Page 1

www.shukrawaar.com ½f¿fÊ : 03 n AaIY : 14 n ´fÈ¿NX : 12 n 09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018 n ³f¹fe dQ»»fe n 5 ÷Y´f¹ff

¶fÀ°fSX ¸fZÔ dRYSX Jc³f JSXf¶ff °ff¸fZV½fSX dÀf³WXf ¶fÀ°fSX. ¶fÀ°fSX ¸fZÔ WXµ°fZ ·fSX ¸fZÔ

40 ÀfZ ·fe ª¹ffQf UfWX³f IYd±f°f °füSX ´fSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ RcYÔIY dQE °fû UWXeÔ °fe³f WX°¹ffEÔ WXû ¦fBÊÔ AüSX B²fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ³f¢Àfd»f¹fûÔ dIY CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX,` ¶füJ»ffWXMX ¸fZÔ UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZ SXWXZ WX.Ô` QSXAÀf»f ¶füJ»ffWXMX ¸fZÔ UfSXQf°f AÔþf¸f ¹fZ SXZdOX¸fZMX þUf¶f WXû ¦f¹ff WX`! ¶fÀ°fSX ¸fZÔ þfSXe ÀfbSXÃff ¶f»f AüSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY ¶fe¨f IZY ¹fbð ¸fZÔ Af¸f AfdQUfÀfe WXe ¸fü°f IZY §ffMX CX°ffSXf þf°ff WX`, þWXfÔ ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ´fSX AfSXû´f »f¦f°ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ³f¢Àf»fe ¶f°ff IYSX Af¸f AfdQUfÀfe IYû d³fVff³ff ¶f³ff¹ff UWXeÔ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ´fSX ·fe AfSXû´f »f¦fZ WXÔ` dIY CX³WXû³Ô fZ ·fe ´fbd»fÀf IYf ¸fbJd¶fSX IYWXIYSX IYBÊ »fû¦fûÔ IYû ¸fü°f IZY §ffMX CX°ffSX dQ¹ff.SXfþ³fed°fIY ¶f¹ff³f¶ffþe IZY ¶fe¨f ¶fÀ°fSX ¸fZÔ ¸ffSX³fZ-¸fSX³fZ IYf JZ»f ¶fQÀ°fcSX þfSXe WX`. IZYÔQi A±fUf SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ A¶f °fIY ³f¢Àf»fUfQ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf IYûBÊ À±ff¹fe Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ d³fIYf»ff WX`.´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX þe ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ¹fWX þøYSX IYWX°fZ WXÔ` dIY WX¸f ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYû °f`¹ffSX

SXfRYZ»f ÀfüQf -VfIY IYe ÀfbBÊ dIY²fSX ? ³fBÊ dQ»»fe .SXfRYZ»f ÀfüQf ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ¦f»fZ IYe WXçe ¶f³f°ff þf SXWXf WX` .ÀfSXIYfSX BÀfIYf ¶¹füSXf dþ°f³ff Lb´ff SXWXe WX` VfIY CX°f³ff WXe ª¹ffQf ¦fWXSXf°ff þf SXWXf WX` .¶fûRYûÀfÊ ÀfüQZ IYe °fSXWX WXe ¹fWX ¸fbïf SXfþ³f`d°fIY ¶f³f°ff þf SXWXf WX` .BÀf ÀfüQZ IYû »fZIYSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX IYfÔ¦fiZÀf WX¸f»ffUSX WXû ¦fBÊ WX`. IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf Àf¸fZ°f ´ffMXeÊ IZY IYBÊ ¶fOÞXZ ³fZ°ff BÀf ÀfüQZ ´fSX ÀfUf»f CXNXf°fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`Ô. IYfÔ¦fiZÀf A²¹f Ãf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE RiYfÔÀf IZY Àff±f WXbBÊ SXfRYZ»f OXe»f IYû »fZIYSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ¸fûQe BÀf OXe»f IYû IYSX³fZ IZY d»fE d³fþe °füSX ´fSX ´fZdSXÀf ¦fE ±fZ AüSX UWXeÔ, ´fSX SXfRYZ»f OXe»f WXû ¦fBÊ AüSX dIYÀfe IYû BÀf ¶ff°f IYe J¶fSX °fIY ³fWXeÔ »f¦fe. Àfû¸fUfSX IYû SXÃff¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY SXfRZY»f ÀfüQf Qû QZVfûÔ IYe ÀfSXIYfSXûÔ IZY ¶fe¨f IYf ÀfüQf WX`Ü BÀfÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f þf³fIYfSXe ³fWXeÔ Qe þf ÀfIY°fe WX`. Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ ¹fZ ·fe IYWXf ±ff dIY BÀf ÀfüQZ ¸fZÔ

IYûBÊ ·fe ÀffUÊþd³fIY ¹ff d³fþe IÔY´f³fe Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX`.þ¶fdIY BÀfIZY ¶ffQ WXe SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYWXf dIY A¦fSX SXÃff ¸fÔÂfe SXfRZY»f JSXeQ ¸fZÔ J¨fÊ WXbE ´f`ÀfZ IYf ¶¹füSXf ³fWXeÔ QZ°fe WX`Ô, °fû BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¢¹ff WX`? BÀfIYf EIY WXe ¸f°f»f¶f WX` dIY ¹fZ EIY §fûMXf»ff WX`.¸fûQe þe ´f`dSXÀf ¦fE ±fZ.

SX¸f³f IZY dJ»ffRY »fOÞXZÔ¦fZ þû¦fe Ad³f»f ¨fü¶fZ

SXf¹f´fbSX .LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe Aþe°f þû¦fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX IZY dJ»ffRY ¨fb³ffU ¸fZÔ °ff»f NXûIZYÔ¦fZ. þû¦fe ³fZ QfUf dIY¹ff WX` dIY dþÀf ·fe ÀfeMX ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¨fb³ffU »fOÞXZÔ¦fZ, UWXeÔ ÀfZ Uû ·fe ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSXZÔ¦fZ. Aþe°f þû¦fe 11 RYSXUSXe IYû SXfþ³fÔQ¦ffÔU IYe þ³f°ff IZY ¶fe¨f BÀfIYf Aü´f¨ffdSXIY EZ»ff³f IYSXZÔ¦fZ. 11 RYSXUSXe IYe Vff¸f SXfþ³fÔQ¦ffÔU ¸fZÔ 'EIY Vff¸f Aþe°f þû¦fe' IZY ³ff¸f IYf¹fÊIiY¸f ·fe WXû¦ff. Aþe°f þû¦fe A¦fSX SXfþ³fÔQ¦ffÔU ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX°fZ WX`Ô °fû LØfeÀf¦fPÞX IYe 90 ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ¶feþZ´fe IZY d»f¹fZ Àf¶fÀfZ ÀfbSXdÃf°f Àf¸fÓfe þf³fZ Uf»fZ ÀfeMX ¸fZÔ

¸fL»fe ¸fÔOXe ÀfZ ¢¹fûÔ ´fSXWXZþ ³fBÊ dQ»»fe.

³fZVf³f»f dRYVfSXRYûIY RYûSX¸f ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY ³¹ff¹ff²feVf OXeUfBÊ ¨fÔQi¨fcOX ÀfZ »fû¹ff IZYÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dQE ¦fE CX³fIZY ¸fL»fe ¶ffþfSX IZY ¶f¹ff³f IYe d³fÔQf IYSX°fZ WXbE CXÀfZ Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`. ÀfÔ¦fNX³f ³fZ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ EIY ¶f¹ff³f þfSXe dIY¹ff WX`.¦füSX°f»f¶f WX` dIY 5 RYSXUSXe IYû »fû¹ff ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f UdSXâ UIYe»f Qb¿¹fÔ°f QUZ AüSX ´f»»fU dÀfÀfûdQ¹ff IZY ¶fe¨f Vf¶QûÔ IYf °feJf ¹fbð VfbøY WXû ¦f¹ff ±ff.

¶ffIYe ´fZªf 2 ´fSX

¨fIiY½¹fcWX Àfþ þfE¦ff AüSX þû¦fe ·fe EIY °feSX ÀfZ Qû d³fVff³ff »f¦ff »fZÔ¦fZ. ´fWX»ff, ¹fZ ÀfeMX AüSX ¨fb³ffU WX¸fZVff ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ SXWXZ¦ff, QcÀfSXf SX¸f³f dÀfÔWX IZY Àff±f ÀffÔNX-¦ffÔNX IYû »fZIYSX CXNXf¹fZ SXWXZ þf

SXWXZ dUSXûd²f¹fûÔ IZY ÀfUf»fûÔ ´fSX dUSXf¸f »f¦f þfE¦ff. WXf»ffÔdIY Aþe°f þû¦fe ³fZ ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ´fWX»fZ Jb»fIYSX IY·fe ³fWXeÔ ¶fû»ff ±ff, ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶ffSX IYf ¨fb³ffU Uû »fOÞXZÔ¦fZ ³fWXeÔ »fOÞXUfEÔ¦fZ, ¶ffQ ¸fZ CX³WXûÔ³fZ ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f IZY dJ»ffRY ·fe ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IZY ÀfÔIZY°f dQ¹fZ. »fZdIY³f A¶f Aþe°f þû¦fe ³fZ ´f¢IYf BSXfQf IYSX d»f¹ff WX` dIY Uû SX¸f³f dÀfÔWX IZY dJ»ffRY ¨fb³ffU »fOÞXZÔ¦fZ. þû¦fe ³fZ IYWXf dIY 'LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ¨fb³ffU OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX AüSX Aþe°f þû¦fe IZY ¶fe¨f WXû¦ff. IYfÔ¦fiZÀf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ·fe ³fWXeÔ SXWXZ¦fe.

¶ffIYe ´fZªf 2 ´fSX

CX³WXûÔ³fZ OXe»f ¶fQ»f QeÜ ÀffSXf QZVf ¹fZ ¶ff°f þf³f°ff WX`. QcÀfSXe °fSXRY IYfÔ¦fiZÀf ´fiUöYf SX¯fQe´f ÀfbSXþZUf»ff ³fZ ·fe SXfRYZ»f IYû »fZIYSX IYBÊ ÀfUf»f dIYE WX`Ô .þû ÀfUf»f dIYE ¦fE WX` CXÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY -¢¹ff ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¶f°ffE¦fe dIY 36 SXfRZY»f »fOÞXfIcY þWXfþûÔ IYe JSXeQ IYe¸f°f ¢¹ff

WX`? ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX SXÃff¸fÔÂfe »fOÞXfIcY þWXfþûÔ IYe JSXeQ IYe¸f°f ¶f°ff³fZ ÀfZ ¢¹fûÔ ¶f¨f SXWXZ WX`Ô?¢¹ff ¹fZ ÀfWXe WX` dIY ¹fc´feE õfSXf JSXeQZ þf³fZ Uf»fZ EIY þWXfþ IYe IYe¸f°f 526.1 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Af°fe, þ¶fdIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX õfSXf JSXeQZ þf³fZ Uf»fZ EIY þWXfþ IYe IYe¸f°f 1570.8 IYSXûOÞX AfE¦fe? A¦fSX ¹fZ ÀfWXe WX`, °fû SXfþÀU IYû WXbBÊ WXfd³f IYf IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`? ¢¹ff ¹fZ ÀfWXe WX` dIY OXÀffg»MX ³fZ ³fUÔ¶fSX 2017 ¸fZÔ 12 SXfRZY»f »fOÞXfIcY þWXfþ EIY A³¹f QZVf IY°fSX IYû ´fid°f þWXfþ 694.80 IYSXûOÞX ¸fZÔ ¶fZ¨fZ WX`Ô? ¢¹ff IYfSX¯f WX` dIY #IY°fSX IYû ¶fZ¨fZ þf³fZ Uf»fZ SXfRZY»f »fOÞXfIcY þWXfþ IYe IYe¸f°f ·ffSX°f IYû ¶fZ¨fZ þf³fZ Uf»fZ »fOÞXfIcY þWXfþ ÀfZ 100% IY¸f WX`?´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ RiYfÔÀf ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f 36 SXR`Y»f »fOÞXfIcY þWXfþûÔ IYû JSXeQ³fZ IYf EIYLÂf d³f¯fʹf I`YÀfZ d»f¹ff, þ¶fdIY dOXRZYÔÀf ´fif¢¹fûSX¸fZÔMX ´fiûÀfeþSX IZY A³fbøY´f ¹fWX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ?¢¹ff ¹fWX

¶ffIYe ´fZªf 2 ´fSX

' Àff²f³ff AfÔMXe' IZY dþIiY ÀfZ WXOÞXIÔY´f ´fcþf dÀfÔWX ·fû´ff»f. AMXZSX IZY IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY WXZ¸fÔ°f

IYMXfSXZ IYd±f°f ¶»f`IY¸fZd»fÔ¦f AüSX Qb¿IY¸fÊ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ SXûþ ³f¹ff ¸fûOÞX Af SXWXf WX`. SXûþ ´fZ¨feQf WXû°fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû A¶f EÀfAfBÊMXe IYû ÀfüÔ´f dQ¹ff ¦f¹ff WX`. IYfÔ¦fiZÀf ³fZ BÀfZ SXfþ³fed°fIY ÀffdþVf IYSXfSX QZ°fZ WXbE ¸ff¸f»fZ IYe Àfe¶feAfBÊ þfÔ¨f IYe ¸ffÔ¦f IYe ±fe. BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ SXûþ ³f¹ff AfgdOX¹fû AüSX UedOX¹fû Àff¸f³fZ Af SXWXf WX`. d´fL»fZ dQ³fûÔ Af¹fZ EIY ³f¹fZ AfgdOX¹fû ¸fZÔ dIYÀfe ‘Àff²f³ff AfÔMXe IYf dþIiY Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ¶ffQ SXfþ³fed°fIY IY¹ffÀf¶ffþe IYf QüSX ¨ff»fc WXû ¦f¹ff WX`. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ·fû´ff»f dÀ±f°f ¸ffJ³f»ff»f ¨f°fbUZQeÊ ´fÂfIYfdSX°ff dUV½fdUôf»f¹f IYe EIY LfÂff IYû

d´fL»fZ dQ³fûÔ dU²ff¹fIY WXZ¸fÔ°f IYMXfSXZ IYû ¶»f`IY¸fZ»f IYSX³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ff. CXÀfIZY ¶ffQ IY·fe ¶f»ff°IYfSX IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ °fû IY·fe IYMXfSXZ ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦f°fZ LfÂff IZY A»f¦fA»f¦f UedOX¹fû Àff¸f³fZ Af¹fZ. BÀf IYd±f°f AfgdOX¹fû ¸fZÔ dþÀfZ WXZ¸fÔ°f AüSX LfÂff IZY ¶fe¨f ¶ff°f¨fe°f IYf ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`, WXZ¸fÔ°f IYMXfSXZ LfÂff ÀfZ ´fcL SXWXZ WX`Ô dIY CXÀf³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe dIYÀfZ dIYÀfZ Qe WX`. BÀf ´fSX LfÂff ·ffþ´ff ³fZ°ff ASXdUÔQ ·fQüdSX¹ff °f±ff Qû A³¹f »fû¦fûÔ IZY A»ffUf dIY³WXeÔ Àff²f³ff AfÔMXe IYf dþIiY IYSX°fe WX` dþÀfZ Àfb³fIYSX IYMXfSXZ ¶füJ»ff þf°fZ WX`Ô AüSX LfÂff ÀfZ IYWX°fZ WX`Ô dIY °fb¸f³fZ

¶ffIYe ´fZªf 2 ´fSX

d¶fWXfSX ¸fZÔ OXZSXf OXf»fZÔ¦fZ VfSXQ ¹ffQU RYþ»f B¸ff¸f ¸fd»»fIY ´fMX³ff .þZOXe¹fc IZY ¶ff¦fe ³fZ°ff AüSX ´fcUÊ

IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe VfSXQ ¹ffQU d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ´fSX WX¸f»ffUSX WX`Ô. d¶fWXfSX ¸fZÔ CX³fIYe ÀfdIiY¹f°ff ¶fPÞX ¦fBÊ WX`. d¶fWXfSX ¹ffÂff IZY QüSXf³f UZ SXfÔ¨fe ·fe ¦fE. þZ»f ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe »ff»fc ¹ffQU ÀfZ d¸f»fZ. CX³fIZY Àff±f þZOXe¹fc ³fZ°ff AüSX dU²ff³fÀf·ff IZY ´fcUÊ À´feIYSX CXQ¹f ³ffSXf¹f¯f ¨fü²fSXe ·fe ±fZ. þfdWXSX WX` dIY ¸fb»ffIYf°f WXbBÊ °fû ¶ff°f ·fe WXbBÊ. »fZdIY³f ¹fWX ¶ff°f ¢¹ff WXbBÊ, dIYÀfe ³fZ dIYÀfe ÀfZ IbYL ³fWXeÔ IYWXf. »fZdIY³f ¶ff°fZÔ dÀf¹ffÀfe WXe WXbBÊÔ WXûÔ¦fe. ·fdU¿¹f IYe dÀf¹ffÀf°f IYû »fZIYSX ¶ff°fZÔ WXbBÊÔ

WXûÔ¦fe. BÀf d»fWXfþ ÀfZ BÀf ¸fb»ffIYf°f IYû ¸fWXØU´fc¯fÊ ¸ff³ff þf SXWXf WX`. SXfÔ¨fe ÀfZ d¶fWXfSX AfE °fû ¶f¢ÀfSX dþ»fZ IZY ³fÔQ³f ¦ffÔU ¦fE. ³fÔQ³f ¦ffÔU ¸fZÔ WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ´fSX Àf¸feÃff ¹ffÂff IZY

QüSXf³f ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ´f±fSXfU dIY¹ff ±ff. ¶ffQ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ¦ffÔU Uf»fûÔ ´fSX ¶fZ°fSXWX þb»¸f PXf¹ff ±ff. ¶fZIYÀfcSXûÔ AüSX ¸fþ»fc¸fûÔ IYû þ¸f IYSX ´feMXf ¦f¹ff ±ff. §fSXûÔ ¸fZÔ §fbÀf IYSX ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ¶fbþb¦fûÊÔ °fIY IYû ³fWXeÔ LûOÞXf ±ff ´fbd»fÀf ³fZ. BÀfIYe ¦fcÔþ QcSX °fIY Àfb³ffBÊ Qe »fZdIY³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ´fbd»fÀf IYe ¶f¶fÊSX°ff ´fSX ¨fb´´fe Àff²fZ SXJe. dQ»f¨fÀ´f ¹fWX ·fe WX` dIY BÀf WX¸f»fZ IZY ´feLZ IbYL þZOXe¹fc ³fZ°ffAûÔ IZY Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWXe þf°fe SXWXe WX`. CXÀfe ³fÔQ³f ¦ffÔU ¸fZÔ VfSXQ ¹ffQU ¦fE. Qd»f°fûÔ IYe ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f »f¦ffBÊ ¦fBÊ ±fe. ³fÔQ³f ¦ffÔU AüSX d¶fWXfSX ÀfdWX°f QZVf ·fSX ¸fZÔ Qd»f°fûÔ ´fSX WXû

SXWXZ A°¹ff¨ffSX IZY dJ»ffRY »f¦ffBÊ ¦fBÊ ±fe ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f. VfSXQ ¹ffQU CXÀf ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYf dWXÀÀff ¶f³fZ. UZ ¶f°füSX ¸fb£¹f Ad°fd±f ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE. ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYe Àfb³fe, ¶ffQ ¸fZÔ A´f³fe Àfb³ffBÊ. d³fVff³fZ ´fSX ³fe°feVf SXWXZ. CX³WXûÔ³fZ ³fe°feVf IYe ³ffIYfd¸f¹fûÔ IYf IiY¸fUfSX dþIiY dIY¹ff. ¶fZSXûþ¦ffSXe ´fSX ¶fû»fZ AüSX d¶fWXfSX U QZVf ¸fZÔ ÀfØff ´fdSXU°fʳf IYf VfÔJ³ffQ RcYÔIYf. »fû¦fûÔ ÀfZ IYWXf ÀfØff ´fdSXU°fʳf IYSXZÔ, þøYSXe WXû ¦f¹ff WX`. Qd»f°f ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ VfSXQ ¹ffQU ³fZ ¸f³f IYf ¦fb¶ffSX d³fIYf»ff AüSX ³fe°feVf IbY¸ffSX ÀfSXIYfSX ´fSX þ¸f

¶ffIYe ´fZªf 2 ´fSX


VfbIiY½ffSX

02

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

¹fûþ³ffAûÔ IYe »fûIYd´fi¹f°ff WXe ¨fb³ffUe þe°f IYe IbYÔþe : ¸fûQe

³f¹fe dQ»»fe. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQûÔ ÀfZ IZYÔQie¹f ¶fþMX ¸fZÔ §fûd¿f°f IY»¹ff¯f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Af¸f »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYû IYWXf, Àff±f WXe BÀf ¶ff°f ´fSX þûSX dQ¹ff dIY B³f ¹fûþ³ffAûÔ IYû »fûIYd´fi¹f ¶f³ff³ff EUÔ ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IYSX³ff Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ CX³fIYe þe°f IYe IbYÔþe Àffd¶f°f WXû¦fe. ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX ¶ff°f ·ffþ´ff ÀfÔÀfQe¹f Q»f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ IYWXe. ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸füþcQ SXWXZ ³fZ°ffAûÔ IZY A³fbÀffSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ÀffÔÀfQûÔ IYe ÀfRY»f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQVfʳf ´fSX d³f·fÊSX IYSX°fe WX`, EZÀfZ ¸fZÔ CX³WXZÔ ÀfSXIYfSX IYe ¦fSXe¶fû³¸fbJe, dIYÀff³f IY»¹ff¯f ¹fûþ³ffAûÔ IYû þ³f°ff IZY ¶fe¨f »fûIYd´fi¹f ¶f³ff³ff ¨ffdWXE AüSX UZ BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³fZ d³fUfʨf³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû A¦f»fZ EIY ¸ffWX ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZÔ. ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe dMX´´f¯fe Àff»f 2018 ¸fZÔ IbYL SXfª¹fûÔ ¸fZÔ AfÀf³³f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU AüSX 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`. SX¸f³f IZY dJ»ffRY... Àff·ffSX

¶fÀ°fSX ¸fZÔ dRYSX.... ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe WX`.»fZdIY³f ¶fÀ°fSX ¸fZÔ þfSXe Jc³fe þÔ¦f AüSX IYfgSX´fûSXZMX »fcMX IZY ¶fe¨f Af¸f AfdQUfÀfe »f¦ff°ffSX d´fÀf SXWXZ WX`Ô. SXfª¹f ¸fZÔ ¸ff³fUfd²fIYfSX IYf CX»»fÔ§f³f ·fe IYBÊ ¦fb³ff ¶fPÞX ¨fbIYf WX`.AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY þ»f, þÔ¦f»f þ¸fe³f IYû dUIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹fûÔ AüSX J³f³f ¸ffdRY¹ff IZY WXf±fûÔ ¶fZ¨fZ þf³fZ IZY »f¦ff°ffSX AfSXû´f »f¦f°fZ SXWXZ WX`Ô. BÀf ¶ffSX IYe dWXÔÀff 5 RYSXUSXe IZY ¶fÔQ IZY ³ff¸f ´fSX WXbBÊ.¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ »ffE ¦fE ·fc SXfþÀU dU²fZ¹fIY AüSX A³¹f ª¹ffQ°fe IZY dJ»ffRY 5 RYSXUSXe IYû QÔOXIYfSX¯¹f ¶fÔQ IYf EZ»ff³f dIY¹ff ±ff. Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ÀfSXIYfSX ³fZ Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¸fZÔ ·fc SXfþÀU ÀfÔdWX°ff ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹ff ±ff »fZdIY³f AfdQUfdÀf¹fûÔ ³fZ BÀfZ IYf»ff IYf³fc³f ¶f°ff°fZ þÔ¦fe ´fiQVfʳf IYSX dUSXû²f þ°ff¹ff ±ff dþÀfIZY ¨f»f°fZ ÀfSXIYfSX IYû BÀfZ Uf´fÀf »fZ³ff ´fOÞXf ±ff, ¸f¦fSX ¹fWX dQ»f¨fÀ´f WX` dIY BÀfIZY ¶ffUþcQ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ A´f³ff ´fiÀ°ffdU°f ¶fÔQ Uf´fÀf ³fWXeÔ d»f¹ff. ·ffSX°fe¹f IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ (¸ffAûUfQe) IYe QÔOXIYfSX¯¹f À´fZVf»f þû³f»f IY¸fZMXe IZY ´fiUöYf dUIY»´f IYe AûSX ÀfZ ´fiZÀf IYû þfSXe ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY ¶fe°fZ 4 ÀfZ 9 þ³fUSXe °fIY QÔ°fZUfOÞXf, ¶feþf´fbSX AüSX ÀfbIY¸ff dþ»fZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ´fbd»fÀf AüSX ÀfeAfSX´feERY, OXeAfSXþe, EÀfMXeERY IYû¶fSXf IZY þUf³fûÔ õfSXf AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f ª¹ffQ°fe IYe ¦fBÊ.ÀfSXIYfSX

d¶fWXfSX ¸fZÔ OXZSXf... ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe IYSX WX¸f»ff dIY¹ff. CX³WXûÔ³fZ ³fÔQ³f ¦ffÔU IZY »fû¦fûÔ ´fSX WXbE ´fbd»fdÀf¹ff þb»¸f IYf dþIiY dIY¹ff AüSX BÀf ¶f¶fÊSX°ff IYe °fb»f³ff AÔ¦fiZþûÔ IZY þb»¸fûdÀf°f¸f ÀfZ dIY¹ff. VfSXQ ¹ffQU ¶fSXÀfZ AüSX þ¸f IYSX ¶fSXÀfZ. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¶fbSXZ QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWXf WX` AüSX ÀfSXIYfSX d³fIY¸¸fe WXû ¦fBÊ WX`. ¶fZSXûþ¦ffSXe Vf¶ff¶f ´fSX WX`. ÀfSXIYfSX ¹fbUfAûÔ IYû ³füIYSXe QZ³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXe WX`. VfSXQ ¹ffQU ³fZ E»ff³f dIY¹ff dIY 11 ¸ff¨fÊ IYû ´fcSXZ d¶fWXfSX ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYe ¸ff³fU FYÔJ»ff ¶f³ffBÊ þfE¦fe. BÀf ¸ff³fU FYÔJ»ff ¸fZÔ ANXfSXWX Àff»f ÀfZ »fZIYSX ¨ff»feÀf Àff»f °fIY IZY

Afg´fSXZVf³f ¦fie³f WXÔMX IZY d»fE Àf¸ff²ff³f IYf¹fʳfed°f IZY ¸ffRYÊ°f Af³fZ Uf»fZ Àff»f 2022 °fIY ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYf Jf°¸ff IYSX³fZ AüSX Af¸f þ³f°ff ´fSX RYfÀfeUfQe °fSXeIZY ÀfZ Q¸f³f ¨f»ff³ff ¨ffWX°fe WX`, dþÀfIYf dUSXû²f þfSXe SXWXZ¦ff. ¶fÔQ ¶fb»ff³fZ IZY °fe³f dQ³f ´fWX»fZ ÀfZ ¶fÀ°fSX IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ÀfZ dWXÔÀfIY UfSXQf°f dÀf»fdÀf»fZUfSX Àff¸f³fZ Af°fe SXWXeÔ.5 RYSXUSXe ¶fÔQ IZY dQ³f ¶fÀ°fSX ¸fZÔ AÔQøY³fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Àf³³ffMXf ´fÀfSXf SXWXf AüSX AfUf¦f¸f³f ¶ffd²f°f SXWXf. ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYf AÀfSX IYf¹f¸f WX`, þ¶fdIY ÀfSXIYfSX ³fûMX¶fÔQe IYf þ¸fb»ff þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ ´fSXûÀf IYSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe IY¸fSX °fûOÞX³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fe SXWXe.³fZ°ff-¸fÔÂfe SXfþ³fed°fIY þ³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY ¶f`IYRbYMX ´fSX þf³fZ AüSX Àf¸ffd~ dIY §fû¿f¯ff IYSX°fZ ³fWXeÔ ±fIY°fZ ±fZ.»fZdIY³f BÀfIZY dU´fSXe°f Afþ ·fe ¶fÀ°fSX IYe þ³f°ff ³f¢Àf»fUfQ AüSX ³f¢Àf»fUfQ IZY ³ff¸f ´fSX þfSXe ÀfSXIYfSXe dWXÔÀff IYf QÔVf ÓfZ»f SXWXe WX`. LØfeÀf¦fPÞX ¸ff¢ÀfÊUfQe IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ (¸ffIY´ff) IZY Àfd¨fU ÀfÔþ¹f ´fSXf°fZ IYWX°fZ WX`Ô dIY “¶fÀ°fSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³fe Àf`³¹f °ffIY°f ÓfûÔIY Qe WX`.30 »ffJ IYe Af¶ffQe ´fSX ÀfVfÂf ¶f»f IZY 80 WXþfSX þUf³f °f`³ff°f WX`Ô.þfSXe Jc³fe ÀfÔ§f¿fÊ IYû SXûIY³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ IYûBÊ dUIY»´f ³fWXeÔ d³fIYf»ff WX`, ¶fd»IY CX»MXZ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ IZY ¶fþMX IYû ³f¢Àf»fUfQ IZY ³ff¸f ´fSX ·fiáf¨ffSX IYe ·fZÔMX ¨fPÞXf dQ¹ff þf°ff WX`.ÀfSXIYfSX A·fe °fIY Af¸f AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f¶²f ³fWXeÔ IYSXf ´ffBÊ WX`, »fZdIY³f CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYû þ¸fe³fZÔ þøYSX CX´f»f¶²f IYSXf QZ°fe WX`.ÀfVfÀÂf

¶f»f °f`³ff°f IYSX³ff ³f¢Àf»fUfQ IYf WX»f ³fWXeÔ WX`.ÀfSXIYfSX IYû Àf·fe Àff¸ffdþIY, SXfþ³fed°fIY ´fdSXúV¹f IYû »fZIYSX ¶ff°f IYSX³fe WXû¦fe, dÀfRYÊ ¶f¹ff³f¶ffþe ÀfZ WX»f ³fWXeÔ d³fIY»fZ¦ff. ¸ff»fc¸f WXû dIY U¿fÊ 2017 IZY ³fU¸¶fSX ¸fZÔ ‘Q dWX³Qc ¸fZÔ L´fe EIY dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IYû RYMXIYfSX »f¦ff°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSXZ dIY IZYU»f UfÀ°fdUIY ¸ffAûUfQe I`YOXSX ´fbd»fÀf IZY Àf¸fÃf Af°¸fÀf¸f´fʯf IYSXZ.³fIY»fe ¸ffAûUfQe Af°¸fÀf¸f´fʯf IYSXf IYSX AfÔIYOÞXZ ¶fPÞXf³fZ ÀfZ ¶f¨fZ. Af°¸fÀf¸f´fʯf IYe ´fid°fÀ´f²ffÊ °fIY WXe ³f¢Àf»fUfQ IYû ÀfSXIYfSX ³fZ Àf¸fZMX IYSX SXJ dQ¹ff WX`.2018 IZY VfbøYAf°fe QüSX ¸fZÔ WXe »f¦f·f¦f 60 ÀfZ Ad²fIY ¦ffdOÞX¹fûÔ IYû ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ Af¦f IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ff WX`.¸fbJd¶fSXe IZY ³ff¸f ´fSX IY¸f ÀfZ IY¸f L` WX°¹ffE WXû ¨fbIYe WX`Ô.UWXeÔ ´fbd»fÀf ´fSX Af¸f AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû RYþeÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ¸ffSX³fZ IZY AfSXû´f »f¦f SXWXZ WX`Ô.¸ff³fUfd²fIYfSX CX»»fÔ§f³f IZY Àf`IYOÞXûÔ ¸ff¸f»fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf »fÔd¶f°f WX`Ô.WXSX U¿fÊ dÀfRYÊ ¸ffSXf-¸ffSXe WXe ¨f»f SXWXe WX`.IY·fe ³f¢Àf»fUfQ ÀfZ IY·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ. ¹fWXfÔ ¹fWX ·fe Àf¸fÓf³ff þøYSXe WXû¦ff dIY þ»f,þÔ¦f»f, þ¸fe³f IZY d»fE AfdQUfÀfe d´fL»fZ °fe³f Àfü U¿fûÊÔ ÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô þ¶fdIY ³f¢Àf»fUfQ d´fL»fZ ¨ffSX-´ffÔ¨f QVfIY IYe QZ³f WX`.À´fá WX` dIY AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY ÀfÔU`²ffd³fIY Ad²fIYfSX WXe ³f¢Àf»fUfQ IYe Àf¸ffd~ WX`.ÀfSXIYfSX IYû A´f³fe dUIYfÀf IYe ´fdSX·ff¿ff ¶fQ»f³fe WXû¦fe.

¹fbUf Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ. Qd»f°f ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ VfSXQ IZY A»ffUf ´fcUÊ ÀffÔÀfQ Aþbʳf SXf¸f, ÀffÔÀfQ A»fe A³fUSX, (þQ¹fc (VfSXQ ¦fbMX IZY) BÔþed³f¹fSX ÀfÔ°fû¿f ¹ffQU, þQ¹fc VfSXQ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf SX¸fBÊ SXf¸f, SXf¸f²f³fe dÀfÔWX OXfg. CX´fZÔQi ´fiÀffQ, SXf¸ffVfe¿f IbYVfUfWXf, A÷Y¯f IbY¸ffSX d°fUfSXe ¶fþSXÔ¦fe d¸fßff, ¶fi¸WX´fbSX IZY dU²ff¹fIY VfÔ·fc³ff±f ¹ffQU ³fZ ·fe dWXÀÀff d»f¹ff AüSX A´f³fe ¶ff°f SXJe. Qd»f°f ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYû »fZIYSX ´fiVffÀf³f Àf°fIYÊ ±ff AüSX ´fbd»fÀf ¸fbÀ°f`Q. ÀfbSXÃff IZY ´fb£°ff BÔ°fþf¸f dIYE ¦fE ±fZ. Qd»f°f ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ¶fOÞXe °ffQfQ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff. ³fÔQ³f IZY A»ffUf AfÀf´ffÀf IZY ¦ffÔUûÔ ÀfZ ·fe »fû¦f AfE. ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f

¸fZÔ ³fZ°ffAû ³fZ EIY ÀfbSX ¸fZÔ ³fe°feVf ÀfSXIYfSX ´fSX WX»»ff ¶fû»ff. CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYf Af¹fûþ³f BÀfd»fE IYSX³ff ´fOÞXf ¢¹fûÔdIY ÀfSXIYfSX ÀfÔUZQ³fWXe³f WXû ¦fBÊ WX`. Àf·fe ³fZ°ffAûÔ ³fZ ÀfØff ¶fQ»f³fZ IYe ¦fbWXfSX ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ¸füþcQ »fû¦fûÔ ÀfZ IYe. UöYfAûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY ¦fSXe¶f þ¶f ·fe A´f³fZ Ad²fIYfSX IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WX` °fû CXÀfIZY »fûIY°ffÔdÂfIY ¸fc»¹fûÔ IYf ÀfÔSXÃf¯f ³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX`. ¶fd»IY d¶fWXfSX IYe ÀfSXIYfSX CX³f ´fSX OXÔOXZ ¶fSXÀff°fe WX` AüSX þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX OXf»f°fe WX`. Qd»f°fûÔ IYû IZYÔQi ¸fZÔ SXJ IYSX »f¦ffBÊ ¦fBÊ BÀf ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IZY SXfþ³fed°fIY ¸f°f»f¶f ·fe d³fIYf»fZ þf SXWXZ WX`Ô.

þ³f¨füIY OXfMX IYf¸f

´fZªf 1 IYf ¶ffIYe ¸fûQe IYf BRZY¢MX SXfWXb»f °fIY Àfed¸f°f WX` AüSX SXfWXb»f IYf BRZY¢MX dMXÐUMXSX °fIY.'¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ þû¦fe IZY SXfþ³fÔQ¦ffÔU ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ ´fSX IYWXf, '¹fWX »fûIY°fÔÂf WX`. IYûBÊ ·fe IYWXeÔ

SXfRYZ»f ÀfüQf -VfIY... ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe ÀfWXe WX` dIY 36 SXfRZY»f dU¸ff³fûÔ IYe JSXeQ IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IZY dQ³f ¹ffd³f 10 A´fi`»f, 2015 IYû ³f °fû 'I`Yd¶f³fZMX IYd¸fMXe Afg³f dÀf¢¹fûdSXMXe' IYe ¸fÔþcSXe »fe ¦fBÊ ±fe AüSX ³f WXe Ad³fUf¹fÊ 'dOXRZYÔÀf ´fiû¢¹fûSX¸fZÔMX ´fiûÀfeþSX, 2013' IYe A³fb´ff»f³ff IYe ¦fBÊ ±fe? þ¶f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe 'IYfg³MÑ`¢MX ³fZ¦fûdÀfEVf³f IY¸fZMXe' U '´fifBÊÀf ³fZ¦fûdÀfEVf³f IY¸fZMXe' õfSXf BÀf JSXeQ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ ±fe, °fû ´fi²ff³f¸fÔÂfe 10 A´fi`»f, 2015 IYû EZÀff EIYLÂf d³f¯fʹf I`YÀfZ »fZ ÀfIY°fZ ±fZ? ´fi²ff³f¸fÔÂfe, ßfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ 10 A´fi`»f, 2015 IYû 36 SXfRZY»f dU¸ff³f JSXeQ³fZ IYf d³f¯fʹf »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ d³f¹f¸ff³fbÀffSX 'I`Yd¶f³fZMX IYd¸fMXe Afg³f dÀf¢¹fûdSXMXe' ÀfZ A³fb¸fd°f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ »fe? 8 A´fi`»f, 2015 IYû dUQZVf Àfd¨fU ³fZ EIY ´fÂfIYfSX Uf°ffÊ ¸fZÔ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe, ßfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe RiYfÔÀf

' Àff²f³ff AfÔMXe' IZY... ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe ¸fZSXZ ÀffSXZ SXfþ³fed°fIY dUSXûd²f¹fûÔ IYû ¶f°ff dQ¹ff A¶f þfIYSX ·fû´ff»f EÀf´fe IYû AüSX ¶f°ff Qû. ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY ¹fWX Àff²f³ff AfÔMXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYe ´f}e Àff²f³ff dÀfÔWX WXû ÀfIY°fe WX`Ô. BÀf IYd±f°f AfgdOX¹fû ¸fZÔ IYMXfSXZ AüSX LfÂff IZY ¶fe¨f ´f`ÀfZ IYe OXe»f WXû SXWXe WX` AüSX AfdJSXIYfSX ÀfüQf 25.50 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ °f¹f WXû°ff WX`. IYMXfSXZ IYe dVfIYf¹f°f IZY Af²ffSX ´fSX ´fbd»fÀf IYe A´fSXf²f VffJf ³fZ 24 þ³fUSXe IYe QZSX Vff¸f LfÂff IYû IYMXfSXZ ÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ »fZ°fZ WXbE SXÔ¦fZ WXf±fûÔ ´fIYOÞXf ±ff. CXÀfIZY

¸fL»fe ¸fÔOXe ÀfZY... ´fZªf 1 IYf ¶ffIYe dþÀfÀfZ þdÀMXÀf ¨fÔQi¨fcOX IYû CXÀf¸fZÔ WXÀ°fÃfZ´f IYSX³ff ´fOÞXfÜ Qû³fûÔ UIYe»fûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¨fÔQi¨fcOX ³fZ IYWXf ±ff dIY BÀf IYûMXÊ ¸fZÔ WX¸fZÔ A´f³fe ¶ff°f¨fe°f IYû ¸fL»fe ¶ffþfSX IZY À°fSX ´fSX ³fWXeÔ »fZ þf³fe ¨ffdWXE.¶ffSX EÔOX ¶fZÔ¨f IZY WXUf»fZ ÀfZ Af¹fe J¶fSX ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY

ÀfZ ·fe »fOÞX ÀfIY°ff WX`. A¦fSX SXfþ³fÔQ¦ffÔU ¸fZÔ »fOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû A¨Le ¶ff°f WX`.' LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff IYe 90 ÀfeMXZÔ WX`Ô dþÀf¸fZÔ 49 ÀfeMXûÔ ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf °f±ff 39 ÀfeMXûÔ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IYf IY¶þf WX` þ¶fdIY EIY-EIY ÀfeMX ´fSX ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ AüSX d³fQÊ»fe¹f dU²ff¹fIY WX`Ô. ¹ffÂff IZY QüSXf³f SXfRZY»f þWXfþ JSXeQ³fZ ¶ffSXZ IYûBÊ ´fiÀ°ffU ³fWXeÔ WX`?¢¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe, ßfe ³fSXZÔQi ¸fûQe QZVf IYû ¶f°ffEÔ¦fZ dIY 8 A´fi`»f, 2015 ÀfZ 10 A´fi`»f, 2015 IZY ¶fe¨f 48 §fÔMXûÔ ¸fZÔ EZÀff ¢¹ff WXû ¦f¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ RiYfÔÀf ÀfZ 36 SXfRZY»f »fOÞXfIcY þWXfþ JSXeQ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX OXf»fe?¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ 36 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY SXÃff ÀfüQZ ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe IÔY´f³fe dWXÔQbÀ°ff³f E¹fSXû³ffgdMX¢Àf d»fd¸fMXZOX IYû QSXdIY³ffSX ¢¹fûÔ dIY¹ff, þ¶fdIY dWXÔQbÀ°ff³f E¹fSXû³ffgdMX¢Àf d»fd¸fMXZOX AüSX SXfRZY»f OXÀffg»MX EdUEVf³f IZY ¶fe¨f 13 ¸ff¨fÊ 2014 IYû UIYÊ-VfZ¹fSX E¦fie¸fZÔMX ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIYE þf ¨fbIZY ±fZ?¢¹ff ¹fZ Àf¨f ³fWXeÔ dIY E¨fEE»f EIY¸ffÂf ·ffSX°fe¹f IÔY´f³fe WX`, dþÀfZ »fOÞXfIcY þWXfþ ¶f³ff³fZ ¸fZÔ QVfIYûÔ IYf A³fb·fU WX`? A¦fSX ¹fWX Àf¨f WX` °fû EIY d³fþe IÔY´f³fe IYû RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE E¨fEE»f IYû QSXdIY³ffSX ¢¹fûÔ dIY¹ff ¦f¹ff? ¶ffQ LfÂff IYû IZYÔQie¹f þZ»f ·fû´ff»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff ±ff. þZ»f ÀfZ ¶ffWXSX Af³fZ IZY ¶ffQ 20 U¿feʹf ´fedOÞX°ff ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY WXZ¸fÔ°f IYMXfSXZ ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹fZ WX`Ô. CXÀf³fZ IYWXf dIY UWX CX³fÀfZ EIY Àff»f ´fWX»fZ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f '¹fc±f ¸ffÔ¦fZ AfþfQe' IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ d¸f»f³fZ ¦f¹fe AüSX CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ þc³ff dþ¸f ¸fZÔ CXÀfIZY Àff±f ¶f»ff°IYfSX dIY¹ff AüSX UedOX¹fû ¶f³ffIYSX CXÀfZ ¶»f`IY¸fZ»f IYSX°fZ SXWXZ. IYfÔ¦fiZÀf ³fZ BÀf ´fcSXZ ´fiIYSX¯f IYû SXfþ³fed°fIY ÀffdþVf ¶f°ff°fZ WXbE IYWXf WX` dIY ´fiQZVf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ CX´f¨fb³ffUûÔ IZY ¸fïZ³fþSX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¹fWX Àf¶f IYSXUf SXWXe WX` AüSX ´ffMXeÊ WXZ¸fÔ°f IYMXfSXZ IZY Àff±f WX`. dRYVfSXRYûIY RYûSX¸f ³fZ ¨fÔQi¨fcOX IZY BÀf UöY½¹f ´fSX dUSXû²f þ°ff¹ff WX`. A´f³fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ dRYVfSXRYûIY Àf¸fbQf¹f ³fZ IYWXf WX` dIY ¸ff³f³fe¹f ³¹ff¹f¸fcd°fÊ IYf IY±f³f ´fcSXZ ¸fLbAfSXf Àf¸fbQf¹f IZY A´f¸ff³f IZY ¶fSXf¶fSX WX` BÀfd»fE ¶fWXb°f d³fÔQ³fe¹f WX`. ³¹ff¹ff²feVf õfSXf CX³fIZY IYf¸f IYf EIY EZÀfZ IZYÀf ¸fZÔ dþIiY IYSX³fZ ÀfZ þû Àff¸ff³¹f ³fWXeÔ WX` ¸fLbAfSXf Àf¸fbQf¹f IZY dQ»f IYû ¶fWXb°f NXZÀf ´fWXbÔ¨fe WX`.


VfbIiY½ffSX

03

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

NXZIZY ´fSX EIY ÀMXZVf³f ! d¦fSXeVf ¸ff»fUe¹f

Af´f ¹fIYe³f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY SXZ»fUZ ÀMXZVf³f þ`Àfe þ¦fWX ´fSX dQ³f ·fSX Af´fIYû A´f³fe ¶ffBIY JOÞXe IYSX³fZ IYf dIYSXf¹ff 240 ÷Y ¨fbIYf³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`, AûSX 24 §fÔMXZ °fIY IYfSX JOÞXe SXJ³fZ IZY A¶f 590 ÷Y´fE »f¦f SXWXZ WX`Ô.¹fWX A¶f ·fû´ff»f WX ¶ fe¶f¦fÔ þ SX Z » fUZ ÀMXZVf³f IYe WXIYeIY°f WX`Ô.Af´fIYû ¹ffQ WXû¦ff dIY d´fL»fZ Àff»f ·fû´ff»f IZY WX¶fe¶f¦fÔþ SXZ»fUZ ÀMXZVf³f IYû d³fþe WXf±fûÔ ¸fZÔ Àfü´f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff ¹fWX ´fWX»ff SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ±ff BÀf ÀMX Z V f³f ´fd¶»fIY´fi f BUZ M X ´ffMXʳfSXdVf´f °fWX°f dUIYdÀf°f dIY¹ff þf³ff WX`Ô ¸f²¹f ´fiQZVf IYe IÔY´f³fe ¶fÔÀf»f ¦fib´f IYû BÀf SXZ»fUZ ÀMXZVf³f IZY ÀfÔ¨ff»f³f IYf NXZIYf d¸f»ff WX`. BÀf d³fþe IYSX¯f IYf dUSXû²f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ¶fWXb°f þûSXVfûSX ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ff AüSX BÀfIZ Y

¢¹ff

¶f°fIYWXe Qb¿´fdSX¯ff¸f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Af¦ffWX IYSX°fe ¶fWXb°f Àfe ´fûÀMX d»fJe ¦f¹fe ±fe.A¶f BÀf ´fe´fe´fe ¸ffgOX»f IYe WX I YeIY°f Àff¸f³fZ Af³fZ »f¦fe WX`.·fû´ff»f IZY OXeAfSXE¸f ³fZ þ¶f ´ffdIÔYʦf ¨ffþÊ IYf A´ficU»f QZ³fZ Uf»fZ BÔdOX¹f³f SXZ»fUZ ÀMXZVf³f OXZU»f´f¸fZÔMX IYfSX´fûSXZVf³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYe. ´fWX»fZ °fû ³fE SXZMX °f¹f IYSX ³ fZ Uf»fe ¶fÔ À f»f-WX ¶ fe¶f¦fÔ þ ´ff±f-UZ ´fi f BUZ M X d»f. IZ Y ¨feRY ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX ³fZ ¨ffþÊ §fMXf³fZ ÀfZ ÀffRY BÔIYfSX dIY¹ff CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³fZVf³f»f A¶fʳf MÑfÔÀf´fûMXÊ ´ffgd»fÀfe2006 IZY °fWX°f ¹fWX ¨ffþÊ ¶fPÞXfE WX`Ô. BÀf¸fZÔ ´ffdIÔYʦf IZY d»fE CX´f¹fû¦f IYe þf SXWXe þ¸fe³f IYf Àff»f·fSX IYf dIYSXf¹ff AüSX CXÀfIYe IYe¸f°f IYf A³fb´ff°f QZJIYSX ¨ffþÊ °f¹f dIY¹ff þf°ff WX`. A·fe ¨ffþÊ AüSX ¶fPÞXf¹ff þfE¦ff.IÔY´f³fe ³fZ ¨ffþÊ ·f»fZ WXe ¶fPÞXf dQ¹ff »fZdIY³f UfWX³fûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX CXÀf³fZ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX dQ¹ff WX`.¸fÀf»f³f ´ffdIÔYʦf ¸fZÔ ¦ffOÞXe ¸fZÔ IYûBÊ OXZÔMX Af þfE, IYûBÊ Àff¸ff³f ¨fûSXe ¨f»ff þfE ¹ff A³¹f IYûBÊ ³fbIYÀff³f WXû þfE °fû UWX EZÀfZ dIYÀfe ³fbIYÀff³f IYe þUf¶fQfSX ³fWX e Ô WX û ¦fe.¹fWX Àfc¨f³ff ·fe ´ffdIÔYʦf ¸fZÔ »f¦ff Qe WX`.¹fWX WXû°ff WX` d³fþeIYSX¯f IYSX³fZ IYf ¸f°f»f¶f CX³f »fû¦fû IYû °f»ffdVfE þû ÀMXZVf³f IZY d³fþeIYSX¯f IYf Àf¸f±fʳf IYSX SXWXZ ±fZ.

EIY Àf`SX¦ffWX ´fSX CX¦fiUfdQ¹fûÔ IYe ³fþSX ´fMX³ff .

d¦fSX²ffSXe »ff»f þûVfe

d¶fWXfSX IYf ¶fZþûOÞX ´f¹fÊMXIY À±f»f ·fe¸f¶ffÔ²f CX¦fiUfQ IYe ·fZÔMX ¨fPÞXf WX`. ¶fe°fZ 2005 ÀfZ ·fe¸f¶ffÔ²f Af¸f þ³f°ff IZY d»fE ¶fÔQ WX`. AüSX ´fbd»fÀf , ÀfeAfSX´feERY IZY ÀffE ¸fZÔ WX`. Àfû¸fUfSX IYû ·ff¦f»f´fbSX SXZÔþ IZY OXeAfBÊþe dUIYfÀf U`·fU ³fZ UWXfÔ þfIYSX WXf»ff°f IYe Àf¸feÃff IYe. B³fIZY ¸fb°ffd¶fIY WXf»ff°f °fû ´fWX»fZ ÀfZ Àfb²fSXZ WX`. ·fe¸f¶ffÔ²f ·fe dRYSX ÀfZ A´f³fe SXü³fIY ´ff³fZ IYû ¶fZ°ff¶f WX`. ¸f¦fSX ÀfSXIYfSX IYf ²¹ff³f þfE °f¶f WXe ¹fWX ¦fb»fþfSX WXû¦ff. ¹fWX d¶fWXfSX IZY ¸fbÔ¦fZSX dþ»fZ IZY WXUZ»fe JOÞX¦f´fbSX B»ffIZY ¸fZÔ WX`. WX¸f³fZ OXeAfBþe ÀfZ ¶ff°f IYe. BÀfÀfZ þbOÞXe A´f³fe ¹ffQûÔ IYû CX³WXûÔ³fZ ÀffÓff dIY¹ff WX`. ·ff¦f»f´fbSX SXZÔþ IZY OXeAfBÊþe dUIYfÀf U`·fU þ¶f AfBÊ´feEÀf ¶f³fIYSX ¶f°füSX ´fidVfÃfb ·ff¦f»f´fbSX AfE °fû ´fWX»fZ WXe SXûþ EIY UfIYE ³fZ CX³WXZÔ Àf³³f IYSX dQ¹ff ±ff. UZ AÔQSX ÀfZ dWX»f ¦fE ±fZ. Afþ ·fe CXÀf §fMX³ff IYû ¹ffQIYSX ¸f¸ffÊdWX°f WXû þf°fZ WX`. ¹fWX UfIY¹ff 13 Àff»f ´fbSXf³ff WX`. ¸f¦fSX ´fbd»fÀf ¸fWXIY¸ff IZY d»fE IYf»ff Bd°fWXfÀf. QSXAÀf»f dUIYfÀf U`·fU AfBÊ´feEÀf ¶f³f A´f³fZ ÃfZÂfe¹f ´fif¹fûd¦fIY ´fidVfÃf¯f »fZ³fZ 4 þ³fUSXe 2005 IYe SXf°f ·ff¦f»f´fbSX AfE ±fZ. AüSX EÀf´fe AfUfÀf ¸fZÔ WXe NXWXSXZ ±fZ. QcÀfSXZ SXûþ Vff¸f IYû UZ CX³fIZY Àff±f ¨ff¹f ´fSX ¶f`NXZ ¶ff°fZÔ IYSX SXWXZ ±fZ. CXÀfe QüSXf³f AfE EIY RYû³f ³fZ Àf¶fIZY WXûVf CXOÞXf dQE ±fZ. Àf¶fIZY Àf¶f ¨füIY ¦fE AüSX Àf³³f SXWX ¦fE. J¶fSX ±fe ¸fbÔ¦fZSX IZY °f°IYf»fe³f EÀf´fe IZYÀfe ÀfbSXZ³Qi¶ff¶fc IZY ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXû³fZ IYe. ·fe¸f¶ffÔ²f IZY þÔ¦f»f ¸fZÔ UZ ³f¢Àf»fe QÀ°fZ IYe °f»ffVf ¸fZÔ ¦fE ±fZ. CX¦fiUfdQ¹fûÔ

³fZ »f`ÔOX ¸ffBÔÀf IZY þdSXE ²f¸ffIYf IYSX CX³WXZÔ VfWXeQ IYSX dQ¹ff ±ff. ¹fWX ¶ff°f 5 þ³fUSXe 2005 IYe WX`. BÀf J¶fSX IZY ¶ffQ CXÀfe SXf°f 9 ¶fþZ A´f³fZ Àfed³f¹fSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f UZ ¸fbÔ¦fZSX IZY d»fE IcY¨f IYSX ¦fE ±fZ. AüSX ´fcSXe SXf°f ´fbd»fÀf IZYÔQi ¸fZÔ þ¦f IYSX ¦fbþfSXe. Àfb¶fWX WXû°fZ WXe VfWXeQ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe

¶f°füSX ´fidVfÃfb AfBÊ´feEÀf. Àfû¸fUfSX IYf QüSXf OXeAfBÊþe IYe WX`dÀf¹f°f ÀfZ WXbAf. ¹fZ ·ff¦f»f´fbSX SXZÔþ IZY Àff±f Àff±f ¸fbÔ¦fZSX OXeAfBÊþe IZY ´fi·ffSX ¸fZÔ WX`. BÀf QRYf IYf ¸fIYÀfQ UWXfÔ ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ õfSXf ¨f»ffE þf SXWXZ CX¦fiUfQ CX³¸fc»f³f Ad·f¹ff³f IYe Àf¸feÃff IYSX³ff ±ff. ·fe¸f¶ffÔ²f IYe UfdQ¹fûÔ IYû

·fe¸f¶ffÔ²f IYe SX¸fd¯fIY UfdQ¹ffÔ AüSX QüSXf IYSX°fZ OXeAfBþe dUIYfÀf U`·fU. IYû AÔd°f¸f Àf»ff¸fe Qe. dRYSX 11 ¶fþZ UWXfÔ ÀfZ ·fe¸f¶ffÔ²f ¸füIZY IYf þf¹fþf »fZ³fZ ¦fE. AfBÊ´feEÀf dUIYfÀf U`·fU Àfû¸fUfSX IYû ·fe¸f¶ffÔ²f IZY þÔ¦f»f IYf ¸fbAf¹f³ff IYSX³fZ ¦fE ±fZ. ¹fWX B³fIYe dþÔQ¦fe IYf °feÀfSXf ·fe¸f¶ffÔ²f QüSXf ±ff. ´fWX»fe QRYf ¹fZ 25 Àff»f IY¶f»f LfÂf þeU³f ¸fZÔ UWXfÔ ¶f³fZ ¦f¸fÊ ´ff³fe IZY IbYÔOX IYû QZJ³fZ A´f³fZ QûÀ°fûÔ IZY Àff±f ¦fE ±fZ. QcÀfSXe QRYf ¸fbÔ¦fZSX EÀf´fe IZY VfWXeQ WXû³fZ IZY ¶ffQ

QZJIYSX ¹fZ ´fWX»fZ IYe ¹ffQûÔ ¸fZÔ Jû ¦fE AüSX CX³f À¸fÈd°f¹fûÔ ³fZ þWXfÔ ÀfbJQ A³fb·fU IYSXf¹ff UWXeÔ 13 Àff»f ´fbSXf³fe CX¦fiUfQe UfSXQf°fûÔ ³fZ ÓfIYÓfûSX dQ¹ff. ²¹ff³f SXWXZ 5 þ³fUSXe 2005 IZY UfIYE IZY ¶ffQ ·fe¸f¶ffÔ²f IYOÞXZ ÀfbSXÃff ´fWXSXZ ¸fZÔ ¶fÔ²ff WX`. BÀfIZY ¶ffQ Af¸f »fû¦fûÔ IYf Af³ff þf³ff ¶fÔQ WX`. ¹fWX d¶fWXfSX IYf EIY ´fi¸fbJ ´f¹fÊMXIY À±f»f U ¶fZWX°fSXe³f d´fIYd³fIY À´ffgMX WX`. dþÀfZ IZYÔQi U SXfª¹f ÀfSXIYfSX

AfNX dU²ff¹fIY IYMX§fSXZ ¸fZÔ ²feSXþ ¨f°fbUZQeÊ L°fSX´fbSX .»ff·f IZY ´fQ ¸ff¸f»fZ IYe ´fdSX·ff¿ff ¸fZÔ Àff¦fSX

ÀfÔ·ff¦f IZY AfNX dU²ff¹fIYû IZY RÔYÀf³fZ IZY ¶ffQ ·fe A·f¹fQf³f d¸f»ff WXbAf WX`. ¶fbÔQZ»fJÔOX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfQÀ¹f ¶f³fIYSX ·ffþ´ff IZY dU²ff¹fIY QûWXSXf »ff·f IY¸ff SXWXZ WX`. þû SXfþ´fÂf °fIY ¸fZÔ CX»»fZdJ°f WX`. QÀ°ffUZþ °fû ¹fWXe IYWX°fZ ¨ffWXZ Q»fe»fZ IbYL ·fe. BÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX Af´f AüSX IYfÔ¦fiZÀf Qû³fû SXfþ³f`d°fIY Q»fû ³fZ ·ffþ´ff dU²f¹fIYû IYe ÀfQÀ¹f°ff SXï IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`.¸f²¹f´fiQZVf SXfþ´fÂf ¸fZÔ 11 ¸fBÊ 2007 IYû þfSXe Ad²fÀfc¨f³ff IZY °fWX° SXfª¹f VffÀf³f ³fZ ¶fbÔQZ»fJÔOX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ff. CXôZV¹f ±ff ¶fbÔQZ»fJÔOX IZY LWX dþ»fû Àff¦fSX, Q¸fûWX, MXeIY¸f¦fPX, ´f³³ff, L°fSX´fbSX AüSX Qd°f¹ff IYf Àf¸fi¦f dUIYfÀf WXû ÀfIZY. ¦fNX³f IZY ¶ffQ ÀfZ WXe ¹fWX ´fifd²fIYSX¯f IZYU»f ³ff¸f IZY d»f¹fZ þf³ff þf°ff SXWXf. SXfþ´fÂf Ad²fÀfc¨f³ff IZY A³fbÀffSX ´fifd²fIYSX¯f IYf A²¹fÃf SXfª¹f VffÀf³f ðfSXf ³ff¸ffÔdIY°f WXû¦ff. UWXeÔ ¶fbÔQZ»fJÔOX ÃfZÂf IZY ÀffÔÀfQ EÔU EIY d°fWXfBÊ dU²ff¹fIY ³ff¸ffÔdIY°f ÀfQÀ¹f WXû¦fZ. þf³fIYfSXe A³fbÀffSX A³fbÀffSX A²¹fÃf IYû ¶fIYf¹fQf UZ°f³f AüSX A³¹f ·fØfZ QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff. UWXeÔ ÀfQÀ¹fû IYû UZ°f³f AUV¹f ³fWXe d¸f»f°ff WXû »fZdIY³f UZ EZÀfZ ·fØfZ ´fif~ IYSX³fZ IZY Ad²fIYfSXe ¶f³fZ þû SXfª¹f VffÀf³f ðfSXf d¨fdWXÔ°f dIY¹fZ þf¹fZ. SXfþ´fÂf IZY BÀfe ¸fb£¹f d¶f³Qc ÀfZ »ff·f IZY ´fQ IYe ´fdSX·ff¿ff ¸fZÔ Uû dU²ff¹fIY RÔYÀf°fZ ³fþSX Af°fZ WX` þû ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfQÀ¹f ¸f³fûd³f°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`. ÀfÔ·ff¦fe¹f þ³fÀfÔ´fIYÊ IYf¹ffÊ»f¹f Àff¦fSX ðfSXf 3 A¢MXc¶fSX 2017 IYû þfSXe dUÄfd~ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ´fifd²fIYSX¯f ¸fZÔ Af¦ff¸fe AfQZVf °fIY Qû CX´ff²¹fÃf AüSX 11 ÀfQÀ¹fû IYû °f°IYf»f

´fi·ffU ÀfZ ³ff¸ffÔdIY°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. ´fifd²fIYSX¯f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe IZY ³ff¸f CX»»fZdJ°f dUÄfd~ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY dUþ¹f¶fWXfQbSX dÀfÔWX ¶fbÔQZ»ff AüSX ¸fWXZ³Qi ¹ffQU ´f³³ff IYû CX´ff²¹fÃf ´fQ ´fSX ³ff¸ffÔdIY°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. BÀfe ´fiIYfSX IYSX¯fdÀfÔWX ¹ffQU L°fSX´fbSX, Àfb³fe»f d°fUfSXe Àff¦fSX, ÀfÔþ¹f J¦ffÔSX MXeIY¸f¦fPX ÀfdWX°f dU²ff¹fIY¦f¯f Vf`»fZ³Qi þ`³f Àff¦fSX, ¸fWXZVf SXf¹f Àff¦fSX, IZY IZY ßfeUfÀ°fU MXeIY¸f¦fPX, SXZJf ¹ffQU L°fSX´fbSX, ¸fWXZ³Qi ¶ff¦fSXe ´f³³ff, CX¸ff JMXeIY Q¸fûWX, »fJ³f ´fMXZ»f Q¸fûWX, WXSXUÔVfdÀfÔWX SXfNXüSX Àff¦fSX IYû ÀfQÀ¹f ´fQ ´fSX ³ff¸ffÔdIY°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. ´fifd²fIYSX¯f ¸fZ ÔCX´ff²¹fÃf ´fQ ´fSX d³f¹fbdöY þWXfÔ AÀfÔU`²ffd³fIY WX` UWXe dU²ff¹fIYû IYf ÀfQÀ¹f ¶f³ff¹ff þf³ff »ff·f IZY ´fQ IYe ßfZ¯fe Qf¹fSXZ ¸fZ ÀU°f: WXe Af þf°ff WX`. SXfþ´fÂf IYe Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ ´fifd²fIYSX¯f ¸fZÔ CX´ff²¹fÃf ´fQ IYf Àfþȳf ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff AüSX ³ff WXe BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ IYûBÊ ³fBÊ Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe WXbBÊ. UWXeÔ dþ³f ÀfQÀ¹fû IYû ·fØfZ B°¹ffdQ QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f Ad²fÀfc¨f³ff ¸fZÔ CX»»fZdJ°f WXû CXÀf ´fQ ´fSX dU²ff¹fIYû IYf ³ff¸ffÔdIY°f WXû þf³ff ÀffRY°füSX ´fSX IYf³fc³f IYMX§fSXZ ¸fZÔ WX`. ¨fcÔIYe dU²ff¹fIY IYû UZ°f³f ÀfdWX°f A³¹f ÀfbdU²ff¹fZ U ·fØfZ ´fif~ WXû°fZ WX`. BÀfIZY ¶ffQ ´fifd²fIYSX¯f IYf ÀfQÀ¹f ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ·fØfZ B°¹ffdQ ´fif~ IYSX³fZ Ad²fIYfSX d¸f»f³ff Qû ´fQû ÀfZ »ff·f IY¸ff³ff WX`. ÀfÔdU²f³f IZY A³fb¨LZQ 102(1)(E) IZY °fWX° ÀffÔÀfQ ¹ff dU²ff¹fIY EZÀfZ dIYÀfe AüSX ´fQ ´fSX ³fWXe WXû ÀfIY°ff þWXfÔ UZ°f³f, ·fØfZ, ¹ff A³¹f RYf¹fQZ d¸f»f°fZ WXû. BÀfIZY A»ffUf ÀfÔdU²ff³f IZY A³fb¨LZQ 191(1)(E) AüSX þ³f´fid°fd³fd²f°U IYf³fc³f IYe ²ffSXf 9(E) IZY °fWX° ·fe AfdRYÀf AfRY ´fifdRYMX ¸fZÔ ÀffÔÀfQû-dU²ff¹fIYû IYû A³¹f ´fQ »fZ³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IYf ´fifU²ff³f WX`.

d¸f»fIYSX AüSX ¶fZþûOÞX ¶f³ff ÀfIY°fe WX`. ¹fWXfÔ ¦f¸fÊ ´ff³fe IZY IbYÔOX AüSX ¸ff³f ³fQe IZY CXí¸f À±f»f QZJ³fZ »ff¹fIY WX`. OXeAfBÊþe dUIYfÀf U`·fU ¶f°ff°fZ WX` dIY CX¦fiUfdQ¹fûÔ IYe dU²UÔÀfIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ³fZ 1993 ¸fZÔ ·f½¹f SXWXZ dUßff¸f ·fU³f U Ufg¨fMXfUSX IYû ²UÀ°f IYSX dQ¹ff. »fZdIY³f Afþ ·fe¸f¶ffÔ²f IYf ¸ffWXü»f ¶fQ»ff WX`. VffÔ°f WX`. BÀf ´f¹fÊMXIY À±f»f IYe dRYSX ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ´fWX¨ff³f ¶f³ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`. B³WXûÔ³fZ IbYÔOXûÔ ÀfZ °fIYSXe¶f³f 500 RYeMX IYe ´fUÊ°ffSXûWXe IYe °fSXWX ¨fPÞXfBÊ IYe AüSX ¸fûQd¦fSXe IZY ´fUÊ°fûÔ IZY dUWXÔ¦f¸f ³fþfSXZ IYû QZJf. UWXfÔ ¶f³fZ ´fbSXf³fZ ¸fÔdQSX IZY QVfʳf dIYE. Bd°fWXfÀf dU¿f¹f ´fSX ´fIYOÞX SXJ³fZ Uf»fZ BÀf °fZþ°fSXfÊSX U Bʸff³fQfSX Ld¶f IZY AfBÊ´feEÀf dUIYfÀf U`·fU IYf ¸fc»f ¸fIYÀfQ IYf³fc³f IYf SXfþ IYf¹f¸f IYSX³ff WX`. ¹fZ IYWX°fZ WX` ´f¹fÊMXIYûÔ ÀfZ J¨ffJ¨f ·fSXZ SXWX³fZ Uf»fZ IbYÔOXûÔ IYû UeSXf³f QZJIYSX 21 ¸ff¨fÊ 1811 ¸fZÔ ¹fWXfÔ AfE RiYfÔdÀfÀf ¶fbIYf³f³f IZY d»fJZ U¯fʳfûÔ IYû ¶f°ff³ff þøYSXe WX`. ¶fbIYf³f³f ³fZ 200 Àff»f ´fWX»fZ ·fe¸f¶ffÔ²f IZY ÓfSX³fûÔ IYû ·ffSX°fQZVf IYf ÀfUÊßfZâ ¶f°ff¹ff ±ff. U`ÀfZ ·fe 13 Àff»fûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f IbYL ¶fQ»ff WX`. A¦f»f ¶f¦f»f ¦ffÔUûÔ IZY §fSX d¶fþ»fe ÀfZ SXüVf³f WX`. ´f¢IYe ÀfOÞXIZYÔ ÀfbQcSX ¦ffÔUûÔ IYû ·fe þûOX SXWXe WX`. UWXfÔ IYe ´fifIÈYd°fIY LMXfEÔ dQ»f IYû ¶ff¦f ¶ff¦f IYSX SXWXe WX`. ·fe¸f¶ffÔ²f A´f³fZ ÀfÔIiY¸f¯f IYf»f ÀfZ d³fIY»f³fZ IYû ½¹ffIbY»f WX`. þøYSX°f WX` Àff¸fbQfd¹fIY ´fbd»fdÀfÔ¦f IZY °fWX°f »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ ¶f`NXZ JüRY IZY ¸ffWXü»f IYû J°¸f IYSX³ff. EZÀff UZ JbQ ·fe ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX` AüSX B³fIYe IYûdVfVf ·fe .

IbYVfe³f¦fSX ¸fZ ¶ff»fc J³f³f IYf QfÔU´fZÔ¨f

·ff³fb d°fUfSXe IbYVfe³f¦fSX. IbYVfe³f¦fSX dþ»fZ IZY °f¸fIbYWXeSXfþ °fWXÀfe»f ÃfZÂf ¸fZÔ ¦fÔOXIY ³fQe ¸fZÔ E´fe ¶ffÔ²f

IZY IYSXe¶f ¶ff»fc J³f³f IZY d»fE OXeE¸f IbYVfe³f¦fSX õfSXf þfSXe ´f˜f IYf³fc³fe QfÔU´fZÔ¨f ¸fZÔ RÔYÀf ¦f¹ff WX`. ¢¹fûÔdIY ¶ffPÞX JÔOÞX IZY Ad²fVffÀfe Ad·f¹fÔ°ff ³fZ E´fe ¶ffÔ²f IZY ÀfMXZ ´fûIY»f`ÔOX ¸fVfe³f ÀfZ WXû SXWXe AÔ²ff²fbÔ²f J³f³f IYû E´fe ¶ffÔ²f U ¶ffPÞX IYe ÂffÀfQe IZY d»fE IYfRYe J°fSX³ffIY ¸ff³ff WX` AüSX OXeE¸f IYû ´fÂf þfSXe IYSX Af¦fiWX dIY¹ff WX` dIY ¶ff»fc J³f³f IYû °f°IYf»f SXûIYf þfE. ¢¹fûÔdIY ³ffd¸f°f NXZIZYQfSX õfSXf ¶ff»fc J³f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`. B°f³ff WXe ³fWXeÔ dU²ff³f Àf·ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff³f¸fÔOX»f Q»f IZY ³fZ°ff Aþ¹f IbY¸ffSX »f»»fc ·fe ¶ffPÞX ´fi·ffdU°fûÔ IZY Àff±f E´fe ¶ffÔ²f ´fSX d¶fSXUMX IYû³WXUd»f¹ff ¦ffÔU IZY Àff¸f³fZ ¶ff»fc J³f³f SXûIYUf³fZ IZY d»fE A³fVf³f ´fSX ¶f`NXZ WX`Ô. CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY OXeE¸f Af³Qif Uf¸fÀfe IZY WXÀ°ffÃfSX ÀfZ AdWXSXü»feQf³f-d´f´fSXf ¶ffÔ²f IZY IYSXe¶f ¦fÔOXIY ³fQe ÀfZ ÀfMXZ ¶ff»fc ÃfZÂf ¸fZÔ ¶ff»fc J³f³f IYf ´f˜f þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff. þ¶f ¶ffPÞX JÔOX IZY Ad²fVffÀfe Ad·f¹fÔ°ff ·fSX°f SXf¸f ³fZ OXeE¸f IYû ¶ff»fc J³f³f IYû AU`²f ¶f°ff°fZ WXbE °f°IYf»f ¶ff»fc J³f³f SXûIYUf³fZ IZY d»fE ´fÂf þfSXe dIY¹ff þû dþ»ff ´fiVffÀf³f ÀfIY°fZ ¸fZÔ Af ¦f¹ff. ¶ffPÞX JÔOX IYf °fIYÊ WX` dIY ¸fZSXZ dU·ff¦f õfSXf ³f °fû dIYÀfe ³fZ E³fAûÀfe IZY AfUZQ³f WXe dIY¹ff WX` AüSX ³f WXe WX¸f³fZ E´fe ¹ff dIYÀfe ¶ffÔ²f ÀfZ ÀfMXZ ¶ff»fc J³f³f IZY d»fE E³fAûÀfe WXe þfSXe dIY¹ff WX`. B°f³ff WXe þ¶f CX³fÀfZ ¹fWX ´fcLf ¦f¹ff dIY ´f˜f þfSXe IYSX³fZ Uf»fe IY¸fZMXe ¸fZÔ °fû Af´f ·fe WXûÔ¦fZ. BÀf ´fSX CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fbÓfZ °fû ´f°ff WXe ³fWXeÔ WX` dIY IY¶f ´f˜f WXû ¦f¹ff. ³f °fû IY¸fZMXe ¸fZÔ ¸fbÓfZ SXJf ¦f¹ff ±ff AüSX ³f WXeÔ ¸fZSXZ ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ff ±ff. OXeE¸f IYû ·fZþZ ´fÂf ¸fZÔ Ad²fVffÀfe Ad·f¹fÔ°ff ¶ffPÞX JÔOX ³fZ d»fJf WX` dIY E´fe ¶ffÔ²f IZY 6-900 ÀfZ 9-000 dIY¸fe IZY ¸f²¹f ¶feSXUMX IYû³WXUd»f¹ff IZY Àf¸fe´f dþÀf þ¦fWX ÀfZ ¶ff»fc IYf J³f³f IYSX SXWXZ WX`Ô. CXÀf À±ff³f IYe QcSXe ¶ffÔ²f ÀfZ 200 ¸feMXSX WXe WX`. ¹fWX °fMX¶fÔ²f A°¹fÔ°f WXe ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`. þû d¶fWXfSX U ¹fc´fe IYe Àfe¸ff IYû þûOÞX°ff WX`. ¦fÔOXIY ³fQe CXöY À±f»f ´fSX ´fid°fU¿fÊ »f¸¶fU°f IYMXf³f IYSX°fe WXbBÊ ¶fÔ²fZ IZY IYSXe¶f ´fWXbÔ¨f SXWXe WX` °f±ff WXSX U¿fÊ 50-60 ¸feMXSX IYe QcSXe ¸fZÔ CX´fþfDY ·fcd¸f IYû ·fe IYfMX°fe WX`. CXöY À±f»f ´fSX ¶ff»fc J³f³f ÀfZ ³fQe IYe ²ffSXf ¶ffPÞX AUd²f ¸fZÔ A°¹fd²fIY °feUi WXû¦fe. ¢¹fûÔdIY UWXfÔ EIY ³f¹ff dÀ´f»f ¶f³f ÀfIY°ff WX`. þû ¶ffÔ²f IZY d»fE A°¹fÔ°f WXe J°fSX³ffIY Àffd¶f°f WXû ÀfIY°ff WX`. Ad²fVffÀfe Ad²f¹fÔ°ff ³fZ OXeE¸f ÀfZ ¶ff»fc J³f³f ´fSX °f°IYf»f SXûIY »f¦ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`.BÀf Àf¸¶f³²f ¸fZÔ OXeE¸f Af³Qif Uf¸fÀfe ³fZ QcSX·ff¿f ´fSX ¶f°ff¹ff dIY Ad²fVffÀfe Ad·f¹fÔ°ff ¶ffPÞX JÔOX IZY ´fÂf IZY Àf¸¶f³²f ¸fZÔ ¸fbÓfZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`. A·fe ¸f` BÀf ¸fbïZ ´fSX IbYL ·fe IYWX³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXcÔ. WXfBÊIYûMXÊ ÀfZ »füMX°fZ WXe þfSXe ´f˜Z IYe ³fE dÀfSXZ ÀfZ Àf¸feÃff IYøYÔ¦ff.


VfbIiY½ffSX

04

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

IiYZþe dIÔY¦f AüSX EMX¸fe ¶fMX³f XØfSX IYûdSX¹ff IZY °ff³ffVffWX dIY¸f þûÔ¦f-CX³f ¸füþcQf WXf»ff°f ¸fZÔ OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY ¸fbIYf¶f»fZ ª¹ffQf IiYZþe ³fþSX Af°fZ WX`Ô. CX³fIZY QZVf ¸fZÔ EIY ´fSX¸ff¯fb À±f»f ´fSX ´fSXeÃf¯f IZY ¶ffQ WXbBÊ Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ 200 »fû¦fûÔ IYe þf³f þf ¨fbIYe WX`, BÀfIZY d»fE ·ffSXe Af»fû¨f³ff ·fe ÓfZ»f ¨fbIZY WX`Ô, ´fSX dIY¸f IYf A¸fZdSXIYf IYû ´fMXJ³fe QZ³fZ IYf þû Àf´f³ff WX`, UWX »f¦ff°ffSX IYf¹f¸f WX`. BÀfIZY d»fE dIY¸f EIY IZY ¶ffQ EIY ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f IYSX SXWXZ WX`Ô, ¶f`d»fdÀMXIY d¸fÀffB»fZÔ Qf¦f SXWXZ WX`Ô AüSX EZÀff WXSX ³f¹ff IYfSX³ff¸ff IYSX³fZ IZY ¶ffQ ³fBÊ ¨fZ°ffU³fe þfSXe IYSX QZ°fZ WX`Ô. ¶fOÞXf

Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX dÀfÔWX

³ffSXfþ¦fe ÓfZ»f³fe ´fOÞXe ±fe. Afþ CXØfSX IYûdSX¹ff ÀfZ ·fe ¹fWXe ³ffSXfþ¦fe dQJ SXWXe WX`, WXf»ffÔdIY BÀf¸fZÔ dIY¸f IZY ½¹fdöY°U IYe ·fe EIY ·fcd¸fIYf WX` þû ¶fZWXQ AfIiYf¸fIY dQJ°fe WX`. ´fSX ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY AfdJSX ´fd›¸fe QZVf EZÀff ¢¹fûÔ ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY ´fSX¸ff¯fb °ffIY°f AüSX Af´fcd°fÊ ´fSX d³f¹fÔÂf¯f IYf Ad²fIYfSX dÀfRYÊ CX³WXeÔ IZY ´ffÀf SXWX³ff ¨ffdWXE? CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY þû ´fd›¸fe QZVf ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f ¶f`³f IYSX³fZ IYû »fZIYSX WXÔ¦ff¸ff JOÞXf dIYE WXbE WX`Ô, UZ JbQ EZÀfZ MXZÀMX IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af¦fZ SXWXZ WX`Ô. Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf EMX¸fe MXZÀMX 1961 AüSX 1970 IZY ¶fe¨f IYd±f°f Vfe°f¹fbð IYf»f ¸fZÔ dIYE ¦fE ±fZ. CXÀfIZY ¶ffQ ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f IYe QSX d¦fSXe AüSX

WXû¦ff. IYWX³fZ IYû °fû QcÀfSXZ ´fQf±fûÊÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ SXZdOX¹fûEd¢MXU ´fQf±fÊ, þ`ÀfZ dIY ³¹fcd¢»f¹fSX dSXE¢MXSX ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ Uf»fZ ¹fcSXZd³f¹f¸f IYû AfÀff³fe ÀfZ ¶fZ¨ff ¹ff JSXeQf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ff WX`. ¶ff°f ¨ffWXZ VffÔd°f´fc¯fÊ BÀ°fZ¸ff»f IYe WXû, ¹fcSXZd³f¹f¸f JSXeQ³fZ IZY d»fE BÀfIZY Àf´»ff¹fSX ¦fib´f IZY ´ffÀf AþeÊ »f¦ff³fe ´fOÞX°fe WX` ¢¹fûÔdIY BÀfIYf IYûBÊ Jb»ff ¶ffþfSX ³fWXeÔ WX`. AÀf»f ¸fZÔ ³¹fcd¢»f¹fSX dSXE¢MXSX ¶f³ff³fZ IYe °fIY³feIY 46 QZVfûÔ IZY Àf¸fcWX- ³¹fcd¢»f¹fSX Àf´»ff¹fSX ¦fib´f (E³fEÀfþe) IZY ´ffÀf °fû Aüôûd¦fIY QZVfûÔ õfSXf °f¹f IYe ¦fBÊ ³fed°f¹fûÔ IZY °fWX°f ¨f»f°ff WX`. ·ffSX°f IYû A´f³fZ dSXE¢MXSXûÔ IZY d»fE BÊÔ²f³f (¹fcSXZd³f¹f¸f) ´ff³fZ IZY d»fE BÀfe Àf¸fcWX IZY

ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY ¢¹ff BÀf UöY CXØfSX IYûdSX¹ff AüSX A¸fZdSXIYf IZY ¶fe¨f ´f`Qf WXbBÊ °f³ff°f³fe IYûBÊ ¶fOÞXf øY´f »fZ ÀfIY°fe WX` AüSX ¢¹ff Qbd³f¹ff ¸fZÔ BÀf IYfSX¯f EMX¸fe þÔ¦f IYf J°fSXf ´f`Qf WXû ÀfIY°ff WX`. WXf»f°f ¹fWX WX` dIY B¢IYeÀfUeÔ ÀfQe ¸fZÔ ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f IYSX³fZ Uf»ff CXØfSX IYûdSX¹ff AIZY»ff EZÀff QZVf WX`. ´fSX ¹fWX ·fe EIY Àf¨f WX` dIY ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯fûÔ IYû ¶f`³f IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¨f`Ôd´f¹f³f SXWX ¨fbIZY ´fd›¸fe QZVfûÔ IZY ´ffÀf EMX¸fe WXd±f¹ffSXûÔ IYf þJeSXf ¸füþcQ WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ WXe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf EMX¸fe MXZÀMX dIYE WX`Ô. Afþ ·f»fZ WXe ´fcSXe Qbd³f¹ff IYe ³fþSX ¸fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ff EIY dU»fZ³f IYe °fSXWX ³fþSX Af°ff WX`, »fZdIY³f WXIYeIY°f ¹fWX WX` dIY Qbd³f¹ff IZY IbY»f ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IYf 92% ÀfZ dWXÀÀff ª¹ffQf øYÀf AüSX A¸fZdSXIYf IZY ´ffÀf WXe WX`. ¹fWXe UþWX WX` dIY ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯fûÔ ´fSX ¶f`³f IYSX³fZ Uf»fe ÀfÔd²f (ÀfeMXe¶feMXe) IYû ·fZQ·ffU´fc¯fÊ ¶f°ff¹ff þf°ff SXWXf WX`. BÀf ÀfÔd²f IYf dUSXû²f IYSX³fZ Uf»fZ ¶fOÞXZ QZVfûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ·fe WX`. ·ffSX°f IYf °fIYÊ WX` dIY A´f³fe ³¹fcd¢»f¹fSX ¸fû³fû´ffg»fe ¶f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE ¹fWX Àf¸fÓfü°ff dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYf ‘WXd±f¹ffSX’ ¶f³f ¨fbIYf WX`. ·ffSX°f ³fZ ÀfeMXe¶feMXe ´fSX WXe ³fWXeÔ ´fSX¸ff¯fb A´fiÀffSX ÀfÔd²f (E³f´feMXe) ´fSX ·fe QÀ°fJ°f ³fWXeÔ dIYE WX`Ô. ´fSX BÀf Àf¸f¹f ª¹ffQf ¨f¨ffÊ dIY¸f þûÔ¦f CX³f IZY QbÀÀffWXÀf IYe WX`. Àf¸fÀ¹ff ¹fWX WX` dIY A°fe°f ¸fZÔ ´fd›¸f ÀfZ ¶ffWXSX dþÀf dIYÀfe QZVf ¸fZÔ EMX¸fe MXZÀMX IYSX³fZ IYe þbSXÊ°f IYe WX`, CXÀfZ ´fid°f¶fÔ²f ÓfZ»f³fZ ´fOÞXZ WX`Ô. JbQ ·ffSX°f BÀfIYf ·fböY·fû¦fe WX`. U¿fÊ 1998 ¸fZÔ ´fûJSX¯f ¸fZÔ dIYE ¦fE ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f IZY ¶ffQ ·f»fZ WXe IYWXf þf°ff SXWXf dIY ¶fbð ¸fbÀIYSXfE WX`Ô, ´fSX ·ffSX°f IYû Qbd³f¹ff IYe

Vfe°f¹fbð ·fe J°¸f ¸ff³f d»f¹ff ¦f¹ff. »fZdIY³f 70 IZY QVfIY °fIY A¸fZdSXIYf, øYÀf, RiYfÔÀf, d¶fiMXZ³f ³fZ WXe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf EMX¸fe MXZÀMX dIYE ±fZ. dIY¸f þûÔ¦f IYû ²f¸fIYf³fZ Uf»fZ OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ EIY ¸füIZY ´fSX IYWXf ±ff dIY ¶fWXb°f A¨Lf WXû A¦fSX dIYÀfe QZVf IZY ´ffÀf ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSX WXûÔ WXe ³f, »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ WXû¦ff. BÀfd»fE EZÀfZ EMX¸fe WXd±f¹ffSX SXJ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IYû WXe Àf¶fÀfZ Af¦fZ SXWX³ff WXû¦ff. ¹fWXe ³fWXeÔ, SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³fZ þf³fZ IZY ¶ffQ ·fe MÑÔ´f ³fZ EZÀfe WXe ¶f¹ff³f¶ffþe IYe ±fe. CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY A¸fZdSXIYf IYû A´f³fe ´fSX¸ff¯fb Ãf¸f°ff ¶fPÞXf³fe ¨ffdWXE. °f±¹fûÔ ¸fZÔ QZJZÔ °fû A¸fZdSXIYf ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IZY þJeSXZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dÀfRYÊ øYÀf ÀfZ ´feLZ WX`. dRYSX ·fe Afþ CXÀfIZY ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IYf þJeSXf d¶fiMXZ³f ÀfZ 31 ¦fb³ff AüSX ¨fe³f ÀfZ 26 ¦fb³ff ª¹ffQf ¶fOÞXf WX`. ¹fZ EMX¸fe WXd±f¹ffSX CXÀfIZY ´ffÀf QVfIYûÔ ÀfZ WX`Ô AüSX EZÀfZ ¸fZÔ þ¶f ¨ffWXZ, A¸fZdSXIYf ²fSX°fe IYf IYBÊ ¶ffSX dU³ffVf IYSX ÀfIY°ff WX`. ÀfÔ£¹ff IZY dWXÀff¶f ÀfZ QZJZÔ, °fû UfgdVfÔ¦fMX³f dÀ±f°f ÀfÔÀ±ff Af¸ÀfÊ IÔYMÑû»f EÀfûdÀfEVf³f IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX øYÀf IZY ´ffÀf 7,000 °fû A¸fZdSXIYf IZY ´ffÀf 6800 ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSX WX`Ô. B³f Qû³fûÔ ¸fb»IYûÔ IZY ´ffÀf þøYSX°f ÀfZ ª¹ffQf WXd±f¹ffSX WX`Ô AüSX B³fIYe IbY»f ÀfÔ£¹ff ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¸füþcQ 15 WXþfSX EMX¸fe WXd±f¹ffSXûÔ IYf 90 ´fid°fVf°f WX`. BÀf d»fÀMX ¸fZÔ RiYfÔÀf °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX Af°ff WX`. WXf»ffÔdIY A¸fZdSXIYf-øYÀf A¶f B³fIYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXf ³fWXeÔ ÀfIY°fZ. ¹fZ Qû³fûÔ QZVf 2010 ¸fZÔ ´fif¦f ¸fZÔ WXbE ÀMÑ`MXZdþIY Af¸ÀfÊ dSXOX¢Vf³f MÑeMXe ÀfZ ¶fÔ²f ¨fbIZY WX`Ô, dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f Qû³fûÔ IYf BÀf Àff»f A´fi`»f (2018) °fIY A´f³fZ ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IZY þJeSXZ IYû EIY ¶fSXf¶fSX IYSX³ff

Àff¸f³fZ d¦fOÞXd¦fOÞXf³ff ´fOÞX°ff WX`. BÀf ³fed°f IYe Af»fû¨f³ff BÀfed»fE ª¹ffQf°fSX dUIYfÀfVfe»f QZVf IYSX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ A´f³fe DYþfÊ IYe þøYSX°fZÔ ´fcSXe IYSX³fZ IZY d»fE ·fe BÀf ¦fib´f IYe ¸ff³f-¸f³fü½U»f IYSX³fe ´fOÞX°fe WX`. EZÀfZ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe QZVf IZY d»fE EMX¸fe WXd±f¹ffSX ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¹fcSXZd³f¹f¸f WXfdÀf»f IYSX³ff AüSX ·fe MXZPÞXe JeSX WX`. EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ d¸fÂf QZVf WXe ¹fWX BÊÔ²f³f AüSX °fIY³feIY ¨fûSXe-dL´fZ WXfdÀf»f IYSXf°fZ WX`Ô, þ`ÀfZ CXØfSX IYûdSX¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ BÀfIYf AfSXû´f ¨fe³f ´fSX ¸fPÞXf þf°ff WX`. ´fSX EMX¸fe WXd±f¹ffSXûÔ IYf EIY ´fÃf ¹fWX ·fe WX` dIY Vfe°f¹fbð IYf»f J°¸f WXû³fZ IZY ¶ffQ B³f WXd±f¹ffSXûÔ IYf ª¹ffQf ¶fOÞXf CXïZV¹f EIY QcÀfSXZ IYû ¦feQOÞX·f·fIYe QZ³ff WXû ¦f¹ff WX`. ·ffSX°f A´f³fZ EMX¸fe WXd±f¹ffSXûÔ IYf þJeSXf dQJfIYSX ´fOÞXûdÀf¹fûÔ IYû VffÔ°f SXJ³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°ff WX` °fû ´ffdIYÀ°ff³f BÀfIYe AIYOÞX dQJf°ff WX` dIY ·ffSX°f ¹fWX ³f ·fc»fZ dIY ´ffIY A¶f EIY ´fSX¸ff¯fb-ÀfÔ´f³³f QZVf WX`. þ¶fÀfZ ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f, Qû³fûÔ ´fSX¸ff¯fb Ãf¸f°ff ÀfZ »f`Àf WXbE WX`Ô, Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¹fWX ¶fWXÀf þûSXûÔ ´fSX WX` dIY B³fIZY ¶fe¨f IYf °f³ffU dIYÀfe ·fe EMX¸fe þÔ¦f IYf Àf¶f¶f ¶f³f ÀfIY°ff WX`. d´fL»fZ Àff»f ·fe ¹fcEÀf ÀfZÔMÑ»f IY¸ffÔOX IZY IY¸ffÔOXSX þ³fSX»f þûÀfZRY UûMXZ»f ³fZ Àf`³¹f ÀfZUfAûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f Àfd¸fd°f IYû Qe ¦fBÊ A´f³fe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ·ffSX°f IZY ¶fe¨f °f³ffU »f¦ff°ffSX þfSXe WX`. JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f dÀ±f°f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYe AûSX ÀfZ WX¸f»fZ AüSX CXÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe IYfSXÊUfBÊ ´fSX¸ff¯fb ¹fbð IYe UþWX ¶f³f ÀfIY°fe WX`. ¹fWXe ³fWXeÔ, ¶fe¨f-¶fe¨f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°f IYe ¶fPÞX°fe EMX¸fe VfdöY IYf °fIYÊ QZIYSX A´f³fZ WXd±f¹ffSXûÔ ¸fZÔ BþfRYf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ·fe

CX

IYSX°ff SXWX°ff WX`. d´fL»fZ Àff»f ´ffdIYÀ°ff³fe dUQZVf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf ³fRYeÀf þIYdSX¹ff ³fZ QfUf dIY¹ff ±ff dIY ·ffSX°f EMX¸fe WXd±f¹ffSXûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f EIY ¦fb~ VfWXSX ¶fÀff³fZ ¸fZÔ þbMXf WX`, dþÀfZ °fbSXÔ°f SXûIYf ³fWXeÔ ¦f¹ff °fû QdÃf¯f EdVf¹ff IYf VfdöY ÀfÔ°fb»f³f d¶f¦fOÞX ÀfIY°ff WX`. ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ A¸fZdSXIYf IYe ´fid°fdâ°f ´fdÂfIYf RYfgSXZ³f ´ffgd»fÀfe ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f EIY »fZJ IYû A´f³fZ QfUZ IYf Af²ffSX ¶f³ff¹ff ±ff, dþÀf¸fZÔ dþÀf¸fZÔ IY³ffÊMXIY IZY ¦fb»f¶f¦ffÊ dþ»fZ IYe EIY d´fLOÞXe °fWXÀfe»f ¸fZÔ ·ffSX°f IZY IbYL U`Äffd³fIYûÔ AüSX ´fid°fSXÃff ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf dUIYdÀf°f dIYE þf SXWXZ EIY Vfû²f AüSX ´fSXeÃf¯f dNXIYf³fZ IYû WXfBOÑûþ³f ¶f¸f þ`ÀfZ J°fSX³ffIY EMX¸fe WXd±f¹ffSXûÔ ´fSX IYf¸f IYSX³fZ IYe þ¦fWX ¶f°ff¹ff ¦f¹ff ±ff. WXf»ffÔdIY BÀfIYf EIY Àf¨f ¹fWX WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´ffÀf ·ffSX°f ÀfZ ª¹ffQf ´fSX¸ff¯fb ¶f¸f WX`. EIY A¸fZdSXIYe dSX´fûMXÊ ¶f°ff ¨fbIYe WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´ffÀf 120 EMX¸f ¶f¸f WX`Ô, þ¶fdIY ·ffSX°f IZY ´ffÀf 90 ÀfZ 110 EMX¸f ¶f¸f WXû³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊ WX`. ¹fWX JbQ ¸fZÔ EIY ¦fÔ·feSX AÀfÔ°fb»f³f IYf ³f¸fc³ff WX`, ¢¹fûÔdIY ´ffdIYÀ°ff³f IYû J°fSXf dÀfRYÊ ·ffSX°f ÀfZ WX`, þ¶fdIY ·ffSX°f IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY A»ffUf ¨fe³f IZY øY´f ¸fZÔ IYWXeÔ ª¹ffQf ¶fOÞXe EMX¸fe °ffIY°f IZY Q¶fQ¶fZ ÀfZ

IZY øY´f ¸fZÔ ³f WXûIYSX ³¹fcd¢»f¹fSX ¶fieRYIZYÀf IZY øY´f ¸fZÔ WXû°ff WX`. ¹fWX ¶fieRYIZYÀf A¸fZdSXIYe Àf`³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àf¸fcWX AüSX þøYSXe AfQZVf U ¨feþûÔ IYf d¸f»ff-þb»ff øY´f WX`. BÀf ¶fieRYIZYÀf IYû ³¹fcd¢»f¹fSX RbYMX¶ffg»f IYWXf þf°ff WX`. dIYÀfe ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSX IYû RYf¹fSX IYSX³fZ IZY d»fE BÀf RbYMX¶ffg»f IYe þøYSX°f WXû°fe WX`. AÀf»f ¸fZÔ ¹fWX ¶fieRYIZYÀf EIY EZÀfe MXe¸f WX`, þû A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f IZY Àff±f WXSX UöY Àfe²fZ ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ SXWX°fe WX`, ¨ffWXZ UWX dUQZVf ¸fZÔ WXe ¢¹fûÔ ³f WXûÔ. d´fL»fZ Àff»f A¦fÀ°f ¸fZÔ EIY dUVfZ¿fÄf ³fZ A¸fZdSXIYe MXeUe ¨f`³f»f IYû ¶f°ff¹ff ±ff dIY ‘MÑÔ´f þ¶f ¦fû»RY JZ»f°fZ WX`Ô °fû ·fe ¹fWX ‘RbYMX¶ffg»f EIY LûMXe ¦ffOÞXe ¸fZÔ CX³fIZY ´feLZ ¨f»f°fe WX`. BÀf MXe¸f IZY Àf`³¹f Ad²fIYfSXe IYBÊ °fSXWX IZY ÀfÔ¨ffSX MXc»f AüSX UfgSX ´»ff³f IYe dOXMXZ»Àf d»fE WXbE EIY dIY°ff¶f Àff±f ¸fZÔ SXJ°fZ WX`Ô. dþÀf UöY A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f IYû ¹fWX ¸fWXÀfcÀf WXû dIY dIYÀfe þ¦fWX ´fSX EMX¸fe WX¸f»fZ IYf Àf¸f¹f WXû ¦f¹ff WX`, °fû BÀfIZY d»fE UWX EIY JfÀf IYûOX- d¶fÀIbYMX IZY þdSX¹fZ ´fZÔMXf¦f³f (A¸fZdSXIYe SXÃff ¸fÔÂff»f¹f) IZY Àf`³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ Àff²f°fZ WX`Ô. d¶fÀIbYMX ·fe AÀf»f ¸fZÔ EIY IYfOXÊ WXû°ff WX` dþÀf¸fZÔ IbYL IYûOX WXû°fZ WX`Ô. BÀf d¶fÀIbYMX ¹ff IYfOXÊ ¸fZÔ QþÊ

JbQ IYû ¶f¨ffIYSX SXJ³ff WX`. Àff»f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¨f¨ffÊ EMX¸fe ¹ff ³¹fcd¢»f¹fSX ¶fMX³f IYe WXbBÊ. ¹fWX dIYÀfe IY¸feþ ¹ff IYûMX IZY ¶fMX³f ÀfZ ª¹ffQf ¦fÔ·feSX ¸fÀf»ff WX` ¢¹fûÔdIY dIY¸f þûÔ¦f IZY QfUZ IZY þUf¶f ¸fZÔ OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ dþ³f ¶fOÞXZ EMX¸fe ¶fMX³fûÔ IYf QfUf dIY¹ff WX`, UZ Àf¨f ¸fZÔ IYfRYe ª¹ffQf ÀfÔWXfSXIY WX`Ô. ¶fMX³f IYe Vf¢»f ¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb WX¸f»fZ IYe ²f¸fIYe QZ³fZ IYf ¹fWX EIY ³f¹ff MÑZÔOX WX`, dþÀfIYf ÀfWXfSXf Qû³fûÔ ³fZ d»f¹ff WX`. EMX¸fe ¶fMX³f IYf ³fþQeIYe ¸f°f»f¶f EIY EZÀfZ dÀU¨f ÀfZ WX` dþÀf¸fZÔ ¶fMX³f Q¶ff³fZ IYf ¸f°f»f¶f A´f³fZ Àf`³¹f IY¸ffÔOX IYû dIYÀfe QZVf IZY dJ»ffRY ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSXûÔ IZY BÀ°fZ¸ff»f IYe Bþfþ°f QZ³ff WX`. ¹fWX ¶fMX³f VffÀf³ff²¹fÃf IYe ¸fZþ ´fSX WXû³ff IY°fBÊ þøYSXe ³fWXeÔ WX`. þ`ÀfZ ¹fdQ A¸fZdSXIYf IZY ¸ff¸f»fZ IYû QZJZÔ, °fû UWXfÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY ´ffÀf ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSX dIYÀfe ·fe UöY BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX WXû°ff WX` »fZdIY³f UWX Ad²fIYfSX ¶fMX³f

¶ffSX IYûOX IYe þf³fIYfSXe SXf¿MÑX´fd°f IZY A»ffUf dÀfRYÊ ´fZÔMXf¦f³f IYû WXû°fe WX`. U`ÀfZ °fû A¸fZdSXIYf ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY BÀf Ad²fIYfSX IYû IYûBÊ ¨fb³fü°fe ³fWXeÔ WX`Ô, »fZdIY³f d´fL»fZ Àff»f ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ 40 Àff»fûÔ ¸fZÔ EZÀff ¸füIYf ´fWX»fe ¶ffSX Af¹ff, þ¶f A¸fZdSXIYe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ SXf¿MÑX´fd°f IZY ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSX »ffg³¨f IYSX³fZ IZY Ad²fIYfSX IYe þfÔ¨f IYe ±fe. Vff¹fQ A¸fZdSXIYe IYfÔ¦fiZÀf IYû A´f³fZ ³fE SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f ª¹ffQf AfIiYf¸fIY ¸fWXÀfcÀf WXbE ±fZ. BÀf d¶fÀIbYMX ÀfZ þbOÞXZ IbYL dQ»f¨fÀ´f dIYÀÀfZ ·fe WX`Ô. þ`ÀfZ, SXf¿MÑX´fd°f IYf ´fQ ÀfÔ·ff»f³fZ IZY ¶ffQ E¶feÀfe ³¹fcþ ³fZ OXû³ff»OX MÑÔ´f ÀfZ ´fcLf ±ff dIY, d¶fÀIbYMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ CX³WXZÔ I`YÀff ¸fWXÀfcÀf WXû SXWXf WX`? BÀf ´fSX MÑÔ´f ³fZ IYWXf ±ff dIY þ¶f ¹fWX þf³fIYfSXe Qe þf°fe WX` dIY d¶fÀIbYMX ¢¹ff WX` AüSX ¹fWX dIY°f³fe °f¶ffWXe ¸f¨ff ÀfIY°ff WX`, °fû BÀfIYe ¦fÔ·feSX°ff IYf AÔQfþf WXû°ff WX`. ¹fWX AÀf»f ¸fZÔ ¶fZWXQ OXSXfU³ff WX`.


VfbIiY½ffSX

05

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

SXfRZY»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX AMX`IY þfSXe, »f¦ff¹ff ÓfcNX ¶fû»f³fZ IYf AfSXû´f ³f¹fe dQ»»fe. IYfÔ¦fiZÀf ³fZ SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f ÀfüQZ IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZ°fZ WXbE AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EIY ÓfcNX IYû dL´ff³fZ IZY d»fE Àfü ÓfcNX ¶fû»fZ þf SXWXZ WX`Ô °f±ff ¹fdQ BÀf ÀfüQZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe SXfþÀU IYû IYûBÊ ³fbIYÀff³f WXbAf WX` °fû ¢¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe Àfe²fZ °füSX ´fSX dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ WX`Ô? ´ffMXeÊ ³fZ ¹fWX ·fe À´fá dIY¹ff dIY UWX SXfRZY»f ÀfüQZ ´fSX EZÀfe IYûBÊ þf³fIYfSXe ³fWXeÔ ¸ffÔ¦f SXWXe WX` dþÀfÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff ´fi·ffdU°f WXû°fe WXû. IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸fb£¹f ´fiUöYf SX¯fQe´f ÀfbSXþZUf»ff ³fZ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf dIY SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f ÀfüQZ IZY ¦fOÞX¶fOÞXÓff»fZ ´fSX EIY ÓfcNX IYû dL´ff³fZ IZY d»fE Àfü ÓfcNX ¶fû»f³ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfSXIYfSX AüSX ·ffþ´ff IYe Àf¨ffBÊ ¶f³f ¦f¹fe WX`. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfüQZ ¸fZÔ Qf»f ¸fZÔ IYf»ff ³fWXeÔ ´fcSXe Qf»f WXe IYf»fe WX`. ÀfbSXþZUf»ff ³fZ IYWXf dIY BÀf ¸fbïZ ´fSX SXÃff ¸fÔÂfe EUÔ dUØf ¸fÔÂfe A»f¦f A»f¦f ·ff¿ff ¸fZÔ ¶fû»f SXWXZ WX`Ô AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¨fb´f ¶f`NXZ WXbE WX`Ô. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ BÀf ÀfüQZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe SXfþÀU IYû IYûBÊ ³fbIYÀff³f WXbAf WX` °fû ¢¹ff BÀfIZY d»fE Àfe²fZ °füSX ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ WX`Ô. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ´fcSXZ ÀfüQZ ¸fZÔ §fûMXf»fZ IYe ¶fc Af SXWXe WX`. IYfÔ¦fiZÀf ´fiUöYf ³fZ QfUf dIY¹ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe, dUØf ¸fÔÂfe °f±ff SXÃff ¸fÔÂfe AfE dQ³f SXfRZY»f ÀfüQZ IZY IYfSX¯f WXbBÊ ‘‘SXfþÀU WXfd³f IYû dL´ff³fZ IZY d»fE QZVf IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYf IbYd°Àf°f ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WX`Ô. dIÔY°fb UWX dþ°f³ff

ÓfcNX ¶fû»f°fZ WX`Ô,...CX°f³fZ WXe BÀf ¦fb°±fe ¸fZÔ CX»fÓf°fZ þf°fZ WX`Ô. ÀfbSXþZUf»ff ³fZ IYWXf dIY SXÃff ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ 17 ³fUÔ¶fSX 2017 IYû IYWXf ±ff dIY UWX SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f IZY Qf¸f IYf Jb»ffÀff IYSX³fZ IYe B¨LbIY WX`Ô. ¶ffQ ¸fZÔ EZÀff ¢¹ff WXû ¦f¹ff dIY UWX A¶f BÀfIYf Qf¸f ¶f°ff³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ô. CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe, SXÃff ¸fÔÂfe EUÔ dUØf ¸fÔÂfe ÀfZ ´fcLf dIY UZ 36 SXfRZY»f dU¸ff³fûÔ IYf Qf¸f QZVf IYû ¶f°ff³fZ ´fSX ´fQfÊ ¢¹fûÔ OXf»f SXWXZ WX`Ô. CX³WXûÔ³fZ À´fá dIY¹ff dIY UZ dU¸ff³f IYe °fIY³feIYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ ¸ffÔ¦f SXWXZ WX`Ô dþÀfÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff ´fi·ffdU°f WXû°fe WXû. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dU¸ff³f IYf Qf¸f SXfþÀU ÀfZ þbOÞXf WXbAf WX` AüSX ´ffMXeÊ IZYU»f ¹fWXe þf³f³ff ¨ffWX°fe WX`. ÀfbSXþZUf»ff ³fZ IYWXf dIY SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ ´ffÔ¨f RYSXUSXe IYû IYfÔ¦fiZÀf IZY SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f SXfþeU ¦füOÞXf IZY ÀfUf»f IZY d»fdJ°f þUf¶f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY UWX SXfRZY»f dU¸ff³f IYf Qf¸f ‘¦fû´f³fe¹f°ff Àf¸fÓfü°fZ’ IZY ¨f»f°fZ ³fWXeÔ ¶f°ff ÀfIY°fe WX`Ô. IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ³fZ QfUf dIY¹ff dIY CXÀf

Àf¸fÓfü°fZ IYe AUd²f 24 þ³fUSXe 2018 IYû WXe Àf¸ff~ WXû ¦f¹fe. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffÔ¨f RYSXUSXe IYû dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ IYWXf dIY UWX SXfRZY»f dU¸ff³f IYe IYe¸f°f BÀfd»fE ³fWXeÔ ¶f°ff ÀfIY°fZ ¢¹fûÔdIY ¹fWX SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff ÀfZ þbOÞXf ¸fbïf WX`. IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY dU¸ff³f IYe IYe¸f°f ÀfZ SXfþÀU »ff·f WXfd³f IYf ´f°ff ¨f»fZ¦ff. BÀfÀfZ SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff ´fi·ffdU°f ³fWXeÔ WXû¦fe. CX³WXûÔ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY UWX IYü³f Àff SXWXÀ¹f WX` dþÀfIZY IYfSX¯f ÀfSXIYfSX BÀf ¸fbïZ ´fSX ¨fb´´fe Àff²fZ WXbE WX`? CX³WXûÔ³fZ ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY ¢¹ff ¹fWX ÀfWXe WX` dIY dQÀfÔ¶fSX 2012 ¸fZÔ Jb»fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f d³fdUQf ¸fZÔ SXfRZY»f dU¸ff³f IYe IYe¸f°f 526.1 IYSXûOÞX ÷Y´fE Af¹fe ±fe þ¶fdIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfZ 1570.8 IYSXûOÞX ÷Y´fE ¸fZÔ JSXeQf. CX³WXûÔ³fZ QfUf dIY¹ff dIY IY°fSX ³fZ ³fUÔ¶fSX 2017 ¸fZÔ SXfRZY»f dU¸ff³f 694.80 IYSXûOÞX ÷Y´fE ¸fZÔ JSXeQf WX`. CX³WXûÔ³fZ ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fcLf dIY ¢¹ff SXfRZY»f dU¸ff³f ÀfüQf IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ I`Yd¶f³fZMX IYe ÀfbSXÃff ¸ff¸f»fûÔ IYe Àfd¸fd°f ÀfZ A³fb¸fd°f »fe ¦f¹fe AüSX ¢¹ff SXÃff JSXeQ ´fidIiY¹ff ÀfüQZ IYf CX»»fÔ§f³f °fû ³fWXeÔ dIY¹ff. SX¯fQe´f IZY Àff±f ÀfÔUfQQf°ffAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´ffMXeÊ ´fiUöYf SXfþeU ¦füOÞXf ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ ÀffUÊþd³fIY CX´fIiY¸f dWX³QbÀ°ff³f E¹fSXû³ffdMX¢Àf d»f. (E¨fEE»f) IZY Àff±f 30 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY AfRYÀfZMX IYSXfSX IYû SXï IYSX BÀfZ EIY d³fþe IÔY´f³fe IZY ´fÃf ¸fZÔ ¢¹fûÔ QZ dQ¹ff. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 13 ¸ff¨fÊ 2014 ¸fZÔ E¨fEE»f IYf QÀff»MX EdUEVf³f IZY Àff±f Àf¸fÓfü°ff WXbAf.

°f`¹ffSX WXbAf SXf¸fSXfª¹f SX±f, SXf¸f ¸fÔdQSX IZY d»fE 28 Àff»f ¶ffQ dRYSX VfbøY WXû¦fe ¹ffÂff

³fBÊ dQ»»fe: SXf¸fSXfª¹f SX±f ¹ffÂff IZY d»fE SX±f °f`¹ffSX WXû ¨fbIYf WX`. ¹fWX ¹ffÂff ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY ´fUÊ ´fSX 13 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY WXû¦fe. SX±f ¹ffÂff SXf¸fZV½fSX¸f ¸fZÔ þfIYSX J°¸f WXû¦fe. ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY SX±f ¹ffÂfû IYû CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f WXSXe ÓfÔOXe dQJf ÀfIY°fZ WX`Ô. SXf¸fSXfª¹f SX±f ¹ffÂff IYf Af¹fûþ³f ßfeSXf¸f QfÀf d¸fVf³f ¹fcd³fUÀfÊ»f ÀfûÀffBMXe IYSX SXWXe WX`. BÀf SXf¸fSXfª¹f SX±f ¹ffÂff IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f ´fSX SXf¸f ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf IYSXUf³ff WX`. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY 28 Àff»f ´fWX»fZ A¹fû²¹ff ¸fZÔ dUUfdQ°f ·fcd¸f ´fSX SXf¸f ¸fÔdQSX IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE »ff»fIÈY¿¯f AfOXUf³fe IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ·fe SX±f ¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊ ±fe. ÀfÔÀ±ff IZY ßfe VfdöY°f VffÔ°ff³fÔQ ¸fWXd¿fÊ U ´fSXf¦f ¶fbAf SXf¸fQfÀfe ³fZ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY, Af¦ff¸fe 13 RYSXUSXe IYû Àfb¶fWX 10 ¶fþZ ÀfZ Qû´fWXfSX EIY ¶fþZ °fIY IYfSXÀfZUIY´fbSX¸ ¸fZÔ ¸fWXÔ°f

³fÈ°¹f¦fû´ff»f QfÀf IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ AüSX ¸fWXÔ°f IY¸f»f ³f¹f³f QfÀf IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ ÀfÔ°f Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ff. BÀf Àf·ff ¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfÔ°f-²f¸ff¨ffʹfÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZ. CXÀfIZY ¶ffQ Qû´fWXSX 2 ÀfZ 4 ¶fþZ °fIY SXf¸fSXfª¹f SX±f ¹ffÂff IYf CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX WXû¦ff. 4 ¶fþZ ÀfZ IYfSXÀfZUIY´fbSX¸ ÀfZ SX±f ¹ffÂff VfbøY WXû¦fe, þû IYfSXÀfZUIY´fbSX¸ ÀfZ WXû°fZ WXbE ³f¹ff§ffMX ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ÀfZ R`Yþf¶ffQ þfE¦fe.BÀfe °fSXWX R`Yþf¶ffQ ÀfZ ³fÔQe¦fif¸f ·fSX°fIbYÔOX ¸fZÔ SX±f¹ffÂff IYf ´fWX»f dUßff¸f WXû¦ff. 41 dQ³f IYe BÀf SX±f ¹ffÂff IZY QüSXf³f d³f¹fûdþ°f À±ff³fûÔ ´fSX ´fid°fdQ³f Vfû·ff ¹ffÂff EUÔ SXf¸f SXfª¹f Àf¸¸fZ»f³f A¹fûdþ°f WXû¦ff. Àf·fe dWX³Qc ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¨f»f³fZ Uf»fe SXf¸f SXfª¹f SX±f ¹ffÂff IYf Àf¸ff´f³f Àf¸¸fZ»f³f 24 EUÔ 25 ¸ff¨fÊ IYû ßfe´fò³ff±f ÀUf¸fe ¸fÔdQSX dÂføYA³f³°f´fbSX¸ IZYSX»f ¸fZÔ ÀUf¸fe Àf°¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe ³f¦fSXe ¸f`Qf³f ¸fZÔ WXû¦ff.

¹fc³fZÀIYû IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A´f³fZ Qû À±f»fûÔ IZY VffWX IYf SXfWXb»f ´fSX ´f»fMXUfSX, IYWXfd»fE À±ff³f ¨ffWX°ff WX` A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf SXfþ³fed°f IYf °füSX °fSXeIYf A»fûIY°ffÔdÂfIY

BÊÔMXf³f¦fSX. A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fc³fZÀIYû IYe dUV½f dUSXfÀf°f À±f»f IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A´f³fZ Qû À±ff³fû IYû Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe UIYf»f°f IYe WX`. SXfª¹f IZY A³fbÀfÔ²ff³f dU·ff¦f IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXfª¹f ¸fZÔ d³f¨f»fZ

Àfb¶f³fdÀfSXe dþ»fZ ¸fZÔ dÀ±f°f dþSXû §ffMXe ¸fZÔ A´ff°ff³fe ÀffÔÀIÈYd°f ·fc·ff¦f EUÔ ´fd›¸f IYf¸fZÔ¦f dþ»fZ ¸fZÔ dIY»fZ¶fÔQ ¦ffÔU ±fZ¸f¶ffÔ¦f dOXþûÔ¦f IYû ¹fc³fZÀIYû IYe AÀ±ff¹fe Àfc¨fe ¸fZÔ þ¦fWX dQ¹ff ¦f¹ff WX` AüSX A¶f SXfª¹f B³WXZÔ dUV½f dUSXfÀf°f À±f»fûÔ IYe AÔd°f¸f Àfc¨fe ¸fZÔ À±ff³f dQ»ff³fZ IZY d»f¹fZ ´fi¹ffÀfSX°f WX`. Ad²fIYfSXe

³fZ ¶f°ff¹ff dIY B³f Qû³fûÔ À±f»fûÔ IYû AÔd°f¸f Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þf¹fZ ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀfSXIYfSX UWXfÔ ½¹ff´fIY ¸fSX¸¸f°f EUÔ ÀfÔSXÃf¯f IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`. ´fd›¸f IYf¸fZÔ¦f dþ»fZ ¸fZÔ dÀ±f°f dIY»ff¶fÔQ ¦ffÔU ±fZ¸f¶ffÔ¦f dOXþûÔ¦f IYSXe¶f 3.2 EIYOÞX ¸fZÔ R`Y»ff WX` AüSX CXØfSX EUÔ QdÃf¯f ¸fZÔ BÀfIZY Qû õfSX WX`Ô. dOXþûÔ¦f IYf A±fÊ WXû°ff WX` dIY»ff. ¹fWX À±ff³f ´fif¨fe³f EUÔ EZd°fWXfdÀfIY AUÀfÔSX¨f³ffAûÔ ÀfZ d§fSXf WX` AüSX ¹fWX ¸fû³f´ff þ³fþfd°f IYe ´ffSXÔ´fdSXIY ¶fÀ°fe WX`. ¦ffÔU IZY AÔQSX dIYÀfe d³fUfÀfe IYe d³fþe ÀfÔ´fdØf ³fWXeÔ WX` ¶fd»IY UWXfÔ Àf¶fIbYL ´fÔ¨ff¹f°f ´fi¯ff»fe ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°ff WX`. A´ff°ff³fe ÀffÔÀIÈYd°fIY ·fc·ff¦f IYû ·fe ¹fWXfÔ IZY Àf¸fbQf¹f IZY AÔQSX JZ°fe IYSX³fZ IYe dUdVfá °fIY³feIY IZY ¨f»f°fZ ¹fc³fZÀIYû IYe AÀ±ff¹fe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. dIYÀff³f ²ff³f IZY JZ°f IZY d´fL»fZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ ¸fL»fe ´ff»f³f IYSX°fZ WX`Ô AüSX JZ°fûÔ IYe ¸fZOÞX ´fSX ªUfSX CX´fþf°fZ WX`Ô. A´fi`»f 2014 ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IZY À±f»fûÔ ÀfdWX°f 22 À±f»fûÔ IYû ¹fc³fZÀIYû IYe AÀ±ff¹fe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff. ¶fWXSXWXf»f AÔd°f¸f Àfc¨fe ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX EþZÔÀfe ÀfZ ÀUeIÈYd°f d¸f»f³fe ¶ffIYe WX`.

³f¹fe dQ»»fe. IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ CX³fIYe SXfþ³fed°f IZY °füSX °fSXeIYûÔ IYû A»fûIY°ffÔdÂfIY IYSXfSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ·ff¿f¯f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IZY ¶ff²ff OXf»f³fZ ÀfZ À´fá WXû°fe WX`. Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ SXfRZY»f »fOÞXfIcY dU¸ff³f ÀfüQZ ÀfZ þbOÞXe ¶ff°fûÔ IYû SXf¿MÑXe¹f dWX°f ÀfZ þbOÞXf ¶f°ff°fZ WXbE BÀf ´fSX SXfþ³fed°f IYSX³fZ IZY d»fE ·fe IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf IYe Af»fû¨f³ff IYe. Ad¸f°f VffWX ³fZ ¹fWX ¶ff°f ·ffþ´ff ÀfÔÀfQe¹f Q»f IYe ¶f`NXIY IZY QüSXf³f IYWXe. ¶f`NXIY IZY ¶ffQ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY ¶f`NXIY ¸fZÔ Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf, ‘‘SXfWXb»fþe IYe SXfþ³fed°f IYf °fSXeIYf A»fûIY°ffÔdÂfIY WX`. BÀfd»f¹fZ ´fi²f³f¸fÔÂfe IZY ·ff¿f¯f IZY QüSXf³f BÀf ´fiIYfSX ÀfZ ½¹fU²ff³f OXf»ff ¦f¹ff. CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ þ¶f »fûIYÀf·ff ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU ´fSX ¨f¨ffÊ IYf þUf¶f QZ³ff VfbøY dIY¹ff °f¶f IYfÔ¦fiZÀf AüSX Uf¸fQ»fûÔ IZY ÀfQÀ¹f AfÀf³f IZY Àf¸fe´f AfIYSX ³ffSXZ¶ffþe IYSX³fZ »f¦fZ AüSX ´fcSXZ ·ff¿f¯f IZY

QüSXf³f VfûSX VfSXf¶ff IYSX°fZ SXWXZ. ·ffþ´ff ÀfÔÀfQe¹f Q»f IYe ¶f`NXIY EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ WXbBÊ WX` þ¶f Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f IZY Ad·f·ff¿f¯f ´fSX ²f³¹fUfQ ´fiÀ°ffU ´fSX þUf¶f QZ°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ´fSX °feJf ´fiWXfSX dIY¹ff. Afþ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY A»ffUf ´ffMXeÊ A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX, IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX, A÷Y¯f þZMX»fe, ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff »ff»fIÈY¿¯f AfOXUf¯fe Àf¸fZ°f A³fZIY ³fZ°ff Vffd¸f»f WXbE. ¶f`NXIY IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ´ffMXeÊ IZY ÀffÔÀfQûÔ EUÔ ³fZ°ffAûÔ ÀfZ dIYÀff³fûÔ EUÔ ¸f²¹f¸f U¦fÊ ´fSX ²¹ff³f IZYÔdQi°f IYSX°fZ WXbE Af¦ff¸fe dUØf U¿fÊ IZY Af¸f ¶fþMX CX³fÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f IY»¹ff¯f ¹fûþ³ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³fZ d³fUfʨf³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû A¦f»fZ EIY ¸ffWX ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ³fZ IYû IYWXf. ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe dMX´´f¯fe Àff»f 2018 ¸fZÔ IbYL SXfª¹fûÔ ¸fZÔ AfÀf³³f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU AüSX 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`. ¹fWX ¶f`NXIY EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ WXbBÊ WX` þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe dRY»fÀ°fe³f, ¹fcEBÊ AüSX Aû¸ff³f IYe ¹ffÂff ´fSX þf SXWXZ WX`Ô. SXfRZY»f dU¸ff³f ÀfüQZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY

AfSXû´fûÔ IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX SXfRZY»f ÀfüQZ IZY ¸fb£¹f d¶f³QbAûÔ IYû ¶f°ff ¨fbIYe WX` °f±ff AüSX ¶ff°fZÔ ¶f°ff¹fZÔ¦fZ. »fZdIY³f WXSX EIY °f°U IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ IYSX³ff QZVfdWX°f ¸fZÔ dIY°f³ff CXd¨f°f WX`, ¹fZ ¶ff°f SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ³fZ ¶f`NXIY ¸fZÔ IYWXf. ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ·ff¿f¯f IZY ¶ffQ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ¶fb²fUfSX IYû IYBÊ ÀfUf»f ´fcLZ ±fZ. CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe EIY §fÔMXZ ÀfZ Ad²fIY ¶fû»fZ »fZdIY³f SXfRZY»f ÀfüQZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ IYWXf. IYfÔ¦fiZÀf SXfRZY»f ÀfüQZ IYû U°fʸff³f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf §fûMXf»ff WXû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff SXWXe WX`. IZYÔQie¹f ¶fþMX ´fSX ¨f¨ffÊ IYf þUf¶f QZ°fZ WXbE dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ SXfRZY»f dU¸ff³f ÀfüQZ IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ´fSX °feJf ´fiWXfSX dIY¹ff ±ff. CX³WXûÔ³fZ SXfWXb»f IZY UfSX ´fSX ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY BÀf ÀfüQZ IYe þf³fIYfSXe ÀffUÊþd³fIY IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSXIZY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IZY Àff±f ¦fÔ·feSX Àf¸fÓfü°ff IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXZÔ UdSXâ ³fZ°ff ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ÀfZ ÀfeJ³ff ¨ffdWXE.


06

VfbIiY½ffSX

d½f¨ffSX

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE CX¸¸feQ IYe ³fBÊ dIYSX¯f

dQ³fZVf ßfeUfÀ°fU

¿fÊ 2002, LØfeÀf¦fPÞX IZY SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IYf EIY QcSXÀ±f dUIYfÀfJ¯OX ¸fb£¹ff»f¹f IYf »fOÞXdIY¹fûÔ IYf LfÂffUfÀf, A²fedÃfIYf ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY »fOÞXdIY¹ffÔ ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ³fWXeÔ þf³f°fe WX`Ô, A²fedÃfIYf ·fe d³f¹fd¸f°f CX´f¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX°fe.U¿fÊ 2005 þ¦fQ»f´fbSX dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ 40 dIY¸fe QcSX dUIYfÀfJ¯OX ¸fb£¹ff»f¹f IZY »fOÞXdIY¹fûÔ IZY LfÂffUfÀf ¸fZÔ ·fe UWXe dÀ±fd°f.¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ ³fZ ¶fOÞXe dÓfÓfIY ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYe, dUVf ¹f ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¦fbÔþfBVf »f¦f·f¦f Vfc³¹f.¹fZ ¸fdWX»ffEÔ þû CX´f¹fû¦f IYSX SXWXeÔ ±fe CXÀfIYe ¨f¨ffÊ IYSX³ff A³ffUV¹fIY WX`.Ad²fIYfÔVf IYû LûMXe-¸fûMXe ¶fe¸ffdSX¹ffÔ, IYWXfÔ þfEÔ ¢¹ff IYSXZÔ dIYÀfÀfZ IYWXZÔ? Afþ ·fe ¹fWX dÀ±fd°f IZYU»f LØfeÀf¦fPÞX WXe ³fWXeÔ IbYL VfWXSXe ÃfZÂf IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû LûOÞXIYSX QZVf IYe Af²fe Af¶ffQe ¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf IYf WXf»f ¹fWXe WX`.EIY A³fb¸ff³f IZY A³fbÀffSX QZVf IYe Ad²fIY°f¸f QÀf RYeÀfQ ¸fdWX»ffEÔ WXe ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX IYf CX´f¹fû¦f IYSX SXWXe WX`Ô.IbYL dþ»fûÔ IYe ¸fdWX»ff Àf¸fcWXûÔ ³fZ ´fi¹ffÀf dIYE ÀfÀ°fZ ´f`OX ¶f³ff³fZ IZY, IYWXeÔ IY¨¨fZ ¸ff»f IYe Àf¸fÀ¹ff, IYWXeÔ A³fb·fUWXe³f°ff, IYWXeÔ »ff¦f°f ´fid°fÀ´f²ffÊ°¸fIY ³fWXeÔ, IYWXeÔ ¦fb¯fUØff

½f

IYf ´fi¿³f Àff¸f³fZ Af¹ff.IbYL CX°ÀffWXe ¸fdWX»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ A¨LZ ´fi¹ffÀf dIYE, »fOÞXdIY¹fûÔ IZY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX IZY E.MXe.E¸f. »f¦ffE ¨f»fZ ·fe, ¶fÔQ ·fe WXbE, »fZdIY³f IYÀ¶ffBÊ/¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ffAfÔZ ¸fZÔ ½¹ff´fIY IY½WXSXZþ ³fWXeÔ d¸f»ff.³f°feþf ÀffRYÀfRYfBÊ IZY A·ffU ¸fZÔ ¶fe¸ffdSX¹ffÔ, IY¸fþûSXe, ±fIYf³f, ÀIcY»fûÔ ÀfZ »fOÞXdIY¹fûÔ IYf OÑf´f AfCXMX AüSX BÀfIZY IYfSX¯f ¸ff³fUe¹f ´fcÔþe IYf A·ffU WXû³ffÜ A¶f EIY CX¸¸feQ IYe dIYSX¯f WXû ÀfIY°fe WX`, dUØf ¸fÔÂfe þe ³fZ U¿fÊ 2018-19 IZY ¶fþMX ¸fZÔ ¸fûQeIZY¹fSX IYe §fûVf¯ff IYe WX`, ¶fþMX ´fSX QZVf ·fSX ¸fZÔ ¨f¨ffÊ WXû SXWXe WX` þû A±fÊ¿ffÀÂfe WX`Ô Uû °fû IYSX WXe SXWXZ WX`Ô, ¶fSXfE ¸fZWXSX¶ff³fe ¸fû¶ffB»f ¦f`SX A±fÊ¿ffÀÂfe ·fe þZMX»fe IYe °fSXWX WXe ¨f¨ffÊ IYSX SXWXZ WX`Ô, ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ Aû¶ff¸ff IZY¹fSX IZY ¶ffQ A¶f ¸fûQeIZY¹fSX ·fe ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ WX`, dþÀfIZY °fWX°f 50 IYSXûOÞX ·ffSX°fe¹fûÔ IYû ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´fE . °fIY IYf ¸fZdOXIY»f IYUSXZþ ´fid°f ´fdSXUfSX ´fid°fU¿fÊ dQ¹fZ þf³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`, d³f¿¨f¹f WXe ¸ff³f. ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IYe ¹fWX Àfû¨f IYSXûOÞXûÔ ·ffSX°fe¹fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ EIY ·ffSX°f ÀUÀ±f ·ffSX°f IZY Àf´f³fZ IYû ÀffIYfSX IYSX ÀfIY°fe WX`, WX¸f Àf·fe BÀf ¹fûþ³ff IZY ´fid°f AfVffÔdU°f WX`Ô.BÀfIZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ þû ·fe ÀfÔQZWX CXNXfE þf SXWXZ WXûÔ, ¨ffWXZ UZ OXf¢MXÀfÊ IYe IY¸fe IZY WXûÔ ¹ff ÀUfÀ±¹f Àf¸¶f³²fe Af²ffSX·fc°f

ÀfÔSX¨f³ff IYe IY¸fe IZY WXûÔ, »fZdIY³f LØfeÀf¦fPÞX IZY ¶feþf´fbSX, QÔ°fZUfOXf EUÔ þVf´fbSX þ`ÀfZ ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f/QcSXÀ±f dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ B³f IYd¸f¹fûÔ IYû QcSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, °fû SXfþ³f`d°fIY úPÞX B¨Lf IZY Àff±f QZVf IZY Ad²fIYfÔVf QcSXÀ±f dþ»fûÔ ¸fZÔ ·fe B³f IYd¸f¹fûÔ IYû QcSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü WX¸f Àf·fe þf³f°fZ AüSX ¸ff³f°fZ ·fe WX`Ô dIY WX¸ffSXe ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ¶fd¨¨f¹fûÔ IZY d»f¹fZ ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX ³f IZYU»f EIY ¸fc»f·fc°f AfU¿¹fIY°ff WX` ¶fd»IY CX³fIYf ³f`Àfd¦fÊIY Ad²fIYfSX ·fe WX`, B³WXeÔ ·ffU³ffAûÔ IYû ¸fc°fÊøY´f QZ°fZ WXbE ¸fûQeIZY¹fSX IZY WXþfSXûÔ IYSXûOÞX IZY ¶fþMX ¸fZÔ ÀfZ Af²fe Af¶ffQe IYe BÀf ¸ffÔ¦f IYû ·fe Ad³fUf¹fÊ°f: ´fcSXf dIY¹ff þf³fZ IYf ¹fWXe CX´f¹fböY Àf¸f¹f WX` þû WX¸ffSXZ ¸ff³f. ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IYû QZVf IYe Af²fe Af¶ffQe IYf Àfb´fSX (´fZOX) ¸f`³f ¶f³ff ÀfIY°fe WX`.ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX ´fSX IYûBÊ ·fe ¨f¨ffÊ AüSX Àf¸ff²ff³f ·ffSX°f IZY UfÀ°fdUIY ´f`OX ¸fZ³f ´fóßfe AøY¯ff¨f»f¸f ¸fbøY¦ff³ff±f³f IZY ÀfÀf¸¸ff³f CX»»fZJ IZY ¶f¦f`SX ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe WX`.°fd¸f»f³ffOXb IZY ßfe AøY¯ff¨f»f¸f IZY BÀf AfÔQû»f³f IYû ¸fûQeIZY¹fSX ¸fZÔ ³f IZYU»f ´f¹ffÊ~ À±ff³f dQ¹ff þf³ff ¨ffdWX¹fZ ¶fd»IY QZVf ·fSX IZY ¸fdWX»ff ÀU-ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ IYû BÀfÀfZ þûOÞX°fZ WXb¹fZ EIY SXf¿MÑXe¹f ³fed°f ·fe °f°IYf»f ¶f³ffBÊ þf³fe ¨ffdWX¹fZ.¸fûQeIZY¹fSX ¹fûþ³ff 02

A¢MXc¶fSX 2018 ÀfZ ´fifSXÔ·f WXû SXWXe WX`, Àf¸f¹f SXWX°fZ CX´fSXûöY ´fifU²ff³fûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¸fZSXZ dU¨ffSX ¸fZÔ BÀfIYf dIiY¹ff³U¹f³f ·fe IZY³Qi ÀfSXIYfSX AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IZY d»fE IYdNX³f ³fWXeÔ WXû¦ff, WX¸fZÔ ÀfUÊ´fi±f¸f ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX IYe ´fWXbÔ¨f AüSX CX´f»f¶ð°ff IYû AfÀff³f ¶f³ff³ff WXû¦ff, UWX ·fe Qû °fSXWX ÀfZ ´fWX»ff ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX WXSX ¦ffÔU ¸fZÔ CX´f»f¶²f WXû, QcÀfSXf ³¹fc³f°f¸f ¸fc»¹f ´fSX CX´f»f¶²f WXû, þ¶f ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ IYSXûOÞXûÔ IYe ¸fbµ°f QUfBʹffÔ dU°fdSX°f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ô °fû AfVff UIYÊÀfÊ/¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX/ÀfSXIYfSXe SXfVf ³f QbIYf³fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfZ³fZMXSXe ´f`OX ³¹fc³f°f¸f ¸fc»¹f ´fSX dU°fdSX°f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSXf¹fZ þf ÀfIY°fZ? ³¹fc³f°f¸f ¸fc»¹f SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ A´f³fZ SXfª¹f dU¿fZVf IYe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY A³fbøY´f SXJ ÀfIY°fe WX`Ô. BÀf¸fZÔ AÔd°f¸f d¶f³Qb IZY ´fiQf¹fIY°ffÊ (AfVff UIYÊÀfÊ/¸fdWX»ff ÀU-ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX B°¹ffdQ) IYû 10 RYeÀfQ IY¸feVf ³f dQ¹fZ þf³fZ IYe ¶ff°f ´fSX ·fe dU¨ffSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`.þ¶f IbYL SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ¸fbµ°f/dSXAf¹f°fe d¶fþ»fe IÈYVf IY FY¯f ¸ffRYe, ¸fû¶ffB»f dU°fSX¯f, CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IZY IYþfÊÔ ´fSX SXWX¸f þ`ÀfZ IYf¸f IYSX ÀfIY°fe WX`Ô °fû BÀfZ ·fe AU¿¹f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`.U`ÀfZ ·fe SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYû ¸fûQeIZY¹fSX ¸fZÔ 40 RYeÀfQ

¹fû¦fQf³f °fû QZ³ff WXe WX`.þWXfÔ °fIY »ff¦f°f IY¸f dIYE þf³fZ IYe ¶ff°f WX`, ´fcþf Àff¸f¦fie ¹fdQ T`ª ÀfZ ¸fböY IYe þf ÀfIY°fe WX` °fû ÀfZ³fZMXSXe ³fZ´fdIY³Àf ´fSX ¶ffSXWX RYeÀfQe ¢¹fûÔ? ¹fWX LcMX IZYU»f CX³WXeÔ IY¸´fd³f¹fûÔ IYû dQE þf³fZ ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þfE þû ¶fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ ÀfSXIYfSXûZÔ IYû ³¹fc³f°f¸f ¸fc»¹f ´fSX ´f`OX Àf´»ffBÊ IYSXZ.¹fWXfÔ ¹fWX ·fe CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dQ»»fe WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ Àfbßfe þSX¸fe³ff Jf³f IYe dU¨ffSXf²fe³f d´fdMXVf ³f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ·fe ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»f IYe þf ÀfIY°fe WX`, °ffdIY ÀfZ³fZMXSXe ³fZ´fdIY³Àf ÀfZ þeEÀfMXe Àf¸ff~ dIY¹fZ þf³fZ ´fSX d³f¯fʹf WXû ÀfIZY.SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX IbYL IiYfÔd°fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYû ¸fc°fÊøY´f dQ¹ff WX`.¨ffWXZ UWX E¸f.þe.AfSX. IYe ¸f²¹ff³WX ·fûþ³f ¹fûþ³ff WXû, ÀfSXÀU°fe Àff¹fIY»f ¹fûþ³ff WXû, ¸fbµ°f °fe±fÊ ¹ffÂff ¹fûþ³ff WXû ¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶ff»fùQ¹f ¹fûþ³ff WXû. Vff¹fQ ´fi°feÃff dIYÀfe dUIYfÀf ´fbøYVf IYe WXû SXWXe WX`, þû A´f³fe ¸ff°ffAûÔ, ¶fWX³fûÔ, ¶fZdMX¹fûÔ IZY d»f¹fZ Àfb´fSX (´fZOX) ¸f`³f ¶f³f ÀfIZY¦ff.³fBÊ ¸fûQeIZY¹fSX ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ/¶fZdMX¹fûÔ IZY BÀf Ad²fIYfSX IYû ÀfÀf¸¸ff³f Vffd¸f»f dIY¹ff þf³ff Af²fe Af¶ffQe IZY d»f¹fZ MXd³fÔʦf ´UfBÊÔMX WXû ÀfIY°ff WX`Ü

(»fZJIY L°feÀf¦fPÞX ¸fZÔ AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe WX`Ô )

IYü³f ¶f³fZ¦ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe dRYSXQüÀf Jf³f

¢°f I`YÀfZ ¶fe°f°ff WX`, ´f°ff WXe ³fWXeÔ ¨f»f°ff. IY»f IYe WXe Àfe ¶ff°f »f¦f°fe WX`. A¶f dRYSX ÀfZ Af¸f ¨fb³ffU IYf ¸füÀf¸f Af ¦f¹ff. A¦f»fZ WXe ¶fSXÀf »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`Ô. Àf·fe dÀf¹ffÀfe Q»fûÔ ³fZ ¨fb³ffU IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY IYSX Qe WX`Ô. AUf¸f ¸fZÔ ·fe ÀfSX¦fûdVf¹ffÔ ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ô. Àf¶fIYe þb¶ff³f ´fSX ¹fWXe ÀfUf»f WX` dIY A¦f»fe ¶ffSX dIYÀfIYe ÀfSXIYfSX AfE¦fe. ¢¹ff ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ Uf´fÀfe IYSXZ¦fe? AUf¸f ³fZ dþ³f A¨LZ dQ³fûÔ IYe AfÀf ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû ¨fb³ff ±ff, Uû °fû A·fe °fIY ³fWXeÔ AfE AüSX ³f WXe IY·fe Af³fZ IYe CX¸¸feQ WX`. EZÀfZ ¸fZÔ ¢¹ff AUf¸f ·ffþ´ff IYû Àf¶fIY dÀfJfE¦fe AüSX QZVf IYe ¶ff¦fOXûSX EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ÀfüÔ´fZ¦fe? AUf¸f IYfÔ¦fiZÀf IYû ¨fb³fZ¦fe, °fû IYfÔ¦fiZÀf IYe °fSXRY ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYf QfUZQfSX IYü³f WXû¦ff. ¢¹ff ´ffMXeÊ A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX WXûÔ¦fZ? WXf»ffÔdIY ´ffMXeÊ IYe °fSXRY ÀfZ ¹fWXe QfUf dIY¹ff þf SXWXf WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ ´fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³ff¹ff þfE¦ff. IYfÔ¦fiZÀf IZY ¸fedOX¹ff dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ AüSX ¸fb£¹f ´fiUöYf SX¯fQe´f dÀfÔWX ÀfbSXþZUf»ff IYf IYWX³ff WX` dIY ¸fûQe IYf dUIY»´f dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe WXe WX`Ô. IYûBÊ AüSX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff. IYfÔ¦fiZÀf

½f

AüSX QZVf IZY »fû¦f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû QZVf IYf A¦f»ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe QZJ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô. ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff E¸f UeSX´´ff ¸fûB»fe IYf ·fe ¹fWXe IYWX³ff WX` dIY ´ffMXeÊ AüSX ¹fbUfAûÔ IYe ¸fWX°UfIYfÔÃff SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû QZVf IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f°fZ QZJ³ff WX`. UZ IYWX°fZ WX`Ô dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe A¶f ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfZ °fb»f³ff ÀfZ ´fSXZ WX`Ô. UZ EIY ¸fþ¶fc°f ½¹fdöY°U IZY øY´f ¸fZÔ CX·fSXZ WX`Ô. ¶fZVfIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff, IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX ´ffMXeÊ Àf¸f±fÊIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY øY´f ¸fZÔ QZJ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f ¢¹ff JbQ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô? ¹fZ þ¦fþfdWXSX WX` dIY A´f³fZ d´f°ff IYe °fSXWX WXe SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ·fe dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ ³fWXeÔ Af³ff ¨ffWX°fZ ±fZ, »fZdIY³f CX³WXZÔ dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ Af³ff ´fOÞXf. Àff»f 2004 IZY Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû Vff³fQfSX þe°f d¸f»fe ±fe AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ·fe ·ffSXe ¸f°fûÔ ÀfZ ¨fb³ffU þe°fIYSX ÀffÔÀfQ ¶f³fZ ±fZ. IZY³Qi ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX ¶f³fe AüSX OX?. ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³fZ. »fZdIY³f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYûBÊ AûWXQf ³fWXeÔ d»f¹ff. UZ ´ffMXeÊ ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ WXe þbOÞXZ SXWXZ. BÀfe °fSXWX Àff»f 2009 IZY Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ þe°f IYf ´fSX¨f¸f »fWXSXf°fZ WXbE Uf´fÀfe IYe AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ·fe A´f³fZ d³fUfʨf³f ÃfZÂf A¸fZNXe ¸fZÔ Vff³fQfSX þe°f WXfdÀf»f IYe. IY¹ffÀf »f¦ffE þf SXWXZ ±fZ dIY

UZ BÀf ¶ffSX þøYSX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYûBÊ AWX¸f dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZ, »fZdIY³f BÀf ¶ffSX ·fe CX³WXûÔ³fZ ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYûBÊ AûWXQf »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX°fZ WXbE ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ ´fSX WXe ª¹ffQf ²¹ff³f dQ¹ff. BÀf¸fZÔ IYûBÊ Qû SXf¹f ³fWXeÔ WX` dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¨ffWX°fZ, °fû UZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f ÀfIY°fZ ±fZ. Afþ WXf»ff°f AüSX WX`Ô, ´fWX»fZ CX³fIYe ¸ffÔ Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYfÔ¦fiZÀf IYe A²¹fÃf ´fQ IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»f SXWXe ±feÔ, »fZdIY³f Afþ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe JbQ BÀf dþ¸¸fZQfSXe IYû d³f·ff SXWXZ WX`Ô. A¶f CX³f ´fSX QûWXSXe dþ¸¸fZQfSXe WX`. ´fWX»fe ´ffMXeÊ ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IYe AüSX QcÀfSXe Jû¹ff WXbAf þ³ff²ffSX WXfdÀf»f IYSXIZY ´ffMXeÊ IYû WXbIcY¸f°f ¸fZÔ »ff³fZ IYe. ¢¹ff EZÀfZ WXf»ff°f ¸fZÔ UZ JbQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³ff ¨ffWXZÔ¦fZ AüSX ´ffMXeÊ A²¹fÃf IYe dþ¸¸fZQfSXe dIYÀfe UdSXâ ³fZ°ff IYû ÀfüÔ´f QZÔ¦fZ. ¹ff dRYSX JbQ ´ffMXeÊ IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfÔ·ff»f°fZ SXWXZÔ¦fZ AüSX dIYÀfe A³¹f IYSX e ¶fe ³fZ ° ff IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³ff³fZ IZY d»fE CXÀfIYf ³ff¸f ´fZVf IYSXZÔ¦fZ? ´ffMXeÊ IZY IYSXe¶fe ÀfcÂfûÔ IYf ¸ff³ff WX` dIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe A´f³fZ EIY IYSX e ¶fe ³fZ ° ff IYû ´fi ² ff³f¸fÔ Â fe ¶f³ff³ff ¨ffWXZÔ¦fZ. ´ffMXeÊ IYf ¹fZ IYSXe¶fe ³fZ°ff CX³fIZY d´f°ff SXfþeU ¦ffÔ²fe IYf ·fe dUV½ffÀf´ffÂf SXWXf WX`. BÀf ³fZ°ff IZY ¦ffÔ²fe ´fdSXUfSX ÀfZ ¦fWXSXZ dSXV°fZ WX`Ô AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe dUQZVf ¹ffÂff ¸fZÔ UWX CX³fIZY Àff±f SXWX°ff WX`. BÀfIZY ¶fSXA¢Àf A¦fSX QZVf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff

´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ¶f³f°fe WX`, °fû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IZY Àf¶fÀfZ ´fi¶f»f QfUZQfSX ³fSXZ³Qi ¸fûQe WXe WXû ÀfIY°fZ WX`Ô. ¹fZ ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe WXe ¨f°fbSXfBÊ ±fe dIY d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ WXSX °fSXRY ¸fûQe-¸fûQe WXe WXû SXWXf ±ff. ·f»fZ WXe ¸fûQe ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSX ±fZ, »fZdIY³f ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYWXeÔ ³fWXeÔ ±fe. EZÀff »f¦f SXWXf ±ff dIY ¹fZ ¨fb³ffU IYfÔ¦fiZÀf AüSX ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY ¶fe¨f WX`. ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ JbQ IYû ´ffMXeÊ ÀfZ ¶fOÞXf Àffd¶f°f IYSXIZY dQJf dQ¹ff. ·ffþ´ffBÊ JbQ ¸fûQe »fWXSX IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ ±fZ, ¸fûQe ³ff¸f IYe Àfb³ff¸fe IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ ±fZ. BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf A´f³ff WXe ³fþdSX¹ff WX`. UZ ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY Af¦ff¸fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ þû ÀfSXIYfSX ¶f³fZ¦fe, CXÀf¸fZÔ ¸füþcQf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY d»fE IYûBÊ þ¦fWX ³fWXeÔ WXû¦fe. UZ ¹fZ ·fe IYWX°fZ WX`Ô dIY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ A¦fSX SXf¿MÑXe¹f þ³f°ffÔdÂfIY ¦fNX¶fÔ²f³f (E³fOXeE) þe°f°ff ·fe WX`, °fû CXÀfIZY ÀfWX¹fû¦fe Q»f ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ ´fSX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZ. EZÀfZ ¸fZÔ ¸füþcQf ¦fÈWX¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f ÀfIY°fZ WX`. BÀfIYe UþWX ¹fZ WX` dIY SXf¿MÑXe¹f þ³f°ffÔdÂfIY ¦fNX¶fÔ²f³f IZY §fMXIY Qлf ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfZ ³ffSXfþ ¨f»f SXWXZ WX`Ô. EZÀfZ WXf»ff°f ¸fZÔ UZ ¸fûQe IYû dRYSX ÀfZ ¸füIYf ³fWXeÔ QZ³ff ¨ffWXZÔ¦fZ, WXfÔ A¦fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¶fWXb¸f°f WXfdÀf»f IYSX »fZ°fe WX`, °fû dRYSX

ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYf dUSXû²f ·fe ¸fûQe IYe SXfWX ¸fZÔ IYûBÊ ÷YIYfUMX ³fWXeÔ ¶f³f ´ffE¦ff. IYfd¶f»fZ-¦füSX WX` dIY ³fSXZ³Qi ¸fûQe d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ WXe 2024 °fIY IYf »fùf »fZIYSX ¨f»f SXWXZ WX`Ô. BÀf¸fZÔ CX³WXZÔ dIY°f³fe IYf¸f¹ff¶fe d¸f»f°fe WX`, ¹fZ °fû Af³fZ Uf»ff U×¢°f WXe ¶f°ffE¦ff. ¶fWXSXWXf»f, BÀfe ¸ffWX ´fcUûÊØfSX IZY °fe³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`Ô. dÂf´fbSXf ¸fZÔ 18 RYSXUSXe ¸fZÔ ¸f°fQf³f WXû¦ff, þ¶fdIY ¸fZ§ff»f¹f AüSX ³ff¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ 27 RYSXUSXe UûMX OXf»fZ þfEÔ¦fZ. °fe³fûÔ SXfª¹fûÔ IZY ¨fb³ffU ³f°feþZ 3 ¸ff¨fÊ IYû AfEÔ¦fZ. B³f °fe³fûÔ WXe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 60-60 WX`. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY dÂf´fbSXf dU²ff³fÀf·ff IYf IYf¹fÊIYf»f 6 ¸ff¨fÊ IYû, ¸fZ§ff»f¹f dU²ff³fÀf·ff IYf 13 ¸ff¨fÊ AüSX ³f¦ff»f`ÔOX dU²ff³fÀf·ff IYf IYf¹fÊIYf»f 14 ¸ff¨fÊ IYû ´fcSXf WXû SXWXf WX`. ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ IYfÔ ¦ fi Z À f WX b I c Y ¸f°f ¸fZ Ô WX ` AüSX CX À fIZ Y dU²ff¹fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 29 WX`. dÂf´fbSXf ¸fZÔ Àfe´feAfBÊ (E¸f) 51 ÀfeMXûÔ IZY Àff±f ÀfØff ¸fZÔ WX`. UWX d´fL»fZ 25 Àff»f ÀfZ ÀfØffÀfe³f WX`. ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ ³f¦ff ´fe´fb»Àf RiYÔMX IYe ÀfSXIYfSX WX` AüSX CXÀfIZY ´ffÀf 45 ÀfeMXZÔ WX`Ô. B³fIZ Y A»ffUf BÀfe Àff»f IY³ffÊ M X I Y, LØfeÀf¦fPÞX, ¸f²¹f´fiQZVf AüSX SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ·fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`Ô. B³f ¨fb ³ ffUûÔ IZ Y ³f°feþZ Af¦ff¸fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYe SXfWX °f¹f IYSXZÔ¦fZ.


VfbIiY½ffSX

JfÀf J¶fSX

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

07

SXfRYZ»f-IYe¸f°f ¢¹fûÔ Lb´ff SXWXe WX` ÀfSXIYfSX ? RYZ»f dRYSX dUUfQûÔ ¸fZÔ WX` .dU´fÃf ÀfSXIYfSX ÀfZ BÀfIYe UfÀ°fdUIY IYe¸f°f þf³f³ff ¨ffWX°ff WX` ´fSX ÀfSXIYfSX BÀfZ Lb´ff SXWXe WX` .BÀfÀfZ AfVfÔIYf ¶fPÞX SXWXe WX` dIY BÀf ÀfüQZ ¸fZÔ IYûBÊ §fûMXf»ff °fû ³fWXeÔ WXbAf ?

dUUZIY Àf¢ÀfZ³ff

CX³fIZY d³f¸ffʯf ÀfÔ¶fÔ²fe °fIY³feIYe þf³fIYfdSX¹fûÔ U ´fiüôûd¦fIYe CX´f»f¶²f IYSXUfE¦fe. ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ¹fWX ¶ff°f ¶fPÞX ¨fPÞXIYSX IYWX SXWXe ±fe dIY ¹fWX Af²fbd³fIY dU¸ff³f QZVf ¸fZÔ WXe °f`¹ffSX WXû¦ff ¸f¦fSX JbQ CXÀfIYe d³f¸ff°ffÊ IÔY´f³fe ³fZ WXe BÀfIYf JÔOX³f IYSX dQ¹ff. OXÀff»MX IÔY´f³fe ³fZ ³f IZYU»f ·ffSX°f IYû CX³fIZY d³f¸ffʯf IYe

IÔY´f³fe §ffMXZ IZY QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWXe ±fe U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe IYMXü°fe AüSX °ff»ff¶fÔQe °fIY IYe ³fü¶f°f Af ¦fBÊ ±fe. IYSXe¶f Àff°f Àff»f ´fWX»fZ dÀf°fÔ¶fSX 2009 ¸fZÔ °f°IYf»fe³f RiYfÔÀfeÀfe SXf¿MÑX´fd°f d³fIYû»fÀf ÀfSXIYûþe ³fZ ¹fWX EZ»ff³f dIY¹ff ±ff dIY ¶fifþe»f IZY SXf¿MÑX´fd°f »fc»ff Q dÀf»Uf 36 SXfRZY»f dU¸ff³f JSXeQ³fZ IZY d»fE

IZY SXf¿MÑX´fd°f IYBÊ ¶ffSX EIY QcÀfSXZ ÀfZ d¸f»fZ ´fSX ¹fWX OXe»f ³fWXeÔ WXû ÀfIYe. SXfRZY»f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·ffSX°f IYf Àf¶fÀfZ dUV½fÀ°f AüSX EIY Àf¸f¹f Qbd³f¹ff IYf Àfb´fSX ´ffUSX IYWXZ þf³fZ Uf»fZ ÷YÀf IYe SXf¹f ·fe þf³f »fZ³fe ¨ffdWXE. þ¶f ¹fWX JSXeQ WXû³fZ þf SXWXe ±fe °fû ·ffSX°f ¸fZÔ ÷YÀf IZY SXfþQc°f E»fZ¢þZÔOXSX

QSXAÀf»f ·ffSX°f þû 36 SXfRYZ»f »fOÞXfIcY þ`MX dU¸ff³f JSXeQ³fZ IYf ÀfüQf dIY¹ff WX` CX³f¸fZÔ ÀfZ WXSX dU¸ff³f IYe IYe¸f°f IYSXe¶f 700 IYSXûOÞX ÷Y´fE WX`. B³f¸fZÔ CX³f VfÀÂfûÔ U QcÀfSXe Af²fbd³fIY ´fi¯ffd»f¹fûÔ IYe IYe¸f°f Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX` þû dIY B³f dU¸ff³fûÔ ¸fZÔ »f¦ff¹fe þfE¦fe. ¹fWX dU¸ff³f dIY°f³fZ ¸fÔWX¦fZ WX`Ô BÀfIYf A³fb¸ff³f BÀf ¶ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY QZVf ¸fZÔ þû ÷YÀf EÀf¹fc-30 E¸f IZY AfBÊ dU¸ff³f Uf¹fbÀfZ³ff ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f dIYE þf SXWXf WX` CX³fIYe °fb»f³ff ¸fZÔ SXfRZY»f Qb¦f³fZ ¸fÔWX¦fZ WX`Ô. B³f dU¸ff³fûÔ ¸fZÔ Uf¹fb ÀfZ þ¸fe³f ´fSX ¸ffSX IYSX³fZ Uf»fe þû d¸fÀffB»fZÔ dRYMX IYe þfEÔ¦fe CXÀf ´fi¯ff»fe IYe IYe¸f°f A»f¦f ÀfZ QZ³fe WXû¦fe. ·ffSX°f ³fZ 2001 ¸fZÔ 126 ¸fedOX¹f¸f ¸f»MXe SXû»f IiYfÔ¸¶fZMX E¹fSXIiYfµMX (¶fWXbCX´f¹fû¦fe »fOÞXfIcY dU¸ff³f) E¸fE¸fAfSXÀfeE JSXeQ³fZ IYf R`YÀf»ff 2001 ¸fZÔ dIY¹ff ±ff. WXf»ffÔdIY B³fIYe JSXeQ IYf ´fiÀ°ffU 2007 ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ BÀfIYf dUÀ°fÈ°f ¶¹füSXf ±ff dIY dU¸ff³f ¸fZÔ ¢¹ff-¢¹ff Jcd¶f¹ffÔ WXû³fe ¨ffdWXE. BÀfIZY d»fE ´fiÀ°ffdU°f d³f¸ff°ffÊAûÔ ÀfZ þf³fIYfSXe ¸fÔ¦fUfBÊ ¦fBÊ. ¹fWX ´fidIiY¹ff B°f³fe »fÔ¶fe ±fe dIY ¹fWX ´fiÀ°ffU WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ ´ffÔ¨f Àff»f »f¦f ¦fE. þ³fUSXe 2012 ¸fZÔ A¸fZdSXIYf ERY-18 U ERY-16, ÷YÀfe d¸f¦f-35, ¹fûSXû´fe¹f ¹fcSXûRYfBMXSX, ÀUeOX³f IYe Àff¶f d¦fi¸fZ³f ÀfSXeJe IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ d³fdUQfEÔ ·fZþeÔ. B³f °f¸ff¸f IÔY´fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ RYfiÔÀf IYe OXÀff»MX U CXÀfIYe ·ff¦feQfSX IÔY´f³fe ±fZ»Àf EÔOX Àf`RYSXf³f IYû ¨fb³ff ¦f¹ff. ¹fWX °f¹f dIY¹ff ¦f¹ff dIY BÀf IÔY´f³fe ÀfZ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff 126 dU¸ff³f JSXeQZ¦fe B³f¸fZÔ ÀfZ 108 dU¸ff³f ·ffSX°f ¸fZÔ dWXÔQbÀ°ff³f E¹fSXû³ffdMX¢Àf IZY Àff±f ÀfÔ¹fböY CX´fIiY¸f ¸fZÔ ¶f³ffE þfEÔ¦fZ U OXÀff»MX IÔY´f³fe ·ffSX°f IYû

°fIY³feIY QZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX dQ¹ff ¶fd»IY Qû MXcIY Vf¶QûÔ ¸fZÔ IYWX dQ¹ff dIY E¨fEE»f õfSXf ¶f³ffE þf³fZ Uf»fZ dU¸ff³fûÔ IYe ¦fb¯fUØff IYe UWX ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔ »fZ¦fe. ¸ff¸f»ff ¹fWXe AMXIY ¦f¹ff. dRYSX d´fL»fZ Àff»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe RiYfÔÀf ¹ffÂff IZY ´fWX»fZ EIY ·ffSX°fe¹f ´fid°fd³fd²f ¸fÔOX»f RiYfÔÀf ¦f¹ff AüSX CXÀf³fZ BÀf IÔY´f³fe IYû ·fSXûÀff dQ»ff¹ff WX` dIY WX¸f 36 dU¸ff³fûÔ IYe þû ´fWX»fe JZ´f JSXeQZÔ¦fZ UWX RiYfÔÀf ¸fZÔ WXe ¶f³fe WXû¦fe. ·ffSX°f ¹fWX OXe»f IYSX³fZ IZY d»fE ¶fZWXQ CX°ÀfbIY ³fþSX Af SXWXf ±ff. ³fSXZÔQi ¸fûQe BÀf JSXeQ IYf ÀfZWXSXf A´f³fZ dÀfSX ¶ffÔ²f³fZ IZY d»fE ª¹ffQf CX°ÀfbIY ±fZ dIY CX³WXûÔ³fZ BÀf U¿fÊ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ RiYfÔÀf IZY SXf¿MÑX´fd°f WXf»f`ÔQe IYû ¸fb£¹f Ad°fd±f ¶f³ff OXf»ff. A¦f»fZ WXe dQ³f ·ffSX°fe¹f SXÃff ¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX ´fdSXÊIYSX U RiYfÔÀf IZY SXÃff ¸fÔÂfe »fe ¶fif¹f³f ³fZ 36 SXfRZY»f dU¸ff³f JSXeQ IZY Àf¸fÓfü°ff ¸fÀfüQZ ´fSX QÀf°fJ°f IYSX dQE. IYfRYe »fÔ¶fZ ASXÀfZ °fIY ·ffSX°f U RiYfÔÀf IZY ¶fe¨f AfRYÀf`MX ¢»ffþ ´fSX dUUfQ ¶f³ff SXWXf. AfRYÀf`MX ¢»ffþ IZY °fWX°f ·ffSX°f ¨ffWX°ff ±ff dIY dþ°f³ff ´f`Àff BÀf JSXeQ ´fSX UWX J¨fÊ IYSX SXWXf WX` CXÀfIYf EIY ¶fOÞXf dWXÀÀff RiYfÔÀfeÀfe IÔY´fd³f¹ffÔ ·ffSX°f ¸fZÔ d³fUZVf IYSXZ. AÔ°f°f: ¹fWX °f¹f WXbAf dIY IbY»f JSXeQ SXfdVf IYf 60 RYeÀfQe dWXÀÀff ·ffSX°f ¸fZÔ d³fUZVf dIY¹ff þfE¦ff. BÀf¸fZÔ ÀfZ dIY°f³ff UfÀ°fU ¸fZÔ d³fUZVf WXû¦ff ¹fWX °fû Af³fZ Uf»ff Àf¸f¹f WXe ¶f°ffE¦ff. þ¶f ´fZ´Àfe ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ IYQ¸f SXJ³fZ IYe ´fWX»f IYe ±fe CXÀf³fZ ·fe ¹fWXe EZ»ff³f dIY¹ff ±ff dIY WXSX EIY OXfg»fSX IZY Af¹ff°f IZY ¶fQ»fZ WX¸f ·ffSX°f ÀfZ ´ffÔ¨f OXf»fSX IYf Àff¸ff³f d³f¹ffÊ°f IYSXZÔ¦fZ. Afþ BÀfIYf CX»MXf ·fe ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`. ´fZ´Àfe IYe °fSXWX OXÀff»MX IÔY´f³fe IZY d»fE ¹fWX ¶fWXb°f ¶fOÞXe CX´f»fd¶²f WX` ¢¹fûÔdIY A´f³fZ dU¸ff³f ³f d¶fIY ´ff³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWX

Àffd¶f°f WXûÔ¦fZ. CX³WXZÔ ¸f¨LSXûÔ IYe °fSXWX ¸ffSX dQ¹ff þfE¦ff. Àf¶fÀfZ AWX¸f ¶ff°f BÀf dU¸ff³f IYe IYe¸f°f WX`. ¹fWX UfÀ°fU ¸fZÔ dIY°f³fZ ¸fZÔ JSXeQf þf SXWXf WX`. BÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ IbYL À´fá ³fWXeÔ dIY¹ff WX` dÀfUf¹f ¹fWX ¶f°ff³fZ IZY dIY ¹fWX Qû ÀfSXIYfSXûÔ IZY ¶fe¨f WXbAf ÀfüQf WX` dþÀf¸fZÔ ·ffSX°fRiYfÔÀf ÀfZ dU¸ff³f JSXeQZ¦ff. A¦fSX Àfe²fZ Vf¶QûÔ ¸fZÔ IYWXf þfE¦ff °fû BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fWXe d³fIY»fZ¦ff dIY BÀf OXe»f ¸fZÔ IYûBÊ Q»ff»f ³fWXeÔ WX` BÀfd»fE dIYÀfe IYû IY¸feVf³f ¹ff Q»ff»fe dQE þf³fZ IYf ÀfUf»f WXe ´f`Qf ³fWXeÔ WXû°ff WX`. ´fSX UWXeÔ BÀf¸fZÔ AüSX BÀfIYe IYe¸f°f ´fSX ´fiV³f d¨f³WX »f¦f ¨fbIYf WX`. ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY 2007 ¸fZÔ SXfRZY»f 126 dU¸ff³fûÔ IZY d»fE 10.5 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX »fZ SXWXf ±ff. þ¶fdIY dÀf°fÔ¶fSX 2016 ¸fZÔ WXbBÊ OXe»f IZY ¸fb°ffd¶fIY UWX ¸ffÂf 36 dU¸ff³f 7.87 d¶fd»f¹f³f ´füÔOX ¸fZÔ ¶fZ¨fZ¦ff. ¸f°f»f¶f ¹fWX WX` dIY þû dU¸ff³f 2007 ¸fZÔ 626 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf d¸f»f SXWXf ±ff UWX d¶f³ff Af²fbd³fIY ¹fÔÂfûÔ IZY d¶f³ff 680 IYSXûOÞX IYf d¸f»fZ¦ff U BÀf¸fZÔ SXfOXfSX d³fQZÊdVf°f d¸fÀffB»f dRYMX IYSX³fZ IZY ¶ffQ BÀfIYe IYe¸f°f 1600 IYSXûOÞX ÷Y´fE °fIY ´fWXbÔ¨f þfE¦fe. ¹fWXfÔ ¹fWX ·fe ¶f°ff³ff þ÷YSXe WXû þf°ff WX` dIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY 600 ´f`SXf¸feMXÀfÊ ´fSX ÀfRY»f CX°fSX³fZ IZY ¶ffUþcQ Qbd³f¹ff IZY dÀfRYÊ °fe³f QZVfûÔ IYe Uf¹fbÀfZ³ff ¸fZÔ WXe BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf SXWXf WX`. ¹fWX WX` RiYfÔÀf, Bdþ´MX U IY°fSX WXÔ`. ¹fWXfÔ ¹ffQ dQ»ff³ff þ÷YSXe WXû þf°ff WX` dIY þ¶f ¹fc´feE-2 ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f ¹fWX dU¸ff³f JSXeQ³fZ ´fSX »f¦f·f¦f Af¸f SXf¹f ¶f³f ¨fbIYe ±fe °f¶f ·ffþ´ff IZY SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f U ´fcUÊ IZYÔQie¹f dUØf ¸fÔÂfe ¹fVfUÔ°f dÀf³WXf U ÀffÔÀfQ E¸f Ue ¸f`ÀfcSXf SXZçe ³fZ ¹fWX IYWX IYSX Àf¶fIYû ¨f`IYf

SXfþe WXû ¦fE. BÀfZ RiYfÔÀf IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ AJ¶ffSX ‘»fe dRY¦ffSXû’ ³fZ SXf¿MÑX´fd°f IYe ¶fWXb°f ¶fOÞXe CX´f»fd¶²f ¶f°ff¹ff ±ff. ¸ff»fc¸f WXû dIY ¹fWX AJ¶ffSX ·fe CXÀfe IY´fÔ³fe IYf WX` þû dIY SXfRZY»f dU¸ff³f °f`¹ffSX IYSX°fe WX`. CXÀfIZY ¶ffQ Qû³fûÔ QZVfûÔ

IYQfdIY³f ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ ¹fWX J¶fSX Àfb³fIYSX ¶fZWXQ Af›¹fÊ WXbAf WX`. ¢¹fûÔdIY A¦fSX ·ffSX°f ´ffdIYÀ°ff³f ¹ff ¨fe³f ÀfZ ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ IZY d»fE SXfRZY»f JSXeQ SXWXf °fû ¹fbð IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¹fWX CX³fIZY »fOÞXfIcY dU¸ff³fûÔ IZY Àff¸f³fZ ¸f¨LSX

dQ¹ff ±ff dIY CX³fIZY ´ffÀf þû þf³fIYfSXe WX` CXÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY SXf¿MÑXdWX°f ¸fZÔ BÀfZ JSXeQ³ff NXeIY ³fWXeÔ WXû¦ff. °f°IYf»fe³f SXÃff ¸fÔÂfe CX³fIZY BÀf ¶f¹ff³f IZY ¶ffQ B°f³fZ AfWX°f WXbE dIY CX³WXûÔ³fZ JSXeQ IYf R`YÀf»ff WXe MXf»f dQ¹ff.

SXf


VfbIiY½ffSX

JZ»f

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

09

VffWX÷YJ ÀfZ ³ffSXfþ IZYIZYAfSX IZY ¨ffWX³fZ Uf»fZ RYþ»f B¸ff¸f ¸fd»»fIY

BÊ´feE»f IYe ³fe»ff¸fe IZY ¶ffQ RiYZÔ¨ffBþe MXe¸fZÔ A¶f °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMX ¦fBÊÔ WX`Ô. »fZdIY³f ¸f³f´fÀfÔQ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû »fZIYSX ¶fWXb°fûÔ ¸fZÔ CX°ÀffWX WX` °fû ¶fWXb°fûÔ ¸fZÔ ¦fbÀÀff. IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IZY ¨ffWX³fZ Uf»fZ MXe¸f IZY ¸ffd»fIY VffWX÷YJ Jf³f ÀfZ ³ffSXfþ WX`Ô. QSXAÀf»f IYû»fIYf°ff ³fZ BÀf ¶ffSX ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX IYû MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIY¹ff WX`. BÀfZ »fZIYSX IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IZY R`Y³f VffWX÷YJ Jf³f ´fSX WX¸f»ffUSX WX`Ô. CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX IYû MXe¸f ¸fZÔ SXJf þf³ff ¨ffdWXE ±ff. »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¦fÔ·feSX IYû MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ IYSX VffWX÷YJ Jf³f ³fZ A´f³fZ ´f`SX ´fSX IbY»WXfOÞXe ¸ffSX »fe WX`. Qû dQ³fûÔ °fIY ³fe»ff¸fe ¨f»fe AüSX B³f Qû dQ³fûÔ °fIY dIiYIZYMX IZY ¨ffWX³fZ Uf»fûÔ IYe ³fþSX A´f³fZ-A´f³fZ ´fÀfÔQeQf dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX »f¦fe SXWXe. MXe¸fûÔ ³fZ dþ³f dJ»ffdOX¹fûÔ IYû JSXeQf BÀfZ »fZIYSX A´f³fZA´f³fZ °fSXeIZY ÀfZ AfIY»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`. WXSX IYûBÊ A´f³fe MXe¸f AüSX A´f³fZ ¨fWXZ°fZ

Af

dJ»ffOÞXe IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ IYSX SXWXf WX`. U`ÀfZ VffWX÷YJ Jf³f ³fZ ·fe IYWXf WX` dIY UZ ¦fÔ·feSX IYe IY¸fe IYû ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ¦fZ. QSXAÀf»f ³fe»ff¸fe IZY ¶ffQ IYû»fIYf°ff MXe¸f ´fi¶fÔ²f³f ³fZ IYWXf ±ff dIY WX¸f ¦fÔ·feSX IYû MXe¸f ¸fZÔ ¶f³ffE SXJ³ff ¨ffWX°fZ ±fZ AüSX ³fe»ff¸fe IZY QüSXf³f SXfBMX MXc ¸f`¨f IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff WX¸ffSXe ±fe. »fZdIY³f ¦fÔ·feSX ³fZ CX³fÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff ±ff dIY UZ CX³WXZÔ dSXMXZ³f ³f IYSXZÔ AüSX WX¸f³fZ CX³fIYe £UfdWXVf IYf EWX°fSXf¸f dIY¹ff. dIiYÀf ¦fZ»f ÀfZ »fZIYSX ¹fbUSXfþ dÀfÔWX °fIY ¨f¨ffÊ IZY IZYÔQi ¸fZÔ SXWXZ. ¦fZ»f ³fe»ff¸fe ¸fZÔ QcÀfSXZ dQ³f d¶fIZY °fû ¹fbUSXfþ dÀfÔWX IYe §fSX Uf´fÀfe WXbBÊ WX`. dIÔY¦Àf B»fZU³f ´fÔþf¶f ³fZ Qû³fûÔ IYû MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff WX`. ¹fbUSXfþ dÀfÔWX ´fWX»fZ dQ³f WXe A´f³fZ ¶fZÀf ´fifBþ ´fSX d¶fIZY °fû ¦fZ»f IYû dIYÀfe °fSXWX °feÀfSXe ¶fû»fe ¸fZÔ ´fÔþf¶f ³fZ JSXeQf. RYMXfRYMX dIiYIZYMX ¸fZÔ CX³fIYf Q¶fQ¶ff WX` »fZdIY³f CX³fIZY ´fiQVfʳf ´fSX A¶f ÀfUf»f CXNX³fZ »f¦fZ WX`Ô. ¹fWXe UþWX WX` dIY CX³f ´fSX ¶fû»fe »f¦ff³fZ ¸fZÔ MXe¸fûÔ ³fZ ¶fWXb°f CX°ÀffWX ³fWXeÔ dQJf¹ff. A¶f þ¶f dIiYÀf ¦fZ»f ´fÔþf¶f MXe¸f IYf dWXÀÀff WX`Ô °fü þfdWXSX

WX` dIY UZ IY~f³f IZY QfUZQfSX ·fe WX`Ô. ´fÔþf¶f ³fZ ³fe»ff¸fe ¸fZÔ Jc¶f ´f`Àff ¶fWXf¹ff. IbYL A¨LZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû MXe¸f ¸fZÔ þûOÞXf WX`. »fZdIY³f »ffJ MXIZY IYf ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY MXe¸f IYe ¶ff¦fOXûSX dIYÀfIZY WXf±f ¸fZÔ WXû¦fe. ´fÔþf¶f ³fZ dÀ´f³f ¦fZÔQ¶ffþ SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f IYû 7.60 IYSXûOÞX ¸fZÔ JSXeQf, °fû ¹fbUSXfþ IYû CX³fIZY ¶fZÀf ´fifBþ Qû IYSXûOÞX ÷Y´fE ¸fZÔ WXfdÀf»f dIY¹ff. MXe¸f ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY OXZdUOX d¸f»fSX ·fe WX`Ô. ¹fûÔ AdV½f³f AüSX ¹fbUSXfþ IZY ¶fe¨f IY~f³fe IZY

d»fE þÔ¦f WXû¦fe. A¶f QZJ³ff ¹fWX WX` dIY IY~f³fe dIYÀfZ d¸f»f°fe WX`. dIiYIZYMX ´fiZd¸f¹fûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¨f¨ffÊ BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX WX` dIY IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ³fZ AfBÊ´feE»f VfbøY WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe JbQ IZY ´f`SX ´fSX IbY»WXfOÞXe ¸ffSX »fe WX`. »fû¦fûÔ IYf °fIYÊ WX` dIY IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IYû Qû ¶ffSX dJ°ff¶f dQ»ff³fZ Uf»fZ IY~f³f ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX IYû dSXMXZ³f IYSX³ff ¨ffdWXE ±ff. ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX ³fZ A´f³fe IY~f³fe ¸fZÔ MXe¸f ¸fZÔ ¶fOÞXf ¶fQ»ffU dIY¹ff

±ff. A¶f ³f °fû IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ³fZ ¦fÔ·feSX IZY IYQ IYf dJ»ffOÞXe WXe JSXeQf, AüSX ³f WXe ³fe»ff¸fe IZY QüSXf³f MXe¸f ¸f`³fZþ¸fZÔMX IYe BÀfZ »fZIYSX IYûBÊ SX¯f³fed°f WXe dQJfBÊ ´fOÞXe. Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY Qû ¶ffSX dJ°ff¶f dQ»ff³fZ Uf»fZ IY~f³f IYe þ¦fWX dIYÀfe A¨LZ dJ»ffOÞXe IYû MXe¸f ¸fZÔ »fZ³fZ IZY d»fE CXÀf³fZ ¦fÔ·feSX ´fi¹ffÀf ³fWXeÔ dIYE. ¦fÔ·feSX IYe IY~f³fe ¸fZÔ IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ³fZ 2012 AüSX 2014 ¸fZÔ dJ°ff¶f þe°ff ±ff. IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ³fZ dQ³fZVf IYfd°fÊIY IYû 7.4 IYSXûOÞX IYe ¸fûMXe SXIY¸f ¸fZÔ JSXeQf WX`, »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffUþcQ ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY IZYIZYAfSX IYe IY¸ff³f IYü³f ÀfÔ·ff»fZ¦ff. ¦fÔ·feSX BÀf ÀfÂf ¸fZÔ dQ»»fe MXe¸f ÀfZ þbOÞX ¦fE WX`Ô AüSX CX¸¸feQ WX` dIY BÀf ÀfÂf ¸fZÔ MXe¸f IYe IY~f³fe CX³WXZÔ WXe ÀfüÔ´fe þfE¦fe. dQ»»fe OXZ¹fSXOXZdU»Àf ³fZ A¶f °fIY IZY QÀf ÀfÔÀIYSX¯fûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f A¨Lf ´fiQVfʳf ³fWXeÔ dIY¹ff WX`. »fZdIY³f ¦fÔ·feSX IZY MXe¸f ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ dQ»»fe MXe¸f ´fi¶fÔ²f³f IYû CX¸¸feQ WX` dIY BÀf ¶ffSX dQ»»fe Àfb²fSXf WXbAf ´fiQVfʳf IYSXZ¦fe.

dUMXûSXe ³fZ dQ¹ff þUf¶f, ¨fWX»f IYû dUSXfMX ÀfÔQe´f AfBÊ´feE»f ÀfZ þbOÞX³fZ ³fZ ¶f³ff¹ff B°f³ff ÀffWXÀfe ¦fZÔQ¶ffþ Uf»fZ ´fWX»fZ ³fZ´ff»fe dJ»ffOÞXe ¶f³fZ RYþ»f B¸ff¸f ¸fd»»fIY

V½f IY´f AÔOXSX-19 dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ff. »fe¦f ¸fbIYf¶f»fûÔ ÀfZ »fZIYSX RYfB³f»f °fIY IYf CX³fIYf ÀfRYSX Vff³fQfSX SXWXf. »fe¦f IZY °fe³f ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ MXe¸f ³fZ Vff³fQfSX þe°f QþÊ IYe. Qû ¸f`¨f QÀf dUIZYMX ÀfZ þe°fZ ±fZ °fû AfÀMÑZd»f¹ff IYû Àfü SX³fûÔ IZY ¶fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ WXSXf¹ff ±ff. ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ¶ffÔ¦»ffQZVf IYû AüSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX ´fi·ffUe þe°f QþÊ IYSX MXe¸f ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊ. RYfB³f»f ¸fZÔ ·fe ´fcSXe MXe¸f ³fZ ¨f¸fIYQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX AfdÀMÑ»f¹ff ´fSX AfNX dUIZYMX ÀfZ Vff³fQfSX þe°f QþÊ IYe. þe°f IYe ¶fbd³f¹ffQ ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ SXJe. ¶f»»fZ¶ffþûÔ ³fZ CXÀfZ ´fcSXf dIY¹ff. AfÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f RYfB³f»f ¸fZÔ ´fcSXZ ´f¨ffÀf AûUSX ·fe ³fWXeÔ JZ»f ´ffBÊ AüSX ´fcSXe MXe¸f 216 SX³fûÔ ´fSX AfCXMX WXû ¦fBÊ. ·ffSX°f IYe °fSXRY ÀfZ BÊVff³f ´fûSXZ»f, AÔIbY»f SXf¹f, dVfUf dÀfÔWX AüSX IY¸f»fZVf ³ff¦fSXIYûMXe ³fZ Qû-Qû dUIZYMX ÓfMXIZY. dVfU¸f ¸ffUe IYû EIY dUIZYMX d¸f»ff. dVfUf dÀfÔWX ³fZ A´f³fZ IYûMXZ IZY QÀf AûUSX ¸fZÔ ¸fWXþ °feÀf SX³f dQE AüSX Qû dUIZYMX ÓfMXIZY. ¶ffQ ¸fZÔ ¸f³fþû°f IYf»fSXf IZY ³ff¶ffQ Vf°fIY IYe ¸fQQ ÀfZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fZ Qû dUIZYMX Jû IYSX 220 SX³f ¶f³ff IYSX ¸f`¨f þe°ff AüSX ¨f`Ôd´f¹f³f ¶f³fe. ´fcSXZ MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ EIY ·fe ¸f`¨f ³fWXeÔ ¦fÔUf¹ff AüSX Vff³fQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ff. ·ffSX°f ³fZ JZ»f IZY WXSX dU·ff¦f ¸fZÔ A´f³ff Q¶fQ¶ff IYf¹f¸f dIY¹ff. BÀf ´fiQVfʳf IYû QZJ°fZ WXbE AfBÊÀfeÀfe IYe AÔOXSX-19 dUV½f EIYfQVf MXe¸f ¸fZÔ ·fe ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf þ»fUf QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`. AfBÊÀfeÀfe IZY dUV½f EIYfQVf IZY ¦¹ffSXWX dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ´ffÔ¨f dJ»ffOÞXe ·ffSX°fe¹f MXe¸f ÀfZ

d½f

dÀUMXþSX»f`ÔOX : ³¹fcþe»f`ÔOX IZY ´fcUÊ IY~f³f OXdZ ³f¹f»f dUMXûSXe IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ·ffSX°fe¹f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe ³fZ IY»ffBÊ IZY dÀ´f³fSX ¹fbþUZQÔ i ¨fWX»f ¸fZÔ IYfRYe Af°¸fdUV½ffÀf ·fSXf WX,` þû U³fOXZ dIiYIZYMX ¸fZÔ CXÀfIYe A´fid°f¸f ÀfRY»f°ff IYe IbYþ Ô e ¶f³ff. dUMXûSXe AfBÊ´feE»f MXe¸f SXf¹f»f ¨f`»fZþ Ô ÀfÊ ¶fZ¦Ô f»fcSX IZY IYû¨f WX,Ô` dþÀfIZY IY~f³f IYûWX»fe WX.Ô` ¨fWX»f QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 11 dUIZYMX »fZ ¨fbIYZ WX.Ô` dUMXûSXe ³fZ ÀfZMÔ X ¸füdSX°þ AfBÀf dIiYIZYMX ÀfZ B°fSX IYWXf, ‘¹fbþUZQÔ i ÀffWXdÀfIY ¦fZQÔ ¶ffþ WX` AüSX ¹fWX AfÀff³f ³fWXeÔ WXû°ff. þ¶f Af´f d¨f³³ffÀUf¸fe þ`ÀfZ

¶f»»fZ¶ffþûÔ IZY ¸fQQ¦ffSX LûMXZ ¸f`Qf³f ´fSX B°f³fZ AfBÊ´feE»f ¸f`¨f JZ»fZ WXûÔ.CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘BÀfIZY ¶ffUþcQ UWX ¶f»»fZ¶ffþûÔ ´fSX AfIiY¸f¯f IZY d»f¹fZ °f`¹ffSX WX` AüSX dUSXfMX ³fZ AfSXÀfe¶fe ¸fZÔ °f±ff A¶f ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ SXWX°fZ CXÀf¸fZÔ ¹fWX AfIiYf¸fIY°ff ·fSXe WX.` BÀfIYf RYf¹fQf A¶f d¸f»f SXWXf WX`. IYûWX»fe IYe IY~f³fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfRYe IbYL IYWXf þf ¨fbIYf WX` AüSX dUMXûSXe ³fZ IYWXf dIY CXÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ A¨Le ¶ff°f ¹fWX WX` dIY UWX Àfb³f³fZ IYû °f°´fSX SXWX°ff WX.` CX³WXû³Ô fZ IYWXf, ‘dUSXfMX IZY Àff±f AfSXÀfe¶fe IZY d»f¹fZ IYf¸f IYSX°fZ Àf¸f¹f ¸f`³Ô fZ QZJf dIY CXÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ A¨Le

¶ff°f ¹fWX WX` dIY UWX Àfb³f³fZ AüSX ÀfeJ³fZ IYû °f°´fSX SXWX°ff WX.` dUMXûSXe ³fZ IYWXf, ‘¸fbÓfZ CXÀfIZY Qû³fûÔ ´fWX»fc ´fÀfÔQ WX`. AfIiYf¸fIY°ff AüSX LMX´fMXfWXMX þû UWX ¸f`Qf³f ´fSX dQJf°ff WX` AüSX ¸f`Qf³f ÀfZ ¶ffWXSX þû UWX ÀfeJ³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°ff WX`. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¹fbþUZQÔ i ¨fWX»f AüSX IbY»fQe´f ¹ffQU IYe dRYSXIYe IZY Af¦fZ ´fcSXe ARiYeIYe MXe¸f ¶fZ¶Z fÀf ³fþSX Af SXWXe WX.` MXe¸f BÔdOX¹ff »f¦ff°ffSX 3 ¸f`¨f þe°f ¨fbIYe WX.` Vfd³fUfSX IYû A¦fSX UWX ¨fü±ff ¸f`¨f ·fe þe°f »fZ°fe WX` °fû UWX ARiYeIYf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX ÀfeSXeþ þe°f³fZ IYf IYfSX³ff¸ff A´f³fZ ³ff¸f IYSX »fZ¦fe.

WX`Ô. ¶f»»fZ¶ffþûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IZY IY~f³f ´fȱUe Vffg, ¸f³fþû°f IYf»fSXf AüSX Vfb·f¸f d¦f»f Vffd¸f»f WX`Ô, °fû ¦fZÔQ¶ffþûÔ ¸fZÔ A³fbIbY»f SXf¹f AüSX IY¸f»fZVf ³ff¦fSXIYûMXe WX`Ô. BÀf MXe¸f IYf ¦fNX³f ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹fûÔ Uf»fZ ´f`³f»f ³fZ dIY¹ff WX`. ´f`³f»f ¸fZÔ UZÀMX BÔOXeþ IZY B¹ff³f d¶fVf´f, ´fcUÊ ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff I`Y´MX³f AÔþb¸f ¨fû´fOÞXf, ´fcUÊ ³¹fcþe»f`ÔOX IY~f³f þZRY IiYû, AfgÀMÑZd»f¹ff IZY MXfg¸f ¸fcOXe AüSX ´fÂfIYfSX VfVffÔIY dIYVfûSX Vffd¸f»f ±fZ. dUV½f EIYfQVf IYf IY~f³f QdÃf¯f ARiYeIYe dJ»ffOÞXe SXZ³ffgOXÊ Uf³f MXûÔOXSX IYû ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`. UZ dUV½f IY´f ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY IY~f³f ±fZ. CX³WXûÔ³fZ LWX ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ Vff³fQfSX 348 SX³f ¶f³ffE, dþ³f¸fZÔ IZY³¹ff IZY dJ»ffRY ¶f³ff¹ff ¦f¹ff 148 SX³f ·fe Vffd¸f»f WX`. ¹fWX MXc³ff¸fZÊÔMX IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀIYûSX ±ff. QdÃf¯f ARiYeIYf IYe AûSX ÀfZ IbY»f °fe³f dJ»ffOÞXe IYû dUV½f EIYfQVf IYe MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. Ufg³f MXûÔOXSX IZY A»ffUf dUIZYMX IYe´fSX UfÔdOX»fZ ¸ff¢½fZ°fc AüSX °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ¦fZSXf»OX IYûE°þc IYû ·fe ¦¹ffSXWX dJ»ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ þ¦fWX d¸f»fe WX`. UZÀMX BÔOXeþ IZY ¶f»»fZ¶ffþ Ed»fIY E±ffÔþZ IYû ¶ffSXWXUZÔ dJ»ffOÞXe IZY °füSX ´fSX Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. CX³WXûÔ³fZ dUV½f EIYfQVf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf 418 SX³f ¶f³ffE ±fZ. ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY EIY-EIY dJ»ffOÞXe IYû ·fe MXe¸f ¸fZÔ þ¦fWX d¸f»fe WX`. dUV½f EIYfQVf MXe¸f: ´fȱUe Vffg (·ffSX°f), ¸fÔþû°f IYf»fSXf (·ffSX°f), Vfb·f¸f d¦f»f (·ffSX°f), dRY³f E»f³f (³¹fcþe»f`ÔOX), SXZ³ffg×OXÊ Ufg³f MXûÔOXSX (QdÃf¯f ARiYeIYf), UfÔdOX»fZ ¸ff¢½fZ°fc (QdÃf¯f ARiYeIYf), A³fbIcY»f SXfg¹f (·ffSX°f), IY¸f»fZVf ³ff¦fSXIYûMXe (·ffSX°f), ¦fZSXf»OX IYûE°þc (QdÃf¯f ARiYeIYf), I`YÀf AWX¸fQ (ARY¦ffd³fÀ°ff³f), VffWXe³f ARYSXeQe (´ffdIYÀ°ff³f).


VfbIiY½ffSX

´f¹ffÊUSX¯f

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

11

¸fWX»f ¸fZÔ Àf¸ffBÊ EIY ³fQe IiYfÔd°f ¨f°fbUZQeÊ

Qe ´fSX ¸fWX»f, ¹ff ¸fWX»f ¸fZÔ ³fQe .BÀfZ ¢¹ff IYWXf þf¹fZ - AQ¸¹f B¨LfVfdöY, ´ff³fe ÀfZ B°f³ff ´¹ffSX, Aòb°f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ¹ff ³fQe IYf IbYL IYf»f IZY d»f¹fZ IbY¯OX ¶f³f þf³ff

QfdWX³fe AûSX °fû IY·fe ¶ff¹feÔ AûSX ´fiUfWX¸ff³f SXWX°ff WX`. ¹fZ IbY¯OX Àfb³QSX LûMXe-LûMXe ³ffd»f¹fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ EIY-QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞXZ WXbE WX`Ô- ¹ff³fe, ³fQe Qû ´ffMXûÔ IZY ¶fe¨f ³f ¶fWX°fZ WXbE IbY¯OX IYe ¨füIYûSX SX¨f³ffAûÔ ¸fZÔ ¶fWX°fe WX`Ô. EIY IbY¯OX ÀfZ QcÀfSXZ IbY¯OX IYe AûSX þf³fZ IZY d»f¹fZ ¶fe¨f-¶fe¨f ¸fZÔ SXfÀ°fZ ·fe

A¨fʳff ·fe IYSX°fZ WX`Ô. EZÀfe ¸ff³¹f°ff WX` dIY ¹fWXfÔ A¸ffUÀ¹ff IYû IYd±f°f °füSX ´fSX ¶ffWXSXe ¶ff²ffAûÔ ÀfZ ¦fidÀf°f ½¹fdöY IYû À³ff³f IYSXf³fZ ÀfZ UWX ¸fböY WXû þf°ff WX`. Ad¦³f IbY¯OX IZY ·fe°fSX L°fSXe ·fe ¶f³fe WXbBÊ WX`. ´ffh¨f IbY¯OX °fû dIY»fZ IZY ·fe°fSX »f¸¶fZ WXfg»f ¶f³fZ WXbE WX`Ô.

WX` dIY 11UeÔ Vf°ff¶Qe ¸fZÔ ·fe ¶ffh²f ¶f³ffIYSX SXfþf ·fûþ ³fZ ·fûþ´fbSX ¸fZÔ EdVf¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IÈYdÂf¸f Ófe»f ¶f³ff Qe ±fe, BÀfd»f¹fZ dVf´fif ´fSX BÀf °fSXWX IYf LûMXf ¶ffh²f °fû CXÀfe ´fSX¸´fSXf IYe A¦f»fe IYOÞXe ¸ff³ff þf ÀfIY°ff WX`. ¶fWXSXWXf»f, ¹fWX ¶ffh²f ´fcSXe °fSXWX ´f°±fSXûÔ IYf WX` AüSX BÀf ´fSX JOÞXZ WXûIYSX ¹fdQ WX¸f IYfd»f¹ffQZWX ¸fWX»f IZY IbY¯OXûÔ IYe dQVff ¸fZÔ QZJZÔ °fû EZÀff »f¦f°ff WX` dIY ³fQe dIYÀfe dIY»fZ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX SXWXe WX` AüSX »f¦f·f¦f 17 QSXUfþZ Jb»fZ WX`Ô! QSXAÀf»f, dVf´fif IZY dIY»fZ ¸fZÔ ‘Af¦f¸f³f’ IYf ´fi¶fÔ²f³f ·fe A³fcNXf WX`. ¶ffh²f ´fSX ¦fZMX ÀfZ d³fIY»f³fZ IZY ¶ffQ ´ff³fe B³f SXfÀ°fûÔ ÀfZ Af°ff WX`. ¹fWXfÔ LûMXe-LûMXe ·fcd¸f¦f°f ³fWXSXZÔ ¶f³fe WXbBÊ WX`Ô. ¹fZ ³fWXSXZÔ ³ffd»f¹fûÔ IZY ³fZMXUIYÊ ÀfZ þbOÞXe WX`Ô AüSX ¹fZ ³ffd»f¹ffh IbY¯OXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe »fZ þf°fe WX`Ô, þû EIY-QcÀfSXZ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX°fZ WXbE Af¦fZ ¶fPÞX°fZ þf°ff WX`. dVf´fif IZY Af¦f¸f³f IYe ¸ffdRYIY WXe CXÀfIYf B³f IbY¯OXûÔ ÀfZ ´fiÀ±ff³f ·fe IY¸f dQ»f¨fÀ´f ³fWXeÔ WX`. þ»f ´fi¶fÔ²f³f IYe SX¸f¯fe¹f°ff IYf¹f¸f SXJ³fZ IZY d»f¹fZ IbY¯OXûÔ ÀfZ dUQfBÊ IZY QüSXf³f ³fQe IYû ÓfSX³f þ`Àfe IÈYdÂf¸f AfIÈYd°f ÀfZ CX°ffSXf ¦f¹ff WX`. ¹fWX ÀfÔSX¨f³ff ¶fOÞXZ ´f°±fSX ´fSX ¶f³fe WX`. ¹fWX d¸f˜e IZY Qe´fIY þ`Àfe AfIÈYd°f ÀfZ JbQe WXû°fe WX`. þ¶f ´ff³fe BÀf¸fZÔ ÀfZ CX°fSX°ff WX` °fû ÓfSX³fZ þ`Àff Af·ffÀf QZ°ff WX`! BÀf °fSXWX IYe ÀfÔSX¨f³ff ¸fb¦f»fIYf»fe³f Àf·¹f°ff IYe ´fi°feIY WX`. ¸ffÔOXU IZY ³fe»fIY¯NXZV½fSX ¸fd³QSX AüSX ·fû´ff»f IZY BÀ»ff¸f ³f¦fSX ¸fZÔ ·fe B³fIZY QeQfS WXû°fZ WX`Ô. ¸fWX»f IZY ¶ffWXSX dUQfBÊ IZY ¶ffQ dVf´fif ´fb³f: ³fQe ÀUøY´f ¸fZÔ »füMXIYSX Af¦fZ ¶fWX³fZ »f¦f°fe WX`. dIY»fZ IZY QcÀfSXe AûSX dVf´fif IZY ¶ffWXSXe dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ·fe dSX¹ffÀf°fIYf»fe³f ÀMXfg´fOX`¸f ¶f³fZ WXbE WX`Ô. ´fbSXf³fe ÀfÔSX¨f³ffAûÔ ÀfZ þfdWXSX WX` dIY SXfþfAûÔ IYf dQ»f þ¶f dVf´fif IYû QcÀfSXZ ÀUøY´f ¸fZÔ QZJ³fZ IYû »ff»ffd¹f°f SXWX°ff WXû¦ff °fû UZ BÀf AûSX

AüSX dRYSX ´fb³f: UWXe ´fbSXf³fe ³fQe ¶f³f þf³ff! ¸ff³fû ±fûOÞXe QZSX IZY d»f¹fZ ¸fcOX ¶fQ»ff WX`.´ff³fe IZY BÀf ÀfRYSX IYû QZJIYSX Af´f A¨fd¸·f°f SXWX þfEh¦fZ.¸f²¹f ´fiQZVf IZY £¹ff°f ²ffd¸fÊIY À±f»f ·f¦fUf³f ¸fWXfIYf»f IYe ³f¦fSXe CXªþ`³f ÀfZ AfNX dIY»fû¸feMXSX QcSX ·f`SXU¦fPÞX dIY»fZ IZY ´ffÀf ¶f³ff WX` IYfd»f¹ffQZWX ¸fWX»f. ´ff³fe IZY Aòb°f ´fi¶fÔ²f³f IYe IYWXf³fe þf³f³fZ IZY ´fWX»fZ ¹fWXfÔ IYe ¸fVfWXcSX dIÔYUQÔ°fe ·fe Àfb³f »fedþ¹fZ. IYWX°fZ WX`Ô, ¹fWXfÔ ¨ffSX Àfü Àff»f ´fWX»fZ ¸ffÔOXU IZY Àfb»°ff³f ³fÀf÷Yïe³f dJ»fþe ³fZ ´fcUÊ ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f Àfc¹fÊ ¸fd³QSX IYû ·fÔ¦fIYSX VffWXe ¸fWX»f ¶f³ff¹ff ±ff. Àfb»°ff³f dJ»fþe IYû ´ffSXf Jf³fZ IYe AfQ°f ±fe. ·fe°fSXe ¦f¸feÊ IYû Vff³°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ UZ ´ff³fe ¸fZÔ ´fOÞXZ SXWX°fZ ±fZ. ...EIY SXûþ ³fVfZ ¸fZÔ ¨fcSX dVf´fif ¸fZÔ CX³fIYe þ»f-Àf¸ffd²f WXû ¦fBÊ. IY³fÊ»f »¹fcAOXÊ ³fZ A´f³fe ´fbÀ°fIY dWXÀMÑe AfgRY dQ ÀfZ³MÑ»f BÔdOX¹ff ¸fZÔ ·fe BÀf ¶ff°f IYf CX»»fZJ dIY¹ff WX`. Àf¸fifMX AIY¶fSX ³fZ ·fe BÀf þ»f ¸fWX»f IYe Àfb³QSX°ff ´fSX ¸fb¦²f WXûIYSX IbYL Àf¸f¹f IZY d»f¹fZ A´f³ff ¸fbIYf¸f ¹fWXfÔ dIY¹ff ±ff. UZ QdÃf¯f IYû RY°fWX IYSX³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ ¹fWXfÔ NXWXSXZ ±fZ AüSX ´ff³fe ÀfÔ¨f¹f IYe BÀf Aòb°f ´fi¯ff»fe ÀfZ UZ ·fe ¸fÔÂf¸fb¦²f WXû ¦f¹fZ ±fZ. AIY¶fSX-³ff¸ff AüSX AfBʳfZ-AIY¶fSXe ¸fZÔ ·fe BÀf þ»f ¸fWX»f IYe ´fiVfÔÀff IYe ¦fBÊ WX`. BÀfe °fSXWX ¶ffQVffWX þWXfh¦feSX IYû ·fe ¹fWXfÔ ÷YIY³ff ¶fWXb°f ´fÀf³Q ±ff. QSXAÀf»f, ¹fWX ³fQe IYf IbYL ÃfZÂf IZY d»f¹fZ AüSX IbYL UöY IZY d»f¹fZ ÀUøY´f ¶fQ»f³fZ Uf»ff A´f³fZ °fSXWX IYf A³fcNXf þ»f ´fi¶fÔ²f³f WX`. CXªþ`³f ¸fZÔ ¶fWX SXWXe dVf´fif ³fQe IYû BÀf ´fi¶fÔ²f³f IZY ´fWX»fZ Qû dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ¶ffhMXf ¦f¹ff WX`. BÀfIZY EIY dWXÀÀfZ ´fSX ¹fWX ÀfÔSX¨f³ff °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ WX`. IYfd»f¹ffQZWX ¸fWX»f ¸fZÔ 52 ´ff³fe IZY IbY¯OX ¶f³fZ WXbE WX`Ô. IYûBÊ LûMXf WX` °fû IYûBÊ ¶fOÞXf. IYûBÊ Qû RYeMX ¦fWXSXf WX` °fû IYûBÊ 10 RYeMX ÀfZ ·fe ª¹ffQf ¹fZ IbY¯OX A°¹f³°f WXe Àfb³QSX WX`. B³fIYe Àfb³QSX°ff CXÀf Àf¸f¹f AüSX ¶fPÞX þf°fe WX`, þ¶f dVf´fif ³fQe IY·fe EIY IbY¯OX ¸fZÔ °fû IY·fe QcÀfSXZ IbY¯OX ¸fZÔ BNX»ff°fe, ¸fbÀIbYSXf°fe, dJ»fdJ»ff°fe- AÔdJ¹ffh ¸fMXIYf°fe- A´f³ff SXfÀ°ff °f¹f IYSX°fe WX`. ¶fe¨f ¸fZÔ EIY Àfd´fÊ»f AfIYfSX IYe ÀfÔSX¨f³ff ·fe ¶f³fe WXbBÊ WX`, dþÀf¸fZÔ ´ff³fe IY·fe

¶f³fZ WXbE WX`Ô. B³f SXfÀ°fûÔ ¸fZÔ ´fWXbh¨fIYSX þ¶f ·fe IYûBÊ ¶fe¨f ¸fZÔ ´fWXbh¨f°ff WX` °fû UWX A´f³fZ ¨ffSXûÔ AûSX IbY¯OXûÔ IYû ´ff°ff WX`. ¹fWX EIY ¸f³fûSX¸f úV¹f WXû°ff WX`. ¹fWXfÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ °fe³f IbY¯OXûÔ IYf ³ff¸fIYSX¯f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff WX`- Àfc¹fÊ IbY¯OX, ¶fišf IbY¯OX AüSX Ad¦³f IbY¯OX. ¹fWXfÔ IYBÊ »fû¦f AfIYSX ´fcþf-

...AfdJSX ¹fWX ´ff³fe B°f³fZ ½¹fUdÀ±f°f °fSXeIZY ÀfZ Af°ff IYWXfh ÀfZ WX`? ...QSXAÀf»f, CXÀf IYf»f ¸fZÔ ·fe dVf´fif ³fQe IYû ´f°±fSXûÔ IYf ¶ffh²f ¶f³ffIYSX SXûIYf ¦f¹ff WX`. ¹fWX BÀf ¶ff°f IYf ´fi°feIY WX` dIY ¶ffh²f ¶f³ff³fZ IYe ´fidIiY¹ff CXÀf IYf»f ¸fZÔ ·fe A´f³ff AdÀ°f°U »fZ ¨fbIYe WX`. ¹fWXfÔ ¹fWX JfÀf CX»»fZJ³fe¹f

Af þf°fZ WXûÔ¦fZ. ¹fWXfÔ ³fe¨fZ CX°fSX³fZ IZY SXfÀ°fZ ·fe ¶f³fZ WX`Ô. ÀfØff ´fb÷Y¿fûÔ IYf ¹fWX ´ff³fe ´fiZ¸f- SXeUf dSX¹ffÀf°f IZY ¦fûdU³Q¦fPÞX ¸fZÔ ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»f°ff WX`. þWXfh ¸fWXfSXfþf IZY AfSXf¸f¦ffWX JJSXe ÀfZ °ff»ff¶f dIY³ffSXZ þf³fZ IYe ÀfedPÞX¹ffh ¶f³fe WXbBÊ WX`Ô.

³f

BÔdOX¹ff UfMXSX ´fûMXÊ»f


12

VfbIiY½ffSX

¹ff¹ffUSXe

SXe°ff d°fUfSXe

·fe ¸f»»f SXfþfAûÔ IYe SXfþ²ff³fe SXWXf ¶ffÔIbYOÞXf (´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f) IYf dU¿¯fb´fbSX VfWXSX MXZSXfIYûMXf IZY ¸fÔdQSXûÔ, ¶ff»fc¨fSXe ÀffdOÞX¹fûÔ U ´fe°f»f IYe ÀfþfUMXe UÀ°fbAûÔ IZY A»ffUf WXSX Àff»f dQÀfÔ¶fSX IZY AfdJSXe Àf~fWX ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ ¸fZ»fZ IZY d»fE ·fe ¸fVfWXcSX WX`. ¹fWX dU¿¸fb´fbSX ¸fZ»ff IY»ff U ÀfÔÀIÈYd°f IYf A³fûJf ÀfÔ¦f¸f WX`. ¹fWXfÔ QcSX-QcSX ÀfZ A´f³ff WXb³fSX dQJf³fZ IY»ffIYfSX Af°fZ WX`Ô °fû CX³fIYe IY»ff IZY ´ffSXJe ´f¹fÊMXIY ·fe Af°fZ WX`Ô. Àff»f IZY AfdJSXe Àf~fWX IZY QüSXf³f ´fcSXf VfWXSX CX°ÀfU IZY SXÔ¦fûÔ ¸fZÔ SXÔ¦f þf°ff WX`. ¸f»»f SXfþfAûÔ IZY ³ff¸f ´fSX BÀfZ ¸f»»f·fcd¸f ·fe IYWXf þf°ff ±ff. ¹fWXfÔ »f¦f·f¦f EIY WXþfSX U¿fûÊÔ °fIY B³f SXfþfAûÔ IYf VffÀf³f SXWXf. CXÀf QüSXf³f dU¿¯fb´fbSX ¸fZÔ MXZSXfIYûMXf U WXÀ°fIY»ff IYû °fû ¶fPÞXfUf d¸f»ff WXe, ·ffSX°fe¹f VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYf dU¿¯fb´fbSX §fSXf³ff ·fe IYfRYe RY»ff-RcY»ff. U`¿¯fU ²f¸fÊ IZY A³fb¹ff¹fe B³f ¸f»»f SXfþfAûÔ ³fZ 17UeÔ U 18UeÔ ÀfQe ¸fZÔ þû ¸fVfWXcSX MXZSXfIYûMXf ¸fÔdQSX ¶f³fUfE ±fZ, UZ Afþ ·fe Vff³f ÀfZ dÀfSX CXNXfE JOÞXZ WX`Ô. ¹fWXfÔ IZY ¸fÔdQSX ¶fÔ¦ff»f IYe UfÀ°fbIY»ff IYe þe°fe-þf¦f°fe d¸fÀff»f WX`Ô. ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f IYe SXfþ²ff³fe IYû»fIYf°ff ÀfZ IYûBÊ Qû Àfü dIY¸fe QcSX ¶fÀff ¹fWX VfWXSX SXfª¹f IZY ´fi¸fbJ ´f¹fÊMX³fÀ±f»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`. JfÀfIYSX ¸fZ»fZ IZY QüSXf³f °fû ¹fWXfÔ IYfRYe ·feOÞX þbMX°fe WX`. ¸f»»ff SXfþf UeSX WXÔ¶feSX AüSX CX³fIZY CXØfSXfd²fIYfdSX¹fûÔ-SXfþf SX§fb³ff±f dÀfÔ§ff U UeSX dÀfÔ§ff ³fZ dU¿¯fb´fbSX IYû °f°IYf»fe³f ¶fÔ¦ff»f IYf ´fi¸fbJ ÀffÔÀIÈYd°fIY IZYÔQi ¶f³ff³fZ ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ ±fe. VfWXSX IZY ª¹ffQf°fSX ¸fÔdQSX ·fe CXÀfe QüSXf³f ¶f³fUfE ¦fE. ¹fWXfÔ dÀ±f°f SXfÀf¸fÔ¨f d´fSXfd¸fOX IYe Vf¢»f ¸fZÔ BÊÔMXûÔ ÀfZ ¶f³ff Àf¶fÀfZ ´fbSXf³ff ¸fÔdQSX WX`. 16UeÔ

09 RYSX½fSXeX - 15 RYSX½fSXeX 2018

dU¿¯fb´fbSX IZY MXZSXfIYûMXf ¸fÔdQSX

IY

ÀfQe ¸fZÔ SXfþf UeSX WXÔ¶feSXf ³fZ BÀfIYf d³f¸ffʯf IYSXf¹ff ±ff. CXÀf Àf¸f¹f SXfÀf CX°ÀfU IZY QüSXf³f ´fcSXZ VfWXSX IYe ¸fcd°fʹffÔ BÀfe ¸fÔdQSX ¸fZÔ »ffIYSX SXJ Qe þf°fe ±feÔ AüSX QcSX-QcSX ÀfZ »fû¦f B³fIYû QZJ³fZ IZY d»fE CX¸fOÞX ´fOÞX°fZ ±fZ. BÀf ¸fÔdQSX ¸fZÔ MXZSXfIYûMXf IYe ÀfþfUMX IYe ¦fBÊ WX` þû Afþ ·fe ´f¹fÊMXIYûÔ IYû »fb·ff°fe WX`. BÀfIYe QeUfSXûÔ ´fSX SXf¸ff¹f¯f, ¸fWXf·ffSX°f U ´fbSXf¯fûÔ IZY ãûIY JbQfBÊ IZY þdSXE d»fJZ ¦fE WX`Ô. BÀfe °fSXWX 17UeÔ ÀfQe ¸fZÔ SXfþf SX§fb³ff±f dÀfÔ§ff IZY ¶f³fUfE þûSX¶fÔ¦f»ff ¸fÔdQSX ¸fZÔ ·fe MXZSXfIYûMXf IYe JbQfBÊ IYe ¦fBÊ WX`. VfWXSX ¸fZÔ BÀf °fSXWX IZY B°f³fZ ¸fÔdQSX WX`Ô dIY BÀfZ

¸fÔdQSXûÔ IYf VfWXSX ·fe IYWXf þf ÀfIY°ff WX`. MXZSXfIYûMXf dU¿¯fb´fbSX IYe ´fWX¨ff³f WX`. ¹fWXfÔ BÀfÀfZ ¶f³fZ ¶f°fʳfûÔ IZY A»ffUf ÀfþfUMX IYe ¨feþZÔ ·fe d¸f»f°fe WX`Ô. ¸fZ»fZ ¸fZÔ °fû EIY dÀfSXZ ÀfZ ¹fWXe QbIYf³fZÔ ³fþSX Af°fe WX`Ô. BÀfIZY A»ffUf ´fe°f»f IZY ¶f³fZ Àff¸ff³f ·fe ¹fWXfÔ Jc¶f ¶f³f°fZ U d¶fIY°fZ WX`Ô. B³f ¨feþûÔ IZY A»ffUf ¹fWXfÔ ¶f³fe ¶ff»fc¨fSXe ÀffdOÞX¹ffÔ QZVf WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¸fVfWXcSX WX`Ô. B³f ÀffdOÞX¹fûÔ ´fSX ¸fWXf·ffSX°f U SXf¸ff¹f¯f IZY úV¹fûÔ IZY A»ffUf IYBÊ A³¹f úV¹f IYPÞXfBÊ IZY þdSXE CXIZYSXZ þf°fZ WX`Ô. ¶ff»fc¨fSXe ÀffdOÞX¹ffÔ dIYÀfe ´fdSX¨f¹f IYe

¸fûWX°ffþ ³fWXeÔ WX`Ô. QZVf WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY dUQZVfûÔ ¸fZÔ ·fe B³f ÀffdOÞX¹fûÔ ³fZ A´f³fe A»f¦f ´fWX¨ff³f IYf¹f¸f IYe WX`. »fZdIY³f ¹fWX ¶ff°f ¶fWXb°f IY¸f »fû¦f þf³f°fZ WX`Ô dIY B³f SXÔ¦f-d¶fSXÔ¦fe ¨f¸fIYe»fe ÀffdOÞX¹fûÔ IYû ¶f³ff³fZ Uf»fZ IY»ffIYfSXûÔ IYe dþÔQ¦fe ¸fZÔ AÔ²fZSXZ IZY dÀfUf IbYL ·fe ³fWXeÔ WX`. LûMXZ-AÔ²fZSXZ IY¸fSXûÔ ¸fZÔ ¶f`NX IYSX A´f³fZ QÃf WXf±fûÔ U ´ffUSX »fc¸f IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ ¶ff»fc¨fSXe ÀffdOÞX¹fûÔ ´fSX ´füSXfd¯fIY ¦ff±ffEÔ CXIZYSX³fZ Uf»fZ B³f IY»ffIYfSXûÔ IYû EIY ÀffOÞXe ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¸fWXþ Qû ÀfZ °fe³f Àfü ÷Y´fE WXe d¸f»f ´ff°fZ WX`Ô. EIY ¶ff»fc¨fSXe ÀffOÞXe ¶f³ff³fZ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f

EIY Àf~fWX IYf UöY »f¦f°ff WX`. Qû »fû¦f d¸f»f IYSX BÀfZ ¶f³ff°fZ WX`Ô. »fZdIY³f ÀfSXIYfSXe CX´fZÃff, IY¨¨fZ ¸ff»f IZY A·ffU U d¶f¨füd»f¹fûÔ IYe ÀfdIiY¹f°ff IZY ¨f»f°fZ B³f IY»ffIYfSXûÔ IZY d»fE »ff¦f°f d³fIYf»f³ff ·fe ¸fbdVIY»f WXû SXWXf WX`. SXfª¹f IZY ¸fbdVfÊQf¶ffQ dþ»fZ IZY ¶ff»fc¨fSX ¦ffÔU ¸fZÔ VfbøYAf°f IYSX³fZ Uf»fe ¶ff»fc¨fSXe ÀffdOÞX¹fûÔ ³fZ ¶fe°fe Qû ÀfdQ¹fûÔ IZY QüSXf³f EIY »fÔ¶ff ÀfRYSX °f¹f dIY¹ff WX`. ³fUf¶f ¸fbVfeÊQ A»fe Jf³f 18UeÔ ÀfQe ¸fZÔ ¶ff»fc¨fSXe ÀffOÞXe IYe IY»ff IYû PXfIYf ÀfZ ¸fbdVfÊQf¶ffQ »fZ AfE ±fZ. CX³WXûÔ³fZ BÀfZ IYfRYe ¶fPÞXfUf dQ¹ff. ¶ffQ ¸fZÔ ¦fÔ¦ff ³fQe IYe ¶ffPÞX ¸fZÔ ¶ff»fc¨fSX ¦ffÔU IZY OXc¶f þf³fZ IZY ¶ffQ ¹fWX IY»ff ¶ffÔIbYOÞXf dþ»fZ IZY dU¿¯fb´fbSX ´fWXbÔ¨fe. A¶f dU¿¯fb´fbSX U ¶ff»fc¨fSXe EIY-QcÀfSXZ IZY ´f¹fʹff¹f ¶f³f ¦fE WX`Ô. ´fWX»fZ dU¿¯fb´fbSX ¸fZÔ ¸f»»f SXfþfAûÔ IYf VffÀf³f ±ff. CXÀf QüSXf³f ¹fWX IY»ff A´f³fZ d³fJfSX ´fSX ±fe. ¸f»»ff SXfþfAûÔ ³fZ B»ffIZY ¸fZÔ MXZSXfIYûMXf IY»ff IYû IYfRYe ¶fPÞXfUf dQ¹ff ±ff. UWXfÔ MXZSXfIYûMXf IZY ¸fÔdQSX WXSX ¦f»fe ¸fZÔ d¶fJSXZ ´fOÞXZ WX`Ô. ¶ff»fc¨fSXe ÀffdOÞX¹fûÔ ´fSX ·fe B³f ¸fÔdQSXûÔ IYf AÀfSX ÀffRY ³fþSX Af°ff WX`. B³f ÀffdOÞX¹fûÔ IYe JfdÀf¹f°f ¹fWX WX` dIY B³f ´fSX ´füSXfd¯fIY ¦ff±ffEÔ ¶fb³fe WXû°fe WX`Ô. IYWXeÔ Qiü´fQe IZY dUUfWX IYf ´fiÀfÔ¦f WX` °fû IYWXeÔ SXf²ff-IÈY¿¯f IZY ´fiZ¸f IYf. ¸fWXf·ffSX°f IZY ¹fb²Q IZY QüSXf³f Aþbʳf IYû ¦fe°ff IYf CX´fQZVf QZ°fZ WXbE ·f¦fUf³f IÈY¿¯f IYe °fÀUeSX ·fe B³f ÀffdOÞX¹fûÔ ´fSX ³fþSX Af°fe WX`. »fZdIY³f SXZVf¸f IZY ¶ffSXeIY ²ff¦fûÔ ÀfZ B³f IYWXfd³f¹fûÔ IYû ÀffOÞXe ´fSX CXIZYSX³ff IYûBÊ AfÀff³f ³fWXeÔ WX`. Qû ¸fþQcSX d¸f»f IYSX EIY Àf~fWX ¸fZÔ EIY ÀffOÞXe °f`¹ffSX IYSX°fZ WX`Ô. IYf¸f IYe ¶ffSXeIYe IZY dWXÀff¶f ÀfZ CXÀf ÀffOÞXe IYe IYe¸f°f EIY ÀfZ QÀf WXþfSX ÷Y´fE °fIY WXû°fe WX`. »fZdIY³f ¶fb³fIYSXûÔ ¹ff IY»ffIYfSXûÔ IYû BÀfIYf RYf¹f¹fQf ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°ff. EIY IY»ffIYfSX SX¸fZ³f °ffÔ°fe IYf IYWX³ff WX` dIY WXf»f ¸fZÔ IY¨¨fZ ¸ff»f IYe IYe¸f°fZÔ IYfRYe ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ô. »fZdIY³f WX¸f ¸fþ¶fcSXe ¸fZÔ Qf¸f ³fWXeÔ ¶fPÞXf ´ff°fZ. EZÀfZ ¸fZÔ WX¸fZÔ Qû ÀfZ °fe³f Àfü ÷Y´fE WXe d¸f»f ´ff°fZ WX`Ô. AÀf»fe ¸fb³ffRYf d¶f¨füd»fE »fcMX »fZ°fZ WX`Ô. dU¿¯fb´fbSX ÀfZ d³fIY»f IYSX ¶fOÞXZ VfWXSXûÔ IYe QbIYf³fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f°fZ-´fWXbÔ¨f°fZ B³f ÀffdOÞX¹fûÔ IYe IYe¸f°f Qû¦fb³fe ÀfZ ª¹ffQf WXû þf°fe WX`. SX¸fZ³f IZY ¸fb°ffd¶fIY, ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf IY»ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ ¹ff IY»ffIYfSXûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IYe dQVff ¸fZÔ IYûBÊ JfÀf IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXf¹ff WX`. ¶fb³ffBÊ IZY ¶ffQ ÀffdOÞX¹fûÔ ´fSX ¨f¸fIY »ff³fZ IZY d»fE CX³fIYe ´ffd»fVf IYe þf°fe WX`. dIYÀfe þ¸ff³fZ ¸fZÔ ¹fWX ÀffdOÞX¹ffÔ ¶fÔ¦ff»f IZY SXBÊÀf ¹ff þ¸feQfSX §fSXf³fûÔ IYe ¸fdWX»ffEÔ WXe ´fWX³f°feÔ ±fe. A¶f ·fe VffQe¶¹ffWX IZY ¸füIYûÔ ´fSX ¹fWX ÀffOÞXe ´fWX³fe þf°fe WX`. ¶ff»fc¨fSXe ÀffOÞXe ¶f³ff³fZ Uf»fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû BÀf IY»ff IZY ÀfÔSXÃf¯f IYe dQVff ¸fZÔ NXûÀf IYQ¸f CXNXf³ff ¨ffdWXE. ¹fWXfÔ A¦fÀ°f ¸fZÔ EIY ÀffÔ´f CX°ÀfU ·fe Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf°ff WX`. IYû»fIYf°ff ÀfZ dU¿¯fb´fbSX ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE IYBÊ MÑZ³fZÔ AüSX ¶fÀfZÔ ¨f»f°fe WX`Ô þû »f¦f·f¦f ¨ffSX §fÔMXZ ¸fZÔ ´f¹fÊMXIYûÔ IYû ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨ff QZ°fe WX`Ô. dU¿¯fb´fbSX ¸fZ»fZ IZY QüSXf³f ´ffÔ¨f dQ³fûÔ °fIY ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f ·fe Af¹fûdþ°f dIYE þf°fZ WX`Ô. ¹fWXfÔ ¸fZ»fZ IZY ´fid°f ´f¹fÊMXIYûÔ IYe ¶fPÞX°fe dQ»f¨fÀ´fe IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE IYBÊ ³fE WXûMX»f ¶f³f ¦fE WX`Ô. BÀfd»fE SXWX³fZ IYe IYûBÊ dQ¢IY°f ³fWXeÔ WX`.

RNI-DELHIN/2015/65658 À½f°½ffd²fIYfSXe, ´fiIYfVfIY AüSX ¸fbýiIY : Ãf¸f°ff dÀfaWX IZY d»fE A¸fSX CXªff»ff ´fd¶»fIZYVfaÀf d»fd¸fMZXOX, Àfe-21,22, ÀfZ¢MXSX-59, ³fûEOXf, CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa QcÀfSXe ¸fadªf»f, ¶fe-146, WXdSX³f¦fSX, Afßf¸f ³f¹fe dQ»»fe-110014 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ Àfa´ffQIY : Aa¶fSXeVf IbY¸ffSX ´feAfSX¶fe Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f Àf¸ff¨ffSXûÔ IZY ¨f¹f³f IZY d»fE dªf¸¸fZQfSX Àf·fe IYf³fc³fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ff¹f ÃûÂf dQ»»fe WXû¦ff Ü ÀfÔ´fIYÊ :Y91-8004903209, 9793677793, BX-¸fZ»f:-shukrawaardelhi@gmail.com

Shukarwaar (16)  
Shukarwaar (16)  
Advertisement