Page 1

Opdracht Overheidscommunicatie Communicatiemanagement 2

Linde Ver Elst 1 COM B 2013-2014


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Inhoudsopgave Deel 1: Gemeentevoorstelling ................................................................................................... 3 Troeven en minpunten ........................................................................................................... 3 Politieke samenstelling ........................................................................................................... 4 Gemeentelijke profielschetsen............................................................................................... 4 Politiezone .............................................................................................................................. 5 Identiteit ................................................................................................................................. 5 Visuele identiteit ..................................................................................................................... 7 Deel 2: Mapping van de stakeholders ........................................................................................ 8 Regio ....................................................................................................................................... 9 Gemeentelijke diensten.......................................................................................................... 9 Inwoners ................................................................................................................................. 9 Verenigingen en handelaars ................................................................................................... 9 Lokale media ......................................................................................................................... 10 Bedrijven en industrie .......................................................................................................... 10 Deel 3: Beleidsvorming en communicatie................................................................................ 11 Agendavorming en probleemstelling ................................................................................... 11 Beleidsontwikkeling & vorming ............................................................................................ 11 Beleidsuitvoering .................................................................................................................. 12 Deel 4: Analyse voorlichtingscampagne .................................................................................. 13 Campagne ............................................................................................................................. 13 Segmentatiecriteria .............................................................................................................. 13 Evaluatie ............................................................................................................................... 13 Aanpassing aan doelgroep? .................................................................................................. 14 Deel 5: Maatschappelijk verantwoord ondernemen ............................................................... 15 Deel 6: Vereisten van een verantwoord overheidscommunicatiebeleid ................................ 16 Een afzonderlijke communicatiedienst ................................................................................ 16 Gespecialiseerd personeel.................................................................................................... 16 Communicatieplan en communicatiebudget ....................................................................... 17 Ge誰ntegreerde communicatie............................................................................................... 18 Doelgroepgerichte communicatie? ...................................................................................... 21 Communicatieve overheid? .................................................................................................. 21 Bijlagen ..................................................................................................................................... 22 Bibliografie ............................................................................................................................... 23

2


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Deel 1: Gemeentevoorstelling Troeven en minpunten Ieper is gelegen in het zuidwesten van West-Vlaanderen, meer bepaald in de Westhoek. Het is tevens het centrum van het arrondissement Ieper en de grootste stad in de Westhoek (Wikipedia, 2014). Onze stad heeft verschillende bijnamen, zoals de Vredesstad en de Kattenstad. Die laatste bijnaam hebben we natuurlijk te danken aan de driejaarlijkse Kattenstoet. Al sinds 1955 zetten meer dan 2000 figuranten, verdeeld over 100 groepen, zich in om van dit evenement een waar spektakel te maken. Het is dan ook maar logisch dat er telkens 50.000 bezoekers op afkomen, onder wie ruim 5.000 Japanners. Tijdens de stoet komen er verschillende thema’s aan bod zoals de kattenverering in de geschiedenis, Ieper als historische stad, de kat in taal en legende en zoveel meer. Natuurlijk zijn de 6 reuzen van cruciaal belang in de stoet. De bekendste reuzen zijn zonder twijfel Minneke Poes en Cieper (Toerisme Ieper, Figuur 1: Minneke Poes sd). Na de stoet worden pluchen katten van het Belfort gegooid. Het is de wens van iedere Ieperling om naar huis te mogen gaan met zo’n kat. De reden waarom de katten naar beneden worden gegooid, vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. Toen dacht men namelijk dat zwarte katten ongeluk met zich mee brachten. De oplossing om dit ongeluk te verdrijven, was de levende katten naar beneden te gooien. Deze gruwelijke gebeurtenis werd gelukkig in 1817 afgeschaft, maar de traditie blijft behouden.

Figuur 2: Cieper

Ikzelf heb in het jaar 2009 meegewerkt aan de 42e Kattenstoet. Onze school was toen verantwoordelijk voor de opvoering ‘dansende katten met grote koppen’. Ik was zeer trots dat ik mocht meewerken aan dé grote kattenstoet in mijn geboortestad. De stoet blijft dan ook één van de grootste troeven van onze stad.

Een tweede troef is de Last Post die plaatsvindt onder de Menenpoort. Ter ere van de gesneuvelde geallieerden van Wereldoorlog I wordt sinds 1928 de Last Post geblazen. De plechtigheid wordt iedere avond om 20 uur georganiseerd om zo eerbied te wekken voor alles wat de Menenpoort vertegenwoordigt: het offer en het lijden, de solidariteit, het plichtsbewustzijn en de heldhaftigheid van de soldaten die aan de strijd deelnamen (Last Post Association, sd). De klaroeners dragen traditioneel het uniform van de vrijwilligers van de lokale brandweer. Zij behoren eveneens tot het Last Post fonds, dat speciaal opgericht is om de plechtigheid financieel te ondersteunen. Het fonds heeft een eigen website waar alle informatie op terug te vinden is: www.lastpost.be. Figuur 3: Last Post

3


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Naast deze troeven zijn er natuurlijk ook enkele minpunten. Een niet onbelangrijk minpunt is de ligging. Ieper ligt in het zuiden van West-Vlaanderen, dicht aan de grens met Frankrijk. Hierdoor is het soms moeilijk om het transport te regelen. In het geheugen van iedere Ieperling staat de fraudezaak van Lernout en Hauspie gegrift. Hun spraaktechnologiebedrijf was gevestigd in het Flanders Language Valley. Vanuit bovenaanzicht vormen de gebouwen daar een oor.

Figuur 4: Lernout en Hauspie

Toen er ontdekt werd dat de heren fraudeerden om zo de koers van de aandelen van het bedrijf de hoogte in te helpen, ging het mis. De aandelen kelderden aan enorme snelheid en het bedrijf ging uiteindelijk failliet. Eind 2010 werd de beslissing genomen om de vier verantwoordelijken voor het faillissement 5 jaar celstraf te geven, met daarbovenop een forse geldboete (Onbekend, 2013).

Dit hele gebeuren heeft niet alleen een invloed gehad op het bedrijf met zijn aandeelhouders, maar ook op Ieper zelf. Hierdoor heeft onze economie een serieuze dip gehad en het vertrouwen in onze stad was gekrenkt. Gelukkig is dit vandaag niet meer zo en heeft onder andere de politie een vestiging in het Flanders Language Valley.

Politieke samenstelling Vanaf 2 januari 2013 is Jan Durnez de burgemeester van Ieper. Zijn partij CD&V/N-VA had bij de verkiezingen 52.83% van de stemmen, waardoor het gehele bestuur dus uit dezelfde partij komt. De eerste schepen is Jef Verschoore, die tevens verantwoordelijk is voor het In Flanders Fields museum en de toerisme in verband met 100 jaar Groote Oorlog. De OCMWvoorzitster is Marieke Cloet, die zoals hierboven reeds aangehaald ook afkomstig is uit de CD&V/N-VA (Website Ieper, sd).

Gemeentelijke profielschetsen Volgens de Belfiuscluster is Ieper een middelgrote stad (V5). We hebben op 1 januari 2012 de kaap van 35000 inwoners gehaald, wat ons de op vijf na grootste stad van WestVlaanderen maakt. Op het eind van 2011 waren er ook al zo veel inwoners, maar daarna is dat terug gezakt naar net onder de 35000. (Krant van West-Vlaanderen, 2011) De voorspellingen van het aantal leerlingen in Ieper zijn in te delen in twee categorieën. Als eerste heb je de groep 0- tot 11-jarigen die eerst licht in aantal zullen stijgen tot rond 2020. Daarna zal het aantal naar verwachtingen dalen, zodat er uiteindelijk minder leerlingen zullen zijn dan vandaag de dag. Als tweede heb je de 12- tot 25-jarigen, die een omgekeerde evolutie doormaken. Tot in ongeveer 2020 zal hun aantal dalen, waarna er een lichte stijging wordt verwacht. Natuurlijk is de vergrijzing een belang aspect, net zoals in de rest van België (Decoster, G., & Lemaître, J. ,2014). Als we kijken naar het vrijetijdsaanbod van Ieper, zien we dat de stad een positieve evolutie doormaakt. 31,4 procent van de totale bevolking in Ieper gaat regelmatig naar de bibliotheek. Als we dit vergelijken met de andere steden in de cluster en het Vlaams gewest,

4


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

zien we dat dit een hoog cijfer is. Daarnaast kunnen we zeggen dat er ook veel aandacht gaat naar sport voor jongeren. Zo hebben we per 1000 jongeren 7,5 jeugdwerkinfrastructuren. Opnieuw is dit veel meer dan de cluster (4,4 per 1000 jongeren) en het Vlaams Gewest (4,0 per 1000 jongeren). In totaal zijn er 513 types van vrijetijdsaanbod terug te vinden in Ieper, waaronder bijvoorbeeld cursussen en voordrachten, evenementen, expo, film en zo veel meer. Per 1000 inwoners komt dit neer op een vrijetijdsaanbod van 146. In 2012 zien we dat Ieper op alle vlakken behalve film, muziek en theater of voorstelling, de leiding neemt per 10.000 inwoners. Hieruit kunnen we besluiten dat de stad al veel moeite doet voor de vrije tijd van de inwoners en dit vooral voor de jongeren. Toch zouden we voor bepaalde bovengenoemde aspecten nog beter kunnen presteren. Zottegem is een gemeente die ook bij de V5-cluster behoort. Als we het vrijetijdsaanbod van Zottegem vergelijken met die van Ieper, zien we dat 37,2 % van de bevolking vaak naar de bibliotheek gaat, wat meer is dan in Ieper. Een omgekeerde tendens zien we bij de aangesloten sportclubs. In heel Zottegem zijn er maar 3 aangesloten sportclubs, wat resulteert in 0,1 sportclubs per 1000 inwoners. In totaal zijn er dan ook maar 254 types vrijetijdsaanbod, wat een kleine helft is van het aantal types in Ieper(Decoster, G., & Lemaître, J. ,2014).

Politiezone

Figuur 5: Logo politiezone

De politiezone Arro Ieper omvat een werkterrein van verschillende steden en gemeenten: Ieper, Poperinge, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Moorslede, Staden, Vleteren, Langemark-Poelkapelle en Mesen. De verantwoordelijke korpschef is hoofdcommissaris Luc Deryckere. Het logo van de politiezone is de gekende witte vlam in een blauwe cirkel, met daaronder de tekst ‘Politie Arro Ieper’ (Politiezone Arro Ieper, sd).

Identiteit Sinds kort heeft Ieper een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Hiermee wil men aantonen dat de stad modern, dynamisch en internationaal is. Als eerste hebben we de visie. “Ieper dient zichzelf en in de ogen van de buitenwereld te zien als een ontmoetingsplaats. Een stad die ruimte biedt voor een ontmoeting tussen verleden en toekomst, waar alles en iedereen elkaar kunnen ontmoeten.” In deze visie zien we duidelijk dat Ieper zich wil profileren als oorlogsstad. Onze geschiedenis blijft dus een belangrijke rol spelen. Maar we willen niet alleen naar het verleden kijken en dus is er een ontmoeting tussen verleden en toekomst. In de missie komt dit ook terug, maar hier staat er nog meer in. “Ieper is een warme, sociale stad waar het aangenaam leven is in een groene omgeving. Jong en oud voelen zich hier thuis. We richten de blik resoluut op de toekomst maar verliezen nooit ons rijke verleden uit het oog. We gaan daarbij verantwoordelijk en

5


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

respectvol om met elkaar en duurzaam met de middelen die ons worden aangereikt. Alleen zo zullen we verder uitgroeien tot een levendige, bruisende stad die alle ruimte geeft aan creatieve en innovatieve ideeën. Een stad waar we allemaal fier op kunnen zijn.“ Naast de samenhang tussen heden en verleden, wordt er hier ook aangetoond dat we een warme, sociale stad willen zijn die gebruik maakt van duurzame middelen. Hier gaat het dus meer om het economische en menselijke aspect. Dit komt grotendeels terug in de waarden van Ieper. Maar we zien hier ook dat klantvriendelijkheid, samenwerking, informatie en communicatie belangrijke aspecten zijn. Deze vinden we niet terug in de visie of missie, wat een negatief punt is.        

Klantvriendelijkheid Verantwoordelijkheid Verbondenheid Efficiëntie en effectiviteit Duurzaamheid Samenwerking Professionaliteit en deskundigheid Informatie en communicatie

Naast de nieuwe missie en waarden, vaardigt Ieper ook een nieuw wapenschild uit. Dit nieuwe wapenschild is nog steeds vergelijkbaar met de vorige versie, maar er zijn een paar elementen opnieuw aan toegevoegd. Als eerste hebben we het Lotharinger kruis. Dit kruis werd al in 1199 op de stadszegel gebruikt. De vorige versie van het wapenschild bestond uit dit kruis, samen met het Kruis vair. Dat Figuur 6: huidig wapenschild Kruis vair wordt voor het eerst gebruikt in 1372. Het volledige schild werd toen vastgehouden door twee leeuwen. Momenteel is dit aantal gereduceerd naar één leeuw, die op zijn rechterschouder een kanonloop vasthoudt. Sinds 1925 worden er medailles bij het wapenschild geplaatst die gebruikt worden vanwege de gevechten die rond de stad hebben plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. ‘Iedereen Ieper’ is de slogan van de stad. Je merkt al onmiddellijk dat de Figuur 7: vorig wapenschild

letter ‘I’ een belangrijke functie heeft. Die ‘I’ staat dan ook voor Intrigerend, Innoverend, Inspirerend, Intiem Ieper en zoveel meer.

6


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Visuele identiteit De onlangs gewijzigde visuele identiteit heeft als gevolg dat er nog geen aangepast huisstijlhandboek terug te vinden is. Het oude handboek is zeer gemakkelijk op te sporen, maar dit kan natuurlijk niet meer gebruikt worden. Wat er wel te besluiten valt, is het nieuwe logo van Ieper. Dit is al op alle documenten die uitgevaardigd worden van de stad aangepast, zoals te zien in onderstaande voorbeelden. Als eerste is er de folder Informatief Ieper waarin er nieuwtjes en gebeurtenissen over de stad in vermeld staan. Dit is wekelijks terug te vinden in de Streekkrant. Hier zie je duidelijk dat de nieuwe huisstijl gerespecteerd wordt. Als eerste vind je links bovenaan het logo van Ieper, samen met de rode kleur. Ook het lettertype wordt consequent gebruikt.

Figuur 8: Informatief Ieper

Maandelijks verschijnt het magazine Iedereen Ieper waarin er belangrijke aspecten van de stad uitgebreid worden geanalyseerd. Ook hier wordt de huisstijl gehanteerd, met opnieuw het logo links bovenaan en de rode kleur die overheerst. Deze twee informatieve bladen zijn telkens online terug te vinden via de website van de stad Ieper.

Figuur 9: Iedereen Ieper

Het logo van het OCMW is jammer genoeg niet aangepast aan de huisstijl, zoals hieronder te zien.

Figuur 10: logo OCMW

7


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Deel 2: Mapping van de stakeholders Regio

Gemeentelijke diensten

Brielen

Archief

Dikkebus

Argos

Sint-Jan

Bevolkingsdienst Bibliotheek Brandweer Burgerlijke stand Communicatie dienst

Hollebeke Voormezele Zillebeke Boezinge

Zuidschote Elverdinge Vlamertinge

Cultuur centrum Dé Academie Dienst magazijnen Toeristische dienst Erfgoedcel Financiële dienst In Flanders Fields Groendienst Huisvesting Jeugdontmoetingscentrum Landbouw Leefmilieu Lokale economie Milieueducatie Personeel

Inwoners Onthaalmomenten nieuwe inwoners Ouderenzorg

Verenigingen en handelaars Ieperse cultuurraad

Ieperse sportraad Economische kaart

Lokale media

Bedrijven & industrie

Geschreven pers

AGILA NV

Persfotografen Radio

PIDY GOURMET NV

Televisie Persbureaus Websites Buitenlandse persagentschappen

COUDRON BOUWONDERNEMINGEN XEIKON PREPRESS NV LOBBO BVBA DEWAELE VASTGOED IEPER CVBA GAUQUIE NV

SCHRURS NV KOH-I-NOOR BVBA PROFERRO NV R.H.R.INDUSTRIES DEDEYNE URBAIN PUNCH INTERNATIONAL NV ANNE VANDENBERGHE BVBA DRUKKERIJ DEJONGHE NV CAILLIAU FRUIT BVBA DE VOERMAN BVBA

AMELOOT CLEANING TECHNOLOGIES BVBA HOME CLEAN SOLUTIONS BVBA CAVALLINO BVBA LAKEBOS BIOMASS BVBA

CENTER

8


Linde Ver Elst

1 COM B Ruimtelijke ordening

Sportdienst Stedenbouw Stedelijke musea Technische dienst Vrede en ontwikkeling

2013-2014 VERVOEREN HANDELSONDERNEMING ROGER OPSOMMER BVBA DE PALINGBEEK BVBA TOMMELIN BVBA DIGIMATIC TRANS HEITE BVBA M.V. PROJECTS BVBA ….

Regio Ieper heeft zoals hierboven opgesomd verschillende regio’s die belangrijk zijn voor de stad. Een belangrijk nut van deze deelgemeenten is de communicatie met de burgers en het samenbrengen van diverse mensen en instanties.

Gemeentelijke diensten Op de website van de stad Ieper staat er een volledige opsomming van alle gemeentelijke diensten. Daar kun je telkens op klikken voor meer informatie. Als je bijvoorbeeld verder klikt op ‘bibliotheek’ krijg je meer informatie over de aankomende evenementen en kan je rechtstreeks doorklikken naar de online catalogus van de bib.

Inwoners Sinds een aantal jaren worden de nieuwe inwoners van Ieper telkens naar het stadhuis uitgenodigd. Burgemeester Jan Durnez verwelkomt hen en daarna wordt er een rondrit georganiseerd door Ieper waarbij er verschillende nuttige plaatsen in de stad worden getoond. Enkele voorbeelden zijn de bibliotheek, het containerpark en het kruitmagazijn. Daarnaast wordt er ook zorg gedragen voor de ouderen. Het Buurtzorghuis is een van de plaatsen waar er dagopvang wordt voorzien voor ouderen. Het doel van dit initiatief is om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Overdag worden er activiteiten georganiseerd naar de vraag van de oudere zelf en komen ze dus in contact met anderen.

Verenigingen en handelaars Er zijn zeer veel verenigingen actief in Ieper. Om het overzicht te bewaren, kan iedere vereniging zich registreren om zo hun activiteiten bekend te maken aan het grote publiek. Ze worden opgedeeld in verenigingen die lid zijn van een Ieperse cultuurraad en een sportraad. Een greep uit de vele voorbeelden is: Vereniging Voor Creatieve Fotografen, De Bierorde van Vauban, Koninklijke Postzegelclub Ieper, Gidsenkring Ieper, Genootschap voor Geschiedenis en Vestingbouwkunde, Koninklijke Jeugdharmonie Sint-Cecilia, Verenigde Vogelvrienden, Oudercomité VBS Maloulaan Lyceum- H. Familie, Markant, De Sterrecrossers Ieper, Open Golf, Koninklijke Biljartclub Amical Ieper, …

9


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Via http://www.economischekaart.be/ieper/ kan je je als onderneming registreren. Het doel hiervan is dat mensen een onderneming in hun buurt kunnen zoeken en terugvinden. Bijna iedere onderneming in Ieper heeft zich daarop geregistreerd, waardoor het heel gemakkelijk wordt voor de inwoners om een winkel terug te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: Mode Geerits, Markt 22, De Kollebloeme, Veritas, ‌

Lokale media In Ieper zijn er zeer veel persverantwoordelijken. Die zijn onderverdeeld in radio, televisie, dagbladen en zo meer. De verschillende verantwoordelijken zijn voor iedere onderverdeling terug te vinden en er is een mogelijkheid om hen te contacteren (Couttouw, 2014).

Bedrijven en industrie Er zijn zeer veel bedrijven aanwezig in Ieper, vooral in het industrieterrein. In de mapping staan er maar een paar opgesomd, omdat de lijst veel te lang is (Publilab, s.d.).

10


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Deel 3: Beleidsvorming en communicatie Agendavorming en probleemstelling Ieper wil een open stad zijn waar er inspraak mogelijk is van de inwoners. Er zijn hiervoor zeer veel mogelijke toepassingen. Hieronder zal ik er enkele bespreken.  Melding: dit houdt in dat men een gebrek kan signaleren, maar dit wil niet zeggen dat de inwoner ontevreden is over het stadsbestuur. Het wordt dus niet gezien als een klacht. Voorbeelden zijn: defecte straatverlichting, een put in de rijbaan,…  Suggestie: inwoners kunnen een suggestie inleveren met betrekking tot de verbetering van de efficiënte werking van het bestuur.  Klacht: een ontevreden inwoner kan altijd een klacht indienen in verband met een door de overheid verrichte prestatie of handeling. Dit kan betrekking hebben op de handelswijze van de personeelsleden, het niet opvolgen van meldingen, … Dit alles is gebaseerd op het gemeentedecreet, opgesteld op 15 juli 2005. Hieronder ziet u een printscreen van een deel van dat decreet (Gemeentedecreet, 2005).

Beleidsontwikkeling & vorming Inwoners van Ieper kunnen via verschillende kanalen meedenken en –praten over de beleidsvorming.  Volksraadpleging: de gemeenteraad kan een bepaald beleid voorleggen aan de inwoners van de stad om zo hun mening erover te weten te komen.  Adviesraad: deze raad vormt geregeld adviezen over een bepaald beleid, bedoeld voor het stadsbestuur.  Informatievergadering: inwoners worden hier ingelicht over een bepaald onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld gaan over aankomende werken in de stad en de bijkomende hinder.

11


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Voorbeelden van een adviesraad zijn de sportraad, de culturraad, milieuraad en nog veel meer. Deze raden staan, zoals hieronder te zien is, allemaal opgesomd op de website van Ieper met de contactgegevens (Website Ieper, s.d.).

Beleidsuitvoering Om de burgers in te lichten over een nieuw beleid of een verandering van het oude, maakt de stad telkens een plan op. Dit plan verschijnt op de website van de stad, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast is het ook mogelijk om dit in te kijken op het stadhuis zelf. Een voorbeeld van een dergelijk plan is het Lokaal Sociaal Beleidsplan, dat sinds 2008 van kracht is. Dit plan bestaat uit 4 grote hoofdstukken (Seniorenconsulent, 2007):  Werkafspraken stad en OCMW Ieper  Omgevingsanalyse LSB Ieper  Meerjarenplan  Jaaractieplan

12


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Deel 4: Analyse voorlichtingscampagne Campagne De politiezone Arro Ieper lanceerde eind juni 2013 de campagne ‘Sterke drank, slappe slurf’ om de zomerevenementen tegemoet te komen. Ze willen voorkomen dat jongeren (te veel) sterkedrank gaan benuttigen. Daarnaast informeert de campagne ook duidelijk dat sterkedrank verboden is onder de leeftijdgrens van 18 jaar (Politiezone Arro Ieper, sd). Naast deze affiche werd er ook gebruik gemaakt van Facebook en Twitter, maar er werden ook flyers uitgedeeld op festivals en evenementen, zoals de Rally van Ieper. Daarnaast kwamen er ook gadgets met het roze olifantje, zoals zonnebrillen, munten en Tshirts.

Figuur 11: Voorlichtingscampagne

Segmentatiecriteria Demografische segmentatie Zoals er op de affiche te zien is, is de campagne gericht naar -18-jarigen. Dit wordt ook vermeldt op de website van de politiezone Arro Ieper. Geografische segmentatie De campagne werd vooral gebruikt in de zone Ieper, omdat men merkte dat er veel sterke drank wordt benuttigd door jongeren onder de 18 jaar. Psychografische segmentatie Jongeren die sterke drank gebruiken, zijn de doelgroep van deze campagne. Sociaaleconomische segmentatie Op de middelbare scholen zitten de leerlingen die zich het meest mogen aangesproken voelen voor deze campagne.

Evaluatie Bij deze campagne wordt gebruik gemaakt van reflectief gedrag. Ook is het de bedoeling dat de slogan een beetje choqueert, zodat erover gepraat wordt met leeftijdsgenoten en ouders. De verwerking van kennis gebeurt hier onbewust en dus spreken we over de perifere route. Daarnaast gaat het om een overdracht van kennis en wil men de sociale norm onder de jongeren veranderen. Momenteel is het ‘cool’ om sterkedrank te drinken, maar dit heeft zeer negatieve gevolgen. Hier volgt men de centrale route, namelijk de bewuste verwerking van kennis.

13


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Maar ook de perifere route komt ook aan bod, omdat de politie een zeer geloofwaardige uitvoerder is. De politie zal verschillende gadgets uitdelen, zodat jongeren de campagne (en dan vooral de roze olifant) vaak te zien krijgen, wat ook bij deze route hoort. Ook werden er flyers uitgedeeld op festivals en evenementen, zoals de Rally van Ieper.

Aanpassing aan doelgroep? De nogal dubbelzinnige slogan zal zeer veel jongeren aanspreken, waardoor ze er ook met hun vrienden over zullen spreken. Daarnaast valt de roze olifant met -18 zeer goed op. Er staat zeker niet te veel tekst op de affiche, waardoor het jongeren niet zal gaan vervelen. Het gebruik van Facebook en Twitter is zeer bekend bij jongeren, waardoor ze er zeker mee in aanraking zullen komen. Ook de gadgets zijn leuke extraatjes. Hieronder zijn er nog enkele voorbeelden te vinden in verband met de verspreiding van de campagne.

14


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Deel 5: Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het meerjarenplan van Ieper staat dat de dienst milieuzorg- en educatie verantwoordelijk is voor de opvolging en de uitvoering van het stedelijk milieu- en natuurbeleid. Zij zorgen ervoor dat de inwoners en ondernemers meer te weten komen over de thema’s milieu, landbouw, natuur en afval. Daarnaast bewaakt de dienst de stad op het gebied van afval sorteren, energie, duurzame aankopen en meer (Depraetere & Carbonez, 2013).

Figuur 12: Ieperse leerlingen ruimen zwerfvuil op

De dienst richt zich ook naar de Ieperse scholen. Zo organiseren ze evenementen en bieden educatieve pakketten aan om de jeugd te stimuleren om te sorteren en zorg te dragen voor het milieu. Een voorbeeld daarvan is de zwerfvuilcampagne die in 2009 op poten gezet werd. Scholen werden aangespoord om met de leerlingen op een zelfgekozen tijdstip zwerfvuil op te ruimen. Op het einde van rit konden ze verschillende prijzen winnen zoals gratis zwembeurten, boeken, excursies, ….

Naast dit voorbeeld, gaat Ieper geen andere acties uitvaardigen in verband met de P van People en Profit. Als we dit gaan vergelijken met het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de stad Gent, zien we dat er een groot verschil is. In het meerjarenplan van Gent is er te vinden dat duurzaam ondernemen vooral gaat over “Het vastgoed van de stedelijke diensten wordt beheerd op basis van duurzaamheidsprincipes in functie van een dalend energieverbruik” (Aanvullende toelichting bij het strategische financiële meerjarenplan 2014-2019 p. 1), dus als er over duurzaamheid (mvo) gepraat wordt dan is dat vooral over bouwen en wonen. Gent concentreert zich dus vooral op People, terwijl Ieper vooral naar Planet kijkt.

15


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Deel 6: Vereisten van een verantwoord overheidscommunicatiebeleid Om antwoorden te vinden op dit deel, heb ik een e-mail gestuurd naar de communicatiedienst van Ieper, maar hierop heb ik nog steeds geen antwoord gekregen. Tevens wordt er niet opgenomen als ik naar de dienst telefoneer. Ik heb alle informatie op de website van Ieper moeten zoeken, waardoor ik sommige zaken niet gevonden heb of waardoor ze verouderd kunnen zijn.

Een afzonderlijke communicatiedienst In het Ieperse meerjarenplan komt er een organogram voor, waarin de communicatiedienst niet letterlijk terug te vinden is. Toch zien we dat er onder de afdeling ‘interne ondersteuning’ een onderverdeling ‘Public Relations’ te vinden is, dewelke ik associeer met de dienst communicatie. Volgens de perslijst bestaat deze dienst enkel uit Cathérine Lamaire (Ieper, 2014, p.1).

Gespecialiseerd personeel Sinds mei 2007 is Cathérine Lamaire de voltijdse communicatieverantwoordelijke van Ieper. Hiervoor was ze 6 jaar aan de slag als communicatieverantwoordelijke in het Flanders Investment & Trade center. Als opleiding heeft ze een master in de Communicatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Brussel.

16


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Een communicatieambtenaar staat in voor de realisatie van het communicatiebeleid. Intern moet ze er ook voor zorgen dat de communicatie tussen de verschillende instanties correct verloopt. Extern is het haar taak om de bevolking en andere betrokken doelgroepen juist in te lichten over het gevoerde beleid, specifieke beslissingen die op hen betrekking hebben en de dienstverlening van de betrokken bestuursinstantie. Daarnaast moet ze er ook voor zorgen dat de bestuursdocumenten voor alle burgers opgesteld zijn in correcte en verstaanbare taal (Vlaamse Overheid, s.d.).

Communicatieplan en communicatiebudget Er is geen afzonderlijk communicatieplan, maar via de website van Ieper heb ik een document met de budgets voor 2014 gevonden. Daarin is er een onderdeel ‘Communicatie en promotie’ te vinden. Zoals u hieronder kan zien, worden de huidige communicatiemiddelen (stadsmagazine, bewonersbrieven, onthaal nieuwe inwoners, …) behouden, maar wordt er bijkomend onderzoek gedaan naar de opportuniteiten van nieuwe communicatiemiddelen (sociale media, SMS-berichten,…). Ook wordt het budget weergegeven per media. Zo heb je de lokale websites, print media en audiovisuele media (Website Ieper, s.d.).

Net zoals Ieper, heeft ook Oostende geen communicatieplan. Het positieve is wel dat Oostende aan een plan werkt om zo de burgers beter te informeren en alles overzichtelijk te houden.

17


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Ge誰ntegreerde communicatie Heb jij er een neus voor? De campagne tegen gas snuiven gaat uit van de politiezone Arro Ieper en is gericht op jongeren die willen experimenteren met giftige stoffen. Bij grootschalige opkuisacties werden er verschillende lege flessen gevonden, die de aanleiding gaven voor deze campagne. Er wordt gecommuniceerd via affiches, maar er worden ook verschillende controles gehouden, om zo de snuivers op heterdaad te betrappen.

18


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Economische kaart De website www.economischekaart.be/ieper is gericht naar ondernemingen en klanten. De ondernemingen kunnen op deze website nuttige informatie zoals e-mailadres, website, openingstijden,... aanvullen zodat de inwoners vlot de weg vinden naar de onderneming.

Prijs voor Historische Publicatie Historici in Ieper kunnen hun publicatie in verband met de geschiedenis van Ieper indienen, waarna de beste uitgekozen wordt en de Prijs voor Historische Publicatie ter waarde van 1.250 euro kan winnen. Om deel te nemen, kan je het wedstrijdreglement opvragen op het secretariaat van de cultuurraad in Ieper. Jammer genoeg wordt over deze wedstrijd niet zo veel gecommuniceerd, waardoor sommige historici misschien (te) laat te weten komen dat er wel degelijk een wedstrijd aan de gang is.

19


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Wieleravond met Carl Berteele in de bib De bibliotheek organiseert vaak verschillende evenementen, waaronder een wieleravond met Carl Berteele. Het evenement werd gepubliceerd in de krant Het Laatste Nieuws, waardoor wielerliefhebbers er gewaar van werden.

Om te winnen moet je krabben Kinderen van 8 tot 14 jaar kunnen meedoen aan de ‘om te winnen moet je…’-speurtocht om zo een leuke prijs te winnen. De kinderen krijgen verschillende krabloten waarop er vragen en antwoorden staan. In drie verschillende musea is het antwoord op die vragen te vinden. Als de juiste antwoorden zijn weggekrast, worden de kinderen beloond met een prijs. Stad Ieper heeft dit via verschillende media gecommuniceerd om zo veel mogelijk kinderen warm te maken voor de Ieperse musea. Hieronder ziet u de publicatie van op de website van Toerisme Ieper.

20


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Doelgroepgerichte communicatie? Ieper communiceert veel naar haar inwoners en bedrijven toe, maar ik denk dat dit vaak niet op de juist manier gebeurt. De stad zal ofwel de verkeerde media gebruiken of zal de gebruikte media niet optimaal gaan benutten. Daarnaast worden er niet zo veel beelden gebruikt om de boodschap over te brengen. Vaak gebruikt men enkel tekst om de boodschap over te brengen. Persoonlijk vind ik dit zeer jammer, omdat ik Ieper een zeer mooie en leuke stad vind, maar zoals u kan zien, is mijn stad nog lang niet perfect!

Communicatieve overheid? Ieper is zeker en vast een communicatieve overheid. Ze zorgt ervoor dat er voor iedereen wel iets leuk te doen valt. Dit is niet enkel gericht op de vele toeristen, maar gelukkig (en vooral) ook op de inwoners van de stad. Zo hebben we vele evenementen in de bibliotheek, maar er worden ook verschillende wandelingen door de stad georganiseerds en veel meer. Over het algemeen ben ik wel tevreden over de communicatie van de stad, maar zoals hierboven reeds vermeld, zijn er nog steeds een aantal punten waaraan gewerkt kunnen worden.

21


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Bijlagen

22


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Bibliografie Carette, M. (2014, mei 3). Ieper is commercieel weer interessant. Krant van WestVlaanderen, pp. 5-6. Chielens, P. (sd). Opgeroepen op april http://www.inflandersfields.be/nl

15,

2014,

van

In

Flanders

Fields:

Couttouw, P. (sd). Vlamertinge pers. Opgeroepen op mei 14, 2014, van Vlamertinge: http://users.telenet.be/piet.couttouw/vlamertinge/pers.html Decoster, G., & LemaĂŽtre, J. (2014, april 9). Gemeentelijke profielschets Ieper. Opgeroepen op april 10, 2014, van http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Ieper.pdf Decoster, G., & LemaĂŽtre, J. (2014, april 9). Gemeentelijke profielschets Zottegem. Opgeroepen op april 10, 2014, van http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente2014/Zottegem.pdf Depraetere, S., & Carbonez, G. (2013, november 27). Budget 2014. Opgeroepen op mei 14, 2014, van Ieper: http://www.ieper.be/extranet/download.aspx?file=c75a6576-779f46c2-83df-9706da2e0cb9.pdf Depraetere, S., & Carbonez, G. (2013, december 9). Meerjarenplan 2014-2019. Opgeroepen op mei 13, 2014, van Ieper: http://www.ieper.be/extranet/download.aspx?file=23c82347-0891-45ba-91e2142e43e2c4ef.pdf Depuydt, R. (2013, juni 26). Preventie & veiligheid. Opgeroepen op maart 23, 2014, van Politiezone Arro Ieper: http://www.arroieper.be/nl/pagina/55/preventie-veiligheid.html Gemeentedecreet. (2005, juli 15). Opgeroepen op mei 14, 2014, van Codex Vlaanderen: http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013949.html Huyghebaert, T. (2014, mei 5). Loopevenement voor goede doel telt duizenden sporters. Het Nieuwsblad, p. 21. Ieper.

(2014). Perslijst Ieper. Opgeroepen op mei 13, 2014, van Ieper: http://www.ieper.be/extranet/download.aspx?file=63f8785c-a64b-4157-8555bbb08a00f797.pdf

Ieper.

(2014, april 25). Wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ieper

Opgeroepen

op

april

2,

2014,

van

Krant van West-Vlaanderen. (2011, oktober 14). Ieper. Opgeroepen op april 17, 2014, van Krant van West-Vlaanderen: http://kw.knack.be/westvlaanderen/nieuws/algemeen/ieper-haalt-kaap-van-35-000-inwoners/article1195117711141.htm?hidePaywall=y

23


Linde Ver Elst

1 COM B

2013-2014

Lamaire, C. (2014). Iedereen Ieper. Ieper: Stadsbestuur Ieper. Last Post Association. (sd). Last Post. Opgeroepen op maart 23, 2014, van http://www.lastpost.be/nl Lesage, P. (2012, mei 11). Opgeroepen op mei 24, 2014, van Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLPLE_20120511_001 Onbekend. (2013, november 26). Lernout & Hauspie. Opgeroepen op maart 22, 2014, van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lernout_%26_Hauspie Politiezone Arro Ieper. (sd). Opgeroepen op april 7, 2014, van Politiezone Arro Ieper: http://www.arroieper.be/ Publilab. (sd). Bedrijvengids Ieper. Opgeroepen op mei 14, 2014, van http://nl.foxx.be/ieper/ Seniorenconsulent. (2007, oktober 31). Lokaal Sociaal Beleidsplan. Opgeroepen op mei 14, 2014, van http://www.ieper.be/extranet/download.aspx?file=ee397515-4a31-472bbeb1-b523bd3295eb.pdf Toerisme Ieper. (sd). Opgeroepen http://www.toerismeieper.be/#

op

mei

11,

2014,

van

Toerisme

Ieper:

Toerisme Ieper. (sd). Opgeroepen op maart 16, 2014, van Kattenstoet Ieper: http://www.kattenstoet.be/nl/home.html Trouw.

(2004, oktober 18). Opgeroepen op april 19, 2014, van Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1738413/2004/10/18 /Een-serie-stadsdebatten-over-het-nut-van-deelgemeenten.dhtml

Vlaamse Overheid. (sd). Openbaarheid van Bestuur. Opgeroepen op mei 15, 2014, van http://www2.vlaanderen.be/openbaarheid/openbaarheid/detail255a.html?documen t_id=1&nav_id=81 Website Ieper. (sd). Opgeroepen op mei 15, 2014, van http://www.ieper.be

24

Ieper - overheidscommunicatie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you