{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 3 – OKTOBER 2013 – NR 4

! O G 4 # Y T I L I B O M Vereniging I A R e in z Maga

THEMA: DE BAND

ALCHEMISTEN VAN RUBBER • ECOTEST BANDEN • BANDENLABEL • BUS VAN DE TOEKOMST • E-BIKE KOMT VERDER


GO! INhoud 2

RAI SOCIETY Een groot aantal leden van afdeling Autovak van RAI Vereniging nam in september deel aan het traditionele Autovak Goftoernooi.

PAGINA 19

ECO-TRENDS

------------------THEMA: DE BAND ------------------

De Koks EcoCleaner bestrijdt onkruid met kokend heet water, zonder gebruikt te maken van schadelijke bestrijdingsmiddelen.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Martine van Eck, commercieel directeur Van Eck, geeft haar

6

ALCHEMISTEN VAN RUBBER Banden zijn voor automobilisten tegenwoordig bij uitstek een manier om zich te onderscheiden. Het is een trend waar Apollo Vredestein op inspeelt

mobiliteitsvisie.

PAGINA 23

door banden te personifiëren. Design, veiligheid, prestaties en inno-

MARKTANALYSE

vativiteit gaan bij de high-tech bandenfabrikant hand in hand. Wat is het

Een e-fietser legt bijna 2 maal

geheim achter de succesformule van deze alchemisten van rubber?

zoveel kilometers af als een gewone fietser: 31 km versus 18 km per week.

PAGINA 25

11

ECOTEST BANDEN

GO!FACTOR

Hoe groot is de CO2-prestatie in het bandenrecyclingproces? Welke optie

Alfred Brand, voorzitter van de

voor hergebruik scoort het beste? Hoe verhouden de kosten zich tot de

Super Seven Club Nederland,

baten en in hoeverre zijn milieuprestaties nog te verbeteren? Om op die

met zijn Lotus Super Seven.

vragen antwoord te krijgen heeft ARN de Ecotest ontwikkeld. Loopvlak-

PAGINA 27

vernieuwing en herverwerking van oude banden leveren volgens deze test de meeste milieuwinst op.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever Amsterdam RAI

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Martijn van Eikenhorst, Ilse Bartels, Mark van Dansik

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Postbus 77777 1070 MS Amsterdam Bezoekadres: Europaplein 1078 GZ Amsterdam Tel. 020-549 12 12 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2013 Amsterdam RAI – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


GIEDO VAN DER GARDE 3

Showcase voor bandenfabrikanten Succes dwing je af wordt wel eens gezegd. Toch is het

een hoger brandstofverbruik leiden tot meer pitstops.

niet zo dat topprestaties in de sport volledig zijn toe te

Omgekeerd zijn harde banden langzamer omdat ze minder

schrijven aan de fysieke superioriteit van een individu.

grip hebben en grotere risico’s in bochten opleveren. Het

Zouden beroemde wielerhelden als Miguel Indurain,

tijdverlies dat dit oplevert wordt echter voor een deel weer

Eddy Merckx of Greg Lemond hun vele toersuccessen op

gecompenseerd door minder pitstops. Formule 1 teams zijn

rij uitsluitend te danken hebben aan louter individuele

verplicht om beide soorten banden in een race te gebruiken.

krachtinspanningen? Het lijkt mij uiterst onwaarschijn-

Het gaat er dus om de optimale combinatie te vinden.

lijk. Om te kunnen winnen spelen vele factoren een rol: het geheel is meer dan de som der delen. In de Formule 1

In de Formule 1 gelden talloze strenge regels. Zo is ieder

racerij gaat het, net al bij fietsen, om teamgeest, strate-

team verplicht met speciale F1 banden te rijden, afkomstig

gisch en tactisch inzicht, materiaalkeuze, de beschikbare

van Pirelli. Dat zijn absoluut technische hoogstandjes,

budgetten van een ploeg en de kunst om een supersnelle

waarin allerlei innovaties zijn verwerkt, zoals kevlar, nieuwe

auto te maken met, in ons geval, de juiste Renault motor.

soorten rubber en andere compounds. Met als primaire doel

Natuurlijk hangt ook veel af van de stuurmanskunst en

de prestaties te kunnen verbeteren. Zo zijn tijdens de afge-

het Formule 1 racen nog veiliger te maken en tegelijkertijd de reactiesnelheid van de coureur en de tuning van zijn

lopen Grand Prix in Hongarije voor het eerst nieuwe slijt-

bolide, maar in toenemende mate wordt het verschil

vastere banden gebruikt waarmee het mogelijk werd langer

tussen winnen en verliezen bepaald door de kwaliteit

met een setje door te rijden. Vergeet niet dat zo’n race een

van de banden.

ware slijtageslag is, waarbij banden, afhankelijk van het

Bandenmanagement staat tegenwoordig centraal omdat

circuit, de temperatuur, de afstelling van de auto, type band,

de keuze voor een bepaalde rubbercompound beslissend

de wedstrijdstrategie en natuurlijk de coureur, tussen de 7

kan zijn tijdens een wedstrijd. Dat bleek bijvoorbeeld

en 25 ronden meegaan. Je kunt rustig stellen dat de Formule

tijdens de kwalificatieraces in Monaco eind mei. Toen

1 een ware showcase voor bandenfabrikanten is om te laten

regende het veel en het circuit droogde langzaam op. Ik

zien wat zij technologisch allemaal in huis hebben. En uit-

was de eerste die ervoor koos om met droogweer banden

eindelijk is de racerij een kraamkamer voor de straks in serie

te gaan rijden. Een juiste beslissing die er toe leidde dat

geproduceerde conventionele autobanden. De vele innova-

het Caterham F1 team voor het eerst sinds lange tijd het

tieve toepassingen in de Formule 1 zullen tenslotte ook hun

tweede deel van de kwalificatie haalde. Kiezen voor de

weg vinden in de auto-industrie. Ik ben er van overtuigd dat

juiste band of bandencompound (hard, medium of zacht)

gebied nog veel winst zal worden behaald en dat banden nog

wordt steeds meer een strategische keuze. Meer grip door

zuiniger, veiliger en efficiënter zullen worden.

zachter rubber zorgt er voor dat harder kan worden gereden, maar zachte banden slijten wel sneller, zorgen voor

Giedo van der Garde, F1 Coureur Caterham team


GO! BRANCHE NIEUWS 4

ReMatec breidt uit ReMatec, de internationale vakbeurs voor de revisieindustrie, gaat in 2015 uitbreiden. Organisator Amsterdam RAI wil de beurs over twee jaar in twee hallen onderbrengen. Daarnaast heeft Amsterdam RAI een nieuwe remanufacturing vakbeurs in de V.S. gelanceerd. Beursmanager Niels Klarenbeek zegt dat het huisvesten van de editie in 2015 in twee hallen nieuwe kansen biedt. “Standhouders komen dan nog beter tot hun recht, en bezoekers ervaren dan iets meer bewegingsvrijheid.” ReMatec 2013, die van 16 tot en met 18 juni in de Hollandhal van Amsterdam RAI werd gehouden, is door exposanten en bezoekers als zeer succesvol gewaardeerd. Niet minder dan 3.551 professionals uit 63 landen

ReMaTec, de vakbeurs voor de revisie industrie, groeide dit jaar met 30 procent.

bezochten de beurs, 30 procent meer dan in 2011. Tegelijkertijd groeide het aantal exposanten met 30 procent tot 187. Onder hen een toenemend aan-

Amerikaanse International Big R Show en de door Amsterdam RAI

tal leden van afdeling Autovak van RAI Vereniging.

georganiseerde, internationale ReMaTec beurs. Big R/ReMaTecUSA wordt

De nieuwe remanufacturing beurs in de V.S. krijgt de naam Big R/

gepositioneerd als de start van de jaarlijkse Automotive Aftermarket

ReMaTecUSA. Het initiatief is voortgekomen uit de intensieve samen-

Industry Week in Las Vegas. De beurs is een aanvulling op de zeer succes-

werking tussen de reeds bestaande, door de APRA georganiseerde,

volle ReMaTec beurs, die elke twee jaar in Amsterdam RAI plaatsvindt.

Miljoenen investeringen in snelfietsroutes en fietsinfra Ondanks de economische crisis blijken gemeenten en provincies nog altijd bereid om aanzienlijke bedragen te investeren in nieuwe snelfietsroutes. Zo komen er bijvoorbeeld snelfietsroutes tussen Cuijk – Nijmegen, Houten – Nieuwegein en Nijverdal – Gronau.

nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. Hiervoor is een budget van 6,1 miljoen euro gereserveerd. Deze fietsbrug is een belangrijke schakel in het recreatieve netwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de brug ontstaat een snelfietsroute van Houten via de Plofsluis in Nieuwegein naar Utrecht-West tot Maarssen. Verder hebben de gemeenten in Twente en de regio Twente gezamen-

Volgens Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid in ons land,

lijk en bedrag van 10 miljoen euro op tafel gelegd voor nieuw aan te leg-

worden alleen al de totale kosten van snelfietsroute Cuijk-Nijmegen op

gen delen van de fietssnelweg F35. De regio Twente betaalt bijna 6,8

11,2 miljoen euro geschat. De

miljoen euro. De rest betalen de

geplande fietsroute loopt door de

gemeenten, soms ondersteund

provincies Noord-Brabant,

door provinciaal of Europees

Limburg en Gelderland en heeft

geld. In totaal is bijna zeven kilo-

een lengte van ongeveer 11 kilo-

meter aan fietssnelweg al aange-

meter. De Stadsregio Arnhem-

legd. Met de tien miljoen euro

Nijmegen, de drie provincies en de

wordt de aankomende drie jaar

gemeenten Cuijk, Mook en Midde-

nog eens acht kilometer aange-

laar, Heumen en Nijmegen moe-

legd. De ambitie is om in 2020

ten allemaal bijdragen om de snelle

een fietssnelweg te hebben van

fietsroute mogelijk te maken.

zestig kilometer lang. Die gaat van Nijverdal naar Gronau met

Nieuwe fietsbrug

een aantal aftakkingen. De schat-

In Nieuwegein heeft de gemeente het licht op groen gezet voor een

ting is dat de F35 in totaal zo’n

Ondanks de crisis blijft de overheid geld uittrekken voor nieuwe fietsinfrastructuur.

tachtig miljoen euro gaat kosten.


5

Nieuwe Europese subsidieronde voor automotive branche Het nieuwe EU-subsidieprogramma Horizon 2020 stelt tussen 2014 en 2020 een budget van circa 70 miljard euro beschikbaar voor innovatieprojecten en het stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkelingen. Horizon 2020 biedt de Nederlandse automotive sector daarmee een uitgelezen kans om zich met innovatieve producten en diensten internationaal op de kaart te zetten.

wil internationaal toonaangevend

ontwikkelingsprioriteiten. Voor

EU doelstellingen: vermindering

zijn, maar in slechts iets meer dan

elektrisch rijden in de breedste zin

van uitstoot en verbetering van de

vijftig automotive gerelateerde

van het woord, van vrachtwagen

luchtkwaliteit, CO2-reductie,

projecten speelde de sector een

tot 2-wieler, is dit georganiseerd

behoud van energiezekerheid en

rol. Bij een kwart van deze projecten ging

via het European Green Cars Initiative (EGCI). Deze

het bovendien om

meerjarige road-

het toepassen van hernieuwbare energiebronnen. De door de Nederlandse automotive-sector geselecteerde en

deelname door TNO. In nog geen 10 procent van de Green Cars collaboratieve onderzoeks-

en ontwikkelingsprojecten was sprake van

Het stimuleren van E-mobility

deelname door een Nederlandse

speelt binnen Horizon 2020 een

Ervaringen met het nu ten einde

partij. H2020 zou hier verande-

belangrijke rol.

lopende Zevende Kaderpro-

ring in moeten brengen.

gramma van de Europese Com-

in het AutomotiveNL innovatiemap vormt de basis voor de op-

prouitgewerkte focusgebieden,

missie (FP7) wijzen uit dat de

European Green Cars

roepen van H2020 tot het

Future Power-

deelname van de Nederlandse au-

Binnen H2020 is een grotere rol

indienen van projectvoorstellen

train en Smart

tomotive-sector aan EU-projec-

weggelegd voor de industrie,

op het gebied van automotive,

Mobility, sluiten

ten zeer beperkt is. De

zowel in de uitvoering als bij het

energie, ICT en smart grids. Het

hierbij uiteraard

Nederlandse automotive branche

bepalen van de onderzoeks- en

sluit aan op een aantal belangrijke

naadloos aan.

Ruim de helft van alle werknemers is forens Per ultimo 2011 reisden bijna 4,5 miljoen Nederlanders voor hun werk naar een andere gemeente dan waar zij woonden. Dit betekent dat zo’n 56 procent van alle werknemers dagelijks van huis naar werk heen en weer pendelt, zo heeft het CBS becijferd. Met name de grote steden vervul-

ruim 90 procent. Op de Wad-

len voor de omliggende gemeen-

deneilanden was daarentegen

ten een magneetfunctie. De helft

drie kwart werkzaam op het

van de trajecten met de meeste

eigen eiland. Ook in de grote

forenzen voert naar Amsterdam.

steden is het aandeel dat in een

Het grootste aandeel werkne-

andere gemeente werkt relatief

mers, dat in een andere gemeente

laag. Ongeveer 3,6 miljoen men-

werkt, had de (kleine) gemeente

sen werken in dezelfde gemeente

Onderbanken in Zuid-Limburg:

als waar zij wonen.

Nederland telt 4,5 miljoen forenzen.


GO! 6

Jaap van Wessum: ‘De look & feel van onze banden moeten het verschil maken’


7

‘Vredestein enige design bandenmerk in de wereld’

Alchemisten van rubber Je herkent een heer aan zijn schoenen. Een uitspraak die mutatis mutandis ook steeds vaker op gaat voor het rubberen mobiele schoeisel in relatie tot de automobilist. Banden zijn voor automobilisten bij uitstek een manier om zich te onderscheiden. Het is een trend waar Apollo Vredestein op inspeelt door banden te personifiëren. Design, veiligheid, prestaties en innovativiteit gaan bij de high-tech bandenfabrikant hand in hand. Wat is het geheim achter de succesformule van deze alchemisten van rubber? Sinds Vredestein in 2009 deel ging uitmaken van het Indiase bedrijf

productie van de bekende Vredestein binnen- en buitenbanden voor

Apollo Tyres, is de Nederlandse bandenfabrikant getransformeerd van

fietsen en industriële toepassingen vindt plaats door gespecialiseerde

een single brand naar een multi brand organisatie die als global player

bedrijven in het Verre Oosten. Met inmiddels meer dan 1.700 mede-

met alle merken in de wereld aanwezig is. Daarbij geldt, vertelt Jaap van

werkers en 14 verkooporganisaties in 18 landen is Apollo Vredestein

Wessum, directeur marketing & sales, dat Vredestein binnen het

vertegenwoordigd in Europa, de V.S., Canada en heeft de overname

Apollo huis fungeert als Europees high-end design én niche merk voor

door Apollo Tyres de deuren naar de Aziatische markt en het Midden

de rest van de wereld. “Dit betekent dat op alle plaatsen waar wij

Oosten verder geopend.

binnen het Apollo concern sterk zijn op dit moment Vredestein als A-merk wordt geïntroduceerd.”

Focus: innovatie én design

Een goed voorbeeld van de synergie tussen beide ondernemingen

Vergeleken met de meeste concurrenten is Vredestein er opmerkelijk

noemt hij de introductie van Vredestein als premium merk in India

goed in geslaagd om zich door innovatieve producten en design te onder-

vanaf december dit jaar. Omgekeerd gaat Apollo over twee maanden

scheiden. De basis hiervoor werd, zegt Van Wessum, in de jaren tachtig

truckbanden in Europa op de markt brengen. “Want”, verduidelijkt

gelegd toen Vredestein besloot uit de eerste montage te stappen en de

Van Wessum, “net zoals Vredestein zich in Azië en het Midden Oosten

focus te verleggen op innovatie. “De fabriek in Enschede is begin jaren

op de kaart wil zetten, streeft Apollo het-

negentig grondig vernieuwd en volledig in-

zelfde doel na binnen Europa.

gericht om een zeer flexibele productie ten

Uitbreiding productiecapaciteit Volgens Van Wessum zijn de afgelopen jaren forse investeringen gepleegd om de productiecapaciteit in Enschede uit te brei-

‘Design is verankerd in het DNA van de hele organisatie’

den. Het jaarlijkse productievolume van

behoeve van de vervangingsmarkt mogelijk te maken. Desondanks kwamen we midden jaren negentig tot de conclusie dat Vredestein ondanks alle innovatiekracht toch nog te weinig uitstraling had. Om daar verandering in te brengen werd het samenwerkings-

winter- en vier-seizoenenbanden bedraagt inmiddels ruim 6 miljoen

verband met het Italiaanse designhuis Guigiaro aangegaan. Daarmee

stuks. Daarnaast vervaardigt de Nederlandse fabriek, in aanvulling op

werd en is Vredestein het enige design bandenmerk ter wereld.”

de productie in India, nog eens zo’n 160.000 hoogwaardige landbouw-

Van Wessum beklemtoont dat die samenwerking verder gaat dan uit-

banden en ongeveer een half miljoen reservebanden (Space Master). De

sluitend het product. “Design is als het ware verankerd in het DNA van


GO! 8

product wordt gebruikt in het premium segment van hoofdzakelijk de Duitse auto-industrie. De band vouwt zichzelf met behulp van een meegeleverde compressor uit en krijgt dan dezelfde afrolomtrek als de standaard band-velgcombinatie met als gevolg dat de moderne techniek zoals ABS en ESP gewoon blijft functioneren.” En dan is er nog de Quatrac Lite, een vier-seizoenenband met een extreem lage rolweerstand die Vredestein speciaal heeft ontwikkeld ten behoeve van kleinere EV’s. Hij zegt er bovendien zeer veel waarde aan te

Europese bandenverkoop

hechten dat de banden van Vredestein goed

(1e halfjaar)

(in mln stuks)

scoren in bandentesten, vanwege de sterke

Personenautobanden Truckbanden Landbouwbanden Motor/scooterbanden

2013 91,25 3,93 0,92 5,03

positie die het merk in de vervangingsmarkt 2012 96,72 3,74 0,96 5,31

bezit. “Zo’n test moet je overigens niet verwarren met het bandenlabel. Dat label ondersteunen wij zeker, maar het geeft de consument niet meer dan een eerste indicatie op basis van slechts 3 van de 15 elementen die onderdeel zijn

van een bandentest. Vredestein zal echter nooit gaan tunen naar een beste bandenlabel, omdat wij een totaal perfect product op de markt willen brengen dat op alle aspecten goed scoort. Neem bijvoorbeeld winterbanden, die moeten ook goed presteren op sneeuw en ijs.”

Ambitieuze wereldspeler Van Wessum oordeelt gematigd positief over de bandenmarkt in het algemeen. Recente cijfers van The European Tyre and Rubber Manufacturers (ETRMA) laten volgens hem zien dat de markt weliswaar nog niet uit het dal is, maar dat de ergste pijn voorbij lijkt te zijn. De ver-

Apollo Vredestein is hard op weg de op zes na grootste bandenfabrikant in de wereld te worden.

koop van personenautobanden ligt nog zo’n 6 procent onder het niveau van 2012, terwijl de vraag naar truckbanden een plus van 5 procent laat

de hele organisatie, de verkoopkantoren, de toeleveranciers, het recla-

zien. “Het zou een opsteker zijn als de Europese markt er in slaagt om

memateriaal etc. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat onze klanten

in 2013 het jaar 2012 te verbeteren. Dan zijn we op de goede weg, maar

(bandenspecialisten/dealers) het element design uitdragen naar de

nog lang niet terug op het niveau van 2011.”

consument. Met de juiste look & feel moeten banden van Vredestein

De toekomstplannen van het concern laten er geen misverstand over

het verschil maken voor de consument en tegelijkertijd maakt het

bestaan dat Vredestein deel uitmaakt van een zeer ambitieuze moeder-

Vredestein als merk onderscheidend binnen een multi brand organisa-

maatschappij. Centrale elementen in de groeistrategie zijn onder meer

tie. Inmiddels is gebleken dat dit beleid werkt, want een eindgebruiker

het verder uitbreiden van de productie in Enschede, meer personeel op

kiest vaker voor Vredestein.”

de werkvloer, het ontsluiten van nieuwe markten (o..a. Rusland), een intensievere marktbenadering met een groter aantal merken en last but

Voortrekkersrol

not least de Europese introductie van Apollo truckbanden in okto-

Als voorbeelden waaruit blijkt dat Vredestein binnen de branche een

ber/november. “Want”, voegt Van Wessum hier aan toe: “uiteindelijk

voortrekkersrol vervult noem Van Wessum de toepassing van de

wil Apollo een wereldspeler zijn die eveneens aspiraties heeft om 1e

grondstof silica in winterbanden. Vredestein besloot begin jaren negen-

montagebanden te gaan leveren.”

tig als eerste met silica, dat er voor zorgt dat rubber bij lage temperatu-

De eerder dit jaar aangekondigde overname van Cooper Tyres, die zich

ren soepel blijft, te gaan werken. Met als resultaat dat dit de verkoop

in een afrondingsfase bevindt, bevestigt het ambitieniveau van het

van winterbanden een enorme boost gaf. Een andere bijzondere vin-

concern. “Zodra dit ingrijpende integratieproces zal zijn voltooid, dan

ding betreft de Space Master reserveband die opgevouwen op een velg

zijn wij de op zes na grootste bandenfabrikant ter wereld”, besluit de

een minimum aan ruimte in de kofferbak in beslag neemt. “Dit unieke

Vredestein directeur.


9

Granuband:

Van zwart rubber tot groene sportvelden Een oude autoband en een groen kunststof sportveld hebben ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken. Toch wel, want een groeiend aantal van deze velden maakt gebruik van ‘Sportsfill ECO+’, een instrooi rubbermateriaal afkomstig van gerecyclede banden.

De fabrikant is Granuband, een zowel nationaal als internationaal uniek bedrijf dat jaarlijks zo’n 30.000 ton aan banden verwerkt tot rubbergranulaat dat vervolgens als grondstof dient voor nieuwe producten. Dat gebeurt in de state-ofthe-art recyclingfabriek van Granuband in Amsterdam. Tot de eindproducten behoren, naast Sportsfill ECO+, speelplaatstegels, staltegels en relatiegeschenken. Het bijzondere van Granuband is, vertelt afdelingshoofd Inzameling Annemarie Geels, dat de in 1991 opgerichte onderneming uit particulier initiatief is ontstaan en volledig self-supporting is. “Wij zijn dus niet afhankelijk van subsidies en kennen geen overheidsbemoeienis.” Zij legt uit dat wat aanvankelijk begon met uitsluitend bandenrecycling, inmiddels is uitgegroeid tot het uitvoeren van het gehele proces. “Zo’n 60 mensen houden zich in onze hoofdvestiging in Amsterdam 7 dagen per week 24 uur per dag bezig met het ophalen, verwerken en het vervaardigen van nieuwe producten van gerecycled rubber. Daarvoor zijn drie divisies verantwoordelijk: Inzameling, Recycling en Granuflex – rubberproducten.”

Totaalconcept “Daarmee is Granuband dus een totaalconcept, want wij verzorgen als enige in Nederland het gehele proces, van inzameling tot en met de verwerking tot een eindproduct, volledig in eigen beheer. Daarnaast biedt Granuband garagebedrijven opslagmogelijkheden van oude banden en verzorgt de administratieve ondersteuning die nodig is voor het bijhouden de afvoer van oude banden.”

Leo van Dongen en Annemarie Geels: ‘Zo’n 4 miljoen banden krijgen bij ons jaarlijks een tweede leven.’

RecyBEM, de uitvoeringsorganisatie voor het Besluit Beheer Autobanden in Nederland,


GO! 10

heeft Granuband als enige gecertificeerd voor zowel de inzameling als verwerking van oude banden. En omdat Granuband de enige erkende verwerker in Nederland is, betekent dit tegelijkertijd dat het bedrijf, naast de eigen inzameling, banden binnenkrijgt van onder andere door RecyBEM gecertificeerde inzamelaars én van bijvoorbeeld Auto Recycling Nederland (ARN).

High-tech fabriek Leo van Dongen, manager Quality and Technology, becijfert dat Granuband jaarlijks ongeveer 4 miljoen banden een tweede leven geeft. Het inzamelen geschiedt bij circa 1.200 garagebedrijven, bij vrijwel alle Nederlandse

De state-of-the-art bandenrecyclingfabriek van Granuband geldt als ‘showroom’ voor Europa.

gemeenten en bij de agrarische sector. Van Dongen: “banden die binnenkomen worden

rubbergranulaat een milieuvriendelijke be-

PST (Post Shredder Technology) fabriek van

eerst geselecteerd op kwaliteit. De goede

stemming krijgt als instrooimateriaal voor

ARN in Tiel internationaal opzien baart, geldt

exemplaren, krijgen een nieuw leven als

kunststof sportvelden. ‘Wij leveren Sportsfill

dat eveneens voor de high-tech bandenrecy-

exportproduct. De zogeheten ‘schrotbanden’

ECO+, dat voorzien is van een milieukeur, op

clingfabriek van Granuband. De onderneming

verwerkt Granuband in de high-tech fabriek

dit moment jaarlijks ten behoeve van 250

zegt de aanwezige know how graag te willen

in Amsterdam tot granulaat.”

sportvelden in de wereld. En daarnaast nog

delen met andere partijen. Daarvoor is in 2005

eens voldoende materiaal voor wereldwijd

het Granuband Recycing Knowledge Center

Showroom voor de wereld

250.000 rubber tegels en tal van andere pro-

opgericht. Een uniek kenniscentrum dat de

In deze in 2001 gebouwde fabriek, waarvoor

ducten of gebruiksartikelen. Allemaal groen,

ontwikkelingen op projectbasis deelt met

Granuband zelf de techniek en de machines

duurzaam en milieuverantwoord geprodu-

andere bedrijven over de hele wereld. Dit

heeft ontwikkeld en die als ‘showroom’ geldt

ceerd. Niet voor niets luidt onze slogan: ‘today

heeft er inmiddels toe geleid dat, onder ver-

voor de wereld, worden eerst de drie compo-

black, tomorrow green.’”

antwoordelijkheid van Granuband, banden-

nenten waaruit een band bestaat gescheiden

recyclingfabrieken in onder andere Kroatië,

Kenniscentrum

Roemenië, Israel, Engeland en Zweden zijn

in de granuleerlijn uitsluitend het rubber dat

De voortrekkersrol die Nederland op recy-

opgericht.

als grondstof dient voor nieuwe producten.

clinggebied vervult is niet onopgemerkt ge-

Van Dongen schat dat zo’n 70 procent van het

bleven in de omringende landen. Net zoals de

in nylon, staal en rubber. Granuband verwerkt

Tramrailprofielen Ondertussen blijft de pionier op het gebied van bandenrecycling gewoon doorgaan met innoveren en het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor oud rubber. Zoals bijvoorbeeld tramrailprofielen. Van Dongen: “Dit zijn profielen die het geluid en de trillingen bij tramrails kunnen verminderen en die wij in samenwerking met het GVB ontwikkelen. Dit duurzaamheidsproject kan leiden tot hergebruik van 1.000 tot 2.000 ton rubber per jaar en zorgt voor aanzienlijke geluidsreductie en dus een grote verbetering van het leefkli-

De tot rubbergranulaat verwerkte banden krijgen nieuwe toepassingen.

maat in de grote stad.”


11

Ecotest banden:

Grootste milieuwinst door herverwerking en loopvlakvernieuwing Hoe groot is de CO2-prestatie in het bandenrecyclingproces? Welke optie voor hergebruik scoort het beste? Hoe verhouden de kosten zich tot de baten en in hoeverre zijn milieuprestaties nog te verbeteren? Om op die vragen antwoord te krijgen heeft ARN de Ecotest ontwikkeld. Loopvlakvernieuwing en herverwerking van oude banden leveren volgens deze test de meeste milieuwinst op. Ondanks alle CO2-tools, ladders en keurmerken die de afgelopen jaren

banden liegen er niet om. Het verwerken van 1 ton aan autobanden

in het leven zijn geroepen om duurzaam ondernemen te stimuleren,

zou conform dit systeem al een CO2-besparing van 968 kilo

zijn er nog weinig methodes die de milieueffecten in de keten echt

opleveren. Daarmee wordt ongeveer een derde van de emissies die

kunnen kwantificeren én wegen, vertelt Marlies Meijer, consultant bij

vrijkomen bij de productie van een nieuwe band (2.830 kilo) gecom-

ARN Advisory. “De focus bij ARN lag van meet af aan bij het recyclen van autowrakken. Inmiddels is bij ons het besef doorgedrongen dat recycling geen doel op zich is. Er zijn meerdere milieu-indicatoren waarop je kunt sturen om op duurzaamheid te scoren. Een probleem daarbij was echter dat de bestaande Life Cycle Assessment (LCA) studies de keten op basis van een veelheid aan indicatoren beoordeelde. Dit maakte het moeilijk zo niet onmogelijk om een helder inzicht te krijgen wat de werkelijke effecten zijn als aan bepaalde knoppen wordt gedraaid.” Als voorbeeld noemt Meijer het storten van shredderafval van een auto. Dat levert volgens haar een prima resultaat op met betrekking het kostenaspect. Alleen wordt de recyclingdoelstelling dan niet gehaald en CO2-footprint is een stuk slechter dan als het shredderafval wordt nagescheiden.

Forse CO2-reducties Meijer: “De Ecotest kent deze bezwaren niet. De test maakt het mogelijk om ook andere (milieu)aspecten mee te laten wegen. Bij banden ligt de nadruk op drie indicatoren: de CO2-footprint, recycling en de kosten. Op die aspecten is de performance van de bandenketen goed in beeld te brengen.” De resultaten van de Ecotest personenwagen-

Marlies Meijer: ‘De Ecotest is een optimaal meetmiddel te zijn voor milieu-impact afgedankte banden’.


GO! 12

Het verwerken van 1 ton aan autobanden via Ecotest levert een CO2-besparing van 968 kilo op.

Resultaat Ecotest personenautobanden Export 2e gebruik Loopvlakvernieuwing Herverwerking Warmtekrachtinstallatie Cementoven

CO2 footprint - 727 kilo -2.230 kilo -1.050 kilo - 950 kilo - 954 kilo

kosten* 130 euro 150 euro 220 euro 180 euro 190 euro

* Het betreft hier de kosten die de producent betaalt.

Recyclingpercentage 20% 85% 80% 15% 15% Bron: ARN

penseerd. Van de verschillende opties (export, loopvlakvernieuwing,

ges en door fabrikanten en stakeholders gelimiteerde kosten. Het ant-

herverwerking, warmtekrachtinstallatie en cementoven) kwam loop-

woord hierop werd uiteindelijk Ecotest.”

vlakvernieuwing als beste uit de bus. Alleen is die mogelijkheid beperkt toepasbaar vanwege de strenge eisen die worden gesteld aan

Juiste afweging

het karkas van de hergebruikte band. Vanuit de eisen van de wetgever

ARN heeft de Ecotest inmiddels zelf gebruikt om de duurzaamheids-

stimuleren ARN en RecyBEM vooral de tweede beste optie ‘herver-

prestaties inzichtelijk te maken van de recyclingkosten in de keten. Met

werking’. Het granuleren van banden levert namelijk 80 procent

als uitkomst dat het ARN-recyclingsysteem volgens het rekenmodel

recycling op. Dat is fors meer dan de 20 procent materiaalrecycling

per autowrak een besparing van 1,7 ton aan CO2-emissies oplevert. Dat

die het Besluit Beheer Autobanden eist.

is gelijk aan de CO2-uitstoot van een gemiddelde auto over meer dan 12.000 kilometer. “Maar”, vervolgt Meijer, “de Ecotest kan ook bereke-

Inzicht in keten

nen waar kansen liggen om duurzamer te gaan presteren. Dat levert

ARN benadrukt dat de Ecotest in samenwerking met RecyBEM, de

antwoorden op vragen op als: wat gebeurt er eigenlijk? Wat kunnen we

organisatie die verantwoordelijk is voor het Besluit Beheer Auto-

sturen? Wat zijn de consequenties? Welke verwerking is de beste? En

banden, is uitgevoerd. RecyBEM verzorgt de jaarlijkse inzameling van

wat verandert er bij de wijziging van één aspect? Dit maakt het moge-

bijna 9 miljoen autobanden, terwijl ARN op jaarbasis ongeveer 1 mil-

lijk om op basis van getallen de juiste afweging te maken.’

joen personenautobanden uit het milieu verwijdert. Meijer legt uit dat het idee om de Ecotest te ontwikkelen is voortgeko-

Prestatieladder

men uit een CO2-studie die door FFact en ARN Advisory is uitgevoerd

Meijer rekent voor dat de Ecotest inmiddels voor meer ketens is inge-

voor de recyclingketen van autowrakken. Het doel was inzicht in de

zet, onder meer voor batterijen, kunststofverpakkingen, composiet-

keten te verwerven en een nog betere discussiepartner te zijn voor

materialen en een kantooromgeving. “Wij hebben de ambitie om deze

overheden en belanghebbenden. “Het bleek dat optimalisatie op alleen

bedrijven te helpen om hoger op de prestatieladder, zoals de populaire

CO2-besparing niet afdoende was. ARN heeft immers, naast vermeden

CO2-prestatieladder en de MVO prestatieladder, te komen. De Ecotest

emissies, te maken met door wetgeving opgelegde recyclingpercenta-

kan namelijk overal in de levenscyclus van producten waardevol zijn.”


13

Bandenplakreus biedt nu totaalconcept

Rema Tip Top geeft Simson nieuwe energie Dit jaar bestaat het oer-Hollandse merk Simson precies 130 jaar. Het geheim van de inmiddels legendarische bandenplakreus was jarenlang ‘kracht uit blik’. Maar Simson is tegenwoordig veel meer. Onder de vleugels van Rema Tip Top heeft Simson een complete transformatie ondergaan. Deze internationale organisatie biedt voortaan onder de ijzersterke merknaam Simson een compleet programma fietsonderdelen en accessoires aan, alsmede een fietswerkplaatsconcept dat inmiddels ook door een garagebedrijf is overgenomen.

Bandrep over in Rema Tip Top

markt te blijven zetten. Rema Tip

Nederland.

Top heeft daarom besloten de complete marketingformule

Verjongingskuur

opnieuw onder de loep te nemen.

Vanaf dat moment is er veel ver-

Dit resulteerde in een verjon-

anderd, vertelt Marco Aberson,

gingskuur van Simson: moderner,

directeur van Rema Tip Top

eigentijdser en met een nieuwe

Nederland. “Simson was ontstaan

frisse uitstraling.”

uit de behoefte om lekke banden te kunnen repareren. Die behoefte

Winkelpresentatiewand

zal altijd blijven bestaan, tenzij

Een belangrijk symbool voor de

De geschiedenis van Simson be-

in Industriële Maatschappij

een genie ooit met een andere

gewijzigde strategie vormt de drie

gint in 1881 toen Louis Wijnberg

Simson BV. Na een management

oplossing komt. Tot de overname

meter brede winkelpresentatie-

met zijn lijmfabriek de basis voor

buy-out in 1973 veranderde de

door ons lag de focus echter

wand die niet minder dan 200

dit succesvolle merk legde. In die

bedrijfsnaam in Bandrep BV, dat

vooral op de verkoop van die nos-

gebruiksartikelen voor de consu-

periode introduceerde Dunlop de

in 1989 onder de vleugels kwam

talgische blikken doosjes. Wij

ment omvat. Deze complete

eerste rubberen fietsbanden en die

van Stahlgruber, het hoofdkan-

vonden het zonde om met die

productlijn van fietsonderdelen

zouden best eens lek kunnen

toor van Rema Tip Top in Duits-

krachtige merknaam uitsluitend

en accessoires bestaat uit onder

raken, dacht Wijnberg. Hij voerde

land. Vijf jaar geleden ging

bandenplaksetjes in doosjes in de

andere snelbinders, fietsbellen,

de bijbelse krachtpatser Simson ten tonele die symbool moest staan voor de kwaliteit van zijn bandenplakspullen. Het bleek een

‘Wij zijn wereldberoemd in Nederland’ gouden formule. Zeker met de enorme groei van het fietsenpark in ons land, die ieder jaar nieuw levensbloed in de aderen van het bedrijf deed vloeien. Na de oorlog werd de onderneming omgedoopt

‘Op onderdelen zit meer marge dan op de verkoop van fietsen’


GO! 14

verlichting, handvatten, sloten en

fietswerkplaats. Dat zal zeker

Verder is Rema Tip Top bezig om

Top gesponsorde fietsronde

gereedschappen. “Ongeveer drie-

vaker gaan gebeuren, want er ont-

met de verschillende dochters in

waarbij de opbrengst ten goede

kwart van dit programma betreft

staan nu autobedrijven die als

het buitenland het exportaandeel

komt aan kwetsbare kinderen die

fast movers”, zegt Aberson.

‘mobility center’ een functie in de

te verbeteren. Zo is een exportme-

in een moeilijke thuissituatie zit-

“Inmiddels zijn er 550 van deze

regio gaan vervullen en in dit

ter ontwikkeld die – in afwijking

ten. Deze kinderen krijgen een

displays bij de vakhandel ge-

kader fietsen en gemotoriseerde

tot wat in ons land gangbaar is -

fietsvakantie aangeboden. En, na

plaatst.” Die kunnen hiermee

tweewielers gaan verkopen. Daar-

specifiek is toegesneden op de

vorig jaar met Simson de Dakar

volgens hem hun omzet flink ver-

mee is dus sprake van een ultieme

meest verkochte fast movers in

Rally te hebben gesponsord, wil

kruisbestuiving tus-

een aantal omringende landen.

het bedrijf dit jaar opnieuw deel-

sen automotive en de

Aberson: “Het is de bedoeling om

nemen aan de verlichtingscam-

fietsbranche en wor-

die exportmeter dit najaar in

pagnes in de wintermaanden.

den wij leverancier

Frankrijk, Engeland en Italië te

Op de vraag of Simson ook de

van fietsreparatie-

introduceren.”

komende jaren zal blijven demar-

‘Tot een genie iets anders bedenkt blijft bandenplakken nodig’ groten. “Ik ken klanten die met onze presentatiewand het hoogste rendement behalen in hun totale aanbod van onderdelen en accessoires. Vergeet niet dat de marges op onderdelen en accessoires beduidend hoger liggen dan bij de verkoop van nieuwe fietsen. Op onderdelen hoef je immers niets in te ruilen.”

Fietswerkplaatsconcept Een andere recente toevoeging die

‘Wij zetten ons in om het imago van de fiets, de fietsveiligheid en mobiliteit in het algemeen te promoten.’

de vakhandel een extra duwtje in de rug moet geven is het fiets-

doosjes tot en met geavanceerde

Simson onderwijspakketten

reren, antwoordt Aberson in volle

werkplaatsconcept van Rema Tip

uitlijnmachines voor auto’s. Hier-

De directeur van Rema Tip Top

overtuiging bevestigend. “Onge-

Top. Deze aan www.fietswerk-

mee zijn wij uniek in de branche

zegt het ook belangrijk te vinden

veer alle Nederlanders fietsen en

plaats.nl gekoppelde verkoop-

en daar zijn wij trots op!”

om het imago van de fiets, fiets-

de helft van de bevolking maakt

veiligheid en mobiliteit in het

recreatieve fietstochten. Daar lig-

ondersteuning werd tijdens afgelopen FietsVAK 2013 in ja-

Exportmeter

algemeen te promoten. Hij wijst

gen kansen. Bovendien blijft

nuari genomineerd voor de Fiets

Aberson geeft toe dat grensover-

op het initiatief van Simson on-

onderhoud altijd nodig. Het is

Innovatie Award. Samen met de

schrijdende activiteiten nog on-

derwijspakketten aan scholen te

mijn ambitie om het marktaan-

winkeldisplay biedt de onderne-

voldoende van de grond zijn

leveren met instructies over het

deel van Simson dat nu 50 procent

ming daarmee volgens Aberson

gekomen. Dat komt, zegt hij,

plakken van banden. Een cursus

bedraagt substantieel te vergroten.

een totaalconcept aan dat ook bui-

omdat Simson weliswaar wereld-

zelfwerkzaamheid tijdens de les-

Ik verwacht dat wij in staat zijn

ten de fietsbranche al de aandacht

beroemd is, maar dan wel in Ne-

uren dus. Buiten voor het pand

om in 2017 een aandeel van 75

heeft getrokken. “Onlangs hebben

derland. Dat neemt niet weg dat er

staat een bus met als opschrift

procent te bereiken. Hoe spring-

we het eerste autobedrijf ingericht

in beperkte mate export naar

‘Ome Joop’s Tour’ (www.ome-

levend kan een bedrijf na 130 jaar

met een Simson display én een

Duitsland en België plaats vindt.

joopstour.nl), een door Rema Tip

zijn…?”


15

Petrouschka Werther, I & M:

‘Bandenlabel levert overheid én consument geld op’ k

Sinds 1 november 2012 is voor personen-, bestel-, en bedrijfswagens het bandenlabel van kracht. Brussel is er van overtuigd dat dit Europese label een bijdrage kan leveren aan meer verkeersveiligheid, milieubewust gedrag en efficiënt rijden. “Met een zuinige band kan de automobilist besparen op zijn brandstofverbruik en de CO2-uitstoot terugdringen”, zegt Petrouschka Werther, hoofd afdeling Voertuigemissies en Brandstoffen van I & M. “En voor het Rijk kan een stillere band een besparing aan geluidmaatregelen opleveren van ca. 300 miljoen euro en voor andere overheden een veelvoud hiervan.” Het label bestaat uit drie prestatie indicatoren, legt Werther uit: grip op nat wegdek (veiligheid), extern afrolgeluid (milieubewust gedrag) en brandstofefficiency (efficiënt rijden). “Uiteraard verwachten wij dat consumenten zich bij de aanschaf van nieuwe banden in hun keuze laten leiden door het bandenlabel. Het label moet kopers ook bewust maken dat de

‘Banden veroorzaken 20 tot 30% van het brandstofverbruik’ keuze voor een bepaalde band bijvoorbeeld gevolgen heeft voor het brandstofverbruik. Lang niet iedereen realiseert zich dat banden 20 tot 30 procent van het brandstofverbruik van een voertuig veroorzaken. Bovendien is

Werther: ‘een zuinige band bespaart brandstof en vermindert de CO2-uitstoot.’


GO! 16

een stillere band de meest kosten-

met andere productgerelateerde

ment belangrijk zijn. Ook komt

“Dat neemt niet weg dat de con-

effectieve aanpak om het geluid

labels.”

er een evaluatie van de regeling

sument zich ook zal laten leiden

rondom wegen te verminderen.”

Zij zegt de indruk te hebben dat

waarin dit aspect ongetwijfeld

door zaken als duurzaamheid,

de meeste automobilisten zich bij

aan de orde komt.”

slijtvastheid, imago van de band

Gewenningsperiode

de aankoop vooral laten leiden

Vanwege de recente invoerings-

door de prijs van de band en niet

Belangrijke informatiebron

varing. Dat geldt eveneens voor

datum zijn de ervaringen van de

kijken naar de andere voordelen.

Werther erkent dat er talloze

andere labels. Niemand zal zich

consumenten met het label vol-

“Alleen leasemaatschappijen

prestatiecriteria zijn om een band

immers bij de aanschaf van een

gens Werther nog niet in kaart

schijnen wel naar de kwaliteit te

te beoordelen. Om het label voor

auto uitsluitend baseren op het

gebracht. “Zowel de banden-

kijken. Via de garagebedrijven,

de consument zo overzichtelijk

energielabel. Dat zal voor het

branche als de kopers zullen tijd

dealers en brancheorganisaties

mogelijk te houden is echter be-

bandenlabel niet anders zijn,

nodig hebben om aan het label te

hopen we er achter te komen

sloten de keuze tot drie belang-

maar we zien het wel als een

wennen. Dat is ook onze ervaring

welke parameters voor de consu-

rijke indicatoren te beperken.

belangrijke informatiebron bij

(merk) en natuurlijk de eigen er-

Eugène Moerkerk:

‘Bandenlabel leeft niet bij consument’ Het bandenbewustzijn onder Nederlandse automobilisten is nog onder de maat. Uit een onderzoek van verkeerspsycholoog Dr. A. Heino blijkt onder meer dat het vorig jaar geïntroduceerde bandenlabel vrijwel letterlijk aan de consument voorbij is gegaan. Negentig procent van de meer dan 2.000 ondervraagden zegt het bandenlabel niet te kennen. Eugène Moerkerk van RAI Vereniging onderschrijft deze conclusies op basis van een inventarisatie onder de leden van RAI Vereniging.

Moerkerk, die binnen de afdeling Duurzaamheid en Techniek van RAI Vereniging verantwoordelijk is voor de voorlichting van de branche met betrekking tot het bandenlabel, wijst er bovendien op dat het zelfs met de kennis over de minimale profieldiepte van banden droevig is gesteld. “Slechts één op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profieldiepte.” Hij stelt vast dat het bandenlabel nog onvoldoende tussen de oren zit en/of dat de huidige parameters (grip op nat wegdek, brandstofefficiency en extern afrolgeluid) kennelijk onvoldoende belangrijk zijn voor de consument. Jammer, vindt Moerkerk, want het kiezen van een gunstig label heeft ook zo zijn voordelen voor de gebruiker. “Temeer omdat de onbekendheid met het label waarschijnlijk mede wordt veroorzaakt doordat de overheid er in 2012 bewust voor heeft gekozen om geen uitgebreide mediacampagne richting de consument te gaan voeren. Bovendien schaft de gemiddelde automobilist ook niet iedere maand een nieuwe set banden aan, dus het zal nog wel één of meer jaren duren voordat de

Moerkerk: “De huidige parameters van het bandenlabel zijn kennelijk onvoldoende”.


17

voorbeeld aan de uitbreiding naar

gebruik van veilige, zuinige en

het kopen van een band.”

ment het etiket begrijpt en zich

Naleving op overtreding van het

bij de aankoopkeuze laat leiden

banden met een vernieuwd loop-

stille banden in Nederland moest

bandenlabel is per EU-lidstaat

door het label. Tevens wordt dan

vlak. Het is ook mogelijk dat op

promoten. “De overheid heeft

apart geregeld. In Nederland ziet

nagegaan of het label voor ban-

basis van de evaluatie nieuwe

dit initiatief helaas tijdelijk

de Inspectie Leefomgeving en

denproducenten een aansporing

bandenparameters worden inge-

moeten staken omdat banden-

Transport (ILT), die boetes kan

is geweest om betere banden te

voerd, zoals het gemiddeld aantal

fabrikanten onvoldoende

opleggen, hier op toe.

ontwikkelen. Mede op basis van

af te leggen kilometers met een

gegevens bleken te kunnen

Voorlopig blijft het bandenlabel,

de uitkomsten wordt bekeken of

band. In Europees verband is

aanleveren. Het is de bedoeling

tot het evaluatiemoment door de

het nodig is om de oorspronke-

afgesproken dat voorstellen hier-

om in overleg met bandenfabri-

Europese Commissie dat vóór 1

lijke richtlijn te herzien.

voor uiterlijk begin 2016 gereed

kanten na te gaan in hoeverre het

zijn.”

mogelijk is om deze campagne nieuw leven in te blazen.”

maart 2016 moet plaatsvinden, zoals het nu is. Tegen die tijd

Bandencampagne?

Werther wijst op een eerdere

moet duidelijk zijn of de consu-

Werther: “Te denken valt bij-

landelijke campagne die het

consument en daarmee ook de beleidsmakers

blijven aanschaffen die al waren gemonteerd

“De prijs van een band blijft voor particulieren het

daadwerkelijk de vruchten gaan plukken van

of merken waarmee afspraken waren ge-

belangrijkste aankoopcriterium”.

het bandenlabel.”

maakt. Eén echte sturing op het label lijkt er

Een andere reden voor het feit dat het label

vooralsnog nauwelijks te zijn.” Een kleine

nog onvoldoende bekend is bij bepaalde auto-

nuancering is, zegt hij, wel op zijn plaats. “We

mobilisten is volgens Moerkerk wellicht te

hebben uit de branche signalen opgevangen dat vanuit de bedrijfswagensector wel degelijk

‘Negentig procent kent bandenlabel niet’

wordt gekeken naar de rolweerstand van banden die mede van invloed is op het brandstofverbruik en daarmee op de kilometerkostprijs van de ondernemer. Waar het nu om gaat is de consument over de streep te trekken om het bandenlabel een succes te laten worden. Met name door deze bewust te maken van het feit

wijten aan de voorraden incourante banden-

dat het investeren in een iets duurdere band

maten die bij sommige bandenleveranciers

met een gunstiger label ook voordelig uitpak-

nog op de plank liggen. Voor alle duidelijk-

ken.”

heid: het gaat daarbij om banden die vóór 1 juli 2012 zijn geproduceerd en daarmee zijn vrij-

Bewustzijnscampagne

gesteld van het bandenlabel.

Hij hamert er op dat het bandenbewustzijn valt te verbeteren via promotie, voorlichting

Onvoldoende aankoopsturing

en een overheidscampagne die de band en het

Er moet dus snel iets gebeuren vindt hij, want

bandenlabel structureel onder de aandacht

uiteindelijk is het Europese label in het leven

van de consument gaan brengen. Moerkerk

geroepen om milieubewust gedrag en econo-

beklemtoont dat RAI Vereniging er zeker voor

misch efficiënt rijden te bevorderen en de ver-

open staat om samen met de overheid en

keersveiligheid te verbeteren. “Zoals het er nu

andere (branche)organisaties na te denken

naar uit ziet, schiet het bandenlabel zijn doel

over het opzetten van zo’n bandenbewust-

voorbij en blijft voor particulieren de laagste

zijnscampagne. De suggestie die Petrouschka

prijs het belangrijkste aankoopcriterium, ter-

Werther van I & M in deze editie doet, zegt hij

wijl wagenparkbeheerders vooral de banden

dan ook zeer toe te juichen.


GO! RAI SOCIETY 18

Samen voor duurzaam De bij het Instituut voor Duur-

dende voertuigenpark als voor

zame Mobiliteit (IvDM) aangeslo-

voertuigen die aan het einde van

ten brancheorganisaties in de

hun levensduur zijn.

mobiliteitsbranche hebben de

De voorgenomen nauwe sa-

handen ineen geslagen op het ge-

menwerking betekent volgens

bied van duurzaamheidsprogram-

Roelf de Boer, algemeen voor-

ma’s. Namens de deelnemende

zitter van RAI Vereniging, een

organisaties zetten onlangs Roelf

bundeling van kennis en het ver-

de

groten

Boer

(RAI Vereniging),

Bertho Eckhardt (BOVAG),

van

efficiency. “De

branche kan zo een belangrijke

Frits Huffnagel (FOCWA) en

stap vooruit zetten op het ge-

Robert van Notten (STIBA)

bied van duurzaam onderne-

hun handtekening onder de sa-

men.”

menwerking die tot doel heeft

Het is de bedoeling binnen het

om te komen tot een eenduidige set van certificaten over duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord

samenwerkingsverband onder een gemeenschappelijke naam nieuwe duurzaamheidscertificaten te ontwik-

Ondernemen (MVO) voor de gehele mobiliteitsbranche.

kelen. Ook zullen de bestaande certificaten, zoals Erkend Duurzaam van

Sinds afgelopen februari is de uitvoering van het IvDM-beleid ondergebracht

BOVAG en MVO-beleid van FOCWA onder een uniforme naam en beeld-

bij ARN. Daarmee is een organisatie ontstaan die breed inzetbaar is voor

merk worden gebracht. Op initiatief van STIBA zal bovendien de inzet van

duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van mobiliteit.Voor zowel het rij-

gebruikte onderdelen meer aandacht krijgen.

‘Fiets beweegt hart en verstand’ Niemand minder dan de Duitse Bondskanselier Angela Merkel opende

(elektrische) fietsen, fietsonderdelen en toebehoren. Op de Fiets en Wandel-

eind augustus de toonaangevende fietstentoonstelling Eurobike in Friedrichs-

beurs draait het om fiets- en wandelvakanties, (fiets)toerisme en outdoor-ac-

hafen. In haar speech kwalificeerde zij de fiets als modern vervoersmiddel van

tiviteiten. De beurzen worden met elkaar verbonden door het grootste indoor

de 21e eeuw. “We willen goede voorwaarden voor fietsers te creëren,”

Fietsparcours van Europa.”Consumenten zijn welkom op zaterdag 1 en

beloofde Merkel en zij stelde dat het gebruik van de fiets zeker groeiend

zondag 2 maart. FietsVAK is tijdens de consumentdagen met het Fiets en

potentieel heeft. Merkel liet zich op verschillende stands van onder andere

Wandelbeurs ticket gratis te bezoeken. Voor vakbezoekers is de beurs

Cycle Union, Bosch, Scott, Specialized en Winora uitgebreid voorlichten over

geopend op maandag 3 en dinsdag 4 maart.

hetgeen de fietsindustrie op het gebied van innovatie en e-mobiliteit te bieden heeft. “De fiets beweegt het hart en het verstand. De populariteit en daarmee het belang van mobiliteit stijgen,” zo zei de kanselier op de stand van Bosch. “De innovatieve oplossingen rondom de fiets hebben een echte hype in Duitsland veroorzaakt”, aldus Merkel. Volgens Sacha Boedijn, secretaris afdeling Fietsen van RAI Vereniging vormde Eurobike een prima inspiratiebron voor de aankomende FietsVAK 2014. De fietsbranche presenteert zich dan groots van 1 tot en met 4 maart 2014 in Amsterdam RAI. FietsVAK gaat samenwerken met de Fiets en Wandelbeurs. Boedijn:“Op beide beurzen staat de fiets in al haar facetten centraal waardoor deze twee evenementen elkaar perfect aanvullen. FietsVAK gaat de beursvloer vooral inrichten met de nieuwste


19

Golfen(d) (net)werken Een enthousiaste groep leden van afdeling Autovak van RAI Vereniging nam op 13 september deel aan het traditionele Autovak Goftoernooi. Op de fraai gelegen golfbaan De Rottebergen in Bergschenhoek speelden zij een wedstrijd van 18holes volgens het ‘best bal’ principe. Het evenement past in de strategie van de afdeling om met Autovak zoveel mogelijk het land in te trekken en dus met allerlei activiteiten, seminars en kennisbijeenkomsten zoveel mogelijk naar de leden toe te komen. Ook het golftoernooi heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen leden onderling te stimuleren. Een prima moment dus om het nuttige met het aangename te verenigen.Winnaars werden v.l.n.r.: Jeroen Bosse, Joost van Schaik, Ruben Vogel en Jeroen van de Braak.

Voortzetting van een traditie Traditiegetrouw komen de PR-managers van de Nederlandse auto-importeurs, verenigd in de APRC (Automobiel Public Relations Club), bijeen om het begin van de zomerperiode te vieren en elkaar in een informele sfeer een goede vakantie toe te wensen. Begin augustus vormde het populaire Amsterdamse Café Loetje aan de Amstel het gezellige epicentrum voor de leden van de auto-importeursclub. Volgens Harald Besser, manager Communicatie van RAI Vereniging en secretaris van de APRC konden de aanwezige PR-mannen en vrouwen nu eens proefondervindelijk vaststellen of Café Loetje de bekendheid te danken heeft aan de ‘wereldberoemde’ biefstuk ossenhaas of dat er wellicht nog andere succesfactoren zijn aan te wijzen. Aangezien de PR-managers die qua ‘cuisine’ nogal wat gewend zijn, in

Allemaal op de fiets!

groten getale op de fameuze biefstuk ossenhaas afkwamen houdt Bresser

Met die slogan opende De Stichting Fietscultuur Nederland op 3 mei in het

het vooralsnog op de kwaliteit van het malse vleesgerecht. De gezelligheid

Amsterdam Fietsmuseum in de Oosterkerk de tijdelijke fietstentoonstelling.

was er niet minder om, want de aanwezige APRC-leden bleven tot diep

Tot eind augustus konden de bezoekers bijna 140 jaar fietshistorie bewon-

in de avond napraten.

deren. Tot de collectie behoorde onder meer een Safety fiets uit 1870, een Simplex Zweeffiets uit 1923, maar ook de Batavus Fiets van het Jaar uit 1960. Het Amsterdam Fietsmuseum wil met deze bijzondere tentoonstelling die tot eind augustus te bezoeken was een actieve bijdrage leveren aan het promoten en verder ontwikkelen van de Nederlandse fietscultuur in zowel binnen- als buitenland. Uiteraard bracht afdeling Fietsen van RAIVereniging ook een bezoek aan deze unieke expositie. Samen met Myriam Corzillius (r), organisator en directeur van het Amsterdam Fietsmuseum bekijkt afdelingssecretaris Sacha Boedijn (l) vol bewondering ‘Le Sloughi’, een Franse veiligheidsfiets uit 1870, die destijds, vergeleken met de hoge bi, aanzienlijk veiliger en gemakkelijker te berijden was. In feite is de Safety het archetype van de hedendaagse fiets. Op de achtergrond zijn twee affiches te zien die RAI Vereniging speciaal voor deze tentoonstelling heeft uitgeleend.


GO! eco-trends 20

Lossen en verpakken in één moeite Een veehouder die vochtrijke veevoeders laat aanleveren moet dit direct na het lossen goed luchtdicht afdekken. Dat is een arbeidsintensief karwei dat snel moet gebeuren, omdat het risico op bederf anders relatief groot is. Knapen Trailers heeft hiervoor een oplossing bedacht: een schuifvloertrailer waarmee een product tijdens het lossen in één moeite in plastic verpakt kan worden.

Schuifvloertrailer die bederfelijke producten direct conserveert.

Achterop de trailers heeft Knapen Trailer een vijzelinstallatie gebouwd die het product in

het transport en verpakken van ‘bierbostel’,

dicht wordt afgesloten. Verder bespaart het

een rekbare plastic slurf perst. Een hydrauli-

een hoogwaardig eiwitvrij veevoer dat vrij-

systeem arbeid, heeft de veehouder geen silo

sche achterklep zorgt ervoor dat het product

komt tijdens bierproductie. Het persen in de

meer nodig en worden de betonplaten niet

netjes in de vijzelinstallatie belandt. Deze

slurf zorgt voor een perfecte conservering,

meer aangetast door perssappen in het

trailers worden onder andere gebruikt voor

omdat het product na het lossen direct lucht-

veevoer.

Bus van de toekomst VDL Bus & Coach heeft onlangs

elektrische tracties en batterijpak-

variant met een grote batterij die

zonder bijladen mogelijk zijn. De

de Citea Electric gepresenteerd.

ketten en zo voor iedere vervoer-

middels plug-in wordt geladen is

toepassing van een range exten-

Deze 12 meter lange lage vloerbus

der optimaal af te stemmen op

het meest geschikt voor inzet

der heeft bovendien geen gevol-

is leverbaar met verschillende

het gewenste inzetgebied. De

over langere afstanden zonder

gen voor het aantal passagiers.

tussentijds bijladen. Deze optie

Het resultaat is volgens VDL Bus

heeft echter wel gevolgen voor

& Coach een zero emission bus

het aantal te vervoeren passa-

die klaar is voor de toekomst en

giers. Kiest de operator voor een

die volledig in normale dienst-

meer flexibel concept, zonder

regelingen is op te nemen. VDL

consequenties met betrekking tot

voegt daar aan toe dat het modu-

het aantal passagiers en waarbij

laire systeem waaruit de Citea

gedurende de rit tussentijds

range is opgebouwd, bij de ont-

wordt bijgeladen, dan zijn er

wikkeling van deze elektrische

meer mogelijkheden. Een relatief

variant eveneens een grote rol

klein batterijpakket is in dit geval

speelde. Dit maakte het namelijk

te combineren met verschillende

mogelijk om de elektrische ele-

snellaadmethoden, zoals induc-

menten te integreren zonder af-

tie, trolley of plug-in. Voor een

breuk te doen aan de

optimaal gebruik is het verder

kenmerkende eigenschappen van

mogelijk om te kiezen voor een

het Citea concept, zoals een licht-

range extender, waarmee afstan-

gewicht constructie, optimale

den van meer dan 200 kilometer

toegankelijkheid en comfort.

VDL Citea Electric


21

Milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmachine Onkruid bestrijden met

een kracht van 20 bar kokend

kokend heet water, zonder ge-

heet water op het wegdek

bruik te maken van agressieve

wordt gespoten en onkruid

milieuonvriendelijke bestrij-

tussen straatstenen in een

dingsmiddelen. Dat kan sinds

mum van tijd verdwijnt. De ge-

kort met de Koks EcoCleaner

hele (modulaire) opbouwunit

onkruidbestrijdingsmachine.

is eenvoudig te demonteren,

In mei demonstreerde Koks dit

waardoor de machine ook in-

nieuwe voertuig in Lelystad

zetbaar is voor andere toepas-

tijdens de ReinigingsDemo-

singen, zoals het spoelen van

Dagen. De machine beschikt

straten of groenonderhoud. In

over een watertank van 2.000

de winter kan de EcoCleaner

liter en drie ecoboiler verwar-

bovendien worden ingezet als

mingssystemen en drie hoge-

strooiwagen met als optie vier-

drukpompen, waarmee met

wielaandrijving.

Glutton afvalzuiger

Efficiënte alleszuiger Met de introductie van de Glutton Afvalzuiger lijken de straatbezem en het vuilniskarretje in het straatbeeld hun beste tijd gehad. De Glutton is een afvalzuiger die werkelijk alle afval opzuigt die op straat te vinden kan zijn: papier, sigarettenpakjes en peuken, uitwerpselen van huisdieren, colablikjes, frietzakjes, bladeren, petflessen etc. De Glutton is uitgerust met een verbrandings- of elektrische motor, heeft een aandrijving met variabele overbrenging en kan zowel vooruit als achteruit manoeuvreren. Op de afgelopen ReinigingsDemoDagen, een tweejaarlijks initiatief van afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, werd de werking van deze moderne robot uitgebreid gedemonstreerd. Alle zichtbare afval werd moeiteloos in een opvangbak van 240 liter opgezogen. Daarmee deed het

Koks EcoCleaner

apparaat precies wat de Belgische fabrikant belooft: ‘de Gluton zuigt, waarna de stad kan herademen…’


GO! RAI vintage 22

De eerste luchtband Precies 125 jaar geleden vond Dunlop de luchtband uit. Een succesverhaal dat, anders dan velen zouden verwachten, niet begon op vier of twee wielen, maar op twee. Het begon allemaal in 1888 toen de Schotse veearts John Boyd Dunlop (1840 – 1921) zijn zoontje moeizaam hobbelend met zijn driewieler over het oneffen wegdek zag rijden op banden van massief rubber. Erg snel ging het allemaal niet en comfortabel al evenmin. Daar kwam bij dat zijn zoontje regelmatig klaagde over hoofdpijn. Dunlop dacht dat het door het fietsen kwam en besloot een oplossing te zoeken. Hij wikkelde een paar dunne lappen rubber om de wielen heen, lijmde die aan elkaar en pompte ze op met een voetbalpomp.Als ventiel gebruikte hij de speen van een babyfles. Op die manier realiseerde hij ’s werelds eerste luchtkusseneffect en legde hij de basis voor de allereerste luchtband. Nog geen jaar later maakte de uitvinding van Dunlop zijn wedstrijddebuut op twee wielen. Een relatief onbekende rijder wist toen in een reeks motorraces dankzij de voordelen die de luchtbanden boden zijn sterkere rivalen te verslaan. Dunlop vroeg meteen patent aan voor zijn idee en begon zijn uitvinding vervolgens geschikt te maken voor bedrijfsmatige productie. Hij richtte een bedrijf op dat onder de naam Dunlop Pneumatic Tire Co. Ltd. spoedig grote bekendheid verwierf. In 1890 opende Dunlop de eerste bandenfabriek in Dublin en de eerste fabriek op het vasteland van Europa volgde twee jaar later in het Duitse Hanau. In 1895 verkocht Dunlop ook al banden in Frankrijk en Canada en kwamen er poductiefaciliteiten bij in Australië en de V.S. Daarna ging het snel. Binnen twintig jaar na de uitvinding was dankzij Dunlop de massieve band volledig in onbruik geraakt en was de onderneming van pionier uitgegroeid tot de eerste multinational.Vele verbeteringen zouden nog volgen, maar de band zoals wij die nu kennen was geboren. Inmiddels maakt Dunlop Europe deel uit van een joint venture die zes ondernemingen omvat en is toegevoegd aan Goodyear Dunlop Tires BV.


uitgesproken 23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Martine van Eck, commercieel directeur Van Eck.

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen? Met Mark Rutte! Ik wil bij hem het belang van de maakindustrie voor de Nederlandse economie onder de aandacht brengen. Een sterke maakindustrie is de beste garantie om economische recessie tegen te gaan.

Wat is uw favoriete vervoermiddel? Gezien mijn achtergrond is dit natuurlijk een open deur. Al ruim 100

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

jaar is mijn familie gedreven in het produceren van duurzame transpor-

Als de economie straks weer aantrekt, dan zal de Europese goederen-

toplossingen. Eén van mijn favorieten is onze dubbeldektrailer. Een

stroom in de komende 10 jaar alleen maar gaan toenemen. Als wij nu

voertuig met een dubbele laadvloeroppervlakte dat daardoor 60 pro-

niets doen aan een efficiënter transport, dan zullen de vervoersbewe-

cent méér laadvermogen biedt ten opzichte van een conventionele trai-

gingen in 2020 met circa 21 tot 35 procent zijn gestegen. Transporteurs

ler. Dat levert de vervoerder geld op en zorgt bovendien voor minder

en verladers zullen daarom de komende jaren nog meer gaan investeren

voertuigen op de weg, hetgeen weer goed is voor het milieu! Daar kan

in een efficiënter vervoer. Dat is een trend die, ondanks de economische

ik blij van worden.

crisis, de laatste jaren sterk zichtbaar is. Steeds meer klanten leggen bij ons de vraag neer een voertuig te ontwikkelen waarmee het mogelijk is

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland?

om geld te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. Ik verwacht dat

De Nederlandse overheid is binnen Europa één van de koplopers in het

die behoefte de komende jaren alleen nog maar zal gaan toenemen.

realiseren van een duurzaam en veilig transport. Binnen onze branche zijn er de afgelopen jaren op dit gebied enorm veel initiatieven genomen die mede dankzij een goede samenwerking met de overheid van de grond zijn

Martine van Eck

gekomen. Het is belangrijk om die trend voort te

‘Een sterke maakindustrie is de beste garantie om de crisis tegen te gaan’

blijven zetten. De overheid moet ook in de toekomst blijven investeren in duurzame mobiliteit! Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had?

In Nederland hebben wij toch nog steeds de neiging om vanuit de overheid via subsidies iedereen te helpen. Dit leidt er toe dat mensen onvoldoende hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als het aan mij zou liggen zou ik beleid ontwikkelen dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid prikkelt en tegelijk de zwakkeren in de samenleving beter beschermt dan soms nu het geval is. Dit beleid zou ook leiden tot minder regels, vrijer ondernemerschap. Kortom, meer mogelijkheden en minder beperkingen! Net zoals we bij Van Eck denken, eigenlijk! Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? De komende jaren zal de groei van het goederentransport verder toenemen. Dat vraagt voor de toekomst om slimme en innovatieve oplossingen die duurzaam en efficiënt zijn. Daarom is het belangrijk dat het kabinet aandacht besteedt aan alternatieve vervoersalternatieven zoals het ondergronds transport van goederen. Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan? Zeker, alleen is het Nederlandse O.V., gezien de extra tijd die dit met zich meebrengt, nog geen goed alternatief.


GO! MARKTANALYsE 24

Een ontwikkeling die al eerder zicht-

jongeren tussen de 18 en 25 jaar

baar was, onder andere in Trends in

neemt het aantal personenauto’s

Mobiliteit 2030 van RAI Vereniging,

volgens het CBS al twee jaar op rij

wordt nu ook nog eens bevestigd

af.Terwijl het aantal jongeren in deze

door nieuwe cijfers van het CBS:

leeftijdscategorie vorig jaar nog met

Jongeren bezitten steeds minder

0,4 procent groeide nam het aantal

vaak een personenauto. Onder ou-

geregistreerde personenauto’s in

deren groeit daarentegen het auto-

deze groep juist met 4,5 procent af.

bezit. Het totaal aantal

Bij 65-plussers was sprake van een

personenauto’s, bromfietsen en mo-

tegenovergestelde ontwikkeling. Bij

torfietsen in Nederland groeit nog

deze groep, die het afgelopen jaar

wel, maar steeds minder snel. Onder

met 4 procent toenam, groeide het

Autobezit in Nederland naar leeftijd Totaal w.v. 18 tot 20 jr. 20 tot 25 jr 25 tot 30 jr. 30 tot 40 jr. 40 tot 50 jr. 50 tot 60 jr. 60 tot 65 jr. 65 jr.

2013 7.042.937 24.093 259.015 461.017 1.121.600 1.614.118 1.527.659 636.634 1.398.801

Bron: CBS

Autobezit jongeren daalt

autobezit met bijna 7 procent. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat het bezit van motorvoertuigen afvlakt. Op 1 januari 2013 telde ons land 7.042.937 motorvoertuigen, 72.000 meer dan een jaar eerder. Dat is de kleinste toename sinds jaren. In 2008 en 2009 steeg het aantal motorvoertuigen nog jaarlijks met bijna 3 procent. Daarna nam de groei langzaam af, naar minder dan 1 procent van 2012 op 2013.

Betere tijden voor transportbranche na 2014 De meeste ondernemers zien voor de transportsector voorlopig geen herstel, zo valt af te lezen uit het periodieke conjunctuurbericht van TLN.Transportbedrijven kwalificeren het eerste kwartaal van 2013 zelfs als het ‘slechtste’ sinds bijna vier jaar. Het negatieve sentiment wordt ook nog eens gevoed door de lenterapportage van de Europese Commissie die voorspelt dat de Nederlandse economie dit jaar sterker zal krimpen dan eerder werd gedacht. In november ging de Europese Commissie er nog van uit dat de economie in ons land dit jaar met 0,3 procent zou

Bron: TLN

groeien, in plaats van de nu voor-

Verwacht herstel transportsector

ziene krimp van 0,8 procent. Pas

(o.b.v. conjunctuurenquête TLN)

nomie volgens Brussel pas lang-

in de loop van 2014 zal de ecozaam aantrekken met 0,9 procent.

Herstel is nu al zichtbaar Tweede helft 2013 Eerste helft 2014 Tweede helft 2014 Eerste helft 2015 Tweede helft 2015 Na 2015

11% 13% 21% 27% 10% 3% 15%

Dit is min of meer in lijn met de verwachtingen van de transportsector zelf. Bijna de helft (48%) van de respondenten die deelnamen aan de conjunctuurenquête van TLN voorziet in 2014 betere tijden.


25

Economische krimp dempt groei CO2-uitstoot Bron: CBS

De Nederlandse economie was in het eerste kwar-

Verandering CO -emissies per sector (1e kwartaal 2013)

taal van dit jaar verantwoordelijk voor 3 procent

2

Nederlandse economie (weergecorrigeerd)

- 1,9%

Nederlandse economie

+3,0%

Transportsector

+1,0%

meer CO2-uitstoot. Hoewel de uitstoot van broeikasgas in absolute zin dus steeg, doordat als gevolg van het koude voorjaar meer aardgas werd verstookt, namen de CO2-emissies gecorrigeerd door weersinvloeden echter met 1,9 procent af. Dat kwam vooral doordat energie-intensieve bedrijven, economisch gezien, een moeilijk eerste kwartaal

Commerciële en niet commerciële dienstverlening Energievoorziening waterbedrijven en Afvalbeheer

+ 12,0%

doormaakten, hetgeen de emissies heeft gedrukt. Per saldo kwam de CO2-uitstoot door energie- en waterbedrijven en afvalbeheer 6 procent lager uit.

-6,0%

De energiebedrijven produceerden opnieuw minder elektriciteit dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Nederlandse centrales hebben zowel minder steen-

Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid

+ 4,0%

Huishoudens

+9,0%

kool als hoogovengas ingezet om elektriciteit te produceren. Ook de CO2-emissies door de chemie daalden volgens het CBS fors. Met name de petrochemie liep sterk terug.Verder viel zowel de fabricage als de uitvoer van aardolieproducten terug wat weer een gunstig effect had op de CO2-uitstoot.

E-bike komt verder Dat iemand met een elektrische fiets makkelijker langere afstanden kan afleggen is evident. Maar hoeveel kilometers rijden bezitters van

van de e-bike en de woonplaats (stad of dorp)

e-bikes nu werkelijk? CROW-Fietsberaad onderzocht dit en kwam

van de bezitter. Zo leggen

aan de hand van door de Accell Group beschikbaar gestelde data

eigenaren in landelijke

tot de volgende conclusie: een e-fietser legt gemiddeld 31 kilometer per week af en een gewone fietser zo’n

Bron: Fietsberaad

duidelijk verband lijkt te zijn tussen het gebruik

gebieden leggen gemiddeld 12 procent meer kilo-

18 kilometer per week. Het verschil is een factor 1,7. Dit

meters per week af dan

betekent niet per se dat bezitters van een e-bike 70 pro-

e-fietsers in een zeer

Gemiddelde afgelegde fietsafstand per week

cent meer fietsen.

stedelijk gebied. Gezamen-

Het lijkt waar-

lijk leggen e-fietsers jaar-

schijnlijk dat kopers van een elektrisch

< 46 jaar 46 - 60 jr. 60 jr.

e-bike 31,2 km 30,9 km 31,6 km

gewone fiets 20,7 km 17,3 km 15,0 km

ondersteunde fiets sowieso al meer

lijks in Nederland 1,3 miljard kilometer af. Dat is 10 procent van het totaal aantal fietskilometers per jaar. Het

fietsminded zijn en

recreatieve gebruiksmotief

meer kilometers

wordt door deze groep het

afleggen dan de gemiddelde eigenaar van een gewone fiets. En dat de overstap naar de e-bike werd gemaakt om lichamelijke beperkingen te compenseren. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er een

meest genoemd, op enige afstand gevolgd door motieven als ‘winkelen’ en ‘op visite gaan’.


GO! DE Stelling 26

Jan Peter Balkenende “Ik zou graag wel een rally voor elektrische

Een race voor zeroemission auto’s op de Nürnburgring lijkt me wel wat

auto’s willen zien, waarbij dan vooral het energieverbruik een rol zou spelen. Een race voor zero-emission auto’s op de Nürnburgring lijkt me wel wat. Ik ben zeer benieuwd tot wat voor rondetijden een elektrische auto in staat is.” Bron: De Telegraaf

Autojournalist Wim Oude Weernink “Volgens een statistiekje van het energieagentschap in het tijdschrift The Economist zal in 2050 wereldwijd een kwart van alle 175 miljoen geproduceerde

Eric Wiebes, wethouder Amsterdam

auto’s elektrisch worden aangedreven. Maar dan moet de oplaadinfrastruc-

“De snorfiets heeft geen toekomst

tuur en de accucapaciteit met de behoefte van de automobilist meegroeien.”

op het fietspad. Maar zonder helmplicht heb ik niet de moed snorfiet-

Bron: De Telegraaf

sers naar de rijbaan te sturen.” Bron: Het Parool

Trendwatcher Adjiedj Bakas “Mensen zeggen altijd: autobezit neemt af door de crisis, maar er is echt iets anders aan de hand. Al voordat de eco-

Koos Spee, voormalig landelijk verkeersofficier

nomie kelderde, was dit al duidelijk

“De overheid moet nu echt het vasthouden van een smartphone op de fiets

zichtbaar. Wat moet ik met bezit,

verbieden. Jongeren van 12 tot 24 jaar onderschatten de gevaren en over-

vragen jongeren zich af. Ze kopen geen

schatten hun eigen kunnen. Ze moeten een bekeuring krijgen, of hun tele-

huis, ze huren liever. De stedelijke

foon moet een maand worden afgepakt. Misschien leren ze het dan af.”

jongeren zijn stadsnomaden, ze willen kunnen bewegen!”

Bron: Algemeen Dagblad

Bron: NRC

Wim Bot, Fietsersbond Hans Braamse, directeur Kyoto Lease

“Fietsers kunnen winkelcentra vita-

“Ik zou graag willen dat de overheid wat consistenter is. Zoveel groene initia-

liseren. Klanten komen graag met

tieven worden de grond in geboord vanwege allerlei regeltjes. Duurzaam ge-

de fiets en als de opmars van win-

drag zou juist op een fiscale manier moeten worden gestimuleerd. Niet dat

kelen via internet doorzet, wordt

gejojo vanwege het financieringstekort. De consument is best van goede wil. Er

bepaalde leegstand structureel.

worden immers steeds meer elektrische en plug-in wagens (met zowel benzine

Dan wordt het commercieel inte-

als elektromotor) gekocht. Maar waarom nog en bijtelling voor een 100 procent

ressant om van winkels fietspar-

elektrische wagen? Ook al is die laag, niemand begrijpt er meer iets van.”

kings te maken. Al is het tijdelijk.”

Bron: Telegraaf

Bron: Volkskrant


GO!factor

ALFRED BRANDT Een ding hebben alle Lotus 7 derivaten met elkaar gemeen: het leveren van zoveel mogelijk vermogen door een zo simpel mogelijke uitvoering bij een zo laag mogelijk gewicht. Geheel conform de filosofie van Colin Chapman, de geestelijke vader van de Lotus 7.“En voor de leden van de Super Seven Club Nederland is vooral het sociale gebeuren een bindende factor”, zegt voorzitter Alfred Brandt, die samen met Siem Dam, directeur van B & S Autoaanpassingen, in het bestuur van de Super Seven Club zit. Brandt ging overstag voor de open tweezits sportwagen toen hij in zijn jeugd de TVserie The Prisoner volgde, waarbij de hoofdrolspeler in een Lotus Super 7 figureerde en er doodleuk mee onder slagbomen door reed.“Dat vond ik fascinerend en besloot: zo’n ding wil ik later ook. Die droom werd werkelijkheid toen ik in 2003 mijn bedrijf verkocht en tijd, ruimte en geld had om de wagen zelf op basis van een VM77 kit car te gaan bouwen. Een klus die toch nog 3 jaar in beslag nam. De Ford C-tech 2-liter motor, afkomstig uit de Mondeo, levert een vermogen van 160 pk. De topsnelheid weet ik niet. Die is onbelangrijk. Het aardige van rijden in een 7 is de acceleratie en de wegligging. Wat de grootste charme van een ‘7’ is? Dat je het gevoel hebt in een auto rond te rijden waar iedereen zijn hoofd voor omdraait én die je ook nog eens zelf hebt gebouwd.”

27


GO! roelf de boer 28

Mobiliteitsvergrijzing Een steeds groter deel van de afgelegde verplaatsingen en kilometers komt voor rekening van ouderen. Dit komt enerzijds doordat het aandeel van ouderen in de bevolking – en daarmee in het verkeer – toeneemt.Anderzijds doordat senioren zich tegenwoordig vaker en verder verplaatsen dan hun leeftijdsgenoten van vroeger. Deze ‘mobiliteitsvergrijzing’ draagt bij aan een meer gelijkmatige spreiding van het (auto)verkeer over de dag en zorgt daarmee voor minder files. De vergrijzing van mobiliteit heeft ook nadelen, namelijk een groter aantal verkeersslachtoffers.

Reparatiepaal voor fietsers Pech onderweg met de fiets of een lekke band, de fietsreparatiepaal FixIt biedt de helpende hand. Deze reparatiepaal bevat alles wat nodig is om eenvoudige reparaties en onderhoud uit te voeren, van het wisselen of plakken van een band tot het afstellen van de remmen of de versnellingen. Falco BV, een bedrijf dat is gespecialiseerd in inrichtingen van openbare ruimten, van fietsenrekken tot en met straat-

Dat is althans de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het onlangs gepresenteerde rapport ‘Vergrijzing en Mobiliteit.’ Tot aan het eind van de twintigste eeuw waren de bevolkingsgroei en een veranderende bevolkingssamenstelling belangrijke drijvende krachten achter de toename van de (auto)mobiliteit. Dat was vooral toe te schrijven aan de snelle groei van de beroepsbevolking in de jaren tachtig. Dit leidde er toe dat de automobiliteit tussen 1980 en 2000 met ruim 2 procent per jaar steeg.Vanaf de millenniumwende daalde de bevolkingsgroei echter, de leeftijdsopbouw veranderde en de mobiliteitsgroei vlakte af. Met als effect: meer ouderen, waarvan er sinds 2010 een omvangrijke groep met pensioen gaat. Deze nieuwe generatie ouderen is gemiddeld welvarender, vitaler, actiever en mobieler en zij verplaatsen zich vaker, langer en verder dan hun vorige generaties. De nieuwe ouderen bezitten bovendien bijna allemaal een auto die zij tot op hoge leeftijd zullen blijven gebruiken. Uiteraard niet meer voor woon-werkverkeer, maar voor (onregelmatiger) vrijetijdsverkeer. Dit compenseert de dempende werking van de vergrijzing op de mobiliteit. Desondanks, zo stelt het PBL, blijft de groei van de (auto)mobiliteit duidelijk lager dan we vroeger waren gewend.Tot 2020 verwacht het PBL een toename van nog slechts 1 procent per jaar. Er komen dus meer en vaker ouderen op de weg. Het PBL heeft becijferd dat in 2000 zo’n 14 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder was en dat deze ouderen ruim 7 procent van het totaal aantal reizigerskilometers voor hun rekening namen. Het planbureau voorspelt dat in 2020 ongeveer 20 procent van de bevolking ouder is dan 65 jaar en dat deze groep tegen die tijd verantwoordelijk is voor 12 procent van het aantal reizigerskilometers. Dit betekent dat ouderen in 2020 zo’n 70 miljoen kilometer per dag zullen reizen, tegen 45 miljoen kilometer nu.Aangezien slecht 6 procent van de autokilometers van 65 plussers in de (ochtend)spits plaatsvindt zal dit het woon-werkverkeer ontlasten.Tegenover die lagere filedruk staat echter een belangrijk negatief effect. Ouderen zijn immers kwetsbaar in het verkeer. Een derde van alle verkeersdoden en een derde van alle ernstig gewonden in het verkeer is ouder dan 65 jaar. Gezien de voortgaande vergrijzing en uitgaande van de huidige leeftijdsspecifieke ongevallenrisico’s, is dus te verwachten dat het aantal verkeersongevallen met letselschade of dodelijke afloop weer zal toenemen. De overheid zal hierop moeten anticiperen met een adequaat verkeersveiligheidsbeleid. Te denken valt bijvoorbeeld aan investeringen in meer en betere fietsinfrastructuur. Fietsende ouderen zijn immers bovengemiddeld slachtoffer bij een ongeval. Je kunt in het licht van de door het PBL geschetste ontwikkelingen ook vraagtekens zetten bij het aangekondigde besluit van Rijkswaterstaat om een groot aantal snelwegen in ons land niet meer te verlichten. Het is nog niet vastgesteld of deze maatregel in ons land meer verkeersslachtoffers oplevert. Naar alle waarschijnlijkheid is dit wel het geval. Een internationaal onderzoek uit 2000 wees in ieder geval uit dat een halvering van het verlichtingsniveau langs wegen gepaard gaat met een stijging van het aantal letselgevallen met 17 procent. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een besparing op energiekosten tot meer verkeersdoden en hogere zorgkosten leidt.

en parkmeubilair, levert de FixIt reparatiepaal sinds kort aan zowel overheden als het bedrijfsleven. Volgens de onderneming is de FixIt vooral populair bij ondernemingen die het woonwerkverkeer per fiets van hun werknemers willen stimuleren. De fietsreparatiepaal is geschikt voor plaatsing in overdekte buitenruimtes, zoals fietsenstallingen, schoolpleinen, bushal-

De FixIt reparatiepaal houdt fietsers in het zadel. tes, bij horecagelegenheden en natuurlijk bij fietsroutes. Alle soorten fietsen kunnen in de FixIt worden gehangen, waardoor de gebruiker is verzekerd van een goede werkhoogte. Tevens is de FixIt fietspomp voorzien van een verloopnippel voor

Roelf H. de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging

alle ventielen die er voor zorgt dat de banden van alle voorkomende fietsen op spanning kunnen blijven.


Haagse wandelgangEN 29

Het laatste waarmee een branche zich geconfronteerd wil zien in de periode rond Prinsjesdag, zijn verrassingen. Voornaamste reden hiervoor, is dat verrassingen in deze periode doorgaans nooit positief zijn.

ten en het Europees Parlement opeens werd opgeblazen en er geen enkel zicht is op de uitkomst van dit proces.” Wordt 95 gram CO2 per kilometer nu de nieuwe norm?, vaagt hij zich af. “Moeten lichte bedrijfswagens een snelheidsbegrenzer krijgen? En hoe gaan Raad en EP voortaan met elkaar om, nu lidstaten plots achteruit blijken te kunnen onder-

“Gelukkig zijn we de voorbije jaren nagenoeg niet verrast’, oordeelt

handelen? Allemaal vragen die in de komende maanden beantwoord

Cees Boutens, manager Public Affairs van RAI Vereniging. “De wens

moeten gaan worden. Of dat lukt, hangt mede af van het (onervaren)

van onze leden om langdurig, voorspelbaar en stabiel beleid te formule-

Litouws voorzitterschap. Een onrustig en onvoorspelbaar traject.”

ren is vooralsnog door het kabinet ingewilligd. Relatieve rust is het

Boutens vervolgt dat hetzelfde geldt voor het APK-dossier. Waar de

gevolg. Vreemd genoeg kan deze rust ook weer tot onrust leiden. Juist te

Europese Commissie verregaande aanscherping en uitbreiding van de

midden van kalmte kan je immers verrast worden. Naar het zich nu laat

APK wilde (o.a. naar motoren en brom- en snorfietsen), gingen de lid-

aanzien, zal dat echter niet het geval zijn. Tijdens de

staten hier dwars voor liggen. “Hiermee leken de

‘hete herfst’ die de oppositiepartijen beloofden, zal

voorstellen van tafel. Het Europees Parlement bleek

waarschijnlijk alleen het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s tot enige discussie leiden. Een relatieve rust die, hoewel je die kritisch moet blij-

‘Brussel blijkt onrustig, onzeker en vol verrassingen’

ven volgen, meer dan welkom is in onze branche die

echter een andere mening toegedaan. Zij sprak zich vlak voor de zomer uit vóór een uitgebreidere en verbrede APK. Opnieuw staan Raad en Europarlement lijnrecht tegenover elkaar. Het gevolg: nog een wet-

het al moeilijk genoeg heeft.”

gevingstraject dat in een impasse zit en een uitkomst die ongewis is.”

Alles rustig, dus? Nou nee, vult Quirijn Teunissen, beleidsmedewerker

Waar Den Haag een zekere voorspelbaarheid tentoon lijkt te spreiden

Public Affairs, aan. De onrust komt dit keer uit Brussel. “Terwijl de

en zo de leden van RAI Vereniging die in zwaar weer verkeren stabiliteit

nieuwe CO2-wetgeving voor personen- en bedrijfswagens gepasseerd

en zekerheid biedt, blijkt Brussel nog wat onrustig en onzeker. “ Zo kan

leek te zijn, stak Duitsland hier na een eerder akkoord opeens een stokje

de herfst ook voor onze sector toch nog warm worden. Laten we hopen

voor. Met als gevolg dat een moeizaam bereikt compromis tussen lidsta-

dat het warm wordt door positieve verrassingen”, aldus Boutens.


GO! EYE CATCHER 30

Een op de drie Nederlanders kiest voor winterbanden Winterbanden hebben in de sneeuw bij 50 km/u een remweg die half zo groot is als bij zomerbanden, namelijk 32 in plaats van 63 meter. Ook bij nat wegdek in de winter is de remweg bij een snelheid van ca. 80 km/u nog altijd 6 meter korter dan bij zomerbanden. Geen wonder dat winterbanden in Nederland steeds populairder worden. Volgens Per de Vries, Product Marketing Manager van Michelin, staat inmiddels een derde van het Nederlandse wagenpark op winterbanden.

extreme winterse omstandigheden. “Dat neemt niet weg dat Michelin winterbanden met minder dan 4 mm profiel nog altijd prima presteren onder normale winterse omstandigheden, zoals die in Nederland gebruikelijk zijn.” Voor hem geen reden om een andere minimum profieldiepte voor winterbanden verplicht te stellen. “Dat zou ook niet realistisch zijn in een land dat überhaupt geen wetgeving kent voor winterbanden.” De Vries zegt het wel een goede zaak te vinden als er Europese uniforme wetgeving zou komen met betrekking tot eisen waaraan winterbanden dienen te voldoen. “Europa

Dat aandeel zou naar zijn mening nog wel gro-

kent inmiddels de ‘3-Peak Mountain Snow

ter kunnen zijn als er in ons land, net zoals in

Flake’ markering (3PMSF). Deze Europese

bijvoorbeeld Duitsland en Luxemburg het geval

Per de Vries: ‘Er zou een Europese norm moeten komen

norm die bandenfabrikanten vrijwillig toepas-

is, wetgeving zou zijn die het gebruik van win-

voor winterbanden’.

sen, stelt minimum eisen aan winterbanden ten

terbanden onder winterse omstandigheden ver-

aanzien van remmen en optrekken op sneeuw.

plicht zou stellen. De Vries noemt het een mooi perspectief als dit zou

Fabrikanten die hier aan voldoen, mogen hun banden van deze marke-

gebeuren, maar verwacht het niet. “Vergeet niet dat Nederland een vlak

ring voorzien. Ik verwacht dat deze norm op korte termijn de standaard

land is met een gematigd klimaat. Mensen staan bovendien niet te trap-

zal gaan worden voor winterbanden in Europa.”

pelen als dit van overheidswege zou worden opgelegd. Ik denk, en dat

En dan zijn er nog all season banden. Is het multifunctionele gebruik

is eveneens de visie van Michelin, dat het beter is om te werken aan

qua veiligheid vergelijkbaar met zomer/winterbanden? De Vries:

bewustwording.”

“Wij gaan voor maximale veiligheid en adviseren daarom altijd om

Dat winterbanden bij temperaturen onder de 7 graden, dankzij de soe-

zomers zomerbanden en ’s winters winterbanden te monteren.

pelere rubbercompound en een aangepast profiel met lamellen meer

Maar er is natuurlijk altijd een groep Nederlanders die wel meer veilig-

grip hebben en veiliger zijn, is inmiddels algemeen bekend. Maar geldt

heid in de winter wenst maar die, omdat zij weinig rijden, om budget-

dat nog steeds als deze banden de wettelijke minimum profieldiepte

taire redenen of omdat ze opzien tegen een bandenwissel, geen

van 1,6 mm dreigen te bereiken? De Vries erkent dat een winterband

winterbanden aanschaffen. Voor hen vormen 4-seizoenenbanden

met minder profiel dan 4 mm minder geschikt is voor rijden onder

wellicht een goed alternatief.

Mobiliteitskalender 2013 Equip Auto

Comvex Istanbul

Solutrans

Tokyo Motor Show

16 – 20 oktober

15 – 17 november

19 – 23 november

23 november – 1 december

Parijs

Tentoonstelling bedrijfswagens,

Tentoonstelling voor trucks, bussen,

Tentoonstelling auto’s, trucks,

bussen en componenten

trailers en carrosserieën

motoren en componenten

Busworld Kortrijk 18 – 23 oktober

Eurexpo, Lyon


@raivereniging 31

Tweets RAI Vereniging

6 september

16 juli

Zojuist tekende onze directeur Olaf de Bruijn het Energieakkoord voor duurzame groei.

SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid Mobiliteits Sector) introduceert internetportal.

6 september

12 juli

Dreigend tekort aan laadpalen voor elektrische auto’s

Staatssecretaris Mansveld veroorzaakt onterechte commotie over ‘vervuilende’ bromen snorfietsen.

14 augustus

Discussie over brom- en snorfiets ontbeert elke nuance. 11 juni

Bromfietsexamen beperkt ongevallen jonge brom- en snorfietsers.

26 juli

Goede zaak dat nieuwkomers zoals Fastned laadpalen langs snelwegen mogen exploiteren.

10 juni 16 juli

Startgids @agentschap.nl informeert bedrijven over elektrisch rijden.

EuCyclistsFed meldt: Nederland en Denemarken de beste fietslanden.

2014

Intertraffic 25 t/m 28 maart Amsterdam RAI

FietsVak

20 september 2013, Autovak Golftoernooi

1 t/m 4 maart

RAI Klassieker Rit

Amsterdam RAI

24 mei


GO!ROUND een nieuw t RAI Vereniging ef he li ju 1 ds Sin rdieping van het ken op de 7e ve ok tr be d an rp oo kant ilhelminaplein n het Koningin W aa â&#x20AC;&#x2122; of nh se rin â&#x20AC;&#x2DC;P tegelijgebouw , transparante en en op De . m da er 30 in Amst oet RAI Vereniging tieve behuizing m kertijd representa leden nog beter belangen van de de n le el st t aa st in leiden tot en tegelijkertijd n ge di or wo en eg te vert enreducties. aanzienlijke kost

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 4  

RAI vereniging

Go!mobility 4  

RAI vereniging