Page 1

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:57

Pagina 1

JAARGANG 2 – APRIL 2012 – NR 2

! O G BzinIeLRIATI VYere#nig2ing O M Maga

DOSSIER TRANSPORT IN BEWEGING

ECOLOGISCH ZWAARGEWICHT • BLIJ DAT IK RIJ • DE BLUELINER • JOS VERMUNT SLIMME TRANSPORTOPLOSSINGEN • E-TAXI


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:58

Pagina 2

GO! 2

INhoud

RAI SOCIETY ‘Blij dat ik Rij, 125 jaar Autoreclame’ was voor velen een feest van herkenning.

------------------DOSSIER RT TRANSPO G IN G E IN BEW -------------------

PAGINA 19

ECO-TRENDS Deze elektrische GOCab fietstaxi vervoert moeiteloos en milieuvriendelijk 8 kinderen.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Bart Tijink, verkoopdirecteur mobiliteit bij Hamer installatie-

6 PRIKKELENDE TOEKOMSTVISIES

VOOR BETERE BEREIKBAARHEID

techniek geeft zijn mobiliteitsvisie.

Een magneettrein die zich als een rollercoaster van de ene naar de andere

PAGINA 23

stad voortbeweegt. Een gecombineerde monorail voor zowel transport over korte als lange afstanden. Of een Segway met een koelunit waarmee

MARKTANALYSE Ruim 30% van alle in Europa ge-

je supersnel restaurants in de binnenstad kunt bevoorraden. Het zijn stuk

produceerde personenauto’s heeft

voor stuk veelbelovende en kansrijke voertuigconcepten die door

een automatische transmissie.

studenten van de vakgroep Industrieel Ontwerpen van de TU Delft in het kader van het C,MM, N Cargo project zijn ontwikkeld.

PAGINA 24

GO!FACTOR René Hijkoop, Performance

9 UNIEK VOERTUIGCONCEPT

De truck van de toekomst heet BlueLiner, een voertuigconcept voor

Lead Engineer bij DAF Trucks,

langeafstandstransport, dat radicaal afrekent met het traditionele denken

met zijn Audi Coupé quattro.

over vervoer. De BlueLiner, ontwikkeld door studenten Luchtvaart- en

PAGINA 27

Ruimtevaarttechniek van de TU-Delft, is één van de initiatieven in het kader van het C,M,M,N Cargo project, dat zich ten doel stelt de CO2-uitstoot van vrachtvervoer over de weg in 2035 met 60 procent te reduceren.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl. GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Uitgever RAI Langfords Ron Brokking, directeur Luuk Aleva, uitgever Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Remco Tekstra, Jaap Tuinstra, Jacqueline de Boer

Redactieadres GO!Mobility Postbus 10099 1001 EB Amsterdam Bezoekadres: Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Tel. 020-504 28 00 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2012 RAI Langfords BV, Amsterdam – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Connie Wiering Jos Vermunt Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, Jack Tillmanns Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:59

Pagina 3

jos vermunt

3

Denken in beweging Dit jaar hebben de schaatsliefhebbers kunnen genieten van

time informatie en kent de randvoorwaarden die door

een periode met zeer strenge vorst. Een dergelijke periode

klanten, chauffeurs en materiaal worden gesteld. Lukt iets niet

van “elf steden hype” heeft natuurlijk ook een keerzijde.

dan heeft men overleg met de chauffeur en of klant.

Zoals wij konden verwachten heeft de onzalige combinatie

Als we met onze auto gebruik maken van het wegennet wil-

ProRail en NS de reiziger weer behoorlijk in de steek gela-

len we ook weten wanneer we zullen aankomen. In het pré

ten. Hieraan is niet enkel het overheidsbedrijf ProRail, dat

TomTom tijdperk luisterden we dan naar de radio. Op basis

te weinig investeert in het vorstbestendig maken van het

van fileberichten die elk half uur geüpdatet werden pasten we

wisselsysteem, maar ook de NS schuldig. De NS is niet in

dan onze route aan. Tegenwoordig krijgen we op basis van de

staat het rijdend personeel te overtuigen tot enige flexi-

beweging van alle gebruikers samen, online realtime infor-

biliteit en het verzet tegen het zogenaamd “rondjes rond

matie. We weten onmiddellijk de gevolgen voor de aan-

de kerk rijden” te doorbreken. Zou het ook nog anders

komsttijden en er wordt een alternatieve route aangeboden.

kunnen? Ik denk dat we onvoldoende gebruik maken van

We maken dan gebruik van een eenvoudig zelfsturend

de mogelijkheden die de technologie ons kan bieden. Het is

netwerk. Als we eindelijk eens zo verstandig zouden zijn om

eenvoudig, online realtime informatie over een vastgevro-

rekeningrijden in te voeren zouden we in staat zijn, een

ren wissel te sturen naar het control centrum. Of dat een

“marktplaats” principe te gebruiken en op basis van vraag en

bepaalde trein vertraging heeft waardoor de machinist zijn

aanbod, de schaarste van beschikbare infrastructuur in de

volgende trein niet op tijd kan laten vertrekken. Reizigers

ochtend en avondspits, door een zelfsturend marktnetwerk

willen weten wanneer de trein vertrekt en of aankomt. Als

te regelen.

er een verstoring is heeft de reiziger daar begrip voor mits

Men hoeft uit angst voor complexiteit, beslist niet door te

deze geïnformeerd wordt. Het moet toch mogelijk zijn,

gaan met het opleggen van belastingen gekoppeld aan het

gebruik makend van online realtime informatie, de

voertuig in plaats van voor het gebruik van wegen.

dienstregeling van treinen flexibel aan te passen in een

Het is niet nodig om bij de control van een netwerk uit te gaan

zelfsturend netwerk. Is dit mogelijk? Ja. Is dit nieuw? Nee.

van planningssystemen die maanden met dezelfde vaste pa-

Als een groot internationaal transportbedrijf, truckladin-

tronen werken, zonder in te kunnen spelen op verstoringen.

gen van veel verschillende verladers van en naar veel ver-

Het is wel nodig dat niet enkel het transport, maar ook ons

schillende plaatsen vervoert, maakt deze dienstverlener

denken in beweging blijft.

gebruik van een dergelijk control systeem. Hierbij worden met het zogenaamde “Postkoetsmodel” de chauffeur, de

Prof. Dr. ir. Jos Vermunt

trekker en de oplegger gescheiden en voortdurend

Emeritus Hoogleraar Distributielogistiek,

opnieuw gepland. Het control centrum krijgt online real-

Universiteit van Tilburg


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:59

Pagina 4

GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Vervoerstelematica in nieuwe fase Meer rendement per geïnvesteerde euro, een veiliger, zuiniger en rustiger rijgedrag én een grotere tevredenheid bij de (auto)mobilist. Dat is, kort samengevat, de belangrijkste meerwaarde van een nieuw geavanceerd telematicasysteem waarmee V-tron binnenkort een praktijkproef gaat starten.

onboard met de gebruiker zelf mogelijk. En zo

en wegbeheerders met elkaar kunt laten com-

ontstaat een perfecte manier om het rijgedrag

municeren. Daarmee kunnen automobilisten

van automobilisten te sturen, hen te informe-

toegang krijgen tot allerlei aanvullende dien-

ren over verkeerssituaties of hen op alterna-

sten, zoals info over verkeerssituaties, tank-

tieven te wijzen. Het is een ontwikkeling die

stations, laadpalen, restaurants, etc.”

bovendien prima aansluit bij de doelstellingen

Op dit moment vindt met een Toyota Prius, die in samenwerking met TNO van apparatuur is voorzien, op kleine schaal een praktijktest plaats. Het is de bedoeling om met dit prototype in de loop van dit jaar een groot-

Volgens directeur-eigenaar Wim

schalige proef te starten met een

Vossebelt van V-Tron is het nieuwe

paar duizend auto’s, waarbij alle

online voertuigtelematicasysteem,

belanghebbenden – fleetowners,

dat een doorontwikkeling is van de

verzekeraars en mobilisten – zijn

bestaande businesslijnen die de

betrokken. Om de dienstverlening

onderneming aanbiedt, niet te vergelijken met de bekende ‘black

aan fleetowners en bestuurders op

Telematica onboard biedt berijders tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden.

boxen’. “De toepassingsmogelijk-

een hoger plan te krijgen streeft V-Tron ten aanzien van o.a. data en

heden van de gangbare telematicaboxen beper-

van de overheid in het kader van Beter

applicaties een open en gestandaardiseerd plat-

ken zich meestal tot rittenregistratie, het

Benutten van de wegcapaciteit.”

form met andere partijen na. “Daarom werken

bijhouden van de rijstijl of het brandstof-

wij nauw samen met de Stichting SIMS (Stan-

verbruik. Wij gaan een stap verder door de

Gedragsbeïnvloeding

daardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobi-

telematicabox te koppelen aan een ‘Mobileye’

Het interactieve telematicasysteem van V-Tron

liteitssector), een initiatief van RAI Vereniging

camera in het voertuig. Op die manier is een

zorgt ervoor dat je berijders, fleetowners en

en BOVAG om de gegevensuitwisseling in de

online verbinding met zowel de fleetowner als

eventueel andere partijen, zoals verzekeraars

mobiliteitssector te harmoniseren.”

Helft verkochte personenauto’s heeft A-label Het aantal nieuwe auto’s met een energiezuinig A-label is sinds 2008 verviervoudigd tot 277.337 voertuigen vorig jaar.

Daarmee is inmiddels de helft van alle in ons

in Nederland duidelijk toe bijgedragen dat con-

land verkochte auto’s voorzien van het ener-

sumenten steeds vaker kiezen voor een zuinige

gie-etiket A, zo blijkt uit cijfers van RAI

auto’s. Het afgelopen jaar had 80 procent van

Vereniging en RDC. Het fiscale regime heeft er

alle nieuw aangeschafte auto’s een A of B-label. Vier jaar geleden was dat nog 40 procent. Auto’s met een relatief onzuinig etiket zijn zo langzamerhand uit de gratie. Het aandeel van C en D labels, in 2008 nog goed voor 48 procent van de registraties, daalde in 2011 met een factor drie tot slechts 16 procent. In diezelfde periode liep het aandeel van auto’s met een E,F of G-label terug van 10 tot 1,6 procent.

Tachtig procent van alle nieuw aangeschafte auto’s had vorig jaar een A of B-label.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:59

Pagina 5

5

Herstel truckbranche aan vooravond BedrijfsautoRAI De markt voor trucks, bestelwagens en speciale voertuigen laat na de verkoopdip in 2010 over de hele linie weer een goed herstel zien.

naar opleggers en zware aanhangwagens met respectievelijk 27 en 23 procent groeide.

Positieve impuls Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, benadrukte tijdens de

Prachtige cijfers die volgens De Bruijn echter wel in het juiste perspec-

persconferentie van de BedrijfsautoRAI 2012 dat met name technologi-

tief geplaatst moeten worden. “We moeten niet vergeten dat tijdelijke

sche vooruitgang van duurzame innovaties en een zich aandienende

subsidieregelingen om Euro V te stimuleren hebben gezorgd voor

nieuwe vervangingsgolf een positief perspectief bieden.

pieken in 2006 en 2008. Het langjarige gemiddelde in dit segment ligt

De registraties zijn echter nog niet terug

op een verkoopvolume van zo’n 15.000

op het niveau van voor de economische

trucks. We moeten dus op dit moment

crisis. Nu de meest dringende investerin-

bezien of dit herstel structureel is.”

gen hebben plaatsgevonden, is de vraag of

De directeur van RAI Vereniging zei er

dit herstel bestendig is. “De markt toont

vooralsnog van uit te gaan dat er dit jaar

zich overwegend afwachtend en vertaalt

niet meer trucks geregistreerd zullen

dit in stabilisatie”, aldus De Bruijn. Hij

worden dan in 2011. ”Wel bieden alle

rekende voor dat de verkopen van nieuwe

nieuwe duurzame innovaties, die van 17

trucks vorig jaar met 30 procent zijn toe-

t/m 21 april op de BedrijfsautoRAI te

genomen tot 13.285 eenheden. De bestel-

zien zullen zijn en een zich aandienende

wagensector liet een plus zien van 18 procent tot 58.655 stuks, terwijl de vraag

nieuwe vervangingsgolf volgens hem

Nieuwe vervangingsgolf kan positief perspectief bieden.

een gunstig perspectief.”

Kwart Nederlanders wil motor rijden Uit een nieuw publieksonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) blijkt dat 23 procent van de Nederlanders wel motor zou willen rijden, terwijl ze dat nu nog niet doen.

‘slim en handig in verband met files’. Gemma Warmerdam, secretaris afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging, noemt het verheugend dat zoveel Nederlanders positief staan tegenover motorrijden. Volgens haar is ook het groeipotentieel groot. “Ons land telt namelijk 1,3 miljoen houders van het A-rijbewijs. Ongeveer de

Het gaat daarbij om 25 procent van de mannen en 20 procent van de

helft daarvan bezit een motorfiets.”

vrouwen. Hoewel de percentages naar leeftijdscategorie niet ver uiteenlopen, zijn de jongeren tot 25 jaar in de meerderheid (30%). De 55 plussers zijn duidelijk in de minderheid: 14 procent van hen zou nog willen motorrijden. Het onderzoek verschafte tevens inzicht in de belangrijkste drijfveren van de Nederlandse motorrijder. Maar liefst 90 procent van de motorbezitters geeft aan dat ‘genieten van het leven’ voorop staat, gevolgd door het ‘gevoel van onafhankelijkheid’ (65%). Zij vinden motorrijden bovendien ‘slim en handig in verband met files’ (49%) en daarnaast ‘verstandig’ (30%) en ‘stoer’ (20%). De respondenten zeiden motorrijden absoluut niet als gevaarlijk of als een veroorzaker van herrie te zien. Mensen die niet in het bezit zijn van een motor en ook geen motor willen rijden zien motorrijden vaker als gevaarlijk en associëren motorrijden vaker met hardrijden. Een derde (33%) van hen noemt motorrijden daarnaast ook ‘stoer’ en 21 procent vindt motorrijden

Het groeipotentieel voor de motorfietsmarkt is groot.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:38

Pagina 6

GO! 6

Een magneettrein die zich als een rollercoaster van de ene naar de andere stad voortbeweegt. Een gecombineerde monorail voor zowel transport over korte als lange afstanden. Of een Segway met een koelunit waarmee je supersnel restaurants in de binnenstad kunt bevoorraden. Het zijn stuk voor stuk veelbelovende en kansrijke voertuigconcepten die door studenten van de vakgroep Industrieel Ontwerpen van de TU Delft in het kader van het C,MM, N Cargo project zijn ontwikkeld. “Doel van C,MM,N Cargo Future Mobility is om oplossingen te creëren voor de mobiliteit en de bereikbaarheid van de stad en in het bijzonder van de Rotterdamse haven”, verduidelijkt Elmer van Grondelle. Als begeleider van het onderzoek naar toekomstige vervoermiddelen binnen Automotive Design aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, heeft hij, in samenwerking met de faculteit Bouwkunde, met 27 studenten in de laatste fase van hun bacheloropleiding, onderzocht op welke manier transportbewegingen en de afhandeling van vervoersstromen en goederen bestaansrecht hebben, en of ze anders en beter kunnen. “Bereikbaarheid en toekomstvastheid van mobiliteit zijn voor een stad als Rotterdam immers cruciaal”, zegt Van Grondelle.

Uitdagende concepten Van Grondelle: “De studenten Bouwkunde werden uitgedaagd om negen toekomstvisies voor Rotterdam te ontwikkelen. Iedere visie moest drie voertuigontwerpen omvatten, ontworpen door studenten Industrieel Ontwerp, te weten: een voertuig voor personenvervoer, een business-to-consumer voertuig (pakketdienst, stadsdistributie, vuilniswagen) en een business-to-business voertuig (winkeldistributie, containertransport). In alle gevallen stond het ontwerpproces bij de ontwikkeling van de verschillende concepten centraal. Een ander criterium was dat het meest recente product/voertuig, dat op de markt van grote betekenis is, daarbij als een soort uitgangspunt moest dienen. Dat vormde voor de studenten het vertrekpunt in hun zoektocht naar verbeteringen, efficiencywinst of een op geheel andere leest geschoeid alternatief.”

Out of the box Van Grondelle beklemtoont dat de verschillende concepten vooral startpunten zijn en geen kant en klare, uitgewerkte blauwdrukken die direct toegepast kunnen worden. “Het is de bedoeling de betrokken stakeholders en opdrachtgevers, gebruikers, bedrijven, gemeenten en weg-

L E K K I R P M O K TOEETERE B VOOR B


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:39

Pagina 7

7

Gecombineerde monorail, waarbij de bovenste cabine dient als stoptrein (korte afstanden) en de onderste als intercity (lange afstanden).

E D N ELE S E I S I V T S M O REIKBAARHEID E BE


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:07

Pagina 8

GO! 8 komstvisie, is het mogelijk om een coherent geheel te ontwerpen en wordt je gedwongen ook na te denken over het bestaansrecht van vervoersstromen en modaliteiten. Willen en kunnen we in de toekomst nog wel overal en altijd alle producten overal vandaan halen? Kijk naar de opkomst van ‘local economies’. Bovendien is het zaak om niet alleen naar de weg te kijken, maar ook naar water en spoor. En nog belangrijker: er moet samenhang zijn tussen modaliteiten. Er is in de overslag misschien wel meer winst te behalen dan in het vervoer. Als je als vrachtwagenfabrikant alleen inzet op minder CO2 mis je de boot! …of de trein.’

Strategische voorsprong Van Grondelle verwacht dus dat een efficiëntere overslag van goederen tussen voertuigen en de vervoersmodaliteiten onderling in de toekomst belangrijker wordt. Dit kan transporteurs grote voordelen bieden bij overslaan, laden en lossen. Het gaat daarbij om snelheid en het juiste

Segway distributievoertuig voor bijvoorbeeld vers voedsel of pakketten.

moment van laden en lossen in de logistieke keten. In de maakindustrie heet dat ‘lean and mean’.

beheerders buiten hun denkkaders te brengen en hen met deze voorbeelden te prikkelen en nieuwe ideeën aan te reiken.” Een goed voorbeeld van ‘out of the box’ denken noemt hij het Segway distributievoertuig. Het achterste compartiment, dat ruimte biedt voor lading (koffers, pakketjes etc.), is eenvoudig los te koppelen waarna bijvoorbeeld een koelunit aangekoppeld kan worden. “Een prima manier om horecagelegenheden of restaurants in stadscentra te beleveren. Of wat te denken van de hiernaast afgebeelde vrachtwagen waarmee het mogelijk is om in een handomdraai scooters te laden en te lossen. Handig voor steden die een scooter deelprogramma willen starten.”

Innovatieve denkrichtingen Een volgende stap is volgens Van Grondelle de toekomstvisies te waarderen op hun onderlinge samenhang en bestaansrecht. ‘Te vaak worden nieuw ideeën ontworpen om te functioneren in een bestaand systeem. En dat kan niet, want als je iets verandert in een systeem verandert het

Truck voor het supersnel laden en lossen van scooters.

systeem zelf ook. Alleen door uit te gaan van een samenhangende toe‘Voor de vrachtwagenfabrikant ontstaat zo een heel nieuw veld van productontwikkeling en er opent zich een geheel nieuwe markt. Dat begint bij integraal ontwerpen, en dus integrale productontwikkeling. De wonderlijke scheiding tussen wie de vrachtwagen bouwt, en wie er iets op schroeft, is iets om over na te denken. Nieuwe samenwerkingsvormen worden cruciaal. In ieder geval gaan wij de verschillende innovatieve denkrichtingen tijdens het Branchecongres BedrijfsautoRAI 2012 op 19 april presenteren. Als TU Delft willen wij vooral inzetten op die samenhang, het ontwikkelen van een visie, missie en productconcepten

Rollercoaster City voor

die industriële partners in een nieuwe samenstelling, een strategische

transport tussen steden.

voorspong geven in plaats van een tijdelijke en meestal kortdurende voorsprong in de CO2-wedloop.’


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:07

Pagina 9

9

Brandstofbesparing tot 11 miljard liter bij vervanging conventionele trucks

Uniek energiezuinig vrachtwagenconcept: de BlueLiner De supergestroomlijnde BlueLiner rekent af met alle traditionele voertuigconcepten.

Ontwerp een ‘truck van de toekomst’, waarbij het verlagen van de energiekosten, het verminderen van de CO2uitstoot en het bevorderen van de verkeersveiligheid en de werkomstandigheden voor de chauffeur, de belangrijkste drijfveren voor design zijn. Met die opdracht gingen tien studenten in het kader van de Ontwerp Synthese Oefening ter afsluiting van hun bachelor fase bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU-Delft aan de slag. Het resultaat is de BlueLiner, een voertuigconcept voor langeafstandstransport, dat radicaal afrekent met het traditionele denken over transport.

betrokken bij het ontwikkelen van deze logistieke- en voertuiginnovaties. Op 19 april zullen tijdens het Branchecongres BedrijfsautoRAI 2012 de resultaten van het C,MM,N Cargo onderzoek worden gepresenteerd en zullen verschillende prominente gastsprekers, waaronder Pieter van Geel en minister Schultz, hun visie geven op duurzame wegtransportoplossingen en innovaties binnen de sector.

Substantiële efficiencywinst Gandert Van Raemdonck, onderzoeker TU Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en begeleider van het BlueLiner ontwerp, legt er de nadruk op dat het vooralsnog gaat om een concept dat aan de hand van analytische berekeningen en een windtunnelexperiment het levens-

De BlueLiner is één van de initiatieven die in het kader van het C,MM,N

licht zag. “Dit betekent dat veel keuzes nog open liggen en dat verdere

Cargo project tot stand kwamen, en dat zich ten doel stelt de CO2-uit-

doorontwikkeling absoluut nodig is. Dat neemt niet weg dat een eerste

stoot van vrachtvervoer over de weg in 2035 met 60 procent te reduce-

analyse een enorme potentiële brandstofbesparing laat zien die resul-

ren. C,MM,N Cargo streeft naar een versnelling van kansrijke

teert in een directe verlaging van de CO2-uitstoot.”

innovaties voor duurzaam goederenvervoer. Het project is opgezet

Volgens Van Raemdonck werd substantiële efficiencywinst behaald

door Natuur & Milieu in nauwe samenwerking met RAI Vereniging,

door de aerodynamica van de BlueLiner, in vergelijking met huidige

het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en

vrachtwagens, drastisch te verbeteren, een lichtgewicht constructie toe

Milieu. Vijf opleidingen (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit

te passen in combinatie met een hybride aandrijflijn en het voertuig

Twente, Hogeschool Rotterdam en het Innovatielab van Logica) zijn

tenslotte ruimschoots te voorzien van intelligente IT-subsystemen, die


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:08

Pagina 10

GO! 10 de verkeersveiligheid verhogen en de werklast van de chauffeur verlichten. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld detectiesystemen die de directe omgeving van de truck scannen.’ “Op die manier zijn wij er in geslaagd de luchtweerstand met 25 procent omlaag te brengen, het

‘De samenleving schreeuwt om dit soort energiezuinige voertuigen’

leeggewicht van de BlueLiner met 25 procent te verminderen en daardoor het brandstofverbruik met 40 procent te reduceren. En dat levert weer een forse CO2-winst van zo’n 40 procent op.” Van Raemdonck schat dat de inzet van de BlueLiner op het lan-

geafstandsvervoer, ter vervanging van conventionele vrachtwagens die tussen de 150.000 en 200.000 kilometer per jaar afleggen, zorgt voor een besparing van 7,6 à 10,8 miljard liter brandstof op jaarbasis wanneer de Europese vloot wordt vervangen door BlueLiners.

Terugverdientijd 2 jaar Een belangrijk uitgangspunt tijdens de ontwerpfase van het BlueLiner concept was dat de terugverdientijd maximaal 2 jaar zou bedragen. “Een moeilijk punt”, erkent de onderzoeker. “Het is immers vrij lastig om een exacte schatting te maken van de energieprijzen en de materiaal- en productiekosten in 2035. Een eerste analyse laat echter zien dat een terugverdientijd van twee jaar voor de BlueLiner realistisch is.” Maar voordat de BlueLiner daadwerkelijk van de band zal lopen, is er nog een lange weg te gaan, verwacht Van Raemdonck. “Er is nog diepgaand aanvullend onderzoek nodig en op zowel technisch als niet-technisch gebied moet er nog veel gebeuren en veranderen. De volgende

Het project C,MM,N Cargo agendeert en versnelt de verduurzaming van de goederenvervoersector met innovatiekansen die zijn ontwikkeld door studenten vanuit vijf Nederlandse universiteiten en een hogeschool. “Doel is om deze innovatiekansen om te zetten in reële initiatieven die leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 60 procent in 2035 ten opzichte van 2005”, zegt Jeroen van de Braak, die namens RAI Vereniging zitting heeft in de stuurgroep C,MM,N Cargo. “Wij vinden het van belang om als branche met vernieuwende initiatieven actief in te spelen op de toekomst van de transportsector.” Uit alle onderzoeken gezamenlijk blijkt dat 60 procent CO2-reductie niet wordt bereikt door alleen voertuiginnovatie. Het is dus noodzakelijk om voertuigen specifiek te maken voor verschillende soorten ritprofielen en gebruik. De realisatiekans van de initiatieven wordt verder aanzienlijk vergroot als hindernissen op het gebied van financiën, fiscaliteit en wet- en regelgeving worden aangepakt. Natuur & Milieu ontwikkelt een actieplan waarin staat wat de verschillende stakeholders moeten doen om deze initiatieven te realiseren. Dit actieplan, dat op 19 april aanstaande op het Branchecongres van de BedrijfsautoRAI aan de minister van Infrastructuur en Milieu wordt aangeboden, onderscheidt drie gebruiksgebieden: containervervoer in het havengebied (maximaal 20 km), stedelijke distributie en vervoer over lange afstand. Gedurende de gehele BedrijfsautoRAI, van 17 tot en met 21 april, is de stand met de verbeelding van deze innovatiekansen en initiatieven te bezoeken.

stappen zijn het ontwikkelen van een ‘proof of concept’ met behulp

tot een energiezuinig voertuig te komen.” Dat de BlueLiner, of een ver-

van simulatiemodellen en windtunnelexperimenten, het bouwen van

gelijkbaar voertuig, in 2035 op de Nederlandse en Europese wegen zal

een rijdend prototype en het doorontwikkelen van het ontwerp tot een

rondrijden, staat voor Van Raemdonck vast. “De samenleving, de over-

productierijp voertuig.”

heid en de industrie schreeuwen immers om energiezuinige voertuigen en dat zal de komende jaren zeker blijven toenemen. Alleen moet de

Incentives

overheid de introductie van dit soort

Daarnaast noemt hij het van

veelbelovende innovaties wel facili-

cruciaal belang dat de (Europese)

teren door aangepaste regelgeving en

overheid dit soort nieuwe voer-

incentives, zoals belastingvoordelen,

tuigconcepten toelaat op de Euro-

ondersteuning bij initiële investerin-

pese snelwegen. Vanwege de

gen, of door uitsluitend milieuvrien-

aerodynamische vormgeving vol-

delijke trucks in bepaalde gebieden

doet de BlueLiner namelijk niet aan

toe te laten. De BlueLiner rekent in

de maximale afmetingen die heden

ieder geval af met alle eventuele

ten dage gelden. “Het aanpassen

vooroordelen over de transport-

van de maximale onbeladen lengte

sector en laat zien waartoe grensver-

is een belangrijke voorwaarde om

leggend denken in staat is.”


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:08

Pagina 11

11

Voorbeeld van een collectieve aanpak door winkeliers: milieuvriendelijke afvalinzameling.

Vervoersbewegingen kunnen veel efficiënter Om de verkeersdoorstroming te bevorderen en milieu- en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, zijn vrachtwagens steeds minder vaak welkom in de binnensteden. “Vaak zijn al die individuele vervoersbewegingen helemaal niet nodig”, vindt Kai van Hasselt, directeur/oprichter van onderzoek- en adviesbureau Shinsekai Analysis. “Waarom het vervoer niet collectief aanpakken door aflevercentra die van distributeurs onafhankelijk zijn?”

maken om uit de fuik te kunnen rijden.” De milieustickers, beter bekend als de ‘Umweltplakate’, waarmee Duitsland werkt vindt hij dan een betere oplossing. “Verkeersdeelnemers die voor een schoner voertuig kiezen hebben dan immers zelf in de hand in hoeverre ze toegang hebben tot de verschil-

Van Hasselt houdt zich bezig met wat met een

te stroomlijnen en zo binnensteden meer

lende zones (rood, oranje, groen,).”

mooi woord ‘urban strategies en cultural

ontlasten.

En dan zijn er natuurlijk nog landen, zoals

intelligence’ heet en heeft vanuit die invals-

Nederland gaat wat dat betreft soms met de

Singapore en Groot-Brittannië (Londen) waar

hoeken inmiddels veel kennis van slimme

botte bijl te werk door bijvoorbeeld, zoals in

‘congestion pricing’ de verkeerstromen beter

stedelijke strategieën opgedaan. Hij is van

Den Haag en Leiden, domweg fysieke belem-

moeten reguleren. Je mag de stad wel in, maar

mening dat er voldoende interessante prak-

meringen op te werpen door een gebied voor

er hangt wel een prijskaartje aan.

tijkvoorbeelden uit andere landen zijn die

het verkeer af te bakenen. “Dat heeft weer

voor Nederland als blauwdruk kunnen dienen

allerlei ongewenste neveneffecten tot gevolg,

Bier door buizen

om goederenstromen en logistieke processen

omdat bestuurders extra kilometers moeten

Nederland is volgens Van Hasselt echter zo


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:08

Pagina 12

GO! 12 dichtbevolkt dat eigenlijk eerst de vraag moet

gen moet bedenken. “Die kun je moeilijk door

Nederland: dichtbevolkte steden, een krim-

worden gesteld: wie moet waar op een bepaald

buizen sturen. Met de hoge vlucht die online

pende bevolking, sterke vergrijzing en een

moment zijn en wat is daarbij rechtmatig?

winkelen heeft genomen, is de markt van

hoog welvaartsniveau. Zo is het in Japan te-

“Ik denk dat de transportsector, gezien de

koeriersdiensten geëxplodeerd. Met als

genwoordig heel gebruikelijk om bij vrijwel

grote economische en maatschappelijke be-

bijkomend nadeel dat bestelde goederen

iedere supermarkt (combinis) pakjes ter ver-

langen, in ieder geval recht van spreken heeft.

steeds vaker meerdere keren worden aangebo-

zending aan te bieden via de grote landelijke

Maar ook hier moet je goed nagaan of zaken

den, aangezien mensen niet thuis zijn. TNT

koeriersdiensten Yamato en Sagawa (verge-

slimmer, beter en efficiënter kunnen. Ik denk

Post levert pakketten soms nog wel aan bij een

lijkbaar met bijv. UPS).Van Hasselt: “Conbinis

dat er nog veel winst is te behalen. Kijk naar

kantoor of winkel in de

regelen desgewenst ook be-

Berlijn, daar heeft men bedacht om in som-

buurt, maar andere koe-

talingen van acceptgiro’s

mige wijken bier via pijplijnen dwars door de

riersdiensten niet.

stad naar de café’s te transporteren. Gewoon buizen, bokbier door groene buizen en ga zo

Onafhankelijk aflevercentrum

maar door. Dat scheelt enorm veel transport-

Om al die onnodige en

bewegingen van toeleveranciers.”

overbodige individuele

Hij zegt zich te realiseren dat je voor het ver-

ritten in te dammen zou

zenden van pakjes natuurlijk andere oplossin-

je dus een van distribu-

bier door blauwe buizen, witbier door rode

teurs onafhankelijk net-

‘Vervoerders zouden kunnen leren van logistieke processen van bijvoorbeeld Amazon’

werk van aflevercentra moeten opzetten. Iets dat

en men kan er terecht voor allerlei administratieve zaken. Ze beschikken over een ongelofelijk fijnmazig netwerk en een hoogwaardig dienstverlenend systeem. Interessant om verder naar te kijken.”

Business Improvement District

niet alleen geldt voor grote steden, maar even-

“Vervoerders zouden bovendien kunnen

eens voor krimpgemeenten. Om daar een

leren van de logistieke processen van online

duurzaam voorzieningenniveau te handhaven

retailers zoals Amazon, E-Bay en Zappas.

en het vervoer rendabel te houden, is het

Soms is het aantrekkelijker om de afhandeling

eveneens noodzakelijk goed na te denken over

(zowel financieel als het transport) door hun

collectief vervoer”

te laten verzorgen, ook al zijn het concurren-

Van Hasselt: “Voor het zover is, is er waar-

ten. Dan nog kan het lucratief zijn om met hen

schijnlijk nog een lange weg te gaan, omdat

in zee te gaan.”

het Europees mededingingsrecht het waar-

Tenslotte noemt Van Hasselt nog een interes-

schijnlijk niet toestaat dat partijen zo innig

sant initiatief dat in Angelsaksische landen al

gaan samenwerken met hun concurrenten.”

dagelijkse praktijk is en dat nu naar ons land

En er zijn nog tal van tussenoplossingen

lijkt over te waaien, het zogeheten Business

mogelijk. Hij wijst naar Japan, een land dat op

Improvement District (B.I.D.) Het betreft hier

veel punten een sterke gelijkenis vertoont met

een soort collectieven van winkeliers en vastgoedeigenaren die tegen een financiële vergoeding allerlei gezamenlijke diensten

Bier rechtstreeks uit een pijplijn, in Berlijn kan het...

verzorgen. “In de Utrechtsestraat in Amsterdam heeft dit er al toe geleid dat het ophalen van vuilnis voortaan aan één partij is uitbesteed. Ik zou mij kunnen voorstellen dat zo’n B.I.D. tevens logistieke formules gaat ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een overslagcentrum aan de rand van de stad om bevoorrading efficiënter en met minder voertuigen te laten plaatsvinden.”


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:08

Pagina 13

13

Truckmarkt kan impuls gebruiken De verkoop van nieuwe trucks in Nederland heeft vanaf medio 2010 een flink herstel laten zien. Vorig jaar groeide de markt zelfs van 30,7 procent tot 13.291 voertuigen. Nu de meest dringende investeringen hebben plaatsgevonden is het de vraag of dit herstel bestendig is.

in 2010 goed zichtbaar. In dat jaar kwam het verkoopvolume niet boven de 10.000 eenheden uit.” Van de Braak stelt vast dat de markt zich overwegend afwachtend toont en dit vertaalt zich in stabilisatie. Hoewel de technologische vooruitgang van met name duurzame innovaties en een zich aandienende

De registratiecijfers van nieuwe trucks vertonen de laatste zes jaar een

nieuwe vervangingsvorm een positief vooruitzicht bieden, is het niet te

grillig verloop. Daarom is een stijging van 30 procent volgens Jeroen

verwachten dat het verkoopvolume dit jaar dat van 2011 zal overtreffen.

van de Braak, adjunct secretaris afdeling Auto’s van RAI Vereniging,

“Dat is af te leiden aan de orderintake”, zegt Van de Braak. “Er zijn

nog geen reden voor euforie. “Tijdelijke subsidieregelingen hebben ge-

minder orders geplaatst en er zullen de komende tijd dan ook minder

zorgd voor pieken in 2006 en 2008 (in beide jaren werden bijna 20.000

afleveringen plaatsvinden. Wel is er een kans dat de Euro VI subsidie

vrachtwagens geregistreerd). De economische recessie was met name

die is aangekondigd de markt nog een impuls gaat geven.”

VERKOOPONTWIKKELING ZWARE BEDRIJFSWAGENS* IN NEDERLAND 2011 2010 2009 2008 2007 2006 *Vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen Bron: RDC/RAI Vereniging

13.291 10.171 12.922 19.496 17.388 20.244


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:09

Pagina 14

GO! 14

Aantal LZV’s in Nederland richting 1.000

Ecologisch zwaargewicht m Om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met 30 procent te reduceren erkent het kabinet, anders dan veel andere landen, de gunstige effecten van ecocombi’s. Volgend jaar zal het aantal Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) in ons land naar verwachting de grens van 1.000 stuks passeren. Bottleneck blijft het grensoverschrijdend vervoer met deze combinaties, dat vaak niet mogelijk is, en waarover de Europese Commissie binnenkort een hopelijk positief besluit zal nemen. Na twee succesvolle proeven met

digd tot zo’n 700 stuks. TLN ver-

vervoer is toegestaan, dan wordt

LZV’s bevindt Nederland zich

wacht echter dat er in de loop van

het voor veel transporteurs nog

sinds 1 november 2007 in de zo-

2013 ruim 1.000 ecocombi’s zul-

interessanter om in dit concept te

geheten ‘ervaringsfase’, die eind

len rondrijden. “Steeds meer ver-

investeren.”

dit jaar afloopt. Sinds die tijd is

voerders en verladers ontdekken

het aantal combinaties met een

namelijk de voordelen van deze

Voortrekkersrol

maximale lengte van 25,25 meter

voertuigen”, zegt Ambro Smit,

Hij beklemtoont nogmaals dat

en een maximum treingewicht

beleidssecretaris van TLN. Hij

ecocombi’s, dankzij hun grotere

van 60 ton ongeveer verviervou-

constateert dat enerzijds steeds

lengte en laadvermogen, meer

meer vervoerders die nog geen

lading kunnen meenemen dan

ecocombi’s hebben, hier nu ook

reguliere combinaties. “Bij ver-

in investeren, terwijl vervoerders

voer van dezelfde hoeveelheid

voordelen, ook winst op het ge-

die al met ecocombi’s rijden bij de

lading is daardoor een aanzien-

bied van milieu en veiligheid op.”

uitbreiding van hun vloot en de

lijke besparing op ritten en voer-

Volgens TLN is het mede dankzij

aanschaf van nieuw materieel

tuigkilometers te realiseren.

de positieve instelling van de

eveneens kiezen voor ecocom-

Twee ecocombi’s vervangen fei-

overheid te danken dat Neder-

bi’s. “En”, zo vervolgt Smit, “als

telijk drie gewone vrachtwagens.

land met ecocombi’s een interna-

straks ook grensoverschrijdend

Dat levert, behalve economische

tionale voortrekkersrol vervult.

VOORDELEN LZV’S

– Verhoogde efficiëncy; – Milieuvoordelen: bij grootschalige inzet CO2-reductie van 3 tot 6 procent – NOx-reductie 2 tot 4 procent; – Brandstofbesparing: tot 30 procent t.o.v. conventionele combinaties – Verlaging filedruk: twee LZV’s vervangen drie gewone vrachtwagencombinaties

WAAR RIJDEN ZE?

Nederland : 700 Finland/Zweden : > 4.000 Noorwegen : 200 Denemarken : 500 à 600 Duitsland : gestart met pilot België : pilot start dit jaar

Sinds de ‘ervaringsfase’ is het aantal ecocombi’s in ons land verviervoudigd.

‘Europa moet grensoverschrijdend vervoer met LZV’s mogelijk maken’


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:09

Pagina 15

15

t met Europese ambities Smit: “Minister Schulz van I&M

landen, ondanks de aantoonbare

van start gegaan. De eerste eco-

heeft vorig jaar al laten weten dat

voordelen, terughoudend om het

combi’s zijn medio februari gaan

zij, als de ervaringsfase afloopt,

rijden met langere en zwaardere

rijden. Een probleem is wel dat

op basis van de goede resultaten,

voertuigcombinaties op grote

een aantal voor Nederland be-

de toekomstige voorschriften

schaal toe te staan. Alleen in

langrijke deelstaten, zoals

voor het rijden met ecocombi’s in

Zweden en Finland rijden al

Nordrhein-Westfalen en Bre-

de voertuigwetgeving zal opne-

sinds jaar en dag enkele duizen-

men, niet meedoen. “Dat laatste

men. Daarmee geeft Nederland

den van deze voertuigen. In

is natuurlijk erg jammer”, oor-

een duidelijk signaal af naar an-

Noorwegen en Denemarken

deelt Smit, “omdat op die manier

dere landen dat men vertrouwen

lopen op dit moment pilots en

de mogelijkheden voor Neder-

heeft in de inzet van LZV’s.”

België start deze zomer met een

landse vervoerders die op of door

Dit laat overigens onverlet dat

proef die zich waarschijnlijk in

Duitsland rijden zeer beperkt

voor het rijden met deze voertui-

eerste instantie beperkt tot

blijven. Daarnaast zijn wij van

“Dat zou een geweldige stimu-

gen een ontheffing nodig zal blij-

Vlaanderen.

mening dat tussen landen die

lans voor de bredere toepassing

ven. Wel zegt TLN zich te zullen

Een verheugende ontwikkeling

ecocombi’s toestaan tevens

van ecocombi’s betekenen, zeker

blijven inspannen om de inzet-

vindt plaats bij onze grootste

grensoverschrijdend vervoer van

in het transport tussen Neder-

mogelijkheden van LZV’s verder

handelspartner Duitsland. Daar is

ecocombi’s mogelijk moet zijn.

land, Belgie, Duitsland en Scan-

te vergroten. Bijvoorbeeld voor

begin dit jaar een landelijke proef

Op dit punt willen wij een duide-

dinavië. Want vergeet niet dat de

lijke uitspraak van de Europese

efficiency- en milieuvoordelen

Commissie.”

van ecocombi’s vooral in het

Dit besluit wordt op korte ter-

volumevervoer over

mijn genomen en zal, daar gaat

langere afstanden nog

TLN tenminste van uit, in het

beter tot hun recht

voordeel van LZV’s uitvallen.

komen.”

het vervoer van levende have, gevaarlijke stoffen en vloeistoffen, dat nu nog niet is toegestaan.

Besluit Europese Commissie Vooralsnog zijn veel andere EU-

ONTWIKKELING NEDERLANDS VOERTUIGPARK ECOCOMBI’S 2013* 2012 (febr) 2011 (aug) 2010 (aug) 2009 (nov) 2009 (mrt) 2008 (okt) 2006 (mei) *Verwachting

> 1.000 700 600 490 400 275 190 160

Bron: Duurzaamheidsmonitor RAI Vereniging

De Europese Commissie besluit binnenkort over het toestaan van grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s.

VRACHTWAGENPARK NAAR EMISSIEKLASSE

Park per 1 jan. 2011 161.000 voertuigen* Euro o 21% Euro 1 6% Euro II 19% Euro III 32% Euro IV 7% Euro V 14% *Vrachtauto’s,trekkers en speciale voertuigen Bron: Duurzaamheidsmonitor RAI Vereniging


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:10

Pagina 16

GO! 16

Wat vindt de gebruiker? Jos Zandbergen: ‘CO2en kostenreductie staan centraal’

Voor Jos Zandbergen, eigenaar van Zandbergen’s Transport, een middelgroot familiebedrijf met vestigingen in Limmen, Tilburg en Amsterdam, levert het rijden met LZV’s zowel voor hemzelf, de opdrachtgever als de samenleving, aanzienlijke voordelen op.

komt dat neer op zo’n 546 ton minder CO2-uitstoot. Wat van Zandbergen betreft wordt het tijd dat Europa één lijn trekt als het gaat om het toestaan van ecocombi’s. “Als we één munt hebben en één gemeenschappelijke markt nastreven, waarom zijn er dan nog steeds verschillende spoorbreedtes en afwijkende voertuigeisen? Dat heeft niemand belang bij. Zeker niet bij een gezamenlijke Europese doelstelling om te komen tot CO2-reductie.”

Van der Wal: ‘Konden we maar internationaal rijden’ Van der Wal Transport verzorgt transporten in West Europa met volume combi’s, wissellaadbakken, mega trailers en exceptionele voertuigen. Daarnaast is het bedrijf een specialist in transporten naar Oost-Europa en CentraalAzië. De onderneming beschikt over een vloot van zo’n 16 ecocombi’s, die vooralsnog uitsluitend binnen Nederland op de langst mogelijke afstanden worden ingezet. “We hebben ongeveer zeven jaar geleden besloten om met ecocombi’s te gaan rijden”, vertelt directeur Henk van der Wal. “Die voertuigen bleken

Dankzij de 7 ecocombi’s rijdt Zandbergen’s transport jaarlijks 630.000 kilometer minder.

veel efficiënter, zowel als het gaat om duurzaamheid als het realiseren van een hoger rendement. We zetten ze vooral in voor bouwtransport en

“Wij zijn gespecialiseerd in de landelijke distributie van frisdranken en

het vervoer van indu-

levensmiddelen en het vervoer van bouwmaterialen. De eerste LZV

striële verpakkingen bin-

kochten wij in 2010. In hetzelfde jaar dat Zandbergen’s Transport de Lean

nen onze landsgrenzen.

& Green Award ontving, een prijs die wordt toegekend aan bedrijven die

Een aantal voertuigen rijdt

hebben laten zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces

’s nachts als LZV en over-

duurzamer te maken. De inzet van ecocombi’s past wat ons betreft vol-

dag als conventionele

ledig in het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

truck. Dat heeft als belang-

Inmiddels telt de onderneming zeven ecocombi’s die per stuk gemiddeld

rijk voordeel dat LZV’s

zo’n 2.700 kilometer per week rijden, ofwel 135.000 kilometer per jaar.

hun lading ‘s nachts bij

Voor de hele vloot komt dat neer op bijna één miljoen kilometer op jaar-

logistieke ontkoppelpun-

basis. Het gaat vooral om ritten binnen Nederland van productie- naar

ten kunnen overslaan, om

distributiecentra en als het gaat om bouwmaterialen van warehouse naar

de goederen vervolgens

bouwmarkten. Ritten die volgens Zandbergen zonder de inzet van LZV’s

overdag in kleinere een-

tot aanzienlijk meer voertuigbewegingen zouden hebben geleid. En dit

heden naar de finale

zou meer kilometers, hogere brandstofkosten en extra CO2-uitstoot

bestemming te kunnen

hebben betekend.

brengen. Dat levert veel

Hij schat dat één LZV op jaarbasis een besparing van ongeveer 90.000

logistieke voordelen op en

kilometer oplevert en een reductie van 78 ton CO2. Voor de hele vloot

zorgt er bovendien voor

Van der Wal: ‘Dankzij de inzet van LZV’s kunnen wij een CO2- en

brandst


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:10

Pagina 17

17 dat er tijdens de nachtelijke ritten geen tijdverlies door bijvoorbeeld files optreedt.” Van der Wal heeft becijferd dat het gebruik van LZV’s bij lange ritten per saldo een CO2-reductie van 38 procent en een brandstofbesparing

Nieuwe toolbox Duurzame Stedelijke Distributie

van eveneens 38 procent oplevert. Reden voor Connekt om de onderneming in 2008 de Lean & Green Award toe te kennen. Met vestigingen in Utrecht en Roermond en dochterondernemingen in Frankrijk, Polen, Rusland, Azerbeidjan en Kazachstan, zou

Het Connektprogramma Lean and Green heeft een nieuwe toolbox voor Duurzame Stedelijke Distributie gelanceerd. De toolbox bevat instrumenten voor nationale en lokale overheden en bedrijven (winkeliers, verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners) die zich samen inzetten voor efficiëntere, schonere en slimmere bevoorrading in gemeenten.

Van der Wal nog meer milieuwinst kunnen behalen als grensoverschrijdend vervoer met

Gemeenten verkrijgen via de online tools

initiatief tot nu toe heeft opgeleverd.

LZV’s mogelijk zou zijn. “Wij zouden met die

inzicht welke maatregelen in hun gemeente

Het Connektprogramma Lean and Green wil

voertuigen uiteraard graag internationaal rij-

de weg naar duurzame stedelijke distributie

een concrete en pragmatische bijdrage leveren

den. Tegelijkertijd besef ik goed dat er voor

bespoedigen.

aan de verduurzaming van de logistieke keten.

sommige vervoersstromen betere modaliteiten

De online tools geven antwoord op vragen

Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van

zijn. Eigenlijk zou je het gebruik van LZV’s,

zoals: welke maatregel is de beste keuze voor

CO2 hand in hand. Het programma onder-

waar dat kan, zoveel mogelijk moeten

mijn gemeente, wie heb ik nodig bij welke

steunt 250 zogenaamde ‘koplopers’. Deze

bevorderen en tegelijkertijd moeten voor-

maatregel, welke uitdagingen

komen dat er een verschuiving in modaliteiten

kom ik tegen op mijn pad, wat

plaats vindt. Bijvoorbeeld door het vervoer

kost het? De nieuwe toolbox is

over de weg, per spoor en over zee op een

beschikbaar via de site van

bepaald volume te fixeren, en ervoor te zorgen

Connekt/Lean and Green:

dat transporteurs en verladers per modaliteit

www.duurzamelogistiek.nl/

de meest efficiënte vervoerswijze kiezen.

nl-NL/toolbox/ en bevat

En mochten er wel verschuivingen plaats-

onder meer een rekenmodule

vinden, dan zouden die moeten leiden tot

en een fietsmodule, een emis-

CO2-reductie.”

siescan, een milieubarometer en een model stedelijke distributie. Naast de tools zijn er ook best practices te vinden op het gebied van bundelingsconcepten, dagranddistributie, de

Het Lean and Green programma beoogt een CO2-reductie van 20% in 5 jaar.

Groene Hub Nijmegen en de

CO2- en

brandstofbesparing van 38 procent realiseren.

Klimaatstraat met inzet van onder meer Lean

koplopers zijn bedrijven binnen de logistieke

and Green Award winnaar Van Gansewinkel

sector die zich willen verbinden aan de doel-

Groep. Connekt wil hiermee gemeenten en

stelling van het programma om hun CO2-

bedrijven enthousiast maken en faciliteren in

uitstoot met 20 procent te hebben geredu-

het Lean and Green Award proces. De Lean

ceerd binnen een periode van 5 jaar. Hierbij

and Green Award werd de afgelopen jaren al

ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven

uitgereikt aan onder andere Bavaria, Coca

bij het formuleren en integreren van duur-

Cola, Simon Loos, Kuehne & Nagel,

zaamheidsdoelstellingen in de logistieke be-

Zandbergen’s Transport en Vos Logistics. Op

drijfsvoering. Het Connektprogramma Lean

19 april maakt Connekt de winnaars van de

and Green wordt uitgevoerd door Connekt

nieuwe serie awards bekend. Dan wordt ook

namens het ministerie van Infrastructuur en

duidelijk hoeveel concrete CO2-besparing dit

Milieu.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:11

Pagina 18

GO! 18

RAI SOCIETY

Top ontmoet top

Aftrap motorseizoen

Lang niet alleen prominente vertegenwoordigers van de

Motorliefhebbers die op zoek zijn naar de

MV Agusta, Piaggio, Triumph, Yamaha en

Europese auto-industrie waren eind februari aanwezig tij-

motorfiets van hun dromen werden op de

Harley-Davidson. Een kans die Gemma

dens de ‘Annual reception’ van ACEA in Brussel om de toe-

afgelopen MOTORbeurs Utrecht op hun

Warmerdam, secretaris afdeling Gemo-

komst van de sector te bespreken. Zelfs de Amerikaanse

wenken bediend. Ruim 93.000 bezoekers

toriseerde Tweewielers van RAI Vereniging,

ambassadeur voor de EU, William E. Kennard, hier op

trokken van 23 tot

de foto geflankeerd door Ivan Hodac (l), algemeen

en met 26 februari

secretaris van ACEA, en ACEA-president Sergio Mar-

naar de Jaarbeurs

chione ( r), kwam zich op de hoogte stellen van de gang

om in een gezellige

van zaken in de Europese autobranche. Namens RAI

en ontspannen am-

Vereniging bevond Wijnand de Geus, secretaris afdeling

biance de start van

Auto’s, zich tussen het gezelschap.

het

motorseizoen

mee te maken en de presentaties van de nieuwe

merken-

collecties van importeurs bij te wonen. In de befaamde en altijd

drukbezochte

importeurshal 12 konden bezoekers uit-

natuurlijk niet aan zich voorbij liet gaan. In

gebreid plaatsnemen op de jongste mo-

gedachten zag zij zich al op een legendari-

dellen motorfietsen van grote merken als

sche Harley-Davidson relaxed over ’s lands

BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, Kawasaki,

wegen cruisen.

Europese Commissie en het Parlement acte de présence. Al

Positieve energie

was het maar om te luisteren naar de boodschap van José

De officiële lancering van de Renault Twizy ter gelegenheid van de Autosalon van Geneve

Manuel Barrosso, president van de Europese Commissie.

(8 t/m 18 maart) werd opgeluisterd door een van de populairste DJ’s van dit moment:

Die bevestigde in zijn, per satelliet naar Brussel verstuurde

David Guetta. Samen met zijn vrouw gaf Guetta het muzikale startsein voor de wereld-

welkomstspeech dat, ondanks de huidige economische ma-

wijde promotie van de elektrische Twizy, waar hij actief aan zal meewerken. De twee

laise, de Europese autofabrikanten de ruggengraat van de

ambassadeurs van dit tweeper-

economie in de Eurozone vormen. Marchione benadrukte

soons stadsvoertuig spelen

de leidende rol van de Europese auto-industrie in de wereld.

bovendien een rol in de recla-

Toch voorspelde hij een moeilijk en uitdagend jaar voor de

mecampagne “Plug into The

sector. “De meest optimistische voorspelling luidt dat de Eu-

Positive Energy”, die dit voor-

ropese automarkt tot 2014 niet zal groeien. Feit is dat heel

jaar van start is gegaan. In deze

weinig autofabrikanten op dit moment geld verdienen in de

campagne staat een door

Uiteraard gaven ook verschillende afgevaardigden van de

EU. Dat is niet vol te houden en moet snel veranderen.”

Guetta voor de Twizy bewerkte

Hij riep de EU op om de economische tegenwind te keren

versie van het nummer Alpha-

met een sterk industrieel beleid. De pijlers van de econo-

beat, van zijn laatste album,

mische groei en van de toekomstige welvaart moeten vol-

‘Nothing But The Beat’, centraal.

gens hem worden versterkt om de toekomst van de EU en

Wijnand de Geus, secretaris afdeling Auto’s van RAI Vereniging, kwam zich in Geneve

de burgers zeker te stellen. “Maar”, zo besloot de ACEA-

persoonlijk op de hoogte stellen van alle technische innovaties en dus ook van deze

topman optimistisch:“De toekomst zal anders zijn en ik daag

futuristische Twizy. Hij moest volmondig toegeven dat elektrisch rijden hem in ieder geval

iedereen uit om te zeggen: de toekomst zal beter zijn.”

positieve energie geeft.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:11

Pagina 19

19

Blij dat ik rij Zo’n 25 jonge managers uit de afdelingen

Wilbert Schreurs, de enige reclamehistori-

Autovak, Auto’s en Speciale Voertuigen en een

cus van Nederland, Hans Horwitz, verzame-

aantal leden van de APRC, waren op 17

laar en oud-reclameman en ontwerper Pim

februari op uitnodiging van RAI Vereniging

van Schaik.

aanwezig om de tentoonstelling ‘Blij dat ik

Na afloop wachtte de genodigden nog een

Rij, 125 jaar Autoreclame’ in het Louwman

speciale verassing. Zij ontvingen namelijk ter

Museum in Den Haag bij te wonen.

herinnering het fraaie naslagwerk ‘Blij dat ik Rij,

De tentoonstelling, die een dag eerder werd

125 jaar Autoreclame’. Daarin nemen de au-

geopend door ANWB-hoofddirecteur Guido

teurs Wilbert Schreurs, Erwin Wijnman

van Woerkom, belichtte tot medio deze

en Bas van Putten, de lezers mee op reis

maand op een originele en verrassende

door het verleden. Met een gezonde dosis

manier de maatschappelijke en culturele

humor laten zij zien hoe de ‘mad men’ uit de

betekenis van de auto, aan de hand van spraakmakende reclamecampagnes uit binnen- en buitenland. Blij dat ik Rij, 125 jaar Autoreclame zal voor veel bezoekers een feest der herkenning en een bron van verrassing zijn geweest. Wie herinnert zich niet ‘Het Pientere Pookje’ van DAF, de lachende motoragent van Fiat Panda en de overenthousiaste autoverkoper van Citroën? Legendarische autoreclames die inmiddels in

reclamewereld van onze band met de auto een

ons collectieve geheugen zijn gegrift. De

liefdesrelatie proberen te maken. Iets waar ze

tentoonstelling werd samengesteld door

opmerkelijk vaak in zijn geslaagd.

Kick-off BedrijfsautoRAI 2012 Zo’n honderd vertegenwoordigers van de media

uitgebreide aandacht voor beleving op het Bui-

markt die zich op dit moment weer goed lijkt te

waren medio maart aanwezig op de persbijeen-

tenpark maken van de BedrijfsautoRAI hét natio-

herstellen van de dip in 2010. Dat het nieuwe

komst van de BedrijfsautoRAI 2012, die op 17 april

nale platform voor duurzaam wegtransport.” Hij

beursprofiel en standconcept aanslaan blijkt, zo liet

haar deuren opent. Zij werden door Olaf de

stelde vast dat het evenement een uitstekend mo-

Joost ’t Hooft weten, uit de grote belangstelling bij

Bruijn, directeur van RAI Verenging, bijgepraat

ment is om een statement te maken naar de

de deelnemers. “Alle grote merken geven acte de

over de laatste marktont-

présence. Met ruim 180 exposanten is het volle-

wikkelingen en kregen van

dige beursoppervlakte van 60.000 m2 bezet,”

’t

Joop Atsma, staatsecretaris van I&M verricht

Hooft, een update van het

vandaag, als deze editie verschijnt, de openings-

beursprogramma, het ver-

handeling. Dan zal ook de winnaar van de Innova-

nieuwde concept en de vele

tion Award Speciale Voertuigen bekend worden

beursmanager

Joost

spraakmakende innovaties.

gemaakt. Jurylid Pieter Wieman lichtte op de

Volgens De Bruijn is de vol-

persconferentie alvast een tip van de sluier op van

ledig uitverkochte expositie

de mogelijke winnaars. De vakjury heeft voor de

na vijf jaar weer helemaal

Award namelijk 5 genomineerden geselecteerd:

terug van weggeweest. “Een

Autec VLT, Broshuis, Cargotec Netherlands, Cus-

sterk congresprogramma en

ters Hydraulica en HFM Trailer.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:12

Pagina 20

GO! 20

eco-trends

Prijzenswaardige E-taxi Dat deze elektrisch ondersteunde fietstaxi van Van Raam inmiddels driemaal in de prijzen is gevallen lijkt geen toeval. De GOCab bakfiets is namelijk een prima, en niet te vergeten milieuvriendelijk, alternatief voor taxibusjes. De GoCab biedt ruimte aan acht kinderen en is met name geschikt voor kinderopvang en organisaties die actief zijn in de buitenschoolse opvang. Dankzij de elektrische trapondersteuning, die zowel tij-

De GoCab kan acht kinderen vervoeren.

dens het voor- als achteruitrijden werkt, in combinatie met de acht

ook internationaal in de smaak

werp. Voorlopig lijkt aan de prij-

gen van fietsen die qua veiligheid

versnellingen, is de fiets goed ma-

valt. In Friedrichshafen sleepte

zenregen geen einde te komen,

en capaciteit aan bijzondere eisen

noeuvreerbaar. De GoCab is onder

Van Raam eind vorig jaar al de Eu-

want op FietsVAK 2012 werd de

dienen te voldoen. Marketingma-

andere door de TÜV getest en vol-

robike Award 2011 in de wacht en

fietstaxi bekroond met de Fiets In-

nager Marnix Kwant van Van

doet aan alle veiligheidseisen.

tijdens de Dutch Design week in

novatie Award. Van Raam, geves-

Raam formuleert het als volgt:

Geen wonder dat dit bijzonder

oktober ontving de GoCab het

tigd in Varsseveld, is

“Wij maken iedere fiets uniek en

product van Nederlandse bodem

predicaat Goed Industrieel Ont-

gespecialiseerd in het vervaardi-

produceren niets uit voorraad.”

Wendbare mini huisvuilwagen Deze uiterst compacte en makkelijk te manoeuvreren huisvuilwagen van KOKS Group bv, maakt korte metten met afval in stadscentra, smalle straten en moeilijk bereikbare of veraf gelegen ophaalplaatsen. Bijkomend voordeel is daarbij de mogelijkheid om onderweg de lading te storten in een traditionele huisvuilwagen met achter belading. Ook voor het ophalen van groenafval biedt dit voertuig uitkomst, omdat het geheel lekdicht is. In tegenstelling tot bestelwagens met een laadbak of aanhangwagen beschikt deze minihuisvuilwagen wél over een persinstallatie. Het interessante van deze kleine huisvuilopbouwen is dat ze gemonteerd kunnen worden op onderstellen vanaf 3,5 ton met toch nog maximaal 1.000 kilo laadvermogen. Dit betekent dat de chauffeur met een ‘gewoon’ rijbewijs B de wagen mag besturen. Voor de meeste gemeenten is dat een absoluut pluspunt. De minihuisvuilwagen is verkrijgbaar in zowel een diesel-, aardgas, elektrische of hybride uitvoering.

Compacte minihuisvuilwagen met persinstallatie.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:12

Pagina 21

21

Brandstofbesparende eco klep In tijden dat de vrachtprijzen onder druk staan en de brandstofkosten blijven stijgen, is er voor transporteurs ook nog positief nieuws. Zo presenteert Broshuis, fabrikant van opleggers voor speciaal transport, op de BedrijfsautoRAI als interessante innovatie de eco klep, die een brandstofbesparing van ongeveer 20 procent zou moeten opleveren. Volgens Broshuis heeft het verwijderen van de oprijkleppen, naast een daling van het brandstofverbruik, ook vele andere voordelen, zoals: eenvoudiger laden en lossen, overstekende lading is mogelijk, een lichtere constructie, de klep is overrijdbaar en kan 24 ton lading tillen dragen en

Twintig procent minder brandstofverbruik dankzij de eco klep.

bovendien 6 ton lading heffen.

Weerbericht app voor motorrijders

Heiwo koelt transport C1000

Op de Motorbeurs 2012 die in de

wikkeld. Met deze unieke app

83 speciaal op klantspecificatie gebouwde koel/vriesopleggers gele-

laatste week van februari in de

zorgt de KNMV voor een frisse

verd. Alles aan deze opleggers is bovendien gecertificeerd volgens de

Jaarbeurs Utrecht plaats vond,

start van het nieuwe motorsei-

PIEK-normen, hetgeen bezorgen tijdens de randen van de dag en de

heeft de KNMV de allereerste

zoen. De app geeft op ieder mo-

nacht mogelijk maakt. De zogeheten ‘multitemp koelopleggers’ zijn

weerbericht app gepresenteerd die

ment van de dag het meest actuele

gebouwd op een 2-assig Floor chassis met kabelbesturing. De geïso-

speciaal voor motorrijders is ont-

weerbericht weer. Tevens wordt er

Carrosseriefabriek Heiwo in Wolvega maakt nachtdistributie voor C1000 mogelijk. De onderneming heeft de supermarktketen onlangs

een motorweercijfer aangegeven zodat de motorrijder met één druk op de knop kan bepalen: pak ik de motor of laat ik deze staan? Het motorweerbericht geeft informatie over de temperatuur, windkracht en windrichting. Ook wordt de buienverwachting weergegeven. Naast real-time informatie geeft de app ook een

Multitemp koeloplegger van Heiwo.

vijfdaagse weerverwachting. De app is voor KNMV-leden

leerde wanden zijn op een specifieke manier met de vloer verbonden en

gratis te downloaden en te

vormen samen met het dak een geheel. Om per rit zoveel mogelijk

activeren via de App Store en

goederen onder verschillende geconditioneerde omstandigheden te

Android Market. De app is te

kunnen vervoeren is het interieur, door middel van een vaste schei-

vinden onder de trefwoorden

dingswand, opgedeeld in een verhouding eenderde/tweederde.

‘motorweer’ of ‘KNMV’.

C1000 gaat de nieuwe opleggers inzetten voor nationale distributie van supermarkten vanuit de logistieke centra in Breda, Raalte, Woerden en

Motorweer app.

Gieten.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:13

Pagina 22

GO! 22

RAI vintage

Momentopname 1964 In Amsterdam zijn de meningen verdeeld

over de Noord-Zuidlijn. De kosten van deze megalomane metrolijn lijken onbeheersbaar te worden. Maar met het project stoppen zou betekenen dat de hoofdstad binnen enkele jaren overvol zou raken. Toch zijn de parallellen met bijna vijftig jaar geleden groot. Ook in 1964 was Amsterdam al verstopt, wat voor een groot deel te danken was aan de vele auto’s. Tijdens het dagelijkse spitsuur op het knooppunt Nieuwezijds Voorburgwal/Paleisstraat/Raadhuisstraat kwamen daar nog de trams, bussen en trossen fietsers bij. Bijzonder aan deze momentopname is dat de meest verkochte auto, de VW Kever, bijna nergens is te zien. Wèl rijdt op de voorgrond een exclusieve Britse wagen, een Vandenplas Princess 3-liter uit 1962. Schuin daarachter neemt een Opel Record uit 1964 een krappe bocht naar de Raadhuisstraat, terwijl de bestuurder van de Renault 4 liever conflicten met het langzaamverkeer vermijdt. Fietsers wringen zich tussen een Opel Record uit 1961, een besteleend en een MAN vrachtwagen. Een Verheul-bus sluit aan. 1964 was ook het jaar waarin Prinses Irene in Rome trouwde met Carlos Hugo van Bourbon-Parma en afstand deed van haar rechten op de Nederlandse troon.Van de Nederlandse Top-40 had nog geen mens gehoord en Provo zou pas één jaar later worden opgericht. Maar op deze foto was Nederland nog een deugdzaam land en Amsterdam een prettig chaotische stad waar de hele meute aan weggebruikers in pais en vree het asfalt deelde. Een vervlogen gestold tijdsbeeld...


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:13

Pagina 23

uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Bart Tijink, verkoopdirecteur mobiliteit bij Hamer Installatietechniek.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

Uiteindelijk toch de auto, alhoewel sommige afstanden zeer

Voor mij is dat Mark Rutte. Puur uit belangstelling en ook wel bewon-

comfortabel, efficiënt en snel door de lucht zijn af te leggen. Vooral

dering voor de manier waarop hij zich, in ieder geval voor de buiten-

wanneer je alleen reist.

wereld, manifesteert. Daarnaast is het schitterend om te zien hoe hij

werk te laten staan? Zeker wel , vooral zakelijke afspraken zijn te plannen op lokaties waar we op een alternatieve manier kunnen komen.

vragen/opmerkingen en kritiek pareert. Mocht de gelegenheid zich Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland?

voordoen, dan zou ik hem graag een keer willen uitnodigen om eens

Ik ben daar positief over. Er worden bijzonder veel initiatieven op een

deel te nemen aan een van onze oldtimerritten.

zeer breed terrein in gang gezet waarbij de branche nauw bij is betrokken. Denk aan elektrische- en waterstofaangedreven voertuigen

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

tot rijden op LNG en CNG. Voor ons als leverancier van innovatieve

Zoals eerder aangegeven, uit een groot wagenpark dat met name in de

installatietechniek voor de mobiliteitssector fantastisch om te volgen

dichtbevolkte gebieden gebruik maakt van duurzame energie.

en ook aan mee te doen. Dat doen we via onze divisie Hamer Green

Daarnaast zal een zeer groot deel van het voertuigpark bestaan uit

Technology. Waarbij vanuit economisch perspectief natuurlijk wel

traditioneel aangedreven, maar wel doorontwikkelde, verbrandings-

altijd rekening moet worden gehouden moet worden met de “partij”

motoren die rijden op veel schonere brandstoffen dan nu het geval is.

die uiteindelijk aan de knoppen draait (lees: de overheid), met de

De progressie die op dit gebied de afgelopen tien jaar al is geboekt zal

(begrijpelijke) belangen in accijnzen en belastingen.

zich voortzetten. Daar ben ik van overtuigd.

Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Ik zou beginnen om het principe ‘de gebruiker betaalt’, door te voeren in het mobiliteitsbeleid. Op die manier worden veelrijders automatisch gestimuleerd om ‘accijnsvrije’ mobiliteitsalternatieven te zoeken. Daar moet het ook vandaan komen om sub-

Bart Tijink

‘Er bestaat geen alternatief voor de auto’

stantiële milieuresultaten te kunnen boeken. Ik verwacht dat we tussen nu en tien jaar vooral zakelijk met zijn allen op een bepaalde duurzame manier zullen rijden: compacter, zuiniger en schoner. Alleen zo blijft het moge-

lijk om de privéritten, waar we de minste kilometers maken, af te leggen in een luxere, comfortabeler auto met een aangenaam vermogen en dus waarschijnlijk heerlijk op vakantie kunnen met een prachtig klinkende verbrandingsmotor. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Ik heb het gevoel van wel. Het recente initiatief van de overheid om een ‘Slim Reisbudget’ in te gaan voeren, waarbij werknemers de ruimte krijgen om zelf op basis van een flexibele reiskostenvergoeding, het meest geschikte vervoermiddel te kiezen is zo’n voorbeeld. Toch geloof ik dat er voor het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid die de auto met zich mee brengt, geen echt alternatief bestaat.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:14

Pagina 24

GO! 24

Grootste ergernissen in verkeer

MARKTANALYsE

Bumperkleven grootste verkeersirritatie

Bumperklevers

48,9%

Agressief rijden

46,0%

Rijden onder invloed

40,8%

Geen richting aangeven

21,5%

Onnodig links rijden

20,0%

Te hard rijden binnen bebouwde kom

16,3%

Nederlandse automobilisten ergeren

Op het laatste moment ritsen

15,2%

zich het meest aan bumperklevers,

Rechts inhalen

11,6%

zo blijkt uit het jaarlijkse Nationale

Zondagsrijders

11,1%

Automobilisten Onderzoek van het

Verkeersdrempels

mobiliteitsplatform Eileen. Bijna de

9,3%

Bron: Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2012

helft (48,9%) van de automobilisten ergert zich hier mateloos aan. Agressief rijgedrag, vorig jaar nog goed voor een nummer een positie, zakte met 46,0 procent naar een tweede plaats, gevolgd door rijden onder invloed van alcohol of drugs. Het zijn met name vrouwen die zich hier aan ergeren. Opmerkelijk is dat de files voor het eerst uit de ranglijst zijn verdwenen. Nieuw in de top tien zijn de verkeersdrempels, waar bijna een op de tien automobilisten zich aan zegt te storen.

Automatische transmissie schakelt op Ruim eenderde van alle in Europa geproduceerde per-

was. In dat jaar werd de opgaande trend verstoord

sonenauto’s is inmiddels voorzien van een automatische

door stimuleringsregelingen en slooppremies waarmee

versnellingsbak.Vergeleken met ongeveer tien jaar

veel EU-landen de stagnerende vraag naar nieuwe auto’s

geleden is dat een verdubbeling. In 2009 leek het er op

weer op peil wilden brengen. Met als gevolg dat er toen

dat de belangstelling voor het ‘pientere pookje’ tanende

meer goedkope en compacte auto’s werden verkocht en minder (duurdere) voertuigen met een automatische transmissie.

Europees productieaandeel automatische transmissies

Deze ontwikkeling betekent echter niet dat Europese consumenten, anders dan Amerikanen en Japanners,

2010

31,2%

massaal warmlopen voor schakelarm rijden. Meer dan

2009

26,0%

8 op de 10 autokopers in de EU (17,2%) kiest namelijk

2008

28,0%

nog steeds voor een handgeschakelde auto. Het verschil

2007

25,0%

tussen het relatief grote productieaandeel van auto-

2006

23,0%

matische versnellingsbakken in Europa en de vraag naar

2005

22,0%

deze systemen is te verklaren uit de export, met name

2000

16,0%

naar China. Zo exporteerde Duitsland, waar de helft

1997

13,0%

van het productievolume is voorzien van een automaat,

Bron: Automotive Industry Data (A.I.D.)

in 2010 530.000 auto’s naar de V.S. en 470.000 naar China.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:16

Pagina 25

Europese auto-industrie grootste investeerder in R&D

Directe en indirecte werkgelegenheid Europese auto-industrie

De Europese automotive industrie geldt als de ‘motor van de EU’. Tenminste 12 mil-

w.v.

joen gezinnen zijn werkzaam in deze sector die aan 2,3 mensen direct en aan 10,4

Automotive industrie

Totaal

12,6 miljoen banen 2,3 miljoen banen

miljoen personen indirect

Autoproductie

werkgelegenheid biedt, zo

Carrosserieën, trailers, caravans

blijkt uit de jongste

Equipment en accessoires

‘Automobile Industry Pocket

Gerelateerde productie activiteiten 1,2 miljoen banen

Guide’ van ACEA, de koepelor-

Banden

ganisatie van Europese autofa-

Lagers, versnellingbakken, aandrijvingen

brikanten.

Airco-systemen, ventilatie

Uit de uitgave valt af te leiden

Boordcomputers

dat Europese voertuigbouwers

Elektrische motoren, generatoren, transformatoren

met het jaarlijks vervaardigen

Elektrische onderdelen

van ruim 17 miljoen personen-

Autogebruik

auto’s, bestelwagens, trucks en

Verkoop en distributie

4,2 miljoen banen

bussen een kwart van de totale wereldproductie voor hun rekening nemen. Daarmee

Onderhoud en reparatie

is Europa koploper in de wereld. Minder bekend is dat de bij ACEA aangesloten auto-

Verkoop onderdelen en accessoires

fabrikanten op jaarbasis gezamenlijk 26 miljard euro investeren in reseach & develop-

Verkoop brandstoffen

ment. Dat komt neer op 5 procent van hun omzet. Het totale investeringsbedrag aan

Transport

R&D, inclusief dat van toeleveranciers, is nog veel hoger. Daarmee is de auto-industrie

Wegtransport (personen en vracht)

4,9 miljoen banen

de grootste private investeerder in Europa.

Diefstalontwikkeling brom- en snorfietsen blijft zorgelijk Vorig jaar werden er 8,3 procent minder bedrijfswagens in ons land

fietsen. Daarom werkt AVc, in

Ontwikkeling voertuigdiefstal in Nederland

gestolen. De diefstal van bestel-

samenwerking met de politie en de

2011

2010

2005

34.033

32.173

19.838

11.658

11.733

13.844

Bestelwagens

2.188

2.328

2.719

Vrachtwagens

167

239

319

wagens daalde met 6 procent tot

Totaal

2.188 eenheden en bij de vracht-

w.v.

wagens bedroeg de teruggang zelfs

Personenauto’s

30 procent. Dat was mede te danken aan de maatregelen die veel vervoerders hebben genomen om

Aanhangwagens/opleggers

1.155

1.022

1.032

de diefstal van hun auto en lading te

Motorfietsen

1.996

1.867

1.765

voorkomen, waardoor er per saldo

Brom-en snorfietsen

16.869

14.984

159

sprake was van veel minder trans-

Bron: AVc

portcriminaliteit.

auto’s van de merken Volkswagen,

Uit de cijfers van de Stichting

BMW, Audi en Mercedes zijn in

Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)

trek bij het dievengilde.

blijkt dat het aantal personenauto’s

Zorgelijk noemt de Stichting AVc de

gestolen brom/snor-

stabiel blijft. Wel verwisselen steeds

diefstalontwikkeling bij brom- en

fietsen fors. Vorig

meer jonge auto’s onvrijwillig van

snorfietsen. Sinds het begin van de

jaar eindigde de teller op 16.869,

eigenaar. Vooral tot 3 jaar oude

registratie in 2007 stijgt het aantal

dat is 1 op elke 60 brom/snor-

grote steden, aan een plan om het tij te keren.

Bron: ACEA

25


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:17

Pagina 26

GO! 26

DE Stelling René Takens, Accell Group

‘De fiets wordt in Duitsland steeds meer een lifestyle product.’

“Van alle Europese landen is Duitsland de nummer 1 groeimarkt voor E-bikes. Er is daar veel aandacht voor bewegen en gezond leven. De overheid speelt daar actief op in. En als mensen een fiets kopen voor hun plezier, kopen ze toch een mooiere fiets dan een stadsrijwiel. Het wordt steeds meer een lifestyleproduct.”

Theo Zeegers, Fietsersbond

Kees Goudberg, voorzitter

“Een fietshelm is ontworpen om te beschermen tegen een val van een stil-

Stichting Autogas Nederland

staande fiets. Dat is zo’n 20 km per uur. Bij een botsing met een auto bij 40

“We worden niet gehoord. Door

km slaan de hersenen hard tegen de binnenkant van de schedel. Door een

de politiek vaak niet en ook door

helm krijgen de hersenen en hoofd geen ruimte om de klap op te vangen.

de media niet. En dat terwijl LPG

De schade komt van binnenuit, niet van buitenaf. Hierdoor zal de kans op

hier is uitgevonden.”

zwaar letsel juist toenemen.”

Minister Schultz van Haegen

Guus Wesselink, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)

“Als liberaal heb ik wel moeite

“Autobezitters moeten zich er bewust van zijn dat voertuigvolgsystemen niet

met het doorgeven van kente-

meer onfeilbaar zijn. We proberen dit probleem in Europees verband aan te

kens aan gemeenten voor milieu-

pakken.”

zones, maar ik zie de belangen.”

Kees Bakker, Fietsersbond

Joop Atsma, staatssecretaris I & M

“Meer vermogen voor een E-bike leidt alleen maar tot meer onveilige

“Oude auto’s moeten net als

situaties. De huidige fietsen kunnen ook al heel snel optrekken. Meer

vieze vrachtauto’s en bestelauto’s

hebben mensen absoluut niet nodig en zou alleen maar onwenselijk zijn

uit de binnenstad worden

tussen de andere fietsers.”

geweerd. Zo verbetert de luchtkwaliteit in de steden.”

Richard de Mos, PVV-Kamerlid “Wij vinden olie uit teerzanden gewoon goed spul. Tegen mevrouw Dikkers zou ik willen zeggen: gas, benzine of diesel! En anders stapt u op de fiets, ik ga wel achterop!”


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:17

Pagina 27

GO!factor

RENÉ HIJKOOP

Na het omdraaien van de contactsleutel geeft deze Audi Coupé quattro onmiddellijk het vertrouwde roffelende geluid ten beste dat zo kenmerkend is voor de 2,2 liter 5 cilinder lijnmotor. “Nee, dit is niet de oerquattro met turbo”, vertelt eigenaar René Hijkoop. “Maar eigenlijk is dit turboloze exemplaar, waarvan er hooguit 8.000 van zijn vervaardigd, veel exclusiever.” Hijkoop weet waarover hij spreekt. Als Performance Lead Engineer bij DAF Trucks is hij verantwoordelijk voor alle lopende projecten die betrekking hebben op de Europese en Amerikaanse motoren. Enthousiast legt hij uit dat zijn quattro voorzien is van permanente vierwielaandrijving met een extra optie om het midden- en einddifferentieel te blokkeren. Dit zorgt ervoor dat alle wielen met dezelfde snelheid blijven draaien. Met een optimale tractie en het voorkomen van doorslippende wielen tot gevolg. “Ik ben als sinds jaar en dag gefascineerd door het merk Audi en met name gecharmeerd van de rallymodellen. Deze kon ik in 2011 overnemen van een man met reumaklachten uit Zeeland. De wagen heeft een origineel kenteken en het aardige is dat de hele historie bekend is en alle documentatie nog aanwezig is. Sleutelen doe ik, indien nodig, zoveel mogelijk zelf. Dat is geen enkel probleem. Ik ben de wagen nu aan het updaten met authentieke accessoires uit die tijd. Zoals een exclusieve Blaupunkt radio met cassettedeck en een slede, alsmede sportvelgen en een sportstuur. Het leukste aan deze quattro vind ik zelf dat de vormgeving typisch jaren tachtig is. Karakteristiek hoekig met, toen al, digitale metertjes voor het weergeven van de oliedruk en de temperatuur.” Dan zet hij de achterruitverwarming aan en kijkt met een brede glimlach achterom. Het quattro logo in de achterruit licht plotseling op. “Fantastisch toch. Je zou hem bijna altijd aan laten.”

27


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:17

Pagina 28

GO! roelf de boer

Nederland voorop in CO2-reductie personenauto’s

Drie nieuwe B’s

Een derde van alle personenauto’s die vorig jaar nieuw op de Europese markt kwam heeft inmiddels een CO2- uitstoot van 120 gram of minder, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Britse onderzoeksbureau JATO. Volgens JATO doet Nederland het, na Portugal (122,7 gram), met een gemiddelde emissiewaarde van 126,2 gram voor nieuw verkochte auto’s, het best.

Tijdens het eerste RAI Mobiliteitsdiner, ruim tien jaar geleden, werd gesproken over de voorspelbare toekomst. Pieter Winsemius hanteerde toen de extrapolatiemethode waarmee het mogelijk is het aantal inwoners, voertuigen en vervoersbehoeften in bijvoorbeeld 2020 door te rekenen. Hij was zich er echter van bewust dat dit niet de hele toekomst zou zijn. Gedrag en behoefte van mensen spelen immers ook een belangrijke rol en zijn veel minder voorspelbaar. Daarom pleitte Winsemius voor een flexibel systeem dat met onvoorspelbaarheid kan omgaan. Dat was het begin van de ‘oude’ drie B’s. De ‘oude’ drie-eenheid van bouwen, benutten en beprijzen. Maar

De analyse van JATO die 21 EU-landen omvat, laat zien dat

daarmee komen we niet meer vooruit. Daarom heeft RAI Vereniging tijdens het

de gemiddelde CO2-uitstoot van personenauto’s het afgelo-

afgelopen Mobiliteitsdiner op 19 maart drie nieuwe B’s geïntroduceerd, die zijn

pen jaar opnieuw is gedaald van 140,9 naar 136,1 gram per

gebaseerd op de simpele vervoersvraag ‘wie wil waarom, wanneer, waar wezen?’

kilometer. Daarmee komt Europese emissiedoelstelling van

Voor de jongste generaties is reistijd namelijk vooral verloren tijd. Ze hoeven geen

130 gram in 2015 snel dichterbij. De gemiddelde uitstoot in

auto meer te hebben, maar willen die wel gebruiken als dat nodig is. Oftewel; bereikbaarheid is voor hun belangrijker dan bezit. De nieuwe reiziger wil efficiënte ketenoplossingen: mobiliteit naar behoefte, maximale mogelijkheden voor minimale mobiliteit. Dit betekent dat we aan de slag moeten om het vervoers- en fiscale

het A segment

Bron: JATO

28

Gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe personenauto’s (gram per km)

systeem klaar te maken voor de toekomst. Maar de eerste stap is te zorgen dat de

bedroeg vorig jaar 108,1 gram. In het B en C segment,

2011

gezamenlijk goed

136,1

voor de helft van

infrastructuur op orde is. Er ligt een taak voor de overheid om te zorgen voor een

Europa

dekkende infrastructuur zonder beperkende knelpunten.

w.v.

De markt, of beter gezegd de mobiliteitsbranche, is wat ons betreft verantwoordelijk

Portugal

122,7

verkoopvolume,

voor de drie B’s. Uiteraard in goede samenwerking met ministeries en overige

Nederland

126,2

lag dit cijfer op

stakeholders. Wij zorgen voor de drie nieuwe B’s en het kabinet zorgt dat er

Denemarken

126,7

respectievelijk

gebouwd wordt wat is beloofd en dat de belemmeringen voor onze inspanningen

België

127,5

120,9 en 130,2.

worden weggenomen. Bijvoorbeeld door er een enorme Green Deal van te maken

Frankrijk

127,6

en zo voor te zorgen dat het vervoerssysteem ons brengt waar we wanneer willen

het Europese

Het onderzoeksbureau noemt de

wezen. En dat mobiliteit weer gaat over nut en noodzaak, inventiviteit en flexibiliteit.

progressie van Nederland, in 2010 nog goed voor een 7e

Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken!

plaats op de Europese ranglijst, opmerkelijk. Andere lidstaten die ook al aan de norm voor 2015 voldoen zijn

Roelf H. de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging

Denemarken (126,7 gram), België (127,5 gram), Frankrijk (127,6 gram), Ierland (128,2 gram) en Italië (129,7 gram). Tot de landen die relatief slecht presteren behoren Duitsland (145,6 gram) en hekkensluiter Zwitserland (154,9 gram).


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:18

Pagina 29

Haagse wandelgangEN

29

Doorgaans vallen de grote beleidsbeslissingen vooral in het najaar rondom Prinsjesdag. Dit jaar moeten echter ook in het voorjaar een paar harde noten worden gekraakt. Het kabinet ziet zich immers geconfronteerd met een grote aanvullende bezuinigingsopgave. Verder is er discussie over een aantal beleidsdoelen en de maatregelen die aan het behalen hiervan moeten bijdragen. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit.

het behalen van de luchtkwaliteitsnormen. Tijdens een recent overleg in de Tweede Kamer gaf Atsma plotseling aan dat hij deze maatregel toch nog eens op kosteneffectiviteit ging toetsen, wat tot verwarring over het doorgaan hiervan leidde. Boutens: “RAI Vereniging heeft samen met BOVAG, TLN en EVO bij de staatssecretaris en bij het parlement aangegeven dat deze toets meermaals gedaan is, dat de sector zich heeft voorbereid op de regeling en dat een aanvullende toets op effectieve invulling los moet staan van het doorgaan van de regeling op zich. Afgaand op de signalen die wij krijgen, lijken Atsma en de

Ook in Brussel staat er een aantal voor de mobiliteits-

Cees Boutens:

Kamer inderdaad alleen de effectieve invulling te willen

sector belangrijke vraagstukken op de agenda. “We

‘Vernieuwing van wetgeving kan de fietsindustrie kansen bieden.’

toetsen zonder de regeling zelf ter discussie te willen

gaan dus een interessant halfjaar tegemoet,” verwacht Cees Boutens, manager Strategie en Public Affairs van RAI Vereniging. Hij wijst er op dat het kabinet volgend jaar bijna 10 miljard euro extra moet bezuinigen en op termijn bijna 15 miljard extra. “Het is de vraag is wat dit

stellen.” Daarnaast buigt Brussel zich binnenkort over de ‘Verordening goedkeuring twee- of driewielige motorvoertuigen’. Deze Verordening bepaalt onder andere aan welke eisen een elektrische fiets moet voldoen. RAI Vereniging volgt dit traject nauwgezet, waarbij zij de

doet met de koopkracht en het consumentenvertrouwen enerzijds en de

voorstellen (vooral) beoordeelt op de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

investeringsruimte bij bedrijven anderzijds. Wij houden daarom nauw

“De fietsindustrie is een innovatieve maakindustrie en vernieuwing van

contact met politici en ministeries om mee te denken over manieren

wetgeving kan kansen bieden. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat er

waarop pijn en kansen zo eerlijk mogelijk verdeeld kunnen worden.”

geen vergroot risico voor de verkeersveiligheid ontstaat. Met die bril op

Naast de bezuinigingen was er de afgelopen weken veel aandacht voor de

volgen wij dit traject, en delen wij gevraagd en ongevraagd onze visie

door staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) aangekondigde

hierop met de verschillende beleidsmakers. Kortom, er staat veel op de

subsidieregeling voor Euro VI-trucks. Deze maatregel moet bijdragen aan

agenda en het worden hoe dan ook interessante weken,” besluit Boutens.


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:18

Pagina 30

GO! 30

EYE CATCHER

‘Gouden RAI Wiel’ voor SWOV topnotering van de Nederlandse verkeersveiligheid. De SWOV werd opgericht in 1962 met als oogmerk om kennis te vergaren over verkeersveiligheid en die kennis in te zetten om het verkeer in Nederland veiliger te maken.

Internationale reputatie Ondertussen reikt de reputatie van de SWOV verder dan alleen ons land, dat bleek uit de reactie van haar directeur, Fred Wegman, die niet bij het RAI Mobiliteitsdiner aanwezig kon zijn en vanuit Argentinië zijn dankwoord uitsprak. Tot in de verste uithoeken van de wereld wordt deze organisatie uitgenodigd om de kennis op het gebied van verkeersveiligheid te delen. Een goed voorbeeld is de recente Europese pilot naar ‘naturalistic driving’ waarvan

SWOV-directeur Fred Wegman ontvangt het Gouden RAI Wiel. Rechts Pieter Jan Biesheuvel, bestuursvoorzitter van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft tijdens het RAI Mobiliteitsdiner ‘Het Gouden RAI Wiel’ ontvangen.

de SWOV projectleider is. Algemeen voorzitter van RAI Verenging, Roelf H. de Boer, kwam in zijn speech in het Mauritshuis in Den Haag tot de conclusie dat de afgelopen jaren tijdens het Mobiliteitsdiner veelvuldig gesproken was over bouwen, benutten en

Deze RAI Mobiliteitsprijs, die werd uitgereikt door

beprijzen. Hij introduceerde drie ‘nieuwe’ B’s die staan

minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu,

voor: Beperken van mobiliteitsgroei, beschikbaarheid van

wordt jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die

mobiliteitsmiddelen en benutten van wat we hebben aan

zich op nationaal of internationaal niveau hebben onder-

infrastructuur. Met die 3 B’s voor ogen kan de simpele

scheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van

vervoersvraag; “wie wil waarom, wanneer, waar wezen?,

vervoermiddelen in brede zin.

in de toekomst goed worden beantwoord, zo hield hij de

De SWOV ontving de prijs vanwege haar belangrijke bij-

aanwezigen voor. Met die 3 B’s is naar zijn oordeel ook de

drage aan het bevorderen van het verkeersveilig denken en

markt aan zet, in goede samenwerking met ministeries en

handelen in Nederland en in toenemende mate ook buiten

overige stakeholders. “Wij zorgen voor de drie nieuwe B’s

Nederland, aldus het Comité van Aanbeveling inzake de

en het kabinet zorgt dat er gebouwd wordt wat is beloofd

prestigieuze prijs. Volgens het Comité heeft de SWOV

en dat de belemmeringen voor onze inspanningen worden

‘ontegenzeggelijk bijgedragen aan de wereldwijde

weggenomen”, aldus De Boer.

Mobiliteitskalender 2012 BedrijfsautoRAI 2012

Alpe d’HuZes

Bologna Motor Show

Tokyo Motor Show

17 tm 21 april

6 juni

7 – 16 december

30 november

Amsterdam RAI

Le Bourg d’Óissans

RAI Klassieker Rit

Moscow Auto Salon

2 juni

31 augustus – 9 september

Autotec Brno

Mondial de l’Automobile, Parijs

6 – 10 juni

29 september – 14 oktober

BedrijfsautoRAI 2012


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:18

Pagina 31

@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging 20 maart De nominaties van de SV Innovation Award zijn bekend. Uitreiking dinsdag 17 april bij opening BedrijfsautoRAI. 8 maart Update verkoop EV’s in ons land: in februari 74 EV’s erbij. In heel 2012 al 206 EV’s. Markt EV’s in Nederland komt nu echt op st(r)oom... 6 maart Verkopen gemotoriseerde tweewielers dalen in februari 2012: motorfietsen -4,6%, bromfietsen -41,5%, snorfietsen – 26,4%.

9 februari Benut mogelijkheden brom- en snorfiets en creëer geen verkeersonveiligheid. 7 februari Vandaag de sponsorbrief voor Alpe D’Huzes verstuurd-nu maar hopen op veel steun voor ons team. 6 februari Kortingsregeling aanschaf oplaadpunten op privaatterrein in Friesland via @Drive4Electric#EV#elektrischrijden.

15 februari Verhogen vermogen E-bike onnodig, aldus afdeling Fietsen van RAI Vereniging.

Team RAI Vereniging van Alpe d’HuZes, 6 juni. Le Bourg d’Óissans


GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:18

Pagina 32

GO!ROUND

april staat met zaterdag 21 en t to 17 g da volleVan dins sterdam RAI weer Am n va ex pl m co het Europa wagens, speciale van trucks, bestel dig in het teken res. Tijdens de rdelen & accessoi de on en en ig tu voer jfde keer de wordt voor de vi 12 20 AI oR ut sa Bedrijf tuigen uitvoor speciale voer Innovation Award betreft het r uniek moment gereikt. Een ande t op 19 april, urzaam Transpor Du es gr on ec ch an Br ossingen en mme transportopl sli e lk we n zie at dat la hten. ijn zijn te verwac innovaties op term

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012