Page 1

havengildediner 2013 Amsterdamse havenregio staat er goed voor

Oshore energy 2013 30

amsterdam

Sterke presentatie AYOP

40

amSTerDam IJmuIDen BeVerWIJk ZaanSTaD

Verbinding en bereikba arheid Via water, weg, spoor en door de lucht

magaZIne

DeCemBer 2013 nr 6


in h o u d d e c e m b e r 2 0 13

Themanummer 10 Verbinding en bereikbaarheid Verbinding en bereikbaarheid was dit jaar het centrale thema van het 68 e Havengilde ­ diner op vrijdag 29 november in Hotel Okura. Dat begrip kunnen we vrij letterlijk nemen - denk aan het belang van goede achterlandverbindingen - maar ook wat ab­ stracter, zoals het delen van kennis of meer samenwerking. In dit nummer treft u diverse voorbeelden aan uit beide categorieën. Zoals de nieuwe­ Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Am­ sterdam NV, de oprichting van de overkoe ­ pelende Maritieme Academie Holland maar ook de renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam of de nieuwe rail shuttle tussen Amsterdam en Milaan die vanaf februari 2014 driemaal per week gaat rijden.

Wild Flavors wil uitbreiden

43

D e ove r n a m e d o o r het D u i t s e Wi l d Fl avor s heef t de vo o r m a l i g e v r u chtens ap p enf ab r i ek van Cargill i n Ams te rd a m -We s t p oor t g een w i nd ei eren g el eg d. D e nieuwe e i g e n a a r w i l d e f ab r i ek aan d e Cap r i weg flink g aan u i t b re i den. Perso o n l i jk e a a n d a c h t voor het p er s oneel g el d t als een v a n d e s te r k e p u nten van d e ni eu we ei g e naar.

Prikkelend congres over duurzame energie

44

Op d o n d e rd ag 1 0 ok tob er werd i n I J mu i d e n het con gre s ‘Z i n e n onzi n van d u u r zam e energi e in het No o rd ze e k a n a a l g e b i ed ’ g ehou d en. D aar u i t k w am naar vo re n d a t e r i n d e A ms terd am s e havenregi o volop k a n s e n l i g g e n vo or d e ont w i k k el i ng van d u u r zam e ene rgi e m a a r d a t ol i ep rod u c ten en k ol en voor lopig n o g o n m i s ba a r z i j n voor zowel d e haven al s vo or de regi onal e econ om i e.

2

Zeehavens A msterda m december 2013


C olof on W W W. A m p O r t S . N l Havengildediner 2013 Amsterdamse havenregio staat er goed voor

Offshore Energy 2013 30

AMSTERDAM

Sterke presentatie AYOP

40

AMSTERDAM IJMUIDEN BEVERWIJK ZAANSTAD

De 292 meter lange bulk carrier CPO Asia is op weg naar het sluizencomplex van IJmuiden. Met een breedte van 45 meter past het schip maar net door de Noordersluis. De CPO Asia (bouwjaar 2011) vaart onder Liberiaanse vlag en is eigendom van Offen Bulkers in Hamburg. FOtO: HeNK HONIG

VERBINDING EN BEREIKBA ARHEID Via water, weg, spoor en door de lucht

MAGAZINE

DECEMBER 2013 nr 6

ZEEHAVENS AMSTERDAM promotiemagazine over het Noordzeekanaalgebied, met de havens en het havenbedrijfsleven van Amsterdam, beverwijk, IJmuiden en Zaanstad. Verschijnt zes keer per jaar. Zeehavens Amsterdam is een uitgave van Amports de ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam tel: 020-627 37 06 e-mail: amports@amports.nl twitter: @Amports www.amports.nl Redactie: laura Keegstra (directeur) bart Stam (hoofdredacteur) chris van der deijl (projectmanager)

En verder: 05 07 09 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 33 34 37 39 40 43 44 46 47 49 51 53 54 55 56 57 58 59

m et ver trouwen het nieuwe jaar in k or te ber ichten k or te ber ichten Ver bindende haven met toege voegde waarde havenregio met ster k e ver bindingen “Samen zijn wij de havenmeester ” m ar itieme academie holland opger icht Wilhelminasluis op de schop ac tie ve rol Dura Ver meer in Tweede Coentunnel “D oel is een veilige en vlotte door vaar t ” her ik r ail heef t shuttle op de rails uniek e simulator havengildediner 2013 in beeld n ieuw visitek aar tje van IJmuiden Samen ster k in de schipperscoöperatie Voor malige nam ­k ade wer kt aan de toek omst ‘IJmond bereik baar ’ ver beter t regionaal ver voer Toenemende k ansen amsterdamse havenregio op offshoremar kt Wild Flavors: innovatie en persoonlijk e aandacht k r itisch welk om voor duur zame energie in het noordzeek anaalgebied Willis zoekt verdere k ennismak ing met amsterdamse havenregio Brandweer overal inzetbaar aSCO holland wil uitbreiden ‘mSC J oy ’ lost k oelcontainers Jur idische havenzak en: Contrac t (ver)bindt, of toch niet? havenberoepen: “alle k ansen bij Biodiesel amsterdam” uniek e ontm oeting zusterschepen in haven Be ver wijk Column: ver binden is van alle tijden ampor ts Boek recensies Twitter

Advertenties: chris van der deijl vanderdeijl@amports.nl Ontwerp en opmaak: FIZZ marketing & communicatie, meppel Druk: ten brink, meppel

Adverteerdersindex: 52 AbN Amro bank NV 36 AYOp 39 bAm Industrie Service 14 bek & Verburg bV 29 blom bV 45 c.V.V. 32 cWt europe bV 19 Forkliftcenter 48 Holland repair and Services bV 45 de Koperen ploeg 08 KVSA logistics 29 libelle Service 14 machinefabriek Saedt bV 48 marpol Services bV 48 meO bV 27 rabobank Amsterdam 48 reym 04 SGS 50 Starcom Group marine Services 35 Stc-Amsterdam 42 telstar port of Football 06 VcK logistics bV 08 Waterland terminal bV 60 Zeehaven IJmuiden NV

Zeehavens a msterda m december 2013

3


making the difference

SGS is unique in the market in finding and creating opportunities and is recognized as the global benchmark for quality and integrity. As the world’s leading inspection, verification, testing and certification company, with more than 75,000 employees, SGS operates a network of over 1,500 offices and laboratories around the world. SGS helps to improve quality, safety, performance and efficiency for the following industries: Agricultural - Automotive Consumer Testing - Environmental - Industrial - Life Science - Minerals - Oil, Gas & Chemicals - Systems & Services Certification Governments & Institutions.

sgs gRoUP NETHERLANDs

sgs gRoUP BELgiUm

Malledijk 18 P.O. Box 200 NL-3200 AE Spijkenisse t +31 (0)181 69 33 33 e sgs.nl@sgs.com

SGS House Noorderlaan 87 B-2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 44 00 e sgs.be@sgs.com

www.sgs.com


Va n dE VooRZ i TTE R W W W. A m p O r t S . N l

met vertrouwen het nieuwe jaar in Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat ik in deze column, de laatste van 2013, nog even wil stilstaan bij het Havengildediner van vrijdag 29 november dat in mijn ogen zo succesvol is verlopen. Niet alleen voor Amports als organisator maar voor de hele Amsterdamse havengemeenschap. Wie de 560 havenondernemers, politici en bestuurders geanimeerd met elkaar zag praten, zal begrijpen waarom het thema ‘verbinding en bereikbaarheid’ zo treffend was gekozen. Zo’n bijeenkomst draait toch om het verstevigen van bestaande contacten en het opdoen van nieuwe relaties en ideeën, nietwaar? Havenpenning Als kersverse voorzitter van Amports had ik het voorrecht om mijn voorganger michiel Wijsmuller (2003-2013) in het zonnetje te mogen zetten met de uitreiking van de Havenpenning. de afgelopen tien jaar heeft michiel zich als voorzitter van Amports zeer energiek ingezet voor de belangen van de Amsterdamse havenregio, naast zijn directeurschap van Offshore Ship designers (OSd). daarbij ging het niet alleen om de nieuwe zeesluis in IJmuiden of de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV, maar ook om het versterken van de regionale en zelfs nationale samenwerking. Natuurlijk hebben we voor een gezonde toekomst van onze havenregio een uitmuntende infrastructuur nodig. Naast de – bijna onvermijdelijke - nieuwe zeesluis denk ik aan voldoende ligplaatsen voor binnenvaartschepen en goede achterlandverbindingen via het spoor en de weg. nieuwe Havenvisie maar het thema ‘verbinding en bereikbaarheid’ gaat ook over samenwerken. Wat dat betreft hebben we de laatste jaren flinke vorderingen gemaakt op tal van terreinen. Zonder de pretentie volledig te zijn, noem ik het centraal Nautisch beheer voor de scheepvaart, de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV en de nauwe samenwerking tussen de cruiseterminals in Amsterdam en

Frans Baud tijdens zijn maiden speech op het Havengildediner. FOtO: AreNd VelSINK

IJmuiden, een succesnummer van jewelste. maar ook Havenbedrijf Amsterdam heeft al aangegeven dat de stem van de buurgemeenten en andere belanghebbenden een belangrijke rol zal spelen in de nieuwe Havenvisie. blijf ik wat dichter bij huis, dan noem ik de intentieverklaring tussen Amports en OrAm die we in juni hebben gesloten. regionale promotie (Amports) en belangenbehartiging (OrAm) liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar prima aan. door nauwer samen te werken kunnen we de Amsterdamse havenregio en het havenbedrijfsleven verder versterken. verschillende belangen Ook de Visie 2040 voor het Noordzeekanaal is een prima voorbeeld van regionale samenwerking. Niet alleen bedoeld om de concurrentiepositie van de Amsterdamse metropoolregio en de zeehavens aan het Noordzeekanaalgebied te versterken, maar ook om rekening te houden met de verschillende belangen, zoals economische activiteiten, woningbouw en natuurontwikkeling. In eerste instantie kwam de maakindustrie er wat bekaaid vanaf maar dankzij OrAm en de Kamer van Koophandel kunnen we inmiddels spreken van een regionaal cluster. Ook weer een vorm van verbinden. Samenwerking nederlandse zeehavens met meer dan gemiddelde belangstelling heb ik geluisterd naar de speech van minister Schultz van Haegen die al weer voor de vierde maal te gast was op ons mooie Havengildediner. terecht sprak de minister in lovende bewoordingen over de 3,7 procent groei van de Amsterdamse havenregio, mede dankzij

f r an s bau d vo o r Z i t t e r a m P o rts

“Met meer dan gemiddelde belangstelling heb ik geluisterd naar de speech van minister Schultz van Haegen die al weer voor de vierde maal te gast was op ons mooie Havengildediner” de hoge toevoegde waarde. maar de minister repte ook over de noodzaak tot samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens. dit alles om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst onze zeehavens een belangrijke economische motor blijven met een excellente infrastructuur, een hoge toegevoegde waarde en veel arbeidsplaatsen. laat ik tot slot opmerken dat ik 2014 met vertrouwen tegemoet zie. Hoewel er de komende twee jaar nog enkele belangrijke besluiten moeten worden genomen, ben ik ervan overtuigd dat ik u tijdens het Havengildediner van 2015 kan melden dat de nieuwe zeesluis in IJmuiden definitief doorgaat. Ik wens u allen en uw dierbaren prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2014. Frans Baud, voorzitter Amports

Zeehavens a msterda m december 2013

5


Port of Amsterdam +31 20 58 77 877 - info@vcklogistics.nl Port of Rotterdam +31 10 494 37 77 - info.ocean@vcklogistics.nl Amsterdam Airport Schiphol +31 20 65 49 100 - info.air@vcklogistics.nl www.vcklogistics.nl


KORTE B ERIC HTEN Meer over Amsterdam Ports Association en zijn ruim 250 leden: amports.nl

www. a m p o r t s . n l

Eerste schip in Amsterdam via noordelijke doorvaart Ook de Amsterdamse havenregio heeft zijn eerste zeeschip ontvangen dat vanuit China de noordelijke route bevoer. De 190 meter lange bulkcarrier Nordic Bothnia arriveerde in de nacht van maandag 28 oktober De Nordic Bothnia op de in de Mercuriushaven. Aan boeien bij IGMA. Foto: Ed Seeder boord had het vrachtschip 41.628 ton mineralen en maïsglutenmeel. De Nordic Bothnia werd op de boeien gelost door IGMA, waarna de bulkcarrier doorvoer naar Shipdock voor reparatiewerkzaamheden. Op dinsdag 4 november vertrok het schip naar Finland.

Blom vervoert duizend ton damwanden Blom BV gaat de komende weken bijna duizend ton aan damwanden vervoeren met eigen dekschuiten. Dit gebeurt vanaf de Coenhaven. Blom, gespecialiseerd in de verhuur van onder Transport van de damwanden vanaf de andere dekschuiten en Coenhaven. Foto: Blom pontons, vervoert de damwanden in delen naar een bouwproject aan de Weespertrekvaart in Amsterdam. Het project maakt onderdeel uit van Blom Green Development. Dit is de duurzame aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouwstoffen over het water. Volgens directeur Nancy Blom zorgt het project ervoor dat er ruim zestig vrachtwagens niet verder dan de Coenhaven hoefden te rijden waar de damwanden in opslag gingen.

Amports-voorzitter Frans Baud (rechts) heeft zojuist de Havenpenning overhandigd aan zijn voorganger Michiel Wijsmuller. Foto: Arend Velsink

Twe e pri jze n voor Mi chiel Wi js mu l l er Tijdens het 68e Havengildediner op vrijdag 29 november heeft voormalig Amports-voorzitter Michiel Wijsmuller twee prijzen ontvangen. De eerste onderscheiding was de Havenpenning, de tweede prijs betrof de Frans Banninck Cocqpenning van de stad Amsterdam. Uit handen van de huidige Amports-voorzitter Frans Baud ontving oud-preses Wijsmuller de prestigieuze Havenpenning van Amports. Volgens Baud heeft zijn voorganger (2003-2013) veel gedaan voor de Amsterdamse havenregio. De Frans Banninck Cocqpenning van de stad Amsterdam werd uitgereikt door havenwethouder Freek Ossel. De prijs, een penning en een oorkonde, is bestemd voor zijn jarenlange inzet voor de stad.

Emma at Work Het Havengildediner stond ook in het teken van de Stichting Emma at Work die zich inspant om jongeren met een chronische ziekte aan werkervaring te helpen. Dertje Meijer, president-directeur van Havenbedrijf Amsterdam NV, overhandigde een cheque van 45.000 euro aan prof. Hugo Heymans, oud-directeur van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam.

w w w.amports.nl

Zie ook de pagina’s 10-11 en 30-31

Zeehavens A msterda m december 2013

7


Zeehavens Amsterdam 2013:Opmaak 1

17-06-2013

16:31

Pagina 1

Houden we het droog vandaag? In de grootste All Weather Terminal van Europa is het overslaan van kwetsbare produkten zoals staal, hout, papier, de Noord-Zuidlijn boor en zelfs treinstellen voor de Olympische winterspelen niet afhankelijk van weersomstandigheden! Kijk op onze vernieuwde website en vraag de brochure of een vrijblijvend bezoek aan!

Waterland Terminal Stevedore and Terminal operator

Service comes First

Westpoort 4181 - Elbaweg 10 - 1044 AD Amsterdam T +31 20 44 80 620 E kantoor@waterlandterminal.eu W www.waterlandterminal.eu

STEVEDORING

SHIP REPORTING

TALLY AND CONTROL

SHIP AGENCY

FORWARDING

www.kvsa.nl


KORTE B ERIC HTEN www. a m p o r t s . n l

Vernieuwde jetty Eurotank Amsterdam De 240 meter lange tanker Sanmar Sonnet was één van de eerste zeeschepen aan de nieuwe jetty. Foto: Ed Seeder

Eurotank Amsterdam heeft onlangs een vernieuwde jetty in gebruik genomen voor zeeschepen. Deze steiger ligt aan de Jan van Riebeeckhaven. De gerenoveerde jetty maakt onderdeel uit van een meerjarig investeringsprogramma om de betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit van de terminal te vergroten. Dit programma bestaat onder andere uit het vernieuwen van de opslagtanks, het leidingennetwerk en de jetty’s. Volgens projectmanager Hans van der Loeff van Eurotank heeft de renovatie ongeveer vier miljoen euro gekost. Hierdoor kunnen voortaan tankers afmeren tot circa 60.000 dwt. Van der Loeff: “De

Succesvolle kantelproef KNRM De KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) heeft op woensdag 30 oktober een succesvolle kantelproef gedaan met de nieuwe De succesvolle kantelproef bij reddingboot Nh Damen in Gorinchem. Foto: Arie van Dijk, KNRM 1816. Damen Shipyards in Gorinchem heeft de nieuwe reddingboot gebouwd. Maar liefst viermaal wist de reddingboot, compleet met bemanning, zichzelf binnen enkele seconden weer in een normale positie te brengen. Ontwerp en bouw van de nieuwe reddingboot zijn mogelijk door een donatie van de verzekeringsmaatschappij ‘Noordhollandsche van 1816’ (Nh1816).

oude steiger dateerde uit de jaren zeventig en voldeed niet meer aan de huidige veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen. Bovendien zijn de schepen in de loop der jaren steeds groter geworden, waardoor we de afmeer- en opslagcapaciteit moesten vergroten.” De modernisering begon in 2012 en werd in april 2013 afgerond. Daarbij ging het onder andere om het vernieuwen van het remmingwerk, het leidingennetwerk en alle elektra en instrumentatie. Met de nieuwe gangway moeten operators, de bemanning en het onderhoudspersoneel veiliger en gemakkelijker aan en van boord gaan. Als onderaannemers schakelde Eurotank onder andere Verhoef in dat de gangway ontwierp, IJbouw (civieltechnische werkzaamheden), Imtech (instrumentatie en elektrische systemen), GEKA (remmingwerk) en Jan de Jonge (revisie van de laadarmen).

Steiger Zaanse Schans Burgemeester Geke Faber van Zaanstad en Jan van Run, gedeputeerde Economie en Toerisme van Noord-Holland, hebben op vrijdag 22 november bij de Zaanse Schans een nieuwe steiger geopend voor de motorchartervaart. Dit zijn schepen met zo’n vijftig passagiers aan boord en 55 meter lang. Zaanstad heeft sinds 2009 zes van deze steigers aangelegd in het kader van ‘Water als Economische Drager’ (WED) bij industriële erfgoedlocaties. De steiger bij de Zaanse Schans is de laatste in de rij. De motorchartervaart en riviercruisevaart zijn de laatste jaren explosief gegroeid. In 20012 bezochten ruim 2229 riviercruiseschepen Amsterdam en de rest van Noord-Holland. De motorchartervaart was goed voor tweeduizend aanlopen in deze havens. In Zaanstad ging het om 180 riviercruiseschepen en 161 motorchartervaartschepen.

Rietlanden Terminals bestrijdt kolenstof Rietlanden Terminals, gevestigd aan de Afrikahaven, Westhaven en Amerikahaven in Westpoort, is succesvol met de bestrijding van kolenstof. Meetgegevens van het geavanceerde stofbewakingssysteem, dat onlangs is geïnstalleerd, tonen aan dat Rietlanden gemiddeld slechts 15 ug/m3 scoort, terwijl het landelijk gemiddelde voor overslagcentra uitkomt op zo’n 40 ug/m3. Rietlanden gebruikt een anti-stuifmiddel dat biologisch afbreekbaar is. Het vochtige product (Stesam) wordt over de kolen gespoten en zorgt voor een maandenlange bescherming. Omdat het organisch is, wordt het na verloop van tijd afgebroken. Daarnaast hanteert Rietlanden strenge regels voor het laad- en rijgedrag op de drie terminals. Ook zijn er speciale routes om verstuiving zoveel mogelijk te voorkomen (EB).

Zeehavens A msterda m december 2013

9


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

H av e n g i l d e di n e r 2 0 1 3

V erbi nde n d e haven m e t toe g e voe gde wa arde

Bij ve el va n de 5 6 0 ga s ten s to nd b e gi n d i t j a a r a l e e n k r ui s j e i n d e agenda op vr ijd a g 2 9 n ovem b e r : h e t j a a r l i j ks e H ave ngi ld e d i ne r. D i t sociale e ven em en t , d e 6 8 e ed i t i e, i s e e n ni e t te m i s s e n g e b e ur te ni s. G oe d voor h et n et wer k , g o ed vo o r d e ve r b i n d i n g e n g o e d vo o r d e samenwe r k in g. E n l aat da t n u n e t he t t he m a z i j n v a n d e avo n d. T E K S T: E v e l i n e Papa

Z

oals het hoort bij zo’n avond als het Havengildediner is er tijd voor reflectie. Wat heeft 2013 de Amsterdamse havenregio gebracht? Het antwoord daarop is: veel. Zo zijn bijvoorbeeld de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV en de opening van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg belangrijke hoogtepunten. Maar er werd vooral vooruit gekeken. Wat zijn de ambities, hoe kunnen we samen zorgen voor een goede toekomst van de havenregio?

Zonder mooie deur geen mooi huis Frans Baud heette, als nieuwe voorzitter van Amports, de aanwezigen voor het eerst welkom. “Dit is mijn 22e Havengildediner maar mijn eerste als voorzitter.” De voorzitter, in het dagelijks leven directeur van logistiek dienstverlener KVSA in IJmuiden, benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking. “Een mooi huis heeft een mooie deur nodig. Het Noordzeekanaal verbindt ons met de zee, maar ook met elkaar,” aldus Baud. Hij is verheugd dat de Amsterdamse havenregio, ondanks de huidige economische crisis, groeit en een constante factor is in de regionale economie. Baud: “Ik ben verheugd dat ook de

“Een mooi huis heeft een mooie deur nodig” Amsterdam Economic Board de maakindustrie ziet als een belangrijke pijler.” Hij roemde de partners waarmee Amports altijd samenwerkt. “We zoeken naar verbindingen in de regio. Daarbij hoort een gezamenlijke visie op het Noordzeekanaalgebied, de Visie 2040. Als het bedrijfsleven onder aanvoering van ORAM een vuist maakt om ruimte in de haven te creëren, dan kunnen we met een gerust hart de Visie het komend jaar

1 0

Zeehavens A msterda m december 2013

Melanie Schultz van Haegen was voor de vierde maal te gast op het Havengildediner. Foto’s: Arend Velsink


verder invullen. Zonder onze partners kunnen wij het niet doen, we hebben elkaar nodig.”

Gitaren stemmen Op het Havengildediner was ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aanwezig als gast én spreker. De minister beaamde dat de Amsterdamse havenregio is begonnen aan een nieuw hoofdstuk. “De Havenvisie en verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV zijn essentieel voor de ontwikkeling van het gebied. Er liggen nog voldoende

“Er zit letterlijk muziek in de Nederlandse zeehavens” kansen voor een gezonde toekomst. Maar om die te benutten, hebben we wel creativiteit en samenwerking nodig.” Schultz van Haegen noemt ook de toegevoegde waarde van de haven. “Ik hoorde onlangs een prachtig voorbeeld uit de haven van Moerdijk. Daar zitten permanent zeven gitaarstemmers paraat voor alle Fender-gitaren uit de Verenigde Staten. Deze gitaren worden in Moerdijk uitgepakt, gestemd en doorgestuurd naar de winkels in Europa. Ik zou bijna willen zeggen: er zit letterlijk muziek in de Nederlandse zeehavens!” De nieuwe zeesluis in IJmuiden is voor alle sprekers een factor van belang. “De Amsterdamse havenregio heeft perfecte

Dertje Meijer reikt de cheque uit aan prof. dr. Hugo Heymans van de stichting Emma at Work

achterlandverbindingen en dat blijft ook zo als het aan mij ligt. Maar zonder goede toegang aan de voorkant heb je daar niet veel aan. We werken hard aan een besluit over de komst van een nieuwe zeesluis. Het is de bedoeling dat ik hierover in februari 2014 een besluit kan nemen,” aldus de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Michiel Wijsmuller in het zonnetje Het 68e Havengildediner was een belangrijke avond voor Michiel Wijsmuller, de voormalige Amports-voorzitter. Zo mocht hij twee belangrijke onderscheidingen in ontvangst nemen. Als eerste kreeg hij uit handen van Frans Baud de prestigieuze Havenpenning van Amports voor zijn jarenlange inzet voor de Amsterdamse havenregio. Baud prees diens niet-aflatende inzet voor de havenregio. “Michiel Wijsmuller heeft zich onder meer hard gemaakt voor de komst van een nieuwe zeesluis in IJmuiden en draagt bij aan de vergroening van onze havens, door met Offshore Ship Designers (OSD) milieuvriendelijke sleepboten te ontwerpen.” De tweede onderscheiding was de Frans Banninck Cocqpenning van de stad Amsterdam. Wethouder Freek Ossel reikte de prijs uit namens de stad. Penning en oorkonde zijn bestemd voor personen die zich jarenlang hebben ingezet voor de hoofdstad. Ossel noemde Wijsmuller een ‘bruggenbouwer’ en een belangrijke gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Wijsmuller toonde zich ‘zeer verheugd’ over alle erkenning.

Cheque voor ‘Emma at Work’ Zoals de traditie wil, werd ook de Stichting Emma at Work ondersteund. Prof. dr. Hugo Heymans, voormalig directeur van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, ontving een cheque van 45.000 euro uit handen van Dertje Meijer. De CEO van Havenbedrijf Amsterdam NV overhandigde de cheque namens het havenbedrijfsleven en Havenbedrijf Amsterdam NV. Het geld is hard nodig en wordt gebruikt om chronisch zieke jongeren te helpen om werkervaring op te doen. Meijer: “Samen met het havenbedrijfsleven ondersteunen wij Emma at Work al jaren met volle overtuiging. We zamelen geld in en roepen bedrijven op om werkplekken beschikbaar te stellen. Dat waren er tien in het afgelopen jaar.” Tijd voor het dessert. Er werd nog lang nagetafeld. Op naar de 69e editie!

w w w.amports.nl w w w.havengildediner.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

11


V ERB in d ing E n B E R E i KB a a R hE i d

h aVe nre g i o m et st e r ke V e rbi ndingen Luchtfoto van het sluizencomplex in IJmuiden. FOtO: HeNK HONING

Voor e lk h aven in du s t r ieg eb ied i s b e re i k b a a r he i d e e n c r uc i a l e ve s t i gi ngs­ voor waard e. Wat is er d e l a a t s te j a re n g e b e urd ro n d d e am s te rd a m s e h ave n op he t geb ied va n ver b in din g e n , e n wa t g a a t e n m o e t e r no g g e b e ure n ? Wim Vlemm ix ( h aven b ed r ijf a m s te rd a m n V ) , r o b Ve r we i j ( k a m e r v a n k oop ­ handel) , a n n ek e B een en Wim B r us s a a rd ( p rov i nc i e n o o rd ­h o l la n d ) , D on al d Vosk uil ( Tat a Steel ) en a l ain B re s s e le e r s ( k o o p m a n Ca r Te r m i n a l ) g e ve n h un visie op dit b el a n gr ijk e t h em a . T E K S T: R o B S C H o E M A K E R

o

p de website van Koopman Car Terminal staat: “De haven van Amsterdam kent geen congestie en de havenautoriteiten zijn behulpzaam bij het creëren van een goede infrastructuur voor bedrijven die zich vestigen in het havengebied.” Wim Vlemmix (Havenbedrijf Amsterdam NV) bloost er nog net niet van, maar hij kan beamen dat Amsterdam er qua bereikbaarheid helemaal niet slecht voor staat, zeker in vergelijking met concurrerende havens van Noord-West Europa. “Congestievrij is - nog even - een groot woord. Maar wacht maar tot in 2014 de volle capaciteit beschikbaar komt van beide Coentunnels.” Ook Anneke Been (provincie Noord-Holland) is positief. Wel wijst ze nadrukkelijk op de hele regio. “De situatie rond Amsterdam kan binnenkort op orde zijn, maar zonder afstemming met de regio ten noorden van het Noordzeekanaal en de achterlandverbindingen, verplaatsen we de bottlenecks.

1 2

Zeehavens a msterda m december 2013

Voor de regio gaat de verbinding tussen de snelwegen A8 en A9 en de vervanging van de Wilhelminasluis in Zaandam (zie ook pagina 20-21, red.) een echte impuls betekenen. Zowel economisch maar zeker ook qua leefbaarheid.”

Wegen De opening van de Westrandweg in december 2012 en de aansluiting op de A5, hebben het havengebied een impuls gegeven. Als in 2014 beide Coentunnels open zijn, dan zullen ook de verkeersdrukte en files bij de twee afslagen van de A10 tot het verleden behoren, zo verwacht Vlemmix. Al eerder zorgde immers de Westpoortweg in het havengebied voor een betere doorstroming. “De kracht van Amsterdam is dat het goederenwegverkeer diverse mogelijkheden heeft om bijvoorbeeld naar het zuiden en oosten te reizen,” zegt Rob Verweij (Kamer van Koophandel Amsterdam). “We hebben in deze regio de


snelwegen A1, A2 en A4. Ook Oost- en Noord-Nederland die voor de Amsterdamse haven zo belangrijk zijn, zijn via de A6 uitstekend bereikbaar.” Wim Vlemmix: “Ook de modal split van de goederenstromen is in Amsterdam zonder meer gunstig binnen de range Hamburg-LeHavre. Mede vanwege de ‘verbulking’ van de haven kan en moet een groter deel van de overslag weg per binnenvaart en spoor. Deze modaliteiten zullen het leeuwendeel voor hun rekening nemen van de voorspelde overslaggroei van de Amsterdamse haven.”

verbinding A8 en A9 “Ter vervolmaking van het hoofdwegennet rond Amsterdam staan de omlegging van de A9 ten zuiden van Badhoevedorp en de verbindingsweg A8-A9 op het programma,” vertelt Wim Brussaard. Hij is beleidsadviseur Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland. “In beide gevallen gaat het erom dat we wegen uit woonkernen halen. Bij Badhoevedorp komt daar een betere aansluiting bij op de A5. Bij de verbindingsweg A8A9 aan de noordflank gaat het om een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid voor bedrijven en omwonenden. Voor bedrijven is het prettig dat zij zich niet langer opgesloten voelen. Immers, het Noordzeekanaal kan dan met evenveel gemak worden overgestoken via de A9 als via de A10.” Ook Donald Voskuil, manager regional affairs van Tata Steel, ziet veel in de snelle aanleg van de verbinding tussen de A8 en A9. “Zo’n weg helpt bij de ontsluiting van de Velsertunnel die voor ons vaak een probleem is. Met de komende renovatie van deze tunnel wordt dit probleem er overigens niet kleiner op.” “De verbinding A8-A9 is nog geen gelopen race,” zegt Anne-

ke Been. “Er zitten nog wat financiële haken en ogen aan het project, terwijl het beoogde tracé door een landschappelijk waardevol gebied loopt.”

Grotere schepen De laatste procedurele hobbels rond de aanleg van de nieuwe zeesluis aan de ‘voorkant’ (IJmuiden) moeten nog genomen worden, maar daar werken alle betrokken partijen voortvarend aan. Vlemmix: “Er komen niet alleen meer zeeschepen maar ook grotere. In het licht van deze schaalvergroting in de zeevaart (de nieuwe Panamax, red.) en de ambities om te groeien naar jaarlijks 125 miljoen ton overslag achter de sluis, kan Amsterdam niet zonder een bredere zeesluis. We moeten sowieso lichteren omdat door de verkeerstunnels de diepgangbeperking van het Noordzeekanaal een gegeven blijft. Het beschikbaar komen van de Averijhaven, waar we voor de sluis gemakkelijker en veiliger kunnen lichteren, biedt soelaas. We zien overigens nu al een toename van de gelichterde volumes.” Anneke Been wijst op het belang van de Wilhelminasluis in hartje Zaandam: “Voor de provincie Noord-Holland heeft naast de nieuwe zeesluis in IJmuiden ook de ontsluiting van de Zaan voor grotere binnenvaartschepen prioriteit. Dit betekent dus een vernieuwing van de Wilhelminasluis plus bijbehorende bruggen. De Zaanse industrie heeft al aangegeven dat zij daarmee veel vrachtwagens van de weg kan en wil halen. Door een snellere en grotere sluis zal de luchtkwaliteit daarnaast verbeteren doordat het autoverkeer minder lang voor de sluis hoeft te wachten.”

“er komen niet alleen meer zeeschepen maar ook grotere”

lees verder op pagina 15

Wim Vlemmix (links) tijdens het Havencongres van 2012. FOtO: reINder WeIdIJK

Zeehavens a msterda m december 2013

13


Specialist in: garbage-transport, removal of all types cargo residues, damaged cargo solutions, Cleaning/sweeping/barges

ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN HELDER - IJMUIDEN DORDRECHT - SCHEVENINGEN - MOERDIJK

. . . .

advertentie_februari_1.indd 1

Eigen machinale werkplaats Revisie van pompen, ventilatoren, roerwerken en tandwielkasten Steiger vluchtladder systemen

Contact: Email Internet

020 - 486 76 40

(24/7)

info@bek-verburg.nl www.bek-verburg.nl

Pomprevisie voor scheepvaart, industrie en overheid

24-1-2011 17:06:19

ARC keramische coatings (extreem chemisch, corrosieen erosiebestendig voor de industrie en scheepvaart)

Westhavenweg 45 1042 AL Amsterdam • T. 020 4486448 • F. 020 4486444 • info@saedt.nl • www.saedt.nl


Walstroom voor de binnenvaart

moet krijgen tussen het reizigersverkeer. Rob Verweij: “Zolang er Aan de ‘achterkant’ ‘van de Amsterdamse havenregio is de cageen radicale oplossing is via een dedicated goederenspoorlijn, paciteit van het Amsterdam-Rijnkanaal ruim voldoende om moeten we soelaas vinden in creatief plannen, spreiding van de de groei van de binnenvaart op te vangen, weet Vlemmix. Er spits­tijden, het Nieuwe Werken en ’s nachts rijden.” komt een nieuwe sluis bij Vreeswijk om een lichte bottleneck ICT verbetert l­ ogistiek te ondervangen bij de toegang tot de Lek. “Amsterdam heeft al jaren veel geïnvesteerd in zijn ICT-­ In de Hout- en Westhaven in Amsterdam zijn er nu meer infrastructuur,” zegt Verweij. “We hebben al sinds het begin van wachtplaatsen met een aansluiting voor walstroom. Dit vanuit de gedachte dat schepen eigenlijk alleen in havenbekkens de jaren negentig de internethub AMS-IX, maar het gaat ook om mogen komen om te laden en te lossen. Havenbedrijf Amfysieke verbindingen waarlangs de gegevensstromen lopen die sterdam NV onderzoekt een systeem om binnenvaartschipde logistieke partners verbinden. Soepel internetverkeer is uiterpers via internet te laten weten waar wachtplaatsen beschikmate belangrijk om de logistiek sneller en beter te organiseren, baar zijn. Schaalvergroting treedt ook op in de booming zeecruisevaart. Dat betekent dat sommige schepen te breed worden voor de bestaande Noordersluis. Vlemmix: “We hebben uitstekende loodsen. Toch constateren we nu al een zekere terughoudendheid bij kapiteins en rederijen om door de sluis te gaan. We vinden het overigens niet erg als de schepen niet verder dan IJmuiden varen, want dan blijven ze tenslotte in de regio. Maar de cruisevaart blijft voor Amsterdam natuurlijk een enorme kans. Een tweede terminal in Amsterdam is nog in onderzoek.” Hij vervolgt: “Ook de riviercruisevaart beleeft een enorme groei en vertoont inmiddels gelukkig meer spreiding in de tijd, al blijft de ‘Keukenhofpiek’ tusRob Verweij (midden) in maart 2013 tijdens een door AYOP georganiseerd symposium over de kansen sen Pasen en Pinksteren dominant.” voor offshore windenergie in het Noordzeekanaalgebied. Foto: Reinder Weidijk

Directe aansluiting Hemspoor Alom geldt het goederenspoor als een lastige modaliteit. Tussen Amsterdam-Westpoort en de viersporige verbinding Bijlmer ArenA-Utrecht liggen twee zeer drukke knel- en knooppunten voor het reizigersvervoer langs de zuidkant en het Centraal Station. In Westpoort zelf heeft de afgelopen twee jaar de aanleg van een nieuw spooremplacement aan de Aziëhavenweg voor een grotere verbetering gezorgd. Er zijn drie rangeersporen aangelegd waarover vooral kolen en stukgoed worden vervoerd. Er is nu een directe, geëlektrificeerde aansluiting op het Hemspoor, waardoor goederentreinen niet eerst naar het emplacement op de Westhavenweg hoeven te rijden zoals voorheen het geval was. Dit betekent een directe aansluiting op de Betuweroute. Vlemmix: “Er is al een nieuwe treinverbinding op Berlijn met cacao gecreëerd.” Zorgelijk vindt hij wel de situatie rond de, overigens steeds succesvollere, Betuweroute. Dit vanwege de bouwwerkzaamheden net over de grens in Duitsland die de capaciteit beperken. “Dat betekent acute problemen wat betreft de capaciteitsverdeling over de Betuweroute en het gewone spoorwegnet. Velen, wij ook, zijn een beetje overvallen door de omvang van de consequenties. Infrastructuur is één, maar zij moet ook goed worden gebruikt!” Een knelpunt is voorts Amsterdam CS, waar met veel planning en creativiteit de groei van het goederenvervoer een plek

en veranderingen bij te benen of voor te zijn. Het efficiënter vinden van retourlading is bijvoorbeeld niet los te denken van ICT.” “Daarom is het haveninformatiesysteem Portbase, waarin de Amsterdamse haven participeert met Rotterdam, van groot belang,” voegt Vlemmix eraan toe: “In Portbase kunnen alle logistieke partijen, van overheidsinstellingen tot terminals, expediteurs en verladers, elkaar ontmoeten.”

‘Harde’ en ‘zachte’ infrastructuur Het gaat uiteindelijk om de bereikbaarheid van het Amsterdamse havenindustriecomplex. De harde infrastructuur schept niet meer dan de mogelijkheid dat goederen en mensen tot elkaar kunnen komen. Daarom bellen we nog even met Alain Bresseleers, managing director van Koopman Car Terminal: “Wij staan nog volledig achter die zin op onze website. Sterker nog, wij kennen – terwijl we overal ter wereld komen – geen driehoek van twintig kilometer, waarin goederenvervoer over water, land en luchtvaart zo goed op orde zijn. De nieuwe zeesluis in IJmuiden moet er natuurlijk wel komen. We hebben zo nu en dan wel wat te mopperen over de infrastructuur, maar dat doe ik zelden als ik ongehinderd van Westpoort via de A5 naar Schiphol rijd!”

www.portofamsterdam.nl www.noord-holland.nl www.kvk.nl www.koopman.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

15


V erb in d in g e n bere i kba a r he i d

Rij k s h av e n m e e st e r J a n i n e va n O ost e n t e v r e d e n ov e r n i e u w e D ivisi e H av e n m e e st e r

“Samen zijn wij de havenmeester” D e Naut ische S ec to r va n H aven b e d r i j f A m s te rd a m h e e t te g e nwo o rd i g D i v i si e Have nmee ste r. I n n au we s a m en s p r a a k m e t d e m e d e we r k e r s g a a t d e D i v i si e Have nmee ste r over n a a r een effic i ë nte re e n e e nd ui d i g e r we r k wi j ze. R i j ks h ave n m eester Janine van O o s ten , te ven s h ave nm e e s te r v a n A m s te rd a m e n d i re c te ur v an he t Centra a l N au t is c h B eh eer, ve r te l t ove r d e ve r a n d e r i n g e n e n ho e z i j e n haa r collega’s d ie h eb b en b ereik t.

T E K S T: B erber Paar l berg

Enkele medewerkers van de Divisie Havenmeester bijeen. Foto: Cris Toala Olivares (Havenbedrijf Amsterdam NV)

T E K S T: B erber Paar l berg

H

oe gaat de Divisie Havenmeester eruit zien? Janine van Oosten: “In de operatie, die zorgt voor een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer, krijgen we zes grote operationele teams met zes vertegenwoordigers van elke discipline. Dit komt in de plaats van de verschillende teams per discipline.’’ “Deze nieuwe, integrale teams hebben een identieke samenstelling met havenbeambten, inspecteurs gevaarlijke stoffen, verkeersleiders en sluiswachters. Zo kan elk team 24/7 dezelfde hoogwaardige dienstverlening bieden en alle operationele taken afhandelen. Elk operationeel team krijgt een manager.

16

Zeehavens A msterda m december 2013

André Mulder stuurt als Hoofd Operatie alle teams aan.” “Naast de afdeling Operatie bestaat de Divisie Havenmeester ook uit de afdeling Advies & Beleid onder leiding van Evert Koster. Daaronder valt ook het nieuwe Bedrijfsbureau dat een gevolg is van de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV. Wij moeten nu veel sneller en vollediger rapporteren aan onze mandaathouders (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam, red.) en aan Havenbedrijf Amsterdam NV. Bij het Bedrijfsbureau zitten onze data-analisten en ICT-­ specialisten.”


“We gaan de afdeling Advies & Beleid opnieuw inrichten. Met vijf zogenaamde productielijnen hebben we meer structuur aangebracht, waardoor er duidelijke aanspreekpunten zijn ontstaan.” Waarom zijn deze veranderingen nodig? “We willen dat onze klanten, die gebruikmaken van de diensten en producten van deze haven, ons efficiënter en eenduidiger kunnen benaderen. De Nautische Sector bestond uit vier afdelingen, waarvan er twee - de verkeersleiding in IJmuiden en Toezicht, Milieu en Veiligheid in Amsterdam aan dezelfde taak werkten: de veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer. De knip tussen deze twee afdelingen was niet handig, het dwarsboomde de synergie. Daarnaast was er een betere aansluiting nodig tussen de operatie en de beleidsmakers. Dit inzicht was er overigens al voordat er sprake was van de verzelfstandiging van het havenbedrijf.”

De nieuwe organisatiestructuur is dus tot stand gekomen in de dialoog met hen.” “Niemand hoeft gedwongen te vertrekken, terwijl het aantal leidinggevenden kleiner is geworden - van 26 naar 14 - en we op termijn naar minder havenambtenaren gaan. Wel breiden we het aantal inspecteurs gevaarlijke stoffen uit van zes naar twaalf. Dat vinden we belangrijk gezien de risicocontouren van de haven. Door het wederzijds vertrouwen kregen we draagvlak van het personeel. Door de dialoog was er bij de medewerkers bereidheid tot veranderen en waren zij ook bereid andere taken te doen. Ik ben heel trots hoe het is gegaan.” “Ik durf te zeggen dat dit niet alleen een professionaliseringsslag is, maar ook een motiveringsslag. Het vertrekpunt was: samen zijn wij de havenmeester. Ik mag de vertegenwoordiging naar buiten doen, maar deze verandering van de organisatie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Bij de Divisie Havenmeester werken heel gemotiveerde mensen die trots zijn op hun werk. Onze collega’s hebben heel veel kennis. Wij gingen voor kwaliteit en samenwerken. Daarmee zijn we tot heel goede resultaten gekomen, waar het personeel achter staat. Iedereen heeft het recht om met plezier te werken en zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen.”

“ Ik v roe g aan mijn m a n a g e r s of ze m et mij ‘dur f de n te verd wale n’, op zoek n a a r e e n goe de orga n isatie vor m”

Wanneer is de nieuwe organisatiestructuur van de Divisie Havenmeester klaar? “We zijn zo’n 2,5 jaar geleden begonnen. Het is een zaak van de lange adem maar ik heb altijd het einddoel voor ogen gehouden. Ik vroeg aan mijn managers of ze met mij ‘durfden te verdwalen’, op zoek naar een goede organisatievorm. In eerste instantie was er geen deadline en dat heeft goed gewerkt. Als de nieuwe structuur in februari 2014 rond is, dan is de Divisie Havenmeester stevig, compact en klaar voor de toekomst.” Wat gaan klanten merken van de veranderingen? “Ze krijgen te maken met eenduidigheid in de operatie, vaste aanspreekpunten en een consistente kwaliteit van de dienstverlening. Onze klanten krijgen áltijd, 24/7, te maken met een volledig team dat op elk vakgebied een specialist heeft. Kortom: kwaliteitsverbetering. Deze professionalisering voeren we overal door. We zorgen dus ook dat de klanten maar één nummer hoeven te bellen en dat we een accurate, actuele website hebben.”

U zit sinds de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV niet meer in de directie. Wat betekent dat? “Ik heb een publieke taak. Daarom is het goed dat ik geen adjunct-directeur meer ben en niet meer meedenk over de koers van het commerciële deel van het havenbedrijf.” “Ik kan me er nu helemaal op richten dat onze klanten de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied vlot, veilig en milieuverantwoord kunnen gebruiken. Officieel leg ik verantwoording af aan onze mandaatgevers over de uitvoering van de publieke taak, en financiële verantwoording aan de Chief Operations Officer van Havenbedrijf Amsterdam NV. Maar onderschat niet de synergie tussen het havenbedrijf en de Divisie Havenmeester, want die is van grote toegevoegde waarde!”

w w w.portofamsterdam.nl

Hoe hebben jullie het aangepakt? “Als eerste hebben we samen met een aantal collega’s Port­ Office ontworpen. PortOffice, de administratieve kant van het proces, is helemaal ontworpen door de mensen die ermee moeten werken. Zij zijn immers de deskundigen. We vroegen hen: bedenk een organisatie die 24 uur per dag over alle administratieve gegevens beschikt, zodat iedereen op elk moment toegang heeft tot dezelfde informatie. Dat heeft een prachtig voorstel opgeleverd, waarin alles is meegenomen: van de aankomst- en vertrektijden van de zeeschepen tot bijzondere inspecties en het toelatingsbeleid gevaarlijke stoffen.” “Daarna hebben we de verandering van de operatie en de verbinding met de afdeling Advies & Beleid opgepakt. De vraag was: hoe gaan we met z’n allen met meer synergie, efficiënter en duidelijker onze klanten benaderen? We hebben alle collega’s heel nadrukkelijk betrokken in het proces.

Di v i si e Hav en m eest er De nieuwe Divisie Havenmeester, voorheen Nautische Sector, is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het beheersgebied van Havenbedrijf Amsterdam NV en het Centraal Nautisch Beheer. De afdeling telt 178 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Operatie en Advies & Beleid. De mandaathouders zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam. Rijkswaterstaat heeft de scheepvaarttaken gemandateerd aan de directeur van het Centraal Nautisch Beheer die ook Rijkshavenmeester is. Dit is dezelfde persoon als de havenmeester van Amsterdam: Janine van Oosten. Het Centraal Nautisch Beheer bestaat uit de colleges van B&W en de gemeenteraadsleden van de vier havengemeenten aan het Noordzeekanaal: Amsterdam, Velsen, Beverwijk en Zaanstad.

Zeehavens A msterda m december 2013

17


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

M a r iti e m e Ac a d e m i e Ho l l a n d op g e r ic h t

“ Wat er vergroot je w e r el d ” Onder he t m o t to ‘ w a ter vergro o t j e we re ld ’ he b b e n ze s m a r i t i e m e o n de r­ wijsinstell in gen , w aaro n der A m s te rd a m , I J m ui d e n e n Ve l s e n, m e d i o o ktobe r de hande n in een g es l a g en . Zi j d r a g e n s a m e n d e M a r i t i e m e Ac a d e m i e Hol ­ land. Dit n ieu we o n der w ijs in st i t uut m o e t zo rg e n vo o r e e n ho g e re k wa l i te i t e n e fficië n t ie, en een b etere d o o r s t ro m i n g t us s e n v m b o, m b o e n hb o. T E K S T: R u be n Aco he n

port & Logistiek). Enthousiast vertelt hij: “We gaan nauwer samenwerken, waardoor de efficiëntie, kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs erop vooruit gaan. Voortaan kunnen we opleidingsschepen en simulatoren gezamenlijk aanschaffen, in plaats dat de instituten dat afzonderlijk moeten doen. Aanpassingen in het lesmateriaal kunnen we in één keer uitrollen over meerdere scholen. Basiscursussen als Radar Navigation worden nog steeds op diverse locaties gegeven, maar de zogeheten niche-kop-opleiding Maritime Resource Management kunnen we bijvoorbeeld op één locatie concentreren omdat er een full mission simulator staat. Zo hoeven we geen publiek geld te verspillen. Ook naar de overheid toe kunnen we slagvaardiger optreden.”

‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’

Reddingsoefening van de Maritieme Academie in IJmuiden. Foto: Reinder Weidijk

E

en aantal maritieme opleidingen in Noord-Holland werkte al samen, maar nu is er sprake van een echte coöperatie van zes instituten die samen de Maritieme Academie Holland vormen (zie kader op pagina 19). Op woensdag 16 oktober had de officiële start plaats in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In de Maritieme Academie Holland werken zes onderwijsinstellingen samen op het gebied van onderwijs, cursussen en trainingen, onderzoek en voorzieningen zoals simulatoren. De samenwerking beslaat het volledige maritiem technisch, havenlogistiek én nautisch onderwijs voor een nog betere aansluiting van het maritieme vmbo, mbo en hbo. Directielid Arjan Nieuwenhuizen van de Maritieme Academie Holland staat tevens aan het hoofd van het ROC Nova College Maritiem in IJmuiden en Harlingen (unit Scheepvaart, Trans-

18

Zeehavens A msterda m december 2013

Nieuwenhuizen benadrukt dat de verhoging van de kwaliteit én efficiëntie het leidend motief is achter de samenwerking, en niet de bezuinigingen. “We gaan met hetzelfde aantal fte’s meer doen. We verbeteren de overstap van vmbo naar mbo en hbo, en ook de modules worden meer op elkaar afgestemd. Kortom, we gaan een doorlopende leerlijn realiseren.” Een deel is volgens Nieuwenhuizen al klaar: “In een kreet samengevat is dat ‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’. Voorheen ‘vochten’ we als afzonderlijke opleidingen om studenten, want iedere student betekent omzet. Nu zeggen we: de student moet daar zitten waar hij het meest op zijn plek is.”

Veiligheid en beveiliging Er zijn volgens Nieuwenhuizen continu veranderingen aan de gang op maritiem gebied. Ook dit is volgens hem een reden om het onderwijs efficiënter aan te pakken. Hij geeft een voorbeeld. “Het vak van navigator bestond uit het verzamelen van gegevens om positie, koers en andere zaken te bepalen. Nu is het andersom: uit de grote hoeveelheid data moet je kunnen selecteren wat valide is; dit is het elektronisch varen. Daarnaast zijn er in de moderne scheepvaart ook veel ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en beveiliging van schepen tegen piraterij en terrorisme. We moeten onze studenten bijbrengen dat ze de scheepsbeveiliging goed hebben geregeld,


zodat een schip niet of moeilijk kan worden gekaapt. En wat ze moeten doen mocht zich toch een kaping voordoen.” Net als beveiliging is veiligheid volgens Nieuwenhuizen een hot item. Vanwege de grote elektriciteitsvraag van schepen zijn er vaak hoogspanningsinstallaties aan boord. “De komende jaren leren wij de studenten om zo’n installatie gesimuleerd neer te zetten, en om er veilig mee om te gaan. Dat is technisch ingewikkeld en daarom zorgen we ervoor dat gespecialiseerde docenten de informatie efficiënt overbrengen op de studenten. Hiervoor kunnen we gebruikmaken van elkaar expertise en van de hoogspanningssimulatoren van NHL Hogeschool Leeuwarden/Maritiem Instituut Willem Barentsz en het Nova College Maritiem.” Bijvoorbeeld via één docent of op één locatie.”

Klaarstomen E-learning, het interactief gebruik van ICT en computernetwerken, is ook een feit op de Maritieme Academie Holland. “Maar,” zo zegt Nieuwenhuizen, “wij geloven in contactonderwijs. Je kunt veel met e-learning doen, bijvoorbeeld als een student acht weken op een schip zit. We hebben echter de dynamiek van een klas nodig om de jeugd verder te brengen. Een keer in zijn of haar leven moet een student een docent tegenkomen die hem of haar weet te raken.” IJmuiden en Amsterdam zijn de zuidelijkste locaties van de Maritieme Academie Holland. Nieuwenhuizen: “IJmuiden hoort bij de Amsterdamse havenregio. Of studenten nu in IJmuiden of Amsterdam zitten maakt ons niet uit. Als ze maar het onderwijs volgen dat het meest bij hen past. Ook de samenwerking tussen nautische opleiders en de mari-

Maritieme Academie Holl and De volgende onderwijsinstellingen maken deel uit van de Maritieme Academie Holland: • Dunamare Onderwijsgroep: Maritiem College Velsen en Maritieme Academie Harlingen; • ROC Nova College Maritiem IJmuiden en Harlingen; • Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime Delfzijl; • ROC Friese Poort (Maritieme Techniek) Sneek; • Hogeschool van Amsterdam / Hogere Zeevaartschool Amsterdam; • NHL Hogeschool Leeuwarden / Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling

tiem-technische opleidingen van ROC Friese Poort en de NHL Hogeschool Leeuwarden/Maritiem Instituut Willem Barentsz biedt unieke kansen voor studenten en het bedrijfsleven.” Naast regulier onderwijs verzorgt de Maritieme Academie Holland ook nascholing en contractonderwijs aan bedrijven. Dit private onderwijs helpt het kenniscentrum aan gelden om grote investeringen als simulatoren deels zelf te doen. “Kennisuitwisseling tussen docenten en cursisten helpt ook weer om het lesprogramma in het regulier onderwijs goed te laten aansluiten op de praktijk van het bedrijfsleven.” Rest de slotvraag of de Academie verder wordt uitgebreid? Nieuwenhuizen: “Op dossiers werken we al goed samen met andere maritieme opleiders in Nederland, en dat blijven we ook doen. Natuurlijk moet dit samenwerkingsverband zo’n succes worden dat op termijn ook andere partijen graag bij ons willen horen!”

w w w.maritieme academieholl and.nl

Advertentie

Zeehavens A msterda m december 2013

19


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

O n d e r d e e l ‘ Va a r t i n d e Z a a n ’

W il h e lm i nas lu is o p d e s ch o p I n opdr ach t va n de p rovin c ie N o o rd -Ho l la n d wo rd e n i n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 de Wilhelmin a s l u is, de B ea t r ix b rug e n d e Wi lh e l m i n a b r ug i n Z a a nd a m ver v an ge n . I n ver band d a a r m ee za l de Wilh e l m i n a s l ui s i n m e d i o 2 0 1 4 t we e m a a nde n gestre md zijn . D e s c h eepva a r t m o e t d a n g e b r ui k m a k e n v a n e e n a lte r n ati e ve route via d e Wil l em s l u is, o f b u i te n o m v i a h e t I J s s e l m e e r.

T ekst: E v ert B r u i n eko o l

D

e stremming van de Wilhelminasluis heeft grote gevolgen voor de Zaanse industrie. De Zaan is immers de belangrijkste noord-zuidverbinding tussen het Noordzeekanaal, het Noordhollandsch Kanaal en de Zaanse industrie. Het aantal scheepspassages van de beroepsvaart bedraagt circa tienduizend per jaar. “Voor een aantal bedrijven is het inderdaad even pijn lijden,” bevestigt Nico Post, voorzitter van Koninklijke Schuttevaer afdeling Zaanstreek en directeur van Scheepswerf Weduwe K. Brouwer BV.

“Wij weten hoe belangrijk de Zaan is voor de industrie” “Heel wat bedrijven zijn voornamelijk aangewezen op de scheepvaart. Denk aan Koole Tankstorage, Cargill, Koninklijke Verkade, ADM Cacao en Tate & Lyle. Voor hen, en voor de schepen die deze bedrijven bevoorraden, heeft het zeker grote consequenties. Het transport kost meer tijd en dus meer geld.”

Andere vorm “Zoals het nu gaat met de oude sluis kan het echt niet meer,” vervolgt Post. “Hij is nu een bottleneck en vormt dus een rem op de groei van de scheepvaart. Naast het feit dat de sluis echt op is, is hij voor de huidige scheepvaart te klein. De sluis is 120 meter lang, twaalf meter breed en heeft een drempeldiepte van 3,20 meter. Schepen van de CEMT Va klasse kunnen er nu niet doorheen. Deze zijn 110 meter lang, 11,4 meter breed en steken vier meter diep. In overleg met Schuttevaer, Zaanstad en de provincie Noord-Holland wordt de sluis 156 meter lang en 14 meter

20

Zeehavens A msterda m december 2013

De huidige situatie in de Wilhelminasluis in hartje Zaandam die zo’n 110 jaar oud is. Foto: Evert Bruinekool


breed. De drempel komt op 4,70 meter diepte te liggen. Alle moderne schepen kunnen dan gebruikmaken van deze vaarroute.” Naast de afmetingen verandert ook de vorm: van een ‘komsluis’ naar een lange en rechte sluis. Dit maakt een gecombineerd gebruik mogelijk door de beroeps- en ­recreatievaart. De recreatievaart komt bij het passeren van de sluis achter de beroepsvaart te liggen.

Vaart in de Zaan Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan’. Dit heeft als doel om de rivier beter bereikbaar te maken voor binnenvaartschepen van de toekomst. Een aantal knelpunten voor de scheepvaart is al uitgevoerd, zoals de vernieuwing van de Bernhard- en Julianabrug, het uitbaggeren van de Zaan, verruiming van de bedieningstijden en de installatie van een centrale afstandsbediening. “De provincie Noord-Holland streeft naar een verdere verschuiving van het goederenvervoer van de weg naar het water,” legt woordvoerder Anja Berens uit. “Wij weten hoe belangrijk de Zaan is voor

Artist’s impression van de nieuwe sluis zoals die er vanaf 2015 uitziet. Bron: Heijmans

de industrie. De provincie Noord-Holland bereikt met het programma twee doelen. Wij verbeteren de mogelijkheden voor de scheepvaart en ondersteunen daarmee direct het bedrijfsleven in de Zaanstreek.” Daarbij is samenwerking met Koninklijke Schuttevaer van groot belang. “De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad houden ook zeker rekening met onze wensen,” bevestigt Post. “Ten opzichte van de richtlijnen voor bijvoorbeeld het remmingwerk en de calamiteitenpalen worden er belangrijke concessies gedaan. Zo komen er aan de zuidzijde van de Julianabrug calamiteitenpalen en aan de noordzijde van de brug maken we voor deze palen gebruik van het westelijke remmingwerk. Theoretische regelgeving werkt niet altijd het best in de praktijk. Dit is echt een oplossing waarbij er naar de gebruikers is geluisterd.”

Ook riviercruisevaart Ook voor de passagiersvaart is de bouw van een nieuwe Wilhelminasluis belangrijk. Sinds 2010 is er sprake van meer dan 350 aanlopen van riviercruise- en motorcharterschepen per jaar in Zaandam. “De passagiersvaart is belangrijk voor de economische ontwikkeling van deze streek,” stelt Post. “Naast werkgelegenheid voor de bemanning van deze schepen betekent het ook een positieve impuls voor de lokale middenstand. Het project brengt letterlijk geld in het laatje.” Naast de beroeps- en passagiersvaart maakt ook de recrea­ tievaart gebruik van de sluis. Jaarlijks passeren hier meer dan tienduizend vaartuigen. “Deze bootjes kunnen tijdens de werkzaamheden de route blijven gebruiken,” vertelt Berens. “Speciaal voor hen nemen we de oude Groote Sluis weer in gebruik.” Hoewel de scheepvaart na de twee maanden stremming in de zomer van 2014 weer gebruik kan maken van de Wilhelminasluis, duurt het nog tot mei 2015 voor het gehele project is afgerond.

w w w. z a a n sta d. n l w w w. s c h u t t e va e r . n l

Zeehavens A msterda m december 2013

21


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

Actieve rol D u r a V erm e e r i n T w eede C oent unnel

D e capaciteitsuitbreiding van het zogeheten Coentunneltracé, uitge voerd in opdracht van R ijkswaterstaat, betek ent een belangr ijk e impuls voor de ont wik­ k eling van de Amsterdamse havenregio, ook vanwege de A5 Westrandweg. D e complexiteit van het Coentunnelprojec t zit naast de bouw en renovatie voor­ namelijk in de hoge tijdsdruk en in de beper kte wer k ruimte. Zonder dat het bestaande ver k eer daar van al te veel hinder mag onder vinden. “Dat lijkt ons consor tium te luk k en,” ver telt omge vingsmanager Stijn Rutten van Dura Ver meer.

T E K S T: R o b S ch o emaker

“O

p het gebied van infrastructuur is dit het eerste grootschalige DBFM-contract in Nederland,” zegt Stijn Rutten, omgevingsmanager van bouwbedrijf Dura Vermeer. DBFM staat voor Design, Build, Finance and Maintenance. Dat wil zeggen dat onder toeziend oog van Rijkswaterstaat het internationale consortium Coentunnel Company niet alleen het ontwerp en de bouw voor zijn rekening neemt, maar ook de financiering en het onderhoud tot het jaar 2037. Het consortium bestaat uit de Belgische bedrijven Besix, CFE en DEME, Vinci uit Frankrijk en de Nederlandse bedrijven TBI Bouw, Arcadis en Dura Vermeer. Voordeel van deze contractvorm is dat alle partijen door de duur erbij gebaat zijn om zo efficiënt en kwalitatief hoogwaardig mogelijk te werken.

Als omgevingsmanager is Rutten binnen het consortium onder andere verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden met bijvoorbeeld de gebiedsbeheerder, de politie, brandweer en het GVB. Dit om de hinder te minimaliseren en de bereikbaarheid en leefbaarheid zo hoog mogelijk te houden.

Nieuwe tunnelwet De systemen in beide Coentunnels moeten voldoen aan de nieuwe tunnelwet die is ingegaan op 1 juli 2013. Dit geldt onder andere voor de verlichting, ventilatie en de vluchtdeuren. Bij elkaar gaat het om enkele tientallen installaties. Deze voorzieningen moeten ervoor zorgen dat nood- en hulpdiensten hun werk kunnen doen, weggebruikers zichzelf kunnen redden en incidenten niet uitgroeien tot calamiteiten. De aanpassing van het toeleidend wegenstelsel betekent de verbreding en vernieuwing van tien kilometer snelweg, waarbij 36 viaducten moesten worden gebouwd, uitgebreid of gesloopt. Gebruikers van het havengebied hadden uiteraard direct hiermee te maken bij de twee kruispunten aan de zuidzijde van de Coentunnel. Zo heeft de bouwcombinatie de kruising bij de Westhavenweg-­Nieuwe Hemweg ongeveer veertig meter naar buiten verplaatst en opnieuw ingericht.

“Op he t ge bie d van inf r astr uctuur is dit he t e e r ste gr ootschalige DBFM-contr act in Ne de r land”

Ontwerpvrijheid Rijkswaterstaat laat in deze PPS-constructie veel over aan de bedrijven. Niet alleen de bouw van de Tweede Coentunnel en de renovatie van de bestaande Coentunnel, maar ook de verkeers- en tunneltechnische installaties en het toeleidend wegenstelsel. Ook de aanvraag van de vergunningen, de coördinatie bij het verleggen van kabels en leidingen en de afstemming met de direct betrokkenen kwam op het bordje te liggen van de bedrijven.

22

Zeehavens A msterda m december 2013


Omgevingsmanager Stijn Rutten van Dura Vermeer aan het werk in de bestaande Coentunnel die medio 2014 weer opengaat voor het verkeer. Foto’s: Reinder Weidijk.

Ook heeft het consortium een groot netwerk aan kabels en leidingen verlegd en een nieuwe spoorwegovergang gecreëerd.

planning van de werkzaamheden al vaststaat. Dit vraagt om een flexibele houding van alle betrokken partijen, waarbij de bouwers innovatief moeten nadenken over oplossingen.”

Uitdagingen “Hoe goed we alles ook hadden voorbereid en overdacht, toch kom je nog voor uitdagingen te staan,” zegt Rutten. “Voor de toerit van de Westrandweg hebben we de A10 naar buiten verlegd. Daarmee ontstond een werkeiland in het midden. Maar hoe kan het werkverkeer daar veilig komen als je links moet in- en uitvoegen? Daarover hebben we in de voorbereiding met Rijkswaterstaat en het bouwconsortium voor de Westrandweg, de nodige hoofdbrekens gehad.” Hij vervolgt: “Bij een dergelijk groot project krijg je altijd te maken met onvoorziene omstandigheden die om maatwerk vragen omdat de

Eerste Coentunnel weer open “De openstelling van de Tweede Coentunnel direct na Hemelvaart staat me nog goed bij,” zegt Rutten. “Met ons hele team hebben we toen voor weken werk verzet in vier dagen. De verkeershinder is achteraf reuze meegevallen. Er valt natuurlijk altijd wel wat te mopperen maar alle partijen zijn positief gestemd. Er zal zeker veel voldoening zijn als medio 2014 de eerste Coentunnel weer opengaat voor het verkeer.”

www.duravermeer.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

23


V ERB in d ing E n B E R E i KB a a R hE i d

h aV e n B e D r I J F a m S T e r D a m n V V O e g T B lO k g e B I e D e n S a m e n V O O r D e S C h e e P Va a r T

“doel is een Veilige en Vlotte doorVaart” Op 15 december 2013 heef t havenbedr ijf amsterdam nV de scheepvaar tgebied en haven en r ede voor de k ust van IJmuiden samenge voegd. Binnenk omende zee ­ schepen hoe ven voor de ver k eersbegeleiding voor taan gebruik te mak en van slechts één mar ifoonk anaal. andré m ulder, hoofd Operatie van de nieuwe Divisie havenmeester, legt uit wat er gaat veranderen.

T E K S T: E v E l i n E PA PA

m

ulder: “De twee blokgebieden Haven en Rede bestaan al bijna dertig jaar. In deze tijd is er veel veranderd. Het samenvoegen van beide verkeersgebieden moet het voor schepen eenvoudiger maken om de twaalfmijlszone binnen te varen.” “De beloodsing van een zeeschip heeft plaats rond vijf mijl uit de kust. Op deze afstand moet een kapitein ook schakelen tussen de marifoonkanalen, waardoor er soms informatie verloren kan gaan.” Vanaf 15 december kan dat echter niet meer en dat is een groot voordeel voor de scheepvaart, zo legt Mulder uit. “Schepen die de twaalfmijlszone binnenvaren, hoeven voor de verkeersbegeleiding slechts contact te leggen via één marifoonkanaal. Dat is kanaal 61, het VTS-kanaal.” VTS is de afkorting van Vessel Traffic Services. Daarnaast is er Marifoonkanaal 7 voor de zogenaamde IJmuiden aanloop ofwel IJmuiden approach. Dit is een ondersteunend kanaal dat wordt bediend door iemand anders dan de verkeersleider. Deze verbinding is volgens Mulder bedoeld voor alle overige communicatie, zoals de lading aan boord of het scheepstype. “Zeg maar alle administratieve zaken die je moet weten voordat het schip de haven inkomt. Daarmee kunnen we meteen het werk van de verkeersleiders veiliger maken. Zij hoeven zich alleen maar bezig te houden met een

veilige scheepvaartbegeleiding via het VTS-kanaal.” Een andere reden om de werkwijze te veranderen is volgens Mulder dat de techniek de afgelopen decennia sterk is verbeterd. “Er is GPS, we krijgen e-mails van schepen en de kwaliteit van radar is sterk verbeterd: zowel aan boord als op de verkeerspost.”

“sche pe n die de twaalf mijlszone binne nvar e n, h oe ve n voor de verke e r sbe ge le iding sle chts contact te le gge n via é é n mar if oonkanaal”

24

Zeehavens a msterda m december 2013

Hoe worden klanten en relaties geïnformeerd over deze wijziging?

“We brengen hen op de hoogte via een zogeheten Basijn, Bekendmaking aan de Scheepvaart, IJmond - Noordzeekanaalgebied. Dat is een formele melding aan de gebruikers van de vaarweg van Havenbedrijf Amsterdam NV. We passen ook de maritieme kaarten aan en verder gebruiken we alle beschikbare communicatiemiddelen.”

En wat merken de klanten van Havenbedrijf Amsterdam nv ervan in de praktijk? “Eigenlijk niet zo veel, behalve dan dat de functies van de marifoonkanalen veranderen. Hoofddoel van deze maatregelen is dat het een verbetering oplevert voor een vlotte en veilige doorvaart. En dat zullen ze hopelijk wel merken!”

www.portofamsterdam.nl


SchematiSche weergave van de oude en de nieuwe Situatie in de Scheepvaartgebieden haven en rede voor de kuSt van iJmuiden. Bron: Havenbedrijf Amsterdam NV

Situatie per 15 december 2013

Radarrange IJmuiden 12-mijls zone

Noordzee

VHF 61

IJ-Geul

Beverwijk Zaandam IJmuiden VHF 61

VTS

(Vessel Traffic Services)

Verkeersdienst IJmuiden VHF

Amsterdam

61

Schepen die de 12-mijlszone binnenvaren, hoeven vanaf 15 december 2013 voor de verkeersbegeleiding slechts contact te leggen via ĂŠĂŠn marifoonkanaal (VHF-61). Kanaal VHF-7 is voortaan het informatiekanaal

Situatie voor 15-12-2013

Noordzee

12-mijls zone

5-mijls zone

IJ-Geul

Beverwijk Zaandam

IJmuiden VHF 61

Verkeersgeleiding scheepvaart via VTS-marifoonkanalen 61 en 7

VHF 7

Amsterdam

Zeehavens a msterda m december 2013

25


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

Driemaal per week Amsterdam-Milaan vanaf februari 2014

H erik R ai l heef t sh u t tl e op de r ai ls In september presenteerde entrepreneur Gerard J. van den Herik (Herik Rail) zijn plannen voor een rail shuttle naar Milaan aan de Amsterdamse havengemeenschap. Drie maanden later is alles rond. Vanaf 3 februari 2014 heeft de Amsterdamse havenregio zijn eigen commerciële spoorverbinding over de Alpen.

Gerard J. van den Herik, initiatiefnemer van de rail shuttle naar Milaan, bij een goederentrein op de USA Terminal in Amsterdam. Foto: Reinder Weidijk

T E K S T: C ees V i sser

G

erard J. van den Herik is begin november zichtbaar opgelucht als hij het Havengebouw binnenstapt om te praten over de rail shuttle Amsterdam-Milaan. “Goed nieuws, zojuist zijn de onderhandelingen met de terminal in Milaan rond gekomen. Het was spannend maar de kogel is door de kerk!” Dat betekent dat Van den Herik zijn slots in Milaan heeft gereserveerd en dat het licht op groen staat voor drie heen – en ­teruggaande ritten per week van 21 uur tussen Amsterdam en Milaan. De rail shuttle kan bijvoorbeeld verse snijbloemen uit Aalsmeer, groente, vis en vlees en farmaceutische producten vanuit Nederland naar Noord-Italië vervoeren; als retourlading denkt Van den Herik aan lederwaren. Als alles meezit heeft de maiden trip plaats op 3 februari 2014. De aankomstterminal in Milaan wordt niet Melzo maar Smistamento, ten oosten van Milaan. Van den Herik legt uit

26

Zeehavens A msterda m december 2013

dat de onderhandelingen met Melzo spaak liepen omdat deze terminal niet wilde voldoen aan de aanvraag voor drie sets goederenwagons zonder prijsverhoging. “Een set bestaat uit veertien containerdraagwagons met daarop 26 containers van elk 45 voet. De totale lengte bedraagt 450 meter. Mijn bedoeling is drie sets in te zetten: één bij de USA Terminal aan de Amerikahaven, één onderweg en één bij de terminal in Italië. Dan hoef je voor de volgende rit geen rekening te houden met laad- en lostijden. Omdat een stilstaande set ruimte inneemt, wilde Melzo ‘parkeergeld’ heffen. De hoogte daarvan bracht het hele project in gevaar.”

Rechtstreeks vanuit Amsterdam In samenwerking met contractpartner DB Schenker kan Van den Herik zijn slot op het spoor te gelde gaan maken. Voor hem beginnen nu de onderhandelingen met potentiële op-


drachtgevers als Fetim, Shell, Cargill, IGMA, Van den Bosch Trucking en Flora Holland. “We gaan bedrijfsbezoeken brengen aan alle bedrijven die exporteren naar of importeren uit Italië. Je kunt het niet zo gek verzinnen of het kan op de trein, zolang de goederen maar in een container passen.” De reacties die Van den Herik tot nu toe heeft ontvangen vanuit de doelgroep, zijn positief. Niet in de laatste plaats omdat steeds meer bedrijven streven naar duurzaamheid. “Ze zeggen: eindelijk komt er vanuit de Amsterdamse haven een rechtstreekse rail shuttle en hoef ik met mijn containers niet meer door de files naar Rotterdam of Venlo te rijden. Dat is niet alleen logistiek aantrekkelijker maar ook duurzamer.” Er zijn volgens Van den Herik naast duurzaamheid meer voordelen van de nieuwe rail shuttle ten opzichte van het wegtransport. Vrachtwagens krijgen te maken met steeds hogere dieselprijzen en tolheffingen (Maut) in Duitsland, Italië en Zwitserland, waar ook een nachtelijk rijverbod geldt.

Bezettingsgraad veertig procent Deze feiten beginnen langzaam maar zeker door te dringen bij de verladers, want de rail shuttle heeft een bezettingsgraad van veertig procent in zes maanden. Daar is Van den Herik niet ontevreden over. Nu alle contracten zijn getekend met de terminals en leveranciers, ligt volgens hem een beladingsgraad van tachtig procent ook meer in de lijn der verwachting - wat volgens hem een geweldige prestatie zou zijn. Als belang voor het Noordzeekanaalgebied noemt Van den Herik het project een ‘ordentelijke, betrouwbare shuttle’ die

bijvoorbeeld shortsea-rederijen kan aantrekken uit Denemarken, Zweden, Frankrijk en Groot-Brittannië. “Zij zoeken voor hun opdrachtgevers goede achterlandverbindingen over de Alpen en brengen daarmee extra havengelden binnen. Dat levert meer bedrijvigheid op. Daarnaast: een diepzeehaven als Amsterdam moet gewoon alle modaliteiten aanbieden: wegtransport, binnenvaartschepen en trein­ shuttles.”

Havenbedrijf Amsterdam NV positief Jan Willem Reuchlin, adviseur bereikbaarheid bij Havenbedrijf Amsterdam NV, is zeer positief over het initiatief van Van den Herik en diens aanpak. “Hij is een ondernemer die kansen ziet en ervoor gaat. En er liggen kansen, want een snelle corridor naar Italië is interessant voor containers met hoogwaardige producten die binnen 24 uur op de plaats van bestemming moeten zijn.” Reuchlin merkt op dat Havenbedrijf Amsterdam NV partijen als Herik Rail graag verwelkomt. “Hoe meer diensten er zijn vanuit Amsterdam, des te attractiever de haven wordt. Bedrijfsprocessen kunnen stil komen te liggen als er geen diversiteit is in de achterlandmodaliteiten. Zie het als risicospreiding. Met deze rail shuttle bied je verladers in de Amsterdamse havenregio meer keuze en vergroot je de bereikbaarheid en de afwikkelingsmogelijkheden van de haven.”

w w w.herikr ail.com w w w.portofamsterdam.nl Advertentie

De grootste exportfinancier van Nederland.

Rabobank, een wereldspeler die zichzelf blijft.

Een wereldspeler geworden op haar eigen manier. Op de exportmarkt kun je de Rabobank wel de 'linking pin' noemen. We kennen de wereld, de markten en de exportstromen. Ook kennen we de partijen die ertoe doen bij een financiersvraag. Met onze coöperatieve achtergrond vinden we vaak een oplossing.

www.rabobank.nl/wholesale Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Zeehavens A msterda m december 2013

27


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

I s k e s Towa g e & S a lva g e e n D a m e n b u n d e l e n d e k r a c h t e n

Unieke simulator I sk es Tow a g e an d Sa l vage h ee f t s a m e n m e t D a m e n S hi pya rd s e e n uni ek e simulator o n t w ik k el d o m s l ee p b o o t p e r s o ne e l i n o p le i d i ng te t r a i n e n op alle pr ak t ijk s it u at ies. D e s im u l a to r s t a a t v a n a f d e c e m b e r 2 0 1 3 o p h e t hoofdk anto o r van I s k es in I Jmui d e n.

Artist’s impression van de nieuwe sleepbootsimulator bij Iskes Towage and Salvage in IJmuiden. bron: iskes

T E K S T: P i eter va n H o v e

R

onald Vergouwen (Iskes Towage and Salvage) trekt een vergelijking met de luchtvaart. “Daar is het heel normaal dat aankomende piloten gebruikmaken van simulatoren. Voor de scheepvaart zou het ook de normaalste zaak van de wereld moeten worden,” stelt hij. Het bedrijf in IJmuiden wil daarin samen met Damen Shipyards verandering brengen. Beide partijen stappen in een joint-venture om sleepbootpersoneel in opleiding te trainen op alle mogelijk praktijksituaties. Dit gebeurt op een gloednieuwe simulator die vanaf december komt te staan op het hoofdkantoor van Iskes Towage & Salvage aan de IJmondhaven. Vergouwen: “In de praktijk moeten sleepvaartbedrijven

28

Zeehavens A msterda m december 2013

nieuw personeel ’on the job’ opleiden. Dat kost in de meeste gevallen ruim een jaar. Veel aspirant-bemanningsleden komen uit de visserij of koopvaardij. Zij zijn niet gewend aan een roerpropellor die 360 graden kan draaien, zoals op de meeste sleepboten gangbaar is. Daarbij komt dat er niet altijd een sleepboot beschikbaar is om te oefenen, aangezien het normale werk 24 uur per dag doorgaat.”

Verticale LCD-schermen rondom Het Rotterdamse bedrijf VSTEP, gespecialiseerd in de ontwikkeling van simulatoren, bouwt daarom een dergelijke installatie voor de IJmuidense sleepdienst. De simulator


bestaat uit wanden met verticale LCD-schermen rondom de cursist, waarop levensechte situaties worden nagebootst. Vergouwen: “Simulatoren in een dergelijke realistische opstelling bestaan nog niet voor sleepboten.” Iskes gaat binnenkort met zijn meest ervaren kapiteins scenario’s uitwerken die zich tijdens het sleepwerk kunnen voordoen. Voorbeelden zijn plotseling opdoemende mistbanken of een hevige storm. Wat de juiste handelwijze is in zulke situaties, kan de proefpersoon ondervinden in de cabine van zo’n tien vierkante meter. In de simulator is de apparatuur identiek als die aan boord van de echte sleepboten. Een instructeur houdt de cursist nauwlettend in de gaten. Iskes doet dit project samen met Damen Shipyards. “Onze twee laatste sleepboten, de Argus en de nog te leveren Bernardus, komen ook bij deze scheepwerf vandaan,” aldus Vergouwen. “Beide zijn van het type 2810 (lengte 28 meter, breedte 10 meter, red.), waarbij de Bernardus bovendien een geavanceerd diesel-elektrisch aandrijvingssysteem heeft. Dankzij deze hybride aandrijving is de CO2-uitstoot ook veel lager.” Vergouwen verwacht de oplevering van deze ‘Green Tug’ in maart 2014.

Mogelijk tweede simulator Voor Damen, dat wereldwijd actief is, biedt de simulator de mogelijkheid zijn klanten vertrouwd te maken met de geleverde sleepboten. “Beschouw het als after-sales. Omdat Iskes ook met echte sleepboten van Damen vaart, is

het voor kapiteins van klanten van Damen een mooie gelegenheid om beurtelings op de simulator en in de praktijk op de Iskes-sleepboten, het vak onder de knie te krijgen.” Het accent komt volgens Vergouwen allereerst te liggen op het sleepwerk. “Maar we willen ook simulatietrainingen aanbieden voor bemanningsleden van offshore schepen of voor kapiteins van catamarans die onderhoudspersoneel naar offshore windparken overbrengen.” De directeur van Iskes Tugs wil beginnen met één simulator, maar sluit niet uit dat er spoedig een tweede simulator bijkomt. “Dan kunnen we de werkelijkheid nóg beter nabootsen. Sleepwerk gebeurt immers veelal met twee sleepboten: een voor en een achter.”

Ook milieuvoordelen Vergouwen is ervan overtuigd dat het project slaagt. “Tijdens de beurs Offshore Energy van 2012 trokken we al veel belangstelling. Belangrijk is ook dat Havenbedrijf Amsterdam NV de simulator mede mogelijk heeft gemaakt. Naast innovatief is deze simulator ook goed voor het milieu. Denk maar eens aan de afname van het aantal opleidingsvaarten voor aankomende bemanningsleden van sleepboten. We zullen de simulator ook gebruiken voor het analyseren en verbeteren van sleepprocedures. Dit zal weer resulteren in minder schadelijke uitstoot.”

www.iskestugs.nl www.damen.com

Advertentie

Blom bv

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

• Sleepboten • (Koppel)dekschuiten met spudpalen

• Watertransporten • Op- en overslagmogelijkheden

• Pontons / Beunbakken

• Duurzaam vervoeren *

* Duurzaam aan- en afvoeren van bouwstoffen en materialen Pier Afrika 10,bv 1013 BK Amsterdam Blom S LEEPDIENST

EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Tel: 020 - 686 60 07 - 6866023 Fax: 020 - 686 60 82 www.dekschuitenenpontons.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

29


s u c c e sVo l h aV e n g i l d e een nieuw decor, een nieuwe voorzitter. Het was zijn eerste Havengildediner als voorzitter van Amports maar Frans baud sprak de 560 gasten toe alsof hij al jaren op het spreekgestoelte stond van Hotel Okura. Voor de vierde maal was ook melanie Schultz van Haegen te gast op het Havengildediner. de minister van Infrastructuur en milieu sprak

30

Zeehavens a msterda m december 2013

in lovende bewoordingen over de Amsterdamse havenregio, zoals de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam NV en een groei van 3,7 procent. maar ze pleitte ook voor meer samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens en kondigde een gezamenlijk werkprogramma aan. Woorden waarin de zaal zich goed kon vinden.


haV En gi ldEdi n ER i n B EEld t e K S t: b A r t S tA m

F OtO : A r e N d V e l S I N K

diner 2013

Zeehavens a msterda m

december 2013

31


Verbi nd i ng en berei kba a rh eid

E e r st e fa s e r e n ovati e Midd e n h av e n g e bi e d a f g e r o n d

Nieuw visitekaartje van IJmuiden Het M iddenhavengebied in IJmuiden heeft in kor te tijd een complete metamor fose ondergaan. “Het wegdek was erg slecht, de riolering sterk verouderd, de gastoevoer onbetrouwbaar en de straatverlichting deed het voor de helft niet meer,” somt Peter van de Meerak ker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden NV, enkele minpunten op. Maar nu de k linkerbestrating plaats heeft gemaakt voor strak geasfalteerde rijbanen met bek linkerde parkeerplaatsen, is dat verleden tijd.

T E K S T: P i eter va n H o v e

D

e spoorrails in de Loggerstraat en de Industriestraat, zijn inmiddels verdwenen. Ook alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas en water zijn vervangen, daarna kwam er een nieuwe riolering. Als laatste onderdeel heeft men een nieuw wegdek aangebracht en de openbare verlichting vervangen.

Snel beginnen met tweede fase “De eerste fase van de Revitalisering Middenhavengebied IJmuiden is nu afgerond,” stelt Peter van de Meerakker. Hij verwacht dat de tweede fase snel kan beginnen. De herinrichting van dit gebied, vormt een onderdeel van een grootschalig project dat de positie van IJmuiden verder moet versterken als grootste zeehaven van Europa voor diepgevroren vis. In 2009 kwamen de regionale overheden overeen subsidiegelden beschikbaar te stellen voor dit miljoenenproject. Ook de Nederlandse overheid betaalde mee aan het DIFE-project (Deepsea Intercontinental Frozen Fish Centre of Europe). De totale projectkosten bedragen ruim 17 miljoen euro. De provincie Noord-Holland heeft 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, terwijl de gemeente Velsen 1,5 miljoen bijdraagt.

Diepgevroren vis Inmiddels is een groot deel van het Middengebied ingrijpend veranderd. Het voormalige distributiecentrum van supermarktconcern Vomar aan de Haringhaven heeft plaats gemaakt voor de nieuwe montagehal van Breman Offshore BV. Even verderop is een terminal verschenen voor de overslag van containers met diepgevroren vis. Aan de nieuwe kades meren de binnenvaartschepen af die de containers met vis komen halen. De schepen brengen de containers vervolgens naar de USA-terminal aan de Amerikahaven, waarna ze per barge worden vervoerd naar de deepsea terminals in Rotterdam. De achterliggende gedachte is dat het vervoer van vis in containers snel populair is geworden.

Werkzaamheden aan het wegdek van het Middenhavengebied in IJmuiden. Foto: Reinder Weidijk

Nieuwe investeringen Peter van de Meerakker kijkt tevreden terug op alle werkzaamheden. ”Schot Infrastructuur heeft hard gewerkt om de boel onder handen te nemen. Een omgevingsmanager heeft ervoor gezorgd dat alle bedrijven bereikbaar zijn gebleven tijdens de werkzaamheden.” Volgens de algemeen directeur is er sprake van een duidelijke kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving. Van de Meerakker: “De inspanningen van Zeehaven IJmuiden NV hebben veel nieuwe investeringen uitgelokt. Naast de nieuwe vestiging van Breman Offshore BV zijn er veel bedrijven die hun panden hebben opgeknapt of grondig verbouwd. Dan denk ik aan Venus & de Waard, Hera, Wesco, Klinkenberg en onderzoeksinstituut Imares.” Tot besluit zegt hij: “Het project heeft een enorme impuls gegeven aan de economische activiteiten in de haven. Het Middenhavengebied kan zijn functie als Europese draaischijf voor diepgevroren vis nu verder gaan waarmaken.”

w w w.zeehaven.nl w w w.middenhavengebiedijmuiden.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

33


V erb in d ing e n bere i kba a r he i d

De innovatieve rollengoten van gerecycled kunststof aan boord van het binnenvaartschip ms Hendrika. Foto: PTC

Pa r tic u l i e r e T r a n spo r t C o ö p e r ati e ( P TC ) g a at zic h m e e r r ic h t e n op A m st e r d a m s e h av e n r e g io

Sa me n st e r k in de schippersco öper atie

Vi j f t ig binnenva a r t s c h ip p ers wer k e n s i n d s 1 9 9 4 s a m e n i n d e Pa r t i c ul i e re Transpor t Coöp era t ie ( PTC ) , ge ve s t i g d i n Ca p e l le a a n d e n I J s s e l. Ce n t r a a l sta at de ge di fferen t ieerd e vl o o t v a n b i n n e nv a a r t s c he p e n , m a a r P TC b i e d t ook to taaloplossin gen m et m u l t im o da a l vo o r- e n na t r a n s p o r t . Ac q ui s i t i e m a n age r H ans Hulsk er : “ Te veel l adin g g a a t n o g ove r d e we g. We m o e te n o nze n a am e n k racht uitdr agen o m ver l aders ove r d e s t re e p te t re k k e n.” O m m e e r te g a an doe n i n de Amsterda m s e h aven regio is P TC l i d g e wo rd e n v a n A m p o r t s. T E K S T: R o b S ch o emaker

34

Zeehavens A msterda m december 2013


“O

nze kracht als coöperatie ligt in de vervoersgarantie, stabiele tarieven en een enorme variëteit aan binnenvaartschepen: van 500 tot 3500 ton.” Dit zegt Hans Hulsker, acquisitiemanager van de Particuliere Transport Cooperatie (PTC) die bijna twintig jaar geleden is opgericht. “In de loop der jaren heeft PTC zich steeds meer ontwikkeld tot multimodale transportaanbieder die samen met haar partners just-in-time en door-to-door transport aanbiedt. Zonodig nemen wij de hele administratieve afhandeling over.” Hij vervolgt: “Wij hebben moderne communicatiemiddelen op al onze schepen om flexibel te kunnen reageren. Daarnaast is innovatie vanuit onze eigen expertise heel belangrijk. We hebben niet alleen brede kennis en ervaring om, al brainstormend, oplossingen te verzinnen voor onze klanten, maar we hebben vanuit de coöperatie ook een breed draagvlak.” PTC doet het niet slecht in tijden van uitval van ladingaanbod en marges die onder druk staan. “We hebben nu een ledenstop,” zegt Hulsker. “Samen staan we inderdaad sterk, wat voor onze klanten een aantrekkelijke zekerheid is.”

zes bevrachters in touw met de afhandeling van de binnenvaartschepen. Hulsker: “Actief acquireren loont, dat blijkt elke keer weer. Alleen moeten we de ladingaanbieders opzoeken en hen erop wijzen hoeveel winst ze kunnen boeken door de binnenvaart in hun transport op te nemen.” Tot slot legt hij uit waarom PTC lid is geworden van Amports. “De belangrijkste reden is dat wij door onze grote klant in IJmuiden regelmatig starten en eindigen in deze regio. Als co­ operatie voelen wij ons dan ook verbonden met het Noordzeekanaalgebied. Het lidmaatschap van Amports is dan een logische vervolgstap tot samenwerking.”

“Als coöperatie voelen wij ons verbonden met het N oordzee ­ kanaalgebied”

www.ptcba.eu

Advertentie

Unieke wereldwijde opleider in de havens en logistiek

±

Gerecycled kunststof Voor Tata Steel vervoert PTC al geruime tijd stalen rollen en kalksteen. Jarenlang ging het zekeren van deze loodzware rollen in het scheepsruim met houten keggen. Dat is een arbeidsintensief en secuur karweitje. PTC heeft toen bedacht om te gaan zekeren met rollengoten van gerecycled kunststof die de schipper, na lossing, met zijn eigen heftruck eenvoudig kan opbergen aan boord. Voordeel van dit systeem is dat er retourlading mogelijk is met bijvoorbeeld kalksteen, en dat de schepen dus veel minder leeg rondvaren. “Niet alleen scheelt dat tweeduizend bomen per jaar,” zegt Hulsker, “maar het levert ook een veiliger en efficiënter laadproces op. Onze schippers laten zien dat ze ook een andere rol op zich willen nemen door zich actief te gaan bemoeien met de voorbereiding van het laden en lossen. Dat is een sociale innovatie.” Innovaties leveren ook rendement op in het varen zelf, zegt Hulsker tevreden. “Dit jaar behalen we op onze schepen tien procent minder CO2-uitstoot en 35 tot 40 procent minder NOx-emissies (stikstofoxiden). Dit is het gevolg van één liter additief op drieduizend liter brandstof. Voor onze leden betekent dit een hoog milieurendement met een relatief lage investering.”

Lid van Amports Op het hoofdkantoor van PTC in Capelle aan den IJssel zijn

Cursussen Havens en Logistiek Sinds kort beschikt STC B.V. over een vestiging in Amsterdam. Op deze vestiging verzorgen wij een uitgebreid pakket cursussen en opleidingen dat is toegespitst op het werkgebied en de activiteiten van de Amsterdamse haven en logistieke sector in groot-Amsterdam en Noord-Nederland. STC B.V. beschikt bovendien over het grootste simulatorenpark ter wereld. Deze simulatoren zijn zowel inzetbaar bij opleidingen en trainingen als bij research- en consultancytrajecten. De Port Management simulator is beschikbaar op de vestiging in Amsterdam.

Deze cursussen kunt u volgen op onze locatie in Amsterdam: Startdatum

Scheepvaart Vervoer en Expeditie

6 januari

Douanezaken

8 januari

Cargadoor I

14 januari

Operator Tanker Agency 14 januari Meer informatie over al onze cursussen en opleidingen vindt u op onze website.

| 010 28 32 300 | WWW.AMSTERDAM.STC-BV.NL

Zeehavens A msterda m december 2013

35


Amsterdam IJmuiden Offshore Port, Serving up offshore energy solutions. Our partners are ready to be of service in the following disciplines: • Base Facilities (office, warehouses, open yard) • Construction, Engineering • Decommissioning • Design, Development • General Services • Maintenance and Repair • Offshore Wind Power • Port Related Services • Regional Authorities • Transport, Logistics & Supply

www.ayop.com

AmsterdAm IJmuIden OffshOre rt COntACt detAIls

• info@ayop.com

Alliance of port & offshore related industries and regional authorities


VERBi nd i ng En BEREi K Ba a Rh Eid

B e D r I J V e n T e r r e I n B e S T e m D V O O r h aV e n g e B O n D e n B e D r I J V e n

Voorm a li ge n a m- k a d e w e r kt a an de toe komst Bedr ijventer rein D e grote hout in Velsen­noord, beter bek end als de voor malige nam ­k ade, wordt binnenk or t grondig gerenoveerd en ver nieuwd. D e gemeente Velsen heef t inmiddels besloten tot het ver nieuwen van de k ade omdat vooral de k adewanden in een slechte staat ver k eren. D e aanbesteding staat gepland voor 2014, waar na de k ade in 2015 k laar moet zijn voor havengebonden bedr ijven.

om kapitaal te steken in een doorstart. Op 13 januari 1983 ging het bedrijf verder als Crown van Gelder NV met de productie van houtvrij fijnpapier. Het terrein was echter te groot voor Crown van Gelder dat in datzelfde jaar een deel verkocht aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De NAM was al een tijd op zoek naar een geschikte locatie in de IJmond om haar positie te verstevigen in de offshore. Jarenlang zouden suppliers de kade aanlopen om materialen te verschepen van en naar de olie- en gasplatforms op de Noordzee. Toen het tij keerde, vertrok de NAM in 2001 naar Den Helder.

Kade weer in beweging Bedrijventerrein De Grote Hout in Velsen-Noord waar onder andere MEO Stuwadoors is gevestigd. FOtO: WIllem mOOJeN

T E K S T: W i l l E M M o o J E n

V

olgens Martijn Haeser, werkzaam bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Velsen, onderzoekt Velsen de mogelijkheden tot samenwerking met Zeehaven IJmuiden NV en Havenbedrijf Amsterdam NV in de verdere exploitatie en uitgifte van De Grote Hout nadat de renovatie is voltooid. Velsen kocht het terrein in 2004 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Al eerder waren de woningbouwplannen definitief van de baan.

Na de komst van MEO Stuwadoors in augustus 2004 is het kadeterrein aan een opmars bezig. MEO houdt zich onder andere bezig met het overslaan van containers en het verschepen van pootaardappelen. Het stuwadoorsbedrijf heeft de beschikking over een afgesloten terrein met een open opslagterrein van 90.000 m2 en een opslagdepot van 3.500m2. Dankzij de vierhonderd meter lange kade en een waterdiepte van negen meter, kunnen grote schepen hier zonder problemen afmeren. Sinds januari 2012 is ook OceanWind hier gevestigd. Het bedrijf biedt transport en de op- en overslag voor zeekabels en speciale apparatuur voor offshore windparken op de Noordzee. Samen met MEO exploiteert OceanWind een opslagdepot voor kabels.

Papierfabriek van Gelder Het terrein van veertig hectare in Velsen-Noord was lange tijd eigendom van Van Gelder & Zonen, het latere Van Gelder Papier. De papierfabriek vestigde zich in 1895 aan het Noordzeekanaal en vervaardigde onder andere krantenpapier uit houtcellulose. In 1963 ging het bedrijf samenwerken met de Amerikaanse Crown Zellerbach Organisation. Na diverse herstructureringen ging Van Gelder Papier in december 1981 failliet. De kern van het bedrijf was echter gezond, waardoor enkele particuliere beleggers bereid waren

nieuwbouw casco’s De laatste tijd lopen er veelvuldig casco’s van nieuwbouwschepen, gebouwd op een buitenlandse scheepswerf, en schepen voor een proefvaart op de Noordzee de voormalige NAM-kade aan. Het tijdelijk afmeren van deze schepen is dankzij het havengeld een aardige bron van inkomsten voor de gemeente Velsen.

w w w.Velsen.nl

Zeehavens a msterda m december 2013

37


BAM Industrie Service Samen meer.

Technische oplossingen voor industriële uitdagingen Sinds vele jaren ondersteunen BAM-werkmaatschappijen industriële bedrijven bij het realiseren van hun projecten. Nieuwbouwprojecten, uitbreidingen, maar ook modificaties van bestaande procesinstallaties, gebouwen en terreinen worden uitgevoerd door deskundige medewerkers. Bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, de chemie, de afvalverwerking, staalindustrie en de olie- en gassector spreken over een succesvolle samenwerking. Onze dienstverlening start met alle voorbereidende studies met aansluitend de turnkey realisatie en onderhoud van industriële installaties. BAM Industrie Service is een gezamenlijk initiatief van BAM Techniek – Industrie, BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Leidingen & Industrie, BAM Wegen, BAM Utiliteitsbouw en Tebodin Consultants & Engineers. Een initiatief bedoeld om in alle projectfasen aan uw verwachtingen te voldoen. Voor meer informatie belt u 088 400 80 83.

www.bamindustrieservice.nl Tel. 088 400 80 83


Verbi nd i ng en berei kba a rh eid

‘IJmond Bereikba ar’ v erbe t e rt re gi ona al v ervoer Een nie uwe sh u t t l eb u s is één van d e a m b i t i e uze p ro j e c te n v a n ‘ I J m o n d B e re i k­ baar ’. Het plat fo r m is een s a m enwe r k i n g s ve r b a nd t us s e n he t b e d r i j fs l e ve n e n de ge mee nte n Vel s en , B e ver w ijk , H e e m s k e r k e n U i tg e e s t . O o k we r k n e m e r s v an havenbe dr ijve n l an g s h et N o o rdze e k a n a a l p ro f i te re n e r v a n . T E K S T: G err i t - J a n H u l seb o s

IJ

mond Bereikbaar, dat bestaat sinds 2011, vindt zijn oorsprong in de succesvolle voorgangers in Utrecht en Maastricht. In het stichtingsbestuur zitten ondernemersvereniging FED IJmond, Tata Steel en de Milieudienst IJmond. Naast de ontwikkeling van een regionale mobiliteitsvisie voor de lange termijn, werkt het platform ook mee aan een betere bereikbaarheid. Op de website (www.ijmondbereikbaar.nl) staat actuele verkeersinformatie, inclusief onderhoud aan wegen. Ook kunnen belangstellenden de app ‘filewekker’ downloaden. Begin 2013 heeft IJmond Bereikbaar 1,7 miljoen euro subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland. Dit geld uit de regeling ‘Beter Benutten’ is bedoeld om bestaande voorzieningen op korte termijn te verbeteren. Zo wil het platform de regionale verkeersinstallaties beter op elkaar afstemmen en met elkaar verbinden. Voorts gaat Rijkswaterstaat in 2015 de hoogtedetectiemeting in de Velsertunnel verbeteren, in combinatie met zogeheten calamiteitenbogen tussen de Velser- en de Wijkertunnel.

nicatieadviseur Ilse van der Voorden. “Het bedrijf krijgt elke maand een overzicht van de gemaakte ritten en kosten. Zo heeft de werkgever in één oogopslag het reisgedrag van zijn medewerkers in beeld. Op basis van het werkelijke gebruik kunnen we advies geven over het optimale abonnement per individu. Hiermee heeft iedere medewerker een OV-chipkaart op maat, waardoor de werkgever kan besparen op de reiskosten.” Operationeel manager Victor van der Berg verwacht dat de behoefte aan aanvullend vervoer als de shuttlebus zal toenemen als de Fast Flying Ferry per 1 januari 2014 verdwijnt.

Grote ‘fietspotentie’

IJmond Bereikbaar heeft dit jaar de beschikbaarheid al verbeterd van OV-fietsen op de NS-stations Heemskerk en Beverwijk. Op beide stations is de capaciteit vergroot en zijn de fietsen 24 uur per dag bereikbaar. Ook houders van de OV-chipkaart van IJmond Bereikbaar kunnen gebruikmaken van zo’n ‘stalen ros’, mits zij hierover afspraken hebben gemaakt met hun werkgevers. Volgens Van der Voorden heeft de IJmond een boShuttlebus vengemiddelde ‘fietspoEen ambitieus project is de tentie’. “Uit een enquête IJmond Shuttle. Deze nieublijkt dat ruim vijftig prowe shuttlebus gaat rijden cent van de inwoners niet tussen NS-station Beverwijk meer dan tien kilometer en de regionale bedrijfsterhoeft te reizen naar zijn reinen. Passagiers kunnen werkplek. Voor 28 procent elke werkdag opstappen tusis dat zelfs niet meer dan sen 7-8.30 uur en van 16.30vijf kilometer. Het NoordIJmond Bereikbaar verwacht dat de behoefte aan aanvullend vervoer zal zeekanaal blijkt vaak een 18 uur. toenemen als de Fast Flying ferry is opgeheven. grote, natuurlijke hinderDe eerste zes maanden is Foto: Willem Moojen nis te zijn. Daarom onderhet vervoer gratis en betaalt zoeken we als testproject of we werkgevers een compleet Stichting IJmond Bereikbaar de kosten. Voorwaarde is dat fietspakket kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld door korting te de werknemers van deelnemende bedrijven gebruikmaken geven op fietsen of E-bikes en het aanbieden van een ondervan het openbaar vervoer, in combinatie met de OV-chipkaart van IJmond Bereikbaar. “De werkgever schaft via IJhoudspakket, verzekeringen en pechservice.” mond Bereikbaar deze zakelijke OV-chipkaart aan voor het w w w.ijmondbereikba ar.nl personeel en zorgt ook voor het opladen,” verklaart commu-

Zeehavens A msterda m december 2013

39


O ffsh o re

S t e r k e p r e s e n tati e AYO P op O ffs h o r e E n e r g y 2 0 1 3

To e n eme nde k an s en

a mst e r dam se have n regio op of f shoremar kt

D e Amsterdam RAI was 15 en 16 oktober het toneel voor O ffshore Energy 2013. D eze jaar lijkse inter nationale vak beurs voor olie, gas en windenergie schuif t steeds meer op naar het centrum van de wereldwijde offshore - ont wik k elingen, waar in ook k ansen liggen voor Amsterdam en IJmuiden.

T E K S T: C ees V i sser

P

romotieorganisatie AYOP (Amsterdam Ymuiden Offshore Port) mag trots zijn, zeker als het aan Ron Davio ligt. De voorzitter kijkt tevreden terug op Offshore Energy 2013, waar maar liefst 27 van de 45 bij AYOP aangesloten bedrijven een gezamenlijke stand hadden. Het even open als frisse paviljoen, omringd door vier metershoge torens als ware het een offshore-platform, was een regelrechte magneet. Davio: “Het verliep allemaal zeer geanimeerd. Ik kreeg sterk de indruk dat de AYOP-leden goede zaken hebben gedaan. Zowel met nieuwe maar ook met

AYOP had een stand met vier karakteristieke hoektorens. Foto’s: Reinder Weidijk

4 0

Zeehavens A msterda m december 2013

bestaande contacten.” De AYOP-voorzitter vond het verheugend dat zich in paviljoen ook nieuwe leden bevonden, zoals IPG (Industrial Pump Group Nederland), MAIN, BK Groep en Willis, dat optrad als sponsor van het happy hour op de eerste beursdag. Ook aanwezig op de beurs was Dorothy Winters, programmamanager offshore wind van AYOP en daarnaast werkzaam als commercieel manager voor Havenbedrijf Amsterdam NV. Zij vindt dat de beurs goed is bezocht en meldt dat AYOP veel positieve reacties heeft gekregen van bezoekers over de gezamenlijke opzet en de vele activiteiten op en rond de stand. Wat volgens Winters bijvoorbeeld goed uitpakte, was het startontbijt voor de bij AYOP aangesloten standhouders. “Dat ontbijt was goed om de buren te leren kennen. Het resulteerde direct in onderlinge contacten, mede doordat bedrijven geïnteresseerde bezoekers naar elkaar verwezen.” Als Winters praat over de kansen voor de Amsterdamse havenregio in de offshore, dan praat ze bij olie en gas over onderhoud, modificatie, het ontmantelen van productieplatforms en alles wat nodig is voor drilling support (booractiviteiten). Daarvoor, zegt ze, hebben we met de bij AYOP aangesloten bedrijven voldoende ruimte, een goede infrastructuur en de benodigde expertise. Ze wijst erop dat het Noordzeekanaal op de kortste afstand ligt van de nog te ontwikkelen Britse en Nederlandse offshore windparken. “De gunstige ligging van onze havenregio ten opzichte van deze projecten op de Noordzee is de meest bepalende factor. De Noordzee is onze natuurlijke thuismarkt.” Op de eerste beursdag mocht Dorothy Winters, samen met algemeen directeur Peter van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden NV, zelf de bühne op voor het seminar Port Lo-


Offshore Energy 2014 Offshore Energy staat in 2014 op de agenda voor 28 en 29 oktober, wederom in de Amsterdam RAI. Meer informatie op: www.offshore-energy.biz Veel belangstelling voor AYOP tijdens het happy hour op de eerste beursdag

gistics & Offshore Wind. Zij gaf namens de terminals en het bedrijfsleven in de Amsterdamse havenregio een presentatie over de beschikbare ruimte, infrastructuur en logistiek in het Noordzeekanaalgebied. Gevraagd naar het belang van Offshore Energy voor AYOP, antwoordt Winters dat deze beurs belangrijk blijft om de positie te laten zien van de Amsterdamse havenregio in olie en gas. “Er sluiten zich nog steeds bedrijven aan bij AYOP en de breedte van het aanbod is krachtig. Voor offshore-windenergie, onze tweede poot, is het nu de tijd om te laten zien wat de samenwerkende bedrijven in de regio kunnen. En dat we klaar zijn om met deze regio gezamenlijk grote installatieprojecten uit te voeren. Dat hebben we al laten zien met de twee bestaande windparken voor de Nederlandse kust, en we kunnen de huidige en toekomstige schaalgrootte van deze windparken ook aan. Dat hebben we goed laten zien tijdens het Port Logistics-seminar.” Winters heeft derhalve vertrouwen in de toekomst. Ze concludeert dat de bedrijven die zijn aangesloten bij AYOP, veel te bieden hebben. “Dat zien we terug bij de bezoekers.”

te laten meegroeien met de kwantiteit. Een uitdaging, maar hiervoor liggen dan ook gedegen plannen klaar, zoals de gesegmenteerde benadering van zowel bezoekers als exposanten. Verder willen we ook de betrokkenheid van de overheid bij deze beurs vergroten.” Interessant is dat exposanten aangeven dat zij het belang inzien van een offshorebeurs in Nederland. Volgens Den Otter betekent een groeiend evenement als Offshore Energy in de Amsterdam RAI indirect dat ons land zich ontpopt als een belangrijke speler op de wereldwijde offshoremarkt. “Nederlandse bedrijven die wereldwijd opereren én exposant zijn op Offshore Energy, zien dat alle belangrijke partijen hier aanwezig zijn. Offshore Energy heeft het potentieel om uit te groeien tot één van de belangrijkste internationale vakbeurzen. Deze partijen blijven dus niet meer weg. Tegelijkertijd trekken zij internationale bedrijven aan, zowel exposanten als bezoekers.” Het zijn positieve woorden die Den Otter uitspreekt. Het gaat volgens haar wereldwijd ook goed met de offshore, in weerwil van de crisis waarvan de sector nauwelijks iets merkt. Dat neemt niet weg dat er voor Nederland, en daarmee ook voor de Amsterdamse havenregio, nog wel een hobbel te nemen is: “Om de potentiële groei van de offshoresector te kunnen waarmaken, is hier wel een nieuwe generatie nodig van technisch geschoolde medewerkers om de huidige 55-plussers binnen nu en tien jaar te vervangen.”

“Offshore Energy heeft het potentieel om uit te groeien tot éé n van de belangrijkste internationale vakbeur zen”

Belangrijke speler op de offshoremarkt Annemieke den Otter, eventmanager bij Navingo dat de beurs Offshore Energy organiseert, vertelt dat de beurs elk jaar is gegroeid qua (internationale) bezoekers en exposanten. “Van zeventig exposanten op de eerste beurs in 2007 naar 491 nu. Deze laatste editie trok 9123 bezoekers uit meer dan vijftien landen. Belangrijk voor de toekomst van Offshore Energy is om de kwaliteit van de exposanten en bezoekers

w w w.ayop.com w w w.offshore-energy.biz

Zeehavens A msterda m december 2013

41


PORT OF FOOTBALL Telstar Port of Football is het businessprogramma van eerstedivisieclub Telstar. Een uniek platform bedoeld voor bedrijven in het Noordzeekanaalgebied om in een even plezierige als sportieve ambiance hun zakelijke en maatschappelijke relaties te ontmoeten. Interesse om ook mee te doen? Neem dan nu contact op met Steef Hammerstein, commercieel directeur Telstar, via steef@sctelstar.nl.

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

Tata Steel Stadion | 1970 AB IJmuiden | Tel. 0255-546920 | www.telstarrrrrrrrrrrrrr.nl

Thuis bij Telstar


Voed i ng

Wi l d F l avo r s : i n n ovat i e e n p e rso onl ij k e a andacht De overname van de vruchtensappenfabriek van Cargill door het Duitse bedrijf Wild Flavors in 2012 was heel belangrijk voor het personeel. N iet alleen hebben de medewerkers hun baan behouden maar de nieuwe eigenaar breidt ook fors uit aan de Capriweg in Westpoor t. T E K S T: K l aas - G eert B akker

W

ild Flavors heeft het bedrijf een enorme boost gegeven. Niet alleen wat betreft de productie maar ook qua klantgerichtheid en persoonlijke aanpak. In 2011 besloot Cargill dat de vruchtensapactiviteiten niet meer behoorden tot de kernactiviteiten. Het bedrijf werd overgenomen door Wild Flavors en heet tegenwoordig Wild Juice Services Amsterdam. Wild Juice Services koopt wereldwijd vruchtensap en vruchtensapconcentraat in. Dit wordt verscheept naar Amsterdam en hier gemengd. Daarna levert het bedrijf dit als halffabricaat aan de verpakkingsindustrie en als verpakt product aan de foodservice industrie. Grote fastfoodketens en voedingsmiddelenproducenten behoren tot de klantenkring. Bij Wild Juices Services Amsterdam werken zo’n 110 mensen. Naast productie doet het bedrijf ook aan productontwikkeling. Sinds de overname door Wild Flavors gaat het goed met het bedrijf. Martin Huizinga, Director Operations: “We zijn weer terug bij een concern waar onze activiteiten passen in de core business. We groeien enorm en verwachten dat dat zal aanhouden. Dat betekent dat er hier in Amsterdam extra productielijnen bijkomen.” Het bedrijf gaat dan ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet. De voedingsmiddelenindustrie doet het goed. Daarnaast heeft Wild volgens Huizinga een streepje voor op de concurrentie: “De loyaliteit van onze medewerkers is enorm groot. Mensen zijn bij dit bedrijf gebleven in een onzekere tijd en krijgen hier ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Dat zorgt voor een uitstekende sfeer.”

Diverse samenwerkingsverbanden Direct naast Wild Juice Services bevindt zich Beemsterboer Cold Store Services (BCS). Beide bedrijven hebben een langdurig samenwerkingsverband. “BCS is ons dedicated warehouse,” aldus Huizinga. Daarnaast heeft Wild Juice Services Amsterdam samenwerkingsovereenkomsten met Wijnberg Transport, CTV Steinweg en Orgaworld. Huizinga: “Orgaworld zuivert ons afvalwater en zet het om in groene energie. Onze klanten eisen dat ook van ons. Wij mogen alleen leveren als we dit soort zaken goed op orde hebben.” Wild Juice Services Amsterdam is een modern, innovatief bedrijf. Zo wordt er steeds meer aangeleverd in bulk in

Martin Huizinga in de vruchtensappenfabriek van Wild Flavors aan de Capriweg, voorheen Cargill Fruit Juice. Foto: reinder weidijk

plaats van in vaten. “Niet alleen gaan de handelingskosten hierdoor flink naar beneden, maar ook de CO2-uitstoot vermindert doordat we minder verpakkingsmateriaal gebruiken. Voorts draaien onze stoomketels sinds 2012 op aardgas in plaats van op olie en komt er een energiezuinige koelinstallatie. Waar we uiteindelijk naartoe willen is dat we biogas uit ons afval teruggeleverd krijgen,” zegt Huizinga. “Dan hebben we de keten gesloten.”

Betrokken eigenaar Ondanks de zestien vestigingen wereldwijd en vele samenwerkingsverbanden, heeft Wild Group zijn persoonlijke sfeer behouden. Zo bezoekt de 72-jarige topman Hans-Peter Wild twee- tot driemaal per jaar alle vestigingen. Huizinga: “Onlangs was hij nog in Amsterdam. Hij wil dan weten hoe de zaken gaan, neemt een kijkje in de fabriek en praat met de werknemers. Dat wordt enorm gewaardeerd”.

w w w.wildfl avo rs . co m

Zeehavens A msterda m december 2013

43


En ergie

C o n g r e s i n I J m u id e n v e r k e n t d e sta n dp u n t e n

Kritisch welkom vo o r d uurz am e e nergie in het N oordze e k ana algeb ied Is het binnenhalen van duurzame energie in het Noordzeek anaalgebied (NZKG) het slachten van de k ip met de gouden eieren of een meeslepend toekomstbeeld? Dat was de kernvraag tijdens het congres ‘Zin en onzin van duurzame energie in het NZKG’ op donderdag 10 oktober in IJmuiden, georganiseerd door het bestuursplatform ‘Masterplan NZKG’ in samenwerk ing met de provincie NoordHolland, Havenbedrijf Amsterdam NV en Ampor ts. T E K S T: H aks Wa l b u rgh S chm i dt

Elisabeth Post en Jaap Bond, twee gedeputeerden van Noord-Holland, op het congres in IJmuiden. Foto: Henk Honig.

D

e circa tweehonderd deelnemers uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven gaven een veelzijdig beeld van feiten en meningen. Aldus boden zij het bestuursplatform ‘Masterplan NZKG’ de gezochte beleidsinformatie voor een solide langetermijnvisie op het Noordzeekanaalgebied. Het Noordzeekanaalgebied drijft voor 64 procent op de overslag van fossiele brandstoffen als kolen en olieproducten. Amsterdam is de grootste benzinehaven ter wereld en de tweede kolenhaven van Europa. Het is dus zonneklaar dat deze economische bedrijvigheid van vitaal belang is voor de regio. Gelijktijdig beweegt de energiewereld zich langzaam maar onweerstaanbaar richting duurzaamheid. Om de grote economische waarde van het Noordzeekanaalgebied te behouden, zijn een eigen visie en een beleidsplan voor de toekomst van de regio van levensbelang.

44

Zeehavens A msterda m december 2013

Belangrijke economische motor Elisabeth Post, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, was in IJmuiden heel duidelijk: “Er komt een einde aan de levensduur van fossiele brandstoffen maar niet op dit moment. De economische belangen zijn groot. De vraag is hoe we met elkaar het Noordzeekanaalgebied op een duurzame manier kunnen inrichten, en gelijktijdig ervoor kunnen zorgen dat dit gebied één van de belangrijkste economische motors blijft van Nederland.” Haar collega Jaap Bond, gedeputeerde van onder meer Klimaat en Duurzame Energie en voorzitter van de Energy Board, vult aan: “Het beleid van de provincie Noord-Holland voor duurzame energie was eerst gericht op subsidies en daarna op het terugdringen van CO2. Nu is de vraag: wat is de


kracht van deze regio? Er is nu behoefte aan input van het bedrijfsleven, dus kom vooral met suggesties en ideeën,” zo riep hij de aanwezigen op. Prof.dr. Coby van der Linde, directeur van Clingendael International Energy Programme, besprak de grote verscheidenheid aan beleidsinitiatieven op het gebied van duurzame energie: “Alleen in Europa zijn al 27 verschillende initiatieven.” Het is volgens haar de vraag of al deze systemen wel voldoende op elkaar aansluiten. Zij verwacht verder dat veel zal afhangen van de ontwikkelingen in het achterland van het Noordzeekanaalgebied. Prof. dr. Wim Turkenburg, emeritus-hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit Utrecht, sprak over de kansen en uitdagingen van duurzame energie. “In het buitenland spreekt men liever over hernieuwbare energie. Dat betekent dat we fossiele brandstoffen ook op een schone manier kunnen gebruiken. In dat geval hebben ze ook binnen een duurzame energievoorziening een toekomst.”

verantwoord invoeren Kortom, duurzame energie is onderweg maar hoe moeten we dat economisch verantwoord uitvoeren in het Noordzeekanaalgebied? Tijdens de levendige debatten bleek dat windparken op zee interessante kansen bieden voor deze regio. De bouw en het onderhoud van offshore windturbines zijn bijvoorbeeld prima te regelen vanuit IJmuiden

en de rest van de Amsterdamse havenregio. Tegelijkertijd merkten sommige congresdeelnemers ook op dat de havens in het Noordzeekanaalgebied voornamelijk een doorvoer- en overslagfunctie hebben en slechts voor een beperkt deel eindgebruiker zijn. Verduurzamen kan dus eigenlijk alleen als eindgebruikers, zoals de Duitse kolencentrales, overschakelen op schonere energiebronnen.

Belangrijkste offshorehaven van Europa De congresdeelnemers hechten aan een overheid die voorwaarden schept en terugtreedt zodra initiatieven economisch levensvatbaar zijn. Om alles maar aan marktpartijen over te laten was voor velen een brug te ver. Daarbij kwam vooral de wens naar voren voor continuïteit in het overheidsbeleid op het gebied van duurzame energie. Het was voor het congres ook niet noodzakelijk dat Nederland als braafste jongetje van de klas voorop loopt bij verduurzaming, terwijl andere landen hun eigen belangen blijven beschermen. Lex de Ridder, clustermanager van Havenbedrijf Amsterdam NV, riep de aanwezigen op om de mondiale ontwikkelingen in de regio centraal te stellen. Bijvoorbeeld met de ambitie om de belangrijkste offshorehaven van Europa te worden voor duurzame energie. In haar slotwoord meldde Elisabeth Post, gastvrouw van het congres, dat de uitkomsten van het energiedebat zullen worden gebruikt bij de uitwerking van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040.

w w w.noordZeek ana algebied.nl w w w.Visie-nZkg.nl advertentie

C.V.V.

Coöperatieve Vereniging van Vletterlieden w.a.

SHIP MOORING / UNMOORING TENDERSERVICE AT ANCHORAGE SHIP COMMUNICATIONS / LAUNCH SERVICE SUPPLEMENTERY CREWSUPPLY ENVIRONMENTAL SERVICES

VCA CERTIFIED AND NEN-EN-ISO 9001:2008

Zuidersluisweg 1975 AK IJmuiden

T.+31(0)255-515354 F.+31(0)255-537737

cvv@vletterlieden www.vletterlieden.nl

Zeehavens a msterda m december 2013

45


B e d r ijfspro f i e l

S p e ci a l ist i n r isico m a n a g e m e n t e n v e r z e k e r i n g e n

Willis zoekt v erd e r e ke nni sm ak ing met A mst erdamse h av e n r e gi o Willis is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, instellingen en overheden op het gebied van risicomanagement, verzekeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Volgens CEO Alistair Lester van Willis BV heeft zijn bedrijf meerwaarde voor de Amsterdamse havenregio. Bijvoorbeeld als het gaat om het verzekeren van lading of het vinden van de beste polis. T E K S T: E v e l i n e Papa

W

aarvan moeten wij Willis kennen?

Lester: “In Engeland zijn wij al 175 jaar een gevestigde naam in de verzekeringsbranche. We zijn één van de oudste tussenpersonen voor de maritieme verzekeringssector, waarin Willis marktleider is in de wereld. Met vestigingen in Amsterdam en Beverwijk hebben we al aardig wat klanten in de maritieme sector, ook in de Amsterdamse havenregio. Wereldwijd hebben we 17.000 medewerkers, in Nederland honderd.” Hij vervolgt: “We zijn trots op onze Alistair Lester, CEO van Willes BV in Amsterdam. geschiedenis. Zo heeft Willlis destijds de verzekering van de Titanic geplaatst. Amsterdam Expo heeft ons gevraagd om materiaal te leveren voor de tentoonstelling die loopt tot 11 mei 2014. Het schip werd verzekerd voor een miljoen pond. Wij zorgden dat het risico over diverse partijen werd verdeeld. Onder andere bij LLoyds of London.” “We weten allemaal wat er is gebeurd met de Titanic. Willis zorgde voor de spoedige uitbetaling aan de eigenaren van het schip binnen dertig dagen. Daarnaast waren er claims van nabestaanden van zestien miljoen pond.” “Onze focus is vrij breed als het gaat om maritieme risico’s. We adviseren rederijen, havenbedrijven, scheepswerven en bouwers van luxe jachten. Met ons maritieme team onder leiding van Gillis Brobbel willen we ons sterker positioneren

46

Zeehavens A msterda m december 2013

in de Nederlandse maritieme sector. Met ons lidmaatschap van Amports en AYOP willen we ons aansluiting vinden bij de bedrijven in Amsterdam en IJmuiden. We denken dat we met onze internationale ervaring een rol van betekenis kunnen spelen in de Amsterdamse havenregio, en op de totale Nederlandse markt.”

Waarin onderscheidt Willis zich? “Wij werken wereldwijd en dat is meteen een belangrijke bijdrage die ons bedrijf kan leveren. Een bedrijf hoeft niet meer in zijn eigen stad of land een verzekering af te sluiten, de beste deal is misschien wel te vinden in Londen of Singapore.” “Omgekeerd wil Willis de Nederlandse markt aantrekkelijk maken voor andere landen. Zo hadden wij onlangs een Russische relatie die in Londen een verzekering wilde afsluiten, terwijl Willis een beter aanbod vond in Nederland. Op deze manier leveren wij waar een relatie recht op heeft, best practice.” “De Nederlandse markt is sterk. Veel organisaties zijn gericht op Rotterdam, terwijl Willis een speciale relatie heeft met Amsterdam. Onze hoofdvestiging is niet voor niets hier gevestigd. Daarom kijken wij uit naar een verdere kennismaking met de Amsterdamse havenregio.”

w w w.willis.com


vei li g h eid

A m st e r d a m s e t e r m i n a l s l id va n i n d u st r i e e l p l atfo r m

Br andweer over al inzetba ar Brandweer k or psen van bedr ijven en gemeenten k unnen industr iële incidenten beter bestr ijden door samen op te trek k en, ook in de Amsterdamse haven- en metropoolregio. Dit gebeur t in het Platfor m I ndustr iële I ncidentenbestr ijding (PII). T E K S T: J a n va n de n B erg

I

ncidenten bij de opslag en productie van (petro)chemische producten kunnen leiden tot grote calamiteiten, zoals bleek in januari 2011 bij Chemie-Pack in Moerdijk. Om deze calamiteiten te bestrijden is er niet alleen veel materieel nodig maar ook specialistische kennis. Gemeentelijke brandweerkorpsen hebben dit niet altijd in huis. In regio’s met veel chemische industrieën werken zij vaak samen met de bedrijfsbrandweerkorpsen. Op 27 februari 2013 is het Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van ‘gewone’ en bedrijfsbrandweerkorpsen in de havens van Amsterdam en Rotterdam, en op de industriegebieden van Chemelot en Sitech in Geleen en Dow Benelux BV in Terneuzen. “In het platform kunnen we alle beschikbare middelen bundelen om een incident zo goed mogelijk aan te pakken,” zegt Klaas Winters. Hij is voorzitter van het platform en directeur van Aircraft Fuel Supply op Schiphol. “De aangesloten bedrijven kunnen in heel Nederland assistentie verlenen.” Dat dit nodig is, bleek tijdens de brand bij Chemie-Pack. “De lokale brandweer had te weinig materieel,” zegt adviseur Peter van Zanten van Berenschot, een van de oprichters van PII. “De Gezamenlijke Brandweer in Rotterdam, waarbij ook zestig havenbedrijven zijn aangesloten, had wel voldoende middelen maar werd pas later ingeschakeld. Dat zou nu veel sneller kunnen.”

Terminals in Westpoort aangesloten In de Amsterdamse havenregio zijn veel partijen betrokken bij het nieuwe platform. Sinds september 2009 bestaat het Amsterdam Mutual Aid System (AMAS). Dit is een samenwerkingsverband van Aircraft Fuel Supply en vijf terminals in Westpoort: BP Amsterdam, Eurotank, Nustar, Oiltanking en Vopak. Nuon is op 23 april ook toegetreden, aangezien op de Hemwegcentrale ook brandstoffen liggen opgeslagen. AMAS werkt op zijn beurt weer samen met de brandweerkorpsen van Amsterdam-Amstelland en Kennemerland in Amsterdam IJmond Mutual Aid (AYMA). Een soortgelijke publiek-private samenwerking bestaat in het Rotterdamse havengebied onder de naam Gezamenlijke Brandweer. Voorts zijn ook DCMR, het Platform Transportveiligheid, de

De opslagterminals in Amsterdam-Westpoort zijn via AMAS actief betrokken bij het Platform Industriële Incidentenbestrijding. Foto: Peter Elenbaas

brandweerkorpsen in Geleen en Terneuzen en de bedrijven AkzoNobel, Argos Energies en Shell aangesloten bij het platform.

Koppelstukken aangeschaft “De voornaamste activiteiten van PII zijn coördinatie en training,” zegt Winters. “Partijen weten van elkaar welke brandbestrijdingsmiddelen ze hebben. Ook organiseren we gezamenlijke oefeningen.” De afstemming gaat onder andere over praktische aspecten. Zo hebben de deelnemers koppelstukken aangeschaft om elkaars pompen, schuimgeneratoren en slangen te kunnen gebruiken. Van groot belang is dat de bedrijven en brandweerkorpsen ook gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Zo heeft de brandweer van Chemelot/Sitech veel kennis van het leegpompen van ontspoorde wagons met chemicaliën. Gezamenlijk zorgen de brandweerkorpsen dus voor een grotere veiligheid bij de opslag en het vervoer van chemische stoffen.

w w w.amas-fire.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

47


Steel Repairs - Constructions Works Pipe Works - Lay by berth 300m x 7m Engine Repairs - Electrical Repairs

Vlothavenweg 16 • 1013 BJ Amsterdam • Harbour 2311 • +31 (0)20-682 90 05 • www.hors.nl

Industrial Services our concern ww

De Reym Groep is een grote vooruitstrevende dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement. Bij Reym werken bijna 550 medewerkers, die hun professionele talenten inzetten om onze opdrachtgevers een hoogwaardig product te leveren. Reym verbetert continu om er voor te zorgen dat werkzaamheden veiliger en efficiënter worden uitgevoerd én minder belastend zijn voor mens en milieu. Reym Amsterdam Postbus 58108 1040 HC Amsterdam Dukdalfweg 5 1041 BC Amsterdam Tel: 020 – 613 29 73 E-mail: amsterdam@reym.nl

Reym Beverwijk Postbus 276 1940 AG Beverwijk Nijverheidsweg 50 1948 PV Beverwijk Tel: 0251 – 22 92 33 E-mail: beverwijk@reym.nl

a4 advertentie marpol.indd 1

Adv_Reym_2803_A6.indd 4 8 Zeehavens 1A msterda m december 2013

15-08-12 13:37

16-05-11 13:51


Offsh ore

A S C O Ho l l a n d ( Lo g istics ) wi l u itb r e id e n

“IJmui de n is g o ed e u i t va l s b as i s vo o r d e of f sh ore ” Si nds vie r jaa r is A SCO H o l l a n d ( Lo gi s t i c s ) g e ve s t i g d i n d e have n v a n IJ muiden. D e ze dien s t ver l en er voo r d e o f fs h o re h e e f t f l i n k a a n d e we g getimmerd en vo o r ziet verdere gro e i . T E K S T: J a n va n de n B erg

D

e haven van IJmuiden wil graag een rol van betekenis spelen in de offshore op de Noordzee. Aan ASCO Holland (Logistics) zal het niet liggen, zegt business development manager Marchel Nap. “Wij zijn van plan om onze activiteiten uit te breiden. Daarvoor is deze haven zeer geschikt, want er is volop ruimte.” Het bedrijf is in 2009 opgericht als joint-venture tussen ASCO UK en MSCIJ (Maritime Service Centre IJmond). Nap was vanaf het eerste uur betrokken bij de nieuwe onderneming. “Ik ben gevraagd om het bedrijf te helpen opbouwen. Dit mede vanwege mijn ervaring met de logistieke wensen van de offshore.”

Boren naar olie en gas De oprichting van ASCO Holland (Logistics) was het gevolg van de boringen naar aardgas door de Canadese oliemaatschappij Cirrus op het Nederlands Continentaal Plat. Helaas heeft Cirrus uiteindelijk minder boringen gedaan dan was voorzien en is inmiddels ook verkocht. “Jammer maar dat is nu eenmaal het risico van ondernemen,” zegt Nap. “Inmiddels hebben we onze werkzaamheden gelukkig kunnen verdelen over diverse andere klanten, waaronder bedrijven die schepen naar IJmuiden brengen.” Een nieuwe opdrachtgever is oliemaatschappij Tullow Exploration & Production die zijn booractiviteiten op het Nederlands Continentaal Plat laat uitvoeren door ADTI. Hiervoor regelt ASCO Holland (Logistics) de logistiek op de wal, zoals de aanvoer van boormateriaal, levensmiddelen voor de bemanning en het papierwerk voor de douane. Voor dit laatste werkt ASCO samen met KVSA, een van de partners in MSCIJ.

Pool van schepen Nap ziet dat Den Helder de belangrijkste Nederlandse offshorehaven is. “Peterson doet het daar heel goed met zijn pool van supplyschepen die voor diverse oliemaatschappijen varen. Er zitten onmiskenbaar voordelen aan dit samenwerkingsconcept en het is niet eenvoudig om daarmee te concurreren. Maar onmogelijk is het natuurlijk ook niet.” IJmuiden is volgens Nap hiervoor een prima haven. “Er is nog volop ruimte: zowel langs de kades als op de terrei-

Marcel Nap, business development manager van ASCO Holland (Logistics), aan de IJmondhaven. Foto: Reinder weidijk

nen. Wij vinden dat wij hier zeker een goed alternatief kunnen bieden.”

Verdere groei ASCO Holland (Logistics) blijft intussen groeien. Het bedrijf beschikt momenteel over twee ruime, moderne loodsen in de IJmondhaven. Een derde loods is in aanbouw. Verder heeft het bedrijf voldoende buitenopslag voor verdere uitbreiding. De IJmondhaven heeft met ongeveer zeshonderd meter vooralsnog voldoende kaderuimte. Daarnaast bezit ASCO Holland (Logisctics) nog altijd een werklocatie aan de IJbunker, zodat het laden van bulk en deklading gelijktijdig kan plaatsvinden. De huidige voorzieningen en uitbreidingen moeten een verdere groei van ASCO Holland (Logistics) mogelijk maken. Daarnaast onderzoeken Nap en zijn collega’s of ze de dienstverlening voor de windenergiesector kunnen gaan verzorgen.

w w w. as c owo r l d. c o m

Zeehavens A msterda m december 2013

49


A L L IT TAKES IN PORT

- SSA AgENcy - STS SERvIcES - gAS-fREEINg - cONSuLTANcy - TRAdINg - IT SOLuTIONS - qARP -

S i l v er Star Ag en ci es p r o v id es co mp reh en si ve a g e ncy servi ces i n p o rts wi t h i n th e AR A ran g e an d L a t v i a . We take p ri d e an d t r u e p leasu re i n servi n g the i n d u s t ry an d p u sh i n g o u r l i mi t s i n servi ce, rel i ab i l i ty a nd acco u n tab i l i ty

Spe cia lise d Ta nk e r Se rvice s provide s ship- to- ship se rvice s including re nta l of e quipme nt, supe rinte nde nts qua lity- a nd loss- control, a nd ga s- fre e ing during ship- to- ship tra nsfe rs of pe trole um products

Quality and trust; not in what we say, but in who we are!


Sch eepva art

MEO Stuwadoors ver welkomt gr ootste schip tot nu toe

MSC J oy lo st ko elc o n tai ne rs i n velsen-Noord

Onopge mer k t m eerde c o n t a in ers c hi p ‘ M S C J oy ’ i n o kto b e r 2 0 1 3 a f a a n B edr ijve nter rein D e G ro te H o u t in Ve l s e n-N o o rd. M a a r h e t 2 0 2 m e te r la n ­ ge e n 3 1 .1 6 0 to n m eten d e s c h ip v a n M e d i te r r a ne a n S hi p p i n g Co m p a ny (M SC ) w as wel h et gro o t s te s c h ip to t n u to e a a n d e vo o r m a l i g e NAM-­ k ade. Het schip k w am u it Sin t- Pete r s b urg e n lo s te 4 7 5 k o e l c o n t a i ne r s v an ve er t ig vo et . D e ‘ M SC J oy ’ va a r t o n d e r d e v la g v a n M a lt a .

T E K S T: W i l l em M o o je n

D

e containers waren bestemd voor MEO Stuwadoors om pootaardappelen mee te verschepen. Sinds jaar en dag staat de IJmond bekend om het verschepen van pootaardappelen, met name vanuit de haven van Beverwijk. MEO verscheept pootaardappelen, bestemd voor onder andere Israël, Syrië en Egypte, al een aantal jaren vanaf de voormalige NAM-kade in Velsen-Noord. Om logistieke redenen gaat dit meestal in big bags van 1250 kilo maar ook in zakgoed van vijftig kilo. Hiervan gaan er weer vijftig op een pallet.

Minder uitval De toekomst ligt echter bij het verschepen van de pootaardappelen per koelcontainer. Dit vergt minder tijd dan het stuwen van de pallets in de ruimen van het schip. De aardappelen zijn in de container niet aan bederf onderhevig door een constante temperatuur. Wat ook meespeelt is dat het laden van een schip kan doorgaan tijdens regenachtig weer. Sinds enkele jaren worden pootaardappelen steeds vaker op deze manier verscheept, aldus John de Boer van MEO. Per container gaat 25 ton mee in big-bags en zakgoed. De aardappelen gaan per binnenvaartschip naar Rotterdam en vervolgens per zeeschip naar de plaats van bestemming.

Meer per koelcontainer Alle containerhandelingen hebben plaats op Bedrijventerrein De Grote Hout waar MEO beschikt over 3500 m2 loodsruimte op een afgesloten terrein van 90.000 m2. Deze locatie ligt pal aan het Noordzeekanaal met vierhonderd meter kade aan negen meter diep water. Voor overslaghandelingen beschikt MEO onder andere over een kraan met een hefvermogen van honderd ton. Aan de Noorderkade in Beverwijk heeft MEO 5300 m2 loodsruimte, deels met mechanische koeling. Schepen kunnen hier afmeren aan een openbare kade van duizend meter, waar de waterdiepte varieert van zes tot acht meter. Op de Velserkade in Velsen-Noord heeft MEO 7500 m2 aan

De ‘MSC Joy’ is het grootste schip dat tot nu toe afmeerde aan de voormalige NAM-kade. Het schip loste 475 koelcontainers voor MEO. Foto: Willem Moojen

loodsruimte direct aan de kade. Tevens is hier het expeditiekantoor gevestigd.

Elf keer herdoopt De ‘MSC Joy’ vertrok vanuit Beverwijk via Antwerpen naar Sint-Petersburg. Het containerschip, dat in 1992 werd gebouwd in Polen, werd tot nu toe elf keer herdoopt.

w w w. m e o . n l

Zeehavens A msterda m december 2013

5 1


ADVERTORIAL

HORIZONTALE SAMENWERKING CRUCIAAL VOOR LOGISTIEKE SECTOR Slimmer denken vraagt om slimmer handelen? De herfst doet zijn intrede, de zomertijd is helaas verleden tijd en donkere dagen breken aan. Gelukkig zijn er eindelijk nieuwe lichtpuntjes zichtbaar in de sector transport en logistiek. De havens langs het Noordzeekanaalgebied noteren in het eerste half jaar van 2013 een stijging van de overslag van 3,7 procent. Diverse recente rapporten spreken over een toenemend vertrouwen en dat is belangrijk! Anderzijds ligt er een blijvende uitdaging om ook ‘slimmer’ om te gaan met bestaand volume. De tijd is aangebroken dat bedrijven hun eigen logistieke grenzen verleggen (‘challenge their fundamental limits of their logistic systems’) door intensiever gebruik te maken van partners, voorheen hun concurrenten. Samenwerking met logistieke partners kan wel eens de meest verstandige stap zijn om de supply chain van uw opdrachtgever toekomstbestendig te maken. Cooperation is all about preparing the mental shift… Horizontale samenwerking is een van de voorwaarden voor renderende groei in de logistieke sector. Deze conclusie trekken wij in deel 2 van het onderzoeksrapport ‘Logistieke waarde creëer je samen1’, dat specifiek ingaat op horizontale samenwerking. De sector transport en logistiek scoort hoog in vergelijking met andere sectoren; ongeveer 64 procent van de logistieke dienstverleners werkt op een of andere manier samen met collega dienstverleners. De basis ligt er dus! Het overgrote gedeelte van de samenwerkingsverbanden komt echter bij toeval tot stand vanuit het netwerk. Het proces om samen op te trekken met andere ondernemers vraagt commitment, transparantie en een ‘open mind’. Strategische insteek is de weg naar succes Het optuigen van samenwerking met derden blijkt eenvoudiger dan verwacht en men is verrast door het hoge kennisniveau van de partner. Partnerships geven een versnelling op het gebied van innovatie. Voor logistieke bedrijven kan samenwerking vanuit strategisch oogpunt de weg naar nieuw succes betekenen. Juist door gezamenlijke investeringen, in onder meer kennis over logistiek en de markt van uw opdrachtgevers, ontstaan kansen die samenwerking een meer strategische richting kunnen geven. Uw haventeam is geïnteresseerd in uw bedrijf, daarbij is sectorkennis voorwaardelijk Zoals u investeert in kennis over de logistieke uitdagingen van uw opdrachtgevers, mag u van ons verwachten dat wij ons verdiepen in uw markt. Sectorkennis is dan ook een van de speerpunten van de strategie van ABN AMRO. Als haventeam werkzaam in uw regio zijn wij overtuigd van de waarde die dit brengt in onze relatie met u. In onze missie gaan wij de samenwerking met u graag aan! 1

Het rapport is te downloaden via: https://insights.abnamro.nl

Bart.Banning@nl.abnamro.com

Sector Advisory Transport en Logistiek

Ans.Dijksterhuis@nl.abnamro.com

Corporate Clients Noord West

Gijs.van.der.Lugt@nl.abnamro.com

Corporate Clients Noord West

Frans.Wilhelmus@nl.abnamro.com

District Amsterdam-Centrum

Sandra.Pelsma@nl.abnamro.com

District Amsterdam-Centrum

Ruud.de.Jonge@nl.abnamro.com

District IJmond

Ad.Soetebier@nl.abnamro.com

District Zaandam

800010157 Advertorial Zeehavens 185x275_V2.indd 1

01-11-13 13:55


juRi di s C h E haV En Z a K E n t e K S t: e r N S t b U lt H U I S

Contract (ver)bindt, of toch niet? Mr. Ernst Bulthuis is partner bij ROHE Advocaten in Amsterdam. Elke editie behandelt de maritiem advocaat een actueel juridisch thema voor het bedrijfsleven in de Amsterdam havenregio. Ditmaal: het (niet) verbindende contract. Het thema van deze editie is verbinding en bereikbaarheid. Verbinden doen wij dagelijks, letterlijk met bruggen en wegen, maar nog veel meer in juridische vorm via de verbintenis, oftewel het contract. daarvan sluiten wij er dagelijks duizenden af. een stuk worst bij de slager, een ingewikkelde beurstransactie of de opdracht aan uw advocaat. In Zeehavens Amsterdam nr. 5 behandelde ik de aanvullende werking van gewoonterecht op een contract. Aspecten die dus niet zijn afgesproken maar toch kunnen gelden tussen partijen. deze keer sta ik stil bij aspecten die wél waren afgesproken maar tussen partijen niet gelden.

nietigheid van het contract contractspartijen hebben volgens Nederlands recht contractsvrijheid, mits die in lijn is met het raamwerk van de wet. binnen dat frame mogen we dus afspreken wat we willen. partijen kunnen evenwel ook afspraken maken die in strijd zijn met de wet. dergelijke afspraken zijn nietig of kunnen door een partij worden vernietigd. Ik had eens een zaak betreffende de levering van een motorjacht waarvan de ce-keuring ontbrak. dergelijke producten mogen volgens de wet niet in het verkeer worden gebracht. Alhoewel met de overeenkomst verder weinig mis was, behelsde het vervullen van het contract een verboden handeling. dat heeft een nietigheid van het contract tot gevolg. een nietig contract wordt geacht nooit te hebben bestaan. een contract dat

vernietigbaar is, bestond wel maar wordt met terugwerkende kracht ongeldig. Naast de evidente voorbeelden, zoals die van de ontbrekende ce-markering, zijn er ook meer abstracte gevallen waarin een contract kan worden beknot, zonder dat partijen dat aanvankelijk voor ogen hadden. de wet noemt dit ‘de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid’. dit houdt in dat een afspraak tussen partijen niet van toepassing is indien die in bepaalde omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. de ‘beperking’ moet hier letterlijk worden genomen, want de redelijkheid en billijkheid kunnen nooit tot gevolg hebben dat er méér in het contract moet worden gelezen dan afgesproken.

opzettelijke sloop de toepassing van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid vindt vaak plaats bij de algemene voorwaarden (‘de kleine lettertjes’ zoals de sleepvoorwaarden uit de vorige editie, eb). een goed voorbeeld is een regeling in de algemene voorwaarden die aansprakelijkheid volledig uitsluit, ook voor opzet of grove nalatigheid. U sluit bijvoorbeeld een overeenkomst met een schilder, waarbij u diens algemene voorwaarden ook hebt geaccepteerd. Hierin is elke aansprakelijkheid uitgesloten en dit aspect maakt dus ook onderdeel uit van uw overeenkomst met de schilder. tijdens de werkzaamheden sloopt de schilder opzettelijk de in zijn ogen lelijke windveren van uw woning. Geconfronteerd met uw claim, wijst de schilder alle aansprakelijkheid af op grond van die regeling in zijn algemene voorwaarden. een dikke kans dat als die voorwaarden al toepasselijk zijn, de rechter het beroep van de schilder op deze regeling in de gegeven omstandigheden

mr. ernst bulthuis

is maritiem advocaat en partner bij ROHE Advocaten in Amsterdam. FOtO: dIcK VAN deN berG

“Een nietig contract wordt geacht nooit te hebben bestaan” niet redelijk acht en niet zal toestaan. dus alhoewel het keurig was afgesproken, geldt de bepaling in dit contract niet (meer).

Contract bindt Het door de rechter aanvullen of beperken van contractuele afspraken is geen gemeengoed in de zin dat het lichtvaardig wordt toegepast. Uitgangspunt blijft pacta sunt servanda, ofwel contract bindt! dat neemt echter niet weg dat bij kennelijk onredelijke bepalingen een second opinion toch kan lonen. Ik wens u mooie feestdagen toe en zie u graag weer terug in 2014.

w w w. ro h e a dVo c at e n . n l

AAN DE INHOUD VAN DIT ARTIKEL ZIJN GEEN RECHTEN TE ONTLENEN. VOOR EEN REACTIE KUNT U E-MAILEN MET: ERNST@ROHEADVOCATEN.NL

Zeehavens a msterda m december 2013

5 3


HAVEN B ERO E P E N F oto : Ev e r t B r uin e koo l

T e ks t: x x

Matthijs van Huijstee, wachtchef van Biodiesel Amsterdam. Foto: Evert Bruinekool

“Alle kansen bij Biodiesel Amsterdam”

M atthijs van Huijstee, wachtchef bij Biodiesel A msterda m

Naam: Matthijs van Huijstee Leeftijd: 40 jaar Functie: Wachtchef

In de Amsterdamse havenregio werken ongeveer 50.000 mensen in uiteenlopende functies en beroepen. In de ser ie ‘Havenberoepen’ laten wij steeds een van hen aan het woord. Ditmaal: Matthijs van Huijstee (40), wachtchef bij Biodiesel Amsterdam.

heb ik gesolliciteerd bij Biodiesel Amsterdam. Het was nieuw, het was groen en het trok me. Die stap was snel gemaakt.” “De biodiesel die wij hier maken, is de zogenaamde tweede generatie biodiesel. Wij verwerken uitsluitend afvaloliën en vetten uit de horeca en de industrie. Via een aantal chemische reactiestappen maken wij daar biodiesel van. Ik vind het een prachtige vorm van recycling.”

“Ik werkte twee weken bij Biodiesel Amsterdam als assistent-wachtchef, toen hier een vacature ontstond voor een wachtchef die direct moest worden ingevuld. De productieleiding vroeg of ik het wilde proberen. Natuurlijk had ik daarbij begeleiding nodig, maar het tekent de kansen die je krijgt in dit bedrijf.”

Nieuwe fabriek

Tweede generatie biodiesel “Na mijn opleiding MBO Levensmiddelentechno­ logie heb ik zeven jaar in deze sector gewerkt voordat ik terechtkwam in de chemie. Bij Givaudan, een smaak- en reukstoffenfabriek in Naarden, mocht ik de opleiding Vapro C volgen. Met zo’n diploma kun je overal terecht in de chemie. Toen Givaudan in 2010 de productie naar het buitenland verhuisde,

54

Zeehavens A msterda m december 2013

“Als wachtchef heb je bij Biodiesel Amsterdam geen statische functie. Je werkt in een vijfploegendienst en elke ploeg telt drie mensen. Ik ben verantwoordelijk en geef leiding maar sta ook vaak in de fabriek. Het ene moment zit je achter de computerschermen om de processen te monitoren, het andere moment sta je in de fabriek omdat er bij datzelfde proces iets onverwachts gebeurt. Eén graad temperatuurverschil, of een iets andere samenstelling van het basismateriaal, heeft gevolgen voor het resultaat. Het is chemie, maar het blijft ook mensenwerk.” “Biodiesel Amsterdam bestaat nu vier jaar en de ontwikkelingen gaan heel snel. Grote brandstofproducenten als BP en Shell zijn onze klanten. De

Bedrijf: Biodiesel Amsterdam Werkzaam in de Amsterdamse havenregio sinds: 2011 vraag naar ons product is zo groot dat wij bezig zijn met plannen voor een nieuwe fabriek die anderhalf keer zo groot wordt. Deze fabriek komt ook hier in de Amsterdamse haven. Eigenaar Peter Bakker is een ras-Amsterdammer. Hij gaat echt niet weg uit deze haven!”’

Nooit in de file “Ik woon in Almere en werk in Amsterdam. Veel mensen denken dat je dagelijks in de file staat maar de praktijk is anders. Ik werk in een vijfploegendienst. De ene dag begin ik om 6 uur ’s ochtends, mijn late dienst start om 14 uur ’s middags en als ik nachtdienst heb, dan werk ik van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends. Ik sta nooit in de file maar zie wel veel files. Dat zijn de mensen die naar hun werk gaan op het moment dat ik naar huis rijd!”

w w w.biodiesel amsterdam.nl


Sch eepva art

U n i e k e ontmoet ing z u st e r s che p e n i n haven B everwij k H et k omt te genwo o rd ig zel den vo o r d a t t we e z us te r s c he p e n na a s t elk aar liggen in één h aven én o o k n o g ve r b o n d e n z i j n a a n he t ze lfd e schee pvaar t k an to o r. H et geb eu rd e o n l a ng s i n d e have n v a n B e ve r wi j k m e t de coasters ‘ L ay l a en ‘A n iek ’ v a n Wi nd i n A lk m a a r. T E K S T: W i l l em M o o je n

D

e ‘Layla’ (bouwjaar 1975) arriveerde als eerste in De Pijp, de haven van Beverwijk. Kort daarna, op 4 augustus 2013, kreeg het schip gezelschap van de ‘Aniek’ (1978). Scheepswerf Barkmeijer Stroobos BV in Groningen heeft beide coasters respectievelijk bijna 38 en 35 jaar geleden gebouwd. Na de verkoop uit Nederland en diverse keren te zijn herdoopt, varen de zusterschepen sinds enkele jaren weer voor Wind in Alkmaar. De coasters zijn 65,83 meter lang en 10,72 meter breed en hebben een draagvermogen van 1559 ton. In 2008 en 2009 heeft scheepswerf Kherson in Oekraïne ze geheel gerenoveerd. Beide schepen hebben onlangs een nieuwe Caterpillar-dieselmotor gekregen van 749 kilowatt (kW), ofwel 1600 pk. De zusterschepen ‘Laya’ en ‘Aniek’ naast elkaar in de haven van Beverwijk. Foto: Willem Moojen

Verre reizen De ‘Layla’ vaart vanaf 2004 voor Wind. Het schip kwam leeg naar Beverwijk vanuit Cartagena (Columbia) via het Panamakanaal. Daarvoor had het schip twee reizen gemaakt: één van Noorwegen naar Mozambique met apparatuur voor de olie-industrie, en één met motoren van Zuid-Afrika naar Venezuela. Daarna kreeg de coaster een zogeheten class renewal (inspectiebeurt op een scheepswerf om weer onder klasse te varen, red.) in Columbia. De ‘Aniek’ vaart vanaf 2006 voor de rederij in Alkmaar. Met de Nederlandse kapitein-manager Rudi Reinders vertrok de ‘Aniek’ op 28 mei 2013 vanuit de Fiji Eilanden, via Curaçao, naar Beverwijk. Hiervoor maakte het schip twee reizen met kabels van de Kaapverdische Eilanden naar Calais en van daaruit naar Fiji.

Certificaat op zak Beide schepen lagen in Beverwijk te wachten op nieuwe lading, waardoor er tijd was voor onderhoud. Bureau Veritas heeft beide schepen geaudit voor de nieuwe MLC-eisen, het Maritime Labour Convention ofwel Maritiem Arbeidsverdrag. Het MLC-certificaat beoogt de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van de ruim 1,2 miljoen zeevarenden in de wereld te verbeteren en moet oneerlijke concurrentie voorkomen. Wind is in 1990 opgericht als Jan Wind Shipping. De rederij is gespecialiseerd in gevaarlijke lading (de zogeheten IMDG-klasse 1), projectlading, glasvezel- en zeekabels. Vol-

gens bevrachter Erik Thomas, een van de vier partners, heeft Wind zich de laatste jaren flink ontwikkeld, met name op het gebied van aanvoer van kabels. “Waar we in het begin vooral glasvezelkabels vervoerden met eigen schepen, hebben we ons inmiddels gespecialiseerd in het wereldwijd verschepen van elektriciteitskabels met veel grotere schepen van derden.”

Joint-venture opgericht Wind heeft in januari 2012 een joint-venture opgericht met Oceanteam Shipping uit Amsterdam dat wereldwijd ondersteuning biedt bij offshoreconstructies in diepwater. Het gezamenlijke bedrijf, OceanWind, richt zich specifiek op de markten voor offshore zon- en windenergie en biedt het transport aan alsmede op- en overslag aan van zeekabels voor offshore windparken op de Noordzee. OceanWind verhuurt tevens speciale apparatuur, waaronder kabelkwadranten en trekspanningsapparatuur. Thomas: “In Velsen-Noord exploiteren we samen met MEO Stuwadoors een groot kabelopslagdepot op De Grote Hout, de voormalige NAM-kade. Omdat het depot aan vierhonderd meter kade ligt met negen meter diepwater, kunnen grote schepen hier zonder problemen worden geladen en gelost.”

w w w.wind.nl w w w.beverwijk.nl

Zeehavens A msterda m december 2013

5 5


Co luM n

Drukte tijdens het Havengildediner. FOtO: AreNd VelSINK

Verbinden is van alle tijden Het Havengildediner – deze editie van Zeehavens Amsterdam staat er vol mee - ging dit jaar over verbinding en bereikbaarheid. Als werknemers en ondernemers in de haven denken we dan al snel aan de fysieke infrastructuur: wegen, spoor, kanalen, rivieren en sluizen. Allemaal nodig om goederen aan en af te voeren en op de plek van bestemming te krijgen. minstens zo belangrijk in onze havenregio is de niet-fysieke infrastructuur. de verbindingen tussen mensen en organisaties. Ik werk nu ruim twee jaar in de Amsterdamse havenregio en zo op het eerste gezicht wemelt het hier van de clubs, platforms en gremia. Je kunt er een aardige agenda mee vullen. Op het tweede gezicht is er meer aan de hand. deze ‘infrastructuur’ zorgt voor de nodige onderlinge samenhang en verbondenheid, zodat onze havenregio zich verder kan ontwikkelen. deze infrastructuur is nodig om visies, ideeën en plannen van A naar b te krijgen. Ronde tafels en clusters Het zijn plekken om elkaar informeel te ontmoeten; een borrel, een diner of een netwerk event. Het zijn plekken om samen de visie voor de toekomst te bedenken. denk

56

Zeehavens a msterda m december 2013

aan de totstandkoming van de visie op de inrichting van het Noordzeekanaalgebied in 2040, onder regie van het bureau masterplan Noordzeekanaalgebied. Of denk aan de ronde-tafels voor de nieuwe Havenvisie waaraan Havenbedrijf Amsterdam NV nu werkt. denk ook aan de samenwerkingsverbanden voor de promotie van specifieke clusters zoals offshore en cruise: AYOp en Acp. maar ook aan OrAm dat scherp de belangen van het havenbedrijfsleven behartigt op diverse dossiers en via diverse platforms. Gestart met de wederopbouw Ook een promotie-organisatie als Amports heeft in deze infrastructuur een positie, al bijna zeventig jaar. Wederopbouw van de haven was vlak na de tweede Wereldoorlog de belangrijkste doelstelling. ‘Werk en welvaart’ was de slogan van de toenmalige ‘Vereeniging de Amsterdamsche Haven’. en dat is het eigenlijk nog steeds. de Amsterdamse havenregio heeft een toegevoegde waarde van 6,3 miljard euro en telt ruim 650 bedrijven die samen werk bieden aan 55.000 mensen. de wederopbouwdoelstelling van onze voorgangers is zonder meer geslaagd te noemen. Het Amports van nu denkt nog steeds in termen van bouwen en verbinden. Amports brengt bedrijfsleven, bestuur en politiek bij

elkaar in de overtuiging dat we, door elkaar beter te leren kennen, ook in de toekomst werk hebben in de haven. Dak vol apparatuur In mijn vorige column had ik het over ons onderkomen: de hoogste etage van het Amsterdamse Havengebouw. een plek met een wijds en inspirerend uitzicht. maar ook een plek waar verbindingen tot stand kunnen komen. Heel letterlijk: het dak staat hier vol met geavanceerde communicatieapparatuur om het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden, maar ook figuurlijk dus. Ik wens u een heel voorspoedig 2014 toe en hoop u bij Amports te ontmoeten! Laura Keegstra, directeur Amports


AMPORTS www. a m p o r t s . n l

Vi er nie uwe

AYOP prominent aanwezig op EWEA

A m po r ts- led en

Frankfurt

Het blijft goed gaan met de ledenaanwas van Amports. Door de recente komst van Herik Rail BV, Westway Holdings Netherlands, Otos LMR Systems en IDENTICO Bedrijfskleding komt het totaal nu op 267, het hoogste aantal sinds jaren. Herik Rail in Weesp verzorgt luxe chartertreinen voor zowel particulieren als bedrijven. Daarbij gaat het om bedrijfsfeesten, diners en congressen. DB Schenker Rail Nederland zorgt voor het inpassen van de treinen van Herik Rail op het Nederlandse en Duitse spoorwegnet. Herik Rail gaat vanaf februari 2014 driemaal per week een snelle nachttrein verzorgen tussen Amsterdam en Milaan voor zowel goederen- als personenvervoer ( zie ook pagina 26-27). Otos LMR Systems is een jong bedrijf met vestigingen in Neer (Limburg), Lithoijen en Schijndel (Noord-Brabant). Het bedrijf is gespecialiseerd in de levering en het onderhoud van portofoons en mobilofoons. Otos levert aan diverse bedrijven in de Amsterdamse havenregio. Westway Holdings Netherlands is leverancier van vloeibare grondstoffen en bulkproducten. Het Europees hoofdkantoor staat aan de Kabelweg in Amsterdam waar het bedrijf ook een terminal heeft met een opslagcapaciteit van zo’n 123.000 m3. De meeste klanten bevinden zich in de voedingsmiddelenindus­ trie. INDENTICO Bedrijfskleding in Amsterdam levert naast functionele en modieuze bedrijfs­ kleding, ook promotie- en sportkleding, corporate fashion, specials en accessoires.

AGE NDA 29-30 maart: Chocoa festival Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Tien leden van AYOP (Amsterdam Ymuiden Offshore Port) hebben van 19 tot en met 21 november deelgenomen aan de vakbeurs EWEA in de Messe Frankfurt. EWEA is de grootste Europese vakbeurs voor offshore windenergie. Zeehaven IJmuiden NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Iskes Towage & Salvage, KVSA Logistics, Shipdock, Niron Staal, Peterson IJmuiden en de Ter Haak Group vormden samen de AYOP-stand, onderdeel van het overkoepelende paviljoen ‘Windenergy by Holland’. Dit paviljoen was een gezamenlijk initiatief van HME, NWEA, Energy Valley en NNOW. De AYOP-leden Mammoet en Ballast Nedam hadden een eigen stand op de beursvloer. Grote publiekstrekker

Overzichtsfoto van het Windenergy by Holland paviljoen. Foto: HME

was de netwerkreceptie op woensdag 20 november, compleet met een haringkar.

www.ayop.com

G e s la a gde C a c a o b o r r el Frans Baud tijdens de Cacaoborrel. Foto: Reinier smit

Zo’n zeventig vertegenwoordigers uit de Amsterdamse cacaosector waren op donderdag 24 oktober aanwezig op de jaarlijkse Cacaoborrel, georganiseerd door Amports. Plaats van handeling was Loods Aegir aan de Nieuwe Hemweg (Mercuriushaven) die de afgelopen 32 jaar is gebruikt door H.D. Cotterell voor cacao-opslag. In zijn welkomstwoord memoreerde Amports-voorzitter Frans Baud dat de Amsterdamse havenregio nog altijd de grootste cacaohaven ter wereld is, ondanks toenemende concurrentie uit Antwerpen. Dit mede dankzij de toonaangevende

bedrijven in Westpoort en de Zaanstreek. Volgens Baud, die zelf in de cacaosector­ heeft gewerkt, is de Amsterdamse havenregio zeer actief op het gebied van innovaties en duurzame logistieke concepten. Als voorbeeld noemde hij het initiatief van Cargill, Katoen Natie en Ter Haak om een rail shuttle met cacaobonen te laten rijden tussen de USA Terminal en een cacaofabriek in Berlijn. Een tweede voorbeeld zijn de twee opslagloodsen van Cargill en DSV Solutions op het Atlaspark in Westpoort. Dankzij het zuurstofarme klimaat kunnen de cacaobonen niet ontbranden.

Zeehavens A msterda m december 2013

5 7


Bo EKRE CE ns i E s

een tijdsdocument rijk aan verhalen Antoon Oosting ‘Verhalen vanuit het havenrijk’ is een mooi stukje moderne geschiedschrijving geworden met levendige verhalen. Het boek is de jubileumuitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Havensociëteit Groot Amsterdam (HGA) in 2013. Wie nog steeds rondloopt met het idee dat de Amsterdamse havenwereld een saai gebeuren is van mannen in stijve pakken, moet dit boek maar eens lezen. Vóór het ontstaan van provo (1965) was de Havensociëteit, destijds Amsterdamse binnenvaart Sociëteit (AbS) geheten, al in de weer met ludieke acties. bijvoorbeeld om de door de scheepvaart vermaledijde Hembrug (1961) op te blazen. Onder de leden hebben tal van enthousiaste toneelspelers gezeten. Getuige de verzamelde anekdotes was er in de Amsterdamse havensociëteit een belangrijke plek ingeruimd voor ontspanning en gezelligheid. maar ook de geschiedschrijving neemt een belangrijke plek in, met een interessante verhandeling over de grote betekenis van de Amsterdamse dekschuit.

Het is de verdienste van oud-voorzitter en erelid louis m. pietersen, tevens samensteller van het boek, en huidig secretaris Joeke baarda dat ze al deze prachtige verhalen hebben verzameld in een mooie, handzame uitgave. mooi voor alle betrokkenen maar zeker ook interessant voor iedereen met iets meer dan gemiddelde interesse in de Amsterdamse haven.

Titel: Verhalen vanuit het Havenrijk 60 jaar Havensociëteit Groot Amsterdam Auteurs en samenstelling: louis m. pietersen en Joeke baarda iSBn: 978-90-78006-09-1 uitgever: Auk boom producties Te bestellen via vanzee@aukboom.nl of via 075-6401440

Offshore Wind energy: met oog voor detail Pieter van Hove Veel liefhebbers van maritieme foto’s kijken reikhalzend uit naar nieuwe boeken of kalenders van luchtfotograaf Herman IJsseling. Op 8 mei van dit jaar crashte zijn cessna in de Noordzee. Zijn piloot, vriend en collega brien van Wijk overleefde de ramp niet, terwijl de KNrm IJsseling pas na uren oppikte uit het ijskoude water. desondanks heeft hij dit najaar al weer schitterende fotoboeken en kalenders uitgegeven, waaronder ’Offshore Wind energy’. In 96 pagina’s geeft IJsseling een haarscherp beeld van de totstandkoming en het onderhoud van windparken op de Noordzee, zoals het eerste Nederlandse windmolenpark voor de kust van egmond aan Zee (2007) of het britse london Array (2013), het grootste offshore windpark ter wereld. IJsseling heeft de verschillende fasen van de offshore windturbineparken mooi vastgelegd: van het transport van de onderdelen tot de

58

Zeehavens a msterda m december 2013

Titel: ’Offshore Wind energy’; omvang: 96 pagina’s (engelstalig); Prijs: € 29,50; Auteur: paul Schaap; Fotograaf: Herman IJsseling; uitgever: Flying Focus castricum bV; iSBn: 97-8907-9716-111

installatie. Het indrukwekkende hefschip Sea Jack, een vaste bezoeker van de IJmondhaven, ontbreekt niet. evenmin als de thialf, het grootste half-afzinkbare kraanschip ter wereld, tijdens een project in de duitse wateren. bij het lezen en (bekijken!) van het boek

valt op welke techniek er schuilgaat achter de ontwikkeling en het onderhoud van offshore windparken en welke industriële grootmacht windenergie is geworden. w w w.flyingfocus.nl


T W i TTER Ook Amports is volop bezig met social media. Inmiddels heeft het twitteraccount @amports al zo’n 850 volgers en dat aantal groeit snel. Op deze pagina laten we u de leukste tweets zien van het Havengildediner op vrijdag 29 november in Hotel Okura, waar zo’n 560 gasten aanwezigen waren. En velen van hen twitteren!

t W I t t e r . cO m / A m p O r t S

Arjen Verkaik @ArjenVerkaik 29 nov. 2013: minister Schultz spreekt op het #Havengildediner pic.twitter.com/QIQKaeWxrb Amports @Amports 03 dec. 2013: de foto’s van het #Havengildediner staan online! amports.nl/nl/nieuws-medi… Graag tot ziens op het 69e Havengildediner! pic.twitter.com/6mp8moY7d9

Amports @Amports 30 nov. 2013: @Kimcoppes @Amports Gisteren geslaagde 68ste editie Havengildediner gehad dankzij jullie inzet. dank daarvoor

Arie Kraaijeveld @ArieKraaijeveld 29 nov. 2013: Wethouder Freek Ossel spreekt michiel Wijsmuller toe bij #Havengildediner. michiel #havenpenning terecht pic.twitter. com/plJta4ycpV

Nieuwsblad @NTnl 29 nov. 2013: Vanavond havengildediner presenteren. Samen met @baud001 minister ontvangen en zeevaartmetaforen ontwijken#trossenlos #windonderzeilen Frans Baud @Baud001 @Kimcoppes we gaan een mooi en sprankelend Havengildediner tegemoet. Volle kracht vooruit. @Amports

PortSecurity @SEAPORTSECURITY 29 nov. 2013: “@securitas is vanavond bij het #Havengildediner van @Amports.

Hotel Okura @Hotel_Okura 29 nov. 2013: @Amports wij zijn er klaar voor en hebben er superveel zin in!

Havenbedrijf Adam @HavenAmsterdam 29 nov. 2013: @Amports; veel succes vanavond!!!

Pieter Heiliegers @heiliegers 29 nov. 2013: #havengilde diner in Amsterdam. Goed voor relaties van #Haarlemmerliede en Spaarnwoude. en @emmaatwork krijgt gift: pic.twitter.com/itHKorrmwh

JKortsmit @JKortsmit 29 nov. 2013: maiden speech van voorzitter Frans baud, directeur van onze partner @KVSAbV ! #Havengildediner #dirkzwager @Amports pic.twitter.com/kxwtpWdVrv

Nieuwsblad @NTnl 29 nov. 2013: @Ntnl is vanavond bij het #Havengildediner van @Amports.

Hebt u ook een interessant havennieuwtje? Volg ons en richt uw bericht, eventueel met foto aan @amports. De leukste tweets worden meegenomen in Zeehavens Amsterdam.

Zeehavens a msterda m december 2013

5 9


Zeehaven IJmuiden N.V. is de enige geprivatiseerde haven van Nederland. Gevestigd buiten de sluizen van het Noordzeekanaal, heeft Zeehaven IJmuiden N.V. vrije toegang vanaf de Noordzee. Daarnaast ligt IJmuiden op 20 minuten afstand van Schiphol. In 2005 in gebruik genomen IJmondhaven, met een diepgang van 11 meter en 630 meter kade. Dagelijkse ropak ferry verbinding met Newcastle.

Europa’s belangrijkste logistieke toegangshaven voor verse en diepgevroren vis. Een supply base voor de olie en gasvelden op de Noordzee en voor de aanleg van windmolenparken en onderhoud. Grond beschikbaar voor uitgifte of verhuur.

Cruise en ferry terminal.

tel: +31 255 547000 fax: +31 255 547050

info@zeehaven.nl www.zeehaven.nl

Halkade 4, Postbus 541

1970 AM IJmuiden

The Netherlands

Zeehavens Amsterdam: Verbinding en bereikbaarheid  
Zeehavens Amsterdam: Verbinding en bereikbaarheid  

Zeehavens Amsterdam 6 2013 Thema: Verbinding en bereikbaarheid

Advertisement