Page 1

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA MARIA LLUÏSA SERRA DE MAÓ (versió en català) La reunió es du a terme Dimarts dia 3 de desembre de 2013 a les 20:15h, amb l’assistència de na Natàlia, Alex, M. Rosa, Dani, Vane, Magda, Marga, Laura i Amor.

1.- Resum crisis, accident a s’escola En referència a l’accident que va ocórrer a l’escola amb les plaques del fals sostre, i davant el risc que hi podia haver i garantir la seguretat de tothom, es va decidir fer una inspecció a fons el passat divendres dia 29 de Novembre. En veure que el problema era més gros o diferent al detectat prèviament, es va decidir tancar l’escola dilluns 2 i dimarts 3 de desembre i es va cridar al responsable de l’empresa instal·ladora i juntament amb els arquitectes i tècnics, el dilluns dia 3 de desembre es va decidir la solució definitiva que s’hi havia de fer. Com fa falta molt de material per cubrir tot el centre, i vist que és molt complicat que arribi el material en un espai de temps molt reduït, el temps de tancament del centre s’amplia a dimecres dia 4 i dijous dia 5 de desembre, i es preveu que dilluns dia 9 de desembre retornaran a la normalitat els grups d'infantil i els de primer i segon s'està a l'espera de si es pot acabar abans de dimecres. Quant als grups de Sa Graduada, les classes d'infantil quedaran reubicades a la planta baixa que és la que es considera que podrà estar acabada més prest i els altres grups de primària es preveu reubicar-los en altres centres de primària pròxims a l'escola en horari de capvespre. Tot això encara per determinar.

2.- Lectura i aprovació acta anterior S’aprova l’acta anterior.

3.- Tresoreria S’informa que s’ha obert una c/c amb els noms de la presidenta i el tresorer i que aquest nombre serà el mateix de l’ampa quan tinguem el NIF. Socis, 36: 720€ Beneficis extraescolars novembre: 172,86€ Berenars novembre: 154€ i 130€ Remanent a caixa: 2322,59€ S’informa que ja s’ha fet el primer pagament a Rotulos Ornaque per la instal·lació dels toldos.

4.- Comunicació amb l’escola


Ens comuniquen que a les reunions d’aula la participació no ha sigut l’esperada, i els tants per cent d'assistència són els següents: P3: 66% P4: 63% P5: 76% 1er: 91% 2on: 45% Es contempla la possibilitat d'agafar els fiets al servei de guarda a partir d’un any i no de tres. Es fa una proposta referent a fer una xerrada informativa sobre la forma de fer feina amb projectes. AMPA i Equip directiu prepararan el tema i la persona més indicada per dur-la a terme. Ens comenten que ha arribat una dotació de material didàctic, que havia d'haver arribat a l'inici del curs passat, com a centre de nova inauguració i podem dir que aquest mes de novembre finalment se'ns ha enviat.

5.- Festes de Nadal i Sant Antoni Es decideix que el patge arribarà a l’escola el dia 19 de desembre i a l’ajuntament ja ens tenen un vestit reservat. Per part de Sa Graduada hi pasaran uns 150 fiets i de Maria Lluïsa Serra uns 100. Es calcula que durarà unes tres hores. N’Amor s’encarrega d’organitzar l’activitat i na Maria de localitzar un possible patge. Per Sant Antoni, s’Ampa fa arribar la seva disposició a donar un cop de mà amb el que faci falta.

6.- Actualització comerços i informació a les famílies Ja estan avisats casi tots el comerços i hi ha una idea per part d’un comerç d'arribar als socis les ofertes que tinguin en cada moment. S’ha d’informar a les famílies de l’organització de la junta per aquest curs.

7.- Precs i Suggeriments Es recorda que tenim pendent el tema de l'anàlisi DAFO. Ho hem d’incloure com a punt el mes de Gener.

I sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.40h, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

ACTA_DES2013_CAT  

Acta de la reunió de la Junta de l'AMPA CEIP Maria Lluïsa Serra. Desembre 2013

Advertisement