Page 1

Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

eiendom

i Smaalenene

tipS oSS 909 70 700

Vi trenger dine innspill og tips. E-post: redaksjonen@smaalenene.no Direktenummer redaksjonen: 69 81 61 00 og tast 2

25

Brukte konfirmaSjonSpenger på deSignStoler

– Møbler bør vare i generasjoner – Møbler bør minst vare i to generasjoner. Jeg blir helt stresset av alle som skifter stil og møbler hvert femte år. Det som kommer inn her blir værende. Det sier stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) til bolignettstedet abito.no. Her forteller hun om da hun kjøpte designstoler for konfirmasjonspengene sine. Som 15-åring gikk hun inn i byens eneste designbutikk for å bestille seks Arne Jacobsen-stoler. Det var

dette hun brukte konfirmasjonspengene på, og de preger funkisboligen hennes i Haugesund den dag i dag. – Men ikke tro jeg bare kjøper nytt, jeg kjøper gjerne brukt altså, sier Liadal til abito. Stortingsrepresentanten som nok kan sies å være over snittet interessert i design, flyttet med mannen og de tre barna fra Stavanger til Haugesund for å få bo i et hus som arkitekt David Sandved hadde tegnet.

Fylkesmannen opphevet byggegodkjennelsen:

Boligene er bygget Eidsberg kommune godkjente søknaden om å bygge to eneboliger med utleieenhet på Stranda i Trømborg. Nå har Fylkesmannen opphevet byggegodkjennelsen.

Per Uno Blørstad

per-uno.blorstad@smaalenene.no 97704242

eidSBerg: Boligene i Åsgårdveien er imidlertid ferdig oppført. 17. juli i fjor søkte entreprenøren Bjørn Ivar Borgås på vegne av tiltakshaver Oddvar Birger Ruud om tillatelse til oppføring av to eneboliger med utleie-enhet på eiendommene Åsgårdveien 422 og 424. Begge eiendommene eies av Ranveig og Birger Oddvar Ruud i Åsgårdveien 343. 26. august ga Eidsberg kommune tillatelse til å sette opp eneboligene. Eierne av nabohuset i Åsgårdveien 420, som ligger mellom de to planlagte eneboligene og Åsgårdsveien (fylkesvei 686), Cathrine Andersen Nordli og Dag Nordli klaget via sin advokat Erik Brønner i advokatfirmaet Brønner & Co, vedtaket inn til Fylkesmannen. Klagerne krevde også at det pågående byggearbeidet måtte stanses i påvente av klagebehandlingen.

ikke godkjent: Fylkesmannen har gitt naboene medhold og har opphevet kommunens byggegodkjennelse for disse to eneboligene i Åsgårdveien i på Stranda i Trømborg. guleringsplan. Miljø- og teknikkutvalget i Eidsberg kommunen behandlet klagen på sitt møte 25. oktober i fjor, men fant å opprettholde sitt tidligere vedtak. Dermed gikk klagen videre til Fylkesmannen.

– verdiforringelse

klagen vant frem

Ifølge klagen vil de to eneboligene blant annet føre til en verdiforringelse av deres egen eiendom. Klagen mente også at de to eneboligene, hver på 5,05 meters høyde, ville føre til tap av solforhold. Naboene krevde derfor boligene flyttet lenger vest. Klagerne viste også til kommuneplanens arealdel og mente kommunen burde stille som vilkår for en tillatelse at tiltakshaver bekoster skoleveistiltak i form av gang- og sykkelvei fra boligfeltet på Stranda langs Ågårdsveien til Glørudkrysset (riksvei 22), og videre til Trømborg kirke. Dessuten påpekte klager at byggeprosjektet (tiltaket) krever utarbeidelse av re-

3. februar i år falt avgjørelsen hos Fylkesmannen, og den konkluderte med at klagen har ført frem, i hvert fall når det gjelder kravet om reguleringsplan. I mellomtiden er begge boligene på det nærmeste ferdig bygget. Fylkesmannen tok seg ikke bryet med å reise på befaring for å ta sin avgjørelse. «Da omsøkte tiltak er omfattet av plankravet i kommuneplanens arealdel, kan byggetillatelse ikke gis. Søknaden må av den grunn avslås. Tiltakene er avhengig av reguleringsplan, eventuelt dispensasjon fra plankravet», fastslår Fylkesmannen i sitt svarbrev til partene. «

Fylkesmannen opplyser også at det ikke tas nærmere stilling til klagers øvrige anførsler i saken, da kommunens avgjørelse omgjøres.

Brukte gammel plan – Fylkesmannen opplyser at Eidsberg kommune ha brukt feil rettsanvendelse i henhold til den gjeldende nye kommuneplanen. Hvordan kunne dette skje? – Byggesøknaden ble behandlet samtidig med at det var litt frem og tilbake om den nye kommuneplanen, opplyser Eidsberg kommunes nye plansjef Helen Østbye. Hun forklarer at byggetillatelsen ble gitt mens Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune forhandlet om grensene for spredt boligbygging i den nye kommuneplanen. – Vi trodde derfor at søknaden skulle behandles etter den gamle kommuneplanen, som ikke krevde noen regulering. Men nå har Fyllkesmannen avgjort at søknaden skulle ha

klager: Det er eierne av dette huset i Åsgårdveien 420 (nærmest) som har klaget saken inn til Fylkesmannen.

naBoer: Eneboligene i Åsgårdveien 422 og 424 ligger på baksiden av Åsgårdveien 420. Boligene har egen adkomst ut mot fylkesvei 6865.

vært behandlet etter den nye kommuneplanen, sier Østbye. Hun opplyser at skifte av kommuneplan har resultert i voldsomt mye mer papirarbeid for planavdelingen. – Som man kan se av bildene er de to boligene allerede oppført. Betyr dette at de må rives nå? – Nei, det vil i så fall være siste utvei. Som Fylkesmannen skriver i sitt vedtak kan tiltakshaver søke dispensasjon fra re-

guleringskravet, forteller Østbye. Hun legger også til at det ikke er tillatt å bo i de to boligene før kommunen har utstedt ferdigattest. Ranveig Ruud opplyser til Smaalenens Avis at verken hun eller mannen, Birger Oddvar Ruud, vil uttale seg til avisen. Heller ikke Cathrine Andersen Nordvil vil uttale seg til lokalavisen i denne saken.


Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

eiendom

i Smaalenene

tipS oSS 909 70 700

Vi trenger dine innspill og tips. E-post: redaksjonen@smaalenene.no Direktenummer redaksjonen: 69 81 61 00 og tast 2

25

Brukte konfirmaSjonSpenger på deSignStoler

– Møbler bør vare i generasjoner – Møbler bør minst vare i to generasjoner. Jeg blir helt stresset av alle som skifter stil og møbler hvert femte år. Det som kommer inn her blir værende. Det sier stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) til bolignettstedet abito.no. Her forteller hun om da hun kjøpte designstoler for konfirmasjonspengene sine. Som 15-åring gikk hun inn i byens eneste designbutikk for å bestille seks Arne Jacobsen-stoler. Det var

dette hun brukte konfirmasjonspengene på, og de preger funkisboligen hennes i Haugesund den dag i dag. – Men ikke tro jeg bare kjøper nytt, jeg kjøper gjerne brukt altså, sier Liadal til abito. Stortingsrepresentanten som nok kan sies å være over snittet interessert i design, flyttet med mannen og de tre barna fra Stavanger til Haugesund for å få bo i et hus som arkitekt David Sandved hadde tegnet.

Fylkesmannen opphevet byggegodkjennelsen:

Boligene er bygget Eidsberg kommune godkjente søknaden om å bygge to eneboliger med utleieenhet på Stranda i Trømborg. Nå har Fylkesmannen opphevet byggegodkjennelsen.

Per Uno Blørstad

per-uno.blorstad@smaalenene.no 97704242

eidSBerg: Boligene i Åsgårdveien er imidlertid ferdig oppført. 17. juli i fjor søkte entreprenøren Bjørn Ivar Borgås på vegne av tiltakshaver Oddvar Birger Ruud om tillatelse til oppføring av to eneboliger med utleie-enhet på eiendommene Åsgårdveien 422 og 424. Begge eiendommene eies av Ranveig og Birger Oddvar Ruud i Åsgårdveien 343. 26. august ga Eidsberg kommune tillatelse til å sette opp eneboligene. Eierne av nabohuset i Åsgårdveien 420, som ligger mellom de to planlagte eneboligene og Åsgårdsveien (fylkesvei 686), Cathrine Andersen Nordli og Dag Nordli klaget via sin advokat Erik Brønner i advokatfirmaet Brønner & Co, vedtaket inn til Fylkesmannen. Klagerne krevde også at det pågående byggearbeidet måtte stanses i påvente av klagebehandlingen.

ikke godkjent: Fylkesmannen har gitt naboene medhold og har opphevet kommunens byggegodkjennelse for disse to eneboligene i Åsgårdveien i på Stranda i Trømborg. guleringsplan. Miljø- og teknikkutvalget i Eidsberg kommunen behandlet klagen på sitt møte 25. oktober i fjor, men fant å opprettholde sitt tidligere vedtak. Dermed gikk klagen videre til Fylkesmannen.

– verdiforringelse

klagen vant frem

Ifølge klagen vil de to eneboligene blant annet føre til en verdiforringelse av deres egen eiendom. Klagen mente også at de to eneboligene, hver på 5,05 meters høyde, ville føre til tap av solforhold. Naboene krevde derfor boligene flyttet lenger vest. Klagerne viste også til kommuneplanens arealdel og mente kommunen burde stille som vilkår for en tillatelse at tiltakshaver bekoster skoleveistiltak i form av gang- og sykkelvei fra boligfeltet på Stranda langs Ågårdsveien til Glørudkrysset (riksvei 22), og videre til Trømborg kirke. Dessuten påpekte klager at byggeprosjektet (tiltaket) krever utarbeidelse av re-

3. februar i år falt avgjørelsen hos Fylkesmannen, og den konkluderte med at klagen har ført frem, i hvert fall når det gjelder kravet om reguleringsplan. I mellomtiden er begge boligene på det nærmeste ferdig bygget. Fylkesmannen tok seg ikke bryet med å reise på befaring for å ta sin avgjørelse. «Da omsøkte tiltak er omfattet av plankravet i kommuneplanens arealdel, kan byggetillatelse ikke gis. Søknaden må av den grunn avslås. Tiltakene er avhengig av reguleringsplan, eventuelt dispensasjon fra plankravet», fastslår Fylkesmannen i sitt svarbrev til partene. «

Fylkesmannen opplyser også at det ikke tas nærmere stilling til klagers øvrige anførsler i saken, da kommunens avgjørelse omgjøres.

Brukte gammel plan – Fylkesmannen opplyser at Eidsberg kommune ha brukt feil rettsanvendelse i henhold til den gjeldende nye kommuneplanen. Hvordan kunne dette skje? – Byggesøknaden ble behandlet samtidig med at det var litt frem og tilbake om den nye kommuneplanen, opplyser Eidsberg kommunes nye plansjef Helen Østbye. Hun forklarer at byggetillatelsen ble gitt mens Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune forhandlet om grensene for spredt boligbygging i den nye kommuneplanen. – Vi trodde derfor at søknaden skulle behandles etter den gamle kommuneplanen, som ikke krevde noen regulering. Men nå har Fyllkesmannen avgjort at søknaden skulle ha

klager: Det er eierne av dette huset i Åsgårdveien 420 (nærmest) som har klaget saken inn til Fylkesmannen.

naBoer: Eneboligene i Åsgårdveien 422 og 424 ligger på baksiden av Åsgårdveien 420. Boligene har egen adkomst ut mot fylkesvei 6865.

vært behandlet etter den nye kommuneplanen, sier Østbye. Hun opplyser at skifte av kommuneplan har resultert i voldsomt mye mer papirarbeid for planavdelingen. – Som man kan se av bildene er de to boligene allerede oppført. Betyr dette at de må rives nå? – Nei, det vil i så fall være siste utvei. Som Fylkesmannen skriver i sitt vedtak kan tiltakshaver søke dispensasjon fra re-

guleringskravet, forteller Østbye. Hun legger også til at det ikke er tillatt å bo i de to boligene før kommunen har utstedt ferdigattest. Ranveig Ruud opplyser til Smaalenens Avis at verken hun eller mannen, Birger Oddvar Ruud, vil uttale seg til avisen. Heller ikke Cathrine Andersen Nordvil vil uttale seg til lokalavisen i denne saken.


26

annonSe

Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

Prisant.:

Ørje

1.550.000,- + omk. Praktisk og fin leilighet i sentrum. 2 soverom. Visning tirs. 21.02, kl. 17.00.

Visning!

Adresse: Fellesgjeld: Totalt: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom: Finnkode: Visning:

Storgata 69 Kr 365 308 Kr 1 915 308 Kr 4 932 Kr 6 718 pr mnd Leilighet, borettslag 89 m²/85 m² 90623555 Tirs 21/2 17:00-18:00

Ansvarlig megler Mette Gustavsen mg@aktiv.no tlf.: 92 24 06 46 Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Prisant.:

Trøgstad

1.970.000,- + omk. 1/2-part av tomannsbolig i enderekke. Usjenerte uteplass og terrasse - 3 soverom og 2 stuer - lave felleskostnader.

Visning!

Adresse: Fellesgjeld: Totalt: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Gravsåsveien 8 D Kr 95 967 Kr 2 065 967 Kr 4 932 Kr 2 820 pr mnd Tomannsbolig, borettslag 107 m²/99 m²

Visning:

Søn 19/2 15:00-16:00

Ansvarlig megler Anita Heer anita.heer@aktiv.no tlf.: 95 94 81 93 Aktiv Eiendomsmegling Askim

VI ER MED DEG hele veien i boligmarkedet Boligsparing | Boliglån | Boligforsikring | Kjøp og salg av bolig

Kontakt oss, så finner vi en god løsning for deg. Tlf: 69 82 49 00 | www.tsbank.no


SmaaleneneS aviS

Torsdag 16. februar 2017

annonSe

Prisant.:

Mysen

2.725.000,- + omk. Mysen - Velholdt enebolig m/ utleieenhet og stor tomt. Bør sees !

Visning!

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Finnkode: Visning:

Trømborgveien 194 Kr 78 542 Enebolig, selveier 189 m²/176 m² 6357 m² 90376714 Søn. 19.02 kl. 15-16 Velkommen !

Ansvarlig megler Tone Johnsrud tone.johnsrud@aktiv.no tlf.: 90 77 53 46 Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Prisant.:

Mysen

3.375.000,- + omk. Enebolig med dobbel garasje. Barnevennlig, fin beliggenhet i blindvei. Mye nyoppusset interiør. Flott uteplass.

Nyhet!

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Finnkode: Visning:

Kjærlighetsstien 6 Kr 94 792 Enebolig, selveier 223 m²/158 m² 825 m² 90858824 Søn. 26.02 kl. 14-15 Velkommen !

Ansvarlig megler Tone Johnsrud tone.johnsrud@aktiv.no tlf.: 90 77 53 46 Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Prisant.:

Mysen

1.425.000,- + omk. Oppusset og praktisk leilighet med 2 soverom, 1. etasje.

Visning!

Adresse: Fellesgjeld: Totalt: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom: Finnkode: Visning:

Tittutveien 13 Kr 191 533 Kr 1 616 533 Kr 4 932 Kr 3 600 pr mnd Leilighet, borettslag 65 m²/65 m² 90595976 mand. 20.02.2017, kl. 17-18.

Ansvarlig megler Mette Gustavsen mg@aktiv.no tlf.: 92 24 06 46 Aktiv Eiendomsmegling Mysen

27


28

annonSe

Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

Prisant.:

Mysen

2.620.000,- + omk Mysen - Velholdt enebolig m/ garasje og flott utsikt.

Solgt!

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Finnkode: Visning:

Saribakke 2 Kr 75 922 Enebolig 187 m²/150 m² 917 m² 88810650 Etter avtale.

Ansvarlig megler Tone Johnsrud tone.johnsrud@aktiv.no tlf.: 90 77 53 46 Aktiv Eiendomsmegling

Prisant.:

Mysen

1.290.000,- + omk. Lys og tiltalende leilighet med usjenert terrasse og hage. 2 soverom - Garasje Adresse: Fellesgjeld: Totalt: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Vestengveien 22F Kr 270 714 Kr 1 560 714 Kr 4 932 Kr 3 791 pr mnd Leilighet, borettslag 74 m²/66 m²

Visning:

Man 27/2 18:00-19:00

Ansvarlig megler Anita Heer anita.heer@aktiv.no tlf.: 95 94 81 93 Aktiv Eiendomsmegling Askim

Prisant.:

Askim sentrum

2.180.000,- + omk. Lys og praktisk hjørneleilighet i 2. etasje med balkong, heis og garasjeplass.

Visning!

Adresse: Bra/P-rom: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Vedtektskrav: Visning:

Brugata 2 69 m²/65 m² Kr. 65.272,Kr. 2.000,- pr.mnd. Leilighet, eierseksjon Eier må ha fyllt 50 år Kjæledyr ikke tillat Søndag 19. februar kl. 13:00-14:00

Ansvarlig megler Christian Bakke cbg@aktiv.no tlf.: 93 44 50 08 Aktiv Eiendomsmegling


Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

eiendom

29

eiendomSoverdragelSe aSkim omsetning av eiendommer i askim kommune andel av Hovsveien 7 (Gnr 80, bnr 63, seksjon 13) er overdratt fra Randi Fjeldheim og Leif Egil Fjeldheim til Kari Helene Askerud (28.12.2016) andel av Hovsveien 7 (Gnr 80, bnr 63, seksjon 13) er overdratt fra Kari Helene Askerud til Klemet Johannes Spjudvik og Jorunn Synøve Spjudvik (28.12.2016) moenslia 12 (Gnr 55, bnr 34) er solgt for kr 2.400.000 fra Lene Elisabeth Storengen og Tom-Are Storengen til Zenon Roman Balicki (03.01.2017) Skogveien 10 (Gnr 81, bnr 257, seksjon 2) er solgt for kr 2.240.000 fra Ole John Ydse til Lasse René Jensen Handelsby og Tone Sletten Handelsby (04.01.2017) glomvikveien 79 (Gnr 87, bnr 9) er solgt for kr 3.850.000 fra Inger Lise Vasrud til Ingrid Marianne Moen og Tom Kristian Moen (04.01.2017) Barnålveien 1 (Gnr 36, bnr 87) er solgt for kr 2.500.000 fra Anwar Sabir Ahmad og Tara Mohammed til Elise Marie Rummelhoff (04.01.2017) museumsveien 3 (Gnr 50, bnr 30) er solgt for kr 3.350.000 fra Rune Oddvar Wiik og Elisabeth Mortensen Wiik til Morten Kreutz Dahl og Camilla Rimeslåtten Sandberg (09.01.2017) grønlundveien 26 g (Gnr 53, bnr 485, seksjon 6) er overdratt fra Sigfred Veiby til Lasse Bruu (10.01.2017) Bråtan 22 (Gnr 54, bnr 242) er solgt for kr 780.000 fra Adine Johannesen og Simen Hafstad til Stine Hansen og Hans Ingar Karlsen (11.01.2017) andel av Sollia 30 (Gnr 99, bnr 288, seksjon 7) er overdratt fra Kåre Nandrup Pettersen til Turid Nandrup Pettersen (12.01.2017) gnr 80, bnr 311 er overdratt fra Ole Thorvald Lillestrand til Ida Marie Lillestrand Kittelsen og Marius Kittelsen (17.01.2017) andel av a.C.furuholmens gate 5 (Gnr 81, bnr 146) er solgt for kr 1.125.000 fra Stina Aasland Pedersen til Jørn Pedersen (17.01.2017) andel av nethaugveien 4 (Gnr 93, bnr 17) er solgt for kr 1.250.000 fra Sidsel Bye til Rune Fevolden (17.01.2017) korsveien 1 (Gnr 36, bnr 35) er overdratt for kr 1.785.000 fra Martin Christoffer Kirchner til Maria Bernadette Santiago Bentzen og Rey Villagracia Bentzen (19.01.2017) frøys vei 13 (Gnr 53, bnr 645) er

solgt for kr 2.300.000 fra Jeanine Bjørnsen og Alexander Nybakken til Daron Bahktiar Abdul-Rahman (19.01.2017) andel av Bakkegata 60 (Gnr 50, bnr 170) er overdratt for kr 1.300.000 fra Monika Nygård til Kjell Marius Lunde Stangjordet (20.01.2017) andel av lyngveien 3 B (Gnr 36, bnr 132) er overdratt fra Marius Hvam til Malin Brevig Pedersen (24.01.2017) andel av Skolegata 3 B (Gnr 53, bnr 63, seksjon 12) er overdratt fra Karin Aaberg til Einar Aaberg (24.01.2017) Overdragelsen omfatter også andel av Skolegata 3 B (Gnr 53, bnr 63, seksjon 19) Skolegata 3 B (Gnr 53, bnr 63, seksjon 12) er overdratt fra Einar Aaberg til Torill Aaberg Lie og Erik Reinholt Aaberg (24.01.2017) Overdragelsen omfatter også andel av Skolegata 3 B (Gnr 53, bnr 63, seksjon 19) Skolegata 3 B (Gnr 53, bnr 63, seksjon 12) er solgt for kr 4.300.000 fra Torill Aaberg Lie og Erik Reinholt Aaberg til Odd Laurits Sæves og Kari Lisbet Sæves (24.01.2017) Salget omfatter også andel av Skolegata 3 B (Gnr 53, bnr 63, seksjon 19)

trøgStad omsetning av eiendommer i trøgstad kommune andel av orderudveien 27 (Gnr 73, bnr 2) er overdratt fra Finn Smerkerud til Liv Tordis Smerkerud (27.12.2016) orderudveien 27 (Gnr 73, bnr 2) er solgt for kr 4.500.000 fra Liv Tordis Smerkerud til Emil Høitomt Dahl (27.12.2016) Blåbærstien 18 (Gnr 158, bnr 305, seksjon 2) er solgt for kr 1.900.000 fra Richard Weydahl til Egil Kristofferstuen (27.12.2016) Blåbærstien 18 (Gnr 158, bnr 305, seksjon 3) er solgt for kr 1.975.000 fra Richard Weydahl til Jonny Hansen (27.12.2016) festningsåsen 44 (Gnr 61, bnr 216) er overdratt fra Fredrik Ivar Skjør til Hilde Margrethe Skjør (29.12.2016) gnr 62, bnr 120 er overdratt fra Fredrik Ivar Skjør til Hilde Margrethe Skjør (29.12.2016) andel av festningsåsen 7 (Gnr 62, bnr 101) er solgt for kr 1.140.000 fra Per Inge Arnesen til Irene Olsen (30.12.2016) gnr 158, bnr 338 er solgt for kr 420.000 fra Petter-Ole Kirkeby til Båstad Bygg Og Eiendomsutvikling As (04.01.2017) Skramrudåsen 7 (Gnr 63, bnr 75) er solgt for kr 1.700.000 fra

Solgt: Museumsveien 3 i Askim er solgt for 3.350.000 kroner.

foto: dag anderSen

Gunders Eiendom As til Robin Skamo (04.01.2017) gnr 28, bnr 83 er solgt for kr 424.170 fra Trøgstad Kommune til Bjørn Strandkås As (06.01.2017) vassbygda 145 (Gnr 167, bnr 3) er overdratt for kr 3.000.000 fra Trude Langenes Ovrum og Harald Ovrum til Tommy Langenes Ovrum (10.01.2017) gnr 147, bnr 2, fnr 5 er solgt for kr 400.000 fra Magne Eid til Bjørnar Marius Eid (10.01.2017) gnr 11, bnr 7 er solgt for kr 150.000 fra Mary Nilsen til Fremstad Eiendom As (11.01.2017) festningsåsen 44 (Gnr 61, bnr 216) er solgt for kr 159.338 fra Trøgstad Kommune til Hilde Margrethe Skjør (16.01.2017) fortveien 12 (Gnr 28, bnr 65) er solgt for kr 432.800 fra Trøgstad Kommune til Lambdaproff As (16.01.2017)

Solgt: Moenslia 12 i Askim er solgt for 2,4 millioner kroner.

foto: dag anderSen

158, bnr 88, seksjon 15) gopperudåsen 6 a (Gnr 64, bnr 11, seksjon 2) er solgt for kr 2.050.000 fra Robin Østbye til Åslaug Haugen (17.01.2017)

9) er solgt for kr 1.490.000 fra Rino Aarstad Holm til Dawn Sofie Williams og Jostein Kallum Bendtsen (05.01.2017) Salget omfatter også Gnr 82, bnr 14

gravsåsveien 10 (Gnr 28, bnr 18) er solgt for kr 220.000 fra Bjørn Strandkås As til Bjørn-Inge Strandkås (19.01.2017)

gnr 29, bnr 42 er overdratt for kr 10.000 fra Utviklingsselskapet Myra Tebo As til Svendtun As (05.01.2017)

gnr 148, bnr 39 er overdratt fra Øivind Anton Berget til Odd Kristoffer Berget (23.01.2017)

andel av grååsveien 39 (Gnr 31, bnr 72, seksjon 13) er overdratt for kr 450.000 fra Atle Falkø til Trine Riiser (09.01.2017)

andel av trøgstadveien 547 (Gnr 25, bnr 5) er overdratt for kr 1.790.000 fra Tonje Bergersen Jørgensen til Bjørn Halvor Johnsen (17.01.2017)

øiestadveien 118 (Gnr 30, bnr 4) er solgt for kr 2.800.000 fra Monica Faugli til Marta Agata Michalska og Slawomir Gabriel Michalski (24.01.2017)

andel av Båstadveien 651 (Gnr 158, bnr 88, seksjon 10) er overdratt fra Kristina Bieliauskaite, Merethe Jansen-Bekke, Espen Johannessen, Vitalijus Bieliauskas, I K Lykke As, Martin Bodal Bekke, Lillann Johannessen, Harald Aannerud, Christian Willumsen og Frøydis Asmouki Walstad til Aannerud Eiendom Ii As (17.01.2017) Overdragelsen omfatter også Båstadveien 651 (Gnr 158, bnr 88, seksjon 11) Overdragelsen omfatter også Båstadveien 651 (Gnr 158, bnr 88, seksjon 12) Overdragelsen omfatter også Båstadveien 651 (Gnr 158, bnr 88, seksjon 13) Overdragelsen omfatter også Båstadveien 651 (Gnr 158, bnr 88, seksjon 14) Overdragelsen omfatter også andel av Båstadveien 651 (Gnr

gravsåsveien 18 (Gnr 28, bnr 29) er overdratt fra Elsa Pauline Eide Furnes til Anne Cecilie Furnes Kirknes og Synnøve Elise Furnæs Wollan (25.01.2017)

SpydeBerg

andel av torudveien 185 (Gnr 18, bnr 2) er overdratt for kr 4.500.000 fra Åse Marie Bugten til Audun Rojahn Olafsen (17.01.2017) vestlundveien 9 (Gnr 30, bnr 255, seksjon 5) er solgt for kr 2.550.000 fra Beate Kristin Hansen til Kim Andreas Borger (19.01.2017)

omsetning av eiendommer i Spydeberg kommune

andel av rolls vei 1 C (Gnr 25, bnr 19, seksjon 7) er overdratt fra John Laurits Grøtvedt til Berit Grøtvedt (20.01.2017)

ligotveien 262 (Gnr 90, bnr 4) er solgt for kr 290.000 fra Rigmor Irene Rustad til Karl Jørgen Hoff (30.12.2016)

andel av lyserenveien 555 (Gnr 68, bnr 1) er overdratt fra Bendik Riseng Nesje til Ida Edrikke Orseth Løvik (20.01.2017)

volleneveien 13 B (Gnr 33, bnr 88, seksjon 1) er solgt for kr 4.120.000 fra Sarah Marø Åle og Kim Andreas Borger til Therese Vårli Kvenseth og Torbjørn Brænde Kvenseth (03.01.2017)

dragonveien 21 (Gnr 25, bnr 361) er solgt for kr 3.100.000 fra Alfred Morten Langtind og Synnøve Mildrid Mathisen Langtind til Tone Signe Næristorp Skjolden og Svein Oskar Skjolden (24.01.2017)

Stegenveien 727 (Gnr 82, bnr


30

annonSe

Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

Prisant.:

Mysen

6.750.000,- + omk. Mysen - Romslig og velholdt generasjonsbolig - Bør sees ! Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Finnkode: Visning:

Bjørneveien 13 Kr 179 172 Enebolig, selveier m/dobbel garasje. 541m²/485 m² 1424 m² 341160155 Privatvisning etter avtale m/ megler

Ansvarlig megler Tone Johnsrud tone.johnsrud@aktiv.no tlf.: 90 77 53 46 Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Prisant.:

Askim - Moen

2.300.000,- + omk. Stor og koselig leilighet med 3 soverom beliggende i 1. etasje Garasje - Rett ved Moen barneskole

Nyhet!

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Visning:

Vammaveien 144 Kr 67 922 Eierseksjon 118 m²/95 m² 2206 m² Søndag 19. februar kl. 14:00-15:00

Ansvarlig megler Pål Jørgensen pajo@aktiv.no tlf.: 92 22 22 43 Aktiv Eiendomsmegling Askim

Prisant.:

Askim

4.780.000,- + omk. Askim - Ihlen - Stor velholdt og modernisert enebolig m/dobbel garasje og fin utsikt. Bør sees !

Solgt!

Adresse: Omkost.: Boligtype: Bra/P-rom: Tomt: Finnkode: Visning:

Ilikroken 11 Kr 129 922 Enebolig, selveier 260 m²/248 m² 777 m² eiet tomt 341160144 Etter avtale

Ansvarlig megler Tone Johnsrud tone.johnsrud@aktiv.no tlf.: 90 77 53 46 Aktiv Eiendomsmegling Mysen


SmaaleneneS aviS

Torsdag 16. februar 2017

Hobøl

Bud foreligger

Familievennlig enebolig med 3 garasjer. Stor fin terrasse - usjenert hage barnevennlig boområde. Adresse: Omkost.: Boligtype:

Trollveien 17 Kr 71 222 Enebolig, selveier

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

annonSe

Bra/P-rom: 233 m²/172 m² Tomt: 737 m²

Prisant.:

2.800.000,- + omk. Visning: Ring megler

Mysen

Meget tiltalende og flott leilighet - egen balkong, 3 soverom - heis - gasspeis garasje. Adresse: Fellesgj.: Totalt: Omkost.:

Smedgata 30 A Kr Kr 3 390 000 Kr 92 472

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

“Jeg jobber for at du skal sitte igjen med mest mulig.”

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Skiptvet

Selge bolig? Ring 93 44 50 08

Adresse:

Christian Bakke jobber som eiendomsmegler hos Aktiv Askim. Han har fokus på kvalitet og grundighet i alle ledd av prosessen. Helt fra starten ønsker han å etablere en trygg arena og et godt samarbeid med selger.

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

Båstad

Bør sees!

Ny stor selveierleilighet med høy standard. Usjenert terrasse. 3 soverom. Garasje. Lave omkostninger Adresse: Fellesgj.: Totalt:

Blåbærstien 18 Snr. 1 Kr 0,Kr 2 880 000

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom:

Kr 4.222 Kr 0,- pr mnd Leilighet 137 m²/104 m²

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Prisant.:

2.880.000,- + omk Visning: RING MEGLER

3.390.000,- + omk.

Felleskost.: Kr 3 030 pr mnd Visning: Boligtype: Leilighet, eierseksjon Ring megler Bra/P-rom: m²/126 m²

Nyere hytte med utsikt til Glomma Bud mottatt!

Videre benytter han mye av sin erfaring med mediedesign under utformingen av prospekt og annonser for å kunne presentere eiendommen din best mulig.

Prisant.:

Omkost.:

Glennetangen terrasse 22 Kr 32 472

Boligtype: Hytte Bra/P-rom: 69 m²/64 m² Finnkode: FINNKODE

Prisant.:

1.250.000,- + omk Visning: RING MEGLER

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Askim

Hyggelig sentrumsleilighet i 2. etasje i rolig boområde. 2 soverom og garasje. Adresse: Fellesgj.: Totalt: Omkost.:

Skolegata 32 A Kr 0,Kr 2 590 000 Kr 72 472

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

Felleskost.: Kr 0,- pr mnd Boligtype: Leilighet Bra/P-rom: 80 m²/80 m²

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Prisant.:

2.590.000,- + omk Visning: RING MEGLER

31


32

annonSe

Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

Mysen

“Tilgjengelighet, arbeidsglede og kvalitet - det er viktigst for meg.”

Koselig selveierleilighet , midt i sentrum. Gangavstand til alt. Heis og terrasse. Visning v/megler. Adresse: Totalt:

Meieriveien 10 Kr 2 150 000

Omkost.:

Kr 54 972

Ansvarlig megler Mette Gustavsen tlf.: 92 24 06 46

Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom: Finnkode:

Kr 2 694 pr mnd Leilighet, selveier 62 m²/62 m² 86212881

Prisant.:

2.150.000,- + omk.

Selge bolig? Ring 95 94 81 93

Visning: v/megler

Anita Heer jobber som megler hos Aktiv sitt kontor i Askim. Hun har erfaring med salg i hele Indre Østfold.

mg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Ring henne gjerne for en uforpliktende verdivurdering eller en hyggelig boligprat!

Mysen

Skiptvet

Nyere hytte med solrik og fin beliggenhet - utsikt til Glomma. Bud mottatt. Adresse: Omkost.:

Glennetangen terrasse 20 Kr 32 472

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

Boligtype: Hytte Bra/P-rom: 69 m²/64 m²

Prisant.:

1.250.000,- + omk

Bud foreligger

Næringsbygg sentralt beliggende på Ihlen - stort potensiale ! Gramveien 52 Kr 121 222 Næringsbygg

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

Bra/P-rom: 540m²

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Rådyrveien 37 Kr 132 922 Enebolig, selveier

Ansvarlig megler Mette Gustavsen tlf.: 92 24 06 46

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Askim

Adresse: Omkost.: Eien.type:

Adresse: Omkost.: Boligtype:

Visning: RING MEGLER

Prisant.:

Særpreget og stilfull enebolig i Opsahlåsen.

4.900.000,- + omk.

Bra/P-rom: 304 m²/279 m² Tomt: 663 m² Finnkode: 89733063

Visning: Etter avtale med megler.

mg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Mysen

Prisant.:

4.800.000,- + omk. Visning: Ring megler

Prisantydning: Kr 4.250.000,- + omk. Adresse: Omkost.: Eien.type:

Bakkegaten 1 Kr 107.472,Næringsbygg

Kontakt: Mette Gustavsen T: 92 24 06 46 E: mg@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Mysen

Bra/Bta: Finnkode: Visning:

540 m²/ 610m² 82573111 Ta kontakt med megler.


SmaaleneneS aviS

Torsdag 16. februar 2017

annonSe

Båstad

“Jeg er en arbeidsglad eiendomsmegler med 22 års erfaring og god lokalkunnskap!”

Romslig enebolig i Båstad sentrum. Romslig tomt - dobbel garasje. Behov for oppussing. Bud ønskes!

Selge bolig? Ring 90 77 53 46

Adresse: Omkost.: Boligtype:

Lunderveien 4 Kr 44 972 Enebolig

Ansvarlig megler Anita Heer tlf.: 95 94 81 93

Tone Johnsrud jobber som eiendomsmegler hos Aktiv eiendomsmegling sitt kontor i Mysen, og har erfaring med salg i Mysen, Trøgstad, Marker, Rakkestad, Askim, Spydeberg og Hobøl. Ring henne gjerne for en uforpliktende verdivurdering eller en hyggelig boligprat.

Bra/P-rom: 202 m²/159 m² Tomt: 1715 m²

Prisant.:

1.750.000,- + omk Visning: RING MEGLER

anita.heer@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Askim

Nysgjerrig på boligprisutviklingen i Askim? Marianne Desireè Bergersen Eiendomsmegler MNEF Tlf: 975 80 966

Marius Moseby Avd.leder/Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Tlf: 907 42 381

EiendomsMegler 1 Østfold Akershus, avd. Askim Skolegaten, 1801 ASKIM Tlf: 69 88 66 55 / eiendomsmegler1.no

Finn din nye favorittbukse

HOS OSS!

VI FØRER MERKENE: LEE - Bessie Please - Floyd Prepair Freequent Denim Hunter

VI HAR PRISER: fra

399.95 til

1599.95 Besøk Tlf. 69 89 25 10 Torggt. 20, Mysen oss på

Vi vet hva boligen din er verdt!

33


34

annonSe

Torsdag 16. februar 2017

SmaaleneneS aviS

Se ukens boliger fra DNB Eiendom ELVESTAD | HOBØL

1/2 av vertikaldelt tomannsbolig

Prisantydning 1 900 000 Omkostninger Adresse P-rom/Bra/Bta Soverom

ca. 2,6 % av kjøpesum Elvestadveien 992 117/124/139 kvm 3

Tomt Eiendomstype

399 kvm Tomannsbolig

Innholdsrik 1/2 av tomannsbolig med 3 soverom | Garasje | Terrasse | Hage | Kjellerstue | Ca 35 min til Oslo!

Sønd. 19.02. kl. 13:00-14:00 Velkommen!

KONTAKTPERSON Tine Dokken Tlf: 902 91 441 Tine.Dokken@dnbeiendom.no Avdeling Askim Tlf: 908 39 000

dnbeiendom.no

Mobilprospekt: Send Bolig 20517030 til 09999

KNAPSTAD

Innholdsrik enebolig med tomt på Ca 3,1 mål | Høy utnyttelse ( 40%)

Prisantydning 3.700.000,Omkostninger Adresse P-rom/Bra/Bta Tomt Eiendomstype

Ca. 2,5% av kjøpesum Skoleveien 20 220/283/312 kvm 3161 kvm Enebolig

| Stort potensial | Renoveringsobjekt | Kort vei til tog | barnehage og skole i umiddelbar nærhet |

Søn. 26/2 kl. 12:00-13:00 Velkommen!

KONTAKTPERSON Tosif Shahzada Razzak Tlf: 905 15 090 Tosif.Razzak@dnbeiendom.no Avdeling Askim Tlf: 908 39 000

dnbeiendom.no

Mobilprospekt: Send Bolig 20517015 til 09999

TRØGSTAD | BÅSTAD

Praktisk enebolig med alt på ett plan | Stor tomt | Dobbelgarasje

Prisantydning 2 550 000

Lys og fin enebolig med 3 soverom | Flott bad | Landlig beliggenhet med utsikt mot Øyeren | Flotte friluftsområder

Omkostninger Adresse P-rom/Bra/Bta

ca. 2,7 % Båstadveien 1126 150/169/180 kvm

Tomt Eiendomstype

3500 kvm Enebolig

Søn. 19/2 kl. 13:00-14:00 Velkommen!

KONTAKTPERSON Marit Kristin Mosbæk Tlf: 952 96 359 Marit.Mosbaek@dnbeiendom.no Avdeling Askim Tlf: 908 39 000

dnbeiendom.no

Mobilprospekt: Send Bolig 20517027 til 09999


SmaaleneneS aviS

Torsdag 16. februar 2017

HOBØL - TOMTER

annonSe

35

Tiltalende 3-roms selveier i 1. etg. | Solrik terrasse og fin hage | Sentralt

Prisantydning 2 550 000 Omkostninger Adresse P-rom/Bra/Bta Tomt Eiendomstype

ca. 2,7 % Prest Fønhus vei 32 73/81/87 kvm 2242 m2 Leilighet

Lys og praktisk leilighet med alt på ett plan | Endeseksjon med attraktiv og barnevennlig beliggenhet | Utebod

Sønd. 12/2 kl. 13:00-14:00 Velkommen!

KONTAKTPERSON Marit Kristin Mosbæk Tlf: 952 96 359 Marit.Mosbaek@dnbeiendom.no Avdeling Askim Tlf: 908 39 000

dnbeiendom.no

Mobilprospekt: Send Bolig 20517021 til 09999

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

Utlysning av forkjøpsrett for leiligheter tilknyttet SOBBL, se www.sobbl.no eller tlf. 69 13 10 00

Kristelige møter

Lør. 18.2. kl 19: Sangmøte med «Vi 3» fra Halden

Takk

Kunngjøring

Marker Røde kors

ÅRSMØTE

ons. 8. mars kl 18.00 på Røde Kors leiligheten. Saksliste etter vedtektene. Saker som skal behandles, må være styret i hende innen24. febr.: marker@ostfoldrk.no Alle hjertelig velkommen!

Ørje Bedehus

Thor Michal Andersen

Ferske nyheter hjem til deg hver morgen? Tlf 852 33 283

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, vakre blomster og gode ord ved vår kjære Karl Ole Engen sin bortgang. Takk også for gaven til Foreningen for Høytorp fort. Rune, Ingun, Yngve, Tore og Linda m. familier

Stilling ledig

Kom og hør Tore Nilsen og Per Otto Pettersen som synger og taler søn. 19. febr. kl 17. Kollekt Alle ønskes varmt velkommen

Marker Normisjon

Diverse kjøpes

EIDSBERG HISTORIELAG

EH

ÅRSMØTE avholdes på Folkenborg museum torsdag 30. mars 2017 kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets sekretær, August Kleven, innen 16. mars. Styret

Gammelt regntøy ønskes

STORSAMLING

til en samling. Bør være fra 1970 ­ 80 tallet eller eldre. Alle farger med eller uten mønster eller trykk. Kan være brukt. Kan betale kr 100, vask ikke. Tlf 942 77 513 eller sms

på misjonshuset søndag 19. februar kl 19. Andakt og sang ved Jul- Lars Kvernhusengen. Vi spiser kveldsmat sammen. Velkommen

Eiendom til leie

Bil kjøpes

Lagerrom til leie

Trøgstad kommune Rektor/virksomhetsleder ved Trøgstad ungdomsskole • 100 % fast stilling ledig fra 01.08.17 Søknadsfrist 05.03.2017 Se fullstendig utlysning på www.trogstad.no eller www.nav.no Velkommen som søker!

Rimelig kald og varmlagring. Store rom, 20 ­ 35 m3 Pris fra kr 600,­ til kr 1.000,­ pr mnd. FINN­kode: 88484316 / Tosebygda Tlf 417 68 709

Eiendom ø. leid Jord ønskes leid

i Heli­/Langliområdet, til økologisk korn­ og grasproduksjon. Einar Kiserud, tlf. 959 18 131

Jord ønskes leid

Jord for korn­ og grasproduksjon, ønskes leid. Hans Petter Sylliaas, 906 75 410

Ferske nyheter hjem til deg hver morgen? Tlf 852 33 283

Jord/ beite ønskes leid

Unge, optimistiske bønder ønsker å leie jord til grasproduksjon og beite til ku. Betaler markedspris. Langtidsleie ønsket, men alt av interesse. Tlf. 954 67 876

Biler kjøpes! Alliance arkitekter AS, varsler på vegne av Vari Utvikling AS iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang: PlanID 20170002 – Detaljregulering for Romskollen, felt B6, B7 og B8 Formålet med planen er å legge til rette for boliger/blokkbebyggelse innenfor felt B6, B7 og B8 med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Atkomst til planområdet vil avklares gjennom planarbeidet. Planområdet innbefatter deler av gnr/bnr 92/81 og omfatter ca 17,8 daa nordvest for Askim sentrum. Felt B7 og B8 er tidligere flateregulert til bolig med krav om detaljregulering, i plan 20090008. Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan. Planmyndigheten har vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Det planlagte tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og faller ikke inn under tiltak angitt i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven §2 og tilhørende vedlegg I og II. Planlagt omregulering omfattes som følge av dette ikke av krav om konsekvensutredning. Eventuelle kommentarer bes sendt per e-post til Alliance arkitekter AS ac@allark.no, med kopi til Askim kommune postmottak@askim.kommune.no evt. som brev til Alliance arkitekter, Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo med kopi til Askim kommune, postboks 2003, 1830 Askim. Varselet kan også ses på www.allark.no og www.askim.kommune.no. Ved spørsmål bes de ta kontakt med Asger Hedegaard Christensen: 932 02 941 e: ac@allark.no

Frist for merknader og innspill: 17.mars 2017

«Når du selv er far, gjør det sterkt inntrykk å se barn i så kritiske situasjoner» Skipsfører Lars Solvik

Akkurat nå risikerer tusenvis av barn og voksne livet i Middelhavet, på flukt fra krig og konflikt. Ditt bidrag vil hjelpe flere familier trygt i land! Send LIVREDDER til 2377 og gi 200 kroner. Med vennlig hilsen Redningsselskapet og mannskapet på RS «Peter Henry von Koss» i Middelhavet. livredder.rs.no

Alt fra 2000 mod av interesse. Profesjonell behandling og raskt og fordelaktig oppgjør. Tlf. 915 48 043, Fred.

Biler ønskes kjøpt

Alle typer biler ønskes kjøpt. Eksport: Toyota Hiace, Hilux , Dyna++. Kjøper reparasjonsobjekter også. Rask avgjørelse. Ta kontakt. Tlf. 976 41 797 - 906 77 347

Selge bilen? Bil kjøpes!

Alt av biler kjøpes kontant. Skader/Defekter/EU mangler ingen hindring. Henter på dagen, ordner alle dokumenter. 33 år i bransjen. Seriøs. Ring Jarle. Tlf 90 11 99 55

Biler kjøpes kontant

fra 0­300.000,­. Vi kjøper alle typer bil med feil, rust, skader og defekter. Ingen hindring. Oppgjør der og da, vi ordner for deg papir arbeid og ingen reklamasjoner i etterkant!! Du skal være trygg på alle måter når du selger til oss. Autonavia AS, tlf. 45 39 08 33/ 95 44 45 54

Frebruar-SMAA-boliguke7