λ ίγ ο α π ό ρ ωσ ο μα υ ρο β ο υ ν ια κή δι ο ίκη σ η , ε ν ώ με τ α ξ ύ 1 8 0 7- 1 8 1 3 β ρίσ κε τ α ι κά τ ω α π ό γ α λ λ ική κυρια ρ χ ία . Ο ι Α υσ τ ρια κο ί α ν α κα τ α λ α μβ ά ν ο υ ν τ η ν π ό λ η π α ρα μ έ ν ο ν τ α ς ω ς τ ο 1 9 1 8 , ο π ό τ ε α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ θ η κε α π ό τ ο ν σ ε ρβ ικό κα ι μ α υ ρο β ο ύ ν ι ο σ τ ρα τ ό .

Στάρι Γκραντ - η Παλαιά Πόλη της Μπούντβα Σ τ ο ν ό τ ι ο μ έ ρο ς τ η ς Α δρια τ ική ς α κτ ή ς , με ισ τ ο ρία 2 .5 0 0 ε τ ώ ν , πρόκειτ αι για έ ν α από τ α πα λαιό τ ε ρα ο ικισ τ ικά κέ ν τ ρ α τ ης π ε ριο χής. Είν α ι κτ ισ μ έ ν η σ τ α ε λ λ η ν ικά π ρό τ υ π α , με κύ ρια ο δό π ο υ οδηγ ούσ ε στην κε ν τ ρική πλατ εία όχι διά μέσ ο υ τ ο υ κέ ν τ ρο υ τ η ς π ό λ η ς αλ λά π λάγια. Τ α τ ε ίχ η τ η ς σ υν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ ο ν Με σ α ίω ν α κα ι α ν α σ τ η λ ώ θ η κα ν με τ ά τ ο ν σ ε ισ μ ό τ ο υ 1 66 7. Τ ο με γ α λ ύ τ ε ρ ο κο μ μ ά τ ι τ η ς κα τ α σ τ ρά φη κε σ τ ο υ ς σ ε ισ μο ύς τ ο υ 1 9 79 ό μ ως α ν α σ τ η λ ώθ η κε κα ι α ν ο ικο δο μή θ η κε . Μια πύλη τ η ς Πα λ α ιά ς Π ό λ η ς χ ρο ν ο λο γ είτ α ι α π ό τ ο ν 6ο α ιώ ν α π.Χ., ε ν ώ επίσ η ς έχ ουν βρε θεί τ α ερείπια τ η ς αρχαία ς Νε κρό π ο λ η ς , ρ ωμ α ϊκο ί ν α ο ί, θ έ ρ μ ε ς κα ι π ρ ώι μα χ ρι σ τ ια ν ικά μωσ αϊκά. Α κό μη μπ ο ρε ί τ ε ν α δε ί τ ε τ ο α ν ά γ λ υ φο με τ ο λ ι ο ν τ ά ρι τ ο υ Α γ ίο υ Μά ρκο υ, σ ύμβ ο λ ο τ η ς Γα λα ν ό τ α τ η ς Δη μο κρα τ ία ς τ η ς Β ε ν ε τ ί α ς , π ά ν ω α π ό τ η ν κύ ρια π ύλ η . Πε ρπ α τ ώ ν τ α ς σ τ α σ τ ε ν ά δρο μά κια θ α ο δη γ η θ ε ίτ ε σ ε μ ικρέ ς π λ α τ ε ίε ς π ε ρισ σ ό τ ε ρ ε ς δια θ έ τ ο υ ν τ η μικρή τ ο υς ε κκλ η σ ία .

που

οι

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 52


Τ α σ π ί τ ι α φτ ι α γ μ έ ν α α π ό π έ τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ε γ ά ζο υ ν κυ ρ ί ω ς κα τ α σ τ ή μα τ α , ε σ τ ια τ ό ρια κα ι τ α β ε ρ ν ά κια , ό μ ο ρφα κα φέ , ξε ν ών ε ς για τ ους τ ουρίσ τ ε ς, ε ν ώ είν αι λίγ οι οι τ υχ εροί α ν ά με σ α σ τ ο υ ς π ε ρί π ο υ 1 0 .0 0 0 κα τ ο ίκο υς τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α π ο υ έ χ ο υ ν τ ο π ρο ν ό μι ο ν α κα τ ο ικο ύ ν σ ε α υτ ά .

Μπούντβα - Η αποικία των αρχαίων Ελλήνων Η α γ α πη μ έ ν η π ό λη τ ων τ ο υρισ τ ώ ν τ ο υ Μα υρο β ο υν ίο υ Μπ ο ύ ν τ β α π ή ρ ε τ ο ό ν ο μά τ η ς α π ό τ η ν α ρχ α ί α ε λ λ η ν ική λ έ ξ η β ο υ ς (β ό δι). Κα ι β έ β α ια ή τ α ν κα ι π ά λ ι η δα ιμό ν ια ε λ λ η ν ι κή φυλ ή π ο υ ίδ ρυσ ε τ η ν π ό λ η σ ε σ τ ρα τ η γ ικό σ η με ί ο σ τ η ν Α δ ρια τ ική α κτ ή . Ό π ως ό μ ως α ν α φέ ρ ε ι η ε λ λ η ν ική μυ θ ο λ ο γ ία ό λ α ξ ε κί ν η σ α ν α π ό τ ο ν Κά δμ ο , γ ιο τ ο υ β α σ ιλ ιά τ η ς Τ ύ ρ ο υ Α γ ή ν ο ρ α κα ι α δ ε λ φο ύ τ η ς Ε υρ ώπ η ς . Η αρπα γή τ ης α πό τ ο ν Δία ήτ α ν ο λ ό γος πο υ ο πα τ έ ρα ς τ ου τ ον έστ ειλ ε ν α τ η βρε ι, με τ ην ε ν τ ολή ν α μη γ υρίσ ει πίσ ω χ ωρίς αυτ ή ν. Έτ σ ι έ π ε ιτ α α π ό π ο λ λ έ ς π ε ριπ λ α ν ή σ ε ις έ φτ α σ ε κα ι σ τ η Θ ρά κη όπ ου η μη τ έ ρα τ ο υ πο υ τ ο ν ακο λο υθο ύσε π έ θα νε (ε ν τ ω με τ α ξ ύ, η Ε υρ ώ π η ε ί χ ε φτ ά σ ε ι σ τ η ν Κρή τ η ό π ο υ σ υ ν ε υρ έ θ η κε με τ ο ν Δία , έ γ ιν ε η π ρώ τ η τ η ς β α σ ίλ ισ σ α κα ι γ έ ν ν η σ ε τ ο ν Μίν ωα , τ ο ν Ρα δά μ α ν θ η κα ι τ ο ν Σ α ρπ η δό ν α ).

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 53


Τ ο μ α ν τ ε ί ο τ ω ν Δ ε λ φώ ν α π ό τ ο ο π ο ί ο ζή τ η σ ε τ ο ν χ ρ η σ μ ό τ ο υ τ ο ν σ υμβ ο ύ λ ε ψε ν α α κο λ ο υ θ ή σ ε ι μ ια α γ ε λ ά δα κα ι ό π ο υ α υτ ή σ τ έκετ αι ν α ιδ ρύει π όλ η. Έτ σ ι έ φτ ασ ε σ τ η Θήβα , ό πο υ εκεί σ κό τ ωσ ε τ ο ν δ ρά κο ν τ α , π ο υ ό ρι ζε τ α ν ε ρά τ η ς π η γ ή ς τ ο υ τ ό π ο υ κα ι ή τ α ν γ ι ο ς τ ο υ Ά ρη , κα ι έ σ π ε ι ρ ε τ α δό ν τ ι α τ ο υ. Τότ ε ξ εφύτ ρωσαν απ ό τ η γη οι Σπ αρτ οί – άνδρες πο υ α λ λη λο εξ ο ν τ ώθη κα ν ό τ α ν ο Κά δμος έριξ ε α ν ά με σ ά τ ο υς κα ι α π ό α υτ ο ύ ς σ ώ θ η κα ν μ ό ν ο π έ ν τ ε

ο πλισ μέν οι μια πέτ ρα

που έγιναν οι γε ν ά ρχ ε ς τ ων π ρώτ ων α ρχ ο ν τ ικών γε ν ών τ ης Θήβα ς. Εξ α ιτ ία ς τ η ς ε ξ ό ν τ ωσ η ς τ ο υ δ ρά κο υ, ο Κά δ μο ς υπ ο χ ρε ώ θ η κε από τ ο ν Ά ρη ν α τ ο ν υπη ρετ εί και τ ο ν έ νατ ο χρόν ο τ ης υπ η ρ ε σ ία ς τ ο υ ο Δ ία ς τ ο υ έ δ ωσ ε γ ια γ υ ν α ίκα τ ο υ τ η ν Α ρμ ο ν ία , κό ρη τ ο υ Ά ρη κα ι τ η ς Α φρ ο δίτ η ς , με τ η ν ο π ο ί α α π έ κτ η σ α ν πέ ν τ ε π αιδιά – α ν άμεσ ά τ ο υς η Σ ε μέλ η, μητ έ ρα τ ου Διον ύσ ο υ, κα ι η Α γ α ύη μη τ έ ρ α τ ο υ Πε ν θ έ α . Αργό τ ερα ζε υ γ ά ρ ι

το

ε κδιώ χ θ η κε από τη Θήβα πάνω στη ράχη ε ν ός β οδιο ύ, είτ ε ως τ ιμωρία τ ο υ Άρη είτ ε γ ια να βοη θήσει τ ο υς Εγχελείς εναντίον των Ιλ λυριών τ ο υς οπ οίο υς υπ έτ α ξα ν, ίδρυσ α ν τ ην πό λη κα ι έ ζη σ α ν σ ε α υ τ ή ν , τ η σ η μ ε ρ ι ν ή Μ π ο ύ ν τ β α , κα ι γ έ ν ν η σ α ν έ ν α γιο, τ ο ν Ιλ λυριό. Η π ε ριπ έ τ ε ιά τ ο υ ς ωσ τ ό σ ο σ υ ν ε χ ί σ τ η κε σ τ η ν Ήπ ε ι ρο ό π ο υ με τ α μο ρφώθ η κα ν σ ε φίδια κα ι τ έ λ ο ς με τ α φέ ρθ η κα ν α π ό τ ο υ ς θε ούς σ τ α Ηλύσ ια Πεδία.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 54


Μπούντβα αξιοθέατα Στ η ν π α λ ιά π ό λ η τ ης Μπ ο ύ ντ βα κυρια ρ χ ε ί η β ε ν ε τ σ ιά ν ικη α ρχ ι τ ε κτ ο ν ική . Ε κε ί υπ ά ρχ ο υν τ ρε ι ς σ η μα ν τ ικέ ς ε κκλ η σ ίε ς τ ο υ Α γί ο υ Ιω ά ν ν η τ ο υ 7 ο υ α ι ώ ν α μ . Χ . , τ η ς Α γ ί α ς Μ α ρ ία ς τ η ς Π ο ύ ν τ α τ ο υ 8 4 0 μ . Χ . κα ι τ η ς Α γ ί α ς Τρ ι ά δ α ς , η ο π ο ί α χ τ ί σ τ η κ ε τ ο 1 8 0 4 .(β λ . σ χ ε τ . π ιο κά τ ω)

Μπούντβα την νύχτα

Η π α λ ιά π ό λ η τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α κα τ α σ τ ρά φη κε α π ό σ ε ισ μ ό τ ο 1 9 79 κα ι ξ α ν α χ τ ίσ τ η κε σ χ ε δ ό ν ο λ ό κλ η ρη . Βόρεια τ η ς π ό λη ς βρίσ κετ αι τ ο μο νασ τ ήρι Σ τ α νιέβιτ σ ι, σ τ ο ο π ο ίο ψη φίσ τ η κε τ ο 1 79 8 ο π ρ ώ τ ο ς ν ο μικό ς κώδ ικα ς τ ο υ Μα υρο β ο υν ίο υ. Η ρω μα ϊκή β ίλ α « V i l l a U r b a n a » αν α κα λ ύ φθ η κε σ τ α θ ε μέ λ ια τ ο υ ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο υ « Ά β α λ α » τ ο 1 9 3 8 κα ι ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α σ η μα ν τ ικό τ ε ρα α ρ χ α ιο λ ο γ ικά ε υ ρή μ α τ α σ τ η ν π α λ ιά π ό λ η α π ό τ ην πε ρίοδο τ η ς αρχαιότ ητ α ς. Είν αι έν α κτ ίριο με γά λων

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 55


δια σ τ ά σ ε ω ν με π ο λ λά δω μά τ ια με σ πά ν ιε ς τ ο ιχο γ ρα φίε ς τ ο υ 1 ο υ κα ι 2 ο υ μ.Χ . α ι ών α . Σ τ ο κέ ν τ ρο τ η ς π α λ ιά ς π ό λ η ς β ρίσ κε τ α ι τ ο Ε θ ν ο γ ρα φικ ό Μου σ είο με εκθ έματ α απ ό τ η ν ίδρυσ η τ ης π ό λης μέ χ ρι σ ήμε ρα , αμφορείς, κοσ μή ματ α , ε ργ αλ εία , αποδ εικν ύουν ότ ι ο τ ό π ος δια π ο τ ίσ τ η κε α π ό δια φο ρε τ ικο ύ ς π ο λ ιτ ισ μο ύς . Τ ο χ α ρα κτ η ρισ τ ικό τ η ς π ό λ η ς ε ίν α ι τ ο φρ ο ύ ριο (C i t a d e l ), π ο υ χρο ν ο λ ογ είτ αι α π ό τ ον 5ο - 6ο αιών α π.Χ.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπούντβα Μπ ο ρ ε ί ν α μη φα ίν ε τ α ι ε ν τ υ π ωσ ια κό α π ό τ η ν π ρ ώτ η σ τ ιγ μή , όμως σ τ α τ ρία τ ο υ π ατ ώμα τ α ξ εδιπ λών ετ αι τ ο πα ρε λ θό ν τ ης π ό λ η ς . Τ α π α λ α ιό τ ε ρα ε κθ έ μ α τ α χ ρο ν ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι α π ό τ ο ν 5ο

Μπορεί να μη φαίνεται εντυπωσιακό από την πρώτη στιγμή, όμως στα τρία πατώματα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Μπούντβα ξεδιπλώνεται το παρελθόν της πόλης

α ιώ ν α π . Χ . κα ι α ν ή κο υ ν σ τ η ν α ρ χ α ιο ε λ λ η ν ική ισ τ ο ρία τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α , ε ν ώ α ξ ί ζο υ ν τ η ν π ρ ο σ ο χ ή σ α ς κα ι η σ υ λ λ ο γ ή μ ε τ α ρω μα ϊκά κο σ μή μα τ α , τ α κε ρ α μικά κα ι τ α γ υά λ ι ν α α ν τ ικε ίμ ε ν α . Α ν ά μ ε σ α σ τ α ε κθ έ μ α τ α θ α σ α ς τ ρ α β ή ξ ε ι τ ο β λ έ μμα κα ι τ ο α ρχ α ίο κρ ά ν ο ς – τ μή μ α π α ν ο π λ ί α ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 56


Η Ακρόπολη της Μπούντβα Σ τ η ν π λ ε υρά τ η ς θ ά λ α σ σ α ς , η Α κ ρ ό π ο λ η κτ ίσ τ η κε κα τ ά τ ο ν 1 5ο αιών α σ τ ο ν ότ ιο τ μήμα τ ης Πα λαιά ς Πόλ ης , πάν ω σ τ α ερείπια πα λ α ιώ ν ο χ υρώσ ε ων . Τ ο φρ ο ύριο , πο υ π ο λ λ έ ς φο ρ έ ς ά λ λ α ξ ε σ χ ή μ α κ α ι μ έ γ ε θ ο ς , τ ώ ρ α σ τ ε γ ά ζε ι κ α ι τ ο Θ έ α τ ρ ο τ η ς Μπ ο ύ ντ βα ό π ο υ φιλ ο ξ ε ν ο ύ ν τ α ι διά φο ρα π ο λ ιτ ισ τ ικά δ ρώ μ ε ν α , κυρί ω ς θ ε α τ ρι κέ ς π α ρα σ τ ά σ ε ι ς με δρα μα τ ο λ ό γ ι ο ν τ ό π ιω ν κα ι ξέν ων συγγ ραφέ ων. Πέ ρα α π ό τ η ν κα τ α π λ η κτ ική θ έ α , μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε π ισ κε φθ ε ί τ ε τ ο μικ ρ ό μο υ σ ε ίο , κα θ ώ ς κα ι τ η Β ι β λ ι ο θήκ η με σ π ά ν ι ε ς ε κδό σ ε ι ς κα ι χ ά ρτ ε ς . Θ α σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε ε π ίσ η ς τ α ε ρε ί π ια τ η ς ε κκλ η σ ία ς τ η ς Σά ν τ α Μα ρία τ ο υ Κά σ τ ρο υ, τ ο υ 1 2ο υ - 1 4 ο υ α ιών α . Ό π ω ς π ρο α ν α φέ ρ θ η κε π α ρα π ά ν ω μ π ρ ο σ τ ά α π ό τ η ν Α κρό π ο λ η σ τ η ν π λ α τ ε ία β ρίσ κο ν τ α ι ο ι ε ν δι α φέ ρο υσ ε ς ε κκλ η σ ί ε ς : η Α γ ία Τρ ι ά δ α , π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ω ς ο ρ θ ό δ ο ξ η ε κκ λ η σ ί α π ο υ κτ ί σ τ η κε τ ο 1 8 0 4 μ ε π έ τ ρε ς σ ε χ ρ ώ μα τ α ρο ζ κα ι με λ ί , ό π ο υ κε ί τ ε τ α ι θα μ μ έν ο ς ο διά σ η μο ς σ υγ γ ρ α φέα ς τ η ς π ό λ η ς Στ εφά ν Μίτ ρ ο φ Λιο ύ μπ ισ α (1 8 24 - 1 8 7 8 ), η κα θ ο λ ική τ ο υ Α γ ίο υ Ιω ά νν η, η μικρή Σ ά ντ α Μ α ρία τ η ς Π ο ύ ντ α , α λ λ ά κα ι η ε κκλ η σ ία τ ο υ η γ ο υ μ έ ν ο υ Σάββα.

Η εκκλησία του ηγουμένου Σάββα Κτ ίσ τ η κε τ ο 11 4 1 π λά ι σ τ α π α λα ιά τ είχη τ η ς Μπο ύν τ βα , ν ο τ ιο δ υτ ικά τ η ς Π α λ α ιά ς Πό λ η ς . Π ρ ό κε ι τ α ι γ ι α μικρή ε κκλ η σ ία με η μικυκλ ικό ι ε ρ ό κα ι χ ω ρί ς ψη λ ό κα μπ α ν α ρι ό . Ημιτ ε λείς αν αστηλώσεις έδειξαν α γ ιο γ ρα φή θ η κε μ ε τ ο ι χ ο γ ρα φίε ς κα ι

ότι η ε κκλ η σ ία π ρόκειτ αι γ ια έ ν α

σ η μα ν τ ικό μ ε σ α ιω ν ικό μν η μ ε ίο . Χ ρη σ ι μ ο π ο ιή θ η κε γ ια π ο λ λ ά χ ρ ό ν ια ως ο ρ θ ό δο ξ η ε κκλ η σ ία α π ό τ ο υς κα τ ο ίκο υς τ ων γ ύρ ω χ ωρι ώ ν , π ο υ υ π ο τ ά χ θ η κα ν σ τ η ν κα θ ο λ ική Μπ ο ύν τ β α .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 57


Η κα λ λ ιτ ε χ ν ική π α ρά δο σ η κα ι η ζωγ ρ ά φο ς Πε τ ρίγ ια Γ ι ό β ιτ σ ις Πα ρ ά δο σ η γ ια τ η μικρή Μπ ο ύ ν τ β α α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ι κα λ λ ιτ έ χ ν ε ς κα ι κυ ρ ίω ς ο ι ζω γ ρ ά φ ο ι. Η α ρ χ ή έ γ ιν ε τ ο ν 1 5 ο α ι ώ ν α μ ε τ ο ν Τ ο ν τ ό ρ Β ο ύκο β ιτ ς , ε ν ώ τ ο ν 1 7 ο α ιώ ν α α ν α δ ε ικν ύο ν τ α ι ο Αναστάς Μπόκα ριτ ς που σπούδασε στην Αθήνα α φο σ ιώθη κε στη γ λ υπ τ ική , την κα λ λ ιγ ρα φία κα ι ε φα ρ μο σ μέ ν ε ς τ έ χ ν ε ς κα ι ο α δ ε λ φό ς τ ο υ Σ π ί ρ ο Μπ ό κα ριτ ς

και τ ις

που σ π ο ύδα σ ε σ τ η Β ε ν ε τ ία κα ι ζωγ ρά φισ ε π ε ρισ σ ό τ ε ρο π ο ρτ ρ έ τ α κα ι τ ο π ία . Τ ο ν 2 0 ό α ι ώ ν α ξ ε χ ω ρ ί ζο υ ν ο δ ι ά σ η μ ο ς γ λ ύ π τ η ς Σ τ έ β α ν Λ ο ύ κ ε τ ι τ ς κα ι ο ι ζω γ ρ ά φο ι Σ λ ό μ π ο ν τ α ν Σ λ ό β ν ι τ ς κα ι Γ ι ό β α ν Ι β ά ν ο β ι τ ς π ο υ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α ζο υ ν σ τ η ν Μπ ο ύ ν τ β α . Περπατ ών τας στα σ τ ε ν ά κια της Πα λαιάς Πόλης θα σ υν α ν τ ή σ ε τ ε τ ο Ε ργ α σ τ ή ρι ο Εικα σ τ ι κών Τ ε χ ν ώ ν ό π ο υ γ ίν ο ν τ α ι μαθή μα τα σε παιδιά αν αδ εικν ύο ν τ α ς την αστ είρευτ η δη μιο υργ ικό τ η τ ά τ ο υς κα ι α ξ ίζει ν α ρ ίξ ε τ ε μια μα τ ιά . Λίγο π ριν απ ό τ ην πα ραλία σ ίγ ουρα θα σ α ς τ ραβήξ ει τ ο βλ έ μμα τ ο α ν ο ιχ τ ό πα ρά θ υρ ο τ ο υ ισ ο γ είο υ, τ ο υ διώ ρο φο υ ε ργ α σ τ η ρίο υ τ η ς ζωγ ρά φο υ Πε τ ρίγ ια Γ ιό β ιτ σ ιτ ς . Η σ ε ρβ ική ς κα τ α γ ωγ ή ς κα λ λ ιτ έ χ ν ιδ α μ ε 1 3 α τ ο μικέ ς ε κθ έ σ ε ις κα ι τ ρία β ρα β ε ία σ ε δι ε θ ν ε ίς διο ργ α ν ώσ ε ι ς σ τ ο ε ν ε ρ γ η τ ικό τ η ς , π έ ρα σ ε τ α π α ι δικά τ η ς χ ρό ν ι α σ τ ο Β ε λ ιγ ρά δι ό π ο υ ε π η ρ ε ά σ τ η κε , ό π ω ς λ έ ε ι η ίδια , α π ό τ α έ ν τ ο ν α χ ρώ μα τ α κα ι τ ο λα μπερό φως. Κά τ ι π ο υ α ν α γ ν ωρί ζε τ α ι α μέ σ ω ς σ τ α έ ρ γ α τ η ς κα θ ώ ς χ α ρ α κτ η ρίζο ν τ α ι α π ό φω τ ε ι ν ά ζωη ρά χ ρ ώ μα τ α κα ι κα θ α ρέ ς ευθ είε ς γραμμές. Επ ισ κε φθ ε ίτ ε τ ο ε ρ γ α σ τ ή ρι ό τ η ς κα ι α ν δε ν β ρ ε ίτ ε κά π ο ι ο ν θ υ μ η θ ε ί τ ε ό τ ι ε κ ε ί ν η σ υ ν ή θ ω ς ζω γ ρ α φί ζε ι σ τ ο ν π ά ν ω ό ρ ο φο .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 58


Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Στ η μεγ άλη π λα τ εία τ ης Πα λαιάς Πό λη ς, α ν άμεσ α σ τ α ιερά κτ ίσ μα τ α , δ ε σ π ό ζε ι ο ν α ό ς τ ο υ Α γ ίο υ Ιω ά ν νη. Κτ ισ μέ ν ο ς τ ο ν 1 2ο α ιώ ν α , σ τ α χ ρό ν ια π ο υ α κο λ ο ύθη σ α ν υπ έ φε ρε α π ό κα τ α σ τ ρο φέ ς ό π ω ς ε κε ί ν η τ ο υ σ ε ισ μο ύ τ ο υ 1 66 7 κα ι α ρκε τ έ ς φο ρέ ς ε π ισ κε υά σ τ η κε , α ν α σ τ η λ ώθ η κε κα ι ε π ε κτ ά θ η κε . Είν α ι κτ ισ μ έ ν η μ ε α π λ ό ρυ θ μ ό β α σ ι λ ική ς μ ε π α ρ ε κκλ ή σ ια , ιε ρ ό κα ι χ ο ρό . Σ τ η ν ό τ ι α π λ ε υ ρά , η διώ ρο φη Α ρχ ι ε π ισ κο π ή κτ ίσ τ η κε π ά ν ω α π ό τ α ισ ό γ ε ια π α ρ ε κκλ ή σ ια . Στ ο ν β ο ρρά τ ο κα μπα ν α ριό , ύψ ο υς 3 6 μ έτ ρω ν , α ν υψ ών ε τ α ι α πό μια τ ε τ ρά γ ω ν η β ά σ η , σ χ ε διά σ τ η κε α π ό τ ο ν Λο υκίν ι α π ό τ ο Τ ι ρ ό λ ο σ ε ε υ θ ε ί ε ς γ ρ α μ μ έ ς κα ι δ ε σ π ό ζε ι π ά ν ω α π ό τ ο ο ρ ι ζό ν τ ι ο ο ικο δ ό μ η μα τ η ς Π α λ α ιά ς Π ό λ η ς . Στ ο ε σ ωτ ε ρικό τ η ς η ε κκλ η σ ία ε ίχ ε κά π ο τ ε τ ο ιχ ο γ ρα φίε ς α π ό τ ις ο π ο ί ε ς έ χ ο υν α π ο με ί ν ε ι ε λ ά χ ισ τ α κο μ μά τ ια . Στ ο ν ότ ιο τ μή μα υπάρχο υν δ ύο ιε ρά : «Η Κυ ρία τ ης Υ γεία ς μα ς » με τ ο ν ο μ ώ ν υ μο π ί ν α κα τ ο υ 1 7 ο υ α ι ώ ν α τ η ς σ χ ο λ ή ς τ ο υ Τ ιέ π ο λ ο κα ι τ ο ι ε ρό τ η ς Σ τ α ύ ρωσ η ς με τ ο ν π ί ν α κα « Η βά π τ ισ η τ ο υ Κ υ ρίο υ μα ς » βε ν ε τ σ ιά ν ικη ς σ χ ο λ ή ς τ ο υ ζωγ ρά φο υ Φ λ ο ριά ν ι του 1835. Η π ι ο π ο λ ύ τ ιμη κα ι π α λ α ι ό τ ε ρη ε ικό ν α ε ί ν α ι ε κε ίν η τ η ς Παν αγία ς π ου είν αι γν ωσ τ ή ως « Η Σ ά ντ α Μα ρία τ ης Πού ντ α» κα ι β ρίσ κε τ α ι σ τ ο β ό ρ ε ιο π α ρε κκλ ή σ ι π ά ν ω α π ό έ ν α μα ρμ ά ρι ν ο ι ε ρ ό . Λ έ γ ε τ α ι ό τ ι ο π ί ν α κα ς ζω γ ρ α φ ί σ τ η κε σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ή σ τ η Νό τ ια Ι τ α λ ία κα τ ά τ ο ν 1 2 ο - 1 3 ο α ιώ ν α κα ι β ρισ κό τ α ν σ τ η ν ε κκλ η σ ία τ η ς Σ ά ν τ α Μα ρία τ η ς Π ο ύν τ α ως τ η ν έ λ ε υσ η τ ων Γάλ λ ων στ ο ν Κόλ πο το υ Κότ ορ. Ο ι ισ τ ορικοί τ η ς ε πο χής α ν αφέ ρο υν πο λ λέ ς ισ τ ορίε ς για τ ο π ώς εκ θα ύμα τ ο ς εμ φα ν ίσ τ η κε η εικό ν α σ τ η ν Μπ ο ύν τ β α , κα θώ ς κα ι πό σ ο θα υμα τ ο υρ γ ή είν α ι. Τ ο ν π ρο η γ ο ύμ ε ν ο α ιώ ν α ο κρο ά τ η ς α κα δη μα ϊκό ς ζω γ ρ ά φ ο ς Ιβο Ντ ο ύλ τ σ ιτ ς ανέλαβε να δια κο σ μή σ ε ι τ ο ν τ ο ί χ ο τ ο υ ι ε ρ ο ύ. Τ ο π ο θ έ τ η σ ε έ ν α μωσ α ϊκό ε μβ α δ ο ύ 24 τ . μ., α π ό γ υα λ ί μ ο υ ρά ν ο , μ ε τ η ε ικό ν α τ ο υ Α γ ί ο υ © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 59


Ιωά ν ν η ν α κη ρ ύτ τ ε ι μ ε α ν ο ιχ τ ά χ έ ρ ια σ τ ο υς α κο λ ο ύθ ο υ ς τ ο υ , τον Λόγο του Θεού.

Τα ερείπια της βασιλικής Τ ο πα λαιό τ ε ρο ιερό οικοδ όμη μα τ ης Πα λαιά ς Πό λη ς, η χ ρι σ τ ια νι κή βα σ ι λ ι κή, με μν η μ ε ια κέ ς δια σ τ ά σ ε ις κα ι μωσ α ϊκό δά π ε δ ο , χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ίτ α ι α π ό τ ο ν 5 ο α ιών α κα ι α ν α κα λ ύ φθ η κε μ ε τ ο ν σ εισ μό τ ου 19 79. Από τ α ε ρείπια αυτ ά συνάγ ο υμε τ ο σ υμπ έρασμα ότ ι η Μπο ύν τ β α τ η ν π ερίο δ ο εκείν η ή τ α ν ό χ ι μό ν ο σ η μα ν τ ικό π ο λ ιτ ισ τ ικό κα ι ο ικο ν ο μικό κέ ν τ ρο , α λ λ ά ε ξ ί σ ο υ κα ι θρησ κε υτ ικό, τ η ς ύσ τ ερη ς π ε ριόδ ο υ τ ων εδαφών τ η ς ν ότ ια ς Α δρια τ ική ς Θ ά λ α σ σ α ς . Μά λισ τ α σ τ η Β’ Επ ισ τ ο λή τ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ Πα ύλ ο υ σ τ ο ν Τ ιμό θ ε ο αναφέ ρε τ αι ότ ι τ ο ν έσ τ ειλ ε ν α διδάξει σ τ η Δα λ ματ ία. Α π ο τ έ λ ε σ μα , η π α λ α ιά Α ρ χ ιε π ισ κο π ή τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α μ ε 23 α ρχ ι ε π ισ κό π ο υς κα ι 1 9 α π ο σ τ ο λ ικέ ς διο ική σ ε ι ς .

Η εκκλησία Σάντα Μαρία στην Πούντα Βρίσ κε τ α ι σ τ ο ν ο τ ιο δ υτ ικό κο μ μά τ ι τ η ς Πα λ α ιά ς Π ό λ η ς α ν ή κε ι σ τ ις π α λ α ιό τ ε ρ ε ς π ρ ο ρο μα ν ικέ ς ε κκλ η σ ί ε ς Μπ ο ύ ν τ β α . Ιδ ρύ θ η κε α π ό τ ο υς Β ε ν ε δικτ ίν ο υ ς τ ο 8 4 0

κα ι της κα ι

απο τ ε λ ούσ ε τ μήμα τ ου μο ναστ η ριού τ ο υς. Α ργ ό τ ε ρα τ ό σ ο τ η ν ε κκλ η σ ί α ό σ ο κα ι τ ο μο ν α σ τ ή ρι α ν έ λ α β α ν ο ι Φρα γ κισ κα ν ο ί μ έ χ ρι τ η ν έ λ ε υσ η τ ω ν Γ ά λ λ ω ν σ τ ο ν Κό λ π ο τ ο υ Κό τ ο ρ. Στ η σ υν έ χ ε ια η μ ο ν ή χ ρη σ ι μο π ο ιή θ η κε α π ό τ ο υ ς Δο μι ν ικα ν ο ύς τ ο υ μ ο ν α σ τ η ριο ύ τ ο υ Α γ ίο υ Νικο λ ά ο υ τ ο υ Κό τ ο ρ. Κα τ ά τ ο υς θ ε ρι ν ο ύς μή ν ε ς , γ ί ν ο ν τ α ι μ ο υσ ικέ ς ε κδη λ ώσ ε ι ς σ τ ο ν χ ώρ ο τ η ς ε κκλ η σ ία ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 60


Στα χαριτωμένα μαγαζάκια της Μπούντβα Σ τ η ν Π α λ α ι ά Π ό λ η θ α β ρ ε ί τ ε π ο λ λ ά μ α γ α ζά κι α α ν α μ ν η σ τ ι κώ ν , πο υ δε ν διαφέ ρο υν διό λ ου ούτ ε με τ αξύ τ ους α λ λά ο ύτ ε με τ α α ν τ ίσ τ ο ι χ α σ ε ά λ λ ε ς χ ώ ρε ς . Μα γ ν η τ ά κια ψυ γ ε ί ο υ , κο υ κλ ίτ σ ε ς με τ ο π ικέ ς φο ρε σ ιέ ς , π ο τ ή ρι α κα ι κο ύπ ε ς με τ ο π ί α κα ι τ ο ό ν ο μ α τ η ς π ό λ η ς , μ π λ ο υ ζά κι α , ε ί ν α ι τ α σ υ ν η θ έ σ τ ε ρ α ε ί δ η π ο υ πωλ ούν τ αι. Η Μπ ο ύ ν τ β α φη μ ί ζε τ α ι γ ι α τ α δ ι α κ ο σ μ η τ ι κά α ν τ ι κε ί μ ε ν α α π ό α σ ή μι φιλ ι γ κρ ά ν , κα θ ώ ς κα ι γ ια τ α π ε ρίτ ε χ ν α κο σ μή μα τ α . Θ α τ α βρείτ ε σ ε αν ά λο γε ς τ ιμές σ τ α κατ ασ τ ή ματ α τ η ς Παλ αιάς Π ό λ η ς , α λ λ ά κα ι σ ε α ρ κ ε τ ά μ α γ α ζι ά έ ξ ω α π ό α υ τ ή ν . Τ α κα τ α σ τ ή μα τ α έ ν δυσ η ς κα ι υπ ό δη σ η ς δι α θ έ τ ο υ ν α ρκε τ ά κο μψά π ρο ϊ ό ν τ α , α ν κα ι κά π ο ια υπ ε ρβ ο λ ικά ε κκε ν τ ρ ικά , α λ λ ά σ ε τ ό σ ο ε ξ ωφρ ε ν ι κέ ς τ ιμ έ ς π ο υ ε ύ λ ο γ α α ν α ρω τ ιέ σ α ι σ ε π ο ιο υς κρο ίσ ο υ ς ν α α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι! Τ η μα τ ιά μ ο υ έ κλ ε ψε τ ο κα τ ά σ τ η μ α με τ ι ς ε ν τ υπ ω σ ια κέ ς – θ ε α τ ρικέ ς θ α έ λ ε γ α – χ ε ιρ ο π ο ίη τ ε ς μά σ κε ς κα ι τ α π α λ ιά π α ιχ ν ίδια , α π ’ ό π ο υ α γ ό ρα σ α μια ό μο ρφη μά σ κα τ ο υ Πι ν ό κι ο κα ι τ ο « τ ά κα - τ ά κα » – τ ις δ ύο μπ α λ ί τ σ ε ς π ε ρα σ μέ ν ε ς σ ε σ χ ο ι ν ά κι –

Ανάμεσα στις 35 αμμώδεις παραλίες της Μπούντβα -οι 8 με μπλε σημαία- θα βρεθεί κάποια που θα σας γοητεύσει

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 61


πο υ θα θ υμάσ τ ε οι μεγα λ ύτ ε ροι. Α ν α ν τ έ χ ετ ε τ η με τ α φο ρ ά , α ξ ίζε ι ν α α γ ο ρά σ ετ ε α πό τ ο σ ο υ π ε ρ μά ρ κε τ ν τ ό π ια κρα σ ιά κα ι κυ ρίω ς σ π ά ν ια μ ο ν α σ τ η ρια κά είδη.

Στις παραλίες της Μπούντβα

Φυσ ικά σ ε κα μία π ε ρίπ τ ωσ η δε ν θ α μπ ο ρ ο ύσ α ν α τ ι ς σ υγ κρίν ω με τ ι ς δικέ ς μ α ς π ο υ τ ι ς θ ε ωρ ώ τ ι ς κα λ ύτ ε ρε ς κα ι ο μ ο ρφό τ ε ρ ε ς τ ο υ κό σ μ ο υ , ό μ ως σ ίγ ο υ ρα α ν ά μ ε σ α σ τ ις 3 5 α μμ ώδ εις πα ρα λ ίε ς τ η ς Μπ ο ύν τ β α – ο ι 8 με μ πλ ε σ η μ α ία – θα β ρε θ ε ί κά π ο ια π ο υ θ α σ α ς γ ο η τ ε ύσ ε ι. Α σ φα λ ε ί ς κα ι κα θ α ρέ ς έ χ ο υ ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι κα ι τ η ν υ χ τ ε ρ ι ν ή ζω ή τ η ς π ό λ η ς κα ι συχ νά φιλ ο ξ ε ν ο ύν κα λ λ ι τ ε χ ν ικέ ς δ ρα σ τ η ριό τ η τ ε ς θ ε α τ ρικέ ς π α ρα σ τ ά σ ε ις κα ι μ ο υσ ικέ ς σ υν α υ λ ί ε ς .

όπως

Η π α ρα λ ί α Σ τ ά ρι Γ κ ρ α ντ ε ίν α ι ε κε ίν η τ η ς π α λ α ιά ς π ό λ η ς , ο ρ γ α ν ω μ έ ν η σ τ η « σ κιά » τ ω ν κα φέ κα ι με π λ ή θ ο ς κό σ μο υ, μ ε

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 62


φό ν τ ο τ α α ρ χ α ία τ είχ η τ η ς πό λ η ς . Σ τ η ν α ν τ ίθε τ η πλ ε υρά β ρίσ κε τ α ι η π α ρ α λ ία Μά σ α . Πι ο ή σ υ χ η η π α ρα λ ία Μ ό γ κ ρ ε ν . Η π α ρα λ ία Σ λ ο βέ νσ κα ε ίν α ι η κε ν τ ρ ική π α ρα λ ία τ η ς Μπ ο ύ ν τ β α κα ι β ρίσ κε τ α ι με τ ά τ η μα ρί ν α , μ ε α μέ τ ρη τ ε ς ο μπ ρ έ λ ε ς κα ι ξαπ λώσ τ ρε ς σ τ η σ ειρά. Λίγ ο έξ ω α πό τ η ν π ό λη η πα ρα λ ία Γ ιατ ζ , α μ μ ώ δ η ς μ ε γ α λ ά ζι α ν ε ρ ά , φα ί ν ε τ α ι ε ν τ υ π ω σ ι α κή π ά ν ω α π ό τ ο ν δρόμο. Εκεί θα ε πιδο θ είτ ε σ ε θαλάσ σ ια σ πο ρ, εν ώ είν αι πο λ ύ δη μο φιλ ή ς κα ι γ ια με γ ά λ ε ς σ υν α υλ ίε ς . Η αρχή έγιν ε με τ ο υς Ρό λινγκ Στ ό ουνς τ ο 200 7, ε ν ώ τ ο 2008 α κο λ ο ύθ η σ α ν ο Λέ ν ι Κρά β ι τ ς κα ι η Μα ν τ ό ν α . Ο ι π α ρα λ ί ε ς Μ π ε τ σ ί τ σ ι κα ι Ρ α φα ϊ λ ό β ι τ σ ι μ ο ι ρ ά ζο ν τ α ι 1 . 9 5 0 μ έ τ ρ α . Π έ ρ α από τ α θαλ άσ σ ια σ πορ, απ ό εκεί μπο ρείτ ε ν α πά ρε τ ε τ ο κα ρα β ά κι γ ι α τ ο ν η σ ά κι τ ο υ Α γ ίο υ Νικο λ ά ο υ π ο υ α π έ χ ε ι έ ν α ν α υ τ ικό μί λ ι. Τ ο α κα τ ο ίκη τ ο α υτ ό ν η σ ί π ο υ ο ι ν τ ό π ι ο ι ο ν ο μά ζο υ ν χ α ρα κτ η ρισ τ ι κά « Χ α β ά η », π ή ρ ε τ ο ό ν ο μ ά τ ο υ α π ό τ η ν ο μ ώ ν υμη εκκλ η σ ία τ ο υ 1 6ο υ α ιώ ν α , ε ν ώ σ τ ο ν πε ρίβ ο λ ό τ η ς β ρίσ κο ν τ α ι κά π ο ι ο ι τ ά φο ι κο υρσ ά ρ ων π ο υ ε γ κα τ α λ ε ίφθ η κα ν σ τ ο ν ησ ί πάσ χ ο ν τ ας α πό αν ία τ η για τ ην ε π οχή αρρώσ τ ια. Εκεί θ α κο λ υ μπ ή σ ε τ ε σ ε τ ρ ε ι ς α μ μώδ ε ις π α ρ α λ ί ε ς κα ι π ο λ λ ο ύς μικρ ο ύς ο ρ μίσ κο υ ς . Πε ρίπ ο υ 5 χ λ μ. έ ξ ω απ ό τ η ν Μπο ύν τ β α β ρίσκεται το μικρ ό ν η σ ά κι Σ βέ τ ι Σ τ ε φά ν πο υ εν ών εται με την ξη ρά με μια μικρή λωρίδα γη ς (βλ σχ ετ. πιο πά ν ω σελ.30). Εν τ υ π ωσ ια κό α π ό ψη λ ά μ ε τ α π έτ ριν α σ πίτ ια τ ο υ 1 5ο υ αιών α με τ ις κε ραμιδ έν ιε ς σ κε π έ ς κα ι τα δένδρα ανά μεσά τους να ξε προβά λλ ο υν. Κα τ ά τη δε κα ε τ ία τ ο υ 1 9 50 ο τ ό π ο ς αυτ ός έγινε αγ απημέ νο ς τ ων διασ ήμων ηθο ποιών του

Χ ό λυγο υν τ

αλλά

κα ι

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 63


τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ω ν β α σ ιλ ικώ ν ο ικο γ ε ν ε ι ώ ν τ η ς Ευ ρ ώ π η ς π ο υ έ ρ χ ο ν τ α ν ν α χ α ρ ο ύ ν τ η ν ο μ ο ρ φι ά τ ο υ π α ρ α θ ε ρ ί ζο ν τ α ς σ τ α π ο λ υ τ ε λ ή ξ ε ν ο δ ο χ ε ία . Α ξ ίζε ι ν α τ ο ε π ισ κε φθ ε ίτ ε κα ι ν α κά ν ε τ ε μπά ν ιο σ τ α κατ α γ άλα ν α ν ε ρά με τ ις παν έ μο ρφε ς α μμο υδιέ ς.

Διαμονή στην Μπούντβα Α ν ε ίσ τ ε δια τ ε θ ε ι μέ ν ο ι ν α π λ η ρ ώσ ε τ ε έ ν α σ ε β α σ τ ό π ο σ ό κα ι θ έ λ ε τ ε ν α δια ν υκτ ε ρ ε ύσ ε τ ε σ ε κά τ ι χ λ ιδά τ ο μ ε α έ ρα α ρχ ο ν τ ιά ς σ ε α ν α π α λ α ιω μ έ ν ο κτ ίσ μα σ τ α τ ε ί χ η τ η ς Π α λ α ι ά ς Π ό λ η ς , τ ό τ ε τ ο χα ριτ ωμέ ν ο και π ολ υτ ε λέ ς « Hote l A sto ri a» (Nje g ose v a 4,

τ η λ . : + 3 8 2 (0 )3 3 4 5 1 1 1 0 , w w w .a st o r ia m o n t e n e g r o . co m ) , α κριβ ώς πάν ω απ ό τ η ν πα ραλία. Τ α διαμερίσ μα τ α « A p art m e n ts V i d i k ova c » (τ ηλ.: +38 2 334518 56) σ τ ην Παλ αιά Πό λη, 50 0 μ. α πό τ η θά λα σ σ α με μο ν τ έ ρ ν α π ο λ υτ ε λ ή ε π ίπ λ ωσ η κα ι με π α ν ο ρα μική θ έ α σ τ η ν Πα λ α ιά Π ό λ η , α λ λ ά κα ι σ τ ο ν κό λ π ο κα ι σ τ ο ν η σ ά κι τ ο υ Α γ ίο υ Νικο λ ά ο υ. Το «Hote l Pose i d o n» (τηλ.: +3 82 (0) 33463134, + 382 (0) 69 4 1 1 24 0 ) β ρίσ κετ α ι σ τ η δη μ ο φιλ ή π α ρα λ ία Γ ια τ ζ, γ ύρ ω σ τ α 4 ,5 © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 64


χ λ μ. α π ό σ τ α σ η α π ό τ η ν Πα λ α ιά Πό λ η . Δια θ έ τ ε ι ιδιωτ ική παρα λία όπ ου μπ ο ρείτ ε ν α ε πιδο θ είτ ε σ ε π ολ λά θα λάσ σ ια σ π ο ρ. Αν πάλι είσ τ ε ο ικο ν ο μικο ί τ ύπ οι τότε α ν α ζη τ ή σ τ ε δια μ ε ρίσ μα τ α π ο υ ν ο ικιά ζο υ ν ο ι ο ικο γ έ ν ε ι ε ς ό π ω ς γ ί ν ε τ α ι σ τ α Ελ λ η ν ικά ν η σ ιά τ ο κα λ ο κα ί ρι …

Φαγητό στην Μπούντβα Στ η ν Μπο ύντ βα θα συνδυάσ ετ ε τ ο φα γ η τ ό μια ς πα ρα θ α λ ά σ σ ια ς πό λ η ς , δη λ α δή ά φθο ν ο ψά ρι κα ι ο σ τ ρα κο ε ιδή ( μπ α ρ μπ ο ύ ν ια , σαρδέλ ες, κα λ α μά ρια , χ τ α π ό δια , α σ τ α κο ύς , γ α ρίδ ε ς , ό σ τ ρα κα , μύδι α κ.ά .) μ ε τ α προϊό ν τ α τ ης εν δ ο χώρα ς, ό π ως ποτ αμίσ ια ψά ρια, χέ λια , διάφορα

πέστ ροφες, χ ω ριά τ ι κα

τ υριά με π ρώτ ο τ ο λαδ οτ ύρι,

ε λ ι έ ς , α λ λ ά κα ι τ α χ ω ριά τ ικα λ ο υκά ν ικα κα ι τ ο π ε ρίφη μ ο προσο ύτ ο – «πρσ ου τ ». Φυσ ικά θ α δ ο κι μά σ ε τ ε τ η ν τ ο π ι κή ε κδ ο χ ή α π ό τ α γ ν ωσ τ ά μας γιαπ ράκια κα ι σ α ρμ α δά κια , τ ις γ ε μισ τ ές πιπ εριέ ς, τ ο πιλάφι, τ ο βρασ τ ό κρέ α ς , α λ λ ά κα ι τ α δ ι ά φο ρα ψη τ ά κε μ π ά π . Α ν ά με σ α σ τ ι ς τ ο π ι κέ ς ν ο σ τ ι μι έ ς , δο κιμ ά σ τ ε την ψητή πατάτα που συν οδεύετ αι © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

από

τυρί

κα ι

Σ ε λ ί δ α 65


ξ ιν ο λ ά χ α ν ο κα ι τ η ν π α ρα λ λ α γ ή τ η ς , τ η ν « τ σ ιτ σ βά ρ α » π ο υ ε ίν α ι π α τ ά τ α σ τ η ν κα τ σ α ρό λ α μ ε α λ ε ύ ρι κα ι τ υ ρί κα ι σ υ ν ο δε ύ ε τ α ι από ξινόγαλο. Μια λ ιχ ο υδιά π ο υ σ ε ρβ ί ρ ε τ α ι ω ς ο ρε κτ ικό ε ίν α ι κα ι τ ο «π ο πέ τ σ ι» πο υ κα τ ά γ ε τ α ι α π ό τ η ν Πο ν τ γ κό ριτ σ α . Πρ ό κε ιτ α ι γ ια κο μ μα τ ά κια ψη τ ο ύ κρ έ α τ ο ς γ ε μισ τ ά μ ε ξ ε ρό τ υ ρί «κ α τ ζ μά κ » πο υ α φο ύ τ υλ ιχ τ ο ύν μ ε φέτ ες π ρσ ο υτ τ η γ α ν ίζο ν τ α ι

Κόλπος του Kotor (Montenegro)

σ ε κα υτ ό λ ά δι. Σπεσιαλιτέ τη ς περιοχή ς είναι τ ο α ρνά κι μαγειρεμέ ν ο στο γ ά λ α , μ ε διά φο ρα μπ α χ α ρικά κα ι μ υ ρωδικά κα ι π α τ ά τ ε ς , κα ι τ ο « κ α τ σ α μά κ » π ο υ π ή ρ ε τ ο ό ν ο μά τ ο υ α π ό τ ο τ υρί κα τ σ μά κ. Πρ ό κε ιτ α ι γ ια έ ν α ν χ υ λ ό α π ό διά φο ρα δη μη τ ρια κά μ ε τ υ ρί κα ι ξιν όγα λ ο, πο λύ π λ ούσ ιο σ ε θ ερμίδ ες , πο υ αγα πο ύν π ε ρισ σ ότ ερο οι α γρότ ες των γ ύρω χωριών .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 66


Ο ι ν τ ό π ι ο ι ξ ε κι ν ο ύν τ ο γ ε ύ μα π ρ ώτ α μ ε « ρα κίγ ια » , τ η γ ν ωσ τ ή μα ς ρα κή , ε ίτ ε σ κέ τ η ε ίτ ε α ρ ω μα τ ισ μ έ ν η , κα ι μ ε ζέ . Δο κι μά σ τ ε ε π ίσ η ς τ η δη μο φιλ ή μπ ίρ α τ ο υ Μα υ ρ ο β ο υν ί ο υ Νικσ ίκ, τ ις π οικιλίε ς ν τ ό πιων λ ευκών κρασ ιών Κρσ τ ατ ς, Σ α ρ ν τ ο ν έ κα ι Σ ο β ι ν ιό ν , κα ι τ ω ν κό κκιν ω ν Β ρα ν ά κ, Με ρλ ό κα ι Κα μπ ερν έ. Γ λ υκα θ ε ίτ ε με τ η γ α ν ί τ ε ς με μ έ λ ι κα ι π λ ο ύσ ιο σ ε γ έ μισ η μπακλαβά.

Οδηγώντας περιμετρικά του φιόρδ του Kotor

Kotor – Κ ό τ ο ρ - Η νύμφη της Αδριατικής Τ ο Κ ό τ ο ρ (Ко то р/ Ko t o r) Ε λ λ η ν ικά : Α σ κ ρή βι ο ν , ε ίν α ι μια πα ρα θα λ ά σ σ ια π ό λ η τ ο υ Μα υρ ο β ο υ ν ίο υ. Η πό λ η ( μα ζί μ ε τ η ν π ό λ η Ν τ ο μπ ρό τ α /Do bro t a β ο ρε ί ω ς ο υσ ια σ τ ικά δη μιο υρ γ ο ύ ν μια π ό λ η ) έ χ ε ι π λ η θ υσ μό 1 3 .1 76 κα ι ε ί ν α ι τ ο διο ικη τ ικό κέ ν τ ρ ο τ ο υ Δή μ ο υ Κό τ ο ρ. Ο Δή μ ο ς Κό τ ο ρ έ χ ε ι π λ η θ υσ μό 2 2 .9 4 7 κα ι © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 67


σ υμ π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι τ ις γ ε ι τ ο ν ικέ ς π ό λ ε ι ς κα ι μικρά χ ω ρία γ ύ ρω α π ό τ ο κό λ π ο τ ο υ Κό τ ο ρ. Τ ο πα λ α ιό Με σ ο γεια κ ό λ ιμά νι τ ο υ Κ ό τ ο ρ είν α ι πε ρικυκλω μ έ ν ο από ένα τείχος τ ο οποίο ανοικοδ ομή θηκε από τ η Γ α λ η ν ο τ ά τ η Δη μ ο κρα τ ία τ ης Βε ν ετ ία ς. Οι εν ετ ικέ ς φα ίν ο ν τ α ι

ε πιρροέ ς στην

α ρχ ι τ ε κτ ο ν ική τ η ς π ό λ η ς . Ο κόλπος τ ου Κότ ορ (B o ka Ko torska) ορισ μέν ε ς φο ρ ές κα λ ε ίτ α ι τ ο ν ο τ ι ό τ ε ρο φι ό ρδ τ ης Ε υ ρώ π η ς (κα λ ε ίτ ε έ τ σ ι λ ό γ ω τ ο υ φυσ ικο ύ τ ο π ίο , γ ια τ ί σ τ η ν π ρά ξ η δεν είν α ι φιό ρδ). Πό λ ο ς έ λ ξ η ς τ ω ν τ ο υρισ τ ώ ν φυσ ικά ε ίν α ι τ ο τ ο π ίο τ ο υ Κό λ π ο υ τ ο υ Κό τ ο ρ α λ λ ά κα ι η α ρ χ ιτ ε κτ ο ν ική τ η ς π α λ ιά ς π ό λ η ς . Τ α τ ελ ε υτ αία χρό ν ια έ χ ει σ η μειωθ εί αύξησ η τ ων τ ο υρισ τ ών . Η φυσ ική π ο λ ιτ ι σ τ ική - π ε ρι ο χ ή τ ο υ Κό τ ο ρ ε ίν α ι μ έ ρ ο ς τ ω ν Μν η μείω ν Πα γκόσ μια ς Π ο λ ι τ ισ τ ική ς Κληρο νο μιάς της Ο υν έ σ κο . Η δ ια σ η μό τ ε ρη π ό λ η τ ο υ Μα υ ρο β ο υ ν ί ο υ- η « Νύ μφη τ ης Α δ ρια τ ι κής », ό π ως α π ο κα λ ο ύ ν τ ο Κ ό τ ο ρ γ ια τ η ν ο μ ο ρ φιά τ ο υ μ ε τ η γ α λ ά ζι α θ ά λ α σ σ α , τ ο π ρ ά σ ι ν ο β ο υ ν ό , α λ λ ά κα ι τ η ν παλ έτ α τ ων διαφο ρε τ ικών έν τ ο ν ων χρωμάτ ων - είν αι μια π όλη με κο υ λ τ ο ύ ρα κα ι α ρκε τ ά π ο λ ιτ ισ τ ικά σ τ ο ιχ ε ία . Η πρώτ η ε ν τ ύπ ωσ η είν αι οι φιδ ογυ ρισ τ έ ς οχυ ρώ σ εις πά ν ω σ τ ο β ο υ ν ό Σ α ν Τζ ι ο β ά ν ι κ α ι ό τ α ν ε ι σ έ λ θ ε ι ς σ τ η ν Π α λ α ι ά Π ό λ η κ α ι π ε ρπ α τ ή σ εις σ τ α σ τ εν ά δρ ο μά κια γ υρ ν ά ς π ίσ ω σ τ ο υς μ ε σ α ι ω ν ι κο ύ ς χ ρ ό ν ο υ ς κα ι φα ν τ ά ζε σ α ι τ η ζω ή Β υ ζα ν τ ι ν ώ ν κα ι Βεν ετ σ ιά ν ων . Π α ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς τ α μ ε σ α ι ω ν ι κά π α λ ά τ ι α , ζω ν τ α ν ε ύ ο υ ν σ κη ν έ ς α π ό τ α ι ν ίε ς μ ε π ε ι ρα τ έ ς ν α ε φο ρμ ο ύ ν σ τ ο λ ι μά ν ι κα ι κα τ ο ίκο υ ς ν α α μ ύν ο ν τ α ι μ έ σ α σ τ α τ ε ί χ η , κλ ε ί ν ο ν τ α ς σ τ ο έ ς κα ι δ ια β α τ ικά σ τ α β α ριά π έ τ ρι ν α κτ ίσ μα τ α .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 68


Ο ι κά τ ο ικο ι, Μα υ ρ ο β ο ύν ι ο ι κα ι Σ έ ρβ ο ι, θ α σ α ς χ α μο γ ε λ ά σ ο υ ν , θ α σ α ς ε ξ υπ η ρ ε τ ή σ ο υ ν ε υγ ε ν ικά κα ι θ α α π α ν τ ή σ ο υν σ ε κά θ ε απο ρία σ α ς. Θα σ ας μιλήσ ουν για τ ο ν π ο λιτ ισ μό τ η ς π όλη ς, τ ο υ ς ζω γ ρ ά φο υ ς κ α ι τ ο υ ς λ ο γ ο τ έ χ ν ε ς , κα ι μ ε υ π ε ρ η φά ν ε ι α γ ι α τ ο ν β ι ο λ ο ν ί σ τ α Τ ρ ί π ο Σ ι μ ο ν ο ύ τ ι , π ο υ μ α ζί μ ε τ ι ς κ ό ρ ε ς τ ο υ Ά ν ν α κα ι Ιρ έ ν α δη μιο ύ ργ η σ ε τ ο διά σ η μ ο τ ρί ο μο υσ ική ς δωμα τ ίο υ. Τ ο Κό τ ο ρ α ν α φέ ρ ε τ α ι γ ια π ρ ώτ η φο ρά τ η ν α ρ χ α ία ρω μα ϊκή π ε ρί ο δο ω ς Α κρ ο ύβ ιο υμ , τ μή μα τ η ς ρω μα ϊκή ς ε π α ρ χ ία ς τ η ς

οι αρχαίες οχυρώσεις στο Κοτορ

Δα λ μα τ ία ς , μ ε γ λ ώ σ σ α τ η δα λ μα τ ική ως τ ο ν 1 0 ο α ι ώ ν α . Τ ο ν 1 5ο α ι ώ ν α , ύσ τ ε ρα α π ό π ε ριπ έ τ ε ι ε ς μ ε Σ έ ρ β ο υ ς κα ι Βούλγα ρους, η πό λη γίνεται τ μήμα της Γαλη νο τάτη ς Δη μ ο κρα τ ία ς τ η ς Β ε ν ε τ ί α ς , ο ν ο μά ζε τ α ι Κα τ α ρό κα ι α ν θ ε ί τ ο εμπό ριο. Σ τ η ν έ δρα τ ο υ Α ρχ ι ε π ισ κό π ο υ τ ο υ Κό τ ο ρ τ η ς Κα θ ο λ ική ς Εκκλ η σ ία ς , γ ια 4 0 0 χ ρ ό ν ια κά τ ω α π ό τ η ν κυ ρια ρχ ία τ η ς Γ α λ η ν ο τ ά τ η ς κα τ α σ κε υ ά ζο ν τ α ι τ α υ π έ ρ ο χ α κτ ί σ μ α τ α τ η ς π ό λ η ς ώσ τ ε τ ο 1 9 79 ν α σ υμ π ε ρι λ η φθ ε ί σ τ ο ν κα τ ά λ ο γ ο τ η ς UΝΕSC Ο © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 69


κα ι τ α υτ ό χ ρο ν α ν α α ν α κη ρ υχ θ ε ί μ ν η με ί ο σ ε κίν δ υ ν ο , ώσ τ ε ν α δο θ ε ί ά μ ε σ η κα ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρη π ρ ο σ ο χ ή .

Κότορ - Τα φιόρδ Στο μοναδικό φιόρδ της Μεσογείου, στο νοτιοανατολικό άκρο του

κόλπου

αναλλοίωτο

του

Κότορ,

μεσαιωνικό

βρίσκεται χρώμα,

η

μία

ομώνυμη από

τις

πόλη,

με

Τοποθεσίες

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Μαυροβουνίου υπό την προστασία της UNESCO. Ο τεράστιος περίκλειστος κόλπος του Κότορ (Mπόκα Κοτόρσκα) -ένα γεωλογικό τερτίπι που προέκυψε από την καταβύθιση ενός

παμπάλαιου

ποταμίσιου

φαραγγιού-

σπρώχνει

τα

θαλάσσια φιόρδ του βαθιά μες στην ξηρά ενώ ένα γύρο υψώνονται θεόρατα ασβεστολιθικά βουνά. Στα λίγα μέτρα γης που απομένουν ανάμεσα στην ατάραχη θάλασσα και στα απότομα βουνά, έξι κωμοπόλεις -ζωγραφιές μαρκάρουν την περιφέρεια του κόλπου με τις κόκκινες στέγες, τα βενετσιάνικα τείχη, τα ρωμαιοκαθολικά καμπαναριά τους. Μικρές

τσιμεντένιες

προβλήτες,

βαρκούλες

δεμένες

στον

μώλο, ακόμη πιο μικρές βοτσαλωτές παραλιούλες, δέντρα και παραθεριστές να

χαίρονται αυτήν

τη μοναδική

συμφωνία

θάλασσας και βουνού. Πάνω από τον κόλπο του Κότορ, ορθώνονται οι ορεινοί όγκοι Όριεν και Λόβτσεν, με τους απόκρημνους ασβεστολιθικούς βράχους

και

διαμορφώνουν

ένα

επιβλητικό

φυσικό

τοπίο

έντονης αντίθεσης. Ο κόλπος του Κότορ (Boka Kotorska), το νοτιότερο φιορδ της Ευρώπης, στην πραγματικότητα είναι το βυθισμένο φαράγγι του ποταμού Μπόκελι και χωρίζεται σε τέσσερις μικρότερους κόλπους, τον κόλπο του Χετσεργκνόβι, τον κόλπο του Κότορ, τον κόλπο του Τίβατ και τον κόλπο του Ρίσαν.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 70


Για τις απέραντες α μμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά της, για τις καταπράσινες βουνοπλαγιές της, για τα μοναδικής φυσικής ομορφιάς

τοπία

της,

για

τις

εκπληκτικά

διατηρημένες

μεσαιωνικές πόλεις της - μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της

UNESCO,

για

την

έντονη νυχτερινή ζωή και

τη

της

θεϊκή

που

κουζίνα

παντρεύει

Μεσόγειο και Βαλκάνια σε

ένα

ευφάνταστο

αποτέλεσμα και για το γεγονός ότι συνδυάζει με

τρόπο

βουνό

μοναδικό

με

θάλασσα,

πεντάστερα resorts με φυσιολατρικά κάμπινγκ, πολυτελή γιοτ αραγμένα στις μαρίνες της με backpackers που βολτάρουν δίπλα τους με τα σακίδια στους ώμους. Η διά ξηράς είσοδος στη χώρα επιβάλλει τη δοκιμασία των ελικοειδών δρόμων που σκαρφαλώνουν τα βουνά της. Λίγο μετά

την

αρχαία

πρωτεύουσα,

το

Cetinje,

η

κατάβαση

αποκαλύπτει 293 χιλιόμετρα ακτογραμμής που ξετυλίγονται μεγαλόπρεπα

καθώς

οι

πράσινες

βουνοκορφές

που

καταλάμβαναν επί ώρες τον ορίζοντα δίνουν τη θέση τους στο γαλάζιο της Αδριατικής που λαμπυρίζει. Μερικές

ακόμη

στροφές

αργότερα,

ο

κόλπος

του

Κότορ,

γνωστός και ως το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, ξαφνιάζει το μάτι που αναζητά το τέλος του -ή μήπως την αρχή του;- που, κρυμμένο πίσω από τις βουνοπλαγιές που σχεδόν ακουμπούν στο νερό, το κάνει να μοιάζει περισσότερο με ποτάμι και λιγότερο με θάλασσα που εισβάλλει αυθάδικα στη στεριά. Σκηνικό βγαλμένο από τα παραμύθια του Άντερσεν ή τις περιπέτειες

των

Βίκινγκς.

Σε

καμία

περίπτωση,

πάντως,

βαλκανικό.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 71


Τα τείχη και το φρούριο Σβέτι Ιβάν Τ α ο γ κώδη κα ι ε ν τ υπ ωσ ια κά τ ε ί χ η π ο υ π ε ριβ ά λ λ ο υ ν τ η ν π ό λ η έχ ουν μήκος πε ρίπο υ 5 χ λμ., 20 μέ τ ρα ύψος και 10 μέ τ ρα π λ ά τ ο ς . Έ χ ο υν σ υν τ η ρ η θ ε ί κα ι α π ο τ ε λ ο ύν μο ν α δικό δε ίγ μα φρ ο υ ρια κή ς α ρ χ ιτ ε κτ ο ν ική ς σ τ η ν Ευρ ώ π η . Δια θ έ τ ο υν τ ρ ε ις κύρι ε ς π ύλ ε ς α π ό ό π ο υ ο ι κά τ ο ικο ι μ π α ιν ο β γ α ί ν ο υ ν α κό μη σ τ η ν Πα λ α ιά Πό λ η . Α π ΄ ό τ α ν η π ό λ η λ ε γ ό τ α ν Α κρο ύβ ιο υ μ, π ε ριτ ε ι χ ίσ τ η κε κα τ ΄ α ρχ ά ς α π ό τ ο ν α υτ ο κρά τ ο ρα Ι ο υ σ τ ιν ια ν ό προκειμέ ν ο υ ν α α ν τ ισ τ αθ εί σ τ ο υς Γ ότ θο υς. Τα τείχη υπ έστ ησα ν κα τ α σ τ ρο φέ ς όταν οι Σ α ρ α κη ν ο ί επέδραμαν 840. Τον αιών α,

το 10ο

επί Κω ν σ τ α ν τ ίν ου Πο ρφυρογ έ νν η τ ο υ, η πόλη Κοτορ ο κόλπος α π λ ώ θ η κε κα ι στο χα μη λό της κο μ μά τ ι δη μι ο υ ργ ή θ η κα ν ν έ ε ς ο χ υ ρώσ ε ι ς . Σ ή μ ε ρα γ ια ό σ ο υς έ χ ο υ ν κα λ ή φυσ ική κα τ ά σ τ α σ η υ π ά ρ χ ε ι μο ν ο π ά τ ι 1 . 20 0 μ έ τ ρ ω ν .

Η ε ί σ ο δ ο ς β ρ ί σ κε τ α ι σ τ η Β ό ρ ε ι α Π ύ λ η , μ ε α ν η φ ό ρ α 1 . 3 5 0 σ κα λ ο π α τ ι ώ ν , ε ν ώ ό σ ο ι έ χ ο υ ν ά ρι σ τ η φυσ ική κα τ ά σ τ α σ η α ς σ κα ρφα λ ώσ ο υν τ ο π α λ α ιό μ ο ν ο π ά τ ι τ ω ν κα ρα β α ν ι ών , γ ν ωσ τ ό ως « Σ κά λ α τ ο υ Κ α τ α ρό » , π ο υ α ρ χ ίζε ι κο ν τ ά σ τ ο π ο τ ά μι Σ κο ύ ρντ α , α ν εβ α ίν ει σ τ α φιδο γ υρίσ μα τ α τ ο υ β ο υν ο ύ, γ ια ν α κα τ α λ ή ξ ε ι σ τ ο Ε θνι κό Πά ρ κο Λ ο βσ έ ν. Γ ια ό σ ο υ ς θ έ λ ο υ ν ν α θ α υμ ά σ ο υν τ η θ έ α τ ο υ κά σ τ ρ ο υ , η α ν α ρρίχ η σ η ξ εκιν ά α πό τ ις φιδίσ ιε ς π ερισ τ ρ ο φές τ ω ν τ ειχ ώ ν τ ο υ α ν α τ ο λ ικο ύ κο μ μα τ ι ο ύ κα ι κα τ α λ ή γ ε ι σ τ η ν κο ρ υ φή τ ο υ φρ ο υρίο υ, 28 0 μ έ τ ρα α π ό τ η θά λ α σ σ α . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 72


Ο ι π α ν έ μ ο ρ φε ς ε ικό ν ε ς α π ό τ η ν π ό λ η κα ι τ ο ν κό λ π ο τ ο υ Μ π ό κα Κ α τ ό ρσ κα θ α τ ο υς α ν τ α μ ε ίψ ο υ ν κα τ ά τ η διά ρ κε ια τ ο υ αν εβάσμα το ς. Στη διαδ ρομή θα βρείτε οργαν ωμένα σημεία ξ ε κο ύ ρ α σ η ς όπου μπο ρο ύν να παρα μείνο υν όσ οι δεν επιθυμούν σ υν εχίσ ο υν .

Οι ίσ ως

βέβαια προτιμήσο υν

να ίδιοι να το

να α π ο λ α ύσ ο υν φωτ ι σ μέ ν ο κα τ ά τ η διά ρκε ι α τ η ς ν ύ χ τ α ς .

Η Πύλη της Θάλασσας (Βράτα οντ Μόρα) Χ τ ίσ τ η κε τ ο 1 55 5 , τ η ν π ε ρί ο δο τ η ς β ε ν ε τ ική ς κυρια ρ χ ί α ς , με τ ο σ ύμβ ο λ ό τ η ς , τ ο γ ν ωσ τ ό λ ιο ν τ ά ρι τ ο υ Σ α ν Μά ρ κο , ν α κυρια ρ χ ε ί σ τ ην αψίδα. Α ργ ό τ ε ρα π ρο σ τ έ θ η κα ν τ ο κο μμ ο υ ν ι σ τ ικό ά σ τ ρ ο , η η μ ε ρ ο μη ν ί α απελευθέρωση ς από τ ο υ ς ν α ζι σ τ έ ς , κα θ ώ ς κα ι τ ο α π ό φθ ε γ μα τ ο υ Τ ίτ ο «Δεν θέλουμε όσα α νήκουν σ τ ο υς άλ λο υς , α λ λά δε ν θα παραιτ η θο ύμε πο τ έ α π ό σ α ε ί ν α ι δικά μα ς ». Κά τ ω α πό τ η ν Πύλη σταμα τήστ ε γ ια να παρα τη ρήσετε το α ν ά γ λ υφο τ η ς Πα ρ θέ ν ο υ μ ε τ ο Β ρ έφο ς ν α π ε ριβ ά λ λ ε τ α ι α πό τ ο ν Ά γ ιο Τ ρύφω ν α κα ι τ ο ν Ά γ ιο Μπ ε ρ ν ά ρ .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 73


Η μεσαιωνική Παλαιά Πόλη (Στάρι Γκραντ) Τ ο μ ε σ α ιω ν ικό κο μ μά τ ι τ η ς π ό λ η ς τ ο π ο θ ε τ ε ί τ α ι σ ε έ ν α τ ριγ ω ν ικό κο μ μά τ ι γ η ς π ο υ π ε ριβ ά λ λ ε τ α ι α π ό τ ο ν Κό λ π ο τ ο υ Κό τ ο ρ σ τ η ν ο τ ι ο δυ τ ική π λ ε υ ρά , τ ο π ο τ ά μι Σ κο ύ ρν τ α σ τ η β ό ρ ε ια κα ι τ ο ν λ ό φο Σ α ν Τ ζι ο β ά ν ι σ τ η ν α ν α τ ο λ ι κή . Δ ι α θ έ τ ε ι τ ρ ε ι ς π ύ λ ε ς : τ η ν κε ν τ ρι κή Π ύλ η τ η ς Θ ά λ α σ σ α ς , τ η β ό ρε ια Π ύλ η τ ο υ Πο τ α μ ο ύ π ο υ χ τ ίσ τ η κε τ ο 1 54 0 κα ι τ η ν ό τ ια Π ύλ η Γ κο ύ ρ ν τ ιτ ς με τ μή ματα το υ 12ου αιώνα . Πε ρ ν ώ ν τ α ς τ η ν Πύ λ η τ ης Θ ά λ α σ σ α ς , α κριβ ώ ς μ π ρο σ τ ά σ α ς δεσ π ό ζει ο Π ύ ρ γο ς τ ο υ Ρο λ ο γι ο ύ τ ο υ 1 60 2, ε ν ώ έ ν α μ ικρό τ ε ρ ο ο ικο δ ό μ η μα σ ε σ χ ή μα π υ ρα μίδ α ς χ ρ η σ ιμο π ο ιή θ η κε ως χ ώ ρ ο ς τ ιμωρίας τ ων αδιά ν τ ρο π ων π ο λιτ ών . Εκε ί β ρίσ κε τ α ι κα ι η μ ε γ α λ ύ τ ε ρη α λ λ ά κα ι κε ν τ ρικό τ ε ρη π λ α τ ε ί α τ ο υ Κ ό τ ο ρ , η Τρ ο γ κ ο ν τ Ο ρ ο ύ τ ζ γ ι α ( η Π λ α τ ε ί α τ ω ν Ό π λ ω ν ). Ε ίν α ι τ ο σ η μ ε ί ο ό π ο υ ό λ ο ι σ υγ κε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι, ε ιδ ικά

Οδηγώντας στους περιφερειακούς δρόμους γύρω από το Κοτορ

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 74


ό τ α ν σ υμβ α ίν ει κά πο ιο σ η μα ν τ ικό γ ε γ ο ν ό ς . Α π ό ε κε ί ξ ε κιν ά η π ε ριή γ η σ η π ο υ θ α σ α ς π ε ρά σ ε ι α π ό α σ ύμ μ ε τ ρα κτ ίσ μα τ α σ ε σ τ ε ν ά δρο μά κια , π λ α τ ε ί ε ς με με σ α ι ω ν ικά μ ν η μ ε ία , χ ώ ρ ο υ ς γ ια α ν ο ιχ τ έ ς α γ ο ρέ ς . Πε ρά σ μα τ α μ ε σ κα λ ο π ά τ ια γ ια τ ις γ ε ιτ ο ν ιέ ς . Εκκλ η σ ί ε ς , κα θ ε δ ρικο ύ ς κα ι μο υσ ε ί α , ισ τ ο ρικά κτ ίσ μα τ α π ο υ σ τ ε γ ά ζο υ ν γ ρα φε ία , μ έ γ α ρα , α λ λ ά κα ι σ π ίτ ι α α π λ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν π ο υ ε ξ α κο λ ο υθ ο ύ ν ν α κα τ ο ικο ύ ν ε κε ί. Ειδικά σ τ α π α λ α ι ά σ π ίτ ια θ α π α ρ α τ η ρή σ ε τ ε α ρ χ ιτ ε κτ ο ν ικά σ τ ο ιχ ε ία π ο λ λ ώ ν π ε ρι ό δω ν , ό π ως τ η ς ρω μα ϊκή ς μ ε α ριθ μ ο ύ ς , ε π ι γ ρα φέ ς μ ε δ ρά κο υ ς κα ι λ ι ο ν τ ά ρι α , α λ λ ά κα ι μ π α ρ ό κ σ τ ο ι χ ε ί α με θ υ ρ ε ο ύς κα ι π λ ο ύσ ια δια κο σ μη μ έ ν ε ς α ψίδε ς . Κα ι μ έ σ α σ ό λ α α υτ ά ξ ε π ρο β ά λ λ ο υ ν ξ ε ν ο δ ο χ ε ία , γ κα λ ε ρί, π ο λ ιτ ισ τ ικά κέ ν τ ρ α , κα φέ κα ι ε σ τ ι α τ ό ρια , μ π α ρά κια , μπ ο υ τ ίκ κα ι ε μπ ο ρικά , κα τ α σ τ ή μα τ α μ ε σ ο υβ ε ν ί ρ κα ι ο ι α π α ρα ίτ η τ ε ς αντ ικε ρί με τ ις π ε ρίτ εχ ν ες π ο ρσ ε λά ν ε ς.

Παλάτια να δουν τα μάτια σας Στ ο Κότ ο ρ υπάρχ ουν αρκε τ ά πα λάτ ια: τ ο Πα λ άτ ι Ντ ρά γκο , με τ α γ ο τ θ ικά π α ρ ά θ υ ρ α τ ο υ 1 5 ο υ α ιώ ν α , ό π ο υ σ τ ε γ ά ζε τ α ι τ ο Ιν σ τ ιτ ο ύτ ο Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς τ ω ν Π ο λ ιτ ισ τ ικών Μν η μ ε ίω ν . Τ ο Π α λ ά τ ι Μπ ιζ ά ντ ι τ ο υ 1 2ο υ α ι ών α , τ ο Π α λ ά τ ι Πί μα , με τ υ π ικά σ τ ο ιχ ε ία α ν α γ έ ν ν η σ η ς κα ι μπ α ρ ό κ τ ο υ 1 6 ο υ α ι ώ ν α . Τ ο Π α λ ά τ ι Γ κρο υ μπ ό νγι α με κά π ο ια α ν τ ικε ί μ ε ν α π ο υ διασ ώθηκαν α πό τ ο πα λαιό φαρμακε ίο τ ο υ Κότ ορ πο υ ιδρύθηκε τ ο 13 26. Τ ο Πα λ άτ ι Γ κργκου ρίν χρο ν ολ ογ είτ αι απ ό τ ο ν 1 7ο α ιώ ν α κα ι σ ή μ ε ρ α σ τ ε γ ά ζε ι τ ο Ν α υ τ ικ ό Μο υ σ ε ίο . Πε ρι λ α μβ ά ν ε ι τ ρία π α τ ώ μα τ α μ ε ε κθ έ μα τ α , α ν ά μ ε σ ά τ ο υς π ί ν α κε ς , φωτ ο γ ρα φί ε ς , σ τ ο λ έ ς κ.ά .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 75


Τ ο Π α λ ά τ ι Μπ ο ύ κα τ ων π α τ ρικί ω ν α δε λ φώ ν Β ίκο κα ι Ντ ο μί ν ικο Μπ ο ύκα . Τ ο Π α λ ά τ ι Μπ ε σ κ ο ύ τ σ α τ ο υ 1 77 6, τ ο Π α λ ά τ ι Λ ο μπ ά ρ ντ ιτ ς τ ο υ 1 7ο υ α ιώ ν α , κα θ ώ ς κα ι τ ο Π α λ ά τ ι Β ρά κτ ζ ε ν του 18ου αιώνα.

Η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Κα τ ά τ η μ ε σ α ι ω ν ική π ε ρί ο δ ο τ ο Κ ό τ ο ρ β ρέ θ η κε σ ε μ ε γ ά λ η α κμή λ ό γ ω τ η ς μ ε γ ά λ η ς ο ικο ν ο μική ς ά ν θ η σ η ς . Έ τ σ ι δό θ η κε β α ρύ τ η τ α σ τ α γ ρ ά μμ α τ α κα ι σ τ ι ς τ έ χ ν ε ς . Τ ο ν 1 3 ο α ι ώ ν α δη μιο υ ργ ή θ η κε η Α κα δη μία , α π o ό π ο υ ξ ε π ή δη σ α ν σ υ γ γ ρα φε ί ς κα ι ε πισ τ ή μο ν ε ς. Οι πρώτοι ο υμα ν ισ τ έ ς σ υγγ ραφείς α ν α φέ ρο ν τ α ι κα τ ά τ ο ν 1 5ο - 1 6ο α ι ώ ν α , χ ωρί ς ό μ ως ν α έ χ ο υ μ ε αρκετ ές π ληροφο ρίε ς συγγ ρά μμα τ α.

α φο ύ

δεν

έχουν

διασ ωθεί

αρκετά

Ο διασ ημό τ ε ρος π οιητ ή ς ήτ α ν ο Μπερνά ρ Πίμα από τ η ν π αλαιά ο ικο γ έ ν ε ια ε υ γ ε ν ών , τ ο υ ο π ο ίο υ μ ό ν ο λ ί γ ο ι σ τ ί χ ο ι σ τ η λ α τ ιν ική γλ ώσ σ α έ χο υν δια σ ωθ εί.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 76


Τ ο 1 5 3 2 ο Ν τ ό ρ τ ζε Μπ ι ζά ν τ ι δ η μ ο σ ί ε υ σ ε κά π ο ι ο υ ς σ τ ί χ ο υ ς σ τ α ιτ α λ ικά κα ι λ α τ ιν ικά σ τ η Β ε ν ε τ ία . Β έ β α ια τ ο Κό τ ο ρ υπ ε ρ η φα ν ε ύ ε τ α ι γ ια τ ο ν π ο ιη τ ή Λο ύ ν τ ο β ικ Πα κβ ά λ ικ, α λ λ ά κα ι τ ο ν Ιβ ά ν Μπ ό ν α Μπ ο ρί λ ις , π ο υ κυ ριά ρχ η σ α ν τ ο ν 1 6 ο α ιώ ν α . Ω σ τ ό σ ο η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α Μπ ι ζά ν τ ι έ δ ω σ ε κα ι τ ο ν Λ ο ύ κα , ο ο π ο ί ο ς ως θ ε ο λ ο γ ικό ς σ υγ γ ρα φέ α ς δι έ π ρε ψ ε κα ι η γ ή θ η κε τ η ς ε κκλ η σ ία ς τ η ς π ό λ η ς γ ια 4 0 χ ρό ν ια . Τ η ν π ε ρίο δ ο ε κε ίν η μι λ ο ύ ν γ ια με γ ά λ η ά ν θ η σ η σ τ ις τ έ χ ν ε ς , σ τ η με τ α λ λ ο τ ε χ ν ία κα ι σ τ η λιθ ογ λ υπτ ική, ό πο υ έγιν α ν τ α π ε ρισ σ ότ ερα α ρισ τ ουργ ή ματ α.

Η Παναγία των Βράχων στο νησάκι Γκόσπα οντ Σκρπτζέλα... Στ ο ν Κό λ π ο τ ο υ Κό τ ο ρ α π έ ν α ν τ ι α π ό τ ο Π ε ρ ά σ τ β ρίσ κο ν τ α ι δ ύ ο μικρ ά ν η σ ά κια π ο υ θ α σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε κα θ ΄ ο δ ό ν π ρο ς Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ. Ο θ ρ ύ λ ο ς μι λ ά ε ι γ ια τ ο ν α υά γ ι ο ε ν ό ς π λ ο ίο υ σ τ ις 2 2 Ι ο υ λ ίο υ 1 4 52 κα ι τ ο υς ν α υτ ικο ύ ς π ο υ σ ώ θ η κα ν π ά ν ω σ ε έ ν α ν β ρά χ ο , ό π ο υ α ν α κά λ υψ α ν τ η ν ε ικό ν α τ η ς Πα ν α γ ί α ς μ ε τ ο Βρέ φο ς .

Η εκκλησία Crkva Gospa od Zdravlja και ο κόλπος του Κότορ.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 77


Έτ σ ι από τ ότ ε ό λοι οι ν α υτ ικοί ό τ αν π ερν ούσ α ν α πό εκεί ή ε π έ σ τ ρ ε φα ν σ ώο ι α π ό κά π ο ιο τ α ξ ί δι τ ο π ο θ ε τ ο ύσ α ν κα ι α π ό έ ν α ν β ρά χ ο ω ς τ ά μα , κά τ ι π ο υ γ ίν ε τ α ι ω ς κα ι σ ή μ ε ρα Τ ο τ ε χ ν η τ ό ν η σ ά κι δη μι ο υρ γ ή θ η κε σ ιγ ά - σ ιγ ά , α π ό π α λ α ιά κο υφά ρια π λ ο ί ω ν γ ε μά τ α β ρά χ ια , κα ι π ά ν ω σ τ ο ν η σ ί η Π α ν α γία τ ων Β ρά χ ω ν ε ίν α ι τ ο μ ο ν α δικό κτ ί σ μα . Τ ο 1 4 5 2 έ χ τ ι σ α ν τ η ν π ρ ώτ η ε κκλ η σ ία ω ς σ ε ρβ ική ο ρθ ό δο ξ η . Η σ η με ρι ν ή ε κκλ η σ ία ε ί ν α ι τ ο υ 1 7 22 κα ι π ε ρι λ α μ β ά ν ε ι 6 8 π ί ν α κ ε ς τ ο υ δ ι ά σ η μ ο υ μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο υ ζω γ ρ ά φο υ Τ ρ ί π ο Κο κό λ γ ια , α π ό τ ο Πε ρά σ τ , εν ώ ο δια σ η μό τ ε ρο ς πίν α κά ς τ ο υ είν αι « Ο Θ άνατ ο ς τ ης Πα ρθένου », που έ χ ει μήκος 10 μέτ ρων . Σ τ η ν ε κκ λ η σ ί α υ π ά ρ χ ο υ ν κα ι π ί ν α κε ς ι τ α λ ώ ν ζω γ ρ ά φω ν κα θ ώ ς κα ι μια ε ικό ν α τ ο υ 1 4 5 2 , τ ο υ Λό β ρο Ντ ο μ π ρί τ σ ε β ι τ ς α π ό τ ο Κό τ ο ρ. Α ρκε τ ο ί έ χ ο υν α φι ε ρ ώσ ε ι α μ έ τ ρη τ α τ ά μα τ α , ε ν ώ θ α θ α υ μά σ ε τ ε κα ι τ η φη μισ μέ ν η α ν α θ η μα τ ική τ α π ε τ σ α ρία τ η ς Γ ι α σ ί ν τ α Κ ο ύ ν ι ε - Μί γ ι ο β ι τ ζ. Ε ί κ ο σ ι π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α χ ρ ε ι ά σ τ η κα ν γ ια ν α τ η ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι π ε ρι μέ ν ο ν τ α ς τ ο ν κα λ ό τ η ς ν α ε π ισ τ ρέ ψ ε ι κά θ ε φο ρά α π ό τ α ξ ίδι. Είχ ε π ρο σ θ έ σ ε ι μά λ ισ τ α χ ρυσ ο κλ ωσ τ έ ς

η παλιά πόλη του Κότορ

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 78


αλ λά και μέρος τ ων μα λ λιών τ η ς. Ό τ αν πια τ η ν τ ε λείωσ ε ήτ α ν σ χ ε δόν τ υφλή. Η γιο ρτ ή τ ης Παν αγία ς, η «φα τ σ ινάδ α », γίν ετ αι κάθε 22 Ιουλίου με τ η δύσ η τ ο υ ή λ ι ο υ , ό π ο υ μ α ζε ύ ε τ α ι κ ό σ μ ο ς σ ε β ά ρ κ ε ς κα ι ό λ ο ι μ α ζί ρίχ ν ο υ ν α π ό έ ν α κο μ μά τ ι β ρ ά χ ο υ , ε π ε κτ ε ί ν ο ν τ α ς τ η ν ε π ιφά ν ε ια τ ο υ νησιού.

...και το άλλο νησάκι Σβάτι Ντζόρντζε Τ ο ν η σ ί τ ω ν « Ν ε κρώ ν Κα π ε τ α ν α ίω ν ». Σ ύ μφω ν α μ ε τ ο ν θ ρύ λ ο , έ ν α ς γ ά λ λ ο ς σ τ ρα τ ιώτ η ς χ τ ύ π η σ ε μ ε τ ο κα ν ό ν ι κα τ ά λ ά θ ο ς τ ο α π έ ν α ν τ ι σ π ίτ ι τ η ς α γ α π η μέ ν η ς τ ο υ σ τ ο Π ε ρά σ τ κα ι τ η σ κό τ ωσ ε . Α υτ ό μ ά λ ισ τ α α π ο τ έ λ ε σ ε τ ο κε ν τ ρικό μο τ ίβ ο τ ο υ πίν α κα «Τ ο Νη σ ί τ ων Ν εκρώ ν » τ ο υ Ελ β ετ ο ύ ζωγ ρά φο υ Μπέκλιν . Τ α ν η σ ά κια ε π ισ κέ π τ ε σ θ ε μ ε τ ο υρισ τ ικέ ς β ά ρκε ς α π ό τ ο Κό τ ο ρ π ο υ ε κτ ε λ ο ύν σ υ χ ν ά δ ρο μ ο λ ό γ ι α τ ο υς κα λ ο κα ι ρι ν ο ύς μή ν ε ς ή σ ε μ ικ ρ ή κ ρ ο υα ζι έ ρ α σ τ ο ν κό λ π ο , ή μ ε β ά ρ κ ε ς - τ α ξ ί.

Ο πατέρας-προστάτης Αγιος Τρύφων Π α τ έ ρ α ς κα ι π ρ ο σ τ ά τ η ς τ ο υ Κ ό τ ο ρ , ο Ά γ ι ο ς Τρ ύ φω ν α π ε ι κ ο ν ί ζε τ α ι κα ι σ τ ο ν θ υ ρ ε ό τ η ς π ό λ η ς μ α ζί μ ε έ ν α λ ι ο ν τ ά ρ ι κα ι τ ο β ο υ ν ό Σ α ν Τ ζι ο β ά ν ι . Σ τ ι ς 1 9 Ι ο υ ν ί ο υ τ ο υ 1 1 6 6 ι δ ρ ύ θ η κ ε ο σ η μα ν τ ικό τ ε ρ ο ς κα θ ε δ ρικό ς τ η ς π ό λ η ς , σ τ ο ίδι ο σ η μ ε ίο ό π ο υ υπ ή ρχ ε ε κκλ η σ ία τ ο υ 8 0 9 π ο υ έ χ τ ι σ ε ο Α ν τ ρίγ ια Σ α ρα κέ ν ι ς , π ο λ ίτ η ς τ ο υ Κό τ ο ρ ο ο π ο ί ο ς έ φε ρ ε κα ι τ α λ ε ίψα ν α τ ο υ Α γ ίο υ από τ η ν Κων σ τ α ν τ ιν ο ύπ ο λη. Ω σ τ ό σ ο ο ν α ό ς κα τ α σ τ ρά φη κε τ ο 1 6 67 α π ό σ ε ισ μ ό κα ι α ργ ό τ ε ρα κα τ ά τ η ν α ν ο ικο δ ό μη σ ή τ ο υ π ρ ο σ τ έ θ η κα ν δύο μ π α ρό κ π ύρ γ ο ι τ ης καμπά ν ας. Ο αρισ τ ε ρός έ μειν ε η μιτ ε λής απ ό έλ λ ειψη χ ρη μά τ ω ν , γ ι α α υτ ό κα ι δ ε ν μο ι ά ζο υ ν μ ε τ α ξ ύ τ ο υς . Τ ο ν Α π ρί λ ιο τ ο υ 1 9 79 ά λ λ ο ς σ ε ισ μ ό ς κα τ έ σ τ ρ ε ψε ε κ ν έ ο υ τ ο κτ ίσ μα . Ο Κα θ ε δ ρ ικό ς ε ί ν α ι μ ο ν α δ ι κό δ ε ίγ μα α ρχ ι τ ε κτ ο ν ική ς © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 79


ρο μα ν ικο ύ μ π α ρό κ, α π ό τ α π α λ α ιό τ ε ρα κα ι μά λ λ ο ν τ ο ο μ ο ρφό τ ε ρ ο σ τ η ν Α δρια τ ική . Π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι π λ ο ύσ ια σ υλ λ ο γ ή α ν τ ικε ι μέ ν ω ν κα ι θ η σ α υ ρ ο φυ λ ά κι ο . Σ τ ο ε σ ωτ ε ρικό κί ο ν ε ς κο ριν θ ια κο ύ ρυ θ μ ο ύ κα ι κο λ ό ν ε ς ρ ο ζ π έ τ ρ α ς υ π ο σ τ η ρ ί ζο υ ν μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό α ψ ί δ ε ς , ε ν ώ ο ι τ ο ιχ ο γ ρα φίε ς είν α ι τ ο υ 1 4 ο υ α ιώ ν α . Κά τ ω α π ό τ ο ιε ρό υπά ρχει λίθ ο ς ό π ο υ π εριγ ρά φετ α ι η ζωή τ ο υ Α γ ί ο υ Τ ρ ύ φ ω ν α κα ι σ τ ο λ ί ζε τ α ι α π ό έ ν α κο μ μ ά τ ι π ο υ α π ε ικο ν ίζε ι α γ ί ο υ ς σ ε α σ ή μι κα ι χ ρ υ σ ό . Τ α π ιο α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υτ ικά έ ργ α α π ό τ ο υ ς π ι ο δια κε κρ ιμέ ν ο υ ς κα λ λ ιτ έ χ ν ε ς κα ι χ ε ιρ ο τ έ χ ν ε ς β ρίσ κο ν τ α ι σ ε α υτ ό ν τ ο ν ν α ό . Η σ υλ λ ο γ ή π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι κα λ λ ι τ ε χ ν ή μα τ α , ό π ω ς έ ν α α σ η μ έ ν ι ο χ έ ρι κα ι έ ν α ν ξ ύλ ι ν ο σ τ α υρ ό τ ο υ 1 2 8 8 δια κο σ μη μέ ν ο μ ε π ε τ ρά δι α , ε ν ώ τ ο κτ ίρι ο τ ο υ θ η σ α υρ ο φυλ α κίο υ σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν σ τ έγ α ζε τ ο Δ η μα ρ χ είο .

Η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου Ξ ε χ ω ρίζει α μ έσ ω ς α πό τ η λ ιτ ή π ο υ υ π ά ρχ ε ι έ κδ η λ ο κα ι σ τ ο μο ν α δικό τ έ μπ λ ο κα ι τ ο υ ς

π ρ ό σ ο ψη χ ω ρίς σ τ ο λ ί δ ια , κά τ ι ε σ ω τ ε ρικό τ η ς , π έ ρα α π ό τ ο αρχιερατ ικούς ξ υλό γ λυπτ ους

θρό νο υς. Μπα ίν ο ν τ α ς σ ε κυριε ύει η μυσ τ α γ ω γ ία μ ε τ ο λιγ ο σ τ ό φω ς α π ό τ ις ε λ ά χ ισ τ ε ς α χ τ ίδε ς τ ο υ ή λ ι ο υ π ο υ δια π ε ρ ν ο ύ ν τ ο ν κε ν τ ρικό τ ρ ο ύ λ ο , ε ν ώ τ ο β ρά δυ η ε κκλ η σ ί α φω τ ίζε τ α ι μ ε κε ν τ ρικό π ο λ υ έ λ α ι ο με κε ρ ιά π ο υ μ ο σ χ ο β ο λ ο ύ ν μ έ λ ι κα ι δη μ ιο υ ργ ο ύ ν κα τ α ν υκτ ική α τ μ ό σ φα ιρα . Σ ίγ ο υ ρα τ η μ α τ ιά σ κλ α β ών ε ι τ ο ε ξ α ιρ ε τ ικό τ έ μπ λ ο μ ε τ α α σ η μ έ ν ια α ν ά γ λ υ φα κα ι τ ις μ ε γ ά λ ε ς ε ικό ν ε ς τ ω ν Α γ ίω ν , μ ε δια κο σ μη τ ικέ ς λεπτομέρειες κο ριν θ ια κώ ν κι ό ν ων που υ π ο γ ρ α μ μ ί ζο υ ν τ α π λ α ί σ ι α τ ω ν τ ό ξ ω ν μ ε τ ι ς α γ ι ο γ ρ α φί ε ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 80


Ο ναός του Αγίου Λουκά Ό τ α ν κα τ α σ κε υά σ τ η κε τ ο 1 1 9 5 ή τ α ν κα θ ο λ ική ε κκλ η σ ία , α λ λ ά σ τ α χ ρ ό ν ια π ο υ α κο λ ο ύ θ η σ α ν α π ό τ ο 1 65 7 ως τ ο 1 8 1 2 , α π ο δ ε ικν ύ ο ν τ α ς α ρμ ο ν ική σ υ ν ύπ α ρξ η , κα θ ο λ ικό κα ι ο ρθ ό δο ξ ο ι ε ρ ό έ σ τ ε κα ν δ ί π λ α - δ ί π λ α , μ ι α ς κα ι σ υ σ τ ε γ ά ζο ν τ α ν . Μ ε τ ά τ ο 1 8 1 2 ο ν α ό ς π α ρα χ ωρή θ η κε σ τ η ν Ο ρ θ ό δο ξ η Εκκλ η σ ία . Μπ ο ρ ε ίτ ε ν α θ α υ μά σ ε τ ε ό σ α κο μ μ ά τ ια δια σ ώ θ η κα ν α π ό τ ι ς τ ο ι χ ο γ ρ α φί ε ς τ ο υ 1 2 ο υ α ι ώ ν α κα ι δ ύ ο ε ξ α ι ρ ε τ ι κά ζω γ ρ α φι σ μ έ ν α ε ικο ν ο σ τ ά σ ια : έ ν α τ ο υ 1 7ο υ α ι ών α α π ό τ η ν κε ν τ ρική ε κκλ η σ ία κα ι έ ν α τ ο υ 1 8 ο υ α ιώ ν α Σπ υρίδ ων ο ς.

από

το

π α ρ ε κκλ ή σ ι τ ο υ

Αγίου

ΦΑΓΗΤΟ Σ τ ο Μα υ ρ ο β ο ύ ν ι ο λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ η ν ι τ α λ ι κή κο υ ζί ν α , γ ι ΄ α υ τ ό θ α βρείτ ε πάμπο λ λα ε σ τ ιατ ό ρια σ τ η ν Παλ αιά Πό λ η τ ου Κ ότ ο ρ, εν ώ α κό μη κα ι τ α π α ρα δο σ ια κά ε ν τ ά σ σ ο υ ν π ο λ λ ά ι τ α λ ικά π ι ά τ α σ τ ο μεν ού τ ους. Η π α ρα δ ο σ ια κή περιλαμβά ν ει

κο υ ζί ν α γε ύσ εις

α γ α π η μ έ ν ε ς σ τ ι ς β α λ κα ν ικέ ς χώρες, όπως ο μουσακάς , το α ρνά κι καπα μά , τ α γν ωσ τ ά μας γιαπράκια με λά χα νο ή κ λ η μα τ ό φυ λ λ α , κιμά κα ι ρ ύ ζι , α λ λ ά κα ι τ α γ ε μι σ τ ά μ ε πιπ εριέ ς , α ρ νί σ τ η γ ά σ τ ρα , α λ λ ά κα ι δη μο φιλ έ ς κ ε μπ ά π πο υ σ υν οδ εύετ αι α π ό ψητ ή πα τ άτ α με ξ ιν ο λά χα ν ο. Σα ν ν α είμασ τ ε στην Ελλάδα δηλαδή. Α π ό ψα ρ ι κ ά δ ο κιμ ά σ τ ε ψα ρ ό σ ο υ π α , κ α λ α μά ρ ι γ ε μ ισ τ ό μ ε τ υ ρ ί κα ι ρ υ ζ ό τ ο με θ α λ α σ σ ιν ά . Ο ι Μα υρ ο β ο ύ ν ιο ι α γ α π ο ύν τ ι ς π λ ο ύσ ι ε ς σ ο ύ π ε ς με διά φο ρα λ α χ α ν ι κά κα ι κρ έ α ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 81


Σ τ α π α ρα δ ο σ ι α κά π ιά τ α α ν ή κο υν τ ο « κ α τ σ α μά κ », μια κρέ μα α π ό σ ιτ ά ρι ή κριθ ά ρι , ή κα ι κα λ α μπ ο κά λ ε υρ ο π ο υ σ ε ρβ ί ρ ε τ α ι μ ε τ υ ρί ή ξ ι ν ό γ α λ α κα ι σ ε π α ρα λ λ α γ ή τ ο υ α π ό π ο υρ έ π α τ ά τ α ς , κα ι θ α τ ο β ρε ί τ ε κυρί ω ς σ τ α χ ω ριά κα ι σ τ α π α ρα δο σ ια κά τ α β ε ρ ν ά κια . Η κα λ ή « τ σ ιτ σ β ά ρ α » γ ίν ε τ α ι α φο ύ α ν α κα τ έ ψο υν κα ϊμά κι μ ε α λ ε ύ ρι, ε ν ώ η « π ο π ά ρα » ε ίν α ι τ ο π ιά τ ο τ ο υ φτ ωχ ο ύ, κα θ ώ ς α ν α κα τ ε ύο υ ν ψω μ ί με γ ά λ α , λ ά δι κα ι τ υ ρί κα ι φτ ιά χ ν ο υ ν έ ν α π λ ο ύσ ι ο κα ι θ ρ ε π τ ικό γ ε ύ μα . Λα δ ε ρ ό φα γ η τ ό ε ί ν α ι τ ο « ρ α σ τ ά ν » με διά φο ρα λ α χ α ν ι κά , π α τ ά τ ε ς κα ι π ο λ λ ά κα υτ ε ρά μ π α χ α ρικά . Δο κι μά σ τ ε ε π ίσ η ς α ρν ά κι σ τ ο γά λ α με μπ α χ α ρι κά κα ι π α τ ά τ ε ς , λ ο υκά ν ικα κα ι π ρ σ ο ύ τ ( κα π ν ισ τ ό ζα μ π ό ν ) π ο υ τ α ι ρ ι ά ζο υ ν μ ε κρα σ ί κα ι τ υρί , κα θ ώ ς κα ι τ ο ο ρ ε κτ ικό « π ο π έ τ σ ι », τ υ λ ιχ τ ό κρέ α ς μ ε τ υρί κα ι π ρσ ο ύ τ τ η γ α ν η τ ά . Με τ ο φα γ η τ ό σ α ς π ιε ί τ ε ρ α κ ί (« ρα κίγ ια », ό π ως τ ο λ έ ν ε ο ι ν τ ό π ι ο ι), π ο υ υ π ά ρ χ ε ι κα ι σ ε διά φο ρ ε ς γ ε ύσ ε ι ς ως α π ε ρ ιτ ίφ, κα ι α π ό κρα σ ι ά : Β ρ α νά κ κό κκιν ο α π ό μ α ύρ α σ τ α φύ λ ια κα ι Κ ρ σ τ α κ λε υκό σ α ρν τ ον έ και σ αβιν ιό ν . Η Ν ι κσ ί κ ε ίν α ι η μπ ίρ α τ ο υ Μα υ ρ ο β ο υν ί ο υ . Γ λ υκα θ ε ίτ ε μ ε τ η γ α ν ίτ ε ς με μ έ λ ι κα ι τ υρί , μ π α κλ α β ά κα ι τ ε λ ε ι ώσ τ ε μ ε τ ο π α ρα δ ο σ ια κό κα φε δά κι σ τ ο μ π ρίκι.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 82


Ημέρα 3η  Ντ ου μπρόβνικ  S p li t, Hrva tsk a  S i b e n i k  Z a d a r  n ati ona l p ark Plitvi č ka Jeze ra, C roati a 5 7 5 χλμ π ε ρίπ ου 6-8 ώρες οδήγησ η ς χωρίς τ ις σ τ άσ εις για ξ ε κο ύ ρα σ η – α ν ε φο δια σ μ ό , φα γ η τ ό , α ν ε ύ ρ ε σ η κα τ α λ ύ μ α τ ο ς γ ια δια ν υκτ έ ρε υσ η κα ι σ τ ά σ η γ ια π ε ριή γ η σ η σ τ ο ισ τ ο ρικό κέ ν τ ρο τ ο υ Ν τ ο υ μ π ρ ό β ν ικ α π ό 2- 5 ώρ ε ς  S pl it , ή Z a d a r Hr v a t s ka 2 ώ ρ ε ς  Plit v i č ka J e z e ra , Hr v a t s ka ε θ ν ικό πάρκο 3-6 ώ ρες (διαν υκτ έρευσ η σ τ ην π ε ριο χή)

Δαλματία - Dalmatia Ο δη γ ώ ν τ α ς μ ε τ η ν μο τ ο σ υ κλ έ τ α μ έ σ α σ τ ο π ρά σ ι ν ο τ ω ν μικρ ών λ ό φω ν κ α ι τ ο γ α λ ά ζι ο τ η ς θ ά λ α σ σ α ς π α ρ α τ η ρ ο ύ σ α μ ε μ ι κρ έ ς π ό λ ε ις κα τ ά μή κο ς τ ω ν α π ό κρη μ ν ων α κτ ώ ν . Τ α μ ε σ α ιων ι κά τ ο υς τ είχη ένα δίπλα κε ρ α μ ωτ έ ς

δια κρί ν ο ν τ α ν κα θ α ρά , ό π ω ς κα ι τ α « σ φι χ τ ά » – τ ο σ τ ο άλ λο – πέ τ ριν α ψηλά α ρχ ον τ ικά, με τ ις σκεπ ές.

Ό τ α ν α ρ γ ό τ ε ρ α ξ ε κι ν ή σ α μ ε τ ο τ α ξ ί δ ι ο δ ι κώ ς α π ό τ ο Τσ ά β τ α τ – – με π ροο ρισ μό τ ο Ζ αντ ά ρ, τ ό τ ε η Δα λματ ία έ γιν ε απ οκά λυψη . Δαν τελωτ ές ψαρόβα ρκες

α κτ έ ς τ ύπ ο υ φιό ρδ , με μι κρά χ ω ρ ιο υδά κια , και μυδ ο κα λ λ ι έ ργ ε ι ε ς , π ο λυτ ε λ είς μαρίν ες σ κα φώ ν σ ε μ ε σ α ι ων ικέ ς π ό λ ε ι ς , α ρισ τ ε ρ ά μα ς θ ά λ α σ σ α κα ι δε ξ ιά κα τ ά φυ τ ο β ο υ ν ό , μια κα τ α ιγ ι σ τ ική ε ν α λ λ α γ ή ε ικό ν ω ν , ν ίκη σ α ν κά θ ε κο ύ ρα σ η γ ια τ ο μα κρύ τ α ξ ίδι. Ίσ ως λ ίγ ο ά χ α ρο τ ο μ ο ν τ έ ρ ν ο κο μ μά τ ι τ ω ν π ό λ ε ων , μα τ ό σ ο γ ο η τ ε υτ ικέ ς ο ι π α λ ιέ ς β ε ν ε τ σ ιά ν ικε ς , μο υ θ ύμισ α ν κά π ο ι ε ς τ η ν Κέ ρκυρα κα ι ά λ λ ε ς τ η Ρ ό δο . Σ τ α κα ν τ ο ύ ν ια , ψη λ ά κτ ίρια με βαριά οικόσ η μα -σ ημάδια α ρισ τ ο κρα τ ική ς γενιάς κα ι σ κα λ ο π ά τ ι α ο δη γ ο ύν σ ε ψη λ ό τ ε ρ ε ς γ ε ιτ ο ν ι έ ς ε π ά ν ω σ τ ο ν λ ό φο . Σ τ ο κέ ν τ ρο ο ι π λ α τ ε ί ε ς : μ ε τ α α π α ρα ίτ η τ α κα φέ τ ο υ ς , τ ις

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 83


α γ ο ρ έ ς , τ α τ α β ε ρν ά κια κα ι τ ο υ ς ζω γ ρ ά φ ο υ ς – μα κα λ ά , ζω γ ρ ά φο υ ς

π όσο υς έχει η

Δαλ μα τ ία; –, να ε κθ έ τ ο υν σ τ α π έ τ ρι ν α σ κα λ ο π ά τ ι α λ ά δι α κα ι α κο υα ρ έ λ ε ς . Στα λιμα ν ά κια ψαρόβα ρκες

οι να

λ ικν ίζο ν τ α ι σ τ α ή ρε μα ν ε ρά κα ι σ τ α σ τ ε ν ά σ ο κά κια οι χλωμοί φα ν ο σ τ ά τ ε ς να σ κο ρ π ίζο υ ν σ κι έ ς α π ό τ ις α πλ ωμέν ες μπουγάδες, που πό τε α ιω ρο ύν τ α ι σ τ ο κε ν ό μπ ρο σ τ ά σ τ α μ π α λ κό ν ια κα ι π ό τ ε ε π ά ν ω α π ό τ α κε φά λ ια τ ων δια β α τ ώ ν . Ό τ α ν α φή σ α μ ε τ ε λ ικά τ η χ ώ ρα , κα ν έ ν α ς δ ε ν ε ί χ ε α ν τ ί ρ ρη σ η : π ρά γματ ι είναι πολ ύ ω ραία η Δαλ ματ ία !

Ντουμπρόβνικ - Dubrovnik Mια α π ό τ ις δια σ η μό τ ε ρες Κρο α τ ικές τ ο υρισ τ ικές τ ο πο θεσ ίε ς είν αι η οχυρωμέν η πό λη τ ου Ντ ου μπ ρό βνικ, με τ ο ν Αναγ εν ν ησ ιακό τ η ς πο λιτ ισ μό.  Τ ο ωραιότ ε ρο Αν αγ εν ν ησ ιακό αποκο ρύφωμα είν αι τ ο Α νά κτ ο ρ ο Σ π ό ντ σ α , π ο υ χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ί τ α ι α π ό τ ο 1 6ο α ιώ ν α κα ι χ ρη σ ι μ ο π ο ιε ί τ α ι σ ή με ρα γ ια τ η σ τ έ γ α σ η τ ω ν Ε θ ν ικώ ν Α ρχ ε ίω ν . Τ ο Α ν ά κ τ ο ρο τ ο υ Κ υ βε ρν ήτ η ε ίν α ι έ ν α Γ ο τ θ ικό Α ν α γ ε ν ν η σ ια κό κτ ίριο π ο υ έ χ ε ι λ ε π τ ο σ κά λ ισ τ α κι ο ν ό κρα ν α © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 84


κα ι π ε ρ ί τ ε χ ν η σ κά λ α . Σ ή μ ε ρ α σ τ ε γ ά ζε ι έ ν α μ ο υ σ ε ί ο . Η π ρ ό σ ο ψή τ ο υ α π ε ι κο ν ί ζε τ α ι σ τ η ν π ί σ ω ό ψη τ ο υ Κρο α τ ικο ύ χ α ρ τ ο ν ο μίσ μα τ ο ς τ ω ν 50 κο ύν α , π ο υ ε κδ ό θ η κε τ ο 1 9 9 3 κα ι το 200 2.  Η Ε κκλ ησ ία τ ου Α γίου Σ ωτ ήρα είν αι ά λ λο μν η μείο τ η ς Α ν α γ εν ν η σ ια κή ς πε ριόδο υ, δ ίπλα στο Μο ναστή ρι Φρα γ κισ κα ν ώ ν , π ο υ δ έ χ ε τ α ι π ο λ λ ο ύ ς ε π ισ κέ π τ ε ς . Η βιβλιοθήκη τ ο υ μο ν ασ τ η ριού έ χει 30.000 τ ό μους, 22 πα λ α ιό τ υπα κα ι 1 50 0 π ο λ ύτ ιμα χ ειρό γ ρα φα . Τ α εκθ έμ α τ α π ε ρι λ α μβ ά ν ο υ ν έ ν α ε π ίχ ρ υσ ο σ τ α υ ρό τ ο υ 1 5 ο υ α ι ώ ν α κα ι ασ ημέν ιο θυμιατ ή ρι, έ ν α σ τ αυρό τ ου 1 8ο υ αιών α α πό τ η ν Ιερο υσ α λή μ , έ ν α μα ρτ υρο λ ό γ ιο (1 54 1 ) α πό τ ο ν Μπ έ μ α ρν τ ιν Γ κο ύτ σ ε τ ικ κα ι ζω γ ρα φισ μ έ ν α Ψα λ τ ή ρια .  Η πιο ον ο μασ τ ή ε κκλ ησ ία τ ου Ντ ουμπρόβν ικ είν αι τ ο υ Α γίου Β λ ασ ίου , χτ ισ μέ ν η τ ο 1 8ο αιών α π ρο ς τ ιμή τ ο υ πο λ ιούχο υ α γ ίο υ τ ο υ Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ.  Ο μπ α ρ ό κ Κα θ ε δ ρικό ς τ ο υ Ντ ο υ μ π ρ ό β ν ικ σ τ ε γ ά ζε ι έ ν α ε ν τ υ π ωσ ια κό Θ η σ α υρ ο φυλ ά κιο μ ε λ ε ίψα ν α τ ο υ Α γ ίο υ Βλασ ίο υ.  T o Μ ο ν α σ τ ήρι Δο μινι κα ν ών τ η ς πό λ η ς μο ιά ζει μ ε φρο ύριο σ τ ο εξ ωτ ε ρικό τ ο υ α λ λά τ ο εσ ω τ ε ρικό π ε ριέ χ ει έ ν α μο υσ είο τ έ χ ν η ς κα ι μία Γ ο τ θ ική - Ρ ο μ α ν ική ε κκλ η σ ία . Ιδια ίτ ε ρο ς θ η σ α υ ρ ό ς τ ο υ Δο μ ιν ικα ν ο ύ μ ο ν α σ τ η ριο ύ ε ί ν α ι η β ιβ λ ι ο θ ή κη τ ο υ μ ε πά ν ω α π ό 220 πα λ α ιό τ υπ α , π ο λ λ ά ζωγ ρα φισ μέ ν α χ ειρ ό γ ρα φα , έν α πλ ο ύσ ιο α ρ χ είο μ ε πο λ ύτ ιμα χ ειρ ό γ ρα φα κα ι ά λ λ α έ γ γ ρα φα κα ι μι α ε κτ ε τ α μ έ ν η σ υ λ λ ο γ ή τ έ χ ν η ς . Τ ο κύρι ο χ α ρα κτ η ρισ τ ικό τ ο υ Ντ ο υ μ π ρ ό β ν ικ ε ί ν α ι τ α τ ε ί χ η τ ο υ μή κο υς 2 χ λ μ. γ ύ ρω α π ό τ η ν π ό λ η . Τ α τ ε ίχ η έ χ ο υ ν π ά χ ο ς α π ό τ έσσ ερα ως έ ξι μέ τ ρα στ η ν πλ ε υρά τ ης ξη ράς α λλά είν αι πο λ ύ λεπτ ότ ερα στη ν πλευρά τη ς θά λασσ ας. T o σ ύσ τ η μα π ο λ ε μισ τ ρ ώ ν κα ι π ύ ργ ων

π ρ ο ο ριζό τ α ν

να

προστ α τ ε ύει τ ην ε υάλ ωτ η πό λη. Α κριβ ώ ς έ ξ ω α π ό τ ο Ντ ο υμ π ρ ό β ν ι κ ε ίν α ι τ ο δα σ ωμ έ ν ο ν η σ ί Λ ό κ ρ ο υ μ. Τ ο μικρ ό ν η σ ί π ε ρη φα ν ε ύ ε τ α ι γ ια έ ν α κά σ τ ρο , έ ν α η λ ικία ς χ ιλ ί ω ν ε τ ών μο ν α σ τ ή ρι Β ε ν ε δικτ ί ν ων κα ι έ ν α β ο τ α ν ικό

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 85


το Dubrovnik όπως φαίνεται από τον λόφο (sa_Križa)

κή π ο π ο υ ξ ε κί ν η σ ε α π ό τ ο ν α ρχ ι δο ύκα Μα ξ ιμι λ ια ν ό τ ο 1 9 ο αιών α. Α κό μη π ε ριφέ ρ ο ν τ α ι σ τ ο ν η σ ά κι π α γ ώ ν ια , α π ό γ ο ν ο ι τ ω ν α ρχ ικώ ν π ο υ έ φε ρε σ τ ο ν η σ ί ο Μα ξ ιμιλ ια ν ό ς . Έ ν α α πό τ α γ ε ιτ ο ν ικά ν η σ ιά ε ί ν α ι τ ο ισ τ ο ρικό Κ ό ρ τ σ ο υ λ α . Ο ι π ισ τ ο ί Κα θ ο λ ικο ί κά τ ο ικο ι τ η ς Κό ρ τ σ ο υ λ α κρα τ ο ύ ν ζω ν τ α ν έ ς π α λ ι έ ς π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς ε κκλ η σ ι α σ τ ι κ έ ς τ ε λ ε τ έ ς κα ι έν α χ ο ρό με όπ λ α, τ ο Μο ρέσ κα , που χ ρο ν ολ ογ είτ αι από τ α με σ α ι ω ν ικά χ ρ ό ν ια . Α ρχ ικά χ ο ρε υό τ α ν μό ν ο σ ε ε ιδικέ ς πε ριπ τ ώσ εις αλ λά τ η σ ύγχ ρον η επ οχή γίν ον τ αι πα ρα σ τ άσ εις δύο φορέ ς τ ην εβδ ομάδ α για τ ο υρίσ τ ες. Τ α κύρια ισ τ ο ρικά α ξ ιο θ έ α τ α τ η ς π ό λ η ς ε ί ν α ι ο κε ν τ ρικό ς Ρο μα ν ικό ς - Γ ο τ θ ικό ς Κα θ ε δ ρικό ς τ ο υ Α γί ο υ Μά ρ κο υ (χ τ ισ μ έ ν ο ς από τ ο 1301 μέχ ρι τ ο 180 6), τ ο μο να σ τ ήρι Φραγκισ κανών τ ου 1 5ο υ α ι ών α , ωρα ί ο Β ε ν ε τ ικό Γ ο τ θ ι κό κτ ίσ μα , ο ι α ί θο υ σ ε ς τ ο υ δ ημοτ ικού σ υ μβου λ ίου , τ ο α νά κτ ο ρο τ ω ν π αλ ιών Β ενετ ώ ν

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 86


κυ βε ρνητ ών, μεγ αλό π ρε πα πα λάτ ια τ ων ν τ όπιων ευγε ν ών ε μ π ό ρ ω ν κα ι ο ι ο γ κώδε ι ς ο χ υ ρ ώσ ε ι ς τ η ς π ό λ η ς . Μα κρ ύτ ε ρ α σ τ η ν Α δρια τ ική ε ίν α ι τ α α ν έ γ γ ι χ τ α δά σ η τ ο υ ν η σ ι ο ύ Μλιετ . Πάν ω απ ό 72% τ ων 9 8 τ.χ. τ ο υ νησιού είναι δάσ ος. Η γ ε ω λ ο γ ική τ ο υ δο μ ή α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό α σ β ε σ τ ό λ ιθ ο κα ι δο λ ο μίτ η , π ο υ σ χ η μα τ ίζο υ ν κο ρ υ φο γ ρα μμ έ ς κα ι π λ α γ ιέ ς . Με ρικά κο ι λ ώ μα τ α σ τ ο ν η σ ί Μλ ιε τ ε ίν α ι κά τ ω α π ό τ ο ε π ίπ ε δ ο τ η ς θ ά λ α σ σ α ς , γ ν ω σ τ ά ω ς bl a t i n e ( λ α σ π ό λ ι μ ν ε ς ) ή s la t i n e ( α λ α τ ό λ ι μ ν ε ς ) . Τ ι ς ε π ο χ έ ς τ ω ν β ρο χ ώ ν ό λ ε ς ο ι bl a t i n e γ ε μίζο υ ν μ ε ν ε ρό κα ι γ ί ν ο ν τ α ι υφά λ μυ ρ ε ς τ ι ς ά ν υδ ρε ς ε π ο χ έ ς . Τ ο Ν τ ο υ μπ ρ ό βν ι κ (Du bro v n i k, ισ τ ο ρικά R a g u s i u m ) ε ίν α ι μ ια π ό λ η 4 3 . 7 70 κα τ ο ί κων σ τ η ν Δα λ μα τ ί α τ η ς Κρ ο α τ ία ς . Γ ι α α ιώ ν ε ς ήτ αν με τ ά τ η ν Βε ν ε τ ία τ ο σ ημα ν τ ικότ ερο λιμά ν ι τ ων Βεν ετ ών σ τ η ν Α δρια τ ική κα ι σ ή μ ε ρα έ ν α δη μο φιλ έ ς τ ο υ ρισ τ ικό κέ ν τ ρο . .

Ντουμπρόβνικ συνέχεια … Θα μπο ρούσ ες ν α πεις ότ ι β ρίσ κεσ αι ε ν τ ός σ υν όρων . T o τ οπίο, τ α χ ρ ώ μ α τ α , τ ο κ λ ί μ α , ό λ α θ υ μ ί ζο υ ν Ε λ λ ά δ α . Κα θ ώ ς μ π α ί ν ε ι ς , όμως, σ τ η με σ αιω νική πό λ η τ ου Ντ ου μπ ρόβνικ, τ ο π ρώτ ο « α ξ ιο θ έ α τ ο » π ο υ σ ε υπ ο δ έ χ ε τ α ι ε ί ν α ι έ ν α ς χ ά ρ τ η ς κα τ ά σ τ ικτ ο ς με κωδικο π ο ιη μ έ ν α σ η μά δι α π ο υ υπ ο δε ικν ύο υν τ η ν έ κτ α σ η κα ι τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ω ν κα τ α σ τ ρο φώ ν α π ό τ ο υς β ο μβ α ρδισ μ ο ύ ς τ ω ν Σ έ ρβ ων κα τ ά τ η διά ρκε ια τ η ς σ ύ ρ ρα ξ η ς π ο υ έ λ η ξ ε μό λ ι ς τ ο 1 9 9 5. Πέ ρα α π ό τ ο ν χ ά ρτ η κα ι τ η ν α π ο κα τ ά σ τ α σ η γ κρ ε μ ισ μέ ν ων

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 87


κτ ιρί ω ν μ ε ο ρα τ έ ς α λ λ ά δια κρι τ ικέ ς ε π ε μβ ά σ ε ι ς α ν α σ τ ή λ ωσ η ς , τ ίπο τ ε δ ε ν μα ρτ υρ ά ό τ ι εδ ώ μα ιν ό τ α ν πό λ ε μο ς μ έχ ρι π ρό σ φα τ α Η Κρο ατ ία – κα ι εν προκειμέ ν ω τ ο Ν τ ου μπ ρό βνικ – έ χ ε ι α ν α ρ ρώσ ε ι γ ια τ α κα λ ά , τ ο υλά χισ τ ο ν όψεως, κα ι

εκ

πρώτ ης υπ οδέχ ετ αι

ε κα τ ο μμ ύρι α τ ο υ ρίσ τ ε ς κά θ ε χρό ν ο. Κα ι είν α ι α πό λ υτ α κα τ α ν ο η τ ό τ ο ε ν δ ια φέ ρο ν τ ο υ κό σ μ ο υ γι' αυτ ό το η λ ιό λ ο υσ τ ο , κα τ α π ρά σ ι ν ο μέ ρ ο ς με τ α σ μα ρ α γ δ έ ν ια ν ε ρά , τ ο υς ε υ γ ε ν ικο ύ ς ( κα ι π α ν ύψη λ ο υ ς ) α ν θ ρ ώπ ο υ ς , τ ι ς π ρ ο σ ιτ έ ς τ ι μέ ς κα ι τ ις ο ργ α ν ω μέ ν ε ς υπ ο δ ο μ έ ς , π ο υ π ρ ο σ φέ ρ ο ν τ α ι γ ια θ α λ ά σ σ ια σ π ο ρ α λ λ ά κα ι κά θ ε ε ίδ ο υ ς ο ρ ε σ ίβ ια δρα σ τ η ριό τ η τ α σ τ ις π λα γιέ ς τ ο υ κατ απ ράσ ιν ο υ, δ υσ πρόφερτ ο υ S rd j. Ευτ υχ ώς ή δυσ τ υχ ώς , μία φο ρά μό ν ο δ εν είν αι α ρκετ ή... - Από Μά ρτ ιο μ έχ ρι Νο έ μβ ριο ορδ έ ς τ ουρισ τ ώ ν εξ ο ρμο ύν σ τ ο Ντ ο υμ π ρ ό β ν ι κ. Ο ι μή ν ε ς τ ο υ κα λ ο κα ι ριο ύ π ρ ο τ ι μ ών τ α ι γ ια τ ο ν υ π έ ρ ο χ ο κα ιρό , α λ λ ά κα ι για το μεγα λύτερο π ο λ ιτ ισ τ ικό γεγονός, το Φ ε σ τ ιβ ά λ τ η ς Ε λ ε υθ ε ρία ς τ ο υ Ν τ ο υ μ π ρό β ν ικ (w w w . d u bro v n i kf e st iv a l. h r), κα τ ά τ η διά ρκε ια τ ο υ ο π ο ί ο υ (1 0 / 7- 2 5/8 ) τ α π α λ ά τ ια , ο ι ε κκλ η σ ίε ς κα ι ο ι π λ α τ ε ί ε ς γ ε μίζο υ ν μ ε κό σ μο π ο υ π α ρα κο λ ο υ θ ε ί θ έ α τ ρ ο , ε κδη λ ώσ ε ις φο λ κλ ο ρική ς κα ι κο ν σ έ ρτ α κλ α σ ική ς μο υσ ική ς . (β λ . σ χ ε τ . σ ε λ . 7 6)

Ντουμπρόβνικ Τι να δείτε Ο λόκλη ρο τ ο Ντ ουμπ ρόβν ικ είν αι έ ν α μουσ είο υπό τ η ν προσ τ ασ ία της UNESC O (α πό το 1979), ένα σ πά ν ιο α ρχ ι τ ε κτ ο ν ικό σ ύν ο λ ο μ ε α ν α γ ε ν ν η σ ια κά κα ι μπ α ρ ό κ κτ ίσ μα τ α . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 88


Πε ρικλείο ν τ αι α π ό τ α σ τ ιβα ρά τ είχ η τ ης π όλη ς μήκο υς 1.940 μέ τ ρων σ τ α ο ποία μπ ορείτ ε ν α π εριη γηθ είτ ε (με εισ ιτ ή ριο). Β α δ ί ζο ν τ α ς επάνω στον κεντ ρικό πεζ όδ ρο μο Plac aS t ra d u m , επισ κε φθ είτ ε τ ο Φρα γκισ κανό μοναστ ήρι, τμή μα τ ου ο ποίο υ λειτο υργ εί κα ι ως μο υσ ε ί ο , δε δο μ έ ν ο υ ότι εν τός τ ων πυλών τ ου ιδρύθηκε τ ο 13 91 τ ο π ρώτ ο φα ρ μα κείο α ν ο ιχ τ ό ευρύ κοινό.

για

το

Επ ίσ η ς , τ ο Π α λ ά τ ι τ ο υ Κ υ βε ρνήτ η σ τ η ν κε ν τ ρική π λ α τ ε ία L o n z a , ό π ο υ β ρ ί σ κε τ α ι κα ι ο Π ύ ρ γ ο ς τ ο υ Ρ ο λ ο γ ι ο ύ . Α ξ ί ζε ι επίσ η ς μια ε πίσ κεψη σ τ ον ν α ό τ ο υ Α γίου Β λ ασ ίου , προσ τ ά τ η τ η ς π ό λ η ς , ε π ε ιδ ή κα τ ά τ η διά ρκε ια με γ ά λ η ς π υρκα γ ιά ς τ ο ν 1 8 ο αιών α τ ο άγ αλ μά τ ου ήτ α ν τ ο μόν ο π ου διασ ώθηκε. Θ α τ α β ρ ε ί τ ε ό λ α μ π ρ ο σ τ ά σ α ς π ε ρ ι δ ι α β ά ζο ν τ α ς σ τ α μ α γ α ζι ά π ο υ ξ ε φυτ ρ ώ ν ο υ ν σ ε ό λ α τ α δρ ο μά κια . Μια β ό λ τ α με τ ο τ ε λ ε φε ρίκ, τ ο ο π ο ί ο α ν α κα ι ν ίσ τ η κε μό λ ι ς π έ ρυσ ι , θ α σ α ς μ ε τ α φέ ρ ε ι σ τ η ν κο ρυ φή τ ο υ λ ό φο υ S rd j π ο υ δε σ π ό ζε ι π ίσ ω α π ό τ η ν π ό λ η , γ ια π α ν ο ρα μι κή θ έ α τ η ς Α δρια τ ική ς κα ι τ ων Δα λ μα τ ικών α ν α ψυκτ ικό σ τ ο μ ο ν τ έ ρ ν ο ca f é .

Α κτ ώ ν

κα ι

γ ια

ένα

Η μεσαιωνική ατμόσφαιρα, ο πλούτος των μνημείων και η φυσική ομορφιά του Ντουμπρόβνικ μαγεύουν τους χιλιάδες παραθεριστές

που

το

επισκέπτονται κάθε χρόνο. Το ιστορικό τμήμα του είναι μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι εξαιρετικό

χιλιομέτρων,

με

σχεδιασμό

και

αρχιτεκτονικά αριστουργήματα.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 89


Π ι ο α ν α λ υ τ ι κ ά τ α α ξι ο θ έ α τ α ε ί ν α ι :

Τείχη του Ντουμπρόβνικ - Walls of Dubrovnik Τα αγέρωχα τείχη, φτ ιαγμένα από πέτρα και ασβεστόλιθο, είναι από

τα

μεγαλύτερα

στην

Ευρώπη

και

από

τα

πιο

καλοδιατηρημένα στον κόσμο. Με τους προμαχώνες, τους πύργους,

τις

πολεμίστρες,

τις

τάφρους

και

τις

γέφυρες,

αναδεικνύουν το Ντουμπρόβνικ σε μία από τις καλύτερα οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου. Το χτίσιμό τους ξεκίνησε τον 8o αιώνα μ.Χ., ενώ κάποια τμήματα τελείωσαν τον 13o αιώνα.

Ο

φόβος

από

πιθανές

επιδρομές

των

Τούρκων

υποχρέωσε τους κατοίκους να τα ενισχύσουν τον 15ο αιώνα, προσθέτοντας μια καινούργια σειρά με 15 πύργο υς. Για να περπατήσεις στα τείχη πρέπει να πληρώσεις ένα μικρό εισιτήριο,

αλλά

η

θέα

από

ψηλά

είναι

απερίγραπτη.

Οι

διάδρομοι που κυκλώνουν όλη την παλιά πόλη και ουσιαστικά © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 90


ταυτίζονται με το πάχος των τειχών ποικίλλουν σε φάρδος, από 1,5 έως 6 μέτρα. Το σ υνολικό μήκος τους είναι 1.940 μ., ενώ το ύψος φτάνει σε ορισμένα σημεία τα 25 μ. Αυτά τα πανίσχυρα

τείχη

ανεξάρτητη

επί

συντέλεσαν πέντε

στο

αιώνες,

να ενώ

μείνει

η

Ραγούσα

απέκρουσε

τους

Σαρακηνούς που πολιόρκησαν την πόλη επί 15 μήνες, τον 9ο αιώνα! Η καστροπολιτεία φυλασσόταν από 5 φρούρια που σώζονται ακόμη και σήμερα: Μινσέτα, Μποκάρ, Σεντ Ιβάν, Ρεβελίν και Λοβρίτζενακ.

Τ α τ ε ίχ η τ η ς π ό λ η ς ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α σ η μα ν τ ικό τ ε ρα α ξ ιο θ έ α τ α τ ο υ Ντ ο υ μ π ρ ό β ν ι κ ε ν ώ μο ι ά ζο υ ν ν α π ε ρικυκλ ώ ν ο υ ν τ η ν π ό λ η σ α ν έ ν α τ ερ ά σ τ ι ο φίδι. Α ρ χ ι κά τ α τ ε ί χ η ξ ε κί ν η σ α ν ω ς έ ν α α π λ ό Β υ ζα ν τ ι ν ό κ ά σ τ ρ ο σ ε έ ν α β ρα χ ώδε ς ν η σ ί κα ι μ ε τ ά α π ό π ο λ λ ά χ ρό ν ια κα ι α μέ τ ρ η τ ε ς π ρ ο σ θ έ σ ε ις κα τ έ λ η ξ α ν ν α θ ε ωρ ο ύν τ α ι, έ ν α α π ό τ α κα λ ύ τ ε ρα α μυ ν τ ικά σ υσ τ ή μ α τ α κα τ ά τ η ν μ ε σ α ιω ν ική ε π ο χ ή κα θ ώ ς δ ε ν κα τ ά φε ρ ε κα ν έ ν α ς κα τ α κτ η τ ή ς ν α τ α δια π ε ρά σ ε ι . Τ α μή κο ς τ ο υς ε ί ν α ι π ε ρί π ο υ δύ ο χ ιλ ι ό με τ ρα , ε ν ώ σ ε κά π ο ια σ η με ί α τ ο υς φτ ά ν ο υ ν σ ε ύψ ο ς κα ι έ ν α κτ ί ριο 8 ο ρ ό φω ν !

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 91


Η θέ α τ η ς π ό λ η ς , α π ό τ α π ε ρισ σ ό τ ε ρα σ η μ ε ία τ ο υ τ ε ί χ ο υς κα ι τ ο υς π ύργ ο υς κα τ ά μή κο υς τ ων τ ειχ ώ ν , είν α ι φα ντ α σ τ ικ ή. Μέ σ α σ τ α ε ν τ υ π ω σ ια κά τ ε ίχ η β ρίσ κε τ α ι η με σ α ιω νι κή π α λ ιά πό λ η.

Παλαιά Σπίτια πόλης Από τα ψηλότερα σημεία των τειχών φαίνονται οι στέγες των κεραμοσκέπαστων

σπιτιών

της

παλιάς

πόλης.

Τα

χαρακτηριστικά κoκκινο -πορτοκαλί κεραμίδια, τα λεγόμενα Kupa, κατασκευάζονται στον κοντινό οικισμό Kupari.

Μέσα στην παλαιά πόλη απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων. Ωστόσο, ο περίπατος ανταμείβει πλουσιοπάροχα, καθώς κάθε βήμα κρύβει και μια αποκάλυψη, κάθε γωνιά ταξιδεύει τον επισκέπτη πίσω στον χρόνο. Είναι φυσικό, λοιπ όν, το Ντουμπρόβνικ να θεωρείται από τους πλέον ρομαντικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα μουσείο, ένα σπάνιο αρχιτεκτονικό θαύμα με αναγεννησιακά και μπαρόκ κτίσματα, που διαθέτει ανεκτίμητης αξίας ιστορικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρ ούς στην παλιά πόλη, το Stari Grad, ενώ οι κατοικίες, οι δρόμοι, τα αρχοντικά και οι εκκλησίες είναι κτισμένα όλα με το ίδιο

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 92


ομοιόμορφο υπόλευκο μάρμαρο, αποτελώντας ένα αρμονικό, λαμπερό σύνολο, που τα βράδια ανακλά την παλέτα της διασκέδασης και αντηχεί τα άσματα των τροβαδούρων.

Πύλες Dubrovnik City Gates Στην μεσαιωνική πολιτεία μπορείς να

εισέλθεις

από

τρεις

λίθινες

πύλες. Η κεντρική πύλη για αιώνες ήταν η λεγόμενη Πιλ (Pile), στα δυτικά, που ονομάστηκε έτσι από την ελληνική λέξη «πύλη». Στον μικρό πύργο που υψώνεται από πάνω της δεσπόζει ένα άγαλμα του Αγίου Βλασίου, του προστάτη του Ντουμπρόβνικ. Η

ξύλινη

ανασυρόμενη

γέφυρα

με

τις

αλυσίδες,

που

σηκωνόταν κάθε βράδυ με ειδική τελετή, και το πέτρινο γιοφύρι που οδηγεί στην είσοδο, σε ταξιδεύουν

πίσω,

στο

ένδοξο

παρελθόν της καστροπολιτείας. Η ανατολική

είσοδος στην

πόλη

είναι η λεγόμενη Πλος (Ploc e). και ουσιαστικά πύλες,

μια

αποτελείται

από

δύο

εσωτερική

και

μία

εξωτερική. Πάνω από την εσωτερική ορθώνεται ο ψηλός πύργος του A simon , ενώ η εξωτερική εφάπτεται στο φρούριο Ρεβελίν. Τέλος, υπάρχει μια λιγότερο γνωστή πύλη στην βόρεια πλευρά της παλιάς πόλης, η πύλη Μπουζ (Buze).

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 93


Κεντρική οδός - Stradun Η κε ν τ ρ ι κή ο δ ό ς τ η ς π α λ ι ά ς π ό λ η ς ο ν ο μ ά ζε τ α ι S t r a d u n ή P l a c a . Η ο δ ό ς ε ί ν α ι ό λ η π ε ζο δ ρ ο μ η μ έ ν η μ ε μ ή κο ς π ε ρ ί π ο υ 3 0 0 μ ε τ ρ ά ενώ βρίσ κε τ αι μεταξ ύ των πυλών P i le κα ι P l o è e . Το Ντ ουμπρόβ ν ικ αρχικά ήτ α ν έ ν α ν ησ ί π ο υ χ ω ρ ί ζο ν τ α ν α π ό έ ν α λ ε π τ ό κα ν ά λ ι. Κα τ ά τ ω ν 11 ο α ιών α το μ π α ζώ θ η κ ε

κα ν ά λ ι κα ι

δη μιο υ ργ ή θ η κε κε ν τ ρική ο δ ό ς .

η

Στ ο Stadum χτυπάει η κα ρδ ία τ ης κοινωνικής ζ ω ής τ η ς μικρ ή ς π ό λ η ς , με πολλά μ α γ α ζι ά , restaura nt κα ι κα φε τ έ ρι ε ς . Ο πύ ργο ς κ α μπ α ν α ρι ό 3 1 μέ τ ρ ω ν τ ο υ 1 4 4 4 ε ίν α ι τ ο ε π ιβ λ η τ ικό τ ε ρο κτ ί ριο τ η ς κε ν τ ρική ς ο δ ο ύ, ε ν ώ δίπ λ α τ ο υ β ρίσ κε τ ε τ ο π α λ ά τ ι S p o n z a , π ο υ ή τ α ν σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν τ ε λ ω ν ε ίο , ε ν ώ ε ίν α ι κα ι τ ο μ ο ν α δικό κτ ίρι ο π ο υ ε π ιβ ί ωσ ε τ ο υ κα τ α σ τ ρ ο φικο ύ σ ε ισ μ ο ύ τ ο υ 1 7 ο υ αιών α. Περνώντας από κάποια από τις δύο κύριες πύλες θα βρεθείς στον κεντρικό δρόμο, μήκους περίπου 300 μέτρων, που λέγεται Stradun

(Στράντουν)

ή

Placa

(πλάτσα).

Το

Stradun

είναι

βενετσιάνικη και σημαίνει «μεγάλος δρόμος», ενώ το Placa ετυμολογείται από το ελληνικό «πλατεία». Είναι ο φαρδύτερος της παλιάς πόλης, ένας πλακόστρωτος πεζόδρομος που τη

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 94


χωρίζει στα δύο. Δεξιά και αριστερά, σε όλο το μήκος του υψώνονται

πανομοιότυπα πέτρινα σπίτια σε ρυθμό μπαρόκ,

που στο ισόγειό τους φιλοξενούν μικρομάγαζα με τοπικά προϊόντα και σουβενίρ, εστιατόρια, καφέ αλλά και ακριβά καταστήματα μόδας και γκαλερί. Έτσι, η Placa είναι μονίμως γεμάτη κόσμο.

Μεγάλη πηγή του Onofrio - G r e a t O n o f r i o f o u n t a i n Η μεγά λη πηγή τ ου O n ofri o είν αι τ ο τ ε λ ευτ αίο κο μμά τ ι ε ν ό ς υδρα γ ω γ ε ί ο υ σ υ ν ο λ ικο ύ μή κο υ ς 1 2 χ ιλ ιο μ έ τ ρ ων τ ο υ 1 4 3 8 , π ο υ ε κτ ε ί ν ε τ α ι σ ε έ ν α ν α ν ο ι χ τ ό χ ώρ ο δ ίπ λ α σ τ η ν π ύ λ η ' P i le ' τ η ς κε ν τ ρική ς ο δ ο ύ. Τ ο υ δ ρ α γ ω γ ε ί ο τ η ς π ό λ η ς μ α ζί μ ε τ η ν π η γ ή O n o f r i o ή τ α ν π ρα γ μα τ ικά μ ο ν α δικά γ ια ε κε ί ν η τ η ν ε π ο χ ή κα ι έ κα ν α ν τ η ν π ό λ η ν α ξ ε χ ω ρ ί ζε ι έ ν α ν τ ι ά λ λ ω ν δ ι ά σ η μ ω ν π ό λ ε ω ν τ η ς Ευρώπης. To περίτεχνα διακοσμημένο σιντριβάνι του Ονούφριου, το οποίο

χτίστηκε

1438,

από

το τον

Ναπολιτάνο αρχιτέκτονα Onofrio

dela

C ava

και χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μέχ ρι σήμερα, το ψυχ ρό κα θ α ρ ό ν ε ρό περιμέν ει τ ο υς επισ κέπ τ ε ς για ν α τ ο υς α ν α ζω ο γ ο ν ή σ ει μετά την βόλτα τ ο υς σ τ α μ ε σ α ι ω ν ι κά σ ο κά κια . Ό μως πρέ πει να θυμάσ τ ε ό τ ι ο μύθ ος λ έ ει π ως "όπ οιος πίνει από τ η ν πηγή τ ό τ ε είναι υπ ο χρε ωμέ ν ος ν α ξα νά- ε π ιστ ρέψει σ τ η ν π ό λ η ".

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 95


2η κρήνη Ονούφριου Εκεί κοντά βρίσκεται και η μικρή κρήνη του Ο νούφριου, , κοντά στον πύργο Μινσέτ ρα που στα αλλοτινά χρόνια ύδρευε τους πολίτες

στην

αγορά.

Αυτή

χτίστηκε

το

1438

και

χρησιμοποιούνταν μόνο από τους χριστιανούς πολίτες, ενώ οι Εβραίοι έπαιρν αν νερό από μια μικρότερη πηγή που υπήρχε κοντά. Ο αρχιτέκτονας έφραξε ένα παλιό πηγάδι 12 χλμ. μακριά από το

Ντουμπρόβνικ,

απ’

όπου

υδρευόταν

η

πόλη,

και

με

διακλαδώσεις και νερόμυλους έστειλε το πόσιμο νερό στις δυο δεξαμενές-κρήνες που κατασκεύασε. Το σχήμα της μοιάζει με την κολυμπήθρα που υπάρχει στον καθεδρικό στην πλατεία Bunics. Δυστυχώς, τα αγάλματα που την κοσμούσαν καταστράφηκαν στον

σεισμό

του

1667,

ωστόσο

σώζονται

ακόμα

τα

16

προσωπεία από το στόμα των οποίων αναβλύζει το νερό.

Μοναστήρι του Franciscan - Franciscan monastery Αριστερά

από

μοναστήρι

του

την

πύλη

14ου

αντικρίζουμε

αιώνα.

Η

το

κεντρική

φραγκισκανικό πύλη,

γοτθικής

τεχνοτροπίας, κοσμείται από

τα

αγάλματα

του

νεκρού Ιησού, και της Παρθένου

Μαρίας,

πλαισιωμένα από εκείνα του Αγ. Ιερώνυμου και του

Αγ.

Ιωάννου

Βαπτιστή.

Οι

του

μορφές

των δύο αγίων δεν είναι καθόλου Ιωάννης

τυχαίες. ο

Ο

βαπτιστής

συμβολίζει την

αντίσταση

του χριστιανικού κόσμου στην

τουρκική εισβολή, ενώ ο Άγιος Ιερώνυμος την πνευματική

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 96


ένωση με την υπόλοιπη Δαλματία. Στο πιο ψηλό σημείο, η μορφή

του

Δημιουργού

συμβολίζει

τη

λύτρωση

από

τον

ανθρώπινο πόνο. Το μο νασ τήρι του Fr a n c is ca n χ τ ίσ τ η κε κα τ ά το 1337 αλλά κα τ α σ τ ρά φη κε ο λ ο κλ η ρω τ ικά το 1667. Φυσ ικά κά π ο ια

ξ αν α χτ ίσ τ ηκε χ ρόν ια α ργ ότ ε ρα

στην μ ο ρ φή που β ρίσ κο υμ ε σήμερα.

το Η

πό ρτα στη ν πλ ευρά τη ς κε ν τ ρική ς ο δ ο ύ St ra d u n ε ίν α ι ό τ ι έ μ ε ι ν ε α π ό τ η ν α ρ χ ική ε κκλ η σ ία . Μέσα στο μοναστήρι στεγάζεται ένα φαρμακείο με παράδοση στις

χειροποίητες

κρέμες

και

τις

συνταγές

που

κυρίως

στηρίζονται στα βότανα και έρχονται από τον Μεσαίων α και την Αναγέννηση. Το π α λ ι ό φ α ρ μ α κ ε ί ο π ο υ ά ν ο ι ξ ε τ ο 1 3 1 7 , ε ί ν α ι τ ο τ ρ ίτ ο π α λ ιό τ ε ρ ο σ τ ην Ε υ ρώ π η α λ λ ά τ ο μ ο ν α δι κό π ο υ λειτ ο υργ εί ακό μα. Στ ο μουσ είο τ ου μο ν ασ τ ηριού θα β ρείτ ε τ ων εξ οπ λισ μό του όπως ε πίσ ης

φα ρ μα κείο υ κα ι άλλα

σ η μα ν τ ικά κα ι αν εκτ ίμη τ α αντ ικείμε ν α τ η ς ισ τ ο ρίας τ ου Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ. Ακόμη, στο μοναστήρι υπάρχει μια

από

τις

μεγαλύτερες

βιβλιοθήκες στην Κροατία, με πάνω

από

Σ τ η ν βιβλ ιοθ ήκη β ρίσ κο ν τ α ι π ά ν ω α π ό 3 0 .0 0 0 βιβλία κα ι 1.500 σ πά ν ια χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α καθώς και συλλογή από λειτουργικά σκεύη, κοράλλια

και

πίνακες

ζωγραφικές, μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν έ ν α ς

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 97


π ίν α κα ς τ ο υ 1 760 π ο υ ζωγ ρα φίσ τ η κε σ τ ο Λο ν δί ν ο α π ό τ ω ν R u ð e r B o š ko v i æ κα ι π α ρο υσ ία ζε τ η ν π ό λ η π ριν τ ω ν κα τ α σ τ ρο φικό σ εισ μό του 1667. Ο π ίν α κα ς αυτ ός χ ρη σ ι μ ο π ο ιή θ η κε γ ια τ η ν α ν α κα τ α σ κε υή τ η ς π ό λ η ς

Στήλη Ορλάνδου - Orlando Column Στην ανατολική πλευρά, στο τέλος του δρόμου, βρίσκεται η πλατεία Λούτζα, όπου υπήρχε η παλιά αγορά. Στη μέση της ορθώνεται η στήλη με το άγαλμα του ιππότη Ορλάνδο (ή Ρολάντο) και με μια σημαία πάνω σε ιστό. Είναι γοτθικού ρυθμού και δημιουργήθηκε το 1418. Είναι αξιοσημείωτο πώς ένας ιππότης – σύμβολο των χωρών του Βορρά βρίσκεται στη Νότια Δαλματία.

Η

παράδοση

θέλει

τον Ο ρλάνδο να υπερασπίστηκε την

πόλη

ενάντια

του στους

Ντουμπρόβνικ Σαρακηνούς

πειρατές. Στην

πραγματικότητα,

πρόκειται

για

μια

ευφυή

διπλωματική

κίνηση,

δείξουν

αφοσίωσή

στον

την

Σιγισμούνδο,

για

να τους

βασιλιά

Κροατίας – Ουγγαρίας και Βοημίας και αργότερα Γερμανό αυτοκράτορα, ο οποίος του πρόσφερε προστασία από τους Ενετούς. Η στήλη θεωρείται και σύμβολο της ελευθερίας και του πνεύματος που διέπει την πόλη. Στον πήχη του χεριού του οι έμποροι της εποχής συνήθιζαν να μετρούν το μήκος των πολύτιμων υφασμάτων.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 98


Εκκλησία του Άγ. Βλάσιου - S t B l a i s e ' s c h u r c h Η α γ α π η μ έ ν η ε κκλ η σ ία σ τ ο D u br o v n ik ε ίν α ι η ε κκλ η σ ία τ ο υ Α γ . Β λ ά σ ιο υ, κα θ ώ ς ο Ά γ ιο ς ε ίν α ι ο π ρο σ τ ά τ η ς τ η ς π ό λ η ς . Χτ ίσ τ η κε σ τ η ς α ρ χ έ ς τ ο υ 1 8 ο υ α ιώ ν α ό τ α ν σ ύμ φω ν α μ ε τ ο ν μύ θ ο ο Ά γ ι ο ς ε μφα ν ίσ τ η κε κα ι μί λ η σ ε σ τ ο ν ύπ ν ο ε ν ό ς μο ν α χ ο ύ. Σε α υτ ή ν τ ο υ τ η ν εμ φά ν ισ η ο Ά γ ιο ς Βλ ά σ ιο ς ε ν η μέ ρ ωσ ε τ ω ν μ ο ν α χ ό ό τ ι ο ι Β ε ν ε τ ο ί ε τ ο ι μ ά ζο υ ν ε π ί θ ε σ η κα ι α υ τ ό β ο ή θ η σ ε τ η ν π ό λ η ν α ο ρ γ α ν ωθ ε ί κα ι ν α α π ο τ ρ έ ψε ι τ η ν ε π ί θ ε σ η . Φυσ ικά ο Ά γ ι ο ς έ γ ιν ε ο π ρ ο σ τ ά τ η ς τ η ς π ό λ η ς κα ι τ α λ ε ίψα ν α τ ο υ β ρίσ κο ν τ α ι σ ή με ρα σ τ ο ε ν τ υπ ωσ ια κό ο σ τ ε ο φυ λ ά κιο τ η ς ε κκλ η σ ία ς . Μπ ρ ο σ τ ά α π ό τ η ν ε κκλ η σ ία ε ίν α ι τ ο π ο θ ε τ η μέ ν ο τ ο ά γ α λ μα τ ο υ ι π π ό τ η Ο ρλ ά ντ ο π ο υ φτ ι ά χ τ η κε τ ο 1 4 1 8 κα ι έ γ ι ν ε τ ο σύμβ ολ ο τ η ς ε λε ύθε ρη ς πό λη ς-κράτ ους. Πίσω από αυτήν την στήλη είναι η εκκλησία του Αγ. Βλασίου, σε ρυθμό μπαρόκ. Ο ναός αυτός χτίστηκε το 1715, στη θέση παλαιότερης εκκλησίας αφιερωμένης στον άγιο, η οποία είχε υποστεί ζημιές

σοβαρές από

τον

σεισμό του 1667 και καταστράφηκε ολοσχερώς από μια μεγάλη πυρκαγιά το 1706. Το άγαλμα του αγίου

ήταν

μοναδικό

το

κειμήλιο

της εκκλησίας που διασώθηκε

και

γεγονός

το

αυτό

θεωρήθηκε θαύμα. Το επιχρυσωμένο άγαλμα κρατά στο αρι στερό χέρι του κρατά ένα ομοίωμα του Ντουμπρόβνικ, όπως ήταν πριν από τον φονικό σεισμό του 1667. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε το επιβλητικό

και

περίτεχνο

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

εκκλησιαστικό

όργανο,

την

Σ ε λ ί δ α 99


μαρμάρινη

Αγία

τράπεζα

και

τα

παράθυρα

που

είναι

στολισμένα με βιτρό. Ο Άγιος Βλάσιος (ή Βλάχο, όπως τον προφέρουν οι Κροατοί) ήταν επίσκοπος από τη Σεβάστεια της Μικράς Ασίας που μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλειτιανού. Η παράδοση λέει ότι το 971 εμφανίστηκε στο όνειρο ενός ιερέα και του αποκάλυψε ότι οι Βενετοί είχαν αγκυροβο λήσει στο νησί Λόκρουμ και επρόκειτο να επιτεθούν το βράδυ στη Ραγούσα.

Η

πόλη

σώθηκε

και

έκτοτε

ο

άγιος

θεωρείται

προστάτης της. αγάλματά του υπάρχουν σε όλες τις πύλες και τα φρούρια του Ντουμπρόβνικ. Μάλιστα, στη Δημοκρατία της Ραγούσας 7 μέρες πριν κα ι 7 μέρες μετά της γιορτής του Αγίου άφηναν ελεύθερους όσους φυλακισμένους θεωρούνταν ακίνδυνοι και επέτρεπαν στους εξόριστους να επιστρέψουν στην πόλη, για να πάρουν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ακόμα και στις μέρες μας, ανήμερα τη γιορτή του, στι ς 3 Φεβρουαρίου, γίνεται μεγάλο πανηγύρι .

Παλάτι Σπόνζα - Sponza Palace Στα

αριστερά

Λούτζα

είναι

της

πλατείας

το

γοτθικό -

αναγεννησιακό Σπόνζα,

παλάτι

από

εντυπωσιακά

τα μέγαρα

πιο της

πόλης. Πολλές

υπηρεσίες

του

κράτους αλλά και εμπορικές συναλλαγές

εκτυλίσσονταν

στους χώρους του, ενώ στο κτίριο

του

στεγάζονταν

νομισματοκοπείο,

το το

οπλοστάσιο και οι θησαυροί

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 100


της πόλης. Σε μια καμάρα στην εσωτερική αυλή του υπάρχει η επιγραφή στα λατινικά: «Το ζ ύγισμα δεν επιτρέπει ούτε να εξαπατ ούμε

τους άλλους ούτ ε να πέφτουμε θύματα εξαπάτησης. Όταν εκτιμώ τ α εμπορεύματα, ο ίδιος ο Θεός τα εκτιμά μαζί μου». Επίσης, στον 1o όροφο του μεγάρου μαζεύονταν οι λόγιοι του Ντουμπρόβνικ κατά τον 16ο αιώνα, οι οποίοι αποτελούσαν την Academia dei Concordi. Το

μέγαρο

υπέστη

αυτό

ζημιές

κατά

δεν τον

καταστροφικό σεισμό και σήμερα αρχείο

φυλάσσει της

πόλης,

το με

ιστορικά έγγραφα από τον 12o αιώνα έως σήμερα. Τέλος, σε ένα δωματιάκι θα δείτε με φωτογραφίες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς του 1991.

Πύργος Ρολογιού – City Bell Tower Στο τέλος της οδού Stradun βρίσκεται ο πύργος του ρολογιού. Πρωτοχτίστηκε το 1444, ενώ ανακατασκευάστηκε το 1929 και έχει ύψος 31 μέτρα. Ο παλιός μηχανισμός του ρολογιού και τα αυθεντικά που

το

αγάλματα κοσμούσαν

φυλάσσονται

στο

παλάτι sponza. Δύο

ανθρώπινες

φιγούρες,

που

ονομάζονται Maro και Baro,

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

χτυπούν

την

Σ ε λ ί δ α 101


καμπάνα όταν η ώρα είναι ακριβώς ή και μισή. Επίσης, υπάρχει μια σφαίρα, που ανάλογα με το χρώμα που παίρνει υποδεικνύει τις φάσεις της σελήνης.

Μέγαρο Δημαρχείου Δύο ακόμα ση μαντικά κτίρια συναντά κανείς προτού βγει στο λιμάνι. Το ένα είναι το μέγαρο του δημαρχείου, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Βλασίου. Το παλιό κτίριο, που καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά το 1816, ήταν γοτθικής και αναγεννησιακής τεχνοτροπίας και η πρόσοψή του, που κοσμούνταν από πολλά αγάλματα, έμοιαζε αρκετά με εκείνη του Παλατιού Σπόνζα, καθώς αποτελούσαν έργα του ίδιου αρχιτέκτονα. Στη θέση του υψώθηκε ένα νεο -γοτθικού στιλ ανάκτορο, μέσα στο οποίο στεγάζεται και το θέατρο της πόλης.

Παλάτι του Ρέκτορ - The Rector's Palace Δίπλα ακριβώς αξίζει να επισκεφτεί κάποιος το παλάτι του Ρέκτορ, δηλαδή του κυβερνήτη της πόλης, το οποίο ήταν το πιο σημαντικό

δημόσιο

κτίριο

στο

βασίλειο

της

Ραγούσας.

Πρόκειται για αναγεννησιακό οικοδόμημα, με γοτθικ ά και μπαρόκ στοιχεία, που μοιάζει με μινιατούρα του παλατιού των Δόγηδων της Βενετίας. Χτίστηκε το 1435, στη θέση ενός παλαιότερου, κατεστραμμένου μεγάρου, από τον Ονόφριο ντέλα Κάβα. Στην μπροστινή πλευρά του δεσπόζει ένα προαύλιο με κίονες, οι οποίοι κ αταλήγουν σε περίτεχνα κιονόκρανα. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, απεικονίζεται ο Ασκληπιός.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 102


Εκεί διέμενε ο εκάστοτε rector, ο οποίος είχε θητεία ενός μόλις μήνα και του επιτρεπόταν να αφήσει το παλάτι μόνο για εργασίες του κράτους. Αξιοσημείωτο είναι πως παρ ελάμβανε το κλειδί της κεντρικής πύλης της πόλης κάθε βράδυ και το παρέδιδε κάθε πρωί, με επίσημη τελετή. Σήμερα

το

παλάτι λειτουργεί ως

εκτίθενται

πίνακες

ιστορικό

ζωγραφικής,

μουσείο,

οικόσημα

όπου

ισχυρών

οικογενειών της πόλης, νομίσματα, έγγραφα καθώς και τα κλειδιά

των

πυλών,

ενώ

τα

παραδοσιακά

έπιπλα,

τα

πορσελάνινα αντικείμενα που το κοσμούν και πολυάριθμα ιστορικά εκθέματα και συλλογές από έπιπλα αναβιώνουν την ατμόσφαιρα και το ένδοξο παρελθόν του. Τέλος, στο Rector Palace υπάρχει μια μικρή έκθεση με αντικείμενα από τον εμφύλιο πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας.

Καθεδρικός Ναός της Ανάληψης της Παρθένας - V e l i k a G o s p a Μεγαλειώδης είναι και ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ο αρχικός ναός ήταν μια βασιλική με τρούλο του 7ου αιώνα και ο δεύτερος ένας © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 103


ρωμανικός καθεδρικός του 12ου. Μέρος των χρημάτων για την ανοικοδόμησή του είχε προσφέρει ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, όταν σώθηκε από τρικυμία κοντά στο νησί Λόκρουμ, καθώς επέστρεφε από την Τρίτη Σταυροφορία. Όταν και αυτό ς υπέστη ζημιές, χτίστηκε ο νέος ναός, τον 18ο αιώνα, σε ρυθμό μπαρόκ, τρίκλιτος με τρούλο. Για την κατασκευή του εργάστηκαν πολλοί ονομαστοί αρχιτέκτονες, από το 1672 έως το 1713. Δεξιά και αριστερά από την κεντρική είσοδο ορθώνονται τέσσερις

κίονες

κορινθιακού ρυθμού.

Στο

επάνω μέρος του ναού

ξεχωρίζουν

το

μπαρόκ

παράθυρο, αέτωμα

το και

τα

αγάλματα

των

αγίων

τον

που

κοσμούν. θησαυροί

Οι και

αφιερώματα

τα του

ναού

ήταν

ανεκτίμητης

αξίας

και

αξιοσημείωτο είναι πως, για να ανοιχτεί το θησαυροφυλάκιο, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα τρία κλειδιά. Το ένα φυλασσόταν

από

τον

πρωτοπρεσβύτερο

του

αρχιεπίσκοπο, καθεδρικού

και

το το

άλλο

από

τον

τρίτο

από

τον

γραμματέα του βασιλείου! Ο κα θ ε δ ρικό ς τ η ς α ν ά λ η ψη ς τ η ς Παρθέν ας Μα ρία ς είναι ένας ε π ιβ λ η τ ικό ς μπ α ρ ό κ κα θ ε δρικό ς π ο υ χτ ίσ τ ηκε μετ ά τ ων σ εισ μό τ ου 1667. Α ρχ ικά ο κα θ ε δ ρικό ς ή τ α ν έ ν α ς β υ ζα ν τ ι ν ό ς ν α ό ς κα ι ξ α ν α χ τ ί σ τ η κ ε ως ε κκλ η σ ία μ ε τ α ξ ύ τ ο υ 1 2 ο υ κα ι 14ου αιών α. Στ ο εσ ωτ ε ρικό του καθ εδ ρικού υπά ρχ ο υν υπ ο λείμματ α των

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 104


π α λ ι ό τ ε ρω ν ε κκλ η σ ιών ό π ως ε π ίσ η ς κα ι ο διά σ η μο ς π ί ν α κα ς τ η ς "α ν α λ ή ψ ε ω ς " τ ο υ 1 5 52 κα ι ά λ λ ο ι π ίν α κε ς Ιτ α λ ώ ν κα ι Δα λ μα τ ώ ν ζωγ ρά φων α πό τ ω ν 1 6ο μ έ χ ρι τ ω ν 1 8 ο α ιών α . Στ η ν διπ λ α ν ή π ό ρ τ α σ ώ ζετ α ι τ ο θη σ α υρο φυλ ά κιο τ ο υ κα θ ε δ ρικο ύ (R i z n i c a K a t e d ra le ), π ο υ ε ί ν α ι διά σ η μο γ ια τ η ν με γά λη σ υλλ ογή α πό λ ειψα ν οθήκε ς.

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ RECTOR PALACE Σ τ ο R e c t o r P a l a c e υπ ά ρ χ ε ι μια μικρ ή έ κθ ε σ η μ ε α ν τ ι κε ίμ ε ν α α π ό τ ο ν ε μφύ λ ι ο π ό λ ε μ ο τ η ς Γ ι ο υγ κο σ λ α β ία ς , κα θ ώ ς κα ι α π ό τ η ν π ε ρί ο δ ο τ η ς π ο λ ι ο ρκία ς τ ο υ Ντ ο υμ π ρ ό β ν ικ (1 9 9 1 - 9 2), τ ό τ ε π ο υ ο ι κά τ ο ικο ι τ η ς π ό λ η ς α ν τ ισ τ ά θ η κα ν σ θ ε ν α ρά α π έ ν α ν τ ι σ τ α σ ε ρβ ικά σ τ ρα τ ε ύ μ α τ α .

Παλιό λιμάνι Το

λιμάνι

του

Ντουμπρόβνικ

ήταν

εξαιρετικής

σημασίας,

καθώς πολλοί εμπορικοί δρόμοι περνούσαν από εκεί. Από την άλλη, το νησάκι Λόκρουμ λειτουργούσε ως ανεμοφράκτης που μαζί με το εξαιρετικό γεωγραφικό ση μείο καθιστούσε το λιμάνι σχεδόν απάνεμο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον 15ο αιώνα.

Τον

16ο

αιώνα

το

βασίλειο

της

Ραγούσας

προφυλασσόταν με έναν από τους ισχυρότερους στόλους στη Μεσόγειο ενώ η πόλη διέθετε και ναυπηγείο και οπλοστάσιο. Στις μέρες μας, τ ο γραφικό λιμανάκι είναι γεμάτο σκάφη. Μικρά σκάφη επιβιβάζουν από εκεί τουρίστες, για να τους περάσουν στα αντικρινά νησιά. Εκτός από αυτά τα γραφικά και ιστορικά κτίσματα και μέρη, στο Ντουμπρόβνικ αξίζει επίσης να δείτε: - την εκκλησία τ ου Σωτήρος - το μοναστήρι st. Clare - το Ιησουητικό κολλέγιο και την εκκλησία του Α γ. Ιγνατίου

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 105


- το μοναστ ήρι των Δομινικανών, με απίστευτη θέα στη θάλασσα - την πινακοθήκη - το λοιμοκαθαρτήριο στην περιοχή Dance, στα δυτικά της πόλης. Εκεί πήγαιναν όσους πλήττονταν από πανούκλα αλλά και τους ξένους ναυτικούς, ταξιδευτές και εμπόρους, σε καραντίνα, για να προστατεύσουν την πόλη από επιδημίες. - το πάρκο G radac , απ’ όπου θα θαυμάσετε τη θέα της πόλης και της θάλασσας και αρχαιολογικό μουσείο στη Narona. Ν τ ο υ μ π ρ ό β ν ι κ - Πού να μείνετε

Σε α π ό σ τ α σ η π έ ν τ ε χ ι λ ιο μ έ τ ρω ν α π ό τ ο Ν τ ο υ μπ ρό β ν ικ, τ ο σ υγ κρό τ η μα V a l a m a r α πα ρτ ίζετ α ι α πό π έ ν τ ε ξ ε ν ο δ ο χ εία δίπ λ α σ τ η θ ά λα σ σ α , ε ξ ο πλισ μ έν α με πισ ίν ε ς , π α ιδό τ ο πο υς κα ι s pa . Α ν α κα ι ν ισ μ έ ν α

και

για

δια φο ρ ε τ ι κά

βαλ άν τ ια

το

κα θ έ ν α ,

παρκάροντας την μηχανή στο Dubrovnik έξω από το κάστρο και την παλιά πόλη

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 106


π ρ ο σ φέ ρ ο υν ά π λ ε τ η θ έ α σ τ η θ ά λ α σ σ α κα ι σ τ α ν ησ ι ά Ε λ α φίτ ι . Τ ο γ ρ α φι κ ό κα ι κα τ α π ρ ά σ ι ν ο θ έ ρ ε τ ρ ο Τσ ά β τ α τ , τ ο ο π ο ί ο β ρίσ κε τ α ι 1 8 χ λ μ. ν ό τ ια τ ο υ Ντ ο υμ π ρό β ν ικ, ιδ ρύ θ η κε α π ό τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς τ ο ν 6 ο α ι ώ ν α π . Χ . κα ι ο ν ο μ α ζό τ α ν Ε π ί δ α υ ρ ο ς . Ήσ υχ ο κα ι ενδ είκν υτ αι

ε ιδ υ λ λ ια κό , με α ρκε τ έ ς π α ρα λ ί ε ς τ ριγ ύ ρω , γ ια δια μ ο ν ή κα ι η με ρή σ ι ε ς ε κδρ ο μέ ς σ τ ις Δα λ μα τ ικέ ς Α κτ έ ς . Εκε ί β ρίσ κε τ α ι τ ο H o t e l

δαντ ελωτές C r o a t i a μ ε κ α τ α π λ η κτ ι κή θ έ α σ τ ο α π έ ρ α ν τ ο γ α λ ά ζι ο ( + 3 8 5 2 0 475 777). Β έ β α ια α ν τ α ο ικο ν ο μικά σ α ς ε ί ν α ι π ιο σ φιχ τ ά π ρ ο τ ι μ ή σ τ ε ν α δια ν υκτ ε ρ ε ύσ ε τ ε σ ε κά π ο ιο π ιο μικρό γ ρα φικό χ ω ρι ό σ ε α κτ ί ν α μέ χ ρι 20 - 3 0 χ λ μ κα ι ε π ισ κέ π τ ε σ τ ε τ η ν π ό λ η τ ο β ρα δ ά κι γ ια ν υκτ ε ρι ν ή φωτ ο γ ρ ά φη σ η . Α π λ ά ν α μ η ν π ι ε ίτ ε κα ι σ α ς κά ν ο υν α λ κο τ έσ τ σ τ η ν ε πισ τ ρ ο φή .

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Ντουμπρόβνικ - D u b r o v a č k e l j e t n e i g r e Α π ό τ ο 1 9 50 , π ρ α γ μα τ ο π ο ι ε ίτ α ι κά θ ε χ ρ ό ν ο σ τ ο Ντ ο υ μ π ρ ό β ν ικ (10/7 - 25/8) τ ο διεθ ν ές « Φεσ τ ιβάλ Ε λε υθε ρία ς», τ ο με γα λ ύτ ε ρο π ο λ ιτ ισ τ ικό γ ε γ ο ν ό ς τ η ς Κρο α τ ία ς . Οι που

ε κδη λ ώσ ε ι ς γίνονται

τόσο κλ ε ισ τ ο ύ ς

σε όσο

κα ι σ ε α ν ο ι χ τ ο ύ ς χώρους της παλιάς πόλης, περιλαμβά ν ουν παραδ οσ ιακούς χ ο ρο ύς , μο υσ ική κα ι θεα τ ρικέ ς παρασ τ άσ εις , με τη συμμετο χή κα τ α ξ ι ωμ έ ν ων κα λ λ ιτ ε χ ν ών α π ό π ο λ λ έ ς χ ώρ ε ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 107


Τ ο κα λ ο κα ιρι ν ό φε σ τ ιβ ά λ τ ο υ Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ ε ί ν α ι έ ν α ε τ ή σ ιο φεσ τ ιβ ά λ πο υ διε ξ ά γ ετ α ι σ τ η ν πό λ η μ ετ α ξ ύ 10 Ιο υ λ ίο υ κα ι 2 5 Α υ γο ύ σ τ ο υ . Είν α ι έν α μο ν α δικό π ε ριβ α λ λ ο ν τ ικό φεσ τ ιβ ά λ με π λ ο ύσ ι ο π ρ ό γ ρα μ μα κλ α σ ική ς μο υ σ ική ς , θ ε ά τ ρ ο υ , ό π ε ρα ς κα ι χο ρο ύ. Οι ντ όπιοι δο υλ ε ύο υν σ κλ η ρά για να μετα μο ρφώσο υν τ ην πό λη κα τ ά

τη

διά ρκε ι α τ ω ν π ο λ ιτ ισ τ ικώ ν

ε κδη λ ώσ ε ων , σε ένα μα γ ικό σ κη ν ικό , ο π ό τ ε η ε π ο χ ή θ ε ω ρ ε ίτ α ι ιδα ν ική για τ ην επίσ κεψη σ ας. Τ ο φεσ τ ιβ ά λ έ χ ε ι πά ρ ει χ ρ υσ ό δι ε θ ν έ ς β ρα β ε ίο γ ια τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ο υ α π ό έ ν α ν ε κδο τ ικό ο ίκο σ ε σ υν ε ργ α σ ί α μ ε τ η λ έ σ χ η ε μπ ο ρικώ ν η γ ε τ ών .

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Η δια σ κέ δα σ η σ τ ο Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ ε ίν α ι... ε ξ α σ φα λ ισ μέ ν η . Τ α δε κά δ ε ς μ π α ρ, κλ α μπ κα ι κο μψά ε σ τ ια τ ό ρια π ο υ β ρ ίσ κο ν τ α ι μέ σ α σ τ α σ τ ε ν ά δ ρο μά κια τ η ς π ό λ η ς π ρ ο σ φέ ρο υ ν σ χ ε δό ν ό λ ο τ ο 24 ω ρο π ο τ ό , μο υσ ική , γ α σ τ ρ ο ν ο μί α κα ι χ ο ρ ό . Αξέ χασ τ ες ε μπ ειρίε ς διασ κέδασ η ς σ ας π ε ριμέ ν ο υν σ τ ο ισ τ ιο φό ρ ο «K A RA K A », έν α πισ τ ό α ν τ ίγ ρα φο π λ ο ίο υ τ ο υ 1 6 ο υ α ιώ ν α , π ο υ β ρί σ κε τ α ι α γ κυρ ο β ο λ η μέ ν ο σ τ ο λ ι μ ά ν ι τ ο υ Ντ ο υμπ ρό β ν ικ κα ι λειτ ο υργ εί ω ς μπ α ρ- εσ τ ια τ ό ριο . Η διασκέδαση στο Ντουμπρόβνικ δεν περιλαμβάνει clubbing και έξαλλα ξεφαντώματα. Παρ’ όλα αυτά, είναι μάλλον δύσκολο να πλήξεις. Τα δεκάδες μπαρ, τα κομψά εστιατόρια που βρίσκονται μέσα στα στενά δρομάκια της πόλης αλλά και τα καφέ με τα τραπεζάκια πάνω στο πλακόστρωτο προσφέρουν σχεδόν όλο το 24ωρο ποτό, μουσική, χορό και ευκαιρίες για γνωριμίες. Στην πόλη αυτήν εύκολα οι επισκέπτες μπορούν να © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 108


γίνουν μια μεγάλη παρέα, υπό τους ήχους της ζωντανής μουσικής που προσφέρουν συγκροτήματα που ερμηνεύουν τζαζ, μπλουζ, ροκ αλλά και παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ ζωντανεύει

το

φλερτ,

εδώ

κάνεις

καινούργιους

φίλους,

ερωτεύεσαι κάτω από τις όμορφες στέγες και ανταλλάσεις ματιές κοντά στους αναμμένους πυρ σούς που φέγγουν σε διάφορα σημεία. Πράγματι, αισθάνεσαι σαν να έχεις κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, ιδίως αν βρεθείς νύχτα στο λιμάνι και δεις ιστιοφόρα-πιστά

αντίγραφα

πλοίων

του

16ου

αιώνα,

που

βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί. Φυσικά, δεν μπορείς να αντιστ αθείς ούτε στην «ιεροτελεστία» του καφέ! Espresso, cappuccino ή φρέντο με παγωτό, θα τον απολαύσετε σε ένα από τα πολυσύχναστα καφέ της κεντρικής πλατείας

Lonza,

χαζεύοντας

την

αλλαγή

φρουράς.

Οι

περισσότερες καφετέριες είναι δημοφιλή σημεία συνάντησης ντόπιων αλλά και ξένων. Το Ντουμπρόβνικ είναι, επίσης, μια γαστρονομική Εδέμ. Οι περισσότερες σπεσιαλιτέ βασίζονται στο ολόφρεσκο ψάρι ή τα θαλασσινά. Για τους καλοφαγάδες, εκτός από τα ολόφρεσκα ψάρια, προτείνουμε σαλάμι με πάπρικα και αρνί μαγειρεμένο με γάλα, που είναι ένα από τα πλέον παραδοσιακά τοπικά πιάτα, όπως και οι παστές σαρδέλες. Περίφημα είναι τα κόκκινα κρασιά της πόλης και ξακουστά τα λευκά των νησιών.

ΦΑΓΗΤΟ Δα λ μα τ ικέ ς α κτ έ ς κα ι ο λ ό φρ ε σ κο ψά ρι ή θ α λ α σ σ ι ν ά ε ίν α ι έ ν ν ο ιε ς τ α υτ ό σ η μ ε ς . Η τ ο π ική κο υζίν α π ρο τ ε ίν ε ι ε π ί σ η ς α ρ ν ί μ α γ ε ι ρ ε μ έ ν ο μ ε γ ά λ α , κα π ν ι σ τ ό ζα μ π ό ν , σ α λ ά μ ι μ ε π ά π ρ ι κα κα ι παστ ές σα ρδέλ ες. Δ ε ι π ν ή σ τ ε σ τ ο φη μ ισ μ έ ν ο « L O K A N D A P E S K A R IJ A » δ ίπ λ α σ τ η ν ψ α ρα γ ο ρά , σ τ ο « R O S A R IJ » κο ν τ ά σ τ ο Μ έ γ α ρ ο S po n z a , σ τ ο « J A R D IN » κο ν τ ά σ τ η ν π ύ λ η P il e ή σ τ ο « L E V A N T» σ τ η ν κ ο ν τ ι ν ή π ε ρι ο χ ή L a pa n d. Θ υμη θ ε ίτ ε ό τ ι τ α ν τ ό π ι α κό κκι ν α κρα σ ιά ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κά . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 109


Ντουμπρόβνικ - Πού να φάτε Χωμέν ο στα σ τενά τη ς παλιάς πόλης, το Proto (S ir o ka u l ika 1 , + 3 8 5 2 0 3 2 3 234) σ ε ρβίρει εξαιρετ ικό ψάρι σ ε μια κομψή βερά ν τ α. Για ποπ α τ μόσ φαιρα , κα τ ε υθ υ ν θ ε ίτ ε σ τ ο G i l ’s ( S v . D o m i n ka bb, + 3 8 5 2 0 3 2 2 221). Α ν δεν σ α ς ε ν δ ια φέ ρ ει η no uvelle cu is in e , πιείτ ε κο κτ έ ι λ , χ α ρ ε ίτ ε τ η θ έ α σ τ ο πα λ ιό λ ιμ ά ν ι κα ι χ α ζέψτ ε την πα ν έμο ρφη ν εο λαία ντ υμέ νη με τον sm a rt casual dre ss μ α γ α ζι ο ύ .

code

του

Α φή ν ο ν τ α ς πίσω το Τ σ ά β τ α τ , σ κα ρφα λ ω μ έ ν ο σ τ ο β ο υν ό κα ι μ έ σ α σ τ ο π ρά σ ι ν ο , β ρίσ κε τ α ι τ ο π α ρα δο σ ια κό ε σ τ ια τ ό ρι ο K o n a v o s k i Κ o m i n (+ 3 8 5 20 4 79 60 7) σ τ ο χ ωρι ό Β έ λ τ ζ ι Ντ ο γ ια ε ξ α ι ρε τ ικό κρ έ α ς . Α ν έ χ ε τ ε λ ί γ η υ π ο μ ο ν ή , α ξ ί ζε ι ν α δ ι α ν ύ σ ε τ ε τ α π ε ρ ί π ο υ 6 0 χ λ μ. μέ χ ρι τ ο γ ρ α φικό Σ τ ο ν , γ ν ωσ τ ό γ ια τ ο τ ε ί χ ο ς τ ο υ (τ ο « Σ ι ν ι κ ό Τε ί χ ο ς » τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς , μ ε μ ή κ ο ς π ο υ ξ ε π ε ρ ν ά τ α 5 χ λ μ . ) κα ι τ ις α ρ χ α ίε ς α λ υκέ ς τ ο υ π ο υ λ ε ιτ ο υ ργ ο ύ ν α κό μη κα ι σ ή με ρα (ε ξ ο υ κα ι η ο ν ο μα σ ία τ ο υ « Πό λ η τ ο υ α λ α τ ι ο ύ»). Κα ι β ε β α ί ως τ α μ ύδια κα ι τ α σ τ ρ ε ίδ ια τ ο υ π ο υ θ α γ ε υ θ ε ί τ ε σ ε ατ ε λ είωτ ε ς ποσ ότ ητ ε ς σ τ ο εσ τ ια τ ό ριο V i la Ko run a (+ 385 20 754 9 9 9 ) σ τ ο ν κό λ π ο Μ ά λ ι Σ τ ο ν ό π ο υ γ ίν ε τ α ι κα ι η ε κτ ρο φή τ ο υς. Τα ε ν λ όγ ω όσ τ ρακα απ οκαλο ύντ αι «τ ο Viagra τ η ς Κροα τ ία ς» , α ν λά βουμε υπόψη τ α δη μοσ ιε ύμα τ α εφη με ρίδ ω ν κα ι τ η ν α κο ύ ρα σ τ η π ρο τ ρ ο π ή τ ο υ ι διο κτ ή τ η τ ο υ ε σ τ ι α τ ο ρίο υ:

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 110


« Ea t m o re , l o v e l o n g e r» . Δια τ ίθ ε ν τ α ι κα ι δω μά τ ια γ ι α ό σ ο υ ς επιθυμούν να... ξα ποστ άσο υν.

ΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ Πο ρσ ε λ ά ν ε ς , χ ε ι ρ ο π ο ίη τ ε ς δα ν τ έ λ ε ς , κε ρα μικά , κο σ μή μ α τ α , υδα τ ο γ ρα φί ε ς , δι ά φο ρα π α ρα δ ο σ ι α κά χ ε ιρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α κα ι κο ύκλ ε ς με π α ρα δο σ ι α κέ ς φο ρεσ ιές είν α ι τ α α ν α μ ν η σ τ ικά πο υ μπο ρείτ ε ν α αγο ράσ ετ ε απ ό τ ο Ντ ο υ μ π ρ ό β ν ικ. Το πιο διάσημο προϊόν της πόλης είναι το κόκκινο κοράλλι. Το είδος αυτό ζει μόνο σε αυτό το κομμάτι της Αδριατικής και η αλιεία του γίνεται με μεγάλη προσοχή, για να μην εκλείψει. Τα κοσμήματα από κοράλλι είναι πραγματικά αλλά

αριστουργήματα,

οι

πραγματικοί

Κροάτ ες καλλιτέχνες

είναι στη

δημιουργία μπιζού, αλλά και σε αυτήν

της

πορσελάνης,

της

χειροποίητης δαντέλας, των κεραμικών, της υδατογραφίας. Στην πόλη βρίσκεις υπέροχα ρούχα, υποδήματα και αξεσουάρ υψηλής ποιότητας, είτε είναι επώνυμα είτε όχι. Ο επισκέπτης μπορεί

ακόμη

να

αγοράσει

διάφορα

χειροτεχνήματα

και

κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές ως αναμνηστικά, αλλά και βότανα και κυρίως λεβάντα. Μην ξεχάσετε να αγοράσετε γραβάτες, αφού εδώ βρίσκεται ο τόπος προέλευσής τους. Η ετυμολογία της λέξης " γραβάτα" προέρχεται πολύ από τη λέξη "Κροατία". Το 1660 ένα σύνταγμα από Κροάτες στρατιώτες επισκέφτηκε το Παρίσι, μετά την πανηγυρική νίκη της Κροατίας επί των Τούρκ ων.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 111


Οι Κροάτες αξιωματικοί, για να αποσπάσουν τους επαίνους του

Λουδοβίκου

του

14ου,

που

ήταν

γνωστός

για

την

καλαισθησία του, επέλεξαν να φορέσουν γύρω από τον λαιμό τους

πολύχρωμα

μεταξωτά

μαντήλια,

ενώ

οι

στρατιώτες

υφασμάτινα, για να κάνουν τις στολές τους πιο εκθαμβωτικές. Η

ονομασία

"cravat"

προήλθε

από

παράφραση

της

λέξης

"Croat". Η γραβάτα εντυπωσίασε τόσο τον Γάλλο μονάρχη, ώστε έγινε σήμα κατατεθέν του και η νέα μόδα δεν άργησε να περάσει διαμέσου της Μάγχης από την Γαλλία στην Αγγλία. Ο

κεντρικός

πλακόστρωτος

δρόμος

Στράντουν,

στο

Ντουμπρόβνικ, μήκους 300 μέτρων, είναι γεμάτος μαγαζιά με σουβενίρ,

εστιατόρια

και

καφέ,

ενώ

η

πλατεία

Γκουντ ουλίτ σεβα Πολιάνα δίνει μια χαρούμενη, θορυβώδη νότα στο φιλήσυχο, κατά τα άλλα, άστυ. Στην πλατεία αυτή στή νεται καθημερινά αγορά, ένα παζάρι όπου

πωλούνται

καλόγουστα

τρόφιμα,

χειροποίητα

ρούχα,

λουλούδια

αντικείμενα.

Στην

και ίδια

πολλά πλατεία

βρίσκεται από τις αρχές του 18ου αιώνα το Μοναστήρι των Ιησουιτών, το οποίο είναι σχεδόν ανέπαφο. Από εδώ, τέλος, ο δρόμος οδηγεί στο μικρό, παλιό λιμάνι, απ’ όπου μπορεί κάποιος να πάρει ένα καραβάκι για να κάνει τον περίπλου της πόλης ή να κατευθυνθεί στα κοντινά νησιά. Το Ντουμπρόβνικ είναι το ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις στην ενδοχώρα της Δαλματίας, στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Πα ρ α κο λ ο υ θ ε ίσ τ ε τ ο π α ρα κά τ ω β ί ν τ ε ο

D ub r o v n i k In Y o u r P o c k e t - D ub r o v n i k , C r o a t i a H i g h l i g h t s ht t p:/ / w w w . y o u t u be . c o m / w a t c h? f e a t u re = pla y e r _ e m be d d e d & v = Y Y _ 2 D B h bt l g # t = 5 s

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 112


ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Δε ν χ ρ ε ιά ζε τ α ι ν α π ά τ ε σ τ ο Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ μ ε τ ο δ ικό σ α ς ισ τ ιο π λ ο ϊκό γ ια ν α γ ν ω ρίσ ε τ ε τ α π α ν έ μ ο ρφα θ α λ α σ σ ιν ά τ ο π ία πο υ τ ο «α γ κα λ ιά ζο υν ». Με ο ρ μη τ ή ριο τ ο Ντ ο υμπ ρό β ν ικ γ ίν ο ν τ α ι η με ρή σ ι ε ς ( ή ο λ ιγ ο ή μ ε ρε ς ) ε κδ ρ ο μ έ ς σ τ α π ιο κο ν τ ι ν ά ν η σ ιά . Σ τ ο ν η σ ί M l j e t , σ ύμφω ν α με τ ο π ι κο ύς κα τ α φύγ ιο , τ ό σ ο ο ο μη ρικό ς Ο δυσ σ έ α ς ό σ ο Πα ύ λ ο ς . Σ ή μ ε ρ α , τ ο κα τ ά φυ τ ο Mlje t έ χ ε ι

μύ θ ο υ ς , β ρή κα ν κα ι ο Α π ό σ τ ο λ ο ς α ν α κη ρ υχ θ ε ί σ ε

Εθν ικό Πά ρκο. Ο ι δυο λίμν ες με θ αλασ σ ιν ό ν ερό -π ο υ ε ν ών ο ν τ αι με τ α ξ ύ τ ουςκα ι τ ο μο ν α σ τ ή ρι τ ω ν Β ε νέ δ ι κτ ω ν , π ο υ β ρίσ κε τ α ι σ τ ο μικρό νησ ά κι τ ης Πα ναγία ς σ τ ο μέσ ο τ ης μιας λίμν ης , είν αι οι κυρι ό τ ε ρο ι λ ό γ ο ι γ ια ν α ε π ισ κε φθ ε ίτ ε τ ο νησ ί τ ο υ Ο δ υ σ σ έ α . Στ ο ν ησ ί K o rc ula , τ η γενέτ ειρα τ ου Μά ρκο Πόλ ο , η πα λιά πό λη θ α σ α ς μα γ έ ψ ε ι μ ε τ η ν α υ θ ε ν τ ική β ε ν ε τ σ ιά ν ικη ό ψη τ η ς . Λ ί γ ο π ι ο β ό ρ ε ι α β ρ ί σ κε τ α ι η ν ή σ ο ς K v a r , π ο υ φη μ ί ζε τ α ι γ ι α τ ο κα λ ο δια τ η ρη μέ ν ο ε ν ε τ ικό τ η ς κά σ τ ρο , α λ λ ά κα ι γ ια τ ο λ ε υκό κρα σ ί τ ω ν α μ π ε λ ώ ν ω ν τ η ς , π ο υ π ρέ π ε ι ο π ωσ δή π ο τ ε ν α δο κιμά σ ε τ ε . Στο π ε υκό φυ τ ο L ok rum (το πιο κον τ ιν ό νησί στο Ντ ο υ μπ ρό β ν ικ) ν α υά γ η σ ε - σ ύ μφω ν α π ά ν τ α μ ε τ η τ ο π ική παράδοσηο β ασ ιλιά ς της Αγγλίας Ριχά ρδο ς Α’ ο Λε ο ν τ ό κα ρδο ς , π ο υ σ ώθ η κε ό μ ως ε κ θ α ύ μα τ ο ς . Υ δ ρο β ι ό τ ο π ο ς τ ε ρ ά σ τ ια ς ο ικο λ ο γ ική ς α ξ ία ς , τ ο ν ησ ί L o k ru m δια θ έ τ ε ι κα ι π α ρα λ ία γ υ μ ν ισ τ ώ ν .

Τσάβτατ, η αρχαία Επίδαυρος Η α ρχ α ία Ε πίδα υρο ς έδ ωσ ε τ η θ έσ η τ η ς σ τ η μ εσ α ιω ν ική πό λη Τσ ά β τ α τ , π ο υ α π έ χ ε ι μ ό λ ι ς 1 6 χ λ μ . α π ό τ ο Ν τ ο υ μ π ρ ό β ν ι κ . Έ ν α ς φιδο γ υρισ τ ό ς δρ ό μο ς μ έσ α σ τ ο π ρά σ ιν ο , μ ετ α ξ ύ τ ων δ ύο χ ε ρσ ο ν ή σ ω ν Ρ α τ κα ι Σ ο υ σ τ ζ ε π ά ν , ο δη γ ε ί σ τ ο υς κο λ π ί σ κο υ ς μ ε

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 113


τ ις ωρ α ίε ς π α ρα λ ί ε ς γ ια μ π ά ν ιο , ό π ο υ ε ί ν α ι κτ ισ μ έ ν η η π α λ ιά πόλη. Τ ο Τ σ ά β τ α τ , τ ο ο π ο ίο κα τ α σ τ ρά φη κε α π ό τ ο υ ς Α β ά ρ ο υ ς τ ο ν 7ο αιών α, σ ή με ρα έχ ει διατ η ρήσ ει αρκετ ά α πό τ α μεσ αιων ικά τ ο υ κτ ίσ μα τ α κα ι έ χ ε ι κρα τ ή σ ε ι κα τ ά π ο λ ύ τ ο ν χ α ρα κτ ή ρα τ η ς μικρή ς π α ρα θ α λ ά σ σ ια ς β ε ν ε τ σ ιά ν ι κη ς π ό λ η ς . Σ τ η ν α ρχ ή τ ο υ π α ρα λ ια κο ύ δ ρό μ ο υ μ ε τ ο υ ς φο ί ν ικε ς κα ι τ α α ρα γ μ έ ν α σ κά φη ξ ε χ ω ρίζε ι τ ο Μ έ γα ρ ο τ ω ν Κ ο μητ ώ ν τ ο υ 1 6 ο υ αιών α, τ ο οπ ο ίο Μπόγκισιτ ς .

σ τ εγ ά ζει

τη

σ υλ λ ογή

του

Ο δικη γ ό ρ ο ς , ε π ισ τ ή μο ν α ς κα ι σ υλ λ έ κτ η ς σπάνιους πίν α κε ς του ζω γ ρ ά φ ο υ Βλάχο

Μπαλτάζαρ

σ υ γ κέ ν τ ρ ωσ ε Μπ ο ύκο β α τ ς ,

α ν τ ικε ί με ν α κα θ η με ρι ν ή ς χ ρή σ η ς τ ο υ π ε ρα σ μ έ ν ο υ α ιώ ν α , φωτ ο γ ρα φίε ς , χ ειρόγ ραφα, α ρχ ε ία, βιβλία , κα θ ώς κα ι ε θ ν ο γ ρα φικά α ν τ ι κε ίμ ε ν α . Α ξ ί ζε ι να ε π ι σ κε φθ ε ί τ ε ε πίσ ης το μοναστ ήρι τ ων Φ ρα γ κισ κα ν ώ ν κα ι τ η ν ε κκλ η σ ί α τ ο υ Α γί ο υ Β λ α σ ίο υ , σ τ η ν ά λ λ η ά κρη τ ο υ μικρ ο ύ κο λ π ίσ κο υ.

Δαλματία – Σπλιτ και περίχωρα Φε ύγ ο ν τ α ς α π ό τ ο Ντ ο υμ π ρό β ν ικ α κο λ ο υ θ ε ίτ ε τ η ν π α ρα λ ια κή δια δρο μή . Η π α ρ α λ ια κή π ό λ η τ ο υ Σ π λ ιτ ε ίν α ι η δ ε ύ τ ε ρη μεγα λύτερη πόλη της Κροα τ ία ς και ε πίσ ης γν ωσ τ ή για τ η μον αδική Ρω μα ϊκή κλ η ρο ν ο μιά τ η ς , που π ε ριλ αμβά ν ει το προστ α τ ε υό με νο από τ η ν UNE SCO Παλάτι του Διο κλ ητ ιανού . Η π ό λη χτ ίσ τ η κε γ ύρω από το πα λά τ ι, που σ ή με ρα είν α ι γ ν ω σ τ ό γ ια τ η θα υμ ά σ ια δια τ ή ρη σ ή τ ο υ κα ι είν α ι

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 114


έ ν α α π ό τ α δια σ η μό τ ε ρα κα ι π ι ο ο λ ο κλ η ρ ω μέ ν α α ρχ ιτ ε κτ ο ν ικά κα ι π ο λ ιτ ισ τ ικά μ ν η με ί α τ η ς Κρ ο α τ ική ς Α δ ρια τ ική ς α κτ ή ς . Ο Κ αθε δ ρικός τ ου Σ π λ ιτ προ έ ρχ ετ αι από τ ο πα λάτ ι. Η Ρ ι βιέ ρ α Μ α κ ά ρσ κα ε ίν α ι μια π α ρ α λ ια κή έ κτ α σ η γ ν ωσ τ ή γ ια τ ις π α ρ θ έ ν ε ς π α ρ α λ ί ε ς τ η ς κα ι α π ο τ ε λ ε ί δη μ ο φι λ ή π ρο ο ρισ μ ό με τ α ξ ύ τ ω ν λ ο υο μ έν ω ν γ ια τ ις πα ρα λ ίε ς , τ α κλ α μπ , τ α κα φέ , τ ο κα γ ι ά κ, τ η ν ι σ τ ι ο π λ ο ΐ α κα ι τ η ν π ε ζο π ο ρ ί α σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή Μπιό κο β ο . Δη μο φιλ έσ τ ε ρ ες είν α ι ο ι Μ α κά ρσ κα , Μπ ρέ λ α , Ο μις

και Μπάσ κα Βόντ α. Τ α με γά λ α νησ ιά τ ης περιοχ ής , με μα ργα ριτ ά ρια όπ ως η π όλη τ ο υ Χ β α ρ , ε ίν α ι γ ν ωσ τ ά γ ια τ η ν α λ ι ε υ τ ική κα ι τ ο υρισ τ ική βιομη χα ν ία τ ο υς . Τ ο Χ βα ρ έ χ ε ι π ο λ ύ ή π ιο Με σ ο γ ε ια κό κλ ί μα , ά φθ ο ν ε ς π α ρα λ ί ε ς κα ι Με σ ο γ ε ια κή β λ ά σ τ η σ η , π ο υ τ ο κά ν ο υ ν έ ν α α π ό τ α ε λ κυσ τ ικό τ ε ρα τ ο υρισ τ ικά κέ ν τ ρα σ τ η ν Ε υρ ώπ η . Τ ο ν ησ ί αυτ ο π ροβ άλ λε τ αι ως τ ο « πιο ηλ ιό λ ου σ τ ο σ ημείο τ ης Ε υ ρώπ ης ", με μέ σ η η λ ιο φά ν εια πά ν ω α πό 271 5 ώ ρε ς τ ο χ ρό ν ο . Ό λ ο τ ο κα λ ο κα ί ρ ι, α π ό τ ο τ έ λ ο ς Ιο υν ί ο υ μέ χ ρι τ ο τ έ λ ο ς Σε πτ ε μβρίου, λα μβάν ο υν χ ώρα σ τ ο π λαίσ ιο τ ου Θε ριν ο ύ © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 115


φεσ τ ιβ ά λ του ε κδη λ ώσ ε ις .

Χβαρ

π ο λ ιτ ισ τ ικέ ς

κα ι

κα λ λ ιτ ε χ ν ικέ ς

Αυτ έ ς πε ριλα μβάν ο υν σ υν α υλίε ς κλ α σ ική ς μο υσ ική ς ντ όπιων ξ έ ν ων κα λ λ ιτ ε χ ν ών παρασ τ άσ εις ερασ ιτ εχ ν ικών

και κα ι

ομάδων Δίν ο ν τ αι

από το Χβα ρ. π α ρα σ τ ά σ ε ις σ χ ε δ ό ν κά θ ε μέρα σε διά φο ρο υς χώρους σε όλη την πόλη. Α ξι ο θ έ α τ α :

 Η Π ι ν α κ ο θ ή κ η Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς Τέ χ ν η ς τ ο υ Χ β α ρ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο κτ ίρι ο τ ο υ Ο π λ ο σ τ α σ ίο υ, σ τ η ν α ίθ ο υσ α τ ο υ ισ τ ο ρικο ύ Θ ε ά τ ρ ο υ τ ο υ Χ β α ρ. Η μό ν ι μη έ κθ ε σ η π ε ριλ α μβ ά ν ε ι τ α πο λυτ ιμότ ε ρα γ λ υπ τ ά , π ί ν α κε ς κα ι ε κτ υπ ώσ ε ι ς της συλ λ ογή ς εν ώ ο ργα ν ών ο ντ αι π ρο σωριν ές εκθέσεις στ ο π λ α ίσ ι ο τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μμ α τ ο ς τ ο υ Μο υ σ ε ίο υ Κα λ ο κα ί ρι Κα λ ώ ν Τεχ ν ών τ ου Χβαρ.  Ο Κ α θε δ ρι κ ό ς τ ο υ Α γί ο υ Σ τ ε φά νο υ κα ι τ ο Ε π ι σ κο π ι κ ό Α νά κτ ο ρ ο έ χ ο υ ν ρυ θ μ ό Α ν α γ ε ν ν η σ ια κό - μ π α ρό κ κα ι μια π ρ ό σ ο ψη μ ε έ ν α τ ριγ ων ικό α έ τ ω μα κα ι έ ν α Α ν α γ ε ν ν η σ ια κό Κα μ π α ν α ριό Ρ ο μα ν ικο ύ ρυ θ μο ύ α π ό τ ο 1 6 ο α ι ώ ν α , έ ργ ο Β ε ν ε τ σ ιά ν ω ν κα λ λ ιτ ε χ ν ώ ν . Ά λ λ α σ η μ α ν τ ι κ ά ν η σ ι ά σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή ε ί ν α ι τ α Μ π ρ α τ ς , Τσ ι ό β ο , Σ όλτ α και Βις .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 116


Σπλιτ, η θαλασσινή καρδιά Απέχ ο ν τ α ς 300 χ λμ. απ ό τ ο Ντ ο υμπρόβν ικ, τ ο Σπ λιτ α πο τ ε λ εί τ η ν κα ρδιά τ ων Δ α λ μ α τ ικών Α κτ ώ ν . Η μεγ αλ ύτ ε ρη πό λ η τ ης Δα λ ματ ία ς , και δε ύτ ε ρη σ ε μέ γ εθ ος τ η ς Κροα τ ία ς , ά λ λα ξ ε πολλά ονόματα σ τ ο διάβα τ ω ν χρόνων. Από τ ο ε λ λην ικό Ασπάλαθος, πήρε το ρωμαϊκό Σπα λά τ ο υμ, μετο ν ομάσ τηκε στο ιτ αλικό Σπαλάτο, ώσ τε να γ ίν ει σ τ α σ λά β ικα Σπ λιτ . Διάσ ημη χά ρη σ τ ο Α νά κτ ο ρο τ ου Διο κλ ητ ιανού , που τ η ν έ θ εσ ε υπ ό τ η ν πρ ο σ τ α σ ία τ η ς UΝΕSC Ο α πό τ ο 1 9 79 . Με 20 0 .0 0 0 κα τ ο ίκο υ ς , τ ο Σ π λ ι τ έ χ ε ι μ ε γ ά λ η π ο λ ιτ ισ τ ική δ ρα σ τ η ρι ό τ η τ α μ ε ε θ ν ικό θ έ α τ ρο π ο υ φιλ ο ξ ε ν ε ί θ ε α τ ρ ικέ ς π α ρα σ τ ά σ ε ις , μπ α λ έ τ ο κα ι σ υν α υλ ί ε ς σ ε κε ν τ ρική κα ι ν ε α ν ική σ κη ν ή , θ έ α τ ρ ο κο ύκλ α ς , μο υσ ε ί α , β ιβ λ ι ο θ ή κε ς , π ι ν α κο θ ή κε ς , γ κα λ ε ρί έ ργ ω ν τ έ χ ν η ς κ.ά . Μπ ρ ο σ τ ά α π ό τ η Ρ ίβ α , τ ο μικρ ό λ ιμ ά ν ι μ ε τ α ισ τ ιο π λ ο ϊκά , σ τ ή ν ε τ α ι κά θ ε π ρωί η π ο λ ύβ ο υη « Π ρά σ ι νη Α γ ο ρά », ό π ο υ κά ν ο υ ν ο ι κά τ ο ι κο ι τ α κα θ η μ ε ρι ν ά τ ο υ ς ψών ια . Α κριβ ώς β ρίσ κε τ α ι

απέναντι Α ν ά κτ ο ρο

το τ ο υ Δι ο κλ η τ ια ν ο ύ με τ α τ ε ί χ η κα ι τ ις τ έ σ σ ε ρι ς π ύ λ ε ς , σ τ ο ε σ ωτ ε ρι κό του οποίου εδώ και 1.700

χ ρ ό ν ια ο ι κά τ ο ικο ι τ ο υ

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 117


Σ π λ ιτ έ κτ ισ α ν τ α σ π ίτ ια τ ο υ ς . Η είσ οδ ος γίν ε τ αι σ υν ήθ ως α πό τ η Χά λ κινη Πύ λ η με τ ο Ε θ ν ο γ ρ α φι κ ό Μου σείο από τη θάλασσα ή από τη Σιδ ηρά Πύ λ η από τ ο πλάι. Η Χ ρυσή Πύλη βλέ π ει σ τ ο Π ά ρ κ ο κα ι η Α ργ υ ρή Πύ λ η β ρίσ κε τ α ι δίπ λ α α π ό τ η ν ε κκλ η σ ία τ ο υ Α γίου Δομίνικου . Κέ ν τ ρο τ ου πα λα τ ιού πο υ πε ρικλ είε ι ό λη τ η ν πα λιά πό λη , τ ο Πε ρισ τ ύ λ ι ο , η ε σ ω τ ε ρική αυλ ή του ρ ω μα ϊκο ύ σ υγ κρο τ ή μα τ ο ς , κα ι η ε κκλ η σ ία τ ο υ π ρ ο σ τ ά τ η της πόλης, Α γίου Δομνίου . Σε διπλανό τετράγωνο η Πλ ατ εία τ ου Λαού με τα παλ άτ ια τ ων α ρισ τ ο κρ α τ ών

βενετών και το

δημα ρχ είο . Εξ ε ρε υ ν ώ ν τ α ς τ α κα ν τ ο ύ ν ια μ ε τ α π λ α κό σ τ ρ ωτ α κα ι τ α ψη λ ά α ρχ ο ν τ ικά μ ε τ α ο ικό σ η μα η μ υρ ωδιά τ ω ν φρε σ κο ψη μέ ν ω ν κο υ λ ο υ ρ ι ώ ν θ α σ α ς ο δ η γ ή σ ε ι σ τ ο μ α γ α ζά κι Τr a d i j i n a – α γ α π η μ έ ν ο τ ω ν ν τ ό π ι ω ν , π ο υ σ χ η μ α τ ί ζο υ ν ο υ ρ έ ς γ ι α ν α α π ο λ α ύσ ο υν τ α κο υλ ο υ ρά κια τ ο υ!  Ίσ ω ς ν α μ η ν ψ ω ν ί σ ε τ ε , ό μ ω ς α ξ ί ζε ι ν α χ α ζέ ψ ε τ ε σ τ η ν « Π ρ ά σ ινη Α γ ο ρά » τ ο υ Σ π λ ιτ , με κά θ ε λ ο γ ή ς λ α χ α ν ι κά κα ι φρ ο ύ τ α , λ ο υ λ ο ύδι α α λ λ ά κα ι π ο υγ κιά μυ ρ ωδά τ α γ ε μι σ μέ ν α με λεβάν τα.  Δια λ έ ξ τ ε μ έ λ ι κα ι μα ρ μ ε λ ά δ ε ς α π ό σ ύκα , ζα χ α ρ ωτ ά α π ό π ο ρτ ο κα λ ό φλ ο υδ ε ς κα ι λ ε μ ο ν ό φλ ο υδε ς , φη μισ μ έ ν α ν τ ό π ια τ υ ριά κα ι λ ε υκά κα ι κό κκι ν α κρα σ ιά . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 118


 Σ τ α κα τ α σ τ ή μ α τ α τ η ς π ό λ η ς θ α β ρ ε ίτ ε ω ρα ί ε ς δε ρ μ ά τ ιν ε ς ιτ α λ ικέ ς τ σ ά ν τ ε ς κα ι π α π ο ύτ σ ια , με τ α ξ ωτ έ ς γ ρα β ά τ ε ς , α σ η μ έ ν ια κο σ μή μ α τ α μ ε τ η ν τ έ χ ν η τ ο υ φι λ ιγ κρά ν κα ι κα λ ά κα π έ λ α .

Τρόγκιρ, το νησί των τράγων Η δη μο φι λ έ σ τ ε ρη π ό λ η τ ων Δα λ μα τ ι κών Α κτ ώ ν , τ ο π α ν έ μ ο ρ φο Τρ ό γ κ ι ρ , α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό δ ύ ο ν η σ ά κι α π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ η ν η π ε ι ρ ωτ ική χ ώρα μέ σ ω δ ύο γ ε φ υ ρ ώ ν : τ ο Τρ ό γ κ ι ρ κα ι τ ο Τσ ι ό β ο . Το νησί των τ ράγ ων, τ ο «Τραγ ούριον» των Ελ λή ν ων τ η ς Ισ σ α ς , με τ ο ν ο μά σ τ η κε σ ε Τ ρα γο ύριο υμ από τ ο υς Ρωμαίους τ ο 78 μ.Χ., για ν α κα τ α σ τ ρα φε ί από τ ο υς Σ α ρ α κη ν ο ύς σ τ α δ ύσ κο λ α χ ρ ό ν ια τ ο υ Με σ α ί ων α . Ο ι Β ε ν ε τ ο ί τ ο ύ χ ά ρισ α ν τ η ν ο χ ύ ρωσ η κα ι τ α ό μο ρφα κτ ίσ μ α τ α π ο υ π ε ρικλ ε ίε ι ώσ τ ε α π ό τ ο 1 9 9 7 η UΝΕ SCΟ να το χ α ρα κτ η ρίσ ε ι Μν η μείο Πα γ κό σ μια ς Κλη ρον ο μιά ς. Η χ ε ρσ α ία π ύλ η με τ ο λ ι ο ντ ά ρι τ ο υ Α γί ο υ Μά ρ κο υ κα ι α π ό π ά ν ω τ ο ά γ α λ μα τ ο υ Ο σ ί ο υ Ιω ά ν ν η τ ο υ Τ ρ ό γ κι ρ α π ο τ ε λ ε ί τ η ν κε ν τ ρική ε ίσ ο δο σ τ η β ε ν ε τ σ ιά ν ικη π ό λ η . Σ τ η ν κ ε ν τ ρ ι κ ή π λ α τ ε ί α Ιβ ά ν α Π ά β λ α ΙΙ δ ε σ π ό ζο υ ν ο Κ αθεδ ρικό ς τ ου Α γίου Λ αυ ρε ντ ίου τ ου 12ου α ιών α, με α ν ά γ λ υφα σ τ α υπ έ ρ θ υρα τ η ς ρ ο μα ν ική ς π ό ρτ α ς τ ο υ δα λ μα τ ο ύ γ λ ύπ τ η Δά σ κα λ ο Ρά ν τ ο β α ν , η Λ ό τ ζ ια , ο Πύ ργ ο ς τ ο υ Ρ ο λ ο γι ο ύ κα ι τ ο δ ημα ρχ ε ί ο . Σ τ ο τ έ λ ο ς τ η ς π ρ ο κυ μ α ί α ς μ ε τ α β α ρ κά κι α ξ ε χ ω ρ ί ζε ι τ ο Κ ά σ τ ρ ο Κε με ρλ έ νγκο με τ ο ν Πύ ργο τ ου Α γίου Μά ρκου . Στ α σ τ ε ν ά δρο μά κια , α ν ά γ λ υφα κα ι θ υρ ε ο ί χ α ρα κτ η ρίζο υν τ α π α λ ιά κτ ίσ μα τ α , τ α ο π ο ί α σ τ έ κο υν ά λ λ α « ζων τ α ν ά », μ ε τ α ρα δ ιό φων α © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 119


ν α π α ί ζο υ ν μ ο υ σ ι κέ ς σ τ α π α ρ ά θ υ ρ α μ ε τ α δ α ν τ ε λ έ ν ι α κο υ ρτ ι ν ά κια κα ι τ ις μ π ο υγ ά δε ς σ τ ι ς α υ λ έ ς , κα ι ά λ λ α α φη μ έ ν α σ τ η μοίρα τ ους, α π ομειν ά ρια α ρισ τ οκρατ ικού παρε λθ ό ν τ ο ς Η π α λ ι ά π ό λ η τ ο υ Τρ ο γ κ ί ρ ε ί ν α ι ε π ί σ η ς ά λ λ ο έ ν α Μ ν η μ ε ί ο Πα γ κό σ μια ς Κλ η ρ ο ν ο μιά ς τ η ς UN E SC O κα ι π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι έ ν α μίγ μα ε πιρροών α πό τ η ν Ελ λη ν ισ τ ική πε ρίοδ ο, τ ους Ρωμαίο υς κα ι τ η Β ε ν ε τ ία με τ η ν Ελ λ η ν ική α ρχ ι τ ε κτ ο ν ική τ η ς , τ ις Ρο μα ν ικέ ς ε κκλ η σ ίε ς κα ι τ α Α ν α γ ε ν ν η σ ια κά κα ι Μπ α ρό κ κτ ίρια . Τ ο Τ ρ ο γ κί ρ ε ί ν α ι τ ο κ α λ ύ τ ε ρα δ ια τ ηρ ημέ ν ο Ρ ο μα νι κό - Γ ο τ θι κό σ ύ ν ο λ ο ό χ ι μό ν ο σ τ η ν Α δ ρια τ ική α λ λ ά σ ε ό λ η τ η ν Κε ν τ ρική Ευρ ώ π η . Ο με σ α ι ω ν ικό ς π υ ρή ν α ς τ ο υ Τ ρ ο γ κί ρ, π ε ριβ α λ λ ό με ν ο ς α π ό τ ε ίχ η , π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι δι α τ η ρη μ έ ν ο κά σ τ ρο κα ι π ύ ρ γ ο κα ι μια σ ε ιρά κα τ ο ικι ώ ν κα ι α ν α κτ ό ρ ω ν α π ό τ ι ς π ε ρι ό δ ο υ ς Ρ ο μα ν ική , Γ ο τ θ ική , Α ν α γ έ ν ν η σ η ς κα ι Μπ α ρό κ. Τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κτ ίρι ο τ ο υ Τ ρ ο γ κί ρ ε ί ν α ι ο Κ α θε δ ρι κό ς τ ο υ Α γί ο υ Λ α υ ρε ντ ίο υ , π ο υ η κύ ρια δυτ ική π ύλ η τ η ς ε ίν α ι αρισ τ ούργη μα του Ρά ντ οβα ν κα ι σ ημα ν τ ικότ ερο

το έργ ο

Ρο μα ν ικο ύ- Γ ο τ θ ικο ύ ρυθ μο ύ σ τ ην Κροατ ία. Άλλο αξιο θέ ατ ο

σ η μαν τ ικό είναι το

φρ ο ύριο Κ α με ρ λ έ γκ ο .  Σ τ ο Τρ ό γ κ ι ρ η α γ ο ρ ά δεν έχει τ έ τ οια π ο ικι λ ία , ό μως α ξ ίζο υν τα μι κρά χειροτ εχνή ματα , μα ριο ν έτ ες κα ι

οι οι

ιτ αλικέ ς μάσ κε ς τ ης κο μ έ ν τ ια ν τ ε λ ά ρτ ε , σ τ α μ α γ α ζά κι α τ ω ν στενών.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 120


Δαλματία - Ζίμπενικ

Α υτ ή είν α ι ά λ λ η μια δη μ ο φιλ ή ς π εριο χ ή γ ια ισ τ ιο π λ ο ΐα , διά σ π α ρ τ η μ ε ν η σ ι ά , κα ι ε π ικε ν τ ρω μ έ ν η γ ύ ρω α π ό τ ο Ζ ί μπ ε νι κ κα ι τ ο ν π ε ρίφη μο κα θ ε δ ρικό τ ο υ , τ ο ν Κ α θε δ ρι κό τ ο υ Α γί ο υ Ια κώ βο υ , Μν η με ί ο Πα γ κό σ μια ς κλ η ρο ν ο μιά ς τ η ς UNESC O . Α ρκε τ ά φρο ύρι α , α π ο μ ε ιν ά ρια τ η ς ε π ο χ ή ς τ η ς Α ν α γ έ ν ν η σ η ς (π ο υ π ε ρι λ α μβ ά ν ο υν τ ο Φ ρο ύρι ο τ ο υ Α γ ίο υ Νικο λ ά ο υ) υ π ά ρ χ ο υ ν γύρω α πό τη ν πόλ η. Η ε ν δο χ ώ ρα έ χ ε ι τ ο Ε θνι κ ό Π ά ρκ ο Κ ρ κα με τ ο υς κα τ α ρ ρά κτ ε ς κα ι τ α μο ν α σ τ ή ρια τ ο υ. Τ ο Σ κραντ ίνσ κι Μπου κ είν αι έ ν α α πό τ α πιο ωραία μέ ρη τ ου π ά ρκο υ , π ο υ δια θ έ τ ε ι δ ρα σ τ η ρι ό τ η τ ε ς κα ι ε γ κα τ α σ τ ά σ ε ις ό π ω ς διά φο ρα μ ο ν ο π ά τ ι α , π ε ριη γ ή σ ε ι ς κα ι ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς σ τ α α ξ ιο θ έ α τ α , ε κδρ ο μέ ς μ ε β ά ρκα , ε σ τ ια τ ό ρια κα ι μο υσ ε ί ο . Τ ο Ρ ό σ κι Σ λ α π , κο ν τ ά σ τ ο Μ ί λ ιε βτ σ ι , ε ίν α ι τ ο δε ύ τ ε ρ ο δη μο φιλ έσ τ ε ρο α ξ ιο θ έα τ ο τ ο υ Ε θνι κο ύ Πά ρ κο υ Κ ρκ α ως π ρ ο ς τ ο ν α ριθ μ ό τ ω ν ε π ισ κε π τ ών κα ι τ ο υ ο π ο ίο υ ο ι κα τ α ρρ ά κτ ε ς είν αι επισ κέψιμοι όλ ο τ ο χρό ν ο.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 121


Ο ω ρα ι ό τ ε ρ ο ς τ ρ ό π ο ς γ ι α ν α φτ ά σ ε ι ς σ τ ο Ρ ό σ κι Σ λ α π ε ίν α ι με έ ν α ε κδ ρ ο μικό κα ρα β ά κι π ο υ δια θ έ τ ε ι τ ο Ε θ ν ικό Πά ρ κο Κρκα , α ν κα ι τ ο υς κα τ α ρρ ά κτ ε ς μ π ο ρ ε ίς ν α π ρο σ ε γ γ ίσ ε ι ς κα ι α π ό δημόσιο δρόμο. Mέσ α σ τ ο πά ρκο είν α ι τ ο νησί Βίσο βατ ς πο υ δημιο ύργησ ε Λο υδοβίκο ς

Α΄ με

Ο υγγα ρία ς Ρω μα ι ο κα θ ο λ ικό ομώνυμο ιδρυμέν ο

ο της το

Μον αστήρι, από τους

Φρα γ κισ κα ν ο ύς τ ο 1 4 4 5 κο ν τ ά στο χ ωριό Μίλιεβ τ σ ι. Το νησί μπορεί κα ν ε ί ς επισ κεφτ εί

να με

κα ρα β ά κι από το Σ κραντ ίνσκι Μπου κ. Το πά ρκο πε ριέχ ει επίσ η ς Το Σ ερβικό Ο ρ θ ό δ ο ξο Μοναστ ήρι Κρκα, 1345.

ιδρυμέ ν ο

το

H π ε ρι ο χ ή γ ύ ρ ω α π ό τ η ν π ό λ η τ ο υ Κ νιν έ χ ε ι μ ε σ α ιω ν ικά φρ ο ύ ρια κα ι π ο λ λ ά α ρχ α ι ο λ ο γ ι κά ε ρε ί π ια . Η π ρό σ φα τ α α ν α κα λ υ φθ ε ίσ α Ρ ωμα ϊ κή π ό λ η B u rn u m ε ίν α ι 1 8 χ λ μ . α π ό τ ο Κν ι ν σ τ η ν κα τ ε ύθ υν σ η τ ο υ Κ ίσ τ α ν ιε . Εκε ί υπ ά ρχ ο υ ν τ α υπ ολ είμματ α τ ο υ μεγα λ ύ τ ε ρου α μφιθέατ ρου σ τ η Δα λ ματ ία , χτ ισ μέ ν ου τ ο 77 μ.Χ., ε πί τ ης βασ ιλ είας τ ου Βεσ πασ ιαν ο ύ π ου μπ ο ρ ο ύσ ε ν α φιλ ο ξ ε ν ή σ ει 8 0 0 0 θ εα τ ές . Τ α γ ε ι τ ο ν ικά χ ωρ ιά Μ π ισ κο ύ π ι για κα ι Κ ά π ιτ ο υ λ ε ίν α ι π ο λ ύ ενδιαφέρο ν τ ες αρχαιο λ ογικοί χ ώροι από τ ο 10ο αιών α , ό π ου β ρίσ κο ν τ α ι π ο λ λ ά υπ ο λ ε ί μμα τ α τ ο υ μ ε σ α ιω ν ικο ύ Κρο α τ ικο ύ πο λιτ ισ μο ύ, επιγ ρα φέ ς .

όπως

ε κκλ η σ ί ε ς ,

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

τ ά φο ι,

δι α κο σ μη τ ικά

κα ι

Σ ε λ ί δ α 122


Εθνικό πάρκο Krka - Nacionalni parc Krka T o πάρκο Krka είν αι έ ν α α π ό τ α π ο λ λ ά ε θ ν ι κά π ά ρκα τ η ς Κρ ο α τ ί α ς , κα ι το ό ν ομά τ ο υ α πό το ν ποτ αμό Krka πο υ τ ο πε ρικλείει. Β ρίσ κε τ α ι κα τ ά μ ή κο ς σ τ η μέ σ η - κα ι τ ο ν κά τ ω ρο υ τ ο υ π οτ α μού Krka σ τ ην π ε ριο χή τ η ς κε ν τ ρική ς Δ α λ μα τ ία , σ τ ην Επ αρχία Σιμπ έν ικ Κν ί ν ( Š i be n i k- Kn i n ) , σ τ η ν π ε ριο χ ή Milj e v ci, κα ι μ ό λ ις λ ίγ α χιλιό με τ ρα β ο ρ ε ιο α ν α τ ο λ ικά τ η ς π ό λ η ς τ η ς Σ ί μπ ε ν ικ ( Š ibe n ik) .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 123


Τ ο π ά ρκο ιδ ρ ύθη κε γ ια τ η ν π ρ ο σ τ α σ ία τ ο υ π ο τ α μ ο ύ Kr ka κ α ι π ρ ο ο ρ ί ζε τ α ι κ υ ρ ί ω ς γ ι α ε π ισ τ η μ ο ν ικέ ς , π ο λ ι τ ισ τ ικέ ς , ε κπ α ιδε υ τ ικέ ς , ψυχ α γ ωγ ικέ ς κα ι τ ο υ ρισ τ ικέ ς δ ρα σ τ η ρι ό τ η τ ες . Είν α ι τ ο έβ δο μη ε θν ικό π ά ρκο σ τ η ν Κρ ο α τ ία κα ι α ν α κη ρύ χ θ η κε ε θ ν ικό ς δ ρυ μ ό ς τ ο 1985. Δε ν έ χω ν α πω π ολ λά λ όγια α λ λά α ν δ ε ν κα τ α φέ ρ ε τ ε ν α π ά τ ε σ τ ο ά λ λ ο μ ε γ ά λ ο π ά ρκο Πλ ίτ βιτ σ ε επιβάλ λ ετ αι ν α σ τ α ματ ήσ ε τ ε εδ ώ. Δείτ ε σ χ ετ ικέ ς μο ν οί σα ς.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

φωτ ο γ ρα φίε ς

κα ι

κρίν ε τ ε

Σ ε λ ί δ α 124


Ζάνταρ, η πόλη του Μικέλε Σανμικέλι Η μ ε γ α λ ύ τ ε ρη π ό λ η σ τ ι ς β ό ρ ε ι ε ς α κτ έ ς ε ίν α ι τ ο Ζ ά ντ α ρ . Πό λ η σ τ ρ α τ ι ω τ ι κή , υ π ή ρ ξ ε η κ υ ρ ι ό τ ε ρ η β ά σ η τ ο υ β υ ζα ν τ ι ν ο ύ σ τ ό λ ο υ . Στ α 1409 ο βασ ιλ ιάς τ ης Ο υγ γα ρία ς Λαδίσ λαο ς τ ην πο ύλησ ε σ τ ο υ ς Β ε ν ε τ ο ύ ς κα ι ε κε ί ν ο ι α ν έ θ ε σ α ν σ τ ο ν δ ιά σ η μο α ρχ ι τ έ κτ ο ν α της εποχής, γν ωστ ό

τον και

στην Μικέ λ ε

Κρήτ η, Σα ν μικέλ ι,

μα ς α π ό τ η ν κα τ α σ κε υ ή των τειχών της Κά ν τ ια ς ( Ηρά κλ ε ι ο )

την ο χύρωση και τ ο ν σ χ εδιασ μό τ η ς . Έτσι στα μέσα του 1 6 ο υ α ι ώ ν α ο β ε ρ ο ν έ ζο ς α ρ χ ι τ έ κτ ο ν α ς κα τ α σ κε υ ά ζε ι τ α τ ε ί χ η κα ι τ ις π ύ λ ε ς τ η ς π ό λ η ς , ό π ω ς κα ι τ α π ε ρισ σ ό τ ε ρα κτ ίσ μα τ ά της. Με τ ά τ ο ν Α ' Πα γ κό σ μι ο Πό λ ε μ ο τ ο Ζ ά ν τ α ρ π α ρα χ ω ρή θ η κε σ τ η ν Ιτ α λ ία , ε ν ώ τ ο 1 9 4 7 α ν ή κε σ τ η ν π ρ ώ η ν Γ ι ο υ γ κο σ λ α β ία . Σ τ ο ν Β ' Πα γ κό σ μι ο Π ό λ ε μ ο β ο μβ α ρδίσ τ η κε α ν η λ ε ώ ς κα ι υπ έ σ τ η π ο λ λ έ ς κα τ α σ τ ρο φέ ς . Φ τ ά ν ο ν τ α ς σ τ ο κέ ν τ ρ ο τ η ς π ό λ η ς , α π ό τ η μια με ριά σ υν α ν τ ά ς τ ο λ ι μά ν ι με τ ο ν φά ρ ο κα ι τ η μα ρί ν α τ ω ν θ α λ α μη γ ώ ν , κα θ ώς κα ι τ η γ έ φυ ρα π ο υ ε ν ώ ν ε ι τ η σ τ ε ν ή χ ε ρσ ό ν η σ ο μ ε τ η ν η π ε ιρ ωτ ική χ ώ ρα ό π ο υ ε ί ν α ι κτ ισ μέ ν η η μο ντ έρνα πό λη. Μπα ίν ο ν τ α ς α πό τ η ν Π ύ λ η τ ης Θ άλ ασ σ α ς , ο δρό μο ς ο δη γ εί σ τ η ν κα ρδιά τ ο υ ισ τ ο ρι κο ύ κέ ντ ρο υ , τ ο ο π ο ίο σ χ ε δ ιά σ τ η κε α ρχ ικά κα τ ά τ η ρω μα ϊκή π ε ρί ο δο . Σ τ η θ έ σ η τ ο υ ρ ωμα ϊ κο ύ Φ ό ρο υ μ με τ ις ε κκλ η σ ί ε ς α π ό τ η μια τ η ς α ν α γε νν ησ ια κής Π α να γία ς κα ι α π ό τ η ν ά λ λ η τ ο υ Α γ ί ο υ Δ ο νά τ ο υ , β ρίσ κε τ α ι η με γ ά λ η π λ α τ ε ία με τ ο ν π ε ρίπ α τ ο π ο υ κα τ α λ ή γ ε ι σ τ η ν π ρ ο κυ μα ία σ τ η ν ά λ λ η π λ ε υρ ά τ η ς χ ε ρσ ο ν ή σ ο υ.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 125


Στη με γά λ η πλατ εία έχει στηθεί κα ι η υπαίθρια α γ ο ρά μ ε τ α α ν α μν η σ τ ικά για τ ους τ ο υρίσ τ ες. Πίσ ω από τ ο Φ όρο υμ κυρια ρχ εί ο Καθεδ ρικό ς τ ης Α γίας Α να σ τ α σ ία ς σ ε ρο μα ν ικό ρυθμό το υ 1 2ου αιών α. Στη ν Πλ ατ εία τ ου Λαού β ρίσ κο ν τ α ι η β ε ν ε τ σ ιά ν ικη Λ ό τ ζ ι α τ ο υ Σ α ν μ ικέ λ ι κα ι τ ο Δημα ρχείο τ ο υ Ζ άν τ α ρ. Τόσο στ ο υς κε ν τ ρικο ύς δρό μ ο υ ς ό σ ο κα ι σ τ α σ τ ε ν ά κα ν τ ο ύ ν ια π ρα γ μα τ ικά

είν αι α μέτ ρητα τα

κ α φέ , ο ι π ιτ σ α ρίε ς α λ λ ά κα ι τ α π α γω τ α τ ζ ίδ ι κ α π ο υ λ α τ ρ ε ύ ο υν οι ν τ όπιοι. Α ξ ί ζε ι ε π ί σ η ς ν α ε π ι σ κε φ θ ε ί τ ε τ ο Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό Μ ο υ σ ε ί ο σ τ η ν κε ν τ ρική π λ α τ ε ία , μ ε ε κθ έ μα τ α α π ό τ ο υς π ρο ϊσ τ ο ρικο ύς χρό νο υς ως σή με ρα. T o Ζ α ν τ ά ρ είν α ι ο πα ράδ εισ ο ς τ ης ισ τ ιοπ λ οΐας . Τ ο Ε θν ικό Π ά ρκ ο Κ ο ρνά τ ι έ χ ε ι ε κα τ ο ν τ ά δε ς κυ ρίω ς α κα τ ο ίκη τ ω ν ν η σ ιώ ν . Τ ο Κ ο ρν ά τ , τ ο με γ α λ ύτ ε ρο α π ό τ α ν η σ ιά , μ ε σ υ ν ο λ ική έ κτ α σ η 3 2, 5 τ .χ . α π ο τ ε λ ε ί τ α δ ύ ο τ ρίτ α τ η ς χ ε ρσ α ία ς έ κτ α σ η ς τ ο υ π ά ρκο υ . Α ν κα ι τ ο ν η σ ί έ χ ε ι μή κο ς 2 5, 2 χ λ μ. , τ ο π λ ά τ ο ς τ ο υ δ ε ν ξεπερνά τα 2,5 χ λμ. H δια χ ε ί ρισ η τ ο υ π ά ρκο υ γ ί ν ε τ α ι α π ό τ η ν π ό λ η Μ ο ύ ρ τ ε ρ , σ τ ο ο μ ώ ν υ μο ν η σ ί κα ι σ υν δ έ ε τ α ι μ ε τ η ν η π ε ι ρω τ ική χ ώ ρ α με μία κρε μα σ τ ή γ έ φυ ρα . To Z αντ ά ρ, η μεγ αλύτ ερη πό λη τη ς περιοχ ής , απέκτησε τη ν α σ τ ική τ ο υ δ ο μή τ η Ρω μα ϊκή ε π ο χ ή . Τ α χ ρ ό ν ια τ ο υ Ιο ύλ ι ο υ Κα ίσ α ρ α κα ι τ ο υ Α υτ ο κρά τ ο ρα Α υγ ο ύσ τ ο υ η π ό λ η ο χ υρ ώ θ η κε κα ι χ τ ίσ τ η κα ν τ α τ ε ίχ η με π ύ ργ ο υ ς κα ι π ύ λ ε ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 126


Σ τ η δ υτ ική π λ ε υ ρ ά τ η ς π ό λ η ς ή τ α ν η α γ ο ρά , η β α σ ι λ ική κα ι ο ν α ό ς , ε ν ώ έ ξ ω α π ό τ η ν π ό λ η ή τ α ν τ ο α μ φιθ έ α τ ρ ο κα ι ν εκρ ο τ α φεία . Τ ο υδ ρα γ ωγ είο π ο υ υδ ρ ο δο τ ο ύσ ε τ η ν π ό λ η δια τ η ρείτ α ι ε ν μ έ ρει. Μέσ α σ τ η ν α ρχα ία π ό λη είχ ε α ν α πτ υχ θεί μια μ ε σ α ι ων ική π ό λ η μ ε σ ε ι ρά ε κκλ η σ ιών κα ι μ ο ν α σ τ η ριώ ν . Η ε ν δο χ ώρα έ χ ε ι α ν ά κα τ α π ε διά δε ς κα ι β ο υ ν ά , με κύ ριο αξιο θέ ατ ο τ ο εν τ υπωσ ιακό φα ράγγι Πακλ ένιτ σ α . Τ ο Εθ ν ικό Πά ρκο Π α κλ έ ν ιτ σ α δ έ χ ε τ α ι τ ι ς π ε ρι σ σ ό τ ε ρ ε ς ε π ισ κέ ψ ε ις α π ό τ ο υς χ ώ ρο υς ο ρε ιβ α σ ία ς τ η ς Κρ ο α τ ία ς κα ι ε ίν α ι ο με γ α λ ύτ ε ρ ο ς τ έ τ ο ιο ς χ ώ ρο ς σ τ η Ν ο τ ι ο α ν α τ ο λ ική Ευρώπη. H σ τ εν ή ε γ γ ύτ η τ α τ η ς θά λ α σ σ α ς χ α ρίζει σ ε α υτ ό τ ο χ ώ ρ ο ο ρ ε ιβ α σ ία ς ιδια ίτ ε ρη γ ο η τ ε ία , κά ν ο ν τ α ς τ η Ρ ι βιέ ρα Πα κ λ έ νιτ σ α ιδε ώδ ε ς μ έ ρο ς γ ι α τ ο σ υ ν δυ α σ μ ό ο ρε ιβ α σ ία ς , π ε ζο π ο ρία ς κα ι θαλ άσ σ ιων σ π ορ. Σ ή μ ε ρα υ π ά ρχ ο υ ν π ά ν ω α π ό 3 60 ε ξ ο π λ ισ μ έ ν ε ς κα ι β ε λ τ ιω μέ ν ε ς δια δρο μ έ ς με διά φο ρα ε π ί π ε δ α δυσ κο λ ία ς κα ι μή κη μέ σ α σ τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς ο ρ ε ιβ α σ ί α ς τ ο υ Πα κλ έ ν ιτ σ α , έ τ σ ι κά θ ε ο ρε ιβ ά τ η ς μπ ο ρ ε ί ν α β ρ ε ι ό τ ι τ ο υ α ρέ σ ε ι. Η κύρια ο ρε ιβ α τ ική ε π ο χ ή ξ ε κι ν ά τ η ν ά ν ο ι ξ η κα ι σ υ ν ε χ ί ζε τ α ι μ έ χ ρ ι τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ φθιν ο πώ ρ ο υ. Η π ε ριο χ ή τ ο υ πά ρκο υ πε ριλ α μβ ά ν ει 1 50 - 20 0 χ λ μ. μ ο ν ο π α τ ι ώ ν , α π ό ε κε ί ν α π ο υ π ρ ο ο ρ ί ζο ν τ α ι γ ι α τ ο υ ρ ί σ τ ε ς , π ο υ οδηγ ούν απ ό τ ο Φα ράγγι Βε λίκα Πα κλένιτ σ α στ ο σπήλαιο Μ α νίτ α π ε τ ς , σ τ η δα σ ική α γ ρο ικί α Λ ο υ γ κά ρνιτ σ α κα ι τ ο ο ρ ε ι ν ό κα τ α φ ύ γ ι ο , μ έ χ ρ ι ε κε ί ν α π ο υ π ρ ο ο ρ ί ζο ν τ α ι γ ι α ο ρ ε ι β ά τ ε ς κα ι ο δη γ ο ύ ν σ τ ις ψη λ ό τ ε ρ ε ς κο ρυ φέ ς τ ο υ Β έ λ ε μπ ιτ . Τ α μο ν ο π ά τ ια σ τ ο Πά ρ κο σ η μα τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι μ ε π ιν α κίδ ε ς κα ι ο ρ ε ιβ α τ ικέ ς θέσ εις . Τ ο ν η σ ί Π α γ κ έ χ ε ι μ ι α α π ό τ ι ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ζώ ν ε ς δ ι α σ κέ δ α σ η ς σ τ η ν Ε υρ ώ π η , σ τ ις π ό λ ε ι ς Ν ο β ά λ ια κα ι Ζ ρτ σ ε . Α υτ έ ς ο ι παρα λίες είναι πασ ίγν ωσ τ οι Κροα τ ικοί κα λο κα ιριν ο ί προο ρισ μοί για τ ο υς θα μών ε ς τ ων πάρτ ι, με π ο λ λέ ς ν ο ν -σ τ ο π ν τ ισ κοτ έκ κα ι μπη τς μπαρ που λειτ ο υργ ούν τους κα λ ο κα ι ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ς . Χ α ρ α κτ η ρ ί ζε τ α ι α π ό τ α κτ ι κ έ ς σ υ ν α υ λ ί ε ς διε θ ν ώς γ ν ωσ τ ώ ν σ υγ κρ ο τ η μά τ ω ν κα ι ν τ ι- τ ζέ ι η λ ε κτ ρ ο ν ική ς

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 127


μο υσ ική ς σ τ η ν κο ρ ύφωσ η τ ο υ Κρ ο α τ ικο ύ κα λ ο κα ιρ ιο ύ τ ο ν Ιο ύ λ ιο κα ι τ ο ν Α ύγ ο υσ τ ο . Τ ο Ζ ρτ σ ε είν α ι ιδια ίτ ε ρα δη μο φιλ έ ς σ τ ο υς ν εα ρ ο ύς κλ ά μπ ερ , ε ν ώ ά λ λ ε ς β ο τ σ α λ ωτ έ ς κα ι α μ μώδ ε ι ς π α ρα λ ί ε ς σ τ ο ν η σ ί ε ί ν α ι π ε ρισ σ ό τ ε ρ ο ο ικο γ ε ν ε ια κέ ς κα ι ε ίν α ι με τ α ξ ύ τ ω ν π ά ν ω α π ό 1 0 0 π α ρ α λ ί ε ς Γ α λ ά ζι α ς Σ η μ α ί α ς σ τ η ν Κ ρ ο α τ ί α .

Βόλτες και... αγορές  Τ ο Ζ ά ντ α ρ δια θ έ τ ε ι μ ε γ ά λ η υπ α ί θ ρι α α γ ο ρά μ ε α ν α μν η σ τ ικά γ ια τ ο υ ς τ ο υρίσ τ ε ς , ε ν ώ ο ι ζωγ ρά φο ι τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν σ τ α σ κα λ ιά τ ο υ Φ ό ρ ο υ μ τ η ς κε ν τ ρική ς π λ α τ ε ί α ς τ ι ς α κο υα ρέ λ ε ς τ ο υ ς . Σ τ α σ ο κά κια τ η ς με σ α ι ω ν ική ς π ό λ η ς θ α α ν α κα λ ύψ ε τ ε τ α κα τ α σ τ ή μα τ α μ ε τ ις φη μισ μ έ ν ες γ ρα β ά τ ε ς κα ι τ α κο σ μη μα τ ο π ω λ ε ία μ ε τ α κα λ λ ιε ργ η μ έ ν α μα ργ α ριτ ά ρια .

Φαγητό στις Δ α λ μ α τ ι κ έ ς Α κ τ έ ς Στ ις Δα λ μ α τ ικέ ς Α κτ έ ς θ α α π ο λ α ύσ ε τ ε α γ α π η μέ ν η μ ε σ ο γ ε ια κή κο υ ζί ν α , β α σ ι σ μ έ ν η σ τ ο ε λ α ι ό λ α δ ο , σ τ α φρ έ σ κα λ α χ α ν ι κά , σ τ ο ψά ρι κα ι σ τ α ο σ τ ρ α κο ε ιδ ή . Ω σ τ ό σ ο έ ν α π ο λ ύ δη μ ο φι λ έ ς φα γ η τ ό ε ί ν α ι η « π α σ τ ι τ σ ά δ α » π ο υ μ ο ι ά ζε ι μ ε κρ έ α ς β ρ α σ τ ό . Κ α τ ' α ρ χ ά ς κά ν ο υ ν μα ρι ν ά τ α με ξ ίδι, λ ε μ ό ν ι κα ι δε ν τ ρο λ ίβ α ν ο , ό π ο υ α φή ν ο υ ν τ ο κρ έ α ς 2 4 ώ ρ ε ς . Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α τ ο σ ι γ ο β ρ ά ζο υ ν μ ε κα ρό τ α κα ι μπ α χ α ρικά (γ α ρίφα λ α κα ι μο σ χ ο κά ρυδ ο ) , κό κκιν ο κρα σ ί κα ι π ρο σ ο ύ τ ο γ ια δύ ο - τ ρ ε ις ώρ ε ς κα ι ό τ α ν γ ίν ε ι, τ ο σ υν ο δ ε ύ ο υ ν μ ε ζυ μα ρικά . Α πό θα λ α σ σ ιν ά , ζη τ ή σ τ ε τ ο « μα ύ ρο ρ ι ζ ό τ ο » πο υ γ ίν ε τ α ι μ ε τ ο με λ ά ν ι τ η ς σ ο υπ ιά ς , ψη τ έ ς σ α ρδ έ λ ε ς , σ κο ρπ ί ν ε ς , γ α ρίδ ε ς σ ιγοβρασ μέ ν ε ς σ κο ρδά κι .

με

κρα σ ί κα ι ν τ ο μά τ α ,

μύδια

αχ ν ιστά

με

Α ν α ζη τ ή σ τ ε α κ ό μ η τ α ν τ ό π ι α τ υ ρ ι ά κα ι τ ο « π ρ σ ο υ τ » , τ ο ο π ο ί ο ε ίν α ι η δα λ μα τ ική ε κδο χ ή τ ο υ π ρ ο σ ο ύτ ο .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 128


Εξ α ιρ ε τ ι κό ε ί ν α ι τ ο ψω μί « π έ κα », τ ο ο π ο ίο ψή ν ε τ α ι π ο λ ύ α ρ γ ά σ ε ξ υλ όφουρν ο. Σε ό λε ς τ ις π ό λ εις θα δια πισ τ ώσ ετ ε μια λατ ρεία σ τ η πίτ σ α αλ λά και σ τ α παγ ωτ ά. Στ ο Σ π λ ιτ δο κιμά σ τ ε τ ι ς διά σ η με ς σ π ιτ ικέ ς σ ο κο λ ά τ ε ς σ τ ο κα τ ά σ τ η μα Ν a d a li n a , α λ λ ά κα ι τ α π ε ρίφη μα μπ ισ κό τ α τ ο υ Tr a d i j i n a , γ ι α τ α ο π ο ί α η ο υ ρ ά κα λ ύ π τ ε ι ό λ ο τ ο τ ε τ ρ ά γ ω ν ο . Φη μισ μ έν α τ α κρα σ ιά τ η ς π ε ριο χ ή ς , τ α ο π ο ία έχ ο υν κε ρδίσ ει πε ρισ σ ό τ ε ρα απ ό 50 βραβεία σ ε διε θν είς διαγ ων ισ μο ύς. Τ ο πιο δη μο φιλ έ ς λ ε υκό είν α ι τ ο «γ κ ρ α σ ε βίνα » α πό τ ο ο ιν ο πο ιείο Κ ut je v o π ο υ μ ε τ ρ ά ε ι 7 78 χ ρό ν ια π α ρο υσ ία ς . Σ τ α κό κκιν α , η π ρ ώτ η π ο ιό τ η τ α ε ί ν α ι τ ο « β ρ ο ύ ν σ κ ο » κα ι τ ο D i n g a c με σ ή μα τ ο γ α ϊδο υρά κι θ ε ω ρε ί τ α ι α π ό τ α κα λ ύτ ε ρα . Σ τ ο Τσ ά β τ α τ , κα λ ό φα γ η τ ό θ α β ρ ε ί τ ε σ τ η ν « κ ά ν α β α »- τ α β έ ρ ν α G alija (Vulic e v ice v a 1, τ η λ. + 3 85 20 4 78 55 6). Η Μ a r i j a n a ( τ η λ . + 3 8 5 2 1 8 8 5 0 1 2 ) σ τ η ν π α λ ι ά π ό λ η σ τ ο Τρ ό γ κ ι ρ σ ε ρ β ί ρ ε ι π α ρ α δ ο σ ι α κή κ ο υ ζί ν α . Στ ο Σ π λ ιτ , τ ο L uxo r (τ ηλ. +38 521 341082), σ τ ο Πε ρισ τ ύλιο τ ο υ Α ν α κτ ό ρ ο υ τ ο υ Δ ιο κλ η τ ια ν ο ύ, π ο υ τ α π ρωι ν ά λ ε ιτ ο υ ργ ε ί ω ς κα φέ σ ε ρβ ί ρο ν τ α ς σ τ α σ κα λ ά κια , ε ν ώ τ α β ρ ά δια ω ς ε σ τ ια τ ό ρι ο σ τ ο ν δ ε ύτ ερ ο ό ρο φο . Στ ο Ζ ά ντ α ρ, σ τ ην π αλιά π ό λη, η τ αβέ ρν α Μa ri va l (Don Ιv e Ρroda na 3 ,τ η λ.+3 8 523213 239). Να σ υμ π λ η ρ ώσ ω κι ε γ ώ (έ χ ο ν τ α ς κά ν ε ι ε π ίσ η ς ά λ λ α τ ό σ α τ α ξ ίδια σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή ). Τ ο D u b ro vn i k ε ίν α ι "h ub " γ ια μια τ ε ρά σ τ ια π ε ριο χ ή γ ε μά τ η μ ε υπ έ ρ ο χ η φύσ η (φιό ρδ , β ο υν ά , λ ίμ ν ε ς κλ π ) , π α λ ι έ ς π ό λ ε ι ς , π α ρα λ ίε ς , ν η σ ιά , κλ π . Μπ ο ρ ε ίς ά ν ε τ α ν α κα λ ύψε ις ε ν τ α τ ικό π ρ ό γ ρα μμα π ο λ λ ώ ν ε β δ ο μά δ ω ν σ τ ην π ε ριο χή. Κα λύτ ε ρη λ ύσ η βέβ αια είν αι η μετ ακίν ησ η με τ η ν μο τ ο σ υκλ έ τ α κα ι ν α κι ν η θ ε ί ς σ τ η ν π ε ρι ο χ ή . 

Η πα λ ι ά π ό λ η τ ο υ D ub r o vn i k είν α ι πά ρα π ο λ ύ ό μ ο ρφη (χ ρειά ζεσ τ ε 2 μέ ρ ες + ),

 

η π α λ ιά πό λ η τ ου Σ π λ ίτ επίσ ης (1 ,5 μέρα +), τ α ν η σ ιά H va r κα ι K o rc ul a ε ίν α ι κι α υτ ά m u st ( α π ό 1 μέρα+ ),

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 129


 

τ ο Μ α υ ρ ο βο ύ νι ο με τ α φι ό ρδ α λ λ ά κα ι τ η ν ε ν δο χ ώρ α θ έ λ ε ι κι α υτ ό 3 - 4 μέ ρ ε ς ( π ο υ ά ν ε τ α γ ίν ο ν τ α ι κα ι 1 0 ) , τ ο Μ ό σ τ α ρ τ ης Β ο σ νία ς ε ίν α ι κο ν τ ά , α λ λ ά κα ι τ ο Σ ε ρά γεβο επίσ ης.

Εκτ ό ς α π ό τ α f e rr y π ο υ λ έ ε ι ο hy d ro n e t t a , ε ιδικά γ ια τ ο Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο , α ν π ά τ ε Ιο ύλ ι ο - Α ύ γ ο υσ τ ο , κα λ ό θ α ε ίν α ι ν α έ χ ε τ ε φρ ο ν τ ίσ ει ν α κλ είσ ε τ ε ξ εν ο δο χ εία /δω μά τ ια , γ ια τ ί ο ι τ ιμέ ς ε κτ ο ξ ε ύ ο ν τ α ι κα ι η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α π ε ρ ι ο ρ ί ζε τ α ι . ( θ υ μ ά μ α ι χ α ρ α κτ η ρισ τ ικά ό τ ι γ ια 20 / 7/ 20 1 0 , 2 μ ή ν ε ς π ρι ν ο ύ τ ε τ ο bo o ki n g . c o m ο ύ τ ε κα ν τ ο ho s t e l w o rl d . c o m δ ε ν ε ίχ ε τ η ν παρα μικρή διαθ εσ ιμό τ ητ α για όλη τ η χώρα). Ό πως πα ν το ύ θέλει ψάξιμο σ το ιντ ερν έτ. Υ πά ρχ ουν πο λλ ά ε ν ο ι κι α ζό μ ε ν α . Σ τ ο H va r δε ν ε ί χ α μ ε κα ν κρά τ η σ η α λ λ ά π ε τ ύχ α με κα λ έ ς κυρι ο ύ λ ε ς σ τ ο δρ ό μ ο μ ε π λ α κά τ r o o m s t o le t κα ι ε ν ν ο ε ί τ α ι αδράξ αμε τ η ς ευκαιρία ς. Στ ο R o vi n j πετ ύχ α μ ε π ά ν ω σ τ ο δρ ό μ ο έ ν α γ ρα φείο ε ύρ εσ η ς δωμα τ ί ων κα ι μα ς ε ξ υπ η ρ έ τ η σ α ν μια χ α ρά . Τ ο φα γ η τ ό α ν θυμά μα ι λ ίγ ο π ιο φτ η ν ό α π ό Ελ λ ά δα . Τ α ρά ξ α μ ε τ ο pr sut μ ε πε πό νι!! Πο λ ύ γ ρα φικό τ ο R o v in j α λ λ ά κα ι ο ι π ό λ εις τ ο υ ν ό τ ο υ D u br o v n i k, T r o g ir , Hv a r ( ι τ α λ ι κή φιν έ τ σ α , α κο ύς S a m i o n ?) Αλλά η μοτ οσ υκλέ τ α είν αι απα ραίτ ητ η αλ λιώς τ ο θε ωρώ τ α λ α ι π ωρία . Ο ι θ ά λ α σ σ ε ς ε ίν α ι ω ρα ίε ς α λ λ ά ο ι α κτ έ ς κυρί ως βραχ ώδ εις. Τ ο D ub r o v n i k χ τ υπή θη κε α ν η λε ώ ς α πό τ ο υς Σ έρβ ο υς κα ι τ ο υς Μα υ ρο β ο ύ ν ι ο υ ς τ ο 1 9 9 1 , π α ρα μέ ν ε ι ζων τ α ν ή κα ι ε γ κά ρ δ ια . Τ ο ισ τ ο ρικό τ μή μα τ ο υ, η Πα λ ιά Πόλ η -υπό τ η ν π ροσ τ α σ ία τ η ς Un e s c o - α π ο τ ε λ ε ί έ ν α κρά μ α ρ ωμα ϊκών , α ν α γ ε ν ν η σ ι α κώ ν κα ι μεσ αιων ικών σ τ οιχείων π ο υ π ε ριβά λ λε τ αι α πό πα ν ύψηλα τ είχη μή κο υς δ υό μισ ι χ ι λ ιο μ έ τ ρ ων .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 130


Σ τ η ν κα ρδιά τ η ς ξ ε τ υλ ί γ ε τ α ι η P l a c a , μια λ ιθ ό χ τ ισ τ η π λ α τ ε ί α , γύρω α πό τ η ν ο π οία ο ρθ ών ο ν τ αι αμέ τ ρητ α πα λά τ ια μπα ρόκ τ ε χν οτ ροπία ς. Εδώ θα δ είτ ε:    

το ν 1 5ο υ αι Πύ ργο τ ου ρο λο γιού , τ ην ε κκλ ησ ία τ ου προστ ά τ η τ ης πό λ ης Α γίου V lah o , τ ο γ ο τ θ ική ς ε π ι ρρ ο ή ς Pa l a c io S po n z a , κα ι κά θ ε λ ο γ ή ς μο υσ ε ία κα ι g a lle rie s .

Θ α ή τ α ν κα λ ύ τ ε ρ ο ν α α π ο φύγ ε τ ε τ ο ν π ρωι ν ό π ε ρί π α τ ο σ τ ο κέ ν τ ρο τ η ς π ό λ η ς , α φο ύ ο ι δρ ό μο ι τ η ς κα τ α κλ ύζο ν τ α ι α π ό τ ι ς ο ρδ έ ς τ ω ν ο ργ α ν ω μέ ν ω ν g r o u ps. Μέ χ ρι τ ο α π ο γ ε υ μ α τ ά κι λ ο ιπ ό ν , α π ο λ α ύσ τ ε τ ο ν ή λ ι ο , κά ν ο ν τ α ς μια β ό λ τ α σ τ ο π α λ ιό λ ι μά ν ι κα ι σ τ ο ν π ο λ υσ ύ χ ν α σ τ ο δρ ό μο P ri je k o , π ο υ γ ε μί ζε ι μ ε ν έ ο υ ς κά θ ε ε θ ν ικό τ η τ α ς . C lu bs κα ι μικρ έ ς κα φε τ έ ρι ε ς τ ι μο ύ ν τ η ν κα λ λ ι τ ε χ ν ική π α ρά δ ο σ η τ ο υ D u b r o v n i k , διο ργ α ν ώ ν ο ν τ α ς l iv e e v e n t s, κυρί ως με jazz σ υγκρο τ ήματ α. Πρ έ π ε ι ν α σ η μ ε ι ώσ ο υμ ε ό τ ι τ ο ν Ιο ύ λ ιο κα ι τ ο ν Α ύγ ο υσ τ ο λα μβάν ει χ ώρα το D ub rovnik Sum m e r Festiva l, όπου π α ρ ο υσ ι ά ζο ν τ α ι θ ε α τ ρικέ ς π α ρα σ τ ά σ ε ι ς κα ι μ π α λ έ τ α σ τ ι ς πλα τείες και σ τα παλάτια της πό λης. Α ξ ί ζε ι ν α π ά ρ ε τ ε έ ν α κ α ρ α β ά κ ι α π ό τ ο λ ι μ ά ν ι κα ι ν α ε π ισ κε φτ ε ί τ ε τ η γ ε ιτ ο ν ική χ ε ρ σ ό νησ ο P e lje s a c , δε ύ τ ε ρη σ ε μέ γ ε θ ο ς μ ετ ά τ η ν Ίσ τ ρια , με τ η ν κο σ μ ο π ο λ ί τ ικη π ό λ η O re bic. Ε κε ί, ο ι πέτριν ες παλ άτ ια

βίλες

κα ι

τα που

ξε προβά λλ ο υν ε π ιδ ε ικτ ικά , θα σας τ α ξ ιδ έ ψο υν σ τ ο ν κό σ μ ο τ ης αφθο ν ία ς. Αν βρε θείτ ε σ τ ο νησ ά κι K o rc ula , τ ό π ο γ έ ν ν η σ η ς τ ο υ πα σ ίγ ν ωσ τ ο υ τ α ξ ιδ ευτ ή Ma rc o © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 131


Po l o - τ ο σ π ί τ ι τ ο υ ε ίν α ι α ν ο ιχ τ ό γ ια τ ο υς ε π ισ κέ π τ ε ς - κα τ ά τ η ν τ ο υρισ τ ική π ε ρί ο δ ο , Mη χ ά σ ε τ ε τ ο F e s t i v a l τ ω ν Ιπ π ο τ ώ ν , έ ν α e v e n t μ ε ξ ι φ ο μ α χ ί ε ς , π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ ς χ ο ρ ο ύ ς , ζω ν τ α ν ή ο ρ χ ή σ τ ρ α κα ι ε ν δ υ μ α σ ί ε ς τ ο υ 16ου αι.

ΝΗΣΙ Brač: Η ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ Στ η ν κε ντ ρική Δαλ ματ ία , απέν αν τ ι από τ η δεύτ ερη με γαλ ύτ ε ρη πό λ η τ η ς Κρ ο α τ ία ς , τ η Split , β ρίσ κε τ α ι τ ο π ε ρίφη μο ν ησ ί B r a c . Με τ η φ υ σ ι κή τ ο υ ο μ ο ρ φι ά ν α σ υ ν α γ ω ν ί ζε τ α ι τ ι ς φυ σ ι κέ ς υπ ο δο μ έ ς γ ια θ α λ ά σ σ ια σ π ο ρ, κα τ α λ α μβ ά ν ε ι μια α π ό τ ι ς π ρ ώτ ε ς θέσ εις σ τ η λίσ τ α τ ων t o p προ ορισ μών τ ης χώρα ς.

Με κα ρα β ά κι α π ό τ ο ο μώ ν υμ ο λ ι μά ν ι, φτ ά ν ε τ ε σ ε έ ν α ν τ ό π ο μα γ ε υ τ ικό . Δά σ η μ ε ξ έ φω τ α κα ι λ ό φο ι, σ τ ους οπ οίο υς φυτ ρών ουν κά θ ε λ ο γ ή ς θ ε ρ α π ε υτ ικά βότανα, γ ε μ ί ζο υν την α τ μ ό σ φα ι ρα μ ε μ ε θ υσ τ ικά α ρ ώμα τ α , α π ό φα σ κό μη λ ο , μο λ ό χ α κα ι λ ε β ά ν τ α . Σ τ ο κα τ α φύ γ ιο τ ο υ β ο υν ο ύ © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 132


V i d ova , τ ο υψη λό τ ε ρο σ η μείο όλ ων τ ων ν ησ ιών τ η ς Α δρια τ ική ς , θ α α π ο λ α ύσ ε τ ε έ ν α μ ε σ ο γ ε ια κό κά δρ ο α π ί σ τ ε υτ η ς ο μ ο ρφιά ς , με π ρ ω τ α γ ων ισ τ έ ς τ α έ λ α τ α κα ι τ ις β ε λ α ν ιδιέ ς ν α υψώνο ν τ αι πά νω α πό τ η ν πα ρα λία τ ου B o l. Τ ο μ ι κρ ό λ ι μ α ν ά κι τ ο υ , « κα τ α φ ύ γ ι ο » κρ ο υ α ζι ε ρ ό π λ ο ι ω ν κα ι ιστ ιοφόρων , αποτελεί έν α σ ύγχ ρον ο τ ο υρισ τ ικό θέρετ ρο και πόλ ο έλ ξης για τους surfe rs.

επίδοξους

Στις όμο ρφες πλατείες κα ι

μικρ έ ς στ ο υς

πο λυσ ύχ νασ τ ο υς δρό μους συναντάμε τ α β ε ρ ν ά κια μ ε φρ έ σ κο ψά ρι κα ι σ π ι τ ικό φα γ η τ ό , κα θ ώ ς επίσ η ς πολλά c lu bs νυχ τερινής δια σ κέ δα σ η ς . Ένας που

απ ό τ ους λό γο υς το Bra c είναι πασ ίγ ν ωσ τ ο , είν αι ό τ ι « κρύβ ε ι» , σε πολύ κο ν τ ιν ή α π ό σ τ α σ η α π ό την πόλη, τη δ ιασ ημότ ε ρη παραλία τ ης Κρο ατ ία ς , τ ο Z lat ni Rat, τ ο «Χρυ σό Κέ ρατ ο», ή αλλιώς Χρυ σό Α κρωτ ήρι. Με τ ο χ α ρα κτ η ρ ισ τ ικό ό τ ι α λ λ ά ζε ι μο ρφή α ν ά λ ο γ α μ ε τ η δύν α μη τ ων κυ μά τ ω ν κα ι τ η φο ρ ά τ ο υ α ν έ μο υ, π ρ ο σ ε λ κύ ε ι χ ιλ ιά δ ε ς ε π ισ κέ π τ ε ς κα ι μ ο ιά ζε ι με μια χ ρ υσ α φέ ν ια « γ λ ώσ σ α » σ τ ε ρ ι ά ς , α π λ ω μ έ ν η σ τ ο γ α λ ά ζι ο τ η ς θ ά λ α σ σ α ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 133


Kβάρνερ και Υψίπεδα Μία α π ό τ ις π ιο δια φο ρε τ ικέ ς π ε ρι ο χ έ ς , ο λ ό κλ η ρ ο ς ο κό λ π ο ς Κ βά ρνε ρ π ρο σ φέ ρε ι ε ν τ υ π ωσ ια κό τ ο π ί ο , με ψη λ ά β ο υ ν ά α κριβ ώ ς δίπ λ α σ τ η θ ά λ α σ σ α , π ά ν ω α π ό δ ώδ ε κα μ ε γ ά λ α ν η σ ιά .  Τ α τ ο υ ρισ τ ικά θ έ ρ ε τ ρα ε κτ ε ί ν ο ν τ α ι α π ό τ ι ς π α ρα λ ια κέ ς π ό λ ε ις Ο π α τ ί για κα ι Λ ό βρ α ν με τ η ν α ίσ θ η σ ή τ ο υ ς τ η ς Α υσ τ ρ ο ο υγ γ ρι κή ς α υτ ο κρ α τ ο ρική ς π α ρα κμή ς , ξ α ν α π ο κτ ο ύν τ ην π ρογ εν έσ τ ε ρη σημασία τ ο υς.  Η Ο π α τ ίγι α ε ίν α ι τ ο π α λ ι ό τ ε ρ ο τ ο υρισ τ ικό θ έ ρ ε τ ρ ο σ τ η ν Κρ ο α τ ία , με τ η ν τ ο υ ρισ τ ική τ η ς π α ρ ά δο σ η ν α ξ ε κιν ά α π ό τ ο 19ο αιώνα.  Ο ι π ρ ώη ν Β ε ν ε τ ι κέ ς ν η σ ιώ τ ικε ς π ό λ ε ι ς Ρ α μπ κα ι Λ ό σ ινι είν α ι δη μ ο φιλ είς τ ο υρισ τ ικο ί π ρο ο ρισ μο ί.  Τ ο ν ησ ί Ρ α μπ ε ίν α ι π λ ο ύσ ιο σ ε π ο λ ιτ ισ τ ική κλ η ρ ο ν ο μ ιά κα ι π ο λ ιτ ισ τ ικά - ισ τ ο ρι κά μ ν η μ ε ία π ο υ τ ο κα θ ισ τ ο ύ ν δη μ ο φι λ ή π ρ ο ο ρισ μό γ ι α δια κο π έ ς . Τ ο Ρα μ π ε ίν α ι ε π ίσ η ς γ ν ωσ τ ό ως πρωτ οπ ό ρο τ ου γ υμν ισ μο ύ με τ ά τ η ν επίσ κεψη τ ο υ Β ασ ιλιά Εδο υά ρδ ο υ Η΄ κα ι τ η ς Κυρί α ς Ο υ ό λ ις Σ ί μπ σ ο ν . Τ ο ν η σ ί ε ίν α ι σ ή με ρα π ο λ ύ δη μ ο φιλ έ ς γ ια τ ο υρίσ τ ε ς κα ι ο ικο γ έ ν ε ιε ς γ ι α τ η ν ω ρα ία τ ο υ φύσ η , τ ις π α ρα λ ίε ς , τ η ν κλ η ρο ν ο μιά κα ι π ο λ λ έ ς ε κδη λ ώσ ε ις , ιδια ίτ ε ρα τ ο τ ο υ ρν ο υά με σ α ι ω ν ικο ύ τ ό ξ ο υ τ ο υ Ρα μ π κα ι τ ο Με σ α ι ω ν ικό Φ ε σ τ ιβ ά λ τ ο υ Ρα μπ – Ra pska Fje ra.  Με π ερίπο υ 260 0 ώρ ε ς η λ ιο φά ν εια ς τ ο χ ρό ν ο , τ ο ν η σ ί Λ ό σ ινι έχ ει γ ίν ει δη μ ο φιλ ή ς π ρο ο ρισ μ ό ς γ ια Σλ ο β έ ν ο υς , Γ ε ρμ α ν ο ύς κα ι Ιτ α λ ο ύ ς τ ο υ ρίσ τ ε ς τ ο υς κα λ ο κα ιρ ιν ο ύς μή ν ε ς . Η μέ σ η υγ ρα σ ία τ ο υ α έ ρα ε ίν α ι 70 % κα ι η μέ σ η θ ε ρ μο κρα σ ία τ ο κα λ ο κα ί ρι 24 ο C κα ι 7 ο C τ ο χ ε ιμ ώ ν α . Ο ι ε ν δό τ ε ρες π ε ριο χ ές Γ κό ρσ κι Κ ότ α ρ, Βέλ ε μπιτ και Λίκα έ χ ο υ ν μ ε γ ά λ ε ς ε κτ ά σ ε ι ς π α ρ θ έ ν α ς φύσ η ς , με β ο υν ο κο ρφέ ς , δά σ η κα ι λ ιβ ά δ ια , π ο λ λ ά ε ίδη ζώω ν , ό π ω ς α ρκο ύδ ε ς κα ι τ α ε θνι κά π ά ρ κα τ ο υ Ρ ίσ νι α κ κα ι τ ω ν Λ ι μνώ ν Π λ ίτ βιτ σ ε .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 134


Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε

Τ ο Ε θ νι κό Πά ρ κο Λ ιμν ώ ν Π λ ίτ βιτ σ ε β ρίσ κε τ α ι σ τ ο ο ρ ο π έ δι ο Πλίτ βιτ σ ε, πο υ π εριβά λ λ ετ αι α π ό τ ρία βο υν ά , τ μήμα τ ων Δυ ν α ρικώ ν Ά λ π ε ων : τ ο ό ρο ς Π λ ι ε σ έ β ι τ σ α (κο ρυ φή Γ κό ρ ν ια Πλ ι ε σ έ β ιτ σ α 1 64 0 μ.) , τ ο ό ρ ο ς Μά λ α Κα π έ λ α (κο ρυφή Σ ε λ ίσ κι Β ρχ 1 28 0 μ.) κα ι Μέ ν τ β ε ν τ α κ (8 8 4 μ.) . Τ ο ε θ ν ικό Π ά ρκο π ε ρι έ χ ε ι κα ρσ τ ικο ύς β ρά χ ο υ ς , κυρί ως δο λ ο μίτ ε ς κα ι α σ β ε σ τ ό λ ι θ ο υ ς μ ε σ χ ε τ ικέ ς λ ίμ ν ε ς κα ι σ π ή λ α ια κα ι α π ό α υ τ ά έ χ ε ι π ρ ο έ λ θ ε ι o π ο λ ύ ξ ε χ ω ρισ τ ό ς χ α ρ α κτ ή ρα ς τ ω ν λ ιμ ν ών τ ο υ. Ο ι λ ίμν ε ς χ ω ρίζο ν τ α ι α π ό φυσ ικά φρά γ μα τ α τ ρα β ε ρτ ί ν η , π ο υ ε ν α π ο τ ί θ ε τ α ι α π ό τ η δρά σ η β ρ ύω ν , φυκώ ν κα ι β α κτ η ρί ω ν . Τ α ε π ι σ τ ρ ωμ έ ν α φυτ ά κα ι β α κτ ή ρι α σ υσ σ ω ρε ύ ο ν τ α ι τ ο έ ν α πά ν ω σ τ ο ά λ λ ο , σ χ η μα τ ίζο ν τ α ς φρά γ μ α τ α τ ρα β ε ρ τ ίν η π ο υ α υξ ά ν ο ν τ α ι μ ε ρ υθ μ ό π ε ρί π ο υ 1 ε κ. τ ο χ ρό ν ο . Ο ι δ ε κ α έ ξι λ ί μ ν ε ς χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ ε έ ν α υ ψ η λ ό τ ε ρ ο κ α ι έ ν α χ α μ η λ ό τ ε ρ ο σ ύ μ π λ ε γ μ α , π ο υ σ χ η μ α τ ί ζο ν τ α ι α π ό τ η ν α π ο ρ ρ ο ή © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 135


α πό τ α β ο υν ά , κα τ εβ α ίν ο ν τ α ς α π ό έν α υψ ό με τ ρο 6 3 6 σ τ α 50 3 μέ τ ρ α σ ε μια α π ό σ τ α σ η π ε ρίπ ο υ ο κτ ώ χ ι λ ιο μ έ τ ρ ων , μ ε κα τ ε ύθ υ ν σ η α π ό β ο ρ ρά π ρ ο ς ν ό τ ο . O ι λ ίμ ν ε ς κα λ ύπ τ ο υν σ υν ο λ ικά μια έ κτ α σ η π ε ρί π ο υ δ ύ ο τ . χ . μ ε τ ο ν ε ρ ό π ο υ ε κ ρ έ ε ι α π ό τ η χ α μ η λ ό τ ε ρ η λ ί μ ν η ν α σ χ η μ α τ ί ζε ι τ ο ν Π ο τ α μό Κ ό ρ α ν α . Ο ι λ ίμν ε ς δι α κρίν ο ν τ α ι γ ια τ α χ ρ ώ μα τ ά τ ο υ ς , π ο υ π ο ι κί λ ο υ ν α π ό γ α λ ά ζι ο σ ε π ρ ά σ ι ν ο , γ κρ ί ζο ή μ π λ ε . Τ α χ ρ ώ μ α τ α α λ λ ά ζο υ ν δ ι α ρ κώ ς ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α α π ό τ η ν π ο σ ό τ η τ α τ ω ν ο ρ υκτ ώ ν ή τ ων ο ργ α ν ισ μώ ν σ τ ο ν ε ρ ό κα ι τ η γ ων ί α τ ο υ ηλιακού φωτ ός. Ο ι λ ί μ ν ε ς χ ω ρ ί ζο ν τ α ι σ τ ι ς 12 Ά ν ω Λ ί μν ε ς ( G o r n j a j e z e r a ) κα ι τ ις τ έ σ σ ε ρις Κάτ ω Λίμνε ς (Do n ja je z e ra). Κά τ ω α π ό τ ο υ ς κα τ α ρ ρά κτ ε ς α π ό τ ρα β ε ρ τ ίν η α ν α π τ ύσ σ ε τ α ι σ υχ ν ά τ ο βρύο Κρατ ό ν ευρο ν , πο υ ε πισ τ ρών ετ αι με τ ρα βε ρτ ίν η κα ι ν έ α β ρύα α ν α π τ ύσ σ ο ν τ α ι, π ρ ώτ α σ χ η μα τ ίζε τ α ι έ ν α β ρα χ ά κι α λ λ ά α ργ ό τ ε ρα κά τ ω α π ό α υτ ό σ χ η μ α τ ίζετ α ι μια σ πη λ α ιο ρ ο φή . Α ν τ ο ν ε ρό σ υ ν ε χ ίσ ε ι ν α ρέ ε ι τ ο σ π ή λ α ι ο γ ίν ε τ α ι σ τ α δια κά

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 136


με γ α λ ύ τ ε ρ ο . Υ π ά ρ χ ο υν ε π ίσ η ς α σ β ε σ τ ο λ ιθ ικά σ π ή λ α ι α . Σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή ζε ι ε π ίσ η ς μ ια ε υ ρ ύτ α τ η π ο ικι λ ία ζώ ω ν κα ι π τ η ν ώ ν . Σ π ά ν ια π α ν ίδα ό π ω ς η Ευ ρω π α ϊκή κα φέ α ρ κο ύδα , ο λ ύκο ς , ο α ε τ ό ς , η κο υκο υβ ά γ ια , ο λ ύ γ κα ς , η α γ ρι ό γ α τ α κα ι ο α γ ρ ι ό κο υ ρ κο ς β ρ ί σ κο ν τ α ι ε δ ώ , μ α ζί μ ε π ο λ λ ά π ι ο σ υ ν η θ ι σ μ έ ν α είδη.

Κροατία: Το πάρκο των 16 λιμνών Α ν ά μ ε σ α σ ε τ ρ ε ις κο ρ υφέ ς τ ων Δ ε ι ν α ρικών Ά λ π ε ω ν α π λ ώ ν ε τ α ι έ ν α ς π α ν έ μο ρφο ς κό σ μ ο ς με σ π ή λ α ι α , π ο τ ά μια κα ι λ ί μ ν ε ς Ο ι π ερισ σ ότ ε ροι από ε μά ς ότ α ν τ αξιδε ύο υμε σ τ ο ε ξωτ ε ρικό, σ υ ν ή θ ω ς ζη τ ο ύ μ ε ν α ε ξ ε ρ ε υ ν ή σ ο υ μ ε μ ε γ ά λ ε ς ή μ ι κ ρ έ ς χ α ρι τ ω μ έ ν ε ς π ό λ ε ις μ ε χ α ρα κτ η ρισ τ ική α ρχ ι τ ε κτ ο ν ική , ά λ λ ο τ ε ε ξ ωτ ικέ ς , ά λ λ ο τ ε με α έ ρα Α ν α τ ο λ ή ς κα ι ά λ λ ο τ ε « μ ο ν τ έ ρν ε ς ». Α ν α ζη τ ο ύ μ ε μ ι κ ρ ά κο μ ψ ά μ α γ α ζά κ ι α ή α ν α τ ο λ ί τ ι κ α π α ζά ρ ι α , α ρχ ο ν τ ικά κα φέ μ ε λ α χ τ α ρισ τ ά γ λ υκά ή π α ρα δο σ ια κο ύς

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 137


κα φε ν έ δε ς , κα ι τ α β έ ρ ν ε ς με τ ο π ικέ ς ν ο σ τ ι μι έ ς . Α υτ ή τ η φο ρ ά , α φιε ρ ών ο ν τ α ς τ ο σ η μ ε ρι ν ό κο μμά τ ι σ τ η ν Ημ έ ρ α τ ο υ Πε ριβά λ λο ν τ ος που είν αι η 5η Ιουν ίου, θα τ αξιδ έψο υμε σ ε έν α ν Εθν ικό Δρυμό. Ανάμεσα σ το υς ο κτ ώ Εθνικού ς Δρυ μού ς τ ης Κροατ ία ς , θεωρείται τ ο μεγα λύτερο αξιοθέατ ο τ η ς χ ώ ρα ς κα ι τ ο π ι ο δη μο φιλ έ ς . Ο λό γο ς για τ ο Ε θνικό Πά ρκο τ ω ν Λιμνώ ν Πλ ίτ βιτ σ ε που α π λ ώ ν ε τ α ι α ν ά μ ε σ α σ ε τ ρε ι ς κο ρ υφέ ς τ ω ν Δε ι ν α ρικώ ν Άλπ εων : τ ην Πλ εσ έβιτ σ α (1.640 μ.), τη Μά λα Κα π έ λ α (1 . 28 0 μ.) κα ι τ η Με ν τ β έν τ α κ (8 8 4 μ.). Στ ο ο μών υμο οροπ έδιο με διά σπαρτα ε κα τ ο ν τ ά δ ε ς σπήλαια, ποτ άμια , λίμν ες , κα ι έδαφος

από

α σ β ε σ τ ο λ ι θ ικά πετρώματα

κα ι δολ ο μίτ ες , ό λ ο τ ο Πάρκο κα τ α λ α μβ ά ν ε ι έ κτ α σ η 294,82 τ. χλμ., εν ώ οι 16 λίμν ες κατ α λα μβάν ο υν μό λις τα 8 χλμ. Τ ο ψηλότ ε ρο σ η μείο τ ου Πάρκο υ βρίσ κετ α ι σ τ α 1.280 μ. ε ν ώ τ ο χ αμη λό τ ε ρο στ α 38 0 μ. Το υψόμετ ρο με τ αξ ύ τ ων λιμν ών είν αι μόν ο 13 5 μέ τ ρα , εν ώ ο με γα λ ύ τ ε ρο ς κατ α ρρά κτ ης , ο Ve li ki S lap , έχ ε ι ύψο ς 70 μ. Εδώ, θα με τ α κι ν η θ ο ύ μ ε με τ ο η λ ε κτ ρ ο κίν η τ ο λ ε ωφο ρε ί ο , θ α κά ν ο υ με

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 138


β α ρκά δα σ τ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρη λ ίμ ν η κα ι θ α π ε ρ π α τ ή σ ο υμ ε σ τ α σ τ ρωμέ ν α με ξ ύλα μο ν ο πάτ ια απ ολα μβάν ο ν τ α ς τ ο π ρά σ ιν ο τ ης φύ σ η ς κ α ι ό λ ε ς τ ι ς α π ο χ ρ ώ σ ε ι ς τ ο υ γ α λ ά ζι ο υ σ τ α ν ε ρ ά τ ω ν λιμν ών .

Η ιστορία του Εθνικού Δρυμού Η π ε ρι ο χ ή τ ω ν λ ι μν ώ ν κα τ ο ικο ύν τ α ν ε δ ώ κα ι χ ιλ ι ά δε ς χ ρ ό ν ια . Εδώ ε ί χ α ν κα τ α λ ύ σ ε ι Ιλ λ υρι ο ί, Θ ρά κε ς , Ρ ω μα ίο ι , Α β α ρ ο ι, Σ λ ά β ο ι κα ι Τ ο ύρκο ι. Σ τ α 1 528 η π ε ρι ο χ ή κα τ ε λ ή φθ η α π ό τ ο υ ς Ο θω μα ν ο ύ ς , τ η ν ο π ο ία κα ι α ν α κα τ έ λ α β α ν ο ι Α υσ τ ρι α κο ί 1 50 χ ρ ό ν ια α ρ γ ό τ ε ρα . Ο ι α υτ ό χ θ ο ν ε ς Κρ ο ά τ ε ς ή δη κα τ ο ικο ύσ α ν σ τ η ν π ε ριο χ ή , ό π ω ς κα ι ο ι Σ έ ρβ ο ι. Προς τ α τ έ λη τ ο υ 19ου αιών α ά ρχισ ε η πε ριοχή ν α γίν ετ αι « τ ο υρισ τ ική ». Τ ο π ρώ τ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο κτ ίσ τ η κε τ ο 1 8 9 6, ε ν ώ ή δη α π ό τ ο 1 8 9 3 ε ί χ α ν ξ ε κι ν ή σ ε ι ο ι σ υζη τ ή σ ε ι ς γ ια τ η ν π ρο σ τ α σ ία τ η ς π ε ρι ο χ ή ς . Τ ο 1 9 4 9 η κο μμ ο υν ισ τ ική κυβ έ ρν η σ η τ η ς Γ ιο υγ κο σ λ α β ία ς α ν α κή ρυ ξ ε την πε ριοχή Ε θν ικό Δρυμό κα ι το 1979 α ν α κη ρύ χ θ η κε Μν η με ί ο Πα γ κό σ μια ς Κλη ρον ο μιά ς α πό τ η ν UNESC O , για την ε ξ α ι ρ ε τ ική φυ σ ική ο μ ο ρφιά παρα γωγή

κα ι την πορώδους

λ ίθ ο υ (τ ο ύφα ς ) χ ω ρίς επιπτ ώσ εις σ τ ο πε ριβ ά λ λ ο ν τ η ς . Γ ρή γ ο ρα τ ο Πά ρ κο έ γ ι ν ε τ ο π ι ο δη μο φι λ έ ς τ ο υρισ τ ικό α ξ ιο θ έ α τ ο τ η ς χ ώρ α ς , ό μ ως τ ο ν Μά ρ τ ιο τ ο υ 1 9 9 1 ε κε ί δια δρα μα τ ίσ τ η κα ν ο ι π ρώ τ ε ς σ κη ν έ ς τ ο υ π ο λ έ μο υ μ ε τ α ξ ύ Κρ ο α τ ώ ν κα ι Σ έ ρ β ων . Η π ε ριο χ ή α ν α κα τ α λ ή φθ η κε α π ό τ ο υς Κρ ο ά τ ε ς τ ο ν Α ύγ ο υσ τ ο τ ο υ 1 9 9 5 ό π ο υ κα ι τ ε λ ε ίωσ ε ο π ό λ ε μο ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 139


Κα τ ά τ η διά ρκε ια τ ο υ π ο λ έ μ ο υ η UN ESC Ο τ ο π ο θ έ τ η σ ε τ ο Πά ρκο σ τ ο ν κα τ ά λ ο γ ο τ ω ν μ ν η με ί ω ν σ ε κίν δ υ ν ο . Λό γ ω τ η ς ο ικο ν ο μική ς σ π ουδαιότ η τ ας του Πά ρκου, η κρο α τ ική κυβ έ ρ ν η σ η έ δ ωσ ε π ρο τ ε ρα ι ό τ η τ α σ τ ο ν κα θ α ρισ μ ό τ ο υ Πά ρκο υ α π ό τ ις ν ά ρκε ς κα ι τ ο ν Δ ε κέ μβ ρ ιο τ ο υ 1 9 9 8 η UNESC O α ν α κή ρυ ξ ε τ η ν π ε ριο χ ή ε λ ε ύ θ ε ρη ν α ρκών κα ι τ η ν έ β γ α λ ε α π ό τ η λ ίσ τ α τ ω ν π ε ρι ο χ ώ ν σ ε κίν δ υ ν ο .

Η χλωρίδα και η πανίδα

Ό λ η η π ε ρι ο χ ή χ α ρ α κτ η ρίζε τ α ι α π ό π λ ο ύσ ια β λ ά σ τ η σ η μ ε φη γ ο ύς , έ λ α τ α , τ σ ά μι, κα ι π ρ ό κε ι τ α ι γ ια έ ν α ν σ υ ν δυα σ μ ό α λ π ική ς κα ι μ ε σ ο γ ε ια κή ς β λ ά σ τ η σ η ς . Η μ ε γ ά λ η π ο ικι λ ία ο ικο γ ε ν ε ιώ ν φυτ ώ ν οφείλ ε τ αι στο μικροκλίμα , δια φο ρε τ ικά ε δά φη , κα ι σ τ α π ο ικί λ α ε π ί π ε δ α υψο μ έ τ ρο υ.

στα

Τ ο β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κό κο μμά τ ι κα λ ύπ τ ε τ α ι α π ό δά σ η φη γ ώ ν , κα ι τ ο υπ ό λ ο ιπ ο με λ ε υκό π ε υκα , κα ρ π ί ν ο υ ς κα ι θ ά μ ν ο υ ς . Υ π ά ρ χ ο υ ν 1 .26 7 είδ η φυτ ώ ν , α πό τ α ο πο ία 75 είν α ι ε ν δη μ ικά , ε ν ώ π ε ρι λ α μβ ά ν ο ν τ α ι 5 5 δια φο ρ ε τ ικά ε ίδ η ο ρ χ ιδέ α ς . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 140


Η π ε ρ ι ο χ ή ε ί ν α ι ε π ί σ η ς κα τ α φύ γ ι ο π ο λ λ ώ ν δ ι α φο ρ ε τ ι κ ώ ν ζώ ω ν κα ι π ο υ λ ι ών . Α ν ά με σ ά τ ο υ ς η ε υρ ω π α ϊκή κα φέ α ρκο ύ δα , λ ύκο ι, α γ ρι ό γ α τ ε ς , ε λ ά φι α , λ α γ ο ί , α λ ε π ο ύδ ε ς , κο υ ν ά β ια , κά π ρ ο ι, κ.ά . Επ ίσ η ς , μ έ χ ρι σ τ ι γ μή ς έ χ ο υν κα τ α γ ρ α φε ί 3 21 ε ίδη π ε τ α λ ο ύδ ων , 161 είδη π ουλιών , α ν άμεσ ά τ ους 70 σ πά ν ια είδη π ου α π α ν τ ών τ α ι μ ό ν ο ε δώ κα ι 21 ε ίδη ν υχ τ ε ρίδ ων . Σ τ η β ό λ τ α σ α ς μπ ο ρ ε ί ν α δ ε ίτ ε α ε τ ο ύ ς , κο υκο υβ ά γ ιε ς , κο ύκο υ ς , α λ κυό ν ε ς , ε ρ ωδι ο ύ ς , α γ ρι ό π α π ιε ς , γ ε ρά κια , τ σ ίχ λ ε ς , κα ι α ν ά λ ο γ α με τ η ν ε π ο χ ή μα υ ρ ο π ε λ ε κά ν ο υ ς κα ι σ τ α υ ρα ε τ ο ύς .

Τα «πετράδια» του Λευκού και του Μαύρου ποταμού Α ν ά μ ε σ α σ ε β ρ ύα κα ι ά λ γ ε ς , ο ι δε κα έ ξ ι λ ί μ ν ε ς , π λ ο ύσ ι ε ς σ ε ο ρ υκτ ά , β ρίσ κο ν τ α ι σε δια φο ρε τ ικά ε π ί π ε δα α ν ά με σ α σ ε κα τ α ρ ρά κτ ε ς κα ι π ο τ ά μια . Μια πα λέ τ α χ ρω μά τ ω ν σ ε ό λ ο υς τ ο υς τ ό ν ο υ ς τ ο υ τ ο υρκο υ ά ζ κα ι του γ α λ α ζο π ρ ά σ ι ν ο υ που ο φε ίλ ε τ α ι σ τ η ν π υκν ό τ η τ α τ ο υ νερού σε ιχ ν ο σ τ οιχ εία κα ι ο ρ υκτ ά κα λ ύ π τ ε ι π ε ρί π ο υ 2 τ . χλμ. Το ν ερό πα ρασύρει τα μέτα λ λα από τ α υπό γεια π ετ ρώμα τ α π ου σ μιλ ε ύο υν κα τ α θ έ τ ο ν τ α ς

τα βρά χια τ ο ύφα σε

συν εχ ώς μεταβαλλόμενους σ χ ηματ ισ μο ύς. Οι λίμν ες τ ρ ο φο δο τ ο ύν τ α ι μ ε ν ε ρ ό α π ό τ ο ν Μα ύρ ο κα ι τ ο ν Λ ε υκό π ο τ α μ ό (C r n a κα ι B ije l a ) κα ι τ ο ν R je c ic a . Ο Μ α ύ ρ ο ς π ο τ α μό ς ε ίν α ι ο μ ε γ α λ ύτ ε ρ ο ς α π ό ό λ ο υ ς κα ι ο ι λ ίμ ν ε ς τ ρ ο φο δο τ ο ύν τ α ι ε π ίσ η ς α π ό υ π ό γ ε ια π ο τ α μ ά κια κα ι π η γ έ ς . Χ ω ρ ί ζο ν τ α ι σ τ ι ς 1 2 ε π ά ν ω λ ί μ ν ε ς ό π ο υ η σ τ ά θ μ η τ η ς ψη λ ό τ ε ρη ς β ρίσ κε τ α ι σ τ α 63 6, 6 μ . κα ι σ τ ις 4 κά τ ω λ ί μ ν ε ς ό π ο υ

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 141


η χ α μ η λ ό τ ε ρη β ρί σ κε τ α ι σ τ α 50 3 μ. , α π ό τ η ν ο π ο ία ξ ε κιν ά ο π ο τ α μ ό ς Κο ρά ν α – σ τ ο ν ο π ο ί ο κα ι κα τ α λ ή γ ο υ ν ό λ α τ α ν ε ρ ά τ ων λ ιμ ν ώ ν , κα ι η α π ό σ τ α σ η με τ α ξ ύ τ ο υ ς ε ί ν α ι 8 χ λ μ . Επ ίσ η ς ο ι λ ί μ ν ε ς ο ριο θ ε τ ο ύ ν τ α ι α π ό φυσ ικά φρά γ μ α τ α α π ό α σ β ε σ τ ό λ ι θ ο , ε ν ώ τ α φυτ ά π ο υ α ν α π τ ύσ σ ο ν τ α ι σ τ η ν κο ρ υφή τ ο υ κα θ ε ν ό ς σ χ η μ α τ ίζο υ ν φυσ ικά σ ύ ν ο ρα π ο υ με γ α λ ώ ν ο υ ν π ε ρί τ ο έ ν α ε κα τ ο σ τ ό κά θ ε χ ρ ό ν ο .

Κάτω Λίμνες, καταρράκτες χρωμάτων Τ έ σ σ ε ρις ε ί ν α ι ο ι Κ ά τ ω Λ ίμνε ς κα ι ε δώ τ ο τ ο π ίο χ α ρ α κτ η ρίζε τ α ι α π ό α π ό κρη μ ν ε ς ό χ θ ε ς π ο υ π ε ριβ ά λ λ ο ν τ α ι α π ό γ κρ ε μ ο ύς ε ν ώ υ π ά ρχ ο υ ν μικρ έ ς κα ι με γ ά λ ε ς σ π η λ ιέ ς . 1 . Η M i l a n o v a c φη μ ί ζε τ α ι γ ι α τ α χ ρ ώ μ α τ ά τ η ς π ο υ α λ λ ά ζο υ ν ανά λο γα με τ ο φως τ ο υ ή λιου. 2. Τ α ν ε ρά τ η ς π έ φτ ο υν σ τ η λίμν η G a va n ovac δημιο υργ ών τ α ς ορμητ ικο ύς κα τ α ρ ρά κτ ε ς . 3. Στ η σ υν έχ εια η λίμν η Ka lud e rovac χ α ρ α κτ η ρίζε τ α ι α π ό τ α γ α λ ά ζι α ν ε ρ ά κα ι τ η Γ α λ ά ζι α Σ π η λ ι ά π ο υ μπ ο ρ ε ί ν α ε π ισ κε φθ ε ί κά π ο ι ο ς με β ά ρκα . 4. Η τ ε λ ευτ αία λίμν η Novakovic a B rod δημιο υργ εί τ ο ν πιο ε ν τ υ π ωσ ια κό κα τ α ρ ρά κτ η S a st a v c i.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 142


Πάνω Λίμνες, τα «άγρια» τοπία Ο ι πε ρισ σ ότ εροι σ υμφων ο ύν ότ ι τ α τ ο πία σ τ ις Πά ν ω Λίμν ες ε ίν α ι π ιο ε ν τ υ π ωσ ια κά κα ι π ι ο ά γ ρια , μ ε π υκν ό τ ε ρη β λ ά σ τ η σ η . 1. Η μεγα λ ύτ ε ρη λίμνη είναι η P rosc a n sk o με έκτ ασ η 68,2 ε κτ ά ρια , σ ε υψ ό μ ε τ ρ ο 63 6, 6 μ. κα ι β ά θ ο ς 3 7 , 4 μ. 2. Α κριβ ώς α π ό κά τ ω β ρίσ κε τ α ι η α ρκε τ ά μι κρό τ ε ρη C i g i n o va c , π ο υ τ ρο φο δ ο τ είτ α ι α π ό τ α ν ερ ά τ η ς λ ίμν η ς Prosca n sko. 3. Η λίμν η O k rug ljak είν αι διάσ η μη για τ η σ πηλιά τ η ς με τ ο υς ασ βεσ τ ολιθικούς σ χημα τ ισ μούς π ο υ απο τ ε λ είτ αι α π ό δύο α ίθ ο υσ ε ς κα ι έ χ ε ι μή κο ς 53 μ. 4 . Ο ι ε π ό μ ε ν ε ς λ ί μ ν ε ς B a t i n o v a c , Με γ ά λ η Λ ίμν η κα ι Μι κ ρή Λίμνη γίν ο ν τ αι ε ν τ υπ ωσ ιακές κυρίως τ ην ά ν οιξη ό τ αν τ α φρά γ μα τ α γ ε μίζο υν ν ε ρό κα ι τ α π ο τ ά μια δη μι ο υ ργ ο ύ ν ε κα τ ο ν τ ά δ ε ς μικρ ο ύ ς κα τ α ρρ ά κτ ε ς . 5. Η λ ίμ ν η G a l o v a c τ ρ ο φο δο τ ε ί τ α ι μ ε τ α ν ε ρά τ ρι ών μ ικρώ ν λ ιμ ν ώ ν κα ι μ ε τ η σ ε ιρά τ η ς δ η μ ιο υ ργ ε ί μι α σ ε ι ρ ά α π ό κα τ α ρ ρά κτ ε ς μ ε κύρι ο τ ο ν κα τ α ρ ρ ά κτ η G a l o v a c ki. 6. Ά λ λ ε ς λ ίμ ν ε ς ε ί ν α ι η μικρή M i li n o π ο υ σ υ ν δέ ε τ α ι μ ε τ ο ν κα τ α ρ ρά κτ η G a lo v a c ki , η G r a d i n s k o π ο υ π ε ριβ ά λ λ ε τ α ι α π ό κα λ α μιέ ς ό π ο υ φωλ ι ά ζο υ ν ο ι π ά π ι ε ς , η V i r , π ο υ ε ί ν α ι τ ο τ ε λ ευτ αίο με γ άλ ο σ ύν ο ρο τ ων Πά ν ω Λιμν ών . 7. Η μ ε γ α λ ύτ ε ρη λ ίμ ν η ό λ ω ν ε ί ν α ι η K o z j a k με μή κο ς 3 χ λ μ. κα ι η τ ε λ ε υ τ α ία τ ων Πά ν ω Λι μ ν ώ ν . Σ τ ο κέ ν τ ρ ο τ η ς υ π ά ρ χ ε ι ένα μικρό οβάλ ν η σ ά κι π ο υ έ χ ε ι κα ι έν α εσ τ ια τ ό ριο. 8. Τα ξενοδοχ εία τη ς περιοχή ς είναι κτ ισ μ έ ν α γ ύ ρ ω α π ό αυτ ή τ η λίμν η και από τα δωμά τιά τ ο υς μπ ορείτ ε απο λα μβά νετε

να τα

χρώματα των ν ε ρ ώ ν π ο υ α λ λ ά ζο υ ν α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν ώ ρ α τ η ς μ έ ρ α ς . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 143


Εποχές και δραστηριότητες

Κά θ ε ε π ο χ ή έ χ ε ι τ η ν ο μ ο ρφιά τ η ς σ τ ο Πά ρκο : τ ο ν χ ε ιμ ώ ν α ε ίν α ι ό μο ρφο τ ο θ έ α μα μ ε τ ο υ ς κα τ α ρ ρά κτ ε ς π α γ ω μέ ν ο υς ε ν ώ τ η ν ά ν ο ιξ η κα ι τ ο φθιν ό πω ρ ο π έ ρα α πό τ α χ ρ ώμ α τ α τ η ς φύσ η ς , λ ίμ ν ε ς κα ι κα τ α ρ ρ ά κτ ε ς ε ίν α ι γ ε μά τ ο ι ν ε ρό . Τ ο κα λ ο κα ίρι ε ίν α ι δρο σ ε ρά μ ε ω ρα ία χ ρ ώμ α τ α κα ι μ π ο ρε ί τ ε ν α κο λ υ μπ ή σ ε τ ε σ τ α π ο τ ά μια γ ύ ρω α π ό τ ο Πά ρκο , ό μ ω ς τ ό τ ε ε ί ν α ι κα ι η α ιχ μή τ η ς τ ο υρισ τ ική ς π ε ριό δο υ. Η π ε ζ ο π ο ρί α ε ίν α ι η κα τ ’ ε ξ ο χ ή ν δρα σ τ η ρι ό τ η τ α σ τ ο Π ά ρκο . Τ α μο ν ο π ά τ ια κο ν τ ά σ τ η ν Είσ ο δο τ ο υ Πά ρκο υ ε ί ν α ι ε ξ α ιρ ε τ ικά κα λ ά σ η μ α τ ο δ ο τ η μέ ν α κα ι υ π ά ρχ ο υν δια δ ρο μ έ ς γ ια ό λ ο υ ς – γ υ μν α σ μ έ ν ο υς κα ι μη , α λ λ ά κα ι μ ε π ρ ό σ β α σ η σ ε α ν α π η ρικά κα ρο τ σ ά κια . Δη μ ο φιλ έ σ τ ε ρ η ε ί ν α ι η μικρή δια δ ρ ο μή μ ια ς ώ ρα ς κο ν τ ά σ τ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρη λ ί μ ν η . Τ α π ερισ σ ό τ ε ρα μ ο ν ο π ά τ ια είν α ι φτ ια γ μ έ ν α α πό ξ ύλ ιν ες σ α ν ίδ ε ς κα ι ξ ύλ ι ν ε ς γ έ φυ ρ ε ς κα ι κα λ ύ π τ ο υ ν σ χ ε δό ν ό λ ο τ ο Πά ρκο . Είν α ι α ρ κετ ά φα ρδιά α λ λ ά σ τ ις ώ ρ ες α ιχ μ ή ς ίσ ω ς π ιε σ τ ε ί τ ε α π ό τ η ν π ο λ υκο σ μία . Υ π ά ρχ ο υ ν α ρκε τ έ ς δι α δρο μ έ ς © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 144


γ ια ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε , α ν ά λ ο γ α με τ ο ν χ ρό ν ο π ο υ δια θ έ τ ε τ ε κα ι τ η φυσ ική σ α ς κα τ ά σ τ α σ η . Συν ή θως α πό τ η μια ά κρη σ τ η ν ά λ λ η η διαδρο μή πε ρίπ ο υ

είναι ώρες.

4 Μπ ο ρ ε ίτ ε ν α κά ν ε τ ε κα ι σ υν δ υα σ μο ύς με τα η λ ε κτ ρ ο κίν η τ α λ ε ωφο ρε ί α κα ι τ α

ποτ αμόπ λ οια ώστε ν α μη χ ρ ειά ζετ α ι ν α επισ τ ρέψετ ε απ ό τ ην ίδια διαδ ρο μή. Α ρκε τ ά α π ό τ α μ ο ν ο π ά τ ια μ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρη σ ι μο π ο ι η θ ο ύν κα ι α π ό ά τ ο μα μ ε π ρο β λ ή μ α τ α κίν η σ η ς κα ι α ν α π η ρικά κα ρο τ σ ά κια , ό μ ω ς ε π ε ιδή υπ ά ρχ ο υ ν κά π ο ια σ κα λ ιά κα λ ό ε ίν α ι ν α υπ ά ρχ ε ι σ υν οδό ς. Πέ ρα ό μως α πό τ α μο ν ο π άτ ια, γ ύρω απ ό τ ις λίμν ε ς υπ ά ρχ ο υν κα ι μο ν ο π ά τ ια μ έ σ α σ τ ο δά σ ο ς . Π ο λ λ έ ς π ε ριο χ έ ς ε ίν α ι α ν ο ιχ τ έ ς ό λ ο ν τ ο ν χ ρ ό ν ο , υπ ά ρ χ ο υν ο ρ ε ιβ α τ ικέ ς δια δρο μ έ ς κα ι τ ο ν χ ε ι μ ών α μπ ο ρε ί τ ε ν α κά ν ε τ ε σ κι σ ε κο ν τ ιν έ ς π ε ρι ο χ έ ς . Τι π ρ έ π ε ι ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε Για ν α εισ έ λθ ετ ε σ τ ον Δρυμό είν αι απαραίτ ητ ο ν α βγάλε τ ε εισ ιτ ή ριο από τα γραφεία που β ρίσ κο ν τ α ι σ τ ι ς δύο Εισ όδο υς. Σε α υτ ό π ε ρι λ α μβ ά ν ο ν τ α ι κα ι ο ι με τ α κι ν ή σ ε ι ς μ ε τ ο η λ ε κτ ρο κί ν η τ ο λ ε ωφο ρε ί ο α λ λ ά κα ι ο ι με τ α κι ν ή σ ε ι ς μ ε τ ο ποτ αμόπ λ οιο. Για τ α παιδιά μέ χ ρι 7 ε τ ών ε ίν α ι δω ρ ε ά ν κα ι α π ό 7 ω ς 1 8 έ χ ο υ ν έ κπ τ ωσ η ό π ως κα ι ο ι © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 145


φο ιτ η τ έ ς , α ρκε ί ν α φέ ρ ο υ ν δι ε θ ν έ ς φο ιτ η τ ικό π ά σ ο . Έ κπ τ ωσ η γ ίν ε τ α ι κα ι σ τ α γ κρο υπ (1 5 ά τ ο μα κα ι π ά ν ω). Α ν δ ε ν τ α ξ ι δ ε ύ ε τ ε ο ρ γ α ν ω μ έ ν α μ π ο ρ ε ί τ ε ν α ζη τ ή σ ε τ ε ν α συμμετ έχ ετ ε σ ε οργαν ωμένη ξ ε νά γηση 4 ωρών α π ό ντ όπιο ξ ε ν α γ ό μ ε έ ξ τ ρα φυσ ικά χ ρέ ωσ η σ ε α γ γ λ ική , γ α λ λ ική , ιτ α λ ική ,

γ ε ρμ α ν ική γ λ ώσ σ α . Α ν δι α ν υκτ ε ρ ε ύε τ ε ε κε ί α γ ο ρά σ τ ε κα λ ύ τ ε ρα ε ισ ι τ ή ρι ο 2 η μ ε ρ ών . Τ ο Πά ρκο ε ί ν α ι α ν ο ιχ τ ό ό λ ο ν τ ο ν χρό ν ο και τ ο εισ ιτ ήριο είν αι φθην ότ ερο τ ο ν χειμών α αφο ύ λ ε ι τ ο υ ργ ε ί κα ι λ ιγ ό τ ε ρ ε ς ώ ρε ς , ε ν ώ η Είσ ο δ ο ς 2 ε ί ν α ι κλ ε ισ τ ή τ ο ν χ ειμών α. Θ υμη θ ε ίτ ε ό τ ι δ ε ν ε π ιτ ρέ π ο ντ α ι : ε λ ε ύ θ ε ρ ο κά μ π ιν γ κ, ά ν α μ μα φωτ ιά ς , ψά ρε μα , κο λ ύ μπ ι , κό ψι μ ο λ ο υ λ ο υδιώ ν , ν α α φή σ ε τ ε ελ ε ύθε ρα τα σ κυλ ιά σας, σ ηματ οδο τ η μέ ν α μον οπ άτ ια.

να

ξεσ τ ρα τ ίσ ε τ ε

από

τα

Έ ν α ς ε π ι π λ έ ο ν λ ό γ ο ς ε ί ν α ι ο ι α ρκο ύδ ε ς , γ ια τ ί υπ ά ρχ ε ι πιθα ν ότ ητ α ν α τ ις σ υν α ν τ ήσ ε τ ε. Σ ε αυτ ή τ ην πε ρίπτ ωσ η μη ν τ ρέξ ετ ε, πα ρά φων άξτ ε όσο πιο δυνα τ ά μπ ο ρείτ ε ώστ ε να φο β η θ ο ύν κα ι ν α φύγ ο υ ν . Γ ια π ε ρισ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρί ε ς : w w w . n p- pl it v i c ka - j e z e r a . h r .

Πρόσβαση Υ π ά ρ χ ο υ ν δυ ο κύ ρ ιο ι ε ίσ ο δ ο ι, η Ν ο 1 & Ν ο 2 . Ο Δ ρυ µό ς β ρίσ κε τ α ι ε π ί τ ο υ ε θ ν ικο ύ δ ρό µ ο υ µε τ α ξ ύ Ζ ά γ κ ρε µπ κα ι Ζ ά ντ α ρ , ε κτ ό ς α π ό τ ο Ζ ά γ κρ ε μπ σ υν δ έ ε τ α ι ε π ίσ η ς µε τ ις π ό λ ε ι ς Ζ α ν τ ά ρ κα ι Σ π λ ιτ ( 23 0 χ λ µ .). Η διά ρκε ι α τ ο υ τ α ξ ιδιο ύ α π ό Ζ ά γ κρε μ π (1 4 0 χ λ µ. α π ό σ τ α σ η ) κα ι Ζ α ν τ ά ρ ε ί ν α ι 2 ώ ρε ς . © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 146


Η μοτ οσυκλ έτ α μπορείτε να στ αθμε ύσ ετ ε ε ιδικο ύς

σας την

στ ο υς χώρους

στ άθμε υση ς τ ο υ Δρυµο ύ πο υ είν αι δ ωρε άν (η οδήγηση δεν επιτ ρέπεται για λό γο υς ρύπ α ν σ ης τ ο υ π ε ριβ ά λ λ ο ν τ ο ς ) κα ι θ α με τ α κι ν ε ίσ τ ε µε τ α ε σ ωτ ε ρικά η λ ε κτ ρ ο κίν η τ α λ ε ωφο ρ ε ία .

Διαμονή Στ η ν π εριο χή υπά ρχο υν πο λ λέ ς δυν α τ ότ η τ ες δια µο ν ή ς. Σ τ ο ν Δρ υ µό β ρίσ κο ν τ α ι τ ρία ξ ε ν ο δο χ ε ία π ο λ ύ κο ν τ ά σ τ η ν Είσ οδο 2. Τ ο « Hote l Be lle vue » είν αι τ ο πρώτ ο π ου θ α συνα ντ ήσε τ ε. Σε κο ντινή α πόστ αση είναι τ ο «Ho te l Pli tvi c e », µε θέα σ το µ ι κρ ό ο ρ ο π έ δ ι ο τ η ς ζώ ν η ς τ ο υ Π ά ρ κ ο υ τ η ς λ ί µ ν η ς . Λίγ ο π ι ο κά τ ω, τ ο « H o t e l J e z e ro » βρίσ κε τ α ι σ τ η ν κα ρδιά τ ο υ Εθν ικο ύ Π ά ρκου µό λις 3 0 0 µ. α πό τ η µε γ ά λη λίµν η Ko z j ak. Πρ ό κε ιτ α ι γ ια µ ε γ ά λ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κό σ υγ κρό τ η µα π λ ή ρω ς εξ οπ λισ μέ ν ο ε ν ώ δια σ κέ δα σ η ς .

διαθέ τ ει

α κό µη

κα ι

κέ ν τ ρα

ν υχτ ερινή ς

Σε απ όσ τ ασ η π ερίπο υ 8 χ λ µ. α πό τ η ν Είσ οδο 1, σ ε έ ν α ο ρο πέδιο κά τ ω α π ό τ ο φα ρά γ γ ι τ ο υ π ο τ α µ ο ύ Κο ρά ν α , ο χ ώρ ο ς κα τ α σ κή ν ωσ η ς « K o r a n a » (τ η λ . + 3 8 5 0 53 7 51 8 8 8 ) δ ια θ έ τ ε ι µπ α ν γ κα λ ό ο υ ς α λ λ ά κα ι χ ώ ρο γ ια 50 0 σ κη ν έ ς . Η κα τ α σ κή ν ωσ η π ε ρι λ α μβ ά ν ε ι κα ι ε σ τ ια τ ό ρι ο . Η κα τ α σ κή ν ωσ η «B o rje » απέ χει 15 χλ µ. απ ό τ η ν Είσ ο δο 2. Επιπ λ έο ν , µπ ο ρείτ ε ν α ε πιλ έξ ετ ε α ν άµεσ α σ ε δια με ρίσ ματ α ή ε ν ο ι κι α ζό μ ε ν α δ ω µ ά τ ι α α π ό τ α γ ύ ρ ω χ ω ρ ι ά .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 147


Φαγητό Σ τ ι ς δύ ο Εισ ό δ ο υ ς τ ο υ Δ ρ υµ ο ύ υπ ά ρχ ο υν κα τ α σ τ ή μ α τ α ό π ο υ µπ ο ρείτ ε ν α α γ ο ρά σ ε τ ε ε λα φρύ φα γ η τ ό ε ν ώ έ ξ ω α πό τ η ν αποβά θρα τ ο υ π οτ α μό π λοιου τ η ς µεγά λη ς λίµνης υπά ρχ ει µε γ ά λ ο ς χ ώρ ο ς γ ι α π ικν ίκ ό π ο υ π ω λ ε ίτ α ι κα ι φα γ η τ ό . Κο ν τ ά σ τ η ν Είσ ο δ ο 1 βρίσ κετ α ι τ ο ε σ τ ια τ ό ριο «L i c k a Kuc a », που σ ε ρβ ί ρ ε ι π α ρα δ ο σ ια κό φα γ η τ ό τ η ς π ε ρι ο χ ή ς Λίκα σ τ η ν ο π ο ί α ανήκει ο Εθ ν ικός Δρυµό ς. Γ ια τ ο υς κα τ ο ίκο υ ς τ η ς π ε ριο χ ή ς η β α σ ική τ ρο φή ε ί ν α ι τ ο ψω µί α π ό κα λ α μ π ό κι ψη µέ ν ο σ τ ο υς φο ύ ρ ν ο υ ς µ ε τ η χ ό β ο λ η . Επ ίσ η ς ό λ ο ι α γ α π ο ύ ν τ ο ν π ο υρ έ α π ό κα λ α μπ ό κι µ ε β ο ύτ υ ρο µια κα ι ε ί ν α ι έ ν α κα λ ό π ρ ω ι ν ό , ε ι δ ι κά τ ο ν χ ε ι µ ώ ν α µ α ζί µ ε κα π ν ι σ τ ό κρέ α ς , π α τ ά τ ε ς κα ι λ α χ α ν ικά τ ο υ ρσ ί σ α λ ά τ α , π ο υ τ ρ ώγ ε τ α ι κα ι σαν γεύµα. Ι δ α ν ι κά γ ι α τ ο υ ς ζε σ τ ο ύ ς µ ή ν ε ς µ α ζί µ ε π ο λ λ ά λ α χ α ν ι κά ή µμα ν ι τ ά ρι α τ ο υ δά σ ο υ ς α λ λ ά κα ι α λ λ α ν τ ικά ό π ω ς µμ π έ ικο ν , λ ο υκά ν ικα κα ι κα π ν ισ τ ό ζα µ π ό ν . Μια α π ό τ ι ς ν ο σ τ ι μιέ ς τ η ς

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 148


π ε ρι ο χ ή ς ε ί ν α ι τ ο ψη τ ό α ρ ν ί σ τ ο ν φο ύρ ν ο κα ι ο ι π έ σ τ ρ ο φε ς α π ό τ α π ο τ ά µι α Π λ ίτ β ι τ σ κα , Σ α ρτ ο ύκ κα ι Γ ια σ έ ν ικα . Δο κι μά σ τ ε ε π ίσ η ς π ίτ ε ς ό π ω ς η « µα σ νί κα » γ ε µισ τ ή µ ε κρ ε μ μ ύ δ ι α , τ υ ρ ί κ α ι κα π ν ι σ τ ό ζα µ π ό ν , ή γ λ υ κι ά µ ε γ λ υ κ ό τ υ ρ ί κα ι σ τ α φίδε ς . Ε π ί σ η ς π ίτ α µ ε π α τ ά τ ε ς κα ι λ ά χ α ν ο , α λ λ ά κα ι γ λ υκά σ τ ρ ο ύ ν τ ε λ µε µή λ α ή α γ ριο κέ ρα σ α . Ά λ λ α ε σ τ ια τ ό ρια τ η ς π ε ρι ο χ ή ς ε ί ν α ι τ ο B o r je κα ι τ ο P o lj i a n a . Σχ ετ ικέ ς φω τ ο γ ρα φίε ς & β ίν τ εο : ht t p:/ /a n de la ko s . w o r dpre ss. c o m /20 1 1 /0 1 /2 7/ pl it v i c e - l a ke sn a t io n a l- pa rk- pa rt - 1 2 3 / σ χ ε τ ικό β ίν τ ε ο : ht t p:/ /v im e o .c o m / 3 62 8 1 0 0 8

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 149


Ημέρα 4η Α να χώρηση κοντ ά α πό Pli tvi č ka Je z e ra  Mo sta r, Bosn i a I He rz e govi n a  σ ύ νο ρα με Μαυ ρο βού νιο  σ ύ νορα με Α λ β α ν ί α  Τί ρ α ν α Α λ β α ν ί α ( δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ σ η ) 7 50 χλμ πε ρίπο υ 8 -10 ώρες οδή γησ η ς χωρίς τ ις σ τ άσ εις για ξ ε κο ύ ρα σ η – α ν ε φο δια σ μ ό , φα γ η τ ό , α ν ε ύ ρ ε σ η κα τ α λ ύμ α τ ο ς γ ια δια ν υκτ έ ρ ε υ σ η κα ι κα θ υσ τ έ ρη σ η φυ λ ά κια Μα υ ρ ο β ο υν ί ο υ κα ι Α λ β α ν ία ς

στα

σ υ ν ο ρια κά

Μόσταρ “Το πετράδι του Νερετβα” Τ ο Μό σ τ α ρ ( Mo s t a r) ε ίν α ι μια π ό λ η κα ι δη μ ο τ ική α ρχ ή τ η ς Β ο σ ν ία ς ε π ί τ ο υ π ο τ α μ ο ύ Ν ε ρέ τ β α κα ι ε ί ν α ι η π έ μπ τ η σ ε μέγεθος πό λη στη χώρα. Τ ο ό ν ομα της πό λη ς οφείλ ετ αι στη ν Πα λ ι ά Γ έ φυ ρα ( Σ τ ά ρι Μο σ τ ) κα ι τ ο υ ς π ύ ργ ο υ ς σ τ ις ά κρε ς τ η ς , π ο υ ο ν ο μ ά ζο ν τ α ι " φύ λ α κε ς τ η ς γ έ φυ ρ α ς " ( μ ο σ τ ά ρ ι ) . Η γ έ φ υ ρ α , π ο υ ε ίχ ε χ τ ισ τ ε ί ε π ί ο θ ωμ α ν ική ς κυ ρια ρ χ ία ς κα τ α σ τ ρά φη κε © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 150


κα τ ά τ ο ν π ό λ ε μ ο τ η ς Β ο σ ν ί α ς α π ό Κρ ο ά τ ε ς κα ι ξ α ν α χ τ ίσ τ η κε με β ά σ η τ ο α ρ χ ι κό σ χ έ δι ο τ ο 20 0 4 . Α π ό τ ο 20 0 5 η γ έ φυ ρα α π ο τ ε λ ε ί Μν η μ ε ί ο Π ο λ ιτ ισ τ ική ς Κλ η ρο ν ο μιά ς τ η ς U NE S C O . Εκτ ε τ α μ έ ν ε ς κα τ α σ τ ρ ο φέ ς , κα ι π ο λ λ ά θ ύ μα τ α με τ α ξ ύ τ ω ν κα τ ο ίκω ν τ η ς , γ ν ώ ρισ ε κα ι η υ π ό λ ο ιπ η π ό λ η Νω ρίς τ ο πρ ωί α φή ν ο υμ ε πίσ ω την περιοχή του πάρκου Πλίτ βιτ σ ε κα ι α κο λ ο υθ ο ύ μ ε τον δόμο προς το ό μ ο ρ φο κα ι τ ρα γο υδισ μέ ν ο Μόσ τ α ρ. Η δια δρο μή μα γ ε υτ ι κή , μ έ σ α α π ό κα λ ο ύ ς δ ρό μ ο υ ς διπ λ α σ ε γ κρε μ ο ύ ς , τ ο ύ ν ε λ κα ι σ ε μεγά λο μέρο ς παρά λλ ηλα σ τ ις ό χ θε ς τ ο υ Νε ρ έτ β α , τ ο υ ο μ ο ρφό τ ερ ο υ π ο τ α μο ύ τ η ς Ερζε γ ο β ί ν η ς κα ι ο λ ό κλ η ρη ς τ η ς χ ώ ρ α ς . Κα θ ' ο δ ό ν α π ό τ ο ν κε ν τ ρ ο τ η ς π ό λ η ς , ζη τ ά ω π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς α π ό μια π α ρέ α ν τ ό π ι ω ν σ χ ε τ ικά μ ε τ ο π ώ ς θ α π ά ω σ τ η ν γ ε φυ ρα . Στ ο άκουσ μα τ η ς κα τ α γ ωγ ή ς μο υ, σ π ε ύδ ο υ ν να με σ υν οδ εύσ ουν , γ ια ν α μου δ είξ ο υν τ ο σ πίτ ι τ ο υ Ντ ο ύσ α ν Μπ ά γ ε β ιτ ς , τ ο υ δι κο ύ τ ο υ ς π ρίγ κιπ α τ ο υ Ν ε ρ έ τ β α , π ο υ έ λ α μψε τ η δε κα ε τ ία τ ο υ '70 σ τ η ν ε θ ν ική Γ ιο υ γ κο σ λ α β ία ς κα ι ε ν σ υν ε χ ε ία σ τ ο ε λ λ η ν ικό π ο δ ό σ φα ι ρο σ ε διά φο ρ ε ς ο μά δ ε ς . Τ ο Μ ό σ τ α ρ , λ ο ιπ ό ν , χ ω ρίς γ έ φυ ρ α κα ι π ο τ ά μι δ ε ν γ ί ν ε τ α ι. Άλλ ωσ τ ε , τ ην ο ν ο μασ ία τ ης η π ό λη τ η δαν είσ τ ηκε απ ό τ η λ έξη « μο σ τ », π ο υ σ ε ό λ ε ς τ ι ς σ λ α β ικέ ς γ λ ώσ σ ε ς σ η μα ί ν ε ι « γ έ φυ ρα ». Α π ό τ η ν ίδ ρυσ ή τ η ς , σ τ α μ έ σ α τ ο υ 1 5ο υ α ιώ ν α , κα ι τ η ν ά φι ξ η τ ω ν Ο θ ω μα ν ών λ ίγ α χ ρό ν ια α ρ γ ό τ ε ρ α , η μικρή κο ιν ό τ η τ α ε ξ ε λ ισ σ ό τ α ν ρα γ δ α ία , μ έ χ ρι π ο υ τ ο 1 56 6 κα τ α σ κε υ ά σ τ η κε η Σ τ ά ρι Μο σ τ (Πα λ ιά Γ έ φυρα ) , α υτ ό τ ο πέ τ ριν ο σ τ ο λ ίδι, μ ε σ χ έδια τ ο υ Τ ο ύρκο υ α ρχ ιτ έκτ ο ν α Μιμά ρ Χ α ϊρο υν τ ίν , προ κειμέ ν ο υ ν α ε ν ώ σ ε ι τ ι ς δ ύ ο ό χ θ ε ς τ ο υ Ν ε ρ έ τ β α . Α π ό τ ό τ ε , μ α ζί μ ε τ ο υ ς δ ύ ο πύργ ο υς σ τ ις ά κρες τ η ς , έ γ ιν ε τ ο σ ύμβ ο λ ο τ η ς π ό λη ς κα ι ίσ ως η π ι ο χ α ρ α κτ η ρ ι σ τ ι κή ε ι κ ό ν α τ η ς Β ο σ ν ί α ς - Ε ρ ζε γ ο β ί ν η ς .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 151


Η γ έ φ υ ρ α , π ο υ σ α ν δ α χ τ υ λ ί δ ι α γ κα λ ι ά ζε ι τ α σ μ α ρ α γ δ έ ν ι α ν ε ρ ά τ ο υ φουσ κωμέ ν ο υ π οτ α μού, π ροσ ελκύει τ ους τ ο υρίσ τ ε ς, ο ι ο π ο ίο ι σ τ ριμ ώχ ν ο ν τ α ι σ τ ις ά κρε ς τ η ς γ ια μια φωτ ο γ ρα φία μ ε φό ν τ ο τ ο ν πο τ α μό ή τ α π ετ ρό χ τ ισ τ α σ πίτ ια σ τ ο υς π ρ ό π ο δε ς τ ο υ όρους Β ε λ έ ζ . Στ η μια άκρη τ ης υπά ρχει έ ν α μο υσ είο με φωτ ο γ ρα φικό υλ ι κό α φι ε ρω μ έ ν ο σ τ η ν π ρώ τ η κα τ α σ κε υή , η οπ οία γκρεμίσ τ η κε απ ό τ ο κρο ατ ικό π υροβο λικό τ ο 1 993, ε ν ώ σ τ η ν α ν τ ίθ ε τ η π λ ε υρά έ ν α π α λ ι ό κο μμά τ ι π ο υ δια σ ώζε τ α ι έ χ ε ι χαραγμέ ν η με μα ύρα γ ρά μματ α σ τ α αγγλικά τ η ν επιγραφή « Μ η ν ξε χ ν ά τ ε τ ο ' 9 3 » , σ α ν μ ι α υ π ε ν θ ύ μ ι σ η ό λ ω ν ε κ ε ί ν ω ν τ ω ν φο β ε ρ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν π ο υ σ υ ν έ β η σ α ν σ τ ι ς α ρ χ έ ς τ η ς ζο φε ρ ή ς

γ ια τ η ν π ρ ώη ν Γ ιο υγ κο σ λ α β ία δε κα ε τ ία ς τ ο υ '9 0 . Ε δώ κα ι π ε ρίπ ο υ δύ ο χ ρ ό ν ι α , ε ίν α ι κα ι π ά λ ι σ τ η θ έ σ η τ η ς , γ ι α ν α ε ν ών ε ι τ ις ό χ θ ε ς κα ι τ ο υ ς κα τ ο ίκο υ ς τ η ς μ ικρή ς π ο λ ιτ ε ία ς , α ν κα ι τ ο σ ερβικό σ τ οιχ είο , πο υ σ τ ο πα ρε λθ ό ν ήτ αν αρκε τ ά έ ν τ ο ν ο , έ χει σ χ ε δ ό ν ε κλ ε ίψε ι , δίν ο ν τ α ς ε ξ ο λ ο κλ ή ρ ο υ τ ο ν έ λ ε γ χ ο σ ε μο υσ ο υ λ μά ν ο υ ς κα ι Κρο ά τ ε ς , ο ι ο π ο ίο ι α π ό κο ι ν ο ύ α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο 95% τ ο υ π ληθ υσ μο ύ τ ης .

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 152


Η β ό λ τ α σ τ η ν α ν α τ ο λ ική ό χ θ η , π ο υ ε ίν α ι κά π ως π α λ ι ό τ ε ρη κα ι π ι ο γ ρ α φι κή , μ ε ε ν τ υ π ω σ ι ά ζε ι μ ε τ ο π α ρ α π ά ν ω . Σ χ ο λ ι α ρ ό π α ι δ α , τ ο υρίσ τ ε ς α π ό τ η ν ό τ ια Ευ ρ ώπ η κα ι α π ό τ ι ς χ ώρ ε ς τ η ς π ρώη ν Γ ιο υγ κο σ λ α β ία ς π ε ριδι α β α ίν ο υ ν τ α κα λ ν τ ε ρίμι α κα ι α ν ά μ ε σ α σ τ α πε τ ρόχ τ ισ τ α σ πίτ ια πο υ έ χο υν διατ η ρήσ ει τ ην πα λιά φυσ ιο γ ν ω μία τ η ς πό λ η ς . Μα γ α ζά κι α απλώνονται

μ ε κιλ ί μια , κα τ ά μή κο ς

α σ η μι κά κα ι τ ο υρισ τ ικά ε ίδη τ ων κε ν τ ρικώ ν α ρτ η ρ ιών τ η ς α ρισ τ ε ρή ς ό χ θ η ς , ε ν ώ τ α κα λ ύτ ε ρα π ό σ τ α κο ν τ ά σ τ η γ έ φυ ρα έ χ ο υ ν κα τ α λ η φθ ε ί α π ό ε σ τ ια τ ό ρια κα ι c a f é . Η α ν ά β α σ η σ τ η ν κο ρ υφή τ η ς σ υ ν ο ι κία ς α υτ ή ς ε ί ν α ι μια ω ρα ία ε μ π ε ι ρί α γ ια μια ε π α φή μ ε τ η ν ό χ ι κα ι τ ό σ ο τ ο υ ρισ τ ική π λ ε υ ρά τ ο υ γ ρα φικο ύ Μό σ τ α ρ. Πε ρ ν ώ ν τ α ς α π ό τ ο Μ ο υ σ ε ί ο τ ης Πό λ ης κα ι τ ο ν π ύ ρ γ ο τ ο υ ρ ο λ ο γι ο ύ , φτ ά ν ω σ τ η ν ά κρη τ η ς επ ά ν ω γ ειτ ο ν ιά ς . Ε κεί ό πο υ κά π ο τ ε υ π ή ρχ ε η Σ ε ρ βι κή Μ ητ ρ ό π ο λ η, τ ώρα β ρίσ κε τ α ι έ ν α ς σ ωρ ό ς α π ό π έ τ ρ ε ς γ ια ν α θ υ μίζε ι τ η διχ ό ν ο ια τ η ς δ ε κα ε τ ία ς τ ο υ '90. Η θέα α πό τ ις ε πά λξ εις ε ν ό ς παλιού σ τ ρα τ ο π έδ ου π ρος τ η ν π ό λ η ε ίν α ι ε ν τ υπ ωσ ια κή με τ ο υ ς μι ν α ρέ δ ε ς ν α ξε προβά λλ ο υν π άν ω απ ό τ ις π έτ ριν ε ς σ τ έ γε ς τ ων σ πιτ ιών , ε ν ώ σ τ η ν α π έ ν α ν τ ι ό χ θ η κυ ρια ρ χ ε ί τ ο π α ν ύψη λ ο κωδω ν ο σ τ ά σ ιο τ η ς κρο α τ ική ς ε κκλ η σ ί α ς . Από εκείν η τ η ν πλε υρά τ α ν ε ρά τ ο υ μικρο ύ ποτ α μο ύ Ρ α ντ ο μπ ό λ ια κα τ ε β α ίν ο υ ν κα ι ε ν ώ ν ο ν τ α ι μ ε α υ τ ά τ ο υ Νε ρέ τ β α μια α ν άσ α π λά ι σ τ η θ ρυλική γ έφυρα. Κατ ά τ ο υς θε ριν ο ύς μ ή ν ε ς , ό π ω ς μ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί έ ν α ζε υ γ ά ρ ι ν τ ό π ι ω ν , κά π ο ι ο ι ρω μα λ έο ι πη δο ύ ν α πό τ η ν κο ρ υφή τ η ς Στ ά ρι Μο σ τ σ τ α ν ε ρά τ ο υ Νε ρέ τ β α π ρ ο ς τ έ ρ ψιν τ ο υ φιλ ο θ ε ά μ ο ν ο ς κο ι ν ο ύ , έ ν α έ θ ι μ ο π ο υ κρα τ ά χ ρ ό ν ια κα ι έ χ ε ι α ρκε τ ο ύ ς θ ια σ ώτ ε ς . Η π έ τ ρα κα ι τ ο υδ ά τ ιν ο σ τ ο ι χ ε ίο τ ο υ Νε ρ έ τ β α έ χ ο υ ν κά ν ε ι κα ι εδώ τ ο θα ύμα τ ο υς. Η Στ ά ρι Μοσ τ εν ών ει ξαν ά τ ις γ ειτ ον ιέ ς τ ο υ Μ ό σ τ α ρ κα ι η ζω ή κυ λ ά ε ι κα ι π ά λ ι ό π ω ς τ ο ν π α λ ι ό κα λ ό κα ιρό , σ α ν τ α τ ρ ε χ ο ύ μ ε ν α ν ε ρ ά τ ο υ π ο τ α μ ο ύ π ο υ έ χ ο υ ν ν α πο υν ατελείωτ ες ισ τ ο ρίες στ ο υς ντ όπιους και τους επισ κέπ τ ε ς.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 153


Φαγητό Da d o ( 7 rg 1 Ma ja , Τ / + 3 8 7- 3 6- 5 5 20 4 3 , ht t p: / /re st o ra n d a d o . c o m / ) . Γ ι α π α ρ α δ ο σ ι α κή κ ο υ ζί ν α σ ε ω ρ α ί ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν . Τ ο κα λ ο κα ίρι α ν ο ί γ ε ι κα ι ο κή π ο ς τ ο υ ! Hi n d i n H a n ( J u s o v in a bb, Τ / + 3 8 7 - 3 6 - 5 8 1 0 5 4 ) . ο ρ ε κτ ικά , μ ε γ ά λ ε ς μ ε ρίδε ς κα ι ε ξ α ιρ ε τ ικό κρα σ ί.

Νόσ τ ιμα

Veran da (Shopping C e ntre Biosphere , Τ/+38 7-36- 51224 5). Πρ ό κε ιτ α ι γ ι α έ ν α α π ό τ α κα λ ύ τ ε ρα ε σ τ ια τ ό ρια τ η ς π ό λ η ς , τ ο ο π ο ίο θ α β ρ ε ίτ ε ε ν τ ό ς τ ο υ ε μπ ο ρικο ύ κέ ν τ ρ ο υ B io s ph e re , σ τ η ν κα ρδιά τ η ς π ό λ η ς . Εδώ θ α γ ε υτ ε ίτ ε μ ο ν τ έ ρ ν ε ς σ υν τ α γ έ ς , με ε π ι ρ ρ ο έ ς α π ό τ η ν π α ρ α δ ο σ ι α κ ή τ ο π ι κή κο υ ζί ν α . Ω ρ α ί α α τ μ ό σ φα ι ρα , φα γ η τ ό κα ι κο υβ έ ν τ α σ υν ο δ ε ία π ιά ν ο υ κα ι γ ια με τ ά π οτ ό με θ έα σ τ ο R oo f Sky B ar τ ης τ α ράτ σ α ς. ht t p:/ /w w w .m o s t a r.ba / - Πό λ η τ ο υ Μο σ τ ά ρ. o f f ic ia l w e b sit e . κα ι έ ν α σ χ ε τ ικό β ί ν τ ε ο ht t p:/ / w w w . y o u t u be . c o m / w a t c h? f e a t u re = pla y e r _ e m be d d e d & v = k3 V A 2 pG m z 8 E # t = 2 s

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 154


Ημέρα 5η Τί ρ α ν α Α λ β α ν ί α  Ε λ μ π α σ ά ν α π ό τ ο π ά σ ο φ υ σ ι κ ά  α π ο φε ύ γο υ με τ ο Κ Ο Σ Ο Β Ο ! !  σ ύ ν ο ρ α με Σ κ ό π ι α  Ο χ ρί δ α  σ υ ν ο ρια κ ό φυ λ ά κ ιο Νί κ η ς (Ε λ λ ά δ α ) 2 50 χλμ π ερίπο υ 3 ½ - 4 ώρε ς οδήγη σ ης* χωρίς τ ις σ τ ά σ εις για κα θ υσ τ ε ρή σ ε ις σ υν ο ρια κά φυ λ ά κι α Α λ β α ν ία ς κα ι Σ κο π ίω ν , ξ ε κο ύ ρα σ η – α ν ε φο δια σ μ ό κα ι γ ρή γ ο ρο φα γ η τ ό Α π ό τ η ν Νίκη * * (σ υ ν ο ρια κό φυ λ ά κιο )  έ ξ ω α π ό Φ λ ώ ριν α ( Β ε ύ η – Φ ι λ ώ τ α ς – Π τ ο λ ε μ α ΐ δ α )  Κο ζά ν η  Ε γ ν α τ ί α Ο δ ό ς πρ ο ς Ι ωά ν ν ιν α  Ά ρτ α  Α μφιλ ο χ ία  ν έ ο ς δ ρό μ ο ς μέ χ ρι Α γ γ ε λ ό κα σ τ ρο  Α ν τ ί ρρι ο  Πά τ ρα 4 30 χλ μ περίπο υ 3 ½ - 5 ώρες οδήγησ ης *

Τίρανα Είχ α π ά ε ι κα λ ο κα ί ρι σ τ α Τ ίρα ν α κα ι δυσ τ υ χ ώς τ α λ α ι π ωρή θ η κα α ρκε τ ά . Γ ια μέ ν α η Α λ β α ν ία δ ε ν έ χ ε ι κά τ ι α ξ ι ό λ ο γ ο ν α δε ι ς . Η μό ν η ίσ ω ς α π ό λ α υσ η ε ί ν α ι τ ο φθ η ν ό φα γ η τ ό σ ε κα λ ά ε σ τ ια τ ό ριο . Πω ς α κριβ ώ ς ο ρίζε ι ς τ η ν λ έ ξ η "κα λ ό ε σ τ ι α τ ό ριο "? Έχο υν ασ τ έ ρια Miche lin σ τ α Τ ίρα ν α ? Ό χι β έβαια. Κι όμως όντ ως, υπ ά ρχ ο υν α ρκε τ ά κα λ ά εσ τ ια τ ό ρια σ τ α Τ ίρα ν α με π ο λ ύ κα λ ό φα γ η τ ό , άψογο κρα σ ιά ,

σ έ ρβις (σεφ, κε ριά ) κα ι ο ικο ν ο μικό τ α τ ε ς τ ιμέ ς . Τα πε ρισ σ ότ ερα β ρίσ κο ν τ α ι στην περιοχή που συγκεν τ ρωμέ ν ες

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

είν αι οι

Σ ε λ ί δ α 155


ξέ ν ες πρεσ βείε ς (μο υ διαφεύγει τ ώ ρα τ ο ό ν ο μά τ η ς). Μά λισ τ α ό σ ε ς φο ρέ ς κα ι α ν έ φα γ α σ ε τέτ οιο μ α γ α ζί , πάντα τα γ κα ρσ ό ν ι α ήξεραν ά πτ αισ τ α ε λ λ η ν ικά . Ό πως φα ίν ετ α ι οι δυο πε ρισ σ ό τ ε ρο ο μιλ ούμεν ε ς ξ έν ε ς γλ ώσ σ ε ς σ τ η ν Α λ βαν ία είν αι τ α Ελ λ η ν ικά κα ι τ α Ι τ α λ ικά .. Ο ι πε ρισ σ ό τ ε ροι έ χο υν π εράσ ει από μια απ ό τ ις δυο χ ώρες , έφτ ια ξ α ν κο μπ ό δε μα κα ι

Θα ή θ ε λ α ν α π ρο σ θ έ σ ω κά τ ι γ ια τ α Τ ίρα ν α τ ώρ α : π έρα α πό τ ο κ έ ντ ρο τ ης πό λ ης (τ η ν πλ α τ εία με τ η ν ό π ε ρα κα ι τ η ν κε ν τ ρ ική λ ε ω φό ρο που οδηγεί στο Πα ν επισ τ ή μ ιο ) ν α τ ριγ υρίσ ε ις στο λεγόμενο ( κα κά σ χ η μο ) b l o c k ό π ο υ β ρ ίσ κε τ α ι η ζω ή τ η ς π ό λ η ς (τ α β έ ρν ε ς , κα φε τ έ ριε ς , c lub κλ π .) τ α π ιο γ ν ω σ τ ά ε σ τ ια τ ό ρ ια β ρ ίσ κο ν τ α ι ε π ί τ η ς οδού Sam i Frasheri (ο δρόμος π ο υ κα τ α λ ή γ ε ι σ τ η ν λ ίμν η )

επ έσ τ ρ εψα ν γ ια ν α α ν ο ίξ ο υν ε πιχ είρη σ η - ο ργ α ν ώσ ο υν τ η ζωή τ ο υς σ τ η ν Αλβα ν ία .. Α π ό φα γ η τ ό , ε ί μα ι ά ν θ ρ ωπ ο ς π ο υ έ χ ω τ η ν τ ά σ η ν α δ ο κιμά ζω π ά ν τ α κα ι ν ο ύ ριε ς γ ε ύσ ε ι ς , τ η ν χ ε ι ρ ό τ ε ρη ε ν τ ύπ ωσ η έ χ ω - δ ε ν τ ρωγ ότ α ν α υτ ό τ ο πρά γμα - απ ό μοσ χαρίσ ιο σ τ ομάχι ψητ ό σ τ α κά ρβ ο υ ν α (Κα ι α ν α ρ ωτ ι ό μ ο υ ν ό τ α ν τ ο ε ίδ α σ τ ο μ ε ν ο ύ , κα λ ά ε μ ε ί ς γ ια τ ί τ ο π ε τ ά μ ε ή τ ο κά ν ο υμ ε μό ν ο π α τ σ ά ; ) . Τ ο δο κί μα σ α σ ε χ α σ α π ο τ α β έ ρ ν α σ τ ο Μπ ε ρ έ τ α , ό χ ι σ τ α 'κα λ ά ' ε σ τ ι α τ ό ρ ι α μ ε τ η ν ε υ ρ ω π α ϊ κή κ ο υ ζί ν α τ ω ν Τ ι ρ ά ν ω ν Υ π ά ρ χ ε ι ε π ί τ η ς S a m i Fr a s he ri π ο υ π ρ ο α ν έ φε ρα έ ν α τ ο ύ ρκικο εσ τ ια τ ό ριο με α πίσ τ ε υτ α φα γ η τ ά ! ε ίχ α φά ει α ρ ν ί μ πο ύτ ι μ έσ α σ ε σ φο λ ιά τ α !!

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 156


Επ ίσ η ς α γ α π η τ ο ί φίλ ο ι/ λ ε ς , μι α κα ι θ α π ά τ ε μ ε μο τ ο σ υκλ έ τ α , με γ ά λ η π ρο σ ο χ ή σ τ ο υ ς δ ρό μο υς κα ι σ τ ο υ ς ο δη γ ο ύς ε ιδικά σ ε σ ημεία π ου υπ ά ρχ ουν με γά λε ς ευθ ε ίες οι προσ π ε ράσ εις είν αι α π ό ά λ λ ο ν κό σ μο (γ ια ν α μ η ν π α ς σ τ ο ν ά λ λ ο κό σ μ ο β έ β α ια ) Θ α τ ο κα τ α λ ά β ε ις α π ό τ α π ο λ λ ά ε ικο ν ο σ τ ά σ ια δε ξ ιά κα ι α ρισ τ ε ρά τ ο υ δρό μου !!

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 157


© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 158


 Πα ρ α δο σ ια κά μπ ι χ λ ιμ π ίδια θ α β ρε ί τ ε σ τ η ν K r u je .  Να ε ίμ α ι ε ι λ ικρι ν ε ίς δε ν έ χ ω ν α σ ο υ π ρ ο τ ε ί ν ω σ υ γ κε κρ ιμέ ν α πρά γ μα τ α πα ρά μ ό ν ο ν α σ ο υ π α ρ α θέσ ω φω τ ο γ ρα φία α π ό « τ ο υρισ τ ικο ύς » π ά γ κο υ ς ( Kr u j e )  Κα ν έ ν α 20 - 3 0 λ ε π τ ο α π ό τ α Τ ίρα ν α β ρίσ κε τ α ι κα ι η π ό λ η K ruje που είν αι η πατ ρίδα τ ου εθ ν ικού ή ρωα τ ο υς S ka n d e r be g κα ι ε ίν α ι σ α φώ ς α π ό τ ις πιο ο μ ο ρφό τ ερ ε ς πόλεις τ ης Αλβα ν ία ς (μό ν ο η π α λ ι ά π ό λ η ) κα ι ε ίν α ι σ κα ρφα λ ωμ έ ν η π ά ν ω σε μια π λαγιά με ό μ ο ρφα σ πίτ ια ( μ ό ν ο η παλιά π όλ η ε πιμέ ν ω!). Δε ί τ ε κα ι τ α τ ε ίχ η τ η ς πό λης με τ ο πα λιό πύργ ο- ρολ όι.

Ελμπασάν - Elbasan Τ ο Ε λ μ π α σ ά ν β ρ ίσ κε τ α ι ΝΔ τ ω ν Με τ ρ ώ ν . Τ ο χ ωρι ό τ ο συνα ντ ο ύμε με τ ις ο νο μασίες Α λβ ασάν, Ελβασά ν, Α λμπασά ν κα ι Ευά ε ρ ο - λ ό γ ω τ ο υ ω ρα ί ο υ τ ο υ κλ ί μα τ ο ς . Τ ο χ ωρι ό έ ω ς σ ήμε ρα διατ η ρεί τ ην ο ν ο μασ ία E lb asa n . Έ χ ε ι κλ ίμα π ο λ ύ υγ ιε ι ν ό , γ ια τ ί ε ίν α ι κτ ισ μ έ ν ο σ ε υψη λ ή τ ο π ο θεσ ία , σ ε υψ ό μ ετ ρ ο 3 24 μ έτ ρα πά ν ω α πό τ η ν ε π ιφά ν εια της θάλασσας. Ο του

πληθυσ μό ς πριν τη ν

ανταλλαγή ήταν εξ ολ οκλή ρο υ ελ λη ν ικός. Ο ι κά τ ο ικο ι τ ο υ χωριού ασχολούνταν με

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 159


τ η γ ε ω ργ ία κα ι ε ιδ ικό τ ε ρ α τ η ν α μπ ε λ ο υ ργ ία . Τ ο Ελ μπ α σ ά ν π α λ α ιό τ ε ρα α π ο τ ε λ ο ύσ ε α γ ρ ό κτ η μα [ τ σ ιφλ ίκι] ιδιο κτ η σ ία ς Αλβανών που κα τ ο ικο ύσ α ν στην Κω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η . Ο Κα λ λ ι σ θ έ ν η ς Χ ο υ ρ μ ο υ ζι ά δ η ς σ τ η μ ε λ έ τ η τ ο υ, β α σ ιζό μ ε ν ο ς σ ε πα ρα δό σ εις , γ ρ ά φει ό τ ι τ ο Ελ μπ α σ ά ν σ τ η ν α ρχ ή ή τ α ν α γ ρ ό κτ η μα τ ο υ Α π τ ή Μπ έ ϊ κα ι τ ο υ Μο υσ τ α φά Μπ έ ϊ. α π ό α υτ ο ύ ς α γ ό ρα σ ε τ ο α γ ρό κτ η μα κά π ο ι ο ς Α ρ μέ ν ι ο ς ο ν ό μα τ ι Χ α τ ζή Ν ε ρ σ έ ς , ο ο π ο ί ο ς τ ο 1 8 6 0 τ ο π ο ύ λ η σ ε σ ε Έ λ λ η ν ε ς α π ό τ ο Κα β α κλ ή τ η ς Β ο υλ γ α ρί α ς , τ η ς Θ ε σ σ α λ ία ς κα ι σ ε κά π ο ι ο υ ς Κα ρα μα ν λ ίδε ς . Ο ι ν έ ο ι ιδιο κτ ή τ ε ς με τ έ τ ρε ψα ν τ ο τ σ ιφλ ίκι σ ε χ ω ρι ό . Πιθ α ν ό τ α τ α τ ο χ ωρι ό ιδρ ύθ η κε σ τ ις α ρχ έ ς τ ο υ 1 8 ο υ αιών α. Στ ο δρό μο προ ς E lba sa n σ κα ρφα λ ωμ έ ν ο σ ε έναν λόφο αρισ τ ε ρά

θα

δείτ ε

ένα

μικρό

κά σ τ ρο

στα του

δρό μου, με την ον ο μασ ία Petre lla ένα σ υμπα θητ ικό χωριό επίμα χο

με το κα σ τ ρά κι

ν α τ ο π ρ ο σ ε γ γ ί ζε ι ς με τ α π όδια. Απ ό

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 160


ε κε ί ψη λ ά μπ ο ρε ί ς ν α δ ε ι ς ό λ η τ η ν κο ι λ ά δα τ ων Τ ιρ ά ν ων κα ι τ ην γ ύρω π ε ριο χή. Το κά σ τ ρ ο διαμο ρφωθεί

έχει ως

εσ τ ια τ ό ριο . Αυτ ή τ ην διαδ ρο μή τ ην προτ είνω επισ τ ρ ο φή .

στην

Από τ ο Ελ μπασ άν αν εβαίν ουμε στο πάσο σ τ ρ ο φι λ ίκι)

(ωρα ίο και

φτ ά ν ο υμ ε στην πόλη L i br a z h d (SH3 ) κα ι α π ό ε δ ώ έχουμε επιλο γές

να μέσω

δυο πά με

δ ε ξι ά του δρό μου πο υ περν ά α κριβ ώ ς δίπ λ α σ τ η ν λίμν η Ο χ ρίδα π ρος τ η ν π ό λ η Ko r ce κα ι ν α φτ ά σ ο υμ ε σ τ α Ελ λην ικά σύνορα από παρακαμπτή ριους δρό μους σήμα νση

αλλά η είναι

ε λ λ ι π ή ς κα ι μπ ο ρε ί εύκο λα να χα θείτ ε ή να πάτ ε ε υ θεία προς στα σύνορα με τ α Σ κό π ια . Με τ ά τον έλεγχο α κο λ ο υθ ο ύ μ ε τις π ιν α κίδ ε ς

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

προς

Σ ε λ ί δ α 161


St ru g a – O h rid- B it o l a γ ια ν α φτ ά σ ο υμ ε τ ε λ ικά σ τ ο σ υ ν ο ρια κό φυ λ ά κιο Ν ί κης (Ελ λ ά δα ). Μέ χ ρι ε δ ώ 2 5 0 χ λ μ π ε ρίπ ο υ 3 ½ - 4 ώρ ε ς ο δή γ η σ η ς χ ω ρίς τ ις σ τ ά σ ε ις γ ια κα θ υ σ τ ε ρή σ ε ι ς σ υν ο ρια κά φυ λ ά κια Α λ β α ν ία ς κα ι Σ κο π ί ω ν , ξ ε κο ύ ρα σ η – α ν ε φο δι α σ μ ό κα ι γ ρή γ ο ρο φα γ η τ ό . Α π ό ε δώ ε ί μα σ τ ε π λ έ ο ν σ ε ε λ λ η ν ικό έ δα φο ς κα ι α π ό τ η ν Νίκη ( σ υν ο ρια κό φυ λ ά κι ο )  έ ξ ω α π ό Φ λ ώ ρι ν α ό π ο υ μπ ο ρο ύ με ν α δια ν υκτ ε ρ ε ύσ ο υ με . Α ν ο χ ρ ό ν ο ς μ α ς πιέ ζει ν α ε πισ τ ρ έψο υμ ε τ ό τ ε α πό Φλ ώ ριν α α κο λ ο υθ ο υ μ ε τ η ν δια δρο μή π ρ ο ς Β ε ύη – Φι λ ώ τ α ς – Πτ ο λ ε μα ΐδα  Κο ζά ν η  Ε γ ν α τ ί α Ο δ ό ς π ρ ο ς Ι ω ά ν ν ι ν α  Ά ρ τ α  Α μ φι λ ο χ ί α  νέο ς δρό μος μέχρι Αγγ ελόκαστ ρο  Α ντίρριο  Πά τ ρα.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 162


Φω τ ο γ ρα φίε ς α π ό τ ο τ ελ ε υτ α ίο τ α ξ ίδ ι μ ο υ σ τ η ν π ε ριο χ ή ht t ps : / / w w w . f a c e bo o k. c o m / m e d ia / s e t / ?s e t = a . 1 9 4 5 7 6 2 6 7 2 3 7 4 6 0 . 5 2 3 8 5 .1 0 0 0 0 0 5 5 263 0 8 5 1 &t y pe = 3 ht t ps : / / w w w . f a c e bo o k. c o m / m e d ia / s e t / ?s e t = a . 1 9 4 5 7 6 2 6 7 2 3 7 4 6 0 . 5 2 3 8 5 .1 0 0 0 0 0 5 5 263 0 8 5 1 &t y pe = 3 ht t ps : / / w w w . f a c e bo o k. c o m / m e d ia / s e t / ?s e t = a . 2 1 4 4 8 9 3 2 8 5 7 9 4 8 7 . 65 66 2.1 0 0 0 0 0 5 5 2 6 3 0 8 5 1 &t y pe = 3 ht t ps : / / w w w . f a c e bo o k. c o m / m e d ia / s e t / ?s e t = a . 1 4 1 3 5 8 8 9 9 2 2 5 8 6 4 . 2 21 1 9 .1 0 0 0 0 0 5 5 263 0 8 5 1 &t y pe = 3

ht t p:/ / a bo u t . m e / a n t o n o po u lo s . e l ia s . a n d e l i# _ =

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 163


© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 164


© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 165


Βιβλιογραφία

 Blue Guide to Albania and Kosovo by James Pettifer, A&C Black London, 2001  Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια  Lonely Planet Balkan Peninsula  To Blog του Θείου (Sweet blog)  Εφημερίδα «Το Βήμα»  Εφημερίδα «Τα ΝΕΑ»  Εφημερίδα «Έθνος»  Εφημερίδα «Καθημερινή»  Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη με μοτοσυκλέτα τόμος 3 Ηλία Αντωνόπουλου  Lonely Planet Balkan Peninsula & Dalmatian Coasts  Unesco.org (list100)  Φωτογραφίες: o Αντωνόπουλος Ηλίας Αντέλι o Ελένη Λυγερού o Νικόλας Καραχάλιος o Παναγιώτης Καρακώστας o Wikipedia o Έθνος, Νέα …

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 166


π ερ ί τ ο υ σ υν τ ά κτ η … Η αγάπη για την φύση με κινητήρια δύναμη την μοτοσικλέτα, αποτελεί εδώ και τριάντα ένα χρόνια μια ακούραστη προσπάθεια να καταγραφούν τα πιο πολλά από τα σημαντικά γεγονότα που έγιναν στην πατρίδα μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου της Ευρώπης της Ασίας της Νότιας Αμερικής και της Βορείου Αφρικής. Μέσα από αυτές τις ταξιδιωτικές ιστορίες αυτής της ιστοσελίδας θα προσπαθήσω να μεταφέρω μέσα από τον φωτογραφικό μου φακό, την περιπλάνηση και την ταξιδιωτική εμπειρία μου, και επιστρέφοντας πίσω στην πατρίδα μετά από κάθε ταξίδι και κοιτώντας τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες να τις αφηγηθείτε στους φίλους σας. Αρκετά δείγματα της δουλειάς μου έχουν φιλοξενηθεί ήδη από το 1992, στα περισσότερα γνωστά περιοδικά και εφημερίδες (Ταξιδεύοντας, ΜΟΤΟ, RIDER, ΕΝΑ, Ταχυδρόμος, ΜΟΤΟ Τρίτη, 0-300, 2 Τροχοί, Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, ΓΕΩ της Ελευθεροτυπίας …) αλλά και σε ειδικές εκδόσεις λεσχών μοτοσικλέτας (ΛΕ.ΜΟΤ, Africa Twin Club, Ελληνική Λέσχη Μοτοσικλετιστών BMW, Έλληνες Περιηγητές …. ) και στο διαδίκτυο. Με τις ταξιδιωτικές ιστορίες και οδοιπορικά θα ανακαλύψετε πληροφορίες, εικόνες και διαδρομές από γνωστές «άγνωστες» γωνιές όπως ίσως δεν τις έχετε δει ποτέ σε αντίστοιχους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Άλλωστε η αφήγηση ξεφεύγει από τα γνωστά έντυπα και είναι ακριβώς όπως θα την λέγατε στην παρέα σας ! Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα αποτυπωθούν μέσα για πάντα μέσα στο μυαλό σας. Ο Ηλίας Αντωνόπουλος (Αντέλι) είναι ένας ανήσυχος, πολυπράγμων και πολυτάλαντος δημιουργός, του οποίου η πολυδιάστατη δημιουργική φύση εκφράζεται μέσα από τα ταξίδια και την απεικόνιση τους με την τέχνη της φωτογραφίας και της συγγραφής ταξιδιωτικών οδηγών. Γεννημένος στις αρχές της δεκαετίας του ’60 σε μια δύσκολη εποχή για την χώρα μας, από τα εφηβικά του χρόνια, το ενδιαφέρον του για την περιπέτεια την εξερεύνηση και την φωτογραφία τον οδήγησε να ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες – κυρίως με μοτοσικλέτα – και να αποτυπώσει στον φωτογραφικό φακό χιλιάδες ταξιδιωτικές φωτογραφίες και να συγγράψει δεκάδες ταξιδιωτικά άρθρα. Είναι αυτοδίδακτος φωτογράφος και έχει λάβει μέρος σε δύο φωτογραφικές εκθέσεις (ατομικές) και δύο ομαδικές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρακολουθήσει συμπληρωματικά θεωρητικά μαθήματα φωτογραφίας στην αντίστοιχη φωτογραφική ομάδα «Φ» του Δήμου Παλλήνης.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 167


Τα τελευταία χρόνια εκτός από την ενασχόληση του με την φωτογραφία την συγγραφή και τα ταξίδια, έχει σπουδάσει στα Τ.Ε.Ι. με ειδικότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing και Λογιστικής και στην συνεχεία στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με ειδίκευση στην Στατιστική – Πληροφορική. Εργάστηκε για πέντε χρόνια στα μηχανογραφικά κέντρα του Ο.Σ.Ε. (2 χρόνια) και στην συνέχεια στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (3 χρόνια) από όπου παραιτήθηκε οικιοθελώς για να ακολουθήσει καριέρα στον ιδιωτικό τομέα σε γνωστή πολυεθνική εταιρεία σαν Προγραμματιστής / Αναλυτής Συστημάτων Η/Υ με … καλλίτερες οικονομικές απολαβές. Ασχολήθηκε για 14 χρόνια με αξιόλογες διακρίσεις με το άθλημα της ποδηλασίας σε επαγγελματικό επίπεδο σε γνωστό ποδηλατικό σύλλογο των Αθηνών. Την ίδια εποχή (1984) μαζί με τον φίλο του Mike Zeimbler εργάστηκαν σαν DJ’s σε γνωστά clubs ενώ παράλληλα σε τακτά χρονικά διαστήματα εξέπεμπαν μουσική στα ερτζιανά σαν … «ραδιοπειρατές». Παράλληλα άρχισε να ταξιδεύει με κύριο μέσο την μοτοσικλέτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Νοέμβριο του 1989 άρχισε να εκπέμπει νόμιμα στα FM ο άγνωστος τότε ραδιοφωνικός σταθμός της εποχής «Galaxy 92 FM». Η γνωριμία του με έναν από τους τότε ιδιοκτήτες του Ρ/Σ Galaxy 92, Κου Κώστα Ορφανίδη ήταν καταλυτική και για τρία χρόνια (’90-’92) άρχισε να κάνει 3ωρες ημερήσιες εκπομπές σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Στην συνέχεια εργάστηκε για πολλά χρόνια σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κατείχε αντίστοιχα τις θέσεις:        

JVC / Nivico σαν πωλητής χονδρικής και ανάπτυξης δικτύου, Palmafone – Vodafone ως προϊστάμενος κατ/των λιανικής κινητής τηλεφωνίας, No Limits ! – & Περιοδικό ΜΟΤΟ, Ανάπτυξη δικτύου Λιανικής και Συντάκτης Άρθρων Γ. Μπολασίκης Υπεύθυνος Πωλήσεων δικτύου (Μοτοσικλέτες) Κωτσόβολος / Dixons σαν Area Manager, Multirama (Germanos Group) σαν Project Manager Stereo Park σαν Business Development & E- Shop Director IP Telecom σαν Project Manager & Commercial Director

Γράφει και μιλάει αρκετά καλά Αγγλικά και Γερμανικά, ενώ γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό (λόγω ταξιδιών) Τούρκικα, Βουλγάρικα, Ιταλικά. Όταν υπάρχει χρόνος συμμετέχει σε διάφορα extreme sports όπως parapente, rafting, Rappel, Trekking κ.α. Ήταν και είναι ενεργό μέλος Δ.Σ. σε πολλές λέσχες μοτοσικλέτας όπως:      

Africa Tw in Club Νοτίου Ελλάδος (ιδρυτικό μέλος από 1994) [4 θητείες ως Υπεύθυνος Εκδρομικού & 1 ως Έφορος Δημοσίων Σχέσεων] Ελληνική Λέσχη Μοτοσικλετιστών BMW (BMW Riders Club of Greece) (από 1996) ως Υπεύθυνος Εκδρομικού & Εκδηλώσεων Πανευρωπαϊκή Ένωση BMW (European BMW Union Clubs (μέλος από 2000) ΛΕ.ΜΟ.Τ. Αθήνας (μέλος από 1985) Λέσχη Ελλήνων Μοτο Περιηγητών (μέλος από 1999) ως Υπεύθυνος Εκδρομικού Varadero Club Hellas (επίτιμο μέλος από το 2009)

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 168


Είναι πολύ καλός γνώστης της παγκόσμιας γεωγραφίας και γενικά γνωρίζει πολύ καλά τις περιοχές που έχει ή πρόκειται να επισκεφτεί ή να εξερευνήσει. Το 1996 συνεργάστηκε με τις εκδόσεις “ROAD” της Ελευθεροτυπίας για την χαρτογράφηση, καταγραφή και δημιουργία της πρώτης πρωτοποριακής έκδοσης του ταξιδιωτικού οδηγού «Ανεξερεύνητη Κρήτη» (1994-1996) . Το 1998 τιμήθηκε με πλακέτα από την BMW σαν «ο καλλίτερος Έλληνας ταξιδευτής με μοτοσικλέτα BMW» για το ταξίδι του με αυτήν στην Παταγονία Γη του Πυρός. Τα τελευταία 30+ χρόνια έχει ταξιδέψει σε 63 χώρες (67% των χωρών του κόσμου) και ταξιδεύει κυρίως με μοτοσικλέτες ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα με την ιδιότητα του «Ταξιδιωτικού Αρθρογράφου – Φωτογράφου – Ερευνητή πεδίου – Μοτο περιηγητή – Συγγραφέα» όπως προαναφέρθηκε, έχει συγγράψει και δημοσιεύσει αρκετά δοκίμια και ταξιδιωτικά άρθρα και έχει «δανείσει» αρκετά ταξιδιωτικά κείμενα – test rides και φωτογραφίες για την Ελλάδα και το εξωτερικό σε γνωστά ταξιδιωτικά περιοδικά (Cosmos, Οξυγόνο, ΓΕΩτρόπιο …), στον ειδικό τύπο της μοτοσικλέτας (ΜΟΤΟ, 2 Τροχοί, Rider, 0-300 κ.α.) αλλά και σε ημερήσιες εφημερίδες (Τα ΝΕΑ, Έθνος, Ελευθεροτυπία …) τα οποία έχουν συμπεριλάβει άρθρα του στις ειδικές εκδόσεις τους (ένθετα) σε συνεργασία με αρκετά γνωστά ονόματα της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας. Δυστυχώς πολλές φορές στα ταξιδιωτικά του έγινε Clopyw rite (λογοκλοπή) και πολλοί επιτήδειοι «οικειοποιήθηκαν» τα άρθρα του. Γνωστά ταξιδιωτικά άρθρα του είναι:                  

“150+ ημέρες με τον εχθρό μου” μια τριλογία ταξιδιωτικών οδηγών με μοτοσικλέτα για την Τουρκία και τα αξιοθέατα της, 367 σελ. “Το Παπί της μεγάλης Φυγής” – ταξιδιωτικό 3000 χλμ με παπί 80 cc σε 26 νομούς της Ελλάδας (βραβευμένο 4 φορές) “Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με μοτοσικλέτα” (4 τεύχη) “Ταξιδεύοντας με μοτοσικλέτα στην Νότιο Αμερική” (Αργεντινή –Χιλή – Ουρουγουάη – Παταγονία –Γη του Πυρός) “20 ΜΟΤΟ-ταξίδια στην Κεντρική Ευρώπη” 245 σελ. “Κωνσταντινούπολη” 123 σελ. «Το δικό μου Βερολίνο» 120 σελ. Στην «Ιταλία με μοτοσικλέτα» 72 σελ. «Ρώμη & Τοσκάνη» 32 σελ. «Ταξίδι στο Βόρειο Ακρωτήρι (Nordkapp) με μοτοσικλέτα» 202 σελ. «Grecia Salentina Motogiro» (Ελληνόφωνα Ν. Ιταλίας) 180 σελ. «Δαλματικές Α κτές: Τα διαμάντια της Αδριατικής» 170 σελ. «Ταξιδεύοντας στην Χίο με μοτοσικλέτα» 60 σελ. «Οι Δρόμοι λαδιού και Ελιάς» διαδρομή στο δρόμου του Μεταξιού (Πεκίνο 2008) «Ανακαλύψτε την Ελλάδα» 6 τεύχη των 200 σελ. «Tαξίδι με μοτοσικλέτα στην Κεντρική Ευρώπη» 230 σελ «10 χρόνια BMW Motorrad Days» στο Seefeld Im Tyrol & Garmish Partenkirchen «Από την Γαύδο στο κέντρο της Ευρώπης και το Βόρειο Ακρωτήρι» κ.α.

Έχει συνεργαστεί με ηλεκτρονικά περιοδικά ως free lancer καθώς και ειδικές εκδόσεις για ημερολόγια και άλμπουμ ενώ έχει φωτογραφήσει θέματα για εξώφυλλα και ένθετα περιοδικών.

© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 169


Για 3 χρόνια διετέλεσε Διευθυντής Φωτογραφίας του δίγλωσσου περιοδικού “ΒΑΘΥ ΓΑΛΑΖΙΟ” (Free magazine Travel & Life Style “Deep Blue”) σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. Επίσης συμμετέχει σαν “επίσημος φωτογράφος” στις Σκυταλοδρομίες Μοτοσικλετιστών της Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι βασικός συνεργάτης στις φωτογραφίες του εντύπου της «Αιμοδοσία και Εθελοντισμός». Η μοτοσικλέτα του και η φωτογραφική του μηχανή είναι πάντα κοντά του σε αυτή την διαδρομή της ζωής του ενώ τα τελευταία 18+ χρόνια καλύπτει φωτογραφικά σημαντικές ειδικές μοτοσυκλετιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα & Εξωτερικό ή συνοδεύει μοτοσυκλετιστικές ομάδες εξωτερικού σε τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδος με την ιδιότητα του Μοτοξεναγού (Moto Tour Leader). Αυτή την περίοδο που δεν ασχολείται πλέον επαγγελματικά με τις τηλεπικοινωνίες (λόγω της οικονομικής κρίσης), όμως συνεχίζει στον ελεύθερο χρόνο του να εμπλουτίζει την μεγάλη φωτογραφική του συλλογή και με την ικανότητα του πολύπλευρου ταλέντου του, έχει ως κύρια ενασχόληση την συγγραφή ταξιδιωτικών οδηγών κατά «παραγγελία» και την αναμετάδοση μουσικής ως ραδιοφωνικός παραγωγός σε γνωστά Web Radio Stations. Πρόσφατα ξεκίνησε ειδική συνεργασία ως Ταξιδιωτικός Αρθρογράφος – Φωτογράφος στο νέο Ηλεκτρονικό μηνιαίο περιοδικό DiTell), ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει συνεργασία με την εταιρεία Motorent ® Rentals Lease Adventure ως Moto Tour Leader / Μοτο Ξεναγός σε πολυήμερα εκδρομικά προγράμματα της εταιρείας στην Ελλάδα. Στα μελλοντικά του σχέδια σκοπεύει να αξιοποιήσει το τεράστιο ταξιδιωτικό του αρχείο και να δημιουργήσει ένα “interactive ταξιδιωτικό site” που να μπορεί ο καθένας να επιλέγει το προορισμό του και με ορισμένες ερωτήσεις και “λέξεις κλειδιά” να παίρνει σε ηλεκτρονική μορφή / εκτύπωση το αντίστοιχο ταξίδι στα «μέτρα του» Επίσης θέλει να εκμεταλλευτεί την τεράστια μουσική συλλογή του και να δημιουργήσει ένα «interactive web radio» με γνωστούς και άγνωστους παραγωγούς με ανώνυμους και επώνυμους ήρωες με δωρεάν πρόσβαση από όλους χρησιμοποιώντας μια γραμμή ADSL, Real Time DJ Line Up από δημοφιλή Bar’s και club’s της Αθήνας, Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Ελλάδας. Ένα ραδιόφωνο που θα ταξιδεύει κάθε χρήστη του internet σε κάθε γωνιά της Ελλάδος αλλά και όλου του πλανήτη.

. andelibiketravlersgloberiders.wordpress.com/ © by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 170


© by A n d e li ® Bike T ra v e l ™ 20 13

Σ ε λ ί δ α 171

Road Book : Dalmatian Coast  
Road Book : Dalmatian Coast  

Διαδρομή : Αθήνα - Αντίρριο - Ιωάννινα - Κακαβιά - Τεπελένι - Αυλώνας - Shkodër - Ulcinj - Sveti Stefan Montenegro - Budva, Montenegro - Kot...

Advertisement