Page 1

Ă…rsrapport

2012


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Fakta om Svorka Energi AS

innhold Svorka Energi AS er et vertikalt integrert energiverk med hovedkontor i Surnadal. Selskapet har områdekonsesjon for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal.

Fakta og hovedtall ........................................ 2 Leder ........................................ 3

Selskapets formål Styret, bedriftsledelsen og nøkkeltall ........................................ 4

er å produsere, overføre, distribuere og omsette energi samt drive eller delta i selskap eller virksomhet som naturlig har tilknytning til forannevnte.

Samfunnsregnskap ........................................ 5 Styrets beretning ........................................ 6

samt være en leverandør av IKT-tjenester innen våre utvalgte satsningsområder. I vårt arbeid skal kunden alltid stå i sentrum. Svorka som konsern skal delta i forretningsutvikling innen eksisterende forretningsdrift og beslektede områder/bransjer når vi finner det formålstjenlig.

Aksjonærer Selskapet sin aksjekapital er på 1.300.000,- og er fordelt slik:

Foto: Lediard Foto AS.

Forretningsidé Svorka skal være et selvstendig, offentlig eid selskap med fornøyde kunder. Hovedkontoret skal ligge på indre Nordmøre.

Resultatregnskap ...................................... 13

Svorka skal dekke kundenes behov for energi og energirelaterte produkter og tjenester,

Balanse ...................................... 14

• Surnadal kommune • Halsa kommune • Rindal kommune • Møre og Romsdal fylkeskommune

41% 17% 17% 25%

Noter ...................................... 16 Kontantstrømoppstilling ...................................... 24 Revisjonsberetning ...................................... 25

Halsa

Møre og Romsdal

kommune

fylkeskommune

Rindal

Surnadal

kommune

kommune

Svorka Produksjon AS ...................................... 26 Svorka Fjernvarme AS ...................................... 27 Hovedtall Konsern (i tusen) Svorka Aksess AS ...................................... 28 EL-CO AS ...................................... 29 Jubileumsåret 2012 ...................................... 30

2

2012

2011

175 676

193 863

Energikjøp/varekostnad

73 707

88 352

Driftskostn. eks avskr.

60 735

62 349

Av- og nedskrivning

20 845

19 827

Driftsresultat

20 389

23 335

Finansresultat

10 798

11 057

Driftsinntekter

Foto: Lediard Foto AS.

Grafisk utforming: Amfi Kreativ AS Opplag: 200 Omslag: Fra åpningen av Grytdalen Kraftstasjon

Resultat før skatt

9 591

12 279

Skattekostnad

3 669

7 012

Årsresultat

6 041

5 468


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Administrerende direktør har ordet

Foto: Lediard Foto AS.

Administrerende direktør Erlend Eriksen

2012 – med Gnist For Framtida! Gnist for framtida er Svorka sitt mest brukte slagord. Slagordet brukes i ulike former for profilering for oss og passer godt inn i innledningen til årsrapporten for 2012. Dagens Svorka Energi AS ble stiftet i 1987. Det betyr at vi i 2012 fylte 25 år. Jubilèet startet opp med åpen gratis jubileumsforestilling med Trondheimssolistene i Surnadal Kulturhus søndag 8. januar. Kun timer etter at billettene var lagt ut var konserten fulltegnet. Vi som var til stede fikk en fantastisk musikk- og kulturopplevelse. 25-års-jubilèet ble videre markert gjennom hele 2012, blant annet med ulike produktkampanjer og gode tilbud til kundene våre, Året 2012 ble et år med akseptable økonomiske resultater, rammevilkårene og markedssituasjonen tatt i betraktning. Morselskapet Svorka Energi fikk et resultat før skatt på kr. MNOK 10,680 mens tilsvarende tall på konsernnivå, justert for datterselskapenes individuelle resultater, ble kr. MNOK 9,591. Resultatet etter skatt ble kr. MNOK 6.041. Av energiselskaper vi sammenlikner oss med i regionen har vi det beste resultatet for 2012! Årsakene til at vi i et år med svake kraftpriser og redusert inntektsramme for nettområdet likevel kommer så pass godt ut er flere.

Svorka Aksess AS leverer det beste resultatet i sin historie siden oppstarten tidlig på 2000-tallet. Kompetente ansatte, fokus på utvikling og gode produkt- og tjenesteleveranser til våre kunder har etter hvert dannet grunnlaget for at bredbåndsvirksomheten nå er en av de virksomhetene hos oss med best resultat, målt i forhold til størrelse og omsetning. Elektroinstallasjonsselskapet EL-CO har også forbedret sine tall fra 2011 til 2012. Markedssituasjonen for EL-CO har vært preget av stor konkurranse i området. Fremover skal vi ytterligere fokusere på å utvikle oss, med forbedring av kundefokus og serviceorientering, både i forhold til eksisterende og nye kunder. Nettvirksomheten forbedret sitt resultat før skatt fra 2011 til 2012 med kr. MNOK 6,7. Endringen skyldes hovedsakelig at vi i 2011 fikk ekstraordinære kostnader i forbindelse med stormen Dagmar. Inntekter fra kraftproduksjon har hatt en vesentlig reduksjon fra 2011 til 2012 grunnet kraftig nedgang i kraftpris.

kraftstasjonen ved inntaksmagasinet til Valsøyfjord kraftverk. Kraftverket er kvalifisert til å motta el-sertifikater, hvilket betyr at dette kraftproduksjonsanlegget, gitt noenlunde normale kraftpriser i markedet, blir en god og lønnsom investering for fremtiden. Vi i Svorka er opptatt av å synliggjøre den verdiskapningen og de merverdiene vi tilfører lokalmiljøet på Indre Nordmøre. Det går på alt fra lokale kompetansearbeidsplasser, omfattende lokalt vare- og tjenestekjøp, innbetaling av skatter og avgifter til fellesskapet samt direkte overføringer til eierne i form av utbytte og renter på ansvarlige lån. Vi tør også nevne gaver og tilskudd vi yter til ulike lokale initiativ og prosjekter. I tillegg har vi et omfattende sponsorsamarbeid med veldig mange lag og foreninger. I tillegg til samfunnsutviklingsaspektet tror vi dette bidrar til å opprettholde og bedre kundetilfredshet og innbyggerlojalitet lokalt. Se forøvrig samfunnsregnskapet litt lenger ut i årsrapporten.

Avslutningsvis ønsker jeg også å få frem vår sterke posisjon i For øvrig er det internt i Svorka forhold til sluttbrukermarked og blitt gjennomført effektivitets- og strømkunder. Tross tiltagende kostnadsprosjekter gjennom hele konkurranse fra landsdekkende 2012. Dette har gitt konkrete målstrømleverandører, som aggressivt bare resultater for vår del. Vi er opp- bruker salgs- og markedsressurser tatt av å være kostnadseffektive og som langt overgår våre, har vi arbeidet vil fortsette i 2013 og utover. fortsatt en markedsandel lokalt på 88 %. Dette tror vi først og fremst 2. mars 2012 ble Grytdalen kraftverk skyldes våre konkurransedyktige i Halsa kommune satt i drift. Det nye priser. Svorka hevder seg alltid anlegget ble ferdigstilt helt etter plan godt på Konkurransetilsynet sine og det endelige regnskapet viste offisielle prissammenlikninger av at gjennomføringen skjedde godt strømleverandører. At du som innenfor rammen av vedtatt budsjett. kunde handler lokalt betyr at du Produksjonen er beregnet til å også tar del i dugnaden for at vi skulle bli 5,1 GWh gjennomsnittlig fortsatt kan ha rollen som en av de pr. år. Grytdalen kraftverk er 100 % største motorene i den regionale eid av Svorka. Kraftverket ligger i utviklingen på Indre Nordmøre! vannveien til Valsøyfjord kraftverk og utnytter fallet fra magasinet i Erlend Eriksen Englivatnet ned til den nye Administrerende direktør

Fra jubileumsforestillingen med Trondheimsolistene

Fra åpningen av Grytdalen kraftverk

Linjearbeid i Stangvika

3


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Foto: Lediard Foto AS.

Styret i Svorka Energi AS Norvald Bondhus Kirsti Helgetun Margrethe Svinvik Svein Skjølsvold Ivar Betten Rolf Kårvand John Øye Per Hyldbakk

Bedriftens ledelse Styreleder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansatte representant Observatør ansatte

Erlend Eriksen Odd-Einar Glærum Bård Andreassen Halvard Fjeldvær Håkon Solvik Johan Helgetun Nils Stokke

Adm.dir Svorka Energi AS Driftssjef Svorka Energi AS Markedssjef Svorka Energi AS Økonomisjef Svorka Energi AS Daglig leder Svorka Aksess AS Daglig leder Svorka Produksjon AS Daglig leder El-Co AS

Svorka Energi AS

Sæther Kraft AS 52%

Svorka Aksess AS

OrkideNett AS 33%

Vestlink AS 50%

NØKKELTALL Totalkapitalens rentabilitet: Egenkapitalrentabilitet :

Sund Bredbånd AS 40%

Svorka Produksjon AS

Svorka Fjernvarme AS 75%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

4,7%

5,4%

8,0%

8,2%

9,1%

9,1%

4,2%

3,70%

9,2%

10,3%

11,3%

10,6%

Likviditetsgrad 1:

0,65%

0,60%

0,97%

0,99%

0,95%

1,69%

Egenkapitalandel:

31,9%

31,9%

31,8%

31,6%

36,6%

38,8%

2 833

3010

3 225

2 814

2 942

2 679 226

Driftsinntekter per årsverk (tusen kr): Resultat per årsverk (tusen kr):

97

85

203

231

256

Antall ansatte 31.12:

66

67

66

63

57

56

Antall årsverk:

62

64,4

63,4

59,4

55,6

54,3

Omsetning GWh:

202

180

204

189

183

208

4647

4206

9 926

10 547

10 952

9 567

Avkastning monopoldel:

2,4%

-6,40%

7,4%

7,2%

7,15%

5,4%

Antall målepunkt:

6 381

6327

6 286

6 150

6 150

6 190

Resultat per aksje:

4

El-Co AS 67%


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Samfunnsregnskap Svorka bidrar til lokal og regional verdiskapning gjennom sine selskaper. Den lokale verdiskapningen tilbakeføres blant annet gjennom lønn til ansatte, utbytte til eierne samt skatter og avgifter til kommunen. Den delen av verdiskapningen som ikke deles ut, blir igjen i Svorka som økte verdier for våre eiere.

bygging av fjernvarmesentral, kraftutbyggingsprosjekter og nytt administrasjonsbygg. Svorka har fokus på å benytte lokale leverandører i sine utbyggingsprosjekter, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. Svorka har for 2012 kjøpt varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 46.

Kjøp av lokale varer og tjenester

Støtte og sponsing

Svorka har i de siste årene investert betydelige midler gjennom

Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale

organisasjoner og arrangement. Svorka har i 2012 blant annet gitt bidrag til Laksefestivalen, Vårsøghelga og Norsk Vandrefestival. Totalt har Svorka i 2012 bidratt med i overkant av kr. 500.000 til gode formål i regionen. Eierne Svorka bidrar også med utbytte til eierne Surnadal kommune, Rindal Kommune, Halsa kommune og Møre og Romsdal Fylke. Utbytte for 2012 ble på MNOK 5, i tillegg til

rente av ansvarlig lån til eierne på MNOK 2,3. Svorka sine kraftverk bidro med konsesjonskraft til Surnadal kommune og Halsa kommune til en verdi av MNOK 1,9, i tillegg kommer også eiendomsskatt til eierkommunene for 2012 som utgjør MNOK 2,8. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 12 til våre eiere i 2012.

Den direkte verdiskapningen fra Svorka i 2012 utgjør: Skatt på selskapets inntekt

MNOK 2,4

Skatt på inntekt – egne ansatte

MNOK 9,3

Arbeidsgiveravgift

MNOK 2,3

Forbruksavgift og avgift til Enova

MNOK 15,8

Merverdiavgift

MNOK 55,8

Sum direkte verdiskapning 2012

MNOK 85,6

Eiernes uttak i 2012 Utbytte

MNOK 5,0

Renter ansvarlig lån

MNOK 2,3

Eiendomsskatt

MNOK 2,8

Verdi konsesjonskraft

MNOK 1,9

Sum utbetalinger

MNOK 12,0 Ivrige fotballjenter fra IL Søya. Lediard Foto AS

Tonje Fugelås Kvendbø mottar en gavesjekk fra Svorka for sine skytterbragder

Hvert år har 10. trinnet en skoledag på Svorka hvor de får omvisning, demonstrasjoner samt prøve egne ferdigheter i mange fag.

5


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Styrets beretning Året 2012 var preget av fortsatt uro i den internasjonale økonomien og flere euroland sliter fortsatt med statsfinansieringen. Det var i starten av 2012 stor usikkerhet rundt om eurosamarbeidet ville bestå. Den europeiske sentralbanken (ESB) og EU gjennomførte gjennom 2012 flere viktige tiltak for å redusere risikoen for lån og investeringer til gjeldstyngede land i eurosonen, noe som har bidratt til å redusere risikoen for kollaps i eurosonen. Norsk økonomi har hatt en avvikende utvikling i forhold til andre industriland i 2012 med videre nedgang i arbeidsledigheten. Denne utviklingen har vært ledet an av

olje- og boliginvesteringene. Norsk økonomi er todelt med en tydelig høykonjunktur innenfor næringer som er drevet av oljesektoren. På den andre siden opplever tradisjonell eksportvirksomhet store utfordringer knyttet til fallende internasjonal etterspørsel, høy kronekurs og høyt kostnadsnivå. Produksjonen av kraft i Norge var på hele 148 TWh i 2012. Økningen fra 2011 er på 15 %, og er den høyeste kraftproduksjonen som er registrert noen gang. Den høye kraftproduksjonen i 2012 kan sees i sammenheng med høy fyllingsgrad og store tilsig til vannmagasinene i løpet av året. Ved inngangen til 2012 lå fyllings-

graden 9,2 prosentpoeng over median for perioden 1990-2011. Høyt tilsig til magasinene gjorde at fyllingsgraden lå høyere enn medianverdien gjennom store deler av 2012. Investering i ny kraftproduksjon og oppgradering i eksisterende kraftproduksjonsanlegg medvirker også til at det blir mulig å ha høyere kraftproduksjon over tid. Norges eksport av kraft var på 22 TWh i 2012. I samme periode var importen 4,2 TWh. Dette resulterte i en netto eksport på 17,8 TWh, hvilket betyr at 2012 representerer et år der netto eksporten er den nest høyeste noen gang. I alle måneder i 2012 var det høyere

eksport enn import av elektrisk kraft. Forbruket i alminnelig forsyning var 76 TWh i 2012, dette utgjør en økning på 5 % fra året før. Oppgangen i forbruket må sees i sammenheng med lavere temperaturer. Gjennomsnittlig temperatur for Norge som helhet var 1,4 grader celsius lavere i 2012 enn året før. Det er for tiden knyttet spenning til fremtidige kraftpriser. Det kan se ut som vi er på vei ut av en lang periode med historisk sett høye kraftpriser. Med unntak av 2007 må vi helt tilbake til 2002 for å finne et år med like lave kraftpriser som i 2012.

• Svorka Lave kraftpriser og der i gjennom reduserte inntekter fra egen kraftproduksjon, samt en redusert inntektsramme for nettområdet, er de viktigste hovedårsakene til at Svorka i 2012, som i 2011, får et lavere økonomiske resultat enn foregående år. Sammenligningsvis hadde vi i 2011 vesentlig høyere kraftpriser, men også dette året var preget av en nøktern inntektsramme for nett og i tillegg negative resultatmessige konsekvenser som følge av stormen «Dagmar» i romjuls- og nyttårshelgen 2011/2012.

nye kraftstasjonen Grytdalen ved Valsøyfjord kraftverk i Halsa, kom det over noen dager et så vidt betydelig omfang nedbør at organisasjonen fremskyndet ekstraordinært utomhus anleggsarbeid for å sikre ny kraftstasjon og transformator for vannmassene. Heldigvis ble ikke denne situasjonen verre en at materielle verdier ble sikret på en god måte. Nedbørsmengdene i denne perioden medførte imidlertid at vi opplevde et betydelig vanntap grunnet overløp.

Starten av året 2012 var preget av et betydelig istandsettings- og reparasjonsarbeid knyttet til «Dagmar». I mars 2012 fikk vi igjen, om enn i et noe mindre omfang, kjenne på naturkreftene. Rett før ferdigstillingen av den

Svorka Energi AS oppnår gjennom Kundetilfredshetsundersøkelsen (KTI) fra 2012 en total tilfredshet på 79 (78 i 2011) av totalt 100 poeng. Dette resultatet ligger klart over gjennomsnittet av tilsvarende og sammenliknbare undersøkelser

6

for andre selskaper som analyseselskapet har gjennomført i løpet av det siste året. Vi har hatt en kontinuerlig forbedring fra 2009. Dette viser at vi er på rett vei og at kundene har god tillit til det arbeidet vi gjør og de verdiene vi står for. Scoren for lojalitet i forhold til preferansen «fortsatt kunde i Svorka fremover» er på hele 89 av totalt 100 poeng, hvilket må sies å være en meget høy score. Resultatet representerer en økning på hele 5 poeng sammenliknet med 2011. Scoren er også 5 poeng høyere enn bransjegjennomsnittet. Uavhengig av stadig forbedrede resultater på disse undersøkelsene, kan vi fortsatt forbedre oss, og vi skal anstrenge oss ytterligere med hensyn til de totale produktog tjenesteleveranser vi yter overfor kundene våre.

Ellers har året 2012 vært brukt til å markere at dagens Svorka Energi AS fylte 25 år. Jubileet inneholdt mange aktiviteter og ble toppet av en flott jubileumsforestilling med Trondheimssolistene, og andre inviterte artister, som ble avholdt ved Surnadal kulturhus søndag 8. januar 2012. Surnadal kulturhus feiret parallelt sitt 10 års jubileum samme kveld. Svorka har også i 2012 støttet opp om lokale prosjekter og initiativ. Cirka MNOK 0,5 har Svorka ytt til gode formål i lokalområdet i 2012. Svorka har også bidratt med MNOK 7,3 til våre eiere i utbytte og renter på ansvarlig lån, noe som bidrar til økt verdiskapning for innbyggerne i vårt konsesjonsområde Surnadal, Rindal og Halsa.


Svorka Energi - Årsrapport 2012

• Nettvirksomheten Omsetning i mill. kr. Året 2012 hadde normale driftsforhold uten noen form for store hendelser. Rehabilitering av regional- og distribusjonsnettet har også i år blitt utført for å bedre drifts- og personsikkerheten, og for å tilfredsstille de tekniske krav. Det er også i år bygd nett til tilknytninger av nye bolig- og hyttefelt som har økende aktivitet. Høyeste forbruk var 1. februar 2012 time 9 med 35,3 MW for området. Kraftflyten gjennom vårt distribusjonsnett i 2012 var på 168 GWh. Energitapet i eget nett, samlet for regional - og distribusjonsnettet, ble på 8,3 %, noe som

er et normalt tap for bransjen.

200

Det er NVE som fastsetter Svorka Energi AS sin inntektsramme på monopolaktivitetene. Konsesjonsområdet har et stort areal og en spredt bosetning som medfører forholdsvis mange meter forsyningsnett per kunde. For regnskapsåret 2012 fikk Svorka Energi AS tildelt en inntektsramme på MNOK 44,8, noe som utgjør en nedgang på MNOK 0,9 fra 2011.

160

120

80

40

0

2008

2009

2010

2011

2012

Bruttofortjeneste i mill. kr. 100

Det er viktig å kunne foreta omstillinger og rasjonelle handlinger i selskapet, slik at en kan oppnå en akseptabel inntjening innenfor den tildelte inntektsrammen.

80

60

40

20

Forsyningsområdet

0

Svorka Energi sitt forsyningsområde har et areal på ca 2300 km2, og innbyggertallet er knappe 10.000. Forsyningsnettet i konsesjonsområdet består av: Høyspentlinje

443 km

Høyspentkabel

329 km

Lavspentkabel

426 km

Nettstasjoner

553 stk

Nettskap

1325 stk

Målepunkt

6381 stk

AVBRUDD/HENDELSER I EGET NETT - 2012

2010

2011

2012

Lønnskostnader i mill. kr.

30

20

10

0

Avbruddsårsak

Antall

ILE(KWh)

Driftsforstyrrelse

27

11 984

Planlagt utkobling, varslet

35

8 843

Sum

62

20 827

Antall

ILE(KWh)

Omgivelser (trær/snø/vind)

4

4 209

Torden

1

52

Driftspåkjenning

9

4 595

Årsak ikke klarlagt

1

3 128

15

11 984

Avbruddsårsak

Antall

ILE(KWh)

Driftsforstyrrelse

0

0

Sum

2009

76 km

Lavspentlinje

Feilens hovedårsak

40

2008

ANNEN EIERS NETT (Regional nett)

2008

2009

2010

2011

2012

Andre driftskostnader i mill. kr 30 25 20 15 10 5 0

2008

2009

2010

2011

2012

7


Svorka Energi - Årsrapport 2012

• Kraftmarkedet Økning i kraftforbruk i 2012 I 2012 var det norske elektrisitetsforbruket 130 TWh. Det er en oppgang på 5 TWh fra 2011. Oppgangen skyldes høy aktivitet utenom kraftintensiv industri samt et høyt forbruk i alminnelig forsyning. Relativt sett kom mesteparten av økningen i fjerde kvartal som følge av lav gjennomsnittstemperatur. Det samlede kraftforbruket i Norge, Sverige, Danmark og Finland var 384,6 TWh i 2012. Det er en økning på 8,9 TWh fra 2011.

Utvikling i eget selskap Svorka Energi hadde 202 GWh i totalt salg av strøm i 2012 (180 GWh i 2011). Økningen kommer av høyere forbruk i alminnelig forsyning som følge av lavere middel-

temperatur, høyere aktivitet, samt økt salg utenfor eget konsesjonsområde. Salget fordeler seg med 150 GWh (+ 10 GWh) innenfor konsesjonsområdet og 52 GWh (+12 GWh) utenfor konsesjonsområdet. Eksterne leverandører økte sine leveranser i nettområdet med 2,5 GWh fra 2011. Markedsandelen av totalt levert kraft i eget konsesjonsområde gikk ned fra 88,5 % i 2011 til 87,9 % i 2012.

Kraftprisene i 2012 Gjennomsnittlig systempris i 2012 ble 23,4. Det er hele 13,3 øre/ KWh lavere enn i 2011, og 19,2 øre lavere enn i 2010. Områdeprisen for Midt-Norge i 2012 var kun 0,2 høyere enn systemprisen, 23,6 øre/kWh.

10. klassing prøver seg på stolpeklatring

Elg på linjebefaring

Avskrivninger i mill. kr. Høyeste og laveste priser i 2012 (referert til systempris):

20 18

Periode

Høyeste pris

Tidspk

Laveste pris

Tidspk

14

Time

160,1 øre/kWh

08.02. time 19

2,9

øre/kWh

23.07. time 5

12

Døgn

73,3

øre/kWh

8. februar

5,9

øre/kWh

25. juli

10

Uke

50,1

øre/kWh

Uke 6

6,2

øre/kWh

Uke 30

Måned

37,2

øre/kWh

Februar

10,3 øre/kWh

16

8 6 4 2 0

2008

2009

2010

2011

2012

Driftsresultat i mill. kr. 35 30 25 20 15 10 5 0

2008

2009

2010

2011

2012

Fra befaring i Svorka Kraftverk

8

Juli


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Elsertifikat Fra 1.1.2012 inntrådte det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. For Norge sin del skulle 3% av

forbruket dekkes inn med elsertifikater. På sluttbrukersiden ser dette ut til å ha gått uten nevneverdige problemer. Men markedet har steget betydelig i løpet av året, og

fortsetter prisen å stige samtidig som kvotekravet øker, kan man etter hvert forvente at det blir noen kritiske tilbakemeldinger fra de som må betale ordningen – forbrukerne.

Resultat før skattekostn. i mill. kr 30 25 20 15

• Produksjon

10 5

Svorka Energi AS er eier (gjennom Svorka Produksjon AS) eller er deleier i følgende anlegg: Valsøyfjord Kraftverk: Heleid av Svorka Produksjon AS. Beregnet middelproduksjon er 17 GWh, produksjonen i 2012 ble på 15,7 GWh. Produksjonen ble i januar/februar styrt av begrensninger i kjøring i forbindelse med sluttføring av prosjektet Grytdalen kraftverk. Men hovedårsaken til den noe lavere produksjonen ligger i vanntap grunnet kraftig nedbør med stor snøsmelting i starten av mars. Dette påvirket også alle øvrige kraftproduksjonsanlegg. Brandåa Kraftverk: Heleid av Svorka Produksjon AS. Året 2012 er anleggets 3. driftsår. Beregnet middelproduksjon er 15,8 GWh, produksjonen i 2012 ble på 13,1 GWh.

Grytdalen Kraftverk:

Svorka Fjernvarme AS:

Heleid av Svorka Produksjon AS. Anlegget ble satt i drift 2. mars 2012 og nådde en produksjon på 3,8 GWh i 2012. Beregnet middelproduksjon er 5,3 GWh.

Svorka Produksjon AS eier 75%, Landbrukshuset AS eier 25%. Fjernvarmesentralen leverte i alt 6,9 GWh varmeenergi til 23 kunder i 2012.

Svorka Kraftverk og Nordsvorka

Svorka Fjernvarme har i 2012

Kraftverk:

gjennomført omfattende vedlikehold på flismatesystemet og elkjelen. Det er gjort ombygginger i enkelte kundesentraler, og sammen med utbedringer som kundene har gjort i 2011 og 2012, greier vi nå uten problem å levere nok varme til alle kundene.

Svorka Energi og Statkraft Energi eier 50 % hver i anleggene. Til sammen har disse en beregnet middelproduksjon på 123,4 GWh. Samlet årsproduksjon i 2012 ble på 119,5 GWh. Samspillet mellom de to eierne reguleres gjennom en selskapsavtale og en driftsavtale. Etter at forrige driftsavtale utløp 31.12.2009, ble det etter lange og krevende forhandlinger inngått ny 5-årig driftsavtale med virkning fra 01.01.2011. Driftskostnadene er faste for Svorka Energi AS, mens hver eier har full volumrisiko på produksjonen. Investerings- og driftsprosjekter deles med 50 % på hver av eierne.

Fjernvarmesentralen har et mål om 70-80% bioandel i varmeproduksjonen. I 2012 nådde vi en bioandel på 73,2%. Maks effektuttak i fjernvarmesentralen har vært oppe i 3,9 MW. Maksuttak skjer samtidig som det også er høyt strømforbruk. Fjernvarmesentralen bidrar slik sett til å minske topplastene i strømnettet.

2008

2009

2010

2011

2012

Årsresultat i mill. kr 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2008

2009

2010

2011

2012

Totalrentabilitet i% 12

• Miljø Vannkraftproduksjonen har miljømessige fordeler framfor andre former for energiproduksjon, men det betyr ikke at vannkraftanlegg ikke medfører inngrep i naturen og påvirkning på miljøet. Svorka er opptatt av å forebygge og avgrense de negative miljøkonsekvensene av denne aktiviteten, først og fremst

0

10 8

gjennom til enhver tid å overholde konsesjonsvilkårene for hvert enkelt kraftverksprosjekt. Svorka bidrar etter styrets mening positivt til å redusere skadelige utslipp ved å produsere elektrisitet og varme basert på vannkraft og biobrensel.

6 4 2 0

2008

2009

2010

2011

2012

Foto: Johan Helgetun

9


Svorka Energi - Årsrapport 2012

• Økonomi Årsresultatet for Svorka Energi AS og Svorka som konsern ble på MNOK 6,041 for 2012, noe som er en økning i resultatet på MNOK 0,7 fra 2011. Driftsinntektene for Svorka har en nedgang på MNOK 18,2 fra 2011. Driftsinntektene til Svorka er i stor grad avhengig av kraftprisen, og salg av kraft til ulike sluttbrukerkunder. Spotprisen på strøm utgjorde 23,5 øre/KWh i 2012, noe som er en nedgang på 14 øre/ KWh fra 2011. Når det gjelder salg av egenproduksjon, så har Svorka igjennom sin sikringsstrategi oppnådd høyere pris enn markedet. Svorka har også hatt en positiv tilgang av nye kunder innenfor bredbånd.

Totalkapital i mill. kr.

Personalkostnaden for Svorka Energi AS utgjør i underkant av MNOK 20,8, noe som er på samme nivå som 2011. I Svorka er det en økning i personalkostanden på i overkant av MNOK 1,5, noe som blant annet skyldes økning i antall årsverk innenfor El-Co AS. Når det gjelder avsetning til fremtidige

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2008

2009

2010

2011

pensjonskostnader, så har avsetningen vært stabil fra 2011. Svorka har en økning i avskrivningene på MNOK 1,0. Økningen skyldes idriftsettelse av Grytdalen kraftverk i 2013, og økte investeringer innenfor bredbånd. Når det gjelder annen driftskostnad, så er det en nedgang i kostanden med MNOK 3,0. Deler av nedgangen skyldes kostnadene knyttet til stormen Dagmar i 2011. Svorka har en nedgang i netto finansposter med i underkant av MNOK 0,3. I 2011 hadde Svorka en negativ utvikling av de finansielle investeringene. I 2012 har det vært en positiv utvikling, noe som bidrar til å forklare nedgangen i netto finansposter. DNB er Svorka sin hovedbankforbindelse. Kontienes innskuddsog lånerenter er Nibor-basert, og rentesikringer er foretatt med rentederivater.

ningene om fortsatt drift er til stede. Forutsetning om fortsatt drift er derfor lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Svorka Energi legger vekt på langsiktig verdiskapning, og skal gjennomgående ha en god finans-iell handlefrihet. Innen disse rammene fører selskapet en aksjonærvennlig utbyttepolitikk, men på en slik måte at finansiering av framtidige investeringer skal sikre selskapet god soliditet.

DLE - Det lokale elektrisitetstilsyn Som en del av det offentlige tilsynsapparat har DLE utført tilsyn i følge “tilsynsloven” og etter instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. Ansvarsområdet er lagt opp etter årlige mål og strategier for å kunne øke el-sikkerheten i forsyningsområdet.

Styret mener Svorka sin økonomiske stilling er god, og at forutset-

2012

Egenkapitalrentabilitet i% 12 10 8 6 4 2 0

2008

2009

2010

2011

2012

Utvidelsen ved Byggmakker Surnadal krevde bla. omlegging av strømtilførselen. Vi gratulerer Talgø med ny flott butikk.

10


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Personalforhold

Egenkapital i mill. kr

Arbeidsmiljøet i Svorka er etter styrets mening godt. Styret og selskapets ledelse er inneforstått med de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten, og Svorka arbeider for at forventningene realiseres.

160 140 120 100 80 60 40 20

Svorka har vært en IA bedrift siden 2002, og nedenfor er det en tabell som viser en oversikt over fraværet fra 2005 til 2012.

0

2008

2009

2010

2011

2012

Egenkapitalandel i % 40

Stor stemning under «Åpen dag»

35

År

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Langtidsfravær

2,47 %

3,58 %

1,70 %

2,60 %

1,64 %

1,08 %

1,72 %

0,0 %

Korttidsfravær

1,98 %

1,27 %

1,50 %

1,83 %

2,15 %

2,72 %

1,95 %

1,45 %

Total fravær

4,45 %

4,85 %

3,20 %

4,43 %

3,79 %

3,80 %

3,67 %

1,45 %

30 25 20 15 10 5 0

2008

2009

2010

2011

2012

Omsetning GWh i mill. kr 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165

2008

2009

2010

2011

2012

Her er gjengen som bidro til «Åpen dag» 2012.

11


svorka Energi - Årsrapport 2012

• utsiktene framover

Stolte skiløpere fra Rindal IL Foto: Vigdis Trønsdal

Våre produksjonsanlegg er gjennomgående i god stand. Likevel innebærer nye sikkerhetsforskrifter for vassdragsanlegg at det må gjennomføres noe rehabilitering ved dammen knyttet til Valsøyfjord kraftverk, og etter hvert i betydelig grad ved damanleggene til Svorka Kraftverk. I tillegg har Svorka 1-2 nye kraftprosjekter som vurderes for eventuell framtidig utbygging. De første månedene i 2013 preges av relativt lave spotpriser, til tross for at hydrologiske balanse har svekket seg mye de siste 2 månedene. Ved inngangen til mars har vi minus 16 TWh i hydrologisk balanse.

Skateparken i Midtigrenda Foto: Frank Botten

bildetekst

Systemprisen i januar var 30,6 øre og 29,4 øre i februar. Områdepriser for Midt-Norge avviker marginalt. Dagens terminmarked kan tyde på at prisene resten av året vil holde seg relativt stabile med en gjennomsnittspris på ca 28,5 øre/ kWh. Markedet priser årene fra 2014 til 2017 mellom 36 og 38 EUR/MWh – med dagens valutakurser rundt 27 - 28,5 øre. Kraftforbruket i Svorka sitt nettområde har økt med 8 % de tre første månedene i 2013 sammenlignet med 2012. Året 2013 har så langt forløpt uten større internasjonale hendelser som har påvirket kraftprisene. Fravær av denne type hendelser gir større forutsigbarhet i det

nordiske kraftmarkedet. Den globale økonomiske usikkerheten vies dog stor oppmerksomhet, og vi ser flere politiske uttalelser og vedtak som indirekte får betydning for kraftprisene (valuta, renter, olje-/ gassutvinning, CO2-kvoter osv). I regnskapet for 2012 er det avsatt ca MNOK 0,95 for fremtidige tap på kraftporteføljen. Avsetningen omfatter tap på enkeltkontrakter, risikovurdering av åpne kontrakter og en generell avsetning for volumog prisrisiko på porteføljen. Konkurransen er fortsatt høy i hele sluttbrukermarkedet med en betydelig kamp om kundene. Til tross for forbrukerorganisasjonenes gjentatt oppfordringer om å bruke Konkurransetilsynets lister for å finne rimeligste kraftleverandør, skjer de fleste leverandørbyttene til selskaper som i hovedsak tilbyr produkter som ikke noteres der. Det satses massivt på markedsføring fra de to-tre største aktørene i dette markedet. Produktene som selges ligger prismessig godt over bransjesnittet, og vi må anta den merprisen de klarer å hente ut overgår kostnadene med markedsføringen. Av de anbudskonkurransene vi deltar i, ser vi at påslagene til vinnerne i beste fall ligger helt i grenseland for positivt bruttofortjeneste. Det er ikke et godt tegn for bransjen.

lang behandlingstid kan være at det vedtatte målet om 26 TWh fornybar kraft innen 2020 ikke blir realisert. Arbeidet med AMS (Smart strøm) går videre, og 2013 vil i hovedsak blir brukt til planlegging og tilrettelegging for utrullingen av nye målere. Fristen for å skifte målere er utsatt til 01.01.2019. For å kunne oppnå et økonomisk resultat som gir en tilfredsstillende avkastning innenfor monopolvirksomheten, må selskapet arbeide videre med riktige beslutninger innen monopolområdet. Nettprosjektet som ble igangsatt i 2011 gir insentiver til flere tiltak som er satt i verk. Ved riktige beslutninger fremover viser nettprosjektet at nettvirksomheten har en fin utvikling videre. For å opprettholde og bedre leveringskvaliteten vil det fortsatt være fokus på rehabiliteringer av nettet. I tillegg fortsetter arbeidet med spolejording av hovedtrafoer for å bedre blant annet spenningskvaliteten. Arbeidet med å utvikle gode investerings- og vedlikeholdsplaner for selskapet både på kort og lang sikt skal videreføres i 2013. Den store interessen for småkraftutbygging i området gjør at det forventes en fortsatt meget stor aktivitet både på planlegging og nettutbygging.

Bransjen er opptatt av den lange behandlingstiden for konsesjon til nye kraftverk. Konsekvensen av

Styret vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og en god innsats i 2012. Surnadal 31.12.2012/18.04.2013

Svein Skjølsvold

Ivar Betten

Rolf Kårvand

Margrethe Svinvik

Kirsti Helgetun

Per Hyldbakk

John Øye

Norvald Bondhus

Glade fotballjenter fra IL Søya Foto: Lediard Foto AS

12


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Resultatregnskap 2012 Svorka Energi AS 2011

Svorka konsern

(Alle tall i NOK 1000)

2012

Note

2012

2011

117 772

DRIFTSINNTEKTER 116 915

97 008

Energisalg

92 478

-13 258

-14 257

- El.avgift

-14 257

-13 258

103 657

82 751

Netto Energisalg

78 222

104 514

48 414

51 256

Nettinntekter inkl mer-/mindreinntekt

51 256

48 414

7 165

9 380

Andre driftsinntekter

46 198

40 861

73

0

0

72,9

159 309

143 387

175 676

193 863

87 282

69 839

Energikjøp og overføringer

59 469

72 590

2 412

1 219

Annet varekjøp

14 238

15 762

20 742

20 769

Lønnskostnader

11,14

35 444

33 877

9 415

11 305

Avskrivninger

2

20 845

19 827

25 286

21 921

Annen driftskostnad

4

25 177

28 135

337

114

114

337

145 474

125 166

155 288

170 527

13 835

18 221

20 389

23 335

Gevinst ved avgang driftsmidler SUM Driftsinntekter

1

DRIFTSKOSTNADER

Tap på fordringer Sum driftskostnader

1

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 894

-1 877

136

68

Inntekt på investering i datterselskap

3

0

0

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

3

125

210

10 662

6 788

Renteinntekter

1 619

1 653

1 356

2 438

Andre Finansinntekter

2 438

1 379

-11 762

-12 135

Rentekostnader

-12 155

-11 685

-2 934

-2 824

Finanskostnader

-2 824

-2 614

-1 648

-7 542

Netto finansposter

-10 798

-11 057

12 187

10 680

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

9 591

12 279

6 820

4 638

Skattekostnad på ordinært resultat

3 669

7 012

5 367

6 041

ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

5 922

5 266

5 367

6 041

ÅRSRESULTAT

5 922

5 266

Minoritetsandeler

12

9

ÅRSRESULTAT ETTER MIN.ANDELER

120

202

6 041

5 468

Opplysninger om avsetninger til: 1 030

-1 058

Fond for vurderingsforskjeller

9

3 000

5 000

Foreslått utbytte

9

1 337

2 099

Annen EK

9

5 367

6 041

Sum disponert

13


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Balanse pr. 31.12.2012 Svorka Energi AS 2011

Svorka Konsern

(Alle tall i NOK 1000)

2012

Note

2012

2011

12

10 715

12 541

2

0

0

10 715

12 541

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 10 080

8 525

0

0

10 080

8 525

Utsatt skattefordel Goodwill i forbindelse med oppkjøp Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler

118 330

122 856

1 521

0

0

80 770

0

6 955

0 0

Kraftverk og overføringsanlegg

2

232 527

227 438

Kraftverk under utførelse

2

2 398

1 521

Forretningsbygg

2

80 770

88 555

Tomter og bygninger

2

6 955

1 050

0

Fjernvarmeanlegg

2

21 456

22 187

0

Bredbåndsanlegg og kabel-TV

2

23 026

23 143

Maskiner, inventar og driftsløsøre

2

7 378

6 234

127 229

216 814

22 106

23 878

224 055

142 203

449

517

1 482

1 209

0

0

Sum varige driftsmidler

7 620

8 920

374 753

372 815

0

0

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap

3

Lån til datterselskap

5

0

0

Investeringer i tilknyttet selskap

3

1 806

1 681

Lån til tilknyttet selskap

5

2 309

2 582

Andre fordringer

5

101

101

Andre langsiktige aksjer

8

1 604

1 701

5 820

6 065

391 288

391 421

1 700

1 603

249 791

169 411

Sum finansielle anleggsmidler

387 101

394 750

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

14

1 790

2 438

Varebeholdning

6

4 407

3 879

32 986

37 746

Kundefordringer

5,7

40 995

38 912

-804

927

Andre fordringer

5

3 726

3 708

0

0

7 142

12 075

0

0

12 075

7 142

Fordring på konsernselskap Fordring Nordpool

13

Mer-/mindreinntekt

5

0

0

44 257

45 815

3 412

5 186

Markedsbaserte aksjer

2 786

5 238

Kontanter og bankinnskudd

52 245

58 676

439 346

453 427

0

0

51 864

54 695

8

5 186

3 412

15

10 927

6 298

72 383

68 284

463 671

459 705

Sum fordringer

Sum omløpsmidler SUM EIENDELER


svorka Energi - Årsrapport 2012

baLansE pr. 31.12.2012 Svorka Energi AS 2010

Svorka Konsern

(alle tall i nok 1000)

2011

Note

2010

2011

9,10

1 300

1 300

9

4 163

4 163

5 463

5 463

157

277

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 1 300

1 300

Aksjekapital

4 163

4 163

Overkursfond

5 463

5 463

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

0

0

Opptjent egenkapital 6 617

5 558

134 768

136 868

Minoritetsandeler

9

Fond for vurderingsforskjeller

9

0

349

Annen egenkapital

9

142 413

140 871

141 385

142 426

Sum opptjent egenkapital

142 569

141 496

146 848

147 889

SUM EGENKAPITAL

148 032

146 959

4 460

5 328

2 604

2 673

7 064

8 002

GJELD Avsetning for forpliktelser 0

0

Andre avsetninger for forpliktelser

2 538

2 502

Pensjonsforpliktelser

2 538

2 502

Sum avsetning for forpliktelser

11

Annen langsiktig gjeld 151 125

145 958

40 000

40 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

5

145 958

151 125

Ansvarlig lånekapital

5

40 500

40 500

191 125

185 958

186 458

191 625

42 557

54 735

Gjeld til kredittinstitusjoner

8 895

9 972

Leverandørgjeld

5

57 209

44 921

7

12 865

17 269

6 544

2 366

Betalbar skatt

9 242

10 378

Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

3 000

5 000

27 658

33 676

0

0

939

951

98 835

117 077

292 498

305 538

439 346

453 427

12

Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte

9

Annen kortsiktig gjeld Mer-/mindreinntekt

5

2 399

6 544

11 766

10 582

5 000

3 000

31 927

29 865

0

0

951

939

122 117

113 119

Sum gjeld

315 639

312 746

SUM EGENKAPITAL OG GjELD

463 671

459 705

Avsatt til tap på kraftkontrakter Sum kortsiktig gjeld

Surnadal 31.12.2012 / 18.04.2013

Svein Skjølsvold

Ivar Betten

Rolf Kårvand

Margrethe Svinvik

Kirsti Helgetun

Per Hyldbakk

John Øye

Norvald Bondhus

Erlend Eriksen Adm. dir.

15


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Noter til regnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp etter

bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges

Inntektsføring av kraftomsetning/ kostnadsføring kraftkjøp:

Aktiverte renter:

reglene i regnskapslova av 17. juli 1998.

de eiendeler merverdien knytter seg

Svorka Energi AS prissikrer

anlegg under oppføring, blir aktivert

til innenfor markedsverdien av disse

kraftkjøpet ved inngåelse av fysiske

som en del av kostprisen.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

eiendelene. Den del av kostpris som

og finansielle kontrakter. All fysisk og

ikke kan tillegges spesifikke eiendeler

finansiell handel som ligger innenfor

Andre anleggsaksjer og andeler:

representerer goodwill. Goodwill

antatte salgsforpliktelser, regnskaps-

Anleggsaksjer og mindre

Eiendeler bestemt til varig eie eller

avskrives lineært over antatt

føres som sikring. Antatt salgs-

investeringer, hvor selskapet ikke har

bruk er klassifisert som anleggs-

økonomisk levetid.

forpliktelse defineres som forpliktelse

betydelig innflytelse, balanseføres til

til kunder i eget konsesjonsområde

anskaffelseskost. Investeringene blir

som en med overveiende sann-

nedskrevet til virkelig verdi dersom

skal tilbakebetales innen ett år er

Investering i Datterselskap og Tilknyttet selskap:

synlighet vil oppnå, samt andre

verdifallet ikke er forbigående. Mottatt

klassifisert som omløpsmidler. Ved

Datterselskapet og det tilknyttede

inngåtte fysiske forpliktelser. Som

utbytte og andre overskudds-

klassifisering av kortsiktig og lang-

selskap er vurdert etter egen-

sikring regnes både salgs- og

utbetalinger fra selskapene inntekts-

siktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt

kapitalmetoden i selskapsregnskapet.

kjøpsposisjoner. Tap/gevinst på

føres som annen finansinntekt.

til grunn. Anleggsmidler vurderes til

Morselskapets andel av resultatet er

sikringskontrakter, beregnet som

anskaffelseskost, men nedskrives til

basert på de investerte selskapenes

marginen mellom kontraktspris og

Fordringer:

virkelig verdi når verdifallet forventes

resultat etter skatt med fradrag for

spotpris, bokføres ved realisering og

Kundefordringer og andre fordringer

ikke å være forbigående. Anleggs-

interne gevinster og eventuelle

presenteres som korreksjon til kraft-

oppføres til pålydende etter fradrag

midler med begrenset økonomisk

avskrivninger på merverdi som

kjøp. Dersom netto kjøpsforpliktelser

for avsetning til forventet tap.

levetid avskrives planmessig. Lang-

skyldes at kostpris på aksjene var

overstiger antatte salgsforpliktelser,

Avsetning til tap gjøres på grunnlag

siktig lån balanseføres til nominelt

høyere enn den ervervede andelen

overføres sikringskontrakter til

av en individuell vurdering av de

mottatt beløp på etablerings-

av bokført egenkapital.

tradingporteføljen basert på LIFO-

enkelte fordringer.

tidspunktet. Omløpsmidler vurderes

I resultatregnskapet er resultat-

prinsippet. Lukking av finansielle

til laveste beløp av anskaffelseskost

andelene vist under finansposter,

kjøpskontrakter inntektsføres/kost-

Pensjoner:

og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld

mens eiendelene i balansen er vist

nadsføres i den perioden det gjøres

Selskapet balansefører pensjons-

balanseføres til nominelt mottatt

under finansielle anleggsmidler.

motregning. Sikringsporteføljen

forpliktelser/midler i henhold til

verdivurderes til inngåtte kontrakts-

foreløpig Norsk RegnskapsStandard for pensjoner.

midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som

beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig

Finansielle instrumenter:

priser for kjøp og salg. Kunder i eget

verdi som følge av renteendring.

Finansielle instrumenter i kraft-

konsesjonsområde vurderes til

Renter som knytter seg til

handelen er finansielle, bilaterale,

markedspriser pr. 31.12. i antatt

Skatter:

Konsolideringsprinsipp:

kontrakter, terminkontrakter (futures

leveringsperiode inklusiv avtalt eller

Skattekostnaden i resultat-

Konsernregnskapet omfatter

og forwards) og opsjoner.

antatt påslag. Ubalansen i kraft-

regnskapet omfatter både periodens

morselskapet Svorka Energi AS og

Verdsettelse av de finansielle instru-

balansen vurderes til markedspriser

betalbare skatt og endring i utsatt

datterselskapene Svorka Produksjon

mentene er avhengig av om de

på antatt leveringstidspunkt.

skatt. Utsatt skatt er beregnet med

AS, Sæther Kraft AS, Svorka

anses som sikring eller trading.

Eiendom AS, Svorka Fjernvarme AS,

Verdsettelsesprinsippene framgår

Trading:

forskjeller som eksisterer mellom

Svorka Aksess AS, ToppNett AS og

av avsnittet om inntektsføring av

Fysiske og finansielle salgs- og

regnskapsmessige og skattemessige

El-Co AS. Konsernregnskapet ut-

krafthandel nedenfor.

kjøpskontrakter som ikke er ment å

verdier, samt ligningsmessig under-

dekke antatte leveringsforpliktelser,

skudd til fremføring ved utgangen av

arbeides etter ensartede prinsipper,

28% på grunnlag av de midlertidige

ved at datterselskapet følger de

Opsjonspremier:

regnskapsføres som trading.

regnskapsåret . Skatteøkende og

samme regnskapsprinsipper som

Betalte opsjonspremier for framtidige

Tradingkontrakter verdsettes etter

skattereduserende midlertidige

morselskapet. Interne transaksjoner,

kraftleveranser på faste betingelser

laveste verdis prinsipp på portefølje-

forskjeller som reverserer eller kan

fordringer og gjeld elimineres.

avsettes i balansen og resultatføres i

basis. Urealisert tap kostnadsføres,

reversere i samme periode er utlignet

takt med realisert levering, eventuelt

mens urealisert gevinst tas til inntekt.

og nettoført. Skattekostnaden

Ved kjøp av datterselskaper

på tidspunkt for bortfall av opsjon

Kontrakter opprinnelig inngått som

sammenstilles med regnskaps-

elimineres kostprisen på aksjer i

eller på det tidspunkt det foretas

trading, overføres ikke til sikrings-

messige resultat før skatt.

morselskapet mot egenkapitalen i

motforretning (lukking av posisjonen).

porteføljen.

datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto

16


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Aktivering av kraftverk under utførelse:

utførelse. Avskriving av kraftverkene

Selskapet har flere potensielle

produksjon.

blir først påbegynt ved oppstart av

utbyggingsprosjekt under vurdering.

Anleggstilskudd: Kostnadene som påløper i

Anleggstilskudd til investeringer fra

forbindelse med utredningsarbeidet

det offentlige og fra private går til

blir kostnadsført fortløpende fram

fradrag på aktiverte verdier.

til projektet blir offentlig godkjent og

Anleggstilskuddet periodiseres

vedtatt av styret i Svorka Energi AS.

dermed over investeringens

Etter dette tidspunktet blir kost-

økonomiske levetid i form av

nadene aktivert som kraftverk under

reduserte avskrivninger. Torstein, Ann mari og Gine fra Rindal IL. Foto: Inger Skjølsvold

Note 1

Resultatområder m.m.

(Alle tall i NOK 1000)

Resultatområder Nett

Kraft- omsetning

Kraft- p roduksjon

Øvrig virksomhet

Felles virksomhet

Interne Transaksjoner

Energisalg 70 693 19 314 -4 494 Overføringer 61 447 -6 377 Andre inntekter 2 804 Sum driftsinntekter 61 447 70 693 19 314 2 804 -10 871 Kraftkjøp 61 015 412 Andre varekostnader 16 081 798 772 393 -10 535 Overligg nett 1 662 446 Lønnskostnader 11 020 1 957 344 881 6 567 Andre driftskostnader 20 819 2 230 7 030 254 4 548 -1 528 Sum driftskostnader 47 920 67 662 7 820 1 907 11 508 -11 651 Felleskostnader 8 930 1 588 276 714 -11 508 Driftsresultat 4 597 1 443 11 218 183 780 Inntektsramme 2012 Avkastningsgrunnlag Avkastning Merinntekt per 31.12

Note 2

Sum 85 55 2 143

513 070 804 387

61 7 2 20 33 125

427 509 108 769 353 166 18 221

39 842 191 944 2,40 % 24 258

Varige driftsmidler

(Alle tall i NOK 1000) ANDRE DRIFTSMIDLER Transport- midler Anskaffelseskost pr 1.1 9 310 Tilgang i året 309 Avgang til anskaffelseskost 0 Anskaffelseskost 31.12. 9 619 Samlede av- og nedskrivninger 6 978 Bokført verdi 31.12. 2 641 Årets ordinære avskrivning 614

Inventar/ utstyr etc* 13 687 444 0 14 131 11 284 2 847 632

Kontor / EDB 10 033 227 0 10 260 9 516 744 880

Sum 33 030 980 0 34 010 27 778 6 233 2 126

Prosentsats for ordinære avskrivninger 6-15 % 5-20 % 20-33% * Inkl. tariffapparat,kartverk, aggregat, målere Kraftverk og Kraftst.,mask. Hovedfor. Fordl.anl. Fjernst. og Adm. overføringsanlegg og el.utstyr Settefiskeanl. inkl. trafost. Høysp/nettst Lavspent telesamb. bygg Sum Anskaffelseskost pr 1.1 56 417 4 464 23 873 115 265 52 973 7 970 94 242 355 204 Tilgang i året 571 - 344 5 982 2 868 542 10 307 Avgang - - - Anskaffelseskost pr 31.12 56 988 4 464 24 217 121 247 55 841 8 512 94 242 365 511 Samlede av- og nedskriv. 30 949 1 000 16 522 59 013 34 565 6 365 6 517 154 931 Bokført verdi 31.12 26 039 3 464 7 695 62 233 21 276 2 148 87 726 210 581 Årets ordinære avskrivning 1 224 179 679 3 351 1 526 343 1 879 9 179 Prosentsats 4 % 2 - 2,5% 2,9- 4 % 2,9- 4 % 3 % 4 -10 %

17


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Andre varige driftsmidler i konsernet Inventar Bredbånds- Fjernvarme- Anlegg u. Kraftstasjon løsøre, biler anlegg anlegg utførelse Tilgang/avgang kjøpte anleggsmidler 5 796 352 4 838 97 529 Anskaffelseskost 31.12. 129 344 3 212 33 734 25 327 2 398 Akk. avskrivninger 31.12. 19 673 1 825 10 708 3 872 0 Bokført verdi 31.12. 109 671 1 387 23 026 21 456 2 398 Årets ordinære avskrivninger 3 308 508 4 896 827 Mer/mindreverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap er klassifisert som goodwill, og avskrives over 5 år. Årets avskrivning utgjør tusen NOK 60, mens bokført restverdi utgjør tusen NOK 0.

Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Sum 11 612 194 015 36 078 157 939 9 540

(Alle tall i NOK 1000) Firma Anskaffelses- Forretnings- tidspunkt kontor Eierandel Stemmeandel Datterselskap Svorka Produksjon AS 1994 Surnadal 100 % 100 % Svorka Aksess AS 2001 Surnadal 100 % 100 % Svorka Fjernvarme AS 2005 Surnadal 75 % 75 % El-Co AS 2006 Rindal 67 % 67 % Sæther Kraft AS 2003 Halsa 52 % 52 % Tilknyttet selskap Energi 1 AS 2000 Kristiansund 25 % 25 % Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Datterselskap Tilknyttet Sum Beregning av årets resultatandel selskap Andel årets resultat -1 468 68 -1 400 Endring i regnskapsprinsipp DS (Resultatført) 0 0 Avskrivinger merverdier 0 0 Overskudd ført mot udekket tap 0 0 Avsetning mot tap på konsernfordring -408 -408 Andre endringer Årets resultatandel -1 877 68 -1 808 Beregning av bokført verdi pr 31.12.12 IInngående balanse 1.1.12 22 106 449 22 555 Årets resultatandel -1 877 68 -1 809 Overf. til/(fra) selskapet (utbytte/konsernbidrag) 3 312 0 3 312 Tilgang/avgang akjser i løpet av året 337 0 0 Utgående balanse 31.12.12 23 878 517 24 058 Restverdi uavskrevet merverdi ved oppkjøp 0 Tilknyttet selskap i konsern Sund Bredbånd AS 2005 Midsund 40 % 40 % Orkidenett AS 2004 Surnadal 33 % 33 % VestLink AS 2005 Surnadal 50 % 50 %

18


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Note 4

Andre driftskostnader

(Alle tall i NOK 1000) 2012 2011 Materialer 2 264 2 031 Fremmedytelser 5 956 5 423 Forsikringer 347 283 Eiendomsskatt 2 038 1 963 Øvrige adm. - og driftskostnader 11 315 15 586 Sum 21 921 25 286

Note 5 Fordringer og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Svorka konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år 2012 2011 2012 2011 Andre langsiktige fordringer 140 594 225 537 2 410 2 683 Sum 140 594 225 537 2 410 2 683 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner 120 128 124 004 120 128 124 004 Ansvarlig lån 40 000 40 000 40 500 40 500 Sum 160 128 164 004 160 628 164 504 Gjeld sikret ved pant 200 693 193 682 Gjeld i andre konsernselskap sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Regionalnett og distribusjonsnett 94 792 89 515 Svorka Kraftverk 12 241 12 578 Nordsvorka Kraftverk 17 266 17 760 Aksjer i Datterselskap 23 878 22 106 Administrasjonsbygg 87 724 88 555 Driftstilbehør 4 788 7 378 Sum 240 689 237 892 Selskapet har konsernkontoordning, der morselskapet Svorka Energi AS har inngått en avtale om trekkfasilitet med DNB.

Note 6 Varer

(Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Svorka konsernet 2012 2011 2012 2011 Lager av råvarer 2 438 1 790 4 407 3 879 Lager av varer under tilvirkning 0 0 0 0 Lager egentilvirkede ferdigvarer 0 0 0 0 Sum 2 438 1 790 4 407 3 879

Note 7

Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap

(Alle tall i NOK 1000) Datterselskap Tilknyttede selskap SUM Fordringer 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Kundefordringer 2 765 3 111 77 - 2 842 3 111 Langsiktige fordringer 142 203 224 922 2 309 2 582 144 512 227 504 Sum 144 968 228 033 2 386 2 582 147 354 230 615 Gjeld 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Leverandørgjeld 550 273 194 148 744 421 Annen kortsiktig gjeld - - - Sum 550 273 194 148 744 421

19


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

(Alle tall i NOK 1000) Anleggsmidler Ansk. Kost Balanseført verdi Profero AS 20 20 Aksjer Indre Nordmøre Invest AS 1 125 1 125 REN AS 1 1 Trollheimstunellen 100 100 Trollheimen Neringsservice AS 20 20 Siv Industri-inkubator AS 202 202 Halsafjordsambandet AS 105 105 Idretts Vekst AS 20 20 Trønderkraft AS 10 10 Sum anleggsaksjer 1 603 1 603 Omløpsmidler Dovre Forvaltning 1 000 1 423 Pareto Wealth Management 1 500 1 500 Optimum 2 300 2 263 Sum omløpsaksjer 4 800 5 186

Note 9 Egenkapital (Alle tall i NOK 1000) Svorka Energi AS Årets endring i selskapets egenkapital fremkommer slik: Aksjekapital Overkursfond Fond for Annen EK vurderingsforskjell Egenkapital pr. 31.12.2011 1 300 4 163 6 617 134 768 Årets resultat (etter avsetn.til utbytte) - -1 058 2 099 Andre korreksjoner - Egenkapital pr 31.12.2012 1 300 4 163 5 559 136 867 Svorka Konsern Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital pr. 31.12.2011 146 682 277 Årets resultat 6 041 -120 Avsatt utbytte -5 000 Endret regnskapsprinsipp i DS Endringer i konsernstrukturen 153 Egenkapital pr 31.12.2012 147 876 157

Note 10

Sum 146 848 1 041 147 889

Sum 146 959 5 921 -5 000 0 153 148 033

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

(Alle tall i NOK 1000) Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Aksjer 1 300 1 000 1 300 000 Sum 1 300 1 300 000 Selskapet har kun en aksjeklasse. Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.12 Aksjer Sum Eierandel Stemme- andel Surnadal kommune 533 533 41,0 % 41,0 % Møre og Romsdal Fylke 325 325 25,0 % 25,0 % Halsa kommune 221 221 17,0 % 17,0 % Rindal kommune 221 221 17,0 % 17,0 % Sum 1 300 - 1 300 100,0 % 100,0 % Totalt antall aksjer 1 300 - 1 300 100,0 % 100,0 %

20


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Note 11

Pensjoner

(Alle tall i NOK 1000)

Svorka har pensjonsordninger som omfatter i alt 71 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP for de som arbeider i Svorka Energi AS, Svorka Aksess AS og Svorka Produksjon AS. De som arbeider i El-Co AS har en ytelsesbasert pensjonsordning, og orningen omfatter 18 personer. Svorka Energi AS Svorka konsern 2012 2012 Årets opptjening 2 407 2 407 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 255 2 255 Avkastning på pensjonsmidler -1 643 -1 643 Resultatført estimatavvik 775 775 Resultatført planendring - Administrasjonskostnad 342 342 Netto pensjonskostnad 4 136 4 136

Svorka Energi AS Svorka konsern 2012 2011 2012 2011 Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12. 61 715 58 200 61 849 58 200 Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 61 715 58 200 61 715 58 200 Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 46 265 39 424 46 265 39 424 Netto forpliktelse før arb.avgift 15 450 18 776 15 450 18 776 Ikke resultatført virkning av estimatavvik -13 099 -17 439 -13 099 -17 439 Arbeidsgiveravgift 839 1 202 839 1 202 Netto pensjonsforpliktelse 2 502 2 538 2 502 2 538 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,50 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 3,25 % Forventet pensjonsregulering 2,48 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.

Kåre har full oversikt i krana

Mange tok turen innom Svorka på Åpen dag.

21


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Note 12

Skatter

(Alle tall i NOK 1000)

Forskjellen mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag: Alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad 10 679 Permanente forskjeller 2 083 Avgitt konsernbidrag 0 Aksjeutbytte 0 Endring i midlertidige forskjeller -8 SUM 12 754 Fremførbart underskudd 5 493 Konsernbidrag 4 600 Skattepliktig alminnelig inntekt 2 661 Grunnrenteinntekt: Taksert inntekt 12 665 Driftsutgifter eks. avskrivinger 5 935 Skattemessige avskrivinger 839 Beregnet friinntekt 490 Periodens beregnede grunnrenteinntekt 5 401 Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra tidligere år SUM beregnet grunnrenteinntekt 5 401 Grunnlag for beregning av utsatt skatt og endring i midlertidige forskjeller: Midlertidige forskjeller knyttet til: 2011 2012 Endring Fordringer -154 -326 172 Varelager -179 0 -179 Anleggsmidler -26 455 -26 517 62 Gevinst og tapskonto -189 -151 -38 Andre forskjeller -939 -951 12 Pensjonsforpliktelser -2 539 -2 502 -37 Midl. Forskjeller -30 455 -30 447 -8 Midl. forskjeller som påvirker betalbar skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel: I nntektsskatt (28%) 31.12.2011 31.12.2012 Midlertidige forskjeller -36 001 -30 273 Aksjer og andeler 0 0 Negativ grunnrente til framføring Ikke benyttet negative forskjeller * 0 0 Grunnlag for beregning av utsatt skatt -36 001 -30 448 Beregnet utsatt skattefordel (ikke bokført) Beregnet utsatt skattefordel (bokført) -10 080 -8 525 I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt, er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Spesifikasjon av skattekostnaden: Årets betalbare skatt på alminnelig inntekt 745 Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 1 620 Tilbakeføring avsetning skatt -570 Betalbar skatt kosernbidrag 1 288 Endring utsatt skattefordel 1 554 Skattekostnad på alminnelig inntekt 4 638 Beregnet naturressurssk. Gj.snittlig prod. 51 945 000 * 1,3 øre/Kwh 675 Fremførbar naturressursskatt fra tidligere år (inkl. rente) 0 Avregnet mot fellesskatten 675 Periodisert naturressursskatt til fremføring 0 Årets betalbare skatt på grunnrenteinntekt 1 620 Periodens skattekostnad 4 638 Effektiv skattesats for 2012 43,4 %

22


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Note 13

Fordring NordPool

Svorka Energi AS er egen clearingkunde hos Nord Pool ASA. Selskapet har i.h.t. sine forpliktelser opprettet depotkonto. Markedsoppgjørene bokføres løpende på depotkontoen. Sperret beløp på kontoene knyttet opp i mot NordPool utgjør NOK 2 643 tusen. Clearinglister fra NOS gir grunnlag for bokføring av markedsoppgjøret for løpende kontrakter og prissikringsoppgjør for bortfalte kontrakter. Det er i tillegg stilt bankgarantier med referanse til sikkerhetsregler i de fysiske markedene med 7,3 mill. kr.

Note 14 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Alle tall i NOK 1000)

Svorka Energi AS Svorka Konsern Lønnskostnader 2012 2011 2012 2011 Lønninger 14 270 15 172 26 858 26 285 Arbeidsgiveravgift 1 380 1 244 2 282 2 056 Pensjonskostnader 3 706 3 567 4 597 4 203 Andre ytelser 1 413 759 1 707 1 333 Sum 20 769 20 742 35 444 33 877

Gjenomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 35 i Svorka Energi AS og 70 i Svorka.

Det ble i 2012 aktivert 2 895 tusen kr. i egne lønnskostnader på ulike investeringsprosjekter. Aktiverte lønnskostnader for 2011 utgjorde 2 117 tusen kr. Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn 1 107 Godtgjørelse 473 Pensjonsutgifter 78 0 Annen godtgjørelse 6 56 Ingen ansatte har lån i selskapet.

Revisor Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2012 med kr. 215 tusen, gjeldende kr. 151 tusen i utført revisjon, og kr. 64 tusen for annen bistand. Note 15 Bundne midler

I posten inngår bundne skattetrekkmidler med NOK 1 719 tusen, og NOK 2 544 tusen i bundne midler på clearingkonto knyttet opp i mot Statnett på regulærkraft.

Note 16

Finansiell markedsrisiko

Renterisiko Svorka Energi AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Selskapet har en aktiv holdning til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser Valutarisko Svorka Energi AS bruker det norske markedet som finanseringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret til norske kroner.   Likviditetsrisiko Konsernets likviditets- og refinansieringsrisiko håndteres gjennom en langsiktig kommittert trekkfasilitet. Svorka Energi AS påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som driften genererer. Selskapet har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel. Kredittrisiko Konsernet er eksponert mot kredittrisiko primært ved krafthandel, men også ved plassering av overskuddslikviditet, samt bruk av finansielle kontrakter som rentebytteavtaler og valutaterminer m.m. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko.Andre finansielle kontrakter gjøres utelukkende mot anerkjente og solide norske banker og finansinstitusjoner. Konsernet har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter.   Operativ risiko Konsernet har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler – primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har selskapet risiko for å tape produksjon ved vanntap og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki.   Markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og sluttbrukersalg. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og den volatile kraftprisen i det nordiske kraftmarkedet. Svorka Energi AS driver derfor aktiv risikostyring tilpasset den aktuelle markedssituasjonen. Det benyttes i stor grad terminkontrakter til inntektssikring. Konsernets nettvirksomhet for strøm har i realiteten ingen markedsrisiko all den stund vi er monopolist.   Et av hovedvirksomhetsområdene til Svorka Energi AS er handel med kraft. Dette er et marked der pris og produksjonsevne varierer betydelig, noe som kan medføre stor usikkerhet knyttet til kjøp og salg. På denne måten ønsker selskapet å sikre en optimal kontraktsposisjon i forhold til gitte risikokriterier.

23


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000)

Svorka Energi AS 2011

2012

Svorka Konsern 2012

2011

9 591

12 279

-125

-210

Betalbar skatt

-6 544

-9 466

Ordinære avskrivninger

20 845

19 827

-69

1 281

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 12 187

10 680

-1 030

1 809

-8 734

-6 544

9 415

11 305

1 281

-36

Resultat før skatt Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Mottatt utbytte fra datterselskap/tilknyttet selskap

Endring pensjonsforpliktelse

14 574

-4 331

Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld

-7 015

17 980

6 759

22 546

Endring i andre tidsavgrensningsposter

20 415

5 485

34 452

35 429

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

37 098

47 176

-13 328

-100 892

-22 899

-40 159

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 73

Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum)

-14 350

81 852

Lån til konsernselskap

1 908

-5 770

Endring i andre investeringer

-25 697

-24 810

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

73 -1 403

1 907

-24 302

-38 179

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -3 875

-5 167

Netto opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)

-5 167

-3 875

-6 000

-3 000

Utbetalt Utbytte

-3 000

-6 000

-9 875

-8 167

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-8 167

-9 875

-1 120

2 452

4 629

-878

6 298

7 176

10 927

6 298

Netto endring i likvider i året

3 906

2 786

Kontanter og bankinnskudd per 01.01

2 786

5 238

Kontanter og bankinnskudd per 31.12

Glade fotballjenter fra Søya I.L. Lediard Foto AS

24


svorka Energi - Ă…rsrapport 2012

25


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Svorka Produksjon AS

Svorka Produksjon AS er 100% eid av Svorka Energi AS. Selskapet ble stiftet den 17.11.94. Selskapets formål er å eie, oppgradere og drive kraftverk, samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i lignende virksomheter andre steder, eventuelt gjennom eierskap i andre selskaper. I 2012 har aktiviteten i selskapet særlig vært knyttet til sluttføring av prosjekt Grytdalen kraftverk og til drift og vedlikehold ved Valsøyfjord kraftverk, Grytdalen kraftverk, Brandåa kraftverk og Svorka Fjernvarme. Videre har det vært oppfølging på prosjektene Setergrytå kraftverk, Kvennhusbekken og Vassdalen kraftverk.

Valsøyfjord Kraftverk Kraftverk nådde i 2012 en produksjon på 15,7 GWh, middelproduksjonen ligger på ca 17.2 GWh. Produksjonen ble i en viss grad påvirket/ forstyrret av utstyrsmontering i Grytdalen kraftstasjon i starten av året 2012, og nedtapping av Englidammen høsten 2011. Vi fikk en stor flom og et betydelig vanntap i mars tilsvarende et produksjonstap på vel 5 GWh. Brandåa Kraftverk ble satt i drift 18. desember 2009. Første produksjonsår gav 9,6 GWh, mot beregnet middelårsproduksjon på 15,8 GWh. I 2012 nådde vi en produksjon på 13,1 GWh mot 14,2 GWh i 2011.

Grytdalen Kraftverk ble startet ble satt i drift 2. mars i 2012 med en beregnet årsproduksjon 5,3 GWh. Vi nådde en produksjon på 3,8 GWh i oppstartsåret. Anlegget ble godkjent for rett til elsertifikater fra oktober 2012. Svorka Produksjon er et selskap som resultatmessig er svært sårbar for svingninger i kraftprisene. I 2012 hadde vi svært lave kraftpriser kombinert med lav produksjon

På befaring i Setergrytå.

Grytdalen Kraftverk

Ordføreren i Halsa starter Grytdalen Kraftverk.

Hovedtall Svorka Produksjon AS

2011

2012

(MNOK) Driftsinntekter

12,9

8,5

Driftsresultat

3,65

-1,3

Årsresultat

0,06

-3,5

Totalkapital

112

119

4

4

Ansatte 31.12

26

Nedsnødd inntak ved Trøkna i mai 2012.


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Svorka Fjernvarme AS

Svorka Fjernvarme AS ble stiftet 25.08.2005, og selskapet er eid av Svorka Produksjon AS (75%) og Landbrukshuset AS (25%). Formålet med selskapet er å levere fjernvarme samt å levere andre varer og tjenester i den

forbindelse som styret finner formålstjenlig. Selskapet forurenser det ytre miljøet i begrenset grad, gjennom støy og utslipp til luft fra forbrenningen i varmesentralen. Det er foretatt spredningsberegninger,

og anlegget er godkjent av fylkets miljøvernavdeling. I hovedsak så bidrar fjernvarmesentralen til en utslippsreduksjon, og regner vi på den samla utslippsreduksjonen i 2012 finner vi følgende:

Teoretisk utslipp CO2 fra lokal varmeproduksjon (dvs. som før fjernvarmen kom) Faktisk utslipp fra fjernvarmesentralen totalt i 2012 (= oljekjelene)

1.836.000 kg 124.000 kg

Utslippsreduksjon i 2012

1.712.000 kg

Utslippsreduksjon pr dag i 2012

4.690 kg/dag

Hvor mye reduksjon er egentlig dette? Tenk at du har en lett personbil. Denne slipper ut ca 117 g CO2 pr kjørte km. Dersom denne bilen hver dag kjører en distanse som tilsvarer jorda rundt ved ekvator (40.075 km), vil den slippe ut nøyaktig den samme mengde CO2 som utslippsreduksjonen pr. dag i 2012 etter at fjernvarmeanlegget kom.

Det betyr – Surnadalssamfunnet har tenkt globalt og handlet lokalt! Fjernvarmesatsingen har redusert CO2-utslippene betydelig – kanskje like mye som halvparten av utslippene fra all personbiltrafikk i Surnadal? Forutsetning for antakelsen: Går vi ut fra at personbiltettheten i Surnadal er like stor som i landet sett under ett (0,48 biler pr

Det varmer i brennkammeret til biokjelen

innbygger), finnes det nå 2845 personbiler i Surnadal. Utslippsreduksjonen som kommer som følge av fjernvarmesentralen er dermed beregningsmessig like stor som det samla utslippet fra alle personbilene i Surnadal ved en daglig kjørelengde på 14,1 km. (5.146 km/år). Trolig kjører hver bil i gjennomsnitt nesten dobbelt så langt, altså rundt 10.000 km/år.

«Fyrbøter» Gunnar Holten på toppen av briketthaugen

Varmesentralen til Svorka Fjernvarme

Hovedtall Svorka Fjernvarme AS

2011

2012

4,7

4,8

(MNOK) Driftsinntekter Driftsresultat

0,25

-0,12

Årsresultat

-0,47

-0,54

Totalkapital

23,7

23

0

0

Ansatte 31.12

Mateskruen fører brikettene til transportbandet og videre til biokjelen Alle foto: Lediard Foto AS

27


Svorka Energi - Årsrapport 2012

Svorka Aksess AS

Svorka Aksess AS er heleid av Svorka Energi AS. Selskapet ble stiftet 03.12.2001 og har per 31.12.2012 åtte ansatte. Selskapet leverer bredbåndsog IKT-tjenester til privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, i hovedsak på Nordmøre og i Østerdalen. Svorka Aksess har cirka 3300 kunder. Svorka Aksess AS har siden oppstarten i 2001 opparbeidet seg lang erfaring på drift og utbygging av radiobasert bredbånd og transmisjonsløsninger ved hjelp av radiolinjer, og ligger nå helt i front nasjonalt på disse områdene. Selskapets fokus har de siste årene dreid mer mot å styrke posisjonen lokalt, da spesielt i form av satsing på kabel-TV og fiberutbygging i eierkommunene.

Selskapets visjon har siden oppstarten vært: Best på trådløst bredbånd Formålet med selskapet er å: Prosjektere, bygge ut, drifte og tilby tjenester primært innen trådløst bredbånd og IKT.

• Vi skal bidra til at regionen har en optimal bredbåndsdekning og utvikle lokale kompetansearbeidsplasser til beste for regionens kommuner, næringsliv og innbyggere.

Med stadig flere båndbreddekrevende tjenester har båndbreddebehovet for sluttkundene blitt større og større, og i 2012 har man fortsatt satsingen på å kunne tilby kundene båndbreddeprodukter med høy nok bånd-

bredde gjennom å satse på tre teknologier; nye radiosendere, kabel-TV/Coax og fiber. Satsingen på å levere bredbånd over kabelTV-nettet som ble ervervet i 2010 har vært vellykket, og har vært nødvendig for å kunne tilby et konkurransedyktig bredbåndsprodukt i kommunesentra i Rindal og Surnadal. I 2011 ble det gjennomført en storstilt fiberutbygging i Rindal, Surnadal og Halsa; ca. 90 km med “bredbåndsmotorveier” ble bygd ut, og i 2012 har fokuset vært på utbygging av spredenett til private og bedrifter ut fra disse stamlinjene.

Mastebygging på Vettåsen. Foto: Tomas Gravvold

Svorka Aksess eier kabel-TV nettet i Surnadal og Rindal. Daglig leder Håkon Solvik og teknisk leder Odd Harry Kvendbø, sammen med Ole Ingar Strand fra Relacom, som utfører installasjon og vedlikehold.

Teknisk leder Odd Harry Kvendbø i datarommet til Svorka

Hovedtall Svorka Aksess AS

2011

2012

Driftsinntekter

17,4

19,6

Driftsresultat

(MNOK) 1,85

3,45

Årsresultat

1,2

2

Totalkapital

32,95

32,75

7

8

Ansatte 31.12

Kundekonsulent Øyvind Steen og IKT-servicemedarbeider Eva Stivold Alle foto: Lediard Foto AS

28


Svorka Energi - Årsrapport 2012

El-Co AS

EL-CO AS er eid av Svorka Energi AS (67 %) og Nils Stokke (33 %), og selskapet ble stiftet i mars 1991. Svorka Energi AS kjøpte seg inn i El-Co AS i desember 2006.

Selskapets formål er «å drive installasjon, salg og service av elektriske produkter og tjenester». Året 2012 har vært et relativt aktivt år. Arbeidsoppgavene har bestått av mange små oppdrag og noen større blant våre faste kunder som

Talgø, Møre-Tre, Pipelife, Vibo og Bøfjorden Sag. El-Co AS har i 2012 fakturert cirka 2000 oppdrag. Den største utfordringen i 2012 har vært mangel på erfarne elektrikere. Dette vil bli vår største utfordring også i 2013.

Fra elektromiljøbutikken i Svorkabygget

Daglig leder i El-Co er Nils Stokke

Hovedtall El-Co AS

2011

2012

15,7

16,7

Driftsresultat

-0,27

0,14

Årsresultat

-0,23

0,05

Totalkapital

8,6

8,6

21

19

(MNOK) Driftsinntekter

Ansatte 31.12

Alle foto s. 29: Gunnar Bureid

29


svorka Energi - Årsrapport 2012

jubiLEumsÅrEt Svorka Energi AS, 25 års jubileum i 2012 – markert på forskjellig vis 1. januar 1997 ble dagens selskap stiftet. Svorka markerte at det var gått 25 år siden stiftelsen med en gratis nyttårskonsert med Trondheimssolistene i januar 2012. Konserten arrangerte vi sammen med Surnadal Kulturhus, da de feiret sitt 10 års jubileum samtidig. Det ble en minneverdig konsert. Fra talen som adm. dir. Erlend Eriksen holdt i den anledning har vi klippet: «Når Svorka Energi AS nå fyller år, er det en markering av at det nå er gått 25 år siden stiftelsen av dagens selskap. Det er viktig å huske at stifterne, og de før der igjen, har lagt grunnsteinene for dagens mangslungne virksomhet i vår bedrift. Ser vi på aktiviteten i vår region innenfor kraftutbygging langt bakover i tid var de første initiativene i gang allerede på slutten av 1800-tallet. Arbeidet med elektrifisering av samfunnet skjøt fart utover på 1900-tallet, og de viktigste utbyggingene hos oss skjedde faktisk for omtrent et halvt hundre års siden. Det gjelder både nettet vårt og utbygging av kraftproduksjonsanlegg. Opprinnelig var oppdraget å føre strøm fram til folket, til hvert eneste hus – uansett hvor de lå. Etter hvert har vi tatt strømmen som en selvfølge. Vi har gjennom alle tider hatt eiere som har vært utviklingsorienterte og framsynte. Våre forgjengere var villig til å satse og tok også til tider stor risiko. Det var ingen garanti for at kraftverkene som ble bygd på 50, 60 og 70 tallet skulle gå i pluss. Det gjorde de heller ikke til å begynne med. Svorka kraftverk gikk i minus

30

i 25 år. I dag er kraftverket vår viktigste inntektskilde! Investeringene gjort i denne perioden har med andre ord dannet grunnlag for størstedelen av verdiskapningen i dag. Det bør være til ettertanke, også med henblikk på satsing for framtidige generasjoner. Vi som er ansatte skal gjøre vårt for å ta vare på verdiene og satse videre, gjøre en så god jobb som mulig så både kunder og eiere fortsatt er fornøyd.» Styrets medlemmer lot seg også lokke av kake og kaffe.

Populært med en luftetur i krana under Åpen dag.

Åpen dag I juni, under Norsk Laksefestival, arrangerte Svorka «Åpen dag» som en del av jubileumsmarkeringen. Godt vær og mye folk. De fikk både se og høre litt om vår allsidige aktivitet.

Glade vinnere av Energikampen 2012 fra 6. trinn Stangvik Oppvekstsenter

I tillegg er Svorka Energi arrangør av den årlige regionsfinalen av Energikampen for 6. klassingene som går under Laksefestivalen. Det er en sikker publikumsvinner. I 2012 som i 2011 var det Stangvik Oppvekstsenter som stakk av med seieren. Konsert og jubileumsmiddag I forbindelse med jubileumskonserten var det også en markering for eiere, styre og ledelse i Svorka. Tidligere direktør Bård Korshamn deltok. Korshamn var leder i Rindal kommunale og Surnadal kommunale Kraftlag og Nord Nordmøre Kraftsamskipnad i perioden 1967-1987, og i Svorka Energi fra starten i 1987 fram til 1991. Den spreke 87-åringen kunne fortelle flere historier fra sin tid som leder samt om den spennende prosessen som ledet fram til sammenslåingen.

Tidligere direktør Bård Korshamn taler under jubileumsmiddagen


svorka Energi - Årsrapport 2012

Fint driv på motocrossbanen. Foto: Lediard Foto AS

Sigurd fra Rindal IL i farta. Foto: Tor Jarle Bolme

Startskuddet går på Tjønna Challenge 2012

Ivrige ungdommer på Skateparken i Midtigrenda. Foto Frank Botten

Lek og moro på Åpen Hall Foto: Mari Vattøy

Sponsormidler I anledning 25 års jubileet delte styret i Svorka ut kr 25.000 i ekstra sponsormidler. De fem heldige vinnerne var Surnadal IL barneidretten, Rindal Ungdomsråds Tjønna Challenge, Surnadal Motocrossklubb, Surnadal Skateboardklubb, og Rindal IL friidrett ungdomsgruppa.

arger” vorka-f i ekte “s e g in Ballb

Svorka gledet publikum med en gratiskonsert med Trondheimssolistene som markering av sitt 25 års jubileum. Tradisjonen tro fikk elever ved Kulturskolen på Indre Nordmøre spille sammen med sine idoler. Årets gjesteartist var Ingebjørg Bratland og “vår egen” Anders Larsen var en av solistene.

31


SVORKA ENERGI AS Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal Tlf: 07165 Fax: 71 65 91 11 firmapost@svorka.no

Foto: Johan Helgetun

www.svorka.no

Svorka årsrapport 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you