Page 26

24

AM Review 3–4/2017

m ed ic í n s k á r e v ie w

rozhovor

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologický ústav Praha

Pane profesore, jak se vyvíjí poznání o bezpečnosti biologické léčby? K tomuto poznání zásadní měrou přispěly a stále přispívají registry pacientů léčených biologickou léč­ bou. Například adalimumab byl po­ dán už více než milionu nemocných. Registry byly vlastně od začátku vy­ tvářeny se záměrem sledovat bezpeč­ nost terapie. Když biologická léčba v roce 2000 v klinické praxi začínala, nebylo nic známo o riziku vzplanutí latentní tuberkulózy, které předsta­ vuje jedno z hlavních rizik biologic­ ké léčby. Právě díky registrům jsme se o tomto nebezpečí dozvěděli a pa­ cienti se začali standardně vyšetřo­ vat na přítomnost latentní TBC. Díky tomuto opatření incidence TBC u pa­ cientů na biologické léčbě drama­ ticky poklesla. Dalším nežádoucím účinkem biologické léčby jsou infek­ ce. Riziko je nepodstatně zvýšené a týká se hlavně závažných infekcí, tedy infekcí, které vyžadují intrave­ nózní aplikaci antibiotik či hospi­ talizaci nebo jejichž důsledkem je úmrtí pacienta. Vzácně se mohou vyskytnout oportunní infekce nebo mykózy, podobně jako jiná autoimu­ nitní onemocnění. Další obavou při podávání biologické léčby bylo zvý­ šené riziko nádorů. Definitivně se už ale potvrdilo, že se při léčbě biologi­ ky nezvyšuje výskyt solidních nádo­ rů. Výskyt lymfomů mírně zvýšený je, ale přisuzujeme to spíše vlivu cho­

ezi odborníky panuje po­ měrně shoda, že biologika jsou velmi efektivním a již dobře vyzkoušeným tera­ peutickým prostředkem, jenž revo­ lučně mění účinnost léčby autoimu­ nitních onemocnění. Pro hod­nocení bezpečnosti těchto léků v reálné kli­ nické praxi jsou klíčové registry léče­ ných pacientů a jejich pravidelné analýzy. Právě o bezpečnosti biolo­ gické léčby, ale i o výhledech do bu­ doucna a o možnostech mezioboro­ vé spolupráce se hovořilo 4. listopadu 2016 v Praze na mezioborovém imu­ nologickém sym­poziu IMID (Immu­ ne-mediated inflammatory disorders) pořádaném společností AbbVie. K akci jsme se vrátili v podobě rozho­ vorů se třemi ak­tivními účastníky: revmatologem prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., gastroenterologem prof. MUDr. Milanem Lukášem, CSc., a dermatologem prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc.

M

roby jako takové a další medikace. U pacientů bychom ovšem měli my­ slet na vyšší riziko výskytu melano­ mů a nemelanomových nádorů kůže a nechat je před zahájením biologic­ ké léčby vyšetřit dermatologem, kte­ rý může odstranit suspektní névy. Při biologické léčbě se mohou obje­ vovat alergické a lokální reakce, ale celkově vzato je i z tohoto pohledu biologická léčba bezpečná. Mám-li to shrnout, desetiletá data z regist­ rů ukazují, že většina nežádoucích účinků biologické léčby je v praxi přechodná a bez následků. Přispívá biologická léčba ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod? Aktivní revmatoidní artritida s vy­ sokými koncentracemi CRP je ne­ zpochybnitelným kardiovaskulár­ ním rizikovým faktorem a ukazuje se, že při snížení zánětu se toto rizi­ ko snižuje. Data z velkých britských registrů ukazují, že biologická léč­ ba má na kardiovaskulární riziko spíše pozitivní vliv, snižuje je. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak některé biologické léky, jako např. inhibitory IL-6, mohou interferovat s krevními lipidy. U některých pa­ cientů tak dochází ke zvýšení kon­ centrací některých částí lipidového spektra. Ovšem zdá se, že aterogen­ ní index plazmy se nemění. Letošní rok by měl přinést nové důležité poznatky – očekávají se vý­

Foto: Profimedia, Vladimír Brada

Díky registrům víme o bezpečnosti biologické léčby stále více

Cele cislo am review 3 17  
Cele cislo am review 3 17  
Advertisement