AmstelveenZ Magazine mei 2018 editie 30

Page 14

SCHRIJVERS HENK RIJKS

FASCINERENDE

BIOTOOP

N ALS BSPRIRO ATIE VAN IN

TEKST: LINDA ROOS EN MEDIA FOTO: BODINE KOOPMANS

Henk Rijks debuteerde in 2010 met zijn boek De Kostwinner. Dit jaar komt zijn derde boek uit: De Overblijfvader, een vervolg op zijn debuutroman. Zijn snappy, bijna Amerikaanse schrijfstijl is naar eigen zeggen ‘bedrieglijk simpel’. ‘Moeilijk schrijven kan iedereen. Ik probeer te schrijven zoals verslavende Netflixseries in elkaar zitten: je móét weten hoe het verdergaat.’ Schrijven deed Henk altijd al. ‘Er is een soort drang. Sommige mensen koken of schilderen. Ik schrijf’, legt hij uit. Van huis uit is hij redacteur. ‘Ik begon mijn werkend bestaan bij uitgeverijen. Daarna besloot ik de journalistiek in te gaan en als freelancer te schrijven. Ik ontdekte twee dingen: aan de ene kant wilde ik graag een boek schrijven. Daar had ik tijd voor nodig. Aan de andere kant merkte ik dat in de krantenjournalistiek steeds minder kon. Toen heb ik afscheid genomen van de journalistiek en ben ik als freelancer in de reclamewereld terechtgekomen.’ Het grote voordeel: in de reclamewereld is er wél geld en zijn er bovendien voldoende opdrachten. ‘Die twee dingen bleek ik goed te kunnen combineren. Drukke periodes wissel ik af met rustigere periodes, waarin ik tijd maak om te schrijven.’

Opnieuw in de huid kruipen Zijn nieuwe boek gaat verder waar De Kostwinner ophoudt. ‘Maar je hoeft het eerste boek niet gelezen te hebben om mijn nieuwe boek te kunnen volgen’, legt Henk uit. ‘Ik zie het als twee aparte werken.’ Lang verzet Henk zich tegen het nieuw leven inblazen van het

14

‘ER IS EEN SOORT DRANG. SOMMIGE MENSEN KOKEN OF SCHILDEREN. IK SCHRIJF.’


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.