Page 1

JAARGANG 3 – FEBRUARI 2013 – NR 1

! O G 1 # Y T I L I B O ing M AI Verenig R e in z a g a M

THEMA DE NEDERLANDSE MAAKINDUSTRIE

STATE-OF-THE-ART LASMACHINES • AUTOMATISCH GESTUURDE VOERTUIGEN • CREATIEF ONDERNEMEN IWAN GÖBEL • BUSINESSKANSEN E-MOBILITY


GO! INhoud 2

RAI SOCIETY Jonge Managers afdeling SV van RAI Vereniging op bezoek bij KLM Cargo.

PAGINA 19

-------------DE N THEMA ---E MAA DERLA N K -------INDUST DSE ------R ------ IE

ECO-TRENDS DHL Express zet in een groeiend aantal steden de parcycle in, een bakfiets voor stadsdistributie.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Rob Beset, o.a. werkzaam voor Dremefa (Bobike fietsveiligheids-

6

MEGADEAL DANKZIJ SAMENWERKING Kracht door samenwerking. Op basis van deze filosofie heeft de VDLGroep zich ontwikkeld tot icoon van de Nederlandse maakindustrie.

zitjes) geeft zijn mobiliteitsvisie.

Waar die samenwerkingsgedachte toe kan leiden bewijst het project om

PAGINA 23

Automatisch Gestuurde Voertuigen (AGV’s) voor het transport van zee-

MARKTANALYSE

containers in de Rotterdamse haven te gaan bouwen. VDL Containersyste-

Vergeleken met het Europese

men bouwde samen met een negental andere VDL-bedrijven het eerste

gemiddelde is Nederland

prototype. Een miljoenenorder volgde.

kampioen CO2-reductie.

PAGINA 24

12

GROEIEN TEGEN DE VERDRUKKING IN

GO!FACTOR

Crisis? Hoezo crisis? In ieder geval niet voor AWL-Techniek. Dit boegbeeld

Arie Roest, manager Technical

van de Nederlandse maakindustrie levert state-of-the-art lasmachines aan

Support & Warranty bij Renault

de automotive industrie (TIER 1,2 en 3 suppliers). Met succes, want het

Nederland, met zijn Wolseley

bedrijf zag de omzet de afgelopen drie jaar op rij, dankzij grensverleggend

Hornet Sports uit 1930.

en innovatief ondernemen, elk jaar met ruim 15 procent toenemen. En het eind is nog niet in zicht. “Wij groeien tegen de verdrukking in”, zegt

PAGINA 27

algemeen directeur Piet Mosterd.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever RAI Langfords

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Martijn van Eikenhorst, Ilse Bartels, Mark van Dansik

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Postbus 10099 1001 EB Amsterdam Bezoekadres: Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Tel. 020-504 28 00 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2013 RAI Langfords BV, Amsterdam – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden, Iwan Göbel Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


iwan göbel 3

Nooit meer AutoRAI? Het is zover, de AutoRAI gaat definitief niet door! Heel

• Wij maken zelf een stand van zoveel mogelijk gerecyclede

even voelde mijn egoïstische geest zich opgelucht; niet

materialen en hergebruiken deze vaak weer voor de

meer 12 dagen lang 12 uur per dag al die duizenden lastpak-

volgende beurs.

ken vermaken. Deze decadente gedachte maakte echter al

• Wij vragen onze tevreden klanten als beursverkoper; die

snel plaats voor de harde, eerlijke werkelijkheid. Juist de

kosten bijna niets, hebben vaak de dag van hun leven en

AutoRAI heeft ons mede gemaakt tot de grootste sport-

en zijn ook nog eens de beste en meest geloofwaardige

wagenfabriek van Nederland, ooit... Het evenement

verkopers van de beurs.

maakte voor ons een effectieve ontmoeting met ruim 300.000 autoliefhebbers mogelijk. Duizenden potentiële klanten, die flink betalen om te ‘mogen’ kijken naar onze

• Folders worden alleen meegegeven aan serieuze klanten en iedere beursminuut wordt benut. • De laatste jaren hebben wij ongeveer de helft van onze

nieuwe auto’s. Ruim 118 jaar AutoRAI-historie ligt aan

beurskosten terugverdiend door klanten/ bedrijven uit te

diggelen. En dat alleen maar omdat de importeurs hun

nodigen voor een speciaal Viparrangement. Naast het

eigen feestje te duur hebben gemaakt. De ene stand was

RAI-kaartje kregen deze mensen een speciale rondleiding

nog mooier en duurder dan de ander. Met een kosten-

over de beurs met bijzondere verhalen van de beste onder-

plaatje van gemiddeld 1 miljoen euro per importeur zou-

nemer van Nederland en natuurlijk een hapje en een

den ook wij afhaken. Daar ligt dan ook gelijk het probleem.

drankje bij ons op de stand. Op deze manier werden onze

Alles moest ieder jaar mooier, groter en luxer dan bij de

AutoRAI-kosten in 2011 gereduceerd tot 14.000 euro.

concurrent. Dit werd betaald uit het potje ‘imago’, waarmee de importeur een groot deel van zijn kosten vergoed

Hoe kunnen we ook van de AutoRAI weer een voor iedereen

kreeg van de opperbazen. Ook de organisatie van de Auto-

toegankelijk feestje maken? Begin met minder dure parkeer-

RAI is daarin meegegroeid. Toch moeten we niet vergeten

kaartjes en versnaperingen. Vraag de bezoeker zijn of haar

dat deze importeurs wel eigenaar zijn van een van de

bijzondere voertuig mee te nemen en beloon deze met een

mooiste en grootste evenementen van Nederland. Laten

gratis speciale parkeerplaats. Laat de bezoeker kiezen tussen

we de AutoRAI weer efficiënt en winstgevend maken voor

gewone tickets of luxe VIP-kaarten. Eis dat de importeur

iedereen. Gewoon helemaal opnieuw beginnen. Wij kun-

minder kosten maakt voor de beurs en beloon duurzame

nen én mogen het ons in deze tijden niet veroorloven om

stands en directe autoverkoop. Laat importeurs meedelen in

ruim 300.000 betalende bezoekers te laten lopen. Als de

de opbrengsten van de kaartverkoop. Bedenk creatieve oplos-

baten weer significant groter worden dan de kosten, zullen

singen en creëer een kleinere, efficiëntere organisatie.

de importeurs weer vechten om een plekje. Alleen dán

Kortom, durf opnieuw te beginnen, juist in deze crisistijd,

herwint de AutoRAI haar bestaansrecht.

dan komt er gewoon weer een AutoRAI 2015.

Dit is hoe wij als kleine speler met een budget van 25.000 euro al jaren meedraaien op de AutoRAI:

Iwan Göbel, directeur Burton Car Company


GO! BRANCHE NIEUWS 4

Ruim twee oplaadpunten per elektrische auto Het aantal publieke en semi-publieke laadpunten groeit iedere maand gestaag. Volgens Agentschap NL telde ons land eind vorig jaar in totaal 4.867 openbaar toegankelijke laad- en snellaadpunten. Minder bekend, want niet centraal geregistreerd, is de toename van private laadpunten. In opdracht van agentschap NL heeft EVConsult het aantal gerealiseerde private laadpunten in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek blijkt dat dit aantal naar schatting 4.500 à 5.500

Actie en interactie staan centraal tijdens de ReinigingsDemoDagen.

eenheden bedraagt, waarmee het totaal uitkomt op een kleine 10.000 laadpunten. Aange-

Nederland schoon dankzij ReinigingsDemoDagen

zien er in Nederland op dit moment ongeveer

Op 29 en 30 mei zal de reinigingswereld opnieuw uitrukken om in Lelystad tijdens de ReinigingsDemoDagen de nieuwste veeg- zuig- en borstelwagens en andere voertuigen en producten te demonstreren. Deze zesde editie van de vakbeurs voor reinigingsprofessionals draagt als thema ‘Schoon en veilig’. De organisatie is in handen van Stichting RDD, een onderdeel van afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging.

Uit de cijfers van Agentschap NL valt verder af

4.400 elektrische personen- en bedrijfswagens rondrijden, betekent dit dat er voor ieder voertuig meer dan 2 laadpunten beschikbaar zijn. te lezen dat het EV-park in ons land (incl. be-

Sinds de eerste editie in 2003 zijn de Reini-

die manier zelf ervaren wat het is om met een

gingsDemoDagen in Lelystad uitgegroeid tot

zijlader een container op te pakken, een

een begrip bij iedereen die actief is in de afval-

ondergrondse container boven een trechter te

en reinigingswereld. Dat kunnen vertegen-

legen of een kolkenzuiger te bedienen.”

woordigers zijn van gemeentelijke reinigings-

Van Hest gaat er nu al van uit dat de beurs een

diensten, provincies, waterschappen,

succes wordt. “Voor vertegenwoordigers uit

afvalverwerkers of andere aanverwante be-

de reinigingswereld is het evenement name-

Nederland telt inmiddels zo’n 10.000 publieke en private

drijven. Volgens projectcoördinator Jacques

lijk een uitgelezen moment om belangrijke

laadpunten.

van Hest heeft het concept zich inmiddels

relaties weer eens te ontmoeten en in korte

ruimschoots bewezen. “Het is daarom de

tijd kennis te maken met de nieuwste

drijfswagens, bussen en motorfietsen) sinds

bedoeling om het interactieve en dynamische

voertuigen en producten.”

eind 2011 is verviervoudigd van 1.658 tot 6.876

karakter van de vakbeurs verder uit te breiden

eenheden per ultimo 2012. De doelstelling van

met een breed scala aan demonstraties en in-

De ReinigingsDemoDagen zijn gratis

het ‘Plan van aanpak elektrisch rijden in ver-

novaties. En, uiteraard kunnen bezoekers met

toegankelijk. Meer info is te vinden op

snelling’ is om in 2015 tussen de 15.000 en

verschillende voertuigen proefrijden en op

www.reinigingsdemodagen.nl.

20.000 EV’s in Nederland op de weg te hebben.


5

Een miljoenste E-bike verkocht In 2012 daalde de verkoop van nieuwe fietsen met 13,2 procent tot 1.039.000 eenheden, zo maakte René Takens, voorzitter afdeling Fietsen van RAI Vereniging, tijdens de opening van Fietsvak bekend. Toch is hij optimistisch. “Er is hooguit sprake van uitstel van aankopen, niet van afstel. Bovendien wordt er wéér meer gefietst. De gemiddelde aanschafprijs bij de vakhandel bleef met 954 euro nagenoeg gelijk. Mede dankzij de E-bike, waarvan deze maand de een miljoenste over de toonbank ging.” Volgens Takens zette de opmars van de elektrisch ondersteunde fiets zich het afgelopen jaar opnieuw door. Qua omzet is de E-bike de stadsfiets zelfs voorbij gestreefd. Met een aandeel van 16 procent in de verkopen en een omzetaandeel van 42 procent is de elektri-

Eén op de zes verkochte fietsen is een E-bike.

sche fiets voor de branche inmiddels het belangrijkste segment in de omzet. Kopers gaven in 2012 gemiddeld 1.821 euro uit aan een

Vereniging, wil de professionele fietsbranche aan de consument een

E-bike.

wegwijzer bieden in het woud van fietsverlichting. Het RKF kent, evenals het ART-systeem voor sloten, een aanduiding met sterren. Gekozen

RAI Keurmerk Fietsverlichting

is voor een 3-sterrensysteem, waarbij 1 ster staat voor gezien worden, 2

Op Fietsvak werd officieel het RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF) ge-

sterren voor zien en 3 sterren voor zien én gezien worden. Het keurmerk

lanceerd. Met dit keurmerk, een initiatief van afdeling Fietsen van RAI

is herkenbaar aan een logo dat als sticker op het product is aangebracht.

Nissan op weg naar 40 snelladers De mogelijkheid voor Nissan LEAFrijders om onderweg supersnel hun accu op te laden neemt vanaf nu iedere maand toe. Eind december werd in Middelburg al de tiende Nissan-snellader in gebruik genomen.

leeg zal zijn wanneer het opladen begint. De nieuwe snellader staat pal aan de A58 aan de rand van Middelburg. Dit station vormt een praktische springplank voor rijders van elektrische auto’s om via de Westerscheldetunnel naar België te reizen. Eerder deze maand openden Nissan en The New Motion snelladers bij Venlo (A67) en Urmond (A2).

Dit oplaadstation maakt deel uit van een

Ook de andere snelladers die Nissan de

omvangrijk netwerk van in totaal veertig

komende maanden laat plaatsen, liggen voor-

Quick Chargers, dat Nissan de komende

namelijk langs belangrijke hoofdwegen en

maanden uitrolt met mobiliteitspartner

zijn daardoor snel bereikbaar. Het gebruik

The New Motion.

van deze snelladers is tot en met 31 mei dit

Bij deze stations kunnen bezitters van een

jaar kosteloos voor eigenaren van een Nissan

Nissan LEAF hun voertuig binnen dertig

LEAF die in bezit zijn van een oplaadpas

minuten voor 80 procent opladen. In de

uitgegeven door The New Motion.

praktijk zal de oplaadtijd korter zijn, omdat de accu in de praktijk vrijwel nooit helemaal

Het gebruik van de Nissan-snelladers is tot eind mei kosteloos.


GO! 6

VDL Containersystemen in nieuwe dankzij Automatisch Gestuurde


7

KERNCIJFERS AUTOMOTIVE INDUSTRIE NEDERLAND – Ca: 250 actieve bedrijven met minimaal 30 procent automotive activiteiten; – Ca: 45.000 medewerkers; – Ca: 17 miljard totaal omzet; – OEM’s in: auto’s, trucks en bussen

Kracht door samenwerking. Op basis van deze filosofie heeft de VDL- Groep zich ontwikkeld tot icoon van de Nederlandse maakindustrie. Waar die samenwerkingsgedachte toe kan leiden bewijst het project om Automatisch Gestuurde Voertuigen (AGV’s) voor het transport van zeecontainers in de Rotterdamse haven te gaan bouwen. VDL Containersystemen bouwde samen met een negental andere VDL-bedrijven het eerste prototype. Een miljoenenorder volgde. VDL Containersystemen vormt het levende bewijs dat Nederland voor (productie)bedrijven een prima vestigingsplaats kan zijn en dat het ook in crisistijd mogelijk is om levensvatbaar te zijn en personeel te behouden. De in 1999 opgerichte specialist op het gebied van containerafzetsystemen, zoals haakarmen, portaalarmen, kabels en zogeheten spreaders (voor het optillen van ISO containers), is in een periode van ongeveer tien jaar uitgegroeid tot marktleider in Europa. “Aanvankelijk bestond het productieprogramma hoofdzakelijk uit haakarmsystemen. Later kwamen daar de portaalarminstallaties bij en in 2004 werd het programma verder verbreed met de overname van

“Het AGV-prototype werd binnen één jaar from scratch ontwikkeld”

Smits Spreaders”, vertelt managing director Frans van Dommelen. Door de sterke export expansie kwam de bedrijfsvoering in een stroomversnelling. Vervolgens sloeg de economische crisis toe. “Die hakte er bij ons ook flink in”, erkent Van Dommelen. “De omzet kelderde meteen met 60 procent. Maar wij hebben de economische tegenwind benut om alle bedrijfsprocessen onder de loep te nemen en te kijken wat er beter en efficiënter kan. Naast het behalen van de ISO certificaten 9001 en 14001 is overgeschakeld naar ‘lean production’ en geïnvesteerd in robotisering van de productielijnen. En de productrange werd gecompleteerd met de ontwikkeling van kabelinstallaties. Sindsdien bevindt de omzet zich weer

fase Voertuigen

op het goede niveau van 2007.”

Daadkracht Kenmerkend voor de structuur en daarmee de slagkracht van de VDLbedrijven binnen de groep is volgens Van Dommelen dat sprake is van een platte, transparante organisatie met weinig overhead, waardoor besluitvormingsprocessen nooit langer dan één week duren. Verder


GO! 8

zakelijk in Nederlandstalige gebieden plaatsvindt, wordt miscommunicatie tot een minimum beperkt. Een laatste, niet onbelangrijk voordeel noemt Van Dommelen dat VDL voor het plegen van investeringen geheel onafhankelijk is van banken. ‘Die kosten dragen wij gewoon zelf, aangezien het aandeel van ons eigen vermogen groter is dan 50 procent ten opzichte van het totale vermogen.”

Pragmatisch Een goed voorbeeld van wat die grote mate van pragmatisme in combinatie met de sterke onderlinge samenhang tussen de verschillende VDLdochters kan opleveren, bewijst het unieke project voor de bouw van hybride Automatisch Gestuurde Voertuigen. Van Dommelen legt uit dat hij eind 2009 werd benaderd door Europe Container Terminals Rotterdam (ECT) met de vraag of VDL klantspecifieke AGV’s kon ontwikke-

Van Dommelen: ‘Pragmatisme en daadkracht is kenmerkend voor de bedrijfsvoering binnen de VDL-Groep’.

len. “Wereldwijd was er op dat moment

bestaat de groep uit veel relatief kleine bedrijven, waarbij iedereen

slechts één leverancier die blijkbaar niet voldeed. Wij hebben met

elkaar kent en veel ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en onder-

negen VDL- bedrijven onmiddellijk de koppen bij elkaar gestoken om

nemersvrijheid. Dankzij de korte lijnen en het feit dat productie hoofd-

te kijken of wij deze complexe uitdaging konden aangaan. Na een plan-


9

Het Automatisch Gestuurd Voertuig (AGV) van VDL trekt wereldwijd belangstelling.

de-campagne te hebben opgesteld en een haalbaarheidsstudie te

“Een megaorder”, zegt Van Dommelen, “waarmee miljoenen euro’s

hebben uitgevoerd, luidde het antwoord: dat gaan we doen! Met ECT

zijn gemoeid.” Hij bevestigt dat er inmiddels wereldwijde belangstel-

werd afgesproken dat VDL één AGV prototype zou gaan bouwen om

ling voor is, onder andere vanuit de V.S. en Singapore. “Als we vanuit

te bewijzen dat het systeem goed werkt. Daarna zou VDL Container-

die landen orders naar Nederland zouden kunnen halen, dan gaat het

systemen kunnen rekenen op vervolgorders.”

om honderden miljoenen euro’s.”

Megadeal

Baanzekerheid

Uiteindelijk slaagde VDL er in om, samen met een projectteam van 30

Terwijl veel bedrijven zeggen Nederland, mede vanwege de relatief

ingenieurs, binnen 12 maanden from scratch een prima werkend uiterst

hoge loonkosten, niet aantrekkelijk genoeg te vinden, tracht VDL uit

milieuvriendelijk prototype te ontwikkelen, te bouwen en te testen. Dat

principe de productie juist zoveel mogelijk in eigen land te houden.

gebeurde onder aanvoering van VDL Containersystemen en in nauwe

“Als je de bedrijfsprocessen goed inricht kan dat ook makkelijk”,

samenwerking met de VDL-dochters Advanced Public Transport

oordeelt Van Dommelen. Hij herhaalt het motto van president-direc-

Systems (APTS) en VDL Steelweld (een bedrijf dat zich o.a. bezig houdt

teur van de VDL-groep Wim van der Leegte. Die zegt altijd: “Ik gun

met de productieautomatisering van bijvoorbeeld autofabrieken). De

mijn kleinkinderen óók graag nog werkgelegenheid.”

VDL AGV is in staat om zonder chauffeur, volledig computergestuurd,

Tenslotte wijst Van Dommelen in dit verband nog op een ander extra

zeecontainers van diverse afmetingen te transporteren. Het voertuig kan maar liefst 70 ton gewicht aan en beweegt zich voort met een maximum snelheid van 21 km/u. ECT Rotterdam heeft inmiddels een opdracht voor de levering van 22 diesel-hybride aangedreven AGV’s geplaatst met een optie voor nog eens 62 van deze voertuigen.

synergievoordeel binnen de VDL- Groep.

“Besluitvormingsprocessen duren bij VDL nooit langer dan een week”

“Omdat VDL in meerdere segmenten actief is, verwachten wij van onze medewerkers dat zij bereid zijn om zich flexibel op te stellen en zich tevens voor andere VDL-bedrijven willen inzetten. Op die manier wordt de kans op baanverlies in crisistijd tot een minimum beperkt.”


GO! 10

Crisisbestendig AWL richt vizier op China

Nieuwe groeimarkt: state-of-the-art lasmachines Crisis? Hoezo crisis? In ieder geval niet voor AWL-Techniek. Dit boegbeeld van de Nederlandse maakindustrie levert state-of-the-art lasmachines aan de automotive industrie. Met succes, want het bedrijf zag de omzet de afgelopen drie jaar op rij, dankzij grensverleggend en innovatief ondernemen, elk jaar met ruim 15 procent toenemen. En het eind is nog niet in zicht. “Wij groeien tegen de verdrukking in”, zegt algemeen directeur Piet Mosterd.

gebruik maken van deze vorm van

gen kunnen daarbij gemakkelijk

lassen. AWL wordt daarbij vol-

oplopen van 3 ton tot 10 miljoen

gens Mosterd gezien als dé expert.

euro per order.

Hij schat dat zo’n 68 procent van

Als gevestigde partij binnen de

de omzet inmiddels laser gerela-

Nederlandse maakindustrie heeft

teerd is. “Je moet het eigenlijk zo

AWL inmiddels een internatio-

zien: wij maken de gereedschap-

nale reputatie opgebouwd. Het

pen die nodig zijn om auto-on-

bedrijf richt zich binnen de auto-

derdelen te produceren. In feite is

motive sector vooral op de seg-

Bij AWL in Harderwijk worden

door een significante gewichtsbe-

AWL een enorme urenfabriek. Op

vooral volledig geautomatiseerde

sparing op het eindproduct te rea-

basis van het project van de klant

en/of gerobotiseerde lasmachines

liseren is. “Daarmee wordt ook de

bekijken wij welke installatie

gebouwd. Waarbij de belangrijk-

uitstoot van schadelijke gassen

nodig is om een bepaald product

ste afzetmarkt ligt in de auto-

sterk verminderd”, geeft Mosterd

te vervaardigen en ontwikkelen

motive industrie. Deze markt

aan. “Lasserlassen is een zeer snel

daar dan de machines voor.”

verlangt een hoge productiviteit

proces waarbij een hoge automati-

Een complex, tijdrovend en vaak

en kwaliteit. Daarbij bieden de in-

seringsgraad nodig is. Hiermee

kostbaar proces waar veel bij komt

menten ‘seating’ en ‘bodyparts’ en

telligente lassystemen van AWL

wordt een hoge kwaliteit en

kijken, want AWL werkt volgens

heeft in de eerste categorie een lei-

uitkomst. Naast conventionele

nauwkeurigheid bereikt en wordt

het ‘one–stop-shop’ principe en

dende positie. Mosterd: “de helft

lastechnieken zoals boog- en

tevens bespaard op personeels-

heeft alle disciplines (engineering,

van alle autostoelen wordt ge-

puntlassen is de laatste jaren het

kosten.”

programmeren en bouwen) in

bouwd met machines van AWL.”

eigen huis. Illustratief voor de

Hij benadrukt dat het leeuwen-

laserlassen in opkomst. Door de

‘AWL is een enorme urenfabriek’

toepassingen van deze techniek is

Urenfabriek

complexiteit is dat doorlooptijden

deel van de omzet (98%) afkom-

het mogelijk om dunner plaatma-

Vandaar dat veel toeleveranciers

van 4 maanden tot een jaar heel

stig is uit export, waarbij naast

teriaal aan elkaar te lassen waar-

aan de auto-industrie inmiddels

gebruikelijk zijn. De investerin-

grootafnemer Duitsland, Centraal Europa, China en Rusland tegenwoordig belangrijke groeimarkten vormen.

Smart Reliable Partner Anticiperen op de behoeften van de klant, meedenken en optreden als probleemoplosser zijn ongeveer verankerd in de bedrijfsfilosofie van AWL. Daarbij wil het bedrijf zich profileren als ‘Smart

De helft de omzet van AWL is laser gerelateerd.

Reliable Partner’. Dat wil zeggen dat de organisatie sterk is gefocust


11

op het resultaat bij de klanten.

Ook hierbij is gewichtsbesparing

delijke afzetmarkt is die in de aan-

2011 naar 70 miljoen euro in 2016.

Mosterd: “dit houdt in dat wij zo

een belangrijke drijfveer. Een ge-

komende jaren alleen maar zal

“Zoals het er nu naar uitziet gaan

vroeg mogelijk aansluiten bij het

heel andere opkomende techniek

groeien.

wij dat zeker halen. We liggen

productieproces van onze afne-

waar AWL nauw bij betrokken is,

mers om samen met hen te bepa-

is het lassen van thermoplastisch

Chinese ambities

Bovendien heeft AWL, dat al be-

len welke processen en middelen

composietmateriaal. Op dit ge-

Zorgen over de toekomst maakt

schikt over productiefaciliteiten

nodig zijn om het gewenste eind-

bied wordt nauw samengewerkt

de algemeen directeur zich dan

in Nederland en Tsjechië, nu ook

product te realiseren. We noemen

met onder andere het in Neder-

ook niet. De orderportefeuille is

het vizier op China gericht. Daar

zelfs voor op schema.”

dit ook wel “concept finding”. Efficiency, betrouwbaarheid en kostenreductie spelen hierbij een belangrijke rol. Regelmatig worden daarom samen met afnemers proefopstellingen getest om te kijken of deze in de praktijk levensvatbaar zijn. Vaak gaat het dan om nieuwe materiaalcombinaties of nieuwe materiaalvormen.”

3D lasverbinding Om ervoor te zorgen dat klanten met hun producten voorop kunnen blijven lopen ontwikkelt AWL voortdurend nieuwe innovatieve productiemethoden en technieken. Binnen het laserlassen heeft AWL het ‘Beam Switch Managementsysteem’ geïntroduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘Fixed Focus Optics’. In het kort komt dit er op neer dat twee robots gebruik maken van één laserbron die middels vaste optieken, gemonteerd op de robots, de laserstraal gebruiken om een 3D lasverbinding te leggen. Door de laser te verdelen over de twee robots wordt de inschakel-

Piet Mosterd: ‘De helft van alle autostoelen wordt met onze machines gebouwd’.

tijd van de laser geoptimaliseerd en de “wachttijd” tot een mini-

land en Duitsland gevestigde Ad-

sinds 2007 alleen maar gegroeid

wordt op dit moment een nieuwe

mum beperkt. Dit verhoogt de

vanced Fibre Placement

en het aantal medewerkers nam

vestiging gerealiseerd. Daarmee

efficiency, de output en de door-

Technology (AFPT). Tenslotte is er

het afgelopen jaar toe tot 250 per-

zegt AWL voorlopig toekomstbe-

looptijd.

nog de combinatie van laserlassen

sonen. Mosterd wijst op het busi-

stendig te zijn. Of, zoals Mosterd

Verder heeft AWL machines ont-

met meer conventionele lastech-

ness plan dat enkele jaren geleden

het formuleert: “wij volgen ge-

wikkeld die het mogelijk maken

nologie, het zogeheten hybride la-

voor de periode 2011-2016 is opge-

woon onze Europese opdracht-

om materialen door middel van

serlassen. Mosterd verwacht dat

steld en dat uitging van een om-

gevers om de laserlastechnologie

lijmen met elkaar te verbinden.

voor alle ontwikkelingen een dui-

zetgroei van 32 miljoen euro in

ook daar te introduceren.”


GO! 12

Creatief ondernemen in crisistijd

‘Winnaars zijn bedrijven met onlogische oplossingen’ Waarom komen bedrijven in zwaar weer? Welke maatregelen zijn in dat geval mogelijk en effectief en in hoeverre moet de overheid bedrijven die in de problemen komen redden? Jan Adriaanse, hoogleraar turnaround management, is daar helder in: “dat zouden we niet moeten willen.” Adriaanse, tevens algemeen directeur van Turnaround Powerhouse, een onderneming die organisaties in een snel veranderende wereld helpt om gezond te blijven, onderbouwde zijn visie onlangs aan de hand van de casus van General Motors tijdens zijn benoeming tot hoogleraar reorganisatie en faillissement aan de universiteit Leiden. GM klopte eind 2008 bij de Amerikaanse regering aan voor 20 miljard aan staatssteun. Het bedrijf zou anders failliet gaan, er zouden 2,5 tot 3 miljoen banen verdwijnen en het zou de Amerikaanse belastingbetaler 200 miljard dollar gaan kosten. Adriaanse stelt zich op het standpunt dat te allen tijde de markt zijn werk moet doen. Wanneer een overheid steun gaat verlenen, zegt deze in feite: ‘ik weet het beter dan de markt’. “Zonder die overheidssteun zou in dit geval GM immers failliet zijn gegaan. Moet als de markt nee zegt, de overheid dan ja zeggen?”

Acrobaat met vangnet Dichter bij huis noemt Adriaanse als voorbeeld de steun van de Nederlandse overheid om destijds NedCar met financiële garanties overeind te houden. “Een volstrekt onzinnige actie.

Jan Adriaanse: ‘Geen enkel bedrijf heeft bestaansrecht’.

Want als het zo’n goede investering was, waarom hadden andere marktpartijen dat

belastingbetaler afgewenteld. Ik vind dat

van de ondergang worden gered.”

risico dan niet genomen? In wezen is bij

stuitend. Dit geldt eveneens voor voetbalclubs

De hoogleraar is van mening dat zijn oordeel

NedCar een groot deel van het risico op de

die onder allerlei drogredenen door gemeenten

bovendien onverkort van toepassing is op het


13

overeind houden van bijvoorbeeld ‘systeem-

noemt Adriaanse de partijen die innovatief en

kennen dat er een probleem is. “Dan komt het

banken’ door de Nederlandse overheid. Hij

proactief zijn en die radicale beslissingen dur-

er op aan alle taboes te doorbreken en alle

zegt er van uit te gaan weinig medestanders te

ven te nemen. “Die hebben het lef om hun be-

zekerheden en vanzelfsprekendheden uit het

hebben die zijn visie daarin delen. “Maar inder-

staansrecht tegen het licht te houden en

verleden op de schop te nemen. De houding

daad, overheden moeten zich in

durven afscheid te nemen van

moet dan zijn: we hebben geen bestaansrecht,

beginsel ook niet bemoeien met

oude activiteiten en diensten,

tenzij….. Daarna moet, vanuit het perspectief

die in het verleden succesvol

van de klanten en concurrenten, een nieuwe

bleken. Ondernemingen die nu

plek in de markt worden gezocht. Hetzelfde

slecht draaien blijven binnen de

doen dat anderen al doen, is dodelijk. Denk

bestaande vertrouwde structu-

vooral na over het geleverde product of dienst,

ren en uitgangspunten opereren.

de merkpositie en stel de vraag: ‘waarom zou ik

het redden van banken. Mijn stelling luidt dat wanneer banken weten dat ze nooit door overheden gered worden, hun gedrag

‘Laat de markt het werk doen’

minder risicovol zou zijn. Met als consequentie dat ze dan wel bereid zouden zijn

En als ze al wat doen, dan blijven die activitei-

als klant bij dit bedrijf iets kopen?’”

elkaar te redden. Vergelijk het met een acrobaat

ten beperkt tot snijden in de kosten in plaats

Allemaal zaken waar ondernemers en mana-

die weet dat er een vangnet hangt. Ook die

dat daadwerkelijk wordt gezocht naar nieuwe

gers vaak nogal makkelijk aan voorbijgaan,

neemt een groter risico bij een sprong.”

toepassingen en inspelen op de wensen van de

vindt Adriaanse. “Ze denken dat een bedrijf

klant.”

met een zekere historie automatisch bestaansrecht heeft. Allemaal onzin. Geen enkel bedrijf

Witte raven De fundamentele vraag luidt natuurlijk

Taboes doorbreken

heeft bestaansrecht, tenzij iedere dag opnieuw

waarom sommige (productie)bedrijven prima

Adriaanse geeft een aantal tips die kunnen

het tegendeel wordt bewezen. Om te over-

in staat zijn om in deze crisistijd het hoofd

voorkomen dat ondernemingen in zwaar weer

leven moet een onderneming zich permanent

boven water te houden en andere daar minder

terecht komen. Het belangrijkste is volgens

vernieuwen. De winnaars zijn zij die met

goed in slagen? De succesvolle ‘witte raven’

hem dat een organisatie moet signaleren en er-

onlogische oplossingen komen.”

Donkervoort: altijd tegen de stroom in Origineel, tegendraads, wars van conventies en compromisloos. Kwalificaties die zowel van toepassing zijn op Joop Donkervoort zelf als op zijn handgebouwde ultra lichte high-tech sportwagens.

zijn bedrijf, waar nu 25 man werken, uit te breiden. “Daardoor hebben wij het kunnen volhouden”, vertelt hij. Waar anderen vaak op emotionele gronden een autofabriekje opzetten om daar vervolgens zodra het rendement uitbleef acuut mee te stoppen, heb ik nooit overhaaste stappen genomen. Als er een dubbeltje binnenkwam, ging er ook niet meer

De Donkervoorts vinden al 35 jaar bij liefhebbers gretig aftrek. Ook nu, in tijden van recessie, is de eerste serie van de nieuwe GTO, die binnenkort op de markt komt, al volledig uitverkocht. De crisis weerstaat Joop Donkervoort wel, zegt hij. Maar hij heeft een ander probleem: de Nederlandse politiek zet het bestaansrecht van zijn bedrijf op het spel door in Brussel te pleiten voor strengere geluidsemissie-eisen. Donkervoort startte zijn bedrijf in 1978 in een bescheiden werkplaats in Tienhoven. In 2000 verhuisde hij naar de huidige fabriek in Lelystad waar, afhankelijk van de vraag, tussen de 30 en 80 sportwagens per jaar worden gebouwd. Hij schat dat er inmiddels zo’n 1.100 Donkervoorts in de wereld rondrijden, waarvan ongeveer 300 in Nederland. Terwijl andere autofabrikanten de deuren moesten sluiten of elders hun heil zochten, bleef Donkervoort stug doorbouwen. Gewoon door nuchter Hollands ondernemerschap slaagde hij erin op bijna Calvinistische wijze


GO! 14

‘Geluidsemissievoorstel grotere bedreiging dan recessie’ dan een dubbeltje uit. Zo simpel was het en is

emotie, zoals Donkervoort (maar ook Porsche,

auto’s moeten gaan bouwen, waarvan de

het nog steeds.”

Ferrari, Lamborghini etc.) uitsluit. Als dit voor-

motor nagenoeg geen geluid maakt.’

stel wordt aangenomen betekent het de facto

Dramatisch voorstel

het einde van Donkervoort.”

Joop Donkervoort laat weten dat het kunnen

Respect Minder zorgen zegt Donkervoort zich te

voldoen aan het ‘regiment aan wetgeving’ hem

Buitenproportioneel

maken over de economische tegenwind. “Cri-

soms wel hoofdbrekens bezorgt. Los van de

Hij zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de

ses?, ach we hebben er de afgelopen 35 jaar al

specifieke klantwensen en de eisen die samen-

Nederlandse politiek dit niet beseft en in feite

zoveel overleefd. De enige manier om je er als

werkingspartijen stellen, zijn er de Europese

de eigen industrie om zeep dreigt te helpen.

onderneming tegen te wapenen en er versterkt

typegoedkeuringeisen. En die zijn volgens

Bovendien noemt hij het geluidsemissievoor-

uit te komen is door nieuwe producten te ont-

hem zo zwaar dat menig autofabrikant hier-

stel buitenproportioneel. Op basis van de

wikkelen en te introduceren.” Hij zegt trots te

door in het verleden het loodje heeft moeten

huidige norm mag een auto bij volgas en een

zijn op de nieuwe Donkervoort GTO waar

leggen. “Vooral Nederland loopt vaak voor de

snelheid van 50 km/u niet meer dan 76 dB

klanten voor in de rij staan. Licht, superstijf en

troepen uit om bij de Europese Commissie te

produceren. Bij de toekomstige testmethode

veilig, mede dankzij de toepassing van For-

pleiten voor aanscherping van allerlei eisen,

wordt de maximale geluidsemissie gefaseerd

mule 1 en ruimtevaarttechniek. De 2,5 liter 5

denk aan de CO2-uitstoot. En nu heeft ons

verminderd naar 68 en 66 dB. “Deze extreem

cilinder Audi motor, goed voor een vermogen

land tot zijn grote schrik weer in Brussel een

lage norm is alleen te bereiken door ingrij-

van 380 pk, staat garant voor fenomenale pres-

voorstel gedaan om de huidige geluidsemissie-

pende inspanningen op het gebied van rol- en

taties. En het milieu dan? “De emissiewaarden

normen verder aan te scherpen. Het is niet on-

bandenemissie. En tegelijkertijd moet bij auto’s

komen overeen met die van een doorsnee zui-

denkbaar dat hierover binnenkort een

die hier aan voldoen bij snelheden tot 30 km/u

nige middenklasser”, reageert Donkervoort.

compromis wordt aangenomen. Dat zou voor

weer extra geluid worden toegevoegd, omdat

“Vergeet niet dat deze auto slechts 700 kilo

ons dramatisch zijn, omdat dit compromis de

ze anders niet hoorbaar zijn voor voetgangers

weegt. Zo’n product zou toch het respect van

productie van sportwagens met een bepaalde

en fietsers. Het komt er op neer dat wij straks

de Europese Commissie moeten verdienen?”


15

‘De crisis is keihard, maar goed’

Burton: symbool van geslaagd en duurzaam ondernemerschap Burton Car Company in Zutphen bewijst dat een relatief kleine speler in de automotive wereld, met beperkte middelen en met een flinke dosis lef, doorzettingsvermogen, creativiteit en ondernemersgeest, nationaal en internationaal succesvol kan zijn. “Wij proberen bewust klein te blijven en onszelf te zijn”, zo verklaart Iwan Göbel, de succesformule van Burton. Over de crisis zegt hij: “pas dan wordt goede bedrijfsvoering manifest, omdat bovengemiddelde ondernemers dan komen bovendrijven.”

legenheid wordt verschaft aan

is iets wat bovendien prima past

toeleveranciers, dealers etc. Een

bij de huidige tijdgeest.”

belangrijke bron van inkomsten

Opvallend is dat 85 procent van

vormt, naast de verkoop van

de verkochte Burtons zelfbouw-

bouwpakketten en verhuur, de

pakketten betreft. Göbel; “dat was

online 2CV shop, waar klanten

zelfs voor ons een verassend per-

overal ter wereld terecht kunnen

centage. “Kennelijk zitten we in

voor gereviseerde onderdelen. Al

een niche waar zelfs kopers met

deze activiteiten zijn goed voor

geld een kick krijgen om in hun

een jaaromzet van zo’n 2 miljoen

vrije tijd hun auto zelf in elkaar te

Passie voor auto’s en techniek vor-

volgt hij, “wij zijn de eerste

euro en een nettowinst tussen de

sleutelen.”

men drijfveren van Iwan Göbel en

klassieker met een A-label. “Het

100.000 à 200.000 euro.

zijn broer Dimitri, beiden direc-

brandstofverbruik bepaalt name-

“De kracht van Burton is”, vertelt

Opstijgen met tegenwind

teur/aandeelhouder van Burton

lijk de CO2-uitstoot en dat is

Göbel, ‘de down-to-earth’ menta-

Dat het Nederlandse onderne-

Car Company. Een eigenschap die

vanwege het beperkte gewicht

liteit. Wij blijven gewoon onze

mersklimaat aan erosie zou leiden

ervoor zorgde dat Burton in twee

van een Burton (500 kilo) zeer

eigen koers varen zonder opsmuk,

en onder druk van de economi-

decennia is uitgegroeid tot de

bescheiden.”

proberen authentiek te blijven en

sche crisis zou verslechteren,

grootste sportwagenfabrikant in

hebben niet de aspiratie om zo

weerspreekt Göbel. Hij maakt een

Nederland. Jaarlijks verkoopt Bur-

Online 2CV shop

nodig te moeten groeien om te

vergelijking met de luchtvaart-

ton zo’n 100 à 120 op basis van een

Inmiddels is Burton met vier be-

groeien. Verder trachten wij zo

branche. “Daar hebben vliegtui-

2CV omgebouwde sportwagens

drijven in 24 landen actief en telt

dicht mogelijk bij onze klanten te

gen tegenwind nodig om te

per jaar. En omdat het eindpro-

de onderneming 22 werknemers,

blijven. Zij krijgen bij Burton veel

kunnen opstijgen. Dat geldt ook

duct ongeveer voor 96 procent uit

terwijl daarnaast indirect werkge-

exclusiviteit voor weinig geld. Dat

voor ondernemers. Want in eco-

hergebruikte onderdelen bestaat (motor en chassis van de Eend), mag Burton zich ook nog eens duurzaamheidskampioen noemen. Dit maakt het voertuig, dat indien gewenst als zelfbouwpakket wordt geleverd, in combinatie met het lage brandstofverbruik (1 liter op 20 km), lage onderhoudskosten en een hoge mate van waardevastheid, volgens Göbel voor een groeiende groep autoliefhebbers aantrekkelijk. “En”, ver-

Iwan Göbel (R) en zijn broer Dimitri, samen met Burton commissaris Willem Vermeend.


GO! 16

nomisch betere tijden is het moei-

vele malen efficiënter dan een

lijker om het verschil te maken

auto.”

tussen goed en slecht ondernemerschap. De crisis is keihard,

Duurzaamste sportwagen

maar goed, want tijdens een reces-

Als kleine speler zegt Burton

sie letten consumenten beter op

voorop te willen lopen met elek-

en maken betere keuzes. Uitein-

trisch rijden. Reden waarom de

delijk heeft een goede onderne-

onderneming recentelijk

mer dus baat bij een kritische

600.000 euro heeft geïnvesteerd

consument.”

in de Burton Electric, waarvan er inmiddels 8 zijn verkocht. Göbel:

Gek op schroeven en bouten

Koninklijke Nedsch Koninklijke Nedschroef in Helmond behoort tot de grootste toeleveranciers van bevestigingsmateriaal en machines aan de automotive industrie. Eigenlijk doet de term toeleverancier het bedrijf te kort, want Nedschroef is beslist geen volumefabrikant van schroeven, bouten en moeren, maar gespecialiseerd in zogeheten ‘engineered product’. Dit zijn kritische verbindingingsmiddelen met een extreem lage foutmarge. Als ‘system integrator’ maakt de onderneming in feite deel uit van het ontwikkel- en productieproces van autofabrikanten.

Genoeg donorauto’s

“Je kunt je natuurlijk afvragen of

Op de vraag of er voldoende aan-

je als autobouwer met een A-label

bod aan oude 2CV’s is om de be-

nog E-voertuigen wil ontwikke-

drijfsvoering van Burton voor de

len. Toch denk ik dat er nog veel

langere termijn te garanderen,

winst is te behalen.”

geeft Göbel een resoluut ja als ant-

Hij rekent voor dat bij een brand-

woord. “Er rijden nog een kleine

stofmotor slechts 13 procent van de

Koninklijke Nedschroef is een sprekend voorbeeld uit de Neder-

200.000 eenden op de aardbol

energie wordt omgezet in bewe-

landse maakindustrie dat er dankzij slimme innovaties, een slagvaardige bedrijfsvoering en een hoge mate van klantgerichtheid in is geslaagd een internationaal vooraanstaande positie te realiseren. Met inmiddels 22 vestigingen in 13 landen wist Nedschroef het afgelopen jaar met de twee divisies ‘bevestigingsmiddelen’ en ‘machines’ een omzet van ca. 500 miljoen euro te behalen. Bart van der Weiden, vice-president sales, rekent voor dat 95 procent van de groepsomzet afkomstig is uit de automobiel industrie. “Op het gebied van bevestigingsmiddelen zijn wij met een marktaandeel van een kleine 20 procent nummer één in Europa en goed voor een top vijf positie in de wereld. Bij de machines is ons mondiale aandeel naar schatting ook zo’n 20 procent.”

System integrator Het einde aan de internationale ambities is volgens Van der Weiden rond, waarvan 12.000 in Neder-

ging. “Eigenlijk is dat een schanda-

voorlopig nog lang niet in zich, want, stelt hij: “de maakindustrie is

land. Alleen al het jaarlijkse uit-

lig laag rendement. Bij elektrische

booming en als system integrator volgen wij onze klanten die hun

valpercentage in eigen land levert

tractie is dit al 27 procent. Dit bete-

vleugels over de aardbol uitspreiden.”

al voldoende donorauto’s op. Ik

kent dat twee elektrische auto’s

Zo gaat medio dit jaar de nieuwe Nedschroef fabriek in China van

denk dat we nog minstens 20 jaar

evenveel energie verbruiken als

start om autofabrikanten primair te voorzien van producten voor de

voort kunnen.”

één brandstofauto. Op termijn zal

locale markt. Ook staan Brazilië en de V.S op de agenda om klanten

die verhouding op één op drie

direct aan de productieband ‘local content’ te leveren.

Ondertussen denkt Burton hard

komen te liggen is mijn overtui-

na over andere aandrijftechnie-

ging. De elektrische aandrijving in

Strooigoed

ken. De onderneming sluit niets

combinatie met het feit dat wij

De vraag is natuurlijk hoe Nedschroef, met wat in de volksmond

uit: lucht, afval, hout... “Uiteinde-

gebruikte onderdelen toepassen,

soms met enig dedain ‘strooigoed’ wordt genoemd, tot een ‘global

lijk zouden we de energiehuis-

maakt de Burton Electric op dit

player’ van formaat heeft kunnen uitgroeien. Van der Weiden

houding van de mens moeten

moment tot de meest duurzame

schrijft dit toe aan de bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door

kunnen nabootsen. Die is immers

sportwagen ter wereld.”

een grote mate van toewijding bij het personeel. ‘We’re nuts about


17

roef: ‘de maakindustrie is booming’ bolts’, zo vat hij het bondig samen. “Wij leveren vooral de delen die worden gebruikt op kritische verbindingen van voertuigen, zoals wielophangingen, transmissies, motoren en remmen. Deze bevestigingsdelen zijn onderworpen aan zeer strenge veiligheidseisen en beproevingen met stringente kwaliteitseisen en tolerantiewaarden.” Hij wijst er op dat vroeger een uitvalpercentage van enkele procenten nog acceptabel was. “Tegenwoordig eisen autofabrikanten een foutmarge die minder is dan enkele stuks per miljoen. Op die miljarden stuks die wij per jaar leveren mag dus nauwelijks uitval voorkomen. Het spreekt voor zich dat dit hoge eisen stelt aan de proces-

RAI INDUSTRIE PLATFORM Een initiatief van afdeling Autovak van RAI Vereniging waar Nedschroef veel baat bij zegt te hebben is het RAI Industrie Platform. Ondanks zijn drukke baan zegt Van der Weiden graag tijd vrij te maken voor de deelname in het bestuur ervan. Dit collectief, dat jaarlijks verschillende malen bijeen komt, noemt hij een uiterst effectief strategisch platform, waarin tevens andere grote spelers uit de Nederlandse maakindustrie acteren. “Allemaal vakbroeders uit toonaangevende bedrijven die geld verdienen in de automobiel industrie. Dit platform leidt regelmatig tot vruchtbare uitwisseling van ideeën.”

beheersing.”

Kostenreductie Illustratief voor de procesintegratie is dat Nedschroef bij de productielijnen van autofabrikanten aanwezig is met eigen handels- en logistieke bedrijven om zo direct de benodigde onderdelen te kunnen leveren. Een goed voorbeeld van de nauwe vervlechting met autofabrikanten is het complete ontwikkelingstraject dat Nedschroef voor de nieuwe BMW modellen verzorgt. Dit houdt in dat specialis-

ten van Nedschroef ter plekke bij de klant in München gedetacheerd zijn om alle voor de ‘oude’ Mini en 1-serie gebruikte bevestigingsmiddelen tegen het licht te houden. “Op die manier was het mogelijk om, met de bestaande modellen als referentiekader, uitgekiende oplossingen te bieden die tot een verdere kostenreductie zouden leiden.” En dat is precies de manier waarop Nedschroef autofabrikanten toegevoegde waarde wil bieden. Namelijk door iedere keer een stap verder te gaan. “Out of the box denken is bij ons dagelijkse praktijk, besluit Van der Weiden. “Je kunt er versteld van staan hoeveel besparingen wij kunnen aanbieden door de componenten even wat slimmer met elkaar te verbinden. Als dat dan ook nog eens in een paar miljoen auto’s wordt toegepast dan worden kleine besparingen vanzelf erg grote bedragen!”

Van der Weiden: “De kwaliteitseisen aan onze bevestigingsdelen zijn enorm; zo’n rem of wielophanging moet gewoon altijd functioneren!”


GO! RAI SOCIETY 18

Geen leven zonder auto we vertrouwen ze met ons leven, we lachen en huilen met ze, we praten met ze en geven ze een

Méér op de pedalen!

naam….”

Nederlanders moeten vaker op de fiets naar het

Een uitspraak die, zo liet algemeen voorzitter Roelf de Boer tijdens de drukbezocht nieuwjaars-

werk. Als het aan RAI Vereniging, het ministerie van

receptie van RAI Vereniging weten, niet verwijst naar onze kinderen, maar naar een commercial van

I&M, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur &

Opel uit 2005. De pay-off van de adver-

Milieu ligt, moet het aandeel van de fiets in het

tentie luidde: “En een leven zonder ze?

woon-werkverkeer het komende decennium

Hoe dat eruit ziet zullen we nooit weten.”

groeien van 25 naar 30 procent. Om hun ambities

De Boer noemde deze inleiding van de

kracht bij te zetten ondertekenden de betrokken

catalogus voor de tentoonstelling ‘125 jaar

partijen eind vorig jaar de Green Deal Fiets. Na-

autoreclame’, een mooi voorbeeld dat laat

mens RAI Vereniging ondertekende Cees Bou-

zien hoe groot onze emotionele band

tens (rechts op de foto), manager public Affairs

“We bouwen een eigen kamer voor ze, we plakken hun foto’s op de muur, we nemen ze mee op vakantie,

met auto’s. Ook cijfers bewijzen volgens hem dat de auto niet uit onze samenleving is weg te denken. “Als het gaat om de keuze voor de eigen mobiliteit van de

de Green Deal Fiets, die zeven acties omvat om fietsen naar het werk als duurzaam alternatief voor de auto te bevorderen. Tot de stimuleringsmaatregelen behoren onder andere de uitbreiding van snelfietsroutes, meer Park en Bike faciliteiten, ondersteuning van bedrijven die het fietsen naar het werk willen stimuleren (bijvoorbeeld in leasecontracten) en pilots gebaseerd op bewonersalternatieven. Voor de uitvoering van de in de Green Deal Fiets genoemde acties is inmiddels een taskforce opgericht. gemiddelde Nederlander staat de auto stevig op de eerste plaats, op afstand gevolgd door alle vormen van openbaar vervoer en de fiets.” De Boer noemde het positief dat de verkoopprognose van een half miljoen auto’s in 2012 is gehaald. Daarnaast werden er het afgelopen jaar bijna 70.000 snor-, brom- en motorfietsen verkocht en is de scooter voor korte en middellange afstanden een serieus en volwassen alternatief geworden voor de auto.” Onder de oppervlakte van de cijfers verandert het mobiliteitsgedrag echter gestaag. “Uit de Visie op Mobiliteit in Nederland die wij voor 2030 hebben opgesteld valt af te lezen dat de komende jaren niet het vervoermiddel, maar de vraag hoe iemand zo comfortabel en efficiënt mogelijk van A naar B komt, centraal staat.”Tenslotte voorspelde de algemeen voorzitter dat duurzaamheid in 2030 net zo vanzelfsprekend zal zijn als voertuigveiligheid nu. “Duurzaam is wat de consument wil en daar blijven wij als branche in investeren.”


19

Gevleugelde (dieren)vrienden Aan expertise over het vrachtvervoer over de

Karskens (Transport Techniek Delft) en

Schiphol-Oost kreeg het gezelschap een uitge-

weg is bij de leden van afdeling Speciale

Eduard Hetebrij (ATC Houthandel).

breide rondleiding, waarbij vooral een bezoek aan

Voertuigen van RAI Vereniging geen gebrek. Maar

Na de ontvangst in de oude vertrektoren op

het KLM dierenhotel tot de verbeelding sprak. Het

hoe staat het met transport door de

KLM dierenhotel is, samen met het die-

lucht? Voor de Jonge Managers van

renhotel van Lufthansa in Frankfurt, de

afdeling SV voldoende reden voor een

grootste en modernste faciliteit voor

bedrijfsbezoek aan KLM Cargo. Zo’n 16

de tijdelijke opvang en verzorging van

jonge

medio

dieren die met het vliegtuig mee moe-

december op het KLM Cargo terrein

ten, op doorvlucht zijn of die wachten

van Schiphol een kijkje in de keuken

tot hun baas ze ophaalt. Het gaat veelal

nemen en met eigen ogen aanschouwen

om honden, paarden, maar ook bij-

hoe het vrachtproces door de lucht in

voorbeeld piepkuikens. De verzorgers

zijn werk gaat. Een leerzaam en

gaan zelfs met de dieren aan boord

bovendien

van het toestel om hen te begeleiden

waaraan

managers

nuttig drie

konden

netwerkmoment JSV-leden

en een veilig gevoel te geven. ‘Because

deelnamen, namelijk Roland van

nieuwe

we care’, zo omschrijft KLM de zorg

Bergen (Snoeks Automotive), Ferdi

voor de ‘flying animals’.

Uitblinkers De spanning liep hoog op toen juryvoorzitter Jack Duis tijdens de ope-

zeer verheugd en verrast te zijn met de prijs ‘die de collectie van Batavus on-

ningsplechtigheid van Fietsvak 2013 de winnaars van de verkiezing Fiets van

getwijfeld een enorme boost zal geven.’

het Jaar en E-bike van het jaar bekend ging maken. Geen gemakkelijke opgave,

De hoofdprijs in de categorie E-bikes ging naar het Amerikaanse merk Trek

want de vakjury moest een keuze maken uit in totaal zo’n vijftig ingezonden

voor de TM500+. Jack Duis complimenteerde Hubert van Dam, project-

fietsen. Daarbij viel volgens Duis op dat kwaliteit, afwerking en comfort ieder

manager bij Trek, (links op de rechterfoto) met de geslaagde integratie van het

jaar weer op een hoger niveau komen te liggen. Niettemin was de jury una-

Bosch aandrijfsysteem op deze sportieve en toch comfortabele E-bike. “Lang

niem van oordeel dat Batavus met de San Remo stadsfiets een nieuwe stan-

niet alle merken krijgen dat zo goed voor elkaar.” Hoewel RAI Vereniging de

daard heeft gezet. “Een winnaar die het predikaat Fiets van het Jaar meer dan

E-bike van het Jaar verkiezing pas voor de derde keer organiseerde, was het

verdient”, aldus Duis, bij de overhandiging van de prijs aan commercieel di-

aantal inzendingen opnieuw groter dan dat van de niet-trapondersteunde

recteur Menno Visser (links op de linkerfoto) van Batavus. Die liet weten

fiets. Een bevestiging van de onstuitbare opmars van de E-bike.


GO! eco-trends 20

Tienduizend ‘groene’ autodelers Binnen een jaar is het aantal gebruikers van car2go in Amsterdam gegroeid tot 10.000. De 300 elektrische deelauto’s die in de hoofdstad rondrijden, worden wekelijks meer dan 7.500 keer gehuurd. Car2go mag zich in een grote belangstelling van bedrijven en (overheids)instellingen verheugen. Vooral het groene karakter, het parkeergemak en de mogelijkheid om zo het eigen wagenpark terug te brengen, zijn voor veel organisaties belangrijke redenen om van het deelautoconcept gebruik te maken. Zo maakt stadsdeel Oost van Amsterdam nu al intensief gebruik van de volledige emissievrije car2go’s. Om de drempel voor elektrische mobiliteit zo laag mogelijk te maken, breidt car2go het verzorgingsgebied steeds verder uit en neemt het aantal laadpunten snel toe. Diverse Q-Park accomodaties in het centrum van de stad beschikken sinds kort bijvoorbeeld over speciale car2go laadpun-

car2go wil Amsterdam mobiel én schoon houden.

ten. Daarnaast werkt de initiatiefnemer, een onderdeel van Daimler AG, voortdurend aan de verbetering van het gebruiksgemak.

het nog eenvoudiger maken om een e-smart te vinden of te huren.

Inmiddels zijn er Nederlandstalige apps (voor Apple en Android) die

Meer informatie is te vinden op www.car2go.com/nl/amsterdam

Grote schoonmaak Voor het stankprobleem van GTF-containers

Met schoon water, gedurende acht seconden

zo’n ondergrondse opslagunit van GTF-afval

is eigenlijk maar één oplossing: een ophaal-

onder hoge druk.

is daarom van groot belang om het systeem

wagen die niet alleen leegt, maar in dezelfde

De ondergrondse container verovert Neder-

gezond te houden.

werkcyclus ook wast en spoelt. De OneStop

land in hoog tempo. In steeds meer steden zijn

De OneStop containerreiniger die BekkerLa-

containerreiniger van BekkerLaGram doet dit.

vaak uitsluitend nog de inzamelzuiltjes, waar

Gram vorig jaar heeft geïntroduceerd doet dit

OneStop Containerreiniger.

het inzamelafval in

in één werkgang onder hoge druk met water

verdwijnt, zichtbaar.

van 80 graden Celsius en plaatst vervolgens de

Probleem opgelost, zo

schone container weer terug.

lijkt het. Maar wat in de

De Faun Ecopress 516 vormt de basis van deze

container gaat moet er

reinigingstechniek. Deze radiografisch be-

ook weer uit. De onder-

diende opbouwkraan van 21 tonmeter beschikt

grondse container wordt

over een laadvolume van 16 m3 en zorgt er-

daarvoor geregeld uit de

voor dat, nadat de ondergrondse container is

opslagruimte gehaald om

opgetild en geleegd, volledig wordt gereinigd.

te worden geleegd. En

Optioneel is het voertuig te voorzien van een

daarbij komen zo’n 50

vacuümsysteem om eventuele resten uit de

keer zoveel luchtjes en

put te zuigen. Het vuile water wordt boven-

stinkende restjes vrij ten

dien opgevangen in de OneStop, gefilterd en

opzichte van de oude ver-

hergebruikt. Daarmee is een aparte was- en

trouwde rolcontainer.

spoelwagen dus overbodig en de container

Het schoonmaken van

schoon van binnen én van buiten.


21

Brandstofbesparende bandlosser Carrosseriebouwer Heiwo heeft, onder andere in samenwerking met de Universiteit van Delft, een nieuwe generatie bandlossers ontwikkeld die dankzij gewichtsbesparing en verbeterde aerodynamica een brandstofbesparing van tot 15 procent kunnen opleveren. Dit werd onder andere bereikt door deze AERO bandlossers te voorzien van naadloze halfronde sandwichpanelen. Dankzij de gestroomlijnde ronde vorm biedt de opbouw meer laadvermogen en draagt bovendien bij aan een lager zwaartepunt. Dit laatste komt de stabiliteit ten goede. Daarnaast vergroot de specifieke ronde vorm de zichthoek naar achteren

AERO bandlosser: meer laadvermogen bij lager brandstofverbruik.

en draagt bij aan de veiligheid. Met name bij bandlossers – opleg-

transportband en die zijn be-

bouwproducten zoals aardappels,

biedt deze nieuwe techniek tal

gers die zijn voorzien van een

stemd voor het lossen van akker-

uien, wortels, maïs en granen –

van voordelen.

Stadsdistributie per bakfiets Stadsdistributie per bakfiets is efficiënter, schoner en in nauwe stadskernen vaak ook praktischer. Vandaar dat DHL Express de parcycle in een groeiend aantal steden inzet. Parcycle is een samentrekking van parcel (pakket) en cycle (fiets). Deze lichtgewicht bakfietsen, die een goed alternatief vormen voor bestelwagens, rijden al een tijdje in steden als Breda, Amsterdam en Enschede. Vanwege de positieve ervaringen heeft DHL het werkterrein van de Parcycle inmiddels met acht steden uitgebreid: Delft, Amersfoort, Maastricht, Sittard-Geleen, Apeldoorn, Groningen, Arnhem en Nijmegen. Vooral op compacte stedelijke routes is de bakfiets efficiënter. In totaal heeft DHL er in ons land nu twintig rijden. Daarnaast zet het bedrijf ook fietskoeriers met een rugzak in om kleine pakketjes te

Inmiddels een vertrouwd beeld in veel grote steden: de Parcycle.

bezorgen. Grote zendingen vinden nog steeds plaats met bestelwagens.


GO! RAI vintage 22

Tegen de verdrukking in De economische crisis van de jaren dertig betekent ook voor de autobranche moeilijke tijden. RAI Vereniging bestond in 1933 veertig jaar en dat werd op bescheiden wijze gevierd. Tijdens de officiële opening van de ‘Automobiel en Motorrijwiel Tentoonstelling’ in 1933, vertelde Leonard Lang, de toenmalige voorzitter en grondlegger van de RAI, dat het semi-permanente tentoonstellingsgebouw aan de Ferdinand Bolstraat nu wel permanent was geworden ‘dankzij de uitbreiding met 3.000 m2 tot 13.000. Er kwamen in dat jaar voor het eerst meer dan 100.000 bezoekers die zagen dat de trend zich bewoog naar langere, snellere en zuinigere voertuigen. Een fors aantal als wordt bedacht dat Nederland toen nog geen 70.000 auto’s telde. De geruststellende woorden van minister-president Colijn, die de bevolking in crisistijd opriep om vooral ‘rustig te gaan slapen’, konden niet verhinderen dat de Zilveren RAI in 1936 die Colijn met een bezoek vereerde, met een exploitatieverlies werd afgesloten. Ondertussen maakte de auto een snelle technische en stilistische evolutie door en kwam binnen bereik van steeds meer mensen. Tegelijk werden juist in deze periode voor de happy few auto’s gebouwd die wellicht behoren tot de meest exclusieve en elegantste aller tijden.


uitgesproken 23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Rob Beset, directeur bedrijfsadviesbureau Plan B Managers BV, onder andere werkzaam voor Dremefa BV de fabrikant van Bobike fietsveiligheidszitjes. Wat is uw favoriete vervoermiddel? Mijn favoriete zakelijke vervoermiddel is de auto, omdat ik me daarmee volledig zelfstandig en onafhankelijk naar elke afspraak kan verplaatsen. Mijn favoriete privé vervoermiddel is, uiteraard zou ik willen zeggen, de fiets. Zowel voor sportieve doeleinden als voor korte(re) afstanden. Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? In mijn ogen is het beleid, al dan niet coalitieafhankelijk, zwalkend te noemen. Ik mis visie, of in het beste geval communicatie hierover van de zijde van de (rijks-)overheid. Daarbij zou het goed zijn het grotere geheel eens te schetsen, waaruit blijkt dat men op consistente wijze naar duurzame mobiliteit kijkt en uitgaat van een lange termijn aanpak. Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? In een land als het onze, dat beschikt over de meest mooie en historisch verankerde fietsgebruikscultuur ter wereld, een hoge bevolkingsdichtheid op een relatief klein oppervlak met een prima tweewielerinfrastructuur, zou ik er alles aan doen om de positie van Nederland als gidsland uit te bouwen. Met name door actief beleid te ontwikkelen en de wereld te

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

laten zien hoe je tweewielergebruik stimuleert. Zet er een team van

Dat zou dan Mark Rutte zijn, omdat het meeste resultaat te verwachten

experts op uit de branche, infraspecialisten, fiscalisten en overheid.

is van een gesprek aan de top. Als belangrijkste “eis” zou ik dan willen aangeven dat hetgeen er besproken wordt ook daadwerkelijk opvolging

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoers-

krijgt. Het onderwerp laat zich raden: Nederland Tweewielerland.

alternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Mijn indruk is dat, mede onder druk van de huidige economische situa-

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

tie en de drang naar vereenvoudiging van onder andere het fiscale stelsel,

Nederland zal zich dan hebben ontwikkeld tot het Tweewielerland dat

er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan vervoersalternatieven

als voorbeeld geldt voor de rest van de wereld. Dat is terug te zien in de

en de mogelijke aansluiting op elkaar. Zoals eerder gesteld vind ik dat er

beschikbaarheid van zogenaamde “shared bikes”, oftewel fietsen, deels

een lange termijnbeleid ontwikkeld moet worden, waarin duurzaam-

elektrisch ondersteund, die niet in bezit zijn van particulieren, maar via

heid, (individuele) mobiliteit, gezondheid voor de lange termijn zouden

openbare systemen in gebruik genomen kunnen worden door iedereen

moeten worden vervat en waarover breed wordt gecommuniceerd.

die daar op dat moment behoefte aan heeft. Een verbeterde versie van bijvoorbeeld de huidige systemen in Parijs, Valencia, London en andere

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per

grotere steden. Fietsbezit vinden we vooral terug in spor-

week de auto voor het werk te laten staan?

tief en toergebruik en minder in de utilitaire omgeving.

Ik ben daar uiteraard toe bereid en waar mogelijk gebruik ik de fiets naar afspraken. Mijn huidige portefeuille laat de frequentie van 1 keer per week helaas niet toe, maar bij onze buitenlandse relaties nemen we wel regelmatig de fiets voor aanvullend vervoer van hotel naar kantoor en dergelijke.

Rob Beset

‘Het mobiliteitsbeleid is zwalkend’

De infrastructuur is hierop dan ook verregaand ingericht met weersbeschermende tweewielerinfrastructuur. Milieuvriendelijkere, veelal kleinere auto’s rijden dan op omzoomde autowegen die beschikken over volautomatische snelheidsaanpassing en in grote mate aansluiten op transferia waar aansluiting plaatsvindt op openbaar vervoer en bikesharingpoints. Let maar eens op!


GO! MARKTANALYsE 24

Prijs bottleneck voor Europese EV-koper

Europa: verkopen elektrische auto’s

In de eerste 9 maanden van het afgelo-

hier 3.206 elektrische auto’s aange-

pen jaar kwam het Europese marktaan-

schaft. Goed voor een marktaandeel

deel van elektrische auto’s uit op

van 5,8 procent. Een cijfer dat hoofdza-

slechts 0,2 procent, overeenkomend

kelijk te danken was aan de bijna 18.000

met 17.650 eenheden. Het is niet moei-

euro subsidie die de Noorse regering

lijk om de oorzaken voor dit magere

een koper van een elektroauto in het

resultaat aan te wijzen. De prijzen van

vooruitzicht stelt. Als de verkoopont-

E.V’s zijn vergeleken met conventionele

wikkelingen in Noorwegen representa-

auto’s vaak torenhoog (afhankelijk van

tief zouden zijn voor de hele EU, dan

de subsidies per EU-land), de actiera-

zou de totale markt niet zijn uitgeko-

dius beperkt, de oplaadtijd relatief lang

men op 17.560 maar op zo’n 284.000

en de infrastructuur voor e-cars vaak

E.V’s. Ook Nederland doet het trou-

nog onder de maat. De prijs is voor po-

wens met een marktaandeel van 1,15

tentiële kopers echter het grootste

procent (2.850 E.V.’s) niet slecht. Zeker

struikelblok, zo blijkt uit de opmerkelijk

niet in vergelijking met grote autopro-

grote vraag naar E.V.’s in Noorwegen.

ducerende landen als Frankrijk (0,37%)

Tot en met september 2012 werden

en Duitsland (0,08%).

Totaal w.v. Frankrijk Noorwegen Nederland Duitsland Ver. Koninkrijk Zwitserland Zweden België Denemarken Italië Oostenrijk Spanje Ierland Finland Portugal

2012 Jan. - sept. 17.650 4.339 3.206 2.850 2.730 1.145 621 603 580 415 351 309 288 131 88 39

Vrachtwagens op weg naar Euro VI Schone vrachtwagens hebben zo langzamerhand de meer vervuilende

Vanaf 2014 moeten nieuwe vrachtautomotoren aan de Euro VI-norm vol-

emissieklassen van de Nederlandse wegen verdrongen. In het beroeps-

doen. Voor de aanschaf van dit soort trucks geldt vooralsnog een subsidie

goederenvervoer is het aandeel van Euro III trucks of lager de afgelopen drie

die kan oplopen tot 4.500 euro.

jaar teruggebracht van bijna 80 procent in 2009 tot 57 procent in 2012. Tegelijkertijd liep het aandeel van Euro V-trucks op van 14 tot

Het effect van het op de markt komen van de

Nederlands vrachtautopark naar emissieklasse (in %)

35 procent, inclusief Enhanced Environmentally

nieuwste generatie trucks is groot, want een Euro VI-vrachtwagen stoot net zo weinig stikstofoxide en fijnstof uit als een moderne

Friendly Vehicles (EEV’s). Euro V/EEV

2012

2009

2006

35,4

14,3

0,9

Euro IV

8,1

7,2

1,1

Euro III

21,1

31,9

39,7

Euro I

2,5

6,0

8,1

Euro O

17,6

21,4

22,1

personenauto.


25

LZV’s: van proef naar permanente praktijk Sinds begin dit jaar zijn Langere en

afleggen en worden er eisen gesteld aan de

Zwaardere Vrachtwagencombinaties (LZV’s)

voertuigen en routes.Verder hebben ver-

permanent op de Nederlandse weg toegela-

voerders een speciale ontheffing van

ten. Daarmee is een einde gekomen aan de

de RDW nodig om met een

proefperiode waaraan ruim 400 LZV’s sinds

ecocombi de weg op

2010 hebben deelgenomen. LZV’s, ook wel

te mogen.

ecocombi genoemd, vormen een efficiënte vorm van goederentransport. Het gebruik van deze voertuigen is minder belastend voor het milieu en draag bij aan een betere benutting van de wegcapaciteit. Zo kunnen LZV’s tot 60 procent meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen. Dit kan een CO2-reductie van gemiddeld 27 procent opleveren en een minder vrachtwagens nodig zijn, neemt ook

Aantallen LZV’s in Nederland

de kans op ongevallen statistisch gezien af.

April 2012

710

Jan. 2010

420

waarborgen moeten chauf-

Juli 2009

330

feurs van een LZV wel

Okt. 2008

195

een extra examen

Mei 2006

160

kostenbesparing van 20 procent. Omdat er

Om de verkeersveiligheid te

Nederland kampioen CO2-reductie

CO2-emissies nieuwe personenauto’s

Vergeleken met het Europese gemiddelde presteert Nederland aanzienlijk beter

Nederland Europa

als het gaat om de reductie van CO2-uitstoot per nieuw verkochte personen-

2011

126

135

auto. Sinds 1998 is de uitstoot van broeikasgassen per gereden kilometer in

2010

136

141

Europa gedaald van 180 gram tot 135 gram nu (-25%).Voor Nederland bedroeg

2009

147

146

die afname in die periode in totaal 55 gram, wat neerkomt op een vermindering

2008

157

154

van 30,3 procent. Met name de laatste jaren is de relatieve daling van CO2-uit-

2007

164

158

stoot door personenauto’s in Nederland, vergeleken met de rest van Europa, in

2006

166

160

een stroomversnelling geraakt. Dit is vooral toe te schrijven aan de sterke

2005

170

161

toename van het aandeel van auto’s met een lage CO2-emissie. Zo is het aantal

2004

171

163

compacte auto’s in het A-segment sinds 2007 verdubbeld tot bijna 26 procent in

2003

173

164

2011 en beschikt inmiddels de helft van alle in ons land verkochte voertuigen

2002

173

166

over het energielabel A. De extra fiscale stimulering in Nederland die vanaf 2007

2001

174

167

geldt voor auto’s met een lage uitstoot gaf het laatste duwtje in de rug.

2000

175

172


GO! DE Stelling 26

VDL-topman Wim van der Leegte “Als wij auto’s in China willen verkopen betalen we 100 procent invoerrechten, als

‘Europa heeft geen ballen’

we bussen exporteren 35 procent. Andersom kunnen zij hier zonder invoerrechten naar binnen. Europese fabrikanten worden zo gedwongen daar te gaan produceren. Europa heeft geen ballen, anders zou het meer opkomen voor onze belangen.”

Bertho Eckhardt, BOVAG-bondsvoorzitter “In de truckbranche zien we al langer dat men betaalt voor reparatie en onderhoud per kilometer en niet alleen voor de aankoop van een truck. Men gaat beta-

Wim Boonstra, hoofdeconoom

len voor mobiliteit, daarin kunnen ook andere producten zitten dan auto’s. Wat

Rabobank

te denken van elektrische fietsen en scooters als aanvulling op het autogebruik.”

“We doen alsof ons land in een diepe crisis verkeert. Dat is niet zo.

Bron: BOVAGkrant

Onze uitgangspositie is ijzersterk.” Bron: Volkskrant

Guus Peters, autojournalist “Slecht nieuws voor koopjesfetisjisten: de toekomst ligt in voice control. Drukken op schakelaars,

Henk van Gelder, journalist

draaien aan knoppen en bewegen

“Het autoverkeer is zelden zo hard gegroeid als in de jaren negentig.

van hendels is straks nauwelijks

Sindsdien besef ik: reclame maken voor iets dat mensen niet willen is

meer nodig, de stem wordt be-

zinloos. Je moet reclame maken voor iets dat mensen toch al willen.

langrijk. Commando’s als ‘snel-

En wat ze willen, is autorijden.”

ler’, ‘warmer’ of ‘bel Saskia’ volstaan. De auto hoort de com-

Bron: NRC Handelsblad

mando’s aan en voert ze uit.” Bron: NRC Handelsblad Stefan Vernooij, beursmanager FietsVAK Amsterdam RAI “FietsVAK is en blijft een vak-

Arien de Jong, Fietsersbond

beurs pur sang. We evalueren

“Het is scheef dat autowegen

Marc Bolier, Zerauto

natuurlijk met onze exposanten,

altijd eerst worden schoonge-

“Ik kan via mijn telefoon de verwar-

maar doen ook onderzoek onder

veegd en gestrooid, terwijl het

ming in mijn auto starten. Dan is

bezoekers. De beurs heeft voor

de fietsers en voetgangers zijn

niet alleen het ijs op de ruiten ge-

de vakhandel, naast noviteiten,

die op de eerste hulp belanden

smolten als ik wegrijd, maar zit ik er

ook een heel duidelijke net-

met een gebroken been of pols.”

ook nog eens lekker warmpjes bij.”

werkfunctie.” Bron: Trouw

Bron: AD

Bron: vakblad Tweewieler


GO!factor 27

ARIE ROEST “Het is de oudste Wolseley die bij de Hornet club bekend is, vertelt eigenaar Arie Roest. Roest, manager Technical Support & Warranty bij Renault Nederland, kocht deze nagenoeg volledig originele Wolseley Hornet Sports uit 1930 in 2008 in Engeland. “De historie gaat echter terug naar Nieuw Zeeland”, vervolgt hij, “waar de open tweezitter, getuige de sporen van een blower in het motorcompartiment, veelvuldig tijdens races werd ingezet. Het koetswerk was perfect en alle noodzakelijke technische werkzaamheden heb ik zelf verricht.” Ondanks zijn leeftijd en het relatief bescheiden vermogen kan de Wolseley volgens Roest nog redelijk goed meekomen in het dagelijkse verkeer. ”De motor met een top van rond de 100 km/u was voor die tijd best bijzonder. Onder de kap ligt een zes cilinder blok van 1.271 cc met een bovenliggende nokkenas die wordt aangedreven door een verticale dynamo. MG heeft deze krachtbron later ook toegepast in de vooroorlogse modellen. Met als grote voordelen dat onderdelen nu nog steeds goed verkrijgbaar zijn. Qua betrouwbaarheid zijn lange ritten eigenlijk geen enkel probleem. De afgelopen vier jaar heb ik met de Hornet meer dan 10.000 mijl afgelegd.Vooral tijdens vakantietrips, waarbij ik hem niet zelden meeneem op een trailer om op locatie in bijvoorbeeld Zwitserland of Frankrijk open rond te toeren.” Het leverde Roest, behalve bekroningen voor de authenticiteit van de wagen, tevens in het Verenigd Koninkrijk prijzen op voor de ‘highest mileage’. Afgelopen december deed Roest opnieuw mee aan de nachtrally voor vooroorlogse auto’s in Amsterdam: ‘De 100 miles of Amsterdam.’ “Open rijden in de nacht bij lage temperaturen en zonder kachel. Sommige mensen wijzen dan naar hun voorhoofd.Voor mij is het pure passie.”


GO! roelf de boer 28

Veranderende mobiliteitsmarkt

Onderzoek gestaffeld bijtellingsregime leaserijders

Hoe ziet de mobiliteitsmarkt er over pakweg 20 jaar uit? Waar liggen de nieuwe kansen en uitdagingen en hoe kan de branche daar tijdig op inspelen? Om daar inzicht in te krijgen heeft RAI Vereniging, begeleid door Royal Haskoning DHV, een ‘Visie op Mobiliteit in Nederland in 2030’ opgesteld. Eén van de conclusies luidt dat de auto ook in 2030 nog altijd het populairste vervoermiddel zal zijn. De rol en het gebruik van de auto zal echter veranderen én er komen tal van andere mobiliteitsalternatieven.

De auto-industrie, verenigd binnen RAI Vereniging, staat positief tegenover de plannen van staatssecretaris Weekers om te komen tot een meer gestaffelde bijtelling voor auto’s van de zaak, waarbij het daadwerkelijke privégebruik ook wordt meegenomen in de daadwerkelijke bijtelling.

Uit de visie blijkt dat het de komende jaren steeds minder zal gaan over het te gebruiken vervoermiddel – auto, fiets of gemotoriseerd tweewieler – maar vooral over de vraag hoe iemand op de meest efficiënte en comfortabele wijze van A naar B komt. In plaats van ‘De auto kan wel een dagje zonder u’, de bekende slogan uit de overheidscampagne van de jaren negentig, wordt het dus: ‘Uw mobiliteit kan wel een dagje zonder auto.’ Vooral bij jongeren zal een gedragsverandering plaatsvinden. Zij beschouwen de auto steeds minder als statussymbool en ultieme vorm van vrijheid. Slimme technologie via smartphones en mobiel internet maken dit in de toekomst beter mogelijk. Niet voor niets luidde een recente kop van een artikel in de Volkskrant: ‘Autorijden, echt iets voor 40-plussers’. Een ander onderwerp uit de Visie op Mobiliteit betreft de wijze waarop Nederlanders in 2030 hun vervoersmiddelen aanschaffen en laten onderhouden. Het aandeel van e-commerce is in de verschillende mobiliteitssectoren nog relatief beperkt, maar er dienen zich in toenemende mate wel allerlei serieuze alternatieven aan. Leasemaatschappijen en aanbieders van deelconcepten gaan bijvoorbeeld een grotere rol in de markt spelen. Zij voelen de noodzaak om een breder mobiliteitspalet aan te bieden. Niet alleen de hardware – auto’s, busjes, scooters en fietsen – maar ook software. Dan bedoel ik ondersteunende technologieën en diensten. Een interessante bron voor potentiële leden van bijvoorbeeld onze afdeling Autovak van RAI Vereniging. En er ontstaan, zowel binnen als buiten de eigen sector, allerlei dwarsverbanden. Denk aan de fietsverhuurder op het station die nu OV-fiets heet en tevens elektrische scooters verhuurt. OV-fiets werkt vervolgens weer samen met NS en NS heeft weer banden met Greenwheels. Duidelijk is in ieder geval dat de bij RAI Vereniging aangesloten leden zich terdege zullen moeten voorbereiden op deze nieuwe ‘retail’ kanalen voor vervoermiddelen en hun onderhoudsbehoefte. Verder blijft RAI Vereniging duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Dat wordt meer een gegeven dan een streven. Net zoals veiligheid voor inzittenden van personenauto’s tegenwoordig geen onderscheidend kenmerk meer is, zal dat richting 2030 ook gaan gelden voor duurzaamheid. RAI Vereniging ziet een uitdagende toekomst voor elektrische auto’s. In ieder geval zolang de overheid dit nog fiscaal aantrekkelijk maakt. Want duurzaam is wat de consument wil en daar blijven wij als branche dus in investeren. Op die manier blijven we doen waar we goed in zijn: duurzaam innoveren.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) kondigde begin januari aan dat hij de mogelijkheden om tot zo’n systeem te komen wil onderzoeken. De sector is hier voorstander van, omdat de huidige methodiek en bijtellingscategorieën van te grote invloed zijn op de marktwerking en in bepaalde marktsegmenten zelfs verstorend werkt.

Bijtelling zou afhankelijk moeten zijn van kilometrage. RAI Vereniging heeft daar in eerdere gesprekken met het ministerie van Financiën ook op gewezen. De staatssecretaris gaf aan samen met de sector te willen onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een optimaler systeem, waarbij het aantal gereden kilometers van invloed gaat zijn op de bijtelling die de berijder betaalt. “Wij zijn positief over de voorstellen van de staatssecretaris”, oordeelt Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging.

Roelf H. de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging

“We denken dan ook graag met hem mee over een bijtellingsregime dat beter is voor de automobilist en de sector, eerlijker is, stabiele opbrengsten voor de staat garandeert en positieve effecten heeft op het milieu.”


Haagse wandelgangEN 29

In Nederland wordt veel, volgen sommigen zelfs te veel, vergaderd. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, vindt Cees Boutens, manager Public Affairs van RAI Vereniging. “Zolang er maar effectief wordt vergaderd. Volgens mij is daar nog wel een wereld te winnen, vooral in de politiek.”

En dat staat dan nog los van de belangrijke punten die de leden, buiten de

De Tweede Kamer kan er wat hem betreft wat van en vergadert er lustig op

Ingrijpen

los. “Als lobbyist van de Rijwiel- en Automobiel Industrie moet ik met

De kunst van het vergaderen is toch vooral ook dat de geagendeerde

enige regelmaat aan de leden van RAI Vereniging uitleggen wat de Tweede

onderwerpen serieus kunnen worden behandeld. Als dat niet meer

Kamer met hun probleem gaat doen. Soms kan die uitleg heel kort zijn:

mogelijk is, dan moet er worden ingegrepen, vindt Boutens. “De mogelijk-

agenda om, zelf nog inbrengen. Hoe kun je al die punten nu serieus behandelen? In dit voorbeeld was het dan ook nog zo dat de spreektijd in eerste termijn per fractie 7 minuten was. Per agendapunt is dat dus 17,5 seconde. Hoe serieus is dat dan nog?”

heden zijn dan overzichtelijk: (1) vaker

niets! Onbevredigend, maar wel duidelijk.” Vaker is de uitleg volgens Boutens lastiger. “Vooral als dat, voor hun bedrijfsvoering, belangrijke punt terecht komt op een agenda van een Algemeen Overleg, waarop nog enkele tientallen andere onderwerpen blijken te staan. Onze leden haken al snel af als ze dit horen en zeggen al gauw: ‘ik hoor wel wat er uit komt’. Als ik dan moet melden dat er helaas

Cees Boutens:

‘Spreektijd per agendapunt: 17,5 seconde’

op de agenda beperken, (3) langer vergaderen of (4) strenger zijn bij het bepalen of iets ook echt besproken dient te worden in een vergadering. Namens onze leden doe ik dan ook de

geen tijd in de vergadering is geweest om het voor hen belangrijke agendapunt te behandelen, hoor ik meestal een diepe zucht.”

vergaderen, (2) het aantal onderwerpen

volgende oproep: dames en heren politici, neem uzelf serieus en maak keuzes. In het geval van het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid is

Niet serieus

mijn advies: een keer meer vergaderen scheelt al een slok op een borrel.

Een overleg dat lijdt onder zeer lange agenda’s is het halfjaarlijkse overleg

Ondernemers en burgers voelen zich serieus genomen en niet

van de commissie Infrastructuur en Milieu over Verkeersveiligheid.

onbelangrijk het kan zo maar eens positief uitwerken op de veiligheid

Boutens: “De laatste editie van dit overleg had een agenda met 24 punten.

op de weg.”


GO! EYE CATCHER 30

PEM-studiereis: businesskansen voor Nederlandse bedrijven Bruijn, directeur van RAI Vereniging de aanleiding voor de trip samen.

Holland E-Mobility House Een eerste vereiste is erkenning van Nederland als pionierend EV-land. Dat is precies waar Peter van Deventer aan werkt. Hij is Program Manager “Electrifying Holland – West Coast”. Komende jaren werkt hij in Californië aan kennis- en innovatie-uitwisseling rond elektrisch rijden. En om Nederland en Nederlandse bedrijven te “pluggen”. “We zetten een Holland E-Mobility House op, organiseren congressen en ook een handelsmissie. We starten projecten met overheden, universiteiten en bedrijven en willen die uitbouwen tot concrete business cases.” Het kernwoord: Holland Promotie.

PEM-delegatie wisselt kennis uit met V.S.

Elektrische bussen, elektrische fietsen en elektrische auto’s. Californië is er gek op en Los Angeles, smog capital of the world, zo mogelijk nog meer. Om te zien hoe bedrijven, overheden en universiteiten in Californië elektrisch rijden aanpakken, bezocht een stevige Nederlandse EV-delegatie eind 2012 de Amerikaanse staat voor een studiereis.

Miljoenen dollars De overeenkomsten met de VS, vooral als het gaat om barrières, zijn talrijk: zoals de uitrol van openbare laadpunten, range anxiety en de Total Costs of Ownership (TCO). Eén barrière nemen de Amerikanen met vloeiend gemak: budget. Steden, regio’s en de staat pompen miljoenen en miljoenen dollars in elektrisch rijden. Alleen al de staat heeft 100 miljoen per jaar gereserveerd om schonere voertuigen op de weg te krijgen. Universiteiten en bedrijven rui-

Initiatiefnemer was het Platform Elektrische Mobiliteit

ken een nieuwe markt, de overheid faciliteert en fungeert

(PEM) van RAI Vereniging. Onder meer BOVAG (merk-

als starthulp. Los Angeles denkt aan 2.500 elektrische bus-

dealers en universelen), ANWB, TU/e, Stichting DOET en

sen en evenveel elektrische taxi’s, betaalt mee aan laadpun-

de Task Force van het Formule E-team waren erbij.

ten en aan elektrische auto’s. Geen wonder dat BYD, Tesla

“Natuurlijk hopen we voor onze leden deuren te openen

Motors, Zero Motorcycles en Coda Automotive in Califor-

en nieuwe businesskansen te signaleren”, vat Olaf de

nië neerstrijken. Dus als we iets van de VS kunnen leren...

Mobiliteitskalender 2013 Autosalon Genève

Commercial Vehicle Show Birmingham

ReinigingsDemoDagen

Equip Auto

29 mei

16 – 20 oktober

9 – 11 april

RDW Testcentrum Lelystad

Parijs

18 maart,

RAI Klassieker Rit

IAA Frankfurt

Busworld Kortrijk

Den Haag

25 mei

12 – 22 september

18 – 23 oktober

7 – 17 maart

Mobiliteitsdiner


@raivereniging 31

Tweets RAI Vereniging

24 januari

Brussel eist meer laadpunten elektrische auto’s.

20 december

Stichting SIMS van BOVAG en RAI Vereniging scoort goed in prijsvraag.

23 januari

Fietsvak 2013 sluit af met minder bezoekers, wel van hoge kwaliteit. 9 januari

Subsidie aanvragen voor EuroVI-trucks en -bussen kan voortaan digitaal, met eHerkenning.

18 december

Succesvolle aftrap Werkgroep Waterstof Automotive. Commitment van de overheid is essentieel voor succesvolle introductie. Wordt vervolgd. 14 december

21 december

Extra impuls schone voertuigen in G4 + Arnhem (maar let wel even op onze kanttekening daarbij).

Prachtig werk: Auto Aanpassers Nederland, mensen met een beperking mobiel houden. 13 december

21 december

Nederland schoon dankzij ReinigingsDemoDagen.

RAI Subsidiedesk, vraagbaak voor leden Autovak en Speciale Voertuigen.

25 mei 2013, RAI Klassieker Rit


GO!ROUND a gaf FietsVAK hakelen’ als them sc l vo es cc ‘su t Me end de aftrap januari) voortvar 22 m t/ 0 (2 2013 dit jaarlijkse fietsseizoen. Aan voor het nieuwe khandel namen tweewieler fietsva trefpunt voor de t indoor FietsVAK dhouders deel. He dit keer 133 stan k en actie. or volop dynamie vo de rg zo rs ou Parc kendmaking en vormden de be nt pu te og ho e er Bijzond ar en de E-Bike van het Ja van de Fiets- én ards. Fiets Innovatie Aw uitreiking van de

GOMOBILITY 1-2013  

GOMOBILITY 1-2013

GOMOBILITY 1-2013  

GOMOBILITY 1-2013