{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 1 OKTOBER 2011 NR 1

#1

DOSSIER STILLE MOBILITEITSOPLOSSINGEN

PIEK VERLEGT GRENZEN • GELUID AAN BANDEN • GEEN WOORDEN MAAR LADEN FIETSEN MET JE HART • VINCENT BIJLO RAI_GO_okt_2011.indd 1

03-10-11 15:15


2

INhoud

RAI SOCIETY Minister Schultz opent Elektrisch Vervoer Centrum.

PAGINA 14

------------------R IE DOSS STILLE ITS MOBILITE EN G OPLOSSIN ---------------

UITGESPROKEN Mark Kuper, commercieel directeur Sparta, geeft zijn visie.

PAGINA 19

MARKTANALYSE Het aantal oplaadpunten is in één jaar vertienvoudigd.

7 PIEK KEUR VERLEGT GRENZEN

PAGINA 20

Sinds de invoering van PIEK zijn ruim 7.500 keurmerkstickers voor carrosserieën en componenten afgegeven en daarnaast nog enkele

GO!FACTOR

tienduizenden stille rolcontainers op de Nederlandse markt gebracht.

Harald Bresser (RAI

Inmiddels heeft het PIEK-concept ook internationale navolging gekregen.

Vereniging) met zijn Fiat 500 Lusso.

PAGINA 23

HAAGSE WANDELGANGEN

16

APE BIJ DE TIJD Het 3-wielige concept van de Piaggio

De begrotingen die het kabinet

Ape is inmiddels in een nieuwe

op Prinsjesdag presenteerde

levensfase beland met de komst van

bevatten voor RAI Vereniging

een volledig elektrische variant:

weinig nieuwe verrassingen.

de Calessino Ape.

PAGINA 25

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl. GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Uitgever RAI Langfords Ron Brokking, directeur Luuk Aleva, uitgever

Redactieadres GO!Mobility Postbus 10099 1001 EB Amsterdam

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Bezoekadres: Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Telefoon (020) 504 28 00 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Remco Tekstra, Jaap Tuinstra, Jacqueline de Boer ©

Medewerkers Sjoerd van der Linden, Connie Wiering Vincent Bijlo Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Jeroen Poortvliet, Ton van Til, Jack Tillmanns Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

Copyright – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RAI_GO_okt_2011.indd 2

03-10-11 15:15


VINCENT BIJLO

3

Privé stiltecoupé Pieter rijdt elektrisch. Dat moet iedereen weten. Hij

hoe het klonk, het komen aanrijden van een elektrische

praat nergens anders meer over. Zijn omgeving vindt

auto. Nou, niet, het klonk niet. Ik hoorde z’n radio komen

het af en toe een beetje te veel worden. Dan krijgt hij op-

aanrijden, niet zijn auto. Terwijl die radio helemaal niet

merkingen naar zijn hoofd als: “man, hou nou toch eens

hard stond.

op, treinreizigers rijden al tientallen jaren elektrisch,

In zijn auto was het ook zo waanzinnig stil. Ik wilde

hoor je die daar ooit over praten?”

uiteraard dat hij meteen de radio uitzette om te genieten

“Jawel,” zegt Pieter dan, “heel vaak, als de bovenleiding

van deze privé stiltecoupé. Geen conducteur, maar helaas

breekt of als er een sein- en/of wisselstoring is.”

ook geen koffie. Een leuk klein elektrisch koffieapparaat-

“Ja, maar dan rijden ze niet elektrisch, dan rijden ze op

je zou niet hebben misstaan.

diesel, want dan zet de NS bussen in.”

We spraken op gedempte toon, slechts onze stem verhef-

“Jullie zijn gewoon jaloers,” zegt Pieter, “omdat ik

fend als we ingehaald werden door hopeloos ouderwetse

schoon rijd en je bij mij in de auto in alle rust een ge-

stinkende ratelende benzine- en dieselbakken.

sprek kan voeren.” “Jij rijdt helemaal niet schoon. Je stoot wel uit, maar

“Dit is de toekomst”, dacht ik, terwijl Pieter bij Everdin-

dat doe je op afstand. Je kan dat ding van je natuurlijk

gen overschakelde op de extra zuinige stand.

ook met atoomstroom opladen, dan ben je echt CO2

“Dit wordt het helemaal”, mijmerde ik, terwijl Pieter bij

neutraal.”

Den Bosch voor de zekerheid de airco uitschakelde.

“Ik laad hem op met groene stroom, althans, als ik thuis

“Weg met al die dampen”, dacht ik bij Vught. We hadden

laad. Wil je een keer meerijden?”

alle raampjes omlaag laten zakken, het werd een beetje

“Nee dank je, dat wordt natuurlijk duwen.”

benauwd zonder airco. We moesten nu schreeuwen om

Pieter haalt zijn schouders op. Laat ze maar, hoor ik hem

ons verstaanbaar te kunnen maken.

denken, die cynici, over tien jaar rijden ze zelf ook allemaal elektrisch.

“Jaaaaa”, riep ik bij Eindhoven, “we hebben het gehaald! Snel, de auto aan het infuus.

Vanmorgen ben ik een stukje met Pieter gaan rijden. Ik

O nee, snelladen gaat niet, de stekker past niet. Er zit

moest van Utrecht naar Eindhoven. Dat moest makke-

niets anders op dan vijftien uur te wachten tot de auto

lijk gaan, dacht hij, zonder tussenstop om te laden.

weer vol is.”

Met bomvolle accu’s stond hij om negen uur voor mijn

Ik vind het niet erg, ik ga lekker biertjes drinken, Pieter is

deur. Ik was vast aan de straat gaan staan, om te horen

mijn Bob.

RAI_GO_okt_2011.indd 3

03-10-11 15:16


4

BRANCHE NIEUWS

Congres over geluid, trillingen en luchtkwaliteit Op 8 en 9 november vindt in het Nieuwegeins Business Center de 15e editie plaats van het congres ‘Geluid/ Trillingen/Luchtkwaliteit/ Gebied & Gebouw’ in Nederland. Geluidsarme bevoorrading met ‘stille PIEK vracht­ wagens’ is één van de drie thema’s van het congres dat gekoppeld is aan een beurs.

kunnen deelnemen aan parallelle sessies in maar liefst zeven zalen. In het kader van PIEK zullen Rob Goevaers (consultant duurzame logistiek), André van Assels (Thermo King) en Remco Tekstra (Stichting PIEK-Keur) lezingen verzorgen. Een speciaal onderdeel van het evenement betreft de uitreiking van de ‘Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs’.

8 • 9 november 2011

Het congres biedt onder andere actuele infor-

Nieuwegeins Business Center

matie over pilots die in meer dan 25 steden

Het congres is bestemd voor vrijwel iedereen

zijn uitgevoerd met dagranddistributie en de

die actief is op het gebied van beleid, regel-

inzet van PIEK materieel. Bovendien kunnen

geving, advies en onderzoek met betrekking

de deelnemers van 16 recente PIEK ontwik-

tot geluid, trillingen, luchtkwaliteit en ruim-

kelingen de belangrijkste verbeteringen

telijke ordening.

horen, zien en ruiken. Zo zijn er demonstra-

Meer informatie over het programma en

ties van elektrische/hybride en aardgas-

de lezingen is te vinden op

aangedreven vrachtwagens. Bezoekers

www.gtlgcongres-beurs.nl

Het programma is samengesteld door:

NIEUW DIT JAAR!

Stichting Innonoise

Swung-1 = definitief

Nederlandse Stichting Geluidshinder

Swung-2: in ontwikkeling

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Alles over PIEK

Vereniging van Milieuprofessionals

BIP: Gebied & Gebouw

Nederlands Akoestisch Genootschap

Communicatie

Nederlandse Trillingsvereniging

Defensie

AgentschapNL TU Eindhoven Bond van Nederlandse Architecten Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers ProRail Bouw Innovatie Partnership Amsterdam Airport Schiphol

Oprichting Stichting Groen Gas Nederland Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft onlangs in Den Haag formeel het start­ schot gegeven voor de Stichting Groen Gas Nederland met een bijdrage van 400.000 euro door het Rijk. Groen Gas Nederland is een initiatief van het be­ drijfsleven en opgericht om de produc­ tie, levering en toepassing van groen gas te versnellen. Ulco Vermeulen, voorzitter van Groen Gas Nederland en tevens directeur Participaties en Business Development bij Gasunie,

met deze ontwikkelingen steeds steviger op

maakte de groen gasambities van de stich-

haar eigen benen te staan. We zetten op die

Ulco Vermeulen (l) en minister Verhagen: ‘Groen gas is droomscenario’

ting bekend: “Nu produceren we ruim 30

manier echt zoden aan de dijk op weg naar

doel hebben: zorgen dat de groen gasmarkt

miljoen kuub groen gas per jaar. Binnen 2,5

duurzaamheid. De markt voor groen gas

op gang komt. “Eerst samenwerken, daarna

jaar willen we dat vertienvoudigen tot 300

krijgt vandaag de wind in de rug.”

concurreren.”

miljoen kuub. Daarna moet nogmaals een

Verhagen noemde de oprichting van Groen

vertienvoudiging volgen, te realiseren in de

Gas Nederland “een droomscenario”. Dit is

Als onderdeel van de stichting is een werk-

periode 2025-2030. Dat betekent dat dan 1,5

in zijn ogen een initiatief van het bedrijfsle-

groep in oprichting die het rijden op groen

miljoen huishoudens gebruik zullen maken

ven zelf waarin ondernemers van verschil-

gas wil bevorderen, waar RAI Vereniging

van duurzaam groen gas. De markt zelf komt

lende bedrijven één gemeenschappelijk

nauw bij is betrokken.

RAI_GO_okt_2011.indd 4

03-10-11 15:16


5

Volledige technische gedaanteverwisseling fiets in 25 jaar Eind januari, tijdens FietsVAK 2012 in Amsterdam RAI, viert de ‘Fiets van het Jaar Verkiezing’ haar zilveren jubileum. In die kwart eeuw heeft de fiets een volledige technische metamorfose ondergaan.

gewezen dat de fiets voortdurend vernieuwd en steeds weer beter en comfortabeler is dan oudere exemplaren.” Als de verkiezing iets duidelijk maakt, dan is het volgens Stock wel dat de fiets in een kwart eeuw een volledige technische en cosmetische

In een periode van 25 jaar is dit initiatief, onder verantwoordelijkheid

gedaanteverwisseling heeft ondergaan. “De enige overeenkomst

van RAI Vereniging, uitgegroeid tot een markant publiciteitsmoment

tussen de fiets uit 1987 en die uit 2011 is dat deze wordt voortgedreven

om de fiets én de innovatiekracht van de fietsbranche in

door menskracht”.

de spotlights te plaatsen. Aanleiding

Hij wijst er op dat dankzij de toepassing

voor de verkiezing in 1987 door de toen-

van nieuwe lichtere materialen, inge-

malige Stichting Fiets!, een onafhanke-

nieuze versnellings- en verlichtings­

lijk promotie-instituut voor het bevor-

systemen (naafdynamo’s en naafver-

deren van het fietsen in Nederland dat

snellingen) en de komst van specifiek

onder de vlag van RAI Vereniging en

op de verschillende doelgroepen toege-

BOVAG opereerde, was om dit typische

sneden uitvoeringen, de fiets nog meer

Nederlandse vervoermiddel nadrukke-

binnen het bereik van de consumenten

lijk bij de consument onder de aandacht

kwam. Met als gevolg dat zowel het

te brengen. “En daarin zijn we absoluut

recreatieve als het functionele gebruik

geslaagd”, zegt Stef Stock, oud-secre-

de afgelopen decennia met 1 miljard

taris afdeling Fietsen van RAI Vereni-

groeide tot zo’n 14 miljard fiets­k ilo­

ging, die van meet af aan bij de organisatie van dit evenement was betrokken. “De verkiezing belichtte niet alleen de

meters. Sinds 2005 is de organisatie van

Stef Stock: het aantal fietskilometers groeide de afgelopen decennia tot 14 miljard.

de verkiezing volledig in handen van afdeling Fietsen van RAI Vereniging.

vele (innovatieve) ontwikkelingen die de branche doormaakt, maar leverde de gehele bedrijfstak bovendien veel positieve publiciteit op.

De 25ste editie van de Fiets van het Jaar Verkiezing vindt plaats op

Niet in de laatste plaats werd de consument er weer eens duidelijk op

29 januari tijdens FietsVAK 2012 in Amsterdam RAI.

Thermo King breidt servicenetwerk uit Thermo King heeft het servicenetwerk voor koeltrailers van 12 tot 21 vestigin­ gen uitgebreid. Dankzij de samenwer­ king met Toscon Trailerservice beschikt de specialist op het gebied van gecon­ ditioneerde vervoer nu over 9 extra locaties verspreid over Nederland, waar klanten eveneens voor service aan hun Thermo King koelmachine terecht kunnen.

King. De overeenkomst met Toscon zorgt er voor dat klanten van Thermo King niet heen en weer hoeven te rijden naar meerdere adressen om hun koeltrailer in optimale conditie te krijgen. Om omrijkilometers zoveel mogelijk te voorkomen kunnen klanten bovendien gebruik maken van de mobiele services van Thermo King. In totaal zijn er 27 optimaal geëquipeerde servicevans op de weg die de lijnen naar de klant zo kort mogelijk houden

Ook in deze vestigingen wordt de service uitgevoerd door de medewerkers van Thermo

RAI_GO_okt_2011.indd 5

Thermo King biedt one-stop-shopping voor het onderhoud van koelwagens.

en die worden bestuurd door gekwalificeerde monteurs.

03-10-11 15:16


GO! 6

Minder geluid, minder last van files, een veiliger woonomgeving, een schoner milieu en kostenbesparingen voor vervoerders en verladers. Dat zijn in een nutshell de voordelen van PIEK. Dit meerjarenprogramma werd in 1998 gestart om oplossingen te zoeken voor stille stadsdistributie. Inmiddels geldt PIEK als dé standaard voor laden en lossen tijdens de ‘randen van de dag’. De progressie die in ruim tien jaar is geboekt noemt Rob Goevaers, consultant op het gebied van duurzame logistiek, indrukwekkend. “In die periode is het geluidsniveau met ruim 30 dB teruggedrongen en de luchtkwaliteit met 30 procent verbeterd.”

T E H N KA

L I ST

Goevaers stond in 2000 zo ongeveer aan de wieg van PIEK en werd destijds door SenterNovem (nu Agentschap.nl) ingeschakeld om de ontwikkeling van geluidsarme innovaties in de transportwereld van de grond te krijgen. Dat was een behoorlijke uitdaging, omdat stil laad- en losmaterieel toen eigenlijk nog geen issue was. Er was geen aanbod omdat er geen vraag was en omgekeerd. Aan Goevaers de taak om die vicieuze cirkel te doorbreken. “De eerste fase van PIEK van 2000 tot 2003 stond primair in het teken van technische ontwikkelingen”, vertelt hij. “Zonder aanbod geen vraag, dus werden innovatieve, geluidsarme toepassingen en ontwikkelingen gesubsidieerd via MIA/VAMIL. Dan moet je denken aan laadkleppen, heftrucks, de constructie van de carrosserie van opleggers/aanhangwagens, rolcontainers, maar ook aan bijvoorbeeld het motorgeluid of het koelsysteem.”

Geluidshalvering Om aan PIEK te voldoen mogen producten in de venstertijden tussen 19.00 en 23.00 uur en tussen 23.00 en 7.00 uur niet het geluidsniveau van respectievelijk 65 dB(A) en 60 dB(A) overschrijden. “Dit hield in dat er nog een lange weg te gaan was. Neem het aantal decibels van een handpalettruck, zo’n 92 dB(A). Daar moest 32 dB(A) vanaf. Een krachttoer als je bedenkt dat iedere reductie van 3 dB(A) een halvering van het geluid betekende. In dit geval ging het zelfs om tien keer een halvering van het geluid.” Technisch moest het, zo bleek uit onderzoek van TNO, haalbaar zijn, beklemtoont Goevaers. “De vraag waar we in de tweede fase van PIEK voor stonden gesteld was: hoe trekken we de gebruikers over de streep? Investeringen in stille producten moeten voor vervoerders en verladers immers rendabel zijn en de terugverdientijd kort. Daarom

RAI_GO_okt_2011.indd 6

03-10-11 15:16


? R E L IL

G O N U N T E

PIEK VERLEGT GRENZEN

RAI Vereniging, noemt de brede marktacceptatie en de

we vooral niet vergeten dat het voor een groeiend aantal

Om ervoor te zorgen dat voertuigen daadwerkelijk aan

uitgestrekte range aan PIEK-producten de belangrijkste

gemeenten die klimaatneutraal willen zijn een slimme manier

de wettelijke normen voldoen, is op initiatief van RAI

succesfactoren van de norm. “Vergeet niet dat het PIEK-Keur

is om de uitstoot van CO2 te reduceren.”

Vereniging, FOCWA en de brancheorganisatie van importeurs

vrijwel alle elementen omvat die geluidsoverlast kunnen

en/of fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen,

veroorzaken: carrosserieën, componenten, laadkleppen,

wegenbouwmachines en transportmaterieel (BMWT), in 2005

rolcontainers en sinds kort zelfs de aandrijflijn.” Tekstra schat

de Stichting PIEK-Keur in het leven geroepen. Zodra na een

dat sinds de invoering van PIEK ruim 7.500 keurmerkstickers

geluidsmeting blijkt dat aan de richtlijnen is voldaan, geven

voor carrosserieën en componenten zijn afgegeven en dat er

de leveranciers en carrosseriebouwers een PIEK-certificaat

daarnaast nog eens enkele tienduizenden stille rolcontainers

af. De PIEK-KEUR sticker is het zichtbare bewijs dat de

op de Nederlandse markt zijn gebracht.

vrachtwagen of een ander transportmiddel bij het laden en

Inmiddels heeft PIEK-concept ook internationaal navolging

lossen zo weinig mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden

gekregen. “De meeste Europese landen, zoals Duitsland,

veroorzaakt. Ook is het een bewijs voor de controlerende

Frankrijk, België en Groot-Brittannië, passen dit model toe”,

instanties (veelal gemeenten) dat het voertuig of

bevestigt Tekstra. “Dat is te danken aan de voortrekkersrol

transportmiddel aan de gestelde normen in het TNO protocol

die Nederland heeft vervuld.” Hij verwacht dat de

voldoet. Bovendien heeft de sticker een positief effect op het

internationale erkenning van PIEK nog slechts het begin is.

imago van het wegvervoer.

“Het is net als bij sport. De lat komt steeds hoger te liggen.

Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen van

De grenzen van PIEK zullen zeker verschuiven. En laten

RAI_GO_okt_2011.indd 7

7

GELUIDSNIVEAU LADEN EN LOSSEN 92 dB(A)

>PIEK

65 dB(A)

Vóór 1998

60 dB(A)

2011 2011 19.00 - 23.00u 23.00 - 7.00u

03-10-11 15:16


8 werd de subsidie – 25 procent van de meerprijs - verschoven van de

Omslagpunt

fabrikant naar de vervoerders/verladers. Verder moesten er, om PIEK

Het grote omslagpunt van PIEK kwam volgens Goevaers in 2007

vlot te trekken, meer aanbieders van stille producten komen en de

nadat de eerste pilot in tien gemeenten met belevering in de dagran-

voordelen voor de verladers en vervoerders helder over het voetlicht

den een overtuigend bewijs leverden van het effect van de maatregel.

worden gebracht. En die waren er volop. Iedere stad hanteerde na-

De resultaten waren zelfs boven verwachting. “Op de 1.400 leverin-

melijk eigen venstertijden. Maar voor voertuigen die aan de PIEK-

gen die werden gedaan, kwamen slechts vijf klachten binnen.

normen voldeden gold de landelijke wetgeving. Met andere woorden:

Daarvan was er trouwens maar één gegrond. Tegelijkertijd konden we

met stil materieel werd het mogelijk vroeger en later te lossen. Be-

vaststellen dat gebruikers al binnen één jaar de meerkosten van de

voorrading kon fileloos buiten de spits plaatsvinden en dit maakte het

investering konden terugverdienen en break-even konden draaien.

interessant om hierin te investeren. Het scheelde brandstof,

Een niet onbelangrijk bijkomend neveneffect van PIEK is dat de

tijd, was efficiënter en droeg bovendien bij aan een verbetering van de

luchtkwaliteit met 30 procent is verbeterd. Simpelweg doordat

lucht kwaliteit. Iets waar we in de derde fase van PIEK de nadruk op

distributievoertuigen vanwege de verruimde laad- en lostijden

gingen leggen.”

minder in de file staan.” Toen een grote speler als Albert Heijn in 2007 besloot om alle getrokken voertuigen te vervangen voor PIEK gecertificeerd materieel was het hek definitief van de dam. Goevaers: “Je kunt rustig stellen dat PIEK nu geldt

HOE HARD IS GELUID?

als de standaard voor stille stadsdistributie. Het aantal

Niveau 0 20 30 40 60 80 100 110

in dB gehoorgrens; hieronder hoort de gemiddelde mens niets meer stille slaapkamer, stiltegebied in de natuur gefluister normale woonkamer gespreksniveau drukke verkeersweg op 10 meter afstand opstijgende jumbojet op 200 meter hoogte drilboor op 1 meter afstand

140

pijngrens

PIEK-producten is sinds 2003 ongeveer vervijfvoudigd. Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Nu het getrokken materieel onder controle is, is het accent verschoven naar de aandrijflijn en het geluid dat rolcontainers maken.

QuietTRUCK Voor wat betreft het motorgeluid van trucks is de norm van 60dB(A) weliswaar technisch haalbaar, maar in de praktijk nog net een stap te ver. “Een eerdere ervaring met een prototype dat aan deze geluidsnorm voldeed wees uit dat het op de markt brengen van dit soort voertuigen te hoge kosten met zich mee zou brengen en economisch voorlopig nog niet haalbaar was”, verduidelijkt Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging. “Zo’n twee jaar geleden kwamen er technische mogelijkheden om het aandrijfge-

Er zijn inmiddels ruim 60 verschillende ‘stille’ producten op de markt om de geluidsoverlast te beperken. Deze zijn te herkennen aan het PIEK-logo, dat het bewijs vormt dat een vervoerder of transporteur er alles aan heeft gedaan om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

luid van laad- en losvoertuigen gefaseerd op PIEK-niveau te krijgen. Dat vormde min of meer de aanleiding om onder de noemer ‘QuietTRUCK 72dB(A)’ voor vrachtvoertuigen een aparte categorie in het leven geroepen. Dat geluidsniveau bleek een mooi tussenstation in de aanloop naar nog stillere aandrijvingen.” Een aantal partijen, waaronder Iveco, Volvo en Mercedes-Benz, brengen inmiddels op grote

schaal voertuigen – zogeheten fluistertrucks – op de markt die aan deze norm voldoen.

RAI_GO_okt_2011.indd 8

03-10-11 15:16


9

Stille voertuigen vragen om een tegengeluid

lage snelheidslimiet vaker bij ongevallen zijn betrokken dan ‘gewone’ auto’s. “Helaas was hier niet gecorrigeerd naar het aantal kilometers dat deze voertuigen jaarlijks afleggen. En dat is wel noodzakelijk, want als een elektrische auto in stedelijke gebieden tweemaal zoveel kilometers aflegt als een brandstofauto, dan is een grotere kans op een

Het kabinet wil dat er in 2015 zo’n 15.000 à 20.000 elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Ondanks deze positieve ontwikkeling is er bezorgdheid over de gevolgen van de geluidloosheid van elektrische voertuigen voor met name voetgangers en fietsers. Een eerste verkenning van de SWOV naar de veiligheidsconsequenties van elektrisch aangedreven voertuigen wijst uit dat een derde van de respondenten een duidelijk ‘toelaatbaar en onderscheidend’ waarschuwings­ signaal belangrijk vindt ter bevordering van de verkeers­ veiligheid.

ongeval statistisch gezien al verklaarbaar.”

Geluidsnormen Vooralsnog wil de SWOV geen uitspraak doen over de wenselijkheid om geluid aan elektrische voertuigen toe te voegen. Dat dit op termijn zal gebeuren lijkt een kwestie van tijd. Hiervoor zijn inmiddels tal van oplossingen ontwikkeld die binnen en buiten de auto waarschuwen. Zoals een Bluetooth-signaal dat voetgangers op hun mobiele telefoon attendeert op een naderende elektrische auto. Of een detectiesysteem in de auto dat voetgangers en fietsers waarneemt en vervolgens een waarschuwingssignaal aan de bestuurder afgeeft. In Nederland werkt de Universi-

Toch gaat het volgens SWOV-onderzoeker Chris Schoon te ver om op basis van deze ‘verkennende studie’, waar RAI Vereniging bij was betrokken, meteen al vergaande conclusies te trekken. “De resultaten van de internetenquête die wij onder gebruikers van elektrische auto’s en scooters hebben gehouden wijzen er wel op dat het ontbreken van motorgeluid bij medeweggebruikers

‘Geluidsnormen voor EV’S lijken een kwestie van tijd’

teit van Amsterdam voor Daimler aan een dergelijk intelligent waarnemingssysteem. Mogelijk dat er, net als de eisen emissies, geluidsnormen zullen komen. De Japanse overheid heeft al een conceptnorm opgesteld die eisen stelt aan het geluidsniveau van EV’s tot 20 km/u. In Europa wordt gewerkt aan de ontwikkeling van akoestische waarschuwingssystemen en een eventuele standaardisering daarvan.

in een aantal gevallen tot schrikreacties leidt, en dat ruim de helft van de bezitters het rijgedrag zegt te hebben aangepast. Maar echt hard bewijs dat EV’s onveiliger of

Gedragscode

veiliger zijn dan conventionele voertuigen is er op dit moment niet.”

Voor de SWOV is dit nog net een stap te ver, omdat momenteel nog niet duidelijk is of de toevoeging van kunstmatig geluid aan perso-

Bandengeluid overheerst

nenauto’s en andere voertuigen nodig is om ongevallen met kwets-

Schoon erkent dat die situatie snel kan veranderen als de markt voor

bare verkeersdeelnemers te voorkomen. Daarvoor is naar de mening

EV’s in een stroomversnelling komt. “Elektrische- en hybride auto’s

van het instituut vervolgonderzoek nodig. Schoon: “Mogelijk dat we

zijn tot ongeveer 20 km/u immers nagenoeg stil. Boven deze snelheid

hier nog dit jaar mee kunnen starten.” De SWOV voert hiervoor

overheerst veelal het bandengeluid. Voor E-scooters geldt dat fietsers

oriënterende gesprekken met de gemeente Amsterdam. “Wellicht

ze niet horen aankomen. Een probleem dat nog eens wordt vergroot

kunnen de resultaten van dit onderzoek tevens de basis bieden voor

doordat, zo werd door leveranciers bevestigd, de elektromotor van

een gedragscode voor bestuurders van elektrische auto’s en scooters.

elektrische snorscooters eenvoudig is af te regelen op een hogere

Het volledige SWOV-rapport is te downloaden via: www.swov.nl/

snelheid dan de toegestane 30 km/u.” Schoon haalt een Amerikaans

nl/research/nieuwsbrief/artikelen/2011/201108-Elektrische-voer-

onderzoek aan dat aangeeft dat elektrische auto’s op wegen met een

tuigen.pdf

RAI_GO_okt_2011.indd 9

03-10-11 15:16


10

GELUID AAN BANDEN Vroeger werd een band gezien als een betrekkelijk homogeen product, waarmee de bandenindustrie zich moeilijk wist te profileren. Voor de consument waren de ‘zwarte sloffen’ vooral een noodzakelijk kwaad. Dat banden geen sluitpost zijn, maar een wezenlijke bijdrage leveren aan de verkeers­ veiligheid, het terugdringen van CO2 ­emissies en het verla­ gen van de geluidsemissie van voertuigen, begint zo langza­ merhand bij velen door te dringen. De Nederlandse overheid heeft hieraan in 2009 en 2010 met de campagne ‘De Nieuwe Band’ getracht een bijdrage te leveren. “Eigenlijk is een band veel meer dan de som der delen”, zegt Edwin Brinksma, branchemanager van VACO, wanneer hem wordt gevraagd aan welke criteria een goede band moet voldoen. “Het ligt er helemaal aan welke waarde je toekent aan bijvoorbeeld geluidsproductie, rolweerstand, rijprestaties, comfort, duurzaamheid of veiligheid. Een kwalitatief goede band is in feite altijd een compromis. Bandenfabrikanten blijven als

‘Een goede band is altijd een compromis’

het ware als een soort alchemisten voortdurend zoeken naar de magische formule. Daarvoor investeren zij jaarlijks vele miljoenen euro’s in R&D. Maar betere prestaties op een bepaald aspect gaan altijd ten koste van de score op een ander gebied.” gefaseerd in werking getreden voor de vervangingsmarkt van banden.

Geluidsrichtlijn

Deze zijn herkenbaar aan een zogeheten S-markering.

Het blijft volgens hem dus zoeken naar de juiste balans. “Stel dat je

Brinksma legt uit dat de meeste banden in Nederland gemiddeld

een band wilt maken die ultiem stil is. Dan kom je uit bij een volstrekt

zo’n 3 tot 4 dB(A) onder het niveau van de Europese richtlijn liggen.

profielloze band. Uit het oogpunt van veiligheid is dat natuurlijk

“Bedenk daarbij wel de 3 dB(A) een halvering van het geluidsniveau

ongewenst. Bovendien wordt de geluidswinst dan al gauw teniet

betekent.”

gedaan door uitrukkende ambulances en hulpdiensten. Als brancheorganisatie vinden wij de prestaties van een band op het gebied van

Bandenlabel

veiligheid overigens het meest belangrijk.”

In navolging van de geluidsrichtlijn heeft de Europese Commissie be-

Dat neemt niet weg dat de geluidsproductie van banden de laatste

sloten om met ingang van november 2012 een labelling/etikettering-

jaren enorm is verbeterd. Zo is in de Europese geluidsrichtlijn uit

systeem voor banden te introduceren. Europa krijgt op die manier een

2001, die onderdeel vormt van de typegoedkeuring, vastgelegd dat

instrument ter beschikking om te sturen op de verschillende milieu-

autobanden niet meer dan tussen de 72 en 76 dB(A) mogen produ-

componenten: wet grip, rolweerstand en geluid. Het is de bedoeling

ceren bij 80 km/u. Het gaat daarbij om het externe geluidsniveau,

om de band per milieucomponent een score toe te kennen van A tot

zoals iemand dat buiten de auto ervaart. Deze richtlijn is vanaf 2009

en met G voor wet grip en rolweerstand. Geluid wordt weergegeven

RAI_GO_okt_2011.indd 10

03-10-11 15:16


11 met een absolute waarde in decibellen.

veelrijders zullen misschien de voorkeur geven

Brinksma wijst er op dat er een essentieel verschil

aan een band die het hoogste scoort op grip op

is tussen de Europese geluidsrichtlijn en het

nat wegdek en anderen weer voor stille banden.

labelingsysteem. “De geluidsrichtlijn gaat

De prijsstelling zal bij de afweging zeker een be-

namelijk uit van minimale kwaliteitseisen (een

langrijke rol blijven spelen. Maar zodra mensen

test op segment niveau van banden), terwijl men

beseffen dat een iets hogere investering, in de

bij de labeling kijkt naar de individuele score van

vorm van lagere brandstofkosten of een langere

de afzonderlijke banden per component (veilig,

levensduur, snel is terug te verdienen, dan zul-

zuinig, stil). “Met de komst van het banden-

len zij wellicht eerder bereid zijn om meer voor

etiket, in de vorm van een sticker op de band,

hun banden uit te geven. Een ding staat vast: het

krijgt de Europese consument straks een extra

wordt voor consumenten straks in ieder geval

hulpmiddel in handen om op basis van een eerlijk

helderder en transparanter om, afhankelijk van

‘level playing field’ zijn eigen keuze te maken.”

het gebruik en het jaarkilometrage, de juiste

Hij rekent voor dat de Nederlandse automobilist,

band aan te schaffen.”

door een A-label in plaats van een G-label band te kiezen op het gebied van rolweerstand, al snel 80 liter per jaar aan brandstof bespaart. “Echte

Fluistertruck wint terrein Om files te ontwijken besluiten steeds meer supermarkten hun winkels in de vroege ochtend­ of late avonduren (ven­ stertijden) te bevoorraden. De nieuwste f luistertrucks die als onderdeel van PIEK voldoen aan de ‘QuietTRUCK 72dB(A)’ norm, maken het mogelijk om dit met een minimum aan overlast voor de omwonenden te doen.

Toen veel Nederlandse gemeenten pakweg twee jaar geleden besloten om alleen nog stille voertuigen binnen de venstertijden toe te staan was Iveco een van de partijen die hier relatief snel en moeiteloos op kon inspelen. Het bedrijf leverde immers af-fabriek al trucks met stille en schone CNG-motoren. “Het enige nadeel was dat de actieradius beperkt was tot zo’n 250 kilometer”, vertelt Fred Schouten, directeureigenaar van Iveco Schouten. “Dat hebben we opgelost door de trucks op vloeibaar aardgas om te bouwen, waardoor de reikwijdte toenam

Een goed voorbeeld zijn de aardgasaangedreven distributievoertui-

tot ongeveer 900 kilometer.”

gen van Iveco. Vergeleken met de dieselvariant zorgen die voor een

Het rijden op vloeibaar biogas heeft volgens Schouten tal van voor-

geluidsreductie van 50 tot 75 procent, terwijl aardgas nagenoeg geen

delen. Zo zijn de voor aardgas omgebouwde Iveco Stralis trucks nu

schadelijke stoffen of roetdeeltjes uitstoot.

al schoner dan de Euro VI norm die vanaf 2014 in werking treedt en vijf keer zo stil als een conventionele dieseltruck. Bovendien levert het rijden op groengas een CO2-besparing van 80 procent op. Sinds begin dit jaar rijden er in ons land twintig exemplaren van de stille Stralis rond. “Dat moeten er eind dit jaar in totaal honderd zijn”, zegt Schouten. “We hebben ons met de aardgasvoertuigen ook ingeschreven voor het overheidsprogramma ‘Truck van de Toekomst’ dat het gebruik van vrachtauto’s met milieuvriendelijke aandrijvingen en dieselalternatieven moet bevorderen.”

Aardgasaangedreven trucks zorgen, vergeleken met een dieselvariant, voor een geluidsreductie van 50 tot 75 procent.

RAI_GO_okt_2011.indd 11

03-10-11 15:16


12

Geluid schreeuwt om aandacht

toenemende mate een prima alternatief voor de brandstofaangedreven variant. Om de elektrische scooter onder jongeren nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, is NSG een multimediale campagne richting gemeenten gestart om het gebruik van E-scooters bij de jeugd krachtig te stimule-

De afgelopen decennia is de geluidsoverlast door wegverkeer niet toegenomen. Dat was vooral te danken aan tal van maatregelen in het kader van de Wet geluidhinder, zoals geluidarm asfalt (ZOAB), het plaatsen van schermen langs snelwegen, gevelisolatie (sanering) en de invoering van geluidszones. Daarnaast werden auto’s stiller. Er kwamen bijvoorbeeld Europese typekeuringseisen voor geluid en stille banden. Toch ondervindt bijna eenderde van de Nederlanders ernstige hinder van geluid door het wegverkeer, zo blijkt uit cijfers van het RIVM.

ren. Na een succesvolle aftrap in Den Haag was het in juni de beurt aan Zaanstad om kennis te maken met de fluisterstille scooter. “Scholieren konden zich via de website www.electric-heroes.nl als testrijder opgeven”, legt Kramer uit. “Twee dagen lang konden zij een elektrische scooter testen om hier vervolgens een

“Geluidsoverlast blijft, ondanks de progressie

voermiddel staat met 19 procent op de eerste

filmpje over te maken en zo een scooter te

die op dit terrein is geboekt, een bron van

plaats in de top tien van meest hinderlijke ge-

kunnen winnen. Met als veelbelovend

zorg”, stelt Jan Kramer van de Nederlandse

luidsbronnen. Zo’n 7 procent van de Neder-

resultaat dat in Den Haag 38 testrijders 30

Stichting Geluidshinder (NSG). “Vergeet

landers geeft aan brommers als belangrijkste

filmpjes instuurden en ruim 10.000 mensen

niet dat we met zijn allen in een dichtbevolkt

bron van slaapverstoring te zien.”

de website bezochten.”

land leven. Zowel het aantal inwoners als de

Op de vraag of geluid in Nederland ten

intensiteit van de geluidsbronnen is de

Electric heroes

opzichte van bijvoorbeeld emissienormen

afgelopen 25 jaar sterk toegenomen. Alleen al

Gelukkig ligt wat dat betreft een relatief

ten aanzien van luchtkwaliteit niet een

het aantal vliegbewegingen is in die periode

eenvoudige oplossing binnen handbereik: de

beetje stiefmoederlijk wordt bedeeld,

verdubbeld. Hoewel rond Schiphol veel meer

E-scooter. Die is immers stil, schoon en in

reageert hij met grote stelligheid.

mensen zijn komen wonen, is het percentage hinder per saldo gelijk

Oplossing tegen slechte nachtrust: de E-scooter

gebleven. Voor het wegverkeer zie je een vergelijkbare ontwikkeling. Het aantal mensen dat aangeeft hinder te ervaren van personen- en vrachtauto’s is door de jaren heen zelfs iets gedaald, ondanks een verdubbeling van de verkeersdrukte.” Kramer wijst er op dat de meest recente inventarisatie van geluidshinder uit 2004 dateert. De cijfers voor 2010, de laatste keer dat het RIVM veldwerk heeft verricht, zijn nog niet bekend. “Ik verwacht echter geen grote trendbreuk. Na wegverkeer (29%) veroorzaken vliegverkeer en buren (beide 12%) het meest ernstige hinder. Opvallend veel mensen ergeren zich aan knetterende bromfietsen. Dit ver-

RAI_GO_okt_2011.indd 12

03-10-11 15:16


13 te raken. En dat terwijl geluid bij wijze van de NSG er alles aan doet om het onderwerp

NIEUWE TESTMETHODE VOERTUIGGELUID

geluid onder de aandacht van politici en

De EU heeft een nieuwe testmethode voor

beleidsmakers te brengen, onder andere via

geluid ontwikkeld waaraan personen- en

speciale voorlichtings(mid)dagen.”

vracht wagens tijdens de typegoedkeuring

spreken om aandacht schreeuwt. Vandaar dat

moeten voldoen. Het verschil tussen de Een actueel voorbeeld noemt Kramer de

oude en nieuwe testmethode zou ongeveer

aanpassingen die NSG heeft voorgesteld ten

2 dBA bedragen.Het wachten is nu op de

aanzien van de zogeheten ‘Geluids-

bijbehorende grenswaarden van de nieuwe

ProductiePlafonds (GPP’s). Dit zijn maximale

testmethode die de Europese Commissie rond

geluidsniveaus die de overheid gaat stellen

het verschijnen van deze eerste editie van

aan rijks- en spoorwegen.

GO!Mobility bekend zal maken. Op dit moment

“Wij vinden dat de voorgestelde procedure

mag een auto maximaal 74 dBA produceren.

aanscherping behoeft. Er zou in de wet een

Dat zou, als het aan de Commissie ligt, twee

dwingende inspanningsverplichting moeten

jaar na het van kracht worden van de nieuwe

worden opgenomen om de geluidsbelasting

richtlijn nog maar 72 en na vier jaar maximaal

omlaag te brengen. Wat NSG betreft door de

70 dBA mogen zijn. In de praktijk komt dit

plafonds iedere vijf jaar een halve dB lager

neer op een geluidshalvering. De maximale

vast te stellen. Diverse onderzoeken laten

geluidsnorm voor vrachtwagens zou eerst met

“Gezien het huidige politieke en economi-

zien dat lawaai niet alleen hindert, maar ook

één dBA en twee jaar later met nog eens twee

sche klimaat lijkt het thema milieu sowieso

de gezondheid aantast.”

dBA omlaag moeten. Momenteel licht de limiet

Poster Electric Heroes campagne

de laatste jaren een beetje op de achtergrond

voor trucks nog op 80 dBA.

Spar trailers op stille CO2-koeling Stiller en milieuvriendelijk koelen, beter slapen en het wordt stiller op straat. Het initiatief van Spar om over te schakelen op cryogeen koelen met CO2 maakt dit mogelijk. De winkel­ keten gaat dit najaar zo’n vijftig à zestig vrachtwagens inzet­ ten die CO2 als koudemiddel gaan gebruiken. Koelsystemen van trailers zijn een belangrijke bron van PIEK-geluid.

CO2-tankende Spar-trailer

Voor Spar aanleiding om met huisvervoerder Peter Appel en ThermoKing te zoeken naar een oplossing die moest leiden tot de reductie van

Volgens Kuipers is het de bedoeling dat de nieuwe en duurzaam

geluidsoverlast én minder CO2-uitstoot.

gekoelde vrachtwagens bijna 600 filialen gaan bevoorraden, waar-

“Na een succesvolle praktijktest die in 2009 werd afgerond, is besloten

onder 350 Spar vestigingen, 110 filialen van Attent en ongeveer 100

deze techniek dit jaar op grote schaal toe te passen”, vertelt Nico

neutrale winkels. “De grootste winst die koelen met gerecyclede

Kuipers, supply chain manager bij Spar. “Grootste bottleneck vormde

CO2 oplevert is dat het systeem niet meer geluid produceert dan een

alleen het tanken van CO2 , want ons land beschikte nog niet over een

leeglopende fietsband. Bovendien is er vergeleken met een conventi-

infrastructuur op dit gebied. In samenwerking met Yara, een indus-

onele dieselmotor vrijwel geen emissie meer van schadelijke stoffen.

triële gasleverancier, en ThermoKing is dit probleem opgelost en

Spar Nederland zal hierdoor op jaarbasis 160.000 liter diesel minder

kunnen we gebruik maken van een openbaar vulnetwerk van CO2

verbruiken en ruim 400 ton minder CO2 uitstoten. Op die manier

dat dit jaar uit tenminste 11 stations moet bestaan. Medio juni vond

willen wij een bijdrage leveren aan de vergroening van het wegtrans-

de opening plaats van het eerste vulstation in Apeldoorn.”

port en de verduurzaming van de distributie.”

RAI_GO_okt_2011.indd 13

03-10-11 15:16


14

RAI SOCIETY

Prinsjesdagborrel

Van bankencrisis naar landencrisis, een wankele euro, onzekere economische vooruitzichten en groeiende zorgen om de rijksbegroting op orde te krijgen. Allemaal factoren die de politieke barometer in Den Haag al wekenlang in een neerwaartse richting doen bewegen. Toch was van een mineurstemming tijdens de traditionele Prinsjesdagborrel, die VNO-NCW samen met MKB Nederland jaarlijks op de derde dinsdag organiseert, weinig te merken. ‘Tout’ politiek Den Haag gaf in Perscentrum Nieuwspoort acte de présence en vol optimisme brachten de aanwezige prominenten een toost uit op het regeringsbeleid voor het komende jaar. Een prima lobbymoment voor Peter Janssen en Olaf de Bruin van RAI Vereniging, die hier in gesprek zijn met onder andere Mark Rutte en Bernard Wientjes.

Afscheid Pierrette van Harten

Comfort zone Een trotse Sven Willems van GMC toont de Eurobike Award die het bedrijf in september op de Eurobike in Friedrichshafen won voor de Yepp mini. “Door het zachte materiaal zitten kinderen in dit fietsstoeltje heerlijk comfortabel en er hoeft geen kussentje te worden

Partir c’est mourir un peu. Een uitspraak die zeker van

gebruikt”, geeft Willems als verklaring voor de bekroning.

toepassing zal zijn op Pierette van Harten. Niet

Nederland viel op Eurobike trouwens goed in de

minder dan 23 jaar heeft zij met veel enthousiasme

prijzen, want Koga-directeur Wouter Jager nam op

en gedrevenheid een bijdrage geleverd aan het

de tentoonstelling de Gold Award in ontvangst voor

succes van Peugeot in Nederland. Het zal dus

de Koga WorldTraveller 29. Voor afdeling Fietsen

geen verbazing wekken dat haar afscheidsreceptie

van RAI Vereniging was deze internationale fiets- en

als directeur externe betrekkingen druk werd

fietsonderdelenbeurs een prima inspiratiebron voor

bezocht. Ruim 50 vertegenwoordigers uit de mobiliteitswereld kwamen haar in Peugeot

de aanstaande FietsVAK 2012 (29 t/m 31 januari) in

Experience in Breukelen op een feestelijke wijze au revoir zeggen en konden tegelijkertijd

Amsterdam RAI. “FietsVAK is weliswaar kleiner van opzet,

kennis maken met haar opvolgster Wencke Fassbender. Pierrette ontving uit handen

maar zal beslist niet minder spraakmakend zijn”, voorspelt

van Peter Janssen, directeur van RAI Vereniging, een toepasselijk afscheidscadeau: een

Sacha Boedijn, secretaris afdeling Fietsen.

stadsfiets. Uiteraard van het merk Peugeot.

RAI_GO_okt_2011.indd 14

03-10-11 15:16


15

Geen woorden, maar laden! Om zelf te kunnen ervaren hoe het is om elektrisch en duurzaam te rijden is onlangs naast het Centraal Station in Rotterdam het Elektrisch Vervoer Centrum officieel in gebruik genomen. Onder aanwezigheid van een groot aantal ambassadeurs van elektrische mobiliteit, waaronder RAI Vereniging, verrichtte minister Schultz van Haegen eind augustus de openingshandeling van dit unieke initiatief dat onder verantwoordelijkheid valt van Het Nieuwe Rijden.

Jaap Tuinstra van RAI Vereniging was vanzelfsprekend aanwezig om de allereerste locatie in Nederland, waar alles op het gebied van elektrisch vervoer beschikbaar is, met eigen ogen te aanschouwen. Iedereen kan hier terecht om zich te oriënteren en zelf te rijden. Naast auto’s en tweewielers worden in het centrum alle facetten van elektrisch- en schoon vervoer zichtbaar gemaakt. Bezoekers kunnen onder andere advies krijgen over subsidies, laadpalen, verzekeringen en zelfs het leasen van EV’s. Mede dankzij de vele bij Het Nieuwe Rijden aangesloten par tners

Huffelen,

die dit bijzondere belevingscentrum mogelijk hebben gemaakt, zoals

introduceerde op de bijeenkomst een nieuwe variant op de in de

ANWB, BOVAG, Formule E-Team en RAI Vereniging, worden de

havenstad veel gebezigde slogan ‘geen woorden, maar daden’, namelijk:

verschillende mobiliteitsvraagstukken in de breedste zin van het

‘geen woorden, maar laden.” Manager Duurzaamheid en Techniek

woord behandeld.

De

Rotterdamse

wethouder,

Alexandra

van

Zero Emission Tour Onbekend maakt onbemind. Dus besloot

collega Wijnand de Geus, secretaris afdeling

Renault Nederland de koudwatervrees die

Auto’s (midden). Zij lieten zich over de laatste

mensen ervan weerhoud de overstap naar

E.V- ontwikkelingen bijpraten door Fokko

elektrisch rijden te maken weg te nemen. In totaal

Bangma, directeur Public Affairs van Renault

konden zo’n 300 relaties, potentiële klanten en

Nederland. Daarna begaven zij zich emissievrij

dealers in de week van 29 augustus tot en met 3

en fluisterstil op weg in achtereenvolgens een

september op Schiphol-Rijk uitgebreid met het

Fluence Z.E. en een Kangoo Z.E. Hoeveel

elektrische gamma van Renault kennismaken.

mensen inmiddels over de streep zijn getrokken

Het charme offensief om elektrische mobiliteit

kon Renault nog niet zeggen. “Wel zijn de eerste

beter op de kaart te zetten maakt deel uit van

orders al geschreven”, bevestigde Jan Pieter

een internationale promotietour in 11 Europese

van der Kooi, Coördinator PR, Sponsoring &

lidstaten. Volgens Renault Nederland zijn de

Events van Renault & Dacia. En voor wie nog

reacties van de deelnemers voorlopig zeer

geen keuze heeft kunnen maken: volgend jaar

positief en veelbelovend. Die mening werd ook

voegt Renault Nederland de Twizy en de ZOE

gedeeld door Olaf de Bruijn, adjunct-directeur

aan het elektrische programma toe.

van RAI Vereniging (rechts op de foto) en zijn

RAI_GO_okt_2011.indd 15

03-10-11 15:16


16

eco-trends

De elektrische aap uit de mouw In Italië is de Piaggio Ape al zestig jaar een vertrouwde verschijning in het straatbeeld. Dat is niet verwonderlijk, want dit multifunctionele voertuig wringt zich moeiteloos door de bochtige straatjes van de krappe Italiaanse binnensteden. En de compacte afmetingen, de lage aanschafprijs en de onverwoestbare tweetaktmotor maakten van de Ape een populair vervoermiddel voor kleine ondernemingen en middenstanders. Het 3-wielige concept van de

Piaggio Ape Calessino

Piaggio Ape is inmiddels in een nieuwe levensfase beland met de komst van een volledig elektri-

nog drie passagiers mee te

Ape staat niet alleen symbool

lucht aan. Het dak is namelijk

sche variant: de Calessino Ape.

nemen. Vandaar dat er in

voor milieuvriendelijk vervoer,

in een handomdraai te openen,

Het wagentje biedt voldoende

Amsterdam zelfs enkele

het voert, indien nodig,

zodat de berijder in ‘Dolce Vita’

ruimte om naast de bestuurder

rondrijden als taxi. De Calessino

bovendien zelf voldoende frisse

stijl open kan rijden.

Intelligente ruitenwisser Altijd een schone ruit zonder dat het vloeistof­ reservoir meteen leeg raakt. De nieuwe serie AquaBlade ruitenwissers van Valeo maakt dit mogelijk. Dit slimme was- en wissysteem voorkomt namelijk onnodige verspilling van

AquaBlade

reinigingsvloeistof door deze gelijkmatig

hoeveelheid vloeistof. Met als resultaat dat de

van het waterreservoir eveneens kunnen

vanuit de wisser aan te brengen op de voor-

ruit beter wordt gereinigd en dus de rijveilig-

halveren. Dit bespaart volgens Valeo 2 kilo

ruit in plaats vanaf de motorkap. Het waswa-

heid dankzij een betere zichtbaarheid wordt

aan onderdelen en levert een CO2 emissie-

ter komt direct uit buisjes die geïntegreerd

verbeterd. Een niet onbelangrijk bijkomend

verlaging van 0,2 gram per kilometer op. De

zijn in het wisserblad. Een speciale sensor

voordeel is dat ongeveer de helft minder

AquaBlade wissers van Valeo Service zullen

bepaalt voortdurend de juiste benodigde

water nodig is en autofabrikanten de grootte

binnenkort in de Benelux verkrijgbaar zijn.

RAI_GO_okt_2011.indd 16

03-10-11 15:16


17

(Zwerf)afval onder druk Op de ReinigingsDemo Dagen, een initiatief van afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, waren ze al te bewonderen: de ondergrondse perscontainers van Sidcon Milieutechniek. Langzaam breken deze slimme afval­ verwerkers ook door in het straatbeeld.

Fietsen met je hart Dat kan sinds kort met deze Heart Support Module van Sparta. Dankzij dit ‘zelfdenkende’ mechanisme van de Sparta ION bepaalt niet de fiets je hartslag, maar stuurt je hartslag de elektrische trapbekrachtiging van de fiets aan. Het systeem werkt als volgt: zodra de

De belangrijkste voor-

hartslag door meer inspanning omhoog gaat, neemt ook de trap­

delen van deze vorm van

bekrachtiging toe, zodat de hartslag weer kan dalen. Met andere

afvalinzameling zijn:

woorden: niet de fiets, maar de inspanning bepaalt de mate van on-

meer capaciteit, meer

dersteuning.

veiligheid, minder milieubelasting en

Communicatie tussen

minder kosten.

de fietser en de Haert

De perscontainers

Support Module

maken het afval­volume

geschiedt via een

namelijk een factor tien

draadloze hartslagband

kleiner. Daardoor hoe-

en een display die op het

ven vrachtwagens veel

stuur is bevestigd. De

minder te rijden en

software vergelijkt de

komen consumen-

actuele hartslag met de

ten niet zo gauw meer

ingevoerde streefwaar-

voor een volle container te staan. De speciale perstechniek zorgt er

den en past waar nodig

bovendien voor dat kunststof goed sorteerbaar blijft en geschikt voor

de ondersteuning aan.

Ondergrondse perscontaier

hergebruik. De Sidcon perscontainer levert behalve een aanzienlijke kostenbesparing op inzamellogistiek en afvaltransport tevens een significante reductie van fijnstof- en CO2-uitstoot op.

Comfortabele fun-factor

evenementen. Wat hem betreft kan de Orphiro als een perfect uit-

Duurzaam plezier, een cool design en veel rijcomfort. Die drie

Tegelijkertijd groeit dan de bekendheid met elektrisch motorrijden bij

elementen moeten het motorrijden volgens het jonge Nederlandse

de consumenten en kunnen zij kennis maken met de vele voordelen,

bedrijf Orphiro een nieuwe dimensie geven. De volledig elektrisch

zo luidt zijn filosofie. En daar is deze brede cruiser met een top van

aangedreven Orphiro wordt in een beperkte oplage gebouwd op de

120 km/u en een actie­radius van ongeveer 100 kilometer prima toe in

Automotive campus in Helmond. Initiatiefnemer Alexan-

hangbord dienen voor het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen.

staat. Het verbluffende acceleratie­vermogen

Orphiro

in combinatie met de aantrekkelijke ‘look and

der Steegh richt zich in eerste

feel’, maken de Orphiro tot een begeerlijke

instantie niet primair op de con-

eye-catcher met een hoge fun-factor.

sument, maar voorlopig vooral

Steegh verwacht dan ook dat de marktacceptatie

op de zakelijke markt. Zijn mis-

binnen enkele jaren voldoende zal zijn om over

sie is om zoveel mogelijk bedrij-

te schakelen van exclusieve- tot meer seriema-

ven te vinden die de Orphiro als

tige productie. De officiële presentatie van de

marketing tool willen inzetten,

Orphiro cruiser vond eind vorige maand plaats

bijvoorbeeld tijdens beurzen en

tijdens de Ecomobiel beurs in Rotterdam.

RAI_GO_okt_2011.indd 17

03-10-11 15:16


18

rai vintage

Brommobiel avant la lettre ‘De auto is geen luxe meer’, zo luidde ruim een halve eeuw geleden de profetische woorden van minister Algera van Verkeer en Waterstaat bij de opening van de AutoRAI in 1956. Hij bedoelde daarmee dat de auto voor zakelijk gebruik een normaal verschijnsel is geworden. Een misschien wat voorbarige constatering, want op dat moment telt Nederland nog minder dan 300.000 auto’s. Maar het is een erkenning van een onomkeerbare realiteit: de auto is aan een onstuitbare opmars begonnen. Tussen 1950 en 1970 zal het wagenpark iedere vijf jaar verdubbelen. In 1969 veroorzaakt een artikel in Ecomische-Statistische Berichten (ESB)veel ophef met de voorspelling dat het aantal auto’s in Nederland de komende tien jaar zal groeien van een half tot 1,4 à 1,8 miljoen stuks. Volgens ESB wordt zwaar onderschat hoe snel het publiek de auto accepteert en hoe deze zelfs een primaire levensbehoefte zal worden. In werkelijkheid zullen er in 1970 zo’n 2,4 miljoen auto’s zijn. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot ruim 8 miljoen. In het begin van de jaren vijftig wordt het wagenpark nog gedomineerd door de grote sedans van directeuren, gezagdragers en notabelen. In de loop van dat decennium verschijnen er echter steeds meer kleine modellen op de markt, waarmee de auto steeds meer binnen het bereik van particulieren komt. Het publiek spreekt van ‘autoscooters’ of ‘scootmobiles’; eigenlijk een soort voorlopers dus van de huidige brommobielen. In Duitsland worden ze ‘Kleinstwagen’ en ‘Kabinenroller’ genoemd. De RAI probeert tevergeefs de benaming ‘minimumauto’ ingang te doen vinden. De BMW Isetta, hier op de foto, de Heinkel en de Messerschmitt waren het meest bekend. Begin jaren zeventig verdwenen ze geleidelijk uit het straatbeeld. Tijdelijk zou je kunnen zeggen, want tegenwoordig is de compacte auto, weliswaar in een andere verschijningsvorm, aan een come-back bezig.

RAI_GO_okt_2011.indd 18

03-10-11 15:17


uitgesproken In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Mark Kuper, commercieel directeur van Sparta. Wat is uw favoriete vervoermiddel? Dat is een inkoppertje; de fiets natuurlijk. In meerdere opzichten, want een groot deel van mijn leven, of ik er nu op zit of niet, speelt zich immers af rondom de fiets. Voor mij persoonlijk is de mountainbike het favoriete vervoermiddel. Perfect om in het weekeind mee in het bos te crossen.

19

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Nee. Eigenlijk is het merkwaardig dat Nederland

Mark Kuper

jaarlijks miljoenen euro’s investeert in het

‘Merkwaardig dat er voor het bevorderen van fietsen in het geheel geen geld wordt uitgetrokken’

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland?

subsidiëren van elektrische auto’s, laadpalen etc., en er voor het bevorderen voor fietsen in het algemeen en de E-bike in het bijzonder in het geheel geen geld wordt uitgetrokken. En dat terwijl het effect op de mobiliteit, milieu en gezondheid per geïnvesteerde euro voor de fiets veel groter is. Wij zouden een voorbeeld moeten nemen aan Frankrijk, Italië en Spanje die wel een premie

toekennen bij de aanschaf van een elektrische fiets.

om de aanleg van fietspaden en fietsstallingen. Maar er liggen nog

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan?

voldoende zaken om aan te pakken. Kijk naar de initiatiefnota die

Als die mogelijkheid er is, zou ik dat zeker doen. Dit hangt uiteraard

Joop Atsma destijds heeft ingediend. Daarin staan tal van concrete

sterk af van de woon-werkafstand, de beschikbare vervoersalter-

en effectieve maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. Zoals

natieven en de mobiliteitsbehoeften die per persoon verschillen.

bijvoorbeeld het aanpassen van de werkkostenregeling om te bevorderen dat meer mensen de fiets naar het werk pakken. Alsmede

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

het verhogen van het belastingvrije aanschaf bedrag, zodat ook de

Zo’n 1,5 jaar geleden heb ik een interessant gesprek gevoerd Joop Atsma,

E-bike binnen de regeling komt te vallen. In dat licht bezien is het

die toen onze ‘ION Club Dag’ opende. Ik zou nu wel eens met Melanie

onbegrijpelijk dat de nieuwe werkkostenregeling hierin niet voorziet.

Schultz van Haegen willen praten over hoe we meer mensen op de fiets

Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had?

kunnen krijgen.

De oude bedrijfsfietsregeling handhaven en het belastingvrije

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

aanschaf bedrag verhogen naar 2.000,-

Steden zullen dan steeds meer autovrij zijn. Niet alleen zullen

Dat kan natuurlijk altijd beter. Nederland loopt voorop als het gaat

auto’s tegen die tijd nog meer uit steden

Mark Kuper

worden geweerd, slimmere logistiek en het combineren van ladingen leidt tevens tot minder vrachtwagenbewegingen. Fietsers krijgen in de stad dus meer ruimte en het wordt voor hen veiliger vanwege een toenemende scheiding tussen langzaam en snelverkeer. Ik verwacht verder dat er meer mogelijkheden komen in de vorm van transferia en P & R gelegenheden aan de rand van steden van waaruit mensen vanuit de auto of trein kunnen overstappen op hun fiets of vouwfiets, om via fietssnelwegen – bij voorkeur overdekt – naar de binnenstad te reizen. Tegelijkertijd zal de penetratiegraad van e-mobility groeien. Een E-bike is nu nog meer uitzondering dan regel. Straks vragen mensen zich af waarom iemand niet op een elektrische fiets rijdt.

RAI_GO_okt_2011.indd 19

03-10-11 15:17


20

MARKTANALYsE

Nederland laadt zich op

Bron: Stichting e-laad

Het aantal elektrische oplaad-

Marktanalyse

punten in ons land is in een

Aantal oplaadpunten in Nederland

periode van een jaar vertienvoudigd. Op dit moment zijn er vijfhonderd oplaadpunten waar

Juni 2009

0

Juni 2010

50

Juni 2011

Nederlanders hun elektrische auto kunnen ‘bijtanken’. Dit aantal groeit echter met rasse

500

Juni 2012*

ca.

5.000

Juni 2013

ca. 10.000

schreden. De Stichting e-laad,

die gemeente, En daarnaast door

een samenwerkingsverband van

in overleg met gemeenten en

het aantal oplaadpunten uit te breiden.

Nederlandse netbeheerders, is

op verzoek van de automobilist

De stichting e-laad verwacht, als het

hard bezig een landelijk dekkende

publieke laadpalen voor de deur

huidige tempo zich voortzet, medio

infrastructuur van openbare

te plaatsen van mensen die een

2013 ongeveer 10.000 oplaadpunten

oplaadpunten te realiseren. Dat

elektrische auto aanschaffen. De

gebeurt op twee manieren. Ten

stichting levert dan een pasje

Vooral grote steden, zoals

overzicht van de laadpunten is te

eerste door met gemeenten te

waarmee zij, zonder verdere

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam

vinden op www.e-laad.nl/zoek-een-

zoeken naar de beste locaties in

kosten, hun accu kunnen opladen.

en Haarlem zijn voortvarend bezig

oplaadpunt.

te hebben geplaatst. Een volledig

Transportsector klimt langzaam uit dal De rentabiliteit van de Nederlandse transportsector heeft

nog nooit zo laag. Over het algemeen zijn het de grotere bedrijven die

het afgelopen jaar een voorzichtig herstel laten zien, nadat de

de beste rentabiliteit weten te halen. Bijna een op de vijf (22%) van de

winstgevendheid in de jaren ervoor nog drastisch daalde. Vooral

binnenlandse transporteurs wist in 2010 een positief rendement van

de binnenlandse vervoerders, waar de rentabiliteit met -1,9

meer dan 3 procent te behalen. Bij grensoverschrijdende vervoerders is

procent overigens nog steeds te wensen over laat, presteerden

dat slechts 12 procent. Bijna een kwart van de binnenlandse vervoerders

beter. Bij bedrijven die overwegend grensoverschrijdend

slaagde erin een positieve rentabiliteit van 0 tot 3 procent te behalen.

vervoeren blijft het met -5,6 procent kwakkelen. Dit segment

Voor de grensoverschrijdende vervoerders ligt dit cijfer op 10 procent.

laat al sinds 1999 negatieve cijfers zien, maar het netto-overschot

Ruim de helft (54%) van de binnenlandse wegvervoerders realiseerde

in procenten van de netto-vrachtopbrengst was sinds 2008

vorig jaar een negatief netto-overschot.

ONTWIKKELING RENTABILITEIT NEDERLANDSE TRANSPORTBEDRIJVEN Binnenlands vervoer

grensoverschrijdend vervoer

2010

-1,9

-5,6

2009

-2,4

-5,7

2008

-0,4

-3,3

2007

1,0

-1,2

2006

0,9

-1,4

2005

-0,3

-2,4

2004

-1,1

-2,5

2003

-0,5

-2,0

Bron: SWOV

RAI_GO_okt_2011.indd 20

03-10-11 15:17


21

ACCELERATIE EV’s VERSUS CONVENTIONELE AANDRIJVINGEN Snelheid (km/u)

Tijd (sec)

Acceleratie ondergeschikt bij aanschaf auto Elektrische auto’s zijn niet alleen schoner en stiller, maar vooral ook sneller. Om van

0,5

nul tot 100 kilometer te accelereren heeft

1,5

een sportieve EV, zoals de Tesla, slechts 3,5

2,5

seconden nodig. Een gewone elektrische auto

3,0

bereikt deze snelheid in gemiddeld 8 seconden.

3,5

Dat is beduidend sneller dan een conventionele benzineauto die hiervoor 13,9 seconden nodig

1,5 3,0 4,75 6,75 8,0

heeft, terwijl de snelheidsmeter van een gewone dieselauto pas na zo’n 20 seconden de 100 km/u aangeeft. Een en ander blijkt uit het SWOVonderzoek ‘Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen’. Het is echter de vraag of berijders van elektrische auto’s veel gebruik zullen maken van dit

2,5

grotere acceleratievermogen. In dat geval zal

5,5

de accu immers sneller zijn uitgeput en neemt

8,0

de actieradius van het voertuig drastisch af.

11,5

Voorlopig lijkt het grotere vermogen van EV’s

13,9

voor de meeste berijders hooguit een aardige bijkomstigheid, zo bevestigt enquêteonderzoek

4,0 8,0 12,0 16,0

van het Planbureau voor de Leefomgeving. Want, zo constateert het bureau: consumenten vinden het aspect acceleratie het minst belangrijk bij de aanschaf van een auto.

20,0

Dieselbarometer naar zomerse waarden De groeiende vraag naar dieselpersonenauto’s blijft zich voortzetten. In de eerste zes maanden van dit jaar werden in Europa bijna 3,9 miljoen zelfontbranders aangeschaft, 8,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee steeg het dieselaandeel tot 55,4 procent, een nieuw historisch hoogtepunt. Het zijn vooral de relatief hoge brandstofprijzen en de weinig rooskleurige vooruitzichten van de economie die de vraag naar zuinige, schone diesels nieuw leven hebben ingeblazen. Met uitzondering van Finland nam de dieselverkoop in alle EU-landen toe. In 12 lidstaten kwam het dieselaandeel zelfs boven de 50 procent uit. Alleen Denemarken (44,3%), Finland (41,5%) en Zwitserland (32,0%) bleven ruim onder het Europese gemiddelde, terwijl Nederland met 28,8 procent de rijen sloot.

Bron: NEA

RAI_GO_okt_2011.indd 21

VERKOOPAANDEEL DIESELPERSONENAUTO’S IN EUROPA (in %)

03-10-11 15:17


22

DE Stelling

‘Omhoog gaan de autobelastingen zeker niet’

Frans Weekers, staatsecretaris van Financiën “In deze tijden waarin het kabinet fors bezuinigt, heb ik logischerwijs niet de ruimte om de auto­ belastingen verder omlaag te brengen, maar omhoog gaan ze zeker niet.”

Aptroot, VVD

Erik Staat, Leaseplan

“Ik wil een einde maken aan de

“Het is een hardnekkig vooroordeel dat het bezit van een eigen auto financieel

praktijk van truckers die tergend

voordeliger is dan het rijden van een leaseauto. Maar leasen is goedkoper

langzaam, met één à twee kilome­

dan je denkt. In de prijs van de laatste zit alles verdisconteerd: onderhoud,

ter verschil, andere vrachtwagens

schade, pechhulp, brandstof, verzekering, afschrijving enzovoorts. Dat

of caravans inhalen”.

sommetje maken de meeste mensen niet als het om de eigen auto gaat.

Jesse Linssen, Stichting ‘Ik Fiets Vriendelijk’

Minister Schultz van Haegen

“Het is tijd voor de ommekeer, vonden wij nadat we ons voor de zoveelste keer

“Waarom zou je vrachtwagens

verbaasd hadden over collega-wielrenners. Goedwillende amateurs die de

verbieden in te halen op momenten

weg claimen, voorrang nemen waar het uitkomt, verkeersregelaars negeren,

dat het rustig is op de weg?”

afval achteloos in de berm laten vallen of andere weggebruikers met woord en gebaar naar de zijkant van de weg dwingen. Het is tijd voor een frisse wind.”

Aptroot, VVD

Hugo van der Steenhoven, Fietsersbond

“Eigenlijk is een brommobiel

“Fietsen is een succes, maar loopt tegen z’n grenzen van volle fietspaden,

gewoon een auto, alleen de

conflicten met bredere en snellere gebruikers en te weinig plek bij stations.

snelheid is begrensd op 45 km/u.

Met een fietspad hier of fietsenrek daar, red je het niet meer. Het fietsbeleid

Ik zag er al een met lichtmetalen

moet een grote sprong maken.”

velgen”.

Eric Wiebes, wethouder Verkeer Amsterdam

Premier Mark Rutte

“Moet je berijders van snorscooters in gevaar brengen door ze naar

“We versterken nu de ijslaag onder

de rijbaan te verplaatsen, terwijl ze voor fietsers eigenlijk vooral

Nederland, zodat de economie een klap

hinder veroorzaken?”

kan opvangen”.

RAI_GO_okt_2011.indd 22

03-10-11 15:17


GO!factor

HARALD BRESSER

23

Voor Harald Bresser is zijn Fiat 500 Lusso meer dan een object uit een vervlogen tijdperk. Voor de manager Communicatie en PR van RAI Vereniging is zijn pastelkleurige Fiat een dierbaar familiestuk. “Als klein jochie was ik al een fan van dit legendarische model dat Italië na de 2e Wereldoorlog aan het rijden heeft gekregen. Deze Kever van Italië stond symbool voor de opkomst van de massamotorisering. Mijn vader liet niet na de passie van mij en mijn broer voor dit ‘rugzakje’ ter sprake te brengen. Zo ook tijdens de overnamegesprekken die zijn toenmalige werkgever Gist Brocades in 1986 voerde met Vinal SpA uit Pavia in Italië. Hoe het precies is gegaan weet ik niet, maar nadat die overname zijn beslag had gekregen bleken er opeens twee Fiats 500 op de balans van de Italiaanse onderneming te staan, die sindsdien in huize Bresser vertoeven: één voor mij en één voor mijn broer. Dat kwam goed uit. Ik had toen net een paar jaar mijn rijbewijs en kon zo als beginnend student dankbaar gebruik maken van mijn eerste auto.” “Na de ‘wilde’ studiejaren ben ik de 500 steeds meer als hobbyauto gaan gebruiken”, vertelt Bresser. “Ik rijd er tegenwoordig gemiddeld 1.000 tot 1.500 kilometer per jaar mee. Deels is dat woon-werkverkeer. En natuurlijk de echte plezierritten, zoals de RAI Klassieker Rit en de twee jaarlijkse tochten met de Classic Car Club Schiphol, bestaande uit zo’n 70 auto-adepten die zich onder andere op mijn initiatief, toen ik nog bij Schiphol werkte, hebben verenigd.”

RAI_GO_okt_2011.indd 23

03-10-11 15:17


24

Olaf de Bruijn

Nieuwe fase

Laat je niet afleiden Bij bijna 80 procent van de ongevallen en 65 procent van de bijna-ongevallen speelt enige vorm van afleiding een rol in de drie seconden voorafgaand aan het (bijna) ongeval. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu start Veilig Verkeer Nederland daarom in samenwerking met diverse partners, waaronder RAI Vereniging, BOVAG en ANWB, van medio oktober tot

Een nieuw blad, een andere titel en een lay-out en inhoud die aanzienlijk afwijken

medio december de campagne “Een beetje chauffeur

ten opzichte van de oude vertrouwde RAI Voorrang die de afgelopen 12 jaar bij u

laat zich niet afleiden”. De campagne gaat zakelijke rij-

in de bus gleed. Ik kan mij daarom goed voorstellen dat velen even zullen moeten

ders, beroepschauffeurs en particuliere rijders bewust

wennen aan deze metamorfose.

maken van de risico’s die het bedienen van elektronische apparatuur met zich meebrengen en ze helpen met

Het is een logische verandering die de overgang naar een nieuwe fase markeert en

concrete tips om hun gedrag aan te passen.

die laat zien dat RAI Vereniging dicht bij alle leden, relaties en stakeholders staat.

Uit onderzoek blijkt

Dat is wat GO!Mobility moet uitstralen: een magazine dat alle mobiliteitsaspecten

dat naar schatting

belicht en waarbij de menselijke factor een belangrijke rol speelt.

600 slachtoffers

Nadrukkelijk hebben we gekozen voor een lagere frequentie van vijf edities per jaar.

(ziekenhuisgewonden en doden) be-

Dat gaat natuurlijk ten koste van de actualiteit, maar dat hoeft, in een tijd dat

spaard kunnen wor-

informatie zich zo langzamerhand met de snelheid van het licht via internet,

den als bestuurders

tweets, LinkedIn en digitale nieuwsbrieven verspreidt, geen bezwaar te zijn. Ook

niet meer tijdens

RAI Vereniging is volop actief in de sociale media en zorgt er zo dus voor dat

het rijden zouden

belangwekkend nieuws onmiddellijk online gaat.

bellen.

Tegelijkertijd beseffen we dat naast het snelle nieuws natuurlijk behoefte bestaat

Wanneer automo-

aan verdieping. En precies daarin moet GO!Mobility voorzien. Het blad biedt volop

bilisten tijdens het

ruimte om de verschillende mobiliteitsonderwerpen in een bredere context te

rijden lang bellen

plaatsen. In ieder nummer zal daarom een bepaald dossier worden uitgediept.

of apparatuur bedienen wordt hun

In deze eerste editie staan stille mobiliteitsoplossingen centraal. De opmars van

reactietijd langer,

elektrische auto’s, stille banden, zogeheten fluistertrucks en strengere normen aan

nemen zij de om­geving minder goed waar, remmen zij

voertuiggeluid, hebben de verkeersoverlast drastisch teruggedrongen. Met name

later en harder en nemen ze meer riskante beslissingen.

dankzij de PIEK-normen voor stille stadsdistributie is veel bereikt. De progressie

Naast bewustwording wil de campagne er ook toe

die in ruim tien jaar is geboekt is op zijn minst indrukwekkend te noemen. In die

bij­d ragen dat het percentage automobilisten dat niet

periode is het geluidsniveau met ruim 30 dB teruggedrongen en is de luchtkwaliteit

handsfree belt afneemt. Tijdens de campagneperiode

met 30 procent verbeterd. Als we bedenken dat iedere reductie van 3 dB een

zullen automobilisten met attentieborden langs de

halvering van het geluid betekent, dan komt dat neer op tienmaal een halvering

snelweg en op rustplaatsen, met advertenties, artikelen,

van het geluid. Uiteraard is dit slechts één opmerkelijk nieuwsfeit uit GO!Mobility.

radiospots, flyers en posters op de boodschap worden

Over de rest van de inhoud zou ik zeggen: laat u verrassen!

gewezen. Tevens gaat de politie tot medio december het handhavingsbeleid op gedragingen die gevaar op de weg

Olaf de Bruijn, adjunct-directeur RAI Vereniging

veroorzaken aanscherpen. Een aantal toonaangevende bedrijven heeft bovendien richtlijnen opgesteld voor hun medewerkers met betrekking tot bellen en bedienen van apparatuur tijdens zakelijke autoritten. Deze bedrijven zullen met hun veiligheidsbeleid als voorbeeld dienen voor andere werkgevers in Nederland.

RAI_GO_okt_2011.indd 24

03-10-11 15:17


Haagse wandelgangEN

25

De begrotingen van de verschillende ministeries die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, bevatten voor RAI Vereniging weinig verrassingen. “Het kabinet lijkt in eerste instantie te kiezen voor het terugdringen van de overheidsuitgaven en een kleinere overheid, en niet voor structurele beleidswijzigingen”, zegt Cees Boutens, manager afdeling Public Affairs van RAI Vereniging.

“In de hoek van de autobelastingen gebeuren er vreemde zaken. Bij de vaststelling van de BPM voor nieuwe auto’s op basis van de CO 2-uitstoot komt er een vierde schijf die vrijwel helemaal de eerder aangekondigde derde schijf vervangt. Waar één gram CO 2 in de derde schijf nog ruim 200 euro kostte is dat in de vierde schijf ineens meer dan het dubbele. Ook heel bijzonder is de verhoging van de accijns die wordt geheven op groengas en aardgas. Dat staat haaks op het hele vergroeningsbeleid.” Boutens noemt het jammer dat de nieuwe

“Hierdoor is de begroting vooral een opsomming van staand of reeds

werkkostenregeling ongewijzigd blijft, ondanks het geringe aantal

aangekondigd beleid, en bevat deze weinig nieuwe maatregelen. Er was

bedrijven dat er gebruik van maakt en de negatieve effecten voor de

wel het bekende koffertje, maar er kwamen geen konijnen uit de hoge hoed.” “Het gaat vaak om de details als je de Prinsjesdagstukken wilt beoordelen”, vervolgt Boutens. “Wat er globaal redelijk uit ziet wil op detailniveau nog wel eens pijnpunten opleveren. De lobby van RAI Vereniging gaat dit jaar vooral over details. Er komt geen nieuwe grondslag voor de autobelastingen en geen nieuw systeem

aantallen bedrijfsfietsen die worden verstrekt. En

Cees Boutens:

“Wel het bekende koffertje, maar er kwamen geen konijnen uit de hoge hoed”

dat staat weer lijnrecht tegenover de belangrijke rol die de fiets krijgt toegedicht in bereikbaarheids- en benuttingsprojecten van datzelfde kabinet. Veel woorden besteedt het kabinet aan het tegengaan van administratieve lastendruk. “Maar Nederland kiest wel voor een heel omslachtige methode van nieuwe rijbewijzen voor gemotoriseerde tweewielers. Voor beter benutten wordt 794 miljoen

voor het vergoeden van bedrijfsfietsen. Ook de

euro uitgetrokken en daarbij gaat het vaak ook om

belastingdruk op de vervoerssector wordt niet

initiatieven waar gewerkt wordt met een prijsprikkel,

extra opgeschroefd. Wat dat betreft laten de grote lijnen zien, dat

terwijl over beprijzen met geen woord wordt gerept. Dat is voor dit

onze lobby in de achterliggende maanden en jaren een positief effect

kabinet tot 2015 een terra incognita. En de lijst is nog langer te maken.

heeft gehad. Belangrijk is ook de openheid die er betracht is tussen de

Al met al geen fundamentele zaken, maar voor onze leden kan nog

ministeries en RAI Vereniging.”

heel wat pijn worden verzacht door een stevige lobby. Dat is dan ook

Dat laat onverlet dat er op detailniveau nog wel het één en ander valt

precies wat we in de komende weken en maanden gaan doen in en

te verbeteren, vindt Boutens.

rond de Tweede Kamer.”

RAI_GO_okt_2011.indd 25

03-10-11 15:17


GO! 26

EYE CATCHER

Nederlander vindt auto veilig vervoermiddel een ongeluk op de provinciale weg het grootst is. Cijfers van VVN laten echter zien dat Nederlanders zich vaak onvoldoende bewust zijn van de gevaren op de weg. Dagelijks gebeuren namelijk gemiddeld 2.700 verkeersongevallen, waarbij 2 doden en 50 gewonden vallen. Vandaar dat Eurocommissaris Neelie Kroes vanaf 2015 het zogenaamde eCall-systeem verplicht wil stellen in alle nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Dit veiligheidssysteem zoekt bij een ernstig ongeval automatisch contact met de hulpdiensten, waarbij gegevens over het ongeluk, de locatie van het voertuig en de rijrichting digitaal worden verstuurd. De verwachting is dat door brede invoering van het systeem de tijd die de hulpdiensten nodig hebben om de plek van een ongeval te bereiken met 40 tot 50 procent zal afnemen.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (95%) ervaart de auto als een veilig vervoer­ middel. Dit blijkt uit een onderzoek dat Univé Verzekeringen heeft laten uitvoeren. Het gevoel van veiligheid is opmerkelijk, omdat 64 procent van de mannen en 37 procent van de vrouwen ooit betrokken is geweest bij een ongeval.

De Europese Commissie heeft besloten tot verplichte installatie van het eCall-systeem omdat de vrijwillige invoering die eerder is voorgesteld niet de gewenste resultaten met zich meebrengt. Op dit moment is 0,7 procent van het Europese wagenpark uitgerust met het systeem. De kosten van installatie van het systeem bedragen volgens de commissie minder dan 100 euro per voertuig. RAI Vereniging oordeelt positief over de

Mannen denken overigens eerder een ongeluk te

invoering van het eCall-systeem, omdat dit een gunstig

krijgen in de stad dan op de snelweg. Bij vrouwen is dat

effect heeft op de verkeersveiligheid en levens kan red-

net andersom. Zij verwachten eerder op de snelweg bij

den. Bovendien wordt het systeem Europees ingevoerd

een ongeluk betrokken te raken. Zowel mannen (60%)

en krijgt de branche voldoende lead-time om aan de ver-

als vrouwen (52%) zijn ervan overtuigd dat de kans op

plichting te voldoen.

Mobiliteitskalender 2011 Afscheidsreceptie Peter Janssen

Ledendag afdeling Autovak

Ledendag afdeling Gemotoriseerde Tweewielers en afscheidsreceptie Eugène Daams

9 november 2011, RAI Vereniging

18 november 2011, RAI Vereniging

23 november 2011, RAI Vereniging

MotoVAK 2011 23 t/m 25 oktober 2011, Hoevelaken

24 november, Amsterdam RAI

Ledendag afdeling Fietsen

Ledendag afdeling Speciale Voertuigen 10 november 2011, RAI Vereniging

RAI_GO_okt_2011.indd 26

03-10-11 15:17


@raivereniging.nl

27

Mobiliteitskalender 2012 Nieuwjaarsreceptie RAI Vereniging

RAI Klassieker Rit 2 Juni 2012

12 januari 2012, CafĂŠ Amsterdam, Amsterdam RAI

Tokyo Motor Show 30 november 2012

FietsVAK 29 t/m 31 januari 2012, Amsterdam

RAI Mobiliteitsdiner

RAI

19 maart 2012, Mauritshuis Den Haag

BedrijfsautoRAI 2012 17 t/m 21 april 2012, Amsterdam RAI

RAI_GO_okt_2011.indd 27

Roelf de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging, reikt aan Jan Peter Balkenende het Gouden Wiel uit tijdens het RAI Mobiliteitsdiner in 2011.

03-10-11 15:17


GO! ROUND

Europa’s or de star t van vo r aa kl n aa st Auto’s l Passiolly: de Professiona ra he isc tr ek el grootste 11 in Zaandam. lly op 5 juni 20 nates Electric Ra bekende s, gevormd door am te 0 10 s ie ec Pr ijfsleven, deden O’s uit het bedr CE en s er nd rla Nede dam door 100 km van Zaan n va lly ra de g heeft mee in dam. De stichtin er st Am ar na er de Beemst Environment Day seerd op World de rally georgani zelf te laten se bedrijfsleven nd rla de Ne t he om kan. trisch rijden nu er varen dat elek

RAI_GO_okt_2011.indd 28

03-10-11 15:17

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 01-2011  

GOMOBILITY 01-2011

GOMOBILITY 01-2011  

GOMOBILITY 01-2011