Page 1

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:06

Pagina 1

JAARGANG 2 FEBRUARI 2012 NR 1

! O G BzinIeLRIATI VYere#nig1ing O M Maga

DOSSIER VERKEERSVEILIGHEID

AFREKENEN MET DODE HOEK • TRUCKENDE TRACTOREN • KOOS SPEE • HARMONIEUS SCHAKELEN • RUIM BAAN VOOR TWEEWIELERS


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:07

Pagina 2

GO! 2

INhoud

RAI SOCIETY Ruim 200 genodigden bezochten de traditionele nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging.

PAGINA 14

ECO-TRENDS

------------------R IE S DOS ID VEILIGHE VERKEERS -------------------

Het akoestische detectiesysteem Greensight moet de veiligheid bij achteruitrijden garanderen.

PAGINA 16

UITGESPROKEN Marco Lindhout, general manager van Motana Nederland BV,

6 NUL VERKEERSDODEN:

WAANZIN OF WERKELIJKHEID?

geeft zijn mobiliteitsvisie.

PAGINA 19

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden in Nederland met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640 en is mobiliteit per

MARKTANALYSE

saldo aanzienlijk veiliger geworden. Toch wil de overheid het aantal

Ruim 8% van de Nederlanders is

verkeersdoden in 2020 verder terugbrengen naar maximaal 500.

bereid om binnen vijf jaar een

Uiteindelijk wenst iedereen natuurlijk nul verkeersdoden. Een

elektrische auto aan te schaffen.

realistische ambitie of een utopisch droombeeld?

PAGINA 20

13 RUIM BAAN TWEEWIELERS!

GO!FACTOR

Het spanningsveld tussen de bereikbaarheidsoplossingen die

Patrick Andriessen, directeur van

(gemotoriseerde) tweewielers bieden en hun grotere ongevalsrisico is

TBA en TEN Automotive Equip-

volgens SOAB (Adviseurs voor Woning en Leefomgeving) goed op te

ment, met de DAF racetruck van

lossen. Het concept FAST, een vaardigheidscompetitie ter verbetering

Hamer Installatietechniek.

van veiligheidsbewustzijn en het rijgedrag van deelnemers, moet hier

PAGINA 23

een bijdrage aan leveren. SOAB is van mening dat de overheid tweewielers ruim baan zou moeten geven.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl. GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Uitgever RAI Langfords Ron Brokking, directeur Luuk Aleva, uitgever Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Remco Tekstra, Jaap Tuinstra, Jacqueline de Boer

Redactieadres GO!Mobility Postbus 10099 1001 EB Amsterdam Bezoekadres: Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Tel. 020-504 28 00 Email: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2012 RAI Langfords BV, Amsterdam – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Connie Wiering Koos Spee Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, Jack Tillmanns Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:07

Pagina 3

koos spee

3

Een weeksalaris minder! Was hij nou de verkeershufter waar de politiek de mond

je het gevoel hebben dat je een woon – of winkelgebied

vol van heeft? Hoe het kwam wist hij niet, maar waar-

binnen komt waar een duidelijk andere snelheid gewenst is.

schijnlijk had hij een bord met max 30 km/h gemist.

Ik vind dan ook dat de politie in die gebieden waar een

Aan de straat zelf was in ieder geval niet te zien dat die

gemeente het bord 50 uit de grond getrokken heeft en er

deel uit maakte van een 30 km gebied. Integendeel, deze

vervolgens een bord 30 in heeft geplant, zonder iets aan de

weg nodigde juist uit om de voor een bebouwde kom

weginrichting te doen, niet moet controleren. Gewoon eerst

normale snelheid te rijden. De agent die hem staande

de eis stellen dat de inrichting op orde wordt gebracht.

hield vertelde hem dat hij met de lasergun had geconsta-

Ja maar als er dan doden en gewonden vallen om dat er te

teerd dat hij daar met z’n bestelauto met een maximaal

hard gereden wordt? Een reden temeer voor de weg-

toegestane gewicht van 5000 kg ( kleine vrachtauto dus)

beheerder om met spoed de weg op de schop te nemen en

met een snelheid 55 km/h had gereden. Dat was na aftrek

het nodige wegmeubilair te plaatsen.

van de correctie 22 km te hard. Normaal gesproken zou hij niet eens een bekeuring krijgen want de politie

Als de weg eenmaal goed is ingericht mag de politie er wat

bekeurt in een 50 km gebied na aftrek van een marge van

mij betreft van harte controleren en de wegpiraten er

3 km pas bij 54. Maar dat was op deze 30 km weg dus

tussenuit halen. Vraag blijft dan nog of er zulke draconische

anders. En laat nu net per 1 januari de Minister met toe-

boetes moeten worden opgelegd. Ik denk van niet. De erva-

stemming van de Tweede Kamer de bekeuringen in

ring leert dat de pakkans veel belangrijker is. En handhaving

30 km gebieden drastisch hebben verhoogd. Daarom

heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren en niet de

ging deze ‘grove’ snelheidsoverschrijding hem, als

staatskas te spekken. Bestuurders die moedwillig in een

bestuurder van deze vrachtauto bijna een weeksalaris

goed ingericht woonwijk blijven scheuren moeten kunnen

kosten, om precies te zijn 388 voor 22 km te hard.

rekenen op een hoge pakkans en op een royale kans dat na herhaling, het rijbewijs ongeldig wordt verklaard en een

Terecht? Ik denk het niet. We hebben hier niet te maken

wandelkaart krijgen uitgereikt. Het is tenslotte druk genoeg

met een verkeershufter, hooguit een onoplettende be-

op de weg en echte verkeershufters horen daar niet thuis.

stuurder die een steuntje in de rug had behoren te krijgen van de wegbeheerder. Want die wegbeheerder, in dit

Mr. J.(Koos) Spee

geval de gemeente, had deze weg zodanig moeten inrich-

VerkeerDeBaas.nl

ten dat de voor die weg gewenste snelheid automatisch wordt gereden. Als je een 30 km gebied binnen rijdt moet


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:09

Pagina 4

GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Duurzaam innoveren centraal op Branchecongres BedrijfsautoRAI Duurzame transportoplossingen staan op 19 april centraal tijdens het Branchecongres dat tijdens de BedrijfsautoRAI 2012 op initiatief van RAI Vereniging wordt georganiseerd. Doel van het congres is om oplossingen aan te reiken die een duurzame verandering teweeg brengen in de vervoers- en distributiebranche.

langere termijn te verwachten zijn”, legt

zal consultant Robert Goevaers een groot aan-

Jeroen van de Braak, adjunct-secretaris afde-

tal transportinnovaties de revue laten passe-

ling Auto’s uit. “Dat doen we door de ontwik-

ren. In blok II staat de presentatie van het

kelingen op de korte termijn zichtbaar te

C,MM,N Cargo onderzoek centraal, een initiatief van Stichting Natuur en Milieu naar innovaties die in 2035 een CO2-reductie van 60 procent kunnen opleveren. Kernvraag in blok III luidt: ‘op welke manier kan de transitie naar duurzame verandering in de transportbranche concreet worden ge-

Verschillende prominenten, waar-

realiseerd?’ Tijdens een discussie

onder Pieter van Geel en minister

in blok IV moet tenslotte duidelijk

Schultz, hebben inmiddels toegezegd aan het

maken door 15 innovaties te presenteren die in

worden hoe de sector hier gezamenlijk mee

Branchecongres deel te nemen.

de dagelijkse praktijk daadwerkelijk inzetbaar

aan de slag kan gaan.

“Op het congres willen we laten zien welke

en tevens rendabel zijn.”

Op www.bedrijfsautorai.nl is alle informatie

duurzame duurzame wegtransportoplossin-

Het programma van het Branchecongres

over het congres te vinden en kunnen belang-

gen en innovaties binnen de sector op korte en

wordt vormgegeven in vier blokken. In blok I

stellenden zich aanmelden.

Alle truckmerken aanwezig op BedrijfsautoRAI 2012 Alle truckmerken doen mee aan BedrijfsautoRAI 2012, zodat DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania en Volvo van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 april alle hun nieuwste modellen in Amsterdam RAI laten zien. BedrijfsautoRAI is hét nationale platform voor duurzaam wegtransport en wordt op zaterdag 21 april traditioneel afgesloten met de Chauffeursdag.

elektrische, hybride en andere duurzame voertuigen zelf uitproberen. Afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging toont er de laatste hightech producten en duurzame innovaties uit de branche. Meer informatie over de beurs is te vinden op www.bedrijfsautorai.nl.

De enthousiaste deelname bewijst het vertrouwen in het nieuwe beursprofiel en standconcept. BedrijfsautoRAI 2012 richt zich 5 dagen primair op de nationale markt. Bezoekers vinden in het Europacomplex van Amsterdam RAI specifieke informatie over duurzaam wegtransport, inclusief alle innovatieve en nieuwe producten en diensten. De beursvloer wordt ingedeeld in vier segmenten: Zware Bedrijfswagens (vrachtauto’s), Lichte Bedrijfswagens (bestelauto’s), Speciale Voertuigen (trailers en opbouwindustrie) en Onderdelen & Accessoires. In navolging van AutoRAI 2011 krijgt ook deze beurs een uitgebreid Buitenpark. Het Buitenpark - dat voor alle beursbezoekers gratis toegankelijk is - is een belangrijke toevoeging voor zowel deelnemers als bezoekers. Bij het onderdeel Innovatief Rijden kunnen bezoekers een mix van

Met alle zeven truckmerken aan boord is BedrijfsautoRAI 2012 compleet.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:11

Pagina 5

5

Nationaal Verkeersveiligheidscongres in april Op 19 april organiseren de ANWB, de SWOV een VVN in het WTC Rotterdam opnieuw het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC). Tijdens dit tweejarige platform voor iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid kunnen de deelnemers kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen. Minister Schultz van I&M presenteert op het congres de verkeersveiligheidscijfers voor 2012.

individuele verkeersdeelnemer, zodat deze niet meer kritisch nadenkt over wat veilig en gewenst gedrag is? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van andere spelers op het verkeersveiligheidsveld, zoals autofabrikanten, aanbieders van sms-waarschuwingsdiensten, rijscholen, verzekeraars, werkgevers, enzovoort?

Het thema luidt dit keer ‘Verkeersveiligheid: een gezamenlijke verant-

En tenslotte zijn ook de economi-

woordelijkheid’. Het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid behoort

sche stagnatie en de terugtredende

tot het succesvolste ter wereld. Verschillende partijen hebben daarin

overheid relevant. Welke gevolgen

een belangrijke rol gespeeld. Toch wordt er snel naar de overheid

heeft bijvoorbeeld de huidige

gekeken als het gaat om verdere verbetering van die verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid als gezamenlijke verantwoor- economische krimp op het Neder-

Vragen die daarom tijdens het congres aan de orde komen zijn: hoe

delijkheid staat centraal op het NVVC-congres.

delen we de verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid? Wat doet

landse verkeersveiligheidsbeleid? Een kennismarkt maakt deel uit

de wegbeheerder, wetgever, handhaver, voorlichter en financier van

van het congres dat mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie

gedragsgerichte projecten? En wat doet de weggebruiker zelf? Hebben

van I&M.

we de verantwoordelijkheid voor veiligheid teveel weggenomen van de

Aanmelden voor het congres kan via www.nvvc-congres.nl.

Eenderde autoverkopen zeer zuinig De teller van de autoverkopen eindigde vorig jaar op 555.920 eenheden, 15,2 procent meer dan in 2010. Opmerkelijk is dat ruim een derde van dit volume bestaat uit zeer zuinige auto’s.

meter. Daarmee bevindt Nederland zich al

aangedreven auto’s inmiddels 1.053 stuks be-

ruim onder de voor Europa vastgestelde norm

draagt. Uit cijfers van het Uitvoeringsbesluit

van 130 gr/km in 2015 en behoort daarmee tot

van de EU, waarin een voorlopige berekening

de best presterende landen op het gebied van

is gemaakt van de gemiddelde specifieke

reductie van CO2-uitstoot door personen-

CO2-emissies en emissiedoelstellingen voor

auto’s. Er werden vorig jaar 815 E.V’s aange-

autofabrikanten in het kalenderjaar 2010, blijkt

schaft, waarmee het totale park van elektrisch

dat de industrie over de hele linie al goed op

Een groot deel van de vorig jaar

koers ligt om de Europese CO2-

nieuw geregistreerde personen-

doelstellingen voor 2015 te halen.

auto’s betreft modellen met een

Een aantal grote fabrikanten van

CO2-uitstoot van minder dan

personenauto’s voldeed in 2010

respectievelijk 95 gram/km

namelijk al aan de emissienormen

(diesels) en 110 gram/km (benzine,

die voor 2012 aan hen zijn gesteld.

hybride, gas). Deze modellen zijn

Deze emissiedoelstellingen worden

vrij van BPM en MRB en de fiscale

ieder jaar aangescherpt. Voor dit

bijtelling voor leaserijders bedraagt

jaar geldt dat autofabrikanten er

14 procent. Het aandeel van deze

voor moeten zorgen dat 65 procent

zeer zuinige auto’s in de totale ver-

van de door hen geproduceerde

koop is inmiddels opgelopen to

voertuigen voldoen aan de voor

36,5 procent. De gemiddelde CO2-

hen geldende specifieke emissie-

uitstoot van alle in Nederland ver-

doelstellingen. Vanaf 2015 moet dit

kochte personenauto’s bedroeg het

cijfer 100 procent bedragen, dus de

afgelopen jaar 126 gram per kilo-

Nederland telt inmiddels 1.053 elektrische auto’s

volledige productie omvatten.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:11

Pagina 6

GO! 6

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden in Nederland met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640. Ondertussen is de verkeersdrukte geïntensiveerd en leggen we met zijn allen zo’n 200 miljard reizigerskilometers af. Mobiliteit is dus per saldo aanzienlijk veiliger geworden. Toch wil de overheid het aantal verkeersdoden in 2020 verder terugbrengen naar maximaal 500. Uiteindelijk wenst iedereen natuurlijk nul verkeersdoden. Een realistische ambitie of een utopisch droombeeld? De grenzen aan de verkeersveiligheid lijken zo langzamerhand in zicht te komen. Iedere in verkeersveiligheid geïnvesteerde euro levert tegenwoordig immers een lager rendement op. Eenvoudigweg omdat allerlei maatregelen die in het verleden veel effect sorteerden, zoals autogordels, airbags, kreukelzones, helmplicht, etc., al zijn genomen. Met andere woorden; het laaghangend fruit is al geplukt. De vraag is dus welke maatregelen nu nog een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. En, wegen die hoge investeringskosten op tegen de te behalen resultaten?

Kosten versus baten Dat de kosten om het verkeer veiliger te maken zouden toenemen ten opzichte van de resultaten noemt Rob Eenink, hoofd Anticiperend Onderzoek van SWOV aannemelijk, maar niet bewezen. Er zijn volgens hem bovendien nog voldoende maatregelen die een hoog rendement hebben, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. Zo is het mogelijk 10-20% verkeersdoden te voorkomen als alle auto’s Electronic Stability Control (ESC) hebben, maar ook een black box (feedback op gedrag) of een snelheidsassistent kunnen substantieel bijdragen. “In feite bepaalt de samenleving zelf waar financieel de grenzen liggen. Tenslotte wil Nederland nog steeds minder slachtoffers. Tot nu toe valt de balans positief uit. Nederland investeert jaarlijks naar schatting 2 à 3 miljard euro in verkeersveiligheid. Daar tegenover staan de kosten van verkeersongevallen. Die bedragen ongeveer 12 miljard per jaar, ofwel zo’n 2 procent van het BNP.” “Maar”, vervolgt Eenink, “de hele discussie wordt enigszins vertroebeld doordat iedereen zich richt op het aantal verkeersdoden. Over gewonden hoor je veel minder, terwijl dat aantal de laatste jaren toeneemt (2009: 18.576). De winst zou dus ook kunnen liggen in het realiseren van minder ernstig verkeersgewonden. De overheid heeft een streefcijfer voor 2020 van max.10.600.”

Aanvalsplan Een categorie die op verkeersveiligheidsgebied niet goed scoort zijn

0

VERKEERS VERKEER WAANZIN WERKELIJ


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:12

Pagina 7

ERSDODEN N OF LIJKHEID?

7

ONTWIKKELING VERKEERSDODEN IN NEDERLAND Totaal w.v. Personenauto Bestel/vrachtwagen Fiets Brom/snorfiets Voetganger Motor

Bron: CBS

2020* 500

2010 640

2009 720

2008 750

2004 881

-

246 27 162 62 72 63

296 28 185 67 68 70

317 39 181 76 62 67

420 22 180 87 77 91


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:12

Pagina 8

GO! 8 fietsers, vertelt Eenink. “Het aantal doden onder fietsers daalt lang-

enkele jaren ervaring opgedaan en zijn gunstige resultaten geboekt. Bij

zamer dan dat van de meeste andere groepen en het aantal ernstige

Naturalistic Driving wordt het rijgedrag van weggebruikers op een on-

verkeersgewonden onder fietsers neemt sneller toe. Eén op de vier ver-

opvallende manier geobserveerd. Daartoe is de auto van proefpersonen

keersdoden is een fietser en meer dan de helft van de ernstig verkeers-

voorzien van apparatuur die de voertuigbewegingen, het gedrag van de

gewonden betreft een fietser. Om het tij te keren heeft de SWOV het

bestuurder (zoals oog-, hoofd- en handbewegingen) en de externe om-

initiatief genomen voor de Nationale Onderzoeksagenda Fiets, waarin

standigheden registreert. Tijdens Naturalistic Driving rijdt een proef-

een groot aantal kennisinstituten, overheden en universiteiten partici-

persoon zoals hij of zij normaal ook zou doen. Eenink: “Dit kan zeer

peren. Met dit gerichte aanvalsplan, dat de witte vlekken in de kennis

interessante informatie opleveren over de relatie tussen mens, weg,

over fietsveiligheid moet wegnemen, willen we de fietsveiligheid op

voertuig, weers- en verkeersomstandigheden. Zo bleek uit onderzoek

een hoger plan brengen.”

in de V.S. dat bij bijna een kwart van de ongevallen de bestuurder bezig

Eenink bevestigt dat er weliswaar veel kennis beschikbaar is over de

was met andere zaken dan de rijtaak, zoals telefoneren, het bedienen

veiligheid van auto’s en de inzittenden, maar dat de fiets er wat dat

van een navigatiesysteem of het pakken van een broodje.” Vergeleken met conventionele onderzoeksmethoden levert dit dus een beter inzicht in hoe gevaarlijke situaties ontstaan en hoe je die kunt voorkomen. De SWOV heeft inmiddels een haalbaarheidsstudie naar een grootschalig Europees Naturalistic Driving Systeem geleid. “Met als resultaat dat we, op verzoek van de EU, samen met onder andere de auto- en motorfietsindustrie, een voorstel hebben ingediend voor een grootschalig onderzoek. Binnenkort wordt duidelijk of we dit plan mogen uitvoeren. Dit zou kunnen betekenen dat de industrie geavanceerde ondersteuningssystemen kan gaan ontwerpen die bijvoorbeeld vermoeide bestuurders tijdig waarschuwen of ingrijpen wanneer zich gevaarlijke situaties dreigen voor te doen.”

Halvering verkeersdoden Of alle nog te nemen maatregelen uiteindelijk tot nul verkeersslachtoffers zullen leiden of dat dit

Een gericht aanvalsplan moet de witte vlekken in de kennis over fietsveiligheid wegnemen.

gewoon een theoretische en onhaalbare doelstelling is, blijft voor de SWOV een lastig te beant-

betreft bekaaid afkomt. “Denk bijvoorbeeld aan de invloed van alcohol,

woorden vraag. Eenink: “Zeker tegenwoordig is technisch nog veel

vermoeidheid, medicijngebruik en de vraag wanneer een kind vol-

mogelijk en is niets uit te sluiten. Als iemand begin jaren zeventig had

doende ervaren is om zelfstandig als fietser aan het verkeer te kunnen

gezegd dat we 40 jaar later met zijn allen tweemaal zoveel kilometers

deelnemen. Of aan betere fietsinfrastructuur, het scheiden van snel- en

zouden rijden en het aantal verkeersdoden met een factor vijf zou

langzaam verkeer (zie ook het artikel ‘Afrekenen met de dode hoek’

dalen, dan had vermoedelijk niemand dat geloofd. De laatste jaren

elders in dit nummer, red.) en het invoeren van een helmplicht voor

groeide de mobiliteit nauwelijks meer, maar daalde het risico en daar-

kinderen. Al die zaken verdienen nader onderzoek en moeten de

mee het aantal doden gelukkig nog steeds. Als we nu alle bekende maat-

stagnerende ontwikkeling in de fietsveiligheid een halt toeroepen.”

regelen zouden treffen die kosteneffectief zijn, dan is het beslist mogelijk het aantal doden opnieuw te halveren. Volvo heeft bijvoor-

Naturalistic Driving

beeld verkondigd dat in 2020 niemand meer in een nieuwe Volvo in het

Een veelbelovende onderzoekstechniek die kan helpen het verkeerssys-

verkeer hoeft om te komen. Er is niets mis met ambitieuze streefcijfers.

teem op macroniveau substantieel veiliger kan maken noemt Eenink

Of nul realistisch is zal de toekomst leren. Het biedt wel een enorme

‘Naturalistic Driving’. Met deze onderzoeksmethode is in de V.S. al

uitdaging.”


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:13

Pagina 9

9

De Veilig op Weg truck toert door Nederland.

Afrekenen met de dode hoek Meer verkeerseducatie en voorlichting aan fietsers en vrachtwagenchauffeurs hebben de afgelopen jaren geleid tot een drastische afname van het aantal dodehoekongevallen. Dit was vooral te danken aan het project ‘Veilig op Weg’, van VVN en TLN, waarvan RAI Vereniging één van de ambassadeurs is. De positieve ervaringen met dit project hebben ertoe geleid dat de aandacht voor gevaren van de dodehoek zich heeft uitgebreid naar toekomstige bestuurders van personenauto’s en motorrijders.

VVN zich bij het project aangesloten en sindsdien krijgen we ondersteuning van tal van andere partijen, zoals RAI Vereniging, Mercedes-Benz, TVM Verzekeringen, BP Nederland en Van Vliet Trucks Holland.”

Twee vuistregels Veilig op Weg richt zich met name op jonge kinderen, de meest kwetsbare groep. Voor hen is een speciaal lespakket ontwikkeld, dat onder andere een dvd omvat, waarop presentator Bart Meijer (bekend van Klokhuis) de twee vuistregels voor op de fiets uitlegt, namelijk: – Blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtauto;

In 2010 waren er nog slechts vier slachtoffers te betreuren als gevolg van

– Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot de vrachtauto.

een dodelijk ongeval waarbij een vrachtwagenchauffeur een fietser over

Van Son: ”Per jaar worden in het kader van Veilig op Weg circa 1.000

het hoofd zag. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van het jaar

scholen bezocht. De les bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte,

ervoor en het laagste cijfer sinds 2000. Een resultaat dat in een dichtbe-

die tezamen een dagdeel in beslag nemen. Tijdens het praktische

volkt land met veel transportbewegingen en zo’n 14 miljoen potentiële

gedeelte leren ze veilig naar school te fietsen en hoe ze zo goed mogelijk

fietsers volgens Debby van Son, marketingmanager van TLN, tot de

moeten omgaan met andere

verbeelding spreekt. Tegelijkertijd erkent zij dat Veilig op Weg, zelfs als

verkeersdeelnemers. Zeker als

er geen enkel dodehoekslachtoffer meer valt, nooit zal zijn afgerond. “Veilig op Weg houdt namelijk een permanente educatie, voorlichting en het kweken van bewustwording van fietsers, chauffeurs en alle andere weggebruikers in.” Zij legt uit dat dit voor TLN 15 jaar geleden de belangrijkste aanleiding vormde om met deze campagne te starten. “We vonden dat we als brancheorganisatie een bredere verantwoordelijkheid hadden dan uitsluitend vrachtauto’s met spiegels en camera’s uitrusten, uitgaande van het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Vijf jaar geleden heeft

‘Veilig op Weg zal zelfs bij nul dodehoekslachtoffers nooit zijn afgerond’

het gaat om vrachtauto’s en andere grote voertuigen kan dat best lastig zijn. Want hoe maak je iemand van zes of zeven jaar duidelijk wat een abstract begrip als een dodehoek inhoudt en hoe ze daar vandaan moeten blijven? Dat is precies wat hen wordt geleerd.”


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:14

Pagina 10

GO! 10

Safety culture programma Een ander effectief wapen in de strijd tegen de dodehoek is volgens VVN-voorlichter Michael van der Maas het fysiek scheiden van vrachtverkeer en (brom)fietsers. “Dit betekent voorkomen dat fietsers en vrachtwagens elkaar op kruispunten kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld door het realiseren van conflictvrije groenfasen van verkeerslichten en het ontvlechten van routes voor fietsers en vrachtverkeer.” En daarnaast hebben tal van technische oplossingen, zoals waarschu-

MEER VERKEERSDODEN DOOR REISTIJDWINST De verhoging van de maximumsnelheid op bijna 60 procent van de Nederlandse snelwegen veroorzaakt jaarlijks 10 procent meer dodelijke slachtoffers op de snelste delen van ons wegennet, zo blijkt uit berekeningen van de TU Delft. RAI Vereniging vindt dat de maatregel de milieuwinst die de auto-industrie de afgelopen jaren heeft geboekt deels teniet doet en slecht is voor de verkeersveiligheid.

wings-, signalerings- en detectiesystemen op

Het ministerie van I&M schat in dat de verhoging van de maximumsnelheid jaarlijks 3 tot 7 extra verkeersdoden kost en 17 tot 34 ernstig gewonden. Helemaal zeker is dat niet, omdat de cijfers richtlijn met betrekking tot de spiegelconfiguniet op wetenschappelijke experimenten zijn gestoeld, maar op liratie, veel veiligheidswinst opgeleverd. teratuurstudies. De gevolgen van veranderingen van de maximum2004 15 2010 4 Van der Maas zegt verheugd te zijn dat ook de snelheid zijn volgens de TU Delft het best onderzocht in Zweden. 2003 7 2009 10 Uit die studie, waarop het ministerie zich onder andere zegt te ba2002 6 overheid inmiddels een voorlichtingspro2008 6 seren, blijkt dat er een exponentieel verband bestaat tussen de ge2001 19 2007 8 gramma over de dodehoek is gestart via de middelde snelheid op een weg en het aantal dodelijke ongevallen. 2000 17 2006 19 website www.dodehoek.nl. “Bovendien is Uit onderzoek van de SWOV komt zelfs naar voren dat de effecBron: Ministerie van I&M 2005 15 ten van harder rijden vergelijkbaar zijn met rijden met een borrel samen met de sector een ‘safety culture proop. Een experiment in Australië, waar automobilisten binnen de begramma’ in het leven geroepen, dat vervoersbouwde kom 60 kilometer per uur mochten rijden, wees uit dat 5 kilometer te bedrijven informatie en praktische instrumenten biedt ter verbetering hard rijden resulteerde in een verdubbelde kans op een ongeval. Een risico dat gevan de transportveiligheid en het vergroten van de veiligheidscultuur lijk stond aan een alcoholpromillage van 0,5.

voertuigen en de in 2007 ingevoerde EU-

FIETSSLACHTOFFERS BIJ DODEHOEKONGEVALLEN

binnen de eigen organisatie.”

Vermoeidheidsscan Zo kunnen transportbedrijven op de site www.koersopveilig.nl een safety scan laten uitvoeren. Deze tool levert concrete hulpmiddelen om de transportveiligheid te optimaliseren. Verder kunnen individuele ondernemingen op deze website ongevallen en schades registreren en

Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer vraagtekens gezet bij de effecten op het milieu en de verkeersveiligheid, en de kosten van de te nemen maatregelen om deze te compenseren. Ook de volgorde die het kabinet voorstelde – wel alvast harder rijden en op een later tijdstip maatregelen nemen – kon op weinig steun rekenen. Zoals het zich nu laat aanzien, zal een bredere uitrol van een hogere maximumsnelheid nog enige tijd op zich laten wachten. Mogelijk vindt een verhoging op sommige trajecten helemaal geen doorgang.

analyseren en zelfs een vermoeidheidsscan laten uitvoeren. Dit geeft chauffeurs, op basis van hun persoonlijk profiel en hun omstandig-

mee in de dagelijkse praktijk het beste mee om kunnen gaan.

heden, inzicht in het vermoeidheidsrisico dat zij lopen en hoe zij hier-

Van der Maas beklemtoont dat de gevolgen van vermoeidheid nogal eens worden onderschat. “Cijfers van het CBS en de SWOV laten zien dat 95 procent van de verkeersongevallen in ons land te wijten is aan menselijk falen. Daarbij speelt de factor vermoeidheid een grote rol, want het is aangetoond dat 8 uur aaneengesloten rijden hetzelfde effect heeft op alertheid als het drinken van twee glazen bier.”

Eén uur vrachtautorijles Op dit moment lijkt Veilig op Weg er een nieuwe dimensie bij te krijgen. De positieve ervaringen met dit initiatief hebben namelijk geleid tot een voorstel van TLN aan minister Schultz van I&M, om iedereen die een personenauto- of motorrijbewijs wil halen, te verplichten tot één uur rijles in een vrachtauto. Van Son: “Wij verwachten dat toekomstige bestuurders op die manier straks beter het gedrag van vrachtauto’s kunnen inschatten, hetgeen de interactie tussen personen- en vrachtverkeer ten goede komt en er meer onderling begrip ontstaat. Het idee om iedereen op die manier kennis te laten maken met de vrachtauto levert uiteinde-

Praktijkles met minister Schultz in een echte vrachtauto.

lijk één winnaar op: de verkeersveiligheid.”


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:15

Pagina 11

11

Truckende tractoren aan banden Bij ongevallen met landbouwtrekkers vielen het afgelopen decennium jaarlijks gemiddeld 16 doden en 100 ernstig gewonden. Meestal ging het om onnodige ongevallen door oneigenlijk gebruik van tractoren die niet voor landbouwdoeleinden maar als transportmiddel op de openbare weg werden ingezet.

vergeten dat de totale verkeersveiligheid sinds de jaren tachtig sterk is verbeterd. Zowel het aantal doden als het aantal ziekenhuisopnamen daalde in die periode met ruim 30 procent.” Dat landbouwtrekkers een uitzondering

De Raad voor de Verkeersveiligheid is daarom

aan zowel de berijders als de voertuigen zelf.

op deze regel vormen komt volgens haar door-

van mening dat onveilige (land)bouwvoer-

In een lijvig rapport ‘Verkeersongevallen met

dat ze groot en zwaar zijn en weinig botsvrien-

tuigen van de openbare weg moeten worden

(land)bouwvoertuigen’ onderzocht de Raad

delijk voor andere verkeersdeelnemers. De

geweerd. Ongevallen met truckende tractoren

welke factoren van invloed zijn op het ont-

relatief grote massa en stijfheid, in combinatie

zijn namelijk driemaal zo vaak dodelijk als

staan en de ernst van de afloop van verkeers-

met de afwijkende bumperhoogte en de afwe-

ongevallen met een personenauto. Voor RAI Vereniging alle reden om samen met TLN ten strijde te trekken om aan deze verkeersonveilige situatie een einde te maken. De uitzonderingspositie die landbouwvoertuigen innemen in het verkeer is Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, een doorn in het oog. “Als ze worden ingezet voor taken waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk voor de landbouw, dan zijn de uitzonderingen, die deze voertuigen hebben verkregen in de regelgeving, zoals veiligheidsvoorzieningen, rijbewijs en rode diesel nog enigszins te verklaren. Maar als deze vervoermiddelen gaan concurreren met vrachtwagens in pure transporttaken, dan is sprake van oneigenlijke concurrentie.” Vorig jaar werd de politiek, met de uitreiking van een petitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie door RAI Vereniging, opgeroepen een einde te maken aan deze misstand en het ontbreken van allerlei veiligheidsvoorzieningen bij landbouwtractoren, zoals rijafscherming voor fietsers en een dodehoekspiegel. Bovendien hebben chauffeurs van een

AANTALLEN ERNSTIGE VERKEERSSLACHTOFFERS (DODEN OF GEWONDEN) DOOR EEN ONGEVAL MET EEN LANDBOUWTREKKER Totaal w.v. Personen- of bestelauto Brom- of snorfiets Fiets Motor/scooter (Land)bouwvoertuig Overig

116 50 18 17 12 14 5

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Steeds vaker worden landbouwtrekkers als transportmiddel op de openbare weg ingezet. zigheid van zijafscherming, vergroten het gevaar bij een eventuele aanrijding.

landbouwtrekker, in tegenstelling tot veel andere EU-landen, geen rijbewijs nodig en is

ongevallen met (land)bouwvoertuigen en

voor 16- en 17-jarigen alleen een trekker-

welke betrokken partijen daar een bijdrage aan

Structureel onveilig

certificaat vereist.

hebben geleverd.

Uit het onderzoek blijkt dat landbouwtrekkers

Dat het aantal ongevallen met landbouwvoer-

in het donker slecht zichtbaar zijn en dat de

Niet botsvriendelijk

tuigen al meer dan 20 jaar min of meer

slechte voertuigverlichting er bovendien voor

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt

constant is noemt Ellen Berends, een van de

zorgt dat het voor bestuurders daarom onvei-

de gevaren van truckende tractoren en vindt

samenstellers van het rapport, eerder veront-

lig is om op de openbare weg te rijden. Volgens

dat de overheid strengere eisen moet stellen

rustend dan geruststellend. “Laten we niet

het rapport is hierbij sprake van een ‘structu-


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:16

Pagina 12

GO! 12 reel veiligheidstekort’. In de eerste plaats

nemen. Het ministerie van I&M zegt alleen

politiek op te blijven hameren dat, uit het oog-

omdat deze voertuigen zo zijn ontworpen en

van plan te zijn een rijbewijs T voor 16- en 17-

punt van oneerlijke concurrentie, de verkeers-

ten tweede omdat onvoldoende zicht bij een

jarige bestuurders van landbouwvoertuigen en

veiligheid en het milieu, ingrijpender

kwart van de ongevallen een rol speelt.

voor 18+ bestuurders zonder minimaal een

maatregelen nodig zullen zijn. Los van de ver-

Daarbij komt dat landbouwtrekkers met een

B-rijbewijs in te gaan voeren. In de voorstellen

keersveiligheid wordt volgens hem het milieu-

breedte van 3,00 tot 3,50 meter behoorlijk veel

voor een betere handhaving, via een verplichte

aspect ook onderschat. “Vergeet niet dat

ruimte in beslag nemen. Met name op 30 en

kentekening en de invoering van een APK

landbouwtrekkers hoogstens voldoen aan de

60 km/u wegen kunnen deze voertuigen an-

voor landbouwtrekkers, ziet het ministerie

Euro III normen, terwijl vrachtauto’s al op

dere verkeersdeelnemers niet veilig passeren.

niets. “Want”, zo schrijft

In haar conclusies en aanbevelingen stelt de

de minister, “er geldt

Raad daarom dat aan die verkeersonveilige

geen Europese verplich-

situatie nu, nadat over dit onderwerp al meer

ting tot kentekening en

dan tien jaar politiek debat is gevoerd, een

eerder heeft de regering

einde moet komen. De Raad vindt dat het mi-

de motie Atsma overge-

nisterie van I&M bij wet zou moeten regelen

nomen waarin de Kamer

dat landbouwtractoren worden onderworpen

verzocht geen kenteken

aan toelatingseisen, permanente eisen en ge-

voor landbouwvoertui-

bruikseisen. Verder zou er voor deze categorie

gen in te voeren. En,

een kentekenplicht moeten komen, alsmede

invoering van een APK

een jaarlijkse periodieke keuring en een ver-

zou volgens het ministe-

plicht trekkerrijbewijs (ook voor bestuurders

rie ‘disproportieel’ zijn,

van 18 jaar en ouder die al in het bezit zijn van

omdat “ongevallen die duidelijk te wijten

waar sommige steden met milieuzones op de

een B-rijbewijs), in combinatie met een ver-

zijn aan achterstallig onderhoud en die te

oudere vrachtauto, veelal euro III, mikken,

beterd toezicht op de naleving en handhaving

voorkomen zouden zijn geweest, weinig voor-

staat de deur wagenwijd open voor tractoren,

van de regelgeving.

komen.”

die deze norm vaak nog niet eens halen. Geen

euro V zitten en over een jaar al op euro VI. Ze rij-

‘Bij landbouwtrekkers is sprake van een structureel veiligheidstekort’

den bovendien op rode diesel, die vervuilender kan zijn dan gewone diesel, veroorzaken voor de omgeving veel schadelijke trillingen en hebben een aanzienlijk hoger geluidsniveau (+ 9 dB) dan vrachtwagens (3 dB is een verdubbeling van het geluidsniveau, red.). Dus

wonder dat met name in het bouwverkeer en

Geen handhavingsbeleid

Vervolgstappen onvermijdelijk

de Grond- Weg- en Waterbouwsector,

De politiek lijkt het rapport en de aanbevelin-

Ramon Heerings, beleidsmedewerker van

vrachtauto’s door goedkopere tractoren

gen vooralsnog voor kennisgeving aan te

TLN zegt er, samen met RAI Vereniging, bij de

worden verdrongen. Minder regels, eisen en normen, voor zowel bestuurder als voertuig hebben nu eenmaal effect op de kostprijs.” Toch is hij van mening dat dit een eerste stap in de goede richting is. “De neuzen staan nu in ieder geval één bepaalde kant op. Overheid en politiek zullen er niet aan ontkomen vervolgbesluiten te nemen. Wat ons betreft is dat de invoering van een kentekenplaat, waardoor voertuig en houder identificeerbaar zijn zodat een effectief handhavingsbeleid mogelijk is. Voor een kabinet dat verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt zou dat een hoge prioriteit moeten hebben.”

Onderzoek toont onomstotelijk aan dat landbouwtrekkers op de openbare weg een gevaar vormen.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:17

Pagina 13

13

Ruim baan voor tweewielers loont Gemotoriseerde tweewielers en met name brom/snorfietsen en scooters bevinden zich eigenlijk in een spagaat. Voor het verminderen van de verkeersdrukte in de binnensteden zijn het ideale vervoersmiddelen. Tegelijkertijd veroorzaken ze vaak veel overlast en is de kans op ongevallen relatief groot. Toch is dit spanningsveld tussen veiligheid en bereikbaarheid volgens Ineke Spapé, directielid van SOAB (Adviseurs voor Woning en Leefomgeving) te overbruggen.

FAST ‘Uitgangspunt daarbij was dat de primaire doelstelling van binnensteden niet is om bereikbaar te zijn of om over goede parkeervoorzieningen te beschikken, maar om een leuke, attractieve stadkern te hebben, waarbij het accent veel meer ligt op fun en leisure, in plaats van op shoppen. In die context moet je ook de tweewieler plaatsen, want die kun je veel beter in de stad hebben dan auto’s. En uit een van onze onderzoeken blijkt, dat supermarkten in binnensteden 77 procent van hun omzet verkrijgen van fietsers en voetgangers. Een extra reden om in te zetten op tweewielers. De vraag is alleen: hoe faciliteer je het gebruik? Als er immers teveel van rondrijden en de bestuurders gedragen zich niet goed, dan leidt dit tot problemen. Vanuit die gedachte is het concept FAST ontwikkeld, dat staat voor Friendly, Awareness, Safety and Technology skills.”

Vaardigheidscompetitie FAST richt zich met een vette knipoog op de jongeren, legt Spapé uit. ‘FAST is cool, hoewel we natuurlijk eigenlijk juist niet willen dat het ‘fast’ gaat. Maar door deze groep niet met het bekende belerende vingertje te benaderen en hun aandacht te trekken met het fun-element van deze campagne, raken ze wel enthousiast.’

De FAST-rijvaardigheidscompetitie richt zich met een vette knipoog op jongeren.

Dat bleek bijvoorbeeld afgelopen oktober tijdens de FAST-vaardigheidscompetitie voor (pizza)koeriers op

Spapé, die tevens lector Verkeer & Stedenbouw is aan de Internationale

het circuit in Houten. ‘De animo voor dit evenement, waar zowel de

Hogeschool Toerisme & Verkeer (NHTV), vindt dat overheden tweewie-

gemeente, de politie als de eigenaren van bedrijven vanwege het imago-

lers in het algemeen ruim baan zouden moeten geven. Binnensteden zijn

aspect bij waren betrokken, was geweldig. De deelnemers vonden het

in haar ogen alleen maar gebaat bij fietsers en gemotoriseerde tweewie-

prachtig en haalden alles uit de kast om als beste uit de bus te komen.

lers. ‘Hun ruimtebeslag is veel minder en ze dragen bij aan leefbaarheid,

Bovendien was het een prima reclame voor het winnende koeriersbedrijf.’

bereikbaarheid en economie’. Tegelijkertijd beseft Spapé dat de houding

Het is de bedoeling om dit initiatief op landelijk niveau verder bij ge-

van de overheid ten opzichte van tweewielers nogal ambivalent is. ‘Zodra

meenten uit te rollen. Als het aan Spapé ligt een prima manier om zowel

in Nederland het woord E-mobility klinkt, begint iedereen te juichen.’

de verkeersveiligheid als het gedrag op de weg te verbeteren. ‘Maar we

De andere kant van de medaille is dat bewoners van

willen naast FAST als ‘actieplan’ het initiatief wat

binnensteden en ondernemers klagen over

meer ‘body’ geven. We dagen daarom een paar

scheurende jongeren op scooters die alle regels aan hun laars lappen. Het betreft volgens Spapé weliswaar een kleine groep, maar dat betekent niet dat je de overlast die zij veroorzaken moet bagatelliseren. Daarom heeft zij namens SOAB en in nauwe samenwerking met de gemeente Houten een concept ontwikkeld dat misbruik en conflicten tegen moet gaan en de verkeersveiligheid in de toekomst kan verbeteren.

‘We dagen gemeenten uit een integrale visie op urban mobility te ontwikkelen’

grote(re) gemeenten uit om samen met RAI Vereniging en SOAB een integrale visie op urban mobility te ontwikkelen, waarin zowel de gemotoriseerde tweewieler als de fiets zijn opgenomen. Wie durft…?.’ Meer weten? Contact? Mail naar g.warmerdam@raivereniging.nl of i.spape@soab.nl


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:17

Pagina 14

GO! 14

RAI SOCIETY

Bewogen mobiliteitsjaar Ruim 200 genodigden bezochten in de

dat die prachtige stukken glimmende en

eerste week van dit jaar de traditionele

grommende emotie juist aantonen wat

nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging

de industrie allemaal kan. Welke innova-

om samen met directeur Olaf de

ties, die vervolgens worden toegepast in

Bruijn terug te blikken op een jaar

‘gewone’ personenauto’s, er allemaal mo-

waarin de branche volop in beweging

gelijk zijn. “Auto’s moeten immers steeds

was om steeds meer betere, duurzame

veiliger, schoner en duurzamer worden.

voertuigen te ontwikkelen en in de

Dat wil de overheid én dat wil de con-

markt te zetten. De Bruijn begon zijn

sument. En de leden van RAI

nieuwjaarsspeech met de opsomming

Vereniging zorgen daarvoor.”

van een aantal begeerlijke en kostbare

Wat De Bruijn betreft is dat

bolides: twee Ferrari’s 360 Modena’s, twee Ferrari’s F355’s, een wedstrijdklare

een uitstekende zaak, zo

Ferrari F430 Scuderia, een Lamborghini Diablo uit de jaren negentig en een Nis-

herhaalde hij nog maar eens:

san GT-R. Daarmee verwijzend naar zeven van de veertien sportwagens die op

“bij RAI Vereniging houden

4 december vorig jaar in Japan op elkaar botsten en met een schade van min-

we allemaal van mobiliteit op

stens 2,5 miljoen euro in de annalen van de geschiedenis waarschijnlijk te boek

wielen en van glimmend staal

zullen komen te staan als het duurste auto-ongeluk ooit. Een Japanse politie-

en gestroomlijnde vooruit-

woordvoerder sprak volgens De Bruijn zelfs van een ‘crash van narcisten’. Een

gang. En als mensen het dan

opmerking die hij meteen met een tegenvraag pareerde, want, zo vroeg hij zich

nodig vinden om ons narcisten te noemen, dan beschouw ik dat al een eretitel.

af,“wat is er mis met mooie, snelle auto? Helemaal niets toch”. Hij beklemtoonde

Een geuzennaam die ik in ieder geval met trots zal dragen!”

De automaterialenhandel is een snelle en dynamische wereld. Wat dat betreft zitten Nicole (l) en René van der

Vuurdoop voor Dakar

voorzien van een BMW-dieselmotor. Met deze speciaal geprepareerde wagen, goed voor een vermogen van

Heiden (r), beiden de stuwende

306 pk, beleeft het Hofland Rally Team

kracht achter Hofland Automateriaal, in

dit jaar tijdens de Africa Eco Race haar

de juiste branche. Want het onderne-

vuurdoop.

mersechtpaar doet alles met topspeed. Niet alleen op het werk, maar ook in

Een prima test in de aanloop naar de

de vrije tijd. De liefde voor de auto-

Dakar Rally, die naar verwachting hoe

sport en snelheid gaat zelfs zo ver dat

dan ook een zware beproeving zal zijn

zij een eigen Hofland Rally Team heb-

waar het team veel van zal kunnen

ben opgericht. De ultieme droom van

leren. In ieder geval zal deze off road-

het duo is deelname aan de Dakar

rallyraid, die onder meer door Ma-

Rally in 2013 in Zuid-Amerika.

rokko, Mauretanië en Senegal voert,

Het Hofland Rally Team is opgericht in

René en Nicole voldoende ervaring

samenwerking met Kees en Mieke

moeten opleveren om straks goed

Tijsterman. Dit echtpaar behoort

voorbereid te verschijnen aan de

tot de grondleggers van de Neder-

Dakar Rally.Tijdens de kick-off van het

landse Dakar-scene. En ze hadden bo-

Hofland Rally Team wenste Martijn

vendien nog een geschikte auto in de

van Eikenhorst (midden), adjunct-

garage staan, waarmee Nicole en René

secretaris afdeling Autovak van RAI

hun toekomstplannen zouden kunnen

Vereniging, hen alvast veel succes met

verwezenlijken: een Jeep Cherokee,

het voorbereidingsjaar.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:18

Pagina 15

15

Ridderlijk toasten Het stijlvolle kasteel Wijenburg in Echteld vormt

Buiter, Country Mana-

traditiegetrouw iedere tweede dinsdag van het

ger Holland van EnMoto

nieuwe jaar de feestelijke locatie voor de nieuw-

BV, en Noudy Hesling,

jaarsborrel van de vakbladen Tweewieler en Bike

mede-directeur van He-

Europe. Een kleine honderd genodigden, waar-

sling Bike Style Products.

onder een aantal leden van de afdelingen Fietsen

Aandachtig luisterde het

en Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereni-

gezelschap naar het be-

ging, kwam in de Ridderzaal van het Gelderse

vlogen relaas van Wes-

chateau bijeen om het glas te heffen. Beide afde-

sel Berkman, eigenaar

lingen werden vertegenwoordigd door Gemma

van de Brown Paper Company en NINTES, een

alvast vooruit en stelde vast dat de E-bike dé

Warmerdam (links), secretaris Gemotori-

leiderschapsnetwerk voor talentvolle jonge be-

stabiele factor voor de branche vormt en tevens

seerde Tweewielers, en Marianne Kremer (2e

stuurders. Kort samengevat luidde zijn bood-

geldt als een van de belangrijkste omzetpijlers. Hij

van rechts), secretaresse Fietsen en Gemotori-

schap: ‘volg je dromen, alleen dan kun je eerlijk

onderbouwde zijn betoog met de mededeling

seerde Tweewielers. De dames worden omringd

zaken doen.’ Jack Oortwijn, algemeen hoofd-

dat ongeveer 40 procent van de omzet van fiets-

door leden van RAI Vereniging, namelijk Henk

redacteur van Bike Europe én Tweewieler, blikte

winkels op het conto van elektrische fietsen komt.

Countdown

Goedgekeurd! Het leger aan keurmeesters dat periodiek onderhoud en controles aan laadkleppen mag verrichten is zo langzamerhand op volledige ‘oorlogssterkte’. Eind vorig jaar werd het 1000ste certificaat LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) uitgereikt aan Martijn van de Brink (l), werkzaam bij Carrosseriebouw van Ravenhorst BV in Barneveld. Hier geflankeerd door zijn directeur Dick van Ravenhorst.

voor Alpe d’HuZes

Van Ravenhorst ontwerpt en bouwt als carrosseriespecialist slimme en efficiënte transportoplossingen voor het (geconditioneerd) vervoer van vee, pluimvee en uiteenlopende

Ruim 20 miljoen euro fietsten de deelne-

Visser. Remco Tekstra, die vorig jaar

goederen. Het bedrijf heeft, naast Van de Brink inmiddels

mers aan Alpe d’HuZes het afgelopen jaar

ook een aantal malen de top bedwong,

meerdere LPK-keurmeesters in dienst. Een aantal dat mo-

bij elkaar voor de bestrijding van kanker. Een

noemt vooral de mix tussen enerzijds spor-

gelijk in de nabije toekomst verder zal groeien, want vorig

record dat de organisatie deze zomer op-

tiviteit en het leveren van een bijdrage aan

jaar nam het aantal LPK-keuringen opnieuw met 17 procent

nieuw hoopt te verpulveren door 30 mil-

een goed doel het bijzondere aan het eve-

tot ruim 13.000 toe. Het LPK-Keurmerk is zes jaar geleden

joen euro via sponsoren op te halen. Ook

nement. “Terecht luidt het motto van Alpe

door afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging in het

RAI Vereniging is dit keer weer van de par-

d’HuZes ‘opgeven is geen optie’. Wie kan-

leven geroepen om de veiligheid van hydraulische laadklep-

tij om op 6 juni de 21 haarspeldbochten

ker heeft moet immers soms jaren afzien.

pen en personenliften te waarborgen.

van deze bijna 1.900 meter hoge legenda-

Voor de deelnemers is dat slechts één dag.

rische alpenbult te bedwingen. Dit jaar be-

Dus waar praten we over?”Tekstra zegt dat

staat het team van RAI Vereniging uit 7

het team beslist van plan is het aantal be-

geoefende fietsers, vlnr: Remco Tekstra,

klimmingen van 17 vorig jaar te overtreffen.

Jaap Tuinstra, Gert Jan Roos (Amster-

“We mikken op 30 keer. Dat moet zeker

dam RAI), Chantal Roberts (Amsterdam

lukken, want we zijn allemaal getrainde fiet-

RAI) en haar partner Joost van der

sers.” Voorbereidingen van het team zijn te

Wolk, Quirijn Teunissen en Peter

volgen op http://teamrai.blogspot.com/.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:18

Pagina 16

GO! 16

eco-trends

Harmonieus schakelen Fallbrook Technologies heeft de continu variabele transmissie (CVT) voor fietsen, gebaseerd op de bekroonde NUVinci versnellingsnaaf, verder verfijnd. Het nieuwe systeem heet NuVinci Harmony. Bij deze intelligente aandrijving, die op FietsVAK 2012 is bekroond met een Fiets Innovatie Award, kan de berijder zelf kiezen tussen automatisch of handmatig schakelen. In de automatische stand zal de aandrijving automatisch en continu de overbrengingsverhouding aanpassen

De NuVinci Harmony is bekroond met de Fiets Innovatie Award 2012.

om ervoor te zorgen dat de fietser soepel, comfortabel en zonder onderbreking de eind-

geschikt voor zowel de begin-

Fallbrook Technologies ziet

kunnen instellen op vooral

bestemming bereikt. De auto-

nende als ervaren fietsers. En wie

vooral goede toepassingsmoge-

geprogrammeerde stappen of op

matische modus is volgens de

zin heeft om zelf te schakelen,

lijkheden voor E-bikes. De

traploos schakelen. Voortaan

fabrikant het absolute summum

kiest eenvoudig de handmatige

NuVinci Harmony is namelijk

gaat schakelen dus net zo een-

op het gebied van schakelsyste-

stand en bepaalt zelf de gewenste

programmeerbaar door E-bike

voudig als het veranderen van

men voor fietsers en perfect

overbrengingsverhoudingen.

fabrikanten die het systeem

het volume van de radio.

Brandstofbesparend stuursysteem in crisistijd In tijden dat het economisch allemaal wat

VSE besloot ruim tien jaar geleden tot het

vraagt om wendbare voertuigen en het inzet-

minder gaat zoekt de truck- en trailerbranche

ontwikkelen van dit systeem, omdat de infra-

ten van grote aantallen kleinere distributie-

naarstig naar mogelijkheden om kosten te be-

structuur in steden in toenemende mate

voertuigen uit milieuoogpunt niet altijd

sparen. Een interessante

wenselijk is. De praktijk heeft aangetoond dat

oplossing die op de wat

elektronisch gestuurde assen veiliger zijn en

langere termijn geld kan

belangrijke kostenbesparingen opleveren.

opleveren is het elektro-

Naast een betere wendbaarheid zorgt ETS

nisch stuursysteem ETS

onder andere voor een lager gewicht en

van VSE Vehicle Systems

minder brandstofverbruik, een verbeterde

engineering. ETS, dat

voertuigstabiliteit en minder bandenslijtage.

staat voor Electronic

Bovendien is het systeem vanwege een mini-

Truck Steering, is de

mum aan componenten eenvoudig in te

verzamelnaam voor een

bouwen en is er nauwelijks onderhoud nodig.

elektro-hydraulisch

Inmiddels ondersteunen de meeste voor-

stuursysteem voor zowel

aanstaande fabrikanten van truck- en opleg-

vrachtwagens als trailers.

ETS gooit het stuur om bij truck- en trailers.

gerassen de opbouw van ETS op hun assen.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:18

Pagina 17

17

Led there be light!

Het Led Alert Light.

Zien en gezien worden, daar gaat het om in de

past onder zo’n beetje alle motorzadels

wereld van gemotoriseerde tweewielers.

en verspreidt dankzij 16 ingebouwde

Zeker bij pech onderweg of noodsituaties .

led’s een extra fel licht dat over 360

Want hoe maakt iemand zijn of haar motor

graden tot op 15 kilometer afstand

in die situaties goed zichtbaar voor het

zichtbaar is. Het Red Alert Light is

voortrazende verkeer? Met een gevarendrie-

bovendien nagenoeg onverwoest-

hoek? Eentje die net onder het zadel past?

baar, waterdicht en bestand tegen

Dat gaat waarschijnlijk niet werken. Nog los

extreme temperaturen.

van het feit dat zo’n driehoekje al na de eerste de beste voorbijkomende vrachtauto op zijn kant

Deze veiligheidsdriehoek voor motor-

ligt, zal de motor er niet zichtbaarder door worden. Het Led Alert Light biedt de oplossing. Dit safety light

fietsers is verkrijgbaar via de webshop van Promotor.nl (ANWB) voor 19,95 euro.

Akoestisch detectiesysteem voor trucks Om zonder schade met een

nauwkeurige en betrouwbare

vrachtwagencombinatie door

informatie over de vrije ruimte

smalle straatjes in winkelcentra

achter het voertuig. Het systeem

en stadskernen of op parkeer-

wordt geactiveerd door het

terreinen te manoeuvreren, moet

inschakelen van de achteruit-

een chauffeur tegenwoordig over

versnelling. Door middel van

veel vaardigheden en stalen

ultrasoon geluid tasten twee

zenuwen beschikken. Een effec-

sensoren vervolgens de ruimte

tief hulpmiddel dat de veiligheid

tot negen meter achter de truck

van personen en objecten bij

af en in combinatie met een

achteruitrijden moet garanderen

actief cameradetectiesysteem

is Greensight. Dit akoestische

krijgt de chauffeur daarna exacte

Nimoto Handy met 180 Watt naafmotor.

achteruitrijd- en zwenkdetectie-

informatie van hetgeen er

Opvouwbaar duwtje in de rug

systeem van Groeneveld Trans-

zich rondom het voertuig

port Efficiency geeft de chauffeur

bevindt.

Compact, licht in gewicht, comfortabel en voorzien van elektrische trapondersteuning. Wat dat betreft doet deze Nimoto Handy elektrische vouwfiets zijn naam eer aan. Vanwege de geringe afmetingen en het gewicht van 27 kilo is de Handy vooral een praktische metgezel in het voor- en natransport. Een krachtige 180 Watt naafmotor voorziet de berijder desgewenst van een extra duwtje in de rug. De trapondersteuning is in drie standen instelbaar, maar het tevens goed mogelijk om geheel zonder bekrachtiging te fietsen. De Handy maakt deel uit van het brede programma elektrische tweewielers dat BV NIMAG onder de naam Nimoto op de markt brengt.

Veilig manoeuvreren met Greensight.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:19

Pagina 18

GO! 18

RAI vintage

People mover In 1960 vond de allerlaatste RAI tentoonstelling plaats in het complex aan de Ferdinand Bolstraat, dat na het afbranden van het Paleis voor Volksvlijt in 1929 als noodgebouw dienst deed. Sindsdien zijn er 21 tentoonstellingen van personenauto’s gehouden. Aanvankelijk in combinatie met tweewielers en bedrijfswagens. Sinds 1950 is er een expositie van personenauto’s afzonderlijk. In 1960 zijn er 204 standhouders, bijna tweemaal zoveel als in 1922 en bedraagt het aantal geëxposeerde automerken 62. Op 2 februari 1961, opende Prins Bernard het huidige RAI gebouw aan het Europaplein, dat door architect A.Bodon is ontworpen. In datzelfde jaar vormde de toendertijd architectonisch spectaculaire Europahal de kern van de 23ste AutoRAI. Binnen tien jaar tijd groeide Amsterdam RAI uit tot een internationaal expositie- en vergadercomplex, dat ruimschoots voldeed aan alle verwachtingen. Op een rondgang over de beurs in 1961 nam de Prins plaats in een experimenteel voertuig van Ford (inzet), dat tegenwoordig meer op een kermisattractie lijkt. Het ging om een soort people’s mover, waarmee de inzittenden naar een per computer geprogrammeerde eindbestemming konden worden geloodst.Van deze ‘Levacar’ is sindsdien echter niets meer vernomen. Het principe van de people mover is echter, 50 jaar na dato, nog altijd springlevend. Denk bijvoorbeeld aan automatisch bestuurde voertuigen, zoals de Parking Hopper of de Phileas bus, die zonder geleiding of bestuurder tussen Eindhoven Centrum, Eindhoven Airport en Veldhoven rijdt.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:20

Pagina 19

uitgesproken

19

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Marco Lindhout, General Manager van Motana Nederland BV (o.a. Importeur SYM, Derbi en diverse motorfietsaccessoires en onderhoudsproducten).

aanpak van de vervoersproblematiek te komen waarin alle vervoermiddelen een rol kunnen spelen. Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Ik zou graag die integrale aanpak terugzien in de beleidsplannen en zien dat openbaar vervoer, auto en scooter of fiets in elkaars verlengde een

Wat is uw favoriete vervoermiddel?

gelijkwaardige rol spelen in het mobiliteitsbeleid.

Het zou voor de hand liggen als ik hier de scooter noemde: compact, snel, comfortabel en multi inzetbaar. Maar of een vervoersmiddel tot je

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoers-

favorieten behoort is ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.

alternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Niet het vervoersmiddel is de belangrijkste factor maar de mo-

Mijn favoriet is de auto. Toen ik op mijn 18e mijn rijbewijs haalde en een auto tot mijn beschikking kreeg ging de wereld pas echt voor me open. Door mijn dwarslaesie was ik tot dan afhankelijk van allerlei vervoersvoorzieningen. De auto heeft me enorm veel vrijheid gegeven en mij in staat gesteld onafhankelijk te zijn.

Marco Lindhout

biliteit. De mogelijkheid je snel en comfortabel te kunnen ver-

‘Er moet een integrale aanpak van de verkeersproblematiek komen’

plaatsen afhankelijk van de omstandigheden en je persoonlijke situatie. Er zou sprake moeten zijn van een totaalpakket aan mobiliteitsoplossingen waaruit de burger kan kiezen. Er gaat nu onevenredig veel geld naar de auto en het openbaar vervoer. Besteed een stukje hiervan aan de fiets en de gemotoriseerde tweewieler en je hebt er een pracht van een oplossing bij.

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Welk beleid? Ik begin het steeds lastiger te vinden de grote lijn in het

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

huidige beleid vast te houden. De snelwegen worden verbreed, de

werk te laten staan?

maximumsnelheid verhoogt, het openbaar vervoer wordt geprivati-

Zeker maar gezien mijn situatie, zijn mijn vervoersmogelijkheden wat

seerd, de stad moet autoluw en e-mobility wordt gepromoot. We

beperkter. Mijn gezin beschikt over 1 auto en een abonnement op

zwalken heen en weer tussen economische belangen en duurzaamheid.

Greenwheels en we maken op ons vakantieadres regelmatig gebruik

Over de gevolgen is niet altijd nagedacht, verschillende maatregelen

van een e-scooter. Verder zou ik graag wat vaker 1 dag per week thuis-

lijken met elkaar in tegenspraak. Denk aan autoluwe steden en meer

werken en dan zo de auto toch laten staan.

snelwegen. Een heldere visie en samenhang ontbreekt. Terwijl we zoveel prachtige mobiliteitsproducten hebben om tot een integrale

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen? Met de politicus die mij kan uitleggen dat het een goede zaak is de maximumsnelheid op menig snelweg te verhogen tot 130, en waarom het daarentegen geen goede zaak zou zijn de maximumsnelheid van de (brom) scooter tot 50 km/h te verhogen, zodat die binnen de bebouwde kom een gelijke snelheid heeft als de auto. Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit? We zullen er niet aan ontkomen dat de snelwegen en de steden dichtslippen en de gevolgen van verbrede snelwegen en autoluwe binnensteden zullen zichtbaar worden. Ik denk dat één van die nieuwe vindingen, de e-scooter, een vooraanstaande plaats zal gaan innemen in ons mobiliteitsaanbod en dat de tegenstelling tussen economisch belang en duurzaamheid een schijnbare tegenstelling zal blijken te zijn. Innovatie en daarmee economische vooruitgang en duurzaamheid gaan hand in hand.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:21

Pagina 20

GO! 20

MARKTANALYsE

Minder kilometers, meer woon-werkverkeer De mobiliteit in Nederland stabili-

Volgens de Mobiliteitsbalans is de

met het openbaar vervoer.

seert. Met name de groei van het

helft van alle verplaatsingen korter

De auto neemt bijna driekwart

autogebruik vlakte de laatste jaren

dan 2,5 kilometer en 70 procent is

van alle kilometers voor zijn

af. Dat kwam, zo blijkt uit de Mobili-

korter dan 7,5 kilometer. Slechts 20

rekening, het OV 13 procent

teitsbalans 2011, vooral door de

procent van alle verplaatsingen be-

en de fiets 8 procent.

afname van het aantal meerijdende

treft afstanden groter dan 10 kilo-

passagiers. Haaks op deze ontwik-

meter. Ongeveer de helft van alle

keling staat de groei van de woon-

verplaatsingen wordt per auto afge-

werkmobiliteit. Die nam sinds 2000

legd, een kwart met de fiets, één op

met ongeveer 18 procent toe.

de vijf lopend en één op de twintig

In ruim 20 jaar is het woon-werk-

Bron: Mobiliteitsbalans 2011

verkeer zelfs verdubbeld van ruim

Mobiliteit in Nederland

20 tot meer dan 40 miljard

(in mrd reizigerskilometers)

reizigerskilometers. Totaal

2010

2009

2008

2007

183

183

183

184

w.v.

Aandeel dieselpersonenauto’s in Europa 2011 jan-sept

Autobestuurder

94

94

94

93

Autopassagier

42

42

43

45

Openbaar vervoer

22

22

22

22

Langzaam verkeer

19

19

19

19

Overig

19

19

19

19

Dieselmarkt piekt De groeiende populariteit van auto’s met een lage

procent een nieuw record. Duitsland, in volume

CO2-uitstoot heeft de vraag naar diesels in

de grootste dieselmarkt in Europa, zag het aandeel

Verkopen

marktaandeel

Europa opnieuw aangewakkerd. In de eerste

met 5,7 procent toenemen tot 46,4 procent. In

Oostenrijk

147.400

53,9

negen maanden van 2011 bereikte het aandeel

Groot-Brittannië kiest inmiddels de helft van de

Belg/Lux

van diesels in de personenautoverkopen met 55,2

kopers (49,9%) voor een zelfontbrander. In 2010

363.800

75,8

Denemarken

57.900

45,5

was dat nog 44,5 procent.

Ierland

62.000

71,1

De derde grote stijger is

Finland

41.700

41,7

Italië waar het aandeel van

Frankrijk

1.192.100

71,8

diesels in een jaar tijd met

Duitsland

1.115.300

46,4

10 procent groeide tot

Italië

764.700

55,8

55,8 procent.

Nederland

128.700

28,3

Absolute koplopers in markt-

Noorwegen

77.100

74,9

aandeel zijn België/Luxemburg

Portugal

85.000

68,8

(75,8%), Noorwegen (74,9%),

Spanje

437.400

70,1

Frankrijk (71,8%) en Ierland

Zweden

138.700

60,9

(71,1%). Hekkensluiter is

74.800

32,1

Nederland waar minder dan

774.300

49,9

een op de drie verkochte

Zwitserland Ver. Koninkrijk

Bron: A.I.D.

auto’s (28,3%) een diesel is.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:22

Pagina 21

Elektrisch rijden heeft duwtje in de rug nodig

Bron: Direct Research

21

Aankoopplannen Nederlanders van een elektrische auto In welke mate denkt u dat fiscale maatregelen de aanschaf van elektrisch autorijden zullen bevorderen? Zeker wel

60,0%

Waarschijnlijk wel

34,5%

Waarschijnlijk niet

2,9%

Zeker niet

2,5%

Bent u bereid om binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen? Ja

8,2%

Nee Ruim 8 procent van de Nederlanders is bereid om binnen vijf jaar een

91,6%

Nee, want ik heb al een EV

0,2%

elektrische auto aan ter schaffen. Dit percentage zou fors toenemen als de overheid met fiscale maatregelen elektrisch rijden zou bevorderen. In dat

Wanneer zou u (wel) bereid zijn een elektrische auto te kopen?

geval zegt 60 procent zeker een EV aan te willen schaffen en is 34,5 procent

Als deze voordeliger is dan een gewone auto

36,9%

daar waarschijnlijk toe bereid. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een

Als de overheid premies geeft voor het rijden in een EV

15,5%

onderzoek dat Direct Research in opdracht van Siemens Nederland heeft

Als de belasting op gewone auto’s duurder wordt

8,3%

verricht.

Als er voldoende modellen zijn om uit te kiezen

11,3%

Bijna tweederde van de ondervraagden zegt, afgezien van de prijs, positief te

Als de benzineprijzen de pan uit rijzen

15,5%

staan tegenover de aanschaf van een elektrische auto. Een belangrijke

Als er voldoende oplaadpunten zijn

39,9%

bottleneck vormt de prijs. De overheid zou daarom elektrisch rijden meer

Als de oplaadtijd korter wordt

26,2%

moeten stimuleren, vindt een overgrote meerderheid van de respondenten.

Als ik meer weet over de ins en outs van EV’s

25,6%

Maar liefst 95 procent is van mening dat fiscale maatregelen een oplossing

Als de actieradius groter is dan 500 kilometer

34,5%

zijn en 90 procent denkt dat een korting op de energierekening helpt.

Als vrienden/kennissen er ook mee rijden

De eindconclusie uit het rapport luidt dat 60 procent van de Nederlanders

Anders

14,9%

ervan overtuigd is dat EV’s over tien jaar gemeengoed zijn.

Ik ben in geen geval bereid een EV te kopen

20,8%

Het nieuwe werken wint terrein

4,2%

Aandeel thuiswerkers in Nederland

Het nieuwe werken in de strijd

Thuiswerken komt vooral voor bij

met het feit dat jongeren bijvoor-

tegen files lijkt goed aan te slaan. Bij

werknemers met een hoge oplei-

beeld vaker een baan

negen op de tien bedrijven gebeurt

ding. Deze groep werkt in bijna de

hebben in de

Man

30%

het al meldde het CBS een jaar

helft van de gevallen thuis. Bij men-

horeca.

Vrouw

25%

geleden. Kleinere bedrijven (tot

sen met een middelbare opleiding is

50 werknemers) lopen nog achter,

dat een op de vijf en bij laag opge-

15-25 jr.

10%

maar ook daarvan zou 43 procent

leiden een op de acht.

25-55 jr.

30%

inmiddels ‘om’ zijn.

Mannen (30%) werken

55-65 jr.

32%

De meest recente cijfers laten zien

verhoudingsge-

dat ruim 27 procent van de werk-

wijs vaker thuis

Opleidingsniveau

nemers thuis werkt. Gemiddeld

dan vrouwen (25%).

Laag

wordt 6,2 uur per week thuis

Verder komt thuiswerken

Middelbaar

20%

gewerkt, vijf jaar geleden was dat

meer voor bij 25-plussers dan bij

Hoog

49%

nog 5,5 uur.

jongeren. Dit heeft vooral te maken

12%


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:22

Pagina 22

GO! 22

DE Stelling ‘Je moet je afvragen of je een gloednieuwe auto wilt kopen van iemand waarvan je alleen een 06-nummer hebt’

Minister Melanie Schultz “Je moet je, naast alle maatregelen, ook wel afvragen of je op een achteraf parkeerplaats een gloednieuwe auto moet willen kopen van iemand van wie je alleen een 06-nummer hebt.”

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe

Koos Spee

“Waarom voert de minister al in september 2012 een nieuwe maximum-

“Het kabinet moet 5 tot 10 mil-

snelheid in, om pas na die tijd maatregelen te nemen om de veiligheid en

jard extra bezuinigen. Als we nu

de luchtkwaliteit op niveau te brengen. Ik ben niet tegen een hogere

gewoon 120 kilometer per uur

maximumsnelheid. Doe het waar het kan.”

blijven rijden dan is de eerste 140 miljoen binnen.”

Victor Muller

Kamerlid Sharon Dijksma

“Swedish Automobile mag dan

“Mevrouw de minister, ze zijn bij RAI Vereniging toch niet gek? Zij vinden

failliet zijn, maar het merk kan

het onbegrijpelijk dat er in alle vergezichten en modellen niet eens

natuurlijk een doorstart maken.

nagedacht mag worden over beprijzen. Dat het binnen deze coalitie niet

Daar heb ik nog steeds goede

bespreekbaar is, mag toch niet betekenen dat je moet stoppen met

hoop op.”

nadenken!”

Ferry Smith, ANWB

Minister De Jager

“Praktisch gezien staan we niet te trappelen op de plannen van Amsterdam

“Weggebruikers kunnen de hoge

om parkeren voor grote auto’s duurder te maken. Blijkbaar wordt verwacht

benzineprijs deels ondervangen

dat mensen overstappen naar een duurdere auto. Maar mensen stemmen hun

door een zuinige auto aan te

auto af op hun behoefte. Bijvoorbeeld om kinderen makkelijker te vervoeren.

schaffen of te leasen via de werk-

Kortom: ik denk dat je er qua ruimte uiteindelijk niet zoveel mee wint.”

gever.”

Haijo Kampinga, adviseur automobielsector KPMG “Pas sinds kort zijn er auto’s op de markt met snel internet. Maar consumenten willen een wagen met daarin apparatuur die ervoor zorgt dat de sms’jes worden voorgelezen. Of met handige informatie waar je het snelst terecht kunt om een hapje te eten.”


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:23

Pagina 23

23

GO!factor

PATRICK ANDRIESSEN

Niet minder dan 465 voertuigen verschenen op 1 januari aan de start om in de Argentijnse badplaats Mar del Plata deel te nemen aan de zware woestijnrally door Zuid Amerika, oftewel Le Dakar. Het wedstrijdkonvooi, dat bestaat uit 185 motoren, 171 auto’s, 76 trucks een 33 quads heeft een hoog ‘Oranje’ gehalte, want één op de acht bestuurders is afkomstig uit Nederland.Vooral de uit ons land afkomstige rallytrucks (in totaal 25), waaronder deze DAF racetruck van team AutoTrack.nl, domineren. Voor Patrick Andriessen, directeur van TBA en TEN Automotive Equipment, is de barre tocht door Argeninië, Peru en Chili een volstrekt nieuwe ervaring. Zijn belangrijkste taak is om als navigator zijn medeteamleden Bob ten Harkel (coureur) en Thijs Daandels (copiloot) veilig door de uitgestrekte woestijnvlakten en het Andesgebergte te loodsen. “Dakar is een slijtageslag voor mens en machine”, bekent hij volmondig na tien dagen zandhappen. “Na 6.600 slopende kilometers door zandduinen, rivierbeddingen en onverharde wegen die niet breder zijn dan een karrenspoor, voel je je ’s avonds gammel als je eindelijk het bivak bereikt. Maar de overweldigende schoonheid van de natuur onderweg maakt dat we de pijn trotseren en lekker doorgassen. Het eindstation Lima komt in zicht, nog 2.400 km voor de boeg. Deze speciaal geprepareerde DAF servicetruck voor snelle assistentie van Hamer Installatietechniek houdt zich prima. Alleen de klim naar 4.726 meter boven zeeniveau in het Andesgebergte was een beproeving. Ruim 800 pk onder de kap, maar we waren op de top de helft van het vermogen kwijt. Harder dan 30 km/u lukte niet meer. Bizar! De sfeer bij de deelnemers is goed en de collegialiteit is groot. We helpen elkaar zoveel mogelijk onderweg. Het doel is om uiteindelijk allemaal de eindstreep te halen.”


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:23

Pagina 24

GO! 24

OLAF DE BRUIJN

Stimuleer goed rijgedrag

Cannondale E-serie en Koga WorldTraveller29 De Cannondale E-series en de Koga WorldTraveller29 zijn aan de vooravond van afgelopen FietsVAK 2012 (29 t/m 31 jan.) uitgeroepen tot respectievelijk E-Bike en Fiets van het Jaar 2012.

Nederland heeft samen met het Verenigd Koninkrijk en Zweden het laagste aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners.Vooral de laatste drie decennia is

De jury stelde vast dat het aantal inzendingen voor de

er op het gebied van de verkeersveiligheid veel progressie geboekt. Er zijn drie

E-bike van het jaar verkiezing dit jaar voor het eerst groter

factoren die de mate van verkeersveiligheid bepalen: het voertuig, de weg-

was dan dat voor de traditionele Fiets van het Jaar verkie-

infrastructuur en de weggebruiker zelf. Met name als het gaat om de beïnvloe-

zing. Een ontwikkeling die aansluit bij de aanhoudende

ding van de gedragscomponent is nog aanzienlijke veiligheidswinst te behalen.

opmars van de elektrische fiets. De jury kwalificeerde de Cannondale E-serie als een

Om met het voertuig te beginnen, de moderne auto is tegenwoordig een soort

‘E-Bike met een hoofdletter E’, mede dankzij de combi-

rijdende computer die volgestouwd is met tal van actieve en passieve veiligheidsvoor-

natie van sportief design, uitstekende stabiliteit en een

zieningen, die respectievelijk bijdragen aan het voorkomen van ongevallen en het ver-

effectieve elektromotor van Bosch.

minderen van de letselernst. Denk bij actieve veiligheid vooral aan de toepassing van

De Koga WorldTraveller29 excelleerde vooral vanwege de

telematica en elektronica (ABS, ESB, Intelligente Snelheidsadaptors (ISA), etc.) en bij

kwaliteit van het

passieve veiligheid aan de sterk verbeterde botsbestendigheid van voertuigen dankzij

frame en de afmon-

o.a. EuroNCAP-normen, autogordels, airbags, hoofdsteunen en allerlei intelligente

tage. “Door de 29

beveiligingsmiddelen. Aangetoond is dat alleen al het consequent dragen van auto-

inch wielen en het

gordels de kans op ernstig of dodelijk letsel met 20 tot 40 procent vermindert. En

subtiele design is de

volgens een Zweedse studie zijn auto’s die conform EuroNCAP 3 tot 4 sterren scoren

Koga WorldTravel-

zo’n 30 procent veiliger dan auto’s met 2 sterren of minder. Wat het wegennet betreft

ler29 niet alleen de

mag Nederland zich eveneens scharen onder de veiligste landen ter wereld.

droom van de lange

Een belangrijke factor bij het voorkomen van ongevallen is en blijft natuurlijk het gedrag

Cannondale E-series.

afstandfietser, maar

van bestuurders in het verkeer. Elders in dit nummer heeft de SWOV al aangegeven dat

ook een fiets waar-

het nauwkeurig in kaart brengen van het rijgedrag van weggebruikers een substantiële

mee je graag op

bijdrage kan leveren aan de inrichting van het verkeerssysteem en daarmee aan de

zondag toert of naar

verkeersveiligheid. Dat heet met een mooi woord ‘Naturalistic Driving’. Met deze

je werkt fietst”,

onderzoekstechniek is in de V.S inmiddels goede resultaten geboekt. Het is de bedoeling

aldus het jury-

dat met dit systeem binnenkort ook in de EU experimenten worden gestart.

rapport.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat gedrag een fundamentele schakel is in het nog

De jury liet verder

verder kunnen terugdringen van verkeersslachtoffers.Wat dat betreft is de campagne

Koga WorldTraveller29.

die gemeente Houten onlangs is gestart om via gedragsverandering de overlast van

weten aangenaam verrast te zijn door

brommers en scooters te beperken (zie ook pag. 13) een prima initiatief. Deze cam-

het zeer gevarieerde aanbod van fietsen en E-Bikes dat in

pagne heeft een positieve insteek. Houten wil namelijk niet alleen handhaven, maar

de categorie ‘moderne stadfiets’ voor beide verkiezingen

tevens goed rijgedrag belonen. En het mooie is dat jeugdige deelnemers aan deze rij-

werd ingezonden. Opvallend hierbij is dat voor een ge-

vaardigheidscompetitie staan te dringen om mee te doen. Met als grootste winnaar de

varieerde doelgroep consumenten, van de jeugdige scho-

verkeersveiligheid. Als andere gemeenten hier een voorbeeld aan zouden nemen, komt

lier tot en met de oudere toerfietser een passende E-Bike

de volgende doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 beslist snel in zicht.

beschikbaar is. Hiermee wordt het bewijs geleverd dat de huidige moderne stadsfiets in de beide categorieën voor de verschillende fietsdoeleinden uitstekend inzetbaar is voor een breed publiek.


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:23

Pagina 25

Haagse wandelgangEN

25

Het begrip duurzaam lijkt bij sommige politici een beetje over de houdbaarheidsdatum. Hoe anders ligt dat voor alle onderwerpen die te maken hebben met de verhoging van de verkeersveiligheid om het aantal verkeersdoden en -gewonden te reduceren. De reden daarvoor is volgens Cees Boutens, manager afdeling Public Affairs van RAI Vereniging, misschien wel dat een verkeersslachtoffer ‘tastbaarder’ is dan de schade aan luchtwegen bij langjarige blootstelling aan fijnstof.

derheid voor te vinden, omdat het voorstel werd neergelegd in de ‘groene hoek’ van de Tweede Kamer. Boutens: “Grote kans dat dezelfde maatregel, maar dan onderbouwd met reductie van het aantal verkeersslachtoffers, een betere uitkomst kan hebben.” Een ander bekend voorbeeld is dat rustiger rijden zonder al te veel grote snelheidverschillen zorgt voor een lager brandstofverbruik èn voor veiliger verkeer. Alle argumenten gingen eind vorig jaar

Cees Boutens:

“Het gevolg van ‘duurzaamheidsmoeheid’ is”, zegt Boutens, “dat het tegenwoordig moeilijker is om steun te krijgen voor voorstellen die vooral verduurzamen. Hoe los je dat probleem dan op? Soms word je dan geholpen door het eenvoudige principe dat een

‘Duurzaamheidargumenten liften ontspannen mee op de bagagedrager van veiligheid’

maatregel voor het verbeteren van de verkeersveilig-

over tafel toen de Tweede Kamer sprak over 130 km op de snelwegen. Uiteindelijk gaf de dreiging van het groeiende aantal verkeersslachtoffers die discussie het uiteindelijke zetje. De duurzaamheidargumenten liften ontspannen mee op de bagagedrager van veiligheid in de zekere wetenschap dat ze het in hun eentje niet hadden gered in de Tweede Kamer. Binnenkort wordt tijdens de BedrijfsautoRAI 2012 in

heid ook goed is voor verduurzaming van de mobiliteit. Het omge-

Amsterdam een congres georganiseerd, waarbij voorbeelden worden

keerde komt ook voor. Hierdoor wordt de lobby een stuk makkelijker.”

gepresenteerd van duurzame maatregelen, die ook gunstig uitpakken voor de verkeersveiligheid. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat

Een voorbeeld van zo’n maatregel, waarbij het mes aan twee kanten

beide bewindspersonen van het Ministerie van Infrastructuur &

snijdt, was laatst het voorstel van GroenLinks om vrachtauto’s te voor-

Milieu, minister Schultz en staatssecretaris Atsma, acte de présence

zien van gesloten zijafschermingen. Goed voor de verkeersveiligheid

geven op dit evenement. Want veilig is immers vaak duurzaam én

en het reduceert het brandstofgebruik. Helaas was er geen Kamermeer-

duurzaam vaak veilig.”


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:24

Pagina 26

GO! 26

EYE CATCHER

E-bike houdt fietsenbranche in beweging Met een verkoopgroei van 7 procent tot 178.000 eenheden vertegenwoordigde de E-bike vorig jaar 39 procent van de omzet in de fietsbranche. Het segment van elektrische fietsen is omzetmatig inmiddels even groot als dat van de populaire categorie stadsfietsen.

zij de grotere vraag van (duurdere) E-bikes bleef de omzetdaling beperkt tot 1,3 procent. In de overige segmenten werden in 2011 minder fietsen verkocht. In volume neemt de stadsfiets met 55 procent nog steeds het grootste marktaandeel voor haar rekening. Bijna tweederde (69%) van de verkoop van nieuwe fietsen vindt bij de vakhandel. Met dit al jarenlang constante aandeel bewijst deze handelsschakel de belangrijkste partner te zijn van de consument bij de oriëntatie en de uiteindelijke aanschaf van een nieuwe fiets. De gemiddelde aankoopbesteding voor een nieuwe fiets bij de vakhandel groeide in 2011 met 4,4 procent tot 960 euro. Voor een E-bike betaalde de consument vorig jaar gemiddeld 1.918 euro. Fiets Innovatie Awards 2012 Een vakjury heeft op FietsVAK 2012 vier Fiets Innovatie Awards toegekend aan producten die zich op het gebied van technische vernieuwing hebben onderscheiden. De winnaars waren: De NuVinci Harmony (van NuVinci). Een elektrisch, traploos schakelsysteem met automatische modus;

De E-bike is goed voor 40% van de omzet bij de fietsvakhandel.

Volgens René Takens, voorzitter afdeling Fietsen van RAI

De Protek Max binnenband (van Michelin Nederland

Vereniging, die de verkoopresultaten van vorig jaar op

NV). Een uitermate lekbestendige binnenband die gemak-

FietsVAK 2012 bekend maakte, is het omzetaandeel van de

kelijk te monteren is en uitzonderlijk drukbehoudend.

elektrische fiets binnen de vakhandel de grens van 40 pro-

De uitneembare accu in kettingkast (van Batavus B.V.).

cent zelfs al gepasseerd. Daarmee is de E-bike voor dit ka-

Vooral de plaatsing van de accu leidt bij dit product tot een

naal qua omzet het belangrijkste segment. In totaal werden

verlaagd zwaartepunt hetgeen de rijbalans verbeterd.

het afgelopen jaar 1,17 miljoen nieuwe fietsen aangeschaft,

De GoCab (van Van Raam). Een fietstaxi met elektrische

3,6 procent minder dan in 2010. Toch zei Takens, gezien de

ondersteuning om 8 kinderen te kunnen vervoeren.

economische crisis en het dalende consumentenvertrou-

Speciaal ontwikkeld voor Buiten Schoolse Opvang en

wen, niet ontevreden te zijn over dit volume. Mede dank-

kinderopvang.

Mobiliteitskalender 2012 Salon International de l’Automobile (personenauto’s)

BedrijfsautoRAI 2012

IAA Nutzfahrzeuge

Tokyo Motor Show

17 t/m 21 april,

20 t/m 27 september,

30 november 2012

Amsterdam RAI

Hannover

8 t/m 18 maart, Geneve

RAI Klassieker Rit 2 juni 2012

RAI Mobiliteitsdiner 19 maart 2012,

Alple d’HuZes

Mauritshuis,

6 juni

Den Haag

Le Bourg d’Óissans


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:24

Pagina 27

@raivereniging.nl

27

Tweets RAI Vereniging 17 januari Nederland verkoop 15,2% meer nieuwe personenauto’s in 2011. De EU noteert -1,7% over heel 2011. Fiscale stimulans heeft dus gevolgen. 11 januari Wetswijziging t.b.v. implementatie derde rijbewijsrichtlijn toch aangenomen na onjuiste administratieve afwikkeling. 10 januari Branche verheugd over wens Kamer om Derde Rijbewijsrichtlijn toch inhoudelijk te behandelen. 14 december RAI Vereniging verheugd over zorgvuldige lijn CDA in 130 km/u debat.

8 december De diefstalcijfers van brom- en snorfietsen laten een zorgwekkende ontwikkeling zien. Dagelijks 46 brom- en snorfietsen gestolen. 8 december Gedragscode voor roetfilters goedgekeurd. 8 december Cijfers TNO over effecten verhoging maximumsnelheid steunen betoog RAI Vereniging: verhoging haaks op milieudoeleinden. 30 november Elektrische motorfietsen met een actieradius van meer dan 180 kilometer in de maak.

24 november EU, Japan en VS gaan nauwer samenwerken om brede initiatieven elektrisch rijden te versnellen.

BedrijfsautoRAI, 17 t/m 21 april


GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:25

Pagina 28

GO!ROUND en met 31 , die van 29 tot Op FietsVAK 2012 m RAI, was de uden in Amsterda januari werd geho sitief. Dat bleek de eerste dag po stemming vanaf t jaar vergelesaantallen die di er ek zo be de t ui ook 13 procent 2011 met ruim in e iti ed de et punten ken m groeiden. Hoogte en nd le el st ng la be tot 7.439 Fiets van het ndmaking van de betroffen de beke treiking van het Jaar en de ui n va ke bi Ede , Jaar op de beursards. Én er was Aw tie va no In s de Fiet n. etsbarbecue’ te zie vloers zelfs een ‘fi

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012