Page 1

www.shukrawaar.com ½f¿fÊ : 04 n AaIY : 25 n ´fÈ¿NX : 12 n 17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019 n ³f¹fe dQ»»fe n 5 ÷Y´f¹ff

¸fûQe 23 ¸fBÊ IYe SXf°f ¸fZÔ WXe Vf´f±f »fZÔ¦fZ ? WXdSXVfÔIYSX ½¹ffÀf ³fBÊ dQ»»fe . ¸f°f»f¶f B²fSX ¨fb³ffU ³f°feþZ

AüSX d¶f³ff Àf¸f¹f ¦fÔUfE 23 ¸fBÊ IYe SXf°f 10-11 ¶fþZ WXe SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IZY WXf±fûÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe RYMXfRYMX Vf´f±f! dIY°f³fe A°ffdIYÊIY ¶ff°f WX` ¹fWX.»fZdIY³f ¸f`Ô³fZ EZÀfe AfVfÔIYf dQ»»fe IZY EIY Af»ff IYfgSX´fûSXZMX »ffgd¶fÀMX ÀfZ Àfb³fe.CX³WXûÔ³fZ ¸fZSXf 160 ÀfZ 180 IZY ¶fe¨f IYf AfIY»f³f, ¹fWX d³f¨fûOÞX dIY ·ffþ´ff 200 ´ffSX IY°fBÊ ³fWXeÔ IZY dUV½ffÀf ¸fZÔ °f´ffIY ÀfZ IYWXf ·ffBÊ ÀffWX¶f °f¶f Af´f þf³f »fZÔ dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe 23 IYe SXf°f IYû WXe SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fZÔ Vf´f±f IYSXf »fZÔ¦fZ.UZ ³fe°feVf IbY¸ffSX, CXðU NXfIYSXZ ¹ff ·ffþ´ff ¸fZÔ d³fd°f³f ¦fOXIYSXe, SXfþ³ff±f dÀfÔWX U AfSXEÀfEÀf ¸fZÔ dIYÀfe IYû Àfû¨f³fZ-dU¨ffSX³fZ IYf ¸füIYf ³fWXeÔ QZÔ¦fZ. CXRY! Àfûd¨fE, ¸fûQe IYe ÀfØff »f»fIY IYû »fZ IYSX I`YÀff E¢ÀMÑe¸f £¹ff»f.¸f`Ô³fZ °fIYÊ dQ¹ff dIY 23 ¸fBÊ IYe SXf°f °fIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fBÊ »fûIYÀf·ff IZY ¦fNX³f IYe Àfc¨f³ff SXf¿MÑX´fd°f IYû ³fWXeÔ QZ ÀfIY°ff.¨fb³ffU ´fidIiY¹ff J°¸f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe.³f WXe ÀffÔÀfQûÔ IZY RYMXfRYMX dQ»»fe ´fWXbÔ¨f IYSX ÀfÔÀfQe¹f Q»f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fûQe IYû ³fZ°ff ¨fb³f³ff ÀfÔ·fU WX`.³fZ°ff IYf ¨fb³ffU, SXf¿MÑX´fd°f IYû ´fÂf QZ³ff AüSX SXf¿MÑX´fd°f IYf WXf±fûÔ WXf±f R`YÀf»ff »fZ IYSX ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû Vf´f±f dQ»fUf³ff Àf¶f A½¹ffUWXfdSXIY AüSX A°ffdIYÊIY WX`.¸fZSXe Q»fe»fZÔ Àfb³fIYSX CX³WXûÔ³fZ IYWXfAf´f NXeIY IYWX SXWXZ WX`Ô.»fZdIY³f ³fSXZÔQi ¸fûQe dSXÀIY ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ.E³fOXeE IYe 240 ÀfeMX Af þfE °f¶f ·fe CX³WXZÔ Vf´f±f »fZ³fZ IYe þ»Qe WXû¦fe, ¢¹fûÔdIY ´f°ff ³fWXeÔ CXðU NXfIYSXZ AüSX ³fe°feVf IbY¸ffSX CX³fIZY ³ff¸f ´fSX SXf¿MÑX´fd°f IYû Àf¸f±fʳf ´fÂf QZ³fZ ¸fZÔ QZSXe IYSX QZÔ.BÀfd»fE ³fSXZÔQi ¸fûQe ·ffþ´ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´ffMXeÊ ¶f³f³fZ IZY ³ff°fZ SXf¿MÑX´fd°f ÀfZ IYWXZÔ¦fZ dIY CX³WXZÔ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYe Vf´f±f dQ»ff »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¶fWXb¸f°f Àffd¶f°f IYSX³fZ IYf UöY QZÔ.¸fûQe-VffWX IYû ÀfÔÀfQe¹f Q»f IYe ¶f`NXIY ¶fb»ff³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`.Ad¸f°f VffWX ·ffþ´ff IYe ÀfÔÀfQe¹f ¶fûOXÊ IYe ¶f`NXIY ÀfZ R`YÀf»ff IYSXf SXf¿MÑX´fd°f IYû ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ³fZ°ff ¨fb³f d»fE þf³fZ IYe Àfc¨f³ff QZ QZ IYSX QfUf IYSX QZÔ¦fZ. ¸fbÓfZ ¶ff°f þÔ¨fe ³fWXeÔ.¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf ³f°feþûÔ IZY ¶ffQ ½¹fUWXfSX ÀfeMX ÀfÔ£¹ff ÀfZ ´fi·ffdU°f WXû¦ff.¹fdQ ·ffþ´ff IYû 150 ÀfZ 200 IZY ¶fe¨f ÀfeMX d¸f»fe °fû Vf´f±f »fZ³fZ IYe WXOÞX¶fOXe WXû¦fe.¹fdQ ÀfeMXZ 200 ÀfZ DY´fSX ¦fBÊ °fû ·ffþ´ffBÊ ª¹fûd°fd¿f¹fûÔ IYe 29 ¸fBÊ IYû Qû´fWXSX ¶ffQ Vf´f±f IYe AMXIY»f ÀfWXe WXû ÀfIY°fe WX`.Qû³fûÔ dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fûQe IYf Vf´f±f IYf BSXfQf ´f¢IYf ¸ff³ff þfEÔ. SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IYf þWXfÔ ÀfUf»f WX` UZ ´fcSXe °fSXWX ¦fbþSXf°fe »ffg¶fe IZY IY¶þZ ¸fZÔ WX`Ô.³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ A´f³fZ ÀfUfÊd²fIY ·fSXûÀfZ¸fÔQ ARYÀfSX ·fSX°f»ff»f IYû UWXfÔ BÀfd»fE ¶f`NXf¹ff WXbAf WX` dIY

¸fûQe IZY ¹fWXfÔ ÀfZ »fZMXSX MXfB´f WXû IYSX þfE AüSX SXf¿MÑX´fd°f ¨fb´f¨ff´f CX³f ´fSX QÀ°fJ°f IYSX°fZ SXWXZÔ.SXf¿MÑX´fd°f IZY Àfd¨fU IYûNXfSXe WXûÔ ¹ff CX³fIYf ´fcSXf Àfd¨fUf»f¹f Àf¶f ¸fûQe-VffWX IZY Àfü RYeÀfQe IY¶þZ ¸fZÔ WX`Ô.SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ B¸fSXþZÔÀfe IZY UöY IZY SXf¿MÑX´fd°f RYJøYïe³f A»fe ÀfZ ·fe ª¹ffQf d³fSXeWX AüSX »ff¨ffSX WX`Ô.UZ WXSX °fSXWX ÀfZ ¦fbþSXfd°f¹fûÔ ÀfZ d§fSXZ WXbE CX³fIYe ¶fÔdQVfûÔ ¸fZÔ WXỒ.³f°feþûÔ IZY ¶ffQ SXf¿MÑX´fd°f dIY³fÀfZ d¸f»fZ AüSX ¢¹ff IYSXZ ¹fWX Àf¶f ¸fûQe IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe Qµ°fSX ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû³ff WX`. ¢¹ff ¹fWX Àf¶f B°f³ff AfÀff³f WX`? A´f³ff ¸ff³f³ff WX` dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe,Ad¸f°f VffWX, Adþ°f OXûUf»f 23 ¸fBÊ ÀfZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¶fWXb¸f°f Àffd¶f°f IYSX³fZ IYf SXûOX¸f`´f ¶f³ffE WXbE WXûÔ¦fZ.·ffþ´ff IYû 150 ÀfeMX ·fe d¸f»fZ °f¶f ·fe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff IZY ³ff°fZ ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Vf´f±f »fZ³fZ IYf WXIY ¶f³f°ff WX`.¸fûQe-VffWX 150 ÀfZ 200 ÀfeMXûÔ ÀfZ ¶fe¨f IYe þe°f IYû ·fe ÀfUf Àfü IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IZY ´fc¯fÊ

dUV½ffÀf Uf»fe þe°f IYf ´fiû´fZ¦fZÔOXf ¶f³ff QZÔ¦fZ.MXeUe ¨f`³f»f AüSX ¸fedOX¹ff ¸fûQe dþÔQf¶ffQ IYf þÀf IYf °fÀf WX»»ff ¶f³ffE SXJZÔ¦fZ.Ad¸f°f VffWX ·ffþ´ff IZY B»ffIYûÔ ¸fZÔ, CXØfSX´fiQZVf, SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f´fiQZVf AfdQ ¸fZÔ ³füþUf³fûÔ IYû ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSXUf IYSX þV³f IYSXUfEÔ¦fZ dIY UfWX ¸fûQeþe þe°f ¦fE AüSX QZVf IYe dÀ±fSX°f-ÀfbSXÃff-Af°fÔIYUfQ ÀfZ »fOÞXfBÊ IZY d»fE ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf dRYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³ff ·ffSX°f ¸ff°ff IYf USXQf³f WX`, AfdQ, AfdQ.IYü³f WX` dU´fÃf IZY ´ffÀf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYf ³fZ°ff? IYWXfÔ WX` dU´fÃf IYf E»ff¹fÔÀf? BÀfd»fE ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe Vf´f±f ÀfWXe.UWXeÔ QZ ÀfIY°fZ WX`Ô ³fZ°fÈ°U AüSX CX³WXe ÀfZ dWXÔQbAûÔ IYe SXÃff.¸f°f»f¶f ¸fûQe-VffWX-OXûUf»f IZY SXûOX¸f`´f IYf ´fWX»ff dWXÀÀff SXf¿MÑX´fd°f IYû ¸fþ¶fcSX ¶f³ff³ff WX`, CX³f ´fSX Q¶ffU ¶f³fUf³ff WX` dIY CX³fIYf ÀfÔU`²ffd³fIY IY°fʽ¹f WX` dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû Vf´f±f dQ»ffEÔ.¶fWXb¸f°f Àffd¶f°f IYSX³fZ IYf »fÔ¶ff Àf¸f¹f QZÔÜ BÀfd»fE A´f³ff A³fb¸ff³f WX` dIY 23-24 ¸fBÊ IYû A»´f¸f°f IZY ¶ffUþcQ ³fSXZÔQi ¸fûQe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ Q»f IZY ³fZ°ff IZY ³ff°fZ ¶f°füSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe Vf´f±f »fZÔ¦fZ.SXf¿MÑX´fd°f IYûdUÔQ CX³WXZÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¶fWXb¸f°f Àffd¶f°f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fWXe³fZ ·fSX °fIY IYf UöY QZ ÀfIY°fZ WX`Ô.Vf´f±f WXû³fZ IZY ¶ffQ E³fOXeE IYe ´ffdMXʹfûÔ IZY CXðU NXfIYSXZ, ³fe°feVf IbY¸ffSX þ`ÀfZ ³fZ°ffAûÔ IYe ¦fQʳf ´fSX ÀfØff IYe ¶fÔQcIY °ff³f CX³fÀfZ Àf¸f±fʳf ´fÂf d»f¹ff þfE¦ff.ÀfØff ¸fZÔ Af°fZ WXe A´f³fe ²f¸fIY, A´f³ff þ»fUf ¶f°ff³fZ IZY d»fE QÀf °fSXWX IZY R`YÀf»fZ ³fSXZÔQi ¸fûQe »fZÔ¦fZ.CX³WXZÔ IYûBÊ SXûIY ³fWXeÔ ÀfIY°ff.SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸f`³fZþ °fû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ·fe U`IZYVf³f þþ IZY ³ff°fZ ¨feRY þdÀMXÀf SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ Àf¶f IbYL ÀfÔ·ff»fZ WXbE WX`Ô.dU´fÃf dIY°f³ff WXe

³fBÊ dQ»»fe .³f±fcSXf¸f ¦fûOXÀfZ. ¹fWXe ÀfWXe AüSX AÀf»fe ³ff¸f WX`, ³ff±fc SXf¸f ¦fûOXÀfZ IYf. U`ÀfZ CX³fIZY ¶f¨f´f³f IYf ³ff¸f “SXf¸f¨f³Qi” ±ff. ÀfÔ¹fû¦f QZdJE, ¶ff´fc IZY AÔd°f¸f Vf¶Q ·fe “WXZ SXf¸f” ±fZ. A¶f ¦fûOXÀfZ ·ffSX°f IZY ´fWX»fZ dWX³Qc Af°fÔIYe ±fZ ¹ff ³fWXeÔ ¹ff dIY UZ Af°fÔIYe ±fZ ¹ff dIY dÀfRYÊ EIY WX°¹ffSXZ, BÀf ´fSX AÔ°fWXe³f ¶fWXÀf WXû SXWXe WX`, WXû ÀfIY°fe WX`. BÀfÀfZ ±fûOXf A»f¦f ¶ff°f IYSX°fZ WX`. U`ÀfZ ¸fZSXe ½¹fdöY¦f°f ¸ff³¹f°ff WX` dIY EIY dU¨ffSX IYû dWXÔÀfIY °fSXeIZY ÀfZ ´fSXfdþ°f IYSX³fZ IYe WXSX IYûdVfVf Af°fÔIYUfQ WXe WX` AüSX ¦ffÔ²fe BÀf ÀfQe IZY Àf¶fÀfZ ¶fOXZ dU¨ffSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ô. °fû ¶ff°f ¹fZ WX` dIY ¦fûOXÀfZ EIY ´fÂfIYfSX ±fZ. CX³fIZY AJ¶ffSX IYf ³ff¸f ±ff “dWX³Qc SXf¿MÑX”. ´fb¯fZ ÀfZ d³fIY»f°ff ±ff. ¦fûOXÀfZ IYe AdÀ±f¹ffÔ A¶f ·fe ´fb¯fZ ¸fZÔ ÀfbSXdÃf°f SXJe WX`. CX³fIYe B¨Lf IZY ¸fb°ffd¶fIY CXÀfIYf dUÀfþʳf °f·fe WXû¦ff þ¶f dÀf³²fb ³fQe ·ffSX°f ¸fZÔ d¸f»f þfE AüSX dRYSX ÀfZ AJÔOX

·ffSX°f IYf d³f¸ffʯf WXû þfE. °fû AJÔOX ·ffSX°f IYe IYf¸f³ff SXJ³fZ Uf»fZ, dÀfRYÊ dWX³Qc-dWX³Qb°U IYe d¨fÔ°ff IYSX³fZ Uf»fZ EIY ÀfÔ´ffQIY IZY AJ¶ffSX IYf IÔYMXZMX ¢¹ff SXWXf WXû¦ff, BÀfIYf A³Qfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`. U`ÀfZ ·fe ³ff±fcSXf¸f ¦fûOXÀfZ IYf AQf»f°f ¸fZÔ dQ¹ff AÔd°f¸f ¶f¹ff³f ´fdPXE, °fû ¦ffÔ²fe U²f IZY UZ þû ·fe IYfSX¯f d¦f³ff°fZ WX`Ô, CXÀfÀfZ ¹fZ IYWXeÔ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY ¦ffÔ²fe IYe WX°¹ff dIYÀfe dÀfSXdRYSXZ BÔÀff³f ³fZ IYe WX`. ¶fd»IY EIY EZÀfZ BÔÀff³f ³fZ IYe, þû ·f»fe·ffÔd°f EIY dU¨ffSX IYû A´f³fZ ·fe°fSX B°f³ff Ad²fIY Af°¸fÀff°f IYSX ¨fbIYf ±ff, dIY UWX A´f³fZ ÀfZ A»f¦f dU¨ffSX IYû dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX ¶fQfÊV°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff ±ff. JbQ CX³fIYe ·f°feþe dWX¸ff³fe ÀffUSXIYSX ·fe ¸ff³f°fe SXWXe WX`Ô dIY ³ff±fc SXf¸f ¦fûOXÀfZ EIY Àf¸fÓfQfSX AüSX A´f³fZ VfWXSX IZY Àf¸¸ffd³f°f (ÀfÔ´ffQIY WXû³fZ IZY ·fe ³ff°fZ) ½¹fdöY ±fZ AüSX UZ ¸ff³f°fZ ±fZ dIY ·ffSX°f dU·ffþ³f IZY IYfSX¯f dWX³QbAûÔ ´fSX þû

A°¹ff¨ffSX WXbAf, CXÀfIZY Àf¶fÀfZ ¶fOXZ dþ¸¸fZUfSX ¦ffÔ²fe WX`Ô. JbQ ¦fûOXÀfZ ³fZ ·fe A´f³fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf WX` dIY ¨fcÔdIY BÀf A´fSXf²f IZY d»fE ¦ffÔ²fe IYû Àfþf QZ³fZ IZY d»fE ·ffSX°f ¸fZÔ IYûBÊ IYf³fc³f ³fWXeÔ WX`, BÀfd»fE ¸f`Ô³fZ JbQ CX³WXZÔ Àfþf QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff. ²¹ff³f QedþE, CX´fSXûöY Àf·fe ´fÔdöY¹fûÔ IYû ¸füþcQf QüSX IYe ´fÂfIYfdSX°ff AüSX ÀfÔ´ffQIYûÔ ÀfZ þûOX°fZ WXbE, ³ff±fc SXf¸f ¦fûOXÀfZ IYe ´fÂfIYfdSX°ff IZY Àf³Q·fÊ ¸fZÔ QZJ³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZ °fû Af´f °f¶f IZY ´fÂfIYfSX ¦fûOXÀfZ AüSX A¶f IZY ´fÂfIYfSX “¦fûOXÀfZ” ¸fZÔ IYfRYe WXQ °fIY Àf¸ff³f°ff ´ffEÔ¦fZ. ¸fÀf»f³f, IYV¸feSX IYe dWXÔÀff ¶f³ff¸f ´fcUûÊØfSX IYe dWXÔÀff ¶f³ff¸f ³f¢Àf»f dWXÔÀff. dWXÔÀff IZY B³f dUd·f³³f ´fiIYfSXûÔ IYf dUãZ¿f¯f IYSX°fZ Afþ IZY ÀfÔ´ffQIYûÔ IYû Àfbd³fE. A¦fSX Af´f A´f³fZ ·fe°fSX SXØfe ·fSX ·fe ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff ¹ff Àf¸fÓfQfSXe SXJ°fZ WX`Ô °fû Af´f Àf¸fÓf þfEÔ¦fZ dIY “dWX³Qc SXf¿MÑX” IZY ÀfÔ´ffQIY ¦fûOXÀfZ AüSX Afþ IZY MXeUe ¨f`³f»fûÔ IZY ÀfÔ´ffQIYûÔ

E¸fIZY UZ¯fb ³fBÊ dQ»»fe .CXØfSX ´fiQZVf IZY dIYÀfe VfWXSX ¸fZÔ

Ad¸f°f VffWX IYf SXûOX Vfû »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ OXSX AüSX JüRY ´f`Qf IYSX ÀfIY°ff WX`, »fZdIY³f ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¹fc´fe ³fWXeÔ WX`.ÀfØff ·fiá IYSX°fe WX` AüSX AÀfed¸f°f ÀfØff ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ·fiá IYSX°fe WX`. ³fSXZÔQi ¸fûQe-Ad¸f°f VffWX IYe þûOÞXe IZY ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ ÀfZ ¹fWX °fû À´fá WXû ¦f¹ff WX` dIY dIYÀfIZY ´ffÀf ´fcSXe °ffIY°f WX`. IY¸f ÀfZ IY¸f BÀf °f±¹f ´fSX °fû IYûBÊ ÀfÔQZWX ³fWXeÔ SXWX³ff ¨ffdWXE. AÀfed¸f°f ¹ff d³fSXÔIbYVf °ffIY°f J°fSX³ffIY WXû°fe WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX Af´fIYû »f¦ff°ffSX BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf BVffSXf QZ°fe SXWX°fe WX`. EIY IbYVf»f SXfþ³fed°fÄf °ffIY°f IYû WX»IZY PXÔ¦f ÀfZ ´fi¹fû¦f IYSX³ff ÀfeJ°ff WX`, »fZdIY³f IY¸f A³fb·fUe ³fZ°ff BÀfZ WX±füOÞXZ IYe °fSXWX BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYe

Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX...

¦fûOXÀfZ IZY SXfÀ°fZ ´fSX þf°ff Àf¸ffþ ! VfdVf VfZJSX

¸fûQe VffWX ÀfZ AIZY»fZ MXIYSXf°fe ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ

IYe dU¨ffSX²ffSXf ¸fZÔ ¢¹ff Àf¸ff³f°ff WX`. AÔ°f ¸fZÔ, dÀfRYÊ B°f³ff dIY ¦fûOXÀfZ ³fZ ¦ffÔ²fe IYû ¸ffSXf. ¹fZ ¸fWXþ EIY §fMX³ff WX`. QSXAÀf»f, °f¶f EIY dU¨ffSX ³fZ EIY dU¨ffSX IYû ¸ffSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ±fe. A¨Le ¶ff°f ¹fZ SXWXe dIY ¦fûOXÀfZ IYf dU¨ffSX dÀfRYÊ ¦ffÔ²fe IZY VfSXeSX IYû WXe ¸ffSX ´ff¹ff. ¦ffÔ²fe IYf dU¨ffSX Af°¸ff IYe °fSXWX ³fV½fSX WX`. ÀfdQ¹fûÔÀfdQ¹fûÔ °fIY dþ³Qf SXWXZ¦ff. »fZdIY³f, dþÀf ¦ffÔ²fe IYe dU¨ffSX IYe WX°¹ff CXÀf UöY IYf ´fÂfIYfSX ¦fûOXÀfZ ³fWXeÔ IYSX ´ff¹ff...CXÀfZ Afþ IZY ´fÂfIYfSX ¦fûOXÀfZ ¶fWXb°f WXe Àfbd³f¹fûdþ°f °fSXeIZY ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`Ô...Afþ IZY ³ff±fc SXf¸f ¦fûOXÀfZ ÀfZ OXdSXE...1948 IYf ¦fûOXÀfZ °fû CXÀfe dQ³f J°¸f WXû ¨fbIYf ±ff, dþÀf dQ³f CXÀf³fZ EIY dU¨ffSX IYe WX°¹ff IZY d»fE dWXÔÀff IYf ÀfWXfSXf d»f¹ff...»fZdIY³f Afþ IZY ¦fûOXÀfZ ¶fWXb°f Vffd°fSX WX`...UZ dWXÔÀff ³fWXeÔ...A´f³fe §fÈd¯f°f ¸ff³fdÀfIY°ff AüSX d¶fIYe WXbBÊ Af°¸ff ÀfZ ¦ffÔ²fe IYe WX°¹ff IYSX SXWXZ WX`.

Àf¶fSXÔ¦f BÔdOX¹ff

¦f»f°fe IYSX ¶f`NX°fZ WX`Ô, dþÀfIYf ´fi·ffU A´f³fZ Af´f WXe ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f þf°ff WX`. ·f»ff WXû ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY A´fi°¹ffdVf°f AfQZVf IYf, dþÀf³fZ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX EIY dQ³f ´fWX»fZ (WXf»ffÔdIY ¸fûQe IYe °f¹fVfbQf SX`d»f¹fûÔ IZY WXû³fZ IZY ¶ffQ) ¨fb³ffU ´fi¨ffSX ´fSX SXûIY »f¦ff Qe, dþÀfIYe ¶fQü»f°f ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IYe IbYL ÀfWXf³fb·fcd°f ¶fMXûSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXeÔ.Ad¸f°f VffWX IZY CX³fIYe ¶fZ¦fb³ffWXe IZY EZ»ff³f IZY ¶ffUþcQ ¹fWX ÀffRY WX` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IZY ¸f°fQf°ffAûÔ IYe WX¸fQQeÊ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY Àff±f WXû¦fe, ·f»fZ WXe ·ffþ´ff A´f³fZ MXeUe ¨f`³f»fûÔ IZY þdSX¹fZ BÀfZ IYûBÊ ·fe Vf¢»f QZ. BÀfÀfZ ¹fWX ·fe dQJ°ff WX` dIY þ³f°ff d³fSXÔIbYVf °ffIY°f IZY CX´f¹fû¦f/QbøY´f¹fû¦f IYû I`YÀfZ QZJ°fe WX`. ·f¦fUf ´fWX³fZ, ‘þ¹f ßfe SXf¸f’

Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX...


VfbIiY½ffSX

02

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

¸fûQe 23 ¸fBÊ.. ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe d¨f»»ffE, CXÀfIYe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE IYWXeÔ IYûBÊ þ¦fWX ³fWXe.Ô VfSXQ ´fUfSX, ¨fÔQ¶i ff¶fc ³ff¹fOX,c ¸ff¹ffU°fe, ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ AüSX AdJ»fZVf ¹ffQU dQ»»fe ¸fZÔ UöY IYfMX°fZ WXbE, WXf±f ´fSX WXf±f ²fSXZ ¶f`NXZ SXWXZÔ¦fZ AüSX EIY dQ³f ´f°ff ´fOÞXZ¦ff dIY A¨ff³fIY IYûBÊ ´fb»fUf¸ff WXbAf AüSX dRYSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY ·fe°fSX E¹fSXÀMÑfBIY. AüSX ¸fûQe IYe þ¹f! ¸fûQe ·föY ¸ffWXü»f EZÀff ¶f³ff QZÔ¦fZ dIY ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY, ¨fÔQiVfZJSX SXfU, þ¦f³f SXçZ e, ¸fb»ff¹f¸fdÀfÔWX Àf¶f Àfû¨f³fZ »f¦fZ¦Ô fZ dIY ³fSXQÔZ i ¸fûQe IZY »füWX ³fZ°fÈ°U IYf Àf¸f±fʳf IYSX ¶fWX°fe ¦fÔ¦ff ¸fZÔ WXf±f ²fû¹ff þfEܳff¸fb¸fdIY³f ¹fWX ·fe ³fWXeÔ dIY Àfe¶feAfBÊ, BÊOXe AüSX B³fIY¸f MX`¢Àf Uf»fZ MXeAfSXEÀf ÀfZ »fZ IYSX þ¦f³f SXZçe ÀfZ d»fJUf »fZÔ AüSX CX³fIYû IYWXZÔ dIY Af´f »fû¦f WXe WX¸ffSXf ¹fWX ´fÂf SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ´fWXbÔ¨fUf QZÔ.WXfÔ, ¸fûQe IYe QcÀfSXe Vf´f±f IZY ¶ffQ UWX ¸fb¸fdIY³f WX`, dþÀfIYe A·fe IY»´f³ff ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°fe WX.` þfdWXSX WX` ³fSXQÔZ i ¸fûQe U Ad¸f°f VffWX AüSX CX³fIZY Àf»ffWXIYfSX Adþ°f OXûUf»f 23 ¸fBÊ IYe Vff¸f ÀfZ Àff¸f, Qf¸f,QÔOX, ·fZQ IZY °f¸ff¸f °fSXeIYûÔ ÀfZ UZ °f¸ff¸f ³ff¸fb¸fdIY³f IYf¸f IYSXZÔ¦fZ, dþÀfÀfZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ¶fWXb¸f°f ´fi¸ffd¯f°f WXû.°fe³fûÔ IZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ ÀfØff IZY d¶f³ff þeU³f ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`.¸ff¹ffU°fe U ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ IZY Af¦fZ ³fSXZÔQi ¸fûQe »fZMX þfEÔ¦fZ, CX³WXZÔ CX´f´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf ´fQ AüSX AÔ¶ffd³f¹fûÔ- AQfd³f¹fûÔ IZY ÀffSXZ ¶fûSXZ ´fZVf IYSXf QZÔ¦fZ.¸f°f»f¶f ³ff¸fb¸fdIY³f IYû ¸fb¸fdIY³f ¶f³ff³ff BÀfd»fE þøYSXe WX` ¢¹fûÔdIY ÀfØff IZY d¶f³ff Af¦fZ þeU³f ³ff¸fb¸fdIY³f WX`.°f·fe23 ¸fBÊ IZY ¶ffQ WX` AfþfQ ·ffSX°f IZY Bd°fWXfÀf IYf ÀfUfÊd²fIY dUIYMX ¸fWXe³ff.¸fûQe-VffWX-OXûUf»f80 ÀfZ 100 ÀfeMX IZY þb¦ffOÞX IYf WXSX °fSXWX IYf ¶»fcd´fiÔMX ¶f³ffE WXbE WXûÔ¦fZ.¹fdQ U`Àff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WXbAf °fû ¹fWX ·fe ÀfÔ·fU

¸fûQe VffWX ÀfZ AIZY»fZ.. ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe d¨f»»ff°fZ ¹fbUfAûÔ ÀfZ ·fSXf Ad¸f°f VffWX IYf SXûOX Vfû CXIYÀff³fZ Uf»ff ±ff- CXØfSX ´fiQZVf IZY dIYÀfe VfWXSX ¸fZÔ ¹fWX »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ OXSX AüSX JüRY ·fSX QZ°ff, »fZdIY³f ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f CXØfSX ´fiQZVf ³fWXeÔ WX`. AüSX ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ³fZ ·fe ÀfOÞXIYûÔ IYe IYdNX³f SXfþ³fed°f ÀfeJe WXbBÊ WX`. BÀf °fSXWX ·ffþ´ff IYû °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ A´f³ff ¸fZ»f d¸f»f ¦f¹ff WX`. VffWX IYû ´f°ff ±ff dIY CX³WXZÔ ´fid°fSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXZ¦ff AüSX À´fá øY´f ÀfZ CXIYÀffUf Qû³fûÔ AûSX ÀfZ ±ff, þû A¶f UedOX¹fû IZY øY´f ¸fZÔ ·fe dQJ°ff WX.` VffWX IZY SXûOX Vfû ¸fZÔ dWXÔÀff I`YÀfZ ·fOÞXIYe, BÀfZ dUÀ°ffSX ÀfZ ¶f°ff³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`. ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fWX WX` dIY ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe AüSX Ad¸f°f VffWX dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX EIY SX¯f³fed°f IZY °fWX°f IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô, dþÀfÀfZ dWXÔQe ´f˜e ¸fZÔ SXWXe IYd¸f¹fûÔ IYe ´fcd°fÊ ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ WXû ÀfIZY.´ffMXeÊ IYe SX¯f³fed°f IYf dWXÀÀff ÀfØff IZY dUd·f³³f °fSXeIYûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ AüSX CX³fIYe ´ffMXeÊ IZY dJ»ffRY EIY ¸f³fûU`Äffd³fIY ¹fbð VfbøY IYSX³ff ±ff. VffWX ³fZ ¶ffSX¶ffSX ¹fWX IYWXIYSX dIY ¨fb³ffU Af¹fû¦f ¶f³fþeÊ IYf ´fÃf »fZ SXWXf WX`, Af¹fû¦f ´fSX Q¶ffU ¶f³ffE SXJf. EZÀff °f¶f WXû SXWXf ±ff þ¶f þ³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ dQE ·ff¿f¯fûÔ ¸fZÔ °f¸ff¸f °fSXeIZY IZY CX»»fÔ§f³fûÔ ´fSX ¸fûQe AüSX VffWX IYû EIY IZY ¶ffQ EIY ¢»fe³fd¨fMX d¸f»feÔ AüSX Af¹fû¦f IZY °fe³f ¸fZÔ ÀfZ EIY ÀfQÀ¹f õfSXf BÀfIYf ´fid°fSXû²f dIY¹ff ¦f¹ff.¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY DY´fSX ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ IbYL IYSX³fZ IYf ¶fZWXQ Q¶ffU ±ff. AfdJSXIYfSX, Ad¸f°f VffWX IZY SXûOX Vfû ¸fZÔ WXbBÊ dWXÔÀff IZY ¶ffQ Af¹fû¦f ³fZ ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IYû Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ SXûIY³fZ IZY d»fE ÀfÔdU²ff³f IZY A³fb¨LZQ 324 IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff. dQ»f¨fÀ´f WX` dIY Af¹fû¦f ³fZ A´f³fZ BÀf AÀff²ffSX¯f AfQZVf ¸fZÔ d»fJf WX` dIY ‘IYûBÊ ·fe þ³f°ff IYû dRY»¸f AüSX MXZ»fedUþ³f IZY ¸ff²¹f¸f ¹ff

¸ff³fZÔ dIY QZVf ¸fZÔ AÔQøY³fe ¹ff ¶ffWXSXe ÀfbSXÃff IYe B¸fSXþZÔÀfe IYe ³fü¶f°f Af þfE AüSX Àf¶fIbYL À±fd¦f°f WXû. þfdWXSX WX` ¹fWX Àf¶f E¢ÀMÑe¸f ¶ff°fZÔ WX̀.Ô »fZdIY³f ²¹ff³f SXJÔZ ´fb»fUf¸ff WX¸f»ff, Uf¹fbÀfZ³ff IYf ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY, °fe³f Àfü ¸fbdÔ OX¹fûÔ IYf WX»»ff AüSX 26 RYSXUSXe ÀfZ »fZ IYSX A¶f °fIY þ³f¸ff³fÀf IYû ¸fcJÊ ¶f³ff³fZ IYe »f¦ff°ffSX ¶fWX°fe ÓfcNX IYe, ¦ffd»f¹fûÔ IYe ¦fÔ¦ff IYû.Àfû, ³fûMX SXJZÔ dIY ³ff¸fb¸fdIY³f IYû ¸fb¸fdIY³f ¶f³ff³fZ IYf ¸fûQe-VffWX-OXûUf»f IYf AÀf»fe JZ»f 23 ¸fBÊ IZY ¶ffQ VfbøY WXû¦ff. ÀfUf»f WX` ¢¹ff ³fSXZÔQi ¸fûQe ¸fZÔ B°f³fe dWX¸¸f°f WX` þû 200 ÀfZ IY¸f ÀfeMX AfE °f¶f ·fe ¶f»ff°f A´f³ff ¶fWXb¸f°f, A´f³fe ÀfØff ¶f³ff OXf»fZÔ? ¸fỒ BÀfZ BÀfd»fE ÀfÔ·fU ¸ff³f°ff WXcÔ ¢¹fûÔdIY ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ Àf¸fÓff WXbAf WX` dIY dWXÔQc AüSX JfÀf IYSX AfSXEÀfEÀf, ·ffþ´ffBÊ ³fZ°ff d¶f³ff ¦fbQZÊ AüSX d¶f³ff SXePÞX IZY WXỒ. ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ´ffÔ¨f Àff»fûÔ ¸fZÔ ¹fWXeÔ °fû ´fi¸ffd¯f°f dIY¹ff WX̀ dIY dWXQÔ c OXeE³fE OXSX´fûIY, d¶fIYfDY, ¦fb»ff¸f AüSX ¸fcJÊ WX` °fû ¸fûQe-VffWX ¢¹fûÔ ³f BÀf dUV½ffÀf ¸fZÔ SXWXZÔ dIY UZ ³ff¸fb¸fdIY³f IYû ¸fb¸fdIY³f IYSX ÀfIY°fZ WXỒ.SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f ¸fûQe IYf E¢ÀfMXZÔVf³f WX`, ÀfÔÀ±ffEÔ ¦fb»ff¸f WXỒ, ³füIYSXVffWXe þc°fZ ¨ffMX SXWXe WX`, ¸fedOX¹ff ·fûÔ´fc WX`, ´ffMXeÊ AüSX ÀfÔ¦fNX³f ¶fÔ²fbAf WX` AüSX þ¶f dWXÔQbAûÔ IYe EZÀfe °ffÀfeSX ÀfZ WXe Bd°fWXfÀf ¸fZÔ J`¶fSX ÀfZ Af³fZ Uf»fZ ´ffÔ¨f Àfü §fbOÞXÀfUfSXûÔ IZY d»fE dQ»»fe ¸fZÔ SXfþ AfÀff³f WXbAf IYSX°ff ±ff °fû 21 UeÔ ÀfQe ¸fZÔ 200 ÀfeMXÔZ dQ»»fe IZY °f£°f IYe ¦ffSXMÔ Xe ¢¹fûÔ ³fWXe WX̀?Ô ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ³ff¦f´fbSX IZY ¸fûWX³f ·ff¦fU°f ÀfZ »fZ IYSX SXf¿MÑX´fd°f ·fU³f IZY IYûdUÔQ, Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY ¦fû¦fûBÊ Àf¶fIYe °ffÀfeSX Àf¸fÓfe WXBb Ê WX̀.°f·fe UZ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ SXJ LûOÞXZÔ¦fZ A»´f¸f°f IYû ¶fWXb¸f°f Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ.dRYSX A·fe °fû ¹ffdIY 23 ¸fBÊ °fIY °fû ¹fûÔ ·fe ¸fûQe IYû BÊUeE¸f IYe ¸fVfe³fûÔ ÀfZ 300 ÀfeMXZÔ d³fIY»f³fZ IYf dUV½ffÀf WX`. ³f¹ff BÔdOX¹ff ¸¹fcdþIY»f IYfg³ÀfMXÊ, ³ffMXIY ¹ff IYûBÊ ¸f³fûSXÔþIY IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX ¨fb³ffU ´fi¨ffSX ÀfÔ¶fÔ²fe Àff¸f¦fie ³fWXeÔ dQJf ÀfIY°ff.’ WXf»ffÔdIY A³fb¨LZQ 324 IZY BÀf AÀff²ffSX¯f AfQZVf IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ³f¸fû MXeUe Af°ff WX` ¹ff ³fWXeÔ, ¹fWX QZJ³fZ Uf»fe ¶ff°f WXû¦fe. Af¹fû¦f ³fZ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ R`Y»fZ OXSX IZY ¸ffWXü»f IYf ·fe dþIiY dIY¹ff WX`, þWXfÔ DY´fSX ÀfZ Àf¶f Àff¸ff³¹f dQJ°ff WX` »fZdIY³f dþÀfIYf AÀfSX OXSXfU³ff WXû ÀfIY°ff WX.` ¹fWXe °fIYÊ CXØfSX ´fiQVZ f IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ IZY d»fE ·fe dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX,` þWXfÔ DY´fSXe °füSX ´fSX ·f»fZ WXe Àf¶f Àff¸ff³¹f »f¦f SXWXf WXû »fZdIY³f dWXQÔ °b U d¶fi¦fZOX AüSX þf³fZ-¸ff³fZ ¶ffWX¶b f»fe ¨fb³ffU IZY QüSXf³f OXSX IYf ¸ffWXü»f Àfbd³fd›°f IYSX°fZ WX`Ô.¢¹ff QZVf IZY ¨fb³ffUe Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX A³fb¨LZQ 324 IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWX ´f¹ffÊ~ Af²ffSX WX?Ồ ¹fWX ÀfUf»f »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ÀfZ B°f³fe AfÀff³fe ÀfZ ³fWXeÔ þf¹fZ¦ff.dÀfRYÊ CX¸¸feQ IYe þf ÀfIY°fe WX` dIY BÀf ¶ffSX ¸f°fQf°ff EZÀff R`YÀf»ff Àfb³ffEÔ, dþÀfÀfZ dIYÀfe ·fe ÀfØfføYPÞX Q»f IYû BÀf °fSXWX IYe d³fSXÔIbYVf °ffIY°f ³f d¸f»fZ. Q Uf¹fSX ÀfZ Àff·ffSX

Àff·ffSX

¶fQWXf»f WX` ¸fûQe IYf ¦fûQ d»f¹ff ¦ffÔU

UfSXf¯fÀfe. 2014 ¸fZÔ IZYÔQi IYe ÀfØff ´fSX IYfd¶fþ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ QZVf·fSX QZVf·fSX IYû ÀU¨L IYSX³fZ IZY d»fE ¶fOÞXf Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ±ff. ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IYe ¶fifÔdOXÔ¦f AüSX ´fi¨ffSX ´fiÀffSX ´fSX ·ffSXe J¨fÊ WXbAf AüSX ³fUÔ¶fSX ¸ffWX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ Àf·fe ÀffÔÀfQûÔ IYû ´fid°fU¿fÊ EIY ¦ffÔU IYû ¦fûQ »fZIYSX CXÀfIYf dUIYfÀf IYSX³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff ±ff. »fZdIY³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY õfSXf ´fWX»fZ ¦ffÔU IZY øY´f ¸fZÔ ¦fûQ d»f¹ff ¦f¹ff þ¹ff´fbSX ¦ffÔU Afþ ÀU¨L°ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ RZY»f WXû°ff dQJ SXWXf WX`. QSXAÀf»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY õfSXf ¦fûQ d»fE ¦ffÔU þ¹ff´fbSX ¸fZÔ B³f dQ³fûÔ

»fû¦f ÀfeUSX IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ þcÓf SXWXZ WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f ¦ffÔU IYf ¦fÔQf ´ff³fe ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ JZ°fûÔ ¸fZÔ þf SXWXf WX`. »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ¦ffÔU ¸fZÔ IYf¹fÊ °fû dIYE ¦fE »fZdIY³f CX³f IYf¹fûÊÔ IYf IYûBÊ BÀ°fZ¸ff»f ³fWXeÔ WXbAf ¢¹fûÔdIY BÀf Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f þû MXfg¹f»fZMX »f¦ffE ¦fE ±fZ UWX IbYL WXe ¸fWXe³fûÔ IZY ¶ffQ MXcMX ¦fE AüSX ÀfeUSX IZY d»fE IYBÊ ¶ffSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ EIY ³ff Àfb³fe AüSX Afþ °fIY ÀfeUSX IYe Àf¸fÀ¹ff IYû QcSX ³fWXeÔ dIY¹ff. þ¹ff´fbSX IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¦ffÔU ¸fZÔ þ¶f Ad²fIYfSXe Af°fZ WX`Ô °fû CX³fÀfZ ÀfeUSX IYe

Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX dVfIYf¹f°f IYe þf°fe WX` »fZdIY³f UWX ¸ffÂf AfV½ffÀf³f QZ°fZ WX`Ô. A¶f °fû 5 Àff»f ¶fe°f ¦fE WX`Ô »fZdIY³f ¹fWX Àf¸fÀ¹ff QcSX ³fWXeÔ WXbBÊ. Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ UfSXf¯fÀfe IZY AÀÀfe §ffMX ´fSX WXfUOÞXf ¨f»ff IYSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IYf EIY ÀfÔQZVf dQ¹ff ±ff. »fZdIY³f CX³fIZY WXe ¦ffÔU ¸fZÔ þ¶f ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f dIYE þf SXWXZ IYf¹fûÊÔ IYû QZJf ¦f¹ff °fû UWX RZY»f WXû°ff ³fþSX Af SXWXf WX`. EZÀfZ ¸fZÔ Af´f CX¸¸feQ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ¦ffÔU IYf ¹fWX WXf»f WX` °fû ¶ffIYe ÀffÔÀfQûÔ IZY ¦ffÔU IYf ¢¹ff WXf»f WXû¦ff.

WXfQÀfûÔ IYf IYfSX¯f ¶f³f SXWXZ §fdMX¹ff WXd±f¹ffSX ³fBÊ dQ»»fe .¨fb³ffUe Àfeþ³f ¸fZÔ ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ ¶feþZ´fe ´fSX ÀfZ³ff IYf SXfþ³fed°fIYSX¯f IYSX³fZ AüSX Af¸feÊ IZY IYfSX³ff¸fûÔ IYf ßfZ¹f »f¦f³fZ IZY AfSXû´f »f¦f SXWXZ WX`Ô. ´feE¸f ³fZ Af°fÔIYe §fMX³ff ¸fZÔ VfWXeQ WXbE ÀfeAfSX´feERY IZY þUf³fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX ·fe UûMX ¸ffÔ¦f d»f¹ff »fZdIY³f ÀfZ³ff IYe Àf¸fÀ¹ff ¢¹ff WX` BÀf ´fSX IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ WXû SXWXe. BÀf ¶fe¨f Af¸feÊ ³fZ A´f³fZ MX`ÔIYûÔ, AfdMXÊ»fSXe AüSX E¹fSX dOXRZYÔÀf ¦f³f AüSX QcÀfSXZ WXd±f¹ffSXûÔ ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f §fdMX¹ff ¢½ffgd»fMXe IZY ¦fû»ff-¶fføYQ IYe UþWX ÀfZ »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fZ WXfQÀfûÔ ´fSX ¶fOÞXe dþÔ°ff þfdWXSX IYe WX`. ÀfZ³ff IYû ¹fZ ¦fû»ff-¶fføYQ AüSX WXd±f¹ffSX ÀfSXIYfSXe AfgOXʳfZÔÀf R`Y¢MXSXe ¶fûOXÊ IYe AûSX ÀfZ

AfdQUfdÀf¹fûÔ ³fZ Jû»ff ¸fû¨ffÊ SXf¹f´fbSX. QÔ°fZUfOÞXf dþ»fZ IZY ¦fûÔOXZSXfÀf ¸fZÔ ¦ffÔU Uf»fûÔ ÀfZ IYe ¦fBÊ ¸ffSX´feMX IZY ¶ffQ AfdQUfdÀf¹fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ff WX`. ¶fb²fUfSX IYû SX`»fe IYe Vf¢»f ¸fZÔ ¹fWXfÔ 14 ¦ffÔUûÔ IZY WXþfSXûÔ AfdQUfÀfe ¶f`NXIY ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE. dþÀf¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ÀfZ ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ dIY Àf·fe AfdQUfÀfe A´f³fZ-A´f³fZ ¦ffÔU ¸fZÔ ´fbd»fÀf A°¹ff¨ffSXûÔ IZY dJ»ffRY dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ff IYSXUf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô. d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff dIY Àf·fe ÀfSX´fÔ¨f IY»fZ¢MXSX IYû ´fÂf d»fJIYSX dUVfZ¿f ¦fif¸f Àf·ffAûÔ IZY d»fE °ffSXeJZÔ ¸ffÔ¦fZÔ¦fZ. Àf·ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ ¦ffÔU Uf»fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY ´fbd»fÀf CX³fIYe SXÃff IZY ¶fQ»fZ CX»MXZ CX³f ´fSX A°¹ff¨ffSX WXe IYSX SXWXe WX`, RYþeÊ ¸fbNX·fZOÞX IZY ³ff¸f ´fSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû ¸ffSXf þf SXWXf WX`. ¶f`NXIY IYf ³fZ°fÈ°U Àfû³fe ÀfûSXe IYSX SXWXe ±feÔ. CX³WXû³fZ IYWXf dIY ¦fûÔOXZSXfÀf ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû ¸ffSX³fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ ¦ffÔU Uf»fûÔ ÀfZ ¸ffSX´feMX IYe.

¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff þf°ff WX`. EIY AÔ¦fiZþe AJ¶ffSX IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¹fWX QfUf dIY¹ff ¦f¹ff WX`. dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, ÀfZ³ff ³fZ SXÃff ¸fÔÂff»f¹f ÀfZ IYWXf WX` dIY ¶fPÞX°fZ WXfQÀfûÔ IYe UþWX ÀfZ þf³f¸ff»f IZY ³fbIYÀff³f IZY A»ffUf »fû¦f §ff¹f»f WXû SXWXZ WX`Ô. BÀfIZY A»ffUf, CX´fIYSX¯fûÔ IYû ·fe ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨f SXWXf WX`. ÀfZ³ff IZY ¸fb°ffd¶fIY, ¹fZ Qb§fÊMX³ffEÔ ¨füÔIYf³fZ Uf»fe QSX ÀfZ ¶fPÞX SXWXe WX`Ô. AfVfÔIYf þ°ffBÊ ¦fBÊ WX` dIY B³f §fMX³ffAûÔ IYe UþWX ÀfZ ÀfZ³ff IYf AfgOXʳfZÔÀf R`Y¢MÑe ¶fûOXÊ (OFB) õfSXf ¸fbWX`¹ff IYSXfE ¦fE ¦fû»ff ¶fføYQ ¸fZÔ ·fSXûÀff J°¸f WXû þfE¦ff. Q MXfB¸Àf AfgRY BÔdOX¹ff ¸fZÔ L´fe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IZY ÀfcÂfûÔ IZY WXUf»fZ

B²fSX, ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe QSX·ff dOXUeþ³f IY¸fZMXe ³fZ ·fe ´f¨ffÊ þfSXe IYSX ¦fûÔOXZSXfÀf ¸fbNX·fZOÞX IYû RYþeÊ ¶f°ff¹ff WX`. BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ 18 ¸fBÊ IYû ¶fÀ°fSX ¶fÔQ IYf Af”f³f dIY¹ff WX`. ¦fbd³f¹ff´ff»f, dWXSXû»fe, ´feSX³ffSX ÀfOÞXIY IYû ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ´fcSXe °fSXWX JûQIYSX ¦fèûÔ ¸fZÔ °f¶Qe»f IYSX dQ¹ff WX`. AfUf¦f¸f³f AUøYð IYSX³fZ ÀfOÞXIY ´fSX ´fZOÞX IYfMXIYSX OXf»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`. ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ÀfOÞXIY ´fSX ¦fWXSXZ ¦fèZ JûQZ WX`Ô. Àff±f WXe ´ffÀf IZY ´fZOÞXûÔ ¸fZÔ ´f¨fZÊ ´fûÀMXSX »ff»f ¶f`³fSX MXfÔ¦fIYSX ´fbd»fÀf ¸fbNX·fZOÞX IYû ´fcSXe °fSXWX RYþeÊ ¶f°ff¹ff WX`. ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ¶fZ³fSX EUÔ ´fûÀMXSXûÔ ¸fZÔ d»fJf WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IZY IYf´fûSXÊZMX ´fSXÀ°f-þ³f Q¸f³fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY dJ»ffRY 18 ¸fBÊ IYû dQ³f-QSX·ff dOXdUþ³f ¶fÔQ ÀfRY»f ¶f³ffEÔ. OXbUf»feIYSXIYf AüSX ´fZSX´ff ¸fZÔ WXbBÊ RYþeÊ ¸fbNX·fZOÞXûÔ IYe d³fÔQf IYSXZÔ. ¦fûÔOXZSXfÀf ¸fZÔ ´fbd»fÀf õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff WX°¹ffIYfÔOX AüSX ¶f¶fÊSX°ff´fc¯fÊ IYfSXÊUfBÊ IZY dUSXû²f ¸fZÔ AfUfþ ¶fb»fÔQ IYSXZÔ. RYþeÊ ¸fbNX·fZOÞXûÔ, ³fSXÀfÔWXfSXûÔ ¸fZÔ d»f~ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfþf dQ»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSXZÔ. CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¶fe°fZ 8 ¸fBÊ IYû ¦fûÔOXZSXfÀf ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY I`Y¸´f

ÀfZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY Af¸feÊ ³fZ ¹fWX ¸ff¸f»ff ÀfZIiYZMXSXe (dOXRZYÔÀf ´fiûOX¢Vf³f) Aþ¹f IbY¸ffSX IZY Àff¸f³fZ CXNXf¹ff WX`. BÀf¸fZÔ AûERY¶fe õfSXf ‘¢½ffgd»fMXe IÔYMÑû»f ¸fZÔ IY¸fe’ IYû »fZIYSX ‘¦fÔ·feSX d¨fÔ°ff’ þ°ffBÊ ¦fBÊ. ¶f°ff QZÔ dIY OFB IZY AÔ°f¦fÊ°f 41 R`Yd¢MѹffÔ Af°fe WX`Ô AüSX BÀfIYf Àff»ff³ff MX³fÊAûUSX 19 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf WX`. ¹fWX 12 »ffJ þUf³fûÔ Uf»fe ÀfZ³ff IYû ¹fbð Àff¸f¦fie ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYf ´fif±fd¸fIY pû°f WX`. dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, Aþ¹f IbY¸ffSX ³fZ ÀfZ³ff ÀfZ ¦fû»ff ¶fføYQ IYû »fZIYSX Af SXWXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ d»fdJ°f dSX´fûMXÊ QfdJ»f IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf. Àf¶fSXÔ¦f

¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ²ffUf ¶fû»ff ±ff. ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ Qû ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY ¸ffSXZ þf³fZ IYf ´fbd»fÀf ³fZ QfUf dIY¹ff WX`. B³f¸fZÔ ÀfZ EIY ¸fdWX»ff ³f¢Àf»fe IYf VfU ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfIYe ´fWX¨ff³f ´fb³fZ¸f CXRYÊ SXf²ff IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊ. §fMX³ff IZY ¶ffQ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY QSX·ff dOXUeþ³f IY¸fZMXe IZY Àfd¨fU ³fZ ´f¨ffÊ þfSXe IYSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ¦fûÔOXZSXfÀf ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY þUf³fûÔ ³fZ CX³fIZY Àffd±f¹fûÔ IYû §fZSX d»f¹ff. Vfü¨f IZY d»fE ¦fBÊ CX³fIYe E»fAûEÀf ÀfQÀ¹f IYû ¶fZWXûVfe IYe WXf»f°f ¸fZÔ dþÔQf ´fIYOÞXIYSX ¦fû»fe ¸ffSX Qe. ¸fÈ°f ³f¢Àf»fe IYf ³ff¸f ´fb³fZ¸f CXRYÊ SXf²ff ¶f°ff¹ff. ¸fbNX·fZOÞX IZY ¶ffQ ¦fif¸fe¯fûÔ IYe d´fMXfBÊ AüSX »fcMX´ffMX IYf ·fe ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff. ´f¨fZÊ ¸fZÔ ¹fWX ·fe AfSXû´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY d´fMXfBÊ ¸fZÔ 37 ¦fif¸fe¯fûÔ IYû ¦fÔ·feSX ¨fûMX AfBÊ WX`. ´fb³fZ¸f dÀf¢IYû IZY A»ffUf dIYÀfe AüSX ³f¢Àf»fe IZY ¸ffSXZ þf³fZ IYe J¶fSX IYû ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ÓfcNXf ¶f°ff¹ff WX`. B²fSX, EÀf´fe Ad·f¿fZIY ´f»»fU ³fZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY ÀffSXZ AfSXû´fûÔ IYû d³fSXf²ffSX ¶f°ff¹ff. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf IYf Q¶ffU ³f¢Àfd»f¹fûÔ ´fSX ¶fPÞX SXWXf WX`. 4 IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ 6 ³f¢Àf»fe ¸ffSXZ ¦fE.


VfbIiY½ffSX

03

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

23 ¸fBÊ IZY ¶ffQ IZY ¸fÀf»fZ ³feSXþ ¸f³fþe°f

´fiV³f ¹fWX ³fWXeÔ WX` dIY 23 ¸fBÊ IZY ¶ffQ ¸fûQeþe þf°fZ WX`Ô ¹ff Af°fZ WX`Ô, ´fiV³f ¹fWX WX` dIY B³f Qû³fûÔ dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f QZVf AüSX QZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ ´¹ffSX IYSX³fZ Uf»fZ dU¨ffSXUf³f »fû¦fûÔ IYû dIY³f ¸fÀf»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXZ¦ff ? ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»ff Af¸f ¨fb³ffU WX` þ¶f EIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ¸fWXe³fûÔ »fÔ¶fZ ´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f IYû, QZVf IYe ¸fc»f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ °fIYSXe¶f³f ´fcSXe °fSXWX IY°fSXf°fZ WXbE, IZYU»f ³fIYfSXf°¸fIY ¸fbïûÔ ´fSX dMXIYfE SXJf. B³f ³fIYfSXf°¸fIY ¸fbïûÔ IYû CX³WXûÔ³fZ JbQ ¦fPÞXf AüSX A´f³fe ´ffMXeÊ IYe dU¨ffSX²ffSXf IYû ·fe d°f»ffÔþd»f QZ Qe. CX³fIYe ´ffMXeÊ IZY WXe ´fbSXû²ff Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ³fZ IYWXf ±ff dIY Afd±fÊIY dUIYfÀf IYf RYf¹fQf AÔd°f¸f ½¹fdöY °fIY ´fWXbÔ¨ff³ff ·ffþ´ff IYf ´fWX»ff ¸fIYÀfQ WX`. »fZdIY³f, ¸fûQeþe ³fZ EZÀfe °f¸ff¸f ¶ff°fûÔ IYû ·fb»ffIYSX A´f³fZ Ad·f¹ff³f IYe ´fdSX·ff¿ff JbQ °f¹f IYe °f±ff BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f EIY ½¹fd¢Øf AüSX ±ff-- Ad¸f°f VffWX. ¹fZ Qû³fûÔ ¸fWXf³fb·ffU d´fL»fZ ´ffh¨f U¿fûÊÔ ÀfZ QZVf IYe SXfþ³fed°f IZY IZY³Qi ¸fZÔ WX`Ô AüSX B³WXûÔ³fZ WXe QZVf IYe SXfþ³fed°f IYû EIY °f¹fVfbQf dQVff ¸fZÔ ¸fûOÞXf WX`. ¶ff°f-¶ff°f ¸fZÔ ¦ffÔ²fe AüSX ³fZWXøY IYû IYûÀf³fZUf»fZ B³f ¸fWXf¸ff³fUûÔ IYû AüSX CX³fIYe BÀf dQVff IYû Bd°fWXfÀf ¸fZÔ dIYÀf °fSXWX ¹ffQ dIY¹ff þfE¦ff, BÀfIYf AfÔIY»f³f °f·fe WXû ÀfIZY¦ff þ¶f ¸fûQeþe ÀfØff ¸fZÔ ³fWXeÔ SXWXZÔ¦fZ. Qû Àff»f ´fWX»fZ IYe ¶ff°f WX`. Ad¸f°f VffWX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ A´f³fe ´ffMXeÊ IYe °f`¹ffSXe IYf þf¹fþf »fZ³fZ SXf¹f´fbSX IZY QüSXZ ´fSX AfE ±fZ. CX³WXûÔ³fZ ´fiQZVf·fSX IZY ´fi¶fbðþ³fûÔ IYû SXf¹f´fbSX Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ±ff. ¸fbÓfZ ·fe ¶fb»ff¹ff ¦f¹ff ±ff. B³WXZÔ ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE Ad¸f°f VffWX ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀffNX U¿fûÊÔ IZY IYf¹fÊIYf»f IYe Jfd¸f¹fûÔ IYf ¶¹füSXf QZ°fZ WXbE ·ffþ´ff IYe Jcd¶f¹fûÔ IYû SXZJfÔdIY°f dIY¹ff ±ff. CX³WXûÔ³fZ CX³WXûÔ³fZ ¸fûQe AüSX A´f³fe ÀffÔÀIÈYd°fIY SXf¿MÑXUfQ IYe AU²ffSX¯ff IYû À´fá IYSX°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY WX¸f QZVf IYe ¶fbd³f¹ffQe Àf¸fÀ¹ffAûÔ-- ¦fSXe¶fe, ¶fZSXûþ¦ffSXe, JSXf¶f dVfÃff-½¹fUÀ±ff, d¶f¦fOÞXe ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ--IYû WX»f IYSX°fZ WXbE ·ffSX°f IYe ´fif¨fe³f ¦füSXUVff»fe dUSXfÀf°f IYû dUV½f Àf¸fbQf¹f IZY Àff¸f³fZ SXJ³fZ IZY d»fE ´fid°f¶fð WX`Ô. CX³fIYe Vf¶QfU»fe IYfRYe AfIY¿fÊIY ±fe. ´fi±f¸f úá¹ff UZ EIY U`IYd»´fIY dU¨ffSX²ffSXf SXJ°fZ WXbE ´fi°fe°f WXû SXWXZ ±fZ. CX³fIYe ¶ff°fûÔ IYf IbYL d¸fÂfûÔ ³fZ d³f¿IY¿fÊ d³fIYf»ff ±ff dIY Af¦ff¸fe Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ ¸fûQeþe IZY d»fE A¦fSX Àf¶fIbYL NXeIY ³f SXWXf, °fû BÀf ÀU§fûd¿f°f SXf¿MÑXUfQ IYû UZ A´f³fe IYd¸f¹fûÔ-Jfd¸f¹fûÔ IYû Lb´ff³fZ IZY d»fE EIY AfUSX¯f AüSX dU´fÃf IYû Q¶ff³fZ IYf EIY WXd±f¹ffSX ·fe ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô. Afþ WX¸f QZJ SXWXZ WX`Ô dIY ¹fWX d³f¿IY¿fÊ IYBÊ ¦fb³ff ª¹ffQf J°fSX³ffIY AWXÔIYfSXe øY´f ÀfZ WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ EIY ¨fb³fü°fe IZY øY´f ¸fZÔ ¸füþcQ WX`. BÀfÀfZ ·fe IYWXeÔ ª¹ffQf ·f¹ff³fIY ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¸fedOX¹ff IYf EIY °ffIY°fUSX °f¶fIYf °fIYSXe¶f³f ¹fûþ³ff¶fð °fSXeIZY ÀfZ BÀf Àf¸fc¨fZ ´fdSXúV¹f IYû ·fÀ¸ffÀfbSX ¶f³ff³fZ IZY ´fi¹fû¦f ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`. A¶f ¹fWX ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY ¸fûQeþe AüSX Ad¸f°f VffWX IYe þûOÞXe ³fZ QZVf IYe SXfþ³fed°f IYû ³fIYfSXf°¸fIY°ff IYe dQVff ¸fZÔ ¸fûOÞX dQ¹ff WX`. Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ´fcSXe ¹fûþ³ff ¶f³ffIYSX dU´fÃf IZY ´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f IYû ·fe ³fIYfSXf°¸fIY°ff IYe AûSX »fZ þf³fZ IYe ´fcSXe IYûdVfVf IYe WX`, °ffdIY ³fZ¦fZdMXdUMXe IYe BÀf »fOÞXfBÊ ¸fZÔ UZ dUþ¹fe WXûIYSX d³fIY»fZÔ. QZVf IYe SXfþ³fed°f IYû ¹fûþ³ff¶fð °fSXeIZY ÀfZ dU¨ffSXWXe³f°ff IZY QüSX ¸fZÔ ²fIZY»f dQ¹ff þfE¦ff, ¹fWX Vff¹fQ WX¸f³fZ ³fWXeÔ Àfû¨ff ±ff. ¶fWXb°f ÀfZ ´fiV³f QZVf IYe SXfþ³fed°fIY dRYþfÔ ¸fZÔ °f`SX SXWXZ WX`Ô-- SXfþ³fed°f A¶f °fIY ¦fÔ·feSX dU¸fVfÊ AüSX Af¸f þ³f°ff IZY dWX°fûÔ IZY d»fE þfSXe ¶fWXÀf IYf ÃfZÂf SXWXe WX`, BÀfZ ÀfØff ¶f¨ffE SXJ³fZ IZY AÔ²fZ JZ»f ¸fZÔ ¢¹fûÔ AüSX I`YÀfZ °f¶Qe»f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ? U`IYd»´fIY dU¨ffSX²ffSXf IYf QÔ·f ·fSX³fZ Uf»fe ´ffMXeÊ IYû ¢¹ff BÀf þûOÞXe ³fZ ÀffSXZ UdSXâþ³fûÔ IYû ²f°ff ¶f°ffIYSX ÀfØff »fû»fb´f ´ffMXeÊ ¸fZÔ ³fWXeÔ ¶fQ»f dQ¹ff WX` ? ¢¹ff AÔd°f¸f øY´f ÀfZ ¹fWX ¸ff³f d»f¹ff ¦f¹ff WX` dIY §fȯff ÓfcNX AüSX L»f WXe ÀfØff ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³fZ IZY CX´ff¹f SXWX ¦fE WX`Ô ? ¢¹ff ÀfØff WXe ÀfUûÊ´fdSX WX` AüSX BÀfZ ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE 'AIY»´f³fe¹f øY´f ÀfZ dIYÀfe ·fe WXQ °fIY ¨f»fZ þf³ff' WXe EIY¸ffÂf A·feá SXWX ¦f¹ff WX` ? ´fiV³f AüSX ·fe WX`Ô, »fZdIY³f QZVf IYf ¶fWXbÀfÔ£¹f ¸f°fQf°ff B³f ÀfUf»fûÔ ÀfZ dU¸fbJ dIYÀfe AüSX dNXIYf³fZ ¸fZÔ A´f³fe ¸fbd¢Øf PXcÔPX SXWXf WX`. AüSX ¹fWXe Vff¹fQ BÀf °f¸ff¸f IYÀfSX°f IYf CXïZV¹f ·fe ±ff. ³fIYfSXf°¸fIY°ff AüSX ·fi¸f IYf dUÀ°ffSX JOÞXf IYSX³fZ IZY BÀf ´fcSXZ QüSX ¸fZÔ ¸fedOX¹ff IZY EIY JfÀf °f¶fIZY IZY ÀMX`ÔOX AüSX CXÀfIZY ´fdSX¯ff¸fûÔ ´fSX ³fþSX OXf»f³ff þøYSXe WX`. ·ffSX°fe¹f ´fÂfIYfdSX°ff IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX EZÀff WXbAf WX` dIY IbYL ³¹fcþ ¨f`³f»fûÔ ³fZ ¹fûþ³ff¶fð °fSXeIZY ÀfZ ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX CXÀfIZY ÓfcNX IYû Àf¨f ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`. »f¦f°ff WX` dIY dþÀf 'IiYû³fe I`Yd´fMXd»fª¸f' IYû ¸fûQe-VffWX IYe þûOÞXe ³fZ d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»fûÔ ¸fZÔ ¶fPÞXfUf dQ¹ff WX`, CXÀf¸fZÔ BÀf JfÀf ¸fedOX¹ff IYe dWXÀÀfZQfSXe ·fe °f¹f WXû ¨fbIYe WX`. þ¶f °fIY ¸fûQeþe IYf¸f¹ffd¶f¹fûÔ IYe ¸fÔdþ»fZÔ °f¹f IYSX SXWXZ ±fZ, °f¶f °fIY Àf¶fIbYL Q¶fZPXÔIZY °fSXeIZY ÀfZ ¨f»f SXWXf ±ff. dIÔY°fb, þ`ÀfZ WXe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYfd¸f¹ffÔ Àff¸f³fZ AfBÊÔ, ÀfØff IYe QeUfSXZÔ QSXIY³fZ »f¦feÔ AüSX dU´fÃf °ffIY°fUSX-WX¸f»ffUSX WXû°fZ dQJf, °fû ÀffSXZ AfUSX¯f °fûOÞXIYSX ¹fWX ¸fedOX¹ff ¸fûQeþe IZY Ad·f¹ff³f ¸fZÔ IYWXeÔ AüSX ª¹ffQf dWXÔÀfIY øY´f Ad£°f¹ffSX IYSXIZY Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff. Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ EZÀfZ °fSXeIZY ÀfZ ¹fbðû³¸ffQ R`Y»ff¹ff ¦f¹ff AüSX ÀffSXZ dU´fÃf IYû SXf¿MÑXdUSXû²fe NXWXSXf¹ff ¦f¹ff dIY BÀf ²fbÔ²f ¸fZÔ ÀffSXZ ¶fbd³f¹ffQe ÀfUf»f Jû þfEÔ. CXÀfIZY ¶ffQ ¸fedOX¹ff IZY BÀf JfÀf °f¶fIZY ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ¹fbð IZY d»fE CXIYÀff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYûSX-IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXe. ÀffRY WX` dIY ¹fbð dLOÞX³fZ ÀfZ þû ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ ´f`Qf WXû°feÔ, UWX CXÀf ´ffMXeÊ IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ WXû ÀfIY°fe ±feÔ, þû Àff¸f³fZ JOÞXZ ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fe ´f°f»fe WXf»f°f QZJIYSX Af°¸fdUV½ffÀf Jû ¨fbIYe ±fe. CXÀfIZY ¶ffQ dU´fÃf ´fSX ½¹fdöY¦f°f WX¸f»fZ dIYE ¦fE. ¨fb³ffU IZY AfdJSXe ¨fSX¯f ¸fZÔ SXfþeU ¦ffÔ²fe ´fSX dIY¹ff ¦f¹ff WX¸f»ff BÀfe ¹fûþ³ff IYf AÔ¦f ±ff dIY IYfÔ¦fiZÀf A´f³ff-Af´ff JûIYSX IbYL ³fIYfSXf°¸fIY ¶f¹ff³f QZ, °fû ¶ffIYe dQ³fûÔ IYf Ad·f¹ff³f CX³WXeÔ ´fSX dMXIYf dQ¹ff þfE. ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX þ¶f CX³fIYe ¨ff»f ¸fZÔ ³fWXeÔ RÔYÀff, °fû ¸fûQeþe ¦ffd»f¹fûÔ IYf ´fû±ff Jû»fIYSX ¶f`NX ¦fE, dþ³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf IYf AdU¿IYfSX CX³WXûÔ³fZ JbQ dIY¹ff ±ff. ¸fûQeþe AüSX Ad¸f°f VffWX IYe þûOÞXe ¹fdQ ÀfØff ¸fZÔ ³fWXeÔ Af°fe WX` °fû WX¸f CX¸¸feQ SXJ ÀfIY°fZ WX` dIY þû dU·ffþ³fIYfSXe dU²UÔÀfIY dU¿f R`Y»ff¹ff ¦f¹ff WX`, CXÀfZ ÀffRY dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff. AüSX ¹fdQ ¹fWX þûOÞXe ÀfØff ¸fZÔ »füMX Af°fe WX` °fû ¿fOÞX¹fÔÂfûÔ AüSX L»f-´fi´fÔ¨f IYe SXfþ³fed°f IYf ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ WXSX U×¢°f A´f³fe AfhJZÔ Jb»fe SXJ³fe ´fOÞXZÔ¦fe.

¶f°fIYWXe

dQ»f þe°f »fZ ¦fBÊÔ d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe

UfSXf¯fÀfe. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf ¦fPÞX ¸ff³fe þf³fZ Uf»fe UfSXf¯fÀfe »fûIYÀf·ff ÀfeMX ´fSX ¶fb²fUfSX IYû d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe SXûOX Vfû IYSX Àfe²fZ Àfe²fZ ´feE¸f ¸fûQe IYû ¨fb³fü°fe QZ°fe dQJeÔ. EIY Àf¸f¹f EZÀff ·fe Af¹ff þ¶f CX³WXZÔ dUSXû²f IYf ·fe Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf. QSXAÀf»f d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe UfOÑf IYf SXûOX Vfû IYfVfe dWXÔQc dUV½fdUôf»f¹f IZY dÀfÔWXõfSX ´fSX »f¦fZ ¸fQ³f ¸fûWX³f ¸ff»fUe¹f IYe ´fid°f¸ff ÀfZ ´fifSXÔ·f WXbAf þû SXdUQfÀf ¦fZMX WXû°fZ WXbE AÀÀfe, dVfUf»ff, ¸fQ³f´fbSXf WXû°fZ WXbE ¦fûQüd»f¹ff ´fSX Àf¸ff~ WXbAf. d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe IZY SXûOX Vfû ¸fZÔ »ffJûÔ »fû¦f Vffd¸f»f WXbE. BÀf QüSXf³f d´fi¹fÔIYf IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY Àf¸f±fÊIYûÔ IZY dUSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf. SXûOX Vfû IZY QüSXf³f d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe IYf IYfdRY»ff þfg¶f dÀfUf³ff ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXIYSX WXdSX›ÔQi §ffMX IZY d°fSXfWXZ ´fSX ´fWXbÔ¨ff °fû UWXfÔ QþʳfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fûQe Àf¸f±fÊIY d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe IZY Àff¸f³fZ ¸fûQe ¸fûQe IZY ³ffSXZ »f¦ff³fZ »f¦fZ. d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe ³fZ CX³f´fSX IYûBÊ ³fIYfSXf°¸fIY ´fid°fdIiY¹ff QZ³fZ IZY ¶fþf¹f CX³fIYf dQ»f þe°f d»f¹ff. d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe ³fZ ³fRYSX°f IYe SXfþ³fed°f ³ff IYSX³fZ IYf BVffSXf IYSX°fZ

WXbE ¸fûQe Àf¸f±fÊIYûÔ IYû AüSX þûSX ÀfZ ¸fûQe- ¸fûQe IYf ³ffSXf »f¦ff³fZ IZY d»fE IYWXf. Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ WXUfBÊ dIYÀf CXLf»f dQ¹ff. d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe IZY BÀf AÔQfþ IYû QZJIYSX ¸fûQe Àf¸f±fÊIY ·fe WX`SXf³f WXbE

AüSX ³ffSXZ »f¦ff³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ff. IYfÔ¦fiZÀf Àf¸f±fÊIY d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe IZY BÀf AÔQfþ IYû QZJIYSX ¶fZWXQ ´fiÀf³³f WXbE AüSX CX°ÀffdWX°f WXûIYSX SXûOX Vfû IYû Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff.

E¢Àf´fiZÀf ³fZ ¹fWX I`YÀff BÔMXSX½¹fc d»f¹ff ! SXUeVf IbY¸ffSX

¸f`Ô ¸ff³f°ff WXcÔ dIY ÀfSXIYfSX IYe Àfû¨f Àff±f WXe Àff±f ¸fedOX¹ff IZY »fû¦fûÔ IYe Àfû¨f ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff WXû³fe ¨ffdWXE. ³¹fcþ L´f°ff WX` dIY ³fWXeÔ »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ dÀfRYÊ ¹fWXe EIY ¨feþ ³fWXeÔ WX`. ¹fWX U¨f³f WX` ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf. CXÀf ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf þû ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ³¹fcþ IYe °fSXWX dQJ³fZ AüSX L´f³fZ IZY d»fE OXZPÞX OXZPÞX §fÔMXZ IYf dSXIYfOXZÊOX BÔMXSX½¹fc QZ°fZ WX`Ô. dþ³fIYe ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ dUÄff´f³f QZ³fZ IZY d»fE þ³f°ff IZY WXþfSXûÔ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ RcYÔIY dQE. Uû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYWX SXWXZ WX`Ô dIY ³¹fcþ IYf L´f³ff »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ dÀfRYÊ ¹fWXe EIY ¨feþ ³fWXeÔ WX`. Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ »fûIY°fÔÂf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ³¹fcþ IYû »fZIYSX ¹fWX Àfû¨f OXSXf³fZ Uf»fe WX`. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX ¶ff°f BÔdOX¹f³f E¢Àf´fiZÀf IZY SXdUVf d°fUfSXe AüSX SXfþ¸fIY»f Óff ÀfZ IYWXe WX`. ¹fWX BÔMXSX½¹fc 12 ¸fBÊ IYû L´ff WX`. BÀf BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔdOX¹f³f E¢Àf´fiZÀf IYû IYBÊ ¶ffSX ´fÂfIYfdSX°ff IYû »fZIYSX »fZˆYSX QZ°fZ WX`Ô. E¢Àf´fiZÀf IZY ´fÂfIYfSX IYfCXÔMXSX ÀfUf»f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`Ô. EZÀff »f¦f°ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ Àfb³ff³fZ IZY d»fE E¢Àf´fiZÀf IYû ¶fb»ff¹ff WX`. UZ ¹fWX ³fWXeÔ ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY E¢Àf´fiZÀf IYe IYü³f Àfe J¶fSX ¦f»f°f ±fe ¸f¦fSX ¹fWX ¶f°ff³ff ³fWXeÔ ·fc»f°fZ WX`Ô dIY IYü³f Àfe J¶fSX CXÀf³fZ ³fWXeÔ IYe. dIYÀfe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf ¹fWX IYWX³ff WX` dIY ³¹fcþ IYf L´f³ff WXe »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ EIY ¸ffÂf IYf¸f ³fWXeÔ WX`, OXSXfU³ff WX`. Af´fIYû OXSX³ff ¨ffdWXE dIY dRYSX þ³f°ff dIY°f³fZ AÔ²fZSXZ ¸fZÔ WXû¦fe. dIYÀfe ·fe »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYf ¸fc»¹ffÔIY³f Af´f °f·fe IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô þ¶f ¸fedOX¹ff ÀU°fÔÂf WXû. A¦fSX ¸fedOX¹ff ÀU°fÔÂf ³fWXeÔ WX` °fû Af´f dIY³f Àfc¨f³ffAûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ÀfSXIYfSX IYf ¸fc»¹ffÔIY³f IYSX ´ffEÔ¦fZ. EZÀfZ ¸fZÔ þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe WXe IYWX QZÔ dIY ³¹fcþ IYf L´f³ff EIY¸ffÂf IYf¸f ³fWXeÔ WX`. A¦fSX Af´f BÀf ¶ff°f IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WX`Ô °fû þøYSX Af´f³fZ »fûIY°fÔÂf IZY Àf°¹ff³ffVf

IYf NXeIY ÀfZ Àf´f³ff QZJ d»f¹ff WXû¦ff. ¸fZSXe SXf¹f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX ¶ff°f IYWX IYSX ÀfÔdU²ff³f IYe dþÀf ·ffU³ff ´fSX ·ffSX°f IYf »fûIY°fÔÂf JOÞXf WX`, CXÀfIYf A´f¸ff³f dIY¹ff WX`. ¶f¦f`SX Àfc¨f³ff AüSX ÀfUf»f IZY Af´f »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ³ff¦fdSXIY WXû WXe ³fWXeÔ ÀfIY°fZ WX`Ô. WXû IYSX dQJf QedþE. ¹fWX OXSX WXe WXû¦ff dIY E¢Àf´fiZÀf ³fZ BÀf »ffB³f IYû WXZOX»ffB³f ¸fZÔ þ¦fWX ³fWXeÔ Qe. U³ffÊ E¢Àf´fiZÀf þ`Àff AJ¶ffSX BÀf ¶ff°f ÀfZ ³fWXeÔ ¨fcIY°ff. Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ ¸fedOX¹ff IYû Q¶ff¹ff þf SXWXf WX`. ·ffSX°f ¸fZÔ °fû J°¸f WXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff. BÔdOX¹f³f E¢Àf´fiZÀf ¸fZÔ EIY ÀfZ EIY RYûMXû¦fifRYSX WX`Ô. IY¸ff»f WX` BÀf BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ RYfB»f RYûMXû »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`. A´f³fe °fÀUeSXûÔ IYû »fZIYSX Àfþ¦f SXWX³fZ Uf»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû RYûMXû¦fifRYSX ÀfZ ´fSXWXZþ ¢¹fûÔ WXû ¦f¹ff. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ dþÀf Jf³f ¸ffIZYÊMX IYû ¦f`Ô¦f IZY øY´f ¸fZÔ d¨fd³WX°f dIY¹ff WX`, CX³WXZÔ ´f°ff ³fWXeÔ dIY CX³fIZY WXe IYBÊ ¸fÔÂfe, ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff UWXfÔ MXWX»f°fZ Jf°fZ ³fþSX Af°fZ WX`Ô. ¦fûQe ¸fedOX¹ff IZY ´fÂfIYfSX UWXfÔ IYfgRYe ´fe³fZ þf°fZ WX`Ô. UWXfÔ Vffd´fÔ¦f IYSX³fZ þf°fZ WX`Ô. ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû A´f³ff dUSXû²fe ¦f`Ô¦f ³fþSX Af°ff WX`. AUfOXÊ Uf´fÀfe ¦f`Ô¦f, MXbIYOÞXZ-MXbIYOÞXZ ¦f`Ô¦f AüSX Jf³f ¸ffIZYÊMX ¦f`Ô¦f. 90 ´fid°fVf°f ¸fedOX¹ff À´fZÀf ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe UÔQ³ff WXû°fe WX`. BÀfIZY ¶ffQ ·fe UZ dIYÀfe ¦f`Ô¦f IYe IY»´f³ff JOÞXf IYSX JbQ IYû ¶fZ¨ffSXf dQJf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô. þ`ÀfZ Qbd³f¹ff CX³fIZY ´feLZ ´fOÞXe WX`. dIYÀff³f ÀfZ »fZIYSX ¶fZSXûþ¦ffSX °fIY CX³fÀfZ ÀfUf»f IYSX SXWXZ WX`Ô. ¢¹ff ¹fZ »fû¦f ·fe Jf³f ¸ffIZYÊMX ¦f`Ô¦f IZY ÀfQÀ¹f WX`Ô? ¢¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe Jf³f ¸ffIZYÊMX ¦f`Ô¦f IZY ´fi·ffU ¸fZÔ ¶ffQ»fûÔ IZY ¶fe¨f ÀfZ SXOXfSX ÀfZ ¶f¨f°fZ WXbE þWXfþ »fZ þf³fZ Uf»ff ¶f¹ff³f QZ SXWXZ WX`Ô? WXSX ÀfSXIYfSX A´f³fZ AfÀf-´ffÀf ÀfØff °fÔÂf IYf IbY»fe³f §fZSXf ¶f³ff »fZ°fe WX`. ¸fûQe ³fZ A¦fSX ´fbSXf³fZ §fZSXZ IYû °fûOÞXf WX` °fû ³f¹ff §fZSXf ·fe ¶f³ff¹ff WX`. CX³fIYf ¦f`Ô¦f Jf³f ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ³f SXWX°ff WXû »fZdIY³f ¸fedOX¹ff ÀfZ »fZIYSX ¶ff»feUbOX ¸fZÔ þû ¦f`Ô¦f WX` CXÀfIYf dIYSXQfSX

CXÀf ¦f`Ô¦f ÀfZ A»f¦f ³fWXeÔ WX` þû IYd±f°f øY´f ÀfZ Jf³f ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ SXWX°ff WX`. ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY d»fE ¦fûQe ¸fedOX¹ff ¢¹ff ¦f`Ô¦f IYe °fSXWX IYf¸f ³fWXeÔ IYSX SXWXf WX`? ³¹fcþ IYû »fZIYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ·ff¿ff ¢¹ff ¦f`Ô¦f IZY ÀfSXQfSX IYe ·ff¿ff ³fWXeÔ »f¦f°fe WX`? BÔdOX¹f³f E¢Àf´fiZÀf IZY ¶ffQ ³¹fcþ ³fZVf³f IYû dQ¹ff ¦f¹ff CX³fIYf BÔMXSX½¹fc QZdJE. Qe´fIY ¨füSXdÀf¹ff CX³fÀfZ IYdU°ff Àfb³ff³fZ IYf Af¦fiWX IYSX°fZ WX`Ô. ¸fûQe A´f³fe ¸fZþ IYe °fSXRY BVffSXf IYSX°fZ WX`Ô dIY RYfB»f ´fOÞXe WXû¦fe ¹fWXfÔ, Afþ WXe EIY IYdU°ff d»fJe WX`. CXÀfIZY ¶ffQ A¦f»ff VffMX dQJ°ff WX` dIY RYfB»f CX³fIYe ¦fûQ ¸fZÔ WX`. CXÀf þ¦fWX ´fSX VffgMX SXûIYIYSX QZJ³fZ ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY IYf¦fþ ´fSX IYdU°ff Uf»ff ÀfUf»f d»fJf WXbAf WX`. dþÀfZ Qe´fIY ¨füSXdÀf¹ff ³fZ ´fcLf WX`. þ³f°ff AüSX ¶feþZ´fe IZY Àf¸f±fÊIY EIY ÀfUf»f JbQ ÀfZ ´fcLZÔ. ´fi²ff³f¸fÔÂfe BÔMXSX½¹fc QZ SXWXZ WX`Ô ¹ff ÓffÔÀff QZ SXWXZ WX`Ô? ¢¹ff Af´f EZÀff BÔMXSX½¹fc QZJ³ff ¨ffWXZÔ¦fZ dþÀf¸fZÔ ÀfUf»f ´fWX»fZ ÀfZ °f¹f WXûÔ? ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY BÔMXSX½¹fc IYû »fZIYSX ´fWX»fZ ÀfZ BÀf °fSXWX IZY ÀfUf»f WXû°fZ SXWXZ WX`Ô. »fZdIY³f ÓfcNX þ¶f ¶fPÞX þf°ff WX` °fû Àf°¹f ÓffÔIY³fZ ¨f»ff Af°ff WX`. 5 Àff»f ¶ffQ WXe ÀfWXe »fZdIY³f A¶f °fû BÀfIYe ´fbdá WXû ¦fBÊ dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe »ffBU BÔMXSX½¹fc °fû ³fWXeÔ WXe QZ°fZ WX`Ô, BÔMXSX½¹fc QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ÀfUf»f ¸fÔ¦ff »fZ°fZ WX`Ô AüSX þUf¶f QZ³fZ IZY ¶ffQ EdOXMX IYSXUf°fZ WX`Ô. ¢¹ff EdOXMX dIY¹ff WXbAf BÔMXSX½¹fc ¨f`³f»f ´fSX dQJf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe MXe¸f ÀfZ ´ffÀf ·fe IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ff? dþÀf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYe dQ»»fe IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ VfbøYAf°f BÀf ¶ff°f ÀfZ WXbBÊ ±fe dIY UZ Jb»fIYSX BÔMXSX½¹fc QZ°fZ WX`Ô. d¶f³ff d»fJZ WXbE ´fPÞX°fZ WX`Ô. BÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX °fû ¸f²¹f¸fU¦fÊ ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYf ¸fþfIY CXOÞXf°ff ±ff. IYWX°ff ±ff dIY ¶fû»f³fZ Uf»ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¨ffdWXE. UWXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe A¶f SX`d»f¹fûÔ ¸fZÔ MXZd»f´fif¸MXSX ÀfZ ¶fû»f SXWXZ WX`Ô. ´fWX»fZ ÀfZ °f¹f ÀfUf»fûÔ IYf þUf¶f QZ SXWXZ WX`Ô. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfZ ¶fMXbAf SXJ³fZ Uf»ff ÀfUf»f RYIYeSXe Uf»fZ ÀfUf»f dþ°f³ff EZd°fWXfdÀfIY WX`.


VfbIiY½ffSX

04

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

AfdQUfÀfe þeU³f ¸fZÔ CX°fSX°fe SXûVf³fe

»fd»f°f ¦f¦fÊ

SX°f IYe ·fcd¸f ÀfÔ¶fbð ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ, Àff²fb-ÀfÔ°fûÔ EUÔ ÀfÔ°f ¸f³fed¿f¹fûÔ IYe SX}¦f·ffÊ ·fcd¸f WX`. A´f³fe ¦fWX³f Àff²f³ff EUÔ °¹ff¦f IZY ¶f»f ´fSX dÀfdð EUÔ Àf¸ffd²f IZY ÀUfQ IYû ¨fJf AüSX CXÀf A¸fÈ°f SXÀf IYû Àf¸fÀ°f ÀfÔÀffSX ¸fZÔ ¶ffÔMXf. IYWXeÔ ¶fbð ¶fûd²f UÈÃf °f»fZ ¶f`NXIYSX IY÷Y¯ff IYf CXdþ¹ffSXf ¶ffÔMX SXWXZ ±fZ, °fû IYWXeÔ ¸fWXfUeSX AdWXÔÀff IYf ´ffNX ´fPÞXf SXWXZ ±fZ. ¹fWXe ³fWXeÔ ³ff³fIYQZU þ`ÀfZ ÀfÔ¶fbð »fû¦f ¸fbdöY IYe ¸fÔdþ»f °fIY »fZ þf³fZ Uf»fZ ¸fe»f IZY ´f°±fSX ¶f³fZ. ¹fWX UWX QZVf WX`, þWXfÔ UZQ IYf AfdQ§fû¿f WXbAf, ¹fbð IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ ·fe ¦fe°ff ¦ffBÊ ¦f¹fe, UWXeÔ IYd´f»f, IY¯ffQ, ¦fü°f¸f AfdQ FYd¿f-¸fbd³f¹fûÔ ³fZ AU°fdSX°f WXûIYSX ¸ff³fU þfd°f IYû AÔ²fIYfSX ÀfZ ´fiIYfVf ´f±f ´fSX A¦fiÀfSX dIY¹ff. ¹fWX QZVf ¹fû¦f QVfʳf IZY ¸fWXf³f Af¨ff¹fÊ ´f°fÔþd»f IYf QZVf WX`, dþ³WXûÔ³fZ ´f°fÔþd»f ¹fû¦fÀfcÂf SX¨ff. WX¸f³fZ WXSX ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ ÀfeJf, WXSX ÀfÔÀIÈYd°f IYû dÀfJf¹ff. ´fif¨fe³f Àf¸f¹f ÀfZ »fZIYSX Af²fbd³fIY Àf¸f¹f °fIY A³fZIYûÔ ÀfÔ°f-¸f³fed¿f¹fûÔ, ²f¸fʦfb÷YAûÔ, FYd¿f¹fûÔ ³fZ ·fe A´f³fZ ¸fc»¹fUf³f AUQf³fûÔ ÀfZ ·ffSX°f IYe Af²¹ffd°¸fIY ´fSX¸´fSXf IYû Àf¸fÈð dIY¹ff WX`, B³f ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ ³fZ ²f¸fÊ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ A³fZIY IiYfÔd°fIYfSXe ÀUSX ¶fb»fÔQ dIYE. EZÀfZ WXe dU»fÃf¯f EUÔ A»füdIYIY ÀfÔ°fûÔ ¸fZÔ EIY ³ff¸f WX` ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe. UZ AfdQUfÀfe þ³fþfd°f IZY WXûIYSX ·fe þ`³f ÀfÔ°f WXÔ`, AüSX þ`³f ÀfÔ°f WXûIYSX ·fe AfdQUfÀfe þ³fþeU³f IZY ¸fÀfeWXf ÀfÔ°f´fb÷Y¿f WX`Ô. B³fdQ³fûÔ UZ ¦fbþSXf°f IZY AfdQUfÀfe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ IZY d»f¹fZ ÀfÔ§f¿fÊSX°f WX`Ô. 19 ¸fBÊ 2019 IYû ¦fd¯fþe A´f³fZ þeU³f IZY 45UZÔ ¶fÀfÔ°f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX SXWXZ WX`Ô. ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹f EIY EZÀff ½¹fdöY°U WX` þû Af²¹ffd°¸fIY dUIYfÀf AüSX ³f`d°fIY CX°±ff³f IZY ´fi¹f} ¸fZÔ °f´fIYSX AüSX Ad²fIY d³fJSXf WX`. UZ AfdQUfÀfe þ³fþeU³f IZY CX°±ff³f AüSX CX³³f¹f³f IZY d»f¹fZ »f¸¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ´fi¹ffÀfSX°f WXỒ AüSX dUVfZ¿f°f: AfdQUfÀfe þ³fþeU³f ¸fZÔ dVfÃff IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYû »fZIYSX þf¦føYIY WX`Ô, BÀfIZY d»f¹fZ ÀfUÊÀfbdU²f¹fböY EIY»f½¹f AfUfÀfe¹f ¸ffgOX»f dUôf»f¹f IYf d³f¸ffʯf CX³fIZY ´fi¹f}ûÔ ÀfZ WXbAf WX`, UWXeÔ IY³¹ff dVfÃff IZY d»f¹fZ UZ ¶fifšfe Àfb³QSXe IY³¹ff LfÂffUfÀf IYf IbYVf»f°ff´fcUÊIY ÀfÔ¨ff»f³f IYSX SXWXZ WX`Ô. BÀfe AfdQUfÀfe AÔ¨f»f ¸fZÔ þWXfÔ þeUQ¹ff IYe údá ÀfZ ¦füVff»ff IYf ÀfÔ¨ffd»f°f WX` °fû d¨fdIY°Àff AüSX ÀfZUf IZY d»f¹fZ ¨f»f¹f¸ff³f d¨fdIY°Àff»f¹f ·fe A´f³fe CX»»fZJ³fe¹f ÀfZUfEÔ QZ SXWXf WX`. AfdQUfÀfe dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸fÈð ¶f³ff³fZ EUÔ CX³fIZY þeU³f À°fSX IYû CX³³f°f ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ CX³WXûÔ³fZ AfdQUfÀfe ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfbJe ´fdSXUfSX ¦fif¸fûôû¦f IYû À±ffd´f°f dIY¹ff WX`. UZ AfdQUfÀfe Ad²fIYfSXûÔ IZY d»f¹fZ ½¹ff´fIY ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô, CX³WXZÔ ÀfÔ¦fdNX°f IYSX SXWXZ WX`Ô, CX³fIYf Af°¸f-Àf¸¸ff³f þ¦ff SXWXZ WX`Ô. ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f ´fiûþZ¢MX EUÔ ÀfZUf IYf¹fûÊÔ IYe ¸fûMXe Àfc¨fe ¸fZÔ ¸ff³fUe¹f ÀfÔUZQ³ff IYe ÀfüÔ²feÀfüÔ²fe ¸fWXIY RcYMX SXWXe WX`. »fû¦f ¦ffÔUûÔ ÀfZ VfWXSXûÔ IYe AûSX ´f»ff¹f³f SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe IYe ´fiZSX¯ff ÀfZ IbYL þeUMX Uf»fZ ½¹fdöY°U VfWXSXûÔ ÀfZ ¦ffÔUûÔ IYe AûSX þf SXWXZ WX`Ô. ¸fc»f IYû ´fIYOÞX SXWXZ WX`Ô. SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYWX°fZ ±fZ-‘·ffSX°f IYe Af°¸ff ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ¶fÀf°fe WX`.’ VfWXSXeIYSX¯f IZY BÀf ¹fb¦f ¸fZÔ B³Àff³f ·fc»f ¦f¹ff WX` dIY UWX ¸fc»f°f: Af¹ff IYWXfÔ ÀfZ WX`? dþÀf dQ³f CXÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY UWX IYWXfÔ ÀfZ Af¹ff WX` °fû UWX »føfe d¸fØf»f ¶f³fIYSX ·fe »fÔQ³f ÀfZ AfIYSX,

·ff

IYSXûOÞXûÔ IYe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ¶f`NXIYSX A´f³fZ ¦ffhU IYe IY¨¨fe ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ VffÔd°f ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WX`. ÀIcY»f, WXfgÀ´feMX»f U SXûþ¦ffSX IZY IZY³Qi À±ffd´f°f IYSX ÀfbJ IYf A³fb·fU IYSX°ff WX`. ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe MXZPÞXZ-¸fZPÞXZ, CX¶fOÞXJf¶fOÞX SXfÀ°fûÔ ÀfZ ¦fbþSX°fZ WXbE, ÀfÔIYSXe-´f°f»fe ´f¦fOXÔdOX¹fûÔ ´fSX ¨f»fIYSX ÀfZUf ·ffU³ff ÀfZ ·ffdU°f þ¶f CX³f ¦fSXe¶f AfdQUfÀfe ¶fdÀ°f¹fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f°fZ WX`Ô °f¶f CX³WXZÔ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY ¦fSXe¶fe SXZJf ÀfZ ³fe¨fZ þeU³f þe³fZ IZY ¸ff¹f³fZ ¢¹ff-¢¹ff WX`Ô? IYWXeÔ ·fcJ d¸fMXf³fZ IZY d»fE Qû þc³f IYe SXûMXe þbMXf³ff Àf´f³ff WX`, °fû IYWXeÔ ÀfQeÊ, ¦f¸feÊ AüSX ¶fSXÀff°f ¸fZÔ dÀfSX Lb´ff³fZ IZY d»fE Ófü´fOÞXe IYe þ¦fWX IZYU»f

·fSX¯f-´fû¿f¯f IZY d»fE ¸fþ¶fcSX³f ÀfSXIYfSX IZY IYf³fc³f IYû ³fþSXÔQfþ IYSX°fZ WXbE ¶ff»f ßfd¸fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¨fûSXe dL´fZ ¶fPÞX°fe WXe þf SXWXe WX`. IYWXeÔ IÔYNXûÔ ¸fZÔ ´¹ffÀf WX` ´fSX ´fe³fZ IZY d»fE ´ff³fe ³fWXeÔ, IYWXeÔ CX´fþfDY JZ°f WX` ´fSX ¶fû³fZ IZY d»fE ¶feþ ³fWXeÔ, IYWXeÔ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ dVfÃff ´ff³fZ IYe »f»fIY WX` ´fSX ¸ffh¶ff´f IZY ´ffÀf RYeÀf IZY ´f`ÀfZ ³fWXeÔ, IYWXeÔ ´fid°f·ff WX` ´fSX CXÀfIZY ´f³f´f³fZ IZY d»fE ´»fZMXRYfg¸fÊ ³fWXeÔ. I`YÀfe dUOXÔ¶f³ff WX` dIY EZÀfZ AfdQUfÀfe ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ³f ÀfSXIYfSXe ÀfWXf¹f°ff ´fWXbÔ¨f ´ff°fe WX` ³f ¸ff³fUe¹f ÀfÔUZQ³ff. A¢ÀfSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ¶f¨¨fZ Qb§fÊMX³ffAûÔ IZY dVfIYfSX WXû°fZ WXe SXWX°fZ WX`Ô ´fSX CX³fIYf þe³ff AüSX ¸fSX³ff SXf¸f ·fSXûÀfZ SXWX°ff WX`, ´fbIYfSX dIYÀfÀfZ IYSXZÔ?

³fe»fe L°fSXe (AfIYfVf) IYf §fSX CX³fIYf A´f³ff WX`. IYWXeÔ Qû AüSX°fûÔ IZY ¶fe¨f ¶fÔMXe WXbBÊ EIY WXe ÀffOÞXe ÀfZ ¶ffSXe-¶ffSXe °f³f PÞXIY IYSX AüSX°f A´f³fe »ffþ ¶f¨ff°fe WX` °fû IYWXeÔ ¶fe¸ffSXe IYe WXf»f°f ¸fZÔ B»ffþ ³f WXû³fZ ´fSX dþÔQ¦fe ¸fü°f IYe AûSX ÀfSXIY°fe þf°fe WX`. IYWXeÔ þUf³f dU²fUf IZY ´ffÀf Qû ¶f¨¨fûÔ IZY ·fSX¯f-´fû¿f¯f IYe dþ¸¸fZQfSXe °fû WX` ´fSX IY¸ffBÊ IYf Àff²f³f ³f WXû³fZ ÀfZ dþ»»f°f IYe dþÔQ¦fe þe³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WXû°fe WX`, °fû IYWXeÔ dÀfSX ´fSX ¸fQÊ IYf Àff¹ff WXû°fZ WXbE ·fe VfSXf¶f U Qb½¹fÊÀf³fûÔ IZY dVfIYfSXe ´fd°f ÀfZ ¶fZUþWX ´feMXe þf°fe WX`Ô BÀfd»fE ´fdSXUfSX IZY

¸ff³ff dIY WX¸f dIYÀfe IZY ·ff¦¹f ¸fZÔ Af¸fc»f¨fc»f ´fdSXU°fʳf »ff ÀfIZYÔ, ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ. ´fSX WX¸ffSXe ·ffU³ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZUf U ÀfWX¹fû¦f IYe ³f¸fe WXû AüSX IY÷Y¯ff IYf SXÀf WXû °fû d³fd›°f WXe IbYL ´fdSXU°fʳf §fdMX°f WXû ÀfIY°ff WX`. ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe A´f³fZ B³WXeÔ ½¹ff´fIY CX´fIiY¸fûÔ IYe ÀfRY»f°ff IZY d»f¹fZ UZ IYNXûSX Àff²f³ff IYSX°fZ WX`Ô AüSX A´f³fZ VfSXeSX IYû °f´ff°fZ WX`Ô. A´f³fe ´fQ¹ffÂffAûÔ ¸fZÔ AfdQUfÀfe IZY Àff±f-Àff±f Af¸f »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, ÀfÔÀIYfSX-d³f¸ffʯf, ³fVff ¸fbdöY EUÔ øYdPÞX CX³¸fc»f³f IYe A»fJ þ¦ff

SXWXZ WX`Ô. B³f ¹ffÂffAûÔ IYf CXïZV¹f WX` dVfÃff EUÔ ´fPÞX³fZ IYe øYd¨f þf¦fÈ°f IYSX³fZ IZY Àff±f-Àff±f AfdQUfÀfe þ³fþeU³f IZY ¸f³f ¸fZÔ AdWXÔÀff, ³f`d°fIY°ff EUÔ ¸ff³fUe¹f ¸fc»¹fûÔ IZY ´fid°f AfÀ±ff þ¦ff³ff WX`. °¹ff¦f, Àff²f³ff, ÀffQ¦fe, ´fi¶fbð°ff EUÔ IY÷Y¯ff ÀfZ Aû°f´fiû°f Af´f AfdQUfÀfe þfd°f IYe AdÀ¸f°ff IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE °f±ff ¸ff³fUe¹f ¸fc»¹fûÔ IYû ´fid°fâfd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE Àf°f°f ´fi¹ffÀfSX°f WX`Ô. ¸ff³fû UZ QfÔOXe ´fIYOXZ× ¦fbþSXf°f IZY CX·fSX°fZ WXbE ‘¦ffÔ²fe’ WX`Ô. BÀfe AfdQUfÀfe ¸ffMXe ¸fZÔ 19 ¸fBÊ, 1974 IYû EIY AfdQUfÀfe ´fdSXUfSX ¸fZÔ þ³¸fZÔ ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe ¸ffÂf ¦¹ffSXWX U¿fÊ IYe AUÀ±ff ¸fZÔ þ`³f ¸fbd³f ¶f³f ¦f¹fZ. ¶feÀf ÀfZ Ad²fIY ´fbÀ°fIZYÔ d»fJ³fZ Uf»fZ BÀf ÀfÔ°f IZY ·fe°fSX EIY ªUf»ff WX`, þû IY·fe Aãe»f°ff IZY dJ»ffRY Af³Qû»f³f IYSX°fe WXbE dQJ°fe WX`, °fû IY·fe þ¶fSX³f ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IYSXf³fZ Uf»fûÔ IZY ´fid°f ¸fbJSX WXû þf°fe WX`. IY·fe þ»f, þ¸fe³f, þÔ¦f»f IZY AdÀ°f°U IZY d»f¹fZ ¸fbJSX WXû þf°fe WX`. BÀf ÀfÔ°f ³fZ ÀUÀ±f EUÔ AdWXÔÀfIY Àf¸ffþ d³f¸ffʯf IZY d»f¹fZ dþÀf °fSXWX IZY ´fi¹f} dIY¹fZ WX`Ô, CX³f¸fZÔ dQJfUf ³fWXeÔ WX`, ´fiQVfʳf ³fWXeÔ WX`, ´fi¨ffSX´fiÀffSX IYe ·fcJ ³fWXeÔ WX`, dIYÀfe Àf¸¸ff³f ´ff³fZ IYe »ff»fÀff ³fWXeÔ WX`, dIY³WXeÔ SXfþ³fZ°ffAûÔ IYû A´f³fZ ¸fÔ¨fûÔ ´fSX ¶fb»ffIYSX A´f³fZ VfdöY IZY ´fiQVfʳf IYe A·fe´Àff ³fWXeÔ WX`. A´f³fe ²fc³f ¸fZÔ ¹fWX ÀfÔ°f AfQVfÊ IYû À±ffd´f°f IYSX³fZ AüSX AfdQUfÀfe Àf¸ffþ IYe Vf¢»f ¶fQ»f³fZ IZY d»f¹fZ ´fi¹ffÀfSX°f WX` AüSX B³f ´fi¹ffÀfûÔ IZY Àfb´fdSX¯ff¸f QZJ³ff WXû °fû IYUfÔMX, ¶f»fQ, SXÔ¦f´fbSX, ¶fûOXZ»fe AfdQ-AfdQ AfdQUfÀfe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ QZJf þf ÀfIY°ff WX`. B°f³ff WXe ³fWXeÔ ¹fWX ÀfÔ°f ¦fÈWXÀ±f þeU³f IYû °¹ff¦fIYSX ·fe ¦fÈWXÀ±f þeU³f IYû ÀfbJe ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ þbMXf WX`, B³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ½¹fdöY-½¹fdöY ÀfZ þbOÞXIYSX WXe ÀUÀ±f Àf¸ffþ EUÔ SXf¿MÑX IYe IY»´f³ff AfIYfSX »fZ ÀfIY°fe WX`. ÀUÀ±f ½¹fdöY¹fûÔ IZY d³f¸ffʯf IYe ´fi¹fû¦fVff»ff WX` - ´fdSXUfSX. UZ ´fdSXUfSX IYû ÀfbúPÞX ¶f³ff³fZ IZY d»f¹fZ WXe ÀfbJe ´fdSXUfSX Ad·f¹ff³f »fZIYSX ÀfdIiY¹f WX`. ·ffSX°f IYû Afþ ÀffÔÀIÈYd°fIY IiYfÔd°f IYf BÔ°fþfSX WX`. ¹fWX IYf¹fÊ ÀfSXIYfSX °fÔÂf ´fSX ³fWXeÔ LûOÞXf

þf ÀfIY°ff WX`. ÀfWXe dVfÃff AüSX ÀfWXe ÀfÔÀIYfSXûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY õfSXf WXe ´fdSXUfSX, Àf¸ffþ AüSX SXf¿MÑX IYû UfÀ°fdUIY A±fûÊÔ ¸fZÔ ÀU°fÔÂff ¶f³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`. BÀfe údá ÀfZ WX¸f Àf¶fIYû ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹f IZY d¸fVf³f ÀfZ þbOÞX³ff ¨ffdWXE EUÔ EIY ÀUÀ±f Àf¸ffþ d³f¸ffʯf IYf UfWXIY ¶f³f³ff ¨ffdWXE. AfAû WX¸f Àf¶f EIY CX³³f°f EUÔ AfQVfÊ AfdQUfÀfe Àf¸ffþ IYe ³feÔU SXJZÔ þû Àf¶fIZY d»f¹fZ ´fiZSXIY ¶f³fZ. ¸fZSXe údá ¸fZÔ ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe IZY CX´fIiY¸f EUÔ ´fi¹ffÀf AfdQUfÀfe AÔ¨f»f ¸fZÔ EIY SXûVf³fe IYf AU°fSX¯f WX`, ¹fWX EZÀfe SXûVf³fe WX` þû dWXÔÀff, Af°fÔIYUfQ, ³f¢Àf»fUfQ, ¸ffAûUfQ þ`Àfe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f ¶f³f SXWXe WX`. A¢ÀfSX WX¸f SXfþ³fed°f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ B³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²f³f Jûþ°fZ WX`Ô, þ¶fdIY Àf¸ff²ff³f IYe A´fZÃff ÀfÔIYMX ¦fWXSXf°ff WXbAf ´fi°fe°f WXû°ff WX`. ¢¹fûÔdIY SXfþ³fed°fIY ÀUf±fûÊÔ IZY IYfSX¯f B³f CX´fZdÃf°f EUÔ A·ffU¦fiÀ°f »fû¦fûÔ IYf Vfû¿f¯f WXe WXû°fZ WXbE QZJf ¦f¹ff WX`. ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ AfdQUfÀfe Àf¸ffþ IÈY°fÀfÔIY»´f WX` SXûVf³fe IZY Àff±f ¨f»f°fZ WXbE BÀf AfdQUfÀfe AÔ¨f»f IZY þeU³f IYû CX³³f°f ¶f³ff³fZ EUÔ ÀfÔ´fc¯fÊ ¸ff³fU°ff IYû Ad·f´fiZdSX°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ. AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IZY ¶fe¨f AdWXÔÀfIY Àf¸ffþ d³f¸ffʯf IYe Af²ffSX·fcd¸f ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe ³fZ A´f³fZ Af²¹ffd°¸fIY °fZþ ÀfZ °f`¹ffSX IYe WX`. A³fZIY ¶ffSX CX³WXûÔ³fZ Jc³fe ÀfÔ§f¿fÊ IYû ³f IZYU»f VffÔ°f dIY¹ff, ¶fd»IY A»f¦f-A»f¦f dUSXû²fe ¦fbMXûÔ IYû EIY ¸fÔ¨f ´fSX »fZ Af¹fZ. þ¶fdIY ¦fbMX ½¹ff´fIY dWXÔÀff EUÔ þ³fWXfd³f IZY d»f¹fZ °fSXWX- °fSXWX IZY WXd±f¹ffSX d»f¹fZ EIY QcÀfSXZ IYû ¸ffSX³fZ IZY d»f¹fZ CX°ffU»fZ SXWX°fZ ±fZ. dWXÔÀff IYe ½¹ff´fIY ÀfÔ·ffU³ffAûÔ ÀfZ d§fSXZ BÀf AÔ¨f»f IYû AdWXÔÀfIY ¶f³ff³ff EIY IiYfÔd°f EUÔ ¨f¸f°IYfSX WXe IYWXf þf¹fZ¦ff. Àf¨f¸fb¨f AfdQUfÀfe »fû¦fûÔ IYû ´¹ffSX, IYøY¯ff, À³fZWX EUÔ ÀfÔ¶f»f IYe þøYSX°f WX` þû ¦fd¯fþe þ`ÀfZ ÀfÔ°f EUÔ ÀfbJe ´fdSXUfSX Ad·f¹ff³f þ`ÀfZ ¸ff³fU IY»¹ff¯fIYfSXe CX´fIiY¸f ÀfZ WXe ÀfÔ·fU WX`, Àf¨f¸fb¨f EIY SXûVf³fe IYf AU°fSX¯f WXû SXWXf WX`, þû A³¹f dWXÔÀff¦fiÀ°f ÃfZÂfûÔ IZY d»f¹fZ ·fe A³fbIYSX¯fe¹f WX`.


VfbIiY½ffSX

05

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ WXû¦fe ½¹ff´f¸fÔ IYe þfÔ¨f!

´fcþf dÀfÔWX ·fû´ff»f. ¸f²¹f ´fiQZVf IYe IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ³fZ

IbY£¹ff°f ½¹ff´f¸fÔ §fûMXf»fZ IYe ³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ þfÔ¨f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`. ´fiQZVf ¸fZÔ BÊ MXZÔOXSX §fûMXf»fZ IYe þfÔ¨f VfbøY WXû³fZ IZY ¶ffQ ´fWX»fZ WXe Q¶ffU ¸fZÔ ³fþSX Af SXWXe ·ffþ´ff IYe ¸fbdVIY»fZÔ BÀfÀfZ ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`Ô. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ½¹ff´f¸fÔ §fûMXf»fZ IZY d½WXÀf»f ¶»fûASX Af³fÔQ SXf¹f IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ BÀfIZY d»fE Q¶ffU ¶f³ff SXWXZ ±fZ. CX³WXûÔ³fZ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f ÀfZ IYBÊ ¶ffSX ¸fb»ffIYf°f ·fe IYe. ¦f°f A´fi`»f ¸ffWX ¸fZÔ WXbBÊ BÀf ¸fb»ffIYf°f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ¶f°ff¹ff ±ff dIY »fÔd¶f°f dVfIYf¹f°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYBÊ A°¹fÔ°f ¦fÔ·feSX ´fiIÈYd°f IYe WX`Ô AüSX B³f¸fZÔ IYBÊ ¶fOÞXZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX

³fZ°ffAûÔ IZY ³ff¸f Vffd¸f»f WX`Ô. EÀfMXeERY EÀf´fe SXfþZVf ·fQüdSX¹ff ³fZ ¶fIYf¹fQf ³fûdMXÀf þfSXe IYSX SXf¹f IYû 20 ¸fBÊ IYû °f»f¶f dIY¹ff WX` AüSX A´f³ff ´fÃf SXJ³fZ IYû IYWXf WX`. EÀfMXeERY AüSX Àfe¶feAfBÊ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe A¶f °fIY þû þfÔ¨f IYe WX` CXÀf¸fZÔ IbYL JfÀf WXfdÀf»f ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`. BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 1200 ÀfZ Ad²fIY dVfIYf¹f°fZÔ QþÊ WX`Ô. »fZdIY³f B³fIYe þfÔ¨f ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX` ¢¹fûÔdIY ¸ff¸f»ff Àfe¶feAfBÊ IZY ´ffÀf þf³fZ IZY ¶ffQ EÀfMXeERY ³fZ B³fIYe þfÔ¨f ³fWXeÔ IYe þ¶fdIY Àfe¶feAfBÊ ³fZ ¹fWX IYWX°fZ WXbE B³fIYe þfÔ¨f IYSX³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff dIY QZVf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe AQf»f°f ³fZ CXÀfZ IZYU»f 154 ¸ff¸f»fûÔ IYe þfÔ¨f

IYSX³fZ IZY d»fE WXe d³fQZÊdVf°f dIY¹ff WX`. þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY SXf¹f õfSXf EÀfMXeERY IYû Qe þf³fZ Uf»fe þf³fIYfSXe AüSX CXÀfZ ÀfüÔ´fZ þf³fZ Uf»fZ QÀ°ffUZþûÔ IYû Af²ffSX ¶f³ffIYSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX EIY ¶ffSX dRYSX ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYf ÷YJ IYSX³fZ Uf»fe WX`. UWX ¸ff¸f»fZ IYe ³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ þfÔ¨f IYf AfQZVf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYSX ÀfIY°fe WX`. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX Af³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ WXe ·ffþ´ff VffÀf³fIYf»f IZY ·fiáf¨ffSX IZY ¸ff¸f»fûÔ IYû Jû»ff þf SXWXf WX`. Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ¸ffJ³f»ff»f ´fÂfIYfdSX°ff dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ WXbBÊ Ad³f¹fd¸f°f°ffAûÔ IYe þfÔ¨f IYe ¦f¹fe, CXÀfIZY ¶ffQ BÊMXZÔOXSX §fûMXf»fZ IYe þfÔ¨f IYe VfbøYAf°f WXbBÊ, A¶f ¶ffSXe ½¹ff´f¸fÔ §fûMXf»fZ IYe WX`.

EIY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¨f`³f»fûÔ ³fZ ¸fûQe IYû 722 §fÔMXZ dQJf¹ff ³fBÊ dQ»»fe . »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY LWX ¨fSX¯fûÔ IZY d»fE ¸f°fQf³f ÀfÔ´f³³f WXû ¨fbIYf WX`. ¨fb³ffU IZY BÀf EIY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ MXeUe ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû Àf¶fÀfZ ª¹ffQf IYUSXZþ dQ¹ff ¦f¹ff. ´feE¸f ¸fûQe 1 ÀfZ 28 A´fi`»f °fIY A»f¦f-A»f¦f ¨f`³f»fûÔ ´fSX IbY»f d¸f»ffIYSX 722 §fÔMXZ dQJZ þ¶fdIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû 251 §fÔMXZ IYf Àf¸f¹f WXe d¸f»ff. ¸fûQe ³fZ 1 ÀfZ 28 A´fi`»f IZY ¶fe¨f QZVf·fSX ¸fZÔ 64 SX`d»f¹ffÔ IYeÔ AüSX BÀfe QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ 65 SX`d»f¹fûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ff. QZVf IZY Vfe¿fÊ 11 dWX³Qe Àf¸ff¨ffSX ¨f`³f»fûÔ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYe ¸füþcQ¦fe SXfWXb»f IZY ¸fbIYf¶f»fZ IYWXeÔ Ad²fIY SXWXe. ¶fifgOXIYfÀMX AfgdOX¹fÔÀf dSXÀf¨fÊ IYfCXÔdÀf»f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fûQe IYû Àf¸ff¨ffSX ¨f`³f»fûÔ ³fZ IbY»f 722 §fÔMXZ, 25 d¸f³fMX AüSX 45 Àf`IÔYOX IYf Àf¸f¹f dQ¹ff. SXfWXb»f ³fZ ´feE¸f ÀfZ EIY SX`»fe Ad²fIY IYe ´fSX CX³WXZÔ MXeUe ´fSX IY¸f Àf¸f¹f d¸f»ff. SXfWXb»f IYû BÀf AUd²f ¸fZÔ 251 §fÔMXZ, 36 d¸f³fMX AüSX 43 Àf`IÔYOX IYf Àf¸f¹f d¸f»ff. ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IYû 123 §fÔMXZ, 39 d¸f³fMX AüSX 45 Àf`IÔYOX

AüSX IYfÔ¦fiZÀf ¸fWXfÀfd¨fU d´fi¹fÔIYf ¦ffÔ²fe IYû 84 §fÔMXZ, 20 d¸f³fMX AüSX 5 Àf`IÔYOX IYf Àf¸f¹f d¸f»ff. ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû BÀfd»fE Ad²fIY Àf¸f¹f dQ¹ff ¦f¹ff ¢¹fûÔdIY CX³fIYûZ dQJf³fZ ÀfZ MXeUe ¨f`³f»fûÔ IYû ¶fZWX°fSX MXeAfSX´fe d¸f»f°fe WX`. 25 A´fi`»f IYû UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f ÀfZ EIY dQ³f ´fWX»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY SXûOX Vfû IYû ÀffPÞXZ °fe³f §fÔMXZ °fIY ¨f`³f»fûÔ ³fZ »ffBU dQJf¹ff. CX³fIYf BÔMXSX½¹fc ·fe IYfRYe »fÔ¶ff SXWXf. þ¶fdIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY Àff±f ´fi¨ffSX IZY QüSXf³f ¶ff°f¨fe°f dÀfRYÊ 25 d¸f³fMX IYe WXe SXWXe. EE³fAfBÊ IZY d»fE AÃf¹f IbY¸ffSX õfSXf dIYE ¦fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY BÔMXSX½¹fc IYû ·fe Àf·fe ¨f`³f»fûÔ ³fZ EIY Àff±f ´fiÀffdSX°f dIY¹ff. BÀfZ 1.7 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ ³fZ QZJf. WXf»ffÔdIY »fÔQ³f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ¶ff°f IZY °fWX°f ´fiÀfc³f þûVfe IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ÀffÃff°IYfSX IYû 2.5 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ ³fZ QZJf ±ff. BÀfIZY ¶ffUþcQ AÃf¹f IbY¸ffSX ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYe dÀMXIY³fZÀf (ª¹ffQf QZSX °fIY QZJf þf³ff) SXWXe. BÀfZ B¸´fiZVf³f ÀfZ ³ff´f°fZ WX`Ô. ¸fûQeAÃf¹f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fWX 52 »ffJ AüSX ·ffSX°f IYe ¶ff°f ¸fZÔ 35 »ffJ SXWXZ.

AdJ»fZVf ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ·fe ·ffþ´ff IYf SXfÀ°ff AfÀff³f ³fWXeÔ ÀfZ ¸ffÔ¦ff Àf¸f±fʳf d¦fSX²ffSXe »ff»f þûVfe SXfÔ¨fe . dUd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d§fSXe ÀfÔ±ff»f

Àfû³f·fQi . »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY QüSXf³f WXbBÊ

A³fZIYûÔ þ³fÀf·ff ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYe ¶ff°f IYe ¦fBÊ. Àfû³f·fQi IZY SXf¶fMXÐÀfʦfÔþ ¸fZÔ WXfBdOX»f ¸f`Qf³f IYe þ³fÀf·ff ¸fZÔ Àf´ff A²¹fÃf AdJ»fZVf ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû Àf°ff³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX IYe IYOÞXe d³fÔQf IYe. AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY A¦fSX ‘·ffSX°f ¸ffh IYe þ¹f WXû°fe WX` °fû ²fSX°fe ¸ffh IYe þ¹f ·fe WXû³fe ¨ffdWXE. BÀfIZY Àff±f WXe ¹fWX AfV½ffÀf³f ·fe dQ¹ff dIY A¦fSX þ»f-þÔ¦f»f IYe SXÃff IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY Àff±f IbYL ¦f»f°f dIY¹ff þf°ff WX` °fû Àf¸ffþUfQe CX³WXZÔ ³¹ff¹f dQ»ffEÔ¦fZ. BÀfIZY ¶ffQ AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY U³ffd²fIYfSX IYe AfÔQû»f³fIYfSXe ÀfbIYf»fû ¦fûÔOX IYf

dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXZÔ CX³fIZY AfÔQû»f³f IZY IYfSX¯f ¶fWXb°f ¹ff°f³ffEÔ Qe ¦fBÊ WX`Ô. ¸f`Ô A³fbSXû²f IYSX°ff WXch dIY Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY BÀf ´fi¹ffÀf ¸fZÔ Uû ·fe ¦fNX¶fÔ²f³f IYf Àf¸f±fʳf IYSXZÔ. ¶f°ff QZÔ dIY dþ³f AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYf dþIiY Afþ Àfb³f³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX` CXÀfIZY d»fE Afg»f Bd³OX¹ff ¹fcd³f¹f³f RYfgSX RYfgSXZÀMX UdIÔYʦf ´fe´fb»f (AIUFWP) AüSX dÀfdMXþ³f RYfgSX þdÀMXÀf EÔOX ´feÀf (CJP) IYe ¸fbdWX¸f U¿fûÊÔ ÀfZ þfSXe WX`. ÀfbIYf»fû ¦fûÔOX, AIUFWP IYe IYû¿ff²¹fÃf, U¿fÊ 2006 ÀfZ WXe AfÔQû»f³f ÀfZ þbOÞXe WXbBÊ WX`Ô. ¦fûÔOX ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IZY

ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE 100 dQ³fûÔ IYf SXf¿MÑX½¹ff´fe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ±ff. dþÀfIZY ¨f»f°fZ CX³WXZÔ d¦fSXµ°ffSX IYSX d¸fþf´fÊbSX IYe þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff. ÀfbIYf»fû ¦fûÔOX IYe BÀf »fOÞXfBÊ ¸fZÔ ÀfeþZ´fe IYe ¸fb£¹f Àfd¨fU °feÀ°ff Àfe°f»fUfOÞX ³fZ CX³fIYf Àff±f dQ¹ff. ÓfcNXZ AfSXû´f ¸fZÔ ÀfbIYf»fû IYû ¶fÔQe ¶f³ff³fZ IZY ¶ffQ »f¦f·f¦f EIY ¸ffWX ¶ffQ CX³WXZÔ ¶fZ»f ´fSX dSXWXf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY 13 RYSXUSXe IYû ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY JfdSXþ QfUûÔ IZY d³f¿IYfÀf³f IYû »fZIYSX dUUfdQ°f d³f¯fʹf Àfb³ff¹ff ±ff. Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ 21 SXfª¹fûÔ IZY Afd²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fSXÀ°f dIYE ¦fE QfUûÔ IYû ¶fZQJ»f IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ±ff. »fZdIY³f BÀf d³f¯fʹf IYe IYOÞXe d³fÔQf WXû³fZ IZY ¶ffQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ IYû AÀ±ffBÊ øY´f ÀfZ À±fd¦f°f IYSX dQ¹ff. Àff±f WXe dIY°f³fZ QfUûÔ IYû dIY³f Af²ffSX ´fSX JfdSXþ dIY¹ff ¦f¹ff WX` BÀfIYe dSX´fûMXÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸ffÔ¦fe WX`. ÀfbIYf»fû ¦fûÔOX ÀfdWX°f A³¹f AfdQUfÀfe ¸ff³fUfd²fIYfSXûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE JOÞXZ Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ U³f Ad²fIYfSX IYf³fc³f 2006 IYû »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`. U³f Ad²fIYfSX IYf³fc³f 2006 IZY °fWX°f AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû ³f CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ ÀfZ AüSX ³f WXe CX³fIZY §fSXûÔ ÀfZ UÔd¨f°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`. BÀf ¨fb³ffUe Af´ff-²ff´fe ¸fZÔ Àf´ff A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQU IYû WXe Àfû³f·fQi IZY AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf QQÊ Àfb³ffBÊ QZ SXWXf WX`. USX³ff ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IZY QüSXf³f ³fZ°ffAûÔ IZY ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ ·ff¿f¯f Àfb³f³fZ IYû d¸f»fZ WX`Ô ´fSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf dþIiY Vff¹fQ WXe dIYÀfe ³fZ dIY¹ff WX`. ¶fWXSXWXf»f, ¦fNX¶fÔ²f³f IYe BÀf þ³fÀf·ff ¸fZÔ Àf´ff A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQU ÀfdWX°f ¦fNX¶fÔ²f³f ´fi°¹ffVfe ·ffBÊ»ff»f IYû»f, ´fcUÊ dU²ff¹fIY ÀfÔþ¹f ¦f¦fÊ, Àf`¹¹fQ IbYSX`Vfe, °f³fUeSX AWX¸fQ IYBÊ A³¹f SXfþ³fed°fIY dQ¦¦fþ ¸fÔ¨f ´fSX ¸füþcQ ±fZ.

´fSX¦f³ff IYe °fe³f ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ IZYU»f ¦fûçf Àff¸ff³¹f ÀfeMX WX`. ¶ffIYe SXfþ¸fWX»f AüSX Qb¸fIYf ÀfÔ±ff»f AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY d»fE ÀfbSXdÃf°f WX`. B³f Qû³fûÔ ´fSX ÓffSXJÔOX ¸fbdöY ¸fû¨ffÊ IYf IY¶þf WX`. UWXeÔ ¦fûçf ÀfeMX ·ffþ´ff IYe Ófû»fe ¸fZÔ WX`. ¹fWXfÔ ÀfZ d³fdVfIYfÔ°f Qb¶fZ °feÀfSXe QRYf ¨fb³ffU »fOÞX SXWXZ WX`. B³fIZY Àff¸f³fZ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ ´fiQe´f ¹ffQU ÓffSXJÔOX dUIYfÀf ´ffMXeÊ ÀfZ WX`. Qb¸fIYf Óff¸fb¸fû ³fZ°ff dVf¶fc ÀfûSXZ³f ¹fWXfÔ ÀfZ AfNX QRYf ¨fb³ffU þe°f ¨fbIZY WX`. dRYSX ³füUeÔ QRYf þe°f IYf ÀfZWXSXf ¶ffÔ²f³fZ ¨fb³ffUe Àf¸fSX ¸fZÔ IcYQZ WX`. SXfþ¸fWX»f ¸fZÔ Óff¸fb¸fû IZY dUþ¹f WXfÔÀfQf d³fU°fʸff³f ÀffÔÀfQ WX`. A¶fIYe ·fe Óff¸fb¸fû ³fZ B³WXZÔ WXe ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXf WX`. ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f ¸fþ¶fc°fe ÀfZ JOÞXf WX`. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ¶fb²fUfSX 15 ¸fBÊ IYû QZU§fSX AfIYSX Àf·ff IYSX ¦fE WX`. ¸f¦fSX ¹fWXfÔ þf°fe¹f Àf¸feIYSX¯f ¸fZÔ ÀfZÔ²f »f¦f³fe ¸fbdVIY»f dQJ SXWXe WX`. B³f B»ffIYûÔ IYf QüSXf IYSX³fZ ´fSX »f¦ff dIY dþ°f³fZ dUIYfÀf IZY IYf¸f ¦fûçf ÀfÔÀfQe¹f B»ffIZY ¸fZÔ WXbE WX`, CX°f³fZ Qb¸fIYf AüSX SXfþ¸fWX»f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXbE. þ¶fdIY Qb¸fIYf ÀfÔ±ff»f ´fSX¦f³ff IYf dOXdUþ³f»f ¸fb£¹ff»f¹f WX`. ¦fûçf ¸fZÔ SXZ»fUZ »ffB³f , IÈYd¿f IYf»fZþ, BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþ, QZU§fSX ¸fZÔ E¸Àf, AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WXUfBÊ Açf IYf d³f¸ffʯf ¶f¦f`SXWX ¶fOÞXe ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX A¸f»feþf¸ff ´fWX³ff¹ff ¦f¹ff. dþÀfIYf ßfZ¹f ·ffþ´ff IZY Àfb³fe»f d¸fßf d³fU°fʸff³f ÀffÔÀfQ d³fdVfIYfÔ°f Qb¶fZ IYû QZ°fZ WX`. ¶ffUþcQ BÀfIZY B³f °fe³fûÔ ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ AfdQUfÀfe ¸f°fQf°ffAûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe SX§fbUSX QfÀf IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ ¶fZWXQ ³ffSXfþ¦fe WX`. LûMXf³ff¦f´fbSX AüSX ÀfÔ±ff»f ´fSX¦f³ff MXZ³fZÔÀfe E¢MXÐÀf ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYe UþWX ÀfZ B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû IYe¸f°f ¨fbIYf³fe ´fOÞX ÀfIY°fe WX`. U`ÀfZ A´fi`»f 2017 ¸fZÔ WXbE d»f˜e´ffOÞXf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX IZY CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû Óff¸fb¸fû IZY ÀffB¸f³f ¸fSXfÔOXe ³fZ ·ffþ´ff IZY WXZ¸f»ff»f ¸fb¸fcÊ IYû 13 WXþfSX ¸f°fûÔ ÀfZ WXSXfIYSX ³ffSXfþ¦fe IYf ÀfÔQZVf QZ ¨fbIZY WX`.

þ¶fdIY CXÀf UöY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX§fbUSX QfÀf Àf¸fZ°f ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY IYBÊ ¸fÔÂfe ¹fWXfÔ þ¸fZ ±fZ. B°f³ff WXe ³fWXeÔ ¨fb³ffU IZY NXeIY °fe³f SXûþ ´fWX»fZ JbQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe AüSX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe Àf·ff IYSX ¦fE ±fZ. ¹fZ Qû WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ ¶f³f³fZ Uf»fZ ÀffWXZ¶f¦fÔþ-¸fd³fWXfSXe ¦fÔ¦ff ³fQe ´fb»f IYe ¶fbd³f¹ffQ SXJ³fZ AfE ±fZ. ¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX` dIY ´fb»f Qû Àff»f ¦fbþSX þf³fZ ´fSX ·fe IYf¦fþûÔ ÀfZ ³fe¨fZ ³fWXeÔ CX°fSX ´ff¹ff WX`. ÀffWXZ¶f¦fÔþ SXfþ¸fWX»f »fûIYÀf·ff ÃfZÂf IYf dWXÀÀff WX`. ¸f¦fSX ¹fWXfÔ IZY »fû¦f BÀfZ ¸fSX°ff WXbAf VfWXSX ¶fû»f°fZ WX`. ¹fWXfÔ ÀfZ SXZ»fUZ IYf »fûIYû ¸ff»fQf dVfµMX WXû³fZ IZY ¶ffQ VfWXSX ¶f`NX Àff ¦f¹ff WX`. »fû¦fûÔ IYf ´f»ff¹f³f °fZþe ÀfZ WXbAf. BÀf VfWXSX IYf ¸fbAf¹f³ff IYSX³fZ ´fSX JbQ U JbQ AÔQfþ WXû þfE¦ff dIY ¹fWXfÔ JOÞXe ´fbSXf³fe B¸ffSX°fZÔ AfUfQe dUWXe³f WX`. ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ ´fZOÞX CX¦f ¦fE WX`. BÀf B»ffIZY IYf Àf¶f³fZ SXfþ³f`d°fIY QûWX³f dIY¹ff WX`. ´fe³fZ IZY ´ff³fe AüSX ´»fÀf MXc ÀIcY»fûÔ IYe ¶fZWXQ IY¸fe ÀfÔ±ff»f ´fSX¦f³ff ¸fZÔ AJSX°fe WX`. DY´fSX ÀfZ ¦fûçf ¸fZÔ AOXf³fe IZY ´ffUSX ´fiûþZ¢MX IZY d»fE þ¸fe³f Ad²f¦fiWX¯f IYf ¸fbïf þ¶fSXQÀ°f WX`. ¹fWX ´fiûþZ¢MX ¦fûçf IZY ¸fûd°f¹ff, ¸ff»fe, ¦ff¹f§ffMX AüSX BÀfIZY AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f WX`. SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`. BÀfIYf ·ffSXe dUSXû²f ·ffþ´ff IYû ÓfZ»f³ff ´fOÞX SXWXf WX`. ¦ffÔU IZY Àfb¦¦ff WXfÔÀfQf IYWX°fZ WX` AOXf³fe IYf RYSX¸ff³f WX` dIY þ¸fe³f ³fWXeÔ Qû¦fZ, °fû þ¸fe³f ¸fZÔ ¦ffOÞX QZÔ¦fZ. »fZdIY³f ÀfÔ±ff»f ´fSX¦f³ff IZY »fû¦f þf³f QZ³fZ °f`¹ffSX WX`. ¸f¦fSX þ¸fe³f ³fWXeÔ QZÔ¦fZ. ¹fWXfÔ ´fiVffÀfd³fIY À°fSX ´fSX ·fe þûSX þ¶fSXQÀ°fe IYe ¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`. AÀf»f ¸fZÔ ÓffSXJÔOX ¸fbdöY ¸fû¨ffÊ IZY ³fZ°ff dVf¶fc ÀfûSXZ³f ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû A´f³fe þ¸fe³f IYe AWXd¸f¹f°f IYf EWXÀffÀf IYSXf¹ff WX`. B³fIYf IYWX³ff WX` dIY ·ffþ´ff EIY QRYf dRYSX ¸fWXfþ³fe ´fi±ff »ff³ff ¨ffWX°fe WX`. dþÀfZ WX¸f WXSXd¦fþ ³fWXeÔ WXû³fZ QZÔ¦fZ. CX³fIYf ¹fWX ³ffSXf B»ffIZY ¸fZÔ AÀfSXQfSX WX`. ¦fûçf ¸fZÔ dUIYfÀf ´fSX ·ffSXe WX` dVf¶fc ÀfûSXZ³f IYe AfUfþ. ¹fWXfÔ IZY ¸f°fQf°ff B³WXZÔ QÀf¸f ¦fb÷Yþe IYWX IYSX ´fbIYfSX°fZ WX`.

B³fIZY PXû»f ³f¦ffOÞXZ IYe AfUfþ QcSX QcSX IZY ÀfÔ±ff»fûÔ IYû þbMXf »fZ°fe WX`. ¦fûçf ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ Qû dVfUd»fÔ¦f WX`. ¶ff¶ff UfÀfbIYe³ff±f AüSX QZU§fSX ¸fZÔ ¶ff¶ff ¶f`ô³ff±f. ¹fWXfÔ ÀffÔÀfQ d³fdVfIYfÔ°f Qb¶fZ IYe ¸fÔdQSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QJ»f ¹fWXfÔ IZY ´fÔOXf Àf¸ffþ IYû NXeIY ³fWXeÔ »f¦f°fe. B³fIZY dJ»ffRY AfÔQû»f³f ´fÔOXf Àf¸ffþ IYSX°ff SXWXf WX`. dþÀfZ ´fcUÊ ¸fZ¹fSX SXfþ³ffSXf¹f¯f JUfOÞXZ CXRYÊ ¶f¶f»fc JUfOÞXZ IZY ¶fe¨f ¶f¨ffU ÀfZ Àfb»fÓff¹ff þf°ff WX`. ´fÔOXf Àf¸ffþ IYf QZU§fSX ¸fZÔ 15 ÀfZ 20 WXþfSX UûMXSX WX`. dþÀfZ ¶f¶f»fc JUfOÞXZ ·ffþ´ff CX¸¸feQUfSX IZY ´fÃf ¸fZÔ IYSX³fZ »f¦fZ WX`. EZÀff ³ff¦f ¦fib´f IZY Vfû·f³f ³fSXû³fZ ¶fû»f°fZ WX`. UWXeÔ SXfþQ ³fZ°ff ÀfÔþ¹f ·ffSXõfþ ´fiQe´f ¹ffQU IYe þe°f ´f¢IYe ¶f°ff°fZ WX`. ¦fûçf ¸fZÔ BÊÀMX³fÊ IYû»f RYe»OX IYe »f»f¸fdMX¹ff IYû¹f»ff JQf³f WX`. ¹fWXfÔ IYû¹f»fZ IYf AIcY°f ·fÔOXfSX WX`. ¹fWXfÔ IYf IYû¹f»ff QZVf IZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ¸ff»f ¦ffdOÞX¹fûÔ ´fSX »ffQ SXZ»f AüSX ÀfOÞXIY SXfÀ°fZ ·fZþf þf°ff WX`. BÀf B»ffIZY IYe IY¸ffBÊ IYf IYû¹f»ff ¸fb£¹f pû°f WX`. »fZdIY³f AU`²f J³f³f IYSX³fZ Uf»fZ ¸ff»ff ¸ff»f WX`. IYû¹f»fZ IYe PXb»ffBÊ IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe ·fe ´fü ¶ffSXWX WX`. IYû¹f»ff »f»f¸fdMX¹ff ÀfZ ·ff¦f»f´fbSX IZY ´feSX´f`Ô°fe ÀMXZVf³f ÀffBdOXÔ¦f IZY d»fE »ff¹ff þf°ff WX`. ¹fWXeÔ ÀfZ SXZ»f¸ff¦fÊ °fIY »fZ þf¹ff þf°ff WX`. ¹fWXfÔ IZY ª¹ffQf°fSX »fû¦f E»fþeÊ AüSX AÀ±f¸ff IZY dVfIYfSX WX`. ¶ff¹fb ´fiQc¿f¯f ¹fWXfÔ IYe ¸fb£¹f Àf¸fÀ¹ff WX`. BÀfÀfZ d³fþf°f dQ»ff³fZ IYe dIYÀfe IZY ´ffÀf IYûBÊ ¹fûþ³ff ³fWXeÔ WX`. Qb¸fIYf ¸fZÔ dUIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX SXZ»fUZ »ffB³f WXe dQJ°fe WX`. UWX ·fe AfþfQe IZY 62 Àff»f ¦fbþSX³fZ IZY ¶ffQ. ¹fWXfÔ ÀfZ MÑZ³fZÔ SXfÔ¨fe AüSX WXfUOÞXf °fIY þf°fe WX`. ·ff¦f»f´fbSX ÀfZ WXfUOÞXf SXZ»f »ffB³f d¶fL °fû ¦fBÊ WX`. ¸f¦fSX Àfb´fSX RYfÀMX MÑZ³fZÔ ¨f»f³fZ IYe ¹fWX ¶ffMX þûWX SXWXf WX`. Qb¸fIYf VfWXSX ¸fZÔ ·fe ±fûOÞXf ¶fQ»ffU Af¹ff WX`. ¸f¦fSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ÀfÔ±ffd»f¹fûÔ IYe WXf»f°f U`Àfe WXe WX`. dþÀf³fZ ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IYSX BÊÀffBÊ ²f¸fÊ A´f³ff¹ff CXÀfIYe QVff ¸fZÔ °fû Àfb²ffSX WXbAf. ¸f¦fSX ¸fc»f°f: ÀfÔ±ffd»f¹fûÔ IZY ¶fQ³f Afþ ·fe CX§ffOÞXZ WX`.


06

VfbIiY½ffSX

d½f¨ffSX

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

»fûdWX¹ff IZY Àf¨¨fZ CXØfSXfd²fIYfSXe ³fSXZÔQi ¸fûQe ? IbYSX¶ff³f A»fe

¸fBÊ IYû SXfþZQÔ i SXfþ³f ³fZ EIY »fZJ d»fJf WX` dþÀfIYf Vfe¿fÊIY WX` '¸fûQe, »fûdWX¹ff IYû ¨fb³ffUe ¸füÀf¸f ¸fZÔ ¢¹fûÔ ·fb³ff³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô? UZ d»fJ°fZ WX:Ô` '´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXQÔZ i ¸fûQe ³fZ ¸ff¨fÊ ¸fZÔ EIY ¶»ffg¦f d»fJ IYSX IYWXf ±ff dIY A¦fSX OXfg¢MXSX SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff þedU°f WXû°fZ, °fû CX³fIYe ÀfSXIYfSX ´fSX ¦fUÊ IYSX°fZ.¸fûQe AüSX CX³fIYe ´ffMXeÊ, »fûdWX¹ff IYe SXfþ³fed°f AüSX dU¨ffSX²ffSXf IZY UfdSXÀf ³fWXeÔ WX.Ô` BÀfd»fE ¸fûQe ³fZ þû IYWXf WX` UWX EIY AÀff¸ff³¹f ¹ff dUd¨fÂf QfUf WXe IYWXf þfE¦ff. ÀfUf»f ¹fWX WX̀ dIY AfdJSX »fûdWX¹ff IYû A´f³fZ ´ff»fZ ¸fZÔ dQJf³fZ IYe þøYSX°f ¸fûQe IYû BÀf UöY ¢¹fûÔ ¸fWXÀfcÀf WXBb ,Ê þ¶f Af¸f ¨fb³ffU dÀfSX ´fSX ±ff. ¢¹ff BÀfIYf ¨fb³ffU ÀfZ IYûBÊ UfÀ°ff WXû ÀfIY°ff WX̀? ¢¹ff ´f°ff WXû! ¸fûQe þ`ÀfZ SXfþ³fed°fIY QfÔU-´fZ¨f IZY ²fbSXÔ²fSX dJ»ffOÞXe ³fZ BÀf UöY A¨ff³fIY »fûdWX¹ff IYf ³ff¸f CXLf»ff WX` °fû ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f ÀfZ BÀfIYf IbYL ÀfÔ¶fÔ²f WXû ·fe ÀfIY°ff WX'` . BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfûVfd»fÀMX ´ffMXeÊ IZY A²¹fÃf AüSX dQ»»fe dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ dWXQÔ e IZY A²¹ff´fIY OXf. ´fi¸Z f dÀfÔWX ³fZ BÀfe dU¿f¹f ´fSX d»fJZ A´f³fZ »fZJ 'AüSX AÔ°f ¸fZÔ »fûdWX¹ff! ´fSX dU¸fVfÊ' ¸fZÔ ´fid°fIiY¹ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE d»fJf ±ff, "BÀf ¶ffSX »fûdWX¹ff þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXQÔZ i ¸fûQe

WXdSXVfÔIYSX ½¹ffÀf

³fZVf IYf RYû³f ±ff, ·f`¹ff IYfÔ¦fiÀZ fe IYWX SXWXZ WXỒ WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¶feþZ´fe QÀfûÔ ÀfeMXZÔ þe°f SXWXe WX`.Ue Àfb¶fišf¯¹f¸f ³fZ ½WXfMXÐÀfA´f ÀfZ ¶f°ff¹ff- Af»ff ÀfSXIYfSXe B³fÀffBOXSX (¸fûQe Àf¸f±fÊIY ³fWXe)Ô ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶¹fcSXûIiYÀZ fe IZY MXf´g f »fZU»f ´fSX AfIY»f³f ·ffþ´ff IYû AIZY»fZ °fe³f Àfü ÀfeMX d¸f»f³fZ IYf WX̀.¹fc´fe ¸fZÔ ´f¨ffÀf AüSX ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ´f¨¨feÀf.I`YÀfZ ¹fWX ÀfÔ·fU WX`? ¸fỒ³fZ þUf¶f dQ¹ff- ¹ffQ SXJÔZ ·föYûÔ ³fZ ¦f¯fZVfþe IYû Qc²f ´fe°fZ QZJf ±ff ´fSX ¶ffUþcQ BÀfIZY ¸fỒ³fZ Àfû¨ff, IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ IYû ¢¹ff WXû SXWXf WX̀? ¦fWX»fû°f IYe ·ffU-·fÔd¦f¸ff ·fe OXfCX³f »f¦f SXWXe WX`.¸f³f¨fÔQf IYe ¸ff³fZÔ °fû JOÞX¦fZ ³fUÊÀf AüSX SXfIZYVf IYe ¸ff³fZ °fû dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fUÊÀf.Àfb²feÔQi ³fZ RYû³f IYSX IYWXf AÔ¦fiZþe IZY ÀffSXZ ´fÂfIYfSX ³fUÊÀf ¶f³ff QZ SXWXZ WXỒ.Af´f IYû Àfb¶fWX ´fPÞX IYSX WXe IbYL AfÀf ¶fÔ²f°fe WX`.Af´f AüSX ¸fbÔ¶fBÊ IZY RY»ffÔ ´fÂfIYfSX ÀfZ ·fSXûÀff WXû°ff WX̀ dIY þû WXUf ¶f°ff SXWXZ WX̀Ô UWX WXIYeIY°f ³fWXeÔ! EZÀff IYWX³fZ Uf»fZ AÀfÔ£¹f »fû¦f WX.` ³f¹ff BÔdOX¹ff IZY ´ffNXIY AüSX °fe³f-¨ffSX QVfIYûÔ ÀfZ ¸fbÓfZ »f¦ff°ffSX ´fPÞX³fZ Uf»fZ Àf¶f Àfû¨f SXWXZ WXỒ dIY ¸fỒ ¦f»f°f WXû°ff WXcÔ ¹ff ÀfWXe! Àfû¨fZÔ, BÀf Àf¶fÀfZ ¸f`Ô dIY°f³fe °fSXWX IZY ¸f³fûU`Äffd³fIY Q¶ffUûÔ ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f WXcÔ.Qbd³f¹ff IYWX SXWXe WX` dIY ¸fûQe IYe AfÔ²fe WX` AüSX ¸fỒ °fIYÊ ´fIYOÞXZ WXEb WXcÔ dIY I`YÀfZ 2014 AüSX 2017 IYf ¹fc´fe IYf ¶fÀf´ff UûMX Uf»ff Qd»f°f, Àf´ff IYû UûMX QZ³fZ Uf»ff ¹ffQU¸fbÀf»f¸ff³f Ufd´fÀf Àf´ff-¶fÀf´ff IYû UûMX ³fWXeÔ QZ¦ff? ³fûMX SXJZÔ ¹fWX AfÔIYOÞXf dIY 2014 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe ¹fc´fe ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ¸fbIYf¶f»fZ Àf´ff-¶fÀf´ff-SXf»fûQ IYû d¸f»ff IbY»f UûMX ·ffþ´ff IZY 42.6 ´fid°fVf°f IZY ¸fbIYf¶f»fZ 43 ´fid°fVf°f ±ff.CXÀfIZY ¶ffQ 2017 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYe ¸fûQe Àfb³ff¸fe ¸fZÔ ¸f°fQf³f ´fid°fVf°f ¶fPÞXf »fZdIY³f ·ffþ´ff IYf UûMX IY¸f WXbAf.·ffþ´ff °f¶f 312 ÀfeMX þe°f³fZ IZY ¶ffUþcQ 40 ´fid°fVf°f UûMX ´fSX AMXIYe þ¶fdIY Àf´ff-¶fÀf´ffSXf»fûQ IYf IbY»f UûMX þÔ´f IYSX 46.2 ´fid°fVf°f WXû

dQ

õfSXf A´f³fZ ¶»ffg¦f ´fSX »fûdWX¹ff IYû ¹ffQ dIY¹ff dþÀf ´fSX ¸fZSXZ EIY d¸fÂf ³fZ ²¹ff³f dQ»ff¹ff AüSX IYWXf dIY ¸fbÓfZ BÀfIYf þUf¶f d»fJ³ff ¨ffdWXE. ¸f`³Ô fZ d¸fÂf ÀfZ ´fcLf dIY ¸fûQe d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»fûÔ ÀfZ ¦ffÔ²fe, A¸¶fZOXIYSX, ´fMX»Z f, ·f¦f°f dÀfÔWX þ`Àfe ¸fc²fʳ¹f WXdÀ°f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þû IYWX°fZ Af SXWXZ WX̀,Ô ¢¹ff CX³fIYf þUf¶f dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX?` ¢¹ff þUf¶f dQ¹ff ·fe þf³ff ¨ffdWXE? ¸fZSXZ d¸fÂf ¶fû»fZ, »fZdIY³f OXf¢g MXSX ÀffWX¶f (»fûdWX¹ff) IYe ¶ff°f A»f¦f WX̀; UZ A·fe °fIY ¶f¨fZ WXEb ±fZ; ¸fûQe IYû CX³f ´fSX IY¶þf ³fWXeÔ IYSX³fZ QZ³ff ¨ffdWXE! ¸f`³Ô fZ IYWXf BÀf dUUfQ ¸fZÔ ´fOÞX³ff ¸fûQe IYe d´f¨f ´fSX JZ»f³ff WX,` dþÀfÀfZ ¸f`Ô ·fSXÀfIY ¶f¨f³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°ff SXWXf WX.Ôc d¸fÂf ±fûOÞXf ³ffSXfþ WXû ¦fE. ¸f`³Ô fZ CX³fÀfZ d³fUZQ³f dIY¹ff dIY ¸fûQe AüSX AfSXEÀfEÀf ³f ¦ffÔ²fe, A¸¶fZOXIYSX, ´fMX»Z f, ·f¦f°f dÀfÔWX AfdQ ´fSX AüSX ³f WXe »fûdWX¹ff ´fSX IY¶þf þ¸ff ÀfIY°fZ WX̀.Ô þû ½¹fdöY ¹ff ÀfÔ¦fNX³f ³f AfþfQe IZY ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¸fc»¹fûÔ IYû ¸ff³f°ff WXû AüSX ³f ÀfÔdU²ff³f IZY ¸fc»¹fûÔ IYû, UWX ·f»ff ÀU°fÔÂf°ff IZY ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ °f´fe B³f WXdÀ°f¹fûÔ IYû I`YÀfZ A´f³ff ÀfIY°ff WX?` Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f ¸füd»fIY dUSXû²f WX̀.¸fûQe AüSX AfSXEÀfEÀf IZYU»f CX³fIYf ÀfØff IZY d»fE BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fZ WX,Ô` AüSX UWXe IYSX SXWXZ WX`Ô. »fûdWX¹ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¹ff ¶f¨ffU ¸fZÔ ¸fûQe ¹ff AfSXEÀfEÀf IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ IbYL ·fe IYWX³fZ IYf Aüd¨f°¹f ³fWXeÔ WX.` d¸fÂf ³fZ WXf¸fe ·fSXe »fZdIY³f ¸fûQe IYf JÔOX³f IYSX³fZ IYe ¶ff°f ´fSX AOÞXZ SXWX.Z WXfSX IYSX ¸f`³Ô fZ CX³fÀfZ IYWXf

dIY »fûdWX¹ff IZY A´fWXSX¯f IZY d»fE ¸fûQe AüSX AfSXEÀfEÀf IYû Qû¿f QZ³fZ IYf ª¹ffQf Aüd¨f°¹f ³fWXeÔ WX`.Qû¿f CX³f 'Àf¸ffþUfdQ¹fûÔ' IYf ª¹ffQf WX` þû AfSXEÀfEÀf/·ffþ´ff ´fSXÀ°f ³fZ°ffAûÔ IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ »fûdWX¹ff þ¹fÔ°fe A±fUf ´fb¯¹fd°fd±f IZY AUÀfSX ´fSX IY·fe ¦fÈWX¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX AüSX IY·fe SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IYû ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ¶fb»ff IYSX »fûdWX¹ff IYf ½¹ff´ffSX IYSX°fZ WX!Ồ d¸fÂf Àf¨f¸fb¨f dJ³³f WXEb AüSX ¹fWX IYWX°fZ WXEb RYû³f SXJ dQ¹ff dIY EZÀfZ »fû¦f d³fd›°f øY´f ÀfZ ÀfRY»f WXû ¦fE WX̀.Ô QZJ »fZ³ff BÀf ¶ffSX A¦fSX ¸fûQe þe°fZÔ¦fZ °fû CX³fIYe ÀfSXIYfSX »fûdWX¹ff IYû þøYSX ·ffSX°f-SX} QZ¦fe. UWX »fûdWX¹ff IYf A·fe °fIY IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf AU¸fc»¹f³f WXû¦ff. ¶fWXSXWXf»f, Àfb¶fWX AJ¶ffSX QZJf °fû ¸fûQe IZY ¶»ffg¦f ´fSX »fûdWX¹ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d»fJe ¦fBÊ dMX´´f¯fe ´fSX A¨LeJfÀfe J¶fSX ´fPÞX³fZ IYû d¸f»fe. ´f°ff ¨f»ff dIY ¸fûQe ³fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY ¸fïZ³fþSX AÔ°f ¸fZÔ »fûdWX¹ff IYû WXd±f¹ffSX ¶f³ff IYSX dU´fÃf ´fSX ´fiWXfSX dIY¹ff WX.` ´fcSXe dMX´´f¯fe ¸fZÔ ¶fOÞX¶fû»ff´f³f AüSX JûJ»ff´f³f ·fSXf WXA b f WX.` EIY ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe AüSX ¦fSXe¶fûÔ IZY WXIY ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff IYf ÀfÔ§f¿fÊ ¨f»ff³fZ Uf»fZ dQUÔ¦f°f ½¹fdöY IYf CX³fIYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX ¨fb³ffUe RYf¹fQZ IZY d»fE BÀ°fZ¸ff»f ARYÀfûÀf IYe ¶ff°f WX.` °f¶f AüSX ·fe ª¹ffQf þ¶f EZÀff IYSX³fZ Uf»ff Vf£Àf QZVf IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe WXû! þ`Àff dIY ¸f`Ô³fZ DY´fSX IYWXf WX`, »fûdWX¹ff IYe

dU¨ffSX²ffSXf, dÀfðfÔ°fûÔ, ³fed°f¹fûÔ ´fSX ¸fûQe IZY ¶»ffg¦f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX.` IZYU»f CX³fIZY ¦f`SX-IYfÔ¦fiÀZ fUfQ, þû ¸fûQe IZY ¸fb°ffd¶fIY CX³fIZY ¸f³f-Af°¸ff ¸fZÔ ¶fÀff WXA b f ±ff, ´fSX ±fûOÞXe ¶ff°f IYSX°fZ WX.Ô` ¹fWX ´fcSXe °fSXWX ¦f»f°f WX` dIY »fûdWX¹ff IZY '¸f³f AüSX Af°¸ff' ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f-dUSXû²f ¶fÀff ±ff. ¸fûQe ³fZ ³ffg³fIYfÔ¦fidZ Àfª¸f IYû A´f³fZ ¶»ffg¦f ¸fZÔ EÔMXe-IYfÔ¦fidZ Àfª¸f IYSX dQ¹ff WX̀. BÀfIZY A»ffUf IYû»fIYf°ff IZY EIY ´fid°fdâ°f Àf¸ffþUfQe ´fdSXUfSX ÀfZ þbOXe Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIYØffÊ ÷Yd¨fSXf ¦fb~f ³fZ ·fe BÀfe dU¿f¹f ´fSX EIY »fZJ d»fJf WX` dþÀfIYf Vfe¿fÊIY WX` ' ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ¸fûQe, SXf¸f¸f³fûWX? »fûdWX¹ff ¶feþZ´fe ÀfSXIYfSX ´fSX RYJi ³fWXeÔ IYSX°fZ ¢¹fcdÔ IY UWX RYfÀfeUfQe dUSXû²fe ±fZ. UWX d»fJ°fe WX̀,Ô 26 ¸ff¨fÊ IYû, ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ³fSXQÔZ i ¸fûQe ³fZ EIY ¶»ffg¦f ´fûÀMX ¸fZÔ QfUf dIY¹ff dIY ¦ffÔ²feUfQe Àf¸ffþUfQe ³fZ°ff SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff (¹fdQ þedU°f WXû°fZ °fû) °fû CX³WXÔZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ´fSX ¦fUÊ WXû°ff.Vff¹fQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû BÀf ¶ff°f IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX` dIY »fûdWX¹ff CX¦fi øY´f ÀfZ RYfÀfeUfQe dUSXû²fe, Àff¸fifª¹fUfQ-dUSXû²fe AüSX Ad²f³ff¹fIYUfQ IZY dUSXû²fe ±fZ, AüSX CX³WXû³Ô fZ WX¸fZVff B³f UfQûÔ IYû JfdSXþ dIY¹ff. WX¸ffSXZ Àf¸fþUfQe d¸fÂfûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXQÔZ i ¸fûQe ÀfZ ¹fZ dVfIYf¹f°f WX` IYe CX³WXûÔ³fZ CX³fIZY ³fZ°ff SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³fZ ¹fZ CXífSX ¢¹fûÔ ½¹föY dIY¹fZ? AüSX ¨fcdÔ IY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXQÔZ i ¸fûQe OXf.

»fûdWX¹ff IYe SXfþ³fed°f AüSX dU¨ffSX²ffSXf IZY UfdSXÀf ³fWXeÔ WX,Ô` BÀfd»fE CX³WXÔZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYf ¹fWX QfUf AÀff¸ff³¹f ¹ff dUd¨fÂf ¸ff»fc¸f WXû°ff WX`ÜUZ ÀfUf»f IYSX°fZ WXÔ` dIY 'AfdJSX (CX³WX)ÔZ »fûdWX¹ff IYû A´f³fZ ´ff»fZ ¸fZÔ dQJf³fZ IYe þøYSX°f BÀf UöY ¢¹fûÔ ¸fWXÀfcÀf WXBb ?Ê AüSX BÀfIYf þUf¶f QZ°fZ WXEb ¹fZ »fû¦f JbQ WXe IYWX°fZ WXÔ` IYe "¢¹fcdÔ IY UZ »fû¦f (¸fûQe AüSX CX³fIYe ´ffMXe)Ê , »fûdWX¹ff IYe SXfþ³fed°f AüSX dU¨ffSX²ffSXf IZY UfdSXÀf ³fWXeÔ WXÔ` BÀfd»fE UZ EZÀff ³fWXeÔ IZYSX ÀfIY°fZ. ¸fZSXe SXf¹f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ Àf¸ffþUfQe ³fZ°ff SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff IYû ßfðfÔþd»f QZ°fZ WXEb þû ßfZ¹f »fZ³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX` AüSX IYWXf WX` ¹fdQ UZ þedU°f WXû°fZ °fû CX³fIYe ÀfSXIYfSX ´fSX ¦fUÊ IYSX°fZ.CXÀf¸fZÔ IbYL ·fe ¦f»f°f ³fWXeÔ WX̀.QSXAÀf»f ¸fûQe ³fZ EZÀff ¢¹fch IYWXf CXÀfIZY IbYL EZd°fWXfdÀfIY IYfSX¯f WXÔ` AüSX CX³f´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX̀.50 AüSX 60 IZY QVfIY ¸fZÔ OXf. SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff ´fSX A¢ÀfSX ¹fWX AfSXû´f »f¦fZ dIY CX³WXû³fZ ´fÔdOX°f ³fZWX÷Y AüSX IYfÔ¦fiÀZ f ´ffMXeÊ IZY AÔ²f dUSXû²f ¸fZÔ dWX³Qc ÀffÔ´fiQfd¹fIY VfdöY¹fûÔ IZY Àff±f ÀffÔNX¦ffhNX IYe AüSX ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀfUfQ IZY ³ff¸f ´fSX ÀffÔ´fiQfd¹fIY°ff IYû ¶fPÞXfUf dQ¹ff dþÀfÀfZ þ³fÀfÔ§f AüSX ¶ffQ ¸fZÔ CXÀfIYe ´fSXU°feÊ ¶feþZ´fe ¸fþ¶fc°f WXBb Ê AüSX 1967 °f±ff 1977 ¸fZÔ þ³fÀfÔ§f IZY »fû¦fûÔ ³fZ WXe ¦f`SX IYfÔ¦fiÀZ fUfQ IZY ³ff¸f IYf Àf¶fÀfZ ª¹ffQf RYf¹fQf CXNXf¹ff AüSX A´f³ff SXfþ³fed°fIY Af²ffSX ¸fþ¶fc°f dIY¹ff.

¸fûQe IYe WXUf AüSX ¦f¯fZVf IYû Qc²f ! ¦f¹ff.»fZdIY³f ¹fZ °f¶f ¢¹fûÔdIY A»f¦f-A»f¦f »fOÞXZ ±fZ °fû ·ffþ´ff L´´fSX RYfOÞX þe°fe.þ¶fdIY Afþ °fe³fûÔ Vf°f-´fid°fVf°f ÀffÓff ¦fd¯f°f-IZYd¸fÀMÑe ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX SXWXZ WXỒ. °fû I`YÀfZ LûOÞXf þfE B³f AfÔIYOXûÔ IYû, þ¸fe³f IYe »fOÞXfBÊ IYû, d´fL»fZ ¨fb³ffUûÔ ÀfZ d³fIY»fZ °fIYÊ»ffgdþIY IYû? °f·fe ¸f`Ô IY°fBÊ ³fWXeÔ ¸ff³f°ff dIY 23 ¸fBÊ IYû ´fcSXf QZVf ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYe ¸fcd°fÊ IYû Qc²f d´f»ffE¦ff.¸f`Ô ·föY ³fWXeÔ WXcÔ.Àfû, ¸fỒ WXUf ³fWXeÔ ¸ff³f°ff.¸f¦fSX WXfÔ, þ¶f WXUf ±fe °f¶f ¸ff³f°ff ±ff.2014 ¸fZÔ ¸f`³Ô fZ J¸f NXûIÔ Y IYBÊ ¶ffSX, SXfª¹fUfSX ¨ffMXÊ QZ IYSX ·fe d»fJf ±ff dIY IYfÔ¦fiÀZ f IYf Àfc´fOÞXf ÀffRY WX` AüSX ¸fûQe IYe AfÔ²fe WX`.°f¶f AWX¸fQ ´fMX»Z f U IYfÔ¦fiÀZ f IZY ³fZ°ff ¨ffMXÊ IYe ÀfÔ£¹ffAûÔ IYû ¸ffIYÊ IYSXIZY ¶f°ff°fZ ±fZ dIY RY»ffÔ-RY»ffÔ dWXÀff¶f ¦f»f°f WX̀.EZÀfZ WXe 2004 ¸fZÔ ·ffÀIYSX ¸fZÔ Q`d³fIY ¨fb³ffUe IYfg»f¸f d»fJ°fZ WXbE Qû MXcIY AÔQfþ ¸fZÔ ¸fỒ³fZ ¶fcÓff ±ff dIY Ufþ´fZ¹fe IYf VffBd³fÔ¦f BÔdOX¹ff ¸fbÓfZ ³fWXeÔ dQJ SXWXf WX` AüSX ³f°feþZ ·ffþ´ff IZY d»fE ÀfQ¸fZ Uf»fZ WXûÔ¦fZ. BÀfIYf A±fÊ ¹fWX ³fWXeÔ dIY ¸fỒ IY·fe ¦f»f°f ³fWXeÔ WXbAf.2014 IZY ¶ffQ WXe dQ»»fe, d¶fWXfSX IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ Àfü MXIYf ÀfWXe Àffd¶f°f WXû³fZ IZY ¶ffQ 2017 IZY ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ Àfü MXIYf ¦f»f°f Àffd¶f°f WXbAf °fû CXÀf ´fSX A´f³f ³fZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f ¶ffIYf¹fQf ¸ff³ff dIY ¸fỒ ¦f»f°f WXbAf.¢¹fûÔ Àfû¨ff þfE ¹ff ¸ff³ff þfE dIY AfIY»f³f-dUãZ¿f¯f ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff? dÀ±f°f´fiÄf°ff AüSX ¶fbdð ¸fZÔ A´f³ff ²f¸fÊ A´f³ff IY¸fÊ WX`.³f°feþf ¹ff RY»f ¨ffWXZ þû d³fIY»fZ.·f»ff ¢¹fûÔ ¹fWX d¨fÔ°ff dIY AfÔ²fe Af SXWXe WX` AüSX CXÀf¸fZÔ CXOXÞ þfEÔ¦fZ.¸f¦fSX ³fûMX SXJÔZ °f¶f ·fe A´f³f A´f³fe þ¸fe³f ´fSX dMXIZY SXWXZÔ¦fZ. WXfÔ, 2017 IZY ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ³fûMX¶fÔQe IYe IYOÞXIYe d¶fþ»fe IZY dWXÔQbAûÔ ´fSX AÀfSX IYe ´fifÀfÔd¦fIY°ff Afþ ·fe WX`.¸fỒ °f¶f ¶fcÓf ³fWXeÔ ´ff¹ff ±ff dIY ¸fûQe ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYe °fû CXÀfÀfZ dWXÔQbAûÔ ³fZ

¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY Qû ³fÔ¶fSX IZY »fZ³f-QZ³f IYû ¶fỒIYûÔ IZY Af¦fZ »ffB³f ¸fZÔ IY³UMXÊ WXû°fZ WXEb Àf¸fÓff ±ff.UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ ¸f°fQf³f ÀfZ °fe³f dQ³f ´fWX»fZ ¸fbÓfZ EIY dWXÔQc QbIYf³fQfSX ³fZ þ¶f Äff³f dQ¹ff dIY ³fûMX¶fÔQe IYf EZÀff ·fe A±fÊ WX` AüSX ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ´fSX IYOÞXIYe d¶fþ»fe ÀfZ WX¸f JbVf WXỒ °fû ¸fỒ³fZ °fbSX°Ô f d»fJf dIY ¹fc´fe IYf ¸ffWXü»f ³fûMX¶fÔQe IYe EZÀfe d¶fþ»fe ÀfZ IYOÞXIYf WXbAf WX`Ü CXÀf ³ff°fZ BÀf ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ ·fe ¸fûQe ³fZ ´fb»fUf¸ff, E¹fSXÀMÑfBIY ÀfZ d¶fþ»fe IYOÞXIYfBÊ WX`.CXÀfIZY AÀfSX ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ °f¶f d»fJf dIY ¹fdQ ‘Afþ’ ¨fb³ffU WXû °fû ·ffþ´ff 300 ÀfeMX ´ffSX! CXÀfIZY WXUf»fZ BÀf Àf~fWX ¸fbÓfZ þ¹f´fbSX ÀfZ Lf¶fOÞXf ³fZ IYWXf dIY Af´f³fZ RYSXUSXe ¸fZÔ 300 ÀfeMX ¶f°ffBÊÔ °fû A¶f 165 IYf AfÔIYOÞXf I`YÀfZ ¶f³f°ff WX`? BÀf ÀfUf»f ¸fZÔ °fIYÊ WX` dIY AfNX ³fUÔ¶fSX 2016 IYû ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYe AüSX RYSXUSXe 2017 IZY ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¨ffSX ¸fWXe³fZ ¹fdQ IYOÞXIYe d¶fþ»fe IYf AÀfSX ¶f³ff SXWXf °fû 26 RYSXUSXe 2019 ÀfZ ¸fBÊ 2019 ¸fZÔ A·fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¹ffdIY °fe³f ¸fWXe³fZ IYe AUd²f ¸fZÔ °fû WXSX, WXSX ¸fûQe ¸fZÔ AfÔ²fe Àf§f³f ¶f³fe WXe SXWX³fe ¨ffdWXE.·fc»f þfEÔ A¢MXc¶fSX-³fUÔ¶fSX IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IYe ¶f`IY¦fifCXÔOX, A¶f Àf¶f IbYL ´fb»fUf¸ff AüSX E¹fSXÀMÑfBIY ÀfZ dWXÔQbAûÔ ´fSX IYOÞXIYe d¶fþ»fe ¸fZÔ ¨fb³ffU WX`.BÀfd»fE Àf·fe °fSXRY WX` ¸fûQe, ¸fûQe, WXSXWXSX ¸fûQe! ´fSX ¸fỒ ³fWXeÔ ¸ff³f°ff.BÀfd»fE dIY CXØfSX´fiQZVf IYe 80 »fûIYÀf·ff ÀfeMX IYe WXIYeIY°f WX` dIY 2017 IYe ¸fûQe Àfb³ff¸fe Uf»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe Qd»f°fûÔ ³fZ ¶fÀf´ff IYû ³fWXeÔ LûOÞXf ±ff.¹ffQU-¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ³fZ Àf´ff-IYfÔ¦fiZÀf IYû ³fWXeÔ LûOÞXf ±ff.¸f°f»f¶f dþ³f UûMXûÔ ´fSX dIYÀfe ·fe °fSXWX ÀfZ ¸fûQe IYf þfQc, ¸fûQe IYe IYOÞXIYfBÊ d¶fþ»fe IYf AÀfSX ³fWXeÔ WXbAf AüSX UZ UûMX EIY WXe þ¦fWX ´fSX »f¦ff°ffSX ´fOÞX°fZ SXWXZ WXỒ °fû A¶f I`YÀfZ ¸fûQe

IYû ´fOÞXZÔ¦fZ? Afþ þ¶f Àf´ff-¶fÀf´ff-SXf»fûQ IYf ´fb£°ff E»ff¹fÔÀf WX`.UûMX EIY-QcÀfSXZ IYû MÑfÔÀfRYSX WXû SXWXZ WXỒ, ¦fd¯f°f AüSX IZYd¸fÀMÑe Qû³fûÔ E»ff¹fÔÀf IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXe WX` °fû ³fSXZÔQi ¸fûQe õfSXf d¶fþ»fe IYOÞXIYf³ff CX»fMXZ B³f UûMXûÔ IYû OXSXf°fZ WXbE ¦fû»f¶fÔQ ¶f³fUf³ff WX̀.¦fd¯f°f ¸fZÔ þû UûMX þWXfÔ JOÞXf WX̀ UWX UWXeÔ SXWXZ¦ff.¸fbÀf»f¸ff³f ³fWXeÔ QZ ÀfIY°ff WX` ·ffþ´ff IYû UûMX.¹fc´fe IYf Qd»f°f, L°feÀf¦fPÞX-ÓffSXJÔOX¸f²¹f´fiQZVf-SXfþÀ±ff³f-¸fWXfSXf¿MÑX IYf AfdQUfÀfe ³fWXeÔ ·fb»ff ÀfIY°ff WX` ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ ¶f³fZ A´f³fZ §ffU.¹ffQU ³fWXeÔ LûOÞX ÀfIY°ff AdJ»fZVf ÀfZ WXû³fZ Uf»fZ A´f³fZ ÀfVfdöYIYSX¯f IYf £¹ff»f ¹ff ¸fûQe·ffþ´ff IYf ´fSXÔ´fSXf¦f°f dUSXû²fe UûMX (dþÀfIYf 2014 AüSX 2017 ¸fZÔ ·fe A¨Lf JfÀff AfÔIYOÞXf ±ff) E¹fSXÀMÑfBIY ÀfZ ³fWXeÔ ¶f³f ÀfIY°ff WX` ¸fûQe IYf ·föYÜ ÀfÔ·fU WX` Af´f ¸fZSXe BÀf Q»fe»f IYû dþï ¸ff³fZÔ.»fZdIY³f 11 A´fì»f IZY ´fWX»fZ ¨fSX¯f IZY ¸f°fQf³f IZY dQ³f ³fûEOXf ÀfZ A´f³fZ IYû WXû ¦f¹ff ±ff ¹fWX dUV½ffÀf dIY Àf´ff-¶fÀf´ff-SXf»fûQ IYf E»ff¹fÔÀf þ¸fe³f ´fSX Àf¨f¸fb¨f ¦fd¯f°f-IZYd¸fÀMÑe ¶f³ff ¶f`NXf WX.` E¹fSXÀMÑfBIY IZY 26 RYSXUSXe IZY dQ³f ¹fc´fe, d¶fWXfSX, ÓffSXJÔOX IZY E»ff¹fÔÀf d¶fJSXZ WXEb ±fZ.A´f³ff ¸ff³f³ff WX̀ UWX d¶fJSXf SXWX°ff ¹fdQ ¸fûQe ´fb»fUf¸ff-E¹fSXÀMÑfBIY IYe d¶fþ»fe ³fWXeÔ IYOÞXIYf°fZ. A¶f ¸fỒ dRYSX CX»fMXf þf SXWXf WX.Ôc Qû MXIc Y AÔQfþ ¸fZÔ d»fJ QZ SXWXf WXcÔ dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf UöY JSXf¶f ¨f»f SXWXf ±ff þû CX³WXûÔ³fZ E¹fSXÀMÑfBIY IYe d¶fþ»fe IYOÞXIYfBÊ.BÀfÀfZ dU´fÃf ¦fû»f¶fÔQ WXbAf.dU´fÃfe ³fZ°ff IÔY´fIÔY´ffE.CX³fIYe þ¸fe³f dJÀfIYe AüSX VfSXQ ´fUfSX ³fZ þ¸fIYSX ¸fZWX³f°f IYe °fû dQd¦Uþ¹fdÀfÔWX ³fZ A´f³fe ´fif¯f-´fid°fâf QfÔU ´fSX »f¦ffBÊ.UöY JSXf¶f WX,` dþÀf³fZ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe þb¶ff³f IYû A·fQi, ¦fÔQf ¶f³ff¹ff.¸fbÔWX ÀfZ ¦ffd»f¹ffÔ d³fIY»fUfBÊ AüSX ¸ff¹ffU°fe ³fZ ¸ffÔ-¶fdWX³f

IYe ¹ffQ dQ»ffBÊ.³fSXZÔQi ¸fûQe IYf UöY JSXf¶f WX`, dþÀf³fZ CX³fIZY ¸fbÔWX ÀfZ EZÀfe-EZÀfe ¦f´´f ¶f³fUfBÊ dIY UZ Afþ ¦f´fûOÞXe ³fÔ¶fSX EIY WX.Ô` IY¶f ·ffSX°f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf EZÀff ´fWX»fZ ¸fþfIY WXbAf þ`Àff B³f dQ³fûÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf WX`? JSXf¶f UöY AüSX UöY IYe d³f¸fʸf°ff WX` þûSXfWX»b f ¦ffÔ²fe A¶f ´f´´fc ³fWXe,Ô ¶fd»IY ³fSXZÔQi ¸fûQe ´f´´fc WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ ¶ffQ»fûÔ ÀfZ Uf¹fbÀfZ³ff IYe SXÃff IZY ¶f¨f´f³fZ Uf»fe, ´f´´fc Uf»fe ¶ff°f ÀfZ Àf`d³fIY Afg´fSXZVf³f ¨f»fUf³fZ IYe þÔ¦f WXÔÀffBÊ IYSXUfBÊ.¸f°f»f¶f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ÀfÔþeQf AüSX ³fSXZÔQi ¸fûQe ¦f´fûOÞXe! Àfû, ·ffBÊþ³fûÔ d³fd›Ô°f SXWXZÔ.dUV½ffÀf SXJZÔ.AWXÔIYfSX AüSX ÓfcNX IYe CX¸fi »fÔ¶fe ³fWXeÔ WXbAf IYSX°fe.WXSX, WXSX ¸fûQe IZY WX»»fZ IZY ´feLZ ¹fûþ³ff, dÀfÀMX¸f, ´fif¹fûþ³fIYf Àfbd³fd›°f SXûOX¸f`´f WX`.¸fûQeVffWX ³fZ DY´fSX ÀfZ ³fe¨fZ °fIY OXf¹fSX¢Z Vf³f dQ¹ff WXA b f WX` dIY 300 ÀfZ IY¸f ÀfeMX ³fWXeÔ ¶fû»f³fe WX`.¸fedOX¹ff ·fe UWXeÔ ¶fû»fZ¦ff.Àf˜f ¶ffþfSX ·fe UWXeÔ ¶fû»fZ¦ff.³f°feþZ IZY dQ³f °fIY ¹fc´fe ¸fZÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe, AdJ»fZVf, dOXÔ´f»f ¹ffQU Àf·fe WXfSX SXWXZ WXûÔ¦fZ. WXfÔ, »fJ³fDY ÀfZ SXfþZÔQi ³fZ ÀfMXeIY IYWXf dIY ¸fûQe IZY ·föY ¹fWX ³fWXeÔ ¶fû»fZÔ¦fZ dIY WX¸f »fJ³fDY, UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ þe°f SXWXZ WXỒ, ¶fd»IY VfbøYAf°f WXe BÀf ¶ff°f ÀfZ IYSX°fZ WX̀Ô dIY ·ffþ´ff A¸fZNXe ¸fZ,Ô IY³³füþ AüSX Afþ¸f¦fPÞX Àf¶f þ¦fWX þe°f SXWXe WX̀.WXSX, WXSX ¸fûQe IYe AfÔ²fe ¸fZÔ AVfûIY ¦fWX»fû°f IYf ¶fZMXf, IY¸f»f³ff±f IYf ¶fZMXf, ª¹fûd°fSXfdQ°¹f, dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX Àf¶fIZY WXfSX³fZ IYe ¶ff°f ´fWX»fZ WXû°fe WX` AüSX ¹fWX £¹ff»f ¸fZÔ Af°ff WXe ³fWXeÔ dIY ·ffþ´ff IYWXfÔ-IYWXfÔ þe°f SXWXe WX`? Àfû, ·ffþ´ff IZYSX»f ¸fZÔ °fe³f ÀfeMX, °fd¸f»f³ffOXb ¸fZÔ ´ffÔ¨f ÀfeMX, AûdOÞXVff ¸fZÔ 16 ÀfeMX, ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ 25 ´»fÀf þe°fZ¦fe WXe! þ¶f ·föY §fSX-§fSX ¸fûQeþe IYe ¸fcd°fÊ IYû Qc²f d´f»ff SXWXZ WX`Ô °fû ·f»ff ´ff³fe´f°f IYe °feÀfSXe »fOÞXfBÊ IYf ´fifSX¶²f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ Bd°fWXfÀf þ³¹f WXû¦ff. ³f¹ff BÔdOX¹ff ÀfZ Àff·ffSX


VfbIiY½ffSX

¸fedOX¹ff/dÀf³fZ¸ff

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

07

·ffþ´ff ÀfZ ÀfeJZ AJ¶ffSXûÔ ÀfZ ¨fb³ffUe ´fi¨ffSX IYSX³ff CX²fSX, ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ A´f³fe ´ffMXeÊ IZY d»fE A¨Lf JfÀff ´fi¨ffSX IYSX SXWXe ±feÔ AüSX B³f¸fZÔ ³fSXZ³Qi ¸fûQe ´fSX ´fiWXfSX ·fe IYSX SXWXe ±feÔ. BÀfZ Af´f CX³fIYe ´fSXZVff³fe ¸ff³f ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ¹fWX ·fe dIY ¨füIYeQfSX ¨fûSX WX` þ`ÀfZ ³ffSXZ IZY IYfSX¯f ·ffþ´ff AüSX ³fSXZ³Qi ¸fûQe AfÀff³f d³fVff³ff WX`Ô. BÀfIZY A»ffUf d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû 42 ¸fZÔ ÀfZ IZYU»f Qû ÀfeMXZÔ d¸f»fe ±feÔ. »»fe IZY AJ¶ffSXûÔ ¸fZÔ ¶fÔ¦ff»f IYf ¨fb³ffU Lf¹ff WXbAf WX`. 12 ¸fBÊ IYû LNXZ ¨fSX¯f IZY ¸f°fQf³f IZY ¶ffQ ¶ffIYe ¶f¨fe 59 ÀfeMXûÔ IZY d»fE ¸f°fQf³f 19 ¸fBÊ IYû WX`. LNXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe AfNX ÀfeMXZÔ ±feÔ. BÀf ¶ffSX ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fü ÀfeMXûÔ IZY d»fE ¸f°fQf³f WX`. 2014 ¸fZÔ ¹fZ ³fü ÀfeMXZÔ MXeE¸fÀfe ³fZ þe°fe ±fe. BÀfIZY A»ffUf ´fÔþf¶f ¸fZÔ 13, CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ 13, ¸f²¹f ´fiQZVf AüSX d¶fWXfSX ¸fZÔ AfNX-AfNX, ÓffSXJÔOX ¸fZÔ °fe³f AüSX ¨fÔOXe¦fPÞX IYe EIY ÀfeMX ´fSX ·fe ¸f°fQf³f WXû³ff WX` »fZdIY³f dQ»»fe IZY AJ¶ffSXûÔ ¸fZÔ ¶fÔ¦ff»f WXe Lf¹ff WXAf WX`. ¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ÀfZ d·fOÞXIYSX, CX³WXZÔ ¶fQ³ff¸f IYSXIZY ·ffþ´ff IYû QcÀfSXe þ¦fWX ·fe ¨fb³ffUe »ff·f d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ WX`. BÀfed»fE ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ³fZ AfSXû´fûÔ ´fSX IYWXf WX` dIY Àffd¶f°f IYSXZÔ ³fWXeÔ °fû þZ»f ·fZþ QcÔ¦fe. þUf¶f ¸fZÔ ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYWXf WX` dIY QeQe B°f³ff WX°ffVf WXû ¦fBÊ WX`Ô dIY ¸fbÓfZ Àf»ffJûÔ IZY ´feLZ OXf»f³fZ IYe ²f¸fIYe QZ³fZ »f¦fe WX`Ô (dÁQbÀ°ff³f).

dQ

¹fWX J¶fSX dQ»»fe IZY ´ffNXIYûÔ IZY d»fE ³fWXeÔ WX` AüSX ¸f`Ô þû AJ¶ffSX QZJ°ff WXcÔ CX³f¸fZÔ SXfþÀ±ff³f ´fdÂfIYf ¸fZÔ ¶fÔ¦ff»f ¨fb³ffU ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f IYûBÊ ·fe J¶fSX ´fWX»fZ ´f³³fZ ´fSX ³fWXeÔ WX`. QcÀfSXe AûSX, Q`d³fIY þf¦fSX¯f ¸fZÔ ¶fÔ¦ff»f ¨fb³ffU IYû °fû ´fif±fd¸fIY°ff d¸f»fe WX` ´fSX Àff²Ue ´fiÄff ³fZ ¦fûOXÀfZ IYû QZVf·föY ¶f°ff¹ff ¹fWX J¶fSX ´fWX»fZ ´f³³fZ ´fSX Qû »ffB³f IZY Vfe¿fÊIY AüSX LWX »ffB³f ¸fZÔ d³f´fMXf Qe WX`. dUÀ°ffSX AÔQSX WX` ´fSX ¹fWX ´fWX»fZ ´f³³fZ IYe J¶fSX AüSX BÀfed»fE »f¦f·f¦f Àf·fe AJ¶ffSXûÔ ¸fZÔ ´fWX»fZ ´f³³fZ ´fSX WX` ·fe. SXfþÀ±ff³f ´fdÂfIYf ³fZ BÀf J¶fSX IYû »feOX ¶f³ff¹ff WX`. Af´f³fZ ´fPÞXf WXû¦ff dIY IYû»fIYf°ff ¸fZÔ Ad¸f°f VffWX IZY SXûOX Vfû ¸fZÔ dWXÔÀff AüSX BÊV½fSX ¨fÔQ dUôfÀff¦fSX IYe ¸fcd°fÊ °fûOÞXZ þf³fZ IZY ¶ffQ ·ffþ´ff ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ¸fcd°fÊ °fȯf¸fc»f Uf»fûÔ ³fZ WXe °fûOÞXe ´fSX °fȯf¸fc»f ³fZ ¸fcd°fÊ °fûOÞXZ þf³fZ IYû ¸fbïf ¶f³ff d»f¹ff WX`. þUf¶f ¸fZÔ IYûBÊ 40 §fÔMXZ ¶ffQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ BÀf´fSX ¨fb´´fe °fûOÞXe AüSX IYWXf dIY ´fÔ¨f²ff°fb IYe ¸fcd°fÊ ¶f³fUf QZÔ¦fZ (Q`d³fIY ·ffÀIYSX). Afþ IZY AJ¶ffSXûÔ ¸fZÔ ¹fWX J¶fSX ´fi¸fbJ°ff ÀfZ WX`. ÀfUf»f CXNX°ff WX` dIY ¸fcd°fÊ þ¶f °fȯf¸fc»f Uf»fûÔ ³fZ WXe °fûOÞXe °fû ·ffþ´ff ¢¹fûÔ ¶f³fUfE¦fe AüSX ´fÔ¨f²ff°fb IYf ¢¹fûÔ - Aá²ff°fb IYf ¢¹fûÔ ³fWXeÔ. IYf¹fQZ ÀfZ, IYWX³ff ¨ffdWXE ±ff dIY WX¸fZÔ ¸fcd°fÊ MXcMX³fZ IYf ARYÀfûÀf WX` AüSX BÀfÀfZ WXbE ³fbIYÀff³f AüSX ·ffU³ffAûÔ IYû þû NXZÀf »f¦fe WX` CXÀfIYe ·fSX´ffBÊ °fû ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe »fZdIY³f ·ffþ´ff IYûdVfVf IYSXZ¦fe dIY WX¸f U`Àfe WXe

¸fcd°fÊ (AÀf»f ¸fZÔ ¶fb°f) ¶f³fUf QZÔ. ¸fcd°fÊ °fûOÞX³fZ IYf AfSXû´f »f¦f³fZ ´fSX ¸fcd°fÊ ¶f³fUf QZ³fZ IYe ¶ff°f IYSX³ff UWX ·fe °f¶f þ¶f A¹fû²¹ff ¸fZÔ ¸fÔdQSX °fûOÞXIYSX ¶f³fUf³fZ IYf QfUZ A·fe °fIY ´fcSXf ³fWXeÔ WXbAf WX` AüSX BÀf¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ¶fWXb¸f°f Uf»fe ÀfSXIYfSX IZY ´ffÔ¨f U¿fûÊÔ IYf ´fcSXf IYf¹fÊIYf»f d³fIY»f ¦f¹ff °fû Àf¸ffþ IZY EIY AüSX U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYe ·ffU³ffAûÔ IZY dJ»fUfOÞX IYf þUf¶f ·f½¹f ¸fÔdQSX IYe þ¦fWX Aâ²ff°fb IYe ¸fcd°fÊ ÀfZ dQ¹ff ¦f¹ff WX` þ¶fdIY ´fWX»fZ IYf UfQf A·fe ´fcSXf ³fWXeÔ WXbAf WX`. ¸fbÓfZ ³fWXeÔ dQJf dIY dIYÀfe AJ¶ffSX ³fZ BÀfZ BÀf °fSXWX ¹ffQ dIY¹ff WX`. AÀf»f ¸fZÔ ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f ¸fZÔ ¸fbIYf¶f»ff °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff ¸fZÔ WX`. dWX³Qe ´f˜e ¸fZÔ ¨fb³ffU IYû d³fSXWXbAf AüSX SXdU dIYVf³f þ`ÀfZ IY»ffIYfSXûÔ IZY ·fSXûÀfZ IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·ffþ´ff °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ÀfeMXZÔ ÓfIY³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ WX`. CX²fSX, ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ A´f³fe ´ffMXeÊ IZY d»fE A¨Lf JfÀff ´fi¨ffSX IYSX SXWXe ±feÔ AüSX B³f¸fZÔ ³fSXZ³Qi ¸fûQe ´fSX ´fiWXfSX ·fe IYSX SXWXe ±feÔ. BÀfZ Af´f CX³fIYe ´fSXZVff³fe ¸ff³f ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ¹fWX ·fe dIY ¨füIYeQfSX ¨fûSX WX` þ`ÀfZ ³ffSXZ IZY IYfSX¯f ·ffþ´ff AüSX ³fSXZ³Qi ¸fûQe AfÀff³f d³fVff³ff WX`Ô. BÀfIZY A»ffUf d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû 42 ¸fZÔ ÀfZ IZYU»f Qû ÀfeMXZÔ d¸f»fe ±feÔ. BÀf ¶ffSX 23 ÀfeMXZÔ þe°f³fZ IYf QfUf IYSX SXWXe WX` °fû þfdWXSX WX`, ·ffþ´ff IYû ÀfeMXZÔ þe°f³fZ IZY d»fE AüSX °fȯf¸fc»f IYû ÀfeMXZÔ ¶f¨ff³fZ IZY

d»fE AfIiYf¸fIY WXû³ff ´fOÞXZ¦ff. ¸f°fQf³f IZY d´fL»fZ ¨fSX¯f °fIY EZÀff WXe ±ff EZÀfZ ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ AJ¶ffSXûÔ IYe ÀfZUf »fZ³fZ IYf BÔ°fþf¸f dIY¹ff WX` AüSX AJ¶ffSX ¹fWX ÀfZUf ¸fbWX`¹ff IYSXf°fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`Ô. ¹fWX IYf¸f dÀfRYÊ dWX³Qe AJ¶ffSX ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`Ô. AÔ¦fiZþe Uf»fZ ·fe BÀf¸fZÔ ´feLZ ³fWXeÔ WX`Ô. dWX³QbÀ°ff³f MXfB¸Àf AüSX BÔdOX¹f³f E¢Àf´fiZÀf ¸fZÔ ¶fÔ¦ff»f ¨fb³ffU »feOX WX` ´fSX MXfB¸Àf AfgRY BÔdOX¹ff ¸fZÔ ¹fWX J¶fSX ´fWX»fZ ´f³³fZ ´fSX WXe ³fWXeÔ WX`. dWX³QbÀ°ff³f MXfB¸Àf ¸fZÔ ¶fÔ¦ff»f IYe dWXÔÀff ´fSX ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe IYfSXÊUfBÊ ´fSX CXÀfIYf À´fáeIYSX¯f ·fe WX`. Af´f þf³f°fZ WX` dIY ¶fÔ¦ff»f dWXÔÀff ´fSX ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe IYfSXÊUfBÊ IYû ·fe ´fÃf´ff°f´fc¯fÊ IYWXf ¦f¹ff WX` ´fSX AfSXû´f Af´f³fZ ¨ffWXZ ³f ´fPÞXe WXû, ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYf À´fáeIYSX¯f CX´f»f¶²f WX`. A¸fSX CXþf»ff ³fZ d»fJf WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fDY ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY BÊV½fSX ¨fÔQi dUôfÀff¦fSX IYe ´fid°f¸ff °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ¦fbÔOÞXûÔ ³fZ °fûOÞXe. WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX CXÀfe þ¦fWX ´fSX ´fÔ¨f²ff°fb IYe ·f½¹f ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX ¦fbÔOXûÔ IYf þUf¶f QZ¦fe. ¸fcd°fÊ °fûOÞX³ff IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYf ¸ff¸f»ff WX`. ¦fbÔOÞXûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYfSXÊUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXE – UZ ·ffþ´ff IZY WXûÔ ¹ff °fȯf¸fc»f IZY. ´fi²ff³f¸fÔÂfe QcÀfSXe ·f½¹f AüSX ´fÔ¨f²ff°fb IYe (¶fZWX°fSX) ´fid°f¸ff »f¦ff³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`Ô ¸fDY ¸fZÔ - dIYÀf d»fE?

dQ»fe´f IbY¸ffSX ³fZ ¦fb÷YQ°f IYû þ¶f ¸f³ff IYSX dQ¹ff ´¹ff

Àff' IZY Àff±f AüSX ·fe IYBÊ dQ»f¨fÀ´f §fMX³ffEÔ þbOÞXe WXbBÊ WX`Ô. ¦fbøY ³fZ BÀfZ dQ»fe´f IbY¸ffSX IYû þWX³f ¸fZÔ SXJ IYSX d»fJf ±ff. »fZdIY³f dQ»fe´f ³fZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff. CX³WXZÔ »f¦ff '´¹ffÀff' IYf dUþ¹f AüSX UeSX dU³fûQ Lf¶fOÞXf 'QZUQfÀf' IYf QZU EIY WXe WX`, þû CX³fIZY AUÀffQ IYû ¶fPÞXf QZ¦ff. OXfg¢MXSX ³fZ CX³WXZÔ EZÀfZ dIYSXQfSXûÔ ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe Àf»ffWX Qe ±fe. ¸f¦fSX ¦fbøY IYû dUV½ffÀf ±ff dIY dQ»fe´f IbY¸ffSX þøYSX AfEÔ¦fZ. Uû ÀfZMX ´fSX °f¹f Àf¸f¹f ÀfZ ¶fWXb°f QZSX ¶ffQ °fIY CX³fIYf BÔ°fþfSX IYSX°fZ SXWXZ. »fZdIY³f þ¶f dQ»fe´f ³fWXeÔ Af¹fZ °fû ¦fbøY ³fZ JbQ dUþ¹f ¶f³f³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff. AüSX ¶ffIYe °fû dWXÀMÑe WX` dIY ¦fbøY ³fZ ¶fOÞXe dVfï°f ÀfZ dUþ¹f IYû þe¹ff. ¸fZSXZ dU¨ffSX ÀfZ ¹fZ IYWX³ff °fû CX´f¹fböY WX` dIY dQ»fe´f BÀfÀfZ ¶fZWX°fSX ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ ±fZ, »fZdIY³f ¹fZ °f¹f WX` dIY Uû ¦fbøY ÀfZ IY¸f°fSX °fû ³fWXeÔ WXe WXû°fZ. IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dQ»fe´f IYf ³fbIYÀff³f AüSX ¦fbøY IZY ·ff¦¹f Jb»f³ff. SXfþIY´fcSX IYû ·fe ARYÀfûÀf WXbAf ±ff, IYfVf ´¹ffÀff ¸fZSXZ dWXÀÀfZ Af¹fe WXû°fe! dÀIiY´MX SXfBMXSX A¶fSXfSX A»Ue ³fZ '´¹ffÀff' IZY dUþ¹f IYû d¨fÂfIYfSX SXJf ±ff. ¸f¦fSX ¦fbøY ³fZ CXÀfZ IYdU ¶f³ff dQ¹ff °ffdIY Uû ÀffdWXSX IZY Af°¸ff IYû dÓfÔÓfûOÞX³fZ Uf»fZ ¦fe°fûÔ IYe AfUfþ ¶f³f ÀfIZY. IYWXf þf°ff WX` ÀffdWXSX IYe dþÔQ¦fe IZY °fþb¶fZÊ ·fe BÀfÀfZ þbOÞXZ WXbE ±fZ. EIY ¸fþZQfSX °f±¹f ¹fZ ·fe WX` ¸fc»f dÀIiY´MX ¸fZÔ þfg³fe UfgIYSX IYû dUþ¹f IYf QûÀ°f V¹ff¸f ¶f°ff¹ff ¦f¹ff ±ff þû ¶ffQ ¸fZÔ ´fiIYfVfIY IZY WXf±f d¶fIY IYSX dUþ¹f IZY dU÷Yð WXû ¦f¹ff. »fZdIY³f þfg³fe IYe IYfg¸fZdOX¹f³f LdU AfOÞXZ Af ¦fBÊ, ´fd¶»fIY IiYcSX AüSX »fû·fe þfg³fe IYû ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSXZ¦fe. °f¶f V¹ff¸f IYe ·fcd¸fIYf

V¹ff¸f IY´fcSX IYû Qe ¦f¹fe AüSX þfg³fe IZY d»fE EIY ³f¹ff dIYSXQfSX ¦fPÞXf ¦f¹ff, A¶Qb»f ÀfØffSX...ÀfSX þû °fZSXf ¨fIYSXfE ¹ff dQ»f OXc¶ff þfE...¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ·ffSXe WXû SXWXZ dQ¸ff¦f IYû BÀf ¦ff³fZ ÀfZ

¶fWXb°f ÀfIcY³f d¸f»ff ±ff. ´fd¶»fIY IYû SXfWX°f QZ³fZ IZY d»fE dUþ¹f AüSX ¸fe³ff IYf SXû¸ffÔdMXIY ¦ff³ff ·fe µ»f`Vf¶f`IY ¸fZÔ ¨f»ff¹ff ¦f¹ff...WX¸f Af´fIYe AfhJûÔ ÀfZ ³feÔQZÔ WXe ¨fbSXf »fZÔ °fû...BÀfZ dRY»¸f

´fcSXe WXû³fZ IZY ¶ffQ dOXÀMÑe¶¹fcMXÀfÊ IYe dOX¸ffÔOX ´fSX ¶fPÞXf¹ff ¦f¹ff ±ff. ¹fZ ·fe dSXIYfgOXÊ ´fSX WX` dIY ¦fbøY ³fZ ´¹ffÀff IYe IYWXf³fe ³fSXd¦fÀf AüSX ¸f²fb¶ff»ff IYû Àfb³ffBÊ. CX³fIYû ¶fWXb°f ´fÀfÔQ ·fe Af¹fe. ¦fbøY ¸fe³ff IZY d»fE ³fSXd¦fÀf IYû AüSX ¦fb»ff¶f IYf SXû»f ¸f²fb¶ff»ff IYû QZ³ff ¨ffWX°fZ ±fZ. »fZdIY³f þ¶f IYBÊ dQ³f °fIY UZ °f¹f ³fWXeÔ IYSX ´ff¹feÔ dIY CX³WXZÔ IYü³f Àff dIYSXQfSX ÀfcMX IYSXZ¦ff °fû ¦fbøY ³fZ ¸ff»ff AüSX UWXeQf IYû ÀffB³f IYSX d»f¹ff þû CX³f dQ³fûÔ dRY»¸f BÔOXÀMÑe ¸fZÔ ³fBÊ WXe ±feÔ. »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ¦fþ¶f IYe ´fSXRYfgSX¸fZÔÀf Qe. dIiYdMX¢Àf ³fZ Jb»f IYSX IYWXf dIY Af³fZ Uf»ff U×¢°f CX³WXeÔ IYf WX`. ³fSXd¦fÀf AüSX ¸f²fb Qû³fûÔ IYû ´fL°ffUf þøYSX WXbAf WXû¦ff. '´¹ffÀff' IZY AÔ°f IYû »fZIYSX ·fe A¶fSXfSX A»Ue AüSX ¦fbøY ¸fZÔ ¶fWXÀf WXbBÊ. ¸fc»f dÀIiY´MX ¸fZÔ dUþ¹f IYû ¶fZSXWX¸f þ¸ff³fZ ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE AIZY»ff WXe LûOÞX dQ¹ff þf°ff WX`. ¦fbøY ·fe ¹fWXe ¨ffWX°fZ ±fZ. »fZdIY³f A»Ue AüSX ¹fcd³fMX IZY ¶ffIYe ÀfQÀ¹fûÔ IYe údá ¸fZÔ dUþ¹f IYû dRYSX CX³WXeÔ WXf»ff°f ÀfZ »fOÞX³fZ IZY d»fE AIZY»ff LûOÞX³ff A³¹ff¹f WX`. °f¶f dUþ¹f IZY Àff±f ¦fb»ff¶f ·fe ¦f¹fe. dUþ¹f IYWX°ff WX`, AfAû QcSX ¨f»fZÔ þWXfh ÀfZ dRYSX QcSX ³f þf³ff ´fOÞXZ. ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY þfg³fe UfgIYSX ´fSX dRY»¸ffE 'ÀfSX þû °fZSXf ¨fIYSXfE...' ¦ff³fZ IYe ²fb³f Àfd¨f³f Qf IYû A´f³fZ dÀfðfÔ°f IZY dU÷Yð BÔd¦»fVf dRY»¸f 'WX`SXe ¶»f`IY' ÀfZ CXNXf³fe ´fOÞXe ±fe. »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ BÀfIYf B°f³fe ÀfbÔQSX°ff AüSX ¨f°fbSXfBÊ ÀfZ ·ffSX°fe¹fIYSX¯f dIY¹ff dIY 'WX`SXe ¶»f`IY' ¶f³ff³fZ Uf»fZ ·fe ³fWXeÔ ´fWX¨ff³f ´ffE. Qû SXf¹f ³fWXeÔ dIY CXÀf QüSX ¸fZÔ '´¹ffÀff' IYû ¶fWXb°f ÀfSXfWXf ¦f¹ff ±ff. AüSX ¶fSXÀfûÔ °fIY BÀfIZY IY±ff³fIY, d³fQZÊVf³f AüSX ÀfÔ¦fe°f ´fSX ¨f¨ffÊ WXû°fe SXWXe. MXfB¸Àf ¸f`¦fþe³f ³fZ 2005 ¸fZÔ '100 Af»f MXfB¸f ¦fiZMX ¸fcUeþ' ¸fZÔ BÀfZ Vffd¸f»f dIY¹ff. MXfB¸Àf ¸f`¦fþe³f ³fZ WXe 2011 ¸fZÔ BÀfZ '10 MXfg´f SXû¸ffÔdMXIY ¸fcUeþ' ¸fZÔ Vfb¸ffSX dIY¹ff. BÔdOX¹ff MXfB¸Àf ¸fcUeþ ³fZ '25 ¸fÀMX Àfe ¶ffg»feUbOX dRY»¸Àf' ¸fZÔ SXJf. '´¹ffÀff' IZY ¶ffQ ·fe IYBÊ '¸fe»f IYf ´f°±fSX' dRY»¸fZÔ ¶f³feÔ, »fZdIY³f '´¹ffÀff' þ`Àfe IYf»fþBÊ ³fWXeÔ ¶f³feÔ. AfþIY»f IZY þû WXf»ff°f WX`Ô CXÀf¸fZÔ °fû '´¹ffÀff' IYû IYûBÊ Qû¶ffSXf ¶f³ff³fZ IYe Àfû¨f ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°ff.


VfbIiY½ffSX

JZ»f

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

09

·ffSX°f IYf ´fWX»ff Jû-Jû »fe¦f ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f RYþ»f B¸ff¸f ¸fd»»fIY

SX°f IZY ´ffSXÔ´fdSXIY JZ»f Jû-Jû IZY ´fWX»fZ Afd²fIYfdSXIY »fe¦f IZY Af¹fûþ³f IYe §fû¿f¯ff SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IYe ¦fBÊ. RiYZÔ¨ffBþe Af²ffdSX°f BÀf »fe¦f IYû A»MXe¸fZMX Jû Jû »fe¦f IYWXf þf SXWXf WX` AüSX BÀfIYf Af¹fûþ³f BÀf Àff»f ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f WX`. Jû-Jû AüSX »fe¦f IYû SXû¸ffÔ¨fIY U »fûIYd´fi¹f ¶f³ff³fZ IZY d»fE d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ IbYL SXû¨fIY ¶fQ»ffU dIYE ¦fE WX`Ô. Jû-Jû »fe¦f IYû BÀf °fSXWX °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY JZ»f SXû¸ffÔ¨fIY WXû AüSX »fû¦fûÔ IYû AÔ°f °fIY ¶ffÔ²fZ SXJZ. BÀf »fe¦f IYû ÀfÔdÃf~, ´fdSX¯ff¸f Af²ffdSX°f AüSX DYþfÊ ÀfZ ·fSX´fcSX ¶f³ff³fZ IZY d»fE EIY ´ffSXe ¸fZÔ ³fü IYe þ¦fWX Àff°f d¸f³fMX IYf Àf¸f¹f dQ¹ff þfE¦ff. Qû d¸f³fMX IYf Àf¸f¹f WXMXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`. ³fE RYfSX¸fZMX ¸fZÔ SX¯f³fed°f Af²ffdSX°f JZ»f WXû, ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ WX`. WXSX ¸f`¨f IYe WXSX ´ffSXe ¸fZÔ ¨ffSX MX³fÊ d»fE þf ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ¸f`¨f IYe IbY»f AUd²f 28 d¸f³fMX WXû¦fe. ·ffSX°fe¹f Jû-Jû ¸fWXfÀfÔ§f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f AüSX ·ffSX°fe¹f Aû»fÔd´fIY ÀfÔ§f IZY ¸fWXfÀfd¨fU SXfþeU ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf dIY ³fE RYfSX¸fZMX IZY Àff±f ·ffSX°f ¸fZÔ BÀf ´ffSXÔ´fdSXIY JZ»f IYe »fûIYd´fi¹f°ff ¸fZÔ IiYfÔd°fIYfSXe ¶fQ»ffU AfE¦ff. dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY A´f³fe ´fid°f·ff dQJf³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ff AüSX A»MXe¸fZMX Jû Jû »fe¦f

·ff

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû þøYSXe E¢Àf´fûþSX QZ³fZ IZY Àff±fÀff±f CX³fIZY ´fid°f »fû¦fûÔ IYf ²¹ff³f ·fe A´f³fe AûSX JeÔ¨fZ¦fe. Jû Jû »fe¦f IYf Àf¶fÀfZ AfIY¿fÊIY ´fÃf ¹fWX WX` dIY ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WXSX MXe¸f ¸fZÔ EIY ‘UþeSX’ WXû¦ff, dþÀfZ QfEÔ ¹ff ¶ffEÔ dUÔ¦f ¸fZÔ §fc¸f³fZ IYe AfþfQe WXû¦fe »fZdIY³f UWX ÀfZÔMXSX »ffB³f ³fWXeÔ ´ffSX IYSX ÀfIY°ff. CXÀfZ WXSX Àf¸f¹f EIY ´fSXRZY¢MX Jû IZY d»fE ´fi¹ffÀf IYSX³ff WXû¦ff, ³fWXeÔ °fû CXÀfIYf ´fi¹ffÀf RYfCX»f ¸ff³ff þfE¦ff. UþeSX IYû MÑÔ´f IYfOXÊ ¸ff³ff þfE¦ff AüSX BÀfIYf CX´f¹fû¦f IYûBÊ ·fe MXe¸f A´f³fZ AÔIYûÔ IYû ¶fPÞXf³fZ AüSX AfIiY¸f¯f IYû °fZþ IYSX³fZ

IZY d»fE IYSX ÀfIY°fe WX`. BÀf ³fUf¨ffSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Jû Jû ¸fWXfÀfÔ§f IZY A²¹fÃf Àfb²ffÔVfb d¸fØf»f ³fZ IYWXf dIY WX¸f³fZ BÀf JZ»f IYû A°¹ff²fbd³fIY, SXû¨fIY AüSX QûÀ°ff³ff ¶f³ff³fZ IZY d»fE UþeSX IYf ´fdSX¨f¹f IYSXf¹ff WX`. WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY »fû¦f BÀf ´ffSXÔ´fdSXIY JZ»f ¸fZÔ »ffE ¦fE WX¸ffSXZ BÀf ¶fQ»ffU IYû ´fÀfÔQ IYSXZÔ¦fZ. ¸f`¨fûÔ IYf SXû¸ffÔ¨f ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE AÔIY ´fi¯ff»fe ¸fZÔ ¶fQ»ffU dIY¹ff ¦f¹ff WX`. WXSX EIY ÀIYfBOXfBU (dOXRZYÔOXSX IYû MX`¦f IYSX³fZ IZY d»fE dJ»ffOÞXe WXUf ¸fZÔ CXL»f°ff WX`) ´fSX MXe¸f IYû EIY Ad°fdSXöY AÔIY d¸f»fZ¦ff AüSX BÀfe °fSXWX ´fû»f

OXfBU ´fSX ·fe MXe¸fûÔ IYû EIY Ad°fdSXöY AÔIY d¸f»fZ¦ff. d³f¹fd¸f°f MX`¦Àf IYû d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ WXbAf WX` AüSX BÀfIZY d»fE ´fWX»fZ IYe °fSXWX EIY AÔIY WXe d¸f»fZ¦ff. ·ffSX°fe¹f Jû Jû ¸fWXfÀfÔ§f IZY ¸fWXfÀfd¨fU E¸fEÀf °¹ff¦fe ³fZ IYWXf dIY ¸fWXfÀfÔ§f WXû³fZ IZY ³ff°fZ WX¸f BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX AfV½fÀ°f WX`Ô dIY Af³fZ Uf»fe »fe¦f dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WXû¦fe AüSX »fû¦fûÔ IYû ·fe ´fÀfÔQ AfE¦fe. WX¸f BÀf »fe¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ QZVf ¸fZÔ Jû Jû IYe ³fBÊ ´fid°f·ffEÔ °f»ffVf³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô AüSX BÀf IiY¸f ¸fZÔ ¹fWX d³fd›°f °füSX ´fSX ÀfWXf¹fIY Àffd¶f°f WXû¦fe. ¶fQ»ffUûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dOXRZYÔOXSXûÔ IYû ¶fQ»f³fZ IYf ³f¹ff d³f¹f¸f ·fe »ff¦fc dIY¹ff þf SXWXf WX`. WXSX ´ffSXe IZY Af²ffSX ´fSX dSX½¹fc dÀfÀMX¸f »ff¦fc WXû¦fe AüSX WXSX MXe¸f IYû WXSX ´ffSXe ¸fZÔ Qû SXZRYSX»f IYf Ad²fIYfSX WXû¦ff. EIY dSX½¹fc IZY ¶fZIYfSX þf³fZ ´fSX dU´fÃfe MXe¸f IYû EIY Ad°fdSXöY AÔIY d¸f»fZ¦ff. RYfg»fûAfg³f AüSX ÀfOXZ³f OXZ±f BÀf JZ»f IYû ´fbSXf³fZ d³f¹f¸f IZY Af²ffSX ´fSX WXe »ff¦fc WXûÔ¦fZ. Jû-Jû 2020 EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ ¸fZÔ ³fb¸ffBVfe JZ»f IZY °füSX ´fSX JZ»ff þfE¦ff AüSX ¹fWX »fe¦f ·ffSX°f IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû dUV½f IZY dQ¦¦fþ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY Àff±f JZ»f³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ff, dþÀfÀfZ CX³fIZY JZ»f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ff. BÀf »fe¦f ¸fZÔ AfNX MXe¸fZÔ dWXÀÀff »fZ SXWXe WX`Ô. OXf¶fSX RcYOXÐÀf IZY CX´ff²¹fÃf AüSX A»MXe¸fZMX Jû-Jû IZY ´fiû¸fûMXSX Ad¸f°f ¶f¸fʳf ³fZ IYWXf dIY WX¸f³fZ BÀf¸fZÔ

dUþ³f QZJf. BÀfIZY ´feLZ ¸fIYÀfQ JZ»f IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ¶fQ»f³ff WX` AüSX QZVf IZY IYû³fZ-IYû³fZ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff³ff WX` °ffdIY ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f Jû-Jû IYû þf³fZÔ. ´fi¸fûMXSX IZY °füSX ´fSX WX¸fÀfZ BÀf »fe¦f IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE þû ¶f³f ´fOÞXZ¦ff Uû WX¸f IYSXZÔ¦fZ. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY A»MXe¸fZMX Jû-Jû JZ»f ¸fZÔ ³fE ¹fb¦f IYe VfbøYAf°f IYSXZ¦fe AüSX BÀfZ ¶fQ»f³fZ Uf»ff Àffd¶f°f WXû¦fe. ´fWX»fZ Àfeþ³f ¸fZÔ ´fiVfÔÀfIYûÔ IYf ²¹ff³f JeÔ¨f³fZ IZY d»fE MXeUe ´fSX BÀfZ dQJf³fZ ¶fZWXQ þøYSXe WX`. ³f¹ff ÀfÔÀIYSX¯f AüSX LûMXf ´fif÷Y´f U ´fiVfÔÀfIY IYû ·ff³fZ Uf»ff RYfg¸fZÊMX »fe¦f IYe ÀfWXe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX WXû¦ff. A»MXe¸fZMX Jû-Jû IZY ÀfeBÊAû MXZ³fdþÔ¦f d³f¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY °UdSX°f JbVfe, IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ AüSX ³f¹ff °fSXeIYf AWX¸f ¨feþZÔ AüSX QVfÊIY IYû dQJ³ff ¨ffdWXE IYe Af´fIYf JZ»f Àf¸f¹f d¶f°ff³fZ IZY d»fE ÀfWXe WX`. ¶fifÔOXÐÀf QVfÊIYûÔ IYû MXfSX¦fZMX IYSX³fZ IZY d»fE B¸´fZ¢MX À´fûMXÀfÊ IYû QZJ°fZ WX`Ô AüSX A»MXe¸fZMX Jû-Jû IZY ÀffÓfeQfSX SX dWX°f²ffSXIYûÔ IYû BÀf ³fE ´fiføY´f ÀfZ RYf¹fQf WXû¦ff. WXSX MXe¸f ¸fZÔ ´fÔQiWX dJ»ffOÞXe WXûÔ¦fZ, dþÀf¸fZÔ ÀfZ Qû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dJ»ffOÞXe AüSX Qû AÔOXSX-18 MXe¸f IYf WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`. BÀfÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY »fe¦f dIYÀf °fSXWX ÀfZ þ¸fe³fe À°fSX ´fSX JZ»f IZY dUIYfÀf IZY d»fE IYf¸f IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX WX`.

dUV½f IY´f ÀfZ ´fWX»fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYû »f¦f ÀfIY°ff Ad·f¿fZIY d¸fßf ³fZ ¨fü±fe ¶ffSX þe°fe OXZþMXÊ ÀMXfg¸fÊ SX`»fe WX` ¶fOÞXf ÓfMXIYf, ¹fWX ÀMXfSX Afg»fSXfCXÔOXSX WX` ¨fûdMX»f RYþ»f B¸ff¸f ¸fd»»fIY

PXfIYf: AfBÊÀfeÀfe U³fOXZ dUV½f IY´f IYû A¶f dÀfRYÊ 13 dQ³f SXWX ¦fE WX`Ô. dRY»fWXf»f Qbd³f¹ff IYe ª¹ffQf°fSX MXe¸fZÔ BÀfIYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX`Ô UWXeÔ

ÀfeSXeþ IZY RYfB»f ÀfZ ´fWX»fZ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY d»fE A´f³fZ ÀMXfSX Af»fSXfCXÔOXSX VffdIY¶f A»f WXÀf³f IYe dRYMX³fZÀf d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f ¶f³fe WXbBÊ WX`.

IYSX³fZ IZY ¶ffQ dSXMXf¹fOXÊ WXMXÊ WXû ¦fE. ¶ffÔ¦»ffQZVf ³fZ BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³f Af¹fSX»f`ÔOX IYû LWX dUIZYMX ÀfZ WXSXf¹ff ±ff. BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY ¶f»»fZ¶ffþûÔ ³fZ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE 293 SX³fûÔ IYf »fùf IZYU»f 43 AûUSX ¸fZÔ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff ±ff.

RYfB³f»f ¸f`¨f ÀfZ NXeIY ´fWX»fZ WXû¦ff R`YÀf»ff

dRY»fWXf»f ¶ffÔ¦»ffQZVf IYf MXe¸f ´fi¶fÔ²f³f VffdIY¶f IYe dÀ±fd°f IYû »fZIYSX IYûBÊ R`YÀf»ff »fZ³fZ IYe þ»Q¶ffþe ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`. ¶ffÔ¦»ffQZVf MXe¸f IZY dRYdþ¹fû d°fWXf³f ¨fÔQi¸fûWX³f ³fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, ‘‘Af¹fSX»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ¸f`¨f IZY QüSXf³f ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE VffdIY¶f IZY ¶ff¹fZÔ °fSXRY IYe ´feNX IYe ¸ffÔÀf´fZdVf¹fûÔ ¸fZÔ dJÔ¨ffU Af ¦f¹ff. CX³fIYf CX´f¨ffSX ¨f»f SXWXf WX` AüSX WX¸f IY»f WXû³fZ Uf»fZ dÂfIYû¯fe¹f RYfB³f»f ¸fZÔ CX³fIYe CX´f»f¶²f°ff IYf R`YÀf»ff ¸f`¨f IYe Àfb¶fWX WXe IYSXZÔ¦fZ.

dUV½f IY´f IYû »fZIYSX A·fe IYûBÊ R`YÀf»ff ³fWXeÔ

¶ffÔ¦»ffQZVf UZÀMXBÔOXeþ IZY Àff±f Af¹fSX»f`ÔOX ¸fZÔ dÂfIYû¯fe¹f ÀfeSXeþ IZY RYfB³f»f IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX` þWXfÔ CXÀfIYf ¸fbIYf¶f»ff UZÀMXBÔOXeþ ÀfZ WXû³ff WX`. »fZdIY³f BÀf ¸f`¨f ÀfZ NXeIY ´fWX»fZ WXe ¶ffÔ¦»ffQZVf IZY JZ¸fZÔ ¸fZÔ d¨fÔ°ff IYe »fWXSX QüOÞX ¦fBÊ WX`. UZÀMXBÔOXeþ IZY dJ»ffRY dÂfIYû¯fe¹f EIYdQUÀfe¹f

Af¹fSX»fỒOX IZY dJ»ffRY ¸f`¨f ¸fZÔ ¨fûdMX»f WXbE ±fZ VffdIY¶f

VffdIY¶f ¶fb²fUfSX IYû Af¹fSX»fỒOX IZY dJ»ffRY ¶ffÔ¦»ffQZVf IYe ´ffSXe IZY QüSXf³f 36UZÔ AûUSX ¸fZÔ QQÊ ÀfZ ´fSXZVff³f dQJZ. CX³WXûÔ³fZ ±fûOÞXZ Àf¸f¹f IZY d»f¹fZ A´f³fe ´ffSXe Af¦fZ ¶fPÞXfBÊ AüSX A²fÊVf°fIY ´fcSXf

A·fe ¹fWX °f¹f ³fWXeÔ dIY VffdIY¶f IYe BÀf ¨fûMX IYf AÀfSX CX³fIZY dUV½f IY´f JZ»f³fZ ´fSX dIY°f³ff ´fOÞXZ¦ff. »fZdIY³f B°f³ff °f¹f WX` dIY VffdIY¶f IZY RYfB³f»f JZ»f³fZ IYf R`YÀf»ff CX³fIZY dUV½f IY´f ¸fZÔ JZ»f ´ff³fZ IYe ÀfÔ·ffU³fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE WXe dIY¹ff þfE¦ff. BÀf dÂfIYû¯fe¹f ÀfeSXeþ ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf ¶fdPÞX¹ff JZ»f dQJf°fZ WXbE EIY ·fe ¸f`¨f ³fWXeÔ WXfSXf WX`. EIY ¸f`¨f Af¹fSX»f`ÔOX IZY dJ»ffRY ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f SXï dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, þ¶fdIY ¶ffÔ¦»ffQZVf ³fZ UZÀMXBÔOXeþ ÀfZ Qû AüSX Af¹fSX»f`ÔOX ÀfZ EIY ¸f`¨f þe°fIYSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊ ±fe. UWXeÔ UZÀMXBÔOXeþ ³fZ Af¹fSX»fỒOX IYû Qû³fûÔ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WXSXfIYSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊ WX`.

þcQf ¨f`Ôd´f¹f³f Ad·f¿fZIY d¸fßff ³fZ A´f³ff Q¶fQ¶ff ¶f³ffE SXJf AüSX OXZþMXÊ ÀMXfg¸fÊ SX`»fe þe°f »fe. Ad·f¿fZIY ¨fü±fe ¶ffSX ¨fỒd´f¹f³f ¶f³fZ WX`Ô. WXSX Àff»f WXû³fZ Uf»fe BÀf SX`»fe ¸fZÔ Ad·f¿fZIY WXSX EIY ¨fSX¯f ¸fZÔ A½U»f SXWXZ. þ¹f´fbSX d³fUfÀfe Ad·f¿fZIY OXZþMXÊ ÀMXfg¸fÊ SX`»fe ¸fZÔ dJ°ff¶f ¶f¨ff³fZ Uf»fZ °feÀfSXZ ¨ff»fIY ¶f³fZ ¦fE WX`Ô. BÀfÀfZ ´fWX»fZ, LWX ¶ffSX IZY ¨fỒd´f¹f³f Àf³³fe dÀfðc AüSX ÀfbSXVZ f SXf¯ff ¹fWX IYfSX³ff¸ff IYSX ¨fbIYZ WX.Ồ A´f³fZ ÀfWX¨ff»fIY ßfeIYfÔ°f ¦füOÞXf IZY Àff±f Ad·f¿fZIY ³fZ Àf¶fIYf dQ»f þe°f d»f¹ff. Ad·f¿fZIY AüSX ¦füOÞXf ³fZ ³fü §fÔMXZ 21 d¸f³fMX 45 ÀfZIZYÔOX Àf¸f¹f IZY Àff±f Vff³fQfSX dJ°ff¶fe þe°f QþÊ IYe. ¸fûMXû IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ MXe¸f MXeUeEÀf SXZdÀfÔ¦f IZY EdOѹf³f ¸fZMX¦fZ ³fZ A´f³ff U¨fÊÀU IYf¹f¸f IYSX°fZ WXbE LWX §fÔMXZ 13 d¸f³fMX AüSX 25 ÀfZIZYÔOX IYf Àf¸f¹f d³fIYf»f IYSX QZVf IYe Àf¶fÀfZ »fÔ¶fe ¸fûMXSX¶ffBIY SX`»fe IYû A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ff. BÔOXйfûSX IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ AÔIbYSX ¨füWXf³f ³fZ A´f³fZ ÀfWX¨ff»fIY ´fiIYfVf E¸f IZY Àff±f ¶ffþe ¸ffSXe. ¸ff÷Yd°f dUMXfSXf ¸fZÔ ÀfUfSX Ad·f¿fZIY ³fZ SXZÀf IZY ¶ffQ IYWXf dIY ¹fWX þe°f ¸fZSXZ d»fE ¶fZWXQ JfÀf WX`. ¸fỒ³fZ ¹fWXfÔ RYûSX-½WXe»f IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ ¨ffSX ¶ffSX AüSX ¸fûMXû IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ EIY ¶ffSX dJ°ff¶f þe°ff WX` »fZdIY³f ¹fWX Àff»f ¸fZSXZ d»fE Àf¶fÀfZ IYdNX³f SXWXf ¢¹fûÔdIY ´fid°fÀ´f²ffÊ IZY IYfSX¯f WXf»ff°f IYfRYe ¸fbdVIY»f ±fZ. BÀf Àff»f MXfg´f MXe¸fûÔ, MXfg´f ¸f`³fbRZYˆYÀfÊ AüSX MXfg´f ¨ff»fIYûÔ ³fZ ¹fWXfÔ dWXÀÀff d»f¹ff. A´f³fe MXû¹fûMXf RYfg¨¹fcʳfSX ¸fZÔ ÀfUfSX WXûIYSX ´fWX»fe ¶ffSX SX`»fe ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ SXWXZ ¨fÔOXe¦fPÞX IZY Àf¸fifMX ¹ffQU (ÀfWX¨ff»fIY IbY³ff»f IYV¹f´f) ³fZ

¸fü

RYûSX-½WXe»f IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ QcÀfSXf À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ff. CX³WXûÔ³fZ 9.41.34 §fÔMXZ IYf Àf¸f¹f d»f¹ff. A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IZY »ffJ´ff ÀfZdSXÔ¦f ³fZ A´f³fZ ÀfWX¨ff»fIY Ue UZ³fc SX¸fZVfIbY¸ffSX IZY Àff±f ´fû»ffdSXÀf AfSXþZOXAfSX 1000 IYfSX IZY Àff±f °feÀfSXf À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ff. »fÔ¶fZ Àf¸f¹f IZY ¶ffQ SX`»fe ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSX SXWXe Q Af¸feÊ MXe¸f ³fZ ±ffSX SXZd¦fÀ°ff³f ¸fZÔ A´f³ff þ»fUf dQJf°fZ WXbE E¢ÀMÑe¸f IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ ¨fü±ff À±ff³f ´ff¹ff. BÀfIZY d»fE I`Y´MX³f EUeEÀf d¦f»f AüSX ÀfWX¨ff»fIY dQUfIYSX IYfd»f¹ff ³fZ ¹fWX ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f dIY¹ff. BÀfe °fSXWX A¸f³f IYfMXû¨f ³fZ A´f³fZ ÀfWX¨ff»fIY dÀfðf±fÊ ³ffÔQ»f, ´ff±fÊ ·ffSXõfþ ³fZ A´f³fZ ÀfWX¨ff»fIY ¸fûdWX°f d¶fá AüSX ÀfÔþ¹f þfQû³f ³fZ A´f³fZ ÀfWX¨ff»fIY ÀffdWX»f QbAf IZY Àff±f BÔOXйfûSX IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ IiY¸fVf: °feÀfSXf, ¨fü±ff AüSX ´ffÔ¨fUfÔ À±ff³f ´ff¹ff. OXIYfSX SX`»fe ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ Uf»fZ ·ffSX°f IZY ÀMXfSX ÀfeEÀf ÀfÔ°fû¿f ³fZ WXSX ÀMXZþ ¸fZÔ ¸fZMX¦fZ IYû ¨fb³fü°fe QZ°fZ WXbE ¸fûMXû IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ QcÀfSXf À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ff. MXeUeEÀf SXZdÀfÔ¦f IZY A¶Qb»f UfdWXQ °f³fUeSX ³fZ °feÀfSXf À±ff³f ´ff¹ff. °fe³fûÔ ¨f`Ôd´f¹f³fd¸fßff, ¸fZMX¦fZ AüSX ¨füWXf³f AüSX ´fûdOX¹f¸f dRYd³fVf IYSX³fZ Uf»fZ A³¹f ¨ff»fIYûÔ IYû þ`Àf»f¸fZSX ¸f`dSX¹fMX SXZþfMXÐþÊ EÔOX À´ff ¸fZÔ Àf¸¸ffd³f°f AüSX ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þfE¦ff. BÀfIZY A»ffUf IbYL dUVfZ¿f ´fbSXÀIYfSX ·fe dQE þfEÔ¦fZ. BÀfIZY °fWX°f MXe¸f MÑfgRYe (E¢ÀMÑe¸f IYMXZ¦fSXe) MXe¸f Af¸feÊ EOXUZÔ¨fSX dUÔ¦f, MXe¸f MÑfgRYe (¸fûMXû IYMXZ¦fSXe) MXeUeEÀf SXZdÀfÔ¦f, MXe¸f MÑfgRYe (E³OXйfûSX) MXe¸f Af¸feÊ EOXUZÔ¨fSX dUÔ¦f, Q IcY´fZ QZÀf OXZ¸Àf (¶fZÀMX RYe¸fZ»f IYMXZÔOXSX AUfOXÊ Jf¹f°fe ¸fûQe (E¢ÀMÑe¸f IYMXZ¦fSXe), EV½f¹ffÊ d´fÀfZ (¸fûMXû IYMXZ¦fSXe) AüSX I`Y´MX³f Ad·f»ff¿ff dÀfÔWX (E³OXйfûSX IYMXZ¦fSXe) IYû dQ¹ff ¦f¹ff.


VfbIiY½ffSX

´f¹ffÊUSX¯f

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

11

QZVf ¸fZÔ ´ff³fe IYf ÀfÔIYMX AüSX ¦fWXSXf¹ff ¨fZ°f³f ¨füWXf³f

XØfSX ´fd›¸f ·ffSX°f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 100 ¸feMXSX IYe ¦fWXSXfBÊ ´fSX ´ff¹ff þf³fZ Uf»ff ·fcþ»f A¦f»fZ 10 U¿fûÊÔ IZY AÔQSX J°¸f WXû þfE¦ff.BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ WXû SXWXZ WX` A°¹ffd²fIY Vfû¿f¯f AüSX QûWX³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IZYÔQie¹f ·fcþ»f ¶fûOXÊ (ÀfeþeOX¶»¹fc¶fe) ³fZ A´f³fe EIY dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¹fWX Àf¶f ¶f°ff¹ff WX`.BÀf dSX´fûMXÊ IYû ÀfeþeOX¶»¹fc¶fe ³fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IZY Àff¸f³fZ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff.¹fZ dSX´fûMXÊ 1994 AüSX ¸fBÊ 2018 IZY ¶fe¨f QþÊ AfÔIYOÞXûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WX` AüSX ¹fWX QVff°ffÊ WX` dIY ·fcþ»f IYe d³fIYfÀfe, ·fcþ»f IZY dSX¨ffþÊ ÀfZ Ad²fIY WXû SXWXe WX`.BÀf dSX´ffMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ Ufd¿fÊIY ÀfIY»f ·fcþ»f d³fIYfÀfe 35.78 d¶fd»f¹f³f ¢¹fcd¶fIY ¸feMXSX (¶feÀfeE¸f) WX` AüSX Ufd¿fÊIY dSX¨ffþÊ IZYU»f 21.58 ¶feÀfeE¸f WX`.BÀf dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX, ¦fifCXÔOX UfMXSX IYf þ»f À°fSX WXSX U¿fÊ 51 ÀfZ¸fe. d¦fSX°ff þf SXWXf WX`.BÀf Àf¸f¹f, BÀf ÃfZÂf IYf þ»f À°fSX 1065 ¸feMXSX ¦fWXSXf WX`Ü d´fL»fZ IYBÊ QVfIYûÔ ¸fZÔ, BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfcJZ þ`Àfe dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¶ffSX-¶ffSX UÈdð IZY IYfSX¯f ¦fifCXÔOX UfMXSX ÀfZ A°¹ffd²fIY d³fIYfÀfe IYe ¦fBÊ WX`.·ffSX°fe¹f ¸füÀf¸f dU·ff¦f IYe dSX´fûMXÊ (2012-2017) ¶ffdSXVf IZY ´f`MX³fÊ ´fSX ¶f°ff°fe WX` dIY dWX¸ff¨f»f AüSX CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ 25-40 RYeÀfQe ¶ffdSXVf WXbBÊ WX` þ¶fdIY ´fÔþf¶f, WXdSX¹ff¯ff AüSX SXfþÀ±ff³f IZY IbYL dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ 15-20 ´fid°fVf°f ¶ffdSXVf WXbBÊ WX`.B³f SXfª¹fûÔ IZY d»fE ÀfeþeOX¶»¹fc¶fe IZY õfSXf þfSXe ¦fifCXÔOX UfMXSX IZY AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ ´fi·ffU À´fá øY´f ÀfZ dQJfBÊ QZ°ff WX`Ü ÀfeOX¶»¹fcþe¶fe IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ´fÔþf¶f, WXdSX¹ff¯ff AüSX SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ 300 ¸feMXSX IYe ¦fWXSXfBÊ °fIY Àf·fe ¦fifCXÔOX UfMXSX ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe d³fIYfÀfe BÀfe QSX ÀfZ ¨f»f°fe SXWXe °fû A¦f»fZ 20-25 U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX ´fcSXZ °fSXWX ÀfZ J°¸f WXû þfE¦ff.ÀfeOX¶»¹fcþe¶fe IYe BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX IYe d³fIYfÀfe 2013 ¸fZÔ 149% ÀfZ ¶fPÞXIYSX 2018 ¸fZÔ 165% WXû ¦fBÊ WX`.SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dÀ±fd°f ±fûOÞXe ¶fZWX°fSX WX`.411 ¶feÀfeE¸f IYe Ufd¿fÊIY ¦fifCXÔOX UfMXSX CX´f»f¶²f°ff IZY dJ»ffRY, BÀf Àff»f d³fIYfÀfe 253 ¶feÀfeE¸f WXû³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü ´fÔþf¶f IZY dþ»fZ »fbd²f¹ff³ff, þf»fÔ²fSX, IY´fcSX±f»ff, ³fUfVfWXSX, ÀfÔ¦føYSX, ´fdMX¹ff»ff AüSX ¶fSX³ff»ff ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f IZY A°¹fd²fIY QûWX³f IZY d»fE þf³ff þf°ff WX`.´fÔþf¶f þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY EIY Ad²fIYfSXe dþ³WXûÔ³fZ A´f³fe

CX

dQ»»fe ¸fZÔ, IZYU»f QdÃf¯fe ·ff¦f IYf ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f J°fSXZ ¸fZÔ WX`Ô.QZVf IYe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ CXØfSX-´fd›¸fe AüSX ´fcUeÊ ·ff¦fûÔ ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f ¸fZÔ IYfRYe Àfb²ffSX WXbAf WX`.IZYÔQie¹f ·fcþ»f ´fifd²fIYSX¯f ³fZ ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f ¸fZÔ dUIYMX Àf¸fÀ¹ff Uf»fZ dþ³f ÃfZÂfûÔ IYû d¨fd³Ï°f dIY¹ff WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf ÃfZÂf B³WXeÔ ¨ffSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ WX`Ô. ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f IYe dÀ±fd°f ´fÔþf¶f ÀfZ ·fe ¶fQ°fSX ±fe.CXØfSXe AüSX ´fd›¸fe SXfþÀ±ff³f IZY ´fcSXZ IÈYd¿f ÃfZÂf ¸fZÔ, ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f °fZþe ÀfZ ³fe¨fZ d¦fSXf WX` AüSX A¶f ¹fZ ´fcSXf ÃfZÂf ¶fWXb°f dUIYMX dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`.ÀfeþeOX¶»¹fc¶fe UZ¶fÀffBMX IZY ³f¹fZ AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX, QdÃf¯fe SXfþÀ±ff³f AüSX ´fcUeÊ SXfþÀ±ff³f IZY IbYL dWXÀÀfûÔ IYû LûOÞXIYSX ´fcSXZ SXfª¹f ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX Af´ff°fIYf»f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`ÔÜ dQ»»fe ¸fZÔ, IZYU»f QdÃf¯fe ·ff¦f IYf ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f J°fSXZ ¸fZÔ WX`Ô.QZVf IYe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ CXØfSX-´fd›¸fe AüSX ´fcUeÊ ·ff¦fûÔ ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f ¸fZÔ IYfRYe Àfb²ffSX WXbAf WX`.IZYÔQie¹f ·fcþ»f ´fifd²fIYSX¯f ³fZ ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f ¸fZÔ dUIYMX Àf¸fÀ¹ff Uf»fZ dþ³f ÃfZÂfûÔ IYû d¨fd³Ï°f dIY¹ff WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf ÃfZÂf B³WXeÔ ¨ffSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ WX`Ô.B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX d¦fSX°fZ ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f ÀfZ ´fZ¹fþ»f IYe Af´fcd°fÊ IZY Àff±f-Àff±f IÈYd¿f IZY QÀf »ffJ ÀfZ Ad²fIY MXйfc¶fUZ»fûÔ ¸fZÔ

´ff³fe CX´f»f¶²f IYSXf³ff ·fe ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WX`.WXf»ffÔdIY, WXdSX¹ff¯ff AüSX ´fÔþf¶f ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYe ÀfbdU²ff WX`, »fZdIY³f SXfþÀ±ff³f IYf EIY ¶fOÞXf dWXÀÀff A´f³fe þøYSX°fûÔ IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX ¦fifCXÔOX UfMXSX ´fSX d³f·fÊSX WX`Ü ÀfeþeOX¶»¹fc¶fe IZY ÀfQÀ¹f Àfd¨fU ´fe ³fÔQIbY¸ffSX¸f ³fZ IYWXf, ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f IYe ¸fc»¹ffÔIY³f dSX´fûMXÊ þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂff»f¹f IYû ÀfüÔ´f Qe ¦fBÊ WX`.CX³WXûÔ³fZ ¸fÔÂff»f¹f õfSXf dSX´fûMXÊ IZY »fÔd¶f°f WXû³fZ IYe UþWX IYû ¶f°ff³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ff.‘dÀ±fd°f JSXf¶f WX`, »fZdIY³f d¨fÔ°ffþ³fIY ³fWXeÔ WX`’ ¶fûOXÊ IZY EIY UdSXâ U`Äffd³fIY ³fZ IYWXf.dþ³WXûÔ³fZ ¹fWX ¶ff°f A´f³fe ´fWX¨ff³f CXþf¦fSX ³f WXû³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX ¶f°ffBÊ ±fe ¢¹fûÔdIY Uû ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ³fWXeÔ Af³ff ¨ffWX°ff ±ff.¹fdQ WX¸f ¦fifCXÔOX UfMXSX IYf QûWX³f »f¦ff°ffSX BÀfe °fSXWX ÀfZ IYSX°fZ SXWXZ, °fû WX¸f EIY ¶fOÞXe Af´fQf IYe AûSX ¶fPÞX SXWXZ WX`Ô.WX¸f þ¸fe³f ÀfZ 50-60 ¸feMXSX ³fe¨fZ °fIY þ»f SXJ ÀfIY°fZ WX`Ô »fZdIY³f BÀfIZY

ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ´ff³fe IZY d»fE WXfWXfIYfSX ¶fiþZVf Qb¶fZ / IYüVf»f dIYVfûSX

¦f¸feÊ IYe VfbøYAf°f WXû°fZ WXe dUßff¸f´fbSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f IZY d»fE WXfWXfIYfSX ¸f¨f ¦f¹ff WX`.¸fBÊ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ WXe ³f¦fSX ´fdSX¿fQ IYf »ffBRY »ffB³f ·fZ»fUf ³fQe ÀfbJ ¨fbIYf WX`.ÃfZÂf IZY °ff»ff¶fûÔ U IbYEÔ ÀfZ ´ff³fe ¦ff¹f¶f WXû ¨fbIYf WX`.þ»f À°fSX 250 dRYMX ÀfZ ·fe ³fe¨fZ þf ¨fbIYf WX`, dþÀfIZY ¨f»f°fZ ³f´f ÃfZÂf IZY ¨ff´ff³f»f ·fe þUf¶f QZ³fZ »f¦fZ WX`Ô. þ¶f-þ¶f ¦f¸feÊ Af°fe WX` U ´fZ¹fþ»f IYf dIY»»f°f WXû°ff WX`, °f¶f-°f¶f þ³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ U ³f´f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ

¸fZÔ J¨fÊ dIY¹ff.»fZdIY³f Àf¸fÀ¹ff þÀf IYe °fÀf ¶f³fe SXWXe.³f¦fSX ´fdSX¿fQ IYe 45 WXþfSX IYe Af¶ffQe ´fZ¹fþ»f IYe dIY»»f°f ÀfZ þbÓf SXWXf WX`.

¨ff»fc WXe ³fWXeÔ WXbAf SXZWX»ff ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff

´fZ¹fþ»f Àf¸fÀ¹ff IZY d³fQf³f IYû »fZIYSX 1999 ¸fZÔ EIYeIÈY°f d¶fWXfSX IZY °f°IYf»fe³f ¸fÔÂfe A¶Qb»f ¶ffSXe dÀfïIYe ³fZ SXZWX»ff ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ ¹fûþ³ff IYf Af²ffSXdVf»ff SXJf ±ff.99 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ ¶f³f³fZ Uf»fZ BÀf ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff ÀfZ EIY ¶fcÔQ ´ff³fe ·fe »fû¦fûÔ IYû ¸f¹¹fÀfSX ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff.BÀf ¹fûþ³ff IZY ¨ff»fc WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe BÀfZ ¸fÈ°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff.þ¶fdIY ÀfÔUZQIY õfSXf »f¦f·f¦f ÀffSXe SXfdVf IYe d³fIYfÀfe IYSX »fe ¦f¹fe.dU·ff¦fe¹f Ad·f¹fÔ°ff ¹fûþ³ff IZY d»fE ¶f³fZ ´ff³fe MX`ÔIY IYû A¹fû¦¹f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ

27 IYSXûOÞX IYe ¹fûþ³ff ¨ffSX U¿fÊ ´fcUÊ WXbBÊ WX` ÀUeIÈY°f

³f¦fSX dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf »f¦f·f¦f 27 IYSXûOÞX IYe Qû ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff ÀUeIÈY°f IYe ¦f¹fe WX`.SXZWX»ff ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff 9.11 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ ¶f³f³ff WX`.dþÀfIYf dVf»ff³¹ffÀf ·fe ¨ffSX U¿fÊ ´fcUÊ WXû ¨fbIYf WX`.»fZdIY³f IYf¹fÊ IYe ´fi¦fd°f »f¦f·f¦f Vfc³¹f WX`.dUßff¸f´fbSX IZY d»fE ·fe 17 IYSXûOÞX 90 »ffJ ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff WXZ°fb ÀUeIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f A¶f °fIY BÀf ¹fûþ³ff IYf dVf»ff³¹ffÀf ·fe ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`.

þ»fÀ°fSX ³fe¨fZ ¨f»fZ þf³fZ ÀfZ QþʳfûÔ ¨ff´ff³f»f ¶fZIYfSX ´fWX¨ff³f ¶f°ff³fZ ÀfZ ¸f³ff dIY¹ff WX` UZ ¶f°ff°fZ WX`Ô, ‘¹fZ dSX´fûMXÊ J°fSX³ffIY WX` AüSX À´fá øY´f ÀfZ IYWX°fe WX` dIY 100 ¸feMXSX IYe ¦fWXSXfBÊ ´fSX ´ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ ·fcþ»f A¦f»fZ 10 U¿fûÊÔ ¸fZÔ Àf¸ff~ WXû þfE¦ff, ¢¹fûÔdIY A°¹ffd²fIY d³fIYfÀfe »f¦ff°ffSX þfSXe WX`Ü BÀfe °fSXWX WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ dþ»ff dÀfSXÀff, ¹f¸fb³ff³f¦fSX, IYSX³ff»f, IbYøYÃfZÂf, ¦fbøY¦fif¸f, RYSXeQf¶ffQ, d·fUf³fe, SXZUfOÞXe ¦fifCXÔOX UfgMXSX »fZU»f IZY A°¹ffd²fIY Vfû¿f¯f U QûWX³f IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Àf¶fÀfZ DY´fSX WX`Ô.WXdSX¹ff¯ff IZY IbYL ÃfZÂf þ`ÀfZ dÀfSXÀff

õfSXf ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ QfUZ U UfQZ dIY¹fZ þf°fZ WX`Ô.»fZdIY³f WXû°ff IbYL ³fWXeÔ WX`.þ`ÀfZ WXe ¦f¸feÊ ¶fe°f þf°fe WX`, UZ ´fZ¹fþ»f IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ·fc»f þf°fZ WX`Ô.EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY ÀfSXIYfSXe À°fSX ´fSX BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf À±ff¹fe Àf¸ff²ff³f d³fIYf»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`.´fi¹ffÀf WXbAf, »fZdIY³f ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff.´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IYe Qû ¹fûþ³ff VfbøY IYe ¦f¹fe, »fZdIY³f B³f¸fZÔ ÀfZ EIY ·fe ¹fûþ³ff ²fSXf°f»f ´fSX ³fWXeÔ CX°fSX ´ff¹fe. »ffJûÔ ÷Y´f¹fZ ÀfSXIYfSX ³fZ ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ ¹fûþ³ffAûÔ

AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX dUßff¸f´fbSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦f·f¦f 1650 ÀfSXIYfSXe ¨ff´ff³f»f WX`, BÀf¸fZÔ ÀfZ IYBÊ IZY þ»fÀ°fSX ³fe¨fZ ¨f»fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ¸fÈ°f´fif¹f WXû ¨fbIYf WX`.¸ff¸fc»fe JSXf¶fe IZY IYfSX¯f QþʳfûÔ ¨ff´ff³f»f ¶fZIYfSX WXû ¨fbIZY WX`Ô.WXf»ffÔdIY ³f¦fSX ´fdSX¿fQ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ ¨ff´ff³f»f IYe ¸fSX¸¸f°f IYSXf SXWXf WX`Ü

5000 Af¶ffQe þ³fÀfZUf MÑÀMX IZY ·fSXûÀfZ

dUßff¸f´fbSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ IZY ¸fb£¹f IYÀ¶ff SXZWX»ff ¸fZÔ Àff»fûÔ ·fSX ¶feÀfeÀfeE»f þ³fÀfZUf MÑÀMX õfSXf MX`ÔIYSX ÀfZ ´ff³fe Af´fcd°fÊ IYe þf°fe WX`.SXZWX»ff IZY 5000 IYe Af¶ffQe ´fZ¹fþ»f IZY d»fE þ³fÀfZUf MÑÀMX IZY ·fSXûÀfZ WX`.þ³fÀfZUf MÑÀMX þû

d»fE WX¸fZÔ IbYL d³f¹f¸f IYe þøYSX°f WX`Ü dWX¸ffÔVfb NX¢IYSX þû EIY AfBÊAfBÊMXe ·fc°f´fcUÊ LfÂf WX`Ô AüSX þû EIY ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f ÀffCX±f EdVf¹ff ³fZMXUIYÊ AfRY ´fe´f»f, dSXUÀfÊ EÔOX OX`¸Àf ¨f»ff SXWXZ WX`Ô Uû IYWX°fZ WX`Ô, ¦fifCXÔOX UfMXSX ´fSX dIYÀff³fûÔ IYe Ad²fIY d³f·fÊSX°ff þ»f IYe IY¸fe IYf ´fi¸fbJ IYfSX¯f ±fe.dWX¸ffÔVfb NX¢IYSX Af¦fZ IYWX°fZ WX`Ô, ‘·f»fZ WXe ·ffSX°f ¸fZÔ WXSX Àff»f A¨Le ¶ffdSXVf WXû°fe WX`, dRYSX ·fe IYBÊ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´ff³fe þ¸fe³f ÀfZ 100 ¸feMXSX ³fe¨fZ CX´f»f¶²f WX`.IbYL ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ °fû ¦fifCXÔOX UfMXSX IYf »fZU»f 200 ¸feMXSX ÀfZ ·fe ³fe¨fZ WX`.¹fWX dÀ±fd°f À´fá øY´f ÀfZ dQJf°fe WX` dIY U¿ffÊ IZY þ»f IYf Àf¸fbd¨f°f CX´f¹fû¦f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX` AüSX ¦fifCXÔOX UfMXSX »fZU»f IYf §fûSX Qb÷Y´f¹fû¦f WX`, þû ·ffSX°f IYe þ»f þeU³f SXZJf WX`Ü ÀfeOX¶»¹fcþe¶fe IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ´fÔþf¶f, WXdSX¹ff¯ff AüSX SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ 300 ¸feMXSX IYe ¦fWXSXfBÊ °fIY Àf·fe ¦fifCXÔOX UfMXSX ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe d³fIYfÀfe BÀfe QSX ÀfZ ¨f»f°fe SXWXe °fû A¦f»fZ 20-25 U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX ´fcSXZ °fSXWX ÀfZ J°¸f WXû þfE¦ff.ÀfeOX¶»¹fcþe¶fe IYe BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¦fifCXÔOX UfMXSX IYe d³fIYfÀfe 2013 ¸fZÔ 149% ÀfZ ¶fPÞXIYSX 2018 ¸fZÔ 165% WXû ¦fBÊ WX`.SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dÀ±fd°f ±fûOÞXe ¶fZWX°fSX WX`.411 ¶feÀfeE¸f IYe Ufd¿fÊIY ¦fifCXÔOX UfMXSX CX´f»f¶²f°ff IZY dJ»ffRY, BÀf Àff»f d³fIYfÀfe 253 ¶feÀfeE¸f WXû³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`.¶fûOXÊ ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ 30,000 À±ff³fûÔ ´fSX IbYAûÔ IYf AU»fûIY³f dIY¹ff WX`, þû EIY U¿fÊ ¸fZÔ ¨ffSX ¸füÀf¸fûÔ IZY d»fE 16 dUVfZ¿f°ffAûÔ ´fSX OXZMXf QZ°fZ WX`Ô. dWX³QbÀ°ff³f MXfB¸Àf. Àff·ffSX BÔdOX¹ff UfMXSX ´fZ¹fþ»f SXZWX»fUfdÀf¹fû IYû QZ°ff WX`, Af¶ffQe IZY A³fbÀffSX UWX ³ffIYfRYe WX`Ü

UÈWXQ ¦fif¸fe¯f ´fZ¹fþ»f ¹fûþ³ff ·fe A²fcSXe

2011 ¸fZÔ dRYSX EIY ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff »ff¹ff ¦f¹ff, dþÀfIYf ³ff¸f dUßff¸f´fbSX UÈWXQ ¦fif¸fe¯f ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff SXJf ¦f¹ff.BÀf ¹fûþ³ff IYf dVf»ff³¹ffÀf °f°IYf»fe³f dU²ff¹fIY ¨fÔQiVfZJSX Qb¶fZ CXRYÊ QQBÊ Qb¶fZ ³fZ 05 ¸ff¨fÊ 2011 IYû dIY¹ff ±ff.9.58 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ ¶f³f³fZ Uf»fe BÀf ¹fûþ³ff IYf IYf¸f AfÔ²fi´fiQZVf IYe dUV½ff IÔY´f³fe IYû dQ¹ff ¦f¹ff ±ff.¹fWX ¹fûþ³ff Afþ ·fe Af²fe-A²fcSXe WXe SXWX ¦f¹fe.¶ffQ ¸fZÔ BÀf ¹fûþ³ff IYû ·fe ¸fÈ°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ dUßff¸f´fbSX ³f¦fSX ´fdSX¿fQ A²¹fÃf WX»fe¸ff ¶fe¶fe ³fZ IYWXf dIY ´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX ÀfZ d³f¶fMX³fZ IYe ÀffSXe °f`¹ffSXe IYSX »fe ¦f¹fe WX`.JSXf¶f ¨ff´ff³f»fûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f IYSXf¹fe þf SXWXe WX`.þøYSX°f IZY A³fbÀffSX ³f¹fZ ¨ff´ff³f»f ·fe ¦fOÞXUf¹fZ þf¹fZÔ¦fZ.³f´f ÃfZÂf IZY ´fi°¹fZIY UfOXÊ ¸fZÔ MX`ÔIYSX ÀfZ ´fZ¹fþ»ff´fcd°fÊ þ»Q WXe VfbøY IYSXf¹fe þf¹fZ¦fe.´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX ÀfZ d³f¶fMX³fZ IZY d»fE WXSX ÀfÔ·fU ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf¹fZ¦ff.

¨ff´ff³f»f ¸fSX¸¸f°f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f

¸fZdQ³fe³f¦fSX ÀfQSX ´fiJÔOX IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·fe ´fZ¹fþ»f IYe Àf¸fÀ¹ff CX°´f³³f WXû ¦f¹fe WX`.·fe¿f¯f ¦f¸feÊ IZY IYfSX¯f »fû¦f þ»f ÀfÔIYMX ÓfZ»f SXWXZ WX`.IYBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX ¨ff´ff³f»f JSXf¶f SXWX³fZ IZY IYfSX¯f ·fe »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`.»fZdIY³f ´fZ¹fþ»f U ÀU¨L°ff dU·ff¦f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX ³fWXe dQJ°ff.´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZdQ³fe³f¦fSX ÀfZ IYSXe¶f Àff°f dIY»fû¸feMXSX QcSXe ´fSX dÀ±f°f ´fûJSXfWXf IY»ff ¦ffÔU IZY IYBÊ ¨ff´ff³f»f JSXf¶f WX`.AfdQUfÀfe ¶fWXb»f BÀf ¦ffÔU IZY AJSXf IZY ´ffÀf »f¦ff ¨ff´ff³f»f d´fL»fZ Qû ¸ffWX ÀfZ JSXf¶f ´fOÞXf WX`.¦ffÔU IZY ÀfbSXZÔQi CXSXfÔU, ÀfcSXþQZU CXSXfÔU, ¶fišfQZU CXSXfÔU, Àfb³fe»f CXSXfÔU, ¶fSX¸fbCXSXfÔU, ÀfbVfe»f CXSXfÔU, Àf°¹ff³fÔQ ¸fZWX°ff AfdQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¨ff´ff³f»f IYe ¸fSX¸¸f°f IYSXf³fZ IZY d»fE ´fZ¹fþ»f U ÀU¨L°ff dU·ff¦f IZY ´ffÀf AfUZQ³f dQ¹ff ¦f¹ff.»fZdIY³f BÀf ´fSX IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ.¨ff´ff³f»f JSXf¶f SXWX³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦fûÔ IYû ´ff³fe IZY d»fE ´fSXZVff³fe CXNXf³ff ´fOÞX SXWXf WX`.QcSX ÀfZ ´ff³fe »ffIYSX »fû¦f IYf¸f ¨f»ff SXWXZ WX`Ô. Àff·ffSX -´fi·ff°f J¶fSX


12

VfbIiY½ffSX

¹ff¹ffUSXe

17 ¸fBÊX X - 23 ¸fBÊX 2019

¶ff»fe ¸fZÔ IbYL dQ³f QZUZ³f ¸fZUfOÞXe

IYWXf, ³fZIYe AüSX ´fcL-´fcL! þøYSX þfEÔ¦fZ WX¸f BÀf ¹ffÂff ´fSX. ¸ffÔ ÀfZ ·fe °fb¸f³fZ ´fcL °fû d»f¹ff WXe WXû¦ff, dRYSX ·fe A´f³fe AûSX ÀfZ ¸f`Ô ·fe ´fcL »fZ°ff WXcÔ, ¸f`Ô³fZ IYWXfÜ ´f}e »føfe ¹ff³fe »fdL¸f ÀfZ A´f³fZ VfbIYVfIYe ÀfÔUfQ ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ IYWXf, ¨f»f VfbIYe A¶f WX¸f ·fe WX³fe¸fc³f ´fSX WXû Af°fZ WX`Ô.¶fZMXf IYWX SXWXf WX`, Af´f »fû¦f ¶ff»fe õe´f WXû AfBEÜ VfbIYe ¶fû»fe, ¢¹ff IYSXZÔ¦fZ VfbIY ¶ff»fe þfIYSX? ASXZ, §fc¸fZÔ¦fZ, dRYSXZÔ¦fZ, ³ff¨fZÔ¦fZ, ¦ffEÔ¦fZ, EZVf IYSXZÔ¦fZ AüSX ¢¹ff? °fb¸f °fû ´fcSXZ dRY»¸fe AÔQfþ ¸fZÔ ¶fû»f³fZ »f¦fZ? dRY»¸fe AÔQfþ? ASXZ, ´fif¨fe³fIYf»f ¸fZÔ A´f³fZ dUUfWX IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ »füMX ¨f»f°fZ WX`Ô.¸f³f

¦ffOÞXe ÀfÔ·ff»fe AüSX ´fi¹fû¦f-´fSXeÃf¯f IYSX°fZ Af¦fZ ¶fPÞX°fZ SXWXZ.ÀfRY»f°ff, AÀfRY»f°ff IYf ÀUfQ ¨fJ°fZ, NXûIYSXZÔ JfIYSX ÀfÔ·f»f°fZ AüSX Àf¶fIY »fZ°fZ WXbE ¨f»f°fZ SXWXZ.´fdSXUfSX ¶fPÞXf, WX¸f Qû ÀfZ LWX WXû ¦fE.³füIYdSX¹ffÔ ¶fQ»feÔ, °f¶ffQ»fZ WXbE, VfWXSX ¶fQ»fZ »fZdIY³f WX¸f WXf±f ´fIYOÞX ¸fbdVIY»fûÔ IYû ÓfZ»f°fZ Af¦fZ ¶fPÞX°fZ SXWXZ.dþÔQ¦fe IYe BÀf þïûþWXQ ¸fZÔ ´f¨ffÀf Àff»f ¶fe°f ¦fE.´fdSXUfSX ´ff»f°fZ, dþ¸¸fZQfdSX¹ffÔ ÀfÔ·ff»f°fZ, IY·fe UöY WXe ³fWXeÔ d¸f»ff dIY WX³fe¸fc³f ´fSX þfEÔÜ BÀfd»fE A¶f, þ¶f dSXMXf¹fSX WXû³fZ IZY ¶ffQ ±fûOÞXf RbYÀfÊ°f IZY SXf°f-dQ³f dQJZ °fû Àfû¨ff ¨f»fû A¶f WX¸f ·fe WX³fe¸fc³f ´fSX WXû Af°fZ WX`Ô.¶fZMXf-¶fWXc VffQe IZY ¶ffQ ¸ff»fQeU WXû AfE ±fZ.¶fZMXZ ¸f³fb ÀfZ ·fe Qû-EIY ¶ffSX ¹fûÔ WXe dþIiY IYSX dQ¹ff ±ff dIY WX¸f °fû IY·fe WX³fe¸fc³f ´fSX ¦fE ³fWXeÔ.CXÀf³fZ ¹fWX ¶ff°f ¹ffQ SXJ »fe WXû¦fe, BÀfd»fE þ¶f CXÀfIZY IYSXe¶fe QûÀ°f d¨fSXf¦f ³fZ ¸ff°ff-d´f°ff IZY Àff±f ¶ff»fe õe´f þf³fZ IYe ¨f¨ffÊ IYe °fû ¶fZMXZ ¸f³fb IYû »f¦ff WXû¦ff dIY WX¸ffSXZ dUUfWX IZY ÀU¯fÊ þ¹fÔ°fe U¿fÊ ¸fZÔ WX¸fZÔ ¹ffÂff ´fSX ·fZþ³fZ IYf ¹fWX Vff³fQfSX ¸füIYf WXû ÀfIY°ff WX`.CXÀf³fZ ¸fbÓfÀfZ ´fcLf AüSX ¸f`Ô³fZ

IYe MXfB¸f ¸fVfe³f ¸fZÔ ¶f`NX IYSX UWXfÔ »füMX³ff IYdNX³f ³fWXeÔ WX`.CXÀf UöY ¸fZÔ, VfbIYe þ¶f °fb¸f ¶ffBÊÀf IYe ±fe AüSX ¸f`Ô ´f¨¨feÀf IYf! °fû ¨f»f°fe ¢¹ff ¶ff»fe õe´f? UWX ¶fû»fe, ¨f»fû VfbIY, NXeIY WX`, ¨f»f°fZ WX`Ô dRYSXÜ °fû, ¶fÀf WX¸ffSXe Àf~fWX ·fSX IYe ¹ffÂff IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY WXû ¦fBÊÔ.J¨fZÊ IYû QZJ°fZ WXbE ´fcSXZ ´fdSXUfSX IZY d»fE ¹ffÂff ´fSX þf³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ff.BÀfed»fE IZYU»f WX¸f Qû³fûÔ »fU ¶fOXÊ ³fZ ¹ffÂff IYe CXOÞXf³f ·fSX³fZ IYf d³f›¹f dIY¹ff.¢¹ff WXbAf A¦fSX »fOÞXIYe IYe CX¸fi A¶f ¶fWXØfSX AüSX »fOÞXIZY IYe ´f¨fWXØfSX WXû ¦fBÊ! Vff¸f IYû §fSX »füMXf WXbAf ·f»ff IYWXeÔ ·fc»ff WXbAf IYWX»ff°ff WX`? »føfe IYe ¹fWX ´fWX»fe dUQZVf ¹ffÂff ±fe AüSX ¸fZSXe »f¦f·f¦f QcÀfSXe ¢¹fûÔdIY Àff»f ·fSX ´fWX»fZ WXe ¸f`Ô ¸ffSXeVfÀf IYe ²fSX°fe IYû Lc IYSX »füMXf ±ff. °fû, 9 ¸ff¨fÊ 2019 IYû Vff¸f ¸f»fZdVf¹ffBÊ E¹fSX»ffBÔÀf ¸fd»fÔOXû ÀfZ ¶ff»fe õe´f IYe CXOÞXf³f ·fSX³fZ IZY d»fE WX¸f BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fE.UWXfÔ d¨fSXf¦f AüSX

Àff

EZÀff ¢¹fûÔ VfbIY? BÀfd»fE dIY ´fȱUe IYf ¦fû»ff °fû A´f³fe ²fbSXe ´fSX WXSXQ¸f §fc¸f SXWXf WX`.ÀfcSXþ A´f³fe þ¦fWX SXWX°ff WX`.BÀfd»fE ´fȱUe þ¶f §fc¸f°fe WX` °fû §fc¸f°fZ-§fc¸f°fZ dþ³f þ¦fWXûÔ ÀfZ ÀfcSXþ dQJ³fZ »f¦f°ff WX`, UWXfÔ dQ³f VfbøY WXû þf°ff WX`.dRYSX §fc¸f°fZ-§fc¸f°fZ dþÀf þ¦fWX ÀfZ ÀfcSXþ dQJ³ff ¶fÔQ WXû þf°ff WX` ¹ff³fe Àfc¹ffÊÀ°f WXû þf°ff WX`, UWXfÔ SXf°f WXû þf°fe WX`Ü °fû? °fû Qbd³f¹ff IZY WXSX QZVf, WXSX þ¦fWX ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f Àf¸f¹f ¸fZÔ dQ³f VfbøY WXû°ff WX` AüSX CXÀfe °fSXWX SXf°f ·fe VfbøY WXû°fe WX`.A¦fSX ÀffSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ EIY WXe Àf¸f¹f ¸ff³f d»f¹ff þf°ff °fû NXeIY CXÀf Àf¸f¹f IYWXeÔ Àfc¹fûÊQ¹f WXû°ff, IYWXeÔ Qû´fWXSX °fû IYWXeÔ Af²fe SXf°f! UWX °fû A¶f ·fe WXû°ff WX`? WXû°ff WX` »fZdIY³f WXSX þ¦fWX IYf A´f³ff Àf¸f¹f WXû°ff WX`.þ¶f U`Äffd³fIYûÔ IYû ´f°ff »f¦ff dIY ´fȱUe 60 d¸f³fMX ¸fZÔ 15 dOX¦fie §fc¸f þf°fe WX` °fû CX³WXûÔ³fZ ´fcSXe ´fȱUe IYû 24 MXfB¸f þû³fûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMX dQ¹ff.¸f°f»f¶f 24 §fÔMXZ ¸fZÔ 24 MXfB¸f þû³f.BÀf °fSXWX WXSX þ¦fWX IYf A´f³ff Àf¸f¹f WXû ¦f¹ff- A´f³fe Àfb¶fWX, A´f³fe Vff¸f AüSX A´f³fe SXf°f.MXfB¸f þû³f IZY Àf¸f¹f ÀfZ dWXÀff¶f »f¦ff IYSX

³fe»fZ AfÀf¸ff³f ¸fZÔ CXOÞX SXWXZ WX`Ô, ²fSX°fe ÀfZ 36,982 RbYMX DY´fSX! ¢½ff»ff»fÔ´fbSX ÀfZ A·fe CXOÞXf³f ·fSXZ WXbE 25 d¸f³fMX WXe °fû WXbE WX`Ô.²fSX°fe ´fSX ³fe¨fZ dÀfÔ¦ff´fbSX Af³fZ Uf»ff WX`.QZJû, ¨ffSXûÔ AûSX ³fe»ff Àff¦fSX R`Y»ff WXbAf WX`. »f¦f°ff WX` °fb¸f SXf°f ·fSX ÀfûE ³fWXeÔ, Uf¹fb¹ff³f IYe DYÔ¨ffBÊ AüSX À´feOX WXe QZJ°fZ SXWXZ? °fb¸f ÀfûBÊÔ ¢¹ff? ³ff, Jf»fe AfÔJZÔ ¸fcÔQ SXJe ±feÔ. °fû dRYSX °fb¸WXeÔ ¶f°ffAû, WX³fe¸fc³f ´fÔdL¹fûÔ IYû IYWXeÔ ³feÔQ Af°fe WX` ·f»ff ! ¢½ff»ff»fÔ´fbSX ¸fZÔ Uf¹fb¹ff³f ÀfZ CX°fSX IYSX WXUfBÊ AçZ IYe AûSX ¨f»fZ °fû A¦f»f-¶f¦f»f ¨f»f°fZ »fû¦f A´f³fe-A´f³fe ·ff¿ff ¶fû»f SXWXZ ±fZ.IYûBÊ ¸f»f¹f ·ff¿ff, IYûBÊ BÔOXû³fZdVf¹ffBÊ °fû IYûBÊ ¶ff»fe IYe ·ff¿ff.WX¸f IZYU»f AÔ¦fiZþe IYe ¸fQQ »fZ ÀfIY°fZ ±fZ.EIY ÀfbSXÃff Ad²fIYfSXe ÀfZ ´fcLf °fû CXÀf³fZ Àf¸fÓff¹ff dIY EÀIZY»fZMXSX ÀfZ DY´fSX WXf»f ¸fZÔ þf³ff WX`.UWXeÔ ÀfZ OXZ³f´ffÀfSX, ¶ff»fe IZY d»fE þf ÀfIZYÔ¦fZ.A·fe Àf¸f¹f ±ff, BÀfd»fE WX¸f WXf»f ¸fZÔ ¶f`NX IYSX ´fi°feÃff IYSX³fZ »f¦fZ.¸f`Ô Jûþe ³fþSXûÔ ÀfZ ¨ffSXûÔ AûSX QZJ SXWXf ±ff dIY °f·fe ¸fbÓfZ IbYL QcSX AÔ¦fiZþe ¸fZÔ d»fJZ Vf¶Q dQJfBÊ dQE- MXÔOXfÀf! ¸fbÓfZ »f¦ff, IYWXeÔ UWX WX¸ffSXe ·ff¿ff IYf ÀfÔOXfÀf °fû ³fWXeÔ? AüSX »fû, ¹fWXe Àf¨f d³fIY»ff.UWXfÔ ³fe¨fZ LûMXe ´f˜e ¸fZÔ d»fJf ±ff- MXfg¹f»fZMX.WX¸f³fZ CXÀfIYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff AüSX dRYSX OXZ³f´ffÀfSX þf³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX³fZ »f¦fZ. BÔ°fþfSX J°¸f WXbAf.´ffÀf´fûMXÊ ¨f`IY IYSXIZY WX¸fZÔ ¶fûdOXÔʦf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff.IYû¨f ¸fZÔ ¶f`NX IYSX WX¸f ¸fd»fÔOXf E¹fSX IZY ³fE Uf¹fb¹ff³f

QcÀfSXe þ¦fWX IZY Àf¸f¹f IYf ´f°ff »f¦f þf°ff WX`.A¶f QZJû, WX¸f ¢½ff»ff»fÔ´fbSX ¸fZÔ Uf¹fb¹ff³f ¸fZÔ ¶f`NX ¦fE WX`Ô °fû ¹fWXfÔ IYf Àf¸f¹f WX` Àfb¶fWX IYf 7: 30 AüSX ·ffSX°f IZY MXfB¸f þû³f IZY dWXÀff¶f ÀfZ UWXfÔ Àfb¶fWX IYf NXeIY 10: 00 ¶fþ SXWXf WXû¦ffÜ °fb¸f °fû IYWX SXWXZ ±fZ, WX¸f WX³fe¸fc³f ¹ffÂff ´fSX þf SXWXZ WX`Ô? VfbIYe ³fZ Aþe¶f Àfe ³fþSX ÀfZ QZJ IYSX ¸fbÓfÀfZ IYWXfÜ WXfÔ þf SXWXZ WX`Ô VfbIYe, WX³fe¸fc³f ´fSX WXe þf SXWXZ WX`Ô.»fZdIY³f, ¹fWXfÔ Àf¸f¹f °fû PXfBÊ §fÔMXf Af¦fZ ¨f»f SXWXf WX` ³ff? CXÀfZ ·fe °fû Àf¸fÓf »fZÔ.NXeIY WX`? NXeIY WX`Ü U`ÀfZ Àf¸f¹f ¶fOÞXf ¶f»fUf³f WX` VfbIYe, QZJû WX¸f ²fc´f ¸fZÔ dJ»fZ WXbE V½fZ°f ¶ffQ»fûÔ IZY DY´fSX

°fIY ´fWXbÔ¨fZ dþÀf³fZ NXeIY 7: 30 ¶fþZ ´fif°f: OXZ³f´ffÀfSX, ¶ff»fe õe´f IZY d»fE CXOÞXf³f ·fSXe. NXeIY 10: 40 ¶fþZ Àfb¶fWX WX¸f ¶ff»fe õe´f IZY OXZ³f´ffÀfSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ ´fSX CX°fSXZ.CX°fSX°fZ Àf¸f¹f AfÀf¸ff³f ÀfZ ³fe¨fZ Jc¶fÀfcSX°f ¶ff»fe õe´f dQJfBÊ QZ SXWXf ±ff.ÀfbSXÃff þfÔ¨f AüSX Bd¸f¦fiZVf³f ÀfZ d³fIY»fZ AüSX §fc¸f°fe »f¦fZþ ´f˜e ÀfZ A´f³ff »f¦fZþ »fZIYSX ¶ffWXSX d³fIY»fZ.¶ffWXSX d³fIY»f°fZ WXe d¨fSXf¦f IZY QûÀ°f ´fU³f, RYûMXû¦fifRYSX ÀfbSXZVf, dQ½¹ff, WX¸ffSXZ MXcSX ¦ffBOX AûIYf AüSX ¦ffOÞXe IZY ÀffSX±fe Uû¹ff ÀfZ ·fZÔMX WXbBÊ. CX³WXûÔ³fZ ¶ff»fe IYe ´fSXÔ´fSXf ¸fZÔ ¨fÔ´ff IZY RcY»fûÔ IYe ¸ff»ff ´fWX³ff IYSX WX¸ffSXf ÀUf¦f°f dIY¹ff AüSX WX¸f A´f³fZ MXcSX IYe ¦ffOÞXe ÀfZ ³fbÀff QbAf IZY WXûMX»f UfIY IYe AûSX d³fIY»fZ.

¶ff»fe õe´f IYe Àf~fWX ·fSX IYe A´f³fe WX³fe¸fc³f ¹ffÂff ÀfZ »füMX AfE WX`Ô WX¸f.¹fûÔ °fû BÀf ¹ffÂff ´fSX WX¸fZÔ ´f¨ffÀf Àff»f ´fWX»fZ þf³ff ¨ffdWXE ±ff, »fZdIY³f °f¶f ·f»ff dIYÀfZ ´f°ff ±ff dIY VffQe IZY ¶ffQ WX³fe¸fc³f ¹ffÂff ´fSX ·fe þf°fZ WX`Ô.´fWXfOÞX IYe EIY ¨fûMXe ´fSX A´f³fZ ¦ffÔU ÀfZ ¶ffSXf°f »fZIYSX dQ³f ·fSX ´f`Q»f ¨f»f IYSX QcSX QcÀfSXZ ¶fÀfZ ¦ffÔU ¸fZÔ ¦fE ±fZ AüSX VffQe IYSXIZY Qb»WX³f »fZ AfE ±fZ.

d±f¹fû, ¨fd»fE Afþ ÀfZ Af´fIYû IbYL dQ³f ¶ff»fe õe´f IYe Àf`SX ´fSX »fZ ¨f»f°fZ WX`Ô.¨f»fZÔ¦fZ WX¸ffSXZ Àff±f? WX¸f ·fe WXf»f WXe ¸fZÔ ¹fûÔ WXe d³fIY»f ´fOÞXZ AüSX CXÀf Jc¶fÀfcSX°f A³fþf³fZ õe´f IYe Àf`SX IYSX AfE.WX¸f ¹ff³fe ¸f`Ô AüSX ¸fZSXe Àffd±f³f.¨ffWX°fZ WX`Ô, A¶f þSXf Af´f ·fe °fû ¨f»f IYSX QZJZÔ dIY I`YÀff WX` UWX ´¹ffSXf ¶ff»fe õe´f.°fû, ¨f»fZÔ? ¶fÀf, ¨f»f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ±fûOÞXf øY¸ff³fe WXû þfEÔ.CXÀfe ¸fcOX ¸fZÔ IYSXZÔ¦fZ ¹fWX ¹ffÂff.NXeIY WX`? ¶ff»fe õe´f IYe Àf~fWX ·fSX IYe A´f³fe WX³fe¸fc³f ¹ffÂff ÀfZ »füMX AfE WX`Ô WX¸f.¹fûÔ °fû BÀf ¹ffÂff ´fSX WX¸fZÔ ´f¨ffÀf Àff»f ´fWX»fZ þf³ff ¨ffdWXE ±ff, »fZdIY³f °f¶f ·f»ff dIYÀfZ ´f°ff ±ff dIY VffQe IZY ¶ffQ WX³fe¸fc³f ¹ffÂff ´fSX ·fe þf°fZ WX`Ô.´fWXfOÞX IYe EIY ¨fûMXe ´fSX A´f³fZ ¦ffÔU ÀfZ ¶ffSXf°f »fZIYSX dQ³f ·fSX ´f`Q»f ¨f»f IYSX QcSX QcÀfSXZ ¶fÀfZ ¦ffÔU ¸fZÔ ¦fE ±fZ AüSX VffQe IYSXIZY Qb»WX³f »fZ AfE ±fZ.Qb»WX³f IYû dQ»»fe VfWXSX ¸fZÔ »fZ Af¹ff ±ff þWXfÔ ¸f`Ô ³füIYSXe IYSX SXWXf ±ff.A¶f ¸f`Ô ±ff AüSX ¸fZSXe Qb»WX³f.¶fÀf, WX¸f Qû.IYûBÊ ¶fOÞXf ¶fbþb¦fÊ Àff±f ³fWXeÔ, þû WX¸fZÔ dþÔQ¦fe IYe ¦ffOÞXe ¨f»ff³fZ IYe SXf¹f QZ ÀfIY°ff.BÀfd»fE WX¸f³fZ JbQ ¹fWX

þ¹f´fbSX ÀfZ AfE CXÀfIZY ¸ff°ff-d´f°ff ßfe¸f°fe ¸fÔþc ¦fb~f þe AüSX ÀfbSXZVf ¦fb~f þe ÀfZ ·fZÔMX WXû ¦fBÊ.ÀfbSXÃff þfÔ¨f IZY ¶ffQ CXOÞXf³f ¸fZÔ A·fe EIYf²f §fÔMXZ IYf Àf¸f¹f ¶ffIYe ±ff d»fWXfþf RcYOX IYûMXÊ ¸fZÔ ¶f`NX IYSX RiY`Ô¨f RiYfBÊþ JfBÊÔ.¹ffSXeQûÀ°fe IZY d»fE B°f³ff Àf¸f¹f IYfRYe ±ff.UWXfÔ ÀfZ CXNXZ °fû WX¸f þ`ÀfZ EIY WXe ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹f ¶f³f ¨fbIZY ±fZ.¸f`Ô³fZ ¶fZMXZ ¸f³fb IYû RYû³f dIY¹ff, “°fb¸WXfSXf QûÀ°f d¨fSXf¦f A¶f ¸fZSXf ·fe ´¹ffSXf QûÀ°f ¶f³f ¨fbIYf WX`Ü ¶fZMXZ ³fZ IYWXf, ¸f`Ô³fZ IYWXf ±ff ³ff dIY Af´fIYû UWX ¸fZSXe WXe °fSXWX »f¦fZ¦ffÜ CXÀfIYe ¶ff°f ÀfWXe ±fe. SXf°f 10:05 ¶fþZ ¸fd»fÔOXû IZY Uf¹fb¹ff³f ³fZ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ ÀfZ ¸f»fZdVf¹ff IYe SXfþ²ff³fe ¢½ff»ff»fÔ´fbSX IZY d»fE CXOÞXf³f ·fSXe.UWXfÔ ÀfZ WX¸fZÔ OXZ³f´ffÀfSX IZY ³f¦fbSXfWX SXfB AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ IZY d»fE QcÀfSXZ Uf¹fb¹ff³f ÀfZ þf³ff ±ff.¸fd»fÔOXû IYe CXOÞXf³f ¸fZÔ WX¸f³fZ ´fWX»fe ¶ffSX IY¸fSX IZY DY´fSX IZY¶ff¹ff MXfg´f AüSX ³fe¨fZ ÀffSXûÔ¦f ´fWX³fZ ÀfbÔQSX ´fdSX¨ffdSXIYfEÔ QZJeÔÜA·fe MXZIY AfRY IZY ´f`Ô°feÀf d¸f³fMX WXe ¶fe°fZ ±fZ dIY WX¸f AÔOX¸ff³f IZY AfÀf¸ff³f ¸fZÔ ²fSX°fe ÀfZ 32,000 RbYMX IYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX ¶ffQ»fûÔ IZY QZVf ÀfZ ·fe DY´fSX CXOÞX SXWXZ ±fZ.(2) ¶ff»fe õe´f IYe ²fSX°fe ´fSX Uf¹fb¹ff³f WXf»ffÔdIY 600 dIY»fû¸feMXSX ´fid°f §fÔMXZ IYe ¦fd°f ÀfZ CXOÞX SXWXf ±ff »fZdIY³f WX¸fZÔ BÀfIYf ´f°ff WXe ³fWXeÔ »f¦f SXWXf ±ff.þ¶f AÔOX¸ff³f Àff¦fSX IZY AfIYfVf ÀfZ Uf¹fb¹ff³f »f¦ff°ffSX ±ffB»f`ÔOX IZY ´fidÀfð ´fiQZVf RbYIZYMX IZY AfÀf¸ff³f IYe AûSX ¶fPÞX SXWXf ±ff, °f¶f WX¸f 33,000 RbYMX IYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX ±fZ.¶ffWXSX IYf °ff´f¸ff³f Vfc³¹f ÀfZ 44 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ³fe¨fZ ±ff.SXf°f 2 ¶fþZ WX¸ffSXf Uf¹fb¹ff³f RbYIZYMX IZY AfÀf¸ff³f IYû ´ffSX IYSX ¸f»fZdVf¹ff IZY CXØfSX-´fd›¸f ¸fZÔ AÔOX¸ff³f Àff¦fSX IZY »fÔIYfUe õe´f Àf¸fcWX IZY DY´fSX 35,000 RbYMX IYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX CXOÞX SXWXf ±ff.dRYSX ´fZ³ffÔ¦f õe´f IZY AfIYfVf IYû ´ffSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ Uf¹fb¹ff³f IYe ¦fd°f AüSX DYÔ¨ffBÊ ²feSXZ²feSXZ IY¸f WXû³fZ »f¦fe.SXf°f IZY Qû-PXfBÊ ¶fþZ WX¸f ¢½ff»ff»fÔ´fbSX ÀfZ IZYU»f PXfBÊ Àfü dIY»fû¸feMXSX QcSX ±fZ.¢½ff»ff»fÔ´fbSX IYSXe¶f Af°ff þf SXWXf ±ff AüSX NXeIY 3: 30 ¶fþZ SXf°f IYû WX¸f ¢½ff»ff»fÔ´fbSX IZY AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ ´fSX CX°fSXZ AüSX WX¸f³fZ ¸f»fZdVf¹ff IYe ²fSX°fe ´fSX IYQ¸f SXJZ. »fZdIY³f, ¹fWX ¢¹ff? WX¸ffSXe §fOÞXe ¸fZÔ Àf¸f¹f SXf°f IZY 3:30 ¶fþZ AüSX ¶ffWXSX ¢½ff»ff»fÔ´fbSX IYe ²fSX°fe ´fSX ´fif°f:IYf»f IZY 6:00 ¶fþ SXWXZ ±fZ! AûWX, ¹fWXfÔ Àf¸f¹f WX¸fÀfZ NXeIY PXfBÊ §fÔMXZ Af¦fZ ·ff¦f SXWXf ±ff! ´fiIÈYd°f ³fMXe IYf JZ»f! ¸f`Ô³fZ VfbIYe ÀfZ IYWXf, QZJû VfbIYe, ¹fWXfÔ Àfc¹fûÊQ¹f WXû SXWXf WX` AüSX UWXfÔ ·ffSX°f ¸fZÔ WX¸ffSXZ ¶f¨¨fZ SXf°f ¸fZÔ ¦fWXSXe ³feÔQ ¸fZÔ Àfû SXWXZ WXûÔ¦fZ!

RNI-DELHIN/2015/65658 À½f°½ffd²fIYfSXe, ´fiIYfVfIY AüSX ¸fbýiIY : Ãf¸f°ff dÀfaWX IZY d»fE A¸fSX CXªff»ff ´fd¶»fIZYVfaÀf d»fd¸fMZXOX, Àfe-21,22, ÀfZ¢MXSX-59, ³fûEOXf, CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa QcÀfSXe ¸fadªf»f, ¶fe-146, WXdSX³f¦fSX, Afßf¸f ³f¹fe dQ»»fe-110014 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ Àfa´ffQIY : Aa¶fSXeVf IbY¸ffSX ´feAfSX¶fe Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f Àf¸ff¨ffSXûÔ IZY ¨f¹f³f IZY d»fE dªf¸¸fZQfSX Àf·fe IYf³fc³fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ff¹f ÃûÂf dQ»»fe WXû¦ff Ü ÀfÔ´fIYÊ :Y91-8004903209, 9793677793, BX-¸fZ»f:-shukrawaardelhi@gmail.com

Profile for ambrish kumar

शुक्रवार  

शुक्रवार  

Advertisement