Page 1

www.shukrawaar.com ½f¿fÊ : 04 n AaIY : 07 n ´fÈ¿NX : 12 n 11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019 n ³f¹fe dQ»»fe n 5 ÷Y´f¹ff

¸fûQe IYf SXfÀ°ff SXûIY ³f QZÔ ¹fWX ¦fNX¶fÔ²f³f ! AÔ¶fSXeVf IbY¸ffSX »fJ³fDY .d´fL»fZ dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ EIY

³ffSXf »f¦ff ±ff AdJ»fZVf ¹ffQU IYe Àf·ffAûÔ ¸fZÔ ' dþÀfIYf ¹fc´fe ,CXÀfIYf QZVf . ' A¶f ¹fc´fe ´fSX ³f¹ff ¦fNX¶fÔ²f³f ¹fWXe QfUf NXûIY SXWXf WX` .d´fL»fZ EIY WXµ°fZ IZY §fMX³ffIiY¸f IZY ¶ffQ CXØfSX ´fiQVZ f A¶f dRYSX QZVf IYe SXfþ³fed°f ¶fQ»f³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WXû SXWXf WX` .CXØfSX ´fiQVZ f IZY Qû ¶fOÞXZ Q»f Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ AüSX ¶fWXþ b ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ ³f dÀfRYÊ Àff±f Af ¦fE WXỒ ¶fd»IY ÀffÓff ¨fb³ffU »fOÞX³fZ þf SXWXZ WXỒ .BÀfIYf ßfZ¹f ·fe ¸fûQe IYû þf°ff WX̀ °fû ¹fWX J°fSXZ IYe §fÔMXe ·fe ¸fûQe IZY d»fE ¶fþ SXWXe WX` .¸fûQe IZY d»fE BÀfd»fE ¢¹fûÔdIY d´fL»fZ IbYL ¸fWXe³fûÔ ÀfZ ¸fûQe Àfe¶feAfBÊ ¸fZÔ WXe CX»fÓfZ WXbE WX` .UZ ¦fNX¶fÔ²f³f °fûOÞX³fZ IZY d»fE ·fe Àfe¶feAfBÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXZ WXỒ °fû ¶f³ff³fZ IZY d»fE ·fe .¹fc´fe ¸fZÔ A¨ff³fIY J³f³f §fûMXf»fZ IYû »fZIYSX dþÀf °fSXWX Àfe¶feAfBÊ IYû Af¦fZ IYSX Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY ¸fbdJ¹ff AdJ»fZVf ¹ffQU IYû §fZSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff CXÀf³fZ Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IYû AüSX °ffIY°f QZ Qe .þû Qû³fûÔ Q»f ¸fWXe³fûÔ ÀfZ A»f¦f SXfÀ°fûÔ ´fSX ¨f»f SXWXZ ±fZ UZ Àff±f Af ¦fE .¸ff¹ffU°fe ³fZ AdJ»fZVf ¹ffQU IYû RYû³f IYSX ÀffWXÀf ¶fPÞXf¹ff °fû dQ»»fe ¸fZÔ ÀffÓff ´fiZÀf IYfÔRiYZÔÀf ·fe WXbBÊ . Vfd³fUfSX IYû »fJ³fDY IZY °ffþ WXûMX»f ¸fZÔ ¸ff¹ffU°fe AüSX AdJ»fZVf ¹ffQU ¦fNX¶fÔ²f³f IYe Aü´f¨ffdSXIY §fû¿f¯ff IYSX³fZ þf SXWXZ WXỒ °fû Àfe¶feAfBÊ IYû ·fe BÀfIYf IbYL ßfZ¹f QZ³ff ¨ffdWXE °fû ¸fûQe IYû ·fe . þû Àfe¶feAfBÊ ÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f IYe SXfþ³fed°f IYSX SXWXZ WXỒ . ´fSX ¹fWX ¦fNX¶fÔ²f³f QZVf IYe SXfþ³fed°f IYe dQVff ¶fQ»f ÀfIY°ff WX` . dÀfRYÊ ¹fc´fe d¶fWXfSX WXe ·ffþ´ff IYû Àfü ÀfeMX ´feLZ IYSX ÀfIY°ff WX` .dþÀfÀfZ ÀfØff ÀfZ ¶fZQJ»f WXû ÀfIY°fe WX` ·ffþ´ff .¹fc´fe ¸fZÔ ¸fûQe IZY CX·ffSX ÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff IYe þû QVff ±fe UWX dRYSX CXÀfe dQVff ¸fZÔ ¶fPÞX ÀfIY°fe WX` .d´fL»fe ¶ffSX þ¶f IYfÔVfeSXf¸f AüSX ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU d¸f»fZ ±fZ °fû

´fcþf dÀfÔWX ·fû´ff»f. ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀfSXIYfSX

¶f³ff »fe WX` AüSX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ´fQ ´fSX ·fe ´ffMXeÊ IYfd¶fþ WXû ¦f¹fe WX` »fZdIY³f CXÀfIYe ¸fbdVIY»fZÔ WX`Ô dIY IY¸f WXû³fZ IYf ³ff¸f WXe ³fWXeÔ »fZ SXWXe WX`Ô. ´ffMXeÊ »f¦ff°ffSX ¹fWX AfSXû´f »f¦ff SXWXe WX` dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) CXÀfIZY dU²ff¹fIYûÔ IYû JSXeQ³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`. ´fiQZVf IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ·ffþ´ff IY¸f»f³ff±f ÀfSXIYfSX IYû d¦fSXf³fZ IZY d»fE EIY-EIY dU²ff¹fIY IYû 100 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ °fIY QZ³fZ IYe ´fZVfIYVf IYSX SXWXe WX`. dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY ´fcUÊ ¸fÔÂfe ³fSXûØf¸f d¸fßff AüSX dUV½ffÀf ÀffSXÔ¦f IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY ¶f`þ³ff±f

¸fÔdQSX ¸fbïf ¦fSX¸ff¹ff WXbAf ±ff .CXÀf QüSX ¸fZÔ ³ffSXf »f¦ff ±ff ,d¸f»fZ ¸fb»ff¹f¸f , IYfÔVfeSXf¸f -WXUf ¸fZÔ CXOXÞ ¦fE þ¹f ßfeSXf¸f .AüSX WXA b f ·fe UWXe .Àf´ff ¶fÀf´ff ´fcSXe °ffIY°f IZY Àff±f ÀfØff ¸fZÔ »füMXZ .BÀf ¶ffSX ·fe »fû¦fûÔ IYf ¹fWXe AfIY»f³f WX` .Bd°fWXfÀf QûWXSXf¹ff þf ÀfIY°ff WX` .IYûBÊ MXIYSXfU ·fe ³fWXeÔ WX` .¸ff¹ffU°fe IYû QZVf AüSX AdJ»fZVf IYû ´fiQVZ f QZJ³ff WX` .¸ff³ff ¹fWX þf SXWXf WX` dIY dÂfVfÔIYb »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´f¨ffÀf ÀfZ ª¹ffQf »fûIYÀf·ff ÀfeMX Af³fZ IZY ¶ffQ ¸ff¹ffU°fe Àf¶fÀfZ ¸fþ¶fc°f QfUZQfSX WXûÔ¦fe .SXfWXb»f ¦ffÔ²fe U`ÀfZ ·fe °f¶f°fIY QfUZQfSX ³fWXeÔ ¶f³fZ¦fZ þ¶f°fIY IYfÔ¦fiZÀf IYû ¶fWXb¸f°f ³f d¸f»fZ .þû BÀf »fûIYÀf·ff ¸fZÔ A·fe dQJ ³fWXeÔ SXWXf WX` . ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff dIYÀfe °f¹f RYf¸fc»fÊZ ´fSX

þf³fZ IYe ¶fþf¹f WXSX ÀfeMX þû þe°f³fZ IZY d»fWXfþ ÀfZ »fOÞX³fZ þf SXWXZ WXỒ .¸fÀf»f³f A¦fSX dIYÀfe dIYÀfe ÀfeMX ´fSX d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff QcÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX SXWXe WXû °fû þ÷YSXe ³fWXeÔ dIY UWX ÀfeMX Àf´ff IYû WXe d¸f»fZ A¦fSX CXÀf¸fZ dIYÀfe °fSXWX IZY ¶fQ»ffU ÀfZ þe°f Àfbd³fd›°f WXBb Ê °fû UWX ¶fQ»ffU WXû¦ff .ÀfeMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff AfÀf´ffÀf WXe WXû¦fe . IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE Qû ÀfeMX Àf´ff LûOX°fe AfBÊ WX` UWX ´fSX¸´fSXf þfSXe SXWXZ¦fe .»fûIYQ»f IZY Àff±f IbYL ÃfZÂfe¹f Q»f ¸fÀf»f³f A´f³ff Q»f AfdQ ·fe Àf¸ff¹fûdþ°f WXû ÀfIY°fZ WXỒ.QSXAÀf»f CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f IYû »fZIYSX ¦fNX¶fÔ²f³f IYf AfIY»f³f A»f¦f WX` .SXfþ³f`d°fIY MXeIYfIYfSX ÀfeE¸f Vfb¢»f IZY ¸fb°ffd¶fIY

IYfÔ¦fiZÀf A¦fSX AIZY»fZ »fOX°fe WX` °fû CXÀf QVff ¸fZÔ dU´fÃf IYû ª¹ffQf RYf¹fQf WXû ÀfIY°ff WX` .UþWX IYfÔ¦fiZÀf IYf A¦fOÞXf UûMX ¶f`ÔIY WX` .¹fWX UûMX ¶f`ÔIY IYfÔ¦fiZÀf IZY Àf´ff ¶fÀf´ff IZY JZ¸fZ ¸fZÔ þf°fZ WXe d¶fQIY þf°ff WX` AüSX ·ffþ´ff IYe °fSXRY »füMX þf°ff WX` .´fSX IYfÔ¦fiÀZ f A¦fSX AIZY»fZ »fOX°fe WX̀ °fû CXÀfÀfZ ·ffþ´ff IZY UûMX ¶fỒIY ¸fZÔ WXe IbYL IY°fSX¶¹fûÔ°f IYSX°fe WX` .¹fWX EIY AfIY»f³f WX` . ¶fWXSXWXf»f CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ Qd»f°f AüSX d´fLOÞXûÔ IYf ¹fWX EIY ¸fþ¶fc°f AüSX AfIiYf¸fIY ¦fNX¶fÔ²f³f ¶f³f°ff ³fþSX Af SXWXf WX` .JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¹fWX ´fi¹fû¦f dÀfRYÊ ¹fWXe ³fWXeÔ °fe³f ¨ffSX ´fiQVZ fûÔ ¸fZÔ ·fe IbYL ³f IbYL AÀfSX OXf»fZ¦ff .JfÀfIYSX ¸f²¹f ´fiQZVf ,SXfþÀ±ff³f þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ .

E¸f´fe IZY ¶fbÔQZ»fJÔOX ´fSX ·fe ´fOÞXZ¦ff AÀfSX ²feSXþ ¨f°fbUQZ eÊ ·fû´ff»f .·f»fZ WXe ´fSXfþ¹f IZY ¶ffQ ·fe ·ffþ´ff

IYf ¸f°f ´fid°f¿f°f ´fiQ¿Z f ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f ÀfZ ¸ff¸fc»fe ¶fPX°f d»f¹fZ WXû ´fSX ¶fbQÔ »Z fJOX ¸fZÔ °fû ·ffþ´ff IYû IYSXe¶f ¨ffSX ´fid°fVf°f IYf ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fPXf WX.` UWXeÔ IYfÔ¦fiÀZ f »f¦f·f¦f dÀ±fSX dÀ±f°fe ¸fZÔ WX̀.Qû³fû SXf¿MÑXe¹f Q»fû IZY d»f¹fZ ¶fÀf´ff AüSX Àf´ff IYf ¶fPX°ff þ³ff²ffSX ÀfÔIYMX IYf IYfSX¯f ¶f³f ÀfIY°ff WX.` CX¸ff ·ffSX°fe IZY ´fi·ffU Uf»fZ ¶fbQÔ »Z fJÔOX IZY Àff¦fSX ÀfÔ·ff¦f IYû ·ffþ´ff IYf ¦fPX ¸ff³ff þf°ff SXWXf WX̀.d´fL»fZ 2013 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû 42.67 ´fid°fVf°f ¸f°f WXfdÀf»f WX¹b fZ ±fZ.Àff±f WXe Àff¦fSX ÀfÔ·ff¦f IZY ´ffÔ¨f dþ»fû IYe 26 ¸fZÔ ÀfZ 20 ÀfeMXû ´fSX IY¶þf dIY¹ff ±ff.2018 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY þ³ff²ffSX ¸fZÔ IYSXe¶f 4 ´fid°fVf°f IYe IY¸fe AfBÊ WX`.UWXeÔ 6 ÀfeMXû IYf ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fPXf WX`.¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fû IZY AfÔIY»f³f ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX̀ dIY 2018 ¸fZ ·ffþ´ff IYf

E¸f´fe ¸fZÔ ·ffþ´ff JSXeQ RYSXû£°f ¸fZÔ þbMXe WX`

¸f°f ´fid°f¿f°f d¦fSXfUMX Q¿ff°fÊZ WXb¹fZ 38.48 Af ¦f¹ff WX.` þû »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY údá ÀfZ ·ffþ´ff IZY d»f¹fZ A¨LZ dQ³fû Uf»ff ³fþSX ³fWXe Af°ff.·ffþ´ff IYf ¸f°f ´fid°f¿f°f ·fe d¦fSXf UWXeÔ ÀfeMXû IYf ·fe ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fPXf WX.` IYfÔ¦fiÀZ f IZY d»f¹fZ ·fe Jb¿f WXû³fZ Uf»fZ ´fdSX¯ff¸f ³fWXe SXWXZ WX.` WXf»ffÔdIY ¶fbQÔ »Z fJÔOX ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f ³fZ ¸ffÂf 4 ÀfeMXû IYf BþfRYf dIY¹ff WX,` ´fSX ¸f°f ´fid°f¿f°f ¸fZÔ ¸fWXþ 0.44 ´fid°f¿f°f IYe UÈdð IYe WX̀.dþ»fZUfSX ´fdSX¯ff¸fû ´fSX ¦füSX dIY¹ff þf¹fZ °fû L°fSX´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû Àf¶fÀfZ ¶fOXf ÓfMXIYf »f¦ff.dþ»fZ IYe 6 ¸fZ ÀfZ ¸ffÂf EIY ÀfeMX ´fSX ·ffþ´ff A´f³fe »ffþ ¶f¨ff ´ffBÊ.þWXfÔ d¿fUSXfþ ÀfSXIYfSX IYe ¸fÔÂfe »fd»f°ff ¹ffQU IYû ¶fOXf¸f»fWXSXf ÀfZ °fû ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf IYe ´f}e EÔU U°fʸff³f ³f´ff²¹fÃf A¨fʳffdÀfÔWX IYû ´fSXfþ¹f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOXf.MXeIY¸f¦fPX dþ»fZ ¸fZÔ d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ´ffÀf 5 ¸fZÔ ÀfZ 4 ÀfeMXZ ±fe AüSX IYfÔ¦fiÀZ f IZY ´ffÀf Qû.BÀf ¶ffSX ·ffþ´ff ³fZ ¨ffSX ÀfeMXû ´fSX RY°fWX

WXfdÀf»f IYe »fZdIY³f ´ffMXeÊ IZY dþ»ff²¹fÃf IYû ´fSXfþ¹f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fPXf.´f³³ff dþ»fZ ¸fZÔ ´fcUÊ IYe °fSXWX WXe ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f SXWXZ »fZdIY³f IYfÔ¦fiÀZ f IZY dQ¦¦fþ ¸fbIYZ ¿f ³ff¹fIY IYû IYSXfSXe WXfSX ÓfZ»f³fe ´fPXe.Q¸fûWX dþ»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû QûWXSXf ÓfMXIYf »f¦ff.þWXfÔ ·ffþ´ff IZY ¸fÔÂfe þ¹fÔ°f ¸f»f`¹ff ÀfdWX°f ´fcUÊ ¸fÔÂfe SXf¸fIY¿¯f IbYÀf¸fdSX¹ff °fIY IYû ´fSXfdþ°f WXû³ff ´fPXf.Àff¦fSX dþ»fZ ¸fZ IÔ YfÔ¦fiÀZ f IZY ´ffÀf ´fWX»fZ EIY ÀfeMX ±fe »fZdIY³f BÀf ¶ffSX °fe³f ÀfeMXû ´fSX dUþ¹f WXfdÀf»f IYe. dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU 2018 IZY ´fdSX¯ff¸f SXf¿MÑXe¹f Q»fû IZY d»f¹fZ Jb¿fe AûSX ¦f¸f IYf ´f`¦ff¸f dþÀf °fSXWX »ff¹fZ WXû dIY³°fb ¶fÀf´ff AüSX Àf´ff ³fZ Qû³fû Q»fû IZY d»f¹fZ J°fSXZ IYe §fÔMXe ¶fþf Qe WX.` ´fi¸fbJ Q»fû ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiÀZ f IZY ¶ffd¦f¹fû IYû dMXdIYMX QZIYSX Qû³fû Q»fû IYû ÓfMXIYZ dQ¹fZ WX̀.¶fÀf´ff ³fZ þWXfÔ Q¸fûWX dþ»fZ IYe ´f±fdSX¹ff ÀfeMX ´fSX A´f³ff ÓfÔOXf ¦ffPXf UWXe Àf´ff ³fZ L°fSX´fbSX dþ»fZ IYe d¶fþfUSX ÀfeMX ´fSX dSXIYfOXÊ °fûOX þe°f

WXfdÀf»f IYSX Àf·fe IYû ¨füIYfÔ dQ¹ff.¸f°f ´fid°f¿f°f IZY Af²ffSX ´fSX B³f ÃfZÂfe¹f Q»fû IYf AfÔIY»f³f dIY¹ff þf¹fZ °fû 2013 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYû 8.02 ´fid°f¿f°f ¸f°f d¸f»fZ ±fZ þû 2018 ¸fZÔ ¶fPXIYSX 9.35 ´fid°f¿f°f WXû ¦f¹fZ.BÀfe °fSXWX Àf´ff IYû 2013 ¸fZÔ 2.74 ´fid°f¿f°f d¸f»ff ±ff þû A¨fûIY °fSXeIZY ÀfZ ¶fPXIYSX 2018 ¸fZÔ 6.52 ´fid°f¿f°f ´fÔWXb¨f ¦f¹ff.MXeIY¸f¦fPX dþ»fZ IYe ´fȱUe´fbSX ÀfeMX ´fSX ·ffþ´ff Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff CX¸¸feQUfSXû IZY IYfSX¯f ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX ´fÔWX¨b f ¦fBÊ.UWXeÔ IYfÔ¦fiÀZ f IYû MXeIY¸f¦fPX dþ»fZ IYe d³fUfSXe, Q¸fûWX dþ»fZ IYe ´f±fdSX¹ff ÀfeMX ´fSX ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX ¶fÀf´ff U Àf´ff IZY IYfSX¯f WXe ´fÔWX¨b f³ff ´fPXf.Af¦ff¸fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸fQQZ³fþSX AfÔIY»f³f dIY¹ff þf¹fZ °fû ¶fbQÔ »Z fJÔOX ¸fZÔ °ffIY°f ¶fPXf°fe ¶fÀf´ff AüSX Àf´ff ´fi¸fbJ Q»fû IZY ¦fd¯f°f IYû d¶f¦ffOX ÀfIY°fe WX`.UWXeÔ ·ffþ´ff IYf d¦fSX°ff þ³ff²ffSX ¸fûQe-¿ffWX IYe þûOXe IZY d»f¹fZ ¸ff±fZ ´fSX ¶f»f Àffd¶f°f IYSX³fZ þ`Àff WXû ÀfIY°ff WX.`

IbYVfUfWXf IYû VfWXSX ÀfZ 10 dIY»fû¸feMXSX QcSX EIY PXf¶fZ ´fSX »fZ ¦f¹fZ AüSX CX³WXZÔ 100 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AüSX ¸fÔÂfe ´fQ IYf ´fi»fû·f³f dQ¹ff, °ffdIY ÀfSXIYfSX d¦fSXf¹fe þf ÀfIZY. IYfÔ¦fiZÀf IZY IbYL A³¹f dU²ff¹fIYûÔ WXeSXf A»ffUf AüSX AVfûIY ¸fÀfÊIYû»fZ ³fZ ·fe AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ·ffþ´ff ³fZ CX³fÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff AüSX ÀfSXIYfSX d¦fSXf³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff ¸ffÔ¦fe. B³f AfSXû´fûÔ ÀfZ BÀf AfVfÔIYf IYû ¶f»f d¸f»ff WX` dIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ ·ffþ´ff, ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX d¦fSXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf ³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ IYSX ÀfIY°fe WX.` ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ´fiQVZ f ¸fZÔ dIYÀfe Q»f IYû ¶fWX¸b f°f ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYf ±ff WXf»ffÔdIY IYfÔ¦fiZÀf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ Q»f IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSXe ±fe. ·ffþ´ff ³fZ dU´fÃf ¸fZÔ ¶f`NX³fZ IYf d³f¯fʹf þøYSX dIY¹ff »fZdIY³f ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ´ffMXeÊ ³fZ LdU JSXf¶f WXû³fZ IZY OXSX ÀfZ CXÀf UöY JSXeQ RYSXû£°f ³fWXeÔ IYe »fZdIY³f UWX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ EZÀfe IYûdVfVf IYSX ÀfIY°fe WX`. WXf»ffÔdIY ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY AfSXû´fûÔ IYû dÀfSXZ ÀfZ ³fIYfSX dQ¹ff WX`.CX²fSX, 15 Àff»f ÀfØff ¸fZÔ SXWX³fZ IZY ¶ffQ ·ffþ´ff dU²ff¹fIY ¦f¯f dU´fÃf IYe A´f³fe ³f¹fe ·fcd¸fIYf ÀfZ °ff»f¸fZ»f ³fWXeÔ d¶fNXf ´ff SXWXZ WX`Ô. dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ CX³fIZY ¶fe¨f °ff»f¸fZ»f IYe IY¸fe ÀffRY ³fþSX Af SXWXe WX`.


VfbIiY½ffSX

02

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

¸fZÀfe-SXû³ff»OXû ÀfZ Af¦fZ kI`Y´MX³f R`YÔMXfdÀMXIYl WXþ dUV½ffÀf ³fWXeÔ WXû°ff dIY IYûBÊ EZÀff ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ffg»fSX JZ»f SXWXf WX`, dþÀf³fZ B°f³fZ ¦fû»f IYSX dQ¹fZ WX`Ô dIY Qbd³f¹ff IYf ³ff¸f¨fe³f AþZÊÔMXe³ff IYf dQ¦¦fþ RbYMX¶ffg»fSX d»f¹fû³fZ»f ¸fZÀfe CXÀfÀfZ d´fLOÞX ¦f¹ff WX`. B°f³ff WXe ³fWXeÔ, CXÀfIYe ¦fû»f IYSX³fZ IYe AüÀf°f ÀfdIiY¹f RbYMX¶ffg»fSXûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fZWX°fSX WX`. ¶fifþe»f IZY RbYMX¶ffg»fSX dIiYdÀMX¹ff³fû SXû³ff»OXû ÀfZ ·fe ¶fZWX°fSX. Vff¹fQ WX¸f A´f³fZ WXeSXZ IYû ´fWX¨ff³f ³fWXeÔ ´ff¹fZ AüSX Uû Àf¸¸ff³f ·fe ³fWXeÔ QZ ´ff¹fZ, dþÀfIYf Uû WXIYQfSX ±ff. ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ff»f MXe¸f IZY IY~f³f Àfb³fe»f LZÂfe Qbd³f¹ff IZY CX³f ¨fbd³fÔQf dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ WX`Ô þû ÀfdIiY¹f JZ»f þeU³f ¸fZÔ Àfü ÀfZ Ad²fIY ¸f`¨f JZ»f ¨fbIZY WX`Ô. WXf»f WXe ¸fZÔ EERYÀfe EdVf¹f³f IY´f IZY VfbøYAf°fe ¸f`¨f ¸fZÔ ±ffBÊ»f`ÔOX IYû 4-1 ÀfZ WXSXf³fZ Uf»fe ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe ¹fWXfÔ ¹fWX ´fWX»fe þe°f ±fe. Àf¶fÀfZ JfÀf ¹fWX dIY ¸f`¨f ¸fZÔ Àfb³fe»f LZÂfe ³fZ Qû Vff³fQfSX ¦fû»f dIY¹fZ. dþÀfÀfZ ¦fû»f ÀfÔ£¹ff IZY d»fWXfþ ÀfZ UZ ¸fZÀfe ÀfZ Af¦fZ d³fIY»f ¦f¹fZ. BÀf ¸f`¨f °fIY Àfb³fe»f ³fZ 105 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 67 ¦fû»f dIY¹fZ ±fZ AüSX ¸fZÀfe ³fZ 128 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 65 ¦fû»f dIY¹fZ ±fZ. IYWX ÀfIY°fZ WXỒ dIY ¸fZÀfe Qbd³f¹ff IYe dQ¦¦fþ MXe¸fûÔ IZY dJ»ffRY JZ»fZ WXỒ, ¸f¦fSX AfÔIYOÞXf °fû Àfb³fe»f LZÂfe IZY ´fÃf ¸fZÔ þf°ff WX` þû ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ffg»f IZY CX«U»f ·fdU¿¹f IZY ´fid°f AfV½fdÀ°f WX`. d³f:ÀfÔQZWX dIiYIZYMX ³fZ VfZ¿f ·ffSX°fe¹f?JZ»fûÔ IYû BÀf °fSXWX WXfdVf¹fZ ´fSX OXf»f dQ¹ff WX` dIY WX¸f ²¹ff³f WXe ³fWXeÔ QZ°fZ dIY dUV½f²ffSXf IZY ¸fb£¹f JZ»fûÔ ¸fZÔ WX¸ffSXe ´fid°f·ffEÔ QÀ°fIY QZ SXWXe WX`Ô. ¶fe°fZ U¿fÊ þ¶f ·ffSX°fe¹f MXe¸f BÔMXSXIYfÔdMX³fZÔMX»f IY´f IYf RYfB³f»f þe°fe °fû RbYMX¶ffg»f IZY JZ»f ¸fZÔ ³fBÊ CX¸¸feQZÔ þ¦feÔ. ¹fWX MXc³ff¸fZÊÔMX ?BÀfd»f¹fZ ·fe JfÀf ±ff dIY Àfb³fe»f LZÂfe ³fZ A´f³fZ Àfü ¸f`¨f ´fcSXZ dIY¹fZ ±fZ. RYfB³f»f ¸fZÔ 3-0 IYe þe°f ¸fZÔ Àfb³fe»f IZY Qû ¦fû»f ±fZ. BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¨fe³f °ffB´fZ IZY dJ»ffRY EIY ¸f`¨f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ Vff³fQfSX WX`dMÑIY »f¦ffBÊ ±fe. QSXAÀf»f, ¹fcEBÊ ¸fZÔ BÀf Àff»f WXû SXWXZ EdVf¹ff IY´f IYe °f`¹ffSXe IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff. BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ dJ°ff¶fe þe°f ³fZ IY¸f ÀfZ IY¸f ¹fWX °fû ÀfÔIZY°f QZ WXe dQ¹ff WX` dIY LZÂfe IYe MXe¸f IYf ´fiQVfʳf CX¸¸feQ þ¦ff³fZ Uf»ff WX`. ³fZ´ff»fe ¸fc»f IZY Àfb³fe»f LZÂfe IYf þ³¸f 3 A¦fÀ°f 1984 IYû dÀfIÔYQSXf¶ffQ ¸fZÔ WXbAf ±ff. ´fWX»fZ ÃfZÂfe¹f MXe¸fûÔ IZY Àff±f JZ»f³fZ IZY ¶ffQ UZ ¸fûWX³f ¶f¦ff³f Àf¸fZ°f IYBÊ ¢»f¶fûÔ IZY d»f¹fZ JZ»f³fZ »f¦fZ. IYf»ffÔ°fSX CX³WXûÔ³fZ EIY SXf¿MÑXe¹f À°fSX IZY dJ»ffOÞXe IYf ´fiQVfʳf IYSXIZY ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊ. ¹fcÔ °fû LZÂfe ³fZ 2001 ÀfZ WXe A´f³fZ WXb³fSX ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff³fe VfbøY IYSX Qe ±fe ¸f¦fSX CX³WXûÔ³fZ ´fWX»ff AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¦fû»f ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY 2005 ¸fZÔ dIY¹ff. BÀf ¦fû»f ÀfZ WXe CX³WXûÔ³fZ Bd°fWXfÀf SX¨f dQ¹ff ¢¹fûÔdIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY JZ»fZ ¦f¹fZ ´fWX»fZ WXe ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´fWX»ff ¦fû»f dIY¹ff ±ff. ·ffSX°f IZY ÀMXfSX RbYMX¶ffg»f ÀMÑfBIYSX Aþbʳf ´fbSXÀIYfSX dUþZ°ff Àfb³fe»f LZÂfe d³f:ÀfÔQZWX UfB¨fbÔ¦f ·fcdMX¹ff IZY ¶ffQ QcÀfSXZ EZÀfZ dJ»ffOÞXe WX`Ô þû 100 BÔMXSX³fZVf³f»f ¸f`¨f JZ»f ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f A·fe CX³fIYf ¶fWXb°f JZ»f ¶ffIYe WX`. CX³fÀfZ ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ffg»f ´fiZd¸f¹fûÔ IYû ¶fWXb°f CX¸¸feQZÔ WX`Ô. CX³fIYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IZY d»f¹fZ Afg»f BÔdOX¹ff RbYMX¶ffg»f RZYOXSXZVf³f ³fZ CX³WXZÔ ´»fZ¹fSX AfgRY Q BʹfSX-2017 Àf¸¸ff³f IZY d»f¹fZ ¨fb³ff. CX³fIYe d¦f³f°fe Afþ ¶fOÞXZ JZ»f dÀf°ffSXZ IZY øY´f ¸fZÔ WXû°fe WX`. Àfb³fe»f dþ°f³fZ A¨LZ dJ»ffOÞXe WX`Ô, CX°f³fZ A¨LZ B³fÀff³f ·fe WX`Ô. RbYMX¶ffg»f IZY d»f¹fZ CX³fIZY þb³fc³f IYe ¶ff³f¦fe d´fL»fZ dQ³fûÔ CX³fIZY õfSXf VfZ¹fSX dIY¹fZ ¦f¹fZ EIY UedOX¹fû ÀfZ Àff¸f³fZ AfBÊ. EIY AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸f`¨f IZY QüSXf³f QVfÊIYûÔ IYe IY¸f ÀfÔ£¹ff IYû dQJf°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ A³¹f JZ»f ´fiZd¸f¹fûÔ ÀfZ A´fe»f IYe dIY UZ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f RbYMX¶ffg»f À´f²ffAûÊÔ IYû QZJ³fZ AfEÔ. CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘þû RbYMX¶ffg»f IZY R`Y³f ³fWXeÔ WX`Ô, UZ ·fe ¸f`¨f QZJ³fZ AfEÔ. ¹fWX þû þÀfeÊ WX`, UWX WX¸ffSXZ QZVf IYe WX`.?WX¸f QZVf IZY d»f¹fZ JZ»f°fZ WX`Ô. Af´f ¸f`¨f QZJZÔ, WX¸f Af´fIZY IYe¸f°fe Àf¸f¹f IYe ·fSX´ffBÊ IYSXZÔ¦fZ. Af´f WX¸fZÔ ¦ff»fe QZÔ, WX¸f ´fSX ¨feJZÔ, »fZdIY³f EIY dQ³f EZÀff AfE¦ff dIY Af´f WX¸fZÔ ´¹ffSX IYSXZÔ¦fZ. A¦f»fZ dQ³f ÀMXZdOX¹f¸f QVfÊIYûÔ ÀfZ J¨ffJ¨f ·fSXf ±ff. CX³fIYe BÀf A´fe»f IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX MXe¸f IZY IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ·fe AfE. IYûWX»fe ³fZ IYWXf, ‘WX¸fZÔ Àf·fe JZ»fûÔ IYû ¶fSXf¶fSXe ÀfZ QZJ³ff ¨ffdWXE. EZÀff IYSXIZY WX¸f QZVf IYû JZ»f SXf¿MÑX ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô. BÀfIZY ¶ffQ IYBÊ JZ»f ÀfZ»fZd¶fiMXe þ`ÀfZ Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX U SX`³ff ·fe CX³fIZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ Af¹fZ. ¶fWXSXWXf»f, Àfb³fe»f ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ WX`. ´fiVfÔÀfIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX SXWXe WX`. NXeIY WX` dIY RbYMX¶ffg»f IYf ·fdU¿¹f SXf°fûÔSXf°f ³fWXeÔ ¶fQ»ff þf ÀfIY°ff. ¸f¦fSX B°f³ff °fû °f¹f WX` dIY RbYMX¶ffg»f IYû A¶f UWX AWXd¸f¹f°f d¸f»f³fZ »f¦fe WX` þû dIiYIZYMX IZY A»ffUf A³¹f JZ»fûÔ IYû A¶f °fIY ³fWXeÔ d¸f»f ´ffBÊ WX`. ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f ¸fZÔ WXû SXWXZ EdVf¹ff IY´f IZY ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ±ffBÊ»f`ÔOX IYû 4-1 ÀfZ WXSXf³ff BÀfIYe EIY d¸fÀff»f WX` dIY RbYMX¶ffg»f IZY A¨LZ dQ³f Af ÀfIY°fZ WX`Ô. ±ffBÊ»f`ÔOX ÀfZ JZ»fZ ¦f¹fZ 24 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WX¸f A¶f °fIY dÀfRYÊ ´ffÔ¨f ¸f`¨f WXe þe°f ÀfIZY ±fZ. MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ·ffSX°f IYû ¹fWX þe°f 55 Àff»f ¶ffQ WXfdÀf»f WXbBÊ. d³f:ÀfÔQZWX BÀf þe°f IZY ³ff¹fIY Àfb³fe»f LZÂfe WXe ±fZ. UZ I`Y´MX³f R`YÔMXfdÀMXIY IZY CX´f³ff¸f IYû Àff±fÊIY IYSX SXWXZ WX`Ô. ÀfUf ASX¶f ·ffSX°fe¹fûÔ IYe QbAfEÔ CX³fIZY Àff±f WX`Ô.

Àf

Àff·ffSX

A¸fZdSXIYe ´f»ff¹f³f ÀfZ CX·fSX°ff ARY¦ff³f ÀfÔIYMX þe. ´ff±fÊÀffSX±fe

ÀfSXZ QZVfûÔ ¸fZÔ A¸fZdSXIYe RYüþûÔ IYe ¸füþcQ¦fe IZY ´fid°f ³ff´fÀfÔQ¦fe SXJ³fZ Uf»fZ SXf¿MÑX´fd°f MÑÔ´f ³fZ ÀfedSX¹ff AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ A´f³fe ÀfZ³ff IYû þ»Q d³fIYf»f³fZ IYf d³f¯fʹf ÀffUÊþd³fIY IYSX dQ¹ff WX`. WXf»ffÔdIY Af»fû¨fIYûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWX IYQ¸f A¸fZdSXIYf IZY ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ ÀfZ dUV½ffÀf§ff°f IYSX³fZ þ`Àff WX`. A¶f ¹fWX ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY A¸fZdSXIYf IYe ¸fÔVff ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ A´f³fZ Ad·f¹ff³fûÔ IYû »f¦ff°ffSX Àf¸fZMX°fZ WXbE ´f»ff¹f³f IYSX³fZ IYe WX`. Afþ UWXfÔ A¸fZdSXIYe Àf`d³fIYûÔ IYe d¦f³f°fe IZYU»f 14000 WX` AüSX A¦f»fZ IbYL Àf¸f¹f ¸fZÔ BÀfZ ·fe Af²ff dIY¹ff þf³ff WX`. þfdWXSX WX` BÀf AfVfÔIYf ÀfZ ·ffSX°f d¨fÔd°f°f WX` dIY °ffd»f¶ff³f °fZþe ÀfZ A´f³ff Àf`³¹f IY¶þf ¶f³ffEÔ¦fZ AüSX UþWX BÔdOX¹f³f EASX»ffBÔÀf IYe µ»ffBMX AfBÊÀfe-814 IZY A´fWXSX¯fIY°ffAûÊÔ ÀfZ °ffd»f¶ff³f IYe ÀffÔNX¦ffÔNX IYf A³fb·fU ·fe. °ffd»f¶ff³f ³fZ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀfQ ´fSX WX¸f»ff IYSX³fZ Uf»fZ þ`Vf-E¸fûWX¸¸fQ þ`ÀfZ Af°fÔIYe ¦fbMXûÔ IYû VfSX¯fÀ±f»f AüSX ´fidVfÃf¯f ·fe ¸fbWX`¹ff IYSXUf¹ff WX`. CX²fSX ´ffdIYÀ°ff³f A´f³fe þ¸fe³f ´fSX °ffd»f¶ff³f IYû ÀfbSXdÃf°f dNXIYf³fZ QZ³fZ IZY A»ffUf Àf`³¹f AüSX JbdRY¹ff ¸fQQ QZ°ff Af¹ff WX.` °ffd»f¶ff³f ÀfSXIYfSX IYf ´fcUÊ CX´fSXf¿MÑX´fd°f dÀfSXfþbïe³f WX¢IYf³fe AfþIY»f ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ WX` AüSX UWXfÔ ÀfZ A´f³fe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ¨f»ffE WXbE WX`. Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ´fÀ°f ´ffdIYÀ°ff³f IYf dUQZVfe ¸fbQif ·fÔOXfSX §fMXIYSX ¸fWXþ 6 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX þf ´fWXbÔ¨ff WX`. AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f d¶fSXfQSXe Q¶ffU ¶f³ff SXWXe WX` dIY UWX °ffd»f¶ff³f IYû ¸fQQ QZ³ff ¶fÔQ IYSXZ. B°f³ff WXe ³fWXeÔ, AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f dUØfe¹f IYf¹fʶf»f ·fe ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fZ¨f IYÀf SXWXf WX` dIY ¹ff °fû UWX Af°fÔIYUfQ IYû A´f³ff Àf¸f±fʳf ¶fÔQ IYSXZ ¹ff dRYSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ´fid°f¶fÔ²f ÓfZ»fZ. WXf»ffÔdIY ÀfDYQe ASX¶f AüSX ¹fcEBÊ ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû °fZ»f Af¹ff°f IYSX³fZ WX°Z fb 6 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX ¸fQQ QZ³fZ IYe ´fZVfIYVf IYe WX`. A¸fZdSXIYf ³fZ IYWX SXJf WX` dIY ¸fQQ °f·fe d¸f»fZ¦fe þ¶f CXÀfIYe IbY£¹ff°f AfBÊEÀfAfBÊ Af°fÔIYUfQ IYû ´ff»f³ff-´fûÀf³ff ¶fÔQ IYSXZ¦fe. ´ffdIYÀ°ff³f IYf ÀfQf¶fWXfSX QûÀ°f ¨fe³f ·f»fZ WXe BÀf ¸füIZY ´fSX RYSXfJdQ»f WXû³fZ IYf QfUf IYSX SXWXf WX` »fZdIY³f ßfe»fÔIYf, ¸¹ffÔ¸ffSX, ¸f»fZdVf¹ff AüSX IYed³f¹ff IZY A³fb·fU IZY Af²ffSX ´fSX A¶f ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ¹fWX ·ffU³ff §fSX IYSX°fe þf SXWXe WX` dIY ¨fe³f ÀfZ ‘¸fQQ’ »fZ³fZ Uf»ff ´fi°¹fZIY QZVf CXÀfIZY IYþÊ IZY ¸fIYOÞXþf»f

Qc

¸fZÔ RÔYÀfIYSX SXWX þf°ff WX`. CX³WXûÔ³fZ ´ff¹ff WX` dIY I`YÀfZ ¨fe³f ³fZ IYþÊQfSX ßfe»fÔIYf IZY WX¸¶f³f°fû°ff AüSX IYed³f¹ff IZY ¸fû¸¶ffÀff IYf Ad²f¦fiWX¯f IYSX d»f¹ff WX`. ¸¹ffÔ¸ffSX ³fZ A´f³fZ ¹fWXfÔ ¶f³f³fZ þf SXWXe BÀf °fSXWX IYe ¨fb³fü°fe IYf Àff¸f³ff ¨fe³fe ¸fQQ IYe ¸ffÂff §fMXfIYSX dIY¹ff WX`. SXf¿MÑXf²¹fÃf AfÔ¦f Àff³f Àfc IYe ³fZ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IZY d»fE ¨fe³f IYe ¶fþf¹f þf´ff³f IYf ÷YJ dIY¹ff WX`. ¦UfQSX ¶fÔQSX¦ffWX A¶f EIY °fSXWX ÀfZ ¨fe³f IYe IYf»fû³fe ¶f³f³fZ þf SXWXf WX`. BÀfÀfZ ¶f»fc¨f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·ffSXe SXû¿f WX` AüSX ¶f»fcd¨fÀ°ff³f ¸fZÔ ¨fe³fe IYf¸f¦ffSXûÔ ´fSX WX¸f»fZ WXbE WX`Ô. ·ffSX°f AfIY»f³f IYSXZ dIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ A¸fZdSXIYe ÀfZ³ff IZY ´f»ff¹f³f ÀfZ þbOÞXe IcYMX³fed°f UWXfÔ þfSXe JZ»f IYf d³f´fMXfSXf dIYÀf °fSXWX IYSX°fe WX`. MÑÔ´f õfSXf A¨ff³fIY ¦ffWX-Z ¶f¦ffWXZ IYe þf³fZ Uf»fe MXUÐ eMXSX IcYMX³fed°f ÀfZ ARY¦ff³f ÀfSXIYfSX IYf d¨fÔd°f°f WXû³ff ÀUf·ffdUIY WX` þû ARY¦ffd³fÀ°ff³f AüSX ´fOÞXûÀfe ¸fb»IYûÔ IZY d»fE ³fbIYÀff³fQf¹fIY WXû ÀfIY°fe WX`. dRY»fWXf»f ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY »f¦f·f¦f 45 ´fid°fVf°f B»ffIZY ´fSX °ffd»f¶ff³f IYf Àfe²ff ¹ff A´fSXûÃf d³f¹fÔÂf¯f WX`. ARY¦ff³f SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff ¶f»f IYû ·ffSXe þf³fe ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞX SXWXf WX`, dþÀf¸fZÔ WXSX dQ³f AüÀf°f³f 30 ÀfZ 80 Àf`d³fIY ¸ffSXZ þf SXWXZ WX`Ô. A¸fZdSXIYf Q¶ffU ´fSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»ff SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU MXf»f dQ¹ff ¦f¹ff WX.` EIY IYOÞXZ ÀfÔQVZ f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f ¦f³fe ³fZ AfBÊEÀfAfBÊ IZY ´fid°f ²fbSX dUSXû²fe ÷YJ SXJ³fZ Uf»fZ Qû ´fcUÊ ³füIYSXVffWXûÔ IYû ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fQûÔ ´fSX °f`³ff°f dIY¹ff WX`. B³f¸fZÔ °ffdþIY þfd°f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f A¸fSXû»»ffWX Àff»fZWX IYû ¦fÈWX¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX` þû dU¦f°f ¸fZÔ dQUÔ¦f°f ARY¦ff³f þ³f³ff¹fIY AWX¸fQ VffWX ¸fÀfcQ IZY dUV½fÀ°f SXWXZ WX`Ô. BÀfIZY A»ffUf JbdRY¹ff dU·ff¦f IZY ´fcUÊ ´fi¸fbJ AüSX þfd°f ÀfZ ´fV°fc³f AÀffQb»»ffWX Jfd»fQ IYû ³f¹ff SXÃff¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`. BÀf §fMX³ffIiY¸f IZY Àf¸ff³ffÔ°fSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY dUQZVf¸fÔÂfe VffWX ¸fWX¸fcQ IYe IcYMX³fed°fIY ÀfdIiY¹f°ff ¶fZ°fSXWX þfSXe WX` þû Vff¹fQ ¹fWX dQJf³fZ IZY d»fE WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f ¸fb£¹f °ffIY°fûÔ JfÀfIYSX A¸fZdSXIYf, øYÀf AüSX ¨fe³f IYû Àff±f »fZIYSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ VffÔd°f AüSX dÀ±fSX°ff ¶f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ »f¦ff WX`. NXeIY BÀfe QüSXf³f ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ þ³¸fZ AüSX A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ¶fÀf ¨fbIZY þf»f¸fZ Jfd»fþfQ, dþÀfIYf ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ‘¸fVfe³fSXe’ IYû dRYMX IYSX³fZ ¸fZÔ JfÀff A³fb·fU WX`, CXÀfZ MÑÔ´f IYf dUVfZ¿f Qc°f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`. ARY¦ff³f Àf¸fÀ¹ff IZY WX»f IZY d»fE A¸fZdSXIYf IYû

³fþSXAÔQfþ IYSX°fZ WXbE øYÀf IZY dUQZVf ¸fÔÂfe Àf¦fZÊBÊ »ffUSXûU ³fZ ¸ffÀIYû ¸fZÔ Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f dIY¹ff ±ff, dþÀf¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f, ¨fe³f Àf¸fZ°f IbYL ¸f²¹f EdVf¹ffBÊ QZVfûÔ AüSX °ffd»f¶ff³f ³fZ Aü´f¨ffdSXIY ³fZ øY´f ÀfZ dVfSXIY°f IYe ±fe. ·ffSX°f ³fZ ARY¦ff³f ÀfSXIYfSX IZY Àff±f ÀfWX¸fd°f ¶f³ff°fZ WXbE ¸ffÀIYû Uf°ffÊ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe øY´f ÀfZ ·ff¦f ³fWXeÔ d»f¹ff, A»f¶fØff ¦f`SXÀfSXIYfSXe øY´f ÀfZ ·fc°f´fcUÊ SXfþ³fd¹fIY BÀf¸fZÔ ·fZþZ ±fZ. ·ffSX°f ³fZ ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY UWX BÀf °fSXWX IZY dIYÀfe ´fi¹ffÀf IYf A³fb¸fûQ³f ³fWXeÔ IYSX°ff. °ffd»f¶ff³f ³fZ A¸fZdSXIYe AfVfeUfÊQ ÀfZ IY°fSX ¸fZÔ A´f³ff IYf¹ffÊ»f¹f Jû»f SXJf WX`. BÊSXf³f ·fe AÔQSXJf°fZ °ffd»f¶ff³f ÀfZ ÀfÔUfQ ¶f³ffE WXbE WX`. ¹fWX ÀfÔ´fIYÊ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfWX¸fd°f AüSX ¸fQQ IZY Àff±f WXe ÀfÔ·fU WXbAf WX`, dþÀf¸fZÔ °ffd»f¶ff³f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ¸fb»»ff CX¸fSX IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ °fZþe AfBÊ WX`. A¸fZdSXIYf ³fZ °ffd»f¶ff³f ÀfZ ¶ff°f¨fe°f Àfb¨ff÷Y SXJ³fZ ¸fZÔ ÀfDYQe ASX¶f AüSX ¹fcEBÊ IYû ¶fe¨f ¸fZÔ OXf»ff WX`. BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ Uf°ffÊ IYf ´fWX»ff QüSX dQÀfÔ¶fSX 2018 ¸fZÔ A¶fc²ff¶fe ¸fZÔ A¸fZdSXIYf, ÀfDYQe ASX¶f, ¹fcEBÊ, ´ffdIYÀ°ff³f AüSX °ffd»f¶ff³f IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¨f»ff ±ff. øYÀf, ¨fe³f AüSX A¸fZdSXIYf IZY ¶fe¨f Af´fÀfe ´fid°fõÔdõ°ff BÀ»ffd¸fIY þ¦f°f ¸fZÔ ·fe R`Y»f ¨fbIYe WX`, dþÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f EIY AûSX ¹fcEBÊ AüSX ÀfDYQe ASX¶f IZY ¶fe¨f IYVfeQ¦fe ¶f³f ¦fBÊ WX` °fû QcÀfSXe AûSX °fbIYeÊ AüSX BÊSXf³f IZY ¶fe¨f °f³ffU ´f`Qf WXû ¦f¹ff WX`. ¹fdQ ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ´fOÞXûÀf ¸fZÔ Ad³fd›°f°ffEÔ ´f`Qf WXû°fe WX`Ô °fû ¹fWX ARY¦ff³f-´ffIY ÃfZÂf IYû AüSX ª¹ffQf dUÀRYûMXIY ¶f³ff OXf»fZÔ¦fe, JfÀfIYSX ´fOÞXûÀfe ¨fe³f IZY dVf³fdþ¹ffÔ¦f ´fifÔ°f ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ´fSX WXû SXWXZ ³fÀ»fe¹f A°¹ff¨ffSX þ`ÀfZ ´fiÀfÔ¦f. ´ffdIYÀ°ff³f IYû AWXÀffÀf WXû ¦f¹ff WX` dIY A¸fZdSXIYe ²f³f ´fSX IYfRYe WXQ °fIY d³f·fÊSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fbQifIYû¿f ÀfZ SXfWX°f SXfdVf ³f d¸f»f³fZ ÀfZ Afd±fÊIYe dQUfd»f¹ff WXû³fZ IYû WX`. °f±ffd´f UWX CX³f dUSXû²ff·ffÀfûÔ IZY ¶fe¨f ÀfÔ°fb»f³f d¶fNXf³ff ¨ffWX SXWXf WX`, dþÀf¸fZÔ EIY °fSXRY °ffd»f¶ff³f AüSX A³¹f BÀ»ffd¸fIY ¦fbMXûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ¸fQQ WX` °fû QcÀfSXe AûSX A¸fZdSXIYf, ÀfDYQe ASX¶f AüSX ¹fcEBÊ ÀfZ Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff ´ff³fZ IYe Àf£°f þøYSX°f WX`. B²fSX ·ffSX°f IYû ³f IZYU»f A´f³fZ ´fd›¸fe ´fOÞXûÀfe BÀ»ffd¸fIY QZVfûÔ IZY ¶fe¨f ¶f³fe Af´fÀfe ´fid°fõÔdõ°ff ÀfZ ´ffSX ´ff³fZ IYe þb¦f°f IYSX³fe WX` ¶fd»IY A¸fZdSXIYf, øYÀf AüSX ¨fe³f IYe ³fed°f¹fûÔ ÀfZ CX°´f³³f WXbE Q¶ffUûÔ ÀfZ ·fe d³f´fMX³ff WX`.


VfbIiY½ffSX

03

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

¸fûQe IYe SX`»fe ¸fZÔ ³fWXeÔ þbMX SXWXe WX` ·feOÞX Af¦fSXf . Àff»f 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYe SX»` fe ¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Àf¸f±fÊIY þbMX°fZ ±fZ.»fZdIY³f BÀf ¶ffSX ´ffMXeÊ IYû ·feOÞX þbMXf³ff ¸fbdVIY»f WXû SXWXf WX`.¶fb²fUfSX IYû Af¦fSXf ¸fZÔ WXBb Ê SX»` fe ÀfZ ´fWX»fZ ¦fSXe¶fûÔ IYe Ófû´fdOÞX¹fûÔ IYû CXþfOÞX³fZ IYû »fZIYSX þWXfÔ EIY AüSX CX³fIYe Af»fû¨f³ff WXû SXWXe WX` UWXeÔ BÀf SX`»fe ¸fZÔ IYfRYe IY¸f ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f dQJZ.BÀf SX»` fe ¸fZÔ ¸fûQe- ¸fûQe IZY ³ffSXZ ·fe ³fWXeÔ Àfb³ffBÊ dQE.¶f°ff QZÔ dIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ Àff»f 2013 ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CX¸¸feQUfSX IZY ÷Y´f ¸fZÔ Af¦fSXf ´fWX¨Ôb fZ ±fZ °f¶f ¹fWXfÔ EZd°fWXfdÀfIY ·feOÞX ¸füþcQ ±fe. CX³fIYû Àfb³f³fZ IZY d»fE L°fûÔ ´fSX ·fe »fû¦fûÔ IYf WXbþc¸f CX¸fOÞXf ±ff.IbYL EZÀfZ WXe WXf»ff°f ³fûMX¶fÔQe IZY QüSXf³f WXEb ±fZ.CXÀf Àf¸f¹f ³fUÔ¶fSX 2016 ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ¹fWXfÔ þ³fÀf·ff IYû ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ff ±ff. ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe SX`»fe ¸fZÔ ·ffSXe ·feOÞX IYf QfUf IYSX³fZ Uf»fZ ·ffþ´ffBʹfûÔ IYe ´fû»f CXÀf Àf¸f¹f Jb»f ¦fBÊ, þ¶f ´fiVffÀf³f ³fZ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ EÀfOXeE¸f

IYû dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe.WXSX EÀfOXeE¸f ³fZ ´fi²ff³fÀ°fSX ÀfZ 50—50 »ff·ffd±fʹfûÔ ¸fZÔ ´feE¸f IZY SX»` feÀ±f»f ¸fZÔ þf³fZ IZY d»fE dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe.³fUÔ¶fSX 2013 AüSX 2016 IYe SX`d»f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fûQe IYû »fZIYSX þû QeUf³f¦fe QZJ³fZ IYû d¸f»fe ±fe, ¶fb²fUfSX IYû EZÀfZ ³fþfSXZ IY¸f WXe QZJ³fZ IYû d¸f»fZ.IYûNXe ¸fe³ff¶ffþfSX IZY ¸f`Qf³f IYe AûSX þf³fZ Uf»fe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX B³f Qû SXd` »f¹fûÔ ¸fZÔ WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYe ·feOÞX d³fIY»fe ±fe.»fZdIY³f, Afþ IYe SX`»fe ¸fZÔ ¹fZ ³fþfSXf QZJ³fZ IYû ³fWXeÔ d¸f»ff. ´feE¸f IYe SX`»fe ¸fZÔ WXf±fSXÀf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ ¸fedOX¹ff ÀfZ IYWXf dIY Àf·fe ¹fûþ³ffEÔ ¦ffÔUûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f SXWXe WXỒ.UWXeÔ ÀfU¯fÊ AfSXÃf¯f ´fSX EIY ¶fbþ¦fÊ IYf¹fÊIY°ffÊ IYf IYWX³ff ±ff dIY ´fWX»fZ Qû þ³fSX»f IYfÀMX IZY »fû¦fûÔ IYe ¦fUfWXe IZY ¶ffQ IYfSXÊUfBÊ WXû°fe ±fe »fZdIY³f, A¶f ¹fZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX õfSXf BÀf d³f¹f¸f IYû ¶fQ»f QZ³fZ ÀfZ ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`.QZJf þfE °fû CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY EÀfÀfe EÀfMXe E¢MX IYe RYfÔÀf A·fe °fIY ÀfU¯fûÊÔ ¸fZÔ WX̀.ÀfU¯fÊ AfSXÃf¯f IZY d¶f»f IYf

d¶fWXfSX ¸fZÔ ³fWXeÔ Jf ´ff¹fZÔ¦fZ AfÔ²fi´fiQZVf IYe ¸fLd»f¹ffÔ ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX ´fMX³ff.d¶fWXfSX IZY »fû¦fûÔ IYû A¶f AfÔ²fif IYe ¸fL»fe Jf³fZ IYû ³fWXeÔ

d¸f»fZ¦ff.d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX ³fZ AfÔ²fi ´fiQZVf IYe ¸fdL»f¹fûÔ IZY d¶fWXfSX Af³fZ ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff SXWXe WX`.BÀfZ »fZIYSX ´fidIiY¹ff ´fcSXe IYSX »fe ¦f¹fe WX`.d¶fWXfSX IZY ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f IYWX°fZ WX`Ô dIY AfÔ²fi IYe ¸fLd»f¹fûÔ IYû »fZIYSX dVfIYf¹f°f d¸f»fe ±fe CXÀfIZY ¶ffQ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ IYBÊ þ¦fWXûÔ ÀfZ ³f¸fc³ff d»f¹ff þfÔ¨f IZY d»f¹fZ ¸fÔ¦fUf¹ff WX`.BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ´fVfb´ff»f³f dU·ff¦f IZY ¸fÔÂfe IZY Àff±f ¶ff°f¨fe°f IYSX BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ IYf¹fÊUfWXe IYe þf¹fZ¦fe. WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ AfÔ²fi ÀfZ Af³fZ Uf»fe ¸fLd»f¹fûÔ ¸fZÔ RYf¸fZÊd»f³f d¸f»ff ±ff.BÀfIZY ¶ffQ ´fMX³ff, ¦f¹ff, ¸fbþµRYSX´fbSX, ·ff¦f»f´fbSX, ´fcd¯fʹff, AüSX QSX·fÔ¦ff IZY ¸fL»fe ¶ffþfSX ÀfZ ³f¸fc³ff d»f¹ff ¦f¹ff WX`.BÀfIYe þfÔ¨f ¨f»f SXWXe WX` AÔd°f¸f þfÔ¨f dSX´fûMXÊ Af³fZ IZY ¶ffQ ÀfSXIYfSX BÀfIZY Af¹f°f ´fSX SXûIY IYe ´fWX»f IYSXZ¦fe. ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY d¶fWXfSX ¸fZÔ ´fid°fdQ³f »f¦f·f¦f 2200 ¸fedMÑIY MX³f ¸fdL»f¹fûÔ IYe J´f°f WXû°fe WX`.d¶fWXfSX ¸fZÔ »f¦f·f¦f 1600 ¸fedMÑIY MX³f ¸f°À¹f CX°´ffQ³f WXû°ff WX`.AfÔ²fi ÀfZ »f¦f·f¦f 500 ¸fedMÑIY MX³f ¸fLd»f¹ffÔ ´fid°fdQ³f d¶fWXfSX Af°fe WX`.´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX AfÔ²fif IYe ¸fLd»f¹fûÔ ¸fZÔ WXfd³fIYfSXIY SXÀff¹f³f IYf ´fi¹fû¦f WXû³fZ IYe ´fbdá WXû³fZ IZY °fbSXÔ°f ¶ffQ SXfª¹f ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ AfÔ²fif IYe ¸fLd»f¹fûÔ ´fSX SXûIY »f¦f þf¹fZ¦fe.AfÔ²fif IYe ¸fLd»f¹fûÔ IZY d³f¹ffÊ°f ´fSX SXûIY »f¦f³fZ ÀfZ d¶fWXfSX ¸fZÔ ¸f°À¹f CX°´ffQ³f IYû ¹fIYe³f³f ¶fPÞXfUf d¸f»fZ¦ff AüSX ¸f°À¹f CX°´ffQ³f IZY »fùf IYû 1600 ¸fedMÑIY MX³f ÀfZ ¶fPÞXf IYSX »f¦f·f¦f 2200 ¸fedMÑIY MX³f IYSX³ff WXû¦ff.¸f°À¹f CX°´ffQ³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ JfÀfIYSX ¸feNXZ þ»f ¸fZÔ ¸fL»fe ´ff»f³f IYSX³fZ Uf»ff d¶fWXfSX QZVf IYf ¨fü±ff SXfª¹f WX`.¹fWXfÔ CX°´ffdQ°f ¸fLd»f¹ffÔ ³fZ´ff»f, ·fcMXf³f, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AÀf¸f ´fÔþf¶f ÀfdWX°f A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fZþe þf°fe WX`. AfÔ²fif IYe ¸fLd»f¹fûÔ ´fSX SXûIY »f¦f³fZ ÀfZ d¶fWXfSX IYe ¸fLd»f¹fûÔ IYf d³f¹ffÊ°f ·fe ¶fPÞXZ¦ff AüSX SXfª¹f Afd±fÊIY dUIYfÀf IYe AûSX ¶fPÞXZ¦ff.»fZdIY³f QZJ³fZ Uf»fe ¶ff°f ¹fWX WXû¦fe dIY ÀfWXe ¸ff¹f³fZ ¸fZÔ AfÔ²fif IYe ¸fLd»f¹fûÔ IZY Af¹ff°f ´fSX SXûIY IZY ¶ffQ d¶fWXfSX ¸fL»fe CX°´ffQ³f ¸fZÔ ÀUd¸f·fÊSX WXû ´ff¹fZ¦ff ¹ff dRYSX A´f³fZ ¹fWXfÔ ¸fL»fe J´f°f IYû ·fe ´fcSXf IYSX ´ff³fZ ¸fZÔ dURY»f WXû¦ff?

¸fbïf A·fe °fIY ¦ffÔU QZWXf°f °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYf WX`.UWXeÔ ·ffþ´ffBÊ BÀf SX`»fe IYû ÀfRY»f ¶f°ff SXWXZ WXỒ. AfBÊE¸fAfBÊE¸f IZY dþ»ff²¹fÃf A»WXfþ ¸fbWX¸¸fQ BQSXeÀf A»fe ³fZ BÀf SX`»fe ´fSX A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff QZ°fZ WXbE IYWXf dIY Afþ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe IYûNXe ¸fe³ff ¶ffþfSX SX̀»fe Af¦fSXf IYe þ³f°ff ³fZ A´f³ff þUf¶f QZ dQ¹ff WX`.A¶f WX¸ffSXZ AÔQSX ÓfbNX Àfb³fZ IYe °ffIY°f ³fWXeÔ WX`.¹fWXe UþWX WX` Afþ Af¦fSXf IYe þ³f°ff ³fZ SX`»fe ¸fZÔ ³f þfIYSX A´f³ff þUf¶f QZ dQ¹ff.Àff»f 2019 IZY Af¦fSXf IYe Qû »fûIY Àf·ff ¸fZÔ ÀfZ EIY ·fe ÀfeMX Af¦fSXf IYe þ³f°ff ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ÀfZ Uf´fÀf »fZIYSX ³fBÊ ´ffMXeÊ IYû ¸füIYf QZ¦fe.AfSXû´f »f¦ffE dIY IYûNXe ¸fe³ff ¶ffþfSX ¸fZÔ þû ´fd¶»fIY WX̀ UWX ÷Y´f¹fZ QZIYSX ¶fb»ffBÊ ¦fBÊ.Af¦fSXf VfWXSX IYe UûMXSX IZY Af²ffSX ´fSX ¶ff°f IYSXZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 10 »ffJ IZY IYSXe¶f UûMXSX WXỒ A¦fSX CX³f¸fZÔ ÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ UûMXSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf ±ff, UWX ·fe Afþ ³fþSX ³fWXeÔ Af¹ff.

þ¸fe³f ´fSX CX°fSX°fZ ³fþSX ³fWXeÔ Af SXWXZ Uf¹fQZ - ¶fÈþ¸fûWX³f SXf¹f´fbSX. LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ´fiÀ°fb°f IÈY°fÄf°ff-Äff´f³f ´fiÀ°ffU ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYe Àfc¨f³ff QZ°fZ WXbE ´fcUÊ ¸fÔÂfe ¶fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ »fûIYdWX°f IZY IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ dU¿f¹fûÔ IYû Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIYE þf³fZ ´fSX JZQ ½¹föY dIY¹ff WX`. CX³f³fZ IYWXf dIY dþ³f UfQûÔ IZY Àff±f ÀfSXIYfSX AfBÊ WX` UZ Uf¹fQZ þ¸fe³f ´fSX CX°fSX°fZ ³fWXeÔ dQJ SXWXZ WX`Ô. CX³f³fZ ¶f°ff¹ff dIY »fûIY´ff»f Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe, ¸fÔdÂf¹fûÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû »ff³fZ U »ff¦fc IYSX³fZ IYf ·fe CX»»fZJ ¸ff³f³fe¹f SXfª¹f´ff»f IZY Ad·f·ff¿f¯f ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`. ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfÔ´fdØf IYSX ´fc¯fÊ°f: Àf¸ff~ IYSX³fZ,VffÀfIYe¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE ¨ffSX À°fSXe¹f UZ°f³f¸ff³f »ff¦fc IYSX³fZ, ¸f³fSXZ¦ff IYû IÈYd¿f IYf¹fÊ ÀfZ þûOÞX³fZ, ´fbd»fÀf IY»¹ff¯f IYû¿f IYû VffÀfIYe¹f A³fbQf³f QZ³fZ, ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû 1 IYSXûOÞX QZ³fZ,d¶fþ»fe d¶f»f Af²ff IYSX³fZ, VfSXf¶f d¶fIiYe ´fSX ´fc¯fÊ ´fid°f¶fÔ²f IYSX³fZ, 2 U¿fûÊÔ IZY ²ff³f ¶fû³fÀf ·fb¦f°ff³f, ÀU ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ IYe IYþÊ ¸ffRYe, ´fiQZVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ÀfSXIYfSXe ÀfZUfAûÔ IYf »ff·f §fSX ´fWXbÔ¨ff IYSX QZ³fZ, Ad³f¹fd¸f°f, ÀfÔdUQf U Q`d³fIY UZ°f³f·fû¦fe IYd¸fʹfûÔ IYû dSXöY ´fQûÔ ´fSX d³f¹fd¸f°feIYSX¯f IYSX³fZ, dVfÃffIYd¸fʹfûÔ IYû 2 U¿fÊ

´fc¯fÊ IYSX³fZ ´fSX d³f¹fd¸f°f IYSX³fZ, ÀIcY»f dVfÃff ³fed°f, ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE IYf¹fÊ ¹fûþ³ff,¦fif¸fe¯f U VfWXSXe ÃfZÂf ¸fZÔ AfUfÀf IZY Ad²fIYfSX ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ, Qû RYÀf»fe IÈYd¿f RYÀf»fûÔ IYû CX´fþ WXZ°fb, VffÀfIYe¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ¦fÈWX ·ffOÞXf ·fØff, ¸fWXÔ¦ffBÊ ·fØff QZ³fZ, JZ»fûÔ IYe ÀfbdU²ffAûÔ, dVfdÃf°f ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IZY SXûþ¦ffSX, ´fiQZVf IYe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff WXZ°fb, ´fbd»fÀf ½¹fUÀ±ff Qb÷YÀ°f IYSX³fZ, ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ ÀMXfg´f OXZ¸f d³f¸ffʯf, »f§fb CXôû¦f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ, ´fi°¹fZIY ´fdSXUfSX IYû 35 dIY»fû ¨ffU»f EIY ÷Y´fE QSX ÀfZ QZ³fZ, IYfg»fZþ U ÀIcY»fe LfÂf LfÂffAûÔ IYû ¸fbµ°f ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f IYe ½¹fUÀ±ff QZ³fZ, ´f¹fÊMX³f IYû CXôû¦f IYf ÀUøY´f QZ³fZ, d¨fMXRÔYOX IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ Uf»fZ d³fUZVfIYûÔ IZY ´f`ÀfZ Uf´fÀfe IZY dU¿f¹f, RcYOX ´ffIYÊ IYe À±ff´f³ff, UÈðf ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff AfdQ dU¿f¹fûÔ IYf CX»»fZJ ³fWXeÔ WX`. ¶fÈþ¸fûWX³f ³fZ IYWXf dIY »fûIYdWX°f IYe A³fQZJe CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`.

¶fQ»fZ ³fWXeÔ, ¶fQ»ffU IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô WX¸f- ·fc´fZVf IZY´fe ÀffWXc SXf¹f´fbSX. ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·fc´fZVf ¶f§fZ»f ³fZ IYWXf dIY WX¸f ¶fQ»fZ

IYe ³fWXeÔ ¶fd»IY ¶fQ»ffU IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô. ³f¢Àf»f Àf¸fÀ¹ff IZY d³fSXfIYSX¯f AüSX VfSXf¶f¶fÔQe IZY ¸fÀf»fZ ´fSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX þ³f°ff IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ »fZIYSX IYf¸f IYSXZ¦fe. ³f¢Àf»f Àf¸fÀ¹ff IYû WX»f IYSX³fZ IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fedOÞX°f ´fÃfûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSXZ¦fe, dþ³f¸fZÔ UWXfÔ IZY ¦fif¸fe¯f, À±ff³fe¹f ¶fbdðþeUe AüSX ´fÂfIYfSX AfdQ Vffd¸f»f SXWXZÔ¦fZ. ¶f§fZ»f dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f Af³fÔQe¶fZ³f ´fMXZ»f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ÀfQ³f ¸fZÔ WXbBÊ ¨f¨ffÊ IYf þUf¶f QZ SXWXZ ±fZ. CX³WXûÔ³fZ ÓfeSX¸f §ffMXe IZY ³f¢Àf»f WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ ³fÔQIbY¸ffSX ´fMXZ»f, ¸fWXZ³Qi IY¸ffÊ, dUôf¨fSX¯f Vfb¢»f, CXQ¹f ¸fbQd»f¹ffSX AüSX ¹fû¦fZ³Qi Vf¸ffÊ þ`ÀfZ ³fZ°ffAûÔ IYû AüSX ¶fÀ°fSX ¸fZÔ ³f¢Àf»f dWXÔÀff ¸fZÔ VfWXeQ þUf³fûÔ IYû ·ffUbIY WXûIYSX ¹ffQ dIY¹ff. ¶f§fZ»f ³fZ ¨f¨ffÊ IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE IYWXf, VfSXf¶f EIY Àff¸ffdþIY ¶fbSXfBÊ WX`, »fZdIY³f CXÀfZ QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IZY Àff±f-Àff±f Àf¸ffþ IYû ·fe Af¦fZ Af³ff WXû¦ff. CX³WXûÔ³fZ IYWXf- ¨ffWXZ ³f¢Àf»f ³fed°f WXû ¹ff VfSXf¶f¶fÔQe IYe ³fed°f, WX¸f þ³f°ff IYû dUV½ffÀf ¸fZÔ d»fE d¶f³ff IYûBÊ IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXfEÔ¦fZ. ¶f§fZ»f ³fZ IYWXf, þ³f°ff ³fZ WX¸fZÔ ´ffÔ¨f U¿fÊ IZY d»fE þ³ffQZVf dQ¹ff WX`Ü þ³f°ff ÀfZ dIYE ¦fE Àf·fe Uf¹fQûÔ IYû WX¸f ´fcSXf IYSXZÔ¦fZ. WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX IZY ¦fNX³f IYû A·fe IZYU»f 20-25 dQ³f WXbE WX`Ô, »fZdIY³f B°f³fZ IY¸f dQ³fûÔ ¸fZÔ ·fe WX¸f³fZ ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ dIYE ¦fE Uf¹fQûÔ IZY A³fbøY´f IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ R`YÀf»fZ d»fE WX`Ô AüSX CX³f ´fSX A¸f»f ·fe VfbøY IYSX dQ¹ff WX`. ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe IYþÊ ¸ffRYe IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY »f¦f·f¦f 16 »ffJ 50 WXþfSX dIYÀff³fûÔ IZY 6100 IYSXûOÞX øY´fE IZY FY¯f ¸ffRY dIYE ¦fE WX`Ô. B°f³fe ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ IY·fe dIYÀff³fûÔ IYf FY¯f ¸ffRY ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff ±ff. CX³WXûÔ³fZ IYWXf, FY¯f¸ffRYe ÀfZ dIYÀff³fûÔ ¸fZÔ IYfRYe CX°ÀffWX QZJf þf SXWXf WX`. ¹fWXfÔ °fIY dIY IbYL dIYÀff³fûÔ ³fZ FY¯f¸ffRYe IYe SXfdVf CX³WXZÔ d¸f»f³fZ ´fSX CXÀf SXfdVf ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfWXf¹f°ff IYûVf IZY d»fE AÔVfQf³f IZY øY´f ¸fZÔ ¸fbÓfZ ¨fZIY ·fe ·fZMÔ X dIYE WX.Ô` dIYÀff³fûÔ IYû ²ff³f ´fSX ´fid°f d¢½fÔMX»f 2500 øY´fE IYe¸f°f QZ³fZ IZY R`YÀf»fZ ´fSX ·fe A¸f»f dIY¹ff þf SXWXf WX`. ¶f§fZ»f ³fZ A´f³fe ÀfSXIYfSX IZY

dU¦f°f 20 dQ³fûÔ ¸fZÔ d»fE ¦fE R`YÀf»fûÔ IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY °fZ³Qc´fØff ÀfÔ¦fifWXIYûÔ IYf ´ffdSXßfd¸fIY 2500 øY´fE ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 4000 øY´fE ´fid°f ¸ff³fIY ¶fûSXf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`. VfSXf¶f¶fÔQe »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ³fBÊ IY¸fZMXe ¶f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf ·fe d»f¹ff ¦f¹ff WX`. WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ U³ffd²fIYfSX ¸ff³¹f°ff ´fÂfûÔ IZY d³fSXÀ°f WXû ¨fbIZY »f¦f·f¦f ¨ffSX »ffJ AfUZQ³fûÔ IYe Qû¶ffSXf þfÔ¨f IYSX³fZ IYf ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff WX`. dþ»ff Jd³fþ d³fd²f (OXeE¸fERY) IZY IYf¹fûÊÔ IYe dRYSX ÀfZ Àf¸feÃff IYe þfE¦fe. d¨fMXRÔYOX IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Ad·fIY°ffAûÊÔ IZY dUøYð QþÊ °fe³f Àfü ÀfZ ª¹ffQf ´fiIYSX¯fûÔ IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IYf ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`. d³fUZVfIYûÔ IYf ´f`Àff ·fe Uf´fÀf dQ»ff¹ff þfE¦ff. JZ°fûÔ IZY d»fE ´ff³fe IYe Àf¸fbd¨f°f ½¹fUÀ±ff IYe þfE¦feÜ ´fVfbAûÔ IZY d»fE ¨ffSXf¦ffWX dUIYdÀf°f dIYE þfEÔ¦fZ. SX¶fe RYÀf»fûÔ IYû ´ff³fe dQ¹ff þfE¦ff. BÀfÀfZ »f¦f·f¦f EIY »ffJ WX¢Z MX¹Z fSX IZY SXIY¶fZ ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ WXû¦fe. LûMXZ ·fc-J¯OXûÔ IYe SXdþÀMÑe

ÀfZ SXûIY WXMXf³fZ ´fSX ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû SXfWX°f d¸f»fe WX` AüSX A¶f °fIY 1244 ·fc-J¯OXûÔ IYe SXdþÀMÑe WXû ¨fbIYe WX`. ¶fÀ°fSX dþ»fZ IZY »fûWXf¯OXe¦fbOÞXf ÃfZÂf ¸fZÔ MXfMXf BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY d»fE »f¦f·f¦f 1700 dIYÀff³fûÔ IYe 1764 WXZ¢MXZ¹fSX (IYSXe¶f 4400 EIYOÞX) Ad²f¦fidWX°f ·fcd¸f CX³WXZÔ Uf´fÀf IYSX³fZ IYf AfQZVf ·fe þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`. ÀfWXf¹fIY ´fif²¹ff´fIYûÔ IZY 1384 ´fQûÔ IYe ·f°feÊ IZY d»fE ·fe d³fQZÊVf þfSXe IYSX dQE ¦fE WXỒ. ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf- WX¸f³fZ ¦fif¸fe¯f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ÀfbúPÞX ¶f³ff³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff WX`. ¶f§fZ»f ³fZ IYWXf, WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX IYf »fùf ¶fWX°b f À´fá WX.` CX³WXû³Ô fZ BÀfZ À´fá IYSX°fZ WXbE IYWXf- LØfeÀf¦fPÞX IZY ¨ffSX d¨f³WXfSXe ³fSXUf, ¦føYUf, §fbSXUf, ¶ffOÞXe, ¦ffÔU »ff ¶f¨ff³ff WXZ ÀfÔ¦fUfSXe. WX¸f BÀfe dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô. ¶f§fZ»f ³fZ IYWXf, dVfÃffIYd¸fʹfûÔ, ´fÔ¨ff¹f°fIYd¸fʹfûÔ AüSX AfÔ¦f³f¶ffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfdWX°f Àf¶fIYe d¨fÔ°ff ÀfSXIYfSX IYSXZ¦fe.

¨fÔQiIY»ff ³fZ IYWXf- ¹fZ °fû '¨fb³ffUe Lf´ff' WX`

»fJ³fDY .A´f³fe RYf¹fSX¶fifÔOX B¸fZOX AüSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ ¨fd¨fÊ°f AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ¶fe. ¨fÔQiIY»ff B³f dQ³fûÔ dRYSX ÀfZ ¨f¨ffAûÊÔ ¸fZÔ WX`ÔÜ WXf»f WXe ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ ³fZ IYd±f°f AU`²f J³f³f IZY ´f˜Z QZ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³fIZY AfUfÀf ´fSX Lf´fZ ¸ffSXZ WX`Ô. dQ»»fe Àf¸fZ°f CXØfSX ´fiQZVf IZY 12 þ¦fWXûÔ ´fSX Lf´fZ ¸ffSXZ ¦fE dþÀf¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ ³fZ°ff Àf¸fZ°f ¨fÔQiIY»ff IYf »fJ³fDY dÀ±f°f AfUfÀf ·fe Vffd¸f»f WX`. UWXeÔ Àfe¶feAfBÊ IZY Lf´fZ IZY ¶ffQ ¨fÔQiIY»ff IYe ´fWX»fe ´fid°fdIiY¹ff Àff¸f³fZ AfBÊ WX`. CX³WXû³fZ ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf ÀffBMX d»fÔ¢OX B³f ´fSX EIY IYdU°ff IZY þdSXE A´f³fe ·ffU³ffAûÔ IYû ÀffÓff dIY¹ff WX`Ü IYdU°ff ¸fZÔ CX³WXû³fZ BÀfZ ¨fb³ffUe WX±fIÔYOXf ¶f°ff¹ff WX`. CX³WXû³fZ IYdU°ff ¸fZÔ IYWXf-SXZ SXÔ¦fSXZþ ! °fc SXÔ¦f QZ ¸fbÓfIYû.SXZ SXÔ¦fSXZþ °fc SXÔ¦f QZ ¸fbÓfIYû,RY»fIY ÀfZ SXÔ¦f, ¹ff ¸fbÓfZ SXÔ¦f QZ þ¸feÔ ÀfZ ,SXZ SXÔ¦fSXZþ! °fc SXÔ¦f QZ IYWXeÔ ÀfZ.


VfbIiY½ffSX

04

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

¹fbUfAûÔ IYf WXIY ¸f²fbSX³Z Qi dÀf³WXf

Vf IZY 25 IYSXûOÞX dIYVfûSXûÔ-¹fbUfAûÔ IZY d»fE EIY ¶fOÞXZ ´fi¹ffÀf IYe VfbøYAf°f WXû ¦fBÊ WX̀. Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf dIYVfûSX ·ffSX°f ¸fZÔ WXỒ. ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ÀfÔ§f ³fZ Qbd³f¹ff·fSX IZY dIYVfûSXûÔ IYû dVfÃff, ÀUfÀ±¹f AüSX SXûþ¦ffSX dQ»ff³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff WX` AüSX ·ffSX°f CXÀfIYf dWXÀÀff ¶f³ff WX`. EIY ¸fWX°UfIYfÔÃfe, »fZdIY³f ÀfÔ·fU WXû ÀfIY³fZ Uf»fZ ¶fOÞXZ Ad·f¹ff³f IZY d»fE ³f IZYU»f ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX, ¶fd»IY ·ffSX°f IZY IYBÊ ÀffÓfeQfSX BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE WX`Ô. B³f¸fZÔ d³fþe

QZ

IYfSXû¶ffSXe, d¶fþ³fZÀf ¨f`Ô¶fÀfÊ, E³fþeAû, VfZ¹fSX ¶ffþfSX, ³fed°f Af¹fû¦f Àf·fe ³fZ dVfSXIY°f IYe WX`. A¶f BÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe WXû SXWXe WX`. ¹fWX ¸fWX°fe ´fi¹ffÀf QZVf IZY IYSXûOÞXûÔ ¹fbUfAûÔ IZY Àf´f³fûÔ IYû ÀffIYfSX IYSX ÀfIY°ff WX` AüSX CX³fIZY §fSXûÔ ¸fZÔ SXûVf³fe d¶fJZSX ÀfIY°ff WX`. ¹fWX QZVf IYû Afd±fÊIY øY´f ÀfZ AüSX Af¦fZ »fZ þf³fZ IYe EIY A·fc°f´fcUÊ IYûdVfVf WX`. BÀf ´fWX»f IZY °fWX°f 10 ÀfZ 24 U¿fÊ IZY dIYVfûSXûÔ AüSX ¹fbUfAûÔ IZY d»fE dVfÃff, IYüVf»f ´fidVfÃf¯f, SXûþ¦ffSX ¹ff CXôd¸f°ff IYe ½¹fUÀ±ff IYSXf³fZ IZY d»fE ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX d³fþe IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ³fZ WXf±f d¸f»ff¹ff WX`. ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ¹fWX IYQ¸f CXNXf¹ff þf SXWXf WX`, dþÀfÀfZ QZVf IZY ¹fbUf U¦fÊ IYû CXÀfIYf WXIY d¸f»fZ. ¹fcd³fÀfZRY ³fZ ³fed°f Af¹fû¦f IZY Àff±f d¸f»fIYSX AüSX ´fWX»f IYSX BÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE EIY JfIYf JeÔ¨ff WX`, dþÀfÀfZ QZVf IZY IYSXûOÞXûÔ ³füþUf³fûÔ-³fU¹fbUd°f¹fûÔ IYû Àf¸fbd¨f°f dVfÃff AüSX SXûþ¦ffSX d¸f»f ÀfIZY¦ff. »fZdIY³f ¹fWX ¸fWX°UfIYfÔÃfe Àff¸ffdþIY Afd±fÊIY Ad·f¹ff³f ¨fb³füd°f¹fûÔ ÀfZ ·fSXf WXbAf WX`. ²f³f IZY A»ffUf ´fidVfÃf¯f QZ³fZ Uf»fZ ÀUÔ¹fÀfZdU¹fûÔ AüSX dVfdÃf°f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe QZVf ¸fZÔ IY¸fe WX` AüSX BÀfd»fE Àf¸ffþ IZY WXSX °f¶fIZY IZY »fû¦fûÔ IYû Af¦fZ Af³ff WXû¦ff. ¹fWX ·fe IYûBÊ AfÀff³f ³fWXeÔ WX`. B°f³fe ¶fOÞXe °ffQfQ ¸fZÔ ´fiûRZYVf³f»Àf IYû EIY ¸fÔ¨f ´fSX BIY™f IYSX³ff ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe WX`. BÀfd»fE ³fed°f Af¹fû¦f AüSX ¹fcd³fÀfZRY ³fZ Àf·fe IYû BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff WX`. BÀf ¸fÔ¨f ´fSX ¶fWXbSXf¿MÑXe¹f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Af¦fZ Af³fZ ÀfZ CX°ÀffWX ¶fPÞXf WX`. ¸ffBIiYûÀffgµMX BÔdOX¹ff IZY ´fcUÊ ¨fZ¹fSX¸f`³f SXdU UZÔIYMXZVf, þû WXf»f WXe ¸fZÔ A´f³ff ´fQ LûOÞXIYSX ¹fcd³fÀfZRY ¸fZÔ dUVfZ¿f ´fid°fd³fd²f ¶f³fZ WXỒ, BÀf dQVff ¸fZÔ ´fWX»f IYSX SXWXZ WXỒ. BÀf Ad·f¹ff³f ÀfZ þbOÞXZ Àf·fe ´fÃf A´f³fe °fSXWX IYf ¹fû¦fQf³f IYSX SXWXZ WXỒ, dþÀfÀfZ Àf·fe IYû Àf¸ff³f Afd±fÊIY AUÀfSX d¸f»f ÀfIZYÔ. ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IYe EþZÔdÀf¹fûÔ, dÀfdU»f ÀfûÀff¹fMXe ÀfZ þbOÞXZ ÀfÔ¦fNX³f, SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ, ´fifBUZMX ÀfZ¢MXSX Àf·fe °fSXWX IYe ¨fb³füd°f¹fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IYe øY´f-SXJ Z f °f`¹ffSX IYSX SXWXZ WXÔ` AüSX Àff±f WXe Àf¸ff²ff³f IYe °f»ffVf IYSX SXWXZ WX.Ồ BÀfIZY d»fE IYBÊ À°fSXûÔ ´fSX ÀffÓfZQfdSX¹ffÔ IYe þfEÔ¦fe AüSX ³f¹fZ SXfÀ°fûÔ IYe °f»ffVf IYe þfE¦fe. BÀf ¸fWX°fe ´fi¹ffÀf ÀfZ WXe ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX Afd±fÊIY AUÀfSX ´f`Qf WXû¦Ô fZ. ¹fWX QZJ³ff ·fe ÀfÔ°fû¿f IYf dU¿f¹f WX` dIY ·ffSX°f IZY d³fþe ÃfZÂf ³fZ ·fe BÀf dQVff ¸fZÔ IYfRYe ÀfWX¹fû¦ff IYSX³fZ IYe B¨Lf þ°ffBÊ WX`. ¹fcd³fÀfZRY IYe BÊOXe WXZ³fdSX°ff RYûSX ·ffSX°fe¹f d¶fþ³fZÀf §fSXf³fûÔ IYe BÀf ¶ff°f IZY d»fE ´fiVfÔÀff IYSX°fe WXỒ dIY CX³WXûÔ³fZ WX¸fZVff BÀf °fSXWX IZY Àff¸ffdþIY ¶fQ»ffU IZY IYf¹fÊIYi ¸fûÔ ¸fZÔ Àf¸ffþ IYf Àff±f dQ¹ff WX.` CX³fIYf ¸ff³f³ff

WX` dIY d¶fþ³fZÀf ÀfZ »ff·f °f·fe WXû ÀfIY°ff WX`, þ¶f CXÀfIZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ Àf¸ffþ ÀUÀ±f AüSX dVfdÃf°f ¶f³f°ff WXû. »ff·f IYf¸ff³fZ IZY d»fE Àf¸ffþ IZY IY¸fþûSX U¦fÊ IYû DY´fSX CXNXf³ff ·fe þøYSXe WX`. d¶fþ³fZÀf IZY þdSX¹fZ ¶f¨¨fûÔ IYû dVfdÃf°f AüSX ÀUÀ±f ¶f³ffE SXJ³ff EIY ¶fOÞXf »fùf WX.` BÀf dQVff ¸fZÔ BÀf Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f IYf¸f IYSX³fZ IYe ¶fOÞXe þøYSX°f WX`. 2030 °fIY ·ffSX°f IZY WXSX ¶f¨¨fZ IYû ÀIcY»f IYe dVfÃff d¸f»f³fe ¨ffdWXE AüSX Àff±f WXe CX³WXZÔ CX³fIZY CX¸fi IZY dWXÀff¶f ÀfZ ´fidVfÃf¯f ·fe d¸f»fZ °ffdIY CX³fIZY d»fE SXûþ¦ffSX IZY SXfÀ°fZ Jb»fZÔ.

IYüVf»f ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ d³fUZVf þøYSXe

·ffSX°f ¸fZÔ ¹fbUf U¦fÊ IYû ´f`SXûÔ ´fSX JOÞXf IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWX þøYSXe WX` dIY dVfÃff AüSX IYüVf»f ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ ·ffSXe d³fUZVf dIY¹ff þfE. 25 IYSXûOÞX ÀfZ ·fe ª¹fQf ¶f¨¨fûÔ AüSX ¹fbUfAûÔ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ·ffSXe SXfdVf IYe þøYSX°f WXû¦fe, þû AIZY»fZ ÀfSXfIYSX IZY ¶fc°fZ IYf ³fWXeÔ WX.` ¹fWX ÀfUÊdUdQ°f WX` dIY ¹fbUf IbYL ·fe IYSX ÀfIY°fZ WXỒ, »fZdIY³f BÀfIZY d»fE þøYSXe WX` CXd¨f°f dVfÃff, IYüVf»f AüSX ÀfWXe ¸ff¦fÊQVfʳf. BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ ´fifBUZMX d¶fþ³fZÀf AüSX CXôd¸f¹fûÔ IZY ¹fû¦fQf³f ÀfZ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦fe, ¢¹fûÔdIY CX³fIZY ´ffÀf ´fcÔþe AüSX IYüVf»f WX`. ´fifBUZMX-´fd¶»fIY ·ff¦feQfSXe ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ IYf¸f WXbE WXỒ AüSX Af¦fZ ·fe WXû ÀfIY°fZ WXỒ. ¹fbUfAûÔ IZY d»fE VfbøY dIYE þf SXWXZ BÀf dUVff»f Ad·f¹ff³f ¸fZÔ CX³fIYe ·ff¦feQfSXe ÀfZ WXe Af¦fZ IYf SXfÀ°ff Jb»fZ¦ff. QZVf ¸fZÔ ´fifBUZMX-´fd¶»fIY ·ff¦feQfSXe ÀfZ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ IYf¸f WXEb WX.Ồ ´fb»f ¶f³fZ WX,Ồ WXfBÊUZ °f`¹ffSX WXEb WX,Ồ AÔ°fSXf¿Ê MÑXe¹f E¹fSX´fûMXÊ

d³fd¸fÊ°f WXEb WXÔ` AüSX ·fe ³f þf³fZ dIY°f³fZ IYf¸f WXEb WX.Ô` BÀf Àf¸ffdþIYAfd±fÊIY Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ¹fZ Qû³fûÔ WXe Af¦fZ ¶fPÞXIYSX dWXÀÀff »fZ SXWXZ WXỒ, ¹fWX QZJ³ff ÀfbJQ WX`. B³f Qû³fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe IZY Àff±f WXe ¶fbdðþedU¹fûÔ, CXôd¸f¹fûÔ, MѳZ fSXûÔ IYf ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ÀfWX¹fû¦f ¨ffdWXE WXû¦ff, dþ³fIZY d¸f»f³fZ IYe ´fcSXe ÀfÔ·ffU³ff WX`. BÀf Àf¸f¹f UZ Àf·fe BÀf ¸fÔ¨f ´fSX Af SXWXZ WXÔ` AüSX WXf±f ¶fÔMXf SXWXZ WX.Ô` ´fifBUZMX d¶fþ³fZÀf IYf Àff±f d¸f»f³fZ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYe ²f³f »ff³fZ IYe d¨fÔ°ff ·fe IY¸f WXû ¦fBÊ WX` AüSX ³f¹fZ SXfÀ°fZ Jb»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ·fe ¶fPÞX ¦fBÊ WX`, »fZdIY³f B³fIZY Àff±f ¹fbUf U¦fÊ IYû ·fe Àff¸f³fZ Af³ff WXû¦ff AüSX BÀf Ad·f¹ff³f IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ A´f³ff WXf±f ¶fÔMXf³ff WXû¦ff, ¢¹fûÔdIY CX³fIZY ¹fû¦fQf³f IZY d¶f³ff B°f³ff ¶fOÞXf Ad·f¹ff³f ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`. BÀf QZVf IYe JfdÀf¹f°f ¹fWX WX` dIY ¹fWXfÔ °f¸ff¸f AÔ°fdUÊSXû²fûÔ IZY ¶ffUþcQ ¶fOÞXZ Ad·f¹ff³fûÔ ¸fZÔ Àf·fe Àff±f Af þf°fZ WXỒ. ¨fZ¨fIY AüSX ´fûd»f¹fû IZY CX³¸fc»f³f ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f Àffd¶f°f WXBb Ê WX.` IZYSX»f IZY ¶ffPÞX¦fiÀ°f »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ IZY d»fE dþÀf °fSXWX ÀfZ QZVf·fSX IZY »fû¦fûÔ ³fZ ¶fPÞX-

ÀfRY»f°ff ´ffBÊ WX`, »fZdIY³f A·fe ·fe IYSXûOÞXûÔ ¶f¨¨fZ dVfÃff AüSX IYüVf»f IZY A·ffU IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXZ WX.Ồ CX³fIZY d»fE dþÔQ¦fe IYf QcÀfSXf ¨fSX¯f AüSXûÔ IZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WX`. CX³WXZÔ dVfÃff dQ»ff³ff, CX³fIZY ÀUfÀ±¹f IYf ²¹ff³f SXJ³ff AüSX CX³WXZÔ IYüVf»f CX´f»f¶²f IYSXf³ff AIZY»fZ dIYÀfe ÀfSXIYfSX IZY ¶fÀf ¸fZÔ ³fWXeÔ WX.` BÀf¸fZÔ Àf·fe IYf JfÀfIYSX d³fþe CXôd¸f¹fûÔ, E³fþeAû, ÀU¹fÔÀfZdU¹fûÔ AüSX dUõf³fûÔ IYf Àff±f ¨ffdWXE. Àf·fe d¸f»fIYSX WXe CX³fIZY d»fE BÀf ¸fWXf¹fÄf IYû ´fcSXf IYSX ´ffEÔ¦fZ AüSX CXÀfIZY ¶ffQ EIY ´fcSXe àÈÔJ»ff ¶f³f þfE¦fe. QZVf IYû dRY»fWXf»f BÀfe ¸fWXf¹fÄf IYe þøYSX°f WX` AüSX BÀf¸fZÔ AfWXdb °f OXf»f³fZ IZY d»fE IYSXûOÞXûÔ WXf±fûÔ IYe þøYSX°f WXû¦fe.

¨fPÞXIYSX dWXÀÀff d»f¹ff, CXÀfÀfZ ¹fWX ¶ff°f AüSX ·fe ´fb£°ff WXBb Ê WX̀. ·ffSX°f ³fZ ¸ff°fÈ°U ¸fÈ°¹fb QSX IYû §fMXf³fZ AüSX ¶f¨¨fûÔ IYû ÀIcY»f ·fZþ³fZ ¸fZÔ

WX̀. ¹fWX dSX´fûMXÊ ¶f°ff°fe WX̀ dIY QZVf IYe ¸füþcQf 7 ´fid°fVf°f IYe dUIYfÀf QSX IZY ¶ffUþcQ SXûþ¦ffSX QZ³fZ ¸fZÔ ¸fWXþ EIY ´fid°fVf°f Àfb²ffSX WXA b f WX,` þ¶fdIY 1970 AüSX 80 IZY QVfIY ¸fZÔ 3 ÀfZ 4 ´fid°fVf°f IYe dUIYfÀf QSX IZY Àff±f SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f ¸fZÔ 2 ´fid°fVf°f IYf Àfb²ffSX ±ff. EZÀfZ ¸fZÔ WX¸f ´fbSXf³fZ PXSXZÊ ´fSX ·fe ²¹ff³f QZ°fZ °fû ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f ¸fZÔ IY¸f-ÀfZ-IY¸f 4 ´fid°fVf°f ¶fPÞXû°fSXe WXû³fe ¨ffdWXE ±fe, »fZdIY³f WXf»f°f ¹fWX WX̀ dIY 2015 ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe QSX ¶fPÞXIYSX 5 ´fid°fVf°f WXû ¦fBÊ ±fe, þû d´fL»fZ IY¸f-ÀfZ-IY¸f 20 U¿fûÊÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf SXWXe. BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû ÀfIYfSXf°¸fIY IYQ¸f CXNXf³fZ IYe þøYSX°f WX`. A¨Lf WXû dIY EIY SXf¿MÑXe¹f SXûþ¦ffSX ´ffgd»fÀfe ¶f³ffBÊ þfE.

SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f ¸fZÔ d´fLOÞX SXWXf QZVf

Qbd³f¹ff IYe °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fe A±fʽ¹fUÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ·ffSX°f ¸fZÔ Afd±fÊIY dUIYfÀf ³fZ dþÀf ¦fd°f ÀfZ ¦fd°f ´fIYOÞXe WX`, SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX CXÀfIZY ¸fbIYf¶f»fZ ¶fWX°b f ²fe¸fZ WX.Ô` WXf»f WXe ¸fZÔ Aþe¸f ´fi¸Z fþe ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYe þfg¶Àf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af¹fe dSX´fûMXÊ ·fe ¹fWXe IYWX°fe

A¨Le ³füIYdSX¹ffÔ ¸fWXþ 17%

Aþe¸f ´fiZ¸fþe ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYe BÀf dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff WX` dIY ¦fiû±f AüSX þfg¶Àf IZY ¶fe¨f §fMX°fZ A³fb´ff°f IYf ¸fb£¹f IYfSX¯f IYüVf»f AüSX A¨Le ³füIYdSX¹fûÔ IZY ¶fe¨f °ff»f¸fZ»f d¶f¦fOÞX³ff WX`. QZVf ¸fZÔ 47 IYSXûOÞX 70 »ffJ IZY UIYÊRYûÀfÊ ¸fZÔ IYd±f°f °füSX ´fSX A¨Le ³füIYdSX¹fûÔ IYe dWXÀÀfZQfSXe ¸fWXþ 17 ´fid°fVf°f WX`. ÀMXOXe ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY þfg¶f IYe °f»ffVf ¸fZÔ þbMXZ 2 IYSXûOÞX 30 »ffJ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY-d°fWXfBÊ ÀfZ ª¹ffQf ¦fìþbEMX ¹ff BÀfÀfZ ª¹ffQf ´fPÞXZ-d»fJZ WXỒ.


VfbIiY½ffSX

05

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

d¶fWXfSX ¶fQÔ ÀfZ ¸fûQe SXfþ IYe CX»fMXe d¦f³f°fe Vføb Y !

OXf »fe³ff ´fMX³ff. ¸fþQcSX U¦fÊ IYe QZVf½¹ff´fe Af¸f WXOXÞ°ff»f IZY

Àf¸f±fʳf ¸fZÔ 9þ³fUSXe IYû ·ffIY´ff-¸ff»fZ ÀfdWX°f Uf¸f Q»fûÔ IZY d¶fWXfSX ¶fÔQ IYf d¸f»ff þb»ff AÀfSX SXWXf. A³¹f ¶fÔQ IYe °fSXWX SXfþ²ff³fe ´fMX³ff IZY Àff±f-Àff±f SXfª¹f IZY dUd·f³³f dþ»ff IZYÔQiûÔ ´fSX ¶fÔQ Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ SXZ»f-ÀfOÞXIY ¹ff°ff¹ff°f IYû ¶ffd²f°f dIY¹ff, dþÀfIZY IYfSX¯f ¹ff°ff¹ff°f ½¹fUÀ±ff ¨fSX¸fSXf ¦fBÊ.¶fÔQ IZY QüSXf³f SXfª¹f ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ ¶fÔQ Àf¸f±fÊIYûÔ IYe ·fe d¦fSXµ°ffSXe WXBb .Ê ¸ff»fZ ³fZ QfUf dIY¹ff WX` dIY IYBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX ·ffþ´ff IZY »fû¦fûÔ ³fZ ¶fÔQ Àf¸f±fÊIYûÔ ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff,þû Àffd¶f°f IYSX°ff WX` dIY ·ffþ´ff WX°ffVf WX` AüSX ¸fûQe SXfþ IYe CX»fMXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¨fbIYe WXÜ` ¶fÔQ IZY dQ³f ´fMX³ff ¸fZÔ þb»fcÀf d³fIYf»ff ¦f¹ff, dþÀfIYf ³fZ°fÈ°U Uf¸f Q»fûÔ IZY SXfª¹f À°fSXe¹f ³fZ°ffAûÔ ³fZ dIY¹ff.d¶fWXfSX SXfª¹f dUôf»f¹f SXÀfûB¹ff ÀfÔ§f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àf`ÔIYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ SXÀfûB¹fûÔ ³fZ ¸ff¨fÊ d³fIYf»ff.OXfIY¶fÔ¦f»ff ¨f`SXfWXZ ´fSX ÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf IZY ¸fþQcSXû-Ô IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f-Àff±f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀIYe¸f UIYÊSX, JZ°f ¸fþQcSX, d³f¸ffʯf ¸fþQcSX, ¸f³fSXZ¦ff ¸fþQcSX, LfÂf-³füþUf³f, ¶fe¸ff-¶f`ÔIY IZY IY¸fʨffSXe, ÀUfÀ±¹f IY¸fʨffSXe AfdQ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff AüSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû CXJfOÞX RZYÔIY³fZ IYf ÀfÔIY»´f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY IY¸´¹fcMXSX ÀfZ ·fSXZ ¦fE 4601 IYSXûOÞX IZY MXZÔOXSX IZY´fe ÀffWXc SXf¹f´fbSX. I`Y¦f IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX CXþf¦fSX

WXbAf WX`. dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ 4601 IYSXûOÞX IZY MXZÔOXSX ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe IYe ¦fBÊ WX`. ¸fWXf»fZJfIYfSX IZY ´fi²ff³f ¶feIZY ¸fûWXÔ°fe ³fZ ´fÂfIYfSXUf°ffÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY 17 dU·ff¦fûÔ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf 4601 IYSXûOÞX IZY MXZÔOXSX ¸fZÔ 74 EZÀfZ IY¸´¹fcMXSX IYf BÀ°fZ¸ff»f d³fdUQf A´f»fûOX IYSX³fZ IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþ³fIYf BÀ°fZ¸ff»f Uf´fÀf CX³WXeÔ MXZÔOXSXûÔ IYû ·fSX³fZ IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff. I`Y¦f IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY 10 »ffJ ÀfZ 20 »ffJ IZY 108 IYSXûOÞX IZY MXZÔOXSX ´feOX¶»¹fcOXe AüSX OX¶»¹fcAfSXOXe ´fi¯ff»fe õfSXf þfSXe ³f IYSX ¸f`³¹fbA»f þfSXe dIYE ¦fE. dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY dþ³f 74 IY¸´¹fcMXSXûÔ ÀfZ MXOÔZ XSX d³fIYf»fZ ¦fE CXÀfe IY¸´¹fcMXSXûÔ ÀfZ MXZÔOXSX Uf´fÀf ·fSXZ ·fe ¦fE. EZÀff 1921 MXZÔOXSX ¸fZÔ WXbAf. dþÀfÀfZ 4601 IYSXûOÞX IZY MXZÔOXSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY IY¸´¹fcMXSX ÀfZ WXe ·fSXZ ¦fE. dþÀfÀfZ ¹fWX Àffd¶f°f WXû°ff WX` dIY MXOÔZ XSX ÀfZ ´fWX»fZ MXOÔZ XSX OXf»f³fZ Uf»fZ AüSX MXZÔOXSX IYe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f Ad²fIYfSXe, EIY QcÀfSXZ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ ±fZ. dþÀfÀfZ I`Y¦f ³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfÔ¨f IYe dÀfRYfdSXVf ÀfSXIYfSX ÀfZ IYe WX`. dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY 5 A¹fû¦¹f NXZIZYQfSXûÔ IYû 5 MXZÔOXSX þ¸ff IYSX³fZ dQ¹ff ¦f¹ff. BÀfIZY Àff±f d¨f´Àf IZY IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ´fSX ·fe I`Y¦f ³fZ ¦fÔ·feSX ÀfUf»f CXNXfE WX`Ô. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¨f´Àf ³fZ BÊ MXZÔOXSX IYû ÀfbSXdÃf°f ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYûBÊ ´f¹ffÊ~ CX´ff¹f ³fWXeÔ dIYE. BÀfe °fSXWX 79 NXZIZYQfSXûÔ ³fZ Qû ´f`³f ³fÔ¶fSX IYf MXOÔZ XSX ´fidIiY¹ff ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff. EIY ´f`³f IYf BÀ°fZ¸ff»f ´feOX¶»¹fcOXe ¸fZÔ SXdþÀMÑZVf³f IZY d»fE AüSX QcÀfSXf BÊ ´fiû¢¹fûSX¸fZÔMX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff. NXZIZYQfSXûÔ ³fZ Af¹fIYSX Ad²fd³f¹f¸f IYe ²ffSXf 1961 IYf CX»»fÔ§f³f dIY¹ff WX`. B³f 79 NXZIZYQfSXûÔ IYû 209 IYSXûOÞX IYf IYf¸f dQ¹ff ¦f¹ff.

d»f¹ff.¶fÔQ IYf þb»fcÀf OXfIY¶fÔ¦f»ff ¨f`SXfWXf ´fSX Àf·ff ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû ¦fBÊ, dþÀfZ Uf¸f ³fZ°ffAûÔ IZY A»ffUZ SXfþQ, dUIYfÀf BÔÀff³f ´ffMXeÊ U A³¹f dU´fÃfe Q»fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ ·fe ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ff. ¶fÔQ IYû IYfÔ¦fiZÀf, Àf´ff, WX¸f AfdQ dU´fÃfe Q»fûÔ ³fZ ·fe A´f³ff Àf¸f±fʳf ½¹föY dIY¹ffÜ Àf·ff IYû ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ¸ff»fZ SXfª¹f Àfd¨fU IbY¯ff»f, JZ¦fif¸fÀf IZY ¸fWXfÀfd¨fU ²feSXZ³Qi Óff, Àfe´feAfBÊ IZY SXfª¹f Àfd¨fU Àf°¹f³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX, Àfe´feAfBÊE¸f IZY ÀfUûÊQ¹f Vf¸ffÊ, EÀf¹fcÀfeAfBÊÀfe IZY SXfþIbY¸ffSX ¨fü²fSXe, SXfþQ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf SXf¸f¨fÔQi ´fcUZÊ, °f³fUeSX WXÀf³f, dUIYfÀf BÔÀff³f ´ffMXeÊ IZY ¸fbIZYVf ÀfWX³fe, EZ¢MXc ³fZ°ff SX¯fdUþ¹f IbY¸ffSX, d¶fWXfSX SXfª¹f dUôf»f¹f SXÀfûB¹ff ÀfÔ§f IYe SXfª¹f A²¹fÃf ÀfSXûþ ¨fü¶fZ, EZOXUf IYe SXf¸f´fSXe QZUe, A÷Y¯f d¸fßff, EMXIY IZY ¦fþ³fRYSX ³f¶ffU ÀfdWX°f IYBÊ ³fZ°ffAûÔ ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ¸ff»fZ SXfª¹f Àfd¨fU IbY¯ff»f ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe IYfSX´fûSXZMX´fSXÀ°f ³fed°f¹fûÔ IZY dJ»ffRY dU¦f°f Qû dQ³fûÔ ÀfZ ´fcSXf QZVf NX´´f WX`.IYfSX´fûSXZMX ´fÃfe¹f ßf¸f IYf³fc³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³fûÔ IYû Uf´fÀf »fZ³fZ, Àf·fe ÀIYe¸f UIYÊSXûÔ IZY d»fE ³¹fc³f°f¸f 18 WXþfSX UZ°f³f IYf ´fifU²ff³f IYSX³fZ, Àf¸ff³f IYf¸f IZY d»fE Àf¸ff³f UZ°f³f

»ff¦fc IYSX³fZ, ´fbSXf³fe ´fZÔVf³f ³fed°f ¶fWXf»f IYSX³fZ AfdQ ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX ¹fWX WXOÞX°ff»f WX`, þû ´fcSXe °fSXWX þf¹fþ WX.` ·ffIY´ff-¸ff»fZ, A³¹f Uf¸f U dU´fÃfe Q»f CX³fIYe ¸ffÔ¦fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX SXWXZ WXỒ.d¶fWXfSX ¸fZÔ ·fe Afþ ·ffþ´ff IYf WXe SXfþ ¨f»f SXWXf WX` AüSX ³fe°feVf ¸fWXþ ¸fbJüMXf ¶f³f IYSX SXWX ¦fE WX`Ô.¸fü¶f d»fÔd¨fÔ¦f Af¸f WXû ¦fBÊ WX`, A´fSXf²f Afþ ¨fSX¸f ´fSX WX`. dIYÀff³fûÔ IYû IYûBÊ ¸fbAfUþf ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`, ²ff³f JSXeQ IYe IYûBÊ ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`. AfVff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ¸ff³fQZ¹f ¸fZÔ EIY WXþfSX UÈdð IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe ÀfSXIYfSX IZY ´fÀfe³fZ LcMX ¦fE AüSX A¶f ¸ff³fQZ¹f IYû ÀfSXIYfSX ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf ¶f°ff SXWXe WX`.7 þ³fUSXe ÀfZ dUôf»f¹f SXÀfûB¹fûÔ IYe WXOÞX°ff»f ¨f»f SXWXe WX`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f JZ°f U ¦fif¸fe¯f ¸fþQcSX Àf·ff IZY ¸fWXfÀfd¨fU ²feSXZ³Qi Óff ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ AfVffIYd¸fʹfûÔ IYe »fÔ¶fe WXOXÞ°ff»f ¨f»fe AüSX A¶f SXÀfûB¹ff U AfÔ¦f³f¶ffOÞXe ÀfZdUIYfÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYe WXOÞX°ff»f ¨f»f SXWXe WX`.»fZdIY³f dQ»»fe-´fMX³ff IYe ÀfSXIYfSX ÀIYe¸f UIYÊSXûÔ IYû ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe ·fe ³fWXeÔ QZ SXWXe WX`.þû ÀfSXIYfSX ÀIYe¸f UIYÊSXûÔ IYû ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe ·fe ³fWXeÔ QZ°fe, CXÀfZ ÀfØff ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³fZ IYf IYûBÊ ·fe Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`. EZÀfe ÀfSXIYfSX IYû ¦fïe ÀfZ CX°ffSX RZYÔIY³ff WXû¦ffÜ

dRYSX ¸fûQe WXe ¶f³fZÔ¦fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe : ³fe°feVf OXf »fe³ff ´fMX³ff.IY·fe “Àff¸f³fZ ÀfZ ·fûþ IYe ±ff»fe”

Je¨f »fZ³fZ Uf»fZ d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ A¶f ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYe ·fdU¿¹fUf¯fe IYSX Qe WX`.A·fe þ¶fdIY ¨fb³ffUe §fû¿f¯ff ¶ffIYe WX` AüSX IYBÊ ¸fbïûÔ ´fSX IZY³Qi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY WXf»ff°f A¨LZ ³fWXeÔ WX`Ô, EZÀfZ ¸fZÔ d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX IZY A²¹fÃf ³fZ ¹fWX ·fdU¿¹fUf¯fe ¢¹fûÔ AüSX dIYÀf Af²ffSX ´fSX IYe Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX`, dÀfUf¹f BÀfIZY dIY A¶f UZ ´fcSXe °fSXWX ·ffþ´ff IYe ¦fûQ ¸fZÔ ¶f`NXZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ´fMX³ff ¸fZÔ Àff°f þ³fUSXe IYû ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY °fe³f SXfª¹fûÔ IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe WXfSX IYf »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ´fSX IYûBÊ ´fi·ffU ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ff AüSX IZYÔQi ¸fZÔ dRYSX ÀfZ E³fOXeE IYe ÀfSXIYfSX IYf ¦fNX³f WXû¦ff.³fe°feVf IbY¸ffSX IY·fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYf Àf´f³ff QZJf IYSX°fZ ±fZ AüSX A¶f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY U¿fÊ 2019 ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYe IYûBÊ U`IZYÔÀfe ³fWXeÔ WX`.·ffþ´ff IYû °fe³f SXfª¹fûÔ ¸f²¹f ´fiQZVf, LØfeÀf¦fPÞX AüSX SXfþÀ±ff³f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ WXfSX IYf Àff¸f³ff þøYSX IYSX³ff ´fOÞXf WX`, »fZdIY³f BÀfZ Àf¸fÓf³fZ IYe þøYSX°f WX` dIY B³f ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f ¸fZÔ ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ¶fe¨f ¸f°fûÔ ¸fZÔ ¸ff¸fc»fe AÔ°fSX WX`.UZ ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY U¿fÊ 2019 ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU IZY ¶ffQ ·ffþ´ff IYû IZYÔQi ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYdNX³ffBÊ ³fWXeÔ WXû¦fe.»fZdIY³f, AÔd°f¸f R`YÀf»ff °fû þ³f°ff IZY WXf±f ¸fZÔ WXe WXû°ff WX`Ü WXf»ffhdIY SXf¸f ¸fÔdQSX WXû ¹ff °fe³f °f»ffIY UZ ·ffþ´ff IZY EþZÔOXZ ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°fZ WXỒ AüSX IYWX°fZ SXWX°fZ WX`Ô dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ IYf B³f Àf¶fÀfZ IYûBÊ »fZ³ff QZ³ff ³fWXeÔ.þ³f°ff Q»f ¹fc³ffBMXZOX IZY A²¹fÃf ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ÀffRY IYWXf dIY Af¹fû²¹ff ¸fZÔ ¸füþcQ SXf¸f ¸fÔdQSX IZY ¸fbïZ IYû Af´fÀfe ¶ff°f¨fe°f ÀfZ WX»f IYSX³ff ¨ffdWXE ¹ff IYûMXÊ ÀfZ BÀf ´fSX Af³fZ Uf»fZ R`YÀf»fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX³ff ¨ffdWXE.dRY»fWXf»f ¸ff¸f»ff IYûMXÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX` AüSX þû R`YÀf»ff Af¹fZ¦ff, UWX ¸ff³¹f WXû¦ff.CX³WXûÔ³fZ °fe³f °f»ffIY IZY ¸fbïZ ´fSX IYWXf dIY Af´fÀfe ÀfÔUfQ À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`.BÀfIZY ¶ffQ ¸fbdÀ»f¸fûÔ IYû »f¦fZ dIY ¹fWX ¦f»f°f WX`, °f¶f BÀf¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX³fZ ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf¹fZ.Àfe²ff R`YÀf»ff »fZ³fZ IZY ¶fþf¹f Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYû WXe ¸füIYf QZÔ.³fe°feVf IbY¸ffSX IZY ¶f¹ff³f ÀffRY IYSX°fZ WX`Ô dIY UZ B³f ¸fbïûÔ ÀfZ IY³³fe IYfMX SXWXZ WX`.UWXeÔ A´f³fZ dUSXû²fe SXfþQ ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f°fZ WX`Ô dIY A¶f CX³f¸fZÔ Q¸f ³fWXeÔ WX` AüSX ³f WXe ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IYf IYûBÊ ·fdU¿¹f WX`Ü d¶fWXfSX ¸fZÔ ¸ffg¶f d»fÔd¨fÔ¦f IYe »f¦ff°ffSX WXû°fe §fMX³ffAûÔ IYû Uû A³fQZJf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°fZ WX`Ô AüSX BÀfZ ³fþQeIY ÀfZ QZJ³fZ IYe þøYSX°f UZ ¶f°ff°fZ WX`Ô.

VfWX³fUfþ IYû »fZIYSX AMXIY»fZÔ °fZþ

d¦fSX²ffSXe »ff»f þûVfe ·ff¦f»f´fbSX . »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ·ffþ´ff

IYe ´fiQZVf BIYfBÊ ³fZ d¶fWXfSX ¸fZÔ 15 ÀfZ 31 dQÀfÔ¶fSX °fIY ¸fWXfÀfÔ´fIYÊ Ad·f¹ff³f ·f»fZ WXe ¨f»ff¹ff WXû.¸f¦fSX ·ff¦f»f´fbSX ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX ´fSX ´ffMXeÊ CX¸¸feQUfSX IYü³f WXû¦ff? BÀf ÀfÔVf¹f IYû »fZIYSX IYf¹fÊIY°ffÊ ´fÀfû´fZVf ¸fZÔ WX`.³f°feþ°f³f ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IZY SXfþQ ´fi°¹ffVfe Vf`»fZVf IbY¸ffSX CXRYÊ ¶fb»fû ¸fÔOX»f A´f³fe ´f`NX AüSX ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`. ·ff¦f»f´fbSX VfWXSXe B»ffIZY ¸fZÔ ½¹ff´fdSX¹fûÔ IZY ¶fe¨f þWXfÔ ·ffþ´ff IYe ´fIYOÞX ¸ff³fe þf°fe ±fe.UWXfÔ ·fe ¶fb»fû ¸fÔOX»f ³fZ ¨fZÔ¶fSX AfRY IYf¸fÀfÊ IZY ¶fb»ffUZ ´fSX AfIYSX A´f³fe ¶ff°fûÔ IYû ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IZY ¶fe¨f SXJIYSX A´f³fe d¦fSXµ°f ¸fþ¶fc°f ¶f³ffBÊ WX`.¹fWX ¶f`NXIY Qe´ffU»fe IZY ´fWX»fZ WXbBÊ ±fe.dþÀf¸fZÔ ¨fZÔ¶fSX AfRY IYf¸fÀfÊ IZY °f¸ff¸f ´fQfd²fIYfSXe AüSX VfWXSX IZY ´fi¸fbJ ½¹ff´ffSXe ¸füþcQ ±fZ.¹fWX CX³fIYf ´fWX»ff IYf¹fÊIiY¸f ±ff. BÀf ¶ff°f ÀfZ ·fe BÔIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ »ff»fc RYûd¶f¹ff IYf¹f¸f WX`.CX³fIZY þZ»f þf³fZ ÀfZ SXfþQ UûMXûÔ ¸fZÔ IY¸fe IZY ¶fþfE ¸fþ¶fc°fe IYf ÀfÔIZY°f SXfþ³fed°fIY SX¯f³fed°fIYfSX QZ SXWXZ WX`.IYfÔ¦fiZÀf IYf ¸f³fû¶f»f ·fe ´ffÔ¨f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WXbE ¨fb³ffU IZY ¶ffQ AfE ³f°feþûÔ ³fZ ¶fPXf¹ff WX`.d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf Q»f IZY ³fZ°ff ÀfQf³fÔQ dÀfÔWX ³fZ ·fe BÀf ¶ff¶f°f ¶f¹ff³f þfSXe dIY¹ff WX`.°fe³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¶f³ffIYSX IYfÔ¦fiZÀf ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX³fZ IZY ¸fcOX ¸fZÔ Af ¦fBÊ WX`.d¶fWXfSX ¸fZÔ UWX 14 ÀfeMXûÔ ÀfZ IY¸f ´fSX Àf¸fÓfü°ff IYSX³fZ Uf»fe ³fWXeÔ »f¦f°fe.IYfÔ¦fiZÀf IZY SX¯f³fed°fIYfSX ³fZ ÀfÔIZY°f dQ¹ff WX`. ¸f¦fSX EIY ¶ff°f °fû ´f¢IYe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf SXfþQ ¦fNX¶fÔ²f³f IZY CX¸¸feQUfSX U°fʸff³f ÀffÔÀfQ Vf`»fZVf IbY¸ffSX CXRYÊ ¶fb»fû ¸fÔOX»f WXe WXûÔ¦fZ.BÀf UþWX ÀfZ B³WXûÔ³fZ ¶fe°fZ ¨ffSX- LWX ¸fWXe³fûÔ ÀfZ A´f³fe ª¹ffQf ÀfdIiY¹f°ff dQJfBÊ WX`.»fû¦fûÔ IZY ÀfbJ QbJ ¸fZÔ VfSXeIY WXû A´f³fe AûSX »fû¦fûÔ IYe ÀfWXf³fb·fcd°f ·fe

¶fMXûSXe WX`.Àff±f WXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX ÀfOÞXIY ¸fÔÂfe , d¶fþ»fe ¸fÔÂfe °fIY ÀfZ d¸f»f ·ff¦f»f´fbSX IYe Àf¸fÀ¹ff JfÀfIYSX E³fE¨f80 IZY d³f¸ffʯf, IYWX»f¦ffÔU E³fMXe´feÀfe IZY E¸fþeAfSX ÀfOÞXIY IYf ¸fÀf»ff CXNXf¹ff WX`.¶fd»IY BÀf ÀfOÞXIY IYû ¶f³ff³fZ IZY d»fE §fû§ff ÀfZ ·ff¦f»f´fbSX IZY dþ»ff²feVf Qµ°fSX °fIY IYSXe¶f 25 dIY»fû¸feMXSX ´f`Q»f ¹ffÂff A´f³fZ Q»f IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f IYe WX`.dþÀfIYf ³f°feþf A¶f »fû¦fûÔ IYû dQJ SXWXf WX`.B°f³ff WXe ³fWXeÔ E¸f´fe RÔYOX IYf BÀ°fZ¸ff»f ¦ffÔUûÔ IYe ÀfOÞXIYûÔ , ´fb»f´fbd»f¹ff d³f¸ffʯf IYSXf³fZ ¸fZÔ dIY¹ff WX`.SXfþQ dþ»ff²¹fÃf d°f÷Y´fd°f ¹ffQU ¶f°ff°fZ WX` dIY ¶fb»fû ¸fÔOX»f IYe »fûIYd´fi¹f°ff IYfRYe ¶fPÞXe WX`.AüSX ÀfWXþ CX´f»f¶²f WX`. UWXeÔ B³fIZY ¸fbIYf¶f»fZ ·ffþ´ff ¸fZÔ CX¸¸feQUfSX IYû »fZIYSX AÀf¸fÔþÀ¹f IYf¹f¸f WX`.VffWX³fUfþ WXbÀf`³f, AdV½f³fe ¨fü¶fZ , d³fdVfIYfÔ°f Qb¶fZ, IY¸f»f³f¹f³f ¨fü¶fZ ¹ff þ³fUSXe ¸fZÔ dSXMXf¹fSX WXû³fZ Uf»fZ EIY AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfSXe.AfdJSX IYü³f? VfWX³fUfþ WXbÀf`³f 2014 IYe ¸fûQe »fWXSX ¸fZÔ ·fe ¶fb»fû ¸fÔOX»f ÀfZ dVfIYÀ°f Jf ¦fE ±fZ.B³fIZY IYf¹fÊIY°ffÊ WXe IYWX°fZ WX` ²fSX°fe ´fbÂf IYû dMXIYMX Qe þfE.EZÀfZ Àf¶f ¶f¹ff³fûÔ ÀfZ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ³fZ°ff ·fe ´fSXZVff³f WX`. WXf»ffÔdIY VffWX³fUfþ WXbÀf`³f ·ffþ´ff IZY IYïfUSX ³fZ°ff WX`.ÀffPÞXZ Àff°f Àff»f

·ff¦f»f´fbSX ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX ¨fbIZY WX`.BÀf QüSXf³f B³WXûÔ³fZ ¢¹ff dIY¹ff ? BÀfIYf þ¶ffU 2014 ¸fZÔ þ³f°ff ³fZ ´fcL IYSX ³f°feþf QZ dQ¹ff.·ff¦f»f´fbSX WXûIYSX ³f SXfþ²ff³fe MÑZ³f ¨f»f ´ffBÊ AüSX ³f WXUfBÊ þWXfþ CXOÞX ´ff¹ff.CXÀf QüSX ¸fZÔ AJ¶ffSXûÔ ³fZ Jc¶f WXUfBÊ þWXfþ CXOÞXfE.ÀffSXZ UfQZ PX´fûSXVfÔJe Àffd¶f°f WXbE.B°f³ff WXe ³fWXeÔ IbYL U`ÀfZ ¸fb»¸fZ¶ffþ »fû¦fûÔ ÀfZ d§fSXZ SXWXZ .dþ³fIYe UþWX ÀfZ þ¸fe³fe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ B³fIYe QcSXe ¶f³fe.EZÀff ´ffMXeÊ IZY »fû¦f WXe ¶fû»f°fZ WX`Ü EZÀfZ ·fe SXfþ¦f IYf ´fi¸fbJ §fMXIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ A´f³fe JûBÊ þ¸fe³f IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe ´fcSXe IYûdVfVf ¸fZÔ WX`.QSXAÀf»f 2014 ¸fZÔ ·ff¦f»f´fbSX ÀfeMX ¦fÔUf³fZ IZY ¶ffQ 2015 IZY d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ BÀf dþ»fZ IYe EIY ÀfeMX ·fe ·ffþ´ff IZY Jf°fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ ¦fBÊ.¹fWX ·ffþ´ff IYû þ¶fSXQÀ°f ²f¢IYf »f¦ff.IYWX»f¦ffÔU AüSX ·ff¦f»f´fbSX ÀfeMX IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fÔþZ ³fZ Óf´fMX »fe.³ff±f³f¦fSX AüSX ¦fû´ff»f´fbSX ÀfeMX ´fSX þQ¹fc IZY °feSX IYf d³fVff³ff ÀfMXeIY ¶f`NXf.d¶fWX´fbSX AüSX ´feSX´f`Ô°fe SXfþQ IYe »ff»fMXZ³f þ»fe.Àfb»f°ffÔ¦fþ ÀfeMX WX` °fû ·ff¦f»f´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ .¸f¦fSX ¹fWX ¶ffÔIYf ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX IYf dWXÀÀff WX`ÜUWXfÔ ·fe þQ¹fc IZY Àfb¶fû²f SXf¹f þe°fZ.¸fÀf»f³f 2015 ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY dJ»ffRY ¶f³fZ ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f ³fZ ·ff¦f»f´fbSX dþ»fZ

IYe Àff°fûÔ ÀfeMX ´fSX IY¶þf IYSX d»f¹ff.EZÀfZ ¸fZÔ 2014 ÀfZ ´fWX»fZ ÀffPÞXZ Àff°f Àff»f ÀffÔÀfQ SXWXZ VffWX³fUfþ WXbÀf`³f IYf ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ dQE ¹fû¦fQf³f IYû ·fe BÀf QRYf ¦füSX dIY¹ff þf SXWXf WX`.JbQ °fû ´fSXfdþ°f WXbE WXe .Àff±f WXe dU²ff³fÀf·ff IYe ÀfeMXZÔ ·fe JûBÊ. SXdUUfSX IYû ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ³fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸fïZ³fþSX 17 Àf¸fcWXûÔ IYf ¦fNX³f dIY¹ff WX`.dþÀf¸fZÔ d¶fWXfSX IZY IYBÊ ³fZ°ff WX`.SXdUVfÔIYSX ´fiÀffQ, ÀfbVfe»f ¸fûQe, SXfþeU ´fi°ff´f øYPÞXe, VffWX³fUfþ WXbÀf`³f, ÀfÔþ¹f ¸f¹fcJ ¶f¦f`SXWX WX`.B³f IY¸fZdMX¹fûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX U`ÀfZ ³ff¸f WX` dþ³fIYû ¨fb³ffU ³f »fOÞXf³fZ IYf ´ffMXeÊ BSXfQf SXJ°fe WX`.þf³fIYfSX ¶f°ff°fZ WX` dIY CX³WXZÔ ´ffMXeÊ IYe °fSXRY ÀfZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fe A´f³fe IY¸fZMXe IYf IYf¸f QZJ³ff WX`Ü BÀfe UþWX ÀfZ þe°f³fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSX IYe °f»ffVf þûSXû ´fSX WX`.IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe AdV½f³fe IbY¸ffSX ¨fü¶fZ IYf QüSXf ·fe ¶fPÞXf WX`.dRY»fWXf»f ¹fZ ¶f¢ÀfSX ÀfZ ÀffÔÀfQ WX`.¸f¦fSX B³fIYf ¦fÈWX B»ffIYf ·ff¦f»f´fbSX WXe WX`.UûMXûÔ IYf ²fibUeIYSX¯f IYSXf³fZ IZY ¸ffdWXSX WX`.AüSX °fû AüSX ¹fZ ´ffÔ¨f QRYf ·ff¦f»f´fbSX ÀfeMX ÀfZ dU²ff¹fIY d³fUfÊd¨f°f WXbE WX`.B³fIYf ¹fWXfÔ Q¶fQ¶ff WX`. dRYSX ·fe A·fe UöY WX` ÀfÔ·ffdU°f CX¸¸feQUfSX IYû ¸f°fQf°ffAûÔ IZY ¶fe¨f A´f³fe ¸füþcQ¦fe QþÊ IYSXf³fZ IYe.¹fQfIYQf ·ffþ´ff IZY ¶fOÞXZ ³fZ°ff Af°fZ WX` AüSX JfÀf¸fJfÀf »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ ¹ff ¸fWXdRY»f ¸fZÔ ¶f`NX ¶f¹ff³f þfSXe IYSX þf°fZ WX`.JZ¸fûÔ ¸fZÔ ¶fMXZ ·ffþ´ffB¹fûÔ ³fZ ·fe ³fZ°ffAûÔ IYû dÀfSXQQÊ QZ SXJf WX` Àfû A»f¦f WX`.B°f³ff WXe ³fWXeÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ WXf»f ¸fZÔ WXe ÀfÔQZVf dQ¹ff WX` dIY dJ»ffRY L´f³fZUf»fZ ¸fedOX¹ff Uf»fûÔ ÀfZ ·fe IYf¹fÊIY°ffÊ ³fþQedIY¹ffÔ ¶f³ffE. ¸f¦fSX ·ff¦f»f´fbSX IYf ·ffþ´ff ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe Àf¸fZ°f JZ¸fûÔ ¸fZÔ ¶fMXZ IYf¹fÊIY°ffÊ WXe d¸fVf³f 2019 IYû ´f»fe°ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞX SXWXZ.Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ EZÀfû ÀfZ d³f´fMX³fZ IYe þøYSX°f IYf¹fÊIY°ffÊ ¶f°ff°fZ WX`.


VfbIiY½ffSX

d½f¨ffSX

06

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ³ff¸f QþÊ IYSXf ¦fE ¸fûQe

²f¸fÊSXfþ IbY¸ffSX

SXe¶f ÀfU¯fûÊÔ IYû AfSXÃf¯f QZ³fZ IYe ¶ff°f IYûBÊ ³fBÊ ³fWXeÔ WX`. WXfÔ, BÀf ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IYe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ A»f¦f-A»f¦f þøYSX SXWXe WX`. EZÀfe IYûdVfVfZÔ ´fWX»fZ ·fe WXû ¨fbIYe WX`Ô. þfdWXSX WX`, ÀfU¯fÊ AfSXÃf¯f d¶f»f A¶f ÀfÔÀfQ IZY Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ ´ffÀf WXû ¨fbIYf WX` °fû BÀf ´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ ¶ff°f WXû³fe WXe WX`.´ffÔ¨f SXfª¹fûÔ IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe AüSX Ad¸f°f VffWX IYe þûOÞXe WX°ffVf ³fþSX Af SXWXe ±fe. ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYû EÀfÀfe/EÀfMXe IZY ¸fbïZ ´fSX ·fe A²¹ffQZVf »ff³ff WXe ´fOÞXf. þWXfÔ EIY °fSXRY SXf¸f ¸fÔdQSX AüSX QcÀfSXe °fSXRY EÀfÀfe/EÀfMXe ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fbïûÔ ´fSX ¸fûQe ¶fbSXe °fSXWX d§fSX ¨fbIZY ±fZ, UWXeh SXfRYZ»f IYf ¸fbïf CX³fIZY ¦f»fZ IYe WXçe ¶f³f ¨fbIYe WX`. ·ffSX°f IYe Af¸f þ³f°ff °fIY dU´fÃfe ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¹fWX ³ffSXf ´fWXbÔ¨ff dQ¹ff WX` dIY ¨füIYeQfSX WXe ¨fûSX WX`. ¹fWXe UWX SXfþ³fed°fIY ´fdSXdÀ±fd°f WX`, dþÀf¸fZÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ÀfU¯fÊ AfSXÃf¯f IYf R`YÀf»ff dIY¹ff. ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY A´f³fZ WXe ¸fÔÂfe d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ³fZ Qû MXcIY Vf¶QûÔ ¸fZÔ ¸fûQe IYe d³fÔQf VfbøY IYSX Qe ±fe. JfÀfIYSX ÀfSXIYfSX IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYû »fZIYSX Af»fû¨f³ffEÔ Àff¸f³fZ Af³fZ »f¦fe ±feÔ. WXQ °fû °f¶f WXû ¦fBÊ, þ¶f d³fd°f³f ¦fOXIYSXe IYû AfSXEÀfEÀf IYe °fSXRY ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYf CX¸¸feQUfSX ¶f³ffE þf³fZ IYe J¶fSX SXfRYZ»f ÀfZ ·fe Ad²fIY ¦fd°f ÀfZ ¨ffSXûÔ °fSXRY CXOÞX³fZ »f¦fe ±fe. CX²fSX dU´fÃf IZY °fSXRY ÀfZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe LdU IYû »fû¦f SXfþ³fed°f ¸fZÔ AfIY¿fÊIY ¸ff³f³fZ »f¦fZ WX`Ô. ¸fûQe ³fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fSX þfd°f¦f°f ´fiWXfSX IYSXIZY CX³WXZÔ ¸fþ¶fcSX IYSX dQ¹ff dIY UZ ¸fÔdQSX-¸fÔdQSX §fc¸fZÔ AüSX þ³fZDY dQJfIYSX JbQ

¦f

ÀfÔQe´f ´ffÔOX¹Z f

³fb´f¸f JZSX ³fZ A´f³fe WXf»f WXe ¸fZÔ ¶f³fe dRY»¸f ¸fZÔ OXf ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYû ²fûJZ ÀfZ ¶f³ff ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ¶f°ff¹ff WX` þ¶fdIY WXIYeIY°f ¹fWX WX` dIY ¹fdQ IYfÔ¦fiZÀf Qû¶ffSXf ¨fb³ffU þe°f IYSX Af°fe WX` °fû ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ´fb³f: ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ´fQ IZY QfUZQfSX WXû ÀfIY°fZ WXỒ.CX³fIYû ¨fb³fü°fe QZIYSX þe°fIYSX AfE ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ³fSX³Z Qi ¸fûQe ÀfZ B°f³fe °fZþe ÀfZ þ³f°ff IYf ¸fûWX·fÔ¦f WXbAf WX` dIY Vff¹fQ A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ þ³f°ff CX³fIYû EIY AüSX ¸füIYf QZ³fZ IYf J°fSXf ³f CXNXfE.þ`ÀfZ A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU ³fþQeIY Af SXWXZ WXỒ WX¸fZÔ B³f Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f AÔ°fSX IYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ffÜ ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IYû Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX, ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸fe¯f SXûþ¦ffSX ¦ffSXÔMXe, SXf¿MÑXe¹f Jfô ÀfbSXÃff, A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f U A³¹f ´ffSX¸´fdSXIY U³fþeUe (U³f Ad²fIYfSX IYû ¸ff³¹f°ff), CXd¨f°f ¸fbAfUþf U ·fc Ad²f¦fiWX¯f, ´fb³fÊUfÀf ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff IZY Ad²fIYfSX, d³f·fʹff, dVfÃff IYf Ad²fIYfSX, ´f±f dUIiYZ°ff (AfþedUIYf IYf ÀfÔSXÃf¯f U ´f±f dUIiY¹f IYf dUd³f¸f¹f³f), ¸f`»ff PXû³fZ IZY SXûþ¦ffSX ´fSX ´fid°f¶fÔ²f U CX³fIZY ´fb³fÊUfÀf Àf¸¶fÔ²fe Ad²fd³f¹f¸f dQE, dþ³f¸fZÔ ÀfZ ´fWX»fZ CXd»»fdJ°f IbYL IYf »ff·f þ³f°ff IYû d¸f»ff EUÔ ¶ffQ ¸fZÔ CXd»»fdJ°f IYf »ff·f d¸f»f³ff ¶ffIYe WX.` dIÔY°fb ³fSX³Z Qi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ EZÀff IbYL ·fe ³fWXeÔ dIY¹ff dþÀfÀfZ Af¸f BÔÀff³f IYû IbYL »ff·f ´fWXbÔ¨ff WXû.¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ þ³f°ff IZY ¶fe¨f Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX, ¸f³fSXZ¦ff, U³f Ad²fIYfSX IYf³fc³f, AfdQ IYû »fZIYSX CX°ÀffWX QZJf þf ÀfIY°ff ±ff dIÔY°fb ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ þ³f ²f³f ¹ff CXªþU»ff ¹fûþ³ff þ³f°ff IZY d»fE IYûBÊ

A

IYû ¶fifšf¯f Àffd¶f°f IYSXZÔ. UZ BÀf IYf¸f ¸fZÔ IYfRYe WXQ °fIY IYf¸f¹ff¶f ·fe WXû ¨fbIZY WXỒ. ¸f°f»f¶f Àfe²ff WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe AüSX VffWX IYe þûOÞXe Qû ¶fifšf¯fûÔ –¦fOXIYSXe AüSX SXfWXb»f IZY SXfþ³fed°fIY ¨fIiY½¹fcWX ¸fZÔ ¶fbSXe °fSXWX RÔYÀf ¨fbIYe ±fe. ¸fûQe-VffWX IZY d»fE AfUV¹fIY ±ff dIY Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ EIY EZÀff ¸fbïf CXLf»ff þfE dþÀfÀfZ SXfRZY»f IZY ¸fbïZ ÀfZ QZVf IYe þ³f°ff IYf ³f dÀfRYÊ ²¹ff³f ·fMXIYfE ¶fd»IY ÀfU¯fÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IYe ³ffSXfþ¦fe ·fe QcSX IYe þfE. þfdWXSX WX`, AfSXÃf¯f ÀfZ A¨Lf ¸fbïf AüSX WXû ·fe ¢¹ff ÀfIY°ff ±ff? Uû ·fe °f¶f, þ¶f ÀfU¯fÊ IYû þ³fSX»f ¹ff Aû´f³f IYMXZ¦fSXe ÀfZ IYfMXIYSX AfSXÃf¯f QZ³ff WXû. ¸fûQe IYû AfSXÃf¯f IZY ÀU÷Y´f IYe þ¸fe³fe Àf¸fÓf WX`. UZ þf³f°fZ WX`Ô dIY Àfü ´fid°fVf°f ÀfeMXûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ 49.5 WXe þfd°f¦f°f Af²ffSX ´fSX WX`. VfZ¿f Àf¶f Àff¸ff³¹f ¹ff³fe Aû´f³f IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ WX`. þ³fSX»f IYMXZ¦fSXe IYû »fû¦f A¢ÀfSX Àff¸ff³¹f ¹ff A³ffSXdÃf°f ³fWXeÔ Àf¸fÓf°fZ. þ³fSX»f ÀfeMXûÔ IYû ÀfU¯fûÊÔ IZY d»fE AfSXdÃf°f ¸ff³f d»f¹ff þf°ff WX`. BÀfe ·fi¸f IZY IYfSX¯f AfE dQ³f ³¹ff¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ¸ff¸f»ff ´fWXbÔ¨f þf°ff WX` dIY þfd°f¦f°f AfSXÃf¯f ´ff³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû Àff¸ff³¹f ¹ff A³ffSXdÃf°f IYûMXZ ¸fZÔ À±ff³f d¸f»f ÀfIY°ff WX` ¹ff ³fWXeÔ. ¹fWX À´fá WX` dIY þ³fSX»f IYMXZ¦fSXe A³ffSXdÃf°f WX`, dRYSX ·fe ÀfU¯fÊ WX¸fZVff ÀfZ BÀfIYf dUSXû²f IYSX°fZ AfE WX`Ô. ÀfU¯fûÊÔ õfSXf A³ffSXdÃf°f IYMXZ¦fSXe ¸fZÔ ´fiUZVf ¸fZÔ ¶ff²ff CX°´f³³f dIYE þf³fZ IZY IYfSX¯f AU¯fûÊÔ IZY ¶fe¨f 85 AüSX 15 ´fid°fVf°f þ³fÀfÔ£¹ff IZY Af²ffSX ´fSX AfSXÃf¯f IYe ¶ff°f ¨f»f°fe SXWX°fe WX`. ¨fcÔdIY ¸fûQe IYfRYe ³fe¨fZ ÀfZ WXû°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe IbYÀfeÊ °fIY ´fWXbÔ¨fZ WX`Ô, A°f: CX³WXZÔ ¹fWX ·ff³f ±ff dIY A³ffSXdÃf°f IYûMXZ ÀfZ A¦fSX ÀfU¯fûÊÔ IYû AfSXÃf¯f QZ³fZ IYf

´fiÀ°ffU »ff¹ff þfE °fû AU¯fÊ þfd°f¹ffÔ dUSXû²f ³fWXeÔ IYSX ´ff¹fZÔ¦fe ¢¹fûÔdIY CX³fIZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ °fû ¹fZ ´fWX»fZ ÀfZ WX` dIY A³ffSXdÃf°f ÀfeMX ÀfU¯fûÊÔ IZY d»fE WX`Ô. QcÀfSXe AûSX, ¨fb³ffU ³fþQeIY WXû³fZ IZY IYfSX¯f IYûBÊ SXfþ³fed°fIY Q»f ·fe dUSXû²f ³fWXeÔ IYSXZ¦ff, ¢¹fûÔdIY EZÀff IYSX³fZ ´fSX BÀf ¶ff°f IYe ¦ffSXÔMXe WX` dIY ÀfU¯fÊ CX³fÀfZ ³ffSXfþ WXû þfEÔ¦fZ. »fZdIY³f BÀf ¶ff°f IYe IYûBÊ ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔ WX` dIY EÀfÀfe-EÀfMXeAû¶feÀfe CX³fIZY Àff±f AfE¦ff.BÀfe ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ¸fûQe ³fZ ´fi¨fÔOX ¶fWXb¸f°f IYe °ffIY°f ÀfZ Uû d¶f»f ´ffdSX°f IYSXf d»f¹ff, dþÀfZ »fZIYSX QZVf ¸fZÔ þfd°f¦f°f dWXÔÀff ·fOÞXIY³fZ IYf ·f¹f A·fe °fIY ¶f³ff WXbAf ±ff. dQ»f¨fÀ´f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ SXfþ³fed°f ¸fZÔ ÀfU¯fûÊÔ IZY ´fi·fb°U IYû QZJ°fZ WXbE »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¶fÀf´ff þ`Àfe ¸fþ¶fc°f ´ffMXeÊ ·fe »f¦ff°ffSX ÀfU¯fûÊÔ IYû AfSXÃf¯f QZ³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXe ±fe. Àf´ff ·fe ÀfU¯fûÊÔ IYû »fb·ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fe SXWXe WX`. ¹fWX ÀffUÊþd³fIY °f±¹f WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¶fÀf´ff Qd»f°f-¶fifšf¯f ¦fNXþûOÞX IYû QVff°feÊ WX` °fû Àf´ff ¹ffQU-SXfþ´fc°f ¦fNXþûOÞX IYû. ²¹ff³f QZ³fZ ¹fû¦¹f ¶ff°f WX` dIY ¨fÔQi¶ff¶fc ³ff¹fOXc ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSX ¶fifšf¯fûÔ IYû RYûSX½WXe»fSX QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYSX ¨fbIZY WX`Ô. B³f ÀffSXZ d¶fÔQbAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX A¦fSX WX¸f Àfû¨fZÔ °fû ´ffEÔ¦fZ dIY ¨fü°fSXRYf d§fSXZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IZY ´ffÀf ÀfU¯fûÊÔ IYû AfSXÃf¯f QZ³fZ þ`ÀfZ ¨f¸f°IYfSX IZY A»ffUf AüSX IYûBÊ SXfÀ°ff ³fWXeÔ ¶f¨ff ±ff. ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ´ffÔ¨f U¿fûÊÔ ¸fZÔ Qd»f°f, d´fLOÞXZ AüSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Àf¸¸ff³fþ³fIY AdÀ°f°U ´fSX J°fSXf ¸fÔOXSXf³fZ »f¦ff WX`, dþÀfÀfZ ¸fûQe IYe ÀffJ IY¸fþûSX WXbBÊ WX`. BÀfÀfZ Àf´ff-¶fÀf´ff-AfSXþZOXe þ`Àfe ´ffdMXʹfûÔ IYû °ffIY°f d¸f»fe WX`. UWXeÔ QcÀfSXe

°fSXRY, ÀfU¯fûÊÔ IZY °fbdáIYSX¯f IZY d»fE SXfWXb»f ¦ffÔ²fe AüSX d³fd°f³f ¦fOXIYSXe Jb»fIYSX Àff¸f³fZ Af ¨fbIZY WX`Ô.EZÀfZ ¸fZÔ ¦fSXe¶fe IZY Af²ffSX ´fSX ÀfU¯fûÊÔ IYû AfSXÃf¯f QZIYSX ¸fûQe ³fZ A´f³fe ÀffJ IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ff³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`.¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX` dIY ¸fûQe ³fZ AfSXÃf¯f IYe ¸fc»f ·ffU³ff IYe A³fQZJe IYe WX`. ·ffSX°f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYf Af²ffSX IY·fe ·fe ¦fSXe¶fe CX³¸fc»f³f IYf ³fWXeÔ SXWXf WX`. ¹fWX ²¹ff³f QZ³fZ IYe ¶ff°f WX` dIY þfd°f dU¸fVfÊ IZY ·fe°fSX IZY dþ³f ´fiV³fûÔ ´fSX Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff IYû ¶ff°f IYSX³fe ¨ffdWXE ±fe CXÀf ´fSX ·ffþ´ff A´f³fe SXfþ³fed°f ¨f¸fIYf SXWXe WX`. ¶fWXSXWXf»f, ·ffSX°f ¸fZÔ þfd°f AüSX Afd±fÊIY dÀ±fd°f Àf¸ffþ IZY Qû EZÀfZ Af¹ff¸f WX`Ô þû Af´fÀf ¸fZÔ IY·fe ³fWXeÔ d¸f»f°fZ. þfd°f¦f°f ·fZQ·ffU IYf ¦fSXe¶fe ÀfZ Àfe²fZ øY´f ¸fZÔ IYûBÊ »fZ³ff QZ³ff ³fWXeÔ WX`. »fZdIY³f Àff¸ff³¹f »fû¦fûÔ IYû ¦fSXe¶fe IYf °fIYÊ ª¹ffQf AfIYd¿fÊ°f IYSX°ff WX`. ¢¹fûÔdIY þfd°f¦f°f Qb·ffÊU³ff Àf¸ffþ IZY dÀfRYÊ EIY ´fÃf IYû ´fi·ffdU°f IYSX°fe WX` þ¶fdIY ¦fSXe¶fe Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IYû. ·ffSX°f ¸fZÔ Afþ °fIY þfd°f¦f°f AfSXÃf¯f ´ff³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe ¦fSXe¶fe IYf °fIYÊ ª¹ffQf AfIYd¿fÊ°f IYSX°ff SXWXf WX`. d¨fSXf¦f ´ffÀfUf³f IYf AfSXÃf¯f ´fSX ¦f`SX dþÞ¸¸fZQfSXf³ff ¶f¹ff³f dIY A¸feSX Qd»f°fûÔ IYû AfSXÃf¯f LûOÞX QZ³ff ¨ffdWXE BÀfIYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf CXQfWXSX¯f WX`. B°f³ff WXe ³fWXeÔ, d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX °fû ¶fWXb°f ´fWX»fZ WXe ‘ÀfU¯fÊ Af¹fû¦f’ °fIY IYe ³feÔU OXf»f ¨fbIZY WX`Ô. ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¸fûQe ³fZ dOX¸fû³feMXfBÊþZVf³f IYe °fSXWX A´f³fZ SXfþ³fed°fIY þeU³f ¸fZÔ EIY AüSX Bd°fWXfÀf (¨ffWXZ A¨Lf ¹ff ¶fbSXf) A´f³fZ ³ff¸f IYSX d»f¹ff. »fûIYÀf·ff AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ´ffÀf WXû³fZ IZY ¶ffQ, A¶f ÀfU¯fÊ AfSXÃf¯f d¶f»f IYû SXf¿MÑX´fd°f

´fSX ¶f³fZ °fû ²fûJZ ÀfZ ±fZ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f ³fWXeÔ WX`Ô, dÀfUf¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ´fif¹fûdþ°f dUÄff´f³fûÔ ¸fZÔ.³fûMX¶fÔQe þû AÀf»f ¸fZÔ ³fûMX¶fQ»fe ±ff ¢¹fûÔdIY ¶fOÞXZ ³fûMX Uf´fÀf Af ¦fE dþÀfÀfZ CXÀfIZY ¸fc»f CXïZV¹f ·fiáf¨ffSX IYû SXûIY³fZ ´fSX WXe ÀfUf»f JOÞXf WXû°ff WX` AüSX ’CX°´ffQ EUÔ ÀfZUf IYSX’ ³fZ A±fʽ¹fUÀ±ff IYe EZÀfe IY¸fSX °fûOÞXe WX` dIY A·fe UWX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fMXSXe ´fSX ³fWXeÔ Af ´ffBÊ WX.` EIY EZÀfe ²ffSX¯ff ¶f³f SXWXe WX` dIY ³fSXZ³Qi ¸fûQe U A÷Y¯f þZMX»fe IYû A±fʽ¹fUÀ±ff IYe IYûBÊ Àf¸fÓf ³fWXeÔ WX` AüSX UZ AfÔIYOÞXûÔ IZY Àff±f JZ»f IYSX A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ¸fþ¶fc°f WXû³fZ IYf QfUf IYSX°fZ WXỒ.¹fZ Qû³fûÔ SX§fbSXf¸f SXfþ³f U CXdþÊ°f ´fMXZ»f þ`ÀfZ dUVfZ¿fÄfûÔ IYû ·fe Àff±f ¸fZÔ ³fWXeÔ SXJ ´ffE þû BÀf ¶ff°f IYf ´fi¸ff¯f WX` dIY dUVfZ¿fÄf CX³fIZY °fSXeIYûÔ ÀfZ ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ ±fZÜ ³fSX³Z Qi ¸fûQe IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe AÀfRY»f°ff IYf³fc³f U ½¹fUÀ±ff IZY ¸fû¨fZÊ ´fSX SXWXe WX`.CX³fIZY SXfþ ¸fZÔ dWX³Qb°UUfQe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû A´fSXf²f IYSX³fZ IYe Jb»fe LcMX d¸f»fe WXbBÊ WX` dþ³WXûÔ³fZ Àf¸ffþ IYû Af°fÔdIY°f dIY¹ff.·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ÀffÔÀfQ SXf§fU »fJ³f´ff»f Vf¸ffÊ ³fZ A´fi`»f 2017 ¸fZÔ ÀfWXfSX³f´fbSX IZY UdSXâ ´fbd»fÀf A²feÃfIY IZY AfUfÀf ´fSX ·feOÞX IZY Àff±f WX¸f»ff dIY¹ff °fû ¦fü¸ffÔÀf Jf³fZ IZY VfIY ´fSX ¹ff dÀfRYÊ ¦ff¹fûÔ IYû »fZ þf°fZ WXbE IYBÊ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYû ´feMX ´feMX IYSX ¸ffSX OXf»ff ¦f¹ff U IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe þ¹fÔ°f dÀf³WXf ³fZ ÓffSXJ¯OX ¸fZÔ EZÀfZ IbYL A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ¸ff»ff ·fe ´fWX³ffBÊ, ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´f¨ffÀf IZY ª¹ffQf »fû¦fûÔ

IYû ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ¸ffSX OXf»ff ¦f¹ff °fû ·feOÞX õfSXf ´fbd»fÀf IYû ¸ffSX³fZ IYe ·fe §fMX³ffEÔ WXBb ,ÔÊ EIY dU²ff¹fIY QZVf ¸fZÔ AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ¶f¸f ÀfZ CXOÞXf³fZ IYe ²f¸fIYe QZ°fZ WX`Ô dþÀf ²f¸fIYe IZY d»fE dIYÀfe Uf¸f´fÔ±fe IYf¹fÊIY°ffÊ IYû VfWXSXe ³f¢Àf»fe ¶f°ff IYSX þZ»f ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff þf°ffÜ ³fSXZ³Qi ¸fûQe dþ°f³fe dUQZVf ¹ffÂffEÔ dIYE WXỒ Vff¹fQ WXe dIYÀfe ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ³fZ IYe WXû dIÔY°fb þWXfÔ þWXfÔ UZ ¦fE CX³f¸fZÔ ÀfZ ª¹ffQf°fSX QZVfûÔ IZY Àff±f, JfÀf°füSX ´fSX ´fOÞXûÀfe QZVfûÔ IZY Àff±f, ·ffSX°f IZY ÀfÔ¶fÔ²f JSXf¶f WXe WXû ¦fE.´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fi²ff³f ¸fÔÂfe B¸fSXf³f Jf³f ³fZ ·ffSX°f ÀfZ dÀf¢J ßfÈðf»fbAûÔ IZY d»fE IYSX°ffSX´fbSX ¸fZÔ ¦fb÷YõfSXf QSX¶ffSX ÀffdWX¶f IZY QVfʳf IZY d»fE d¶f³ff ´ffÀf´fûMX-Ê UeÀff IZY SXfÀ°ff Jû»f ·ffSX°f IYe °fSXRY ¸f`Âfe IYf WXf±f ¶fPÞXf¹ff.dIÔY°fb ³fSX³Z Qi ¸fûQe A´f³fZ Q»f IYe ¸fbdÀ»f¸f dUSXû²fe, ´ffdIYÀ°ff³f dUSXû²fe ¸ff³fdÀfIY°ff ÀfZ CX¶fSX ³fWXeÔ ´ff SXWXZ WXỒ.d´fL»fZ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fZ Àfe³fZ IYf ¸ff´f 56 BÔ¨f ÀffUÊþd³fIY IYSX ³fSX³Z Qi ¸fûQe Vff¹fQ QûÀ°fe IZY d»fE CXÀfÀfZ ª¹ffQf þû Àfe³ff ¨f`OXÞf IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX` UWX ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ.CX³fIZY ¶fWXb´fi¨ffdSX°f ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY ÀfZ ¢¹ff WXfdÀf»f WXbAf ¸ff»fc¸f ³fWXeÔ ¢¹fûÔdIY ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYe §fbÀf´f`NX °fû ´fWX»fZ IYe °fSXWX þfSXe WX`.¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f dSXV°fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX Af¹ff ±ff.¸fb¸¶fBÊ ¸fZÔ Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ¶ffUþcQ ·ffSX°f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àff±f IY·fe ¶ff°f ³f IYSX³fZ IYf WXNX ³fWXeÔ A´f³ff¹ffÜ ³fSXZ³Qi

¸fûQe IYe ¸fþ¶fcSXe WX` dIY CX³WXÔZ AfþfQe IZY AfÔQû»f³f ÀfZ þbOXÞZ IYfÔ¦fiÀZ fe ³fZ°ffAûÔ þ`ÀfZ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe, ÀfSXQfSX ´fMXZ»f ¹ff Àfb·ff¿f ¨fÔQi ¶fûÀf IZY ´fi°feIYûÔ IYû BÀ°fZ¸ff»f IYSX WXe ³fZWXøY-¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX IZY UÔVfUfQ IYf dUSXû²f IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX` ¢¹fûÔdIY CX³fIZY A´f³fZ ¸ff°fÈ ÀfÔ¦fNX³f SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f IZY ´fi°feIYûÔ þ`ÀfZ WXOZ X¦fZUfSX, ÀffUSXIYSX ¹ff ¦fû»fU»fIYSX þ³f°ff IYû IY·fe ·fe ÀUeIYf¹fÊ ³fWXeÔ WXûÔ¦fZ ¢¹fûÔdIY ¹fZ »fû¦f AfþfQe IZY AfÔQû»f³f IZY ´fid°f URYfQfSX ³fWXeÔ SXWXZ.¸ffÂf 31 ´fid°fVf°f ¸f°fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX, þû A·fe °fIY »fûIY Àf·ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f ¶fWX¸b f°f IYf AfÔIYOÞXf WX,` ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ IZY ¶ffQ ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ A´f³fe ÀUeIYf¹fÊ°ff ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE SXf.ÀUÔ.ÀfÔ. IZY IYBÊ ¸fbïûÔ þ`ÀfZ AfSXÃf¯f IYf dUSXû²f IYû LûOÞX dQ¹ff WX`Ü þ`ÀfZ »fûIY Àf·ff IYf ¨fb³ffU ³fþQeIY Af SXWXf WX` A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX IYf ¸fbïf dRYSX CXNX³fZ »f¦ff WX` AüSX EZÀff ´fiÀ°fb°f dIY¹ff þf SXWXf WX` dIY ¹fWX Àf·fe dWX³QbAûÔ IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïf WX`.d¶f³ff QZVf IYe EIY ·fe Àf¸fÀ¹ff þ`ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYe Af°¸fWX°¹ff ¹ff ¶f¨¨fûÔ IYf IbY´fû¿f¯f, ¶fZSXûþ¦ffSXe ¹ff dVfÃff-ÀUfÀ±¹f IYe ¨fSX¸fSXf°fe ½¹fUÀ±ff IYf IYûBÊ WX»f d³fIYf»fZ A¶f ·ffþ´ff ·fe ¸fÔdQSX ¸fbïZ IYû WXUf QZ SXWXe WXÜ` ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ IYV¸feSX AüSX AÀf¸f ¸fZÔ »fû¦f ´fWX»fZ ÀfZ ª¹ffQf ÀfSXIYfSX ÀfZ ³ffSXfþ WX`.·ffþ´ff A´f³fZ IYû ¸fdWX»ffAûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYf dWX°f`¿fe ¶f°ff IYSX °fe³f °f»ffIY IYe ½¹fUÀ±ff IYû ¦f`SX-IYf³fc³fe ¶f³ff³ff ¨ffWX SXWXe WX` »fZdIY³f IZYSX»f IZY Vf¶fSXe¸ff»ff

IZY ´ffÀf ·fZþf þfE¦ff. þfdWXSX WX` dIY SXf¿MÑX´fd°f õfSXf ÀUeIÈY°f AüSX WXÀ°ffÃfdSX°f WXû³fZ ¸fZÔ ¶ff²ff AüSX QZSXe IYf IYûBÊ IYfSX¯f ³fWXeÔ WX`. þ¶f °fIY ¹fWX Àf¶f WXû¦ff, °f¶f °fIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU, dþÀfIZY ¸fïZ³fþSX ¸fûQe ³fZ B°f³ff ¶fOÞXf þûdJ¸f ¸fû»f »fZ d»f¹ff WX`, AüSX IYSXe¶f Af ¨fbIYf WXû¦ff. ·ffþ´ff IYe dU´fÃfe ´ffdMXʹfûÔ IZY d»fE ÀfÔÀfQ ¸fZÔ þWXfÔ EIY °fSXRY ¹fWX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe WXfSX Àffd¶f°f WXbBÊ WX`, UWXeÔ QcÀfSXe AûSX CX³fIZY Àff¸f³fZ A´f³fe AÀf»fe SXfþ³fed°f IYe °fSXRY »füMX³fZ IYe ¸fþ¶fcSXe ·fe WXû¦fe. Àf´ff, ¶fÀf´ff, AfSXþZOXe þ`Àfe ´ffdMXʹffÔ A´f³fe ¸fc»f SXfþ³fed°f ÀfZ BÀf ¶fe¨f IYfRYe QcSX WXû ¨fbIYe WX`Ô.B³f °f¸ff¸f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ, Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àf¨f ¹fWX WX` dIY QZVf IYe þ³f°ff AüSX SXfþ³fed°f IZY IZYÔQi ¸fZÔ ¸fûQe ³fZ dRYSX ÀfZ EIY¶ffSX Uf´fÀfe IYe WX`, þû ´ffÔ¨f SXfª¹fûÔ IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ WXfSX AüSX SXfRYZ»f ¸fbïZ IZY ¶ffQ ¦ff¹f¶f WXû SXWXe ±fe. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYû CX¸¸feQ WX` dIY ÀfU¯fûÊÔ IYû ¦fSXe¶fe IZY Af²ffSX ´fSX AfSXÃf¯f QZIYSX UZ CX³fIZY ¨fWXZ°fZ ³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ dRYSX ÀfZ ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ²f¸ffIZYQfSX Uf´fÀfe IYSXZÔ¦fZ. ¹fWX A»f¦f ¶ff°f WX` dIY ·ffSX°f IZY d´fL»fZ ´f¨ffÀf U¿fûÊÔ IYe SXfþ³fed°fIY Bd°fWXfÀf IbYL AüSX WXe QfÀ°ffÔ ¶f¹ff³f IYSX SXWXe WX`. AfSXÃf¯f ´fSX ¶fOÞXZ R`YÀf»fZ IYSX³fZ Uf»fe IYBÊ ÀfSXIYfSXûÔ IYû ¨fb³ffU ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶fe ³fWXeÔ d¸f»f ´ffBÊ WX`. Ue´fe dÀfÔWX ¨fb³ffU WXfSX ¦fE ±fZ. ¹fc´feE-2 ³fZ ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ þfMX AfSXÃf¯f dQ¹ff AüSX ´fcSXZ þfMX B»ffIYûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU WXfSX ¦fBÊ.A¶f QZJ³ff WX` dIY ¢¹ff ¸fûQe Bd°fWXfÀf IZY ³f°feþZ þf³f°fZ WXbE ·fe 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ Bd°fWXfÀf IZY øYJ IYû ¸fûOÞX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXû ´ffEÔ¦fZ? ¨ffWXZ þû ·fe WXû, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe WXSX WXf»f°f ¸fZÔ Bd°fWXfÀf´fb÷Y¿f WXe Àffd¶f°f WXûÔ¦fZ.Q d´fiÔMX ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¶f¨¨ff þ³f³fZ Uf»fe CX¸fi IYe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¸fÔdQSX ´fiUVZ f IYf dUSXû²f IYSX°fe WX̀.´fi²ff³f ¸fÔÂfe IYe ´f}e þVfûQf ¶fWX³f dþ³WXÔZ ³fSX³Z Qi ¸fûQe ³fZ VffQe IZY ¶ffQ WXe LûOÞX dQ¹ff ±ff IYf ´ffÀf´fûMXÊ ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ ¶f³f³fZ QZ SXWXe °ffdIY UZ A¸fSXeIYf þfIYSX ¸fûQe IYe ¶fQ³ff¸fe ³f IYSXZÔÜ ·ffþ´ff ³fZ A´f³fZ ¦fü ´fiZ¸f IZY ¨f»f°fZ QZVf ¸fZÔ EIY ³fBÊ Àf¸fÀ¹ff JOÞXe IYSX Qe WX` þ`ÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ IYûBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe IY¸fe SXWXe WXû.AUfSXf ´fVfb þû ´fWX»fZ ´ff»f°fc ±fZ dIÔY°fb A¶f CX³fIYf IYûBÊ JSXeQQfSX ³f WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ UZ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ JZ°f IZY JZ°f ¨fSX þf SXWXZ WXỒ ÀfZ dIYÀff³f ´fSXZVff³f WX`.dÀfRYÊ ¹fWXe EIY ¸fbïf ·ffþ´ff IZY d»fE ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffSXe ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü CX´fSXûöY Àf·fe d¶f³QbAûÔ ÀfZ À´fá WX` dIY ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYe °fb»f³ff ¸fZÔ AIYf¹fÊIbYVf»f SXWXe WX`.³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ 2002 ¸fZÔ ¦fbþSXf°f Àff¸´fiQfd¹fIY dWXÔÀff IZY õfSXf ¸f°fûÔ IYf ²fbiUeIYSX¯f IYSX ´fWX»fZ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ U dRYSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ A´f³fe dÀ±fd°f ¸fþ¶fc°f IYe.CX³WXûÔ³fZ ·fid¸f°f IYSX³fZ Uf»fZ Uf¹fQZ IYSX Àf¸ffþ IZY IbYL °f¶fIYûÔ IYf Àff±f d»f¹ff.A¸¶ff³fe U AOXf³fe IZY ²f³f ÀfZ UZ QcÀfSXZ Q»fûÔ U A´f³fZ Q»f ¸fZÔ QcÀfSXZ ³fZ°ffAûÔ ´fSX ·ffSXe ´fOÞXZ.B³f Àf¶f UþWXûÔ ÀfZ ³fSXZ³Qi ¸fûQe 2014 IYf ¨fb³ffU °fû ¶fOÞXe AfÀff³fe ÀfZ þe°f ¦fE dIÔY°fb A¶f QZVf IZY »fû¦fûÔ IYû »f¦f SXWXf WX̀ dIY CX³fIZY Àff±f ²fûJf WXA b f.BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f IZY dIYÀfe ·fe ´fi²ff³f ¸fÔÂfe IYû ÓfcNXZ Uf¹fQZ IYSX³fZ IZY d»fE BÀf °fSXWX ÀfZ ¸fþfIY IYf dU¿f¹f ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff A±fUf dIYÀfe ´fi²ff³f ¸fÔÂfe ³fZ A´f³fZ ´fQ IYe ¦fdSX¸ff BÀf °fSXWX ³fWXeÔ d¦fSXfBÊ þ`ÀfZ ¸fûQe ³fZ IYSXûOÞXû ÷Y´fE IYf UWX IYûMX ´fWX³f IYSX dþÀf´fSX ´fd˜¹fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ CX³fIYf ³ff¸f AÔdIY°f ±ff.


VfbIiY½ffSX

¸fedOX¹ff/Jf³f´ff³f

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

07

Af»fûIY U¸ffÊ IYe J¶fSX ¸fZÔ dRYSX »fe´ff´fû°fe ! ¸fbÓfZ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY CX³WXZÔ WXMXf³fZ ¹ff ´fQ ´fSX ¶f³ffE SXJ³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ R`YÀf»ff dIY¹ff þf³ff ±ff.R`YÀf»ff CX³f ´fSX »f¦fZ AfSXû´fûÔ AüSX CX³fIYe IYfSXÊUfBÊ IZY ¸fïZ³fþSX 20 dQ³f IZY CX³fIZY IYf¹fÊIYf»f AüSX Ad²fIYfSXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dIY¹ff þf³ff ±ff.BÀfd»fE dIY Àfe¶feAfBÊ IZY d³fQZVfIY IYû WXMXf³fZ IYf Ad²fIYfSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹ff ÀfeUeÀfe IYû ³fWXeÔ WX`. ²fe SXf°f IYe IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ ¨füÔIYf³fZ Uf»fZ PXÔ¦f ÀfZ WXMXfE ¦fE Àfe¶feAfBÊ ´fi¸fbJ Af»fûIY U¸ffÊ IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf Uf´fÀf ÀfVf°fÊ À±ffd´f°f dIYE þf³fZ IZY IbYL WXe §fÔMXZ ¶ffQ Qû¶ffSXf WXMXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`.BÀf IY¸fZMXe IYû ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX CX³WXZÔ WXMXf³fZ ´fSX ³fWXeÔ, Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf dRYSX ÀfZ ´fQÀ±ffd´f°f dIYE þf³fZ ´fSX ³fWXeÔ, dSXMXf¹fSX WXû³fZ IZY 20 dQ³f IZY CX³fIZY IYf¹fÊIYf»f AüSX BÀf QüSXf³f CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d³f¯fʹf IYSX³ff ±ff.A¦fSX CX³WXZÔ WXMXf¹ff WXe þf³ff ±ff °fû Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf ÀfVf°fÊ WXe ÀfWXe, ´fb³fÀ±ffÊd´f°f dIYE þf³fZ IYf ¢¹ff ¸f°f»f¶f WXbAf? U`ÀfZ ·fe, þû 20 dQ³f ¶ffQ dSXMXf¹fSX WXû³fZ Uf»ff WX` AüSX dþÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf þf SXWXf WX` dIY UWX SXRYf»f ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXf ±ff BÀfd»fE WXMXf¹ff ¦f¹ff ±ff, CXÀfZ °fe³f »fû¦fûÔ IYe CXÀf IY¸fZMXe õfSXf 2:1 ÀfZ WXMXfE þf³fZ IYf ¢¹ff ¸f°f»f¶f WX` dþÀf¸fZÔ EIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ·fe WX`Ô. Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ·f»fZ WXe ¹fWX IYWXf ±ff dIY Àfe¶feAfBÊ

Af

d³fQZVfIY IYû WXMXf³fZ IYf d³f¯fʹf CX³WXZÔ d³f¹fböY IYSX³fZ Uf»fe IY¸fZMXe WXe IYSX ÀfIY°fe WX`Ü ¸fbÓfZ ³fWXeÔ »f¦f°ff dIY CX³WXZÔ WXMXf³fZ ¹ff ´fQ ´fSX ¶f³ffE SXJ³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ R`YÀf»ff dIY¹ff þf³ff ±ff.R`YÀf»ff CX³f ´fSX »f¦fZ AfSXû´fûÔ AüSX CX³fIYe IYfSXÊUfBÊ IZY ¸fïZ³fþSX 20 dQ³f IZY CX³fIZY IYf¹fÊIYf»f AüSX Ad²fIYfSXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dIY¹ff þf³ff ±ff.BÀfd»fE dIY Àfe¶feAfBÊ IZY d³fQZVfIY IYû WXMXf³fZ IYf Ad²fIYfSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹ff ÀfeUeÀfe IYû ³fWXeÔ WX`.dRYSX ·fe Afþ IZY AJ¶ffSXûÔ ¸fZÔ CX³f´fSX »f¦fZ AfSXû´f AüSX CXÀf´fSX ÀfeUeÀfe IYe dSX´fûMXÊ IYe WXe ¨f¨ffÊ WX`.´fSXûÃf øY´f ÀfZ CXÀfe dSX´fûMXÊ IZY Af²ffSX ´fSX WXMXf¹ff þf³ff ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` AüSX BÀfZ dIYÀfe Àff¸ff³¹f IYfSXÊUfBÊ IYe °fSXWX ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`.A¦fSX Àfe¶feAfBÊ ´fi¸fbJ d³f¹fböY IYSX³fZ Uf»fe °fe³f ÀfQÀ¹fe¹f IY¸fZMXe IYû B³WXeÔ AfSXû´fûÔ AüSX ÀfeUeÀfe IYe CX³WXeÔ dMX´´fd¯f¹fûÔ ´fSX ‘IYfSXÊUfBÊ’ IYSX³fe ±fe °fû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¢¹ff WXbAf? AüSX WXMXf QZ³ff °fû Àf¶fÀfZ AfÀff³f R`YÀf»ff ±ff dþÀfZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ´f»fMX ¨fbIYf ±ff. NXeIY WX` dIY Af»fûIY U¸ffÊ ´fSX AfSXû´f ±fZ.ÀfeUeÀfe ³fZ CX³fIYe þfÔ¨f IYe AüSX 11 ¸fZÔ ÀfZ ¨ffSX IYû ÀfWXe ¸ff³ff ±ff.WXf»ffÔdIY, ¹fZ AfSXû´f ´fdSXdÀ±fd°fþ³¹f ÀffùfûÔ IZY Af²ffSX ´fSX ÀfWXe ¸ff³fZ ¦fE WX`Ô, IYûBÊ ¦fUfWX ³fWXeÔ WX` AüSX ¹fWX ´f`ÀfZ IZY »fZ³f QZ³f IYf ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ WX`.WXf»ffÔdIY, Q`d³fIY ·ffÀIYSX ³fZ U¸ffÊ IYf RYû³f SXfg õfSXf BÔMXSXÀfZ´MX

dIYE þf³fZ ´fSX ´f`ÀfZ »fZ³fZ IYe ¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ – Vfe¿fÊIY ÀfZ EIY LûMXe J¶fSX Lf´fe WX` ´fSX BÀfÀfZ ¹fWX À´fá ³fWXeÔ WXû°ff WX` dIY ´f`ÀfZ »fZ³fZ IYf AfSXû´f Af»fûIY U¸ffÊ ´fSX WX` ¹ff SXfIZYVf AÀ±ff³ff ´fSX.QcÀfSXe °fSXRY, Q`d³fIY þf¦fSX¯f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fiZÀf MÑÀMX IYe J¶fSX Lf´fe WX` dþÀf¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ ¸fZÔ ³fÔ¶fSX U³f IYû ´f`ÀfZ QZ³fZ IYe ¶ff°f WX`.BÀf dWXÀff¶f ÀfZ ´f`ÀfZ QZ³fZ IYe ¶ff°f Af»fûIY U¸ffÊ IZY d»fE WXû ÀfIY°fe WX` ´fSX ¹fWX Àf¶fc°f ³fWXeÔ WX`.AüSX AÔd°f¸f ¹ff NXûÀf AfSXû´f ·fe ³fWXeÔ. Àfe¶feAfBÊ ´fi¸fbJ IYû þ¶f Qû Àff»f °fIY WXMXf¹ff ³fWXeÔ þf ÀfIY°ff WX` °fû EZÀfZ AfSXû´fûÔ IYf U`ÀfZ ·fe IYûBÊ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX` AüSX WXû°ff °fû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ²¹ff³f dQ¹ff WXû°ff.A¦fSX U¸ffÊ ´fSX ·fiáf¨ffSX IZY AfSXû´f ´fWX»fZ ÀfZ ±fZ °fû CX³fIYe d³f¹fbdöY BÀf ´fQ IZY d»fE ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXE ±fe AüSX A¦fSX ¹fZ AfSXû´f Àfe¶feAfBÊ OXf¹fSXZ¢MXSX ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ »f¦fZ WX`Ô °fû ·fe Qû Àff»f °fIY B³fIYf ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX` AüSX BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ dSXMXf¹fSX WXû³fZ ÀfZ 20 dQ³f ´fWX»fZ WXMXf³ff d³fd›°f øY´f ÀfZ ¨füÔIYf°ff WX`.AJ¶ffSXûÔ IYû B³f ¸fbïûÔ IYû þfÔ¨f³ff ¨ffdWXE ±ff °fû UZ WX¸fZVff IYe °fSXWX Àfc¨f³ff ·fSX QZ SXWXZ WX`Ô. Q`d³fIY þf¦fSX¯f ³fZ Àfe¶feAfBÊ ÀfZ U¸ffÊ IYe Lb˜e - Vfe¿fÊIY ÀfZ J¶fSX EZÀfZ Qe WX` þ`ÀfZ CX³fIZY dJ»ffRY IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ IYe ¦fBÊ WX` AüSX CX³f´fSX AfSXû´f Àffd¶f°f WX`Ô þ¶fdIY ¸ff¸f»ff EZÀff ³fWXeÔ WX`.A¸fSX CXþf»ff ³fZ d»fJf WX` dIY U¸ffÊ IYû WXMXf³fZ Uf»fe °fe³f

ÀfQÀ¹fe¹f IY¸fZMXe IZY EIY ÀfQÀ¹f ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ÀfeIYSXe ³fZ þ¶f IYWXf dIY U¸ffÊ ´fSX AfSXû´f WX`Ô °fû QcÀfSXZ ÀfQÀ¹f, IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ¸fd»»fIYfþb³fÊ JOX¦fZ ³fZ ´fcLf ±ff dIY ¢¹ff AfSXû´f WX`Ô.AüSX ¶fb²fUfSX IYû ¨f¹f³f Àfd¸fd°f IYe WXbBÊ ¶f`NXIY ¶fZ³f°feþf SXWXe.SXfþÀ±ff³f ´fdÂfIYf ¸fZÔ µ»f`¦f Vfe¿fÊIY WX`, Àfe¶feAfBÊ dUUfQ : þfÔ¨f EþZÔÀfe IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX Vfe¿fÊIY WX`, Af»fûIY U¸ffÊ IYe dRYSX Lb˜e.AJ¶ffSX ³fZ UdSXâ Ad²fUöYf ´fiVffÔ°f ·fc¿f¯f IYe ´fid°fdIiY¹ff Lf´fe WX`.CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX`, U¸ffÊ dIY dJ»ffRY d¶f³ff CX³fIYû Àfb³fZ d³fSXfVff ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff R`YÀf»ff WX`.BÀf OXSX ÀfZ dIY UZ SXRYf»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fûQe IZY dJ»ffRY ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô. ³fUûQ¹f MXfB¸Àf ³fZ A¨Lf Vfe¿fÊIY »f¦ff¹ff WX`, À´feOXe MÑf¹f»f ¸fZÔ Af»fûIY U¸ffÊ ³f´fZ.QZVf ¸fZÔ AQf»f°fûÔ ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f IZY ¸fïZ³fþSX A¢ÀfSX À´feOXe MÑf¹f»f IYe ¶ff°f WXû°fe WX` AüSX À´feOXe MÑf¹f»f ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ IZY ´fi¸fbJ WXe ³f´f ¦fE.AJ¶ffSX ³fZ BÀf´fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe ´fid°fdIiY¹ff ·fe Lf´fe WX` þû BÀf ´fiIYfSX WX`, ßfe ¸fûQe IZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ A¶f OXSX Àf¸ff ¦f¹ff WX`.UWX Àfû ³fWXeÔ ÀfIY°fZ.CX³WXûÔ³fZ Uf¹fbÀfZ³ff ÀfZ 30,000 IYSXûOÞX ÷Y´fE ¨fbSXfIYSX Ad³f»f AÔ¶ff³fe IYû QZ dQE WX`Ô.Àfe¶feAfBÊ ´fi¸fbJ Af»fûIY U¸ffÊ IYû »f¦ff°ffSX Qû ¶ffSX WXMXf¹ff þf³ff À´fá øY´f ÀfZ QVff°ffÊ WX` dIY UWX A´f³fZ WXe ÓfcNX ¸fZÔ RÔYÀf ¦fE WX`Ô.Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ.A¶f Af´f QZdJE dIY Af´fIZY AJ¶ffSX ³fZ ¢¹ff ¶f°ff¹ff, dIY°f³ff ¶f°ff¹ff.

¦fZÔWXc IYe ¨ffMX ·fe IY·fe dJ»ffEÔ IbYdSX°f A³³f EIY °fSXWX ÀfZ d¶f»fIb Y »f ³f¹ff A³³f WX` .ÀUfQ IYe údá ÀfZ þû RYIYÊ ´fOÞX°ff WX` UWX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ B°f³ff ´f¹ffÊ~ WX` dIY EIY ¶ffSX ´fi¹fû¦f VfbøY IYSX³fZ ´fSX ¸fZWX³f°f ¸fVf¢IY°f AJSX ³ fe ¶fÔ Q WX û þfE¦fe A÷Y¯f IbY¸ffSX ´ff³fe ¶ff¶ff .´fiûMXe³f IYe ¸ffÂff ¶fPÞX³fZ ´fSX þû ÀUfÀ±¹f »ff·f WXû¦ff ,ÀRcYd°fÊ IYf ÀfÔ¨ffSX AüSX AWXÀffÀf WXû¦ff ,UWX d¶f»fIbY»f ³f¹ff WXû¦ff .IYf¸f ÀfZ þe ¨fbSXf³fZ IYe AfQ°f ·fe ¶fQ»fZ¦fe .´fbSXf³fe IYWXfU°f WX` ,þ`Àff A³³f U`Àff ¸f³f .ÀUf·ffdUIY WX` IYe ±fûOXf ßf¸f þbMXfIYSX AÔIbYdSX°f dIY¹ff A³³f JfEÔ¦fZ °fû ¸f³f ·fe ßf¸f IZY d»fE ´fiZdSX°f WXû¦ff .§fe °fZ»f IZY ¸fbïZ ´fSX WX¸ffSXf dU¨ffSX BÀf °fSXWX WX` dIY þ¶f°fIY ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe Af²fbd³fIY°ff Vfû²f Äff³f ÀfZ ´fdSX¨f¹f ³f WXû þfE °f¶f °fIY §fe °fZ»f IYf ´fi¹fû¦f IY¸f WXe IYSXZÔ .»fZdIY³f ÀMX¹fc ÀfZ Af¦fZ IYf ³fbÀJf ¨ffMX IYf WX` .AÔIbYdSX°f dJ¨fOÞXe IYe ¨ffMX IYf Af³fÔQ CXNXf IYSX Afþ¸ffBE .WX¸ffSXZ ¶fZMXZ IYû Qf»f ¸fZÔ Àfd¶þ¹ffÔ ¶fWXb°f d´fi¹f ³fWXeÔ ,»fZdIY³f ¸fûNX AüSX ¸fMXSX IYe ¨ffMX ¶fWXb°f A¨Le »f¦f°fe WX` .ÀMX¹fc Jf³fZ ´fSX ·fe CXÀfZ IbYL E°fSXfþ WXû SXWXf ±ff .WX¸f³fZ CXÀfZ AÔIbYdSX°f A³³f IYe dJ¨fOÞXe ¸fZÔ CX¶f»ff Af»fc ,IYIYOÞXe ,JeSXf ,´¹ffþ ,MX¸ffMXSX IYe IY°fSX³f OXf»fIYSX ³feÔ¶fc d³f¨fûOÞX IYSX ´fSXûÀf dQ¹ff °fû ¦fZÔWXc IYe ¨ffMX ¸fZÔ CXÀfZ ¸fMXSX ¸fûNX IYe ¨ffMX ÀfZ ª¹ffQf ¸fþf Af¹ff . WX¸fZÔ ÀU¹fÔ ·fe ¹fWXe »f¦ff dIY AÔIbYdSX°f ¸fûNX AüSX ¨f³fZ IZY Àff±f AÔIbYdSX°f ¦fZWXcÔ ÀUfQ ¸fZÔ dIYÀfe ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX` .þWXfÔ °fIY ¦fb¯fûÔ IYf ÀfUf»f WX` °fû ¦fZWXcÔ IZY ªUfSXZ IZY SXÀf IYf ´fi¨ffSX dÀfRYÊ ¶ff¶ff SXf¸fQZU WXe ³fWXeÔ QcÀfSXZ OXf¢MXSX ·fe IYSX SXWXZ WX`Ô .¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¨ffMX IYf ¸fÀff»ff I`YÀfZ ¶f³ffEÔ ?CXÀfIYf

Aa

ÀfSX»f AüSX CXØf¸f ³fbÀJf ³fûMX IYSXZ .Qû ¨ffSX ÷Y´fE IYf ´fbQe³ff ²fûIYSX ÀfbJf QZÔ .EIY LMXfÔIY ÀfcJf ´fbQe³ff °fû Qû LMXfÔIY ÀffÔ·fSX ,ÀfZÔ²ff AüSX IYf»ff ³f¸fIY d¸f»fIYSX OXfd»fE .IYf»fe d¸f¨fÊ ,´fe´f»f ,ÀfûÔNX ,°fe³fû EIY LMXfÔIY .¶fÀf BÀfZ IcYMX »fedþE

.¹fWX ¦fZWXcÔ IYe dJ¨fOÞXe IYe ¨ffMX ¨fMX´fMXe ·fe WX` °fû ¦fb¯fIYfSXe ·fe .Afþ ¦fZWXcÔ IZY ªUfSXZ IZY þcÀf IZY ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ WXþfSXûÔ AüSX dQ»»fe IZY QþʳfûÔ IZYÔQi WX`Ô .Àff»f Qû Àff»f ¸fZÔ ¦fZWXcÔ IYe ¨ffMX IYdWXE ¹ff AÔIbYdSX°f A³ffþ IYe ¨ffMX IYdWXE ,¹fWX ·fe Jû¸f¨fûÔ ´fSX

CX´f»f¶²f WXû þfE¦fe .¸fbïf dÀfRYÊ ¸fWXÔ¦ffBÊ ÀfZ »fOÞX³fZ AüSX ÀUfÀ±¹f IYf ³fWXeÔ WX` ,Jf³f ´ff³f ¸fZÔ ÀUfQ IYe Àfb÷Yd¨f ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff WX` .Àf¸f±fÊ U¦fÊ IYe QZJf QZJe ¦fSXe¶f °f¶fIZY ·fe BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f ÀfeJ þfEÔ¦fZ .


VfbIiY½ffSX

JZ»f

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

09

SXf¿MÑXe¹f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ SXZ»fUZ U WXdSX¹ff¯ff IYf Q¶fQ¶ff RYþ»f B¸ff¸f ¸fd»»f

V½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IZY ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ff³fZ Uf»fe ¸f³fe¿ff ¸fü³f IYû LûOÞXIYSX Àf·fe ¶fOÞXe ¸fb¢IYZ¶ffþûÔ ³fZ BÔÀ´ff¹fSX BÀMXe¹fcMX AfgRY À´fûMXÀfÊ ¸fZÔ JZ»fe ¦fBÊ þZEÀfOX¶»¹fc À´fûMXÀfÊ Ed»fMX SXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff ¸fb¢IYZ¶ffþe ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY WXfdÀf»f dIY¹ff. ¸fbIYf¶f»fZ IY³ffÊMXIY IZY þ¹f³f¦fSX ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE. BÀf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ EIY WXe CX»fMXRZYSX WXbAf. ¶fe°fZ Àff»f ³fÔU¶fSX ¸fZÔ dQ»»fe ¸fZÔ JZ»fe ¦fBÊ dUV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ dIiYÀMXe³ff IiYcþ AüSX dQ³ff Ófû»ff¸ff³f IZY dJ»ffRY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fe ¸f³fe¿ff IYû 54 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ Afg»f BÔdOX¹ff ´fbd»fÀf IYe ¸fe³ffIbY¸ffSXe QZUe ³fZ ¸ff°f QZ SXþ°f ´fQIY °fIY WXe SXûIY dQ¹ff. ¸f³fe¿ff IYe °fSXWX VfdVf ¨fû´fOÞXf (57 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ), ³fb´fcSX (75 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ) IYû ·fe RYfB³f»f ¸fZÔ WXfSX IZY Àff±f SXþ°f ´fQIY ÀfZ ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXf AüSX BÀfe UþWX ÀfZ WXdSX¹ff¯ff IZY dWXÀÀfZ dÀfRYÊ °fe³f ÀU¯fÊ ´fQIY AfE. CXÀfIZY d»fE d´fÔIYe þfÔ¦fOÞXf (51 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ), ´fcþf SXf³fe (81 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ), ³feSXþ (60 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ) RYfB³f»f ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÔ. ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ QfÔU ´fSX »f¦fZ QÀf ÀU¯fÊ ´fQIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ WXdSX¹ff¯ff AüSX SXZ»fUZ IYû LWX ÀU¯fÊ ´fQIY d¸f»fZ. SXZ»fUZ IZY d»fE Àfûd³f¹ff »ffNXSX (57 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ), ³fe°fc (75 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ), Àfe¸ff ´fcd³f¹ff (81

d½f

´»fÀf dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ) ³fZ ÀU¯fÊ ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIYE. ´fÔþf¶f IZY dWXÀÀfZ Qû Àfû³fZ IZY °f¸f¦fZ AfE. CXÀfIZY d»fE ¸fÔþc SXf³fe (48 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ), dÀf¸fSX³fþe°f IYüSX ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ þe°f WXfdÀf»f IYe. AÀf¸f IYe »fUd»f³ff ¶fû¦fûWXÊZ³f ³fZ 69 dIY»fû¦fif¸f

·ffSXU¦fÊ ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ff. ¸fÔþc SXf³fe IYû °fd¸f»f³ffOXb IYe EÀf IYf»ffBUf³fe IYû 4-1 ÀfZ ¸ff°f QZ³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ WXbBÊ. ´fWX»fZ Qû QüSX IZY ¶ffQ ¹fWX ÀffRY WXû ¦f¹ff ±ff dIY ¹fWX ¸fbIYf¶f»ff ¸fÔþc IZY ³ff¸f SXWXZ¦ff. AfdJSXe d¸f³fMXûÔ ¸fZÔ IbYL A¨LZ ´fÔ¨fûÔ

AüSX ´fWX»fZ QüSX ¸fZÔ ÀfMXeIY ´fÔ¨fûÔ IZY IYfSX¯f °fd¸f»f³ffOXb IYe dJ»ffOÞXe IbYL AÔIY WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÔ. µ»ffB UZMX I`YMXZ¦fSXe ¸fZÔ d´fÔIYe IYû þe°f IYe QfUZQfSX ¸ff³ff þf SXWXf ±ff »fZdIY³f dþÀf °fSXWX ÀfZ

CX³WXûÔ³fZ °fZ»fÔ¦ff³ff IYe d³fIYWX°f þSXe³f IZY dJ»ffRY VfbøYAf°f IYe CXÀfÀfZ IbYL ÀfÔQZWX ´f`Qf WXbAf. d³fIYWX°f ³fZ ¶ffEÔ ´fÔ¨f IYf A¨Lf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WXEb d´fÔIYe IYû ´fSXZVff³f dIY¹ff. d´fÔIYe WXf»ffÔdIY BÀfÀfZ WX`SXf³f SXWX ¦fBÊÔ. »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ dRYSX A¨Lf IYfCXÔMXSX dIY¹ff. ¹fûÔ d³fIYWX°f »f¦ff°ffSX d´fÔIYe ´fSX WX¸f»fZ IYSX°fe SXWXeÔ. d´fÔIYe ³fZ AfdJSX ¸fZÔ »fùf ´fSX ÀfMXeIY ´fÔ¨f »f¦ffE dþÀfÀfZ CX³fIZY dWXÀÀfZ AÔIY þbOÞXZ AüSX BÀfe IYSXf¯f þþûÔ ³fZ R`YÀf»ff CX³fIZY ´fÃf ¸fZÔ 3-2 ÀfZ dQ¹ff. ´f¨fWXØfSX dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ AüSX 81´»fÀf dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ IZY Qû ¸fbIYf¶f»fûÔ ³fZ ·fe Àf·fe IYf ²¹ff³f JeÔ¨ff. SXZ»fUZ IYe ³fe°fc ³fZ WXdSX¹ff¯ff IYe ³fb´fcSX IYû ¸ff°f Qe °fû UWXeÔ Àfe¸ff ´fcd³f¹ff ³fZ EAfBÊ´fe IYe IYdU°ff ¨fWX»f IYû 3-2 ÀfZ WXSXf¹ff. dU·ffdþ°f R`YÀf»fZ IYe CX¸¸feQ IYe þf SXWXe ±fe ¢¹fûÔdIY ³fe°fc AüSX Àfe¸ff ³fZ A¨Le VfbøYAf°f IYe ±fe AüSX QcÀfSXZ QüSX IZY AÔ°f AüSX °feÀfSXZ QüSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ JZ»f IYû AüSX AfIiYf¸fIY IYSX dQ¹ff ±ff. B³f Qû³fûÔ ³fZ A´f³fe dU´fÃfe ³fb´fcSX AüSX IYdU°ff IYû ¶ffÔ²fZ SXJf. B³f Qû³fûÔ ³fZ ·fe WXf»ffÔdIY IbYL A¨LZ ´fi¹ffÀf dIYE. A³fb·fUe ¸fb¢IYZ¶ffþ Àfûd³f¹ff IYû VfdVf IZY dJ»ffRY ª¹ffQf IbYL IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞXe ¢¹fûÔdIY VfdVf ´fWX»fZ ÀfZ WXe ¶f`IYRbYMX ´fSX ³fþSX Af SXWXeÔ ±feÔ. UZ ÀfZ¸feRYfB³f»f IZY RYfg¸fÊ IYû þfSXe ³fWXeÔ SXJ ´ffBÊÔ AüSX Àfûd³f¹ff ³fZ CX³WXZÔ 5-0 ÀfZ ¸ff°f Qe. WXdSX¹ff¯ff IYe ³feSXþ ³fZ EAfBÊ´fe IYe ´fied°f ¶fZ³feUf»f IYû 5-0 ÀfZ WXSXf¹ff. ´fÔþf¶f IYe dÀf¸fSX³fþe°f ³fZ EAfBÊ´fe ´ffUB»ffAû ¶ffÀfb¸ffÂfe IYû ¸ff°f Qe. »fUd»f³ff ³fZ SXZ»fUZ IYe ´fcþf IYû dVfIYÀ°f Qe.

Àff»f IYe Àf¶fÀfZ ÀfRY»f ·ffSX°fe¹f ¶ffg¢ÀfSX ¸f`SXe ¹fcEBÊ ÀfZ WXfSXf ·ffSX°f, dRYSX ·fe ³ffgIYAfCXMX ¸fZÔ d¸f»f ÀfIY°fe WX` þ¦fWX IYfg¸f ´fWXbÔ¨feÔ AIBA³fÔ¶fSX U³f SX`ÔdIÔY¦f ´fSX

A¶fc ²ff¶fe: EERYÀfe EdVf¹f³f IY´f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f RbYMX¶ff»f MXe¸f IYû EIY ¶fOÞXf ÓfMXIYf »f¦ff WX`. ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYû ¦fib´f-E IZY QcÀfSXZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f (¹fcEBÊ) IZY dJ»ffRY 0-2 ÀfZ WXfSX ÓfZ»f³fe ´fOÞXe. MXe¸f ³fZ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY A´f³fZ ´fWX»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ±ffBÊ»f`ÔOX IZY dJ»ffRY 4-1 ÀfZ EZd°fWXfdÀfIY þe°f QþÊ IYe ±fe. ¹fcEBÊ BÀf þe°f IZY ¶ffQ ¨ffSX AÔIYûÔ IZY Àff±f ´fWX»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`. ±ffBÊ»f`ÔOX AüSX ·ffSX°f IZY °fe³f-°fe³f AÔIY WX`Ô »fZdIY³f ¦fû»f AÔ°fSX IZY Af²ffSX ´fSX ·ffSX°fe¹f MXe¸f QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX ¶f³fe WXbBÊ WX` AüSX MXc³ff¸fZÊÔMX IZY ³ffgIYAfCXMX À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ IYe CXÀfIYe CX¸¸feQZÔ ¶fSXIYSXfSX WX`Ô. ±ffBÊ»f`ÔOX ³fZ A´f³fZ QcÀfSXZ ¦fib´f ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ¶fWXSXe³f IYû 1-0 ÀfZ ¸ff°f Qe ±fe. ¶fWXSXe³f EIY AÔIY IZY Àff±f AfdJSXe ´ff¹fQf³f ´fSX ¸füþcQ WX`. ¹fcEBÊ IZY d»fE BÀf SXû¸ffÔ¨fIY ¸f`¨f ¸fZÔ J»RYf³f ¸fb¶ffSXIY A»f

Vf¸Àfe AüSX A»fe AWX¸fQ ¸f¶fJü°f ³fZ ¦fû»f dIYE. þf¹fZQ À´fûMXÐÀfÊ dÀfMXe ¸fZÔ §fSXZ»fc QVfÊIYûÔ IZY Àff¸f³fZ ¸fZþ¶ff³f ¹fcEBÊ IYe VfbøYAf°f Vff³fQfSX SXWXe. ¹fcEBÊ ³fZ ¦fZÔQ IYû A´f³fZ d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE AMX`IY dIY¹ff AüSX QcÀfSXZ d¸f³fMX ¸fZÔ WXe ·ffSX°fe¹f ¦fû»fIYe´fSX ¦fbSX´fie°f dÀfÔWX ÀfÔ²fc IYû 18 ¦fþ IZY ¶ffg¢Àf IZY AÔQSX ¶f¨ffU IYSX³ff ´fOÞXf. ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¹fcEBÊ õfSXf dIYE ¦fE VfbøYAf°fe AfIiY¸f¯f ÀfZ þ»Q WXe CX¶fSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXe AüSX Àff°fUZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ´fWX»ff AMX`IY dIY¹ff. SXfBMX¶f`IY ´fie°f¸f IYûMXf»f ³fZ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY ¶ffg¢Àf ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f JZ»f dQJf¹ff AüSX ¸f`¨f IYf ´fWX»ff IYfg³fÊSX AdþÊ°f dIY¹ff. WXf»ffÔdIY, dOXRZYÔOXSX ÀfÔQZVf dÓfÔ¦f³f WXZOXSX IZY þdSXE ¦fZÔQ IYû ¦fû»f ¸fZÔ ³fWXeÔ OXf»f ´ffE. ¸f`¨f IZY 11UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX AMX`IY dIY¹ff. BÀf ¶ffSX IY~f³f LZÂfe ³fZ A´f³fe ¶ffBÊÔ AûSX RYfSXUOXÊ dJ»ffOÞXe AdVfIY IbY÷Yd³f¹ff³f IYû

´ffÀf dQ¹ff »fZdIY³f ¹fcEBÊ IZY ¦fû»fIYe´fSX Jfd»fQ BÊÀff ³fZ Vff³fQfSX ¶f¨ffU IYSX°fZ WXEb ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IYû ¸f`¨f ¸fZÔ d´fLOÞX³fZ ³fWXeÔ dQ¹ff. BÊÀff ³fZ 23UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ EIY ¶ffSX dRYSX Vff³fQfSX ¶f¨ffU dIY¹ff. BÀf ¶ffSX CX³WXûÔ³fZ LZÂfe IZY WXZOXSX IYû ¦fû»f ¸fZÔ þf³fZ ÀfZ SXûIY dQ¹ff. ´fWX»fZ WXfgRY ¸fZÔ WXe ¶f³ff »fe ±fe ¹fcEBÊ ³fZ ¶fPÞX°f ·ffSX°f ³fZ A´f³ff AMX`ÔdIÔY¦f JZ»f þfSXe SXJf »fZdIY³f ´fWX»ff WXfRY Àf¸ff~ WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f ¶fPÞX°f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ IY¸f¹ff¶f SXWXe. 42UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ Vf¸Àfe ³fZ ¶ffg¢Àf IZY AÔQSX ÀfZ Vff³fQfSX ¦fû»f IYSX°fZ WXbE ÀIYûSX 1-0 IYSX dQ¹ff. SXf¿MÑXe¹f MXe¸f IZY d»fE Vf¸Àfe IYf ¹fWX ´fWX»ff ¦fû»f WX`. IYû¨f ÀMXeRY³f IYfÔÀMXZ³fMXfB³f ³fZ QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ EIY ¶fQ»ffU dIY¹ff AüSX WXf»fe¨fSX¯f ³ffSXþfSXZ IYe þ¦fWX d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ¦fû»f IYSX³fZ Uf»fZ ÀMÑfBIYSX þZþZ »ff»f´fZJ»fbAf IYû ¸f`Qf³f ´fSX »fZIYSX AfE. þZþZ ³fZ IYû¨f IZY ·fSXûÀfZ IYû ÀfWXe Àffd¶f°f dIY¹ff AüSX 53UZÔ ¶ffg¢Àf IZY ¶ffWXSX ÀfZ Vff³fQfSX ´fi¹ffÀf dIY¹ff. BÀfIZY Qû d¸f³fMX ¶ffQ, ¶ffg¢Àf ¸fZÔ QfBÊÔ AûSX ÀfZ dUÔ¦fSX CXQfÔ°ff dÀfÔWX ³fZ ¦fû»f IYSX³fZ IYf ¶fZWX°fSXe³f ´fi¹ffÀf dIY¹ff »fZÔdIY³f ¦fZÔQ ´fûÀMX ´fSX »f¦fIYSX ¶ffg¢Àf IZY ¶ffWXSX ¨f»fe ¦fBÊ. ·ffSX°f IYû ·f»fZ WXe ¦fû»f IYSX³fZ IZY Ad²fIY ¸füIZY d¸f»fZ »fZdIY³f RYeRYf SXỒdIÔY¦f ¸fZÔ 79UZÔ À±ff³f ´fSX ¸füþcQ ¹fcEBÊ ³fZ Ad²fIY ¶ffg»f ´ffþZVf³f SXJf. 75UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ A»f WX¸¸ffQe ³fZ ¶ffg¢Àf IZY AÔQSX ÀfZ ¦fû»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe AüSX ¦fZÔQ IYûMXf»f IZY ´ffÔU ÀfZ »f¦fIYSX ´fûÀMX ´fSX »f¦fe »fZdIY³f ÀfÔ²fc CXÀfZ ´fIYOÞX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f ³fWXeÔ WXû ´ffE.

³fBÊ dQ»»fe: ¸f`¦³fedRYVfZÔMX ¸fZSXe IZY ³ff¸f ÀfZ ¸fVfWXcSX ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff ¸fb¢IYZ¶ffþ E¸fÀfe ¸f`SXe IYfg¸f d´fL»fZ Àff»f LNXZ dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f dJ°ff¶f IYe ¶fQü»f°f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fb¢IYZ¶ffþe ÀfÔ§f (EAfBʶfeE) IYe dUV½f SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ³fÔ¶fSX EIY À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÔ. ¸fd¯f´fbSX IYe BÀf ¸fb¢IYZ¶ffþ ³fZ d´fL»fZ Àff»f ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ dQ»»fe ¸fZÔ WXbBÊ dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ Bd°fWXfÀf SX¨f°fZ WXbE 48 dIY¦fif U¦fÊ IYf dJ°ff¶f A´f³fe Ófû»fe ¸fZÔ OXf»ff ±ff, dþÀfÀfZ UWX MXc³ff¸fZÊÔMX IYe Àf¶fÀfZ ÀfRY»f ¸fb¢IYZ¶ffþ ¶f³f ¦fBÊ ±feÔ. EAfBʶfeE IYe A´fOXZMX WXbBÊ SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ¸f`SXe IYfg¸f ³fZ A´f³fZ Uþ³f U¦fÊ ¸fZÔ 1700 AÔIY »fZIYSX Vfe¿fÊ ´fSX IYfd¶fþ WX`Ô. ¸f`SXe IYfg¸f IYû 2020 Aû»fÔd´fIY IYf Àf´f³ff ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»f¹fZ 51 dIY¦fif ¸fZÔ JZ»f³ff WXû¦ff ¢¹fûÔdIY 48 dIY¦fif IYû A·fe °fIY JZ»fûÔ IZY Uþ³f U¦fÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`. °fe³f ¶f¨¨fûÔ IYe BÀf 36 Àff»f IYe ¸fb¢IYZ¶ffþ ³fZ 2018 ¸fZÔ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ff. CX³WXûÔ³fZ dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IZY A»ffUf SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ AüSX ´fû»f`ÔOX ¸fZÔ EIY MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ´fWX»ff À±ff³f WXfdÀf»f dIY¹ff ±ff. CX³WXûÔ³fZ ¶fb»¦ffdSX¹ff ¸fZÔ ´fid°fdâ°f ÀMÑ̀ÔOXÐþf ¸fZ¸fûdSX¹f»f ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY ´fif~ dIY¹ff ±ff. A³¹f ·ffSX°fe¹fûÔ ¸fZÔ d´fÔIYe þfÔ¦fOÞXf 51 dIY¦fif Àfc¨fe ¸fZÔ AfNXUZÔ À±ff³f ´fSX IYfd¶fþ WX`. EdVf¹ffBÊ SXþ°f ´fQIY²ffSXe ¸f³fe¿ff ¸ffCX³f ·fe 54 dIY¦fif U¦fÊ ¸fZÔ BÀfe À±ff³f ´fSX WX`Ô. dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY²ffSXe Àfûd³f¹ff »ffNXZSX 57 dIY¦fif ¸fZÔ QcÀfSXZ À±ff³f

´fSX WX`Ô. dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IYe IYfÔÀ¹f ´fQIY²ffSXe dÀf¸fSX³fþe°f IYüSX (64 dIY¦fif) WXf»f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ¨f`d¸´f¹f³f ¶f³feÔ. UZ A´f³fZ U¦fÊ ¸fZÔ ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX WX`Ô þ¶fdIY ´fcUÊ dUV½f ¨f`d¸´f¹f³f E»f ÀfdSX°ff QZUe 16UZÔ À±ff³f ´fSX WX`Ô. BÔdOX¹ff Aû´f³f IYe ÀU¯fÊ ´fQIY²ffSXe AüSX dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IYe IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff »fU»fe³ff ¶fûSX¦fûWX³Z f 69 dIY¦fif U¦fÊ ¸fZÔ ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX WX`Ô. ´fbøY¿fûÔ IYe SX`ÔdIÔY¦f A´fOXZMX ³fWXeÔ WXbBÊ WX`.

Vff³fQfSX Àff»f SXWXf ¸f`SXe IYfg¸f IZY d»fE 2018 2018 ¸f`SXe IYfg¸f IZY d»fE Vff³fQfSX SXWXf. BÀf Àff»f ¸f`SXe ³fZ CX¸fi IYe ¶ff²ff IYû ´ffSX IYSX°fZ WXEb dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IYf dJ°ff¶f A´f³ff ³ff¸f dIY¹ff 36 ¶fSXÀf IYe ¸f`SXe IYfg¸f IYf ¹fWX dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ Àff°fUfÔ ´fQIY ±ff AüSX UWX MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QÀf ÀfÂf IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ÀfRY»f ¸fb¢IYZ¶ffþ ¶f³fe. CX³fIYf A¦f»ff »fùf 2020 Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ QZVf IZY d»fE ´fQIY þe°f³ff WX`.


VfbIiY½ffSX

´f¹ffÊUSX¯f

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

11

´fifIÈYd°fIY ÀfÔ°fb»f³f ¶f³ffE SXJ°fZ WX`Ô CX»»fc ´fiû VffÔd°f»ff»f ¨fü¶feÀff

·ffSX°f ¸fZÔ CX»»fbAûÔ IYe »f¦f·f¦f tq ´fiþfd°f¹ffh WX` þû °fSXWX-°fSXWX IZY AfUfÀfûÔ (DYh¨fZ-DYh¨fZ ´fUÊ°f-´fWXfOÞX U B¸ffSX°fZ,Ô ¶fRYe»fÊZ ÃfZÂf, ¦fbRYfEh, JZ°f-Jd»fWXf³f °f±ff SXdZ ¦fÀ°ff³fe U ¸f`Qf³fe B»ffIZY) ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f PX»fe WXBb Ê ¶fÀfSX IYSX°fe WX.Ồ CX»»fc SXfdÂf¨fSX WXû°fZ WX` AüSX dQ³f ¸fZÔ AfSXf¸f U ³feÔQ »fZ°fZ WXỒ BÀfed»f¹fZ B³fIYf dVfIYfSX A¢ÀfSX dQ³f ¸fZÔ dIY¹ff þf°ff WX.`

d²fIYfÔVf dIYÀff³fûÔ IYû ¹fWX ¸ff»fc¸f WXe ³fWXeÔ dIY CX³fIZY JZ°f-Jd»fWXf³fûÔ IZY AfÀf-´ffÀf EZÀfZ ´fdSX³QZ ·fe OXZSXf OXf»fZ SXWX°fZÔ WX`Ô þû dIYÀfe-³fdIYÀfe øY´f ¸fZÔ CX³fIYe ¸fQQ IYSX°fZ SXWX°fZÔ WX`Ô.¹fZ WX`Ô CX»»fc ´fiþfd°f IZY ´fdSX³QZ þû IZYU»f SXfdÂf ¸fZÔ WXe WX»f-¨f»f IYSX°fZ dQJfBÊ ´fOÞX°fZ WX`Ô.¹fZ IY¶f AüSX IYWXfh Af°fZ-þf°fZ WX`Ô BÀfIYe þSXf Àfe ·f³fIY dIYÀfe IYû ·fe ³fWXeÔ »f¦f³fZ QZ°fZ.dQJ³fZ ¸fZÔ °fZþ-°fSXfÊSX U dIYÀfe IYû ´fSXZVff³f ³f IYSX³fZ Uf»fZ Vff³°f ÀU·ffU IZY ¹fZ Jc¶fÀfcSX°f ´fdSX³QZ A¶f J°fSXZ ¸fZÔ WX`Ô, A³²fdUV½ffÀf IZY ¨f»f°fZ »fû¦f d¶f³ff Àfû¨fZ Àf¸fÓfZ B³WXZÔ ¶fZSXWX¸fe ÀfZ ¸ffSX QZ°fZ WX`. ²ffd¸fÊIY ´fUûÊÔ IZY Af³fZ ´fSX ´fû¨fÀfÊ A±fUf dVfIYfSXe »fû¦f AüSX Ad²fIY ÀfdIiY¹f WXûIYSX dUd·f³³f ´fiþfd°f IZY

JbVfWXf»fe U ²f³f Àf¸´fQf ´ff³fZ IYe »ff»fÀff ¸fZÔ ¶fZSXWX¸fe ÀfZ IY°»f IYSX QZ°fZ WX`.BÀfe A³²fdUV½ffÀf IZY ¨f»f°fZ IYBÊ ¶ffSX °fû ¹fZ B³WXZÔ A³²ff ¶f³ff IZY LûOÞX QZ°fZ WX`Ô ¹ff dRYSX dþ³Qf WXe þ¸fe³f ¸fZÔ QRY³f IYSX QZ°fZ WX`Ô.·ffSX°fe¹f Bʦf»f-CX»»fc,

UWXeÔ IYBÊ ´fiIYfSX IYe þf³f»fZUf U J°fSX³ffIY ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IZY WXû³fZ IYe Àf¸·ffU³ff SXWX°fe WX`. ·ffSX°f ¸fZÔ CX»»fbAûÔ IYe »f¦f·f¦f tq ´fiþfd°f¹ffh WX` þû °fSXWX-°fSXWX IZY AfUfÀfûÔ (DYh¨fZ-DYh¨fZ ´fUÊ°f-´fWXfOÞX U

CX»»fbAûÔ IYû ´fIYOÞX IYSX B³WXZÔ DYh¨fZ Qf¸fûÔ ¸fZÔ ·fû´fûÔ, ¶ff¶fZ°fb¸fOÞXZ, °ffÔdÂfIYûÔ, RYIYeSXûÔ, IYf»ff-þfQc U MXû³fZ-MXûMXIZY IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû A¢ÀfSX ¶fZ¨f QZ°fZÔ WX`.¹fZ A³²fdUV½ffÀfe »ff»f¨fe »fû¦f B³f ´fUûÊÔ ´fSX B³f Jc¶fÀfcSX°f ´fdÃf¹fûÔ IYf A´f³fe ¸f³fûIYf¸f³ff ´fcSXe WXû³fZ IYe ¨ffWX°f ¸fZÔ, ÀfbJ-Àf¸fÈd²f,

Jd»fWXf³f-CX»»fc, OXÀIYe Bʦf»f CX»»fc, ·fcSXZ ¸f¨L»fe CX»»fc °fb»f³ff°¸fIY ª¹ffQf ´fIYOÞXZ U ¸ffSXZ þf°fZ WX`Ô.´fSX³°fb B³WXZÔ ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff»fc¸f dIY B³f ´fdÃf¹fûÔ IZY ¸ffSX³fZ ÀfZ ³f IZYU»f ´fifIÈYd°fIY Àf³°fb»f³f d¶f¦fOÞX°ff WX` ¶fd»IY ´ffdSXdÀ±fd°fIYe °fÔÂf ¸fZÔ ¸füþcQ dUd·f³³f ´fiIYfSX IYe AfWXfSX-ßfÔJ»ffEh ·fe Ãfd°f¦fiÀ°f WXû°fe WX`

B¸ffSX°fZÔ, ¶fRYe»fÊZ ÃfZÂf, ¦fbRYfEh, JZ°f-Jd»fWXf³f °f±ff SXZd¦fÀ°ff³fe U ¸f`Qf³fe B»ffIZY) ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe³f PX»fe WXbBÊ ¶fÀfSX IYSX°fe WX`Ô.CX»»fc SXfdÂf¨fSX WXû°fZ WX` AüSX dQ³f ¸fZÔ AfSXf¸f U ³feÔQ »fZ°fZ WX`Ô BÀfed»f¹fZ B³fIYf dVfIYfSX A¢ÀfSX dQ³f ¸fZÔ dIY¹ff þf°ff WX`.°ffÔdÂfIYûÔ, ·fû´fûÔ, ¶ff¶fZ U RYIYeSXûÔ IZY A»ffUf B³f ´fdSX³QûÔ

A

IZY AÔ¦fûÔ IYe SXf¿MÑXe¹f U A³°fSXSXf¿MÑXe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ ·ffSXe ¸ffh¦f WXû³fZ ÀfZ °fÀIYSX B³f þeUûÔ IYf ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX ·fe dVfIYfSX IYSXUf°fZ WX`Ô dþÀfIYe UþWX ÀfZ U³¹f ´fif¯fe ÀfÔSXÃf¯f Ad²fd³f¹f¸f rzxs IZY °fWX°f ¹fZ ÀfÔSXdÃf°f CX»»fc IYe IYBÊ ´fiþfd°f¹ffh Afþ J°fSXZ ¸fZÔ WX`, UWXeÔ IYBÊ CX»»fc ´fiþfd°f¹ffh dU»fb~ WXû³fZ IZY IY¦ffSX ´fSX WX`ÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ VfWXSXeIYSX¯f ÀfZ þWXfh IÈYd¿f ·fcd¸f §fMX SXWXe WX` UWXeÔ ¶fWXb¸fÔdþ»ff B¸ffSX°fZÔ dQ³fûÔ-dQ³f AüSX °fZþe ÀfZ JOÞXe WXû SXWXe WX`Ô.QcÀfSXe AûSX VfWXSXûÔ ¸fZÔ Jf»fe ´fOÞXZ AfUfÀfe¹f ·fc-J¯OXûÔ ¸fZÔ »fû¦f Jfô Àff¸f¦fie U A³¹f §fSXZ»fc IY¨fSXf RZYÔIY QZ°fZÔ WX`Ô, »fZdIY³f B³WXZÔ ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff»fc¸f dIY BÀfÀfZ ¹fWXfh QZJ°fZ-WXe-QZJ°fZ ¨fcWXûÔ IYe IYBÊ ¶fdÀ°f¹ffh ·fe dUIYdÀf°f WXû þf°fe WX`.RY»fÀUøY´f, B³WXZÔ Jf³fZ IZY »ff»f¨f ¸fZÔ Jd»fWXf³fûÔ ¸fZÔ ¶fÀfSX IYSX³fZ Uf»fZ Jc¶fÀfcSX°f Jd»fWXf³f-CX»»fc VfWXSXûÔ IYe AûSX Af³fZ »f¦f ¦fE.B³f ´fdÃf¹fûÔ IYû B³f ¶fOÞXe-¶fOÞXe B¸ffSX°fûÔ ´fSX A¢ÀfSX ¶f`NXZ QZJf þf ÀfIY°ff WX`.´fSX³°fb »fû¦f B³WXZÔ ¶fZSXWX¸fe ÀfZ ¸ffSX QZ°fZÔ WX`Ô BÀfÀfZ B³fIYe Af¶ffQe ¸fZÔ þ¶fQÊÀ°f d¦fSXfUMX Af¹fe WX`. dIYÀff³fûÔ IYe RYÀf»fûÔ IYû ¨fcWXZ A±fUf ¸fc¿fIY WXSX Àff»f ·ffSXe ³fbIYÀff³f ´fWXbh¨ff°fZ WX`Ô.B³f¸fZÔ þ¶fQÊÀ°f ´fiþ³f³f Ãf¸f°ff WXû³fZ ÀfZ B³fIYe Af¶ffQe WXSX Àff»f IYBÊ ¦fb³ff °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fe WXe þf°fe WX`.þû RYÀf»fûÔ IYû AüSX ª¹ffQf-ÀfZ-ª¹ffQf ³fbIYÀff³f ´fWXbh¨ff°fe WX`.CX»»fc Vffd°fSX EUÔ IbYVf»f dVfIYfSXe ´fdSX³QZ WXû°fZ WX`Ô °f±ff ¹fZ UWXfh þ»Q ´fWXbh¨f þf°fZ WX`Ô þWXfh ¨fcWXûÔ-¸fc¿fIYûÔ IYf ¶ffWXb»¹f WXû.¹fZ B³fIYf ´f»fIY Óf´fIY°fZ WXe dVfIYfSX IYSX »fZ°fZ WX`Ô dþÀfÀfZ B³fIYe Af¶ffQe d³f¹fÔdÂf°f SXWX°fe WX`.¨fcWXZ, Àffh´f, dL´fIY»fe U JSX¦fûVf IZY A»ffUf IYeMX-´f°fÔ¦fZÔ ·fe CX»»fbAûÔ IYf ´fÀf³QeQf ·fûþ³f WXû³fZ ÀfZ B³fIYe Af¶ffQe ·fe d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ SXWX°fe WX` dþÀfIZY IYfSX¯f ³f IZYU»f ´f¹ffÊUSX¯f ¸fZÔ þ`U-dUdU²f°ff IYf Àf³°fb»f³f ¶f³ff SXWX°ff WX` ¶fd»IY IYeMXûÔ õfSXf RYÀf»fûÔ IYû WXû³fZ Uf»ff ³fbIYÀff³f ·fe IY¸f WXû þf°ff WX`. ¨fcWXûÔ õfSXf ¸f³fb¿¹fûÔ ¸fZÔ IYBÊ J°fSX³ffIY EUÔ þf³f»fZUf ¶fe¸ffdSX¹ffh R`Y»f°fe WX`Ô.B³fÀfZ WXû³fe Uf»fe ´fi¸fbJ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ »fZ´MXûdÀfSXûdÀfÀf, SXZOXUfBMX-RYeUSX, Àff»¸fû³fZd»fdÀfÀf, WXÔMXe Uf¹fSXÀf ´f»¸fû³fSXe dÀfÔOÑû¸f, ´»fZ¦f Vffd¸f»f WX` þû ¸fWXf¸ffSXe IZY øY´f ¸fZÔ ·fe R`Y»f ÀfIY°fe WX`.¨fcWXûÔ IYf d³fSX³°fSX dVfIYfSX WXû³fZ ÀfZ B³fIYe Af¶ffQe d³f¹fÔdÂf°f SXWX³fZ ÀfZ B³f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IZY WXû³fZ IYe Àf¸·ffU³ff ·fe IY¸f WXû þf°fe WX`.¶ffUþcQ, »fû¦f A³²fdUV½ffÀf U »ff»f¨f ¸fZÔ B³f CX»»fbAûÔ IYf ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX dVfIYfSX U °fÀIYSXe Afþ ·fe IYSX SXWXZÔ WX` dþ³WXZÔ SXûIY³ff ¶fZWXQ þøYSXe WX`.¹fdQ U³f IY¸feÊ EUÔ Af¸fþ³f Àf°fIYÊ°ff ¶fSX°f³fZ »f¦fZÔ °fû IYfRYe WXQ °fIY B³f ´fdÃf¹fûÔ IZY dVfIYfSX ´fSX AÔIbYVf »f¦f ÀfIY°ff WX`.B³fIZY ÀfÔSXÃf¯f WXZ°fb ´fi·ffUe IYQ¸f CXNXf³fZ IYe ·fe þøYSX°f WX`, UWXeÔ »fû¦fûÔ ¸fZÔ B³f Jc¶fÀfcSX°f ´fdSX³QûÔ IZY WXû³fZ ÀfZ »ff·f EUÔ ´f¹ffÊUSX¯f ¸fZÔ B³fIYe ¸fWXØU´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf IYe Ad²fIY-ÀfZ-Ad²fIY þf³fIYfdSX¹ffh QZ³fZ ÀfZ ·fe B³fIZY ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ A´fZdÃf°f ÀfRY»f°ff d¸f»f°fe WX`Ü BÔdOX¹ff UfMXSX ´fûMXÊ»f


12

VfbIiY½ffSX

¹ff¹ffUSXe

11 ªf³f½fSXeX X - 17 ªf³f½fSXeX X 2019

Àff¸f³fZ ´fWXfOÞX WXû, dÀfÔWX IYe QWXfOÞX WXû ! VfÔ·fc³ff±f Vfb¢»f

´f³fZ d³f²ffÊdSX°f øYMX-´»ff³f IZY A³fbÀffSX WX¸fZÔ EIY þ³fUSXe IYû AWX¸fQf¶ffQ ÀfZ ÀffÀf³f d¦fSX ´fWX¨Ôb f³ff ±ff, þû UWXfÔ ÀfZ IYûBÊ 375 dIY¸fe IYe QcSXe ´fSX WX̀. BÀf¸fZÔ ÀfZ 350 dIY¸fe IYe QcSXe °fû WX¸f³fZ RYûSX »fZ³f WXfBÊ UZ ÀfZ ¦fbþfSXe, »fZdIY³f ¶ffIYe IZY 25 dIY¸fe MXc »fZ³f SXûOX ´fSX ¨f»f IYSX. ¹fWX 25 dIY¸fe IYf B»ffIYf U³f-ÃfZÂf IYf dWXÀÀff WX̀ AüSX SXfÀ°ff JSXf¶f EUÔ Àf§f³f U³f ÀfZ d§fSXf WX̀. WX¸fZÔ ¹fWX QcSXe °f¹f IYSX³fZ ¸fZÔ IYSXe¶f AfNX §fÔMXZ »f¦f ¦fE. ¹fWX BÀfd»fE ¢¹fûÔdIY WX¸f U³f-ÃfZÂf ¸fZÔ ·fMXIY ¦fE ±fZ. WX¸f ÀffÀf³f ´fWX¨hb f³fZ IZY d»fE þÔ¦f»f IZY dþÀf ¦fZMX ÀfZ §fbÀf³ff ¨ffWX°fZ ±fZ, UWX °fe³f dQ³f ´fWX»fZ IYe EIY »fû¸f-WX¿fÊIY §fMX³ff IZY ¨f»f°fZ ¶fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff. EIY ¦fif¸fe¯f IYû ¶f¶fSX VfZSX ³fZ ¸ffSX dQ¹ff ±ff, BÀfd»fE CXÀf ¦fZMX ÀfZ Vff¸f ´ffÔ¨f IZY ¶ffQ EÔMeÑ ¶fÔQ IYSX Qe ¦fBÊ ±fe. dRYSX WX¸fZÔ ¦ffhUûÔ ÀfZ

A

WXûIYSX þf³fZ Uf»fZ MXMc X-Z RcYMXZ SXfÀ°fZ ÀfZ þf³ff ´fOÞXf. QSXAÀf»f ÀffÀf³f ´fWX»fZ EIY ¦ffhU ±ff, ´fSX A¶f UWXfÔ d¦fSX A·¹ffSX¯¹f IYf Qµ°fSX WX̀. ¹fWXfh U³f dU·ff¦f IZY ¦fZÀMX WXfCXÀf IZY A»ffUf IYBÊ WXûMX»f ·fe WX̀.Ô Qû ÀfZ °fe³f WXþfSX IZY ¶fe¨f A¨LZ WXûMX»f ¸fþZ ÀfZ d¸f»f þf°fZ WX̀Ô AüSX Àf¶f ¸fZÔ Afg³f-»ffB³f ¶fbdIÔY¦f ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f WX̀. WX¸f³fZ dQ»»fe ÀfZ WXe EIY WXûMX»f ¶fbIY IYSXUf d»f¹ff ±ff. WX¸f SXf°f ÀffPÞXZ 11 ¶fþZ IZY IYSXe¶f WXûMX»f ´fWX¨Ôb fZ. °f¶f °fIY SXÀZ MXûSXMÔZ X ¶fÔQ WXû ¨fbIYZ ±fZ, BÀfd»fE UWX SXf°f WX¸fZÔ dÀfRYÊ Qc²f ´feIYSX ¦fbþfSX³fe ´fOÞXe. WXûMX»f ¸fZÔ dÀfRYÊ Qc²f WXe d¸f»ff. Àfb¶fWX ´ffÔ¨f ¶fþZ WX¸fZÔ °f`¹ffSX WXûIYSX U³f-dU·ff¦f IZY Qµ°fSX þf³fZ IZY d»fE d³fIY»fZ WXe ±fZ °f·fe Qû ¶ffSX dÀfÔWX IYe QWXfOÞX Àfb³ffBÊ ´fOÞXe. WXûMX»f Uf»fZ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfZSX ´ffÀf IYe ³fQe ¸fZÔ ´ff³fe ´fe³fZ Af¹ff WX̀. WX¸ffSXe CXØfZþ³ff ¶fPÞX ¦fBÊ ±fe. WX¸f þ»Qe ÀfZ U³f dU·ff¦f IZY Qµ°fSX ´fWX¨Ôb fZ. UWXfÔ ´fSX WX¸f³fZ A³QSX þf³fZ IZY d»fE Afg³f »ffB³f ¶fbdIÔY¦f IYSXUf SXJe ±fe, dRYSX ·fe CXÀf dQ³f EÔMeÑ IZY d»fE ´fdSXUfSX IZY WXSX ÀfQÀ¹f IYf ´fWX¨ff³f-´fÂf dQJf³ff ´fOÞXf. ´fid°f ÀfQÀ¹f EÔMeÑ RYeÀf 200 ÷Y´fE WX̀. ¦fZMX ´fSX WXe þÔ¦f»f IZY A³QSX þfIYSX §fb¸ff³fZ IZY d»fE dþ´Àfe d¸f»f ¦fBÊ, dþ´Àfe ¨ff»fIY ³fZ WX¸fÀfZ PXfBÊ WXþfSX ÷Y´fE d»fE. CXÀf¸fZÔ ¨ff»fIY IZY A»ffUf Af¦fZ IYe ÀfeMX ´fSX EIY ¦ffBOX ¶f`NX°ff WX̀. dþ´Àfe IZY ´feLZ IYf dWXÀÀff Jb»ff SXWX°ff WX̀ AüSX CXÀf¸fZÔ Àff°f-AfNX »fû¦f

Àfb¶fWX ´ffÔ¨f ¶fþZ WX¸fZÔ °f`¹ffSX WXûIYSX U³f-dU·ff¦f IZY Qµ°fSX þf³fZ IZY d»fE d³fIY»fZ WXe ±fZ °f·fe Qû ¶ffSX dÀfÔWX IYe QWXfOÞX Àfb³ffBÊ ´fOÞXe. WXûMX»f Uf»fZ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfZSX ´ffÀf IYe ³fQe ¸fZÔ ´ff³fe ´fe³fZ Af¹ff WX`. WX¸ffSXe CXØfZþ³ff ¶fPÞX ¦fBÊ ±fe. WX¸f þ»Qe ÀfZ U³f dU·ff¦f IZY Qµ°fSX ´fWXbÔ¨fZ. UWXfÔ ´fSX WX¸f³fZ A³QSX þf³fZ IZY d»fE Afg³f »ffB³f ¶fbdIÔY¦f IYSXUf SXJe ±fe, dRYSX ·fe CXÀf dQ³f EÔMÑe IZY d»fE ´fdSXUfSX IZY WXSX ÀfQÀ¹f IYf ´fWX¨ff³f-´fÂf dQJf³ff ´fOÞXf. ¸fþZ ÀfZ ¶f`NX ÀfIY°fZ WX̀.Ô þÔ¦f»f IYe IYûSX EdSX¹ff ¸fZÔ þf³fZ IZY 13 A»f¦f-A»f¦f øYMX WX̀.Ô AüSX øYMX IYf d³f²ffÊSX¯f U³f dU·ff¦f WXe IYSX°ff WX̀. WX¸fZÔ øYMX ³fÔ¶fSX 13 d¸f»ff. ÀffPÞXZ ´ffÔ¨f ¶fþZ JfÀff Ah²fZSXf ±ff, ¹fch ·fe ÀfbQSc X ´fd›¸fe LûSX IZY BÀf B»ffIZY ¸fZÔ Àfc¹fÊ dQ»»fe IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IYSXe¶f Af²ff §fÔMXf QZSX ÀfZ CX¦f°ff WX̀. AfÀf¸ff³f ´fSX ´fc¿f IZY IÈY¿¯f´fÃf IYe EIYfQVfe IYf

±fe. §f³fZ þÔ¦f»f ¸fZÔ WX¸ffSXe ¦ffOÞXe ´fiUVZ f IYSX ¦fBÊ. Af²ff §fÔMXZ °fIY WX¸fZÔ EIY d¨fdOÞX¹ff ³fWXeÔ dQJe, dRYSX IbYL dWXSX³f dQJZ, ¨fe°f»f AüSX ¶ffSXfdÀfÔ§ff ·fe. °f·fe EIY dþ´Àfe dU´fSXe°f dQVff ÀfZ Af°fe dQJe AüSX CXÀf¸fZÔ ¶f`NXZ »fû¦fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWXfÔ ¨f˜f³f ´fSX EIY VfZSX³fe ¶f`NXe WX̀. WX¸f CXÀfe °fSXRY ¶fPÞX.Z þ¸fe³f ´fSX ´fÔþûÔ IZY d³fVff³f ÀffRY dQJ SXWXZ ±fZ. WX¸ffSXZ ¦ffBOX ³fZ

¨ffhQ ¶fWX°b f Jc¶fÀfcSX°f »f¦f SXWXf ±ff AüSX CXÀfIZY DY´fSX IZY IYMX ´fSX VfbIYi °ffSXf ¨f¸fIY SXWXf ±ff. A¨ff³fIY ¸fZSXZ ¸fbWh X ÀfZ RcYMXf- ¨ffhQ IZY ´ffÀf þû dÀf°ffSXf WX̀, UWX dÀf°ffSXf WXÀfeÔ »f¦f°ff WX̀. °f¶f Àf¶f IYf ²¹ff³f CXÀf °fSXRY AüSX Àf¶f »fû¦f Ad·f·fc°f SXWX ¦fE. Vfe°f »fWXSX ¨f»f SXWXe ±fe AüSX IYOÞXfIZY IYe NX¯OX ±fe, »fZdIY³f ´fdSXUfSX IYf WXSX ÀfQÀ¹f CX°ÀffdWX°f ±ff, QfPÞXe (A¹ff»f) Uf»fZ ¶f¶fSX VfZSX IYe Óf»fIY ´ff³fZ IZY d»fE. Àf¶fÀfZ LûMXZ ÀfQÀ¹f Qû Àff»f IZY ³ff°fe dUõ°f IYû Jc¶f PXIY IYSX »fZ þf¹ff ¦f¹ff ±ff. A»f¶fØff CXÀfIYe ¶fWX³f Jc¶f ¨fWXIY SXWXe

IYWX dQ¹ff dIY IYûBÊ ·fe ³f °fû ¨feJZ¦ff ³f AfUfþ IYSX¦Z ff ³f ¦ffOÞXe ÀfZ ³fe¨fZ CX°fSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX¦Z ff. ¶f¨¨fZ ¨fb´f SXWX.ÔZ IbYL QZSX ¶ffQ ÀfOÞXIY IZY Qû³fûÔ dIY³ffSXûÔ ´fSX RYfSXÀZ MX ¦ffOXÊ IYe Qû ¶fb»fZMX ¸fûMXSX ÀffBdIY»fZÔ JOÞXe ±feÔ, »fZdIY³f ¦ffOXÊ ³fQfSXQ. ¦ffBOX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦ffOXÊ A³QSX ¦fE WX̀,Ô VfZSX ´ffÀf ¸fZÔ WXe WX̀.Ô IbYL QcSX ´fSX dIYÀfe dWXSX¯f IYe IYf»f AfBÊ. A¶f ´f¢IYf ±ff dIY dÀfÔWX AfÀf´ffÀf WX̀.Ô ´fÔþûÔ IYe dQVff ¸fZÔ WX¸f Af¦fZ ¶fPÞX.Z A¨ff³fIY QfBÊÔ °fSXRY ¶feÀf ¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX ¸fbÓfZ A¹ff»fûÔ Uf»fZ VfZSX IYe Óf»fIY dQJf, ¸f`Ô RbYÀfRbYÀff¹ff ¦ffOÞXe SXûIYû, QZJû VfZSX. UWX VfZSX ²feSX-Z ²feSXZ ¨f»f°ff WXA b f CX²fSX ¨f»ff ¦f¹ff, þWXfh

VfZSXd³f¹fûÔ ³fZ dIYÀfe ¦ff¹f IYû AfÀff³fe ÀfZ dVfIYfSX ¶f³ff d»f¹ff ±ff. A¶f WX¸ffSXf UWXfÔ ÷YIY³ff J°fSXZ ÀfZ Jf»fe ³fWXeÔ ±ff. BÀfd»fE ²feSX-Z ²feSXZ WX¸ffSXZ dþ´Àfe ¨ff»fIY ³fZ ¦ffOÞXe ¶f`IY IYe AüSX WX¸f ´ffÀf IZY ¦ffhU IYe °fSXRY ¶fPÞX ¦fE. ¸f`Ô 31 dQÀfÔ¶fSX IYe Vff¸f SXfþ²ff³fe E¢Àf´fiÀZ f ÀfZ AWX¸fQf¶ffQ IZY d»fE d³fIY»ff.¸fZSXZ Àff±f ´f}e ÀfSXûþ IZY A»ffUf ¶fOÞXe ¶fZMXe SX¨f³ff, CXÀfIZY Qû ¶f¨¨fZ (13 Àff»f IYf IÈYVfb AüSX 9 U¿fÊ IYe WX¿feÊ) ±fe.°f±ff LûMXe ¶fZMXe IYed°fÊ, CXÀfIZY ´fd°f EOXUûIZYMX CX°IY¿fÊ d°fUfSXe AüSX CXÀfIZY Qû ¶f¨¨fZ (¨ffSX Àff»f IYe IY³ffOXVZ ½fSXe EUÔ Qû Àff»f IYf dUõ°f) ±fZ.¹ff³fe IbY»f 9 ´fif¯fe.WX¸f³fZ AWX¸fQf¶ffQ ÀfZ WXe Àff°f dQ³fûÔ IZY IZY d»fE EIY B³fûUf MX¢g Àfe Afg³f »ffB³f ¶fbIY IYSXUf »fe ±fe.BÀf ¦ffOÞXe ÀfZ WX¸f³fZ ¦fbþSXf°f SXfª¹f ¸fZÔ »f¦f·f¦f PXfBÊ WXþfSX dIY»fû¸feMXSX IYe ¹ffÂff ´fcSXe IYe.UWX ·fe ´fcSXf ¦fbþSXf°f ³fWXeÔ §fc¸f ´ff¹ff.dÀfRYÊ

ÀfüSXf¿MÑX AüSX IY¨L IYû WXe §fc¸ff.A»f¶fØff AWX¸fQf¶ffQ AüSX ¸fZWXÀff³ff þøYSX ¦fbþSXf°f SXfª¹f IZY ÃfZÂf ·fe §fc¸f d»fE.ÀfüSXf¿MÑX IYe ¹ffÂff ²ffd¸fÊIY ±fe.Àfû¸f³ff±f, ´fûSX¶fÔQSX AüSX õfdSXIYf IZY QVfʳf °fû WXSX dWXQÔ c IYû IYSX³fZ WXe ¨ffdWXE.¢¹fûÔdIY ¹fWXfh þfIYSX Af´f A´f³fZ Bd°fWXfÀf AüSX ´fbSXJûÔ IYf ´fb¯¹f-À¸fSX¯f IYSX°fZ WX̀.Ô õfdSXIYf ßfeIÈY¿¯f IYe ¶fÀffBÊ WXBb Ê ³f¦fSXe WX̀

AüSX ´fûSX¶fÔQSX ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe þ³¸f À±f»fe WX̀.Àfû¸f³ff±f, BÀfd»fE dIY ÀfüSXf¿MÑX, ¦fbþSXf°f °f±ff IY¨L IZY A´ffSX ²f³f-ÀfÔ´fQf ÀfZ ´fûd¿f°f SXfþfAûÔ IZY U`·fU IYû ¹fWXfh IYf ¸fÔdQSX QVff°ffÊ WX̀.QbQ¸Ê f³fe¹f AfIiYfÔ°ffAûÔ ³fZ ¶ffSX-¶ffSX ¹fWX ¸fÔdQSX »fcMXf, ¸fcd°fÊ JÔdOX°f IYe.»fZdIY³f WXSX ¶ffSX ¹fWX ¸fÔdQSX ´fb³f:-´fb³f: ¶f³ff.AüSX ´fWX»fZ ÀfZ IYWXeÔ Ad²fIY ·f½¹f.¸füþcQf Àfû¸f³ff±f ¸fÔdQSX ÀfSXQfSX U»»f·f ·ffBÊ ´fMX»Z f IZY ÀfQ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ d³fd¸fÊ°f WXA b f.ASX¶f Àff¦fSX IYe CXïf¸f »fWXSXÔZ BÀfIZY ´fSXIYûMXZ ´fSX WXSX Ãf¯f AfIYfSX MX¢IYSX ¸ffSX°fe WX̀.Ô ¸ff³fûÔ UZ ·f¦fUf³f dVfU ´fSX Àf¸f´fʯf IYû CX³¸fØf WXû.Ô ´fcSXf ¸fÔdQSX Àfû³fZ ÀfZ ¶f³ff WX̀. ÀfüSXf¿MÑX IZY BÀfe B»ffIZY ¸fZÔ d¦fSX IYf dUVff»f U³f-ÃfZÂf WX̀.þc³ff¦fPÞX IZY ³fUf¶fûÔ IZY A²fe³f ¹fWX U³f ÃfZÂf Af°ff ±ff.BÀfIYe dUVfZ¿f°ff ¹fWX WX̀, dIY ·ffSX°f ¸fZÔ dÀfÔWX (¶f¶fSX VfZSX) dÀfRYÊ ¹fWXeÔ ´fSX WX̀.UWX ·fe EIY-Qû ³fWXe,Ô ´fcSXZ 563 dÀfÔWX ¹fWXfh Af¶ffQ WX̀.Ô BÀfe B»ffIZY ¸fZÔ ARiYeIYf ÀfZ AfBÊ EIY þ³fþfd°f ·fe ¶fÀfe WX̀.Af´f Àfb¶fWX ÀffPÞXZ ´ffh¨f ¶fþZ ÀfZ WXe dþ´Àfe WXf¹fSX IYSX BÀf þÔ¦f»f ¸fZÔ ´fiUVZ f IYSX ÀfIY°fZ WX̀.Ô EIY dQ³f °fû ¹fWXfh SXWX³ff WXe ¨ffdWXE.B³f dþ´Àfe ÀfZ Af´f IYSXe¶f 20 dIY¸fe IYf B»ffIYf §fc¸f ÀfIY°fZ WX̀.Ô EIY dþ´Àfe IYf dIYSXf¹ff PXfBÊ WXþfSX WX̀.WXSX dþ´Àfe ¸fZÔ EIY ¦ffBOX ·fe SXWX°ff WX̀.·ffSX°f IZY ª¹ffQf°fSX U³f ÃfZÂf ¸fZÔ ¶ff§f d¸f»f°fZ WX̀Ô ¹fWX QeU ¸fZÔ §fû§f»ff ¶fe¨f IYf EIY B»ffIYf WX̀. WX¸f ¹fWXfh dþÀf þ¦fWX ÷YIZY, ¹fWX CXÀf WXûMX»f IYf A´f³ff ÃfZÂf ±ff. WX¸f ´fWX»fZ UWXfh ¨f»fZ ¦fE, ¶ffQ ¸fZÔ

¸fd»fdIY³fe þ¶f Àf¸fbQ°i fMX ´fSX AfBÊÔ °fû CX³WXû³Ô fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXû³Ô fZ WXûMX»f ¸fZÔ NXWXSXeÔ EIY BMX̀d»f¹f³f ¸fdWX»ff IYû A´f³fe ÀfWX»Z fe ¶f³ff d»f¹ff WX̀. ¸f`³Ô fZ ´fcLf- I`YÀfZ! °fû CX³WXû³Ô fZ þû ¶f°ff¹ff UWX ¸ffIZYÊ IYf þUf¶f ±ff. CX³WXû³Ô fZ CXÀf ¸fdWX»ff ÀfZ ´fcLf- Af´f IYWXfh ÀfZ WX̀?Ô °fû UWX ¶fû»fe- BMX»fe ÀfZÜ ´f}e ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXf ·fe Àf¸fd²f¹ff³ff WX̀, UWXfÜh ´f}e ³fZ CXÀf BMX̀d»f¹f³f ¸fdWX»ff IYû ¶f°ff¹ff dIY WX¸ffSXZ QZVf IYe EIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ¶fWX,c EIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ´f}e AüSX ·ffUe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ¸ffh Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe BMX»fe IYe WX,Ô` BÀfd»fE UWX ¸fb»IY WX¸ffSXf Àf¸fd²f¹ff³ff WXA b f. ¸f`Ô EIY ¶ffSX UWXfh AfDYh¦fe þøYSX. CXÀf ¸fdWX»ff ³fZ CX³WXÔZ ³fZWX d³f¸fÔÂf¯f dQ¹ff AüSX A´f³ff ´f°ff ·fe, dþÀfZ ¸fd»fdIY³fe ³fZ ÀfWXþ Z IYSX SXJ d»f¹ff WX̀. ¸fbÓfZ B³fIYe BÀf ³fBÊ ÀfWX»Z fe IZY ¶ffSXZ þf³f³fZ dIY dþÄffÀff WXBb ÜÊ ¸f`³Ô fZ ´fcLf dIY ¶ff°f¨fe°f I`YÀfZ AüSX dIYÀf ·ff¿ff ¸fZÔ WXBb ?Ê CX³fIYf þUf¶f ±ffAh¦fiþ Z e ¸fZ!Ô ¸f`³Ô fZ dRYSX ´fcLf- CXÀfZ Ah¦fiþ Z e Af°fe ±fe? °fû ¶fû»feÔ- ±fûOÞXe-±fûOÞXe. Qbd³f¹ff IYû þf³f³fZ AüSX §fc¸f³fZ IZY d»fE ±fûOÞXe Ah¦fiþ Z e þf³f³ff ·fe Ad°f AfUV¹fIY WX̀.

RNI-DELHIN/2015/65658 À½f°½ffd²fIYfSXe, ´fiIYfVfIY AüSX ¸fbýiIY : Ãf¸f°ff dÀfaWX IZY d»fE A¸fSX CXªff»ff ´fd¶»fIZYVfaÀf d»fd¸fMZXOX, Àfe-21,22, ÀfZ¢MXSX-59, ³fûEOXf, CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa QcÀfSXe ¸fadªf»f, ¶fe-146, WXdSX³f¦fSX, Afßf¸f ³f¹fe dQ»»fe-110014 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ Àfa´ffQIY : Aa¶fSXeVf IbY¸ffSX ´feAfSX¶fe Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f Àf¸ff¨ffSXûÔ IZY ¨f¹f³f IZY d»fE dªf¸¸fZQfSX Àf·fe IYf³fc³fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ff¹f ÃûÂf dQ»»fe WXû¦ff Ü ÀfÔ´fIYÊ :Y91-8004903209, 9793677793, BX-¸fZ»f:-shukrawaardelhi@gmail.com

शुक्रवार  
शुक्रवार  
Advertisement