Page 1

r e mb d e c e 013 2

Bouwenvelop

Marinehospitaalterrein Overveen Mulleners + Mulleners Architecten AM bv


inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 bouwenvelop Hoofdstuk 2 deelgebied oost Hoofdstuk 3 deelgebied west hoofdstuk 4 deelgebied zuid

5 7 11 15 19


bouwenvelop

4

inleiding


bouwenvelop

5

inleiding

inleiding

De Bouwenvelop Marinehospitaalterrein is een specifieke uitwerking van het Stedenbouwkundig plan (d.d. december 2013), Beeldkwaliteitplan (d.d. december 2013) en bestemmingsplan (d.d. december 2013) voor het Marinehospitaalterrein. De voornoemde drie documenten geven algemene aanwijzingen en richtlijnen voor bebouwing op het Marinehospitaalterrein. In deze Bouwenvelop wordt verbeeld wat dit concreet betekent voor het specifieke deelgebied. Daar waar onduidelijkheid bestaat, of meerder interpretaties mogelijk zijn, vindt overleg plaats met het kwaliteitsteam. De Bouwenvelop is indicatief, alle bouwplannen worden juridisch getoetst aan het bestemmingsplan en kwalitatief getoetst aan het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan.


bouwenvelop

6

H1 bouwenvelop


bouwenvelop

7

H1 bouwenvelop

h1 bouwenvelop


bouwenvelop

8

H1 bouwenvelop

maximum te bebouwen oppervlak 1500 m2

maximum te bebouwen oppervlak 2300 m2

11 m bouwhoogte t.o.v. Bloemen daalseweg

13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

westzijde

13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

oostzijde 11 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan bouwhoogte 16 m en min.10 m t.o.v. Bijdorplaan

zuidzijde 13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

maximum te bebouwen oppervlak 1600 m2

Deze bouwenvelop geeft het volgende aan: - 3 Bouwenevelopes; Westzijde, Oostzijde en Zuidzijde - Bouwhoogte - Maximum te bebouwen oppervlak - Bebouwingscontour - te respecteren bomen Bouwenvelopes worden bepaald door de omgeving En door de bestaande bomen, de maat van de groene mal, de verkeersstructuur en de maten van woningdieptes.


bouwenvelop

9

H1 bouwenvelop

bouwenvelop

1

2

3 4

8.9.

5 67

10 11 12-14

westzijde

pg

15

16

westzijde

westzijde

oostzijde

oostzijde

oostzijde

17a,b 18 19 20 33

21 22

30-32

23 24 26-28 29 25

34 35 36 37 38

39

40

zuidzijde

41-53 54 55

zuidzijde

zuidzijde

56

57

70

69 68

67

58-65

66

Bomenkaart

Verkeerstructuur, parkeren en inritten

Proefverkaveling Crowdsourcing


bouwenvelop

10

H2 deelgebied oost


bouwenvelop

11

H2 deelgebied oost

h2 Deelgebied Oost


bouwenvelop

12

H2 deelgebied oost

deelgebied Oost Kenmerken plandeel oost

westzijde

oostzijde

- verstoppen zij- en achterkanten Inholland, creeren 1 2 3 4 5Bomen 8.9. 7 6 verzorgd entreegebied voor woningen - dĂŠ plek waar water het plan dient te verlaten en de hoogteverschillen dwingen dit midden door het blok westzijde 15 te doen 16 - plandeel met de hoogste dichtheid en daarmee grootste 17a,b aan parkeerbehoefte 18 - bestaande bomen aan achterzijde van bouwblokken 19 20 - groene buffers tussen sportzaal Inholland en plangebied 21 22 en tussen plangebied en spoor 30-32 23 24 26-28 - alzijdigheid 29 25

10 11 12-14

oostzijde

- - - -

bestaande bomen aan achterzijde inpassen beschermen bomen om parkeren/rijbaan onder kroon mogelijk te maken compensatie-zone tussen plandeel en spoor en tussen sportzaal en plangebied groene invulling, zorgvuldig geplaatste bomen op terrein mogelijk

33

34 35 36 37

38

39

40

zuidzijde

Bebouwingsvlak

1m ouwhoogte o.v. Bloemen aalseweg

13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

westzijde

13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

oostzijde 11 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

- - - -

lagere bouwhoogte aan spoorzijde hogere bouwhoogte mogelijk in midden- en zuidstuk van het plandeel bebouwingsvlak aan achterzijde door bomen bepaald pg woningen in groene setting, omzoomd door groen 70

zuidzijde

Oprit, entree en parkeren 41-53

54 55

56

westzijde

57

69 68

67

58-65

66 bouwhoogte 16 m en min.10 m t.o.v. Bijdorplaan

zuidzijde 13 m

zuidzijde

oostzijde

- tweezijdigheid van appartementengebouw zorgt voor ontwerpopgave van achterzijde - parkeren in helder en efficient parkeerhof - parkeren vanuit achterzijde - bezoekersentree bouwdelen vanuit parkzone (postadres aan het park), volwaardige bewonersentree ook vanuit parkeerhof


bouwenvelop

13

H2 deelgebied oost

Kavelpaspoorten

voorbeeld maaiveld

pijlniveau parkeren half verdiept pijlniveau parkeren verdiept

VAR.

VAR.

min. 3 m

min. 3 m

rooilijn achter deze lijn de auto

min. 3 m

3m

min. 3 m max. 2 m

3m

3m

max.16 m bouwhoogte t.o.v. Zijlweg VAR.

VAR.

3m

4m

VAR.

VAR.

4m

4m

3 m bouwhoogte

max. 2 m

max.16 m bouwhoogte

4 m bouwhoogte

VAR.


bouwenvelop

14

H3 deelgebied west


bouwenvelop

15

H3 deelgebied west

h3 Deelgebied west


bouwenvelop

16

H3 deelgebied west

deelgebied West Kenmerken plandeel oost

westzijde

- afronding bestaande bouwblok: achterkanten tegen achterkanten - gelegen tussen park en Bloemendaalseweg - afstand tot bestaande bebouwing - belangrijk doorzichten vanuit bestaande bebouwing te respecteren

Bomen 1

2

3 4

8.9.

5 67

10

westzijde 15

16

oostzijde

- bestaande bomen aan achterzijde inpassen - boom bij pleintje inpassen - groene invulling van terrein naast 11 Bloemendaalseweg 289, uitgangspunt 12-14 uitgeefbaar - groene invulling, zorgvuldig geplaatste oostzijde bomen op terrein mogelijk

17a,b 18 19 20 33

21 22

30-32

23 24 26-28 29 25

34 35 36 37

Bebouwingsvlak

11 m bouwhoogte t.o.v. Bloemen daalseweg

13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

westzijde

11 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

- hoofdmassa’s op 25meter afstand van bestaande bebouwing - bijgebouwen en aanbouwen zuidzijde (maximaal 4m) binnen 25meter mogelijk - aan Bloemendaalseweg diepe voortuinen, ondergeschikte bouwdelen als 13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan bijvoorbeeld erkers toegestaan - oostzijde woningen aan pleintje geen of kleine voortuin: erfgrens mag ook rooilijn zijn bouwhoogte 16 m en min.10 m t.o.v. - overige woningen in groene setting, Bijdorplaan omzoomd door groen

Oprit, entree en parkeren 38

39

40

41-53 54 55

56

westzijde

pg

57

70

- voorkanten aan openbaar gebied - parkeerhof/voorziening in talud Bloemendaalseweg wegwerken zuidzijde - mogelijkheid achterpad bestaande bebouwing openhouden, uitgangspunt is toepassing lossere korrels waardoor niet achterpaden nodig. Voor nieuwe oostzijde rijwoningen achterpad aanleggen

69 68

67 66

58-65


rooilijn achter deze lijn de auto

3m 3m

bouwenvelop

17

H3 deelgebied west

max.16 m bouwhoogte t.o.v. Zijlweg

max.

max.16 m bouwhoogte

VAR.

VAR.

3m

max. 2 m

3m

4m

4m

4m

3 m bouwhoogte

4 m bouwhoogte

Kavelpaspoorten

VAR.

voorbeeld

maaiveld

VAR.

VAR.

VAR.

rooilijn achter deze lijn de auto

min. 2 m 3m

4m

3m

VAR.

bebouwingsgrens 25 m vanaf bestaand hoofdgebouw

VAR.

3m

3m

4m

3m

max.13 m bouwhoogte t.o.v. Zijlweg

4m


bouwenvelop

18

H4 deelgebied zuid


bouwenvelop

19

H4 deelgebied zuid

h4 Deelgebied zuid


67

bouwenvelop

20

10

H4 deelgebied zuid

11 12-14

westzijde

westzijde 15

oostzijde

16

oostzijde

deelgebied zuid

17a,b

18

19

20 33

21

Kenmerken plandeel oost

11 m bouwhoogte t.o.v. Bloemen daalseweg

zuidzijde 13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

westzijde

- door bebouwing Zijlweg continueren met voorkanten - doorkijk vanuit bestaande omgeving richting parkzone - Bijdorplaan voorzien van voorkanten maar ook hoogwaardige uitvoering aan parkzijde - zichtlijn op villa Tetrode wordt geaccentueerd door teruglegging bebouwing - vanuit entree Bijdorplaan begeleiding bouwwand richting park en mooie bomen/pleintje 13 m - wonen tussen grote monumentale bomen, bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan brede groenkoffers

22

Bomen

30-32

23

24 26-28 29 25

34 35 36 37 38

39

40

56

westzijde

pg

57

oostzijde

oostzijde

11 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

70 bouwhoogte 16 m en min.10 m t.o.v. Bijdorplaan

Bebouwingsvlak

zuidzijde 13 m bouwhoogte t.o.v. Bijdorplaan

bestaande bomen inpassen beschermen bomen om parkeren/rijbaan onder kroon mogelijk te maken groene invulling, zorgvuldig geplaatste bomen op terrein mogelijk

zuidzijde

41-53 54 55

- - -

69 68

67

58-65

66

- is bepaald aan Zijlweg door te behouden bestaande bomen - korrelgrootte van Zijlweg doorzetten: statige architectuur in vorm van losse korrels - Bijdorplaan voorzien van voorkanten - woningen in groene setting, omzoomd door groen -

Oprit, entree en parkeren

zuidzijde

- geen achterstraat aan parkzone: parkeren incidenteel tussen de bomen - mogelijke aanpassing straatprofiel Bijdorplaan, waardoor groenere straat en meer parkeergelegenheid


t.o.v. Zijlweg

bouwenvelop 4m

VAR.

4m

VAR.

ouwingsgrens 25 m vanaf aand hoofdgebouw

21

H4 deelgebied zuid

4m

Kavelpaspoorten

voorbeeld

maaiveld

pijlniveau parkeren half verdiept pijlniveau parkeren verdiept

VAR.

VAR.

VAR.

VAR.

rooilijn achter deze lijn de auto

min. 2 m 3m

3m

3m

3m

3m

min. 3 m max. 2 m

max.13 m bouwhoogte

4m

VAR.

VAR.

max. 2 m

4m

4m

4m

max.16 m bouwhoogte

bebouwingsgrens

4 m bouwhoogte


Dit document is tot stand gekomen met de volgende partijen: AM Noord West: Peter Heuvelink Geer Karman Carla Pereira AM Concepts: Mariet Schoenmakers Frank Vonk Lieuwe Conradie DesirĂŠ Dujardin Gemeente Bloemendaal: Civiele techniek Gemeentewerken Bouwen en Wonen Klankbordgroep 2: Martin Wassen Charles Rijnierse Mark Janmaat John Cornelisse Teun Schermerhorn Frans Folkers Olav van Bockel Sjoerd Soeters Leonie Kuijer (onafhankelijk voorzitter)

Mulleners + Mulleners architecten: Ton Mulleners Kok Mulleners Marjolein Riemer van Rijswijk DaniĂŤl Didden Bestemmingsplan: Van Riezen & Partners


Marinehospitaalterrein - Bouwenveloppen  

Marinehospitaalterrein - Bouwenveloppen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you