Page 1

TECZKA UCZNIA OŚRODKA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1


Teczka ucznia:

….................................................................................................

Wykaz dokumentów znajdujących się w segregatorze: Rok szkolny …......../............. 1. Dane o uczniu (formularz) 2. Diagnoza pedagogiczna (tworzymy ją na początku edukacji lub po uzyskaniu przez ucznia nowego orzeczenia) 3. Diagnoza psychologiczna (pisze psycholog- na początku edukacji lub po uzyskaniu nowego orzeczenia) 4. Diagnoza logopedyczna (pisze logopeda – na początku edukacji lub po uzyskaniu nowego orzeczenia) 5. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (aktualne) 6. Orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne) 7. Informacja o dziecku od rodziców (na podstawie kwestionariusza wywiadu z rodzicami) 8. Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły (każdego roku aktualne) 9. Oświadczenie rodziców dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka w celach promocji szkoły (każdego roku aktualne) 10. Zgoda rodziców na wyjścia i spacery odbywające się podczas zajęć (każdego roku aktualna) 11. Ewaluacja Indywidualnego Programu Rewalidacyjno - Wychowawczego na rok szkolny ………………/……………….. 12. Ocena postępu w rozwoju społecznym- diagram PPAC i PAC1 wg H.C. Gunzburga (PPAC dla up. głębokiego , jeżeli któryś z obszar ów jest zakolorowany do końca należy zrobić PAC1) 13. Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy (na podstawie Gunzburga) 14. Tygodniowy tok zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 15.

Program zajęć rekreacyjnych

16. Programy zajęć pozalekcyjnych wraz ze zgodą rodziców na udział w zajęciach 17. Ewaluacja programu po roku pracy rewalidacyjno-wychowawczej

ARCHIWUM- dokumenty ucznia z poprzednich lat nauki

2


Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim

rok szkolny:

……………/……….……..

DOKUMENTACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH (zespołowych/ indywidualnych)

DANE O UCZNIU:

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………..……… Data i miejsce urodzenia: …………............................................................ Imiona i nazwisko rodziców: ……………………………………………….... Miejsce zamieszkania ucznia i rodziców: …………………........................ Rok edukacji ucznia: ……………………………………………………...…… Miejsce zajęć: ………………………………………………………….………. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: ……………………………………………….….……

3


Wodzisław Śląski, dn. ..........................................

Diagnoza pedagogiczna ucznia …............................................................. uczestnika zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych Rok szkolny

......................./………...............

XX zaczął brać udział w zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych od ….......................roku. Jest uczniem pogodnym , spokojnym i zdyscyplinowanym. Choć nie inicjuje kontaktów z innymi dziećmi, potrafi zaangażować się w zabawę. Nie dokucza innym, nie wykazuje zachowań agresywnych w stosunku do kolegów z grupy. Jest samodzielny w zakresie lokomocji. Sprawnie i swobodnie przemieszcza się i pokonuje napotkane przeszkody. Nie jest przyzwyczajony do dłuższych spacerów, nie lubi daleko chodzić, szybko się męczy. W trakcie spacerów obserwuje przyrodę i ludzi, jest zainteresowany otoczeniem. W klasie często sprawia wrażenie nieobecnego, zamkniętego w swoim świecie. Chwyta i manipuluje przedmiotami, układa proste układanki, wykonuje proste prace plastyczne z użyciem mas plastycznych, sprawność graficzna kształtuje się na etapie bazgroty wczesnodziecięcej. Potrafi samodzielnie skorzystać z toalety, ale wymaga nadzoru i pomocy przy czynnościach toaletowych. Ubiera z pomocą przygotowane ubrania, wymaga pomocy podczas odpinania guzików i zamków błyskawicznych, zapinania pasków. Posługuje się łyżką i widelcem, pije z kubka. XX komunikuje się jedynie drogą niewerbalną, wydaje kilka nieartykułowanych dźwięków. Rozumie mowę w bardzo zawężonym zakresie- wykonuje proste polecenia poparte gestem, wydawane w jasno określonej sytuacji. Wyraziście sygnalizuje swoje podstawowe potrzeby. Reaguje na swoje imię, potrafi przywitać się z nauczycielem. Żyje chwilą obecną, nie potrafi dbać o własne bezpieczeństwo. W momencie pobudzenia zdarza mu się uruchamiać reakcje obronne tj. opór, negatywizm. W sytuacji, gdy nie działają na niego żadne bodźce XX często się stymuluje trzepocze rękami, trzepocze różnymi znalezionymi sznurkami, wkłada dłonie do ust, dotyka języka. W momencie zainteresowania go jakimś zadaniem te zachowania nie występują. 4


XX lubi oglądać kolorowe obrazki. Różnicuje i wskazuje części ciała: nogi, ręce, głowę. Układa kilkuelementowe puzzle- robi to dokładnie i sprawnie. Dużą radość sprawiają mu zajęcia muzyczne-lubi słuchać muzyki odtwarzanej z magnetofonu lub piosenek śpiewanych przez nauczyciela. Gra z pomocą nauczyciela na bębenku i prostych instrumentach perkusyjnych. Zalecenia: Podczas zajęć z XX należy przede wszystkim zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, co przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych a także rozwoju samoświadomości. Należy wzbudzać potrzebę komunikowania się z otoczeniem i poszukiwać optymalnych sposobów komunikowania się poprzez stałą otwartość na płynące od niego sygnały, stwarzanie sytuacji wymagających wyboru, stosowanie systemu stałych sygnałów i gestów niewerbalnych łączonych z prostą werbalizacją. Należy zapewniać stałą stymulację polisensoryczną. Dawać prawo do wyrażania wszelkich emocji i zachęcać do twórczej aktywności ekspresyjnej oraz zabawy. Doskonalić sprawność ruchową w zakresie dużej i małej motoryki oraz dążyć do osiągnięcia odpowiedniej do jego potencjału samodzielności.

…………………………………………….. /wychowawca klasy/

5


Diagnoza psychologiczna (pisze psycholog - na poczÄ…tku edukacji lub po uzyskaniu nowego orzeczenia)

6


Diagnoza logopedyczna (pisze logopeda – na początku edukacji lub po uzyskaniu nowego orzeczenia)

7


Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jak najbardziej aktualne orzeczenie)

8


Orzeczenie o niepełnosprawności ((jak najbardziej aktualne orzeczenie)

9


Informacja o dziecku od rodzic贸w (na podstawie kwestionariusza wywiadu z rodzicami)

10


Wodzisław Śląski dn. ..............................................

Oświadczenie

Oświadczam , że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojej/ego córki/ syna ….................................... w drodze do i ze szkoły.

…………………………………….………...…

(podpis rodzica)

11


Wodzisław Śląski dn. ........................................

Wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

wizerunku

mojego

syna/córki

…................................................ w celach promocji Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo -Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Ś. (czyli na fotografowanie, prezentowanie zdjęć na terenie placówki, w prasie, na stronach internetowych ośrodka).

…………………………………….………...…

(podpis rodzica)

12


Wodzisław Śląski dn. .........................................

Wyrażam zgodę na wyjścia i spacery poza teren szkoły odbywające się podczas zajęć szkolnych pod opieką wychowawców w roku szkolnym …........../...................

…………………………………….………...…

(podpis rodzica)

13


Wodzisław Śląski dn. .........................................

Wyrażam zgodę na udział mojej/ego syna/córki …................................................................. w następujących zajęciach pozalekcyjnych: 1.

….......................................................................................................................................................

2.

….......................................................................................................................................................

3.

….....................................................................................................................................................

4.

….....................................................................................................................................................

5.

….....................................................................................................................................................

6.

….....................................................................................................................................................

7.

….....................................................................................................................................................

8.

….....................................................................................................................................................

…………………………………….………...…

(podpis rodzica)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 14


im. dr med. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim Rok szkolny 2009/2010

Ewaluacja Indywidualnego Programu Rewalidacyjno-Wychowawczego dla ucznia: ……………………………………..………. Ewaluacji programu dokonano na podstawie oceny osiągnięć ucznia („Profil Osiągnięć Ucznia” J.Kielina) , zeszytu obserwacji, wskazań specjalistów i rodziców ucznia. Przedmiotem ewaluacji są wszystkie obszary „Indywidualnego Programu RewalidacyjnoWychowawczego”, a mianowicie:

Obszar: Komunikowanie się XX komunikuje się jedynie drogą niewerbalną, wydaje kilka nieartykułowanych dźwięków. Rozumie mowę w bardzo zawężonym zakresie. Wykonuje proste polecenia poparte gestem, wydane w jasno określonej sytuacji. Wyraziście sygnalizuje swoje podstawowe potrzeby. Reaguje na swoje imię.

Obszar: Funkcjonowanie poznawcze XX chętnie współpracuje z nauczycielem. Chwyta i manipuluje przedmiotami, wykonuje proste prace plastyczne z użyciem mas plastycznych. Bardzo lubi układać puzzle i układanki. Nauczył się wykonywać ćwiczenia z programu wprowadzającego M.CH. Knill'ów z pomocą wskazuje części ciała: nogi, ręce , głowę.

Obszar: Sprawność motoryczna XX jest samodzielny w zakresie lokomocji, podczas chodzenia jednak zawsze czeka na sygnał lub podpowiedź ruchową ze strony dorosłego. Nigdzie nie chodzi sam. Potrzebuje kontroli i nakierowania. Ma problem z utrzymywaniem równowagi, wchodzeniem i schodzeniem ze schodów, nie potrafi się asekurować podczas upadku, jego ruchy są zamaszyste i mało precyzyjne. Pomimo dosyć dobrej formy fizycznej zachowuje się w sposób pasywny. Unika aktywności fizycznej, męczy się na spacerach i wycieczkach, ma słabą wydolność. Jest przyzwyczajony do biernego spędzania czasu, często poddaje się autostymulacji.

Obszar: Samodzielność Potrafi samodzielnie skorzystać z toalety, ale wymaga nadzoru i pomocy przy czynnościach toaletowych. Ubiera z pomocą przygotowane ubrania, wymaga pomocy podczas odpinania guzików i zamków błyskawicznych, zapinania pasków. Posługuje się łyżką i widelcem, pije z kubka.

Obszar: Zachowania społeczne XX raczej nie inicjuje kontaktów z innymi dziećmi, potrafi zaangażować się w zabawę, nie dokucza innym, nie wykazuje zachowań agresywnych w stosunku do kolegów. Współpracuje z XY. Choć obydwaj nie mówią, bawią się ze sobą, podają sobie kubki z herbatą, siedzą obok siebie przy stole.

Uzasadnienie: Cele założone w indywidualnym programie rewalidacyjno-wychowawczym opracowanym dla XX w roku szkolnym ………….. były konsekwentnie realizowane. Głównym celem pracy w bieżącym roku szkolnym było utrwalanie pozytywnych zachowań ucznia wobec kolegów w klasie i nauczyciela, motywowanie do podejmowania kontaktów społecznych oraz doskonalenie umiejętności ułatwiających XX samodzielne funkcjonowanie. Wychowawca: …………………………………………………

Tygodniowy tok zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 15


DZIEŃ TYGODNIA

Tygodniowy tok zajęć REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH dla ORW (uczniowie: …………………............................................................. …........................................................................................................)

na rok szkolny ………........../....................

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1. Powitanie zgodnie z porą roku „Poranny krąg” 2. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała 3. Relaksacja - w sali doświadczania świata 4.Ćwiczenia samoobsługi 5.Ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze 6.Ćwiczenia sprawności manualnej 7. Podsumowanie i zakończenie zajęć 1.Powitanie zgodnie z porą roku „Poranny krąg” 2.Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała 3. Relaksacja - w sali doświadczania świata 4.Ćwiczenia samoobsługi 5.Ćwiczenia sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej 6. Podsumowanie i zakończenie zajęć 1.Powitanie zgodnie z porą roku „Poranny krąg” 2.Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała 3. Relaksacja - w sali doświadczania świata 4.Ćwiczenia samoobsługi 5.Ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze 6.Ćwiczenia sprawności manualnej i samodzielnościzajęcia kulinarne 7.Podsumowanie i zakończenie zajęć 1.Powitanie zgodnie z porą roku „Poranny krąg” 2.Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała 3. Relaksacja - w sali doświadczania świata 4.Ćwiczenia samoobsługi 5.Ćwiczenia komunikacji 6. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 7.Podsumowanie i zakończenie zajęć 1.Powitanie zgodnie z porą roku „Poranny krąg” 2.Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała 3. Relaksacja - w sali doświadczania świata 4.Ćwiczenia samoobsługi 5.Elementy muzykoterapii 6. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 7.Podsumowanie i zakończenie zajęć

Programy zajęć rekreacyjnych 16


Programy zajęć pozalekcyjnych wraz ze zgodą rodziców na udział w zajęciach Ewaluacje programu po roku pracy rewalidacyjno-wychowawczej

ARCHIWUM- dokumenty ucznia z poprzednich lat

17


18

TECZKA UCZNIA ORW  
TECZKA UCZNIA ORW  

teczka ucznia ORW w Wodzisławiu Śl.

Advertisement