Page 1

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪1‬‬


‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪2‬‬


‫د و‬

‫ژ‬

‫و ‪ ‬آن‬

‫ه ژ‪‬‬

‫ﯾ‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫م‪ ،‬ﯾ ر‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪3‬‬


‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪4‬‬


‫‪ ‬دا د ﯾ ‪ ‬و ‪ ،‬ژ " د !و و ‪% & ‬ﯿ ر ‪" #‬‬ ‫‪ ‬را ه‪ ‬ا‪ ،‬و‬ ‫‪ 0‬راو‪ 0‬ر و ه وآ ' آ ‪ .‬ه وڕ‪ ,‬و ‪ ‬ر و‪ #*+‬آ ‪ ،‬آ ) ر ) و آ '‬ ‫ﯾ ‪5‬ا ) آ و آ ر' و ‪ ) 4 ‬ه ‪"5‬ﯿ ن داو ' و ‪،‬‬ ‫&‪ ‬ﯾ‪ 23‬و ‪ 1 #‬و آ '‬ ‫م ه دا آ '‪' ) .‬ﯿ و' ‪ %‬ل و ‪5 ‬ا و ﯾ ن ' ر ‪ "+‬م‪ .‬ه ‪' +‬‬ ‫) ر و ) ) ‪678‬ا‬ ‫& ﯾ ‪ 5‬دوو=ﯾ و ' ت ه ‪"5‬ﯿ ن ‪8‬‬ ‫م & ‪%‬ﯿ را ‪8 ،‬‬ ‫را‪ >%‬آ د‬ ‫‪ %‬او ‪ %‬ر ) ) ' آ ‪ ‬و‪ #*++‬آ م و‪ %‬ا) ون‪ .‬و ك ‪ 4' #‬ه!ر@! ‪5‬‬ ‫‪ %‬ر‪1‬‬ ‫ڕا‪ A! !' ) !>%‬ن‪ @ ،‬ت و آ ر'! &!ﯾ م و ‪ !) 4 ‬ه! ‪% & ! .5‬ﯿ ر آ ن داو '!و ‪،‬‬ ‫)!‪‬م ه! ‪ ! .5‬ه وڕ‪‬ﯿ ن و ه و ‪‬ن !‪!%‬ر زﯾ ' ڕوو " د !و &‪5‬اد ‪ #‬ن و د ازن‬ ‫و ‪ 2 & ‬و دﯾ رﯾ" اوﯾ ن )‪! 5‬و ‪ ،‬ﯿ‪!8 & ) C‬آ!و' آ ت و =دان ! دوو) ر و‬ ‫و‪%‬ﯿ !دا و ‪! 5+ ‬و ‪.‬‬ ‫@! ‪ )5‬ر ) و و و ‪‬م و ‪!%‬ر ‪ 1‬ن‪678 )!) ،‬ا !م ‪8‬‬ ‫‪‬‬ ‫هﯿ ادارم ه!ر زﯾ‪ .6‬آ! ‪!%‬ر ‪ D‬و ڕ ! ه!ﯾ!‪) ،‬ﯿ" '! و‪%‬ﯿ ‪ ' ،.‬و آ‬ ‫‪! ‬را ﯿ‪ C‬ه!)‪ # >F# !" @ .2‬دوو=ﯾ! ! و‬ ‫ه! !=ﯾ! ! ) ‪ E‬و ه و ت )‬ ‫وا ‪ %‬ر ڕ و' ڕ‪+ 8H‬ﯿ ﯾ‪ 7‬ن ‪.2‬‬ ‫دا او‪ ،‬هﯿ‪ G‬آ راﯾﯿ‬ ‫‪ ‬را ڕ‪ "+ 8H‬و ‪ ،‬آ و و ‪‬‬ ‫‪ %‬ر ' و ) ر ه ر ‪ & ) .>8‬ﯾ‪>3‬ﯿ‪ 5‬زا ‪) ،4‬‬ ‫رآﯿ‪6‬م‬ ‫‪ ) E‬د ورو)!رم و ‪ 5 ‬و‬ ‫‪ ‬دا د ﯾ ‪ ‬و ‪ ' ،‬ﯿ )ﯿ و) @ و‬ ‫و د ڕوو‪  ،‬راﯾ ' ) @ و ‪ #‬و&‪ "‬دﯾ رﯾ" او آ ن و ‪ >8‬ا ‪4‬‬ ‫'‪‬وا ﯿ‬ ‫زاد و ﯾ آ‪ 3‬و داد& رو ر‬ ‫رآﯿ‪>3‬ﯿﯿ ‪ ' " ) ،‬ﯿ '‪ K‬ﯾ‪>J‬‬ ‫)ﯿ‬ ‫)‪4‬‬ ‫رآﯿ‪5‬ا ' ا او‬ ‫ه‪6‬ر‬ ‫آ ‪‬ﯾ ' ] رآ [‪ ،‬آ ) ) @ و ‪ E‬و و ' ﯿ‬ ‫زﯾ ‪5‬ووﯾ ' و ‪H‬ﯾﯿ‪ +‬و ﯿ ن & ر‪6‬راو و آ را )‪ > 7‬و ‪ .‬ه رو ه هﯿ‪) .>8 G‬او و‬ ‫‪) H‬وام &‪‬ﯿ ' و &‪5‬ا‪ #‬ﯾ‬ ‫)‪5 O‬و@ ون ﯿﯿ و ڕا‪>%‬ﯿ‪ ">8 C‬ڕ‪ ‬ﯾﯿ و و‬ ‫‪ %‬ر د آ م‪ ،‬د آ ‪ +% 2‬ﯾ ‪ ‬دژاﯾ ' ‪ %‬ر‪ ") > %‬م و ) درو‪6) >%‬ا ‪ ) ،4‬م م‬ ‫‪ ' %‬دا ' ﯿ ه‪6‬ر‪ .‬آ ' ا ﯿ‪ >+‬د ر)‪ ‬زاد و ‪ %‬ر) ﯾ ' ك و آ او ﯾ و @ﯿ ﯾ '‬ ‫‪H‬ڤ )‪E = ،2‬‬ ‫و ‪ ‬ووﯾﯿ آ‬ ‫آ ‪ K‬و داد& رو ر آ ‪‬ﯾ ' ) ‪ A‬اوا‬ ‫‪،‬‬ ‫) @ و م ‪ ' %‬دﯾ رﯾ او‬ ‫رآﯿ‪ ) 6‬ه و ‪ %‬رد م و '‪‬وا ﯿ آ ﯿﯿ و ‪.‬‬ ‫‪ 5 ‬و & ر' وك و & ) ‪5‬ﯾ ) ‪ # A‬ﯾ آ ه‪6‬ر ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫م ) @ و ‪ ) 48‬ره‬ ‫و ‪  % (٣٠) %‬ڕا) ردوودا؛ هﯿ‪ % .>8 G‬دا ‪ %‬د‬ ‫) ' آ د ﯾﯿ‪7‬‬ ‫) ‪ ) "‬ره‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪5‬‬


‫) ن و ) را‬ ‫درو‪ 2%‬ﯿﯿ و هﯿ‪">8 G‬ﯿ‪ % C‬روو ڕ و ﯿﯿ و ژﯾ ن ) )‪ ‬ڕ‬ ‫‪W‬و ﯿ ﯾ‪.‬‬ ‫‪ ) ،25‬ر و ر ڕ ‪ 5 X 8 ،‬و ‪#‬‬ ‫‪  #‬ﯿ‬ ‫م و ‪ >3 C& Y % 5 @ ) ‬د ‪ #‬ر‪ ‬و ‪ ' ) ،‬ﯾ‪ +‬ت ‪ %‬رد )*‪#‬‬ ‫'‪+‬ﯿ‬ ‫ر‪8‬ﯿ\ ) ) ' ‪ 4‬و دوو‬ ‫رد)[ ‪ #‬ر"‪ ) ،‬دا و ) ‪ A‬و'‬ ‫" رد&* ‪ "2‬و "دوا'‬ ‫‪ %‬ر ‪ 1‬ﯿ ن ‪ %‬ر و‪ %‬ا) ون‪ A ،‬و' ن‪ .‬ه رو ه ‪%‬‬ ‫)*‪ #‬ر دا‪ ،‬ز‪H‬ر‪ .‬و ) ) '‬ ‫م و ‪ ‬م د )‪‬و د و دوون‪ ) ،‬م ) دا و ) ر ڕووداو‬ ‫‪ Y %‬د )‪،2‬‬ ‫‪‬ﯾ 'ﯿﯿ ن‪ % ،‬ر‪ X‬ﯿﯿ ن ز‪H‬ر'‬ ‫‪  %‬ڕا) ردوو و & ﯾ‪5‬ا) و ' ڕ‬ ‫و ڕا& ڕﯾ‬ ‫د و‬ ‫) ون و ) ار وڕ ‪5‬ا و و &‪5‬ا@ و و ﯾ ن ) و‪ ' ،‬م ڕ‪H‬ژا )‪‬ﯾ ر‬ ‫‪ .‬ر‬ ‫'ﯿ‪ 4‬دا‪ ) ،‬و‬ ‫‪‬ﯾ 'ﯿﯿ ن و دوور و' و ﯾ‬ ‫) ‪58‬ار ' ڕ‬ ‫' واو او‪ ' ،‬واو) م و ‪ X‬ر‪ %‬ﯾﯿ ن ‪ %‬ر ه ش و )ﯿ د و م =) رم‪.‬‬ ‫دوا و‪ ، 8‬داوا‬ ‫) دا‬ ‫)‬ ‫) @ ون و )ﯿ‬ ‫ڕ‪+ 8H‬ﯿ ﯾ و‬ ‫ﯿ‪ 5+ J‬ن و )‬

‫ه ر ‪‬ﯿ ‪5‬ا ه ‪2%‬‬ ‫‪ ‬ر ) ‪ %‬ر ‪ D‬و ڕ ‪ #‬ا د‪ 3‬ز‪،‬‬ ‫رﯾﯿ‬ ‫ﯾ‪5‬ﯾ ‪ 0‬ﯾ ه ر ‪ 0‬ر و & راد‪ ` H‬و ‪0‬ﯿﯿ _‬ ‫دن و وڕ‪‬‬ ‫‪57 H‬ا ) دﯾ‪ 5‬ن‪ ،‬و ك د ‪K>%‬ﯿ ‪H‬ﯾﯿ _ ) ‪ E‬و د‪ 3‬زﯾﯿ ك ) ڕ و'‬ ‫رد ‪ ،‬ردا و‬ ‫& ر' و‬ ‫& را‪ >%‬ز ن و و ڕدا و ﯾ ك‬ ‫ار '‪ a‬ڕ) و ﯿ ن د ن‪.‬‬

‫ر ﯿ‪ ' 4>3‬رم‪،‬‬ ‫ه و)ﯿ ا‬ ‫ه رو ه‬ ‫‪ K0‬و' )‪ E+‬و ه وڕ‪‬ﯿ و و ك د‪ 3‬زﯾﯿ ك )‬ ‫و ‪ E‬ﯾ ه ر ‪ %‬دﯾ ه و‪ ) ‬ﯾ‪5‬ﯾ‬ ‫ﯿ‪5‬ﯾ دا ) ﯾ ن‬ ‫ه ر ‪‬ﯿ ك و ه ر ‪ 8 #‬ﯾ‬

‫) ار د ن '‪ # ‬ﯾﯿ‪ E>J‬و ڕ‪ 8H‬ﯿﯿ ‪4‬‬ ‫& را‪ >%‬ه‪6‬ر زادﯾ از و ڕ‪ K‬ﯾﯿ ك‬ ‫و ‪ %‬ر‪ 1‬ﯿن‬ ‫‪0‬ﯿ د )‪5‬ات‪ ،‬ڕ‬ ‫د ‪ ) ،2‬ڕوو‪.‬‬

‫‪5‬وان و ‪ )  >J‬ڕوو ه‪6‬ر‬ ‫هﯿ ادارم ) م @ ‪ &= 5‬ڕ ﯾ )> ا ‪ 4‬د ر‪#‬‬ ‫‪ %‬ر&‪ 2J‬و ه وڕ‪‬ﯿ ن ‪5‬وا ن '‪ ‬و' ‪ %‬ل ) ن و‬ ‫ردﯾ‪5‬ا )‬ ‫ز‬ ‫زادﯾ از‬ ‫‪7‬‬ ‫دﯾ ر ﯾ ‪ ' 8 #‬رﯾ '‪‬وا ﯿ‪ E‬و )ﯿ د و‬ ‫ڕ ‪ #‬ا ه‪ ‬اش ‪8 #‬‬ ‫) ه ژ‪( E‬‬ ‫ڕ‪ + %H‬و ‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪6‬‬


‫‪‬‬

‫ر‬

‫ا‪ ، ‬و ‪ ‬آ‬

‫‪ ,-.‬ﯾ !ﯿ"‪،‬‬

‫وا ( رﯾ‪+‬ﯿ" )‬

‫ه رو ه‬

‫ر‬

‫‪‬‬

‫آ' ‪ ، 6‬آ‬

‫‪‬‬

‫( !‬

‫ا‪، ‬‬

‫‪ :‬ﯾ آ ‪،‬آ‬

‫‪ ,-.‬ﯾ !‬

‫و ‪ 6‬راﯾﯿ آ‬

‫)‬

‫د‬

‫'د‪ .‬ﯿ;‬ ‫‪.‬اآ&ﯿ‪+‬‬

‫)‬

‫رآﯿ م و‬

‫ﯾ‬

‫' د آ ﯾ"‪ ،‬دواﯾﯿ"‬

‫و ڕوا‬

‫!‬

‫ت‪،‬‬ ‫!'ز‬

‫'و ‪ 6‬راﯾﯿ آ‬

‫ه ‪ %&:‬ﯿﯿ )‬

‫آ ! ارﯾ‬

‫'‪ :‬ﯿ‪.‬ا‬ ‫ر ﯿ م‪ ،‬دوو‬

‫و = &ز‬

‫و‬

‫وا دﯾ‪ 2‬و ( رﯾ‪+‬ﯿ"‬

‫=‪ 2‬آ ‪9‬ا‬

‫‪ +‬ﯾ"‪:'$ ،‬ﯿ )ﯿ;م ( و‬

‫) آ )& ور وﯾ‪91‬ا د ‪، ‬‬ ‫( ﯾ‪‬‬

‫(' ن‬

‫و ‪$‬ﯿ‪&2‬‬

‫ڕاو‬

‫‪':‬ڕ‪6:‬ا‬

‫&‪ $ %‬زد آ ﯾ"‪.‬‬ ‫ڕ‪1&23+‬‬

‫‪‬ﯿ‪9‬‬

‫‪ 9‬آ ﯾ‪ 1‬و ‪:'$ .‬ﯿ )ﯿ;م‬ ‫داﯾ<‪.6‬ﯾ" ﯾ‬

‫ن ! واو و دوا د رآ‬

‫‪,-.‬‬

‫‪$‬‬

‫دﯾ‪، +‬‬ ‫آ و‬ ‫و‬

‫ﯿ‪-9‬زﯾ‪ 1‬و‬ ‫زﯾ‪91‬وو و‬

‫د ‪ &‬و و ‪ $‬رآ و!‪1‬ﯿ>‬ ‫‪ @‬وا ‪ :‬و‬ ‫ﯾ‪9‬ﯾ )ﯿ‪&2‬‬

‫‪‬‬ ‫و‪B‬و !‪.‬‬

‫و ‪) ،‬‬ ‫‪. ‬‬

‫ﯿ وازن‪ ،‬ﯿ وازﯾﯿ ن ﯿﯿ ؟‬

‫ر‪!"#‬م‪ ،‬ر‪ $% #‬و‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫‪ ،‬ر ك ن‪،‬‬ ‫ز‬ ‫ز ‪)7 )7‬‬ ‫ر "!م ‪ ، - ...‬دﻩ ‪ 0/1‬ر‪ ./‬وﻩ‪ ،‬ڕ‪ 23‬ی واژﻩ‪#‬‬ ‫*) د ('دا‬ ‫دﻩ‪ 8‬ڕ‪ ./‬وﻩ و وا‪ -‬ی ‪ 9‬روﻩری؛ )دژ‪ ،‬ڕە‪'=-‬رەوە‪'C) + (an ،‬ر ‪B‬ەوا‪'9 ،)3‬روەری ‪،‬‬ ‫رﻩ ‪1L MN O$P )7‬ان ‪ H‬و‪ 0Q9‬ر و‬ ‫‪ (archy‬و " ۆ‪ 'I‬و ‪1H‬و ' ر‪ K' #‬ن ر‬ ‫و‬ ‫‪ H‬و‪ 9‬وﻩدا دژی ‪1‬و دە‪ 9 )*L-R'9‬روو ‪ 9 )*S‬روﻩری ‪1 )T 0LH‬وﻩ و‬ ‫‪1‬از‪ U‬ری‬ ‫‪ =S‬ی رﻩوﻩز‪ )3‬زاد و ‪ C‬را‪1- W(LX) V -‬و و ‪1-Y=#‬و ‪ 9‬ر ‪ 0‬ی‬ ‫‪ C‬را‪ 9‬ن و ‪ Z‬را‪ ' )7 9‬ر )(‪.‬‬ ‫داه‪ ‬ر‬

‫رﯿ‬

‫ﯿ‬

‫آ‪‬ﯿ ؟‬

‫‪'9‬رە‪ ،]L^ '.%31LX -‬دەر\‪ " " M[UB‬ی ' ر "! )" '‪ ' 'S‬و " ی ' ر‪ ' M`% #‬ر ‪M`%‬‬ ‫درو‪' .'.9‬دا 'وە ' ز ‪1 )7‬رد ا 'م '‪ ' R‬زۆر ڕوودەدەن‪)*L( 'H ' '# L- .‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪7‬‬


‫‪c‬ری‬ ‫'‪R‬م‬ ‫‪9 PC‬‬ ‫‪Y8‬و ‪L‬‬

‫‪ ab 9 P C‬زا‪ M`%7‬دەدو‪"/‬ن‪' ،‬وا ‪Y= X M`%31LX‬ی ) "!م ‪ (]%‬د ‪'2QX '.‬وە‪،‬‬ ‫‪ ' '# L‬رەی ڕەو‪ )T' R' )*L-‬ڕا ر‪Y=S' )3‬ی ‪Y‬ز‪ )*/‬ڕا ر‪)3‬‬‫‪ ab‬دەدو‪"/‬ن‪' ،‬وا ‪Y= X‬ە‪ '#‬دە‪ e‬ڕ‪ d/‬و دە ‪' 2 '# ،(d% ) dQ‬ی ‪B 'X‬ەوی‬ ‫‪c‬ا‪' '(Lf‬و ‪c‬رە‪.‬‬ ‫‪L9'#‬‬

‫ر‪!"#‬م وﻩك د رﻩ وی ‪ #‬س ‪ 8‬ڕ‪ ./‬وﻩ و ‪ #‬س وﻩن و دا‪'0Lh‬ری‬ ‫و ' ‪i‬وودا‬ ‫‪ ' L9'#‬وی ) ' ر )‪ ' /‬ر‪!"#‬م( ‪1‬و‪ )* " ،' )7‬زاد ‪1k‬ازا ی ڕ‪ (9‬و ر‬ ‫د ‪Y‬زﻩ وﻩ ‪1‬وﻩ و ر وﻩی م ‪c‬رﻩ ڕﻩ‪ =-‬رﻩوﻩی ‪1-‬ر‪] .U‬دە‪R'9‬ت و ‪'9‬روەر‪[)3‬ە‪،‬‬ ‫‪ o‬ت ‪Y=S‬ا‪1 )7‬اری وﻩ ن داوﻩ ‪ p X‬را ‪ 0qp-1r L‬وﻩ و ( دا ‪ sL‬اوی‬ ‫ا دە ن و‬ ‫‪ U‬ن‪R' .‬م ' ' ڕە‪'=-‬رەوەی 'وە '‪' '# ،‬م ‪c‬رە ' ڕەو‪'X )T‬رە‪'9‬‬ ‫‪'9‬دان ' ‪ '$2t‬ی د ر و د ری ‪'X‬روەرا ووە و ‪1-‬ا ‪ ' ' U1‬ڕە ‪ '0‬و * ر‪ ' U‬ن‬ ‫‪،' u‬‬ ‫‪'X‬ر‪ ) 'H‬زاد ‪1k‬ازی 'م ڕەو‪ ' '-‬وە ڕا =‪Y‬ن‪' ' .‬ک واژەدا ' ر‪!"I‬م‬ ‫‪"9‬ن و زا ری‬ ‫'‪ . 1xS‬د ‪ ،' u‬وا‪1L '-‬ازی " ‪YI‬د 'وە '‪' ،‬ک ‪YI " Mw r‬د 'وە‪.‬‬ ‫ز‪' ' Y- U‬ڕ " را‪ ' )7‬ر‪'9 ،d% #‬ر‪ H‬وەی ‪'.y‬ر ‪ M`L‬زۆرن‪' ،‬وا ' 'ر ‪1 )V‬و‪'9‬را‪)7‬‬ ‫' ر‪1L www.theanarchistlibrary.org/authors d% #‬ازی ' ‪ ' )T‬ر‪M`% #‬‬ ‫‪ 9YX www.shawnewald.info/aia‬رە 'ردەوا (‪Y‬اوە ن ' 'ڕ ' ر‪!"#‬م‬ ‫‪www.anarchism.pageabode.com/afaq/index.html‬‬ ‫ڕ وت "‬

‫آ‬

‫رآﯿ م درو!‬

‫وآ‬

‫در ؟‬

‫و‬ ‫‪ ، u‬وا ‪YC‬ﻩ ڕﻩ‬ ‫ر‪!"#‬م ‪1L‬ازی ‪c‬رە‪1L /‬ازی ‪c‬ر‪ '0U‬ك‬ ‫ر وﻩی ‪#‬‬ ‫‪YC‬ﻩ ‪ S‬و ‪ p X o‬ر‪ - ، )*/‬وﻩ ‪Y=S 1‬ا‪ = )7‬ڕ‪ 0/‬وﻩ ‪ 9‬ر ‪ %r‬و ‪Y#‬دارﻩ ‪' )7‬و و‬ ‫ر وﻩی م ‪c‬رﻩ وﻩك ‪ ab 9 P C‬ژ‪ U‬ن‬ ‫‪1- #‬اری ‪ 9‬ردﻩ ن و ‪1LX‬ﻩرﻩ ‪1LŠ‬ن‪ .‬روﻩ‬ ‫(‪Y‬دووﻩ‪ - U ،‬ك ‪ X‬رﻩ‪ 9‬ن و ‪ 8‬ی '‪ )T R‬و ‪ =S' )7 - W(LX‬وﻩك‬ ‫‪8‬‬ ‫وﻩ ‪،dQ‬‬ ‫‪ .%31LX‬ك و ‪1pL )‹ X‬وﻩ‪ -‬وﻩ‪c .‬ری ر‪ #‬ا ‪Œ‬دﻩر و ‪ 0‬وان ‪- ،‬‬ ‫‪ #‬م ‪c‬رﻩ ‪ 9 H‬ر ت و ‪Y(L•S W(L ) ' '0‬اوی‬ ‫•‬ ‫و وا ش ‪1LX‬ا ی ‪X‬‬ ‫م ‪c‬رﻩوﻩن؛ وا ڕﻩ‪Y(-‬د وﻩی ‪ 9‬روﻩر‪1 ' ' ] )T 0 H )3‬و ‪1L‬ە 'وە[‪،‬‬ ‫ڕە‪Y(-‬د 'وەی دارا‪ p - )3‬ت و دەو‪ ،)T'S‬ڕە‪Y(-‬د 'وەی ری ‪ -Y=(/Y#‬و ڕە‪Y(-‬د 'وەی‬ ‫وﻩ‪.‬‬ ‫‪1‬و ‪1L‬ە‬ ‫‪R‬واردن و ڕە‪Y(-‬د 'وەی ‪ .9‬م‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪8‬‬


‫‪ %‬ر ﯿ& ‪%‬آ ن )چ '‪ %‬ﯿ دژ‬ ‫آ) ‪ %.%‬ﯿ ﯾ‪ '%‬د‪ /‬؟‬

‫د*و‪،-'%‬‬

‫ﯾ‬

‫‪%‬‬

‫د‬

‫د*و‪%‬ت آ)' ﯾ‬

‫‪%‬‬

‫'‪'•LX‬وا 'وە ' ر‪ '.% #‬ن ‪ '-‬دژی دەو‪'S‬ت "ن‪ 1*S' ،‬دژی ' ‪1‬و ‪'9‬روەر‪Y ) ' U‬ۆ‪•f‬‬ ‫'‪ )T' R‬و ‪1. 1‬ور‪ )3‬و‬ ‫'‪'9‬ر ‪Y‬ۆ‪'f‬وە‪ ،‬ی 'و ‪'9‬روەر‪1 ' U‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪dQ )3‬‬ ‫!ا‪ ' .dQ )7‬ر‪ '.% #‬ن 'وە ن '‪ Œ‬ڕۆ ‪1 )7 %#' '# '0‬ور‪،)3‬‬ ‫دەز‪)3'8‬‬ ‫'‪ )7 %#‬دە‪ M‘-R'9‬و '‪' M‘-' R‬دوا ا د ‪' ،d‬ر ە 'وە 'و ‪'9‬رە ’ '‬ ‫‪1.2“'8‬ون‪ '# ،‬دەو‪'S‬ت و ‪ X‬رت و دەز‪ '8‬ڕا ر‪ )3‬و ‪1‬ور‪ )3‬و ‪' '-‬ت '‪)3'(H1r ' -' R‬‬ ‫) " ار•”‪'h / M‬رە )( ' ن‪Y ،‬ازی ‪ X‬ڕا‪' M[.9‬و '‪ )7 %#‬و ‪'9‬روەر‪' U‬ن و ‪Y )T'PU‬ۆڤ‬ ‫‪ X‬ڕا‪ 9‬ن و ‪ e‬ڕ‪1L M[U‬ەی دە‪R'9‬ت و دەز‪ '8‬دە‪' -R'9‬‬ ‫ڕادە‪Y8‬ن‪ 9 X o 'U ،‬و‪/‬‬ ‫‪'9‬روو '‪ ' (S‬ن ‪s‬ن و ‪1‬و‪' )7‬و دەز‪ '8‬و ‪Y‬ازا ' ‪ 2‬ەری ‪1‬و‪'9 )7‬روەری '‬ ‫'‪'9‬ر ' *) د ('ن و ‪ e‬ڕ‪ M[U‬و و ‪1L‬ەی دەو‪'S‬ت و دەز‪ )7 '8‬وەك ' ‪)* f'2 ) P‬‬ ‫‪ —%‬ا ‪ $ y‬ن‪B# ' a˜ ،‬ۆ‪'#' -' 0 H '#‬ی '‪ e‬ڕی‪' 1*S' ،‬وە واوە‪ Y-‬دڕە ە‪)3‬‬ ‫و‬ ‫و " و‪Y#‬ا‪ '8 M‘9‬ە ‪ '(-1‬و ڕووی دەو‪ '-'S‬ر‪1u‬از‪ )7 ' U‬د (' ن ‪Y( Š9‬دەوە‪' .‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن '‪' Œ‬ن‬ ‫‪1H‬و‪'8' ،• )7‬ر ‪' L '#‬و ‪ '8 X‬ە ‪Y#‬چ و ‪' R‬ی‪'# ،‬‬ ‫‪' '.%‬وە دە‪ ،•/Y#‬ورد ‪'0‬وە‪' ،‬وا‬ ‫‪ 'X'H‬ن و دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪9‬‬ ‫'ر ڕە‪Y(-‬د 'وە 'ك ' ژ‪ )7 U‬ڕۆژا 'دا '‪'.S‬ر ‪)V -‬‬ ‫ەردە‪'#‬و‪ ' '# ،d/‬ر‪ ' #‬ن‬ ‫‪1-'#‬اری و وەز‪ y2QX "8‬ردە‪'#‬ن و '‪'•LX‬وا 'ی دە‪1k-R'9‬ازا 'وە‪'9 M[ S' ،‬ر 'ر ن‬ ‫) ‪1‬ارد‪ $9 ' '• 1 )7‬ن( دەن‪.‬‬ ‫' ‪1‬ر‪ )T‬ڕە‪Y(-‬د 'وەی دەو‪'S‬ت‪' ،‬و‪1/‬ە '‪ '# ،‬وەك ‪Y‬ازی ڕا‪ •-Y8‬و ‪ X‬ڕا‪ LX M[.9‬او‪M`%3‬‬ ‫‪'9‬روەر‪1- h )T' 0 H )3‬وە‪1 '-‬ون و در‪š/‬ەی ‪ LX‬راوە‪'=S' ' '%r '$L '# L- ،‬ی‬ ‫‪'# ،• '( )T' 0 H‬وا‪Y#'%r '-‬دن ' ‪ LX‬او‪ M`%3‬دەو‪'S‬ت دە ‪ X '.Q‬رادۆ‪›#‬‬ ‫‪' '- œ(LX‬ك ‪ X '#‬را‪'=S' M[.9‬ی ‪)T' 0 H‬‬ ‫‪ '8 X‬ە ‪ $‬ن‪1- '( 1H .‬ا "ن ‪Y‬از‪/‬‬ ‫] وە دار‪'p - M`/‬ت و ری ‪ '-Y=/Y#‬و ‪'9‬ر ‪1‬ت و ‪R'h‬واردن[ ‪1 '.Qp- h‬ون و‬ ‫‪'9‬ر‪ S'œU‬ا ‪"L '$L ،dQ‬ن و ‪ '8 X‬ەی 'وە (' •‪ X ' '# ،‬ڕا‪ 9‬ن و 'دە‪' M[-Y8'.9‬و‬ ‫‪Y‬از و ‪ X ،' '- œ(LX‬ر‪ ec/‬ری ' '‪'=S‬ی ‪ )T' 0 H‬دە‪'#‬ن و ‪'X‬رە ‪ LŠ‬ەدە •‪ .‬وەك‬ ‫رو‪) ŒH‬‬ ‫" را‪ ' )7‬ر ) دە‪ S‬ن "وەك ‪ H‬ن ‪1 'h‬و ' ا ‪'.9'u )*L‬ی ‪Y‬ۆڤ‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪9‬‬


‫وە‪ R‬ا 'وە ' ‪ LX‬او‪ ) ' .%3‬د ر‪Y(U‬او ‪1- h‬وە‪1 '-‬ون‪'h ،‬ر واش ‪1 'h‬و دەز‪) ' '8‬‬ ‫'‪1 ،)T' R‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬وە‪ R‬ا 'وە ' ‪ LX‬او‪ ) ' .%3‬د ر‪Y(U‬او ‪'9‬ر‪ S'œU‬اوە؛‬ ‫‪'h‬روا ‪1- '#‬ا "ن ' ‪ H‬و ‪".% p‬ن و ' ‪1e‬ێ ن (' • و ' دە‪"0 p d9‬ن و ' ‪'9‬ر‬ ‫'ڕ‪'=/‬دا ‪B‬ۆ‪'h ،•U‬ر واش دەو‪'S‬ت‪ '# ،‬ر‪ )7 e‬ڕا‪'=S' M[-Y8‬ی ‪1- ،' -' 0 H‬ا "ن‬ ‫ڕا‪ •-Y8‬و ‪'X‬رە‪ LX‬ا‪'=S' )7‬ی ‪ ' )T' 0 H‬ر\'ر‪' .".•U‬م ‪ u‬رە ڕە‪Y(-‬د 'وەی دەو‪'S‬ت '‬ ‫‪ ž ' e‬ی ڕە‪Y(-‬د 'وەی ‪'9‬روەری ‪' -' 0 H‬وە‪' ،‬ك ڕە‪Y(-‬د 'وەی '‪'=S‬ی ‪)T' 0 H‬‬ ‫' ڕە‪Y(-‬د 'وەی دەو‪'-'S‬وە‪' .‬وە ‪ '8 X '-‬ەی ‪ 'S‬دە‪1k-R'9‬ازە ‪c 1L )7‬ا‪aŸ‬‬ ‫‪' '# ،' .%‬ر‪ ' •-Y8‬و\‪1‬و 'وەی ‪ch‬ری ' ر )‪ S'œ QX ،‬ە‪ 9‬ن‪'( 1H ،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن‪' ،‬و‪ )7‬دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬و '‪ '. 'h‬دەو‪'#' -'S‬ی 'وان ‪ S'H1X‬ە‪' '#‬وە‪.‬‬ ‫'وا ' دە ‪1‬ازن ' `‪ M‬دە‪ -R'9‬ار‪ U‬ن ' درو‪Y(.9‬د‪ X )7‬رت و ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ ' '(H1r‬ن‬ ‫‪ —%‬ا 'دە‪'0yLœp—9‬وە و ‪'=Lu‬ی‬ ‫)‪ "h‬ار ' ن( و دەو‪ ' )T'S‬و ‪ */Y#‬ری و ‪9‬‬ ‫دە‪ -R'9‬ارا‪' Y= .%Q )7‬وە‪' .‬و رەوە ‪i‬وو ‪'8‬وا‪'9' a¢‬ر ڕۆ¡‪ X a‬رت و ‪'9‬ر‪Y#‬دە ‪ )7‬و‬ ‫'ر‪Y(U‬دن‬ ‫دەو‪ ) P )7 '-'S‬ڕو‪ M”£‬و ‪ M[ H‬و ‪ )3 \1‬داوە‪Y#B 1.2 ،‬دن 'و رەوە‪'- ،‬‬ ‫‪' ' ' .%‬و‪ )7‬ز‪ 0U‬وو\‪1‬و 'وەی‬ ‫و ت '‪¤ C‬ۆدان و ‪'9‬ر‪Y(S r‬د‪c )7‬وو‪'0-‬وەی ‪9‬‬ ‫‪Y‬دووان‪.‬‬ ‫رآﯿ& ‪%‬آ ن‪ ،‬دژاﯾ‪ 1 '%‬ﯿ‪%‬ت د*آ‪%‬ن‪ ،‬ﯾ ‪% "%‬ر 'ﯿ‪2‬ﯿ ن ) ه‪%‬ﯾ‪ %‬؟‬ ‫'¡‪ ،a‬زۆر ' د ر‪Y(U‬اوی و ڕا * وا ' و زۆر ' (‪Y‬ا دژا '‪ X )T‬ر‪ )T' -‬و \'ڕا 'ر‪Y#‬دن و‬ ‫'‪cPL8 ' S‬ا "ن و ' ‪ 2Q#'2‬ن دا ‪1-‬و دە‪'#‬ن‪Œ '( 1H .‬ی ' ر‪ ' #‬ن ' ‪1‬و‬ ‫‪Y‬ۆ‪1- Lf‬ا ی " ‪Y#‬د 'وە و ‪ UB‬ردان و ‪Y(Lu'pu‬د‪ ' ' )7‬و '‪'8‬ر ‪' .%Q -‬م ‪1L‬ە '‬ ‫' ‪1‬و\‪' ،dQ‬وا ' 'ر ‪1.Q‬ا ‪Y )3‬ۆ‪ 'f‬ن ' ‪1‬وە‪' ' 1*S' ،‬ر ‪ X'H‬ن و ‪Œ‬واز‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫ن ‪1‬وە‪ ' ،‬ی ‪Y#' 'r‬د 'وەی ڕۆ¡‪a‬‬ ‫‪' $.‬ی ‪ '# -‬ن ' ‪ U‬ن و ' ‪Y\1L‬د‪1- )7‬ا‬ ‫دەو‪'S‬ت و ‪'#'# - 'H‬س و دە‪'(/Y/š '.9‬وە ‪1‬وە‪.‬‬ ‫‪ X‬رت دەز‪'9' '# ،' -' 0 H )3'(H1r ) ' '8‬ر ‪ '0‬ی ‪'C‬ر ان و ‪'9‬روەری‬ ‫‪'.‬ی ‪1L‬ە ی و ‪'C‬ر ‪'p‬ری و ‪ a¥'(P‬زۆر‪'0U‬ی‬ ‫‪1 ) ' -' '#‬و‪'=0 9‬ی ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫'‪'=S‬ی ‪'9' ' -' 0 H‬ر‬ ‫' ا ‪1 )7‬ارەوە دا 'زراوە‪ ،‬دە‪ r‬ودەق و‪'0-Y8'0/‬وەی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪10‬‬


‫‪ ) - . u‬زاد ‪1k‬از ‪ )T' 0 H ) '.% 9 '#‬ڕە‪ -‬ە ‪'-‬وە‪' ' '-' ،‬ر‬ ‫‪ '0‬ی‬ ‫' ‪1‬و‪ )7‬و ‪ *L‬ری و '‪ )7 R‬د ('ی ‪'9‬ر 'داری '‪1 'h §QX' 1*S' ،‬و‪' U‬وە ' 'ر‬ ‫'‪'9‬ر ‪ )* 'h‬د ('دا ' و ' ‪ )7 9'# a¥'(P‬د ('‬ ‫‪1‬و‪'9 )7‬روەری ‪'h‬‬ ‫ە ‪ M”£'# 'U ،dQ‬زاد ‪1k‬از ‪1-‬ا ی ‪ P‬ان ' ‪ X‬ر‪ ' )T' -‬و ‪'h‬ردەم وەك ‪)*L 8‬‬ ‫¨‪ ' a‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' ا 'ر‪ * )*U‬ن و دەر‪1H‬و ' ' ‪ r‬و ' ‪'9‬روەر‪ ' U‬ن‪' ،‬وا '‬ ‫!ا‪ "h )7‬ار ' ) چ ©‪Œ %‬ر و چ دا‪Œ %#‬ر(‪ X ،‬رت و دەو‪'S‬ت‪' '( 1H ،‬م ‪' '- œ(LX ª”£‬‬ ‫« '‬ ‫'‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪1 'X‬ە ی ‪'9‬روەری ‪1‬دا و ‪Y )T'PU‬ۆڤ دا 'زراون و‬ ‫درو‪Y(.9‬د ن ‪ '-‬ڕا‪ M[-Y8‬زۆر‪' ' '0U‬ژ‪'$#'HY/‬ی ‪ )T' '#‬دە‪ -R'9‬ارو ‪'C‬ر ‪B‬ەوادا‪.‬‬ ‫‪' 0/1‬وەی ‪i‬ووی ‪'9 a¨ r‬ر 'داری '‪،'9‬‬ ‫'‪'8‬ر ' 'ش ‪1ž‬زەر‪"/‬ن‪' ،‬وا ‪'-‬‬ ‫'وەی ' ڕۆ¡‪ a‬ڕا‪'0 r'.9‬ی ‪ X‬رت و دە‪'(.9‬و‪ X )7 '-‬رت و دا‪1- h‬و‪'U‬ك‪ X '# ،‬رت‬ ‫'دواوە '‪'8' .• '=pQ- )T‬ر ‪'9‬ر ’‪ p‬ە •‪' ،‬وا 'ڕوو‪ )7‬دە ‪"0‬ن‪1 'h ،‬و ‪'h‬و¡‪ X a‬ر‪ '-‬ن '‬ ‫'‪ ' -' R‬ا ‪1‬ر‪ -‬ە ‪'.Q‬وە‪' ' .UY '# ،‬‬ ‫ڕا ر‪Y(U‬د‪1 'X d28 )7‬ە '‬ ‫'وەی ‪1 'X‬ە ' '‪Y9 ' -' R‬و ‪Y )7 ' .‬ۆڤ و داڕ —‪'0‬وە ن '‪'9‬ر‬ ‫‪1S'h‬ە‬ ‫¬‪ a‬و ڕا ری‪ '# ،‬دە ‪ '-‬ڕ‪'0—%k(/‬وەی '‪'9' '=S‬ر ‪ 9‬ڕا ر‪ ' U‬ن‬ ‫‪ '0‬ی‬ ‫) ‪Y9 9‬و ‪ ' .‬ن(‪Y9 9 ' '( 1H .‬و ‪ ' .‬ا ‪Y‬ۆڤ و دەورو\'ری ' ‪ '-‬ا‬ ‫'ر‪'-‬ری ‪R' ،dQ‬م '‪'•LX‬وا 'وە ' ‪ 9‬ڕا ر‪ ' U‬ن‬ ‫دە • و ‪1‬ار‪/‬‬ ‫)دە‪Y(.9‬دە ن(دا ‪1 'h‬و ‪1-‬ا ن ‪'8‬و‪ '# - )7 u‬دا ‪BS‬اوە ن ' 'ر‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و‬ ‫ەدا‬ ‫دە‪R'9‬ت و ‪ •9‬رد‪ )7‬رو\ رە ن و ‪'9‬روەری ' دە‪ ('pk )Y/š '.9‬دە ‪'8'0/Y‬ڕ‪.‬‬ ‫‪'- œ(LX M`%31LX‬ی ‪' '(H1r‬ی )‪ "h‬ار 'ی( ‪ X‬رت وەك دەز‪)T' 0 H ) ' '8‬‬ ‫‪'$2QX) M`%‬ر‪1pu‬و‪1 )7‬ا‪ ،‬ژ‪YU‬ی‪،‬‬ ‫دەردە‪'#‬و‪' .d/‬وەش '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪¤ -‬وا [‪M‬‬ ‫ ‪ -‬ری(‪Y# '# ،‬دە دە ‪ ' X '-‬ی ‪1‬و‪ - - )7‬ری و ' 'ش ‪ h‬و‪ ) ' '2Q#‬وەژووە‪'( 1H ،‬‬‫‪'(2QX‬و‪Y M[-‬ۆڤ و دە‪'(.9‬و‪' )7 '-‬وە دە‪sL®'9‬ن‪ '# ،‬ژ‪YU‬ی و ‪ -‬ری 'ر‪) 'h‬‬ ‫'ز ‪1‬و ='ری ‪Y‬ۆ‪ •f‬و '‪Y# ¯°‬دە‪Y ،‬ۆڤ ‪'r‬د ' ە‪1-‬ا‪ M`9 ' )7‬ژ‪YU‬ی و ڕۆ ‪ )3 "py‬و‬ ‫‪'(2QX‬و‪ .%Q a¬ 0#'- M[-‬ی ‪ ž‬ت!‬ ‫‪ ' '-'pS'h‬ڕا '‪ X '# ،‬رت '‪'9‬ر ‪ ) ' '0‬وا ‪1- œ(LX‬وە و ی ڕ‪1.%k(/‬وە‪،‬‬ ‫‪'0—2Qh a²‬وە و دە‪ .9‬ودە‪Y(LŠ.9‬د‪)7‬‬ ‫'‪'=S‬ی ‪)T' 0 H‬‬ ‫‪ '( 1H‬وەك ‪) ' 1‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪11‬‬


‫‪'9‬روەر‪' ' .' U‬ر 'وە ‪ X‬رت ‪ o h‬ت ‪1-‬ا ‪ '0 ' d2³ dQ‬ی '‪1p2QX‬و‪Y# )7‬دە ‪،dQ.9'p‬‬ ‫‪ '( 1H‬دە ‪ '.Q‬ڕە‪'=-‬رەوەی ی‪' ،‬وا‪ ) ' -‬د (' '‪'8‬ر ‪ X‬رت وەڕی 'وە ‪'# ،dQ 'h‬‬ ‫ ‪ -‬ری 'ر‪'h‬م و 'رە ’ ) ‪Y#‬دە ' و ' ‪1 '#'S'#‬و‪' )7‬ز ‪1‬و =" ی ‪Y#‬دە ‪1 )7‬دی ‪Y‬ۆڤ‬‫'و ‪ 1h ' '.9‬ری دە‪ e‬ت‪'# ،‬وا‪1 '-‬و‪ )7‬ی ڕە‪ -‬ە ‪'-‬وە‪ a¡ '( 1H ،‬درو‪1p—9‬و‪)7‬‬ ‫)دە‪Y(LŠ.9‬د‪ H ' ()7‬و ¡‪ )3 - a‬دە ‪ ' d9 • c '.Q‬ژ‪YU‬ی‪' ' .‬ر 'وە‪)* u MNX' ،‬‬ ‫‪ ' '8‬و 'ز ‪1‬و =" ی‪' ،‬وا 'و ‪'9‬رە ’ ' درو‪' '( 1H ،'.9‬و ‪'S‬دا ‪ X '#‬رت '‪ 0 '-‬و‬ ‫ە‪ 1h ،‬ر‪ - )3‬ك وەك 'رە ’ ) 'ز ‪1‬و =" ی ' ‪Y-R )*L—9‬دا '‪'h ،‬ر ‪ - 'U‬وە ‪1‬‬ ‫) و ‪'9‬ر ‪1‬ت ‪ L-‬ا ز‪Y- U‬دە ‪' ' ،dQ‬ش‬ ‫‪ X‬رت '‪1 u ،dQ ' '-‬و 'وە‪'9 ،‬ر‪ S'h‬ا‪)7‬‬ ‫' ‪Y9 ' '(L‬و `‪ X M‬رت و ‪Y9‬و — • ردا 'وەی ‪'9‬را‪ X )7‬ر‪' '-‬ڕووی ‪Œ‬دەران و‬ ‫‪'9‬ر ‪'= •L‬را ا‪' ' ،‬ر 'وەی ‪Œ '#‬دەران و ‪'9‬ر ‪'= •L‬ران '‪ MNX‬ڕەو‪ ' '8 )T‬و‬ ‫'ز ‪1‬و =" ی و ‪Y#R‬د‪ )7‬ژ‪YU‬ی و ‪ 1h‬ر\‪1‬و 'وە‪ ،‬دە ‪ '0‬ڕە‪'=-‬رەوەی ¡‪'9 a‬رە‪ -‬و ‪ X‬رت و‬ ‫‪'9‬را ´”‪ M‬وەك ‪'h‬ر ‪ "h) )3'(H1r ) ' '- œ(LX‬ار•”‪1- œ(LX (M‬و '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪1 'X‬ە ی‬ ‫'وە و ‪ X‬ڕا‪'9 M[.9‬روەر‪ U‬ن‪ ،‬دە‪'#‬و ' ‪'9‬ر ‪1‬ت و ‪ p-' -‬ر‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫‪1‬دا و ‪ H ،'PU‬ر‬ ‫‪Œ‬دەران‪! 1L ' ' ' .‬ا‪ )7‬دە‪'=-R'9‬را ' و دەو‪ 2 -'S‬ا ‪'h‬ر وا ' و '‪ 'h‬ن ‪u‬‬ ‫'ڕ‪1/‬ەدە‪ .•H‬ەوە ' ر‪ '.% #‬ن دژا '‪ X )T‬رت دە‪'#‬ن و ' ‪ X' ) ' '- œ(LX‬ر‪c/‬و دژە‪-‬‬ ‫ڕ•”‪ M‬دەزا • و واوە‪' Y-‬وە‪'X ' • ،‬رە‪'=.9‬ی دەزا ]‪ Q- '# ،‬ا ' ا ‪ )7‬وەك‬ ‫'ز‪ ' 'h‬ن‪B 'X ،‬ەوی ' ژ‪YU‬ی و ‪'C‬ر اری دە‪ )*/Y/š '.9‬ڕا ردە‪'#‬ن‪.‬‬ ‫‪ %‬ر ﯿ& ‪%‬آ ن دژاﯾ‪ '%‬ڕا ‪%‬ر‬

‫رآ&ﯿ& ‪%‬آ ن د*آ‪%‬ن‪ ،‬ﯾ ‪)3%‬ﯾ ن ‪%‬م آ ر* آ‪%‬ن ؟‬

‫' و ‪ o‬ت‪ '( 1H .‬وا‪ -‬ی ڕا 'ری '‪'8‬ر ‪ 9‬دە (' ‪'0‬وە‪' ،‬وا دە ‪1 '-‬ا '‪1 .)3‬ا '‪)3‬‬ ‫'‪ #‬ا ‪'=Lu‬ی دە ‪'.Q‬وە‪ '# - '# ،‬ن '‪'9‬ر )زا و 'زان(‪،‬‬ ‫ڕا 'ری ‪ " ' '-‬و‬ ‫)ڕۆ ‪ "py‬و ڕۆ ‪1-' ) ،( "py‬ا و ‪1.Q‬ا (‪) ،‬ژ‪ YU‬و ژ‪(YU‬دا د‪ ' '.9‬ە ت و ' ‪1‬و 'و‬ ‫‪ X‬را‪ 9‬ن و ‪'8 %‬ر‪Y#‬د‪'9 )7‬روەری ‪'9' '( 0L‬ر ‪)* 0L‬‬ ‫'ش ‪'-‬‬ ‫دە‪' '.9‬‬ ‫د ('دا‪ ،‬ی ' ژ‪ Y/‬وی ‪'p 'X‬ردا ‪' dQ‬ژ‪ Y/‬وی ڕا 'ر و ‪ 9 P C‬ف و ڕا رە رە ا‬ ‫‪' .dQ‬و 'ر‪'-‬ر‪ U‬ا ' ڕا ر‪ )3‬و '‪ 0 ' ،' -' R‬ا‪ S‬ا‪ ' )7‬ن ‪ -' 0 H ) '.% 9‬ا‬ ‫'دا (‪1p‬ون و ‪'9‬ر‪ 23‬ن ' ‪ X‬ڕا‪ ' M[.9‬ن ‪' '.% 9‬وە دەردە‪.dLH‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪12‬‬


‫ن ' '‪"0Q-'S‬ن و ورد‪'9 Y-‬ر ’‪ p‬ە •‪' ،‬و ڕا 'را '‪' -‬ی ‪ '#‬ر‪ '.% %#‬ن‬ ‫'‪'8‬ر‬ ‫‪ '8 X‬ە ە‪'#‬ن‪ ،‬ڕ‪'23‬ی 'و ‪1H‬و ' دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪ QX '# ،‬وا ‪1‬ا ' ‪ 1h‬ری ‪)T' 0 H‬‬ ‫' دەرەوەی ' ا ' ‪ )7‬ر و ' ‪ -' 0 H )T‬ا ‪'9‬ر‪ S'h‬ەدا و 'ر‪ ) 'h‬ژ‪YU‬ی‬ ‫دە‪ '(/Y/š '.9‬و دە ‪'-' dQ‬ك ' ‪1 )3 '\ )T‬ور‪'H )3‬و‪ 9‬وا ا ‪1-1‬ر\' (‪ d/Y‬و‬ ‫'و ' '‪'.9‬ش ڕا 'ر‪Y( U‬د‪ )7‬ر‪ '.% %#‬ن دە‪'$2QX ' '#‬ر¬‪'9 a‬ر‪'#‬و‪ M[-‬ڕش‪.‬‬ ‫‪ '.%‬ن ‪1 QX '# ،' 'h‬ا ' وەز‬ ‫'م ‪¤"-‬وا ‪ u o h '0‬وازی '‪'-‬ك 'و ‪¤ -‬وا ‪'0‬ی‬ ‫و ‪ 1h‬ری ' ‪1‬اوەن و 'وەی ‪1 )7 'PU‬ا ‪ L‬ن '‪Yh‬ە ' •‪'p 'kLX '.%31LX ،‬ران‬ ‫و ‪ X‬وا‪'X )7‬رە‪ '=.9‬ن ‪ '0q‬ڕا 'ر‪ U‬ن و ژ‪ e‬ر‪ U‬ن ('ن و ' ‪Y‬ا‪ 'X‬و 'زا‪' ¤ = )7‬وە؟!‬ ‫'‪R‬م '‪'8‬ر ‪'9‬ر ‪ a²‬وردی 'ز ‪1‬و ' ‪ )7‬ژ‪ U‬ن ە •‪ ،‬دە ‪"0‬ن ‪'# o h‬س ‪ 0Lh‬ەی‬ ‫‪ # X‬وور‪ ' ، /‬دوور‪ •U‬و ‪'# o h‬س ‪ 0Lh‬ەی * (‪Y# H ' L‬د 'وەی ە ن و ‪o h‬‬ ‫‪'#‬س ‪ 0Lh‬ەی ‪ -1u‬ر‪ H ' /‬ن و وەرز و ‪ 1.2# )7 '- C‬ڵ زا ‪dQ‬؛ ‪' '-‬ت‬ ‫ ‪ -‬ر‪' )7 ' %3‬و ‪1‬ارەش‪' ،‬و رەزا ' ن '‪'h .‬روەك ‪ H‬ن ‪ $9'# o h‬ن ‪ 0Lh‬ەی‬‫ر‪1u‬از‪'H )T' H ' /‬و‪' 9‬وە و ‪1UYC‬دا‪' )7‬ر‪'0Lœ 'h‬ران زا "ن‪'h .‬ر 'و ‪' QX‬ش وەز‬ ‫و ‪ 0 '9'X Lu‬ت‪ 1h '# ،‬ری ‪ */Y# )T' 0 H‬ران و ‪ -1u‬ران و ‪ ' - ...‬دەرەوەی‬ ‫‪1‬دی ‪ U‬ن و ' ‪1L‬ە ‪ ' )3‬د ‪ M¹‬و ڕا ر‪' U‬وە ‪'9‬ر‪ pS'h‬ات‪.‬‬ ‫‪'h‬ر ' 'ر 'و ‪' U h‬ی ‪'9‬رەوە '‪ ' '# ،‬ر‪ ' #‬ن ‪ U‬ن ' دە‪ '.9‬و ‪Y8‬و‹) ‪ '8 X‬ە و‬ ‫‪YX‬ا‪!".#‬ە‪'8‬ری وا ' 'ز ‪1‬و ' ن ودە 'ن و ' ‪ )T u‬درو‪Y(.9‬د‪ )7‬ڕ‪Yk(/‬اوەی ‪)3'(H1r‬‬ ‫)‪ "h‬ار•”‪ (M‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪ .(9‬ر‪ ) cU‬دە‪Y/š '.9‬ا ' ) ‪1pk‬ي( و ‪'C‬ر ان ' ' ا ن و‬ ‫' ت و ڕش‪ U ' ،‬ن ‪ S'h‬ە‪ 9‬ن ' 'ز ‪1‬و (‪Y‬دن و‬ ‫‪ */Y#‬ران و زە»‪ 2 (-'$‬ن‬ ‫' ‪1. 1‬ور‪Y#‬د‪'=^L# )7‬ی ‪'h‬رەزەو‪ )3‬و ژ‪ )3' 1 )7 U‬و ‪ h‬ر‪ *U‬ری '‪ )T' R‬و ‪1S‬و‪Y/‬ی‬ ‫'را ‪'p‬را 'ی زا ر‪ )3‬و ‪ LX‬او‪ )7 ' .%3‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' '‪ ' ¯°‬ر\‪Y‬د‪ )7‬دراو و ‪9‬‬ ‫‪'9‬روەر‪ )7 ' U‬وە ار‪ )T'p - M`/‬و ر‪ '-Y=/Y(U‬و ‪'9‬روەر‪. L ' Œ )3‬‬ ‫‪%‬و* ‪ - *4‬ﯿ& ‪ % 5 6‬ر ﯿ م‪ ،‬ه‪%‬و‪47' ) %7‬ان و ‪ 9 :‬و‬ ‫آ ر;‪%‬ر ‪) ،‬ن ') ‪% *4 %; :‬و* د*آ‪ ، %‬آ‪ % %‬ر ﯿ م ‪%<:‬وا ‪% %‬و ﯾ‪%‬؟‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫وو' ‪%‬و*‬

‫‪13‬‬


‫‪i ) ' '=S' o‬ووی ‪)3 .%Q‬‬ ‫'ر 'وەی ‪'9 '$L‬ر وە‪ R‬ا 'وە ' ‪ 9YX‬رە‪،'#‬‬ ‫'‪'8‬ر وەز و " ‪Y#‬د 'وەی‬ ‫' 'ردە‪ .9‬ا ' '‪' '# ،‬و ‪ '8 X‬ە ' ©‪dQ0L®'%‬؟‬ ‫' دوو\ رە‪Y#‬د 'وەی دە‪ 'r‬دە‪Y#‬اوە ن ‪ Œ‬ر‪' ،d/‬ر 'و ‪'9‬ر ’ '‬ ‫' ر\¼ ‪ d‬و‬ ‫دە‪ '8 X - '# ،• '8‬ە دە‪d '#‬؟‬ ‫' ' ‪1‬و ‪'9‬ردە ' ‪i )7‬وودا دە‪ -R'9‬اران و دە‪1k-R'9‬ازان‪ '=S' ،‬و ‪'H‬و‪ 9‬وا ن‬ ‫'وە ڕا‪1-Y8‬ون و ‪ 9Y-‬وون‪'8' '# ،‬ر ' ‪' 9‬ی دە‪R'9‬ت و ‪B2QX‬ەوی دە‪1k-R'9‬ازان‬ ‫دەر\••‪' ،‬وا وەك 'ڕی ‪12Q‬ان ‪1e‬رگ دە ‪1k‬ات‪ ' .‬ر‪ ' #‬ن‪ */Y# ،‬را ن و و‪'0 H‬‬ ‫را ‪1‬ون و‬ ‫‪'9‬ر\' ‪ )3‬و ' ‪ )T‬ڕا‪'.9‬و و \" ‪Y#‬د 'وە و‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن‬ ‫\‪ UB‬ردان و ڕا 'ری‬ ‫ەدەن و ' 'را ‪'p‬ردا دە‪1k-R'9‬ازان 'وەی ‪ */Y#‬ران '‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ ' )3‬د (‪ - .‬ر‪B2QX )T U‬ەوان و '‪ )7 %#‬ژ‪' 9 Y/‬ی دەو‪ ' )T'S‬و ‪ */Y#‬ری ڕا‪Y8‬ن‪،‬‬ ‫' ‪19‬ودوەر‪1L ' •-Y8‬ازی ‪ '8 X‬ەی ‪'9‬روەران ‪'#‬و‪1-‬و '‪1L '-‬ا ‪ )7‬ڕا‪ ' .9‬ن‪.‬‬ ‫'دا 'وە ' ‪'9‬ردە ) '‪'S‬ی ‪'-' 1L‬وە‪'#' )3‬م و دوا‪ - §3Y-‬ڕو ‪ ¾$ )7‬ا‪ -‬ری‬ ‫‪ '( f'2‬ن و ‪ .%Q‬ش‪' ' ،‬ر 'وەی ‪Y '#‬ۆ‪ 'f‬ن 'زاران ‪ ' 'S 9‬دەر\'‪ M`9‬و ‪ P‬ان‬ ‫' ‪'0/1‬را '‪ )T‬و ‪1‬ا '‪ )3‬ڕا ر ران ڕا ‪1-‬ون و دە‪1\ '.9‬ون‪' ،‬و ‪ '8 X‬ا ' را ن '‪'9‬ر‬ ‫• ‪1$‬و 'ش‬ ‫" ‪Y#‬د 'وە و ‪ UB‬ری ‪'H‬و‪ 9‬وان '‪ M`28‬و ‪ */Y#‬ران '‪ )T'p -‬دا وە‪.‬‬ ‫را‪Y#'.9‬د‪' )7‬م ‪ 9YX‬رە ' '‪' Œ‬ن ‪Y‬ۆ‪'H )*L '=f‬و‪ 9‬وە‪' '# ،‬دا 'وە 'م ‪'9‬رە‪' -‬ی‬ ‫‪'9‬دەی ‪ d%‬و '‪'#‬دا ‪ .2Q‬وەڕ‪ U‬ن 'و ‪ '8 X‬ە ‪.' ' ' '0qL‬‬ ‫'وەی ‪1.‬ا • ‪ '# -‬ڕازی و‬ ‫‪ .%‬ا‬ ‫'وەی ‪ '#‬دە‪1k-R'9‬ازان ' ‪c 1L‬ا‪9 aŸ‬‬ ‫'‪1k %#‬ازە ن ' ‪ LX‬او‪ - M`%3‬ر‪'.U‬ی ‪ U‬ن و ‪1 M`%31LX‬ا '‪ )3‬ڕا ر‪ )3‬و ڕ‪Yk(/‬اوە‬ ‫‪ p‬وەڕ\('ن و 'و ڕ‪' /‬وە ‪ X‬وا (‪Y‬د ‘‪) M‬دۆ ‪Y(-'0‬د‪c ()7‬ا‪' '#'f‬ژ‪ Y/‬را‪)3‬‬ ‫‪1L‬ە ‪'8‬را ن‬ ‫‪'H‬وا ' را ' دە 'ن و ڕە ‪'0‬ی‬ ‫‪ U‬ا ‪'8 %‬ر\('ن‪ ،‬دە‪ ' d9‬ڕە ‪'0‬ی ‪'0qL‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن ' ‪1L‬ە ‪'8‬را‪' )3‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ڕ‪Yk(/‬اوە ن دە‪ e‬ڕن ' ‪ '8 X‬ەی دژا '‪)T‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن ڕ‪ %k(/‬ن و ‪'9‬ر\' ‪ */Y# )3‬ران‪.‬‬ ‫'وەی ‪ '#'9YX‬ڕۆ ‪'.Lq0‬وە‪ ،‬ەدا ‪ H‬ر ' '‪'9‬روە‪ )7 .9‬ز‪ Y- U‬دە ]‪ .‬وەك (‪Y‬ا '‬ ‫‪1 ،M`%‬از‪ U‬ری ‪1L‬ە ‪'8‬را‪ )3‬ڕ‪Yk(/‬اوەی‬ ‫ڕا * رە دە‪1k-R'9‬ازە ‪c 1L )7‬ا‪9 aŸ‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪14‬‬


‫‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 M‘-‬رو ‪1‬ارن و وەك ‪ LX‬او‪ M`%3‬وە‪ R‬ا 'وە '‬ ‫‪1‬ا‪ 'I'.9‬ن ' ' ‪ ž‬وی دوا‪Y-‬دا ‪ —%31LX‬ن ' ‪'- œ(LX‬ی ‪ "h ) )3'(H1r‬ار ‘‪(M‬‬ ‫‪U‬ن‬ ‫'‪ - ،' 'h '=S‬وە ‪ 1‬ڕ‪ X M[/1 1/‬وا ='را '‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوە ن و ڕ‪M[.%k(/‬‬ ‫‪'8 %‬ر\('ن و ' 'ش دە ‪'-‬وە ‪ 'h‬ن ‪1L‬ازی ڕ‪ %k(/‬ن و ‪'- œ(LX‬ی ‪)T' 0 H ) '.% 9‬‬ ‫و ‪ 'h‬ن * "! ) رد‪Y#‬د ن دە ‪ dQ‬و ‪1r )K' '- W¿LX o‬و‪1 ¯°' § '¿H‬و‪)7‬‬ ‫'‪'9‬ر ' ‪ )x‬د ¿'دا و '‪1L ¯°‬ە ‪'8‬را‪1 )3‬و‪ dQ )7‬و‬ ‫'‬ ‫‪'9‬روەری ‪LI -‬‬ ‫' 'ردەم !ی 'رە ‪ ž‬ری ڕەو‪ )T‬دژە‪'-‬وژ ا ی ‪¤ X‬ا ‪.d/Y8‬‬ ‫‪'.%‬‬ ‫ەدا • زۆر ' ‪ 1‬ر‪ )3‬و ' '‪'.9‬وە م ' '‪ K‬ر\‪Y‬د‪ )7‬دە‪'.9‬واژەی "‪9‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازە ن" ‪Œ‬دەدەم و ' '‪ ’ 1e‬و و ‪'-‬واوی دە ‪1k %#' d/Y# '( 1H ،]0‬از‬ ‫‪ d‬و ‪ h‬و ‪ § -‬دە‪1k-R'9‬از ‪' ،d‬و دوو ‪ 'H‬و ’'‪ ،‬ڕە‪'¿-‬رەوە و ‪'•LX‬وا 'ی‬ ‫‪M`%‬‬ ‫]‪ X‬رادۆ‪'8' .• #' [M”À#‬ر‪'9‬ر ‪i a²‬ووی دوو ‪'9‬د ‪'S 9‬ی ڕا ‪1‬ردووی ‪c‬ا‪9 aŸ‬‬ ‫ە •‪'=S' ' ،‬ی ‪ 0L®'9‬راوەوە دە ‪"0‬ن‪1L '# ،‬ە ‪'8‬را‪ 0Q9) )3‬ا "!م(‪'- œ(LX ،‬ی‬ ‫‪ "h) )3'(H1r‬ار•”‪ X ،(M‬وا (‪Y‬دن )دۆ ‪Y(-'0‬دن( ‪ " ،‬و‪Y#‬ا‪'9 ،M”£‬ر و ‪1‬ار‪'C ،‬ر ەر و‬ ‫‪'C‬ر ‪'p‬ر 'ر‪ 'h‬ە‪'.Q0Lh‬وە‪ '# ،‬دوا‪ u‬ر '‪'8‬ر 'و ڕ‪ %k(/‬ن و ‪! h‬ا ' ' ‪ d‬ر‪،dQp U‬‬ ‫'وا وەك ‪Y-' )7 K X‬ە « ' ‪ L‬ا‪' )7‬را ‪'p‬رە‪ '#‬ن‪ e1S o h ¯°' ،‬ڕ‪) '.% 9 ' /‬‬ ‫' و ڕۆ‪ 'S‬ا‪'=Lu ،‬ی 'را ‪'p‬رە‪ #‬ن دە‪' Y8‬وە؛ 'وا‪ ) ' -‬د ('‪' '.% 9 ' o h ،‬‬ ‫'‪'9‬ر ‪ )* 'h‬د (' ‪ e‬ڕ‪ 1*S' ،d/‬ز‪' Y- U‬وەش‬ ‫‪ '#' -' 0 H‬و ‪'9‬روەری ‪'h‬‬ ‫' وی ‪1‬دی ‪'H‬و‪ 9‬وا 'وە ڕەوا '‪ )T‬ز‪Y- U‬ی ‪ LX‬ە ' ‪ dQ2‬و ' وی ‪'H‬و‪ 9‬وا 'وە‪1 ،‬دی‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وان ‪'9‬ر ‪ -1‬ە ‪'-‬وە‪.‬‬ ‫'وەی 'ر ' زا‪1pS‬ون و ‪ X‬وا (‪Y‬دن ' ڕ‪ %k(/‬ن و‬ ‫' 'را ‪'p‬ر ' 'دا ' ر‪ ' #‬ن‪،‬‬ ‫" و‪Y#‬ا‪' ' M”£‬ڕ‪1/‬ە ‪Y‬دن و ڕ‪'C M[/1 1/‬ر ەر و ‪'C‬ر ‪'p‬ر ' '‪'=S‬دا =‪Y‬ن‪' ،‬‬ ‫'ز ‪1‬و =" ‪ )T ' )3‬ڕۆژا 'وە و وەك 'رە ’ ) ‪YX‬ا‪'9 'H )* .#‬دەوە‪'h ،‬و¡‪' a‬‬ ‫* "!م و ‪1L‬ەی ڕ‪ %k(/‬ن و ‪1L‬ازی 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬دن‬ ‫‪1. 1‬ور‪Y(U‬دن و ‪LS' M[.%kLu‬‬ ‫دەدەن‪ - ،‬وە ‪ '.%( 1‬ن دوو\ رە ' ‪'0‬وە و ‪'9‬رە ’ ) =‪ •-Y‬و ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬ڕ ' ن‬ ‫‪'8‬ڕا 'وە ' • ڕەوا '‪ -‬ان ' ‪'.% 9‬م و ‪'9‬روەری ‪ )T' 0 H‬و ‪1 L 1‬ون ' • '‬ ‫‪1L‬ەی ڕ‪ %k(/‬ن ‪ )3'(H1r‬و ‪1L‬ازی‬ ‫ڕوودا‪ e )7‬ڕان‪ ،‬دژا '‪'9 )T‬ر‪ ' M` '9‬ر‪ ' #‬ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪15‬‬


‫‪'C )7 *L‬ر ‪'p‬را ' و * "! ) دە‪Y/š '.9‬ا 'ی 'ر‪1/‬ە 'ردن و ‪B X‬ەوی ' ام و ‪) -‬‬‫‪'9 )7 ' u P‬روەر‪ U ،)T' H )3‬ن 'م دە‪'.9‬واژا 'دا‬ ‫‪ p‬وەڕو ڕەدوو‪'#‬و‪1-‬وی‬ ‫‪1‬ر‪ -‬ە‪' '#‬وە؛ ڕ‪ %k(/‬ن ' ‪ P )T u‬ان ' ڕ‪ M[.%k(/‬درو‪Y(.9‬او و ‪ sLX'9‬او‪)T ' ،‬‬ ‫‪ )3‬و ‪ ) Œ H‬ڕا‪B/1e )T u ' '.9‬ا '¡‪1L a‬ە و ‪'9‬را‪ )7‬و\‪'=Uš‬ری ڕ‪Yk(/‬اوە‬ ‫‪1L‬ە ‪'8‬را ن و ‪ ' '(H1r‬ن‪'\ ،‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪ P )T u ' )T‬ان ' ‪'0/1‬را '‪)7 9'# )T‬‬ ‫'‪'9‬ر 'م ‪ ،' '0‬م‬ ‫‪'9 ،)3‬ر\' ‪ X )3 * X )T u ' )3‬رت و دە‪R'9‬ت‪.‬‬ ‫‪ '.%‬ن[ ' ‪ */Y# 1L‬ران‬ ‫‪ '.%‬زاد ‪1k‬ازە ن دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪9‬‬ ‫'رە ]‪9‬‬ ‫و زە»‪ 2Q(-'$‬ا 'ر‪ )xU‬درو‪Y¿.9‬د‪'X )7‬ڕ ‪ \1‬وی و دە‪'8'.9‬ر‪ .(9) )3‬ر‪cU‬م( و ‪ a¥'(P‬و‬ ‫دەر\'‪1p—9‬ون و ‪B‬وا ' ' ‪1‬و • ؟‬ ‫'م رەوە‪'h ،‬و‪ S‬ەدەم ' دا‪1- h‬ودا ' رەی ‪ u‬واز‪ ' U‬ن و ڕ‪ %k(/‬ن و '‪'.S‬ر ‪'V -‬وە‬ ‫ز ’" ە و‪ -‬ر‪10 /‬و‪... ]9‬‬ ‫‪ *9‬و*ڕ' ن ‪%‬آ ر ه و ‪%‬ش "‪ ; >%;%‬و‪%:% %:‬آ دﯾ‪ 7‬دا ه‪%‬ﯾ‪%;% ،%‬ر و*‪‬م‬ ‫‪%‬ر‪‬ﯿ‪ ،%‬ﯾ "‪4 % %‬ار و !‪%‬رآ داﯾ‪ '%‬ه و‪%:‬ﯾ@ ﯿﯿ‪%‬آ ‪4‬ا ‪%‬ر ‪ 7‬دﯾ رﯾ‪ 7‬او' ن‬ ‫ه‪%‬ﯾ‪%‬؟‬ ‫'‪'9‬ر 'و ‪' '0‬ی ‪ ' '#‬ر‪ ' #‬ن ' وەڕ‪ U‬ن 'وە ' '‪ '# ،‬ڕا 'را '‪ •/Y( )T‬و ' 'وەش‬ ‫‪ '#‬ڕا 'را '‪'# )T‬س ('ن‪1 QX 1*S' ،‬ا ' ‪1‬و ‪'#‬س دە‪1-‬ا ‪ dQ‬ڕا 'را '‪ )T‬ی * ت و‬ ‫ڕز‪ e‬ری ' ‪1‬و ‪Y8 ' ،§(L9'#‬ەوی ‪1 )7 *L-‬دی 'و ‪'9'#‬دا '‪' .‬ر ەوە ' ‪1‬و‬ ‫ڕ‪'(/‬و‪ •-‬و ‪ )*Ly- W(LX‬دەرەوەی ڕ و '‪ */Y# 'S‬ر‪ )3‬و ‪ ' Lu‬ن ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪' ' ،‬‬ ‫' ‪š/1- )T‬ە ‪ )7‬د ('ی وەك ‪ 0/1‬ران و '‪ 0 27‬ن و ‪'(#'X‬و‪ -‬ن و ‪ *L‬ران و ‪ -1u‬ران و‬ ‫… ‪' -‬ر وا دە ‪s‬ن‪1 ' 'U .‬و ر‪ )*/‬و\'ش '‪'9‬ر ‪ M`9‬دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬و دە‪)3Y/š '.9‬‬ ‫ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە و ‪ '-‬ددان ' '‪'H )T' 0 H M`L#‬و‪ 9‬وان ' ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و‬ ‫‪ ' Lu‬ا دە ن و ' ‪1‬و ڕ‪ %k(/‬ن و ‪ '- W(LX‬و دەز‪ '8‬و ر‪ " ) )3'(H1r ) ' ¤ 8‬ار•”‪(M‬‬ ‫و دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬و دە‪ ،)3Y/š '.9‬ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪.‬‬ ‫' ‪1H‬و‪' ،• )7‬ر ) ' ر‪ ' #‬ن 'وە‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫' •• '‪'-‬ك ‪ ' 'H 'H‬ز‪ )*/‬ڕا ر ر‬ ‫‪16‬‬


‫دە‪ )*/Y/š '.9‬ڕ‪1.%k(/‬و ' ‪'9‬رووی '‪'(S‬وە‪ ،‬ری و\'ش ('ن‪'•LX' ،‬وا 'وە‬ ‫ا‪1 )7‬دی‬ ‫'ر‪ #‬ن ‪ r‬ودا‪' )7‬و دە‪Y/š '.9‬ە دە‪1k-R'9‬ازا ' ' ' ‪'H 1L‬و‪ 9‬وا ا و‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وا ' ‪ )7 0LW(LX‬ڕ‪'9 M[.%k(/‬ر\' ی ‪ M‘-' 0 H‬و ‪ M[/1 ' )3š/1-‬ر و ‪ 0/1‬ن و‬ ‫‪'8‬ڕە‪ '#‬ن و ‪ '=^L#‬ا‪.‬‬ ‫' 'ر 'وە‪ ،‬وە‪R‬م 'ر‪ ' 0/‬و ' ‪¤ C' )T u‬ۆدا‪ )7‬وزەی ڕ = ‪¤‬ا ' ' ‪B 1.2‬ی‬ ‫’ ن‬ ‫دە‪'8'.9‬ری و ‪ ¯7O$P‬و ‪'-' ¯ ¼L#‬ك ‪'h '# ، L 9'#‬ر ' ‪'9‬رە‪ -‬وە‬ ‫‪'0-Y=Lu‬وەی ‪'9‬روەرا‪ ' .%Q )7‬و ‪ ž 'h‬و ' ‪ ž 'h‬و ' ‪ '2‬دە‪Y# '.9‬د‪c )7‬ا‪'f‬‬ ‫'‪ ' -' R‬ن دادەڕ‪š/‬ن و ‪'h‬و¡‪Y# * X a‬د ن دەدەن‪'8' '( 1H .‬ر ‪'9' '%r‬ر '‪M`L#‬‬ ‫‪"H )T' 0 H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ‪ ". S‬ە ن )‪'H‬و‪ 9‬وا‪ L )7‬ە‪R'9‬ت(ە‪' ،‬وا دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬و‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوەی ڕا ر‪ )3‬و ‪'9‬ر‪Y#‬دە و ڕا 'ر‪] ،‬وەك ‪i‬وو ‪ $ 2‬ەدات و ‪'9‬رە ’ )‬ ‫'ز ‪1‬و ' ن دە“‪ (L- [dQ0L®'%‬ەرو و‪Y/‬ا ='ری ڕ‪cU‬ی ' ‪ *-‬را 'ی ‪BX‬ۆ‪ . S‬ر‪ U‬ن و ‪'h‬و‪•(LS‬‬ ‫'ر ‪ •-Y=L‬و ‪ 8‬ا 'وەی 'و ‪BX '# -‬ۆ‪ . S‬ە ڕ = ‪¤‬ا 'ی‪'#' -' 0 H ' '.% 9 ' '# ،‬‬ ‫ە • و ‪109‬ورە ‪'9 )7‬روەری دە 'ز‪s/‬ن‪'# S ÂÃ u 1L ،‬ی ‪ )T' 0 H ) '.% 9‬و‬ ‫ن‪.‬‬ ‫'‪9‬‬ ‫ه‪&9%‬‬

‫‪% *9‬را ‪%6‬ر ﯾﯿ‪ -‬ﯿﯿ‪%‬؟‬

‫"ن ڕ‪B/‬ەو ) 'ز‪'h‬ب( ‪' -‬و ‪'-‬ی ‪ M‘9'# )*L9YX '#‬و ‪1 'X‬ە ' ) ‪'-' '# - M‘9'#‬ك‬ ‫‪ ž‬و ! *) ' ¡‪a‬‬ ‫‪،dQ‬‬ ‫'و ‪'.‬ی ‪ '#‬دە •'ر‪ ،dQ.9‬ی 'و ‪Y '.‬ۆ‪f‬‬ ‫‪ $9 )3‬ا‪'# ،‬س ی ' ی ‪1ÅS'œL-‬ر‪ dLyL-‬و زادی‬ ‫‪'9‬روو ‪Y‬ۆ‪' )3‬‬ ‫‪B 'X‬ەو‪Y#‬د‪' )7‬ر‪'- *p(9'-‬وە‪R' ،‬م ‪' L-‬م ‪1 'X‬ە ی و رەزوو ' ' ‪' 9'#'# -‬‬ ‫‪'9 ) ' u‬روەر‪ )3‬و ‪ X‬ڕا‪ '#' -' 0 H ' '.% 9 M[.9‬و '‪ pS r‬ا‪)7‬‬ ‫دە‪ e‬ڕدر‪d/‬‬ ‫زادی و ‪'9‬ر\' ‪ )7 9'# )3‬د ('‪1- ،‬ا ‪ d/Y‬و ‪ d/Y#‬وەك ‪ H M‘9'# )*L9YX‬وی ‪،d/Y(pL‬‬ ‫‪ ) ' u‬دە‪1k-R'9‬ازا ' دژا '‪Y( -‬د‪' )7‬ر ) 'ر ‪ '# ،'(L9'#‬د¡‪a‬‬ ‫'‪ 1*S‬وەك 'ر‬ ‫زادی و '‪ )7 %#‬و داد‪'X‬وەر‪ L )3‬ەدات‪R' ،‬م ەدا دە ‪1L dQ‬ازی 'و دژا '‪' -‬‬ ‫‪ u‬ی دە‪R'9‬ت و ‪'9‬روەری‪' ،‬ك دژا '‪) - )T‬‬ ‫ڕۆ ‪'./Y(py‬وە‪ ،‬دژا '‪" )T‬ن وەك‬ ‫‪ p‬وەڕ ' "ن‪ '$L .‬دە‪1-‬ا "ن دژا '‪ )T‬ڕ‪B/‬ەو ] 'ز 'ب[ (' •‪R' ،‬م ‪ $C‬ن ' زادی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪17‬‬


‫‪B 'X‬ەو‪Y#‬د‪" )7‬ن ' ‪'# o‬س ©‪'0 0Q.%‬وە‪' .‬روە دژا '‪' )T‬ز 'ب وەك ‪Y‬ازی‬ ‫‪Y )7 X'H‬ۆ‪ 'f‬ن‪ UB ' ،‬ردەر‪Y#‬دن و ‪19‬و '‪ ' 1p 19 ' )T‬ن و ڕو ‪'X )7‬ر‪ '=.9‬ن‬ ‫‪Y‬ۆڤ‪" ،‬ن دە‪1X‬و‪'.L#‬وە و 'م‬ ‫‪¤ 8 ' 1*S' ،d/Y#‬ا 'وەی و‪ d%3‬و ' ¡‪ a‬زادی‬ ‫ڕ‪' '=/‬وە ‪' $.‬ی ‪ ) -‬دە‪' '.9‬دە‪ .9‬ەدات‪' ،‬و‪ 1 ' §3‬ر\‪1‬و 'وەی ‪ -‬ك 'ك‬ ‫' ‪ H‬ر‪Y#‬د‪ - )7‬ك ' واز ‪ 0L‬ن ‪19‬و '‪Y(LX )T‬د‪ )7‬وەڕە‪'#‬ی‪.‬‬ ‫‪ ' L‬ڕەو‪ ' )T‬ت و '‪ -' R' M[-Y=#‬ا‪'H ) - ،‬و‪ 9‬وە ‪1-‬ا ی ی و ‪'X‬ر‪1u‬وی‬‫‪! h‬ی '‪1-Y=#‬وی ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە‪'#‬ی دەر‪Y(#‬د‪ ،‬ی ‪ M‘.%31LX‬ورە‪'9 ' ! h )3‬رووی‬ ‫‪'U‬وە ' و ‪' .dQp‬و ت \' و ‪ ž 'h‬و ' ‪ ž 'h‬و ' ڕادەی ‪ 1h )7 2(S'h‬ر‪)3‬‬ ‫‪ ' )T' 0 H‬وا '‪! h )3'.9‬ی دەرە ) و ' ‪Y(S‬دی ‪'9‬رووی ی ڕز‪ e‬ر‪ U‬ە ‪ 1h ،dQ‬ری‬ ‫‪YX ،§ -' 0 H‬ۆ‪Y9 )*L%Q9‬و `‪ )T ' M‬ڕۆژا ' '‪ - '# ،‬ك ' ‪ ' ' $.‬و ' ‪! h‬ی‬ ‫'‪'#'0 H M[-Y=#‬ی د‪ 0S‬و ‪B‬واداردە ت و ەوە د ‪' '.‬وە‪' ،‬ك ' ‪' Œ' )7 X'9‬ن‬ ‫دە‪'(/Y/š '.9‬وە‪.‬‬

‫‪%;%‬ر ڕ‪ A7‬او* ‪ %‬و*رﯾﯿ‪ % %‬ر ) !‪4 %‬ﯾ‪" 7‬ﯿ& ‪%‬آ ن )ر‪7‬‬ ‫‪ )7 :‬ﯿ‪ -‬؟‬

‫دﯾ‪ %" 7‬ڕ‪ A7‬او‬

‫' ‪1 'h §QX '( 1H .‬و —‪Y8 L‬وپ و ڕ‪Yk(/‬اوە ' ر‪ '.% #‬ن ' ‪ U‬ن ڕ‪Yk(/‬اوی‬ ‫ر‪)7 e‬‬ ‫ڕا ر‪ "h) )3'(H1r )3‬ار•”‪ (M‬و ڕوو ' دە‪R'9‬ت "ن و ‪Y8‬و ' ' ر‪ ' #‬ن ‪'-‬‬ ‫« ' ‪)7 0Lœ(LX‬‬ ‫ڕا‪ '8‬ن و ‪ '8 X‬ە‪Y#‬د • و ‪ o h‬ڕۆ‪ )*LS‬ڕا 'ر‪ )3‬و ڕا ر‪ U‬ن '‪.‬‬ ‫ڕ‪Yk(/‬او‪ 'u )*L '8‬وەری ‪ ' '#‬ر‪ ' #‬ن ‪'h‬و‪ S‬ن دەدەن‪' ،‬وە ' ‪ ' '#‬ڕووی‬ ‫‪' -' 0 H‬وە ‪'9‬ر\' • و ڕۆ¡‪'= ’ a‬ری ‪1L‬ان ' ا ن و دە‪R'9‬ت ' ا ن‬ ‫و وە * ر و • ' ن '‪¤ 8‬ن‪ ،‬دووەم ڕ‪ "h ) )3'(H1r )3 9 M[.%k(/‬ار•”‪ (M‬ن‬ ‫‪ ،dQ 'h‬وا‪'9' '-‬ر ‪ '0‬ی ‪'C‬ر ەر و ‪'C‬ر ‪'p‬ر ‪¼- h'0(LX‬ن‪' Q9 ،‬م رو\ ری ڕ‪Yk(/‬اوە‪)3‬‬ ‫و ‪ UB‬ردان و ‪Y(Lu'pLu‬دن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی د ‪Y# $‬ا‪ )T‬ڕا‪'.9‬و ‪1H ،dQ‬ارەم‪1L ،‬ازی‬ ‫' ‪ -‬ن ڕا‪'.9‬و دوور ' ‪ UB‬ری " و‪Y#‬ا‪' 9‬ی ‪'9‬ر‪Y#‬اد '‪ )T‬و ڕەزا ' ‪ )3‬دە‪R'9‬ت‬ ‫‪ )*L#' ،' ' '=’L ،dQ‬د (' ' ‪ u‬واز‪ ' U‬ن 'وە '‪Y8 '# ،‬وپ و ڕ‪Yk(/‬اوە‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪18‬‬


‫' ‪)T‬‬ ‫ر‪ UB )7 e‬ردان و داوا‪Y#‬دن "ن‪ h 1*S' ،‬و ت ‪•#' '8 C‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن‪'- ،‬‬ ‫‪ )T' 0 H‬و ‪ 8‬ا 'وەی ‪1\ ' ' $.‬و‪ - )7‬ك و ر\" ‪Y#‬د 'وە و ڕ‪ %k(/‬ن و‬ ‫‪Y(Lu'pLu‬دن ‪ -‬ك ) ' ا ن‪ ' /‬ار\‪1‬وان(‪1 'h .‬و ' 'ش ‪'h‬و‪' •(LS‬ر‪' •-Y8‬‬ ‫‪'9‬ر‪ S'h‬ا‪ " )7‬و‪Y#‬ا‪ M”£‬ڕ‪Yk(/‬اوە‪' ،)3‬ر‪ ' •-Y8‬درو‪1p—9‬و‪š/1- )7‬ا‪ )* S‬رۆ‪Y#1.9‬ات '‬ ‫‪'9‬رووی ڕ‪Yk(/‬او و ‪c‬وو‪'0-‬وە‪'#‬وە‪' ،‬ر‪ ' •-Y8‬زا‪1pS‬ون و ‪1- )7 9'# )7 X'9‬ا دار و‬ ‫'ر‪ 9 ' •-Y8‬ز (‪Y‬دن '‪'-‬ك دە‪R'9‬ت و • ' ن‪'9 ' ،‬رووی ‪1 'h‬و ' 'وە‬ ‫' ‪Y\1L‬د‪ )7‬زە ‪ )3 * X )7 '0‬و دە‪1\ '.9‬ون ‪ X‬ر‪ '-‬ن و دە‪R'9‬ت‪.‬‬ ‫‪ X‬ن‪' '=’L ،‬وا 'ی ‪'9‬رەوە‪ ' ،‬ر‪!" x '9 K‬م ‪1L‬ازی ڕ‪' '0—%k¿/‬ك ‪1‬دی‬ ‫ڕ‪ %k¿/‬ن‪ ،‬دەر‪ ' )K‬ر‪ ' K'.% I‬ڕ‪ 'u M[.%k¿/‬وەر‪ 9'p—2³ ' )3‬ن ' 'ز ‪1‬و '‪)7 K‬‬ ‫' ت‪!" x '9 .‬م ‪'9 §QX‬ر '‪ S‬ا‪ - - )7‬ری و ‪¤ -‬وا [‪ ' M‬ر‪1 M`% x '9 K‬و‪)7‬‬ ‫‪1 M`%‬وە‬ ‫' ‪1‬وە‪' ،‬وەی ' ر‪ K'.% I‬ن ‪ .9' MNX‬ون‪ ،‬را‪YI'.9‬د‪'9 )T ' )7‬‬ ‫'وەی ‪' ،)T' 0 H ) '.% 9‬رەو ‪'=S' K‬ی ‪'9' .)T' 0 H‬ر 'و‬ ‫'رەو '‪1S‬ە‬ ‫‪ ' ' '0‬ر‪ K'.% I‬ن ‪'I‬و ' ‪Y¿ 9Œ‬د 'وەی دە‪R'9‬ت و ‪ X‬رت و ‪Y8‬و ' را ر‪ K' U‬ن‪،‬‬ ‫‪"H 'I‬ن و ‪š/1-‬ە ‪YX‬ۆ ‪ K' .‬ن وەك ‪ x X‬ی ‪ U‬ن و ' ‪1H‬ار‪1LH‬ەی ‪109‬ورە‪)7 K‬‬ ‫‪ u‬دا ڕ‪ ¿/‬ە 'ن و ری دارا‪ U [)T' ¿S1 ] )3‬ن ‪ L‬ەدەن‪'- ' ،‬واو '‬ ‫‪'•LX‬وا 'وە ' ر‪ K' I‬ن 'و¡‪Y¿-1r a‬د 'وەی ر‪Yk¿/‬او ' وی ‪' U‬وە دەن‪' 1xS' ،‬و¡‪a‬‬ ‫‪1L M[.%kLu‬ازە‪ ' )7 K‬ت و ڕ‪ %k¿/‬ن و " ‪YI‬د 'وەی دژە‪'9‬روەرر‪c ' )3‬وو‪'0-‬وە‬ ‫‪ K' -' Œ' K‬ا دەدەن‪' ' .‬ر 'وە 'ر ‪ K‬ت ' ر‪ K' I‬ن ' ‪ Ly/1‬و ‪'9‬ردە ‪ ¿L‬ا‬ ‫‪ K'.%‬ن ‪'I‬و‪ '0-‬وە‬ ‫' ی ‪'I‬م 'ز ‪1‬و 'وە 'ژ‪ K Y/‬را‪ )3‬دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪9‬‬ ‫'‪'I' 'S‬وە‪' ،‬وا ‪ 1ž‬ن ‪'- ' '=’L‬واو‪ K‬ر‪ '2 ' )3‬و ڕا ر‪ )7 K' U‬دە‪R'9‬ت و‬ ‫‪] 'I' -' 0 H ' '.% 9‬دژە‪ -‬ڕش[‪ K o ،‬ر‪ )x/‬د ¿' ' ’ ‪ 0‬دەن و دژا '‪Y¿ -‬د ن‬ ‫'ر‪ x- ' )K‬را 'ی 'ر ڕ = ‪.'¿ ¤‬‬ ‫‪%;%‬ر ‪ %‬ر ﯿ م دژ‬ ‫ڕ‪%3*47‬ن؟‬

‫‪9 4 *9‬و‬

‫ر‪ .% #‬ن ك 'ر '‪-‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫د ! ‪‬ت و ڕ‪ - &A7‬و ‪%‬ڕ‪ *9‬د ‪ % ،%‬و‪‬ت )ن‬

‫دژی ‪1L‬ﻩ `‪ M‬دە‪ 1*S ،•-R'9‬دژی ‪1‬دی دە‪.•2 -R'9‬‬ ‫‪19‬‬


‫‪ =S‬و ‪'9‬روەر‪ ،‬وا‪-‬‬ ‫‪ )* H ( 1H‬دە‪R'9‬ت ‪1 ¯°‬و‪ )7‬دوو ‪ % u‬ری دژ\ )‬ ‫دە‪ -R'9‬ار و ‪ L‬ە‪R'9‬ت‪1L ،‬ا‪ •UY- -‬دﻩ‪ .9‬واژﻩ دﻩر\‪c M[UB‬ر‪ U‬ا ‪ (LX‬ﻩ ‪.dQ0L‬‬ ‫‪ '# L‬واژەی دە‪R'9‬ت د ‪'2QX'.‬وە‪ ،‬دە‪ Ǭ'p—9‬واژەی ‪ L‬ە‪R'9‬ت ' ‪M”£'# M”• h‬‬‫زاد ‪1k‬ازادا ‪1e‬زەردە ت و ‪'9‬ر ’"‪¤‬ادە‪ dQ2Q#‬و دا ە‪' '( 1H .dQ0L#'^H‬وەی ‪'# .%Q -‬‬ ‫‪1 'h‬وە و ' رادا ‪1‬وە‪ ،‬دە‪1 '0 '# )TR'9‬وە '‪'9‬ر زۆر‪'0U‬دا‪ ،‬ی 'و ‪'H ' '0 '#‬‬ ‫'ك ‪1‬و\• ‪ 'H‬ڕا ر و ‪'9‬ر 'دار‪1 /‬و\•‪' a˜ h ،‬وە‬ ‫‪'PU‬دار و ‪ ¾$‬ا‪ -‬ر و‬ ‫'‪ e‬ڕ‪1U‬ە‪ '# ،‬دە‪ -R'9‬ار‪ U‬ن ' ' ’ ) '‪ )7 %#‬دە‪ -R'9‬ا‪' '# ،‬ر‪)7 %#' ) 'h‬‬ ‫‪1‬ور‪'9 ،' U‬ر‪ S'œU‬اوە‪' ' .‬ر‪'U‬وە‪ d/Y# ،‬و درو‪ '# '2 .9‬واژەی دە‪R'9‬ت ' ‪)T u‬‬ ‫\'ر‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ڕ‪ M[.%k(/‬زاد ‪1k‬ازا 'ی '‪'9' '# ،'=S‬ر ‪ '0‬ی '‪)7 %#‬‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و داد‪'X‬روەر‪ )T' R' )3‬د ‪1 '.‬ون‪ ' ،‬ر\'ر‪.•U‬‬ ‫'‪'8‬ر ‪1 '$L‬از‪ U‬ری '‪'=S‬ی زاد "ن‪'# ،‬وا‪ H '-‬ر ' ' ت دژی ‪1 'h‬و 'و ‪' - œ(LX‬‬ ‫دە "ن‪ -'PU ' '=S' '# ،‬ا ڕادە‪Y8‬ن؛ وا‪ '-‬دژی 'و ‪' - œ(LX‬ی ‪'9 '#‬روەر‪'0 '# )3‬‬ ‫'‪'9‬ر زۆ‪'0U‬وە دە‪ X‬ر‪c/‬ن و ‪1‬دی 'و ‪'9‬روەر‪'9' ' U‬ر ‪ '0‬ی '‪ '# - )7 %#‬ن '‬ ‫« ' ‪Y(-1r‬د 'وەی دە‪R'9‬ت‬ ‫'‪ -' R‬ا د ‪ '.‬راوە و‬ ‫‪'=LX‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و‬ ‫]‪'C‬ر ار‪ / )3‬دەو‪'S‬ت[ '‪'9‬ر ‪'=S' K‬وە‪ X ،‬ر‪ ec/‬ر‪Y( U‬د ' 'و '‪' %#‬ی ‪'#‬‬ ‫'‪ )7 %#‬دە‪R'9‬ت ' ‪1L‬ان ‪'=S' )7 '# - d28‬دا درو‪ .9‬ە‪'#‬ن‪ .‬وە‪' '- œ(LX h‬ك‪،‬‬ ‫' ‪ U‬ا ز ' ' ) دا ‪Y‬او‪ Q- '# ،‬ا ڕۆڵ و ‪ - ab‬ك ' دەوری ‪ %#' aÈ'H‬ا‬ ‫دە‪19‬ور‪'./‬وە‪ (LX ،‬ە‪' .dQ0Lh‬وا‪ ) ' -‬د (' '‪1 )7 %#‬ور‪)T' R' )7 %#' ،)3‬‬ ‫درو‪ .9‬ە ت و '‪ )7 %#' ،M‘-' R' )7 %#‬دە‪R'9‬ت درو‪ .9‬ە ت‪ 'h ' ،‬ن‬ ‫‪1L‬ە 'و ‪'9‬رەوە‪ ،‬دە‪R'9‬ت ‪Y‬از‪ X '(/‬ڕا‪1 )7 %#' M[.9‬ور‪ )3‬و '‪'# ،M‘-' R‬‬ ‫' '‪ )7 %#‬دە‪R'9‬ت '‪1 )7 %#' ¯°‬ور‪1 )3‬و‪ )7‬دە ‪ dQ‬و ' '‪1 )7 %#‬ور‪)3‬‬ ‫'‪ )7 %#' ¯°‬دە‪R'9‬ت دە‪1-‬ا ‪ dQ‬درر‪š/‬ە ' 'وەی ی ات و '‪'.Qp M‘-' R‬وە و‬ ‫‪'.Q0L$‬وە‪.‬‬ ‫' 'ر ڕۆ ‪' )3 0‬و ‪' U h‬ی ‪'9‬رەوە‪'.S' '- ،‬ر ‪ '# ، LV -‬دە‪1-‬ا ‪' )3 - dQ‬‬ ‫'‪1 ' %#‬ور‪ )3‬و '‪ M‘-' R‬و دە‪ ' -R'9‬ن ]دە‪ )TR'9‬دا و وك '‪'9‬ر‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪20‬‬


‫‪'9' .9‬ر ‪ 0/1‬را ا‪ ،‬دە‪' )TR'9‬ڕ‪1/‬ە 'ر '‪'9‬ر‬ ‫‪ 0‬ا‪ R‬ا‪ ،‬دە‪)TR'9‬‬ ‫‪'C‬ر ‪'p‬را ا‪ ،‬دە‪ )TR'9‬وە * ر '‪'9‬ر ‪ */Y#‬را ا‪ ،‬دە‪ )TR'9‬زە ‪ 0‬ار '‪'9‬ر ‪ -1u‬را ا‬ ‫و دە‪ X )TR'9‬و '‪'9‬ر ژن و دە‪ )TR'9‬ژن '‪'9‬ر ‪ X‬ودا‪ ،‬دە‪ 'X )TR'9‬دەر '‪'9‬ر‬ ‫‪' 'X‬ردا[ ‪'#' ،dQ0Lœ‬م ' ‪Y\1L‬د‪1 )7‬دی دە‪ '-R'9‬وەك ‪ ) ' '- œ(LX‬ڕ‪Yk(/‬اوی‬ ‫‪'9‬روو '‪ ،)*S‬ر‪ )*/‬واش '‪ L ¯°‬ا‪ )7 '0 )7‬وا‪ '-‬دارا‪ M‘-'p - )3‬و دەو‪ M‘-'S‬و‬ ‫ر‪ '-Y=/Y(U‬و ‪ M`L .yL‬و ڕ‪ %É‬ی ‪1. 1‬ور‪ )3‬و ‪'=LX‬ی '‪ R )T' R‬و ‪" X‬ن‪' .' '.9' ،‬م‬ ‫‪ u‬رە دە ‪"0‬ن‪' ،‬وەی دە‪'9 )TR'9‬روو '‪' '0 '# )*S‬ك '‪'9‬ر زۆر‪'\1L ' '0U‬ر‪،•U‬‬ ‫'وەی وە‪h‬‬ ‫‪1 'h‬وا‪ y2QX )7‬ر\(' •‪،‬‬ ‫\'ر‪1/‬ە 'را '‪M`28 )T‬‬ ‫‪'.%31LX‬‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'8 % M‘.28 ) ' -‬ر\(' •‪Y# "=Lu )7 ' !" * '.%31LX ،‬دن و ‪ X‬ڕا‪M[.9‬‬ ‫وە‪'\ h‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪ M`28 ) ' -‬دە‪' '.9‬ر\(' •‪ ،‬وە‪ h‬دە‪' '.9‬ر‪Y#‬د ‪ L ¯°' § (L‬ان و‬ ‫ڕە‪Y(-‬د 'وەی * "!م و ‪Y‬ازە ‪ )7‬دە‪'9 )TR'9‬روو '‪ )*S‬وا‪ '-‬د ‪Y# $‬ا‪'0/1 M‘-‬را '‪)T‬‬ ‫]‪'C‬ر ‪B‬ەوا‪ X )3‬ر' ‪1- ،[)7‬ا ‪1-'# ' L ' '.Qp dQ‬ار و ‪ '0‬ی \'ڕ‪1/‬ەرا '‪M`28 )T‬؛‬ ‫‪ '#‬دوا‪ u‬ر 'وەی ‪' ' '#‬وە ‪Y9 .%Q -‬او\‪ dQ‬و دەر‪'#‬و‪ dQp-‬و ‪Y §“ 2QX‬از و‬ ‫* "! ) 'ر‪1/‬ە 'را '‪ )T‬دەو‪1 M‘-'S‬و\‪ '- ،dQ‬د ‪Y# $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و ]د ‪Y# $‬ا‪M‘9‬‬ ‫‪1 'h M‘ '8‬وا ' '[‪ .‬وە‪ h‬د ‪Y# $‬ا‪' 9‬ك وەك * "! ) ڕ‪'9 M[.%k(/‬ر ‪' )7‬ڵ‪،‬‬ ‫'‪1 ¯°‬و‪ )7‬ژ‪ '- )7 Y/‬و ‪ ’ 1e‬و '‪'-‬ك 'ر‪1/‬ە 'را '‪ M`28 )T‬و '‪'=S‬ی زاد‪' '.9' ،‬‬ ‫‪ •-Y8‬و ‪'(Lu‬و‪1 '-‬و‪ )7‬ڕ‪'k(/‬ری ‪'9‬ر ‪ $.%31LX ، L‬ن '‬ ‫ی =‪' ' .d/Y‬ر 'وە‬ ‫‪ '0‬ی ژ‪ ' '# ،' 'h M‘ Y/‬ڕە‪Y(-‬د 'وەی ‪1 ' X‬ور‪ )7 ' U‬ژ‪ )7 Y/‬دە‪)TR'9‬‬ ‫‪'9‬روو '‪ (S‬ا دە‪1-‬ا ‪'9 dQ‬ر‪ pS'h‬ات‪' ،‬وا‪ ) ' -‬د (' '‪ ¯°‬ڕە‪Y(-‬د 'وەی دارا‪)T'p - )3‬‬ ‫و دەو‪ M‘-'S‬و ر‪ o h ،'-Y=/Y(U‬ت ‪1-‬ا "ن ' ‪'=S' )7 '0‬ی زاد و ‪'9‬ر '‪'#‬ی‬ ‫]د ‪Y# $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و [ =' •‪' ،‬و ‪' '0‬ش 'ر ' ‪ 0LW‬ن و دارا‪M`28] M‘-' R' )3‬‬ ‫'ك دەو‪ ،[)T'S‬ری زاد و \' ‪'h ،' 2‬رەوەز‪ )3‬و '‪ *.2# 'S‬ر‪ )3‬و ‪ 9'2 X‬ز‪)7 ' U‬‬ ‫‪ 1e‬و رن‪.‬‬ ‫'و ‪ u‬رە ‪ ' '$L '# ، L-‬دەروو‪1 )7‬دی '‪ '=S‬و ‪ -' 0 H ) '.% 9‬ا ‪)7 ' X‬‬ ‫'‪'=S‬ی دا‪1- h‬و ] ‪ ' [)T' 0LH‬ژ‪ U‬ن و ' ‪ )T‬ڕۆژا 'دا (' ‪1. 1 ' L ' '0‬وری‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وا‪ )7‬زادز‪1kU‬از‪ ،‬وا‪ P )T u ' '-‬ان ' ری زۆرە ‪ ÇÊ‬و ‪'-Y=/Y#‬ی ‪'9‬ر 'داران و‬ ‫ن ‪"0LœpQX‬ن‪B X )T u ' ،‬ەو‪ X )3‬ر‪ '-‬ن و ڕ‪ ZU‬ر )‬ ‫دەو‪'S‬ت‪'h ،‬روەز‪ h ' U‬و\' ' ‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪21‬‬


‫دە‪R'9‬ت‪ ،‬ڕ‪Yk(/‬اوە و ڕ‪ )3 9 '0—%k(/‬و ز ’" ' ‪ 'u‬وەر‪"H )7 ' U‬ن و ‪š/1-‬ە‬ ‫‪BX‬ۆ‪ .LS‬ە ‪ $‬ن ‪"0Lœp(LX‬ن‪ )T u ' L- ،‬ژ‪'=# - )7 U‬را‪ ¼ )3‬ا¡‪ a‬و ‪'h‬رەوەز‪'=^L )3‬را‪،)3‬‬ ‫‪ ' .28 ' 1‬زادە ن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی زادی ‪ -‬ك و ‪'h‬رەوەز‪' )3‬ڵ ‪"0Lœp(LX‬ن‪L- ،‬‬ ‫' ‪ )T u‬دە = ان ' ڕا ران و ‪i¼S'h‬ارد‪'H )7‬و‪'0Q9‬را ‪ $‬ن‪'\ ،‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪)T‬‬ ‫‪'h‬روەز‪ ' U‬ن و ‪ ' 1‬زادە ن و ‪'8‬ڕەك و ‪ 1e‬و رۆ‪ '(H‬رە ن ‪ 0Lœ0(LX‬ن‪ ،‬ی 'و‬ ‫ت ‪'h‬م ڕو ‪ )7‬دە‪ 9 )T' 0LH )TR'9‬ن و وی و‪Y# 0/‬دن و دەر‪Y¿I‬د ' و ‪'h‬م‬ ‫'‪'8‬رە ‪'8 )7‬ڕا 'وەی ‪ )T' 0 H ) '.% 9‬وە‪Œ‬دە ‪ •/Y‬و ‪'h‬م ‪'=S' )7 0Lœ(LX‬ی زاد‬ ‫‪ • 9‬و ‪ • 9Y-'$L‬ر‪ /‬دە ‪Y '# ،dQ‬ۆ‪ aŸ‬زاد ‪1k‬از '‪ ¯°‬دوود¡‪ a‬دە‪1-‬ا ‪ dQ‬دە‪M`9‬‬ ‫'ر‪ '( 1H ،d/‬ی ‪ )T' 0 H ) '.% 9‬و دە‪'9 )TR'9‬روو '‪ )*S‬و ‪'9‬ر 'داری‪،‬‬ ‫• ' ‪ M` .yL‬و ‪1L‬ەژ‪ U‬ن و ‪1. 1‬وری '‪1 1*S' ، S‬و ‪ )*L‬ك و ‪Œ‬وە‪ #‬ن‬ ‫' ‪L‬‬ ‫' '‪'=S‬دا دە ‪ ،dQ‬وەك ‪1‬و‪'.% 9 )7‬م و ر‪Y#‬دی ‪ - C‬دا¡‪' ' a‬رە ' ‪) '.% 9 )7‬‬ ‫ر‪1u‬از‪ U‬ا‪.‬‬ ‫' وە‪ #' '=S' h‬ا ‪ LX o h‬او‪ 1L ' M`%3‬ی ڕ‪ %k(/‬ن و 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬دن و ‪ UB‬ردان ‪،dQ‬‬ ‫‪ ) - '( 1H‬زاد و ‪'h‬رەوەز‪ *U‬ر‪ .9'h ،‬ن ' 'ر ) ‪'9‬ر ‪' )7‬را ‪'p‬ر ‪ h‬و ‪)7 '=02‬‬ ‫' و \' و‬ ‫‪'C ' M`%31LX o h‬ر ‪'9 )7 9'# )7‬رووی ی و دە‪1L )TR'9‬‬ ‫'‪ M‘-' R‬وەك ڕ‪1. 1 ) ' %É‬ور‪ '0 )3‬ی ڕۆ ‪)3 "py‬‬ ‫\' ‪ ' 2‬ر و ‪'C‬ر ‪)7‬‬ ‫‪ (LX‬ە‪ .dQ0Lh‬ەوە ی ‪1L M`%31LX‬ە ‪'8‬را‪ )3‬ڕ‪ %k(/‬ن و 'ر‪ 0Lœ 'h‬ن و دا ' (‪Y‬دن و‬ ‫‪ ' — 1‬ا ‪ h‬ر‪ *U‬ر و ‪1 —2³‬ا‪ #' )7‬ی دە • و‬ ‫'ر‪1/‬ە ‪Y‬دن ‪ dQ0L‬و ‪ '# -‬ن '‬ ‫‪ ' — 1‬ن ‪ h‬ر‪ *U‬ر و ‪1 —2³‬ا‪ #' )7‬ی و ‪12 #‬ەرە ‪ - §7‬دە ‪'=S' M`9 '-‬ی‬ ‫‪ )7 œ u‬زاد‪.‬‬

‫ وا "‪ % %‬ر ﯿ م د*;‪%‬م‪ ،‬آ‪ %‬دژ آ) ‪ %.%‬ه و ‪%‬رخ ‪ ‬و ‪93‬ازﯾ ر ;‪%‬ڕا ‪%‬و*‬‫ژﯾ ن و آ) ‪%! ) / .%‬رد* ‪%7 %‬و' ‪D‬ﯿ ن‪ ،‬ﯾ ‪ )3‬ن ‪ :‬ن وا ﯿﯿ‪%‬؟‬ ‫'‪'8‬ر ' '‪'=S' ' d9‬ی ‪ h‬و‪'H‬رخ‪ u 0#'- ،‬ی ‪ Ë‬و ڕۆ‪ M`LI‬ژ‪YU‬ی ‪)T' H‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪1xf‬ژی و ‪BC‬ۆ‪'#‬ی ‪ )ž 'u‬و ‪ -‬و ‪ 9'2 X‬زی ‪ d%31LX‬و ‪ (L-‬ا‪ )7‬ژ‪ '=0U‬و ‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪22‬‬


‫‪Y‬ۆڤ ' ‪ )3‬و ‪Y9‬و ‪' ،dQ d‬د‪' 0S‬وە ‪ ' '.%31LX‬ر‪!"#‬م دژا '‪'9 )T‬ر‪' M` '9‬وا '‬ ‫‪ dQ‬و ‪'h‬وڵ ' ‪Y\1L‬د ن ات‪R' .‬م '‪'8‬ر ' '‪ h ' d9‬و‪'H‬ر ¿‪Y‬د‪ '=S' )7‬و‬ ‫‪ * 9‬ر‪ )3‬و ‪19‬ودە‪Y )3‬ۆڤ ‪' 9 ' dQ‬ی دە‪'(9‬و‪ '-‬زا‪ M`%7‬و ‪ ' u 0#'-‬ا‪' ،‬وا‬ ‫‪ ' '.%31LX‬ر‪!"#‬م ‪1 —2³‬ا‪'X )7‬رە‪ LX‬ا ن * ت‪ ' .‬ری '‪ '#‬ا ]‪ )3Y= ' Œ‬ڕۆ\ ‪Y¿-‬د‪)7‬‬ ‫‪Y‬ۆڤ و و‪Y/‬ا ¿‪Y‬د‪ )7‬ژ‪Y ['=0U‬ۆڤ ' ‪'9‬رووی ‪Y9‬و ‪ d‬و ‪1 'h‬و ‪1‬و 'وەرە 'وە دادە ‪d/Y‬‬ ‫' ‪š '8‬ە ' ‪ Í 'u) )7‬و ‪19‬ود‪'X‬ر‪ M`9‬و زۆرداری(‪ ،‬ژ‪'=0U‬‬ ‫و ڕ‪ ' '=/‬ی دەدات‪،‬‬ ‫‪ p(L‬ات و ژە‪ )7 'S‬د (' ' ‪'\1L‬ر‪ d/‬و 'وەش واوە‪ h Y-‬و‪ u‬رە ‪ )7‬ی ‪ * 'PU‬ت‪.‬‬‫‪1 'h‬و ' ' ڕۆژ ' ڕۆژ '‪'-‬ك ‪ ' '8‬و ‪'X‬رە‪ d%31LX ' u 0#'- )7 '9‬و‬ ‫'‪ 9Y-‬ارە ن‪' ،‬رەو ‪ '(-1‬دە‪ 2#‬ن و ‪Y‬ۆڤ ' ی ‪ Y-‬و ژ‪ '=0U‬و‪Y/‬ا و ‪ h‬و‪)ž '9‬‬ ‫‪1‬ون و ژ‪ U‬ن ' ‪1L‬دە 'ن‪ .‬زۆر‪ ' ' /‬و دژە ن ' '‪'=S‬ی ‪ -' 0 H‬ا '‪'9‬ر 'و ‪'0‬‬ ‫‪1 'h '# ،•# ' y‬و ‪ '.‬ن ' ‪Y-‬ی ‪Y‬ۆڤ ‪'C‬ر‪ s/‬اون و ‪Y‬ۆ‪'9' § f‬ر 'و‬ ‫‪ ' '0‬ڕ‪ ' '=/‬ی دەدات‪ '.Qp ،‬و‪Y/‬ا ='ری ‪Y9‬و ‪ d‬و دوا‪ u‬ر ' ‪Y\1L‬د‪ M”´3 )7‬وەك‬ ‫' ‪Y9 ' L‬و ‪ 0 .d‬ار‪'9' /‬ر ‪ '0‬ی دا ‪Y‬اوی ‪1‬ادا 'ی ‪ '.‬ن‪ ،‬ڕەوا '‪)T‬‬ ‫' ‪ M[. 1‬ژە‪ 'S‬ن و 'ڕە ن دەدات‪'9 ،‬ر 'دار‪ 0QX' /‬و ‪19‬ود و ‪'9‬روەر‪Í 'u ،)3‬‬ ‫'ر دە ت و ژ‪ '=0U‬و‪Y/‬ان دە ت و ژە‪ 'S‬ن ‪Br‬دە ت‪'9' § 'X'H ،‬ر ‪ 'h‬ن ‪ '0‬ی‬ ‫‪1ÎR‬و‪Y )7‬ۆڤ ' ‪ '0q‬ا و 'ر‪Y M`9‬ۆڤ‪ '8 X ،‬ەی ' ‪Y# "%‬د‪Y9 )7‬و ‪ d‬و‬ ‫‪' 8‬وەرە‪ )7 K‬د ¿' ‪1 R‬و‪ )7‬دە‪'#‬ن ‪1H ' .‬و‪'9 • Y ' ،• )7‬ر ' ‪1‬دی ‪Y‬ۆڤ‬ ‫'‪ 1xS' ،‬ژ‪Y 'I 'I' '=0U‬ۆڤ دە‪1-‬ا ‪ dQ‬زادا ' و ‪19‬ودە ‪ -‬ا ‪¯°' '¿ 1H ،dUš‬‬ ‫‪Y9‬و ‪ d‬وەك ‪' ، L—28‬ر‪Y !"8‬ۆڤ ‪1-‬ا ‪1 )7‬ون و 'وەی ' و ‪ ' ،dQ‬وا‪)K' -‬‬ ‫د ¿' ‪ X‬را‪Y9 9 M[.9‬و ‪ K' .‬ن 'ر¬‪' a‬وە ' 'ك ‪'9‬روەر‪Y )3‬ۆڤ '‪'9‬ر 'وا‪)7‬‬ ‫د ¿' و دەورو\'رە‪ 'I‬ا‪.‬‬ ‫'‪R‬م ' ر‪ ' #‬ن و ‪'# )7' Œ‬م ' ‪¤ -‬او [‪ 0 M‬ا‪Y ،‬ۆڤ ' ‪Y9 ' '(L‬و ‪' d‬ك‬ ‫‪'9‬روەری ‪Y9‬و ‪'9 '- ،d‬روەر ' ‪Y9‬و ‪ .‬ا‪1 )7 9 ،‬دی ‪Y9‬و ن‪Y ،‬ۆڤ ‪'-‬‬ ‫'‪ ' '(L#‬ز‪ 0U‬ەوەرە ن و ‪ 1h MNX'pQX '.%31LX‬ر\‪1‬و 'وەی‪ $ X ' d2³ ،‬وە دڕ ا '‬ ‫ژە‪'#' S‬ی ‪ x‬ت و ‪ X '.Qp‬ر‪c/‬ەری ‪Y9‬و ‪d‬؛ ' ژ‪ '=0U‬و ژە‪R‬ن و ‪1‬دی ‪' 23‬وە‪،‬‬ ‫'وا‪ ) ' -‬د (' '‪'8‬ر ‪1‬و 'وەرە ‪ )7‬د (' ' ‪)¯° )*L‬ز‪ U‬ن( و ‪'-‬واو‪'#‬ری ‪19‬وڕی ژ‪' U‬وە و‬ ‫'ردەوا ) ‪Y9‬و ‪¼.‬ن‪' ،‬وا دە ‪ dQ‬و ‪Y '2 .%31LX‬ۆڤ '‪ MNX‬دەرك و ‪1-‬ا ی ‪ 1h‬ر‪،)3‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪23‬‬


‫‪Y9 )ž '2QX‬و —• ر‪ ،dQ )3cU‬ڕ‪'•LX /‬وا 'ی 'وەی ‪' '#‬م ڕۆژەدا ‪ ' 'h‬و دە * ت‪' .‬وی‬ ‫‪ e‬ی ' ‪1•(L-‬و‪ )7‬ری ‪'#‬ش و ‪'h‬وا و ژ‪ '=0U‬و ' ‪1H1L‬و‪ )7‬ژە‪R‬ن ‪' ،dQ 'h‬وە دەزا ‪،dQ‬‬ ‫زی ‪1LX‬ەدە ت‪ h ،‬و‪'H‬ر (‪Y‬دن ) د ‪!" Y‬ە‪Y#‬دن( و‬ ‫‪ 1h‬ر‪' U‬ك ‪' '#‬م ڕۆژە ‪Y‬ۆڤ‬ ‫‪1. 1‬ور‪Y( U‬د‪ $ X )7‬وەی دڕ ا '‪ ' -‬ژە‪' ،)T' '#' S‬ك ‪ 1h‬ری‬ ‫‪Y(.‬د 'وەی‬ ‫‪1 'h‬و ‪'0Lœ(LX‬رە ‪Y9 )7‬و ‪ d‬و دوور‪'#‬و‪'0-‬وە 'و ‪ '0 2QX‬دڕدا ' '‪.‬‬ ‫' 'ر 'وە '‪'8‬ر ‪Y‬ۆڤ ‪ H‬ر\‪ ' Ï dQ‬دڕ ە‪1.2 '8'(-1 ' )3‬وی 'م ڕۆژەی ات و‬ ‫' ‪1L‬ان دڕ ە‪ )3‬ژە‪' S‬ی ‪'9‬رە‪ )3 -‬و دڕ ە‪ 1h )3‬را 'ی ‪1 'h‬و‪ '#‬ا‪ ،‬ڕ‪'=/‬ی‬ ‫ە ='ڕ‪'./‬وە ‪'9‬ر دڕ ە ' ‪'9‬رە‪' -‬‬ ‫‪'%“' ) ' Q9‬ر ' ‪ dQ‬و ‪1‬و‪' ،dQ ' )7‬وا‬ ‫و ‪'#‬م‬ ‫ژە‪'#' S‬ی‪'h '( 1H ،‬ر‪ ' ،dQ L H‬دڕ ە‪Y¿ u PK'- )3‬اوی ‪1 'h‬و‪)3'#‬‬ ‫ڕە‪Y- 'h‬ە !‬ ‫' وە‪R‬م ' '•”‪ M‬دووە ) ‪ 9YX‬رە‪ -'#‬ا‪ ،‬دە ‪ ' ، ]L^ dQ‬ر‪ '.% #‬ن ‪1‬از‪ U‬ری‬ ‫' ر\‪Y‬د‪ u 0#'- )7‬و زا‪ d%7‬و ‪1-‬ا ' ‪'X‬رە‪ '9‬ووە ‪Y )7‬ۆ‪ 0QX' •f‬و 'ر ‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫'‪'=S‬ی ‪'(2QX‬و‪1-‬وی زاد و '‪ %#‬ن و داد‪'X‬وەر‪ Q- '# ،‬ا '‪Yh‬ە ' ی ‪Y‬ۆڤ '‬ ‫دە‪'(.9‬و‪ d%31LX '-‬و وەز '‪ '9‬ە ن و زادی و داد‪'X‬وەروەری‪' ،‬و 'ڕی زادی و‬ ‫'‪ )7 %#‬و ‪Y9‬و ۆ‪ ž M‘.9‬ت‪.‬‬

‫"‪9 %‬و!ﯿ ‪ % %‬ر ﯿ ﯿﯿ‪%‬آ ‪4‬ا دژاﯾ‪ '%‬ﯾ‪4‬ﯾ)") ﯿ و ‪ “ * . :‬ﯿ&‪“5‬ﯾﯿ‪%‬آ ن ‪%‬‬ ‫دﯾ ر*‪ ،‬ﯾ ﯿ واز "‪9 %‬ان ﯿ&@ رآ&ﯿ م و ‪ %‬ر ﯿ&‪ 5‬ﯿﯿ‪%‬؟‬

‫‪7‬ا‬

‫‪' §QX‬وەی ‪ u‬وازی 'و دوو را‪ ' '.9‬دە‪'(p 2 0—9‬م‪ h '# ،‬ری‬ ‫) ‪1L‬ان 'و دوو‬ ‫را‪' '.9‬ش ‪ 'h‬ن 'و ‪ u‬واز‪ ' U‬دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪' '.%31LX .‬وە ڕۆ‪' '¿py9‬وە‪'I ،‬‬ ‫‪' ، u P‬ز‪'h‬ب )ڕ‪B/‬ەو(‪ ) ' ' 0y ،‬دا ‪Y‬اوە‪ - ،‬وە ‪ 1‬ژ‪ U‬ن و ڕەو‪' '8 )T‬ی '‪'=S‬‬ ‫را‪ * '.9‬ت و دا‪1- h‬وی '‪ '=S‬د ر‪ *pU‬ت‪ 'h ' ' .‬ن 'ر‪ '# '#‬دا ‪Y‬اوە ‪ f1h' )7‬و‬ ‫‪ Ï ’0‬و ‪1r‬ر '‪'#‬ی ‪' '»1‬د ' '‪1-Y= U .9‬وە‪ ،‬وا‪ '-‬را‪Y#'.9‬د‪' '=S' )7‬‬ ‫‪1H‬ار‪1LH‬ەی ‪¤ -‬وا "ن و دەر‪'#‬و‪'(L 9'# M‘ h )T‬وە‪ UB '# ،‬رە ‪ '#' 'X‬ن ‪'.Qp‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪24‬‬


‫‪ u‬ڕا ر‪ ' U‬ن و ڕ‪B/‬ەوە ‪ ' y‬ا ‪1 'h‬و‬ ‫ڕ‪'k(/‬ری '‪ .'=S‬وەك دەزا "ن '‬ ‫" ‪Y(L‬د 'وە و ڕە ‪B^Lh' '0‬اوە‪'-‬وە و 'وەی '‬ ‫—‪Y( O#' L‬اوە‪'-‬وە و ‪1 o h‬ار‪/‬‬ ‫دەرەوەی 'وا 'وە ‪ ž 'h‬و ‪ *p 1e dQ0‬ت‪ ،‬دە ‪Œ '.Q‬دەر و داردە‪ M`9‬دوژ • و دژی‬ ‫'رژەوە ی ‪.M`28‬‬ ‫‪'¿LH ' u‬ری ‪ '=S' K‬ڕ‪B/‬ەوی ‪ 2“'8‬ن ' ‪'= ' K‬ی دا ‪1-‬و‪،‬‬ ‫‪ '-'pS'h‬دا ‪)7‬‬ ‫‪'9‬ر‪ H‬وەی 'و ‪1H‬و ' دە‪'8‬ر‪'./‬وە‪1 'h '# ،‬و ‪'#‬س ‪1-‬ا ‪Y# " )7‬د 'وەی ' و ‪'-‬‬ ‫‪' L 9'#‬وە '‪Yh‬ە ' ن و 'ر ) 'و '‪Yh‬ە ' ا 'ش " ‪Y#‬د 'وە ' 'وا‪ )7‬د (' و‬ ‫ی ‪§QX‬‬ ‫'‪ U ' '=S‬ن‪'#'0 •0 '# ،‬ی ‪ 'h‬ن‬ ‫را‪Y#'.9‬د ن و ڕ‪M[.%k(/‬‬ ‫ن ‪1 'h ،• '#'0PL8‬و ن 'ر‪' ) 'h‬و را‪Y#'.9‬دن و '‬ ‫دە ‪1‬و‪'8' .' h )7‬ر‬ ‫‪1H‬ار‪1LH‬ەدا ' ن د ‪1.‬ە‪ ' -' 0 H ' '.% 9 '# ،‬ن؛ ‪'9‬ر 'داری ‪ u‬ری زار زاد و‬ ‫"! ) دەو‪M[ ) '.% 9 ،()T'S‬‬ ‫‪ X‬ر' ن‪'9 ،‬ر 'داری ‪ u‬ری دەو‪' ) )T'S‬وا 'ش ‪9‬‬ ‫‪ u‬ری ‪'=S' ،) O%‬ی ‪ LX‬ە‪ X'H‬ن و دە ‪ h '0‬ی ' ر ‪ - M”• h M[.%‬ك و ڕەو‪)T‬‬ ‫‪' '8‬ی زادا 'ی '‪ '=S‬و ‪ 2“'8‬ن ' '‪'=S‬ی زاد و '‪ %#‬ن و داد‪'X‬روەر‪.‬‬ ‫‪ ' u‬و '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪¤ -‬وا "ن و ‪ (L‬ا 'وە ‪ )7‬ر‪ ›#‬و ‪›Pž0‬‬ ‫ر‪!"%#‬م‪،‬‬ ‫‪' u‬ك دا‪ 0Lh‬ن و ‪ M[.2 '=LX‬ر‪ ›#‬و‬ ‫ڕۆ ‪Y‬اوە و ‪B X‬ەوا ن ‪!" 1‬م وەك‬ ‫‪ h‬وە‪ )7 'S‬دە‪'0 ¤ 8‬وە و ‪'=S' K‬ی ‪ u ' M`% 1 K‬ر‪ " ' /‬دۆزە و ‪ ' 9‬ی ڕا ر‪)3‬‬ ‫‪(M‘.%‬‬ ‫'‪9) M‘-' R‬‬ ‫دە ‪sL9‬ن‪'h .‬ر‪ 'H‬ە ژ‪Y )7 U‬ۆڤ ' 'رە ' 'وە '‪ u‬ر‪/‬‬ ‫‪1p .%‬و '( و ‪'(LX‬وەژ‪' U‬‬ ‫‪1‬وە و ‪ .%Q -‬ش ‪ $ X‬وە ‪' )7‬و '‪1p -' R‬و ' )‪9‬‬ ‫) ‪'= 1‬را '( ' '‪'9 '=S‬رە‪ ' -‬دوور ' دەو‪'S‬ت و ‪ 9‬ی ڕا ر‪ )3‬و ‪ ' -' 0 H‬ا‬ ‫دە ‪"0‬ن و ‪!" 1‬م 'ر ' ر‪ ›#‬و " را‪' ،)7‬و‪Y )7 )7‬ۆ‪ aŸ‬ژ‪Y/‬دە‪1 d9‬وە ‪'8‬ڕا 'وە‬ ‫و وەز '‪ Y- '9‬و‬ ‫ژ‪)*L U‬‬ ‫'‪ )7 K' -' R‬ژ‪'9 )7 U‬رە‪)3 -‬‬ ‫‪'0‬‬ ‫‪YI' '8‬دوو‪R' .Y-‬م 'دا 'وە ‪B X‬ەوا‪ )7‬رل ر‪ ›#‬و ‪ - ،)7 0 X‬ڕادەی 'ز‪، L 'h‬‬ ‫ی ‪ !" 1‬ن ‪1-‬و•”‪ M‬دۆ‪!"- $8‬م و ‪'9‬رووڕە ‪Y# )3'0‬دووە و ‪1 'h‬و وە‪L R‬‬ ‫‪ch‬ر و‬ ‫‪ (L‬ا 'وە و ‪ 2 '=L-‬ن '‪'h‬ر ‪1-'#‬ار‪ ، /‬دە‪'8‬ڕ‪'0/‬وە ‪'9‬ر‬ ‫' ‪'h‬ر ‪'9‬ردە ‪ (L‬ا‬ ‫‪ )7 '-1e‬ر‪ ›#‬وەك ‪'X‬ر‪1-‬و‪ "X '#‬ۆزە ‪ )7‬د (' و ‪1 'h‬و ‪'9‬ردە ' ن و ‪1 'h‬و ڕووداوە ن‬ ‫و ‪1 'h‬و رە ن و ‪1 'h‬و ‪1-'#‬ارە ن ' ‪1LX‬ەری دەر ) ر‪ ›#‬دە‪1LX‬ن و '‪'8‬ر وە‪)*L R‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪25‬‬


‫دە ن ' ‪' )7 '-1e‬ودا دە‪'#'0—9‬و‪ d/‬و دۆ ا ‪sL$‬ن‪' ،‬وا دە‪'9 Ǭ'p—9‬ر « و ڕە ‪'0‬‬ ‫و ‪1H‬و ' ن ' ‪Œ‬دەر و دژە ‪!" 1‬م و زا‪ M`%7‬و ‪1-'#‬ار‪ p-' - )3‬ردە‪'#‬ن و‬ ‫و‬ ‫‪ u‬ی ر‪ ' M‘.% %#‬زا‪ d%7‬ودە 'ن‪' e ،‬وەی ‪'#‬‬ ‫‪ 9 X‬وی ‪1 'h‬و 'وا 'ش‬ ‫‪1‬دی زا‪ d%7‬وەك دەر ) ‪Y‬ۆڤ و دۆز‪'0U‬وە ‪Y#‬دە ' ن و زا‪ '.%7‬ن '‪ ،M`28‬وەك ‪'h‬ر‬ ‫" دۆزی ‪ 'S'h‬و‬ ‫‪ch‬ر‪' /‬ردەوام ' ‪ e‬ڕان و ژە ‪1p‬و 'وەدان و ' وە‪'h )7 Œ‬‬ ‫‪'0-Y=Lu‬وە ن ' ' ‪ " L‬دۆزی وەز '‪ ،Y- '9‬دە ‪¤"- )7 8 '0‬ا ن و زا‪'9 M`%7‬ردەم‪.‬‬ ‫' وا‪ ) ' -‬د (' ' ڕووی زا‪' .%7‬وە‪ ،‬دە‪' d/Y#‬وەی دو‪ " ª[/‬دۆز‪ )*/‬زا‪1 M`%7‬و\‪' ،dQ‬م‬ ‫ڕۆژەدا درو‪ dQ d9‬و 'وەی 'م ڕۆژە زا‪1X ª[ 'p9 ،' .%7‬و‪'=H‬را ‪.dLq‬‬ ‫‪ u‬ی ‪ X ،M`% 1 K‬رادۆ‪M”ÀI‬‬ ‫' 'ر 'وە‪ K' ،‬ر\‪Y‬د‪ )x 'H )7‬زا‪ d%7‬و زا‪M`%7‬‬ ‫ی 'ر ' ە ‪dQ0L‬؛ ‪ L- K‬ر‪!"%I‬م زا‪ d%7‬زا‪' ،dQp%7‬وا دە ‪' dQ‬وەش ڕازی •‪'I ،‬‬ ‫دە ‪ - - dQ‬ر‪ "=Lu )K' U‬و '‪'-‬واو\‪ dQ‬و وە‪1 ' ) R‬و ‪ 9YX‬ر و ‪ 1e‬ن و 'زا ‪Y‬اوە‪)7 K‬‬ ‫'داوە‪'-‬وە‪R' .‬م ' ' ‪'•LX‬وا 'ی ‪ '8 X‬ەی ر‪' 'I ،' K'.% %I‬و وەڕەدان ر‪!"%I‬م‬ ‫وە‪1 ' ' ) Œ‬و —‪ L‬داوە‪'-‬وە و ‪'=S' K‬ی دا ‪1-‬و ] ‪ ' [)T' 0 H‬ن ‪'=S' K‬‬ ‫دە ‪ 'I ،dQ‬ر‪ ›I‬و ' ‪ '2Q^K ›Pž‬ن ‪ 2QI‬وە و 'روە وە ‪1H‬و ‪'9 L‬رد و ' ‪.‬‬ ‫‪'•LX 'PX‬وا 'ی ‪1H‬و ' زا‪ ' K' .%7‬و وڕا و ود ی ‪1H‬و ' 'ز ' '‪،' K‬‬ ‫'روەک ‪ H‬ن ‪B 'X‬ەوا‪1r )7‬ر ن 'و ‪B‬وا 'دان ‪1r‬ر ن وە‪1 ' ' ) R‬و —‪ )xL‬دا ‪1-‬و‬ ‫داوە‪'-‬وە و 'ر " ‪YI‬د 'وە و ‪1H‬و ‪ ' L‬دەرەوەی ز 'ی 'و‪Œ ،‬دا '‪.‬‬ ‫"!م و ‪!" 1 K‬م ' " دۆزە دۆزراوەی ‪ 2Q‬و ‪ '$‬ی ‪'H‬‬ ‫'روە '‪'8‬ر ‪9‬‬ ‫‪' ،dQ L9'I‬وا ‪1 ' -' R' K‬و‪ )7‬وەک ‪c‬وو‪'0-‬وە '‪i )K‬وو‪ )3‬دە ' ' ژ‪ 9YX Y/‬ر و‬ ‫ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە‪' ' .‬ش د“‪' %‬وە 'ر ‪'=0‬را '‪ ،‬وا‪ '-‬را‪YI'.9‬د‪' '=S' K )7‬رەو‬ ‫‪1p‬ون ' ‪' 9‬ی ‪'¿H1xL9‬ی ‪1‬ا – ‪ . X – % PK‬وا‪1 '-‬ا ] ر‪ [›I‬د ر‪ U‬ە‪ K‬ت ‪'I‬‬ ‫‪ H‬ن ' ‪'= ' K‬ی دا ‪1-‬و دە‪ X] % PK ،• '8‬رت[ دە ‪' )ž '2QX '.Q‬و ڕەو‪ '-‬و ‪X‬‬ ‫‪ '$‬ی‬ ‫]دەو‪'S‬ت[ ‪ '=S' K‬ن ڕ‪ /‬ە‪ K‬ت و ‪ e‬دار‪ $U‬ن دە ‪' ' ،dQ‬ش دە‪1 '- K‬و‪)7‬‬ ‫‪ - - 'I 'I' u‬ر‪ )7 %3‬ر‪ H ) !"%I‬ر '‬ ‫'‪ §QX‬ددەوە‪' .‬ر 'م ‪'0‬‬ ‫د ¿‪ - .‬ری و دەو‪'S‬ت ' وی ‪YX‬ۆ ‪ .‬ر‪ U‬وە‪YI ،‬دووە‪' ' .‬را ‪'p‬ردا 'و‬ ‫‪Y‬دن‬ ‫"!م‪،‬‬ ‫‪' .%‬ی ‪ 'I‬د ¿‪ - .‬ری و دەو‪'S‬ت وەك ‪'$2QX‬ر¬‪ 2 '8 a‬ن ' ‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪26‬‬


‫ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە‪B ،‬وا ن ' ڕ•”‪ ' M‘-' R' K M‬وا‪ -‬ی ‪ e‬ڕا‪ - )7‬ك و ‪1 'X‬ە '‬ ‫‪ M‘-' R' K‬و ‪1‬ور‪ ž ' 'I ،' ' '=S' K )7 K' U‬و ' ' ‪ ž‬وی ‪1p -' R' K‬و 'وەی‬ ‫‪Y‬از و ‪YX‬ۆ‪ ›Q9‬و ‪1 'X‬ە '‪' )7 K‬ر ' ‪ 0LW‬ن و ‪ e‬ڕا‪ )7‬دارا‪] )3‬ا®‪'p - [Ò ¿P‬ت '‬ ‫‪ M‘-' R' K‬و ' ‪ LX )7‬او‪ K M‘.%3‬ر‪ '-Y=/Y¿U‬و ‪'9‬روەر‪ )3‬و ‪'0-Y=Lu‬وە ن ' ‪ K‬ری‬ ‫'رەوەز‪ )3‬و و‹‪ )T' R' K M`2‬و \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ K'=S' K )T‬ن ' ' ار‪ )3‬ڕا‪'.9‬و ی‬ ‫' ‪1‬وان‪' ،‬و ‪ e‬ڕا ' '“‪'%‬ردە •‪.‬‬ ‫‪ ) ' u‬د ¿'‪'9' ،‬ر ‪) ' ' X 'H‬‬ ‫' ‪1H‬و‪ • )7‬ر‪!"%#‬م وەک 'ر‬ ‫'‪'=0 r‬را‪ )3‬وە‪ .9‬وە و ' ز‪B X )7 U‬ەوا '‪ ' '# )T‬زا‪ d%7‬وی 'رن‪' ' ،‬ر 'وەی ‪'#‬‬ ‫"ن و 'ز‪ ' 'h‬ن 'و ‪ ' '$-'p -‬ن ‪،' 'h‬‬ ‫زا‪1.9'pr'H M`%7‬و‪1 ،‬و‪ ' )7‬و ‪'-‬‬ ‫‪1 h‬ادارم دۆ‪ '.9‬ر‪' ] '.% %#‬م ‪1H‬و 'م ' ‪ h‬ش و دوژ ‪1L M‘9'# )T' 0‬ەر '‪Y8‬ن‪.‬‬ ‫'‪'8‬ر ' ' ن ‪ 0-1ÅLX‬در‪ d/‬و دە ‪1‬ازن ڕە‪' '(p -‬وە‪ U ' ،‬ن و ‪i‬وو‪' ) 'U‬ز‪' 'h‬وە‪،‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪1 ' 1‬ازی و ‪1‬دی ‪ch‬ری ر‪ ›#‬و ‪ h‬وە‪ )7R‬درو‪Y( —9‬دووە‪،‬‬ ‫‪'#‬‬ ‫‪' u‬وە = ‪' ¤‬وە ‪ch ' 1L‬ر‪ ' U‬ن و '‬ ‫دە‪'(pLŠ.9‬ن و ر‪!"%#‬م ' ‪M[.9'pr'H‬‬ ‫‪ "X )7 $9‬ۆز‪' U‬وە دا =‪' Y‬وە ‪1r 1L‬ڕو ‪'.‬ی ژ‪'H )7 U‬و‪ 9‬وان و ' ڕە ‪'0‬ی ڕ = ‪¤‬ا ' ن‬ ‫' وەك ‪'X 'H‬ر‪1-‬و‪ )*L#‬زەرد‪'=S'h‬ڕاوی ‪1L‬‬‫‪' ' )7 8‬ردا (' 'وە‪'8' .‬ر‬ ‫‪'X‬ر‪1-‬و‪ ' k#‬ن ‪ )*L—%(L- 'H‬دەر (‪Y‬اوی ‪'9' '# 1L‬ری ڕا ران و ‪ -Y(9 'H‬ی‬ ‫‪ X‬ر‪ L-‬دە ‪'.Q0L‬وە و ‪'h‬ر 'و ‪ '0‬دو ' دە ‪' X '# ،dQ‬ر ‪ u‬ز‪YX ÓU‬ۆدۆن ' وە‪) R‬‬ ‫' ' ) ) ‪1‬دی رل ر‪(›#‬دا ر‪Y ' ›#‬ا‪ M‘X‬و '‪ e )7 ' 9Y-‬دار‪ U‬ە ‪'-‬وە‪] .‬‬ ‫‪' 0/1‬وەی وە‪'#' R‬ی ‪BX‬ۆدۆن‬ ‫'‪'#‬ی رڵ ر‪'9' '-Y# ،›#‬ر 'م '‪'.9‬رە ('ن‬ ‫‪ http://anarkistan.wordpress.com/2008/05/28‬وەر‪¤ 8‬ا‪'r )7‬رە‪ r )7‬دری [‬ ‫'‪R‬م ‪' -‬وە ەی دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە ‪'9‬ر ' ر‪!"#‬م‪ ' ،‬ر‪!"I‬م ‪1L‬ازی ‪ch‬ر‪ •U‬و ‪¤ - LS' K‬ا [‪M‬‬ ‫'‪ "= K‬ە ‪'=S' K‬ی دا ‪1-‬و‪' 'I ،‬رە ’ ) ' ‪ )T‬ڕۆژا 'ن و ‪ - -‬ری ' 'رە ’ ) ‪ K‬ر‬ ‫و ‪ )KŒ H‬دەزا • و ‪'#‬س ‪'p 'X‬ر و ‪'#‬س وە‪' ،' )7‬ردەوام '‪'-‬ك ڕەو‪' '8 )T‬ی ژ‪ U‬ن‬ ‫و ‪Y‬ۆ‪Y( ' '8 ،)T' f‬دووە و دە ت و وەك ‪'9 )7 8‬ردە ' ن ‪'h‬ردەم ' ‪1 'h‬و‬ ‫' ا ' ‪ ' )7‬ت ] زادی‪، )7 %#' ،‬داد‪'X‬روەر‪Y\1L ' ،)T' R' )3‬د‪'9 )7‬روەر‪،)3‬‬ ‫'وەی '‪'=S‬ی ‪ X ،)T' 0 H‬را‪ M[ —9‬ژ‪ ،'=0U‬ژە‪ S‬ۆ‪'(LX ،M`9‬وەژ‪ U‬ن و ‪)3 '-‬‬ ‫‪1S'h‬ە‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪27‬‬


‫‪1‬و 'وەرە ن و ‪Y9‬و‪ ،d9‬زا‪ d%7‬و ‪' 1h‬رو دا‪ 0Lh‬ن[دا دە ‪1‬وە‪1 'h ،‬وان چ " ران و چ‬ ‫‪ */Y#‬را‪1-Y= )7‬و و چ زاد ‪1k‬ازا‪ ' )7‬ر‪1k #‬از‪'9 '- ،‬ر\ زی ‪ 0 1e‬وی 'و ‪ 0QX‬وەن و‬ ‫‪'h‬ر ‪1H‬ون و " ۆ‪ '#‬و " دۆز‪ ' )*/‬ر‪' ،M`% I‬ر‪ )T ' ) 'h‬ڕۆژا ' و 'ز ‪1‬و '‬ ‫‪Y#‬دە ' ‪ ' )7‬ر‪1k #‬ازە '‪'h '-'pS'h .‬ر ' ‪'-' 1L‬وە‪'#' )3‬م ] ' ر‪ .% #‬ن وا‪)7'-‬‬ ‫' '‪'-‬وە‪'#' )3‬م'[ەوە چ ر‪ '.% %#‬ن و چ ¼‪¤‬ا‪ 'S‬ن دوا‪1 'h ' Y-‬و ‪1L‬ە 'ك‬ ‫‪'h‬و‪ S‬اوە‪ ،‬و و ‪ -‬رەی ‪ u‬راو‪ u‬ری وەك ‪ ' 1‬ن‪YX ،‬ۆدۆ ' ن '‪'9‬ر ‪ §Q#‬و‬ ‫‪'9‬روای ‪ '.% ( O‬ن و ر‪ '.% %#‬ن‪ ' ' ،‬ر‪' ' #‬وە ‪sL(P‬ن‪R' ،‬م ' 'ر 'وەی ‪'#‬‬ ‫' ‪1 1L‬دی ' ر‪ ' #‬ا ‪R‬ی ‪'. 9‬ی وا ‪ UB#‬ری ' ‪1‬وە و دژا '‪'9 )T‬ر‪' . '9‬‬ ‫‪Y#‬اوە‪ '- ،‬ڕۆژ‪'(Lu § (/‬و‪1 ' '-‬وە‪' .‬دا 'وە ' ‪'•LX‬وا 'وە ' ‪ 1L‬دۆ‪)7 .9‬‬ ‫را '‬ ‫) ‪(d% 1‬دا‪ ' ،‬ز‪' U‬وە 'و و و ‪ -‬را ' ' ‪ U‬ن دە ن و زۆر 'ز‪ M‘ 'h‬و‬ ‫‪ )7 '8‬ر‪1u‬ازی ‪ U‬ن دە‪' Y8‬وە‪،‬‬ ‫دە‪ S‬ن " ‪ '$L‬ر‪".% %#‬ن" و ‪1r‬ڕو ‪' '.‬ك ‪'#‬‬ ‫'وان ' ‪1p kLX‬ون و ‪' -‬زرۆ‪ )3‬و )‪ Ï q9 Üb‬ا ـ‪P‬ـ'( 'وە ‪1L- aÈŒ‬ەردەدەن‪' '-'pS'h .‬وەش‬ ‫'‪ #‬ە‪ d9‬و 'ك ‪ u‬ر ' ‪1‬وە و '؛ ‪'9‬را‪ X )7‬ر‪ '.% 1 '-‬ن ' ‪ 1h‬ر‪' U‬وە 'و رە‬ ‫‪ U‬ن ‪ LH‬ە‪'#‬ن‪،‬‬ ‫‪ S'h‬ە‪ 9‬ن و 'و ‪'U h‬وە ' ‪ 1L‬دەرو‪ 2É‬ن ‪'PX‬و ' ' ) 'ز‪M‘ 'h‬‬ ‫'‪R‬م ‪Y= ' Œ‬ان و ‪B X‬ەوان و ' ا ‪1 )7‬ارەوە‪ )3 1h ' ،‬و دەر‪Y#'0#‬د‪' M”£Y-' )7‬و‬ ‫د ردەوە‪' ،‬و رە ‪ S'h‬ە‪ .9‬ن‪.‬‬

‫ﯿ واز‬ ‫‪ /‬؟‬

‫رآ&ﯿ م و ‪ %‬ر ﯿ م ﯿﯿ ‪ ،‬ﯿ ن ه ﯾ ‪ ،‬آ‬

‫ﯿآ رو و ‪‬‬

‫زﯾ‪ 7‬دن‬

‫'¡‪' ،a‬د‪' 0S‬وە '‪'8‬ر ‪ u‬وازی ' ‪1‬وا '‪' ،‬در‪š/‬ا‪ )3‬دوو ‪'9‬دە " ران و ‪Y= ' Œ‬ا‪' )7‬و‬ ‫‪ ،M`%‬دژ\' 'ك و ' 'را ‪'p‬ر '‪ #‬ا 'دەوە‪ .9‬ن‪،‬‬ ‫دوو ‪'S‬ی ‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪9‬‬ ‫‪'h‬روە‪' h‬د‪' 0S‬وە ' ڕوا ='ی " ران و ‪Y= ' Œ‬ا‪'h )7‬ر 'ك 'و دوو ‪'S‬وە وەك 'ك و‬ ‫‪ h‬و‪ u ، -‬واز‪ ' U‬ن ' ‪Y‬او '‪'-‬ڕوو‪' ' .‬ر 'وە • وەك ‪Y= ' Œ‬ی ‪ch‬ری ' ر )‪' ،‬و‬ ‫• ‪Y(9‬د ن ‪ d%31LX‬و '‪'#O#‬رەوە '‪R' ،‬م‬ ‫‪ u‬واز‪ ' U‬دە ' 'ڕوو‪'# ،‬‬ ‫' 'ر 'وەی ‪'h '#‬ژ ر‪Y#‬د‪ u )7‬واز‪ ' U‬ن ' ڕوا ='ی ' ر‪' #‬وە زۆرن و ەدا ‪d/Y#‬‬ ‫'در‪š/‬ی '‪'9‬ر‪ U‬ن و‪ H ،]/‬ر ' ‪1‬ر‪'9 ،)T‬ر '‪ u )T‬واز‪'9 ' U‬رە ) و ‪'h‬رە د رە ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪28‬‬


‫‪'9 )*LS‬رە‪ #‬ا ‪ u‬واز‪ ' U‬ن‬ ‫'م ' '‪'h '.9‬و‪ S‬ەدەم ' ‪'H‬‬ ‫‪' 'k‬ڕوو‪.‬‬ ‫‪ p 2‬ەم‪'8' '( 1H ،‬ر •‪ '$‬وردە ر‪' U‬وە‪' ،‬وا وردە ر‪ u )3‬واز‪ ' U‬ن ' ‪¤ -‬وا "ن و‬ ‫' و ' ‪1-‬ا ی‬ ‫‪Y#‬دداردا '‪1-'X • 'H‬وك ‪'-‬واو • و ر‪ )*/‬وا‪ ،‬ری ‪L9'# '-‬‬ ‫• 'دەرە‪'9 ،‬رەڕای 'وەش‪' ،‬وەی ' ' ‪ $S‬ا ‪ dQ‬و ‪ '# .%Q -‬دەر‪Y($#‬د ‪' ' ،dQ‬ی‬ ‫‪1‬ارەوە ‪:)T' '#'. 1X‬‬ ‫ر‪ '.% %#‬ن‪1 ،‬و‪ X )7‬رت و ڕا 'ر‪ )3‬دە‪Y/š '.9‬ی ڕا ر‪' ' )3‬ر¬‪ a‬ڕ = ‪1 ¤‬و‪)7‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وە ن دەزا • و '‪'9‬ر 'و ‪' ،' '0‬وان ‪BX )*2Q‬ۆ‪ . S‬ر‪ (LX U‬ە ‪sL‬ن و ڕ‪M[.%k(/‬‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ‪ 'u‬وەر‪"H )3‬ن و ‪š/1-‬ە ‪YX‬ۆ ‪ ' .‬ن دە‪ X a¥'(P ' '#‬ر‪B2QX )T‬ەو و ‪'9‬ر‪'#‬و‪M[-‬‬ ‫"!م ' ‪1‬و‪' )7‬و دەز‪ " '8‬و‪Y#‬ا‪1 ' 9‬اوە 'وە‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و ' ت و ‪ 2 '8‬ن ' ‪9‬‬ ‫دە '‪'0—9‬وە‪.‬‬ ‫' 'را ‪'p‬ردا ' ر‪ '.% #‬ن ' ‪1 )T‬ور‪ )3‬و '‪ ' 'r - ' )T' R‬ا‪)T ' )7‬‬ ‫‪ M`%‬دەزا • و ڕ‪1 '0—%k(/‬ور‪ )3‬و ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن ' ‪'= '9 'r -‬ری ' ‪)T‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪"H )T' 0 H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ‪ ' . S‬ن دژی ‪'9‬روەر‪ )T' 0 H )3‬ر‪1u‬ازی دەزا •‪'9' .‬ر 'م‬ ‫‪' ،' '0‬م دە‪Y/š '.9‬ی ‪B2QX‬ەو و ‪'# " )*2Q‬رەوە ' ‪BX )T u‬ۆ‪ . S‬ر‪ U‬ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە و‬ ‫'م ڕۆ¡‪'0QX'9 a‬را 'ی ‪ -‬ك '‪'9‬ر ‪c‬وو‪'0-‬وە‪ I‬ا ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە و 'م دژا '‪ R )T‬و‬ ‫‪ M[ X‬ڕ‪ %k(/‬ن دە‪'I‬ن‪' ' .‬ش واوە‪ ،Y-‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪1‬ور‪ )3‬و ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن 'ر '‪' '-‬‬ ‫‪Y‬ازی 'دە‪ )7 0LÝÞ9‬دا ‪1‬از‪ ' U‬دە‪ *Lu'p—9‬ن ‪'9‬ر ‪ M[.%‬ڕا‪'X‬ڕ‪ M[U‬ڕ = ‪¤‬ا 'ی‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وان زا •‪ 1*S' ،‬وەك ‪'8 C‬ی ‪ 1 )K -‬ر و ‪'0 2QX‬ی 'رەوەز‪'=S' )7 ' U‬ی‬ ‫‪ ' /M`%‬ر )[ ن ' 'ر‪ H‬و‪ U‬ە‪Y8‬ن‪' ' .‬ر 'وە ' ‪1‬و ‪'9‬ر‪YI‬دا '‪ )T‬و‬ ‫دا ‪1-‬و ]‪9‬‬ ‫‪1‬ا‪ )3‬دە‪Y/š '.9‬ە دە‪1k-R'9‬ازە‪ K‬ن ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە‪'-'pS' ،‬‬ ‫ڕا 'را '‪M‘9'I'I - )K' -‬‬ ‫‪' 'I'.CY8‬ر 'و ڕە‪Y¿-‬د 'وە ‪ ' M`%31LX 1xS' ،dQ )3 - K‬ڕە‪Y¿-‬د 'وەی ڕ‪M[.%k¿/‬‬ ‫‪1r‬و‪ )3'¿H‬ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ K' U‬ن و ‪Y8‬و ' ‪ ،' ' § K' u‬وا‪Y\1L ' '-‬د‪)7‬‬ ‫‪' )7 K' !" x‬ر ' ‪' 0LW‬وەی ' •'ر‪ M`9‬و دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬و " و‪YI‬ا‪ M”£‬و ‪ X'9‬ن‪،‬‬ ‫‪ X 'I‬رت و ڕا 'رو ‪ x '9‬ی زەرد '‪'9‬ر ن دادە 'زر‪.•/‬‬ ‫ر‪ '.% %#‬ن‪،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ڕش ' ‪'9‬ر‪'#‬و‪ M[-‬ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و 'دە‪ X M[.2 '=-R'9‬ر‪B2QX )T‬ەو و‬ ‫ن‬

‫‪29‬‬


‫‪1$‬و ' ‪ '#‬دە‪ S‬ن ڕش ' ڕو‪،' 9‬‬ ‫‪ 2 '8‬ن ' دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪ )3‬دەزا •‪،‬‬ ‫'د ر‪Y(U‬او‪ .9' ' )3‬ن ' ڕا‪'X‬ڕ‪'\ .# M[U‬ری ‪ Q- '# ،' ١٩١٧‬ا ‪ '( f'2‬ن وەك‬ ‫دە‪ 1 )3‬ر‪ )3‬و ‪'I‬م دەر ) ڕ = ا 'ی ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە‬ ‫دە‪ )*/Y/š '.9‬ڕا ر ‪' '2‬‬ ‫‪BX‬ۆ‪ . S‬ە ا 'دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪ 2 '8 )3‬ن‪ ' .‬ڕا‪ —9‬ا ‪1-'#‬ار و 'و د ‪1‬ی د ‪1‬ە‬ ‫‪ s/1L‬اوە‪'I‬ی ڕووداوە ن‪ ،‬و‪ ) ' 0/‬د ('ی ‪ u‬واز 'وەی ‪ K'¿ f'2‬ن و ‪B X‬ەوا ن‬ ‫ڕش 'ر‪'.9'u‬دە ت‪ ' ،‬وا‪ )K' -‬د ¿' 'و ‪ e‬ڕان‬ ‫‪ '8 X‬ەی دە‪'I‬ن‪' ' ،‬م ڕۆژەدا‬ ‫و زە ‪ ' '0‬ر‪' U‬ی ڕو‪ ' 9‬ڕا‪'X‬ڕ‪ 'I' )7 Ýâu )ž 'u ' •U‬ا‪' ،‬ر ' ) ‪'9 'H‬دە‬ ‫‪'= '.9‬ر‪ ¾$ )3‬ا‪ -‬ر‪c- )3‬ارە ن و ‪ • 'H‬دە ' ' ت و ڕ‪ x/YI M[.%k¿/‬ران و‬ ‫‪ -1u‬ران و =‪ K . 'X . 'X '0-Y‬ن و 'ز ‪1‬و =" ‪ M`%¿ ' )3‬ڕا‪'X‬ڕ‪ ١٩٠٥ M[U‬و 'رە ‪ ž‬ر‪ )3‬و‬ ‫‪1p‬و‪ 'u )7‬وەر‪ -1u )3‬ران و ‪ x/YI‬ران و ‪'9‬ر\ زان ‪1‬و‪' ،‬ك ='وازی ڕا ر ‪'2‬‬ ‫‪ K'¿ f'2‬ن ' ' ەرا 'وە و ‪' )3š/B OX‬وان ‪'9‬ر '‪ S‬ا‪ )7‬ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ن‪.‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن‪' '( ' Œ' ،‬وە • و ‪ )7 9'I‬و\ ‪1H‬و‪ ،• )7‬ڕش ' ‪YX‬ۆ‪)*L%Q9‬‬ ‫‪i‬وو‪' )3‬ردەوام و ‪ e1S‬ڕ ' ‪ 1‬ر‪ )3‬و ‪ M` .yL‬و " ‪Y#‬د 'وە و ‪¤ -‬ا ن و ‪1L‬ەژ‪ U‬ن و‬ ‫‪1. 1‬ور و ڕۆ ‪Y )3 "py‬ۆ‪ f‬ا دەزا •‪ /‬دەزا "ن‪'9' '# ،‬ر ‪ '0‬ی 'و ‪ e1S‬ڕا ' و‬ ‫ر‪1u‬از‪ )3‬وەك ' ‪'.‬ر ‪ å -‬و‬ ‫‪'X‬رە‪ )T ' )7 '9‬ڕۆژا ' و ‪'(Lu‬و‪1 '-‬و‪ )7‬ژ‪)7 U‬‬ ‫* 'وەی و‪Œ' ! )ž '9‬ی ڕ = ان و ڕو ‪ ’#' )7‬رە ) ‪'.% 9‬م و ‪'9‬روەر‪)3‬‬ ‫‪ -' 0 H‬ا د ‪'.‬دی‪.‬‬ ‫‪Œ‬ی ر‪ '.% %#‬ن‪ )T ' ،‬ڕۆژا 'ی ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ‪ . S‬ە ن ‪ e‬ڕ‪ M[U‬ڕ‪1 M[/1 1/‬ور‪)3‬‬ ‫و '‪ -' R‬ن‪ ' ' .UY ،‬ڕ‪ ZU‬رم و ‪1‬دی ڕ‪ ZU‬ر (‪Y‬د‪ )T' 0 H ) '.% 9 )7‬و دە‪)TR'9‬‬ ‫ڕا ر‪ X ' )3‬زە‪ å -‬دە ‪sL Y‬ن‪' ،‬وا‪ ) ' -‬د (' ' ‪ )T‬ڕۆژا 'ی ‪ H' )T' 0 H‬و 'و¡‪a‬‬ ‫ڕا ر‪' U‬ی ‪ X‬ر‪Y2QX '-‬ەوە ن‪'# ' ،‬م دە‪Y8‬ن‪.‬‬ ‫'‪R‬م ‪Œ‬ی ' ر‪ '.% #‬ن‪ )T ' ،‬ڕۆژا 'ی ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ‪ ' . S‬ن‪ ' ' M`UY ،‬ڕ‪ ZU‬رم‬ ‫و واوە‪' Y-‬وەش ' ' ‪ ž‬وە ڕۆژا '‪ )3‬و 'ر ‪ )7 ' - 9‬ڕ•”‪ )T' R' M‬دەزا • و‬ ‫'‪'9‬ر 'و ‪' '0‬ی ‪ '#‬ڕ•”‪ )T' R' M‬ر‪Y#‬دی ‪ 1‬را 'ی ‪1‬دی ‪'H‬و‪ 9‬وا '‪' ،‬و‬ ‫‪'U‬وە ' ‪ )T‬ڕۆژا ' ' ‪'= '9 'r -‬ر و ' ‪ )T‬ڕەوا دە ‪s‬ن و دە ‪R' .•9‬م ‪ o‬ت ڕ‪'=/‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪30‬‬


‫‪ p‬وەڕ‪ ' U‬دەن‪'H 1L ' ،‬و‪ 9‬وا ا ‪ * ' ' '-‬ت‪ '# ،‬ڕ‪ ZU‬ر (‪Y‬د‪ )7‬دە‪R'9‬ت و‬ ‫'و‬ ‫‪ ' 'H‬ز‪ X 1L )3‬ر' ' ن ' 'رژەوە ی ‪'H‬و‪ 9‬وا ا ‪.dQ‬‬ ‫ر‪ '.% %#‬ن‪1L ،‬ە 'ك ‪ '#‬ڕ‪1 M[.%k(/‬ور‪ )3‬و ‪ 'u‬وەر‪ y2QX )3‬ردە‪'#‬ن دە‪M`9‬‬ ‫دە 'ن‪' ،‬م ‪1L‬ە ‪'8‬را ' و 'م ‪ ،' '(H1r‬وا‪'9' '-‬رەوە ‪ UB‬رە ن دەدر‪ •/‬و ‪ U‬ن‬ ‫دەزا •‪ .‬وە‬ ‫وا‪ )7'-‬ڕا 'ران ] ‪ '.% 1‬ن[ 'رژەوە ەی ' ‪1‬و ‪'#'0 H‬‬ ‫ڕ‪ Ly.%k(/‬چ 'و ‪ 'S‬ا ‪ 9 '#‬ل‪-‬د ‪Y# $‬ا‪ '-‬ن ‪Y#‬د ' ' ‪ ' L‬دەو‪)T'S‬‬ ‫ر‪1u‬ازی و چ 'و ‪ u‬رەی ‪ '( f'2 '#‬ن ‪Y#‬د ' داردە‪ M`9‬دەو‪ '#'-'S‬ن‪ ' ،‬ن‬ ‫ڕ‪ %k(/‬ن و ‪'- W(LX‬ی ‪ )3'(H1r‬و ‪ R‬و ‪' .' ' M[ X‬و ڕ‪Yk(/‬اوا 'دا ‪ UB‬ری =‪ •-Y‬و‬ ‫‪ ) Œ H‬و ' ار‪Y(U‬دن و '‪Y#‬دن و '‪1.%31S‬ەر‪ •-Y8‬و و‹‪Y( —2‬دن و ری و\'ش‪' ،‬‬ ‫ەرە ‪1L‬ە ‪'8‬را '‬ ‫‪'9‬رەوە دەدر‪ d/‬و ‪'8 )*2Q‬ورە ]ڕا 'ران[ دە ەن‪' .‬ر ' 'ر 'و‬ ‫‪1‬و‪ '( f'2 ،‬ن ‪1-‬ا ‪' )7‬ر‪' M[-Y8'8‬وە و در‪š/‬ەی ری ‪ '-' f 9‬ن ' ‪1‬و و '‬ ‫‪H‬ر '‬ ‫‪' ١٩١٨ a¡ 9‬دواوە ‪ K'-' f 9‬ن ‪'X‬راو‪Y c/‬ان و ‪1X‬و‪ sL#‬ا 'وە‪ Œ H ،‬ن‬ ‫‪Y/1e‬ا '‪ X M‘S‬ر‪Y# ' -‬ان دوور ‪Y‬ا 'وە و ‪Y‬ا ' ژ‪ Y/‬ری زۆرە ‪ ÇÊ‬و ‪ p-' -‬ر‪Y#‬د ن '‬ ‫دوژ [‪ M‬ڕش و '‪ "=/Y#‬اوی ' (‪Y‬ی ‪' .Mç9‬دا 'وە ‪ )7 '.% 1‬ر '‪ )TR‬و‪' •U‬‬ ‫‪'8‬ڕان و ‪'0 S *L‬وە ' ‪'#Œ )T' H‬و‪ )3'-‬و ‪'X‬راو‪Yk/‬ان و ‪Y(#'H‬د‪ '-' f 9 )7‬ن‪،‬‬ ‫‪ 9 X )x u‬وی‬ ‫درە '‪ 9‬ن و ' ‪ ¿L‬ا 'وە و ‪1LX‬ەری‬ ‫دە‪ 'H X'9‬و ^ ‪•S‬‬ ‫‪'9‬ر‪'=-1K‬ر‪ )3‬و " ۆ‪YI‬ا‪ M‘9‬و '‪ )7 %I‬و دادوەر‪ )3‬و ‪ X‬ر‪ )3 •-‬و دارا ‘‪ M‬دەو‪ )T'S‬و‬ ‫‪ K‬ر‪ '-Y=/Y¿U‬و ' ‪1‬و‪c9 )7‬ای ‪ L9‬ارە و ‪ K‬ری زۆرە ‪ ÇÊ‬و دەز‪'8‬ی ‪1k 9‬ڕ‪ )3‬و ‪'9‬روو '‪M‘¿S‬‬ ‫و ز‪ 0U‬ان‪ ،‬دەدە 'وە‪.‬‬ ‫‪Œ‬ی ' ر‪ '.% #‬ن‪'9' ،‬ر 'و ‪' '0‬ی ‪B‬اوا ن 'وە ' '‪" '# ،‬ڕز‪ e‬ری ‪ */Y#‬ران‬ ‫'رە ’ ) ' ‪1 )T‬دی ‪' ،"' U‬م ڕ‪ %k(/‬ن ‪ )3 9‬و ‪1L‬ە ‪'8‬را ' و 'م ڕ‪Yk(/‬اوە‬ ‫و ' ' ‪ )7‬ڕ‪' M[.%k¿/‬ر ر ' 'ك و ‪' '2 X‬ك و ‪'8‬ڕەك و ‪'9 ، Ly/1‬ر\' ‪)3‬‬ ‫‪ U‬ن ' ‪ UB‬ردان و ‪Y( #Œ H‬دن و و‹‪Y( —2‬د ا ' '‪' '=’L ،‬وەش‪ B 1.# M[-Y= ،‬و‬ ‫‪ )3 9‬و =‪1L ،M`28 M[-Y‬ازی ‪Y9‬او و ڕ‪Y-] )3 %É‬اد“‪ )T ' [)7 %‬ڕا‪'.9‬و ی‬ ‫‪ * '9‬و ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ڕ = ‪¤‬ە ' و \‪1‬و 'وەی ‪' M`28‬ردی ‪' 0‬ی 'ر‬ ‫‪ ) Œ H‬و ‪ UB‬ردا ‪.'(L‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪31‬‬


‫ر‪ '.% %#‬ن‪ LX ،‬ا‪'9' )3Y8‬ر ‪1p—%31LX‬و‪ )7‬دەو‪'S‬ت دە‪'#‬ن و ‪'9‬روەر‪1kU‬ازن‪' ،‬‬ ‫'را ‪'p‬ردا ' ر‪ '.% #‬ن‪ ،‬دەو‪'S‬ت ' ‪Y‬ازی ‪ )T' 0 H‬و ‪ LX‬او‪'0—2Qh M`%3‬وە و‬ ‫‪ X‬ر‪ ec/‬ر‪Y( U‬دن ' '‪'=S‬ی ‪ )T' 0 H‬دەزا •‪' ' ،‬ر 'وە دژی ' ‪1‬و دەو‪ ' •(L-'S‬وی‬ ‫‪ ' / M`%‬ر )‪،‬‬ ‫"! 'وە‪' '( 1H ،‬و ‪B‬وا 'دان‪'=S' 'I ،‬ی ‪9‬‬ ‫‪ */Y#‬ران و ‪9‬‬ ‫‪'9‬روەر‪'.Q0 )3‬وە‪ ،‬چ ‪ */Y#‬ران‬ ‫'‪ M‘-' 0 H ) ' '=S‬و دەو‪ ' -'S‬و ‪ Q-‬ا ‪Ly H‬‬ ‫'د ر‪Y(U‬اوی و چ ‪BX‬ۆ‪ . S‬ر‪.M`28' U‬‬ ‫‪Œ‬ی ر‪ '.% %#‬ن‪ ،‬وا '‪ )3'.9‬و ‪B X‬ەو‪ )3‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ‪ )3'2 X‬و ‪1‬ور‪ ' U‬ن‬ ‫'و ' '‪' '.9‬ردەم '‬ ‫‪ X‬ر‪B2QX )T‬ەو‪' ،‬ر¬‪ a‬ری ‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪ )3‬و را '‪،‬‬ ‫‪1ÅS'Ýè‬ر‪ -‬ن و دە‪1L—.9‬ەردا‪ )7‬ڕا‪'.9‬و ی ' ا ‪ R )7‬و ‪B/1e‬ا '¡‪ X a‬رت ' رو\ ری‬‫ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ا‪ ،‬ڕ‪Yk(/‬اوە ن دە‪ C "8 ' '#‬ن و ‪Œ‬ور‪ X )e‬رت داردە‪ X M`9‬رت و‬ ‫وەك ڕۆ\ ت '‪ S‬ە‪19‬وڕ‪s/‬ن‪' ،‬م رەوە چ ' ‪ )7 Ýâu M`9‬و چ ' ‪)3 1L M`9‬‬ ‫• و ‪• ¿Uc‬‬ ‫'ر‪1K M¹/‬رد‪ .9‬ن ‪'0‬ری ‪' • 'H‬ز ‪1‬و‪ sL¿2¿L- )7‬او‪' ،•U‬م رەوە‬ ‫‪1$‬و '‪Y9 aé'8‬او ' 'ر‪'$/‬دا " '‪ xL M`LI‬ران ' ‪1K‬رد‪ .9‬ن "‪" ،‬ڕ‪Yk¿/‬اوی ‪'9‬ر\' ی‬ ‫ژ ن" و "ڕ‪Yk¿/‬اوی ڕ = ‪¤‬ی ‪ K 0/1‬ران" و ڕ‪Yk¿/‬او و ‪ )7 K x '9‬د ¿'ی ‪ x/YI‬ران و‬ ‫‪ K‬ر ' ا •‪ ' 'I ،‬دە‪1L—.9‬ەردان و ‪YI x X‬دن و ‪ x/YI '.% 1 K )3 = O X‬ر‪)7 K' U‬‬ ‫ر‪1u‬ازی‪1L ' ،‬ەوەڕا ‪ YI‬ڵ و ‪ sL¿2¿L-‬ان و دەر‪'8‬ی ‪ '¿0‬ن‬ ‫'ر‪ ،]/‬وەك د ر‪' U‬ك‬ ‫'‪' Œ‬ن ‪'\ )7 9'I‬ڕا 'رزا 'وە ‪ ^C1r‬را‪.‬‬ ‫‪Œ‬ی ' ر‪ '.% #‬ن‪ •-Y=#' ،‬و ر‪ *U‬ر‪ )T' 0 H )3‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪1‬ور‪ )3‬و ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن '‬ ‫'‪'9 ' -' R‬ر‪'9 -‬ر‪ ' U‬ا '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪'9‬ر\' ‪ [) - ] )3‬ڕ‪Yk(/‬اوە‬ ‫ ڕە‬‫' ا ' ن و و‹‪' M`2‬ردەوام و زادی ' ار‪Y(U‬دن و '‪Y#‬د‪' #Œ H )7‬ك‪.d (LX ،‬‬ ‫وا‪'9 '-‬ر\' ‪ MNu )3‬و '‪ M`9‬ودەردی و ‪ LX‬او‪ M`%3‬و‹‪'9 M`2‬ر‪'9 -‬ر‪'=Lu ،)3‬ی‬ ‫‪1L a¥'¿P‬ە ‪'8‬را‪ )3‬و ‪'C‬ر ¼ دن ‪'9‬روەر‪'9 )3‬را‪ X )7‬رت و ‪1r x '9‬و‪ K' 'I‬ن‪،‬‬ ‫دە‪'./Y8‬وە‪.‬‬ ‫ر‪ '.% %#‬ن‪'9' ،‬ر ‪ '0‬ی وەڕ\‪1‬و ن ' ‪ LX‬او‪ M`%3‬دەو‪'S‬ت ' وی ‪ */Y#‬را 'وە‪،‬‬ ‫‪ 9‬ن و ‪'#‬رە‪' )7 '.9‬ر‪ 0Lœ 'h‬ن و ‪'#‬ر‪ 9'2 X '-‬ز‪ )3‬و ‪ ' 1.2#‬ن و دا‪)T h‬‬ ‫'ی ‪1‬وری و‬ ‫‪ '=S' K‬دەو‪ M‘-'S‬دە‪' '#‬وە‪' ' ،‬ر 'وە دە‪'.9‬وداو‪' M[/‬ر 'ڕ‪1L )3š/‬ە‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪32‬‬


‫'ر‪ 0Lœ 'h‬ن و دا ' (‪Y‬دن دە ‪'0‬وە و دوا‪ u‬ر ‪1k‬ازن‬ ‫'و رە '‬ ‫‪'\ ،‬‬ ‫دە‪' )*/Y/š '.9‬ر‪'-‬ر‪ U‬ار و ‪ UB‬ردەر ' ‪'9‬رووی '‪'=S‬وە دە‪ •9‬ن و ‪'h‬ر 'ر‪' .%S'h‬ك‬ ‫' 'را ‪'p‬ر 'ر‪' )7 ' 0/‬و 'ر 'ڕ‪' Uš/‬دا‪'h ' ،‬وڵ و ‪ )7O X‬دژە‪ -‬ڕش ‪ p-' -‬ردە‪'#‬ن و‬ ‫‪'8 u‬ر‪ 9 X ،)3‬وی 'ر‪ ' y0/‬ن دەدە 'وە و 'و ‪ 0QX‬وە ا ‪2QX‬‬ ‫' ‪ 'h‬ن دەردی‬ ‫‪'9‬ر ‪ )*L-1‬ڕ‪Yk(/‬او ' وی "د (‪ - .‬ری ‪BX‬ۆ‪ . S‬ر‪ " U‬دەی 'ر‪1 'h ' •-Y8‬و ڕەزا '‪) ' -‬‬ ‫'ر‪'0Lœ 'h‬ران و ‪1‬از‪ U‬را‪ )7‬ڕ‪ %k(/‬ن و دا ' (‪Y‬د‪' )7‬ر ' '‪ K‬ن دە‪'#‬ن‪' .‬م‬ ‫رەوە ‪1$‬و 'ی ز‪ 0U‬ووی ‪i‬وو‪ $U‬ن ' 'ردە‪1 '.% 1 '# L- K ،'.9‬را ' ن '‬ ‫‪Y#‬ۆ‪ .27‬ت دژی 'ر 'ڕ‪1 )3š/‬ور‪ )3‬و ‪ 9‬ڕا ر‪ )7 ' U‬دەو‪1 )* f'2 )T'S‬و 'وە و‬ ‫‪1‬از‪ U‬ری‬ ‫ۆ¡‪ */Y# a‬ر‪ )3‬و ‪1‬را‪1 )3‬ون‪Y# ' ،‬ا ' ر‪ '.% #‬ن ]‪'h‬رەوەز‪' U‬‬ ‫‪ 9'2 X‬ز‪ )3‬و ‪ *.2#‬ر‪ ' U‬ن[ و‪ —%3‬ن ' دەرەوەی 'را 'ی ‪1L‬ە ‪ sLX'9‬اوی‬ ‫‪ '( f'2‬ن و ‪'9‬ر ‪'=-1‬ر‪Y( ' )7 ' U‬ی ‪19‬ور و ' )‪ 9‬ن ‪'. X‬ر‪ p9‬رگ( ‪ */Y#‬ران '‬ ‫‪ )7 '.‬ر ' و \'ر‪1/‬ە 'را '‪ */Y# )T‬ری ‪ LX‬ا‪Y( UY8‬د‪،‬‬ ‫‪ LX‬ا‪'9' )3Y8‬ر ‪¤‬ۆ¡‪a‬‬ ‫‪"P$/Y#‬ن ‪'C‬ر ‪Y( ' ' )7‬ی ‪19‬ور دا و د (‪ - .‬ر‪ X )3‬ر‪ -‬ن 'ژ‪ Y/‬وی ‪YX‬ۆ ‪ .‬را وە‪،‬‬ ‫‪'8'.%‬ڕو ‪ ¿/B\1. 1K‬ن 'ڕ‪Y¿ ' .2Q 'I ،d%k/‬ی ‪'0 ’ ' Mç9‬دا ‪1‬و‪.‬‬ ‫' 'را ‪'p‬ردا ' ر‪ '.% #‬ن‪ LX ،‬ا‪'9' )3Y8‬ر ‪1L‬ە ‪ MNu ] )3‬و ‪'9‬ر\' ‪[)3‬‬ ‫و‪ 'H‬و ‪'h‬ر‪ '$/‬زادە‬ ‫\'ر‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ‪ UB‬ردان '‪' Œ‬ن ‪'h‬رەوەز‪ ' U‬زادە ن‬ ‫‪1- œ(LX‬وە ن ' '‪ C M[-Y=#‬ڕا‪' S‬ی ‪'h‬رەوەزە ' ن‪ ،‬دە‪'#‬ن‪' '# ،‬و‪ /‬ا زادی ‪ -‬ك '‬ ‫‪ ' — 1‬ن ' '‪ C M[-Y=#‬را‪' S‬ی و‪ 'H‬و‬ ‫'رەوەز‪ ' U‬ن و زادی 'رەوەز‪ )3‬و‬ ‫'ر‪ '$/‬ا‪' 0 ،‬ی \'ر‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و \‪ UB‬ردا •‪' .‬و ‪ u‬رە ' ‪1L‬ە ی ‪ UB‬ردان و '‬ ‫‪1L‬ە ی 'ر 'ڕ‪ ' )3š/‬رادا •‪' ،‬وی ' ' و د ر‪'(U‬ری ڕەوا '‪ )T‬رە '‪ LX ،‬او‪M‘.%3‬‬ ‫ژ‪ - )7 U‬ك و 'رەوەز‪ ' U‬ن و وە‪ R‬ا 'وە '‪ M`L#' ' )T‬زادا 'ی و‪ 'H‬و 'ر‪ '$/‬ن‪' .‬‬ ‫وا‪ ) ' -‬د ('‪Œ ،‬ی ر‪ '.% %#‬ن ' '‪'.S‬ر ‪' )V -‬وا ا ‪ -‬ك و 'رەوەز‪ )3‬و ‪1‬را ن‬ ‫‪'9 a¥'(P‬رەوەی ‪ U‬ن ]دە‪ -R'9‬اران[ن و ژ‪ U‬ن و دا ‪1-‬وی '‪'» ،'=S‬ز و وەزی‬ ‫‪ L9'# 'H‬د ر‪ U‬ە‪'#‬ن‪R' ،‬م ‪Œ‬ی ' ر‪ '.% #‬ن‪' ،‬وە زادی ‪ -‬ك و 'رەوەز‪ ' U‬ن و‬ ‫‪ ' — 1‬ن و وە‪ R‬ا 'وە ' و‹‪ M`2‬و '‪ M`L#‬زادن‪'# ،‬‬ ‫‪ LX‬او‪ )7 ' .%3‬ژ‪)7 U‬‬ ‫درو‪ M`9‬و ڕەوا '‪ UB ' )T‬رە ن دەدەن‪.‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪33‬‬


‫ر‪ '.% %#‬ن‪'9' ،‬ر ‪ '0‬ی ‪1L‬ە ‪'8‬را‪ )3‬دە‪R'9‬ت و 'ر 'ڕ‪1 )3š/‬ور‪ )3‬و ‪ 9‬ن‪،‬‬ ‫"! ) دەو‪'9' )T'S‬ر د ‪'# aÊ‬ر‪)T‬‬ ‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 )T‬روو '‪ X M‘(S‬رت و ‪B X‬ەوا‪9 ،)7‬‬ ‫‪ 9'2 X‬ز‪ )3‬و ‪ M‘ 1.2#‬دەو‪ ' M‘-'S‬زۆرە ‪'9' M‘LP‬ر ‪ x/YI‬ران و ‪ -1u‬ران و ' ا ‪)7‬‬ ‫‪ ' — 1‬ا دە‪sLX'9‬ن و ‪' '-‬ت ‪1$‬و '‪ 9‬زی ‪1. 1‬وری '‪'9‬ر ‪ '0‬ی " ‪Y#‬د 'وەی‬ ‫' ا ‪ UB )7‬دەری ‪ X‬رت و دە‪R'9‬ت دە‪'#‬ن و ‪' 1‬ر و 'دەب و رەزووە ‪ - )7‬ك '‬ ‫• ‪1$‬و 'ش ر‪Y#‬دی ‪ '( f'2‬ن ‪1‬و‪ (S' '# ،‬ن ‪ H‬ر ' ' اری‬ ‫‪ pS r‬ەدەن‪.‬‬ ‫و ‪1‬و ' ' ام ' 'رەوەز‪ ' U‬دەو‪ sLX'9 ' '-'S‬اوە ا دە‪Y#‬د‪'8' ،‬ر ‪' aÊ L9'#‬و‬ ‫‪YX‬ۆژە ' 'دا '‪' ،‬وا دوور ‪Y‬ا 'وە و ری زۆر ‪ MNP‬و ‪Y‬دن ' ‪ H ¼ 9‬وەڕ‪ )É‬دە‪Y#‬د‪.‬‬ ‫'‪R‬م ' ر‪ '.% #‬ن‪'•LX' ،‬وا 'وە‪'9' ،‬ر ‪ '0‬ی ‪1L‬ە ‪1\1‬و‪1p - ] )7‬و‪[)7‬‬ ‫'رەوەز‪ ' U‬ن و زادی ‪ -‬ك ' ' ار‪Y(U‬دن و '‪YI‬دن ' 'رەوەز‪ ' U‬ا‪' ،‬روەز‪ ' U‬ن‬ ‫رەزوو ' ا ' وەك دە‪'êëQ•—9‬ر‪' 2 '\ )3‬ی '‪' '- ،)T' R‬ت ' ری ‪Œ‬وازی‬ ‫ ‪ ' '#‬ار‪Y#'0U‬دووە ا‪ ،‬و‹‪Y M‘.2‬ۆ‪ #'-' )3‬ا دە‪'#‬ن و ' ) '‪ )T' R‬و‬‫• ‪1$‬و '‬ ‫و‹‪ M‘.2‬زادا '‪' ،‬ردی ‪' 0‬ی ‪' )7 0LW(LX‬رەوەز‪،' ' -' R' ' U‬‬ ‫'م رەوە‪' ،‬و 'ر‪' $/‬ی ‪ •%‬ن‪'9' 'I ،‬ر ‪ '0‬ی ‪1H‬و ' ' ر‪ K' I‬ن‬ ‫ڕ‪ ¿/‬ە ‪Y‬ان‪' ،‬وا ' ' د ر‪Y¿U‬او‪' )3‬ر‪' '-'#'M¹/‬ی ‪-١٩٣٦ )3 1L )ž 'u ' •%‬‬ ‫‪' '# ،١٩٣٩‬ك ‪ ' '-‬ڕووی زادی و ‪1‬ور‪' U‬وە '‪1 M”£Y-‬ون ‪'9‬ر دە‪)TR'9‬‬ ‫‪'9‬ر د ‪)* f'2 aÊ‬‬ ‫ر‪ ' U‬ن‪' '- ،‬ت '‪1 § 9Y-‬ون‬ ‫‪YC‬ا * ‪ ' U‬ن و‬ ‫‪ 2 '=L- .[M`%‬ن ' '‪1L ' '.%31LX ،‬ان ' ‪ ž‬وە‬ ‫"!م ]دەو‪ ' )T'S‬و ‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪YI‬دە '‪ K'¿ f'2 )7 K‬ن ‪ ' ١٩٨٩ – ١٩١٧‬ڕو‪'-' ' 9‬ك ' ر‪ K' I‬ن ‪١٩٣٩ – ١٩٣٦‬‬ ‫‪ •%‬و ‪'9‬رە ’ '‪ K‬ن‪' ،‬راورد ¿‪.d/Y‬‬

‫ه ‪&9‬‬

‫‪% *9‬را ‪%6‬ر ﯾﯿ‪ -‬و آ ‪ <‬ر ﯿﯿ و ) ؟‬

‫"ن و ‪1. 1‬ور‪1 ،‬دی "ن ' ‪1. 1 ' '(L‬ور‪R' ،‬م '•”‪ e' M‬ڕ و '‪ X‬ر‪c/‬ی ‪1. 1‬ور‪.‬‬ ‫'‪'•LX‬وا 'وە ' ' ‪ )7‬د ('ی ‪1. 1‬ور‪'h ،‬ردەم ' ‪ e‬ڕا ان و 'وەی 'م ڕۆژەدا‬ ‫‪1. 1‬وری ‪'(Lu‬و‪ ،' '-‬ڕۆژ‪ e‬ر‪1 /‬و‪1 ' )7‬وە‪ e .‬ڕا‪1. 1 )7‬ور ‪ U1L ' '# L 9'#‬ا‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪34‬‬


‫دەژ‪ ،•U‬وەك ‪19‬وڕا 'وەی زەوی‬ ‫‪ ' '# L 9'#‬دەرەوەی‬ ‫• ‪1$‬و 'ش‬ ‫دە ‪s y‬ن و‬ ‫‪1. 1‬ور‪'#' U‬ی‪Q- 2QX '# ،‬‬ ‫‪'H K‬ر 'راورد ' ‪'=S' K‬ی‬ ‫‪ X' K‬ر‪ Y-c/‬وە‪'-‬وە‪.‬‬

‫‪'h‬ر‪'# 0QX M`9'h‬ن‪R' .‬م‬ ‫' دەوری ر وا '‪'# '# ،‬‬ ‫'‪'=S‬وە ‪ Q-‬ەوا •‪' ،‬و ‪ e‬ڕا ' ‪1Lh‬ا ' زۆر ' ¿‪Y‬ا‬ ‫‪ 1L‬ز '‬ ‫) ‪'H K )K -‬رە ' دە ) ‪'8‬ڕا 'وە ا‬ ‫ا ژ‪ U‬وە و 'ڕادە 'ك ‪ u‬ر‪ )*/‬د (' ‪1‬وە‪1 'I ،‬دی ‪)K -‬‬ ‫'‪Y^LÝèu‬او ' 'وەی ‪ X‬را‪1. 1K ' M[.9‬ور‪ K' U‬ا‬

‫'وەی ‪ ' M`%É1S'h‬ر‪ .% #‬ن 'را ‪'p‬ر ‪1. 1‬ور ‪ ' H‬و ‪ H '.%31LX‬ن ‪1 'X ،dQ‬ە ی '‬ ‫ڕۆ¡‪1. 1 a‬ور و ‪ ! h‬و دە‪1. 1 )TR'9‬ورەوە ‪' '-'pS'h ،' 'h‬و ‪' 9'#‬ی ‪ '#‬ڕوا‪' ' -'S‬‬ ‫‪1. 1‬ور دەڕوا • و ڕۆ¡‪1. 1 a‬ور ' ‪ e‬ڕا‪ )7‬ڕ = ‪¤‬ا 'دا ‪'#‬م دە‪Y8‬ن‪ y.2 '=L- ،‬ن '‬ ‫‪1. 1‬ور '‪ 'S‬و ‪ ž0‬و‪.'u1r‬‬ ‫‪1. 1‬ور (' •‪' ،‬وا دە‪1-‬ا "ن ^ ن ‪1. 1‬ور ردی‬ ‫'‪'8‬ر ‪ dQ‬و ‪ H‬ر\"ن ‪' '9 0QX‬ك‬ ‫) ' ‪'2‬ڕ‪š/‬ی( ‪ - )T' 9'#‬ك و '‪ (LX '=S‬ە‪ dQ0Lh‬و ‪1 'h‬و ت ری ی ' ڕە‪ .C‬ر و‬ ‫‪1L‬ازی " ‪Y#‬د 'وە و وەزی ‪ '# -‬ن دەدات‪' d/YI '-'pS'h .‬وە ن ' " •‪'# ،dL‬‬ ‫‪Y‬ۆڤ ' 'دا (‪1p‬و ا ‪1. 1*L‬ورە و 'وە دەز‪ '8‬و ‪1L‬ە ە '‪ ' -' R‬ن ) !ان‪،‬‬ ‫‪1$‬و '‬ ‫‪'X‬رە‪ M[/1 ،'8 C ،'=.9‬ر(ن‪ '# ،‬دە (' ' ‪1‬و 'وەر‪ )*/‬وەن ‪1. 1‬ور‪،‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ 'h ' '# Lf‬ەران 'دا و ‪'X‬وەروەردە دە ‪1. 1 ،dQ‬وری ' ‪1. 1‬وری '‪'=S‬ی‬ ‫‪1L‬ە‪1- h‬و ‪' dLH‬و ‪ 0‬ا‪' R‬ی ‪ ' '#‬دەرەوەی !ان و '‪ '#'=S‬ن وەك ‪ 0‬ا¡‪a‬‬ ‫' ‪Y#1L‬او دە‪ "8‬در‪ ، '0/‬دە ‪Y=S'h '0‬ی ‪1. 1‬وری ‪'8 M[/1‬ورە ‪1‬ون و ‪'X‬روەردە ‪1‬و ن‪.‬‬ ‫' ‪1H‬و‪'=S' ' • )7‬دا ' دەرەوەی ‪1. 1‬ور‪ )T' 9'# ،‬و دە‪R'9‬ت ‪1‬و‪ ' )7‬و‬ ‫‪ .dQ‬دە‪1. 1 - d/Y#‬ور‪ )*/‬د ('ت ‪R' ،dQ 'h‬م ‪ 0 ' '=’L‬ا¡‪ 9 a‬وا‪M”£'# ،‬‬ ‫‪1. 1*L‬ور ‪1‬و‪'h ،' )7‬روەك ‪ H‬ن ‪¤ M”£'#‬و ‪1 d‬و‪ ' )7‬و '‪ u‬ر‪ u ' /‬رە ن‬ ‫‪1 'h‬و ‪Y=S'h L# -‬ی ‪1. 1‬ور و ڕەو —‪' ' ،'(L‬ر 'وە ' ‪'h‬ر ‪ u‬ر‪ /‬دژا '‪1. 1 )T‬ور‪/‬‬ ‫ڕەو —‪ ،d '( L‬دە ‪' '-‬وەی ‪Y=S'h '#‬ی ‪1. 1‬ور ڕەو —‪ )*L‬د (' ‪R' ،d‬م 'و‬ ‫‪'0UB9 a²‬وەی‬ ‫‪' .d‬دا 'وە 'ژ‪ Y/‬را‪Y# " )3‬د 'وە 'ك ‪'#‬‬ ‫دووا ' ¡‪a‬‬ ‫'را ‪'p‬رە‪'=S' ' ،)T' '#‬ی ‪'$L‬دا دوو واژەی درو‪'(Lu d9‬و‪1 '-‬ون؛ ‪'ZL‬ر‪Í 'h‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪35‬‬


‫] ‪1. 1*L‬ور[ و ‪¤‬ەو ‪' .d‬و ‪'-‬ی ‪1. 1 )*L ' ' '# L9'#‬وری زاڵ ڕەو `‪ M‬و‬ ‫‪Œ‬دەدات‪1. 1 ' ' a¡ ،‬ور و ڕەو ‪' 1xS' ،d‬راورد ' ‪1. 1‬ور و ڕە `‪ M‬ڕەوا ‪ s‬او و‬ ‫‪Y( '9'X‬او‪Y ،‬اپ 'د‪1. 1K-‬ور و 'دڕەو ‪R' ،'.‬م 'ر‪1. 1xL !"8‬ور و ‪¤‬ەو ‪ ' d‬و‬ ‫‪.dQ‬‬ ‫‪ o‬دە‪1 —2³ ¯°' L-R'9‬ا‪ )7‬دە‪1. 1K )TR'9‬وری ‪1‬و‪ ' )7‬و ‪1-‬ا ی ‪M[-Y8‬‬ ‫'روە‬ ‫را‪ 9‬ن و ‪1p -' R' K‬و 'وەی‬ ‫'وە و‬ ‫'‪' ،‬ر ' 'ر 'وە '‪ 'I ،‬دە‪ -R'9‬اران‬ ‫‪1 —2³‬ا 'ی ‪1. 1K‬ور‪ )3‬دە 'ن‪' .‬وەش ' 'ر دوو ؛ '‪'I‬م‬ ‫دە‪R'9‬ت و ڕا ر‪ U‬ن‪،‬‬ ‫!ی ‪1. 1K‬ور ' ‪Y9‬و ‪ X' K d‬ر‪c/‬ە و دووەم‪' X ¯°' ،‬ی ‪1. 1K‬وری و ‪'- W¿LX‬ی ‪)3'¿H1r‬‬ ‫‪1. 1K‬ور‪1- )3'¿H1r ) '.% 9 ،)3‬ا ی ‪' $ -' R' K‬وەی '‪' ' .‬ر 'وە‪' ،‬وی‬ ‫‪1k‬از‪ ) '.% 9 ،d/‬ژ‪ U‬ن و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ‪ - M` S .yL‬ك و ‪' K‬ڵ ‪ ž‬ڕ‪ K '.%31LX ،d/‬ر‬ ‫'‪'9‬ر ‪ e‬ڕ‪ '0 M[U‬و '‪'I‬ی ‪1. 1K‬ور‪' )3‬و ‪1‬ارا 'دا ‪ x‬ت‪ ،‬وا‪! '-‬ی دژە‪'-‬وژم ' ‪' K‬‬ ‫‪1. 1K‬ور‪ K' U‬ا 'رە ‪ ž‬ری و ' ‪Y\1L‬د‪ K ) '.% 9 )7‬ن و ‪'- W¿LX‬ی ‪'=S' K‬ی ‪،)T' 0 H‬‬ ‫'وا‪ -‬ی ‪1X‬و‪Y¿H‬د 'وەی ‪1. 1 '0‬ور‪1 )7 K' U‬ا‪-‬دەو‪'S‬ت‪ X-‬ر' ن‪' ' .‬ش ‪'%“' L- K‬ر‬ ‫دە ‪ 'I ،dQ‬ژ‪ U‬ن و ‪'=S' K‬ی ‪1‬ێ‪1 ،‬و\‪1. 1 ' L ' '.Q‬وری ‪ e 'I -‬ڕا ‪1k‬ازە‪ K‬ن '‬ ‫' ‪ )T‬ڕۆژا ' و 'رە ‪ ž‬ر‪' )3‬ر ڕۆژەدا‪ 'I L- K .‬و‪1L ' ! )ž '9‬ان ڕ‪ %3‬ی ‪1. 1‬وری‬ ‫‪'¿Lu‬و‪1-‬و و ‪'-‬وژ ) ‪1. 1‬وری ‪ /1‬ا‪Œ' ،‬ی ڕ ا دە ¿‪'.L‬وە‪1 'X '-'pS' .‬ە ی ‪1L‬ان‬ ‫‪ K‬را‪ - )3‬ك '‪'9‬ر ‪' K‬ڵ و ‪ K‬را‪' K )3‬ڵ '‪'9‬ر ‪ -‬ك‪ K ،‬را‪ e )3‬ڕا‪1 )7‬ور‪'9' )3‬ر‬ ‫‪ 1‬ری ‪ -‬ك و ‪ K‬را‪ 1 )3‬ر‪ - )3‬ك '‪'9‬ر ‪1. 1 '0‬ور‪ K' U‬ن‪ ،‬زۆر دژوار و ‪ S‬زن و‬ ‫‪ u‬ر وەك 'و '‪'S'-‬ی ‪."' '¿^L ' 23Y '¿23Y ' '¿^L " 'I ،d L‬‬ ‫'‬ ‫'‪R‬م 'ك ‪ Y8'0S'ÝâS x d‬و ‪ 0L®'9‬راوە‪' ،‬و‪' §3‬وە '‪ e o 'I ،‬ڕا ‪ X )xL‬زە‪å -‬‬ ‫‪Œ‬واز‪YI‬د ‪ )xL‬دە‪R'9‬ت و ‪'9‬روەر‪ e ¯°' )3‬ڕان و ‪Œ‬واز\‪1‬و‪1. 1 ' X )7‬ور‪ K' U‬ن‬ ‫ڕوو‪'0U‬داوە و 'روا ‪ e o‬ڕا ‪1. 1 )xL‬ور‪ e ¯°' § U‬ڕا‪ )7‬ژ‪ Y/‬ن و ‪1 '=LX‬ور‪ K' U‬ن‪،‬‬ ‫'ر‪1- !"8‬ا ‪ dQ‬ڕوو\ ات‪.‬‬ ‫' 'ر 'وە‪1 ' ،‬و ‪ e‬ڕا ‪ )xL‬ڕ = ‪¤‬ا '‪ e ،‬ڕا ‪YC )xL‬ە‪-‬ڕە ' دە ‪ dQ‬و '‪' LI‬‬ ‫ڕە ' ە‪ ،)7 K‬ڕە ' ی ‪1. 1‬ور‪c )3‬وو‪'0-‬وەی ڕ = ‪¤‬ا ' و ‪¤ -‬ا [‪ M‬ڕ = ‪¤‬ا ' '‪.‬‬ ‫د“‪' %‬وە وە ‪ e‬ڕا ‪ ، L‬دا ‪1‬از‪ e )3‬ڕا‪ 'I' )7‬وردە‪1. 1 )7 K‬ور ن ‪ L‬ە‪ K‬ت‪' 'I ،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪36‬‬


‫'‪'I1%S‬و‪ )T‬ڕۆژا 'ی ‪ -‬ك و ڕ‪ S' K M‘-' R' K M[-1x/‬ا 'ر‪'.9'u‬دە • و زۆر ‪ u‬ر‬ ‫' ڕ = ‪¤‬زا '‪ K‬ن‪Œ M` ،‬وە‪"I‬ن ' "ڕە ‪'0‬ی ڕا‪ $9 ' ¯‹ M‘S‬ن"‬ ‫ڕا ر ‪'2‬‬ ‫و\‪Y‬اون‪.‬‬

‫‪%;%‬ر !‪%‬ر ‪9 F‬و!ﯿ ‪%‬آ ن ‪ ، *4‬د* ﯿ ﯿ‪ /‬آ‪ %‬ﯾ‪ '%&G -‬ن "‪ %‬ر* ;‪*4 %‬‬ ‫ﯾ‪%‬آ‪ ‬و ‪ :‬ر'ﯿﯿ‪%‬و* ه‪%‬ﯾ‪ ،%‬ه) ‪ ) % %‬د*;‪%‬ڕ‪% ‬و*؟‬ ‫ وﻩ ﻩی = ڕ‪ ./‬وﻩ ‪ 9‬ر •‪ ،‬ڕا‪ # .9‬ی ‪1‬و‪1 M[ 9‬ﻩ و ‪ aîH‬زۆرم 'ن‪# ،‬‬‫دە‪ (LŠ.9‬ن ‪ ١٩٩٩ a¡ 9‬دﻩ‪ 8‬ڕ‪ ./‬وﻩ و دا وﻩ ‪ .%Q -‬م ‪ -‬واو ‪Y#‬اون‪ ،‬دﻩ‪1-‬ا ]‬ ‫ڕا‪ d9‬دو‬ ‫‪” ،]0LÝï ،‬‬ ‫ﻩدا ‪1L‬ی دوو ‪1‬و‪"9‬ن‪1 X # ،‬ﻩ ن م ‪ 9‬وﻩ‬ ‫( و‪ -‬وﻩ ‪ X‬ر ن“‪ # ،‬دا وﻩ ڕۆژ‪ e‬ر ‪1‬اری‬ ‫‪ e‬ڕاوﻩ؟“‪” ،‬دﻩ‪ )TR 9‬رژوازی ‪1‬رد‬ ‫دﻩ وﻩ‪R' ،‬م '‪ u‬ر‪/‬‬ ‫ن دﻩ‪ - ]-Y8‬ن‬ ‫ واو‪Y#‬د ن دام و ‪= Y8 )T‬‬‫] ' رەی ‪'=S' K )7 K'9YX‬ی 'ر‪M¹/‬‬ ‫' ‪ u‬رە‪ K‬ن ە و 'وێ ‪1H‬و‪)7‬‬ ‫‪1K‬رد‪' .9‬وە دەر\‪1UB‬ە‪.‬‬ ‫‪Y# u )*L‬اوﻩ‬ ‫‪1H‬و‪ • )7‬و دﻩ ‪1.‬ا ] ^‪ ]L‬زۆر\ ی ر‪ #‬ن‪ 8 ،‬ﻩ¡‪a‬‬ ‫ش ‪ M¹.% 9 -‬زار زاد ‪ ./Y8‬وﻩ‪ 1xS' ،‬د ‪P‬‬ ‫وﻩ‪ S‬وا ی ‪، - 0 H M¹.% 9‬‬ ‫‪Y\1L‬د‪)7‬‬ ‫‪1‬ور‪ # U‬ی ڕو‪ 9‬ی ‪ § ( f 2‬دﻩ‪ ./Y8‬وﻩ‪' ' .‬ر 'وە ‪ ¯°‬وﻩ‪)7 Œ‬‬ ‫‪1.‬ا ‪ 8 d/Y‬ﻩ¡‪ 8 ( 1H ،d /Y( ¤¼0 a‬ﻩ¡‪ 9 a‬ر ‪ 0‬ی‬ ‫‪.9 ،)T 0 H M¹.% 9‬‬ ‫‪ - R‬ا درو‪ .9‬ﻩ ‪] L9 # # L- ،dQ‬چ‬ ‫‪ u‬وازی دە‪R'9‬ت و ڕ‪M[/1 1/‬‬ ‫ر‪1 2QX ab [ /‬ون و زا‪1pS‬و‪ 9 )7‬ر ژ‪ U‬ن و دا ‪ )7 9 # )T‬د ('دا‬ ‫‪'C‬ر ‪'p‬ر‪/‬‬ ‫‪Y‬اپ ‪1*S #‬ﻩر‪ •-Y8‬ڕ‪ •/1 1/‬و ‪)7 9‬‬ ‫‪ - ،‬ر‬ ‫‪ ،‬ی چ * "! ‪L‬‬ ‫ردﻩ‪d/Y= M`9‬؟‬ ‫م رﻩوﻩ ‪ %r‬م ‪Y#‬د ‪R ،dQ‬م وڕ‪ # L /‬و\" ی‬ ‫•‪#‬‬ ‫‪ •LX‬وا وﻩ وا‬ ‫ا وﻩ ن ‪ 2‬اوﻩ‪ # ،‬دﻩو‪ - S‬رژوا‪-‬د ‪Y# $‬ا‪ -‬ن‬ ‫‪"#‬ن‪ ،‬زۆر ڕۆ [‪- M‬‬ ‫‪ 8‬ﻩ‪ S‬ا • ن دﻩو‪ - S‬د (‪ - .‬رﻩ ن ‪ 0L‬وﻩ و ‪ 1*S‬ز‪Y- U‬ﻩوﻩ ‪ 8‬ﻩ‪ S‬ن‪ .‬ﻩدا‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪37‬‬


‫رﻩ ‪ X # ، .UY )7‬ر‪ 9‬ڵ ]‪ X‬ر‬ ‫ام ‪ X‬ر ن و‬ ‫‪ 0L‬وﻩی ‪1$‬و ی ‪ *9‬ا¡‪a‬‬ ‫‬‫'‪ )T K MNX‬وە‪ R‬ا 'وەی 'م ‪ 9YX‬رە '[ دﻩر‪ #‬وت‪ - ،‬ت ‪Y#Y 9‬د‪M”À(L9 )*L$P C )7‬‬ ‫‪1 =S‬وﻩ! روﻩ ‪ 8‬ﻩ‪ 9 )7 S‬ردﻩ )‬ ‫ ‪12³ )3‬وی ‪ .C‬ا ‪ 9‬ر دا ‪)T‬‬‫ر‪*U‬‬ ‫‪ 9‬رۆ‪ 2#‬را‪1$^L ) $S )7‬ت ڵ( و ‪ •UB#‬و ‪ S‬ی ‪ X‬ی ‪ 9‬رۆ‪ *#‬ر‪)3‬‬ ‫ڕ‪ =/‬ی ر‪ Ï -‬و ری ژ‪ \Y/‬ژ‪Y/‬ﻩوﻩ‪ 8 a˜ ،‬ە‪ )7 S‬ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ن ‪ "ò‬اق ‪#‬‬ ‫!‬ ‫' 'ر 'وە ' ‪1H‬و‪ ،• )7‬وﻩی ‪1‬از‪ U‬ری ‪Y( #‬د وﻩی ‪ 8‬ﻩ¡‪ a‬و ‪Y#¤¼0‬د‪ ،dQ )7‬وا‬ ‫و¡‪Y( # a‬د وﻩی دە‪ )TR'9‬دﻩو‪ S‬ت و ‪ *^H‬و رﻩ ‪ )7‬و‬ ‫‪ '.%31LX‬و ' ‪ H‬ر‪ §3‬دە ‪dQ‬‬ ‫‪1L‬ﻩ ﻩ ‪ )7‬ژ‪ U‬ن و‬ ‫‪ - R‬ن‬ ‫‪¤ 8‬ا وﻩی زۆر\ ی رو\ رﻩ ‪1‬ور‪ )3‬و ر‪ )3¤ 8‬و‬ ‫ر ‪ LW‬ن و ر‪1e‬زاری‪ UB L- .dQ ،‬ر و ر‪1e‬زاری رو\ ری ‪ 0/1‬ران‪ x/YI ،‬ران‪،‬‬ ‫‪1‬دی ‪، L 9 #‬‬ ‫‪ 0 27‬ن‪ ،‬ور\ ری ‪ 8‬ڕﻩك و ‪R‬ن و ‪ 1e‬ﻩ ن = ڕ‪ ./‬وﻩ‬ ‫‪ -1u‬ران‪،‬‬ ‫‪ U‬ن ڕ‪ =/‬ی‬ ‫و ‪1‬ار ر‪d/‬‬ ‫‪ #‬ڕا‪ .9‬و ‪1 X‬ﻩ ی ژ‪ U‬ن و دا ‪1-‬و‪ U‬وﻩ‬ ‫د ‪Y# $‬ا‪ )T‬ڕا‪ .9‬و وﻩ )د ‪Y# $‬ا‪ 0/1 )T‬را ‪ X )T‬ر ‪ (! )7‬رو\ رﻩ ن ڕا‪ X‬ڕ‪s/‬ن‪ ،‬ی‬ ‫‪1‬ار ‪ 2‬را‪ 9 )7‬ر\ ر و ‪ .Q0L d%31LX‬وﻩ‪.‬‬ ‫‪ U‬ن ‪1 §QX‬وا وﻩ‬ ‫ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ا ‪ 8‬ﻩ‪ *S‬ران‬ ‫‪R‬م‪ ،‬وﻩی ‪ #‬وڕۆ‪#‬‬ ‫‪ 8‬ﻩ¡‪1L a‬ی دﻩ ن‪ 8 - ،‬ﻩ¡‪ a‬ر‪Y( - p - 1*S ، )3¤ 8‬د‪ # )7‬ر‪ .28 -‬ن‬ ‫ش‬ ‫ر‪B X $/‬ﻩوﻩ ا‪.‬‬ ‫‪ 9‬ر د ‪ aÊ‬زار زادی ‪ ¼ -‬ا ن‬ ‫دﻩو‪- S‬‬ ‫‪ 8‬ری ‪ 9‬ر‪ #‬و‪ M[-‬ر‬ ‫‪ 2‬و ر‪•-Y8‬‬ ‫‪Y(S‬د‪ )7‬دە‪R'9‬ت‬ ‫‪1L‬از‪(/‬‬ ‫ن و¡‪a‬‬ ‫و‪ )*LS‬ڕ = ‪¤‬ا ی ‪ 8 .)*S‬ر م د ‪ P‬ڕوو ( ‪ 0‬وﻩ‪ ،‬وا‬ ‫‪ 9‬ر داری و ‪!" ¾$‬م ‪١٩٧٣ a¡ 9 aî H‬دا ‪1L‬ﻩ ) د (' ڕوو‪ U‬اوە‪١٩٧٣ a¡ 9 .‬‬ ‫ا‪# ،‬‬ ‫‪i¼S‬ارد‪ )7‬د ر‪Y(U‬ا و دا ‪ LŠ‬ا ‪Y‬اوی ‪1‬دی دﻩو‪ 9 - S‬ر دار‪U‬‬ ‫و‪،aî H )TR‬‬ ‫)وا‪ -‬د ‪Y# $‬ا‪ )T‬ڕا‪ .9‬و (‪ X H ،‬ن زۆر‪ 0U‬ی‬ ‫د ‪ aÊ‬د ‪Y# $‬ا‪ 0/1 )T‬را ‪ X )T‬ر‬ ‫دﻩ ‪ X .2“ 8 Í‬ر ن و زۆر‪ 0U‬ی ‪1‬ر‪ 9‬ن ‪'C )7 0LW(LX‬ر ار‪ )3‬دﻩ‪R ، 0LÝÞ9‬م‬ ‫‪ 9‬ر داری ‪1e‬رز‪ d 9 )*/‬و وﻩ ‪1 d‬و و دﻩ ‪1‬و ری ‪ "=pQX‬در‪( 1H ،d/‬‬ ‫دﻩ ‪1‬وە ی ‪1•(L-‬و‪ )7‬و‪! M‘= '9‬ی ‪1L‬ان ‪ )K P‬زار زاد و زاری دەو‪)7 ' X] )T'S‬‬ ‫ر‪ *U‬ی ‪ 0 -Œ‬ا و‬ ‫ و ‪ )7 $ 'X‬وار [ و ‪ e‬ڕان ‪Y u $.% 9‬ا‪ 9 )7 S‬را‪ X‬ی‬‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪38‬‬


‫ش دە ¿‪Y‬دە و‪ ! )ž 9‬را ‪ p‬ر ‪ 9 ) P‬ر داری دﻩو‪ - S‬ا‪' ' .‬ر 'وە د 'ی‬ ‫ن و و‪ -R‬ا دﻩر\( ن و ‪ 0‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و و‪-R‬‬ ‫‪ 9‬ر دارﻩ ن دا‪ 9 - ،‬ر‬ ‫ش ‪1‬و ‪1‬وﻩ ی زﻩ ‪ 9 0‬زی ‪ K‬دە‪ -‬ی ‪'9‬ر\ ز‪ )3‬و ‪B u M[-‬ا¡‪a‬‬ ‫‪sLX .‬ن‪ .‬ر‬ ‫ر‪ *U‬ی ‪"-Œ‬ن و چ ‪ Ýâu M`9‬ا‬ ‫‪1*S‬ژ‪ U‬ن )‪ (dQ 0QX‬و ڕا‪ M[-Y8‬و‪ )ž 9‬چ‬ ‫ن زۆر‪ 0U‬ی‬ ‫‪ M[/1 a¨Y‬زاران ‪'I‬س‪ .‬م ‪ u ( .# -‬زا " و ‪".9 C‬ن‪O% # ،‬‬ ‫‪1L‬ە ) د (' و ڕ‪ ) =/‬د (' ‪1UYC‬دا‪ )*S )7‬دﻩ = دﻩر ‪YUY8‬درا ' ر‪.‬‬ ‫دﻩ = ن ‪0L‬‬ ‫ن‪ # ،‬ڕز‪ e‬ری و د ‪Y#1$‬ا‪'# 9‬ی ‪ 9‬ر ‪1‬و ) ڕۆ‪ dL#‬و‬ ‫ر‪1 M¹/‬رد‪Œ )7 .9‬ی‬ ‫‪1‬وﻩ و ‪ X H‬ر‪)*L-‬‬‫وﻩ‬ ‫ر‪ *U‬و و ‪$‬‬ ‫‪ X‬ژ ی ‪'$I'H‬ی ‪ 9 M[ y9‬ر\ زﻩ ‪)7‬‬ ‫و ‪ .2ŠS X‬و ڕ‪'=/‬ی ‪ )7 *2(L-‬ڕا‪'X‬ڕ‪ 0U‬وﻩ‪ ،‬زﻩ ‪0‬‬ ‫‪ X‬ری د ‪1‬ی ان و ‪19‬ر‪U‬‬ ‫‪ 0 9‬ر‪ U‬ی ‪i¼S‬ارد‪ # .Z C M`Z C )7‬ی ری ‪ ١٩٩٢‬و ‪i¼S‬ارد ‪ 9‬رﻩ ’ م ‪2QX‬‬ ‫‪1L‬ە ) د (' ‪Y‬اوە‪'-‬وە‪' .‬م ‪'¿ .I -‬‬ ‫ن ‪.# -‬‬ ‫(‪Y‬اوە‪،‬‬ ‫د ر‪Y(U‬اوﻩ ن‬ ‫وﻩ ‪ 8 %‬ردﻩ ت‪# ،‬‬ ‫و ‪ $‬ن و دەو‪ )7 -'S‬و‪ # H‬و دﻩ‪ -R 9‬ارا‪1L )7‬‬ ‫ ‪ 0LÝâ‬ن‬‫‪ ’ 1e )*L‬و‬ ‫ۆ¡‪1 a‬ور‪ U‬وﻩ ‪1‬و وڵ و ‪L *L-‬‬ ‫ڕ‪ =/‬ی‬ ‫‪ X H‬و‪ =S‬ری و د (‪ - .‬ری ‪ X‬رت و دﻩ‪ 0 2 p-R 9‬وﻩی !ا ‘‪ M‬دە‪Y8‬در‪.d/‬‬ ‫ڕی ‪ 9‬ردا ‪ 9‬ر‪ #‬و‪ M[-‬دﻩ‪ 9 ، 0LÝÞ9‬ر داری ‪1‬و ‪ 9‬ر ‪c‬ا‪aŸ‬‬ ‫وﻩك دﻩزا "ن‪ ،‬وﻩی‬ ‫‪ —%‬ا‪ 9 1*S ،‬ر‪'#‬و‪ M[-‬زار زادی ‪ ¼ -‬ا‪ S‬ن ‪1‬و ‪ 9‬ر ‪ 9‬ر داری‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬اری ڕا ر‪ U‬ا وا‪ 9 -‬ر‪ #‬و‪YC M[-‬ﻩ‪ X‬ر‪)T‬‬ ‫ا‪ .‬م ‪ 9‬ر‪ #‬و‪0-‬‬ ‫دەو‪( f 2 M‘-'S‬‬ ‫‪ ’#‬ر ‪ 9‬ر ‪ •# -‬ر‪ ’# )T‬ردا‪1 ،‬اری ‪1‬ور‪ U‬ا وا‪ 9 -‬ر‪ #‬و‪ M[-‬زار زاد ‪ 9‬ر‬ ‫زاری‬ ‫‪ 2 - R‬ا وا‪ *2(L- -‬ن و وردو (‪Y‬د‪)7‬‬ ‫ۆ‪Y(S‬اوی دﻩو‪ - S‬ا‪1 ،‬ار‪)3‬‬ ‫ر‪1u‬از‪ U‬ن ‪ 9‬را‪ X‬ی‬ ‫‪ - R‬ن و ‪ 0-Y=Lu‬وﻩ ن ‪1 X‬ﻩ‬ ‫‪1‬و ‪1 X‬ﻩ‬ ‫ڵ و ‪'=S' K‬دا‪.‬‬ ‫‪ - W(LX‬ی‬ ‫وﻩی ‪B‬ۆ‬ ‫ ‪# ، ( .#‬‬‫راك" و‬ ‫‪S‬‬ ‫ڕﻩ ا‬ ‫‪ X‬رت ‪ PX‬ی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ا ‪ - a¨ r‬واو\‪1‬ون و ‪1 "= u‬و ا‬ ‫‪ 9‬رﻩوﻩ ‪Y($9‬د‪ 9 .‬رﻩ‪ X -‬رت دﻩ‪ 9 d9‬ر دا ‪" )T‬‬ ‫‪ #‬دﻩر ‪ )7‬و ‪1‬ارد‬ ‫‪ K'#‬ا دﻩ‪ d/Y8‬و زۆر\ ی‬ ‫دﻩ‪YC‬ۆ ‪ 0/Y‬وﻩ و دﻩ ‪ 9 0‬ر ی ‪ X‬رت و ‪ X 1L‬ر‪2 -‬‬ ‫‪ #‬دارا ن ڕ‪š/‬ﻩ '‪)K‬‬ ‫‪ #‬م‪ ،‬دا ' '‪ .d/YI‬و ت‬ ‫و‪‬‬

‫ن‬

‫ر و‬ ‫‪ ،‬ڕ‪/‬‬ ‫وت را ‪ p‬ر‬ ‫زاری‬ ‫ن‬ ‫ا '‪'9‬ر ‪ 9‬را‪)7‬‬ ‫رﻩ زۆر‪ ،‬دﻩ‪0H‬‬ ‫‪39‬‬


‫راوﻩ ‪ X )7‬رت‪ X ،‬ن رﻩی ‪ a¨ r‬دووﻩم د ‪ ،d‬وا‪Y( - p - -‬د وﻩی ‪ #‬ر‪-‬‬ ‫‪C "8‬‬ ‫ر‪ 9 u‬رﻩ‪ 09 )7 #‬و‪ aÈ‬دراوی ‪1L‬دﻩو‪ )T S‬و *) ‪ )7 Ýâu‬و‬ ‫‪ .28‬ن‪(L# # ،‬‬ ‫ك و ‪1H‬و وﻩ ر و‪ (L-R‬وﻩ‪،‬‬ ‫‪ LX‬ا‪)7‬‬ ‫ر‪ *U‬و ورو‬ ‫‪1L‬ﻩ ﻩ ‪ 9‬روو ‪)7 P‬‬ ‫'‪' MNX‬ر‪'9 'u‬رە‪' )7 K' I‬و وە ە ‪1P Ýâu‬و '‪ ،‬دﻩ ‪1 dQ‬وری و ڕا ری و دار و‬ ‫داری و و‪ ./Yk -R‬ژ‪ Y/‬ڕ‪ ZL#‬ن و وان ‪ •—2³‬ردﻩوﻩ ‪ UY‬ری ‪ ( Œ‬رﻩوﻩ ﻩن‪.‬‬ ‫‪1L‬ﻩی ‪ 9‬ر ی ‪ X‬رت و ‪ X‬ردﻩ‪ M”• X‬و ‪1L‬ی‬ ‫ﻩدا ‪ #‬دا ‪ )T‬دزراوی‬ ‫‪=S‬‬ ‫ان و ‪ #‬ر‪)7 .28 -‬‬ ‫• ی ‪ u‬راو‪ u‬ری ‪ 2#‬وە و ڕۆژﻩوﻩ د ‪ .‬وﻩ‬ ‫‪ =S‬دﻩ ‪ 9 0‬ر داری‬ ‫‪ LX‬ﻩ‪B#‬در‪ ./‬وﻩ‪ ،‬وا‪ ) -‬د (' ‪ 9‬را‪ X )7‬رت ‪ 9‬ر دا ‪)T‬‬ ‫ن دا ‪ )T‬دزراو‪ # ،‬ر‪-‬‬ ‫‪ 0 1e‬و و ڕو ‪ %‬ری د (' وﻩك ر‪ )e‬ران ‪ -1r‬ﻩ‪ 0/Y#‬وﻩ و‬ ‫‪ U‬ن دﻩ‪ B#‬وﻩ و وﻩ ‪ 8 %‬ردﻩ‪ #‬ن‪،‬‬ ‫را‪ 0 9 )*Lu‬ر‪ U U‬ا‬ ‫‪ M`28‬و دﻩو‪ - S‬ن‬ ‫وﻩ ‪ - W(LX‬ی زار و‬ ‫‪ 8 #‬ری ‪1‬و ‪ e1S‬ڕ‪ )*/‬ڕا ر‪ )3‬ڕ‪ =/‬ی ‪i¼S‬ارد‪ X )7‬ر‬ ‫ڕ‪ =/‬ی ‪i¼S‬ارد وﻩ‬ ‫ر‪ 8‬ا ‪ *2( -‬و\‪ .dQ‬و ‪ 8‬را ش ‪ #‬ی ‪1‬و و ‪1L‬ﻩ‬ ‫وﻩ‬ ‫‪1.‬ا • = دﻩ‪R 9‬ت و ‪1‬ور‪ ) U‬دا ‪Y‬او‪ Y-‬وﻩی ‪ Œ .%Q‬ن ‪O%‬‬ ‫'ر‪ 'H‬ە ‪ K'.% 1 K‬ن !ی ‪ y2QX‬ر و ‪ K‬را ' ‪1‬ون و "ن‪R' ،‬م ' ن‬ ‫] 'روە‬ ‫'ر 'ڕ‪1L )3š/‬ە ‪'8‬رای دو‪ -'S‬ن ڕ‪1 M[.%k¿/‬و‪ # ،[' ' '=S' K )3‬و ردا‬ ‫‪ 9‬ر د ‪1 aÊ‬وری دﻩو‪1L )T S‬ﻩ ڕ‪ š/‬دﻩ ‪1‬و و دﻩ ‪1‬وﻩ ‪ 9‬ر ‪ 2‬و ر‪OX Y=/‬‬ ‫‪1‬ور‪ )7 U‬زار زاد و‪ # H‬دا‪1 # ،‬رد‪ .9‬ن ‪ UB‬رﻩ ‪ 9 ) =LX‬رﻩ ) 'و زارە ‪.dQ‬‬ ‫وردی ‪"0 p‬ن و دﻩر‪ #‬ن ( •‪ ،‬ی ن ڕۆ ‪0‬‬ ‫‪1. L‬ا "ن م ‪2‬‬‫) ‪ $9‬و ڕا‪8‬‬ ‫‪ e )T R‬ڕا ‪1k‬ازی م ر‪$/‬‬ ‫‪1k= X‬اردووی‬ ‫) دارا‪1 )3‬دی دﻩ‪R 9‬ت ‪1 1L‬دی ‪ X‬ر‪ 0LW(LX -‬رﻩ‬ ‫دە‪R'9‬ت و‬ ‫‪1‬و و ‪ 0 \10 #‬دا و\ ش و وڕۆڵ ‪1‬وﻩ‪ ،‬دﻩ ‪. sL‬‬ ‫ڕ‪ ZU‬ر ‪# ،d%‬‬ ‫‪ LS‬ڕﻩ ‪ 0‬ی ‪u‬‬ ‫ی ڕا ر‪ )3‬و دﻩ‪R 9‬ت و ‪19‬اری ‪c‬ا‪ # f‬دﻩ‪ d/Y#‬و‬ ‫‪c‬ا‪Œ # f‬ڕ‪ /‬ا دﻩ ت‪.‬‬

‫‪c‬ا‪)*Lf‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ا ‪)*LS‬‬ ‫‪ 2QX‬وﻩی‬ ‫ر و ‪Œ‬وﻩ )‬

‫ر‪ *U‬و و ‪)7 $‬‬ ‫‪ =#‬را و ڕز‪ e‬ر‪ 8‬را ی‬ ‫‪ # L 9 #‬وﻩڕ‪ U‬ن ڕۆ¡‪a‬‬ ‫‪ )7‬وﻩك ‪ 09‬و‪ aÈ‬دراوی ‪1L‬دﻩوﻩ‪ )T‬و *) ‪ )7 Ýâu‬و ‪1L‬ﻩ ﻩ و‬ ‫و ‪1 QX‬ا ‪1L‬ﻩ ﻩ ‪Ýâu‬‬ ‫‪ ،‬ی‪. 9‬‬ ‫" ‪1‬از‪ )7 U‬د ('‪ ،‬ڕۆ¡‪ X a‬زە‪ å -‬و دە‪ "=.9‬ۆ‪ ' U‬ن 'ر‪'I'$/‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪40‬‬


‫‪1.‬ا • ‪ X‬ی ‪ 0 9‬ر‪ U‬ی ‪' M`%‬و " وا ' ن و ‪ 2‬و رﻩ ‪ 9‬رﻩ‪ )7 #‬م و‪S‬‬ ‫رن‪ ،‬زۆر‪1L # 9 §3‬ی ‪ S‬و رژﻩوﻩ ی ‪ .28‬وﻩ ‪ u 0q‬ڕدﻩری و ‪ S‬ی‬ ‫دﻩ‪R 9‬ت‪ 8 .‬ر وردی ‪ 9‬ر ‪ a²‬دا ‪1‬ازی و ’ ‪' M`% )7‬و " وا ' ن ﻩ •‪،‬‬ ‫دﻩ ‪"0‬ن‪Y¿ -' R' K )T u ' # ،‬د 'وە و ‪Y( .28‬د وﻩ و ‪ 8‬ا وﻩی زا * ن‬ ‫ژ‪ HY/‬ود ‪B‬ی‬ ‫‪ X )ž0H‬ر‪-‬‬ ‫‪ =S‬و ‪ 9 )7 9 #‬رو ردار و ‪1‬وارﻩ‪1 ،‬از‪ U‬ری دﻩر ‪0L‬‬ ‫ش دﻩ ‪ -‬وﻩ ‪ X‬دﻩ‪Y#‬دن و‬ ‫دﻩ‪ -R 9‬ارﻩ ن و ‪ •9‬رد ' ' دە‪ )7RR‬زار زاد‪# ،‬‬ ‫ی‬ ‫ واو‪Y#‬دن و ‪Y# "=.28‬د‪ # 2 )7‬ی ‪ 9‬رﻩوﻩ‪ ،‬وا‪ Y( - p - -‬وﻩی و ‪ #‬رت و‬‫) د ('ی‬ ‫•‬ ‫ش د“‪ %‬وﻩ زﻩ ‪0‬‬ ‫‪ .2Q #‬ڕوا‪ S‬ت ‪ M‘.28‬و دﻩو‪" - S‬ن‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻩ ت‪ ،‬م ‪ #‬ر‪ -‬ش ژ‪ X ) X u Y/‬ر‪ -‬ا‬ ‫وﻩك ) ڕك( و ) ن( و ‪-‬‬ ‫( ‪ 9 )*S1‬را‪ 9 )7‬ر داری ‪ X‬رت ‪ 9‬ر ‪1e‬زار‪ )*/‬د ('ی دﻩرﻩ )‪.‬‬ ‫‪Y9 # L 9 #‬و `‪ 9 M‬ر داری و ر‪Y#‬دی زار زادﻩ‪ #‬ی ‪ L-‬ﻩ‪ 8‬ن‪9 ،‬‬ ‫و ‪LC 9 P C‬‬ ‫‪ =pQ‬ن‪ u # ،‬وازی ‪'9‬روەر‪ )3‬رزا‪ )7‬و ‪ )7 S -‬و و " وان و ‪1‬‬‫‪ LX 1*S ،‬او‪ M`%3‬و را‪ 9 # )3‬ن ‪ 9‬ر ‪Y# "=Lu‬د‪ OX )7‬ن ‪ = Y8‬و ‪# L-‬‬ ‫‪ L OX‬وﻩ‪Y=Lu 2QX d s Œ‬ﻩوﻩ و‬ ‫‪ ) - 9 #‬ر‪ •%(L c/‬ر دﻩ ‪ ،dQ‬زۆر ‪9‬‬ ‫‪ 8 %‬ر و دﻩ ( ن و ‪ §QX 2QX‬ڕووداوﻩ ن ( ون و دﻩروو‪)7‬‬ ‫‪ .S‬ر ‪)V -‬‬ ‫‪1‬دی‬ ‫ر‪•-Y8‬‬ ‫‪ )7‬دو‪ª[/‬‬ ‫‪ p‬وﻩڕی ‪ S X‬وا ‪%C‬‬ ‫ا و‪ /‬ا‪# ،‬‬ ‫‪c‬ا‪f‬‬ ‫‪ S‬دژی‬ ‫ردە ‪•/Y‬؛ وﻩك وﻩی ‪c‬ا‪ e" )T R' aŸ‬ڕان"دا د ‪ $.‬ن‪# ،‬‬ ‫‪c‬ا‪# f‬‬ ‫‪1 =S‬و‪OX a¥ # ،‬ن و‬ ‫‪ X H‬و‪ =S‬ری و ‪ 8‬ﻩ¡‪ a‬و دا * ری ‪ 9‬ن و دا ‪)T‬‬ ‫‪ 2‬ڕ‪ )*/‬د ('ی ‪1L‬دﻩ‪R 9‬ت و‬ ‫ر ‪ 9‬ر‪Y#‬د‪ )7‬ڕۆژا و ’ ‪H )3 Pe M`9 -‬‬ ‫ار\‪1‬و ن دﻩ‪ (9‬و‪ -‬ڕﻩوا ‪ X )7‬رت‪ ،‬دا زا ﻩ ‪1‬ارﻩوﻩ‪ .‬ر و‬ ‫و‪ S‬ان‬ ‫‪ # .%‬ی‬ ‫‪ p‬وەڕا ی ‪ U‬ن‬ ‫‪ 9 #‬ی ‪ #‬دژی دە‪ )7 S - )3 S 0 )TR'9‬دﻩ ‪)ž‬‬ ‫ن د ‪ ªw‬و ران‪1L ،‬ی و ‪ (S‬ڕاز‪ U‬وﻩ‬ ‫و‪ "9‬وان دا‪ ،‬دﻩ =•‪ L‬راوان وﻩك‬ ‫‪1H‬و ‪ X‬ی دﻩ = ا وﻩ ‪ )7 S -‬وﻩك ‪ 9‬رۆ‪ *#‬ر ' '‪ ô‬اد‪.‬‬ ‫وﻩ‬

‫' 'ر 'وە ' ‪1H‬و‪ ،• )7‬ڕی ‪ 8‬ﻩ¡‪B2QX a‬ﻩوی ‪ 8‬ﻩ‪ )*L R‬د ('‪)3 Pe # ،‬‬ ‫دزی ‪ U‬ن دا ‪ )T‬دزراوی‬ ‫‪ =S‬دﻩ‪ #‬ن‪ d/Y# ،‬و ‪¤ 8‬ا وﻩی ‪ #‬ر‪-‬‬ ‫ر‪ #‬وت و‬ ‫زار زاد و ‪ #‬ر‪)T‬‬ ‫‪L‬‬ ‫'‪Y( - p -‬اوﻩ ن] '‪ X‬ر‪Y¿ -‬اوە‪ K‬ن[ و ‪Y#‬د ن‬ ‫‪.28‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪41‬‬


‫‪1.‬ا ‪ K dQ‬ری ‪ 0LÝâ -‬ن‬ ‫) ‪1‬ێ ‪'%“' )7‬ر ‪ dQ‬و روﻩ‬ ‫ ‪• )T p‬‬‫ن و ‪'C‬ر ار‪' ،dQ § ' U‬وەش ر‬ ‫دﻩ‪ 9 )TR 9‬ر ‪ =-1‬را ی ‪ X‬ر‪2 P -‬‬ ‫دوو ‪ # :‬م‪ ،‬وﻩی دو ی د ‪Y# $‬ا‪ 0/1 )T‬را ‪ -‬ا وﻩ ‪ 9 H‬دﻩ دﻩ‪R 9‬ت م‬ ‫و ‪ X‬ر‪ 9 )T‬ل‪-‬د ‪Y# $‬ات و‬ ‫و زادﻩ و م ‪ X‬ر‪ X )T‬ر‪ ec/‬رﻩوﻩ‬ ‫‪ S 0‬ی ‪c‬ادﻩوﻩ‬ ‫‪ )*L 1‬د ('دا ‪'•LX‬وا ' دﻩ ‪ .Q‬وﻩ و ‪ 9 a²‬روﻩری ‪ )T 0 H‬و دا‪ X‬روﻩری و ‪ .9‬م و‬ ‫ژاری و د `‪ M‬و ‪R‬وارد‪Y )7‬ۆ‪ f‬ن و ڕﻩ‪ 8‬زﻩ ن ‪ e‬ڕ‪1U‬ﻩ ‪.‬‬ ‫‪1‬ور‪)7 U‬‬ ‫ی دووﻩم‪ ،‬وﻩك ‪ r ]-1e‬ر (‪Y‬د‪ )7‬دﻩ‪R 9‬ت ڕ‪ =/‬ی ‪Y( - p -‬د‪0 )7‬‬ ‫‪ =S‬و ‪ #‬ر‪ )7 .28 -‬ر ‪ 0LW‬ن و ‪1ž- c‬زاری وﻩك ‪ 9 )*S1‬ر دارا‪ X )7‬ر‪-‬‬ ‫دﻩ‪ -R 9‬ارﻩ 'وە‪ ،‬د“‪ %‬وﻩ ‪ 8‬ری ر ‪ e1S‬ڕ‪ )*/‬ڕوا‪ M‘- S‬ڕا ر‪ '.9' )3‬ﻩ‪ #‬ن‪.‬‬ ‫وای دا ‪"Ly‬ن‪ X ،‬ر‪ X ) O% )*L-‬ن‪ X d% 1 9 -‬ر‪ H )*L-‬پ زۆر‪ 0U‬ی ‪ X‬ر' ن‬ ‫‪1 =S‬و ‪)7‬‬ ‫•‬ ‫دﻩ‪ dQ0LÝõ.9‬و ‪'C‬ر ار‪ [)T' 1*»] )3‬ی ‪،dQ0LÝõ(LX‬‬ ‫وﻩك ) ن( و ) ڕەك( و ‪Y¿ ' M`2ŠS X ' -...‬ی ' 'ر‪ xU‬و ‪1k 9‬ڕ‪ )3‬ڕ‪Yk¿/‬اوە ' و‬ ‫‪ xI' K‬رە‪ K‬ن و ‪ 09‬وو‪ aÈ‬دراوی ‪1L‬دەو‪ )T'S‬و ‪ )7 Ýâu )x‬و وە ە ‪ = O X‬ە‪ )7 K‬د ¿'‪،‬‬ ‫‪1‬ار و '‪'8‬ری ‪ e1S o‬ڕ‪' /‬‬ ‫وﻩر‪ H‬ر ‪ L‬دﻩدﻩن؟‬ ‫‪1‬اری ‪ e1S o‬ڕ‪/‬‬ ‫‪' ) '.% 9‬ڕ‪1/‬ە 'ار‪'9] )T'U‬ر ‪' K )7‬ڵ[دا ' '‪ '0 'I L- K ،‬ی ‪1‬ور‪] )3‬ژ‪)7 Y/‬‬ ‫‪' K‬ڵ[ دارا‪ • K LS' K )3‬ی ‪'p -‬ت و ‪ X‬ر‪dQ M‘-‬؟ ی ‪'9‬را‪ 1 9 M`% )7‬ل‪-‬‬ ‫ ¼ اڵ ] ‪ ' M`%‬و ‪ e‬ڕان[ '‪ '-‬ن ‪ ž a¥‬ڕن؟ 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ e '=S' K )T‬ڕ‪)K - M[U‬‬‫‪ p‬وەڕ؟‬ ‫ڕازی ‪ 1‬ر ' ‪'PU K‬ی‬ ‫) ‪ -‬ك ‪1L )7OX‬ﻩ ﻩ‬ ‫• ' د‪' 0S‬وە دﻩ‪ ]LS‬ر ‪ e1S‬ڕ‪1• # /‬و‪• #‬‬ ‫ا‬ ‫‪ )7‬وﻩك ‪ 09‬و‪ aÈ‬دراوی ‪1‬دﻩو‪ )T S‬و *) ‪ )7 Wu‬و (‪Y‬ی دﻩو‪ - S‬ز‪! W‬ﻩ‬ ‫‪Ýâu‬‬ ‫وﻩ و ' ڕ‪'=/‬ی ﻩ ‪ X‬ڕ‪c/‬ﻩرﻩ ن و ‪ •—2³‬ردﻩ ‪ )7‬و‬ ‫‪ ،dQ‬وا ڕ‪ =/‬ی و •‬ ‫ش زۆر ‪ ( 1H ، 9‬وان‬ ‫وﻩ ‪ H1X‬ڵ و ‪ -‬ت ‪ 9‬ر ‪ § -1‬دﻩ‪،d/Y#‬‬ ‫•‬ ‫¡‪a‬‬ ‫‪ X‬ش ‪ )7 *2(L-‬ڕا‪'X‬ڕ‪ 0U‬وﻩ ‪ .%Q -‬ر ‪ 9‬ر وﻩ دﻩ‪ #‬ن و ‪! h‬ی ڕ‪ (/‬ﻩ ن و‬ ‫‪ p‬وﻩڕ و ‪B X‬ﻩوی ‪ X‬روﻩردﻩدﻩ‪ #‬ن‪ .‬زدﻩ ‪ S 9‬دﻩز‪ )7 8‬ڕا‪ 8‬ن ‪S )*2Q‬‬ ‫‪ #‬ڕوواوی دﻩ‪ #‬ن‪ 1 S ،‬و وﻩی ‪1‬ێ ‪1L‬ا ‪i )7‬وو ‪1UYC‬دﻩدﻩن‪.‬‬ ‫‪Y# "=Lu‬دن و‬ ‫‪M‘- R‬‬ ‫روﻩك ‪ H‬ن وان ]ڕا ران و دە‪ -R'9‬اران[ زﻩ ‪ 0‬ی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪42‬‬


‫‪Y( - R‬د وﻩی ‪ 8‬ﻩ¡‪ a‬و ‪ 9‬ر ‪1‬ت و ڕﻩ ‪1‬ژی ژ ن و ‪ "-‬ۆری ران و ‪BêÃ‬ا ‪)7‬‬ ‫ﻩ‪ #‬ن‪ ،‬رواش‬ ‫ ‪ )7‬د ('‬‫‪ ) !"0Lf‬و‪ )3 H‬را ‪ p‬ر و‪ )7 H‬د (' ‪#‬‬ ‫ا‪)7‬‬ ‫ان ڕوو\ روو\‪1‬و وﻩ و 'ر‪ ' •-Y8‬و‪ )7 S‬وان‪- ،‬‬ ‫ ڕ‪ =/‬و‬‫‪1$‬و ‪c L- -‬ا‪aŸ‬‬ ‫•؛‬ ‫‪ - R‬ن و ‪c‬ا‪ 'u f‬وەر‪'9 U‬ر\'‬ ‫' ‪'-‬‬ ‫‪Y# %r ، "=.28 M‘- R‬دن‬ ‫زاد ‪1k‬ازی و دژﻩ‪ 9‬ر ‪1‬ت ‪1‬و\‪1- # .Q‬ار‪)*/‬‬ ‫دﻩ‪Y# - *.9‬د‪! )7‬ﻩ ‪ 9‬ر ‪ =-1‬ر و ‪ "-‬ۆر‪ .%3‬ن و دﻩز‪ §“ 9 )7 8‬و ‪M”À X‬‬ ‫ڕز‪ e‬ری ‪ -‬وﻩ‪ )3‬و ژ ن و‬ ‫وادا‪.‬‬ ‫ی و‪9 - S )7‬‬ ‫‪ 9‬روو ‪ ،)*S‬دﻩ‪.LH‬‬ ‫"! § ر وا و ‪1p - R' ¯°‬و وﻩی ‪1‬ا‪ d9‬و ‪1H‬ون و‬ ‫ ت ‪9‬‬‫و‪ .%3‬ن‪ 8 ،‬ری ر ‪ e1S‬ڕ‪ )*/‬ڕ = ا ‪ .9‬و ر‪ !"8‬ڕوو دات‪.‬‬ ‫وەك ‪ 2QX‬و‪ '8 ،]-‬ە¡‪ a‬وەك د ردە ' ) ‪'C ) '.% 9‬ر ار‪ )3‬و ر‪ )3¤ 8‬و 'ر‪1/‬ە ‪Y‬دن‪،‬‬ ‫‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪ )*L-'S‬د ر‪Y(U‬او '‪)3 '$-'p - 1*S' ،‬‬ ‫ ‪'p‬ت ' ‪ X‬ر‪L-‬‬‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 M‘-‬روو '‪ ،' (S‬ی 'و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T' X ' -‬و ‪ •# -‬ر‪dQ M‘-‬‬ ‫‪YC‬ە‪ X‬ر‪ X M‘-‬ر' ‪ )7‬و ‪'C‬ر ار‪Y# 0(L- [)T' 1*»] )3‬ا‪ '-‬ن و ‪ 'C 9 P C‬ن‪ o h ،‬ت‬ ‫' ‪1.‬ا ‪1‬ە و ‪1.‬ا ‪ .# X dQ‬و‪ *pU‬ت‪ '( 1H ،‬ڕ‪'23‬ی ‪ '8‬ە¡‪'- œ(LX ' a‬ی ‪)7 '0 •0‬‬ ‫« ' ' ار‪Y(U‬دن '‬ ‫‪'.% 9‬م و ‪'- œ(LX‬ی ‪ )3'(H1r‬و ‪'9‬روو '‪ (S‬ا '‪'# L- .‬‬ ‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'=S' )T‬دا‪'PX ،‬ی ‪'9‬روەر‪ )3‬و ‪' X‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و '‪،dQ Y-R M‘-' R‬‬ ‫'وەی ‪ U‬ن ‪'h‬م زن و ‪'h‬م‬ ‫ی زۆر ‪'0/1 ،' 9‬رە ن و دە‪ -R'9‬اران‬ ‫‪ H‬و •”‪ ' M‬دزی و ‪1H )7 9'# )7R -‬اردەور‪ U‬ن ('ن‪ '0 '( 1H .‬ی ‪)T' 0 H ) '.% 9‬‬ ‫دز‪ ' ' U‬ڕە ‪' a²‬ر‪'0Lœ 'h‬ران و ‪ X'H‬و‪Y(S‬د‪ 9 )7‬ن و دا‪ .'=S' )T h‬ز‪ Y- U‬د‪1 0S‬ون‬ ‫ن (' •؛ '‪'8‬ر ڕ‪)3'(H1r '=S' M[.%k(/‬‬ ‫' '‪ ،‬دە‪1-‬ا "ن 'م ‪ 9YX‬رە '‬ ‫]‪'h‬رە )[ ' ‪1‬وا ' و ' ار‪' )3‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪' ] )T‬ك 'وەی ‪ LX‬ە‪ S‬ن 'ی ڕا ر‪[)3‬‬ ‫' و ‪ '2‬ر‪)3 -'h )3‬‬ ‫'‪ ' 2 '\ '=S‬و '‪ X ¯°‬دا ‪1 d‬وا ' و '‪X M[ 27‬‬ ‫‪'8 %‬ر ' ‪1‬وا '‪ ' L9'# o h ،‬ڕا ران و دە‪1k-R'9‬ازان‪ " ،‬ی ' ‪ X )7 0Lœ(LX‬رت‬ ‫‪o h '=S' 1L )7' OL )7 9'#‬‬ ‫دە‪Y#‬د؟‬ ‫ی ‪'0/1‬را '‪ )T‬و ر‪)3¤ 8‬‬ ‫‪ 1e‬ن ' 'ر‪ M[/‬وە‪' ) R‬م ‪ 9YX‬رە ‪' 'h‬؟‬ ‫' 'ر 'وە ‪ '.%31LX‬ڕ‪'23‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫دژی د ردە‪'= 'u '0 • 'I‬وە‪ ،‬وا‪ e '-‬ڕ‪ M[U‬درو ‪M¹‬‬ ‫‪43‬‬


‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ '8 )T‬ەڵ‪Ç¡' ،‬‬ ‫ ‪Y¿ -'p‬د 'وەی ‪'I‬ر‪ K'-‬ن‪،‬‬‫‪c‬وو‪'0-‬وە‪" 'I‬‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ 'u )T‬وەر‪' ." )3‬وەش ‪' ' '-‬ر‪Y¿ -'p -' •-Y8‬د 'وەی ‪'I‬ر‪'-‬‬ ‫‪ K' .28‬ن و ‪' '9‬وەی ‪ K‬ر‪ '8‬و زەو‪ K' U‬ن و ‪Y8‬دە‪ K‬ن و ‪'I‬ر‪1ž-' c )7 K'-‬زار‪ X ' )3‬رت‬ ‫و ‪'9‬ر 'دارە‪ X )7 K‬رت '“‪'%‬ردە ‪' '-'pS' .dQ‬م ' ‪ ž‬وەش دوو ڕ‪ ' '=/‬دە‪،d/Y8‬‬ ‫ڕ‪'=/‬ی '‪'I‬م‪' '9 ،‬وە ' ' ‪ X‬ر‪ K'-‬ن و ‪'9‬ر 'دارە‪ X )7 K‬رت و ‪¤ 8‬ا 'وە ن ‪'I‬ر‪)T‬‬ ‫دەو‪ ' ' 'I ،)T'S‬ن 'ردەم '‪'.S‬ر ‪ )V -‬ڕ‪ ZU‬ر ‪ K'.%‬ن و ‪1L‬ە ‪'8‬را‪' 'I ،' K‬‬ ‫• ردا ‪'9‬روەر‪ U )3‬ن دە‪'.S' ' 'I‬ر ‪ )V -‬دزان و ‪ '8‬ە‪ xS‬ران‪ .‬ڕ‪'=/‬ی دووەم‪،‬‬ ‫‪' '9‬وەی ‪'I‬ر‪ X ' ' K'-‬ر‪ K'-‬ن و ‪'9‬ر 'دارە‪ X )7 K‬رت و ‪¤ 8‬ا 'وە ن ‪ ،'=S' K‬وا‪'-‬‬ ‫‪Y¿ -' R' K‬د 'وەی ‪'I‬ر‪ K'-‬ن 'وەی ‪1‬دی ‪ x/YI‬ران‪'C ،‬ر ‪'p‬ران ‪ -1u‬را‪' )7‬و ' '‬ ‫'و ‪' 9'I‬ی ‪¤ 8 'I‬او‪'-' U‬وە‪ U ' ،‬ن 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ -‬ە‪'I‬ن و دە ‪' c ' 'k‬ت‬ ‫‪'=S' K‬وە‪.‬‬ ‫'‪'8‬ر 'وا 'ش ‪1ž‬زەڕ‪ U‬ن‪ ،‬دە‪1-‬ا "ن ' ‪'8 L '#‬ڕا 'وە ڕا ‪1‬ردووی '‪ '#'=S‬ن‪'# ،‬‬ ‫‪ ' . 'p‬زۆر دوور ' و '‪'8‬ر ' ‪ $‬ن ‪ Q-‬ا 'ژ‪" U‬ن‪' ،‬وا دا و و‪ $#‬ن‬ ‫دا‪ "X‬ە و ‪ "X‬ە ن و‪ #' 0/‬ن ' رە 'وە ' وەز و ‪ $ h‬ا ‪Y# "=Lu‬دووە؛ ‪' §QX‬وەی‬ ‫دەو‪'S‬ت و ‪ X‬ر‪ )T‬ڕا ر‪ )3‬درو‪¼p—9‬ن‪'=S' ' ،‬دا ‪ 1‬ن و دزی و ‪BC‬و‪ öLC‬و '‪ -‬و‬ ‫ ‪'= R‬ر‪ )3‬و ‪ X'H‬وڵ و ‪ X‬وا (‪Y‬دن‪ ،‬زۆر دە‪'$8‬ن ‪1‬ون و ' '‪'=S‬دا وەك د ردەی وازە و‬‫و ڕە‪ .C‬ر‪ U‬ن '‪ #'-‬ا ‪Y#‬اوە و زۆر ‪ u‬ر ('را ن ‪ H‬ر ' ڕەو‪Y#‬دن و '‪M[.2QœLu‬‬ ‫'‪1 '#'=S‬ون‪' ' ،‬را ‪'p‬ردا ‪'(LX‬وەژ‪ U‬ن و ‪'h‬رەوەز‪ )3‬و ‪ h‬ر‪ *U‬ری و ‪ * '8‬ر‪ )3‬و ‪ ' $.‬و‬ ‫‪1 —2³‬ا‪ )7‬و '‪ X #‬ر‪1 'h M‘-' R' )3c/‬وە و زا‪1pS‬وە‪R' .‬م ' ‪ .%Q‬دا 'م ‪ h‬و‪' ' '2 #‬‬ ‫'واوی ‪'•LX‬وا ' ‪1‬وە‪'-‬وە و 'ر‪ ' 0/‬ن ‪ -‬ڕادە ' ) زۆر و و ‪1 "=.28‬ون و 'ر‪ ' 0/‬ن '‬‫‪ )3 . X‬ژ‪ h )7 U‬و‪'H‬ر ا ' ‪ 'h‬ن ڕادە ‪Y#‬اون‪1 'h .‬و ' '‪'h ،‬روا ' ڕ‪'(/‬وت و '‪¯°‬‬ ‫‪OX‬ن و \' ڕوو‪'0 U‬داوە‪'9 1*S' ،‬رە‪ -‬دە‪'9 )TR'9‬روو '‪' M‘(S‬گ و ‪ ô‬ن و‬ ‫را ' ) ' ‪ -‬ك و ‪1‬و ' '‪ ' -' R‬ن‬ ‫‪ X‬ن دەو‪'S‬ت ‪1 'h‬و \'ر‪1/‬ە 'را '‪ M‘-‬و‬ ‫'‪ '=S‬و‬ ‫• '‬ ‫‪ X‬را‪ M[.9‬دەو‪'S‬ت و 'رژەوە ی‬ ‫‪ '9‬ووە‪'-‬وە و ‪’0‬‬ ‫‪ k œ u‬رە ن‪ X ،‬ر‪ )T‬ڕا ر‪Y(-1r )3‬او '‪'-‬وە و ' ڕ‪'=/‬ی ‪ e‬ڕ‪ •U‬و ' ‪Y\1L‬د‪1 'X )7‬ە '‬ ‫'‪ )T' R‬و‬ ‫'‪ '- ' -' R‬و ‪'h‬روەز‪ ' U‬ن و ‪Y9 9‬و ‪M[- œ(LX )7 ' .‬‬ ‫‪'0-Y=Lu‬وە ن ' ‪1 'X‬ە ' ڕا ر‪ ' U‬دە‪Y(.9‬د و ‪Y‬ۆ‪ ' U‬ن‪ X ،‬رت و ڕ‪ X )3 '\c/‬ر‪M‘-‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪44‬‬


‫'‪'=S‬ی '‪'9‬ر دە‪ '.9‬و 'رەی دژ\' ' ) ‪'h‬ردەم ' ‪ Í 'u‬و را ا دا ' ووە و‬ ‫'‪Y( -' R‬د 'وەی ‪ '8‬ە‪ 9 M‘S‬ز‪Y#‬دووە و 'م ‪ u‬رە‬ ‫'م ڕ‪' ' '=/‬وە زە ‪ '0‬ن‬ ‫دە ‪"0‬ن‪' ،‬وەی 'و ‪Y‬ۆ‪' f‬ی ‪ '#‬دو‪1 ¯°' ª÷/‬و‪ )7‬دەو‪'S‬ت و ‪ X‬رت و ‪'0/1‬ر‪ ' ،‬ڕ‪'(/‬و‪)*Ly-‬‬ ‫'‪ -' R‬ا '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪Y9 9‬و ‪1p -' R' '# ،'=S' M[- œ(LX )7 ' .‬و‪)7‬‬ ‫‪' )7‬دا (‪1p‬و '‪ ،‬دەژ‪ U‬ن و رو\ ری ‪ U‬ن ڕ‪ (/‬ە ‪ d%‬و •”‪ M‬و‬ ‫‪Y‬ۆڤ‬ ‫و ' ‪'.‬وەر‪'h )3‬ر‬ ‫' ن‪1 ،‬ون و ' ‪1‬و ' ن ' ‪1L‬ان ‪ U‬ا دادە '‬ ‫ ‪1 'X L#‬ە‪1p—9‬و ' ' ‪'.‬وەر‪' )3‬وا‪ )7‬د ('وە‪' a¥'# ،‬م ڕۆژەدا 'وە ن '‪ h‬ی‬‫‪B X‬ەو‪ U‬ن دە‪'9 )TR'9‬روو '‪ M‘(S‬و ‪ X‬ر‪ '-‬ن و ڕا * ران ]ڕا ران[‪ '0 2QX ' ،‬و‬ ‫\‪1‬ون و ‪1-‬ا • ژ‪ U‬ن و‬ ‫‪ '0q X‬ی '‪ M‘-' R‬و ‪'h‬رەوەز‪ )3‬و ‪'(LX‬وەژ‪' . )7 U‬‬ ‫ڕ‪1 ¯°' '=S' M[.%k(/‬و‪ )7‬دەو‪'S‬ت و ‪'0/1 ) '.% 9‬را '‪ )T‬و ‪B X‬ەو‪ X )3‬ر‪ )T' -‬و‬ ‫'‪' '=S‬و ‪'# -‬‬ ‫‪1p '=L‬ون ‪' 'u‬ڕا‪ ،Í 'u )7 'S‬ژ‪ U‬ن و‪'( 0/‬ن و " (' 'وە‪L- .‬‬ ‫‪ dQp- œ(LX ' U‬و دە ‪ 1h )ž‬را 'ی 'وان ‪Y i¼S'h‬ی ‪'.% 9‬م و ر‪)3 8‬‬ ‫'‬ ‫'‪ '=S‬و ‪1L‬ەی ژ‪ U‬ن ‪ ،dQ‬ی ‪ '8‬ە¡‪ • 9 a‬و ‪'9‬رە‪ • -‬د ردە و‬ ‫ ‪ ) '.% 9 )3 '$-'p‬ر‪ )3¤ 8‬و '‪ '=S‬دە ‪' ،dQ‬وا‪ ) ' -‬د (' ‪ '8‬ە¡‪ a‬ڕا ر‪' ،)3‬‬‫‪ h‬ی ڕا ‪1p‬و‪'H ) - )7‬و‪ 9‬وە و ژ‪Y/‬دە‪'.9‬وە‪ )T' R' ،‬دە ‪'.Q‬وە و دوا ‪'-‬ون و ڕا '‪'S‬ی‬ ‫‪1 'X‬ە ' '‪ ' -' R‬ن ‪ '8‬ە ت و ‪1 'h‬و ‪ L# -‬دە ‪ '-‬دژی ‪ )7 '# -‬د (' و‬ ‫‪ M‘-' R' ) ' U1L2³‬وە‪ h‬درو‪ .9‬ە ت‪ 1h ) - '# ،‬ر و دۆ ا و و دە‪، '.9‬‬ ‫‪'h‬ردەم و‪'9 aî/‬رۆ ) ش و دەو‪ )T'S‬ش و ‪ X‬ر' ‪ )7‬ش و ‪'0/1‬ری ش ‪ dQ‬و '‬ ‫'‪Y#‬دن و ‪1.‬و‪'#‬دا‪ )7‬دە ر‪ M[ )3 "8‬و و‪'8'H‬ر‪ )3‬و ر‪ )T' H‬و ‪M`% 1 9‬‬ ‫'‪' Œ‬ن ‪ )7 9'#‬ڕا * رەوە‪B 'u ،‬ا‪Y )7 'S‬ۆ‪ L M[. 1*f‬ە ‪ UYC '.Q‬دڕەس!‬

‫) "‪ >%;%‬رآ&ﯿ ‪%‬آ ن آ‪%‬و ‪ );9 H; %‬و آ ر ه و ‪%‬ش؟‬ ‫'ر 'وەی وە‪R‬م ' ‪1‬دی ‪ 9YX‬رە‪ 'I‬ە 'وە‪ M`%31LX' ،‬دەزا ] 'وە ڕۆ ‪' '¿py‬وە‪'I ،‬‬ ‫‪c )* 'H‬ر‪'-' )3‬ك '‪Y=S‬ی ‪c‬ر‪'- ' ،‬واوی ز '‪ )7 K‬دو دا دوو واژە و ‪ K‬ر\‪Y‬دی‬ ‫‪ K‬ی 'دە ‪)T‬‬ ‫‪ ' u‬و‬ ‫‪ u‬واز‪ U‬ن ' '‪ " '¿ 1H ،‬ر‪!"%I‬م" ‪)xL¿ 'H‬‬ ‫'‪ ' 'S‬و ‪1-‬ا ‪dQ‬‬ ‫" ر‪"d% %I‬ە‪ K‬ن '‪ K‬ردە ‪' ،d/Y‬م ‪ 9YX‬رەدا '‪ K‬ر\‪Y‬د‪ )7‬وەك ‪'H‬‬ ‫‪ ] 'I u‬ر‪ K'.% %I‬ن[‪.‬‬ ‫ژە ‪Y=S' ' dQ‬ا‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪45‬‬


‫'‪'8‬ر ر‪ .% %#‬ن وەڕ‪ U‬ن ' ' ‪'9 )T‬ر\' ی ‪ 'u‬وەر‪'9' )3‬ر ‪ '0‬ی » ‪MNu‬‬ ‫¼!وێ و ‪'( " )7 Ýâu‬رەوە« و دوور ' ‪ X )3 * X‬رت و ‪Y8‬و ' ن ' '‪' ،‬وا ‪o‬‬ ‫‪ $.%31LX‬ن ' ڕ‪'((/‬و‪ dQ •-‬و \' '‪'-‬ك ' ر‪' K' I‬و ‪1‬ارەدا '‪ I‬ە‪ d9‬دە •‪.‬‬ ‫'‪R‬م ‪' L-‬وان وەك ‪ X‬ر‪ '-‬ر‪1u‬از‪ ' U‬ن 'ر‪ )*U‬دە‪Y# '.9‬دن و ‪Y# * X‬د‪c )7‬وو‪'0-‬وە‬ ‫‪ '# u‬ن ڕە‪' '(p-‬وە و‬ ‫'‪ ' -' R‬ن • و 'ر " ‪Y#‬د 'وە 'ك ' دەرەوەی‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوی‬ ‫‪"H )3'.‬ن و ‪š/1-‬ە '‪ ' -' R‬ن ‪' '(p-1r‬وە و ‪ )7 8‬دە‪'8'.9‬ر‪)3‬‬ ‫)‪ .(9‬ر‪cU‬م( ‪ pQX' '-‬ەن و 'ر دە‪ 'p—9‬ر\‪1‬و ‪ )*L‬زادا 'ی ‪ '# -‬ن 'ژ‪'$#'H Y/‬ی ‪)3R X‬‬ ‫ا •^ ‪'0yL2‬وە‪' ،‬وا ' ‪1H‬و‪dQ • )7‬‬ ‫‪1L‬ە ‪'8‬را‪ )3‬و ‪ UB‬رە ‪1L‬ە ‪ )3‬و ‪' '(H1r‬‬ ‫‪ ' '#‬دژا '‪ )T‬ر‪1u‬ا دە‪ -R'9‬ارە ن‪ ،‬دژا '‪ -‬ن (‪.d/Y‬‬ ‫م‪ ،‬وەك ‪'9 '# ، L9'#‬رە‪ -‬ی ‪" ) Œ H‬ڕا ری" ] ' ' ا ‪1p‬و‪'S' " )7‬ی‬ ‫•‬ ‫ڕە ’ ەرا‪1 )7‬رد‪ .9‬ن" دە‪Y(LŠ.9‬دووە و ' واز‪ ' ' ] 0Lh‬ا '‪" )T‬ڕەو‪"d% 1 )T‬‬ ‫ ‪1- œ‬وە‪ ' ' ،‬ا‪ 'u )T ' )7‬وەر‪ U‬ا وە‪' )7‬روار‪' /‬ز ‪1‬و‪ ] 9'# )7‬و‬‫‪'h‬ردەم ‪ -‬ی ‪'-‬رازووی ' ‪ )T‬ڕۆژا 'م '‪Œ‬ی ‪'9‬ر\' ‪ 'u )T ' )3‬وەر‪ )3‬و 'ر‪' •-Y8‬‬ ‫‪ .( 9‬ر‪cU‬م * وە‪'-‬وە و ' 'ر 'وە '‪' Œ‬ن ‪ h‬وڕ‪Yk(/‬اوە ' ‪'$‬وە دژا '‪Y( -‬اوم و ‪'h‬و¡‪a‬‬ ‫'ر‪Yk(U‬ا 'وەم دراوە‪'h .‬ر 'و ‪' ' ' QX‬ز ‪1‬ون ‪1.2“'8‬و '‪' '-‬و ‪B‬وا 'ی ‪Y8 '#‬وپ و ‪ X‬ر‪)T‬‬‫ڕا ر‪'h )3‬ر و‪ /‬و ‪'h‬ر 'ر ' '‪ #‬ن ‪'# ' '=’L ،dQ 'h‬و‪Y(S‬دن و دە‪Y# '.9‬دن و‬ ‫‪ X a²‬ر‪ M‘-‬و دە‪1k-R'9‬از‪ ' )3‬ا ‪a˜ h ،R )7‬‬ ‫‪'I‬ر‪'¿-‬ر‪Y¿-‬د‪ 'u )T ' )7‬وەر‪)3‬‬ ‫د (' ' ‪1‬وە و ' و ˜‪ a‬د ¿'•”‪' M‬ر ' ‪ 0L '0‬وە‪' ' .‬ر 'وە ‪1 'h‬و ر‪Y#‬دن و‬ ‫‪ h‬ر‪ *U‬ر‪Y( U‬د ‪'-' L‬ك ‪Y8‬و‹) ڕا ر‪ U‬ا ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە و '‪1L o h‬ە 'ك ‪ ' $.‬ن‬ ‫' 'ڕ ‪Y8‬وپ و ‪ X‬ر‪1K )7 K'.% 1 K '-‬رد‪ .9‬ن‬ ‫دە ¯‪' .‬م ‪1H‬و 'م ‪'-‬‬ ‫'ر‪'.Q 0¿9'-‬وە‪'9 ' 1xS' ،‬را‪ X‬ی ‪i‬وودا 'ر ' '‪ K'.% 1 K M`LI‬ن ] '‪" 'I‬ن ‪ X‬ر‪)T‬‬ ‫‪1 )K' ' 0 ' ' 'I [M`% 1 K‬دی ر‪ ›I‬و ' ‪' ›Pž‬دەرەوەی و‪ ' M`%3‬ا ‪)7‬‬ ‫'‪1S‬ە ‪ sL‬ا 'وە ‪ X -‬ر‪ 9 )T‬ل‪-‬د ‪YI $‬ا‪ $S )T‬و دوا‪' Y-‬زاران ‪ X‬ر‪ M`% 1 K )T‬د ¿'‬ ‫و ‪ -‬دە‪ '- e‬دوا‪ yUY-‬ن ' 'ر‪1K M¹/‬رد‪ .9‬ن ] ‪ x/YI ) !" 1 K )7 K'- r'.2‬ری[ ‪'-‬‬ ‫دە ر‪ "8‬ی دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬و ‪1 u‬و 'وە و دا ' ¿‪Y‬دن و ‪YI! Ýè‬د‪ )7‬ڕ‪c/‬ی ڕاز‪ U‬ن و ‪ x/YI‬را‪)7‬‬ ‫¬‪a‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬و ‪)3 "8' e‬‬ ‫‪ 1‬ر‪ U‬ن 'ر ' ‪ 0LW‬وە و دە ‪sL‬ن‪'•LX' .‬وا 'وەی‬ ‫ز‪cU‬ەوە‪1H ' ،‬و‪' • )7‬وەی ڕا ران و ‪ X‬ر‪ K'.% 1 K '-‬ن ' وەی ‪'9‬دە و‬ ‫'‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪46‬‬


‫اوە‪'9 ،‬را‪ X‬ی ‪'=S' K‬ی ‪)T' 0 H‬‬ ‫‪ ¿/1‬ا دژە ڕش و ‪'9‬روەر‪’ ' )T' 0 H )3‬‬ ‫‪1‬دی ‪ ¾$‬ا‪ -‬ر‪ K' U‬ن دەو‪ K'-'S‬ن و ‪ X‬ر‪ d% 1 9 '-‬و 'ز ' '‪ K‬ن ' ‪1.‬ا ‪1‬ە‬ ‫' ’ ‪ p‬ەن‪' .‬وەش ‪' ' '-‬ر 'ک ‪ K‬ری زۆر ‪ 9‬دە و ¿‪Y‬ا‪'9 'I ،‬رەوەران و‬ ‫دەز‪ K'8‬ن ' ‪1.‬ا ‪1‬ە ‪ 0L‬ەی ر‪ K'.% %I‬ن‪'H ،‬و‪ 9‬وان ' دەو‪ )T'S‬ش و ‪'9‬روەری‬ ‫‪ p‬وەڕ\¿'ن‪1 ' ،‬و 'وا 'ش ' وی ‪1‬دی ‪ x/YI‬ران‬ ‫داد‪'8‬ر و ‪ X‬ر‪ )T‬ش و ‪ X‬ر' ن‬ ‫"! ا ‪1-‬ا ‪ ' U1‬راز‪ U‬ن ‪ \1UYC‬ەن و 'دا 'وە ‪'I .2Q‬ش زاری‬ ‫و 'ژ‪Y/‬د ‪' u1‬ی ‪9‬‬ ‫'و ‪ K1UYC‬ر‪'8 ' U‬ر '‪.‬‬

‫‪ *9‬چ ڕ‪ %.‬ر*ﯾ‪%‬ك )‬ ‫‪%‬درو!‪ /‬د*زا ‪ -‬؟‬

‫ر*!‪%‬ر ! ‪%‬‬

‫‪%'%‬و*ﯾ‬

‫و ;‪J‬‬

‫و ‪ %‬دا او*آ ن‬

‫‪' ) '2QX‬ر 'وەی ‪1H‬ون و '‪'.S‬ر ‪ ' LV -‬د ی 'وە ‪' 'k‬ڕوو‪ M`%31LX' ،‬دەزا ]‬ ‫^‪ ،]L‬دوو دە ' '‪'9‬ر ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و دە ' 'ك '‪'9‬رڕو ‪ )7‬ڕژ‪'›ò' M¹/‬دا ‪'•Q-‬ڕ‪1/‬ە و ‪.2Q‬‬ ‫‪'-' ) '.9 M”£YX‬وە‪ )3‬و و‪ 'H‬ن ‪ H‬رە‪'9‬ر '‪Y#‬اوە و ‪ .2Q‬وەك ' ا ‪L‬‬ ‫‪'9‬ر '‪1e‬زار‪ )3‬ڕا ر‪ )3‬دە‪1k-R'9‬ازان و دە ر‪'-' )3 "8‬وە‪ )3‬و ‪'0 #‬دۆزی و دوو\'رە )‬ ‫‪1L‬ان '‪' 2QX '# ، L *S‬زاران ‪ 9‬ڵ ' '‪'#‬وە ژ‪ U‬ون و ودەرد و و ' ) '‪ #‬ی‬ ‫‪1‬ون‪ ،‬وە‪'-‬وە‪'8' .‬ر ‪ X‬ش ڕا‪'X‬ڕ‪ ' •U‬وە‪' ) R‬م ‪ 9YX‬رەدا ‪ ' '.%31LX ' -1ž.‬ڕ‪cU‬ی‬ ‫(' • ‪ X‬ش ڕوو ‪'9 )7‬دام ‪ ' -1ž.‬دە ' 'ك‬ ‫' ‪ 'u )T‬وەر‪ U‬ا ‪)7 *L-‬‬ ‫‪ ،• '( )7‬دە ‪1‬دە‪ ' d9‬دوژ • و ' ‪ •S‬و و ‪'.S' ¯°‬ر ‪ - å -‬وا ‪ p‬ردە‪Y#‬ا ‪،d‬‬ ‫‬‫'‪R‬م 'وا دوو دە ' ‪'•Q-‬ڕ‪1U‬ە و ‪' .2Q‬ر زاری '‪'-‬وە‪'X‬ر‪ M`9‬و ڕا ر‪ )3‬دە‪1k-R'9‬ازان‬ ‫‪'8‬ر ' و ‪'$L‬ش 'ر 'و ‪'S‬دا وە‪ .9‬و‪' '# ،•U‬ر دە ‪' dQ‬م ڕۆژە ‪ 9‬ڵ و دە ' و‬ ‫‪'9‬دە ' ) د ('‪ ،‬ری '‪'9‬ر (' • و ‪.• '( )7 *L-‬‬ ‫دە 'و‪'.S' ،]L^ d/‬ر ‪1H ' '# LV -‬و‪ • )7‬دە‪1-‬ا ‪' dQ‬م ‪ H‬رە‪'9‬ر و 'م ڕاد * ڵ‬ ‫‪'C ' ' ،dQ‬ر ‪ )7‬ڕا ران د ‪'.‬دی و ' ری 'ك 'و و ڕۆژە '‪)7 H1L )T ' 1*S' ،‬‬ ‫'‪'8 )T' R‬ڕە‪'8 ،'#‬ڕا 'وە ‪'9‬ردە ) 'ر ' ‪!" 1 9‬ە ‪1‬ون و ‪'9‬ر '‪ S‬ا‪ )7‬دەو‪'S‬ت‬ ‫و‪'H‬ر¨‪'8 a‬رە‪ ،'#‬وا‪Y( -' R' '-‬د 'وەی ‪ '9YX‬ن و ‪1-‬وڕ '‪ S‬ا‪ )7‬ڕا ر‪ )3‬و ڕا را‪)7‬‬ ‫‪'8‬رە‪ 'u ' X )7 0LW(LX ،'#‬وەر‪ )7 ' U‬ڕ‪Yk(/‬او\‪1‬و‪'8 )7‬رە‪ /Y8 ،'#‬ا 'وەی ' ‪' '9YX‬ر‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪47‬‬


‫ڕۆژە ' ‪ - )7‬ك و '‪'=S‬ی ‪'8‬رە‪ ،'#‬وە‪ )7 Œ‬ڕۆ¡‪ a‬ڕا ران و ‪1X‬و‪Y(S'H‬د 'وەی زاری‬ ‫زر‪ X )7 e‬ر‪'8 )7 '-‬رە‪'8 ،'#‬ڕا 'وەی ‪B‬وا ' \‪1‬و‪ - )7‬ك ' !ی '‪1-Y=#‬وی '‪)T' R‬‬ ‫و ‪ )T' 0 H‬ی ‪'8‬رە‪ ،'#‬ڕ‪'0—%k(/‬وەی ‪'=S' )3 9‬ی ‪'8‬رە‪!'#‬‬ ‫‪!" 1 9 )7 '8‬م و 'ز 'ب و‬ ‫' ‪1H‬و‪ H • )7‬رە‪'9‬ری 'و ‪' 2Q#‬ی ‪'#‬‬ ‫‪ X‬ر‪ '-‬ن ‪ 2 P‬ن و دەو‪ '-'S‬ن ‪ -..‬درو‪Y( —9‬دوون‪ L ' '- ،‬ا‪' )7‬و ‪ 0QX‬وا ' '‬ ‫'و ڕ‪ %k(/‬ن و ‪' '# ،' ' - W(LX‬وان درو‪Y( —9‬دوون‪'%“' ،‬ردە ‪d/Y# .dQ‬‬ ‫‪ a²‬دا ‪Y(0‬د‪ )7‬دە‪R'9‬ت ‪ '2 M[ H‬ر‬ ‫‪ '.% 1 9‬ن و 'ز ' ' ن '‬ ‫) ر‪1u‬ازی( ' ‪'r‬وارەی ڕا ر‪ )3‬وەك دەو‪ -'S‬ا‪'( $ ،‬ن '‪š8‬ی '‪ #‬ا و ‪'$L‬ش ‪"L‬ن ‪'0 p‬‬ ‫' ام ' وە ' (‪ 1 )*/Y‬را 'دا و ‪ R‬و درو ‪ '$‬ن 'رز\(' ‪'0‬وە‪1 ،‬از‪ U‬ری‬ ‫ن '‪ 0QX‬و 'دە‪ 0 .2“'=-R'9‬ن ' وی ‪'8‬ل و‬ ‫'د‪' )7 0LÝú‬ر ' ن "ن و‬ ‫‪ */Y#‬را 'وە‪ d 1 ' ،‬ە •!‬ ‫'‪ '-'pS‬ر‪ )*/‬وا ؛ 'ر\'ر‪ H‬ا 'وەی !ە دە‪1k-R'9‬ازە ن و را‪'-' '.9‬وە‪'X‬ر‪ d9‬و‬ ‫'ز ' ' ن‪ ،‬ری 'ك 'و و ڕۆژە '‪' ،‬ر ت دە‪ ’ ' ' d9‬ا‪' ،• '( )7‬ر‬ ‫دە ‪' dQ‬م ' ‪ ž‬وە ‪'9‬رە‪' -‬وە دە‪ '8 X : • '(p Š.9‬ە دژی ڕا ران و ‪ X‬ر‪ '-‬ن و‬ ‫‪ 2 P‬ن و ‪1X‬و‪Y(S'H‬د 'وەی ' ‪ '2‬ن‪BêÃ' ،‬ا ن و 'ر‪Y#'.9'u‬د‪ )7‬دا ‪1‬از‪' U‬‬ ‫'‪ ' -' R‬و\'ش و ‪ )7 ' U 1L‬دا ‪1.2‬وا‪ )7‬و‪YC 'H‬ە‪ M[.Q -‬و ‪YC‬ە‪" -‬ن و ‪YC‬ە‪-‬‬ ‫ڕ‪"H M[.%k(/‬ن و ‪š/1-‬ە ژ‪Y/‬دە‪ '.9‬ن '‬ ‫‪1. 1‬ور ‪ u‬وازە ن‪ ،‬ر‪Y#‬د‪' )7‬ر ڕۆژە‬ ‫‪ ' Lu‬ن و ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ا '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪1‬د ‪ 1‬ر‪ )3‬و‬ ‫‪Y8‬و '‬ ‫' ‪Y(-‬دن ' دەرەوەی ز 'ی 'ژ ‪1‬و‪)7‬‬ ‫\" ‪Y#‬د 'وە و ڕ‪ %k(/‬ن و ‪ ) Œ H‬و‬ ‫‪ X‬ر‪ '-‬ڕا ر‪ ' U‬ن و ‪ 2 P‬ن و دەو‪ '-'S‬ن‪ .‬درو‪Y(.9‬د‪ )7‬د ‪1‬اری ‪Y‬ۆ‪1L ' )3‬ان 'رەی‬ ‫‪ 2 P )ž 'u‬ن و دەر 'را ن ' ‪ )7 '0/1‬ر و ژ‪ U‬ا‪ ،‬درو‪Y(.9‬د‪Y8 )7‬و ' ‪)7‬‬ ‫و‪ )T' Q9‬و ' ) '‪Y# 0 ،M‘-' R‬د‪Œ )7‬وان و 'وەی ‪1‬ێ ' ڕا ‪1‬ردووی ‪'(LX‬وەژ‪ U‬ن‬ ‫و ‪B 'X )3 '-‬ەوا‪ '0 )7‬ن و 'ز ' ' ن و ‪ ' 0—L‬ن 'و ‪' Lu‬دا‪.‬‬ ‫• دەزا ] وە ر‪ /‬ت و وزە و ‪1-‬ا ی دەو‪R' ،d/‬م '‪Y#‬د‪ ' )7‬وا‪ -‬ی ‪'•Q-‬ڕا ‪،' )7‬‬ ‫'‪' 1*S‬ر ت ‪' $‬و‪ H d/‬رە‪'9‬ری '‪ '2Q# ' -' R‬ن ۆز‪'0U‬وە‪ H ،‬ر دە ‪dQ‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪48‬‬


‫'ر 'م ' ‪ ž‬وا 'وە دە‪ 'p—9‬ر\"ن‪' .‬م دووڕ‪ ' /‬ز‪ Y- U‬ن '‪§QX‬‬ ‫و‪ M`%3‬دەو‪'S‬ت و ‪ X‬رت و ‪ 2 P‬ن و ڕا ران وەك ‪، .%Q‬‬ ‫'‪ )T' R‬و ڕە‪Y(-‬د 'وەی 'ی ڕا ر‪ )3‬وەك ‪ u‬ران؟‬

‫‪a¥'(P‬‬ ‫'؛‬ ‫دە‪ 'p—9‬ر\‪1‬و‪)7‬‬

‫دە ‪ $‬ا‬ ‫'‪'8‬ر ‪'9‬ر ‪i a²‬ووی ‪'9‬دەی ڕا ‪1‬ردوو ە •‪' ،‬ردەم ' ‪ 1‬ر‪ )3‬و‬ ‫‪ H‬رە‪'9‬ری ‪ '9YX‬ن و ‪ $ '2Q#‬ن ' ‪ X‬رت و ‪ 2 P‬و ڕا ران و دەو‪'S‬ت ‪ •9‬ردوون‪،‬‬ ‫'وا § وەك وە‪ R‬ا 'وە ' 'رژەوە ی ‪ U‬ن و ‪Y9‬و `‪'9 M‬ر '‪ S‬ان و ر‪Y#‬د ن‪،‬‬ ‫'ردەم ‪ '2Q#‬و ‪ '$L )7 ' -' R' '9YX‬ن ‪1‬ودەی ڕا ر‪Y# )3‬دوون و وەك ‪Y‬از‪/‬‬ ‫‪ U‬ن ' ر‪ ¼ U‬دوون‪ '2Q# .‬و ‪) '.9‬‬ ‫'دە‪ 2 '=-R'9‬ن و 'دە‪' )7 0LÝÞ9‬ر‪'-‬ر‪)3‬‬ ‫‪ ،M[.Q‬دوو\'رە ) [‪ M‬و 'ز ' ‘‪ '•S' ،M‬و ‪ )T' H'. 9‬ڕا ر‪' ' )3‬م ڕۆژەدا '‬ ‫'راورد ' ‪'9‬ردە ‪!" 1 9 '# L‬م و ‪ X‬ر‪1 ' )T' -‬و\‪1‬و ' ‪ - M”£ 1‬ك‪' ،‬زاران ‪ u‬ر‬ ‫‪ Y- 1‬و ‪ 0 1‬ە‪1 Y-‬وە‪'-‬وە‪ .‬و‪ ª”£‬و و ر و و‪ 9‬ز و ود‪ )7R‬دو‪ Q0/‬ن ‪Y#‬دوو '‪'-‬‬‫'‪Y((-' ،'=S‬دن و‬ ‫دوژ [‪1 ' M‬و‪ y. 1 ،)3'#‬ن ‪Y#‬دووە‪ • 9 '-‬د ردەی‬ ‫‪ 0‬ا‪BZS‬ا ن و ‪ = 'u‬ن ‪Y#‬دووە‪ • 9 '-‬ڕووداوی ڕۆژ‪Y# ،‬دوو '‪' L ' '-‬‬ ‫‪1. 1‬وری ‪Y‬ۆ‪' aŸ‬م 'ر‪.'$/‬‬ ‫وەك ' ‪'9‬رەوە ‪ '2Q# ،]-1e‬و ‪ '9YX‬ن 'وا 'ی ‪'9‬رەوە دە‪ • •9‬و ' ن وەك‬ ‫ژە‪R‬ن 'ر ڕۆژ ‪ H‬وەڕ‪ )É‬رەی ‪'9‬ر\‪ $0UB‬ن دە‪' ،• '#‬وە‪'0UB9 ' -‬وەی ڕا ر‪' )3‬‬ ‫' ‪ )7‬ژ‪ $ U‬ا‪' ،‬و¡‪Y( -' R' a‬د 'وەی ‪ '9YX d28‬ن و ‪ H‬رە‪'9‬ر‪ U‬ن '‪'9‬ر‬ ‫‪ '0‬ی ‪1‬ا‪ d9‬و 'و‪ )7‬و\' ‪ $‬ن ' ن ' '‪ U .9‬ن دە‪' .•/Y8‬م ' '‪• '.9‬‬ ‫' ' ‪ *^L‬ر‪¤"- )3‬وا "ن و د —‪ ] '0‬دە‪1-‬ا ]‪ ،‬وە‪R‬م ' ‪ 9YX‬رە‪'#‬ی ‪ -‬ە 'وە‪ :‬وەك‬‫‪' ]-1e 2QX‬ردی ‪' 0‬ی 'ر ر و ‪' #Œ H‬ك ' را‪'.9‬ی ‪ H‬رە‪'9‬ری '‪' -' R‬ی‬ ‫‪ '9YX‬ن‪ ،‬ڕ‪"H )3 9 M[.%k(/‬ن و ‪š/1-‬ە '‪Y8 '# L- ،' ' -' R‬و ' ‪ MNu‬و‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوە ‪1‬ور‪ )3‬و ‪ 'u ' '2 X‬وەر‪ $ ' U‬ن ' ‪1‬ون‪ ،‬دە‪1-‬ا "ن ر '‪'9‬ر ‪)7 0LW(LX‬‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪' -' R' )T‬ی ‪ 1e‬و ‪'8‬ڕەك و رۆ‪ '(H‬و ر و و‪ 'H‬و 'ر‪ '$/‬ن‬ ‫وەك '‪'#‬ی زاد (' •‪ ،‬وا‪¤ 8 '-‬ا 'وەی رو\ ر و ر‪' ) '.% 9 )3 8‬ڕ‪1/‬ە 'ار‪)T'U‬‬ ‫‪1L‬ە ی ژ‪ )T' R' )7 U‬و ' ر\‪Y‬د‪ )7‬زە ‪' )7 '0‬ی ڕا ر‪ )3‬و ‪ X‬رت و ڕا ران‪L- .‬‬ ‫ر‪'9' /‬ر ‪ '0‬ی د ‪Y# $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و و ‪1.9'0q.2³‬و ' 'رەوەز‪ )3‬و‬ ‫‪1e '#‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪49‬‬


‫ی ڕ‪ M[.%k(/‬رو\ ر و 'ر ' ‪ 0LW‬ن و‬ ‫'‪ )T' R‬ی ڕ‪ (/‬ە ت‪،‬‬ ‫و‹‪M`2‬‬ ‫دا ' (‪Y‬دن و ‪'X ) '.% 9‬روەردە و ‪ 0/1‬ن و ‪1 'X‬ە ' ن و د ر‪Y(U‬د‪ )7‬ز ‪'C )7‬ر )‬ ‫رو\ ر و ‪ )7 0/1‬دە‪'#‬و‪ .9' './‬ی 'رەوەزی و ' ’‪1‬و 'ن و ‪1‬را ‪' )7‬و ‪ ،'0/1‬وا‪'-‬‬ ‫‪'\ )7 0LW(LX‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 )T‬ر\' ‪.‬‬ ‫‪ '=S' '# L‬دە ‪ '.Q‬وە‪ )7‬ڕ‪' M[.%k(/‬و ‪ u‬رە‪ ،‬ی '‪ •-Y=#‬و ‪1 u‬و 'وە و‬‫و‹‪ M`2‬و ‪'(LX‬وە ژ‪ U‬ن ‪ • 9‬ر‪ /‬دە •‪' '# ،‬ر ‪ -‬ك و ‪Y8‬وپ و '‪' '=S‬ك دە‪M`9‬‬ ‫‪¤"LX‬ادە‪ e‬ت‪' .‬روە ‪B‬وا ' '‪1p#‬ون و و ' ) و ودەردی و و‹‪1L M`2‬ان ‪ 1e‬ە ن‪،‬‬ ‫‪'8‬ڕە‪ '#‬ن‪ ،‬رە ن و و‪ 'H‬و 'ر‪ '$/‬ن و '‪ '=S‬ن ەوە ‪'9‬ر '‪ S‬ەدات و 'ر 'م‬ ‫و را‪ '# ،' ' '.9‬دە ‪ '.Q‬ی ‪'0UB9‬وەی را‪ )3‬و ‪'0/1‬وارە و‪Y/‬ا ='رە ‪ )7‬ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫‪ X‬ر‪ '-‬ن و ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ )3‬و دەو‪ '-'S‬ن‪1 '# ،‬و '‪ '-‬ی دوو\'رە ) و ڕك و ‪ '0 #‬و‬ ‫‪ Í 'u‬و ‪ . 1‬رە ن‪' '=’L '-'pS' .‬وەش ' ‪1‬و ‪'9‬ر‪'#‬و‪ •-‬و ‪ X‬زە‪' V -‬ك '‬ ‫ەدات‪.‬‬ ‫' ‪ ž‬وە ا‪ )*Ly/1 ،‬د (' ‪' '0-Y8‬ری 'و ‪1L‬ازو ر‪Y#‬د '‬ ‫' ‪1H‬و‪ ' ،• )7‬و‪ )*L-R‬وەك ‪ "ò‬ا‪YC aÈ‬ە ‪ M[.Q‬و ‪YC‬ە "ن و ‪YC‬ە 'ز 'ب و ‪YC‬ە ز ن و‬ ‫‪ u‬ن‪،‬‬ ‫و‪Y/‬ا ‪1p‬وی ‪ X‬ش ‪ Í 'u • 'H‬و را‪ M”´Q#'$2Q# )3‬ڕا ران و ‪ X‬ر‪ '-‬ن و‬ ‫' 'م ‪1L‬ازە ' ‪ *L-‬ن ‪ H‬رە‪'9‬ری ‪ X‬زە‪ å -‬دە‪1-‬ا ‪ dQ‬زە ‪'0‬ی ‪'(LX‬وەژ‪ )7 U‬دوور‬‫' ‪ Í 'u‬و ڕك و ‪ '0 #‬و ‪' 'H‬رە ) ‪1 u‬و 'وەی زادا ' و دوور ' ‪ ¤s/1‬ن و‬ ‫‪Y/1S‬ا‪'8 % )7‬ر\* ت‪'8' .‬ر ‪ 9YX a²‬رە‪' '#‬وە '‪ H '# ،‬ن دە‪1-‬ا "ن ' ‪ H‬رە‪'9‬ر‪)*/‬‬ ‫‪' ،• '= ' .‬وا 'م ڕ‪ H' '=/‬رە ' درو‪ '.9‬و '‪'8‬ر ‪'%r‬ش '‪'9‬ر‬ ‫'دە‪ LS' M[.2 '=-R'9‬ڕا رو ‪'9‬ر 'دارو ‪ X‬رت و ‪ 2 P‬و دە‪ a¡R‬زار زادە‪' ،‬وا‬ ‫\‪1‬ون و دوژ ‪ %y‬ز‪ ' ' U‬و‪ ª”£‬و و ر و و ل و و‪ 9‬زە ‪)7‬‬ ‫'و دڕ ە‪ )3‬و '‬ ‫• ‪' c‬ت ' ‪'(Lu‬و‪1 '-‬و‪1 '2 ' )7‬ور‪ )7 ' U‬زار زاد و ' ‪ '2‬ڕا ر‪)3‬‬ ‫دو‪،ª[/‬‬ ‫"!م[ و ‪ k Ýâu‬ر‪ )3‬دەز‪ '8‬و وە ە‬ ‫و ‪'9‬ر\ ز‪ )7 ' U‬ز‪! W‬ە ن و دا‪ "8‬ر‪1 )3‬ێ ] ‪-‬‬ ‫‪1‬ور‪ Ýâu )7 ' U‬ن‪ ،‬دە ت‪.‬‬ ‫'‪' '.%31LX '-'pS‬وەش ^‪'#' '# ،]L‬م 'د‪ •- Ýú‬و ‪'(Lu‬و‪1 '-‬و‪'\ )7‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪)T‬‬ ‫‪Y‬از و * "!م ‪ H‬رە ‪1‬و‪ 9‬زن‪' ،‬وا ' ڕە‪Y(-‬د 'وەی د ‪Y# $‬ا‪M”£‬‬ ‫'‪ '=S‬ن '‪LS‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪50‬‬


‫‪ X‬ر' ‪ )7‬و ‪' '0-Y8‬ری د ‪Y# $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و ‪ ،‬ڕە‪Y(-‬د 'وەی ‪ C‬را "! ) ر‪1u‬ازی‬ ‫]‪ C‬را "! ) ‪1r‬و‪ M[-Y=#' /)3'(H‬دە‪ '-R'9‬ن و دەو‪ '-'S‬ن[ و ‪ M`L#' )7 0LW(LX‬و‬ ‫‪ ' — 1‬ن ' ‪ LC‬را‪ 9‬ن و ‪ LZ‬را‪ ' U 9 ' 9‬ا‪،‬‬ ‫'‪ M[-Y=#‬زادا 'ی‬ ‫ڕە‪Y(-‬د 'وەی '‪i¼S‬ارد‪ )7‬ڕا ران و ‪ X‬ر‪ '-‬ن و ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ )3‬و دە = ان ' ‪'9‬رووەران‪.‬‬ ‫' 'را ‪'p‬ردا ‪' '0-Y8‬ری ڕا‪ M”´8 M”£YX‬و زاد و \‪1‬و 'وە ‪ ' .28‬ن‪ .‬دووەم‪' ،‬د‪M[- Ýú‬‬ ‫'م ’ ' وەك ‪ H‬رە‪'9‬ری ‪ M[.Q '2Q#‬و 'ز ' ‘‪ M‬و ‪1. 1‬ور‪ ' U‬ن‪ ' X ،‬ەی 'د‪M[- Ýú‬‬ ‫'‪'=S‬ی ‪1‬ازراو‬ ‫'‪'=S‬ی ‪" )T' 0 H‬ن و دە‪ d/Y#‬وەك ‪ ž 'W2QX‬و 'رەو‬ ‫' 'ر‪ H‬و\=" در‪' '# )7' Œ' .•/‬وە‪'8' ،‬ر '‪1-‬ا "ن ' '‪'=S‬ی ‪،• '= § -' 0 H‬‬ ‫'وا دە‪1-‬ا "ن 'ر ' دە ر‪ "8‬ی و ‪'0 #‬دۆزی '‪'-‬وە '‪ )3‬و ‪ 9 0 u‬و ‪'8‬ر (‪Y‬د‪ )7‬زاری‬ ‫‪ %#'H‬زی و زا‪Y# S‬د‪ )7‬ز‪! W‬ە ن =‪.•UY‬‬ ‫' دە‪1 M`9‬دی‬ ‫‪1$‬و ' '‪'8‬ر ڕ‪ %k(/‬ن و 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪ )7‬رو\ ری ‪1e‬‬ ‫دا ‪1.2‬وا '‪ '#‬ا ‪' ،dQ‬د‪' 0S‬وە 'راورد ' ‪ '2‬را‪ )7‬ڕا ر و ‪ X‬ر‪ '-‬ن‪' '# ،‬‬ ‫‪ '.CY8‬ن ‪ H‬رە‪'9‬ر\('ن‪،‬‬ ‫رە ا 'ر‪'C )*U‬ر ا •‪ U ' ،‬ن دە‪1-‬ا •‬ ‫'‪1-Y=#‬و‪ •\Y-‬و ر‪ *U‬ر‪ )3‬و و‹‪ .2‬ن '‪'-‬ك ‪ 1e‬ە ‪ )7‬د ('دا و را‪'( Y-'.9‬ن و‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪' )T‬ر‪'9' M‘$/‬روو ‪ 1e d28 M`9‬ە 'وە '‪'9‬ر ' ن ‪ '0‬ی‬ ‫ڕ‪ %k(/‬ن و \'ڕ‪'\1/‬را '‪ - )T‬ك ‪ 1e ) -‬ە ن‪sLÝõ(LX ،‬ن‪' .‬روە ' رە ا '‪'8‬ر‬ ‫ڕ‪ M[.%k(/‬رەو\ رە ن و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9' )T‬ر ‪ '0‬ی ‪ )7 0LW(LX‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن و‬ ‫'‪ ' -' R‬ن و '‪'0-Y=#‬وە ن و \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ -‬ن‬ ‫‪Y8‬و ' ‪ MNu‬و 'رەوەز‪' U‬‬ ‫‪' ،dQp- W(LX‬وا دە ‪ '.Q‬ی دا ' ‪1p‬و‪ )7 %#' )7‬دە‪ )TR'9‬ر‪ )3 8‬و '‪'0-Y=#‬وەی‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'8 )7 ' -‬ڕە‪ '#‬ن ' ‪1‬را ‪ LC‬را‪ )7 9‬ردا‪ ،‬زە ‪ ' '0‬ر\‪Y‬د‪)7‬‬ ‫'‪'9 aé‬ر '‪1e‬زار‪ )3‬ڕا ر‪ X )3‬ر‪ '-‬ن '‪'9‬ر ‪ '2Q#‬و ‪ '9YX‬ن ' ‪1L‬دە ت و ‪1‬ار‪/‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬از‪'9 )3‬روو '‪ )*S‬و 'ر‪'-‬ر‪1k U‬از‪ )3‬ڕا ران و ‪'.Q0L -..‬وە‪' ،‬وا‪ ) ' -‬د ('‬ ‫‪1‬دی دا ‪1.2‬وا‪' )7‬و رە چ '‪'9‬ر ‪'8 M`9‬ڕە‪ '#‬ن و چ '‪'9‬ر ‪ M`9‬ر‪' ،‬‬ ‫\‪1‬و 'وە ‪ ' .28‬ا '‪'9‬ر ‪ '0‬ی د ‪Y# $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و ‪'9' e1.Z8 ،‬ر ‪ '9YX‬ن و‬ ‫ن وەك‬ ‫‪ -'CY8‬ن و دا ‪1‬از‪ )3‬و ‪ LX‬او‪ ' .%3‬ن دە‪'#‬ن و ‪ UB‬ر‪ U‬ن '‪'9‬ردەدەن و '‬ ‫‪1‬ا‪ U M`9‬ن ' و‪ " ] M`%3‬ادەی[ ‪ U‬ن ‪ UB‬رە ن ‪ Lu'pLu‬ە‪'#‬ن و ‪'8‬ڕەك و رە‪ '#‬ن‬ ‫'ڕ‪1/‬ەدە 'ن‪' .‬و ‪ u‬رە دە ‪"0‬ن‪ H ،‬ی 'وە ‪'9‬روەرا‪ )7‬و‪'H‬ی ‪'9‬وزی '‪ ô‬اد و ‪'9‬ری‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪51‬‬


‫ڕەش و ‪û1HR'r‬ن و ‪'9‬ر ‪Y8‬دە‪ K‬ن و ‪ '2‬را‪ X 1L )7‬ر' ' ن "ن‪ UB '# ،‬ر '‪'9‬ر‬ ‫‪ '9YX‬ن دەدەن‪1 1*S' ،‬دی 'و ‪' -‬ن‪' - '# ،‬م ‪1 ' ' '- 9‬و ‪ UB‬ر و‬ ‫‪Y(Lu'pLu‬د ‪'pQ L‬ش و دا ‪B‬او‪Y#‬اون و وەك ‪'=L‬ڵ‪1 ،‬ا ' ڕا رە ن و ‪ X‬ر‪ '-‬ن و‬ ‫‪'C‬ر ار‪' ['-' 1*»] ' U‬ر‪ ' $/‬ن‪'9 /‬ر‪'9 -‬ر‪ ' U‬ن دا ‪1-‬و‪ U‬ن د ر‪ U‬ە‪'#‬ن‪ .‬ز‪ 0U‬وو‪•UY-‬‬ ‫‪1$‬و ' 'م رەوە‪ ،‬ڕ‪ %k(/‬ن و \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪1 )T‬رد‪19 M”•' )7 .9‬ر‪' ،' 'U‬روە‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬ر و ‪ 1e‬ە زاد‪Y#‬اوە ‪'ò‬رە ‪19 )7 '0 2y‬ر‪' §QX ،'U‬وەی ‪ 19‬ی ' و‬ ‫زاد و !ە ‪ ' O%‬ن دا‪ "8‬ن (' 'وە‪1 '# ،‬را و ‪ '.‬و ' ’‪' 1‬ن و 'رەوەز‪' U‬‬ ‫‪ ' '8‬ن 'ر‪1/‬ە ە ‪Y‬دن‪.‬‬

‫"‪ %‬آ&ﯿ)ن و ڕ*زاﯾ‪'%‬ﯿﯿ‪%‬آ ‪4‬ا ‪4 %‬ارﯾ ن آ‪% %‬؟‬ ‫' ‪ %#‬ن و ‪ %#‬ن ‪a¥‬؟ '‪'8‬ر ' '‪ ' d9‬واژۆ ‪Y#‬د 'وە و ‪ X‬را 'وە ' ‪'9‬رۆ ن‬ ‫‪ 2‬ا‪ )3 9 )7‬و '‪R‬ی ‪ X‬ر‪ '-‬ن‬ ‫‪ - ،dQ‬وە ‪ 1‬د‪ S‬ن ' '‪1%© )*S‬و‪d9' ' dQ-‬‬ ‫‪' ،dQ‬وا 'د‪' 0S‬وە ‪'=Lu‬ی ' ر‪ L- )7 ' #‬ا ‪'.Q‬وە و ' ‪' )T‬وان 'وێ '‪1*S' ،‬‬ ‫‪ 2‬ا‪ [)3'Pe] )3 9 )7‬و‬ ‫' ‪ )T u‬واژۆ ‪Y#‬د 'وە‪ ،‬درو ‪ M¹‬ڕو ن و ' ‪)T u‬‬ ‫دە = ان ‪Y Œ‬د‪'9 )7‬رۆ‪ L#‬و دا ‪ )*L#' )7‬د ('‪' ،‬وا 'وان ' ‪Y8‬و‹) ‪ ' Lu‬ا‬ ‫' ت ‪' '9‬وەی 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 ' )T‬روەران و ‪B X‬ەوا ن ' '‪'.S‬ر ‪ å -‬دەزا "ن‪.‬‬ ‫'‪R‬م ' 'ر ‪' Lu‬ك ڕەزا‪' -‬ك 'ڕووی ‪'9‬ر ‪1‬ت و '‪ )7 %#‬و داد‪'X‬وەر‪ )3‬و دە‪ -R'9‬ا‬ ‫' ‪' ،dQ‬وا '‪'8‬ر ‪ ' )*L9'#‬ر ) ' دە‪' § ( !"C )3‬وێ ' ‪ ،dQ‬د‪' ' 0S‬وەی ‪' '#‬‬ ‫' ‪1‬و ‪1‬ون و '‪' ( —9‬وە ‪1 —2³‬ا‪ Çé )7‬دە ت‪.‬‬ ‫'‪'8‬ر ' '‪ %# ' d9‬ن ' ‪1H‬ار‪1LH‬ەی ‪Y81u‬ا‪ C‬ی 'ر‪1 M¹/‬رد‪' ،' .9‬وا ‪c‬ری‬ ‫ا ' و ‪'9‬دە 'ك ز‪Y- U‬ە‪ '# ،‬دە‪R'9‬ت و ‪ h‬وڕێ ر‪ '.% %#‬ن‬ ‫' ر ) ' ‪'9‬رە‪9 )3 -‬‬ ‫'و ‪c‬رە دە ‪s/1L‬ن و ' ‪'•LX‬وا '‪'#‬ی ی دە •‪s/1‬ن‪R' .‬م '‪'8‬ر ' '‪ ' d9‬و‪)7 -R‬‬ ‫د (' '‪' ،‬وا ‪' )*/Y '9 '-‬وا‪ 'S‬ن و ‪ 'S '#‬ن (' ‪ ،d‬دە ‪R '# ،d y‬ی ' ر‪ ' #‬ن‬ ‫] ‪ R‬ڕە ' ن ‪ /‬ڕەش و ‪19‬ورە ن ‪ /‬ڕەش و ‪ ' ' 'X‬ن ‪ /‬ڕەش و ‪'9‬وزە ن ‪ /‬ڕەش و‬ ‫‪ ' •9‬ن‪ ،‬ڕەش و ‪ 'S‬ن[ '‪'=S‬ی دە‪ )3‬ڕۆژا 'ی ' ر‪ ' • ' #‬ڕەزا '‪ )T‬و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪52‬‬


‫‪ 2‬ان و ‪' '9‬وەی ر‪ '8‬و ‪1‬و\'رە و ‪ ' .28 '0/1‬ن و ‪' '-‬ت ‪Y( S‬د 'وەی‬ ‫'‪ ' r‬ن ' ‪ ÏL ' 1-‬و ‪Y‬ازە ژ‪ (L- '=0U‬ەرە ن‪.‬‬ ‫—‪ '$L '.%31LX '# L‬ڕاز‪ 1h )7 U‬ر ڕۆ ‪' ،dLq0‬وە ' ‪ %# '#‬ن‬ ‫ی «‬ ‫'‪Y 1*S' ،‬ازو ‪1L‬ە ' ) ‪ '- ' M‘-‬و ‪1L‬ازی ‪1‬دی ‪ %#‬ن ‪ 2‬ەرو دەر 'ری‬ ‫‪ %# a²‬ن و ‪ 'u‬وەر‪1p U‬و‪ )7‬دا ‪1‬از‪1$ .' ' U‬و ' ‪Y8 'H '# L-‬و ‪)*L‬‬ ‫ڕا ر ‪ L %#‬ڕادە‪sL '8‬ن‪ L- )7 1e o h ،‬ا '‪' '# ،‬دوای '‪ LS‬دە‪'(.9‬و‪'-‬وەن‬ ‫‪Y8‬و ' ن و '‪'8‬ر 'و ‪1L‬ە ا ژە 'ك ' دا ‪1‬از‪ 'u ) ' U‬وەر‪' ،d/Y( )3‬وا‬ ‫' وەك ‪Y‬ازی ‪1UYC‬دا‪ 'u )7‬وەری ڕازی د ‪ e'.‬ڕێ‪1L '( 1H .‬ەی ‪ UB‬ردان و‬‫دە‪Y#‬دن و ‪'9‬ر 'ر — (" دن و را‪Y#'.9‬د‪ ،'#' %# )7‬دەر‪ U‬ە ت‪' ،‬وا '‬ ‫د‪ )*/Y/š '.9‬ڕا ر ‪'2‬ن‪'9 ' '# ،‬رەوە ‪ UB‬ردەدەن و '‪' MNX‬رژەوە ی و ‪' 1 'h‬ر¬‪a‬‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوە ن دە‪ L• .9‬ە‪'#‬ن و '‪'8‬ر 'و ‪' %#‬دا 'رژەوە ی ڕ‪Yk(/‬اوە ن ('و‪'./‬‬ ‫'‪' 9Y-‬وە ' ا ‪ R )*L‬ن ڕوو\'ڕووی '‪ M”£Y-‬و ز‪ 0U‬ان ‪'.Qp‬وە‪ ،‬زۆر ‪)3 - )3 9‬‬ ‫' ‪ '#' %#‬دە‪sLh‬ن و ‪ 'u ' d2³‬وەر‪ )3‬ڕازی و ‪Y‬ۆ و دە‪'#‬ن‪' .‬م رەوە ' دوو‬ ‫دە‪'h‬ی ڕا ‪1‬ردوودا چ ' ' ‪ )T‬و ‪ *L M`L#' ' ) Œ H‬ران ' ‪1‬رد‪ .9‬ن' و چ '‬ ‫‪ 2‬ا ' ‪ )7‬دژی ‪ 1L )ž 'u‬و چ ' ‪Y‬ۆ ' ‪ 'u‬وەر‪'#' U‬ی ‪١٧‬ی ‪1 ¼LC‬ەری‬ ‫‪٢٠١١‬دا و دە ن ‪1$‬و 'ی د ('دا د ‪ $.‬ن‪ H '# ،‬ن ‪Y8‬و ' ڕا ر‪ ' U‬ن '‪ üQX‬و را‪ 9‬ن و‬ ‫‪'8 %‬ر‪Y#‬د‪ )7‬دەە‪'(.9‬و‪ )T‬ڕ‪Yk(/‬اوە‪ )3‬و دە‪ ،)3Y/š '.9‬دەی ‪ 9‬زش و دا ‪ 2‬ن و‬ ‫‪s- œ(LX‬ن '‪'-‬ك دە‪R'9‬ت ‪1‬ون و دە •‪.‬‬ ‫«‪ 'u )T ' ) Œ H M”£'# ،‬وەر‪ )3‬و '‪)T' R‬‬ ‫وەك ‪ %# ]-1e‬ن ‪Y‬ازە 'ك‬ ‫'دە‪)7 0LÝÞ9‬‬ ‫‪ o‬ت ‪ %#‬ن '‪ 0QX‬و ‪ %#‬ا ت‪ H 1*S' ،‬رە‪'9‬ری ‪L.CY8‬‬ ‫’('‬ ‫دە‪'(9‬و‪ 'u )*L-‬وەر‪ )3‬و '‪' )T' R‬و ‪ ’ ' ' #Œ H‬ەدات‪L- ،‬‬ ‫‪1 'X‬ە ی ' ‪' -' R' )*L9YX‬وە ' ‪ dQ‬دا ‪1‬ازی ‪ LX‬او‪dQ )T' R' ) ' .%3‬‬ ‫ردا 'وە و 'رە ‪ ž‬ر‪ 'u )3‬وەر‪ )3‬و '‪' dQ )T' R‬ڕووی ' ‪ '2‬و ‪ UB‬ر‪'9 )*/‬روەرا ا‪،‬‬ ‫'وا ‪ UB '.%31LX‬ردان '‪'9‬ر 'و ‪ ' %#‬و داڕ ‪ '2 ' M[.‬ری ' ‪1L‬ە ی \‪1‬و 'وە‬ ‫‪ 'u ' .28‬وەر‪ ' U‬ن و ' ‪1L‬ە ە '‪ ' -' R‬ا ' ‪ 1L‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن و‬ ‫‪Y8‬و ' ‪ ' Lu‬ن و ‪'8‬ڕە‪ '#‬ن و ر‪ '8‬و ‪'C‬ر =' و ‪ '= 0/1‬ا ر‪' ،d/‬ك '‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪53‬‬


‫‪'(0‬ی ‪ X‬ر‪ '-‬ن و \‪1‬و 'وە ڕا ر‪ ' U‬ن و ‪1L‬ە ە دە‪' -R'9‬‬ ‫' ‪ '2‬ری ‪)*L %#‬‬ ‫دوو‪'X )É1-‬ر‪1-‬و‪ '#‬د ‪ ' u‬ا‬ ‫='ڕ‪' ' .d/‬ر 'وە ' د‪' 0S‬وە ' ر‪ ' #‬ن 'و ‪' %#‬‬ ‫دە‪' UY/š '.9‬دا ‪1‬و ن ' و ‪ dQp‬و ' ‪1H‬و‪'8' ،• )7‬ر‬ ‫\‪1‬و 'وە و ‪ X ' %#‬ر‪ M‘-‬و ڕا را 'دا دە‪' ،dQ ' )3‬وا‬ ‫‪'9‬ر‪1L2Q‬او و ‪1‬ودە ‪1‬وە ' دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬و ‪ UB‬ردان ' ‪'9‬رووی‬ ‫‪%;%‬ر‬ ‫ه‪9 %‬و‬ ‫‪ :‬ر"‪%‬‬ ‫آ‪%‬س‬

‫ا ‪ UB‬ر\ ر‪ d/‬و '‬ ‫'‪' )T' R‬م ڕۆژ‪ e‬رە‬ ‫ڕا ر‪ )3‬و ‪ X‬ر‪ M‘-‬و‬ ‫' ر‪' #‬ك 'و ڕ و‬ ‫'د‪' 0S‬وە ‪)*L9'#‬‬ ‫'‪'(S‬وە‪.‬‬

‫آ‪ 7 !%‬و*ك ‪ : % < *9‬ر"‪ %‬ن و ‪% 9‬راﯾ‪% '%‬و ‪%7 %7%3‬ن‪ ،‬آ‪%" %‬‬ ‫ﯿﯿ‪%‬؟ ﯾ د* ‪6%K.‬ﯾ ن "‪ %‬ه)‪%‬آ‬ ‫ﯾ‪%‬آ‪%‬و* ‪ J‬ﯾ‪ 9‬د*در‪ 3 ،-‬ا‪:‬‬ ‫ﯿﯿ‪%" %‬و ;) ‪;%‬ﯿ ﯾﯿ‪ & %‬آ‪%‬‬ ‫ن و د*ز;‪):9 : %‬ڕ*آ را;‪%‬ﯾ ‪% 4‬و*‬ ‫و' ن زا ‪ /‬و زا ‪ /‬آ‪ %‬ه‪%‬ن؟‬

‫‪1 ' §QX‬و —‪' ، L‬د‪' 0S‬وە ‪ ' )7 9'#‬ر ) '‪'9‬ر ‪ '0‬ی 'ز ‪1‬و =" ‪1Ýè ' )3‬ودە‪)3‬‬ ‫و ‪Y‬ا‪' M‘X‬و رە‪ ' ،‬اری ‪ u'.S e‬ری ‪i¼S'h‬ارد‪ X )7‬ر' ‪'# )7‬ن و ‪ •H‬و 'ر ت `‪M‬‬ ‫‪ P‬ە‪'#‬ن و‬ ‫وا ڕوو‪ U‬ا‪' ،‬وا ی 'و ‪ ' ' ' 9'#‬ر‪"#‬ن و ' ' ر‪ ' #‬ن ‪ /1e‬ن‬ ‫'د‪'2 0S‬وە ' ‪'0/1‬ری ‪ X‬ر‪ '-‬ر‪1u‬از‪ ' U‬ن ‪Y‬ا‪ X‬و '‪'0Q-'S'êÃ‬ر‪ Y-‬دە •‪R' ،‬م‬ ‫•‪ '8 '( 1H .‬ە¡‪ a‬و دژ\‪1‬و‪'0/1 )7‬رە ن ‪ '9'#‬ن ‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪' 1*S' ،‬وە ‪Y9‬و ‪ d‬و‬ ‫ە‪ X /'#‬ر' ‪ .‬رە‪'#‬ش‬ ‫* "! ) ‪ X ' '.% 9‬ر' '‪'8' '# ،' '#‬ر ‪1‬دی‬ ‫‪ '2‬ر و دژە '‪' ،dQ ' S‬وا * "! ' ‪'9 )7‬روەر‪ )3‬و 'ر‪ )3 '2 )3'-‬وای‬ ‫‪ L‬ە‪'#‬ن‪' ،‬و را‪!¼ ' '.9‬و‪1 '# ،d/‬دی ‪ X‬ر ' ن و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 )T‬روو '‪' )*S‬‬ ‫ەوە ‪'9‬ر « ە‪Y ،‬ا‪'#' X‬ی 'وە '‪'8' '# ،‬ر '‪' $. )*S‬ی '‬ ‫‪ 0QX‬و‪ U‬ا ‪1- W(LX‬وە‪.‬‬ ‫' ر‪1u‬ا ن دە‪1-‬ا "ن‬ ‫‪ '.%‬ن ' ‪' ،dQ‬وا 'و ‪' '-‬وان‬ ‫' ر‪ ' #‬ن‪9 /‬‬ ‫‪'9‬روەری ر‪1u‬ازی ‪ \1UYC‬ەن‪' .‬وا‪ ) ' -‬د (' ' د ‪1‬ا ‪ )7‬دە‪ -R'9‬ارا ا‪،‬‬ ‫'‪S‬‬ ‫‪ d%‬و ‪ d% 1‬ز‪ Y- U‬و ‪Y‬ا‪' )*L9'# ' X‬ز‪ )°'h‬و‬ ‫‪ ' )*L9'#‬و ‪9‬‬ ‫‪ p‬وەڕ\* ت و ' ‪ H‬وەڕوا‪)7‬‬ ‫‪ ،d% 1 9‬دە‪1-‬ا ‪'H dQ‬و‪ 9‬وان ' ‪)T' 0 H ) '.% 9‬‬ ‫زادی و '‪ )7 %#‬و داد‪'X‬روەر‪' 9 ' )3‬ی ‪'9‬ر 'دار‪ U‬ا‪ ،‬ڕادە‪ d/Y8‬و ' ‪ X‬ر' ‪ .‬ری ش‬ ‫و ‪'9‬رۆ ) ش و ‪ X‬ر‪ )T‬ش و ‪ X‬ر' ‪ )7‬ش و ‪'C‬ر ار‪ )3‬ش و دەو‪ )T'S‬ش‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ U‬ە ت‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪54‬‬


‫‪ '0‬و ‪ -‬ن و ‪ X‬و ‪ X ) '.% 9 ab 9 P C‬ر' ‪ X ' ' .UY )7‬را‪ "X M[.9‬ۆزی ‪'9‬روەر‪)3‬‬ ‫‪ )T' 0 H‬و دارا‪ )T'p - )3‬و ر‪' '-Y=/Y(U‬ژ‪ Y/‬و و د ‪' u1‬ی 'رژەوە ی ‪ M`28‬و‬ ‫‪'9‬روەر‪ )3 9 )3‬و ‪'C‬ر ار‪'8+)3‬ل ]د ‪Y#+ $‬ا‪[M”£‬دا‪ ،‬وا‪'h '-‬ر ت ‪ X‬ر' ‪ .‬ر‪ /‬دژی‬ ‫' وە‪' .9‬وە دژی 'وەی‬ ‫ر‪Y#‬دی ‪ X‬ر' ن و دە‪1.9‬ورە‪'#‬ی ‪1‬ە‪'.Q.9‬وە‪'\ ،‬‬ ‫و‪ 0 U‬وە 'رژەوە ی ‪ M`28‬و ‪'C‬ر ‪B‬ەا‪'8 )3‬ل ‪ (L‬ەدر‪'./‬وە و ‪'h‬ر 'و دە‪1.9‬ورەی ‪'#‬‬ ‫‪Y#‬او ‪i¼S'h §QX‬راد‪ )7‬و ‪ X‬ش ‪Y‬اوە ‪1‬و‪i¼S'h ' )7‬راد ا‪ ،‬واژۆی دە ت و‬ ‫‪M”£'#‬‬ ‫‪ 0/19‬ی ‪'9' )3 9‬ر دە ‪1‬ات و ‪ )3 'X X‬ی دە‪' ،dQ0L®'9‬وا ‪¤ -‬وا "ن و ‪ UB‬ر و‬ ‫‪' ' )7 '.%É1S'h‬رژەوە ی و ‪1 —2³‬ا‪ 'u )7‬وەری ڕازی دەرەوەی ‪ X‬ر' ن‪ ' ،‬دژی‬ ‫• ' ‪ X‬وا ='ر و ‪ X'H‬و‪'=S‬ر و و‪Y/‬ا ='رە ن‪ )T' - ' ،‬دژە دە‪1.9‬ور\‪1‬ون‪ H ،‬ر '‬ ‫واز‪ 0Lh‬ن داد‪Y( e‬دن دە ‪'.Q‬وە‪' .‬و ‪ u‬رە '‪'8‬ر ' وردی و ' ڕە ‪'0‬وە ‪'9‬ر ’‪ p‬ە •‪،‬‬ ‫'وە دە ‪"0‬ن‪ X '# ،‬ر' ن 'ی ' ت و ‪'H )7 *L-‬و‪ 9‬وان '‪' 1*S' ،‬ی‬ ‫’ ='ر‪1L )3‬ان دە‪ -R'9‬ان و ڕ‪' M[.%k(/‬رژەوە ی ڕا ران و ‪'9‬ر 'دارا '‪،‬‬ ‫'وا‪ ) ' -‬د (' 'ی ‪Y( '-‬د‪ )7‬دە‪ -R'9‬اران و وەن 'رژەوە ' ن و ڕەوا '‪ -‬ا '‬ ‫' ‪ UB‬ر و دا ‪1‬از‪'9 )3‬ر 'داران و ‪Y# '9'X‬د ' وەك ' ی دە‪1.9‬ور‪ ' )3‬وی‬ ‫'رژەوە ی ‪ R‬و ‪' .28‬وە‪.‬‬ ‫‪'h '# L‬ر ' ‪'9‬رە‪ -‬وە ڕۆڵ و ‪109‬وری ‪ ) Œ H‬و ‪1L‬ەی ر‪Y#‬د‪'0/1 )7‬ر د ر‪Y(U‬ا ‪ dQ‬و‬‫ڕە‪Y(-‬د 'وەی دە‪ -R'9‬ار‪'9 )3‬روو '‪ S‬و ‪'= R -‬ر‪ ' • )3‬ن و ڕە‪Y(-‬د 'وەی ‪'-‬ڕا‪ -‬ن و‬ ‫زا‪' M‘S‬ر‪1L )7 'u‬ە ە ‪ )7 ' œ u‬وەك ‪ 09‬وو‪ aÈ‬دراوی ‪1L‬دەو‪ )T'S‬و *) ‪ )7 œ u‬و‬ ‫‪ '.%‬ن ] ' ر‪ d% #‬و‬ ‫دەو‪ )7 -'S‬و‪ '#'H‬و ز‪! œ‬ە ن‪ 'V ،‬و '‪ e‬ڕ\‪ ،dQ‬ی ‪9‬‬ ‫‪ '.%71‬ن[ 'و‪ 0/‬ەرێ ] ' ‪ X 1L‬ر' ن[ ‪ a¥‬دە‪'#‬ن و '‪ '-‬ی ‪"H‬ن و ‪ H‬ن ‪ LX‬ە‪d/Y#‬؟‬ ‫'روە ‪ X‬ر' ن چ وەك دەز‪' '8‬ك و چ '‪'#‬را‪ X] )7‬ر' ‪ .‬ران[ ‪1 ' §QX‬و ‪d‬‬ ‫‪'0/1‬را '‪ X )T‬رت و ڕا ر‪ )3‬و ‪ d%‬و 'رژەوە ' ‪ U )7‬ن و ‪ '#'0 H‬ن دە‪'#‬ن‪'8' .‬ر‬ ‫' ‪1‬وان ‪'0/1‬را '‪ 'u )T‬وەردە‪'#‬ن‪ ،‬ی ‪ 'u‬وەر چ ‪' M`%31LX‬و ' ‪1‬و 'ر ' و ‪ X‬رت‬ ‫• ' ‪R‬ن و ‪'8‬ڕە‪ '#'#‬ا ' ‪ '= 0/1‬و ر‪ '8‬و ‪'C‬ر ='‬ ‫و ‪ u '.%‬وازە ' '‪،‬‬ ‫و ' ا‪ *L )7‬را ا‪ ،‬دا ‪1‬ازی و ‪ LX‬او‪ u M‘.28 M`%3‬واز 'وەی و ‪R‬ن و و‪'8‬ڕەك و‬ ‫و ل و و ر و و‪'C‬ر ن و ودەردە ‪ *L‬رە‪' ] '#‬ن و ' '؟ '‪'8‬ر وە‪R‬م 'م ‪'9‬ر «‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪55‬‬


‫و ‪ 9YX‬رە " " '‪ ،‬ی 'و ' ‪1‬و ‪ X‬رت و ‪ d%‬و ‪Y8‬و ' و و 'ر ' ‪ u‬وازە '‪ 0QX‬و ‪ a¥‬و‬ ‫‪19‬ود ن ‪' H‬؟ '‪'8‬ر وە‪' " '#' R‬رێ" '‪ /1 ' ،‬ا دا ‪1‬ازی و 'رژەوە ‪ • )3‬و‬ ‫و‪'8‬ڕە‪'#'#‬م‪ • ،‬و و '‪'#‬م‪ • ،‬و و رە‪'#‬م‪ • ،‬و و‪'C‬ر '‪'#‬م‪ • ،‬و‬ ‫) و ‪ u‬واز‪ ' U‬ن ‪"H‬ن‪ '# ،‬درو‪Y(.9‬د‪ X )7‬رت و‬ ‫و‪ )3 1e‬و و ر‪'#' U‬م دە‪'#‬و‪'./‬‬ ‫'ر ' و ‪ d%‬و ‪Y8‬و‹) ‪ u‬وازدە‪ LX ' '#‬او‪ M`%3‬وە‪ R‬ا 'وە ؟‬ ‫'وە 'و ‪Œ‬وە ‪1‬ە‪1 '# ،dQ.9‬دی ‪ X‬رت ‪Y‬ازی 'دە‪ 2 '=-R'9‬ن و‬ ‫'‪'-'pS‬‬ ‫' ‪Y‬ە ' ‪1‬و‪ )7‬دە‪'9 ' '(/Y/š '.9‬روەری و ‪ '2‬ر‪'9' )3‬ر '‪'=S‬وە‪' • ،‬وەش‬ ‫دەزا ]‪'9 ab 9 P C '# ،‬ر '‪ S‬ا‪ X )7‬رت و ‪Y8‬و ' ڕا ر‪ u ' U‬واز‪ ' U‬ن ‪ ' H‬و ‪1 a¥‬وە‪'-‬‬ ‫درو‪'(.9‬ر‪ U‬ن‪R' ،‬م ‪'9' '%r '# L-‬ر 'رژەوە ی و دا ‪1‬ازی و رەزوو و ژ‪ U‬ن و‬ ‫ر‪' ، /‬ر‪، L$/‬‬ ‫'‪، 1e ، /š/1- ، Ly H ، LS‬‬ ‫رو\ ری ‪ 'u‬وەر‪، /‬‬ ‫'‪' '=S‬ك و " '‪'-‬وە 'ك" دە‪'9' '%r ،d/Y#‬ر ‪YX‬س و ‪ dCY8‬و دا ‪1‬از‪ )3‬و ژ‪ U‬ن و‬ ‫رو\ ری ‪ M`28‬دە‪ ،d/Y#‬وا‪ '. '-‬و\'ش و ‪ ' U 1L‬ن‪ '. '# L- ،‬ن و\'ش و‬ ‫‪ ،• )3 1L‬ی 'و ' ‪1‬وە ‪Y8‬وپ و ‪ X‬رت و ڕا رە ‪ '2‬رە '‪ 0QX‬و ‪ a¥‬؟‬ ‫'‪ )T' 0 H '=S‬و دەر‪'#‬و‪ '8 X M[-‬ەی ‪'9‬روەران و‬ ‫'‪R‬م‪ ،‬وەك 'ز ‪1‬و '‪)7 K‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازی ‪1.%‬و‪ '-' U‬ڕوو‪' ،‬و ‪Y8‬وپ و ‪ X‬رت و ‪'0/1 ' .%‬را '‪' )T‬رژەوە ی‬ ‫‪"H‬ن و ‪ '2 )*/š/1-‬ری '‪ )T' R‬دە‪'#‬ن و 'و ‪1L‬ە ا 'رژەوە ‪' M‘9'#'# - )3‬و‬ ‫دە‪'#‬ن ' ‪1‬دە‪ -‬و زۆردارە ) ‪ U‬ن دە‪sLX'9‬ن‪ y2QX ،‬رە و‬ ‫‪' 9'#‬ش‪ U '# ،‬ن‬ ‫'‪'8‬ر 'و ‪'0/1‬را '‪ ' ' -‬ڕا‪ )3‬و \' ‪1 ' 2‬وا '‪' ،‬د‪' 0S‬وە 'ر 'و ڕۆژەوە ‪'#‬‬ ‫د ‪Y# $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و ‪ sL(2(L-‬اوە و د ‪Y# $‬ا‪ X M”£‬ر' ‪ ' )7‬وی ‪' '8‬وە ‪Y‬اوە‪'=Lu '-‬ی‬ ‫ 'م ڕۆژە‪ ) ' H'. 9 o ،‬ڕا ر و ‪ X‬ر‪' •-‬ك دە 'دە ‪1‬و‬‫‪' )*L 1‬ك ‪)3'#YH‬‬ ‫ی‬ ‫* ت‪R' .‬م وەك ‪' ]-1e‬م 'رژەوە ‪ M‘9'# )3‬ی و 'م و\'رژەوە ‪)3‬‬ ‫‪Y#‬دن و‬ ‫ەر ی‬ ‫‪ '2‬را ' و ‪'9‬روەر‪1k U‬ازا 'ی ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە‪'#‬ی‪'# - ،‬‬ ‫' ‪.d -‬‬ ‫'‪Y#'•S‬د‪' )7‬ون ‪Y‬د 'وە و 'دە‪ 2 '=-R'9‬ن‪X M[ 27' ' '# ،‬‬ ‫‪'9‬رەرای ' 'ش‪1 ،‬دی ‪'- W(LX‬ی ‪ X‬ر' ن‪'9 )3'(H1r ) ' '- W(LX ،‬روو '‪ ' (S‬و‬ ‫‪1 'X o‬ە ' ) ' دا ‪1‬ازی و ژ‪ )7 U‬ڕۆژا 'ی '‪'(S‬وە '‪' .‬روە د ‪1‬ە‪'#‬ی د ('ی‬ ‫ە ن‪' ' .UY ،‬‬ ‫‪'0/1‬را '‪ "=Lu )T‬و 'ر‪'-‬ر‪ U‬ار و ‪ X‬ر‪ ' -‬و ڕا ر‪' U‬ی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪56‬‬


‫‪Y(.%31L‬د‪ "-Q ] )7‬ادە‪Y#‬د‪ [)7‬دە = ەران و ‪ H‬وەڕوا‪'0—2QÝý‬وە و ‪B/1e‬ا '‪Y(S‬د ن ‪1H‬ار‬ ‫‪ a¡ 9‬د ('‪ - ،‬وە ‪i¼S' aé' 1‬راد‪1 )7‬ا ' ' ) د (' ن دەڕە ‪'.Q%‬وە‪' .‬م ‪ u‬رە‬ ‫دە ‪"0‬ن ' وەی ‪1H‬ار ‪ a¡ 9‬د ر‪Y(U‬اودا‪ X ،‬ر' ‪ .‬را‪Y i¼S' )7‬دراو و ‪'C‬ر ار‪'0 )3‬ی‬ ‫‪'C‬ر ار‪1- W(LX )3‬و 'وان‪ ' ،‬رەزووی ‪ U‬ن ‪ UB‬ر '‪'9‬ر 'ر ‪Y#‬د‪ 9 ،Í 'u )7‬زش‬ ‫‪1‬و‪،‬‬ ‫'‪'-‬ك ‪1L‬ە ە ‪ k Ýâu‬رە ن‪ *L ،‬ر‪Y#‬د‪ 'u )7‬وەر‪Y8 ،‬ا ‪Y#‬د‪)ÉY# )7‬‬ ‫‪Y( '#‬د 'وەی ‪1‬و‪ 'H‬و ‪ )ÉY#‬ر‪YC ،‬ۆ ن و ‪Y( R -‬د‪'# )7‬ر‪' )7 '-‬ر ' ‪ 0LW‬ن و‬ ‫'‪'9' '=S‬ر !ە‬ ‫‪1ž-' c‬زاری‪ ،‬دا ' (‪Y‬دن و ' ‪'0Q2‬وەی ‪ 9‬ن و دا ‪)T‬‬ ‫‪'9‬ر ‪'=-1‬رە ن و '‪ "=/Y#‬اوا‪ U )7‬ن‪' ،‬ر‪'-‬ر‪ U‬ان ' وە * ران و 'ر‪'-‬ر‪ U‬ان '‬ ‫• ' ‪ ' Ýâu‬ن و دەر‪ '8‬وە‪Y#R‬دن ز‪! W‬ە ن‪ ،‬و‪Y/‬ا (‪Y‬د‪ )7‬ژ‪ ،'=0U‬دەر‪Y#‬د‪9 )7‬‬ ‫'‪R‬و‪ ' UY/‬ن ] 'وا ' ‪ 9‬ی ‪ 'H‬ژ ' و ‪'PX‬دوو‪'H )3‬ران[ و ‪ 9‬ی ‪'p -‬ت '‬ ‫‪U‬ن و‬ ‫'‬ ‫'‪X M[ 27‬‬ ‫‪ U‬ن‪ ،‬دا ‪Y(0‬د‪1 )7‬و‪ 'H‬و‬ ‫'رژەوە ی‬ ‫دە‪ '\1.9‬ە ن‪' -..‬و ‪1H‬ار ‪'S 9‬ی ‪'0/1‬را '‪ )T‬دە = ەرا‪Y( '=L ' )7‬اودا‪' ،‬وان ‪ab‬‬ ‫' ‪1‬و ‪1WP‬ڕ‪ #' U‬ن '‪'9‬ر '‪'=S‬وە ' ' و ‪i ' .%Q -‬ووی ‪ X ) '.% 9‬ر' ا‬ ‫ڕوو‪'0U‬داوە‪ X '# ،‬ر' ن و ‪ X‬ر' ‪ .‬ران ' 'رژەوە ی ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪1 )7‬ارەوە ‪ UB‬ر‪/‬‬ ‫‪1 L‬وە‪'=S' '# ،‬‬‫‪' 9‬ك دەر\('ن‪'8' ،‬ر `‪ M‬واش ڕوو‪ U‬ا ‪' ،dQ‬وا ‪'-‬‬ ‫‪Y‬ۆ وە و 'و و ڕۆژ ‪Y# )7 *L-‬اوە و ‪ X‬ر' ‪ .‬ران ' ‪ H‬ر‪ )3‬و 'ژ‪ 2C Y/‬ر و '‪M”£Y-‬‬ ‫'‪'=S‬را 'وەی ‪ 'u‬وەردا‪ H ،‬ر ' 'زار و 'ك ‪YC‬و‪'^LC‬وە ‪ 9‬و ‪ UB‬رە ن‬ ‫وەك —‪ )T )*L‬ڕا =‪1-Y‬وە‪ ' ' .‬د ‪1‬ی راوە و دا‪Y X‬اوی‬ ‫دە‪ *.9‬ر‪Y(U‬دووە‬ ‫‪'0/1‬را '‪ )T‬ڕا‪'.9‬و ‪' '# ،'U‬ردەم ' د ‪'0/1 )7 ' u1‬را '‪ )T‬و\'رژەوە ‪)3‬‬ ‫" '‪'-‬وە‪ ")3‬و " ‪ ")7 $.2‬و " [‪ "M‬و "ڕە‪'8‬ز‪ ")3‬ڕزا ‪ s‬اوە‪'-‬وە‪' ' .‬ر 'وە ‪1‬و‪- • )7‬‬ ‫'و‪' o ،‬وە ‪ e‬ڕ‪' '# d/‬ر ‪'#‬س ‪' '.2 '8‬و‬ ‫'و‪ ،‬ز ) و د‪ %S‬ز‪ • )3‬و ‪-‬‬ ‫‪ u‬دوو‪'8‬ر ' '‪ ،‬دە ‪ dQ‬و '‪'9‬ر‪ U‬ا دە‪' ' '# ،d sLX'9‬رژەوە ی ‪'#' '.% 9‬‬ ‫‪ '2‬ر‪ '#' U‬وێ و ‪ UB‬ر\ ات‪'8' ،‬ر زۆر ' ‪ 0 9 ' )7 9‬ر‪ ) 'U U‬ڕا ر‪ U‬ا‬ ‫‪ '#‬رە‪ "8‬دە‪'8' '-'pS' ،d/Y#‬ر ‪1. '#'9'#‬ا ‪' ' dQ‬را ‪'p‬ر »'زی ‪'9‬روەر‪1k U‬از‪ )3‬و‬ ‫‪ '2‬ر‪ U‬ا ‪ ) X‬ی ڕا =‪ d/Y‬و د‪ %S‬ز ـ‪'.Q0L$‬وە !‬ ‫' 'ر 'وە‪'h ،‬ر وا ‪'H d/Y# '#‬ك ز‪ 0U‬وو‪Y#‬د 'وەی ‪1‬ژراوان ' ر\¼ ‪ ،d‬واش ‪d/Y#‬‬ ‫‪ 1‬ر‪Y#‬د 'وەی '‪ ' )*S‬ر\¼ ‪ X .d‬ر' ن ڕی ‪ '2‬را‪)7‬‬ ‫دەز‪'8‬ی ‪1UYC‬دان‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪57‬‬


‫'‪ ' '=S‬و 'ر ‪' '- L9'#‬ت 'ژار‪'# •UY-‬س و ڕ = ‪' '.L• § 9'# •UY-¤‬و‬ ‫‪1‬ژی و واز ‪ 0L‬ن ' ار\‪1‬ون '‬ ‫ڕەوە‪' ،‬وا ‪ '-‬دوو ڕ‪'=/‬ی ' 'ردە ا ' '؛‬ ‫‪ '2‬ری و ‪ '8‬ە¡‪ a‬و '‪1UYZ(S‬دان !‬

‫‪1 %"%!%‬ﯿ‪ F‬ب و د*!‪'%‬‬

‫ﯿ&‪ O‬ﯿﯿ‪%‬آ ن‪ *9 ،‬آ‪%‬‬

‫‪%!%" %&G‬ر د*آ‪%‬ن؟‬

‫‪'9‬ر ش و ‪ u‬رە ‪ X )7‬ك‪1 'X ،‬ە ن ' »'ز و ‪1‬ا‪ d9‬و و‪' '# - M`%3‬وە ' '‪• ،‬‬ ‫‪ k/1‬ی ‪'# o‬س ] و ‪' ab‬وەم '‪'# ' 'I ،‬س ^‪'9 ]L‬رت دا‪'9 ' X‬ر '‪'#‬ت‬ ‫' ‪)*L‬‬ ‫‪ /BC‬ە‪R' ،‬م ‪Y8 L9'# '# L-‬و ‪ L‬دە‪' L-R'9‬و‪'9' d/‬ر ‪L9'#‬‬ ‫'‪ ،dLy X'%© M[ X‬وەك ‪'h‬ر ‪'9‬ر ‪'=-1‬ر‪ ) ' U‬د ('ی‬ ‫'‪'=S‬دا ‪ X M[ X‬ك‬ ‫‪'9‬روەران‪'9 ،‬ر‪ ' . '9‬دژا '‪ -‬ە‪'#‬م‪' .‬روە • 'و ‪B‬وا 'دام ‪'9‬ر "ن و '‪" X‬ن‬ ‫‪1‬ا • ‪1LX '0y‬ا 'ی زادی و زاد ‪1k‬از‪ . L9'# )3‬دە‪ d/Y#‬ژ ‪ L‬چ ' زۆر و ' رەزووی‬‫ی ‪'9‬ر ش '‪'9‬ری ‪ dL•LŠ‬و ڕاد * • زاد ‪1k‬از ‪' ،dQ‬روا ی ' ' ژ ‪ L‬چ '‬ ‫‪1‬ا‪ M`9‬ی و چ ' زۆر ی ڕوو‪'- *p-‬وە و '‪'X‬ر‪'# • 9‬س ‪ .dQ‬ەدا دوو ‪1$‬و '‬ ‫‪1H )7 ®'9‬و '‪'#‬م دە ‪'$0L‬وە‪:‬‬ ‫'‪'#‬م‪ ،‬ژ ‪' ' )7‬ن و ‪ Y%‬و ‪ ›71-‬و ‪19‬ر‪ 'U‬دە‪1$ ' '#‬و '‪ ' '# ،‬ڕا‪'X‬ڕ‪ '0U‬ا‬ ‫' ار‪ U‬ن دە‪Y#‬د و ‪ -‬ری ‪c‬وو‪ •-‬و ڕاد * ‪1pS‬و‪ )7‬ڕا‪'X‬ڕ‪ '0U‬ن ‪1‬ون‪'8' .‬ر ‪'9‬ر ‪a²‬‬ ‫درو ‪ )7 '$‬ژ ‪'9' )7‬ر •”‪' ' M‬ن و ‪ X‬وا‪'%Q )7‬ر •”‪' M‬و و‪ '-R‬ە •‪ ،‬دە ‪s‬ن‬ ‫ڕاد * "!م و دە‪ )3‬ڕ = ا 'ی ژ ن زۆر ' ‪ X‬وان ز‪1 Y- U‬و و =‪Y‬ە ' ژ ‪'%Q )7‬ر ش‬ ‫ن '‪'9‬رەوە‬ ‫ڕ = ‪¤‬ا '‪'9' Y-‬ر '‪ K' r‬ن ‪1‬ون‪' ' '-'pS' .‬ر 'وە ‪'9 'I ،‬ر‬ ‫‪1‬و‪' ' 1xS' ،‬ر 'وەی 'زۆری ژ ‪ )7‬زە»‪"H M”´Q¿-'$‬ن و ‪š/1-‬ە‪1 )7 K‬ارەوەی ‪'=S' K‬‬ ‫‪1‬ون‪R' .‬م ' 'را ‪'p‬ردا ژ ‪ 0/1 )7‬وار و ‪'PX‬دار‪'%Q 'I ،‬ر •‪ ،‬وەك ‪Y9‬و `‪"H M‬ن و‬ ‫‪š/1‬ە‪ 'I‬ن ‪ X‬ر‪ ec/‬ر و دوورە‪'X‬ر‪ c/‬و دەر\'‪1 d9‬ون‪' .‬م رەوە‪B ،‬وا ‪'I‬م و‪'0/‬ی ژ ‪)7‬‬‫‪ H‬در •”‪' ' M‬ن‪ 'H 'I ،‬ڕۆژ‪' /‬ردەم ز‪ 0U‬ا‪' M` '. X )7‬و و‪ '-R‬ن ‪1p-Y8‬و‪ - ،‬وە‪1K‬‬ ‫وڕە‪'8‬زە ژور ‪ 'I'.%‬ن 'و ز‪ 0U‬ا 'دا ڕز‪ e‬ر\¿'ن‪ M”• ' )7 9 ' ،‬زۆر‪ '0U‬ا‬ ‫‪B9‬درا ‪'.Q‬وە‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪58‬‬


‫دووەم‪'8' ،‬ر ڕوو‪Y(-‬د 'وە ‪1LX‬ەری زاد ‪1k‬از‪1 )3‬وا '‪' ،‬و ‪ u‬رەی ‪ 'X'H 'I‬ن و‬ ‫' ‪ '.% 1 9‬ن ‪ '8 X‬ەی دە‪'#‬ن و و‪'0/‬ی ژ ‪1Z9 )7‬ری ‪ u‬ران وەك ‪'¿2QX‬و‪•-‬‬ ‫'‬ ‫' 'راوردی ‪ .%Q‬ی ‪ '=S' K‬دە ' 'ڕوو‪ ،‬دە ‪1‬و ژ ‪YZ%¿L9 )7‬ۆ‪ ' êþ‬ن زاد ‪1k‬از‪•UY-‬‬ ‫و ‪B2QX‬وا‪c )7‬ا‪ )7 %#' aŸ‬و ژن و ‪ X‬و ‪1‬وا 'ن‪R' ،‬م '‪'•LX‬وا 'وە ' رەی ف و زادی و‬ ‫ڕز‪ e‬ر‪' U‬وە‪ 'I ،‬ەر‪š/1- • I‬ی ژ ن ‪ ¿LX‬ە ‪sL‬ن و ‪1‬ار‪' Y-‬و ‪ '- '.9‬ی ‪ U‬ن‬ ‫دە‪'I‬ن‪ K' y 'I ،‬ن ‪ U‬ن د ر‪Y¿U‬دوون‪'8' .‬ر ژ ‪'9 )7‬ر • •”‪ 0 M‬ار ‪M`9 -‬‬ ‫دارا‪ X )3‬وە‪'I‬ی ی ‪'I‬م ‪' ،dQ0 p‬وا ژ ‪' )7‬ردەم ڕوو‪'S'-‬ی ‪YZ%¿L9‬ۆ‪ ' êþ‬و‬ ‫ڕا ‪1‬ارد ='‪ )7 K‬د ¿'‪1 R K M`9 - ،‬و‪' )7‬ر ڕۆژە ' زاردا ‪'0—% MNI¤¼LI‬ڕووی ‪ U‬ن‬ ‫وەك ‪R K‬ی ‪1‬ازراوی ‪ X‬وان و 'را ‪ U ،' ê‬ن ‪ '- 'I‬دە‪'I‬ن و دە ‪s/1‬ن‪.‬‬ ‫ا ‪' ) !" C‬ز‪' 'h‬ی ‪ X‬وان‬ ‫' 'ر 'وە‪'h • ،‬ر وا ‪ UB ' '#‬ری ‪ )7 X'9‬ڕوو‬ ‫دە ‪'h ،]0‬ر واش ' ‪ UB‬ری ‪'r‬دە '‪Y#‬د‪ )7‬ڕوو ا‪Œ1 (L9 ) !" C ،‬ر‪ K'.%3‬ن دە ‪.]0‬‬ ‫‪'h‬ر دوو 'رە‪' 'I‬ر‪'9 ' •(U‬رووی و‪ d%3‬و زادی ‪'# -‬وە ‪ UB‬ردەدەن و »'زە‬ ‫'ز‪ ' 'h‬ن ‪ "=.28‬دە‪' '#‬وە‪' ' ،‬ر 'وە ‪ u o h‬واز‪' U‬ك ' ‪1L‬ان ‪19‬و '‪)T‬‬ ‫دە ‪'œ‬را ‪ ' d% O% )*L‬ژ ‪ X' )7‬ش و ‪19‬و '‪ )T‬دە ‪'œ‬را ‪ d% 1 9 )*L‬و‬ ‫ی ‪".% C‬ن؛‬ ‫ش ' و ‪'h‬ردوو‪ #‬ن دوو د ‪1‬ی 'ك‬ ‫‪Œ1 (9‬ر‪ ' d%3‬ژ ‪)7‬‬ ‫‪ UB‬ردا‪ )7‬ڕا ران ' ‪'9‬رووی و‪'I - M`%3‬وە !‬ ‫' رەی '•”‪ M‬دووە ) ‪ 9YX‬رە‪'#‬وە ]دە‪ ' O% )TR'9‬ن[‪ ' ،‬ر‪ ' #‬ن 'ك 'ر‬ ‫دە‪ ' O% )TR'9‬ن ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪ ab 1xS' ،‬دە‪ -R'9‬ار\‪1‬ون ' ‪ U‬ن و ' ‪M”£'#‬‬ ‫د ('ش دەن و دژا '‪1 ' )T‬و دە‪ L-R'9‬دە‪'#‬ن‪ ،‬چ دە‪'8c )TR'9‬وت و ‪ '% '#‬و ‪% P‬‬ ‫و ‪ '^•$L-‬ن ‪ dQ‬دە‪ X )TR'9‬ر' ‪ .‬رە ن و ‪ 'C 9 P C‬ن ‪ '( 1H .dQ‬دە‪)TR'9‬‬ ‫‪'9‬روو '‪'h a¢ )*S‬ر ‪'#‬س و ‪'h ،dQ L ' Œ‬ر ‪' c‬ت ' 'رژەوە ی ‪R )*Ly H‬دە‪M`9‬‬ ‫‪ u‬ی ‪'9‬روەری‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و '‪ )T' R‬دە ت و ‪ § O%‬وەك 'ز‪'h‬ب‪،‬‬ ‫‪! ' '-' 0 H‬‬ ‫'‪'8‬ر ' '‪ ' ) '# ' § .9‬ر\‪Y‬د‪ )7‬واژەی ‪ ) O%‬و "» ’ ب" ‪' ،dQ‬وا رە‪'#‬ی‬ ‫'وە دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪ ' '# ،‬ر‪ K' I‬ن دژی ' ‪1‬و ‪'9' •¿L X'9‬ر ‪ 9'I'I -‬ا و زادی‬ ‫ ك ' ‪ '0‬ی زادی ‪ '=S' K‬دەزا • و زادی ‪ /BC ' '- § I -‬ا‪'9 )7‬ر ا‬‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪59‬‬


‫‪1K‬ر‪' 'I 0-‬وە‪YC 1xS' ،‬اوا و واوە‪¤ - ' Y-‬ا [‪ K'X'H M‬ن و دەو‪'=-'S‬را ' و‬ ‫‪ K'.%‬ن‪1 ' ،‬و ‪ ' '=S' K M‘-' R' K )xL9YX‬زادی و زاد ‪1‬و‪'I - )7‬وە‬ ‫‪9‬‬ ‫دە '‪'0—9‬وە و ‪'=S' K‬ی زاد ‪ ' '-‬زادی ' ‪1‬و ‪ K'I -‬ا و‪ 0/‬دە‪'I‬ن؛ زادی 'وا‪ -‬ی‬ ‫‪'9‬ر\' \‪1‬و‪1 )7‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ )3‬و ‪ - M‘-' R' K‬ك‪ ' .‬ر‪ K' I‬ن ‪' '%r‬‬ ‫ڕە‪Y(-‬د 'وەی دە‪ )T' 0 H )TR'9‬دە‪'#‬ن‪' '# ،‬م دە‪ ' O% )TR'9‬ن و 'م دە‪)TR'9‬‬ ‫‪ X‬ر' ‪ )7‬دە‪ Y/š '.9‬و ‪Y# 0#'-‬ا‪ '-‬ن و 'م دە‪ X )TR'9‬ر‪B2QX '-‬ەوە ‪§ '.% 1‬‬ ‫دە‪'./Y8‬وە‪ .‬وا ‪ )T u ' '#‬دە‪'.9‬واژەی ‪'C‬ر ار‪ "M`% 1 9 " [)T' 1*»] )3‬و "‪'r‬و )‬ ‫و "‪ " 'ò‬ە‪ ،")T‬دە‪'.9‬واژەی دە‪R'9‬ت و ‪'C‬ر ار‪1u )3‬ازی ' ردە 'ن‪' ،‬ر واش '‬ ‫‪ )T u‬دە‪ ' O% )TR'9‬ن‪ ،‬دە‪ )TR'9‬ر‪1u‬ازی و ‪ ' )T' 0 H‬ردە 'ن‪.‬‬ ‫‪ u‬واز‪' 'I' U‬وەدا '‪ ' - 'I ،‬ڕوا =' '‪' X'H )K‬وە‪ ،‬ڕە‪Y¿-‬د 'وەی دە‪R'9‬ت و‬ ‫‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪ ) O% )T'S‬و ‪'0-Y=Lu‬وەی ' دە‪R'9‬ت و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪ X )T'S‬ر‪'-‬‬ ‫"!م ‪' ' ،d 0 p‬ش 'و ‪'9‬رە ’ 'ت دە‪ 'I ،dLyL '8‬درو ‪M¹‬‬ ‫‪ K'X'H‬ن ' ‪9‬‬ ‫' ‪ 2Q‬ن و ‪'r‬دە '‪YI‬د‪'9 )7‬ر ش و ‪'0-Y=Lu‬وەی ‪'C‬ر ار‪'C ' ) O% )3‬ر ار‪)3‬‬ ‫ی ڕ‪'8 )x/Y=/‬ورە '‬ ‫‪Œ1 ¿L9‬ر‪ ' ،M`%3‬ڕش و ‪ e‬ڕا‪ )7‬ڕ = ‪¤‬ا ' ‪c‬ا ‪' ' .d‬ش‬ ‫' 'ردەم د ‪' M[.‬و د ‪1‬ی درو ‪'ÅUY '$‬دارە‪ K‬ن‪1p .% C 'I ،‬و‪'9 )7 X'9 )7‬ر ش و‬ ‫‪'r‬دە '‪YI‬د‪'9 )7‬ر ش و '‪1p I‬و‪1L )7‬ەڕۆ‪ )T' 0 H )K‬دە‪R'9‬ت و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪)T'S‬‬ ‫[‪ M‬و ‪Œ1 ¿L9‬ر‪ ' .%3‬و واوە‪' Y-‬وەش‪' ،‬وە ' ‪ 'I‬دەو‪' ' .UY M`%“Œ1 ¿L9 )T'S‬‬ ‫‪Y¿ 9‬دن و دو ¿‪Y‬د‪'¿H1xL9 )7‬ی دە‪1 ) )TR'9‬ا – ‪' ،( X – '% 'I‬ك‬ ‫‪YI u‬د 'وەی "ن ' 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ ،'=S' K )T‬وەك 'وەی ‪ K'X'H‬ن ‪ '8 X‬ەی دە‪'I‬ن‪.‬‬

‫‪%‬و ڕ‪ A7‬اوا ‪ %‬آ‪! )' %‬ﯿﯿ ن د*آ‪ ، %‬چ ز* ‪ P'%‬ه‪%‬ﯾ‪ %‬آ‪ % %‬د*رد‬ ‫‪- % D:‬؟‬ ‫‪ 9YX‬ر‪ L '8 )*/‬درو‪ d9‬و 'ردەم ‪ d%31LX‬و '‪'-' '( 1H ،' Lu‬‬ ‫‪ '8 X‬ە‪YI‬د‪ K'. )7‬ن‪ u '- K ،‬وازی ' * "! ) ‪ K‬ر و ‪1L‬ازی‬ ‫‪ 1‬ر‪ )3‬و ‪ )KŒ H‬و ‪'k¿/‬ر‪ ' )3‬ا ‪' )7‬و‬ ‫دە‪)3‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪%‬وا ‪%‬‬

‫‪ u‬واز\‪1‬ون ' و و‬ ‫ڕ‪ 0—%k(/‬ا‪1*S' ،‬‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوا ' دە ‪'.Q‬‬ ‫‪60‬‬


‫‪'8 %‬ر‪'8‬ری 'وەی ‪' '#‬و ڕ‪Yk(/‬اوا ' وەك ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ ' '(H1r‬ن‪' Œ' ،‬ن ‪) ' -' '#‬‬ ‫‪' ' ' .•/Y#'0S‬وا‪ -‬ی ‪ LX M`%31LX‬ا‪'9' •-Y8‬ر‬ ‫'‪1-‬ا و دە‪'8 '.9‬رەوە‪ ,‬دە‪ '.9‬و‬ ‫ڕۆ¡‪ H a‬رە ‪1‬و‪ %9‬زا 'ی ‪ )7 K' !" x‬ڕ‪ %k¿/‬ن و ‪1L‬ازی ‪ )KŒ H‬و ‪ K‬را‪d28 )3‬‬ ‫' ا ‪'0LW¿LX )7‬ری ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ 'I‬د ‪' ،d‬وەی ‪ 'I‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ K‬ن ' ‪ 9'p—2³ )T u‬ن '‬ ‫‪ UB‬ری ‪'9‬رەوە و ‪1L‬ە ‪ K )3‬ر‪ ž '%S' - K' ،‬ن و '‪ UB - K‬ردان و '‪Y¿Lu'pLu- K‬دن‬ ‫' ‪1\ K‬و 'وە ‪ K' .28‬ا دە‪' ) !" x ' 'I‬ر‪ X'9 ' •-Y8‬ن و ‪'C‬ر ان و‬ ‫زا‪1pS‬و‪ )7‬دە‪Y/š '.9‬ە ڕا ر ‪ K'2‬ن‪.‬‬ ‫¬‪ a‬و ڕا ر‪'9' )3‬ر 'و ‪' '0‬ی‪ 'I ،‬ش‪/‬‬ ‫وەک دەزا "ن‪1 ' ،‬و ڕ‪)xL—%k¿/‬‬ ‫ ‪ -‬ری ' ‪ K‬ر و درو‪'¿.9‬ری ‪c‬وو‪'0-‬وە‪ K‬ن دە ‪1L ' M`%31LX '\ ،dLy‬ە ‪'8‬را‪)3‬‬‫ڕ‪ %k¿/‬ن و ‪ K‬ر‪YI‬دن و ‪ UB‬ردان و ‪Y¿Lu'pLu‬د‪ K )7‬رو\ رە ‪ X‬ر‪،' ' )7 K' -‬‬ ‫‪1L‬ە ‪'8‬را 'ش ‪1 ' M`%31LX‬ا '‪ /‬ڕا 'ر ' ‪1‬و‪'¿-‬دا ' ' و ‪1‬ا 'ش ‪'S' K ' M`%31LX‬‬ ‫‪ p‬وەڕان ' '‪ ' ' .‬ن ‪1L‬ەش‬ ‫‪B X‬ەو و ‪ )xLH'¿P‬ز ‪1P‬س و ‪1UYC‬دەر ڕا‪M[-Y8‬‬ ‫ڕ‪Yk¿/‬اوە ' و ‪ 'u‬وەر‪ )7 K x X ' U‬دەو‪'S‬ت و ‪ X‬رت \' ‪Y¿ K‬د 'وەی ' ن‬ ‫‪'- W¿LX‬ی ‪1r‬و‪ )3'¿H‬و ڕ‪'9 M[.%k¿/‬رو ‪1‬ار و ‪ K )3 ' 'PX‬رو\ رە‪ K‬ن و ‪ K' IŒ H‬ن و‬ ‫‪YI $‬ا‪' $S )T‬وە ‪-‬‬ ‫‪ UY‬رە‪ K‬ن دە •‪'9 ' 'I ،‬ردە ) ‪'9‬ر '‪ S‬ا‪ X )7‬ر‪9 )T‬‬ ‫‪'9‬ردە ) ‪ K'¿ f'2‬ن و ‪' -‬م ‪'9‬ردە 'ی ‪ X‬ر‪ )7 K'.% -'$¿ » '-‬ان و ‪ "ò‬اق‪' ،‬ر‬ ‫‪ 1‬ر‪ ' )3‬ا ن و ‪ K‬را‪)3‬‬ ‫دە‪)3‬‬ ‫'وڵ و ‪c‬وو‪'0-‬وە و ڕ‪Yk¿/‬او‪' ' 'I ، /‬ر‬ ‫‪ )7 KŒ H‬ڕەدووی ‪ X‬ر‪ '-‬ڕا رە‪'¿ K‬و‪' ،dQp-‬وا ' ‪ ž‬و ' ' ‪ ž‬و ‪Œ‬واز\‪1‬ون و دە‪1\ '.9‬و‪)7‬‬ ‫'‪' Œ‬ن ‪ X‬رت و ڕ‪Yk¿/‬اوە ڕا ر‪' K' U‬وە ‪ LX' ' '-‬راوە و دوا‪ u‬ر وەك 'ر ' 'ك‬ ‫‪ X )K' '. K‬ر‪ M‘-‬دە‪'9'p .9‬ردا‪ "8‬اوە و وەك ‪Y‬از 'د‪ )7 0LÝú‬دا ‪1‬از‪ )3‬و »'زە‪)7 K‬‬ ‫دە‪'.9‬ی ‪'9‬روەرا‪ X )7‬رت ] ‪1‬و‪'=0 9‬ی ڕا ر‪'. K ،)3‬ی ‪1L‬ە ی و ‪'. K‬ی ڕ‪ %k¿/‬ن و‬ ‫‪ X )7 K' Lu ' i‬رت[ '‪ K‬ر\‪Y‬اوە و دە ‪' .•/Y‬م رەوە ‪1$‬و ' زۆرن‪' ،‬ر ' ‪)7R 9‬‬ ‫‪'9 )7 K ’ 'X‬دەی ڕا ‪1‬ردووەوە ' ‪' 9‬ی زا‪1pS‬و‪ )7‬ڕا ر‪( 2») )7 K' U‬دا ‪ -‬دە 'ی‬ ‫'وەدی ‪'9‬دەی ڕا ‪1‬ردوو ' ‪' 9‬ی زا‪1 S‬و‪ )7‬ڕا ر‪ )7 K' U‬ڕەو‪ K ) !" 1 K )T‬ر‪'8‬ر‪،M‘U‬‬ ‫‪'0‬ری ‪c • 'H‬وو‪'0-‬وەی ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ‪1 )T' R' K‬و‪ ' 'I ،•U‬ی 'ژ ‪1‬و‪' )7‬و دوو‬ ‫‪ U‬ن‪ ،‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‬ ‫ڕەو‪'-‬وە ' ر\‪Y‬اون و '‪ 0Q9‬راون و دوا‪ u‬ر '‪'-‬ك ‪)7 x2(L-‬‬ ‫‪ 'u‬وەر‪ 2 K' U‬ن 'رەو ‪ x2(L-‬ن ‪Y‬دوون‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪61‬‬


‫ڕ‪Yk¿/‬اوەی \' ‪ 'u )3‬وەر‪ )3‬وەك ‪Y9‬و — • '‪"H )T' 0 H M`LI‬ن و ‪š/1-‬ە‬ ‫‪BX‬ۆ ‪ .‬ە‪ K‬ن‪' ،‬ردەم ' 'را ‪'p‬ر 'و¡‪ a‬دە‪ K '.9‬را 'ی ‪ X‬ر‪ K'-‬ن و ‪'I‬س و دە‪Y/š '.9‬ە‬ ‫ڕا رە‪ K‬ا ‪ K‬ردا 'وە ن ‪ 2‬اوە و '‪" 'I‬ن ' ‪ ž‬وی 'و ‪ K‬ردا 'وە ' 'وە ‪1‬وە‪'I ،‬‬ ‫‪'9‬ر\' ‪ )T' 0 H )3‬ی ' 'ژ ‪1‬و‪ )7‬دە‪R'9‬ت و ڕ‪ ZU‬ر "!م • ر‪ d/c/‬و و‪ K‬ت '‬ ‫ەرە‪' )7 K‬و¡‪1ÅS'Ýè- a‬ر‪ X )7 -‬رت و ڕ‪Yk¿/‬اوە‬ ‫« و ‪ ¼ 'X‬دن '‬ ‫دەر‪Y¿I‬د‪)7‬‬ ‫' ڕا ر‪Y¿ U‬د‪1 '- ' )7‬ور‪ )3‬و‬ ‫ڕا ر‪ K' U‬ن ' ' ‪ 'u )T‬وەر‪ U‬ا‬ ‫‪ 1‬ری ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ K' U‬ن 'و¡‪a‬‬ ‫‪'I' -' R' K‬ی‪ x- ' ،‬ران و ‪)7 KŒ H‬‬ ‫دا ‪B‬ا ن و دە‪YI - x.9‬د‪ )7‬ڕا ران و ‪ X‬ر‪ K'-‬ن داوە‪.‬‬ ‫‪ K‬ری‬ ‫'‪' ' '-'pS‬ر 'وەی ‪ 'I‬دە‪1\ '.9‬ون و ‪1\ x X‬ون و ‪ 9‬ز ‪ x‬ر‪ '- )3‬زە ‪'0‬‬ ‫دەرە‪ I‬ن ' ‪1‬وە‪ 'I'9YX ،‬ەدا و 'م دوو 'ر‪1- '0 - K '0-Y8‬وە‪1 '¿ 1H ،‬دی ‪'I -‬‬ ‫ڕ‪Yk¿/‬اوە‪' 1L )7 K‬و ڕ‪Yk¿/‬اوا ' وەك 'ر ‪ )xLI -‬د ¿' ' ‪'.% 9‬م و ڕ‪'- W¿LX M[.%k¿/‬‬ ‫ی درو‪'¿.9‬ری زە ‪'0‬ی ‪' U 1L‬‬ ‫‪1r‬و‪ K' '¿H‬ا ‪'X‬روەردە ‪1‬وە‪' ' ،‬‬ ‫‪'9‬ر '‪ S‬ا‪ ' )7‬ن را‪ '.9‬و 'ژ ‪1‬ون‪' .‬م ‪ K‬رە ‪'9‬ر ‪ KŒ H a²‬ن و ' ‪ x-‬را‪)7‬‬ ‫ڕ‪Yk¿/‬اوە‪' )7 K‬ر‪' ' •-Y8‬ژ ‪1‬و‪ )7‬دە‪R'9‬ت و ‪ X‬ر‪ K'-‬ن 'و ڕ‪' '=/‬وە ڕا‪ 2QI‬وە و ‪ H‬ر‬ ‫'وەی ‪1r '- W¿LX‬و‪ K' '¿H‬ن و ‪ ' 0L‬رای ‪)xL '= !" x‬‬ ‫' " ‪YI‬د 'وە ' '‪1S‬ە‬ ‫ڕ‪ ' Y=/‬درو‪1p—9‬و 'وەی ‪ ' 'PX‬ی و ‪'=LX‬ی ‪'9‬ر و ‪1‬ار و ڕ‪1r M[.%k¿/‬و‪YI ،)3'¿H‬دووە‪.‬‬ ‫¬‪ a‬و ‪ aîL‬ڕا ر‪ U‬ا‪'9' ،‬ر‬ ‫'ر 'م ‪ LX‬او‪1 ' .%3‬وە‪' ' 'I ،‬را ‪'p‬ر ‪M‘ ' X‬‬ ‫‪ '0‬ی 'رژەوە ی و\'•”‪ )T' 0 H M‬و دا ‪1‬از‪1 ' U‬ور‪ )3‬و ‪ K' -' R' K‬ن ڕ‪Yk¿/‬اوە‬ ‫‪'9‬ر\' ‪ 'u‬وەر‪ K' U‬ن ‪ sLW¿LX‬اون و ' 'را ‪'p‬ر ‪1\ K‬و 'وەی دا ‪Y‬اوی ‪'0/1‬ران و‬ ‫‪'9‬رۆ‪ )7 K‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ K‬ا‪1\ K ،‬و 'وەی ‪ ' d28 M‘.28‬ا ن‪' ' ،‬را ‪'p‬ر ڕ‪M[.%k¿/‬‬ ‫‪1r‬و‪'9 )3'¿H‬ر‪YI‬دا '‪ )T‬و ‪1L‬ە ی و ‪'9‬رۆ‪ -' K‬ا‪ ،‬ڕ‪ )3 9 M[.%k¿/‬و 'ش و ‪ K‬ڕ و‬ ‫‪ K'S' K‬ن و '‪'0-Y=I‬وە ن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ' ار‪1 ' )3‬وا‪ )7‬و دە = ا‪'9' M`28 )7‬ر‬ ‫‪ K'9YX‬ن ' ‪1\ K‬و 'وەی ‪ —28‬ا ‪ y2QX‬ر\‪1‬وە‪.‬‬ ‫'م ‪ ' '0‬دا ‪Y‬اوی ‪" L9'I o‬ن‪' 1xS' ،‬رە ’ ) 'ز ‪1‬و =" ‪M‘-' 0 H )T ' )3‬‬ ‫‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ ‪ .‬ە‪ • K‬و ' ر‪ LX ' § K'.% I‬ا‪'0-Y8‬وە و ‪'9' )3 ' X‬ر‪'9‬ر\' ‪)3‬‬ ‫' ‪ )T' 0 H )T‬و ‪' M[ 9‬و ' ‪'= '9 'r - ' '-‬ری ڕ•”‪'H )T' R' K M‬و‪ 9‬وان‪،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪62‬‬


‫'ردەم ‪ '8 X‬ەی 'م ‪1L‬ازە ' ڕ‪ %k¿/‬ن ] ڕ‪"H M[.%k¿/‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ ‪ .‬ە‪ K‬ن دوور‬ ‫' دە‪1 —.9‬را‪ )7‬ڕا ران و ‪ X‬ر‪ K'-‬ن و دە‪R'9‬ت[‪ K' ،‬ر\‪Y‬د‪' )7‬و ‪ ' ' ' !" x‬ت و‬ ‫‪ IŒ H‬ا ] ‪ UB‬ردان '‪'9‬ر ‪ K'9YX‬ن و ‪ H‬رە‪'9‬رو دا ‪1‬از‪ K' U‬ن ' ‪1\ K‬و 'وە ‪ K' .28‬ا[‪،‬‬ ‫‪ 2‬ان و ‪Y¿- x‬دن و دە‪'9'p—9‬ردا‪M[-Y8‬‬ ‫‪ LX‬ا‪ )T ' ' )3Y8‬ڕا‪'.9‬و ] =‪ •-Y‬و‬ ‫' ] ‪ 0Q9‬ا‪ UB [' S‬ردان و ‪' )KŒ H‬ر 'ش و ¿‪)xL‬‬ ‫‪ B 1.I‬و ‪ [)3 9‬و ‪1L‬ە‬ ‫ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ LC 'I‬را‪ 9‬ن و ‪ LZ K‬را‪ )7 9‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ K‬ن ' ‪B 'X‬و‪YI‬د‪' )7‬م ‪' '0‬‬ ‫" ‪ '¿ )KŒ H MNu‬و ‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪ )3‬و ‪'¿ " )7 Ýâu‬رەوە" ‪ -..‬دە‪'I‬ن و 'وە ' را‪)7 K'.9‬‬ ‫‪ u M`%‬دە‪'0/YI‬وە‪'p -' ،‬ت ' دەو‪'=-'S‬را و‬ ‫د ¿'ی ‪c 1L‬وو‪'0-‬وەی ‪9‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪ K'.% I 9‬ن !‬ ‫' ' 'و ‪' '0‬ن‪ ' 'I ،‬ر‪ K' I‬ن ‪ LX‬ا‪ UY8‬ن '‪'9‬ر دە‪'I‬ن و ' ‪ '0‬ی ‪ K‬ری‬ ‫' ر‪Y9 M`% x '9 K‬اون‪'8' .‬ر ‪'9‬ر ’‪ p‬ە •‪ ،‬دە ‪"0‬ن‪' ،‬و ‪1L‬ازی ڕ‪ %k¿/‬ن و‬ ‫' ' وی ‪ U‬ا '‪Y=S‬ی‬ ‫‪ 'u ' IŒ H‬وەر‪' U‬ی ‪'9' 'I‬رەوەدا ‪1-‬وە‪'\ ،‬‬ ‫‪' )7 K' !" x‬ر‪'9 ' •-Y8‬ر '‪ S‬ا 'وەی ‪'- W¿LX‬ی ‪1r] )T' 0 H‬و‪ [)3'¿H‬و دزە‪YI‬دن و‬ ‫' '‪YI‬د‪ )7‬ڕ‪ ZU‬ر "!م و " ۆ‪YI‬ا‪ M”£‬و ' •'ر‪ M`9‬دە‪' UY/š '.9‬ی ڕا ر‪' .' U‬روە‬‫‪Y‬ازی ' ’ ا‪ )KŒ H )7‬و دەر\‪ M[UB‬ڕەزا '‪)T‬‬ ‫ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪'9 ' U‬ر\' ‪ K‬ن‪'- ،‬‬ ‫و 'دە‪ )7 0LÝÞ9‬دا ‪1‬از‪" M‘- K )K' U‬ن‪'•LX' ،‬وا 'وە '‪ )xLI‬د ¿' ' ‪ u‬واز‪' ' U‬رە‬ ‫‪M`%‬‬ ‫‪'0‬رە‪ K' -‬ن‪' ،‬وە ' ‪'8 C 'I‬ی ‪'X‬روەردە‪YI‬د‪Y )7‬ۆ‪1 aŸ‬ێ ] ‪Y‬ۆ‪9 aŸ‬‬ ‫زاد ‪1k‬از[ن‪ ،‬وا‪' '-‬و ڕ‪Yk¿/‬اوا ' ’ ن ' ‪YI H‬د‪ )7‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' و ' ‪' 1‬ر‪ K )7 K'u‬ر‬ ‫واوە‪Y-‬دەڕوات و را‪ )K' '.9‬ڕ = ا ' ن ' '‪.‬‬ ‫'‪'8 % '-'pS‬ر‪' ' X )3‬وەی 'و ڕ‪Yk¿/‬اوە ' ‪'9‬ر\' ‪ )3‬و ' ‪)T‬‬ ‫‪' §QX‬وەی ‪ '0 L ' K‬و ‪!" x‬م دا [‪'¿ M‬ن‪YI "\ ' ،‬د 'وە و‬ ‫‪ )KŒ H‬و \‪ UB‬ردان و ' ‪ k‬ر‪ ' )3‬ا 'وە ‪1 'X‬ە‪.'.9‬‬ ‫ﯾ ‪ *9‬د*!‪'%‬‬

‫‪9‬راﯾﯿ ن و‪ ،/‬ﯿ‪4‬‬

‫ڕ = ‪¤‬ا 'وە‪،‬‬ ‫ڕ‪ %k¿/‬ن و‬

‫ﯿ وازﯾ '‪ >%;%" -‬آ) ) ﯿ& ‪%‬آ ن ﯿﯿ‪%‬؟‬

‫دا 'ر 'وەی ‪' ]^L‬‬

‫‪' '.%31LX ،‬وە ^‪' 'I ،]L‬دا 'وە ' 'دە‪M[.2 '=-R'9‬‬

‫ن‬

‫‪63‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬


‫‪ '( f'2‬ن 'م ‪Œ‬وە‪' ،‬و دە‪'.9‬واژە ' و 'و ‪ s/1L '( 'H‬اوە و '‪'-‬ك دە‪)TR'9‬‬ ‫‪1L‬ە ‪ X )3‬ر‪ '.% 1 '-‬ن و ‪'- W(LX‬ی " ار 'ی دە‪ '#'-R'9‬ن '‪Y( %#‬اوە‪' ' ،‬‬ ‫’‪ )*L‬د (' 'دا (‪1p‬ون و‬ ‫' ‪ (L-‬ا ‪ )7 '.Q f 9 'I‬ڕو‪ 9‬و ‪ X )7 ' 1‬ر‪›3‬‬ ‫’' ڕا ر‪ K' U‬ن ‪1‬ون‪.‬‬ ‫زادەی ‪ '=LX‬و ‪1-'I‬ار‪ )x/‬د ¿'ی ‪'-‬واو ‪ u‬واز ' ‪ X‬ر‪ )T' -‬و‬ ‫’' ' ‪ X‬ش ‪١٩١٨ a¡ 9‬ەوە ‪'9‬ر ‪Y(-1‬اوە و‬ ‫‪ X‬ڕا‪' M[.9‬و‬ ‫'دا 'وە 'ر 'و‪LS‬‬ ‫‪1p‬و‪ )7‬ڕ = ا‪Y# )7‬ۆ‪ .27‬ت و‬ ‫\'ڕ‪1/‬ەرا '‪،M`L f 9 )T‬‬ ‫د ر‪' M[UY-‬و 'و‪' R‬‬ ‫=‪ */Y# M[-Y‬را‪ X )7‬ۆ‪Y8‬اد ‪1‬و ' ‪١٩٢١ a¡ 9‬دا‪' Œ' '# ،‬ن ‪' '( f'2‬وە '‪)7 .S‬‬ ‫‪Y(0/1‬ان‪.‬‬ ‫'‪'8‬ر ' '‪1L M`9‬ەش \'ڕ‪1/‬ەرا '‪ '.Q f 9 )T‬زادە ن ‪'9' dQ‬ر ‪ '0‬ی '‪M[-Y=#‬‬ ‫‪ C‬را‪YC )*L—9 ' ' V -‬اوا دا‪' ،‬وا ‪ u o‬وازی '‪'-‬ك \'ڕ‪1/‬ەرا '‪' )T‬روەزە '‬ ‫زادە ‪ ' )7‬ر‪ ' #‬ا ‪ dQ‬و 'ك ' ر‪ K' I‬ن دژا '‪'# )T‬ن‪ X 1*S' ،‬ر‪ ec/‬ر‪M”´3‬‬ ‫‪ L‬ە‪'#‬ن‪R' .‬م 'وەی ‪ '( f'2 '#‬ن ' وی ‪' '.Lf 9‬وە ‪Y#‬د ن‪Œ ،‬ی • ‪ u o‬وازی‬ ‫"! '‪'#‬ی ‪ X‬ر‪'ò M”Àò' )T‬رە‪ "ò )°‬اق ‪19‬ر‪1 ' 'U‬وە و '‪' '=S' ' .‬وە‬ ‫'‪'-‬ك ‪9‬‬ ‫‪' '=’L‬وەی ‪ '0 'I‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و ڕ‪ '=S' K M[.%k¿/‬و ‪1 'X‬ە '‪' )7 K‬ر ' ‪ 0LW‬ن و‬ ‫‪1L‬ازی دا ' ¿‪Y‬د‪' )7‬ردوو‪ I‬ن 'ر ' دارا ‪1‬و‪ )7‬دەو‪'S‬ت و ‪"H )3'-Y=/YI‬ن و ‪š/1-‬ە‬ ‫‪YX‬ۆ ‪ .‬ە‪ K‬ن و ‪'0-Y=Lu‬وەی دە‪ -R'9‬ار‪ M[ H )3‬ر‪1u‬از‪1 )3‬وە '‪' Œ‬ن ‪ X‬ر‪'-‬وە‪' ،‬روە‬ ‫وەك م‪'-' 'I L- K ،‬ك ‪ ' ' '-' '9'I‬ڕو‪ K'.% 1 K '9‬ا ‪Y¿ '%r‬دووە و ‪M”£‬‬ ‫‪1 ) '.% 9‬ور‪ )3‬و ڕۆ¡‪ Ç‬دەو‪'S‬ت و ‪1L‬ازی ‪ K‬ر ' ‪' 9‬ی دە‪ %ò' )TR'9‬ا ‪YI‬دووە‪،‬‬ ‫دە‪1-1e a¥'p—9‬و‪Œ' ' U‬ی ‪'$L‬ش 'ر وا ‪1‬و‪ • .‬دەزا ] 'م ڕا‪ ' .9‬زۆر ‪ 'S -‬و زۆڕ‪/‬‬ ‫' ‪ K'.% 1 K‬ن '‪'p -‬ت ر‪ K'.% 0L -d% %I‬ن ‪ ' 0 9 M[ —%‬و '‪ S‬ە‪R' ،•H‬م‬ ‫'‪i '=S‬وو‪ K' U‬ن دە ‪' 'k‬ڕوو‪١٩١٨ a¡ 9 ' 'I ،‬ەوە ‪ K )7 K'. K‬ر ' و ‪x '9‬‬ ‫• ‪1$‬و 'ش ' ‪ K‬ردا 'وە و‬ ‫‪ x/YI‬ر‪'9 ' U‬ر\' ‪ K‬ن و ‪1‬را‪ K‬ن ‪ 'I‬رە‪YI "8‬اون و‬ ‫=‪ x/YI )7 K'0-Y‬را‪ X )7‬ۆ‪Y8‬اد و‬ ‫‪ K'¿ '2‬ن‪،‬‬ ‫'رە ‪ ž‬ر‪'9 )3‬ر‪ x-1K‬ر‪)7 K' U‬‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪'0U‬وەی ‪1‬را ‪1‬ازە‪BI )7 K‬ۆ‪ .27‬ت ‪1‬ون‪' Œ' 'I ،‬ن ' ¿‪Y‬ی ‪19‬وری‬ ‫‪' K'¿ f'2‬وە ‪1xS' K‬ژ‪Y¿I‬ان و ' ز‪ 0U‬ا '‪ K‬ن و ‪1‬ردوو‪ K )7 K'8‬ری زۆرە ‪ ¿L‬ا‬ ‫' ‪Y\1L‬ان‪.‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪64‬‬


‫'‪' 'I'.CY8 '-'pS‬ر 'وەدا '‪ K'¿ f'2 'I ،‬ن ‪1 a¥‬ون و ‪Y¿ H‬دووە‪1xS' ،‬‬ ‫‪' 'I'.CY8‬وە واوە‪ Y-‬و ‪'8‬ورە‪Y-‬ە‪' ،‬وەی ‪' L 9'I .2Q‬ن‪' 'I ،‬ژ‪ Y/‬د ‪' u1‬ی‬ ‫‪"M‘.%‬دا در‪š/‬ە‬ ‫دە‪'.9‬واژەی "دە‪1 )TR'9‬را‪ x/YI )T' 1x»" ،")3‬ر‪ ")3‬و "دەو‪9 )T'S‬‬ ‫' ' ن دژە ڕ 'ك دەدەن‪ K'¿ f'2 'I ،‬ن ' ڕا‪'X‬ڕ‪ ١٩١٧ M[U‬و ڕووداوە‪)7 K‬‬ ‫‪c a²‬وو‪'0-‬وەی ‪1‬را‪1 ١٩٢١ - ١٩٠٥ )3‬و‪ ،‬دە‪R'9‬ت‬ ‫دوا‪Y-‬دا ‪' ' -Y8‬ر‪' .‬وەی ‪'I‬‬ ‫' ‪1‬و ' وی ‪1‬را‪' K‬وە‪ ،‬ر‪ 0Q9 M[.%k¿/‬ا ‪' .%‬ی ‪1 ' '=S' K‬و ' وی‬ ‫‪1‬را‪' K‬وە‪'\ " 1xS' ،‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪1 )T‬را‪1 ")3‬و '‪' Œ‬ن ‪1‬را‪' K‬وە و 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪' )7‬ر‬ ‫‪ 1e‬و ‪'8‬ڕەك و ر و ‪ K‬ر ' و ‪ )7 K'0/1‬د ¿' ‪1‬و '‪' Œ‬ن ‪1‬رای ‪' U‬وە و‬ ‫'‪'0-Y=I‬وەی 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪' )7 K' -‬و ‪1‬را ' ‪1‬و ' ‪'9 )*L—9‬ر‪'9 -‬ر‪ U‬ا‪ ،‬دوور '‬ ‫دە‪1L—.9‬ەردا‪ X )7‬رت و ڕا ران‪ ،‬وا‪Y¿ -' R' K '-‬د 'وەی 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪' .'=S' K )7‬ر 'م‬ ‫‪ '0‬و ‪1 ' U 9‬و‪' )T ' 'I ،‬رەوەز‪YI )7 K' U‬ا و =‪ x/YI )7 K'0-Y‬را‪ X )7‬ۆ‪Y8‬اد‬ ‫و ڕا‪'X‬ڕ‪1U‬ا‪BI )7‬ۆ‪'¿LX )T .27‬وە ‪ /Y8‬ەدا 'وە‪ .‬وەك دە ‪ ،d y‬ی ‪ u‬واز‪' U‬ك ' ‪1L‬ا ا‬ ‫' رادا '‪' ،‬روەك ‪ H‬ن ' ‪'9‬ر‪Y¿-1K‬دن و ‪1xS' K‬ژ‪YI‬د ‪ 2‬ا '‪' Œ‬ن‬ ‫‪' K'¿ f'2‬وە ' ‪'C‬ر ‪"0L )7‬ن و ‪Y-‬ۆ‪ u o ،)x%T‬واز‪' U‬ك ' ‪1‬و و '‪YI‬ا‪ x/YI ،‬را‪)7‬‬ ‫=‪1-Y‬وی ‪ X‬ۆ‪Y8‬اد و ڕا‪'X‬ڕ‪'0U‬وەی ‪1‬را‪BI )7 K‬ۆ‪ .27‬ت و 'رە ‪ ž‬ر‪' )3‬رەوەز‪)7 K' U‬‬ ‫‪YI‬ا وە‪' 1K‬ك ‪YI‬ا ' داردە‪ M`9‬دوژ • و وە‪' 1K‬ك '‪' Œ‬ن ' ¿‪Y‬ی ‪19‬ورەوە درا ' 'ر‬ ‫دە‪š ¤ 9‬ی ‪ 1e‬ی ‪ X‬ر‪B2QX )T‬ەو و ‪'C‬ر ار‪'I' U‬ی ]»‪'I'-' 1x‬ی[ !‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وا‪"H] '=S' K )7‬ن و ‪š/1-‬ە ‪BX‬ۆ ‪ .‬ە‪ K‬ن[ 'و¡‪Y¿-1r a‬د 'وەی دە‪R'9‬ت و‬ ‫‪ ' a²‬ت و ڕ '‬ ‫‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪'S‬ت ' وی ‪' U‬وە دەن‪' '¿ 1H ،‬م‬ ‫‪ 'I' -' R' K‬ن ' ‪Y\1L‬د‪'=LX )7‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و ‪ M‘-' R' K‬ژ‪Y/‬دە‪' .9‬ی ‪ ' U‬وەك‬ ‫’ ن ‪Y¿ -' R' K‬د 'وەی 'ر ' ‪ 0LW‬ن و دا ' ¿‪Y‬دن و‬ ‫‪YI'PU K )xLy H‬او و 'م‬ ‫'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪ ،' '=S' K )7‬وا‪ '-‬دا ‪Y¿0‬د‪ )7 %I' )7‬دە‪R'9‬ت ' ‪1‬و‪ ' ab )7‬اری '‬ ‫' ‪1‬و دا ‪1.2‬وان‪ .‬وە ‪YX‬ۆ‪ ' M`%31LX L%Q9‬دە‪)TR'9‬‬ ‫‪ K‬رو\ رە ‪ K' -' Œ' K‬ا‬ ‫‪'9‬روو '‪B2QX ،)xS‬ەو‪ )3‬دە‪B/š '.9‬ی ڕا ر و ‪ X‬ر‪ K'-‬ن‪ " ' ،‬ا‪ ¼-‬د‪'C )7‬ر ار‪ )3‬و دەو‪'S‬ت‬ ‫' ر‪1u‬ا‪' K‬وە '‪ 1xS' ،‬ڕ‪'•LX' /‬وا 'وە ‪ .%31LX‬ن ' 'رە ‪ ž‬ر‪' )3‬ر 'و‪'I ،'¿LS‬‬ ‫دە ‪1‬از‪'=Lu d/‬ی زاری زاد ' زاری دا ‪Y‬او‪ ،‬دارا‪'p - )3‬ت ' دارا‪ )3‬دەو‪YC ،)T'S‬ە‪ X‬ر‪M‘-‬‬ ‫' ‪ •I -‬ر‪ X ،M‘-‬ر' ن ' ‪1‬رای ‪ X )3 1L‬رت و ڕا ران و ‪YI 0I'-‬ات و 'ڕ‪1/‬ە 'ران‪،‬‬ ‫د ¿‪ - .‬ر‪ )3‬ر‪1u‬از‪ ' )3‬د ¿‪ - .‬ر‪ X )3‬ر‪ ' M‘-‬وی ‪BX‬ۆ ‪ .‬ر‪ U‬وە‪'./Y= ،‬وە !‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪65‬‬


‫' 'ر 'وە‪ ' ،‬ر‪ K'.% I‬ن دژا '‪ d '9 )T‬و 'ردەوا ) 'و ‪ '8 X‬ە دە‪1k-R'9‬از و‬ ‫ڕا ر‪ ' U‬دە‪'I‬ن‪ ' 'I ،‬وی ‪1‬را و ‪1 K‬ن و ‪' !" 1 K‬وە دە ‪1‬ازن ‪'=S' K‬ی ‪)T' 0 H‬‬ ‫'‪'9‬ر د ‪ )xLP‬د ¿'ی ڕ‪ )T' 0 H M[.%k¿/‬ڕ‪' 'kp¿/‬وە‪' ،‬و ' '‪ '.9‬دژا '‪1 ' )T‬و‬ ‫'و‪'8 1L )xLS‬را ' و ' ‪1‬و ڕ‪ )xLy.%k¿/‬و ‪1r‬و‪ ' '¿H‬دە‪'I‬ن و 'و دژا '‪' ' -‬‬ ‫' ‪ ' ' L‬ت دژی ‪'.% 9‬م و ‪'9‬روەر‪ )T' 0LH )3‬دەزا •‪.‬‬

‫ﯾ زاد ڕ*ه آ‪ *9 %‬و*ڕ' ن ‪ :‬ه‪%‬ﯾ‪،%‬‬ ‫"‪ %‬ﯾ‪%‬ن آ‪ 7 !%‬دﯾ‪* 7‬و*؟‬

‫‪ % ‬ه) ‪D:‬‬

‫زاد آ‪P !%‬‬

‫زادی ڕە وەك ر‪1u‬ا ن و دە‪1k-R'9‬ازان دە 'و‪s/1L2 d/‬ن‪ ' ،‬وا‪ -‬ی ‪1WP‬ڕی‬ ‫‪ ' 1* ' ،dQ‬وا‪ -‬ی 'وە د ‪ ،d‬زادی • ' زادی ‪ -‬وە دە‪ LŠ.9‬ە ت و‬ ‫‪L 9'#‬‬ ‫زادی ‪ )7 9'#‬د (' دە ‪'8 % '.Q‬ر‪'8‬ر و دا ‪'=0‬ری‪ .‬زادی ' ڕ‪'(/‬و‪'9' )T' R' M[-‬ر‬ ‫‪ '0‬ی '‪1 ' )7 %#‬وان و داد‪'X‬روەری 'دی د ‪ ' .d‬ر‪ ' #‬ن ' ‪i‬ە ' 'را ‪'p‬ر‬ ‫‪ '8 X‬ەی ¼ ا‪ 'S‬ا ‪ '#‬دارا‪'p - )3‬ت ' 'ر¬‪1 a‬و‪ )7‬زادی دە ‪s‬ن و ' 'را ‪'p‬ر‬ ‫ا ‪' 9 ' '- )7 %#' '#‬ی دە‪'r )TR'9‬رە‪' 1r‬ی‬ ‫‪ '8 X‬ەی ر‪.% %#‬‬ ‫‪ X‬ر‪ '#'-‬ا دە ‪s‬ن‪ ،‬دە‪ S‬ن » زادی '‪Y ' ،)7 %#' ¯°‬ە‪ ¯°' § %#' ،' 2Q#‬زادی‪،‬‬ ‫‪ «' -'PU‬و ' ‪1H‬و‪ ¯°' § 0 )7‬زادی ' ‪ '\1- K‬ە ‪1‬ور‪ K' U‬ن و '‪1 ' )7 %#‬وان‬ ‫' دە‪ -R'9‬ا‪ ،‬داد‪'X‬وەر‪!' ' %C' § U‬‬ ‫ن‬ ‫! ‪ )x‬دەرەوەی‬ ‫زادی 'و ‪'9 'I ،dQ 'C‬روەران‬ ‫'‪'8‬ر و‪YI 0/‬د ‪ $‬ن‬ ‫د ر‪ U‬ە‪'I‬ن و ‪ $LX‬ە ' ‪ •2‬و 'ل و ‪' )K' . X‬ك 'و و ڕۆژە ‪1-‬ا '‪ $ K‬ن‬ ‫ر\‪1‬وە‪ K‬ن دە‪1-‬ا • زادی 'وا‪ )7‬د ¿'ی‬ ‫‪ 'X‬ا ‪1‬و\‪ 1žL ،dQ‬ن ‪ 'I -‬ر‪YI‬اوە‪ K‬ن‬ ‫' ‪Y¿ '=L‬او 'ر‪' '¿p(9'-‬وە و ‪' 9Y-' ' 'k‬وە‪R' .‬م زاد 'ك ‪'I '0 'I‬ی‬ ‫‪1‬د ‪ 1‬ر‪ K'# - )3‬ن ‪ ' dQ‬ودەردی و و\'رژەوە ‪ )3‬و و ‪1‬ا‪ M‘.9‬و و ‪M‘C‬‬ ‫'وا‪ )7‬د ¿'‪' ،‬وا ‪ K o‬ت ‪ '.Q‬درو‪'¿.9‬ری 'و رودۆ ' ‪'0Q9Y-‬رە‪ .‬وە‬ ‫‪1‬د ‪ 1‬ر‪' U‬ك ‪YX‬ۆ‪ )xL%Q9‬در‪ š/‬وەی ‪'I'H‬رە‪YI‬دووی ' ا '‪ 'u )T ' )7 K‬وەر‪ )3‬و‬ ‫‪ ،' -' R' K‬وا‪ K'I - '-‬ن ' و\' ‘‪ M‬و ‪' M`L—28‬و ' ‪'-‬دا ‪ )T' 9'I‬و زادی ‪ U‬ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪66‬‬


‫زدە‪'I‬ن و 'وە دەر‪ I‬ە‪'I‬ن و 'و ‪'9‬رە ’ ' ‪ 1‬را ' ' دە‪ 'I ،• '8‬زادی 'ر ‪'I‬س‬ ‫' زادی ‪ .28‬ا ' و زادی ‪ ' § .28‬زادی ‪ K'I -‬ا 'ر‪'.9'u‬دە ‪ dQ‬و‬ ‫‪'8 %‬ردە ‪' .dQ‬روا ‪109‬وری زادی 'ر ‪ ' §Q¿LI -‬زادی 'وی د ¿' د ر‪ U‬ە‪،d/YI‬‬ ‫'‪R‬م ‪1‬دی زادی ‪ L- K '-‬وا‪ 'X -‬دە‪ K‬ت و دە‪10%Q M`9 '- e‬ور‪ - 'I ،)3‬ك '‬ ‫‪ '\1- K‬ە ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ K' U‬ن ڕز‪ e‬ری ‪1‬و\‪ dQ‬و '‪ )7 %I‬ف و دە‪R'9‬ت‬ ‫' ‪1‬وان ‪'8 %‬ر\‪1‬و\‪ dQ‬و ' ‪1‬وان ' ر ‪'=S' K )7‬دا ‪ •Uš‬و زادی و‬ ‫دە‪ -R'9‬ن دەر\¼‪¤‬ن‪.‬‬ ‫‪ 'I L- K‬زادی ڕە '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ڕز‪ e‬ر‪YI‬دن و زاد ‪1‬و‪ - )7‬ك ' !ە دەرە‪ K' I‬ن و‬ ‫‪1.9'-—2³‬و\‪1‬و‪' )7‬و زاد ' ' و‹‪ M`2‬و 'رەوەز‪BX ' )T' R' K )3‬ۆ‪)T ' M”ÀQ9‬‬ ‫‪ -' R' K‬ا ‪'.Q‬دی و ڕ•”‪ )T' R' K M‬ڕ‪'k¿/‬ری ‪' ،dQ‬وا 'ر‪'9 !"8‬رە ’ )‬ ‫ڕە ‪1‬و‪ - )7‬ك ' زاد ا ' ‪1WP‬ڕ‪ )3‬و زەو‪Y¿-‬دن و 'زا ‪109 )7‬وری زادی ‪' M‘9'I‬وا‪)7‬‬ ‫د ¿' ‪R' .dQ 0 - K‬م '‪'8‬ر ‪ K'I -‬ن ' ‪ H‬وەڕوا‪' )7‬د‪' M[- Ýú‬ك 'وڕۆژەی 'و زاد '‬ ‫‪ I' u‬ا‬ ‫'‪ pS r‬ا‪ )7‬ژ‪ U‬ن ' ‪1H‬ار‪1LH‬ەی‬ ‫' ‪' 9‬ی 'دە‪ X M[.2 '=-R'9‬ر‪L-‬‬ ‫•‪' ،‬وا 'د‪' 0S‬وە 'م زادی ڕە ‪1‬و‪ dQ )7‬و 'م '‪'8‬ر '‪' %C‬ی وا " زادی‬ ‫ڕە ' ‪' 9‬ی ‪'9‬روەر‪ X )3‬رت و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪ ' )T'S‬و ‪ x/YI‬ر‪)xL— '.Qp ")3‬‬ ‫‪1-'I‬ار‪' ،)3‬وا ‪ K'I -‬ن ‪YX ' 'I‬ۆ‪ )xL%Q9‬ڕز‪ e‬ر‪ U‬ا ‪'X‬روەردە ' ‪1‬ون و ‪.2Q‬‬ ‫‪'X‬روەردەی ‪'=S' K‬ی ‪'9‬ر 'دار‪' ،•U‬ك 'ووڕۆژە ‪'.23YC '0‬ی زادی و '‬ ‫د‪' 0S‬وە در‪š/‬ە ' ‪1WP‬ڕ‪ )T' 9'I )7 K' U‬ر‪1u‬از‪ U‬ن دەدە 'وە‪' .‬ر 'م ‪ K‬را ' '‪'I ،‬‬ ‫' ر‪ '8 )7 K' I‬ووە‪' '-‬و ‪B‬وا 'ی ‪ e 'I‬را‪ - )7‬ك ' ‪ )T' 9'I‬ر‪1u‬از‪' U‬وە‬ ‫‪' .%‬دا‬ ‫‪' ' M`%‬م ڕۆژەوە و 'ر 'م ‪9 '=S' K‬‬ ‫‪9 )T' 9'I‬‬ ‫دە‪ LŠ.9‬ە‪ K‬ت و ' ڕەو‪ 'u )T ' )T‬وەر‪ )3‬و ‪ -' R' K‬ا ی ‪'X‬روەردەدە‪ K‬ت‪' ،‬ك '‬ ‫‪'9 )T 9‬ر‪'I‬و‪ M[-‬ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و ڕو ‪ )7‬دەو‪'9 )T'S‬ر 'دار‪' U‬وە !‬ ‫‪%;% %‬ر ‪ '% 971 *9‬آ ‪ 7‬ر و ‪% 971‬ت ‪ %‬ه‪9 %‬و ﯾ‪*9‬آ ﯿﯿ‪%‬و* ڕ*'‪*4‬آ‪% %‬و*‪ ،‬چ‬ ‫)ر* ‪)J‬رم و ‪% ‬ر ﯾ‪ 7H‬ن ) ڕ‪ &A7‬آ) ‪ .%‬ه‪%‬ﯾ‪%‬؟‬ ‫' ' ‪ 9YX‬ر‪ '= Y8 )*/‬و وە‪ - )*L R‬و‪'9'-‬ل دە ‪1‬از‪'# ،d/‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫ەدا ‪B‬وا ‪'#‬م ‪1.‬ا ‪d/Y‬‬ ‫‪67‬‬


‫• ‪'9 '0‬ر ' ‪1‬و ‪R' ،)7 ' ' Œ‬م ' ‪1‬ر‪ )T‬دە‪1-‬ا ] ^‪ ' ،]L‬ر‪ K' I‬ن دەو‪'S‬ت و‬ ‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )3'(H1r )T‬ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪' ' ،‬ر 'وەی ‪' 'I‬و ‪1L‬ا ' ' ڕ‪،'=S' K M[.%k¿/‬‬ ‫'‪'9‬ر ‪ )*L 9'#‬د ('دا ‪'8 %‬ردە‪'#‬ن‪'# ،‬وا‪ '-‬ڕە‪Y(-‬د 'وە ن‪،‬‬ ‫‪'9‬روەری ‪9'#‬‬ ‫‪1L '.%31LX‬از‪ )*/‬د (' ' ڕ‪ %k(/‬ن و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ "= )T‬در‪' './‬ر‪' '# ،‬ر ' ’ ‪)*L‬‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی 'وەی ‪' ،' ' .%Q‬دە‪'.9‬وە ات‪ .‬وا‪'9 )7 ' X ' '-‬روەری و‬ ‫دە‪1\ '.9‬و‪Y )7‬ۆڤ ات‪' ،‬و‪'\ §3‬ر‪1/‬ە 'را '‪' )T‬رەوەز‪ ،' ' U‬وا‪1 ' '-‬وان '‬ ‫ا‬ ‫ر و ‪'C‬ر ا ' اردە •‪' ،‬ر 'و ‪ u‬رەش دە ‪' ' dQ‬ڕ‪1/‬ە 'ردن و ڕ‪ M[.%k(/‬ژ‪U‬‬ ‫' ار\•‪' ' .‬ش ' '‪ M`L#‬زادا ' و ڕ‪ M[.%k(/‬ز ’" ە‪ )7 '0/1 )3‬ر و ژ‪ U‬ن دە‪.d/Y#‬‬ ‫'وەی 'ر ' درو‪1p—9‬و 'وەی ‪'9‬روەری دە‪Y# '.9‬دن =‪1L ' '.%31LX ،•UY‬ازی‬ ‫‪1L‬ە ‪1p‬و‪' )7‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪ ' -‬ن ر‪ d/‬و ‪ UB‬رە ن ‪ ' Lu '- W(LX‬ن ] ' ’‪' 1‬ن‪،‬‬ ‫‪1‬را ‪' f 9 ،‬ت‪ ' 1 ،‬و 'ر‪ a¥‬د ('[ ='ر‪'0/‬وە و 'وا § '‪'9‬ر ‪ '0‬ی زادی و‬ ‫'‪ )7 %#‬و و‹‪ ،M`2‬داد‪'X‬وەری '‪'8 % )T' R‬ر ('ن و ‪ U‬ن ' ‪YC )*L—9‬اوا دا‬ ‫ڕ‪' 'kp(/‬وە‪.‬‬ ‫'وەی ‪1L‬ە ‪ )3‬ڕ‪ %k¿/‬ن‬ ‫'‪1K‬ر‪1 ' §QX ،)T‬و —‪ $.%31LX L‬ن ' ‪ L‬ان و '‪1S‬ە‬ ‫' '‪ ،‬ی ڕ‪! M[.%k¿/‬ا ‪ dQ L‬ڕ‪ )xLŠ - M[.%k¿/‬وەرز ‘‪ M‬و ڕ‪Yk¿/‬او‪ 'u )x/‬وەر‪)3‬‬ ‫و ‪ K‬ر ' 'ك و دەز‪' )7 K'8‬ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪ K'=S' K )7‬ن ‪ ،dQ‬وا‪ '-‬ڕ‪'0 %k¿/‬وەی ‪' '=S' K‬‬ ‫‪1L‬ە‪'- W¿LX )3‬ی ‪)3 9‬؛ '‪1 ' )7 %I‬و ' ا ‪ UB ' )7‬ردان و ‪Y¿Lu'pLu‬دن‬ ‫'وەی ‪'-1e‬ی "دەو‪'S‬ت – و‪R‬ت –‬ ‫ڕە‪Y¿-‬د 'وە و ‪'9‬ر ‪Y¿ •L‬دن‪' ' .‬ش دە ‪1S' '.Q‬ە‬ ‫‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪ ' .")3‬وا‪ )K' -‬د ¿' ‪1L '=S' K‬ە '‪ K‬ن دە ‪'I' '0‬ی ‪'0LW¿LX‬ری '‪' .LI‬‬ ‫زادە‪ K‬ن ' ‪ LC‬را‪ 9‬ن و ‪ LZ K‬را‪ K' L9‬ا‪'8' .‬ر ورد‪Y-‬ی ¿' 'وە‪ ،‬دە‪' '- K‬وەی‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬ی دە ‪ )K' .LI' ' ،dQ‬زادا 'دا '‪'-‬ك ‪ 1e‬ە‪)7 K‬‬ ‫' ‪1‬و ‪1e‬‬ ‫دەورو\'ری '‪ I‬ە‪' Y8‬وە و ‪ LC‬را‪ ' 9‬و‪ K' 'H‬ن ‪ ¿LX‬ە ‪sL‬ن‪'9' .‬ر ‪ M`9‬رە‬ ‫‪'8‬ورە‪' 1’ ' § K‬ن‪1 /‬رای ‪'8‬ڕە‪ K'I‬ن \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'8 )T‬ڕە‪ K'I‬ن ‪ ¿LX‬ە ‪ L‬ن و‬ ‫'‪'-‬ك \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'8 )T‬ڕە‪ K'I‬ن و ‪ K‬ر‪ K'8‬ن و ‪ K‬ر‪ K' ¤ 8‬ن و ‪ '= 0/1‬و ‪1L‬ە ە‪)7 K‬‬ ‫د ¿' '‪ I‬ە‪' Y8‬وە و ‪ LC‬را‪ 9‬ن‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬ر‬ ‫' ’‪' 1‬ن‪1 /‬رای ر‬ ‫‪ ¿LX‬ە ‪sL‬ن و '‪'0-Y=I‬وەی ‪ LC‬را‪ ' 9‬و‪ K' 'H‬ن و ر‪ K' U‬ن‪ LC ،‬را‪' )7 9‬ر‪M‘$/‬‬ ‫‪ ¿LX‬ە ‪sL‬ن و '‪'0-Y=I‬وەی زادا 'ی ‪ LC‬را‪' ' 9‬ر‪ K' $/‬ن‪ LZ K ،‬را‪ K' 9‬ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪68‬‬


‫‪ LX‬ە ‪sL‬ن‪' .‬م ‪ u‬رە 'م ز ’" ە ' ' '‪ •-Y=I‬و ‪12 I •- W¿LX‬ەر‪ )3‬و ‪ )7 Ýâu‬دە ‪'.Q‬وە‪R' .‬م‬ ‫' " ن '‪' dLH‬م ‪ M`LI' ¯°' ' 0- W¿LX‬و و‹‪' M`2‬رەوەز‪ ' U‬زادە‪ K‬ن و ‪Y8‬و '‬ ‫‪ K' u‬ن و \'ڕ‪1/‬ە 'ڕا '‪ M‘-‬دەز‪ '8‬و ‪1L‬ە ە‪ K‬ن‪' ،‬ر‪'%“' !"8‬ر ‪' ' .dQ‬ش ‪= Y8‬‬ ‫' ‪ ž‬و ن و ‪ K‬ر‪YI‬د‪' )7‬ر ڕۆژە ' 'ر ' ‪ .%Q‬وە ' ‪ 1L‬ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪'9 ' U‬ر\' ‪ K‬ن‬ ‫و ' ڕەو‪ -' R' K )T ' )T‬ا ‪ M[.%kLu‬وە ژ‪ U‬ن و ڕ‪ %k¿/‬ن و ‪ K‬ر‪YI‬دن و ‪. Ly- W¿LX‬‬

‫‪%;%‬ر ‪ *9‬د ! ‪‬ت ‪ % .‬د*!‪ ،/‬ﯾ ‪9‬و‬ ‫؟‬ ‫‪%: .‬ر!‬ ‫‪%!%‬ر د‪% ،/‬‬

‫;‪%‬وت و آ‪R‬ﯿ& و آ‪ %‬ﯿ&‪ %‬و '‪%RS@‬آ ن‬

‫'ر ' ' ‪1‬و —‪ ' L‬ر‪ ' #‬ن 'و¡‪' a‬دە‪ )7 0LÝÞ9‬دە‪R'9‬ت دەن‪' 1*S' ،‬و¡‪a‬‬ ‫' ‪Y\1L‬د‪1 ' )7‬و دە‪'9 )*L-R'9‬روو '‪ )*S‬دەدەن‪ ' ،‬وا‪ ) ' -‬د ('‪' ،‬ر وا ‪1 QX‬ا‬ ‫‪1 ' '#‬و ‪1- L# -‬ا ‪ )7‬ڕز‪ e‬ر‪Y#‬دن و ' ‪Y(-‬د‪' ،' ' )7‬ر واش ' ‪1‬و ‪1- LI -‬ا‪)7‬‬ ‫\'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬دن و ‪ UY‬ردا‪' .' ' )7‬م ‪ u‬رە \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪' '=S' )T‬ر ) ' ‪1‬وان‬ ‫دە ‪ dQ‬و ‪ $.%31LX‬ن ' ڕا 'ر‪ )3‬و ‪'9‬روەر‪'# o )3‬س ' و ‪ - ،dQ‬وە ‪' '=S' 1‬‬ ‫‪'C‬ر ان و ‪'9‬رە !ە ڕ‪ kp(/‬ت و ڕا =‪' .d/Y‬روە 'ر وا ‪ ' '#‬ر‪ K' I‬ن " ‪Y#‬د 'وە‬ ‫وەك زادی ‪' ' M”£'#'# -‬ر‪ H‬و دە‪Y8‬ن‪ § 0 ،‬وەك —‪'p - )*L‬ت و ‪M”£'#'# -‬‬ ‫' 'ر‪ H‬و دە‪Y8‬ن‪R' .‬م ‪" '# L-‬ن و 'و ‪1L‬ە ا ' (‪ M[/1 '0/Y‬دژا '‪،'=S' )T‬‬ ‫'‪ H ،' '=S‬ن '‪ d%É1S‬وەردە‪' ،d/Y8‬ك‬ ‫'و‪' 9‬وە 'ر ) ‪ ' d28‬ا ‪)7‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن ' ‪ ' '( 1H .)*S' )T u‬ر‪ ' #‬ن ‪'=S' )3 9 ) -‬ن و ‪' '-‬و‬ ‫ڕادەی ‪ 1 '#‬رن و دەر ) ‪ L9YX‬دە‪'#‬ن‪' ،‬رك و ' ‪ )T‬ز‪ UY- U‬ن دە‪'#‬و‪، .9' d/‬‬ ‫'رك و ' ت 'ك ‪'C‬ر ان و دە‪R'9‬ت و ‪'9‬روەری و ‪ UB‬ری ‪'r‬رە‪ ' ' 1r‬وی‬ ‫'‪'¿S‬وە !‬ ‫'‪'9‬ر 'و ‪" ،' '0‬ن ‪ ' 9'I'I - )xL9YX‬و ‪1‬و‪'X )7‬ر‪ K'=.9‬ن وەك 'ر ‪)xLy/1‬‬ ‫‪1 'X ،M`28‬ە ی ' ‪' K'=S' K‬وە ' '‪ ،‬وا‪' '-‬وە ‪ 1e‬و رەوا '‪ UB 'I • K‬ردەدەن‪،‬‬ ‫•‪1‬و‪'0/Y¿p#‬وە و ‪B‬و ‪ 0L‬ر‪' .•/‬ر وا ‪)*L 9'I 'I‬‬ ‫ زە ¿‪'0/Y‬وە‪'8 ،‬ورە ¿‪•/Y‬‬‫وەرز ='ر ‪' ab‬وە ن ' '‪ ،‬وەرز =' و ‪'p - )xLŠ -‬ت ' ‪ U‬ن ' ‪ ' ' ،dQ‬ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪69‬‬


‫‪M[/1‬‬ ‫‪1L‬ە ‪ '.%31LX‬و دە ‪ 0 dQ‬اران ‪ 0 -Q‬ن ‪' ab‬وە ن ' ‪'X dQ‬رە‪'=.9‬‬ ‫‪1\ K‬وە ‪1‬ەی ‪ .28‬ن ' ‪R' ،dQ‬م 'ك ‪ d‬دە ‪ dQ‬ڕۆ ‪ M[ )KŒ H 'I ،dLq0‬وەك‬ ‫‪ )KŒ H‬وەرز ‘‪ M‬و ‪' 1‬ر‪ )3‬و رەزووە‪ )7 K‬د ¿'‪'2 X ' ،‬ی ‪' ' )T' R' K‬ر‪ H‬و ‪ "8‬در‪ d/‬و‬ ‫‪ X o‬دا —‪R' ،dQ )xL‬م ‪ 0‬ارا § وەك ‪ d28‬دە‪1-‬ا • ' ‪1-‬ا '‪'=S' K )7 K‬‬ ‫' ‪Y‬ە ' •‪'9 .‬رەرای 'وەش د“‪' %‬وە 'وە ‪1‬دی ‪ K'=S' K‬ن ]‪ 1e‬و‬ ‫رەوا '‪ K‬ن[ن‪ UB 'I ،‬ردەدەن‪ H ،‬ن ‪ dQ‬و ‪' ،d/Y¿ a¥‬روە 'و رەوە ‪o‬‬ ‫‪' '=S1 K‬ك ‪ ' X‬ی ‪ UB‬ری ‪'I'=S' K‬ی و‪.dQ MN9‬‬ ‫' ' ‪' 0/1‬وە و ‪¤ -‬وا [‪' '=S' K '0 M‬ك ‪ 'I‬رەزوو‪ )3‬دە‪'I‬م و وا ‪ L-‬ە‪'8‬م‪'I ،‬‬ ‫‪'=S' K‬ی زاد‪' ،‬ر و‪'9' '.%31LX ،dQ ' )*/‬ر 'و ‪ ' '0‬ڕ‪'8' ،d/Ykp¿/‬ر ‪،‬‬ ‫دوا‪ u‬ر‪'9‬ری ' ‪'r‬رە‪1r‬و '‪'9 )7 K‬ردە ) ‪' K'¿ f'2‬وە دەردە‪.dLu‬‬ ‫‪ ،%‬آ ‪%‬ن ‪%‬و آ را ‪ %‬آ‪4' %3 %" *9 %‬ا ) ه‪ A%‬ا ‪4‬ن و ڕ‪P%3 &A7‬‬ ‫‪ F %‬ﯿ ن د*د*ن‪ ،‬آ '‪ P‬آ‪ *9 %‬ه‪9 %‬و "‪ ! S‬او*'ﯿﯿ‪%‬ك و را ‪%‬رﯾﯿ‪%‬ك ڕ*'‪*4‬آ‪% %‬و*؟‬ ‫ز‪cU‬م‪ K ،‬ر و ' ‪Y¿-‬دن‪'\ ،‬ڕا 'ر‪YI‬دن و \'ڕا 'رزا "ن '‪Y¿- ' .‬دن ‪' M`%31LX‬‬ ‫و\ ‪ Í‬و ‪ 'PX‬و ‪' X‬ی ڕا ر‪Y¿- ' ،' )3‬دن 'ر‪ ' -' R' K )K‬و 'ر‪،§ -' R' K )K‬‬ ‫\' ‪ ' 2‬و و‪ K ' .%3‬ر‪)*/‬‬ ‫‪ K‬ر‪ ' 2 '\ )x/‬و و‪L9'I 'I L- K .' ' .%3‬‬ ‫‪ ’ ' )T' R' K‬ەدات‪ ' M`%31LX ' ،‬ڕا 'ر ' ' ‪'C -‬ر ‪Y¿Lu'pLu )7‬د‪ K )7‬رە‪'I‬ی‬ ‫'‪'9‬ردا ات‪ ' M`%31LX ' ،‬ڕا 'ر\‪1‬و '‪'C - ،‬ر ن '‪'9‬ر ‪ )7 9'I‬د ¿'دا ات‪،‬‬ ‫—‪ UB\ ،)T' .%31LX 'I L‬ردان و ‪Y¿Lu'pLu‬د '‪،‬‬ ‫'وەی ‪ K‬رە‪'¿p Lu'pLu 'I‬ن‪'- .‬‬ ‫‪ 'I‬دە‪Y9 ¾L '- K‬اوە‪.M‘-' R' K )T‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن ' ‪ M[/1‬ر و ژ‪ U )7 U‬ا وەك ‪ )T ' ' L# -‬ڕۆژا ا ' ‪1H‬و‪M‘# - )7‬‬ ‫‪' U‬وە ' ار‪ U‬ە‪'#‬ن و 'وەی دە ^ ن‪' ،‬و¡‪Y# a‬دە (‪Y‬د 'وەی دەدەن و ‪ H‬وەر‪)É‬‬ ‫دەر‪1H‬و‪'C )7‬ر ن ' ‪'(L9'# o‬وە ‪'#‬ن و ‪'C‬ر § '‪'9‬ر ‪ M”£'#‬د ¿'دا دەن‪ .‬وا‪'-‬‬ ‫' ‪ U‬ن '‪'9‬رووی '‪'(S‬وە دە ‪s‬ن و ' '‪'9 ' § (S‬رووی ‪' U‬وە‪' ' .‬ش 'و‬ ‫‪ ' '0‬دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪' 'I ،‬وان ‪ —%31LX‬ن ' و ن و ‪B‬وا ن ' ‪Y¿-1r‬د 'وە وەك ‪'0/1‬ر‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪70‬‬


‫و ‪'I'%r‬ری ' ر‪ K'.% I‬ن ' و 'ر ‪'I‬س ' ‪ K M[/1‬ر و ژ‪ U )7 U‬ا وەك ‪L9'I‬‬ ‫' اری ' ‪ 'u )T‬وەر‪ )3‬و ‪ )T' R' K‬دە‪ K‬ت و 'و¡‪1H a‬و ‪ ž‬ر‪'0U‬وە و ‪YI e1.Z8‬دن‬ ‫'‪'9‬ر ‪' )7 K'9YX‬و ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە 'و ڕ‪Yk¿/‬او و ‪Y8‬و ' ‪' ' u‬و ڕۆژەدا دە‪ K‬ت و ی‬ ‫' " ‪YI‬د 'وە و ‪ .Z8‬ر و ‪YI‬داری ی 'ر ‪ '9Y‬و ‪'0/1‬را '‪'I )T‬س ‪ K‬ت و ' وی ‪)7 9'I‬‬ ‫• ‪Y¿ IŒ H § 0/1‬د‪ ' )xLIŒ H )7‬ر‪ M[/1 ،d% I‬ژ‪ U‬ن و‬ ‫د ¿'وە ‪ K '%r‬ت و‬ ‫'‪1ÅS‬ر‪ K ' -‬ری ‪ •/1‬و‬ ‫‪ K‬ر و ‪ 0/1‬ن و ‪1 'X‬ە ' ‪' ،)T' K' -' R' K‬ك‬ ‫‪Y8‬وپ و ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ )7 K‬د ¿'‪' ' .‬ش 'و ‪1.9'-—2³ ' '0‬ورە‪ 'I ،‬دە ‪)KŒ H MNu " d i‬‬ ‫¿' و ‪ )7 Ýâu‬و‹‪ ' M`2‬و " ¿'رەوە"‪.‬‬ ‫ ‪%‬ر وم ‪%‬آ‪%‬و'‪9‬و* آ‪ *9 %‬ﯿ‪ T‬ر ﯿ ﯾ دﯾ‪ %" -‬د*و‪%‬ت و آ) ‪7! %.%‬ﯿ‪ 9‬ر‬‫‪%‬رز ‪% %7‬و*‪ ، ) ،‬ه‪%‬ر "‪% %‬ر ‪%‬و* آ‪ %‬رآ&ﯿ& ‪%‬آ ن و ‪U‬ﯿ‪ @R‬ﯿ‪%‬آ ن ‪%‬و درو @ ‪%‬‬ ‫‪%‬رزد*آ‪% %‬و*؟‬ ‫'‪'8‬ر ' ‪1‬ر‪' ¤¼ )T‬وە‪' ،‬وا دە‪' • ]LS‬م درو ‪ ' ' '$‬وەر ‪Y8‬م‪' ' ،‬ر 'وەی ‪'#‬‬ ‫درو ‪1UYC )*L$‬دەرا ' '‪YI u .‬د 'وەی "ن ' دەو‪'S‬ت‪ ،‬ڕ‪ /‬وەك ‪YI u‬د 'وەی ‪'pQ9‬رە '‬ ‫'ن ! دەو‪'S‬ت ' ی زە ‪Y¿ y‬د 'وەی دە‪1 )TR'9‬ای '‪ ،' K' %C‬وا‪1 ' '-‬ا‪YI‬د‪)7‬‬‫‪Y‬ۆ‪ aŸ‬دارا و دە‪ -R'9‬ارە‪ ' .‬ری '‪ 'I‬ا‪Y 'I ،‬ۆ‪ aŸ‬دە‪ -R'9‬ار 'ژ‪'X Y/‬ردەی دە‪)TR'9‬‬ ‫‪1‬ادا ‪ X‬وا ='ر‪ )3‬ی '‪'9‬ر 'وا‪ )7‬د ¿'دا دە‪ dLyLX'9‬و ی وەك ‪'¿Lu'pLu‬ری‬ ‫‪'C‬ر ‪Y )x ! )7‬ۆ‪ $9 ' )3‬ن ‪ 2 $‬ە‪ K‬ت‪ ' ،‬ری دووە ا‪' ،‬ژ‪ K Y/‬را‪)3‬‬ ‫‪ 1‬ر\‪1‬و 'وەی ‪ 'I -‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن و ‪1p‬و ن و ‪'9‬ر '‪ S‬ا‪ )7‬ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ا و زا‪1pS‬و‪)7‬‬ ‫'‪ '=S‬زا‪ K' .%7‬ن '‪'9‬ر '‪1 )7 K' %C‬ادا‪ H ،‬ردە ‪ ' dQ‬وی ‪'U‬وە 'و ‪'C‬را '‬ ‫'و‬ ‫'وەش ‪Y-'$I - )K' '- W¿ X ' M`%31LX‬ی ‪1r‬و‪1 ' )3'¿H‬و‪،‬‬ ‫‪ xp2“ $‬ت‪.‬‬ ‫' '‪ '.9‬دەو‪1- W¿LX )7 $9 )T'S‬و ' ‪'¿H1xL9‬ی ) ‪1‬ا – ‪'X‬ر‪1-‬و‪ "X )K‬ۆز‪ '% 'I -‬و‬ ‫‪ ¾$‬ا‪ -‬ر( ' دەو‪ )T'S‬و‪'H‬رخ "دەو‪'-' )T'S‬وە‪Œ1 ¿L9 /)3‬ر" '‪'9‬ر‪'¿H1xL9‬ی ) ‪ X‬ر' ن‬ ‫– ‪ 9‬و ڕەا '‪ -‬ان – ‪'0QX'9‬ر ]‪'C‬ر ار[ ( دادەڕ‪'./š/‬وە و وی دە ‪" )3 u dQ‬ن '‬ ‫دەو‪'S‬ت !‬ ‫'‪R‬م '‪'8‬ر ' وردی ‪'9‬ر ‪' a²‬و دوو ‪ C‬ر ' ' دە‪R'9‬ت ]چ ‪ )3 % PK‬و چ ‪ X‬ر' ‪[)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪71‬‬


‫ە •‪' ،‬وە دە ‪"0‬ن‪'- W¿LX ' o 'I ،‬ی دە‪R'9‬ت '‪ e‬ڕدراوە و ‪ )K -‬ژ‪Y/‬دە‪ ' d9‬ن‬ ‫—‪ e 'I L‬ڕادراوە‪ e ،‬ڕا‪ M”£ 1 )7‬ڕوا‪M‘-'S‬‬ ‫ڕ‪12QX M[/1 1/‬وی ' ' و ‪ X‬ر‪c/‬راوە‪'- ،‬‬ ‫ ‪'PU K" ' 'I‬ی ‪1‬ا ‪"'% 'I /‬وە ‪YI‬اوە ' " وو‪'PU K / )TR‬ی دەو‪'S‬ت ]‪) '.% 9‬‬‫ڕا ر‪ "[)3‬و ڕ‪ %k¿/‬ن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ) ‪1‬ا ‪' ('PU K -‬روەك ی وە‪'-‬وە‪' '=’L .‬وەش‪،‬‬ ‫‪1 u P‬و\‪' ،'0 'I ،dQ‬وا‬ ‫'‪'8‬ر ‪'9‬روەر‪ ¾$ )3‬ا‪ -‬ر ‪' ' M`%31LX '-‬ك‬ ‫‪ M‘u‬د ¿'ش ' '؛‬ ‫دەو‪ )T'S‬و‪'H‬رخ ‪" ' '=’L‬ن‪LS' K ' M`%31LX ،‬‬ ‫د ر‪ yUY-‬ن ‪ X 'I ،' !" 1 9‬ش ‪1p 'I‬و 'وەی ‪ K‬را‪" )3‬ن '‪'9‬ر ‪ 'I -‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن‪،‬‬ ‫‪1‬ا‪'=Lu )7‬ی دە ' =¿'ر‪' )3‬ز 'ب =‪'./Y‬وە‪.‬‬‫'‪'8‬ر ‪'$‬و‪ ' d/‬ڕوا ='ی ‪c‬ری ' ر‪' #‬وە 'و درو ‪ '$‬ڕا‪' '(p—9‬وە‪' ،‬وا دە ‪'.Q‬‬ ‫»‪ )3 u‬دەو‪'S‬ت ' '‪ '=S‬و رو\ ری '‪ '( 1H .«)T' R‬دەو‪'S‬ت ی ‪) ' '- W(LX‬‬ ‫‪'9‬ر و ‪1‬ارە و '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪1‬ا و ‪'C ،'PU‬ر ەر و ‪'C‬ر ‪'p‬ر دا 'زراوە‪ .‬دەو‪'S‬ت ‹)‬ ‫"! ) دەو‪ )‹ )T'S‬و ‪'h‬و¡‪ a‬دو (‪Y‬د‪)7‬‬ ‫دە‪1 )TR'9‬ای ‪'h ،' '0‬روەك ‪ H‬ن ‪9‬‬ ‫'‪.' '0 M` 'h‬‬ ‫'و‬ ‫دەو‪' '-'S‬ورو ' ن و ‪' '-‬ت دەو‪Y% )T'S‬ا ‪ Ï‬و )‪1-‬ر‪(' #‬ش ‪Œ1 (L9‬رن‪،‬‬ ‫'‪'-‬واوە‪0/1 ) '.% 9 ' )T‬‬ ‫دەو‪' -'S‬دا "ن ‪ K o‬را '‪'9' )K‬ر ‪ UB‬رە‪ K‬ن '؟‬ ‫و ‪'X‬روەرەدە دا ‪B‬اوە و دە‪YI - x.9‬اوە؟ دەو‪'S‬ت وەك ' ‪1 9‬د ' و ان و ‪ x - f‬ن‪' ،‬ر‬ ‫[‪1 M‬ون و‬ ‫دەو‪' )T' - 0 H )T'S‬؟ دەو‪ ) P )7 -'S‬ڕو‪ 9‬ی ‪ u‬ران و ‪"H ) P‬ن‬ ‫ا '‪ u‬ر‪'r /‬دە ' ‪1‬و‪ ،‬دەو‪1 ' )T' 0 H )T'S‬ون؟ ' 'ر 'وە‪،‬‬ ‫' 'ت "ن ‪-‬‬‫‪ )7 0LW¿LX‬دەو‪Œ1 ¿L9 )T'S‬ر ]د ‪YI $‬ا‪ X M”£‬ر' ‪ MNu' [)7‬دەو‪YI - - '-'S‬ا‪ K' 9‬ن‪،‬‬ ‫’=' ‪' $0—2‬؟ '‪'8‬ر وە‪R‬م ] ‪/‬‬ ‫‪1k.%‬ازە و ‪' )3 - K‬‬ ‫‪c a²‬وو‪'0-‬وەی ‪9‬‬ ‫'[ '‪ ،‬ی 'و ' ‪1‬و وزە ' 'ر‪ u‬ا 'ی ‪c‬وو‪'0-‬وە‪ 0QX' 'I‬و درو‪Y¿.9‬د‪'C )7‬ر ار‪ )3‬و‬ ‫دەو‪Œ1 ¿ 9 )T'S‬ر‪' Œ' ،d%3‬ن ‪ 9'I‬ن و ‪Y8‬وپ و ‪ X‬ر‪'¿L -‬وە‪ '8 X 'I ،‬ەی‬ ‫‪1p—%‬ون دە‪'I‬ن‪ 0QX' ،‬و ‪' H‬؟‬ ‫‪9‬‬ ‫‪' '-'pS'h‬وە ‪ $‬ن ' " '‪" )3 u '# ،dLH‬ن ' دەو‪'S‬ت ' د ‪Y# $‬ا‪] • -‬د ‪Y# $‬ا‪)T‬‬ ‫‪ X‬ر' ‪ [)7‬و ‪Œ (L9‬ر‪ • .%3‬دەو‪' )7 -'S‬ورو دا ‪1‬و‪ ' )7‬و "ن ‪ L‬ە‪R'9‬ت ' و '‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪72‬‬


‫دەو‪'S‬ت دا ‪B‬او '‪1$ .‬و '‪ ' ،‬و‪' )7 -R‬ورو‹) دە‪1 )TR'9‬ور‪ X ' '% '# )3‬ش‬ ‫دە‪ )TR'9‬دەو‪'-'S‬وە ‪1- h‬وە و ‪ §QX ' .%Q‬دەو‪'-'S‬وە '‪' ' ،‬ر 'وەی ‪ '#‬دەو‪'-'S‬‬ ‫‪Œ (L9‬ر‪' )7 '.%3‬ورو '‪ h‬ی ڕا ر‪Y( -'p - )3‬د‪'# )7‬ر‪' )7 '-‬ر‪ 0Lœ 'h‬ن و ‪'#‬ر‪'-‬‬ ‫‪1ž-' c‬زار‪ ' U‬ن و ‪1‬و\'رەوە‪'r ،‬رزاری (' • و ‪ u‬ران ‪ 9 h '#‬ری دەو‪'S‬ت‬ ‫'دە‪'% '# d9‬وە ‪1‬و‪ 9 h .%Q ،‬ری دەو‪Œ1xL9 '-'S‬ر‪ K'.%3‬ن 'دە‪' '( d9‬وە '‪،‬‬ ‫'‪R‬م ‪ '% '#‬و دا 'زراوە ‪' )7‬راورد ' دەو‪'S‬ت‪'9 ،‬ر\' ‪1 )3‬ور‪ U‬ن ز‪Y- U‬ە‪'h .‬روە‪h‬‬ ‫ڕۆ¡‪ a‬دەز‪ K' y '8‬ن ' ‪'X‬روەردە و ‪Y# C‬د ا ] ' د ر‪Y(U‬اوی ' ‪'h )7R 9‬رە ‪ Í Y8‬و‬ ‫'ی ‪R 0‬ن و ‪'8 C‬ی ‪'9‬رە‪ X ' [)3 -‬ش‬ ‫‪ —9'h‬ر و ‪ H‬رە ‪1‬و‪ %9‬زی ‪ 0‬ا‪ R‬ا‪ ،‬وا‪'-‬‬ ‫'ی ‪ 9‬وا ن و ‪'9 )7 '8 C‬ر ' (' ‪)7‬‬ ‫دەو‪'-'S‬وە '؛ دە‪1-‬ا "ن ^‪"L‬ن ‪ '#‬ژ رەی‬ ‫'ی ‪ 9‬وا ن و ‪ '8 C‬دەو‪ ' -'S‬ن ز‪ ،dQ ' Y- U‬زۆر ‪'#‬‬ ‫‪'8' ،'% '#‬ر ' ژ رەی‬ ‫'‪' '=’L .‬وەی ‪ '#‬دە‪1 )TR'9‬وری ‪ '% '#‬و دا 'زراوە ‪ ' )7‬دەو‪'S‬ت ز‪Y- U‬ە‪،‬‬ ‫' و ‪ '8 C‬ا '‪' Œ‬ن دەو‪' '-'S‬وە‬ ‫‪' ' '% '#‬را ‪'p‬ر وەر‪ 0 M[-Y8‬ا‪R‬ن '‬ ‫‪ h‬ر‪ *U‬ری و ‪1 —2³‬ا‪ )7‬دارا‪ )3‬وەردە‪R' ،d/Y8‬م ' 'را ‪'p‬ردا ‪ '% '#‬زادە ' ‪)7 X'9‬‬ ‫"ن '‪'9‬ر ‪ R 0‬ا ' 'ش = 'وە ‪' -‬ش ‪'h .a¡ 9‬ورە‪'h h‬ر ‪'9‬ر ' — ='ر‬ ‫‪ )*Ly‬د ('ی ‪ ،dQ 'h M`%3Y#‬ف و ‪' M”À7 H‬دە‪)7 0Lœ.9‬‬ ‫‪ C‬ر‪dQ ' M[ '# /‬‬ ‫' و ‪'% '# )7 '8 C‬دا '‪' ' .‬ش ‪Y‬ا‪' X‬وە ' ‪'#‬‬ ‫ر و وا '‪'0-1e‬وەی '‬ ‫‪ 0‬ا‪ '8 C )7R‬ن ' ڕۆژا ‪'.C' )x‬دا وەك ' ‪ ' L‬وا 'ی "ن‪' ' ،‬ڵ دە ' '‬ ‫‪ '% '#‬ن و و‪Y/‬د ن ‪ LX‬ە ‪s/1‬ن !‬ ‫'‪'8‬ر ' 'ش ‪1ž‬زەر‪"/‬ن‪ ،‬دا 'ری ‪ 9‬ی دەو‪ )7 '-'S‬و‪ M[ '# ، L -R‬زۆر‪ '0U‬ن‬ ‫‪ ،' O%‬دە‪'•—2³ M`9‬ردەی دەو‪Œ (L9 '-'S‬ر‪Œ (L9 .' '.%3‬ر‪ ) cU‬وردە ر‪1u‬ازی‬ ‫‪'( 'Pe‬ر ]‪'¿ 'Pe‬ر 'ك ڕە ‪ Y8'0‬و ڕە‪'=-‬رەوە[ ' ‪'9‬ر ‪' )T1‬ز ' ‘‪ M‬و ڕا ر‪'# ،)3‬‬ ‫"!م و ‪!" 1‬م ‪ X‬ر‪ '-‬دە‪1k-R'9‬ازە ‪'=S' K ،)7‬ی ژ‪Y/‬‬ ‫دە 'و‪Y#Y= X ' d/‬د‪9 )7‬‬ ‫‪ )K X'H‬دەو‪Œ1xL9 )7 -'S‬ری 'ورو‹) ' ‪'$L‬ی * ت ' دو زاد و '‪ %#‬ن و داد‪'X‬روەر‪،‬‬ ‫و ڕاد * ‪' '# ،dQ S‬ژ‪ 2C Y/‬ری ‪'H‬‬ ‫دە‪1-‬ا ‪Œ (L9 ' dQ‬ر‪ ) cU‬دەو‪' )7 -'S‬ورو‬ ‫‪'9‬دە ' ‪'H )T‬و‪ 9‬وا‪' )7‬و و‪ ' -R‬و وە‪ R‬ا 'وە ' زە زر‪'9 )7 K' e‬ر 'داران‬ ‫‪ P‬ن 'و ڕ‪ ZU‬ر ' ‪ LX‬اوە؟‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪73‬‬


‫'‪LS‬‬ ‫' 'ر 'وە درو ‪" )3 u" aé'=$‬ن ' دەو‪'S‬ت" و "دەو‪Œ1 (L9 )T'S‬ر"‪،‬‬ ‫درو ‪1UYC aé'=$‬دەرا 'ن‪ '# ،‬وردە ر‪1u‬ازی ڕازی و دە‪1k-R'9‬از ] '‪1 'h §QX‬و‪' U‬وە‬ ‫‪ X‬ر‪ '-‬ر‪ '.% -'$( » -d%y yL -d% %#‬ن[ دە 'و‪ d/‬دەو‪ ' )T' 0 H )T'S‬ڕە ‪ Í‬و‬ ‫'ر‪ )*L8‬د ('وە ' ‪ */Y#‬ران و زە»‪1 )7 2Q(-'$‬رد‪ .9‬ن ‪YZ‬ۆ ‪'.Q‬وە‪' .‬وەی دەو‪'S‬ت '‬ ‫‪ •/1‬و ‪i )T 9‬وو‪ U‬ا ‪ H‬رە ژ‪ p/BC /‬ات‪ M”• ' ،‬ی و \' ‪' 2‬‬ ‫‪'h‬‬ ‫* ت‪ 2C 1*S' ،‬ری '‪ '=S‬و 'رز\‪1‬و 'وەی ‪ M`9‬و ‪ H‬وەڕوا‪' '# ،'(S' )7‬و ‪ 2C‬رە‬ ‫درو‪ .9‬ە ت و دەو‪'S‬ت دە ‪ '-‬دووڕ‪1H - )7 U‬ون ‪ %# H‬ز‪ H )3‬ر‪' ' )3‬رژەوە ی‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن‪.‬‬ ‫‪Y# u‬د 'وەی "ن ' '‪' - '=S‬و ‪'-‬ی ‪ .%31LX '=S' )7 '# - '#‬ن ‪ )T' QX‬و‬ ‫‪B 'X‬ەوی دە‪'#‬ن‪ ' '.9' ،‬و ‪'h‬ر زۆردار‪' U‬ك ' ‪'9‬ر ‪ 0 )T1‬ا‪" ،‬ن '‪ Y-! h‬و دوا‪ u‬ر‬ ‫‪ u‬ی دە‪ )TR'9‬دە ت‪'h ،‬روەك ' ڕو ‪ ( f'2 ) P )7‬ا د ‪ $.‬ن‪.‬‬ ‫'رەو‬ ‫' 'ر 'وە ‪ '-‬ڕۆ ‪'=0‬ر‪ )3‬و ‪ 1h‬ر‪1 ' )3‬ارە ‪ '=S' )7 u u‬و ژ‪ U‬ا دە‪1-‬ا •‬ ‫‪ p‬وەڕ‪'=H1X ' )3‬را‪ )3‬و '‪" )7 ' %C‬ن‪R' ،‬م ‪'h‬ر‬ ‫‪ h‬ر‪ )*/‬را • ڕەوا 'وەی‬ ‫‪ 2C‬ر و ‪'9‬ر ‪ 'h' ، L-1‬ن ڕادە ‪ 2ZLu‬ر و ‪'9‬ر ‪1‬ت '‪ ! h‬و '‪1-Y=#‬و‪ Y-‬دە ت‪'h .‬ر ‪'U‬‬ ‫' ‪'9 )T u‬ر ‪" )T1‬ن‪" '.%31LX ،‬ن وەك ‪ '=S' )7 '# - M‘9'# )*L9YX‬زاد ‪ dQ‬و‬ ‫' ‪Y# u )T u‬د 'وەی "ن ' دەو‪'S‬ت‪ '.%31LX ،‬دەو‪'S‬ت وەك ‪Y‬ازی ڕا‪'.9 M[-Y8‬م و‬ ‫‪'- œ(LX‬ی ‪' '(H1r‬ی ‪1‬ا و ' ە‪ ،‬وەك ‹) دە‪1 )TR'9‬ا ن ' ‪'=S' K‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪'# - )3‬‬ ‫ڕەوا 'وەی‬ ‫‪'./Y¿ u‬وە‪ ،‬وا‪ .d ¼\1L ' '-‬ەوە 'وە ‪ ž 'h‬و‬ ‫"! ) دەو‪[)T'S‬‬ ‫"! 'وە ]‪9‬‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وە ن ' 'دو (‪Y‬د‪ ' d 'h' )7‬وی ‪9‬‬ ‫‪ ' .d s‬وا‪ ) ' -‬د ('‪" ،‬ن —‪ ' '# - M‘9'# )*L‬و ‪ ،d/Y( "=.28 dQ‬دەو‪'S‬ت‬ ‫"! ) دەو‪ ،§ -'S‬و‪Y# 0/‬دن و دو (‪Y‬د‪)7‬‬ ‫‪Y‬ازی ‪'= '.9‬ر‪ ' -' 0 H )3‬و ‪9‬‬ ‫'‪! ' ' %C' M` 'h‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪1X ' )3‬و‪'=H‬را‪" )3‬ن و ‪'0/1‬را '‪)T‬‬ ‫' ‪1H‬و‪' ،• )7‬وی ‪1k‬از‪d/‬‬ ‫‪1‬ای '‪ K' %C‬ن ‪B‬ەو‪'.Q0/‬وە‪1L ' '.%31LX ،‬ە ی ژ‪ U‬ن و ‪ K‬ر‪YI‬دن و‬ ‫دە‪ -R'9‬اران‬ ‫‪ 0/1‬ن و ‪1 'X‬ە ' ‪ K' -' R' K‬ن و ' ‪ 'u )T‬وەر‪ )3‬و ‪ -' R' K‬ا ‪B‬وا ‪1‬ون '‬ ‫‪1‬ا '‪ - )7 K‬ك و !ی ‪' M[-Y=I' M‘-' R' K‬و ‪ ' K -‬و ‪ H‬رە ‪1‬و‪ %9‬ز‪ ' )3‬ت و‬‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪74‬‬


‫‪ 'u )7 xL‬وەر‪ )3‬و ‪ )T' R' K‬و واز ‪ 0L‬ن و ‪Y¿.2³‬د ' ‪ '- W¿LX‬و ڕ‪ '0—%k¿/‬ڕا ر‪ K' U‬ن‬‫و ‪'0—%‬ڕووی و\' '‪ )T‬دا ‪1‬از‪ K' U‬ن و 'رژەوە ' ‪1 ' )7 K' -' R' K‬وان و‬ ‫‪ I K‬ن '‪'-‬ك 'رژەوە ی و ‪ UB‬رە‪ )7 K‬دە‪ -R'9‬اران و ‪'9‬ر 'داران و 'ڕ‪1/‬ە 'رە‪ K‬ن و‬ ‫' ‪1-‬ا دا ‪1‬و‪' 0L )7‬دی 'و دا ‪1‬از‪ )3‬و وا‪ ' ' ' -‬ت و ڕوو\'ڕوو\‪1‬و 'وەی‬ ‫'‪1-Y=I‬وا 'ی ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ‪ -' R' K‬ا 'را ‪'p‬ردە‪ -R'9‬اران و ‪'9‬ر 'داران و ڕا ران‬ ‫و دەر‪'I‬و‪ X M`%É1S' M[-‬وا‪ M[ )7‬و ‪ X‬رت و ‪Y8‬و ' ‪ K' y‬ن 'و ‪'2QI'$2 I‬‬ ‫‪' -' 0LH‬دا‪ - ' .‬وا "ن و 'ز ‪1‬و =" ‪' '=’L ،• M‘9'I )3‬م ‪1L‬ازە‪' ،‬ر ‪ Œ'X‬ردا ‪)xL‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ K'9'I )3‬ن ' ‪1X‬و‪'=H‬را‪" )3‬ن‪' '- ،‬وە 'ر ' ە ‪'.Q0L‬وە‪' 'I ،‬‬ ‫"ن و‬ ‫‪ )K P‬ڕو‪ 9‬ا 'ر ' ‪ ، 0LÝâ‬وا‪ '-‬ز‪1\Y- U‬و‪' )7‬ژ ری ‪'X‬ر‪ K'8'.9‬ن‪' ،‬و ڕە ‪ '0‬ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫وردە ر‪1u‬از‪' U‬ی ‪ 'I‬ڕەو‪ K ) !" 1 K" )T‬ر‪'8‬ر‪ ")3‬وەك دژە‪ L O% -‬را‪'.9‬ی [‪M‬‬ ‫وی ‪'=S' K‬ی 'ر‪1K M¹/‬رد‪YI )7 .9‬دن و ‪YI! ' ' '=’L‬د‪ )7‬دە ر‪ M[ )3 "8‬و‬ ‫ان ‪ 1-‬و‪i"-‬ی‪ a˜ ،‬د ¿' ' ‪1‬ون‪'I' '¿ 1H .‬م‪19 ' ،‬و‪ )T' K‬و‬ ‫‪ 1‬و‪i"-‬ی و‬‫‪1L0u‬دان ' ‪' )7 K'S1$ 9‬و ‪'X'0Q- '0‬ڕ‪ •U‬و دووەم‪' ،‬و‪ )xLS‬ڕا ر‪1 )3‬ون و '‬ ‫' ‪ ' 0‬و 'رای ژووری '‪'’0 9‬رە‪ K‬ن ‪'X'0Q-‬ڕ‪ •U‬و ' ' ا '‪ -' R' K )T ' )7 K‬ا‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬و ‪1X‬و‪'=H‬را‪" )3‬ن‪1xS' ،‬‬ ‫‪ L‬ا‪)7 K' X )7‬‬ ‫' ‪1.‬ا‪ K )K'H '0q )7‬را‬ ‫دە ر‪ x/YI M[ )3 "8‬ران و زە»‪ 2Q¿-'$‬ن ' !‪YIY-‬د!‬ ‫‪ %" *9‬آ)ڕوآ) ‪%%‬آ ‪4‬ا و ‪ -‬و د* ﯿ‪ ،-‬ﯿ د*آ ‪ /‬ا ﯿ‪% -‬ﯾ‪4‬ا ‪ ' %3‬ﯿ‪*9‬‬ ‫پ و ‪9‬و!ﯿ‪9 -‬و*'‪ %‬ه‪9 %‬و ‪%‬ﯾ‪4‬ا ‪7‬‬ ‫آ‪9‬ﯿ‪%‬؟ ﯾ ‪%‬و*' ) ‪ D: 9‬د*ز; ﯾ‪%‬آ‬ ‫‪ "% %U‬؟‬ ‫‪' R‬ی ‪- '#‬‬ ‫ز‪cU‬م‪' ،‬ر 'وەی وە‪ 9YX ) R‬رە‪'I‬ت ە 'وە‪ ،‬دە‪c d/Y#‬ا ] 'و ڕ و‬ ‫'ن و ' ‪ -' R' )T ' )É1‬ا‬ ‫' '‪ 9‬ن و ' ر‪ K' I‬ن ' ار‪ U‬ن ‪ L-‬ا ‪'I‬ن‪،‬‬ ‫وە‪ .9‬ون ؟‬ ‫'‪'8‬ر ' '‪'9 )7 * '9 ' d—9‬ر\'دە‪ '-R'9‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ X )7 * X‬ر‪،' 'X'H '-‬‬ ‫‪'h '#‬ر ڕۆژەی ' ‪ Ly/1‬وەك ‪ K‬ر‪ h' )e‬ران ‪ -1r‬ە ‪'0‬وە و ‪ X‬ش وە 'ك ‪ '8‬ە‪'#‬ن و‬ ‫دە‪1X‬و‪'0L#‬وە‪' ،‬وا ' ‪1H‬و‪' • )7‬وا ' 'ك ڕ و '¡‪ */Y# a‬ر‪ )3‬و ‪ 'u‬وەر‪" )3‬ن‪،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪75‬‬


‫'‪'h 1*S‬و‪ •(LS‬دە‪Y# '.9‬د‪ )7‬دە‪ 'p—9‬ر\‪1‬و‪ 'u )3 '\ )7‬وەر و ‪ */Y#‬ران و‬ ‫ە‪ '( 1H ،‬ش ‪1X‬و 'وە و 'زۆ ) ‪'h‬ر '‪ '#‬ن‪ ،‬دو 'ك‬ ‫' ‪1‬و ن زۆر ' ‪1‬و ن‬ ‫‪ 1‬ی ‪Œ‬ی ‪ 'u‬وەر ' ' ت و ‪1-‬ا ی ی‪ Lu' ،‬ە ‪! dL^L‬‬ ‫'و رەوە دە ن ‪1$‬و 'ی ‪ a¡ 9 d%‬ڕا ‪1‬ردوو ' 'ردە‪ .9‬ان‪' ،‬وا ' " '‪ *L M`L#‬ران '‬ ‫‪1‬رد‪ .9‬ن"‪'h '# ،‬زاران ‪'#‬س ی وەك ' ام ‪ Q-‬ا و ‪1‬و‪Y(9‬د ‪1‬و و "ڕ‪Yk(/‬اوی‬ ‫‪'9‬ر\' ی ‪YC‬ە‪ -‬ن"‪1 'h '# ،‬و —‪1 L‬و‪'9 '- ،‬ر\' ' ‪1‬و‪'S' " ،‬ی وارە ‪)7‬‬ ‫‪1‬رد‪ .9‬ن"‪ ،‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ ' )7‬و ‪ */Y#‬ران و ر ' ا‪ ' '.9' )7‬ن و ‪1‬رای ‪' 'X‬ران‬ ‫و ' ‪'9‬رووی 'وا 'وە ‪ LC‬را‪'9 )7 9‬ر‪'9 -‬ری ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ */Y#‬ر‪1 )7 ' U‬رد‪ .9‬ن‪'# ،‬‬ ‫‪1 'h‬و‪ U‬ن '‪'-‬ك ‪1X‬و 'وەی ‪ X‬ر‪!"-'$( » )7 '-‬م‪1 ،‬و ' 'رە‪'9 )°'I‬ر 'ز‪.‬‬ ‫'‪1X‬وچ و دە‪'# '.9‬ری ‪ */Y#‬ران و زە»‪ )7 2Q(-'$‬ڕازی‬ ‫'و ‪'h‬و‪ X 'S‬ر‪' ' -‬ك ‪'-‬‬ ‫‪'8 L 1‬ری دە ن و ‪'9‬دان ' ام ‪1‬و‪' '# ،‬و ڕ‪Yk(/‬اوە‬ ‫‪1‬ون‪' ،‬وەش ‪Y‬ا‪X‬‬ ‫‪' U * X‬دا \‪1‬و\‪1‬و 'وە و ‪1 'h‬و‪ '#‬وەڕ‪ U‬ن ' ' ‪ U‬ن و ' '‪1-‬ا ی ‪ -' 0 H‬ن‬ ‫' وە و ‪'r‬دەری ‪ U‬ن داوە‪ '-‬دە‪c d9‬وو‪'0-‬وەی ڕا ر‪ )3‬وەك ‪ ' Œ'u - M`%‬ن‬ ‫) ‪ e M`%‬ڕان(‪.‬‬ ‫' ‪1H‬و‪'8' ،• )7‬ر ' ‪1K‬رد‪ .9‬ن ' ر‪' #‬ك ‪1‬و‪ dQ ' )7‬و ' ' ‪ -' R' )T‬ا‬ ‫‪Y#‬د‪ )7‬ری ژ‪ U‬ن ‪ e‬ڕ‪ '=S' M[U‬و ‪' )7 ' '.% 9‬ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د ا ' ار‪ '0U‬ت‪' ،‬وا‬ ‫' ر‪1p #‬و‪ )7‬ی دە ‪ '-‬ژ‪ 9YX Y/‬رەوە‪ ' '# - '( 1H .‬ا ‪ ' '# L‬ر‪ ' #‬ن ' ' ا‪)7‬‬ ‫' ‪c )7 U )T‬ا •‪ ' ،‬ڕوا ='ی 'وا 'وە ' ‪ )T‬ڕ = ‪¤‬ا '‪' -' R' )T ' '- ،‬‬ ‫و ' ‪1‬و ‪ e‬ڕا ‪ e ' § (L‬ڕا‪' -' R' )7‬وە دە‪ LŠ.9‬ە ت‪ .‬ی 'و ' ‪' -' R' '-‬‬ ‫‪YC‬اوا (‪Y‬دن و ‪ )7 X'9‬زاد '‬ ‫‪Y#‬د‪ )7‬ری ‪1e‬زەران‪،‬‬ ‫‪ X‬ڕا‪ M[.9‬ژ‪dQ '=0U‬‬ ‫ ‪ M‘9'I'#‬و ‪ ' .28‬ن ‪'•LX' .dQ‬وا 'وەی 'وەوە‪ ' ،‬ر‪ ' #‬ن ‪1 'h‬و ‪'h‬و‪LS‬‬‫'‪' )T' R‬رەو‬ ‫ڕ•”‪M‬‬ ‫'‪ ' -' R‬ن و را‪Y#'.9‬د‪)7‬‬ ‫ڕا ر‪Y( U‬د‪c )7‬ا‪'f‬‬ ‫ڕش‬ ‫ڕا ر‪Y¿ U‬دن و 'دە‪ )7 0Lœ.9‬دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪ )3‬ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪'( 1H ،‬‬ ‫' و 'وەی ' ‪ )3Y= X‬ڕا ر‪' U‬وە ' '‪ ،‬دژە‪ -‬ڕ '‪' .‬ر 'و ‪1LX‬ەرە‬ ‫'‪' -' R‬‬ ‫‪1 'h‬و ڕ‪Yk(/‬اوە و ڕ و '‪ X * X )*LS‬ر‪ '-‬ن و دە‪R'9‬ت دژە‪ -‬ڕ '‪ '( 1H .‬ری‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪76‬‬


‫'و ڕ‪Yk¿/‬اوا ' 'ڕا ر‪Y( U‬د‪ ' )7‬ت و ‪' ' .' ' -' R' '9YX‬ر 'وەی ‪ X‬ر‪ '-‬ن ‪'-‬‬ ‫' ڕا ر‪Y( U‬د‪ ' )7‬ت و ‪ '9YX‬ا ' `‪ M‬دەر‪'#‬و‪ y-‬ن وەك دە‪ Y/š '.9‬و ‪'0/1‬را‪)7‬‬ ‫‪'9‬روو '‪ )*S‬دە ‪'•LX' ،dQ‬وا ' 'وە ' ر‪ ' #‬ن ‪ -' R' )T ' ' '-‬ا ' `‪M‬‬ ‫‪Y#‬دە '‪Y#‬د 'وە )‪YX‬ا‪!".#‬ە‪Y#‬دن(ی " ۆ‪ 'I‬ن دە ‪ dQ‬و ‪ch‬ری ' ر ) ‪' '8‬دە ت و‬ ‫ودە ‪'.Q‬وە‪'h .‬ر ‪' '8 )T u ' 'U‬ی ‪ X‬ر' ن و 'ڕەدە وو‪1L )K‬ە ی و ‪'9‬ر‪Y#‬دا '‪)T‬‬ ‫‪ X‬ر‪ '-‬ن‪'9 ،‬ر '‪ ' r‬ن و =‪ •-Y‬و ‪ K‬ر‪ '8‬و ‪ K‬ڕ و ‪'8 )7 K'S' K‬ڕەك و ‪ '= 0/1‬و‬ ‫‪ S'h‬ە ‪Y/š‬ن‪ - ،‬و‪ '- /‬ی ‪ ' UcC' '- 'S '#‬ن و ‪ -‬ڕە ‪ K' -' R' K‬ن‪'8 ،‬وا‪' a¢‬و‬ ‫ڕا‪' .9‬ت دەدات‪ ' 'I ،‬و‪' )7 -R‬ورو‹) و ' 'ر‪ ¿U‬ا ' ر‪ K' I‬ن ' ‪ K )É1K‬ڕ و‬ ‫‪ 'u 'S' K‬وەر‪ )3‬و ‪' K' -' R' K‬وە وە‪ .9‬ون‪.‬‬ ‫‪ /:‬وا ﯿﯿ‪%;% %‬ر د ! ‪‬ت "‪%‬د*!‪ /‬ژ ن ‪ ،/‬آ‪  9 9‬آ‪ %‬د* ‪ /‬و داد‪%:‬رو*ر‬ ‫‪ %‬رآ) ‪J‬ﯿ@ﯿ ﯿ&‪ /‬آ‪ )' %‬ﯾ‪ . %‬د*آ‪)3 %‬ﯾ ن‬ ‫ﯿﯿ‪ %‬ه وڕ‪‬ﯿ‬ ‫زﯾ ' ؟‬ ‫آ ‪4‬ﯾ‪%7 4‬ن ﯾ ڕ‪ A7‬او* درو! ‪%76‬ن و "‪%7 9 %‬و* ‪ % 6‬ه‪ ‬و < ‪ %‬د*!‪%'%‬و*؟‬ ‫'وەی ‪1.QX '#‬ا ‪ dQ‬دە‪R'9‬ت ' دە‪ M`9‬ژ ن ‪ */Y#‬را ا ]وەك ' ‪'H )*L‬و‪ 9‬وەی‬ ‫'‪['=S‬دا ‪ ،dQ‬ی داد‪'X‬روەری ‪'8 %‬ر دە‪ u ،d/Y#‬ر‪ ' '(/‬ژ‪ U‬ن ' '‪' %C‬دا و‬ ‫‪Y(^LC‬د ' ' ‪1‬دی ژ ن و ‪ */Y#‬ران‪ '( 1H .‬دە‪1k-R'9‬زان ' ‪'9 o‬ردە ‪ (L‬ا ' ‪1-‬ون‬ ‫' وی ‪' U‬وە دا ‪1‬ازی 'دە‪ )7 0LÝÞ9‬دە‪R'9‬ت ('ن‪' '2 ' ،‬ژ‪ Y/‬و‪ )*/‬د ('ی وەك‬ ‫'‪'-‬وە‪ */Y# ،‬ران ژ ن ‪1-‬ون و ‪ '0#‬ن ‪Y#‬دووە‪ 1L '-‬ڕ‪cU‬ی ' ‪ *-‬ران و ‪c‬وو‪'0-‬وە‬ ‫‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ‪ K' -' R' K‬ن‪.‬‬ ‫' ‪Y/1e‬ەی 'ز ‪1‬و '‪ K‬ن و ' ‪1H‬و‪' ،› 0 )7‬وە " ۆ‪'#‬ی ژ ‪ U '# ،'(L‬ن '‬ ‫دە‪Y/š '.9‬ی ‪ 1L‬ژ ن دەزا • و ‪1 QX‬ا '‪ '# ،‬زۆر‪'0U‬ی ژ ن ‪1-‬ا ‪Y# " )7‬د 'وە و ڕز‪ e‬ر‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫‪ U‬ن ' و ‪ —%31LX‬ن ' ‪1‬ا '‪' )3‬وان ' '‪' .‬روە 'و ‪1H‬و ' ' ‪ '8 X‬ە ' )‬ ‫ە '‪LS‬‬ ‫ژاراوی ‪ 9 X‬ودەدەن‪1e ،‬ا ' » ' '‪'=S‬دا ‪ X‬و دە‪ -R'9‬ارە« و دام وا '‪،‬‬ ‫رەی‬ ‫ژن 'و دە‪' Y= '-R'9‬دە‪'9' ' ' .d9‬ر ‪ §Q#‬و ‪'9‬روای ' ن‬ ‫ن ‪'C‬ر ‪B‬ەا "ن‪1 ' ،‬و‬ ‫‪ '# ،' '.% 1 9‬دە‪ S‬ن » '‪'8‬ر دەو‪ $ U )T'S‬ن ' ‪ dQ‬و‬ ‫رەی ر‪ '.% 0 0L -d% %#‬ن‪ '# ،‬دە‪ S‬ن » '‪'8‬ر‬ ‫' ا ‪'-' )7‬وە زاددە •‪،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪77‬‬


‫دە‪R'9‬ت 'دە‪'$L M`9‬دا ‪ dQ‬و »*‪ */Y# )T' 1‬ر‪ $U‬ن ' ‪1 ' ،dQ‬و ‪ */Y#‬ران و‬ ‫زاد دە •« ‪.‬‬

‫'‪'=S‬ش‬

‫‪ 2“'=L‬ن ' ‪1X‬و‪' a¥‬و ‪ '8 X‬ە '‪' ،‬وە ە '‪' '9‬و رەوە وەك ‪1$‬و '‪'9 ،‬ر ‪a²‬‬‫ڕووداوە ‪'9 )7‬دەی ڕا ‪1‬ردوو و ‪'9‬رە‪ -‬ی 'م ‪'9‬دە ' ە •‪ - ،‬وە ‪"0 p 1‬ن‪ H '# ،‬ن‬ ‫‪ */Y#‬ران ' ‪' 9‬ی دە‪ )TR'9‬د (‪ - .‬ر‪ )3‬ر‪ '.% 0 0L -d% %#‬ا ‪Y‬ا‪' X‬ژ‪' 9 Y/‬ی‬ ‫دە‪ )TR'9‬دە‪ X )TR'9‬ر' ‪ )7‬ر‪1u‬ا ا دە‪'H‬و‪' 9‬وە و ‪ H‬ن ‪1‬ردان ' 'ر‪M¹/‬‬ ‫‪1‬رد‪' )7 .9‬م ڕۆژ‪ e‬رەدا وەك ‪ u‬را‪'9 )7‬ردە ) '‪ ' ›ò‬ڕووی ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫'‪ )T' R‬و ‪' '-‬ت ‪1. 1‬ور‪' U‬وە دە‪'H‬و‪'0Q9‬وە و وەك ‪ H‬ن ' ‪'9‬ردە ) '‪ %ò‬ا‬ ‫ ‪' )7 '#‬ر‪ $ » ]/‬ل ا ‪ ' «cUc‬ڕووی ‪ ' ab‬ر\‪Y‬د‪ )7‬ز 'وە '‪ H‬و و‪1 )7 'H‬اروو ‪'PX‬‬‫دوو ‪1‬ون‪' ،‬م ڕۆژە ' ‪' 9‬ی دە‪ )TR'9‬ر‪1u‬ازی ‪1‬رد» ‪ '.% 1 9‬ن وا‪ )7'-‬دە‪)TR'9‬‬ ‫‪«)3‬دا و‪ 'H‬ن و ز ' ن و زاراوە ‪ )7‬د ¿'ی ‪1K‬ردی ' ‪'PX‬دوو دادە ‪' ،•/Y‬روە '‬ ‫‪' 9‬ی ‪'9‬روەر‪ )3‬ژن ' "!ا ‪ dQ‬و ‪'9‬رۆ‪ 2I‬ران ‪'H -‬ر و ‪'P H‬ر و ‪'öK‬دا ژ ن ‪Y‬ا‪X‬‬ ‫‪'H‬و‪' 9‬وە و دە‪'H‬و‪'0Q9‬وە‪.‬‬ ‫وە ‪ '8 X‬ە 'ك دە 'و‪ ،d/‬وا ‪ p 2‬ات‪ 'I ،‬ژ ن ' ‪1 o‬ار‪ K )x/‬ر‪ )3¤ 8‬و ‪'C‬ر ار‪)3‬‬ ‫و ڕا ر‪'9 )3‬ر 'دار‪ U‬ا ڕۆ‪ S‬ن ' و ' ‪1‬و —‪' L‬دە‪ X d9‬وا 'وە و ژ ن ' دەرەوەی‬ ‫‪'I' '.% 9‬ن و 'ر ‪'I‬س 'ڕە‪'8‬ز ‪1 '0‬و‪ ،‬ی ‪'9‬روەرە ! ‪!"Pž0‬وا‪' ' )7'-‬‬ ‫"‪'-‬ر‪ '¿ 1H ! "' 1r'9‬ژ ن ' ' ن ‪! ) '.% 9‬ا ا ‪'X ' •¿LS‬روردەی‬ ‫‪'9‬ر‪'=-1K‬را '‪' ،‬ر وا ' دا ' =' و ‪ K'8 C‬ا ‪ -‬دە‪ '- e‬زا ‪ K x‬ن‪ ،‬ژ ‪'X )7‬روەردە‪ K‬ر و‬ ‫‪1‬ە‪ .9‬و وا ' ‪ i‬وەك و‪ K‬رە ‪ X‬وە‪ K‬ن زاری ‪ 0‬ا‪R‬ن دەدەن و ' وا '‪'9 )7 K‬روەر‪ )3‬و‬ ‫‪ "X‬ۆز‪YI‬د‪i )7‬وو‪'=S' K )3‬ی ‪ )T' 0 H‬و ڕەوا '‪ -‬ان ' ‪ 'I' '.% 9‬و دە ر‪ M[ )3 "8‬و‬ ‫'‪'-‬وە‪ 0 )3‬ا‪R‬ن و ‪Œ‬وان دە ' = ە‪'I‬ن‪ ،‬ژ ن ' ‪'C‬ر ='‪ K‬ا وەك و‪ K‬رە ‪ X‬وە‪ K‬ن‬ ‫‪19‬و‪ )T' K‬و ‪ K‬ر‪YI‬دە دژە ‪Y‬ۆ‪'9' 'I' '.% 9 )7 K' U‬ر '‪ ¿S‬ا دە (‪'0yL‬وە‪ ،‬ژ ‪)7‬‬ ‫‪'9‬ر 'داران ‪'I'S'I‬دە‪'I‬ن‪'-' ،‬ك‬ ‫‪ x/YI‬ر وەك ‪ X‬وا‪ x/YI )7‬ر‪'9 ،‬ر '‬ ‫ا ‪ L#¤¼LI‬ە‪'I‬ن و ‪1Å X‬ل ' '‪ I‬ی دە‪Y8‬ن‪ ،‬ژ ‪' )7‬ر‪1/‬ە 'ر‪ › X ،‬و ‪'9‬ر\ ز‬ ‫و‪ K‬رە‪K‬‬ ‫وەك و‪ K‬رە‪ K‬ن ‪ X‬ر‪ ec/‬ر‪ 'I' '.% 9 ' )3‬دە‪'I‬ن‪ ،‬ژ ‪'9 )7‬ر 'دار و ڕا ر و‬ ‫دە‪ -R'9‬ار وەك ‪ X‬وا‪ )7‬و‪ K‬ر‪ U‬ن 'و¡‪1UYC a‬دا‪ S' )7‬و ‪'H‬و‪' 9‬وە ن دەدەن‪ ،‬ژ ‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪78‬‬


‫‪ X‬ر' ‪ .‬ر وەك و‪ K‬رە ‪ K'0‬ن‪ ،‬دە ‪ 9 ' Í‬دژە ‪Y‬ۆ‪ K' U‬ن دەدەن‪' ،‬وا ' ‪ 9‬ی‬ ‫‪- 'H‬ژ ' ‪ X‬وا‪ )7‬دەو‪! '$-'S‬‬ ‫دە‪ )x2³ d/YI‬ژ ن 'و ' ‪1‬و ‪ -‬وا 'دا '‪' ) 'I MNX‬ژ ری ژ ن 'و ‪1‬ارا 'دا ‪'I‬‬ ‫‪R' ،dQ‬م ' ' 'و وا‪ 'I ،' ' -‬ژ ن 'و ‪ '.% 9‬ا دە‪ .9‬ن ' و ‪ -‬وا ‪ p‬ر "ن دژی‬ ‫‪'I' '.% 9‬ن! '‪'8‬ر ' ‪1L o‬ە 'ك ' ‪1‬ارە‪' )7 K‬ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪ '=S' K )7‬و ڕا‪M[-Y8‬‬ ‫‪'I' -' 0 H ' '.% 9‬دا ' ار ' ‪1‬و ' و ژ ن وەك ‪Y9‬و ‪ d‬و ‪ U )3 '$ -'p -‬ن '‬ ‫‪Y‬ۆ‪1pf‬و‪ X )7‬وان ‪1 u‬و ' و ‪1‬د ' ‪1‬د دژی 'و ' ‪1‬وە ‪ -‬وا ' ‪1‬و '‪)7' Œ' ،‬‬ ‫‪' 'I‬وە 'وا 'ی ‪' 'I‬و ‪ '8 X‬ە ' دە‪'I‬ن‪ ،‬دژی ' ‪1‬و ‪ )T' 0 H )K' '- W¿LX‬و دژی ' ‪1‬و‬ ‫‪)7 K u‬‬ ‫‪ u‬رە ‪'H‬و‪' 9‬وە 'ك و ' ‪1‬و ‪'H )xL '.% 9‬و‪'0Q9‬ر و ' ‪1‬و ‪Y‬از و‬ ‫‪'H‬و‪' 9‬وەی ‪Y‬ۆڤ ‪1‬و '‪' ،‬و‪ 9‬دە ‪1.‬ا‪"L^ )7‬ن‪'8' ،‬ری درو‪1p—9‬ون و‬ ‫درو‪ .9‬ەر‪1H‬و‪ )7‬وە ‪ '8 X‬ە '‪R' .' ' )x u )K‬م 'دا 'وە ‪1-'I‬اری ‪ '=S' K‬و‬ ‫ڕووداوە‪ K‬ن و ‪Y9‬و ‪ d‬و ‪'- W¿LX‬ی ‪'= '.9‬ر‪'=S' K ' )3‬دا ‪'•LX‬وا 'وەی 'و ‪ '8 X‬ە '‬ ‫دە‪sL®'9‬ن‪ • .‬ەدا ‪' '-‬ك ‪1$‬و ' دە ‪'$0L‬وە‪' :‬وە ەی ژ ن ' ‪ U‬ن ' '‪' '-‬ی‬ ‫‪ •I‬ا‪ ' ،‬دوور‪'0U‬وەی ‪ ' K‬ا ) زاوز‪1L )É‬ەرژ ا‪ ¯K ¼LI ' ،‬و ‪1‬و‪YI‬دن '‪'9‬ر‬ ‫'‪ I‬ا ڕۆ‪ S‬ن ' '‪ X ،‬وان ‪1-‬ا • 'و ‪ K‬را‪ )3‬و ڕۆ‪ 'S‬ن ' ‪! dQ‬‬ ‫‪ X‬ن‪' ،‬و ڕ‪Yk¿/‬اوا 'ی ‪ '8 X .%Q - 'I‬ەی ڕز‪ e‬ری و زادی و '‪ )7 %I‬ژ ن ‪YI‬دووە‪،‬‬ ‫'‪YI‬دەوە ‪'•LX‬وا 'ی 'وە ن ‪ ®'9‬ووە؛ 'وەی ‪ U 'I‬ن 'ر‪Y¿-1r )xU‬د 'وە و‬ ‫ڕ‪'0—%k¿/‬وەی ژ ‪ )7‬ڕاز‪1r '- W¿LX ' •U‬و‪ x '.9 ' '¿H‬رە‪ K‬ا‪ ،‬وا‪' X'9 '-‬وەی‬ ‫ڕ‪ %k¿/‬ن و ‪ )K' '- W¿LX‬د ¿'ی ‪1r‬و‪'C )3'¿H‬ر ەر و ‪'C‬ر ەر‪Y2QX ،‬ەو و ‪B X‬ەو‪'I ،‬‬ ‫' ‪1r '- W¿LX‬و‪ M‘-' R' K ' '¿H‬و ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ 2 K' U‬ا ' ن ‪1‬ون ' '؛‬ ‫!ان‪'8c ،'8 C ،‬وت‪ K ،‬ر‪'C ،'8‬ر =' و ‪ K‬ر‪ )3¤ 8‬و ‪ X‬ر' ن و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪'S‬ت‪.‬‬ ‫'وا‪ )K' -‬د ¿' ‪' '9'X‬وەی ' ن ‪'- W¿LX‬ی زۆردارا ' و ‪ x '.9 BX‬ر‪R' ،)3‬م 'م‬ ‫‪ u‬رە ' وی ‪1‬دی ژ ن و ڕز‪ e‬ری و '‪' %I‬وە‪.‬‬ ‫' 'ر 'وە ' ‪1H‬و‪ ] • )7‬ەدا 'ر‪1H ' ' ' 0u‬و‪1 ' )7‬و ' ر‪' I‬ك ‪'8' ،[dQ‬ر‬ ‫‪ UB‬ر\‪Y8 dQ‬وپ و ڕ‪Yk¿/‬او‪ ' /‬وی ژ 'وە ' ‪' ،dQ‬وا دە ‪ dQ‬ڕ‪)3 9 )xLy.%k¿/‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪79‬‬


‫' ‪ dQ‬و ‪Y¿ I' K a²‬د‪ )7‬ژ ن ‪R' .dQ‬م 'وەی ‪'.9 'I‬م ' ژ ن و ‪ )3 'H'PX‬و‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪ )3'.9‬ڕە‪'8‬ز‪' ' ،d ¼\1L ' )3‬ر 'وەی ‪'=LX 'I' '.9 'I‬ی ‪1. 1K‬ور‪ )3‬و ‪1‬ور‪ )3‬و‬ ‫ڕا ر‪ ' ' )3‬و ‪'I ،' -' R' K )xL9YX‬وا‪ '-‬ژ ن ‪c ' '-‬وو‪'0-‬وە ‪' -' R' K‬‬ ‫‪1L‬ە ‪ )3‬و ‪1r‬و‪ K' '¿H‬ا دە‪1-‬ا • ' ‪ ž‬و وە‪ 0 )7 Œ‬ن و 'روە '‪ ¯°‬ڕا‪)7 2QI‬‬ ‫ڕە‪'8‬زە ‪'I' -' R' K‬ی د ¿'‪1 ' ' 'I ،‬و ‪1‬ار‪ )x/‬ژ‪ U‬ن و ‪ K‬رو\ ری ‪'=S' K‬دا ‪'¿LX‬وە‬ ‫‪ K‬ردە‪'I‬ن و دەژ‪ •U‬و 'و‪ 0U‬ار‪ )3‬دە‪'I‬ن‪' ' '.9' ،‬و ‪ S‬ارەی زادی ‪1.‬ا ‪' '-' dQ‬ك‬ ‫'اڵ ‪ ' .d/BZ‬وا‪ )K' -‬د ¿' ' 'ر 'وەی ‪ M”£YX 'I‬ژ ن‪ ' -' R' K )xL9YX ،‬و ‪ '0‬ی‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ ' ' )3‬و ' ‪'- W¿LX‬ی ‪'.% 9‬م و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪'=S' K )T‬وە‬ ‫‪1 'X‬ە‪' ،'.9‬م ڕز‪ e‬ری ژ ن ' ڕز‪ e‬ری ‪ '=S' K‬و ‪1‬دی ‪ X‬وا ‪'2‬وە ‪1 'X‬ە‪ '.9‬و 'م‬ ‫‪1k.%‬ازە‪Y= 'X 'I ،‬ا ' و‹‪M`2‬‬ ‫'ر‪'9 )K‬ر ‪ X )7‬وا‪ )7‬زاد ‪1k‬از و ڕز‪ e‬ر‪1kU‬از و ‪9‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وەی ڕز‪ e‬ر‪1kU‬ازا 'ی ژ ن ¿'ن‪"H ' '.9' '¿ 1H .‬ن و ‪š/1-‬ە ‪ 0‬ە‪ K'.9‬ن '‪¯°‬‬ ‫ڕز‪ e‬ر‪ )3‬ژ ن وەك ' ‪' L‬وان‪ ،‬ڕز‪ e‬ر‪ U‬ن ‪' ' ،dQp‬ر 'وە '‪'8‬ر‪ X‬وا ‪' L‬ن و ‪1‬از‪ U‬ر‪)3‬‬ ‫ڕز‪ e‬ر\‪1‬و ن ' ‪ '\1- K‬ە ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ K' U‬ن‪' ،‬وا 'م وەك 'ر‪)K‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ ' U‬ن و 'م ' ‪ H‬ری ‪ 0QX' '.%31LX‬و ڕز‪ e‬ر‪ )3‬ژ ن ' ‪ 'H'PX‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و‬ ‫‪ M‘-' R' K‬و '‪R‬واردن و ‪ ) '.9‬ڕە‪'8‬ز‪ ،)3‬ن ' ‪ )7‬ژ ‪ )7‬زاد ‪1k‬از ‪ ،• xpQ-‬وەك‬ ‫‪' ' '- ]-1e‬رڕز‪ e‬ر\‪1‬و‪ )7‬ژ ن ‪' ' 1xS' ،‬رڕز‪ e‬ر\‪1‬و‪1 )7‬دی ‪ X‬وا §!‬ ‫—‪ )*L‬د ¿' ‪ " ' dQ 'I‬ی ¿' •‪' ،‬وە '‪'8' ،‬ر ‪ u‬ران ‪ M[- W¿LX §QX‬دەو‪)T'S‬‬ ‫‪'9‬ر‪ "8 X -‬ی و‪'H‬رخ ] '‪'-‬وە‪'.9 ،[)3‬م ' ژ ن ز‪ Y- U‬ر‪1. 1K )x/‬ور‪ ' )3‬وە‪ dQp-Y8‬و‬ ‫"ن ڕ‪'k¿/‬ر و د ر‪'¿U‬ری ڕۆڵ و ‪'=LX‬ی ‪'PX‬دووی ژ ن ' ‪'=S' K‬دا ‪1‬و\‪' ،dQ‬وا 'م‬ ‫ڕۆژ‪ e‬رەدا ‪ X‬ر' ن و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و و ‪ 9‬و دەو‪'S‬ت و دەز‪ '8‬ڕا ر‪ K' U‬ن د ر‪'=U‬ری 'و‬ ‫ڕ‪'0/1 1/‬ن‪1$ ' ،‬و ' ‪ UB‬ری ‪- 'H‬ژ ' '‪' Œ‬ن ‪ X‬ر' ‪' )7‬ر‪'$/‬وە‪ M` '8 ،‬ژ ن '‬ ‫‪B‬ا‪! )K' '0 )3‬ا '‪'I‬ی و ‪' . -..‬م ‪ u‬رە ' ' ‪'0L®'9‬ری 'و ڕا‪'.9 'I ،' ' .9‬م‬ ‫' ژ ن 'م ڕۆژ‪ e‬رەدا ڕ‪ '23‬و ‪ '0‬ی ڕا ر‪ )3‬و ‪1‬ور‪ )3‬و ‪ ' ' )x - $.% 9‬و 'وی دژی‬ ‫'‪R‬واردن '‪] M`28‬ڕە‪'8‬ز‪ ،)3‬ز ‪' ،)7‬ژادی‪R' ،M[ ،‬وردن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ڕە ‪ Í‬و‬ ‫‪' M[/1‬دا ¿‪1p‬ون[ و 'م ‪1 'X‬ە ەدا ' د ر‪Y¿U‬او‪R' )3‬وارد‪ )7‬ڕە‪'8‬ز‪] )3‬ژ ن و ‪ X‬وان[‬ ‫‪ H‬ردە ‪ 'I ،dQ‬دژی ' ‪1‬و ‪ '- W¿LX‬و دەز‪1r '8‬و‪ K' '¿H‬ن‪ 'PX ،‬و ‪'9 ' X‬ر‬ ‫‪'\ ،dQ‬‬ ‫و ‪1‬ارە‪ K‬ن‪1 )7 %I' ،‬ور‪ )3‬و '‪ )7 %I‬دە‪R'9‬ت و '‪' )7 %I‬رك و ف و دژی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪80‬‬


‫‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ X ' )3‬ر' ‪ )7‬و ‪ X‬ر' 'وە‪ dQ xpQ- ،‬و 'و¡‪Y¿ -' R' K a‬د 'وەی‬ ‫‪ H‬رە‪'9‬ری ‪ K'9YX‬ن و ‪ K' '-‬ن ات‪'8' ،‬ر ‪' ،‬وا \' ‪'9‬ری ' درو‪Y¿.9‬دن و‬ ‫‪Y¿-1r‬د 'وەی دە ن ڕ‪Yk¿/‬اوی ‪1r‬و‪ )3'¿H‬دە‪Y/š '.9‬ا ' و ڕا ر‪ ' )3‬وی ژ ن و ‪ 0‬ا‪R‬ن و‬ ‫’ ´”‪ x-' c M‬ر‪)3‬‬ ‫ژ‪ '=0U‬و ژەڵ و ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە‪' K‬وە دەردە‪ dLH‬و دوا‪ u‬ر 'ر‪ 'H‬ە‬ ‫‪'9‬روەر‪' ،dQ ' )T' 0 H )3‬ر و ' •”‪'9 M‬روەر‪ )3‬دەو‪ -'S‬ا دە‪'- K‬وە ‪.‬‬

‫ﯿ واز‬

‫‪ %‬رآ)‪@J-‬ﯿ ﯿ م و ‪@J‬ﯿ ﯿ ‪%‬آ‬

‫دﯾ‪7‬‬

‫ﯿﯿ‪%‬؟‬

‫‪ 8‬ر ‪ 'H‬دﻩ‪ .9‬واژﻩ ‪1‬ر‪ ( )T‬وﻩ‪ ،‬وا ' ‪' 0/1‬وەی • ' ر‪!"0 $LC K‬م‬ ‫وەك ‪¤ -‬وا [‪ ' M‬ر‪' ' M`% I‬ڕ ' ‪'.9 M[.2Q‬م و '‪R‬واردن 'را ‪'p‬ر ژ ن‪ ،‬ر ‪-‬‬ ‫را ‪1‬و ' ‪c 1L‬ا‪ aŸ‬ژ ا دژ‬ ‫‪ .% 0 $LC‬ن ’ ن ز‪ 0U‬وو‪Y#‬د وﻩی ‪ )7 8‬ڕز‪ e‬ری و‬ ‫‪ )3 H-'PX )T PU‬ژ ن ‪ X‬ش ‪ X )T PU‬وا وﻩ‪ .‬وا‪ ) -‬د (' ر ‪ .% 0 $LC-‬ن‬ ‫‪ •LX‬وا ی را‪ )7 .% 0 $LC '.9‬د ('‪ ،‬ر دﻩ‪Y# .9‬د‪ )7‬ژ ‪ )7‬زاد ‪1k‬از ژ‪Y/‬‬ ‫ڕا 'را ‪ U )T‬ن ‪ #‬ن؛ 'م ڕا 'را '‪ U )T‬ن '‪'9‬ر 'وا‪ )7‬د ¿'دا ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە و 'م‬ ‫ڕا 'را '‪' )T‬وا‪ )7‬د ¿' '‪'9‬ر ‪ U‬ا ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە‪ ' ،‬وا‪ )K' -‬د ¿' ڕا را ‪ )T‬و‬ ‫وﻩی ژ ن و ‪ H‬و‪ 9‬وان ‪ M`28‬دﻩزا •‪.‬‬ ‫ڕ‪ " ) )3 (H1r M[.%k(/‬ار•”‪ X (M‬ر‪c/‬ﻩری ‪PU‬‬ ‫ر ‪ .% 0 $LC -‬ن ‪1 QX‬ا و ‪1H‬و‪ § 0 )7‬وﻩی ژ ن زادی ©‪sL—%‬ن و ‪ U‬ن‬ ‫داوﻩ ‪Œ %© )7‬ری و ‪R ) .% 9‬وار‪c/‬ی ‪Y‬ۆ‪ f‬ن ‪ M`28‬ڕا‪sL%³‬ن‪ 9 ،‬رﻩ‪.%31LX -‬‬ ‫وا ڕە‪' '¿p-‬وە و ‪ \1L‬رن‪ .‬ڕز‪ e‬ری ژ ن‬ ‫‪ 1L‬ڕ‪cU‬ﻩ ‪ U )7‬ا و ‪ - W(LX‬و ‪PX‬‬ ‫‪ 9‬ی ‪ 9‬روﻩرا ا‬ ‫‪LS‬‬ ‫ڕ‪ ZU‬ر ) ‪H‬‬ ‫‪ )T R‬و ‪- )3 9‬‬ ‫‪ H- PX‬ی‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ )3‬و‬ ‫‪ .Q‬دی‪ L M`%31LX 1*S ،‬ان و ' ‪Y\1L‬د‪X )7‬‬ ‫'وەی ‪ X '- W¿LX‬ر‪c/‬ەرە‪' )7 K‬و ‪'I ،' ' ' '0‬‬ ‫‪R )7‬واردن و '‪1S‬ە‬ ‫‪9‬‬ ‫' ‪1‬و ‪1r )K' '- W¿LX‬و‪ )3'¿H‬دە‪'./Y8‬وە‪.‬‬ ‫'ڕ‪c/‬م‪' ،‬و وەڕەدا ]‪ 9 ،‬ر وﻩ ك "ن‪ # ،‬زادی در‪ 1*S' ،d/‬دﻩ‪ .d sL9‬دﻩی‬ ‫ی و‪ " ) M`%3‬ادﻩی( زاد ‪1‬و‪ L- )7‬ا ‪ # ،dQ‬س ‪1-‬ا ‪ .Qp dQ‬ڕز‪ e‬ر‪ 8‬ری‬ ‫‪ #‬وا‪L9 # -‬‬ ‫ش ‪ 1 M`%31LX‬ری‬ ‫را ‪1‬ون و ڕادەر\‪•UB‬‬ ‫ری ‪.M‘-' R' K‬‬ ‫ڕ‪M[/1 1/‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪81‬‬


‫و و ڕ‪Yk(/‬او و '‪ R‬ی ‪ #‬و ‪1L‬ەی ‪1‬دی دەو‪'S‬ت و ‪ X‬رت و !ان‪ ،‬ڕ‪Yk(/‬اون و‬ ‫را ‪1‬ون‪ '¿ 1H .‬و‪ 2É‬ا‬ ‫ڕز‪ e‬ری و‬ ‫‪1- W(LX‬ون‪1- ،‬ا • ‪1H‬ار‪1LH‬ﻩ ) ‪ ’ 1e‬و •‬ ‫‪ C § (LS‬ر ‪ p‬ر و ‪- PX‬دوو‪ .‬ر و ‪ u‬رﻩ ژ ‪- PX )7‬‬ ‫'‪ C LS‬ر ﻩر و ‪ •# - PX‬و‬ ‫ك ) ڕا 'ران و ‪ -Y(9‬ان و ¾ ‪Y9‬اوان و ‪ 9‬ر‪Y#‬دان ( و ژ ‪- PX )7‬دوو ) ‪B/1e‬ا ‪R‬ن و‬ ‫‪ C‬ر ‪ p‬ران و ژ‪Y#Y/‬دان ( و ڕ‪Yk(/‬اوا دا ر م دﻩ ‪ 0 sL‬وﻩ‪ .‬م ‪ u‬رﻩ ڕ‪ # %É‬ن‬ ‫دﻩ ‪ L‬وﻩ ‪1‬ری و ژ ‪ - ' # L‬و ‪'.9‬م و ‪ L‬ەرە‪1- )7 -‬و ‪ -‬دﻩر و دﻩ و‪ d/‬ڕز‪ e‬ر‪،dQp U‬‬ ‫م ‪ u‬رﻩ ‪ Œ‬ن وڕﻩ‪ 8‬زﻩ ‪ U )7‬وﻩ‪ - ،‬ر‪ )*/‬ورد‪ Y-‬و ز‪YU‬ﻩ ‪ Y-‬وﻩی وك و‬ ‫‪'8c‬وت و ‪ X‬رت و دﻩو‪ S‬ت و ‪ 9‬ن‪ ،‬ژ ‪ )7‬ڕازی ڕاودﻩ‪ ./Y#‬وﻩ و ‪1H‬ار‪1LH‬ﻩی ‪ 9‬ی‬ ‫‪ 9‬روﻩر و ژ‪Y/‬وﻩر‪ C ،‬ر ﻩ و ‪ C‬ر ‪ p‬ر‪B2QX ،‬ﻩو و ‪B X‬ﻩودا ‪ \1-‬دﻩ‪ 0/Y#‬وﻩ‪ .‬ی 'و‬ ‫‪ u‬ی ‪R‬واردن و ‪Y# PX - PX‬دن '‪.9‬‬ ‫‪ u‬رە ڕز‪ e‬ر\‪1‬و ن و ‪# S Âà u‬‬ ‫‪ 1‬ر‪ U‬وﻩ ‪ U‬ن و ‪ UY‬رﻩ ن داوﻩ و‬ ‫دﻩ ‪ ،dQ‬ر وﻩی ‪ #‬د‪1êÃ‬ا‪ .9‬ی ‪ U‬ن و‬ ‫¡‪ 9 a‬ری‬ ‫‪ 1L )T PU‬و ڕ‪Yk(/‬اوا ‪.Qp‬‬ ‫ر ‪ 9 § (L-‬ر ‪ a˜L‬و ‪ =S‬را وﻩ‬ ‫‪ )T R‬و ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ U‬ن‬ ‫ژ ‪ )*L‬زادﻩ‪ ،‬وا ‪ - -‬ڕا‪ S‬ن و ‪ 9‬و ‪c9‬ا‬ ‫دﻩن و دﻩر‪ 8‬ی ز‪ 0U‬ا ن ‪ -‬وا ‪ p‬ر‪Y#‬د ن ‪ 9 pS )T -‬او‪ ،‬وﻩ‪ R‬دە‪.d/YI‬‬ ‫وﻩ دﻩ‪ LŠ.9‬ﻩ ت‪ ،‬و‪1/‬ﻩ ‪ #‬د ‪1‬ار و‬ ‫‪1H‬و‪ ،• )7‬ڕز‪ e‬ری؛ ‪ ž‬وی ‪ #‬م ¨‪a‬‬ ‫‪ =S‬و دﻩو‪ S‬ت و‬ ‫ت و ز ’" ﻩ ‪1. 1K‬ور‪ )3‬دﻩ‪Y(.9‬دﻩ ‪! )7‬ان‪'8c ،‬وت و‬ ‫‪ 0 (p S‬وﻩ‪ - ،‬وە‪1. 1K‬ا "ن '‬ ‫وەز ا ‪B‬و ‪"0L‬ن و ‪"0Q%Š‬ن و‬ ‫و ‪1L‬ە ن‬ ‫‪ -' R' K )xL xL‬ا '‪'-‬ك و‪"H‬ن و و‪ š/1-‬و ودەردە‪ $ K‬ا '‪'0UY=pI‬وە‪.‬‬‫ر‬ ‫ر ‪Y‬ۆ‪ H )*Lf‬و‪ 9‬وﻩ و ‪ 0‬ﻩ‪1 # ،d9‬از‪ U‬ری زاد ‪1‬و ‪ ،‬درو‪ X . .9‬ن " "‪•-1e‬‬ ‫‪ C‬ر ن و ‪ 9‬ك‪ # ،‬دە‪1- ] )TR'9‬ر‪ .U‬ی[ ‪ )7 9 #‬د (' ‪ 9‬ر ا دﻩ‪ dLy X 9‬و‬ ‫‪ a¥ (P‬زا‪1pS‬ون و ‪ X‬وا ='ر‪] )3‬دۆ ‪'=. 0‬ر‪ [)3‬وا‪ )7‬د ('ی و‪ u‬ر ‪ u‬ر ن دﻩ ت‪،‬‬ ‫ن ‪)7 9 #‬‬ ‫\‪ UB‬ردا‪'8 )7‬رە‪ $L .'I‬ی ‪ H‬و‪ 9‬وﻩ ژ ن ‪1-‬ا "ن ‪1‬ا‪ d9‬و و‬ ‫ن‪1L '¿ 1H ،‬ان ‪'C‬ر ا‪! )7 0 )7‬ان و‬ ‫د (' ©‪ • •%‬و ( ‪ 0‬دﻩ ‪B‬ا‪M`9‬‬ ‫ا ‪ u‬وازی‬ ‫‪ =S‬و ‪ )7 9‬دﻩو‪ S‬ت و ‪B X‬ﻩو ‪Y‬ۆ‪Y8‬ا ) ‪ X‬ر‪-‬‬ ‫‪'C‬ر ا‪ )7‬دە‪ -R'9‬ارا‪)7‬‬ ‫وی‬ ‫و 'وەی ‪ ¯K‬د ر‪ xpU‬ت‪ • ( a¥ 'I ،‬و ‪' ،• # a¥‬وەی ‪ L 9 #‬د (‬ ‫‪ $ S‬ن و ‪ C‬ر ‪ $‬ن ‪ pQX‬ﻩن ‪ H‬ن‬ ‫ت‬ ‫‪ $L‬وﻩ ‪ -Y(9 0q‬و ڕا 'ری ڕ‪Yk(/‬اوﻩ و‬ ‫( • و ' ‪1K‬ێ ' ت ( • و ‪ H‬ن ‪ d%É1S‬وﻩر\=‪ u o ،•UY‬وازی ' و ‪! d s‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪82‬‬


‫‪ 8‬ر ژ ‪ )7‬زاد ‪1k‬از ‪1‬از‪ U‬ری ‪1S‬ﻩ ‪ 0‬وﻩی ‪R‬وارد • ‪1L‬ان ‪ U‬ن وﻩك ڕە‪ 8‬زی‬ ‫‪ =S‬ن‪ ،‬وا ‪ ž‬وی ‪ #‬م ‪1 1L '.%31LX‬دی‬ ‫‪ 0 L‬و وك و ‪Y‬ا ن و ‪)7 0‬‬ ‫‪c‬ا‪ # f‬دا دژی ر ‪R‬واردن و ‪ PX‬و‪ UY/‬ك • ‪'- W¿LX 'I‬ی ‪1r‬و‪ )3'¿H‬ڕ‪ %k¿/‬ن‬ ‫دە“‪c .dLyLX'%‬ا‪ Lf‬ڕ‪Yk(/‬او‪Y=S # /‬ی ‪ -‬وی ‪ ) - PX‬و ‪- PX‬دووی ‪1‬دی ژ ن ‪1L‬ی‬ ‫‪R‬واردن ‪dQ‬‬ ‫ڕا 'ران و ڕ‪ p/‬ر‪Y(U‬اوا 'وە ‪1- ،dQ‬ا ‪Y=S dQ‬ی ‪ )7 %# ) X‬و دژ\‪1‬ون‬ ‫و ‪ 9‬رﻩ ’ م ‪ u‬ر‪ )*/‬د (' ژ ن دﻩ‪ .9‬ی ‪R BX (H1r - W(LX‬و‪ UY/‬ن دﻩ ‪ -‬وﻩ‪.‬‬ ‫ی ‪c 1L‬ا‪ # f‬و‬ ‫دژی ‪PX‬‬ ‫' 'ر 'وە ژ ‪ )7‬زاد ‪1k‬از ) ر ‪\ (d% 0$LC-‬‬ ‫ڕﻩوا و درو‪ d9‬زا • و و ڕی ‪1-‬ا وﻩ‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوﻩ ن دە • و ‪1‬ا ‪ o )3‬ژن و ‪ X‬و‪/‬‬ ‫وﻩك ر ‪ ) - W(LX‬د ('ی ©‪Œ %‬ری و ‪Y )7 %# ) .% 9‬ۆ‪ f‬ن‪ ،‬دژا ‪ -‬ن دﻩ‪ #‬ن‬ ‫ر ) دﻩ‪ U MNu p—9‬ن دﻩزا •‪.‬‬ ‫و ‪Y\1L‬د ن‬ ‫‪ 9 )3 R‬ر ‪ 8 M`9‬ڕﻩك و ‪ M[/1‬ر‪،‬‬ ‫ژ ‪ )7‬زاد ‪1k‬از ‪ .%31LX‬ن ‪ C‬رو )‬ ‫‪1.‬ۆر ) ژ ن‪ d2³ # ،‬ڕ‪ %k(/‬ن و ‪1 X‬ﻩ ی ز ’" ﻩ‪ )3‬و ‪ ) )3 9 )3Œ Œ‬ك‬ ‫‪1$‬و ‪ :‬ژ ‪ 8 ، 1e ، L R )7‬ڕﻩ‪ L#‬دﻩ‪1-‬ا • ‪ C‬رو ‪)*L‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 9‬رﻩو ‪1‬اری(‬ ‫‪1$‬و ' و‪ 2Q#‬ن ‪ #‬ر‪)*/‬‬ ‫‪Y#‬اوﻩ ن ‪ dQ‬و '‪'9‬ر ‪ K'9YX‬ن و‪1-‬و‪'¿\š/‬ن‪،‬‬ ‫‪ 9 ،‬ر ‪ X‬وا ‪ 2‬ا ©‪sLX %‬ن و و ‪ u‬رﻩ ‪ X‬وان ڕا‪ .9‬و‬ ‫‪# =S‬‬ ‫ ‪BX r‬و‪M[L#‬‬‫‪ )7‬ژ ن‬ ‫‪ =S‬ڕوو\ وودﻩ • و ‪ H‬ر ن‬ ‫‪ )T R‬و ر ڕۆژﻩی‬ ‫ ك ‪)*L.CY8‬‬‫ت دا ‪Y(0‬د‪ )7‬وی ‪d%31LX‬‬ ‫‪ =S‬وﻩ‪ ،‬دﻩ‪ X 0H‬ی‬ ‫دﻩ‪ )ž u 0H‬ودزا‪)7‬‬ ‫‪1‬وان‪ .‬م ‪1$‬و‬ ‫زۆر ‪1‬ار و ‪' e‬ی‬ ‫‪ )T‬ڕۆژا ‪Y#‬دە و دﻩ‪19 d/Y#‬ودی ‪Çé‬‬ ‫‪1L‬ازی‬ ‫‪ Œ K K )7‬و‬ ‫وﻩر\=" در‪.d/‬‬ ‫‪ )T‬ژ ‪(ŒYI) )7‬ی ‪ 0‬و‪ .9‬دژی ر‬ ‫ی ‪Y( #‬د وﻩی وی ‪1‬اردﻩ وﻩ‬ ‫‪1‬ارد وﻩ ‪ e‬ز‪ )7 U‬د ('‪1 # ،‬و ‪-‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫و‪K'H‬‬ ‫وەك رە‪ K‬ن ‪2‬‬ ‫' 'ر‪xU‬‬ ‫ ت‬‫'را ‪'p‬ر ‪ K‬ر‪ )x/‬و‬ ‫دﻩ‪ d/Y#‬م رﻩدا ‪#‬‬ ‫( نو‬ ‫ری ‪#‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫‪1‬و‪ H‬ی ‪ X‬وان وﻩردﻩ‪Y8‬ن و‬ ‫ەدەن‪ ،‬ژ ن ‪ 9‬ر ر ‪1‬ﻩ ‪#‬‬ ‫‪ )7‬وﻩك ‪ $S‬و ‪' .UY‬ش 'ر وا '‪ ،‬ژ ن '‬ ‫و و‪ -R‬ورو‬ ‫‪1L‬ەدا 'ڕ‪š/‬ەی ‪1 %٢٥‬و‪ 'H‬و ‪ X ' 'I )ÉYI‬وان وەر دە‪Y8‬ن‪.‬‬ ‫* ری و ڕ‪š/‬ﻩ ی ‪1 ) 'I‬و‪ # H‬ن 'راورد ' و رﻩ ‪ X‬وﻩ ن‪،‬‬ ‫‬‫رﻩ ‪1 # S #‬وﻩ ن ‪ 9 k‬ر ‪ )7‬و رﻩ ‪ X‬وﻩ ن ]‪#-‬‬ ‫ن‬

‫‪83‬‬


‫‪1‬وﻩ و " ن ‪Y# Çé‬دووﻩ‪ -‬وﻩ؛ ‪ a¥‬ژ ‪ )7‬و ر‪ U‬ن را ‪ p‬ر‬‫‪ u‬ر‪ " § (/‬ا‬ ‫ت‬ ‫* ر‪1 ،‬وو‪ H‬ی ‪ #‬وﻩردﻩ‪Y8‬ن[‪ -‬و ‪ u‬رﻩ ‪ H‬ر‪' U‬ك دە‪1-‬ا • (‪ X 02Q‬ی‬ ‫‪1‬و‪ H‬و ‪ %# )ÉY#‬ن‪ .‬ژ ‪ # L‬ری دﻩرﻩوﻩی ڵ دﻩ‪ #‬ن و و ‪ § -‬ری ‪ 1L‬ڵ و‬ ‫ر‪ *U‬ری و وڕ‪cU‬ی ژ ‪ 8 )7‬ڕﻩك و ‪R‬ن و ‪ -‬ت‬ ‫‪ 9‬ر ر `‪ 0 M‬ا‪ S‬ن ‪ ، U .9‬ر‬ ‫‪ 9‬ر ر‪ ،§3‬دﻩ‪1-‬ا • ‪1H‬ار‪1LH‬ﻩی ‪ 'I K'9‬ا ]‪ C‬رو ‪ #‬ا[ ‪ UB‬ری ‪L )7 X 9‬‬ ‫ار‬ ‫ا ەن و و ‪ u‬رﻩ ‪ X‬وا ن‬ ‫ری ‪ 1L‬ڵ و ‪ 9‬ر ر `‪ 0 M‬ا‪R‬ن ‪'9‬ر ‪ X‬وﻩ‬ ‫‪Y( - R‬د وﻩی ری ‪ 1L‬ڵ و ‪ 9‬ر ر — ¿‪Y‬د‪)7‬‬ ‫و ‪ H‬ر " ‪Y#‬د وﻩ ڕز‪ e‬ر\‪1‬ون و‬ ‫ی ‪ 0‬ا‪R‬ن و ‪ k.2QH‬ی ‪ M`28‬د ‪.Q0‬‬ ‫ش دا ‪1‬ازی دا = و‬ ‫‪ 0‬اڵ‪'¿ ،‬ن‪.‬‬ ‫‪1 ) =S‬ێ •‪ Q- 'I ،‬ا ‪ K‬ری ‪ 1L‬ڵ و ' ‪YI1L‬د‪ 0 )7‬اڵ‬ ‫راوﻩ‪ # ،‬دﻩ‪1-‬ا • ‪ X‬ی‬ ‫‪ K‬رو 'ر‪.' '=S' K )K‬‬ ‫ی ژ ‪ )7‬ر ‪ .% 0 $ C-‬ا ‪ u‬واز‪ K' U‬ن ‪ L '8‬زۆرن‪.‬‬ ‫' ‪1H‬و‪ ،• )7‬ر ڕۆ ‪)3 0‬‬ ‫ا ‪ '.%31LX‬وﻩ ن " ‪ ،dLH‬ر وا ڕز‪ e‬ری ژ ن‪ */Y# ،‬ران‪ -1u ،‬ران و‬ ‫‪X‬ڵ‬ ‫‪1‬ا ی ‪1‬دی ژ ن‪1 ،‬دی ‪ */Y#‬ران‪1 ،‬دی ‪ -1u‬ران‪1 ،‬دی‬‫‪ 0/1‬ران و ‪- - ...‬‬ ‫‪M[.2Q‬‬ ‫‪ 0/1‬ا رن و … و ‪ - ..‬دا ‪ ،‬ر واش ‪ e‬ڕ‪M[U‬‬ ‫*) ‪ )3 9‬وﻩك ‪- H‬ژ‬ ‫‪ M‘- R‬وﻩك ‪ -‬و ‪ ª”´# X‬ڕ‪ M[ ) %É‬وەک '‪ rŒ‬ان و‬ ‫ر‪)*L—U‬‬ ‫‪ e‬ڕ‪ 0U‬وﻩ ‪ -‬ك ‪ 9‬روﻩران و ‪1H‬و‬ ‫ز‪ 0U‬ە '‪Y¿S H‬د‪ )7‬ژ ن‪ ،‬واژۆ ‪Y#‬د وﻩ و‬ ‫‪ X‬ر ‪ 9 )7‬دان ژن‪1- ،‬ا ‪ e1S dQ‬ڕ ژ‪1- # )7 U‬ار‪ $U‬ا * ت و ڕز‪ e‬ر\‪1‬ون دە‪d9‬‬ ‫'‪BêÃ‬ان و‬ ‫‪ - *p $(Uc‬وﻩ‪ 1*S .‬ر ‪ e‬ڕ ‪M`%31LX ، L‬‬ ‫'و ‪ 9‬و ر‪.U‬‬ ‫ری‬ ‫‪M`%31LX ،‬‬ ‫دﻩ‪ - )3‬ك‬ ‫‪M`91LX ،‬‬ ‫‪M‘- R‬‬ ‫'ر‪1 '.9'u‬و‪c )7‬ا‪aŸ‬‬ ‫ش‬ ‫‪،‬‬ ‫دﻩ‪Y#‬دن‬ ‫‪ ž‬و ن و ‪Y(Lu pLu‬دن و‬ ‫ر‪ )3‬و \‪ UB‬ردان و‬ ‫وﻩك ‪ 8 C‬و ‪ X‬روﻩرد‪ 8‬ی ژ ‪ )7‬زادﻩی‬ ‫ن‬ ‫‪ M`%31LX‬ڕ‪Yk(/‬اوﻩ ‪ u‬وﻩر‪ 9 U‬ر\‬ ‫وﻩ ‪1‬ون و‬ ‫‪1H‬ار‪1LH‬ﻩ ك ‪/Y-'H‬‬ ‫'‪ =S‬ی ‪1‬ێ‪ .‬ﻩدا ڕ‪Yk(/‬اوﻩ ن ‪=’L‬‬ ‫‪ 1‬ر‪ )3‬و '‪ •-Y=I‬و ز‪ 0U‬وو‪Y#‬د وﻩی و‪ M`%3‬زاد ‪1k‬از‪ )3‬و ‪1k %#‬از‪§ I' '8 C ،)3‬‬ ‫دە • و ‪ X‬روﻩردﻩی ‪Y‬ۆ‪'=S' K aŸ‬ی ‪1‬ێ‪' ،‬ر ' 'ر 'وە ‪Y8‬و ' ‪ C] M‘Lu‬رو '‪)7 K‬‬ ‫‪'8‬ڕەك و ‪ -‬ڕە ‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪ K' U‬ن[ و ‪ 'u‬وەر‪ )7 K' U‬ژ ن ‪ .%31LX‬ن ڕا 'ر و ‪ 9‬ر‪Y#‬دﻩ و‬ ‫ژ ‪ PX )7‬ك ‪ .%31LX ،‬ن ڕ‪ X M[/10/‬وا‪ 9 )7‬ر‪Y#‬دا ‪ X )T‬ر‪ -‬ن و ‪'^X'H‬ڕ‪cU‬ان و‬ ‫‪ 1‬ر‪ )3‬و ‪ K‬را‪ )3‬و‬ ‫‪ X )7‬ر ن ‪ —%31LX '- 1xS' ،‬ن '‬ ‫‪ ' 'H‬ز‪)3‬‬ ‫‪ M‘I' K‬و و‪ ' )K'.%3‬ا ن ' '‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪84‬‬


‫‪ Œ‬ن ‪ X‬وا وﻩ ‪ 1*S ،]0‬زۆر‪ u‬ر ‪ Œ‬ن‬ ‫•‪ .9 ،‬م و ‪R‬واردن را ‪ p‬ر ژ ن ‪-‬‬ ‫‪1‬دی ژ وﻩ م ‪ .9‬م و ‪R‬وارد ‪ X‬رﻩ ‪ LX‬ﻩدر‪1$ .d/‬و ‪ #‬م "ن و ژ ی ‪#‬‬ ‫ن ‪ .9‬م دﻩ‪ #‬وﻩ و ‪ o#‬و‬ ‫ن ‪1 —2³‬ا‪)7‬‬ ‫‪ U‬ن زۆر ‪1‬و دراون و ‪a¥ #‬‬ ‫ژ‪ 2C Y/‬ر و ‪ H‬ر‪Y#‬دن‪ # .‬م "ن و ژ ی ‪ U #‬ن ‪Y# -‬اون و‬ ‫وﻩ ن دﻩ‬ ‫ردﻩم ‪c/1e‬ا‪)7‬‬ ‫ن دﻩ‬ ‫‪1‬و '‪1r '-‬ر\ ‪ )7‬و ‪ -‬وا و ‪ a¥ #‬دﻩ‪ U M`9‬ن ‪•#‬‬ ‫ژە = [‪ M‬ژ ‪ )*L‬دڕ ە و ‪ 8 -‬ر‪ # .‬م "ن و ژ ی ‪ #‬ژ‪ )7 U‬ژن و دا ‪ -‬ا ¬‪a‬‬ ‫ن ‪9‬ر‬ ‫‪B‬ﻩ ‪1.S‬ن و رﻩ‪ )3‬و ‪ ò‬ودا‪1pS‬و‪ X )7‬وی دﻩو‪ S‬د ن داوﻩ‪•# a¥ # ،‬‬ ‫ن ‪1L‬ازی " ‪Y#‬د وﻩ ‪ X‬روﻩردﻩدﻩ‪ #‬وﻩ و دﻩ ‪ k‬وﻩ ژ‪ $# H Y/‬ی ‪19‬و ‪ X )T‬وﻩ‬ ‫ن ‪ H‬ر دا ‪ 2‬ن ‪Œ‬ی‬ ‫دارا ن‪ # .‬م "ن و ژ ی ژ ن ‪ 9‬ردا ‪1-‬وﻩ و ‪ #‬ی ‪•#‬‬ ‫ژ‪ U )7 U‬ا‬ ‫‪ X‬وا ‪YC )*L‬ەژە ار ]»'رە ‪'%‬رادار[ دﻩ‪ #‬ن‪ # .‬م "ن و ژ ی ‪#‬‬ ‫‪ U‬ن و‪ )T‬و‪ 9 )T‬ر‬ ‫و‪ U M`%3‬ن ‪ 9‬ر و‪ 0U‬اری ‪1‬ژرا ‪a¥ # ،dQ‬‬ ‫وﻩ‪)*LS‬‬ ‫‪ •#‬دراو‪ ª”£‬و ‪ U )7 c‬ن دﻩ‪ #‬ن‪ # .‬م "ن و ژ ی ‪ Œ #‬ن ‪19‬و‪ U‬وﻩ‬ ‫ن‬ ‫ن ر و ڕﻩ‪ .C‬ر را ‪ p‬ر ‪1‬و‪#‬‬ ‫‪U‬ن‬ ‫‪19‬و ‪ )T‬و ‪ .9‬ن ‪Y(L‬اوﻩ‪a¥ # ،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪# =S‬‬ ‫دﻩ‪ #‬وﻩ‪ ،‬م ‪ u‬رﻩ دﻩ "ن ‪ .9‬م ژ ن د ردﻩ ) ‪ S‬زی ‪YC‬ەڕە ' ی‬ ‫و ‪1H‬و ‪Œ‬وازا‬ ‫ك ‪ '-‬دا ‪ sL‬اوی ‪1 ) 9‬و‪Y9‬اوﻩ زۆرداری ‪ X‬وا ‪L- K . L‬‬ ‫[‪O% M‬م ‪ -‬دﻩ‪ 8‬وﻩ‪ .‬ڕا‪ M`9‬و ژن و ‪ X‬وا‬ ‫دﻩ ‪ $0/1‬وﻩ‪ .9 # ،‬م ژ ن‬ ‫‪ - R‬ن دﻩ‪ #‬ن‪ .9 .‬م‬ ‫‪ =Lu‬ی زﻩ "ن‪ 0/1 # ،‬وﻩی وا ‪ 9‬ر ‪ MN‬د ردﻩ‬ ‫ژ ن ڕﻩ ی ‪i‬ووی‬ ‫ﻩ‪' .‬م‬ ‫‪O%‬م و ‪ )7 0‬د ('“§‬ ‫و و ڕﻩ ﻩ زۆر‬ ‫‪ u‬رە ' [‪' M‬م دراوە ‪1-'I‬ار‪ M[ y ' ،' U‬زە ‪1. 1K '0‬ور‪ )3‬و ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪)7 K' U‬‬ ‫‪'.9‬م '‪' Œ‬ن ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪1r‬و‪ ' '¿H‬ڕا ر‪ )7 K x X ' U‬د‪R'9‬ت و ‪ X‬ر‪' K'-‬وە‪)xLS ،‬‬ ‫د ¿'ی ‪ u‬وازی ‪¤ - )T' H‬وا "ن و دەر‪Y¿I‬د‪'.9 )7‬م و '‪R‬وارد‪ )7‬ژ '‪' Œ' ،‬ن‬ ‫‪ '.% 0 $LC‬دە‪1k-R'9‬ازە‪' K‬وە و '‪' Œ‬ن ‪ '.% 0 $LC‬دژە‪'9-‬روەرە‪' K‬وە‬ ‫] ' ر‪ K'.% 0 $LC K‬ن[‪ ' .‬ر‪ K'.% 0 $LC K‬ن ' ‪1 ' ' a¡1r‬و ‪ '- W¿LX‬و دەز‪)K' '8‬‬ ‫‪ '=S' K‬و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ 'I' -‬ا ' دووی ڕەگ و ڕ‪1 '23‬ور‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪)7 K' U‬‬ ‫‪'.9‬م و '‪R‬واردن‪ ،‬دە‪'8‬ڕ‪ •/‬و ڕاد ‪1 ' ' R x‬و ‪Y‬ازو ‪!" x‬م و ‪' - W¿LX‬ك‪'C 'I ،‬ر‪'0/‬ر‬ ‫و ‪ X‬ر‪c/‬ەری ‪'.9‬م و '‪R‬واردن ‪ ،dQ‬ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە و ' ' ‪ )T‬ڕۆژا 'ی ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و‬ ‫‪ -' R' K‬ا ' ‪ ž‬و ' ' ‪ ž‬و ‪'0UB9‬وەی ' ش و ' ‪YI‬دەوە و ' و‪ K'I - M[-‬ن و‬ ‫' ‪1L‬ە ە ‪ K' -' R' K‬ا‪ ¯°' ،‬و‪ H‬ن ‪ L-‬ە‪.• K‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪85‬‬


‫‪ ،‬ر‪!"8‬‬ ‫• ‪ ]LS‬وﻩڕﻩ ‪O% )7‬م دﻩ‪ .9‬ن و ‪ .9‬م و ‪ -‬وا دا ‪ ،‬و‬ ‫‪1L‬ان وﻩڕﻩ ‪O% )7‬م‬ ‫'‪ )xL— ] '-‬وا ^ ]‪R .‬م ‪ ’ 1e‬ن و ‪ )3 -‬و ڕ‪ ((/‬و‪L-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪'=S‬ی ‪1K‬رد‪ .9‬ا‬ ‫ڕ ڕۆڵ و ڕ‪ M[/1 1/‬ژن و ‪ '- W¿LX‬و ‪¤ -‬وا [‪' # ^ M‬ی‬ ‫‪ )3B 1-1 ' 0 8‬و ' ‪ H‬و‪Y-‬و‪ ¿L K‬ا ‪ "-‬ۆری ژ ن و ‪Y((-‬د ن ﻩ‪1-‬ا‪ )7‬و ڕﻩ ﻩ‬ ‫ا دﻩ ‪M` ' # L 9 # .dQ‬‬ ‫ڕ‪ )3 23‬و ‪ # 09Y-‬وﻩ دﻩ ی ‪ ) #‬زارﻩی ‪9‬‬ ‫‪ 1‬ر\‪1‬و 'وەی ڕاد * ¡‪ a‬زاد ‪1k‬ازا ' ن ‪1‬وﻩ ڕووداوە‪ )7 K‬ڕۆژ‪ e‬ر 'و ‪ 1‬ر‪' U‬ی‬ ‫) ‪' # PL‬ی ‪1‬ﻩدوور‪ 8‬ی‬ ‫‪ '8‬وون‪ ،‬وﻩ دﻩزا • ‪ #‬وﻩڕﻩ ‪O% )7‬م ‪0q X‬‬ ‫و ' =" ‪1‬و‪ )7‬م‬ ‫) ‪' # ^L‬ی‬ ‫‪ =S‬ی ‪1‬رد‪0 § .9‬‬ ‫و‬ ‫‪ ò‬رﻩ ن‬ ‫دووا ' '‪ 'I ،‬زﻩ ‪'0‬ی رد را ¿‪Y‬دن و ‪ • ¤¼-1‬و ‪ -19‬ن ' ردە‪'I‬ن و ‪ ¿LX‬ە ‪sL‬ن‪.‬‬ ‫‪ 2 '=L‬ن و دەر‪YI‬د‪' )7‬م ‪ 0/1 ،'0—2 '=LX‬ری ز‪ cU‬دﻩ‪1-‬ا ‪ 9 dQ‬ر ‪ u a²‬وازی ژ ری‬‫‪1p I'^ a¨ r‬و ا‬ ‫‪ M[. 1‬ژ ن و ری ‪ a¨ 9‬و‪ 0U‬ار‪ )3‬ەن؛ و و‪ H‬ی ‪#‬‬ ‫ا ‪ 9‬روﻩرن‪،‬‬ ‫ا ر‪1 .9 u‬وﻩ و ڕ‪ # ^L %É‬ن ‪-‬‬ ‫ • ڕ‪1U‬ون و ‪- .2Q )T -‬‬‫'‪'-‬ك 'و و‪' H‬ی ‪ 'I‬زوو ‪1pLu'.2‬ون و " ازە و ‪ '0‬ی ‪1 'X M‘I'^L‬ە '‪)7 K‬‬ ‫‪1L‬ان ‪ dQ0L 0¿LX )7 K'I -‬و ‪'¿LX‬وەی ' '‪1.9‬ون‪' ،‬راورد ¿ ن‪ 8 .‬ر ‪O%‬م ر و‬ ‫‪ Ly/1‬زۆر‪ Y-‬ژن دﻩ ‪1‬ژ‪ d/‬و‬ ‫ردوو‪ Œ‬ا دﻩ ‪a¥ ،‬‬ ‫‪#،‬‬ ‫‪O%‬‬ ‫‪ =S‬ن‬ ‫دﻩ ‪1‬ژ‪ .d/‬روﻩ ‪ 8‬ر ‪ 9‬ر ‪ )7 0 a²‬د ('ی‬ ‫‪# o‬‬ ‫‪Ly/1‬‬ ‫‪O%‬م ژن ‪ #‬م ‪Y8‬ن‪ ،‬وا‬ ‫ﻩ • و ‪Y-1e‬اوە ن ‪ y0/1k‬وﻩ‪ 8 ،‬ر زۆر‪Y-‬‬ ‫'‪' ' .‬ر 'وە [‪O% M‬م ‪ '-‬وەك ‪Y‬از‪)x/‬‬ ‫‪19‬و‪Y¿ -' K‬د ن ' ‪# '0 L‬‬ ‫‪ ’ 1e‬و '‪' Œ‬ن ‪'=S' K‬ی ‪1K M‘I'^L‬رد‪ .9‬ن و ‪1. 1K‬وری دژە‪-‬ژ 'وە ‪1L )xS'I‬ەر‪ "8‬اوە‪،‬‬ ‫'ك 'وەی ‪1 ' 'I‬دی ‪'I'=S' K‬دا ‪¤ -‬وا [‪R' M‬و‪B/‬ا ' و ‪'= '.9‬را ' و ‪1x‬ژا ' دژی‬ ‫ژ ن ' ‪1‬و\‪ dQ‬و [‪O% M‬م '‪'-‬ك ی ‪ ،M`L 0L‬وەك ‪'H‬پ و ‪ K'.% 1 9‬ن‬ ‫‪ '8 X‬ەی دە‪'I‬ن‪.‬‬ ‫'روە‬ ‫‪ 8‬ر ‪ 9‬ر ‪ UB a²‬ردا‪ X )7‬ر ‪ )7‬ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ن ‪ 9‬ر ‪ 9‬ی ‪- H‬ژ‬ ‫‪c ] )T R‬وو‪'0-‬وەی ‪' M‘-' R' K‬ك ' ‪ ' 0‬و‬ ‫ﻩ •‪ ،‬دﻩ ‪"0‬ن ‪c o‬وو‪ 0-‬وﻩ )‬ ‫‪'9‬ر '‪1e‬زار‪ )3‬ڕا ر‪ X )3‬ر‪ K'-‬ن[ ردا وﻩی ‪ 0 2‬دا و ‪1‬وﻩ ی ڕﻩزا ‪ )T‬و =‪•-Y‬‬ ‫و دﻩ‪ P.9‬ر‪ 2 #‬وﻩ‪ 8 .‬ر ‪YX‬و ‪ 8‬ﻩی ‪ 0qL‬ی ژ ‪ 9 )7‬رﻩوﻩی ڕ‪Yk(/‬اوﻩ ©‪Œ %‬ر و‬ ‫‪1‬و و‪1 )7 H‬رد‪ .9‬وﻩ‪،‬‬ ‫‪ X‬ر‪Œ %T‬رﻩ ‪ )7‬و ژ ن و ‪ K'X'H‬ن ‪1‬وا ‪ ،‬دﻩ ‪1‬و ژ ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪86‬‬


‫‪ 2‬ان و =‪ •-Y‬و ڕ‪1LŠ/‬ا‪ H )7‬ڕۆژﻩ رﻩو ‪ X‬ر ن‬ ‫‪1‬و ر و ‪ 1e‬ﻩ وﻩ‬ ‫‪ H 9‬ژ ‪ #‬وﻩ‬ ‫و دﻩز‪ " )7 R 8‬ی ‪B‬ۆن و دا‪ (p "8‬ن و دارو ردوو‪ U‬ن‬ ‫©‪1%‬و‪sL-‬ن‪' ،‬ر وا ‪ 'I‬دە ' 'ك ' 'و\'ر ' و‪'C' )xL-R‬ر‪ xU‬ا ژ ‪1L a¨ )7‬ە ە‪)7 K‬‬ ‫دە‪ -R'9‬ن دا‪YI "8‬دن‪ ] .‬ش " م وﻩ ‪ 9‬رﻩ‪ -‬ی زارﻩی ‪ Q9‬ا چ و‪)*L-R‬‬ ‫‪1 )*UYC‬و‪ 'I ،‬ژ ن ڕا ‪1‬ون و زۆر ‪ M`28 M[/1‬و دەو‪ -'S‬ن دا‪Y# "8‬د و ‪ H‬ك و ' !ی‬ ‫‪1‬رد‪ .9‬ن ‪ o‬ك‬ ‫ن ‪ X 9‬ن[‪R .‬م‬ ‫'‪1-Y=I‬وی ‪ U‬ن دا ‪1‬از‪U‬‬ ‫‪ =S‬دا‬ ‫ڕوو‪ 0 U‬دا و ‪ -‬ت وﻩك ^‪1 'X )*L— o # MN‬ە‪ ' d9‬ژ 'وە‬ ‫‪ 2Q‬ی‬ ‫!ی ‪ U‬ن‪،‬‬ ‫ڕوو‪ 0U‬دا ‪.dQ‬‬ ‫‪ 2‬ی ‪ ¼L‬وا‪1 )3‬دی ژ‬ ‫ڕ‪ %É‬ی !ﻩ‬ ‫وردو ‪1p‬و‪ )T' 9'I )7‬و دﻩ‪1\ .9‬و‪ )7‬زاران ‪ S 9‬ی ژ‬ ‫‪ 1‬ری و و‪M`%3‬‬ ‫‪ 2‬ی دﻩ ‪1‬و‪)7‬‬ ‫‪1. 1K‬ور‪ U‬ن و ‪ 9‬ڕا ر‪ K' U‬ن‪.‬‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوﻩ و‬ ‫‪،‬‬ ‫‪# =S‬‬ ‫زادڕﻩوا ی ژ ‪)7‬‬ ‫ر ) ‪ M[.9 p—2³‬ژ‬ ‫‪ 2‬ی ڕا ‪1p‬ون و‬ ‫ن و ‪ X‬ر‪ -‬ڕا ر‪ U‬ن و ‪c‬ا‪ f‬ڕ‪ ZU‬ر ‪ .%‬ن‪.‬‬ ‫ژ‬ ‫دﻩ‪1\ .9‬و‪ )7‬ژ ‪ )7‬ڕز‪ e‬ر‪1kU‬از و ‪1k %#‬ازﻩ ژ ‪ )7‬دە‪ Y/š '.9‬و ‪ 9 - W(LX‬روو‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ژ‬ ‫=‪ 9 L‬ر و ڕووداوﻩ ‪1‬وﻩ‪ dQ.9‬و‬ ‫‪H ، $L‬‬ ‫' ‪1H‬و‪ 8 ،• )7‬ر ر ‪#‬‬ ‫‪Œ‬‬ ‫’ ) ‪ )3 -‬و‬ ‫‪10‬و‪ dQ9‬و ‪ p (L‬ا‪ -‬وﻩ و ‪ 0Uš/1-‬وﻩی ‪ 9‬ر * ت‪.2Q ،‬‬ ‫‪Y# r‬دن و ‪'9‬ر '‪1e‬زار‪ )3‬ڕا ر‪)3‬‬ ‫‪ # =S‬ا ‪ X #‬ر‪ -‬ڕا ر‪ U‬ن‬ ‫‪.• 8‬‬ ‫‪ 8 X‬ﻩی ‪Œ1 (9‬ر‪1p—%3‬و‪1K )7‬رد‪ 'I' .9‬ن ( ن و ڕۆژا ' 'م دە‪'.9‬واژە ‪19 BX‬و‪)T' K‬‬ ‫و ‪1X‬و‪ " ' H‬ە '‪ .%7 C‬ن '‪ ،‬ە '‪ ،' ÅUYC‬ە ن '‪ ،‬ە و‪'ò )7 -R‬رە‪)°‬‬ ‫ن‬ ‫ن ‪ UB #‬ری ‪1L )7 c^L$9‬ﻩ ی ‪ X‬ر‪-‬‬ ‫'" 'زار\ رە ¿' 'وە و ڕ‪Yk(/‬اوﻩ ژ‬ ‫ن دﻩ‪ #‬ن و "‪٨‬ی رس" ڕۆژی‬ ‫و ر‪-‬‬ ‫( ن دﻩ‪a¡R‬‬ ‫ژ ن دﻩ‪"L 8‬ن و ‪ -‬ت‬ ‫ڕەزا '‪ )T‬و و‹‪ )7 Ýâu M`2‬دژی '‪R‬وارد‪ )7‬ژ ن ‪YI‬ا ‪' '.Q‬ی ' = ‪¤‬ان و ' ‪M”• 0‬‬ ‫‪ 9 )7‬ر‪19‬وڕ ن و ‪Y¿ 1e‬دن ‪ a¥ # ،‬ژ ن وا ‪ L‬ﻩ =• و‬ ‫ڕا ران‪ ،‬ی‬ ‫ر‪ 8‬ك‪ 8 C ،‬ك‪ 8 ،‬ڕﻩ‪ ، L#‬ر‪ ، /‬زا * ‪ U‬ك‪ #YH 'H ،‬ك‬ ‫ تژن‬‫ر ‪ M[-Y=L‬و ڕﻩ‪Y(-‬د وﻩی‬ ‫‪ 9‬ی ‪- H‬ژ ' ‪1‬وە ‪ S êþ‬و ‪ .CY8‬ن و‬ ‫وە ' '‪'I‬و‪!•-‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪87‬‬


‫‪1‬ارﻩوﻩڕا ‪1-‬ا و‬ ‫ر‪ )*/‬وا‪ e ،‬ڕا‪ )7‬ڕ‪ )3 23‬دﻩ ‪1‬از‪- # ،d/‬‬ ‫‪ e‬ڕا‪'=S' K )7‬‬ ‫ر‪)*U‬‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی و‪ .% 0 $LC )7‬ر‪1u‬از‪' U‬وە‪# ،‬‬ ‫‪ ،‬ڕ‪/‬‬ ‫' `‪ M‬ڕوودا‪)7‬‬ ‫‪ e‬ڕ‪ 0U‬وﻩن ‪ -‬ك دە‪ -R'9‬اران و ‪Y#‬د وﻩی ‪1‬و‪ =0 9‬و ‪1L‬ﻩ ی و ژ ن ‪1L‬‬ ‫‪ S‬وﻩ وەك ‪PU‬‬ ‫‪U‬ن ‪ H‬ژ ن‬ ‫) و ‪ X‬وا ی‪# ،‬‬ ‫دﻩ‪R 9‬ت و ‪ X‬رﻩ و‬ ‫ڕا‪1-Y8‬وﻩ و ‪ U‬ن دﻩ‪ "- )7 .9‬ۆری ژ ن ‪ 0 W(LX‬وﻩ و ‪ U‬ن ‪ 9‬ن دﻩردﻩ‪ #‬ن و‬ ‫اری‬ ‫و\ ‪1p‬و‪ ) !"0 $ C )7‬ر‪1u‬ازی‪# ،‬‬ ‫‪=S‬‬ ‫واژۆ‪ U‬ﻩ‪ #‬ن‪.‬‬ ‫‪ p‬وﻩڕ‪ U‬ن‬ ‫‪ 9‬ن و دە‪R'9‬ت و د ‪Y# $‬ا‪ # - -‬ن‬ ‫‪ H‬و‪ 9‬وﻩی ژ ا دﻩ ت و‬ ‫ا ڕ‪ PX M[/1 1/‬رزی و دە‪ -R'9‬اری ‪ U‬ن ‪ 9‬ر ژ ا دﻩ‪ #‬وﻩ و‬ ‫دﻩ ت و ‪1L‬ﻩ‬ ‫ی‬ ‫‪ 0L‬وﻩ‪،‬‬ ‫وﻩی ‪ X 1L‬ر‪ -‬ن و دو ی ‪ 9‬ر ‪1e‬زار‪ U‬ا دﻩ‪ .9‬ن‬ ‫دﻩ‪Y# .9‬د‪ )7‬ژ وﻩ‪ (LX ،‬وﻩ ﻩ ن‪.‬‬ ‫' ‪1K‬ر‪' )xL ' ' ' ،)T‬ر‪ H‬وی ‪ u‬واز‪¤ - ' • K' U‬وا ‪ 0‬ا‪ 1žL 'I ،‬ن ' ‪ K‬ر‪YI‬دن و‬ ‫‪ )7 xL‬ڕۆژا 'دا‪1L ' ،‬ە ە‪ -' R' K )T ' )7 K‬ا‪ 'I ،‬ژ ‪ )7‬زاد ‪1k‬از ' ' ‪1‬و‬‫' ‪ ž‬و‪ ¿/‬ا ‪ U‬ن ' 'را ‪'p‬ر ژ ‪ )7‬ڕا ر و دە‪1k-R'9‬ازدا دە ‪'0y‬وە‪ u ،‬واز‪' U‬‬ ‫‪YI‬دە '‪ K‬ن ¿‪Y‬ا‪ Y-‬و ڕۆ ‪' 0‬ر‪ H‬ودە‪'I‬ن‪' ،‬د‪'2 0S‬وە‪ u LS' K ،‬واز‪ )3‬د ¿'ش‬ ‫د ‪'2QX '0‬وە‪' '$L 'I ،‬ر‪ ' !"8‬وە‪' )xL R‬ز ‪1‬و =" ا 'ی ‪109‬ور د ر‪Y¿U‬اودا ‪1-‬ا ی‬ ‫' ‪ )T‬ڕۆژ‪ e‬ری دا ‪1-‬و دە‪1-‬ا ‪ dQ‬وە‪ R‬ن ‪ pQX‬ا‪'-‬وە و‬ ‫دەر‪Y¿I‬د ‪ $‬ن ' و ‪'-‬‬ ‫'ر‪ xp '.9'u‬ت‪.‬‬ ‫ﯾ‪4‬ﯾ آ ‪% 3 ،%‬م دو ﯿ ﯾ‪%‬‬ ‫ ‪! :‬ﯿ ر درو! ‪ X 4‬ت‪%3 ،‬ﯾ ‪‬ﯿ‪96‬و‬‫‪ P‬آ‪%‬‬ ‫)ن ‪  %‬د*!‪%‬ت و ڕ‪% - &A7‬ڕ‪ *9‬د* ‪ ،/‬ﯾ ﯿ ' ن "‪%‬و ‪%‬ر ‪%‬رﯾ‪%'%‬‬ ‫آ ودوو*'‪%‬و* آ‪Y %" %‬ﯿ د*!‪4'%‬ا ڕوو د*دات ؟‬ ‫ ‪ 9YX )3‬رﻩ‪ - #‬وﻩ دﻩ‪ (pLŠ.9‬م‪ 8 Ç¡ ،‬ر 'م ‪ #YH‬دا و ر م ‪- # - 9‬‬‫وﻩ ‪ .Uc/1ž‬وﻩ‬ ‫‪ )7 - W(LX‬و ‪Y‬ۆ‪f‬‬ ‫‪=S‬‬ ‫‪ 9YX‬رت ‪ L-‬ا ‪Y#‬دووﻩ‪،‬‬ ‫‪ ) =S‬زاد ] ' ر‪ ،[)K‬و‪Y/‬ا و ‪'%Q‬رەو\'رە ك ڕوودﻩدات‪' ،‬ر '‪'9YX‬‬ ‫‪ 9‬ر م واژﻩ " ‪Y(0‬اوﻩی دﻩ )‬ ‫] ‪'%Q‬رەو\'رە‪' )3‬ك " 'ر\'ر‪'U‬ت"[‪L # ’0 .‬‬ ‫‪ X H‬ن ‪1‬وﻩ‪ " ،].9‬ر\ ر‪ U‬ت" ‪ #‬وەك ‪ 'H‬و وا‪Y# -‬واوﻩ‪1LX -‬ﻩری دڕ ﻩ‪)3‬؛ ‪1LX‬ﻩر‪)*/‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪88‬‬


‫ر\ را‪)7‬؛ ورو‬ ‫‪# ،‬‬ ‫و ‪ 9‬ر‪ H‬وﻩ ) ژاد‪ X‬ر‪ .9‬ی‬ ‫زۆر ‪ * .9‬را‬ ‫‪R‬دﻩ‪ .9‬ن و ‪ §QX‬وا § ‪R ^L‬دﻩ‪ .9‬ن ‪ 9 X‬ی دە‪R'9‬ت و زۆرﻩ ‪ M‘LP‬و‬ ‫ڕﻩوا ‪ -‬ان دڕ ا ‪ U )T‬ن را ‪ p‬ر رﻩ ‪ ž‬ر‪ " )3‬ر\ ر"ە ن‪ ،‬وﻩك دە‪ )TR'9‬زاڵ و‬ ‫ن ‪Y( y/1‬دووﻩ‪ -‬وﻩ‪،‬‬ ‫ا ‪ 9‬ری ڕ‬ ‫دﻩ ‪ )ž‬زاڵ )‪ C‬ر ‪ )ž‬زاڵ(‪ 1L ،‬ز‬ ‫ا 'ر '‪ x.%S‬ر‪1 )3‬ردﻩ ن‬ ‫" ‪Y#‬د وﻩ و ‪ C‬ر ‪1- .% C )ž‬ر‪#‬‬ ‫روﻩك وﻩی ‪#‬‬ ‫‪YI‬اوە‪1p U1LI aé1p$ 9 '-‬ون و زا‪ )7‬و ‪1 PX‬ار‪ U‬ن ' 'راورد ' ‪1-‬ر‪ K' cI‬ن!‬ ‫ز‪cU‬م‪ dQ L9 # H dQX ،‬و ' ‪ )T u‬واژﻩی ‪Y‬ۆ‪ f‬ی " ر\ ر‪ U‬ت"‪ ،‬واژە‪aé'8‬‬ ‫" ‪1‬رد ت" " ر‪ %#‬ت" " ‪ O%‬ت" "‪ X‬وﻩ‪ -‬ت" و "ژ ‪ -‬ت" ر\ ر‪d/‬؟‬ ‫‪1H‬و‪ )T • )7‬وﻩ ‪1-‬وﻩ ‪ X H‬ن‪ L # ،‬و واژا و دە‪'.9‬واژا 'ی ‪1 #‬و ‪-‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ی ‪ 1L‬دﻩ ن‪ ،‬ورد ‪ 0q‬وﻩ و ‪ (2Q‬ن ‪ -1X -‬زی ‪ X‬ر‪1-‬و‪ k#‬و زﻩ‬ ‫‪.2 0‬‬ ‫وی‬ ‫ورو ‪ (p# X‬وﻩ‪ .‬دﻩ ‪ a¥ dQ‬وﻩ ‪ * .9‬را ‪ Y-‬و دڕ ا '‪Y # ،dQ Y-‬ۆ‪Lf‬‬ ‫‪1p—%‬و وﻩ ‪ dQ‬و ‪!¼S M`2Q0‬ر وی دﻩ ) ‪Y‬ۆ‪R f‬دﻩ‪.9‬‬ ‫زاد ‪1k‬ازی و ‪9‬‬ ‫و\ •”‪ M‬و ‪ -‬وا‬ ‫'و رەوە ‪d9‬‬ ‫دڕ ﻩ ‪ 9 ٢٠ - ١٤ )7‬دﻩ ‪ ./1’ 2QX‬وﻩ؟‬ ‫ژاد‪ X‬ر ‪ .‬ی‪' 'I ،‬را ‪'p‬ر ‪' " M‘0—L‬ر\'ر"ە‪ K‬ن ‪Y#‬اوﻩ و ‪ 9‬دﻩ ا در‪1\š/‬وﻩ‪ -‬وﻩ‪،‬‬ ‫ا‪،‬‬ ‫ر ‪ .%Q‬و دﻩورو\ ر ا‪ ،‬دو ی د ‪Y# $‬ا‪ )T‬درۆ‪ 0U‬ی ‪ ¼ -‬ا‪S‬‬ ‫‪d #‬؟‬ ‫‪1 )7‬ودا و ‪ »1‬د دا‪،‬‬ ‫ا‪ 9 ،‬ی ‪X‬‬ ‫دو ی ‪ .%3Y#‬ژن ‪ 0Q-19‬ر و ‪ •P‬ڕ‪0/‬‬ ‫‪i‬ووی ‪c‬ا‪ # H aŸ‬اری ‪1‬رددا‪،‬‬ ‫ا‪ ،‬زاران ‪1$‬و ی‬ ‫‪i‬ووی دﻩ‪ -R 9‬اری ر‪.% %#‬‬ ‫‪ H u‬وی‬ ‫“‪ .%‬و ‪ ’ 1e‬و ‪1LX‬ﻩری دڕ ا ‪ )T‬و ڕی ڕادﻩ د ‪ ،•/Y# 0‬وﻩ‪-‬‬ ‫‪ Y/1‬و ز ‪Œ )7‬ڵ و ‪ # )É1e‬ڕ ‪Y#‬دوو‪•U‬؟‬ ‫‪ ’0‬ز‪cU‬م‪ ،‬وﻩ ﻩی • ‪c‬ا ] ر‪ .% #‬ن ‪ 9 M[LS‬ر ر ن و ‪1 '• 1K‬ارن '‬ ‫دﻩ‪ M`9‬وا ‪ 2‬ا‬ ‫‪ $9‬ن ‪ #‬س داوﻩ و ‪1 QX‬ا ‪ 8 ،‬ر دە‪R'9‬ت‬ ‫‪ dQ‬و روﻩ ' ‪1H‬و‪ 8 ،• )7‬ر ‪Y‬ۆ‪ f‬ن‬ ‫] ' ر‪ K' I‬ا[ ‪ ،dQ‬وﻩی ‪.%Q‬‬ ‫‪1‬دی‬ ‫‪ U‬ن ‪ )7 9 #‬د (' ]‪ -‬ت‬ ‫و دﻩ‪ 0-Y=r‬ی ‪ .%Q‬وﻩ‪1 ،‬ا ‪)3‬‬ ‫‪ ] ،dQ‬روﻩك‬ ‫ر‪ •%© [§ .% #‬ن‪ ،‬وا داد‪ X‬وﻩری ‪ -‬ز‪ LS r‬وﻩی ‪# .%Q‬‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪١٩١٧ M[U‬ی ڕو‪ 9‬دا‪ ،‬ڕا‪'X‬ڕ‪١٩٧٩ M[U‬ی ا ا د ‪ $.‬ن[‪Y=Lu ،‬ﻩوﻩ ن ‪ * .9‬ر‪ Y-‬و‬ ‫ر ك ی ‪ 9‬دﻩ و (‪Y‬ا؛ دە‪R'9‬ت ‪Y‬ازی ‪ 9‬ر ‪-1‬‬ ‫دڕﻩ ﻩ‪ Y-‬دﻩ •‪ .‬وﻩش ‪-‬‬ ‫ك ‪Y‬ازی د‪ )7 0LÝú‬داد‪ X‬روﻩری‪ 'I L9'I .‬ی‬ ‫ای داد‪ X‬روﻩری‪ ،‬زادی‪،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪89‬‬


‫‪)7 %#‬‬ ‫’‬ ‫ز ‪1‬و‬ ‫دە‪-R 9‬‬ ‫‪ -‬و‪/‬‬

‫‪ )7‬دە‪1k-R'9‬از‪U‬‬ ‫دﻩروﻩی دﻩ‪R 9‬ت و دﻩرﻩوﻩی‬ ‫‪c‬ا ‪،dQ‬‬ ‫زار و ‪ P‬ن ر‬ ‫= ڕ‪' )7 9 ' ،d/‬م ‪ 0L®'9‬راوا ' ‪ L-‬ە‪ e‬ت‪.‬‬ ‫‪1Ýè )7‬ودە‪ e )3‬ڕ‪ M[U‬م ڕا 'ر و ڕا 'ر‪ ،‬م ‪1L‬ە دﻩ‪R 9‬ت و‬ ‫ر و ‪ 9‬ر‪ *#‬ر‪ ،‬م ‪ X‬رت و ‪ X‬رت‪ ،‬س "ن‬ ‫ار‪ ،)3‬م ‪ 9‬ر‬ ‫ن و ‪i‬وو و " ‪Y#‬د وﻩ ن ڕا ‪"0L$‬ن؟‬

‫وﻩ 'و‬ ‫‪1‬و وﻩی‬ ‫‪1L‬ە '‬ ‫وﻩی‬

‫وﻩك ‪ - ،]-1e‬وﻩ ﻩ • ‪c‬ا ] و ‪ -‬و‪ 0/‬ﻩر‪ • # §É‬وﻩڕم ‪ )T LX‬و ی دﻩ‪،]H‬‬ ‫‪ =S‬دا ‪ - y‬ﻩ ن و ‪1 QX‬ا‬ ‫‪ =S‬ی ‪1‬ێ دﻩروو‪ )7‬م‬ ‫ر‪ .% #‬ن ‪)7 X‬‬ ‫روﻩك ‪ 9 )7 X‬ر داری و ڕﻩ‪ (-‬رﻩوﻩ ‪ - C )7‬دا "!م )دﻩرﻩ ‪1 1L ()T e‬دی‬ ‫دﻩرﻩ ‪ - e‬ا ‪'9‬ر‪ S'Ýý U‬اوە و ‪ X‬رﻩ ‪ %7‬ووﻩ و ‪ r‬ن ‪ # .% 9‬ی ‪Y‬دووﻩ‪،‬‬ ‫وی ‪ U‬ا دا ( ﻩ ‪ dQ‬و ‪ '.%31LX‬م‬ ‫ڕﻩ‪ (-‬رﻩوﻩ و و‪Y/‬ا = ری م ‪ .% 9‬ش‬ ‫ش ر‪ #‬ن و ‪1H‬و دﻩ‪ # ،dLyL 8‬ڕ‪Yk(/‬اوﻩ‬ ‫ڕۆژ‪ e‬رەدا ‪ )7 X‬ڕۆ\‪ .• s‬ر‬ ‫ن‪ ،‬چ ‪ - f 9‬ن‪ ،‬چ رﻩوﻩز‪ U‬ن‪ ،‬چ‬ ‫* رﻩ ن ]چ‬‫‪ u‬وﻩر‪U‬‬ ‫‪.‬ی ر‬ ‫‪ * 9‬و ‪ .L#‬ن‪ ،‬وا ی ‪ * X #‬ی دە‪R'9‬ت و ‪ X‬ر‪ -‬ڕا ر‪ U‬ن "ن و‬ ‫‪Y‬ازی دﻩ‪ H )7 0LÝÞ9‬دۆ‪Œ‬ر‪/‬‬ ‫‪ 9‬ر\ ‪ )T 0 H )3‬و ڕا ر‪ U )3‬ن دﻩ‪ X‬ر‪c/‬ن[ ‪-‬‬ ‫‪] L# (S1‬دﻩ‪ Å r‬ك[ وﻩی ر "ن‪ 8 C 1*S ،‬ی‬ ‫‪ )ÉY#‬ز‪ Y- U‬و ‪Y( #‬د وﻩی ‪H‬‬ ‫‪ =S‬ی ‪ ،•/1‬ر 'م‬ ‫‪ 1‬ر\‪1‬و وﻩ و ‪ X‬روﻩردﻩ ‪1‬و‪Y )7‬ۆ‪Y ،•/1 aŸ‬ازی ڕ‪M[.%k(/‬‬ ‫ڕۆژ و ‪ 1L‬و ر‪ e‬دا ڕﻩ‪Y(-‬د وﻩی ‪ ž )T 0 H ) .% 9‬وی دﻩ ‪ d/Y‬و دﻩ ‪.Q‬‬ ‫' ‪L‬‬ ‫" ‪Y#‬د وﻩ و ر و ‪ ) Œ H‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ی ا ‪ • .)7‬دﻩزا ] دﻩر )‬ ‫‪ ž‬ڕ‪Yk(/‬اوﻩ‪ #‬ی ‪1‬و‪H‬‬ ‫ا ) ڕ‪Yk(/‬او‪ )*/‬ڕا ر‪# ،dQ )3‬‬ ‫‪# L9 #‬‬ ‫ا ڕ‪ 9 c/‬روﻩری‬ ‫‪'C‬ر ار‪ [)T' 1x»] )3‬ر‪1u‬ا ن وﻩردﻩ‪ 0/1 d/Y8‬ر‪ U‬ن ‪ X‬ر‬ ‫‪1‬ون و ‪1‬ر‪9‬‬ ‫‪ 9‬ن دادﻩ ‪ d‬و ‪109‬ورﻩ ‪ 9 )7‬روﻩری ‪ )T 0 H‬وﻩك ¬‪Y a‬ﻩ‬ ‫‪ 0/1‬و‪ U‬دﻩ‪ X‬ر‪ ،d/c/‬ڕ‪Yk(/‬اوﻩ و ‪ u‬وﻩر‪ )7 U‬وﻩك ‪ .L#‬زﻩردﻩ ‪ )7‬دﻩ‪R 9‬ت‪،‬‬ ‫ن‪،‬‬ ‫‪1L )7‬ﻩ ی ‪ X‬رت و ﻩرﻩ ‪ X )7‬ر‪ H ،•-‬رﻩ‪ 9‬ری ‪ .CY8‬ڕۆژا‬ ‫‪ * X‬ی‪ C‬ر‬ ‫‪ 9 )7‬دﻩی ژدﻩدا‬ ‫زﻩ‬ ‫دﻩ‪ 8‬ر‪ 0/‬وﻩ ‪ X 1L‬ر‪1-‬و‪ #‬زﻩرد ‪ =S‬ڕا وﻩ ن و‬ ‫و‪YI 0/‬د‪1-'# )7‬اری 'م ڕۆژ‪ e‬رە دﻩ‪ 8‬ڕ‪ ،•/‬دەر‪Y¿I‬د‪' )7‬وان ‪ 9‬ن و ‪ ’ 1e‬و ‪( 1H .‬‬ ‫'وان دﻩرﻩوﻩی د ‪1‬ارﻩ ‪ X )7‬رت و ‪ X‬ر ن و ‪'C‬ر اری و دەو‪'S‬ت و دﻩ‪19 r‬اوﻩ ن‪،‬‬ ‫دو ی ‪1- #‬ار‪.dLy )3‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪90‬‬


‫هە وی‬ ‫‪ )T‬ڕۆژا دا‬ ‫‪ X‬روﻩردﻩ ‪1‬و‪ M¹ 1- )7‬ڕ = ا‬ ‫ر‪ .% #‬ن ‪%r‬‬ ‫ت دﻩن‪ ،‬وان‪' ،‬و‬ ‫‪ $9‬وﻩ ‪1.C‬ای‬ ‫دﻩ‪ #‬ن‪ ،‬وان وﻩك ‪ p X‬ر و ‪ 0‬ارﻩ‬ ‫‪ %³ )T‬وﻩی ڕۆژا ی‬ ‫ڕﻩو‪)T‬‬ ‫ر‪- § . %#‬‬ ‫وەڕەدان چ ‪ U‬ن و چ ‪)7 9 #‬‬ ‫ا ‪ 1‬ر‪ U‬ن ‪ X‬رﻩدﻩ‪ dQ0Q.9‬و ‪ 1‬ر‪Y )3‬ۆڤ ر ) ر‪)*L‬‬ ‫‪"H‬ن و ‪š/1-‬ﻩ ‪ 0‬ﻩ‪.9‬‬ ‫=‪ •-Y‬و دا ‪1‬ازی ت‪،‬‬ ‫دد ی ی و دﻩرو\ رە‪ */Y# .)T' 'I‬ر‪ - /‬دﻩ‪d9‬‬ ‫=‪ M`28 M[-Y‬و‬ ‫دوژ ‪ )T 0‬ی و وﻩ رﻩ‪ #‬ی وەك 'وەی ' ' ‪L- - ،dQ9‬‬ ‫‪1p - 0 H =S‬و‪ )7‬دﻩ‪R 9‬ت و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و ‪ X‬ر ن و‬ ‫ا ‪)7‬‬ ‫ردﻩوام ‪،dQ‬‬ ‫ی‬ ‫\" ‪Y#‬د وﻩ و \‪ UY‬ردان و‬ ‫ن ‪ # 0LŠ.9‬ن‪L# - # L- - ،‬‬ ‫دەو‪-'S‬‬ ‫‪Y(Lu pLu‬دن و ‪Y9 ¾L‬اوﻩ‪ ž )T‬و ‪ * .9 d9 ،dQ‬ری و ‪ 2‬ری و‬ ‫‪ M‘.%31LX‬ڕا 'ران و ‪ 9‬را‪ UY )7‬ردﻩری ‪ 1L‬ڕ‪Yk(/‬اوﻩ و ‪ u‬وﻩر‪ * X )7 U‬ی ‪ X‬رت و‬ ‫دە‪R'9‬ت ‪ #‬ن‪.‬‬ ‫‪1‬ون و‬ ‫‪L‬‬ ‫ ‪ )K‬زاد ‪1k‬از ‪ 9‬ر ‪ 0‬ی و ‪1‬د ‪ 1‬ر‪ U‬ی‪ # ،‬دﻩ ‪.Q‬‬‫'‪ M`%É1S‬و ‪ 9‬را‪ X‬ی " ‪Y#‬د وﻩی دە‪ -R'9‬اران ‪ (2Q‬ا دﻩ‪ ./B9‬وﻩ و ' ‪Y/1e‬ەی 'وە‬ ‫ا ‪'9‬ر '‪ S‬ەدا‪'-‬وە ]‪'9‬ر '‪ S‬ەدا‪'-‬وە‪' ' ،‬ر 'وەی ‪Y‬ۆڤ ' 'دا ¿‪1p‬و ا‬ ‫زادی‬ ‫' ‪Y9‬و ‪ d‬زادە و 'وە ڕ‪1. 1K )7 K %É‬ور و ‪ ) '.% 9 )7 K 9‬ڕا ر‪'I ،•U‬‬ ‫ی ات‬ ‫‪1.‬ا ‪ # dQ‬س * ‪1 -‬ا ی ی ڕ‪'=/‬‬ ‫‪ H'¿P‬ە‪'I‬ن[‪ ،‬ی ‪.9‬‬ ‫‪1 .Qp‬ا ی ‪ )7 9 #‬د ('‪' ،‬و ‪ u‬رە 'و ‪ .9‬م دە ‪ 'I ،dQ‬ڕ‪i¼S )7 O(U‬اردن‬ ‫‪ 0LS .‬رواوﻩ‪ #‬ی \ ‪B2QX‬ﻩوزان و ڕا 'رزان‬ ‫و ‪ 9 )7 0LS‬ر ر ‪ X )7‬ر‪ -‬ن و‬ ‫دو ی ‪ %Q‬روﻩر و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و‬ ‫ﻩوە '‪ ' 'I ،‬ر‪ K' I‬ن ‪%r‬‬ ‫‪1k\1UYC‬ات‪.‬‬ ‫دﻩو‪ M‘- S‬دﻩ‪ #‬ن و '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪ ' '0-‬ا‪' )7‬و ‪1 'I -‬د ‪ 1‬را ' و '‪'0-Y=I‬وە ن‬ ‫' '‪ 'u )T ' M`LI‬وەر‪ )3‬و ‪ -' Œ' K‬ا‪ ،‬و‪ 0/‬ی ‪'=S' K‬ی ‪'%Q )T' 0 H‬روەر‬ ‫دە‪'I‬ن‪' ،‬ك »'ز و ' ¡‪ a‬دا ‪B‬او‪' .‬روە ڕ‪'¿/‬و‪ M[-‬زادا 'ی ‪ M‘-' R' K‬دە‪ '0 ' 'I‬ی‬ ‫‪'¿LX‬وەژ‪ U‬ن و ‪' K‬ڵ 'ك دەو‪'S‬ت وەك ‪'0QX'9‬ری ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ )3‬و '‪1S‬ە ‪'0Q‬رەوەی‬ ‫‪ K' -' R' K '0‬ن‪.‬‬ ‫‪B - 'I L- K‬وات ' ‪1-‬ا و و‪'9 M`%3‬ر\' ی ‪ K'I -‬ن ' ‪1‬و و ' ‪1‬و ‪ e‬را ‪' d(L‬‬ ‫‪1‬ون و ' ‪1‬و‪' )7‬و دە ' ‪1‬د ‪ 1‬ر‪' U‬دا [‪ ،M‬ی \' ‪ K‬ر و ‪' d2 IŒ H‬و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪91‬‬


‫را‪ '.9‬دە • و '‪'0-Y=I‬وە ‪'-' d‬ك 'ر ‪ -‬ك و ‪Y8‬و ‪ 2 ¿L‬ا '‪'9‬ر 'و ‪ ' '0‬دە ‪.dQ‬‬ ‫‪c 'I L- K‬وو‪'0-‬وە 'ك 'و را‪1 '.9‬و‪' ،dQ ' )7‬د‪' 0S‬وە ‪ e‬ڕا '‪ K‬ن ‪1-‬ا • '‬ ‫• ' ‪ 0 9‬ر‪U‬‬ ‫دەرەوەی و‪ 'I - M`%3‬ژ‪Y/‬دە‪ '.9‬ڕ = ‪¤‬ە‪ ' K‬ڕوو\ ەن و ‪'9‬را‪L ' X‬‬ ‫‪'-Q‬ژ رە‪ )7 K‬دەو‪'S‬ت و ‪ X‬رت و دە‪Y/š '.9‬ە دە‪1k-R'9‬ازو 'ر‪'-‬ر‪1kU‬ازە‪ K‬ن‪' .‬وا‪ )K' -‬د ¿'‬ ‫‪i‬ووی ‪ e‬ڕا '‪ K‬ن‪YX ،‬ا‪ 1 'I - )x .I‬رە‪ K‬ن ]چ دژە دە‪ K'-R'9‬ن ‪ ،‬چ دە‪1k-R'9‬ازە‪ K‬ن[‬ ‫دە ‪10‬و‪'.Q9‬وە و ' ‪'=S' K‬ی ‪ -' 0 H‬ا ‪i o‬وو‪' U‬ك '‪' ¯°‬و دوو ‪ K‬را‪'.I‬رە ‪1‬و‪)7‬‬ ‫‪1$‬و ' ' ڕا‪'X‬ڕ‪'\ .I M[U‬ری ‪١٩١٧‬دا و ‪ X‬ش ‪'9‬و‪ M[-'I‬ڕا‪'X‬ڕ‪i ،'I'0U‬وو 'م‬ ‫'‪،‬‬ ‫‪ u‬رە ڕەو‪ -‬ە‪ K‬ت؛ ‪ §QX‬ڕوو ‪ ¾$ )7‬ا‪ -‬ری ‪c-‬ار‪ )3‬و ‪ 'C‬ار‪' ،M‘- K )3‬و ‪i‬ووە ‪' .UY‬‬ ‫' ‪1L MN O$P‬ان ‪ 'u‬وەر و ‪ ¾$‬ا‪ -‬ری‪ X ،‬ش 'وە ' ‪1L MN O$P‬ان دژەدە‪R'9‬ت و‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازە‪ K‬ن در‪š/‬ەی دە ‪ ،dQ‬وا‪ '-‬ڕش و دژە ڕش‪BI ،‬ۆ‪ .27‬ت د ر‪Y¿U‬او‪•UY-‬‬ ‫‪1$‬و 'ی 'و ‪!' L O$P‬‬ ‫‪'C )T u ' ،)7‬ر اری ‪ •# -‬ر‪ M‘-‬د (‪ - .‬ر‪)T U‬‬ ‫'را ‪'p‬ر دەو‪'S‬ت و ‪2$ 9‬‬ ‫زادﻩ ن و ‪ 0-Y=#‬وﻩی‬ ‫‪ )7 0LW(LX‬رﻩوﻩز‪U‬‬ ‫ت‬ ‫‪ X‬رت‪ ،‬ـ' ر‪ K' I‬ن ر و‬ ‫زادا ن ‪ 9‬ر ‪ 0‬ی ‪ C‬را "! ) ر )‪ ،‬دﻩ‪ #‬ن ] ەدا ' '‪ C ' d9‬را "! )‬ ‫ن[‪ K' I ' .‬ن‬ ‫‪'9‬روەرا ' '‪ M[-Y=# ' ' .UY 'I ،‬دﻩ‪ -R 9‬ار و دەو‪ '-'S‬و‪H‬‬ ‫ت و ‪ UB‬ردان ‪ Œ‬ن ‪1‬دی‬ ‫‪ =S‬ی ‪1‬ێ‪ ،‬س‬ ‫س ‪ e‬ر‪ •U‬و ‪)7 0- y‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ f‬ن ] ‪ š/1- ) -‬و ‪ 0 0 H‬ﻩ‪ .9‬ن[ دﻩ‪ #‬ن‪ ' .‬ر‪ K' I‬ن 'و وەڕەدان ‪o 'I‬‬ ‫! ‪1-‬ا ‪ dQ‬ڕز‪ e‬ر‪ 8‬ری‬ ‫‪ ) =S‬د (' ‪1- § ¿L9 # o ،dQ‬ا ‪ )xL9 # dQ‬د ¿'‬ ‫زاد * ت‪ '¿ 1H .‬زادی ¨‪Y a‬ۆ‪ f‬وﻩ ‪'9‬ر '‪ S‬ەدا‪'-‬وە‪ ' ،‬دەرەوە ‪1-1‬ر\ ‪،d/Y#‬‬ ‫ڕﻩو‪)T‬‬ ‫‪ 1‬ری ‪ ، # -‬ڕﻩ = ا وﻩی ‪1pS r‬و‪Y )7‬ۆ‪f‬‬ ‫زادی ڕﻩ = ا وﻩی‬ ‫ز ‪1‬و‬ ‫ا‪ ،‬زادی د ر‪' U‬ك ‪ u .d/Y(p (2QX 1K - ،‬وازی ‪Y‬ۆ‪ aŸ‬زاد ‪ §t‬و‬ ‫‪ =S‬دا وﻩ ‪Y # ،‬ۆ‪ aŸ‬زاد ‪ a¨ §t‬زاد“‪10%Q )*L .%‬ورﻩ‬ ‫‪Y‬ۆ‪B X aŸ‬ﻩو م‬ ‫را ‪ p‬ردا ¨‪Y a‬ۆ‪B X aŸ‬ﻩو ) ی ‪B X‬ﻩوی ر‪ dQ a¥‬چ ‪1‬ا و چ ڕا ر و چ وك و چ‬ ‫و‬ ‫و‪ d%3‬و چ ‪ X‬رت و چ ‪ X‬ر ن و چ ‪ C 9 P C‬ن( ز‪ 0U‬ا ‪ S1u # ، ' e 1 )*L‬و‬ ‫ك ز‪ 0U‬ان‬ ‫‪-،‬‬ ‫‪ =S‬ی ‪ 9‬ر داری ‪ u‬ری وا‬ ‫‪12³‬و و را ) ‪1 ¤¼L‬ﻩ‪) - .‬‬ ‫ا درو‪ .9‬ﻩ‪ •/Y#‬و •”‪M‬‬ ‫ا ‪ • H 1*S ،‬ز‪ 0U‬ان و ت ‪ # 1L‬ا‬ ‫ك دﻩ‪# ،d/Y8‬‬ ‫ر دﻩ ‪ Í‬و‬ ‫را‪1 )3‬و ز‪ 0U‬ا ن و ڕ‪=/‬‬ ‫دﻩ ‪ 9 X .Q‬وا‪)7‬‬ ‫‪ )7 K u‬درو‪ xp—9‬ت‪.‬‬ ‫و‪ 9YX d/‬رو ‪ 1e‬ن '‪'9‬ر‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪92‬‬


‫ەدا 'وەی وە‪'I' R‬ی • ' ‪ " '.Q‬ۆ‪'- )K' 'I‬واو و ‪B‬اوە‪ 9YX § 0 ،‬ر‪ /‬را‪'.9‬ی‬ ‫ دە‪'I‬م و ‪1‬ادارم وە‪'I' R‬ی ' ‪1L‬ا ‪ $‬ا ‪1 'X‬ە ی و ‪B 1.2‬ی ‪'8‬ر ‪1e1‬ڕ‪Y-‬‬‫زاد ‪1‬ون و ڕز‪YI e‬د‪ - )7‬ك '‪' Œ‬ن !ی ‪'9‬رووی ‪'U‬وە؛ ‪• 'H‬‬ ‫درو‪ xp—9‬ت؛‬ ‫‪'9‬دە ' 'ز ‪1‬و ¿‪Y‬د‪ )7‬ڕا 'را '‪Y¿ -‬د‪'H )7‬و‪ 9‬وان '‪' Œ‬ن دە‪'¿/Y/š '.9‬وە و‬ ‫درو‪Y¿.9‬د‪'=S' K" )7‬ی زاد" 'و ‪'H‬و‪ 9‬وە ‪ x X‬و دا و و دە‪ 'U '.9‬و ‪ X‬ن‬ ‫‪1‬ا 'وەی ‪' I'$ 'X‬ی ڕۆڵ و دە‪R'9‬ت ]دەو‪'S‬ت[ی 'و دە‪Y/š '.9‬ە‪1-'I ،‬ار‪' U‬‬‫زاد ‪1‬و 'وەی ¨‪ - a‬ك و ڕز‪ e‬ر‪YI‬دن و ‪ ' '=S' K )7 0- y‬ڕ‪'=/‬ی '‪ M`LI‬و 'رەوەز‪ )3‬و‬ ‫ڕ•”‪' -' R' K M‬وە ؟‬ ‫ﯾ ه) )!‪ 9&7‬و ﯿ&‪%R9&7‬آ ن "‪*9 9 %‬دا ‪%.‬ﯾ ن د* ‪% ‬و* ؟‬ ‫'‪'8‬ر ' '‪1L 1L ' " ' d—9‬ەدا" ‪Y8‬و ' ‪ '8 X‬ە ' ' ر‪ ' #‬ن •‪' ،‬وا ' اران 'و‬ ‫و ‪ a²‬و ‪ h‬و‪ch‬ر‪ U )3‬ە 'وە‪'-' .‬وە و "ن و ڕە ‪ d2QX )ž‬و ڕە‪'8‬ز‬ ‫‪Y8‬و 'دا ‪'-‬‬ ‫و ‪ u‬وازی رەزووی ‪ M‘%(L9‬و ‪i H‬ی ‪1‬اردن و ‪1u‬ا ‪' 1h M”£ 0‬ر‪ )3‬و ‪1. 1‬ور‪ o h‬ڕۆ‪ (LS‬ن‬ ‫' ‪'(LX‬وە ر‪Y#‬د‪ ' )7‬ار\‪1‬وا ا '‪' .‬وەش واوە‪ Y-‬را‪' '.9‬ك ' ‪ ' 1L‬ر‪ '.% #‬ا '‬ ‫' ر‪1%(L - K‬ال ‪1%(L91 h‬اڵ ‪Y9‬اوە و ‪ 'I'S1$ 9‬ن ‪R‬ی ڕەش و ڵ ‪.' ' 'X‬‬ ‫'‪R‬م ‪' '.%31LX‬وە ڕۆ ‪'.Qp‬وە‪ ' '# ،‬ر‪ ' #‬ن 'و ڕادە 'ی ‪ LX '#‬ا‪'9' )3Y8‬ر زادی‬ ‫‪'h‬وەس و رەزووی ‪ h M‘%(L9‬و‪'=%¿L9‬را ]‪1%(L9 h‬ا ' ن[ و دوودە‪ #‬ن‬ ‫] ‪1%(L‬ا ' ن[ دە‪'#‬ن‪' ،‬و ڕادە ز‪Y- U‬دژا '‪' )T‬و ‪ h‬و‪'=%¿L9‬را و دوودە‪1k #‬ازا ' دە‪'#‬ن‪،‬‬ ‫‪ )7 9'# '#‬د (' ‪ H‬ر ' ‪ P‬ان ' »'زو ‪'h‬وە‪ 9‬ن دە‪'#‬ن‪'p -' ،‬ت '‪ 0 )*-‬ا‪R‬ن‪'# ،‬‬ ‫'دا 'وە ' زۆر و‪ -R‬ا ' ‪1L‬ا ا ' ‪ X‬ر‪1 )7 'H‬رد‪ .9‬ن و ‪'h‬ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ن‬ ‫'د ر‪Y(U‬اوی‪ 0 ،‬ا‪ pS‬ز‪ )3‬و ‪ 1-‬و‪i"-‬ی ‪ M”À(L9‬و '‪Y((-‬دن 'ژ‪'X Y/‬ردەی ‪ h‬و‪'=%¿L9‬را ا‬ ‫دراوە‪'-‬وە و 'ر‪ ' L 9'# '(U‬وی زادی »'زی ‪' %(L9‬وە‪1 —2³ ،‬ا‪ )7‬و دا ) '‬ ‫‪ L 9'#‬دە‪'#‬ن‪'8 ' '# ،‬ڕە‪'h '#‬ژار‪ '0 27‬ن و ‪ )7 '0/1‬ری ‪ 0‬ا‪R‬ن و ‪ '8 C‬ا‪،‬‬ ‫'‪ 0 M”À(L9 )*-‬ا‪R‬ن دە‪'#‬ن‪ ' ' .‬زۆر '‪ 9Y-‬ارە و ‪ u o‬وازی '‪'-‬ك 'و‬ ‫‪ 1‬و‪' i"-‬دا ' ‪' 'I ،d s‬م ڕۆژ‪ e‬رەدا ' ‪ 'I'=S' K‬ا 'را ‪'p‬ر ‪1‬دی‬‫و‪'=%¿L9‬را‪ K‬ن دە‪.d/YI‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪93‬‬


‫' 'ر 'وە‪'h ،‬ر 'و ‪ u‬رەی ‪' '#‬ر ) زاد ‪1k‬ازا ' '‪1 —2³ ،‬ا‪ h ' )7‬و‪'=%¿L9‬را و‬ ‫دوودە ) و ‪YC‬ەدە‪1k I‬از‪'9 )7 9'# )3‬روو ‪ 9 ١٨‬ڵ (' • و ‪1 —2³‬ا‪ ' )7‬ڕ‪ %k(/‬ن و‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوە ‪1kC‬ازا ' ن (' •‪ ،‬دە ن ‪ u‬ر 'وە ز‪' Y- U‬ر ) ‪'9‬ر ‪ ' $‬دژا '‪)T‬‬ ‫'‪Y((-‬د‪ 0 M‘%(L9 )7‬ا‪R‬ن و ‪ '- '#‬ا ن و ژە‪R‬ن (' • و 'و ‪ 0QX‬وەدا و ڕ‪' )3Y=/‬و‬ ‫د ردە دژە ‪Y‬ۆ‪ )3‬و دژە ژە‪ ،' S‬ڕ‪Yk(/‬اوەی ‪ 'u‬وەر‪ *- ' )3‬را ' ‪"0Lœp(LX‬ن‪ '.%31LX .‬زۆر‬ ‫ڕا * وا ' زادی ‪'-' M‘%(L9‬ك '‪ -‬و ‪ 1-‬و‪i"-‬ی ‪'0 '( u M‘%(L9‬وە و ‪)3 "=.%É1S'h‬‬ ‫(‪Y‬ا و ڕۆ ‪ $0‬ن 'را ‪'p‬رو ‪'h‬ر '‪ '#‬ن ‪.dQ 'h‬‬ ‫'¡‪' ،Ç‬و ‪ u‬رە ' ‪1‬و ‪1/š 'I ، L9'I‬ی ژ‪ U‬ن و ‪YI -‬د‪ )7‬رەزوو و 'وە‪ M”£‬ی‪،‬‬ ‫‪ )7 9'I‬د ¿' ‪ H‬ر و ‪'¿P‬چ و '‪ K'0(-‬ت و ‪Y‬ۆ‪ K'f‬ن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ڕە‪'8‬ز و 'ژاد و "ن‬ ‫و ڕە ‪ d%QX )ž‬و رەزووی ‪ M‘%¿L9‬و ز ن و ‪ X‬ك ‪1L‬ەی ژ‪ U‬ن '‪R‬و‪ K' Y/‬ت و ‪1‬از‪ U‬ری‬ ‫‪'%Q )T' 0 H )K' '=S' K‬روەر\‪ ،dQ‬دەر‪'8‬ی ' ‪1‬و ‪Y8‬و ‪ ' )xL‬ر‪' )K‬ڕوو‪ U‬ا ‪YI‬اوە '‪.‬‬

‫)ن د*روا ‪% %‬و دﯾ رد*ﯾ‪ %‬ه) )!‪ ،[9&7‬ه‪ &9%‬ن ﯿﯿ‪ ،%‬ﯾ ‪%‬و زادﯾﯿ‪%‬ﯾ ن ‪:‬‬ ‫ر*وا د* ﯿ ‪ -‬؟‬ ‫'دا 'وە زۆر ‪ u‬ر 'م ‪ 9YX‬را ' ' 'ر '‪ —9‬ر‪1. 1 )3‬ر‪' '=S' )3‬را ‪'p‬ر 'و ‪' 9YX‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ S' )3‬و ‪1L‬ا ‪ )7‬ڕا‪.M`9‬‬ ‫د ‪'2 X '0‬وە و زۆر‪ u‬ر‪ §3‬دە‪Y '0/Y#‬ازی وروژا ‪)7‬‬ ‫' ‪1H‬و‪' • )7‬ر وا • و 'ڕ‪c/‬ت و ‪ )7 9'#‬د (' »'ز ن ' ‪ u‬ر‪1 'X ' /‬ە ی‬ ‫‪ M”À(L9‬د ر‪Y(U‬او ]ژن '‪'-‬ك ‪ X‬و ‪ X /‬و '‪'-‬ك ژن[ ' ' و 'و ‪ ' 'C‬ن ڕەوادە ‪"0‬ن‪،‬‬ ‫‪ ' U ab Ï/1%(L9‬و ‪'#‬س ی '‪' ،‬وە ن‬ ‫'ر واش ‪'=%¿L9 )7 9'#‬را‬ ‫د ر‪ *pU‬ت؛ ' ‪1L‬ە ' ‪1 'X‬ە ی درو‪ '.9‬و ' درو‪ ' ،'.9‬ڕەوا ' و ' ڕوا '‪.‬‬ ‫ژ‪'9 )*L‬روو ‪ 9 ١٨‬ڵ ' '‪'-‬ك ‪ 0‬ا‪1 )*LS‬ڕ ‪o#‬‬ ‫'روە 'ر وا ‪ X‬و‪/‬‬ ‫‪1 'X‬ە ی ‪' ،d/Y= M”À(L9‬ر واش ‪ )7 9'# dQ‬و‪'=%¿L9‬را ‪YC‬ە‪ u‬ر‪'=%¿L9‬را‬ ‫'‪'-‬ك ‪ 0‬ا‪R‬ن ‪1 'X‬ە ی ‪Y= M”À(L9‬ن‪' ،‬ر وا دژی ‪1 'X‬ە ی زۆرە ‪' LP‬ی ژن ‪ X‬و‪](/‬‬ ‫'‪'-‬ك ژن ‪ X‬و‪' ، /‬ر واش دژی ‪1 'X‬ە ی زۆرە ‪' LP‬ی ‪'=%¿L9‬را (] دژی‬ ‫• ' ' ‪o‬‬ ‫'ر ‪ )*L9'#‬د ('‪R' ،‬م • ‪ k/1‬ی ‪'#‬س ] و‬ ‫‪'=%¿L9‬را‬ ‫‪]L^ L9'#‬؛ ‪' -‬وە (' و 'وە '‪' ،'#‬وە ڕەوا ' و 'وە ڕەوا '‪' ،‬و ‪ '.C‬و 'و ‪'C‬ت‬ ‫'!‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪94‬‬


‫' ‪1H‬و‪ ،• )7‬رەزوو و »'زی ‪ )T'p - aé'=. M”À(L9‬و ‪" 9'#‬ن و ‪1 'X '-‬ە ن 'و‬ ‫‪'9'#‬وە ' '‪Y# ' '# ،‬دن '‪Y#‬د‪ S' )7‬ە‪Œ 'U .dQ.9‬ی • ' ‪1‬و ‪1 'X‬ە ' )‬ ‫‪' - M”À(L9‬و ڕادە 'ی ‪ '.Q ' '#‬ی ‪ H‬ر‪Y#‬دن و ‪ )7 X'H‬رەزوو و »'زی ‪ )7 9'#‬د ('‪،‬‬ ‫درو‪ d9‬و ڕەوا '‪' ،‬ر وا ‪ 'I‬ر ‪ u‬ری ‪1 'X‬ە ' ‪ ' %(L9‬و و دا ‪ LŠ‬ا ‪Y‬اوە‬ ‫‪1. 1‬ر‪ '#' U‬ڕەوادە ‪ ،d s‬وا‪' '-‬وەی ‪ QX '#‬ە‪1 'X d/Y-1e‬ە ی ‪ M”À(L9‬ڕا‪'.9‬وا '؛‬ ‫‪1 'X‬ە ی ‪1L M”À(L9‬ان ژن و ‪ X‬وی ‪1.9'p—2³‬و ' ڕەوا '‪1. 1 )T‬وری‪R' .‬م ەدا زۆر‬ ‫'‪ M`%31LX‬دەزا ] ' ‪'•LX‬وا 'ی 'و ‪'#‬س و ‪Y8‬وپ و ‪' ' Œ‬ی ‪ '8 X ' '#‬ەی '‪M‘ %#‬‬ ‫' ‪1‬وان‪Y- ' '- ،‬ی 'دە‪ )7 0LÝÞ9‬دە ‪ Í‬و ‪ "= ' Œ‬ی ‪ )7 9'#‬ژ‪ 2C Y/‬ری ‪1. 1‬وری و‬ ‫‪ '8 X ،M”À(L9‬ە دە‪'#‬ن و ‪ o‬وڕ ' ڕە ' ە ='‪ '8 X )7 'V -‬ە ن ‪ '#‬دۆ و دۆ و‬ ‫‪ S'(L‬ە‪'#‬ن دە 'وە‪' ،‬وە دە‪'(p 2 0—9‬م و ڕا‪' '(p .9‬وە‪ 0 '# ،‬ا‪ pS‬زی '‪ %#‬ن ' '‬‫زادی ‪1 'X‬ە ' ‪ )7 ' %(9‬وەك ‪'=%¿L9‬را‪ )3‬و ‪YC‬ەڕە‪'8‬ز\ زی‪ ' '# ،‬و‪ )7 -R‬راوا ‪ X‬ش‬ ‫' ت و ‪1r‬ر\ ا ‪ )*L‬زۆر 'و زاد ' ن 'دە‪ 0LÝÞ9‬ون‪ .‬زادی ‪'- M‘%¿L9‬واو ‪'•LX‬وا '‬ ‫و ‪ u‬وازە ' ‪'=%¿L9‬را 'ك ‪1 ' '#‬رد‪ .9‬ن و و‪ )7 -R‬و‪' ،'#'H‬ژ‪ 2C Y/‬ر و ‪)7 X'H‬‬ ‫‪ %(L9‬ا ‪Œ‬وان ‪1-‬و•”‪ 0 M‬ا‪ pS‬زی دە •‪.‬‬ ‫'‪' • '-'pS‬و‪ UB d/‬ری ‪c9‬اواری '‪'9‬ر ‪ 9'#‬ا ەم‪R' ،‬م دە ‪' dQ‬وە ^‪§QX ' ]L‬‬ ‫‪ 0‬ا‪ pS‬زا 'وە ‪1‬دی '‪ '=S‬و دە‪1. 1 '-R'9‬وری و ڕا ر‪'#' U‬ی‪ ،‬د 'دەری 'و ‪ -‬وا 'ن‬ ‫'را ‪'p‬ر ‪ 0‬ا‪R‬ن‪' Œ' '( 1H .‬ك ' 'ر دا ‪1 '0y‬و‪ 1/š )7‬و 'ر¬‪ a‬ژ‪ U‬ن و ‪ 0 )7 0/1‬ا‪R‬ن‪،‬‬ ‫‪ 0‬ا‪R‬ن ' ی ‪ K‬رەوە ‪ H‬ر ' ‪ P‬ان و ‪1pS'¿L-‬ون ' ‪ 0‬ا‪'¿¿-'-S‬ران دە • و دە‪،•/YI‬‬ ‫‪' )3‬‬ ‫'‪ ) ' Œ‬د ('وە ' ی ' ‪1‬و‪'X )7‬روەردەی درو‪Œ M‘%¿L9 M`9‬وان و ' ‪1‬و‪)7‬‬ ‫ژ‪Œ M”À(L9 )7 U‬وا ا 'و رە ‪ '-‬رو‪ ' %(L9 '.9‬درو‪ .9‬ە ‪ .dQ‬ەدا 'و‪] ^ d/‬‬ ‫'‪'8‬ر زادی ‪ dQ ' M”À(L9‬ی ‪Œ‬دان و درو‪ M‘.9‬رەزووی ‪Œ M”À(L9‬ی ‪Œ‬وان‬ ‫درو‪' ' ،dQ 0—9‬ورو و ' 'ر‪ *U‬و ‪ 91‬ا 'ش ‪ '#‬زادی ‪' ،' ' M”À(L9‬م 'ی‬ ‫‪YZ%(L9‬ۆ•”‪ M‬و 'م ‪ Œ'X‬ردا‪'9 M”À(L9 )7‬ر ‪ 0‬ا‪R‬ن ' '‪R' ،‬م ' ڕادە 'ی و‪)7 -R‬‬ ‫د (' ' و ' دەر‪'#‬و‪' M[-‬و رەدا ‪ 0‬ا‪Y¿¿-' 'S‬او و 'را‪Y¿ 9‬او و ‪ Œ'X‬ردراوە‪ ،'I‬وەك‬ ‫ وا ‪ p‬ر ‪ 1*S' d/Y# Y '9‬وەك ‪1r‬ر\ ‪ )7‬ر '‪'9‬ر درو‪Y(.9‬د 'وەی ری دەروو‪' $. )7‬‬‫' \‪1‬و‪ )7‬دە‪.d/Y#‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪95‬‬


‫'م رەوە دە ‪' dQ‬وەش ^‪' 'I ،]L‬دا 'وە ' ‪B 'X‬ە و ‪YX‬ۆ‪Y8‬ا ) 'و ‪1L‬ە و ‪Y8‬و 'دا‪'# ،‬‬ ‫' وی ‪'=%¿L9‬را ‪1 )7‬رد و ‪1K‬رد‪' .9‬وە درو‪1p—9‬ون‪'9 ،‬ر ‪' a²‬م ‪'= Y8 ' ' Œ‬ی‬ ‫‪' 'I'9YX‬دراوە و ‪ = Y8‬ن 'وە 'داوە و ڕە‪Y#'0 -‬دووە‪'-‬وە و ‪109‬ور\' ی ‪1L‬ان ‪ U‬ن‬ ‫وەك ‪'9 )7 9'#‬روو ‪ 9 ١٨‬ڵ و زاد ' ‪1 'X‬ە ی ‪'-' ،M”À(L9‬ك ‪ 0‬ا‪ pS‬زا ‪ L‬د ر‪'# 0U‬ن‪،‬‬ ‫'ی دە‪1L )7RR‬‬ ‫‪' '#‬م ڕۆژ‪ e‬رەدا ' د ردەی ‪ -‬ك و ‪'-‬راوە ‪1‬و '‪ '-‬د ردە '‪)K‬‬ ‫رە‪ K‬ن‪'=Lu ' ' .‬ی ='را ' و ‪š‬دەدەری دا ‪1-‬و‪ ) 'U‬زاد و ‪ ab‬ڕەوا ‪'=%¿L9‬را ن‬ ‫'‪ 1*S' ،‬وەك ' ‪1‬و ‪ e‬ڕا ' ڕوا‪ )7 ' -'S‬د (' ' ژ‪ (S' )T' R' )7 U‬ا‪ ،‬ڕە = ا 'وەی‬ ‫‪ 9‬ی ‪ •UB#‬و ‪YC‬ۆ ن و ‪ L a¥'(P‬ە‪R'9‬ت دە‪ -R'9‬ار ) چ دە‪ -R'9‬اری ‪1‬وری و‬ ‫‪)7‬‬ ‫ڕا ر‪ ،)3‬چ ڕە‪'8‬ز‪'9' ()3‬ر دە ‪1H ' .dQ‬و‪' ،• )7‬م دەر\'‪'- ' 9‬‬ ‫'‪1%C‬وس '‪ )7 1*S' ،‬ڕە ‪'0‬ی ‪ "= 'X‬و را و ڕو ‪'0L‬را ' '‪' 'I ،‬ر 'ك 'وا 'ی‬ ‫دەر‪ I‬ە‪'I‬ن‪' ،‬را ‪'p‬رڕۆ¡‪ a‬دەر\'‪' .9‬ی ‪ U‬ن ‪Y9 ¾L‬او‪ U‬ە‪ K‬ت‪.‬‬

‫ڕا ') ! ر ت‬

‫د و‪' ‬‬

‫' وﯾ وآ ‪ S‬ﯾ آ‬

‫ڕا‪! :‬‬

‫) ﯿ ‪9‬و و‬

‫ﯿﯿ ؟‬

‫'‪'8‬ر ' دە‪'.9‬واژە ' ) زۆر ‪1‬رت وە‪ p R‬ە 'وە‪' ،‬وا »دەو‪'-' )T'S‬وە‪ '- «)3‬درۆ‪) 'U‬‬ ‫‪ "X‬ۆزە و 'س! ‪ '( 1H‬دەو‪'S‬ت ' ‪ U‬ا ‪Y‬ازی 'زۆرڕا‪ •-Y8‬و ‪'9‬ر ‪"H )T1‬ن و ‪š/1-‬ە‬ ‫‪ 0‬ە‪ ،' '=S' )7 '.9‬ی 'و دەو‪' '-'S‬ر ‪ C‬ر ‪dQ ' )*L‬؛ 'ز '‪Œ1 (9 dQ )°‬ر‬ ‫‪ X ،‬ر' ‪'9) )7‬ر دار‪ )3‬زاد( ‪ •# - dQ‬ر‪'9) M‘-‬ر 'دار‪ )3‬دەو‪dQ )T' X ،()T'S‬‬ ‫ری‪B# ' o ،‬ۆ‪'#' -' 0 H '#‬ی ‪ e‬ڕ‪ d/‬و ‪' ' o‬رك و ‪ 0QX‬وی ‪'9‬ر '‪ S‬ا '‪'#‬ی‬ ‫‪ e‬ڕ‪.d/‬‬ ‫—‪1-'I ' '# L‬اردا ‪1‬و‪' ،' )7‬و‪§3‬‬ ‫' ‪1H‬و‪' ،• )7‬و دە‪'.9‬واژە ' ژە '‬ ‫"دەو‪'-' )T'S‬وە‪' ' '-'pS' ،' ")3‬ر 'وە ‪ '# ،‬دەو‪'S‬ت 'و وەوە ‪1‬و‪1xS' .' )7‬‬ ‫' 'ر 'وەی ‪'r‬وارە 'ك ‪ QX '#‬ەو‪'-' » d/Y-‬وە« و '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ز ن و\'ش و ‪'- W(LX‬ی‬ ‫‪1. 1‬وری و ‪'9‬رزە [‪1pLu'.2 M‬و‪' )7‬و '‪ '#‬وز ‘‪ M‬و و ‪1. 1‬ور‪1- W(LX ' U‬وە‪،‬‬ ‫ی ' ‪ U‬ا ك و ‪' ' .' '0qL‬ر 'وەی ‪'#'%r‬را‪' )7‬ك ز ن و 'ك ‪'- W(LX‬ی‬ ‫‪1. 1‬ور‪ MNX' )3‬ڕ‪1 M[/1 1/‬ور‪ )3‬و '‪ -' R‬ن ' ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ی 'رژەوە ی ‪ u‬واز و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪96‬‬


‫ك ' 'ك ‪1- W(LX‬ون‪ '# L- .‬دەو‪'S‬ت ‪Y‬ازی دە‪ dQ Ly H M`9‬و ‪ X‬ر‪c/‬ەری‬ ‫'‪'9‬ر ' ‪ )x‬د ¿ ا ‪ ،dQ‬ی ‪ H‬ن دە‪1-‬ا "ن ‪ '8 X‬ە ' ) وا‬ ‫‪'9‬روەر‪' )3‬‬ ‫(' •‪ 'I ،‬دەو‪'S‬ت دەر\‪B‬ی ‪1‬ا‪ d9‬و و‪ d%3‬و رەزووی ' ‪1‬و ‪' K‬ڵ " '‪'-‬وە" '‪' ' .‬‬ ‫‪' '=’L‬وەی ‪ K )7 K' !" x 'I‬ر‪YI‬دن و ‪ •- W¿LX‬و 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪ )7‬دەو‪ ،M‘-'S‬ژە ¿'رەوەی‬ ‫‪'9‬ر‪1K‬ت و '‪1 )7 %I‬ور‪ )3‬و دە‪1L M‘-R'9‬ان ‪' K )7 K'I -‬ڵ و ‪YIYH‬د 'وەی‬ ‫‪1L‬ە ‪'8‬را‪ )3‬و ‪'- W¿LX‬ی ‪1r‬و‪' ،' '¿H‬روە دەو‪'S‬ت وەك دە ‪"0 p‬ن‪'\1L ' ،‬ری‬ ‫‪B‬وا ' \‪1‬ون و ‪ )KŒ H‬و \‪ UB‬ردان و ‪'9‬ر\' ‪ - )3‬ك و ‪.'S' K‬‬ ‫'وەی ز‪ X '$H' Y- U‬ی ‪ )7 ®'9‬ڕا‪' .9‬ك‪1 ' '# ،‬و ‪ ' '- L# -‬ورد ‪1‬و 'وە ' )‬ ‫‪ ' ) ' 1 'H‬ڕۆڵ و ر‪Y#‬دە ‪ )7‬دەو‪'S‬ت‪ ،‬دە‪1-‬ا ‪' dQ‬و ‪'9‬رە ’ ' ‪ ž‬ت‪ ،‬ەدا ‪'-‬‬ ‫' ‪'0/1‬ران دە ‪1‬ازم ' دووی وە‪' ) R‬م ‪ 9YX‬را ' •؛ '‪'8‬ر دەو‪'S‬ت ‪Y‬ازی ‪ X‬ڕا‪ 9‬ن و‬ ‫‪Y(-' c‬د‪1 ' )7‬و ‪ '# -‬ن و ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪'-' " )7‬وە '"‪' '# L- a¥ ،'#‬ر 'و ‪ -‬ك‬ ‫و ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ا ' دژی ‪ Í 'u‬دەڕژ‪ ' r' 1L '0/‬ن‪ › X ،‬و ' (‪ Y‬و دەز‪ )7 '8‬دەو‪'S‬ت‬ ‫=‪ Ly-Y‬ڕوودەدات‪،‬‬ ‫'ر 'و زاد 'ی '‪ S‬دە‪Y8‬ن و ‪'9‬ر‪ -1K‬ە‪•/YI‬؟ ‪L- a¥‬‬ ‫' ‪1‬و‬ ‫ن و دە‪R'9‬ت 'ژ‪ Y/‬د ‪' u1‬ی " 'رژەوە ی '‪'-‬وە‪ )3‬و ‪ ")7 $.2‬دە‪'#‬و '‬ ‫دژا '‪Y¿ -‬د‪)7‬؟ ‪1 ' a¥‬و ‪'-' " )7 '# -‬وە" وەك 'ك ' ‪ 9‬ن و دا ‪'9 )T‬رزە [‪M‬‬ ‫" '‪'-‬وە" ' ‪Y‬ە ' "ن؟ ] ەدا ‪1‬رد و ‪1‬رد‪ .9‬ن دە‪1$ ' '#‬و '[ ‪1 a¥‬ردا‪)7‬‬ ‫'‪1- WS‬وی ان و ‪1-‬ر‪ ' #‬و ‪19‬ور‪1- ،'U‬ا • وەك 'ر ‪ )*L# -‬د ('ی ‪1‬وری ‪1‬رد‪ .9‬ن‬ ‫ژ‪'( )3 9 )7 U‬ن و ‪ ab‬و‪ -R‬ن ' ‪ dQ‬و ‪ s/c‬او '‪1 '-‬ردو‪ '8‬دا ‪Y‬اوە ن وەك‬ ‫وە‪ )7‬زەوی و ‪1‬و و‬ ‫" ‪'-' /' žL‬وە 'ك" ڕە‪ .C‬ر‪ U‬ن '‪ I'-‬ا دە‪d/YI‬؟ ‪0L a¥‬‬ ‫‪Y8‬د و ر‪ '8‬و (' ‪'-' )7 $.2 " )7‬وەن" و زۆر‪' § #' '0U‬و " ‪'-' ' $.2‬وە‪' ")3‬دا‬ ‫‪'9‬روەر و زۆر‪'0U‬ش دە‪'9'p—9‬رن؟‬ ‫‪ a˜/Y#‬و ‪ 'pS‬ڵ و ‪1‬ردوو‪s 27'8‬ن؟ ‪' a¥‬‬ ‫‪'0 'I a¥‬ی ‪'9‬ر 'دار و دە‪ -R'9‬ار ‪1 ' ab‬و ‪ UB‬ردا ‪ ' ' )xL‬و زۆر‪'0U‬ی 'دار و‬ ‫‪ L‬ە‪R'9‬ت دە ‪'¿P dQ‬چ ‪ -... ،dLÎ‬؟؟؟؟؟؟‬ ‫'‪'8‬ر ' 'ش ‪1ž‬زە "ن‪' ،‬وا د“‪' %‬وە ‪1-‬ا "ن دڕ ە‪ )3‬دەو‪'S‬ت و ر\‪1‬و‪ )7‬دەو‪)T'S‬‬ ‫ر‪1u‬ازی " دەو‪'-' )T'S‬وە‪ ' ")3‬درو‪Y(.9‬د‪ '0 # )7‬و ‪ Í 'u‬و ‪ . 1‬ری ‪'=S' )7 '# -‬‬ ‫'ر‬ ‫'‪'-‬ك دەرەوەی ‪ U‬ن و ‪1L‬ەوەی ‪ U‬ن‪' ' ،‬ر‪ H‬و '‪ 2“'=L- !•UY8‬ن 'وە‪،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪97‬‬


‫‪'U MNu' '9'#‬وە دوور ' ‪ 9'0 #‬زی‬ ‫‪ ' ،]% 1 9 )7 '8‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا 'وە '‬ ‫‪i‬ووی ‪ -‬ر‪Y#‬اوی ‪ 1L‬داوەر‪ "X )3‬ە ‪' $‬وە ‪'9‬ر ‪ a²‬ژ‪ '=S' )7 U‬ن ە •‪c ،‬ا "ن‬ ‫'‪' '#‬وە ‪Y‬ۆ‪ 'f‬ن '‪'9‬ر ‪ X‬ر‪'X 'H‬ڕۆ‪1X ) 'U‬وچ ) ‪ (R‬و درۆی ‪ "X‬ۆزی "دەو‪'-' )T'S‬وە‪")3‬‬ ‫‪ U‬ن ' ‪ . 1‬ەدەن و دە ‪1‬ژر‪ •/‬و ‪ Œ'X‬ری '‪ )*S‬د (' دەدەن؟ ' ‪' '#‬وە ' '‪'=S‬دا‬ ‫دژی ‪ )* 1e‬د ('؟‬ ‫و‪1 ª”£‬وە‪ '-‬دوژ [‪ M‬و‪ ª”£‬و ‪1e‬‬ ‫'وا ' ' ‪1‬وی ‪ u'.S e‬ر‪' Y-‬وە '‪ LS' '# ،‬د • و 'وەی دەو‪'S‬ت ' ژ‪ Y/‬ری ڕە ‪'0‬‬ ‫و ‪'9‬ر ‪ - a²‬ك ڕز‪ e‬ر\('ن‪ ،‬دە‪'#‬و ' ‪ '8 X‬ە و ڕازا 'وەی دەو‪'S‬ت ' "‪Œ1 (9‬ر" و‬ ‫‪ "M`%‬و زۆردە‪'.9‬واژەی ك و ‪1L‬ەڕۆ‪1•#‬و‪a¥‬‬ ‫" ‪ ")7 $.2‬و " د ‪Y‬ن" و " ¼ اڵ" و "‪9‬‬ ‫د ('‪' .‬وا 'ش ‪ u'.S e‬را '‪' ،Y-‬وە '‪B '# ،‬وا ' ت ‪ '# ،d 0Lœ‬دەو‪'S‬ت ‪ H‬رە‪'9‬ری‬ ‫'(‬ ‫دادوەر‪ )3‬و '‪ '# ،'#' %#‬دەو‪'S‬ت ' ی وەك ‪ "h) )3'(H1r )K' '- W¿LX‬ا‬ ‫ڕ‪'k¿/‬ری ‪1 'X‬ە ی ‪'9‬روەر و ژ‪Y/‬دە‪' .9‬ی ‪ ' ،' '=S' K )7 K'I -‬ی ‪'C‬ر‪'0/‬ر و‬ ‫‪ X‬ر‪c/‬ەری '‪1L )7 %#‬ان ‪' )7 '# -‬ك '‪'=S' )7 '# - '=S‬ی دا‪Y# "8‬او و‬ ‫'‪ '# ،'#' '=S‬ی ' و‪' U‬وە ‪1p-1r‬وە‪'-‬وە‪'8' .‬ر ‪'9' '%r‬ر ‪1‬دی‬ ‫ ‪)7 '#‬‬‫دەو‪'S‬ت '‪Y= X ¯°‬ی " '‪'-‬وە" (' •‪' ،‬وا ' ‪1 'h‬و‬ ‫‪BX‬ۆ‪-‬دەو‪ ' -'S‬ن ‪1X‬و‪H‬‬ ‫'وە '‪1.QX '# ،‬ا ‪ dQ‬دەو‪'S‬ت ' ‪'U‬وە دە‪'./1-‬وە ‪ u‬وازی ‪1L ' )T' 0 H‬ان ‪1L‬ەڕۆ )‬ ‫'وەی ‪1.QX‬ا ‪'8' dQ‬ر ت ‪'9‬رۆ )‬ ‫دەو‪' " )T'S‬ز‪ ")°'h‬و "‪Œ1 (L9‬ر"دا ‪،' 'h‬‬ ‫‪ X‬ر‪'#'-‬ت ‪'C‬ر ار ‪' ،dQ‬وا ‪1L‬ەڕۆ ) دەو‪'S‬ت دە‪ e‬ڕ‪ d/‬و '‬ ‫‪'C‬ر ار‪ )3‬دەو‪L-'S‬‬ ‫' ‪'\1L‬ری زادی و '‪ )7 %#‬و داد‪'X‬روەر‪' U‬وە دە ‪Y '.Q‬ازی دا ‪Y(0‬دن و ‪ X‬ڕا‪' M[.9‬و‬ ‫'و '‪ ،‬وەك 'و وڕ‪' 0/‬ی ‪ '#‬ر‪ '.% 0 0L -d% %#‬ن ‪ §QX‬ڕا‪'X‬ڕ‪'\ .# M[U‬ری ‪١٩١٧‬‬ ‫دە (‪Y‬دن و ا ‪1 'h‬و‪ X LS' '#‬رت 'دەم 'و وڕ‪' 0/‬وە ‪ '8 X‬ەی ' ‪Y(-‬دن‬ ‫‪ M`%‬دە‪'#‬ن‪ .‬ەدا ‪ '-‬دە‪1-‬ا "ن ^‪"L‬ن ‪Y#'S'h‬دن و‬ ‫'‪'=S‬ی ‪9‬‬ ‫'د ‪)7 0Lœ‬‬ ‫'زا "ن‪š '8 ،‬ە‪ 1*S' ،' )3‬دوو\ رە و ‪'h‬زار\ رە‪Y#‬د 'وەی ‪'S'h‬ی ‪ 0 2QX‬ن و ‪'h‬و‪'0S‬دان‬ ‫"! )‬ ‫‪ 2“'=L‬ن ' ‪ h‬ری ‪ 'S'h‬و (‪ K'.%‬ن‪ ،‬دە ' =‪1p‬و ' ' ‪109‬ور\' ‪)3‬‬‫‪ u‬دا !"‪.‬‬ ‫دەو‪'S‬ت '‪'•LX‬وا 'ی 'و‪ '=S' ) - )7‬دا‪Y# "8‬اوە 'وە‪' ' ،‬رە ’ ) ' ‪ )T‬ڕز‪ e‬ری‬ ‫‪ ' $.2‬و ' در‪š/‬ەی 'و ' ‪'- 1*S' ،' '-‬واو '‪'•LX‬وا 'وە ' ر\'ری 'و‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪98‬‬


‫ڕز‪ e‬ر‪'=S' ) - '# ،' U‬ی دا‪Y# "8‬او ' ‪ X‬ڵ وەدەر ‪ )7‬دەو‪ )T'S‬دا‪'# "8‬ردا‪ 'I ،‬ی‬ ‫' ت دژی دەو‪'-'S‬‬ ‫' ‪ U‬ا 'و‪ )7‬زادی و '‪ )7 %#‬و داد‪'X‬روەر‪ h )3‬ەر‪)T' U‬‬ ‫دا‪'# "8‬رە‪ '#‬و ' 'را ‪'p‬ر 'و ‪1‬ا‪Y9 '.9‬و ‪' .‬دا دەو‪Y=Lu )T'S‬ەوەی دەو‪ )T'S‬دا‪'# "8‬ر‪،‬‬ ‫' ‪ 'h‬ن ‪1L‬ە ‪1 'h‬و ‪ ! h‬و ‪ X‬ڕا‪'9 M[.9‬روەری ‪ )T' 0 H‬و دارا‪'p - )3‬ت و 'ر‪'-‬ری‬ ‫'‪'9‬ر ‪ )* 'h‬د ('دا دام و دەز‪ )7 '8‬دە ‪'8'-‬ر‪ 'I ،‬دە‪ '- K‬ژ‪Y/‬دە‪' $.9‬وەی‬ ‫‪'h‬‬ ‫]‪' 'PU K‬وەی[ ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن و ‪ e‬ڕا‪'9 )7‬روەرا‪ )7‬دا‪'I "8‬ر ' ‪'9‬روەرا‪ )7‬وز ن! ‪'$L‬ی‬ ‫ ) ‪1‬رد '‪'8‬ر دوا "ن ‪'0‬ری 'و ڕا‪" ' ' .9‬ن‪' ،‬وا '‪" '#‬ن "ن‪ H' .‬وی‬‫ن‬ ‫د ‪ $.‬ن ‪ H '#‬ن دەز‪'9 '8‬ر ‪'=-1‬رە ن ڕ‪Yk(/‬ا 'وە‪ H ،‬ن '‪ "=/YI‬اوان و ‪Œ'u‬دا‪)7‬‬ ‫دا‪'# "8‬ر ‪Y#‬ا ' "‪ I'H‬اری ڕ = ‪ "¤‬و ‪ H‬ن '‪1L ' )T' 0 H )7 %#‬ان ‪)7 '# -‬‬ ‫'‪'=S‬ی ‪1‬رد‪ .9‬ا‪' 9 ' ،‬ی دە‪ )TR'9‬ر‪1u‬ازی ‪1‬رددا ' ‪٢٠١٢ - ١٩٩٢ a¡ 9‬‬ ‫‪ sL '8‬اوە‪' '-‬و 'ڕی ڕادە‪'8' .‬ر ‪ )*L 9'#‬د (' ‪ 'X‬ادە • و وەك ‪'C ' )3'Pe‬ر ار‪)3‬‬ ‫‪ "d%‬و "‪ */Y#‬ر"ەوە‬ ‫‪' ، .%Q‬و‪ )7‬دەو‪ )*L-'S‬د (' ' وی "‪Œ1 (L9‬ر‪ "d%3‬و "‪9‬‬ ‫دە‪'.S' ' '#‬ر ‪' )V -‬وەی ‪' ، .%Q‬وا دە‪1-‬ا ] ^‪ ' ،]L‬دەو‪ )7 '-'S‬ڕو‪ 9‬و ر‪)TR'h‬‬ ‫"!م" و "‪BX‬ۆ‪ . S‬ر‪" U‬وە‬ ‫'ورو و ‪ 9‬و ' 'ر‪ *U‬ی ‪"-Œ‬ن و '‪'C‬ر‪ ' 'I ، *U‬وی "‪9‬‬ ‫• و ' 'را ‪'p‬ر‬ ‫‪1k.%‬ازە‪ K‬ن ‪'9‬ر‪ -1K‬ە‪YI‬د‪،‬‬ ‫‪YX‬ۆ ‪ .‬ر‪ U‬و ‪9‬‬ ‫"‪Œ1 (L9‬ر‪cU‬م"ە‪ '#‬ن‪ ' ،‬دەو‪ )7 '-'S‬ر‪ )TR'h‬و‪'0U‬وە =‪Y‬ە ‪' -‬ورو و ' 'ر‪ *U‬و‬ ‫‪ 91‬ا ‪ ،‬دە‪1-‬ا "ن ‪ p 2‬ە •‪'0 2QX ' '=’L ،‬ی ‪B\1. 1‬و ‪ 9 0 u‬و د (‪ - .‬ری و‬ ‫‪ ' œ u '= 'u‬ن و ‪ ) -' Mw‬و ‪ )3 $ # ) 'H‬و ' ¬‪ a‬و '‪ L9‬ارە ن‪،‬‬ ‫ا ‪1‬و ‪Y8'0S'œ S * )*L‬ە و دەز‪ )7 '8‬دەو‪'-'S‬‬ ‫‪1 'h‬و‪'#‬ش '‪1 )7 %#‬ور‪- )3‬‬ ‫"‪Œ1 (L9‬ر‪ '.%3‬ن" ‪ 'h‬ن 'رك و ‪'C‬ر ‪ ’ ' )T' 0 H )7‬ەدەن‪ '# ،‬دەز‪ )7 '8‬دەو‪'-'S‬‬ ‫ەدەن‪،‬‬ ‫د (‪ - .‬ر‪ )3‬و 'ز‪ .%7 žC' )7 K' 'h‬ن و ‪ "ò‬اق و ان و ‪1 9‬د ' و ‪’ ' -..‬‬ ‫‪ 2‬ا ' ‪.UY )7‬‬ ‫‪1$‬و 'ی ز‪ 0U‬ووش 'و رەوە‪B ،‬وا ‪'9 '0‬ر‪ •-Y= )T1K‬و‬ ‫‪ 2‬ا '‪ e * )7 K‬ی ' 'ر‪' *U‬‬ ‫دە 'ی ' ‪ .‬ی ‪'9‬دەی را ‪1‬ردوو‪'9 ،‬ر‪)T1K‬‬ ‫‪ 2‬ا ' ‪ )7‬دژی ‪ "= œ u‬ی‬ ‫‪' )7R 9‬وەدە‪'9 )7 K‬دەی ڕا ‪1‬ردوو و ‪'9‬ر ‪)T1‬‬ ‫‪'9‬ر 'داری و ‪ * ' )7 '= 'u‬ن و ر‪ )TR'h‬و‪ •U‬و‪'9 ' - ..‬رە‪ -‬ی 'زارەی‬ ‫‪ ' Q9‬ا ' ‪12 I‬ەرە‪' )7 K‬ورو و ' 'ر‪ xU‬ی ژ‪' 9Y/‬ی ‪'9‬روەر‪ )3‬د ‪YI $‬ا‪ X M‘9‬ر' ‪ )7‬و‬ ‫"دەو‪'-' )T'S‬وە‪ ")3‬و " 'رژەوە ی ‪! ")7 $.2‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪99‬‬


‫آ ') ‪J‬ﯿ‪4‬را‪‬ﯿ ' ‪ &‬ه ر‪ @‬آ‪9‬رد! ن ڕ '‪ 4‬آ ﯾ و ‪ " ،‬و و د و‪' ‬‬ ‫!‪7‬ﯿ‪ 9‬ر و ! ر ‪ 1 )3‬آ) ) ﯿ& آ ‪ 7‬ر ڕ '‪ 4‬آ ﯾ و ‪ ،‬وا ا ‪ 5‬و ڕﯾ‪/D‬‬ ‫و ﯾ ' ﯿ&‪ O‬ﯿ\ ﯿﯿ ‪ ،‬د چ ‪ ‬ر 'ﯿ‪ /72‬ه ﯾ ‪ ،‬آ ﯿ‪4‬ﯾ‪ 7 T‬؟‬ ‫' ‪1H‬و‪'h • )7‬ر ‪ y2QX‬ر و '‪'.S‬ر ‪' ،dQ 'h d(LV -‬وا دوو ڕ‪ y.%kLu '=/‬ن ‪'h‬ن؛‬ ‫'‪'#‬م ‪ '8 X‬ە و ‪ 1h‬ر‪Y#‬د 'وە و ‪YX‬ا‪!".#‬ە‪Y#‬دن ' ‪1‬ارەوەرا ' '‪ •-Y=I‬و ' ‪ ž‬وی‬ ‫‪YI‬دە‪ )3‬ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن‪ ،‬دووەم ‪ X'9‬ن ' ‪'9‬رەوەرا‪ UB ' ،‬ری ڕا ران و ‪'9‬ودا و ‪ 9‬ز•”‪M‬‬ ‫ە ‪1$‬و ' ‪'h‬ر دوو رە‪'#‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازان‪' §QX .‬وەی ' ‪ y2QX‬رە‪'#‬ی م و‪،]/‬‬ ‫‪'0 0Lœ‬وە‪ • '# ،‬ەدا ‪ ê‬زە ‪ )7‬ڕو‪' 9‬ی ‪' 9‬ی ‪!"f'2‬م و ‪'h‬رەوەز‪)7 ' U‬‬ ‫‪YI‬ا ی ‪ ١٩٢١ -١٩١٧‬و 'رەوەز‪'9 )7 K' U‬ردە ) ‪ 1L )ž 'u‬ی ‪،١٩٣٩-١٩٣٦ •%‬‬ ‫'راورددە‪'I‬م‪:‬‬ ‫' ڕو‪'' 9‬ی ‪ X‬ش ڕا‪'X‬ڕ‪ '( f'2 ١٩١٧ a¡ 9 M[U‬ن ‪'h‬و‪ S‬ا ‪1ž‬ی ‪ U‬ن ‪'=^L#‬ی‬ ‫‪' M`%‬زۆر ©‪sLX'%‬ن‪' ،‬و رەوە ‪'9‬ر‪ H‬وە و دۆ ‪i '.yL 1‬وو‪ ' U‬ن رە‪)T 9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دە‪ S' )3‬و ‪Y‬د‪ 'H )7‬ان‬ ‫‪'0/1L‬ی ‪i‬وو‪ ' )3‬زۆرداری و ‪1œP‬ڕی ‪ X‬ر‪ f'2 )T‬و‬ ‫‪ )7 P‬و ‪'pQ‬ر‪' ) 'h‬و ‪'h‬و‪ 'S‬دە‪' ¤ 8‬وە‪' 'I ،‬ڕادە 'ك ‪ -1u‬را‪ )7‬ڕو‪1- ' 9‬و•”‪ M‬رە‪ 9‬ت‬ ‫‪1‬ون‪ '# ،‬ری ژ‪ U‬ن و 'رە‪'h‬م و ‪1e‬زەرا ن ' ‪'9‬ردە ) ‪c-] )T' X‬اری[ و ‪1L )ž 'u‬‬ ‫‪Y‬ا‪1 X‬و و ڕادەی 'ر‪ 0Lœ 'h‬ن دا 'ز‪1pU‬و و ‪Y8‬ا‪ )7‬و ' ‪1‬و‪'9' a¡ )7‬ر ‪ 1e‬ە ا‬ ‫‪1 2Q#‬و‪ ،‬ەدا ‪1‬اری ‪Y¿.%‬د‪' )7‬و 'و ر و دراوا '‪' ' ،' '#،‬ر 'وە م 'و ‪ K‬رە‬ ‫‪Œ‬دەدەم‪'8' ،‬ر ‪ ' ' x- ،' ' ' ' d 1e‬وە‪' ) R‬م وە‪' R‬دا‪ e ،‬دار ‪'¿p‬رەوە ‪-‬‬ ‫‪1$‬و '‪ )xL '8‬زۆری '‪'=S‬دار‪ ' ،‬دە ) ڕە ‪Y8'0‬ا‪'.% 1 K )7‬وە‪' 'k ،‬ڕوو‪.‬‬ ‫' 'را ‪'p‬ردا 'رەوەز‪YI )7 K' U‬ا ‪' Œ' 'I ١٩٢١-١٩١٧‬ك '‪' Œ‬ن ' ¿‪Y‬ی ' ‪ %‬و‬ ‫ن دە‪YI‬ا ' ‪'9‬ر و و‪ K‬ت ' ‪'.2³‬وەڕا '‪Œ‬ە • ' ¿‪Y‬دی ‪19‬ورەوە‬ ‫‪ $S‬وە‬ ‫' ڕا‪'X‬ڕ‪١٩٣٦ M[U‬ی "‪)ž 'u‬‬ ‫‪ ¤‬ن دە‪YI‬ا ' ‪'9‬ر‪' ،‬روە 'رەوەز‪•% )7 K' U‬‬ ‫ی ‪ h‬ش دەدە‪Y#‬د و '‪ ) ' Œ‬د ('وە‬ ‫‪ •% ")3 1L‬دا‪' Œ' '# ،‬ك ‪YC‬ا *‬ ‫‪BX '.% 1‬ۆ‪-‬ڕو‪ '9‬ن ڕ‪ UY=/‬ن ' 'ر 'وڵ و ‪ )K'U1ž‬زاد ‪1k‬ازا ' دە‪YI‬د‪' a¥'# ،‬‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی 'ز ‪1‬و‪'9 )7‬ر‪'=-1K‬را‪' K'¿ f'2 )7‬وە‪'h ،‬رەوەز‪ ' U‬زادە ن ‪'h‬م '‪' Œ‬ن‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪100‬‬


‫‪ -1u‬ران و ‪ x/YI‬را 'وە ‪12QX‬از‪YC )K' U‬اوا‪ 'u )7‬وەر‪ U‬ن ‪ Çé‬دە‪YI‬ا و ‪'h‬م 'ر‪'h‬م و‬ ‫‪'9‬ر‪'#‬و‪1-‬و‪ U‬ن 'راورد ' و‪ )7 K'H‬د ¿' ز‪ Y- U‬و 'ر‪ H‬و\‪1‬و‪'9 Ç¡' .‬ر‪'I‬و‪ •-‬و‬ ‫‪'X‬رە‪ '9‬ن 'ڕادە 'ك ‪1‬و‪ '# L- ،‬وە‪'8 '=^L# )7‬ورە ن و ر‪ '8‬و ر ' ن '‬ ‫‪'9‬ر‪'#‬و‪Y( ' M[-‬ی ‪YC‬ا * ‪'8‬ڕا 'وە‪'h ،‬م ‪ '=^L#‬و ر‪ '8‬ن وەدان ‪1‬ون و ‪'h‬م ‪B‬ی‬ ‫'ر‪ 0Lœ 'h‬ن ز‪ U‬د ¿‪Y‬د ‪1‬و‪'X ' ' .‬ر‪1u‬وی ‪ K‬ر و '‪ M`L#‬و 'روەز‪ )3‬زاد ‪1‬و‪1-'I ،‬ار و‬ ‫ڕا‪' .9‬ك‪ K'¿ f'2 'I ،‬ن ‪'9 1‬دە ' ' ‪1‬و ‪ u‬ر‪' /‬و¡‪ a‬رد 'وە و ‪1L‬ا ن‬ ‫دا!‬ ‫'ك ‪ h‬دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪' ،‬و‪ §3‬زادی و‪ " ) d%3‬ادە(ی‬ ‫'و ‪ u‬واز‪'9 ' ' U‬رە ’ ا ‪'-‬‬ ‫‪ ' '# ،' ' — 1‬ری '‪ '#‬ا ]ڕو‪ 9‬ی ‪ -1u [)x f'2‬ران 'زۆر ‪ H‬ر‬ ‫ك و‬‫' ' اری دە‪Y#‬ان و زۆر‪'0U‬ی 'ر‪ 'h‬ن '‪' Œ‬ن ‪Y=u‬ا‪ X )7‬ر‪B2QX )T‬ەو و ‪1k 9‬را‪)7‬‬ ‫)‪( * H‬وە زەو‪ -‬ە‪Y#‬ا و 'وی دەی ' اری ‪ ê‬زە ن ' ‪1‬وا '‪' ،‬وا ‪ ¼ 9‬و‬ ‫‪1‬ردوو‪ '8‬زۆرە ‪ )7 ' LP‬د (' دە‪c/1e‬را 'وە‪R' .‬م ' ‪'h‬رەوەز‪ ' ' U‬ر‪YI )7 ' #‬ا و‬ ‫‪'-' ،‬ك 'وە ا 'و ‪'9'#‬ی ‪'#‬‬ ‫‪ •%‬دا‪'h ،‬ر ‪'#‬س زاد ‪1‬و ' ار‪ *pU‬ت‬ ‫' اری '‪Y#‬دا ' و ' ‪ S 9 )3 -‬ا 'ر‪'# ) 'h‬م ‪1‬وا '‪' Œ' ،‬ن ‪ -1u‬را‪1L )7‬‬ ‫‪'h‬رەوەز‪' ' U‬وە‪ ،‬دە‪ "=.9‬ۆ‪ )3‬دە‪Y#‬ا و ژ‪ )7 U‬وەك ' ) '‪ )T' R‬دا ‪ 0‬ە‪Y#‬ا‪'h .‬ر 'م‬ ‫‪ 'S‬وای ' ‪ -1u‬ران ‪Y#‬د‪ )ž Y8 '# ،‬و ‪'9‬ر‪'#‬و‪1-‬و‪'h )3‬رەوەز‪ ' U‬ن دەر‪'(p#‬ن و '‬ ‫ر‪ *U‬ری و ' ‪'H‬ك ‪ X‬ر‪ ec/‬ر‪ U‬ن ‪'( Çé‬ن و 'و ‪ 0QX‬وە ا 'را ‪'p‬ر ' (‪Y‬ی ‪YC‬ا * ‪ 0QX' ،‬و‬ ‫زادی و '‪ )7 %I‬دە‪R'9‬ت و ‪'9‬ر\' ‪1 )3‬ور‪ )3‬و داد‪'X‬روەر‪ -' R' K )3‬ا ‪'8‬ورە‪•UY-‬‬ ‫‪1r‬ر\ ‪ p‬ەن‪.‬‬ ‫‪' '-'pS'h‬م ‪1‬د ‪ 1‬ر‪ )3‬و دە ' ‪' ' ' -' 0 H‬وڕۆژ‪ (/‬ا ‪'9‬ر‪'0S'œU‬داوە و‬ ‫' ‪1‬وە‪! h '-‬ی '‪ )T' R‬و ' ‪1. 1 ' L‬وری '‪' .'#'(S‬وەی ‪ '#‬و‪'#' R‬ی •‬ ‫‪'h ،'= Y8‬ر 'م ‪ ' 'S‬و دە 'و‪ ،]L^ d/‬ڕش ‪YX‬ۆ‪' )*L%Q9‬ردەوا ) ‪i‬وو‪ ' U‬و ‪1 'h‬و‬ ‫‪' LS‬و ‪YX‬ۆ‪'%Q9‬دا ‪ ' M`%31LX‬ری ‪ 1h‬ر‪ § 'pU‬و ‪ '8 X‬ەی ڕ =" ا ' ‪،' 'h‬‬ ‫'ر 'وەی ‪ ' '#‬ر‪ ' #‬ن ' ‪'9 )3 -‬دەی زدەوە ‪' ، •% ' ١٩٣٦ a¡ 9 -‬و و‬ ‫ڕۆژ 'ردەوام ' ‪ 1L‬ر‪ '8‬ن و ‪ '=^L#‬ا ر‪ U‬ن ‪Y#‬د ‪1‬و و ‪1‬و\‪1‬وە ' ‪ 1h ' L‬ری و‬ ‫' 'ت وەزو ‪1. 1‬وری '‪. S‬‬‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪101‬‬


‫‪'h‬ر ' 'ر 'وە‪'8' ،‬ر ‪'$L‬ش ] و‪'9‬ردە ‪' )7‬م ‪'h ['- 9‬ر ر‪ /‬چ ‪)7 0Lœ(LX‬‬ ‫‪BêÃ'h‬ا ‪)7‬‬ ‫'ر ‪Y#‬د‪ )7‬ڕا‪' 9YX‬ك ]ڕ‪YZU‬ا ۆ ‪[ L‬‬ ‫ڕ‪Yk(/‬او‪ 'u )*/‬وەری ‪dQ‬‬ ‫ڕ‪'0—%k(/‬وەی '‪'9' '=S‬ر ‪1L‬از‪ /‬و ‪'.S' M[.%kLu‬ر ‪' ، LV -‬وا‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪LyU‬‬ ‫‪ $.%31LX‬ن ' ‪ '8 X‬ە و ‪ 1h‬ر‪Y#‬د 'وەی 'ردەوام ‪ ،' 'h‬وەك ‪'$2QX‬ر¬‪ a‬دە‪ 'p—9‬ر\‪1‬ون‪.‬‬ ‫‪'9 '( 1H‬ر‪ •-Y8‬و ‪'(Lu‬و‪1 '-‬و‪ )7‬د ردە 'ك‪1 ' M`%31LX ،‬ون ' ' ‪1. 1 ' L‬ور و‬ ‫وەزی ‪ -‬ك و '‪'8' ،' 'h M`28' '=S‬ر ‪' ،‬وە‪ -‬وەك 'ز ‪1‬و‪ 'X'H )7‬ن ' ‪ "ò‬اق‬ ‫و ‪1‬رد‪ .9‬ن ‪ 2‬ەدات‪ ،‬دە ‪ dQ‬ز‪'X ' '8‬ر‪1u‬وی ‪1k )7 $9‬از‪'0- h •U‬دی‬ ‫'وە‪ -‬وەك ‪ '( f'2‬ن ' ‪ 1‬ن و ز‪ 0U‬ان و ‪'h‬ڕە 'ی دوور ‪' '.%‬وە دە“‪"0QX'%‬ن‪.‬‬ ‫چ ‪ "ò‬اق '‪ M`28‬چ ‪'h‬ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ن‪ M[.Q LS' ' ،‬و "ن و ‪1. 1‬وری ‪ u‬واز‬ ‫‪1- œ(LX‬وە‪'9 )3 - ' ،‬دەی زدەوە '‪ M`28‬و ' ‪ X‬ش دا‪Y# "8‬د‪ "ò )7‬اق '‪' Œ‬ن‬ ‫دا‪ "8‬ر‪ .UY )3‬وە ‪c‬ا‪ ' .% 1 9 'f‬ن و ‪ X‬ر‪ '-‬ڕا ر‪ ' U‬ن '‪'9‬ر ڕ‪M[.%k(/‬‬ ‫¬‪ M`% 1 9 a‬و درو‪Y(.9‬د‪ )7‬دوژ ‪)T' 0‬‬ ‫‪'h‬ر‪ '$/‬ن و و‪ 'H‬ن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی‬ ‫و ‪ '2Q#‬و ‪ Í 'u‬و ‪ . 1‬ر ' ‪1L‬ان '‪'-‬وە ا '‪ M`28‬و و‪ h 'H‬و\' ' ا '‪)T'p -‬‬ ‫ردە‪'#‬ن و 'م 'ر‪ )3 1L )ž 'u 'H '$/‬و دەرە‪'9' )K‬ردا ‪1-‬وە‪ $ I ،‬ران و‬ ‫‪ 9 0 u‬ی ‪ L-‬ا‪YI‬اوە‪' .‬ر '‪'.S‬ر ‪' LV -‬م ڕووداوا ' ' 'ر‪ H‬و '‪' ،d/Y8‬د‪' 0S‬وە‬ ‫وەك ' ‪ X ' 0‬ر‪ K' -‬ن دە ‪ '.Q‬ڕا ‪1‬ردوو‪' )K'U‬زۆك‪.‬‬ ‫وەك دەزا "ن ' ‪ 1L‬زۆر\'ی ‪Y8‬و ' ڕا ر‪ ' U‬ا ' ‪'H‬پ و ڕا‪ d9‬و ‪1L‬ە ەوە 'ك‬ ‫'‪'.S‬ر ‪ y2QX å -‬رە‪' ،‬و‪ e §3‬ڕا‪ )7‬ڕوا‪] )T'S‬ڕا ر‪ e [)3‬ڕان ' دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪ U‬ا‪،‬‬ ‫‪'0-Y=Lu‬وەی ‪'9‬روەرا‪)7‬‬ ‫•‬ ‫‪'h '#‬ر ‪Y8‬وپ و را‪ ) ' '.9‬ڕا ر‪ )3‬ی '‬ ‫‪ 'u‬وەر‪ '# /‬دە 'و‪d/‬‬ ‫‪ .%Q‬دە ‪ d28 ،dLy‬دە‪1k-R'9‬ازان 'ك ‪ 'X‬ن‬ ‫‪'9‬روەر‪'9' )3‬ردا ('ن‪' ،' ' ،‬و‪' §3‬وە ' " '‪'8‬ر دوای • (' ‪M` 'h' ،d‬‬ ‫' ' اری‬ ‫‪'9' d *#' $9‬ر زەوی‬ ‫‪'8 %‬ردە‪'#‬م"‪' .‬م '‪'.S‬ر ‪'V -‬ش‬ ‫' ‪1‬دە‪ -‬ی ‪'9‬ر\ زی و ‪'0—9 r‬وەی ‪Œ‬زاری‬ ‫‪i¼S'h‬ارد‪ X )7‬ر' ‪ Lu'pLu )7‬ە‪'I‬ن‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪ '0U‬ن‪' ' .‬را ‪'p‬ردا 'و ‪' .‬ی ‪'9 o ' 'I‬ردە ‪' )xL‬م و‪' 'H‬دا '‪Œ‬ی ‪Y8‬وپ و‬ ‫‪ X‬ر‪ 'X'H '-‬ن ‪ y2QX‬ر ' ‪1‬ون‪ ،‬ڕ‪'9 M[.%k¿/‬ر\' ی ‪ 'u‬وەر‪[)T ' ] )KŒ H ،)3‬‬ ‫‪ K' — 1‬ن و ر‪ '8‬و ‪'=^L#‬‬ ‫ڕا‪'.9‬و ‪'\ ،‬ڕ‪1/‬ە 'رار‪'9 )T'U‬ر\' ] ‪ -‬م[ی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪102‬‬


‫‪'h‬رەوەز‪ ' U‬ن‪ ،‬د ‪YI $‬ا‪ M”£‬ڕا‪'.9‬و و '‪'0-Y=I‬وەی ‪ LC‬را‪' .% S‬ی ‪ K'=S' K‬ن‪'# ،‬‬ ‫دە ‪' 0 '0‬ی ڕ‪'0—%k(/‬وەی '‪'=S‬ی زاد‪.‬‬ ‫'روە ' ‪1H‬و‪'h ،• )7‬ر ت دە‪' '.%31LX ،• '(pLŠ.9‬م ‪'9‬رە‪' -‬وە دە‪• '(pLŠ.9‬‬ ‫و '‪' ¯°‬م ‪'9‬رە‪ ' -‬و '‪' ¯°‬م دە ر‪1 Ã'h o h ' ' '.9' ،' U‬ون و ڕا‪'X‬ڕ‪)*LyU‬‬ ‫ڕ = ا 'دا ' ‪Y 'r o h‬ا ‪'9 )*L‬ر 'دار‪ U‬ا‪1. ،‬ا "ن ‪ ž 'h‬و‪' /‬رەو ‪ S‬و‪ e‬ری‬ ‫'‪)T' R‬؛ 'وا‪ -‬ی ‪ (L-‬ا‪ '0 )7‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و ‪1‬و ' ‪1. 1‬ور‪) '.% 9 )7 ' U‬‬ ‫‪'9‬ر 'داری‪"Ly ،‬ن‪1 'h ' .‬و ‪'9‬ردە ' ا ‪' M`CY8‬وا 'ی ‪ '8 X '#‬ەی‬ ‫‪1p—%‬و ن ‪Y#‬دووە ] '‪'p -‬ت ' ‪' ١٩٩١ a¡ 9‬دواوە[ 'وە ‪1‬وە‪ '8 X '# ،‬ەی‬ ‫‪9‬‬ ‫ڕۆژا‪1 Ã'h )7‬ون و ‪Y 'r‬ان ‪1-Y=S'h‬وە و 'و ڕۆژەدا‬ ‫‪ e‬ڕا ' ن وەك 'و ‪L‬‬ ‫و‪1.%3‬و‪ ' ' U‬دەر‪Y#‬د‪ )7‬ڕا‪ [' 0 ' ] L '8‬و ='واز‪Y#‬د‪ ، S' )7‬ڕش ] ' وا‪ -‬ی‬ ‫‪ U‬ن[ 'ر ('ن‪.‬‬ ‫ا و چ 'وە‪)7 K‬‬ ‫• زا ] ‪'#‬ی و ‪ 'H‬دە ‪' - ،dLyL‬و ' ‪ '$L )7‬چ ' ژ‪)7 U‬‬ ‫'و ‪'- 9‬ی ‪' 'I‬ر ) ‪1 'h‬و‪)3'#‬‬ ‫دا ‪1-‬و د ‪'0‬دی‪R' ،‬م 'وە د‪ 0S‬م ‪'h‬ر ‪.%Q‬‬ ‫‪'9‬ر ‪ $‬ن دە‪ '.%31LX ،• '#‬ری (' • و 'وە ' 'ر‪ H‬و\=‪ ' '# ،•UY‬دا‪1- h‬ودا '‪¯°‬‬ ‫ر و ‪'9 ' '.9' ، .%Q )7 *L-‬ر‪'#‬و‪' •-‬دە‪"0Lœp—9‬ن‪1$ .‬و ' '‪'8‬ر ‪' $‬و‪' d/‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وە ' ) ‪1‬ار‪)3‬‬ ‫‪ a¡ 9‬دا‪1- h‬ودا ‪c‬وو‪'0-‬وە ' ) ‪ *L‬ری '‪ ! h‬و ‪'9‬ر\'‬ ‫‪'(Lu‬و‪ '-‬ن ‪ a¡ 9 'H ' dQ 'h‬دا‪1- h‬ودا ز ’" ە 'ك ‪'h‬رەوەزی د ‪ '- œ‬ن و ‪' 1‬ی‬ ‫\'ر‪1/‬ە 'ر‪ */Y# )3‬ر‪ )3‬ر '‪ K‬ن و '‪'= 0/1 LS‬ی ‪'9‬ر\' و‬ ‫ر‪ )3‬و '‪LS‬‬ ‫‪ $ .9‬ن ‪'h '.%31LX ،• 'h‬ر ‪ .%Q‬و 'م‬ ‫زادی \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ 0/1 )T‬ران و‬ ‫(' • و ‪ 1h‬ری و ڕ‪ %k(/‬ن و \'ڕ‪1/‬ە 'ر‪1/‬ە ‪Y‬دن و‬ ‫‪'- 9‬وە ‪ '8 X‬ە ن‬ ‫ ) ژ‪ U‬ن (' ‪' ' L ' '0‬ر 'ی ‪ )KŒ H‬و ‪ )7 xL-‬ڕۆژا ' ن و 'و‪ pS‬ە •‬‫¿' • ' ' ‪1. 1 ' L‬وری ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' ن‪' .‬ك ‪ H‬وەڕ‪ p 'h )É‬ر‪' $9 ' •U‬وە‬ ‫'دا ‪1p‬و‪ )7‬ڕا 'ران "ن!‬ ‫وەك ‪ "ò ]-1e‬اق و ‪'h‬ر‪1 M¹/‬رد‪ .9‬ن‪YC ،‬ە ‪1. 1‬ور و ‪YC‬ە ‪ M[.Q‬و ‪YC‬ە ‪s‬ن‪' ،‬وەی ر و‬ ‫‪ )7 *L‬ڕ = ‪¤‬ا ' ن ‪'9‬ر‪'#‬و‪1-‬و\‪1L '.%31LX ،dQ‬ازی " ‪Y¿ IŒ H MNu‬دن و‬‫' 'ش‬ ‫‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪ )3‬و‹‪Y¿ —2‬دن " (' ‪ '0 '0‬ی ‪ K‬ر و ‪ )KŒ H‬و ‪B 'X‬ەو‪.• '(pU‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪103‬‬


‫‪1 'h §QX '.%31LX‬و —‪ L‬وەك ‪'9‬رە‪' -‬ك و ‪' '0‬ك ' ‪B‬وا ‪1‬و ‪ $‬ن ' زادی‪،‬‬ ‫وەڕ ن ' ‪1 u‬و 'وە و '‪ M[-Y=#‬و‪ 'H‬ن‪'h ،‬ر‪ '$/‬ن‪ ' 0—L ،‬ن‪ ،‬زادی ‪1. 1‬وری‪،‬‬ ‫زادی ز ن و ‪ )7 0/1‬ز ‪ )7‬دا ‪.dQ 'h ،‬‬ ‫' ‪ ž 'h‬وی دووە ا ‪'h‬ر ‪ '9'#‬و ' ‪ M[/1‬ر و ژ‪ U )7 U‬ا‪' ،‬ر‪ '8 X )*U‬ە و‬ ‫‪ 1h‬ر‪Y#‬د 'وە ‪ dQ‬و ' ڕ‪Yk(/‬اوەی ‪ )3'2 X‬و ‪1‬ور‪ )3‬و ‪ -‬ڕی '‪ Lu M‘-' R‬ا‬ ‫'ر‪'9 ) Œ H )*U‬ر\' ی ی ‪ ' ' .dQ‬دە ‪' '-‬روەردە‪Y#‬دن و ‪'X‬روەردە‪Y#‬د‪) - )7‬‬ ‫زاد ‪1k‬از و ‪'9‬ر\' ‪1- 'I L- .‬ا ‪Y‬ا ' ‪'=S' M`9‬دا ‪c‬وو‪'0-‬وە '‪ K' -' R‬ن 'و‬ ‫را‪' '.9‬ڕ‪ •/Ykp/‬و ‪ 1h M`9‬ری ‪ -‬ك =' ‪' '. sL‬و ‪'.9‬ی‪ H '# ،‬ی '‪1-‬ا ‪' d/Y‬‬ ‫ژ‪' 9Y/‬ی ‪' )3'(H1r ) '.% 9‬ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د ا ‪š‬ی‪' .‬و ت ' دە‪ )3‬و '‪M‘-' R' K M`LI‬‬ ‫‪YC‬ە ڕە ' دا ‪ h‬و‪1L ' ! h )ž '9‬ان 'رەی ‪ e‬ڕا ‪1k‬از ) ڕش( و 'رەی '‪ X‬ر‪c/‬‬ ‫)دژە ڕش(دا '‪Œ‬ی 'رەی ڕ ا دە (‪'.L‬وە و ‪ 9‬دە‪1-‬ا ‪' d/Y‬وە و‪'# ،d/Y( 0/‬‬ ‫' =‪ M`28 M[-Y‬و ‪1p‬و‪' M‘-' R' )7‬ردەوام و !‪'\ M[-Y8‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪ K' -‬ن و‬ ‫‪ 'I‬ر ‪ M[.%‬ڕۆ¡‪ a‬دەو‪'S‬ت و 'ڕ‪1/‬ە 'ران ' ژ‪ -' R' K )7 U‬ا‪ ،‬دە‪)T' 0 H )TR'9‬‬ ‫'وا 'ی ‪B X ' 'I‬ەو‪ )3‬دە‪1k-R'9‬ازان دە‪1\ '.9‬ون و‬ ‫دەڕو ‪' .d sL‬وا ' '‬ ‫‪1-Y= U1‬وە‪ ،‬و‪YI 0/‬دن و ‪B‬وا‪YI‬د‪ )7‬وە —‪R' ،dQ '0 9 L‬م '‪'8‬ر ‪'9‬ر ‪i a²‬ووی‬ ‫‪ a¡ 9 d%‬ڕا ‪1‬ردوو ە •‪' ،‬وا ' ‪1$ • 'H )7 9‬و 'ی ز‪ 0U‬وو 'ر‪ H‬ودە‪'I‬ون‪'I ،‬‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی ‪ -‬وا [‪Y X M‬ەوا ' و دە‪' U '.9‬ی ڕا ر‪" U‬ن‪'9 ' :‬دەی ڕا ‪1‬ردوودا ' و‪)TR‬‬ ‫' و‪ 0\1 )TR‬ن‪' ،‬ر‪ 'H‬ە ‪c‬وو‪'0-‬وە‪' :)7 K‬ر‪' •-Y8‬‬ ‫' =‪O‬د“§ و 'روە‬ ‫ ‪Y¿ -'p‬د 'وەی ‪'I‬ر‪ K'-‬ن و ‪' )7 0LW¿LX‬رەوەز‪ K' U‬ن و ‪' '9‬وەی ‪ K‬ر ' و ‪1L‬ە ە‪)7 K‬‬‫‪1ž-' c‬زاری و ‪ K' .28 '0/1‬ن ' دەو‪'S‬ت و ‪'9‬ر 'داران ' رادا ' ‪1‬ون و‬ ‫ڕ‪'0—%k¿/‬وەی ‪' M‘-' R' K‬ر ' ‪ 0LW‬ن و \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪1 M‘ '8 )T‬و ‪1 '0‬و‪R' ،‬م‬ ‫و‪Y/‬ای 'وەش ‪ u 'H‬ر ‪'C‬ر ار‪' ()T' 1x») )3‬و دوو و‪ ' '-R‬ی =‪ M`28 M[-Y‬و‬ ‫‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪' U‬وە ‪1-‬ا ‪Y‬اوە ‪B‬و ‪ 0L‬ر‪ •/‬و '‪1S‬ە ‪ 0Q‬ر‪'0/‬وە‪' .‬روە ' ‪-٢٠١٠ )71u )ž‬‬ ‫‪ ٢٠١١‬و‪ ' x  ' )TR‬ی ‪'2QI‬ی ‪1L‬ان ‪Y '.%‬اوە‪i¼S' )7 K‬ارد 'وە‪'C ¯°' ،‬ر ار‪)3‬‬ ‫'وە و وەك و‪'C ¯°' )TR‬ر ار‪ ،)3‬ڕ‪ xU‬ردی ‪ x )7 Ýâu‬و ' ‪1‬و ‪ K‬رو\ رە‪)7 K‬‬ ‫‪ '=S' K‬و ‪1e‬زەرا‪ )7‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' و ڕۆ‪" -‬ن 'ڕ‪1/‬ەدە‪1H‬و و '‪' ¯°‬وەی 'و ‪'%Q‬رەو\'رە '‬ ‫درو‪ 'I ،dQpq.9‬ڕا رە‪ K‬ن 'وە ‪ 1 )7 9'I‬ر و ‪B‬وا ' ' ‪1‬و دە‪sL9Y-‬ن؛ " '‪'8‬ر‬ ‫‪1‬ا '‪ )3‬دەو‪'S‬ت و ‪'C‬ر ار‪'9 )3‬روو '‪ ،dQ ' )xS‬ژ‪ U‬ن ‪1e‬زەر‪' §QX '-'pS'h ."d/‬و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪104‬‬


‫' ‪ ž‬وا ' و ‪ X‬ش 'وەش‪ UB ab '.%31LX ،‬ردان و ڕا‪'9' M‘9YX‬ر ‪ )T' R' '9YX‬و‬ ‫‪ 1e‬و ر‪'9' /‬ر ‪ UB‬ردا‪)7‬‬ ‫‪1‬ور‪ ' U‬ن‪' ' ،‬ر‪ H‬و‪ "8‬ا ‪ dQ‬و ‪'h‬ر و‪ 'H‬و ‪'h‬ر‪L$/‬‬ ‫‪'h M`28‬رەوەز‪ ' U‬ن و ‪1‬را ن و ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ )7 '0 MNX' ،)7 ' U‬د ‪Y# $‬ا‪)T‬‬ ‫ڕا‪'.9‬و ‪1 u ab ،‬و 'وە '‪ )T' H •-Y=#‬ڕ‪ M[.%k(/‬ژ‪ U‬ن و \'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪ )7‬ی‬ ‫‪.dQ 'h‬‬ ‫'و ‪ u‬رە دە‪1-‬ا "ن 'ر ' ‪ ¤s/1‬ن و ‪1L )3Œ' Œ )ž 'u‬ان و‪ 'H‬ن و ‪ ' 0—L‬ن و‬ ‫‪ '0‬ن و ‪1. 1‬ورە ‪ u‬وازە ن =‪ •UY‬و ' دە‪' '.9‬ر‪Y#‬د‪ )7‬زادی و ‪'9‬ر\' ‪)3‬‬ ‫‪1 'h‬وا ا ‪ )3 '- )7 8‬و ‪ h‬و‹‪ M`2‬و ‪'(LX‬وەژ‪ U‬ن '‪• '( ! h‬؛ وا‪ sL9 '-‬ا "!ە‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫‪ ' — 1‬ن؛ وا‪¤ 8 '-‬ا 'وەی ‪ UB‬ردان و‬ ‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ‪1L‬ەی ژ‪ U‬ن و ڕ‪M[.%k(/‬‬ ‫‪1‬دی '‪ ' d28] S‬ا ‪'8' ،['=S' K )7‬ر 'ر 'و‪ )xLS‬ڕا ر‪)3‬‬ ‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪)T‬‬ ‫' ‪ • ¿Uc‬و‪ '=.%É‬ا‪'9 ،‬ری ' " ۆ‪YI‬ا‪ M”£‬و ‪YI - -‬ا‪' 9‬وە دەدە‪'.LH‬وە !‬ ‫'‪R‬م ' " ن '‪ '# ،dLH‬دە‪ 'p—9‬ر\‪1‬ون ‪'h )7 0Lœ(LX‬رەوەز‪ ' U‬ن و \'ڕ‪1/‬ە 'را '‪)T‬‬ ‫ر ' و ‪ '=^L#‬و ‪ '= 0/1‬و ‪'C‬ر =' و رەوا ' ن و ‪1‬و‪ )7‬ڕ‪Yk(/‬اوە ‪'9‬ر\'‬ ‫‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن وەك 'ردی ‪' 0‬ی '‪ '=S‬زادە ن‪" '#' ،‬ن ‪ ž 'h‬وی دە‪ 'p—9‬ر\‪1‬و '‬ ‫' ‪ e a²‬ڕ‪'h .)T' 0 H ) '.% 9 M[U‬روە‪'X h‬روەردە‪Y#‬د‪B )7‬وا ' \‪1‬و‪'#'# - )7‬س و‬ ‫‪'9‬ر\' ‪ ' )3‬دە‪'9 )TR'9‬روەری و ‪ X‬ر‪ '-‬ن و * ‪ )T‬ڕا ر ران و ‪ '2‬ران ' ژ‪)7 U‬‬ ‫'‪ -' R‬ا‪' ،‬ر¬‪'9 a‬ر\' ‪1L )3‬ە ە ‪.'- ' )7‬‬

‫' و ‪4‬‬ ‫د ‪‬ﯿ‪/‬؟‬

‫‪ -‬ﯿ& ‪5 6‬‬

‫ر ﯿ& آ ن‬

‫و ڕﯾﯿ ن‬

‫)ڕش ﯿ ‪،‬‬

‫')‬

‫'‪'8‬ر وە‪1 '#' R‬ر‪' '(p-‬وە‪' ،‬وا ' 'ی ‪ Çé‬دەردە‪dLH‬؛ ' ر‪ '.% #‬ن وەڕ‪ U‬ن '‬ ‫ڕ•”‪ ' 'h )T' R' M‬و ‪ e1S o h‬ر‪ )*/‬ڕا ر‪ )3‬و ‪'9‬روو '‪ ' )*S‬ڕش ‪ •9‬و‬ ‫‪ U‬ن ' ڕ•”‪ -' R' M‬ا دە ‪'0y‬وە‪،‬‬ ‫ڕش ‪'#‬ن و ڕا‪'.9‬و‬ ‫‪§“ 'p r‬‬ ‫‪ '-'pS'h‬ڕش 'و وا‪' -‬ی ‪ ' '#‬ر‪ '.% #‬ن ' '‪' ' .9‬ك 'وا‪ -‬ی ‪'9‬ر‪'#‬و‪M[-‬‬ ‫‪ X‬ر‪i¼S'h ' L-‬ارد‪ X )7‬ر' ا ‪1‬دە‪'9 ) ' -‬ر\ زی و 'دە‪ X M[.2“'=-R'9‬ر‪' L-‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪105‬‬


‫'‪1 Ã‬و ‪ )K'- 9 )xL‬ڕاز‪ '=S' K )7 U‬و‬ ‫¿‪ M`%‬ڕا‪'X‬ڕ‪ ¿LyU‬ا ' وی ‪BX‬ۆ‪ . S‬ر‪ U‬وە‪،‬‬ ‫‪ e‬ڕ‪'9 M[U‬روەر‪'9 ' /‬روەر‪ )x/‬د ¿'‪ e ،‬ڕ‪ M[U‬د ¿‪ - .‬ڕ‪'9 )x/‬ر\ ز‪ ' )3‬د ¿‪ - .‬ڕ‪)x/‬‬ ‫‪ X‬ر® ‪ e ،)7‬ڕ‪YI - - M[U‬ا‪' ' M”£‬رای ‪ X‬ر' ‪ e ،)7‬ڕ‪) !" C ' M[ ) !" C M[U‬‬ ‫‪Œ1 ¿L9‬ر‪ .‬ڕش ڕەو‪ e )T‬ڕا‪' -' R' K )7‬ی ‪'=S' K‬ی ‪' ' -' 0 H‬رەو ‪'=S' K‬ی‬ ‫‪ ،)T' 0 H‬وە ‪YX‬ۆ‪i )xL%Q9‬وو‪'- )3‬واو ‪'•LX‬وا 'ی ‪ e1S‬ڕە ڕا ر‪ )3‬و ڕوا‪،' K' -'S‬‬ ‫‪ e‬ڕ‪ e ' ' '=S' K M[U‬ڕ‪ M[U‬ڕ‪ '0 )3'23‬و ڕ‪1 '0—%k¿/‬ور‪ )3‬و ‪1. 1K‬ور‪ )3‬و‬ ‫‪!)7 K' '- W¿LX‬‬ ‫' ڕوا ='ی ‪'0‬وە‪ ،‬ڕش ڕووداو‪ B 1.# )*/‬و ‪Y#1C ،' M‘-‬د‪ X )7‬ر‪ L-‬و ڕا 'را '‪)T‬‬ ‫' ' ‪ UY( ' ) ' 'r1u‬ا‪BX 1*S' ،‬ۆ‪i )*L%Q9‬وو‪ ' U‬و 'وە‪'-‬ی ‪'H‬و‪' 9‬وە‬ ‫‪ X‬ر‪-‬‬ ‫‪' ،' 'h‬و‪' §3‬ردەوا ' و ‪ e )*Ly/1 o h ' .2Qh‬ی زە ‪ 0‬ا ‪'9‬ر‪'#‬و‪ ’#' M[-‬رە )‬ ‫'دە‪ 0Lh'0—9‬وە‪' ،‬و ڕووداوە ‪i‬وو‪' U‬ی ‪ " ' 'I‬ڕش" و\‪Y‬اون و ودە ‪ ' ،•/Y‬ڕا‪'X‬ڕ‪•U‬‬ ‫و ‪1 Ã'h‬و‪ )K'- 9 )7‬ڕ = ‪¤‬ا ' 'و‪Œ‬وە‪" Y-‬ن‪ .‬ڕش وا‪ e '-‬ڕا‪' 'I ،)T' R' K )7‬‬ ‫‪1‬اری ‪1‬ور‪ U‬ا دە‪ e '- K‬ڕا‪1 'X )7‬ە '‪' )7 K‬ر ' ‪ 0LW‬ن و ‪Y¿ -' R' K‬د 'وەی‬ ‫‪'I‬ر‪' )7 K'-‬ر ' ‪ 0LW‬ن و ' ‪Y\1L‬د‪ K] )T' 0 H ) '.% 9 )7 K' X )7‬ر‪ '-Y=/Y¿U‬و دارا‪)3‬‬ ‫'وەی ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫ ‪'p‬ت[‪1 ' ،‬اری 'ڕ‪1/‬ە ‪Y‬د‪'=S' K )7‬دا دە‪1S' '- K‬ە‬‫‪Y¿ -' R' K‬د 'وەی ‪' ' -' R' K '9YX‬ڕا ر‪Y¿ U‬اوە‪ K‬ن و ڕ‪'0—%k¿/‬وەی ‪ K'=S' K‬ن و‬ ‫'واوی ‪ Ýâu‬ن '‪'9‬ر ‪ '0‬ی '‪ LC M[-Y=I‬را ‪' .%‬ی زاد و ‪1.9'p—2³‬و ' و‹‪ M`2‬و‬‫' ‪ )3‬و ‪'¿LX‬وەژ‪Y )7 U‬ۆڤ و ‪1‬و 'وەرە‪ )7 K‬د ¿'‪.‬‬‫' ‪1H‬و‪1 ،• )7‬دی ڕەو‪' '8 )T‬ی '‪'=S‬ی ‪ 'h ' ،)T' 0 H‬وی ‪ U‬ا ‪Y=S'h‬ی‬ ‫را‪'.9‬ی ڕش و دژە ڕ '‪ '=S' ،‬ن و دەر‪'#‬و‪ '-‬ن و ‪ )* u‬دەر‪'#‬و‪ •-‬و ‪ L-‬ا‪1H‬و‪)7‬‬ ‫ڕش و‬ ‫'‪ ' -' R‬ن‪'0L®'9 ،‬ری ‪1‬ون و 'ردەوا ) ‪1L MN O$P‬ان‬ ‫د ردە‬ ‫دژە ڕ •‪' ،‬ر ' 'رە ' ‪'=S' )7‬ی ‪Y‬ۆ‪' U‬وە ‪1 'h -‬و‪'8' .'#‬ر 'راوردی ‪'9‬رە‪ -‬و‬ ‫‪ .%Q‬ی د ردە ن (' •‪' ،‬وا ‪' )* u‬ردەوا ) ڕ ‪ $‬ن ' ژ‪ )7 U‬ڕۆژا 'دا‬ ‫‪1$‬و ' ‪ 1-‬و‪i"-‬ی و ‪ . 1‬ر ' ‪'( ' 1L‬و‪ 0 2y-‬ن و ‪1L ، .%Q‬ەی‬ ‫دەردە‪'#‬و‪d/‬؛‬ ‫‪'(LX‬وەژ‪ d%Q• •9 )7 U‬و ڕە •‪ 9 ١٠٠ §QX d%Q‬ڵ و ‪ k. e ، .%Q‬ری و ژە‪1*S‬ژی‬ ‫‪ u‬ران و ‪ ، .%Q‬ڕ‪ M[/1 1/‬ژ ن‪ u ،‬ران و ‪ .%Q‬زۆر `‪ M‬د ('‪ ،‬دە ‪s‬ن‪'9 ،‬رەڕای ‪'h‬و‪)7 'S‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪106‬‬


‫د ‪!" Y‬ە‪Y#‬د‪ )7‬دڕ ا '‪ 1 )T‬را 'ی ‪Y‬ۆڤ '‪ h‬ی ‪1-‬ا ی ‪ a¬ 0#'-‬و‬ ‫‪'9‬روەران‬ ‫‪'9‬ر‪ "8 X -‬ی ‪'#' '.% 9‬وە‪ h .2Qh ،‬ری و ‪Y(L—.2³‬د‪ '# - )7‬ن ' ‪ Í 'u‬و‬ ‫'ژاد‪'X‬ر‪ M`9‬و دە ر‪ "8‬ی [‪ M‬و ‪ M‘0—L‬و ڕە‪'8‬ز‪ ،)3‬ڕوو ' ‪ '2QX‬و زاری دڕ ە‪ H ' )3‬و‬ ‫‪ u‬ران ڕوو ' ‪ ' ' • .' Uc#‬د ردەی ڕ • و ‪'8‬وا‪' a¢‬ردەوا ) ڕش دەدەن‪.‬‬ ‫'‪'•LX‬وا 'ی " ی و و زاڵ‪' o h ،‬ك ' ‪ e‬ڕا ' ‪ ' '.% 9 )7‬ن ]‪' )T' OU K‬‬ ‫دەرە '‪'9 ' )T' e‬ر 'داری[ ‪'h‬ر ' 'وەی ‪ QX‬ە‪ S‬ن " ڕ•”‪OU K M‬ن"‪ " ،‬ڕ•”‪'8 M‬ورەی‬ ‫‪'C‬رە‪ " - "'%7‬ڕ•”‪ "' 1 M‬و ‪ " -‬ڕ•”‪'\ .# M‬ری ‪ "١٩١٧‬و " ڕ•”‪١٩٣٦ M‬ی ‪•%‬‬ ‫" و " ڕ•”‪١٩٧٩ M‬ی ان" و زاری ‪١٩٩١‬ی ‪1‬رد‪ .9‬ن‪ ،‬ڕش ' ‪1‬ون‪'- 1xS' ،‬‬ ‫ز ' 'ك و ' ‪ ž‬و‪1 /‬ون ' ڕەو‪ )T‬ڕ ا‪ ،‬ڕ ‪ - '# L‬ژ‪ U‬ن ‪' ،dQ 'h‬ردەوام‬ ‫دە ‪ dQ‬و ڕو ن و درو‪1p—9‬و‪1- )T' R' )*L '.% 9 o h )7‬ا ‪' )3 - dQ‬و ‪' .dQ‬و‬ ‫ڕووداوا ' و ‪'h‬زاران ڕووداوی د ('ی ' ‪Y9‬او و ‪ s/1L‬اوی د ('‪1 Ã'h '- ،‬ون و‬ ‫'‪'0 r‬وەی ای '‪ )7 ' X‬ڕش ‪1‬ون و '‪'-‬ك ‪ )7 *2(L-‬ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u '0U‬وەر‪ ' U‬ا‪،‬‬‫دژە ڕش ‪'9‬ر‪'#‬و‪' M[-‬دە‪ 0Lœ.9‬وە‪1L )7R 9 ' ،‬ان ‪)7 *2(L- ' ١٨٤٨ - ١٧٩٣ – ١٧٧٩‬‬ ‫'رەی ‪ 'u‬وەر‪'H )3‬و‪ 9‬وا ا ]‪ -1u‬ران و ‪ x/YI‬را‪ )7‬ر‪ ،[)3‬ر‪1u‬ازی ‪'C‬رە‪ M”À7‬وەك‬ ‫دژە ڕش و ‪ X‬وا ='ری ‪1‬ا‪ )7 K'.9‬ڕش‪'9 ،‬ر‪'#‬و‪' M[-‬دە‪ X )7R 9 ' ، 0Lœ.9‬ش‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u M[U‬وەر‪'\ .# )3‬ری ‪١٩١٧ a¡ 9‬دا‪!"f'2 ،‬م وەك دژە ڕش ' ‪)7 x2¿L-‬‬ ‫‪'. K‬ی ‪ K‬ر '‪ K‬ن و ‪1‬رای رە‪ K‬ن و 'روەز‪ 1e )3‬ە‪ K‬ا ‪'9‬ر‪'#‬و‪' M[-‬دە‪، 0Lœ.9‬‬ ‫‪Y( ' ، •% ' ١٩٣٩ a¡ 9‬ی ‪YC‬ا * ' ‪' . P )7 x2¿L-‬ی 'رەوەز‪ K' U‬ن‬ ‫‪'8‬ڕا 'وە دە‪R'9‬ت‪' O X )7 *2(L- ' ،‬ی ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u M[U‬وەر‪ )3‬ڕ‪ 'p/‬ا‪١٩٧٩ )7‬ی ا ا‪،‬‬ ‫' ‪ )K' K‬ز‪! W‬ە‪ K‬ن‪ 1 ،‬ە ن 'دە‪ 2 '= R'9‬ن‪ )7 *2(L- ' ،‬ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u M[U‬وەر‪)3‬‬ ‫زاری ‪١٩٩١‬دا 'رەی ‪1‬رد‪ )7 .9‬و ‪Y= ' Œ‬ا‪' ' )7‬ر‪'9 *U‬ر‪'#‬و‪ y-‬ن 'دە‪ ، 0Lœ.9‬وەك‬ ‫دە ‪"0‬ن ' ‪ )7 *2(L-‬ڕا‪'X‬ڕ‪' )7 '0U‬م دوو ‪'S 9‬ی دوا ‪ 2‬ا ]‪ ' [٢٠١٢-٢٠١١‬و‪)7 -R‬‬ ‫‪1K‬وری '‪ ' O% ، xUYC‬ن و ‪ d% 1 9‬و ‪BX‬ۆ‪' ' -‬ر‪ ' (U‬ن ‪'9‬ر‪'#‬و‪ y-‬ن‬ ‫ڕش 'وە‪ .9‬وە و 'ردەوا ' و‬ ‫'دە‪ 0Lœ.9‬وە و دە‪sLh‬ن‪R' ،‬م ‪ K o‬ت و ' ‪Ly/1 o‬‬ ‫'را ‪'p‬ر 'و‪ )7 K'S‬دژە ڕش ‪ K‬ردا 'وەی ‪ 2‬اوە و دەدا‪'-‬وە‪ '¿ 1H ،‬ڕش ‪1‬ا و‬ ‫ەری ژ‪ ' U‬و ژ‪ U‬ن '‪ ¯°‬ڕش ' ‪1‬و‪ ' ' )7‬و ' دە‪1-‬ا ‪ dQ‬در‪š/‬ەی ' ‪! dQ‬‬ ‫'‪ )T' R‬و ‪ e‬ڕا‪1L )7‬ازی ڕ‪1 M[.%k(/‬وری و ‪'9 )3 -‬روەری‬

‫ڕش وەك ‪ e S‬ڕی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪107‬‬


‫‪ )T' 0 H‬و ‪Y(LH‬د‪'=S' )7‬ی زادی و '‪ %#‬ن و داد‪'X‬روەر‪' o h ' ،‬ك 'و ‪' Lu‬دا‪،‬‬ ‫‪ '#‬ڕا‪'X‬ڕ‪ '0U‬ن ' " ڕش" ودە ‪'9 ،•/Y‬ر‪'#‬و‪ ’#' M[-‬رە‪' )K‬دە‪ 0Lh'0—9‬وە و‬ ‫'ردەوام ' ‪ 2(S'h‬ن و دا‪ 2#‬ا ‪1‬وە و ' '‪R' .‬م ‪ o h‬ت 'وە‪ .9‬وە و ‪§ - o h‬‬ ‫‪1‬دی ڕش ‪' 1*S' ،dL( 0(L-‬وەی ‪ (L-‬ە (‪ '- ،dL‬ڕوودا و ‪1 Ã'h‬و ‪ )*L‬ای‬ ‫‪ 1L‬ڕەو‪ )T‬ڕش و !ە ڕا ر‪ 1L )7 K' U‬ڕەو‪ )T‬ڕووداوە‪'h .• K‬ر ‪ ¾$ '# L- 'U‬ا‪ -‬ری‬ ‫‪ X )* f'2‬ش ‪ 9 ٧٠‬ڵ ‪ (L-‬ە (‪ ،dL‬دەر‪'#‬و‪'0-‬وەی ای '‪ )7 ' X‬ڕش ‪'h‬م‬ ‫'وێ و 'م ' دەرەوەی 'و 'ر‪ H‬و‪Y-‬دە • و ' ت ‪'X‬رەدە‪'.LyL9‬وە !‬ ‫'وەی ‪' '#‬و واژە و دە‪'.9‬واژا ' ] '‪'•S‬ی ڕا ر‪ ،)3‬ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و ڕش[ ' ‪ ' 'S'h‬ردە ‪•/Y‬‬ ‫و ‪ žLu‬ڕ‪ L#‬ن ‪ LX‬ە‪ 1h ' ،d/Y#‬ری ‪ '$L‬و !ا‪ )7‬دوژ ‪' 0‬وە '‪ - ،‬وە ‪' 1‬و ڕ‪'=/‬وە '‬ ‫وەز و ‪ 1‬ر‪'$L )3‬دا ‪ ' öC1r‬ڕەو‪ )T‬ڕش ەن‪ ' 'PU 'I L- K .‬دژی ‪)T' OU‬‬ ‫ڕادە‪'X‬ڕ‪ d/‬و ' ‪ *2(L-‬ا ‪ u‬ری ‪'9‬روەری دە‪ e‬ڕ‪ d/‬و 'و ‪'9‬روەر‪ ' U‬ی دە ‪'-‬‬ ‫'ر‪ ) 'h‬ڕا‪'X‬ڕ‪OU M[U‬ن و ری ‪ )3 -‬ڕش ‪ L‬ەدات و ‪ M”´3‬دە ‪ '-‬دوا ‪a²‬‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وان‪' .‬ر وا ‪' ' 'I L- K‬ورو دا ڕا‪'X‬ڕ‪ -1u M[U‬ران و ‪ x/YI‬را‪ )7‬ر‪)3‬‬ ‫'‪ )*LS‬د ¿' ]دەو‪ '$-'S‬ە‪ K‬ن[ ‪'=Lu‬ی ‪'9‬روەرە ‪12QX )7‬و‬ ‫‪ (L‬ە (‪ dL‬و‬‫‪' a²‬د‪1- Ýú‬وی ڕا‪'X‬ڕ‪M[U‬‬ ‫)‪ - C‬دا‪ 'S‬ن( دە‪' Y8‬وە و 'دە‪ U M[ —2“'=-R'9‬ن دە‪' '#‬‬ ‫" ڕ•”‪ -1u "M‬ران‪ ' ' .‬دە‪ .9‬ودە‪Y¿.9‬د‪ )7‬دە‪ ' '-R'9‬دە‪ - C M`9‬دا‪' K'S‬وە دە‪M`9‬‬ ‫ر‪1u‬ا‪ )7 K‬ر‪ */Y# 'I L- K .‬ران و ‪'9‬ر\ زان ' ڕو‪ ' 9‬ڕادە‪'X‬ڕن و ' ‪)7 *2(L-‬‬ ‫'رەوەز‪ K' U‬ن و ‪1‬را و ‪'.‬ی ر ' ا ‪ '( f'2‬ن دە‪'r )TR'9‬رە‪1r‬و ' ن‬ ‫دە‪sLX'9‬ن و ' ' دە‪i )3 - ' '#‬وو و 'ر‪ ) 'h‬ڕ•”‪BX M‬ۆ‪ . S‬ر‪ U‬و ‪'h‬ر 'و وەوە‬ ‫‪1p‬و ‪BX )*L‬ۆ‪ . S‬ی دە‪'#‬ن‪' ،‬وە ‪ )7 x2¿L-‬ڕا‪'X‬ڕ‪M[U‬‬ ‫‪'9‬ر ‪1 'h )T1‬و ڕا‪'X‬ڕ‪'0U‬وە و‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وا ' ' ‪'9‬ر‪'I‬و‪ M[-‬دژە ڕش‪' .‬م ‪ u‬رە ز ’" ەی ‪ ' *2(L-‬ن 'ردەوام ' وی‬ ‫ڕ 'وە دە ‪'9 '0‬ر ‪'=-1‬ری ڕ•”‪'H M‬و‪ 9‬وان و 'و ‪' ' L 1‬ر ' ە ‪'I ،dQ0L‬‬ ‫'م ڕۆژ‪ e‬رەدا '‪'9‬ر ‪Y‬ۆ‪ — f‬ا زا‪1pS‬وە؛ 'وا‪ )K' -‬د ¿' ‪ L- K‬دە‪"LS‬ن "ڕا‪'X‬ڕ‪ x2(L- "•U‬وە‪،‬‬ ‫وا‪' )7 x2(L- '-‬و‪ K ' LS‬ت و ‪ •/1‬و ر و دۆ ‪ )xL‬د ر‪Y¿U‬اودا‪ K o ،‬ت ' ' ' وەز‬ ‫و •”‪'H )K - M‬و‪ 9‬وەدا ‪'I L 1 '.Q‬ری‪' ،‬وەی ‪ )xLy/1 ' )7 ' 'I‬د ¿' و ر و‬ ‫دۆ ‪ )xL‬د ¿'دا‪'8' ،‬ری ‪'9‬ر‪'I‬و‪R' .' ' M[-‬م ‪"L^ 'I L- K‬ن " ڕش" ‪ x2(L-‬وە‪' ،‬‬ ‫ش و وەزی ‪ x2¿L- a¨ )K -‬ودا 'و ‪'=u1X‬را ' 'ر ' ە ‪'9 'I ،dQ0L‬ر‪'I‬و‪M[-‬‬ ‫" د ‪ $% aÊ‬ر‪' Œ' ")K‬ن ‪' K'¿ f'2‬وە ' ڕو‪ 9‬دە‪'9 '- K‬رە ’ ) " ڕش" و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪108‬‬


‫دوا‪ ' )7 x2¿L-Y-‬ن د ‪١٩٨٩ a¡ 9 ' Ï‬دا دە‪' '- K‬ر ' ‪'0LW‬ری ‪1X‬و‪'=H‬را '‪ )K‬د ¿'؛‬ ‫" ڕش 'ر 'وە ‪1‬و‪ 'I ،‬زادی ‪'9‬ر‪ -1K‬ە‪YI‬د‪ ،‬ڕش ڕو و‪ Ýâ - K‬ت و ی‬ ‫' ‪'9 '2‬ر 'داری دوا ‪i a¨ r‬ووە" !‬ ‫' ‪1H‬و‪' )T ،• )7‬وە ‪1- h‬وە‪ ' 'I ،‬ور‪' U‬وە دە‪'.9‬واژە ن ' ر\'ر‪ •U‬و واژەی‬ ‫درو‪ ’ 1e M[/1 ' d9‬ودا ' ر\'ر‪ " .•U‬ڕش" ‪ 1 )T ' ' ' .UY‬را 'ی 'ردەوام‬ ‫ ‪ 0Lœ‬ن ' ‪'H‬و‪' 9‬وەی ‪Y‬ۆڤ و ژەڵ و ‪ (L-‬ا‪ )7‬ژ‪' Œ' '(0U‬ن ‪Y‬ۆ‪ 1 'f‬رە‬‫دڕ ە‪' K‬وە‪' .‬م 'و ' '‪Y\1L ' ¯°‬د‪ )7 ' X )7‬ڕا‪'H M[-Y8‬و‪' 9‬وە؛ ‪'9‬روەری‪ ،‬دارا‪)3‬‬ ‫ ‪'p‬ت‪ ،‬ر‪ '2 ،'-Y=/Y(U‬ر‪1-'# '.Qp ' '.9' ،)3‬ار‪ .‬ەوە دە‪1-‬ا "ن ‪'9‬ر ‪' a²‬و‬‫'و ‪1H‬ار‬ ‫ڕووداوا ' ە •‪i ' '# ،‬وودا ' " ڕش" و\‪Y‬اون و دە ‪.•/Y‬‬ ‫ ‪' '$-'p‬ی ‪ -' 0 H ) '.% 9‬ن ' ‪Y\1L‬دووە ؟‬‫' ‪1H‬و‪ ' • )7‬و ' ڕاد * ‪ y S‬ا‪ '# ،‬ڕا‪'X‬ڕ‪'\ .# M[U‬ری ‪1 ١٩١٧‬و‪' ،‬ك '‪1-‬ا ‪Y‬ا‬ ‫‪'h‬ر ‪1H‬ار ‪'#' X‬ی ‪'h 1*S' ،• ¼\1L ' )T' 0 H ) '.% 9‬ر ‪1H‬ار‪ U‬ن 'و ‪' '.% 9‬دا‬ ‫'وە و دە ن ‪1 'h‬و و ' !‪YI Y-‬ان؛ ‪ X‬ر‪'9 d% 1 )T‬روەر ‪1‬و‪ ،‬دەو‪'S‬ت دارای‬ ‫‪Y‬ازە ‪' )7‬ر‪ 0Lœ 'h‬ن و زە "ن و ‪1 '=S' )7 9‬و‪ */Y# ،‬ران ‪'-Y=/Y#‬ی دەو‪'S‬ت‬ ‫‪1‬ون‪'9 ،‬را‪ X )7‬رت و دەو‪'S‬ت ‪ '2‬ری ڕە ‪' a²‬ر ' ‪'0LW‬را‪1 '=S' )7‬ون‪.‬‬

‫ر ﯿ& آ ن ه ﯿ‪: D‬‬ ‫)‬ ‫و ر ڕ '‪ 4‬آ و ؟‬

‫) '‪4 9‬و'ﯿ] د ن و ‪' 3‬‬

‫ﯿ ﯾ'‬

‫و‬

‫'دا 'وە زۆر\'ی ‪ UB‬رە‪Y¿ e )K - )7 K‬او ' ‪'X‬روەردەی ‪ X‬ر‪ 2QX ' ،M‘-‬اوەر‪' U‬وە‬ ‫‪'9‬ر‪ H‬وەدە‪Y8‬ن؛ " دام وا وە و وا دە‪ S‬ن‪ ،‬ی وا '‪ • .‬وام ‪1.%‬وە"‪1 ' " .‬وان‬ ‫وا دە‪ S‬ن" ‪' . -...‬ڕ‪c/‬م‪ ' • ،‬دە‪'.9‬واژە‪ - )7 K‬دا 'وە ەی ‪ 2QX‬اوەر‪ )3‬و 'ژ ‪1‬و‪)7‬‬ ‫ی دە‪R'9‬ت دە ‪' ،]0‬وە ە ‪'9‬ر ’ ەر‪ )3‬و ‪ 9YX‬ر ‪ • .]0‬زا ] زۆر\'ی 'وا 'ی‬ ‫‪ ' 'I‬ر‪ K'.%I‬ن ' ‪ 1-‬و‪ i"-‬و و‪Y/‬ا ='ر دە ‪s‬ن‪ ،‬چ ‪'9‬ر‪ H‬وە و '‪' '=S‬ك د ‪)xLy.‬‬ ‫‪1‬د ن 'و د ‪ 'I ،' ' ' '$‬و‪ 0/‬ە‪'I‬ن؟‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪109‬‬


‫ای‬ ‫'‪'•LX‬وا 'وەی ‪ '8 X‬ە وە‪' K‬وە‪'#' ،‬م ‪ (LX‬ادا ' ن 'و ‪ u‬رە "ن‪'# ،‬‬ ‫ەدەن‪' .‬م رەوە دە‪1-‬ا "ن ‪'9‬ر ‪' a²‬و ‪ '$P C‬دۆ ‪'.yL 1‬ری و ‪1‬ر‪]P C '-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪$9‬‬ ‫و و‪ ' 0/‬ە •‪ '# ،‬دە‪'.9‬ی ‪'h‬وا‪ 0S‬ی‬ ‫‪ 2‬ا ' ن دە =‪Y‬ن و '‬ ‫‪ 2‬ەران '‬ ‫ی ‪'9‬ر\' ]‪ [www.indymedia.org‬دە ‪ ' 'k‬ڕوو‪،‬‬ ‫ ڕە ‪ K' -' R' K‬ن و '‬‫‪'( h‬ری '‪'#‬م ‪! h‬ە ‪ )7‬دە‪ Œ'X 'I ،•-R'9‬ری‬ ‫‪ 2‬ەران دەدەن و 'وەی '‬ ‫‪ 2‬ەری ‪' K'S K‬وە ‪ 2‬ەدر‪ ،d/‬ردا 'وە ' ' ڕووی ‪ 1-‬و‪i"-‬ی دە‪ -R'9‬ا‪،‬‬ ‫ی‬ ‫ی دە‪R'9‬ت و 'وەی‬ ‫‪1$‬و ' ‪'9‬ر ‪'h a²‬ر دوو د ‪1‬ی ڕووداوە ن 'وەی‬ ‫دژەدە‪R'9‬ت ' ‪ Ï- 9‬و ‪ p -1e‬گ و ‪ VLyL8‬و ‪ -..‬دە ‪' 'k‬ڕوو‪ ،‬ەن‪.‬‬ ‫‪ X‬ن '‪'•LX‬وا 'ی 'وەی ‪ ' '#‬دوو ‪'9‬دا ‪ a¡ 9‬ڕا ‪1‬ردوودا ' 'ڕ ' ر‪ ' #‬ن ‪Y-1e‬اوە و‬ ‫‪ '8 X‬ەی ‪ '0qL‬ن ‪Y#‬اوە‪'•LX' ،‬وا 'ی 'وا 'وە‪ '# ،‬وەڕ‪ U‬ن ' ‪ )7 *L-‬ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫‪ X‬ر‪ )T' -‬و ‪'•S'h‬ی ‪ X‬ر' ‪ )7‬و ڕ‪' '(H1r M[.%k(/‬ی ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ ' U‬ن ‪،' 'h‬‬ ‫' ر‪ ' #‬ن ‪' '-‬ك ‪1L‬از ' ‪ *L-‬ن ' ‪'= '9‬ری ‪ )T' 0 H‬دەزا •‪' ،‬و‪)T ' §3‬‬ ‫‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ڕ‪c M‘ '(H1r M[.%k(/‬وو‪'0-‬وە ‪ 'I ،' K' -' R' K‬ڕ‪ )xLy.%k¿/‬وە‬ ‫‪ 1- )7 xL‬و‪ i"-‬دە ‪1‬از‪ '¿ 1H ،d/‬ڕ‪Yk(/‬او و ڕ‪' )7 K'0—%k¿/‬و ‪c‬وو‪'0-‬وا '‪'- W¿LX ،‬ی‬‫‪" )3 2 P‬ن و ‪ .%31LX‬ن ' ‪OX‬ن و 'ر 'ی ‪'•—2³‬ردەی ‪ X‬ر‪ )T' -‬و دە‪'.9‬ی ‪ -‬ۆر و‬ ‫راوا‪1 ' ،‬ورەوە‬ ‫ ‪'0Lr‬ر '‪ .‬دە‪c ' d/YI‬وو‪'0-‬وە '‪Y= Ýâu )K‬دا ' ر '‪'-R‬وە‬‫‪1K‬ور‪Y8 • 'H ،‬و‹) ‪1- W¿LX‬و ' ‪Œ‬وا‪'=0/1 )7‬رم و ‪'-Q‬ز ‪1‬ون ' •‪ ¿LX 'I ،‬ادان‬ ‫'‪'-‬ك ‪ › X‬و دا ‪' KY‬وەی ‪1- )K'- 9‬وڕە‪1 'I'S'I )3‬وی ‪ ' R 9‬ن 'را ‪'p‬ر دەز‪'8‬‬ ‫‪'9‬ر‪'=-1K‬رە‪ › X )7 K‬و د ‪ ž‬ردە‪ K‬ن‪ 'I ،‬ڕۆژا ' ‪19‬وو‪ )T' K‬و ‪ 1-‬و‪i"-‬ی 'را ‪'p‬ر ‪'I -‬‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن دە ‪s/1‬ن و '‪ K‬ردە 'ن‪ K ' ،‬ر‪ )x/‬ڕ = ا ' و ‪19‬ود ' ‪c‬ا •‪R' .‬م‬ ‫‪'9‬ر ی ‪i‬ووی ‪c‬وو‪'0-‬وەی ' ر‪c ' )T'Uš- M`% I‬وو‪'0-‬وەی ‪ M‘-' R' K‬و " ران و‬ ‫ ‪ -‬ری ‪ 1-‬و‪' ،i"-‬وا ' دە‪1-‬ا "ن وی‬‫‪ e $‬ی ]‪ [Mahatma Gandhi‬و ‪OI‬را‬‫‪ $2 f‬ن ]‪ [Clara Wichmann‬و ‪ .% -‬ی و ‪ M[ 'H‬د ¿' 'ر‪.•U‬‬ ‫‪'h‬وڵ و ‪ ' 'H‬ز‪ X )3‬ر' ‪)T ' ،)7‬‬ ‫‪ X‬ن‪،' H )T' 0 H )T ' ' d9' ' ،‬‬ ‫واژۆ ‪Y#‬د 'وە و ‪ X‬ڕا 'وە ' دە‪R'9‬ت و 'رەی ‪ h‬و\'ش '‪'-‬ك ‪ X‬ر‪'-‬‬ ‫‪' -' 0 H‬؟‬ ‫‪ )7 0Lœ(LX‬ڕ‪Yk(/‬اوەی ‪' -' '# '# ،)3'(H1r‬ك‬ ‫ڕا ر‪ ' U‬ن‪' -' 0 H )T ' ،‬؟‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪110‬‬


‫‪ 2‬دان '‬ ‫‪' R1u‬وە و‬ ‫ا زۆر‪ UB '0U‬ردەدەن‪ ،‬ڕ‪' -' 0 H M[.%k(/‬؟‬ ‫‬‫‪1H‬ار‪1LH‬ەی ‪ 9‬و ‪ H‬ود ‪Y‬ی و ‪'9‬ر 'ر `‪! h M‬ە ‪ )7‬دەو‪'S‬ت و 'رز‪Y#‬د 'وەی ‪'. CŒ‬ی ‪Mç9‬‬ ‫و درو ‪' M¹‬ر ‪' 0‬ی '‪'-‬وە‪ )3‬و ‪ )7 $.2‬و ‪ -‬وا ‪ p‬ر‪Y#‬د‪ )7‬دە‪ -R'9‬اران 'وەی ‪'#‬‬ ‫' ‪1.‬ا ‪1‬ە '‪'-‬وە‪'X‬روەر و ‪ • $.2‬ر‪ )T ' ،•\c/‬دژە‪'9-‬ر 'دار‪'H )3‬و‪ 9‬وا '؟‬ ‫‪1K )7 K'.%‬رد و و‪' Œ' 'I'H‬ك ‪'9‬ر‪ H‬وەی '‪ '=S‬و‬ ‫'دا 'وە‪' ،‬م رەوە‪9 ،‬‬ ‫‪ UB‬ردا '‪ K‬ن ‪ 2‬ەری ‪ ' K' UcC' '-‬و '‪ )K' Œ‬د ¿'وە ‪ 0L‬ە ' ' ‪)T‬‬ ‫\‪1‬ون‪' 'I ،‬ر ‪c‬وو‪'0-‬وە 'ك 'ژ‪'C Y/‬ر ‪)7‬‬ ‫‪'9‬ر\' ی ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ‪)T' R' K‬‬ ‫‪'9‬را‪ X )7‬ر‪ K'-‬ن ' ‪ dQ‬و 'و‪ 9‬ری دە‪R'9‬ت ' ‪ P‬ا ' ‪ ' ،dQ‬ژاوە و ‪ 1-‬و‪)3i"-‬‬ ‫دەزا •‪ ¿L- K ' ' ' ،‬ا ‪ o‬دەز‪ '8‬و ڕ‪1r )xLy.%k¿/‬و‪ )3'¿H‬چ ' دە‪ -R'9‬ا و چ '‬ ‫دەرەوەی دە‪R'9‬ت ‪1‬و‪ 'I ،' )7‬ڕۆژا ' ‪ 1-‬ە‪' )3i"-‬را ‪'p‬ر ' ا ‪ )7‬و ‪)7 9'I‬‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪'.9‬ی '‪ K‬ر ' ت‪ 1- ' d9' ' '-'pS' .‬و‪ 1- '- ،)3i"-‬و‪،' )3'.9'u )3i"-‬‬ ‫'‪'C 1xS‬ر ن و ‪ 2C‬ر و ‪ -'= '-‬و‪YI‬د‪ )7‬دەروو‪ )7‬و ‪ "-‬ۆری‬ ‫‘‪ M‬و ‪ § -' 9'I‬دە‪'./Y8‬وە‪،‬‬ ‫‪1 ' ' 'I‬و دەز‪ -' 0 H )K' '8‬ا '‪ K‬ردە ‪ d/Y‬و ‪ '0‬ی ‪ K‬ر‪YI‬دن و 'وەی ‪ ¿LX‬ە ‪.dQ0L‬‬ ‫‘‪ )K - M‬ژ‪Y/‬دە‪'.9‬دا وە ڕە‪ .C‬ر و '‪ K‬ر\‪Y‬د ‪ L‬ڕەوا '‪ LX )T‬راوە‬ ‫'‪R‬م ' 'ر 'وەی ‪' 'I‬‬ ‫و وەك ' ‪1. 1K ' L‬ور و ‪1L‬ازی " ‪YI‬د 'وە و ‪YI "=Lu M`28 M‘0 p Ýâu‬اوە‪)7 9'I ،‬‬ ‫‪ p‬وەڕ ' ‪ '8 X‬ە و ‪'9 )7 K 9‬روەر‪ ،)3‬دەر\'‪ ' .9‬و دە‪' U '.9‬‬ ‫‪ 1‬رو‬ ‫‪ 0 2‬دەن‪' ' ،‬را ‪'p‬ردا ‪'I L- K‬‬ ‫‪Y X‬ەو‪ L )3‬ە‪'I‬ن و ‪ K o‬ردا 'وە '‪'9 )K‬ر\'‬ ‫'رد دە‪' k u './Y8‬ی‬ ‫دە ‪s‬ن‪' L9'I ،‬را ‪'p‬ر ‪'-1K › X‬ك 'رزدە‪'- K‬وە‬ ‫¿‪ ، L‬ی ‪1-‬و•”‪ M‬را ‘‪ M‬دە ‪ dQ‬و ‪1-‬ا ‪' 0/1 )7‬وەی 'وەی '‪' 'I ،‬وەی 'و 'و‬ ‫‪'- 9‬دا ‪ K‬ا‪ K‬ن ی دە‪1e‬از ‪'0‬وە‪ K '- ،‬ردا 'وە '‪Y9 )K‬و ‪1 Ã' )T K M‘.‬ون و‬ ‫‪ 2‬ەرا ' !‬ ‫‪ X‬ر‪ ec/‬ر‪YI ' )3‬د‪)7‬‬

‫و ه ‪9‬و > و "^ و ‪:):‬‬ ‫ﯿ‪ -‬؟‬ ‫!‪ 7‬رﯾ& ‪96‬ون ﯿ‪،-‬‬

‫آ‬

‫و‬

‫‪'9‬رە‪ '.%31LX -‬ددان 'و ‪1-'#‬ارەدا ‪ '# ،]Ly‬را‪'.9‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫ر ﯿ&@ و ه ن‪،‬‬

‫; ر ﯿ‪D‬‬

‫ ‪¤‬وا ‪ ' '0‬ر‪ ' .% #‬ن ' 'ڕ‬‫‪111‬‬


‫‪ K' -' R' '9YX‬ن 'رەو ڵ و (='ر‪1H )3‬ون‪' ' ،‬ش 'ژ‪ Y/‬را‪ X MN2#' X )3‬ش‬ ‫‪ )7 *2(L‬ڕا‪'X‬ڕ‪ '0U‬ن و ‪ ' œ u '= 'u‬ن و را‪ )3‬دا ‪ )7‬دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬ر‪1 M`% %#‬وە‪،‬‬‫'‪'p -‬ت ڕوو‪Y#‬د‪ 'X'H )7‬ن ' ' ر‪!"#‬م و ‪ X‬را‪'C M[.9‬ر‪ X '= 'h‬ر‪ M‘-‬و ‪ .(9‬ر‪ '#' .%3‬ن‬ ‫' ر و دۆ¨‪Œ a‬واز‪c )3‬ا‪'#'f‬دا‪ ' • .‬د ر‪Y(U‬اوی و ' (‪Y‬ا ' و‪ )7 -R‬ر‪ )TR'h‬و‪،•U‬‬ ‫' ' د ردە ' دە ‪ ]0‬و زۆر‪' /‬وا 'ی واز ' ‪'H‬پ دە‪sLh‬ن و ڕوو ' ' ر‪!"#‬م دە‪'#‬ن‪،‬‬ ‫'‪ 'h‬ن ‪19‬و '‪12QX )T‬و و ردە‪'#‬ن و ‪¤ -‬ا ' ' ر‪ ' .% #‬ن ' ڕەو‪ u )T‬وەردە‪Y8‬ن و‬ ‫‪ U‬ن 'و ‪ u‬رە ڕ‪ (/‬ە 'ن و دە (' ' ‪Y8 M”£ 1‬و ' ن‪ )xL-' 19 ' '¿ 1H .‬وا‬ ‫دەر\ ز‪YI‬د ن‬ ‫‪1‬ون و ' ‪1- )7 9‬ا • و 'روە زە ‪'0‬ی ‪ ' M‘-' R' K‬ر‪§3‬‬‫'و ڕا ‪1‬ردووە‪ ' ،‬رادا ' زۆر ‪Œ‬وازە‪' ' .‬ر 'وە 'وا ' ' وە '‪ )K‬زۆری ‪- ،d/1‬‬ ‫دە‪'p—9‬رداری ‪ K‬را‪ )3‬ڕ‪Yk¿/‬اوی ڕا ر‪ )3‬و ‪'- W¿LX‬ی ‪1r‬و‪ )3'¿H‬و ‪YI‬دار و ‪ .C1e‬ری‬ ‫‪ .¿9‬ر‪ M`%3‬و ‪1‬د ‪ )3 $‬ڕا ر‪¼ )3‬ن‪' .‬ر ' 'ر 'وە ' ‪' 'I‬و ‪YC ' 9'I‬ە‪ Y-‬وەك‬ ‫‪ Z-OX‬ر ‪ K d%‬ردە‪'I‬ن و 'و رەدا '‪ ' d9‬را ) دە‪'I‬ن‪.‬‬ ‫' ‪1H‬و‪ ' • )7‬ڕا ‪1‬ردوودا ‪' o h‬ك ' " را‪ ' )7‬ر‪!"#‬م '‪1- h‬وە ‪¤ -‬ا ‪' ' )7‬ڕ‬ ‫‪ )*L9YX‬د ر‪Y(U‬او وەك ڕەو‪ u )*L-‬ی ' ر ) ‪1$ .dLyL9 0‬و ' ‪ S e $L‬ن ] ‪Emma‬‬ ‫‪1-1ž ' [Goldman‬وە ژ ‪Y=S'h )7‬ی‬ ‫ی ' ر ‪ M`% 0 $LC-‬دە ‪ X ' u dQ‬وان و‬ ‫دا ‪B‬او ' ‪ -‬ا ' ' ر‪ )7 ' .% #‬د (' ‪ U‬ن ڕ‪'kp(/‬ن و ر\('ن‪ ،‬ڕۆدۆ‪ ÓS‬ڕۆ‪'#‬ر‬ ‫ی ' ر ‪' u ' M`% * '9-‬‬ ‫]‪1- h' [Rudolf Rocker‬وە ^‪Y=S'h dL‬ا‪)7‬‬ ‫‪Y=S'h‬ا‪ )7‬ڕەو‪ )7 '-‬د (' ‪ U‬ن ڕ‪'kp(/‬ن و ‪'h‬روا ‪'. X‬ر ‪Y#‬ۆ ‪"(-‬ن و 'وا‪ )7‬د ('ش ‪'h‬روا‬ ‫' ‪ U‬ن و ' ‪¤ -‬ا "ن و ‪! -‬ە‪ K‬ن ‪c )T' .28 ' u‬وو‪'0-‬وە‪1.91 ' ،‬وە‪ '-‬ڕوو‪.‬‬ ‫' ر‪ ' .% #‬ن و ‪¤ -‬ا ' ن ‪'.S' '-‬ر ‪ ' )V -‬ر‪ '.% #‬ن ‪1‬ون '‬ ‫' ‪،‬‬ ‫'را ‪'p‬ر ‪'h‬ژ ‪1‬ون و ری ‪'H‬پ و ڕا‪ .9‬ا‪' ،‬وا‪ ) ' -‬د (' ' ر ‪!" * '9-‬م ‪1L‬ازی‬ ‫ڕ‪ M[.%k(/‬ڕ‪Yk(/‬اوەی ‪ 'u‬وەر‪ ' )3‬ر‪ ،' .% #‬وا‪ '$L L- '-‬ڕ‪Yk(/‬او‪ )*/‬ژ ‪ $‬ن‬ ‫ڕ‪1 ' M[.%k(/‬ارەوەرا و ‪)3 9‬‬ ‫‪ dQ 'h‬و را‪'.9‬ی ' ر‪'\ ،dQ 'h M`% I‬‬ ‫دە ‪ ،dQ‬وا‪'- œ(LX '-‬ی ‪ )3'(H1r‬ڕ‪ %k(/‬ن و ڕ‪Yk(/‬او ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪' ' ،‬ش '‪'.S‬ر ‪)V -‬‬ ‫' ر‪1 ' ' .% #‬اری ڕ‪ 0—%k(/‬ا‪ '# ،‬دە ‪ ' ] '-‬ر ‪!" * '9‬م[‪'8' ،‬ر ڕ‪Yk(/‬او‪، /‬‬ ‫‪'h‬رەوەرز‪' U‬ك‪ */Y# ) ' * '9 ،‬ر‪ $U‬ن ‪' ،dQ 'h‬وا ' ر ‪ '.% 0 $0LC‬ن '‪'9‬ر‬ ‫' ‪Y\1L‬د‪R'h )7‬وارد ' ن 'و ڕ‪Yk(/‬اوەدا‪'9' ،‬ر ‪ '0‬ی‬ ‫‪ '0‬ی ' ‪ h )T‬و\'ش‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪112‬‬


‫ ‪¤‬ا ' ' ر ‪ ' .% 0 $LC‬ن‪ ،‬دژا '‪1 'h )T‬و دوو\'رە‪' #‬ك و ‪'h‬ر ‪R'h‬وارد ‪'9' L‬ر‬‫‪ '0‬ی ڕە‪'8‬ز‪ )3‬دە‪'#‬ن‪' .‬م ‪ u‬رە 'روا ‪¤ -‬ا ‪ ' )7‬ر‪'=# - ) !"I‬را و ‪ M`% 1‬و‬ ‫ژ‪ X'=0U‬ر‪ c/‬و ژە‪ S‬ۆ‪ d9‬و ‪1‬ارە ‪ )7‬د (' ‪'-‬واو‪'#‬ری ‪c‬ا‪ ' aŸ‬ر‪".% #‬ن‪' ،‬ك ‪ LS‬و‬ ‫ڕەو‪ )*L-‬دا ‪B‬او و ڕ‪1.%k(/‬و '‪' u‬وا‪ )7‬د ¿'‪1 ' ' 1xS' ،‬و '‪'.S‬ر ‪ K'V -‬ن و‬ ‫ ‪¤‬ا '‪' K‬وە‪c ،‬وو‪'0-‬وە '‪YC M‘-' R' K )K‬ەڕە ' ‪ ¿LX‬ە ‪sL‬ن ] ‪c‬وو‪'0-‬وەی ' ر‪.[M`% I‬‬‫‪'h‬ر ت ‪c‬ا‪ ' aŸ‬ر‪' M`% #‬و را‪1H ' '.9‬و‪ '# ،‬وەك ‪ *p- ' LS 'H‬ت‪' ،‬وا 'و‬ ‫'‪' ) ' 'S‬ز‪ )°'h‬و ‪ .(9‬ر‪ M`%3‬وەك ‪ X‬رت و‬ ‫' ی ‪ M`UY '-‬دە ‪'H ' dQ‬‬‫‪Y8‬و ' ر‪ d% %#‬و ¼ اڵ و ‪ d% 1 9‬و ‪ ' y‬ن‪.‬‬

‫ﯾ " ‪93‬رت و ‪)3‬راﯾﯿ ‪ X‬ر‪&X‬ﯿ ‪ X‬ن ‪).‬‬ ‫ر‪X‬ﯿ م ه ر و ﯾ ؟‬ ‫‪ _ X‬ر د زا ‪ -‬ﯾ ڕا!‬

‫ژاو‬

‫و دژ ‪ ) )X‬ﯿ م و دژ‬

‫دە ‪' dQ‬وە ^‪' ،]L‬دا 'وە زۆر‪ '9'# ' /‬ڕازا‪ )3‬و ڕ‪1êþ‬ازە ن‪ ' '# ،‬ی زا‪M‘S‬‬ ‫‪ u‬ی دە‪1k-R'9‬ازان ]‪ K'X'H‬ن و ر‪ K'.% %#‬ن[‪ ' ،‬ر‪!"#‬م ' دوژ [‪ */Y# M‬ران‬ ‫دەزا • و ڕە‪ -‬ە‪' '#‬وە‪ '-'pS' ،‬وە '‪' "=.%É1S‬ك '‪' Œ‬ن ‪'(0‬ی '•”‪1 M‬ارەوەی‬ ‫‪ X‬رت و ‪Y8‬و ' ڕا ر‪' ' U‬وە‪1 e ' ،‬ون و ' ‪1‬و‪ )7‬زا ر‪' U‬وە ' ' 'ڕ ' ر‪!"#‬م چ‬ ‫وەك ‪c‬ر و چ وەك ‪c‬وو‪'0-‬وەی '‪ '( 1H .)T' R‬زۆر‪' /‬وا ' ‪ '# L-‬دە‪'#‬و '‬ ‫و‪' ' •-‬ڕ دو ی 'ون و رەزەوو‪ U‬ن‪ ،‬دە‪ r‬ودەق '‪'=S‬ی ' ر ) و‪ 0/‬دە‪'#‬ن‪R' ،‬م‬ ‫‪ "8‬ۆدە ن ' ی‬ ‫‪ u‬وە‪1- ،‬ا ی '‪'8‬ڕ ‪Y# " M[.%‬د 'وە و ‪¤ -‬وا [‪ M‘9'# M‬و‬ ‫وەز و ‪ '9 Çé )* u‬وو '‪'-‬وە‪' ،‬د‪' 0S‬وە دەو‪Y/‬م ^‪'8' ،]L‬ر 'و ‪ '9'#‬د‪ %S‬ز و‬ ‫‪1k.%‬ازا '‪ - ' L- 9 'H ،‬ن 'راوردی 'وەی 'را ‪'p‬ر ' ر‪!"#‬م '‪' Œ‬ن‬ ‫‪9‬‬ ‫دژە 'وە ‪Y-1e‬اوە و 'وەی ‪ ' '#‬ر‪!"I‬م ' ‪] )3‬وەك ‪c‬ر و ‪i‬ووی ‪)T' R' K‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وە‪ ' ' ['#‬و ‪'( ،' H‬ن‪' ،‬وان 'ك 'ر دە ‪ ' '0‬ر‪' 1xS' ،d% I‬‬ ‫' ر‪1p—% #‬ون و ‪ * -‬ن ‪ 9‬ن و ‪'X‬رە‪ LX‬ا‪' )7‬م ‪c‬رەدا‪'-' ،‬ك ‪'$L‬ی ' ر‪ .% #‬ا‬ ‫‪U‬ن‬ ‫دە‪'#‬و ' ‪ ¯ ¤¼2QX‬و ‪1-‬ا ی " ‪Y#‬د 'وە و وەز و ‪¤ -‬وا [‪ M‬ورد ‪' 0‬ی‬ ‫'دە‪ .9‬ە ‪'0yL‬وە و ' ‪'•LX‬وا 'ی ‪ M[.2 '=L-‬دەو‪ M‘-'S‬و ‪ X‬ر‪' -‬وە ]ڕا ر‪[' U‬‬ ‫"! ) زاد ‪1k‬از ]‪ [' -' R' K M[.2 '=L-‬و‪ 0/‬و‬ ‫"!م‪ ' ،‬ر‪!"I‬م وەك ‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دەر‪ I‬ە‪'I‬ن‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪113‬‬


‫"! ) دەو‪ ،)T'S‬زۆر‬ ‫‪9 )7 '8‬‬ ‫'روە ' 'را ‪'p‬ردا ‪' ] 1e o‬وە '‪'# ،‬‬ ‫‪ 1‬را ' و ' ور‪' U‬وە دژا '‪c )T‬ر و ‪c‬وو‪'0-‬وەی ' ر ) دە‪'#‬ن و دە“‪s/1L2‬ن‪'( 1H ،‬‬ ‫‪c‬ر و ‪¤ -‬وا [‪ ' M‬ر ) دژا '‪'9 )T‬روەر‪1k U‬از‪ )3‬و ‪1-‬ر‪'8'.U‬ر‪ )3‬و ‪ X‬وا ='ر‪ )3‬و‬ ‫' ڕا 'رزان و ‪1‬ا ' ڕا ر‪ ' U‬ن دە ت و '‪'8‬ر 'ڕ‪'(/‬وت‬ ‫‪ X'H‬و‪'=S‬ر‪' )3‬وان و ‪d28‬‬ ‫‪'.‬ی ‪1L‬ە ی ‪ X‬رت و ‪Y8‬و '‬ ‫و ' '‪'9 'S‬رۆك و ' ا ‪1 )7‬و‪'=0 9‬ی ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫دە‪ Y/š '.9‬و ‪ .(9‬ر‪ '.%3‬ن ‪Y=S' '0q‬ی ‪c‬ر و ‪¤ -‬وا [‪ ' M‬ر )‪' ،‬وا ‪'.%É1LX‬‬ ‫د‪" '0 êÃ‬ن و ' ور‪ )3 U‬و ‪'9‬ر ’'وە ' دەر\‪ •UB‬و ‪1‬و‪"9‬ن و ‪ ' #Œ H‬ن ‪B‬وا "ن‪ .‬ی‬ ‫' ' ' '‪'8‬ر‪ )*/‬زۆر زۆر ‪' '#‬وە‪ ،‬ڕۆژ‪ e‬ر‪'9 /‬ر 'دار‪' /‬ژ‪'X Y/‬روەردەی !ا‪ )7‬و‬ ‫' ) 'ژاران دە‪'p—9‬رداری ‪'9‬ر '‪'#‬ی ‪ dQp‬و ر ' و‬ ‫ا‪' y )7‬وە‬ ‫‪' '- * )7 '=^L#‬رەوەز‪ )T' R' )3‬و دارا‪R' ،'=S' )3‬م ‪'h‬ر‪ o • !"8‬ت ‪B‬وا و‬ ‫‪' $.‬م 'و ‪' ،' ' 9'#‬وا 'ی ‪ '#‬دە‪1-‬ا • ‪'9‬روەر و ‪'C‬ر ەری 'وا‪ )7‬د (' • ] 'ر‬ ‫' ‪'9‬رۆ‪'#' ' 2#‬وە ‪ -‬دە ‪'9 '-‬رۆ ) ‪ X‬ر‪1. ،[ L-‬ا • ‪ ' '0q‬ر ) و دە‪'p—9‬رداری‬ ‫\ ‪ U M[ y R‬ن • و واز ' ‪'=H1X‬را‪B2QX )3‬ەوا '‪ )T‬و ‪1‬ا '‪ 'u )3‬وەر ‪sLÝï‬ن‪'( 1H ،‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازان '•”‪B2QX M‬ەو و ‪ 1h‬ری ر‪1u‬ازی و وردە ر‪1u‬ازی ‪'#'S 'S‬رن‪ ،‬ی‬ ‫'ژ‪'h Y/‬ر ‪ X‬ك و و‪ (/‬ا ‪ U‬ن ' '‪sL9 0 '=S‬ن و ‪B# ' o h ،• *pQ-‬ۆ‪'#‬‬ ‫‪'9‬روەر‪1k U‬ازە‪ '#‬ن ‪ e‬ڕ‪! d/‬‬ ‫' 'ر 'وە ‪ LX § 0‬ا‪'9' )3Y8‬ر ‪1H‬و '‪'I‬ت دە‪'I‬م‪1 ' 'I ،‬رت و را 'وە '‪'I ،‬‬ ‫‪ K'.%‬ن دژا '‪1L )T‬ازی ' ‪ ' )T‬ر‪ M`% I‬دە‪'I‬ن‪' .‬وان‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪9‬‬ ‫'و 'ڕی ‪ 1‬ر‪' U‬وە 'و ‪ K‬رە '‪ S‬ە‪ 9‬ن‪'¿Lu ' '¿ 1H ،‬و‪' M[-‬ر ‪1L‬از‪ )KŒ H )x/‬و‬ ‫‪ K‬ر‪YI‬دن و " ‪YI‬د 'وەی ' ر‪ I‬ا‪1p ،‬و‪ )7‬ژ‪ U MN Y/‬ن ' ‪c 1L‬وو‪'0-‬وە‪'I‬دا دە ‪s‬ن‪.‬‬ ‫'وا‪ )K' -‬د ¿' ' ر‪!"I‬م وەك ‪1L‬ازی " ‪YI‬د 'وە‪ )K - ،‬زاد ‪1k‬از 'رەو ‪YI' $.‬دن '‬ ‫‪1‬ا '‪1 )7 K‬د و '‪'-' M`LI‬ك ودەردا‪ )7‬و ‪'9‬ر\' ‪ )KŒ H )3‬و ڕ‪Yk¿/‬او\‪1‬ون دە ت‪،‬‬‫‪ ' ' ' 'I‬د ‪1‬ە‪'I‬ی د ¿' ا دە‪Y¿L—.2³ '- K‬دن و واز ‪ 0L‬ن ' وا '‪' ،)3'.9‬‬ ‫‪ ' ،)3‬ڕا ‪1p‬ون ڕا ران‪1K ' .‬ر‪ ' )T‬ر‪ K' I‬ن ' ' ‪)T‬‬ ‫د‪1\ '.9‬ون‪' ' ،‬‬ ‫‪'0^L‬وە‪c 'I ،‬وو‪'0-‬وە‪ 'I‬ڕەدووی‬ ‫ڕا ران‬ ‫'‪ -' R‬ا ‪1‬اری ‪YI' K‬دن‬ ‫"!م ' ‪ C‬ز‪R )x/‬ی ‪' M[.2 '=LX‬رە 'رەی‬ ‫'وان ‪9‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازان ¿'و‪،d/‬‬ ‫¬‪'=S' K a‬‬ ‫‪' '8‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪' ' ،' U‬رە ’ ) ' ‪ '2‬و '‪ pS r‬ا‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪114‬‬


‫'‪' Œ‬ن ‪ X‬ر‪B2QX" )T‬ەو" و ' 'ر ' ) 'زە‪ )3‬و ‪ 9‬زدار‪'9 )3‬ر 'داران و ‪'9‬روەران‪1xS' ،‬‬ ‫'رە ’ ) ‪ K‬ر و ‪ 1 )KŒ H‬را 'ی ‪c‬وو‪'0-‬وە '‪ M‘-' R' K )K‬دژە ‪'9‬روەر‪ ' U‬و ‪'-‬‬ ‫ڕز‪ e‬ر\‪1‬ون ' ‪ K‬ت و ' ە‪'=S' K )7 K‬ی‬ ‫و‪Y¿.%3‬د‪1-Y=I' )7‬وا 'ی ‪'H‬و‪ 9‬وان‬ ‫« و دا‪1- h‬و‪'U‬ك ‪!dQ‬‬ ‫‪ ،)T' 0 H‬دە‪1-‬ا ‪'8 % dQ‬ر‪'I‬ری وە‪h‬‬

‫‪ 9X ).‬د ڕوا‬

‫‪ ! :‬ﯾ آ&‬

‫ژن و ‪:‬ﯿ و ؟‬

‫ن '‪'9‬ر‬ ‫‪' §QX‬وەی ' ‪ )7 %I' M”£YX‬و ڕز‪ e‬ر‪ )3‬ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و‪"/‬ن‪'.%31LX ،‬‬ ‫' '‪1p %I' ،)7 %I' ' d9‬و‪ )7‬ژ ن و‬ ‫‪' 0/1‬وەی ‪'0 '¿p OI' 'I'¿ 'H‬وە؛‬ ‫‪ X‬وا ' ' ‪ -'PU K‬ا ] '‪ H'¿P ' )7 %I‬ا ‪'C‬ر ‪'9 )7‬روەرا‪ ['=S' K )7‬ڕز‪ e‬ر\‪1‬و‪)7‬‬ ‫'‪' %I‬ی ‪Y‬ۆ‪'9 ' 'f‬روەر‪Y )3‬ۆڤ '‪'9‬ر ‪Y‬ۆڤ و ڕز‪ e‬ر‪'9 '- W¿LX ' )3‬ر و‬ ‫‪1‬ار‪ K' U‬ن‪ )7 %#' ،‬ڕز‪ e‬ر\‪1‬ون ' ‪ '\1-‬ە ‪1‬ور‪ )3‬و ‪1. 1‬ور‪ ' U‬ن‪' )7 %#' ،‬‬ ‫‪ 2 '8‬ن ' '‪Y h‬ۆ‪ R ' U‬ن؟‬ ‫‪1H ' '¿ 1H‬و‪' ،• )7‬و ‪'.‬ی ‪ $9 ' '#‬و ‪ '8 X‬ەی ‪ ¼ -‬ا‪ 'S‬ا ' ‪ ab‬ژن و‬ ‫'‪ )7 %#‬ژن و ‪ X‬و ‪Y9‬اوە‪ ،‬د ‪ )*/1‬د ('ی ' ن '‪R‬وار [‪ M‬ڕە‪'8‬ز‪' ،' U‬روا ‪'#‬‬ ‫‪ X‬و‪Œ 9‬ری ‪Œ %© /‬ری '‪'9‬ر ‪ '0‬ی ‪'.9‬م ' ژ ن ی ڕا‪1-Y8‬وە و ڕەوا '‪' ' )T‬وەی‬ ‫ی دەدات‪' ،‬رواش ژ‪Œ %7‬ری‪ /‬دا (‪Œ %‬ری‪'9' ،‬ر ‪ '0‬ی ‪'.9‬م ' ‪ X‬وان ی‬ ‫ڕادە‪ d/Y8‬و ڕەوا '‪'9 ' )T‬ر '‪ S‬ا‪ )7‬ی دەدات و ‪'= '.9‬ر‪ )3‬و '‪R‬واردن وەك ‪' X‬ی‬ ‫‪ )* - $.% 9‬دە‪1. 1 )TR'9‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬دە ‪ '0 '-‬ی 'وە‪ /‬در‪š/‬ە‪ LX‬ا‪ )7‬ی‪.‬‬ ‫' 'ر 'وە‪ X ،‬و‪Œ 9‬ری و ژ‪Œ %7‬ری وەك دوود ‪1‬ی 'ك دراو‪'- ،‬واو‪'#‬ری 'ك ‪'.% 9‬م و‬ ‫‪'- W(LX‬ی ‪1. 1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪"U‬ن‪'9' '# ،‬ر ‪ '0‬ی '‪R‬وارد‪Y )7‬ۆ‪ 'f‬ن '‪ MNX‬ڕە‪'8‬ز و‬ ‫"ن و 'ژاد و ‪ M[.Q‬و ‪'=LX‬ی ‪1‬ور‪ )3‬و ‪'PX‬و 'ی ڕا ر‪ )3‬ڕا‪1-Y8‬وە و در‪š/‬ە ' 'وەی‬ ‫ی دەدات و ‪ )7 '0‬ی ژە ە ‪'-‬وە و '‪ e MNX‬ڕا‪'9 )7‬ردە ' ن‪ ،‬ژ و ڕوا‪)T'S‬‬ ‫ی دە‪ e‬ڕ‪d/‬؛ ز‪ 0U‬وو‪1$ •UY-‬و ' 'م رەوە‪ ¼ - ،‬ا "! '‪ ' '=’L '# ،‬دا‪ "8‬ر‪)É1 )3‬‬ ‫و '‪R‬واردن و ‪ * '.9‬ر‪1 )3‬ێ و در‪š/‬ەدان ' '‪ M‘-' R' ' %#‬و ‪1‬ور‪ ' U‬ن‪o ،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪115‬‬


‫—‪ )*L‬د ('ی 'ر ' ‪ 0L '0‬وە و 'ر ' ‪'.Q0L 0‬وە‪ '¿ 1H ،‬وەك وە‪ R‬ەرەوە ' ‪ LX‬او‪M`%3‬‬ ‫‪ X‬را‪'=S' K M[.9‬ی ‪'9 )T' 0 H‬ر‪ S'Ýú‬اوە 'ك ‪'•LX‬وا 'ی 'وە‪.‬‬ ‫'م ڕۆژا 'دا 'ژ ‪1‬و‪ )7‬ژ‪Œ %7‬ری ‪ 0L‬ە ‪' ' '-‬ی ‪ LX‬راوە‪'0 '# ،‬ری ڕووداوە ‪)7‬‬ ‫‪ 2‬ەران دە ت‪' - ،‬و‬ ‫‪ 2‬ا ‪ (L‬ا ‪'9 › X '#‬ر ‪)T1‬‬ ‫‪Y#Y/1‬دووە‪' '- .‬ت '‬ ‫'ی ‪ '#‬ژ ‪' L‬ر ‪ Œ'X‬ر '‪'#‬و‪ ،dQp-‬و‪ '0/‬و ‪1‬ر‪ ' U f '-‬ن‪1- '=S' ،‬و•”‪ M‬ك و‬‫' ' 'ر 'و ‪¤ -‬وا "ن و ‪ '# ،' ' 0 p Ýâu‬ژن ' ‪Œ‬واز و ‪)7‬‬ ‫دا‪ K'^H‬ن ‪'#‬ن‪.‬‬ ‫'زە ‪ LŠ‬ا ‪'0-‬وە دەزا ‪dQ‬؟ ' ن ڕوا =' '‪ X '# ،‬و ' ' ! و '‪1-‬ا دە ‪ dLy‬و‬ ‫'و ‪ X‬و 'ر‪Y8'8‬ی ' ‪1‬و ‪' . '9‬ك دە‪ d/Y8‬و ژن ' ‪Œ‬واز دە ‪dLyL‬؟ '‪'8‬ر ‪' ،‬دی‬ ‫' 'ر‪ L a¥‬ان و ‪Y(2Q( 'X‬د‪ )7‬دە ن و ‪'9‬دان ‪ X‬و و ‪ S'Ýè-‬ان و ' (‪ '’0‬دا ن‪Œ' ،‬ی‬ ‫‪ 2‬ا ‪ (L‬ا '‪1- '=S‬و•”‪ M‬ك‬ ‫‪'0‬ر ‪ )3 9‬وەردە‪ "8‬در‪R' ،d/‬م ‪ L‬ان ' ژ ‪' L‬‬ ‫' ' ' دوو‬ ‫‪)7‬‬ ‫ر ز‪Y- U‬ی ' '؛ '‪'#‬م‪ ،‬ژن ‪1‬و 'وەر‪Œ )*/‬وازە و‬ ‫دە ت؟‬ ‫'ز‪ LŠ U‬ا ‪'0-‬وە '؛ دووەم‪' ،‬ژ ‪1‬و‪ )7‬ژ‪Œ %7‬ری ' ڕ‪ $9 )É‬وە '‪'9‬ر ‪ 2“'=L-‬ن و‬ ‫‪ " o‬ن ' ڕە ' ی '‪ 9Y-‬اری وە ‪1\Y/1‬ون و‬ ‫ ‪¤‬وا [‪'0 M‬ردا زا‪1pS‬وە؟‬‫دەر\'‪1p—9‬و ‪ )*L‬ڕە‪'8‬ز 'ر‪Y# ' .9‬دووە‪'-‬وە‪ ' ' '# ،‬ە ' ) ‪ (Uc‬ا ‪) !"0 $ C‬‬ ‫‪' •%(L ' u‬رە ‪ )7‬ر‪1u‬ازی ] "ن و ‪!" 1 9‬م[‬ ‫دە‪1k-R'9‬از‪'=Lu ،‬ی‬ ‫دە‪'./Y8‬وە و دە ‪ '.Q‬ی در‪š/‬ەدان ' '‪R‬واردن و ‪ 1-‬و‪i"-‬ی ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و ' ‪ r‬زا ‪a²‬‬ ‫‪ ' -' 0 H ' '.% 9‬دە (‪'.L‬وە‪' '# ،‬م ‪ )7 %#' ¯°' ' '.% 9‬و ‪ 1-‬و‪i"-‬ی و‬ ‫'‪R‬واردن‪1. ' '.9' ،‬ا ‪' dQ‬ك ‪ 'r -‬ڕۆژ 'وەی '‪ M”À3Y8‬ی ‪'8 %‬ر\* ت ؟‬ ‫'‪R‬م ‪ K o‬ت‪' ' ' ،‬و وا‪ )7 %I' 'I ،' ' -‬و ‪ )3 'H'PX‬ژ ن ' ‪'9 )7 K'=S' K‬ر‬ ‫'وە و ' ‪Y\1L‬د‪' ' )7‬ر‪1 ' )K‬و‪ )3'I‬و 'ردە )‬ ‫‪ e‬ی زەو‪ U‬ا د ە =‪1S' •UY‬ە‬ ‫ن 'ژ‪ Y/‬ر‪ U‬ا ‪1xS' ، ' .• '¿p S‬‬ ‫ن 'زا "ن و 'و ‪1‬و و ‪ 9 X‬وا 'وە ‪)7‬‬ ‫' '‪' d9‬وە '‪'I' 'I ،‬و‪ '0U‬ژ‪' Y/‬ژ ‪1‬و‪ )7‬را‪ '.9‬دە‪1k-R'9‬ازە‪ K‬ن و ' ‪ '8 X‬ە‬ ‫‪'ÅUY‬دارە‪ K‬ن ' '‪"L-'S‬ن و واوە‪' Y-‬وە ڕاد ‪ '0 ' R x‬و ‪ 9 X‬و و !ە ڕا‪Y8‬ە‪)7 K‬‬ ‫'‪R‬وارد‪ )7‬ڕە‪'8‬ز‪ )3‬ە ‪' '0‬ر ڕە ‪ '0‬و ' ‪c 1L‬اڤ و ‪1 'X‬ە ' ‪ K' -' R' K‬ا‬ ‫'ر 'ر‪' a¥‬ژ ‪1‬و‪'X' K )7‬ر‪ M‘.9‬و '‪R‬واردن و ‪ X‬وا ='ر‪Œ 9 )3‬را ' ە ‪'0‬وە‪ .‬وا‪' '-‬‬ ‫‪ )7 K' K‬ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' ا ' ‪R' )7 K '0‬واردن ە •‪ ' ' ،‬ت و دا ‪1‬از‪' U‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪116‬‬


‫'وەی‬ ‫'‪1S‬ە‬ ‫‪ $ K' -' R' K‬ا '‪R‬واردن وە‪"Ly Œ‬ن و !ی ‪ 'u‬وەر‪)3‬‬ ‫'‪"0/YêÃ‬ن‪1. ' '.9' '¿ 1H .‬ا ‪c d/Y‬وو‪'0-‬ی زاد ‪1k‬ازا 'ی ‪ x/YI‬ران‪ xL ،‬ران‪،‬‬ ‫'‪ 0 27‬ن ' رادا ‪ dQ‬و‬ ‫‪ .9‬ن‪،‬‬ ‫‪ -1u‬ران‪ K 0/1 ،‬ران‪'C ،‬ر ‪'p‬ران‪،‬‬ ‫'وەی '‪R‬وارد‪ )7‬ڕە‪'8‬ز‪ ،)3‬درو ‪ )7 %#' ،dQ ' M¹‬و ڕز‪ e‬ری ¡‪'9 a‬رە‪)K‬‬ ‫'‪1S‬ە‬ ‫دا ‪1‬ازی و 'ر 'ی ' •‪' ،‬روا ‪ ¯°' ' '.9' 'I‬دژا '‪Y¿ -‬د‪R' )7‬وارد‪ )7‬دا ‪1.2‬وا‪)7‬‬ ‫‪'9' '=S' K‬ر ‪ )3‬و ‪ )3 ] ' žL‬و ‪' žL‬ی ڕا‪ M`% 9‬و ‪ M`% 1 9‬و [‪ M‬و ‪[ -..‬دا‪،‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وە '‪ )K‬زاد ‪1k‬از ‪1‬و‪! dQ ' )7‬‬ ‫‪'I‬ی ‪ 'I -‬ژ‪Y/‬دە‪ x- ' '.9‬رە ‪ 1‬رە‪ K‬ن ‪1-‬ا ن ‪ K' -' R' K '9YX‬ن ' ‪ -‬ن و ‪ X‬ی‬ ‫'‪Y¿L•S‬اوی ‪ -' R' K‬ا ‪'¿LX‬وە ‪ p/Y8‬ە 'وە و وەك ‪ ' L—28‬ت و ‪ IŒ H‬ن ¿'ن‪،‬‬ ‫'وەی '‪R‬وارد‪1L )7‬ان ژن و ‪ X‬و و ‪ h] )3‬وو‪ [)TR‬و‬ ‫'و ‪ K‬ت‪' ،‬م ‪1S' M”£YX‬ە‬ ‫‪'H K] )3‬ر[‪1 ' M”£YX ،‬و ‪c‬وو‪'0-‬وە ‪ K' -' R' K‬ن دە ‪ dQ‬و 'م ' ت‬ ‫‪ H‬رە‪'9‬ری ‪ )7 K'9YX‬د ¿'ش ‪'-‬واو‪'I‬ری ‪ H‬رە‪'9‬ری ‪R' M”£YX‬وارد‪1L )7‬ان ژ ن و ‪ X‬وان‬ ‫دە ‪ ' .dQ‬وا‪ )K' -‬د ¿'‪'I ،‬ی ژ ن وەك ‪ x/YI‬ر‪ ،‬وەك ‪ xL‬ر‪ ،‬وەك ‪ -1u‬ر‪ ،‬وەك ‪ K 0/1‬ر‪،‬‬ ‫'‪"27‬ن‪ ،‬وەك ‪Y8 )KŒ H‬و ' ‪)7 K' Lu‬‬ ‫‪ ، .9‬وەك‬ ‫وەك ‪'C‬ر ‪'p‬ر‪ ،‬وەك‬ ‫'وەی‬ ‫‪'8‬ڕە‪ K'I‬ن و ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ K' U‬ن ‪ ' '-‬ان و '‪YI‬دەوە ‪1S' M”£YX‬ە‬ ‫'وا‪R‬رد ن '‪'9‬ر ‪'-‬واوی ‪c‬وو‪'0-‬وە ‪ ' -' R' K‬زاد ‪1k‬ازە‪ K‬ا ‪Y# "= —28‬دەوە‪' ،‬و‬ ‫‪ K‬ت ی —‪' 1L ' L‬وە ‪ M”£YX‬ژ ' و 'وە ‪ X M”£YX‬وا ' ‪1‬و‪ dQ )7‬و ' ‪1‬و ‪)xL9YX‬‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن‪ M‘-' R' K )xL9YX ،‬دە ‪ dQ‬و ' ‪ L‬دە ‪ )T ' ' dQ‬ڕۆژا '‪R' .‬م '‪'8‬رژ ن‬ ‫'‪'’LX‬وا 'وە‪ ،‬دەر\'‪ x X '0q ' .9‬ی ‪ X‬ر‪ K'-‬ن و ‪'X‬رە‪ LX‬ەری ‪ '8 X‬ەی ڕا ران و‬ ‫[‪ M‬و‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ ' )3‬دە‪R'9‬ت و ‪ 0 -‬ەری دە ر‪ )3 "8‬ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و ‪ M`% 1 9‬و‬ ‫‪' ،)7 $.2‬وا 'ك 'ر ‪R' M”£YX‬واردن ‪ H‬رە‪'9‬ر ‪ 0L 1xS' ،dQ‬ەی د ¿'‬ ‫ا‬ ‫‪ S1r‬دە ‪'.Q‬وە و ز‪' ' '- Y- U‬دە‪ K‬ت و ڕ‪cU‬ە‪'H )7 K‬و‪ 9‬وان '‪'9‬ر ڕە‪'8‬ز و را‪'.9‬ی ڕا‬ ‫دا ' ە‪ K‬ت‪' '¿ 1H .‬ر ‪ -‬ك و ڕە‪'8‬ز‪ '=S' K ' /‬و ‪ K' -' R' K '9YX‬ا دە‪1-‬ا ‪dQ‬‬ ‫ڕا '‪'S‬ی ‪'¿LX‬وە '‪'0—9‬وەی !ە ‪ K' -' R' K‬ن ‪10$ .dQ‬و ' ژن وەك دا ' ' ‪ -‬ا‬ ‫‪ X‬را‪ 0 M[.9‬ا‪R‬ن ' ‪ 1-‬و‪i"-‬ی و دا ‪Y¿0‬د‪ K'C )7‬ن‪ ،‬دە‪1-‬ا ‪ ' ' dQ‬اری ‪' KŒ H‬‬ ‫' ‪c‬وو‪'0-‬وە و ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪'9‬ر\' ‪ K‬ا‪ M”£YX ،‬وە‪ Œ‬ن و ' ‪R' M[.2Q‬وارد‪ 0 )7‬ا‪R‬ن‬ ‫'‪'9‬ر ‪ '0‬ی ڕە‪'8‬زی ' ‪'X‬روەردە و ‪ 0/1‬ا ‪ y2QX‬رو ‪ x "=Lu‬ت و ‪' xL- aÈ'H '- x‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪117‬‬


‫‪ 'u‬وەر‪' ،'I' U‬روا ژن وەك ‪ x/YI‬ر‪ ،‬وەك ‪ xL‬ر‪ ،‬وەك ‪ -1u‬ر‪ ،‬وەك ‪ K 0/1‬ر‪ ،‬وەك‬ ‫‪ ، .9‬وەك '‪"27‬ن و ‪ ' ' -...‬اری ‪c ' ' KŒ H‬ا‪ 'u aŸ‬وەر‪)3‬‬ ‫‪'C‬ر ‪'p‬ر‪ ،‬وەك‬ ‫'وەی '‪R‬وارد‪)7‬‬ ‫و ' ‪'9 )T‬ر\' ی ‪' M‘-' R' K‬و ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ا 'دا ‪1S' M”£YX‬ە‬ ‫ڕە‪'8‬ز‪'H '- x )3‬ق و ‪ -‬ن و ‪ X‬ی ‪ K‬ی ' ‪ 'u '-‬وەر‪ 'I' U‬و ‪ "=Lu )K' '0 '- x‬ی‬ ‫ڕز‪ e‬ر‪c )3‬وو‪'0-‬وە‪.'I‬‬ ‫' ‪1H‬و‪' ،• )7‬و ‪' QX‬ی ' ‪1‬و ‪ )T' 0 H )xL '.9‬و ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و ‪1. 1K‬وری‪'9 ،‬رە‪-‬‬ ‫دە‪ )xL¿LŠ.9‬ڕا ر‪ )3‬و ‪'9‬روو‪ ' ' )3'=S' K‬و '‪'¿Lu MNX‬و‪ •-‬و ‪' Y¿ -' R' K‬وەی 'و‬ ‫‪ ،' '.9‬دە‪1-‬ا ‪ dQp "=.28 dQ‬و ‪ 'I -‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن 'م وەك ‪Y¿LP '.9‬او و 'م وەك‬ ‫‪'¿ '.9‬ری ‪ e‬و دەر\'‪ d9‬ڕا =‪' ' .d/Y‬ر 'وە ‪ L- K '-‬دە‪1-‬ا "ن ' ' ‪Y\1L‬دن و‬ ‫و‪"/‬ن‪ 'I ،‬زە ‪' )7 K' -' R' K '0‬و ‪،' '.9‬‬ ‫'وەی ‪'.9‬م و '‪R‬وارد ‪L‬‬ ‫'‪1S‬ە‬ ‫'و '‪R‬وارد ' ن ' ‪Y\1L‬د •‪' .‬وا‪ )K' -‬د ¿' وا‪1 ' ' 'I L- K '-‬و ‪1‬ارە‬ ‫'وەی 'و '‪R‬وارد ' ن ‪YI‬د ‪ '.Q‬درو ‪c M¹‬وو‪'0-‬وە‬ ‫‪ K' -' R' K‬ا '‪1S‬ە‬ ‫‪ ' -' R' K‬دژە ‪'9‬روەر‪ K' U‬ن‪ ،‬ی 'و ‪ K‬ت 'ر ‪'.9‬م و '‪R‬وارد ‪1 '- L‬اری‬ ‫‪ )3 9‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪1‬ور‪'9 ) '.% 9 )3‬روەر‪ U‬ا دە ‪'.Q0L‬وە و وەك ‪' '0‬ك ‪ X‬را‪ 9‬ن‬ ‫و ‪'0—2Q‬وەی ‪'9‬روەر‪' )T' 0 H )3‬و¡‪' a‬وە و در‪š/‬ە ' دان دەدات‪' .‬و رە ا وەك‬ ‫'ز ‪1‬و ' ‪i‬وو‪ ' )7 K' U‬ت و ‪'H )7 xL-‬و‪ 9‬وان ‪ 2‬اوە‪ ،‬وە‪ Œ‬ن و ‪'0UB9‬وەی '‬ ‫‪ K‬ی ' ‪ 'u )T‬وەر‪ )3‬و و‪1L )ž '9‬ان !ی ڕش و دژە ڕش ‪1 'X‬ە‪'8' .'.9‬ر‬ ‫‪'9' L‬ر ‪ '0‬ی ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و ‪ M`% 1 9‬و [‪ M‬و ‪)T ' ' -..‬‬ ‫'ر دا ‪B‬ا‬ ‫‪ -' R' K‬ا‪' c ' '- ،‬ت ' ‪'9‬روەر 'وەی ‪'- )T' 0 H ) '.% 9‬واودە ‪ dQ‬و‬ ‫ ‪'X ' r‬ڕ‪1u‬وی 'وە و در‪š/‬ە‪'9 )7 2QI‬روەر‪'9' ' '0 'I M‘-' 0 H )3‬ر زۆر‪'0U‬دا‪'h ،‬ر‬‫'و دا ‪B‬ان و ‪ ' '-‬ە‪!' ' -' R‬‬

‫‪" &G‬‬

‫" ‪9‬و!ﯿ آ ‪4‬ا آ‬

‫ﯿ‬

‫آ ‪ 7‬ر د آ ﯾ‪) ،/‬‬

‫؟‬

‫'‪'=S‬ی‬ ‫'¡‪ ،Ç‬وا '‪' ' ،‬ش ' 'ر ‪'U h 'H‬ك‪'#' ،‬م ‪ */Y# M[ H '-‬ر '‬ ‫‪'9‬ر 'دار‪ U‬ا ‪'H‬و‪'.Q9‬وە‪1 'h 1*S' ،‬و ‪' '#' '-Y=/Y#‬ك‪1 'h ،‬و 'دار‪ /‬و ‪1 'h‬و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪118‬‬


‫ژ‪Y/‬دە‪ L ] L—9‬ە‪'C ، L-R'9‬ر ار‪Y( U‬او‪ [ /‬دە‪'H‬و‪'.Q9‬وە‪' ' '=’L ،‬ش '‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی ‪Y9‬و‪'H )7 ' y '-‬پ ' 'ڕ ‪ */Y#‬ران‪ */Y# ،‬ران ‪1 'h‬وان ڕ = ‪" ¤‬ن چ‬ ‫‪ */Y# ،d%‬را‪ *- ' )7‬ر‬ ‫وەك ‪ -‬ك و چ وەك ‪"H‬ن‪ */Y# '- ،‬را‪ 1h )7‬ر و ‪9‬‬ ‫'‪ )T' 0 H '=S‬ڕ = ‪¤‬ن‪ '( 1H .‬زۆر‪'0U‬ی ‪ */Y#‬ران وەك ‪'h‬ر ‪ ) ' 'PU‬د ('ی‬ ‫‪ p‬وەڕ و ‪1ž9 9‬زار ' ‪ M[/1‬ژ‪' U‬وە ‪ -‬ر '‪1. 1 ' ،‬ورەوە ‪ -‬دە = ان '‬ ‫ا‪ X )7‬ر' ن‪ ' ' ،‬ر\'ر‪ )3‬دەر\'‪'.9‬وە ‪ LX -‬ا‪'9' )3Y8‬ر دە‪ '% '# )TR'9‬و‬ ‫ز‪ ' .% 1 9 )3‬و 'ژاد‪'X‬ر‪ M`9‬و دژا '‪)T‬‬ ‫‪'8c‬وت‪R'h ' ،‬وارد‪ )7‬ڕە‪'8‬ز‪' U‬وە ‪-‬‬ ‫‪ */Y#‬را‪'H )7‬ر‪ ' ،‬ژ‪ U‬ن و " ‪Y#‬د 'وە و دە 'وە‪ ،‬چ ڕا‪'.9‬و و چ ڕا‪'.9‬و‬ ‫‪ )T' 0 H ) '.% 9‬دە‪ X‬ر‪c/‬ن‪'h .‬روە‪' ' '=’L h‬ش داوا‪Y#‬د‪ )7‬ز‪ U‬د‪Y#‬د‪Y# )7‬ێ و ‪'h‬‬ ‫دا ‪1‬از‪ )3‬د (' '‪R'h MNX‬و‪ )7 9‬دراوی و 'رز\‪1‬و 'وەی ‪Y‬خ‪ '- ،‬ڕ = ‪ */Y# )3‬ران‪،‬‬ ‫ڕ = ‪1 ¤‬ون '‪' ،dQp9‬وا ‪ › X‬و !ە ‪'9‬ر‪'=-1K‬رە‪ )7 K‬د ¿'ش وەك‬ ‫'‪'8‬ر 'وە‬ ‫‪ 2‬ان و ڕەزا '‪ )T‬و داوای ز‪ U‬د‪Y#‬د‪)7‬‬ ‫'‪'=S‬ی ‪ ،)T' 0 H‬زۆر ‪ u‬ر‬ ‫‪)*/š/1‬‬‫‪YI‬د‪)7‬‬ ‫‪1‬و‪ 'H‬ن دە‪'#‬ن‪' ].9' ' '-'pS' .‬وە '‪ )T ' 'I ،‬ڕۆژا '‬ ‫‪1e‬زەران ڕە‪' '¿p-‬وە‪ ' ،‬دە 'و‪1p 'h ¯°' ،]L^ d/‬و‪¤ - )7‬ا "ن و ‪)K' 0 p Ýâu‬‬ ‫ڕ = ا ' 'و ' ‪'-‬دا ]ڕە‪Y¿-‬د 'وەی ‪'.% 9‬م و ‪'9‬روەر‪ )T' 0 H )3‬وەك ‪ K‬ری‬ ‫'‪'9 ،[M‘ %I‬رە ’ م ‪1 'h‬و ‪'h‬وڵ و ' ‪'H )*L-‬و‪ 9‬وان ' ‪19‬وڕا 'وە ' ز 'ی‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬ڕ‪ ZU‬ر ‪' .%‬دا ‪.d - K‬‬ ‫‪' '=’L‬وەش‪ • ،‬واژەی ‪YX‬ۆ ‪ .‬ر‪ -Y=/Y#] U‬ن‪ L /‬ە‪ -R'9‬ن[ ' ‪ )T u‬واژەی ‪ "X‬ۆز‪YI‬اوی‬ ‫"‪ x/YI‬ران" ' درو‪ .9‬دەزا ] و 'وەش ' ردە 'م‪1 'h '( 1H ،‬و ‪"H‬ن و ‪š/1-‬ە ‪ 0‬ە‪ d9‬و‬ ‫‪'H‬و‪ 9‬وە و ‪ L‬ە‪ '=S' )7 '-R'9‬دە‪'./Y8‬وە و '‪'8‬ر ‪'H ' '%r‬و‪ 9‬وە‪' ،dQ )3‬وا‬ ‫' ‪1‬و ‪ )xLI -‬دارا و ‪ L‬ە‪R'9‬ت ' ‪' 9‬ی ‪'.% 9‬م و ‪'- W¿LX‬ی ‪ -' 0 H‬ا ' ڕ‪š/‬ە 'ك‬ ‫دە‪'H‬و‪'.Q9‬وە‪R' ،‬م ‪'H‬و‪ 9‬وە ‪1‬ون ‪1-‬ا ‪ M”£ 1 dQ‬ڕ = ‪1 ¤‬و‪ dQ )7‬و ‪ x/YI‬ر\‪1‬ون‬ ‫' 'رەی ڕش و دژا '‪'9 )T‬روەر‪)3‬‬‫\' ‪'0LW¿LX 'I -‬رە‪ */Y# M[ H )7 K‬ر‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬و دە‪'H )3‬و‪ 9‬وان ‪ X‬را‪) '.% 9 M[.9‬‬ ‫‪'•LX' ،)T' 0 H‬وا 'وە '‪'8‬ر‬ ‫‪' ،dQ ' )T' 0 H‬ر‪'9 )K' '0 'I !"8‬ر 'دار و ‪'9‬روەری ‪1- ،'I' '.% 9‬ا ‪dQ‬‬ ‫‪' )K' '=S' K‬ش ‪ P‬رد ‪Y‬ۆ‪' )3‬م رەدا ڕا =‪.d/Y‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪119‬‬


‫'روە 'و‪Y-‬او ' ‪'.Q0L‬وە‪' ،‬و ‪1 'h‬و ‪ "X‬ۆز‪Y#‬د 'ی ‪ X '#‬ر‪ 'X'H '-‬ن ‪ */Y#‬را‪)7‬‬ ‫دە‪'#‬ن‪ h ،‬رە‪'#‬ی ‪' )3Y= ' Œ‬وان ڕز‪ e‬ری ‪ */Y#‬ران ‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪' 1*S' ،‬وە‬ ‫دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪' '# ،‬م ‪' '0 H‬د ' • و ‪ 1h‬ر‪ '0 H •UY-‬و ' ‪ )7 9‬دە‪1-‬ا •‬ ‫' ا '‪B X ' '( )7 K‬ەوی ‪ U‬ن و دە =' ن 'دە‪sLœp—9‬ن‪'h ،‬ر ' 'ر 'وە ' ‪'#‬‬ ‫وەڕ‪ U‬ن ' ڕز‪ e‬ر‪ */Y# )3‬ران ' و ' دە ' ‪ Í‬و ‪1.Q‬ا ن دادە ن و 'و ' '‪'.9‬ش‬ ‫دە‪'#‬ن‪.‬‬ ‫‪ U‬ن وەك ڕز‪ e‬ر‪'#‬رو ‪ UYC‬دڕە‪ */Y# M”£‬ران‬ ‫'‪'8‬ر ' ‪ '8 X‬ە و ‪Œ‬وا 'وەی ‪ K'X'H‬ن ‪' ،dQ‬وا '‪! - MNX‬ە‪' )7 K‬وان دە ‪1‬و ‪'9‬روەر‪)3‬‬ ‫‪' )T' 0 H‬ك ‪1- 'IYH‬ا ی را‪1 ' M[-Y8‬وا '‪Œ ' '¿ 1H ،‬وا 'وەی '‪'0Q-'S'êÃ‬را 'ی‬ ‫'وا ا زۆر‪'0U‬ی ‪ x/YI '=S' K‬را • و ‪ x/YI‬ران چ وەك ‪"H‬ن و چ وەك ‪ -‬ك '‪Y9‬و ‪d‬‬ ‫ڕ‪¤ =9‬ن و دژی ‪'9 ) '.% 9‬ر 'داری و ‪1‬از‪ U‬ری ‪'=S' K‬ی ‪". %71 K‬ن‪،' .‬‬ ‫‪'9 'I L- K‬روەران ' ‪'9‬دا 'ك و ‪ x/YI‬ران ' ‪'9‬دا 'وەد و • و ' ‪'9‬دا ) 'وەد و‬ ‫(‪1 ' 'I‬و ڕ = ‪¤‬و دژە‪'9‬ر 'داری •‪' ،‬دی ' ‪'9‬دا 'ك ‪ H‬ن ' در‪š/‬ا‪'9 )3‬دان‬ ‫''‬ ‫‪ 9‬ڵ ‪1-‬ا ی ‪'PU K‬ڕا‪'9 ' M[-Y8‬دا ) 'وەد و (‪'I‬ی ' ‪1‬وە و ' '؟‬ ‫' ' ‪YI'. 'H‬د‪'H )7‬و‪ 9‬وان ' د ر‪Y¿U‬اوی‬ ‫¬‪' a‬؟‬ ‫'‪)xL -'S‬‬ ‫''‬ ‫’' دە‪1k-R'9‬از‪ X )7 K' U‬رت و ‪B X‬ەوڕا‪ y-Y8‬ن؟‬ ‫‪ x/YI‬ران '‬ ‫‪ X‬رادۆ‪ M”ÀI‬ڕا ر‪ ' )3‬؟‬ ‫' 'ر 'وە ' ‪1H‬و‪ ،• )7‬وە ‪¤ -‬وا ‪' Ly‬در‪š/‬ا‪'9 )3‬دە‪ )7 K‬ڕا ‪1‬ردوو ‪' )T' c '-‬‬ ‫‪ p‬وەڕ 'وە و ز‪Y¿U‬دن ' ‪YI )T'PU K‬دووە‪ K'0 'I ،‬ن و ‪ K'.% C‬ن و ‪ K'X'H‬ن‬ ‫' ‪ K‬ر‪YI‬د ن '‪'9‬ر ‪¤ - M[.%kLu‬وا [‪ "X M‬ۆز‪ )3‬و ز ز‪ K )3‬ر ' ‪' 9‬ی ‪) '.% 9‬‬ ‫ز‪Y¿ U‬دن ' ‪ x/YI‬ر\‪1‬و 'وە‪ x/YI ،‬را ن ‪'8‬و‪ u‬ووە‪ ،‬وەك ‪]-1e‬‬ ‫‪ -' 0 H‬ا ‪ -‬ڕادەی‬ ‫ز‪ U‬ار‪ K )3‬ری ‪ )T' 0 H‬و 'رزرا‪،)T' 0 H M”£ 1 M[-Y8‬‬ ‫'و ' ‪1‬وە ‪ -‬ر‪cU‬ە‪YI‬د 'ی‬ ‫‪ p‬وەڕ‪YI‬د‪Y¿ ' )7‬ی ‪' ' OU K‬‬ ‫’ ا ‪1‬وە‪' ،‬و‪§3‬‬ ‫'‪ 0QX‬و 'ك‬ ‫'‬‫' ‪'.‬وەر\‪1‬و ن ' ‪' 9‬ی 'دە‪ X" M[.2 '=-R'9‬ر‪B2QX )T‬ەو" و ' ‪'0 2‬وەی '‪M[LS‬‬ ‫‪'9‬ر 'ر ' '‪'9‬ر‪ U‬ا‪ K ' ' '-'pS' ،‬رو ‪'2 X‬ی ' ‪1‬و ڕا ر‪'X'H ' '¿/‬وە ڕا‪!d9‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪120‬‬


‫‪9‬‬

‫و ڕ' ن‬

‫آ) ‪9‬و و‬

‫;‪D‬‬

‫ه ﯾ؟‬

‫'¡‪R' ،Ç‬م '‪¤ - '-'pS‬وا "ن و ‪B‬وا ‪1‬ون و ‪1\ K )ž Y8‬و 'وەی ‪ ' M`28‬ر‪ K' I‬ن '‬ ‫وە وە‪1K )xL R‬ر‪ -‬ا ‪'-‬واو ‪1\ '¿ 1H ،dQ‬و 'وەی ‪¤ - ' M`28‬وا "ن و 'ز ‪1‬و ='ر‪)3‬‬ ‫' ر‪ K' I‬ا‪Y ،‬از و * "! ‪' '(L‬ر‪B# - ' •-Y8‬ەو‪ )3‬و دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬دە‪Y/š '.9‬ە‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ ' U‬ن ' ' ’‪ ' ' 1‬ن و ‪ '-' f 9‬ن و ‪'h‬رەوەز‪ */Y# ' U‬ر‪ )3‬و‬ ‫‪ ' '8‬ا‪' '=’L ' ' .‬وەی ‪ 'I‬وەك ‪1L‬از و ‪Y9 )xL !" x‬و `‪ )T ' M‬ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن‬ ‫' ‪ K‬ڕە ‪ x/YI‬ر‪'9 )7 K' U‬دەی زدە‪ 'h‬ا ‪i M‘= Y8‬وو‪ sL®'9 )3‬اوە‪'-‬وە و ' ‪ -‬وا [‪M‬‬ ‫' ر‪ K' I‬ا ‪1‬وە‪Y9 '-‬و ‪ § 'p‬و ‪'C‬ر‪'0/‬ری ‪! . '9‬ە‪ K‬ن‪' ،‬ر ‪'0/1‬ر‪ ' /‬دەرەوەی‬ ‫‪ 2QX‬اوەر‪ )3‬ۆ ‪ u‬ا دە‪1-‬ا ‪1 ' ' L‬و ‪'9‬ردە '‪ K‬ا ' ‪'9‬را‪ X‬ی 'دە ‪ ' )T‬ر‪M‘I‬‬ ‫"! ) زاد ‪1k‬از[دا ‪ LX‬ا‪' )3Y8‬ردەوام '‪'9‬ر 'و ‪Y9 ' !" x‬و ‪' .‬ی ' ‪)T‬‬ ‫]‪9‬‬ ‫‪ x/YI‬ران و ' ‪ 'u )T‬وەر‪' )3‬د ‪ xp‬ت‪' ،‬و رەوە دە‪1-‬ا "ن ='ڕ‪'0/‬وە ‪'9‬ر ‪B 1.2‬ە‪)7 K‬‬ ‫ا‬ ‫‪1L‬ان ¡‪ a‬دە‪1k-R'9‬از و ¡‪ a‬دژە‪'9‬روەری ‪'-' 1L 1L‬وە‪'I' )3‬م‪- 'I ،‬‬ ‫' ر‪ K' I‬ن ' ‪1\ K 1L‬و 'وە‪'-' 1L )7 K‬وە‪'I' )3‬م و ' دەرەوە ا ‪ LX‬ا‪ UY8‬ن '‪'9‬ر‬ ‫‪1 '0‬و‪1\ )7‬و 'وە ‪ ' .28‬ن و ڕ و '‪ */Y# 'S‬ر‪ ' U‬ن دە‪YI‬د‪' ،‬روەك ‪ H‬ن‬ ‫' ر‪ K' I‬ن ' ‪ )7 K'-' f 9‬ڕو‪ 9‬دا وەك ‪ -1u‬ران و ‪ x/YI‬ران و ‪'9‬ر\ زا‪ 1 )7‬ر‬ ‫'‪" 'I‬ن دە‪'êëQ•—9‬را‪ '-' f 9 )7 0Lœ(LX )7‬ن ‪1‬ون و دوا‪ ' Y-‬ی زا‪1pS‬و‪)7‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬از‪ K'¿ f'2 )3‬ن‪i ' ،‬ووی ‪ 0/1L‬راوی 'و ‪' R 9‬دا‪ K'-' f 9 ،‬ن ‪YI‬ا '‬ ‫دە‪Y¿.9‬دی ‪ K‬درە ڕا ر ‪'h ، f'2 )7 K'2‬ر واش \‪1‬و 'وەی ‪ M`28‬وەك * "! )‬ ‫ڕ‪Yk(/‬او\‪1‬ون و ‪ UB‬ردا‪ 1L )7‬ڕە ' ‪ *-‬ر‪ -1u )7 ' U‬ران و ‪ */Y#‬ران و ‪19‬و '‪ )T‬ری‬ ‫' ر‪ '.% #‬ن‪ s/1L ،‬اوە و دە ‪ d/Y 1L‬و ل ‪B#‬ۆ‪ '#‬زاد ‪1k‬ازا '‪'#‬ی ‪'#‬و‪ S‬ە‪.d/Y#‬‬ ‫‪Y‬ازی‬ ‫'‪'•LX‬وا 'ی ‪¤"-‬وا "ن و ' ر\‪Y‬د‪ )7‬ر‪' '.% %#‬وە‪1\ ،‬و 'وەی ‪'- M`28‬‬ ‫‪i¼S'h‬راد‪ )7‬زاد '‪Y 1*S' ،‬ازی ‪ UB‬ردان و دا ' (‪Y‬د‪ )7‬ر و 'ر‪1/‬ە ‪Y‬د ‪،'2‬‬ ‫'وا‪ ) ' -‬د ('‪1\ ' ،‬و 'وە ‪ ' .28‬ا ‪'h‬م ‪ '=S' )7 '9YX‬و ‪Y8 M”£YX‬وپ و‬ ‫ڕ‪Yk(/‬اوە ‪ ' u‬ن دە ‪' '0/Y‬ر ‪ L‬وان و ‪'h‬م ‪ UB‬ر‪ U‬ن '‪'9‬ر دەدر‪ d/‬و 'م ‪)7 9'#‬‬ ‫دە و \' § ‪Y(Lu'pLu‬دن و در‪š/‬ە‪ LX‬ا ن د ردە‪ •/Y#‬و ‪'h‬م ر‪ )7 ' e‬ر و‬ ‫‪ S'h ) Œ H‬ە ‪Y/š‬در‪'0/‬وە‪ u ' ' ،‬وازی ‪ '.% 19‬زاد ‪1k‬ازە ن و دە‪1k-R'9‬ازە ' و‬ ‫‪ '.%‬ن د ر‪ U‬ە ت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪121‬‬


‫وەك ‪1\ K ،]-1e‬و 'وەی ‪1\ K M`28‬و 'وەی ‪ 'u‬وەر‪"H )3‬ن و ‪š/1-‬ە ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن '‬ ‫ڕەوت و ‪ K‬ڕی ' ‪ )T‬ڕۆژا 'دا‪ ،‬دا ‪ sL‬اوی ‪'I‬س '‪ ،‬ڕ‪ %É‬و ‪1L‬از‪ '\ )x/‬ی ' ‪)T‬‬ ‫‪ ' -' 0 H‬و ' ' ‪1‬و ‪'9‬ردە ' ‪i‬وو‪ K' U‬ا ‪1‬و‪'I u '- ،' ' )7‬رەوە و‬ ‫ ‪'9 )K' '$-'p‬ردە ‘‪'9 ،dQp ' 'I M‬رە ' ‪ )3‬و ‪'9‬ر\' ‪ )3‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪)7 K‬‬‫'ر‬ ‫' ‪ x-‬ران دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪ ،‬وا‪ 'I L- K '-‬ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ K' U‬ن ‪ x X‬ی ‪ X‬ر‪L-‬‬ ‫دە‪ )x/Y/š '.9‬ڕا ر‪' ،• )3‬وا \' ‪1\ K‬و 'وە ‪ K' .28‬ن ' ‪BI‬ۆ‪ x- ' 'I‬را ' و‬ ‫‪1L‬ازە زاد ‪1k‬ازا '‪ 'I‬ن ‪'I‬و‪ S‬ە‪ •/YI‬و 'وی دە ‪'.Q0L‬وە‪ '- ،‬و‪ '¿/‬و وەك د ‪' ' u1‬‬ ‫‪R‬ی ‪1L‬از و ‪ )xL !" x‬د ¿'دا دە ‪B‬در‪1$ .d/‬و ' ' ‪ X‬ش ڕا‪'X‬ڕ‪ M[U‬زاری ‪١٩٩١‬وە 'م‬ ‫' ‪1‬را‪ K‬ا و 'م ' ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ )7 K' U‬دوا‪Y-‬دا‪ §QX ،‬دە‪Y¿LŠ.9‬د‪1\ K )7‬و 'وە‪ K‬ن‬ ‫'‪' Œ‬ن ڕ‪Yk¿/‬اوە ڕا ر‪' K' U‬وە ‪ K'9'I‬ن د ردە‪YI‬ان و ' ا ن دە = ان 'وان و‬ ‫'‪i¼S‬رادن و ‪YI '9'X‬د‪1H )7‬ون و ‪ UB‬رە‪ K‬ن ‪ e‬داردە‪YI‬ا 'وە‪' '-'pS' .‬م ‪ K‬ر‪YI‬دە‬ ‫'م ' ‪1\ K‬و 'وەی ‪'8 M`28‬ڕەك و ‪1‬ردوو‪ K'8‬ا دە‪ "8‬درا ' 'ر و 'م ' ‪1\ K‬و 'وەی‬ ‫‪ 28‬ی ' ا ن و ‪ )7 K' i‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ K‬ا دە‪ "8‬درا ' 'ر؛ 'و ‪' 0/1‬دا ‪ ' 'I‬ار‪)3‬‬ ‫‪1 L/1‬ون‬ ‫' ‪1‬وان ' ‪1‬و وەك ‪1‬ردوو‪ K'8‬ن‪1\ K ،‬و 'وە ‪ K' .28‬ن ‪'-‬‬ ‫‪Y¿ 9‬د 'وەی ڕا ر‪Y8 )3‬و‹) زا¡‪ 1L a‬ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪ 'I' U‬و ' ار\‪1‬وان ‪o‬‬ ‫‪ I' 0‬ن ' ‪1L‬ازی ‪ K‬ر‪YI‬دن و ‪1 ' )7 K' ' Œ M‘= Y8‬و و ‪ '-‬دە = ا ‪ )xL‬ڕا‪'.9‬و‬ ‫¡‪ a‬ی و ‪ H‬وەڕوا ‪' $‬وەی‬ ‫‪1‬و‪ ،‬وا‪ S' L 9'I '-‬ە ‪Y/š‬دران و ی 'ر ‪'I‬س‬ ‫ڕا 'را‪R' .)7 $9 )7‬م ' ‪1\ K‬و 'وە‪ )7 K‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪ K‬ا ‪M`28 ) !" x ' 'I'9YX‬‬ ‫دە = ا ‪ 2‬ا 'دە 'وە و ‪ -‬ڕادەی دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬و ‪ 2QX‬د ر‪Y¿U‬د‪ )7‬دە = ا '‪ K‬ن و‬ ‫‪'C‬ر ان ' ڕا 'ران 'ر‪ ¿9'-‬ە ‪1‬وەوە و 'ر ‪Y8‬و ‪ ' L‬ا ‪B/ e )7‬ا '¡‪ a‬ی‬ ‫دە = ان ' ڕا ر ‪ ' '2‬ڕا 'راوە‪' )7 K‬ڕ‪ /‬ە‪YI‬د و ‪1\ K‬و 'وە ' و ‪ K' .28‬ن دە ‪1‬و '‬ ‫‪Y¿ OI' M[/1‬د 'وەی 'ڕەدە وو‪Y8 )K‬و '‪ K‬ن و ' ا ' دە‪1k-R'9‬ازە‪ K‬ن‬ ‫] ‪1-‬ر‪1 '.U‬ازە‪ K‬ن[‪.‬‬ ‫' ' 'ز ‪1‬و‪ ' '0 )7‬رەی ‪'H M[.2 '=L-‬پ‬ ‫’' ڕا ر‪ K' U‬ن و‬ ‫رد 'وەی‬ ‫‪'0QX'9‬را '‪'I‬ی ی ]‪'H‬پ[ و 'روە‬ ‫‪1\ K‬و 'وەی ‪ M`28‬و ‪ )ž Y8‬وەك ‪L !" x‬‬ ‫ڕا ر‪ K' U‬ن و ‪' X‬روا ن ' ' ‪ 'u )T‬وەر‪U‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫' ‪1\ K‬و 'وەی ‪ M`28‬و ‪ K' )T' H‬ر\‪Y‬د‪)7‬‬ ‫‪1‬ا‪ M`9‬دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬و ‪Y9‬و ‪'.‬‬ ‫‪i M[.2 '=L‬وو‪ )3‬زاد ‪1k‬ازا '‬‫'ر‪ X ' •-Y8‬وا ='ر‪ )3‬و ‪Y8 M[LX'9‬و '‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‪122‬‬


‫) ‪9‬و‬

‫') ‪ J‬ﯿ م ﯿ ‪ X‬ه ﯿ‪ D‬ه ‪9‬و د و‪`' ‬‬

‫‪ J‬ﯿ&‪ /‬و د ﯾ‪/‬؟‬

‫‪!" C‬م د ردە ' ) ‪'=S' )7‬ی ‪Y‬ۆ‪ h 1*S' ،' )3‬وە‪ S‬ووا 'ی دەو‪'-' )T'S‬وە ' و‬ ‫ن و دا '‪1 ' §QX .)T‬و —‪ " L‬ۆ‪ ) ' '#‬ڕا ر‪ ' U‬و '‬ ‫ڕ‪ M[.%k(/‬ڕا ر‪)3‬‬ ‫ڕ‪Y=S' M[.%k¿/‬ا‪ " )7‬ۆ‪ ' 'I'I‬ڕ‪1r )xLy.%k¿/‬و‪' '¿H‬دا‪ ،‬وەك‬ ‫‪YX‬ۆ‪M”ÀQ9‬‬ ‫‪ u‬ی ‪ X‬ر‪ )T' -‬دەردە‪'I‬و‪ d/‬دە ‪ '.Q‬دە ر‪ )3 "8‬و دژا '‪1 ' )T‬و ‪ u‬واز‪' U‬ك و‬ ‫' ‪1‬و 'وڵ و ‪1‬و ‪ )xL‬دەرەوەی ‪Y8‬و ' ڕا ر‪ 'I' U‬دە ت و دوا‪ u‬ر دە ‪1. 1 '.Q‬وری‬ ‫' ا ن و ‪Y= ' Œ‬ا‪Y8 )7‬و ' ڕا ر‪ K' U‬ن و ‪¤ -‬وا "ن و ‪ M[ q Ýâu‬و ‪ .C1e‬ر و ڕە‪ .C‬ر‪ U‬ن‬ ‫‪ ¿LX‬ە ‪1 '# L- .dQ0L‬و ' ‪1. 1‬وری ‪ -‬ك‪ ،‬ی ‪1 'h‬و ‪109‬ورە ‪1UB )7‬ون و ‪1 'h‬و‬ ‫‪1 'X‬ە ' ‪Y‬ۆ‪ )3‬و '‪ (L- )7 ' -' R‬اون و ' ‪ ¼U1L‬دووون و ‪'9 Y=S'h ) -‬ر\' ‪)3‬‬ ‫‪c )7 '8‬وو‪'0-‬وە ‪ .C1e '#' .% C‬ر و ڕە‪ .C‬ری‬ ‫" ‪Y#‬د 'وەی 'دە‪ .9‬اوە و‬ ‫د ردە‪'#‬ن و را‪ '.9‬ە‪'#‬ن‪ ' ،‬وا‪ )K' -‬د ¿' ' ‪1‬و ڕە ‪' '0‬ك ' ‪Y8‬و '‪'I‬ی ' '‪M”£Y-‬‬ ‫' ‪1H1L‬و‪ )7‬و دژا '‪ )T‬ی دەزا ‪ dQ‬و ' ‪1‬و ‪ X‬ر‪' -‬ك و د 'ك ' دوژ • دە ‪.dLy‬‬ ‫'و رەوە '‪'8‬ر ‪'9‬ر ’‪ p‬ە •‪1 ' ،‬و ‪Y8‬و ‪ )xL‬ڕا ر‪1 ' ،)3‬و ‪1r )K' '- W¿LX‬و‪،)3'¿H‬‬ ‫' ‪1‬و دەو‪Y9 ' L-'S‬و `‪1 M‬و‪ U )7‬ا‪Y=S' ،‬ی ‪'8‬رای ‪ ' !" C‬و '‪'-‬ك ‪'8‬ورە ‪1‬ون و‬ ‫‪1 "X‬و‪!" C ،)7‬م ' ‪'¿-1‬دە‪ e‬ت‪' .‬روە زۆر ‪ u‬ر ‪!" C‬م ' ‪ K‬ردا 'وەدا '‪ L• .9‬ە‪d/YI‬‬ ‫‪Y8‬و '‪ K' M”£Y-' ' d9' 'I‬ت‪ ،‬د ‪1‬ە ڕا‪'0 r'.9‬‬ ‫و ‪ ' 'I L- K -‬ام‬ ‫]‪'I' .% C‬ی[ ی ‪ 0 2‬دات‪ ' ' ' ،‬رەی دەو‪'2 -'S‬وە 'ر وا '‪ ،‬دەو‪'S‬ت‬ ‫' ' ‪ -'= '- )T K‬و‪ U‬ا د ‪1‬ە ‪'I' .% C‬ی دەردە ت !‬‫* "! ) ‪ X‬را‪'9 M[.9‬روەر‪1 )T ' ' U‬ا‪ 9‬اودا‪.‬‬ ‫‪!" C‬م زادەی ‪'9‬روەر‪ ' U‬و ‪ LX‬او‪M`%3‬‬ ‫' 'ر 'وە ‪'h‬م دە‪1-‬ا ‪ " ' dQ‬ۆ‪'#‬ی [‪ M‬و ‪' —% 1 9‬وە ‪'9‬ردەر\‪'h ،dQ0Lœ‬م‬ ‫"! ) دە‪'=-R'9‬را 'دا ‪'h ،' 'h‬م زادەی‬ ‫'‪'8‬ری ‪'9‬ر‪ S'h‬ا‪ " ' )7‬ۆ‪'#‬ی ‪9‬‬ ‫دە‪1. 1 )TR'9‬ورە و ‪'h‬م زادەی دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪'h .)3‬ر ت ‪'h‬ر ‪'#‬س و ‪'h‬ر ‪Y8‬و ‪ L‬چ‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ڕا ر‪ )3‬و چ ‪1. 1‬وری‪1 QX ،‬ا ‪1‬و ‪ '#‬ڕا‪ M`9‬ڕە‪Œ h‬ی 'وە‪' ،‬وا‪ )7‬د (' ‪1 'h‬و‬ ‫'زا • و ‪ —%31LX‬ن ' دە‪ )3Y/š '.9‬و ڕا 'ر‪ )3‬و ‪'9‬روەر‪' )3‬و ‪' ،' 'h‬وا ‪) !" C )ž‬‬ ‫ی ڕا‪ '8‬ووە‪'9 ' .‬رووی ‪1 'h‬و ' 'وە ‪'8‬رای ‪!" C‬م ' ‪'9 ) '.% 9‬روەر‪ U‬ا '‪،‬‬ ‫وا‪ '-‬دەو‪'S‬ت ' ‪1 'h‬و ‪1L‬ە 'وە‪ '(2Q ،‬و ‪ u )* Œ‬ر‪ ' !" C ' /‬و ‪'h‬ر ت‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪123‬‬


‫‪'9‬روەر‪ )3‬ی ‪'#‬و‪' 9Y-' '-‬وە‪' ،‬وا ‪'•Q‬ردە دە ‪'9 '. 0‬ر '‪ ' r‬ن ‪ -‬وە ‪1‬‬ ‫‪Y‬ۆ ن و ڕا‪'X‬ڕ‪'H M[U‬و‪ 9‬وان ' 'ردەم ‪ U‬ا ڕا ‪' ،dL $‬وا‪ ) ' -‬د ('‪ ،‬وە‪ S‬ووا 'ی‬ ‫دە‪'9 )TR'9‬روو '‪ ،' [)3'(H1r] )*S‬ی 'و دە‪'9 '-R'9‬روو '‪ ' ¿S‬دەو‪)xL-'S‬‬ ‫‪ dQ )3 X‬دەو‪ K )xL-'S‬ر‪ •# - )3‬ر‪ M`-‬و ‪'9‬ر\ ز‪ )3‬و ‪ X‬ر' ‘‪.dQ M‬‬ ‫‪ )7 9'#‬ور‪ U‬و ‪'.9'h‬وەر‪B ' ،‬ۆ ‪!" C‬م وەك ‪ -1e‬ر و وەك ڕە‪ .C‬ر ' ڕا‪d28 )7 '8‬‬ ‫ی زا‪ S‬ا‪،‬‬ ‫دە‪ Y/š '.9‬و ‪ X‬رت و را‪ '.9‬ڕا ر‪ ' U‬ن و ‪ d%‬و ‪ )7 'S‬دە‪R'9‬ت و '‬ ‫' ‪1 'h‬و ‪' Lu‬ك و ' ‪1 'h‬و ‪ (L- 9‬ا ‪'9‬رە‪ L(- -‬ە ت‪R' ،‬م ‪' .2Qh‬و ڕادە ‪ -'= '-‬و‬ ‫' ‪1‬وە‪ - '# ،‬و دە‪'9" '.9‬د ڕە ' ن*"ی ‪Y= ' Œ‬ە** "‪Y#‬ا‪B9‬ە ' ن"ی ‪B‬ژ‪'.Q0/‬وە‬ ‫‪'9‬ر '‪ ' r‬ن ‪ .‬وەك 'ز ‪1‬و‪i )7‬وو‪' )3‬ردەم ‪c‬وو‪'0-‬وە و دە‪ K'.% C '-R'9‬ن '‬ ‫'را ‪'p‬ر ‪'X‬رە‪ ' )7 '9‬ت و ‪c‬وو‪'0-‬وە زاد ‪1k‬ازە‪ K‬ا وەك وە‪ R‬ا 'وە ' ‪ LX‬او‪M`%3‬‬ ‫‪ X‬را‪'9 M[.9‬روەر‪] )T' 0 H )3‬دەو‪'S‬ت[ ' '‪1 Ã‬و ا ‪1‬وە‪ ' ،‬و‪'. K . )TR‬ی‬ ‫‪' M`%‬ڕادە 'ك '‪ 9Y-‬ن '‪'9‬ر دەو‪'S‬ت‬ ‫‪ K‬ر '‪ K‬ن و ‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪9‬‬ ‫درو‪Y¿.9‬د ‪1‬و‪ › X 'I ،‬و دەز‪1k 9 '8‬ر‪ K' U‬ن ‪1-‬ا دۆ ا ‪1‬ون و ¿‪M`%‬‬ ‫‪ M‘-' R' K‬ڕۆژ ' ڕۆژی‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪M`% C‬‬ ‫‪ U‬ن دەد ‪' ' ،d‬ر 'وە ‪'-‬‬ ‫"‪YI‬ا‪B9‬ە '‪ K‬ن" دە ‪1.‬ا‪YC M‘-' R' K )xL= 'u ' )7‬ە ڕە ' دا‪1\ K ،‬و 'وە ‪ x/YI‬ر‪ K' U‬ن‬ ‫‪ xI'-1K‬ری ‪ x‬ت و 'ر‪'9 'I‬رە‪'I' I‬ی دەو‪'S‬ت ' '‪' .d/Y=\ .9‬روە ' ‪ $S‬و '‬ ‫‪ M`%‬و ‪'9‬ر '‪ S‬ا‪'\ )7‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪)T‬‬ ‫و‪' •% )TR‬ش ' 'را ‪'p‬ر ‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪9‬‬ ‫!ە ‪'I'.% C‬ی ‪' 'u‬ڕاڵ ‪YC‬ا ‪' x‬‬ ‫'رەوەز‪ x.2I ' U‬ر‪ )3‬و ‪ 9'2 X‬ز‪ K' U‬ا‪'- ،‬‬ ‫‪YC )K' K‬ۆ‪'P. )7 K' = 'u 'I‬ر و ‪ I'H‬ارە '‪ "=/YI‬اوە‪1- ،)7 K‬ا‪ ' )7‬زر‪ •/‬ش و‬ ‫ ‪ 1e )7 K'$‬را ¿‪Y‬دن دوا ‪'= '9‬ر و ڵ و دوا ‪ ž 'u‬وەر و دوا ‪ '=^LI‬و دوا ‪ K‬ر‪،'8‬‬‫' ‪'\1L‬رن!‬ ‫'‪1K‬ر‪!" C )T‬م‪ ،‬ڕە = ا 'وە و ‪Y#‬دە (‪Y‬د 'وەی ‪'0 #‬دۆز‪!" 1 9 )3‬م و ‪' ' !"0Lf‬‬ ‫دە‪ -R'9‬ا‪ ،‬وا‪'• $.2 M[.2 '8'(-1 ' '-‬روەر‪ )3‬و و '‪'-‬وە‪'X‬ر‪ ] M`9‬ەدا ' '‪' d9‬‬ ‫‪'• $.2‬روەر‪1 ،)3‬ا‪ M`9‬ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن ' ڕز‪ e‬ر\‪1‬ون ' دا‪'# "8‬ر‪'h ،‬روە‪d9' ' h‬‬ ‫'‪'-‬وە‪'X‬ر‪ h M`9'h ،M`9‬وز ‪ )7‬و رەزووی زاد‪1. 1 )3‬ور‪' d9' ' 1*S' ،' )3‬‬ ‫ۆ ‪ )7 u‬دە‪ -R'9‬ار‪ )3‬ر‪1u‬از‪ ' ' U‬وی '‪'-‬وە و ‪' $.2‬وە[‪i ' ،‬ووی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪124‬‬


‫‪'• $.2‬روەر‪ )3‬و '‪'-‬وە‪'X‬ر‪ .9‬ا ‪ M[ 91‬و ‪ X‬ر‪'#'-‬ی‪'P. h ،‬ر و ‪ X‬ر‪'#'-‬ی و ‪'9‬دام و‬ ‫‪ X‬ر‪'#'-‬ی ‪1$‬و ' ز‪ 0U‬ووە ‪'9 )7‬ردە ) ‪ '$L‬و ‪'$L §QX‬ن‪1 ' .‬و ‪c‬وو‪'0-‬وە '‪ )K‬ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫' ‪1‬و ‪Y8‬و ‪ )xL‬ڕا ر‪ )3‬و ' ‪1‬و ‪1r )K' '- W¿LX‬و‪ )3'¿H‬و ڕا ر‪Y=S' ،)3‬ی ‪'8‬رای‬ ‫‪ ' !" C‬و 'ر ‪'I‬س ' وڕدا 'وە 'ك ' ڕا ‪1‬ردووی ڕا ر‪ )3‬ی‪Y8 ' ،‬وپ و ‪c‬وو‪'0-‬وە‬ ‫ڕا ر‪ K' U‬ا ‪ d%É1S' ' e‬و ‪¤ -‬وا "ن و ‪ -1e‬ر و ‪YI‬داری ‪B 'X M‘.% C‬ەو‪YI‬دووە‪،‬‬ ‫'ر‪ 'H‬ە ‪ K o‬ت ’ ´”‪' M‬وە ' ‪1‬و\‪ U a¡ ' ' dQ‬ا دژی ڕژ‪M`% C )xL$/‬‬ ‫وەك '‪R' ،dQ ž 'u §“'›ò‬م ' ‪ K‬ردا 'وە '‪ —% C )K‬ا 'ر‪B 'X )xU‬ەو‪YI‬د‪)7‬‬ ‫‪1 ]% C‬وە‪ .‬ەدا دە‪1-‬ا ] ‪1$‬و ' 'ك ‪'$0LÝï‬وە‪' 'I ،‬ر ‪ ' .%Q‬ڕوودا ا ' و '‪'8‬ر‬ ‫'رە ‪ ž‬ر‪' )3‬را ‪'p‬ر ‪1.‬ا ‪' ،M”£Y-' '.Qp dQ‬وا 'دا ‪Y8 )xL‬ا 'وە دە ‪'0 '0‬ری ‪) !" C‬‬ ‫‪1K ) !" 1 9‬رد 'م 'ر‪'$/‬دا؛ ' ‪ .%Q‬دا ' ‪ M`2ŠS X‬دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪) !"0Lf ،)3‬‬ ‫ز ‪ K ' )7‬ردا 'وەدا ' 'را ‪'p‬ر دا ‪1‬از‪ )3‬ڕەوای ‪1L‬ەرا‪ )7‬ز ' ‪1K‬رد '‪ )7 K‬د ¿'‬ ‫]‪1W 'I‬ڕی و را ) و زازا‪ )K‬و ‪' ،[a² YI‬ر ‪ K‬ت 'رە ‪ ž‬ر‪ )3‬و ‪ LX‬ا‪1L )3Y8‬ەرا‪' )7‬و‬ ‫ز ' ‪1p '.2“'8‬ون و '‪'9 M”£Y-‬ر 'و ' ‪'I' .% f‬ی ڕۆ ‪ "py‬ا‪ )7‬دە‪R'9‬ت‪،‬‬ ‫'وا ‪!" C‬م وەك ‪ M[ Œ X M`2‬دە‪R'9‬ت‪ H ،‬ردە ‪ dQ‬ی ' ‪ d2³‬د ‪' u1‬‬ ‫د ‪YI $‬ا‪'I' 9‬ی دەر\‪ k‬ت و ‪ •/1‬و ك و روت ‪ xpS'¿L-‬ت‪ ' ' ' .‬ڵ ‪M”£Y-‬‬ ‫'ڕە '‪ ' ' ،' )K‬ڕا‪ 'I' .9‬و ' ‪ )7R 9‬ڕا ‪1‬ردوودا ‪1‬و‪'9‬ران و ڕۆ ‪ "py‬ا‪ )7‬دە‪R'9‬ت‬ ‫‪'8'0—%‬ڕی‬ ‫‪'#'0Q‬ی ' ‪'C‬ر ‪'9" )7‬رۆك"‬ ‫‪ u • 'H‬ر ‪'9 )‹ ^e‬وز‪ U‬ن‬ ‫'‪Y¿S‬دووە‪' 'I ،‬ر‪ ' •-Y8‬زادی و ' ر\‪Y‬د‪ ab )7‬ڕەوا‪ )3‬د ='ران‪ ،‬د ‪1‬ە ‪'I' .% C‬‬ ‫دەر\‪ k‬ت‪' .‬روە ‪ ١٩٩٨-١٩٦١ )3 1L )ž 'u‬و دوا‪Y-‬ی ‪1L‬ان ‪ X‬ر‪ K'-‬ن و ‪ 2 P‬ن و‬ ‫دە‪ -R'9‬ارا‪1u )7‬ازی ‪1K‬رد ‪ ' )T'Uš-‬د ‪ )7'$‬دەر‪'I‬و‪ M[-‬د ‪1‬ە ‪'I' .% C‬ی‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازان و 'ردەم ‪'0UB9 )ž 'u‬وەی '‪ I‬ن ‪YI‬دووە !‬ ‫ﯾ ‪. )X‬‬ ‫]د د دات ؟‬

‫ر‪ X‬چ ﯿ وازﯾ ‪> ; " X‬‬

‫ه‬

‫‪ 3 _‬ﯾ ‪ ‬ه ﯾ ‪ X‬آ) ) ﯿ م‬

‫‪' §QX‬وەی •‪ X '$‬ی وە‪ R‬ا 'وەی ‪1L‬ەڕۆ‪ 9YX )K‬رە‪ H ،'I‬رم '‪'9‬ر '‪1 'S‬و‪ )7‬واژەی "‬ ‫"!م" ‪1‬ە‪ K o 'I ،].9‬ت 'وا‪ -‬ی "‪!" 1 K .' "Communism‬م "‪"Communism‬‬ ‫وا‪'= 1 K '-‬را‪ )3‬و ‪ K‬ن "‪ "Common‬وا‪)3 K1L '-‬؛ وەك ¡‪ )3 K1L a‬ز ‪ )3 xL )7‬و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪125‬‬


‫"!م" ‪1‬و‪ ' )7‬و 'روە ' ز ‪1K )7‬رد ا 'وە‬ ‫' ز ' ‪ K'0 -Œ‬ا واژە 'ك ' وی "‬ ‫' ‪ )7 9'I‬دەرەوەی ‪ X‬ر‪ K'.% 1 K '-‬ن "ن‪' 'I ،‬و واژە ' ' '‪ K' 'S‬ردە 'ن‪1xS' ،‬‬‫' ‪1 ' §QX‬وا 'وە ‪'9‬را‪ X )7‬ر‪ K'.% 1 K '-‬ن و ' ا '‪ K‬ن 'و واژە ' ' '‪'S‬‬ ‫'‪ K‬ردە 'ن‪' .‬دا 'وە 'م واژا 'ش وەك واژە‪] )7 K‬د ‪YI $‬ات )‪ M”£'I‬د ‪YI $‬ا‪1k-‬از( ‪،‬‬ ‫د ‪YI $‬ا‪c )x 'H) M”£‬ری و ‪Œ1 ¿L9 M”£'I) )7 ®'ò] ، [ (ab 9 P C‬ر‪ (d%3‬و ‪)7 $P ò‬‬ ‫) " ۆ‪ M”£'I/M` /'I‬زا‪ /M`%7‬زا‪ x.%7‬ر ‪ /‬زا‪ .%7‬ۆ‪!" 1 9 M` ' ] ، [ (d9‬م )دژە‬ ‫‪!" 1 9‬م(‪'.y ،‬ر ‪!" 1 9‬م ) ‪'-' 1L‬وە‪'. ' ،()3‬ر ‪!" 1 9‬م ) ‪1L‬ا‪' Œ' -.. ،[( -‬ن‬ ‫‪1‬و‪'9‬ران و ڕۆ ‪ "py‬ا‪1K )7‬رد و ‪' '-‬ت ‪Y= ' Œ‬ا‪' )7‬و ‪c‬ر و " ۆ‪' K‬وە ‪Y¿S'¿L-‬اون !‬ ‫ل و دە‪Y¿.9‬دی ڕا 'را‪)7‬‬ ‫‪!" 1 K‬م وەك و‪YI 0/‬دن ‪B2QI'2 ' 2QX )K' '=S' 1K‬او و‬ ‫‪i )3 'p r )7‬ووی‬ ‫‪' 1‬ی‬ ‫'‪ K'=S‬ن‬ ‫"‪ X‬ر‪B2QX )T‬ەو"‪' d2³ ،‬‬ ‫‪'9‬رە‪ )3 -‬و ' ا '‪ [Slavery] )T‬و ‪ - C‬دا¡‪ [feudalism] a‬و ‪'9‬ر 'دار‪ [Capitalism] )3‬و‬ ‫‪!" 1‬م ]‪ [Communism‬دە '‪ dQ.9‬و '‪'8‬ر 'وردی ‪'9‬ر ‪ a²‬دراو و ‪' )7 K '0‬و‬ ‫" ۆ‪'I‬‬ ‫‪' 'p r‬ی ‪'=S' K‬ی ‪Y‬ۆ‪ )3‬ە •‪' ،‬وا ‪'9‬ر‪ H‬وەی 'و ‪' 'p r‬‬ ‫[ ‪ ' y‬ن '‪'p -‬ت " ۆ‪ )T' H )7 'I‬دەر‪YI‬د‪Y )7‬ۆڤ ' ' ' ‪ d‬و ‪)T' H‬‬ ‫]‬ ‫' ' ‪' ،d‬ر 'و ‪ u‬رەی ‪Y '# L-‬ۆ‪aŸ‬‬ ‫‪'8‬ڕا 'وەی ‪Y‬ۆ‪ aŸ‬دەر‪Y#‬او ' ' ' ‪d‬‬ ‫دەر‪YI‬او ' ' ' ‪B 'X ' d‬ەو‪Y¿U‬د‪ )7‬ڕ‪ p/‬زی ‪'p 'X‬ران ‪ )7 ' 1e‬دە‪'./B9‬وە و '‬ ‫' ' ‪ d‬ددە ‪'.Q‬وە‪' ،‬ر واش '‪Y/1e‬ەی ‪ ¿L‬ا 'وەی ‪ - -‬ر‪!" 1 K )7 K' %3‬م‪،‬‬ ‫‪Y M[.2 '8‬ۆڤ ' ‪!" 1 K‬م و 'د‪ M[- Ýú‬وە ‪' '=S' K‬ك ' ‪Y )3 ' X‬ۆ‪ K'f‬ن‬ ‫‪ u‬ی ‪ X‬رت و ‪¤ -‬وا ‪ )7 K'0‬ر‪ ›I‬و ' ‪ ›Pž‬و ‪ X )7 K'¿2Q‬ش 'وان دە '‪'0—9‬وە‬ ‫و 'ر 'زۆ‪' I‬ك ' ‪ - -‬ری ‪ 2QX‬داڕ‪š/‬راودا ' 'زا‪ )7‬و دەر‪YI'0I‬دن و ‪Œ‬دەر‪B 'X )3‬ەو‪ K‬ران‬ ‫'ر ڕە ‪ •-Y8'0‬و ڕە‪Y¿-‬د 'وە 'ك 'را ‪'p‬ر‬ ‫و ‪'9‬را‪ X )7‬ر‪ K'-‬ن دادە ‪' ،d/Y‬روە‬ ‫ ‪ -‬ر‪ 2 '8 )T' H )7 K' U‬ن ' ‪'=S' K‬ی ‪Œ ' ،M`% 1 K‬دان و دژە ‪1‬و‪ ' )7‬وەڕی‬‫‪' R‬ژ ردە‪.d/YI‬‬ ‫"!م ' ‪ ¼ 'X‬دن و دۆز‪'0U‬وە و " دۆزی " ران دەزا •‪ ،‬وا‪ '-‬ش‬ ‫‪ K'.% 1 K‬ن‪9 ،‬‬ ‫‪'C‬ر‪'0/‬ری ‪ ' K'.‬و ‪ 2 '=LX §QX‬ن و 'ز ‪1‬و ' د '‪ K‬ن دە‪'I‬و‪' .d/‬روە‬ ‫" دۆزە‪' )7 K‬و " را ' ' ‪ "X‬ۆز‪YI‬دن و و‪YI -‬د ن ' زا‪ ،d%7‬دە‪ )K'H ' 'I‬ڕە‪Y¿-‬د 'وە و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪126‬‬


‫‪Y¿ S x‬دن ' 'ر ڕا‪' .9‬ك ' دەرەوەی " دۆزە ‪ 'I' .% 1 K‬و ‪' 'I‬م ‪ u‬رە‬ ‫‪ X‬رادۆ‪ '¿L%I‬و 'م در‪š/‬ەدان ' 'ز ' ='را‪ '¿ 1H .)3‬زا‪ d%7‬وا‪M[.2 '=LX '-‬‬ ‫'ز ‪1‬و ='ر‪ )3‬و در‪š/‬ەدان ' دەر‪'I‬و‪ •-‬و دراوە ‪ K' y 2QX‬ن‪' ،‬وا‪ )K' -‬د ¿' زا‪' d%7‬م‬ ‫در‪š/‬ە و ‪' '8‬ی 'و‪ )T'U §QX )7 K'S‬و 'م '‪'-‬ك 'ر دەر‪'I‬و‪ •-‬و ‪)xLy.2 '=LX‬‬ ‫'ز ‪1‬و =" '‪ ،‬ڕۆ ‪ M‘0‬و ‪Œ ' ' Œ‬واز و درو‪ )7 K'.9‬ی ڕە‪ -‬ە‪'- K‬وە‪' ' 'I ،‬‬ ‫‪1L‬ازی ‪ ' '8‬و ‪ ،' .% UY- M[.2 '=LX‬وا‪ - - '-‬ری و ‪ K'0—2 '=LX‬ن 'رە ’ ) ‪ K‬ر و‬ ‫‪ )KŒ H‬و ‪Y¿ r -‬د 'وە‪' ،• K‬ك ‪'•LX‬وا '‪'I‬ی‪'8' .‬ر ‪'9‬ر ‪ '8 X a²‬ەی ‪ K'.% 1 K‬ن‬ ‫' 'ڕ زا‪1p .%7‬و‪ ) !" 1 K )7‬ر‪ M`% %I‬و ڕە‪Y¿-‬د 'وەی 'ر ڕە ‪ '0‬و ‪'9‬ر ’‪' ' L‬ڕ‬ ‫دە‪YI‬اوە‪ K‬ن ە •‪ ،‬دە ‪"0‬ن‪ u o 'I ،‬واز‪' )K' U‬ر‪ H‬و ' ‪1L‬ان ‪! -‬ە‬ ‫داڕ —‪2QX '0‬‬ ‫‪ K' y‬ن و ‪! -‬ە ر‪ K' .% %I‬ا '‪ .‬وەك ‪! - ]-1e‬ە ‪ K' y‬ن درو‪1p—9‬و‪Y )7‬ۆڤ‬ ‫‪ 1‬ر‪ §QX )3‬دە ] ‪1‬ا‪YI‬د[ دە‪'0/B8‬وە و ‪Y‬ۆ‪ a¨ aŸ‬و ‪'9‬ر ‪'8' •L‬ر ' ' ' ‪d‬‬ ‫دەردە‪ K‬ت و ‪ X‬ن ‪1‬ای ‪ K'0‬ن ڕ‪ H'=/‬رەی ‪'8‬ڕا 'وە ' ' ‪Y d‬ۆڤ د ر‪ U‬ە‪ K‬ت‬ ‫و '‪'8‬ر ] ‪Y‬ۆ‪ aŸ‬دەر‪YI‬او ' ' ' ‪' [d‬و ڕ‪ H'=/‬رە ‪B 'X‬ەو‪ K'0 U‬ت‪' ،‬وا ‪ K o‬ت '‪'8‬ری‬ ‫‪'0—2 '8‬وەی ' ' ' ‪1 d‬و‪' ،' )7‬ر 'وەی ‪ 'I‬ر‪ K'.% %I‬ن ‪i‬وو ' ‪'9‬ر‬ ‫‪ H ' r‬ر‪' '8 )7 K' U‬ی ‪'=S' K‬دا دا ' ە‪'I‬ن ] ‪Y‬ۆ‪'9 aŸ‬رە‪ ' )3 -‬ی دۆز‪'0U‬وەی‬ ‫‪'I‬رە‪' )7 K'.9‬ر ' ‪ 0LW‬ن و وە ار‪ U‬ن '‪' Œ‬ن ‪! ' )7 9'I‬ەوە‪' 1 K ،‬‬ ‫'‪ Lu‬ە ‪ dLPL‬و ‪ LX‬ە ‪ )T' OU K a¨ r '.Q‬و ‪ X‬ن ' ڕا‪'X‬ڕ‪ OU K M[U‬ا ' 'ر 'وەی ‪'I‬‬ ‫‪ ' M`%‬رادا "ن‪ ،‬وەك ‪ LX‬او‪i )K' —%3‬وو‪M[ H )3‬‬ ‫'ر‪i 'u‬وو‪ )7 K' U‬ڕ•”‪9 M‬‬ ‫‪R‬دە‪ M`9‬د ¿' ‪ - C‬دا‪ K'S‬ن ‪'9‬ر '‪ S‬ەن و د“‪' %‬وە ' ڕا‪'X‬ڕ‪ -1u M[U‬را ا ' 'ر 'وەی ‪'I‬‬ ‫‪ ' M`%‬رادا "ن‪ ،‬وەك ‪ LX‬او‪i )K' —%3‬وو‪M[ H )3‬‬ ‫'ر‪i 'u‬وو‪ )7 K' U‬ڕ•”‪9 M‬‬ ‫‪R‬دە‪ M`9‬د ¿' ر‪1u‬ا‪ K‬ن وەك " ڕ = ‪'9"¤‬ر '‪ S‬ەن و دوا‪ u‬ر " را ‪ 'X L‬ادە • و‬ ‫‪1‬ور‪ '=S' K M[- W¿LX )7 K' U‬دە‪'I‬ن و 'و ‪'9‬رە ’ ' دە‪'8‬ن‪،‬‬ ‫‪'0 S xL‬وە '‪'9‬ر ‪'0‬‬ ‫‪ 'I‬دە ‪'$2QX LS' K dQ‬ر¬‪' '8 a‬ی ‪1‬ور‪ )3‬ڕوو\ ەن و ' ‪B 'X‬ەو‪YI‬د‪ - - )7‬ر‪)7 K' U‬‬ ‫' ' ‪' 1 K" d‬ی ‪'9‬رە‪ ")3 -‬دە ‪' '-'pS' .[dQ‬وا ' '‬ ‫'وان‪1- ،‬ا ی ‪'8‬ڕا 'وە‬ ‫‪1H‬و‪s )7‬ن و ' ‪'C‬ر‪ s/‬اوی ' ¡‪s a‬ن‪' 1xS' ،‬و ‪ '8 X‬ە و ‪¤ 8‬ا 'وا 'ن‪- 'I ،‬‬ ‫' ‪1‬و‪ ' '$L 'I‬دە ) ڕا 'ران و ‪B X‬ەوا‪'.% %71 K )7‬وە ‪1.%‬و • و دە ‪".%‬ن‪.‬‬ ‫‪¤"- 'I .%Q‬وا [‪M‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫] ' 'ڕ ' ' `‪ M‬دو ‪ )3‬و ‪! -‬ە‪ )7 K‬دا‪ ،‬دە‪1-‬ا ] ^‪' ]L‬‬ ‫ن‬

‫‪،‬‬

‫‪127‬‬


‫‪'=S' K‬ی ' ر‪ ' d ' ' )K‬و ‪ UB‬ر‪ dQ d ' ' ' §3‬و ' ر‪!"I‬م وەك ‪c‬ر‬ ‫‪! . '9‬ە 'ك ‪ ' .! -‬ر‪ K' I‬ن '‪" '-‬ن ‪! - LS' K‬ی ‪ 2 '8 )7 $9‬ن ' ' ' ‪d‬‬ ‫‪/ M`%‬‬ ‫دا ‪š/B‬ن و ¿' ' [‪ M‬دو ‪Y M[.2 '8 .)3‬ۆڤ ' ‪'=S' K‬ی زاد ]‪9‬‬ ‫' ر‪ ' [)K‬دە‪ )3‬و ‪'H 'I - )7 xL-‬و‪ 9‬وە‪' K‬وە ‪1 'X‬ە‪ '.9‬و ڕوودا‪ )7‬وە '‪'8‬ر‪/‬‬ ‫‪'X‬ر‪1u‬و‪ /)7 $9 )K'U‬ڕا ر‪ H ' 'I ،' )3‬و‪Y-‬و‪ ¿L K‬ا ‪'=S' K‬ی ‪ Í 'u BX‬و‬ ‫دڕد ا '‪ ž )T‬ڕدر‪ BX )K' '=S' K ' d/‬ر ‪'¿LX )7‬وەژ‪ U‬ن و ‪'H ،)3 '-‬و‪ 9‬وە و‬ ‫‪19‬ود ‪1‬از‪ ž )3‬ڕدر‪ ' d/‬ر‪ xU‬ر‪ )3‬و \' ‪ MNI¤¼LI ،M‘-' R' K M‘2‬دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬و‬ ‫‪ '2‬ر‪ )3‬ڕا ر‪ ž )3‬ڕدر‪ •-Y=I' ' d/‬و ودەرد‪Y )3‬ۆ‪)K' '=S' K ' .)T' f‬‬ ‫وای ‪'•Q- ' M`%31LX )T' 0 H‬ڕ‪YI‬د‪YX )7‬ۆ‪' )xL%Q9‬ردوا ) ‪ 'I - )7 xL-‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن‬ ‫’‪ H .' ' L‬ن دە‪' '=S' K d/YI‬ك ‪'9' 'I‬ر ‪ '0‬ی ‪c9‬ا و‬ ‫‪ 2 '8‬ن ' وە‬ ‫ز‪ 0U‬ا‪'9' ،)7‬ر ‪ '0‬ی ‪'C‬ر ار‪'0 'I )3‬ی ڕا ر و زۆر‪'0U‬ی ژ‪Y/‬دە‪'9' ،d9‬ر ‪ '0‬ی‬ ‫ڕە ’ ەر‪ )3‬زۆر‪'0U‬ی 'دار و ‪ '2‬ر‪'0 'I )3‬ی ‪'9‬ر 'دار دا 'زرا ‪ dQ‬و '‪¯°‬‬ ‫‪ y2QX‬ر\‪1‬و‪'.S' )7‬ر ‪'I'V -‬ی ' ‪1 'X‬ە ' ‪ K' -' R' K‬ن و ' ڕ‪ K M[.%k¿/‬ر و ژ‪)7 U‬‬ ‫‪'=S' K‬دا‪' ،‬ك 'و و ڕۆژە وە‪• s Œ‬؟ وە ‪1X‬و‪'=H‬را 'ك ‪ ' '-‬دە ) ڕا را 'وە‬ ‫‪ p‬وەڕ و دە‪ '.9‬و ‪'I‬و‪Y¿S‬او ' ' ‪1‬و و‪ d%3‬و ‪1‬و ‪)xL‬‬ ‫دەردە‪'X‬ڕ‪ d/‬و ‪)7 9'I '-‬‬ ‫‪'9‬ر\' ‪ ،‬دە‪1-‬ا • ‪B‬وای ‪'¿pQX‬ن و دوای ¿'ون ‪.‬‬ ‫"!م ‪'= ' K /‬ی ' ر‪' ' ،)K‬و ‪ - '¿L‬ڕوودا‪ ' )7‬دەرەوەی و‪M`%3‬‬ ‫'د‪9 M[- Ýú‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪' K'f‬وە ‪ dQ‬و ' ‪'C‬ر‪ s/‬اوی ‪1-‬ا ی ‪ u‬دوو‪'8‬ر‪' U‬ی ڕا رە‪ H - ،' K‬وەڕ‪' )3‬زە‪ )3‬و‬ ‫‪ UYC‬دڕە‪' M‘9‬وان "ن‪'•LX' ،‬وا 'وە ‪'0-‬دی وە ‪' '=S' K‬ك ' ' ‪ ž‬و ‪YI' )7‬دەوەی‬ ‫'وا 'وە ‪1 'X‬ە‪ d%31LX ' 'I ،'.9‬و ' '‪'.S‬ر ‪ )V -‬دە ‪s‬ن و ‪YI‬دە ¿‪Y‬د 'وەی ' ژ‪ U‬ن و‬ ‫' ‪1‬و '‪)xLyLS‬‬ ‫‪'8 %‬ر‪'I‬ری ‪'0-‬دی دەزا •‪'8' .‬ر‬ ‫‪ K‬ری ڕۆژا 'دا ' ‪'-‬‬ ‫‪'9‬ر 'ر ن‪' '- ،‬زار\ رە‪YI‬د 'وەی ' ن د ¿‪ - .‬ر‪ X" )3‬ر‪B2QX )T‬ەو" دە ‪ ' ،dQ‬وی‬ ‫‪BX‬ۆ ‪ .‬ر‪ U‬وە ! ' 'ر 'وە ' ر‪ K' I‬ن 'ر ڕۆژە ' ‪ K M[/1‬ر و ژ‪ U )7 U‬ا ' ‪Y8‬و '‬ ‫‪ K' Lu‬ن و ' ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪'9 ' U‬ر\' ‪ K‬ا 'ر‪YI )xU‬دە ¿‪Y‬دەوەی ' ¡‪a‬‬ ‫‪ ' / M`%‬ر‪"I‬ن‪ ' ،‬ژ‪Y¿ U‬د‪ 'S ' )7‬د ‪Y )7 K'0UY‬ۆڤ‪' ،‬ر 'وەی ‪ ' 'I‬و‪'H‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زادە‪YI )7 K‬ا ی ‪ ١٩٢١-١٩١٧‬و ‪ •%‬ی ‪ ١٩٣٩-١٩٣٦‬ڕوو‪ U‬ا و 'وەی 'م ڕۆژ‪ e‬رەدا‬ ‫' ‪ 1e‬ە 'رەوەز‪ K' U‬ن و ‪' )7 K' 1 K‬ورو و ' 'ر‪ xU‬دا 'ر‪ '¿U‬ڕوودەدات‪' ،‬وەی ‪'I‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪128‬‬


‫‪'9 §QX 2QX‬ر '‪ S‬ا‪ )7‬دەو‪'-' )T'S‬وە‪ u' )3‬ر‪ u ' /‬رە‪ K‬ن ' ‪ xUYC' )7 K'=S' K‬و‬ ‫‪ 9‬و ' 'ر‪ xU‬ی ‪"-Œ‬ن و ' 'ر‪ xU‬و ‪ 91‬ا ی ]‪ §QX‬دا‪YI "8‬دن و ‪YI 9 0 u‬دن[‪،‬‬ ‫‪1‬و‪1 ' )7‬وە؛ ژ‪ U‬ن '‪'9 ¯°‬روەر‪ ،‬ژ‪ U‬ن '‪'- W¿LX ¯°‬ی ‪1r‬و‪ )3'¿H‬و دەز‪'8‬ی ڕا ر‪)3‬؛ ژ‪ U‬ن‬ ‫'‪ ¯°‬زر‪ )7 e‬و ‪19‬ود ر‪ K'¿ )3‬ن؛ ژ‪ U‬ن '‪'0/1 ¯°‬را '‪ X )T‬ر‪ K'-‬ن و ڕا ران؛ ژ‪ U‬ن '‬ ‫ر ‪' )7‬روەرز‪ )3‬و و‹‪ M`2‬و ‪ -' R' K M‘I' K‬ا '‪'9‬ر ‪ '0‬ی د ‪YI $‬ا‪M”£‬‬ ‫ڕا‪'.9‬و ‪'0/1 ¯°' '=S' K ،‬رو ‪ › X‬و دەو‪'S‬ت !‬ ‫و ﯿﯿ ‪) X‬ر‪`‬‬ ‫)ڕ ‪& ' X‬‬ ‫_& ‪9A‬ارد‬ ‫ز ر ') !‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪) c‬‬ ‫)ر‪ ' _‬ﯿ‪ 5‬ﯾ و _& ‪9A‬ارد‬ ‫ز‪b‬ر‪ X‬دن ‪9‬و " ' رﯾ‪،a‬‬ ‫‪ @‬ﯿ ‪ ،‬ﯾ‬ ‫ه و‪ ‬ز‪b‬ر ‪R‬ﯿ‬ ‫و ‪ ' X‬رﯾ‪ )3 a‬ڕ‪ d‬د ‪ X‬ت و ‪9:‬ﯾ&‬ ‫ر ‪9‬و!& ز ڕ‪ X ' b‬ه‪ 9‬ﯿ ر ‪ X‬ن د ‪ X‬ﯾ‪) /‬ر‪" P‬‬ ‫و ') ' ‪X‬ﯿ‪" 4‬‬ ‫ڕا راﯾ ' و را! ‪ X‬د ' رﯾ‪ a‬ﯿ ؟‬ ‫'‪'8‬ر ‪B‬وا ' ن ‪"0LÝï‬ن‪i 'I ،‬وو ' دەرەوەی و‪Y M`%3‬ۆ‪' K'f‬وە \' ‪ K‬ردە‪ K‬ت و‬ ‫وا '‪'.9‬ی ڕ‪š/‬ە '‪ )K‬د ر‪Y¿U‬او و ‪1‬ازراوی ‪' '8‬ی ‪ '0‬ی ‪1‬ور‪ '=S' K )3‬و ‪M[UB‬‬ ‫‪' ،' K' 'p r‬وا \' '‪' MNX‬و ‪ ¿L‬ا 'وە ‪1-'I‬ار‪1 ' ' U‬و 'و‪Y )xLS‬ۆڤ‬ ‫زوو‪'•Q-‬ڕا ‪ )7‬ر و دۆ '‪'-' ،'I‬ك ¿‪ d%‬و ‪ K‬ا ڕوو\'ڕوودە ‪R' .dQ‬م ‪'I L- K‬‬ ‫‪1‬دی ‪i‬ووی ‪Y‬ۆ‪ )T' f‬ڕا‪'I' .9‬ی د ¿' دە‪ K 'I ،dQ0L®'9‬را‪Y )3‬ۆڤ و 'رە ’ ‪1p‬و‪)7‬‬ ‫‪ e‬ڕا '‪ ' ' K‬ی ‪ K‬ر‪YI‬دی ‪Y‬ۆ‪' K'f‬وە‪' ،‬وا ی وە ‪ ¿L‬ا 'وە 'ك ‪' '=’L‬‬ ‫‪ a˜ M`%‬د ¿' 'ر ' ‪' ' .dQ0L 0‬ر 'وە ‪ '-‬ڕ‪1-'I )K' '=/‬ار‪ $U‬ن‬ ‫‪1X‬و‪'=H‬را‪)3‬‬ ‫' 'ردە ا دە ‪'.Q0L‬وە‪' ،‬و‪ ¿L §3‬ا 'وە و ‪'8‬ڕا ' ' دووی ‪ K‬ری ¿‪ K'.%‬ن‪' ،‬ك‬ ‫‪ K‬رە‪)7 K‬‬ ‫'‪ K'.%¿ ' •- WS‬ن و ‪1 L 1‬ون ' ‪1-‬ا ‪ )3‬ڕ = ‪¤‬ا 'ی ‪Y‬ۆڤ؛‬ ‫¿‪ .%Q - M`%‬ی ڕش‪1 )3 ،‬ون دەرە‪ M‘I‬؟‬ ‫‪1 'I L- K‬د ‪ 1‬ر‪ )3‬زۆر‪'0U‬ی ‪ 'PU K‬ڕا‪'X‬ڕ‪1U‬ە‪ K‬ن ‪'¿LX M`9 -‬وەژ‪1 ' )7 U‬وان '‪¯°‬‬ ‫‪'9‬روەر ‪ K B‬ت‪ ،‬ی '‪'8‬ر ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ن ' ‪'9‬ر‪'I‬و‪ M[-‬دوژ ‪ ¿ '0¿L- § 0‬ن‪' ،‬وا‬ ‫‪'9‬رە ’ م ' ڕ‪'0—%k¿/‬وەی ‪'9' '=S' K‬ر ‪ '0‬ی ڕا 'ر و ڕا 'ر‪Y¿U‬او ‪L- K ! d - K‬‬ ‫‪1 'I‬د ‪ 1‬ر‪ )3‬زۆر‪'0U‬ی ‪ -1u‬را‪ )7‬ڕا‪'X‬ڕ‪' )7 0- y M`9 '- e 1U‬رەوەز‪' U‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪129‬‬


‫‪ x.2I‬ر‪ K' U‬ن '‪ MNu‬وا '‪ ' )3'.9‬دارا‪ - C )3‬دا‪ K'S‬ن '‪'9‬ر ‪ K'=^LI‬ا‪ ،‬ی ر‪1u‬ازی‬ ‫ڕ‪1.%k¿/‬وی ر ' ‪1- )7 9‬ا ‪ )7‬ڕ‪'0—%k¿/‬وەی ‪'=S' K‬ی '‪'9‬ر ‪ '0‬ی دەو‪)T'S‬‬ ‫'‪'-‬وە‪ )3‬و ‪'0-Y=Lu‬وەی ‪'9‬روەر‪ - C )3‬دا‪ )7 K'S‬دە ‪ dQ‬و ‪ -1u‬را‪! )7‬ەوی دە‪ e‬ڕدر‪' •/‬‬ ‫‪ x/YI‬را‪1 'I L- K ،'-Y¿/YI )7‬د ‪ 1‬ر‪ x/YI )3‬ران و ‪'9‬ر\ زان ' ڕو‪' 9‬ی ‪١٩١٧‬دا‬ ‫] '‪ M`28‬و ' ' ‪1‬و ‪' )K' Œ‬و و‪1.2 '8' ['-R‬وە‪'\ M`9 '-‬ڕ‪1/‬ە 'را '‪'9 )T‬ر‪'9 -‬ری‬ ‫‪ '=S' K‬و ‪ K‬ر '‪ K‬ن '‪' Œ‬ن ‪1‬دی ‪BX‬ۆ ‪ .‬ە‪' K‬وە‪ ،‬ی زۆر ' ‪ )7 9‬دە‪Y/š '.9‬ی‬ ‫ڕا ر و ڕ‪1.%k¿/‬و ' ‪ X‬ر‪ ¿L-‬ا ' وی "‪Y2QX‬ەوی ‪ x/YI‬ران"ەوە‪ ،‬دە‪1-‬ا ‪'=Lu dQ‬ی‬ ‫‪1p‬و ‪ )xL‬ڕ = ا ' وەك‬ ‫‪'9‬روەرا‪12QX )7‬و =‪'./Y‬وە و ' ‪1‬و ڕەزا '‪' -‬ك و‬ ‫)‪BI‬ۆ‪ .27‬ت( ' ‪ 0/1‬ا '‪ xp .S‬ت !‬ ‫‪i‬وو ' دەرەوەی و‪'=S' K )7 K'I - M`%3‬وە ‪1‬و‪)7‬‬ ‫'و ‪' I'2QX‬وە دە 'و‪' ،]L^ d/‬‬ ‫' و 'وە ‪ K‬ر‪YI‬دی ‪i 'I ' '$L‬وو دە‪'H‬ر ‪ 'I - 'I L- K ،dQ0L‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن ' "‬ ‫دەو‪1 )T'S‬ا " '‪'9‬ر زەوی‬ ‫‪ p‬وەڕدە • و ' ‪'.‬رەر‪ )3‬و ڕز‪ e‬ر\‪1‬و‪ U )7‬ن ' ‪' 9‬ی‬ ‫'ودا ‪'00 p‬وە‪ ،‬ی 'وە ڕوودەدات ‪ M`%¿ ' 'I‬ڕا‪'X‬ڕ‪ M[U‬ڕ‪ 'p/‬ا‪١٩٧٩ )7‬ی ا ا‬ ‫‪ p‬وەڕ\• و ' 'و ‪)xL‬‬ ‫ڕوو‪ U‬ا‪ 'I - 'I L- K ،‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن ' " دەو‪'-' )T'S‬وە‪" )3‬‬ ‫ل و ‪1 ' )3 - K‬و ' '‪ U )7 K' -‬ن ‪c‬ا •‪' ،‬د‪' 0S‬وە 'وە ڕوودەدات‪' 'I ،‬‬ ‫¿‪ M`%‬ڕا‪'X‬ڕ‪ M[U‬زاری ‪١٩٩١‬دا وو‪ U‬ا‪ 2 P LS' K ،‬دە‪1-‬ا • ‪'9‬روەر‪ U )3‬ن '‪'9‬ر‬ ‫‪ K‬ە ^='دا ©‪sL X'%‬ن‪ 'I - 'I L- K ،‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن ' ! و ‪1-‬ا ی ‪ U‬ن ‪ L 1‬دە • و‬ ‫' ‪1‬و ‪1‬ا '‪ I‬ن ' ‪ UYC‬دڕە‪ M‘9‬دەو‪ '-'S‬ز‪! W‬ە‪' ' )7 K‬ر‪ xU‬و 'ورو دە '‪'0—9‬وە‪ ،‬ی‬ ‫'وە ڕوودەدات‪ .%7 žC' ' 'I ،‬ن و ‪ "ò‬اق ڕوو‪ U‬ا‪' .‬دا 'وە 'م ‪ '.%‬زۆر در‪š/‬ە و‬ ‫‪'9‬را‪ X‬ی ‪i‬وو ' ی ‪B‬وا ' ‪1‬و‪ - )7‬ك ' ڕۆ¡‪ a‬ی و ‪ K‬را‪1-Y=I' )3‬و‪! )3‬ی ‪ 'u‬وەر‪)3‬‬ ‫‪'U‬وە‪BX ،‬ە 'و ¿‪ ' .%‬و ' ‪1H‬و‪ - • )7‬وە‪ )K - 1K‬ژ‪Y/‬دە‪Y X d9‬ەوی ‪ X‬ر‪ K'-‬ن و‬ ‫‪B/1e‬ا '¡‪ ) '.% 9 a‬ڕا ر‪ ¯° )3‬و ‪1‬ای ڕز‪ e‬ر\‪1‬و‪ )7‬ی ' ' '‪ K' -‬ن ' ‪1r‬ر\ ان‬ ‫'‪ 0QX‬و درو‪Y¿.9‬د‪ )7‬دەو‪'-' '-'S‬وە‪ )3‬و [‪ M‬و ‪Œ1 ¿L9‬ر‪ K'.%3‬ن ‪ p/Y8‬ا‪'-‬وە‪' ،‬د‪' 0S‬وە‬ ‫' ‪' e‬ی‬ ‫'ردەم ' 'ردەم ¿‪ U )7 K'.%‬ا دۆ ادە ‪ dQ0L‬و ' ‪ L 1‬ا‬ ‫‪'X‬ر‪ K'=.9‬ا ‪ H‬وەڕوا‪ )7‬ڕودا‪'X )7‬ڕ‪1u‬وە ‪ K' $9‬ن ]‪ UYC‬دڕە‪1 M”£‬ا‪ [)3‬دە ‪' dQ‬‬ ‫‪'X‬ر‪1-‬و‪ K' kI‬ا ‪ H‬وەڕوا‪ )7‬ڕودا‪'X )7‬ڕ‪1u‬وی ' ‪1H1L‬و‪'9 ) '.% 9 )7‬ر 'داری ' ی‬ ‫‪' '8‬ی ‪1‬ور‪' U‬وە دە ‪ e] dQ‬ڕا‪ )7‬د ‪' .% 0 .‬ی ‪'=S' K‬ی ‪ [)T' 0 H‬و '‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪130‬‬


‫‪'•Q‬ڕ\‪1‬و‪ 9 )7‬ت و ڕۆژ و '‪ '.C‬و ‪ Í‬و ‪ )7' '- )7 K'S 9‬ژ‪Y/‬دە‪ )3'.9‬و ‪ L 1‬ی‬‫دە ‪1‬و‪'.Q9‬وە‪.‬‬

‫ی‬

‫‪ p‬وەڕ‪ U‬ا‬ ‫'‪1K‬ر‪ 'I - ،)T‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن 'در‪š/‬ا‪i )3‬ووی ‪Y '=S' K‬ۆ‪ K' U‬ن '‬ ‫‪ '0 H‬دارا و دە‪ -R'9‬ارە‪ K‬ن ‪'8 %‬ر‪YI‬دووە؛‬ ‫'ردەم ' ' ‪'9 )7 K'.‬روەر‪ U‬ن‬ ‫'‪ 0QX‬و‪ U‬ا ‪ U‬ن '‪ . 1K‬اوە‪' ،‬وا‪ )7‬د ¿' ن ‪ 1K‬ن‪ 9 0 u ،‬ن ‪YI‬دوون‪ 1e ،‬و‬ ‫ر و 'ر‪ K'$/‬ن ‪19‬و‪ -‬ن و ' ‪Y¿ Z‬دوون‪1 ،‬و '‪'9 X '-‬وا‪ I' )7‬ی '‬ ‫ز‪ 0U‬ا '‪ K‬ا‪ ،‬ڕەزا '‪ )T‬و ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ن ‪'9‬ر‪Y¿-1K‬دوون‪' ' ،‬ك دە‪'.9‬واژەدا '‪'8‬ر‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ 'I - )3‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن ' ‪' ،dQ‬وا 'ر‪' !"8‬وادەی ‪ ¾$‬ا‪ -‬ر‪/‬‬ ‫دە‪ )3‬و‬ ‫]‪'PU K‬دارە‪ K‬ن[‪ L—2 ،‬زە ‪ 0‬ار ]‪ - C‬دا‪ 'S‬ن[‪' 'u 'H ،‬ڕا‪1K] LS‬دە‪ K' H -‬ن[‪،‬‬ ‫‪'. K‬ی وە ی ‪ X‬ر‪ L-‬و ‪' )K' '0 'I‬رە ‪'9 ) 'I‬ر 'دار ]‪ K‬ر 'دارە‪ K‬ن[ و ڕا ر‬ ‫]‪ X‬ر' ‪ .‬رە‪ K‬ن[ و دە‪ -R'9‬ار ]‪'C‬ر ەران[‪ ' ،‬ە‪1-‬ا‪ )7‬و ‪1-‬ا • ‪ K'=S' K‬ن و ‪ Ýâu‬ن‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪'kp—9‬ن و زۆر‪ M”£Y '0U‬و ‪'9‬ر‪'¿p-1K‬ن و ‪ U‬ن ‪'9‬روەر و ‪ '2‬ر •‪' ' .‬را ‪'p‬ر‬ ‫‪ 1‬ر\‪1‬و 'وەی ‪'H‬و‪ 9‬وان ' ‪ K‬ڕی ' ت و‬ ‫'وەدا و '‪'9‬ر 'و ‪'- ،' '0‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬و ‪B X‬ەوی‬ ‫ڕ‪ M[.%k¿/‬ڕۆژا 'دا دە‪1-‬ا ‪' dQ‬م ‪ 'I -‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن '‬ ‫= ‪'.‬وە و 'م 'رەو ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و ' ‪Y\1L‬د‪ ) '.% 9 )7‬ڕا ر‪ )3‬و ‪' 0- y‬وەی ‪'=S' K‬‬ ‫'‪'9‬ر ‪ '0‬ی و‹‪ M`2‬و 'رەوەز‪ )3‬و ر‪ xU‬ر‪ dQ0/BêÃ' ،M‘-' R' K )3‬و ‪B‬وا ' \‪1‬ون و‬ ‫‪1‬د ‪ 1‬ر‪'H )3‬و‪ 9‬وان = ‪'. ¤‬وە‪' .‬ر '‪'9‬ر 'و ‪ ' '0‬و ' ‪ 9'p—2³‬ن ' 'ز ‪1‬و '‬ ‫‪1‬د '‪ )7 K‬م و دراوە ‪i‬وو‪ LX • ،M‘-' R' K )T ' )7 K' U‬ا‪'9' )3Y8‬ر ‪ K‬را ‪1‬ون و‬ ‫‪ H‬رە ‪1‬و‪ %9‬ز\‪1‬و‪ )7‬ڕۆ¡‪ 1 a‬را 'ی ‪'H )K -‬و‪ 9‬وە دە‪'I‬م‪'8' ،‬ر ' دەرەوەی ' ‪)T‬‬ ‫"!م‬ ‫‪ 'u‬وەر‪ )3‬و و‹‪ M`2‬و '‪ •-Y=I‬و ڕ‪'H M‘-' R' K M[.%k¿/‬و‪ 9‬وان‪'0- ،‬دی ‪9‬‬ ‫' ' ‪1X‬و‪'=H‬را‪ )3‬ڕا ر‪ )3‬و ‪Y¿ 9Œ‬د 'وەی ‪'0—2“'8 M` ' H‬وەی ‪Y‬ۆڤ ' ' ' ‪d‬‬‫دە ‪! ]0‬‬

‫ﯾ ‪ :‬ﯾ‪ ! 4 9‬روز ‪ X‬ن " ; >‬ ‫ﯿ‪-‬؟‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫ر ﯿ& ‪ X‬ن ﯿﯿ ؟‬

‫; ر‬

‫وا ﯿ\‬

‫ر ﯿ&‪/‬‬

‫‪131‬‬


‫'وەی ‪1.‬ا ] وە‪R‬م ' ‪ 9YX‬رە‪ d K‬ە 'وە‪ H ،‬ر ' ‪' - K‬وە دە‪ LŠ.9‬ە‪'I‬م‪'8' .‬ر‬ ‫' '‪'9" ' d—9‬روزە‪ K‬ن"‪ X ،‬ر‪'9 '-‬وزە‪' )7 K‬ورو و و‪ )7 -R‬د ¿'ن‪' ،‬وا 'د‪' 0S‬وە‬ ‫دە‪1-‬ا ] ^‪1 ' §QX '¿ 1H . ]L‬و —‪' L‬وان "‪'9‬وزە‪ K‬ن" ‪ X‬ر‪ )T‬ڕا ر‪"U‬ن و‬ ‫م و‪B/‬ای ‪ X‬ر‪ ،)T' -‬ڕا ر‪§ U‬‬ ‫' ر‪ K'.% I‬ن ‪ X‬ر‪ )T' -‬ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە و ‪§ 0‬‬ ‫ڕە‪ -‬ە‪' 'I‬وە‪ .‬دە‪ d/YI‬ڕۆژ‪ e‬ر‪ ' /‬ا ‪ .%Q )7‬ی ‪ X‬ر‪'9 '-‬وزە‪ K‬ن '‪ u‬ر‪ ' /‬ر‪d% I‬‬ ‫‪1‬و\•‪ .%Q ،‬ش ‪ 9‬زدار‪ U‬ن ' ر‪!"I‬م ' ‪R' ،dQ‬م ‪ K o‬ت 'و دوو را‪' '.9‬‬ ‫'‪ %I‬ن و و‪" -‬ن‪1 ' §QX '¿ 1H .‬و ‪' d‬وان دە‪ )TR'9‬ڕا ر‪' )3‬و‪ S‬ەدەن و '‬ ‫‪' K‬ی ڕا ر‪ )3‬و ‪ X‬ر' ‪ .‬ری و ' ‪ X‬ر‪Y¿ -‬د‪ K'9'I )7‬ا ‪ H‬رە‪'9‬ر دە ' 'ڕوو‪' 'I ،‬وەش‬ ‫ڕە‪Y¿-‬د 'وەی ‪c '0‬ر‪ ' )7 K' U‬ر‪' !"I‬؛ ‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪ M‘-' R' K‬دەرەوەی ‪'r‬وارە ڕا ر‪)3‬‬ ‫و ‪1r‬و‪ K' '¿H‬ن‪.‬‬ ‫وەك ‪ ]-1e‬دە‪' ،d/YI‬وان وەك ‪ -‬ك و ‪Y8‬وپ ڕۆژ‪ e‬ر‪1 L ' /‬و\• ' ' ‪ K'.% I‬ن و‬ ‫ژ‪ X'=0U‬ر‪Y¿ - ' )3cU‬د ‪ dQ‬و ‪c )KŒ H‬وو‪'0-‬وەی دژە‪ -' -‬م و دژە‪ Í 'u‬و زۆر `‪ M‬د ¿'‬ ‫‪1‬و\•‪ ' '¿ 1H ،‬ر‪!"I‬م وەك ‪1L‬ازی " ‪YI‬د 'وە و وەك ‪c‬ر و وەك ‪c‬وو‪'0-‬وە '‪)K‬‬ ‫‪YC‬ەڕە ' ی ‪1 d28 ' ،M‘-' R' K‬ارە‪ K‬ا ‪¤ -‬وا [‪ M‬زاد ‪1k‬ازا ' و دژە‪'9-‬روەرا 'ی‬ ‫' '؛ 'وا ' ‪¤ -‬وا "ن ' 'ڕ ڕ‪ 'u M[.%k¿/‬وەر‪ )3‬و ‪ ' ] M‘-' R' K‬ر‪!" x '9 K‬م[‪،‬‬ ‫ ‪¤‬وا "ن ' 'ڕ ' ‪Y\1L‬د‪R' )7‬وارد‪ ) '.9 )7‬ڕە‪'8‬ز‪' )3‬را ‪'p‬ر ژ ن ] ' ر‪!"0LC K‬م[‪،‬‬‫ وا "ن ' 'ڕ دژا '‪ Í 'u )T‬و ‪1k .‬از‪ ' ] )3‬ر‪!"Z 9 X- K‬م [‪ - ،‬وا "ن ' 'ڕ ‪ X‬را‪M[.9‬‬‫ژ‪¤ - ،[Green anarchism / eco-anarchism] '=0U‬وا "ن ' 'ڕ ڕز‪ e‬ری ژەڵ ] ‪animal‬‬ ‫‪ [libertain front‬و ‪. -...‬‬ ‫' ‪¤ -‬وا ‪"0‬ن ' ر‪ K' I‬ا و ' ‪1H‬و‪ ¿L- ،§ 0 )7‬ا‪ )7‬ژ‪ '=0U‬و ‪Y¿% X‬د‪ )7‬و و 'وا و‬ ‫'زا‪Y )7‬ۆ‪ K'f‬ن ‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪ H 1xS' ،‬و‪ )K 0H‬و‬ ‫‪ K‬ری ڕوودا‪ K )7‬رە‪ K'- 9‬ن‪'- ،‬‬ ‫زۆر‪1 Y-‬از‪1u )3‬ا‪ K‬ن دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪ 0QX' 'I ،‬و 'دە‪19 )7 0LÝÞ9‬ودی ز‪ Y- U‬و ‪ X‬وا ='ر‪)3‬‬ ‫ز‪ ،Y- U‬ژ‪ U‬ن '‪'9‬ر ‪ e‬ی زەوی 'رەو ‪1H -‬ون دە 'ن‪'9 ' .‬ر ’ ا ‪ )xL‬ا ' ‪ 9'2 X‬ز‪)3‬‬ ‫'وت و ‪ ÏL ' -‬و ‪ %I'H‬ز‪ )3‬و وزەی '‪ ) -‬و ‪ 9'2 X‬ز‪ d%31LX ' U‬و ز‪)7 K'2 'p U‬‬ ‫د ¿'‪' ،‬و ڕا‪ ' .9‬ن دەردە‪'I‬و‪' 'I d/‬م ‪' Ýâu‬دا 'ر‪ a¥ '¿U‬دە‪1e‬زەر‪ d/‬و دا ‪1-‬وی‬ ‫‪Y‬ۆ‪' 9 ' )T' f‬ی ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ )3‬و ‪'9‬روەر‪ -' 0 H )3‬ا ‪ H‬ن دە ‪' .dQ‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪132‬‬


‫'زا "ن و ' ‪ 0/1‬ەوار‪ K'I - )3‬ن‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی ‪ '8 X‬ەی ڕا را 'وە‪ K 'I ،‬رە‪ K‬ن‬ ‫دە‪'0/B8‬وە‪ ،‬دەر‪ )K‬دا ‪1.2‬وا ' ‪1‬و '‪' ' )7 K‬ر‪' ] xU‬وا 'ی ‪'H K 'I‬رە 'ورو '‪ K‬ن‬ ‫‪ / 9 0 u‬وە‪Y¿ UB 'H‬دن[ ' 'ڕ ‪ X‬را‪ M[.9‬ژ‪ '=0U‬زۆر ' دەر‪ 9 P C )K‬ف زا ‪' )7 K‬م‬ ‫‪ K‬ر ‪ 'I‬ژ‪ '=0U‬و ‪1‬و 'وەرە‪' )7 K‬م ڕۆژ‪ e‬رە‬ ‫‪'9‬ردە ' ڕۆ ‪ 0‬و درو‪1 .9‬وە و ‪'-‬‬ ‫‪ 2QI‬وە‪'=S' K ،‬ی ‪ 0QX' 'I ،' -' 0 H‬و ‪ r‬زا ‪'9 a²‬ر 'داران و ‪'9‬روەر‪ )3‬ڕا ران و‬ ‫‪ '2‬ر‪ )3‬دە‪ -R'9‬ارا ا دە ' ژ‪ U‬ن ' ‪'\1L‬ر‪' ،d/‬م رەوە 'ر 'وە ە '‪'I ،'9‬‬ ‫‪Y¿S' )T K‬د‪ )7‬ڕە ' ‪'9‬ر ‪' )7 $9 a²‬و‪ "S‬و ‪ )7 $LP9‬و‪ -...‬ە •‪ H 'I ،‬ن ‪'% I‬‬ ‫‪ )7 $9 ،)7 $9 )xL‬ر دا‪ "8‬دە‪'I‬ن‪'9 ،‬ر ‪ -1X'- a²‬ز و‬ ‫)د‪ ('8Œ'ò / S‬وەك‬ ‫‪ pS‬ر‪ •U‬و ‪BH‬ەدوو‪ K'PL ' 1- M”£ %I' a¡'I‬ن ەن‪ 'I • '=pQ- - ،‬زاری‬ ‫‪'9‬ر 'داری 'ر‪ '¿U‬ژ‪ '=0U‬و ‪Y‬ۆ‪' )T' f‬رەو ‪1K‬ێ دە ت‪ .‬ی 'وە 'و ‪Œ‬وە ‪1‬ە‪،dQ.9‬‬ ‫‪ 9'2 X 'I‬زی ‪ d 1e‬و " ە '‪ )7‬چ ‪ K‬رە‪ 9‬درو‪ .9‬ە‪ K‬ت !‬ ‫'‪'8‬ر 'م رەوە ' وردی و '‪'.9‬وەر‪' U‬وە ‪'9‬ر ‪ d%31S' a²‬و ‪ 9‬ا‪ X a² -‬ر‪'-‬‬ ‫‪'9‬روزە‪ K‬ن ە •‪' ،‬وا دە ‪"0‬ن ‪' 'I‬وان ‪1‬از‪ U‬ر‪'9 )3‬ر 'دار‪ )3‬ژ‪ YU‬و ' 'زە "ن‪،‬‬ ‫ژ‪ e‬ر‪Y¿ U‬د‪'C )7‬ر‪'0/‬را‪" -' )K'H )7‬ن‪' ،‬ر‪c )xU‬ووا ‪ 9 )7‬ز و 'ەز‪)3‬‬ ‫'ر‪)xU‬‬ ‫ژ‪ e‬ر‪Y¿ U‬د‪ )7‬دە‪ )7RR‬زارە‪)7 K‬‬ ‫ڕا را • 'را ‪'p‬ر ژ‪ '=0U‬و ‪1‬و 'وەرە‪' ،)7 K‬ر‪)xU‬‬ ‫ی ' د ‪1‬ە‪'I‬ی د ¿'دا 'ر‬ ‫‪ %I'H‬ز‪ )3‬و ‪ %PL ' -‬ز‪"U‬ن‪' ' .‬ش‬ ‫ژ‪ e‬ر‪Y¿ U‬د‪'9 )7‬ر 'داران دە‪Y¿L• .9‬د و و‪' M`%3‬‬ ‫‪YI $‬ا‪' 'I ،' 9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫' ار‪Y¿U‬د‪ )7 Ýâu )ž 'u )7‬دووەم‪Y ،‬ۆ‪ )T' f‬ڕز‪ e‬ر\‪ x‬ت ! ەدا '‪'-‬ك ‪ 9YX‬ر‪/‬‬ ‫'‪Y\1L ' ¯°‬د‪ K )7‬رە‪'H )7 K' .%31LX /)7 K‬ك و وزەی '‪¯°' ،) -‬‬ ‫ڕوو\'ڕوو‪،•U‬‬ ‫ەرە‪ 9'2 X )7 K‬زی ‪ ÏL ' -‬و 'وت و ‪ %#'H‬زی و ‪'8] -..‬ڕا 'وە وزەی‬ ‫' ‪Y\1L‬د‪)7‬‬ ‫‪Y9‬و `‪ ) M‬و و و ر( و ' ‪Y\1L‬د‪'.% 9 )7‬م و ‪'9‬روەر‪ )3‬و ‪ '2‬ر‪ )3‬و دە‪R'9‬ت[‪،‬‬ ‫دە‪1-‬ا "ن ژ‪'=0U‬ی ‪ X‬ر‪c/‬راو ‪'8 %‬ر\¿' •؟ '‪'8‬ر دە‪ H ،d/YI‬ن و ‪ 0QX' .%Q - a¥‬و‪ U‬ا‬ ‫‪ K‬ر '‪YI‬اوە‪ ¯K ،‬و ‪ a¥‬ڕ‪Y=/‬ە و ‪ K‬رە‪ K‬ن ‪"H‬ن؟‬ ‫ژ ‪!b4‬‬

‫ر ﯿ م و ‪. )X‬‬

‫‪ :‬ﯾ‪4 9‬‬

‫‪ ‬ﯿ ﯾ 'ﯿ و‬

‫ﯿﯿ ؟‬

‫‪1 ' §QX‬و ‪ ' '.%31LX d‬ڕووی ز 'وا 'وە وە‪R‬م ' ‪ 9YX‬رە‪ 'I‬ە 'وە‪¯°" 'I ،‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪133‬‬


‫‪ ")T' 0 H‬درو‪ '.9‬و " ‪ )T' 0 H‬درو‪ ' ’0 ."'.9‬ڕا‪ —9‬ا ‪'= '.9‬ر‪Y )3‬ۆڤ '‬ ‫'‪ K‬ن[‬ ‫ژە‪ -S‬زار‪'-' ›¿L9] )3‬ك ژەڵ و ‪ L‬ان و ‪19‬ار\‪1‬ون و ز‪ 0U‬ا ¿‪Y‬د‪ ' )7‬ڵ و‬ ‫ر\'ر‪ )3‬و ‪ 9'2 X‬ز‪Y¿ U‬د‪' )7‬ر ' ‪ d e )7 0LW‬و‬ ‫و ' ‪Y‬ە‪ K' ] M‘2QI‬ر\‪Y‬د‪ )7‬ژەڵ‬ ‫" ە '‪ [)7‬و ڕەا '‪ -‬ان ' ‪ 1K‬ن و ‪' '9‬وەی ‪ ab‬ژ‪ U‬ن ' ژەڵ ‪1K‬ر‪'.Q 0-‬وە و‬ ‫‪'= '.9 1xS' ،dQ 0 - K‬ر‪' 'I' U‬رەو ‪Y¿ '.9‬دن ' ‪1‬دی و‪ u‬رە‪Y )7 K‬ۆڤ‬ ‫در‪YIš/‬اوە‪'-‬وە‪" 'I' '¿ 1H .‬ن ڕەوا '‪ -‬ان ' ‪ 1-‬و‪i"-‬ی و ‪ . 1K‬ر ' '‪)7 K' %C‬‬ ‫درو‪Y¿.9‬د‪ )7‬دو '‪' Œ‬ن ‪' 19‬ر‪! -‬ی ‪'C‬ر‪'0/‬وە ]ﷲ‪ e /‬د[ ' ‪Y-‬ی ‪Y‬ۆڤ‪،‬‬ ‫دە‪ LŠ.9‬ە‪ K‬ت و 'و‪ /‬ا ‪Y‬ۆڤ ی وەك ‪'9‬روەری ‪1‬و 'وەرە‪ )7 K‬د ¿' و‪ 0/‬دە‪ K‬ت و ‪ X‬ن‬ ‫دە‪'I‬و‪' './‬و¡‪ a‬دە‪YI '.9‬د‪ )7‬و‪ u‬رە‪' .M‘23 )7 K‬وا‪ )K' -‬د ¿' ‪Y L- K‬ۆڤ '‬ ‫‪Y¿ 9Œ‬د 'وەی دڕ ە‪ )3‬ژە‪ )7 K'S‬دەورو\'ری ی‪' ،‬و¡‪1 a‬ارد‪' )7‬وا‪ )7‬د ¿'ی داوە‪،‬‬ ‫' ی ‪YC‬اوا‪' '$ 1 )7‬وە 'و ‪109‬ورە ‪ 1‬ر‪ )3‬و ‪ H‬ر‪' U‬ی ز‪ 0U‬وو 'وە‬ ‫'وە‪ .9‬وە و ‪'I‬و‪1-‬وە‪' '-‬و¡‪ 1K a‬ن و ‪YI'PU K‬د‪ )7‬و‪ u‬رە‪ )7 K‬ی‪o ' 'I ،‬‬ ‫ژە‪1 ] )xLS‬و 'وەر‪ [)x/‬د ¿'دا 'و د ردە ' ' و ‪' '-‬ت دڕ ە‪ •UY-‬ژەڵ‪1e 'I ،‬رگ‬ ‫‪YI‬اوە‪ $L '-‬ی‪ K o ،‬ت و‪ u‬ری ی ‪1‬ات و 'وەش واوە‪ 0L Y-‬ە و‹‪ d2‬و‬ ‫‪'=S' K‬را '‪'¿LX '2 ' 'I ،‬وە و ' ‪' K‬ڵ 'ژ‪ U‬ان‪R' .‬م ‪Y‬ۆڤ 'م ‪1x‬ژی‬ ‫و‪ u‬رە‪' ،)T'U )7 K‬م ‪ k‬ری ‪ M` e‬و‪ u‬رە‪ )7 K‬و 'م ‪'8'PU K‬ر و ز‪ 0U‬ا ='ر و‬ ‫‪YC‬ۆ 'ر و ‪ UBI‬ری و‪ u‬رە‪)T' K‬؛ ' 'ك دە‪'.9‬واژەدا دڕ ە‪ •UY-‬و ‪'pQ‬زە • ژ¡‪'9 a‬ر‬ ‫‪ e‬ی زە "ن‪،‬دڕ ە 'ك ‪ 1 ' 'I‬ر‪' U‬وە دڕ ا '‪OX ' )T‬ن و ‪'0 S xL‬وە و داڕ ‪M[.‬‬ ‫‪ 9‬ا‪ « -‬و '‪ K‬ر\‪Y‬د‪' 1 ] .I - )7‬ری ‪'9‬روەر‪ :)3‬ڕا ر‪'X [)3‬رە‪ LX‬ەدات و 'را ‪'p‬ر‬ ‫و‪ u‬رە‪ )7 K‬ی ] ‪Y‬ۆ‪ 'f‬ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن[ و ژە‪ )7 K'S‬د ¿' و ژ‪ '=0U‬دە =‪' './Y‬ر‪.‬‬ ‫' ر‪!"I‬م وەك ‪ .L‬دی ‪¤ -‬ا ن و " ‪YI‬د 'وە ' د ردە‪ K‬ن و ‪ 2 '8‬ن ' ‪ 1‬ر‪،)3‬‬ ‫ڕە‪'=-‬رەوەی ' ‪Y‬ە‪' ،' 2QI‬ك ‪1L ' '-‬ان ‪Y‬ۆ‪ K'f‬ا‪ 1xS' ،‬ڕە‪'=-‬رەوەی ' ‪Y‬ە‪M‘2QI‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ ' '2 f‬ژە‪ )7R‬دەورو\'ری‪ ،‬ڕە‪'¿-‬رەوەی ‪ 1-‬و‪i"-‬ی و ‪1 ' M[. 1K‬و ‪1‬و 'وەر‪ .'¿/‬وا‪'-‬‬ ‫' ر‪!"I‬م ڕە‪'=-‬رەوەی ‪ -‬وا ' 'ك ‪ '-‬ڕە ‪ - ' Y8'0‬وا ‪ p‬ر‪ ،‬دژی ‪'.9‬م و ' ‪Y‬ە‪' ' 2QI‬ك‬ ‫' ‪1‬وان‪' ،‬ك ‪'-‬‬ ‫' ‪'.9‬م و ' ‪Y‬ە‪Y ' M‘2QI‬ۆڤ‪1 ،‬ازر‪ U‬ر‪ )3‬زادی ژ‪' U‬‬‫' =‪Y‬ا‪c )7‬ری ی‪ ،' ' '=•L .‬وەك ‪ .% -‬ی دە ‪ -" d i‬زاری ‪ K' k 9'r‬ن ‪'8‬رم‬ ‫‪ ،dQ‬زرم و ‪1‬ڕی 'رە‪' § = 'u )7 K‬ردەوام دە ‪ K ' LI' '¿ 1H ."dQ‬رە 'رە‬ ‫‪ Í 'u )7 K' K‬و در‪š/‬ە‪ 2QI‬ن و 'وەی ‪'9‬ردە ) ‪ ،'$L‬ڕەوا '‪ -‬ا ' ' ‪' M[. 1K‬وا‪)7‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪134‬‬


‫د ¿' '‪ 0QX‬و 'وە و ‪1 )T' X‬د‪' .‬روە '‪Y )7 K' '$-'p - ' LI‬ۆڤ ڕا ‪ •-‬و‬ ‫• ‪1$‬و 'ش‬ ‫‪ P‬ا ' ' ر‪' ، /‬ر‪ 'H‬ە ‪1. ' 2QX‬ا ‪ I'-' ،dLq‬ا '‪ xpS‬ت‪.‬‬ ‫ڕا ‪ › X )7 0L‬و ‪ 19‬و دە‪ "- '.9‬ۆر‪' ' K' .%3‬ر ' ‪' K‬وە ‪'9' .%Q -‬ر ڕاو‪YI‬دن و‬ ‫‪'9‬ر\‪ M[UB‬ژەڵ‪ 1K 'I ،‬ن '‪Œ‬ی دە‪' ،)3 9 )*L— '- K‬و رەوە دە‪1-‬ا ‪'9 d‬ر ‪a²‬‬ ‫‪ M¹P C‬ڕا ‪ )7 0‬دە‪ "- '.9‬ۆر‪ K' O% ' .%3‬ن ' ‪ "ò‬ا‪ X aÈ‬ش ڕو ‪ )7‬ڕژ‪›ò' M¹/‬‬ ‫ە ‪ H 'I ،d‬ن وەك ‪'9‬ر‪'8‬ر 'ك 'دەم ‪ •-1e‬و ‪B/1e‬اد ‪Y‬ان ' ‪Y9‬وودە ‪ K' y‬ن‪،‬‬ ‫دە‪'I‬و ' ‪YI'r'-‬دن و ‪'9‬ر\‪ M[UB‬و و ژە‪ )7R‬د ¿'‪.‬‬ ‫'‪ )K' Œ‬د ¿'وە‪Y/1e' ،‬ەی ‪"0¿2³‬ن و ‪'0 S xL‬وە زا‪ K' — %7‬ن دەر‪'I‬و‪1-‬وە‪'^ 'I ،‬ژاوی و‬ ‫‪ 2C‬ر‪Œ' 'I /‬ی ژەڵ '‪'9 )T K‬ر\‪ UB‬ا درو‪ .9‬ە ‪' ،dQ‬ڕ‪'=/‬ی ‪1‬ارد‪' 'I'. e )7‬وە‬ ‫'‪ K‬ن و ‪Œ‬واز\‪1‬و‪) '.% 9 )7‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ êþ e aŸ‬ر دە‪c/1e‬ر‪'./‬وە‪' '=’L ' ' ،‬‬ ‫'ر' ‪YI‬د‪'.9'u )7‬ی ‪Y‬ۆڤ ' ی ‪ x X‬را‪' )3‬و دەر 'ی ' ‪)7 K'0/1 'I‬‬ ‫‪'X‬روەردە‪YI‬د‪ 9'2 X )7‬ز‪' U‬ی ژ‪R‬ن ' ژە‪R‬ن دەدر‪'p -' •/‬ت ‪ x X‬را‪. - M` ' )3‬‬ ‫'و ‪ u‬رە دە ‪"0‬ن‪ 1K 'I ،‬ن و ‪1‬ارد‪ )7‬ژەڵ '‪ X M`28‬ر‪c/‬ەر و در‪š/‬ە‪ LX‬ەری دڕ ا '‪ )T‬و‬ ‫‪ 1‬و‪i"-‬ی و ' ‪Y‬ە‪ M‘2QI‬و ‪ )7 X'H‬و‪ u‬ر و ‪ u‬رە‪ )7 K‬د ¿'ی ژەڵ '‪Œ‬ی ‪Y‬ۆڤ ‪)3 9‬‬‫و ‪ 9‬ە‪ K‬ت‪'8' .‬ر 'راوردی ڕادەی ‪ 1-‬و‪i"-‬ی و دڕ ە‪Y )3‬ۆ‪ u aŸ‬ران و ‪Y‬ۆ‪' aŸ‬م‬ ‫‪'9‬ردە ' ¿' •‪' ،‬وا دە ‪"0‬ن '‪ K ' LI‬رە‪ K‬ن زۆر\‪1‬و‪1- )7‬ا ی ‪ êþ e‬ر‪L- K . ' U‬‬ ‫‪1ž‬زەرا ‘‪M‬‬ ‫‪Y 'I‬ۆڤ ڕ‪ ' '=/‬ی ات‪ ،‬ژە‪R‬ن ‪1x‬ژ‪ d/‬و ‪1k‬ات و ‪' c '- k‬ت‬ ‫ی و ' ‪ K‬ر و ' `‪ M‬د ¿'دا ' ‪Y‬ە‪ ' M‘2QI‬ژە‪R‬ن ‪ x‬ت‪ ،‬ی ‪ H‬ن دە‪ H d/YI‬وەڕ‪M‘/‬‬ ‫'وەی ‪1. 'I ،d/Y¿ Çé‬ا ‪'.9 ' a¡ )K' '=S' K dQ‬م و ' ‪Y‬ە‪ M‘2QI‬و ‪ 1-‬و‪i"-‬ی‬ ‫‪dLyp- y‬؟ ‪Y L- K‬ۆڤ 'و ‪1‬و 'وەرە ‪1- 'I ،dQ‬ا ‪ M`Lq‬دڕ ە‪ H )3‬ر‪ )3‬و ‪ 1‬را 'ی‬ ‫ژە‪ )7 K'S‬د ¿' 'ڕ‪'=/‬ی زا‪ d%7‬و ‪ u 0I'-‬و ز‪YU‬ە‪'U M‘I‬وە ' 'رز‪1 •UY-‬و‪'¿-‬‬ ‫=' ‪ ،dLyL‬ی ‪ H‬ن دە‪1-‬ا "ن ‪ '8 X‬ە‪' ' )7 K‬ر زادی و '‪ )7 %I‬و داد‪'X‬روەر‪1k U‬از‪)3‬‬ ‫' ' وەر\=‪ •UY‬؟‬

‫ز ر ') !) ﯿ "ﯿ م و ! ر ﯾ دار ;‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪93‬ا و ه ﯾ@ ن ﯿ ؟‬

‫‪135‬‬


‫' ‪1H‬و‪Y ،• )7‬ۆ‪'9 aŸ‬رە‪ )3 -‬وەك 'رە ’ ) ‪¤ -‬ا ‪ ' )7‬دەورو\'ری و ‪10%Q‬ور‪)3‬‬ ‫‪'8‬ردوون‪1L ' ،‬ە‪ 9YX ) R‬ر و ‪'9‬ر ’'‪ K‬ا‪ H ،‬ر ! ‪' 9 )x‬ر ‪ ' )7‬ش و وەزی‬ ‫‪ U‬ا ‪YC‬ا ووە‪ ،‬دوا 'دوای 'وە ‪'C‬ر‪'0/‬ری ‪' 19‬ر ! 'وەی ی ' ' '‪)3 "8‬‬ ‫‪ $9 )3‬ن‬ ‫‪ 9YX‬رە ‪ H‬وەڕوا ‪YI'0‬اوە‪ K‬ن ڕز‪ e‬ر\‪ x‬ت‪' ،‬و ‪' 19‬ر !ەی 'رەو‬ ‫' ‪Y‬ۆ‪ K'f‬ن‬ ‫ڕەوا '‪YI‬دووە‪ 'I L- K .‬و‪Y/‬ای ‪1‬و‪' )7‬و ‪' 19‬ر !ە ‪'0Q9Y-‬رەش‪' ،‬‬ ‫دە‪'p—9‬رداری ‪Y‬ا‪ K'X‬ر‪1 ' )3‬ون ] '‪Y '-'pS‬ا‪ K'X‬ر‪ ' )3‬ڕوا ='ی ‪1. 1K‬ور و ڕ‪'¿/‬و‪M[-‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ K'f‬ن وەك‬ ‫‪' M‘-' R' K‬و ‪'S' K‬وە[‪ ،‬د“‪' %‬وە ' ‪1L‬ە‪' M‘ R‬و ‪ 9YX‬رەدا "‬ ‫'‪ I‬ی "ن و ' ( ن ‪'9‬ر‪ 2QI‬ە‪'I‬ن؟ "‪'C ،‬ر‪'0/‬را‪' 19 )7‬ر‪ H ! -‬ر ' ‪YC‬ا ‪)7‬‬ ‫‪' 9‬ر ! ‪ )x‬د ¿' ‪1‬ون؛ ‪' 19‬ر ! ‪'9 )x‬ر‪ - ،§QI‬وە‪ 9 X 1K‬وی ‪Y‬ا‪)7 U )7 K'X‬‬ ‫‪ pQX‬ە 'وە و ¿' ' ‪ K‬ر‪R' .‬م ‪'C‬ر‪'0/‬را‪' 9 )7‬ر ! ' ‪c‬ا‪Y¿LH ' 'I ،)7‬د‪' 19 )7‬ر‪-‬‬ ‫!ی دووە ا '‪" 'I‬ن !ی زاد ‪1k‬از و‪ 0/‬دە‪'I‬ن‪' ' .‬ر 'وە 'و ڕۆژەوە ‪' 19‬ر "!ی‬ ‫'‪'I‬م‪' ،‬دە‪ X d9‬رادۆ‪ ›I‬و ‪'¿L.CY8‬وە ‪ "8‬ۆدە '‪1- 'I ،‬ا ‪' 19 dQ‬ر !ی دووەم‬ ‫' ‪'p/1L‬ر‪Y\1L ' ' '¿ 1H ،d/‬د‪' )7‬ودا‪ ،‬ی ' ‪1L‬دە ت‪ K ،‬ری ' 'ش 'وە '‪'I ،‬‬ ‫دە‪R'9‬ت '‪ ¯°‬دژ ‪1-‬ا ‪ 9 X dQ‬وی ‪1‬ون و ‪ LX‬او‪' M`%3‬وەی ی ات‪' .‬وا‪ )K' -‬د ¿'‬ ‫‪ p‬وەڕ‪)K' U‬‬ ‫' ‪'C‬ر‪'0/‬را‪' 19 )7‬ر !ی '‪'I‬م ] ‪Y‬ۆ‪ K'f‬ن[ ‪1-‬ا ی دەر\ ز\‪1‬و ن '‬ ‫‪i‬وو‪ U 'I )3‬ن 'را ‪'p‬ر ‪'C‬ر‪ s/‬اوە‪'I‬ی ‪ U‬ن ' '‪ ،‬ڕز‪ e‬ر\¿'ن و ' ‪' 19‬ر !ی‬ ‫'‪'I‬م دە‪1-‬ا ‪ ¯°' dQ‬وە‪ S‬ووا 'ی ‪Y‬ا‪ K'X‬ر‪ M”• ،‬و ‪ M`%31LX‬ی ©‪.dQ0L®'%‬‬ ‫' ڕا‪ —9‬ا 'م ‪i '= 'u‬وو‪' ' U‬ردەوا 'ی ‪1L‬ان "‪ e‬د ‪ /‬ﷲ" و ' ‪'$UY‬ن‪ K' $9 ' ،‬ن‬ ‫‪ p‬وەڕە‪ K‬ا '‪ ' 1xS' ،‬ژ‪1-'I )7 U‬ار‪' )3‬ر ڕۆژەی ‪'$L ] '$L‬ی‬ ‫و ' ' ¡‪'PU K a‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪ aŸ‬زاد ‪1k‬از و ‪Y‬ۆ‪'9 aŸ‬ر‪'I‬و‪'=-‬ر؛ ‪Y‬ۆ‪ aŸ‬ڕە ’ ەر و ‪Y‬ۆ‪ aŸ‬ڕە ’ ز و ڕە ‪ ê‬ر‪1L ' ،‬ان‬ ‫‪Y‬ۆ‪1 — aŸ‬از و ‪Y‬ۆ‪ X aŸ‬وا ='ر و ‪'9‬روەر‪1k U‬ازدا '[دا ' و 'ر ە ' ‪1 ' 1L‬و ‪1‬و ‪)xL‬‬ ‫‪'$L‬دا ‪1‬و‪' ،' ' )7‬و ‪'- K‬وەی ‪'9 'I‬روەر‪'¿H1xL9 )3‬ی ‪' 19‬ر‪'X-! -‬رە‪- '=.9‬‬ ‫‪ ¾$‬ا‪ -‬ر ‪ e‬ڕاوە ' ‪'9‬روەر‪'9 )3‬ر ' – ‪ X‬ر' ن ‪ -‬دەو‪'S‬ت‪' 19 ،‬ر !ە‪'9 )7 K‬رزەوی‬ ‫'ردەم 'ر‪Y¿-1r )xU‬د 'وەی !ی ‪ 9Œ‬ر و ‪Y‬ا‪ K'X‬رن‪ - ،‬وە‪ 9 X 1K‬وی 'وە و ‪ LX‬او‪M`%3‬‬ ‫‪ U‬ن ە 'وە‪.‬‬ ‫‪1H‬و‪ • )7‬دە‪'8‬ڕ‪'./‬وە‪'I' ،‬م و‪ 'I'2QI‬وەژوو ‪Y‬اوە‪'-‬ڕوو‪،‬‬ ‫' ‪' - ،‬وە ەی‬ ‫'‪،• K‬‬ ‫‪ e‬د‪ /‬ﷲ‪ /‬دەو‪'S‬ت ‪'9‬ر‪ H‬وە و ڕا‪Y8‬ی ‪Y‬ا‪ K'X‬ر‪ ' U‬و ' ‪'$UY‬ن‪Y 'I ،‬ۆ‪'f‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪136‬‬


‫‪1‬از‪ U‬ری زادی و ڕز‪ e‬ری و ‪'9‬ر\' ‪ )3‬و '‪ )7 %I‬و داد‪'X‬روەر‪"U‬ن‪ 2 '8 .‬ن 'و‬ ‫’ 'ش '‪ L ¯°‬ان و ' ‪Y\1L‬د‪' )7‬و !ە ‪Y‬ا‪ K'X‬رەی‪' 'I ،‬وی وەك ‪ 'PU K‬ڕا‪1-Y8‬وە و‬ ‫'‪Y\1L ' ¯°‬د‪ )T'PU K )7‬ی‪' ' '.9' ،‬و ز ' دا ‪Y‬اوەی 'ردەوا ‘‪'H M‬و‪' 9‬وە‬ ‫©‪ dL¿2‬و ‪Y‬ۆڤ ' ‪' '8 ' Y-R )xL r‬ی ‪ )K -] )T' 9'I‬زاد[ ‪ ž‬ت‪' .‬وا‪)K' -‬‬ ‫ڕز‪ e‬ر\‪1‬و‪ '\1- K ' )7‬ە‪ K‬ن‪'\1L ' )T' OU K '.%31LX ،‬ر‪' ،d/‬و‬ ‫د ¿' ‪'PU K‬‬ ‫' ‪Y\1L‬د 'ش ‪ e ' '-‬ڕ‪'=S' K M[U‬ی ‪ ،)T' 0 H )K' '=S' K )T' 0 H‬وا‪'-‬‬ ‫' ‪Y\1L‬د‪ )7‬زە ‪ '0‬و ‪ K‬رە‪1 'PU K )7 K‬ون ] دارا‪'p - )3‬ت ‪ K ،‬ر‪'9 ، '-Y=/Y¿U‬روەر‪Y )3‬ۆڤ‬ ‫'‪'9‬ر ‪Y‬ۆ‪'f‬وە[ '“‪'%‬ردە ‪! dQ‬‬ ‫‪ ‬ﯾ‪4‬ﯾ)") ﯿ )ن د '‪9‬ا ﯿ‪ -‬وو' و ن ه ‪ ‬و ‪ )3‬ن ڕز; ر _ ﯾ‪ -‬؟‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ u‬ی ‪1 ' ' 0 %I' )T' 0 H‬د ‪ 1‬ری ڕ = ‪¤‬ا '‪1 '¿ 1H ،‬د ‪ 1‬ر‪)3‬‬ ‫‪ u‬ی ‪)T' 0 H‬‬ ‫ڕ = ‪¤‬ا ' ‪'9‬رە‪ -‬ی ڕە‪Y¿-‬د 'وەی ‪'=S' K‬ی ‪R' ،' -' 0 H‬م‬ ‫‪ LX‬ا‪'0-Y8‬وە ' '‪'9‬ر 'وەی ‪'=S' K‬ی ‪ ،)T' 0 H‬ی 'وەی ' ‪ K‬م ‪'% 'u‬ری 'و‬ ‫‪'=S' K‬وە وە‪'H] dQ .9‬پ ڕا‪' o ،[d9‬وە ‪ e‬ڕ‪' - 'I ،d/‬ر‪ )xU‬ڕەوا '‪ -‬ا‪' )7‬‬ ‫دا ' ¿‪Y‬د‪Y )7‬ۆ‪'9' )7 K'f‬ر‪ 'H‬دە‪'.9‬ی دژ ' '‪ I‬ا‪ ¿L- K ' ' ' ،‬ا ‪LI - o 'I‬‬ ‫' ' ڕووی ‪ )3'.9'u‬و ' ' ڕووی ‪1‬د ‪ 1‬ر‪ )3‬و ' ' ڕووی ‪1u‬ا ‪ M”£ 0‬و ' ' ڕووی‬ ‫»'زەوە 'وی د ¿' ‪ dLH‬و '‪ I‬ە‪ M`9‬و '‪BI‬ە =‘‪1X '- )T' 0 H M‬و‪'=H‬را '‪)K‬‬ ‫‪ ' .%‬و ' ‪'9 o‬ردە ‪ ¿L‬ا ‪Y‬ۆ‪ K'f‬ن چ 'ڕووی " ‪YI‬د 'وە و چ ' ڕووی »'زەوە‪،‬‬ ‫‪ x u‬رە‪ K‬ن '‬ ‫وەك 'ك ' ‪1‬ون‪' '- ،‬ت 'و ‪'9‬ردە ' '‪ ' ' %C‬ا ‪'I‬‬ ‫ل[ی ‪1L‬دە 'ن‪' '-'pS' .‬م ‪ u‬واز‪ K o ' U‬ت‬ ‫‪' 1 K‬ی ‪'9‬رە‪M` ' ' ] )3 -‬‬ ‫'وا‪ -‬ی ڕەوا ‪1‬ون و ‪1p—%31LX‬و‪ u )7‬واز‪ )3‬و '‪R‬واردن ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و 'ژادی و [‪ M‬و ‪)T' 0 H‬‬ ‫‪ u‬ی‬ ‫"ن‪' ].9' ' '- 1xS' ،‬وە '‪ ،‬دا ' ¿‪Y‬د‪Y )7‬ۆ‪ K'f‬ن '‪'9‬ر ‪LS' K‬‬ ‫¬‪' a‬ردەوام‬ ‫و را‪'.9‬دا ‪ u ' '=’L‬وازی و ‪ )3 '-‬و ‪)xL= 'u‬‬ ‫دژ\' 'ك‬ ‫˜‪ a‬د ¿' 'ر ' ‪' .dQ0L 0‬وە‪'-‬ی ‪ K'0‬ن 'ن‪Y=S' ،‬ا‪ )7‬وەڕە‪ K‬ن ' ‪)xL= 'u‬‬ ‫‪ - K‬دا دەژ‪ •U‬و ‪ =0H‬ن ' ‪'.9'u‬ی '‪ I‬ا ‪ 0/1‬و‪' ،' U‬روە 'و ‪'- K‬وەی ‪ X‬ر‪)T' -‬‬ ‫‪'9‬ر‪ S'Ýú‬اوە‪ ' ،‬ا ن و ‪Y= ' Œ‬ا ن ' ‪ - K )xL= 'u‬دان و ‪ •/1‬و را‪)K‬‬ ‫‪ u‬ی‬ ‫ز‪ 0U‬وو 'وەی 'و وەرە ' ڕا ر‪ 9'p—2³' ' '= 'u '- ،' U‬ن '‬ ‫'‪'-‬وە‪'X‬ر‪' ،M`9‬ر‪'-‬ر‪ )3‬ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و 'ژاد‪ )3‬و ‪ X‬وا ='ر‪ )3‬دە‪ )3Y/š '.9‬و ‪'9‬روەر‪. -.. )3‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪137‬‬


‫‪ u‬وە‪'0 I ' ' 0 %I' )T' 0 H )T ' ،‬ی ‪)T ' ،)T' 0 H‬‬ ‫'‪'•LX‬وا 'وەی‬ ‫‪Y\1L ' ' xL- )T' 0 H‬د‪ K )7‬رە‪ )7 K‬درو‪1p—9‬و‪'=S' K )7‬ی ‪ )T' 0 H‬وا‪' X '-‬‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ‪1. 1K‬وری و ڕۆ ‪R' ،)7 K' "py‬م ‪'0 I‬ی ‪ )T' 0 H‬وەك 'ر ‪ 1-‬و‪' i"-‬ك‪،‬‬ ‫‪ 1‬و‪i"-‬ی 'ر ' ە ‪ ،d 0L‬وا‪ 9 X '-‬و و ‪1‬و دەدا‪ '-‬دە‪ X d9‬ر‪c/‬ەرا‪'=S' K )7‬ی‬‫‪ )T' 0 H‬ڕەوا '‪ -‬ان ' ‪' .)T' 0 H ) '.9‬روە 'وەی ' در‪š/‬ا‪ • )7' '- )3‬و '‬ ‫‪ ' u‬دا ' ¿‪Y‬د‪)7‬‬ ‫'ز ‪1‬و‪ 0 M‘9'I )7‬ا ‪1 'I'S'I‬وە‪1p#'H ،‬ون و ‪Y‬از\‪1‬و‪)7‬‬ ‫‪Y‬ۆ‪'H 'f‬و‪ 9‬وە‪ K‬ن '‪'9‬ر ‪Y8‬وپ و ‪ X‬رت و ‪'- W¿LX‬ی دژە ' 'ك و ڕا‪ y-Y8‬ن ' ‪)K' '-‬‬ ‫'ردەوا ا و 'و ‪'U‬وە ' 'را ‪'p‬ردا دا ‪Y¿0‬د‪ )7‬را ) و ‪19‬ودە‪'9 )3‬روەران‪' ،‬وەی‬ ‫‪'H 'I‬و‪ 9‬وان 'ر‪ • I' )ž 'u )xU‬و •'رژ‪'9 './‬ر ‪'H )ž 'u‬و‪'0Q9‬را ن‪ ' .‬ژ‪ U‬ن و‬ ‫‪ u‬و ڕا ر‪ )3‬و ‪ X‬ر‪' ' '- )T' -‬ی 'ر ‪ 0LW 'W‬وە‪'8' .‬ر‬ ‫" ەوە‪ )3‬و ‪1‬و‪ 0 )7‬ا‬ ‫‪،' ' u‬‬ ‫'ر ‪ )xL9'I‬د ¿' 'ز ‪1‬و =" '‪ )K‬د ¿'ی ' ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫‬‫‪1ž9 19‬زاری دە ]‪'8' ،‬ر ' ڕۆ ‪ x0‬ر‪ )7 K' U‬ی ' ‪Y‬ە ' م ‪ x‬ت و 'وە ©‪،dQ0L®'%‬‬ ‫‪ 'I‬ڕا ر‪' 1 )3‬ری ‪'9‬روەر‪ )3‬و ‪1UYC‬دا‪ S' )7‬و ‪'8 %‬ر‪'I‬ری ‪ '2‬ر‪ ' )3‬و‬ ‫‪Y‬ازی دا ' ¿‪Y‬دن و ‪ \1 BX‬وە‪Y¿LX‬د‪! )7‬ی ‪'H )T' R' K‬و‪ 9‬وان و‬ ‫‪u‬‬ ‫' ‪'9‬را‪ X‬ی‬ ‫دە ' =¿‪Y‬د‪ K'I - )7‬ن و ڕا‪ y-Y8‬ن ' ' ‪B ' )xL¿= 'u‬اوەی ‪1K‬ژ‪ U‬ا !‬ ‫‪ u‬و ڕا ر‪' U‬وە ' '‪'I ،‬‬ ‫‪i‬ووی ‪ -' 0 H MN O$P‬ا‪ )K' '=S' ،‬وا ' رەی‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی 'ز ‪1‬ون و ‪ 2 '=LX‬ن و ‪1H‬و ' ‪' )7 K' '0‬ر 'ك 'وا ' ‪'I ،dQ‬‬ ‫‪ u‬دە‪'I‬ن و '‪'9‬ر ‪1p -' R' K‬و‪ ' )7‬ت و ڕش و ڕ‪M[.%k¿/‬‬ ‫دژا '‪)T‬‬ ‫‪ [M‘-' R' K] M‘.%‬دە‪'I‬ن؛ ‪'I ،' K‬ی و 'و ‪1K‬ێ ؟‬ ‫‪9‬‬

‫)ن د '‪9‬ا ﯿ‪); " &G /‬ڕا‬ ‫! ر ﯾ دار زا‪" .F ،-‬‬ ‫ه ﯾ؟‬

‫‪ _ . )X‬ﯾ‪4_' X " /‬ا د و‪ ‬ت و !ﯿ&‬ ‫دوور چ ڕ‪ .‬ﯾ ‪' X‬‬ ‫‪X‬م و ﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫ر‬

‫‪i )3 'p r‬وو و 'روا ‪ )3 'p r‬ڕەو‪ 2 '8 )T‬ن ' ‪'=S' K‬ی ‪،)T' 0 H‬‬ ‫'و‪' )xLS‬زا ' ‪1UYC‬دەرا 'ی دە‪1k-R'9‬از‪ .' U‬دا ' ¿‪Y‬د‪ )7‬دا ‪1‬از‪ )3‬و ‪ LX‬او‪' .%3‬‬ ‫‪'9' '=S' K )7 K' -' R' K‬ر دا ‪1‬از‪1 ' )3‬و‪ )3'I‬و ‪ 0‬ە‪'9' ،)3‬ر ‪ '0‬ی‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪138‬‬


‫‪1X‬و‪'=H‬را‪ )3‬و‪YI 0/‬د‪ )7‬ڕش ' ڕا‪ X )7 '8‬ر‪ L-‬و ‪ LX‬او‪'9 M`%3‬ر‪ )T1K‬دەو‪' -'S‬‬ ‫‪ u‬و 'ر '‬ ‫"د ¿‪ - .‬ر‪BX )3‬ۆ ‪ .‬ر‪ ' " U‬ڕا‪109 ' '=S' K M[-Y8‬ور\' '‪)7 K‬‬ ‫دە‪YI‬اوە‪ K‬ن‪'9 ،‬ر‪ S'Ýú‬اوە‪.‬‬ ‫‪2QX‬‬ ‫'‪'8‬ر ڕش ‪YX‬ۆ‪i M”ÀQ9‬وو‪YI' '8 )3‬دن و ‪1 M[.2 '=LX‬د ‪ 1‬ر‪'I - )3‬‬ ‫ژ‪Y/‬دە‪ K'.9‬ن و 'رەوەز‪1pU‬و 'وە و ‪'I )7 0LW¿LX‬ر‪ M‘S K1.2I M‘-' R' K )T‬و ‪ 9'2 X‬ز‪ )3‬و‬ ‫' ‪1. 1K‬ور‪1pU‬و‪' ' 'I ،dQ )7‬را ‪'p‬ر دارا‪'p - )3‬ت و دارا‪ )3‬دەو‪'S‬ت و ‪'9‬روەر‪Y )3‬ۆڤ‬ ‫'‪'9‬ر ‪Y‬ۆ‪'f‬وە دا ە ‪ dQ‬و دوا‪ u‬ر ‪' x‬وەی و‪'9 ،! M‘= '9‬ر‪'I‬و‪' M[-‬ر ‪ I' Œ‬ن‬ ‫’‪ L‬و ' ‪1‬و‬ ‫'‪'9‬ر 'وی د ¿'دا د ردە‪ K‬ت‪' ،‬وا ' ‪1‬و دا ‪1‬از‪' U‬ك و ' ‪1‬و‬ ‫‪ e‬ڕا ‪1 ' L‬دی 'م ‪' -' 0 H '=S' K‬دا ڕوودەدات و ‪1L‬ان ‪'=S' K‬ی ‪ )T' 0 H‬و‬ ‫‪109 )xLS )T' 0 H‬ور‪ )3‬وەك 'وەی ‪1L‬ان و‪ -R‬ن ‪ 9‬ت و ‪ )xLS 9‬د ر‪Y¿U‬او ‪1‬و‪)7‬‬ ‫'‪ '0 '0 '¿ 'I ،‬ی ‪ K‬ر‪' §QX ،‬وە 'م ‪ K‬را ' دە‪ • 'I‬و ‪ X‬ش 'وە 'و ‪ K‬را 'ی د ¿'‪.‬‬ ‫ڕەو‪i )T‬وو و ڕوودا‪ )7‬ڕا‪'X‬ڕ‪ •U‬و ڕش ‪ Q-‬ا‪،‬‬ ‫' ‪1H‬و‪ • )7‬وە ‪¤ -‬وا ‪Ly‬‬ ‫‪i‬وو و ڕەو‪ )T‬ڕووداوە‪ K‬ن‪' ' .‬ر 'وەی ‪'I‬‬ ‫‪ K‬ر‪ M[.2 '=L- ' '¿ - xU‬ڕ = ‪¤‬ا '‬ ‫'د‪1 ' M[- Ýú‬و 'ون و ' ‪Y )xLS‬ۆڤ 'م ‪'=S' K‬دا ‪ xL- ' '-‬ن 'د ‪ d‬و‬ ‫‪ K '.%31LX‬ری ¿‪'=S' K '¿ 1H .d/Y‬ی ‪ )T' 0 H‬ڕوو\'ر‪ )x/‬د ¿'‪ ،‬و‪R‬ت و ‪12 I‬ەر‪)x/‬‬ ‫وە '‪'9 )K‬ردە ‘‪ M‬دا ‪Y‬او '‪ ' 'I ،‬دوای ‪ K‬ت و ‪'=S' K M[/1‬ی‬ ‫د ¿' '‪،‬‬ ‫‪ .%Q )T' 0LH‬وە دە‪ xpLŠ.9‬ت‪' ،‬روە ‪Y‬ۆ‪' M”´ K'f‬ر ‪Y‬ۆ‪'9 )7 K'f‬ر ‪ e‬ی 'م‬ ‫زە ‪ '0‬دە • و ' '‪ .9‬ە '‪ )K‬د ¿'وە ن‪ e 1xS' ،‬ڕ‪' M[U‬م ‪ ' ' 'I ،' ' '=S' K‬و‬ ‫‪ Q‬ا دەژ‪' .•U‬و ‪ e‬ڕ‪'0U‬ش ' ‪ UB‬ردا‪ )7‬ڕا ر‪' Œ' ' U‬ن ‪ X‬رت و ‪ X 'H‬ر' ‪ .‬ر‬‫‪'9' ' u‬ر ‪'=S' K‬دا‪1xS' ،‬‬ ‫‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪'-'S‬وە‪' )7 X'9 ' ،‬ر ' '‪)K‬‬ ‫' 'ڕە ' ی ‪' K‬ڵ و ‪ )7 K'- W¿LX‬و ژ‪ U‬ن و ‪ K‬ر‪YI‬د '‪1$ .' K‬و '‬ ‫‪ e‬ڕ‪YC M[U‬ە ڕە '‬ ‫‪ K'I - 'I L- K‬ن ' ‪ UB\ )T u‬ردان‪ ' ،‬د‪ M[- Ýú‬دا ‪1‬از‪ K' U‬ن و 'رەو ‪ ¼2Q‬دن و‬ ‫'‪Y¿ OI‬د 'وەی ‪ K'9YX‬ن ' ‪ X‬رت و ‪ X‬ر' ‪ .‬ران و دەو‪'S‬ت دە‪ •9‬ن‪ e o ،‬ڕا ‪L‬‬ ‫‪'•LX‬وا 'ی 'وەی ‪ ،' ' .%Q‬ڕوو دات‪ 1xS' ،‬ز‪ Y- U‬و ز‪ 'I' '.% 9 Y- U‬دە‪ X‬ر‪c/‬ن و‬ ‫‪ K'9YX‬ن '‪ '.9‬دە‪'I‬ن‪R' .‬م ‪ K'I - 'I L- K‬ن '‪ )T u‬دە = ان و '‪i¼S‬راد‪ X )7‬رت و‬ ‫‪ d%‬و ‪ X‬ر' ‪ .‬ران‪ K ،‬ڕ و ‪ 'u 'S' K‬وەر‪ )3‬و ‪ U )7 K' -' R' K‬ن ‪sLÝõ¿LX‬ن و 'و¡‪a‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪139‬‬


‫' \‪ UB‬ردان و ' ‪Y¿Lu'pLu‬دن ەن‪' ،‬وا 'م 'و ‪ u‬رە ‪ K‬رە‪ K‬ن ' ’ ەدەن‪'I ،‬‬ ‫' ‪ U‬ن ' درو‪ .9‬ن دە ‪s‬ن و 'م 'و ‪ u‬رەی ‪ ’ 1e 'I‬وە‪ ' ' ،‬دە‪¤ 8 '- K‬ا 'وەی‬ ‫‪1‬دی ‪ K'I -‬ن و ‪Y8‬و ' ‪ K' Lu ' -' R' K‬ن‪،‬‬ ‫‪1‬د ]‬ ‫دە‪R'9‬ت و ‪ UB‬ردان‬ ‫ڕ‪Yk¿/‬اوە ‪ 'u‬وەر‪'9 ' U‬ر\' ‪ K‬ن[‪ ' .‬ر‪ )x/‬وادا 'م دەو‪'S‬ت و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و‬ ‫‪ X‬ر' ‪ .‬ران و ‪ X‬ر‪ K'-‬ن دە‪'I‬و ' 'را ‪'p‬ر '‪ S‬و 'م ‪1p—%31LX‬ون و ‪ K‬را ‪1‬و ن '‬ ‫ژ‪ )7 U‬ڕۆژا ' ا دە‪ - 'I L- K ،dQ0L$P9‬ك ' ی '‪YI‬دەووە [‪ M‬و ی دەر‪'I‬وت‪'I ،‬‬ ‫' ی‬ ‫‪ Lu'pLu‬ە‪ K‬ت‪ ،‬ی‬ ‫' ‪ X‬ر' ‪ .‬ران ‪ UB‬ردەدات و ' دە‪ -R'9‬اران‬ ‫'‪' 'I ،‬‬ ‫‪'.I' '.Q‬ری ‪ u'.S e‬ر‪i¼S' )3‬ارد‪Y )7‬اپ ' ‪Y‬ا‪' ' ... X‬ر 'وە ‪L9YX o‬‬ ‫' ‪ )T‬ڕۆژا 'ی ‪ 'u‬وەر‪ )3‬و ' '‪ -' R' K M[-Y=I‬ا ‪ H‬رە‪'9‬ر '‪ - ،d/YI‬وە‪ H 1K‬رە‪'9‬ر و‬ ‫‪YIB '0‬د‪ ' )7‬وەرزی ‪'9‬ر 'ر ‪ X" )7‬ر‪B2QX )T‬ەو" و دە‪Y/š '.9‬ە ڕا رە‪ K‬ن ©‪• •%‬؛ 'م‬ ‫ڕ‪ 'u M[.%k¿/‬وەر‪ )3‬و ‪ )T' R' K‬و 'م ڕ‪ '=S' K )3 9 M[.%k¿/‬و 'م‬ ‫‪YIB '0‬د‪R' )7‬وارد‪ )7‬ڕە‪'8‬ز‪ )3‬و [‪ M‬و 'ژادی و ‪1. 1K‬ور‪' ،)3‬م ‪' )7 0LW¿LX‬رەوەز‪ K' U‬ن‬ ‫و ‪'I‬ر‪ M‘-' R' K )T‬و ‪' '9‬وەی ‪ K‬ر ' و ‪1L‬ە ە‪1ž-' c )7 K‬زاری و ‪'0/1‬‬ ‫‪ K' .28‬ن ' ‪'9‬ر 'داران و ‪ X‬رت و دەو‪'S‬ت و 'م ‪ L‬ە‪Y¿-R'9‬د‪ )7‬ڕا ران و‬ ‫‪ '2‬ران و ‪'C‬ر اران و دەو‪ '$-'$-'S‬ان‪ K ،‬ر و 'ر‪' 1L )K‬م ‪' -' 0 H '=S' K‬ن و‬ ‫‪'=S' K‬ی ‪ ' )T' 0 H‬دەرەوەی ‪1X ' '0—9'p—2³ ،'=S' K‬و‪'=H‬را‪)3‬‬ ‫'رو‪YI 0/‬د ‪L‬‬ ‫" ۆ‪'I‬ی ‪'8‬ڕا 'وەی ‪Y‬ۆڤ ' ' `‪ K'0 M‬ن ! 'روا ‪ - 'I‬ە و ‪1 ' .%Q -‬و‬ ‫‪ e‬ڕا ‪'9 )xL‬ردە '‪ K‬ن ' ' وی ‪'9‬ردەم و ‪ K'=S' K‬ا ڕوو‪ U‬اوە‪' ،‬ك ' دەرەوەی و‬ ‫دا ‪B‬او ' ڕەو‪1X )T‬و‪' K‬وەی 'و و ' ‪' M`%31LX )7‬ودا‪.‬‬ ‫' ‪1K‬ر‪' )T‬ر وا ‪ 'I‬ڕ‪ )T' OU K M[.%k¿/‬و ‪ - C‬دا¡‪ ' ' a‬وی ‪' U‬وە ‪ L-‬ا‪1H‬ون و‬ ‫'‪ 'I ،‬وەك ‪'I u aîL‬رەوەی 'و ڕ‪' 0—%k¿/‬‬ ‫‪ 9‬ت و ڕۆژ و '‪ '.C‬و ‪ Í‬و ‪LS 9‬‬ ‫د ر‪ • '¿pU‬و ^‪"L‬ن 'م ‪'- 9‬وە دە‪Y¿LŠ .9‬دووە و 'و ‪'- 9‬دا ‪1- Ýý - K‬وە‪'-'pS' ،‬‬ ‫' ' ‪ M`9 ' '-‬و‪ ¿L-R‬ا ‪' '- 1xS' ،‬ت ' ‪ M`9‬و‪ 'H‬و 'ر‪' § ¿L$/‬ر وا ' و‬ ‫‪1‬ا "ن ^‪"L‬ن ‪ - C‬دا "!م 'م ‪'- 9‬وە ' ‪' ' C‬ر‪'C M¹/‬رە‪'%7‬دا ‪ Ýâ - K‬ت‪ .‬ڕ‪ %k¿/‬ن و‬‫'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ I' 1L ' '=S' K )7 K' -‬ا ڕدە ‪'0‬وە و ‪' ' .•2Q¿S'W¿L-‬ش '‪ '=S‬و‬ ‫وا‪ -‬ی ' ‪1H1L‬و‪ )7‬ڕ‪ %k¿/‬ن و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ‪ u‬رە ‪1 'X‬ە '‪ U 1L ' 'I‬ا و‬ ‫‪'9‬ر '‪ S‬ان و ‪'0-Y=Lu‬وەی ' ڕ‪ %k¿/‬ن و 'ڕ‪1/‬ە 'را '‪ )T‬و ‪ u‬رە ‪1 'X‬ە '‪ )K‬د ¿' ‪' ،‬ك‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪140‬‬


‫‪' )7‬ڕای ڕا ر‪ X )3‬ر‪'¿L-‬وە‪،‬‬

‫' ¡‪ a‬ڕا‪'8‬‬ ‫‪ X‬ر' 'وە‪.‬‬

‫دە‪'9 )K' '.9‬ر\ ز‪ )3‬و ڕا‪'8‬‬

‫‪)xL‬‬

‫ڕش دە‪' '.LH‬ی ‪1X‬و‪'=H‬را‪)3‬‬ ‫' 'ر 'وە 'م دا ' ‪ x‬ر‪ ' )3‬ت و دا ‪' )7‬ر '‬ ‫ڕا ر‪' U‬وە و 'م وەك ‪' ' .%Q -‬ز ‪1‬ون دەر‪'I‬و‪1-‬وە‪'9 ،‬ری ' دژە ڕ 'وە‬ ‫دەردە‪' .dLH‬در‪š/‬ا‪ X M”À3Y8' )7' '- )3‬ر‪1X '2 ' ،M‘-' -‬و‪'=H‬را‪' " )3‬ر 'ی‬ ‫رد 'وەی ‪' )7OX‬دە‪'9 M[.2 '=-R'9‬را‪ X )7‬رت‪،‬‬ ‫‪'¿ ' Œ‬م" ‪ '-‬د ‪' ' u1‬ك ‪1‬وە‬ ‫'روەك ‪ H‬ن ' ‪'9‬دەی ڕا ‪1‬ردوودا ‪ X‬رت و ‪Y8‬و ' ‪1K )7 K'.% 1 9‬رد‪ .9‬ن '‬ ‫د ‪YI $‬ات و ر‪' —% %I‬وە دە ‪1ž‬ت " 'م ‪ )T ' a¨ r ،' r‬ڕز‪ e‬ری ‪ ' $.2‬و‬ ‫'م ‪' r‬دا ڕە ’ ەران '‪'-‬ك ر‪1u‬ازی ‪ $.2‬ا و ' ‪ •-‬و ‪ X‬ش ‪'9‬ر‪'I‬و‪’0 ،•-‬‬ ‫"!م دە‪ LŠ.9‬ە‪ K‬ت"‪' a¥'I ،‬م ڕۆژ‪ e‬رە '‪M[LS‬‬ ‫' ت '‪ 0QX‬و دا 'زرا ‪9 )7‬‬ ‫‪'9‬ر 'ر ‪' )7‬وان ‪ e‬ڕدرا ' وەدا ¿‪Y‬د 'وەی ز‪ 0U‬ا '‪ K‬ن؛ ' ‪Y¿-'p -‬د 'وەی ‪'I‬ر‪'-‬‬ ‫دەو‪ K' -'S‬ن؛ ' زاد‪YI‬د‪ )7‬زار ‪'-‬ڕا‪ k Ýâu ' • K M[L-‬رە‪ K‬ن و ‪1K‬رد‪' .9‬‬ ‫ڕز‪ e‬ر‪YI‬اوە‪ 'I‬ن ‪YI‬د ' ‪ e' X‬ی ‪'9‬ر\ زا‪ )7‬دەو‪1- )T'S‬ر‪ ' I‬و ‪ )T òO.‬دەو‪ )T'S‬ا‪ )7‬و‬ ‫‪'9‬ر\ زا‪' ' )7‬ر‪ )xU‬و ‪' .)7 .UY‬ر واش ‪'9 ' 'I‬رە‪ -‬ی ‪'9‬دەی ڕا ‪1‬ردوودا '‪)7 K'0LS‬‬ ‫‪ X‬ر‪ 9 )T‬ل د ‪YI $‬ا‪ )T‬ڕو‪ ' ،' 9‬ڕۆژ‪ e‬ری ‪'9‬ر 'ر ‪ X )7‬ش ‪'9‬ر‪'I‬و‪ M[-‬ڕا‪'X‬ڕ‪M[U‬‬ ‫‪١٩١٧‬دا ‪ e‬ڕدران ' ز‪ 0U‬ا '‪ *LH )7 K‬؛ ‪1‬ردوو‪ K )7 K'8‬ری زۆرە ‪ÇÊ‬؛ ش و ‪B\1. 1K‬ی '‬ ‫‪' a¡' K‬رەوەز‪YI )7 K' U‬ا و ‪1‬را ‪1‬ازا‪BI )7‬ۆ‪ .27‬ت و ‪YI'r'-‬دن ' ‪ x/YI‬را‪)7‬‬ ‫=‪1-Y‬وی ‪ X‬ۆ‪Y8‬اد و ‪. - ...‬‬

‫') دژ را‪ :‬ڕﯾ‬ ‫و‪ '‬ﯾ‪ /‬ﯾ‬

‫‪_ 3‬‬ ‫ﯾ ‪.‬ﯿ‬

‫زاد ‪93‬از ﯿ& و ‪‬ﯾ ر‬ ‫و ﯿ‪9A‬ا ‪ X‬ن ﯿﯿ ؟‬ ‫"‬

‫)ڕ ‪ .‬ا‬

‫!‪:9‬‬

‫و‬

‫‪' §QX‬وە وە‪R‬م 'و ‪' ' 1e‬و ‪'» ' '0qL '-' -‬زۆ‪ 'I‬ڕا ر‪' U‬ی ‪ -‬ە 'وە‪،‬‬ ‫'‪ M`%31LX‬دەزا ] ‪'= L 'I‬ڕ‪'$/‬وە دواوە و ‪'9‬را‪ X‬ی ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ن ‪'$0/1k‬وە‪Y/1e' .‬ەی‬ ‫'وەی ‪' ٢٠٠٧ a¡ 9 ' 'I‬دواوە '‪1 LI‬وم ' ‪'9‬ر ’ ەران و ‪ H‬ود ‪Y‬ا‪)T ' )7‬‬ ‫‪ x/YI‬ر‪ )3‬و ڕەزا '‪ )7 K' -‬و‪'u ،ËUYô' )7 -R‬زا " ‪ ›71- ،‬و ‪Y%‬و ‪ u‬ر‪ u‬ر § ‪1 'X‬ە ]‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪141‬‬


‫'‪'-‬ك ‪' )7 KŒ H‬و و‪' -R‬دا ' ‪1‬وە‪' ،‬ر 'وەی ‪ 'I‬ڕووداوی ‪19‬و‪ xL )7 -‬ر‬ ‫‪YZI'$‬ۆ ‪ 'I )xL‬ر ‪ u‬دە ‪'0 r'- a¡ '.Qp‬وەی ‪ 'u‬وەر‪ ›71- ' )3‬و ‪ '.Qp‬ی ڕو ‪)7‬‬ ‫‪ 2‬ا‪)7‬‬ ‫‪'C‬ر ار‪ )3‬د ¿‪ - .‬ر‪' U‬ی ‪ 'H‬دە 'ی 'و و‪ ،'-R‬ڕۆژا ' 'و و‪' -R‬دا‬ ‫‪ 2‬ان دژی ‪1WP‬ڕ‪ )3‬ڕا ران ' و‪ 'H‬و ‪'8‬ڕە‪'I‬‬ ‫دا ¿‪Y‬د‪ K )7‬ر‪،‬‬ ‫‪ xL‬ران‬ ‫'ژار‪' )7 K'0 27‬و و‪' -R‬دا ڕوو‪ U‬ەدا و ' ‪'X‬ر‪ '9‬ا ‪1‬و‪' ،‬روە ' ‪M`LI' ›71-‬‬ ‫‪'9‬ر '‪M`LI‬‬ ‫دەر‪1H‬وا‪ xL )7‬ری زا ‪ K x‬ن ‪Œ H‬ك ‪1‬و و ‪ 2C )7 K' IŒ H‬ر‪ U‬ن‬ ‫‪'9‬ر‪'9 -‬ر‪'C )3‬ر ) ‪ x/YI‬را‪' )7‬و و‪ x X 'I ،'-R‬ی دە‪R'9‬ت ‪1‬و‪ ،‬درو‪Y¿.9‬د ‪1‬و‪.‬‬ ‫ز‪ )7 9‬ڕا ر ' 'ورو 'ر‪ )xU‬وڕ‪YI'0/‬دن ‪1‬و‪ K'.% 1 K ،‬ن ‪YZ9‬ی ‪ X‬ش ‪K‬‬ ‫‪1‬ون‪ u '- .‬واز‪' U‬ك ‪ ' 'I‬و‪1 ' Y% )TR‬و‪'r ،‬دە ' ‪1‬و‪1k )7‬ا '‪ K‬ن و ‪ K‬ر‪YI‬د‪)7‬‬ ‫•‬ ‫ڕا‪'.9‬و ‪ U‬ن ‪1‬و ' ‪1‬اری ‪ x-' c‬ر‪ -' R' K )3‬ا 'وا ' '‪ K' '.9‬ن‪'I ،‬‬ ‫'‪ K' '.9‬ن 'ژ‪Y/‬ەوە ‪' a‬وان ‪1‬ون‪' ' ،‬را ‪'p‬ردا زۆر\'ی ‪BX‬ۆژە و ‪ K‬ر '‪ K‬ن ‪a‬‬ ‫‪ 19‬ی ‪1 Y%‬ون و ‪ X‬ر‪'C )T‬ر ار ‪'8 )x2³‬ورەی ' ‪1‬و‪' ،‬روە 'ردوو و‪ ›71- )TR‬و‬ ‫‪' Œ' Y%‬ن دەو‪' )7 -'S‬ورو و ' 'ر‪ xU‬وە ‪1 —2³‬ا‪'9 )x —% u )7‬ر\ ز‪ )3‬و دراوی و‬ ‫' 'ت ر‪ xU‬ر‪1k 9 )3‬ڕ‪ U‬ن دە‪YI‬ا‪' '- .‬ت دەو‪'r 'I q )T'S‬زا‪ ab‬و ‪ X‬ر‪'I'-‬ی‬‫‪' x‬وە‪ ،‬ر‪ xU‬ر‪'8 )x/‬ورەی دەو‪)7 -'S‬‬ ‫‪'C‬ر اری ‪1‬ون‪'•LX' ،‬وا 'وەی ‪ '8 X‬ەی‬ ‫رو و ڕۆ¡‪' M`% X a‬ورو ی دە [‪ M‬و ‪'8‬ورە‪ •UY-‬ز‪ 0U‬ا‪'H K )7‬ران و ‪' 'X‬را‪)7‬‬ ‫•‬ ‫'‪' )7 ' xUYC‬و و‪'-R‬دا درو‪Y¿.9‬د ‪1‬و‪ .‬دەو‪19 )T'S‬ر‪ 'U‬و ‪'S '0‬ی '‪'9‬د‬ ‫‪'9 X‬وا‪109 )7‬وری ‪Y%‬ا ‪1 Ï‬ون‪.‬‬ ‫‪ 'u 'I L- K‬وەر ‪'9‬ر\' ' دەرەوەی ‪OX‬ن و و‪ M`%3‬ڕا ران ڕا‪'X‬ڕی‪ ،‬دەو‪ )7 -'S‬ز‪ ! W‬و‬ ‫‪'0 2‬درا و ' ‪1.‬ا‪)7‬‬ ‫دەو‪' )7 -'S‬ورو ‪1-‬و•”‪ M‬ك ‪1‬ون و دە‪ K Ǭ'p9‬ردا 'وە ن‬ ‫‪'9 X‬وا ‪' )7‬رژەوە '‪ K‬ن 'و و‪' -R‬دا • ر‪c/‬ن‬ ‫ز‪ )7 9‬ڕا ر‪ U‬ا‬ ‫' ‪1L‬‬ ‫ۆز‪'./‬وە‪' ' .‬ر 'وە ‪ H‬ر ' ‪ P‬ان ' ‪1-'I‬اری ڕووداوە‪ K‬ن ‪1‬ون‪R' .‬م‬ ‫'‪'.S‬ر ‪ V -‬ن‬ ‫و ' ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u M[U‬وەر ' '‪ ËUYô‬و ‪1‬ردن و ‪1 9‬د ' و ' 'ن و‬ ‫' ' زۆری '‬ ‫'»‪Y‬ە •'دا ‪ UYC‬ی ‪ U‬ن ‪'I‬و‪ •-‬و ‪1-‬ا ن ' ر‪ xU‬ر‪ )3‬دەو‪ )7 -'S‬و‪ 'I'H‬دژە‪OX‬ن‬ ‫دە ¿'ن‪1$ ،‬و ' ' '»‪Y‬ە • ' ' ¿‪1 9 M‘2QIY‬د '‪ I'H ' q ' ،‬ار‪YI‬د‪)7‬‬ ‫ڕا‪'X‬ڕ‪ 'I'0U‬و ' ‪19‬ر‪ ' 'U‬ر‪ xU‬ر‪ )3‬دەو‪1- )T'S‬ر‪ ' I‬و ‪1 9‬د ' ‪1-‬ا ن ‪ 2 P • 'H‬ی‬ ‫‪ I'H‬ار ' ‪Y8‬و ' ‪ d% 1 9‬و 'ز ' '‪ K‬ن درو‪'¿p—9‬ن و ڕا‪'X‬ڕ‪ I'H M[U‬ارا 'ی‬ ‫‪'9‬ر\' ی ‪ 'u‬وەر‪' )3‬رەو ‪ )3 1L )ž 'u‬و ‪ . 1K‬ر‪' 'S 9 'H )*/‬رن‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪142‬‬


‫‪ ›71- ' 'I L- K‬و ‪ UYC Y%‬ی ‪ X‬دە‪YI‬د‪Y¿ 2 P )7OX )7‬د‪ )7‬ڕا‪'X‬ڕ‪'I' 'I'0U‬و‪،•-‬‬ ‫ن ' ڕ‪'=/‬ی‬ ‫‪ H‬ر ‪ 'X‬ن ‪Y‬دە 'ر ‪1 —2³‬ا‪! )7‬ە ‪ K' O%‬ن و 'دە‪'=-R'9‬‬ ‫'وەی ' ‪ ž‬وی '‪'I‬م ' 'دە‪' M[.2 '=-R'9‬وان 'رەی‬ ‫'وە‬ ‫‪ '8 X‬ەی‬ ‫‪ 'u‬وەر ‪ dQ0L¿2q¿L-‬و ' ‪ ž‬وی دووەم‪'9 ' ،‬ر '‪ S‬ا 'وەی ڕەزا '‪ K' -‬ا ' ‪)7 9‬‬ ‫‪1.‬ا ‪' d/Y‬ژ‪ Y/‬وی ‪ u‬راو‪ u‬ر و ‪1K‬دە‪ -‬ی ‪'9‬ر\ ز‪ U‬ا دە‪1 ' 1.9‬ە ە‪ U )7 K‬ن ‪'0yLÝï‬وە‬ ‫‪'9‬ر‪ K‬ر و ‪ U )ž 'u‬ن '‪'-‬ك ‪ K' O%‬ن '‪'9‬ر دە‪R'9‬ت‪ ž ،‬ڕن ' ‪)ž 'u‬‬ ‫‪B ' M‘-' R' K‬اوە ' ‪1L‬ان 'رەی ‪ 'u‬وەر و ‪ 'u‬وەری ‪ K' O%‬ا‪'•—2³ ' ' .‬ردەی‬ ‫'و ڕووداوا ' ‪1‬و‪ ' 'I ،‬و‪ ›71- )TR‬و ‪ Y%‬ڕوو‪ U‬ا‪' ،‬وەی ‪1K )7 K'X'H 'I‬رد‪ .9‬ن‬ ‫'و 'ڕ‪' UYUY= ' Œ )3‬وە ز وی " ڕش" ن ' ‪1K‬دە‪ -‬ی ‪'9‬ر\ ز‪! )3‬‬ ‫' ‪1H‬و‪' ،• )7‬وەی ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ن ‪ x2¿L-‬ن و ‪ H‬ن ‪1k‬ا '‪ K‬ن و ' ‪c‬ە ' '‪i¼S‬راد‪)7‬‬ ‫‪ X‬ر' ‪' )7‬دە‪R'9‬ت ‪ 2 '8‬ن و ‪ H‬ن ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u M[U‬وەر‪ q )3‬و ‪19‬ر‪ e 'U‬ڕدرا '‬ ‫‪B ' )3 2 P )xL= 'u‬اوە و ‪YC‬ەڕە ' ‪1 ' ،‬وی ‪1 'X‬ە ی ' ‪1 M`9‬د ‪ 1‬ر‪)3‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪' U‬دا '‪' 'I ،‬‬ ‫‪ 'u‬وەرەی ڕاز‪' U‬وە ' ‪1‬و و ' '‪ 'u 'I L- K .‬وەر ‪' .2Q‬و‬ ‫‪Y Œ‬د‪ (aé'ò • ) )7‬و ) ‪ \1‬رەك( و دا ‪ )xL9'I )7‬د ¿'‪ ،‬ی د ¿‪ - .‬ر‪' dQ0L )3‬‬ ‫'‪i¼S‬اد‪ X )7‬ر‪ )xL-‬د ¿' ' ‪ X MNu‬ر‪'C '-‬ر ارە‪ a¡ 9 M”£ )7 K‬ڕا ‪1‬ردوو‪ ،‬ی ‪YX‬س و ‪'.CY8‬‬ ‫‪1‬ور‪ )3‬و ‪ K -' R' K‬ن ‪ H‬رە‪'9‬ردە • '‪'8‬ر دە‪YI 0¿L- )KY/š '.9‬ات ‪'9‬روەر\•‪،‬‬ ‫ی ‪ ' )3 - K‬ژ‪Y/‬دە‪' )3'.9‬وان د ‪' ،d‬د‪' 0S‬وە ‪ u'.S e‬ر‪ X )3‬ر' ‪ )7‬و ‪1K‬د‪ -‬ی‬ ‫‪'9‬ر\ ز‪ )3‬دە ‪ '0‬د ‪ )3 - K )7'$‬ڕا‪'X‬ڕ‪ K'0U‬ن و ‪'9‬رە ’ م ز‪ 0U‬ا '‪ K‬ن وەدان دە ‪'0‬وە و‬ ‫‪ 2‬ەران و '‪ L9‬ارەدا‪' )7‬ر '‪ x.%S‬ران دە ‪'0‬وە ' ڕووداوی ڕۆ‪M[ -‬‬ ‫‪M[. 1K‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ ' )3‬دەو‪'S‬ت و ‪ X‬ر' ن و‬ ‫‪' '-'pS' .'=S' K‬ر ' ‪'9‬رە‪ -‬وە ‪ 1‬ر‪ )3‬و‬ ‫ڕا ران د ر\‪1‬و و ڕۆژ ' ڕۆژ ' ‪YI' ' '-‬دن و ‪1 "=Lu‬ون و ‪' '-‬ت د ^‪1p‬و ا ‪1‬و‪،‬‬ ‫'وا ' 'رز‪YI‬د 'وەی ‪R‬ی '‪'-‬وە‪ )3‬و دەو‪'S‬ت‪1H ' 'I ،‬و‪'X' K • )7‬ر‪ • 9‬د ردەی‬ ‫'و ڕا‪'X‬ڕ‪1 ' 0U‬و و 'وە ەی ‪' 'I‬و د ردە ' ‪1-‬ا‪' c )7‬ت ' ‪!" 1 9‬م و دەو‪'S‬ت و‬ ‫‪'9‬ر 'دار‪ x )3‬ت‪ M`%¿ ' ،‬ڕا‪'X‬ڕ‪'8 M[U‬ورەی ‪'C‬ر‪ '%7‬و )‪' 1 K‬ی ‪ X‬ر‪(›3‬ەوە ‪R' -‬ی‬ ‫‪'9‬ر‪'I‬و‪ ’I' M[-‬رە‪ - )K P )K‬و زار زاد‪'9 ،‬ر 'دار‪1 ' ' )7 Ýâu )3‬و دەز‪ '8‬و‬ ‫‪ 1L‬ە ‪1k 9‬ڕ‪' K' U‬وە ' ' ‪1‬و ‪'-‬ر ¿‪Y‬د ‪1 )*L‬ور‪ )3‬و ‪ ' K‬ڕا ر‪' K' U‬وە‬ ‫' ‪1.‬ا ‪1p‬و وە ! ‪ )x‬دژە ڕش ' ‪1‬دی ڕا‪'X‬ڕ‪1U‬ان و ڕاز‪ U‬ن ‪ )K - .dQ0LÝõ¿LX‬ڕازی 'و‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪143‬‬


‫ڕا‪'X‬ڕ‪' 0U‬دا ' دە ' ‪1‬و‪1 )7‬د ‪ 1‬ر‪ )3‬ڕ‬ ‫دەو‪'ò '-'S‬رە '‪ K‬ن و !ە ‪ d% 1 9‬و‬ ‫‪' R‬ك 'رز\‪'- x‬وە‪' - 'I ،‬و ‪'- 9‬ش 'ر '‬ ‫‪ L9‬ارەدراوە ! ‪'9‬را‪ X‬ی ‪i‬وو‪ u'.S e ،‬ر‪)K' U‬‬ ‫د ‪1‬ە ؟‬ ‫' ' ‪1K‬ر‪'-‬ی ‪1H‬و‪' ' '0 )7‬ڕ 'و ڕا‪'X‬ڕ‪' 0U‬ی ‪ ' 'I‬و‪'ò )7 -R‬رە ا ڕوو‪ U‬ا و د ردەی‬ ‫‪'X' K‬ر‪ ' .9‬و دژە ڕ 'ی وەك 'رز‪YI‬د 'وەی ‪R‬ی '‪'-‬وە‪ )3‬و دەو‪'S‬ت و ‪'0-1e‬وەی‬ ‫"ﷲ ا‪ " ¼I‬ن ‪YI‬دە د ‪ aÊ‬ڕا‪'X‬ڕ‪Y¿ K '0U‬اوە‪ )7 K‬د ¿' ' و‪ )7 -R‬دەورو\'ر ] 'روەك '‬ ‫)‪ ()7 $LP9‬ا ) 'ردەر‪'9 )K‬را( ‪YI‬ا ' ‪'8c‬وت[ و 'و د ‪'X' K 'P‬ر‪ d9‬و‬ ‫ی دەو‪ -'S‬ن ‪YI "= Ýâu‬ا و وەك دە ‪"0‬ن‪ ' ،‬و‪)7 -R‬‬ ‫‪)K' K ' ' ' .% 1 9‬‬ ‫'ورو‹) و ' 'ر‪ xU‬ی ‪1K‬ور‪ §3‬وە ‪'X' K‬ر‪' .9‬ك ] 'رز‪YI‬د 'وەی ‪R‬ی دەو‪'S‬ت‪'-' -‬وە[‬ ‫‪'I‬و‪ 1 'X '-‬و‪ 23‬ن‪ §QX .‬ڕا‪'X‬ڕ‪ M[U‬و‪'ò )7 -R‬رە‪ ' ،)°‬ڕا‪'X‬ڕ‪ 'u '0U‬وەر‪ K' U‬ا ‪)7 KR‬‬ ‫دەو‪'S‬ت دە‪19‬و‪ 0Q-‬ران‪R' ،‬م ' ‪' ٢٠١٠ )3 - K‬دواوە 'رز‪YI‬د 'وەی ‪R‬ی ‪'9‬ر‪1K‬ت و‬ ‫‪'9‬روەر‪ )3‬ر‪1u‬از‪' )3‬م ‪' 'X‬ی ' ‪c )É1e‬وو‪'0-‬وە ‪'X' K‬ر‪ d9‬و ز‪! W‬ە ‪ k Ýâu‬رە‪ K‬ا‬ ‫'وەی ‪'I' '.% 9‬‬ ‫دەدا‪ a² 'I ،‬زۆر‪'0U‬ی ڕا‪'X‬ڕ‪1U‬ان ' ‪Y\1L‬د‪'9 )7‬روەر‪ )3‬و '‪1S‬ە‬ ‫'‪ e 1xS' ،‬ڕ‪' 'u M[U‬ڕا‪YI 0I'- ' LS‬ا‪ L-‬و ‪ e‬ڕ‪1 ) ' (M[91») M[U‬ر‪ (M”£‬و ‪ e‬ڕ‪'0U‬وەی‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ 'u )3‬وەری ڕازی و ڕا‪'X‬ڕ‪1U‬‬ ‫) ‪1‬ر‪1K ' ' (M[91») ' (M”£‬دە‪' ' ' ! -‬رە ’ )‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬و‬ ‫ڕ = ‪¤‬ا ' '‪' ،‬م رەوە دە‪1-‬ا "ن 'و‬ ‫و ' ‪1‬و‪1 )7‬د ‪ 1‬ر‪)3‬‬ ‫‪ 2‬ا '‪ X )7 K‬ش ‪١٧‬ی ‪' )T \1‬ر‪1K M¹/‬رد‪ .9‬ن(“‪ 2‬ا '‬ ‫ڕەدوو‪'I‬و‪ M[-‬ڕا ر‪' )3‬‬ ‫ڕۆ [‪"0 p M‬ن !‬ ‫= ‪¤‬ا 'دا ' 'را ‪'p‬ر 'ژ ‪1‬و‪ '8 X )7‬ەی‬ ‫‪ K' O%‬ا ی ' ‪ H‬ر دە ‪،dLy‬‬ ‫‪ ' 9‬ا ‪'9‬ر‪Y¿-1K‬اوە و ز‪ 0U‬ا ¿‪Y‬اوە '‬ ‫' ‪' ' I 0‬ی 'ر ' ‪ 0LW‬وە و ' ‪'U‬وە‬

‫' ‪1H‬و‪ )K - 1K - ،• )7‬ژ‪Y/‬دە‪ d9‬و ‪Y¿LP '.9‬او‪ ' ،‬دەو‪'S‬ت و ‪'C‬ر ار‪ )3‬ش‪ X ' ،‬ر‪M‘-‬‬ ‫ش و ‪'9‬رۆ‪ H )K‬وەڕوا ¿‪Y‬او‪'0- ' ،‬دی زادی و '‪ )7 %I‬و داد‪'X‬روەر‪' )T' R' K )3‬‬ ‫‪ p‬وەڕ\‪' ،dQ‬د‪' 0S‬وە 'م ‪1‬اری ‪' K‬ی دە‪)3Y/š '.9‬‬ ‫‪' 9‬ی ‪'9‬روەر‪ -' 0 H )3‬ا‬ ‫‪ )7 9'I‬دە‪1k-R'9‬از و ‪1 ' X‬از ' رادادە ‪' ،dQ‬م ‪1‬اری ‪ X'9‬ن و ‪ r‬ر ¿‪Y‬د‪)7‬‬ ‫دە‪R'9‬ت '‪' Œ‬ن ‪ X‬ر‪ '-‬ڕا ر‪' K' U‬وە ' ' و 'م ‪1‬اری دە‪1L—.9‬ەردان و ‪'9‬ر‪'I‬و‪M[-‬‬ ‫‪ )7 K' OX‬ز‪! W‬ە‪ K‬ن ‪'8 %‬ردە ‪' ،dQ‬م '‪19 )T u‬و‪R )7 -‬ی ‪ x '.9‬ران‪R ،‬ی‬ ‫‪ p‬وەڕەوە دە '‪'.LI‬وە‪.‬‬ ‫‪ 2‬ەرا‪ 1 )7‬رو‬ ‫‪'9‬روەر‪ )3‬ر‪1u‬از‪' )3‬دە‪M`9‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪144‬‬


‫!ﯿ !ﯿ ‪ X‬ن د ‪ X‬ﯾ‪ /‬و د ' و‪! /‬ﯿ ! ت‬ ‫') ز‪b‬ر !‪9‬و‪ X‬ﯾ '‬ ‫و _&‪ /‬و را ‪9‬ردوو ‪)3‬ت ﯿ ؟‬ ‫!‬

‫ﯿ ﯾ‪ _ -‬ﯾ‪/‬‬

‫ﯾ‬

‫‪1‬و‪' )7‬ڕ‪' ،c/‬ر‪ 'H‬ە ە و 'وێ 'و‪ $S‬اوە 'در‪š/‬دادڕ‪' U‬وە زۆر '‪'9‬ر 'م '‪'-‬‬‫‪1‬ە‪ ].9‬و ‪B‬ۆم‪R' ،‬م 'وە دە‪ ' 'I ،dLH‬دەر\‪ $0UB‬ا وڕۆ ‪' 0‬ك ' ‪' 'I ،dQ‬ڕ‪' )Tc/‬و‬ ‫‪'9‬رە ’ ' ‪1k.%¿ • 'I ،dQ '8‬اردووی 'و ' ا 'م و ڕا ‪1‬ردووم ‪ L- M`CY8‬ا '‪،‬‬ ‫'وا ' ' ‪ H‬و‪ X '¿PU‬ر‪'I' -‬ت ڕوا ='ی • وا ڕۆ • و ‪ ž0‬و‪1r‬چ ‪ p 2‬ات‪'9 .‬ر\ ری‬ ‫'وەش ەدا 'و‪ S‬ەدەم وە‪R‬م ' ‪ 9YX‬رە‪'I‬ت ە 'وە‪' ،‬ر‪ 'H‬ە ‪'0/1‬ری ور‪ U‬و‬ ‫‪'9‬ر ’ ەر ' ‪ )7 9‬دە‪1-‬ا ‪ dQ‬وە‪' ) R‬م ‪ 9YX‬رەی ‪ $ K'-' ' -‬ا 'دە‪.dQ0LÝõ.9‬‬ ‫ڕا ¿‪Y‬دن ‪ -‬ڕا ر‪ – )3‬ڕا ر‪ ' ' ،‬ووا‪ -‬ی ‪1K‬رد '‪'I‬ی واژەی "‪'9 9‬ت‪"!”£ 9 ،‬ن وەك‬ ‫‪ H‬و‪ YC )e‬ن و ‪ 'H‬و وەك ¿'ر‪ 'I ،‬ڕ‪YC )K' '23‬ە‪ K‬ن ' ژ‪Y )7 U‬ۆ‪ -' f‬ا '‪M`28‬‬ ‫' ' و ‪' '-‬ت ‪ §QX‬ز § دە‪'I‬ون‪Y '¿ 1H .‬ۆڤ ‪1 ' §QX‬و‪ )7‬ز ‪'- )xL‬واو 'م‬ ‫ژە¡‪ a‬ڕا ¿‪Y‬دووە و 'م " ۆ‪'I‬ی ڕا ¿‪Y‬د‪'X )7‬رە‪ LX‬اوە و 'م ڕا ‪ x‬ر ‪1‬وە‪.‬‬ ‫' ‪1H‬و‪'8' ،• )7‬ر ' وردی و ' دەرەوەی ‪1L‬ا ‪ H )7‬و‪'¿PU‬ی ڕا ر‪' U‬وە د ردە‪ K‬ن‬ ‫‪'0 0/1k‬وە‪' ،‬وا ڕا ¿‪Y‬د‪ K'I - )7‬ن ' ‪1 'X‬ە ' ‪ X‬ر‪ K' -‬ا در‪š/‬ەی ' ن ‪YX‬ۆ‪M”ÀQ9‬‬ ‫ڕا ¿‪Y‬د '‪Y 'I ،‬ۆڤ ‪ ž‬و 'ڕ و ‪c‬ن و ‪ š /1e‬و ‪ 23Y‬و ‪ L- -..‬ا ڕا ¿‪Y‬دووە‪' .‬وا‪)K' -‬‬ ‫د ¿' ڕا ر‪-)3‬ڕا ¿‪Y‬دن ‪ ' ' .UY‬دەر و‪1 M[.23‬و 'وەر‪1L ' /‬ەی ‪1 'X‬ە ' ‪Y9‬و `‪M‬‬ ‫و ‪ )7 K' -' R' K‬و ر ‪' 0L‬وەی '‪'9‬ر ‪1L‬از‪ )x/‬د ¿'‪ §QX ž .‬ڕا ¿‪Y‬دن ‪1‬و ‪)xL‬‬ ‫'‪1 )7 K'¿H‬وە‪'-' ،‬ك‬ ‫زادی ' ‪1‬وە و ژ‪Y9 )xL U‬و ‪' .‬ی ' ‪1‬وە‪ " ،‬ە‪'I‬ی ‪'-‬‬ ‫و‪ u‬رە‪ K‬ا ' ‪1 'X‬ە '‪ )K‬زاد و ر ا ژ‪ U‬وە‪' ،‬روەك ‪Y‬ۆ‪ aŸ‬دەرەوەی ر‪)7 .9‬‬ ‫' ‪1 'X‬ە ' ‪ K' -' R' K‬ا زاد ‪1‬وە و ‪ H‬وەڕوا ‘‪ M‬و ‪ K‬ر و ‪'C‬ر ‪1H ' )7‬ار‪1LH‬ەی‬ ‫ڕ‪'¿/‬و‪ -' R' K M[-‬ا '‪'-‬ك و‪ u‬رە‪ )7 K‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪R' .‬م ‪Y 'I L- K‬ۆڤ ژە‪ K'S‬ن‬ ‫ڕا ە‪ K‬ت‪ ،‬ی ‪1 )T K‬اردن و ‪1H‬و 'دەر و ‪'8‬ڕا 'وە و ‪' M[/1‬و‪ ، ž M[-‬وە '‪'I‬ی‬ ‫د ر‪ U‬ە‪ K‬ت‪' ،‬روەك ‪ H‬ن ' ا ) ‪ X‬ر‪ X ، L-‬ر‪'I'-‬ی و ‪Y9 ¾L‬اوە ز ’" ە ' ‪)7 K'PX ' 'PX‬‬ ‫ی د ر‪ U‬ە‪'I‬ن‪ dL^ a¥ ،‬و ‪ x a¥‬ت و ‪ K' a¥‬ت و ‪109‬ورە‪ )KŒ H )7 K‬و زاد '‪)7 K‬‬ ‫‪ 'H‬ە ‪YC‬اوا •‪' ،‬روەك ‪ H‬ن دەو‪'S‬ت و ڕا ران وەی ‪ K‬رو ‪B‬ی ‪1‬اردن و ‪ u‬ری ‪1‬اردن‬ ‫و ‪109‬وری ‪ )KŒ H‬و ‪1-‬و‪ H‬و ‪ )3 . X‬ژ‪ M‘9'I )7 U‬و !ا‪ )7‬ژ‪Y/‬دە‪'=S' K )7 .9‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪145‬‬


‫‪ u o‬وازی ' ‪1L‬ان ڕا ¿‪Y‬اوی ' ا ) ‪ X‬ر‪L-‬‬ ‫]‪BX‬ۆ ‪ .‬ە‪ K‬ن[ د ردە‪'I‬ن‪.‬‬ ‫وو‪ )K' -R‬دەو‪ )T'S‬و‪'H‬رخ ' ‪109‬ورە‪ )7 K‬ڕا ر‪ U‬ا و ژە‪ )xLS‬ڕا ¿‪Y‬او ' ' ؟‬ ‫' ‪1-'I‬اری ژ‪ $ U‬ا ڕا ر‪ )3‬وا‪' -‬ك و ‪1‬و ‪ )xL‬د ¿'ی ' ' ؟ '‪' ].9' ' '-'pS‬‬ ‫ڕا ر‪'9 )3‬را‪ X‬ی ‪YI‬دارە‪ 'I‬و ‪' ،' 'I'¿ 'H‬ك ‪ X '-‬ر‪ L-‬و را‪' '.9‬ك و ‪1L‬از‪)x/‬‬ ‫د ر‪Y¿U‬او ' ڕا ر‪/)3‬ڕا ¿‪Y‬دن‪ • .‬دەزا ] 'م ' ‪1L‬از و 'م ' ڕە‪ .C‬ر و 'م ' ڕادەی‬ ‫' ‪Y‬ە ‪Y‬دن ' ڕا ¿‪Y‬د‪ )7‬ژە‪ Œ‬ا ' ڕا ‪ x‬ر‪'¿/‬وە ڕا ‪ x‬ر‪ )x/‬د ¿' ‪ u‬وازی ' '‪R' ،‬م‬ ‫'و ‪ u‬واز‪ ' U‬ڕوا‪BI ' o ' -'S‬ۆ‪ )K‬را‪ '.9‬و ‪ a²‬ڕا ر‪ )3‬دە‪ e‬ڕن؛ 'وا‪)K' -‬‬ ‫د ¿' ‪ ' o‬دە‪YI '.9‬دن و ‪109‬وردار‪YI‬د‪ )7‬ژ‪ U‬ن و »'زی ژە‪R‬ن دە‪ e‬ڕ‪ d/‬؟‬

‫و‬

‫‪ • M`CY8‬ەوە '‪ 'I ،‬ڕا ر‪Y\1L ' ' '- )3‬د‪1 'X )7‬ە ' ‪Y9‬و ‪ M‘.‬و ‪ K' -' R' K‬ن‬ ‫دە‪1-‬ا ‪' K ' dQ‬ی ‪1. 1K‬ور‪ U‬ا ‪'=u‬ی ی ‪'- x‬وە‪' .‬وا‪ )K' -‬د ¿' ‪ e ' '-‬ڕ‪Y M[U‬ۆڤ‬ ‫‪1‬و 'وەر‪)x/‬‬ ‫' ‪1‬و 'وەر‪1 )x/‬د ‪ 1‬ری ‪ M‘-' R' K‬ودەرد و 'رەوەزەوە‪،‬‬ ‫‪ 1‬ری‪ H ،‬و‪ )K 0H‬و ‪ K‬ك و دە‪ '.9‬و ‪'9 a¥'¿P‬روەران ]‪ X‬رت‪ ،‬دەو‪'S‬ت و ‪'- W¿LX‬‬ ‫‪ ،' ' '=’L‬ڕا ر‪)xL— o )3‬‬ ‫‪1r‬و‪ )7 K' '¿H‬د ¿'[‪ ،‬ڕا ¿‪Y‬د '‪'%“' 'I‬ردە ‪.dQ‬‬ ‫د ¿'ی ' ’ اوە ؟‬ ‫' وای دا ‪ Ly‬ن‪1k.%¿ • 'I ،‬اردووی ' ا‪ )7‬ڕا ر‪ ] U‬و ' ڕا ‪1‬ردوو ا ‪].CY8‬‬ ‫‪1L‬ازا ‪1 )xL‬ێ ' ‪1‬وە؟‬ ‫ی ‪1 ' )7‬و دا ‪ 0L‬ن و ‪Y‬دن‬ ‫¿‪d2‬‬ ‫' '‪.‬‬ ‫‪ - - o‬ر‪' U‬ك '‪¯°‬‬ ‫‪'9 o‬ر‪'I‬و‪Y )xLy-‬ۆڤ '‪'9 d%¿ LS' K ¯°‬ر‪ S'Ýú‬اوە‬ ‫‪' 0/1‬وە و ‪ 2 '=L-‬ن ' ‪ K‬ری ¿‪ K'.%‬ن و '‪' )7 ž '%S‬ز ‪1‬و =" '‪ K‬ن‬ ‫‪'9‬ر‪ S'Ýú‬اوە؟ '‪'9‬ر 'م ‪'I ' '0‬وا‪'8' '-‬ر 'و ‪' 1e‬ی ‪ -‬ش درو‪' ،dLq.9‬وا‬ ‫‪1‬ا ‪'0L®'9 dQ‬ری درو‪ M‘.9‬و وەز‪ )3 "8‬و ڕەوا '‪ )T‬ڕا ¿‪Y‬د‪ )7‬ژە‪R‬ن و ‪Y‬ۆ‪ )7 K'f‬د ¿' ‪dQ‬‬‫ەرەوە‪ • )7 K‬دژا '‪ )T‬ڕا ر‪Y¿ U‬دن و‬ ‫! '‪R‬م و‪B/‬ای درو‪'I' 1e M`9‬ی ‪' -‬‬ ‫ڕا ر‪ M`%31LX ' ،)3‬دەزا ] 'وە ر‪'=S' K ' • 'I ،]0LI‬ی و‪'H‬ر ا دوو ‪].CY8‬‬ ‫'ن ]‪ ' dCY8‬ڕوا ='ی ‪ )7 9'I‬وەك ‪ -‬وە[‪ 'I ،‬م 'ر‪ H !"8‬رە‪'9‬ر ‪YI‬در‪•/‬؛ '‪'I‬م '‬ ‫دە‪1-‬ا ] ‪'I‬س ڕا ‪'¿p‬م و ' دە ‪1.‬ا ] ‪ ' Ï‬ڕا ر‪ )7 9'I )3‬د ¿' ەم‪ .‬دووەم '‬ ‫' ‪ )7 9‬دە‪1-‬ا ] ‪ )7 9'I )3'-Y=/YI ' Ï‬د ¿' ەم‪ ' ،‬دە ‪1.‬ا ] ‪'8 %‬ر‪YI‬د‪)7‬‬ ‫‪ '2‬ر‪ )3‬م‪ )7 9'I ،‬د ¿' '‪Y=p/YI‬م‪ ' ،‬وا‪ )K' -‬د ¿' ' دە‪1-‬ا ] ' ‪ x/YI )7 9‬ری‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪146‬‬


‫‪ )7 9'I‬د ¿' ]‪' ،‬دە ‪1.‬ا ] وە ‪ x‬ری ‪ M”£'I‬د ¿' ] ] 'و ‪ u‬رەی ‪ ' 'I‬ا ‪)7‬‬ ‫ا ‪ x/YI‬ران و ' ‪' 1L‬وا ‪ 2‬ا‬ ‫‪1L‬ە ی ‪ X‬ر‪ K'.% 1 K '-‬ن ' ‪! X‬ەری و ڕ‪1.%3‬را ‪K'.‬‬ ‫و ر‪B X ' -‬ەوە‪ U )7 K‬ن '‪ /YI‬ە‪Y8‬ن[‪1-' '-'pS' .‬ا ‪' ] K'0‬وەوە "ن‪'I ،‬‬ ‫]‬ ‫دە‪' 1xS' ،] 'H X'9‬و رەوە ‪1-‬ا '‪ ' )K‬ڕادە 'دەری ‪1- Ýè‬و‪ )3‬و رەزا‪ )3‬و‬ ‫—‪ 'I L‬ڕ‪ L ] UY=/‬ە‪ K‬ت دەرك و و‪šU‬دا ‪ ،'$‬زاد ‪1‬و ‪' K ' '$‬‬ ‫' '‪R' ،‬م ‪'-‬‬ ‫ڕا ر‪ K' U‬ن‪ ،‬د ‪ M[.‬ژ‪ U‬ن و ‪ ' ' '=S' K‬دەرەوەی ‪ H‬و‪ '¿PU‬ڕا ر‪ K' U‬ن‪' 'I ،‬ردەم ژ‪ U‬ن و‬ ‫‪1 'X‬ە '‪ K‬ن وا ‪ 2‬ەدەن‪ 'I ،‬را‪'I'.9‬را ن دە ‪1‬ازن‪ .‬ڕ‪'- /‬واو '‪'•LX‬وا 'ی‬ ‫‪' M`CY8‬رە ‪'9‬رە‪ )K - )K‬دە‪ '.9‬ی ‪ X‬ر‪ M‘-‬و دەو‪'-'S‬وە‪ "8 )K - ،‬ۆدەی دە ر‪)3 "8‬‬ ‫¬‪ a‬و ‪1‬د‪'.yL9‬رەوە ] ‪1‬د‪'.yL9‬ر‪' )3‬وا‪ -‬ی ‪)T' K -‬‬ ‫'ز ' ‘‪ M‬و '‪'-‬وە‪ )3‬و‬ ‫)‪'9‬ر\' ‪ V 0 )3‬وا ‪' 1xS' ، (M`%‬وا‪ -‬ی !ان‪،d%“ 0Q9- 0—L ،d%“ 0Q9-‬‬ ‫ی دە‪1K‬ژ‪،d/‬‬ ‫و‪ u‬ری‬ ‫‪ X‬رت‪ ،d%“ 0Q9-‬دەو‪'S‬ت‪'I ،[ - .. d%“ 0Q9-‬‬ ‫دە‪'H‬و‪'.LyL9‬وە‪ 9Y ،‬ە‪ K‬ت‪ ،‬ز‪ 0U‬ا ە‪ K‬ت‪1UYC ،‬دەدات‪ ،‬دە‪ ،d/BI‬دە‪YC‬ۆ ‪ ،dQ‬دە ‪1‬ات‪،‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫' ‪¤ -‬وا [‪ M‬ڕا را 'ی ‪ 0‬ا‪ ،‬ڕا ر‪ )3‬وا‪' 1 '-‬ری ' ‪Y '.2‬دن‪' 1 ،‬ری دە‪ -R'9‬ار‪،)3‬‬ ‫‪' 1‬ری ‪ X‬وا ='ر‪ )3‬و ‪' 1‬ری ‪ '2‬ر‪ ،)3‬وە ‪' 1‬ر‪1 ' '- /‬و ‪ -' R' K )xL‬ا‬ ‫'وەی ‪1 'X‬ە '‬ ‫' '‪1S‬ە‬ ‫‪1‬ا ی ‪YI' '-‬دن و ‪'9‬ر‪1 "8 X -‬و‪'- ،' ' )7‬‬‫'وەی ڕ‪'¿/‬و‪ K' -' R' K '0-‬ن‪ ،‬ڕا ر‪' '- )3‬‬ ‫‪ K' -' R' K‬ن‪1S' ' '- ،‬ە‬ ‫درو‪Y¿.9‬د‪YC )ž 'u )7‬ەڕە ' ی ‪B ' M‘-' R' K‬اوەی دەروو‪ )K - ' )7‬دە‪ '.9‬دا‪،‬‬ ‫‪1‬ا ی ‪'¿Lu‬و‪1 '-‬ون و '‪1. 1K‬ور\ ‪1‬و‪' ' )7‬؛ ‪ 'I‬ڕا ران ' وی ‪1‬ا‪! M`9‬ی‬‫‪' $9‬وە‪ ' ،‬وی '‪'-‬وە و ‪'- W¿LX‬ی ‪Y9‬و `‪ M‬د ¿'وە '‪š8‬ی '‪ $ I‬ا دەدەن‪،‬‬ ‫ز‪'I ' ' U‬‬ ‫ وە‪'9 1K‬روەر‪ U )3‬ن ‪'8 %‬ر ¿'ن‪ ' ' .‬ڕا ر‪' ' ' ،' U‬و‬‫‪ K'.%‬ن 'ردەم '‪'9‬ر 'دە‪1Å X )7 0LÝÞ9‬ل '‬ ‫دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪9‬‬ ‫و‪'= '9‬را ن دە‪Y8‬ن و ‪ P‬ە ¿‪sL‬ن !‬ ‫‪ u‬ی‬ ‫‪'9 §QX‬ر '‪ S‬ا‪ X )7‬ر‪ )T' -‬و‬ ‫'م رەوە دە‪1-‬ا "ن ' ن ¾ ‪"9‬ن؛‬ ‫ڕا ر‪19 ،)3‬ودە‪ )3‬و ڕا ) و ‪ )3 '-‬و ر‪ xU‬ر‪ )3‬و و‪ 9‬زی و ودەردی و و ' ) و‬ ‫و‹‪1L M‘.2‬ان ‪Y‬ۆ‪ K'f‬ن و ‪ K'=S' K‬ن و '‪1-Y=I‬و‪ )T ' )3‬ژ‪Y/‬دە‪ .9‬ن ]"‪Y‬ۆ ‪ .‬ە‪ K‬ن[‬ ‫' ‪1‬وە و ' ! ‪1‬وە ‪ X‬ش ‪'9‬ر '‪ S‬ا‪ X )7‬ر‪ )T' -‬و ‪ 9‬و ‪ ' '.% 9‬ڕا ر‪ K' U‬ن؟‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪147‬‬


‫‪ p‬وەڕ‪ )3‬و‬ ‫'‪Y-1e' '-'pS‬او ' ‪'.Q0L‬وە‪ § 0 ،‬وەك 'ر ‪ )xL9'I‬د ¿'‪ ،‬ڕۆژ‪ e‬ر‪' /‬‬ ‫‪ 1‬ر‪ $ U‬ا ] ' ‪1‬ون و دە ' ‪1‬و‪1 )7‬د ‪ 1‬ر‪ ' [)3‬داوی ڕا ر‪ U‬ا دە‪1\ '.9‬وم و‬ ‫• و ' ‪ • Y‬و ‪ K‬را‪ )7 K'- 9 •UY-‬ژ‪' ] U‬و ‪ 0QX‬وە ‪1X‬و‪'H‬دا '‪¤ C‬ۆداون و ‪)7 9'I‬‬ ‫دە‪1k-R'9‬از و ‪ '2‬ڕ و ' •'ر‪'9 ' ].9‬رووی 'وە ‪'9‬روەر‪YI‬دوون‪ .‬وە ڕەو‪، L-‬‬ ‫وە ‪'9‬ردە ‪' ' L‬ردەم زۆر‪ $¿/‬ا '‪'8‬ری ' ‪1‬وە و ' '‪R' ،‬م ' 'ز ‪1‬و =" ‪' )3‬‬ ‫‪ p‬وەڕ‪ ' )3‬ڕا ر‪ )3‬و‬ ‫ڕووداوە‪ K‬ن و 'رە ’ '‪ K‬ن‪ )7 9 ' ،‬دە‪1-‬ا "ن ' داو و ‪M¹% '-‬‬ ‫ن ڕا ‪"0Q%Š‬ن و ‪'0 p‬وە ' ‪1‬دە زادە‪'I‬ی‬ ‫ز‪Y¿U‬دن ' ڕا ر‪1p U‬و 'وە‪،‬‬ ‫دە ' =‘‪M‬‬ ‫ن‪ .‬وە ڕوودا ‪¤¼L L‬او‪ )3‬و ‪B‬وا ' \‪1‬ون و ‪'9‬ر\' ‪YI " )3‬د 'وەی ‪'8‬رە‪ 'I‬و‬ ‫¨‪a‬‬ ‫‪' 'I L- K‬و ‪' '.9‬و ‪1 ' ' 'PX‬د ‪ 1‬ر‪ ،• '= )3‬ی '‪ '0 • ' '.9‬ژ‪ Y/‬ری‬ ‫‪'9‬روەر‪ )7 9'I )3‬د ¿' و 'روە 'وەش '‪' '.9‬وە '‪'9 '0 p 'I ،‬روەری ‪)7 9'I‬‬ ‫د ¿' !‬ ‫') ! ر‬

‫ر ﯿ&@ و )‬

‫‪X‬م ‪‬‬

‫و ﯾ ‪ /‬ه ‪]6‬اردوو ؟‬

‫وا ‪c‬ا ] ‪'I‬م ‪ -‬زۆر ە و 'وێ ڕۆ ‪1.% ] 0‬وە‪'9 '-‬ر 'م '‪'9 ،'-‬ر\ ری 'وەش وەك‬ ‫ڕ‪ ' Ly-Y8c/‬دا ‪1‬از‪ )3‬و ‪ H‬وەڕوا ‘‪' M‬ڕ‪c/‬ت‪' ،‬و‪ S‬ەدەم '‪1K‬ر‪ u )T‬ر‪ )x/‬د ¿'‪ ،‬وە‪R‬م 'م‬ ‫‪ S '9YX‬زە ە 'وە‪ S '-'pS' .‬ز ' 'ر 'وە ‪ 'I ،‬وە‪ R‬ا 'وەی ‪1xS' ' ،dQp. '9‬‬ ‫' 'ر 'وەی ‪'I' 'I‬م ' ر‪!"I‬م ' 'ر‪'I'$/‬ی ‪'$L‬دا ] ر '‪R‬ت '‪ M`28‬و ر '‪)TR‬‬ ‫و‪ •U‬و ‪1K‬رد‪ .9‬ن '‪ [)T'p -‬وەك ‪c‬ر ‪Y9‬او ' ] '‪ '- '-'pS‬وەك ‪c‬ر‪' ،‬ك وەك‬ ‫‪1L‬ەی ژ‪ U‬ن‪ ' '¿ 1H ،‬ژ‪' )7 U‬ر ‪ )K' '=S' K‬ر '‪ -R‬ا '‪ u‬ر‪ u ' /‬رە‪ K‬ن‬ ‫‪'¿LX‬وەژ‪ U‬ن و 'رەوەز‪ ' / M‘-' R' K )3‬ر‪!"I‬م ‪1‬و‪1 ' )7‬وە و ‪'I .2Q‬ش دە '‪' ،‬و‬ ‫‪1p%7‬رگ‪ ' :‬ر‪!"I‬م ' ‪'9‬ر‪'9 -‬ری ‪ Ýèu‬ا‬ ‫رەوە ‪' 0/1‬وەی ‪'X‬ر‪1-‬و‪ K u ' ) )K‬ر‪- -‬‬ ‫‪1 /‬و‪ (Sebastian Kalicha, Gabriel Kuhn M[ 9‬دە‪1-‬ا ‪ dQ‬ڕۆ ‪'=0‬ر\‪ .[dQ‬دووەم‪،‬‬ ‫‪ u‬ی‬ ‫‪1H ' '- M`%‬ار‪1Lu‬ەی‬ ‫' 'ر 'وەی ‪ ' 'I‬و‪'I'H‬ی ‪'$L‬دا ‪c‬ری ‪9‬‬ ‫ر‪ —% %I‬ا ‪ sL9‬اوە‪1 ،‬اری ‪ ' M[ 9‬ر‪!"I‬م وەك )‪1 ' (! . '9‬وە و 'دا 'وە 'ر‬ ‫‪ K' u‬ن ' ‪1.‬ا ‪1‬وە‬ ‫ڕە ‪ ' 'I /Y8'0‬رە 'وە دوا ‪ 2QX ¯°' ،dQ‬اوەر‪' U‬‬ ‫‪' u‬را ‪'p‬ر '‬ ‫دە‪ K'p—9‬ر\‪' .dQ‬روە '‪ )3 "= K‬دژا '‪ )T‬دە‪R'9‬ت و "ن و‬ ‫" ۆ‪ )7 K'I‬زاد ‪1k‬از‪ ' / )3‬ر‪!"I‬م و 'و ‪1L‬ە ا ‪1L‬ا ن و وەژوو‪ K‬ر‪'H )7 K' U‬پ '‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪148‬‬


‫' ‪1‬و ‪' K'S‬وە‪1- ،‬ا ‪' ' U1‬ر\'‪'8' ، L—9‬ر‪1L ' ،dQ § - K a¥‬ان و\‪1‬و 'وەی‬ ‫' ر‪!"I‬م وەك ‪c‬ر و ‪ ! . '9‬و ڕاز‪ )7 U‬زاد ‪1k‬ازدا درو‪'¿p—9‬ن‪'•LX' '-'pS' .‬وا 'ی‬ ‫‪1k.%‬ازا 'ی‪ ' 'I ،‬ر‪!"I‬م وەك ژاوە‪ )T' H‬و ‪'%Q‬رەو\'رە‪ )3‬و‬ ‫'وەی ‪' L- K‬و ‪9‬‬ ‫"!م و‬ ‫دوژ [‪ x/YI M‬ران دە ‪sL9‬ن‪YI'9 0QX )T K ' ،‬دن و ‪ L‬وان ' رەی ‪9‬‬ ‫‪' .%‬وە‪ ' ،‬ن و‪ 0/‬ی ' ر‪'=S' K M`% I‬ی‬ ‫" ۆ‪ K'I‬ن ' رەی ‪'=S' K‬ی ‪9‬‬ ‫‪ K' u‬ن ڕوو‪'0 '¿p-‬وە‪' ،‬وا‬ ‫‪1‬ازراو دە‪'I‬ن و '‪'8‬ر دەر\‪ K'0UB‬ن ' ‪ "X‬ۆز‪YI‬د '‬ ‫' ن 'و‪ ' )7‬ر‪ — %I‬ن ' '‪' ' ' .‬و دژوار‪ 'I ،' ' U‬وە‪ R‬ا 'وەی ‪ 9YX‬رە‪'I‬ی‬ ‫ ‪' ' ،‬ردەم ‪ 0‬ا ‪ -1r‬ە ‪'.Q‬وە‪.‬‬‫« و‬ ‫' ‪1H‬و‪ ' ،• )7‬ر‪!"I‬م وەك ‪c‬وو‪'0-‬وە '‪ M‘-' R' K )K‬زاد ‪1k‬از‪'I ،‬‬ ‫را‪'.9‬ی ' ‪'=S' K‬ی 'رەوەز‪ ' U‬و ‪ Q-‬ا ‪'9‬روەر‪1 ' ' )3‬و ‪ u‬رە‪' K‬وە ]‪'9‬روەر‪)3‬‬ ‫‪ X‬و '‪'9‬ر ژن‪'9 ،‬روەر‪ )3‬دا و وك '‪'9‬ر ‪ 0‬اڵ‪'9 ،‬روەر‪ K C )3‬ر '‪'9‬ر ‪ C‬ردا‪،‬‬ ‫‪'9‬روەر‪"H )3‬ن و ‪ X‬رت و ‪'9‬رۆك و ‪'C‬ر ار‪ )3‬و دەو‪'S‬ت '‪'9‬ر ‪ '=S' K‬و ‪ K'I -‬ا [‪،‬‬ ‫ڕا ‪1‬ردوو‪ - )K'U‬ڵ و ' ‪1‬ازراو‪' .‬ر ‪ K‬ت 'م ‪c‬وو‪'0-‬وە 'و¡‪a‬‬ ‫دە ‪' %C' '0‬‬ ‫'ی‬ ‫'ڕا ر‪Y¿ U‬دن و ‪'-' )7 ’ 1e‬ك ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ U‬ا درا‪' ،‬وا دە‪'.LH‬‬ ‫‪M‘u‬‬ ‫دژە ڕ 'وە‪ '¿ 1H .‬ڕا ر‪ )3‬و ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪'- W¿LX] )3‬ی ‪1r‬و‪ )3'¿H‬و‬ ‫‪'9‬روەری ڕە‪'8‬ز‪' ،M‘0—L ،M[ ،)3‬ژاد‪ )3‬و ‪Y\1L ' ' ' '- [)T' 0 H‬د‪' )7‬رەوەز‪ )3‬و‬ ‫و‹‪ )T' R' K M`2‬و ودەرد‪ )3‬و ' ‪ k‬ر‪ )3‬و `‪ -' R' K M‬ا دە‪1-‬ا • ‪¼ "=Lu‬ن و‬ ‫'‪'9‬ر ' ‪ )x‬د ¿'دا‪' .‬ر ' 'ر 'وە '‪'I ،‬‬ ‫‪ '0q‬ڕا‪ Y8‬و ‪'8 %‬ر‪'I‬ری ‪'9‬روەر‪' )3‬‬ ‫' ' ‪'0UB9‬وە و واز ‪ 0L‬ن ' ‪1 'X‬ە ' ڕا ر‪ K' U‬ن و ‪Y¿S H‬د‪ )7‬ڕ‪cU‬ی ڕ‪Yk¿/‬او و ‪'- W¿LX‬‬‫'وەی ‪1 'X‬ە ی ڕا ر‪ )3‬و ‪ X‬ر‪ )T' -‬و ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪1- ،)3‬ا ‪)7‬‬ ‫ڕا ر‪ K' U‬ن و '‪1S‬ە‬ ‫‪'0—2 '8‬وە ' ‪ )7 K' -' R' K '0‬ڕ‪ '=S' K M[.%k¿/‬دە‪'0 '8‬وە‪' .‬وەش ‪' '-‬‬ ‫'وەی ‪ '0‬ڕا ر‪ )3‬و ‪1‬ور‪ K )7 K' U‬ر‪ '-Y=/Y¿U‬و دارا‪ - M‘-'p - )3‬دەو‪ M‘-'S‬و‬ ‫'‪1S‬ە‬ ‫‪'9‬ر' ‪1‬ێ ڕ‪'0—%k¿/‬وەی ‪ '=S' K‬و ‪'9' )7 K'- W¿LX‬ر ‪ '0‬ی ‪1 'X‬ە '‬ ‫‪ K' -' R' K‬ن و 'رەوەز‪ )3‬و و‹‪ M`2‬و ‪'¿LX‬وەژ‪ U‬ن و ‪ )3 '-‬و `‪)T' R' K M‬‬ ‫'وا‪ )K' -‬د ¿' ‪Y¿ -' R' K‬د 'وەی 'ر ' ‪ 0LW‬ن و دا ' ¿‪Y‬دن و 'ر‪1/‬ە ‪Y‬دن و ‪ UB‬ردان و‬ ‫' ‪Y‬ە ' ‪ - )3‬ك ' 'ر 'م و دا ت و ‪ )7 9‬و\' 'ی ‪ '=S' K‬و ‪ ' '=S' K‬وزەی‬ ‫دا ‪'0L‬را 'ی ‪ -‬ك‪.‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪149‬‬


‫"! ) زاد ‪1k‬از‪ '- ،‬دە‪1-‬ا ‪c dQ‬وو‪'0-‬وە '‪¯° M‘-' R' K )K‬‬ ‫' 'ر 'وە ' ر‪!"I‬م‪9 /‬‬ ‫و ڕ‪ %k¿/‬ن و ‪1L‬ە و ‪1L‬ازە‪'9' )T ' )7 K‬ر ‪ '0‬ی ‪1 'X‬ە ' ‪M[/1 )7 K' -' R' K‬‬ ‫ژ‪ U‬ن 'ر ' ‪ 0LW‬ن و ‪ 0/1‬ن و ‪ )7 K' -' R' K ' IŒ H‬د ¿' ' • و ڕ '‪' M”•'I‬ر‬ ‫'وەی ‪ ) '.% 9‬ڕا ر‪ )3‬و ڕە‪Y¿-‬د 'وەی‬ ‫’ ´”‪1S' M‬ە‬ ‫‪ ' -' R' K‬و ەوە‬ ‫‪ X‬ر‪ )T' -‬و ' ‪1‬و دە‪R'9‬ت و ‪1 'X‬ە '‪ )K‬ڕا ر‪ K' U‬ن دە ‪dQ‬؛ ی 'و ‪1 'X‬ە '‬ ‫‪1 'X‬ە ی ‪1L‬ان ‪Œ 9‬ر‪ X )3‬وان و ژ‪ M‘I X'HY/‬ژ ن‪ ،‬زا‪ M‘S‬دا ‪ x‬ن و و‪ K‬ن و ‪M‘H'¿P‬‬ ‫‪ 0‬ا‪R‬ن‪ ،‬ڕە ’ ەر‪ x/YI )3‬ران‪ -1u-‬ران و ‪ '2‬ر‪'9 )3‬ر 'دار‪1 'X ،‬ە ی ‪1‬ا ‪1‬و‪)7‬‬ ‫‪ .9‬و ‪ C )T'PU K‬ر‪ K 0/1 /‬ر‪1 'X ،‬ە ی ‪ UB‬ردەر‪ )3‬و ‪'C‬ر ەر‪'9 )3‬رۆ‪ X )K‬ر‪ M‘-‬و‬ ‫‪'C‬ر ‪'p‬ر‪ ' )3‬ا ن ‪1 'X ،dQ‬ە ی ‪'9‬ر‪'=-1K‬ر‪ )3‬ڕا ران و دەو‪/ '$-'S‬دەو‪ -'S‬ار و‬ ‫‪'9‬ر‪Y¿-1K‬او‪ )K - )3‬ژ‪Y/‬دە‪! dQ '.9‬‬ ‫'وەی‬ ‫‪c 'I L- K‬وو‪'0-‬وە 'ك ‪ dQ ' M‘-' R' K )K' '- W¿LX‬و ’ ´”‪1S' M‬ە‬ ‫'‪'9‬ر‬ ‫' ‪1‬و ‪1 'X‬ە ' ڕا ر‪YI‬دە‪ K‬ن و ' ‪Y\1L‬د‪'9 )7‬روەر‪ )3‬و ‪ '2‬ر‪' )3‬‬ ‫' *) د ¿'وە ‪ dQ‬و ' ڕ‪c/‬ە‪ )7 K‬ی و ' ‪1L‬ازی ڕ‪ %k¿/‬ن و ' ت و ‪ U M‘IŒ H‬ا‬ ‫‪'9‬ر و ‪1‬ار ڕە‪'- xp-‬وە‪ ،‬ی ‪YI'%r‬دن '‪'9‬ر ڵ و را‪'.9‬ی ‪ u‬واز و ‪ K‬ك‪،‬‬ ‫' را‪'.9‬ی دە‪'8'.9‬ر‪ )3‬و‬ ‫ی 'دە‪ .9‬ەدات و 'ر 'و‪LS‬‬ ‫‪1-'I‬ار‪1p U‬و‪)7‬‬ ‫‪' '- ، u‬ك ‪'9‬رە ’ ) دە ‪' ،dQ‬و‪' §3‬وە '‬ ‫' ‪1p 'p‬ون و ‪Y¿-1r‬د 'وەی‬ ‫• ردا ' ' `‪ )x ! - M‬ڕوا‪M‘-'S‬‬ ‫‪'9 'I‬ری ' 'رەی دژە‪' 'I‬وە دەردە‪ dLH‬و '‬ ‫‪' 'I' '.% 9‬و‪Œ‬وە‪.dQ Y-‬‬ ‫' 'ر 'وە ' ‪1H‬ون و ‪ ' ،• M[.2 '=L-‬ر‪!"I‬م ‪c‬ر‪) ’ ' ' 'I ،' -' R' K )x/‬‬ ‫¬‪ a‬و‬ ‫ڕە‪Y¿-‬د 'وەی 'ر 'وڵ و ‪'9 )K' '- W¿LX‬روەر‪1k U‬ازا ' و را‪'I'.9‬را 'ی‬ ‫‪ .‬د ‪¤ - )x‬وا "ن و " ‪YI‬د 'وە دەر\¿'و‪.d/‬‬ ‫ڕا ر‪ U‬ا‪ '- ،‬دە‪1-‬ا ‪ dQ‬وەك ‪! . '9‬‬ ‫'وا 'ی ‪ ' 'I‬را‪ .9‬و ¡‪ u a‬واز ‪ ) 1L‬ر‪!"I‬م(دا ‪Y9‬اون‪".UY ،‬ن ' ‪¤ -‬وا [‪M‬‬ ‫‪ KŒ H‬ن و " را‪ ' )7‬ر‪ ' M`% I‬رەی ‪' K' -' R' K '9YX‬وە‪' ،‬وا '‪ ) '.9 :‬ڕە‪'8‬ز‪)3‬‬ ‫‪ K' -' R' K‬ن‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وە‬ ‫زاد ‪1k‬ازا 'ی‬ ‫ڕ‪M[.%k¿/‬‬ ‫] ' ر‪!"0 $LC K‬م[‪،‬‬ ‫] ' ر‪!" x '9 K‬م[‪ X ،‬را‪ M[.9‬ژ‪ '=0U‬و ڕز‪ e‬ر‪ )3‬ژە‪R‬ن ] ‪ ' - x‬ر‪ K'.% I‬ن‪Green /‬‬ ‫‪ )T' R' K M` ،[anarchist‬و دژە ‪ . P‬ر‪cU‬م ] ' ر‪1k — - K‬ازە‪ K‬ن ‪/ Anarcho-pacifist‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪150‬‬


‫‪ ،[ Non-violent anarchist‬زادی ‪ -‬ك‪'=I - /‬را‪ ' ] )3‬ر‪'=I - K‬را‪ K‬ن ‪Individual‬‬ ‫‪ [anarchist‬و ‪¤ - 'H‬وا [‪ M‬د ¿' و 'روە ‪' • 'H‬و¡‪ a‬د ¿' ‪' )7 ’ 1e‬م ‪c‬رە‬ ‫'‪'-‬ك ‪'H‬پ و ‪!" 1 9‬م و "ن و ‪' '-‬ت ‪'9‬ر 'دار‪ K ،)3‬ری 'و 'و‪' R‬ش‬ ‫‪ X )K K‬رادۆ‪1p%I‬و‪1 )7 K '0 )7‬دی ‪c‬رە‪'8 'I‬ڕ‪'./‬وە‪ K 1xS' ،‬را‪c )3‬رە‪'I‬‬ ‫'ر‪' •-Y8‬‬ ‫‪'9‬ر ‪'H‬پ و را‪ )7 K'.9‬د ¿' دە‪'8‬ر‪'./‬وە‪ 'I ،‬زۆر ‪ u‬ر ' 'را ‪'p‬ردا‬ ‫'ژ ‪1‬ون و ‪ K‬را‪c )3‬ر و ‪c‬وو‪'0-‬وەی ' ر‪'I M`% I‬و‪1-‬و ' دژە 'وڵ‬ ‫'ر‪.MN •-Y8‬‬ ‫'روە ‪' ' '=’L‬ش‪'9 ' ،‬ردە '‪'9 )7 K‬ر‪Y¿-1K‬دن و ‪ MN2I' X‬ڕ‪Yk¿/‬اوە‪)3‬‬ ‫‪c‬وو‪'0-‬وە‪'p -' 'I‬ت ‪ §QX‬و ‪ )ž 'u M”• X‬دووە ) ‪ K )7 Ýâu‬را‪ K' )7 9'I )3‬د ‪M`% $‬‬ ‫‪ L 1‬و ڕوو ‪ - )7‬ك و ‪Y8‬و ' ر‪ K' .% %I‬ن ‪ X‬ش ڕوو ‪ )7‬د ‪1‬اری 'ر"ن ' ‪c‬ری‬ ‫' ر‪ xL ،M`% I‬را‪1 ' )3‬وە و ز\‪ ö‬و زا¡‪ a‬ڕا ر‪ U )3‬ن وردە‪YI‬دەووە و 'و¡‪ ’ 1e a‬ن‬ ‫‪u‬‬ ‫و ‪Y¿Lu‬د 'وە ن داوە‪ K '-'pS' .‬ر‪ )x/‬وا‪ ،‬زۆر '‪'.9‬م '‪ ' '¿ 1H ،‬ر‪!"I‬م‬ ‫'‪ - ،‬وە‪ 1K‬د ‪1‬ار و ‪109‬ورە‪ )7 K‬ڕ‪' '=/‬دەن‪'p -' ،‬ت 'و و‪' -R‬ی ‪ ' 'I‬ر‪!"I‬م چ وەك‬ ‫‪c‬ر و چ وەك ‪c‬وو‪'0-‬وەی ‪'0 2QX M‘-' R' K‬ی دە‪ ' )3‬ا‪ )7‬و ڕ‪Yk¿/‬اوە‪.' )3‬‬ ‫'م رەوە '‪'8‬ر ‪'9‬ر ‪' a²‬و ‪' K -‬ی ‪ ' 'I‬و‪'ò )7 -R‬رە‪ X )°‬ش ڕا‪'X‬ڕ‪-٢٠١٠ a¡ 9 )7 K'0U‬‬ ‫‪ ٢٠١١‬و " ا‪ X )7‬ش ‪ ٢٠٠٩ a¡ 9‬و ‪1K‬رد‪'p -' ] )7 .9‬ت '•”‪1- M‬ر‪ X [' I‬ش وەر‪'H‬ر ‪)7‬‬ ‫‪1H‬و '‪Œ'H )7 K‬ن ' ر‪' !"% I‬وە 'رەو " ۆ‪BX )7 K'I‬ۆدۆن ]‪ LC‬را "!م و ‪ Z K‬را "!م[‬ ‫و ‪1‬ری ‪"•I1‬ن ] 'رەوەز‪1 ' U‬ور‪ K' U‬ن[ ە •‪' ،‬وا ' ¿‪Y‬ا ' ‪ )KŒ H‬و ' ‪¤ -‬وا [‪M‬‬ ‫‪ K'9'I‬ا ‪ $ X‬وە‪ )3‬دە‪1k-R'9‬از‪ )3‬و دە‪ )3Y/š '.9‬و ‪ X‬وا ='ر‪ )3‬و ‪BI -‬ەو‪'0 2QX )3‬ی‬ ‫‪ M`%‬و ‪ M`% 1 9‬و ر‪ M`% %I‬دە ‪"0‬ن‪' ' ،' 9 )xL— ' ' .‬ر 'وەی‬ ‫‪ X 'I L9'I‬ش ‪ 9 • 'H‬ڵ ‪'X‬روەردە ‪1‬ون و ڕا ‪'9' •-‬ر ‪'9‬ر و ‪1‬اری ‪'- W¿LX‬ی‬ ‫ڕ‪ M[.%k¿/‬ڕا ر‪ ' B 1.I ،)3‬وە '‪1K )K‬ر‪ -‬ا ‪1-‬ا ‪ dQ‬دە‪'p—9‬رداری ڕا ‪ •-‬و ‪1p e‬ون‬ ‫' ڕ‪ K' -' R' K %É‬ن وە‪R' ،dQ0 R‬م ‪'8' ،' )3 9‬ر 'وا 'ی دەر‪ )K‬ڕۆ ‪ 0‬و‬ ‫'ز ‪1‬و‪YC )7‬ە‪ UY-‬ن ' '‪' d9 ' ،‬و 'و‪ ' 'S‬ر‪' I‬دا ‪ L‬ە =' و ‪M`%31S'Ýè‬‬ ‫' ر\‪Y‬د‪aé' )7‬‬ ‫'‪ pS‬ن‪ K '¿ 1H ،‬ر 'دا 'وە 'را ‪'p‬ر 'ر 'و‪ )xLS‬وا‪ ،‬ڕ‪'=/‬‬ ‫‪'9‬ر '‪ S‬ا‪c )7‬وو‪'0-‬وەی ‪1r M‘-' R' K‬و‪ )3'¿H‬زاد ‪1k‬از ' و‪ )7 -R‬ر '‪R‬ت و‬ ‫‪1‬وردا ' ردە‪ K‬ت‪.‬‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪151‬‬


‫• دەزا ] و ‪ K‬ردا 'وە '‪'8' 'I ،'2 9 )K‬ر وڕ‪ ' )xL /‬ر‪ K'X'H d% I‬ن ' دژی‬ ‫'م و‪YI 0/‬د 'ی • ' رەی ' ر‪' !"I‬وە وەك ‪c‬ر و ‪c‬وو‪'0-‬وەی‬ ‫'م ‪'9 0QX‬‬ ‫‪1 ،M‘-' R' K‬ە‪'0—9‬وە‪R' .‬م 'رج ' ' ‪1‬و ‪ K‬ردا 'وە ' ) ‪ )7 9'I‬د ¿'‪' 2 ،‬ی‬ ‫'‪1 'S‬و‪ .dQ '$L )7‬دە‪' • d/YI‬م رەوە '‪ ] 'S‬و 'ر‪ )xU‬وڕ‪YI'0/‬دن و 'و ‪"0 p‬ن '‬ ‫دو '‪' S ' )K‬وە ]‪R' ،‬م • وەك ‪ 'I L9'I‬وەك 'رە ’ ) 'ز ‪1‬و '‪)7 K‬‬ ‫‪ )T' X'H‬م ' " ۆ‪ 'I‬و ‪c '0‬ر‪ ' )7 K' U‬ر‪!"I‬م ‪1.2 '8‬وم‪1- ،‬ا ] —‪ )xL‬د ¿'‬ ‫و‪'¿ 0/‬م و 'م ‪YI " M`9‬د 'وە و ‪1‬د ‪ 1‬ر‪ ] U‬و 'م ‪' ' ®'9‬ز ‪1‬و '‪' ] K‬‬ ‫‪1‬اری ' ‪ 'u )T‬وەر‪ U‬ا 'م ‪'9‬رە ’ 'م دە‪sL '8‬ن؛ '‪'8‬ر ' ر‪ K'.% I‬ن وەك ‪c‬ر و‬ ‫‪ ab 9 P C‬و ‪ M‘-' R' K )T ' )KŒ H‬و ' ' ‪1‬و ڕوو‪'I'U‬وە ‪ U‬ن ' ‪ K‬را‪c )3‬وو‪'0-‬وە و‬ ‫‪ '- W¿LX‬ڕا ر‪ K' U‬ن دا ' ‪Y‬ن‪' ،‬وا ‪'9‬رە ’ م ' دوو '‪'8‬ر ز‪'I' : dQ Y- U‬م‪ ' ' ،‬ن‬ ‫‪ )7 K' .%‬د ¿'دا دە‪19‬وڕ‪'0/‬وە؛ دووەم‪،‬‬ ‫‪'=S1‬ی ڕا ر‪c )3‬ر و ‪c‬وو‪'0-‬وە ' و ‪9‬‬ ‫وەك ‪' .%Q -‬ر‪' a¥‬وڵ و ‪c M”´ K‬وو‪'0-‬وە‪ ' 'I‬دە ‪'9 '.Q‬ر 'ی ڕا ر‪ 9'I )3‬ن و‬ ‫‪ K'.%‬ن و ‪'9‬رە ’ م ‪'9‬ر‪ U‬ن ' ‪ %I H‬ز‪)3‬‬ ‫‪Y8‬وپ و ڕەو‪ '-‬دە‪1k-R'9‬ازە ' و ‪9‬‬ ‫‪'9‬روەر‪' -' 0 H )3‬وە دەردە‪' ،dLH‬روەك ‪ H‬ن ' ڕا‪'X‬ڕ‪١٩١٧ M[U‬ی ڕو‪' 9‬دا ڕوو‪ U‬ا‬ ‫'و¡‪ ' a‬ر‪' .% I‬ی ‪ '. K‬و ‪ x/YI )7 K'-' f 9‬ران و ‪'9‬ر\ زا‪1 ،a¨ )7‬و '‬ ‫‪ K'¿ f'2‬ن‪' ،‬وەی ‪' 1 K) 'I‬ی ‪ X‬ر‪ (›3‬وەك '‪" 'I‬ن‬ ‫‪'9‬ر '‪1e‬زار‪ )3‬ڕا ر‪)3‬‬ ‫زی 'وا 'ی ‪ - 'I‬دوای ‪)7 x2(L-‬‬ ‫'ز ‪1‬و‪ ' )T ' )7‬ر‪ )K‬وەژوو‪YI‬ا 'وە و ‪YI‬ا '‬ ‫‪' 1 K‬ش ‪ 2 '8'0Q- MN‬ن !‬

‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪152‬‬


‫راو ‪:‬‬ ‫*‪'9‬د ڕە ' ن‪! h ،‬ی ‪ ¾$ )T'p -‬ا‪ -‬ری ‪c-‬ار‪ )3‬ڕو‪1 ' 9‬ون‪' ' '# ،‬را ‪'p‬ر ڕا‪'X‬ڕ‪a¡ 9 M[U‬‬ ‫‪ ١٩٠٥‬و ڕا‪'X‬ڕ‪1 ¼LC M[U‬ەری و ‪'\ .#‬ری ‪١٩١٧‬دا ' ر‪ 0LœU‬ن ‪.‬‬ ‫** ‪Y#‬ا‪B9‬ە ' ن‪Y= ' Œ ،‬ا‪1 M[ 91 )7‬ون‪ '# ،‬ر و ‪ #Œ H‬ن ‪Y( ¤ h‬د ' ‪'9‬ر‬ ‫‪ '.%‬ن‬ ‫=‪ */Y# M[-Y‬ران و ‪ M`L#' ) Œ H‬و ‪ * '9‬و ڕ و '‪9 'S‬‬ ‫] ‪ '.% 1‬ن و ' ر‪ '.% #‬ن[ ‪1‬و ‪.‬‬ ‫****************************************************************************‬ ‫‪ )3 - K‬ز ’" ەی '‪'I‬م‪'0/1 :‬ری ‪i‬ا‪'8' ،‬ر ‪1-‬ا ] 'و ' 'ی ‪B9 ' 'I‬ا 'وەی‬ ‫'ر ‪'C ' ] K'-' )V‬و‪ )7 -‬و‪' ] ] K'8O Ë/‬ژ‪1K) •/‬رد‪ ) ' ، (dQ OX‬ن و 'و‪)7‬‬ ‫زادی )‪1K‬رد ‪'8 P‬ر([ دا‪' ،‬دە‪'$0LÝõ.9‬وە‪' ،‬وا ' ' ەدا وەك ز ’" ەی دووەم‬ ‫'واو‪ K‬ری 'م ز ’" ە ' دە ‪' ' 'k‬ر‪ H‬وی ‪1L‬ەی ز‪.cU‬‬‫****************************************************************************‬ ‫'ر ‪1 )V‬و‪'9‬را‪ ' )7‬ر‪www.theanarchistlibrary.org/authors d% #‬‬ ‫‪1L‬ازی ' ‪ ' )T‬ر‪www.shawnewald.info/aia M`% #‬‬ ‫‪ 9YX‬رە 'ردەوا (‪Y‬اوە ن ' 'ڕ ' ر‪!"#‬م‬ ‫‪www.anarchism.pageabode.com/afaq/index.html‬‬ ‫ر وو‬ ‫رد‬ ‫وردی‪،‬‬ ‫و‬

‫ۆ و د وە و‬ ‫ر‬ ‫رە ‪،‬‬

‫ز ر دەر رەی‬ ‫ر‬ ‫ر‬

‫ر زم‬

‫ز‬ ‫ن‪:‬‬

‫م‬

‫‪http://issuu.com/anarkistan‬‬ ‫ر در رەای آ ر‬ ‫ردن ب‬ ‫رای وا دن و‬ ‫ا ر‬ ‫و ردی‪ ،‬روی ا ن‬ ‫!ر ‪ ،‬ر‬ ‫‪http://issuu.com/anarkistan‬‬

‫م‬

‫ز‬ ‫د‪:‬‬

‫‪+‬راءة و ا ط ' ا ز د ن ا ب ا‪ $‬ری &ول ا‪ $‬ر " ‪"#‬‬ ‫ا ‪0‬ر "‪ ،‬ا ‪ /‬ر " و ا رد "‪ ،‬زوروا ھذا ا را ط ا رو ‪:,‬‬ ‫‪http://issuu.com/anarkistan‬‬ ‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪153‬‬


BY HEJÊN

First Edition, May 2014 154

‫ن‬

‫و‬

‫د و‬

‫ژ‬


‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪155‬‬


‫ژ‬

‫د و‬

‫و‪‬‬

‫ن‬

‫‪156‬‬

Nojenkrdnewey wellamekan online version  
Nojenkrdnewey wellamekan online version  
Advertisement