Page 1

Welkom in Amphia


2


Inhoudsopgave Welkom in Amphia Voorbereiding op uw opname Uw verblijf in het ziekenhuis Voorzieningen tijdens uw verblijf Hulpverleners tijdens uw verblijf Na uw ziekenhuisopname Goed om ook te weten Belangrijke telefoonnummers

welkom in Amphia

4 6 9 12 18 23 26 35

3


Welkom in Amphia Door een ziekenhuisopname moet u noodgedwongen uw vertrouwde thuis­ situatie tijdelijk verruilen voor een verblijf in een voor u vreemde omgeving. Een situatie waarin u zich het liefst zo kort mogelijk bevindt, maar waar u zich wel goed op wilt voorbereiden. Deze brochure geeft dan ook informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis en onze dienstverlening. Informatie over onderzoeken en behandelingen krijgt u vooraf of tijdens uw opname van uw behandelend arts of andere zorgverleners. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige op de afdeling waar u wordt opgenomen. Amphia biedt zorg in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is één van de grootste, algemene ziekenhuizen van Nederland. Naast medische topzorg behoren ook

4


opleiding en onderzoek tot onze kerntaken. Dit maakt Amphia een topklinisch opleidingsziekenhuis. Ruim 260 medisch specialisten, 4.700 medewerkers en 350 vrijwilligers geloven dat zorg pas echt TOPzorg wordt als er steeds gewerkt wordt aan verbetering van kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Wij willen onze patiënten de beste medische en verpleeg­kundige zorg bieden. Zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij gaan wij zorgvuldig met u om en hebben wij ook oog voor de mensen die voor u belangrijk zijn. Kijkt u ook eens op onze website www.amphia.nl voor meer informatie over onze afdelingen en specialismen. Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Raad van Bestuur

welkom in Amphia

Bestuur Vereniging Medische Staf

5


Voorbereiding op uw opname Oproep voor opname

Als u voor een opname naar Amphia komt, dan wordt u op het Voorbereidings­ plein op uw opname voorbereid. Indien nodig worden hier afspraken gemaakt voor vooronderzoek. Soms wordt in een vroeg stadium een voorlopige opnamedatum met u afgesproken. Die datum is dan nog niet definitief. Eén tot twee weken van tevoren ontvangt u telefonisch de definitieve datum, de locatie en de tijd van opname. Een routebeschrijving naar de locaties van Amphia vindt u op onze website www.amphia.nl. Helaas kan het door onvoorziene omstandigheden, zoals een spoedopname, gebeuren dat uw opname op de afgesproken datum niet door kan gaan. Natuurlijk laten wij u dat zo snel mogelijk weten en zoeken wij met u naar een alternatief. We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn, maar rekenen op uw begrip. Als er voorafgaand aan uw opname belangrijke veranderingen in uw gezond­ heidstoestand zijn, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u zo nodig terugverwijzen naar de behandelend specialist. Kunt u om welke reden dan ook de afspraak voor opname niet nakomen, wilt u dan meteen telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Dan kunnen wij misschien andere patiënten in uw plaats behandelen.

Wachttijd voor opname

Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk wordt geholpen. Maar soms lukt dat niet en is er voor opname bij sommige specialismen een wachttijd. Deze wachttijd is onder andere afhankelijk van: • urgentie van de ingreep of behandeling; • capaciteit van de verpleegafdeling; • beschikbaarheid van de specialist; • ruimte binnen onderzoek- en behandelafdelingen; • aantal spoedopnamen.

6


Uw plaats op de wachtlijst is afhankelijk van uw urgentie en de volgorde van aanmelding. De wachttijden variëren per specialisme. Voor vragen over de wachttijd kunt u het beste contact opnemen met het opnamebureau. Contactinformatie vindt u op pagina 35.

Comfortpakket

U kunt tijdens uw verblijf in Amphia gebruikmaken van een comfortpakket. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.amphia.nl > patiënten > voorzieningen.

Wat neemt u mee, wat laat u thuis? Wij vragen u bij opname de volgende zaken mee te nemen: • alle medicijnen die u thuis gebruikt in de bijbehorende verpakking en zo nodig dieetvoorschriften; • uw geneesmiddelenoverzicht (op te vragen bij uw apotheek); • de polis van uw zorgverzekering; • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort); • toiletartikelen; • nachtkleding, kamerjas, pantoffels, schoenen en ondergoed; • dit opnameboekje ‘Welkom in Amphia’. Verder kunt u denken aan wat kleingeld, boeken, tijdschriften en een pen. Ook kan een lijstje met belangrijke telefoonnummers handig zijn. Waardevolle spullen, geld of sieraden kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is namelijk niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. In uitzonderlijke gevallen kunt u kostbaarheden in bewaring geven bij het ziekenhuis. Informatie hierover kunt u krijgen bij de verpleegkundige op de afdeling.

welkom in Amphia

7


Financiële afhandeling

Voor een opname in het ziekenhuis moet u zich kunnen legitimeren. Daarom is het belangrijk dat u bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs meebrengt (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of ander bij ministeriële regeling aan te wijzen document - zoals (tijdelijke) verblijfsvergunning). Ziekenhuizen zijn verplicht het BSN (burgerservicenummer) van hun patiënten vast te leggen. Het BSN wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie met andere hulpverleners en zorgverzekeraars. Neem ook de meest recente polis van uw zorgverzekering mee. Zo controleren wij of uw gegevens bij ons bekend zijn. De rekening wordt in principe rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Bepaalde behandelingen zijn echter voor vergoeding uit de basisverzekering uitgesloten. Ook kan het zijn dat er voor een bepaalde behandeling geen contract is afgesloten tussen Amphia en uw zorgverzekeraar. Wilt u weten of de behan­ deling (volledig) wordt vergoed, neem dan vooraf contact op met uw zorg­ verzekeraar. Op de website www.dezorgnota.nl leest u meer over de kosten van ziekenhuiszorg.

Privacy

De informatie over uw gezondheid is privé. En aan die privacy hechten wij ook veel waarde. Daarom wordt deze informatie alleen aan u of aan een door u aangewezen contactpersoon gegeven. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van één contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige van de verpleegafdeling. Vraag uw familie en naasten om bij voorkeur bij deze contactpersoon naar uw gezondheidstoestand te informeren. Wijst u ook zelf een vertegenwoordiger aan, voor het geval dat u zelf niet (meer) kunt beslissen. Het beste kunt u dit schriftelijk vastleggen. Uw vertegenwoordiger handelt in uw belang en heeft - net als u zelf - recht op informatie, overleg en het geven van toestemming voor behandeling en verzorging. De naam van de vertegen­ woordiger wordt in uw dossier genoteerd.

Voorlichtingsfilms

Ter voorbereiding op uw opname kunt u de patiëntenvoorlichtingsfilms op onze website bekijken (www.amphia.nl>patiënten>voorlichting). Deze films geven u van diverse behandelingen een helder beeld van wat u te wachten staat.

8


Uw verblijf in het ziekenhuis Opname

Op de afgesproken datum en tijdstip van opname kunt u zich melden bij de receptie in de centrale hal van de locatie waar u wordt opgenomen.

Aankomst op de afdeling

Op de verpleegafdeling heeft u eerst een gesprek met een verpleegkundige. Deze informeert u over de verdere gang van zaken. Bent u overgevoelig voor bepaalde etenswaren, medicijnen, jodium of andere stoffen, laat dit dan in dit gesprek weten. Als u een schriftelijke wilsverklaring heeft, is het belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen daarvan op de hoogte zijn en uw wils足 verklaring in hun bezit hebben. U krijgt van ons een polsbandje met daarop uw naam en geboortedatum. Dit polsbandje is bedoeld als identificatiemiddel. Wij vragen u dan ook het polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis altijd om te houden. Als u het polsbandje kwijt bent, kunt u bij de verpleegkundige op uw afdeling een nieuwe vragen.

welkom in Amphia

9


Gemengd verplegen

In Amphia worden mannen en vrouwen op één kamer verpleegd. Gemengd verplegen geeft de mogelijkheid flexibel en optimaal gebruik te maken van de beddencapaciteit en voorkomt onnodig overplaatsen van patiënten naar andere kamers. Heeft u (principieel) bezwaar tegen gemengd verplegen, dan kunt u dit vóór opname kenbaar maken bij de afdeling opname. Afhankelijk van de bedbezetting proberen wij daar vervolgens rekening mee te houden. Amphia beschikt over 225 eenpersoonskamers, 150 tweepersoonskamers, negen kamers voor drie personen en 104 kamers met vier bedden.

Verpleging en behandeling

Wij hechten veel waarde aan patiëntgerichte zorg. Dit betekent dat patiënten op de meeste afdelingen een ‘eigen’ verpleegkundige krijgen toegewezen. Tijdens uw opname is hij of zij verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en het aanspreekpunt voor u en de mensen in uw nabije omgeving.

Medicijnen

Het is belangrijk dat uw behandelend specialist weet welke geneesmiddelen u thuis gebruikt. Wij verzoeken u daarom alle medicijnen die u gebruikt, in de bij­ behorende verpakking mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast is het nodig dat u bij uw eigen apotheek een overzicht vraagt van de geneesmiddelen die u in de afgelopen maanden heeft gebruikt. Op dit overzicht staan ook mogelijke allergieën of intoleranties, dat wil zeggen medicijnen die u niet kunt ver­dragen. Het is belangrijk dat u dit medicijnoverzicht bij opname meebrengt. Het helpt vergissingen of fouten bij het voorschrijven van medicijnen tijdens uw opname of bij ontslag te voorkomen. Als dat nodig is, kunnen de ziekenhuisapotheek en de behandelend specialist bij uw eigen apotheek nadere informatie opvragen over de medicijnen die u gebruikt. Heeft u daar bezwaar tegen, geef dat dan aan tijdens het opnamegesprek. De medicijnen die u tijdens de opname nodig heeft, krijgt u van het ziekenhuis. Neem geen medicijnen in zonder overleg met uw specialist of verpleegkundige. Een combinatie van geneesmiddelen kan gevaarlijk zijn.

10


Eten en drinken

Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven en kan grote invloed hebben op hoe u zich voelt. De gastvrouwen en gastheren van de verpleegaf­ delingen adviseren u graag bij het kiezen van uw ontbijt, lunch en diner en bij het invullen van de menukaart. Tussen de maaltijden door bieden zij verschil­ lende warme en koude dranken aan. Gebruikt u voeding met extra energie en eiwitten, dan kunt u ook een tussendoortje kiezen. Als het niet lukt om voldoen­ de te eten en/of te drinken of bij vragen over uw voeding kan uw specialist of verpleegkundige een diëtist inschakelen. Het meebrengen van een warme maal­ tijd door familie en/of vrienden raden wij af. Vooral als u ziek bent en dus een ver­ minderde weerstand heeft, is het risico groter dat u hierdoor infecties oploopt. Met vragen of suggesties kunt u terecht bij de gastvrouw/-heer. Uw familie en vrienden kunnen gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

Dieet

Volgt u een dieet, dan houden wij daar graag rekening mee. U kunt dit tijdens het opnamegesprek doorgeven aan de verpleegkundige.

Schoonmaken

Schoonmaakproducten en water zijn vaak een voedingsbodem voor bacteriën en virussen. Het schoonmaken van de afdeling waar u verblijft, gebeurt daarom gro­ tendeels met schoonmaakdoekjes waarvoor geen aparte schoonmaakproducten nodig zijn en heel weinig water. Op deze manier bereiken we een optimaal en hygi­ ënisch schoonmaakresultaat en beperken we het risico op bacteriën en virussen.

welkom in Amphia

11


Voorzieningen tijdens uw verblijf In het Amphia Ziekenhuis zijn allerlei voorzieningen om u tijdens het verblijf op één van onze locaties van dienst te zijn.

Servicebureau

Patiënten en bezoekers kunnen bij het Servicebureau terecht voor aanvullende informatie over onderzoek, aandoeningen en behandeling, adressen van patiëntenverenigingen, folders en brochures. Soms horen uw vragen thuis bij de medisch specialist of verpleegkundige. De medewerkers verwijzen u dan door. Ook als u suggesties of klachten heeft, kunt u hier binnenlopen.

Horecavoorziening

In de centrale hal vindt u een horecavoorziening. Hier kunt u eenvoudige maal­tijden en dranken gebruiken. Ook zijn er bloemen, fruit, cosmetica, speelgoed, versnaperingen, dagbladen en tijdschriften te koop.

12


Kapsalon/pedicure/schoonheidsspecialiste

Op de locaties in Breda is een dames- en herenkapsalon. U kunt zelf of via de afdeling een afspraak met de kapper maken. Kunt u uw bed niet uit, dan komt de kapper naar u toe. Wilt u een uitgebreide of kleine schoonheidsbehandeling tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Of een pedicure – en manicurebehandeling? Dan kunt u in overleg met de verpleegkundige daarvoor een afspraak maken. Kunt u niet zelf naar de schoonheidssalon gaan, dan is het mogelijk dat de schoonheidsspecialiste naar de verpleegafdeling komt. In Oosterhout is geen kapsalon, pedicure of schoonheidsspecialiste.

Kapellen, stiltecentra en islamitische gebedsruimten

De kapellen, stiltecentra en islamitische gebedsruimten zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week open voor een moment van rust, bezinning, gebed of het aansteken van een kaarsje. Op de Langendijk in Breda is de kapel op de derde verdieping. Het stiltecentrum is in de hal. Op de Molengracht in Breda is de kapel op de eerste verdieping naast de liften bij de ingang naar de Intensive Care. In Oosterhout is het stiltecentrum in de hal op de begane grond. De islamitische

welkom in Amphia

13


gebedsruimte vindt u op de Langendijk op de derde verdieping, bij de kapel. Op de Molengracht is de islamitische gebedsruimte op de begane grond, in de gang richting de units van Neurologie. In Oosterhout is geen islamitische gebeds­ ruimte.

Internet

Amphia beschikt in Breda en Oosterhout over draadloos internet (WiFi) in de centrale hal en op alle verpleegafdelingen. Op deze plaatsen kunt u dan ook kosteloos gebruik maken van internet op uw eigen laptop, smartphone of tablet. Uit veiligheidsoogpunt zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar op het Wifinetwerk. Op de kinderafdeling op de Langendijk en de Molengracht kunnen kinderen gebruik maken van laptops met draadloos internet aangeboden door de Stichting Michael Wings.

Radio, telefoon en TV

Bij elk bed is een radioaansluiting. De huur van telefoon en televisie gaat via Patiëntline. Bij opname ontvangt u daarover informatie. U kunt ook zelf bellen met Patiëntline via nummer 0900 8820. U kunt ook uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Houd er wel rekening mee dat uw mobiele telefoon niet mag aan­ staan op plaatsen waar een verbodsbord hangt. Zij kunnen daar mogelijk storingen veroorzaken aan de medisch apparatuur. Ook vragen wij u tijdens het telefoneren rekening te houden met de andere patiënten en na 22.00 uur niet meer te bellen.

Bezoek en bezoektijden

Het bezoekuur is voor veel patiënten een belangrijk moment. Toch kan bezoek ook een belasting zijn voor u en soms voor medepatiënten. Daarom willen we drukte op de patiëntenkamers voorkomen en u vragen niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen.

14


welkom in Amphia

15


Wij raden u aan om met familie en vrienden te overleggen hoe het bezoek het beste kan worden verdeeld. Kunt u uit bed, dan kunt u met uw bezoek ook naar het dagverblijf of de centrale hal gaan. Wij vragen u vriendelijk zich te houden aan de vastgestelde bezoektijden van de verpleegafdelingen. Als uw bezoek niet op de vaste bezoektijden kan komen, overleg dan met de verpleegkundige. Wij proberen om onderzoeken zoveel mogelijk buiten bezoektijd te plannen. Toch is het mogelijk dat u tijdens bezoekuren een onderzoek moet ondergaan, of dat u wordt bezocht door uw specialist.

De bezoektijden op alle locaties van het

Amphia Ziekenhuis zijn dagelijks:

13.30 - 14.30 uur

18.30 - 20.00 uur

Voor enkele afdelingen binnen het Vrouw&Kindcentrum, voor de Intensive Care en voor de afdelingen Psychiatrie en Geriatrie gelden afwijkende bezoektijden. Kijk hiervoor op www.amphia.nl > bezoekers

Parkeren

Bezoekers kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein bij het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd. Als u slecht ter been bent, kunt u voor de ingang gratis in- en uitstappen. Bij alle locaties zijn invalidenparkeerplaatsen voor vergunning足houders. Hiervoor betaalt u het normale parkeertarief. Om bezoekers van langdurig opgenomen pati谷nten tegemoet te komen in de 足parkeerkosten, biedt Amphia een parkeerabonnement. U kunt een parkeer足 abonnement aanschaffen bij de receptie op elke locatie. Meer informatie over dit abonnement vindt u op www.amphia.nl > bezoekers

16


Pendelservice

Vanaf eind 2014 kunt u in Breda op de Molengracht gebruikmaken van een ­pendelservice van het parkeerterrein naar de ingang van het ziekenhuis en weer terug. Deze service is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Post

Wanneer er post voor u is, wordt deze zo snel mogelijk bezorgd. Een goede adressering, vooral ook vermelding van de locatie waar u bent opgenomen, is daarom erg belangrijk. U wordt in het Amphia Ziekenhuis ingeschreven onder uw officiële voorletters, dus niet onder uw roepnaam. Als de locatie, het kamernummer en de afdeling bij het adres staat, helpt dat mee aan een vlotte bezorging. Wist u trouwens dat uw familie en vrienden u ook via de website www.amphia.nl> bezoekers een kaartje kunnen sturen?

Roken

In het ziekenhuis mag de niet-rokende mens geen last hebben van de rokende mens. Dit betekent dat: • Patiënten alleen mogen roken in rookruimten in en buiten de gebouwen. • Bezoekers alleen mogen roken in de rookruimte buiten de gebouwen. De verpleegkundige of de receptie kan u hierover informeren. Roken tijdens zuurstoftoediening is gevaarlijk. Het is voor patiënten met zuurstofapparatuur dan ook verboden om te roken.

Foto- en filmopnamen

Amphia is een openbare ruimte waar de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers gewaarborgd wordt. Amphia doet een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om de privacy van anderen te respecteren en daarom geen foto’s of filmpjes te maken zonder toestemming.

welkom in Amphia

17


Hulpverleners tijdens uw verblijf Medisch specialist

Tijdens uw opname heeft de medisch specialist in uw behandeling een centrale rol. Hij of zij is uw hoofdbehandelaar. De verpleegkundige vertelt u wie dit is. De hoofdbehandelaar is aanspreekpunt voor de patiënt en voor iedereen die hulp verleent aan die patiënt. Soms is dit een waarnemer. In alle gevallen over­ legt de arts met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Zijn bepaalde zaken niet duidelijk, vraag dan om aanvullende informatie. Wanneer dat nodig is, overlegt de medisch specialist ook met andere behandelaars. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken. Het kan zijn dat ook de medisch specialist niet op al uw vragen direct een antwoord heeft. Onder­ zoeken vergen tijd en de medisch specialist kan pas vertellen wat er aan de hand is, als alle resultaten bekend zijn.

18


Arts-assistent en co-assistent

Amphia is een opleidingsziekenhuis voor onder andere medisch specialisten. Dat kan betekenen dat u tijdens uw opname te maken krijgt met een artsassistent of co-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerd arts, al dan niet in opleiding voor medisch specialist. U mag hem of haar tijdens uw verblijf hetzelfde verwachten als van uw specialist. Elke arts-assistent werkt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Hij of zij kan als zaalarts op de afdeling werken, loopt de dagelijkse visite mee en stelt u op de hoogte van de gang van zaken. Als het nodig is, overlegt de arts-assistent met de specialist. In het ziekenhuis kunnen dus meerdere artsen bij uw behandeling betrokken zijn. Een co-assistent is een student geneeskunde die wordt opgeleid tot basis­ arts. Het kan voorkomen dat u zowel gesprekken heeft met uw specialist als met een co-assistent of arts assistent en dat beiden u onderzoeken.

Verpleegkundige

Op iedere afdeling werkt een team van verpleegkundigen. Dit team is verantwoor­ delijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg: informatie geven, voor­ bereiden op een onderzoek of operatie, lichamelijke zorg verlenen en deze zorg afstemmen met artsen en andere hulpverleners. Als er iets gebeurt dat u niet begrijpt of waar u het niet mee eens bent, bespreek dit dan met de verpleegkun­ dige. Op verschillende afdelingen werken ook leerling-verpleegkundigen die prak­ tijkervaring opdoen. Zij worden begeleid door gediplomeerd verpleegkundigen en een opleidingsfunctionaris. In Amphia werken ook verpleegkundigen die binnen een vakgebied specifiek zijn opgeleid. Zo kennen wij onder meer verpleegkundig specialisten op het gebied van Multiple Sclerose, Psychiatrie en Mammachirurgie.

Diëtist

De diëtist speelt een grote rol in de behandeling bij ondervoeding. Als u in de afgelopen maanden ongewenst bent afgevallen of een verminderde eetlust heeft, wordt de diëtist om advies gevraagd. Daarnaast is het soms nodig uw voeding aan te passen, onder meer bij nierziekten, hartfalen en maag-darmproblemen. De diëtist draagt zorg voor een passend dieetadvies. Uw behandelend arts verwijst naar de diëtist als u om medische redenen een dieet nodig heeft.

welkom in Amphia

19


Geestelijk verzorger

Praten over wat u bezighoudt, uw hart luchten, zoeken naar zin en houvast in uw leven. Het is goed te weten dat u er niet alleen voor staat. In Amphia zijn daarvoor geestelijk verzorgers aangesteld. Zij zijn voor iedereen beschikbaar, ongeacht zijn of haar geloof of levensbeschouwing. Wanneer u met een van hen een gesprek wenst of meer wilt weten over de geestelijke verzorging, neem dan contact op via de verpleegkundige. Op zondag is er een viering op de locatie aan de Molengracht in Breda. Mocht u niet in staat zijn de viering bij te wonen dan kunt u deze via de televisie bij uw bed volgen. U kunt op de Molengracht en Langendijk in Breda de communie ook op uw kamer ontvangen. De gastvrouw of gastheer vraagt ‘s ochtends of u communie wenst te ontvangen.

20


Op de Pasteurlaan in Oosterhout en de Langendijk in Breda is er geen moge­ lijkheid om een viering bij te wonen. Wilt u bezoek van de geestelijk verzorger van uw eigen parochie, gemeente of moskee, informeert u hen dan zelf over uw ziekenhuisopname. Het ziekenhuis mag informatie over uw opname vanwege de privacywetgeving niet aan externe partijen doorgeven.

Medisch maatschappelijk werker

Een ziekenhuisopname kan onverwacht en ingrijpend zijn. Ziekte en een medische behandeling hebben een grote invloed op het leven van de mens. Ook kan ziek zijn tijdelijke of blijvende gevolgen hebben voor het werk, thuis of het gezin. Medisch maatschappelijk werk kan u of de mensen om u heen ondersteunen bij het omgaan met ziek zijn, met de behandeling of de opname. Ook voor praktische vragen zoals huisvesting en financiĂŤn kunt u bij hen terecht.

WELKOM IN HET AMPHIA ZIEKENHUIS

21


U of iemand uit uw omgeving kan zelf rechtstreeks contact opnemen met medisch maatschappelijk werk. Ook kan de behandelend arts of een verpleeg­ kundige het medisch maatschappelijk werk inschakelen.

Tolk

Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolk- en Vertaalcentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen. Via de luidspreker op de telefoon van de specialist of verpleegkundige is alles verstaanbaar voor alle deelnemers aan het gesprek. In bijzondere gevallen kan ook een persoonlijke tolk worden ingeschakeld.

Vrijwilligers

In Amphia verlenen ruim 350 vrijwilligers belangeloos allerlei ondersteunende diensten, aanvullend op de professionele zorg. Tijdens uw verblijf komt u hen dan ook op verschillende momenten en plaatsen tegen. Zo verzorgen zij de bloemen op verpleegafdelingen, fungeren ze als gastvrouw/-heer en begeleiden ze patiën­ ten naar verschillende afdelingen. Ook op onze Servicebureaus wordt u door vrij­ willigers geholpen.

Andere hulpverleners

Soms is er naast de medische zorg in het ziekenhuis, aanvullende behandeling nodig door andere hulpverleners zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Indien nodig betrekt de behandelend arts of verpleegkundige een andere hulpverlener bij uw behandeling.

22


Na uw ziekenhuisopname Ontslag

Meestal hoort u één à twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Er worden dan afspraken gemaakt over controle en nabehandeling. Voordat u naar huis gaat, is het belangrijk dat een aantal zaken zorgvuldig met u is doorgesproken. Bijvoorbeeld dat u weet wat te doen als u thuis nog pijn heeft, in welke situatie u contact op moet nemen met het ziekenhuis, of u nazorg of hulpmiddelen nodig heeft en hoe dat geregeld is. Is het u bijvoorbeeld duidelijk welke activiteiten u thuis al wel kunt doen en welke nog niet? Heeft u, of hebben uw naasten, behoefte aan steun van anderen na uw ontslag en weet u waar u die steun kunt zoeken? Bijvoorbeeld van een patiëntenvereniging? Schrijf uw vragen op en stel deze – en al uw andere vragen rondom uw vertrek uit het ziekenhuis - aan de verpleegkundige of arts.

Zorg na ziekenhuisopname

Mogelijk heeft u thuis nog (verpleegkundige) zorg nodig van bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige of iemand van de thuiszorg. In dat geval wordt, voordat u naar huis gaat, een transferverpleegkundige ingeschakeld om samen met u de juiste zorg te regelen.

Vervoer naar huis

Als u om medische redenen niet met eigen vervoer naar huis kunt, maar gebruik moet maken van een taxi, kunt u voor vergoeding van deze kosten in aanmerking komen. Informeert u vooraf over de regels van vergoeding bij uw zorgverzekering. Dit vervoer naar huis wordt geregeld door de afdeling waar u bent opgenomen. Is er medisch gezien geen noodzaak voor vervoer per ambu­ lance of taxi, dan moet u deze vervoerskosten zelf betalen.

welkom in Amphia

23


Huisarts

De medisch specialist brengt uw huisarts op de hoogte van het verloop van uw ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven.

Apotheek

Op de Langendijk en de Molengracht in Breda vindt u een apotheek. U kunt direct na uw ontslag uit het ziekenhuis eventuele voorgeschreven medicijnen ophalen bij de Amphia Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Dit geldt ook als u tijdens een polikliniekbezoek medicatie voorgeschreven krijgt.

Alles naar wens?

Raad van Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers van het Amphia Ziekenhuis hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis voorspoedig zal verlopen. Wij streven ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Soms ontgaan ons ook zaken die u wel heeft bemerkt. Wij hechten zeer veel

24


waarde aan de tevredenheid van onze patiënten over de behandeling en dienstverlening. U mag het ons dus altijd vertellen als u tevreden bent of denkt dat het anders kan. Daar worden wij samen alleen maar beter van. Een probleem of klacht kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u hiervoor verantwoordelijk acht. In een gesprek kunnen veel misverstan­ den worden rechtgezet en klachten worden opgelost. Verloopt dit gesprek niet naar wens, dan kan een medewerker van het Servicebureau u informeren over de klachtenprocedure. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op de klachten­ functionaris. Ook als u juist heel tevreden bent horen wij dat graag. Want dan weten we dat we op de goede weg zijn. En voor de medisch specialisten en medewerkers van Amphia zijn uw complimenten de mooiste beloning die zij kunnen krijgen. Meer informatie over het indienen van een klacht of over het geven van een compliment vindt u op www.amphia.nl. U kunt uw ervaring en waardering ook kenbaar maken op www.zorgkaartnederland.nl. Hier kunt u een medisch specialist en/of Amphia ook beoordelen met een cijfer.

welkom in Amphia

25


Goed om ook te weten Uw rechten en plichten Rechten

Informatie en toestemming Als patiënt in ons ziekenhuis heeft u er recht op dat uw hulpverlener u duidelijk informeert over: • uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; • de mogelijke onderzoeken en behandelingen; • relevante bijwerkingen en risico’s van onderzoek of de behandeling; • eventuele andere behandelmogelijkheden. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan om nadere uitleg. De arts mag u alleen behandelen en onderzoek doen als u daarvoor toestemming geeft. In overleg met hem of haar kunt u eventueel de mening van een tweede arts vragen (second opinion). U kunt er ook voor kiezen om een behandeling of onderzoek niet te ondergaan. Uw gegevens Uw zorgverleners noteren de gegevens, die betrekking hebben op uw behande­ ling, in uw patiëntendossier. De arts en degenen die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en die zij nodig hebben voor uw behandeling. Uw dossier wordt digitaal opgeslagen en bewaard in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van het ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw eigen dossier en u kunt er tegen vergoeding een kopie van krijgen. Op onze website vindt u het aan­ vraagformulier ‘Patiëntendossier’. Hiermee kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een kopie van of inzage in uw dossier. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zorgverleners moeten ver­ trouwelijk met uw gegevens omgaan. Wanneer u met hen een gesprek heeft of een medische behandeling ondergaat, mogen daar geen anderen bij aanwezig zijn, tenzij u daar toestemming voor geeft.

26


Privacy Amphia heeft een privacyreglement. Daarin is geregeld op welke wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Het kan zijn dat wij gegevens over u door­ geven aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u na uw opname elders verder wordt behandeld of begeleid. Soms worden uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Uw toestemming voor deze doorgifte is niet nodig als gegevens anoniem zijn ofwel ‘niet tot uw persoon herleidbaar’. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Indien u er bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij de behandelend arts of verpleeg­ kundige. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Privacyreglement voor patiën­ ten en cliënten van het Amphia Ziekenhuis’. U kunt deze folder verkrijgen bij het Servicebureau.

Plichten

Als een bepaalde behandeling of onderzoek in overleg met u is afgesproken, wordt op uw medewerking gerekend. U bent daarnaast verplicht om uw arts duidelijk en volledig te informeren. Alleen dan kan hij een goede diagnose stellen en u een deskundige behandeling bieden. Daarnaast vragen wij uw respect voor andere patiënten en ziekenhuismedewerkers. Voor een behandeling waarvoor u niet bent verzekerd, ontvangt u een rekening. Wij adviseren u altijd vooraf uw verzekeringspolis door te nemen en bij twijfel te informeren bij uw zorg­ verzekeraar. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. U kunt deze folder verkrijgen bij het Servicebureau.

MRSA-bacterie en andere besmettelijke aandoeningen

MRSA-bacterie wordt ook wel ‘ziekenhuisbacterie’ genoemd. De volledige naam is Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Infecties door deze bacterie zijn moeilijk te bestrijden, omdat de MRSA-bacterie niet reageert op de gangbare antibiotica. MRSA komt vooral voor in buitenlandse ziekenhuizen. In Nederlandse ziekenhuizen is de kans op besmetting met MRSA gering. Een MRSA geeft ­meestal geen ziekteverschijnselen. U merkt er dan ook zelf niets van als u de ­bacterie bij u draagt.

welkom in Amphia

27


De bacterie kan echter wel infecties veroorzaken bij personen met een vermin­ derde weerstand. Om verspreiding van MRSA tegen te gaan, wordt u gevraagd of u tot een MRSA-risicogroep behoort. Vier groepen patiënten hebben een grotere kans op het dragen van de bacterie. Ga na of een van de volgende uitspraken voor u geldt: • Ik ben de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis opgeno­ men of behandeld. • Ik heb in een Nederlands verpleeghuis of ziekenhuis gelegen waar een MRSA uitbraak gaande was.

28


• Ik heb beroepsmatig contact met levende varkens en/of vleeskalveren of ben woonachtig op een varkens- en vleeskalverhouderij. • Ik ben huisgenoot, partner of verzorgende van een MRSA-positieve persoon. Kunt u een van de vragen met ‘ja’ beantwoorden? Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met het opnamebureau. Mogelijk moet er een test worden gedaan. Omdat Amphia een strikt hygiënebeleid voert, kan dit tot gevolg hebben dat tijdens uw verblijf isolatiemaatregelen getroffen moeten worden. Het kan dus gebeuren dat u op een verpleegafdeling van een ander specialisme komt liggen. Als er in het ziekenhuis sprake is van een besmettelijke aandoening (MRSA, Tuberculose, Scabies en dergelijke) met mogelijk gevolg voor anderen, dan wor­ den er direct maatregelen genomen. Zo melden we besmettelijke aandoeningen altijd bij de GGD. Dit gebeurt om uitbreiding van de besmetting te voorkomen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat kenbaar maken aan uw behandelend specialist of verpleegkundige.

Reanimeerbeleid

Reanimeren is een behandeling die kan worden toegepast bij een patiënt met een acute stilstand van bloedsomloop en/of ademhaling en bestaat ten minste uit hartmassage en/of beademing. Zonder ingrijpen zal de dood op zeer korte termijn (binnen enkele minuten) intreden. In Amphia wordt een patiënt altijd gereanimeerd, tenzij deze mondeling en/of schriftelijk aangeeft dit niet te willen of tenzij reanimeren zinloos wordt geacht door de behandelend arts. Vraag het de arts of de verpleegkundige als u meer wilt weten over reanimeren. Maak uw wens zo spoedig mogelijk kenbaar, dat kan misverstanden voorkomen.

Orgaan- en weefseldonatie

Donoren zijn van levensbelang. Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstige zieke mensen te helpen. Orgaan- en weefseldonatie is gebonden aan wettelijke regels, de Wet op de Orgaandonatie, en kent een zogenaamd ‘volledig beslissysteem’. Iedereen van 12 jaar en ouder kan zijn of haar wens wat betreft donatie laten opnemen in het landelijk Donorregister. Indien de toestand van de

welkom in Amphia

29


patiënt daar aanleiding toe geeft, raadpleegt de arts altijd het Donorregister. Indien u uw wens heeft geregistreerd in het Donorregister, gebeurt er als u overlijdt precies wat u wilt. Wanneer iemand bij leven geen gebruik heeft gemaakt van de registratiemogelijkheid, wordt bij de nabestaanden de vraag om toestemming voor donatie voorgelegd. Zij moeten dan plotseling beslissen over donatie. Belangrijk is daarom donatie te bespreken met uw familie. Ook wanneer u uw keuze al in het Donorregister heeft laten opnemen. U kunt uw keuze op twee manieren in het Donorregister registreren; via het donor­formulier per post of digitaal via www.donorregister.nl Aan het ziekenhuis zijn donatiefunctionarissen verbonden. U vindt meer ­informatie over orgaan- en weefseldonatie op www.amphia.nl > patiënten > Afdelingen en specialismen.

Lichaamsmateriaal

Het kan zijn dat voor onderzoek of behandeling bij u op enig moment lichaams­ materiaal (bijvoorbeeld bloed, urine, sputum, uitstrijkjes enzovoort) wordt afgenomen. Het materiaal dat overblijft als het onderzoek of de behandeling is voltooid, kan worden gebruikt voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden. In dat geval wordt het materiaal geanonimiseerd (niet tot uw persoon herleid­ baar). Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelend specialist, die ervoor zorgt dat uw lichaamsmateriaal niet verder wordt gebruikt.

Uitwisseling van gegevens

Om te voorkomen dat u meerdere keren bloed moet laten afnemen voor hetzelfde onderzoek, wisselen de SHL (Huisartsenlaboratorium) en Amphia de uitslagen van onderzoeken uit. Alleen de behandelend specialist van het Amphia Ziekenhuis kan via een beveiligde verbinding uw gegevens opvragen. Ter bescher­ ming van uw gegevens wordt geregeld gecontroleerd op het gebruik hiervan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleeg­kundige op de afdeling.

30


welkom in Amphia

31


Wetenschappelijk onderzoek

In Amphia vindt regelmatig wetenschappelijk onderzoek plaats. Daarbij is vaak de medewerking van patiënten nodig. Het is dus mogelijk dat u gevraagd wordt mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Zonder uw toestemming wordt u niet bij zo’n onderzoek betrokken. Voorafgaand aan het meeste wetenschappelijk onderzoek vraagt een arts advies aan een erkende Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC). Deze commissie beoordeelt of aan alle eisen voor wetenschappelijk onderzoek is voldaan en adviseert of het onderzoek binnen Amphia kan. De Raad van Bestuur van Amphia geeft uiteindelijk al dan niet goedkeuring voor deelname aan het onderzoek. Anonieme patiëntgegevens kunnen overigens wel worden gebruikt voor onderzoek of registratie.

Inspanningsverbintenis

Behandelingen en onderzoeken worden in het Amphia Ziekenhuis met de grootste zorg uitgevoerd. Het gewenste resultaat kan echter meestal niet worden gegarandeerd. Als dat wel kan, dan gebeurt dit vooraf schriftelijk.

Aansprakelijkheid

Bent u van mening dat u schade heeft ondervonden, doordat in het ziekenhuis onzorgvuldig is gehandeld, dan kunt u het ziekenhuis schriftelijk aansprakelijk

32


stellen met een brief aan de Raad van Bestuur. In overleg met de schade­­ver­ zekeringsmaatschappij wordt uw aansprakelijkstelling behandeld.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners

Patiënten van Amphia mogen als hulpvragers op een goed en veilig zorgklimaat vertrouwen. Daarvoor is het van wezenlijk belang dat er geen misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare positie van de hulpvrager. Duidelijk is dat de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener uitsluitend een hulpverleningsrelatie kan zijn. Seksueel gedrag kan de grenzen van deze relatie overschrijden. Voor alle mede­ werkers en medisch specialisten van het Amphia Ziekenhuis geldt het verbod op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze zijn daarom gehouden aan een meldings- en klachtenprocedure. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot het Servicebureau.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Amphia denkt mee, praat mee en beslist mee over onder­ werpen die voor patiënten van belang zijn. Daarnaast ziet de Cliëntenraad erop toe dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De raad heeft taken en bevoegdheden gekregen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ wil mensen die afhankelijk zijn van zorg, invloed geven op de zorgverlening. Met de adviezen van de Cliënten­ raad, kan de zorgverlening indien nodig, nog beter worden afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten. De Cliëntenraad stelt het op prijs opmerkingen en suggesties van patiënten te krijgen. U kunt een e-mail sturen naar cr@amphia.nl of schrijven naar: Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 90158 4800 RK Breda Voor meer informatie over de Cliëntenraad kunt u terecht op: www.amphia.nl > patiënten > cliëntenraad

welkom in Amphia

33


De enige manier om een vriend te hebben, is er een te zijn

Stichting Vrienden van Amphia financiert projecten die patiënten van Amphia, hun familieleden en bezoekers net dat beetje extra bieden. Projecten waarvoor het budget van het ziekenhuis ontoereikend is, maar die een belangrijke bijdrage leveren aan extra service en zorg. De stichting Vrienden van Amphia zoekt conti­ nu naar mensen die het ziekenhuis een warm hart toedragen. Vriend worden is eenvoudig. Vanaf 3 euro per maand ondersteunt u al het werk van de stichting. Meer informatie over de stichting Vrienden van Amphia en een aanmeldformu­ lier vindt u op de website www.amphia.nl > Over Amphia > Vrienden van Amphia

34


Belangrijke telefoonnummers

Algemeen telefoonnummer voor alle locaties:

(076) 595 50 00

Voor vragen over uw opname op alle locaties kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur – 16.30 uur telefonisch contact opnemen: Chirurgie / Kaakchirurgie

(076) 595 30 83

Orthopedie / Neurochirurgie / Pijnbestrijding

(076) 595 30 84

Urologie / Plastische chirurgie / Oogheelkunde

(076) 595 10 83

Gynaecologie / KNO

(076) 595 10 84

Klachtenfunctionaris

(076) 595 30 59

Locatie Breda Servicebureau Langendijk

(076) 595 12 07

Servicebureau Molengracht

(076) 595 39 14

Locatie Oosterhout Servicebureau Pasteurlaan

(0162) 32 77 00

Bereikbaarheid

Kijk op www.amphia.nl voor een routebeschrijving naar Amphia of plan uw route

oktober 2014 A0691

met het openbaar vervoer.

welkom in Amphia

35


Locatie Breda Langendijk 75 4819 EV Breda

Locatie Oosterhout Pasteurlaan 9 4901 DH Oosterhout

Locatie Breda Molengracht 21 4818 CK Breda

Locatie Etten-Leur Trivium 76 4873 LP Etten-Leur

T (076) 595 50 00 I www.amphia.nl www.facebook.com/AmphiaZiekenhuis www.twitter.com/AmphiaZKHuis www.youtube.com/amphiazkh www.linkedin.com/in/amphiaziekenhuis

Welkom in Amphia  
Welkom in Amphia  

Komt u binnenkort voor een opname naar het Amphia Ziekenhuis? Deze brochure geeft informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis en onz...

Advertisement