Page 1

Barry Goddard

Υδροχόοι – οι «καμένοι» (?) του ζωδιακού

Για το περιοδικό «Αςτρολογικι Πυξίδα»


Α΢ΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΞΙΔΑ

ΥΔΡΟΧΟΟI ΟΙ «ΚΑΜΕΝΟΙ» (?) ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ… (του Barry Goddard)

Έβλεπα μια ςυνζντευξθ με τον James Hillman, τον αρχετυπικό ψυχολόγο. Έλεγε πόςο ςθμαντικό είναι να ζχουμε ζναν «καμζνο» φίλο, ζνα φίλο που να μθν είναι «κανονικόσ» και να μθ μπορεί να λειτουργιςει ςτθ ηωι του όπωσ όλοι οι άλλοι. Ένασ τζτοιοσ φίλοσ μασ απελευκερϊνει από τθν τεράςτια πίεςθ του να είμαςτε «ςωςτοί» και κανονικοί ςτθ ηωι μασ. Ο Hillman επιςιμανε ότι ζναν ανάλογο ρόλο μπορεί να παίξει π.χ. και ο «αλλόκοτοσ» κείοσ μασ, ο οποίοσ ζχει εντυπωκεί ςτο μυαλό ςασ από τθν παιδικι μασ θλικία. Ο Άγγλοσ Grayson Perry (δείτε τθ φωτογραφία του παρακάτω) είναι μία τυπικι τζτοια περίπτωςθ, ζνα πολφ «υδροχοικό» κζμα! Ο Υδροχόοσ είναι κλαςικά κάποιοσ που από τθ μια εμπλζκεται διαρκϊσ με ομάδεσ ανκρϊπων αλλά από τθν άλλθ είναι πάντα ζξω από αυτζσ, «κοιτϊντασ» τεσ κατά κάποιον τρόπο από απόςταςθ και αςκϊντασ μία δριμεία κριτικι πάνω τουσ! Ο Υδροχόοσ κζλει να ανικει, αλλά δεν κζλει να ακολουκεί τουσ κανόνεσ που ςυνεπάγονται όταν ανικεισ κάπου - το πικανότερο είναι ότι δεν κα τουσ προςζξει καν αυτοφσ τουσ κανόνεσ .

Οι Υδροχόοι είναι τα ελεφκερα πνεφματα του ηωδιακοφ κφκλου. Κςωσ όχι τα μόνα τα ηϊδια τθσ Φωτιάσ δεν τα πάνε άςχθμα ςε αυτόν τον τομζα. Αλλά ο Υδροχόοσ ζχει μια ιδιαίτερθ ςχζςθ με τουσ κανόνεσ. Στθν καλφτερθ περίπτωςθ, βλζπει τθν αναγκαιότθτα τουσ για να υφίςταται μία εφρυκμθ κοινωνία αλλά βλζπει επίςθσ το 2


Α΢ΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΞΙΔΑ

πόςο πολφ οι άνκρωποι παγιδεφονται μζςα ςτουσ κανόνεσ! Βλζπει το πόςο παγιδεφονται ςτα πλαίςια του να είναι «ςωςτοί», ςτο να νοιϊκουν ότι αν δεν είναι ςαν όλουσ τουσ άλλουσ κα δείχνουν ανεπαρκείσ και επομζνωσ οι άνκρωποι γφρω τουσ δεν κα τουσ «ςζβονται» και δεν κα τουσ αποδζχονται. Αυτό είναι κάτι που αςκεί τεράςτια πίεςθ ςτο άτομο!

Σε πολλοφσ ανκρϊπουσ θ κατάςταςθ που μόλισ περιζγραψα αςκεί όντωσ μεγάλθ πίεςθ. Όχι όμωσ ςε όλουσ! Άλλοι δεν φαίνεται να ενοχλοφνται και τόςο από αυτι. Μία από τισ κεμελιϊδεισ λειτουργίεσ του Υδροχόου είναι να αποτελεί «υπόδειγμα ελευκερίασ», ζτςι ϊςτε να ενκαρρφνει και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ γφρω του να λειτουργοφν ελεφκερα. Φυςικά όταν είςαςτε διαφορετικοί μερικοί άνκρωποι κα ςασ μειϊςουν, ςε μια προςπάκεια να νοιϊςουν οι ίδιοι καλφτερα με τον εαυτό τουσ κεωρϊντασ εςάσ κατϊτερουσ. Θα πρζπει να μάκετε να ηείτε με αυτό , είναι ζνα από τα τιμιματα που πλθρϊνουμε για να είμαςτε ελεφκεροι. Ο Υδροχόοσ «προκφπτει» εξελικτικά μζςα από τον Αιγόκερο, το προθγοφμενο ηϊδιο. Τα διπλανά ηϊδια δεν ςχθματίηουν «όψθ» μεταξφ τουσ. Όπωσ και τα ηϊδια που απζχουν πζντε κζςεισ μεταξφ τουσ, φαίνεται να μθν ζχουν τίποτε το κοινό για να το αμφιςβθτιςουν ι να το ολοκλθρϊςουν. Και όμωσ τελικά ζχουν! Τα γειτονικά ηϊδια αναπτφςςονται το ζνα μζςα από το άλλο, αρχίηοντασ με τον νεογζννθτο Κριό και τελειϊνοντασ με τθν περιβόθτθ «παλιά ψυχι», τουσ Ιχκείσ. Στθν περίπτωςθ του Αιγόκερου και του Υδροχόου υπάρχουν πολλά κοινά αλλά και μια μεγάλθ αμοιβαία ζλλειψθ κατανόθςθσ. Και τα δφο ηϊδια κυβερνϊνται από τον πλανιτθ Κρόνο - αν και ο Υδροχόοσ ζχει ςα ςφγχρονο κυβερνιτθ του τον πλανιτθ Ουρανό. Και τα δφο βρίςκονται προσ το τζλοσ του ηωδιακοφ, το βλζμμα τουσ δθλαδι ςτρζφεται προσ το «ςυλλογικό». Είναι και οι δφο θγζτεσ. Ο Αιγόκεροσ αιςκάνεται ευκφνθ απζναντι ςτθν κοινωνία, ευκφνθ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ, για τισ παραδόςεισ τθσ και για τθν επιτυχία τθσ ςε ςχζςθ με τισ όποιεσ άλλεσ ςυλλογικότθτεσ. Η ευκφνθ αυτι μεταδίδεται από το παρελκόν και ςυνίςταται ςτθ διατιρθςθ και ςτθν οικοδόμθςθ των όςων μασ ζχουν «δοκεί». Ο Υδροχόοσ αιςκάνεται επίςθσ ευκφνθ για τθν κοινωνία, αλλά ςτθ δικι του περίπτωςθ θ ζμφαςθ δίνεται ςτο μζλλον, ςτο πϊσ κα μποροφςαν να είναι τα πράγματα δθλαδι - διορκϊνοντασ τα λάκθ και τουσ περιοριςμοφσ των όςων μασ ζχουν «δοκεί». Στα μάτια ενόσ Υδροχόου ο Αιγόκεροσ μπορεί να φαίνεται ςαν ζνα ςκονιςμζνο απολίκωμα. Και ςτα μάτια ενόσ Αιγόκερου ο Υδροχόοσ μπορεί να φαντάηει ςαν ζνασ ανϊριμοσ «αναρχικόσ χωρίσ αιτία». Νομίηω ότι ο Υδροχόοσ κα πρζπει να βρει κάποιο ςθμείο «ειρινευςθσ» με τα κεςμικά όργανα, χωρίσ όμωσ να χάςει τθν εξαιρετικι του ικανότθτά να κριτικάρει 3


Α΢ΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΞΙΔΑ

«με τθ ματιά του απζξω» τθν κοινωνία. Και κάνοντασ ειρινθ με τουσ κεςμοφσ, με τθ «ςφμβαςθ» αν κζλετε, ο Υδροχόοσ βρίςκει και τθν ειρινθ μζςα του! Αυτό βζβαια μπορεί να πάρει δεκαετίεσ. Μπορεί να είναι ζνα ζργο ηωισ! Με το Λζοντα να είναι το ηϊδιο που νοιϊκει παραδοςιακά πιο άνετα με τον εαυτό του, το διαμετρικά αντίκετο του ηϊδιο του Υδροχόου διεκδικεί τισ δάφνεσ του να είναι το ηϊδιο που νοιϊκει λιγότερο άνετα με τον εαυτό του! Ένασ από τουσ φόβουσ του Υδροχόου είναι ότι αν «ςυμμορφωκοφν» κα χάςουν τθν ατομικότθτά τουσ, κα χάςουν εκείνθ τθ ςπίκα τθσ μαγείασ που κάνει τθ ηωι να αξίηει να τθ ηεισ! Αλλά πρζπει να το ξεπεράςουν αυτό. Γιατί αν δεν μπορείσ να αποτελείσ τμιμα του κανονικοφ κόςμου τότε οι ιδζεσ ςου δεν κα ζχουν καμία χρθςιμότθτα και θ καλοπροαίρετθ επικυμία ςου να βοθκιςεισ τον κόςμο κα καταλιγει μόνιμα ςτο κενό. Μποροφμε να δοφμε αυτι τθ ςφγκρουςθ ςτουσ δφο πλανιτεσ - κυβερνιτεσ του Υδροχόου, ςτον Ουρανό και ςτον Κρόνο. Ο Ουρανόσ φοβάται - αν κζλετε - ότι ο γιοσ του ο Κρόνοσ κα ζρκει και κα τον ευνουχίςει - όπωσ ακριβϊσ ςυνζβθ ςτο ςχετικό μφκο. Οι Υδροχόοι κοιτάηουν μεν προσ τα ζξω - ςτον κόςμο που κζλουν να αλλάξουν αλλά ταυτόχρονα ζχουν τθν τάςθ να ηουν πολφ ςτον κόςμο των ιδεϊν, παρακάνοντασ το κάποιεσ φορζσ - μθν ξεχνάμε ότι ο Υδροχόοσ είναι ζνα ςτακερό ηϊδιο που «εμμζνει» ςε καταςτάςεισ. Η ελευκερία που αποηθτοφν είναι ουςιαςτικά εςωτερικι και πθγαίνει πζρα από το δίπολο «ςυμμόρφωςθ - εξζγερςθ». Ο Υδροχόοσ ζχει μια ιςχυρι «ενςυναιςκθτικι» φφςθ - ςα φορζασ νεροφ που είναι αλλά δεν ζχει πάντοτε επίγνωςθ αυτοφ του γεγονότοσ. Θα ζλεγα ότι οι Υδροχόοι κα πρζπει να κοιτάξουν ςτοχαςτικά μζςα ςτον αμφορζα από τον οποίο χφνουν «νερό» και να δουν εκεί τθ δικι τουσ αντανάκλαςθ, τον δικό τουσ προβλθματιςμό, τα ςυναιςκιματα που ζχουν και που είναι τα ίδια ςαν όλων των άλλων - είναι εφκολο να νοιϊκεισ τον εαυτό ςου ςαν κάτι το ανϊτερο όταν είςαι Υδροχόοσ - ςυναιςκιματα τα οποία ςε τελικι ανάλυςθ μποροφν να τουσ δϊςουν τθν αίςκθςθ ότι «ανικουν». Και που κα τουσ επιτρζψουν επίςθσ να εκπορευτοφν από μια εςωτερικι κζςθ, από μια εςωτερικι φωνι που κα τουσ κάνει να νοιϊςουν άνετα με τον εαυτό τουσ και κα τουσ δϊςει τθν ελευκερία που αποηθτοφν. Όλα τα ηϊδια κατζχονται από κάποιο κεό - ςτθν περίπτωςθ του Υδροχόου από δφο κεοφσ. Η ηωι μασ είναι υπό αυτι τθν ζννοια μοιραία. Υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνο «πνεφμα» που κζλει να ηιςει μζςα από μασ και κα δθμιουργιςει εν τζλει τισ προχποκζςεισ ϊςτε να ςυμβεί αυτό. Έτςι, ζνασ Υδροχόοσ ςυνεχίηει να κρατά τον εαυτό του ςτθν «απζξω», πάντα ςε μία κζςθ επαναςτατικι! Μπορεί να πρζπει να δουλζψει λιγάκι πάνω ςε αυτό… Κςωσ κουβαλάει μζςα του βιϊματα με τθν εξουςία, που προζρχονται από τα πρϊιμα 4


Α΢ΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΞΙΔΑ

ςτάδια τθσ ηωι του, βιϊματα που πρζπει να τα ψάξει. Αλλά πάλι αυτι μπορεί να είναι θ μιςι μόνο ιςτορία. Κςωσ τελικά ο Θεόσ του Υδροχόου (και δεν βρίςκω τον Ουρανό εντελϊσ πειςτικό ςε αυτόν τον ρόλο) μασ χρειάηεται εμάσ τουσ Υδροχόουσ ςτθν «απζξω», να επαναςτατοφμε, να ενοχλοφμε και να τςατίηουμε τουσ ανκρϊπουσ - κάποιεσ φορζσ με καλό ςκοπό, άλλεσ φορζσ παντελϊσ λανκαςμζνα αλλά πάντα «ανακατεφοντασ το τςουκάλι» και φζρνοντασ ενοχλθτικζσ ιδζεσ από το «απζξω». Ποιοσ ξζρει τι ανϊτερο ςκοπό ζχει ο κεόσ του Υδροχόου για να μασ βάηει ςε αυτι τθν ανεπικφμθτθ για τουσ περιςςότερουσ κζςθ; Αλικεια, ποιοσ το λζει ότι απϊτεροσ ςκοπόσ ςτθ ηωι μασ είναι να νοιϊκουμε άνετα με αυτό που είμαςτε; Σε βακφτερο επίπεδο, για να είμαςτε πραγματικά ευτυχείσ κα πρζπει να υπθρετοφμε τουσ κεοφσ που μασ δθμιοφργθςαν και μασ ζδωςαν τθν αποςτολι μασ. Και αυτό μπορεί να ςθμαίνει να περάςουμε ολόκλθρθ τθ ηωι μασ ςτα άβολα «ροφχα» του Υδροχόου, για λόγουσ μάλιςτα που μπορεί να μθν τουσ κατανοιςουμε ποτζ απόλυτα! Θα το κζλαμε όμωσ να είναι διαφορετικά;

(απόδοςθ Θωμάσ Γαηισ) Copyright: Barry Goddard

Ο Barry Goddard (Υδροχόοσ με Ωροςκόπο Λζοντα) είναι ζνασ από τουσ κορυφαίουσ Άγγλουσ Αςτρολόγουσ. Σε προςωπική ςυνομιλία που είχαμε μασ εξζφραςε την επιθυμία να γράφει για το περιοδικό μασ "Αςτρολογική Πυξίδα". Το ιςτολόγιο του: «Astrotabletalk”

5

Υδροχόοι οι "καμένοι" (?) του ζωδιακού - Βarry Goddard  

Ο κορυφαίος Άγγλος αστρολόγος Barry Goddard - ο οποίος συνεργάζεται με το Ελληνικό αστρολογικό περιοδικό "Αστρολογική Πυξίδα" - μας εξηγεί σ...

Advertisement