Page 1

ø`` ` jô`ëÑdG »a kGQÉ`` ` °ûàfG ´ô`` ` °SC’G ¢ù`````∏a 200

áëØ°U 44

ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

(CAWN 630)

:π«é°ùàdG ºbQ

ájQÉéàdG äÓé°ùdG ´ƒª› øe %36 øµ∏Á ∫ɪYC’G äGó«°S ‘ Êɢjõ˘dG ¿É˘æ˘aCG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘YÉ˘æ˘°Uh IQÉŒ á˘aô˘¨˘H ∫ɢª˘YC’G äG󢫢°S á˘æ÷ ᢢ°ù«˘˘FQ âdɢ˘b kÉ«dÉM áæé∏dG ÉgOGóYEG ≈∏Y ∞µ©J »àdG Iójó÷G äÉ«FÉ°üME’G ¿EG'' :''øWƒdG''`d ¢UÉN íjô°üJ IOƒLƒŸG ájQÉéàdG äÓé°ùdG á∏ªL øe %36 øµ∏Á øjôëÑdG ‘ ∫ɪYC’G äGó«°S ¿CG øY âØ°ûc .''øjôëÑdG áµ∏ªÃ 1 ¥Gƒ°SCG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

www.alwatannews.net

á«HÉ≤ædG ájOó©àdG ójDƒJ zπª©dG{ :…ƒ∏©dG á˘jO󢩢à˘dɢH ò`` `NC’G ó˘ujDƒ˘ J ¬`` ` JQGRh ¿CG …ƒ`` `∏˘ ©˘ dG ó`` `«› Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG π˘˘ª˘ ©˘ dG ô˘˘jRh Oɢ˘aCG øe ÌcCG π«µ°ûJ ≈∏Y á≤aGƒŸG øY ≥HÉ°S âbh ‘ ¿ÓYE’G ” ¬fCG ¤EG kÉàa’ ,á«HÉ≤ædG ∫É`` ªY ídÉ°üd ∂dPh IóMGh áHÉ≤f øe ÌcCG π«µ°ûJ ¤hCG ÜÉH øªa ‹ÉàdÉHh ,OÉ–G .ICÉ°ûæŸG 9 øWƒdGQÉÑNCG

ájOƒ©°ùdG ó¡Y ‹hh âjƒµdG ÒeCG øe IÉ°SGƒŸG ≈≤∏J ¬àdÓL

AGô≤ØdG iƒà°ùe ø°ù– ‘ ÚãMÉÑdG π°†aC’ íæªà°S á«dhódG ÉæJõFÉL :√ƒª°S

AÉ≤°TC’ …RÉ©àdG Ωó≤j πgÉ©dG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ∫É‚CGh

∫ƒ∏M ™°Vƒd ƒYój AGQRƒdG ¢ù«FQ ⁄É©dG ‘ ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ájQɵàHG

OÓÑdG πgÉY

‘ IÉ°SGƒŸG ¥OÉ°Uh …RÉ©àdG ¢üdÉN É¡«a ƒ˘ª˘°S ¤É˘©˘J ¬˘∏˘dG ¿PEɢH ¬˘d Qƒ˘Ø˘ ¨ŸG Iɢ˘ah ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ¿CG ¤É©˘Jh ¬˘fɢë˘Ñ˘°S ¬˘∏˘dG kɢ«˘YGO á˘Ø˘«˘∏˘N í«°ùa ¬æ˘µ˘°ùjh ¬˘à˘ª˘MQ ™˘°SGƒ˘H √ó˘ª˘¨˘à˘j .¬JÉæL 2 øWƒdG QÉÑNCG

ÖMɢ˘°U Iô˘˘°†M OÓ˘˘Ñ˘ ˘dG π˘˘ gɢ˘ Y Ωɢ˘ b áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¢ù∏› ¤EG IQÉjõH ¢ùeCG AÉ°ùe ∫BG ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S ø˘˘H ó˘˘ªfi ï˘˘«˘ °ûdG ƒ˘˘ª˘ ˘°ùdG ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN Ωób å«M áØ«∏N ¬˘∏˘dG ¿PEɢH ¬˘d Qƒ˘Ø˘¨ŸG Iɢah ‘ ¬˘˘Jɢ˘°SGƒ˘˘e øH óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ó«≤ØdG AÉæHCGh IƒNCG ¤EG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG kÉ«YGO kG󫢰ûe ,¬˘Jɢæ˘L í˘«˘°ùa ¬˘æ˘µ˘°ùjh ¬˘à˘ª˘MQ ø˘e ¬˘eó˘b ɢeh 󢢫˘ ≤˘ Ø˘ dG Öbɢ˘æà ∂∏ŸG ¬˘æ˘Wƒ˘˘d ᢢ«˘ fɢ˘°ùfEG äɢ˘eɢ˘¡˘ °SEGh äɢ˘eó˘˘N .¬©ªà›h kÉ«ØJÉg k’É°üJG OÓÑdG πgÉY ≈≤∏J ɪc ƒª°ùdG ÖMÉ°U âjƒµdG ÒeCG ¬«NCG øe ,ìÉ˘Ñ˘°üdG ô˘HÉ÷G ó˘ª˘MC’G ìÉ˘Ñ˘°U ï˘«˘ °ûdG ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘f ó˘˘¡˘ ©˘ dG ‹h ø˘˘ eh ¢ûàØŸGh ¿GÒ£dGh ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ᢢjOƒ˘˘©˘ °ùdG ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG ᢢµ˘ ∏˘ ªŸÉ˘˘H Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ÒeC’G »˘µ˘∏ŸG ƒ˘ª˘°ùdG ÖMɢ°U á˘≤˘«˘≤˘°ûdG Gƒeób ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S

‹É```gC’G ôµ°ûJ á«∏NGódG ≈``°VƒØdG …Ò``㟠º``¡jó°üàd

áeGôc ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á°û«©ŸG äÉjƒà°ùe ø°ù– ≈∏Y πª©Jh ájô°ûÑdG .''áeGóà°ùŸG ¥RôdG Ö°ùc QOÉ°üeh IÉ«◊G á«Yƒfh ¿É°ùfE’G π«©ØJ QÉWEG ‘ Ωƒ«dG ºÄà∏j …òdG »ŸÉ©dG AGóædG ¿EG √ƒª°S ∫Ébh Aɢ£˘©˘dGh ø˘eɢ°†à˘dG ô˘gɢ¶˘e ó˘MCG ƒ˘g ᢫˘Ø˘dCÓ˘ d ᢢ«˘ FɉE’G ±Gó˘˘gC’G OÉéjEG ≈∏Y πª©dGh ácΰûŸG á«fÉ°ùfE’G º«≤dG AÉ°SQEG π«Ñ°S ‘ ÊÉ°ùfE’G ™˘°Vh Ö∏˘£˘à˘j ɇ ¿É˘eô◊Gh ´ƒ÷Gh ô˘≤˘Ø˘dG ø˘e ᢫˘dɢN äɢ˘©˘ ª˘ à› .IôgɶdG √òg IóM øe ∞«Øîà∏d äÉ«é«JGΰS’G á˘∏˘µ˘°ûe ɢ¡˘fCG ‘ ø˘ª˘µ˘J ô˘≤˘Ø˘dG IQƒ˘£˘N ¿CG AGQRƒ˘˘dG ¢ù«˘˘FQ ó˘˘cCGh äÉYɪ÷G ÚH ∫Éààb’Gh äÉYÉÛGh ¢VGôeC’Éa ,QGô°VC’G áÑ©°ûàe êɢà˘f ɢ¡˘ª˘¶˘©˘e ‘ »˘g IOhóÙG OQGƒŸG ≈˘∏˘Y Iô˘£˘«˘°ù∏˘d á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG áÄHhC’G »°ûØJh äÉYÉÛG IQƒ°U âdRÉe'' :kÓFÉb ,áë∏ŸG áLÉ◊G ¿Gó∏ÑdG ‘ ájOΟG á«ë°üdGh ᫪«∏©àdG ´É°VhC’Gh áKƒ∏ŸG √É«ŸGh ™°Vƒ∏d ᢰ†bɢæ˘e IQƒ˘°U º˘°SÎd kɢ«˘eƒ˘j É˘æ˘«˘∏˘Y π˘£˘J kGô˘≤˘a ÌcC’G øe Ωó≤àŸG ⁄É©dG ¬≤≤ëj Ée ÖfÉL ¤EG ºà©ŸG ¬ÑfÉL øe ÊÉ°ùfE’G á«gÉaQ ä’ó©e ¢ùµ©J á∏FÉg á«LƒdƒæµJ äGôØWh á«æ≤J äGQƒK .''IójGõàe 2 øWƒdG QÉÑNCG

∫BG ¿É˘ª˘∏˘°S ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘ °ùdG ÖMɢ˘°U AGQRƒ˘˘dG ¢ù«˘˘FQ ɢ˘YO á«ÑjôéàdG ™jQÉ°ûŸGh IôµàÑŸG äÉ°SQɪŸGh äÉ°SÉ«°ùdG QÉ«àN’ áØ«∏N ,á«°û«©ŸG º¡YÉ°VhCG Ú°ù– øe º¡æ«µ“h AGô≤ØdG OQGƒe IOÉjR ᫨H …òdG ô≤ØdG áëaɵŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà ɡ¡Lh ádÉ°SQ ‘ ∂dPh .AÉKÓãdG Ωƒ«dG ±OÉ°üj á«¡«LƒJ ÇOÉÑe ™°Vƒd á°SÉe áLÉM ‘ ÉæfEG'' AGQRƒdG ¢ù«FQ ±É°VCGh á˘jQɢµ˘à˘HG k’ƒ˘∏˘M ™˘°†j AGô˘≤˘Ø˘∏˘d ó˘jDƒ˘e ó˘jó˘L è˘¡˘fh IOɢL äɢ°Sɢ«˘ °ùd ÜòŒ ¿CG øµÁ ¿ƒdƒ≤j ɪc IÒ¨°üdG äGôNóŸÉa ,ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d .''ábÓN á≤jô£H âeóîà°SG Ée GPEG ÈcCG OQGƒe ácôM √ôgƒL ‘ πµ°ûj ô≤ØdG áëaɵŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ¿CG í°VhCGh øe ÒÑc AõL IÉ«◊ π°†aCG á«Yƒf ÚeCÉJ ¤EG ±ó¡J á«fƒc á«YɪàLG .⁄É©dG øe IójóY ´É≤H ‘ ô≤ØdG ICÉWh øe ¿ƒfÉ©j ø‡ ô°ûÑdG ô≤ØdG áëaɵŸ á«dhO IõFÉL πjƒ“ ¤EG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¥ô£J ɪc ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ∑ΰûŸG ÉæeGõàdÉH kÉfÉÁEGh Oó°üdG Gòg ‘ ¬fEG'' kÓFÉb á«dhO IõFÉL πjƒ“ ÉfQôb ó≤a Oô£ŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG õjõ©Jh ô≤ØdG Ωó˘î˘J »˘à˘dG ä’ÉÛG ‘ ¿ƒ˘ª˘ ¡˘ °ùj ø˘˘jò˘˘dG Úã˘˘Mɢ˘Ñ˘ dG π˘˘°†aC’ í˘˘æ“

åãLo 3h GÒ°SC k G ¿’OÉÑàj π«FGô°SEGh z¬∏dG ÜõM{

Oó©dG ™e

:ä’Éch - ähÒH

ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG âæ∏YCG ø˘˘ ˘e Úæ˘˘ ˘KE’G ¢ùeCG Aɢ˘ ˘°ùe âª˘˘ ˘∏˘ ˘ °ùJ ɢ˘ ˘¡˘ ˘ fCG â“ âfÉc Éeó©H ÊÉæÑ∏dG Ò°SC’G π«FGô°SEG ¬∏dG ÜõM øe ÚehÉ≤e äÉaQ ∫OÉÑJ á«∏ªY ¿ÉæÑd ÚH á«dhódG Ohó◊G ≈∏Y »∏«FGô°SEGh .ájÈ©dG ádhódGh á«dhó˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG º˘°SɢH á˘≤˘Wɢæ˘dG äó˘cCGh »˘°Vɢ≤˘dG ô˘ª˘°S ‹hó˘˘dG ô˘˘ª˘ MC’G Ö«˘˘∏˘ °ü∏˘˘d AGô˘˘LEG'' ∫ɢ˘fƒ˘˘°Tɢ˘fÎfEG ¢Sô˘˘ H ó˘˘ à˘ ˘jɢ˘ fƒ˘˘ «˘ ˘d Üõ◊ Ú©HÉJ ÚehÉ≤e »àãL ÚH ∫OÉÑàdG π˘°UCG ø˘e »˘∏˘«˘FGô˘°SEG á˘ã˘Lh Êɢæ˘Ñ˘∏˘ dG ¬˘˘∏˘ dG ø˘e kɢ«˘fɢæ˘Ñ˘d kGÒ°SCG ɢ˘æ˘ ª˘ ∏˘ °ùJ ɢ˘ª˘ c »˘˘Hƒ˘˘«˘ KCG »˘˘°VGQC’G π˘˘NGO ¤EG ¬˘˘ ∏˘ ˘≤˘ ˘f ”h π˘˘ «˘ ˘FGô˘˘ °SEG .''á«fÉæÑ∏dG …ò˘˘dG Ò°SC’G ¿EG ᢢ«˘ æ˘ eCG QOɢ˘°üe âdɢ˘ bh ÚehÉ≤e á°ùªN øª°V ƒg π«FGô°SEG ¬àª∏°S ≈∏Y É¡HôM ∫ÓN º¡à∏≤àYG π«FGô°SEG âfÉc »°VÉŸG ΩÉ©dG zRƒ“{ ƒ«dƒj ‘ ¿ÉæÑd ܃æL QOÉ°üe âdÉbh .π«≤Y º«©f ø°ùM ≈Yójh ≥M’ âbh ‘ º∏°ùJ ¬∏dG ÜõM ¿EG á«fÉæÑd á˘ã˘L º˘q∏˘°S ¬˘∏˘dG Üõ˘M ¿É˘ch .π˘«˘ ≤˘ Y Ò°SC’G ‹hó˘˘dG ô˘˘ª˘ MC’G Ö«˘˘∏˘ °üdG ¤EG »˘˘∏˘ «˘ FGô˘˘°SEG ™˘˘e ᢢjOhó◊G IQƒ˘˘bɢ˘æ˘ dG ᢢ£˘ ˘≤˘ ˘f ‘ Ak ɢ˘ °ùe »˘˘à˘ ã˘ L Üõ◊G º˘˘∏˘ °ùJ ɢ˘ ª˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘H ,π˘˘ «˘ ˘FGô˘˘ °SEG .≥°n ûer O óªfih RGhRh »∏Y ÚehÉ≤ŸG

á≤£æŸG ‹ÉgC’ ôµ°ûdG á«dɪ°ûdG á¶aÉÙG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ∫ɪYCÉH ºFÉ≤dG ¬qLh º¡àfGOEGh »æWƒdG º¡Øbƒe ≈∏Y …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCGh á≤£æŸG ÜGƒfh á«Hô¨dG á«dɪ°ûdG ¤EG á∏MôH ΩÉ«≤dG ¢UÉî°TC’G øe áYƒª› ΩGõàYG ‘ á∏ãªàŸGh ÚfGƒ≤∏d áØdÉıG ∫ɪYCÓd ™e ôªãŸGh AÉæÑdG ¿hÉ©àdG ≈∏Y º¡°UôMh ,É¡«a óLGƒàdG ¿ƒfÉ≤dG ô¶ëj ájôµ°ùY ≥WÉæe øeCG ßØMh á«æWƒdG äÉÑ°ùൟG ≈∏Y á¶aÉÙGh QGô≤à°S’Gh øeC’G áYÉ°TEG ‘ øeC’G ∫ÉLQ .øWGƒŸGh øWƒdG ΩÉ«≤dGh á«fƒfÉb ÒZ á≤jô£H ô¡ªéàdÉH GƒeÉb ¢UÉî°TC’G øe áYƒª› ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG ‘ ΩɶædG ßØM äGƒb πNóJ ≈Yóà°SG ɇ ≈°VƒØdG IQÉKEGh ÖjôîJ ∫ɪYCÉH .¢ùeCG Ωƒj AÉ°ùe ᫵dÉŸG á≤£æe ‘ º¡≤jôØàd

Oó©dG πNGO áëFÓdG Qó°üJ z∫ó©dG{ á≤ØædG ¥hóæ°üd á«∏NGódG 9 øWƒdG QÉÑNCG

áLÉ◊G Ωó©H ºq∏°ùf πg !?»ë°üdG ∞«≤ãà∏d ¿ƒfÉb ¤EG 14 ≥«≤–

AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

ÊÉæÑ∏dG Ò°SC’G øY êGôaE’G á«∏ªY ∫ÓN

1

≈˘˘∏˘ Y Ö∏˘˘ £˘ dG ´É˘˘ Ø˘ JQG …Oƒ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘°ùdG ∫ɢ˘ ˘ jô˘˘ ˘ dG

6

√Ò¶`f »˘˘bÓ˘˘j ô˘˘ ª˘ MC’G Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dG kɢ ˘ jOh »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ «˘ ˘ ∏`dG

12 ÈcC’G øWƒdG

ΩÉ©dG ‘ QÉæjO ∞dCG 20 ≈∏Y ójõJ ’

á«æjôëÑdG ∑ƒæÑdG ‘

¥hôØdÉH πصàà°S áeƒµ◊G :…QGƒàcG ÒÑN É¡æe Ö∏W GPEG zó`MƒŸG q ó``YÉ≤àdG{ `d IóFGõdG

∫hódG Ió°UQCG Q’hO QÉ«∏e 163 ÉHhQhCG ÜôZh ᫵jôeC’Gh á«é«∏ÿG

≈∏Y ójõj ’ ¥ôØdG Gòg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,É¡æe Ö∏W GPEG IOÉjõdÉH

94 ≈∏Y ójõj ’ OôØ∏d áÑ°ùædÉHh ,ΩÉ©dG ‘ QÉæjO ∞dCG øjô°ûY

ÚH ájÉ¡ædG ‘ ≠∏ÑŸG ájƒ°ùJ ºàJ ¿CG øµÁh ,áæ°ùdG ‘ kGQÉæjO á˘eɢ©˘dG á˘Ä˘«˘ ¡˘ dG hCG ÊóŸG ó˘˘Yɢ˘≤˘ à˘ dG ¥hó˘˘æ˘ °Uh ᢢ«˘ dÉŸG IQGRh .á«YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d 8 øWƒdG QÉÑNCG

.»YɪàL’G ÚeCÉàdGh óYÉ≤àdG ᪶fCGh ÚfGƒb ≥Ñ£J »àdG ,∞XƒŸG{ ∞°üæJ ⁄ ᪶fC’G ¿CG ¤EG âØd …ƒ∏©dG ¿CG ’EG ,óYÉ≤àdG ∑GΰT’ IóFGõdG ¥hôØdG ójó°ùJ á«MÉf øe zπeÉ©dG ∞dÉîj Gògh ,√ó∏H ¿ƒfÉb ‘ ¬H ∫ƒª©eh Qô≤e ƒg ɪc òNDƒJh .∑GΰT’G ™°Vh ‘ zπeÉ©dG ,∞XƒŸG{ áªgÉ°ùe øe í«ë°üdG ¥ôØdG ójó°ùJ ‘ ôNCÉàJ ød áµ∏ªŸG áeƒµM ¿CG …ƒ∏©dG ócCGh

:ó«ÛG óÑY ¿ÉæL âÑàc

ÜGƒædG ¢ù∏éà äÉeóÿG áæ÷ ‘ …QGƒàc’G ÒÑÿG ∫Éb kÉ©æ°U âæ°ùMCG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hO äÉeƒµM ¿EG …ƒ∏©dG óªfi ¤EG kÉàa’ ,óMƒŸG ΩɶædGh »YɪàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb RÉ‚EÉH iôNC’G ∫hódG πc ≈∏Y õ«ªàjh ¬Yƒf øe ójôa ΩɶædG Gòg ¿CG

Oɪ°ù∏d ¢SÉ«cCG πNGO ∫ƒ¡› ¢†«H ≈∏Y Ì©j øWGƒe :∫’ódG õjõY Öàc

Oɪ°ùdG πNGO ¢†«ÑdG

…òdG (Oɪ°ùdG) á«YGQõdG áHÎdG äÉjƒàfi ‘ ¬Yƒf øe ÖjôZ ¢†«H ≈∏Y ÚæWGƒŸG óMCG ÌY √ÉjEG kÉØ°UGh ,IÒÑc IQƒ°üH ¢ù«µdG ‘ óLGƒàe ¬fCG ¤EG kGÒ°ûe ,πJÉ°ûŸG óMCG øe kGôNDƒe √GΰTG hCG áaBG É¡fCG kGó≤à©e ,πFÉ°S AÉe êôîj ¬«∏Y §¨°†j ÉeóæYh ,ôØ°UC’G ¤EG ¬fƒd π«Áh Ò¨°üdÉH ôcP ΩóY π°†a …òdG- øWGƒŸG ÖdÉWh .áµ∏ªª∏d IÒ£N äÓµ°ûe ÖÑ°ùJ óbh ,áÑjôZ äÉfGƒ«M ÉeóæY ¬fCG kGócDƒe ,¬JÉjƒàfi ≈∏Y ∞°ûµdÉH áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG IQGRh kGójó–h á«æ©ŸG äÉ¡÷G -¬ª°SG .¬æe ÒãµdG ≈∏Y …ƒàëj √óLh á«YGQõdG áHÎdG ¢ù«c íàa 9 øWƒdG QÉÑNCG

:…hóH ΩÉ°üY Öàc

∑ƒ˘æ˘Ñ˘dɢH »˘é˘«˘∏ÿG ¿hɢ©˘à˘dG ¢ù∏› ∫hO äGOƒ˘Lƒ˘e ´ƒ˘ª› ¿CG åjó˘M ô˘˘jô˘˘≤˘ J ∞˘˘°ûc ,Q’hO QÉ«∏e 64^76 á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ±QÉ°üeh ájQÉéàdG hCG á«eÓ°SE’G AGƒ°S á«æjôëÑdG øjôëÑdG ∂æH øY QOÉ°U åjóM ôjô≤J ¿Éch .…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG ájÉ¡æH ∂dPh 52^49 `H Qó≤J á∏ª÷G ´É£b ∑ƒæH ‘ ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO äGOƒLƒe ¿CG ∞°ûc ób …õcôŸG Q’hO QÉ«∏e 2^71 `H Qó≤J ɪæ«H ,ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG ‘ Q’hO QÉ«∏e 9^56 ÚM ‘ ,Q’hO QÉ«∏e .á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG ‘ 1 ¥Gƒ°SCG

á«é«∏N äÉ£fi AÉ°ûfEÉH ìGÎbG PÉ≤fEÓdh á«£ØædG äÉHɵ°ùf’G á¡LGƒŸ á£N çGóëà°S’ »YGO ’ ¬fCG GRÒe iCGQh á˘ë˘aɢµŸ π˘Lɢ©˘dG π˘Nó˘à˘∏˘d Ió˘jó˘L ᢫˘ æ˘ Wh ᢫˘æ˘ Wh ᢢ£˘ N Oƒ˘˘Lƒ˘˘d ,…ô˘˘ë˘ Ñ˘ dG çƒ˘˘∏˘ à˘ dG á˘dɢ˘M ‘ ᢢ«˘ £˘ Ø˘ æ˘ dG äɢ˘Hɢ˘µ˘ °ùf’G á˘˘ë˘ aɢ˘µŸ ¿ƒfÉc) ôjÉæj ‘ ÉgOɪàYG ” »àdG ,ÇQGƒ£dG Ió˘˘Y äGô˘˘e ɢ˘¡˘ ˘ã˘ ˘jó– ”h 1993 (Êɢ˘ã˘ dG .ádhódG äGQGRh ‘ ájQGOE’G äGÒ¨àdG ÖÑ°ùH 7 øWƒdG QÉÑNCG

áHÉfE’ÉH á«Ä«ÑdG áHÉbôdG IQGOEG ôjóe ø∏YCG …ò˘dG ´É˘ª˘à˘L’G ¿CG ∞˘∏˘N GRÒe ᢢĢ «˘ ¡˘ dG ‘ âjƒ˘µ˘dɢH »˘°VÉŸG (¿É˘°ù«˘f) π˘jô˘HCG ‘ √ó˘˘≤˘ Y ,…ô˘ë˘Ñ˘dG çƒ˘∏˘à˘dG á˘˘ë˘ aɢ˘µ˘ e ‘ ¿ƒ˘˘dhDƒ˘ °ùŸG áëaɵŸ äÉ£fi çÓK AÉ°ûfEÉH ìGÎbG ¢ûbÉf åë˘Ñ˘∏˘dh ᢨ˘«˘∏˘Ñ˘dG ᢢ«˘ £˘ Ø˘ æ˘ dG äɢ˘Hɢ˘µ˘ °ùf’G ¿CG πª°ûj ìGÎb’G ¿CG ¤EG kÉgƒæe ,PÉ≤fE’Gh .øjôëÑdG ‘ äÉ£ÙG √òg ióMEG ¿ƒµJ

hQƒj 2:ÉHhQhCG - ¿GQ’hO :IóëàŸG äÉj’ƒdG - »æ«dΰSG ¬«æL :IóëàŸG áµ∏ªŸG - IÒd 1000:¿ÉæÑd - ¢ù∏a 200:¿OQC’G - ¢Tôb 100:ô°üe - á°ù«H 200 :¿ÉªY - ¿’ÉjQ :ô£b - ¿ÉªgQO :äGQÉeE’G - ¢ù∏a 200:âjƒµdG - ¿’ÉjQ :ájOƒ©°ùdG :áî°ùædG øªK


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 2

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

á``µ∏ªŸG

ô≤Ø∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà ɡ¡Lh ádÉ°SQ ‘

⁄É©dG ‘ ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ájQɵàHGh á«∏ªY ∫ƒ∏M ™°Vƒd ƒYój AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ÚæWGƒª∏d »YɪàL’G √ÉaôdG ÚeCÉàd äÉ°SÉ«°Sh èeGôH ò«ØæJ ‘ kÉ©°Sh ôNóJ ⁄ øjôëÑdG AGô≤ØdG iƒà°ùe ø°ù– »àdG ä’ÉÛG ‘ ÚãMÉÑdG π°†aC’ íæ“ ±ƒ°S á«dhódG ÉæJõFÉL ó˘°ûM ≈˘˘∏˘ Y Ió˘˘Yɢ˘°ùª˘˘∏˘ d ‹hO ∂jô˘˘°ûc áeóÿ É¡˘Ø˘«˘Xƒ˘Jh á˘MɢàŸG äɢ«˘fɢµ˘eE’G ¿CG ɪc ,¬JGQób ºYOh øWGƒŸG Úµ“h »˘˘°VÉŸG ⁄ɢ˘ ©˘ ˘dG ‘ ⩢˘ bh ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ò«Øæàd ‹ƒdG ∂æÑdG ™e ¿hÉ©J á«bÉØJG ¿É˘eC’G ᢵ˘Ñ˘°T º˘«˘Yó˘à˘d ìƒ˘ª˘ W ´hô˘˘°ûe ¤EG √ƒª°S kÉàa’ ,áµ∏ªŸG ‘ »YɪàL’G ô°SC’G ᫪æJh ºYód »æWƒdG ´hô°ûŸG ¿CG IOɢYE’ ᢰUɢN á˘jɢYô˘H ≈˘¶˘ë˘j á˘é˘à˘æŸG π˘ª˘©˘dG ≈˘∏˘Y IQOɢ˘≤˘ dG äɢ˘Ä˘ Ø˘ dG π˘˘«˘ gCɢ J .êÉàfE’G IQhO ‘ º¡cGô°TEGh Ée ™e …RGƒàdÉH »JCÉj ∂dP ¿EG ∫Ébh á«fGôª©dGh ájOÉ°üà˘b’G ᢫˘æ˘Ñ˘dG √ó˘¡˘°ûJ Ωó˘˘≤˘ J ≈˘˘∏˘ Y ¢ùµ˘˘©˘ fG ÒÑ˘˘c Qƒ˘˘£˘ ˘J ø˘˘ e ᫢fɢ°ùfE’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG ä’É› ‘ Oƒ˘¡˘°ûe ±ô°ûdG IõFÉL ÉæëæŸ Ò°ùØJ ≠∏HCG ƒgh ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ∫É› ‘ õ˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘àŸG RÉ‚EÓ˘ ˘d ·C’G π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ¿É˘˘µ˘ °SE’Gh ᢢ jô˘˘ °†◊G O󢢰üdG Gò˘˘g ‘ ¬˘˘fEG'' í˘˘°VhCGh .Ió˘˘ë˘ ˘àŸG ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ∑ΰûŸG ÉæeGõàdÉH kÉfÉÁEGh Oô£ŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG õjõ©Jh ô≤ØdG í˘æ“ ᢫˘dhO Iõ˘FɢL π˘jƒ“ ɢfQô˘b ó˘≤˘ a ‘ ¿ƒ˘ª˘¡˘°ùj ø˘jò˘dG Úã˘Mɢ˘Ñ˘ dG π˘˘°†aC’ π˘ª˘©˘Jh á˘jô˘°ûÑ˘dG Ωó˘î˘J »˘˘à˘ dG ä’ÉÛG ®ÉØ◊Gh á°û«©ŸG äÉjƒà°ùe ø°ù– ≈∏Y Iɢ«◊G ᢢ«˘ Yƒ˘˘fh ¿É˘˘°ùfE’G ᢢeGô˘˘c ≈˘˘∏˘ Y .''áeGóà°ùŸG ¥RôdG Ö°ùc QOÉ°üeh É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷ÉH ¬HÉéYEG ióHCGh Ωɢ©˘dG ɢ¡˘æ˘«˘eCGh Ió˘ë˘àŸG ·C’G á˘ª˘¶˘ æ˘ e ±GógCG π©L πLCG øe ¿ƒe »c ¿ÉH ó°ùdG ±ó¡H á浇h ≥«≤ëà∏d á∏HÉb á«ØdC’G ábÉW AÉ£YEG ÈY ô≤ØdG ICÉWh ∞«ØîJ øeC’ á˘jƒ˘«˘M ᢫˘ª˘gCG …P ó˘¡÷ Ió˘jó˘L √ƒª°S kGó«°ûe ,πÑ≤à°ùŸG ‘ ⁄É©dG √ÉaQh √ò˘˘g RÉ‚EG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘Yɢ˘°ùj Ωɢ˘¡˘ °SEG π˘˘ µ˘ ˘H .áeÉ¡dG á«dhódG IôgɶàdG »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ¿EG'' AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh …C’ ᢰUô˘a π˘ã˘ ª˘ «˘ °S ô˘˘≤˘ Ø˘ dG á˘˘ë˘ aɢ˘µŸ ±GógCG øY åjó˘ë˘∏˘d ô˘°†ë˘à˘e ™˘ª˘à› ɡ檰†àj »àdG OƒYƒdGh á«ØdC’G ¿ÓYEG ø˘ë˘æ˘a ᢫˘fɢ°ùfE’G π˘µ˘d IQhô˘°V ɢ˘¡˘ fƒ˘˘c Ò°üe É˘æ˘©˘ª˘é˘jh ó˘MGh ⁄ɢY ‘ ¢û«˘©˘ f π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸ ᢰ†jô˘Y ∫ɢeBG ɢfhó–h ó˘MGh .''kGQÉgORGh kɪ∏°S ÌcCG

:zÉæH{ - áeÉæŸG

áµ∏ªÃ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCG á«YɪàLG ácôM √ôgƒL ‘ πµ°ûj ô≤ØdG áëaɵŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ¿CG øjôëÑdG ¿ƒfÉ©j ø‡ ô°ûÑdG øe ÒÑc AõL IÉ«◊ π°†aCG á«Yƒf ÚeCÉJ ¤EG ±ó¡J á«fƒc .⁄É©dG øe IójóY ´É≤H ‘ ô≤ØdG ICÉWh øe ±OÉ°üj …òdG ô≤ØdG áëaɵŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà ɡ¡Lh ádÉ°SQ ‘ ∫Ébh ±GógC’G π«©ØJ QÉWEG ‘ Ωƒ«dG ºÄà∏j …òdG »ŸÉ©dG AGóædG ¿CG AÉKÓãdG Ωƒ«dG AÉ°SQEG π«Ñ°S ‘ ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dGh øeÉ°†àdG ôgɶe óMCG ƒg á«ØdCÓd á«FɉE’G ô˘≤˘Ø˘dG ø˘e ᢫˘dɢN äɢ©˘ª˘à› OÉ˘é˘ jEG ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ dGh ᢢcΰûŸG ᢢ«˘ fɢ˘°ùfE’G º˘˘«˘ ≤˘ dG √òg IóM øe ∞«Øîà∏d äÉ«é«JGΰS’G ™°Vh Ö∏£àj ɇ ¿Éeô◊Gh ´ƒ÷Gh .IôgɶdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

ÊóŸG ™˘ª˘àÛG äɢª˘«˘ ¶˘ æ˘ Jh äɢ˘eƒ˘˘µ˘ M äÉ«˘dBG ™˘°Vƒ˘d ¢UÉÿG ´É˘£˘≤˘dG äɢfɢ«˘ch Iô˘gɢ¶˘ dG ø˘˘e ó◊G ‘ º˘˘¡˘ °ùJ ᢢª˘ µfi .É¡eó≤Jh ‹hódG ™ªàÛG áÑ°SÉæŸG √òg ‘ ÉYOh ’ äÉ«é«JGΰSG ™°Vh ¤EG äÉeƒµ◊Gh IÒ≤˘Ø˘dG Aɢ«˘MC’G Ú°ù– §˘≤˘a è˘˘dɢ˘©˘ J ™e ɉEGh ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ Iô°ûàæŸG ɇ IÉ«ë∏d IOó¡ŸG AÉ«MC’G √òg Aƒ°ûf …ô°†◊G §˘«˘£˘î˘à˘dG §˘«˘°ûæ˘J Ö∏˘£˘à˘j áëfÉŸG á«dhódG äÉ¡÷G ÉYO ɪc ,¬JGhOCGh ±Gô˘WC’G IO󢩢àŸG ᢫˘ FɉE’G ±Qɢ˘°üŸGh IOÉjRh á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG Oƒ¡L ºYO ¤EG ∫hódG √ò¡d á«Yƒ£dG á«dÉŸG äGóYÉ°ùŸG ò˘«˘Ø˘æ˘à˘d ᢢdhò˘˘ÑŸG Oƒ˘˘¡÷G ‘ ´Gô˘˘°SE’Gh ∂æ˘˘Ñ˘ dG ᢢYƒ˘˘ª› ™˘˘e ¿hɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG Qɢ˘ WEG ºYO πLCG øe ᫪æàdG ±QÉ°üeh ‹hódG ±Gó˘gC’G ƃ˘∏˘Ñ˘d IÒ≤˘Ø˘dG ∫hó˘dG Oƒ˘˘¡˘ L .á«ØdCÓd á«FɉE’G ᢢ ˘µ˘ ˘ ∏‡ ¿EG'' AGQRƒ˘˘ ˘dG ¢ù«˘˘ ˘FQ ∫ɢ˘ ˘ bh ò˘˘ æ˘ ˘eh kɢ ˘©˘ ˘°Sh ô˘˘ Nó˘˘ J ⁄ ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG äÉ°SÉ«˘°Sh è˘eGô˘H ò˘«˘Ø˘æ˘J ‘ ∫Ó˘≤˘à˘°S’G »˘˘ Yɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G √ɢ˘ aô˘˘ dG ÚeCɢ ˘J ó˘˘ °ûæ˘˘ ˘J ‘ ÉæJGQÉ«N ™e ΩAGƒàj Éà ÚæWGƒª∏d øWGƒŸG ≈∏Y õcôJ á∏eÉ°T ᫪æJ ≥«≤– kGÒ°ûe .''¬JÉ«M πMGôe ÈY »æjôëÑdG ™«bƒJ ‘ ábÉÑ°S âfÉc øjôëÑdG ¿CG ¤EG ájOÉ°üàb’G áæé∏dG ™e ºgÉØàdG Iôcòe (Gƒ˘µ˘°SE’G) ɢ«˘°SBG »˘Hô˘¨˘d ᢫˘Yɢª˘à˘ L’Gh

çhóM øe ºZôdG ≈∏©a 2015 ∫ƒ∏ëH ó◊Gh ô≤ØdG Iô°UÉfi ‘ ¢Sƒª∏e Ωó≤J kÉWƒ°T ∑Éæg ¿CG ’EG √QÉKBGh Iôgɶe øe ᢢjô˘˘°ûÑ˘˘dG ¬˘˘©˘ £˘ ≤˘ ˘J ¿CG Ö颢 j kÓ˘ ˘jƒ˘˘ W ÈY π˘˘«˘ Ñ˘ æ˘ dG ±ó˘˘¡˘ dG Gò˘˘g ≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ ˘à˘ ˘d ΩÉ¡°SE’Gh á∏eɢ°T á˘≤˘jô˘£˘H ¬˘d …ó˘°üà˘dG ᢢHɢ˘é˘ à˘ °S’G Ú°ù– ¿É˘˘ª˘ °†d Aɢ˘ î˘ ˘°ùH .⁄É©dG ‘ AGô≤ØdG ´É°VhC’ ÉæÑLGƒH kÉeÉ«b ¬fEG AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh äÉ°SÉ«°ùdG QÉ«àNG Éæ«∏Y ‹hO ™ªàéªc á«ÑjôéàdG ™jQÉ°ûŸGh IôµàÑŸG äÉ°SQɪŸGh øe º¡æ«µ“h AGô≤ØdG OQGƒe IOÉjR ᫨H ‘ ɢæ˘fEG ,''᢫˘ °û«˘˘©ŸG º˘˘¡˘ Yɢ˘°VhCG Ú°ù– ᢫˘¡˘«˘Lƒ˘J ÇOÉ˘Ñ˘e ™˘°Vƒ˘d ᢰSɢe á˘Lɢ˘M ó˘˘jDƒ˘ e ó˘˘jó˘˘L è˘˘¡˘ fh IOɢ˘L äɢ˘°Sɢ˘«˘ ˘°ùd AÉ°†≤∏d ájQɵà˘HG k’ƒ˘∏˘M ™˘°†j AGô˘≤˘Ø˘∏˘d ɢª˘c IÒ¨˘°üdG äGô˘NóŸÉ˘a ô˘≤˘ Ø˘ dG ≈˘˘∏˘ Y GPEG ÈcCG OQGƒe ÜòŒ ¿CG øµÁ ¿ƒdƒ≤j .''ábÓN á≤jô£H âeóîà°SG Ée ™˘˘ °Vh ó˘˘ b ¿É˘˘ c GPEG ⁄ɢ˘ ˘©˘ ˘ dG ¿CG iCGQh »˘©˘°ù∏˘d ᢰShQó˘eh á˘ª˘¶˘ à˘ æ˘ e kɢ £˘ £˘ N ¿Eɢa ,¬˘«˘∏˘Y Aɢ°†≤˘˘dGh ô˘˘≤˘ Ø˘ dG á˘˘ë˘ aɢ˘µŸ ¥Ó£f’G Öéj »àdG á«°SÉ°SC’G IóYÉ≤dG ᫪æàdG á«∏ªY ‘ ¢SÉædG Úµ“ »g É¡æe ™«°SƒJ º¡°ùJ ᫪∏Y èeGôH ≥jôW øY ácQÉ°ûª∏d º¡∏gCÉJh º¡°Uôah º¡JGQÉ«N º˘˘¡˘ Jɢ˘«˘ M ‘ ô˘˘KDƒ˘ J »˘˘à˘ dG äGQGô˘˘≤˘ ˘dG ‘ IGOCG Gƒ°ù«dh ᫪æàdG ájÉZ º¡fCG QÉÑàYÉH ’EG ≈JCÉàj ød Gògh ,§≤a ƒªædG º«¶©àd ø˘e ™˘«˘ª÷G Oƒ˘¡˘L ô˘aɢ˘°†J ∫Ó˘˘N ø˘˘e

ô≤ØdG IQƒ£N ¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCGh ,QGô°VC’G áÑ©°ûàe á∏µ°ûe É¡fCG ‘ øªµJ ÚH ∫ɢ˘à˘ à˘ b’Gh äɢ˘YÉÛGh ¢VGô˘˘eC’ɢ˘a G ≈˘∏˘Y Iô˘£˘«˘°ù∏˘d á˘Ø˘ ∏˘ àıG äɢ˘Yɢ˘ª÷G êÉ˘à˘ f ɢ˘¡˘ ª˘ ¶˘ ©˘ e ‘ »˘˘g IOhóÙG OQGƒŸ :kÓFÉb ,Iójó°ûdG ábÉØdGh áë∏ŸG áLÉ◊G áÄHhC’G »°ûØJh äÉYÉÛG IQƒ°U âdRÉe'' ᢫˘ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG ´É˘˘°VhC’Gh ᢢKƒ˘˘∏ŸG √ɢ˘«ŸGh ÌcC’G ¿Gó˘∏˘Ñ˘dG ‘ ᢢjOΟG ᢢ«˘ ë˘ °üdGh IQƒ°U º°SÎd kÉ«˘eƒ˘j É˘æ˘«˘∏˘Y π˘£˘J kGô˘≤˘a ¬Ñ˘fɢL ø˘e Êɢ°ùfE’G ™˘°Vƒ˘∏˘d ᢰ†bɢæ˘e ⁄ɢ˘©˘ dG ¬˘˘≤˘ ≤˘ ë˘ j ɢ˘e Öfɢ˘L ¤EG º˘˘à˘ ©ŸG äGô˘˘Ø˘ Wh ᢢ«˘ æ˘ ≤˘ J äGQƒ˘˘K ø˘˘e Ωó˘˘ ≤˘ ˘àŸG ä’󢩢e ¢ùµ˘©˘J ᢢ∏˘ Fɢ˘g ᢢ«˘ Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘ µ˘ J .''IójGõàe á«gÉaQ ¿ƒ˘Ñ˘dɢ£˘e ɢæ˘fEG'' ∫ƒ˘≤˘dG ≈˘˘∏˘ Y O󢢰Th ÉŸ ≈˘˘°SC’G AGó˘˘HEG Oô› ø˘˘Y ∞˘˘bƒ˘˘ à˘ ˘dɢ˘ H º¶˘©˘e ¬˘°û«˘©˘J º˘«˘dCG ™˘bGh ø˘e √ó˘gɢ°ûf ¿ƒµj ’CG »¨Ñæj ô≤ØdÉa ..á«eÉædG ∫hódG ¤EG ¿hƒ˘Yó˘e É˘æ˘ fEG π˘˘H ,k’ƒ˘˘Ñ˘ ≤˘ e kɢ ©˘ bGh ÚH äɢ˘ ˘ cGô˘˘ ˘ °ûdG ᢢ ˘ eɢ˘ ˘ ˘bEG ‘ ´Gô˘˘ ˘ ˘°SE’G π˘˘µ˘ °ûdɢ˘Hh ¢UÉÿGh Ωɢ˘©˘ dG ÚYɢ˘£˘ ≤˘ ˘dG ÈY ô˘˘≤˘ Ø˘ dG ø˘˘e ó◊G ‘ º˘˘¡˘ °ùj …ò˘˘ dG ≈æÑdG ÒaƒJ ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG õ«Ø– .''áØ∏µàdG Qƒ°ù«ŸG ¿Éµ°SE’Gh á«àëàdG √òg ¿CG øe πeɵdG ¬æ«≤j øY ÜôYCGh OÉ¡àL’G ™˘«˘ª÷G ø˘e Ö∏˘£˘à˘J á˘Ñ˘°SɢæŸG øjòdG ô°ûÑdG PÉ≤fE’ á«∏ªY ∫ƒ∏M OÉéjE’ º˘∏◊G Pɢ≤˘fE’ ∂dò˘ch ,âª˘°üH ¿ƒ˘˘fɢ˘©˘ j á«ØdC’G ¿ÓYEG ò«Øæàd OóéàŸG ÊÉ°ùfE’G

∂∏ŸG ádÓL

∫É‚CGh AÉ≤°TC’ …RÉ©àdG Ωó≤j ∂∏ŸG ¿Éª∏°S øH óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG :zÉæH{- »µ∏ŸG ¿GƒjódG

AÉ°ùe áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY ΩÉb Ωób å«M áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢ù∏› ¤EG IQÉjõH ¢ùeCG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN ¿CG πLh õY ¤ƒŸG kÉ«YGO ó«≤ØdG AÉæHCGh IƒNCG ¤EG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi øH øe ¬eób Éeh ó«≤ØdG ÖbÉæà ∂∏ŸG kGó«°ûe ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj .¬©ªà›h ¬æWƒd á«fÉ°ùfEG äÉeÉ¡°SEGh äÉeóN

:»ØJÉg ∫É°üJG ‘

ó¡©dG ‹h øe …RÉ©àdG ≈≤∏àj ∂∏ŸG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG IÉaƒH …Oƒ©°ùdG k’É°üJG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY ≈≤∏J ¿GÒ£˘˘dGh ´É˘˘aó˘˘dG ô˘˘jRh AGQRƒ˘˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘f ó˘˘¡˘ ©˘ dG ‹h ¬˘˘ «˘ NCG ø˘˘ e kɢ «˘ Ø˘ Jɢ˘ g ÒeC’G »˘˘µ˘∏ŸG ƒ˘˘ª˘°ùdG ÖMɢ˘°U ᢢ≤˘«˘≤˘°ûdG ᢢjOƒ˘˘©˘°ùdG ᢢ«˘Hô˘˘©˘ dG ᢢµ˘ ∏˘ ªŸÉ˘˘H Ωɢ˘©˘ dG ¢ûà˘˘ØŸGh ¥OÉ°Uh …RÉ©àdG ¢üdÉN ¿É£∏°S ÒeC’G Ωób óbh .Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S ¿Éª∏°S øH óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉah ‘ IÉ°SGƒŸG .¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG kÉ«YGO áØ«∏N ∫BG √GóHCG Ée ≈∏Y …Oƒ©°ùdG ó¡©dG ‹h ¬«NC’ ôµ°ûdG ¢üdÉN øY OÓÑdG πgÉY ÜôYCGh .IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬d kÉ«æªàe ábOÉ°U ájƒNCG ôYÉ°ûe øe

âjƒµdG ÒeCG øe …RÉ©àdG ≈≤∏àjh . . ¿Éª∏°S øH óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG IÉaƒH k’É°üJG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY ≈≤∏J óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO ÒeCG ¬«NCG øe kÉ«ØJÉg IÉah ‘ ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN øY √ƒª°S ÜôYCG å«M ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G .áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¬∏dG √ƒª°S ÉYOh √ôYÉ°ûe ≈∏Y âjƒµdG ádhO ÒeC’ √ôjó≤Jh √ôµ°T ≠dÉH øY πgÉ©dG ÜôYCG óbh .¬JÉæL .IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°ùd kÉ«æªàe ájƒNC’G


3

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)


á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

4


5

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 6

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

:á«HÎdG ôjRh

:ô≤Ø∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà áª∏c ¬LƒJ ᫪æàdG IôjRh

èeGÈd á°ü°üıG á«fGõ«ŸG ™aQ á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£dG

»°û«©ŸG iƒà°ùŸG ™aQh ô≤ØdG áëaɵe áeƒµ◊Gh ∂∏ŸG iód ájƒdhCG πµ°ûJ ÚæWGƒª∏d

:º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh - ≈°ù«Y áæjóe

º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh

äÉLÉ«àM’G …hP áÄØH »°üî°ûdG ¬eɪàg’ GƒæKCG ɪc ,º¡d Iôªà°ùŸG ¬à©HÉàeh á°UÉÿG ájÉYQ ‘ IQGRƒdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ≈∏Y »˘à˘ dG IO󢢩˘ àŸG è˘˘eGÈdGh á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG A’Dƒ˘ g .º¡d º«∏©àdG ÒaƒJ ¿Éª°†d É¡àKóëà°SG

QƒàcódG º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh πÑ≤à°SG ¿Gƒjó˘H ¬˘Ñ˘à˘µÃ »˘ª˘«˘©˘æ˘dG »˘∏˘Y ø˘H ó˘Lɢe Aɢ˘°†YCGh ¢ù«˘˘FQ ≈˘˘ °ù«˘˘ Y ᢢ æ˘ ˘jóà IQGRƒ˘˘ dG ,º¡FÉbó°UCGh ÚbÉ©ŸG QƒeCG AÉ«dhCG á«©ªL ᢫˘©˘ª÷G á˘£˘°ûfC’ ìô˘°T ¤EG ™˘ª˘à˘°SG å«˘˘M ™eõJ »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿGh É¡JÉ«dÉ©ah .Égò«ØæJ ≈˘˘∏˘ Y Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ∫Ó˘˘N »˘˘ª˘ ˘«˘ ˘©˘ ˘æ˘ ˘dG ó˘˘ cCGh IQGRƒ˘˘dG ¬˘˘«˘ dƒ˘˘J …ò˘˘dG ÒÑ˘˘ µ˘ ˘dG Ωɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘g’G ÈY ᢰUÉÿG äɢLɢ«˘à˘M’G …hP á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ ∏˘ d ᢫˘æ˘©˘e ᢰUÉÿG ᢫˘HÎ∏˘d IQGOEG ¢ü«˘°üJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áÑ∏£dG øe áÄØdG √òg QƒeCÉH ádhódÉH á°üàıG äÉ¡é∏d IQGRƒdG áÑWÉfl á«HÎdG èeGÈd á°ü°üıG á«fGõ«ŸG ™aôd …hP áÑ∏£dG èeO èeGôH ɪ«°S ’ á°UÉÿG ᢫˘eƒ˘˘µ◊G ¢SQGóŸÉ˘˘H á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG äɢ˘bɢ˘YE’G á˘∏˘MôŸG π˘ª˘°ûà˘d Ωɢ©˘dG Gò˘¡˘d ɢ¡˘H ™˘°Sƒ˘à˘dGh .ájOGóYE’G AÉ«dhCG á«©ªL ¢ù«FQ ÜôYCG º¡ÑfÉL øe º˘gô˘µ˘°T ø˘Y º˘˘¡˘ Fɢ˘b󢢰UCGh Úbɢ˘©ŸG Qƒ˘˘eCG º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢ«˘ HÎdG ô˘˘jRƒ˘˘d º˘˘gô˘˘jó˘˘≤˘ ˘Jh

ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ËôµJ º```∏°ùŸGh ¢SÉfh ƒfÉ```c ¬∏dGó```ÑYh :á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

á°ù«FQ Qƒ°†ëHh ,»°Tƒ∏ÑdG óªfi âæH áªWÉa IQƒàcódG á«YɪàL’G ᫪æàdG IôjRh íààØJ Ωƒj ìÉÑ°U ÊÉK ∫BG º«ë°S âæH ≈æe IQƒàcódG áî«°ûdG ƒª°S »Yƒ£àdG πª©∏d »Hô©dG OÉ–’G ‘ ´ƒ˘£˘à˘dG ¢Uô˘a ¢Vô˘©˘e'' äɢ«˘dɢ©˘a ,(∫hC’G ø˘jô˘°ûJ) ô˘˘Hƒ˘˘à˘ cCG 21 ≥˘aGƒŸG ΩOɢ˘≤˘ dG ó˘˘MC’G É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG á°ù«FQ íjô°üJ ‘h .Úeƒj ôªà°ù«°S …òdGh ,''2007 á«∏gC’G äɪ¶æŸG ,ΩÉ¡dG çó◊G Gò¡d â∏ªàcG ób äGOGó©à°S’G ™«ªL ¿CÉH âdÉb ,ójGõdG º°SÉL ≈æe ¢Vô©ª∏d »JCÉJh ,øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ »Yƒ£àdG πª©∏d ájô°üYh IójóL óYGƒb ™°Vh ‘ ºgÉ°ù«°S …òdGh ,çó◊G Gòg ᫪gCG ¢ùµ©àd IôgɶàdG √òg ‘ »Yƒ£àdG πª©∏d »Hô©dG OÉ–’G ácQÉ°ûe Ëô˘µ˘J ¢Vô˘©ŸG ∫Ó˘N º˘à˘«˘°Sh .»˘Yƒ˘£˘à˘dG π˘ª˘©˘dG ∫É› ‘ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏˘ªŸ Ωɢ¡˘dG Qhó˘dGh ÖjQóà∏˘d π˘jó˘Ñ˘dG õ˘cô˘e ɢ¡˘≤˘∏˘WCG »˘à˘dGh ,»˘Yƒ˘£˘à˘dG π˘ª˘©˘∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG Iõ˘FɢL ‘ ø˘jõ˘FÉ˘Ø˘dG ô°†ë«°Sh ,áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG á«dÉ©ØdG √òg ‘ ÚeôµŸG øeh .äGQÉ°ûà°S’Gh áHÉ«f ¬JõFÉL º∏à°ù«d áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªfi QƒàcódG ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ¬∏‚ áXƒØfih ,π«ªL ¬∏dGóÑY óªfi øe πc ËôµJ ºà«°S ɪc ,áµ∏ªŸG êQÉN √OƒLƒd kGô¶f ¬æY øH ¬∏dGóÑY ¬«LƒdGh ,»égƒµdG QÉبdGóÑYh ,»Ñ«∏◊G Ú°ùMh ,ÊhQRÉc øjhôHh ,ÊÉjõdG ∂dòc .º∏°ùŸG ÈL øH óªfi øH »∏Y ¬«LƒdGh ,¢SÉf óªMCG ¬∏dGóÑY ¬«LƒdGh ,ƒfÉc »∏Y áî«°ûdGh ,ø°ùfi ºXÉc óªfi ¢Sóæ¡ŸGh ,¢ùª°T ÉÁQh ,ÊÉjõdG ìÉÑ°U øe πc ËôµJ ºà«°S âªgÉ°S »àdG á«∏gC’Gh á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG øe OóYh .áØ«∏N ∫BG óªfi âæH AÉ«Ÿ ¬«LƒdG ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨dG º°SG πª– IQhódG √òg ¿CÉH kɪ∏Y .»Yƒ£àdG πª©dG ºYO ‘ áHÉ«ædÉH É¡eó≤«°S ¢Vô©ŸG äÉ«dÉ©a ìÉààaG ‘ áª∏c ƒfÉc á∏FÉ©d ¿ƒµ«°Sh ,ƒfÉc øªMôdGóÑY ÚJÎa ≈∏Y Qƒ¡ªé∏d ¬HGƒHCG íàØ«°S ¢Vô©ŸG .ƒfÉc º°SÉL øH õjõ©dGóÑY ¬«LƒdG º¡æY øe ójó©dG øe á«HÓW äGQÉjR ó¡°û«°Sh ,∂Ñæaƒe ¥óæa ‘ ΩÉ≤«°Sh ,á«FÉ°ùeh á«MÉÑ°U .á«eƒµ◊Gh á°UÉÿG ¢SQGóŸG

á˘£˘°ûfC’G ‘ »˘ª˘ ch »˘˘Yƒ˘˘f Ò¨˘˘J çGó˘˘MEG øe á∏eɵàe áeƒ¶æe ôjƒ£J ÈY êÉàfE’G .πjƒªàdGh ÖjQóàdGh ºYódGh äÉeóÿG Iõ˘˘ Fɢ˘ L Ú°Tó˘˘ J ” ,∂dP ¤EG ᢢ aɢ˘ °VEG âæ˘H ᢵ˘«˘Ñ˘°S á˘˘î˘ «˘ °ûdG ƒ˘˘ª˘ °ùdG á˘˘Ñ˘ Mɢ˘°U ÖMÉ°U Iô°†M áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG ᢰù«˘FQ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ ∂∏˘˘e ᢢdÓ÷G ô˘°SC’G ™˘«˘é˘°ûà˘d ICGô˘ª˘∏˘d ≈˘∏˘ YC’G ¢ù∏ÛG ™˘˘jRƒ˘˘à˘ H ∫ɢ˘Ø˘ à˘ ˘M’G ” å«˘˘ M ,ᢢ é˘ ˘à˘ ˘æŸG á˘˘é˘ à˘ æŸG ô˘˘°SC’G ø˘˘e Oó˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y õ˘˘FGƒ÷G …òdGh ,2007 ¢SQɢ˘ ˘e 15 ‘ Ió˘˘ ˘FGô˘˘ ˘ dG á˘é˘à˘æŸG ô˘°SCÓ˘d »˘Hô˘˘©˘ dG Ωƒ˘˘«˘ dG ±Oɢ˘°üj á©eÉL øe ô≤ŸGh IQGRƒdG øe ìÎ≤ŸG) .(á«Hô©dG ∫hódG Òaƒ˘˘ J ±ó˘˘ ˘¡˘ ˘ Hh ¥É˘˘ ˘«˘ ˘ °ùdG ¢ùØ˘˘ ˘f ‘h kÓNO πbC’G äÉÄØ∏d á«∏jƒªàdG äÉeóÿG ∂æ˘˘H Aɢ˘°ûfEG äGƒ˘˘£˘ N ‘ Aó˘˘Ñ˘ ˘dG ” ó˘˘ ≤˘ ˘a ø˘e …ò˘dGh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢµ˘ ∏‡ ‘ Iô˘˘°SC’G Ωɢ©˘dG á˘jGó˘H ‘ á˘dɢª˘YCG CGó˘˘Ñ˘ j ¿CG ™˘˘bƒ˘˘àŸG á°ùª˘N ≠˘∏˘Ñ˘J ᢫˘Fó˘Ñ˘e ᢫˘fGõ˘«Ãh ΩOɢ≤˘dG .QÉæjO ÚjÓe Ò°ûf ¿CG ’EG áÑ°SÉæŸG Gòg ‘ Éæ©°ùj ’h ™«°SƒJ ≈∏Y IógÉL πª©J áeƒµ◊G ¿CG ¤EG ºYO ‘ ÊóŸG ™ªàÛG ácQÉ°ûe ï«°SôJh á°UÉN áLÉàÙGh IÒ≤ØdG äÉÄØdG ᫪æJh πª©dG øe πaÉM ïjQÉJ É¡jód áµ∏ªŸG ¿CGh å«M ,á∏jƒW äGƒæ°S ÈY ôªãŸG »∏gC’G Oó˘Yh …ÒN ¥hó˘æ˘ °U 84 ‹Gƒ˘M π˘ª˘©˘j ‘ ᢫˘eÓ˘°SE’Gh á˘jÒÿG äɢ«˘©˘ª÷G ø˘e ø˘e »˘˘à˘ dG è˘˘eGÈdGh äGó˘˘Yɢ˘°ùŸG Ëó˘˘≤˘ J ™˘˘aQ ‘ ᢢeƒ˘˘µ˘ M Oƒ˘˘¡˘ L õ˘˘jõ˘˘©˘ J ɢ˘¡˘ fCɢ ˘°T .äÉÄØdG √òg á°û«©e iƒà°ùe ¿CG ɢg󢢩˘ °ù«˘˘d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ¿EGh á˘ë˘aɢµŸ »ŸÉ˘©˘dG Ωƒ˘«˘dG ‘ ⁄ɢ©˘dG ∑Qɢ˘°ûJ ø˘e Qƒ˘£˘à˘ e êPƒ‰ Ëó˘˘≤˘ J ÈY ô˘˘≤˘ Ø˘ dG ™aQ ¤EG ±ó¡J »àdG á«YɪàL’G ᫪æàdG ∞˘«˘Xƒ˘J ÈY ø˘WGƒŸG ᢢ°û«˘˘©˘ e iƒ˘˘à˘ °ùe ≥aGƒàJ »àdG á«YGóHE’G èeGÈdGh äÉ«dB’G Gòg ‘ É¡«∏Y ≥ØàŸG á«dhódG ÒjÉ©ŸG ™e Iõ˘Fɢé˘H 󢫢°ûf ¿CG ɢf󢩢°ùjh ɢ˘ª˘ c ,∫ÉÛG »˘à˘dG á˘jô˘°†◊G äɢæ˘Wƒ˘à˘°ùª˘∏˘d õ˘«˘ ª˘ à˘ dG áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡«∏Y π°üM øe ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH »˘à˘dGh ¿É˘µ˘°SEÓ˘d Ió˘ë˘àŸG ·C’G è˘˘eɢ˘fô˘˘H iƒ˘˘à˘ °ùe ™˘˘aQ ‘ ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG Oƒ˘˘¡˘ L âLƒ˘˘ J ≥˘FÓ˘dG ø˘µ˘°ùŸG Òaƒ˘Jh ø˘WGƒŸG ᢰû«˘©˘ e .áÁôc IÉ«M ¬d ßØëj …òdG πNódGh

᢫˘bÉ˘Ø˘JG ™˘«˘bƒ˘J ” ó˘bh ᢵ˘∏˘ªŸÉ˘H ô˘≤˘Ø˘dG øjô°ûJ) Ȫaƒf ‘ ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdG ,∂æÑdG É¡dÓN øe Ωó≤j 2006 (ÊÉãdG ò«Øæ˘J ≥˘jô˘W ø˘Y IQGRƒ˘∏˘d »˘æ˘Ø˘dG º˘Yó˘dG :Úeɢg ø˘jô˘°üæ˘Y ≈˘∏˘Y õ˘µ˘Jô˘j è˘eɢfô˘˘H í˘°Vƒ˘˘J Òjɢ˘©˘ e ™˘˘°Vh ¤EG ±ó˘˘¡˘ j ∫hC’G è˘Fɢà˘f ≈˘∏˘Y Aɢæ˘H ᢵ˘∏˘ªŸG ‘ ô˘≤˘ Ø˘ dG §˘˘N RÉ¡÷G ¬H Ωƒ≤j …òdG »FÉ°üME’G í°ùŸG π˘ã“ ±ƒ˘°S »˘à˘dGh äɢeƒ˘∏˘©˘ª˘∏˘d …õ˘côŸG á˘eƒ˘µ◊G äɢ°Sɢ«˘°S ™˘˘°Vƒ˘˘d ᢢjhGR ô˘˘é˘ M ÌcC’G äÉ˘Ä˘Ø˘dG ᢫˘ª˘æ˘Jh ±Gó˘˘¡˘ à˘ °SG √ÉŒ ¤EG ±ó˘¡˘j Êɢ˘ã˘ dGh ,º˘˘Yó˘˘∏˘ d kɢ Lɢ˘«˘ à˘ MG IQóŸG ᢢ£˘ °ûfC’G ™˘˘«˘ ˘é˘ ˘°ûJ π˘˘ Ñ˘ ˘°S ᢢ °SGQO ±hô¶dG õjõ©Jh áLÉàÙG ô°SCÓd πNó∏d √ò˘g ɢ¡˘æ˘µ˘°ùJ »˘à˘dG ≥˘WɢæŸG ‘ ᢢ«˘ °û«˘˘©ŸG áµ∏ªŸG âeÉb ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh .ô°SC’G è˘˘eGÈd ᢢ«˘ fƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG ᢢĢ «˘ Ñ˘ dG ᢢĢ «˘ ˘¡˘ ˘à˘ ˘H ¿É˘ª˘°†dG ¿ƒ˘˘fɢ˘b Qh󢢰U ÈY äGó˘˘Yɢ˘°ùŸG ø˘e kGQÉ˘Ñ˘à˘YG ¬˘≤˘«˘Ñ˘£˘J CGó˘Hh »˘Yɢª˘ à˘ L’G ” å«M ,Ω2007 (ÊÉãdG ¿ƒfÉc) ôjÉæj ôKCÉH á«YɪàL’G äGóYÉ°ùŸG ≠dÉÑe ±ô°U (∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S ô¡°T øe kGQÉÑàYG »©LQ »àdG äÉÄØdG ¬æe äOÉØà°SG »àdGh Ω2006 ¬«∏Y óªà©J p±Éc πNO Qó°üe É¡d â°ù«d å«M .¿ƒfÉ≤dG ‘ IOóÙGh É¡à°û«©e ‘ ∂∏ŸG ádÓL øe äÉ¡«LƒàHh - ¬d â°üN áæ°ùdG ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 20 ≠∏ÑJ á«fGõ«e ¿Éª°†dG ¥hóæ°U ¢ù«°SCÉàd IGƒæc ¤hC’G 8^4 ≠˘∏˘Ñ˘e ɢ¡˘ æ˘ e ,π˘˘eɢ˘°ûdG »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G »YɪàL’G ¿Éª°†dG ídÉ°üd QÉæjO ¿ƒ«∏e .äÉÄØdG áaɵd äGóYÉ°ùŸÉH á°UÉN ᫪æàd »æWƒdG ≥jôØdG ΩÉb óbh ɪc ''AɉEG'' IQOÉÑe Ú°TóàH áLÉàÙG ô°SC’G ᢫˘ª˘æ˘à˘d ᢫˘æ˘Wƒ˘dG á˘£ÿG QhÉfi ó˘˘MCɢ c ᫢≤˘∏˘à˘e ô˘°SC’G Úµ˘ª˘à˘d á˘LɢàÙG ô˘°SC’G ™˘˘«˘ ª˘ L ø˘˘e ᢢ«˘ ˘Yɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G äGó˘˘ Yɢ˘ °ùŸG kÉ«ª«∏©Jh kÉ«YɪàLGh kÉjOÉ°üàbG :ÖfGƒ÷G øe - IQOÉÑŸG ±ó¡à°ùJh .kÉ«ë°Uh kÉ«æ¡eh 100 êGôNEG ¤EG - »ÑjôŒ èeÉfôH ∫ÓN ᢫˘Yɢª˘à˘L’G äGó˘Yɢ°ùŸG Iô˘FGO ø˘e Iô˘˘°SCG á«≤H ≈∏Y ɢ¡˘ª˘«˘ª˘©˘J º˘à˘j ,¤hCG á˘∏˘Mô˘ª˘c ø˘e ᢫˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G äGó˘˘Yɢ˘°ùŸG »˘˘≤˘ ∏˘ à˘ e'' √ò˘g ≈˘∏˘Y á˘Hô˘é˘à˘dG ìÉ‚ 󢢩˘ H ''IQGRƒ˘˘dG ᫪æJ QÉWEG ‘h ,iôNCG á«MÉf øe .ô°SC’G ,áLÉàÙG ô°SCÓd πNó∏d IQóŸG ᣰûfC’G á˘£˘N ò˘«˘ Ø˘ æ˘ J ‘ Aó˘˘Ñ˘ dGh ™˘˘°Vh ” ó˘˘≤˘ a π«Ñ°S ‘ ,áéàæŸG ô°SC’G ´hô°ûe ôjƒ£àd

á«YɪàL’G ᫪æàdG IôjRh

‘ áµ∏‡ Qƒà°SO ¬«∏Y ¢üf ÉŸ kÉ≤«≤–h ≥˘«˘≤– á˘dhó˘dG π˘Ø˘ µ˘ J'' :ᢢ°ùeÉÿG IOÉŸG ÚæWGƒª∏˘d ΩRÓ˘dG »˘Yɢª˘à˘L’G ¿É˘ª˘°†dG õé©dG hCG ¢VôŸG hCG áNƒî«°ûdG ádÉM ‘ hCG π˘˘ eÎdG hCG º˘˘ à˘ ˘«˘ ˘dG hCG π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y .''ádÉ£ÑdG á«é«JGΰSG â≤∏£fG ,∂dòd kGó«°ùŒh ≈∏Y IõµJôe á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh π˘ª˘©˘dG ᢫˘ª˘gCG ≈˘∏˘Y ó˘cDƒ˘J á˘ë˘°VGh á˘jDhQ ™˘˘ e ᢢ cQɢ˘ °ûŸGh ᢢ cGô˘˘ °ûdG ÈY ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘c ¢UÉÿGh »˘∏˘gC’G ''á˘Ø˘∏˘àıG äɢYɢ£˘ ≤˘ dG ™˘ª˘àÛG ᢫˘ª˘æ˘ à˘ d'' OGô˘˘aC’Gh äɢ˘°ù°SDƒŸGh »Yɢª˘à˘L’G √ɢaô˘dG ≥˘«˘≤–h »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG âeó≤J ó≤a ,∂dP ≈∏Y kAÉæHh ,¬àeGóà°SGh ¬˘«˘ æ˘ Wh ᢢ£˘ î˘ H AGQRƒ˘˘dG ¢ù∏Û IQGRƒ˘˘dG ≈∏Y Qó°U »àdGh áLÉàÙG ô°SC’G ᫪æàd QGô˘˘b Ω2005 (ÜBG) ¢ù£˘˘°ùZCG ‘ ɢ˘¡˘ Fƒ˘˘ °V á°SɢFô˘H »˘æ˘Wƒ˘dG π˘ª˘©˘dG ≥˘jô˘a π˘«˘µ˘°ûà˘H ≈∏Y º˘°†j ,᢫˘Yɢª˘à˘L’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG Iô˘jRh äɢ˘¡÷G ™˘˘«˘ ª˘ L ø˘˘Y Ú∏˘˘ã‡ ¬˘˘à˘ jƒ˘˘°†Y ᢢ bÓ˘˘ ©˘ ˘dG äGP ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ gC’Gh ᢢ ˘«˘ ˘ eƒ˘˘ ˘µ◊G IóŸ »ª∏˘©˘dG åë˘Ñ˘dG õ˘cGô˘eh äɢ©˘eÉ÷Gh ‘ AóÑdG á«dhDƒ°ùe ¤ƒàjh ,äGƒæ°S çÓK ô°SC’G ᫪æàd á«æWh á£N ò«ØæJh OGóYEG äGÈÿG ø˘˘ ˘e IOɢ˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ °S’Gh ᢢ ˘Lɢ˘ ˘àÙG .á«dhódG äɪ¶æŸGh ™jQÉ°ûŸG øe OóY IQGRƒdG â©°Vh ɪc á˘ë˘ aɢ˘µ˘ e ᢢ«˘ °†≤˘˘d ᢢª˘ YGó˘˘dG è˘˘eGÈdGh IÈî˘H á˘fɢ©˘à˘°S’ɢH âeɢ˘b å«˘˘M ô˘˘≤˘ Ø˘ dG á∏µ«gh ôjƒ£J ∫É› ‘ ‹hódG ∂æÑdG º¶f ôjƒ£˘Jh »˘Yɢª˘à˘L’G ¿É˘eC’G ᢵ˘Ñ˘°T §ÿ QÉWEG ™°Vhh ,á«YɪàL’G äGóYÉ°ùŸG

á«Yɢª˘à˘L’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG Iô˘jRh â뢰VhCG ᢵ˘∏‡ ¿CɢH »˘°Tƒ˘∏˘Ñ˘dG á˘ª˘Wɢa IQƒ˘à˘ có˘˘dG ô˘≤˘Ø˘dG á˘ë˘aɢµ˘e ᢫˘°†b ‹ƒ˘J ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG Úæ˘˘WGƒ˘˘ª˘ ˘∏˘ ˘d »˘˘ °û«˘˘ ©ŸG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸG ™˘˘ aQh Aɢ˘≤˘ JQ’G ∫Ó˘˘N ø˘˘e ,kɢ °Uɢ˘N kɢ eɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘gG πNódG áÄa øe OGôaC’G ∫ƒNO iƒà°ùà ɡd áª∏c ‘ »°Tƒ∏ÑdG âaÉ°VCGh .OhóÙG ¿CG ô˘˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘d »ŸÉ˘˘ ©˘ ˘dG Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG ᢢ Ñ˘ ˘ °Sɢ˘ ˘æà á˘jDhQ ≈˘∏˘Y õ˘µ˘Jô˘J IQGRƒ˘dG ᢢ«˘ é˘ «˘ JGΰSG π˘ª˘©˘dG ø˘˘e ≥˘˘∏˘ £˘ æ˘ J á˘˘ë˘ °VGh á˘˘Ø˘ °ù∏˘˘ah ™˘˘ e ᢢ cQɢ˘ °ûŸGh ᢢ cGô˘˘ °ûdG ÈY ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘c äÉ°ù°SDƒŸGh á°UÉÿGh á«∏gC’G äÉYÉ£≤dG »˘Yɢª˘à˘L’G √ɢaô˘dG ≥˘«˘≤˘ ë˘ à˘ d ,OGô˘˘aC’Gh øe áYƒª› ™°Vh ” å«M .¬àeGóà°SGh á˘˘ë˘ aɢ˘µŸ ᢢª˘ YGó˘˘dG è˘˘eGÈdGh ™˘˘ jQɢ˘ °ûŸG ô≤ØdG §ÿ QÉWEG ™°Vhh áµ∏ªŸG ‘ ô≤ØdG .É¡«a ɢ¡˘à˘ª˘∏˘c ‘ »˘°Tƒ˘∏˘Ñ˘dG Iô˘˘jRƒ˘˘dG âdɢ˘bh ''ô≤ØdG áëaɵe'' á«°†b πà– :áÑ°SÉæŸÉH á«dhódG IóæLC’G IQGó°U ‘ kÉeÉg kÉ©bƒe ÈY ìƒ˘˘°Vƒ˘˘H äRô˘˘H …ò˘˘dGh .ᢢjƒ˘˘ª˘ æ˘ à˘ dG »à˘dG äGQGô˘≤˘dGh äɢ«˘dɢ©˘Ø˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG »˘˘∏˘ Yh ᢢ«˘ dhó˘˘dG äɢ˘ª˘ ¶˘ æŸG ø˘˘Y äQó˘˘ °U ‘ ó≤Y …òdG øLÉ¡æHƒc ô“Dƒe É¡°SCGQ äGô˘“Dƒ˘ŸG È˘˘Yh 1995 (QGPBG) ¢SQɢ˘ ˘ ˘ ˘ e ''ô≤ØdG'' äÉjó– ¢ûbÉæJ »àdG ájƒªæàdG ô˘≤˘Ø˘dG á˘ë˘aɢµ˘e ´ƒ˘°Vƒ˘e ™˘°Vh ” å«˘M .á«ØdCÓd ájƒªæàdG ±GógC’G ¢SCGQ »∏Y ô˘≤˘Ø˘dG ó˘LGƒ˘J Ωó˘Y ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘∏˘ Yh ‘ ¬˘dhGó˘J º˘˘à˘ j …ò˘˘dG ¬˘˘eƒ˘˘¡˘ Øà ™˘˘bóŸG øjôëÑdG áµ∏‡ ¿CG ’EG - á«eÉædG ∫hódG ∂dPh ,kÉ°UÉN kɪàgG á«°†≤dG √òg ‹ƒJ á˘eƒ˘µ◊Gh IOɢ«˘≤˘dG ¢Uô˘M ≥˘∏˘£˘æ˘ e ø˘˘e ™˘˘aQh ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢdG󢢩˘ dG ɢ˘jɢ˘°†≤˘˘ H .øWGƒŸG á°û«©e iƒà°ùe áµ∏ªŸG OhóM Ωɪàg’G Gòg ió©Jh ɪc ∫hódG øe Oó©d äÉYÈàdG ™ªL ºàj å«M ∂dPh ,á«fÉ°ùfEG çQGƒch äÉeRCÉH ô“ »àdG »àdG á«∏gC’Gh á«æWƒdG ¿Éé∏dG ∫ÓN øe äÉ¡é∏˘d äGó˘Yɢ°ùŸG √ò˘g π˘«˘°Uƒ˘à˘H Ωƒ˘≤˘J .á«æ©ŸG AÉ≤JQ’G ‘ áµ∏ªŸG ᣰûfCG äRôHh ɪc π˘˘ ˘Nó˘˘ ˘dG hP OGô˘˘ ˘aC’G ∫ƒ˘˘ ˘NO iƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘°ùà IQGRh ¬«ª°ùJ IOÉYEG ó©H á°UÉN - OhóÙG ∞«µJ ∫ÓN øe - á«YɪàL’G ᫪æàdG √òg ±ó¡à°ùJ »àdG äÉ«dÉ©ØdGh èeGÈdG ,É¡d Ωó≤ŸG ºYódG á«fGõ«e IOÉjRh äÉÄØdG

zø`` ` ` `«KÓãdG ó`` ` ` `©H ICGô`` ` ` `ªdG á`` ` ` `ë°U{ Ihó`` ` ` `f »`` ` ` `a

AÉ```°ùf ΩÉ```¶©dG á```°TÉ```°û¡H ø«HÉ```°üªdG ø```e %80 ¿ƒeôg ÖÑ°ùH'' :±ô°TCG IQƒàcódG OQ ߢ˘Ø˘ ë˘ jh ¥Gh ¿ƒ˘˘eô˘˘ g ƒ˘˘ gh ,IQƒ˘˘ cò˘˘ dG ∑ɢ˘æ˘ gh º˘˘¡˘ eɢ˘¶˘ Y π˘˘ NGO Ωƒ˘˘ «˘ ˘°ùdɢ˘ µ˘ ˘dG ¿ƒ˘eô˘¡˘dG Gò˘g º˘¡˘jó˘˘d ∞˘˘î˘ j ¢Uɢ˘î˘ °TCG øjòdG AÉ°ùædG ¢ùµY á∏«∏b ¬Ñ°ùæH øµdh ™e ¿ƒLôà˘°S’G ¿ƒ˘eô˘g ø˘¡˘æ˘Y ™˘£˘≤˘æ˘j ô«°TCG ¿CG OhCGh ¢SCÉ«dG á∏Môe »a ∫ƒNódG »µd ICGôª∏d GóL ᪡e á«YƒàdG ¿CG ≈dEG ¿CG Ö«˘Ñ˘£˘ ∏˘ d ó˘˘H ’h ¬˘˘æ˘ e ɢ˘¡˘ °ùØ˘˘f »˘˘≤˘ J áaô©ªd äGƒæ°S çÓK πc ICGôªdG ¢üëØj .''’ ΩCG ¢VôªdÉH áHÉ°üe âfÉc ¿EG »æHG ™e π©aCG GPÉe'' :ôNBG QÉ°ùØà°SG ¬˘˘Jɢ˘≤˘ à˘ °ûe ’h Ö«˘˘∏˘ ë˘ dG Ö뢢j ’ …ò˘˘dG AG󢢨˘ dGh Qƒ˘˘£˘ Ø˘ dG ™˘˘e kɢ ª˘ FGO ∫hɢ˘æ˘ à˘ ˘jh .''?ájRɨdG äÉHhô°ûªdG AÉ°û©dGh á∏FÉ©dG Ö«Ñ£d √ô°†ëJ ¿CG óH’ :OôdG Gòg QÉ£NCG øY çóëàjh ¬©e ¢ù∏é«d .''¬JÉÑÑ°ùeh ¢VôªdG áHô°V OôéªH »æHG'' :øgGóMEG ∫CÉ°ùJh ø˘e ô˘ã˘µ˘j ƒ˘gh ¬˘eó˘b äô˘°ùµ˘fG á˘£˘ «˘ °ùH »æ©j Gòg π¡a ájRɨdG äÉHhô°ûªdG ∫hÉæJ .''?¢VôªdÉH ÜÉ°üe ¬fCG Ö«˘˘ °UCG ó˘˘ b ¿É˘˘ c ¿EG'' :IQƒ˘˘ à˘ ˘ có˘˘ ˘dG OQ ¿CG »˘æ˘©˘j Gò˘¡˘a Ö©˘∏˘dG á˘é˘«˘ à˘ f ô˘˘°ùµ˘˘dɢ˘H Gò˘˘g ¬˘˘jó˘˘d ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ¿CG k’ɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘MG ∑ɢ˘ æ˘ ˘g Ö«Ñ£dG ≈∏Y ¬°VôY øe óH ’h ¢VôªdG .''ócCÉà∏d ᢢª˘ ¡˘ e ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG ¿CG äô˘˘cP'' :∫GDƒ˘ ˘°S ¢üî°ûdG óYÉ°ùj ’ øjôëÑdG ƒL øµdh ᢰVɢjô˘dG á˘dhGõ˘e »˘a QGô˘˘ª˘ à˘ °S’G ≈˘˘∏˘ Y »àdG ∫hódG ¢ùµY ,ójó°ûdG ôëdG ÖÑ°ùH .''?πª©dG ɪa ,kGOQÉH ÉgƒL ¿ƒµj øe á«ë°U ájófCG ∑Éæg'' :IQƒàcódG OQ ’ ¢ù≤£dG ¿EG ºK É¡«dEG Aƒé∏dG øµªªdG á°VÉjôdG ádhGõe øY ´ÉæàeÓd kÉÑÑ°S ó©j π°üJ ∫hódG ∂∏J »a ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ô˘˘Ø˘ °üdG â뢢J ɢ˘ e ≈˘˘ dEG IQGô˘˘ ë˘ ˘dG ᢢ LQO âæ˘c ∂dP º˘ZQh ™˘˘«˘ ≤˘ °U ∑ɢ˘æ˘ g ¿ƒ˘˘µ˘ jh äÉ˘Ñ˘M âë˘J ¿ƒ˘˘°†cô˘˘j kɢ «˘ eƒ˘˘j º˘˘gó˘˘LCG ≈˘˘à˘ Mh è˘˘∏˘ ã˘ ˘ª˘ ˘dG ƒ˘˘ é˘ ˘dG »˘˘ ah ô˘˘ £˘ ˘ª˘ ˘dG á°VÉjôdG .¬JGP A»°ûdG ¿ƒ∏©Øj ºgõFÉéY ∂fCÉc É¡àdhGõe ΩóYh πcC’G πãe º¡jód kÉ°üî°T ±ôYCGh AGóZ hCG AÉ°ûY ¿hO ΩÉæJ ô«°ùj ∞«°ùdG ™ªée ≈dEG kÉ«eƒj Ögòj ¬˘fƒ˘c kɢYƒ˘LQh ɢHɢgP Ió˘Y äGô˘˘e ¬˘˘∏˘ NGO IOGQE’G .á˘Mɢ°ùª˘dG ô˘«˘Ñ˘ch ∞˘«˘µ˘ e ¿É˘˘µ˘ e .''kGóL ᪡e

: ´ƒ£ªdG ≈æe - áeÉæªdG

º«gGôHEG ±ô°TCG IQƒàcódG

zº«gGôHEG π«∏N ` ôjƒ°üJ{ Qƒ°†◊G øe ÖfÉL

,¬˘˘eɢ˘¶˘ Y ø˘˘e êô˘˘î˘ ˘j Ωƒ˘˘ «˘ ˘°ùdɢ˘ µ˘ ˘dG ¿C’ .»©«ÑW êÓ©d êÉàëj ÉgóæYh óéJ áeó≤àªdG ∫hódG ¿CG ≈dEG ô«°ûJh ø«à°ùdG ø°S ≈dEG ¿ƒ∏°üj ÉgõFÉéY ≈àM »˘°ûª˘dG ¿ƒ˘©˘ «˘ £˘ à˘ °ùj º˘˘gh ø˘˘«˘ ©˘ Ñ˘ °ùdGh º˘˘¡˘ °Uô˘˘M ÖÑ˘˘°ùH ᢢ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ᢢ dhGõ˘˘ eh ÉæªdÉY »˘a ɢeCG ,ɢ¡˘à˘°SQɢª˘e ≈˘∏˘Y º˘FGó˘dG π°üj ¿EG Ée ¢üî°ûdG ¿CG óéæa »Hô©dG πªëj ¿CG ™«£à°ùj ’ ≈àM ø«°ùªîdG ≈dEG ï˘«˘°ûjh á˘Yô˘°ùH Ωô˘¡˘jh ,ô˘«˘ °ùj hCG ¬˘˘°ùØ˘˘f ΩóY ÖÑ°ùH »°ûªdG »a IóYÉ°ùª∏d êÉàëjh .á°VÉjôdG á°SQɪªH ¬eGõàdG …óãdG ¿ÉWô°ùH øÑ°üj AÉ°ùædG øe %20

¿ƒ˘˘Lô˘˘à˘ ˘°S’G ¿ƒ˘˘ eô˘˘ g ∫hɢ˘ æ˘ ˘J ø˘˘ Yh Ö«éJ ¢SCÉ«dG ø°ùd â∏°Uh »àdG ICGôª∏d ¿ƒ˘˘ eô˘˘ g ∫hɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘H í˘˘ °üæ˘˘ j ’'' :±ô˘˘ °TCG á˘˘ã˘ jó˘˘ë˘ dG äɢ˘°SGQó˘˘dG ¿C’ ¿ƒ˘˘Lô˘˘à˘ °S’G ø˘˘Ñ˘ °üj Aɢ˘ °ùæ˘˘ dG ø˘˘ e % 20 ¿CG âà˘˘ ˘Ñ˘ ˘ KCG ócDƒJh .''¬dhÉæJ áé«àf …óãdG ¿ÉWô°ùH Üô˘˘°†H ΩÓ˘˘µ˘ dG Gò˘˘g äGô˘˘°Vɢ˘ë˘ dG Gó˘˘ MEG äÉ≤jó°U áYƒªée »d'' :∂dP ≈∏Y ∫Éãe ƒ˘∏˘ J Ió˘˘MGh ø˘˘¡˘ Jó˘˘Lhh ¬˘˘æ˘ dhɢ˘æ˘ à˘ j ø˘˘c .''…óãdG ¿É£∏°S ¢VôªH ÜÉ°üJ iôNC’G ᢢ ˘∏˘ ˘ Ģ ˘ °SC’G Üɢ˘ ˘H í˘˘ ˘à˘ ˘ a º˘˘ ˘J ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘H :ø˘˘ ˘gGó˘˘ ˘MEG âdCɢ ˘ °ùa .äGQɢ˘ ˘°ùØ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘°S’Gh IOƒ˘Lƒ˘ª˘dG á˘jò˘¨˘à˘dG Ö«˘dɢ°SCG ∫ɢLô˘˘∏˘ d'' Aɢ˘°ùæ˘˘dG GPɢ˘ª˘ ∏˘ a Aɢ˘°ùæ˘˘dG ó˘˘ æ˘ ˘Y ɢ˘ ¡˘ ˘°ùØ˘˘ f .''?¬H áHÉ°UEÓd ôãcCG äÉ°Vô©e

ø˘µ˘d Ωƒ˘«˘°ùdɢµ˘dɢH »˘æ˘Z ɢ˘jƒ˘˘°üdG Ö«˘˘∏˘ M ™˘e ᢫˘ë˘°U äÓ˘µ˘°ûe »˘fɢ©˘j ø˘e ∑É˘æ˘ g ¢†©ÑdG íÑ°UCG ∂dòd ,¬JÉ≤à°ûeh Ö«∏ëdG Ωƒ«dG »a Ωƒ«°ùdɵdG ܃ÑM ≈WÉ©àj Ωƒ«dG .¬˘H á˘Hɢ°UEÓ˘d kÉ˘Ñ˘æ˘é˘ J çÓ˘˘K hCG ø˘˘«˘ Jô˘˘e ΩCÓ˘d Ωƒ˘«˘°ùdɢµ˘ ∏˘ d ᢢ«˘ eƒ˘˘«˘ dG ᢢYô˘˘é˘ dGh ICGô˘ª˘dG ɢeCG ,ΩGô˘˘¨˘ «˘ ∏˘ e 1500 π˘eɢ˘ë˘ dG ™˘e ΩGô˘Z 1 …CG ΩGô˘¨˘«˘∏˘e ∞˘dCÉ`a á˘jOɢ©˘ dG .''O'' ø«eÉà«a á«Yƒf ¿CG ≈∏Y ±ô°TCG IQƒàcódG Oó°ûJh øe ájÉbƒdG »a kɪ¡e ÖÑ°S ó©J AGò¨dG ΩCÓd óH ’ ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,¢VôªdG Gòg ø«˘æ˘é˘dG ¿C’ ɢ¡˘FGò˘¨˘H º˘à˘¡˘J ¿CG π˘eɢë˘dG øe Ωƒ«°ùdɵdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc ∂∏¡à°ùj ,É¡ª°ùL πNGO ¿ƒµà«d É¡fÉæ°SCGh É¡eɶY ø˘˘ e ô˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘c ᢢ jDhQ ô˘˘ °ùØ˘˘ j …ò˘˘ dG ô˘˘ ˘eC’G .áØ«©°Vh IRhõ¡e ¿Éæ°SCÉH äÉ¡eC’G ájÉbƒdG ¥ôW π°†aCG á°VÉjôdG á°SQɪe

¢Sƒ∏édG ≈àMh ,á°û¡dG Ωɶ©dG ≈∏Y ™bh §¨°†dG ÖÑ°ùH Égô°ùc ÖÑ°ùj ób kÓjƒW .…ô≤ØdG Oƒª©dG º¶Y ¬d ¢Vô©àj …òdG ó˘æ˘Y á˘Hɢ°UEÓ˘d kɢ°Vô˘©˘ J Ωɢ˘¶˘ ©˘ dG ô˘˘ã˘ cCGh QhóªdG ᪶Yh …ô≤ØdG Oƒª©dG AÉ°ùædG .≠°SôdGh ᢰVô˘˘Y ¢Sɢ˘æ˘ dG ô˘˘ã˘ cCG ¿CG ≈˘˘dEG ô˘˘«˘ °ûJh π˘eɢë˘dG ICGô˘ª˘dGh ¿ƒ˘æ˘Nó˘ª˘dG á˘Hɢ°UEÓ˘ d á˘æ˘ª˘°ùdG ¿ƒ˘fɢ©˘j ø˘eh ô˘µ˘ °ùdG ≈˘˘°Vô˘˘eh Üô˘°T ø˘e ¿hô˘ã˘µ˘j ø˘˘jò˘˘dG ¢Uɢ˘î˘ °TC’Gh ájRɨdG √É«ªdG ¿EG PEG ,ájRɨdG äÉHhô°ûªdG Ó˘a ɢ¡˘Hô˘°T ó˘æ˘Y Ωƒ˘«˘°ùdɢµ˘dG ™˘e ó˘ë˘à˘ J áÄ«g ≈∏Y êôîjh ¬æe º°ùédG ó«Øà°ùj ò˘˘ NC’G ø˘˘ e ó˘˘ ˘H ’ ¬˘˘ ˘fCG ɢ˘ ˘ª˘ ˘ c .äÓ˘˘ ˘°†a Ö©˘à˘J ᢢª˘ °Só˘˘dG äÓ˘˘cC’G ¿CG Qɢ˘Ñ˘ à˘ Y’ɢ˘H ø˘˘ e ó˘˘ H’h ¢SCɢ ˘«˘ ˘dG ø˘˘ ˘°S »˘˘ ˘a º˘˘ ˘°ù颢 ˘dG ¬˘˘cGƒ˘˘Ø˘ dG ∫hɢ˘æ˘ Jh ,ɢ˘¡˘ æ˘ ˘e ∞˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘î˘ ˘à˘ ˘dG .Ö«∏ëdG äÉ≤à°ûeh äGhô°†îdGh

:∫ƒ˘≤˘J ,¢Vô˘˘ª˘ dG ø˘˘e ᢢjɢ˘bƒ˘˘dG ø˘˘Yh ,≈˘˘ dhC’G ᢢ LQó˘˘ dɢ˘ H »˘˘ JCɢ ˘J ᢢ °Vɢ˘ jô˘˘ dG'' á°SQɪe ¿CG äóLh áãjóëdG äÉ°SGQódÉa ,¿ƒ˘Lô˘à˘°S’G ¿ƒ˘eô˘˘g âÑ˘˘ã˘ J ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG PEG ,á˘MÉ˘Ñ˘°ùdGh »˘°ûª˘dG ¬˘°VɢjQ kɢ°Uƒ˘˘°üN ¿C’ Ωƒ˘«˘°ùdɢµ˘dG ¿ƒ˘eô˘¡˘ dG Gò˘˘g ߢ˘Ø˘ ë˘ j QGôªà°S’G øe óH ’h º¶©dG πNGO ≈≤Ñj ¢†jô˘ª˘dG iô˘f ∂dò˘˘dh ,ɢ˘¡˘ à˘ dhGõ˘˘e »˘˘a √ôjô°S ≈∏Y kɪFÉf ô¡°T Ióªd π¶j …òdG ,»°ûªdG »a áHƒ©°U óéj ≈Ø°ûà°ùªdG »a

kGQó˘˘ °üe ó˘˘ ©˘ ˘J »˘˘ à˘ ˘ dG äÓ˘˘ ˘cC’G ø˘˘ ˘eh Ö«∏ëdGh áfƒ˘à˘dGh ø˘jOô˘°ùdG Ωƒ˘«˘°ùdɢµ˘∏˘d ¿CG ±ô˘°TCG ô˘cò˘Jh .á˘aGƒ˘é˘dGh ï˘fɢ˘Ñ˘ °ùdGh ô«NC’G ¿C’ Ö«∏ëdG øe π°†aCG øjOô°ùdG Ωƒ«°ùdɵdG øe ΩGôZ 100 ≈dEG 80 …ƒàëj ,ΩGôZ 500 …ƒ˘à˘ ë˘ j ø˘˘jOô˘˘°ùdG ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ᪩WC’G ∫hÉæJ øe óH ’ ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe Ωƒ«°ùdɵdG í∏eh ''O'' ø«˘eÉ˘à˘«˘Ø˘H ᢫˘æ˘¨˘dG ¿CG ɢª˘c .á˘aGƒ˘é˘dGh ∫ɢ˘≤˘ Jô˘˘Ñ˘ dG ô˘˘«˘ °üYh

Ωƒ«°ùdɵdÉH á«æZ á«FGòZ QOÉ°üe

Gòg êôîj ÉeóæYh ,Ωƒ«°ùdɵdG í∏e øY Ée ,¬àaÉã˘c ¢†Ø˘î˘æ˘J º˘¶˘©˘dG ø˘e í˘∏˘ª˘dG ±ô°TCG í°VƒJh .''á∏cBÉàe Ωɶ©dG π©éj Ωɢ˘¶˘ ˘©˘ ˘dG π˘˘ cBɢ ˘J ø˘˘ «˘ ˘H kɢ ˘bô˘˘ a ∑ɢ˘ æ˘ ˘g ¿CG ¬H ô©°ûj ’ ¢Vôe Iô«NC’Éa É¡à°TÉ°ûgh ø˘°S ™˘e ICGô˘ª˘dG Iɢfɢ©˘e CGó˘Ñ˘Jh ¢†jô˘ª˘dG ¬«fÉ©j ɪ«a ,áæ°S 40 hCG 35 …CG ¢SCÉ«dG ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH ø«à°ùdG ø°S ó©H ∫ÉLôdG á˘Ñ˘°ùæ˘dɢHh .º˘¡˘jó˘d …ô˘˘cò˘˘dG ¿ƒ˘˘eô˘˘¡˘ dG Ωhób ™e ICGôªdG ¢†jÉÑe ∞ØîJ AÉ°ùæ∏d ø°S ≈dEG π°üJ ≈àM É¡WÉ°ûf ¢SCÉ«dG ø°S äÉfƒeô¡dG ™£≤æàa ø«°ùªîdG hCG 48 `dG ¿ƒ˘˘ eô˘˘ g ∞˘˘ î˘ ˘ jh π˘˘ ˘eɢ˘ ˘µ˘ ˘ dɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ æ˘ ˘ Y »a ô«Ñc QhO ¬d ¿ƒeôg ƒgh ¿ƒLôà°S’G óæYh ,Ωƒ«°ùdɵ˘dG í˘∏˘e ≈˘∏˘Y ᢶ˘aÉ˘ë˘ª˘dG ∂dòd ,Ωɶ©dG øe í∏ªdG Üô°ùàj ¬FÉØàNG Gò˘g ø˘e ɢ¡˘°ùØ˘˘f »˘˘≤˘ J ¿CG ICGô˘˘ª˘ ∏˘ d ó˘˘H ’ 35 ø°S πÑb …CG ,IôµÑe ø°S »a ¢VôªdG ¿C’ ¬H áHÉ°UE’G ô£N »aÓJ øe óH ’h 󢢩˘ H »˘˘©˘ «˘ Ñ˘ £˘ dG ™˘˘°Vƒ˘˘dG ≈˘˘dEG ´ƒ˘˘Lô˘˘ dG ¢UÉî°TCG ∑Éægh .kGóL Ö©°U ¬H áHÉ°UE’G 18 ` dG ø°S òæe ºgóæY GC óÑj ¿CG øµªj .áæ«©e ÜÉÑ°SC’ áæ°S πjƒ£dG ¢Sƒ∏édG

≈°VôªdG ¿EG ±ô°TCG IQƒàcódG ∫ƒ≤Jh á≤£æe »a º¡jód ô°ùc OƒLƒH ¿hDƒLÉØj ∂dP ¿ƒµj ¿CG ¿hO ,º°ùédG ≥WÉæe øe ICGôªdG ¢ù∏éJ ¿CG OôéªÑa ,á£≤°S áé«àf ô«Z ICÉéa ɢ¡˘°ùØ˘f ó˘é˘Jh ɢ¡˘ª˘¶˘Y ô˘°ùµ˘j ó˘æ˘Yh ¢Vƒ˘¡˘ æ˘ dG hCG »˘˘°ûª˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y IQOɢ˘b »a ô°ùc ∑Éæg ¿CG Ö«Ñ£dG óéj É¡°üëa §¨°V ÖÑ°ùH Égô¡X hCG É¡°VƒM º¶Y

øY Ihóf ᪰UÉ©dG AÉ°ùf ¢ù∏ée º¶f É¡àeób ''ø«KÓãdG ó©H ICGôªdG áë°U'' ±ô°TCG IQƒàcódG á∏FÉ©dG ÖW ájQÉ°ûà°SG á°TÉ°ûg ¢Vôe øY É¡«a âKóëJ º«gGôHEG ,¬˘æ˘e á˘jɢbƒ˘dG ¥ô˘Wh ¬˘Hɢ˘Ñ˘ °SCGh Ωɢ˘¶˘ ©˘ dG áLQódÉH AÉ°ùædG ¢Vôe ó©j ¬fCG ɪ«°S’ øe ¬H ø«HÉ°üªdG øe % 80 ¿EG PEG ≈dhC’G ô°ûf øe óH ’ ¬fCG ≈∏Y IOó°ûe ,AÉ°ùædG .¬d …ó°üà∏d ¬H á°UÉîdG á«YƒàdG ÖÑ°S øY ájGóÑdG »a ±ô°TCG âª∏µJ ¿CG óéJ ób áÄØd ´ƒ°VƒªdG Gòg QÉ«àNG ™˘«˘°VGƒ˘e ∫hɢæ˘à˘d kGô˘˘µ˘ Ñ˘ e ∫GRɢ˘e âbƒ˘˘dG øe ∑Éæg ¿ƒµj óbh ,áNƒî«°ûdGh ôѵdG Ωɶ©dG á°TÉ°ûg ¢Vôe ∫hÉæàd Üô¨à°ùj ø°ùdG QÉѵH ¢üàîj ¢Vôe ¬fCG ¬æe kÉæX ¬˘«˘aÓ˘J ÜÉ˘Ñ˘°SCG º˘gCG ó˘MCG ¿CG º˘˘ZQ §˘˘≤˘ a .ô¨°üdG »a ¬æe ájÉbƒdG ’ äGô˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘c Aɢ˘ °ùf ∑ɢ˘ ˘æ˘ ˘ g'' :âdɢ˘ ˘bh Ωɢ¶˘©˘dG ᢰTɢ°ûg ¢Vô˘˘e ≈˘˘æ˘ ©˘ e ø˘˘cQó˘˘j ¿CG ºZQ ,¬æY Iôµa ≈fOCG ø¡jód â°ù«dh ,''Iô˘µ˘Ñ˘e ø˘°S ò˘æ˘ e CGó˘˘Ñ˘ j ¢Vô˘˘ª˘ dG Gò˘˘g ¿CG QÉÑàYÉH ájÉbƒdG ᫪gCG ≈∏Y IOó°ûe iód GC óÑj ¬fCG âàÑKCG áãjóëdG äÉ°SGQódG ’ ¬°VGôYCG øµd 40 hCG 35 ø°S òæe ICGôªdG ,áæ°S 56 hCG 50 ø°S óæY ’EG Qƒ¡¶dÉH GC óÑJ ø°S ó©H ≈ª¶©dG á«Ñdɨ∏d ô¡¶J ɪ«a ¿CG ¿hO ICGôªdG óæY GC óÑj ƒgh .kÉeÉY 60`dG á∏µ°ûe ¢Vô˘ª˘dG Gò˘g ô˘Ñ˘à˘©˘jh .¬˘H ô˘©˘°ûJ ájOÉ°üàb’G á«MÉædG øe ᫪dÉYh á«∏ëe äɢj’ƒ˘dG »˘Ø˘a ᢫˘Ñ˘£˘dGh ᢫˘Yɢª˘ à˘ L’Gh ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏˘Y ᢫˘µ˘jô˘eC’G Ió˘ë˘à˘ª˘dG ∞˘°üf ɢjƒ˘æ˘ °S ¬˘˘Jɢ˘Ø˘ Yɢ˘°†e ø˘˘e »˘˘fɢ˘©˘ j ø˘«˘jÓ˘e ±ô˘˘°üJ ɢ˘ª˘ c ,¢ü°T ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e ºà¡j øe ¿CÉH ágƒæe .¬LÓ©d äGQ’hódG ¬LÓY ádCÉ°ùe ¿CG ∑Qój ¢VôªdG Gò¡H .≈dhC’G áLQódÉH ¬æe ájÉbƒdG »a øµªJ ¬ªdCÉH ¢†jôªdG ô©°ûj ’ ¢Vôe

¢Vô˘˘ e ±ô˘˘ °TCG IQƒ˘˘ à˘ ˘ có˘˘ ˘dG ±ô˘˘ ˘©˘ ˘ Jh ô©°ûj ’ ¢Vôe'' :∫ƒ≤dÉH Ωɶ©dG á°TÉ°ûg ¢ü≤˘˘æ˘ H ±qô˘ ©˘ j ƒ˘˘gh ,¬˘˘ª˘ dCɢ H ¢†jô˘˘ª˘ dG πãe kÉÑFGP íÑ°üj º¶©dÉa ,Ωɶ©dG áaÉãc ô°ùµæJ ¿CG π¡°ùj »àdG á°û¡dG áéæØ°SE’G hCG ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG •ƒ≤°S ÖÑ°ùH AGƒ°S kɢeƒ˘ª˘ Y ¬˘˘H ¢†jô˘˘ª˘ dɢ˘a ,ÖÑ˘˘°S ¿hO ø˘˘e ¢Vô˘©˘à˘j á˘eó˘°U π˘bC’h á˘Yô˘°ùH ô˘°ùµ˘à˘j IQÉÑY º¶©dG äÉfƒµe øe % 90 ¿EG PEG .É¡d


7

øWƒdG QÉÑNCG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

alwatan news local@alwatannews.net

á°û«©ŸG Ú°ùëàd z¢ù«FôdG ∂ÙG{ á∏Ñ≤ŸG áfRGƒŸG :ódÉN

¢ùLGƒ``g

áµ∏ªŸG ‘ ô≤ØdG áëaɵe IQhô°V ≈∏Y ¿ƒ©ªéj ÜGƒædG

QGƒ°S π«≤Y

:¥hRôŸG πeCG - zøWƒdG{

Bin-swar@hotmail.com

z3{ ∫É¡«dGh ∫ÉŸG áÑ©d :¿ƒ«aÉë°üdG ,QÉ«°S »∏Y PÉà°SC’G QÉéà°SG ,Ú«aÉë°ü∏d ¥hóæ°U ó««°ûàd ¬JƒYO ‘ IÒL ‘ ,QÉ«°S á≤K øY π≤J ’ á≤ãHh ,¬MÎ≤e ºYód ∂∏ŸG ádÓéH kÓYÉa ºYódG Gòg ¿ƒµ«d øµd ,GkOó› áLÉ◊G √òg ócDhCG ,∂∏ŸG ádÓL á«°üî°T ‘ ,QÉ«°S »∏Y ¬Ñ∏£j …òdG ΩôµdG ÊÉ©e ≈ª°SCG ™e kɪé°ùæeh ܃∏£ŸG π«°UC’G Qhó∏d kÉjRGƒe ºYódG Gòg »JCÉj ¿CG óH’ ,∂∏ŸG ádÓL øe ¬Lh ‘ áaÉë°üdG ∞°UƒHh ,™ªàÛG ‘ á∏«∏b ÒZ äÉ¡L øe ᢢ«˘©˘ª˘L kGó˘˘jó– A’Dƒ˘g ø˘˘e »˘˘°üMCGh ,ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ LG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe ɢ˘¡˘ gƒ˘˘Lh áÄ«H ¢ù«°SCÉJ øY Iô°TÉÑe ¿ÉàdhDƒ°ùŸG ,ΩÓYE’G IQGRhh Ú«aÉë°üdG .É¡°ùæL øe ìÎ≤ŸG ¥hóæ°üdG ¿ƒµ«d kÉ«æ¡e áë«ë°U á«aÉë°U á¡÷G É¡Ø°UƒH Ú«aÉë°üdG á«©ªL ïjQÉJ øY åjó◊G »°†à≤j Gòg Gòg ájÉYôd ágGóH ádƒıGh ,Ú«aÉë°üdG á«ÑdÉZ ´ÉªLE’ áæ°VÉ◊G ,QÉ«°S »∏Y ÉæàaÉë°U ó«ªY ܃°U øe »JCÉj ƒgh ≈àM ,¬JQGOEGh ´hô°ûŸG ¬JÉfÉ©Ã Öàc …òdG π«é∏d ÉgôµæJ øª°V á«©ª÷G ¬d äôµæJ …òdG .»≤«≤◊G É¡°ù«°SCÉJ ïjQÉJ ¬JÓé°Sh ,ïjQÉàdG áeP ‘ á∏é°ùe á«©ª÷G √òg ¢ù«°SCÉJ IÒ°S ¿CG ±ô©J á∏b √òg ¢ù«°SCÉJ ¤EG ≈°†aCGh á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ô°ûf Ée ¿CGh ’ ,º¡d ΩGÎM’G πeÉc ™e ,Ú°ùaÉæàe ÚÑY’ ≥£f øe ƒg á«©ª÷G π˘˘«˘ µ˘ °ûà˘˘H ∫ƒ˘˘ Ñ˘ ≤˘ dG ¿CGh ,IÒ°ùdG ∂∏˘˘ J π˘˘ «˘ °Uɢ˘ Ø˘ à˘ H º˘˘ ¡˘ d Ió˘˘ «˘ Wh ᢢ bÓ˘˘ Y ´hô°ûŸG ‘ (äÉjƒ°ùàdG ¬≤a) ,IGQÉ› π«Ñb øe ” ,É¡∏∏©H ,á«©ª÷G ,ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ IÒ°ùdG √òg øe »æ«æ©j ɪa ∂dòd ,∑QÉÑŸG »MÓ°UE’G IQGRh ∞Xƒe ƒg πg :‘Éë°üdG ƒg øà á≤∏©àŸG á«Fõ÷G ,§≤a ƒg π˘˘ª˘©˘dG ÚJhQh ÚfGƒ˘˘≤˘H »˘˘ªÙGh ¬˘˘∏˘ ª˘ Y ‘ ô˘˘≤˘ à˘ °ùŸG »˘˘ª˘ °Sô˘˘dG ΩÓ˘˘YE’G ¬fƒ∏ãÁ ÉŸ) ,Gõ«a …ôØdG ÜÉàc ¢ùeCG º¡à«ª°SCG øe ƒg πgh ,»eƒµ◊G ¿ƒ«aÉë°üdG ºg ΩCG ,‘Éë°üdG πª©dG ¥ƒ°ùd ÖjôîJ ‘ ¬HÉ°ûJ øe ∞ë°üdG ÜÉë°UCG áLõeCG ,ºgO’hCG πÑ≤à°ùeh º¡gÉaôH åÑ©J øjòdG ?ôjRh ó©H ôjRh ,ΩÓYE’G AGQRhh É¡FGQóeh ΩÉjC’G ‘ kGójó–h ,»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ ø˘˘ ˘e Úæ˘˘ ˘°S ó˘˘ ˘©˘ ˘H ΩÓ˘˘ ˘YE’G IQGRh ´ƒ˘˘ ˘£ŸG ó˘˘ ˘ªfi ñC’G ‹ƒ˘˘ ˘J ø˘˘ ˘e ¤hC’G ‘ äô°†M ,IQGRƒdG √òg ≈∏Y ójDƒŸG ¥QÉW ΩƒMôª∏d ájójó◊G á°†Ñ≤dG ¿ƒµ«°S ¬fCG π«b Ée (!áaó°U ¢ù«d) ¬JƒYO ≈∏Y AÉæHh QÉ«°S »∏Y â«H QGô°UEG á«Ø∏N ≈∏Y Ì©àŸG á«©ª÷G Ò°üe ¬«a Qô≤j ,º°SÉM ´ÉªàLG øeh É¡«a Ú∏eÉ©dG QÉÑàYG ≈∏Y ,ójDƒŸG ΩƒMôŸG ó¡Y ‘ ΩÓYC’G IQGRh .á«©ª÷G ‘ Ú∏eÉc AÉ°†YCG º¡ªµM ‘ ÖÑ°S øY ,ΩÓYE’G ôjRh (QÉ°ûH ƒHCG) ñC’G »ædCÉ°S ,´ÉªàL’G ∂dP ‘ Ú«aÉë°U øe º¡ªµM ‘ øeh ,ΩÓYE’G »ØXƒe OÉ©HEG ≈∏Y QGô°UE’G ?á«©ª÷G øY ÖfÉLCG ï«°ûdG ßaÉM ,∫hòıG »bôÙG π«eõdG É¡æ«M ¿Éc óbh) :â∏b ‘ á©«°ûdG ™e ∞WÉ©àŸG ¬ØbƒŸ ,…ô°ùb …QGOEG QGô≤H áHÉàµdG øY kÉaƒbƒe ,¿É«H QGó°UEG ÉfOQCG ¿EG ≈°ûîf ÉæfC’ :ôjRƒ∏d â∏b ,(!äÉ«æ«©°ùàdG çGóMCG ôNBG hCG ÖÑ°ùd ÉfQô£°VGh ,áHÉàµdG øY ï«°ûdG ßaÉM ∞«bƒJ ¬«a øjóf AÓ˘˘eR ¢†gɢ˘æ˘f ¿CG ɢ˘æ˘«˘ ∏˘ Y Ú©˘˘à˘ «˘ °ùa ,¿É˘˘«˘ Ñ˘ dG QG󢢰UEG ≈˘˘∏˘ Y âjƒ˘˘°üà˘˘∏˘ d ÜÉÑ°SCÉH á£∏°ùdG ∂°ù“h ,º¡©e Éæd ΩÉ°üN ’ ÚæWGƒeh AÉbó°UCGh .!»Ø°ù©àdG á£∏°ùdG QGôb á°†gÉæe øY kÉ°VƒY ,º¡gÉaQh º¡JÉ«M √ƒLh πc ≈∏Y …ô°ùj ,≥HÉ°ùdG ΩÓµdG ‘ á°SÉ«°ùdG ≈∏Y …ô°ùj Éeh ò˘˘ æ˘ ˘e ‘ kÉ◊ɢ˘ °U ¿É˘˘ c ≥˘˘ Hɢ˘ °ùdG ΩÓ˘˘ µ˘ ˘dɢ˘ a ∂dò˘˘ d ,‘ɢ˘ ë˘ ˘°üdG π˘˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘dG ᢢ «˘ ©˘ ª˘ L π˘˘ «˘ µ˘ °ûJ ¿ƒ˘˘ KGôÃ É˘˘ fCGó˘˘ H ÚM »˘˘ °VÉŸG ¿ô˘˘ ≤˘ ˘dG äɢ˘ «˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘©˘ ˘Ñ˘ ˘°S º«gGôHEG ,…GhÒ°ûdG º°SÉb óªfi ΩƒMôŸG ,QÉ«°S »∏Y) ,Ú«aÉë°üdG ó©H ɪ«a º¡H ≥ëà∏J ¿CG πÑb ..... »°VQ Qƒ°üæe ,ídÉ°U ≈∏Y ,»ª°ûH ΩÓµdG Gòg ∫Gõj’h ... (kGóMCG ≈°ùfCG ¿CG á«°ûN ÉgôcPCG ød Aɪ°SCG áÄ«H ≥∏îj πH ,á°SÉ«°ùdÉH ¬d Iô°TÉÑe ábÓY ’ ¿CÉ°ûd ,Ωƒ«dG ¤EG kÉ◊É°U ¬˘˘Lh ≈˘˘∏˘Y ¬˘˘≤˘≤–h ,Qɢ˘«˘ °S »˘˘∏˘ Y ìGÎbG ø˘˘°†à– á˘˘ë˘ «˘ ë˘ °U ᢢ«˘ aɢ˘ë˘ °U .!í«ë°U ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L Qɢ˘¡˘ °TEG ¤EG äOCG »˘˘à˘ dG ᢢjƒ˘˘°ùà˘˘dG 󢢰V ɢ˘ æ˘ fCG Gò˘˘ g »˘˘ æ˘ ©˘ j π˘˘ g (ÚéjôÿG …OÉf áØ«≤°S) ´ÉªàLG ,É¡æ«M ¬à«ª°SCG ɪ«a ,Ú«aÉë°üdG ?É¡«a »ª°SôdG ΩÓYE’G »ØXƒe AGƒ°†fG ó°Vh ᢢcQɢ˘°ûà »˘˘à˘ «˘ H ‘ âYOQ »˘˘æ˘ fCG ,Gò˘˘g ≥˘˘jOɢ˘°üe ø˘˘ eh ,’ ™˘˘ £˘ ≤˘ dɢ˘ H ä’hÉfi (»°VQ ø°ùM »eÉÙGh ,ôYÉ°ûdG ø°Sƒ°S ,»ª°ûH º«gGôHEG) ,∫GRCG’h ߢ˘Ø˘à˘MCG ɢ˘fCGh ≈˘˘à˘M ,∫hC’G ™˘˘Hô˘˘ª˘∏˘d ᢢ«˘©˘ ª÷G ᢢ«˘ Yô˘˘°ûH IOƒ˘˘©˘ dG Éæ©æªàH ,á«©ª÷G øY á«aÉc áaÉ°ùà ,ï«°ûdG ßaÉMh QÉ«°S »∏Y á«©Ã .»ª°SôdG É¡fÉ«µd ôªà°ùŸG πeɵdG ÉæªYO ™e ,kÉ«ª°SQ É¡«a AGƒ°†f’G øY ìGÎbG ∫É«M É¡JÉ«dhDƒ°ùe ΩÉeCG É¡«∏Yh É¡d Éà ᫩ª÷G ™°VCG Éæg øe .ΩÓYE’G IQGRh á«dhDƒ°ùeh QhO ‘ ô¶fCG kGóZh ..QÉ«°S »∏Y á∏°U åjóë∏d

»ë«eôdG ¢ù«ªN

ódÉN óªfi

íàØdG ƒHCG ≈°ù«Y

∫óà°ùj Ée ÒN ¿CGh ,É¡à∏¶e â– øjƒ¶æŸG äɢ≤˘∏˘£ŸG ¥hó˘æ˘°U Oɢé˘jE’ »˘Yɢ°ùŸG ƒ˘g ¬˘«˘∏˘ Y πeGQC’G ÉeCG'' :∫Ébh .kGôNDƒe ¬æY ø∏YCG …òdG ÈY ∂∏ŸG á˘dÓ˘L º˘¡˘ H π˘˘Ø˘ µ˘ J ó˘˘≤˘ a Ωɢ˘à˘ jC’Gh ≈˘˘∏˘ Y ∫ó˘˘j ∂dPh ,ᢢ«˘ µ˘ ∏ŸG ᢢ jÒÿG ᢢ °ù°SDƒŸG iƒ˘à˘°ùe Ú°ù– ‘ º˘gɢ°ùJ ᢫˘ eƒ˘˘µ˘ M Oƒ˘˘¡˘ L .''OôØdG á°û«©e ’ øµdh ,ô≤ØdG OƒLh ôµæf ’'' :±É°VCGh äÉeÉ°üàY’Gh äGôgɶŸÉH ¬«∏Y AÉ°†≤dG øµÁ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG êQɢN á˘ª˘ ¶˘ æŸG ∂∏˘˘J hCG ᢢ«˘ ∏˘ NGó˘˘dG ió˘˘ d ᢢ eƒ˘˘ µ◊Gh OÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG IQƒ˘˘ °U ¬˘˘ jƒ˘˘ ˘°ûà˘˘ ˘d .''øjôNB’G »˘˘eƒ˘˘°ù©˘˘dG ∫Oɢ˘Y ÖFɢ˘æ˘ dG Ödɢ˘ W ,∂dP ‘h º˘˘¡˘ «˘ æ˘ Ñ˘ J ∞˘˘«˘ ã˘ µ˘ à˘ H ÜGƒ˘˘æ˘ ˘dG ¢ù∏› Aɢ˘ °†YCG iƒ˘à˘°ùŸG ™˘aQ ɢ¡˘fCɢ°T ø˘e »˘à˘dG äɢ˘Yhô˘˘°ûª˘˘∏˘ d ∫É£j …òdG »°û«©ŸG AÓ¨dG á¡LGƒŸ »°û«©ŸG Éæડe ‘ íéæf ød'' :∫Ébh .áaÉc ⁄É©dG ∫hO ∂dPh ,ô≤ØdG §N ¢ü«∏≤J ‘ ÉæªgÉ°S GPCG ’EG .''áeƒµ◊Gh ÜGƒædG ¿hÉ©àH ’EG çóëj ød

.ô≤ØdG áëaɵe ‘ Ö°ü«°S πàµdG ÚH kÉÑ«JôJ ∑Éæg ¿CG »ë«eôdG ôcPh ¢UÉÿG ´É£≤dG ™«é°ûàd áeƒµ◊Gh á«HÉ«ædG Oƒ¡L ¿CG ¤EG kÉgƒæe ,ÚæWGƒŸG QƒLCG IOÉjR ≈∏Y Ö°üJ ÜGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG ¢ù∏› Aɢ˘ ˘ °†YCGh ᢢ ˘ eƒ˘˘ ˘ µ◊G .ÚæWGƒª∏d á°û«©ŸG iƒà°ùe ™aQ ‘ É¡©«ªL ô≤ØdG ¿ƒc øY çó– ódÉN óªfi ÖFÉædG ≈àMh ⁄É©dG ∫hO πc ‘ IOƒLƒe á«ŸÉY á∏µ°ûe ¢ù“ ’ ɢ¡˘fCGh ,ɢ˘µ˘ jô˘˘eCG π˘˘ã˘ e ɢ˘¡˘ æ˘ e iȵ˘˘dG .§≤a øjôëÑdG ‘ kÉWƒ°T â©£b øjôëÑdG ¿CG ±É°VCG ¬æµdh IQGRh ¿CGh ,ÚæWGƒª∏d á°û«©ŸG iƒà°ùe Ú°ù– ‘ Ió˘˘Yɢ˘°ùŸG ∫hÉ– ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG .áµ∏ªŸG ‘ ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ∂ÙG ¿ƒµà°S á∏Ñ≤ŸG áfRGƒŸG ¿CG ódÉN ócCGh ¿CG ’EG ,ᢢ°û«˘˘©ŸG iƒ˘˘à˘ °ùe Ú°ùë˘˘à˘ ˘d ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG ´É£≤dG á∏µ°ûe »g á≤dÉY â∏X »àdG á∏µ°ûŸG .º¡JGOÉjRh ¢UÉÿG ∫hÉ– á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh ¿CÉH OÉaCGh Úæ˘˘WGƒŸG ᢢ°û«˘˘©˘ e iƒ˘˘à˘ °ùe Ú°ù– Ió˘˘gɢ˘L

äÉMÎ≤e ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ôcPh ,ÚæWGƒŸG ≈˘∏˘Y âª˘Lô˘J »˘à˘ dG ¬˘˘JGRÉ‚EGh ∫hC’G π˘˘°üØ˘˘dG ¿É˘˘ª˘ °†dG ¿ƒ˘˘ fɢ˘ b QGô˘˘ bEG π˘˘ ã˘ ˘e ™˘˘ bGƒ˘˘ dG ¢VQCG ÉgQób ICÉaɢµ˘e Úbƒ˘©ŸG Aɢ£˘YEGh ,»˘Yɢª˘à˘LE’G ᢫˘dÉ◊G á˘Ñ˘dɢ£ŸG ¤EG á˘aɢ°VE’ɢ˘H ,kGQɢ˘æ˘ jO 50 .QÉæjO 100 ¤EG ICÉaɵŸG √òg ™aôH á˘˘Ñ˘ Zô˘˘ H ìGÎb’G ¤EG …Ò뢢 Ñ˘ ˘dG ¥ô˘˘ £˘ ˘Jh ƒëf ¬«∏Y ôe øŸ øµ°ùdG ∫óH ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ,QÉæjO 500 ø˘˘e π˘˘ bCG ÖJGô˘˘ H äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S ¢ùª˘˘ N ÚeCɢ à˘ d Qɢ˘æ˘ jO ÚjÓ˘˘e ᢢKÓ˘˘K ï˘˘°V ìGÎbGh OɪàYG Ωó©H ÚæWGƒª∏d QÉéjE’G ∫óH ±ô°Uh .§≤a ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG πH ,QÉæjO 500`dG QÉ«©e ÒNC’G ¿ƒfÉ≤H ìGÎb’G ¤EG …ÒëÑdG QÉ°TCGh øe ΩÉ©dG ´É£≤dG ÖJGhôd ≈fOC’G ó◊G ™aôd Ú«˘fó˘ª˘∏˘d QÉ˘æ˘ jO 300 ¤EG Qɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ jO 200 .Újôµ°ù©dGh Ée ¿EG ∫É≤a »ë«eôdG ¢ù«ªN ÖFÉædG ÉeCG ‘ ÖJGhôdG IOÉjõd Ö∏W øe ÜGƒædG ¬«dEG ≈©°S ‘ ºgÉ°ùj ɉEG ,¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ∂dP πch ,ÚæWGƒª∏d á°û«©ŸG iƒà°ùe Ú°ù–

≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe OóY ™ªLCG ᢢ ˘eƒ˘˘ ˘µ◊Gh ¢ù∏ÛG ÚH ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG IQhô˘˘ ˘°V Ωƒ«dG áÑ°SÉæà ∂dPh ,áµ∏ªŸG ‘ ô≤ØdG áëaɵŸ .ô≤Ø∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏› ¿EG íàØdG ƒHCG ≈°ù«Y ÖFÉædG ∫Ébh äÉMGÎb’G ∫ÓN øe kGÒÑc kGQhO Ö©d ÜGƒædG ,ÚæWGƒŸG á°û«©e iƒà°ùe Ú°ùëàd ÚfGƒ≤dGh ¢SÉ°SCG ádhódG OQGƒe Ú°ù– ¿CG ¤EG kGÒ°ûe OQGƒŸG Ú°ù– ™ªa ,øWGƒŸG á°û«©e Ú°ù– .á°û«©ŸG Ú°ù– øµÁ á«HÉbôdG äÉ¡÷G QhO øY íàØdG ƒHCG çó–h áaô©Ÿ ᫪∏©dG äÉ°SGQódG ™°Vh ‘ á°üàıGh IÉ«◊G ÚeCÉàd ,ÚæWGƒŸG äÉLÉMGh ô≤ØdG §N .Qƒà°SódG É¡∏Øc »àdG áÁôµdG áæé∏dG ¿CG íàØdG ƒHCG ócCG ,ôNBG ÖfÉL øe ø˘˘ ˘ e kGOó˘˘ ˘ Y âª˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ °SG ¢ù∏ÛG ‘ ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ dÉŸG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸGh π˘˘ Nó˘˘ ˘dG Ú°ù뢢 ˘à˘ ˘ d äɢ˘ ˘MGÎb’G .ÚæWGƒª∏d »°û«©ŸG ≈∏Y ¿ƒæªàj ÜGƒædG ¿EG íàØdG ƒHCG ∫Éb ɪc äɢ°SGQO OGó˘YEG ᢫˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG IQGRh …OÉ˘Ø˘à˘d ô˘≤˘Ø˘dG §˘N ≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘©˘ à˘ ∏˘ d ᢢ°Uɢ˘N kÉàa’ ,iôNCGh IÎa ÚH ìô£J »àdG ä’ɵ°TE’G äGAɢ˘°üME’Gh Ωɢ˘bQC’G ¿ƒ˘˘Lɢ˘à˘ ˘ë˘ ˘j º˘˘ ¡˘ ˘fCG ¤EG .π°†aCG πµ°ûH πª©∏d ¿CG ¤EG kɢgƒ˘æ˘e ¬˘ã˘jó˘M í˘à˘Ø˘dG ƒ˘HCG º˘˘à˘ à˘ NGh OGó˘YE’ ᢫˘æ˘©˘e Ió˘Y äɢ¡˘ L Gƒ˘˘Ñ˘ Wɢ˘N ÜGƒ˘˘æ˘ dG »˘˘°û«˘˘©ŸG iƒ˘˘à˘ °ùŸG ᢢaô˘˘©Ÿ ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘Y äɢ˘ °SGQO IQGRh ™˘˘e ¿ƒ˘˘≤˘ °ùæ˘˘«˘ °S º˘˘¡˘ fCGh ,Úæ˘˘WGƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d ‘ ô˘≤˘Ø˘ dG á˘˘ë˘ aɢ˘µŸ ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG .øjôëÑdG ¿EG …ÒëÑdG »eÉ°S ÖFÉædG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe Ú°ù– ‘ ∫hC’G QhódG É¡d ∂∏ŸG ádÓL IOÉ«b ∂dP ô˘˘NBGh ,Úæ˘˘WGƒ˘˘ª˘ ∏˘ d »˘˘°û«˘˘ ©ŸG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸG ÖJGhQ ≈˘˘∏˘ Y %15 É¡à˘Ñ˘°ùf ⨢∏˘H »˘à˘dG IOɢjõ˘dG .ΩÉ©dG ´É£≤dG »ØXƒe äɢ˘MÎ≤ŸG º˘˘¶˘ ©˘ e ¿CG …Ò뢢 Ñ˘ ˘dG ±É˘˘ °VCGh ᢰû«˘©˘e iƒ˘à˘ °ùe Ú°ù– ‘ Ö°üJ ᢢ«˘ Hɢ˘«˘ æ˘ dG

PÉ≤fEÓdh á«£ØædG äÉHɵ°ùf’G á¡LGƒŸ á«é«∏N äÉ£fi AÉ°ûfEÉH ìGÎbG

çGóëà°S’ áLÉM ’ :záÄ«ÑdG{ …ôëÑdG çƒ∏àdG áëaɵŸ πLÉ©dG πNóà∏d á«æWh á£N IQGRhh ,á˘˘ë˘ °üdG IQGRhh ,(Å˘˘ fGƒŸGh ∑Qɢ˘ ª÷Gh ,ΩÓ˘˘ YE’G IQGRhh ,´É˘˘ aó˘˘ dG IQGRhh ,äɢ˘ jó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG ,(ÚYƒ£àŸG) ÜÉÑ°ûdG ájÉYQ ÖfÉéH ,''ƒµHÉH''h ájôëÑ˘dG ÇQGƒ˘£˘∏˘d á˘dOÉ˘Ñ˘àŸG Ió˘Yɢ°ùŸG õ˘cô˘eh .''''ƒµ∏àH''h ,''∑ɪ«e'' ∫ƒ˘°üM ó˘æ˘Y QGò˘fE’G Ωɢ¶˘æ˘H ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘ «˘ ah ᫪«∏bE’G ᪶æŸG Ωƒ≤J'' :∫Éb ,…ôëH çƒ∏J É¡«a ƒ°†Y øjôëÑdGh ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájɪ◊ ≥jôW øY á«YÉæ°üdG QɪbC’ÉH Qƒ°U •É≤àdÉH πµ°ûH É¡dÉ°SQEÉH Ωƒ≤Jh âjƒµdG ‘ áàÑãe á£fi …CG Qƒ°üdG √òg ÚÑJh ,AÉ°†YC’G ∫hó∏d ôªà°ùe óLƒJh .è«∏ÿG ‘ ¬KhóM ∫ÉM …ôëH çƒ∏J ôëÑdG √É«e IOƒL ¢SÉ«≤d á£fi áÄ«ÑdG iód óLƒj ɪc ,…QÉ÷G ΩÉ©dG ájGóH É¡H πª©dG ” ∫hódG ÚH áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©j øNÉ°S §N õ˘cô˘e ¬˘dÓ˘N ø˘e Ωƒ˘≤˘j á˘ª˘ ¶˘ æŸG ‘ Aɢ˘°†YC’G ''∑ɪ«e'' ájôëÑdG ÇQGƒ£∏d ádOÉÑàŸG IóYÉ°ùŸG ´ƒ˘fh ᢢ«˘ ª˘ ch ¿É˘˘µÃ Aɢ˘°†YC’G ∫hó˘˘dG ÆÓ˘˘HEɢ H .''¬KhóM ádÉM ‘ ¬HÉÑ°SCGh …ôëÑdG çƒ∏àdG ‘ √ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ¿CG ¤EG ∞∏N QÉ°TCGh ‘ ¿ƒdƒÄ°ùŸG âjƒµdÉH »°VÉŸG (¿É°ù«f) πjôHCG AÉ°ûfEÉH ìGÎbG ¢ûbÉf ,…ôëÑdG çƒ∏àdG áëaɵe á«£Øæ˘dG äɢHɢµ˘°ùf’G á˘ë˘aɢµŸ äɢ£fi çÓ˘K ¿CG ¤EG kɢgƒ˘˘æ˘ e ,Pɢ˘≤˘ fE’Gh åë˘˘Ñ˘ ∏˘ dh ᢢ¨˘ «˘ ∏˘ Ñ˘ dG äÉ£ÙG √òg ióMEG ¿ƒµJ ¿CG πª°ûj ìGÎb’G .øjôëÑdG ‘

:ó«ÛG óÑY ¿ÉæL -zøWƒdG{

ᢵ˘∏˘ªŸG ‘ á˘bÓ˘©˘ dG äGP äɢ˘¡÷G ø˘˘e ᢢ«˘ æ˘ Wh ¬æY ܃æj øe hCG áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ á°SÉFôH á˘eɢ©˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG :᢫˘dɢà˘dG äɢ˘¡÷G ᢢjƒ˘˘°†©˘˘Hh ,(ájô£ØdG IÉ«◊Gh ájôëÑdG IhÌdGh ,áÄ«ÑdG) ìɢ˘æ˘ Lh ,π˘˘MGƒ˘˘°ùdG ô˘˘Ø˘ N) ᢢ«˘ ∏˘ ˘NGó˘˘ dG IQGRhh ,(ÊóŸG ´ÉaódGh ,QhôŸGh ,äGRGƒ÷Gh ,¿GÒ£dG ,ᢢ«˘ fGõ˘˘«ŸG IQGOEG) ᢢ«˘ dÉŸG IQGRh ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H

≥˘˘ ˘Wɢ˘ ˘æŸG ó˘˘ ˘ jó– π˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°ûj …ò˘˘ ˘ dGh ,ᢢ ˘ £ÿG ,ᢢjɢ˘ª◊G ‘ ᢢjƒ˘˘dhC’G ɢ˘¡˘ d »˘˘à˘ ˘dG ᢢ °Sɢ˘ °ù◊G ¢UÉN AõL áaÉ°VEGh …QGOE’G åjóëàdG ∂dòch .ájôëÑdG áÄ«Ñ∏d »FÉ«ª«µdG çƒ∏àdG áëaÉµÃ É˘e Ö°ùM ᢫˘æ˘Wh ᢢæ÷ π˘˘«˘ µ˘ °ûJ ¿Cɢ °ûH ɢ˘eCG ÖLƒÃ'' :∞∏N ∫É≤a ,¿ƒfÉ≤dG ‘ ¬«dEG Ò°TCG áæ÷ π«µ°ûJ ” ôcòdG áØdÉ°S á«æWƒdG á£ÿG

ájôëÑdG IhÌdG ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG äóHCG ∫ƒ°ü◊G ‘ É¡àÑZQ ájô£ØdG IÉ«◊Gh áÄ«ÑdGh ¿Cɢ°ûH ¿ƒ˘fɢ≤˘ H ìGÎb’G ᢢ©˘ LGôŸ ᢢ∏˘ ¡˘ e ≈˘˘∏˘ Y á˘ë˘aɢµŸ π˘Lɢ©˘dG π˘Nó˘à˘∏˘d ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢ£ÿG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘Jɢ¶˘MÓ˘˘e ™˘˘°Vhh …ô˘˘ë˘ Ñ˘ dG çƒ˘˘∏˘ à˘ dG ɢ¡˘«˘∏˘Y ÜGƒ˘æ˘dG ¢ù∏› ¬˘°Vô˘Y ¿CG 󢩢 H ,√OGƒ˘˘e .É¡JÉ«Fôà òNCÓd ‘ áHÉfE’ÉH á«Ä«ÑdG áHÉbôdG IQGOEG ôjóe GõYh ᢢ £ÿG ¿CG'' ¤EG ∂dP ∞˘˘ ∏˘ ˘N GRÒe ᢢ Ģ ˘«˘ ˘ ¡˘ ˘ dG ∂∏J ‘ »æ©ŸG ôjRƒdG πÑb øe Ióªà©e á«dÉ◊G ¤EG kÉàa’ ,''¿ƒfÉb QGó°UEG ¿hO øµdh IÎØdG 1996 áæ°ùd 21 ºbQ áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ‘ OGƒe OƒLh ºbQ IOÉŸG É¡ªgCG øeh …ôëÑdG çƒ∏àdÉH ¢üàîJ .ÉgÒZh 13 ºbQ IOÉŸGh 10 ºbQ óæÑdG 4 á£N çGóëà°S’ »YGO ’ ¬fCG GRÒe iCGQh çƒ∏àdG áëaɵŸ πLÉ©dG πNóà∏d IójóL á«æWh á˘˘ë˘ aɢ˘µŸ ᢢ«˘ æ˘ Wh ᢢ£˘ N Oƒ˘˘ Lƒ˘˘ d ,…ô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ” »àdG ,ÇQGƒ£dG ádÉM ‘ á«£ØædG äÉHɵ°ùf’G ”h 1993 (ÊÉãdG ¿ƒfÉc) ôjÉæj ‘ ÉgOɪàYG ájQGOE’G äGÒ¨àdG ÖÑ°ùH IóY äGôe É¡ãjó– ¿hÉ©àdÉH kÉ«dÉM áÄ«ÑdG Ωƒ≤Jh ,ádhódG äGQGRh ‘ ájôëÑdG ÇQGƒ£∏d ádOÉÑàŸG IóYÉ°ùŸG õcôe ™e ájɪ◊ ᫪«∏bE’G ᪶æª∏d ™HÉàdG ''∑ɪ«e'' √ò˘g åjó˘ë˘à˘H çƒ˘∏˘à˘dG ø˘e á˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ä˘ «˘ Ñ˘ dG

ôjô≤J ô≤ØdG áëaɵe ‘ âë‚ »àdG ∫hódG áeó≤e ‘ øjôëÑdG

AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ŸG äGQOÉÑe IÒ≤ØdG áÄØ∏d »°û«©ŸG iƒà°ùŸG ™aQ ¤hC’G áLQódÉH âaó¡à°SG á°SÉ«˘°S ™˘e ≥˘aGƒ˘à˘J á˘∏˘eɢµ˘à˘e ᢫˘Yɢª˘à˘LG è˘eGô˘H Oɢé˘jEG π˘LCG ø˘e ÚH â©bh »àdG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ∂dP øeh ∫ÉÛG Gòg ‘ áeƒµ◊G 2006 Ȫ˘aƒ˘f ‘ ‹hó˘dG ∂æ˘Ñ˘dGh ᢫˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG IQGRh

á≤£æe ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’G ƒg 샪W ´hô°ûe ò«ØæJ ¤EG ±ó¡Jh É¡à∏µ«gh áµ∏ªŸG ‘ »YɪàL’G ¿ÉeC’G áµÑ°T ºYOh º«Yóàd è«∏ÿG áFÉe π«gCÉJh ÖjQóJ ∫ÓN øe áLÉàÙG ô°SC’G ᫪æJ ≈∏Y πª©dGh ÉgQÉ«àNG ºàj á«æjôëH Iô°SCG ±’BG Iô°ûY ÚH øe IÒ≤a Iô°SCG ɢ¡˘Ñ˘jQó˘J º˘à˘jh á˘Ø˘∏˘àıG ᢵ˘∏˘ªŸG äɢ¶˘aÉfi ø˘e »˘FGƒ˘°ûY π˘µ˘ °ûH ™ªàÛG ‘ êÉeóf’G ≈∏Y IQOÉb áéàæe ô°SCG OÉéjEG ±ó¡H É¡∏«gCÉJh äGó˘˘Yɢ˘°ùª˘˘∏˘ d ᢢLÉ◊G ¿hO ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ó˘˘ª˘ à˘ ©˘ J …Oɢ˘e π˘˘NO ɢ˘¡˘ jó˘˘ dh IÒ°ùe ‘ IRQÉH á£≤f 2005 ΩÉY ôjÉæj ¿Éc ó≤dh á«YɪàL’G áØ°üH ô≤ØdG á˘∏˘µ˘°ûŸ …ó˘°üà˘dGh á˘eɢY á˘Ø˘°üH »˘Yɢª˘à˘L’G π˘ª˘©˘dG ¿ƒÄ°ûdG ´É£b π°üØH »°VÉ≤dG 29 ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG AÉL PEG á°UÉN IQGRƒc á«YɪàL’G ¿ƒÄ°ûdG π≤à°ùàd πª©dG IQGRh øY á«YɪàL’G IQGRh ¤EG IQGRƒdG ≈ª°ùe Ò¨àH 2005 áæ°ùd 73 ºbQ Ωƒ°SôŸG ºK π«gCÉàdGh á«YɪàL’G ájÉYôdG ô˘°ûf ±ó˘¡˘H ᢫˘Yɢª˘à˘L’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG √ò˘˘¡˘ d ÚLɢ˘àÙG Úæ˘˘WGƒŸG ø˘˘e IÒÑ˘˘c á˘˘ë˘ jô˘˘°ûd »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ ˘L’G iƒà°ùŸG Ú°ù– ‘ ºgÉ°ùJ »àdG áØ∏àıG èeGÈdG ™°Vhh äÉeóÿG π˘Ø˘µ˘J ᢫˘JGP π˘ª˘Y ¢Uô˘a ∫Ó˘˘N ø˘˘e ᢢLɢ˘àÙG ô˘˘°SCÓ˘ d »˘˘°û«˘˘©ŸG .¬©ªà› ‘ áÁôµdG á°û«©dG »æjôëÑdG ¿É°ùfEÓd ᢢ«˘ Fɢ˘ª◊G è˘˘eGÈdG ø˘˘e GkOó˘˘Y IQGRƒ˘˘dG âæ˘˘Ñ˘ J ɢ˘¡˘ Fɢ˘°ûfEG ò˘˘æ˘ eh äGó˘Yɢ°ùŸG Ëó˘≤˘J ɢ¡˘ æ˘ e π˘˘Nó˘˘dG IOhófi äɢ˘Ä˘ Ø˘ ∏˘ d ᢢ«˘ Fɢ˘Yô˘˘dGh á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ICÉaɵeh áLÉàÙG ô°SCÓd á«YɪàL’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH áLÉàÙG ô°SCÓd AÉŸGh AÉHô¡µdG Ωƒ°SQ ¢†«ØîJh Ió«Øà°ùŸG ô°SC’G AÉæHC’ á«ÑjQóàdGh á«°SGQódG Ωƒ°SôdG øe AÉØYE’G .ÉgÒZh á«YɪàL’G äGóYÉ°ùŸG Ωɶf øe

IÒ¨°U É°k Vhôb Ωó≤j ∂æH AÉ°ûfE’ ¬LƒàdG ÖfÉL ¤EG áéàæŸG ô°SC’G ‘ ºgóYÉ°ùj Éà AGô≤ØdGh OhóÙG πNódG äGP äÉÄØ∏d Iô°ù«eh .πÑ≤à°ùŸG ‘ ÈcCG äÉYhô°ûŸ IGƒf ¿ƒµJ IÒ¨°U äÉYhô°ûe áeÉbEG ∫ÓN øe πeÉ°ûdG ÉgQÉWEG ‘ ô≤ØdG ádCÉ°ùe ¤EG ô¶ædG :kÉ«fÉK äɢ«˘é˘«˘JGΰS’G ™˘°Vhh ô˘≤˘Ø˘dG AGQh ᢫˘ ≤˘ «˘ ≤◊G Üɢ˘Ñ˘ °SC’G ᢢ°SGQO ádÉ£ÑdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ádCÉ°ùe ∂dP áeó≤e ‘ »JCÉjh É¡∏◊ áeRÓdG IóY áµ∏ªŸG âæÑJ å«M ô≤ØdG ádCÉ°ùe ‘ ∫hC’G ô°üæ©dG ÉgQÉÑàYÉH ´hô°ûŸG É¡æe ádÉ£ÑdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d IóFGQh á«é«JGΰSG äÉYhô°ûe ø˘Y Ó˘°†a π˘£˘©˘à˘dG ó˘°V ÚeCɢà˘dG ´hô˘°ûeh ∞˘«˘Xƒ˘à˘∏˘d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG AGOCG ô˘jƒ˘£˘J ¤EG ±ó˘¡˘J »˘à˘dG ÖjQó˘˘à˘ dG äɢ˘Yhô˘˘°ûe ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG .πª©dG ¥ƒ°S ∫ƒNód º¡∏gDƒj Éà ګæjôëÑdG ÚéjôÿG ≈°Tɪàj Éà ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÚØXƒŸG QƒLCGh ÖJGhQ IOÉjR :kÉãdÉK ≈˘˘∏˘ Y Úæ˘˘WGƒŸG ó˘˘Yɢ˘°ùj Éà Qɢ˘©˘ °SC’G ‘ ᢢ«˘ dɢ˘à˘ àŸG äGOɢ˘jõ˘˘dG ™˘˘e äɢcô˘°T º˘Yó˘d è˘eɢfô˘H ≈˘æ˘Ñ˘J ÖfɢL ¤EG ᢰû«˘©ŸG AÓ˘˘Z ᢢ¡˘ LGƒ˘˘e ÖJGhQ ™aôH iôNC’G »g Ωƒ≤J »µd Éjƒæ©eh É«dÉe ¢UÉÿG ´É£≤dG .É¡«ØXƒe QƒLCGh áÑbÉ©˘àŸG ᢵ˘∏˘ªŸG äɢ«˘fGõ˘«˘e ø˘e ÈcC’G §˘°ù≤˘dG ¬˘«˘Lƒ˘J :kɢ©˘HGQ äÉLÉ«àMG ¢ùeÓJ »àdG äÉYhô°ûŸG √ÉŒ á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN É¡æe AGô≤ØdGh πNódG hOhófi ɪ«°S’ Iô°TÉÑe IQƒ°üH ÚæWGƒŸG á«fɵ°SE’G äÉYhô°ûŸG áeÉbEG ídÉ°üd ∫GƒeC’G øe ÒãµdG ¬«LƒJ ”h IOó©àŸG äÉYhô°ûŸG øY Ó°†a äÉÄØdG √òg ±ó¡à°ùJ »àdG Iójó÷G á«àëàdG á«æÑdG äÉeóN ÒaƒJh •ƒ≤°ù∏d á∏jB’G 䃫ÑdG º«eÎd ᢫˘ª˘æ˘à˘∏˘d á˘eɢ©˘dG ᢢ«˘ é˘ «˘ JGΰS’G Qɢ˘WEG ‘ Ö°üJ »˘˘à˘ dG ᢢeRÓ˘˘dG ‘ »æjôëÑdG ¿É°ùfE’G É¡«a ™°†Jh øjôëÑdG ÉgÉæÑàJ »àdG á∏eÉ°ûdG »°ù«FôdG ∑ôÙGh á«≤«≤◊G IhÌdG √QÉÑàYÉH É¡JÉjƒdhCG áeó≤e .áeGóà°ùŸG ᫪æàdG èeGôH πµd πYÉØdGh ᫪æàdG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG á«dhódG äɪ¶æŸG ™e ¿hÉ©àdG :kÉ°ùeÉN

∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U OÓÑdG πgÉY øY äQó°U ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQh áØ«∏N IOÉjR â∏ª°T AGô≤ØdGh ÚLÉàÙG ∫GƒMCG Ú°ù– πLCG øe áØ«∏N AÉŸGh AÉHô¡µdG ∑Ó¡à°SG ¢†«ØîJh äGóYÉ°ùª∏d á°ü°üıG ≠dÉÑŸG ∫ÓN øe âHÉK πNO ≈∏Y Ióªà©e ô°SCG ¤EG áLÉàfi ô°SCG πjƒ–h π˘ª˘©˘dG ä’ɢéà ô˘°SC’G Aɢ˘æ˘ HCG ¥É◊EGh ᢢ«˘ Ñ˘ jQó˘˘J è˘˘eGô˘˘H ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J ó¡©Ã ÖjQóàdG Ωƒ°SQh á«©eÉ÷G á«°SGQódG Ωƒ°SôdG øe º¡FÉØYEGh .ÉgÒZh ÖjQóà∏d øjôëÑdG õ«ªàŸG RÉ‚EÓd ±ô°ûdG IõFÉL ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫ƒ°üM ó©jh èeÉfô˘H ø˘e 2006 Ωɢ©˘d ¿É˘µ˘°SE’Gh á˘jô˘°†◊G ᢫˘ª˘æ˘ à˘ dG ∫É› ‘ √ƒª°S ¬«∏Y ócDƒj ÉŸ áªLôJ ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d IóëàŸG ·C’G πµ°ûJ á«°û«©ŸG ¬JÉ«Mh »æjôëÑdG øWGƒŸG ¿CG øe áªFGO IQƒ°üH É¡££Nh É¡›GôH ‘ õcôJ »àdG áeƒµ◊G iód iƒ°üb ᫪gCG ¿CG ɪc ¬LhC’G áaÉc ‘ »æjôëÑdG ¿É°ùfE’G á°û«©Ã AÉ≤JQ’G ≈∏Y πµd á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG ÒaƒJ ¤EG ¬Lƒj Ée kɪFGO AGQRƒdG ¢ù«FQ IÉ«◊Gh ájÉYôdG ÒaƒJh øjRƒ©ŸGh Úæ°ùŸG á°UÉNh ™ªàÛG äÉÄa IÉ«◊G äÉÑ∏£àà AÉaƒ∏d πeGQC’Gh Iõé©dG áfhÉ©eh º¡d áÁôµdG .™«ªé∏d »YɪàL’G øeC’G á∏¶e ™°ùàJ ≈àM º¡d áÁôµdG øe óë∏d á°Sƒª∏e GkOƒ¡L øjôëÑdG áµ∏‡ áeƒµM âdòH óbh äÉYhô°ûŸGh §£ÿG øe ójó©dG »æÑJ ∫ÓN øe ô≤ØdG IôgÉX πNódG …hPh AGô≤ØdG AÉ£YEG Oô› ¤EG §≤a ¢ù«d ±ó¡J »àdG Aɢ≤˘JQ’G ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dG ɉEGh ᢫˘æ˘«˘Y hCG ᢫˘ dɢ˘e äGó˘˘Yɢ˘°ùe OhóÙG ™ªàÛG ‘ áéàæe äÉÄa ¿ƒµJ »µd äÉÄØdG √ò¡d »°û«©ŸG iƒà°ùŸÉH : É¡æe á˘é˘à˘æ˘e äɢYhô˘°ûe á˘eɢbEG ≈˘∏˘Y IÒ≤˘Ø˘dG ô˘°SC’G Ió˘Yɢ˘°ùe :k’hCG º˘YO ´hô˘°ûe ɢ¡˘æ˘ª˘°V ø˘˘eh º˘˘¡˘ ∏˘ NO äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùe IOɢ˘jR ‘ ó˘˘Yɢ˘°ùJ äɢYhô˘°ûeh / äQÉ˘à˘°Shô˘µ˘jÉŸG / á˘£˘°Sƒ˘àŸGh IÒ¨˘°üdG äɢYÉ˘æ˘°üdG

:ÉæH - áeÉæŸG

ᢵ˘∏‡ ¿CG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Aɢ˘Ñ˘ fCG ᢢdɢ˘ch ø˘˘Y QOɢ˘°U ô˘˘jô˘˘≤˘ J í˘˘°VhCG ⁄ɢ©˘dGh è˘«˘∏ÿG á˘≤˘£˘æ˘e ‘ Ió˘FGô˘dG ∫hó˘dG ø˘e 󢩢 J ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG áYƒæàe èeGôH â©°Vhh ô≤ØdG á∏µ°ûŸ kGôµÑe â¡ÑæJ »àdG ,»Hô©dG äGóYÉ°ùe èeGôH ≥«Ñ£J É¡æe äÉ«dB’G øe OóY ÈY É¡à¡LGƒŸ ’ èàæe ¿É°ùfEG OÉéjEG ¤EG …ODƒJ èeGôH çGóëà°SGh áàHÉK á«YɪàLG ´hô°ûe ‘ ∫É◊G ƒg ɪc á«YɪàL’G äGóYÉ°ùŸG ≈∏Y §≤a óªà©j / ´hô˘˘ ˘°ûeh Ú«˘˘ ˘aô˘˘ ˘ë˘ ˘ ∏˘ ˘ d Iô˘˘ ˘°ù÷G õ˘˘ ˘cô˘˘ ˘eh ᢢ ˘é˘ ˘ à˘ ˘ æŸG ô˘˘ ˘ °SC’G ó˘YGƒ˘°ùdGh Oƒ˘¡÷G Ió˘fɢ°ùeh º˘YO ¤EG ±Oɢ¡˘dG / äQɢ˘à˘ °Shô˘˘µ˘ jÉŸG ‘ QɵàH’Gh ´GóHE’Gh á˘jƒ˘«◊ɢH ™˘à˘ª˘à˘J »˘à˘dG ᢫˘æ˘Ø˘dG ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG .ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉYhô°ûŸG ∫É› ™e É¡∏˘eɢ©˘J ‘ ≥˘∏˘£˘æ˘J ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ ¿CG ô˘jô˘≤˘à˘dG ±É˘°VCGh …óëàdG ¿CGh á«ŸÉY á∏µ°ûe ô≤ØdG ¿CÉH É¡cGQOEG øe ô≤ØdG á∏µ°ûe ó©j ∂dP QÉÑàYÉH É¡H ±GÎY’G ‘ πãªàj ádhO …CG ΩÉeCG »°SÉ°SC’G íFGô°û∏d á≤«bódG äÉfÉ«ÑdÉH ΩÉŸE’G ºK É¡à¡LGƒe ‘ ¤hC’G Iƒ£ÿG …òdG ôeC’G á©HÉàe äÉ«dBGh Iõ¡LCG ÈY á∏µ°ûŸG √òg øe ÊÉ©J »àdG ™˘«˘ª˘L »˘£˘¨˘J ò˘«˘Ø˘æ˘à˘∏˘d ᢢ∏˘ Hɢ˘b IOófi è˘˘eGô˘˘H ™˘˘°Vh ‘ º˘˘gɢ˘°ùj ‘ á∏µ°ûŸG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ ºgÉ°ùj Éà á«YɪàL’G íFGô°ûdG á¡L øe á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG Úà£∏°ùdG ÚH ¿hÉ©àdG øe QÉWEG ™˘ª˘àÛG äɢ°ù°SDƒ˘ e QhO ø˘˘Y kÓ˘ °†a iô˘˘NCG ᢢ¡˘ L ø˘˘e Úæ˘˘WGƒŸGh ájÒN ≥jOÉæ°Uh á«YɪàLGh á«æjOh á«°SÉ«°S äÉ«©ªL øe ÊóŸG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ ÚLÉàÙGh AGô≤ØdG ºYO ‘ á«YɪàLG ájófCGh π˘Ø˘µ˘à˘dGh ᢫˘æ˘«˘©˘dGh ᢫˘dÉŸG äɢ˘fƒ˘˘©ŸG ™˘˘jRƒ˘˘J ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG äÉ©eÉ÷G ‘ á°UÉN áLÉàÙG ô°SC’G AÉæHC’ á«°SGQódG ∞jQÉ°üŸÉH .É«∏©dG ógÉ©ŸGh »àdG á«eƒµ◊Gh ᫵∏ŸG äGQOÉÑŸG øe ÒãµdG ∑Éæg ¿EÉa ∂dòc


alwatan news

øWƒdG QÉÑNCG 8

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

local@alwatannews.net

ô£ØdG ó«©H ø«Ä桪dG πÑ≤à°ùj ájOƒ©°ùdG IQÉØ°ùdG ∫ɪYCÉH ºFÉ≤dG

»eƒ°ù©dG ÖFÉædG

∫ÉÑ≤à°S’G øe ÖfÉL

á«∏NGódG ôjRh

»eƒ°ù©dG ÖFÉædG á«∏NGódG ôjRh Oƒ¡L øªq ãj ÜGOB’ÉH á∏îªdG ∫ɪYCÓd …ó°üàdG »a :á«∏ëªdG ¿hDƒ°ûdG Qôëe - zøWƒdG{

á∏ãªe á«∏NGódG IQGRƒd ôµ°ûdÉH »eƒ°ù©dG ∫OÉY ÖFÉædG (πÑ≤à°ùªdG) á∏àc ¢ù«FQ Ωóq ≤J »a ÉgOƒ¡L ∞«ãµJ ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG øcôdG ≥jôØdG ÉgôjRƒH ¢üNC’ÉHh ,á«Ñ«°†≤dGh IQƒëdG »à˘≤˘£˘æ˘e »˘a á˘Ø˘dÉ˘î˘ª˘dG ᢫˘Mɢ«˘°ùdG ø˘cɢeC’G á˘Ñ˘bGô˘e .ÜGOB’ÉH á∏îªdG ∫ɪYC’G »a QGóJ »àdGh ¢ü«NôJ ¿hO øe πª©J »àdG á°ThôتdG ≥≤°ûdG ,IQGRƒ∏d ≥WÉæªdG √òg »dÉgCG ihɵ°T øe OóY π≤f »a ºgÉ°S ¬fCÉH »eƒ°ù©dG ø«Hh äÉjÉæÑdG ióMEG ≈dEG kGô«°ûe .É¡«ÑµJôªdh É¡d …ó°üàdGh É¡H òNC’ÉH ÉgQhóH âeÉb »àdG äQOÉH å«M ¢ü«NôJ ¿hO øe É¡∏ª©H ¿ƒfÉ≤dG RhÉéàJ »àdGh á≤£æªdG »a áahô©ªdG ÖfÉL ≈dEG É¡JQGOEG ≈∏Y πª©j …òdG »æjôëÑdG ôªãà°ùªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dGh ,É¡ØbƒH IQGRƒdG »ØXƒe ≈∏Yh ∞dÉîªdG ¥óæØdG Gòg »a IQÉYódG ø°SQɪj AÉ°ùf ô°ûY ≈∏Y ¢†Ñ≤dG .ΩÉ©dG ¥hòdGh ÜGOB’ÉH á∏îªdG ∫ɪYC’G √òg π«¡°ùJ »a ¿ƒªgÉ°ùj øjòdG ∫ÉÑ≤à°S’G ¬°ùØf ¬d ∫ƒu °ùJ øªd áë°VGh ádÉ°SQ ,á«∏NGódG IQGRh øe ájƒb áHô°V âfÉc É¡fCG kGócDƒe .¿ƒfÉ≤dG áØdÉîeh ∫ɪYC’G √òg πãe á°SQɪªd IQƒ˘µ˘°ûe ᢫˘∏˘NGó˘dG IQGRh âª˘gɢ°S »˘à˘dG ɢjɢ°†≤˘dG ø˘˘e Oó˘˘Y ≈˘˘dEG »˘˘eƒ˘˘°ù©˘˘dG Qɢ˘°TCGh ,á≤£æªdG »a QƒªîdG ™«H ≈∏Y ¿Óª©j ÉfÉc ø«jƒ«°SBG ∞bh É¡æe ,kGôNDƒe É¡d …ó°üàdÉH ≈dEG ôµ°ûdG kÉ¡Lƒe .É¡∏«¡°ùJh IQÉYódG á°SQɪe »a ¬à≤°T π¨à°ùj ¿Éc …ƒ«°SBG ∞bhh ∫ɪYC’G √òg OCGh »a ºgɢ°ùJ »˘à˘dG äɢ¡˘é˘dG ™˘«˘ª˘Lh á˘eɢ©˘dG á˘Hɢ«˘æ˘dGh ᢫˘∏˘NGó˘dG IQGRh áeÉ©dG ÜGOB’G áëaɵe IQGOEÉH ø«∏eÉ©dG ™«ªLh á«FÉæédG äÉ≤«≤ëàdG ¢ù«FQ ¢üNC’ÉHh »a ¿ÉeC’Gh øeC’G ≈∏Y á¶aÉëªdG »a á°Sƒª∏e Oƒ¡L øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée πc ≈∏Y .á≤£æªdG

πØëdG ∫ÓN

zájô«îdG ¥hQÉØdG{ ¢ù«FQ

áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ájÉYôH ó«°ûj á«fBGô≤dG á≤HÉ°ùª∏d :á«∏ëªdG ¿hDƒ°ûdG Qôëe - zøWƒdG{

IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ô£ªdG ¬∏dGóÑY º«gGôHEG ájô«îdG ¥hQÉØdG á«©ªL ¢ù«FQ ¬Lq ƒJ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ≈dEG ¿Éaô©dGh ôµ°ûdÉH áªjôµdG º¡àjɢYQh º˘¡˘∏˘°†Ø˘J ≈˘∏˘Y ≈˘°ù«˘Y ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘°Sh á˘Ø˘«˘∏˘N ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘°S ¬˘«˘∏˘é˘fh óªëe ï«°ûdG ƒª°S ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG º°SG πªëJ »àdG ºjôµdG ¿BGô≤dG á≤HÉ°ùªd .áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N øH ÜÉàµH í∏°ùàe øeDƒe π«L áÄ°ûæJ ≈dEG ±ó¡J á«fBGô≤dG á≤HÉ°ùªdG √òg ¿CG ô£e ±É°VCGh ¢ù«FQ ™«é°ûàH Oó°üdG Gòg »a kGó«°ûe º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ºjôµdG ¬dƒ°SQ áæ°Sh ¬∏dG ΩɪàgÓd √OÉØMCG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù∏ée Ωó≤J ɪc ,äÉ«dÉ©ØdG √òg πãªd º¡àjÉYQ ∫ÓN øe .»eÓ°SE’G øjódG ™aQ »a ácQÉ°ûªdÉH ßaÉëeh …óæ˘g ø˘H ≈˘°ù«˘Y í˘dɢ°U ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ¿hDƒ˘°ûd ∂∏˘ª˘dG Qɢ°ûà˘°ùe ≈˘dEGô˘µ˘°ûdɢH ô˘£˘e IófÉ°ùe ∂dòch ,º¡æjO º∏©J ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG åM ≈∏Y …óæg øH ≈°ù«Y ¿Éª∏°S ¥ôëªdG ìɢé˘f ó˘cDƒ˘j ɢe ¿CG kɢgƒ˘æ˘e Aɢ°†YC’Gh IOɢª˘M º˘°SɢL ó˘ª˘ë˘e ¥ô˘ë˘ª˘dɢH …ó˘∏˘Ñ˘ dG ¢ù«˘˘FQ â¶M ɪ˘c ,á˘≤˘Hɢ°ùà˘eh kɢ≤˘Hɢ°ùà˘e 850 øe Iõ˘«˘ª˘à˘ª˘dGh á˘dɢ©˘Ø˘dG á˘cQɢ°ûª˘dG á˘≤˘Hɢ°ùª˘dG ôµ°ûdG ºjó≤àH ¬ëjô°üJ ºààNGh áµ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe øe ΩɪàgGh á©HÉàªH á≤HÉ°ùªdG π°UGƒàªdG ¬ªYO ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ ≈dEG ≈∏Y ºjôµdG ¿BGô≤dG Qƒf º©«d äÉ≤HÉ°ùªdG √òg πãe øe ójõªd kÉ«YGO ,ájô«îdG á«©ªé∏d .äɶaÉëªdG ™«ªL

»a ÖdÉ£dG ºjƒ≤J á«dBG óM q ƒJ zá«HôàdG{ ájOGóYE’Gh á«FGóàH’G ¢SQGóªdG

ô°†M - äGô°ùªdGh ô˘«˘î˘dɢH ™˘«˘ª˘é˘dG ≈˘∏˘Y ɢg󢫢©˘j ¿CG ô˘jó˘≤˘dG »˘∏˘©˘dG ≈˘dEG ø˘«˘∏˘¡˘à˘Ñ˘e øH ∫OÉY øcôdG Ωó≤ªdG øjô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏˘ª˘ª˘H …Oƒ˘©˘°ùdG …ô˘µ˘°ù©˘dG ≥˘ë˘∏˘ª˘dG ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’G . äÉ«≤ë∏ªdGh IQÉØ°ùdG AÉ°†YCGh ídÉ°üdG óYÉ°ùe

øjôëÑdG áµ∏ªe iód ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG IQÉØ°S ∫ɪYCÉH ºFÉ≤dG πÑ≤à°SG ≈∏Y hóaGƒJ øjòdG ∑QÉѪdG ô£ØdG ó«©H ø«Ä桪dG ∞∏îdG º«gGôHEG øH øªMôdGóÑY áÑ°SÉæªdG √ò¡H »fÉ¡àdG âdOƒÑJ óbh ∑QÉѪdG ô£ØdG ó«Y Ωƒj ∫hCG ìÉÑ°U »a IQÉØ°ùdG

áæ°ùdG »a QÉæjO ∞dCG 20 ≈∏Y ójõJ ’

¥hôØdG OGó°ùH πصàà°S áeƒµëdG :…QGƒàcG ô«ÑN É¡æe Ö∏W GPEG zóMƒªdG óYÉ≤àdG{ äÉcGôà°T’ IóFGõdG √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe kGQÉÑàYG ¬H ¬JOÉe »a ≈°†bh ᫪°SôdG IójôédG »a ≥ah áeóîdG ájÉ¡f ICÉaɵe ∞bƒH ,á«fÉãdG ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb øe 111 IOɪdG ájÉ¡f ICÉaɵeh 1076 áæ°ùd 23 ºbQ »∏gC’G áeóîdG ᪶fCG »a É¡H ∫ƒª©ªdG áeóîdG óMƒªdG ΩɶædG ΩɵMCG ≥Ñ£Jh - á«fóªdG ¿Éjô°ùH 2006 áæ°ùd 68 ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒªH »æWGƒe ≈∏Y kÉ«eGõdEG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩɵMCG º¡dhO êQÉN ¿ƒ∏ª©j øjòdG ¢ù∏éªdG ∫hO á£jô°T ,¢ù∏éªdG »a ƒ°†Y ádhO …CG »a Ωɢµ˘MC’Gh •hô˘˘°ûdG º˘˘¡˘ fCɢ °ûH ô˘˘aƒ˘˘à˘ J ¿CG »˘fó˘ª˘dG ó˘Yɢ≤˘à˘dG ø˘«˘fƒ˘fɢ˘b »˘˘a IOQGƒ˘˘dG .''á«YɪàL’G äÉæ«eCÉàdGh Ωɶæ˘dG ø˘e 11 IOɢ˘ª˘ dG ¿CG ≈˘˘dEG Qɢ˘°TCGh :»∏j Ée ≈∏Y â°üf ¬«dEG QÉ°ûªdG óMƒªdG πª©dG ÖMÉ°Uh πeÉ©dG/∞XƒªdG Ωõà∏j'' ø˘e äɢcGô˘à˘°T’G »˘a ɢª˘¡˘à˘°üM π˘ª˘ë˘ à˘ H ≥ah ∑Gôà°TÓd ™°VÉîdG ôLC’G/ÖJGôdG Ωɢ¶˘f ¿ƒ˘fɢb »˘a ɢ¡˘H ∫ƒ˘˘ª˘ ©˘ ª˘ dG Ö°ùæ˘˘dG ’CG ≈∏Y ,πeÉ©dG/∞XƒªdG øWƒe ádhódG á˘Ñ˘°ùæ˘dG π˘ª˘ ©˘ dG ÖMɢ˘°U ᢢ°üM Rhɢ˘é˘ à˘ J »ah .πª©dG ô≤e ádhódG »a É¡H ∫ƒª©ªdG ÖMÉ°U áªgÉ°ùe É¡«a π≤J »àdG ∫GƒMC’G Ωƒ˘≤˘j ,á˘Hƒ˘∏˘£˘ ª˘ dG á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dG ø˘˘Y π˘˘ª˘ ©˘ dG »˘a ¥ô˘Ø˘dG ᢫˘£˘¨˘à˘H π˘eɢ©˘dG/∞˘˘Xƒ˘˘ª˘ dG äɢcGô˘à˘°T’G OGó˘°S ¿É˘˘ª˘ °†d ᢢª˘ gɢ˘°ùª˘˘dG ó˘˘ ˘ Yɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG Rɢ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ L ≈˘˘ ˘ ˘dEG ᢢ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘c »˘à˘dG ᢫˘Yɢª˘à˘L’G äÉ˘æ˘«˘eCɢà˘dG/»˘fó˘˘ª˘ dG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ eɢ˘ ˘¶˘ ˘ fh ɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘fƒ˘˘ ˘ fɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘d ™˘˘ ˘ °†î˘˘ ˘ j ∫hó˘dG Qô˘≤˘J º˘d ɢe ,π˘eɢ˘©˘ dG/∞˘˘Xƒ˘˘ª˘ dG Gò˘g π˘ª˘ë˘J π˘˘eɢ˘©˘ dG ∞˘˘Xƒ˘˘ª˘ dG ø˘˘Wƒ˘˘e .É¡«æWGƒe øY kÉ°VƒY ¥ôØdG

»a ø«∏eÉ©˘dG ø˘«˘«˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ø˘«˘Ø˘Xƒ˘ª˘dG ¿hɢ©˘à˘dG ¢ù∏˘é˘e ∫hó˘H ¢ù∏˘é˘ª˘ dG ᢢfɢ˘eCG

:ó«éªdG óÑY ¿ÉæL - zøWƒdG{

1 º˘bQ QGô˘≤˘dGh ,᢫˘Hô˘©˘dG è˘«˘∏˘î˘dG ∫hó˘˘d ÚØ˘˘ ˘ ˘Xƒ`` ` ` ` ` ` ŸG ¿CÉ` ` ` ` ` ` ` ` °ûH 1995 á`` ` ` ` ` ` ` æ°ùd

á˘˘æ˘ é˘ d »˘˘a …QGƒ˘˘à˘ c’G ô˘˘«˘ Ñ˘ î˘ dG ∫ɢ˘b …ƒ∏©dG óªëe ÜGƒædG ¢ù∏éªH äÉeóîdG âæ°ùMCG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hO äÉeƒµM ¿EG »YɪàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb RÉéfEÉH kÉ©æ°U ΩɶædG Gòg ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,óMƒªdG ΩɶædGh ∫hódG πc ≈∏Y õ«ªàjh ¬Yƒf øe ójôa á˘ª˘¶˘fCGh ø˘«˘fGƒ˘b ≥˘˘Ñ˘ £˘ J »˘˘à˘ dG iô˘˘NC’G .»YɪàL’G ø«eCÉàdGh óYÉ≤àdG É¡æ«fGƒb »a AÉL Ée ≥«Ñ£àd ∂dP GõYh ɢ¡˘Ø˘°Uh ᢫˘æ˘«˘eCɢJ ɢjGõ˘e ø˘e ɢ¡˘à˘ª˘¶˘ fCGh ÉgÉjÉYQ øe ø«˘æ˘WGƒ˘ª˘dG ≈˘∏˘Y ,ᢩ˘FGô˘dɢH ¢ù∏ée »a º¡dhO êQÉN ¿ƒ∏ª©j øjòdG .¿hÉ©àdG ºd ᪶fC’G ¿CG ≈dEG âØd …ƒ∏©dG ¿CG ’EG ᢫˘Mɢf ø˘e π˘eɢ˘©˘ dG/∞˘˘Xƒ˘˘ª˘ dG ∞˘˘°üæ˘˘J ∑Gô˘˘ à˘ ˘°T’ Ió˘˘ FGõ˘˘ dG ¥hô˘˘ ˘Ø˘ ˘ dG ó˘˘ ˘jó˘˘ ˘°ùJ ∫ƒª©eh Qô≤e ƒg ɪc òNDƒJh ,óYÉ≤àdG í«ë°üdG ∞dÉîj Gògh ,√ó∏H ¿ƒfÉb »a ¬H ™°Vh »a πeÉ©dG/∞XƒªdG áªgÉ°ùe øe .∑Gôà°T’G ød áµ∏ªªdG áeƒµM ¿CG …ƒ∏©dG ócCGh Ö∏W GPEG IOÉjõdÉH ¥ôØdG ójó°ùJ »a ôNCÉàJ ójõj ’ ¥ôØdG Gòg ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,É¡æe ,á˘˘æ˘ °ùdG »˘˘a Qɢ˘æ˘ jO ∞˘˘dCG ø˘˘ jô˘˘ °ûY ≈˘˘ ∏˘ ˘Y kGQÉæjO 94 ≈∏Y ójõj ’ OôØ∏d áÑ°ùædÉHh ≠∏ѪdG ájƒ°ùJ ºàJ ¿CG øµªjh ,áæ°ùdG »a ¥hóæ°Uh á«dɪdG IQGRh ø«H ájÉ¡ædG »a á˘eɢ˘©˘ dG ᢢĢ «˘ ¡˘ dG hCG »˘˘fó˘˘ª˘ dG ó˘˘Yɢ˘≤˘ à˘ dG .á«YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d ¬˘˘jCGQ …ƒ˘˘∏˘ ©˘ dG AGó˘˘HEG ∫Ó˘˘N ∂dP Aɢ˘ L π˘˘ª˘ ë˘ J ¿Cɢ °ûH á˘˘Ñ˘ Zô˘˘ H ìGô˘˘ à˘ ˘b’G ¿Cɢ ˘°ûH

Öà˘µ˘ª˘dG »˘a ø˘«˘∏˘eɢ©˘ dG ø˘˘«˘ «˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¿hDƒ°ûdGh πª©dG AGQRh ¢ù∏éªd …ò«ØæàdG .¿hɢ˘©˘ à˘ dG ¢ù∏˘˘é˘ e ∫hó˘˘H ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G QGô≤dÉH á«dɪdG IQGRh ΩGõàdG ≈dEG áaÉ°VEG ø«ØXƒ˘ª˘dG ¿Cɢ°ûH 1996 á˘æ˘ °ùd 3 º˘˘ bQ á«HôàdG Öàµe »a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG QGô≤˘dGh ,¿hɢ©˘à˘dG ¢ù∏˘é˘e ∫hó˘H »˘Hô˘©˘dG ø«ØXƒ˘ª˘dG ¿Cɢ°ûH 1997 á˘æ˘ °ùd 3 º˘˘ bQ ó˘¡˘©˘ª˘dG »˘a ø˘«˘∏˘eɢ©˘ dG ø˘˘«˘ «˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG QGôbh ,ø«aƒØµª∏d »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Oƒ˘©˘°ùdG ø«ØXƒ˘ª˘dG ¿Cɢ°ûH 1999 á˘æ˘ °ùd 1 º˘˘ bQ çGôàdG õcôe »a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG .¢ù∏éªdG ∫hóH »Ñ©°ûdG ø««æjôëÑdG ø«ØXƒª˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ɢeCG áæ°ùd 13 ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d ¿ƒ©°†îj øjòdG äBÉaɢµ˘eh äɢ°Tɢ©˘e º˘«˘¶˘æ˘J ¿Cɢ°ûH 1975 øjQÉ©ªdG ,áeƒ˘µ˘ë˘dG »˘Ø˘Xƒ˘ª˘d ó˘Yɢ≤˘à˘dG πNGO hCG êQÉN »a AGƒ°S iôNCG äÉ¡L ≈dEG »àdG »g Iô«©à°ùªdG á¡édG ¿EÉa ,áµ∏ªªdG ø«ã˘∏˘ã˘dG ™˘bGƒ˘H á˘eƒ˘ë˘dG á˘ª˘¡˘e π˘ª˘ë˘à˘J áæ°ùd 2 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEG kGOÉæà°SG .1979

¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y ´ÓW’ÉH'' :…ƒ∏©dG ∫Ébh ≈∏Y á≤˘aGƒ˘ª˘dɢH 2006 á˘˘æ˘ °ùd 68 º˘˘ ˘bQ ᢫˘æ˘«˘eCɢà˘dG á˘jɢª˘ë˘dG ó˘˘Mƒ˘˘ª˘ dG Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG ø«∏eÉ©∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒªd »˘a ƒ˘°†Y á˘dhO …CG »˘˘a º˘˘¡˘ dhO ô˘˘«˘ Z »˘˘a ôHƒàcCG 11 ï˘˘jQɢ˘à˘ H QOɢ˘°üdG ,¢ù∏˘˘é˘ ª˘ dG πª©dG CGóH …òdGh 2006 (∫hC’G øjô°ûJ)

…ƒ∏©dG óªëe

á˘ª˘gɢ°ùª˘˘d π˘˘ª˘ ©˘ dG ÖMɢ˘°U/ᢢeƒ˘˘µ˘ ë˘ dG øjòdG ø««æjôë˘Ñ˘dG ø˘«˘∏˘eɢ©˘∏˘d ø˘«˘eCɢà˘dG ∫hód ¿hɢ©˘à˘dG ¢ù∏˘é˘e ∫hO »˘a ¿ƒ˘∏˘ª˘©˘j π˘˘ µ˘ ˘ d %14 ™˘˘bGƒ˘˘H ,ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG è˘˘«˘ ∏˘ ˘î˘ ˘dG ø˘˘jò˘˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG êQɢ˘ N ø˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘eɢ˘ ©˘ ˘dG »Yɪà˘L’G ø˘«˘eCɢà˘dG ¿ƒ˘fɢ≤˘d ¿ƒ˘©˘°†î˘j áæ°ùd 34 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG áÑ°ùæH ¿ƒ∏˘eɢ©˘dG π˘ª˘ë˘à˘j ¿CG ≈˘∏˘Y 1976 .ÖJGôdG øe å∏ãdG äɢeó˘î˘dG á˘æ˘ é˘ d ≈˘˘dEG …ƒ˘˘∏˘ ©˘ dG ô˘˘cPh á«dɪdG IQGRh É¡H âeõàdG »àdG ä’ÉëdG áeÉ©dG áÄ«¡dG ≈dEG áeƒµëdG á°üM OGó°ùH ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©∏d óYÉ≤àdG ¥hóæ°üd ∂dPh ,ᢵ˘∏˘ª˘ª˘dG êQɢN ¿ƒ˘˘∏˘ ª˘ ©˘ j ø˘˘jò˘˘dG »a IQOÉ°üdG ájQGRƒdG äGQGô≤dG ÖLƒªH :»˘dÉ˘à˘ dG ƒ˘˘ë˘ æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘gh ¿Cɢ °ûdG Gò˘˘g ¿CÉ°ûH 1991 ᢢ æ˘ ˘°ùd 2 º˘˘ ˘bQ QGô˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘dG

á°SGQO »¡æj »ªé©dG áÄ«ÑdGh ™ªàéªdG ÉjÉ°†b ≈∏Y »àjƒµdG ΩÓYE’G ôKCG ∫ƒM äÉ°SQɪªdG øY …ƒà°ûdG º««îàdG º°SGƒe ,º˘˘«˘ «˘ î˘ à˘ dG Aɢ˘æ˘ KCG ᢢĢ Wɢ˘î˘ dG ᢢ«˘ Ģ «˘ Ñ˘ dG Iô˘˘«˘ ã˘ c ¥ô˘˘£˘ ˘H ò˘˘ NC’G ≈˘˘ dEG ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H äÉYÓ˘£˘à˘°S’G π˘ã˘e ᢫˘Yƒ˘à˘dGh ¢Sɢ«˘≤˘∏˘d äÉ°SGQó∏d íFGô°ûdG øe áYƒªée OɪàYGh √É«e áédÉ©e á«∏ª©d áÑ°ùædÉHh .á«Ä«ÑdG ᢢ≤˘ jô˘˘W »˘˘ª˘ é˘ ©˘ ˘dG í˘˘ °VhCG ,…Qɢ˘ é˘ ˘ª˘ ˘dG ɢ¡˘JɢeGó˘î˘à˘°SGh ᢢ«˘ KÓ˘˘ã˘ dG á˘˘é˘ dɢ˘©˘ ª˘ dG ¿ƒµ˘J ᢫˘dhC’G á˘é˘dɢ©˘ª˘dG ¿CG ≈˘dEG kGô˘«˘°ûe á˘˘Ñ˘ ∏˘ °üdG OGƒ˘˘ª˘ dG ø˘˘Y π˘˘FGƒ˘˘°ùdG π˘˘ °üØ˘˘ H á˘˘Ñ˘ ∏˘ °üdG OGƒ˘˘ª˘ dG π˘˘°üØ˘˘H º˘˘K ,Iô˘˘«˘ Ñ˘ µ˘ ˘dG RɢZ ΩGó˘î˘à˘°SG º˘à˘j ɢ˘g󢢩˘ Hh ,Iô˘˘«˘ ¨˘ °üdG ᢫˘≤˘æ˘à˘d »˘KÓ˘ã˘dG ø˘«˘é˘°ùcC’G hCG ¿hRhC’G ±ô˘°üdG √ɢ«˘e ø˘e ᢫˘≤˘ Ñ˘ à˘ ª˘ dG ÖFGƒ˘˘°ûdG √ɢ«˘e ᢫˘∏˘ª˘ ©˘ dG √ò˘˘¡˘ H ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ a »˘˘ë˘ °üdG çƒ∏˘à˘dG á˘Ñ˘°ùf ìhGô˘à˘Jh kɢ«˘KÓ˘K á˘é˘dɢ©˘e ’ √ɢ«˘ª˘ dG √ò˘˘gh ,,%60h %40 ø«˘H ɢ¡˘«˘a …ô˘d Ωó˘î˘à˘°ùJ ɢ¡˘ æ˘ µ˘ dh Üô˘˘°û∏˘˘d í˘˘∏˘ °üJ ó°üd IOÉY óªà©J »àdG èjôëàdG QÉé°TCG äGó°üªdG áHÉãªH ¿ƒµàa ∫ÉeôdGh áHôJC’G ∑QÉ˘Ñ˘ e Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ¿CG ô˘˘cò˘˘j .ᢢ«˘ FGƒ˘˘¡˘ dG ΩÓYE’G »a ¢ü°üîàe »ªjOÉcCG »ªé©dG »a πª©j ƒgh ,πØ£dG äÉ«cƒ∏°Sh »Ä«ÑdG ¬˘˘ dh ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ YE’G ᢢ ˘aɢ˘ ˘ë˘ ˘ °üdG ∫ɢ˘ ˘é˘ ˘ e ᢫˘à˘jƒ˘µ˘dG ∞˘ë˘°üdG »˘a Ió˘Y äɢª˘ gɢ˘°ùe PÉà°SG ¬fCG ɪc ,''¢ùÑ≤dG'' áØ«ë°U πãe »˘a á˘Mƒ˘à˘Ø˘ª˘dG ᢩ˘eɢ˘é˘ dG ø˘˘e Oó˘˘Y »˘˘a .âjƒµdG

≈˘∏˘Y ᢫˘ª˘°Sô˘dG äɢ¡˘é˘dGh äGQGOE’G õ˘cô˘J ∫Ó˘N ø˘e Qƒ˘¡˘ª˘é˘dG á˘Ñ˘Wɢî˘eh ᢫˘Yƒ˘J äɢ˘fÓ˘˘YE’G ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y äGƒ˘˘ æ˘ ˘≤˘ ˘dG √ò˘˘ g .á«Ä«ÑdG kÉ°Uƒ°üNh ,ájƒYƒàdG äGQÉ©°ûdGh ¿CG ,»ªé©dG Ö°ùëH ,kÉ°†jCG èFÉàædG øeh äÓ˘µ˘°ûª˘˘∏˘ d á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H á˘˘ë˘ jô˘˘°ûdG »˘˘Yh áÑ°ùædÉÑa ,kÉ«fÉÑàe ¿Éc á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dGh âfÉc âjƒµdG »a ∑ɪ°SC’G ¥ƒØf á«°†≤d á«°†b É¡fC’ É¡∏«°UÉØàH áª∏e áëjô°ûdG »˘a ™˘°Sƒ˘e π˘µ˘°ûH ɢ¡˘dhɢæ˘J π˘µ˘ dGh ᢢeɢ˘Y ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ YE’G ô˘˘ Hɢ˘ ˘æ˘ ˘ ª˘ ˘ dGh ¿É˘˘ ˘ª˘ ˘ dô˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ɢeCG ,᢫˘Ñ˘©˘°ûdG ''äɢ«˘fGƒ˘jó˘dG''h á«YÉ˘æ˘°üdG ¿É˘ª˘«˘¡˘dG ΩCG á˘≤˘£˘æ˘e ᢫˘°†≤˘d Qƒ¡ªédG ¿C’ kÓ«∏b É¡H »YƒdG ¿Éc ó≤a ƒgh ó˘jó˘é˘dG ɢ¡˘ª˘°SɢH á˘≤˘£˘æ˘ª˘dG ±ô˘©˘j º˘˘dh ''º˘˘dɢ˘°ùdG ìɢ˘Ñ˘ °U »˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ «˘ ˘Mɢ˘ °V'' ,''¿Éª«¡dG ΩCG'' º˘jó˘≤˘dG ɢ¡˘ª˘°SɢH ɢ¡˘aô˘©˘j äÉjÉØædG áédÉ©e äÓµ°ûªH »YƒdG ¿Éch .ΩÉY πµ°ûH kÉ£°Sƒàe âjƒµdG »a áÑ∏°üdG ¿CG âæ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ H ᢢ ˘ ˘°SGQó˘˘ ˘ ˘dG ¿CG ≈˘˘ ˘ ˘ dEG âØ˘˘ ˘ ˘ dh áªFÉ≤dG πjP »a »JCÉJ á«Ä«ÑdG äÉeɪàg’G ÉjÉ°†b Qó°üàJ ɪ«a ,áëjô°û∏d áÑ°ùædÉH Égó©Hh äÉeɪàg’G çOGƒëdGh ºFGôédG ¥ô˘˘£˘ Jh .ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG ɢ˘ jɢ˘ °†≤˘˘ dG »˘˘ JCɢ ˘J á«Ä«ÑdG á«Yƒ˘à˘dG á˘£˘°ûfC’G ≈˘dEG »˘ª˘é˘©˘dG ájɢª˘ë˘d á˘eɢ©˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG ɢ¡˘H Ωƒ˘≤˘J »˘à˘dG ≈dEG kÉjƒæ°S óª©J å«M ,âjƒµdG »a áÄ«ÑdG »˘˘a Iô˘˘¨˘ °üe ᢢ«˘ fGó˘˘ «˘ ˘e äɢ˘ °SGQO OGó˘˘ YEG

:¢Sôég ódÉN - zøWƒdG{

»ªé©dG ∑QÉÑe .O

ió˘˘eh âjƒ˘˘µ˘ dG »˘˘a ™˘˘°ùà˘˘dG ᢢ«˘ ∏˘ ë˘ ˘ª˘ ˘dG äÓ˘˘ µ˘ ˘°ûª˘˘ dGh ɢ˘ jɢ˘ °†≤˘˘ dG ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°ûbɢ˘ æ˘ ˘ e .''á«Ä«ÑdG á°SGQódG èFÉà˘f ø˘Y »˘ª˘é˘©˘dG çó˘ë˘Jh ∞˘˘ë˘ °üdG âfɢ˘c Ωɢ˘ Y π˘˘ µ˘ ˘°ûH'' :¬˘˘ dƒ˘˘ ≤˘ ˘H á©HÉàe ôãcCG âjƒµdG »a ΩóbC’G ¢ùªîdG kÉLGhQ ôãcC’G áYGPE’Gh ,AGô≤dG πÑb øe »˘fɢZC’G º˘K º˘˘jô˘˘µ˘ dG ¿BGô˘˘≤˘ dG ᢢYGPEG »˘˘g ádhód ≈dhC’G IÉæ≤dG ¿ƒjõØ∏Jh ,á«Ñ©°ûdG Ωópb ÖÑ°ùH IógÉ°ûe ôãcC’G ƒg âjƒµdG .''á°ù«FôdG á£ëªdG ÉgQÉÑàYÉHh IÉæ≤dG ¿CÉH ¬à°SGQO »a ≈°UhCG ¬fCG ≈dEG √ƒfh

»˘ª˘ jOɢ˘cC’Gh »˘˘Ä˘ «˘ Ñ˘ dG åMɢ˘Ñ˘ dG ≈˘˘¡˘ fG á°SGQO »ªé©dG ∑QÉÑe QƒàcódG »àjƒµdG √ôKCGh »àjƒµdG ΩÓYE’G ∫hÉæàJ á«fGó«e âdhÉæJh .á«Ä«ÑdGh ™ªàéªdG ÉjÉ°†b ≈∏Y kÉ°üî°T 446 ø˘˘ e ᢢ ë˘ ˘jô˘˘ °T ᢢ °SGQó˘˘ ˘dG ᢫˘°ùæ˘é˘dG í˘FGô˘°ûdG ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ e ¿ƒ˘˘∏˘ µ˘ °ûj äɶaÉëe ø˘e ᢫˘Yɢª˘à˘L’Gh ᢫˘æ˘¡˘ª˘dGh ô¡°TCG á«fɪK ióe ≈∏Y ,â°ùdG âjƒµdG ≈˘dEG (»˘fɢã˘dG ¿ƒ˘fɢc) ô˘jɢæ˘j ø˘e äó˘˘à˘ eG .»°VɪdG (ÜBG) ¢ù£°ùZCG âdhɢæ˘J ᢢ°SGQó˘˘dG ¿EG »˘˘ª˘ é˘ ©˘ dG ∫ɢ˘bh áYGPEGh áaÉë°U øe »àjƒµdG ΩÓYE’GQhO kGô«°ûe ,á«Ä«˘Ñ˘dG ᢫˘Yƒ˘à˘dG »˘a ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘Jh π˘Fɢ°Sƒ˘dG á˘aô˘©˘ e ≈˘˘dEG ±ó˘˘¡˘ J ɢ˘¡˘ fCG ≈˘˘dEG á˘eɢ©˘dG ᢫˘Yƒ˘à˘ dG ô˘˘°ûæ˘˘d ihó˘˘L ô˘˘ã˘ cC’G .¢UÉN πµ°ûH á«Ä«ÑdGh ≈˘˘∏˘ Y ᢢ°SGQó˘˘dG äó˘˘ª˘ ˘à˘ ˘YG'' :±É˘˘ °VCGh »Yh í°VƒJ k’GDƒ°S 46 øe áfƒµe áfÉÑà°SG ᫢Ģ«˘Ñ˘dG ɢjɢ°†≤˘dG »˘a ᢰSGQó˘dG á˘ë˘jô˘°T ᢢ«˘ eÓ˘˘YE’G QOɢ˘°üª˘˘dG …CGh ,ᢢ«˘ ˘∏˘ ˘ë˘ ˘ª˘ ˘dG √ò˘˘g ìô˘˘£˘ H õ˘˘«˘ ª˘ ˘à˘ ˘J ɢ˘ ¡˘ ˘YGƒ˘˘ fCG Ö°ù뢢 H ºK á«°Sɢ°SC’G ɢ¡˘Jɢjƒ˘dhCG ø˘ª˘°V ɢjɢ°†≤˘dG äɢYGPE’G ¢Sɢ«˘≤˘d á˘∏˘Ä˘ °SCG Öfɢ˘é˘ H ,π˘˘bC’G kɢ LGhQ ô˘˘ã˘ cC’G ᢢ«˘ Fô˘˘ª˘ dGh ᢢYƒ˘˘ª˘ ˘°ùª˘˘ dG áaÉ°VE’ɢH ,Qƒ˘¡˘ª˘é˘dG π˘Ñ˘b ø˘e ᢩ˘Hɢà˘eh ∞ë°ü∏d ¿ƒª°†ªdG π«∏ëJ á≤jôW ≈dEG

:º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh - ≈°ù«Y áæjóe

ôÑ˘L ó˘ª˘ë˘e ó˘æ˘g º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢫˘Hô˘à˘dG IQGRƒ˘H º˘jƒ˘≤˘à˘dGh ¢Sɢ«˘≤˘dG õ˘cô˘e ᢰù«˘FQ äó˘cCG ÖdÉ£∏d á«eƒ«dG ∫ɪYC’G ºjƒ≤àd º∏©ªdG π«dO OGóYEG øe ≈¡àfG ób õcôªdG ¿CG …ô°ShódG OGƒ˘ª˘dG ™˘«˘ª˘L »˘a (á˘jOGó˘YE’Gh ᢫˘FGó˘à˘H’G á˘∏˘Mô˘ª˘dG) »˘°Sɢ°SC’G º˘«˘∏˘©˘à˘dG á˘∏˘ Mô˘˘e »˘˘a .á«°SGQódG áLQO »a ÖdÉ£dG ºjƒ≤J á«dBG ó«MƒJ π«dódG Gòg OGóYEG øe ±ó¡dG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh Ωɶf »a IOóëªdG ºjƒ≤àdG äGhOCGh Ö«dÉ°SCG ò«ØæJ ∫ÓN øe (%30) á«eƒ«dG ∫ɪYC’G .…ƒHôàdG ºjƒ≤àdG OGƒªdG »≤°ùæeh πFGhC’G ø«ª∏©ªdG ÖjQóàd kÓeɵàe kÉéeÉfôH óYCG º°ù≤dG ¿EG âdÉbh π˘Ñ˘b ø˘e ᢫˘fG󢫢ª˘dG ᢩ˘HÉ˘à˘ª˘dG º˘à˘à˘°S º˘K ø˘eh π˘«˘dó˘dG Gò˘g ΩGó˘î˘à˘°SG ≈˘∏˘ Y ᢢ«˘ °SGQó˘˘dG Iƒ≤dG •É≤f ≈∏Y ±ƒbƒ∏d kÉ«fGó«e π«dódG ÖjôéJ AÉæKCG ºjƒ≤àdGh ¢SÉ«≤dG »°UÉ°üàNG .É¡∏jó©àd ∞©°†dG •É≤f ±É°ûµà°SGh Égõjõ©àd á«æWƒdG äGQÉÑàN’G ´hô°ûe ∫ɪµà°SG kÉ«dÉM ºàj ¬fCG …ô°ShódG äócCG ,á«fÉK á¡L øe ájõ«∏éfE’G á¨∏dGh á«Hô©dG á¨∏dG »JOÉe »a ∫hC’G :¿GQÉÑàNG ΩÉ©dG Gòg É¡æe ≥Ñ£«°S »àdG .áãdÉãdG á≤∏ëdG ájÉ¡æd äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG »JOÉe »a »fÉãdGh .á«fÉãdG á≤∏ëdG ájÉ¡æd äÉeƒ∏©ªd áÑ∏£dG π«°üëJ iƒà°ùe ójóëJ ´hô°ûªdG Gòg øe ±ó¡dG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh ôjô≤J áHÉàc ¬Ñ≤©j QÉÑàN’G Gòg ¿CG áæ«Ñe ,kÉ≤Ñ°ùe É¡ª∏©J ºJ á«°SGQO IOÉe »a äGQÉ¡eh ɪc .É¡àédÉ©eh Égõjõ©àd áÑ∏£dG AGOCG »a ∞©°†dGh Iƒ≤dG ôgɶe ójóëJ ≈∏Y πªà°ûj .äÉfÉëàe’Gh ºjƒ≤àdG º¶fh Ö«dÉ°SCGh á«°SGQódG ègÉæªdG ôjƒ£J »a ôjô≤àdG Gòg ó«Øj

¿ƒ©∏£j ¢SQGóªdG hôjóe »FGóàH’G ∫hC’G øe zájõ«∏éfE’G{ ¢ùjQóJ áHôéJ ≈∏Y ᶢaÉ˘ë˘ª˘dGh Iõ˘¡˘LC’G ∂∏˘J ΩGó˘î˘à˘°SG ᢫˘∏˘ª˘Y º˘«˘¶˘æ˘Jh .á°SQóªdG πNGO É¡«∏Y »àdG ±ƒØ°üdG πNGO øe äÉ£≤dh Qƒ°U ¢VôY ºJ ɪc π˘LCG ø˘e á˘≤˘Hɢ°ùdG π˘MGô˘ª˘dG »˘a ´hô˘°ûª˘dG ɢ¡˘«˘a ≥˘˘Ñ˘ W »àdG IOó©àªdG ᣰûfC’G øY Iôµa ø«©ªàéªdG AÉ£YEG .É¡°ùjQóJ AÉæKCG »a IOɪdG ÖMÉ°üJ òØæ˘J º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢫˘Hô˘à˘dG IQGRh ¿CG ô˘cò˘dɢH ô˘jó˘é˘dGh ¢ùjQó˘J ´hô˘°ûe »˘dGƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ᢩ˘HGô˘dG á˘æ˘°ù∏˘dh kɢ«˘dɢ˘M …òdGh »FGóàH’G ∫hC’G ∞°üdG òæe ájõ«∏éfE’G á¨∏dG á«FGóàHGh á«FGóàHG á°SQóe 83 »a kÉ«dÉM ¬≤«Ñ£J ºàj ø«eÉ©dG »a ¢SQGóªdG á«≤H »a ºª©j ¿CG ≈∏Y ájOGóYEG .ø«eOÉ≤dG ø««°SGQódG

.¬≤«Ñ£J AGQh øe É¡≤«≤ëJ ƒLôªdG ±GógC’Gh á«é«JGôà°S’G ≈∏Y AÉ≤∏dG »a ø«cQÉ°ûªdG â©∏WCG ɪc »JQÉ¡e ≈∏Y õcô˘J »˘à˘dGh è˘¡˘æ˘ª˘dG ɢ¡˘«˘∏˘Y ó˘ª˘à˘©˘j »˘à˘dG …ô˘jó˘e ´Ó˘WEG ≈˘dEG á˘aɢ°VE’ɢH ,á˘KOÉ˘ë˘ª˘dGh ´É˘˘ª˘ à˘ °S’G á˘HÉ˘à˘µ˘dGh IAGô˘≤˘dG ÇOÉ˘Ñ˘e º˘∏˘©˘J ≥˘FGô˘W ≈˘∏˘Y ¢SQGó˘ª˘dG ≈∏Y ø«cQÉ°ûªdG ÜhòéªdG âãMh .ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH ø«ª∏©ªdG ºYO ≥jôW øY ¢SQGóªdG »a ´hô°ûªdG π«©ØJ ɢ¡˘H Ωƒ˘≤˘j »˘à˘dG äGQOÉ˘Ñ˘ª˘dG ™˘˘«˘ é˘ °ûJh kɢ jƒ˘˘æ˘ ©˘ eh kɢ «˘ æ˘ a ∂dòch ,»Ø°üdG ÉgQÉWEG êQÉN á¨∏dG π«©Øàd ¿ƒª∏©ªdG Iõ¡LC’G »a á∏ãªàªdG ájOɪdG OQGƒªdG ≈∏Y á¶aÉëªdG áeóîd IQGRƒdG ÉgôaƒJ »àdG ¢ü°ü≤dG Oô°S èeÉfôHh IOɢª˘dG ¢ùjQó˘J Ö«˘dɢ°SCɢH Aɢ˘≤˘ JQ’Gh IOɢ˘ª˘ dGh á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG

:º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh - ≈°ù«Y áæjóe

kAÉ≤d º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ègÉæªdG IQGOEG äó≤Y ᢢ«˘ FGó˘˘à˘ H’G ¢SQGó˘˘ª˘ dG äGô˘˘jó˘˘eh …ô˘˘jó˘˘ª˘ ˘d kɢ ˘jƒ˘˘ Hô˘˘ J Ωɢ˘©˘ dG ∫Ó˘˘N âª˘˘°†fG »˘˘à˘ dG ᢢjOGó˘˘YE’G ᢢ «˘ ˘FGó˘˘ à˘ ˘H’Gh ∞°üdG øe ájõ«∏éfE’G á¨∏dG ¢ùjQóàd »dÉëdG »°SGQódG .ÖjQóàdG IQGOEG êQóªH ∂dPh »FGóàH’G ∫hC’G ègÉ˘æ˘ª˘d ≈˘dhC’G ᢫˘°Uɢ°üà˘N’G Aɢ≤˘∏˘dG »˘a âKó˘ë˘Jh ôë°S ègÉæªdG IQGOEÉH »°SÉ°SC’G º«∏©à∏d ájõ«∏éfE’G á¨∏dG ¬˘aGó˘gCGh ´hô˘°ûª˘dɢH ø˘˘«˘ cQɢ˘°ûª˘˘dG âaô˘˘Yh Ühò˘˘é˘ ª˘ dG ´hô°ûªdG ìÉéfEG »a ¢SQGóªdG …ôjóe QhOh ¬JÉfƒµeh √QhÉëeh »ª«∏©àdG èeÉfôÑdG kÉ°Vô©à°ùe ,º¡°SQGóe »a


9

øWƒdG QÉÑNCG

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

:ó«ÛG óÑY ¿ÉæL - zøWƒdG{

á˘jO󢩢à˘dɢH ò˘NC’G ¿CGh ,᢫˘Hɢ≤˘æ˘dG ᢢjô◊G Qɢµ˘à˘ M’G ™˘˘æÁ ¿CG ¬˘˘fCɢ °T ø˘˘e ᢢ«˘ Hɢ˘≤˘ æ˘ dG ÚH ᢰùaɢæŸG ø˘e kɢYƒ˘f ≥˘∏˘î˘ jh »˘˘Hɢ˘≤˘ æ˘ dG .ICÉ°ûæŸG ‘ »HÉ≤ædG πª©dG ídÉ°üd äÉHÉ≤ædG

…ƒ∏©dG ó«› QƒàcódG πª©dG ôjRh OÉaCG ᢢ jOó˘˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dɢ˘ ˘H ò˘˘ ˘NC’G ó˘˘ ˘jDƒ˘ ˘ J ¬`` `JQGRh ¿CG âbh ‘ ¿ÓYE’G ” ¬fCG ¤EG kÉàa’ ,á«HÉ≤ædG øe ÌcCG π«µ°ûJ ≈∏Y á≤aGƒŸG øY ≥HÉ°S π˘«˘µ˘ °ûJ ¤hCG Üɢ˘H ø˘˘ª˘ a ‹É˘˘à˘ dɢ˘Hh ,OÉ–G ∫ɪY ídÉ°üd ∂dPh IóMGh áHÉ≤f øe ÌcCG .ICÉ°ûæŸG ᢢ ˘æ÷ ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ô˘˘ ˘jRƒ˘˘ ˘dG OQ ‘ ∂dP Aɢ˘ ˘L ´hô˘°ûŸG ≈˘˘∏˘ Y ÜGƒ˘˘æ˘ dG ¢ù∏˘˘éà äɢ˘eóÿG ¿ƒfÉb ΩɵMCG ¢†©H πjó©J ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«dɪ©dG äÉHÉ≤ædG .2002 áæ°ùd 33 ºbQ ¿ƒfÉb ´hô°ûŸG Gòg ¿CG …ƒ∏©dG í°VhCGh kÓ˘«˘©˘Ø˘J »˘JCɢj ¬˘fCGh ,á˘eƒ˘µ◊G ø˘˘e Ωó˘˘≤˘ e ÚH ᢢ©˘ bƒŸG Iô◊G IQɢ˘é˘ à˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘bɢ˘ Ø˘ ˘J’ ,᢫˘µ˘ jô˘˘eC’G Ió˘˘ë˘ àŸG äɢ˘j’ƒ˘˘dGh ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG kÉeÉé°ùfG »JCÉj ´hô°ûŸG Gòg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ɪ«°S’ ,á«dhódG πª©dG ᪶æe ÒjÉ©e ™e ¿CÉ°ûH 1948 á˘˘æ˘ °ùd 87 º˘bQ ᢢ«˘ bɢ˘Ø˘ J’G

zá«©jô°ûàdG{ ∫Ó≤à°SG ™e ɪ¡bÉ°ùJG Ωó©d

øjóæH ≈∏Y ßØëàdG ¤EG ¬éqàj z»HÉ«ædG{ zá«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG{ ™e ¬à«bÉØJG øe :Ühq óŸG óªMCG - zøWƒdG{

ó¡©e ™e ¬à«bÉØJG øe ÚjóæH ≈∏Y ßØëà∏d ¬éàj ÜGƒædG ¢ù∏› ¿CG ''øWƒdG'' âª∏Y ¢Uƒ°üæŸG á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ∫Ó≤à°SG ™e ɪ¡bÉ°ùJG Ωó©d ,á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øjôëÑdG .ɪ¡aòM ¿hO á«bÉØJ’G ‘ »°†Á ’ ób ¢ù∏ÛG ¿CGh ,áµ∏ªŸG Qƒà°SO øe 32 IOÉŸG ‘ ¬«∏Y ,¢ùeÉÿGh ™HGôdG ɪg ¢ù∏ÛG ɪ¡«∏Y ßØ– øjòdG øjóæÑdG ¿CG á«fÉŸôH QOÉ°üe äôcPh ∞«∏µJ - ÜGƒædG ¢ù∏› - ∫hC’G ±ô£∏d Rƒéj'' ¬fCG ≈∏Y ¢üæj ™HGôdG óæÑdG ¿CG áë°Vƒe ∂∏J hCG ¬ª¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG ¢†©H á°SGQóH - á«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG ó¡©e - ÊÉãdG ±ô£dG k’É©ah Gkôªãe ∫hC’G ±ô£dG πªY π©éj …òdG ƒëædG ≈∏Y ∫ɪYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG .''»MÓ°UE’G èeÉfÈdG ò«ØæàH á≤∏©àŸG äÉMƒª£∏d kÉ«Ñ∏eh Qƒà°SódG ™e kÉ≤°ùàeh ∫OÉ˘Ñ˘J è˘eGô˘H ≈˘∏˘Y Úaô˘£˘dG ÚH ¥É˘Ø˘J’G º˘à˘j'' ¬˘fCG ≈˘∏˘Y ¢ùeÉÿG ó˘æ˘Ñ˘ dG ¢üæ˘˘j ɢ˘ª˘ «˘ a ÖfÉL ¤EG ,iôNC’G ∫hódG äÉfÉŸôHh »æjôëÑdG ÜGƒædG ¢ù∏› ÚH äGÈÿGh äGQÉjõdG .''äÉfÉŸÈdG √òg ™e ÜGƒædG ¢ù∏› É¡H Ωƒ≤j »àdG äGQOÉÑŸG

ó«©dG IRÉLEG ‘

‹ÉgC’G √õæJ ¿Gôqµ©j ÚNóàdGh zô◊G{ ájQÉéàdG äÉ©ªÛG ‘ :¥hRôŸG πeCG - zøWƒdG{

ó«©dG ΩÉjCG ∫ÓN º¡∏FGƒ©dh º¡d ¢ùØæàe OÉéjEG ‘ ÚæWGƒŸG øe OóY ä’hÉfi í∏ØJ ⁄ ájQÉéàdG äÉ©ªÛG ¤EG ¬LƒàdG ºgQÉ«àNG ºZôa ,áµ∏ªŸG ‘ á«¡«aÎdG äÉgõæàŸG á∏b πX ‘ äÉ©ªÛG óMCG πNGO ‘ AGƒLC’G ¿CÉH GhCÉLÉØJ ,Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG ¬«a ¿ƒ°†≤j ÒNCG PÓªc Iõ¡LCG ‘ π∏N áé«àf ójó°ûdG ô◊G GƒfÉY PEG ,¢ùª°ûdG â– êQÉÿG øe k’ÉM π°†aCG â°ù«d ∫ƒNód »à∏FÉY á≤aôH …QÉéàdG ™ªÛG ¤EG âÑgP'' :Ú°ùM »∏Y øWGƒŸG ∫Ébh .!∞««µàdG áÑLh AGô°T ¤EG ÊGOÉb ΩÉMOR’Gh ójó°ûdG ô◊G ¿CG ’EG ,AÉ°û©dG áÑLh ∫hÉæJ Égó©Hh ɪ櫰ùdG .''kGAhóg ÌcCG AGƒLCG §°Sh É¡dhÉæàd ∫õæŸG ¤EG IOƒ©dGh AÉ°û©dG Ëôe áæWGƒŸG ¬H äôe Ée ,º¡àgõf ÚæWGƒŸG ¢†©H ≈∏Y ''äôqµY'' »àdG ∞bGƒŸG øeh ‘ AGó¨dG áÑLh ∫hÉæàd ájQÉéàdG äÉ©ªÛG óMCG ¤EG É¡FÉæHCG ™e âÑgP É¡fEG âdÉb »àdG Qó«M ºZQ ,™ªÛG ‘ ¿ƒæNój ÜÉÑ°ûdG øe ÒÑc OóY OƒLƒH äCÉLÉØJ É¡fCG ’EG ,ó«©dG ΩÉjCG ÊÉK .áeÉ©dG øcÉeC’Gh ájQÉéàdG äÉ©ªÛG ‘ ÚNóàdG ™æe QGôb Qhó°U kIó°TÉæe ,™°VƒdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒµj ⁄ ™ªÛG ‘ øeC’G ∫ÉLQ ¿CG äôcPh .äÉbÉæàN’G √òg ∞«ØîJ ‘ ºgÉ°ùJ á«¡«aôJ äÉgõæàe AÉ°ûfEG áMÉ«°ùdG øY ádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G

…ôëàdÉH zäÉjó∏ÑdG{ ÖdÉW

Oɪ°ù∏d ¢SÉ«cCG πNGO ∫ƒ¡› ¢†«H ≈∏Y Ì©j øWGƒe

Oɪ°ùdG πNGO ¢†«ÑdG

:∫’ódG õjõY -zøWƒdG{

á«æ©ŸG äÉ¡÷G ''øWƒdG'' ™e √GôLCG ≈ØJÉg ∫É°üJG ∫ÓN øe (ì.ì.CG) øWGƒŸG ÖdÉW …òdG (Oɪ°ùdG) á«YGQõdG áHÎdG äÉjƒàfi ≈∏Y ∞°ûµdÉH áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG IQGRh kGójó–h …ƒàëj √óLh á«YGQõdG áHÎdG ¢ù«c íàa ÉeóæY ¬fCG kGócDƒe ,πJÉ°ûŸG óMCG øe kGôNDƒe √GΰTG ,ôØ°UC’G ¤EG ¬fƒd π«Áh Ò¨°üdÉH √ÉjEG kÉØ°UGh ,¬Yƒf øe Öjô¨dG ¢†«ÑdG øe ÒãµdG ≈∏Y ÖÑ°ùJ óbh ,áÑjôZ äÉfGƒ«M hCG áaBG É¡fCG kGó≤à©e ,πFÉ°S AÉe êôîj ¬«∏Y §¨°†j ÉeóæYh ó∏ÑdG Gòg øe IOQƒà°ùŸG ¢SÉ«cC’G ™«ªL âfÉc GPEG kÉ°Uƒ°üNh ,áµ∏ªª∏d IÒ£N äÓµ°ûe .øjôëÑdG ‘ √QÉ°ûàfG ¤EG …ODƒj ɇ ,¬°ùØf ¢†«ÑdG ≈∏Y …ƒà–

local@alwatannews.net

É¡∏«°UÉØJ ô°ûæJ z

á«HÉ≤ædG ájOó©àdG ójDƒJ zπª©dG{ :…ƒ∏©dG

πª©dG ôjRh

alwatan news

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

{

á≤ØædG ¥hóæ°üd á«∏NGódG áëFÓdG Qó°üJ z∫ó©dG{ ¬«∏Y ΩƒµÙG ≈∏Y ¥ƒ≤M øe ¬d ɪ«a ™ØàæŸG πfi πëj z¥hóæ°üdG{ ¥hóæ°üdG øe »ª°SQ ∫É°üjEÉH ’EG á≤ØædG øjO ‘ ¬«∏Y ΩƒµÙG IAGôH âÑãJ ’ ™bƒŸG ¢†jƒØàdG AɨdEG hCG Öë°S ™ØàæŸG hCG ,±ô˘˘ °üdG Ö∏˘˘ W Ëó˘˘ ≤˘ ˘J ó˘˘ æ˘ ˘Y ¬˘˘ æ˘ ˘e hCG ,á◊É°üd QOÉ°üdG ºµ◊G øY ∫RÉæàdG ídÉ°üàdG hCG ,É¡H ¬d ΩƒµÙG ≠dÉÑŸG øY ÚeCG ™˘˘ ˘bh GPEG ’EG ¬˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ Y Ωƒ˘˘ ˘µÙG ø˘˘ ˘e ≠dÉÑŸG πeɵH AÉaƒdG ó«Øj Éà ¥hóæ°üdG .É¡∏ª– »àdG (16) IOÉe »∏NGódG ≥«bóàdÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e :¢ù∏ÛG ¤ƒàj ¥hóæ°üdG äÉHÉ°ù◊ »˘˘LQɢ˘N äɢ˘Hɢ˘ °ùM ≥˘˘ bó˘˘ e Ú«˘˘ ©˘ ˘J ,¥hóæ°üdG äÉHÉ°ùM ≥«bóJ á«∏ªY ¤ƒàj ΩɵMC’ kÉ≤ah ,¢ù∏éª∏d √ôjQÉ≤J Ëó≤Jh 1996 á˘æ˘ °ùd 26 º˘˘bQ ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ H Ωƒ˘˘ °SôŸG ¬æ««©J ¿ƒµjh ,äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ¿CÉ°ûH QGôb Oóë˘jh ,ó˘jó˘é˘à˘∏˘d á˘∏˘Hɢb á˘æ˘°S IóŸ .¬d á≤ëà°ùŸG ICÉaɵŸG ¬æ««©J (17) IOÉe á˘Hɢ«˘æ˘dG ÆÓ˘HEɢ H ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ Ωƒ˘˘≤˘ j ᢢeɢ˘bEG ƒ˘˘ë˘ f ΩRÓ˘˘ dG Pɢ˘ î˘ ˘J’ ,ᢢ eɢ˘ ©˘ ˘dG π˘°Uƒ˘J ø˘e π˘c ó˘°V ᢫˘Fɢæ÷G iƒ˘˘Yó˘˘dG ø˘˘ e ≠˘˘ dɢ˘ Ñ˘ ˘ e ¬˘˘ ˘jCG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ∫ƒ˘˘ ˘°ü◊G ¤EG Qó˘˘ °U ô˘˘ eCG hCG º˘˘ µ◊ kGPɢ˘ Ø˘ ˘f ¥hó˘˘ æ˘ ˘ °üdG ≈∏Y AÉæH ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩɵMCG ¤EG kGOÉæà°SG hCG á©æ£°üe hCG ájQƒ°U ádOCG hCG äGAGôLEG ÉgÒ«¨J hCG É¡dGhR âÑK ádÉM ≈∏Y AÉæH .∂dòH ¬ª∏Y ™e (18) IOÉe QGô≤dG øe 11 IOÉŸG ΩɵMCG IÉYGôe ™e ¢ù∏› π«˘µ˘°ûà˘H 2006 á˘æ˘ °ùd 10 º˘˘ bQ ,¬«a πª©dG Ωɶfh á≤ØædG ¥hóæ°U IQGOEG :»∏j Ée »∏NGódG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ¤ƒàj äÓé°ùdGh ôJÉaódG ≈∏Y ±Gô°TE’G -1 ó«≤dG á˘eÓ˘°S á˘Ñ˘bGôŸ ¥hó˘æ˘°ü∏˘d ᢫˘dÉŸG .É¡H Oô÷G ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ YCG ‘ ∑GΰT’G -2 .…ƒæ°ùdG πÑb øe ∫ɪYCG øe ¬H ∞∏µj Ée -3 .¥hóæ°üdG ÚeCG hCG ôjóe hCG ,¢ù∏ÛG (19) IOÉe óæÑd OóÙG OɪàY’G RhÉŒ Rƒéj ’ ‘ ’EG ¥hóæ°üdG áfRGƒe ÜGƒHCG øe …CG ‘ »˘bɢH Oɢª˘à˘YG ‘ ±É˘˘c ô˘˘ah Oƒ˘˘Lh ᢢdɢ˘M .ÜÉÑdG OƒæH Oɢª˘à˘Y’G Rhɢé˘à˘H í˘˘jô˘˘°üà˘˘dG ¿ƒ˘˘µ˘ jh ÜGƒHCG øe óMGƒdG ÜÉÑdG ‘ óæÑ∏d OóÙG ¢ù∏› ƒ˘˘ °†Y ¢Uɢ˘ °üà˘˘ NG ø˘˘ e ᢢ fRGƒŸG ¿ƒ˘µ˘j ∂dP Gó˘Y ɢ˘ª˘ «˘ ah ,¢Vƒ˘˘ØŸG IQGOE’G ¢ù«˘Fô˘d Oɢª˘à˘Y’G Rhɢé˘à˘H ¢Uɢ˘°üà˘˘N’G .¢ù∏ÛG (20) IOÉe IOÉŸGh 2 óæH 7 IOÉŸG ΩɵMCG IÉYGôe ™e QÉ°ûŸG 2006 áæ°ùd 10 ºbQ QGô≤dG øe 11 :¬«dEG Üɢ˘°ùM ‘ ¥hó˘˘æ˘ ˘°üdG ∫Gƒ˘˘ eCG ´Oƒ˘˘ J -CG í˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ jh ¥hó`` æ˘ ˘ ˘ °üdG º˘˘ ˘ ˘ °SÉ`` `H ¢UÉ`` `N ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∂æ˘˘H ‘ ᢢ≤˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘dG ¢VGô˘˘ ZC’ .»eÓ°SE’G ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘ ˘FQ ø˘˘ ˘e π˘˘ ˘c ™˘˘ ˘ bƒ˘˘ ˘ j -Ü ≈˘˘ ∏˘ ˘Y »˘˘ ∏˘ ˘NGó˘˘ dG äɢ˘ Hɢ˘ ˘°ù◊G ≥˘˘ ˘bó˘˘ ˘eh äGó˘æ˘à˘°ùŸGh ±ô˘°üdG äɢfhPCGh äɢ˘µ˘ «˘ °ûdG ™˘bƒ˘j ɢª˘gó˘MCG Üɢ«˘Z á˘dɢM ‘h ,ᢢ«˘ dÉŸG ™ªéj ’CG ≈∏Y ,¬æe k’óH ¥hóæ°üdG ôjóe .Ú©«bƒàdG ÚH ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘ FQ ô˘˘ £˘ ˘ î˘ ˘ j -ä ∫hC’G Ú©˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dɢ˘ H ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘©ŸG äɢ˘ ¡÷Gh .äɵ«°ûdG ≈∏Y ÊÉãdGh (21) IOÉe ∫hCG ‘ ¥hó˘æ˘°ü∏˘d ᢫˘dÉŸG á˘æ˘°ùdG CGó˘˘Ñ˘ J ô˘NBG ‘ »˘¡˘à˘æ˘Jh (Êɢã˘dG ¿ƒ˘fɢc) ô˘jÉ˘æ˘ j ,Ωɢ˘Y π˘˘ c ø˘˘ e (∫hC’G ¿ƒ˘˘ fɢ˘ c) Ȫ˘˘ °ùjO ᢢ æ˘ ˘°S ø˘˘ e ¥hó˘˘ æ˘ ˘°üdG ¢†Fɢ˘ a π˘˘ Mô˘˘ jh .iôNC’ (22) IOÉe ᢢ °UÉÿG êPɢ˘ ª˘ ˘æ˘ ˘dG ¥hó˘˘ æ˘ ˘°üdG ó˘˘ ©˘ ˘j ¢Uƒ°üæŸG π«°üëà˘dGh ±ô˘°üdG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘H .áëFÓdG √òg ‘ É¡«∏Y (23) IOÉe ∫ɢ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ YCG Ò«˘˘ ˘ ˘ °ùJ ¢ù∏ÛG ¤ƒ˘˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘j ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG ¢Uƒ˘˘°üf Ohó˘˘M ‘ ¥hó˘˘æ˘ ˘°üdG Qó˘˘ ˘°üJ ¿CG ¤EG ∂dPh ᢢ ˘∏˘ ˘ «˘ ˘ µ˘ ˘ °ûJ QGô`` bh ¥hó˘˘ æ˘ ˘°üdG Ωɢ˘ °ùbCɢ ˘H ᢢ °UÉÿG º˘˘ ¶˘ ˘ æ˘ ˘ dG äGAGô˘˘ ˘LE’Gh äGQGô˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ e ɢ˘ ˘ gÒZh .iôNC’G

‘ ™ØàæŸG ≈∏Y …ô°ùJh ,É¡H ¬d ΩƒµÙG (7)h (5)h (3) OGƒŸG ΩɵMCG ádÉ◊G √òg ‘ ™˘˘Ñ˘ à˘ J ¿CG ≈˘˘∏˘ Y .á˘˘ë˘ FÓ˘˘ dG √ò˘˘ g ø˘˘ e á«∏Y ΩƒµÙG øe ≠dÉÑŸG áaÉc π«°ü– OGƒŸG ‘ ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ¢Uƒ˘˘ °üæŸG ó˘˘ YGƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ dG ,á≤ØædG iƒYO ¢†aôH ºµM GPEGh .á«dÉàdG áàbDƒŸG á≤ØædG ¬d âaô°U øe ≈∏Y ÖLh øjô¡°T ∫ÓN ¥hóæ°üdG ¤EG ÉgOôj ¿CG .kÉ«FÉ¡f ºµ◊G IQhÒ°U ïjQÉJ øe áaÉc PÉîJG ‘ ≥◊G IQGOE’G ¢ù∏Ûh OGOΰS’ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ¿hO IQƒcòŸG IóŸG â°†≤fG GPEG ,≠dÉÑŸG ∂∏J .ÉgOQ (9) IOÉe ΩƒµÙG á≤ØædG ±ô°Uh ôjó≤J ‘ ™Ñàj :á«JB’G ¢ù°SC’Gh ÒjÉ©ŸG É¡H á˘≤˘Ø˘æ˘dG ø˘e ≥˘ë˘à˘°ùŸG ±ô˘°U º˘˘à˘ j -1 ,áëFÓdG √ò¡H πª©dG ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG Ió˘˘ª˘ ∏˘ ˘dh º˘˘ µ◊G Qhó˘˘ °U ï˘˘ jQɢ˘ J ø˘˘ e hCG kÉfƒfÉb IQô≤ŸG Ohó◊G ‘h ,¬«a IOóÙG ∫GR’ ¥É˘≤˘ë˘à˘°S’G ¿É˘c ≈˘à˘e ¥hó˘æ˘ °ü∏˘˘d .kÉjQÉ°S ±ô°U ∫ɪµà°SG ¥hóæ°üdG ¤ƒàj -2 CGó˘H »˘à˘dG Ωɢ˘µ˘ MCÓ˘ d á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H ᢢ≤˘ Ø˘ æ˘ dG √ò˘˘¡˘ H π˘˘ª˘ ©˘ dG ï˘˘jQɢ˘J π˘˘Ñ˘ b ɢ˘gò˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘J É¡H IQô≤ŸG óYGƒ≤∏d kÉ≤ah ∂dPh ,áëFÓdG IOÉŸG ΩɵMC’ kÉ≤ah Ö∏£H Ωó≤àdG •ô°ûHh .áëFÓdG øe 3 ≠∏Ñe OhóM ‘ á≤ØædG ±ô°U ¿ƒµj -3 πµd áÑ°ùædÉH kÉjô¡°T QÉæjO 200 RhÉéj ’ ,π˘bCG ɢª˘¡˘jCG ¬˘H Ωƒ˘µÙG ≠˘˘∏˘ ÑŸG hCG ,ᢢ≤˘ Ø˘ f OQGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘e ø˘˘ ˘ ˘ ˘e ìɢ˘ ˘ ˘ ˘ àŸG Ohó˘˘ ˘ ˘ ˘ M ‘ ∂dPh ≠˘dÉ˘ÑŸG π˘«˘ °ü– ΩÉ“ ≈˘˘à˘ Mh ¥hó˘˘æ˘ °üdG .ádÉ◊G ájƒ°ùJ hCG É¡H ΩƒµÙG ¥hó˘˘æ˘ °üdG ¢Uɢ˘ °üà˘˘ NG π˘˘ ª˘ ˘°ûj ’ -4 ᢢ≤˘ ∏˘ £˘ ª˘ ∏˘ d ¬˘˘H Ωƒ˘˘µÙG ᢢ ©˘ ˘àŸG ≠˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘e øY É¡aô°U ÖLGƒdG äÉ≤ØædG óªéàeh ï˘jQɢJ ≈˘∏˘Y ᢢ≤˘ Hɢ˘°S ô˘˘¡˘ °TCG ᢢKÓ˘˘K Ió˘˘e .áëFÓdG √ò¡H πª©dG (10) IOÉe Ωɢ˘ µ˘ ˘MC’ kɢ ˘ ≤˘ ˘ ah ¥hó˘˘ ˘æ˘ ˘ °üdG ¤ƒ˘˘ ˘à˘ ˘ j øe É¡H ΩƒµÙG ≠dÉÑŸG π«°ü– ,¿ƒfÉ≤dG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y Ωƒ˘˘µÙG ¢Tɢ˘ ©˘ ˘e hCG ô˘˘ LCG hCG ÖJGQ ∂æH áæjõN É¡YGójEGh ,∫GƒMC’G Ö°ùëH ¢UÉÿG ÜÉ°ù◊G ‘ ,»eÓ°SE’G øjôëÑdG .á≤ØædG ¢VGôZC’ ¢ü°üıG ¥hóæ°üdÉH (11) IOÉe …hP ÒZ øe ¬«∏Y ΩƒµÙG ¿Éc GPEG ‘ øeh äÉ°TÉ©ŸG hCG QƒLC’G hCG äÉÑJôŸG ™aóH √QÉ£NEG ¥hóæ°üdG ≈∏©a ,º¡ªµM .¥hóæ°üdG ¤EG ¬«∏Y ¬H ΩƒµÙG ≠∏ÑŸG ¥hó˘æ˘°üdG π˘ë˘j ∫Gƒ˘˘MC’G ™˘˘«˘ ª˘ L ‘h ≈˘∏˘Y ¥ƒ˘≤˘M ø˘e ¬˘d ɢª˘«˘a ™˘˘Ø˘ à˘ æŸG πfi PÉîJG ∂dP π«Ñ°S ‘ ¬dh ,¬«∏Y ΩƒµÙG kÉfƒfÉb É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äGAGôLE’G ™«ªL .¬æe ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d (12) IOÉe áeÉbEG πfi ¬«∏Y Ωƒµëª∏d øµj ⁄ GPEG Öfɢ˘LC’G ø˘˘e ¿É˘˘c hCG ,OÓ˘˘Ñ˘ dɢ˘H Ωƒ˘˘∏˘ ˘©˘ ˘e ¿Éc hCG ,¬fGƒæY ≈∏Y ∫óà°ùj ⁄h Úª«≤ŸG ¿Cɢ°T ‘ …ô˘°ùà˘a ,êQÉÿɢ˘H Úª˘˘«˘ ≤ŸG ø˘˘e IQô≤ŸG ΩɵMC’G ,á≤ØædG ≠∏Ñà ¬àÑdÉ£e .kÉfƒfÉb (13) IOÉe ‘ á«∏Y ΩƒµÙG áeP IAGôH âÑãJ ’ »˘ª˘°SQ ∫ɢ°üjEG ÖLƒÃ ’EG á˘≤˘Ø˘æ˘ dG ø˘˘jO á≤ØædG OGó°S ó«Øj ¥hóæ°üdG øe QOÉ°U »˘˘à˘ dG ∞˘˘ jQɢ˘ °üŸG ᢢ aɢ˘ ch ɢ˘ ¡˘ ˘H Ωƒ˘˘ µÙG √òg π«°ü– π«Ñ°S ‘ ¥hóæ°üdG É¡∏ª– .á≤ØædG (14) IOÉe á≤ØædG ᪫b ¢UÉ≤fEÉH ºµM Qó°U GPEG ¬aô°U ≥Ñ°S Ée ´É£≤à°SG ” ,»©LQ ôKCÉH Égôjó≤J ‘ ≈YGôj äÉ©aO ≈∏Y IOÉjõdÉH GPEGh ,™˘Ø˘à˘æŸG äɢLɢ«˘ à˘ M’ Ö°Sɢ˘æŸG ó◊G á≤ØædG QGó≤e ¥hóæ°üdG ¬∏°üM Ée RhÉŒ »àdG ∞jQÉ°üŸG É¡«dEG kÉaÉ°†e É¡H ΩƒµÙG √òg π«°ü– π«Ñ°S ‘ ¥hóæ°üdG É¡∏ª– Ωƒ˘˘µÙG ¤EG ¥ô˘˘Ø˘ dG OQ ÖLh ,ᢢ ≤˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘dG ÜÉ°ù◊ IOÉjõdG êGQOEG Ö∏£j ⁄ Ée ,¬«∏Y í˘dɢ°üd ≠˘dÉ˘Ñ˘e ø˘˘e ó˘˘é˘ à˘ °ùj ɢ˘e ±ô˘˘°U .™ØàæŸG (15) IOÉe Ö∏£j ¿CG ∫GƒMC’G ™«ªL ‘ Rƒéj ’

:¢Sôég ódÉN - zøWƒdG{

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh

äGAGô˘LE’G Iô˘°TɢÑà ¥hó˘æ˘°ü∏˘d ™˘Ø˘ à˘ æŸG ¬H ΩƒµÙG AÉØ«à°S’ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG ɢgó˘Ñ˘µ˘J »˘à˘dG äɢahô˘°üŸGh á˘≤˘Ø˘æ˘dG ø˘˘e √òg AÉØ«à°SGh ±ô°U π«Ñ°S ‘ ¥hóæ°üdG .á≤ØædG ɢ˘¡˘ Ñ˘ ∏˘ £˘ j iô˘˘NCG äGó˘˘æ˘ ˘à˘ ˘°ùe ᢢ jCG -5 .¥hóæ°üdG (4) IOÉe øe áàbDƒŸGh á≤ØædG ±ô°U Ö∏W Ωó≤j ô˘jô˘≤˘J ¿Cɢ°ûH iƒ˘YO ΩɢbCG …ò˘˘dG ™˘˘Ø˘ à˘ æŸG ¥hóæ°üdG ¤EG É¡«a π°üØj ⁄h ,¬d á≤Øf ¢Vô¨dG Gò¡d √ó©j …òdG êPƒ‰C’G ≈∏Y :»∏j Ée ¬H ≥aôj ¿CG ≈∏Y áî°ùfh iƒYódG ¬àeÉbEG ó«Øj Ée -1 ó«˘Ø˘j ɢeh ,ɢ¡˘à˘ë˘F’ ø˘e ɢ¡˘«˘∏˘Y ¥ó˘°üe .É¡«a ºµM Qhó°U ΩóY ,¥ÉØfE’G ≈∏Y ¬JQób ΩóY âÑãj Ée -2 á˘eRÓ˘dG §˘˘HGƒ˘˘°†dGh ¥hó˘˘æ˘ °üdG ™˘˘°†jh .∂dòd ™˘Ø˘ à˘ æŸG ø˘˘e ™˘˘bƒ˘˘e »˘˘Hɢ˘à˘ c Ö∏˘˘W -3 ¬˘˘d ±ô˘˘°üj ɢ˘e º˘˘°üN ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘à˘ ˘≤˘ ˘aGƒÃ ób …òdG á≤ØædG ≠∏Ñe øe ,áàbDƒe á≤Øæc ɢ˘e GPEG ¥hó˘˘æ˘ °ü∏˘˘d √OQ hCG ,¬˘˘H ¬˘˘d º˘˘µ˘ ë˘ j .iƒYódG ¢†aôH ≈°†b hCG ∫ƒÑ≤H kÉÑÑ°ùe kGQGôb ¢ù∏ÛG Qó°üjh ±hôX ™bGh øe ∂dPh ,Ö∏£dG ¢†aôH .√óM ≈∏Y ádÉM πc (5) IOÉe ¬«a ó«≤J kÉ°UÉN kÓé°S ¥hóæ°üdG ó©j á©LGôe ó©H ,á≤ØædÉH Ú©ØàæŸG äÉÑ∏W ≥≤ëàdGh É¡H á≤aôŸG äGóæà°ùŸGh É¡JÉfÉ«H ô°TDƒjh ,áHƒ∏£ŸG •hô°û∏d É¡FÉØ«à°SG øe √󢢫˘ b ï˘˘ jQɢ˘ Jh º˘˘ bô˘˘ H Ö∏˘˘ W π˘˘ c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ó˘«˘Ø˘j k’ɢ°üjEG ™˘Ø˘à˘æŸG º˘∏˘ °ùjh π˘˘é˘ °ùdɢ˘H √󢫢b º˘bQh ¬˘Jɢ≤˘aô˘eh Ö∏˘£˘ dG Ëó˘˘≤˘ J .¬îjQÉJh (6) IOÉe ±ô°U äÉÑ∏W ¢üëa ¥hóæ°üdG ¤ƒàj É¡FÉØ«à°SG øe ≥≤ë˘à˘∏˘d ,á˘à˘bDƒŸG á˘≤˘Ø˘æ˘dG ‘h ¿ƒfÉ≤dG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°ûdG Úã˘MÉ˘Ñ˘dG ∞˘∏˘µ˘j ¿CG ¬˘dh ,á˘ë˘FÓ˘dG √ò˘˘g åëH AGôLEÉH ,¬d Ú©HÉàdG Ú«YɪàL’G »ÑdÉW øY áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y »YɪàLG ≈∏Y á≤aGƒŸG πÑb ,áàbDƒŸG á≤ØædG ±ô°U åëÑdG áé«àf ¢Vô©J ¿CG ≈∏Y ,É¡aô°U ™ØàæŸG á«≤MCG ióe ôjô≤àd ¢ù∏ÛG ≈∏Y .á≤ØædG ∂∏J ‘ (7) IOÉe QGô˘˘b ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J ¥hó˘˘ æ˘ ˘°üdG ¤ƒ˘˘ à˘ ˘j -1 É¡«≤ëà°ùŸ á≤ØædG ≠dÉÑe ±ô°üH ¢ù∏ÛG ïjQÉJ øe kÉeƒj 15 RhÉŒ ’ Ióe ∫ÓN •hô˘˘°û∏˘˘d kɢ «˘ aƒ˘˘à˘ ˘°ùe Ö∏˘˘ £˘ ˘dG Ëó˘˘ ≤˘ ˘J (9) IOÉŸG ΩɵMCG IÉYGôà ∂dPh ,áHƒ∏£ŸG á˘≤˘Ø˘æ˘dG ±ô˘°U ô˘ª˘à˘°ùjh ,á˘ë˘ FÓ˘˘dG ø˘˘e .√DhɨdEG hCG ºµ◊G πjó©J ºàj ⁄ Ée kÉjô¡°T ø˘˘e (3) ó˘æ˘Ñ˘dG º˘µ˘M Iɢ˘YGô˘˘e ™˘˘e -2 Qô˘˘≤˘ ˘j ,ᢢ ë˘ ˘FÓ˘˘ dG √ò˘˘ g ø˘˘ e (9) IOɢ˘ ˘ ŸG QGó˘≤ŸÉ˘H á˘à˘bDƒŸG á˘≤˘Ø˘ æ˘ dG ±ô˘˘°U ¢ù∏ÛG ᢢ ˘jQhô˘˘ ˘°†dG äɢ˘ ˘LÉ◊ɢ˘ ˘H »˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘j …ò˘˘ ˘ dG ¥GQhCG øe ¬eó≤j Ée Aƒ°V ‘ ,™Øàæª∏d •hô°Th ÜÉÑ°SCG ôaƒJ ó©Hh ,äGóæà°ùeh §≤a IóMGh IôŸh á≤ØædG √òg ¥É≤ëà°SG á≤ØædG ôjô≤J iƒYO ‘ ºµM Qó°üj ≈àM .∂dP ò«ØæJ ¥hóæ°üdG ≈∏Yh (8) IOÉe ᢢ≤˘ Ø˘ æ˘ dɢ˘H ™˘˘Ø˘ à˘ æŸG í˘˘dɢ˘°üd Q󢢰U GPEG OΰSG ,¬˘d á˘≤˘Ø˘f ô˘jô˘≤˘à˘H º˘˘µ˘ M á˘˘à˘ bDƒŸG ≠˘dÉ˘ÑŸG ø˘e ¬˘d ¬˘˘aô˘˘°U ” ɢ˘e ¥hó˘˘æ˘ °üdG

¿hDƒ˘ ˘ ˘ °ûdGh ∫ó˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘dG IQGRh äQó˘˘ ˘ ˘ °UCG ¥hóæ°üd á«∏NGódG áëFÓdG á«eÓ°SE’G .2007 á˘æ˘ °ùd 44 º˘bQ QGô˘≤˘dɢH á˘≤˘Ø˘ æ˘ dG π˘˘ë˘ j ¥hó˘˘æ˘ °üdG ¿CG á˘˘ë˘ FÓ˘˘dG ‘ Aɢ˘ Lh ≈˘∏˘Y ¥ƒ˘≤˘M ø˘e ¬˘d ɢª˘«˘a ™˘˘Ø˘ à˘ æŸG πfi ᢢeP IAGô˘˘ H âÑ˘˘ ã˘ ˘J ’h ,¬˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘Y Ωƒ˘˘ µÙG ÖLƒÃ ’EG á≤ØædG øjO ‘ ¬«∏Y ΩƒµÙG ó«Øj ¥hóæ°üdG øe QOÉ°U »ª°SQ ∫É°üjEG ∞˘jQɢ°üŸGh ɢ¡˘H Ωƒ˘˘µÙG ᢢ≤˘ Ø˘ æ˘ dG OG󢢰S π˘«˘Ñ˘°S ‘ ¥hó˘æ˘°üdG ɢ¡˘∏˘ª– »˘à˘dG á˘aɢc .á≤ØædG √òg π«°ü– ‘ á©ØàæŸG äÉÄØdG áëFÓdG ô°ü–h O’hC’G hCG ¿GódGƒdG hCG ,á≤∏£ŸG hCG áLhõdG ܃æj øe hCG á≤ØædG º¡d ÖŒ øe πc hCG ø˘˘e ¿ƒ˘˘©˘ Ø˘ à˘ æŸG º˘˘gh ,kɢ ˘fƒ˘˘ fɢ˘ b º˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘Y º˘¡◊ɢ°üd äQó˘°U ø˘jò˘dG Ú«˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ,ɢ˘gò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J Qò˘˘©˘ Jh ᢢ ≤˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘dɢ˘ H Ωɢ˘ µ˘ ˘MCG ø˘jò˘˘dG Ú«˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ø˘˘e ¿ƒ˘˘©˘ Ø˘ à˘ æŸGh ⁄h º¡d á≤Øf ôjô≤J ¿CÉ°ûH …hÉYO GƒeÉbCG ±ô˘°U ¥hó˘æ˘°üdG Qqó˘≤˘jh ,ɢ¡˘ «˘ a π˘˘°üØ˘˘j ±hôX ™bGh øe º¡æe πµd áàbDƒe á≤Øf .IóM ≈∏Y ádÉM πc ‘ ≥◊G ¥hóæ°ü∏d ¿CG áëFÓdG ôcòJh π˘˘c ‘ á˘˘à˘ bDƒŸG ᢢ≤˘ Ø˘ æ˘ dG ∫Gƒ˘˘ eCG OGOΰSG ™ØàæŸG ídÉ°üd ºl µM Qó°U GPEÉa ,∫GƒMC’G ,¬d á≤Øf ôjô≤˘à˘H nº˘nµ˘nM á˘à˘bDƒŸG á˘≤˘Ø˘æ˘dɢH øe ¬d ¬aô°U ” Ée ¥hóæ°üdG OΰSG ≠dÉ˘ÑŸG π˘«˘°üë˘à˘H ɢ¡˘H ¬˘d Ωƒ˘µÙG ≠˘dÉ˘ÑŸG º˘µ˘M GPEG ɢ˘eCG .¬˘˘«˘ ∏˘ Y Ωƒ˘˘µÙG ø˘˘e ᢢaɢ˘c ø˘e ≈˘∏˘Y ÖLh ,á˘≤˘Ø˘ æ˘ dG iƒ˘˘YO ¢†aô˘˘H ¤EG ÉgOôj ¿CG áàbDƒŸG á≤ØædG ¬d âaô°U ï˘˘jQɢ˘J ø˘˘e ø˘˘jô˘˘¡˘ °T ∫Ó˘˘N ¥hó˘˘ æ˘ ˘°üdG IQGOE’G ¢ù∏Ûh ,kÉ«FÉ¡f ºµ◊G IQhÒ°U äGAGô˘˘ ˘ LE’G ™˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘L Pɢ˘ ˘ î˘ ˘ ˘JG ‘ ≥◊G ,≠dÉÑŸG ∂∏J OGOΰS’ áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG .ÉgOQ ¿hO IQƒcòŸG IóŸG â°†≤fG GPEG :áëFÓdG ¢üf »∏j ɪ«ah (1) IOÉe ¿ƒµj ,áëFÓdG √òg ΩɵMCG ≥«Ñ£J ‘ áæ«ÑŸG ÊÉ©ŸG á«dÉàdG äGQÉÑ©dGh äɪ∏µ∏d ¢üædG ¥É«°S ¢†à≤j ⁄ Ée É¡æe πc øjôb :∂dP ÒZ 2005 áæ°ùd 34 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG :¿ƒfÉ≤dG .á≤ØædG ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ¥hóæ°üd á«∏NGódG áëFÓdG :áëFÓdG .á≤ØædG ¿hDƒ˘ ˘ °ûdGh ∫ó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG ô˘˘ ˘ jRh :ôjRƒdG .á«eÓ°SE’G ¥hó˘˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U IQGOEG ¢ù∏› :¢ù∏ÛG .á≤ØædG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘FQ :¢ù∏ÛG ¢ù«˘ FQ .á≤ØædG ¥hóæ°U .á≤ØædG ¥hóæ°U :¥hóæ°üdG hCG ,ᢢ≤˘ ˘∏˘ ˘£ŸG hCG ᢢ Lhõ˘˘ dG :¿ƒ©ØàæŸG º¡d ÖŒ øe πc hCG O’hC’G hCG ¿GódGƒdG .kÉfƒfÉb º¡æY ܃æj øe hCG á≤ØædG (2) IOÉe ‘ á≤ØædG ±ô°üH ¥hóæ°üdG ¢üàîj :á«JB’G ä’É◊G øjòdG Ú«æjôëÑdG øe ¿ƒ©ØàæŸG -1 Qò©Jh á≤ØædÉH ΩɵMCG º¡◊É°üd äQó°U .Égò«ØæJ øjòdG Ú«æjôëÑdG øe ¿ƒ©ØàæŸG -2 ÉŸh º¡d á≤Øf ôjô≤J ¿CÉ°ûH …hÉYO GƒeÉbCG ±ô˘°U ¥hó˘æ˘°üdG Qó˘≤˘jh ,ɢ¡˘ «˘ a π˘˘°üØ˘˘j ±hôX ™bGh øe º¡æe πµd áàbDƒe á≤Øf .IóM ≈∏Y ádÉM πc (3) IOÉe ™ØàæŸG øe á≤ØædG ±ô°U Ö∏W Ωó≤j ¤EG ,¬æY ܃æj øe hCG á≤ØæH ¬d ΩƒµÙG Gò¡d √ó©j …òdG êPƒ‰C’G ≈∏Y ¥hóæ°üdG :»∏j Éà kÉYƒØ°ûe ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,¢Vô¨dG º˘µ˘M ø˘e ɢ¡˘ «˘ ∏˘ Y ¥ó˘˘°üe á˘˘î˘ °ùf -1 Ωƒ˘µÙG ¤EG ¬˘fÓ˘YEG ó˘«˘Ø˘j ɢeh á˘≤˘ Ø˘ æ˘ dG .¬«∏Y πfih ¬«∏Y ΩƒµÙG ájƒg äÉfÉ«H -2 iôNCG äÉfÉ«H ¬jCGh ,¬∏ªY ô≤eh ¬àeÉbEG áàHÉãdG ¬Jɵ∏à‡ ≈∏Y ±ô©àdG ≈∏Y Ú©J .êQÉÿGh πNGódG ‘ ádƒ≤æŸG hCG ó«˘Ø˘J ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG »˘°Vɢb ø˘e IOɢ¡˘°T -3 .á≤ØædG ºµM ò«ØæJ á«fɵeEG ΩóY ø˘e ᢫˘°†jƒ˘Ø˘ J IQɢ˘ª˘ à˘ °SG ™˘˘«˘ bƒ˘˘J -4

á«fɵ°SE’G ™jQÉ°ûª∏d ∞«°ùdG QóæH »°VGQCG ¢ü«°üîJ ≈∏Y ≥aGƒJ ÜGƒædG ≥aGôe

zá«Ø«°TQCG{ ≥aGôŸG áæ÷ äÉYɪàLG øe

ÉeCG ,á«fɵ°SE’G ™jQÉ°ûª∏d »°VGQC’G ¢ü«°üîàH á°üàfl ÒZ É¡fCÉH ¿Éµa …QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùŸG RÉ¡éH »©«Ñ£dG §«£îàdG IQGOG IôjõL øe »Hô¨dG Aõ÷G ‘ ™≤J ∞«°ùdG QóæH á≤£æe ¿CÉH É¡jCGQ ‘ CGóH …òdG ,¿Éµ°SE’G ∂æÑd ɡ૵∏e ™LôJ á≤£æe »gh ,¥ôÙG IQGRh ‘ ᢫˘fɢµ˘°SE’G ™˘˘jQɢ˘°ûŸG ᢢeóÿ …Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SG ´hô˘˘°ûe Aɢ˘°ûfEG ΩÉ«≤d í∏°üJ á≤£æŸG âfÉc Ée GPEG ójóëàdh ,¿Éµ°SE’Gh ∫ɨ°TC’G á«FÉ¡ædG IQƒ°üdG áaô©e øe óH ’ ¬fEÉa É¡«∏Y Êɵ°SEG ´hô°ûe √òg ‘ √AÉ°ûfEG ¿Éµ°SE’G ∂æH ™eõj …òdG …Qɪãà°S’G ´hô°ûª∏d äÉeóN πHÉ≤e »°VGQC’G ∂∏J ≈∏Y ¿Éµ°SE’G ∂æH π°üM ɪc .á≤£æŸG õéY øe ÊÉ©j ’ ≈àMh ,»°VGQC’G ¿ÉaO πãe áeƒµë∏d É¡H ΩÉb §«£îàdÉH ΩÉb á«fɵ°SE’G äÉeóÿG Ëó≤Jh πjƒ“ ‘ »∏Ñ≤à°ùe »g ¿Éµ°SE’Gh ∫ɨ°TC’G IQGRhh ,É¡«∏Y …Qɪãà°SG ´hô°ûe áeÉbE’ äÉ˘Ñ˘∏˘£˘dG äɢ«˘Fɢ°üMEG Ö°ùë˘H »˘°VGQC’G ø˘e ɢ¡˘à˘Lɢ˘M Oó– »˘˘à˘ dG (∞˘jQBG) á˘≤˘£˘æ˘e ¢ü«˘°üî˘J ” ó˘≤˘a ,ɢ¡˘jó˘d IOƒ˘LƒŸG ᢫˘fɢ˘µ˘ °SE’G áeÉbE’ ó◊G ÜôZh ,óªM ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùe ∫ɪ°T á©bGƒdG á≤£æŸGh .¥ôÙG á¶aÉfi ‘ á«fɵ°SE’G ™jQÉ°ûŸG øªMôdGóÑY ∫OÉY ÖFÉædG øe πc ìGÎb’G Gƒeó≤e ¿CG ôcòj ≈°ù«Y ,Úæ«YƒÑdG π°†a ÂÉZ ,∫óæ°UƒH óªfi º«gGôHEG ,IOhÉ©ŸG Ëó≤˘Jh ¬˘à˘°SGQó˘d ∂dPh (…ó˘æ˘¡ŸG π˘«˘∏˘N ó˘ª˘M ,í˘à˘Ø˘dG ƒ˘HCG ó˘ª˘MCG .¢ù∏ÛG ¤EG ¬æY ôjô≤J

:Ö«ÑM AGôgR -zøWƒdG{

ìGÎb’G ≈˘∏˘Y ÜGƒ˘æ˘dG ¢ù∏˘éà á˘Ä˘ «˘ Ñ˘ dGh ≥˘˘aGôŸG ᢢæ÷ â≤˘˘aGh ™˘jQɢ°ûª˘˘∏˘ d ¥ôÙɢ˘H ∞˘˘«˘ °ùdG Qó˘˘æ˘ H »˘˘°VGQCG ¢ü«˘˘°üî˘˘à˘ H á˘˘Ñ˘ Zô˘˘H ¿Éµ°ùd áªcGΟG á«æµ˘°ùdG äɢLɢ«˘à˘M’G ᢫˘Ñ˘∏˘à˘d ∂dPh ,᢫˘fɢµ˘°SE’G á˘dÓ`` `L äÉ`` ©˘∏` `£˘à˘d kGò˘«` `Ø˘æ˘ J ìÎ`` ≤ŸG »˘˘JCɢ jh ,¥ô`` `ÙG ᢢ¶˘ aÉ`` fi ,ø`` WGƒ`` e π`` `µ˘ d ø`` µ˘ °ùeh ¢VQCG ¢ü«˘˘°üî˘˘à˘ H ¬`` ∏˘ ˘dG ¬˘˘ ¶˘ ˘Ø˘ ˘M ∂∏ŸG ∫ɨ°TC’G IQGRh iód á«fɵ°SE’G äÉÑ∏£dG OGóYCG ójGõJ ™e ɪ«°S’ .¿Éµ°SE’Gh áªcGΟG á«æµ°ùdG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd kÉ°†jCG ìÎ≤ŸG »JCÉj ɪc ¥É˘£˘f ø˘˘ª˘ °V ∞˘˘«˘ °ùdG Qó˘˘æ˘ H »˘˘°VGQCG ¿CG ᢢ°Uɢ˘N ,¥ôÙG »˘˘æ˘ WGƒŸ º˘gCG ió˘MEG ≥˘ë˘H 󢩢J ᢫˘æ˘µ˘°ùdG á˘∏˘µ˘°ûŸG ¿EG å«˘˘Mh ,º˘˘¡˘ à˘ ¶˘ aÉfi ÚæWGƒŸG πch πH ,¥ôÙG á¶aÉfi »æWGƒe ¬LGƒJ »àdG äÓµ°ûŸG Òaƒ˘Jh á˘∏˘ µ˘ °ûŸG √ò˘˘g π˘˘M ¿Eɢ a ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG äɢ˘¶˘ aÉfi »˘˘bɢ˘H ‘ »àdG ±GógC’G ºgCG øe ó©j ÚæWGƒª∏d á«aɵdG á«æµ°ùdG äGóMƒdG .á«æWƒdG iƒ≤dG ∞∏àflh ÜGƒædG ÉgÉæÑàj ™jQÉ°ûŸ ∞«°ùdG QóæH ¢VGQCG øe AGõLCG ¢ü°üîJ ¿CG ≈°ûîj ¿Éch πc á«Ñ∏àd ÒNCÉJh á∏bôY ∂dP ‘h ,ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SEG ÒZ iôNCG á«∏Ñ≤à°ùŸG hCG á«dÉ◊G AGƒ°S ¥ôÙG »æWGƒŸ á«æµ°ùdG äÉLÉ«àM’G IQGRƒdG äOÉaCG ó≤a ¿Éµ°SE’Gh ∫ɨ°TC’G IQGRh OhOôH ≥∏©àj ɪ«ah


alwatan news

øWƒdG QÉÑNCG 10

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

local@alwatannews.net

?çƒ∏àdG øe äÉjó∏ÑdG IQGRh øjCG ..¿Éµe πc ‘ IôKÉæàŸG áeɪ≤dG

!áeɪ≤dÉH ¢ü¨j á«æ«æ◊G …OGh ? Gòg øY ∫hDƒ°ùŸG øe

QÉæjO ÚjÓe 8 `dG ÉgójóŒ Oƒ≤Y RhÉŒ ºZQ

ó`````«©dG ∫Ó```N ¤ÉgCÓd zGQƒ∏a{ á````jóg .. á````eɪ≤dG øe ¿É```æWCG ¬àbõeh §£≤dG ÜÉ«fG ¬à°û¡àfG ¿CG ó©H áeɪ≤dG .ÉgQGƒ°ûe πªµJh ¬cÎJ πH ¿CÉH'': kÓFÉb ¬∏dGóÑY ø°ùM øWGƒŸG ÉgójCG ɪc á«dɪ°ûdGh á«Hƒæ÷Gh ≈£°SƒdG ≥WÉæŸG øe kÓc äôKɵJ ó˘≤˘a »˘Ä˘«˘Ñ˘dG çƒ˘∏˘à˘dG ø˘e á˘dɢM ¢û«˘©˘J ,á˘eɢª˘≤˘dG º˘cGô˘J ÖÑ˘°ùH á˘≤˘ £˘ æŸG ‘ ¢VQGƒ˘˘≤˘ dG ¢VGôeC’G QÉ°ûàfG øe ‹ÉgC’G ±ƒîJ øY ∂«gÉf .çƒ∏à∏d áé«àf áÄHhC’Gh ᢢYGQõ˘˘ dGh äɢ˘ jó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG IQGRh ø˘˘ °ùM Ödɢ˘ Wh ™«bƒàdÉH ÉgOƒYƒH AÉØjE’G ‘ á«dhDƒ°ùŸG πªëàH ™˘˘aó˘˘J ¿CGh ,‹É˘˘M π˘˘ë˘ c ¬˘˘à˘ bDƒŸG ᢢ cô˘˘ °ûdG ™˘˘ e ᢢcô˘˘°T ᢢ°übɢ˘æ˘ ˘e Aɢ˘ °SQEɢ ˘H äɢ˘ °übɢ˘ æŸG ¢ù∏› ∫GƒW ô¡°TCG òæªa øµ‡ âbh ´ô°SCÉH áaɶædG ¿CÉH ÚdhDƒ˘°ùŸG äɢë˘jô˘°üJ CGô˘≤˘fh ™˘ª˘°ùf ø˘ë˘fh ∂∏J iôJ ’h ΩÉjC’G ô“h kÉÑjôb πëà°S á∏µ°ûŸG .QƒædG OƒYƒdG

™ª÷ …ójóM ¢üØb ¤EG áeɪ≤dÉH íØ£J âfÉc ¿Éc AÉæKC’G ∂∏J ‘h ,É¡æY k’óH áeɪ≤dG ¢SÉ«cCG øe ¿ƒJôµdG ≥jOÉæ˘°U ¿ƒ˘≤˘à˘æ˘j ¿ƒ˘jƒ˘«˘°SCG ∫ɢª˘Y É¡°ùµ©J »àdG É¡°ùØf IQƒ°üdG ‘h ,áeɪ≤dG ÚH ¤EG »æÑdG øe ∫ÉeôdG ¿ƒd ∫ƒëàH ô°ûÑdG ÚY Ωó˘Yh ∫ɢeô˘dG ≈˘∏˘ Y ñɢ˘°ShC’G Aɢ˘≤˘ H ô˘˘KEG Oƒ˘˘°SC’G .É¡°ùæc ¿EG óªfi ÖæjR áæWGƒŸG âdÉb É¡à¡L øeh ¿B’G ¬«∏Y »g ɇ ÒãµH ∞¶fCG âfÉc á≤£æŸG ¿Éµa äÉjó∏Ñ∏d É¡YÉÑJGh áaɶædG ¢ü«°üîJ πÑb π°ûàæJ äÉ°ùHÉch ,äÉbô£dG ¿ƒ°ùæµj ∫ɪY ∑Éæg âbh ‘h ìÉÑ°üdG äÉYÉ°S hCG AÉ°ùe πc áeɪ≤dG ᢢcô˘˘°ûa ¬˘˘d ≈˘˘Kô˘˘j ™˘˘ °Vƒ˘˘ dɢ˘ a ¿B’G ɢ˘ eG ,Oófi §£≤∏d CÉé∏e ΩÉjC’ÉH áeɪ≤dG ∑ÎJ áaɶædG ¿CG ¿hO øe É¡àdGREÉH Ωƒ≤J ∂dP ó©H äGô°û◊Gh ¢ù«˘˘c ø˘˘e Iô˘˘Kɢ˘ æ˘ ˘àŸG ñɢ˘ °ShC’G ᢢ dGRCɢ ˘H çε˘˘ J

ô˘˘¡˘ °ûdG ≈˘˘¡˘ à˘ fG ≈˘˘à˘ M IOhófi ô˘˘ ¡˘ ˘°TCG ∫Ó˘˘ Nh á∏µ°ûŸG âdGRÉeh ,≈°†≤fGh ó«©dG AÉLh ∑QÉÑŸG .Ωƒj ó©H kÉeƒj É¡JQƒ£N ∞YÉ°†àJ áªFÉb á≤£æŸG …ó∏H ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øeh ø˘e Êɢ©˘J á˘≤˘£˘æŸG ¿CG …ó˘æ˘¡ŸG »˘∏˘Y ᢫˘Hƒ˘æ÷G ‹ÉgC’G πÑ≤à°SG ó≤a ,¬«∏Y ó°ùëj ’ »Ä«H çƒ∏J »àdG áeɪ≤dG øe ΩGƒcCG ≈∏Y ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ¤EG á˘aɢ°VE’ɢH ,I󢫢©˘H á˘aɢ°ùÃ É˘¡˘à˘ë˘FGQ ìƒ˘Ø˘J .á«æ«æ◊G …OGh ‘ áeɪ≤dG »eQ øe ¤óàJ áeɪ≤dG ¿EÉa ≈£°SƒdG á≤£æŸG ‘h ¥hò˘j …ò˘dG 808 ™˘˘ª› ‘ ᢢ°Uɢ˘ N äɢ˘ jhÉ◊G Êó˘Jh AÉŸGh AɢHô˘¡˘ µ˘ dG ´É˘˘£˘ ≤˘ fG ÚH ø˘˘jqô˘ eC’G .áaɶædG iƒà°ùe ∂∏˘à˘d ᢫˘fG󢫢 e IQɢ˘jõ˘˘H ø˘˘Wƒ˘˘dG âeɢ˘b ó˘˘bh ™WÉ≤àdG »Øa Öãc øY ™°VƒdG áaô©Ÿ ≥WÉæŸG »àdG äÉjhÉ◊G âdóÑà°SG …ƒ∏©dG ™ªÛ »∏NGódG

.øWGƒŸG á«ë°†dGh É¡£°ùHCG òØæj ⁄ OƒYhh á˘eɢª˘≤˘dG äɢjhɢM ≈˘∏˘Y á˘∏˘µ˘ °ûŸG ô˘˘°üà˘˘≤˘ J’h óbÉ©àŸG áaɶædG ácô°T ≈æà©J ¿CG ¿hO øe á∏ª¡ŸG á°SɵàfG ‘ »g ɢª˘æ˘«˘H ɢ¡˘Yɢ°VhCG π˘j󢩢à˘d ɢ¡˘©˘e äÉ«dBGh ádɪ©dG ¿Gó≤ah ,QÉ°†àM’G øe ádÉMh ≈∏Y ºFÉ≤dG »°ù«FôdG ¿Éjô°ûdG ó©J »àdG πª©dG áØ°UQC’G iôf ∂dòd ,ácô°ûdG AGõLCG »bÉH ájò¨J Ú£dG hCG ∫ÉeôdG øe πJ É¡aGôWCG ‘h É¡bƒa ∫ɢª˘Y ø˘e á˘£˘bɢ°ùàŸG ñɢ°ShC’G »˘bÉ˘Ñ˘H §˘∏˘àıG .áeɪ≤dG ∫É°ûàfCG AÉæKCG ácô°ûdG ôLɢæ˘M ¿CɢH iô˘j á˘aɢ¶˘æ˘dG ᢫˘°†≤˘d ™˘Ñ˘à˘àŸGh äɢ˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ dG IQGRh ô˘˘jò– ø˘˘e âØ˘˘L Újó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ≈∏Y πëà°S »àdG áKQɵdG øe äÉ°übÉæŸG ¢ù∏›h ,ó«©dG ΩÉjCGh ËôµdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN OÓÑdG É¡JÉëjô°üJ øe ójõJh ó«©J äÉjó∏ÑdG IQGRhh ,¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T π˘˘Ñ˘ b π– ±ƒ˘˘°S ᢢ∏˘ µ˘ ˘°ûŸG ¿Cɢ ˘H

:Ö«ÑM AGôgR -zøWƒdG{

πc ‹ÉgC’ ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ájóg â∏ã“ á«Hƒæ÷Gh á«dɪ°ûdGh ≈£°SƒdG äɶaÉÙG øe ΩÉeCGh äÉbô£dG ‘ áªcGΟG áeɪ≤dG ΩGƒcCG ‘ á≤£æŸG ∂∏J ‹ÉgCG íÑ°UCG ó≤a ,ΩÉjC’ÉH º¡HGƒHCG É¡æe ìƒØJ ,áî°ùàŸG áeɪ≤dG øe äÉjhÉM ≈∏Y ɢ¡˘«˘ a ᢢª˘ cGΟG ñɢ˘°ShC’Gh ᢢ¡˘ jô˘˘µ˘ dG í˘˘FGhô˘˘dG ágƒ°ûe IQƒ°U º°SÎd É¡aGôWCG ≈∏Y IôKÉæàŸGh . øjôëÑdG IQÉ°†◊ IQGRƒ˘˘ ˘ dG ¿CG ¤EG Ò°ûJ ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘dÉ◊G äGô˘˘ ˘ °TDƒŸGh á©HGôdG Iôª∏d á¡÷G ¢ùØf ™e ó≤©dG Oóéà°S »¡àæj PEG ,iôNCG ô¡°TCG áà°S IóŸ ‹GƒàdG ≈∏Y áØ∏µH πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jCG /Ȫ°ùjO ô¡°T ∫ÓN ó≤©dG á«fGõ«ŸG ¿EÉa ∂dòHh ,QÉæjO ∞dCG 700h Úfƒ«∏e ᢫˘fɢª˘ã˘dG ¥ƒ˘Ø˘J ó˘≤˘©˘dG ó˘jóŒ ≈˘∏˘Y á˘ahô˘°üŸG ∫ÉeBG ≈∏Y âYÉ°V ÚeÉY ∫ÓN QÉæjO ÚjÓe

á°übÉæŸG AÉ°SQEG Ú◊

IófÉ°ùe äÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ≈£°SƒdG ∞«¶æàd á∏ªM : ø°ù◊G

ºà¨dG ∞°Sƒj

¿hÉ©J ∑Éæg øµj ⁄ Ée íéæJ ¿CG øµÁ ’ á∏ª◊G √òg .ÚæWGƒŸG øe ¢†©H ‘ âªcGôJ áeɪ≤dG ¿CG '': ø°ù◊G í°VhCGh ¥É˘˘£˘ j ’ ó˘˘M ¤EG ɢ˘¡˘ æ˘ e ¢†©˘˘ Ñ˘ ˘dG π˘˘ °Uh PEG ≥˘˘ Wɢ˘ æŸG ô˘¡˘°T ɢª˘gh Úà˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æ˘ e º˘˘gCG Qhô˘˘e 󢢩˘ H kɢ °Uƒ˘˘°üNh πFÉ°ùŸG øe áaɶædG ádCÉ°ùe ¿CGh ô£ØdG ó«Yh ¿É°†eQ øe kÉ«°ù«FQ kÉ¡Lh É¡«a øWGƒŸG iôj »àdG ájôgƒ÷G .…ó∏ÑdG πª©dG ¬LhCG ≈£°SƒdG á≤£æŸG ájó∏H ΩÉY ôjóe ióHCG ¬à¡L øe ΩÉàdG ájó∏ÑdG OGó©à°SG ºà¨dG º«gGôHEG ∞°Sƒj ¢Sóæ¡ŸG ∫ƒ°Uh ó©H »JCÉJ »àdG á«æWƒdG á∏ª◊G ‘ ¿hÉ©à∏d kɢ°†jCG »˘JCɢJh x¿ó˘à˘e iƒ˘à˘°ùe ¤EG á˘aɢ¶˘æ˘dG äɢjƒ˘à˘°ùe .øgGôdG ™°VƒdG PÉ≤fE’

ø°ù◊G øªMôdGóÑY

§°ûªà°S áÑ≤JôŸG áaɶædG á∏ªM ¿CG kGócDƒe Iójó÷G ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dɢH ∂dPh á˘aɢc ≈˘£˘°Sƒ˘dG á˘≤˘£˘ æŸG Aɢ˘LQCG ɢ¡˘fCG kɢà˘a’ ô˘FGhó˘dG »˘˘∏˘ ㇠…ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¢ù∏ÛG Aɢ˘°†YCG á«æµ°ùdG ≥WÉæŸG ‘ ábRC’Gh AÉ«MC’Gh ´QGƒ°ûdG πª°ûà°S …OGƒfh ájÒN ≥jOÉæ°Uh äÉ«©ªL ™e ≥«°ùæàdG ºà«°Sh ɢ°k †jCG ìƒ˘à˘Ø˘e ÜÉ˘Ñ˘dG ¿CG kÉ˘Ø˘«˘°†e ,᢫˘HÉ˘Ñ˘°T äɢ«˘ ©˘ ª˘ Lh ᢢ∏˘ ª◊G ‘ •Gô˘˘î˘ f’G ‘ Úæ˘˘WGƒŸG ø˘˘e ÚÑ˘˘ZGô˘˘∏˘ d .á«æWƒdG äÉjƒ£e áªK ¿CG '': ≈£°SƒdG …ó∏H ¢ù«FQ QÉ°TCGh AÉ¡àf’G ó©H ÚæWGƒŸG ≈∏Y É¡©jRƒJ ºà«°S äGQɪà°SGh ∫ÓN øe ájó∏ÑdG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh á∏ª◊G øe ºcGôJ …CG øY ∫hCÉH k’hCG ÆÓHEÓd áæNÉ°S •ƒ£N íàa ¿CG kÉaOôe kGQƒa É¡àdGRE’ AÉ«MC’G ‘ áeɪ≤∏d ¢SóµJ hCG

´ô°ûdGh íHôdG ÚH ⪰ù≤fG ¤ÉgC’G AGQBG

:á«Hƒæ÷G …ó∏H ¢ù∏› -zøWƒdG{

≈˘£˘°Sƒ˘dG á˘≤˘£˘æŸÉ˘H …ó˘∏˘Ñ˘ dG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ ìô˘˘°U ∞˘«˘¶˘æ˘à˘d IÒÑ˘c ká˘∏˘ª˘M '':¿CG ø˘°ù◊G ø˘˘ª˘ Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y É¡d OGóYE’G …ôéj ÉgôFGhO ™«ªéH ≈£°SƒdG á≤£æŸG ™e ≥«°ùæàdÉH IófÉ°ùe á«æWh äÉcô°T ™e Ö«JÎdÉH ∞∏˘àfl ™˘e ¿hɢ©˘à˘dɢHh á˘jó˘∏˘Ñ˘dɢH …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG Rɢ¡÷G äɢcô˘°ûdG õ˘é˘Y π˘X ‘ ᢢ≤˘ £˘ æŸG ‘ ™˘˘ª˘ àÛG í˘˘FGô˘˘°T ó©H á°UÉN ,¬Lh πªcCG ≈∏Y ÉgQhóH ΩÉ«≤dG øY á«dÉ◊G . ¬JÉjƒà°ùe ≈fOCG ¤EG áaɶædG ™°Vh QƒgóJ ¿CG ø˘µÁ ’ …ó˘∏˘H ¢ù∏˘é˘ ª˘ c ɢ˘æ˘ fEG'': ø˘˘°ù◊G ∫ɢ˘bh Gòg ¿CGh …ójC’G ‘ƒàµe ój ≈∏Y kGój ™°†fh âµ°ùf á˘cô˘°ûdG ≈˘∏˘Y ᢰübɢæŸG Aɢ˘°SQEG Ú◊ »˘˘JCɢ j ∑ô˘˘ë˘ à˘ dG

¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûj äÉjó∏ÑdG ôjRh »HóH …QÉ```ªãà°S’G Ö```«µ°S »```à«°S

ôHÉ≤ŸG äÉ¡LGh ≈∏Y ájQÉŒ äÓfi AÉ°ûfEG ¢ûbÉæJ ájó∏ÑdG ¢ùdÉÛG :á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi-zøWƒdG{

…OÉ◊G º«gGôHEG

®ƒØfi ¢SÉÑY

¥hòdG A’Dƒg »°ùf øµdh ,IÈ≤ŸG π≤f Rƒé«a AÉæHCG ºg øjòdG ¢SÉædG Qƒ©°T IÉYGôeh ÜOC’Gh . ''Úfƒaóª∏d ¿GƒNEGh ó˘˘Lƒ˘˘J ’ ¿Cɢ H ±É˘˘bhC’G ÜGƒ˘˘ L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y kGOQh âæ°ùMCG ƒd '' ∫Éb ôHÉ≤ŸG ôjƒ£àd á«fGõ«e ɢ˘¡˘ «˘ ≤˘ °ûH ±É˘˘bhC’G ≈˘˘∏˘ Y ᢢ Ñ˘ ˘bɢ˘ ©˘ ˘àŸG IQGOE’G GƒLÉàMG ÉŸ ,ÉvjQɪãà°SGh ÉvjQGOEGh kÉ«dÉe πeÉ©àdG π«∏≤dG º¡«∏Y QóJ ÉÃQ »àdG äÓÙG √ò¡d »˘°VGQC’G ø˘e º˘˘«˘ ∏˘ Y ɢ˘¡˘ H ¬˘˘∏˘ dGh ∂∏“ »˘˘gh ôHÉ≤ŸG ≈∏Y ∫ƒNódG øY É¡«æ¨J »àdG ™£≤dGh .'' ÉgQɪãà°SG ádhÉfih …ó˘∏˘H ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ¿CG ô˘˘cò˘˘dɢ˘H ô˘˘jó÷G ¿CÉH ≥HÉ°S âbh ‘ ∞°ûc á«Hƒæ÷G á≤£æŸG ó˘MCG ø˘e Ωó˘g »˘Hô˘¨˘ dG ´É˘˘aô˘˘dG IÈ≤˘˘e Qƒ˘˘°S ¿hO ø˘˘e ,¿B’G ≈˘˘à˘ M ᢢahô˘˘©ŸG ÒZ äɢ˘ ¡÷G √ò˘˘g π˘˘ ã˘ ˘e Pɢ˘ î˘ ˘JG π˘˘ Ñ˘ ˘b ¢ù∏ÛG IQɢ˘ °ûà˘˘ °SG Gò˘˘g π˘˘ã˘ e ‹É˘˘gC’G ô˘˘µ˘ æ˘ à˘ °SG ɢ˘ª˘ c ,Iƒ˘˘£ÿG .äGƒeC’G áeôM ¢ùÁ …òdG ±ô°üàdG

ÚH Úª˘˘°ù≤˘˘æ˘ e ¢Sɢ˘ æ˘ ˘dG ¿CG '': ¤EG Qɢ˘ °TCGh ó˘Fɢ°ùdG ƒ˘˘g ∫hC’G …CGô˘˘dGh ¢VQɢ˘©˘ eh ó˘˘jDƒ˘ e ∫ɪgEG øe ôHÉ≤ŸG É¡°û«©J »àdG IÉfÉ©ŸÉH ¬ª∏©d .'' É¡MÉààaG ºàj ±ƒ°S »àdG äÓÙG ¿CÉH ócCGh ™˘jQɢ°ûe Ωɢ≤˘J ø˘˘dh ™˘˘bƒŸG ᢢfɢ˘µ˘ e »˘˘YGΰS äÓfih äGOGô˘H ɢ¡˘Ñ˘ ∏˘ ZCɢ a Aɢ˘«◊G ¢Tó˘˘î˘ J ¢ùdÉÛG ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘ L ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,ᢢ ˘«˘ ˘ eó˘˘ ˘N . ójDƒJ ájó∏ÑdG ÖFɢæ˘dG ∫ɢb »˘˘Hɢ˘«˘ æ˘ dG 󢢫˘ ©˘ °üdG ≈˘˘∏˘ Yh IQGOEG ¤EG ™Lôj ôeC’G ¿EG '':…OÉ◊G º«gGôHEG ™bGh º∏X ∑Éæg ¿Éc ¿EGh ,É¡«≤°ûH ±ÉbhC’G ¬∏gCG ¤EG ≥◊G ´ÉLQEG πLCG øe πNóàf Éæ¡a .'' í°VhCG »Hô¨dG ´ÉaôdG IÈ≤à ≥∏©àj ɪ«ah ÉÃQ ihɢà˘a ∑ɢ˘æ˘ g ¿CG ɢ˘æ˘ ©˘ ª˘ °S ɢ˘e ≈˘˘∏˘ Y '': ¬fCG ¤G Ò°ûJ øjòØæàŸG ¢†©H ÉgAGQh ≈Øîàj áæ°S Ú©HQCG áfƒaóe IRÉæL ôNBG ≈∏Y ôe GPEG

ΩÉjCG πÑb »Hô¨dG ´ÉaôdG Qƒ°S Ωóg øµj ⁄ AÉ°ûfE’ ¬LƒJ ∑Éæ¡a , GkôpHÉY ÉkKpOÉM IójóY ô˘˘ ˘ Hɢ˘ ˘ ≤ŸG ᢢ ˘ ¡˘ ˘ ˘LGh ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ᢢ ˘ jQÉŒ äÓfi ƒgh ,IÈ≤ŸG ôjƒ£J ‘ É¡©jQ øe IOÉØà°SÓd á«æ°ùdGh ájôØ©÷G ±ÉbhC’G IQGOEG ¬H â©aO Ée ¿hO ø˘e äɢ˘¶˘ aÉÙG ᢢaɢ˘µ˘ H √ÉŒ’G Gò˘˘g ‘ á≤aGƒÃ ¬LƒàdG Gòg ≈¶ë«°S π¡a AÉæãà°SG øe IÈ≤ŸG ¬∏uµ°ûJ ÉŸ á°UÉN ?øWGƒŸG É°VQh .á«MhQh á«Yô°Th á«æjO áfɵe ¢ûbɢ˘f ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ M ìÎ≤ŸG π˘˘«˘ ˘°Uɢ˘ Ø˘ ˘J äCGó˘˘ H ¬˘˘Jɢ˘°ù∏˘˘L ô˘˘NBG ‘ ≈˘˘£˘ °Sƒ˘˘ dG …ó˘˘ ∏˘ ˘H ¢ù∏› »æjódG ™HÉ£dG ΩΖ äÓfi íàa ádCÉ°ùe ™˘Lô˘j ¿CGh äGQó˘jƒ˘æ˘dG IÈ≤˘˘e ᢢ¡˘ LGh ≈˘˘∏˘ Y ƒ°†©dG ¥ô£J å«M ,á≤£æŸG ‹ÉgCG ¤EG É¡©jQ ¿ƒ˘˘°†aGQ ‹É˘˘gC’G ¿EG '' ¬˘˘dƒ˘˘≤˘ H ¿É˘˘ eCG »˘˘ °VQ ɢ˘kcô– ∑ɢ˘æ˘ g ¿Cɢ ˘Hh Ió˘˘ °ûH Iô˘˘ µ˘ ˘Ø˘ ˘dG √ò˘˘ ¡˘ ˘d ÉkaÓàNG ∑Éæg ¿CÉHh ⪫bCG ∫ÉM ‘ É¡àdGRE’ É¡fCG ºµ˘ë˘H ´ƒ˘°Vƒ˘ª˘∏˘d ᢫˘Yô˘°ûdG á˘¡˘Lƒ˘dG ‘ ɪc ,á«Øbh ÒZ iôNCG IQÉJh á«Øbh IÈ≤e IÈ≤ŸG √ò˘˘ ˘g ¿hDƒ˘ ˘ °T ¿hô˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ j ‹É˘˘ ˘ g’ C G ¿CG …CÉH ΩÉ«≤dG πÑb ôeC’G ‘ º¡JQÉ°ûà°SG ¤hC’Éa ò«ØæJ π«LCÉJ ” ∂dP ≈∏Y AÉæHh ,''Iƒ£N π˘ã‡ π˘Ñ˘b ø˘e ¬˘à˘ °SGQO º˘˘à˘ J ≈˘˘à˘ M ´hô˘˘°ûŸG ‘ ∂dòH ¢ù∏ÛG IOÉaEGh ô¡°T ∫ÓN IôFGódG äɢ˘ ˘ jó˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ dG IQGRh ¤EG ìÎ≤ŸG ™˘˘ ˘ ˘aQ ÚM .¬à°SGQód …ó∏H ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Éb ¬à¡L øeh ´hô˘˘°ûŸG ¿EG '': ®ƒ˘˘Øfi ¢Sɢ˘Ñ˘ ˘Y ≈˘˘ £˘ ˘°Sƒ˘˘ dG IQGOEÉa á«Yô°ûdG øjRGƒŸG ™e ≥aGƒàdÉH ΩÉ≤«°S kÉ«ª°SQ ™ÑàJ »¡a ¬LƒàdG Gò¡H ™aóJ ±ÉbhC’G äÉ¡LGh ¿EG '': ±É°VCGh ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG Qƒ˘Ñ˘b ɢ¡˘«˘a ó˘Lƒ˘J ’h á˘∏˘¨˘à˘°ùe ÒZ ô˘Hɢ˘≤ŸG ¢ü«°üîJh ÉgQɪãà°SG øµÁ á«dÉN ¢VQCGh ±É˘˘bhC’G IQGOEɢ a ,IÈ≤ŸG ô˘˘jƒ˘˘ £˘ ˘à˘ ˘d ɢ˘ ¡˘ ˘©˘ ˘jQ . ''∂dòd ≠dÉÑe ∂∏“ ’ á«©«°ûdGh á«æ°ùdG

ôjRƒdG IQOɨe

á˘jQɢª˘ã˘à˘°S’G ¢Uô˘Ø˘dɢH iȵ˘dG äɢcô˘˘°ûdGh Ú«ŸÉ˘˘©˘ dG äɢ˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¿ƒ˘˘Ä˘ °T IQGRh ɢ˘¡˘ ˘eó˘˘ ≤˘ ˘J »˘˘ à˘ ˘dG äɢ˘ eóÿGh ácQÉ°ûŸG ≈∏Y …ƒæ°S πµ°ûH IQGRƒdG ¢Uô–h .áYGQõdGh É¡JÉeóN ¢Vô©d ¢UÉN ìÉæéH Ö«µ°S »à«°S ¢Vô©e ‘ ‘ ΩÉ©dG ¬LƒàdÉH »ŸÉ©dG ™ªàÛG ∞jô©Jh ¬dÓN øe Ö°Sɢ˘æŸG ñɢ˘æŸG Òaƒ˘˘J å«˘˘M ø˘˘ e ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢ µ˘ ˘∏‡ .áHƒ∏£ŸG äÓ«¡°ùàdG ™«ªL Ëó≤Jh äGQɪãà°SÓd iƒà°ùe ≈∏Y ÈcC’G …ƒæ°ùdG ¢Vô©ŸG Gòg Èà©jh .¬H ácQÉ°ûŸG äÉcô°ûdGh ∫hódG OóY å«M øe ⁄É©dG ¢TQhh äGhóædG øe OóY ¢Vô©ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y ΩÉ≤Jh äGó˘˘é˘ à˘ °ùe ô˘˘NCG ≈˘˘∏˘ Y Aƒ˘˘°†dG §˘˘∏˘ °ùJ »˘˘à˘ dG π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dG äɢcô˘˘°ûdG ÈcCG ɢ˘¡˘ «˘ a ∑Qɢ˘°ûjh …Qɢ˘≤˘ ©˘ dG Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G .∫ÉÛG Gòg ‘ Ú«ŸÉ©dG Ú«°UÉ°üàN’Gh ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¢VQɢ˘©ŸG ÖLQ ø˘˘H ô˘˘jRƒ˘˘dG Qhõ˘˘ «˘ ˘°Sh áëæLC’G Qhõ«°S ɪc Ö«µ°S »à«°S ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÉÛG ‘ ᢢ ˘ ˘«ŸÉ˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ dG äɢ˘ ˘ ˘cô˘˘ ˘ ˘°ûdG iȵ˘˘ ˘ ˘H ᢢ ˘ ˘°UÉÿG ÖLQ øH ôjRƒ∏d ≥aGôŸG óaƒdG ¿CG ôcòj .…Qɪãà°S’G Qɢ°ûà˘°ùŸG ô˘°†ÿG ó˘ª˘ MCG øÁCG ¢Só˘˘æ˘ ¡ŸG :ø˘˘e ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ j ,»æØdG QÉ°ûà°ùŸG …õ«æÿG »∏Y ¿ƒY ¢Sóæ¡ŸGh ,»æØdG äÉeóî∏d óYÉ°ùŸG π«cƒdG ï«°ûdG Qƒf óªfi ó«°ùdGh Ú°ù◊GóÑY GRÒe óªfi ¢Sóæ¡ŸGh ácΰûŸG ájó∏ÑdG ¢SÉ˘Ñ˘Y ó˘ªfi 󢫢°ùdGh π˘eɢ°ûdG …ó˘∏˘Ñ˘ dG õ˘˘côŸG ¢ù«˘˘FQ .∫hCG ≥«KƒJh ΩÓYEG »FÉ°üNCG ≈°ù«Y

:áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG IQGRh-zøWƒdG{

ø°ùM Qƒ°üæe áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°T ôjRh π°Uh »HO IQÉeEG ¤EG ¢ùeCG Ωƒj ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ÖLQ øH äɢ«˘dɢ©˘a Qƒ˘°†◊ Ió˘ë˘àŸG ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG äGQɢ˘eE’G ᢢdhó˘˘H º¶æj …òdGh ÖMÉ°üŸG ô“DƒŸGh Ö«µ°S »à«°S ¢Vô©e .2007 ôHƒàcCG 18 ¤EG 16 øe IÎØdG ‘ …ƒæ°S πµ°ûH ᢢ ˘«ŸÉ˘˘ ˘©˘ ˘ dG äɢ˘ ˘cô˘˘ ˘ °ûdG iÈc ¢Vô˘˘ ˘ ©ŸG ‘ ∑Qɢ˘ ˘ °ûjh »˘Mɢ«˘°ùdGh …Qɢ≤˘©˘dG Qɢª˘ã˘à˘°S’G ∫É› ‘ ᢢ°ü°üàŸG Gò˘g ‘ ᢫ŸÉ˘©˘ dG äGQƒ˘˘£˘ à˘ dG ô˘˘NCG ¢Vô˘˘Y ±ó˘˘¡˘ H ∂dPh .IÒÑc á«æjôëH äÉcô°T É¡æ«H øeh ,∫ÉÛG ¢VQÉ©ŸG √òg πãe ¿CG '': ÖLQ øH ôjRƒdG í°VhCGh »àdG á∏eɢ°ûdG ᢫˘fGô˘ª˘©˘dG Iô˘Ø˘£˘dG ™˘e ɢeɢ颰ùfG »˘JCɢJ ɢ¡˘æ˘«˘H ø˘eh »˘é˘«˘∏ÿG ¿hɢ©˘à˘dG ¢ù∏› ∫hO ɢ˘gó˘˘¡˘ °ûJ ÒãµdG ÜÉ£≤à°SG øe â浓 »àdGh øjôëÑdG áµ∏‡ .IÒNC’G IÎØdG ‘ ájQɪãà°S’G ™jQÉ°ûŸG øe øe IOÉØà°S’G ≈∏Y á°üjôM IQGRƒdG ¿CG ôjRƒdG ócCGh …QÉ≤©dG ∫ÉÛG ‘ á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG ÜQÉŒh äÉYÉÑ£fG ɪ«a É¡JGAGôLEG π«¡°ùJh áeó≤ŸG É¡JÉeóN ôjƒ£J πLC’ .É¡©«é°ûJh äGQɪãà°S’G ÜòéH ≥∏©àj ¤EG ¢Vô©ŸG Gòg ‘ É¡àcQÉ°ûe øe IQGRƒdG ±ó¡Jh ô˘jƒ˘£˘J ‘ ᢰVhô˘©ŸG ™˘jQɢ°ûŸG ᢫˘Yƒ˘f ø˘˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °S’G ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùŸG ∞˘jô˘©˘J ÖfɢL ¤EG ᢫˘eóÿG ɢ¡˘©˘ jQɢ˘°ûe


11

øWƒdG QÉÑNCG

alwatan news

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

local@alwatannews.net

zá«°SÉ«°ùdG äɪ«¶æàdG ¿ƒfÉb{ ìôW ¥ÉaƒdG áÑZQ ≈∏Y kÉ≤«∏©J

Ú∏≤à°ùŸGh πàµdG ™«ªL ≥aGƒàH ≈¶– ¿CG Öéj ÚfGƒ≤H äÉMÎ≤ŸG :ÜGƒf

¿ƒjõØ∏ædGh áYGPE’G áÄ«g ≈æÑe

…ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ‘ ʃfÉ≤dG πjó©àdG Ö∏W ó©H ádÉ°†ØdG ô°UÉf

…ô°ShódG ø°ùM

™«ªL ¿CÉH ∂dPh ,πàµdG ™«ªL ¬H Ωõà∏J ™˘˘°†î˘˘à˘ °S ìô˘˘£˘ à˘ °S »˘˘à˘ dG äɢ˘Mhô˘˘ WC’G øe á˘aɢc π˘à˘µ˘dG ÚH ¥É˘Ø˘J’Gh ≥˘«˘°ùæ˘à˘∏˘d É¡∏«µ°ûJ ” »àdG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ∫ÓN .¢ù∏ÛG ‘ πàµdG ÚH kGôNDƒe ≈∏Y ≥aGƒàdG πLCG øe ∂dPh'' :∫Ébh »˘˘ ˘à˘ ˘ dG äɢ˘ ˘Yƒ˘˘ ˘ °VƒŸGh äɢ˘ ˘ MÎ≤ŸG √ò˘˘ ˘ g É¡«a áæé∏dG √ògh ,¢ù∏ÛG ‘ ìô£à°S .''πàµdG ™«ªL øe π«ã“ ɢ¡˘∏˘«˘ã“ âdƒ˘M ÈæŸG á˘∏˘à˘c ¿CɢH Oɢ˘aCGh Qƒà˘có˘dG ÖFɢæ˘dG ø˘e á˘æ˘é˘∏˘dG √ò˘g π˘NGO ¥É˘˘Ø˘ J’G ”h ,kɢ «˘ °ü°T ¬˘˘d ó˘˘ª˘ MCG »˘˘∏˘ Y Ak GóàHG QhódG Gò¡H Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y kGôNDƒe .á∏Ñ≤ŸG äÉYɪàL’G øe ≥˘˘«˘ °ùæ˘˘à˘ dG º˘˘à˘ j ¿CG ᢢdɢ˘°†Ø˘˘dG ™˘˘bƒ˘˘ Jh É¡°VôY πÑb ¥ÉaƒdG áÑZQ ∫ƒM ≥aGƒàdGh √ò˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘ J ¿CG kɢ «˘ æ˘ ª˘ ˘à˘ ˘e ,¢ù∏ÛG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y á˘∏˘à˘c Aɢ°†YCG ÚH Ió˘Fɢ˘°ùdG »˘˘g Iô˘˘¶˘ æ˘ dG ìÎ≤ŸG hCG áÑZôdG ∂∏J »JCÉJ ≈àM ¥ÉaƒdG á˘Hƒ˘∏˘£ŸG Iƒ˘≤˘dG Ö°ùà˘µ˘Jh ≥˘«˘°ùæ˘à˘dG 󢢩˘ H .¢ù∏ÛG ≈∏Y É¡MôW óæY É¡≤«≤ëàd

¤EG êɢà˘ë˘j Gò˘g ø˘µ˘dh ,¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ H ìÎ≤à Aɢ°†YC’Gh ¢ù∏ÛGh á˘æ˘é˘∏˘dG »˘˘Ø˘ à˘ d âbh .''º¡jCGôH ø˘°ùM ÖFɢ˘æ˘ dG ∫ɢ˘b ,ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘eh ’ Ωƒ˘«˘dG ≈˘à˘M ìô˘£˘dG Gò˘g'' :…ô˘˘°Shó˘˘dG ∞˘ë˘°üdG ‘ √ɢfCGô˘˘b ɢ˘eÓ˘˘c ¬˘˘fƒ˘˘c h󢢩˘ j ¿ƒfÉ≤H ìÎ≤ªc ¬«∏Y ™∏£f ⁄ ..á«∏ÙG QhO ∫ÓN øe ¬MôW ¥ÉaƒdG á∏àc …ƒæJ .''ÊÉãdG OÉ≤©f’G ™e áØbh øe Éæd óH ’ øµdh'' :OGRh äGQÈe á˘aô˘©˘e êɢà˘ë˘ f ɢ˘æ˘ fEG PEG ,¥É˘˘aƒ˘˘dG √òg πãe ¿C’ ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ìô£d á∏àµdG ≈˘˘ ˘¶– ¿CG Ö颢 ˘j ÚfGƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ H äɢ˘ ˘ MÎ≤ŸG ⁄ GPEGh ,Ú∏≤à°ùŸGh πàµdG ™«ªL ≥aGƒàH ¢ùØ˘˘f ‘ ™˘˘≤˘ ˘æ˘ ˘°ùa ≥˘˘ aGƒ˘˘ J ∑ɢ˘ æ˘ ˘g ø˘˘ µ˘ ˘j QhO ∫Ó˘N ɢ¡˘«˘a É˘æ˘ ©˘ bh »˘˘à˘ dG äÓ˘˘µ˘ °ûŸG »˘©˘jô˘°ûà˘dG π˘°üØ˘˘dG ø˘˘e ∫hC’G Oɢ˘≤˘ ©˘ f’G .''ÊÉãdG ÈæŸG ᢢ ˘ ∏˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘c ƒ˘˘ ˘ ˘°†Y ô˘˘ ˘ ˘cP ,∂dP ‘h ¿CG á˘dɢ˘°†Ø˘˘dG ô˘˘°Uɢ˘f ÖFɢ˘æ˘ dG »˘˘eÓ˘˘°SE’G πªY §N ‘ Ò°ùdG CGóH ÜGƒædG ¢ù∏›

ójóL »eÓYEG QOɵH ™àªàJ á∏≤à°ùe áÄ«g z¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G{

Úæ«YƒÑdG ÂÉZ

:ó«ÛG óÑY ¿ÉæL - zøWƒdG{

ø˘e º˘¡˘Ø˘bGƒ˘e ÜGƒ˘æ˘dG ø˘e Oó˘Y ió˘HCG äɢª˘«˘¶˘æ˘à˘dG ¿ƒ˘fɢb ìô˘W ¥É˘˘aƒ˘˘dG á˘˘Ñ˘ ZQ äɢ«˘©˘ª÷G ¿ƒ˘fɢb ø˘˘e k’ó˘˘H ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG .á«°SÉ«°ùdG ádÉ°UC’G á∏àc ¢ù«FQ ∫Éb ,¬ÑfÉL øªa ø˘˘µ˘ eCG GPEG'' :Úæ˘˘«˘ Yƒ˘˘Ñ˘ dG Âɢ˘Z ÖFɢ˘æ˘ ˘dG OGƒÃ ‹É◊G äɢ«˘©˘ª÷G ¿ƒ˘fɢb π˘˘j󢢩˘ J ôNBG ¿ƒfÉb …CG ìôW øY »æ¨J áªFÓe ‘ ô˘¶˘æ˘æ˘°S ’EGh ¢Vô˘¨˘dɢH »˘Ø˘«˘ °S ∂dò˘˘a IAGô˘˘b kɢ ª˘ FGO êɢ˘à– ÚfGƒ˘˘≤˘ ˘dɢ˘ a ,ô˘˘ eC’G ,ᢢjOɢ˘Y äɢ˘Ñ˘ ZQ â°ù«˘˘d ɢ˘ ¡˘ ˘fC’ ᢢ «˘ ˘fCɢ ˘à˘ ˘e √òg ‘ óLh ¿EG Qƒ°ü≤dGh π∏ÿG áaô©eh ¿ÉµeE’G Qób É¡∏jó©J ádhÉfih ÚfGƒ≤dG ¿CG ™«£à°SCG ’ ,∂dP ≈∏Y AÉæHh .π°†aCG ∫óY ÉÃQ ¬fC’ ìô£dG ∂dP ≈∏Y ΩõLCG ‘ ìô˘˘W ɢ˘e ≈˘˘∏˘ Y äɢ˘ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ à˘ dG ¿ƒ˘˘ fɢ˘ b .''≥HÉ°ùdG á˘∏˘à˘c ≥˘M ø˘e'' :Úæ˘«˘Yƒ˘˘Ñ˘ dG ±É˘˘°VCGh Ωó˘˘≤˘ à˘ ˘dG Aɢ˘ °†YCG ᢢ °ùª˘˘ N …CG hCG ¥É˘˘ aƒ˘˘ dG

øªMôdGóÑY ó«°ùdG óªMCGh …ƒ∏©dG óªMCG ±ô°T ≥jó°U É≤HÉ°S Òª˘°S Qƒ˘à˘ có˘˘dGh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG Oɢ˘°üà˘˘b’Gh ᢢ«˘ dÉŸG IGRh ø˘˘Y kÓ˘ ㇠iQƒ°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Yh áë°üdG IQGRh øY Ó㇠¿ÉØ∏N ¬∏dGóÑY ¢ù∏› ƒ°†Yh »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S »e Ió«°ùdGh hôîa óªfi ∫ɪL ø˘°ùM ô˘bɢH ó˘ª˘MCG Qƒ˘à˘có˘dGh »˘°û÷G ᢫˘¡˘ H IQƒ˘˘à˘ có˘˘dG iQƒ˘˘°ûdG ¢ù∏› QGôb Qhó°U òæe ¬H πªY …òdGh á∏≤ŸG óªfi ¢ù«ªNh IQGOE’G ¢ù∏› ó≤Y ¬æ«M øeh Ω 1997 πjôHCG 13 ïjQÉàH AGQRƒdG ᢢ©˘ Ñ˘ °S ɢ˘Ñ˘ jô˘˘≤˘ J ɢ˘gOó˘˘Y ≠˘˘∏˘ H äɢ˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ø˘˘e GkOhófi GkOó˘˘ Y OóY É¡æe πµ°ûJ »àdGh 2000 ΩÉ©dG ≈àM ᪶àæe ÒZ äÉYɪàLG á«dÉŸG OQGƒŸG áæ÷h èeGÈdG áæ÷ É¡æe á«YôØdG ¿Éé∏dG øe ¢ù∏› ¤G áYƒaôŸG ôjQÉ≤àdG øe Oó©H âLôN »àdGh áÄ«¡∏d AÉ¡àfG ™eh ójó÷G …QGRƒdG Ò«¨àdG ™e ∂dP ó©H âØbƒJh IQGOE’G ¤ƒJ …òdGh ôcòJ ÜÉÑ°SCG ¿hóH √QGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ájƒ°†Y º˘K ø˘eh ô˘ª◊G π˘«˘Ñ˘f ≥˘Hɢ°ùdG ô˘jRƒ˘dG á˘jQGRƒ˘dG á˘Ñ˘«˘ ≤◊G ɢ˘¡˘ «˘ a .QÉبdGóÑY óªfi QƒàcódG ÒZ áÄ«¡dG πªY ¿CG ádƒÄ°ùŸG äÉ¡÷G ¬JôcP Ée Ö°ùM Év«fƒfÉbh »g áÄ«¡∏d É«∏©dG á£∏°ùdG ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ‹É◊G âbƒdG ‘ ʃfÉb ¿GƒjO ôjô≤J ‘ ¬«dG IQÉ°TE’G ” …òdGh πµ°ûŸG ÒZ IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«dÉ©a ¬«dEG äQÉ°TCG ɪѰùMh ¬fCG ɪc 2003 ΩÉ©∏d á«dÉŸG áHÉbôdG ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G áÄ«g ‘ ∫É©aCG øe ¿B’G çóëj Ée ¿CÉH ájQƒ°T ¢ù∏› »g áÄ«¡∏d É«∏©dG á£∏°ùdG ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ʃfÉb ÒZ . IQGOE’G

:…óæ¡ŸG Ò¡°S-zøWƒdG{

√ócDƒe ¬Ñ°T AÉÑfCG á©∏£ŸG á«eÓY’G •É°ShC’G ¢†©H âdhGóJ Ωƒ°SôŸG ôjƒ£àd Ö∏W Ëó≤àH IÎa πÑb âeÉb ΩÓYE’G IQGRh ¿CÉH ¤EG ¬«∏Y AÉæH âÄ°ûfCG …òdGh ΩÓYE’G IQGRƒd ≥HÉ°ùdG …ÒeC’G áÑcGƒŸ ∂dPh á«fƒfÉ≤dG OGƒŸG ¢†©H πjó©àd á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG øe ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dGh á˘YGPE’G á˘Ä˘«˘g π˘jƒ– ±ó˘¡˘Hh ᢫˘dÉ◊G IÎØ˘dG π≤à°ùe IQGOEG ¢ù∏› É¡d á∏≤à°ùe áÄ«g ¤G á∏≤à°ùe ÒZ áÄ«g »˘æ˘Ø˘dG QOɢµ˘dGh …QGOE’G QOɢ˘µ˘ dG ɢ˘¡˘ æ˘ e ᢢ«˘ Ø˘ «˘ Xh QOGƒ˘˘c ᢢKÓ˘˘Kh »£©«°S …òdG ójó÷G »eÓYE’G QOɵdG ÖfÉL ¤G (»°Sóæ¡dG) πª©J á«Ø«Xh äGRÉ«àeG á«FôŸGh á«©ª°ùdG πFÉ°SƒdG ‘ Ú«eÓYE’G ≈∏Y »∏c πµ°ûH ¢ùµ©æ«°S ɇ áµ∏ªŸG ‘ ºgGƒà°ùà AÉ≤JQ’G ≈∏Y .»eÓYE’G ∫ÉÛG ‘ á«YGóHE’Gh á«æØdG º¡JGAÉ£Y ‘ πµ°ûJ ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G áÄ«¡d IQGOEG ¢ù∏› ∫hCG ¿CÉH kɪ∏Y ´ƒ˘£ŸG ó˘ªfi Qƒ˘à˘ có˘˘dG ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ɢ˘gô˘˘jRh ó˘˘¡˘ Y ‘ 1997 Ωɢ©˘ dG ôjRh ¢VôY ≈∏Y AÉæHh 1996 áæ°ùd (12) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH AGQRƒdG ¢ù∏› á≤aGƒe ó©Hh ΩÓYE’Gh AGQRƒdG ¢ù∏› ¿ƒÄ°T óªfi QƒàcódG ΩÓYE’Gh AGQRƒdG ¢ù∏› ¿ƒÄ°T ôjRh á°SÉFôH áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …OGhòdG º«gGôHEG π«∏N øe πch ´ƒ£ŸG ó«°TQ É≤HÉ°S äÓ°UGƒŸG IQGRh π«chh É≤HÉ°S ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG IQɢé˘à˘dG IQGRh π˘«˘chh êGô˘©ŸG ¢ù«˘ª˘N ó˘˘ªfi áYGQõdGh ∫ɨ°TC’G IQGRh ‘ áYGQõ∏d óYÉ°ùe π«chh Qƒ°üæe óªMCG

∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ÊÉK ‘h ..zIQƒµdG{ øY Gk ó«©H

ÚbÉ©ŸGh Úæ°ùŸG ÚH √óLGƒJ π°UGƒj ≈°ù«Y áæjóe …OÉf ±hô¶dG øe ±ôX …CG É¡æY Éæ«æãj ødh Iƒ£ÿG √òg ôªà°ùà°S :…RÉZ ójôa »eÉÙGh ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG

…OÉf ÉgÉæÑJ »àdG IóFGôdG Iƒ£ÿG √òg πãe QGôµJ ºYó∏d »°üî°ûdG √OGó©à°SG ióHCGh ≈°ù«Y áæjóe .á©FGôdG á«fÉ°ùfE’G Iƒ£ÿG √ò¡d πeÉ°ûdG ¬LhG :¬dƒb º©dG ídÉ°U áæé∏dG ¢ù«FQ ºààNGh »àdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG πµd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ÉjGó¡dÉH âYÈJh á«fÉ°ùfE’G Iƒ£ÿG √òg âªYO Gòg ¿ƒµj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG kÉ«YGO ¢SÉædG A’Dƒ¡d .º¡JÉæ°ùM ¿Gõ«e ‘ ´ÈàdG

√ƒYO É¡˘≤˘∏˘£˘f ɢæ˘g ø˘eh äGQɢjõ˘dG √ò˘g QGô˘ª˘à˘°SG ¿CG øµÁ ájófC’G øe ójó©dG ¿CG ¤EG ¬bOÉ°U ¬jƒNCG áæjóe …OÉfh ,á∏Kɇ äGQOÉÑeh äGƒ£N ‘ ºgÉ°ùJ π°UGƒ«°Sh Iƒ£ÿG √òg ¬≤JÉY ≈∏Y òNCG ób ≈°ù«Y ÉeCG ,kÉYƒ˘f ɢgô˘jƒ˘£˘J ∫hɢë˘æ˘°Sh ɢ¡˘«˘a QGô˘ª˘à˘°S’G …OÉædG ¢ù«FQ ÖFÉf …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG ƒ°†Y »µdÉŸG ó«∏≤àdGh IQOÉÑŸG √ò¡d »°üî°ûdG ¬ªYO ócCG ó≤a ܃Lh ¤EG kÉgƒæe ≈°ù«Y áæjóe …OÉæd …ƒæ°ùdG

∫ɢNOEGh á˘eɢ°ùà˘H’G º˘°SQ É˘æ˘«˘Ø˘µ˘jh ,Iƒ˘£ÿG √ò˘˘g §°Sh OGôaCG ºg øjòdG A’Dƒg ¢SƒØf ≈∏Y áMôØdG ,º˘¡˘d ¬˘eó˘≤˘f ¿CG ø˘µÁ ɢe π˘˘bCG Gò˘˘gh ɢ˘æ˘ ©˘ ª˘ à› óªMCG ≈°ù«Y áæjóe …OÉf ¢ù∏› ¢ù«FQ í°VhCGh òæeh áæé∏dG √òg ∫ÓN øeh …OÉædG ¿CG ,…ȵ©dG ΩGõ˘˘à˘ d’G ¬˘˘Ñ˘ °ûj ɢ˘ª˘ «˘ a π˘˘NO ó˘˘ b Ió˘˘ jó˘˘ Y ΩGƒ˘˘ YCG ºgQhóH ºg øjòdGh ,¢SÉædG A’Dƒg ∫É«M ÊÉ°ùfE’G »àdGh ácQÉ˘ÑŸG á˘Ñ˘°SɢæŸG √ò˘g π˘ã˘e ‘ ɢæ˘fhô˘¶˘à˘æ˘j √ò˘g á˘jDhô˘d ¥ƒ˘°ûdG ”CG ‘ ɢ¡˘dÓ˘˘N ɢ˘æ˘ °ùØ˘˘fCG ó‚ IQÉjR ¤EG ¿hó≤àØj øe á°UÉîHh ¢SÉædG øe áÄØdG êGQO óªfi ócCG ¬ÑfÉL øe ,º¡jhPh º¡«∏gCG ¢†©H »˘à˘dG äÉ˘Ñ˘°SɢæŸG π˘c ∫Ó˘˘N ø˘˘eh »˘˘æ˘ fCG :∫ƒ˘˘≤˘ dɢ˘H IÒѵdG áMô˘Ø˘dG ¿Eɢa IQɢjõ˘dG √ò˘g ɢ¡˘«˘a ≥˘≤˘ë˘à˘J IQɢjõ˘dG √Îa á˘∏˘«˘W ¢Sɢæ˘dG A’Dƒ˘g ɢ¡˘°û«˘©˘j »˘à˘dG º˘˘gÒª˘˘°V ‘ π˘˘µ˘ °ûà˘˘J »˘˘à˘ dG ô˘˘Yɢ˘ °ûŸG ᢢ «˘ ˘Yƒ˘˘ fh áæjóe …OÉf ‘ áæé∏dG ¿CG ≈∏Y ócDƒJ º¡cƒ∏°Sh á«≤H ÖLGh øe ¬fCGh ,ÉgQGôb ‘ âHÉ°UCG ób ≈°ù«Y iô˘NCG ø˘cɢeCG ‘ IQɢjõ˘˘dG √ò˘˘g Qô˘˘µ˘ J ¿CG ᢢjó˘˘fC’G ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ d kɢ ≤˘ «˘ ≤– ¬˘˘¡˘ Hɢ˘°ûà˘˘e .á«fÉ°ùfE’Gh

∫É˘Ø˘WCÓ˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ∂æ˘H Qhó˘d IOɢ˘à˘ ©ŸG å«M ≈°ù«Y áæjóà Úæ°ùŸG QGO ∂dòch ÚbÉ©ª∏d ‘ ™ªàÛG øe áÄØdG ∂∏J ácQÉ°ûà óaƒdG Gòg ΩÉb Ωób å«M ó«©°ùdG ô£ØdG ó«©H ä’ÉØàM’G ìGôaCG øjQGódG »æWÉb ≈∏Y ÉjGó¡dG øe áYƒª› A’Dƒg áÑ°SÉæŸG √ò¡˘H äɢµ˘jÈà˘dGh º˘¡˘d Êɢ¡˘à˘dG Ëó˘≤˘Jh ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG IQÉjõdG √òg ‘ ∑QÉ°T óbh ,Ió«©°ùdG ÖFÉfh ≈£°SƒdG …ó∏H ƒ°†Yh …RÉZ ójôa »eÉÙG AÉ°†YCG øe OóYh ,»µdÉŸG ¿ÉfóY …OÉæ∏d ¢ù«FôdG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG Aɢ˘°†YCG ø˘˘ e ᢢ Yƒ˘˘ ª›h IQGOE’G ¢ù∏› ¬«dEG IQÉ°TE’ÉH ôjó÷G øeh ,êGQO óªfi º¡eó≤àj øe óH ’ ¬fCÉH º©dG ídÉ°U áæé∏dG ¢ù«FQ √ócCG Ée äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG ¤EG ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdG Ëó≤J IQɢjõ˘dG √ò˘g ≥˘«˘≤– ‘ âª˘gɢ°S »˘à˘dG äɢcô˘˘°ûdGh ôµ°ûdÉH ¢üîfh ÉjGó¡dÉH ´ÈàdGh Ëó≤àH ∂dPh ,᢫˘YÉ˘æ˘°üdGh ᢫˘Ñ˘£˘dG äGRɢ¨˘∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ᢢcô˘˘°T QGƒ˘˘ ˘fC’G õ˘˘ ˘ cô˘˘ ˘ eh ,…Qɢ˘ ˘ é˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG õ˘˘ ˘ eGQ õ˘˘ ˘ cô˘˘ ˘ eh ºYÉ£ª∏d âjƒµdGh øjôëÑdG ácô°Th ,äÉ°†«Øîà∏d .IQÉéà∏d ôFGhO ¢ùªN õcôe ¤EG áaÉ°VEG

º¡à«eOBG ócDƒJ

…RÉZ ójôa »eÉÙGh ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG ÈY óbh áæ°ùdG √ò¡H √RGõàYGh ¬àMôa ióe øY ¬ÑfÉL øe IQOÉ˘ÑŸG √ò˘g π˘ã˘e ¿CɢH kGó˘cDƒ˘e á˘jƒ˘æ˘°ùdG I󢫢ª◊G ióe ≈∏Y kGÒÑc kÉWƒ°T Égò«ØæJ ‘ …OÉædG ™£b √òg πãe ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y kGócDƒe â°†e äGƒæ°S äɢbhCG ¢ùØ˘f ‘h kɢjƒ˘æ˘°S Qô˘µ˘à˘à˘°S »˘à˘dGh á˘cQɢ°ûŸG ᢫˘fɢ°ùfE’ kGô˘¶˘f ¿hOƒ˘Lƒ˘e ø˘ë˘f ÉŸÉ˘W ɢ¡˘≤˘«˘≤–

Qƒ©°ûdG ∂dP π«ªL ƒg ºc :óªMCG ìÓ°U ∫Ébh áÑ«W áØdCG ó°ùL …òdGh ¬«dEG ¥Éà°ûf …òdG π«ÑædG ƒg ∂dP øe πªLC’Gh ,¢SÉædG A’Dƒg ÚHh Éææ«H º˘¡˘fC’ á˘Mô˘a π˘µ˘H É˘æ˘ d ¢Sɢ˘æ˘ dG A’Dƒ˘ g ∫ɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ºg ᫪gCG º¡«£©fh º¡à«eOBG ócDƒf ÉæfCG ¿hô©°ûj ≈∏Y ócDƒfh QôµàJ ±ƒ°Sh ,É¡«dEG áLÉ◊G ¢ùeCG ‘

á«fÉ°ùfEG Iƒ£ÿG

:±Ó≤dG ô°UÉf - zøWƒdG{

áÑ≤∏ŸGh á«Ñ©°ûdG á˘Ñ˘©˘∏˘dG ¿É˘«˘¨˘W ø˘e º˘Zô˘dɢH âHô˘J ¢ûeGƒ˘gh ¢ûeɢg ɢ¡˘Mɢ°ùà˘˘cGh ,''IQƒ˘˘µ˘ dɢ˘H'' ¿CG ’EG É¡àHGƒKh É¡JóæLCG »g âfÉch ,ájófC’G É¡«∏Y ≈∏Y Gƒ≤HCG Ú°ü∏ıG √RƒeQh ≈°ù«Y áæjóe …OÉf Gò˘g ÜCGO ó˘≤˘d ,ø˘eõ˘dG ø˘e Oƒ˘≤˘Y ᢢ∏˘ «˘ W âHGƒ˘˘ã˘ dG ∂∏˘J ™˘e ¬˘JGRGƒ˘˘e ø˘˘µÁ ɢ˘e IGRGƒ˘˘e ≈˘˘∏˘ Y …Oɢ˘æ˘ dG √òg IOÉb Èc ºZQh ,Ωó≤dG Iôc ,áfƒæÛG áÑ©∏dG É¡sæà°SG »àdG áæ°ù◊G áæ°ùdGh á«YɪàL’G á«MÉædG Éªæ«˘Mh ,äÉ˘Ñ˘°SɢæŸGh Oɢ«˘YC’G ‘ ᢰUɢî˘Hh ,…Oɢæ˘dG ’ ɪæ«Mh ,OôØæj ¿CG Oɵj hCG …OÉædG Gòg OôØàj óªMCG …OÉædG ≥°TÉYh …RÉZ ójôa »eÉÙG ∫RÉæàj §˘°TÉ˘æ˘ dG º˘˘¡˘ «˘ dEG hCG ɢ˘ª˘ ¡˘ «˘ dEG º˘˘°†fG ó˘˘bh ,º˘˘°Sɢ˘L áæé∏dGh …OÉædG ƒªæjGOh ,óªMCG ìÓ°U »YɪàL’G ƒ°†Y §ÿG ≈∏Y πNO óbh ,º©dG ídÉ°U á«aÉ≤ãdG ¢ù∏ÛG Gò˘g ‘ Iô˘˘FGó˘˘dG π˘˘ã‡h …ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¢ù∏ÛG â≤˘˘ dCG »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ Yƒ˘˘ ªÛG ∂∏˘˘ J ,»˘˘ µ˘ ˘ dÉŸG ¿É˘˘ ˘fó˘˘ ˘Y 󢫢 ©˘ °U ≈˘˘∏˘ Y hCG ᢢjô˘˘°SC’G ᢢ°UÉÿG ɢ˘¡˘ Jɢ˘Wɢ˘Ñ˘ JQG Ö«˘˘£˘ Jh kGOhQh ɢ˘¡˘ Ñ˘ M ´Rƒ˘˘Jh »˘˘£˘ ©˘ à˘ d ™˘˘ ª˘ ˘àÛG äÓÑb iƒ∏◊Gh ÉjGó¡dG ™jRƒJh ,ÚMÉjQ ôWGƒÿG ,Qɨ°U …CGh ,Qɨ°ü∏d iƒ∏Mh ø°ùdG QÉÑc √ÉÑL ¥ƒa á«aÉ≤ãdG áæé∏dG AÉ°†YCG É¡«∏Y ÜCGO áØ°ù∏a √ògh .äGƒæ°S ióe ≈∏Y á«YɪàL’Gh äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG

á«Yɢª˘à˘L’Gh ᢫˘aɢ≤˘ã˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ¢ù«˘FQ ó˘cCGh á˘cQɢ°ûÃh á˘æ˘é˘∏˘dG √ò˘˘g Aɢ˘°†YCG ¿CG º˘˘©˘ dG í˘˘dɢ˘°U IQÉjõdÉH GƒeÉb …ȵ©dG º°SÉL óªMCG …OÉædG ¢ù«FQ


foreigns foreign@alwatannews.net

ÈcC’G øWƒdG 12

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

á«≤°ûeO óªfih RGhRƒdG »∏Y ÊɪãLh π«≤Y ø°ùM Ò°SC’G πª°ûJ

ájOhó◊G IQƒbÉædG ‘ ÚeÉãL 3h GÒ k °SCG ¿’OÉÑàj π«FGô°SEGh z¬∏dG ÜõM{

:ä’Éch- IQƒbÉædG

áµÑ°T ∫É≤àYG :¿ÉæÑd ±Gó¡à°S’ ⣣N zá«HÉgQEG{ zπ«Ø«fƒ«dG{ äGƒb :…BG »H ƒj - ähÒH

'á«HÉgQEG' áYƒª› ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ¢ùeCG ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G ‘ äGôHÉıG ájôjóe â≤dCG äGƒ˘˘ b äɢ˘ jQhO ió˘˘ MEG ±Gó˘˘ ¡˘ à˘ °S’ §˘˘ £˘ î˘ J âfɢ˘ c Ú«˘˘ fɢ˘ æ˘ Ñ˘ d ÒZ kɢ °Uɢ˘ î˘ °TCG º˘˘ °†J .áØ°SÉf äGƒÑY ÒéØJ ÈY OÓÑdG ܃æL Qƒ°U áæjóe Üôb 'π«Ø«fƒ«dG'' ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒŸG ‘ ¬«LƒàdG ájôjóe øY QOÉ°U ¿É«H ‘ ¢û«÷G IOÉ«b âæ∏YCGh áÑbGôe ≈∏Y πª©J âfÉc á«HÉgQEG áµÑ°T ∞«bƒJ øe â浓'' äGôHÉıG ájôjóe ¿CG ,''Égó°V äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤∏d §£îJh ÊÉæÑ∏dG ܃æ÷G ‘ á∏eÉ©dG π«Ø«fƒ«dG äÉcô– .''Ú«fÉæÑd ÒZ ¢UÉî°TCG áYƒª›'' øe ∞dCÉàJ áµÑ°ûdG √òg ¿CG ¤EG IOÉ«≤dG äQÉ°TCGh ≈∏Y áØ°SÉf IƒÑY ´QR ≈∏Y âeóbCG áµÑ°ûdG √òg ¿CG âæ«H'' äÉ≤«≤ëàdG ¿CG âë°VhCGh π«Ø«fƒ«dG äÉjQhO ióMEG áaó¡à°ùe ,Qƒ°U Üôb ôëÑdG πL - á«°SÉÑ©dG ΩÉY ≥jôW .''ÒéØàdG RÉ¡L ÜÉ°UCG »æ≤J CÉ£N áé«àf ôéØæJ ⁄ É¡æµd ÚàØ°SÉf ÚJƒÑY ´Qõd'' ¿ƒ££îj GƒfÉc º¡fCÉH GƒaÎYG áµÑ°ûdG AÉ°†YCG ¿CG âaÉ°VCGh ÉjÉë°†dG øe øµ‡ OóY ÈcCG ´É≤jEG ᫨H ,¬°ùØf ¿ÉµŸG ‘ »æeR ¥QÉØH ɪgÒéØJh .''IQƒcòŸG äGƒ≤dG ±ƒØ°U ‘ ɪ¡d á©HÉàdG ÒéØàdG Iõ¡LCG ™e ÚJƒÑ©dG ÚJÉg kÉ°†jCG §Ñ°V ¿CG ¢û«÷G ø∏YCGh ,QÉéØf’G Iójó°ûdG OGƒŸG øe á°ùªN á«fÉãdGh äÉeGôZƒ∏«c 10 ¤hC’G áfR â¨∏H å«M .¢üàıG AÉ°†≤dG ¤EG Gƒ∏«MCG ÚaƒbƒŸG ¿CG ¤EG âàØdh ‘ Égô°UÉæY øe 6 äó≤a âfÉc π«Ø«fƒ«∏d á©HÉàdG á«fÉÑ°SE’G áÑ«àµdG ¿CG ¤EG QÉ°ûj ΩÉ«ÿG π¡°S á≤£æe ‘ É¡JÉjQhO ióMEG ±Gó¡à°SG ôKEG »°VÉŸG ¿GôjõM/ƒ«fƒj 24 Üôb ô¡°T øe πbCG ó©H á«fGõæàdG Iƒ≤∏d ájQhO ±Gó¡à°SG ºàj ¿CG πÑb ,¿ÉæÑd ܃æL .ìGhQC’G ‘ äÉHÉ°UEG …CG øY ôØ°ùJ ⁄ É¡æµd ᫪°SÉ≤dG ô°ùL

:¥Gô©dG ‘ ᫵jôeC’G IQÉØ°ùdG kÉÑjôb zôJhh ∑ÓH{ øY AÉæ¨à°S’G :z∞∏ŸG{- OGó¨H

zÜ.±.CG{ ¢ùeCG ∫OÉÑàdG á«∏ªY â“ å«M ¿ÉæÑd ™e á«∏«FGô°S’G ájOhó◊G á£≤ædG

IóëàŸG ·C’G ᣰSGƒH π«FGô°SEG ™e äÉ°VhÉØŸG QGôªà°SG .π«°UÉØàdG ≈∏Y ɪàµàe ô°ûf IGóZ ¬∏dG ÜõMh π«FGô°SEG ÚH ádOÉÑŸG ÈN »JCÉjh QOɢ°üe ø˘Y GÈN ᢫˘fó˘æ˘∏˘dG ''§˘°ShC’G ¥ô˘°ûdG'' á˘Ø˘«˘ë˘ °U ¤G Ó≤f Ú«∏«FGô°SE’G Újóæ÷G ¿CG √OÉØe á©«aQ á«fGôjEG áWÉ°SƒH ∫OÉÑJ á«∏ªY ‘ ɪ¡æY êôØj ¿CG øµÁh ¿GôjEG ÉgQÉ«W Ò°üe áaô©Ã ÖdÉ£J π«FGô°SEG âdGR Éeh .á«fÉŸCG ô°üf íLQ …òdGh 1986 ΩÉY ¿ÉæÑd ‘ ó≤a …òdG OGQCG ¿hQ ‘ Ghó≤a ÉgOƒæL øe áKÓK åãéH ÖdÉ£J ɪc .¬Jƒe ¬∏dG É¡MÉ«àLG ∫ÓN (»Hô¨dG ´É≤ÑdG) ܃≤©j ¿É£∏°ùdG á≤£æe .1982 ΩÉY ¿ÉæÑd

ágƒÑ°ûe IQÉ«°S OƒLh ÖÑ°ùH ôNCÉJ ᫵jôeC’G IôjRƒdG Öcƒe

»FÉ¡ædG π◊G ádhóL øY »∏îàdÉH ¬YÉæbEG øe ≥∏bh ¢SÉÑY â≤àdG ¢ùjGQ ,á˘æ˘°ùdG á˘jGó˘H ò˘˘æ˘ e ᢢ£˘ ≤˘ æŸG ¤G IQɢ˘jR AGQRƒ˘˘ dG ¢ù«˘˘ FQ ™˘˘ e ¢Só˘˘ ≤˘ ˘dG ‘ ó˘˘ MC’G .äôŸhCG Oƒ¡jEG »∏«FGô°SE’G ¢ùJQɢg á˘Ø˘«˘ë˘°U äô˘cP ɢ¡˘à˘¡˘ L ø˘˘e ᢢ «˘ ˘LQÉÿG Iô˘˘ jRh ¿CG ᢢ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ «˘ ˘ FGô˘˘ ˘°SE’G π˘«˘FGô˘°SEG ≈˘∏˘Y ¢Vô˘Ø˘J ø˘d ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’G ó˘M ≈˘∏˘Y π˘«˘FGô˘°SEG ɢ¡˘∏˘ Ñ˘ ≤˘ J ’ ɢ˘Wk hô˘˘°T ‘ ɢgQOɢ°üe Ö°ùë˘H á˘Ø˘«˘ë˘°üdG ÒÑ˘©˘ J .»˘∏˘ «˘ FGô˘˘°SE’G ᢢeƒ˘˘µ◊G ¢ù«˘˘FQ Öà˘˘µ˘ e ÖfÉ÷G ™˘˘ ˘ e ¢ùjGQ ™˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘àŒ ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ah ¿CG â©bƒJ áØ˘«˘ë˘°üdG ¿Eɢa »˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG Úæ«£°ù∏ØdG ™e ¢ùjGQ çÉMÉÑe ¢üî∏àJ á«LQÉÿG IôjRh øe ádhÉfi ‘ Ωƒ«dG »∏îàdÉH Úæ«£°ù∏ØdG ´Éæb’ ᫵jôeC’G »˘æ˘eR ∫hó˘L ó˘jó˘ë˘à˘H º˘˘¡˘ Ñ˘ ∏˘ £˘ e ø˘˘Y .»FÉ¡ædG π◊G äÉ°VhÉØŸ ¢ü«˘˘∏˘ î˘ ˘J ¢ùjGQ ∫hÉ– ¿CG ™˘˘ bƒ˘˘ à˘ ˘jh ,ɢ˘¡˘ ¡˘ LGƒ˘˘ j »˘˘ à˘ ˘dG π˘˘ cɢ˘ °ûŸG ø˘˘ e äôŸhG ’ Ú«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘˘Ø˘ dG Ödɢ˘£Ã ᢢ∏˘ ª˘ ã˘ àŸGh ᢢ aɢ˘ °VG ÚĢ˘ LÓ˘˘ dGh ¢Só˘˘ ≤˘ ˘dG ɢ˘ ª˘ ˘«˘ ˘ °S §˘≤˘°ùJ ó˘˘b »˘˘à˘ dG h »˘˘æ˘ eõ˘˘dG ∫hó˘˘é˘ ∏˘ d .»eƒµ◊G ¬aÓàFG

‘ á«æeC’G (ôJhh ∑ÓH) ácô°T QhO AÉ¡fEG OGó¨H ‘ ᫵jôeC’G IQÉØ°ùdG •É°ShCG ™bƒàJ .áeOÉ≤dG ô¡°TCG áà°ùdG ‘ ¥Gô©dG ‘ á∏eÉ©dG á«°SÉeƒ∏HódG É¡ªbGƒW ájɪM ¿EG º¡dƒb OGó¨H ‘ ᫵jôeC’G IQÉØ°ùdG ‘ QOÉ°üe øY ¢SôHó«à°Tƒ°SCG ádÉcƒd ôjô≤J π≤fh äɢ«˘°Uƒ˘J ¢ùª˘N ∫ƒ˘M Ú«˘µ˘jô˘eC’G Ú«˘°Sɢeƒ˘∏˘Hó˘dG ™˘e ¿ƒ˘°VhÉ˘Ø˘à˘j Ú«˘bGô˘©˘dG ÚdhDƒ˘ °ùŸG .á«bGô©dG ≥«≤ëàdG áæ÷ É¡JQó°UCG ∞bƒH ᫵jôeC’G IQÉØ°ù∏d º¡Ñ∏W øY Gƒ©LGÎj ød º¡fCG ¿ƒ«bGô©dG ¿ƒdhDƒ°ùŸG ócDƒjh .áeOÉ≤dG ô¡°TCG áà°ùdG ‘ (ôJhh ∑ÓH) ácô°T ™e πeÉ©àdG QÉædG ¥ÓWEÉH ôJhh ∑ÓH ácô°T ô°UÉæY ΩÉ«b kGôNDƒe äócCG ób á«bGôY ≥«≤– áæ÷ âfÉch .QÈe hCG RGõØà°SG …CG ¿hO øe Qƒ°ùædG áMÉ°S ‘ Ú«fóŸG ≈∏Y ∑ÓH AÉ≤H ≈∏Y ô°üj ’'' »µjôeC’G ÖfÉ÷G ¿EG ¢SôHóà°Tƒ°SCG ádÉcƒd »bGôY ∫hDƒ°ùe ∫Ébh ÉjÉ°†b ™e πeÉ©àdÉH kÓ©a GhCGóH É¡««°SÉeƒ∏HO ¿EG ᫵jôeC’G IQÉØ°ùdG ∫ƒ≤J ÚM ‘ ''ôJhh .´ƒ°VƒŸÉH á≤∏©àe ájQGOEG ácô°T º°SG ¬«a ™aÒ°S …òdG âbƒdG ‘ ¬fCG IQÉØ°ùdG ‘ ¿ƒ«µjôeC’G ¿ƒdhDƒ°ùŸG ±É°VCGh …ôéj ób ¥Gô©dG ‘ É¡JÉ≤∏©àe á«≤Hh ácô°ûdG QOÉc ¿EÉa ,á«æeC’G äÉ«∏ª©dG øe (ôJhh ∑ÓH) .iôNCG á«æeCG ácô°T øe É¡dɪ©à°SG

ó«©dG ó©H z∫ÉØfC’G »ª¡àe{ ΩGóYEG ò«ØæàdG ±É≤jEÉH á°SÉFô∏d á«MÓ°U ’h

Újó˘˘æ÷G ¬˘˘∏˘ dG Üõ˘˘M ∞˘˘£˘ à˘ NG ó˘˘bh .¿É˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘H ᢢ MOɢ˘ a ó«°ùdG ΩÉ©dG ¬æ«eCG GQGôe ócCG ɪc ɪ¡dOÉÑ«d Ú«∏«FGô°SE’G ¿ƒ˘˘é˘ °ùdG ‘ Ú«˘˘fɢ˘æ˘ Ñ˘ ˘∏˘ ˘dG iô˘˘ °SC’ɢ˘ H ¬˘˘ ∏˘ ˘dG ô˘˘ °üf ø˘˘ °ùM .á«∏«FGô°SE’G Qɢ£˘æ˘≤˘dG Òª˘°S º˘g󢫢ª˘Y Ú«˘fɢæ˘Ñ˘ ∏˘ dG iô˘˘°SC’G Rô˘˘HCGh ó©H ¿ƒé°ùdG ‘ Gƒ≤H øjòdG ô°ùf º«°ùfh ±Éµ°S »ëjh ió©àj ’ ¿ÉÑ°T á©°†H ¤G áaÉ°VG ,á≤HÉ°S ∫OÉÑJ äÉ«∏ªY ∫Ó˘N π˘«˘FGô˘°SEG º˘¡˘Jô˘°SCG Ió˘MGƒ˘dG 󢫢 dG ™˘˘Hɢ˘°UCG º˘˘gOó˘˘Y .¿ÉæÑd ≈∏Y IÒNC’G É¡HôM øY äÉeƒ∏©e ájCG AÉ£YEG ¢†aôj …òdG ,¬∏dG ô°üf ¿Éch Gô˘NDƒ˘e ø˘∏˘YCG ó˘b ,π˘Hɢ≤˘e ¿hó˘H Ú«˘∏˘«˘FGô˘°SE’G ø˘jÒ°SC’G

Üõ˘M''h π˘«˘FGô˘°SEG ¿EG ¢ùeCG ÊÉ˘æ˘ Ñ˘ d »˘˘æ˘ eCG Q󢢰üe ∫ɢ˘b äÉaQ ∫OÉÑàd ÉbÉØJG äÉYÉ°S ∫ÓN ¿Óªµ«°S ÊÉæÑ∏dG ''¬∏dG »àãL º∏°ùJh ÊÉæÑd Úé°S ìGô°S ¥ÓWEG πHÉ≤e »∏«FGô°SEG .¬∏dG ÜõM »∏JÉ≤e øe ÚæKG π«FGô°SEG ≥∏£à°S ÉjGƒædG ø°ù◊ áàØd ‘ ¬fEG Qó°üŸG ∫Ébh πHÉ≤e ¬∏dG ÜõM øe øjƒ°†Y »àãL º∏°ùJh ÊÉæÑd ìGô°S ™bƒàj ≈àe πÄ°S ÉeóæYh .Êóe »∏«FGô°SEG äÉaQ º∏°ùJ á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ¿ƒ°†Z ‘'' Qó°üŸG ÜÉLCG ¥ÉØJ’G ΩÉ“EG ¿EÉa ''á«Hô©dG'' É¡«∏Y â∏°üM äÉeƒ∏©e Ö°ùëHh ''.á∏Ñ≤ŸG ø˘e Êó˘e ƒ˘gh ɢ¡˘«˘æ˘WGƒ˘e ó˘MCG á˘ã˘L º˘∏˘°ùà˘à˘°S π˘«˘FGô˘°SEG √ɢ«˘e ¬˘à˘aô˘L Oɢ«˘°U ¬˘fEG Ö«˘HCG π˘J ∫ƒ˘≤˘J ɢ°T’É˘Ø˘dG Oƒ˘¡˘«˘dG .á«fÉæÑ∏dG ÅWGƒ°ûdG ¤EG ôëÑdG RGhRƒ˘dG »˘∏˘Y »˘à˘ã˘L ¬˘˘∏˘ dG Üõ˘˘M º˘˘∏˘ °ùà˘˘«˘ °S π˘˘Hɢ˘≤ŸG ‘h ,¢SGôdG ¿hQÉe ∑QÉ©e ‘ É£≤°S øjò∏dG á«≤°ûeO óªfih á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤dG ¬à∏≤àYG …òdG π«≤Y ø°ùM Ò°SC’Gh ø«q ÑJ øµd ,Üõë∏d ΩÉ©dG ÚeC’G QÉ°ûà°ùe ¬fCG ≈YOq G Éeó©H ‘ IQƒbÉædG á≤£æe ‘ ∫OÉÑàdG iôé«°Sh .Év«∏≤Y πàfl ¬fCG á«dhódG áæé∏dG .øjó∏ÑdG ÚH Ohó◊G óæY ¿ÉæÑd ܃æL ÉgócCG »˘à˘dG ∫OÉ˘Ñ˘à˘dG á˘dCɢ°ùà ≠˘∏˘Ñ˘à˘J ⁄ ô˘ª˘MC’G Ö«˘∏˘°ü∏˘d øe IôNCÉàe áYÉ°S ‘ ¬∏dG ÜõM øe óah ≈°Uhh .¬∏dG ÜõM øeC’G ∫hDƒ°ùe ÉØ°U ≥«ah ¬°SCGôj IQƒbÉædG ¤G ô¡¶dG ó©H .∫OÉÑàdG äÉ«∏ªY ‘ IOÉY ∑QÉ°ûj …òdG Üõ◊G ‘ …õcôŸG äGQÉ«°S ô°ûY º°†j Öcƒe ‘ ¬∏dG ÜõM óah π°Uh óbh .±É©°SEG äGQÉ«°S IóYh Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG Ühóæe IQƒbÉædG ¤G π°Uh ɪc çÓK øe Öcƒe ‘ ÊhõeGQ Qƒ¨jEG ¿ÉæÑd ܃æL ‘ ôªMC’G .…Ohó◊G IQƒbÉædG È©e Üôb õcô“h äGQÉ«°S ɢæ˘g ø˘ë˘f'' ∫ƒ˘≤˘dɢH Êhõ˘eGQ ≈˘Ø˘à˘cG ,∫GDƒ˘°S ≈˘˘∏˘ Y GvOQh π˘«˘°UÉ˘Ø˘J »˘£˘ ©˘ j ¿CG ¿hó˘˘H ''∑ô˘˘ë˘ à˘ ∏˘ d IQɢ˘°TE’G ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ f ɪg Ú«∏«FGô°SEG ÚjóæL ô°SCG ¬∏dG ÜõM ¿Éch .á«aÉ°VEG 2006 Rƒ“/ƒ«dƒj 12 ‘ ∞«¨jQ OÉ©∏Lh ô°SÉaódƒZ Oƒ¡jEG ɢkHô˘M ¿É˘æ˘Ñ˘d ≈˘∏˘Y ø˘°ûà˘d ɢ¡˘H π˘«˘FGô˘°SEG âYQò˘J ᢫˘∏˘ª˘Y ‘ ájOÉeh ájô°ûH GkQGô°VCG â≤◊CGh ô¡°T øe ÌcCG äôªà°SG

zÜ.CG{ ¬∏dG ΩGQ ‘ ¢ùjGQ kÓÑ≤à°ùe ¢SÉÑY

:ä’Éch - (á«Hô¨dG áØ°†dG) ¬∏dG ΩGQ

Oƒªfi »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG åMÉÑJ ᢢ ˘ Ø˘ ˘ ˘°†dG) ¬˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dG ΩGQ ‘ ¢ùeCG ¢Sɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘Y ᫵jôeC’G á«LQÉÿG IôjRh ™e (á«Hô¨dG á˘ª˘ ¡Ã Ωƒ˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dG ¢ùjGQ Gõ˘˘«˘ dhó˘˘fƒ˘˘c Ú«˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘FGô˘˘ ˘ ˘ ˘ °SE’G ÚH Ió˘˘ ˘ ˘ ˘ jó˘˘ ˘ ˘ ˘ L ‹hO ´É˘ª˘à˘LG OGó˘YE’ Ú«˘æ˘«˘ £˘ °ù∏˘˘Ø˘ dGh ≥˘˘ ˘∏˘ ˘ b §˘˘ ˘°Sh ,§˘˘ ˘ °ShC’G ¥ô˘˘ ˘ °ûdG ∫ƒ˘˘ ˘ M øY »∏îàdÉH ¬ÑdÉ£J ¿CG øe »æ«£°ù∏a π◊G äɢ°VhÉ˘Ø˘e 󢩢H »˘æ˘ eõ˘˘dG ∫hó÷G ᢢYɢ˘°ùdG ‘ ´É˘˘ª˘ à˘ L’G CGó˘˘Hh .»˘˘Fɢ˘¡˘ æ˘ ˘dG ô˘≤˘ e ‘ ¢ûà˘˘æ˘ jô˘˘Z ⫢˘bƒ˘˘à˘ H ᢢ©˘ °Sɢ˘à˘ dG .¬∏dG ΩGôH á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG ø˘˘ ˘e »˘˘ ˘JB’G ¢ùjGQ Öcƒ˘˘ ˘e ô˘˘ ˘£˘ ˘ ˘°VGh êôfl Üôb áYÉ°S ™HQ ∞bƒà∏d ¢Só≤dG IQɢ«˘°S ó˘LGƒ˘J ÖÑ˘°ùH ‹É˘˘ª˘ °ûdG á˘˘æ˘ jóŸG .≥jô£dG áaÉM ≈∏Y ágƒÑ°ûe Aɢ˘Ø˘ WG õ˘˘cô˘˘ e Ωɢ˘ eCG ÖcƒŸG ∞˘˘ bƒ˘˘ Jh ɢe󢩢H ¬˘≤˘jô˘W π˘°UGƒ˘j ¿G π˘˘Ñ˘ b Öjô˘˘b Oô› ¬˘fG ᢫˘æ˘eC’G äɢ≤˘«˘≤˘ë˘ à˘ dG äOɢ˘aCG .ÅWÉN QGòfG ™˘Hɢ°ùH Ωƒ˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dG ¢ùjGQ âã˘˘Mɢ˘Ñ˘ Jh

:z∞∏ŸG{- OGó¨H

¿EG ÚæKE’G É«∏©dG á«bGô©dG á«FÉæ÷G ᪵ÙG º°SÉH ≥WÉædGh õ««ªàdG ᪵fi »°VÉb ∫Éb ó«Y á∏£Y AÉ¡àfG ó©H ¿ƒµ«°S ∫ÉØfC’G á«°†b ‘ áKÓãdG ÚfGóŸG ≥ëH ΩGóYE’G ºµM ò«ØæJ ,ºµ◊G ≈∏Y ¢VGÎY’G ‘ ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ ¢ù∏Û ''á«MÓ°U ’'' ¬fCG ≈∏Y kGOó°ûe ,ô£ØdG .ΩGóYE’G ò«ØæJ πLCG øe ¢ù∏ÛG ≥jó°üJ ¤EG áLÉM ∑Éæg â°ù«d ¬fCGh ¿CG ''¥Gô©dG äGƒ°UCG'' AÉÑfCÓd á∏≤à°ùŸG ádÉcƒ∏d äÉëjô°üJ ‘ ,OGóM Òæe »°VÉ≤dG ôcPh .''ô£ØdG ó«Y AÉ¡àfG ó©H ¿ƒµ«°S ,∫ÉØfC’G á«°†b ‘ ÚfGóŸG ≈∏Y ΩGóYE’G ºµM ò«ØæJ'' »¡àæJ ɪæ«H ,¥Gô©dG ‘ áæ°ùdG Úª∏°ùŸG óæY ,óMC’G ,áKÓãdG ''ô£ØdG ó«Y'' ΩÉjCG â¡àfGh .á©«°ûdG óæY ''¢ùeCG'' ÚæKE’G kÉeɵMCG ,»°VÉŸG (¿GôjõM) ƒ«fƒj ''24'' Ωƒj ,É«∏©dG á«bGô©dG á«FÉæ÷G ᪵ÙG äQó°UCGh ±ô©j ¿Éc Ée ƒ°†Y ,ó«ÛG ø°ùM »∏Y ≥HÉ°ùdG ΩɶædG ¢ù«FQ ºY øHG øe πc ≈∏Y ΩGóYE’ÉH Ú°ùMh ,≥Ñ°SC’G ´ÉaódG ôjRh óªMCG º°TÉg ¿É£∏°Sh ,¬∏M ” …òdG ''IQƒãdG IOÉ«b ¢ù∏›''`H ≥ëH IOÉHEG ºFGôL ÜɵJQÉH º¡àfGOEG ó©H ,≥HÉ°ùdG ¢û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ¿hÉ©e »àjôµàdG ó«°TQ ±ôY ɪ˘«˘a ,''ø˘jô˘°û©˘dG'' »˘°VÉŸG ¿ô˘≤˘dG äɢ«˘æ˘«˘fɢª˘K á˘jɢ¡˘f π˘Ñ˘b ,OGô˘cC’G Ú«˘bGô˘©˘dG ±’BG ''áÄ«g'' ɡ檰V øeh ,á¡L …CG ≥M øe ¢ù«d'' ¬fCG ≈∏Y OGóM Oó°Th .∫ÉØfC’G á«°†≤H .''»bGô©dG AÉ°†≤dG á«dÓ≤à°SG'' ≈∏Y kGócDƒe ,''ΩGóYE’G ºµM ò«ØæJ ±É≤jEG ,á°SÉFôdG ÖFÉf ™e ¿Óµ°ûj ɪgh ,»ª°TÉ¡dG ¥QÉW ¬ÑFÉfh ÊÉÑdÉ£dG ∫ÓL »bGô©dG ¢ù«FôdG ¿Éch áHƒ≤Y ò«ØæJ ≈∏Y ábOÉ°üŸG É°†aQ ,¥Gô©dÉH ''á°SÉFôdG áÄ«g'' …ó¡ŸG óÑY ∫OÉY ¢ù«FôdG ,óªMCG º°TÉg ¿É£∏°S ≥Ñ°SC’G ´ÉaódG ôjRh ƒg ,∫ÉØfC’G á«°†b ‘ ÚfGóŸG óMCG ≥ëH ΩGóYE’G .á«bGô©dG á«fƒfÉ≤dGh á«°SÉ«°ùdG •É°ShC’G ‘ πYÉØàj ∫GR Ée k’óL QÉKCG Ée á°SÉFQ áÄ«g á«MÓ°U øe ¢ù«d'' ¬fEG ∫ƒ≤dG É«∏©dG á«FÉæ÷G ᪵ÙG º°SÉH ≥WÉædG OóLh áÄ«g øe'' ≥jó°üàdG ¤EG áLÉM ∑Éæg â°ù«d ¬fCG ɪc ,''ò«ØæàdG ≈∏Y'' ¢VGÎY’G ájQƒ¡ª÷G Qƒà°SódG øe ''73 '' Iô≤ØdG ¿CG ¤EG OGóM »°VÉ≤dG QÉ°TCGh ''.ºµ◊G ò«ØæJ ≈∏Y ''á°SÉFôdG ºµM ò«ØæJ ¢†aQ hCG ≥jó°üàH á°SÉFôdG áÄ«¡d ≥◊G §©J ⁄h ,áë°VGh âfÉc'' »bGô©dG .''ΩGóYE’G

zôªà°ùj ød ´ó°üàeh ∞FGRh ™æ£°üe ¿É«c{ á«fƒ«¡°üdG ádhódG ¿CG Ú«æ«£°ù∏Ø∏d ócCG

π«FGô``°SEG ∂`«µ`ØJ ¤EG ƒ`Yóf :Ú`gƒ`c ΩÉ`NÉ`◊G ∫ɪYCG øe ójõŸG ™≤j ’ »c »∏°üfh ¬∏LCG øe íaɵJ .''∞æ©dG É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉWÉ°ûædG ÚH ¥QÉa ∑Éæg'' ±É°VCGh ᢢ «˘ ˘fɢ˘ £˘ ˘ jÈdG Úà˘˘ ˘eƒ˘˘ ˘µ◊G äɢ˘ ˘Wɢ˘ ˘°ûf ÚHh ¢Sɢ˘ ˘ª˘ ˘ M ∞˘˘°üb ÚM ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG Üô◊G ‘ ᢢ«˘ µ˘ ˘jô˘˘ eC’Gh äɢĢe π˘à˘≤˘e ¤EG iOCG ɢe ¿ó˘°SQO á˘æ˘jó˘e ¿ƒ˘«˘fɢ˘£˘ jÈdG ≈≤dCGh ∫ÉØWCGh AÉ°ùf º¡æ«H øe ¢UÉî°TC’G øe ±’B’G ɪ«°ThÒg »à˘æ˘jó˘e ≈˘∏˘Y á˘jQò˘dG á˘∏˘Ñ˘æ˘≤˘dG ¿ƒ˘«˘µ˘jô˘eC’G .''¿ƒ«HÉgQEG º¡fEG óMCG π≤j ⁄h »cGRÉZÉfh ÜÉÑ°SC’G º¡Øàf Éææµdh ,∞æ©dG ójôf ’ øëf'' ±OQCGh ƒgh kÉHÉgQEG ¬«ª°ùf ødh ¬LÉ¡àfG ‘ ¢SɪM äôªà°SG ¿EG .''ÊÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM ≈∏Y kÉ°†jCG Öë°ùæj ∞bƒe π˘«˘FGô˘°SEG ∂«˘µ˘Ø˘à˘d ɢæ˘Jƒ˘YO ¿EG Úgƒ˘c Ωɢ˘NÉ◊G ∫ɢ˘bh ádhódG πM øe k’óH §°ShC’G ¥ô°ûdG á∏µ°ûŸ π◊G πã“'' ¬H áµ°ùªàe á«∏«FGô°SE’G äGOÉ«≤dG â∏X …òdG IóMGƒdG GhOGQCG ¿EG Ú£°ù∏a ‘ AÉ≤ÑdG Oƒ¡«dG É¡fɵ°S Qô≤j ¿CG ≈∏Y .''π°UC’G ∫hO ¤EG IOƒ©dG hCG

ô˘˘°ü©˘˘dɢ˘H ᢢ°UÉÿGh Aɢ˘«˘ ª˘ ©˘ dG äɢ˘°Sɢ˘«˘ °ùdG ø˘˘Y ɢ˘¡˘ °ùØ˘˘f ô°ûÑdÉH ÒµØàdGh QƒeC’G ¤EG á«fÓ≤©H ô¶ædGh …ôé◊G IÉ«M ≥ëà°ùJ ’ É¡àeôH π«FGô°SEG ádhO ¿C’ ádhódÉH ¢ù«dh ΩÓ°ùdG ¬«a º©j kÉ©°Vh iôf ¿CG ójôf øëfh óMGh ¢üî°T .''π«FGô°SEG OƒLh øe ÌcCG ¬°VQCG Ö©°T …CG ó≤Øj ’h ¬«LƒàH ''ÉJQÉc …Qƒàf'' ¬àª¶æe ΩÉ«b á«fɵeEG øYh ó°V »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ≥ëH ÜôM ºFGôL ÜɵJQG º¡J Ëó≤àd ¿hó©à°ùe øëf'' ÜÉLCG ,Ú«∏«FGô°SE’G ÚdhDƒ°ùŸG ’h ɢfDhɢYó˘à˘°SG iô˘˘L ɢ˘e GPEG ᢢª˘ µfi …CG Ωɢ˘eCG äGOɢ˘¡˘ °T ácôM Éæ°ùd ÉæfC’ AGôLE’G √òg πãe òîàæ°S ÉæfCG ó≤àYG ÚH ≥jôØàdG ∫É› ‘ É¡WÉ°ûf õcôJ á«æjO πH á«°SÉ«°S πª©dGh •É°ûædG Gòg πãe ∑Îfh á«fƒ«¡°üdGh ájOƒ¡«dG .''Ú«°SÉ«°ù∏d Ò«¨àdG çGóMEG πLCG øe ∫hó˘dGh π˘«˘FGô˘°SEG ∞˘«˘æ˘°üJ Úgƒ˘˘c Ωɢ˘NÉ◊G ¢VQɢ˘Yh ᢫˘eÓ˘°SE’G á˘ehɢ≤ŸG á˘cô◊ ɢ¡˘©˘e á˘Ø˘dɢë˘àŸG ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ dG ¢SɪM º¡Øàf øëf'' ∫Ébh ,á«HÉgQEG ᪶æªc (¢SɪM) …òdG ÖÑ°ùdG ∑Qófh ÚbOÉ°U kÉ°SÉfCG º°†J É¡fCG ±ô©fh

:(…BG »H ƒj) - Ö«HCG πJ

…Qƒàf) ᪶æe OGó©à°SG Úgƒc ¿hQBG ΩÉNÉ◊G ióHCG äGOÉ¡°T Ëó≤àd á«fƒ«¡°ü∏d á°†gÉæŸG ájOƒ¡«dG (ÉJQÉc ó°V ÜôM ºFGôL ÜɵJQG º¡J ¬«LƒJ óæY ᪵ÙG ΩÉeCG ¤EG ƒ˘Yó˘J ¬˘à˘ª˘¶˘æ˘e ¿CG ó˘cCGh ,Ú«˘∏˘«˘ FGô˘˘°SE’G ÚdhDƒ˘ °ùŸG .kɩ棰üe kÉfÉ«c ÉgÈà©J É¡fC’ π«FGô°SEG ∂«µØJ óàjÉfƒj ádÉch ™e á∏HÉ≤e ‘ Úgƒc ΩÉNÉ◊G ∫Ébh ¤EG ɢ¡˘¡˘Lƒ˘f »˘à˘dG á˘dɢ˘°Sô˘˘dG'' ¿EG ∫ɢ˘fƒ˘˘«˘ °Tɢ˘fÎfEG ¢Sô˘˘H Gƒ˘°SCɢ«˘J ’h º˘µ˘≤˘M ø˘Y Gƒ˘∏˘î˘à˘J ’ :»˘g Ú«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘˘Ø˘ dG ∞FGRh ™æ£°üe ¿É«c á«fƒ«¡°üdG ádhódG ¿C’ Gƒª∏°ùà°ùJh .''kÉÑjôb ¬dGhR âbh »JCÉ«°Sh ôªà°ùj ¿CG øµÁ ’ ´ó°üàeh Ée ÚHh (π«FGô°SEG) É¡æ«H kɪFGO ¿QÉbCG ÉfCG'' í°VhCGh ‘ …ô°üæ©dG π°üØdG Ωɶfh »JÉ«aƒ°ùdG OÉ–Ód çóM ádhó∏d ¬°ùØf A»°ûdG çóëj ¿CG ™bƒJCGh É«≤jôaCG ܃æL .''á«fƒ«¡°üdG ∫õYh ™LGÎdG'' »g π«FGô°SEG ¤EG ÉæàdÉ°SQ ¿CG ±É°VCGh

zhó©dG IóYÉ°ùŸ{ óHDƒŸG øé°ùdG ¬LGƒjh 7 π°UCG øe º¡J 3 ¬aGÎbÉH ±ÎYG Ú«µjôeCG ÚjóæL πà≤e 22 ¤EG ôHƒàcCG á∏«°üMh ¥Gô©dÉH

ΩGó°üd ô©°T á¨Ñ°Uh QÉé«°S ¬à≤Øf ≈∏Y iΰTG »µjôeCG §HÉ°V áªcÉfi

(CNN): - OGó¨H

á∏«°üM É©aÒd ,óMC’G ¥Gô©dG ‘ √OƒæL øe ÚæKG ´ô°üe ÚæK’G »µjôeC’G ¢û«÷G ø∏YCG .kÓ«àb 22 ¤EG …QÉ÷G (∫hC’G øjô°ûJ)ôHƒàcCG ô¡°T ∫ÓN √Óàb ,''OG󢨢H ‘ á˘∏˘eɢ©˘dG äɢ«˘°ùæ÷G IO󢩢àŸG Ió˘Mƒ˘dG'' ¤EG »˘ª˘à˘æ˘jh ,ɢ˘jɢ˘ë˘ °†dG ó˘˘MCG »˘˘≤˘ dh ¤EG Ωƒé¡dG iOCGh .᪰UÉ©dG »HƒæL á«dÉàb ΩÉ¡e ‘ ¬àcQÉ°ûe AÉæKCG á∏Ñæb QÉéØfÉH ¬Yô°üe çOÉM ‘ ,á≤YÉ°üdG ΩÉ¡e Iƒb ™Ñàjh ,¬Ñëf ÊÉãdG ≈°†bh .ìGôéH øjôNBG OƒæL áKÓK áHÉ°UEG .óMC’G ¥Gô©dG ∫ɪ°T iƒæ«f á¶aÉfi ‘ á«dÉà≤dG äÉ«∏ª©dÉH π°üàe ÒZ ΩÉY hõ¨dG òæeh ,»µjôeC’G ¢û«÷G ±ƒØ°U ÚH ájô°ûÑdG ôFÉ°ùÿG ºéM ¿Éà«ë°†dG ™aQh .…QÉ÷G ô¡°ûdG ∫ÓN º¡æe 22 §≤°S ,kÓ«àb 3830 ¤EG ,2003 ÚdhDƒ˘°ùŸG ó˘MCG ¬˘Ø˘°Uh …ò˘dG ,¥Gô˘©˘dG ‘ »˘µ˘jô˘eC’G ¢û«÷G ô˘˘Fɢ˘°ùN ô˘˘°TDƒ˘ e ó˘˘Yɢ˘°üà˘˘jh .''¬d ájÉ¡f ’ ¢SƒHÉc'' ¬fCÉH øjRQÉÑdG Újôµ°ù©dG ɪ«a , kÓ«àb 63 ¤EG Ωô°üæŸG (∫ƒ∏jCG)ȪàÑ°S ∫ÓN ᫵jôeC’G äGƒ≤dG ôFÉ°ùN â©LGôJh ∫ó©e πbCG ƒg ÉjÉë°†dG øe Oó©dG Gòg ó©ojh .ΩÉY øe ÌcCG ∫ÓN ≈∏àb á∏«°üM ≈fOCG ó©oj ,2006 ΩÉ©dG øe (Rƒ“)ƒ«dƒj òæe ,¥Gô©dG ‘ »µjôeC’G ¢û«÷G Égóѵàj ájô°ûH ôFÉ°ùN øe øMÉ£dG ∞æ©dG ÉjÉë°V OGóYCG â©LGôJ ɪc .kÉ«µjôeCG kÉjóæL 43 πà≤e πé°S …òdGh .IÎØdG äGP ∫ÓN% 50 ™bGƒH Ú«bGô©dG Ú«fóŸG

Ú°ùM ΩGó°U

¢SÉ°SCG ≈∏Y hó©dG IóYÉ°ùe ᪡J •É≤°SEG Ö∏£H ´ÉaódG Ωó≤Jh ʃfÉ≤dG ∞jô©àdG øª°V ™≤j ’ Ú∏≤à©Ÿ ∫ƒªfi ∞JÉg AÉ£YEG ¿CG .iôNCG AÉ«°TCGh Oƒ≤fh IÒNPh áë∏°SCÉH OGóeEÓd π˘«˘fƒ˘dƒ˘c âfɢæ˘à˘Ø˘∏˘dG ᢫˘°†≤˘dG ô˘¶˘æ˘H ∞˘∏˘µŸG »˘°Vɢ≤˘ dG ¢†aQh ¿CG äÉ˘Ñ˘KEG AɢYO’G ≈˘∏˘Y ¿EG ∫ɢb ¬˘æ˘ µ˘ d Ö∏˘˘£˘ dG π˘˘eGô˘˘L ≈˘˘Kƒ˘˘ª˘ «˘ J AGóYCG º¡fCG ≈∏Y ¿ƒØæ°üe ºgóYÉ°ùj π«à°S ¿Éc øjòdG Ú∏≤à©ŸG AÉYO’G øe ádhÉfi πeGôL ¢†aQ ɪc .Ú≤HÉ°S AGóYCG Gƒ°ù«dh É¡Ø°Uhh ¢TƒH êQƒL ¢ù«FôdG √É≤dCG ÜÉ£ÿ kGOÉæà°SG ᪡àdG ôjÈàd iô˘NCG ᢰUô˘Ø˘H AɢYOÓ˘d í˘ª˘°ù«˘°S ¬˘æ˘µ˘d ᢰ†eɢZ á˘dhÉfi ɢ˘¡˘ fCɢ H â≤˘Ñ˘°S »˘à˘dG ᢫˘FGô˘LE’G ᢰù∏÷G ≈˘ah .Ωɢ¡˘J’G ¬˘˘«˘ Lƒ˘˘J ô˘˘jÈà˘˘d ‘ CÉ£N ájô°S äÉeƒ∏©Ã ßØàMG ¬fCÉH π«à°S ±ÎYG áªcÉÙG IRÉ«ëHh ÅWÉN πµ°ûH ájô°S äÉeƒ∏©e ≈∏Y äÉeÓY ™°Vhh ¬æµ°ùe IÎØ˘d ø˘é˘°ùdɢH ɢ¡˘æ˘e π˘c ≈˘∏˘Y Öbɢ©˘j º˘¡˘J ≈˘gh ᢢ«˘ Mɢ˘HEG Qƒ˘˘°U .¿ÉeÉY ÉgÉ°übCG QGôb PÉîJ’ QÉjCG /ƒjÉe ‘ äó≤Y á«dhCG á«FGôLEG á°ù∏L ≈ah ≈∏Y iΰTG π«à°S ¿CG ᪵ÙG âª∏Y ájôµ°ùY áªcÉfi ó≤Y ¿CÉ°ûH ΩGó°üd ô©°T á¨Ñ°Uh »HƒµdG QÉé«°ùdG øe ᫪c á°UÉÿG ¬à≤Øf .»°VÉŸG ∫hC’G ¿ƒfÉc /Ȫ°ùjO 30 ‘ ¬eGóYEG πÑb

:OGó¨H - ∞∏ŸG

‘ »µjôeCG ∫É≤àYG õcôŸ ≥HÉ°ùdG ôjóŸG áªcÉfi ÚæKE’G äCGóH πÑb Ú°ùM ΩGó°U ≥HÉ°ùdG »bGô©dG ¢ù«FôdG ¬«a õéàMG ¥Gô©dG º¡àH øjOCG GPEG IÉ«◊G ióe øé°ùdG áHƒ≤Y ¬LGƒj óbh ¬eGóYEG π«à°S ΩÉ«∏jh π«fƒdƒc âfÉæàØ∏dG ±ÎYGh .hó©dG IóYÉ°ùe πª°ûJ ÖeÉc õcôe ‘ ájôµ°ù©dG áWô°ûdG øe 514 IóMƒ∏d ≥HÉ°ùdG óFÉ≤dG ¬aGÎbÉH OGó¨H QÉ£e øe Üô≤dÉH ™≤j …òdG ∫É≤àYÓd ôHhôc πÑb äó≤Y á«FGôLEG á°ù∏L ‘ ¬d â¡Lh ™Ñ°S π°UCG øe º¡J çÓK »g hó©dG IóYÉ°ùeh .…QÉ÷G ô¡°ûdG øe ™HÉ°ùdG Ωƒj áªcÉÙG .É¡¡LGƒj »µjôeC’G §HÉ°†dG ∫GRÉe »àdG IQƒ£N ÌcC’G ᪡àdG .Ú∏≤à©Ÿ áÑbGôª∏d ™°VÉN ÒZ ∫ƒªfi ∞JÉg ÒaƒàH º¡àe ƒ¡a ájô°S äÉeƒ∏©e IRÉ«Mh ôeGhC’G áYÉW ΩóY »g iôNC’G º¡àdGh .¬àªLÎe ™e á≤F’ ÒZ ábÓY áeÉbEGh íjô°üJ ¿hO ¬dÉ≤àYG òæe âjƒµdG ‘ RÉéàM’G øgQ ¿Éc …òdG π«à°S ¢ù∏Lh …ôµ°ù©dG …õdG kÉjóJôe Ahó¡H ÚæKE’G ájôµ°ù©dG ¬àªcÉfi AÉæKCG ≈˘JÈ«˘d Öeɢc Ió˘Yɢb ‘ á˘ª˘µÙG á˘Yɢb ‘ ´É˘˘aó˘˘dG ᢢĢ «˘ g §˘˘°Sh .OGó¨H QÉ£e øe Üô≤dÉH ᫵jôeC’G ájôµ°ù©dG


13

ÈcC’G øWƒdG

zQÉÑNC’G{ áØ«ë°U ájQƒ°S »a ´Rq ƒJ ød á«fÉæÑ∏dG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

áµ∏ª∏d ó«©J á«Ñ«∏dG áeƒµëdG É¡°Vƒq ©Jh É¡dõæe á≤HÉ°ùdG :(Ü .± .CG) - ¢ù∏HGôW

¿CG ø˘«˘æ˘KE’G ᢫˘ª˘æ˘à˘∏˘d »˘aGò˘≤˘dG ᢰù°SDƒ˘e »˘a ∫hDƒ˘°ùe ø˘˘∏˘ YCG ¢ùjQOEG ≥HÉ°ùdG É«Ñ«d ∂∏e á∏eQCG ≈dEG äOÉYCG á«Ñ«∏dG áeƒµëdG ∑ÓeCG øY É¡à˘°Vƒ˘Yh ɢ¡˘dõ˘æ˘e ô˘°üe »˘a á˘ª˘«˘≤˘ª˘dG »˘°Sƒ˘æ˘°ùdG ÉÑdÉW Qó°üªdG ∫Ébh .1969 ΩÉY IQƒãdG ΩÉ«b òæe É¡æe äQOƒ°U ≥HÉ°ùdG É«Ñ«d ∂∏e á∏eQCG ∞jô°ûdG áªWÉa'' ¿EG ¬ª°SG ∞°ûc ΩóY É¡JóYÉ°ùªd ᫪æà∏d »aGò≤dG á°ù°SDƒe ≈dG »ª°SQ Ö∏£H âeó≤J IQƒ˘K Ωɢ«˘b ò˘æ˘e ɢ¡˘æ˘e äQOƒ˘°U »˘à˘dG ɢ¡˘cÓ˘eCG ´É˘Lô˘à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y .''íJÉØdG ΩÓ°SE’G ∞«°S É¡°SCGôj »àdG á°ù°SDƒªdG ¿CG Qó°üªdG ±É°VCGh áªWɢa ¥GQhCG âdɢMCG'' ,»˘aGò˘≤˘dG ô˘ª˘©˘e »˘Ñ˘«˘∏˘dG º˘«˘Yõ˘dG π˘é˘f É¡dõæe ´ÉLôà°SG ≈dG â©°Sh á«Ñ«∏dG äÉ£∏°ùdG ≈dG ∞jô°ûdG ¢ù∏˘HGô˘W »˘a »˘fɢ£˘jô˘Ñ˘dG ô˘«˘Ø˘ °ùdG ɢ˘«˘ dɢ˘M ¬˘˘«˘ a º˘˘«˘ ≤˘ j …ò˘˘dG ¿ƒæWGƒe É¡«a º«≤j »àdG iôNC’G É¡cÓeCG øY Gkó≤f É¡°†jƒ©Jh .''¿ƒ«Ñ«d Ωɢ¶˘æ˘dG ≥˘«˘Ñ˘£˘Jh IQƒ˘ã˘dG Ωɢ«˘ b ó˘˘æ˘ Y âYô˘˘°T ɢ˘«˘ Ñ˘ «˘ d âfɢ˘ch äGQÉ≤©dG ádÉMEG ≈∏Y ¢üæjh 4 ºbôdG πªëj ÉfƒfÉb »cGôà°T’G â«ÑdG'' QÉ©°T á©aGQ ,™ªàéªdG ≈dG OôØdG áLÉM øY IóFGõdG ∞«°S øe §¨°†Hh É«dÉM á«Ñ«∏dG äÉ£∏°ùdG Ωƒ≤Jh .''¬æcÉ°ùd ≈˘dG ∑Ó˘eC’G ¢†©˘H IOɢYEGh ¿ƒ˘fɢ≤˘dG Gò˘˘g ᢢ©˘ LGô˘˘ª˘ H ΩÓ˘˘°SE’G √òg øe OÉ˘Ø˘à˘°SG ó˘bh ɢ¡˘æ˘Y º˘¡˘°†jƒ˘©˘J hCG ø˘«˘≤˘Hɢ°ùdG ɢ¡˘cÓ˘e êQɢî˘dG »˘a ø˘«˘ª˘«˘≤˘ª˘dG ø˘«˘°VQɢ©˘ª˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ᢩ˘LGô˘ª˘ dG .Iô«NC’G IôàØdG »a OÓÑdG ≈dG GhOÉY øjòdGh

πcô«e Ó«¨fG

ºdÉ©dG Oó¡J ¿GôjEG :πcô«e ∂dP ∞bh Éæ«∏Yh √ô°SCÉH :ä’Éch - ø«dôH

¿CG'' Öéj ¬fCG πcô«e Ó«¨fG á«fɪdC’G IQÉ°ûà°ùªdG äôÑàYG ∫ÉM »a ''¿GôjEG ≈∏Y IójóL äÉHƒ≤Y ¢VôØd øjó©à°ùe ¿ƒµf .»fGôjE’G …hƒædG ∞∏ªdG ∫ƒM äÉ°VhÉتdG â∏°ûa ''â∏˘«˘a …O'' á˘Ø˘«˘ë˘°U ɢ¡˘Jô˘°ûf á˘∏˘Hɢ≤˘e »˘a π˘cô˘«˘e âdɢbh »d áÑ°ùædÉH ôeCG ƒgh π«FGô°SEG øeCG Oó¡J'' ¿GôjEG ¿EG ø«æK’G Iô«°ûe ''¬«∏Y áehÉ°ùªdG øµªj ’ ,á«fɪdCG IQÉ°ûà°ùe »àØ°üH .√ô°SCÉH ΩÉ©dGh ÉHhQhCGh á≤£æªdG Oó¡J'' ¿Gô¡W ¿CG ≈dEG ∂dòc .''∂dP ™æªf ¿CG Éæ«∏Yh øe áeƒYó˘e ¿Gô˘jEG ≈˘∏˘Y ᢰVhô˘Ø˘ª˘dG äɢHƒ˘≤˘©˘dG'' âaɢ°VCGh .ô£îdG øY ±ô£dG ¢†¨f ¿CG Éæ浪j ’ .É«°ShQh ø«°üdG πÑb .á«°SÉeƒ∏HódG πÑ°ùdG ôÑY á∏µ°ûªdG √òg èdÉ©f ¿CG ΩõëH ójDhCG IójóL äÉHƒ≤Y ¢VôØd øjó©à°ùe ¿ƒµf ¿CG kÉ°†jCG Éæ«∏Y øµd .''øYòJ ºd ∫ÉM »a ¿GôjEG ≈∏Y ¬«a ¢VôØJ ¿CG Öéj …òdG QÉWE’G ≈dEG ¥ô£àJ ºd πcô«e øµd ¢Vô˘a ≈˘dEG ø˘£˘æ˘°TGhh ¢ùjQɢH ¬˘«˘a ™˘aó˘J âbh »˘a äɢ˘Hƒ˘˘≤˘ ©˘ dG É¡fCÉ°T ¢Uƒ°üîdG Gò¡H á¶Øëàe É«fɪdCG øµd .á«HhQhCG äÉHƒ≤Y .É«dÉ£jEG ¿CÉ°T ∂dP »a äGQGô˘≤˘dG ⵢ¡˘à˘fG ¿Gô˘jEG'' ¿EG ᢫˘fɢª˘d’G IQɢ°ûà˘°ùª˘dG âdɢ˘bh »˘à˘dG ±Gó˘gC’G â∏˘gɢé˘Jh »˘dhó˘dG ø˘eC’G ¢ù∏˘é˘ ª˘ d ᢢeõ˘˘∏˘ ª˘ dG .''ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG É¡JOóM

…ôFGõédG øeC’G zIóYÉ≤∏d{ kÉeƒég π°ûØj :ä’Éch - ôFGõédG

â∏°ûaCG ájôFGõédG øeC’G äGƒb ¿CG á«aÉë°U QOÉ°üe äôcP Üô¨ªdG IóYÉb'' º«¶æàd »ªàæJ áYƒªée ¬àæ°T Éë∏°ùe Éeƒég …õ«J áj’h »a ¿GQƒcÉ«H ∑QódG ábôØd ô≤e ≈∏Y ,''»eÓ°SE’G .âÑ°ùdG Ωƒj hRh ,É¡eƒég »a â∏ª©à°SG áYƒªéªdG ¿CG QOÉ°üªdG âë°VhCGh ájhó˘j π˘Hɢæ˘bh ᢰTɢ°TQ á˘ë˘∏˘°SCG ,ᢩ˘∏˘£˘e ᢫˘æ˘eCG QOɢ°üe Ö°ùM .áØ∏àîe äÉ¡L øe áæµãdG ô≤e ܃°U É¡à≤∏WCG ô«°üb âbh »a â浪J ∑QódG ô°UÉæY ¿CG QOÉ°üªdG âaÉ°VCGh Ghôa øjòdG ,áYƒªéªdG ô°UÉæY á≤MÓeh Ωƒé¡dG ó°U øe ób ácôà°ûªdG øeC’G äGƒb ¿CGh .IQhÉéªdG äÉHɨdG ∫ÉZOCG √ÉéJÉH .á≤£æª∏d á©°SGh §«°ûªJ á«∏ªY Ωƒé¡dG ó©H äô°TÉH

foreign@alwatannews.net

äGôjRh 7 º¡æ«H Gk ôjRh 33 øe IójóL á«Hô¨e áeƒµM :ä’Éch - •ÉHôdG

:ä’Éch - ähô«H

™jRƒJ ∞bh á°VQÉ©ªdG á«fÉæÑ∏dG ''QÉÑNC’G'' áØ«ë°U äQôb ∫É¡°ùà°SG'' ¬fEG âdÉb Ée ≈∏Y ÉLÉéàMG ,ájQƒ°S »a ÉgOGóYCG ø˘«˘fGƒ˘≤˘dG ∞˘dɢî˘J QÉ˘Ñ˘NCG OhQh á˘éq ˘ë˘H ɢ¡˘©˘æ˘e á˘Hɢbô˘dG äɢ¡˘L .''ájQƒ°ùdG äɢ°ùHÓ˘e ¬˘«˘a â뢰VhCG ɢfɢ«˘H ø˘«˘æ˘KE’G á˘Ø˘«˘ë˘°üdG äô˘˘°ûfh QÉÑNC’G Qhó°U òæe â∏°üM Iô«ãc QƒeCG ó©H'' AÉL …òdG ÉgQGôb »˘a Ió˘jô˘é˘dG ™˘jRƒ˘J »˘a ô˘«˘NCɢà˘dG ɢ¡˘æ˘eh ,ΩɢY ø˘e ô˘ã˘cCG π˘Ñ˘ b .''ô¡¶dG ó©H Ée Iôàa ≈àM ΩÉqjC’G øe ô«ãc »a É¡côJh ,¥Gƒ°SC’G ájQƒ°ùdG äÉ¡édG øe É¡«≤∏J ΩóY'' øe áØ«ë°üdG âµ°Th º∏°ùJ øe É¡©æeh ,™jRƒàdG πµ°T øY á≤«bOh áë°VGh ∫hGóL .''OGóYC’G øe ™éJôªdG ∫É°SQEG ∞bƒd Iô£°†e É¡°ùØf óéJ'' É¡fEG áØ«ë°üdG âdÉbh ≈àM ∂dPh ,(ø«æKE’G) Ωƒ«dG øe Ak GóàHG ájQƒ°S ≈dEG OGóYCG …q CG ôÑîdG Gòg áYGPE’ Iqô£°†e »gh .á«≤£æe ∫ƒ∏M OÉéjEG ºàj ,»eƒj …Qƒ°S ÇQÉb 1500 øe ôãcCG ™e äÉLGôMEG …q CG …OÉØàd ¿ƒq∏àëj ájQƒ°S øe »fhôàµdE’G ''QÉÑNC’G'' ™bƒe QGhq R q¿CÉH kɪ∏Y ∫hó˘˘dG ø˘˘e ™˘˘bƒ˘˘ª˘ dG QGhq R iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y ᢢ©˘ HGô˘˘dG á˘˘Ñ˘ Jô˘˘ ª˘ ˘dG .''á«Hô©dG ,»°SÉ«°S ó©H …q CG ¬d ¢ù«d'' ÉgQGôb ¿CG ≈∏Y áØ«ë°üdG äOó°Th .''…QÉéJh »æ¡e ™HÉW äGP πFÉ°ùªH kGô°üM §ÑJôe ƒgh

foreign

óªëe ∂∏ªdG »Hô¨ªdG πgÉ©dG ¿CG »ª°SQ Qó°üe OÉaCG á«Hô¨e áeƒµM π«µ°ûJ øY •ÉHôdG »a ¢ùeCG ø∏YCG ¢SOÉ°ùdG ¢SÉ˘Ñ˘Y ∫Ó˘≤˘à˘°S’G Üõ˘ë˘d Ωɢ©˘dG ø˘«˘eC’G ᢰSɢFô˘H Ió˘˘jó˘˘L .»°SÉØdG Ió˘jó˘é˘dG á˘eƒ˘µ˘ ë˘ dG ¿Ó˘˘YEG π˘˘Ø˘ M ô˘˘KEG »˘˘°Sɢ˘Ø˘ dG ∫ɢ˘bh »µ∏ªdG ô°ü≤dG »a ¢ùeCG ô¡X ó©H »Hô¨ªdG πgÉ©dG á°SÉFôH ™Ñ°S º¡æ«H kGôjRh 33 º°†J IójóédG áeƒµëdG ¿EG ,•ÉHôdÉH .AÉ°ùf ÜGõMCG á©HQCG øe ¿ƒµàJ IójóédG áeƒµëdG ¿CG ±É°VCGh »æWƒdG ™ªéàdGh ∫Ó≤à°S’G ÜõM »gh á«Ñ∏ZC’G πµ°ûJ Oɢ˘ë˘ J’Gh ᢢ«˘ cGô˘˘à˘ °T’Gh Ωó˘˘≤˘ à˘ dG Üõ˘˘Mh ø˘˘«˘ ∏˘ ≤˘ à˘ °ùª˘˘ ∏˘ ˘d .á«Ñ©°ûdG äGƒ≤∏d »cGôà°T’G ''IOɢ«˘°ùdG'' AGQRh Iô˘°TÉ˘Ñ˘e »˘Hô˘˘¨˘ ª˘ dG π˘˘gɢ˘©˘ dG ø˘˘«˘ ©˘ jh áaÉ°VEG á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ´ÉaódGh á«∏NGódGh á«LQÉîdG) .(áeƒµë∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ≈dEG 19 »˘˘ ˘a ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ c ¢ùeɢ˘ ˘ î˘ ˘ ˘dG ó˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘e ∂∏˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘dG ¿É˘˘ ˘ ch IójóédG áeƒµëdG π«µ°ûàH »°SÉØdG ¢SÉÑY (∫ƒ∏jCG)ôѪàÑ°S »a á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G »a ∫Ó≤à°S’G ÜõM Rƒa ôKG .(∫ƒ∏jCG)ôѪàÑ°S øe ™HÉ°ùdG

zÜ.±.CG{ IójóédG áeƒµëdG AÉ°†YCG kÉ£°Sƒàe »Hô¨ªdG πgÉ©dG

kÉ≤∏£e »dõæe äQOÉZ ɪd äÉ©FÉ°ûdG øe ´ƒædG Gò¡d ⫨°UCG ƒd :zø«∏eôµdG ó«°S{

á«æeC’G äGôjòëàdG øe ôî°ùjh ¿Gô¡W IQÉjR ¬eõY ócDƒj ø«JƒH á«Hô˘¨˘dG äGQÉ˘Ñ˘î˘à˘°S’G Iõ˘¡˘LCG ¿EG ᢫˘fGô˘jE’G AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dɢch âdɢbh ¢ù«FôdG IQÉjR AɨdE’ äÉ©FÉ°T ô°ûæH Ωƒ≤J å«ëH ,á«°ùØf kÉHôM ø°ûJ .øjhõb ôëH áªb AóH π«Ñb ∂dPh ,¿Gô¡W ≈dEG IQô≤ªdG »°ShôdG GhQòM ¢†«HC’G â«ÑdG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc ¿CG ádÉcƒdG âë°VhCGh ájƒ°ùJ πLCG øe ≈àM ¿GôjEG øe ÜGôàb’G øe ø«eƒj πÑb É«°ShQ .ôëÑdG Gò¡d »bƒ≤M Ωɶf áZÉ«°Uh øjhõb ôëÑd á≤dÉ©dG ÉjÉ°†≤dG ¿ƒL ,IóëàªdG ºeC’G iód ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ô«Ø°ùdG ¿CG âaÉ°VCGh ≈dEG ¬jôjòëJ πFÉ°SQ Gƒ∏°SQCG øjòdG ø«dhDƒ°ùªdG ø«H øe ,¿ƒàdƒH .¢Uƒ°üîdG Gò¡H ƒµ°Sƒe

Ó˘«˘é˘fCG ,᢫˘fɢª˘dC’G IQɢ°ûà˘°ùª˘dG ™˘e √ó˘≤˘Y »˘Ø˘ë˘°U ô˘ª˘JDƒ˘ e »˘˘ah :»°ShôdG ¢ù«FôdG ∫Éb ¿OÉÑ°ùjh áæjóe »a É¡H √AÉ≤d ó©H ,πcô«e ø˘e ´ƒ˘æ˘dG Gò˘¡˘d Aɢ¨˘°UE’G äQô˘b ƒ˘d ,¿Gô˘jE’ ≈˘dEG ÖgPCɢ °S ™˘˘Ñ˘ £˘ dɢ˘H'' .''kÉ≤∏£e ∫õæªdG äQOÉZ ɪd äÉ©FÉ°ûdG ∫ɪàMG øe ø«JƒÑd äGôjòëJ Qhó°U ÜÉ≤YCG »a »ØædG Gòg AÉLh AÉKÓãdG IQô≤ªdG ,¿GôjEG ≈dEG á∏Ñ≤ªdG ¬JQÉjR ∫ÓN ∫É«àZÓd ¬°Vô©J .óMC’G »°ShôdG ¿ƒjõØ∏àdG ¬YGPCG ɪd kÉ≤ah ,πÑ≤ªdG ø«JƒH ∫É«àZG IôeGDƒe ≈∏Y iôNCG π«°UÉØJ …CG ¿ƒjõØ∏àdG Ωó≤j ºdh .IQƒcòªdG áª≤dG Qƒ°†ëd πÑ≤ªdG AÉKÓãdG ¿Gô¡W IQÉjR …ƒæj …òdG

:ä’Éch - ƒµ°Sƒe

™LGôàj ød ¬fCG ,ø«æKE’G ø«JƒH ô«ªjOÓa ,»°ShôdG ¢ù«FôdG ócCG ó«°S äQòM »àdG á«æeC’G ôjQÉ≤àdG ºZQ ,¿GôjEG ≈dEG IQô≤ªdG ¬JQÉjR øY ¿CG ôÑàYGh ,¿Gô¡W »a ∫É«àZG á«∏ª©d ¬°Vô©J ∫ɪàMG øe ø«∏eôµdG .kÉØ∏°S ó©ªdG ¬dɪYCG ∫hóL »a ôKDƒJ ød ''äÉ©FÉ°T'' øY IQÉÑY ôeC’G ¬àdhÉW »àdG á«æeC’G äGójó¡àdG ™bh øe ∞«ØîàdG ø«JƒH ∫hÉMh ¬æe êôîj ’h ¬dõæe Ωõà∏«d ¿Éc ¬fEG kÓFÉb ,IôNÉ°ùdG äÉ≤«∏©àdG ôÑY .á«æeC’G äGôjòëà∏d kɪFGO ™ªà°ùj ¬fCG ƒd kÉ≤∏£e

ø«°üdG øY ¿GƒjÉJ π°üØH ¿Écm …C’ íª°ùJ ød ø«µH ¿CG ócCG

Ö©°ûdG äÉ©∏£J ≥«≤ëàH π°ûa »Yƒ«°ûdG ÜõëdG :hÉàæ«L ƒg :ä’Éch - ø«µH

øY ¿GƒjÉJ ∫Ó≤à°SG ásѨe øe hÉàæ«L ƒg »æ«°üdG ¢ù«FôdG QsòM …CG âëJh ¿Éc ±ôW …C’'' kÉ≤∏£e íª°ùJ ød √OÓH ¿CG GóucDƒe ,ø«°üdG .''ø«°üdG ΩC’G øWƒdG øY ¿GƒjÉJ π°üØH ≈ª°ùe Üõë∏d 17 `dG ô˘ª˘JDƒ˘ª˘dG ìɢà˘à˘aG »˘a ɢgɢ≤˘dCG á˘ª˘∏˘c »˘a hɢà˘æ˘«˘L ∫ɢbh πLCG øe ᫪∏°ùdG Oƒ¡édG ∫òH »a Iôªà°ùe √OÓH ¿EG ,»æ«°üdG »Yƒ«°ûdG ,''ø«eɶæH óMGh ó∏H CGóÑe'' ≈dEG kGOÉæà°SG ø«°üdG ™e ¿GƒjÉJ ó«MƒJ á«dhDƒ°ùe »g ¿GƒjÉJ ∫É°üØfG ä’hÉëªd …ó°üàdG á«dhDƒ°ùe ¿CG GôÑà©e .»æ«°üdG Ö©°ûdG á«dhDƒ°ùe »g ɪc ¿GƒjÉJ »a Ö©°ûdG ≈∏Y ô«°ùdG »a á«°VÉe ø«µH ¿CG »æ«°üdG ¢ù«FôdG ócCG iôNCG á¡L øe QɵaC’G ∂∏J ôjƒ£Jh »æ«°üdG ™HÉ£dG äGP á«cGôà°T’Gh á«°ùcQɪdG §N ᢫˘°ùcQɢª˘dG ¿CɢH ¬˘æ˘«˘≤˘j ø˘Y kɢHô˘©˘e ,»˘æ˘«˘°üdG ™˘bGƒ˘dG ™˘e Ö°Sɢæ˘à˘j ɢª˘ H á«gÉaôdG øe ójõªdG Ö©°û∏d âeóbh áÑ«W èFÉàf äôªKCG á«cGôà°T’Gh »a Ωó≤àªdG Qɢ«˘à˘dɢH ¥É˘ë˘s∏˘d ɢ¡˘∏˘sgCG kɢeó˘≤˘à˘e kGó˘∏˘H ø˘«˘°üdG ø˘e â∏˘©˘Lh …òdG »Yƒ«°ûdG ÜõëdG ¿EG hÉàæ«L ƒg »æ«°üdG ¢ù«FôdG ∫Éb ɪc .ºdÉ©dG ø«dhDƒ°ùªdG ≈∏Y kÉeƒég ø°Th ,Ö©°ûdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ »a π°ûa ¬°SCGôàj .øjó°SÉØdGh ¢û«©dG »a øjQòѪdG ΩÉeCG kGôNDƒe ÜõëdG AGOCG º«≤j ¿Éc ɪæ«H ƒg ¢ù«FôdG äGOÉ≤àfG äAÉL ôjô≤àd äGƒæ°S 5 πc kÉYƒÑ°SCG ôªà°ùj …òdG ´ÉªàL’G ó≤©jh .¬JOÉb QÉÑc .á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ°SÉ«°ùdG ’ É¡fCG ∑Qóf ¿CG Éæ«∏Y ÉæJGRÉéfEG Oó©f ɪ«a'' :¬HÉ£N »a ƒg ∫Ébh »àdG πcÉ°ûªdG ¢†©H ≥∏©àJh .''Ö©°ûdG äÉ©bƒJ øe ô«ãµH πbCG ∫GõJ »˘Yɢª˘à˘L’G ¿É˘ª˘°†dGh ø˘µ˘°ùdGh á˘dɢ£˘Ñ˘dɢ˘H ø˘˘«˘ jOɢ˘©˘ dG ¢Sɢ˘æ˘ dG ¬˘˘LGƒ˘˘J ¿ƒ∏¨à°ùj øjòdG ÜõëdG AɪYR ¢UÉN πµ°ûH ó≤àfGh .∫Éb ɪc ,º«∏©àdGh .IOÉY ¢ù«FôdG É¡æY çóëàj á«°†b »gh ,á«JGòdG º¡©aÉæªd º¡Ñ°UÉæe zÜ.CG { »æ«°üdG »Yƒ«°ûdG ÜõëdG ´ÉªàLG øe á£≤d

¿Éà°ùfɨaCG »a ∞ë°üª∏d √OƒæL ¢ù«fóJ »Øæj »µjôeC’G ¢û«édG á«FGƒg áëàa ôÑY OƒæédG óMCG ∫ƒH ôjÉ£Jh ,ø«∏≤੪dG óMCÉH ÜÉà˘µ˘dG á˘Hɢ°UEGh ,¬˘H ¢Uɢî˘dG ¿BGô˘≤˘dGh ø˘«˘∏˘≤˘à˘©˘ª˘dG ó˘MCG Ö«˘°ü«˘d ,√É«ªdÉH IAƒ∏ªe äÉfƒdÉÑH ¢SGôëdG ƒ¡∏d áé«àf π∏ÑdÉH ¢Só≤ªdG .¢†©ÑdG º¡°†©H ±òb »a É¡eGóîà°SGh áHÉàµH ≥∏©à˘J ᢰùeɢN á˘dɢM ó˘Lƒ˘J ,»˘ª˘°Sô˘dG ô˘jô˘≤˘à˘∏˘d kɢ≤˘ahh ±ô©àdG ºàj ºd øµdh ,∞MÉ°üªdG óMCG πNGO á≤F’ ô«Z äɪ∏c .ø«∏≤੪dG óMCG ΩCG ¢SGôëdG óMCG ¿Éc GPEG Éeh ,πYÉØdG ≈∏Y »˘a »˘µ˘jô˘eC’G ¢û«˘é˘dɢH á˘cô˘à˘°ûª˘dG Ωɢ˘¡˘ ª˘ dG Iƒ˘˘b ó˘˘Fɢ˘b ¿É˘˘ch ¢ù«˘fó˘à˘d'' ™˘Fɢbh ¢ùª˘N ≥˘Hɢ˘°S âbh »˘˘a Oó˘˘M ó˘˘b ƒ˘˘eɢ˘fɢ˘à˘ fGƒ˘˘Z á˘jô˘µ˘°ù©˘˘dG Ió˘˘Yɢ˘≤˘ dG »˘˘a ¬˘˘JGƒ˘˘b ô˘˘°Uɢ˘æ˘ Y Öfɢ˘L ø˘˘e ''¿Gô˘˘≤˘ dG á©bGh ≈∏Y ≠eGO π«dO ó°UQ ≈Øf ¬fCG ’EG ,ÉHƒc è«∏îH ᫵jôeC’G .¢VÉMôªdG »a ∞ë°üªdG AÉ≤dEG 13 ø«H øe »g á°ùªîdG ™FÉbƒdG ¿EG Oƒg …ÉL 󫪩dG ∫Ébh πãªJh kÉ˘Ø˘dCG 31 ɢ¡˘∏˘ª˘é˘e »˘a ⨢∏˘H äGó˘æ˘à˘°ùe »˘a äOQh iƒ˘˘µ˘ °T .äÉHGƒéà°S’G øe ΩGƒYCG áKÓK á∏«°üM

¿CG âÑ˘KCG äɢ≤˘«˘≤˘ë˘à˘dG ¿EG ∫ɢb ,ô˘°û∏˘«˘H ¢ùjô˘c ó˘FGô˘˘dG ,Ió˘˘ë˘ à˘ ª˘ dG .áë°üdG øe É¡d ¢SÉ°SCG ’ ºYGõªdG ¢ù«˘fó˘J º˘˘à˘ j º˘˘dh ,ô˘˘eC’G »˘˘a ɢ˘fô˘˘¶˘ f'' kÓ˘ Fɢ˘b ô˘˘°û∏˘˘«˘ H Qɢ˘°TCGh .''᫵jôeC’G äGƒ≤dG πÑb øe ,ôNBG »æjO õeQ …CG hCG ,∞ë°üªdG .''√ó°V AGôLEG òîàæ°ùa ∂dòH …óæL ΩÉb GPEG'' ±É°VCGh π˘≤˘à˘©˘e ¢SGô˘ë˘d á˘∏˘Kɢª˘e äɢeɢ¡˘JG ¬˘«˘Lƒ˘J º˘J ó˘˘b ¬˘˘fCG Qɢ˘°ûjh ΩÉY ÉHƒc è«∏N »a »µjôeC’G ¢û«édG √ôjój …òdG ,ƒeÉfÉàfGƒZ .2005

¿CG òÄæ«M »µjô˘eC’G ¢û«˘é˘∏˘d á˘jô˘µ˘°ù©˘dG äɢ≤˘«˘≤˘ë˘à˘dG âà˘Ñ˘KCGh ÜÉàµdG AÉ≤dEG GƒdhÉM øe ºg ø««µjôeCG kGOƒæL ¢ù«dh ,ø«∏≤à©e .¢†«MGôªdG »a ø«ª∏°ùª∏d ¢Só≤ªdG ä’ÉM á©HQCG ´ƒbƒH ±ôàYG »ª°SôdG »µjôeC’G ôjô≤àdG øµdh π˘Ñ˘b ø˘e ≥˘F’ ô˘«˘Z π˘µ˘°ûH ∞˘ë˘°üª˘dG ™˘e π˘eɢ©˘à˘dG ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N º˘˘J .ø««µjôeC’G OƒæédG ¢UÉîdG ¿BGô≤dG πcôH OƒæL ΩÉ«b »g IócDƒªdG á©HQC’G ä’ÉëdGh

ÉjQƒ°S »a …hƒf πYÉØe øY ábÉ£dG ádÉcƒd º∏Y ’ .¢Uƒ°üîdG Gòg »a äô°ûf »àdG »a ÉjQƒ°S »a …hƒf πYÉØe ô«eóJ á«°Vôa hóÑJh ∫ƒ∏jCG ôѪàÑ°S øe ¢SOÉ°ùdG »a π«FGô°SEG É¡àæ°T IQÉZ »àdG IOhóë˘ª˘dG äɢeƒ˘∏˘©˘ª˘dG ÖÑ˘°ùH ɢ뢫˘Lô˘J ô˘ã˘cC’G ∑Qƒjƒ«f'' áØ«ë°U â∏≤fh .´ƒ°VƒªdG Gòg ∫ƒM ô°ûæJ ÖfɢLCGh ø˘«˘«˘µ˘jô˘eCG ø˘«˘dhDƒ˘ °ùe ø˘˘Y ó˘˘MC’G ''õ˘˘ª˘ jɢ˘J IQɨdG ¿CG äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LC’ ôjQÉ≤J ≈∏Y Gƒ©∏WG ô˘¡˘°ûdG ɢjQƒ˘°S ≈˘∏˘Y π˘«˘FGô˘°SEG ɢ¡˘à˘æ˘°T »˘à˘ dG ᢢjƒ˘˘é˘ dG ºd …hƒf πYÉØe ¬fCG ó≤à©j É©bƒe âaó¡à°SG »°VɪdG …Qƒc πYÉØe êPƒªf ≈∏Y »æH ¿ƒµj ób √DhÉ°ûfEG πªàµj .»dɪ°T ɪ«à©J ᫢∏˘«˘FGô˘°SE’G á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘Hɢbô˘dG ¢Vô˘Ø˘Jh ɪ«a ÉjQƒ°S ≈∏Y π«FGô°SEG É¡àæ°T »àdG IQɨdG ∫ƒM ÉeÉJ á˘fhB’G »˘a §˘≤˘a »˘˘∏˘ «˘ FGô˘˘°SE’G ¢û«˘˘é˘ dG ᢢYGPEG äó˘˘cCG ôjòëJ É¡fCG ≈∏Y IQɨdG äô°ùah .É¡dƒ°üM Iô«NC’G »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM í«∏°ùJ IOÉYEÉH Ωƒ≤J ’ »µd ≥°ûeód .¿GôjE’ áæ£Ñe ádÉ°SQ É¡fCG hCG

:ä’Éch - Éæ««a

É¡fCG ø«æKE’G ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG âæ∏YCG ô˘«˘Z …hƒ˘f π˘YÉ˘Ø˘e'' Oƒ˘Lh ø˘Y äɢeƒ˘∏˘ ©˘ e ∂∏˘˘ª˘ J ’ ᫵jôeCG ∞ë°U ¬«dEG äQÉ°TCG ''ÉjQƒ°S »a ¬æY ø∏©e π«FGô°SEG É¡àæ°T »àdG ájƒédG IQɨ∏d ±ó¡c á«fÉ£jôHh .ÉjQƒ°S »a Gkô«NCG ¢ù«d'' ¿É«H »a ≠櫪«∏a É°ù«∏«e áKóëàªdG âdÉbh øY äÉeƒ∏©e ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG iód .''ÉjQƒ°S »a ¬æY ø∏©e ô«Z …hƒf õcôe …CG OƒLh á°Sƒª∏e äÉeƒ∏©e …CG »a ≥≤ëæ°S ™Ñ£dÉH'' âaÉ°VCGh áfÉeC’G ¿CG â©HÉJh .¢Uƒ°üîdG Gòg »a ''Éæd Ωó≤J ∂∏ªJ ádhO …CG øe'' ™bƒàJ á«dhódG ádÉcƒ∏d áeÉ©dG É¡©aôJ ¿CG iôNCG ádhO »a ájhƒf ᣰûfCG øY äÉeƒ∏©e .Éæ««a Égô≤eh ''ábÉ£dG ádÉch ≈dG ∫É°üJG ≈∏Y ábÉ£dG ádÉch ¿EÉa É¡dƒb óM ≈∏Yh äÉeƒ∏©ªdG áë°U øe ≥˘≤˘ë˘à˘∏˘d á˘jQƒ˘°ùdG äɢ£˘∏˘°ùdɢH

:ä’Éch - ∫ƒHÉc

¿BGô≤∏d √OƒæL ¢ù«fóJ ºYGõe ø«æKE’G »µjôeC’G ¢û«édG ≈Øf .¿Éà°ùfɨaCG »bô°T á«æeCG ºgO á∏ªM AÉæKCG º«∏bEG »a ø«jhô≤dG AÉ«à°SGh Ö°†Z ôYÉ°ûe ºYGõªdG âéLCGh äGOÉ«bh ᫢fɢ¨˘aC’G äGOɢ«˘≤˘dG ™˘e äGAɢ≤˘d Ghó˘≤˘Y ø˘jò˘dG ''Qɢfƒ˘c'' .¢SôH óà«°Tƒ°SC’G øY kÓ≤f ,¿CÉ°ûdG Gòg »a »µjôeC’G ¢û«édG ø«jhô≤dG ¿EG ,¿ÉN óªëe Qƒf ,QÉfƒc º«∏bEG ºcÉM ÖFÉf ∫Ébh âeÉbh ,QÉHôHR ÓªdG øµ°ùe âªgGO ᫵jôeCG Iƒb ¿CG ¿ƒªYõj .âÑ°ùdG ∞ë°üªdG øe áî°ùf ¥ôMh ™«£≤Jh ≥jõªàH ∫Ó˘N ø˘jô˘NBG á˘KÓ˘Kh QɢHô˘HR Ó˘ª˘dG â∏˘≤˘ à˘ YG Iƒ˘˘≤˘ dG ¿CG OQhCGh ø«dhDƒ°ùªdG øe ø«æKG ≈dEG á«fɨaC’G äÉ£∏°ùdG â∏chCGh .á∏ªëdG …CG ÖbÉ©«°S ¬fEG »µjôeC’G ¢û«édG ∫Éb »àdG ,á©bGƒdG »a ≥«≤ëàdG .¿ÉN ≥ah ,É¡«a •Qƒàe äɢj’ƒ˘dG ɢgOƒ˘≤˘J »˘à˘dG ∞˘dɢë˘à˘dG äGƒ˘b º˘°Sɢ˘H ≥˘˘Wɢ˘æ˘ dG ¿CG ’EG

Iõ¡LCG óq ©J âjƒµdG ájhƒædG äÉYÉ©°TE’G ó°Uôd IQƒ£àe :ä’Éch - âjƒµdG

âdÉbh ,…hƒædG ´É©°TE’G øY ∞°ûµ∏d IójóL Iõ¡LCG á«àjƒµdG áë°üdG IQGRh äós YCG äGRGôàMG øª°V ó°UQ á£ëe 15 ófÉ°ùJ Iõ¡LC’G ¿EG ø«æKE’G á«àjƒµdG øWƒdG áØ«ë°U äGójó¡àdG á«Ø∏N ≈∏Y á≤£æªdG »a ÜôM ´’ófG ä’ɪàMG á¡LGƒªd ÇQGƒW äÉ«∏ªYh .¿GôjE’ ᫵jôeC’G ¿EG ¬˘dƒ˘b ,¬˘ª˘°SG ô˘°ûf Ωó˘Y Ö∏˘W ,»˘é˘«˘∏˘N …hƒ˘f ô˘˘«˘ Ñ˘ N ≈˘˘dEG á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °üdG âÑ˘˘°ùfh ºd ¿Gô¡W ¿C’ ,âjƒµdG ≈∏Y kGô«Ñc kGô£N πãªj ’ ∫GR Ée »fGôjE’G …hƒædG πYÉتdG'' .''Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîJ øe ¬àæJ QƒØ°ü©dG ô«ª°S áë°üdG IQGRh »a ´É©°TE’G øe ájÉbƒdG IQGOEG ôjóe ∫Éb ,¬à¡L øe Ωób ≈∏Y πª©fh ,…hƒf ó°UQ á£ëe 15 ¿B’G ∂∏ªJ âjƒµdG ¿EG'' áØ«ë°ü∏d åjóM »a .''IQƒ£àe Iõ¡LCG kGô«NCG Éæjôà°TG øëfh ..ÉæJõ¡LCG åjóëàd ¥É°Sh ,øeCÉe »a âjƒµdG ¿CG ócDƒf äGOÉ«≤dG ™e ÉæJÉYɪàLG ™«ªL »a'' QƒØ°ü©dG ±É°VCGh §£îdG √òg øª°V'' ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,''á∏eɵdG äÉWÉ«àM’G òNCG øe Éæ©æªj ’ Gòg øµd .''…hƒædG ´É©°TE’G øe ájÉbƒdG á«Ø«c »a kÉÑjôb º¶æà°S IQhO


14

≥«≤–

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

features

features@alwatannews.net

¿ÉWô°ù∏d áÑÑ°ùŸG ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG øjõîJ ÊGhCG QÉ£NCG πX ‘

!?»ë°üdG ∞«≤ãà∏d ¿ƒfÉb ¤EG áLÉ◊G Ωó©H ºq∏°ùf πg - ≥«≤– :¿ÉààdG Ú°ùM

™˘°†î˘J ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ π˘˘Nó˘˘J »˘˘à˘ dG AGƒ°S ,IOƒ÷G á«dÉY á«ë°U äÉWGΰT’ Éeh á¶aÉM OGƒe hCG ÒbÉ≤Y hCG ájhOCG âfÉc …Èàfl ¢üë˘˘Ø˘ d ™˘˘°†î˘˘J å«˘˘M ,¬˘˘Hɢ˘°T OGƒŸG ≈˘∏˘ Y Ö뢢°ùæ˘˘j ô˘˘eC’G Gò˘˘gh ,≥˘˘«˘ bO ’ ∂dòc ôeC’G Gògh ,᪩WC’Gh á«FGò¨dG ¿ƒfÉb iƒ°S ÚfGƒb ¬d ™°VƒJ ¿CG øµÁ OGƒe øe √ÉfôcP Ée πµa ,§≤a áHÉbôdG ,øjôëÑdG É¡dƒNóH 샪°ùe ájQÉŒ QƒeCG ᢢdhó˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ¿CG ô˘˘eC’G ‘ ɢ˘ e π˘˘ c ø˘˘ µ˘ ˘d QhO ¢SQÉ“ ¿CG ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °üdG äɢ˘ ˘ ˘°ù°SDƒŸGh OGƒŸG øe ÒãµdG ∑Éæ¡a ,ÌcCG ’ á«YƒàdG IÒ£˘˘ ˘ N OGƒ˘˘ ˘ e ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y …ƒ˘˘ ˘ à– »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ dG π˘¡˘a ,∂dP ÒZh ø˘jõ˘æ˘Ñ˘dGh ¢Uɢ°Uô˘˘dɢ˘c √ɢ«ŸG Êɢæ˘b á˘dhó˘dG ™˘æ“ ¿CG Gò˘g »˘˘æ˘ ©˘ j É¡H ¿C’ ᫵«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’Gh á«fó©ŸG ¿É˘˘c GPEɢ a ?∂dP ÒZ hCG á˘˘æ˘ Wô˘˘ °ùe OGƒ˘˘ e øe ±’B’G äGô°ûY ™æ‰ ¿CG Éæ«∏©a ∂dòc ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG π˘˘ Nó˘˘ J ¿CG ø˘˘ e ™˘˘ Fɢ˘ °†Ñ˘˘ ˘dG .''IÒ£N OGƒe ≈∏Y É¡FGƒàM’ Éæg ´ƒq £ŸG Ö«éj ?π◊G øªµj øjCG ¿PEG Éæàµ∏‡ πNóJ »àdG äGhOC’G ¿EG'' :kÓFÉb …ƒàëj É¡°†©H ¿Éc ƒdh ≈àM ᪫∏°S É¡∏c É¡©æe ‘ ¢ù«d π◊Éa ,IÒ£N OGƒe ≈∏Y ‘ hCG ,ɢ˘ ¡˘ ˘eGó˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG ᢢ ≤˘ ˘jô˘˘ ˘W ‘ ɉEGh ɢ¡˘°SQÉÁ ó˘˘b »˘˘à˘ dG ᢢĢ WÉÿG äɢ˘°SQɢ˘ªŸG …C’ Å˘˘WÉÿG ΩGó˘˘î˘ à˘ °S’ɢ˘a ,∂∏˘˘¡˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ¬eGóîà°SG ¿EÉa kGó«Øe ¿Éc ƒd ≈àM ,èàæe áë°Uh áeÓ°ùH kGô°†e ¿ƒµj ±ƒ°S CÉ£N ‘ áë°üdG IQGRh QhO »JCÉj Éægh ,¿É°ùfE’G .᪫∏°S ᫢뢰U ᢫˘Yƒ˘J Qƒ˘¡˘ª÷G ᢫˘Yƒ˘J ɢ˘æ˘ g ΩÓ˘˘c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫ƒq ˘ ˘©˘ ˘f ¿CG ø˘˘ µÁ ’ ¿PEG áæWô°ùŸG OGƒŸG ¢†©H OƒLƒH ∑Éæg ΩÉ¡JGh ≈˘˘à˘ ë˘ a ,¥Gƒ˘˘°SC’G ‘ á˘˘ë˘ °üdɢ˘H IQɢ˘°†dGh ≈˘∏˘Y ɢ¡˘FGƒ˘à˘MG º˘ZQ á˘jRɢ¨˘dG äɢYhô˘˘°ûŸG »g ΩGóîà°S’G á≤jôW ¿CG ’EG OGƒŸG ¢†©H ɢeó˘æ˘©˘a ,¬˘eó˘Y ø˘e ô˘£ÿG Oó– »˘˘à˘ dG øe äÉæ«æb 8 øe ÌcCG ¿É°ùfE’G ∫hÉæàj øªa óMGƒdG Ωƒ«dG ‘ ájRɨdG äÉHhô°ûŸG ƒd ¢ùµ©H ,∂dP øe Qô°†àj ¿CG »©«Ñ£dG ,óMGƒdG ´ƒÑ°SC’G ‘ IóMGh áæ«æb ∫hÉæJ ∞˘©˘°V ‘ ᢢ∏˘ µ˘ °ûŸG ¿CG ∫ƒ˘˘bCGh Qô˘˘cCG ɢ˘æ˘ gh Qƒ˘˘¡˘ ˘ª÷G ᢢ aɢ˘ ≤˘ ˘K ∞˘˘ ©˘ ˘°Vh ᢢ «˘ ˘Yƒ˘˘ à˘ ˘dG QƒeC’G √òg ∫ƒNO ‘ ¢ù«dh ∂∏¡à°ùŸGh I󢢫÷G ᢢª˘ ©˘ ˘WC’G ¿CG ɢ˘ ª˘ ˘c ,OÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG ¤EG ,ô°†J É¡fEÉa É¡eGóîà°SG A»°SoCG GPEG Ió«ØŸGh É¡æe ÌcCG GPEG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y Ωƒë∏dÉa Ö∏˘°üà˘H ¬˘Ñ˘«˘°üJh √ô˘°†J ɢ¡˘ fEɢ a ¿É˘˘°ùfE’G .''∂dP ¤EG Éeh ÚjGô°ûdG ácΰûeh IÒÑc QGhOC’G

º˘˘°SQ ø˘˘e ±É˘˘£ŸG ᢢjɢ˘¡˘ f ‘ ɢ˘æ˘ d ó˘˘H’ ∞˘˘«˘ ≤˘ ã˘ à˘ d á˘˘ë˘ jô˘˘°Uh á˘˘ë˘ ˘°VGh §˘˘ £˘ ˘N OGƒŸÉ˘H ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘a kɢ°Uƒ˘°üN ∂∏˘¡˘ à˘ °ùŸG Gò˘gh ,äɢHhô˘°ûŸGh á˘ª˘ ©˘ WCÓ˘ d ᢢ¶˘ aÉ◊G ø˘e CGó˘H ™˘«˘ª÷G ≥˘JɢY ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘≤˘ j ô˘˘eC’G ádhódG ÖLGƒa ,OGôaC’ÉH AÉ¡àfGh ádhódG ó°ùØe ƒg Ée πc ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûJ ‘ ÈY ∂dPh ,¬˘˘à˘ ˘eÓ˘˘ °Sh ø˘˘ WƒŸG ᢢ ë˘ ˘°üd ∫Ó˘˘N ø˘˘e AGƒ˘˘°S ,á˘˘ë˘ ˘°üdG IQGRh ᢢ HGƒ˘˘ H Òã˘µ˘dG ∫Ó˘N ø˘e hCG ,»˘ë˘°üdG ∞˘«˘≤˘ã˘à˘dG ¿CG ɪc ,iôNC’G á«eÓYE’G èeGÈdG øe á«æ˘¡ŸGh ᢫˘∏˘gC’G äɢ°ù°SDƒ˘ª˘∏˘d kGQhO ∑ɢæ˘g ,¿É˘°ùfE’G ᢢeÓ˘˘°Sh á˘˘ë˘ °üH »˘˘æ˘ ©˘ J »˘˘à˘ dG ≥˘˘Jɢ˘Y ≈˘˘∏˘ ˘Y ÈcC’G AÖ©˘˘ dG ™˘˘ ≤˘ ˘j kGÒNCGh ɢjɢ°†≤˘˘H Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G å«˘˘M ø˘˘e Úæ˘˘WGƒŸG ,ájô°SC’Gh á«°üî°ûdG áeÓ°ùdGh áë°üdG ,º¡àë°üH QGô°VE’G ¬fCÉ°T øe Ée ÖæŒh øjódGƒdG QhO »JCÉj A»°T πc πÑbh kGÒNCGh º¡àë°üd ó«Øe ƒg ÉŸ ɪ¡FÉæHCG OÉ°TQEG ‘ É¡fCÉ°T øe »àdG OGƒŸG ôWÉfl º¡Ñ«æŒh ᢢ ª˘ ˘©˘ ˘WC’G ™˘˘ ˘e π˘˘ ˘∏˘ ˘ ë˘ ˘ à˘ ˘ J hCG Rô˘˘ ˘Ø˘ ˘ J ¿CG ¬∏dG ≈Øch ...áæWô°ùŸG OGƒŸÉc äÉHhô°ûŸGh .QÉ£NC’Gh ¢VGôeC’G ô°T ™«ª÷G

õÑî∏d É¡eGóîà°SG óæY á«°Tɪb iôNCÉH ᫵«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ∫GóÑà°SÉH á«Ø«≤ãàdG á«YƒàdG ¢Uƒ°üîH ,IQÉéàdG IQGRƒH ∂∏¡à°ùŸG ájɪM IQGOEG ¬Jô°ûf …òdG ¿ÓYE’G níàa äÉeÓY √AGQh ôL q ¿ÓYE’G Gòg ,∂∏¡à°ùŸG áë°U ≈∏Y á«FGò¨dG OGƒŸG ßØ◊ Ωóîà°ùJ »àdG OGƒŸG ¢†©H ôWÉfl äƒÑK ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG øe ójó©∏d ¬«YGô°üe ≈∏Y ÜÉÑdG Ée GPEG kÉ°Uƒ°üN ,''¿É°ùfE’G'' ∂∏¡à°ùŸG IÉ«ëH QGô°VE’G ¬fCÉ°T øe Ée πc ™æe ‘ áë°üdG IQGRhh IQÉéàdG IQGRh QhO ƒg Ée ,ä’DhÉ°ùàdG √òg ºgCG øe π©dh ,ájɨ∏d IÒãc ΩÉ¡Øà°SG øY ∫hDƒ°ùŸG ƒg øneh ?QÉWE’G Gòg ‘ ™jô°ûJ ¤EG êÉàëf πgh ?É¡JQƒ£N á≤«bódG ájÈàıG äÓ«∏ëàdGh º∏©dG âÑKCG áæWô°ùe OGƒe ≈∏Y Égô°UÉæY øe ÒãµdG AGƒàMG âÑK øjôëÑdG ¿EGh ?¬d »YGO ’ kÉØjƒîJh kÓjƒ¡J ¬fƒc ió©àj ’ ∫É≤j Ée πc ¿CG ΩCG ?ÉæJÉHhô°ûeh Éæ઩WCG ßØëj Ée äÉ≤∏©àe øe ÒãµdG ‘ OGƒŸG √òg óLGƒàJ ÚM ∂∏¡à°ùŸG ∞«≤ãJ ?áæWô°ùe hCG áeÉ°S OGƒe ≈∏Y …ƒà– ób »àdG ™FÉ°†ÑdG øe Òãµ∏dh ájòZCÓd áÑbGôe ⁄É©dG ‘ ∫hódG ÌcCG øe

Qò◊Gh ᣫ◊G òNCG ¤EG ™«ª÷G ƒYófh Úµ∏¡à°ùŸG ∞jƒîJ ójôf ’ :QƒLCG óªfi ájòZC’G øjõîJ ᪶fCG ™e πeÉ©àdG ܃∏°SCG »©j ¿CG ∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y :È°T …ƒ∏Y ó«°ùdG !áæWô°ùŸG ™FÉ°†ÑdG ™æe ’ ...»ë°üdG ∞«≤ãàdG ‘ π◊G :´ƒ£ŸG q ≈°ù«Y.O ‘ º¡ŸG ¿CG ɪc ,''áfõıG hCG IõgÉ÷G'' AÉ¡àfÉH ≥∏©àŸG ≥°ü∏ŸG IAGôb ‘ ƒg ôeC’G ƒ˘gh ¬˘¶˘ Ø˘ M ᢢ≤˘ jô˘˘W ‘ Gò˘˘ch ,Ωɢ˘©˘ £˘ dG .''´ƒ°VƒŸG ‘ Ée ô£NCG π˘Fɢ°Sh ø˘e IOÉ˘Ø˘à˘°S’G ¢Uƒ˘°üH ɢ˘eCG »àdG Oƒ¡÷G øYh QÉWE’G Gòg ‘ ΩÓYE’G ,∂dP ‘ áeÓ°ùdGh áë°üdG á«©ªL É¡àdòH ∞˘©˘°ùe'' Qɢ©˘°T É˘æ˘©˘aQ ó˘˘≤˘ d :È°T ó˘˘cDƒ˘ j øëæa ¬«∏Yh ,''á«æjôëH Iô°SCG πµd ‹hCG ᢢ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ gC’G äɢ˘ ˘¡÷G π˘˘ ˘c ™˘˘ ˘e ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ ˘f hCG ,”BÉŸG hCG ó˘Lɢ°ùŸG AGƒ˘˘°S ,ᢢ«˘ ©˘ ª˘ àÛGh ™jQÉ°ûe Éæjód óLƒJ ɪc ,äÉ«©ª÷G ≈àM ø˘e ΩGô◊G ¬˘∏˘dG ⫢˘H äÓ˘˘ª◊ ᢢjƒ˘˘Yƒ˘˘J ᫢ª˘æ˘à˘H ᢫˘©˘ª÷G ‘ º˘à˘¡˘f ɢª˘c ,êɢé◊G ≈∏Y ®ÉØë∏d ∂dP πc ,É¡FÉ°†YCG äGQÉ¡e øµd ,óLho ɪæjCG øWGƒŸG áë°Uh áeÓ°S áeÓ°S ≈∏Y Éæ°UôM øeh âbƒdG ¢ùØf ‘ äÓ˘ª˘M º˘¶˘æ˘J ¿CG Öé˘j ¬˘˘fEɢ a Úæ˘˘WGƒŸG ‘ ,á˘jOô˘Ø˘dG Oƒ˘¡÷G ø˘e k’ó˘˘H ,ᢢjƒ˘˘Yƒ˘˘J á˘dCɢ°ùŸG ¿C’h ,»˘ë˘°üdG ∞˘«˘≤˘ã˘à˘dG ɢjɢ˘°†b ≈˘∏˘Y ìÎbCG »˘æ˘fEɢa kɢ«˘eÓ˘YEG kG󢩢 oH ò˘˘NCɢ J ´ƒ°Vƒe »æÑàH πصàJ ¿CG øWƒdG áØ«ë°U ≥∏©àj ɪ«a kÉ°Uƒ°üN ,áeÓ°ùdGh áë°üdG ó≤©H ∂dPh ,äÉHhô°ûŸGh ᪩WC’G ÉjÉ°†≤H AGƒ°S ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Ú°üàfl ™e Ihóf hCG ᢢ«˘ ∏˘ gC’G hCG ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°Sô˘˘ dG äɢ˘ ¡÷G ø˘˘ e π˘ã˘eC’G π◊G »˘g ᢫˘Yƒ˘à˘dɢa ,äɢ«˘©˘ª÷G á˘eÓ˘°Sh á˘ë˘°U ≈˘∏˘ Y ®É˘˘Ø◊G π˘˘LCG ø˘˘e ™ªà› ≈∏Y π°üëf ¿CG πLC’h ,™ªàÛG .''≈aÉ©eh º«∏°S ∂dòd ¿ƒfÉb ´ô°ûoj ¿CG øµÁ ’

á«fƒfÉ≤dG ô¶ædG á¡Lh ¤EG áÑ°ùædÉH ÉeCG Éæ«dEG çóëà«a ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ á«Ñ£dGh ≈°ù«Y QƒàcódG ≥HÉ°ùdG ÖFÉædGh Ö«Ñ£dG OGƒŸG ™˘«˘ ª˘ L ¿EG'' :kÓ˘ Fɢ˘b ´ƒq ˘ £ŸG º˘˘°Sɢ˘L

´ƒ£ŸG ≈°ù«Y.O

È°T …ƒ∏Y ó«°ùdG

πLC’ ΩÉ≤J Oƒ¡L …CG ºYóf ÉæfEG'' :kÓFÉb ø˘˘ ˘ë˘ ˘ fh ,ᢢ ˘eÓ˘˘ ˘°ùdGh ᢢ ˘°ü◊G ɢ˘ ˘jɢ˘ ˘ °†b Ωƒ≤f Éæ˘fEɢa ,¿Cɢ°ûdG Gò˘¡˘H ≈˘æ˘©˘J ᢫˘©˘ª˘é˘c è˘eGô˘H ∫Ó˘N ø˘e ∂dPh ,᢫˘Yƒ˘˘à˘ dG Qhó˘˘H IQƒ˘°üH ,Úæ˘WGƒ˘ª˘∏˘d á˘jƒ˘Yƒ˘˘J ™˘˘jQɢ˘°ûeh øe ¬dòÑJ Éeh ádhódG Oƒ¡L ™e ájRGƒàe ¿CG ó˘jô˘f ɢeó˘æ˘Yh ,QɢWE’G Gò˘˘g ‘ Oƒ˘˘¡˘ L OGƒŸG ¢†©H ΩGóîà°SG IQƒ£N øY çóëàf áeÉ°S hCG IQÉ°V OGƒe ≈∏Y …ƒà– ób »àdG ¿EÉa ,äÉHhô°ûŸGh ᪩WC’ÉH §∏àîJ ɪæ«M ,kGóL QÉM øjôëÑdG ∞«°U ¿CG ±hô©ŸG øe kÉë°Tôe ¿ƒµj …òdG ÖgÓdG ƒ÷G Gòg ‘h ÊGhCÓ˘ ˘d kɢ ˘ °Uƒ˘˘ ˘°üN IÒ£˘˘ ˘N äGRGô˘˘ ˘aE’ ó˘b »˘à˘dGh ,Ωɢ˘©˘ £˘ dG ߢ˘Ø– »˘˘à˘ dG OGƒŸGh IÒ£ÿG OGƒŸG ¢†©˘˘ ˘ ˘H ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘Y …ƒ˘˘ ˘ ˘ à– É˘˘ fQhO »˘˘ JCɢ ˘j ɢ˘ æ˘ ˘ g ø˘˘ ˘eh ,ᢢ ˘æ˘ ˘ Wô˘˘ ˘°ùŸGh »˘©˘ j ¿CG Qƒ˘˘¡˘ ª÷G ≈˘˘∏˘ Y ƒ˘˘gh ,…Oɢ˘°TQE’G ™e ''QÉ◊G ƒ÷G πX ‘'' πeÉ©àdG ܃∏°SCG kɢ °Uƒ˘˘°üN ᢢjò˘˘ZC’Gh ᢢª˘ ©˘ WC’G ᢢª˘ ¶˘ fCG

Éæ°SQÉe øëæa ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ á«YƒàdG ,᢫˘°VÉŸG ΩGƒ˘YC’G ‘ kG󢫢L kɢ «˘ eÓ˘˘YEG kGQhO ¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T ø˘˘e »˘˘°VÉŸG Ωɢ˘©˘ ˘dG »˘˘ Ø˘ ˘a ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ °Tɢ˘ª˘ b kɢ °Sɢ˘«˘ cCG ɢ˘æ˘ ˘YRh ∑Qɢ˘ ÑŸG ≈˘˘∏˘ ˘Y …ƒ˘˘ à– ¿ƒ˘˘ Yɢ˘ bô˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘d ∫ɢ˘ Ø˘ ˘WC’G ô¡°ûdG ájGóH ™eh ΩÉ©dG Gòg ‘h ,äGOÉ°TQEG Gò¡H ájƒYƒJ äÉ≤°ü∏e ÉfQó°UCG π«°†ØdG IQƒ£N øY ¿ÓYE’G ¤EG áaÉ°VEG ,¿CÉ°ûdG ¿CG ºZôa ,᫵«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ΩGóîà°SG ≈JCG ¬fCG ’EG ,kÉ©°SGh øµj ⁄ ∂dòd ¿ÓYE’G Gòg QGôµJ ó«©æ°S ó«cCÉJ πµH øëfh ,√QɪK .''iôNCG Iôe …ƒYƒàdG ¿ÓYE’G ᪶æe äÓªM ¤EG êÉàëf

¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘ f ó˘˘ cDƒ˘ ˘j ô˘˘ NBG Öfɢ˘ L ø˘˘ e ó«°ùdG á«æ¡ŸG áeÓ°ùdGh áë°üdG á«©ªL ᢫˘ Yƒ˘˘à˘ dG QhO ᢢ«˘ ª˘ gCG ≈˘˘∏˘ Y È°T …ƒ˘˘∏˘ Y Éeh ™ªàÛG OGôaCG øe Oôa πµd á«ë°üdG ¢Uƒ˘˘°üÿG Gò˘˘g ‘ ᢢ«˘ ©˘ ˘ª÷G ¬˘˘ H Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘J

QƒLBG óªfi ÌcCG ’ á«YƒJ Oô›

∂∏¡˘à˘°ùŸG á˘jɢª˘M IQGOEG ¬˘à˘æ˘∏˘YCG ɢe π˘g ᫵«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ΩGóîà°SG ΩóY øe QƒLCG Ö«éj ?GPÉe ΩCG kÉ«eGõdEG kGQGôb ó©j ¿Ó˘˘YE’G ¿EG'' :kÓ˘ Fɢ˘b ∫GDƒ˘ °ùdG Gò˘˘g ≈˘˘∏˘ Y kÉfÓYEG Oô› ¿Éc ÉæJQGOEG ¬JQó°UCG …òdG kGQGô˘b ¢ù«˘dh ,ÌcCG ’ kɢ«˘Ø˘«˘≤˘ã˘Jh kɢjƒ˘Yƒ˘˘J ,∂∏˘¡˘à˘°ùŸG hCG ô˘LÉ˘à˘ dG ¬˘˘H Ωõ˘˘∏˘ oj kɢ «˘ eGõ˘˘dEG √òg øe ≥∏£fG ÉfóæY á«YƒàdG ´ƒ°Vƒªa ™bGƒdG ‘ Éææ˘µ˘d ,᢫˘µ˘«˘à˘°SÓ˘Ñ˘dG ¢Sɢ«˘cC’G kÉYÉÑJ èeGÈdGh §£ÿG øe ÒãµdG Éæjód OGƒŸG ¢†©H ÖæŒ ∫ƒM IójóL äÉfÓYE’ Iɢ˘ «˘ ˘M Üô˘˘ °†J »˘˘ à˘ ˘dG iô˘˘ NC’G IÒ£ÿG ,É¡æ«M ‘ É¡æY ø∏©f ±ƒ°Sh ,ÚæWGƒŸG Úµ∏¡à°ùª∏d Éæà«YƒJ ‘ ∞≤f ød øëæa AÉ«°TCG ∑Éæ¡a ,§≤a ¢SÉ«cC’G OhóM óæY ≈˘∏˘Y ɢ¡˘JQƒ˘£˘ N kɢ «˘ ª˘ ∏˘ Y âÑ˘˘K GPEG iô˘˘NCG QhO ¢SQɉ ±ƒ˘˘ ˘ °ùa ,¿É˘˘ ˘ ˘°ùfE’G ᢢ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °U

áë°üdG IQGRh ÉæàfCɪW Gòµg

᫵«à°SÓÑdG á«YhC’G ´GƒfCG ™«ªL kÉ```«ŸÉ``Y á```°üNô```e ΩÉ``©£dGh AÉŸG ßØ◊ IQGRƒ˘˘ H ᢢ jò˘˘ ZC’G ᢢ ë˘ ˘°U ᢢ Ñ˘ ˘bGô˘˘ e º˘˘ °ùb ¿EG OGƒŸG ΩGó˘˘ î˘ à˘ °Sɢ˘ H ó˘˘ cCɢ à˘ dɢ˘ H í˘˘ °üæ˘˘ j ᢢ ë˘ ˘°üdG Ωó˘˘Yh á˘˘ë˘ «˘ ë˘ °üdG IQƒ˘˘ °üdɢ˘ H ᢢ «˘ µ˘ «˘ à˘ °SÓ˘˘ Ñ˘ dG ≈˘∏˘Y á˘jƒ˘àÙG ᢫˘µ˘«˘à˘°SÓ˘Ñ˘dG äGƒ˘Ñ˘ ©˘ dG ¢†jô˘˘©˘ J Gòch á©ØJôe IQGôM äÉLQód ájòZC’Gh √É«ŸG Iõ¡LCG ‘ ∂«à°SÓÑdG ÊGhCG ΩGóîà°SG ΩóY ΩGóîà°SÓd á°ü°üıG OGƒŸG ’EG ∞jhhôµjÉŸG ᢢ jò˘˘ ˘ZCG ™˘˘ ˘°Vh ÖæŒ Gò˘˘ ˘ch ,∞˘˘ ˘jhhô˘˘ ˘µ˘ ˘ jÉŸG ‘ á°ü°üfl ÒZ ᫵«à°SÓH á«YhCG ‘ áæNÉ°S ,ᢢjò˘˘ZC’G çƒ˘˘∏˘ J çhó˘˘ M ™˘˘ æŸh ,ᢢ jò˘˘ ZC’G ∂∏˘˘ à˘ d á«£¨àd ∂«à°SÓÑdG ≥FÉbQ ΩGóîà°SÉH í°üæj ájòZCÓd É¡à°ùeÓe ÖæŒ ™e ájòZC’G ÊGhCG ,ᢢ æ˘ ˘Nɢ˘ ˘°ùdGh ᢢ ˘∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘°ùdG ᢢ ˘jò˘˘ ˘ZC’G kɢ ˘ °Uƒ˘˘ ˘°üNh âë°üf »àdG ¢Tɪ≤dG ¢SÉ«cCG ÉeCG .á«ægódGh »˘˘¡˘ a ∂∏˘˘¡˘ à˘ °ùŸG ᢢjɢ˘ª˘ M IQGOEG ɢ˘ ¡˘ eGó˘˘ î˘ à˘ °Sɢ˘ H ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∂∏˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ߢ˘ aɢ˘ ë˘ ˘j ¿CG •ô˘˘ ˘°ûH Ió˘˘ ˘«˘ ˘ L áØ«¶f øcÉeCG ‘ É¡¶ØMh QGôªà°SÉH É¡àaɶf .''áaÉLh

ó˘˘b Ωó˘˘î˘ à˘ °ùŸG ∂«˘˘à˘ °SÓ˘˘Ñ˘ dG ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG •ô˘˘ °ûHh .ájòZC’G ßØMh á°ùeÓŸ kÉ°ü«°üN ™æ°U äɢ˘ æ˘ «˘ æ˘ b ΩGó˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG ᢢ eÓ˘˘ °S ¿Cɢ ˘°ûH ɢ˘ eCG äó˘cCG ó˘≤˘a ɢ¡˘«˘ a √ɢ˘«ŸG 󢢫˘ ªŒh ∂«˘˘à˘ °SÓ˘˘Ñ˘ dG ¿CG ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ õæµHƒg ¿ƒL á©eÉL ‘ kÉeÉg kÓeÉY πµ°ûj ΩÉY πµ°ûH ó«ªéàdG IOɢ˘ e ɢ˘ ¡˘ ˘ª˘ ˘gCGh IQɢ˘ °†dG OGƒŸG ¥Ó˘˘ ˘WEG ™˘˘ ˘æ˘ ˘ e 󢢫˘ ªŒ ¿Eɢ a ‹É˘˘ à˘ dɢ˘ Hh Iô˘˘ £ÿG Ú°ùcƒ˘˘ jó˘˘ dG kÉ≤FÉY πãÁ ɉEG ᫵«à°SÓH äGƒÑY ‘ AÉŸG á©eÉ÷G â°UhCG ɪc ,IQÉ°†dG OGƒŸG ¥ÓWE’ ∂«˘˘à˘ °SÓ˘˘Ñ˘ dG ´Gƒ˘˘fCG ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘ gOQ ‘ ™˘˘e .kɢ eÉ“ ᢢfƒ˘˘eCɢ e ɢ˘gQɢ˘ Ñ˘ à˘ Yɢ˘ H ᢢ °ü°üıG ᢢ «˘ µ˘ «˘ à˘ °SÓ˘˘ Ñ˘ dG ᢢ «˘ ˘YhC’G ´Gƒ˘˘ fCG ¿Cɢ ˘H º˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘dG ‘ ájòZC’G ßØMh √É«ŸG áÄÑ©J ‘ áeóîà°ùŸG AGƒ˘°S kɢ«ŸÉ˘Y ᢰüNô˘e kɢ YGƒ˘˘fCG Èà˘˘©˘ J ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ≈àM hCG OHW á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æe πÑb øe áÄ«g πãe iôNC’G á«ŸÉ©dG äÉÄ«¡dG πÑb øe .ADF ᫵jôeC’G AGhódGh AGò¨dG

¢ùLGƒ˘˘g Oô˘˘£˘ dh äɢ˘«˘ dɢ˘ µ˘ °TE’G √ò˘˘ g π˘˘ X ‘ á˘¡˘é˘ ∏˘ d ɢ˘æ˘ ¡˘ Lƒ˘˘J Úæ˘˘WGƒŸG ¢Sƒ˘˘Ø˘ f ø˘˘e ±ƒÿG ᢢ ë˘ °üdG IQGRh »˘˘ gh ’CG ,ô˘˘ eC’G Gò˘˘ ¡˘ H ᢢ «˘ æ˘ ˘©ŸG ‘ kɢ ©˘ «˘ ª˘ L ɢ˘ æ˘ ©˘ °Vhh ,±hÉıG √ò˘˘ g ó˘˘ jó˘˘ Ñ˘ à˘ ˘d :IQƒµ°ûe É¡æe OôdG Gòg ÉfAÉéa ,IQƒ°üdG ÚdhDƒ°ùŸG ¤EG πjõ÷G ôµ°ûdÉH ¬Lƒàf ájGóH'' …ò˘˘ dG Oƒ˘˘ ¡˘ ˘é˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d ∂∏˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ᢢ jɢ˘ ª˘ ˘M IQGOEɢ ˘H áeÓ°ùdGh áë°üdG ≥«≤– π«Ñ°S ‘ ¬fƒdòÑj ¢Sɢ˘ «˘ ˘cCG ΩGó˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG ¿EG .Úµ˘˘ ∏˘ ˘¡˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ´ƒ˘˘ ˘ª÷ ɢ¡˘ H Ωƒ˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dGh õ˘˘Ñ˘ î˘ ∏˘ d ᢢ°ü°üıG ¢Tɢ˘ª˘ ≤˘ dG Ö°üJ áÑ«W IQOÉH »¡d ∂∏¡à°ùŸG ájɪM IQGOEG áë°U ≈∏Y á¶aÉÙG ƒgh ’CG √ÉŒ’G ¢ùØf ‘ .õÑÿG çƒ∏J ™æe ∫ÓN øe ∂∏¡à°ùŸG áeÓ°Sh OGƒŸG ΩGó˘î˘à˘°SG ô˘˘Wɢ˘îà ≥˘˘∏˘ ©˘ à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ a ɢ˘eCG ¿Eɢ a ,kɢ æ˘ Nɢ˘°S Ωɢ˘©˘ £˘ dG ߢ˘Ø◊ ᢢ «˘ µ˘ «˘ à˘ °SÓ˘˘ Ñ˘ dG ΩóY ócDƒJ ádhDƒ°ùŸG ᫪∏©dGh á«ŸÉ©dG äÉ¡÷G ΩGó˘˘ ˘ î˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°SG ∫ɢ˘ ˘ M ‘ »˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°U Qô˘˘ ˘ °V çhó˘˘ ˘ M ᪩WC’G ßØ◊ áë«ë°U IQƒ°üH ∂«à°SÓÑdG

Gòg á«gÉe ábóH ™HÉàj ≥«≤ëàdG Gòg ᢫˘ª˘∏˘©˘dG ¬˘Jɢ«˘Ø˘ ∏˘ Nh ¢Sɢ˘°ù◊G ∫ɢ˘µ˘ °TE’G ™˘Ñ˘°UC’G ™˘°†jh ,á˘jƒ˘Yƒ˘à˘dGh á˘jQÉ˘é˘ à˘ dGh ᢢjɢ˘ª˘ M π˘˘LC’ ᢢ∏˘ µ˘ °ûŸG ø˘˘ eɢ˘ µ˘ ˘e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,¢VGô˘˘ eC’G √ò˘˘ ˘g Qhô˘˘ ˘°T ø˘˘ ˘e Úæ˘˘ ˘WGƒŸG .¿ÉµeE’G Qób É¡ÑæŒ á«fɵeEGh IQGOEG ájGóÑdG ‘ ∞∏ŸG Gòg íàa øe ¿C’ qóH’ ¿Éc IQÉéàdG IQGRƒH ∂∏¡à°ùŸG ájɪM ™bƒŸG òNCÉH äQOÉH É¡fC’ É¡æe CGóÑf ¿CGh ô˘jPÉfi Úµ˘∏˘¡˘ à˘ °ùŸG Ö«˘˘æ˘ é˘ à˘ d Ö°Sɢ˘æŸG å«M ,á«©£b IQƒ°üH º∏©dG É¡àÑKCG á«ë°U ∂∏˘¡˘à˘°ùŸG á˘jɢª˘M IQGOEG ô˘˘jó˘˘e ɢ˘æ˘ Kó˘˘ë˘ j Iô˘µ˘a ¥É˘ã˘Ñ˘fG ø˘Y Qƒ˘LCG ó˘˘ªfi IQGRƒ˘˘dɢ˘H øY ´Éæàe’G ¢Uƒ°üîH á«ë°üdG πFGóÑdG ᢢ«˘ µ˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘°SÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG ¢Sɢ˘ «˘ ˘cC’G ΩGó˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG á≤«≤◊G ‘'' :kÓFÉb ¢Tɪ≤dÉH É¡dGóÑà°SGh ᢫˘ª˘ ∏˘ Y π˘˘«˘ °Uɢ˘Ø˘ J ‘ ¢Vƒ˘˘NCG ¿CG ÖMCG ’ IÒ£ÿG OGƒŸG ¢Uƒ˘˘ °ü H ᢢ «˘ ˘°ü°ü ˘J ,¿É˘˘°ùfE’G Iɢ˘«˘ ˘ë˘ ˘H Iô˘˘ °†ŸGh ᢢ æ˘ ˘Wô˘˘ °ùŸGh ¢ü °ûdG IQɢ˘ °ûà˘˘ °SG ∂dP ‘ º˘˘ ˘µ˘ ˘ «˘ ˘ ∏˘ ˘ Yh kɢ«˘ª˘∏˘Y ±hô˘˘©ŸG ø˘˘e ø˘˘µ˘ d ,»˘˘°ü°üî˘˘à˘ dG ™°VƒJh kGóL áæNÉ°S ᪩WC’G ¿ƒµJ ɪæ«M π˘∏˘ë˘à˘J ɢ¡˘fEɢa ᢫˘µ˘«˘à˘°SÓ˘H ∞˘jQɢ˘¶˘ e ‘ ᢢ æ˘ ˘ Wô˘˘ ˘°ùŸGh IÒ£ÿG ɢ˘ ˘gOGƒ˘˘ ˘e ¢†©˘˘ ˘H øëfh ,ÜGô°ûdG hCG πcCÓd Égó©H π≤àæàd ‘ ÖYôdG åÑf ¿CG ójôf ’ á≤«≤◊G ‘ Éæg Qƒ˘eCG ø˘e º˘¡˘aƒ˘î˘f ¿CG hCG ¢Sɢ˘æ˘ dG ¢Sƒ˘˘Ø˘ f øëf øµd ,Iô°†e ¿ƒµJ ’ ób hCG á∏ªàfi ájÉbƒdG''h ,''ô°ûdG øY ó©HG'' á°SÉ«°S ™Ñàf ¿CG ó˘˘ jô˘˘ f ’ å«˘˘ ˘M ,''êÓ˘˘ ˘©˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e ÒN ≈∏Y ¿ƒµJ ób ájQÉŒ ÉjÉ°†b ‘ ±RÉ‚ ¿CG ÉfOQCG GPEG ¬«∏Yh ,∂∏¡à°ùŸG áë°U ÜÉ°ùM ±ƒ˘°ùa ,Ωƒ˘«˘dG π˘°UɢM ƒ˘g ɢª˘Y çó˘˘ë˘ à˘ f kÉæNÉ°S õÑÿG …ΰûj ∂∏¡à°ùŸG ¿CG ó‚ ∫ɪàM’h ,᫵«à°SÓH ¢SÉ«cCG ‘ ¬©°†jh ájƒYƒJ á∏ªëH Éæªb ôeC’G Gòg IQƒ£N kÓjóH ÉfóLhCGh ,∂dP QGô°VCG ÚÑJ á«ë°U á«MÉf øe kÉæeCG ÌcCG ¿ƒµj √É°ùY kÉjó«∏≤J ¢Sɢ˘ «˘ ˘ cC’G ΩGó˘˘ ˘î˘ ˘ à˘ ˘ °SG ƒ˘˘ ˘gh ,ᢢ ˘«˘ ˘ ë˘ ˘ °U ∂∏¡à°ùŸÉa ,…OÉ©dG ¢Tɪ≤dG hCG ,á«°Tɪ≤dG øY º∏©j ¬fC’ ¢Tɪ≤dG Ωóîà°ùj ¿CG π°†Øj ≈∏Y ÖXGƒj ¬fEG ¤EG áaÉ°VEG ,¬àaɶf ióe …ΰûj ¿CG ójôj ÚM πc ‘ kÉØ«¶f ¬∏©L øe »g áë°üdÉa ,πcÉ°T Ée hCG ,kGõÑN ¬«a ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ¿CG π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ b ø˘˘ ˘WGƒŸG äɢ˘ ˘«˘ ˘ dhDƒ˘ ˘ °ùe .''ádhódG hCG ôLÉàdG äÉ«dhDƒ°ùe

ᣫ◊Gh º∏©∏d äÉeƒ∏©e ≈Ø°ûà°ùe ‘ äÉæWô°ùŸG º°ùb ¢ù«FQh çÉëHC’G ⁄ÉY QòM ¯ ¢†©H ΩGóîà°SG øe çÉëHC’G õcôeh »°ü°üîàdG π°ü«a ∂∏ŸG áØ°üH É¡©e πeÉ©àJh ∂∏¡à°ùŸG º¡J »àdG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG ÚLÉ©eh á«dõæŸG äÉضæŸGh ƒÑeÉ°ûdG ´GƒfCG ¢†©H πãe ,á«eƒj ⫢˘Ø˘dƒ˘˘°S ∫ɢ˘jQƒ˘˘d Ωƒ˘˘jOƒ˘˘°üdG'' Öcô˘˘e ≈˘˘∏˘ Y …ƒ˘˘à– »˘˘à˘ dG ¿É˘˘æ˘ °SC’G .SDS QÉ°üàNÉH kÉjQÉŒ ¬d õeôjo …òdGh '»ë∏ŸG ≈ª°ùJ IOÉe ≈∏Y √ÉØ°ûdG ôªMCG ´GƒfCG øe ójó©dG …ƒà– ¯ ,√ÉØ°ûdG ≈∏Y ∫ƒWCG IóŸ ¿ƒ∏dG »≤ÑJ »àdG ´GƒfC’G ‘ πª©à°ùJ (ó«d) ÌcCG ¿CGh ,∫ɪ©à°S’G ∫ƒW ™e áæWô°ùe É¡fCG kÉ«ª∏Y âÑK IOÉŸG √òg ,IOÉŸG √òg πª©à°ùJ π«ªéàdG OGƒe èàæJ »àdG IQƒ¡°ûŸG äÉcQÉŸG .áæWô°ùe OGƒe ≈∏Y π«ªéàdG äGhOCG øe ÒãµdG …ƒà– ɪc äɢ˘Hhô˘˘°ûŸG ¢†©˘˘H AGƒ˘˘à˘ MG á˘˘ã˘ jó˘˘M ᢢ«˘ ª˘ ∏˘ Y äɢ˘ °SGQO äô˘˘ cP ¯ âàÑK …òdG »≤∏◊G øjõæÑdG Öcôe øe äÉ«ªc ≈∏Y á«YÉæ°üdG áã«ÑN ΩGQhCGh É«ª«cƒ∏dÉc ¢Vôe çhóM ‘ áæWô°ùŸG ¬JGÒKCÉJ .ΩódG ‘ iôNCG :Úµ∏¡à°ùª∏d ájƒYƒJ äGOÉ°TQEG ¯ ≥°ü∏e ≈∏Y á∏é°ùŸG »FGò¨dG èàæŸG äÉfƒµe IAGôb IQhô°V -1 .É¡JÉfƒµe áaô©Ÿ ábóH IƒÑ©dG É¡«YƒæH á«YÉæ°üdG äÉHhô°ûŸG ∑Ó¡à°SG ÖæŒ á«∏°†aCG -2 .ájRɨdG ÒZh ájRɨdG äGhGô°†ÿG ¢†©Hh ¬cGƒØdG QɪK äÉHhô°ûe ∫hÉæJ á∏°†aCG -3 .á«©«Ñ£dG


15

π°Uh ºµHÉ£N

by mail

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

mail@alwatannews.net

zπ°Uh ºµHÉ£N{ áëØ°U ÖMôJ salqaid@alwatannews.net :ÊhεdE’G ójÈdG hCG 17496672 :¢ùcÉa hCG 17496603 ∞JÉg hCG 38801 ójôH ¥hóæ°U ≈∏Y É¡∏Ñ≤à°ùJh IQƒ°üŸGh áHƒàµŸG º¡JɪgÉ°ùeh AGô≤dG πFÉ°SôH

:Öq≤©J º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh

¬à°SGQO ‘ ÖZôj øŸ …QÉ«àNG (291 „EG) Qô≤e â– Ω2007 ôHƒàcCG 9 ‘ QOÉ°üdG 668 Oó©dG ‘ øWƒdG áØ«ë°U ‘ ô°ûf Ée ¤EG IQÉ°TE’ÉH ó©Hh .''äÉÑdÉ£dG AÉ«à°SG Òãj ((291 „EG)) Qô≤e :º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¤EG'' ¿GƒæY :‹ÉàdG OôdÉH ÉæàaGh á«æ©ŸG á¡÷G ≈∏Y ´ƒ°VƒŸG ¢VôY äɨ∏dG áÑ∏W ¬°SQój …òdG á«eGõdE’G ájQÉ«àN’G äÉbÉ°ùŸG óMCG ƒg (219 „EG) Qô≤e q¿EG ¢Uƒ°üf á°SGQO ≈∏Y Qô≤ŸG Gòg óªà©j å«M ,ájƒfÉãdG á∏MôŸÉH äGQÉ°ùŸG ó«MƒJ Ωɶf ‘ ƒgh ,á«Mô°ùŸGh ,ájGhôdGh ,Ió«°ü≤dGh ,á°q ü≤dÉc áØ∏àıG á«HOC’G ¢SÉæLC’G πã“ á∏«°UCG ¬Mô£J Éeh É¡æ«eÉ°†Ÿ ¬HÉ©«à°SG ióe ¢ù«≤jh ÖdÉ£dG äGQÉ¡e ᫪æJ ≈∏Y õcôj Qô≤e ¥hòàdGh …CGôdG AGóHEG ≈∏Y áÑ∏£dG IQób øe Rõ©j ɇ Égó≤fh É¡∏«∏– ±ó¡H ,QɵaCG øe Qô≤ŸG Gòg OɪàYG ºàjh .áØ∏àıG á«HOC’G ä’ÉÛG ‘ áHÉàµdG ¢ù°SCÉH ºgOhõJh »HOC’G äɨ∏dG ∫É› ‘ á«©eÉ÷G º¡à°SGQO á∏°UGƒe ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG áÑ∏£dG áÄ«¡J ó°üb ÒãµdÉH ºgOhq õjh ™«aôdG »ŸÉ©dG ÜOC’G øe ¢Uƒ°üf ≈∏Y ´ÓW’G º¡d í«àj å«M ,É¡HGOBGh »HOC’Gh »æØdG º¡bhP »ªæJh ájƒ¨∏dG º¡à∏«°üM …ÌJ »àdG äÉë∏£°üŸGh äGOôØŸG øe ᢨ˘∏˘dG ¢ü˘°q üî˘J ¿hQɢà˘î˘j ɢeó˘æ˘Y ᢩ˘eÉ÷G ‘ ᢫˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG º˘¡˘Jɢ°SGQO ‘ º˘gó˘«˘Ø˘ J ɢ˘ª˘ c .É¡HGOBGh ájõ«∏‚E’G ¢ü°q üîàdG Gòg ‘ ÉkÑZGQ ÖdÉ£dG ¿ƒµj ¿CG Qqô≤ŸG Gòg äÉÑ∏£àe øe q¿CG í°q Vƒf ¿CG qOƒf ɪc »ª∏©e äɶMÓe Aƒ°V ‘ ÉgQÉ«àNG q” ób ,¥É°ùŸG Gòg øª°V ¢SqQóJ »àdG ÖàµdG q¿CG ɪc ø°ùM GhóqcCGh ¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ º¡JQÉ°ûà°SG âq“ øjòdG É¡Jɪ∏©eh ájƒfÉãdG á∏MôŸG .ÉgQÉ«àNG

…ƒ°SƒŸG »°VQ OGOh ΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG IQGOEG Iôjóe

äÉcÈdGh äGÒÿG ô¡°T ¿É°†eQ πMQh ø˘˘ e ᢢ jÒÿG ∫ɢ˘ ª˘ ˘YC’G ‘ ᢢ ª˘ ˘ gɢ˘ ˘°ùŸGh Úª˘˘∏˘ ˘°ùŸG ᢢ fɢ˘ YEGh Úª˘˘ Fɢ˘ °üdG Ò£˘˘ Ø˘ ˘J ,ΩÉàjC’G ádÉØch IÉcõdG êGôNEGh ÚLÉàÙG ÜGƒ˘HCGh IO󢢩˘ à˘ eh IÒã˘˘c ÒÿG √ƒ˘˘Lƒ˘˘a .áMƒàØe ÒÿG ¬˘˘£˘ °ShCGh ᢢª˘ MQ ¬˘˘dhCG ¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ ˘°T ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ,QÉædG øe ≥àY √ôNBGh Iôبe ÉædɪYCG ™«ªLh ÉæeÉ«bh ÉæeÉ«°U πÑ≤àj ¿CG ¿É°†eQ ó«©jh ¿GÒædG øe ÉæHÉbQ ≥à©jh ÉæfGƒNEG ¬∏dG ô°üæj ¿CGh ,IóY kÉeGƒYCG Éæ«∏Y ¬fEG ,º¡eGóbCG âÑãjh Ú£°ù∏a ‘ Úª∏°ùŸG .äGƒYódG Ö«› ™«ª°S

øªMôdGóÑY øªMôdGóÑY Ëôe

¬àcÈH πMQ ób ¿É°†eQ ô¡°T ƒgÉg π°†aCG øe ô¡°T ƒ¡a ,á«fÉÁE’G ¬JÉëØfh ¬°Vôa …òdG ΩÉ«°üdG ¢Vôa ¬«a ,Qƒ¡°ûdG øe »àdG ·C’G ≈∏Y ¬°Vôa ɪc Éæ«∏Y ¬∏dG äɢ˘ cÈdGh äGÒÿG ô˘˘ ¡˘ ˘°T ¬˘˘ fEG ,ɢ˘ æ˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘b ÚWÉ«°ûdG ¬«˘a ó˘Ø˘°üJ ô˘¡˘°T ,äɢª˘Mô˘dGh ¬«˘a í˘à˘à˘Ø˘Jh ,¿GÒæ˘dG ÜGƒ˘HCG ¬˘«˘a ≥˘∏˘¨˘Jh ,äÉæ°ù◊G ¬«a ∞YÉ°†Jh ,¿Éæ÷G ÜGƒHCG øëfh Éæ°ùØfCG áÑ°SÉÙ áØbh øe Éæd π¡a ∂dPh ,π˘˘«˘ °†Ø˘˘dG ô˘˘¡˘ ˘°ûdG Gò˘˘ g º˘˘ °†N ‘ á˘˘æ˘ «˘ ª˘ ã˘ dG ᢢ°Uô˘˘Ø˘ ˘dG √ò˘˘ g ∫Ó˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘°Sɢ˘ H á˘Hƒ˘à˘dGh ¬˘∏˘dG ¤EG ´ƒ˘Lô˘dGh QÉ˘Ø˘¨˘à˘°S’ɢ˘H äGÒÿG π˘©˘a ø˘˘e IOGõ˘˘à˘ °S’Gh ìƒ˘˘°üæ˘˘dG Ëô˘˘ µ˘ ˘dG ¿BGô˘˘ ≤˘ ˘dG IhÓ˘˘ J ø˘˘ e Qɢ˘ ˘ã˘ ˘ cE’Gh

äÉÑdÉ£dG äÓµ°ûeh á«°üî°T áaô©e Ö∏£àj πª©dG ¿C’

á«HÓ£dG äÉeóÿG IQGOEG Éj lÖ©°U äÉ«YɪàL’G äÉãMÉÑdG ôjhóJ

áÄ«°†e äɪ∏c

hCG äGôjóŸG ÚH ¢SQGóŸG ‘ ôjhóàdG ɢ¡˘dh I󢫢L Iô˘µ˘ a äGó˘˘Yɢ˘°ùŸG äGô˘˘jóŸG äGÈÿG ∫Oɢ˘Ñ˘ J ø˘˘e á˘˘Ñ˘ «˘ W ᢢ«˘ Hɢ˘é˘ jEG ¢†©H πjó©Jh ∫ɪYC’G ¢†©H í«ë°üJh ,¢SQGóŸG ¢†©H ‘ äóLh ¿EG äÉ«Ñ∏°ùdG äGó˘˘ ˘ ˘°TôŸG ÚH ô˘˘ ˘ ˘jhó˘˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘dh .IÒ°üb áØbh Éæe Ö∏£àj äÉ«YɪàL’G ᢰSQóŸG ‘ ᢫˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G I󢢰TôŸG ¿EG ,»˘ë˘°üdG õ˘côŸG ‘ á˘∏˘ Fɢ˘©˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ £˘ c ‘ á˘˘Ñ˘ dɢ˘W π˘˘c ø˘˘Y ±ô˘˘©˘ J ¿CG ɢ˘¡˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ᢫˘Yɢª˘à˘L’G á˘dÉ◊G å«˘M ø˘e ᢰSQóŸG êɢà˘ë˘j Gò˘gh ,᢫˘°SGQó˘dGh ᢢ«˘ cƒ˘˘∏˘ °ùdGh øe Ió°TôŸG øµªàJ ≈àM kÉàbhh kGó¡L »˘à˘ dG äÓ˘˘µ˘ °ûŸG π˘˘M ᢢ≤˘ jô˘˘W ᢢaô˘˘©˘ e πl ˘µ˘ a ,iô˘˘NCG ¤EG Ió˘˘MGh ø˘˘e ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ J ≥˘∏˘©˘à˘j ’ PEG ,¬˘à˘≤˘jô˘Wh ¬˘Hƒ˘˘∏˘ °SCG ¬˘˘jó˘˘d øgOóY ójõj »JÓdG äÉÑdÉ£dÉH ôeC’G ôeC’G ≥∏©àj πH áÑdÉW áFɪKÓãdG øY .äÉ°SQóŸÉH É°†jCG äÉ«˘Yɢª˘à˘LG äGó˘°Tô˘e π˘≤˘f É˘æ˘¶˘M’ ø˘˘e π˘˘c ™˘˘e ø˘˘¡˘ °SQGó˘˘e ‘ äɢ˘Mɢ˘Jô˘˘ e ™˘˘eh ᢢ«˘ ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢjQGOE’G ᢢĢ «˘ ˘¡˘ ˘dG ɢ˘æ˘ æ˘ µ˘ dh ,Qƒ˘˘e’G Aɢ˘«˘ dhCGh äɢ˘ Ñ˘ ˘dɢ˘ £˘ ˘dG ¿hO …QÉ˘Ñ˘LE’G π˘≤˘æ˘dG QGô˘˘≤˘ H ɢ˘æ˘ Ģ Lƒ˘˘a AóH ó©H É°Uƒ°üNh π≤ædG Ö∏W hCG Éæª∏Y ᢢ∏˘ Mô˘˘e ø˘˘eh IÎØ˘˘ H »˘˘ °SQóŸG ΩGhó˘˘ dG ‘ kɢ eÉ“ ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ J iô˘˘NCG ¤EG ᢢ«˘ °SGQO øe kGô°ùb π≤ædG ¿ƒµ«d ,πeÉ©àdG á≤jôW ø˘˘ e ∫õ˘˘ æ˘ ˘e QGô˘˘ ≤˘ ˘dG ¿Cɢ ˘c ,¢Tɢ˘ ≤˘ ˘f ¿hO .Aɪ°ùdG

ÈÿG ¢ù«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d) åjó◊G ‘ ƒ˘gh ,Ú≤˘«˘dG ÚY Gò˘¡˘∏˘a (á˘æ˘jɢ©ŸÉ˘c º˘˘∏˘ Y ø˘˘e º˘˘¶˘ YCG ô˘˘°üÑ˘˘dɢ˘H ó˘˘ gɢ˘ °ûŸG øªMôdGóÑY π«∏N Ö∏W ɪc ,Ú≤«dG ΩÉeE’G /≈JƒŸG »«ëj ∞«c ¬∏dG øe …ó©°ùdG ô°UÉf øH øªMôdGóÑY

ɢe :∫Aɢ˘°ùà˘˘f ∂dò˘˘d ,√Òeó˘˘J ’ ¬˘˘«˘ ∏˘ Y äɢ˘ ˘ °ü∏ıG äGó˘˘ ˘ °TôŸG ô˘˘ ˘ jhó˘˘ ˘ J ÖÑ˘˘ ˘ °S hCG iƒ˘˘µ˘ ˘°T …CG ø˘˘ ¡˘ ˘jó˘˘ d ¢ù«˘˘ d »˘˘ JÓ˘˘ dG äGÈÿG ∫OÉÑJ ±ó¡dG ¿Éc ¿EG ..Ò°ü≤J ∑É˘æ˘¡˘a ∫ɢ≤˘j ɢe π˘ã˘e Aɢeó˘dG ó˘jóŒh ±ó˘¡˘dG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d Ió˘Y Ö«˘dɢ˘°SCGh ¥ô˘˘W ¢ù«d ™Ñ£dÉH øµdh ,¿ƒdhDƒ°ùŸG É¡aô©j .ø¡∏ªY ‘ äGô≤à°ùe øg øe Ò«¨J

á«YɪàLG áãMÉH

á«HÎdG IQGRh ºà¡J Ée ɪFGO ,∞°SCÓd ’ É¡æµdh äÉÑdÉ£˘dG ᢫˘°ùØ˘æ˘H º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ɢeó˘æ˘©˘a ,äɢ°SQóŸG ᢫˘°ùØ˘æ˘H Gó˘HCG º˘à˘¡˘J Ωó˘˘Yh ᢢdGó˘˘ ©˘ ˘dG Ωó˘˘ ©˘ ˘H Ió˘˘ MGh ô˘˘ ©˘ ˘°ûJ ∞˘«˘c π˘ª˘©˘dG ‘ ɢ¡˘ °UÓ˘˘NE’ ô˘˘jó˘˘≤˘ à˘ dG !õéæJ ¿CG øµÁ ø˘e ¿CɢH ¿ƒ˘dhDƒ˘ °ùŸG ô˘˘µ˘ Ø˘ j ⁄CG iô˘˘J äÉ˘Ñ˘dɢ£˘dG ™˘˘e ᢢbÓ˘˘Y Aɢ˘æ˘ H ‘ í˘˘é˘ æ˘ j ¥OCG ø˘˘ Y Ió˘˘ ˘MGh π˘˘ ˘c ∞˘˘ ˘°ûµ˘˘ ˘J å«˘˘ ˘ë˘ ˘ H ᢶ˘aÉÙG ÖŒ RÉ‚EG ƒ˘¡˘d ɢ¡˘JÓ˘˘µ˘ °ûe

±ô°ûdG π«æd áLQO ∞°üf

Ú°ùM »∏Y

󢢢˘°ù÷G ìhô˘˘˘˘˘dG äô˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘gCGh ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘æŸG »˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L √Ò°ü≤˘˘˘˘dG …ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y Ωɢ˘˘˘jCG ɢ˘˘˘«˘˘˘˘˘f󢢢˘˘dɢ˘˘˘˘H â¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fGh óë˘∏˘dɢH â¡˘à˘fGh …ó˘¡˘e ‘ äó˘à˘HG (¿) ᢰüb â∏˘ª˘cCG √ÒØ˘˘˘˘˘fh √ÒaR 󢢢˘˘°ù÷G ‘ ∞˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘J ɢ˘˘˘˘˘e 󢢢˘˘˘©˘˘˘˘˘˘H ó°ùj É¡HÉÑd ÜGÎdG (¿) IôØM ‘ Qƒ°ü≤dG ó©H ʃ浰SGh √ÒeCGh ⫢˘Ñ˘˘dG 󢢫˘˘°S âæ˘˘c ɢ˘e 󢢩˘˘˘H …󢢢Mh äô˘˘˘°Uh ó˘˘MCG º˘˘gQƒ˘˘˘°U ‘ âØ˘˘˘°T ɢ˘˘e Úæ˘˘˘KG »˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘Ñ˘˘˘bCGh √ôjPÉ©e ܃fòdG ≈∏Y äÌc ‹EÉH Óg ’ ƒdÉbh ó˘˘ë˘˘L ∂Ñ˘˘∏˘˘b ɢ˘e ɢ˘jh IÓ˘˘˘°üdG ⫢˘˘°ùf ɢ˘˘e ɢ˘˘j ô˘˘˘cò˘˘˘J √ô˘˘˘jOɢ˘˘˘≤˘˘˘˘eh ¬˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e ô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e ∂dɢ˘˘˘e ¿G ⫢˘˘˘°ùfh O󢢢©˘˘˘˘dG Ìch ᢢ˘˘gɢ˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dG ∂Jô˘˘˘˘Z (¿) Ωɢ˘˘˘jCG ø˘˘˘˘jh √ôjôL ≈£ÿG ∫ƒMh ‘ (¿) πLQ ’h ÖfòdG ∂ªg ’h 󢢢˘¡˘˘˘˘à› ¿É˘˘˘˘«˘˘˘˘°ü©˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y âfCGh ∂HQ ∂bRô˘˘˘˘˘j √ô˘˘˘˘jÈJ ̵˘˘˘˘H Öfò˘˘˘˘dG ¢ù«˘˘˘˘∏˘˘˘˘HCG π˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°S ɢ˘˘˘˘e ɢ˘˘˘˘jh 󢢢ah …Èb ≈˘˘˘∏˘˘˘Y (¿) π˘˘˘˘X ‹ ɢ˘˘˘g󢢢˘©˘˘˘˘H i󢢢˘Hh √ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘°üJ ‘ âØ˘˘˘˘˘°T ɢ˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘°T âØ˘˘˘˘˘°Th ÜÎbCG ¢ùH 󢢢˘˘˘M ɢ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘d ɢ˘˘˘˘˘e ɢ˘˘˘˘˘g󢢢˘˘˘˘M ‘ (¿) ᢢ˘˘˘˘˘Yɢ˘˘˘˘˘˘°ûH √ô˘˘˘˘jô˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ‘ ±hô◊G »˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ¬˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘˘°Uh ‘h OQ ɢ˘˘˘˘˘e ⫢˘˘˘˘˘dh Ühɢ˘˘˘˘˘Lh ?âfCG ø˘˘˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dCɢ˘˘˘˘˘˘°S √Òª˘˘©˘˘J ‘ ∑ô˘˘ª˘˘Y ⫢˘¡˘˘˘fCG ‹EG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ɢ˘˘fCG ∫ɢ˘˘b 󢢢˘˘˘dh ’h (¿) ∫ɢ˘˘˘˘˘e ™˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘f ’ ⫢˘˘˘˘˘L Ωƒ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dG √ôjô°U »µëj (¿) Ωõd º∏≤dGh ܃àµe ≈£ÿG ¿EG â«°ùf ó˘˘¡˘˘©˘˘˘dG »˘˘˘°Vɢ˘˘e »˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Lô˘˘˘j ¿G ⫢˘˘æ“ ɢ˘˘¡˘˘˘à˘˘˘bh √Ò°ü≤J Ö∏≤dG ó«Øj ¢Thh É¡àbh ΩóædG ó«Øj ¢Th ¢ùH »£H ∞°Sƒj óªfi óªMGC

¢ù≤£dG Iô°ûf 37 25

:≈`ª¶©dG ájôgɶdG :iô¨°üdG ájôgɶdG ájÉ¡ædG ‘ Ȩeh kÉ«Ñ°ùf ÖWQ :¢ù≤£dG .ø°ùM ¤EG ∫ƒëàj ó≤Y 8 ¤G 3 øe IÉŒ’G áÑ∏≤àe :ìÉ`` jôdG ¤G 8 øe á«dɪ°TkÉeƒªY É¡æµdh .QÉ¡ædG ∫ÓN Ió≤Y 13 Úeób ¤EG Ωób øe :ꃟG ´ÉØJQG

∞``JGƒ``g

»≤«Ñ£àdG áÑ∏W πcÉ°ûe ≈∏Y kÉ≤«∏©J áeÉg •É≤f

º˘∏˘©˘dG ô˘jó˘≤˘J ≈˘∏˘Y I󢫢°Tô˘dG ɢ¡˘JOɢ«˘bh ᢵ˘∏˘ªŸG ¢Uô˘M ió˘e ≈˘∏˘Y ¿É˘æ˘KG ∞˘∏˘à˘ î˘ j ’ .∂dP ≈∏Y IÒãc á∏ãeC’Gh ,‹É¨dG ÜGÎdG Gòg AÉæHCG øe øjõ«ªàŸÉH AÉØàM’Gh ¢ù«FQ ƒª°S ∞jô°ûJh ,øjõ«ªàŸG ¿É°†àMÉH á≤∏©àŸG ¬∏dG ¬¶ØM ∂∏ŸG ádÓL äÉ¡«Lƒàa ™°ùàj ’ IÒãc êPɉ øe kÉLPƒ‰ ’EG â°ù«d ,ó¡©dG ‹h ƒª°S èeÉfôHh ,º∏©dG ó«©d AGQRƒdG .ÉgôcP ¤EG ΩÉ≤ŸG ájGóÑdG òæe õ«ªàdG ¤EG â«©°S ,áÑ«Ñ◊G áµ∏ªŸG AÉæHCG øe Ú°ü∏ıG øe …Ò¨ch øe %89^5 ∫ó©Ã »LôîJ ¿Éµa ,IOhófi äÉfɵeEGh äGQób øe â«JhCG Ée Qó≤H äó¡àLGh ó«Y Qƒ°†M ±ô°T øe »æeôë«°S áFÉŸG ‘ ∞°üf πg :ƒg ‹GDƒ°Sh .¢SƒjQƒdɵÑdG èeÉfôH ƒgh ..ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùd áÁôµdG ó«dG áëaÉ°üeh ΩÓ°ùdÉH ±qô°ûàdGh º∏©dG .ÚdƒÄ°ùŸG øe ÜGƒ÷G ô¶àfCG ôª÷G øe qôMCG ≈∏Yh ..™«ª÷G ¬«dEG íª£j ±ô°T

ájÉ¡ædG

ΩqÓY ìɪ°S:±Gô°TEG

á∏°UGƒŸG hCG Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T ≈∏Y √QÉ°üàbG .¢SƒjQƒdɵÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ödɢ˘ W Qɢ˘ ¡˘ ˘XE’ ᢢ ©˘ ˘eÉ÷G »˘˘ ©˘ ˘ °S.O ø˘e RÈJ á˘aô˘°ûe IQƒ˘°üH »˘≤˘ «˘ Ñ˘ £˘ à˘ dG ÖfɢL ¤EG ᢫˘ª˘∏˘ ©˘ dG ¬˘˘JAɢ˘Ø˘ c ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N ÖdÉW óæ°ùj Ée ƒgh ,ájô¶ædG ±QÉ©ŸG πª©dG ¥ƒ°ùd ¬˘Lhô˘N ó˘æ˘Y »˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ÚYɢ£˘≤˘dG ó˘MCG ‘ •Gô˘î˘ f’G ¬˘˘Ñ˘ ∏˘ Wh .¢UÉÿG hCG ΩÉ©dG

≈°ù«Y ¿Éª«∏°S

∫Ó˘N kGô˘NDƒ˘e ᢩ˘eÉ÷G ¬˘Jò˘Ø˘f ɢ˘e.CG ÜÓ£dG ΩÉeCG ÜÉÑdG íàa øe π°üØdG Gòg ¥ÉëàdÓd »≤«Ñ£àdG º«∏©àdG äÉÑdÉWh ∫󢩢 e ≥˘˘ah ¢Sƒ˘˘jQƒ˘˘dɢ˘µ˘ Ñ˘ dG è˘˘eɢ˘fÈH .Oófi ¬H ™àªàj Ée »≤«Ñ£àdG ÖdÉW íæe.Ü á˘˘ jô˘˘ M ø˘˘ e iô˘˘ NC’G è˘˘ eGÈdG ÜÓ˘˘ W ∂dPh º¡dhGóL ≈∏Y äÓjó©àdG ∫ÉNOEG .ΩOÉ≤dG »°SGQódG π°üØdG øe kGAóH »bÉH ø˘Y »˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ÖdɢW õ˘«“.ê ᢢ«˘ fɢ˘ µ˘ ˘eEɢ ˘H iô˘˘ NC’G è˘˘ eGÈdG ÜÓ˘˘ W

≥HÉ°S ∫É≤e ‘ ¬àÑàc Ée ≈∏Y kÉØ£Y ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ,AGô¨dG ºµJójôL ‘ ô°ûf óMCɢc ìô˘W …ò˘dG »˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘dG - »æfEÉa AGô¨dG øjôëÑdG á©eÉL èeGôH ᢢ«˘ JB’G •É˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dG ™˘˘ °VCG - á˘≤˘«˘≤˘ë˘ ∏˘ d :í«°Vƒà∏d »˘°VÉŸG Ȫ˘à˘Ñ˘°S ø˘e 30 Ωƒ˘˘ ˘ j ‘ .1 QhÉëà∏d á«∏µdÉH ÚØXƒŸG óMCG ÊGOÉf º˘˘K ø˘˘eh ,∫ɢ˘≤ŸG ´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e ∫ƒ˘˘ M ¬˘˘ ©˘ ˘e ™e ´ƒ°VƒŸG á©HÉàe ∞XƒŸG q»∏Y ìÎbG Aƒé∏dG ΩóYh ,»≤«Ñ£àdG º«∏©àdG IQGOEG ,äÉëjô°üàdG hCG ä’É≤ŸG ÈY ΩÓYEÓd Öàµe ¤EG ¬©e â¡LƒJh ¬Ñ∏W â«Ñ∏a º«∏©àdG á«∏µH á«°Sóæ¡dG èeGÈdG ôjóe ,´ƒ˘˘°VƒŸG ¬˘˘©˘ e ⩢˘Hɢ˘Jh ,»˘˘≤˘ «˘ Ñ˘ £˘ à˘ ˘dG ∫ɢ≤ŸG ´ƒ˘°VƒÃ ¬˘ª˘∏˘Y ≈˘∏˘Y »˘˘æ˘ ©˘ ∏˘ WCGh .ÒNC’G Qó˘°U ᢩ˘ °S ø˘˘Y Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ∞˘˘°ûc .2 OÉ©HCGh ´ƒ°VƒŸG ∫hÉæJh ÚàØ∏e πÑ≤Jh ɇ ,∫hDƒ˘ ˘°ùŸG ¬˘˘ ˘jó˘˘ ˘é˘ ˘ H ÒNC’G ∫ɢ˘ ˘≤ŸG »FÓeR IÉfÉ©e ÚHCGh ¬«dEG ìÉJQCG »æ∏©L »≤«Ñ£àdG º«∏©àdG èeÉfôH ‘ »JÓ«eRh ‘ ¬à°VôY ɇ kÓ«°üØJ ÌcCG IQƒ°üH ø˘˘e ÌcCG Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ô˘˘ª˘ à˘ °SG ≈˘˘à˘ M ∫ɢ˘≤ŸG .áYÉ°S áÑ«W ÉjGƒf ≈∏Y QƒàcódG »æ©∏WCG .3 »˘˘ g ¿EG Qó˘˘ °üdG è˘˘ ∏˘ ˘ã˘ ˘ J IÒÑ˘˘ ˘c Oƒ˘˘ ˘Yhh ,ᢰSƒ˘ª˘∏˘e ᢫˘∏˘ª˘Y äGƒ˘£˘ N ¤EG âdƒ– kɢ©˘bGh ɢ¡˘∏˘©÷ »˘©˘°ùdG Oó˘°üH ¬˘˘fCG ó˘˘cCGh â∏ã“ óbh ,Qƒ¶æŸG Öjô≤dG ióŸG ≈∏Y :»∏j Ée ‘

»µæÑdG óªMCG óªfi :ôjôëàdG ¢ù«FQ :¢ùcÉa - 17496669:∞JÉg

17496670

malbanki@alwatanews.net

QÉ°üf ∞«£∏dG óÑY :ôjôëàdG ôjóe 17496678 :¢ùcÉa - 17496622 :∞JÉg anassar@alwatannews.net

óFÉ≤dG ¬∏dGóÑY Oƒªfi :êÉàfE’G ôjóe 17496654 :∞JÉg malkaed@alwatannews.net

…OGô©dG óªfi :¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdG ôjóe :¢ùcÉa - 17496677 :∞JÉg

17496673

malaradi@alwatannews.net

êGƒ◊G ó«©°S :äÉcGΰT’Gh ™jRƒàdG IQGOEG ôjóe :¢ùcÉa - 17496690 :∞JÉg

17496634

salhawaj@alwatannews.net

á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdGh äÉ«∏ÙG º°ùb ¢ù«FQ

:¢ùcÉa -

π«∏îæÑdG ∞°Sƒj :∞JÉg

17496630 17496614 yalbinkhalil@alwatannews.net

…ôé◊G áªWÉa :OÉ°üàb’G º°ùb á°ù«FQ :¢ùcÉa - 17496652 :∞JÉg

17496667

fhajari@alwatannews.net

Ëôc óªMCG :á°VÉjôdG º°ùb ¢ù«FQ 17496667

:¢ùcÉa - 17496657 :∞JÉg sport@alwatannews.net

ídÉ°üdG ¢ù«∏÷G ≥jó°U ¬fEÉa ÒÿG á∏b ¤EGh âbƒdG ´É«°Vh ∫ɪgE’Gh ™µ°ùàdG áã«ÑÿG ¬°VGôeCG øe ∂jó©j ’ ≈àM ¬æe Üô¡dG ∂«∏Yh ,Aƒ°S ∂ÑæŒh ÒÿG ≈∏Y ∂æ«©J »àdG á◊É°üdG á≤aôdG øY åëHÉa ..ô°ûdG É¡H øµj ⁄ GPEG É«fódG ‘ ÒN Óa ∞°üæe óYƒdG ¥OÉ°U ¥hó°U ≥jó°U

»©aÉ«dG ôLƒe óªfi

¬JÉbhCG »°†≤jh ¬©e ¢ù∏éj ≥jó°U ¬jód óLƒj ’ Éæe øe πH AÉbó°UC’G äGô°ûY √óæY ¢†©ÑdÉa ,ôYÉ°ûŸG ¬dOÉÑjh ¬KOÉëj πc É¡æªàj »àdG á◊É°üdG á≤aôdG ≥∏£æe øeh ∂dP øe ÌcCG ¤É©J ¬∏dG ∫ƒ≤H CGóHGh á≤«≤◊G ábGó°üdG øY ÖàcCÉ°S ¢üî°T .º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°U (Ú≤àŸG ’EG hóY ¢†©Ñd º¡°†©H AÓNC’G) ⁄ GPEG ’EG ,kGhóY Ö∏≤æj π«∏ÿGh IhGóY ábGó°üdG ¿ƒµJ ∞«c Ée πªLCG ɪa ,¬∏d áÑÙG ¿ƒµJh ™ÑædG á«aÉ°U ábGó°üdG øµJ Aɢbó˘°UC’G º˘∏˘µ˘dG ™˘eGƒ˘L »˘£˘YCG …ò˘dG Ëô˘µ˘dG ∫ƒ˘°Sô˘dG ¬˘Ñq ˘ °T Aƒ°S ÉeEGh ídÉ°U ÉeEG ɪ¡d çÓK ’ ¿ÉYƒf ɪg ábGó°üdG ´GƒfCGh ≥jó°üdG ¿EG º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ËôµdG ∫ƒ°SôdG ∫Éb ó≤a ÒµdG ïaÉæc Aƒ°ùdG ≥«aQ ÉeCGh ∂°ùŸG πeÉëc ¬∏ãe ídÉ°üdG GPÉe ôNB’G ÉeCGh ∂jó¡j ¿CG ÉeCGh áÑ«W áëFGQ √óæY óŒ ∫hC’G øe ïØæj Éà ∂bôëj ¿CG ÉeEGh áæàædG áëFGôdG ¤EG √óæY óŒ .QÉf ¬fGôbCG ™e •ÓàNGh »YɪàLG ¬©Ñ£H ¿É°ùfE’G ≥∏N »˘g ɢe ∂≤˘jó˘°U ƒ˘g ø˘eh á˘bGó˘°üdG ¿ƒ˘µ˘ J ∞˘˘«˘ c ø˘˘µ˘ dh ¬Jhób ≥jó°üdG ¿CÉH ÖjQ’h ∂°T’ ¬JÉaô°üJ ¬bÓNCG øe ºcóMCG ô¶æ«∏a ¬∏«∏N øjO ≈∏Y AôŸÉa ,¬≤jó°U .πdÉîj ɢ¡˘æ˘e ±Qɢ©˘ J ɢ˘e Ió˘˘æ› Ió˘˘æ˘ LCG ìGhQC’G ¿CG å«˘˘Mh É¡dɵ°TCG ≈∏Y Qƒ«£dG ¿CGh ∞∏àNG É¡æe ôcÉæJ Éeh ∞∏àFG ÜGô¨dG á∏«°üa øe »NCG Éj ∂≤jó°U ¿ƒµj ¿CG ¬ÑàfGh ™≤J ɪa ?∫Ó¶dG ≥jôW ¤EG ∑ó°Tôj ±ƒ°S ∂°T ≈fOCG ÓH ¬fEÉa ∂fGõMCGh ∂eƒªg ¬«dEG åÑJ ≥jó°U ∂jód ¿ƒµj ¿CG πªLCG .∑QGô°SCG ≈∏Y ¬æeDƒJh ¬d ∑Qó°U ìô°ûæjh kÉæ«eCG kÉë°UÉf ∂d ≥jó°üdG Gòg ¿ƒµj ¿CG ∂dP øe πªLC’Gh .∂æY ∫CÉ°ùjh âÑZ ¿CG ∂¶Øëj ∂ŸC’ ⁄CÉàjh ∂MôØd ìôØj ,âbƒdG ¢ùØf ‘ ñC’Gh ≥jó°üdG Gòg ÉææeR ‘ óLƒj πg iôJ á∏ªY ¬æµdh √òg ÉæeÉjCG ‘ óLƒj ÉÃQ ∂eCG √ó∏J ⁄ ∂d ñCG Üôa .√ô°ùîJ ’ »µd ¬H ∂°ùªàdÉH ∂«∏©a ¬JóLh ¿EÉa IQOÉf π˘ª˘Y ¤EGh ó˘˘Lɢ˘°ùŸG ¤EG 󢢰Tô˘˘j ≥˘˘j󢢰U ∂jó˘˘d ¿É˘˘c GPEG ɢ˘eCG ƒ¡a ∂d IBGôe ∂d ¿Éch í°UÉæàdG áæ°ù◊G ¥ÓNC’G ¤EGh ÒÿG QÉchCG ¤EG ∑ó°Tôj ≥jó°U ∂jód ¿Éc GPEG ÉeCG ,ídÉ°U ≥jó°U

óFÉ≤dG ΩÓY ìɪ°S :äÉ≤«≤ëàdG º°ùb á°ù«FQ 17496672 :¢ùcÉa - 17496603 :∞JÉg salqaid@alwatannews.net

QÉبdGóÑY ßaÉM :á«dhódGh á«Hô©dG ¿hDƒ°ûdG ¢ù«FQ h.abdulghaffar@alwatannews.net 17496680

:∞JÉg

…hÉbô°ûdG »∏Y :ÜÉÑ°ûdG º°ùb ¢ù«FQ 17496619 :∞JÉg aalsharqawi@alwatannews.net

º«ægO ø°Sƒ°S :áaÉ≤ãdG º°ùb ¢ù«FQ

:∞JÉg

17496617 sdahneem@alwatannews.net

±É°ùY ≈°Sƒe :…CGôdG º°ùb ¢ù«FQ :¢ùcÉa - 17496604 :∞JÉg

17496604

massaf@alwatannews.net

»∏YƒH øªMôdG óÑY :äÉYƒæŸG º°ùb ¢ù«FQ 17496616 :∞JÉg abuali@alwatannews.net

¥hQÉa √ófQ :ICGôŸG áëØ°Uh äÉØ∏ŸG ádƒÄ°ùe 17496672 :¢ùcÉa - 17496647 :∞JÉg rfarouk@alwatannews.net

ø°ùM ¬∏dGóÑY :äÉeƒ∏©ŸG õcôe ¢ù«FQ 17496698 :∞JÉg ayaqoob@alwatannews.net

∞«£∏dGóÑY ódÉN :ôjƒ°üàdG º°ùb ¢ù«FQ 17496605 :∞JÉg kabdulatif@alwatannews.net


opinion

…CGôdG 16

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

opinion@alwatannews.net

IOÉ≤dG øe ´ƒædG Gòg .. ..kÉ≤Ñ°ùe á°VhôØŸG §FGôÿG êQÉN

äÉMQÉ£e ÖjòdG ∫ɪc »æjôëH ÖJÉc .º¡ØbGƒeh ádÉ≤e äCGôb ,ô°ü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh ,á∏«∏b ΩÉjCG òæªa ÊÉ©J äÓµ°ûe øY É¡ÑJÉc çóëàj á«∏ÙG ∞ë°üdG ióMEG ‘ ¿Éµ°SE’Gh ᫢°Sɢ°SC’G ᢫˘æ˘Ñ˘dɢH á˘∏˘°U äGP ,ó◊G á˘≤˘£˘æ˘e ɢ¡˘æ˘e ¿É˘µ˘e π˘c ‘ ¢Sɢæ˘dG ¬˘˘æ˘ e »˘˘µ˘ à˘ °ûj ɇ ∂dP ÒZh ,ᢢĢ «˘ Ñ˘ dGh ,º¡FÉæHC’h º¡d π°†aCG ƒg Éà º¡eƒªg ≥∏©àJ ÉeóæYh ,¿ÉeRh ΩÉb á«M á«fGó«e IQÉjR kÉ©«ªL ¢SÉædG ™HÉJ äGOhó©e ΩÉjCG ó©Hh âfÉc ¿EG …QOCG ’- á≤£æŸG √òg ¤EG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S É¡H ,É¡∏gCG √ƒª°S ≈≤àdG å«M -’ ΩCG kÉ≤Ñ°ùe á›Èe IQÉjõdG ∂∏J IQÉjõdG ∂∏J â¡àfGh ,π°†aCG IÉ«M ƒëf º¡JÉ©∏£J ¤EG ™ªà°SGh ÒѵdG ºé◊G øe ájôjƒ£J äÉYhô°ûe á«fɪK øY ¿ÓYE’ÉH åjó– ∂dP ‘ Éà ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 16 ¤EG π°üJ á«dÉe áØ∏µàH ∫ɪµà°SGh IójóL á«fɵ°SEG ™bGƒe ¢ü«°üîJh äÉbô£dG áµÑ°T ..»ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°T ¿ÓYE’G ¤EG IQÉjõdG √òg ¬«a â¡àfG …òdG âbƒdG äGP ‘h äGRÉ‚E’G ¥É«°S øª°V ,äÉYhô°ûŸG øe ÒѵdG ºé◊G Gòg øY ìÓ°UE’Gh ôjƒ£àdG ≥«≤–h ¿É°ùfE’G ᫪æJ ≈∏Y äõcQ »àdG …CG- É¡fEÉa ,»ë°üdGh »ª«∏©àdGh »YÉæ°üdGh ‹ÉŸGh …OÉ°üàb’G ¿CG Öjô¨H ¢ù«d ¬fEG ,¢ùÑd ¬Øæàµj ’ ,샰VƒH äócCG -IQÉjõdG kÉMÉ‚ ÌcC’G á«Hô©dG ∫hódG áªFÉb øjôëÑdG áµ∏‡ Qó°üàJ äɢjô˘ë˘∏˘d kɢfɢª˘°V ÌcC’Gh π˘H ,á˘jô˘°ûÑ˘dG ᢫˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ∫É› ‘ .âbƒdG äGP ‘ á°UÉÿGh áeÉ©dG

ºgOƒ≤J ájô¡b Ò°S áWQÉN º¡d ™°†J ⁄h ,»°ùØfh …OÉe »ªàæJ É¡fC’ ,kGô°ùb º¡æY ¿hó«ëj ’ ,¢VhôØe è¡f ≈∏Y IOÉ«b ,ÒÑ©àdGh ÒµØàdG ‘ kÉ≤M ¿É°ùfEÓd ¿CÉH áæeDƒe áeƒ¶æe ¤EG á°VhôØŸG §FGôÿG êQÉN º∏◊Gh ™∏£àdGh π«îàdG ‘ kÉ≤Mh á«eƒ«dG ∫É©aC’Gh IRQÉÑdG äÉeÓ©dG øe íÑ°UCG ∂dòdh ,kÉ≤Ñ°ùe øe óMCG …CG ∞bƒà°ùj ¿CG ‘ ≥◊G øWGƒª∏d ¿ƒµj ¿CG IOÉà©ŸG á˘Mƒ˘à˘ØŸG ¢ùdÉÛG ‘ º˘¡˘Kó˘˘ë˘ «˘ d ,IOɢ˘«˘ ≤˘ dG ᢢaó˘˘H Úµ˘˘°ùªŸG ‘ π∏N øe √Gôj ÉŸ OÉ≤àfGh ó≤f øe AÉ°T Ée Ö൫d hCG Ωƒª©∏d Gòg ¿Éc ¿EGh ≈àM ,ádhó∏d áeÉ©dG á°SÉ«°ùdGh IÉ«◊G ¿hDƒ°T .IQÉKE’G OôÛ hCG ¥É«°ùdG êQÉN ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ó≤ædG ≈˘∏˘Y QOɢ˘b IOɢ˘«˘ ≤˘ dG ø˘˘e ´ƒ˘˘f π˘˘°†Ø˘˘H ∂dP π˘˘ã˘ e ≥˘˘≤˘ ë˘ à˘ j É¡JGó«≤©J πµH äÉYƒ°VƒŸG ∞∏àfl ™e »WÉ©àdGh ±Gô°ûà°S’G ≈∏Y kGOɪàYGh ,¢SÉædG ™e π°UGƒàdGh ᪵◊G øe ÒÑc Qó≤H kGQɢ«˘©˘e ɢgQÉ˘Ñ˘à˘YɢH kGó˘jó– ¢Sɢæ˘dG á˘∏˘°Uƒ˘H ¤EG ó˘æ˘à˘ °ùj x¢ùM ,≈àM ™LƒdGh ¢ü≤ædG øWGƒe ≈∏Y ±ô©àdGh ,RÉ‚E’G ¢SÉ«≤d ∫É©aCG ∫ÓN øe Ωƒj πc IOÉ«≤dG ¬ª°ùŒ …òdG π°UGƒàdG ∂dP ƒëf ≈∏Y ,¢VQC’G ≈∏Y äGRÉ‚EGh äGQGôbh äÉ°SQɇh ∫GƒbCGh ø˘e AGƒ˘°S ,á˘ª˘∏˘µ˘∏˘d ™˘°SGƒ˘dG ≈˘æ˘©ŸÉ˘H á˘cQɢ°ûŸG ™˘ª˘àÛ π˘°UDƒ˘j ‹h ƒª°Sh ∂∏ŸG ádÓL êQO »àdG Iô°TÉÑŸG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN hCG ,ΩGôµdG OGóLC’Gh AÉHB’G è¡f ≈∏Y kGÒ°S ,É¡LÉ¡àfG ≈∏Y ó¡©dG ÒZ π°UGƒJ øe AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¬«∏Y êQO Ée ∫ÓN øe ºgQɢµ˘aCGh º˘¡˘JɢĢa ∞˘∏˘à˘îà ø˘Wƒ˘dG Gò˘g Aɢæ˘HCG ™˘e ™˘£˘≤˘æ˘e

≈˘∏˘Y ìɢé˘qæ˘dG ô˘°Uɢæ˘Y ÌcCG ÚH ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ™˘˘ªŒ ájOhófih ÚHh ,á¡L øe ,…OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG øjó«©°üdG ‘ kÉ«Yƒf kÉbGÎNG ≥≤– ¿CG âYÉ£à°SGh ,á«fÉK á¡L øe OQGƒŸG 󢫢©˘°U ø˘e ÌcCG ≈˘∏˘Y ô˘jƒ˘£˘à˘∏˘d π˘˘Ñ˘ °ùdG π˘˘°†aCG çGó˘˘ë˘ à˘ °SG ≥jô£dG OGóàeG ≈∏Yh ..‘É≤Kh »ª«∏©Jh »YɪàLGh …OÉ°üàbG øµÁ »àdG á«æeõdG IqóŸG ô°üb ≈∏Yh ,ÜQódG Gòg ≈∏Y ´ƒ£≤ŸG ‘ ∫GóàY’G è¡f øjôëÑdG â°Sôc ,·C’G É¡«∏Y Ö°SÉ– ¿CG ,iȵdG ájOÉ°üàb’G É¡JGQÉ«Nh á«°SÉ«q°ùdG É¡fhDƒ°T ∞jô°üJ OÓ˘Ñ˘dG ó˘«˘Ø˘j ɇ ɢHô˘bh ᢫˘©˘ bGh ÌcCG äɢ˘«˘ dB’G ø˘˘e Oɢ˘é˘ jEGh ..kGó«≤©J ÌcC’G äÓµ°ûŸG πM ‘ OÉÑ©dGh ¬J’É©ØfGh ¬JÉYÉaófGh »°SÉ«°ùdG ∑Gô◊G Iƒb øe ºZôdÉHh ÌcCG ,∂dP ™e ,hóÑJ øjôëÑdG ¿EÉa ,¿É«MC’G øe Òãc ‘ ájô°ûÑdG ᫪æàdG ôjQÉ≤J Ö°ùM ∂dòc »gh ,kGQÉgORGh kGQGô≤à°SG ≈∏Y õµJôJ É¡fC’ ,áaô°ûe áfɵeh kÉeó≤àe kÉfɵe ÉgDhƒÑJ »àdG á˘cô◊Gh ,á˘fhôŸGh ó˘jó˘é˘à˘dGh ᢢ©˘ LGôŸGh ᢢcQɢ˘°ûŸG ᢢ°Sɢ˘«˘ °S .iȵdG äÉØ∏ŸG ™e πeÉ©àdG ‘ á∏°UGƒàŸG ᫵«eÉæjódG »æWƒdG QGô≤dG ™æ°U ‘ ó«dÉ≤J AÉ°SQEG ” ≥∏£æŸG Gòg øeh ‘Gô°ûà°S’G »é«JGΰS’G ÒµØàdG óªà©J áaÉ≤ãd ¢ù«°SCÉàdÉH º˘à˘j ɢe Ió˘°Vɢ©Ÿ ,á˘jOɢ°üà˘b’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ¢ù∏› ∫Ó˘˘N ø˘˘e ⁄h ,…ò«ØæàdG ó«©°üdG ≈∏Y »eƒj πµ°ûHh ¢VQC’G ≈∏Y √RÉ‚EG ≈∏Y ôeC’G ∂dòch ,ºF’ áeƒd ¤EG kɪ«∏°S √GôJ ɪ«a âØà∏J øé°S ‘ ¿ƒ««ëj ¢SÉædG øjôëÑdG π©Œ º∏a äÉjô◊G ó«©°U

z2{ ó```ªMCG IÉ```fÉ``©e

ÊGƒ∏©dG ¬W á«bQ .O á«æjôëH á«ÁOÉcCGh áÑJÉc .πZódG Gòg ÚH CÉ°ûæj ¿CG ¬d øµÁ ’ …òdG ™é°ûJ »àdG »g »ª«∏©àdG É¡ªbÉ£H ᫪«∏©àdG á°ù°SDƒŸGh ™«é°ûJ :É¡æe IóY πFÉ°Sh ∫ÓN øe ´GóHE’G QhòH »ªæJh Ö«dÉ°SCG ∫ɪ©à°SG .á˘eɢJ ᢫˘dÓ˘≤˘à˘°SɢH º˘∏˘©˘à˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘∏˘£˘dG ∫ɪgEG ΩóY .≥jôØdG πªY ≈∏Y Ωƒ≤J á«YɪLh á«fhÉ©J º«∏©J ,AÉ£NC’G çhóM Iôµa πÑ≤J .á«aô©ŸG ≥FÉ≤◊G º∏©J ¿É≤JEG OGƒÃ πª©∏d áÑ∏£∏d ¢Uôa Ëó≤J .»JGòdG ˃≤àdG ™«é°ûJ πeÉ©àdG ≈∏Y ÜÓ£dG IóYÉ°ùe .áØ∏àfl ±hôX ‘h áYƒæàe ΩóY .áYÉé°ûdG õ«Ø– .•ÉÑME’Gh π°ûØdG ∞bGƒe AGREG ìÉéæH .ÜÓ£dG ±QÉ©Ÿ ó«MƒdG Qó°üŸG √QÉÑàYÉH ¬°ùØæd º∏©ŸG Ëó≤J ,É¡MôW ¿ƒæa º∏©Jh ä’DhÉ°ùàdG IQÉKEG ≈∏Y ´GóHE’G ™«é°ûJ ÖM ≈∏Y º¡©«é°ûJ ,ájÈıG äÉWÉ°ûædG ,¢ShQódG §«£îJ ,ÖjôéàdG ™aGO õ«Ø– ,ôWÉıG πÑ≤J ‘ áÑZôdG ,´Ó£à°S’G ó«dƒJ .ÉgRÉ‚EG ≈∏Y º«ª°üàdGh IôHÉãŸGh ᪡ŸG AGOCÉH ΩGõàd’G ..áÑ©°üdG ΩÉ¡ŸG AGOCG ‘ áÑZôdG ‘ »g AÉæHC’G iód »YGóHE’G ÒµØàdG äGQÉ¡e ᫪æJ ¿EG Ió˘jó˘L Òµ˘Ø˘J •É‰CG Qɢµ˘à˘ HG ≈˘˘∏˘ Y Oô˘˘Ø˘ ∏˘ d ÖjQó˘˘J ™˘˘bGƒ˘˘dG ¬JGQó≤H OôØdG »Yh IOÉjR ‘ ºgÉ°ùj …òdG ôeC’G ,º«¶æàH πcÉ°ûe ≈∏Y Ö∏¨àdG ≈∏Y ¬æ«©J »àdG ,¬°ùØf ‘ á≤ãdG ¬Ñ°ùµjh .á«HÎdG äÉjÉZ øe ájÉZ πãÁ Gògh πÑ≤à°ùŸG ‘ IÉ«◊G

º∏©àdÉa .kÉÑdÉZ ¬∏Ñ≤à°ùeh πH çGóMC’G ≈∏Y ¬∏©a OhOQh ¬H ¢UɢTC’G ∞˘WGƒ˘Yh Oô˘Ø˘dɢH ᢢ°UÉÿG ∞˘˘WGƒ˘˘©˘ dɢ˘H ô˘˘KCɢ à˘ j ¿É°ùfE’G ¬«a ¢û«©j …òdG »YɪàL’G §°SƒdG ‘ øjRQÉÑdG ÜC’Gh ΩC’G ƒ˘g π˘˘Ø˘ £˘ dG ∞˘˘WGƒ˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘jô˘˘KDƒŸG Rô˘˘HCG ø˘˘eh .á«dÉJ á∏Môe ‘ á°SQóŸGh øjódGƒdG á«dhDƒ°ùe øe kGAõL ´GóHE’G ᫪æJ âfÉc ,Éæg øe ™e ÜÓ£dG ‘ á«HÉéjE’G »MGƒædG ᫪æàd á°SQóŸGh Iô°SC’Gh âbƒdG πeÉY ¿CG ɪc .áØ∏àıG º¡JGQó≤H ∫ƒÑ≤dGh ±GÎY’G »Yóà°ùj ,á©eÉ÷G hCG á°SQóŸG ‘ OôØdG ¬«°†≤j …òdG πjƒ£dG ójó÷G ≈∏Y ìÉàØf’Gh áfhôŸG ᫪«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ™é°ûJ ¿CG π˘©˘Ø˘d Ió˘jó˘L Ö«˘dɢ°SCG ø˘Y åë˘Ñ˘dGh ∞˘«˘µ˘à˘dG ≈˘∏˘Y IQó˘≤˘dGh qºK øeh ,áØ∏àıG ∞bGƒŸGh πcÉ°ûŸG ™e πeÉ©àdGh AÉ«°TC’G èàæj Éeh IÉ«◊G äÉjó– ™e πeÉ©àdG ≈∏Y OôØdG IóYÉ°ùe .ôJƒàdGh •ƒ¨°†dG ´GƒfCG øe É¡æY .™°SGƒdG ∫É«ÿG ,∫ÉØWC’G iód ´GóHE’G äÉeÓY ¤hCG øeh ∫hC’ á«ë£°S É¡fCG äóH ɪ¡e Iôµa ájCG ô≤àëoJ ¿CG »¨Ñæj Óa CGóÑe ¿ƒµJ ób hCG ᪫b Iôµa ¢ü«ëªàdG óæY ¿ƒµJ ó≤a á∏gh .᪫b IôµØd ≈˘∏˘Y ɢ¡˘«˘a π˘Ø˘£˘dG ≈˘HÎj »˘à˘ dG ᢢĢ «˘ Ñ˘ dG âfɢ˘c ɢ˘æ˘ g ø˘˘e ɪ¡e- ¬JGQóbh ¬ÑgGƒÃ AGõ¡à°S’Gh √QɵaCG øe ájôî°ùdG ¥ÓÿG ÒµØàdGh ÖgGƒŸGh ´GóHEÓd OCGh áÄ«H -ᣫ°ùH âfÉc

‘ á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG ø˘˘e ±’BG ÉÃQ π˘˘H äɢ˘Ä˘ e ø˘˘e ó˘˘ MGh ó˘˘ ª˘ ˘MCG ≈∏Y äGQób ¬jód ,äGQób ¬jód ,ÖgGƒe ¬jód ,ÉæJÉ©ªà› ó«dƒJh ¥Ó£f’G ‘ áfiÉL áÑZQ ¬jód ..QɵàH’Gh ´GóHE’G óªMCG ..∞bGƒª∏d π«∏ëàdGh ä’DhÉ°ùàdG ≈∏Y áHÉLE’Gh QɵaC’G QhòH IÒ¨°üdG º¡°ShDhQ ‘ â∏àob øjòdG ÉæFÉæHCG øe óMGh ∂∏˘J äƒ˘e ≈˘∏˘Y äGƒ˘æ˘°S äqô˘ e ɢ˘e GPEG º˘˘K ,Qɢ˘µ˘ à˘ H’Gh ´Gó˘˘HE’G ∫AÉ°ùàfh ɡ૪æJ πFÉ°Sh øY åëÑf ójóL øe ÉfCGóH ,QhòÑdG .ÉgQƒª°Vh É¡Ø©°V ÜÉÑ°SCG øY á∏°ù∏°S øY IQÉÑY ÒµØàdGh ôµØj ÖdÉW :QÉ°üàNÉH óªMCG ¢Vô©àj ÉeóæY ÆÉeódG É¡H Ωƒ≤j »àdG á«∏≤©dG äÉWÉ°ûædG øe ¢SGƒ◊G øe ÌcCG hCG IóMGh ≥jôW øY ¬dÉÑ≤à°SG ºàj Ò㟠ÚMh .¥hò˘˘dGh º˘˘°ûdGh ™˘˘ª˘ °ùdGh ô˘˘°üÑ˘˘dGh ¢ùª˘˘∏˘ dG :¢ùªÿG áÑZQ ¬¡LƒJ kÉaOÉgh kÉÑcôe kÉ«∏≤Y kÉWÉ°ûf ÒµØàdG Gòg íÑ°üj ⁄ á«∏°UCG œGƒf ¤EG π°UƒàdG hCG ∫ƒ∏M øY åëÑdG ‘ ájƒb ¬ÑMÉ°U ≈∏Y ≥∏£jh ´GóHEG ¤EG ∫ƒëàj ,kÉ≤HÉ°S áahô©e øµJ …Qɢµ˘à˘HG »˘∏˘«˘î˘J •É˘°ûf ¤EG Òµ˘Ø˘à˘dG ∫ƒ˘ë˘à˘j ÚM ..´ó˘˘Ñ˘ e ´GóHEG ..∂°T ≈fOCG ÓH Gò¡a ,IójóL QɵaCG ó«dƒJ øª°†àj .QɵàHGh á«YɪàL’G IÉ«◊G øe AõL ¿É°ùfEÓd á«∏≤©dG IÉ«◊G øµdh ¬«a ¢û«©j …ò˘dG §˘°Sƒ˘dGh á˘£˘«ÙG á˘Ä˘«˘Ñ˘dɢa ɢ¡˘°û«˘©˘j »˘à˘dG Ωƒ≤j …òdG πª©dG ´ƒf ÖdɨdG ‘ ¿GQô≤j ¿Gò∏dG ɪg ¿É°ùfE’G

è«∏ÿG åjóM π«Ñ◊G Éæ¡e …Oƒ©°S ÖJÉc

º«µ◊G ≈∏Y ¿ƒjQó°üdG √QÉKCG Ée z2 / 2{ è«∏ÿG ≈∏Y Öë°ùæj πg áaÉ≤ãdGh áYÉæ°üdG √òg QhO ƒgh ∫É≤ŸG ¿GƒæY ¤EG Oƒ©f Éæg øeh á«bGô©dG IQƒ°üdG âëÑ°UCG ∞«ch ∫ÓàM’G ™jQÉ°ûŸ 󫡪àdG ‘ á«fGôjE’G ¢Sô˘¨˘fƒ˘µ˘dG ø˘e ∞˘bƒŸG Qó˘°U ¿CG 󢩢H ᢰUɢN ¿É˘«˘©˘∏˘d á˘∏˘Kɢeh á˘˘ë˘ °VGh ™£à°ùj ⁄ Gòdh Ö«HCG πàd AÉjƒbCG AÉbó°UCG ´hô°ûª∏d ¿ƒfhóŸGh »µjôeC’G º¡J’hÉfi ºZQ »îjQÉàdG ó¡°ûŸG Gòg øe Gƒ°ü∏îàj ¿CG ¬HõMh º«µ◊G »àdG ájÉYódGh á«∏ª©dÉH kÉ«FÉ≤∏J §ÑJQG å«M QGô≤dG Qhó°U òæe Iójó©dG á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG π«µ°ûJ ≈àM ¿óæd ô“Dƒe òæe ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG É¡H ΩÉb .ôÁôH ºcÉ◊G ™e á¡HÉ°ûàe á°üb è«∏î∏dh √òg πg ΩÉjC’G √òg è«∏ÿG ‘ …õcôŸG ∫GDƒ°ùdG ¤EG ó¡°ûŸG Gòg Éfó«©j ¢ùØ˘f ∫Ó˘N ø˘e í˘°†à˘j ÜGƒ÷Gh è˘«˘∏ÿG »˘bɢ˘H ≈˘˘∏˘ Y Ö뢢°ùæ˘˘J ᢢdÉ◊G ø©d ≈æ©Ã á≤£æŸG ‘ á«fGôjE’G áaÉ≤ãdG πFÉ°üa É¡°SQÉ“ »àdG á°SÉ«°ùdG ™˘Wɢ≤˘à˘dGh π˘eɢµ˘dG •É˘Ñ˘JQ’Gh ¿É˘æ˘Ñ˘d á˘cô˘˘©˘ e ‘ Ö«˘˘HCG π˘˘Jh ø˘˘£˘ æ˘ °TGh á¡L øe è«∏î∏d á«°SÉ«°ùdGh á«aGôZƒÁódG É¡JÉYhô°ûe ™e ΩÉé°ùf’Gh :∫hC’G Ú«°ù«FQ øjQÉ°ùe ÈY iôNCG á«∏YÉØH ᫵jôeC’G á«°SÉ«°ùdGh á«é«JGΰSE’G äÉ°ù°SDƒŸG ™e π°UGƒàdG »àdG ÉgójóŒh äÉfÉ«ÑdG IóYÉb Ëó≤Jh è«∏ÿG ‘h ø£æ°TGh ‘ IÒÑc ≈∏Y ¬©jRƒJh »YɪàL’G â«àØàdGh »ØFÉ£dG π°üØdG ÉjÉ°†b ‘ Ö°üJ »µjôeC’G »°SÉ«°ùdG »eÓYE’G ÜÉ£ÿG ¢ùjôµJh á«©«Ñ£dG á«aGô¨÷G »£¨j »eÓYEG ºNõH á«©«°ûdG ácô◊G ≈∏Y Ö°ù– äGƒ°UCÉH øµdh ¬d .á≤£æª∏d »eÓ°SE’G »Hô©dG ïjQÉàdG »¨∏jh á≤«≤◊G QÉWE’G øY kGó«©H »ØFÉ£dG á°ü°UÉÙG ÜÉ£N ÒéØJ ÊÉãdG QÉ°ùŸG »é«∏ÿG ÊóŸG ™ªàÛG ‘ äGôµ°ù©ŸG á¨d Ò©°ùJh πeÉ°ûdG »æWƒdG ¢ù“ á«°†b ô£NCGh ¥OCG ‘ »ÑæLC’G ™e π°UGƒàdG QÈJ áæÑd ¿ƒµàd ™e Iƒ≤H πNGóàjh 䃰üdG ƒ∏©j ÚM á°UÉN è«∏î∏d »eƒ≤dG øeC’G hCG ∫ƒ˘Ñ˘≤˘dG ¤EG ™˘aó˘j ƒ˘gh è˘«˘∏˘î˘∏˘d ᢫˘é˘«˘JGΰSE’G ᢫˘°Sɢ˘«˘ °ùdG ᢢdÉ◊G ¿Éc è«é°†dG Gòg ∫ÓN øeh á≤£æŸG ‘ á«fGôjE’G ´ÉªWC’G øY ⪰üdG ™ªàÛG ¤EG º¡JÉ°ü°UÉfih º¡©jQÉ°ûe ¿ƒæq°Tóoj ¿ƒdGõj’h ¿ƒ«µjôeC’G ᢫˘aɢ≤˘ã˘dG π˘Fɢ°üØ˘∏˘d Üɢ˘£ÿG ᢢ¨˘ d ¿CG iô˘˘NCG Iô˘˘e Öjô˘˘¨˘ dGh »˘˘Hô˘˘©˘ dG .ø£æ°TGh øe ´Gòoj è«∏ÿG ‘ »°ü°UÉÙG á«fGôjE’G ácô◊ á«aÉ≤ãdG óYGƒ≤dG πNGO ójGõàe »Yh ádÉM ∑Éæg ¬∏c ∂dP ΩÉeCG Gò˘˘g ä’Bɢ e IQƒ˘˘£˘ N ∑Qó˘˘J âJɢ˘H ¤hC’G »˘˘eÓ˘˘°SE’G »˘˘©˘ «˘ °ûdG »˘˘ Yƒ˘˘ dG í˘à˘a ¤EG ´õ˘æ˘Jh ‹hó˘dGh »˘ª˘«˘∏˘bE’G Úaô˘£˘dG ø˘e Ò£ÿG Qɢª˘ã˘ à˘ °S’G ≈∏Y ¥ÉÑWE’G ¿Gô¡W ä’hÉfih ∫õ©dG øe Ò£ÿG QGó÷G Gòg ‘ ܃≤K ¬°ùØf ¢VôØj äÉH …òdG »µjôeC’G ´hô°ûŸG ™e ™WÉ≤àdG ™e áØFÉ£dG QGôb ä’BÉŸG √òg øY è«∏ÿG »b »ª°SôdG ΩɶædG á«dƒÄ°ùe ∂dP »¨∏j ’h ¿CG ∑Qóoj äÉH »YƒdG ácôM iód ‹Ó≤à°S’G ´õædG Gòg øµd IÒ£ÿG ⫢à˘Ø˘J á˘jDhQ ɢ¡˘æ˘µ˘dh á˘≤˘£˘æŸG ‘ á˘ª˘¶˘fGC ™˘e ´Gô˘°U ø˘e ÈcCG ᢢ«˘ °†≤˘˘dG øeh iȵdG á≤£æŸG ájƒgh QGô≤à°S’Gh »∏gC’G º∏°ùdG ±ó¡à°ùJ áªî°V hCG AÉbôØdG É¡d §£îoj »àdG iȵdG º«ë÷G ™jQÉ°ûe ¤EG êhô©dG ºK äGOÉ«b Ωó≤J ΩóY ¿CG ÒZ …ôµ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG QÉ°ùŸG QÉéØfG É¡°VôØ«°S á˘cô˘©ŸG π˘©˘é˘j π˘≤˘à˘°ùŸG »˘æ˘Wƒ˘dG Qɢ°ùŸG Gò˘g 󢫢°ùé˘à˘d ᢢcô◊G √ò˘˘g ‘ πc ™LGÎJ ºK øeh »KQɵdG ±É£àN’G ÜÉ£N áë∏°üŸ º°ù– á«æeõdG »Hô©dG è«∏î∏d »‡C’Gh »æWƒdG Aɪàf’Gh ¢ûjÉ©àdGh IóMƒdG ¢Uôa .kÉ©«ªL √Éæªàf ’Ée ƒgh

OôdG ≥M

∫ƒ≤dG IóHR

∫ƒ≤dG IóHR ≈∏Y OôJ ..RÉZÉæH áHÉ≤f

º°SÉb áØ«∏N áæ«ãH á«æjôëH áÑJÉc ,ácô°ûdG IQGOEG ™e É¡JÉ°VhÉØeh É¡∏ªY ∫ÓN øe áHÉ≤ædG IQGOEG ‘ èàëf ⁄h »°SÉ°SC’G É¡aóg ƒg ∫ɪ©dG ÖdÉ£e ≥«≤– ¿Éch Qƒ˘˘¡˘ ¶˘ dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ᢢ«˘ dɢ˘ª˘ ©˘ dG ɢ˘æ˘ Ñ˘ dɢ˘£˘ e ≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ à˘ H Rɢ˘ Zɢ˘ æ˘ H ᢢ Hɢ˘ ≤˘ f πª©f áWÉ°ùÑH ÉæfC’ á«Øë°üdG äÉà°ûæŸG hCG á«eÓYE’G áLô¡ÑdGh IQGOEGh ᢢ cô˘˘ °ûdG IQGOEG ÚH ɢ˘ ¡˘ «˘ ∏˘ Y ≥˘˘ Ø˘ à˘ eh ᢢ ë˘ °VGh ᢢ «˘ dBG ø˘˘ ª˘ °V ™«ªL ‘ ™«ªé∏d ádƒØµe ÒÑ©àdG ájôM ¿CÉH ÉæfÉÁEG ™e áHÉ≤ædGh .áMÉàŸG πFÉ°SƒdG á©HÉàe ‘ áaÉë°üdG QhO kÉ«dÉY øªãj áHÉ≤ædG IQGOEG ¢ù∏› ¿EG Gò˘˘d ,™˘˘«˘ ª˘ é˘ ∏˘ d ≥˘˘Fɢ˘≤◊G ∞˘˘°ûch ÊóŸG ™˘˘ª˘ àÛG äɢ˘°ù°SDƒ˘ e ™˘˘«˘ ª˘ L πª©dG ≈∏Y Öãc øY ´ÓWÓd π°UGƒàdÉH ºµd ÉæJƒYO Qôµf ÉæfEÉa ¿CÉH ¿ƒ≤KGh ÉæfCG ’EG ∫ɪµdG »Yóf ’ ÉæfCG ™eh ,RÉZÉæH ‘ »HÉ≤ædG .¿hôNB’G É¡«∏Y ™∏£j ¿CG ≥ëà°ùJ ÉæàHôŒ

RÉZÉæH áHÉ≤f

áÑJɵ∏d IƒYódG OóŒ áHÉ≤ædG IQGOEG ¿CG ’EG ,ÉgôcP øY ΩÉ≤ŸG ᢢHɢ˘≤˘ æ˘ dG IQGOEG IQɢ˘jõ˘˘H ø˘˘Wƒ˘˘dG Ió˘˘jô˘˘L »˘˘ Ñ˘ °ùà˘˘ æ˘ e ™˘˘ «˘ ª˘ Lh Iô˘˘ bƒŸG .áHÉ≤ædG É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’G ™«ªL ≈∏Y ´ÓWÓd »àdGh É¡«Ñ°ùàæeh IQGOE’G ¢ù∏› ÚH ábÓ©dG ¢Uƒ°üîH ÉeCGh ÉfóYGƒ≤H ÉæàbÓY Iƒb ≈∏Y ó¡°ûà°ùf ÉæfEÉa ,!!∞©°†dÉH É¡àØ°Uh ÚJQhO ióe ≈∏Yh á«eƒª©dG ÉæJÉ«©ªL ™«ªL ó≤Y ìÉéæH á«dɪ©dG »àdG äÉ°VhÉØŸG ™«ªL ¿CG ɪc ,∫hC’G ´ÉªàL’G òæe πeÉc ÜÉ°üæH ≈˘˘∏˘ Y Aɢ˘æ˘ H äAɢ˘ L ᢢ cô˘˘ °ûdG IQGOEG ™˘˘ e ᢢ Hɢ˘ ≤˘ æ˘ dG IQGOEG ɢ˘ ¡˘ «˘ a â∏˘˘ NO Éæg Ò°ûf ¿CG É檡jh ,É¡©e QhÉ°ûàdÉHh á«eƒª©dG á«©ª÷G ÖdÉ£e ∫ɢ˘ ª˘ ©˘ dG Oó˘˘ Y ø˘˘ e %95 Rhɢ˘ é˘ à˘ j ᢢ Hɢ˘ ≤˘ æ˘ dG »˘˘ Ñ˘ °ùà˘˘ æ˘ e Oó˘˘ Y ¿CG ¤EG ‘ IOƒLƒŸG ä’ó©ŸG ≈∏YCG øe »gh áHÉ≤ædG ∫ƒNóH º¡d 샪°ùŸG .áµ∏ªŸG ±ó¡j á°ù°SDƒe ájCG ‘ á«dɪY áHÉ≤f OƒLh ¿CG ócDƒf ΩÉàÿG ‘h ¬«∏Y âHCGO Ée Gògh πª©dG •hô°T Ú°ù–h ∫ɪ©dG áeóN ¤EG

IôªK ƒg πH ,ácô°ûdG IQGOEGh ∫ɪY ≈∏Y ÉkFQÉW øµj ⁄ RÉZÉæH ᢢ «˘ dɢ˘ ª˘ ©˘ dG ᢢ æ˘ é˘ ∏˘ dG ᢢ Ñ˘ ≤◊ π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ eh Oɢ˘ L π˘˘ ª˘ Yh ᢢ jDhQh Oƒ˘˘ ¡÷ øe ≥≤– å«M ,kÉeÉY øjô°ûY øe ÌcC’ äôªà°SG »àdG ácΰûŸG Èà©J »àdGh ,á«dɪ©dG äÉÑ°ùൟG øe ÒãµdG IÎØdG ∂∏J ∫ÓN kGô°TDƒeh ,ácô°ûdG ‘ »HÉ≤ædG πª©dG ábGôY ≈∏Y äÉÑKEG ógÉ°T IQGOEG ÚH ácΰûŸG ábÓ©∏d áæ«àŸGh IOÉ÷G á≤ãdG ≈∏Y kÉ«HÉéjEG .É¡dɪYh ácô°ûdG ¢Uƒ˘˘ °ü H ᢢ Ñ˘ Jɢ˘ µ˘ dG ɢ˘ ¡˘ æ˘ Y å뢢 Ñ˘ J »˘˘ à˘ dG ᢢ Hɢ˘ LE’G ¿Cɢ °ûH ɢ˘ eCG IQGOEG ¿Eɢ a ,''ɢ gOƒ˘˘ Lh ø˘˘ Y ¢†î“ ɢ˘ eh ᢢ Hɢ˘ ≤˘ æ˘ dG AGOCG ᢢ «˘ bGó˘˘ °üe'' ¢†©H É¡°ùØf ⪰ûL IôbƒŸG áÑJɵdG ¿CG ƒd ≈æªàJ âfÉc áHÉ≤ædG äGRÉ‚E’G ≈∏Y É¡©∏£J ≈àM áHÉ≤ædG IQGOEG ™e â∏°UGƒJh AÉæ©dG ™HQCG ∫ÓN â≤≤– »àdGh ¢ùª°ûdG ÚY ó°ùJ »àdG äÉÑ°ùൟGh »àdGh ,(33) Ωƒ°Sôà ≤ŸG »HÉ≤ædG πª©dG ôªY øe §≤a äGƒæ°S ô°ü≤j »àdGh á°UÉÿG äÉcô°ûdG ™«ªL ÚH ≈∏YC’G É¡fCÉH ôîØf

ΩÓµdG ió°U

..¢Só````≤dG Ωƒ`````````j

»Ñ©µdG ¬∏dGóÑY

.ôNBG QÉ©°TEG ≈àM kÉYƒaôe π¶j ¿CG Öéj QÉ©°T Oô› ΩÉ°ûdG OÓH πch ≈°übC’G óé°ùŸGh ¢Só≤dG ôjô– ‘ ôµa ÉeóæY »HƒjC’G øjódG ìÓ°üa á«°†≤dG ∂∏J º°SÉH Ωƒj ¢ü«°üîJ ‘ ájGóÑdG ‘ ôµØj ⁄ ÚÑ°UɨdG Ú«Ñ«∏°üdG …ójCG øe kGQɶàfG ¬°SCGQ ÅpWCÉ£j ⁄h ΩÉY πc ‘ É¡H πØàëj áÑ°SÉæe ¿ƒµj »c kGóYƒe ¬d π©éj ⁄h k’ÉãàeG ò«ØæàdG ºK øeh §«£îà∏d QOÉH ɉEG ,ΩÉÄ∏dG ™e ¢VhÉØàdGh ΩÓ°ùdG ô“Dƒe óYƒŸ ≥ah º¡©e ¢VhÉØàdÉH ∫ƒÑ≤dG ºK øeh }Iƒb øe ºà©£à°SG Ée º¡d GhóYCGh{ :¤É©J ¬dƒ≤d á«ædG ¢ü∏NCG ɪ∏a .Égƒeó≤j ¿CG øµÁ »àdG ä’RÉæàdG QGó≤eh ¬àbh ¬H íª°ùj Éeh ¬Whô°T Iƒb øe ºZôdÉHh âbƒdG ∂dP ‘ Úª∏°ùŸG äÉ«fɵeEG ∞©°V øe ºZôdÉH ¿Éc Ée ¬d ¿Éc ‘ ÉgóuMƒj ⁄ »àdG á«ë«°ùŸG ÉHhQhCG øe ¬«∏Y ¿ƒ∏°üëj …òdG ºYódG ºéMh Ú«Ñ«∏°üdG ≈˘∏˘Y ¿hõ˘Ø˘≤˘j kɢ©˘«˘ª˘L º˘¡˘à˘∏˘©˘L »˘à˘dG ᢰSó˘≤ŸG ᢫˘æ˘jó˘dG ᢫˘°†≤˘dG ∂∏˘J iƒ˘°S âbƒ˘˘dG ∂dP …òdG ¥ô°ûŸG ‘ º¡eÓMCG ≥«≤– πLCG øe º¡æ«H ∫Éààb’G ¿ƒØbƒjh º¡JÉaÓNh º¡∏cÉ°ûe .ΩÓ°SE’G ôéa ÆhõH πÑb ¿Éc ɪc kÉ«Ñ«∏°U Oƒ©j ¿CG Öéj É¡∏◊ ≈©°ùj ’h á«°†≤dG ∂∏àH ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ »æ©e óMCG ’ ¬fCG Ò°ûJ πF’ódG πc ä’hÉfih ¢VGô©à°SG Oô› ƒg √ógÉ°ûf Ée πc ¿EGh ,áHƒ∏°ùŸG ¥ƒ≤◊G ∂∏J IOÉ©à°SGh IQƒ°ü∏d ™«ª∏Jh ájƒÄah á«°üî°T ídÉ°üe ≥«≤– πLCG øe á«°ùæŸG á«°†≤dG ∂∏àd ∫Ó¨à°SG ∫ÓN øe ∂dP ≥≤– AGƒ°S »°SÉ«°ùdG ó¡°ûŸG ´ÓàHG ‘ á«≤MC’Gh IAÉصdG ≈∏Y π«dóàdGh iôcP É¡«a Oó‚ ΩÉjCGh äGQÉ©°Th äGÒ°ùà hCG ádhÉ£dG â– …ôŒ hCG Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe .áæjõ◊G ¬eÉjCGh ≈°übC’G óé°ùŸÉH ’h ¢Só≤dÉH É¡d ábÓY ’ iôNCG ÜQBÉŸ É¡∏¨à°ùfh áÑ°SÉæŸG

áæ«ãH áÑJɵ∏d RÉZÉæH ∫ɪY áHÉ≤f IQGOEG ¢ù∏› øuªãj ájGóH ‘h kÉeƒªY øjôëÑdG ‘ »HÉ≤ædG πª©dÉH É¡eɪàgG º°SÉb áØ«∏N …ƒ≤dG ÉæfÉÁEG ™eh ,¢UÉN πµ°ûH á«æWƒdG øjôëÑdG RÉZ ácô°T ™«ªé∏d áµ∏ªŸG Qƒà°SO É¡∏Øc »àdG ÒÑ©àdG ájôMh áaÉë°üdG QhóH ∫ɢ˘ ≤ŸG ‘ äÒKCG »˘˘ à˘ ˘dG •É˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dG ¢†©˘˘ H ¤EG Ò°ûf ¿CG Oƒ˘˘ f ɢ˘ æ˘ ˘fEɢ ˘a ô°ûj ⁄ ¬fCG á°UÉN ,í«°VƒJ ¤EG áLÉëH É¡fCG iôf »àdGh ,»Øë°üdG ≈∏Y ácô°ûdGh áHÉ≤ædG IQGOEG ¤EG Ö°ùf Ée äÉÑKE’ Qó°üe …CG ¤EG ™«ªéH ∫É°üJ’ÉH âeÉb áÑJɵdG ¿CG ƒd πeCÉf Éæch ,AGƒ°ùdG óM ácô°ûdG IQGOEG ™e É¡àbÓYh áHÉ≤ædG QhO á≤«≤M áaô©Ÿ ±GôWC’G .áaÉë°üdG øe á©bƒàŸG á«Yƒ°Vƒª∏d kÉ«NƒJ πg ...É¡dGDƒ°ùH äCGóH å«M øe CGóÑf ¿CG áÑJɵdG Éæd íª°ùàdh ≈˘˘ ©˘ °ùj ᢢ ∏˘ «˘ °Sh ΩCG ᢢ jɢ˘ Z ɢ˘ ¡˘ JGP ó˘˘ M ‘ ᢢ «˘ dɢ˘ ª˘ ©˘ dG ᢢ Hɢ˘ ≤˘ æ˘ dG Oƒ˘˘ Lh ?ájÉZ ƃ∏Ñd É¡dÓN øe Égƒ°ù°SDƒe ácô°T ‘ »HÉ≤ædG πª©dG ¿CG ócDƒf ¿CG Öëf ,¥É«°ùdG Gòg ‘h

∫É≤j »àdG äGôgɶàdGh ájhÉÿG äGQÉ©°ûdÉa .πàfi »eÓ°SEG hCG »HôY È°T …CG hCG ¢Só≤dG πFÉ°SƒdG øe óéj ’ …òdG ∞«©°†dG ÉeCG ÚæKG øe óMGh á∏«°Sh »g ᫪∏°S É¡fEG É¡æY ∫hÉëj øe hCG ,´ƒL øe »æ¨J ’h øª°ùJ ’ »àdG ¥ô£dG ∂∏J iƒ°S ¬bƒ≤M øY ÒÑ©à∏d iôNCG äGQÉ©°ûd áÑ°SÉæŸG ∂∏J äGQÉ©°T πjƒ–h ¬FOÉÑŸ èjhÎdGh ±ô¶dG ∂dP ∫Ó¨à°SG √ò˘g ø˘e ±ó˘¡˘dG ™˘e º˘˘é˘ °ùæ˘˘j ’ QÈe ÒZ ∫ƒ– ‘ ᢢ«˘ ∏˘ NGó˘˘dG ∫hó˘˘dG ´É˘˘°VhCG Ö«˘˘dCɢ à˘ d .äÉÑ°SÉæŸG ∂∏J AÉ«MEGh äGôgɶàdG √Góe ≠∏Ñj ñhQÉ°U áYÉæ°U øe ¬æµ“ øY Ωƒj πc ‘ ¿ÓYEÓd Éæ°†©ÑH ≠∏H ób ∫É◊Gh ÉeCG »ØàæJ áLÉ◊G ¿EÉa ,ájó«∏≤Jh ájhƒf ¢ShDhQ πªM ¬àYÉ£à°SÉHh äGÎeƒ∏«µdG øe Gòch Gòc á«dÉ◊G Iƒ≤dG ¢ù«jÉ≤e Ö°ùëHh ¢Só≤dÉa .™ØæJ ɇ ÌcCG ô°†J »àdG ôgɶŸG ∂∏J π㟠kÉ°Uƒ°üN ʃ«¡°üdG ¿É«µdG Üô°†d ïjQGƒ°U ™°†H iƒ°S Égôjôëàd êÉà– ’ É¡æY ø∏©ŸG ¢Só˘≤˘dG ô˘jô–h π˘«˘FGô˘°SEG Üô˘°†d ’EG ™˘˘æ˘ °üJ ⁄ ø˘˘∏˘ ©˘ e ƒ˘˘g ɢ˘e Ö°ù뢢Hh ï˘˘jQGƒ˘˘°üdG ¿CGh !?áÄWÉN ÉæJÉeƒ∏©e ¿CG hCG ,∑Éæg á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ŸGh ÒÑc ¢SɪëH áHƒë°üe »gh IOƒLƒe ógÉ°ûf ɪc áÁõ©dGh IOƒLƒe Iƒ≤dGh á«æ≤àdÉa øe ΩÉjC’ áLÉM ‘ ÉædR’ GPÉŸh ?É¡«Ñ°üà¨e …ójCG øe ¢Só≤dG Qô– ’ GPɪ∏a ,π«ãe ¬d ¢ù«d ¿CG Öéj ¢û«÷ hCG ¢†«¨ÑdG ∫ÓàM’G ∂dP ≈∏Y Éæ£î°S øY ¬«a ÒÑ©à∏d ¢Só≤dG Ωƒj πãe ?á«Hô©dG º°UGƒ©dG ÈY ¢Só≤dG ¤EG ¬≤jôW ‘ ôÁ äGôgɶàdG ∂∏J AGQh øe »≤«≤◊G ±ó¡dG ¢ù«dh kGOƒLƒe ôcP ɇ A»°T ’ ¬fCG ó≤àYCG É¡àeôH á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dGh ¢Só≤dG π¶J ɉEGh ¢Só≤dG ôjô– äÉHÉ£ÿGh äGQÉ©°ûdGh

É¡æe Oƒ¡«dG OôWh á∏àÙG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G πch ¢Só≤dG IOÉ©à°SG ¿B’G Éæd Quóob ƒd ¿ƒµ«°S øeh ¢Sɪ◊ ΩCG íàØd ∑Éæg á£∏°ùdG ∫hDƒà°S øª∏a ,ÚãHÉ©dG åÑY øe É¡°ü«∏îJh ‘ äGQÉ©°ûdG ™aQ øe hCG ìÓ°ùdG QÉ«îH ∂°ù“ øŸ πg ,ô°üædG ∂dP øe øjó«Øà°ùŸG ÈcCG ?ΩÓµdGh äÉ°VhÉØŸG QÉ«îH ÉkæeDƒe ∫Gõj ’ øe hCG äGôgɶàdG ´Gõæd Éfôé«°Sh IÒM ‘ Éæ©bƒ«°S äGòdÉH âbƒdG Gòg πãe ‘ ¢Só≤dG ôjô– ¿CG ó≤àYCG …òdGh ¬©e ¢ûjÉ©àf ∞«c ÉæaôYh Éæª∏bCÉJ …òdG ‹É◊G ´GõædG øe ô£NCGh ÈcCG ¿ƒµj ób .¬JQOɨe ‘ ÒµØàdG hCG ¬æY AÉæ¨à°S’G Ö©°üj kɪFÉb kÉ©°Vh íÑ°UCG á«°VhÉØJ hCG ᫪∏°S hCG á«HôM âfÉc AGƒ°S ¿B’G ájQÉ÷G ä’hÉÙG ¿CG kÉë«ë°U ¢ù«∏a kÉë«ë°U ∂dP ¿Éc ƒ∏a .»æ«£°ù∏ØdG äÉà°ûdG áª∏Ÿh Oƒ¡«dG OôWh ¢Só≤dG ôjô– ¤EG »eôJ ôNB’G ¢†©ÑdGh áæ∏©e É¡°†©H á«LQÉN äGóæLC’ kGò«ØæJ ¢†©ÑdG Éæ°†©H ∫Éà≤d Éæ©aófG ÉŸ øgôH ∑Éæg QƒeC’G ¬«dEG âdBG Éeh á∏àÙG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ …ôéj ɪa .kÉjô°S ∫GR’ øe ÌcCG ∫GƒMCÉH çεj ’ Ú«æ«£°ù∏Ø∏d »ª°SôdGh »Yô°ûdG π«ãªàdG »Yój øe ¿CG ≈∏Y »àdG ¢VQC’G IôFGO ‘ ¿ƒ©≤j º¡fCG áéëH ±hô¶dG Ö©°UCG ¿ƒ°û«©j øWGƒe ∞°üfh ¿ƒ«∏e ∂∏àd IGQGƒe ¿hOh CÓŸG ≈∏Y ¬æY È©j …òdG ó«jCÉàdGh äÉcQÉÑŸÉa .¢SɪM É¡«∏Y ô£«°ùJ Üô°Vh º¡©jƒŒh AÉHô¡µdGh √É«ŸG øe IõZ ¿Éµ°S ¿ÉeôëH áeôÛG á«∏«FGô°SE’G äGƒ£ÿG ¢VhÉØàdG ¢ù«dh ¬æe ¢ü∏îàdGh Ö©°ûdG ∂dP πà≤d ™∏£àj øe øY ’EG Qó°üj ’ ,ºgOÉ°üàbG .¬bƒ≤M ´ÉLΰSG πLCG øe ôjôëàd äGôgɶàdGh äÉHÉ£ÿGh äGQÉ©°ûdG øe ójõª∏d ÉæéàMG ÉŸ kÉë«ë°U ∂dP ¿Éc ƒdh


17

…CGôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

äÉbhCG 4:20

ôéØdG ô¡¶dG ô°ü©dG Üô¨ŸG AÉ°û©dG

11:23

2:42 5:10 6:40

..ºgóMh É¡HÉë°UCG AGQBG ¢ùµ©J ä’É≤ªdG √òg »a IOQGƒdG QɵaC’Gh AGQB’G ájôjôëàdG É¡à°SÉ«°S hCG zøWƒdG{ Iójôéd »ª°SQ ∞bƒe hCG …CGQ IQhô°†dÉH πãªJ ’h

opinion opinion@alwatannews.net

.. ¢Só≤e ôÑîdG ô```M …CGôdGh ÚgÉ°T ÒJɵjQÉc

è```°Sƒ©dG »°SÉÑ©dG ¬∏dGóÑY opinion@alwatannews.net

ïjQÉàdGh áfÉeCÓd IAÉØc Ωó©d AÉL ∂dP ¿CG ¿Éc ó∏H …CG ‘ ôjRh Ò«¨J »æ©j ’ ΩóY hCG ,IQGRƒdG øe êôN …òdG ájQGRƒdG áÑ«≤◊G √òg ÖMÉ°U ÜÉÑ°SCG ∑Éæ¡a ¬JGQób ‘ ∞©°†d hCG Öéj ɪc ¬ÑLGƒH ΩÉ«≤dG .∂dP AGQh ¿ƒµJ ób IóY á«ë°†àdG ƒgh ∂dP AGQh ¿ƒµj ób ôNBG ÖÑ°S ∑Éæg øµd …òdG ΩÉ©dG …CGôdG AÉ°VQEG πLCG øe ¢UÉî°TCG Ió©H hCG ,¢üî°ûH äOGQCGh ∑GP hCG ôjRƒdG Gòg ó°V áé°V ∫É©àaG ” hCG áé°V QÉKCG »˘˘ ë˘ °†à˘˘ a ,±ÓÿG ™˘˘ «˘ °Sƒ˘˘ J Ωó˘˘ Yh º˘˘ ¡˘ gGƒ˘˘ aCG ó˘˘ °S ᢢ eƒ˘˘ µ◊G óbh ,ΩÉ©dG …CGô∏d âHÉéà°SG áeƒµ◊G ¿EG ∫É≤«d ¢UÉî°TCÉH ô£°†j øµdh ,¬≤HÉ°S øe π°†aCG ¢ù«d ΩOÉ≤dG ¢üî°ûdG ¿ƒµj .¬LhôN AGQh GƒfÉc º¡fC’ ¬H Gƒ∏Ñ≤j ¿CG áé°†dG GhQÉKCG øe ¿Éc ó≤a ,kGôNDƒe iôL …òdG …QGRƒdG Ò«¨à∏d áÑ°ùædÉHh AÉ°VQEG ÖÑ°ùH øµdh ,AGOC’G ∞©°†d ¢ù«d øjôjRƒdÉH á«ë°†àdG »HÉ«ædG ¢ù∏ÛGh ∞ë°üdG ¬JQÉKCG Ée kÉ°Uƒ°üN ,ΩÉ©dG …CGôdG ô˘˘jRh 󢢰V iÈc ᢢcô˘˘©˘ e ᢢ dɢ˘ °UC’G ᢢ ∏˘ à˘ c âeɢ˘ bCɢ a ,ɢ˘ ª˘ ¡˘ dƒ˘˘ M ‘É≤ãdG ™«HôdG ¿ÉLô¡e ‘ »Mô°ùŸG ¢Vô©dG ÖÑ°ùH ΩÓYE’G ø˘˘°T ÚM ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ᢢcô˘˘©ŸG äAɢ˘Lh ,≈˘˘∏˘ «˘ d ¿ƒ˘˘ æ› á˘˘ «˘ Mô˘˘ °ùŸ ™«H ™æe ” »àdG äÉLQódG äGP kÉ°Uƒ°üN ¥OÉæØdG ÜÉë°UCG ÜôëH ácô©ŸG â∏ªµà°SGh ,É¡«a áMƒàØŸG äGô¡°ùdGh QƒªÿG ô˘˘jRƒ˘˘dGh ô˘˘Yɢ˘°ûdG ø˘˘°Sƒ˘˘°S ᢢ∏˘ «˘ eõ˘˘ dG âdOɢ˘ Ñ˘ J ÚM ᢢ aɢ˘ ë˘ °üdG ⪰üb »àdG á°û≤dG âfÉch ,º¡àdG ΩÓYE’G IQGRh hCG ≥HÉ°ùdG ó˘˘b ᢢ«˘æ˘jô˘˘ë˘Ñ˘dG ∞˘˘ë˘°üdG ió˘˘MEG ¿CGh kɢ°Uƒ˘˘°üN ô˘˘jRƒ˘˘dG ô˘˘¡˘ X ó°Vh πÑb øe √ó°V áeƒ°†¡e ÒZ âfÉc ¿EGh ,á«°†b â∏©àaG .øjóàe ¿É°ùfEG πc »àdGh ,®ÉØM ióf IQƒàcódG áë°üdG IôjRƒd áÑ°ùædÉH ÉeCG ∞©°V ÖÑ°ùH ¢ù«dh ,iôNCG á«ë°V ’EG øµJ ⁄ iôNC’G »g øµJ ⁄ IQGRƒdG ‘ É¡«a â«≤H »àdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ¿EÉa É¡FGOCG IQGRh º˘˘é˘ ë˘ H IQGRh ¿CGh kɢ °Uƒ˘˘°üN ,ɢ˘ gOƒ˘˘ ¡˘ L RGô˘˘ HE’ ᢢ «˘ aɢ˘ c øµÁ ’ »àdG πcÉ°ûŸGh AÉ£NC’G É¡«a ºcGÎJ ¿CG óH’ áë°üdG øe É¡H áë°üdG IQGRh ¿C’ ,IÒ°üb IÎa ‘ É¡æe ¢ü∏îàdG IôjRh hCG ΩOÉb ôjRh …CG ¿hó°ùëj øjòdG ≈eGó≤dG AÉÑWC’G GPEG kÉ°Uƒ°üN ,Ö°üæŸÉH ¤hCG º¡°ùØfCG ¿hÈà©j º¡fC’ IójóL ᢢ fɢ˘ µ˘ e ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘dG º˘˘ ¡˘ ˘JÈN Öfɢ˘ L ¤EG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘∏Á ø‡ Gƒ˘˘ fɢ˘ c »JCÉJ ƒd …ô¶f ‘ Éæg øe ,™ªàÛG ‘ á«°SÉ«°S hCG á«YɪàLG .¬dƒM áé°†dG QÉãà°S ¿É°ùfEG …CÉH áeƒµ◊G ∫ƒ≤©ŸG É¡FGOCGh RQÉÑdG É¡WÉ°ûf ºZQ IôjRƒdG √òg âÑgPh ¢†©Hh ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ ≥«≤ëàdG áæ÷ ÚH ±ÓÿG á«ë°V .áÑob áÑ◊G øe â≤∏Nh ±ÓÿG √òg äÈc »àdG ∞ë°üdG øe É°ù«d ,Ú≤HÉ°ùdG áë°üdGh ΩÓYE’G øjôjRƒdG Óc ¿C’h ó≤a ,º¡©e ΩOÉ°üàdG øe áeƒµ◊G ±ÉîJ øjòdG øjOƒæ°ùŸG øe ɪ¡fCG ƒd ’EGh OÉæ©dG øe ÒN ɪ¡H á«ë°†àdG ¿CG äCÉJQG πH áé°†dG √ò¡d âàØàdG ÉŸh ɪgó°V É«fódG âeÉ≤d øjOƒæ°ùŸG .(ôëÑdG …Ée øe Üô°ûj ¬Ñé©j Ée »∏dEG) âdÉb ÉÃQh IQƒàcódG ¿EG iQƒ°ûdG ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG ‹ ∫Éb ɪch ¿ƒ˘˘∏˘ª˘ë˘j ø‡ ᢢ©˘HQC’G ɢ˘¡˘Jƒ˘˘NE’ ᢢ∏˘°Vɢ˘a ᢢ«˘ Hô˘˘J Iô˘˘ª˘ K ®É˘˘Ø˘ M ÚbƒØàŸG øe kÉ©«ªL º¡fEGh º¡JÉ°ü°üîJ ‘ á«dÉY äGOÉ¡°T ,Iõ«ªŸG á«HÎdG √òg øª°V »gh º¡JÉ°SGQO ‘ øjõ«ªàŸGh »JGƒ∏dG äÉÁó≤dG ¢SQGóŸG äGôjóe ióMEG É¡JódGh Èà©J å«M ø‡h º«∏©àdG áeóN ‘ É¡°UÓNEGh Égó¡L øe ÒãµdG â£YCG . IQGRƒdG √òg ‘ RQÉH QhO ø¡d ¿Éc ‘ øjõ«ªàŸG AÉ°†YC’G ÚH øe âfÉc ®ÉØM ióf IQƒàcódG ¿CG ócDƒj Ée ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éà ≥HÉ°ùdG ÉgóLGƒJ ∫ÓN AGOC’G ¢ù∏éª∏d É¡JOÉYEG ¿ƒµj ¿CG πeCÉfh ÆGôa øe äCÉj ⁄ ÉgQÉ«àNG A…ô÷G É¡Jƒ°U iQƒ°ûdG AÉ°†YCG ó≤àaG å«M kGOóéàe AÉ£Y .õ«ªàŸG »≤£æŸGh

Iô°ù¨dG »∏YóÑY

ádÉ°†ØdG ô°UÉf

™«Ñ£àdG øY á∏Ä°SCG

ÜGƒædG ¢ù∏› ƒ°†Y

ΩGDhõdG 䃟G ºªM º¡°ShDhQ ≈∏Y Ö°üJ å«M Ú£°ù∏a ‘ ∂∏gCG øe ∂d ≈≤Ñ«°S CGóÑe hCG øjO …CGh ..º¡«∏JÉb IQÉŒ ¢TÉ©fEGh º¡jOÓL ºYóH .??∂dP ó©H ,äGôHÉfl πLQ hCG kÉjóæL hCG kÉ£HÉ°V ,øeC’G ∫ÉLQ øe âæc GPEGh ™e ™«Ñ£àdGh í∏°üdG äÉ«bÉØJG ≈∏Y kÉ°VΩe ∂eƒb øe πLQ ió°üJh äÉ«°†à≤Ÿ kÉ©ÑJ ôjQÉ≤àdG ¬«a Öàµà°S hCG ?¬∏≤à©à°S πg áæjÉ¡°üdG Oƒ¡«dG ô°ùØjh ,CGô≤j ΩÉeE’G ⩪°Sh kGóé°ùe â∏NO ƒd π©Øà°S GPÉeh ,øeC’G øjòdGh Oƒ¡«dG GƒæeBG øjò∏d IhGóY ¢SÉædG ó°TCG ¿óéàd'' :¤É©J ¬dƒb IGOC’G âfCG ¿ƒµà°S πg ,É«∏©dG ídÉ°üŸG ó°V ¬fC’ ¬∏≤à©à°S πg ''..Gƒcô°TCG º¡d íàØJh Oƒ¡«dG ‹GƒJ »àdG á°SÉ«°ùdG ,áŸÉ¶dG á°SÉ«°ù∏d IòØæŸG ó«dGh ôNB’G Ωƒ«dGh ¬∏dÉH ¿ƒæeDƒj kÉeƒb óŒ ’ '':CGô≤J âfCGh ∞«c ?OÓÑdG hCG º¡fGƒNEG hCG ºgAÉæHCGhCG ºgAÉHBG GƒfÉc ƒdh ¬dƒ°SQh ¬∏dG OÉM øe ¿hOGƒj OÓÑdG ídÉ°üà iQOCG ôeC’G ‹hCG ¿EG :∫ƒ≤à°S πg (ájB’G G..º¡JÒ°ûY ?.OÉÑ©dGh ø˘e ¿ƒ˘JCɢj ìɢ«˘°ùdGh ᢫˘Ñ˘©˘°ûdGh ᢫˘ª˘°Sô˘˘dG Oƒ˘˘aƒ˘˘dG iô˘˘J ɢ˘eó˘˘æ˘ Y »bÓNC’G QÉeódG º¡©e GƒÑ∏éjh É¡«a Ghó°ùØ«d ∑ó∏H ¤EG π«FGô°SEG ≥jôW øY á˘∏˘Jɢ≤˘dG ¢VGô˘eC’G ô˘°ûæ˘H »˘ë˘°üdGh …Oɢ°üà˘b’Gh »˘∏˘≤˘©˘dGh QƒØà°S πg ..É¡∏Ñ≤à°ùe OɪYh áeC’G ∫É«LCG OÉ°ùaE’ Phò°ûdGh á∏jPôdG »˘Ø˘µ˘j π˘gh ..Qɢµ˘æ˘à˘°S’ɢH ∂Jƒ˘°U ™˘Ø˘JÒ°S π˘gh ?∂bhô˘Y ‘ Aɢeó˘˘dG ∫É«LC’G ΩÉeCGh ¬∏dG ΩÉeCG ∂æY á«dhDƒ°ùŸGh ºKE’G ™aôd √óMh Qɵæà°S’G Ò£ÿG …Ò°üŸG ∫GDƒ˘ °ùdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ö«˘˘ é˘ ˘à˘ ˘d äOó˘˘ YCG GPɢ˘ eh ,ᢢ eOɢ˘ ≤˘ ˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘∏˘d Qƒ˘eC’G ∑Îà˘°S π˘g iô˘J ..''¿ƒ˘dhDƒ˘°ùe º˘¡˘fEG º˘gƒ˘˘Ø˘ bh'' ΩÉeCG º¡Ø©°V º∏©J âfCGh ,´É°VhC’G Gƒë∏°ü«d QƒeC’G I’ƒd ΩCG ,ΩÉjCÓdh »àdG á«ŸÉ©dG ¿É«¨£dGh º∏¶dG iƒb É¡H ºgõàÑJ »àdG á∏FÉ¡dG •ƒ¨°†dG hCG Òµ˘˘ Ø˘ ˘J ¿hO Ωɢ˘ à˘ ˘ dG ´É˘˘ ˘Ñ˘ ˘ J’G ’EG kGQɢ˘ ˘«˘ ˘ N hCG kGQGô˘˘ ˘b º˘˘ ˘¡˘ ˘ d ∑ÎJ ⁄ .AÓÑdG π°UCGh AGódG ÖÑ°S º¡°ùØfCG ºg GƒëÑ°UCG ∂dGòHh..¢VGÎYG á«Hô©dG ÉæàeCG IõYh áeGôµH á≤∏©àe ÒãµdG ÉgÒZh á∏Ä°SC’G √òg ¥ó°U É¡©e ™LGôf ¢ùØædG ™e ábOÉ°U áØbh Éæe êÉà– ,á«eÓ°SE’Gh ΩCG ,áfÉ¡ŸGh ∫òdG ™e ¢ûjÉ©àf πgh ÉæFɪàfGh ÉæJGQÉ©°T á≤«≤Mh ÉæFOÉÑe .QGO å«M ≥◊G ™e Qhóf IõYCG ≈≤Ñf

.''º«∏°S Ö∏≤H ¬∏dG ≈JCG áæjÉ¡°üdG ¢†¨H É¡ª∏©à°S πg ..∫É«LCÓd kÉ«Hôeh kÉ°SQóe âæcƒd âfCGh ..?ïjQÉàdG ôe ≈∏Y á©°ûÑdG ºgQRÉ›h º¡dÉ©aCG á«gGôch Oƒ¡«dG äGAÓeEGh äÉÑZôd â©°†N á«dhO ÚfGƒbh ᪶fCG ∞dÉîJ ∂fCG ∑QóJ ¬∏dG Ö©°T Ò≤–h á«eÉ°ùdG IGOÉ©e º¡àd ∂°ùØf kÉ°Vô©e ¿ƒ«¡°U »æH ?¿ƒgôµj Éà ºgôcP äÉeôÙG øe Ωƒ«dG íÑ°UCG å«M ,QÉàıG ™e ¿hÉ©à∏d â«YOh kÉ«ÁOÉcCG kÉãMÉH hCG kÉ«©eÉL kGPÉà°SCG âæcƒd GPÉe º¡cQÉ°ûJ äGô“Dƒeh äGhóf Qƒ°†◊ â«YOh ,áæjÉ¡°üdG øe IòJÉ°SCG ¿Éc ƒd GPÉeh ?™æà“h ¢†aΰS ΩCG ?∂dòH πÑ≤à°S πg ,º¡°ùdÉŒh É¡«a ?áØ«XƒdGh Ö°üæŸGh √É÷G ô°ùîJ ¿C’ …ODƒ«°S ∂°†aQ Ö∏Wh ∑OÓH ∫É«LC’ ájƒHÎdG ègÉæŸG ¿ƒ©°†j ø‡ âæc GPEGh øe É¡fGƒYCGh ¿ƒ«¡°U »æH ádhO äÉÑZQ »°Tɪàd ègÉæŸG √òg Ò«¨J ∂æe äɢ˘jBG Ö£˘˘°ûà˘˘d ∑ó˘˘j ∂Yhɢ˘£˘ à˘ °S π˘˘g ..iô˘˘J ..‹hó˘˘dG ΩGô˘˘LE’G ∫hO ≥«KGƒŸGh Oƒ¡©dG º¡ãµfh Oƒ¡«dG QóZh ôµe øY çóëàJ »àdG ¿BGô≤dG É¡«a »àdG ËôµdG ∂«Ñf IÒ°S ™e π©Øà°S GPÉeh ??¿ÉeRC’G ôe ≈∏Y πg ?º¡à°ùNh º¡eGôLEG ïjQCÉJh πH º¡©e ÉæYGô°U ∞bGƒe øe ÒãµdG øe ∂°ù°ùÁ ób Ée πªë˘à˘d á˘eRÓ˘dGh á˘∏˘eɢµ˘dG á˘Yɢ颰ûdɢH ≈˘∏˘ë˘à˘à˘°S ΩCG.?∫Rɢæ˘à˘à˘d ∂«˘∏˘Y ¢SQɢª˘à˘°S »˘à˘dG •ƒ˘¨˘°†dG π˘c â°†aQ GPEG ᢢHƒ˘˘≤˘ Y ᢢ ˘eC’G AGó˘˘ ˘ YCG ô˘˘ ˘ eGhC’ ´É˘˘ ˘ °üæ˘˘ ˘ Jh Í÷Gh ∫ò˘˘ ˘ dG ¢Sɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘d …ó˘˘ ˘ JΰS .?É¡∏Ñ≤à°ùeh ™FÉ°†H äCÓàeG óbh ÉæbGƒ°SCG âjCGQ ƒd π©Øà°S GPÉe ∂«∏Y ¬∏dÉH OÓ˘H ‘ π˘«˘FGô˘°SE’ á˘jOɢ°üà˘b’G ᢩ˘Wɢ≤ŸG ⩢aQ ɢe󢩢H ,ᢢ«˘ ∏˘ «˘ FGô˘˘°SEG OƒLCGh kGô©°S ¢üNQCG É¡fC’ É¡jΰûà°S πg iôJ ..?ΩÓ°SE’Gh áHhô©dG ∑ÉYO GPEGh ?ΩhÉ≤Jh ó¡©dG ≈∏Y ≈≤ÑJh ..™WÉ≤Jh óª°üà°S ΩCG ..?kÉYƒf âaôYh Oƒ¡«dG ¬©æ°U ɇ º¡©e Üô°ûJh πcCÉàd ∂aQÉ©eh ∂HÉë°UCG CGó˘˘ÑŸG Üɢ˘°ùM ≈˘˘∏˘ Y ƒ˘˘dh π˘˘eɢ˘é˘ à˘ °S ΩCG π˘˘cC’G ø˘˘Y ∞˘˘µ˘ à˘ °S π˘˘g ∂dò˘˘ H .áeGôµdGh ácΰûe äGQɪãà°SG ∂«∏Y â°VôYh ∫ɪYCG πLQ hCG kGôLÉJ âæc ƒd ,¥OÉæØdGh ™fÉ°üŸGh äÉæWƒà°ùŸG AÉæÑd ,áæjÉ¡°üdG øe ∫ɪYCG ∫ÉLQ ™e ÚÑ«£dG Úª∏°ùŸG AÉeóH á°Sƒª¨ŸG ᫵jôeC’G äGQ’hódG ∂jô¨à°S π¡a

ÖëH ¢†HÉf Ö∏b ¬d øe πc åëÑj ¿CG Öéj »àdG á∏Ä°SC’G »g IójóY É¡«∏Y »æÑæj áHÉLEG ,É¡d ábOÉ°Uh áëjô°Uh áë°VGh áHÉLEG øY ¬àeCG Ió«≤Y ÜÉë°UCG ¿ƒµf ¿CG Éæe »°†à≤j ∫hDƒ°ùŸG ∞bƒŸÉa ..ôKC’G º«¶Y .CGóÑŸG Aƒ°V ≈∏Yh Ió«≤©dG √ò¡d kÉ≤ah ÉæJÉHÉLEG ¿ƒµJ ¿CGh ,CGóÑeh ’h ,º¡©e í∏°ü∏d ∫É› ’h áeCÓd AGóYCG ..áæjÉ¡°üdG Oƒ¡«dG ¿EG ‘ ºFGôL øe ¿ƒaÎ≤j Ée ΩÉeCG º¡fOÉ¡f hCG º¡©e π°UGƒàf ¿C’ ∫É› OÓ˘Ñ˘dG ø˘e ɢgGƒ˘°Sh Ú£˘°ù∏˘a ‘ ɢæ˘FɢeOh É˘æ˘°VGô˘YCGh ɢæ˘Jɢ°Só˘≤˘ e ≥˘˘M ‘) ᢰSó˘≤ŸG º˘¡˘Hhô˘M º˘¡˘æ˘Y á˘Hɢ«˘f ɢ˘µ˘ jô˘˘eCG ¢Vƒ˘˘î˘ J å«˘˘M ᢢª˘ ∏˘ °ùŸG .(AGOƒ°ùdG º¡JGó≤à©e ∞°U ‘ ó©«°S ..kÉeƒµfi hCG kɪcÉM ¿Éc AGƒ°S º¡«dEG RÉëæj øe πc ¿EG ÉæMGhQCGh ÉæàaÉ≤Kh Éfôµah ÉæJGó≤à©Ã É¡«dEG »ªàæf »àdG ÉæàeCG AGóYCG ≈≤Ñj ¬æµd ,kɶgÉH ¿ƒµj ób í°VGƒdG ¥OÉ°üdG Aɪàf’G øªK h ..ÉæFÉeOh º¡d ¿ƒµ«d ..√ƒ©aój ¿CG ∫ÉLô∏d óH’ øªK ƒgh ,äÉÑãdGh QGô°UE’G øªK ÉæFGóYCG ÜGƒHCG ≈∏Y Údƒ°ùàe ¤EG Éædƒ– ’EGh ..IôNB’Gh É«fódÉH Rƒa á˘∏˘Ä˘°SC’G √ò˘g É˘æ˘°ùØ˘fCG ∫Cɢ°ùæ˘d ..¿Gƒ˘¡˘dGh ∫ò˘dG ´Gƒ˘fCG ≈˘à˘°T ɢæ˘fƒ˘eƒ˘˘°ùj :º«≤dGh ÇOÉÑŸG ¿ÉëàeG óæY ÉæØbGƒe ≈∏Y ±ô©àæd πg á«eÓYE’G º¡àdƒ°U º¡d ø‡h øjôµØŸGh ÜÉàµdG øe âæc GPEG êhΰS πgh áfÉ«ÿGh ∫PÉîàdG Qƒ°U ≈à°T QÈj …òdG ΩÓYE’G ôjÉ°ùà°S ióëàJ áYÉé°T) ''¿É©é°ûdG ΩÓ°S'' ΩÓ°ùdG áéëH áÁõ¡dG áaÉ≤ãd »àdG äÓ«∏ëàdGh ä’É≤ŸG ô£°ùà°S πgh ,(܃©°ûdG ‘ á«fƒµdG °ùdG äGQGôb ÚHh IóëàŸG ·C’G ábhQCG ÚH äQÉH »àdG ΩÓ°ùdG á©∏°ùd êhôJ ™e ΩÓ°ùdÉH øjOÉæª∏d º°†æà°S πgh ,á«dhódG ÚfGƒ≤dGh øeC’G ¢ù∏› πaÉÙG ‘ ∂æjO Ö°Sh ∂°VôY ∂¡àfGh ∂∏gCG ΩO ∂Ø°S …òdG hó©dG ÚH √ô°ûæJ ∂dP πµd kGôjÈJ óéà°S ,∂°VQCGh ∂dÉe ¥ô°Sh ,á«dhódG ¬jód ’EG ∫ƒb øe ßØ∏j Ée'' :¬dƒ≤H ∑óYƒàj ¬∏dG ¿CG º∏©J âfCGh ¢SÉædG .''ó«àY Ö«bQ IQhô˘°†H ¿É˘£˘∏˘°ùdG Üɢ뢰UCG ø˘e ô˘˘eC’G ∑Aɢ˘L GPEG π˘˘©˘ Ø˘ à˘ °S GPɢ˘e k’P ..´É°üæà°S πg ?π°SôdGh AÉ«ÑfC’G á∏àb ≈∏Y AÉæãdGh ™«Ñ£àdG ìGóàeG ..ôeC’G ‹hCG áÑ°†Z »≤àà°S πgh ?¢û«©dG áª≤d ≈∏Y kÉXÉØMh kÉYƒæNh øe ’EG ¿ƒæH ’h ∫Ée ™Øæj ’ Ωƒj''ôeC’G ÖMÉ°Uh ∑ƒ∏ŸG ∂∏e ÜÉ°†ZEÉH

ôjôëàdG âHGƒK á«FóÑeh ∫ÓàM’G QÉ«¡fG

»æjôëH ÖJÉc á˘bó˘˘Hh ɢ˘¡˘ FOɢ˘Ñà ,kɢ Ñ˘ jô˘˘b ¥Gô˘˘©˘ dG Qô˘˘ë˘ à˘ °S ᢢehɢ˘≤ŸG ¿CGh ,Gƒ˘˘HCG ΩCG É¡Yhô°ûà âYÉ£à°SG ¥Gô©dG ¢VQCG ≈∏Y »gh áehÉ≤ŸÉa ,É¡Ñjƒ°üJ ʃ˘µ˘°ùdhÒH)h ,(ÊÉ˘Ñ˘ °SC’G Qɢ˘fRCG) ᢢeƒ˘˘µ˘ M §˘˘≤˘ °ùJ ¿CG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG Újôµ°ù©dGh Ú«°SÉ«°ùdG øe ÒãµdG áehÉ≤ŸG â£≤°SCGh (‹É£jE’G ‘ º¡ªFGôL äôYh º¡ØbGƒe âë°†ah Ú«fÉ£jÈdGh Ú«µjôeC’G ≈∏Y Ú°TÉ«ædGh ᪰ShC’G ÜÉë°UCG Újôµ°ù©dG ÚÑL âZôeh ,¥Gô©dG ’ º˘g- iô˘NCG á˘≤˘«˘≤˘M ¿ƒ˘«˘µ˘jô˘eC’G ô˘cò˘à˘«˘dh .¥Gô˘©˘dG ¢VQCG ÜGô˘J É¡ª«¶æJh Égó≤Y ºàj »àdG äGAÉ≤∏dGh äGô“DƒŸG ¿CG »gh -É¡fƒ∏¡éj º¡àeRCG ø˘e º˘gPɢ≤˘fE’ π˘M ø˘Y åë˘Ñ˘dG §˘≤˘a ɢ¡˘à˘ª˘¡˘e ∑ɢæ˘gh ɢæ˘g …òdG π◊G ¿CG ..¿ƒ«µjôeC’G øĪ£«d øµdh ;¥Gô©dG ‘ á≤fÉÿG OÉ°UôŸÉH º¡d »àdG á«bGô©dG áehÉ≤ŸG ó«H ƒgh ,OƒLƒe ¬æY ¿ƒãëÑj »ŸÉ©dGh »µjôeC’G CÓŸG ΩÉeCG Gƒæ∏©j ¿CG ¿ƒ©«£à°ùj πg øµdh .kɪFGO ¬«∏Y ºg …òdG ΩhRCÉŸG ™bGƒdGh ¬«dEG Gƒ∏°Uh …òdG §ëæŸG iƒà°ùŸG ¿CÉH ôjôëàdG èeÉfôH) »°SÉ«°ùdG É¡›ÉfôHh á«bGô©dG áehÉ≤ŸG ¬ÑÑ°S ¿B’G ?(∫Ó≤à°S’Gh ºgô°üæH ∫É˘Ø˘à˘MÓ˘d ¿ƒ˘«˘µ˘jô˘eC’G ¬˘«˘dEG ™˘∏˘£˘à˘j …ò˘dG Qɢ¡˘æ˘dG ¿EG á«bóæH ≈∏Y RƒØdG º¡d ≥≤ëj …òdG Ωƒ«dGh ,kGóHCG ¥ô°ûJ ød ¬°ùª°T ≈˘∏˘Y Ió˘à‡ ᢫˘dɢà˘≤˘dG ɢ¡˘à˘Mɢ°S á˘ehɢ≤ŸÉ˘a ,kGó˘HCG ó˘dƒ˘j ø˘d á˘ehɢ≤ŸG á≤«°V ájGhR ‘ Ghô°ûM ¬fGƒYCGh πàÙG ɪæ«H ¥Gô©∏d ™HQC’G äÉ¡÷G ¿EG Gòg ..¥Gô©dG øe êhôÿG iƒ°S QÉ«N øe A’Dƒg ΩÉeCG ¢ù«dh áæàf ó˘«Œ oå«˘M ɢ¡˘aGó˘gCG Cɢ£˘î˘J ’ »˘à˘dG á˘ehɢ≤ŸG ᢫˘bó˘æ˘H º˘¡˘JCɢ £˘ NCG .á¨dÉH ábóHh Öjƒ°üàdG

á∏°SÉÑdG áehÉ≤ŸG á«bóæH âàÑKCG óbh .º°TC’G ¥Gô©dG ¢VQCG øe ôNBGh π«Ñ°ùdG »g áehÉ≤ŸG ¿CG ºKB’G ∫ÓàM’G øe äGƒæ°S ¢ùªN oòæeh ºgÉgh ,Ö°üਟG »bGô©dG ≥◊G ´ÉLΰSGh πàÙG Oô£d ó«MƒdG QGôMCG ¥OÉæH âbQCG ¿CG ó©H kÉÄ«°ûa kÉÄ«°T ÜÉë°ùf’G ¿ƒæ∏©j ¿ƒ∏àÙG πH CGó¡J ød º¡bOÉæH ¿CGh ,ÚbΩàŸG ¬fGƒYCGh ∫ÓàM’G äGƒb ¥Gô©dG ¬∏gCG ¤EG ¬JOƒYh ¥Gô©dG ôjô– ≈àM ÉgóJôZRh É¡Jƒ°U ¤É©à«°S ¬à«FóÑeh è¡ædG Gòg áeÓ°S ≈∏Y ócDƒj Éeh .á«Hô©dG ¬àeCGh ¬àÑMCGh ácô©e »g áehÉ≤ŸG hógÉ› É¡°Vƒîj »àdG ácô©ŸG ¿CG ,ƒg áî°SGôdG ácô©e ,ájôë∏d ácô©eh áeC’G ácô©e ,¥Gô©∏d πeÉ°ûdG ôjôëàdG ø˘e ᢫˘fɢ°ùfE’G ¢UÓÿ á˘cô˘©˘e ,ᢰ†¡˘æ˘ dGh Ωó˘˘≤˘ à˘ dGh ∫Ó˘˘≤˘ à˘ °S’G á«fƒ«¡°üdGh ᫵jôeC’G äÉ££ıG ó°Vh ,§∏°ùàdGh ៃ©dG ÚWÉ«°T .»˘Hô˘©˘dG ¬˘Fɢª˘à˘fG ¬˘jƒ˘°ûJh ,¬˘à˘Hhô˘Y ø˘e ¥Gô˘©˘dG ï˘∏˘°ùd ᢫˘fGô˘jE’Gh ôMód ÊÉÁE’G É¡ª«ª°üJ øe π«ædGh AGƒàM’G ä’hÉfi πc á°†aGQ ¢VhÉØà∏d ≥∏£ŸG É¡°†aQh .kGôgÉW kÉfó©e É¡FÉ≤Hh √OôWh ∫ÓàM’G ¥Gô©dG øe É¡FÉØ∏Mh ᫵jôeC’G äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG ó©H ’EG πàÙG ™e AɨdEGh ,á«bGô©dG á«æWƒdG á«Yô°ûdG IOÉYEGh ,•ô°T hCG ó«b ¿hóHh IOÉYEGh ,á∏«ª˘©˘dG ¬˘à˘eƒ˘µ˘Mh ∫Ó˘à˘M’G ø˘Y IQOɢ°üdG äGQGô˘≤˘dG á˘aɢc ¥Gô©dG ∫ÓàMG áÁôéH É¡FÉØ∏Mh ø£æ°TGh ±GÎYGh ,¥Gô©dG QɪYEG π˘ª˘©˘J ɢ¡˘fEG .∂dP ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘JΟG äɢ˘«˘ dhDƒ˘ °ùŸG ᢢaɢ˘c π˘˘ª–h √hõ˘˘Zh âHGƒKh øWƒdG ¥ƒ≤M ≈∏Y …ƒàëj …òdG èeÉfÈdG Gòg ÖLƒÃ ¢ü«∏îJh ∫ÓàM’G OôW ≈∏Y ócDƒj …òdG èeÉfÈdG ƒgh ,ôjôëàdG ±ô˘£˘à˘dGh ᢫˘Ø˘Fɢ£˘dGh RGõ˘à˘H’Gh á˘æ˘ª˘«˘¡˘dG ∫ɢµ˘°TCG π˘c ø˘e ¥Gô˘©˘ dG ôµØ∏d áflÉ°T áMÉ°S ∂dP ó©H ¥Gô©dG ¿ƒµ«°S å«M ,ájô°üæ©dGh .á«fÉ°ùfEÓdh Üô©∏dh Ú«bGô©∏d kÉbGôYh ,ÊÉ°ùfE’G »eƒ≤dG »æWƒdG ∂dP GhAÉ°T kÓjƒW ¥Gô©dG ‘ Gƒ≤Ñj ød º¡fCÉH ¿ƒ«µjôeC’G ôcòà«d

Ú≤˘˘Hɢ˘°ùdG Ú«˘˘µ˘ ˘jô˘˘ eC’G Ú«˘˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°ùdGh Újô˘˘ µ˘ ˘°ù©˘˘ dG Ú«˘˘ fGó˘˘ «ŸG ⁄h ,Iô°SÉN ¥Gô©dG ‘ ᫵jôeC’G Üô◊G) ¿CÉH ócDƒJ »àdG ,Ú«dÉ◊Gh øe ƒµ°ûJ ø£æ°TGh ¿CGh ,kGQÉ«N πãÁ »µjôeC’G í∏°ùŸG OƒLƒdG ó©j ∫ÓàM’G øe äGƒæ°S ¢ùªN ó©Hh ᫵jôeC’G äGƒ≤dG ¿CGh ,IOÉ«b áeRCG ¿CGh !!! §≤a ''QÉ¡ædG'' ‘h ..OGó¨H áæjóe å∏K ≈∏Y ’EG ô£«°ùJ ’ Oó˘˘¡˘ e ¬˘˘fCGh !!䃟G ≈˘˘à˘ M ¬˘˘dɢ˘°UhCG âbõ˘˘oe ó˘˘b »˘˘µ˘ jô˘˘ eC’G ¢û«÷G ó˘b ¥Gô˘©˘dG ‘ ø˘£˘æ˘°TGh ɢ¡˘à˘∏˘©˘°TCG »˘à˘dG Üô◊G √ò˘˘g ¿CGh ,∂à˘˘Ø˘ dɢ˘H åã÷Gh õ˘Fɢæ÷G ¤EG á˘aɢ°VEG .''¬˘dGƒ˘eCGh √Oɢà˘Yh √Oƒ˘æ˘L âaõ˘˘æ˘ à˘ °SG ,¿ƒ«bGô©dG ¿hOÉ«°üdG É¡∏°ûàæj »àdGh QÉ¡fC’G ‘ á«eôŸG ábÎÙG ¤EG ÚHÉ°üŸG øjóæÛG IOƒY ¢†aQh ,¥Gô©dG øe √OƒæL Ühôgh ,á«°ùØædG äÉë°üŸG ¤EG ¢û«÷G Gòg øe OGóYCG ∫ƒNOh ,∑QÉ©ŸG ¿Gó«e ,»µjôeC’G ¢û«÷G ‘ á«dÉààŸG ôFÉ°ùÿG äÉeÓY øe äÉeÓY ’EG .¥Gô©dG ¢VQCG ≈∏Y äGƒ≤dG √òg OƒLh ™e ¢†bÉæàj í«ë°U ô°TDƒeh Ú¶˘aÉÙG âYó˘N »ŸÉ˘©˘ dGh »˘˘µ˘ jô˘˘eC’G ¿É˘˘«˘ ©˘ ∏˘ d â뢢°†JG ∂dò˘˘Hh º¡fCÉH ⁄É©∏dh »µjôeC’G Ö©°û∏d GhQƒ°U ÉeóæY Oó÷G Ú«µjôeC’G iƒ°S RhÉéàJ ’ ''¥Gô©dG ‘ OQƒdÉH á°ThôØe'' ádƒL ¤EG ¿ƒÑgGP ä’Rɢæ˘eh ä’ƒ˘L ¤EG âdƒ– ᢫˘©˘«˘Hô˘dG ᢢdƒ÷G √ò˘˘g ,''™˘˘«˘ Hɢ˘°SCG'' oå«M ,á∏°SÉÑdG á«bGô©dG áehÉ≤ŸG π°SGƒHh ¿É«àa ™e ájôµ°ùY á«fGó«e .¬Ñ«ÑM º°†d ¥Éà°ûŸG ¥Éæ©c πàÙG hó©dG ≥fÉ©j ¢UÉ°UôdG íÑ°UCG áehÉ≤Ÿ ÉgOƒLhh É¡°ùØf á∏°SÉÑdG á«bGô©dG áehÉ≤ŸG äQòf ó≤d πµd kÉæWhh kGóMƒe ¬«∏Y ®ÉØ◊Gh ¥Gô©dG ôjô–h √OôWh πàÙG hó©∏d É¡J’RÉæe äÉëØ°U QɪK ó°ü– áehÉ≤ŸG »gÉgh ,Ú«bGô©dG kÉLPƒ‰ »£©Jh ,äɢ«˘°ùæ÷Gh äɢ«˘ª˘°ùà˘dG ∞˘∏˘à˘îà ¬˘fGƒ˘YCGh π˘àÙG ᫵jôeC’G ¬˘«˘∏˘jh ᢫˘fɢ£˘jÈdG äGƒ˘≤˘dG QGô˘b ∫Ó˘N ø˘e ,Qɢ°üà˘fÓ˘d mÚM ÚH Ö≤JôŸG ÉgQGôa ¤EG k’ƒ°Uh ™bGƒŸG ¢†©H øe ÜÉë°ùf’ÉH

¤EG Iô°üÑdG ‘ ¬JÉæµK øe ÊÉ£jÈdG ¢û«÷G ÜÉë°ùfG QGôb ó©H ,ɢ«˘fɢ£˘jÈd äGOɢ≤˘à˘f’G ø˘e kÓ˘«˘°S ø˘˘£˘ æ˘ °TGh âæ˘˘°T …ƒ÷G Aɢ˘æ˘ «ŸG ∂dP Ö≤Yh ,Iô°üÑdG ≈∏Y Iô£«°ùdÉH ®ÉØàM’G ‘ π°ûØdÉH ɡડJGh äGOÉ≤àfG øjóYÉ≤àŸG ÊÉ£jÈdG ¢û«÷G •ÉÑ°V QÉÑc øe OóY ¬Lh Ωó©H Égƒª¡JGh ;hõ¨dG ó©H ¥Gô©dG IQGOEG ‘ ø£æ°TGh á≤jôW ¤EG Üɢ˘ë˘ °ùf’G QGô˘˘b ¿CG ᢢ°Uɢ˘N ;hõ˘˘¨˘ dG 󢢩˘ H ɢ˘e ᢢ∏˘ MôŸ OGó˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘°S’G IQGOE’G Ëó˘˘≤˘ J ó˘˘Yƒ˘˘e ∫ƒ˘˘∏˘ M ø˘˘e ´ƒ˘˘Ñ˘ °SCG π˘˘Ñ˘ b Aɢ˘L Êɢ˘ £˘ ˘jÈdG äGƒ˘≤˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ø˘Y kɢjÒ°üe kGô˘jô˘≤˘ J ¢Sô‚ƒ˘˘µ˘ ∏˘ d ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’G ¥Gô©dG ‘ ᫵jôeC’G äGƒ≤dG OóY IOÉjR èFÉàfh ¥Gô©dG ‘ ᫵jôeC’G .¥Gô©dG ‘ á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’G ´É°VhC’G ≈∏Y 2007 ΩÉY ájGóH òæe ó˘Fɢ≤˘dG- ''¢Sƒ˘jÎH ó˘«˘Ø˘jO'' ∫GÔ÷G å뢢H ,QGô˘˘≤˘ dG Gò˘˘g 󢢩˘ Hh …ó˘æ˘L ±’BG ᢩ˘HQCG Ö뢰S -¥Gô˘©˘dG ‘ ᢫˘µ˘jô˘eC’G äGƒ˘≤˘∏˘ d ≈˘˘∏˘ YC’G •ƒ˘¨˘°†dG »˘µ˘jô˘eC’G ¢ù«˘Fô˘dG ¢†aô˘j å«˘M ,¥Gô˘©˘dG ø˘e »˘˘µ˘ jô˘˘eCG É¡ÑfÉL øeh .¥Gô©dG ‘ äGƒ≤dG OóY π«∏≤àd IóYÉ°üàŸG á«∏NGódG ‘ »˘æ˘eC’G ™˘°Vƒ˘dG ᢰSGQó˘d ¢Sô‚ƒ˘µ˘dG ɢ¡˘∏˘µ˘°T »˘à˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG âYO .2008 ΩÉY πFGhCG øe kGQÉÑàYG ¥Gô©dG ‘ äGƒ≤dG ¢†ØN AóH ¤EG ¥Gô©dG ¿Gƒ˘æ˘©˘H ô˘jô˘≤˘J ‘ ∫ƒ˘≤˘j ''¿Qƒ˘Ñ˘cƒ˘c ∂jô˘JɢH'' ‘ɢ˘ë˘ °üdG Öà˘˘ch ¿EG '' kÉ«fÉ£jôH 168 IÉ«ëH äOhCG ájôµ°ùY á«∏ª©d ájõfl ájÉ¡f'' É¡˘Hɢ뢰ùfG π˘«˘Ñ˘b Iô˘°üÑ˘dG ô˘°üb ø˘e ᢫˘fɢ£˘jÈdG äGƒ˘≤˘dG Üɢ뢰ùfG á˘jô˘µ˘°ù©˘dG äɢª˘¡ŸG ió˘MEG á˘jɢ¡˘f á˘jGó˘H π˘ãÁ á˘æ˘jóŸG ø˘˘e ™˘˘bƒ˘˘àŸG øY kÓ≤f kÓFÉb ±É°VCGh ,''ÊÉ£jÈdG ¢û«÷G ïjQÉJ ‘ kÓ°ûa ÌcC’G Iô°üÑdG ¿Éµ°S ¿EG'' -π«°ùchôH ‘ á«dhódG äÉeRC’G áYƒªÛ- ôjô≤J ¬fCG ≈∏Y ɉEGh º¶æe ÜÉë°ùfG ¬fCG ≈∏Y ÜÉë°ùf’G Gòg ¤EG ¿hô¶æj ’ .''õfl π°ûa IOɢ≤˘dG ø˘e á˘Yƒ˘ªÛ äɢë˘jô˘°üà˘˘dG ø˘˘e ɢ˘gÒZh ≥˘˘Fɢ˘≤◊G √ò˘˘g


autobiographies

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

IÒ°S 20

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

rfarouk@alwatannews.net

øjôëÑdG ‘ ïjÉ`°ûŸG

IÉ```«M ø`e äÉ```ëØ`°U π``````MGô`````dG ï````````«```````°ûdG QOƒ`÷G »∏Y ø``H øªMôdGóÑY

…ô`Ñ`°U ó```«dh :É¡Ñàµj ô`°ûY á©HGôdG á`≤∏◊G

OÉ°TQE’Gh IƒYódG øe ¿ôb ∞°üf

Ω1989 - Ω1922

`g1410 - `g1343

ôo «n °Sp

walghandour@alwatannews.net

™°Vƒe ¬∏dG ¬©°Vh øe ¿CÉH øeBG ¬fC’ ,¥ÓWE’G ≈∏Y äɪ∏µdG É¡Ø°üJ ’ ,Aɪ°ùdG πH ,kGõLÉM øjôNB’G ÚHh ¬æ«H π©Œ ’ ¥ÓNCÉH ∞°üàj ¿CG »¨Ñæj á«YGódG .º¡æe ¿ƒµj Ée ÜôbCG ƒgh ,¬æe ¿ƒfƒµj Ée ÜôbCG º¡∏©Œ øe ºgCGh ,A»°T πc √óæY âfɵa ,É¡dƒM Qhój »àdG ¬JÉ«M ∂∏a IƒYódG âfÉc â¨àHG »àdG ,á«eÓ°SE’G Ió«≤©dG OƒæL øe k’ƒ¡› kÉjóæL íÑ°UCÉa ,A»°T …CG øŸ kÉ«MhQ kÉHCG ¿Éµa ,ájPÉà°SC’ÉH ¬d ™«ª÷G ±ÎYGh ,πLh õY ≥dÉÿG ¬Lh .¬dƒM øe}:¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ≥◊G º¡«a ∫Éb ø‡ πMGôdG Éæî«°T ¿ƒµj ÉÃQ º¡æeh ,¬Ñëf ≈°†b øe º¡æªa ,¬«∏Y ¬∏dG GhógÉY Ée Gƒbó°U ∫ÉLQ ÚæeDƒŸG .|kÓjóÑJ GƒdóH Éeh ,ô¶àæj øe

‹É¨dG GƒdòH ,k’ÉLQ á«eÓ°SE’G áeC’G AÉæHCG øe πLh õY ¬∏dG ¢†«b ó≤d IõYh ,øjódG Iô°üfh ,≥◊G áª∏c AÓYEG π«Ñ°S ‘ ,¢ù«ØædGh ¢ùØædGh ,ÚªãdGh IƒYódG ºg º¡≤JÉY ≈∏Y Gƒ∏ªM ,OÉ°TôdGh ÒÿGh ≥◊G ≥jôW Gƒµ∏°S ,áeC’G ɉEGh ,ΩÉfC’G áaô©Ã ¿ƒdÉÑj ’ ,Údƒ¡› Gk OƒæL Gƒ≤Ñj ¿CG Gƒ°†JQGh ,á«eÓ°SE’G Ú∏eBG ,º¡dGƒeCGh ºgó¡Lh º¡àbƒH Gƒë°Vh ,πLh õY ≥dÉÿG áHƒãe Gƒ°†JQG .IƒYódG Aɪ°S ‘ kÉeƒ‚ Gƒfɵa ,π«∏dG áª∏X â¨∏H ɪ¡e ójóL ôéa ÆhõH πª©dG óFGQ QOƒ÷G »∏Y øH øªMôdGóÑY πMGôdG ï«°ûdG ∫ÉLôdG A’Dƒg øeh .É¡«a ∫óà©ŸG »eÓ°SE’G ôµØ∏d »MhôdG ÜC’Gh ,è«∏ÿGh øjôëÑdG ‘ …ƒYódG ¬fGƒNEG ™e §ÑJQGh ,OÉ°TQE’Gh IƒYódG ‘ √ôªY øe ¿ôb ∞°üf ≈°†b ‹É˘˘YGC ‘ ᢢ≤˘ ∏fi ,ᢢ«˘ aɢ˘Ø˘ °ûdG ᢢ¨˘ dɢ˘H ᢢ«˘ fɢ˘ MhQ ᢢ bÓ˘˘ ©˘ H √ò˘˘ «˘ eÓ˘˘ Jh ¬˘˘ Fɢ˘ bó˘˘ °UCGh

|â```©£à°SG Ée ìÓ``°UE’G ’EG ó```jQCG ¿EG} QÉ``©°ûH Gƒ```æeBG

á°üdÉÿG IƒYódGh á몰ùdG Ió«≤©dG ô°ûf ‘ Gk ó¡L GƒdCÉj ⁄ ¬bÉaQh QOƒ÷G ï«°ûdG ᢰSQɇh á˘jƒ˘HÎdGh ᢫˘Yɢª˘à˘L’G ø˘˘jOɢ˘«ŸGh ™e »°TɪàJ »àdG äÉeóÿGh äÉjGƒ¡dG áaÉc ɢ˘¡˘ æ˘ jO ᢢfɢ˘«˘ °U ɢ˘¡˘ d π˘˘Ø˘ µ˘ j ÉÃh ɢ˘¡˘ ˘Jô˘˘ £˘ ˘a .zÉ¡fÉ«ch É¡àeGôc ≈∏Y ßaÉëjh É¡Jó«≤Yh ËôµdG ¿BGô≤dÉH ájÉæ©dÉH ≥∏©àj ɪ«a ÉeG ᢫˘©˘ ª÷G ¿CG ÒŸG Pɢ˘à˘ °SC’G ÚÑ˘˘«˘ a ¬˘˘°ùjQó˘˘Jh ¿BGô≤dG ¢ùjQóàH ájÉæ©∏d kÉ°UÉN kÉeɪàgG âdhCG Ωƒ∏©dG ôFÉ°Sh Iô¡£ŸG áæ°ùdGh ¬eƒ∏Yh ËôµdG ᢫˘Hô˘©˘dG ᢨ˘∏˘dG ≈˘∏˘Y ᢶ˘aÉÙGh ᢫˘ eÓ˘˘°SE’G .ó«ÛG É¡îjQÉJh á«eÓ°SE’G áeC’G çGôJh ìÓ°UE’G á«©ªL ácQÉ°ûe ≈∏Y ÒŸG ócDƒjh á˘aɢc ‘ ᢫˘∏˘ gC’Gh ᢢ«˘ ª˘ °Sô˘˘dG äɢ˘°ù°SDƒŸG ™˘˘e ÉÃh á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdG ᫪∏©dG øjOÉ«ŸG Ωɢ«˘≤˘dG ¤EG á˘aɢ°VEG ,᢫˘©˘ª÷G á˘dɢ°SQh ≥˘˘Ø˘ à˘ j ÚLÉàë˘ª˘∏˘d Ió˘Yɢ°ùŸGh ÒÿGh ÈdG ∫ɢª˘YCɢH ó˘˘Lɢ˘ °ùŸG ᢢ jɢ˘ YQh ø˘˘ jQô˘˘ °†àŸGh ÚHƒ˘˘ µ˘ ˘æŸGh .ÉgQɪYEGh ÈæŸG á«©ª÷ ΩÉ©dG ÚeC’G ≥ØJG ¬ÑfÉL øe Qɢ˘«˘ à˘ dG π˘˘ã“ »˘˘à˘ dGh - »˘˘eÓ˘˘°SE’G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG QƒàcódG ï«°ûdG - ìÓ°UE’G á«©ª÷ »°SÉ«°ùdG kÉØ«°†e ÒŸG √ôcP Ée ™e ï«°ûdG ∞«£∏dGóÑY ádÉ°SQ »eÓ°SE’G »æWƒdG ÈæŸG á«©ª÷ ¿CG äÉ°ù°SDƒŸG á©«∏W ‘ ¿ƒµJ ¿CG ‘ πãªàJ á«eÉ°S á˘Ä˘«˘¡˘J ∫Ó˘N ø˘e ∂dPh Ió˘FGô˘dG ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG πª©dG ‘ ácQÉ°ûŸGh ,á«°SÉ«°ùdG QOGƒµdG π«gCÉJh ∫ƒ∏◊G ìôWh ,¬YGƒfCG áaɵH ´hô°ûŸG »°SÉ«°ùdG áëaɵeh ,»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y äGQƒ°üàdGh »°SÉ«°ùdG »YƒdG ô°ûfh ,¬dɵ°TCG ™«ªéH OÉ°ùØdG ,ø˘WGƒŸGh ø˘Wƒ˘dG Ωƒ˘˘ª˘ g π˘˘ª˘ Mh ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dGh .QGô≤dG ™æ°U ‘ á«Ñ©°ûdG ácQÉ°ûŸG ™«é°ûJh á«©ªé∏d á«°SÉ«°ùdG ájDhôdÉH ≥∏©àj ɪ«a ÉeCG ¤EG ≈©°ùJ á«©ª÷G ¿CG ï«°ûdG QƒàcódG ócDƒ«a ¬«≤°ûH ™˘ª˘à˘é˘ª˘∏˘d ᢫˘Ñ˘©˘°ûdG á˘cQɢ°ûŸG π˘«˘©˘Ø˘J ™ªàÛG äÉ°ù°SDƒe ™e πª©dGh ,ICGôŸGh πLôdG ôWCG ôjƒ£àd á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ™«ªLh ÊóŸG º∏°ùdÉH º©æ«d …Qƒà°SódG »µ∏ŸG ΩɶædG äÉ«dBG h ,»°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’ÉHh á«YɪàL’G ádGó©dGh ᫪æàdG ≈˘∏˘Y º˘Fɢb ô˘gOõ˘e »˘æ˘Wh Oɢ°üà˘bɢHh ä’ó˘©Ã ƒ˘ª˘æ˘jh ,¢Uô˘Ø˘dG Dƒ˘aɢµ˘Jh á˘jô˘˘°ûÑ˘˘dG ΩGõ˘à˘ d’G Qɢ˘WEG ‘ ∂dPh ,Ió˘˘Yɢ˘°üà˘˘e ᢢjƒ˘˘æ˘ °S ¬˘˘à˘ ©˘ jô˘˘°Th ΩÓ˘˘°SEÓ˘ d ᢢ«˘ £˘ ˘°Sƒ˘˘ dG º˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘dɢ˘ H ,Iô˘˘°Uɢ˘©˘ e ᢢ«˘ fó˘˘e ᢢjDhQ ø˘˘ª˘ °V ,Aɢ˘ë˘ ª˘ °ùdG ᢫˘é˘«˘∏ÿG Iô˘°SCÓ˘d Ωõ˘à˘∏ŸG Aɢª˘à˘f’G ø˘˘ª˘ °Vh .á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’Gh Rô˘˘HCG ø˘˘Y åjó˘˘ë˘ ∏˘ d ï˘˘«˘ °ûdG .O ¥ô˘˘ £˘ ˘à˘ ˘jh õjõ©J ‘ πãªàJ É¡fCG kÉë°Vƒe á«©ª÷G ±GógCG ™ªàéª∏d á«eÓ°SE’G á«Hô©dG ájƒ¡dG âHGƒK ∞˘˘bGƒŸG IQƒ˘˘∏˘ H ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ dGh ,»˘˘æ˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¤EG áaÉ°VEG ,IÉ«◊G »MGƒf áaÉc ‘ á«eÓ°SE’G ‘ ¥Éã«ŸGh Qƒà°SódG äÉÑ°ùàµe ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿É˘˘ °ùfE’G ¥ƒ˘˘ ≤˘ ˘Mh ᢢ eɢ˘ ©˘ ˘dG äɢ˘ ˘jô◊G ∫É› ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘WGô˘˘ ≤Áó˘˘ dGh iQƒ˘˘ °ûdGh ácQÉ°ûŸG π«˘©˘Ø˘à˘d »˘©˘°ùdG π˘LCG ø˘e ɢgô˘jƒ˘£˘J OÓ˘Ñ˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe º˘°SQh ó˘jó– ‘ ᢢ«˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG .᫪æàdG §£Nh ≥˘«˘≤– ᢫˘ª˘gCG ≈˘∏˘Y ï˘«˘°ûdG .O ó˘cDƒ˘ j ɢ˘ª˘ c ó«WƒJh ™ªàÛGh OGôaCÓd »YɪàL’G º∏°ùdG ¤EG »©°ùdGh ,OÓÑdG ‘ á«æWƒdG IóMƒdG ºFÉYO ÒaƒJh OÓÑdG ‘ …OÉ°üàb’G ΩɶædG ôjƒ£J »æjôëÑdG øWGƒª∏d áÁôµdG IÉ«◊G äÉÑ∏£àe ∫ÉŸG Qógh …QGOE’Gh ‹ÉŸG OÉ°ùØdG áëaɵeh .ΩÉ©dG º¶ædG π«°UCÉJ IQhô°†H ï«°ûdG .O √ƒæjh OÓÑdG ‘ á«eÓYE’Gh ájƒHÎdGh á«YɪàL’G ᢢ ˘ jƒ˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘dG ÚeCɢ ˘ ˘J ÚH ™˘˘ ˘ ªŒ ¢ù°SCG ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y …Qɢ˘°†◊G Ωó˘˘≤˘ à˘ dG á˘˘Ñ˘ cGƒ˘˘ eh ,ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G QGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉÙG ∫ÓN øe ,»ª∏©dGh ≈∏Y ï«°ûdG .O ócDƒjh .á«æjôëÑdG Iô°SC’G ¿É«c ∞˘∏˘à˘îà Ió˘Mƒ˘dG äGƒ˘£˘N ™˘«˘ é˘ °ûJ IQhô˘˘°V ∫hó˘˘d ¿hɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ¢ù∏› ∫hO ÚH ɢ˘ ¡˘ ˘dɢ˘ µ˘ ˘°TCG …Oɢ°üà˘bG π˘eɢµ˘J ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d ᢫˘Hô˘©˘dG è˘«˘∏ÿG Ió˘Mƒ˘dɢH »˘¡˘à˘æ˘j π˘eɢ°T …ô˘µ˘°ùYh »˘°Sɢ˘«˘ °Sh ΩÓ˘˘ °SE’G ÇOɢ˘ ÑŸ kGó˘˘ «˘ ˘°ùŒ ∂dPh ,ᢢ ∏˘ ˘ eɢ˘ ˘°ûdG .ábôØdG òÑfh IóMƒdG ¤EG á«YGódG

»µæÑdG óªfi PÉà°SC’G

ï«°ûdG ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ï«°ûdG

ÒŸG õjõ©dGóÑY PÉà°SC’G

òæe zìÓ°UE’G{ `d âfÉc …ƒYódGh …ÒÿG πª©dG ‘ IOÉjôdG á`«`°SÉ`«°S ±hô`` ¶d äCGô`` `W OÉ``°ù`c äGÎ``a AÉ`æãà°SÉH É`¡`JCÉ` °ûf Ú``H áMÉ`°ùdG ø`` Y ¿Gƒ`` NE’G ÜÉ`«Z Ú`∏∏ÙG ¢†``©H ô`` `°ùa QÉ`` «à∏d º``¶æŸG OGó`YE’G π``«`Ñ°S ≈∏Y äÉ``æ«©°ùàdGh äÉ``æ«°ùªÿG ó˘ªfi PÉ˘à˘°SC’G ô˘°üe ‘ Úª˘∏˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘NEÓ˘ d Iõ˘¡˘LCG ió˘d ø˘µ˘j ⁄{ :kÓ˘Fɢb ∞˘cɢ˘Y …ó˘˘¡˘ e ,Ú«eÓ°SE’G ó°V ÜÉ«fCG øjôëÑdG ‘ ºµ◊G â– ∑ɢ˘æ˘ g ¿ƒ˘˘∏˘ ª˘ ©˘ j º˘˘¡˘ fEɢ ˘a ¿Gƒ˘˘ NE’G ɢ˘ eCG øY øjó«©H GƒfÉch ájÒN äÉ«©ª÷ äÉ«ª°ùe º˘¡˘d ø˘µ˘ J ⁄ ∂dò˘˘dh ,ɢ˘e ó˘˘M ¤EG ᢢ°Sɢ˘«˘ °ùdG áeƒµ◊G ™e AGƒ°S ≥HÉ°ùdG ‘ ôcòJ äÉeOÉ°üe πµH º¡©e πeÉ©àj ¿Éc …òdG πMGôdG ÒeC’G hCG ´É°VhC’G Öbôf ÉæfEÉa kÉeƒªY ,ôjó≤Jh ΩGÎMG ’ Éæc ¿EGh øjôëÑdG ‘ á«dÉ◊G á«MÉàØf’G ᢢ ˘°Sɢ˘ ˘«˘ ˘ °S Ò°ùJ ±ƒ˘˘ ˘°S ió˘˘ ˘e …CG ¤EG …Qó˘˘ ˘f .zêGôØf’G kÉeÉY 60 øe ÌcCG ..ìÓ°UE’G á«©ªL øWƒdGh øjódG áeóN ‘

»àdG äÉ«Ñ∏°ùdGh äGOÉ≤àf’G øe ºZôdG ≈∏Y Qɢ˘«˘ Jh ìÓ˘˘°UE’G ᢢ«˘ ©˘ ª÷ ¢†©˘˘Ñ˘ dG ɢ˘gó˘˘ °UQ ÖFÉf ¿CG ’EG ,øjôëÑdG ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G ƒ°†Yh ìÓ°UE’G á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ õ˘jõ˘©˘dGó˘Ñ˘Y PÉ˘à˘°SC’G ≥˘Ñ˘°SC’G ÜGƒ˘˘æ˘ dG ¢ù∏› kÓ˘«˘°üØ˘Jh á˘∏˘ª˘L äGOɢ≤˘à˘f’G ∂∏˘˘J ≈˘˘Ø˘ f ÒŸG ìÓ°UE’G á«©ªL ±GógCG RôHCG øY çó– å«M ¤EG ≈©°ùf ,¤É©J ¬∏dG ¤EG IÉYO ÉæfEG{ :¬dƒ≤H ܃˘∏˘≤˘dG ‘ ∞˘«˘æ◊G ΩÓ˘°SE’G ÇOÉ˘Ñ˘e ¢ùjô˘˘µ˘ J ¤EG ɢæ˘∏˘«˘Ñ˘°Sh ,™˘bGƒ˘dG ¢VQCG ≈˘∏˘Yh ¢Sƒ˘Ø˘ æ˘ dGh øe áæ°ù◊G á¶YƒŸGh ᪵◊ÉH IƒYódG ∂dP ᢢ∏˘ «˘ °†Ø˘˘ dGh ∫ó˘˘ ©˘ ˘dGh ≥◊G Iô˘˘ °Uɢ˘ æ˘ ˘e π˘˘ LCG .∫Óëf’Gh OÉ°ùØdG Ühô°V á÷É©eh äÉbÓ©∏d ∫É©ØdG Qɪãà°S’G ¤EG ≈©°ùf ɪc ,á˘cQɢ°ûŸGh π˘eɢµ˘à˘dG ø˘e QɢWEG ‘ ᢫˘ ©˘ ª˘ àÛG Iƒ˘Yó˘dG ∫ƒ˘M ±É˘Ø˘à˘d’Gh »˘bÓ˘à˘dG ɢ˘æ˘ aó˘˘gh »˘˘g ∞˘˘«˘ æ◊G ø˘˘jó˘˘dG ó˘˘YGƒ˘˘b ¿C’ ìÓ˘˘°UEÓ˘ d ᢢ jƒ˘˘ ≤˘ ˘J ÚdhÉfi ,ìÓ˘˘ °UE’G Iƒ˘˘ YO ó˘˘ YGƒ˘˘ b AÉæHCG ÚH ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdGh IƒNC’G ô°UGhCG ᢫˘eÓ˘°SE’G á˘eC’G ܃˘©˘°Th ᢰUɢN ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ÜÉÑ°ûdG á«HôJ ‘ ÉfQhO ∂dP ‘ πبf ’h ,áeÉY áÄ«¡Jh ¿ÉÁE’Gh º∏©dG øe É«∏©dG πãŸG ≈∏Y .zÉjƒHôJh kÉ«fóHh kÉjôµa º¡d á◊É°üdG AGƒLC’G ±É˘°VCG ™˘ª˘àÛG ‘ ICGôŸG Qhó˘˘d º˘˘¡˘ à˘ jDhQ ø˘˘Yh ¤EG á«©ª÷G ‘ ≈©°ùf{ :kÓFÉb ÒŸG PÉà°SC’G É«∏©dG É¡àdÉ°SQ ájOCÉJ øe áª∏°ùŸG ICGôŸG Úµ“ ICÉ°ûædG ∫É«LC’G áÄ°ûæJ ‘ á∏ãªàŸG ™ªàÛG ‘ ∫ɪYC’G ‘ á˘ª˘gɢ°ùª˘∏˘d ɢ¡˘¡˘«˘Lƒ˘Jh á◊ɢ°üdG

:IÒNC’Gh á∏Ñ≤ŸG á≤∏◊G ‘ Éfƒ©HÉJ »eÓ°SE’G »æWƒdG ÈæŸG á«©ªéH áeÉ©dG áfÉeC’G ƒ°†Y :zøWƒdG{ `d QGƒM ‘ »MÉæL ø°ùM Oƒªfi PÉà°SC’G á˘dõ˘©˘dG π˘FÉ˘Ñ˘M ‘ ™˘≤˘J ⁄ ìÓ˘˘°UE’G ᢢ«˘˘©˘˘ª˘˘L ¯ .™````ª`à``ÛG á```©``WÉ``≤`eh ájQƒ©°ûdG É```¡`«dEG ¿ƒ```©Lôj ∫ƒ```°UCG º``¡d ¿ƒª∏°ùŸG ¿GƒNE’G ¯ .¬`````aÓ````Nh Ò```صàdG π``FÉ``°ù```e ‘

ìÓ£°UG Ö°ùëH z¥QÉØdG ™e ¢SÉ«≤dG{ áfÉN ÉÃQ ¬˘˘fCG ߢ˘ ë˘ ˘∏˘ ˘f ɢ˘ æ˘ ˘g ø˘˘ eh .zÚ«˘˘ dƒ˘˘ °UC’G ᢢjƒ˘˘≤˘ dG ICɢ °ûæ˘˘∏˘ d ᢢ°ùcɢ˘©˘ e ±hô˘˘X äô˘˘aGƒ˘˘J øµj ⁄ ¬fCG ≈∏Y ¢†©ÑdG Égô°ùa ¿GƒNE’GQÉ«àd ¬bÉaQh QOƒ÷G ø˘ª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y π˘MGô˘dG ï˘«˘°ûdG ÖgGƒeh á«cô◊G IAÉصdG øe Qó≤dG ¢ùØæH äôaGƒJ »à˘dG ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG äGQó˘≤˘dGh IOɢ«˘≤˘dG ‘ Úª˘˘∏˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘NE’G ø˘˘e ¤hC’G ±ƒ˘˘Ø˘ °ü∏˘˘ d ¿EGh ,kÉLPƒ‰CG âjƒµdG É¡æeh iôNC’G ¿Gó∏ÑdG Ó˘a ,…CGô˘dG ∂dP ™˘e kɢ «˘ °ü°T ∞˘˘∏˘ à˘ NCG âæ˘˘c ï˘«˘°ûdG Oƒ˘¡˘Lh ¢UÓ˘NEG ‘ ∂«˘µ˘°ûà˘˘∏˘ d ∫É› iô˘NCG ±hô˘X ÉÃQ ø˘˘µ˘ dh ,¬˘˘bɢ˘aQh π˘˘MGô˘˘dG øjô°UÉæŸG Ö∏ZCG AɪàfG É¡æe ∂dP ‘ âªgÉ°S ¬LQGóe ‘ º¡«bôJh º«∏©àdG ∂∏°ùd πFGhC’G πãe IójóY ᪡e k’ƒ≤M Ú°SÉæàe ,áØ∏àıG ᢢ«˘ fɢ˘°ùfE’G Ωƒ˘˘∏˘ ©˘ dGh ™˘˘jô˘˘ °ûà˘˘ dGh Oɢ˘ °üà˘˘ b’G ≈∏Y »µæÑdG óªfi PÉà°S’G ≥∏©jh .ÉgÒZh ‘ …ƒHÎdG ÖfÉ÷ÉH ¿GƒNE’G äGOÉ«b ΩɪàgG º˘Xɢ©˘àŸG Ωɢª˘ à˘ g’G Gò˘˘g ¿EG{ :kÓ˘ Fɢ˘b ¬˘˘dɢ˘≤˘ e AGƒLC’G ≈˘∏˘Y ¬˘dÓ˘X ¢Vô˘a º˘«˘∏˘©˘à˘dG ´É˘£˘≤˘H ó≤a øjôëÑdG ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNEÓd á«∏NGódG QÉ°ùe ≈∏Y ÖdÉ≤dG ƒg …ƒHÎdG QÉWE’G ¿Éc π˘«˘µ˘°ûJh Qɢ°üfC’G Üɢ°ùà˘cGh Aɢ°†YC’G ø˘jƒ˘µ˘J âFÉØdG ¿ô≤dG øe äÉæ«fɪãdG ≈àMh ,äÉ«∏≤©dG áÑ∏£dG øe É¡H Ú≤ëà∏ŸG å– áYɪ÷G âfÉc ¥É˘ë˘à˘d’G ≈˘˘∏˘ Y äɢ˘jƒ˘˘fɢ˘ã˘ dG ø˘˘e ÚLô˘˘î˘ àŸG ᫪∏˘©˘dG äɢ«˘∏˘µ˘dG ¢†©˘H ™˘e ᢫˘HÎdG äɢ«˘∏˘µ˘H âë‚ ìÓ˘˘°UE’G ᢢ «˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘L ¿EG π˘˘ H ,iô˘˘ NC’G ᢰüM ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ‘ IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ∫Ó˘˘N á˘jƒ˘HÎdG äɢ«˘∏˘µ˘dG ¤EG äÉ˘ã˘©˘Ñ˘dG ø˘e á˘jƒ˘˘æ˘ °S πÑb øe á°ü°üıG á°ü◊G É¡H ¢ùaÉæJ âfÉc º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢢ«˘ HÎdG IQGRƒ˘˘d äɢ˘©˘ eÉ÷G ¢†©˘˘H ‘ áfRGƒàe ÒZ áé«àædG âfÉc ÉÃQh .zÉ¡°ùØf ,™ªàÛG AÉæHCG øe IOó©àe äÉÄØd QÉ«àdG π«ã“ ⁄ QÉ«àdG ¿CG »µæÑdG PÉà°SC’G ócDƒj ºK øeh Újôµa hCG Ú«côM øjô¶æe êGôNEG ‘ íéæj ⁄h ,¢Sɢæ˘dG ÚH Iô˘˘°ûà˘˘æ˘ e ΩÓ˘˘bCG Üɢ˘ë˘ °UCG hCG øe áYƒæàe ácôM ™e á«©ª÷G çGôJ ≥aGÎj ÚH áYɪé∏d Aɪàf’G ´Rƒàj ⁄ ɪc ,∞«dCÉàdG ≥WÉæe â«≤Hh äÉ≤Ñ£dGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl Ωɢ˘©˘ dG Qɢ˘°ûà˘˘f’G ø˘˘ª˘ °V Iɢ˘£˘ ¨˘ ˘e ÒZ IÒã˘˘ c ≥∏©à˘j ɢª˘«˘ah .´É˘Ñ˘JC’Gh ø˘jô˘°UɢæŸG á˘jƒ˘°†©˘d Ö≤˘˘JôŸG ìÓ˘˘°UE’G ᢢ«˘ ©˘ ˘ª˘ ˘L ï˘˘ jQɢ˘ J Qhó˘˘ °üH ∂dP ≈˘∏˘Y ìÓ˘°UE’G Qɢ°üfCG ∫ƒ˘©˘ «˘ a ,∫ƒ˘˘eCÉŸGh ,øjôëÑdG ïjQÉJ øe º¡e ÖfÉL º°Sôd ÒãµdG ¤EG â¡Lh »àdG äGOÉ≤àf’G øe ºZôdG ≈∏Y ≈∏Y ïjQÉàdG ∂dP Qƒ¡X Ωó©d ìÓ°UE’G AÉæHCG ,2001 ΩÉY ÒcGƒH ‘ ∂dP º¡fÓYEG øe ºZôdG áæ°S øe ïjQÉàdG ∂dP áHÉàc øe AÉ¡àf’G øY ø˘˘Y ¿Ó˘˘ YE’G Ωƒ˘˘ j ¤EG 1942 ΩɢY ¢ù«˘°SCÉ˘à˘ dG Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G πã“ »àdG á°ù°SDƒŸG ∫ƒ– .1980 ΩÉY ‘ á«©ªL ¤EG mOÉf øe øjôëÑdG ‘ ¢ùØ˘f ‘ »˘µ˘æ˘Ñ˘dG ó˘ªfi Pɢ˘à˘ °SC’G í˘˘°Vƒ˘˘jh kÉæ«Ñe á«©ª÷G ïjQÉJ Qhó°U ≈∏Y kÉ≤«∏©J ∫É≤ŸG ⁄ ᢢ «˘ ˘©˘ ˘ª÷G ô˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘d Úà˘˘ °ùdG äGƒ˘˘ æ˘ ˘°ùdG ¿CG äɢ£˘∏˘°ùdG ™˘e á˘Ø˘«˘æ˘Y äɢeOɢ°üe ɢ˘¡˘ ∏˘ ∏˘ î˘ à˘ J ‹hódG º«¶æàdG ¿CG kÉæ«Ñe á«∏ÙG hCG á«ÑæLC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y √ô˘˘ ¶˘ ˘f ܃˘˘ °üj Úª˘˘ ˘∏˘ ˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘ ˘NEÓ˘ ˘ d ≈˘∏˘Y ä’ƒ˘ë˘à˘dG Ö≤˘˘Jô˘˘jh ᢢMɢ˘°ùdG äɢ˘jô› ΩÉ©dG ó°Tôª∏d »Øë°U íjô°üJ ‘ AÉL Ée ƒëf

πeGƒY å«M øe π°†aCG âfÉc âjƒµdG ‘ ƒªæ∏d ∑Éæg ¿GƒNE’G √ÉŒG ¿CG É¡dhCG :á«°SÉ°SCG áKÓK á«©ªL øe ≥∏£æj ¿CG AóÑdG òæe ¬°ùØæd QÉàNG ¬°ùØf ≈∏Y kGôaƒe OÉ°TQE’G á«©ªL »g IójóL ôµØdG ¤EG áªFÉ≤dG äÉfÉ«µdG πjƒ– äÉ°VÉfl øªMôdGóÑY ï«°ûdG π©a Ée ƒëf ≈∏Y ójó÷G …Oɢ˘ ˘f ᢢ ˘Hô˘˘ ˘J ‘ Iô˘˘ ˘µ˘ ˘ Ø˘ ˘ dG Qò˘˘ ˘H ÚM QOƒ÷G äÉNÉæe ó«dƒJ ≈∏Y kÉægGôe »Ø«∏ÿG ìÓ°UE’G á˘Ø˘Wɢ©˘dG »˘JhÉ˘Ø˘à˘ e Aɢ˘°†YC’G π˘˘NGO Ió˘˘jó˘˘L á©aódG ‘ πãªàj πeGƒ©dG ∂∏J ÊÉKh ,á«æjódG á˘é˘«˘à˘f âjƒ˘µ˘dG ‘ á˘Yɢª÷G ɢ¡˘à˘Ñ˘°ùà˘cG »˘à˘dG âjƒµdG ¤EG ΩC’G áYɪ÷G ÜÉ£bCG ¢†©H ∫É≤àfG øe áYɪ÷G â∏°SQCG ó≤a ,π°üàŸG ïjQÉàdG ÈY ÊÓJQƒdG π«°†ØdG …ôFGõ÷G ï«°ûdG ô°üe ⁄É©dÉH ∫É°üJ’G áæé∏d Ú°ù°SDƒŸG óMCG ƒgh âfɢ˘ch ,ɢ˘æ˘ Ñ˘ dG ø˘˘°ùM ᢢYɢ˘ª˘ L ‘ »˘˘eÓ˘˘°SE’G ø˘jƒ˘µ˘J ≈˘˘∏˘ Y ±Gô˘˘°TE’G »˘˘g IOófi ¬˘˘à˘ ª˘ ¡˘ e ,É¡JGQƒ¶æeh ácô◊G è¡æe É¡æ«≤∏Jh QOGƒµdG ÚjôgRC’G øe áYƒª› âjƒµdG ‘ ΩÉbCG ɪc Gƒ˘˘ eó˘˘ b ø˘˘ jò˘˘ dGh ᢢ Yɢ˘ ª÷G ‘ ÚWô˘˘ ˘î˘ ˘ æŸG Gƒ˘∏˘≤˘fh ∑ɢæ˘g »˘˘æ˘ jó˘˘dG ó˘˘¡˘ ©ŸG ‘ ¢ùjQó˘˘à˘ ∏˘ d OGôaCG øe ójó÷G A¢ûæ∏d á«cô◊G º¡JGÈN ï˘˘ «˘ ˘°ûdG A’Dƒ˘ ˘g Rô˘˘ ˘HCG ø˘˘ ˘e ¿É˘˘ ˘ch ,ᢢ ˘Yɢ˘ ˘ª÷G QÉÑc ∂∏°S ‘ ≈bôJ …òdG QÉ°ü«H øªMôdGóÑY Ée Ωƒj ‘ ôgRC’G áî«°ûŸ í°TQ ≈àM Aɪ∏©dG Öà˘˘µ˘ e Aɢ˘°†YCG Rô˘˘HCG ó˘˘MCG ¿CG ɢ˘ª˘ c ,∂dP 󢢩˘ ˘H kGQÉ°ûà°ùe íÑ°UCGh âjƒµdG ¤EG ôLÉg OÉ°TQE’G âjƒµ∏d Ωóbh ,πeÉc õjõ©dGóÑY ƒgh ÒeCÓd ¬«dEG äóæ°SCG …òdG …hɪ°û©dG ø°ùM Ωób øª«a ™˘˘«˘ ª˘ L ø˘˘Y ᢢdhDƒ˘ °ùŸG ᢢ«˘ fƒ˘˘fɢ˘≤˘ ˘dG Iô˘˘ FGó˘˘ dG ‘ ᢫˘©˘jô˘°ûà˘dG ¿hDƒ˘°ûdGh º˘«˘°SGôŸGh ÚfGƒ˘≤˘dG çɢã˘Ñ˘fG »˘˘g π˘˘eGƒ˘˘©˘ dG ∂∏˘˘J ådɢ˘Kh .âjƒ˘˘µ˘ dG í˘˘FGô˘˘°ûdG ∞˘˘∏˘ ˘àfl ÚH âjƒ˘˘ µ˘ ˘dG ‘ Iƒ˘˘ Yó˘˘ dG äɢjGó˘Ñ˘dG ‘ ⩢bƒ˘≤˘J ɢª˘æ˘«˘ H ..äɢ˘Yɢ˘£˘ ≤˘ dGh á˘≤˘Ñ˘£˘dG §˘«fi ‘h ¥ôÙG ‘ ᢫˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG øeh ,Qƒ°üdG ÖdÉZ ‘ ÉgGƒ°S ¿hO ᣰSƒàŸG √ò˘˘g âÑ˘˘°Uh äGô˘˘KDƒŸG âØ˘˘ ∏˘ ˘à˘ ˘NG ó˘˘ ≤˘ ˘a ɢ˘ æ˘ ˘g ‘ »˘Hɢé˘jE’G ƒ˘ª˘ æ˘ dG á˘˘ë˘ ∏˘ °üe ‘ äɢ˘bɢ˘«˘ °ùdG É¡°†©H hCG É¡∏c CÉ«¡àJ ⁄ QƒeCG »gh âjƒµdG ÚH áfQÉ≤ŸG π©éj ɇ øjôëÑdG ‘ ácôë∏d ‘ á∏NGO Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ¿GƒNEG

π˘à˘≤˘e 󢩢H ᢰUɢN ¿RGƒ˘J Ωó˘Y ᢢ∏˘ Môà ô˘˘e ‘ ¿GƒNE’G äÉÄ«g ¥ÉØNEGh ÉæÑdG ø°ùM ΩÉeE’G çÓ˘˘K IóŸ π˘˘jó˘˘H Ωɢ˘Y 󢢰Tô˘˘e ≈˘˘∏˘ Y ¥É˘˘Ø˘ ˘J’G ‘ QÉ«àdG ≈∏Y kÉÑ∏°S ∂dP ¢ùµ©fG ÉÃQ ,äGƒæ°S .øjôëÑdG É¡æeh áØ∏àıG QÉ£bC’G ≈∏Y ¬dÉ≤e ‘ »µæÑdG óªfi PÉà°S’G ≥∏©jh ¿CG ∫ƒ≤dG øµÁ Gòµg{ :¬dƒ≤H √ôcP ≥Ñ°S Ée á∏Môe ‘ ódƒJ ób øjôëÑdG ‘ ¿GƒNE’G √ÉŒG §˘˘Hô˘˘∏˘ d ∫ƒ˘˘∏˘ Mh ,»˘˘ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ J ∞˘˘ ©˘ ˘°Vh ÆGô˘˘ a èeÈŸGh …ƒYódG øjƒµàdG ¿Éµe ‘ »ØWÉ©dG IQƒ˘∏˘Hh Iô˘°SC’G ᢫˘Hô˘J π˘MGô˘e ™˘˘e º˘˘FÓ˘˘àŸGh ,ÉæÑdG ¬ª°SQ Ée ƒëf ≈∏Y á«cô◊G äÉÄ«¡dG á«æjôëÑdG áî°ùædG çQEG ™°Vh ¿EÉa Éæg øeh ™˘e ¿Qɢ≤˘ e ¥É˘˘«˘ °S ‘ Úª˘˘∏˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘NE’G ø˘˘e ób º¡∏ch{ ¿ÉæÑd hCG ¥Gô©dG hCG ÉjQƒ°S ¿GƒNEG ¥QÉØ˘dG ø˘Y ∞˘°ûµ˘j zäÉ˘æ˘«˘KÓ˘ã˘dG ‘ Gƒ˘ª˘YÈJ äGQƒ¶æŸG øe AÉ≤à°S’G ®ƒ¶M ‘ ºî°†dG .zäÉÄ«ÑdG øe áÄ«H πc ‘ ájôµØdGh á«cô◊G äÉ˘æ˘«˘°ùªÿG ᢰVÉ˘Ø˘à˘fɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘ «˘ a ɢ˘eCG ¢†©ÑdG ô°ùa ó≤a ¿GƒNEÓd »Ñ∏°ùdG QhódGh ÚH ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ±ÓàNG ¬fCG ≈∏Y ∞bƒŸG ôµæà°SG ∂dòd øjójDƒŸG øeh áÄ«¡dGh ¿GƒNE’G ï˘«˘°ûdG º˘°Sɢbh π˘«˘ª˘L ó˘ªfih Oƒ˘dÉŸG ó˘˘ª˘ MCG ∞˘˘bƒ˘˘e ô˘˘NB’G ¢†©˘˘Ñ˘ dGh QOƒ÷G º˘˘ «˘ ˘gGô˘˘ HEGh ó˘ªfi º˘¡˘æ˘eh ᢫˘Ñ˘∏˘°ùdɢH º˘¡˘ª˘¡˘JGh ¿Gƒ˘NE’G ‘ Úª˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘°ùŸG ¿Gƒ˘˘ ˘ NE’G QhO ø˘˘ ˘ Yh .ó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°ùdG ¢ù∏ÛGh »˘˘ °ù«˘˘ °Sɢ˘ à˘ ˘dG ¢ù∏ÛG äɢ˘ ˘Hɢ˘ ˘î˘ ˘ à˘ ˘ fG π°ûa ÉgRôHCGh ,1973 ΩÉY øjôëÑdG ‘ »æWƒdG ≈˘∏˘Y QOƒ÷G ø˘ª˘ Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y π˘˘MGô˘˘dG ï˘˘«˘ °ûdG ≥ØJG ó≤a IÒÑc á«Ñ©°ûH ¬©à“ øe ºZôdG ÖÑ˘°ùdG ¿É˘c …ô˘°Uɢ˘æ˘ dG óŸG ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘«˘ ª÷G .IÎØdG ∂∏J ‘ ¿GƒNE’G QhO ójó– ‘ ô°TÉÑŸG »˘«˘°Sɢ«˘ °S ∞˘˘bƒ˘˘e ¿CG ¢†©˘˘Ñ˘ dG iô˘˘j ÉÃQh ø˘e ,á˘∏˘jƒ˘˘W äGÎØ˘˘d kGOƒ˘˘≤˘ Ø˘ e π˘˘X ¿Gƒ˘˘NE’G ô°ùØj Éªæ«˘H ,äÉ˘æ˘«˘©˘°ùà˘dG ≈˘à˘Mh äÉ˘æ˘«˘°ùªÿG OGó˘˘YE’G π˘˘«˘ Ñ˘ °S ≈˘˘∏˘ Y ¿É˘˘c ¬˘˘fCG ∂dP ¢†©˘˘Ñ˘ ˘dG …òdGh πÑ≤˘à˘°ùŸG ‘ »˘eÓ˘°SE’G Qɢ«˘à˘∏˘d º˘¶˘æŸG ¿ÉŸô˘H äɢHɢî˘à˘fG è˘FÉ˘à˘ f ™˘˘e √Qɢ˘ª˘ K ≈˘˘JCG ÉÃQ .2006 ¿ÉŸôH äÉHÉîàfG Égó©Hh 2002 Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G º‚ ÆhõH á≤«≤M øYh ´ƒ£ŸG õjõ©dGóÑY ï«°ûdG ój ≈∏Y âjƒµdG ‘ ï«°ûdG ój ≈∏Y øjôëÑdG ‘ √Ò¶æH áfQÉ≤e ¿CG ¿ƒ˘∏˘∏ÙG ó˘˘cDƒ˘ «˘ a ,QOƒ÷G ø˘˘ª˘ Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y ¿GƒNE’G øe á«∏ÙG É¡àî°ùf äóLhCG âjƒµdG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ió˘°üdG Qƒ˘˘∏˘ Ñ˘ J äGƒ˘˘æ˘ °S ¢ùØ˘˘f ‘ ‘ ø˘jÒÑ˘c ø˘˘jQɢ˘«˘ J Oƒ˘˘Lƒ˘˘d ÉÃQ ,ᢢcô˘˘ë˘ ∏˘ d ¿É˘˘c å«˘˘M âjƒ˘˘µ˘ dG ¢ùµ˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG .óMhG QÉ«àd ™°ShCG ¥É£f ‘ QÉ°ûàf’G ∂dP ≈∏Y »µæÑdG óªfi PÉà°SC’G ≥∏©jh äCɢ«˘¡˘J »˘à˘dG ±hô˘¶˘ dG ¿CG ‘ ∂°T’{ :¬˘˘dƒ˘˘≤˘ H

¢SƒØædGh ܃∏≤dG ‘ ∞«æ◊G ΩÓ°SE’G ÇOÉÑe ¢ùjôµJ ¤EG ≈©°ùJ ìÓ°UE’G á«©ªL

IÒ°ùdG ø˘˘ e äɢ˘ ë˘ ˘Ø˘ ˘ °U Oô˘˘ ˘°S ¿CG ‘ ∂°T’ QOƒ÷G øªMôdGóÑY πMGôdG ï«°û∏d Iô£©dG ¿GƒNE’G QÉ«J ïjQÉàd ó°UQ ¬H §ÑJôj ¿CGh óH’ Qhó˘˘dG ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,ø˘˘jô˘˘ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ‘ Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L ¬˘˘Ñ˘ ©˘ ˘∏˘ ˘J …ò˘˘ dG …ƒ˘˘ Yó˘˘ dGh …ÒÿG ¿ô˘˘b ∞˘˘°üf ø˘˘ e ÌcCG QGó˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ìÓ˘˘ °UE’G QÉ©°T ÉgQɢ°üfCGh ɢgDhɢæ˘HCG π˘ª˘M å«˘M ,kÉ˘Ñ˘jô˘≤˘J .|â©£à°SG Ée ìÓ°UE’G ’EG ójQCG ¿EG} Qɢ«˘J IÒ°ùŸh »˘°Sɢ«˘°ùdG ∞˘bƒ˘ª˘∏˘d ™˘Ñ˘à˘àŸGh á«©ªL QhOh ,øjôëÑdG ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G ¿CG kÉ«∏L ßë∏j …ƒYódGh …ÒÿG ìÓ°UE’G ºK ¬JCÉ°ûf òæe ìÓ°UE’G …OÉæd âfÉc IOÉjôdG ‘ AGƒ°S ,kÉ«dÉM ìÓ°UE’G á«©ªL ¤EG ¬dƒ– øY ô¶ædG ¢†¨H …ƒYódG hCG …ÒÿG πª©dG ᢢcô˘˘M ɢ˘¡˘ H äô˘˘e ÉÃQ »˘˘à˘ dG Oɢ˘°ùµ˘˘ dG äGÎa ±hô˘˘¶˘ d ø˘˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ‘ Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ¿Gƒ˘˘ NE’G π©ØH QÉ«àdG OƒLh äÉÑKEG ¿hO âdÉM á«°SÉ«°S π˘ã˘e iô˘NCG ∫hO ‘ âKó˘M ᢫˘ LQɢ˘N π˘˘eGƒ˘˘Y Qɢ«˘à˘dG QhO ≈˘∏˘Y ô˘˘°Tɢ˘Ñ˘ e π˘˘µ˘ °ûH äô˘˘KCG ô˘˘°üe äGÎa ‘ ᢢ°Uɢ˘Nh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ »˘˘eÓ˘˘°SE’G .äÉæ«©Ñ°ùdG ≈àMh äÉæ«°ùªÿG QÉ«àd â¡Lh äGOÉ≤àfGh ä’DhÉ°ùJ áªK øµd º¡°SCGQ ≈∏Yh ,øjôëÑdG ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G òNC’G ™e QOƒ÷G øªMôdGóÑY πMGôdG ï«°ûdG πMGôdG ï«°ûdG ™e GƒØ∏àNG øe ¿CG QÉÑàY’G ‘ ø˘µ˘j ⁄h ,kɢ«˘°Sɢ«˘°Sh kɢjô˘µ˘a º˘˘¡˘ aÓ˘˘à˘ NG ¿É˘˘c .™«ª÷G √ócCG Ée Gògh kÉ«°üî°T º¡aÓN Qɢ«˘à˘d â¡˘Lh »˘à˘dG äGOɢ≤˘à˘f’G Rô˘HCG π˘˘©˘ dh √ô˘˘cP ɢ˘e ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ‘ Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ¿Gƒ˘˘ NE’G ¬˘Jò˘î˘JG …ò˘dG »˘Ñ˘ ∏˘ °ùdG ∞˘˘bƒŸG ø˘˘Y ¢†©˘˘Ñ˘ dG äɢ˘ æ˘ ˘«˘ ˘°ùªÿG ᢢ °Vɢ˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ fG ø˘˘ ˘e ᢢ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ ª÷G ,IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘ ᢢ «˘ ˘°Sɢ˘ «˘ ˘°ùdG äɢ˘ MÓ˘˘ °UE’Gh øµj ⁄ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G QÉ«J ¿CG ¤EG áaÉ°VEG ¢ù∏ÛG äɢ˘ ˘Hɢ˘ ˘î˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘fG ‘ ô˘˘ ˘ cò˘˘ ˘ j QhO …CG ¬˘˘ ˘ d ΩÉY øjôëÑdG ‘ »æWƒdG ¢ù∏ÛGh »°ù«°SÉàdG π˘˘ MGô˘˘ ˘dG ï˘˘ ˘«˘ ˘ °ûdG π˘˘ ˘°ûa ɢ˘ ˘gRô˘˘ ˘HCGh ,1973 ¢ù∏ÛG äɢHÉ˘î˘ à˘ fG ‘ QOƒ÷G ø˘˘ª˘ Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y áaQÉL á«Ñ©°ûH ¬©à“ øe ºZôdG ≈∏Y »æWƒdG ¿Gƒ˘NE’G »˘«˘°Sɢ˘«˘ °S ∞˘˘bƒ˘˘eh ,IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘ ò˘˘æ˘ e ᢢ∏˘ jƒ˘˘W äGÎØ˘˘d kGOƒ˘˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘e π˘˘ X …ò˘˘ dG .äÉæ«©°ùàdG ≈àMh äÉæ«°ùªÿG Qɢ«˘à˘∏˘d â¡˘Lh »˘˘à˘ dG äGOɢ˘≤˘ à˘ f’G º˘˘gCG ɢ˘eCG º‚ ÆhõÑH ≥∏©J Ée øjôëÑdG ‘ »eÓ°SE’G CÉ°ûf …òdG{ âjƒµdG ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G QÉ«J á˘fQɢ≤˘e z´ƒ˘£ŸG õ˘jõ˘©˘dGó˘Ñ˘Y ï˘«˘°ûdG ó˘j ≈˘∏˘ Y …ò˘dG{ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ Úª˘∏˘°ùŸG ¿Gƒ˘NE’G Qɢ«˘à˘ H .zQOƒ÷G øªMôdGóÑY ï«°ûdG ój ≈∏Y CÉ°ûf øe ìÓ°UE’G á«©ª÷ äGOÉ≤àfG â¡Lh ɪc ΩóY ¤EG áaÉ°VEG ájQƒ©°T ’ ádõY â°TÉY É¡fƒc äGƒæ°S òæªa ,¿B’G ≈àM á«©ª÷G ïjQÉJ Qƒ¡X ¿B’G ¤EGh ,á«©ª÷G ïjQÉJ øY ¿ÓYE’G ºàjh !ôKCG øe ïjQÉàdG Gò¡d óMCG ™ª°ùj ⁄ ï˘«˘°ûdG IÒ°ùd ɢfOô˘°S ∫Ó˘N ø˘˘e ∫hɢ˘ë˘ fh ∂∏˘˘J ìô˘˘W QOƒ÷G ø˘˘ª˘ ˘Mô˘˘ dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y π˘˘ MGô˘˘ dG »˘£˘©˘fh ,äɢ¶˘MÓŸGh äGOɢ≤˘ à˘ f’Gh ᢢ∏˘ Ģ °SC’G Ú∏eBG ,¬d ¢†gÉæŸG …CGôdGh …CGôdG ô°ûf ájôM ∫ɢW ÉÃQ äGOɢ≤˘à˘fGh ä’Dhɢ°ùJ ≈˘∏˘Y ᢢHɢ˘LE’G !É¡«∏Y áHÉLE’G QɶàfG ‘ Úª˘˘ ˘∏˘ ˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘ ˘NE’G Qɢ˘ ˘«˘ ˘ J Iɢ˘ ˘ °ûf ø˘˘ ˘ Y Ió˘˘jô˘˘L ô˘˘jô– ¢ù«˘˘FQ çó˘˘ë˘ à˘ j ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¬˘dɢ≤˘e ‘ »˘µ˘æ˘Ñ˘dG ó˘ªfi Pɢ˘à˘ °SC’G zø˘˘Wƒ˘˘dG{ zøjôëÑdG ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G áeRCG QhòL{ :kÓFÉb ‘ á«æjódG äÉgÉŒ’G ïjQÉàd ™ÑààŸG ™°SƒH{ Qɢ«˘J ICɢ °ûf ±hô˘˘X ¿CG ߢ˘ë˘ ∏˘ j ¿CG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG π˘eGƒ˘©˘dG ¢†©˘H ɢ¡˘Hɢ°T ó˘b Úª˘∏˘°ùŸG ¿Gƒ˘NE’G »àdG á«Ø«µdG øe IójóY äGô¨K ¤EG äOCG »àdG …òdG Qó≤dGh áMÉ°ùdG ‘ áYɪ÷G É¡H äô°†M ôKCG ƒgh ,ô°üe ‘ ΩC’G ácô◊G QɵaCG ¬H â∏ã“ ‘ Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ¿Gƒ˘˘ NE’G Qɢ˘ ˘°ùe π˘˘ ˘ª› ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y .z∂dP ó©H øjôëÑdG ô°üe ‘ Úª∏°ùŸG ¿GƒNE’G QÉ«àa ºK øeh


21

¬∏d AÉ≤ÑdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

Culture smali@alwatannews.net

º«ægO ø°Sƒ°S :±Gô°TG ºµJɪgÉ°ùà ÖMôJ ¬∏d AÉ≤ÑdG :ÊhεdE’G ójÈdG ÈY ºµJGÈYh

¬∏d AÉ≤ÑdG

sdahneem@alwatannews.net

l™˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ FGOh ’G ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘gC’Gh ∫ÉŸG ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eh ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘FGOƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Oô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J m Ωƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H’h

ó≤ØdG IôcGP

√É°ùæj ødh óªMCG ÜÉ¡jEG ¬ª∏©J ¢SQO

¬Jô°†M AGõY ∫hCG É¡æ«M äGƒæ°S â°S …ôªY ¿Éc

..RGRs ôdG ô«æe óªëe záë°üdG{ π«ch ¬fCG óMCG º∏©j ºdh »aƒJ

:¥hRôŸG πeCG âÑàc

.''¬∏dGóÑY'' ≈Yójh …ódGƒd …óL AGõY ¢ù∏› ƒg ¬Jô°†M AGõY ¢ù∏› ∫hCG ¿Éc ∫hÉæàd Ωƒ«dG ∂dP IôµÑe â¶≤«à°SG »æfCG ôcPCG .É¡æ«M á°SOÉ°ùdG …ôªY RhÉéàj ⁄ 䃰U ¿Éc .áYɪ°ùdG ™aQCG â°†côa ∞JÉ¡dG ¢SôL ¿Qh ,»JódGh ™e »MÉÑ°üdG …Qƒ£a ¬∏Nh ≈aƒJ OƒY ÉHÉH iôJ .. ÉHÉH ≥M ‹ƒb'' áLô°ûëH ‹ ∫ƒ≤j ''πeÉc'' ÈcC’G »ªY .''Ú◊CG RGQódG »éj …ódGh ƒëf â°†cQ §≤a ?kÉæjõM »ªY ¿Éc n⁄ …QOCG ’h ?‘ƒJ ≈æ©e Ée »YCG øcCG ⁄ kÉ≤∏£æe ¬°ùHÓe Ò¨j Égó©Hh ¬«NCG áØJÉ¡Ã kÉYô°ùe Ωƒ≤«d ,»ØJÉ¡dG è°ùŸG ¬d π≤fCG ?øjCG ¤EG º∏YCG ’ å«M IQÉ«°ùdÉH .Iƒ°ùædG âfÉc å«M ,…óL ∫õæe ¤EG »JódGh ™e »æÑ룰UGh …ódGh OÉY äÉYÉ°S ó©H á«°üî°T âfÉc .ôª©dG ‘ IÒѵdG »JóL §≤a ,øgódGh ڵѫd äɪY …ód øµJ ⁄ »˘Jó˘dGh âfɢch .™˘Ø˘Jô˘e äƒ˘°üH ¿BGô˘≤˘dG IAGô˘≤˘H âØ˘à˘cG .Öë˘à˘æ˘J ɢgQCG ⁄ ,ᢵ˘°Sɢª˘ à˘ e .äÉjõ©ŸG √ÉŒ ÖLGƒdG AGOCÉH øª≤j »eɪYCG äÉLhRh »µÑJ »JódGh .OGƒ°ùdÉH ¿ƒë°ûàe º¡∏c ¢SÉædÉa ,áÑgôdÉH ô©°TCGh IÒ¨°U á∏ØW âæc É¡ªY ¬fƒµd áaÉ°VEG ,∂dòc ÉgódGh …ódGƒd …óL Èà©J âfÉc .»æ«Y ΩÉeCG ¤hC’G Iôª∏d ™˘e ¢†cQCG ⁄h kGÒã˘c ∑ô–CG ⁄ ¤hC’G Iô˘ª˘∏˘d .ɢ¡˘ «˘ HCG ≥˘˘«˘ ≤˘ °T ɢ˘¡˘ ª˘ Yh ɢ˘¡˘ LhR ó˘˘dGh .ó©H øY ™°VƒdG ÖbGQCG äô°Uh ÉjGhõdG ióMEG ‘ ¢Sƒ∏÷G âeõàdG ,∫ÉØWC’G ¿CGh ,kGQGôpe ™ØJôj ¿Éc ¿BGô≤dG 䃰U ¿CG ôcPCG .É¡æ«M kGÒãc ™°VƒdG ÖYƒà°SCG øcCG ⁄ .¿ƒ©ªà°ùj á«≤ÑdG ¿Éch ¿BGô≤dG ¿CGô≤j øc äÉjôNCG Iƒ°ùfh »JóL …CG ;…óL IƒNEG äÉæH ø¡Ñ∏ZCG äÉ«cÉÑdG øe Òãc óLh øµdh ,¿ƒªW’ ∑Éæg øµj ⁄ .äÉæH hCG äGƒNCG …ó÷ øµj ⁄ PEG .…ódGh ºY äÉæH .AÉ°ùŸG ‘ áªFÉf ÉfCGh ∫õæŸG ¤EG »JódGh »æà∏ªM ≈àM ⪰üH ¢Sƒ∏÷G äÎNG

º¡eó≤«a ºgô«Zh AÉÑWCG øe ±ƒ«°†dG ¬fɵe »a ¢ù∏éjh ¢ù∏éªdG Qó°U ≈dEG …ò˘dG §˘«˘°ùÑ˘dG π˘˘Lô˘˘dG Gò˘˘g .Oɢ˘à˘ ©˘ ª˘ dG ™«ªédG ÅLƒa ,ÜÉÑdG óæY ɪFGO ¢ù∏éj ø˘«˘M ,á˘ë˘°üdG IQGRƒ˘d kÓ˘«˘ch ¿É˘˘c ¬˘˘fCɢ H »fÉ«c õàgG .¬JÉah CÉÑf ∞ë°üdG âæ∏YCG .ôÑîdG äCGôb ø«M ¬aô©j øe πc ΩÉb á°ù∏édG √òg »ah »˘a º˘«˘≤˘e ÖdɢW º˘¡˘æ˘eh ,¬˘æ˘Y º˘∏˘µ˘à˘«˘ d ø˘e …Qɢe ø˘«˘°ùM ó˘ª˘MCG ¬˘ª˘°SG á˘Mɢ°ùdG πª˘©˘j …ò˘dG ñÉ˘Ñ˘£˘dG ≈˘à˘M .ô˘ª˘≤˘dG Qõ˘L ’EG º¡æe âjCGQ Éeh ,¬æY çóëJ º¡jód ¿É˘c Iô˘«˘ã˘c kɢfɢ«˘MCGh ,á˘bOɢ°üdG ´ƒ˘˘eó˘˘dG Ée º¡aCG Óa 䃰üdG ≈∏Y ≈¨£j AɵÑdG .¿ƒdƒ≤j Gò˘˘g ô˘˘KCG'' :ó˘˘ª˘ MCG Üɢ˘ ¡˘ ˘jEG º˘˘ à˘ ˘î˘ ˘jh øe ô«ãµdG âª∏©Jh .Gô«ãc »∏Y ∞bƒªdG ™˘e π˘eɢ©˘à˘ j ¿CG ô˘˘KBG …ò˘˘dG π˘˘Lô˘˘dG Gò˘˘g ¬à«°üî°T ≈ØNCÉa …OÉY ¢üî°ûc ¢SÉædG .áë°VGh ᪰üH ¬dƒM øe πc »a ∑ôà«d ™°VGƒàf ¿CGh º¡àeóNh ¢SÉædG ÖM Éæª∏Y ɢe ¢SQó˘dG Gò˘˘g ≈˘˘°ùfCG ø˘˘d .¿É˘˘°ùfEG π˘˘µ˘ d óªëe QƒàcO Éj ¬∏dG ∂ªMôa Gók HCG â««M .''á©°SGh áªMQ

»æ£HôJ øµJ ºd'' :∫ƒ≤j PEG ,ô°üe »a ¬à°SGQO ∫ÓN óªMCG ÜÉ¡jEG ¬ª∏©J ¢SQO ô«æe óªëe QƒàcódG .∂dòc âdRÉeh ô«ãµdG ¬æY ±ôYCG øcCG ºdh Iô°TÉÑe ábÓY ¬H âaô©J øe á∏ªL ™e ¬«∏Y âaô©J .√ÉæaôY Gòµg ,ó«dƒàdGh AÉ°ùædG QƒàcO RGRôdG ¿Éc Ée ≈∏Y OOôàdG ºFGO √Gôf Éæc .ô°üe »a á«©eÉédG Éæà°SGQO AÉæKCG º¡«∏Y É¡«a º«≤j áeQÉ°†ëdG ¢†©H ¢üîJ á≤°T »gh ,á«eô°†ëdG áMÉ°ùdÉH Éæjód kÉahô©e ä’ÉØàM’Gh ¢ShQódG ¿ƒª«≤jh ,áeQÉ°†ëdÉH á∏°U º¡d øªe º∏©dG áÑ∏W ¢†©H ™LôªdÉH ¬Ñ°TCG ¿Éch .¬eôàëj áMÉ°ùdG »a øe ™«ªL .äÉÑ°SÉæªdG ≈à°T »a á«æjódG ≈©°ùj ¿Éch .É«°SBG ¥ô°Th Éjõ«dÉeh É«≤jôaEG áÑ∏W øe QGhõdG ™«ªédh º¡d »Ñ£dG PEG ,»©e π°üM Ée Gògh .¬aô©j øµj ºd ¿EG ≈àM kÉfÓY hCG kÉfÓa Ωóî«d ¬àbÉW πµH QƒàcódG ∫CÉ°ùJ ’ ºd'' :»FÓeR óMCG »d ∫É≤a ø«JRƒ∏dG »a á«∏ªY AGôLE’ âéàMG .''ó«L Ö«ÑW øY RGRôdG óªMCG ÜÉ¡jEG

êÓ˘˘ ©˘ ˘d ≈˘˘ ©˘ ˘°ùj ¿É˘˘ c π˘˘ H ,Ió˘˘ Yɢ˘ ˘°ùª˘˘ ˘dG ø˘jó˘aGƒ˘dG ø˘e ¿É˘é˘ª˘dɢH ø˘«˘Lɢà˘ë˘ ª˘ dG …òdG RGRôdG QƒàcódG ¬fEG .áMÉ°ùdG √ò¡d ¬aô©j ’ ɪY ô«ÑµdGh ô«¨°üdG ∫CÉ°ùj ¿Éc ¿É˘c …ò˘˘dG RGRô˘˘dG .ø˘˘jó˘˘dG π˘˘Fɢ˘°ùe ø˘˘e .¢ù∏éªdG ¬H ≈¡àfG å«M ɪFGO ¢ù∏éj Üɢ˘Ñ˘ dG QGƒ˘˘é˘ H ¢ù∏˘˘é˘ j √GQCG kɢ ª˘ FGO âæ˘˘ c Qó°üd ¬ªjó≤J ¿ƒdhÉëjh ¢SÉædG §°ùHCÉc QÉ˘Ñ˘c ¬˘©˘e »˘JCɢj .≈˘HCɢj ¬˘æ˘µ˘d ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ dG

ôHƒàcGC 15 .¬∏dÉH óªà©ŸG »°SÉÑ©dG áØ«∏ÿG :892 .äQÉg ∑QƒH ¿ƒL …ô°ùjƒ°ùdG ádÉMôdG :1817 .Ú∏a ∫hôjEG »µjôeC’G π㪟G :1959

ïjQÉàdG øe √ƒLh

π©°ûe ƒH Éj ÉæY πMQ ∂ª°ùL GPG ¬æ÷G áëjQ ™Ñàj ¿ƒµdG ‘ ¢†cQ ∂Jƒ°U GPGh √ƒ∏◊G ∂MhQ ≈≤ÑàH πªL’G ∂Jƒ°U ≈≤Ñ«H º¡dG èjôW …ƒq °†j Éæd ∂ª°SG ≈≤«Ñj √Qƒ◊G ɪ°S ‘ ´Qõjh ≈∏MG √É«M π°†aG √É«M π©°ûe ƒH Éj Ö◊G ܃°U äôaÉ°S GPG ¿ƒµdG ‘ ô£ŸG …Ée Ìc ∂HÉÑMG iôJ π«dh QÉ¡f ∂eÓMG ¿hQòÑj ìhôdG π«ªL Éj ∂ª°SÉH h πÑ≤à°ùe √ƒ£N πc ‘ ¿ƒYQõj

…hÉbô°ûdG »∏Y

áÑfi ábÉW ¤G íeÉ°ùàdGh ¬ÑÙG ¿ƒfÉb ÉæŸÉY ±ôY ƒd ∫hG ¿ÉeR πc ¬d ™LQ ƒd º∏ëj ¿É°ùfG Éæ«≤d Ée π¶æ◊Gh ΩƒbõdG øe ÉfôYÉ°ûe π°ù¨J ∂રùH ÉæaôY π©°ûe ƒH Éj ¬dÉÑMG ¬H â©£≤fG Ωƒj …CG ‘ ÉfóMGh GPG ∫ÉÑMG Ωɪ◊G ΩÓMG øe ¬d §«q îJ ∂d Éæ©LQ Ωƒj ± Éæàeó°UG É«fódG GPGh ∫É«dG âæch Éæ≤M ø°†◊G âfG âæc π©°ûe ƒH Éj √Qƒ◊G ój ∂fG ÉæaôY ∫ɪgE’Gh ´ÉªWC’Gh OÉ≤MC’G øe ɡضæJ ¬q«ædG íàØJ ∞°UGƒ©dG π«d §°Sh ∂fG ÉæaôYh Égô°ùµJh íÑ°üdGh É°ùŸG ‘ ∞°UGƒ©dÉg ™ÑæJh Ö◊G ¿ÉæëH É¡∏°ù¨Jh Ö∏b ¬d §– h É¡«a ôØX πc ô°ùµJh :Éæª∏Y »∏dG ∑ÉæaôY QÉ¡f’G ó°ùL ¿ƒµàj äGô£≤dG øe :Éæª∏Yh ∫ÉjôdG …ƒà°ùj ÜQÉéàdG ±’G øe π©°ûe ƒH Éj Îc …CG ‘ ¢ù∏L ’Gh ô¡°S ’Gh Ö©d øe ∑ôcò«H ∑Éjh ∂jQÉW ió°U √ôe ™ª°S ’Gh ±ôY øe ∑ôcò«H ∑GôcPhG Qƒf Iô› ∂Ñ∏b ±ôY øe ∑ôcò«H QƒgõH √Rô£e ɪ°S ∂ÑM ±ôY øe ∑ôcò«H ∑Éjh èjôØdG ìhQ º°SQ øe ∑ôcò«H

¬FÉæHG AÉKQ ‘

â«fGƒ£fGC …QÉe øµj ⁄ GPEG'' IQƒ¡°ûŸG ádƒ≤ŸG áÑMÉ°U ,ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¢ùjƒd ∂∏ŸG áLhR É°ùfôa áµ∏e ºK ,Üô≤©dG êôH ó«dGƒe øeh É°ùªædG ‘ äódh ,''kÉàjƒµ°ùH ºgƒ£©J ’ GPÉŸ ..õÑN ∑Éæg áµ∏ŸG âLhõJ .É°ùªædG áµ∏e GõjÒJ áµ∏ŸG AÉæHCG ô¨°UCG »gh ,êhõààd É°ùfôa ¤EG â∏≤àfG ¿Éch ,ÉgôªY øe Iô°ûY á©HGôdG ‘ »gh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¢ùjƒd ∂∏ŸG øe â«fGƒ£fCG …QÉe ¿CG ó©H ,1793 (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG 16 ‘ â«fGƒ£fCG âeóYCG .Iô°ûY á°ùeÉÿG ‘ ƒg ñÉ°ShC’ÉH ¿ƒ«FÉZƒ¨dG ÉgÉeQ å«M ¢ùjQÉH ´QGƒ°T ‘ É¡H äQGO áaƒ°ûµe áHô©H äó«àbG ¿ÉµŸG ‘ Ò¨°üdG É¡°SCGQ Gƒ©°Vh ºK πjƒ£dG Égô©°T Gƒ°ü≤a ,ºgój â– ™≤j Ée πch á∏°ùdG ‘ É¡°SCGôH âMÉWCÉa IOÉ◊G Úµ°ùdG äƒgh (ÚJƒ∏«÷G) á∏°ü≤ŸG ‘ ¢ü°üıG .á«ÑfÉ÷G

,''¬˘˘dCɢ ˘°SCG ¿CG »˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘°SCG'' :¬˘˘ d â∏˘˘ ≤˘ ˘a Ö«˘Jô˘à˘H kGQƒ˘µ˘ °ûe RGRô˘˘dG Ωɢ˘bh .¬˘˘dCɢ °ùa Ωƒ˘j »˘Fɢb󢢰UCG ó˘˘MCG »˘˘©˘ e ¿É˘˘ch ô˘˘eC’G Éæcôàj ºd QƒàcódG ¿CG »fôÑNCGh ,á«∏ª©dG ≈dEG »˘≤˘jó˘°U ™˘e ¬˘JQɢ«˘°ùH »˘æ˘∏˘°UhCG π˘H iƒ°S ±ô©j øµj ºd ¬fCG ºZQ ≈∏Y ,â«ÑdG ∫É°üJG ÉfAÉL Qƒ¡°T ó©Hh .∫hC’G »ª°SG ¬˘«˘a Gƒ˘ª˘∏˘©˘«˘d á˘eQɢ°†ë˘dG ɢæ˘fGƒ˘NEG ø˘˘e ô«æe óªëe QƒàcódG IÉah ôÑîH ÜÉÑ°ûdG ™bh çOÉM AGôL »∏NGO ∞jõf ôKEG RGRôdG

»∏YƒH øªMôdGóÑY óªfi π«ª÷G πMGôdG

ïjQÉàdG Gòg πãe ‘ Gƒ∏MQ

ôHƒàcGC 16 .á«°ùfôØdG IQƒãdG ó©H É¡eGóYEG ” PEG ,â«fGƒ£fEG …QÉe á≤HÉ°ùdG É°ùfôa áµ∏e :1793 .¿ÉjGO »°Tƒe ≥HÉ°ùdG »∏«FGô°SE’G ´ÉaódG ôjRh :1981 .ó«ÑY ¢ù«fCG …ô°üŸG »Fɪ櫰ùdG :1988 .õ°û«e ¿ƒL »µjôeC’G ÖjOC’Gh »FGhôdG :1997

»a kÉ«ÑW kÉ≤jôa π≤J âfÉc »àdG IQÉ«°ù∏d .''á«ÑW ᪡ªd ¬≤jôW …ôKCÉJ øµd ,ôÑîdÉH äôKCÉJ '':∞«°†jh .kG󢫢L ¬˘aô˘YCG ’ ɢ˘fCɢ a kGô˘˘«˘ Ñ˘ c ø˘˘µ˘ j º˘˘d »ah ,á«eô°†ëdG áMÉ°ùdG »a É橪àLG ºd º¡fCG ø«ÑJ -¬∏dG ¬ªMQ- ¬æY º¡ãjóM QƒàcódG ¬fCG iƒ°S ¬æY ¿ƒaô©j Gƒfƒµj Aɢ˘°ùæ˘˘dG Ö«˘˘Ñ˘ W RGRô˘˘dG ô˘˘«˘ æ˘ e ó˘˘ª˘ ë˘ ˘e Ωó≤jh ,ɪFGO º¡æY ∫CÉ°ùj …òdG ,IO’ƒdGh Ö∏˘˘ £˘ ˘j ¢†jô˘˘ e π˘˘ µ˘ ˘d ¬˘˘ ©˘ ˘°Sh »˘˘ a ɢ˘ ˘e

»˘©˘é˘°†˘ne á˘æ˘°SC’G ±Gô˘˘WCɢ˘H ɢ˘£˘˘oNh ɢ˘«˘˘FGOQ π˘˘°†a » q ˘˘æ˘˘«˘˘Y ≈˘˘∏˘˘Y GOQh ɢª˘µ˘˘«˘˘a ¬˘˘∏˘˘dG ∑Qɢ˘H ÊG󢢰ù– ’h É«d É©°SƒoJ ¿CG ¢Vô©dG äGP ¢VQC’G øe ɢª˘µ˘«˘dEG …Oô˘oÑ˘˘pH ÊGqô˘˘o颢a ÊGò˘˘oN ÉjOÉ«b ÉÑ©°U Ωƒ«dG πÑb âæc óbh óLCG º∏a q»∏˘Y »˘µ˘Ñ˘j ø˘e äó˘≤˘Ø˘J É«cÉH »ærjOtôdG íeôdGh ∞«°ùdG iƒ°S ¬˘˘˘˘eÉ÷ ô˘˘˘˘é˘˘˘˘j Ö«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘pZ º˘˘˘˘gOCGh É«bÉ°S 䃟G ¬d ∑Îj ⁄ AÉŸG ¤EG Iƒ˘°ù˘pf »˘ª˘∏˘pY ø˘ª˘∏˘©˘nj ƒ˘d π˘eô˘dɢHh ɢjhGóoŸG Ö«˘Ñ˘˘£˘˘dG ø˘˘rjsó˘˘nahn Úµ˘˘H ɢà˘Ñ˘«˘°UoCG ¿É˘à˘∏˘dG …É˘à˘˘NoCGh …Rƒ˘˘é˘˘Y ɢ«˘cGƒ˘nÑ˘dG è˘«˘¡˘nJ ‹ lâæ˘Hh »˘˘JƒÃ »àeÉg ¿É˘°SGô˘No âdɢZ ø˘Ä˘d …ô˘ª˘©˘d É«FÉf ¿É°SGôN »HÉH ≈∏Y âæc ó≤d GhQOɢ˘Zh Aɢ˘°ûY »˘˘Hɢ˘˘ë˘˘˘°UCG π˘˘˘qª– ɢ˘jhɢ˘K QGó˘˘dG ᢢ°n Urô˘˘nY ‘ ᢢ≤˘˘K ɢ˘˘NCG ʃ˘æ˘aó˘j º˘gh ó˘n©˘rÑ˘nJ ’ ¿ƒ˘dƒ˘≤˘j ɢ«˘˘fɢ˘µ˘˘e ’EG 󢢩˘˘oÑ˘˘dG ¿É˘˘µ˘˘e ø˘˘jCGh

»àÑë°o Uh OhoCG πgCG øe iƒ¡dG ÊÉYnO ɢ«˘FGQh â o Ø˘à˘dɢ˘a ø˘˘r«˘˘°ùÑ˘˘s£˘˘dG …ò˘˘H Iôn ˘˘Ñr ˘˘Yn ≥ o ˘˘˘HGƒ˘˘˘°S ’EG »˘˘˘æ˘˘˘YGQ ɢ˘˘ª˘˘˘a ɢ˘«˘˘FGOpQ nΩ’oCG ¿CG ɢ˘¡˘˘æ˘˘e o⩢˘˘qæ˘˘˘n≤˘˘˘J ió˘¡˘dɢH ᢢdÓ˘˘°†dG o⩢˘pH Êô˘˘nJ ⁄CG ÉjRÉZ ¿ÉØY øHG ¢û«L ‘ âëÑ°UCGh ɢ˘©˘˘Fɢ˘˘W ∑ô˘˘˘JCG ÚM …qQO ¬˘˘˘q∏˘˘˘∏˘˘˘a ɢ«˘dɢeh Úà˘˘ª˘˘rbô˘˘dG ≈˘˘∏˘˘YCɢ˘H s»˘˘pæ˘˘nH ɢ˘˘ª˘˘˘gÓ˘˘˘pc ø˘˘˘jò˘˘˘∏˘˘˘dG … q ÒÑ˘˘˘˘c QOh ɢ«˘fɢ¡˘f ƒ˘d í˘°Uɢ˘f ≥ o ˘˘«˘˘Ø˘˘°T » q ˘˘∏˘˘Y ᢢ«˘˘°û˘˘nY äɢ˘ë˘˘fɢ˘°ùdG Aɢ˘Ñ˘˘u¶˘˘˘dG tQOh ɢ˘«˘˘eɢ˘eCG ø˘˘˘e ∂dɢ˘˘g »˘˘˘qfCG ¿È˘oj »à∏MQ ∂°Th äCGQ ÉŸ q»àæHG ∫ƒ≤J ɢ˘«˘˘d ɢ˘HCG ’ »˘˘cQɢ˘˘J Gò˘˘˘g ∑Qɢ˘˘Ø˘˘˘°p S ∂dÉe Ωt CG âµH πg …ô©°p T â«d ’CG ɢ«˘cɢH ∂˘«q ˘©˘f Gƒ˘dɢY ƒ˘d âæ˘˘c ɢ˘ª˘˘c ¬˘bƒ˘a í˘jô˘dG äô˘L ó˘b çnó˘nL ≈˘∏˘˘Y ɢ«˘˘Hɢ˘g qÊɢ˘Ñ˘˘fôŸG ≥˘˘ë˘˘°ùc ɢ˘HGô˘˘J GôØMÉa 䃟G ÉfO »∏rMnQ »ÑMÉ°U É«a ɢ˘«˘˘˘dɢ˘˘«˘˘˘d º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘e ÊEG ᢢ˘«˘˘˘HGô˘˘˘H

ÈN ≈àM ’h ¬ª°ùf ’h ¬ª∏c ÓH πMôJ Qɨ°UG Ωƒj Éæc Ée πãe ÉæcÎJh »∏dG èjôØdG ± É«ëf ∫ƒq – ’h ¬HhQOG øY Éædƒ– áq«Ñ°†≤dG ôH ‘ ΩÓM’G ™Ñàf iQÉ«M ´OÉØ°†dGh »WÉØ©dG Éjh ∂ë°†dG ó«°üfh ÜÉ°ùdG ±ÉØ°V ‘ OGô÷G äGƒ°UG Éjh ÉæMG »°û‰h ∫hóL ¤G ∫hóL øe äÉjÉŸG ™HÉàf ¬gƒ∏dG ≥HÉ°ùfh ôëÑdG ‘ íÑ°ùfh π≤æ°üdGh ó«≤dGh ô£ÿG ÜÉ¡f ’h πMÉ°ùdG ≈∏Y ô°ùµàJ êGƒe’G ÖbGôf Éæ°ù∏L √ôe ºL É«fódG ‘ ∫Ée’G øY Éæª∏µJ √ôe ºL ∫ÉØW’G Iƒ£N É檰SQ √ôe ºL ∫CÉ°ùj øe ´É°V Ée øeR Éj Éæ∏b π≤æàjh ¥ƒfQR πc ± ≈°ûªàj ¥ƒ°ûdG ÉæcôJ √ôe ºLh ¬dÉ◊G ¤G √Qƒ◊G øe øjôëÑdG Gƒ°V ô£æj º‚ ôNG ¤G ¬dÉ◊G øe h π©°ûe ƒH Éj √Qƒ◊G iƒg ∂JÉeÉ°ùàHGh ∂eÓc √Qƒ°üæe äÉjGQ ôgO ∂æ«Ñfi ≥M ∂ª°SGh ÚæKG ÚH Ée ™ªéj º¨ædG πãe ⁄’G ‘ ∂Jƒ°Uh πYõJ Ée ¬àfG QÉ°üY’G øe πYõj Gƒ¡dG ¿Éc ¿Gh π©°ûe ƒH Éj πªLG ∫ɪ÷G OhQh øe »∏dG π«ª÷G ∑ÉæaôY ¿Gƒc’G É°†a ‘ Égô£Y »∏dG ¬≤jó◊G ∑ÉæaôY ∫ƒq ëàj ¿Gƒd’Gh 䃰üdGh áHòHòdG πãe

∞°üjh ¬°ùØf »Kôj ÖjôdG øH ∂dÉe ∫Éb øH ¿ÉªãY øH ó«©°S ™e êôN ¿Éch ,√Èb ¢†©ÑH ¿Éc ɪ∏a ,¿É°SGôN ‹h ÉŸ ¿ÉØY ‘ ≈©aCÉH GPEÉa ,¬ØoN ¢ùÑ∏j ¿CG OGQCG ≥jô£dG ≈≤∏à°SG 䃟G ¢ùMCG ɪ∏a ,¬à©°ùd É¡∏NGO :∫ƒ≤j CÉ°ûfCG ºK ,√ÉØb ≈∏Y

Ü OGC ø e AÉ``KôdG


á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

22


23

IÒNC’G πÑb

OóÑààH Ωƒj ø¶J ’ É«fódG QOɨe Éj ∫ƒbG íjôdGh Gƒ°†dG êƒe GQh ôaÉ°ùeh ∑Éæg ¬ÑÙÉH íjGQh ∑É°ùæj øeR á¶◊ OóY Éæe móMGh ø¶J ’ ìhôdG ‘ øµ°S ∂∏ãe øe ∑Óa’G πãe ôjGO øeõdG ‘ ≈≤Ñj Ö∏≤dG ‘ øµ°S ∂∏ãe øe ∂d »éæH ÉæY âMQ ƒd ∑É≤∏f ìôa ⁄ÉY ‘h ¿Éª∏°S Éj ΩÓM’G É°†a ‘ ôjÉW ô◊G âfG OÉ©HG ÓH ¬ª«f ɪ°ùdG ∫ƒW ≈∏Y OQÉ£J ∂MhQ ø◊ ‘ ôjÉ°S ô◊G âfG OÉ°üæj Ée ¬°ûjôdÉH º¨f èaGôJh ô◊G âfG ¿Éª∏°S Éj ô◊G ™ÑWh ‹ÉY πÑL ¬H ó©°üjh ¬∏dGh Ö©°üdG ¢û«©j Òî∏d iƒ°S ‹ÉÑj ’h OÉ≤æj ô°ûÑdG Ö«W ≥M ÒÿG ™ÑWh ¢SÉædG ≥M ÒÿG âfGh Ò£dGh ÓØdG ∂ë°V ≥M OÉ«°üdG áé¡e ‘ ¢üæ≤dG ¥ƒ°T ≥M ∂©jQÉ°ûe πc ™ª°ùfh ¬°ù∏÷G Oó‚ ÉfOh øØdG πgG øY º∏µàfh ¥hóæ°üdG øY QhÉ°ûàfh ¿ÉæØdG áë«W »ªëj ¿É°ùfG πµd º°ùÑàfh √ó©≤dG π°UGƒf ÉfOh ¿GõM’G øe Üô‚ ’h ⁄É©dG ‘ Ò£f ÉfOh ¿ÉWh’G øY ôaÉ°ùe Éj ¿Gƒc’G ™°ShG É¡°VôY ¬æL ¤G ¿Éª∏°S Éj √ôjódG πg äQOÉZ ƒd ,ìhôdG ‘ ,É°û◊G ‘ ∂fɵe ¿GóLh ió°U πªëj móMGh πc ‘

…hÉbô`°ûdG »∏``Y :ô`©````°T

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

√ôjO â©q eO É¡«∏Y √ôgR Éj øjôëÑdG πg É¡ÑM ≈∏Y ™ªq Œh ÚæKG …CG É¡Ñ«W ‘ ∞∏àNG √ôe ’h É¡ÑM ô¡f øe √ôgR ¿ÉëjôdGh »LRGôdGh …óªÙ RQO ¿Éª∏°S Éj ôëÑdG äÓãe äGP Éj ÉaƒdG Ö«W Éj Å¿ÉLôŸÉH QÉÙG iƒg »ª– ¿Éà°ùH Qó°üdG ÚH È°T πc ‘ âÑf ∂ª°SG øe Ö«£dG ÉæaôY ≈°ù«Y ƒH Éj ∂Ñ«W øeh ¿GƒæY ÉaƒdG ≥M ôª©dG ¢TÉY øe Ö«W ≈∏ZGh QÉq≤°üdG Éj iQÉÑëH √ôe Ö©d Ée »∏dÉj ¿É°ùfG πfi …CG ‘ ô¡b Éeh êÉàfi Ö∏W …CG OQ ’h ¬d ÉL …òdG ¬Lh ‘ √ôe …CG óHG ô°ûc q ’h ¿GÒM ¿õ◊G êGƒeG øe ¿Éª∏°S Éj ¿É°û£Y ≈°ûe øe ihôJ √ô£≤dG âæc ¿ÉYƒL ƒgh ¬∏«d ô¡°S øe º©£J ¬ª≤∏dG âæch ¿Éª∏°S Éj âæch âæch √ôjódG ‘ ¬MôØdG ±ƒ°ûf ∂JÉeÉ°ùàHG Üóg ≈∏Y √Òg §°Sh ¢übGÎj ¿GódG »bÓf ∂æ«Y ‘h √Ò◊G »¡àæJ ¬æe ¿GÒM óMG ∂d ÉL GPG √ôjódG QOɨe Éj ∫ƒbG ∂eÓMG Gƒ°V πc ßØëæH ∂eÉjG IOQh ßØëæHh √Qó°ùdG ßØ– Ée πãe ∞«°U hG Éà°T ‘ ¬ÑÙG ÒaÉ°üY ÖM ôYÉ°ûe ∂d ßØëæH ¿ÉeR’G ‘ ¬ª«¨dGh iÌdG ºéM ‘ ¿Éª∏°S Éj ÖM Ió«°üb ∂∏ãe øe Oóéàj ÉgÉæ©e ôª©dG ‘ ≈≤ÑJ ¢VQ’G ‘ È°T πc ‘ iÌdG ôgR πãeh Oó©àjh ´ƒæàjh ójGõàj q ÉæJõ©eh ÉæàÑfi ¿Éª∏°S Éj ∑Ghô°Th ¬àfG ∂∏ãŸ

second last art@alwatannews.net


ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

(CAWN 630) :π«é°ùàdG ºbQ

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

last@alwatannews.net

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

QOÉ```æH

äGôeÉ`°ùe

…hÉbô°ûdG »∏Y

ΩÉ``°ùÑdG ódÉ``N albassamk@hotmail.com

aalsharqawi@alwatannews.net

í°üdG AÉØàNG

ÖëdG øe A»°T ≈∏Y Ö∏≤dG ô£Y hCG êQÉîdG ≈∏Y πNGódG IBGôe áeÉ°ùàH’G âfÉc ¿EG .¬LƒdG ácôH ?øjôNB’G √ƒLh »a ÉæàÑëe Éæ°ùµY hCG É檰ùàHG ÉæfEG ƒd ô°ùîf GPÉe .ø«©ªLCG ¢SÉædG ≈∏Y ΩÓ°ùdG Gƒ°ûaG óªëe º«¶©dG »ÑædG Éæd ∫Éb ’ h ?±ô©f ’ øeh ±ô©f øe ≈∏Y ΩÓ°ùdÉH Éæªb ƒd ô°ùîf GPÉe .AGƒ¡dGh Qƒ«£dGh QÉëÑdGh Aɪ°ùdGh ¢VQC’G ≈∏Y ΩÓ°ùdÉH Éæªb ¿G ô«°V hCG πª©dG »a ,∫ÉÑ≤à°S’G Gòg ¿Éc AGƒ°S ,ÖëH øjôNB’G ∫ÉÑ≤à°SG øe á«dÉîdG á«fÉ°ùfE’G ÉæàbÓ©d »£©j …òdG ƒg ´QÉ°ûdG »a hCG â«ÑdG »a Éfô¡XCG ÉæfEG ƒd ô°ùîf GPÉe .»fÉ°ùfE’G Égó©H ,ídÉ°üªdG hCG ÖFGƒ°ûdG .Éæ«∏Y º∏°S øªH ÉæÑMQh áeÉàdG IhÉØëdG ≈dG π°üj ¿G »©«Ñ£dG øe Ö∏≤dG øe QOÉ°üdG ¥OÉ°üdG AÉYódG ∫ƒ˘˘≤˘J ɢ˘ª˘c hCG ᢢ«˘dɢ˘Y ᢢ«˘°ù«˘˘Wɢ˘æ˘ ¨˘ e π˘˘ª˘ ë˘ j ¥Oɢ˘°U Ö∏˘˘b π˘˘c ¿’ ,Ö∏˘˘≤˘ dG ábÉW ø«H á©eÉédG Ió«MƒdG GôcÉ°ûàdG »g Ö∏≤dG GôcÉ°ûJ ¿G ᪵ëdG ô«Z É¡Jƒb óe ≈∏Y ≈∏Y IQOÉ≤dG GôcÉ°ûàdG »gh Aɪ°ùdG ábÉWh ¢VQC’G QƒæH á∏°üàe É¡fC’ ,á«°VQC’G ¢ù«jÉ≤ªdG ÉgóëJ ’ äÉaÉ°ùe ≈dG á«FôªdG º¡jódGƒdh ôª©dG ∫ƒ£H ÉæFÉbó°UC’ Éæ«YO ÉæfEG ƒd ô°ùîf GPÉe .Aɪ°ùdG .º¡YOƒf ÉeóæY áë°üdÉH ɪe »°ùbG ¿ƒµJ ób ÜQÉéàH Ghôe ,GQɨ°U GƒfÉc É°†jCG ºg QÉѵdG √ò˘˘g π˘˘ã˘ ª˘ H ô˘˘ª˘ J º˘˘d »˘˘à˘ dG ɢ˘æ˘ dƒ˘˘≤˘ Y √Qƒ˘˘°üà˘˘J ɢ˘ª˘ e Ö©˘˘°UCG ó˘˘bh ¿ƒ˘˘dƒ˘˘≤˘ j ƒd ô°ùîf GPÉe .᪵M QÉѵdG / Iójóe IÉ«M á°UÓN QÉѵdG .ÜQÉéàdG ó«cCÉJ ≈∏Y ád’O .¬°SCGQ Éæ∏Ñb h ÉæeÉeCG ôªj ô«Ñc πc ÉæeôàMG ÉæfEG .ΩGôàM’G .IAGôÑdG ≈æ©e ádƒØ£dG ∫ɪéH Éfôcòj ôªãdG ,AÉæ¨dG øY ∞µj ’ …òdG ôFÉ£dG »g ádƒØ£dG IÉØM ¬∏Nóf Éæcôàj …òdG ô¡ædG ,∞jôîdG ó©H ™«HôdG IOƒ©Hh IÉ«ëdG .¢SCGôdG …ô°SÉM ¬JÉNR âëJ ô«°ùdÉH Éæjô¨j …òdG ô£ªdG »g ,ÉjGôYh ?áªMôdG ≈dG êÉàëjh ô«¨°U ƒg Ée πc ÉæªMQ ÉæfEG ƒd ô°ùîf GPÉe ™ªàéªdG áZÉ«°U IOÉYCG ≈∏Y øjQOÉb ¿ƒµæ°S ..∑GP πµH Éæªb ¿EG ∂∏ªj áÑëªdG ∂∏ªj øe ¿’ .ójôf …òdG âbƒdG »ah ójôf …òdG πµ°ûdÉH »àdG ádÉëdG »a ¿ƒµj ¿G ∂∏ªj ô««¨àdG ábÉW ∂∏ªj øeh ,ô««¨àdG ábÉW …òdG πª©dGh ´QÉ°ûdGh â«ÑdG »a ô«î∏d ÓYÉa .¿ƒµj ¿G É¡«a º∏ëj É°†jCG ¬eÓMCG ¿’ / ΩƒædG »a §¨j ƒgh ≈àM ô«î∏d ÓYÉa ,¬«dEG »ªàæj .™bGƒdG »a ≥≤ëàj ±ƒ°Sh ô«îdÉH º∏MG ∫ƒbCG .ô«îdG π©ØH áéLóe .ÉæjOÉjCG Qƒ«W ≥∏£æd .ÉæahôM øe ÖëdG Ωƒ«Z ≥∏£æd .ÉæMGhQCG øe ÖëdG äGôée ≥∏£æd .kÉfÉ°ùfEG ¿ƒµj ¿CG ¿É°ùfEÓd øµªj √óMh ÖëdÉH

áWô`°ûdG AÉYóà`°SG !IQÉé«```°S π`LCG øe :(…CG »H ƒj) - ¿óæd

øe Iƒb â«Yóà°SÉa ,áfÉM »a IQÉé«°S »fÉ£jôH πLQ π©°TCG .¬dÉ≤àY’ áWô°ûdG ¿ÉZƒa ¿ƒL ¿CG á«fÉ£jôÑdG ''πjÉe »∏jGO'' áØ«ë°U äôcPh øµd ,áfÉëdG »a √OƒLh AÉæKCG ⫵jôc äÉjQÉÑe ógÉ°ûj ¿CG OGQCG ᢩ˘Hɢà˘e GhOGQCG º˘¡˘fC’ ∂dò˘H ¬˘d Gƒ˘ë˘ª˘°ùj º˘d ø˘jô˘NB’G ø˘FɢHõ˘˘dG ¿ƒfÉ≤dG ºZQ ,kÉLÉéàMG ¬JQÉé«°S π©°TCÉa ..Ωó≤dG Iôµd äÉjQÉÑe .ø«NóàdG ™æªH áfÉëdG »a ø«∏eÉ©dG Ö∏W óæY ∫hõædG ¿ÉZƒa ¢†aQ ɪdh ,áWô°ûdG AÉYóà°S’ ÇQGƒ£dG QR ¢ùѵH GƒeÉb ,¬JQÉé«°S AÉØWEGh .Égô°UÉæY øe 6 áfÉëdG ≈dEG ´ô¡a »©æe ≈∏Y kÉLÉéàMG »JQÉé«°S π©°TCG ¿CG äQôb'' ¿ÉZƒa ∫Ébh »æfCG âÑLCÉa ,´ƒæªe ∂dP ¿EG »d π«≤a ,IGQÉѪdG IógÉ°ûe øe áWô˘°T ∫ɢLQ 6 `H GPEGh ,á˘eƒ˘µ˘ë˘dG ô˘eGhCG ò˘«˘ Ø˘ æ˘ J ø˘˘e ⫢˘Ø˘ à˘ cG .''áfÉëdG ¿ƒªëà≤j π«∏¡à∏d áfÉëdG êQÉN ™ªéJ kGô«Ñc kGó°ûM ¿CG ¿ÉZƒa ±É°VCGh .''kɵ밆e ôeC’G äóLh áWô°ûdG ≈àM'' ,¬d

zRôàjhQ{ π«∏îdG áæjóe Üôb º°SƒªdG ájGóH »a ¿ƒàjõdG »æL »a πª©J á«æ«£°ù∏a Ió«°S

áãdÉãdG »a ¢Shô©dGh á©HÉ°ùdG »a ¢ùjô©dG ..∑hôÑe kÉ≤ah ,ô°ûY ᢰùeɢî˘dG ¿hO ¿ƒ˘Lhõ˘à˘j ,ø˘«˘«˘fɢ¨˘aC’G ∫É˘Ø˘WC’G ºeCÓd á©Hɢà˘dG ∞˘«˘°ù«˘fƒ˘«˘dG á˘ª˘¶˘æ˘e ió˘d á˘ã˘jó˘M äɢfɢ«˘Ñ˘d .IóëàªdG Iô˘«˘NC’G äGƒ˘æ˘°ùdG ∫Ó˘N ô˘≤˘Ø˘dG ¿CG ≈˘∏˘Y π˘˘«˘ dO ó˘˘Lƒ˘˘jh Qɢª˘YC’G §˘°Sƒ˘à˘e »˘a ô˘ã˘cCG ¢VÉ˘Ø˘î˘fG ≈˘˘dEG iOCG ,ᢢ«˘ °Vɢ˘ª˘ dG äÉ°SQɪªdG √òg ôÑéJh .≥WÉæªdG ¢†©H »a êGhõdG ä’ÉM ¿EG ∞˘æ˘©˘ ∏˘ d Iɢ˘à˘ Ø˘ dG ¢Vô˘˘©˘ j ó˘˘b ,¢ùFɢ˘H •É˘˘HQ ≈˘˘∏˘ Y ,êGhRC’G .âehÉb ᢢjó˘˘g √Qɢ˘Ñ˘ à˘ Yɢ˘H ,ô˘˘eC’G Gò˘˘g ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘æ˘ °o S ó˘˘ dGh Ωó˘˘ bCGh .IóMGƒH ÖZôJh ,äÉæH …CG ÖéæJ ºd »àdG ,''᪫¡a'' ¬à≤«≤°ûd GôeCG ,≈dhC’G áLQódG øe AÉHôbC’G ø«H êGhõdG ó©jh Gòg ¿CG π°†aC’G øe ¬fCG äÓFÉ©dG ó≤à©J PEG ,¿Éà°ùfɨaCG »a É©FÉ°T ¿É°û«©J ø«à∏FÉ©dG ¿CG ôcòjh .º¡FÉÑ°ùfCÉH áaô©e ≈∏Y Gƒfƒµj .™°VGƒàªdG »æµ°ùdG ™ªéªdG ¢ùØf »a ,∫ƒHÉc »a

:¿G ¿G »°S - ∫ƒHÉc

Gòg É¡àHƒ£N á∏ØM øY ''ΩÉæ°o S'' á∏Ø£dG â∏Ä°S ÉeóæY É¡FGOôH ÖYÓàJ äòNCGh ,ô«HÉ©J ájCG øe É¡¡Lh ÓN ,∞«°üdG É¡fC’ πH ,É¡∏éN ÖÑ°ùH ¢ù«d øµdh ,⪰üdÉH âHÉLCGh »ÑgòdG áKÓK ôª©dG øe ≠∏ÑJ »¡a ,kGô«ãc ΩÓµdG ™«£à°ùJ ’ âdGR Ée !ΩGƒYCG ɢ¡˘à˘ª˘Y ø˘H’ ΩÉ˘æ˘°o S á˘Ñ˘£˘N âª˘J ,¿Gô˘jõ˘M/ƒ˘«˘fƒ˘j »˘˘Ø˘ a .ɪgAÉHBG √ó≤Y •ÉHôH ,ΩGƒYCG á©Ñ°S ôª©dG øe ≠dÉÑdG ,''º«©f'' ¿EÉa ,á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤ëdG äÉYɪLh áeƒµëdG Oƒ¡L ºZQh á°UÉN ,ádhódG √òg »a ø«ªFÉb ’GR Ée ∫ÉØWC’G êGhRh áÑ£N øe á«ØjôdG AGõLC’G »ah áØ≤ãªdG ô«Z ô°SC’Gh AGô≤ØdG ø«H .ádhódG øe áFɪdG »a 16 ÜQÉ≤j Ée ¿CG ¢SôH óà«°Tƒ°SC’G äôcPh

É«fÉ£jôÑH k’óL ô«ãj ôªîdG ™«H øe ø«ª∏°ùªdG ∫ɪ©dG AÉØYEG :âf.á«Hô©dG - »HO

kÉ°üî°T 16 πà≤j »fÉà°ùcÉH ¬«àæHGh ¬àLhR πà≤ªd Gk QCÉK :(Ü ± CG) - ¿Éàdƒe

ó«H 2006 »a √ÉàæHGh ¬àLhR â∏àb kÉ«fÉà°ùcÉH ¿CG áWô°ûdG äOÉaCG ™e óªY ÉeóæY ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f »a ø¡∏à≤ªd º≤àfG ,√ô¡°U á∏FÉY º¡æ«Hh ,á°ùaÉæªdG á∏FÉ©dG øe kÉ°üî°T 16 πàb ≈dEG ø«ë∏°ùªdG ¬bÉaQ ¬˘˘Fɢ˘cô˘˘°T ø˘˘e Oó˘˘Y ᢢ≤˘ aô˘˘H ¿É˘˘c …ò˘˘dG π˘˘Lô˘˘dG º˘˘ Lɢ˘ gh .∫ɢ˘ Ø˘ ˘WCG §˘°Sh ,¿É˘à˘dƒ˘e »˘a ᢩ˘ª˘à˘é˘ª˘dG √ô˘¡˘°U á˘∏˘FɢY ∫õ˘æ˘e ,ø˘«˘ë˘∏˘°ùª˘dG .ô£ØdG ó«Y áÑ°SÉæªH 14 πàb .»∏FÉY ´Gõf ¬fCG'' QÉàNG óÑY ï«°T §HÉ°†dG í°VhCGh ¿É°üî°T »aƒJh .''QÉædG ¿ƒë∏°ùe íàa ¿CG ó©H QƒØdG ≈∏Y kÉ°üî°T ìhôéH áKÓK Ö«°UCGh ɪ¡MhôéH øjôKCÉàe ≈Ø°ûà°ùªdG »a ¿GôNBG .Iô£N ∞bh øe øµªàJ ºd É¡æµd çOÉëdG ¿Éµe ≈dEG áWô°ûdG âYôgh »∏FÉY ´Gõf ôKEG πà≤dG á«∏ªY »JCÉJh .§HÉ°†dG ôbCG ɪc ,πà≤dG á«∏ªY .2006 ΩÉ©∏d Oƒ©j øeh ƒà∏d âLhõJ »àdG ¬àæHG øe ÜC’G Ö∏W ,IôàØdG ∂∏J »ah ∂dP ≈∏Y â°VôàYG ô¡°üdG á∏FÉY øµd .¬dõæe »a ɪ«≤j ¿CG √ô¡°U ɪc ,√ó«ØMh ¬àLhRh ¬«àæHG â∏àbh ódGƒdG ∫õæe âªLÉgh ∞æ©H .»Wô°ûdG ihQ á∏FÉY ≥ëH ádGó©dG ≥«Ñ£J ´ƒéتdG ódGƒdG Qôb ,áæ°S ó©Hh .∫ÉØWCG áKÓKh AÉ°ùf ™HQCG º¡æ«H kÉ°üî°T 16 πà≤a √ô¡°U ô°ûædGh áYÉÑ£∏d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG ‘ ™Ñ£J

’'' ∫ƒ≤j …òdG QÉ©°ûdG ¿CG Qɨ°U øëfh Éæ¶ØM πH Éæª∏©J …òdG ƒgh É«fódG Oƒ°ùj ±ƒ°S …òdG ƒg 'í«ë°üdG ’EG í°üj ?çóM …òdG GPÉe øµdh .πªLCGh π°†aCG IÉ«ëdG π©é«°S ø˘˘«˘æ˘°ùdG äGô˘˘°ûY Üɢ˘£˘î˘dGh Qɢ˘©˘°ûdG Gò˘˘¡˘H ƒ˘˘¡˘∏˘ f ɢ˘æ˘ «˘ ≤˘ H ƒg ¢ùµ©dG ¿G Éæd âÑãJ É«fódGh ïjQÉàdGh çGóMC’G âfÉc ɪæ«H .CÉ£îdG hCG í«ë°üdG ô«Z ’EG í°üj ’ ¬fGh í«ë°üdG ΩÓMC’Gh ΩÉghC’Gh ÜQÉéàdGh ôª©dG Gòg ó©H ÉæØ°ûàcG ’h ≈≤Ñj …òdG ƒgh íéæj …òdG ƒgh Oƒ°ùj …òdG ƒg CÉ£îdG ¿CG .kÉ°†jCG ô«¨àj QɵaC’G »a É¡dÉeBG É¡«a ¢SÉædG âHÉN »àdG á°SÉ«°ùdG øªa äÉHÓ≤f’Gh áÑFÉîdG äÉjQƒ¡ªédGh IóMƒdG ΩÉghCGh á«eƒ≤dG Éæch .¢SCÉ«dGh IQGôªdG øe ójõªdG iƒ°S Éæd Ö∏éJ ºd á°ùFÉÑdG ¿ƒ∏àëj ÉfDhGóYCG ɪæ«H Ö«HCG πJ »a Iƒ¡≤dG Üô°T øY ™ª°ùf ™e OOôf ÉæMQh .á«Hô©dG Éæ«°VGQCG øe ô«ãµdGh ø«£°ù∏a πc AÉL ≈àM í«ë°üdG ’EG í°üj ’ ¬fCG IôµæªdG ºFGõ¡dG ∂∏J AGQh ÖFÉ°üeh ∫ÓàMG AGQh ∫ÓàMG ’EG ±ô©f ’ …òdG Ωƒ«dG .Égô«Zh ∫Éeƒ°üdGh ¿ÉæÑdh ¿GOƒ°ùdGh ¥Gô©dG »a ÖFÉ°üe ᢢ«˘Hô˘˘©˘dG ∫ɢ˘«˘ LC’G ø˘˘eh »˘˘∏˘ «˘ L Aɢ˘æ˘ HCG π˘˘ã˘ e ≈˘˘æ˘ ª˘ JCG âæ˘˘c »ææµdh ,kÉeƒj »JCÉj ±ƒ°S í°üdG ¿CG ∫ƒbCGh ∫AÉØJCG ¿CG iôNC’G …òdG ƒgh kɪFGO ô°üàæj …òdG ƒg §∏¨dG ¿CÉH CÉLÉaCG Ωƒj πc .ÉæaƒfCG ºZQ kÉë«ë°U íÑ°üj …òdG ƒgh ôãµjh ójõj »a ¿Éc kÓjƒW √Éfô¶àfG ɪdÉW …òdG í«ë°üdG ¢ù«dh á«°û«©ªdG ÉæJÉ«M QƒeCG πc »a πH §≤a á°SÉ«°ùdG ÉfÉjÉ°†b .Égô«Zh á«aÉ≤ãdGh á«YɪàL’Gh πH ÉæJÉ«M »a kGóMGh kÉë°U óéf ºdh äÉeÉfRhôdG äô«¨J á≤«≤ëdG »g ¿ƒµàd á∏«∏b ΩÉjCG »JCÉJ ºK Oƒ°ùJ áªcGôàe AÉ£NCG !ádƒ¡°S πµH ¢SÉædG É¡bó°üjh Gòg ™dÉ£«∏a ºFÉ°ûàe »æfCG Ωƒ«dG ÇQÉ≤dG Qƒ°üJ GPEGh ø˘˘ «˘ HGò˘˘ µ˘ dGh ø˘˘ «˘ Hɢ˘ °üæ˘˘ dGh ø˘˘ «˘ ≤˘ aɢ˘ æ˘ ª˘ dG ø˘˘ e π˘˘ Fɢ˘ ¡˘ dG º˘˘ µ˘ ˘dG øjòdGh ,A»°T πc ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj …òdG ºgô«Zh ø«eôéªdGh !§îdG ∫ƒW ≈∏Y í°U ºgQƒeCG »°ûªJ áë«ë°üdG AÉ«°TC’G πc âëe ájôë°S kÉ°üY ∑Éæg ¿CÉc ’ h §∏¨dG iƒ°S iôJ ’ ÉfóæY ô°ûÑdG Éæà∏©Lh ÉæJÉ«M øe .Égô°S »a ≈àM ¬æ∏©J ’h πH ¬ehÉ≤J ?ô¡¶j ¿CG í°üdG Gò¡d ¿BG ÉeCG

≥«°†dG »a kÉÑÑ°ùJ πbCG ΩÉ°ùbCG »a πª©dG ≈dEG É¡jód ø«∏eÉ©dG ºYO äó°üb É¡fCGh ,iPC’G hCG .iôNCG ÉjGƒf ájCG ¿hO ɢ˘¡˘fCɢH ɢ˘¡˘ eɢ˘¡˘ JG ≈˘˘∏˘ Y …ô˘˘Hõ˘˘æ˘ «˘ °S äOQh Qɢ˘°TCG ɢ˘eó˘˘æ˘Y ∫ƒ˘˘≤˘©˘e ô˘˘«˘ Z π˘˘µ˘ °ûH ±ô˘˘°üà˘˘J ≈˘˘dEG ¿hô˘˘£˘ °†«˘˘°S ø˘˘Fɢ˘ Hõ˘˘ dG ¿CG ≈˘˘ dEG ¢†©˘˘ Ñ˘ dG ¿É˘˘ ˘c ¿EG π˘˘ ˘jó˘˘ ˘H Rɢ˘ ˘¡˘ ˘L ó˘˘ ˘æ˘ ˘ Y ᢢ ˘Ñ˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ë˘ ˘ ª˘ ˘ dG ,kÉ≤F’ ôÑà©j ’ Gòg ¿CGh kɪ∏°ùe Ö°SÉëªdG ∑Éæg óLƒj ’h IôaGƒàe πFGóÑdG ¿EG ∫ƒ≤dÉH ø˘˘ ˘ e ∑ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ g ¿ƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ «˘ ˘ °S ¬˘˘ ˘ fEG PEG ,êô˘˘ ˘ M ø˘˘ ˘ e Ö°Sɢ˘ë˘ ª˘ dG ø˘˘Y ¿ƒ˘˘Hƒ˘˘æ˘ «˘ °S ø˘˘e ø˘˘«˘ Ø˘ Xƒ˘˘ª˘ dG .º∏°ùªdG

É¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ªdÉH iôNCG äÉYɪL Ωƒ≤J ¿CG äɢ˘ Yɢ˘ ª˘ Lh ¿É˘˘ jOCGh äɢ˘ «˘ æ˘ KEG ø˘˘ e º˘˘ g ø˘˘ ª˘ ˘e .''iôNCG ÉgQGôb øY …ôHõæ«°S ácô°T â©aGOh øe ºg É¡dɪY øe kGô«Ñc kGOóY ¿EG ∫ƒ≤dÉH πãe ∫ƒÑ≤d Ghô£°VG º¡æe ô«ãch ,ø«ª∏°ùªdG º˘˘ ¡˘ æ˘ µ˘ d ,º˘˘ ¡˘ JGAɢ˘ Ø˘ c º˘˘ ZQ ∞˘˘ Fɢ˘ Xƒ˘˘ dG √ò˘˘ g ΩGõàd’Gh πª©dG ≈dEG áLÉëdG ø«H ¿ƒbõªe º˘¡˘æ˘Y ∞˘˘«˘Ø˘î˘à˘dɢ˘H âeɢ˘b ∂dò˘˘d .…ó˘˘Fɢ˘≤˘©˘dG .º¡≤∏b ÜÉÑ°SCG ⪡ØJh Iɢ˘ ˘ YGô˘˘ ˘ ª˘ ˘ H ô˘˘ ˘ e’C G ᢢ ˘ cô˘˘ ˘ °ûdG â¡˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°Th ø¡∏jƒëJh ø¡∏ªM AÉæKCG πeGƒëdG äÓeÉ©dG

ô˘˘ ˘ Lɢ˘ ˘ à˘ ˘ ˘e ᢢ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°ù∏˘˘ ˘ ˘°S IQGOEG QGô˘˘ ˘ ˘b Qɢ˘ ˘ ˘KGC Aɢ˘Ø˘YEG ɢ˘«˘fɢ˘£˘jô˘˘H »˘˘a IQƒ˘˘¡˘°ûª˘˘dG …ô˘˘Hõ˘˘æ˘«˘ °S ™˘˘e π˘˘eɢ˘©˘à˘dG ᢢª˘¡˘e ø˘˘e ø˘˘«˘ª˘∏˘°ùª˘˘dG ɢ˘¡˘dɢ˘ª˘ Y k’óL ,…óFÉ≤©dG º¡eGõàd’ áé«àf QƒªîdG IQGOE’G â°Vô˘˘ ©˘ Jh ,ɢ˘ «˘ ˘fɢ˘ £˘ ˘jô˘˘ H »˘˘ a kɢ ˘©˘ ˘°SGh ídÉ°üd É¡JÉHÉëe'' iƒYóH Iójó°T äGOÉ≤àf’ ᢢ«˘≤˘H ø˘˘Y º˘˘¡˘dõ˘˘©˘d' Üɢ˘Ñ˘dG í˘˘à˘ah 'ø˘«˘ ª˘ ∏˘ °ùª˘˘dG .''º¡©ªàée äQó°UCG …ôHõæ«°S ôLÉàe IQGOEG âfÉch ¬˘˘ «˘ ˘a âØ˘˘ ˘YCG …Qɢ˘ ˘é˘ ˘dG ô˘˘ ˘¡˘ ˘°ûdG π˘˘ ˘FGhCG kGQGô˘˘ ˘b ≠jôØJ hCG ôªîdG ™«H øe ø«ª∏°ùªdG É¡dɪY ≈dEG ¿Éµe øe ¬∏≤f hCG ¬≤jOÉæ°U äÉjƒàëe .ôéàªdG ∞aQCG ≈∏Y ¬°VôY hCG ôNBG á°UÉN á°ù°SDƒe …ôHõæ«°S ácô°T ºZQh É¡«a ¿CG iôJ »àdG ø«fGƒ≤dG ø°S É¡≤M øeh á«dɪdG É¡ëdÉ°üeh ,É¡«a ø«∏eÉ©dG áë∏°üe ɢ˘ ¡˘ ˘fCG ’EG ,ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘Ñ˘ ˘dG ió˘˘ ª˘ ˘dG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘Y ᢢ ˘jQGOE’Gh É¡ØWÉ©J áé«àf Iójó°T äGOÉ≤àf’ â°Vô©J ¢†©H äQÉ°TCGh ,ø«ª∏°ùªdG øe É¡«ØXƒe ™e IÉHÉëe hCG ábôØàH Ωƒ≤J É¡fCG ≈dEG äÉ¡édG ¬˘˘Jó˘˘YCG ô˘˘jô˘˘≤˘J Ö°ù뢢H ,ø˘˘«˘ª˘ ∏˘ °ùª˘˘dG í˘˘dɢ˘°üd áØ«ë°U ¬Jô°ûfh »ª«ªàdG ∫ÉÑbEG á«aÉë°üdG .ájOƒ©°ùdG '¢VÉjôdG'' íàØj ácô°ûdG QGôb ¿EG ¿ƒ°Vô੪dG ∫Ébh ᢢ«˘≤˘H ø˘˘Y ø˘˘«˘ª˘∏˘ °ùª˘˘dG ∫ɢ˘ª˘ ©˘ dG ∫õ˘˘©˘ d' Üɢ˘Ñ˘ dG √òg πãe ∫ÓN øe ºgóYÉ°ùJh º¡©ªàée Gƒ∏°üØj ¿CGh º¡°ùØfCG Gƒ≤fô°ûj ¿CG äGQGô≤dG »˘˘fɢ˘£˘jô˘˘Ñ˘dG º˘˘¡˘©˘ª˘à˘é˘e ᢢ«˘≤˘H ø˘˘Y º˘˘¡˘ Jɢ˘«˘ M ≈dEG »dÉàdÉH …ODƒ«°S Gòg ¿EGh ,º¡H §«ëªdG

πbC’G ábQÉaC’Gh Üô©dG âfôàfE’G ≈∏Y kÉãëH :z¿EG ¿EG »°S{- ø«dôH

§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿Éµ°S ¿CG kGôNDƒe äô°ûf á°SGQO äô¡XCG ≈∏Y åëÑdG äÉcôëªd kÉeGóîà°SG πbC’G á«≤jôaC’G IQÉ≤dGh øe âjôLCG åëÑdG äÉ«∏ªY ôãcCG ¿CG ø«M »a ,âfôàfE’G .É«°SBG πZƒZ ,»ªdÉ©dG åëÑdG ∑ôëe ¿CG á°SGQódG âØ°ûch âfôàfE’G ≈∏Y åëÑdG äÉ«ª∏Y ∞°üf ƒëæH OôØfG Google, .»°VɪdG (ÜBG)¢ù£°ùZCG ô¡°T ∫ÓN ''Qƒµ°ùeƒc'' ácô°T É¡H âeÉb »àdG ,á°SGQódG äOÉaCGh äPƒëà°SG ᫵jôeC’G πZƒZ ácô°T ¿CG ,âfôàfE’G çÉëHC’ QÉ«∏e 61 øe ôãcCG ø«H øe åëH á«∏ªY QÉ«∏e 37 ƒëf ≈∏Y ∫ÓN Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e 750 ≈∏Y ójõj Ée É¡H ΩÉb á«∏ªY ᣰSGƒH åëÑdG äÉ«∏ªY ¿CG á°SGQódG âØ°ûch .ô¡°ûdG ∂dP iô˘Ñ˘c ™˘bGƒ˘e ô˘Ñ˘Y åë˘Ñ˘dG äɢ«˘∏˘ª˘Y kGô˘«˘ã˘c ¥ƒ˘Ø˘J π˘Zƒ˘Z ᢰùª˘N »˘dGƒ˘˘M ¿CG ᢢ°SGQó˘˘dG äó˘˘Lhh .ᢢ©˘ ª˘ à˘ é˘ e iô˘˘NCG ™bƒe ∫ÓN øe âªJ πZƒZ ∑ôëªd åëH á«∏ªY äGQÉ«∏e .''܃«Jƒj'' ƒjó«ØdG äÉØ∏e º°SÉ≤àd ácô°ûdG ™bGƒe ôãcCÉc »˘fɢã˘dG õ˘cô˘ª˘dG Yahoo ƒ˘gɢj â∏˘à˘MGh 8^5 â¨∏H äÉ«∏ªY Oó©H ,kÉeGóîà°SG âfôàfE’G ≈∏Y åëÑdG ¬°ûàjhO ™bƒe Égô°ûf »àdG ,á°SGQódG âØ°ûch .á«∏ªY QÉ«∏e πM »æ«°üdG ''Ωƒc ähO hójÉH'' ™bƒe ¿CG ,»fhôàµdE’G ¬∏«a QÉ«∏e 3^2 øe ôãcCG â¨∏H äÉ«∏ªY Oó©H áãdÉãdG áÑJôªdG »a äÉ«∏ªY Oó©H ,âaƒ°ShôµjÉe ™bGƒe ,¬à∏Jh .åëH á«∏ªY …Qƒ˘µ˘dG ''Ωƒ˘c ähO ô˘aɢf'' ™˘bƒ˘˘eh ,ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ Y Qɢ˘«˘ ∏˘ e 2^1 .á«∏ªY …QÉ«∏ªH ,»HƒæédG åëÑdG äÉ«∏ªY ôãcCG ¿EG ''Qƒµ°ùeƒc'' ácô°T âdÉbh ,ÇOÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG á≤£æe »a âfÉc ÉgDhGôLEG ºJ »àdG ¿ƒ«∏e 258 ΩÉb å«M ,óæ¡dGh ¿ÉHÉ«dGh ø«°üdG º°†J »àdG .åëH á«∏ªY QÉ«∏e 20^3 ò«ØæàH Ωóîà°ùe


business

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG QÉ©°SCG z»æjô`ë`H QÉæjO{

§ØædG QÉ©°SCG z»µjôeC’G Q’hódÉH{

ô©°ùdG Ò¨àdG -2.09

∫É`` ` ` ØbEG 78.81

ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

business@alwatannews.net

§`` `ØædG

¿ó©ŸG

9.695

ÖgP ΩGôL

17.938

ÚJÓÑdG ΩGôL

WTI ¢ùµÁÉf

-1.30

77.89

âfôH

-1.39

73.54

»HO

k’hGóJ ÌcC’G äÉcô°ûdG ádhGóàŸG º¡°SC’G ᫪c 1,415,196 392,982 208,500

0.176

á°†ØdG ΩGôL

155,425 144,000

ácô°ûdG ( $ ) Qɪãà°SÓd IóëàªdG á«é«∏îdG ¢SÉf ácô°T »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH ( $ ) ô«ª©à∏d è«∏îdG ácô°T

iôNC’G á«°ù«FôdG äÓª©dG πHÉ≤e »æjôëÑdG QÉæjódG ±ô°U ô©°S 1 2 3 4 5

‹GΰSG Q’hO

ÊÉHÉj øj

2.9651 1.1177 1.5689 2.2686

311.0492 117.2500 164.5838 237.9823

0.9411

…ô°ùjƒ°S ∂fôa »æ«dΰSG ¬«æL

hQƒ`` ` ` ` ` ` `j

»µjôeCG Q’hO

»æjôëH QÉæjO

3.151 1.1877 1.667 2.4107

1.3070 0.4927 0.6916 1

1.8899 0.7124 1 1.4460

2.6529 1 1.4037 2.0297

1 0.3770 0.5291 0.7651

98.72022

1

0.4148

0.5998

0.8420

0.3174

0.0095

1

0.0101

0.0042

0.0061

0.0085

0.0032

1

104.9036

1.063

0.4408

0.6374

0.8947

0.3373

á````````∏ª©dG »æjôëH QÉæjO »µjôeCG Q’hO hQƒ`` ` ` ` ` ` ` `j »æ«dΰSG ¬«æL …ô°ùjƒ°S ∂fôa ÊÉHÉj øj ‹GΰSG Q’hO

¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO Ió°UQCG Q’hO QÉ«∏e 64^7

ábóæØdGh AÉæÑdG OGƒeh äGQÉ≤©dG »a É¡°†©H

á«é«∏îdG ∫hódG Ió°UQCG Q’hO QÉ«∏e 163 á«æjôëÑdG ∑ƒæÑdÉH ÉHhQhCGh ᫵jôeC’Gh

áµ∏ªªdÉH ájQÉéàdG äÓé°ùdG ´ƒªée øe %36 øµ∏ªj ∫ɪYC’G äGó«°S :»fÉjõdG :…hóH ΩÉ°üY ` Öàc

:…hóH ΩÉ°üY - Öàc

∑ƒæÑdÉH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO äGOƒLƒe ´ƒªée ¿CG åjóM ôjô≤J ∞°ûc QÉ«∏e 64^76 á∏ªédÉH ™«ÑdG ±QÉ°üeh ájQÉéàdG hCG á«eÓ°SE’G AGƒ°S á«æjôëÑdG øY QOÉ°U åjóM ôjô≤J ¿Éch .…QÉédG ΩÉ©dG øe »fÉãdG ™HôdG ájÉ¡æH ∂dPh ,Q’hO ´É£b ∑ƒæH »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO äGOƒLƒe ¿CG ∞°ûc ób …õcôªdG øjôëÑdG ∂æH ,ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG »a Q’hO QÉ«∏e 9^56 ø«M »a ,Q’hO QÉ«∏e 52^49 `H Qó≤J á∏ªédG .á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG »a Q’hO QÉ«∏e 2^71 `H Qó≤J ɪæ«H ¢ùØf øY ÉHhQhCG ÜôZ ∫hO äGOƒLƒe ´ƒªée ¿CG øY kÉ°†jCG ôjô≤àdG ∞°ûc ɪc 57^59 ≠∏Ñj ó«°UôH á∏ªédG ∑ƒæH ø«H Ée ᪰ù≤e Q’hO QÉ«∏e 64^7 `H Qó≤J IôàØdG ∑ƒæÑdÉH Q’hO QÉ«∏e 2^44h ,ájQÉéàdG ∑ƒæÑdÉH Q’hO QÉ«∏e 4^65h ,Q’hO QÉ«∏e ¢ùØf øYh ∑ƒæÑdG √òg »a ᫵jôeC’G ∫hódG äGOƒLƒe â¨∏H ø«M »a ,á«eÓ°SE’G ájQÉéàdG ∑ƒæÑdÉH Q’hO QÉ«∏e 3^19 ó«°UôH ᪰ù≤e Q’hO QÉ«∏e 33^54 IôàØdG .á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdÉH Q’hO QÉ«∏e 1^34h á∏ªédG ±QÉ°üªH Q’hO QÉ«∏e 29^01h Ée ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ∑ƒ˘æ˘Ñ˘dɢH çÓ˘ã˘dG ≥˘WÉ˘æ˘ª˘dG √ò˘g Ió˘°UQCG ´ƒ˘ª˘é˘e Qó˘≤˘J ∂dò˘Hh áaÉ°VE’ÉH ájQÉéàdG hCG á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG »a AGƒ°S Q’hO QÉ«∏e 163 `dG RhÉéàj .á∏ªédG ´É£b ∑ƒæÑd

»fÉjõdG ¿ÉæaCG

IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ≈æÑe

äɢ˘ «˘ ˘Fɢ˘ °üME’G ô˘˘ NBG Ö°ùMh ¿CG ô˘˘ cò˘˘ j Oó©˘H ᢰUɢî˘dGh 2006 ᢢjɢ˘¡˘ f IQOɢ˘ °üdG ᢵ˘∏˘ª˘ª˘H IQOɢ˘°üdG ᢢjQɢ˘é˘ à˘ dG äÓ˘˘é˘ °ùdG äÓé°ù∏d »∏˘µ˘dG ´ƒ˘ª˘é˘ª˘dG ¿CG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG .kÓé°S 62^580 ≠∏H IQOÉ°üdG ájQÉéàdG

Iô˘à˘Ø˘ dG »˘˘a äô˘˘¡˘ X ɢ˘e ó˘˘M ≈˘˘dEG ᢢ∏˘ «˘ ∏˘ b äG󢫢°ù∏˘d äӢ颰ùc Iô˘e ∫hC’h Iô˘˘«˘ NC’G ,Aɢæ˘Ñ˘dG OGƒ˘e ™˘«˘Hh äGQɢ≤˘ ©˘ dG ∫ɢ˘é˘ e »˘˘a ¢Vƒ˘˘î˘ d kɢ jƒ˘˘b kɢ ¡˘ ˘Lƒ˘˘ J ∑ɢ˘ æ˘ ˘g ¿EG å«˘˘ M .''IójóédG ä’ÉéªdG √òg πãe äGó«°ùdG

√òg πã˘e Qƒ˘¡˘¶˘H ᢫˘ë˘°U Iô˘gɢX ô˘Ñ˘à˘©˘J ,É¡d ICGô˘ª˘dG ¢Vƒ˘Nh Ió˘jó˘é˘dG ä’É˘é˘ª˘dG ¢†©H ¿CG πgÉéàf ¿CG ™«£à°ùf ’ ÉæfCG ’EG Aɪ°SCÉH äÓé°S Oôée »g äÓé°ùdG √òg ÉeEG ƒ¡a »≤«≤ëdG πª©dG ÉeCG §≤a AÉ°ùf ôÑà©f ÉæfCG ’EG ,AÉHB’G hCG IƒNC’G hCG êGhRCÓd ¢SQɪjh ∫É©a ƒg ɪdÉW kÉë«ë°U πé°ùdG IQGRh äÉëjô°üJ ôNBG Ö°ùM ∂dPh ,•É°ûf ≈˘∏˘Y äõ˘cQ »˘à˘ dGh ,IQɢ˘é˘ à˘ dGh ᢢYɢ˘æ˘ °üdG É¡∏«©ØJ IQhô°V ≈∏Y äÓé°ù∏d É¡Øjô©J .''kÉjQÉéJ kÉWÉ°ûf π©ØdÉH ¢SQɪJ É¡fCG ≈∏Yh ∑ɢæ˘g ¿CG ø˘˘Y kɢ °†jCG »˘˘fɢ˘jõ˘˘dG âØ˘˘°ûch âfÉc ¿EGh kÉ°†jCG IójóédG äÓé°ùdG ¢†©H

∫ɢª˘YC’G äG󢫢°S á˘˘æ˘ é˘ d ᢢ°ù«˘˘FQ âdɢ˘b ¿É˘æ˘aCG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘YÉ˘æ˘°Uh IQɢé˘J á˘aô˘¨˘H :''ø˘Wƒ˘dG''`d ¢UɢN í˘jô˘°üJ »˘a »˘fɢjõ˘dG ∞˘µ˘©˘J »˘à˘dG Ió˘jó˘é˘dG äɢ«˘ Fɢ˘°üME’G ¿EG'' ¿CG øY âØ°ûc kÉ«dÉM áæé∏dG ÉgOGóYEG ≈∏Y % 36 øµ∏ªj øjôëÑdG »a ∫ɪYC’G äGó«°S IOƒLƒªdG ájQÉéàdG äÓé°ùdG á∏ªL øe .''øjôëÑdG áµ∏ªªH á˘Ñ˘ °ùæ˘˘dG √ò˘˘g ¿CG'' :»˘˘fɢ˘jõ˘˘dG âaɢ˘°VCGh ∂dP á∏˘∏˘©˘e ,kɢjƒ˘æ˘°S »˘Hɢé˘jEG π˘µ˘°ûH ó˘jõ˘J ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG »˘a ∫ɢª˘YC’G äG󢢫˘ °S ¢Vƒ˘˘î˘ H »˘°Vɢª˘dG »˘a ø˘µ˘J º˘d Ió˘jó˘L ä’ɢ˘é˘ ª˘ d ∫Éée πãe ,§≤a ∫ÉLôdG ≈∏Y ôµM iƒ°S øe ºgô«Zh ≠jôØàdGh π≤ædGh ä’hÉ≤ªdG ¿CG ≈˘˘ dEG Iô˘˘ «˘ ˘°ûe ,''iô˘˘ NC’G ä’ɢ˘ é˘ ˘ ª˘ ˘ dG QÉæjO 500 øe äÓé°ùdG Ωƒ°SQ ¢†«ØîJ ø¡æe ô«ãµdG ™é°Th óYÉ°S kGQÉæjO 20 ≈dEG kÉeó˘b »˘°†ª˘dGh ø˘¡˘à˘£˘°ûfCG π˘«˘é˘°ùJ ≈˘∏˘Y Qɪ°†e ¢Vƒîd Iô«ãc äGó«°ùd áÑ°ùædÉH .''¢UÉîdG πª©dG √ò˘˘g Ö∏˘˘ZCG ¿CG ≈˘˘dEG »˘˘ fɢ˘ jõ˘˘ dG äQɢ˘ °TCGh AGô°ûdGh ™«ÑdG ∫Éée »a õcôàJ äÓé°ùdG Qƒ˘¡˘X ≈˘∏˘Y Ió˘cDƒ˘e ,…Qɢé˘à˘dG π˘ª˘©˘ dG …CG ábÓY É¡d ICGôªdG øµJ ºd IójóL ä’Éée ábóæØdG ∫Éée »a ájQÉéJ äÓé°ùc É¡H IôgɶdG √òg ¿CG'' :áØ«°†e ,äÉeóîdGh

øjôëÑdG »a …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈∏Y Ö∏£dG ´ÉØJQG

ájô°üªdG áaGô°üdG äÉcô°ûH ¢Vhô©ªdG Iôahh

»æjôëÑdG áaGô°üdG ¥ƒ°S »a kÉXƒë∏e k’ÉÑbG ó¡°ûj …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG

Iô˘˘ah ¿CG ô˘˘°üe »˘˘ a ᢢ aGô˘˘ °U äɢ˘ cô˘˘ °T Üɢ˘ ë˘ ˘°UCG ó˘˘ cCGh ø«jô°üªdG êÉéë∏d ÉfÉæĪWG ≈£©j ∫ÉjôdG øe ¢Vhô©ªdG ≠dÉÑe â≤∏J ∑ƒæÑdG ¿EG PEG ,¬Ñ∏W óæY äÉeRCG ájCG OƒLh Ωó©H ΩɢjC’G ∫Ó˘N ,á˘aGô˘°üdG äɢ˘cô˘˘°T ø˘˘e ∫ɢ˘jô˘˘dG ø˘˘e Iô˘˘«˘ Ñ˘ c Ö∏£dG OGóà°TG ΩóY äÉcô°ûdG ∂∏J ÜÉë°UCG GõYh .á«°VɪdG ,ÜÉÑ°SCG IóY ≈dEG èëdG º°Sƒe Ωhób Üôb ºZQ ∫ÉjôdG ≈∏Y ’ ≈àM GôµÑe ¬JÉLÉ«àMG ô«HóàH ΩÉb øe ∑Éæg ¿CG É¡æe äÉcô°ûdG øe GOƒYh òNCG øe ∑Éægh ,á¶ëd ôNBG ≈dEG ô¶àæj »≤∏J ôNB’G ¢†©ÑdGh ᫪c …CÉHh âbh …CG »a ∫ÉjôdG OƒLƒH GQÉ°üàNG ,ájOƒ©°ùdG »a ø«∏eÉ©dG øe ¬jhP øe äÓjƒëJ .áaGô°üdG äÉcô°T hCG ∑ƒæÑdG ™e AGƒ°S äÓeÉ©J …C’

≈∏Y ∫ÉÑbE’G ºgÉ°S ɪc ,èëdG º°Sƒeh ¿É°†eQ ô¡°T »a ´ÉØJQG ºK øeh ∫ÉjôdG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR »a ,GôµÑe Iôª©dG ób âfÉc …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ¢VôY ácôM ¿EG å«M ,√ô©°S IOƒ˘Yh äGRɢLE’Gh ∞˘«˘°üdG º˘˘°Sƒ˘˘e Aɢ˘¡˘ à˘ fG 󢢩˘ H ⩢˘LGô˘˘J .ø«jOƒ©°ùdG ìÉ«°ùdG …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈∏Y Ö∏£dG ∑ôëJ ¬JGP ó«©°üdG ≈∏Yh ΩɢjC’G ∫Ó˘N á˘jô˘°üª˘dG á˘aGô˘°üdG äɢ˘cô˘˘°T äÓ˘˘eɢ˘©˘ J »˘˘a â≤∏J å«M ,»dÉëdG èëdG º°Sƒe Üôb ™e ÉæeGõJ ,á«°VɪdG ,êɢé˘ë˘dG hCG ø˘jô˘ª˘à˘©˘ª˘ dG ø˘˘e Iô˘˘«˘ ã˘ c äɢ˘Ñ˘ ∏˘ W äɢ˘cô˘˘°ûdG GOGó©à°SG ∫ÉjôdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc AGô°ûd ,á«MÉ«°S äÉcô°Th .èëdG º°Sƒªd

Ö°ùæH øjôëÑdG »a …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈∏Y Ö∏£dG ™ØJQG ó©dG ájGóH ™e ∂dPh % 60 ≈dEG 50 ø«H Ée âMhGôJ Iô«Ñc ´ÉØJQ’G ôªà°SG ¿CG ó©H ,èëdG á°†jôa AGOCG Üô≤d »dRÉæàdG RhÉéàJ ºd áÑ°ùæH ∑QÉѪdG ¿É°†eQ ájGóH òæe ∞«ØW πµ°ûH .ΩÉ©dG Gòg GôµÑe CGóH …òdG Iôª©dG º°Sƒªd áé«àf % 20 »a AÓ˘ª˘©˘dG äɢeó˘N ∫hDƒ˘°ùe »˘°Tƒ˘∏˘Ñ˘dG π˘«˘∏˘N í˘°VhCGh ájOÉ°üàb’G '' áØ«ë°üd øjôëÑdG »a áaGô°ü∏d ¿ƒf ácô°T ∫ɢ˘jô˘˘dG ´É˘˘Ø˘ JQG π˘˘ª˘ à˘ ë˘ ª˘ dG ø˘˘e ¬˘˘fCG , ¢ùeCG ''ᢢjOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ´ÉØJQ’G Gòg ¿CG Gó«Øe ,IOóëe ¢ù«jÉ≤e øª°V …Oƒ©°ùdG AÉæKCG …Oƒ©°ùdG ∫Éjô∏d ø««æjôëÑdG øe ô«ãµdG áLÉM ¬ÑÑ°S ∫ÉjôdG ≈∏Y ô«ÑµdG Ö∏£dG ≈dEG Éëª∏e ,èëdG á°†jôa AGOCG å«M ,Iôª©dG º°Sƒe ∫ÓN ø««æjôëÑdG πÑb øe …Oƒ©°ùdG ô˘eC’G ,Ωɢ©˘dG Gò˘g Iô˘ª˘©˘dG AGOC’ ø˘«˘«˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ±’BG ¬˘Lƒ˘J .∫ÉjôdG ≈∏Y Ö∏£dG ´ÉØJQG ≈∏Y Éjƒb Gô°TDƒe »£©j …òdG ¿CG ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG »˘˘a ᢢaGô˘˘°üdG ¥ƒ˘˘°S »˘˘a QOɢ˘°üe äô˘˘cPh IôàØdG ∫ÓN ™°SGh ¥É£f ≈∏Y äÉHQÉ°†ªd â°Vô©J ¥ƒ°ùdG ᢢ∏˘ ª˘ ©˘ dG Qɢ˘é˘ ˘J ø˘˘ e Oó˘˘ Y Oƒ˘˘ Lh ≈˘˘ dEG ᢢ aɢ˘ °VEG ,Iô˘˘ «˘ ˘NC’G ôKCG …òdG ô˘eC’G ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG »˘a ø˘«˘jô˘°üª˘dGh ø˘«˘jOƒ˘©˘°ùdG ∫ɢM ø˘µ˘ª˘ª˘dG ø˘˘e å«˘˘M ,ᢢaGô˘˘°üdG ¥ƒ˘˘°S ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘e ɢ˘Yƒ˘˘f ∂dPh ,AGOƒ°S ¥ƒ°S Qƒ¡X ¬«∏Y ƒg ɪc ™°VƒdG QGôªà°SG »bGô©dG QÉæjódG QÉ©°SCG ´ÉØJQG øe É≤HÉ°S çóM ɪH áfQÉ≤e √òg ∫hGóJ ïjQÉJ »a ¥ÓWE’G ≈∏Y ¬JÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≈dEG äó¡°Th .QÉéàdG A’Dƒg ÖÑ°ùH øjôëÑdG ¥Gƒ°SCG »a á∏ª©dG kGô«Ñc k’ÉÑbEG ∑QÉѪdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN áaGô°üdG äÉcô°T √òg ÜÉë°UCG ¢†©H Qób å«M ,ó«©dG ÜGôàbG ™e ¬JhQP ≠∏H % 50 ¥ƒ˘Ø˘j ɢª˘H äÓ˘ª˘©˘dG ≈˘∏˘ Y Ö∏˘˘£˘ dG IOɢ˘jR äɢ˘cô˘˘°ûdG .ájOÉ©dG ΩÉjC’ÉH áfQÉ≤e Ö∏£dG ¿CG ,áaGô°üdG äÉcô°T »dhDƒ°ùe øe OóY ócCGh kÉjƒæ°S % 30 áÑ°ùæH Qó≤jh ôªà°ùe ´ÉØJQG »a äÓª©dG ≈∏Y ɢgó˘¡˘°ûJ »˘à˘dG ᢫˘fGô˘ª˘©˘dGh á˘jOɢ°üà˘b’G ᢰ†¡˘˘æ˘ dG ÖÑ˘˘°ùH ᫢ª˘dɢ©˘dG äɢcô˘°ûdG ø˘e ó˘j󢩢dG ɢ¡˘Hɢ£˘≤˘à˘°SGh á˘jOƒ˘©˘°ùdG OÉ«YC’Gh ¿É°†eQ ô¡°T ¿CG ≈dEG ø«àa’ ,IóaGƒdG ádɪ©dGh ∫ÉjôdG ≈∏Y á°UÉN ,äÓª©dG ≈∏Y kGô«Ñc k’ÉÑbEG ¿Gó¡°ûj ∫ÉÑbE’G ÖfÉL ≈dEG ,Iôª©dG AGOC’ ÜÉgòdG ÖÑ°ùH …Oƒ©°ùdG ÖÑ˘°ùH á˘jƒ˘«˘ °SB’Gh ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG ∫hó˘˘dG ¢†©˘˘H äÓ˘˘ª˘ Y ≈˘˘∏˘ Y .ó«©dG áÑ°SÉæªH º¡jhòd ø«ª«≤ªdG äÓjƒëJ ,øjôªà©ªdG OGóYCG IOÉjR ¿CG ,áaGô°üdG ƒdhDƒ°ùe iôjh ,∫ɢjô˘dG ô˘©˘°S ´É˘Ø˘JQG ÜÉ˘Ñ˘°SCG ó˘MCG Iô˘ª˘©˘dG º˘°Sƒ˘˘e ᢢjGó˘˘Hh ɪFGO ¿ƒµJ ∫ÉjôdG ±ô°U ô©°S ´ÉØJQG IhQP ¿CG ≈dEG øjô«°ûe

á«dɪdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S »a ∫hGóà∏d ójóL Ωɶf :ájOƒ©°ùdG ô˘°ù«˘H ô˘eGhC’G ∫ɢNOE’ ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘∏˘d »˘aɢµ˘dG âbƒ˘˘dGh ∫hGóJ Ωɶf ≥«Ñ£àd á«dÉ≤àf’G á∏MôªdG ™e ádƒ¡°Sh á˘KÓ˘ã˘dG ΩɢjC’G ∫Ó˘N º˘à˘«˘°S ¬˘fCG ≈˘dEG á˘aɢ°VEG ,ó˘jó˘˘é˘ dG äGP ô˘eGhC’G ò˘«˘Ø˘æ˘Jh ∫ƒ˘Ñ˘b Ωɢ¶˘ æ˘ dG ≥˘˘«˘ Ñ˘ £˘ à˘ d ≈˘˘dhC’G ôeGhC’G ∫ÉÑ≤à°SG CGóÑj ɪ«a ,§≤a óMGh Ωƒ«d á«MÓ°üdG 23 AÉKÓãdG Ωƒj øe kGQÉÑàYG Ωƒj øe ôãcCG á«MÓ°U äGP .…QÉédG (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG

AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dɢch ¬˘˘Jô˘˘°ûf ¿É˘˘«˘ H »˘˘a ''∫hGó˘˘J'' âaɢ˘°VCGh ∫hGó˘à˘dG Iô˘à˘a ¿CG ø˘«˘æ˘K’G Ωƒ˘«˘dG ᢫˘ª˘°Sô˘dG ᢢjOƒ˘˘©˘ °ùdG kÉMÉÑ°U 11 áYÉ°ùdG øe CGóÑJ å«M ô«¨àJ ød ᫪°SôdG ∫ÉÑ≤à°SG ¿EG ''∫hGóJ'' âdÉbh .Gô°üY 30:3 áYÉ°ùdG ≈àM ´ƒÑ°SC’G øe AÉKÓãdG Ωƒj øe ∂dP ó©H ôeGhC’G äÉÑ∏W .kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG óæY OÉ੪dÉc ¿ƒµ«°S ΩOÉ≤dG á°UôØdG áMÉJE’ Gòg á«dɪdG ¥ƒ°ùdG IQGOEG QGôb »JCÉjh

:(…CG »H ƒj) ` ¢VÉjôdG

¢ùeCG ''∫hGó˘J'' á˘jOƒ˘˘©˘ °ùdG ᢢ«˘ dɢ˘ª˘ dG ¥ƒ˘˘°ùdG âæ˘˘∏˘ YCG ∫hGó˘à˘∏˘d ó˘jó˘L Ωɢ¶˘f ∫Ó˘MEɢH Ωƒ˘≤˘ à˘ °S ɢ˘¡˘ fCG ø˘˘«˘ æ˘ K’G áYÉ°ùdG øe kGQÉÑàYG ìÉààa’G πÑb Ée Iôàa »a ¬∏«¨°ûJh óMC’Gh âÑ°ùdG'' §≤a ΩÉjCG áKÓK Ióªdh ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG .ô£ØdG ó«Y IRÉLEG ó©H Ωƒj ∫hCG øe kGQÉÑàYG ''ø«æK’Gh

ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ‘ äÓjƒëàdG ¢VÉØîfG

ÖfÉLC’G ∫ɪ©dG äÓjƒëJ ¢VÉØîfG ∫ÉjQ QÉ«∏e 54^7 ≈dEG ájOƒ©°ùdG »a :(…CG »H ƒj) ` ¢VÉjôdG

äÓ˘jƒ˘ë˘J á˘ª˘«˘b ¿CG ø˘«˘æ˘K’G ¢ùeCG …Oƒ˘©˘°ùdG »˘Hô˘©˘dG ó˘≤˘ æ˘ dG ᢢ°ù°SDƒ˘ e âæ˘˘∏˘ YCG 67^8 øe â°†ØîfG ºdÉ©dG ∫hO ≈dEG áµ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdG ÖfÉLC’G ø«∏eÉ©dG .»°VɪdG ΩÉ©dG QÉ«∏e 54^7 ≈dEG 1994 ΩÉY »a ∫ÉjQ QÉ«∏e ¢ùeCG ´Rh ¿É«H »a ø«©HQC’Gh ådÉãdG …ƒæ°ùdG Égôjô≤J »a á°ù°SDƒªdG âë°VhCGh ≈dEG 1985 ΩÉ©dG øe ájOƒ©°ùdG »a ø«ª«≤ªdG ádɪ©dG äÓjƒëJ äÉgÉéJG ähÉØJ'' 18^8 øe kÉ«éjQóJ kÉYÉØJQG äó¡°T 1994h 1985 Iôàa ¿CG áë°Vƒe ,''»°VɪdG ΩÉ©dG ¢UÉîdG ´É£≤∏d »∏ëªdG èJÉædG øe %10 ¬àÑ°ùf Ée hCG ,1985 ΩÉY »a ∫ÉjQ QÉ«∏e .1994 ΩÉY »a kGQÉ«∏e 67^8 â¨∏H ¿CG ≈dEG ájQÉédG QÉ©°SC’ÉH OɪàYG ¢VÉØîfG ≈∏Y kGô°TDƒe ó©J äÉ«£©ªdG √òg ¿EG ó≤ædG á°ù°SDƒe âdÉbh ¢VÉØîf’G Gò˘g ≈˘∏˘Y ó˘Yɢ°Sh'' ÖfɢL’ C G ø˘«˘∏˘eɢ©˘dG ≈˘∏˘Y ɢ«˘Ñ˘°ùf ¢Uɢî˘dG ´É˘£˘≤˘dG äGAGôLE’Gh ÖfÉLC’G ø«∏eÉ©dG ´É°VhCG º«¶æàd ádhódG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G OQGƒªdG ᫪æJ ¥hóæ°U ôjƒ£Jh AÉ°ûfEGh ø«jOƒ©°ùdG π«gCÉJh IOƒ©°ù∏d IòîàªdG .''Oƒ¡édG √òg õjõ©àd ájô°ûÑdG ¬àÑ°ùf ɪH õé©dG »a ÉYÉØJQG ≥≤M äÓjƒëàdGh äÉeóîdG ÜÉ°ùM ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh â∏°Uh »àdGh %42 áÑ°ùæH äÉYƒaóªdG ´ÉØJQ’ áé«àf ,2005 ΩÉY ™e áfQÉ≤e %49^6 â©ØJQG ɪæ«H ,2005 ΩÉY »a ∫ÉjQ QÉ«∏e 178^7 ƒëæH áfQÉ≤e ∫ÉjQ QÉ«∏e 253^9 ´ÉØJQG ÖÑ°ùH ∫ÉjQ QÉ«∏e 21 ≈dEG π°üàd %13^8 áÑ°ùæH ø«eCÉàdGh øë°ûdG äÉYƒaóe áÑ°ùæH iôNC’G á«eƒµëdG äÉYƒaóªdG ´ÉØJQG ∂dòch ,á«©∏°ùdG äGOQGƒdG ᪫b .∫ÉjQ QÉ«∏e 93^7 ≠∏Ñàd %75^8 QÉ«∏e 48^1 »dGƒM ≠∏Ñàd %33^6 áÑ°ùæH ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉYƒaóe â©ØJQG ɪc êQÉN ø«jOƒ©°ù∏d áMÉ«°ùdGh á°SGQó∏d ôØ°ùdG äÉahô°üe ´ÉØJQG ™bƒJ ÖÑ°ùH ∫ÉjQ áÑ°ùæH ∫ÉjQ QÉ«∏e 36^5 ≈dEG §ØædG ´É£b äÉYƒaóe ´ÉØJQG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áµ∏ªªdG .∫ÉjQ QÉ«∏e 54^7 ≠∏Ñàd %4^3 áÑ°ùæH á°UÉîdG äÓjƒëàdG â©ØJQG ∂dòch ,%96 ΩÉ©dG »a ∫ÉjQ QÉ«∏e 54^5 ≈dEG â©ØJQG äÓ°üëàªdG ᪫b ¿EG á°ù°SDƒªdG âdÉbh πNO äÓ°üëàe â©ØJQG ø«M »a ,≥HÉ°ùdG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e %19^9 áÑ°ùæH »°VɪdG »a ø°ùëàdG É¡æe IóY ÜÉÑ°SCG áé«àf ∫ÉjQ QÉ«∏e 26 ≠∏Ñàd %39^7áÑ°ùæH Qɪãà°S’G »a Qɪãà°S’G IOÉjRh á«dhódG ¥Gƒ°SC’G »a á«dɪdG ∫ƒ°UC’G ≈∏Y óFÉ©dG QÉ©°SCG .∫ÉjQ 3^7 …hÉ°ùj Q’hódG .êQÉîdG


business

¥Gƒ°SCG 2

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

business@alwatannews.net

ájQÉŒ ácô°T 183 πé°ùj zøjôªãà°ùŸG{.. »°VÉŸG ȪàÑ°S ∫ÓN 1 AÉ˘Ø˘°T á˘cô˘°T ɢª˘g »˘æ˘jô˘ë˘H QÉ˘æ˘ jO ∞˘˘dCG 150 πª©J »æjôëH QÉæjO ∞dCG 100 ᪫≤H ájQÉ≤©dG

:ȎgĵdG OĻfi

á«é«JGΰSG è¡àæJ è«∏ÿG ¿GÒW zΩÉeC’G ¤EG ≥jô£dG{ πÑ≤à°ùŸG ƒëf ábÓ£f’G á∏MQ è«∏ÿG ¿GÒW ácô°T äCGóH '' áé«JGΰSG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ áZÉ«°U ó©H .ácô°û∏d á«é«JGΰSÉc '' ΩÉeC’G ¤EG ≥jô£dG øëf'':»égƒµdG Oƒªfi ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Éb ¿GÒ£dG ácô°T ¿ƒµJ ¿ÉH øjôëÑ∏d »æWh πbÉæc ácô°û∏d ójôf øe Éæ浓 »àdG πÑ°ùdG ‘ åëÑf øëfh á≤£æŸG ‘ á∏°†ØŸG .''á≤£æŸG ‘ π°†aC’G πbÉædG ¿ƒµæd ≥aC’G ™«°SƒJ ¢ù∏Û »ª°SQ ´ÉªàLG ¬°SDhôJ AÉæKCG '':»égƒµdG ±É°VCGh ≥«aƒà∏d É°†jCG ≈©°ùf øëf'' ¥ôÙÉH Égô≤e ‘ ácô°ûdG IQGOEG .''øjôëÑdG áµ∏ªŸ ájOÉ°üàb’G ᫪æàdGh è«∏ÿG ¿GÒW ÚH ∫OÉY ,»ë«eôdG ódÉN ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG á«≤H ´ÉªàL’G ô°†Mh ¢ù«FôdG ∂dP ‘ Éà ,è«∏ÿG ¿GÒW IQGOEGh ójDƒŸG óªfi ,ƒfÉc .øjôNBG ÚdƒÄ°ùeh ±Éf ¿Qƒ«H …ò«ØæàdG øe è«∏ÿG ¿GÒ£d á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿG ¢ù∏ÛG ¢Vô©à°SGh ™aQh É¡«ØXƒeh ácô°ûdG ôjƒ£Jh ,πbÉædG IAÉØc Ú°ù– å«M ∂dP ‘ Éà ,äGôFÉ£∏d ácô°ûdG É¡à©°Vh »àdG ÒjÉ©ŸG iƒà°ùe . ¿GÒ£dG •ƒ£N ‘ ô¶ædG IOÉYEG

¢ùµ˘˘ª˘ «˘ c ᢢcô˘˘°Th ,äGQɢ˘ ≤˘ ˘©˘ ˘dG AGô˘˘ °Th ™˘˘ «˘ ˘H ‘ ‘ πª©J »æjôëH QÉæjO ∞dCG 50 ᪫≤H ø°ûdƒeEG êÉàfE’ ™æ°üeh ,πFÉ°ùdG â∏Ø°SE’G áÄÑ©Jh ™«æ°üJ á˘cô˘°Th ,á˘fɢ°SôÿGh âæ˘˘ª˘ °S’G ᢢjƒ˘˘≤˘ à˘ d OGƒ˘˘e QÉæjO ∞dCG 100 ᪫≤H á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG ∑RÉ«f á˘Yƒ˘ªÛ ᢰ†Hɢb á˘cô˘°T ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y »˘æ˘ jô˘˘ë˘ H .äÉeóN hCG á«YÉæ°Uh ájQÉŒ äÉcô°T á«˘Ñ˘æ˘LC’G äɢcô˘°ûdG ´ô˘aCɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘a ɢeCG óફd ÉjófG êOG ƒØfG ácô°ûd ´ôa É¡ªgCG ¿Éµa º«ª°üJ ‘ ´ôØdG πª©jh ,á«ÑæLCG ácô°T »gh íØ°üJh ,âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ¢Vô©dG äÉëØ°U ∫É›h ,(âfÎf’G) á«dhódG äÉeƒ∏©ŸG áµÑ°T ™˘˘ bGƒŸG IQGOEG äɢ˘ eó˘˘ Nh ,¿Ó˘˘ YE’Gh ᢢ ˘jɢ˘ ˘Yó˘˘ ˘dG ó°Tôe Qó«M äGó«°S AÉcô°T ´ôah ,á«fhεdE’G Iõ¡LCG ∫É› ‘ äGQÉ°ûà°SG ‘ πª©j ,IOhóÙG IQGOEGh IQGOEG hQɢ°ûà˘°ùeh .ô˘Jƒ˘˘«˘ Ñ˘ ª˘ µ˘ dG è˘˘eGô˘˘Hh ´ôah ,á«≤jƒ°ùàdG äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤Jh ,∫ɪYCG ÚeCÉà∏d ᫵jôeC’G ¢ùjCG ácô°T ƒg ôNBG »ÑæLCG ÚeCÉàdG äÉcô°T ´hôa øY IQÉÑY ,øjôëÑdG ´ôa ≠æjójôJ É«°û«dCGh ,øjôëÑdG ‘ á∏eÉ©dG á«ÑæLC’G ÖJɢµ˘e ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y ó˘à˘ª˘ «˘ d âØ˘˘jGô˘˘H Êɢ˘Ñ˘ eƒ˘˘c .äÉcô°û∏d á«∏«ã“ ᢢcô˘˘°T âfɢ˘c äɢ˘cô˘˘°ûdG äɢ˘cô˘˘ °T º˘˘ gCG ø˘˘ eh êGhõ˘dG ÚJɢ°ùa ÒLCɢJh ™˘«˘Ñ˘ d ∫ɢ˘jhQ äGQɢ˘àfl OGÒà°SG ‘ πª©J »æjôëH QÉæjO ∞dCG 15 ᪫≤H OGÒà˘˘ °SGh ,Iõ˘˘ gÉ÷G ¢ùHÓŸG ™˘˘ «˘ ˘Hh ô˘˘ jó˘˘ ˘°üJh OGÒà°SGh ,ájhój §æ°Th ájòMCG ™«Hh ôjó°üJh Qƒ£©dGh á˘æ˘jõ˘dG äGô˘°†ë˘à˘°ùe ™˘«˘Hh ô˘jó˘°üJh ™˘˘«˘ Hh ô˘˘j󢢰üJh OGÒà˘˘°SGh ,π˘˘«˘ ª˘ é˘ à˘ dG OGƒ˘˘ eh ,äGQGƒ°ù°ùc’Gh á«°†ØdG äÉZƒ°üŸGh äÉëÑ°ùdG ∞˘˘ë˘ à˘ ˘dGh Qƒ˘˘ °üdG ™˘˘ «˘ ˘Hh ô˘˘ jó˘˘ °üJh OGÒà˘˘ °SGh ᢢ«˘ ˘Fɢ˘ °ùf ᢢ Wɢ˘ «˘ ˘Nh ,ᢢ jhó˘˘ «˘ ˘dG äɢ˘ Yɢ˘ æ˘ ˘°üdGh .êGhõdG ÚJÉ°ùa ÒLCÉJh ,(IÒ¨°U)

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{ 183 ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG õ˘cô˘e π˘é˘°S

øjôªãà°ùŸG õcôe

ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y ,ÚeCɢà˘dGh á˘jQGƒ˘à˘c’G äGQɢ°ûà˘°SÓ˘d ∫󢢫˘ e Ωƒ˘˘gÈjɢ˘a ᢢcô˘˘°Th ,ÚjQGƒ˘˘ à˘ ˘cG AGÈN øY IQÉÑY Q’hO ¿ƒ«∏e 2 ≠∏H ∫ɪ°SCGôH â°ùjEG ,ᢢ«˘ µ˘ ∏˘ °SÓ˘˘dGh ᢢ«˘ µ˘ ∏˘ °ùdG ä’ɢ˘°üJ’G ᢢfɢ˘«˘ ˘°U ‘ ᢫˘≤˘jƒ˘°ùà˘dGh ᢫˘æ˘Ø˘dG äGQɢ°ûà˘˘°S’G Ëó˘˘≤˘ Jh º˘°Sô˘d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ™˘˘æ˘ °üeh ,ä’ɢ˘°üJ’G ∫É› πª©j »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e â¨∏H áØ∏µàH êÉLõdG ¬˘˘ «˘ ˘Lɢ˘ LR OGƒ˘˘ e ™˘˘ «˘ ˘Hh ô˘˘ jó˘˘ °üJh OGÒà˘˘ °SG ‘ ™˘æ˘ °üe IQGOE’ Öà˘˘µ˘ eh ,ᢢbÓ˘˘©˘ dG äGP ɢ˘gÒZh á«Hô©dG äGQÉeE’G õcôe ácô°Th ,¢ù«°SCÉàdG â– »æjôëH QÉæjO ∞dCG 500 ᪫≤H áaGô°ü∏d IóëàŸG ó«ªM ácô°Th ,á«∏ÙG áaGô°üdG ∫É› ‘ πª©J 200 ᪫≤H ,áeÉ©dG IQÉéàdGh ä’hÉ≤ª∏d ìƒf ∫BG áLQO AÉæH ä’hÉ≤e ‘ πª©J »æjôëH QÉæjO ∞dCG ó˘fG âæ˘ª‚ɢe ¢ùJQƒ˘Ñ˘°S õ˘jhƒ˘˘J ᢢcô˘˘°Th ,¤hCG »æjôëH QÉæjO ∞dCG 200 ᪫≤H π°ùfƒc ≠æ«àcQÉe äɢeó˘Nh ,¿Ó˘YE’Gh á˘jɢYó˘˘dG ∫É› ‘ π˘˘ª˘ ©˘ J

,ᢢ«˘ °Vɢ˘jQ äGô˘˘µ˘ °ù©˘˘eh äGQhO IQGOEGh º˘˘«˘ ˘¶˘ ˘æ˘ ˘J ∞dCG 150 ᪫≤H ,øjôëÑdG ¢ùµ∏«aGôJ ácô°Th .á«∏fi áaGô°U øY IQÉÑY »æjôëH QÉæjO ᢢª˘ gɢ˘°ùŸG äɢ˘ cô˘˘ °T º˘˘ gCG ø˘˘ e ¿É˘˘ c ∂dP ¤EG ácô°T IÎØdG √òg ∫ÓN â∏é°S »àdG á∏Ø≤ŸG ÚjÓe 10 ≠∏H ∫ɪ°SCGô˘H äGQɢ≤˘©˘∏˘d ∫ɢ©˘dGó˘Ñ˘Y äɵ∏ટG ôjƒ£Jh IQGOEG ‘ πª©J »æjôëH QÉæjO ≠∏H ¬H ìô°üe ∫ɪ°SCGôH õ«∏°T º©£eh ,á°UÉÿG áLQO º©£e øY IQÉÑY »æjôëH QÉæjO ÚjÓe 5 ìô°üe ∫ɪ°SCGôH IQÉLEÓd ∂dÉe ácô°Th ,¤hCG äɢ«˘dB’G ÒLCɢJ ‘ π˘ª˘©˘J Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 35 ¬˘˘H ∫ɪ°SCGôH ,øjôëÑdG ΩÓ°ùdG ™˘é˘à˘æ˘eh ,á˘∏˘«˘≤˘ã˘dG ™«H ‘ πª©j »æjôëH QÉæjO ∞dCG 250 ¬H ìô°üe QÉ≤©dG áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh ,äGQÉ≤©dG AGô°Th .ácô°ûdG ÜÉ°ù◊ »àdG OGôaC’G äÉcô°T ºgCG øe âfÉc ÚM ‘ ᫢dɢª˘LEG á˘ª˘«˘≤˘H OGô˘aCG »˘à˘cô˘°T õ˘côŸG ɢ¡˘∏˘é˘°S

(∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S ∫ÓN áYƒæàe ájQÉŒ ácô°T ᢢ ˘ª˘ ˘ Fɢ˘ ˘b äɢ˘ ˘cô˘˘ ˘°ûdG äQó˘˘ ˘°üJ å«˘˘ ˘M ,»˘˘ ˘ °VÉŸG äGP äɢ˘ cô˘˘ °ûdG Oó˘˘ Y π˘˘ °Uh ó˘˘ ≤˘ ˘a π˘˘ «˘ ˘é˘ ˘°ùà˘˘ dG IÎØdG √òg ∫ÓN á∏é°ùŸG IOhóÙG á«dhDƒ°ùŸG âJCG ÚM ‘ ,ᣰûfC’G áYƒæàe äÉcô°T 106 ¤EG πé°S å«M á«fÉãdG áÑJôŸG ‘ OGôaC’G äÉcô°T ´hô˘Ø˘dG Oó˘˘Y π˘˘°Uhh ,OGô˘˘aCG ᢢcô˘˘°T 42 õ˘˘ côŸG ¤EG ,kÉYôa 16 ¤EG áØ∏àıG á«ÑæLC’G äÉcô°û∏d ᢢª˘ gɢ˘°ùŸG äɢ˘cô˘˘°T äÓ˘˘«˘ é˘ °ùJ Oó˘˘Y ≠˘˘∏˘ H ∂dP ácô°T õcôŸG πé°S ÚM ‘ ,äÉcô°T 8 ¤EG á∏Ø≤ŸG πé°S ôNBG ÖfÉL øeh ,IóMGh áeÉY áªgÉ°ùe ≈∏Y AÉL Ée Ö°ùëH ,ácGô°T äÉcô°T 5 õcôŸG .õcôª∏d Êhεd’G ™bƒŸG ™fÉ°üe ácô°T äÉcô°ûdG √òg ºgCG øe ¿Éch ∫ɢª˘ °SCGQ ≠˘˘∏˘ H å«˘˘M IOhóÙG ᢢ«˘ Ñ˘ £˘ dG π˘˘«˘ ∏˘ L »æ˘jô˘ë˘H Qɢæ˘jO ∞˘dCG 662h ÚjÓ˘˘ e7 á˘cô˘˘°ûdG Èà˘˘î˘ ª˘ ∏˘ d ᢢ«˘ Ñ˘ £˘ dG ΩRGƒ˘˘∏˘ dG êɢ˘à˘ fEG ‘ π˘˘ª˘ ©˘ ˘J ¿ÉjhQ Qó«M ôØ©L á°ù°SDƒe ácô°Th ,áMGô÷Gh ∞dCG 662h ÚjÓ˘˘e 7 ≠˘∏˘H ∫ɢª˘ °SCGô˘˘H IOhóÙG ™«Hh ôjó°üJh OGÒà°SG ‘ πª©J »æjôëH QÉæjO äɢ«˘fɢ£˘ H /iô˘˘NCG ¢VGô˘˘ZC’ ᢢ©˘ æ˘ °üe ᢢ°ûª˘˘bCG ™˘«˘Hh ô˘jó˘°üJh OGÒà˘°SGh ,ɢgƒ˘˘ë˘ fh ∞˘˘°TGô˘˘°Th ™˘˘ «˘ ˘Hh ô˘˘ jó˘˘ °üJh OGÒà˘˘ °SGh ,Iõ˘˘ ˘gÉ÷G ¢ùHÓŸG ,π«ªéàdG OGƒeh Qƒ£©dGh áæjõdG äGô°†ëà°ùe OGÒà˘°SGh ,äÉ˘Ø˘¶˘æŸG ™˘«˘Hh ô˘˘j󢢰üJh OGÒà˘˘°SGh äGó˘˘ ˘©˘ ˘ eh ᢢ ˘MGô˘˘ ˘L äGhOCG ™˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Hh ô˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ °üJh Iõ˘¡˘LC’G ™˘«˘ Hh ô˘˘j󢢰üJh OGÒà˘˘°SGh ,ᢢjÈàfl ™£bh É¡JÉeõ∏à°ùeh ᫪∏©dGh á«Ñ£dG äGhOC’Gh á˘eɢ©˘dG IQɢé˘à˘∏˘ d äQɢ˘eÎfG ᢢcô˘˘°Th ,ɢ˘gQɢ˘«˘ Z ,QÉæ˘jO ∞˘dCG 662h ÚjÓ˘˘e 7 á˘ª˘«˘≤˘H IOhóÙG Ée - ôjó°üJh OGÒà°SG áeÉ©dG IQÉéàdG ‘ πª©J á˘ë˘∏˘°SC’Gh äGQɢ«˘ °ùdGh ᢢ∏˘ «˘ ≤˘ ã˘ dG äɢ˘«˘ dB’G Gó˘˘Y ÚŸÉ˘˘ ˘ °S ᢢ ˘ cô˘˘ ˘ °Th ,ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘Mhô˘˘ ˘ dG äɢ˘ ˘ Hhô˘˘ ˘ °ûŸGh

Gk ó```Z π``ª``©dG ¥ƒ°S äÉ````eƒ∏©e í«ë°üJ ¿É```Lô¡e ¥Ó```WEG ¥ƒ°S º«¶˘æ˘J á˘Ä˘«˘¡˘H á˘dɢcƒ˘dɢH äɢ°Sɢ«˘°ù∏˘d ¢ù«˘Fô˘dG ᢰSGQó˘d äBɢ°ûæŸG í˘°ùe ᢫˘ª˘gCG ∫ƒ˘M Ihó˘fh ,π˘ª˘ ©˘ dG óªMCG É¡«a …óàæj øjôëÑdG ‘ πª©dG ¥ƒ°S ™bGh Ú°ùë˘˘à˘ d »˘˘æ˘ ¡ŸG ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ ˘dG ᢢ æ÷ ¢ù«˘˘ FQ Rɢ˘ ÑÿG IôFGóH äÉ°SGQódG áaô°ûe ∑ɪ°ùdG ¿ÉÁEGh ,QƒLC’G .áÄ«¡dÉH äÉ°SÉ«°ùdG ᢢ«˘ ¡˘ «˘ aô˘˘J è˘˘eGô˘˘H ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ø˘˘ª˘ ˘°†à˘˘ j kGÒNCGh ,á˘ª˘«˘b õ˘FGƒ˘L ≈˘∏˘Y ᢫˘eƒ˘j äɢHƒ˘ë˘°Sh Qƒ˘¡˘ ª˘ é˘ ∏˘ d ᢢ«˘ dÉ÷Gh IQɢ˘Ø˘ °ù∏˘˘d ‘ɢ˘≤˘ K π˘˘Ø˘ ˘M ¤EG ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H .á«fÉà°ùcÉÑdG IQÉØ°ù∏d »FÉæZ πØMh ,á«æ«Ñ∏ØdG

¿ÉLô¡ŸG ∫ɪà°TG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,º¡JÉcô°T π«é°ùJh Ωɢ˘¶˘ f ≈˘˘∏˘ Y äɢ˘cô˘˘°ûdG ø˘˘e ÚdƒıG ÖjQó˘˘J ≈˘˘∏˘ ˘Y á≤∏©àŸG á«fƒfɢ≤˘dG äGQɢ°ùØ˘à˘°S’G ≈˘∏˘Y Oô˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG .''´É°VhC’G í«ë°üJ IÎØH áMƒàØe ᢫˘eƒ˘j äGAɢ≤˘d ¿É˘Lô˘¡ŸG ø˘ª˘°†à˘j ɢª˘c kÓ°†a ,á«ÑæLC’G äÉ«©ª÷Gh äGQÉØ°ùdGh äGQGRƒ∏d äGAGôLE’Gh áÄ«¡dG ∫ƒM á«Øjô©J äGô°VÉfi øY É¡æe ,2008 ΩÉ©dG ájGóH ™e CGóÑà°S »àdG Iójó÷G ‘ ÉgQhOh πª©∏d á«dhódG ÒjÉ©ŸG ∫ƒM Iô°VÉfi ÖFɢf ƒ˘à˘jO ó˘ªfi ɢ¡˘ eó˘˘≤˘ j π˘˘ª˘ ©˘ dG ¥ƒ˘˘°S Ú°ù–

.Iô°ù«e IQƒ°üH äÉeóÿG ≈∏Y É¡dƒ°üMh áÄ«¡dG IQOɢ˘Ñ˘ ª˘ ∏˘ d Öfɢ˘LC’G Ú∏˘˘eɢ˘©˘ dG ᢢaɢ˘c ɢ˘YO ɢ˘ ª˘ ˘c º˘¶˘æ˘J »˘˘à˘ dG ÚfGƒ˘˘≤˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ´Ó˘˘WÓ˘˘d Qƒ˘˘°†◊ɢ˘H º¡Jɢfɢ«˘H í˘«˘ë˘°üJ ¤EG á˘aɢ°VEG ᢵ˘∏˘ªŸG ‘ º˘gOƒ˘Lh ¬«ªëj ÊÉ°ùfEG ™°Vhh áæeBG IÉ«M º¡d øª°†à°S »àdG .¿ƒfÉ≤dG í˘à˘a ø˘ª˘°†à˘J ¿É˘Lô˘¡ŸG äɢ«˘dɢ˘©˘ a ¿CG'' :±É˘˘°VCGh ºgQƒ°Uh ∫ɪ©dG ᪰üH òNCÉH πصàJ á«eƒj òaGƒf ,á«fhε˘dG äɢeƒ˘∏˘©˘e ¤EG ɢ¡˘∏˘jƒ–h º˘¡˘Jɢ©˘«˘bƒ˘Jh πª©dG ÜÉë°UCG äÉfÉ«H òNCÉH πصàJ á«eƒj òaGƒf íàa

ìÓ°UEG ´hô°ûe AÉcô°T ÚH π°UGƒàdG ≥«KƒJ ¤EG ∫ɢª˘©˘dGh π˘ª˘©˘dG ÜÉ˘ë˘ °UCG ´Ó`` `WEGh ,π`` `ª˘ ©˘ dG ¥ƒ`` ` °S ɢ˘ª˘ c ,¥ƒ˘˘°ùdG º˘˘«` ` ¶˘ æ˘ J ᢢ«˘ ∏˘ ˘ª˘ ˘Y ‘ º˘˘ gQGhOCG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y í«˘ë˘°üà˘d á˘Ø˘ã˘µ˘e á˘∏˘ª˘M ≈˘∏˘Y ¿É˘Lô˘¡ŸG π˘ª˘à˘°û«˘°S ‘ πª©dG ÜÉë°UCG iód á«ÑæLC’G ádɪ©dG äÉeƒ∏©e .áµ∏ªŸG IQOÉ˘ÑŸG ¤EG ᢫˘æ˘©ŸG äÉ˘Ä˘Ø˘dG ™˘«˘ ª˘ L Rɢ˘ÑÿG ɢ˘YOh ™e π°UGƒàdGh Qƒ°†◊G ÈY ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸÉH á«YƒJ èeGôH ≈∏Y πªà°ûà°S »àdG á«eƒ«dG äÉ«dÉ©ØdG ™e äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J πeÉ©J π«¡°ùàH á°UÉN äGOÉ°TQEGh

™˘˘«˘ ª˘ L π˘˘ª˘ ©˘ dG ¥ƒ˘˘°S º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ ˘J ᢢ Ģ ˘«˘ ˘g â∏˘˘ ª˘ ˘cCG í«ë˘°üJ ¿É˘Lô˘¡˘e äɢ«˘dɢ©˘a ¥Ó˘WE’ ɢ¡˘JGOGó˘©˘à˘°SG á˘jɢYQ â– ≥˘∏˘£˘æ˘j …ò˘dG π˘ª˘©˘dG ¥ƒ˘°S äɢeƒ˘∏˘ ©˘ e ô`` `jRh …ƒ``∏˘ ˘©` ` dG ø˘˘ ˘°ùfi ø˘˘ ˘H ó˘˘ ˘«` ` ` › Qƒ˘˘ ˘à˘ ˘ có`` ` dG ó˘˘ Z Ωƒ˘˘ j ᢢ Ģ ˘«` ` ¡˘ ˘dG IQGOEG ¢ù`` `∏› ¢ù«˘˘ FQ π˘˘ ˘ª` ` ©˘ ˘ dG ,¬æe 25 ≈àM ôªà°ùjh ,…QÉ÷G ôHƒàcCG 17 AÉ©HQC’G äGô“DƒŸGh ¢VQɢ©˘ª˘∏˘ d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG õ˘˘cô˘˘e ‘ ∂dPh .¢ùHÉæ°ùdÉH IQGOEG ô˘˘jó˘˘e ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ ∏˘ d Ωɢ˘©˘ dG ≥˘˘°ùæŸG í˘˘°VhCGh ±ó¡j ¿ÉLô¡ŸG ¿CG RÉÑÿG óªMG áÄ«¡dÉH ¢û«àØàdG

ô```jô≤J

¿É°†eQ ó©H ¢û©àæJ ìGôaE’G äÉYÉb

ÊÉ°†eQ zäÉÑ°S{ ó©H ìGôaC’G ä’É°U ¢û©æj ó«©dG ôgɶeh äÓØ◊G ádÉ°üdG ™WÉ≤J ÚM ‘ ,óMGƒdG π°üJ ÚM ‘ ,ôØ°Uh Ωôfi …ô¡°T ∫ÓN ìôØdG ᢢ ©˘ HQCG ¤EG ᢢ jOɢ˘ ©˘ ˘dG Ωɢ˘ jC’G ‘ ᢢ dɢ˘ °üdG äGRƒ˘˘ é˘ ˘M .''äGRƒéM ¤EG π°üJ áàHÉK QÉ©°SC’G'' :âdÉ≤a QÉ©°SC’G øY ÉeCG ø˘˘jƒ˘˘Yó˘˘ª˘∏˘d äɢ˘eóÿG Ëó˘˘≤˘ J ᢢ∏˘ eɢ˘°T kGQɢ˘æ˘ jO 150 IóYÉ°ùe Ωó≤J ádÉ°üdG ¿CG ÚM ‘ ,Iƒ¡≤dGh …É°ûdGh ¢†Øfl ô©°ùH º¡d Ö°ùàëàd QÉHQÉH á≤£æe ÜÉÑ°ûd .''§≤a kGQÉæjO 120 ¤EG π°üj ΩÉ©dG ∫GƒW

ájÉ¡fh äGRÉLE’G ‹É«d ‘ Égô©°S π°üj ÚM ‘ πãe äÉeóN Ëó≤J á∏eÉ°T QÉæjO 200 ¤EG ´ƒÑ°SC’G »˘˘eó˘˘≤˘eh …ɢ˘°ûdGh Iƒ˘˘¡˘ ≤˘ dGh ,»˘˘L …ó˘˘dGh ô˘˘jƒ˘˘°üà˘˘dG .''äÉeóÿG øe ÉgÒZh IhÓ◊Gh ,ΩÉ©£dG ‘ ∫Dhɢ˘Ø˘à˘dG ᢢdɢ˘°U á˘˘Ñ˘ Mɢ˘°U âdɢ˘b ,ɢ˘¡˘ Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘e Ö∏£dG π≤j ¿É°†eQ ô¡°T ‘'' :º«gGôHEG ΩCG QÉHQÉH äGRƒ˘˘é◊G GC ó˘˘Ñ˘ J ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ,ᢢdɢ˘°üdG äGRƒ˘˘ é˘ M ≈˘˘ ∏˘ Y ΩÉjCG ™e π°üàd ¬æe IÒNC’G Iô°û©dG ΩÉjC’G ∫ÓN Ωƒ˘˘«˘ dG ‘ õ˘˘é˘ M äɢ˘Ñ˘ ∏˘ W ᢢ©˘ Ñ˘ °S hCG á˘˘à˘ °S ¤EG 󢢫˘ ©˘ dG

200`d ɢ˘ gõ˘˘ é˘ ˘ M ∫ɢ˘ ˘M ‘ Qɢ˘ ˘æ˘ ˘ jO 100h ∞˘˘ ˘ ˘ ˘ dCG ¤EG

.''§≤a ¢üî°T ó˘˘ ª˘ MCG ᢢ cÈdG ᢢ dɢ˘ °U ô˘˘ jó˘˘ e ∫ɢ˘ b ,¬˘˘ à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ eh óbh ,Éæ∏ª©d áÑ°ùædÉH IhQP ó«©dG ΩÉjCG πµ°ûJ'' :óªfi …QÉ÷G ô˘˘ ˘¡˘ ˘ °ûdG ió˘˘ ˘ e ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ Y ᢢ ˘ dɢ˘ ˘ °üdG õ˘˘ ˘ é˘ ˘ M ” .''πeɵdÉH ¤EG ádÉ°üdG õéM AGQh ÖÑ°ùdG Oƒ©j'' :±É°VCGh ¢üî°T 400 ÖYƒ˘˘ à˘ ˘°ùJ å«˘˘ M ,Ö°Sɢ˘ æŸG ɢ˘ gô˘˘ ©˘ ˘°S ,kGQÉæjO 160 ¤EG É¡«a ájOÉ©dG ‹É«∏dG ô©°S π°üjh

â≤˘˘∏˘ J ô˘˘£˘ Ø˘ dG ó˘˘ «˘ Y ∫ƒ˘˘ NO ™˘˘ eh ,kGõ˘˘ é˘ M 25h 20 ójõj ¿CG ™bƒJCGh ,¿B’G ≈àM kGõéM 13 ƒëf ádÉ°üdG πeÉY ¿EG å«M ∫ƒ≤©e πµ°ûH øµdh äGRƒé◊G OóY äɢ˘Yɢ˘b ≈˘˘∏˘ Y ÒKCɢ J ¬˘˘ d »˘˘ °SGQó˘˘ dG Ωɢ˘ ©˘ dG QGô˘˘ ª˘ à˘ °SG .''ìGôaC’G äɢ˘eóÿG Ö°ùM ᢢ Jhɢ˘ Ø˘ à˘ e ɢ˘ fQɢ˘ ©˘ °SCG' :âaɢ˘ °VCGh ,ôjƒ°üàdGh ,ádÉ°üdG ™e ¬«aƒH õéM hCG ,áeó≤ŸG ¢üî°T 400 ÖYƒà°ùJ ádÉ°üdG ¿EG å«M ,»L …ódGh Égô©°S §Ñ¡j ¬fCG ÚM ‘ ,QÉæjO 500h ∞dCG ᪫≤H

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

¿CG ìGô˘˘ ˘aC’G ä’ɢ˘ ˘°U Üɢ˘ ˘ë˘ ˘°UCG ø˘˘ ˘e Oó˘˘ ˘Y ™˘˘ ˘bƒ˘˘ ˘J ∫ƒ˘˘W 󢢩˘H ,ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG Ωɢ˘jC’G ∫Ó˘˘N º˘˘¡˘ JQÉŒ ¢û©˘˘à˘ æ˘ J õ©dG ΩÉjCG Oƒ©àd'' ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ¬ÑÑ°S QɶàfG .ºgÒÑ©J Ö°ùM 'ó«©dG ΩÉjCG áMôa ™e AÉNôdGh Èà©J'' :ø°ùM ájQóH áfGódG áYÉb áÑMÉ°U âdÉbh ȪàÑ°S ¤EG (¿GôjõM) ƒ«fƒj øe AGóàHG IÎØdG å«M ìGôaC’G äÉYÉ≤d IÒÑc ¢TÉ©àfG IÎa (∫ƒ∏jCG) ÚH óMGƒdG ô¡°ûdG ∫ÓN äGRƒé◊G OóY ìhGÎj

óMGƒdG Ωƒ«∏d Gk QÉæjO 80 - 10 ÚH ÉgQÉ©°SCG

ô£ØdG ó«Y ™e %60 ¢û©àæJ zQÉéjE’G äGQÉ«°S{

äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ¥ƒ°S ¢û©fCG ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y

.ÒãµH áÑ°ùædG √òg óMGh äGQɢ˘ ˘ «˘ ˘ °ùdG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ Y Ö∏˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘dG ¿CG ±É˘˘ ˘ °VCGh ‘ ¿ƒµj ÉgÒZh 'ôeÉ¡dG''h 'Ö«÷G'' `c IÒѵdG »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘é˘ ˘«˘ ˘∏ÿG äɢ˘ «˘ ˘°ùæ÷G ø˘˘ e Ö∏˘˘ ˘ZC’G ÚH ó˘˘MGƒ˘˘dG Ωƒ˘˘«˘ ∏˘ d ɢ˘gÒLCɢ J Qɢ˘©˘ °SCG ìhGÎJ ɢ¡˘JÓ˘jOƒ˘eh ɢ¡˘à˘«˘Yƒ˘æ˘d kɢ©˘Ñ˘J kGQɢ˘æ˘jO 80-30 ≈˘˘∏˘Y Ö∏˘˘£˘ dG OGOõ˘˘j ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ,ɢ˘¡˘ ©˘ æ˘ °U á˘˘æ˘ °Sh Üɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°ûdG π˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘b ø˘˘ ˘ e IÒ¨˘˘ ˘ °üdG äɢ˘ ˘ Ģ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘dG äɢ˘ «˘ °ùæ÷G »˘˘ bɢ˘ Hh ᢢ «˘ ˘HhQhC’G äɢ˘ «˘ ˘°ùæ÷Gh 25 - 10 øe ÉgQÉ©°SCG ìhGÎJ »àdGh iôNC’G .óMGƒdG Ωƒ«∏d kGQÉæjO äGQɢ˘«˘ °ùdG ÒLCɢ J ÖJɢ˘ µ˘ e ´É˘˘ £˘ b Ö©˘˘ ∏˘ jh å«M ,áMÉ«°ùdG ´É£b õjõ©J ‘ kÉqª¡e kGQhO äɢ˘ ˘eóÿG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘Y kɢ ˘ª˘ ˘FGO í`` Fɢ˘ ˘°ùdG å`` ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ j ádƒ¡°S πµH Égóéj ¿CG øµÁ »àdG Iõq«ªŸG ÖJɢ˘ ˘ µŸG ¢Uô–h ,ᢢ ˘ dƒ`` ≤˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘e Qɢ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘°SCɢ ˘ ˘Hh Òaƒ˘˘ J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ ˘µ˘ ˘∏˘ ˘ªŸG Aɢ˘ ˘ë˘ ˘fCG ‘ Iô˘˘ ˘°ûà˘˘ ˘æŸG ø‡ q ø˘˘ jÒã˘˘ µ˘ ˘dG äɢ˘ Ñ˘ ˘ZQ ᢢ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘d ᢢ eóÿG ᢢ∏˘ «˘ W ᢢ°Uɢ˘N IQɢ˘«˘ °S ΩGó˘˘ î˘ à˘ °SG ¿ƒ˘˘ ∏˘ °q †Ø˘˘ j .øjôëÑdG ‘ ºgóLGƒJ

’ IôLDƒŸG äGQÉ«°ùdG QÉ©°SCG ¿CG ±É°VCGh hCG ¢VhôY …CG ∑Éæg ¿ƒµj ’ ¬fCG ’EG Ò¨àJ kGô˘˘ ˘¶˘ ˘f äGQɢ˘ ˘«˘ ˘°ùdG ô˘˘ ˘©˘ ˘°S ≈˘˘ ˘∏˘ ˘Y ¢†«`` `Ø˘ ˘î˘ ˘ J ¿É°ù«f IQÉ«°S ô©°S π°üàa ójGõàŸG ∫ÉÑbEÓd ‘ ,kGQÉæjO 20 ¤EG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ɪ«àdG »æ°U ¿É°ù«f IQÉ«°S ô`` ` ©°S RhÉéàJ ’ ÚM ójõJ ’ ’hQƒc ÉJƒ``jƒJ ô`` `©°Sh ,kGQÉæjO 12 ìhGÎJ GORÉe IQÉ«°S ɪæ«H kGQÉæjO 14 øY ô˘˘©˘ °S ≠˘˘∏˘ Ñ˘ Jh ,kGQɢ˘æ˘ jO 20-18 ÚH ɢ˘ gô˘˘ ˘©˘ ˘ °S ’ ÚM ‘ ,kGQÉæjO 25 …ôeÉc ÉJƒjƒJ IQÉ«°S Ωƒ˘«˘ d Òfɢ˘fO 10 ƒ˘˘µ˘jEG ɢ˘Jƒ˘˘jƒ˘˘J ô˘˘©˘°S Rhɢ˘é˘ à˘ J .óMGh ÒLCɢ ˘ à˘ ˘ ˘d ᢢ ˘ fGó˘˘ ˘ dG πfi ô˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ e í˘˘ ˘ °VhCGh …󢢫˘ Y ø˘˘e vÓ˘ c ¿CG »˘˘∏˘ Y ∞˘˘°Sƒ˘˘ j äGQɢ˘ «˘ °ùdG ᪡ŸG º°SGƒŸG øe ¿Gó©j ≈ë°VC’Gh ô£ØdG º˘˘°Sƒ˘˘eh ,äGQɢ˘«˘ °ùdG ÒLCɢ J ´É˘˘£˘ b ¢Tɢ˘©˘ à˘ f’ hCG 𫨰ûàdG hCG ìÉHQC’G å«M øe AGƒ°S óq«L ≈˘˘ ∏˘ Y Ö∏˘˘ £˘ dG OGOõ˘˘ j å«˘˘ M ,AÓ˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG Oó˘˘ Y á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘H äGQɢ˘«˘ °ùdG ÒLCɢ J ÖJɢ˘µ˘ e äɢ˘eó˘˘ N ’ƒeQƒØdG º°Sƒe RhÉéàjh ,ó«©dG ∫ÓN %60

:¿GhóY AÉØ«g ` zøWƒdG{

Iô°ûàæŸG äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ äÓfi πé°ùJ Ò¶˘˘æ˘dG ™˘˘£˘≤˘æ˘e k’ɢ˘Ñ˘ bEG á`` µ˘ ∏˘ ªŸG AÉ`` ë˘ fCG ‘ ∫ÓN äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJh õéM ácôM ≈∏Y ÚæWGƒŸG øe AGƒ°S ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ¤EG ÚeOɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘dG ìÉ`` `«˘ ˘ ˘ °ùdGh QGhõ˘˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ ˘e hCG ô£ØdG ó«Y AÉ°†`` `bh ΩÉ`` ªéà°SÓd áµ∏ªŸG äɢ˘ ˘«˘ ˘Fɢ˘ ˘°üMEG Ò°ûJh ,ÜQɢ˘ ˘bC’Gh π˘˘ ˘gC’G ™˘˘ ˘e ¢TÉ©àfG áÑ°ùf ¤EG äÓÙG ÜÉë°UCGh QÉéàdG .%60 ¥ƒØJ ÒLCɢ ˘æ˘ ˘d ⫢˘ °ûHƒ˘˘ Ñ˘ ˘dG πfi ô˘˘ jó˘˘ e Qɢ˘ °TCGh IÎa ¿CG ¤EG »˘˘ ˘°Tƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ó˘˘ ˘°TGQ äGQɢ˘ ˘«˘ ˘ °ùdG º˘˘ °Sƒ˘˘ e ¤EG ᢢ aɢ˘ °VEG äɢ˘ ˘Ñ˘ ˘°Sɢ˘ ˘æŸGh Oɢ˘ ˘«˘ ˘YC’G ∫ÉÑbE’G ºéM É¡«a OGOõj óMGh ’ƒeQƒØdG ∞˘˘ ∏˘ ˘à˘ ˘îà äGQɢ˘ «˘ ˘°ùdG ÒLCɢ ˘J äÓfi ≈˘˘ ∏˘ ˘Y OGOõ˘˘ ˘J å«˘˘ ˘M ,IÒÑ˘˘ ˘c ä’ó˘˘ ˘©Ãh ɢ˘ ˘¡˘ ˘ YGƒ˘˘ ˘fCG Öfɢ˘ ˘ LC’Gh Ú«˘˘ ˘ é˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘∏ÿG ìɢ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°ùdG OGó˘˘ ˘ ˘YCG ∫ÓN áµ∏ªŸG º¡Ø«°†à°ùJ øjòdG º¡JÓFÉYh .ó«©dG ΩÉjCG 4


3

¥Gƒ°SCG

business

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

business@alwatannews.net

á«fhεdE’G áeƒµ◊Gh IQÉéàdG π«©ØJ ™e

á``«`Lƒ`dƒæ`µàdG á`jÉ`ª`ëdG ô``«`aƒ`J äÉ`°ù°SDƒªdG ™`«£`à°ùJ ió`e …CG ¤EG - zøWƒdG{ :…OGô©dG πeCG

≠jÉ°üdG ôØ©L .O

óeÉ◊G ¬∏dGóÑY

äÉ©jô°ûJ áeƒ¶æe ™°Vh Öéj :≠jÉ°üdG ¥GôàN’G øe á«fhεdE’G áeƒµ◊G ájɪ◊

᪶fCÓd äÉbGÎN’G Ö∏ZCG :óeÉ◊G É¡JGP äÉ°ù°SDƒŸG πNGO øe çó– áÑ°ùædÉH áæ°Uô≤dG áHQÉfi ôeCG GÒãc π¡°ùj Öéj ôNBG ÖfÉL øe ,äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d ÚfGƒ≤dGh ᪶fC’G ø°S á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y á˘˘ë˘ ˘°VGh äɢ˘ Hƒ˘˘ ≤˘ ˘Y ™˘˘ °Vhh äɢ˘ ©˘ ˘jô˘˘ °ûà˘˘ dGh √ò˘˘ ˘g ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y §˘˘ ˘∏˘ ˘ °ùàŸG Öbɢ˘ ˘©˘ ˘ J ᢢ ˘eQɢ˘ ˘°Uh .''äÉeƒ∏©ŸG ‘ ÖZôJ ádhO …CG ¿CG ≈∏Y ≠jÉ°üdG ócCGh IQɢé˘à˘dG hCG ᢫˘fhε˘dE’G á˘eƒ˘˘µ◊G π˘˘«˘ ©˘ Ø˘ J Éeɶf k’hCG »æÑJ ¿CG É¡«∏Y Öéj á«fhεdE’G ᢢª˘ ¶˘ fC’Gh ÚfGƒ˘˘≤˘ dG å«˘˘M ø˘˘e Ó˘˘eɢ˘µ˘ à˘ ˘e iód áaô©e ¿ƒµJ ÉgQhóH »àdGh äÉHƒ≤©dGh ¥GÎNG hCG áæ°Uô≤˘dɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘a ™˘«˘ª÷G .''á«fhεdE’G ᪶fC’G

∫hÉæàe øY I󢫢©˘H á˘eɢJ á˘jô˘°ùH äɢeƒ˘∏˘©ŸÉ˘H .Ú∏Ø£àŸG …Oɢ˘ °üà˘˘ b’G ÒÑÿG ∫ɢ˘ b ,¬˘˘ Ñ˘ ˘fɢ˘ ˘L ø˘˘ ˘e Öéj ΩÉY πµ°ûH'' :≠jÉ°üdG ôØ©L QƒàcódG º¶f ΩÉ°ùbCG ™e πeÉ©àdG ‘ á«aÉØ°ûdG OɪàYG øe ÒãµdG ™°Vh Öéj ¬fCG ÚM ‘ ,äÉeƒ∏©ŸG ¢üî˘j ɢe π˘c á˘jɢª◊ ÚfGƒ˘≤˘dGh ᢢª˘ ¶˘ fC’G á˘Yhô˘˘°ûŸG ÒZ äGAGô˘˘≤˘ dG ø˘˘e ᢢdhó˘˘dG ø˘˘eCG É¡«∏Y ™°Vƒj ¿CG Öéj »àdG äÉeƒ∏©ŸG »gh äÉeƒ∏©ŸG øe ∂dP ÒZ ¿CG ÚM ‘ ,áÑbGôe .''™«ªé∏d Iôaƒàe ¿ƒµJ ¿CG Öéj Üɢ뢰UCG ∞˘«˘Xƒ˘˘J ¿CG'' :≠˘˘jɢ˘°üdG ±É˘˘°VCGh äÉeƒ∏©ŸG ájɪM ∫É› ‘ á«dÉ©dG äGAÉصdG

äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ƒëf ` OGôaCGh ¢UÉN ´É£bh áeÉY äÉÄ«gh áeƒµM ` ¬JÉYÉ£b πµH ™ªàÛG πNGO ¬LƒàdG ójGõJ áaÉc ‘ á«fhεdE’G IQÉéàdGh á«fhεdE’G áeƒµ◊G OɪàY’ áµ∏ªŸG √ÉŒG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,áØ∏àıG É¡JÉ≤«Ñ£Jh äÉ©jô°ûJh ÚfGƒb ø°Sh ,É«LƒdƒæµàdG √òg ájɪM ≈∏Y øjQOÉb Éæc GPEG Ée ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG äójGõJ Gòd ,É¡JÓeÉ©J .É¡«∏Y ƒ£°ùdG hCG ¥GÎN’G øe É¡«ª– .‹ÉàdG ôjô≤àdG ¿Éµa ∫ÉÛG Gòg AGÈN ¢†©H AGQBG 'øWƒdG'' äó°UQ ¿CÉ°ûdG Gòg ‘

᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘f ∫ɢ˘b ≈˘∏˘Y Öé˘j'' :ó˘eÉ◊G ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y âfÎfEÓ˘ d á˘eɢ˘©˘ dG ᢢdhó˘˘dG äɢ˘°ù°SDƒ˘ e ᢢaɢ˘ch äQGRƒ˘˘dG ɢª˘«˘a ᢰ†«˘Ø˘à˘°ùe ᢢ°SGQO 󢢩˘ J ¿CG ᢢ°UÉÿGh áeóN …CG AGôL øe á©bƒàŸG ÖbGƒ©dÉH ≥∏©àj OGô˘aC’ ɢ¡Áó˘˘≤˘ J π˘˘Ñ˘ b ɢ˘¡Áó˘˘≤˘ J ‘ ÖZô˘˘J äÓeÉ©ŸG ¿ƒfÉb OƒLh øe ºZôdÉH ,™ªàÛG ≈˘˘∏˘ ˘Y ¿CG ’EG 2001 ‘ QOɢ°üdG ᢢ«˘ fhε˘˘dE’G ÚYÉ£≤dG Óc ‘ É¡JÉ°ù°SDƒeh ádhódG äÉ¡L π«¡°ùJ ≈∏Y πª©J »àdG äGQGô≤dG Qó°üJ ¿CG ÖfÉL ¤EG É¡æe áeó≤e áeóN …CG ‘ πª©dG ™ÑàŸG ΩɶædGh ,áeóÿG Ëó≤J ܃∏°SCG á°SGQO ∫ÉM ‘ ájRGÎM’G äGAGôLE’G áaÉc á°SGQOh ºYódG πãe ᪶fCÓd ¥GÎNG hCG CÉ£N ´ƒbh .''¿CÉ°ûdG Gò¡H ≥∏©àJ á©LGôe ÖJɵeh »æØdG ô°üà≤J ’ áæ°Uô≤dG ¿CG ¤EG óeÉ◊G QÉ°TCGh Gò˘˘g ø˘˘eh ,⁄ɢ˘©˘ dG ø˘˘e ó˘˘MGh ¿É˘˘ µ˘ ˘e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y hCG ᢢ æ˘ ˘°Uô˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘d ¢Vô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ¿Eɢ ˘a ≥˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘ æŸG »¡a âfÎfE’G ΩGóîà°SG ∫ÉM ‘ äÉbGÎN’G Ö∏˘ZCG ø˘µ˘ dh ,»ŸÉ˘˘©˘ dG iƒ˘˘à˘ °ùŸG ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘µ˘ J ¥GÎNG çhó◊ äɢ˘ ˘©˘ ˘ bƒ˘˘ ˘à˘ ˘ dGh äɢ˘ ˘°SGQó˘˘ ˘dG øe »JCÉJ É¡fEÉa äÉ°ù°SDƒŸG ᪶fC’ áæ°Uôbh øe hCG É¡JGP á°ù°SDƒŸG »ØXƒe øe …CG πNGódG ,äɢ°ù°SDƒŸG √ò˘g ™˘e Ó˘˘eɢ˘©˘ J ÌcC’G OGô˘˘aC’G √ò˘¡˘H á˘∏˘eɢ©˘àŸG äɢ°ù°SDƒŸG ≈˘∏˘Y Öé˘j ∂dò˘d ∫ƒ˘˘NO ÚeCɢ à˘ H Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘J ¿CG ɢ˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ dƒ˘˘ æ˘ ˘µ˘ ˘à˘ ˘dG ø˘FɢHõ˘dG ∂dò˘ch ,ᢰù°SDƒŸG ™˘bƒŸ ɢ¡˘«˘Ø˘Xƒ˘˘e É¡jód áaÎfi äÉ°ù°SDƒe ∞«XƒJ ÖfÉL ¤EG ø˘µ˘ ª˘ à˘ J ≈˘˘à˘ M ¿Cɢ °ûdG Gò˘˘g ‘ ᢢ©˘ °SGh IÈN ®É˘Ø˘à˘M’Gh ɢ¡˘Jɢfɢ«˘H á˘jɢ˘ª˘ M ø˘˘e ᢢ°ù°SDƒŸG

á«fhôàµdC’G áeƒµëdG

ìÉéf á°üb z»æ¡ªdG ÖjQóà∏d »YƒædG{ …QÉédG ôHƒàcCG z7 ´GóHE’G{ IQhO ≥∏£j

øjôëÑdG ‘ É¡∏ªY â≤∏WG á«Hô¨e

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

»æ¡ªdG ÖjQóà∏d »YƒædG ¢ù∏éªdG ó©à°ùj ø˘e á˘∏˘°ù∏˘°S º˘«˘¶˘æ˘à˘d ᢢYɢ˘æ˘ °üdG ´É˘˘£˘ b »˘˘a ™e ¿hÉ©àdÉH πª©dG ¢TQhh äGhóædGh èeGôÑdG ∂dPh ,èeÉfôH hCG á°TQh πµH á«æ©ªdG äÉ¡édG ΩÉY ájGóHh ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN

Ωƒj ó©H Éek ƒj ƒªæj ¿ƒdÉ°üdGh ...ôØ°üdG øe äCGóH :ó«©°S á¡jõf ` ´ÉaôdG

¢UÉÿG É¡Yhô°ûe íàØJh øjôëÑdG ‘ ¢û«©∏d π≤àæJh êhõààd Gô°ùjƒ°S ‘ É¡JÉ«M πc â°TÉY π°UC’G á«Hô¨e Ió«°S .äGó«°ùdG π«ªéàd ¢UÉÿG É¡fƒdÉ°U ∑ÓàeG ƒgh ,¬H âª∏M ÉŸÉ£d …òdG

.2008

ø°ùM »∏Y ø°ùM

ºàj ¿CG Qô≤ªdG øe ¬fCG ≈dEG ø°ùM QÉ°TCGh ø˘a è˘eɢfô˘H äÉ˘Ø˘°UGƒ˘e ™˘°Vh ø˘e Aɢ¡˘ à˘ f’G iƒà°ùªdG ᫢µ˘«˘fɢµ˘«˘ª˘dG á˘fɢ«˘°üdGh IQɢé˘æ˘dG »a ¬bÓWEG ºàj ¿CG Qô≤ªdG øe »àdGh »fÉãdG .(»fÉãdG øjô°ûJ) ôѪaƒf øe è˘eɢfô˘Ñ˘dG ø˘e ådɢã˘dG iƒ˘à˘°ùª˘dG ɢeCG 2008 (•ÉÑ°T) ôjGôÑa »a ≥∏£j ¿CG πeDƒªdG §FGôîdG IAGôb πãe iôNCG èeGôH ÖfÉL ≈dEG ¢ù∏éªdG É¡æY í°üØ«°S Égô«Zh á«°Sóæ¡dG .¬æ«M »a ÖjQó˘à˘∏˘d »˘Yƒ˘˘æ˘ dG ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ dG ¿CG ô˘˘cò˘˘jh π˘Ø˘M º˘¶˘f ᢢYɢ˘æ˘ °üdG ´É˘˘£˘ b »˘˘a »˘˘æ˘ ¡˘ ª˘ dG á«æ¡ªdG Iò˘ª˘∏˘à˘dG è˘eɢfô˘H »˘HQó˘à˘e è˘jô˘î˘J ᢢ Yɢ˘ æ˘ ˘°üdG ∫ɢ˘ é˘ ˘e »˘˘ ˘a ≈˘˘ ˘dhC’G ᢢ ˘©˘ ˘ aó˘˘ ˘dG πª©dG ôjRh ájÉYQ âëJ kGôNDƒe ᫵«fɵ«ªdG ¬æY ÜÉfCG …òdG …ƒ∏©dG ó«éªdG óÑY QƒàcódG øH øªMôdG óÑY ï«°ûdG º«∏©àdG IQGRh π«ch √Qhó˘H Oɢ˘°TCG …ò˘˘dGh ,á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ¬˘˘∏˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y ᢰUɢN ¢ù∏˘é˘ª˘dG ɢ¡˘ª˘¶˘æ˘j »˘à˘dG è˘eGô˘Ñ˘ dɢ˘H ø˘e ≥˘˘aó˘˘à˘ ª˘ dG º˘˘Nõ˘˘dG ø˘˘ª˘ °V »˘˘JCɢ J ɢ˘¡˘ fCGh áµ∏ªe Égó¡°ûJ »˘à˘dG á˘£˘°ûfC’Gh äɢ«˘dɢ©˘Ø˘dG QɢWEG »˘a ɢ¡˘∏˘ª˘é˘e Ö°üj »˘à˘dGh ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG êÉeOE’ ádhòѪdG áã«ãëdGh ábOÉ°üdG Oƒ¡édG äɢYɢ£˘≤˘dG ∞˘∏˘à˘î˘e »˘a ᢫˘æ˘Wƒ˘dG á˘dɢª˘©˘dG .πª©dG ¥ƒ°ùd ájOÉ°üàb’G

»YƒædG ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ôjóªdG ∫Ébh ø°ùM áYÉæ°üdG ´É£b »a »æ¡ªdG ÖjQóà∏d IOÉYEG »a ÖZôj ¢ù∏éªdG ¿EG'' :ø°ùM »∏Y »a ¢ù∏éªdG É¡≤∏WCG »àdGh ,7 ´GóHE’G IQhO ø˘˘e IQhó˘˘dG ¬˘˘à˘ b’ ɢ˘ª˘ ˘d ∂dPh ,≥˘˘ Hɢ˘ °S âbh øe å«M ,ø«cQÉ°ûªdG πÑb øe ójó°T ∫ÉÑbEG ô¡°T ó©H Iô°TÉÑe É¡ª«¶æJ ºàj ¿CG πeDƒªdG øjô°ûJ) ôHƒàcCG øe 30 »a π«°†ØdG ¿É°†eQ .''(∫hC’G ø«ÑfÉL ≈dEG ±ó¡j èeÉfôÑdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh ᢫˘ª˘æ˘ à˘ H º˘˘à˘ ¡˘ j ∫hC’G Öfɢ˘é˘ dG ,ø˘˘«˘ «˘ °ù«˘˘FQ ≈dEG º°ù≤æj √QhóH …òdGh ,»°üî°ûdG 샪£dG πFÉ°Shh ,´GóHE’Gh QɵaC’G ≥∏N ≈∏Y ±ô©àdG å«ëH ,á«°SÉ°SC’G äGQÉ¡ªdGh QɵaC’G ≥«Ñ£J ≥«Ñ£àd øjôNB’G ≈∏Y ô«KCÉJ ¢üî°û∏d ¿ƒµj å«˘ë˘H ɢ¡˘≤˘∏˘î˘ J »˘˘à˘ dG äɢ˘YGó˘˘HE’Gh Qɢ˘µ˘ aC’G ≈˘∏˘Y kGQOɢb kGOô˘a í˘Ñ˘°ü«˘d ¬˘∏˘ª˘Y »˘a Qƒ˘£˘ à˘ j ô˘°ù«˘H á˘dɢ©˘Ø˘dGh ᢩ˘jô˘°ùdG äGQGô˘≤˘ dG Pɢ˘î˘ JG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdGh ,ádƒ¡°Sh π˘˘ M ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IQó˘˘ ≤˘ ˘ª˘ ˘dG Öfɢ˘ L ≈˘˘ dEG π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y çó˘˘ë˘ J »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ eƒ˘˘«˘ dG äÓ˘˘µ˘ ˘°ûª˘˘ dG .É¡«a ø«∏eÉ©dGh á°ù°SDƒªdG iƒà°ùe ƒ˘¡˘a è˘eɢfô˘Ñ˘dG ø˘e »˘fÉ˘ã˘ dG Öfɢ˘é˘ dG ɢ˘eCG á«Ø«c ¢UÉî°TC’G º∏©J πªY á°TQh øY IQÉÑY .ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y AÉ«°TC’ÉH ô«µØàdG π˘˘ª˘ ©˘ j'' :ø˘˘°ùM ∫ɢ˘b ,¬˘˘ JGP âbƒ˘˘ dG »˘˘ ah äÉ˘Ø˘°UGƒ˘ª˘dG ™˘˘°Vh ≈˘˘∏˘ Y kɢ «˘ dɢ˘M ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ dG èeÉfôH ɪg øjójóL ø«éeÉfôÑd áÑ°SÉæªdG ¢SQÉe »a ó≤©j ¿CG πeDƒªdG øe …òdG ,ΩÉë∏dG »a äGóMƒdG 𫨰ûJ èeÉfôHh ,2008 (QGPBG) ¿Gò˘g êQó˘˘jh 2008 (∫hC’G ¿ƒ˘fɢ˘c) ô˘˘jɢ˘æ˘ j Iò˘˘ª˘ ∏˘ ˘à˘ ˘dG è˘˘ eɢ˘ fô˘˘ H â뢢 J ¿É˘˘ é˘ ˘eɢ˘ fô˘˘ Ñ˘ ˘dG .''á«æ¡ªdG

ìÉéædG øe AõL äÓeÉ©dG

»JÈN π≤æH Ió«©°S ÉfCGh ,ÖfÉLC’Gh äÉ«æjôëÑdG øe äGÒÑN øëÑ°UCG ø¡°†©H ¿CG ≈àM ,∫ÉÛG Gòg ‘ ø¡d QƒeC’G øe ÉgÒZh ,∞«ØéàdG ,ô©°ûdG øjƒ∏J ∫É› ‘ .''øjôëÑ∏d Gô°ùjƒ°S øe É¡à∏≤f »àdG ‘ Ió«°TQ âdÉb ¿ƒdÉ°üdG ¬≤≤ëj …òdG íHôdG øYh »g ¿ƒdÉ°üdG ¬≤≤ëj …òdG ∫hC’G íHôdG'' :AÉ≤∏dG ΩÉàN ¬H ‹É¨°ûfG ¿CG ɪc ,ÖMCG …òdG ∫ÉÛG ‘ πªYCG »æfCG √É≤∏JCG …òdG …OÉŸG íHôdG ¿CG ɪc ,»ZGôa âbh CÓÁ Ò°ùj ¿ƒdÉ°üdG πªYh ,¿ƒdÉ°üdG ôjƒ£J ‘ ¬eóîà°SG .''¬∏d óª◊Gh ó«L πµ°ûH

øY á«HhQhC’G ¥hP ∞∏àîj ’'' :âdÉb ∫ɪ÷G ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ¿ƒdÉ°üdG ‘ ÌcCG Ékàbh ¥ô¨à°ùJ á«Hô©dG øµdh á«é«∏ÿG øbô¨à°ùj äÉÑéÙG ¿CG ɪc ,äÉeóÿG øe ójõŸG Ö∏£J ÒZ øe ÌcCG ø¡°ùØfCÉH øªªà¡jh ¿ƒdÉ°üdG ‘ ÌcCG Ékàbh .''äÉÑéÙG ÚH ìhGÎJ áØ∏àfl QɪYCG øe O’hCG áKÓãd ΩCG Ió«°TQ å«ëH É¡àbh º«¶æàH Ωƒ≤Jh ,äGƒæ°S ¢ùªNh áæ°S 16 ∫ɢ˘ª˘ YGC ™˘˘Hɢ˘à˘ J º˘˘K ø˘˘eh ‘ɢ˘µ˘ dG ɢ˘¡˘ à˘ bh ɢ˘¡˘ à˘ ∏˘ Fɢ˘Y »˘˘£˘ ©˘ J .∞JÉ¡dG ≥jôW øY hCG ¬«a óLGƒàdG ∫ÓN øe ¿ƒdÉ°üdG ,áØXƒe ÚKÓK øe ÌcCG ¿ƒdÉ°üdG ‘ πª©J'' :âdÉbh

‘ É¡JÒ°ùe øY 'øWƒdG''`d âKó– (ódÉN ΩCG) Ió«°TQ IóŸ Gô°ùjƒ°S ‘ π«ªéàdGh ábÓ◊G â°SQO'' :âdÉb πª©dG äGOÉ¡°ûdG øe Oó©H ∑Éæg øe âLôîJh äGƒæ°S ™HQCG âLhõJ Égó©H ,ájô°ùjƒ°ùdG äÉ«∏µdGh ógÉ©ŸG ≈bQCG øe »LhR ÊóYÉ°ùa øjôëÑdG ‘ ¢û«©∏d âÄLh »æjôëH øe äQô˘˘ ˘£˘ ˘°VG …ò˘˘ ˘dG ,¥ôÙG ‘ ∫hC’G ʃ˘˘ ˘dɢ˘ ˘°U í˘˘ ˘à˘ ˘ a ‘ Oƒ˘˘ cQh ᢢ «˘ fɢ˘ ã˘ dG è˘˘ «˘ ∏ÿG Üô˘˘ M ´’ó˘˘ fG ÖÑ˘˘ °ùH ¬˘˘ bÓ˘˘ ZE’ .''Qɪãà°S’G ‘ IôWÉıG øe ±ƒÿGh ,¥ƒ°ùdG â뢢 à˘ ˘a ,ᢢ ≤˘ ˘£˘ ˘æŸG ‘ ´É˘˘ ˘°VhC’G Ahó˘˘ ˘g ó˘˘ ˘©˘ ˘H' :âdɢ˘ ˘bh ió˘˘ ˘MEG ™˘˘ ˘e ᢢ ˘cGô˘˘ ˘°ûdɢ˘ ˘H ´É˘˘ ˘aô˘˘ ˘dG ‘ Êɢ˘ ˘ã˘ ˘ dG ʃ˘˘ ˘ dɢ˘ ˘ °U ʃdÉ°U âëàah É¡æY â∏°üØfG IÎa ó©Hh ,»JÉ≤jó°U Qƒ£àj ƒgh ,ÉkeÉY 15 GkôNDƒe √ôªY QÉ°U …òdG ¢UÉÿG .''Ωƒj ó©H Éek ƒj É¡∏ªY ‘ É¡¡LGƒJ »àdG á°ùaÉæŸG ¤EG Ió«°TQ äQÉ°TCGh áØjô°T á°ùaÉæe ¥ƒ°ùdG ‘ äÉfƒdÉ°üdG ¢ùaÉfCG' :âdÉ≤a ôjƒ£J ≈∏Y õØ– »¡a ¥ƒ°ùdG ‘ á°ùaÉæŸG πµH πÑbCGh .''πª©dG ¿ƒdÉ°üdG ‘ πª©dG ‘ É¡à©àe øY Ió«°TQ âKó–h äÉ«°ùæ÷G πc øe äGó«°S ¿ƒdÉ°üdG ¤EG »JCÉJ'' :âdÉ≤a äGó«°S øe ÒãµdG ,á«YɪàL’G äÉ≤Ñ£dG ∞∏àfl øeh äÉbÓY âfƒc »JÓdG äÉ°Sóæ¡ŸGh äÉfÉæØdGh ™ªàÛG .''»JÉ≤jó°U øëÑ°UCGh ø¡©e ∞˘˘ ˘∏˘ ˘àfl ø˘˘ ˘e »˘˘ ˘Jɢ˘ ˘fƒ˘˘ ˘HR ¿Cɢ ˘ H Ió˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ °S ɢ˘ ˘fCG' :âdɢ˘ ˘bh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ™e π°UGƒàdG ™«£à°SCÉa äÉYÉ£≤dG ¢ù∏› ¿ƒ˘˘dɢ˘°üdɢ˘ a ,Qɢ˘ Ñ˘ NC’G ∞˘˘ ∏˘ àfl ≈˘˘ ∏˘ Y ±ô˘˘ ©˘ à˘ dGh .''QÉÑNC’G øe ÒãµdG ¬«a ∫É≤J »FÉ°ùf ¤EG »JCÉJ'' :âdÉb π«ªéàdG ≈∏Y äGó«°ùdG ∫ÉÑbEG øYh ø˘˘cɢ˘eC’Gh ∑ƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG ‘ äÓ˘˘eɢ˘©˘ dG ø˘˘e Òã˘˘µ˘ dG ¿ƒ˘˘dɢ˘°üdG ø˘ª˘ª˘à˘¡˘j ø˘¡˘a ,¢Sɢæ˘dG ™˘˘e ɢ˘¡˘«˘a ¿ƒ˘˘∏˘eɢ˘©˘à˘j »˘˘à˘dG ᢢeɢ˘©˘dG ∫ó©Ã ¿ƒdÉ°üdG ¿óJôj ø¡a ôªà°ùe πµ°ûH ø¡°ùØfCÉH ø˘∏˘Ñ˘≤˘j äɢ«˘æ˘jô˘˘ë˘Ñ˘dɢ˘a ,ɢ˘k«˘Yƒ˘˘Ñ˘°SCG Ωɢ˘jCG ᢢKÓ˘˘K ¤EG Úeƒ˘˘j .''GkÒãc ∫ɪ÷G ≈∏Y ‘ ᢢ «˘ HhQhC’G ø˘˘ Y ᢢ «˘ æ˘ jô˘˘ ë˘ Ñ˘ dG ¥hP ±Ó˘˘ à˘ ˘NG ø˘˘ Yh

äGó«°ùdG øe k’ÉÑbEG ôãc’G zâ°ûÑdG{h zôéjÉàdG{

%85 á«FÉ°ùædG äÉ«HÓédG äÉ©«Ñe ¢û©æj ô£ØdG ó«Y

ó«©dG ∫ÓN k’ÉÑbG ó¡°ûj äÉ«HÓédG ¥ƒ°S

≈˘˘dG ᢢaɢ˘°VG ,»˘˘dɢ˘≤˘ Jô˘˘ Ñ˘ ˘dGh »˘˘ fhQɢ˘ ª˘ ˘dGh øe äÉHÉ°û∏d áÑ°SÉæªdGh á«KGôàdG äGQÉ«îdG ɢ¡˘«˘a äó˘ª˘à˘YG á˘∏˘ eɢ˘c ᢢYƒ˘˘ª˘ é˘ e ∫Ó˘˘N äÓ˘˘jOƒ˘˘ª˘ dGh ô˘˘°üdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y äɢ˘ £˘ ˘Hô˘˘ dG ᢫˘KGô˘J á˘≤˘jô˘£˘ H ᢢª˘ ª˘ °üª˘˘dG ᢢ∏˘ jƒ˘˘£˘ dG .á«Ñ©°Th

.''äÉÑZôdGh ¥GhPC’G áaÉc Ö°SÉæàd »a áeóîà°ùªdG äÉeÉîdG ¿CG âaÉ°VCGh ôFGôëdG ø«˘H âØ˘∏˘à˘NG ᢫˘HÓ˘é˘dG á˘Wɢ«˘N ¢Tɢ˘ª˘ ≤˘ dG Öfɢ˘L ≈˘˘dEG ,±ƒ˘˘°üdGh hô˘˘ Ø˘ ˘dGh áLQóàªdG ¬fGƒdCÉH …ô«ª°ûµdG hCG …óæ¡dG »àjõdG ô°†NC’Gh »fGƒLQC’Gh ¥QRC’G ø«H

π«°üØJ hCG AGô°T ≈∏Y øgQɪYCG ±ÓàNÉH ≈∏Y ô°üà≤j É¡°ùÑd ó©j ºdh ,äÉ«HÓédG ɢª˘fEGh ,äGQɢjõ˘dG hCG ᢫˘dõ˘æ˘ª˘dG äɢ©˘ª˘é˘à˘ dG ᢢ°Uɢ˘N äɢ˘«˘ HÓ˘˘ L º˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘°üJ ≈˘˘ dEG ó˘˘ à˘ ˘eG âeó˘î˘à˘°SG å«˘M ,äÓ˘Ø˘ë˘dGh äGô˘¡˘°ùdɢ˘H ɪc ,¿ÉJÉ°ùdGh ôFGôëdGh á«æ£≤dG á°ûªbC’G ᢫˘HÓ˘é˘∏˘d ᢫˘∏˘°UC’G º˘«˘eɢ°üà˘˘dG ⩢˘°†N º˘˘«˘ ª˘ °üà˘˘dG Rô˘˘Hh ,ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ dG äɢ˘«˘ ∏˘ ª˘ ˘©˘ ˘d »˘à˘dG äÓ˘jOƒ˘ª˘dGh ᢫˘HÓ˘é˘∏˘d »˘Hɢé˘æ˘Ñ˘ dG ≈dG äQÉ°TGh ,Égô«Zh ô°üîdG óæY ≥«°†J äÉ«HÓédG º«ª°üJ »a π¨°ûdG OGR ɪ∏c ¬fG .''ô«Ñc πµ°ûH Égô©°S ™ØJQG ɪ∏c ø˘˘ e ᢢ °Vƒ˘˘ ª˘ ˘dG äɢ˘ ë˘ ˘«˘ ˘°U ô˘˘ ˘NG ø˘˘ ˘Yh äGô«e’G áWÉ«N Iôjóe âHÉLG äÉ«HÓédG áfƒµªdG äÉ«˘HÓ˘é˘dG 󢩢J '':ô˘«˘eG á˘jô˘«˘N çó˘˘MG ø˘˘e ™˘˘£˘ b çÓ˘˘ã˘ HhG ø˘˘«˘ à˘ ©˘ £˘ ≤˘ ˘H á˘ã˘ jó˘˘M äɢ˘eɢ˘N ∫ɢ˘NOG º˘˘Jh ,äɢ˘ë˘ «˘ °üdG Üɢ˘°ûNC’Gh •ƒ˘˘«˘ î˘ dG ɢ˘¡˘ «˘ a âeó˘˘î˘ à˘ ˘°SG äÉeÉîdG ≈dG áaÉ°VEG ,áªjôµdG QÉéMC’Gh áÑjô¨dG äÉ°ü≤dGh ΩɪcC’G ≈∏Y IójóédG

ᢰûª˘b’G π˘°†aG ø˘eh ,∑QÉ˘Ñ˘ ª˘ dG ô˘˘£˘ Ø˘ dG ¿É˘à˘µ˘dG ¢Tɢª˘ b ƒ˘˘g ɢ˘¡˘ «˘ a ᢢeó˘˘î˘ à˘ °ùª˘˘dG ᫪gCG ™e ,ø«∏°SƒªdÉH •ƒ∏îªdG ø£≤dGh IRQɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dG äGQGƒ˘˘ ˘ °ù°ùcE’G ø˘˘ ˘ ˘Y ó˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ dG á˘dƒ˘¡˘°S ICGô˘ª˘dG ø˘ª˘°†J »˘µ˘d ,᢫˘dó˘à˘ª˘ dGh ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°SG Aɢæ˘ã˘KG h ,∫õ˘æ˘ª˘dG »˘a ᢢcô˘˘ë˘ dG .''±ƒ«°†dG ,Iƒ≤H á«KGôàdG •ƒ£îdG IOƒY ¿G ø«Hh ≈∏Y ᢫˘æ˘«˘°üdGh á˘jó˘æ˘¡˘dG ¢Tƒ˘≤˘æ˘dG Rhô˘Hh ∫ɢ˘ZOCG ¢Tƒ˘˘≤˘ f ≈˘˘dEG ᢢaɢ˘ °VEG ,ᢢ «˘ ˘HÓ˘˘ é˘ ˘dG ô£ØdG ó«©d IóFÉ°ùdG á°VƒªdG »g É«≤jôaCG á«HÓédG QÉ©°SG ìhGôàJ å«M ,ΩÉ©dG Gò¡d QÉæjO 65 -20 ø˘e Ió˘˘MGƒ˘˘dG ᢢ«˘ Fɢ˘°ùæ˘˘dG øe ôãc’ π°üJ óbh ,ájOÉ©dG äÉ«HÓé∏d É¡«a πNó˘J »˘à˘dG äɢ«˘HÓ˘é˘∏˘d Qɢæ˘jO 200 ᢢ ª˘ ˘ jô˘˘ ˘µ˘ ˘ dG Qɢ˘ ˘é˘ ˘ M’Gh Rô˘˘ ˘î˘ ˘ dGh ∂°ûdG ¿EG ó«°ùdG áæ«eG á©FÉÑdG ∫ƒ≤Jh .áØ∏àîªdG ,á«HÓédÉH Ió«Wh ábÓY á«Hô©dG ICGôª∏d ¿É˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T »˘˘a ᢢbÓ˘˘©˘ dG √ò˘˘g OGOõ˘˘Jh AÉ°ùædG âaÉ¡àJ å«M ,äÉÑ°SÉæªdGh OÉ«YC’Gh

:¿GhóY AÉØ«g -zøWƒdG{

ᢢ«˘ bô˘˘°ûdG äɢ˘«˘ HÓ˘˘ é˘ ˘dG ó˘˘ ¡˘ ˘°ûJ Oɢ˘«˘ Y’G Ωɢ˘jG ∫Ó˘˘N ᢢ«˘ é˘ «˘ ∏˘ î˘ ˘dGh »a IOÉjRh ô«Ñc ∫ÉÑbG äÉÑ°SÉæªdGh ø˘e ô˘ã˘c’ π˘°üJ äɢ©˘ «˘ Ñ˘ ª˘ dG º˘˘é˘ M ¢Uô˘˘ ˘ M ¿G ó˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ H ᢢ ˘ ˘°Uɢ˘ ˘ ˘Nh ,%85 ™°Vh ≈∏Y ø«WÉ«˘î˘dGh ø˘«˘ª˘ª˘°üª˘dG ≈dEG ¬dƒëJ »àdG ájôjƒ£àdG äÉ°ùª∏dG äɢ˘ª˘ «˘ ª˘ ˘°üà˘˘ dG ¢ùaɢ˘ æ˘ ˘j …ô˘˘ °üY …R äɢYɢ≤˘jG ™˘e Ö°Sɢæ˘à˘ jh á˘˘Ø˘ ∏˘ à˘ î˘ ª˘ dG ɢ¡˘æ˘ª˘a ,Qɢ˘ª˘ Y’G ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ ª˘ d ô˘˘°ü©˘˘dG ''â°ûÑ˘˘dG''h ''•Gƒ˘˘Wƒ˘˘dɢ˘ H ≈˘˘ ª˘ ˘°ùjɢ˘ e ''»˘˘ ˘ Hɢ˘ ˘ é˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dG''h ''ᢢ ˘ °TGô˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ dG''h ''á∏bódG'', ''ôéjɢà˘dG''h ''»˘Hô˘¨˘ª˘dG''h .Égô«Zh ≥jó°U »°ù«Y ΩG áWÉ«N ôjóe ∫Ébh á˘Wɢ«˘Nh AGô˘°T ≈˘∏˘ Y ∫ɢ˘Ñ˘ b’G ¿G'':ø˘˘«˘ eG ô¡°T ∫ƒNóH ¢û©àæj á«FÉ°ùædG äÉ«HÓédG ó«Y ∫ƒNO ≈àM ôªà°ùjh ∑QÉѪdG ¿É°†eQ


business business@alwatannews.net

¥Gƒ°SCG 4

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

ÚeCG ¥hQÉa :áªLôJ

? …QÉ≤©dG øgôdG áeRCÉH ôKCÉàj πg ..è«∏ÿG

ôjô≤J

Oƒ≤J ∑ƒµfÉH ... óæ∏jÉJ IQƒK øªãdG á«dÉZ ájhOC’G ó°V á°Sô°T á∏ªM

Ió˘jó÷G á˘jhOC’Gh .áÁó˘≤˘dG á˘jhOCÓ˘d kɢ ehɢ˘≤˘ e ™aôJ ¿CG É¡fCÉ°T øe ´GÎNG äGAGôH É¡jód »àdG kGQ’hO 481 øe óMGƒdG ¢†jôª∏d ájƒæ°ùdG áØ∏µdG Iôaƒàe â°ù«d É¡fC’ Q’hO 6^700 øe ÌcCG ¤EG ∂æ˘Ñ˘dG ∫ɢbh .Aɢª˘°SCG π˘ª– ’ ï˘°ùf π˘˘µ˘ °T ≈˘˘∏˘ Y ôeCG ‘ ô¶æJ ¿CG ∑ƒµfÉH ≈∏Y Öéj ¬fEG ‹hódG ᢢ«˘ °ù«˘˘Fô˘˘dG äɢ˘LÓ˘˘©˘ ∏˘ d »˘˘eGõ˘˘dE’G ¢ü«˘˘ NÎdG π˘˘cɢ˘°ûe ø˘˘e Qò˘˘M ¬˘˘æ˘ ˘µ˘ ˘dh ,Ró˘˘ jEÓ˘ ˘d Ió˘˘ jó÷G .áeOÉb á∏ªàfi ''á«°SÉ«°S'' ¥ô£˘H ø˘µ˘dh ,…ó˘ë˘à˘dG Gò˘g ó˘æ˘∏˘jɢJ â¡˘LGhh ä’GÔ÷ɢa .Oɢ°†e Ωƒ˘é˘g Ωɢ˘eCG Üɢ˘Ñ˘ dG âë˘˘à˘ a ø˘e ᢫˘dÉÿG ï˘°ùæ˘dG êɢà˘fEG Gƒ˘˘©˘ °Vh ¿ƒ˘˘«˘ eƒ˘˘≤˘ dG ¬jó˘d á˘dhó˘dG ¬˘µ˘∏˘ª˘à˘J ™˘æ˘°üe …ó˘jCG ‘ Aɢª˘°SC’G ÒjÉ©ŸG iƒà°ùe ¿hO ï°ùf êÉàfEG ‘ »îjQÉJ πé°S ≈°Vôe iód áehÉ≤ŸG IÒJh øe ´ôq °ùJ áHƒ∏£ŸG ’ ï°ùf êÉàfEG πLCG øe §¨°†dG ‘ GhDhóHh .RójE’G øµdh ,Ö°ùëa RójE’G ájhOC’ ¢ù«d Aɪ°SCG πª– .á˘jƒ˘«◊G äGOɢ°†ŸGh Ö∏˘≤˘dGh ¿É˘Wô˘˘°ùdG ᢢjhOC’ ¿CG ≈∏Y kGÒNCG iƒà°ùŸG ™«aQ »ë°U ∫hDƒ°ùe íŸCGh ájhOC’G øe %15 ƒëæd IóFÉ©dG ´GÎN’G äGAGôH (᢫˘fƒ˘fɢb) á˘jɢª˘ë˘H ™˘à˘ª˘à˘J »˘˘à˘ dG ¥ƒ˘˘≤◊G äGP …ô˘é˘j ¿CG ø˘µÁ ó˘æ˘∏˘jɢJ ‘ kɢ«˘dɢM ´É˘˘Ñ˘ oJ »˘˘à˘ dGh ¿EG'' :õæØ«à°S ∫ƒ≤jh .∞dÉ£ŸG á“ÉN ‘ É¡≤«∏©J ™æ°üd kÉ«ª«∏bEG kGõ˘cô˘e ó˘æ˘∏˘jɢJ π˘©˘L ƒ˘g º˘¡˘aó˘g øe ÒÑc Qób áªK ].Aɪ°SCG πª– ’ »àdG ájhOC’G .''Éæg á«JGòdG áë∏°üŸGh á«YÉæ°üdG á°SÉ«°ùdG ,ÚÑ∏Ø˘dɢa :kɢ°†jCG kɢ«˘Ñ˘fɢL kGô˘KCG ∑ɢæ˘g ¿CG ɢª˘c ø˘©“ ,π˘Nó˘dG §˘°Sƒ˘à˘e ô˘NBG …ƒ˘«˘°SBG ó˘∏˘ H »˘˘gh ɢe GPEG'' ɢ¡˘fCɢ°T ø˘e ÚfGƒ˘b ™˘˘jQɢ˘°ûe ‘ ô˘˘¶˘ æ˘ dG á˘jhOCG ™˘æ˘°üf ¿CG ɢ˘fQhó˘˘≤à ¿CG »˘˘æ˘ ©˘ J ¿CG ,änô˘ pboCG ‘ …BG ¢ûJCG ¢ShÒa á¡LGƒe ‘ ô°ûÑdG IÉ«M ò≤æJ ô˘jRh ∫ƒ˘≤˘j ɢª˘c ,''á˘∏˘ª˘ àÙG ᢢĢ HhC’Gh Ró˘˘jE’Gh ¿Gó∏H âHôYCG óbh .ƒ«chO ƒµ°ù«°ùfGôa áë°üdG Égó«jCÉJ øY É«Ø«dƒHh πjRGÈdG ∫ÉãeCG øe iôNCG ø˘©“ ɢ¡˘fCɢH ó˘≤˘à˘©˘ojh ó˘æ˘∏˘jɢJ äGƒ˘£ÿ »˘æ˘∏˘©˘ dG Iô˘jóŸG äQò˘˘Mh .ᢢ¡˘ Hɢ˘°ûe äGƒ˘˘£˘ N ‘ ô˘˘¶˘ æ˘ dG ,á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ kÉãjóM áÑîàæŸG áeÉ©dG ‘ ∑ƒµfÉH ¤EG É¡d IQÉjR AÉæKCG ,¿É°ûJ âjôZQÉe ó‚ ¿CG Éæ«∏Y Ú©àj'' ¬fCG øe ,(•ÉÑ°T) ôjGÈa ¢ü«˘˘ ˘NÎdG π˘˘ ˘LCG ø˘˘ ˘e í˘˘ ˘«˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘°üdG ¿RGƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG kÉLò°S ¿ƒµf ¿CG ÉææµÁ ’'' :áØ«°†e ,''»eGõdE’G áªKh .''‹Éãe πM ∑Éæg ¢ù«∏a .ôeC’G Gòg ∫É«M .≥aC’G ‘ ìƒ∏J á¡LGƒe Qòf OhóM ÓH AÉÑWCG ôjóe ,¿QƒKhÉc ∫ƒH ∫ƒ≤jh ƒg Gògh .á∏Ñ∏ÑdÉH ܃°ûe ™°VƒdG'' :óæ∏jÉJ ‘ ¤EG á˘LɢM ‘ ɢæ˘∏˘©˘é˘j …ò˘˘dG ÖÑ˘˘°ùdG §˘˘Ñ˘ °†dɢ˘H »àdG ájhOC’G Ëó≤J ≈∏Y ±Gô°TEÓd[ Ée ᪶æe ¿CG ó≤àYCGh ,]⁄É©dG AÉëfCG ‘ É¡àØ∏c πª– øµÁ á˘ë˘°üdG á˘ª˘¶˘æ˘e ¿ƒ˘µ˘J ¿CG Öé˘j ᢢª˘ ¶˘ æŸG √ò˘˘g äÉcô°T √É°ûîJ Ée §Ñ°†dÉH ƒg Gògh .''á«ŸÉ©dG ¬˘˘ ˘ª˘ ˘ ¶˘ ˘ æ˘ ˘ j Ωɢ˘ ˘¶˘ ˘ f :ɢ˘ ˘ghô˘˘ ˘°Uɢ˘ ˘æ˘ ˘ eh ᢢ ˘ jhOC’G ¬˘«˘a º˘gɢ°ùj ,¥Gƒ˘°SC’G ¢ù«˘dh ,¿ƒ˘«˘WGô˘˘bhÒÑ˘˘dG óM ≈∏Y ájɨ∏d AGô≤a Gƒ°ù«d ºg øeh AGô≤ØdG çÉëHCÓd á¶gÉÑdG áØ∏µdG ‘ Ò°ùj QõæH AGƒ°S á∏JÉ≤dG ¢VGôeC’G …ƒà– »àdG ájh<C’G ôjƒ£Jh .ᣫ°ùÑdG ¬Lh ≈∏Y

:∂jh Rƒ«f øY

≈∏Y ᩪ°S äRÉM óæ∏jÉJ ‘ áªcÉ◊G ᪨£dG á£∏°ùdG ≈∏Y âdƒà°SG ¿CG òæe IAÉصdG áÁóY É¡fCG ¿ƒÑ°ùµj ä’GÔ÷G øµdh .(∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S ‘ ≈∏Y º¡eƒé¡d kÉ«dÉM ⁄É©dG AÉëfCG ‘ •É≤ædG ácô°T πKɢeCG ø˘e ᢫˘FGhó˘dG äɢYÉ˘æ˘°üdG á˘≤˘dɢª˘Y ∫ƒ˘˘à˘ °ùjô˘˘H''h ''¢ù«˘˘à˘ æ˘ aBG ‘ƒ˘˘fɢ˘ °S''h ,''∑Òe'' ó˘YGƒ˘≤˘d ɢgQɢ°†ë˘à˘°SG È©˘a .''Öjƒ˘µ˘ °S Rô˘˘jɢ˘e í«àJ á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ᪶æe óYGƒb øe á°†eÉZ ájhOC’G ´GÎNG äGAGôH ∫ƒ©Øe ∫É£HEG äÉeƒµë∏d ,áeÉ©dG áë°üdG ∫É› ‘ ÇQGƒ£dG ä’ÉM ∫ÓN (ÊÉã˘dG ø˘jô˘°ûJ) Ȫ˘aƒ˘f ò˘æ˘e ∑ƒ˘µ˘fɢH â≤˘aGh Ú©FÉ°T øjAGhód º°SG ¿hO øe ï°ùf êÉàfEG ≈∏Y ɢ¡˘fEG å«˘ë˘ H ,Ωó˘˘∏˘ d π˘˘q«˘ °ùeh ,Ró˘˘jE’G ᢢjhOCG ø˘˘e Éà ≈˘°Vô˘ª˘∏˘d ,á˘jhOC’G √ò˘g á˘Ø˘∏˘c ø˘˘e â°†Ø˘˘N kÉ«dÉM äÉcô°ûdG å– ∑ƒµfÉHh .%90 ¤EG π°üj óbh ;iôNCG ájhOCG QÉ©°SCG ¢†«ØîJ ‘ AóÑdG ≈∏Y ô¡°ûdG Óî¨fƒ°S Éf ∫ƒµ¨fƒe áë°üdG ôjRh QòM ÉæfEÉa ,äÉ°VhÉØŸG â∏°ûa Ée GPEG'' ¬fCG øe »°VÉŸG .''πª©∏d ¿hó©à°ùe IQɢé˘à˘dG á˘ª˘¶˘æ˘e ó˘YGƒ˘˘b AGÈÿG ¬˘˘qÑ˘ °T ó˘˘bh øe áë∏°SCG ,ájhƒædG áë∏°SC’ÉH ájhOCÓd á«ŸÉ©dG ób óYGƒ≤dG ¿CG ÉÃh .§b Ωóîà°ùoJ ’CG π°†aC’G äÉcô°T ¿EÉa ,2001 ΩÉY ò«ØæàdG ™°Vƒe â©°p Vho kÉaGógCG íÑ°üJ ¿CG ÒÑc óM ¤EG âÑæŒ ób ájhOC’G äGRÉLE’G ¥É£f ™«°SƒJ hCG QÉ©°SC’G ¢†«ØîJ ÈY øe »g óæ∏jÉJh .IÒ≤ØdG ∫hódG ¤EG ™jQ ¿hO øe óªŒ »àdG §°SƒàŸG πNódG äGP ∫hódG ¤hCG ÚH ó˘YGƒ˘≤˘d kɢ≤˘ah ᢫˘Ñ˘ æ˘ LCG ´GÎNG IAGô˘˘H π˘˘©˘ Ø˘ dɢ˘H πNóH ,óæ∏jÉJ πã“h .á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ᪶æe »àdG ·C’G øe á≤ÑW ,kGQ’hO 2^750 √Qób OôØ∏d äɢcô˘°T ìɢHQC’ IÒÑ˘c á˘Hô˘°V ¬˘Lƒ˘J ¿CG ɢ˘¡˘ æ˘ µÁ .ÉgôKCG âØàbG Ée GPEG ájhOC’G ∫ɢ˘ã˘ eCG ø˘˘ e ᢢ «˘ ˘fɢ˘ °ùfE’G äɢ˘ Yɢ˘ ª÷G ∫OÉŒh Iôq©°ùoŸG ájhOC’G ¿CÉH OhóM ÓH AÉÑWCGh ΩÉØ°ùchCG äÉ«fGõ«Ã π∏°ûdG ≥ë∏J ¿CG É¡æµÁ á¶gÉH QÉ©°SCÉH ∫ÉãeCG øe á˘Ä˘°Tɢæ˘dG ¿Gó˘∏˘Ñ˘dG ‘ á˘eɢ©˘dG á˘ë˘°üdG âãM óbh ,kGô≤a ó°TCG øcÉeCG øY kÓ°†a óæ∏jÉJ .∑ƒµfÉH hòM hò– ¿CG ≈∏Y iôNC’G äÉeƒµ◊G .á«Hô¨dG äÉeƒµ◊G ܃∏b ‘ Üój ôYòdG ¿CG ó«H ¿ƒ˘«˘µ˘jô˘eC’G ¿ƒ˘jQɢé˘à˘dG ¿ƒ˘˘∏˘ ã˘ ªŸG åM ó˘˘≤˘ ∏˘ a âæ˘∏˘YCGh ;ɢgQGô˘b ‘ ô˘¶˘æ˘dG IOɢYEG ≈˘∏˘Y ó˘æ˘ ∏˘ jɢ˘J ød É¡fCG ƒZɵ«°T ‘ ''õjQƒJGQƒH’ äƒHBG'' ácô°T ∂dPh óæ∏jÉJ ‘ IójóL ájhOCG ¿B’G ó©H ¥ƒq °ùJ ¿hO øe áî°ùæd á°üNQ ᪨£dG äQó°UCG Éeó©H ∞°Uhh .É¡«dEG IóFÉ©dG RójE’G ájhOCG óMC’ º°SG ÒZ'' É¡fCÉH Öë°ùdG á«∏ªY RójE’G ó°V ¿ƒ£°TÉf Iô◊G IQÉ˘é˘ à˘ dG …ô˘˘°Uɢ˘æ˘ e ø˘˘µ˘ dh ,''ᢢ«˘ bÓ˘˘NCG .IÒÑc ójó¡J É¡fCG ≈∏Y Iƒ£ÿG ¤EG ¿hô¶æj ‘ áë°üdG èeÉfôH ôjóe ,õæØ«à°S Ö«∏«a ∫ƒ≤jh òîàj çÉëHCG õcôe ƒgh ,á«dhódG á°SÉ«°ùdG áµÑ°T ºî°V »°SÉ«°S ∑ô– Gòg'' :¬d kGô≤e ¿óæd øe ,óæ∏jÉJ ≈∏˘Y ô˘°üà˘≤˘j ’h .á˘jô˘µ˘Ø˘dG ᢫˘µ˘∏ŸG ó˘°V ¢ù«dh ,áeÉY kÉ©∏°S ájhOC’G π©L ¤EG ≈©°ùj ƒgh .''á°UÉN ¤EG GhÈæj ⁄ Újóæ∏jÉàdG ä’GÔ÷G øµdh ,2006 ΩÉY á°SGQO »Øa .õ«Ø– ¿hO øe πª©dG èeÉfôH øe ºZôdG ≈∏Y ¬fCÉH ‹hódG ∂æÑdG CÉÑæJ ó¡°ûà°S óæ∏jÉJ ¿EÉa ,RójE’G øe ájÉbƒ∏d »LPƒ‰ ¢ShÒØ˘dG h󢨢j ɢª˘æ˘«˘H ∞˘«˘ dɢ˘µ˘ à˘ dG ‘ kɢ Yɢ˘Ø˘ JQG

á«fƒfÉb äÉeGõàdG ájCG hCG áaƒdCÉŸG ájɪ◊G äÓ¶e ‘ ¬YÉÑJEG ” …òdG ƒg ܃∏°SC’G Gògh - ájQhô°V .äÉYhô°ûŸG πjƒ“ ⁄ÉY ábÉ£dG äÉYhô°ûe ôjóe ,Ú°ùM ∫hôjG ∫ƒ≤j Éeóæ˘Y'' kɢ≤˘∏˘©˘e ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG RhQ ø˘JQƒ˘f ᢰù°SDƒÃ ô£°†j ¬fÉa Ée ´hô°ûe πjƒ“ IOÉYEÉH ∂æÑdG Ωƒ≤j ≥Ñ°S »àdG •hô°ûdG øe øµ‡ Qób ÈcG AɨdEG ¤EG ¥ƒ°ùdG ‘ ™°VƒdG áHƒ©°U ™eh .''É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ¢ûeÉg ¢ü∏≤J QGôªà°SG øe ∑ƒæÑdG ‘ ≥∏≤dG OGR .óFGƒØdG á˘∏˘eɢµ˘dG QɢKB’G º˘«˘ «˘ ≤˘ J äɢ˘Hƒ˘˘©˘ °U ó˘˘MCG ¿CG ’G ¥ô˘˘°ûdG äɢ˘Yhô˘˘°ûe ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ ˘µ˘ ˘jô˘˘ eC’G ᢢ eRÓ˘˘ d â“ »àdG äÉ≤Ø°üdG OóY á∏b ‘ πãªàJ §°ShC’G Dƒ˘Wɢ˘Ñ˘ à˘ H ±hô˘˘©ŸG º˘˘°SƒŸG ƒ˘˘gh ,∞˘˘«˘ °üdG Gò˘˘g ‘ .ájOÉ°üàb’G ᣰûfC’G

ó«e øY

¿ƒ˘˘ ˘ ˘°VÎ≤ŸG ∂∏Á ’ ÚM »˘˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘a .Ió˘˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ ˘àŸG …QÉ≤©dG øgôdG ¿ƒjO ójó°ùàd k’GƒeCG ¿ƒ«µjôeC’G ¬Ñ°T §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ á∏FÉ¡dG ¿ƒjódG ¿CG ó‚ Qɢ©˘°SCG Iô˘Ø˘W QÉ˘Ñ˘à˘Y’G ‘ ɢfò˘NCG GPEGh .᢫˘ eƒ˘˘µ˘ M …CG ø˘e á˘≤˘£˘æŸG Êɢ©˘ J ø˘˘ZG Ö颢j Ó˘˘a §˘˘Ø˘ æ˘ dG .¢VGôbE’G áeóÿ áeRÓdG ádƒ«°ùdG ‘ ¢ü≤f ‘ çóM Ée ÚH ¬Ñ°T ¬LhCG ∑Éæg ¿Éa Gòg ™eh .§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ çóëj Éeh IóëàŸG äÉj’ƒdG á«fƒfÉ≤dG äÉeGõàd’G ¢ü«∏≤J ‘ QGôªà°S’G ¿EG PEG IGOCG ’EG ¢ù«˘˘ d äɢ˘ Yhô˘˘ °ûŸG ¢VGô˘˘ bEɢ ˘H ᢢ £˘ ˘Ñ˘ ˘ JôŸG å«M ájó«∏≤àdG ¢VGôbE’G ¥Gƒ°SCG øe äÒ©à°SG ‘ ''äɢeGõ˘à˘d’G á˘˘Ø˘ «˘ ØÿG'' äɢ˘≤˘ Ø˘ °üdG âÑ˘˘Ñ˘ °ùJ .áeRC’G çGóMCG ,á˘dƒ˘«˘°ùdG ô˘aƒ˘Jh ᢩ˘Ø˘JôŸG §˘˘Ø˘ æ˘ dG Qɢ˘©˘ °SCG ¿EG ¿CG »˘æ˘©˘J ,Ió˘Fɢ˘Ø˘ dG ä’󢢩˘ e Êó˘˘J ≈˘˘∏˘ Y IhÓ˘˘Y ≈∏Y øjQOÉb Gƒ∏X äGóæ°ùdG ¥ƒ°S ‘ Ú°VÎ≤ŸG ô˘aƒ˘J ¿hó˘H ¢Vhô˘≤˘dG Ëó˘≤˘à˘H Ú°Vô˘˘≤ŸG ´É˘˘æ˘ bEG

äÉj’ƒdÉH …QÉ≤©dG øgôdG áeRCG QÉKBG âLôN »bÉH ¤EG óà“ âJÉHh »∏ÙG É¡bÉ£f øY IóëàŸG ¿óæd ‘ º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG â©LGôJ ó≤a .⁄É©dG ∫hO äGQ’hó˘˘dG ÚjÓ˘˘e ᢢ«˘ dhó˘˘dG ∑ƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG äô˘˘°ùNh ‘h .IójóL äÉjƒà°ùe ¤EG §ØædG QÉ©°SCG â©ØJQGh ¿CG ∫ɪYC’G ∫ÉLQ á«ÑdÉZ ¢VÎaG §°ShC’G ¥ô°ûdG »°Vô≤e ¿CG ’EG ,á≤£æŸG ¤EG π°üJ ød áeRÓdG .¢ùµ©dG ¿ƒØ°ûàµj äÉYhô°ûŸG πjƒ“ ∂æH OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S øe ,…ÒH ∞«à°S ∫ƒ≤j ìhGÎJ Ö°ùæH √ô©°S ™ØJôj A»°T πc'' kÉë°Vƒe πeɵdG ióŸG ±ô©j óMCG ’h .%15 - %10 ÚH .§˘°ShC’G ¥ô˘°ûdG äɢYhô˘°ûe ≈˘∏˘Y ÒKCÉ˘à˘ dG Gò˘˘¡˘ d ¢Sɢ°SCG ≈˘∏˘Y ¥ƒ˘°ùdG º˘«˘«˘≤˘J IOɢYEɢH kɢ«˘dɢM Ωƒ˘≤˘ fh ‘ ´ÉØJQ’G Gòg ÖÑ°ùàj ¿CG ™bƒJCG ’h .»YƒÑ°SCG ÖLƒàj øµdh ᣣıG äÉYhô°ûŸG ò«ØæJ ∞bh ¢VQCG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ó˘˘ °ù颢 à˘ ˘J »˘˘ c ∫ÉŸG ø˘˘ e ó˘˘ jõŸG ™˘˘ aO ±ƒ˘°ùa Iô˘gɢ˘¶˘ dG √ò˘˘g äô˘˘ª˘ à˘ °SG GPEGh .''™˘˘bGƒ˘˘dG ¿Cɢ°ûH º˘¡˘Jɢ©˘ bƒ˘˘J Ò«˘˘¨˘ J ¤EG ¿ƒ˘˘∏˘ ∏ÙG ô˘˘£˘ °†j .äÉYhô°ûª∏d á«dÉŸG óFGƒ©dG ≈∏Y IóFÉØdG ¢ûeÉg ¿Éc äGƒæ°S ¢ùªN πÑ≤a äÉYhô°ûŸ á«°SÉ°SCG á£≤f 0-10 OhóM ‘ ¢Vhô≤dG á≤aóàŸG äGQɪãà°S’G IÌc ¿CG ’EG §°ShC’G ¥ô°ûdG Ëó˘≤˘à˘d Ió˘©˘à˘°ùŸG ∑ƒ˘æ˘Ñ˘dG IÌch á˘≤˘£˘æŸG ≈˘˘∏˘ Y ÚH IƒéØdG ,ÒÑc óM ¤EGh ,â°ü∏b ób ¢Vhô≤dG ∫ó©ŸGh ∑ƒæÑdG ¬°SÉ°SCG ≈∏Y ¢VÎ≤J …òdG ∫ó©ŸG ò˘æ˘eh .ø˘jô˘NB’G ¤EG ¬˘°Sɢ°SCG ≈˘∏˘Y ¢Vô˘≤˘ J …ò˘˘dG øe ÉgÉ°VQ ΩóY øY ∑ƒæÑdG È©J πjƒW âbh OÉéjEG ‘ Ió°ûH ÖZôJ ºK øeh óFGƒØdG ™LGôJ .IôgɶdG √òg á°SGQO IOÉYE’ ÖÑ°S ‘ äɢYhô˘°ûŸG ¢VGô˘bEG ∞˘«˘dɢµ˘J ´É˘Ø˘JQG »˘JCɢ jh OGƒŸG ∞«dɵJ ´ÉØJQG ¬«a …ODƒj …òdG âbƒdG ¢ùØf …òdGh ,è«∏ÿG ‘ AÉæÑdG ∞«dɵJ ´ÉØJQG ¤EG ΩÉÿG Gòg á«FÉ°ûfE’G ᣰûfC’G DƒWÉÑJ ¤EG √QhóH iOCG ''ó«e'' á∏› ¬H âeÉb í°ùe Ö°ùMh .∞«°üdG øe â©LGôJ É¡d §£ıG äÉ≤Ø°üdG ᪫b ¿Éa ¤EG 2007 ¢ù£°ùZCG 17 ‘ Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 1^507 .2007 ȪàÑ°S 10 ‘ Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 1^500 çóMCG ¿EG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ ¥É«°ùdG Gòg ‘h »˘gh ,kGô˘NDƒ˘e ɢ¡˘eÉ“EG ÖLGƒ˘dG ø˘e ¿É˘c á˘≤˘ Ø˘ °U Ö∏˘˘°üdG ᢢcô˘˘°ûd Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ˘∏˘ ˘e 1^300 á˘ª˘«˘≤˘H Gƒµ°ûJ å«M á≤∏©e âdGR ’ ,(ƒµ°SÉc) ájô£≤dG Ú°Vô≤ŸG ájɪM ≈∏Y É¡JQób ΩóY øe ∑ƒæÑdG .ôWÉıG øe OƒLh á¶MÓe Ö©°üJ ¤hC’G Iô¶ædG øeh ÚHh è˘«˘ ∏ÿG ‘ äɢ˘≤˘ Ø˘ °üdG ™˘˘LGô˘˘J ÚH ᢢbÓ˘˘Y äɢj’ƒ˘dG ‘ π˘Nó˘dG ᢢ«˘ fó˘˘àŸG ô˘˘°SCÓ˘ d ¢VGô˘˘bE’G

É¡fɵ°ùH ≥æàîJ óæ¡∏d ájOÉ°üàb’G ᪰UÉ©dG :…ÉÑeƒe

™jô°S ´QÉ°T áeÉbEG ´hô°ûe ¿EÉa ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh ,º∏c 5^6 ∫ƒ£Hh ,…ÉÑeƒe »HôZ ôëÑdG ¥ƒa ôÁ äGƒæ°S çÓK »°†e ó©H %60 ¤EG ¬æe õéæj ⁄ ɇ ,á£ÿG Ö°ùM RÉ‚EÓd »FÉ¡ædG óYƒŸG ≈∏Y 150 âfɢc »˘à˘dG ∞˘«˘dɢµ˘à˘ dG á˘˘Ø˘ Yɢ˘°†e ‘ ÖÑ˘˘°ùJ .¢SÉ°SC’G ‘ Q’hO ¿ƒ«∏e ∞«c ±ô©f ¿CG Ö©°üdG øe π¶j Gòg πc ™eh ƒ˘ë˘f ≈˘˘∏˘ Y ∫ɢ˘ª˘ YC’G ᢢeƒ˘˘µ◊G õ˘˘é˘ æ˘ J ¿CG ø˘˘µÁ øY ¿ÓYE’G ” ¿ÉeõdG øe ó≤Y πÑ≤a .π°†aCG ÉgRÉ‚EG ±ó¡H IÒ≤ØdG AÉ«°TC’G ôjƒ£J á°SÉ«°S π˘≤˘f ” ¬˘fCG º˘ZQh .Ωɢ©˘dG Gò˘g ∫ƒ˘∏˘ë˘H π˘˘eɢ˘µ˘ dɢ˘H ¤EG AÉ«MC’G √òg ¿Éµ°S øe ¢üî°T ¿ƒ«∏e ∞°üf ¤EG ó˘˘jó˘˘L ΩOɢ˘b ʃ˘˘«˘ ∏˘ e ¿CG ’EG π˘˘°†aCG ø˘˘ cɢ˘ eCG .á«aÉ°VEG IÒ≤a kAÉ«MCG º¡d Gƒ≤∏N áæjóŸG

â°ù«eƒfƒµjG

´É£≤dG πªëàj ¿CG πeCG ≈∏Y ,GΰTQÉ¡e áj’ƒd ∫ɢãŸG π˘˘«˘ Ñ˘ °S ≈˘˘∏˘ Yh .∞˘˘«˘ dɢ˘µ˘ à˘ dG »˘˘bɢ˘H ¢UÉÿG áªgÉ°ùª∏˘d ᢫˘YÉ˘æ˘°üdG ¢ùfɢ«˘∏˘jQ á˘cô˘°T §˘£˘î˘J ÒÑc »YÉæ°U ™ª› áeÉbE’ Q’hO QÉ«∏e 8 ≠∏Ñà Gò˘g ≥˘∏˘î˘j ¿CG π˘eCG ≈˘∏˘Yh Ió˘˘jó÷G …ɢ˘Ñ˘ eƒ˘˘e ‘ .áØ«Xh ʃ«∏e ´hô°ûŸG πLCG øªa ,π◊G áÑ©°U á∏µ°ûe ∑Éæg ¿CG ’EG π≤f øe qóH’ É¡«MGƒ°Vh …ÉÑeƒe ójóŒ IOÉYEG øY ™aGój øe ∑Éæg øµd .ôNBG ¿Éµe ¤EG ¿Éµ°ùdG ¿EÉa ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh .IÒ≤ØdG AÉ«MC’G ¿Éµ°S ≈˘∏˘Y ɢgó˘j ⩢°Vh »˘à˘dG á˘jô˘°ûÑ˘dG Oƒ˘˘°û◊G ∂∏˘˘J ¿ÉŸô˘H ‘ ÜGƒ˘f ᢩ˘HQCG ɢ˘¡˘ jó˘˘d Qɢ˘£ŸG êQGó˘˘e ó˘˘MCG .GΰTQÉ¡e áj’h ø˘˘e ´hô˘˘°ûe …CG ò˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘H Aó˘˘ Ñ˘ ˘dG ” GPEG ɢ˘ eCG º¡˘à˘∏˘j Oɢ°ùØ˘dG ¿Eɢa ᢫˘à˘ë˘à˘dG ᢫˘æ˘Ñ˘dG äɢYhô˘°ûe .RÉ‚E’G ôNCÉàj ºK øeh á«fGõ«ŸG øe kGÒÑc kɪ°ùb

áæjóe IógÉ°ûŸ IóMGh á≤jôW ’EG ∑Éæg â°ù«d øµÁ ’ PEG :(kÉ≤HÉ°S »ÑeƒH) ájóæ¡dG …ÉÑeƒe ᣰSGƒH ’EG ´QGƒ°ûdG ‘ …QhôŸG ΩÉMOR’G »£îJ ÚàYÉ°S ¤EG êÉà– IQÉ«°ùdG ¿EÉa ’EGh ÎHƒµ«∏¡dG .º∏c 20 ≈∏Y ójõJ ’ áaÉ°ùe ™£≤d ɢ«˘°SBG ܃˘æ˘L ‘ á˘æ˘jó˘e ÈcCG …É˘Ñ˘ eƒ˘˘e Èà˘˘©˘ J 2015 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH ¬fEÉa IóëàŸG ·C’G Ö°ùMh ƒ«cƒW ó©H ⁄É©dG ‘ áæjóe ÈcCG ÊÉK ¿ƒµà°S øµd .᪰ùf ¿ƒ«∏e 25 ¤EG É¡fɵ°S π°ü«°S å«M ¿CG PEG .äGƒ˘æ˘°S ò˘æ˘e ≥˘æ˘ à˘ î˘ J á˘˘æ˘ jóŸG ¿CG ᢢ∏˘ µ˘ °ûŸG - kÉÑ˘jô˘≤˘J ¿ƒ˘«˘∏˘e - 19 ¿É˘˘µ˘ °ùdG ∞˘˘ °üf ‹Gƒ˘˘ M øjô˘NBG ÚjÓ˘e 3h .IÒ≤˘a Aɢ˘«˘ MCG ‘ ¿ƒ˘˘°û«˘˘©˘ j áæjóŸG §°Sh ¤EG »MGƒ°†dG øe kÉ«eƒj ¿ƒ∏≤æàj ¿CG ºZQ QÉ£≤dÉH A’Dƒg á«ÑdÉZ »JCÉjh .¢ùµ©dÉHh ≈∏Y IQOÉb ÒZ äGQÉ£≤dG áµÑ°Th á«fóàe áeóÿG äÉYÉ°S ‘h .ô°ûÑdG øe IójGõàŸG OGóYC’G πª– Å«¡e ÒZ QÉ£b ¤EG ¢üî°T 5000 πNój IhQòdG äɢ˘ÄŸG ¿CG ó‚ Gò˘˘ ¡˘ ˘dh .ÖcGQ 1^700 ø˘˘ ˘e ÌcC’ .QÉ£≤dG äÓéY â– kÉjƒæ°S ¿ƒ∏à≤j Aɢª˘°S ¥ƒ˘a äGô˘˘Fɢ˘£˘ dG Ωƒ– ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e ìɪ°ùdG ô¶àæJ å«M áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y …ÉÑeƒe π˘£˘©˘e Qɢ£ŸG »˘LQó˘e ó˘MCG ¿C’ •ƒ˘Ñ˘¡˘ dɢ˘H ɢ˘¡˘ d ºZQh .¬«∏Y É¡NGƒcCG Iô°SCG 300^000 áeÉbEG AGôL IQÉ«°S 500 ɢ¡˘«˘dEG ±É˘°†J á˘æ˘ jóŸG ´QGƒ˘˘°T Ωɢ˘MORG .Ωƒj πc IójóL …ÉÑeƒe É¡«a ™≤J »àdG áj’ƒdG áeƒµM ¿CG ™eh πcÉ°ûŸG IóM ¿ÉcQóJ ájõcôŸG áeƒµ◊G ∂dòch ≈∏Y ÚJQOÉb ÒZ ɪ¡fEG ’EG áæjóŸG É¡¡LGƒJ »àdG kGƒ‰ ájóæ¡dG ¿óŸG ó¡°ûJ ÚM »Øa .ÒãµdG π©a Ú°ù– ‘ ᢢeƒ˘˘µ◊G â∏˘˘°ûa kɢ ©˘ jô˘˘°S kɢ jOɢ˘°üà˘˘ bG ≈∏Y É¡fɵ°S ÈŒ »àdGh ,á«ØjôdG ≥WÉæŸG ±hôX .¿óŸG ¤EG π«MôdG øe ºZôdG ≈∏Yh kÉ°Uƒ°üN …ÉÑeƒŸ áÑ°ùædÉHh kÉ«dÉe kGõcôe íÑ°üJ ¿C’ íª£J É¡fEÉa É¡JÓµ°ûe äGAGôLEG áeƒµ◊G äòîJG ¢Vô¨dG Gò¡dh .kÉ«dhO ≥˘aGô˘e ó˘jóŒh á˘ª˘¶˘fC’Gh ÚfGƒ˘˘≤˘ dG ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ d áeƒµM ∫ƒb Ö°ùMh .áæjó˘ª˘∏˘d ᢫˘à˘ë˘à˘dG ᢫˘æ˘Ñ˘dG ¿EÉa ,…ÉÑeƒe É¡«dEG »ªàæJ »àdG ,GΰTQÉ¡e áj’h .Q’hO QÉ«∏e 60 ∞∏µ«°S áæjóŸG ìÓ°UEG ójóŒ ‘ π©ØdÉH ájõcôŸG áeƒµ◊G äCGóH óbh Q’hO QÉ«∏e 9 áØ∏µH ájô°†◊G á«àëàdG á«æÑdG

êQÉÿG ƒëf ™°SƒàJ á«é«∏ÿG …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T Qɢ˘ª˘ YEG ᢢcô˘˘°T ᢢ «˘ ˘LQÉÿG ¥Gƒ˘˘ °SC’G ¤EG ¥É˘˘ Ñ˘ ˘°ùdG Gò˘˘ g Oƒ˘˘ ≤˘ ˘Jh ,¿OQC’Gh ô°üeh Üô¨ŸG ‘ á«MÉ«°S äÉYhô°ûe º«≤J å«M ,ájQÉ≤©dG ,ɢ«˘Ñ˘«˘dh ɢjQƒ˘°S ‘ á˘£˘£ıG ᢫˘æ˘µ˘°ùdG Aɢ«˘MC’G ¤hCG ≈˘∏˘ Y IhÓ˘˘Y .É«°ù«fhófEGh É«côJh ¿Éà°ùcÉHh óæ¡dG ‘ ábÓªY äÉYhô°ûeh ácô°ûH É«≤jôaEG ∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°û∏d ÜóàæŸG ƒ°†©dG í°Vƒjh AGô˘˘L ᢢjƒ˘˘b ¥Gƒ˘˘°SC’G √ò˘˘ g'' :∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘dɢ˘ H …QGó˘˘ ∏˘ ˘b Ωɢ˘ °üY Qɢ˘ ª˘ ˘YEG á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G ÜòL äÉ°SÉ«°Sh ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G Ö°ùµà°S QɪYEG ¿EG .π«NGóŸG ‘ ´ÉØJQGh á«fɵ°S IOÉjRh Iô°TÉÑŸG áÄ«£H äGOÉ°üàbG øe k’óH áÄ°TÉf ¥Gƒ°SCG ¤EG É¡dƒNO óæY ójõŸG .''Ú°ùaÉæŸG øe ÒãµdG É¡«ah ƒªædG k’hO ¿EG'' :OR.»J.…O á°ù°SDƒe øe ¿ƒ°ùeÉ«∏jh ∫ƒ≤j ¬ÑfÉL øeh …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T ΩÉeCG äGAGôLE’G â∏¡°S ób Üô¨ŸG πãe ∞«°†jh .IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN É¡fGó∏H ‘ Qɪãà°SÓd á«ÑæLC’G ƒëf IQOÉÑŸG ΩÉeR äòNCG ájô£bh á«JGQÉeEG äÉcô°T ¿CG ¿ƒ°ùeÉ«∏jh äÉcô°ûdG øe ICGôL ÌcCG É¡fC’ Iójó÷G ¥Gƒ°SC’G ‘ Qɪãà°S’G .á«HhQhC’G

ó«e øY

»¡àæJh ájôëÑdG äÉ¡LGƒdG øe CGóÑJ ,äÉYhô°ûŸG øe áYƒª› .á«dÉ©dG êGôHC’ÉH ájOÉ°üàb’G áæjóŸG ´hô°ûe ÜòL ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘h .áæjóŸG áeÉbEG ‘ áªgÉ°ùª∏d …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T øe ÒãµdG ¤EG ɡફb π°üJ äÉYô°ûe ò«ØæàH ájô£≤dG QÉjódG ácô°T Ωƒ≤Jh á˘Mhó˘dG õ˘cô˘eh π˘«˘°Sƒ˘˘d ´hô˘˘°ûe π˘˘ª˘ °ûJ Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 12^359 øe πc ‘ á«MÉ«°S äÉ©éàæe áeÉbEG ≈∏Y IhÓY Gòg ,äGô“Dƒª∏d .ô°üeh Üô¨ŸG áæ£∏°ùH »MÉ«°ùdG ó◊G ¢SGQ ™éàæe ‘ kÉ°†jCG ácô°ûdG πª©Jh ÈY äÉYhô°ûŸG øe á©°SGh áYƒªÛ kÉ°Uôa Ωó≤j ó∏ÑdG Gò¡a .¿ÉªY π˘ã˘e äɢYhô˘°ûe ¿EGh .ΩGó˘à˘°ùe »˘Mɢ«˘°S ´É˘£˘b ô˘jƒ˘£˘à˘d ɢ¡˘£˘£˘N ,¢üî°T 250^000 º˘˘°†à˘˘°S »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Mɢ˘«˘ °ùdG Aɢ˘bQõ˘˘ dG ᢢ æ˘ ˘jóŸG πµ°ûJ ,§≤°ùe øe Öjô≤dG ꃟG ™éàæeh ,ájôëÑdG äÉ¡LGƒdGh .äÉYhô°ûŸG √òg IóFGQ ¥Gƒ˘°SC’G ƒ˘ë˘f º˘gQɢ¶˘fCG ¿ƒ˘˘jQɢ˘≤˘ ©˘ dG ¿hQƒ˘˘£ŸG ¬˘˘Lƒ˘˘j Ωƒ˘˘«˘ dGh ™˘jƒ˘æ˘à˘d ≈˘©˘°ùe ‘ ,ɢ¡˘LQɢNh á˘≤˘£˘ æŸÉ˘˘H iô˘˘NCG ∫hO ‘ ᢢĢ °Tɢ˘æ˘ dG .ájQɪãà°S’G º¡¶aÉfi

πà– Iƒb ÌcCG ƒëf ≈∏Yh ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH äGQÉ≤©dG ¥ƒ°S ≈∏Y á«JGQÉeE’G …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T øª«¡J 144^000 øe ÌcCG kÉ©e ¿Éàcô°ûdG ∂∏“h .ájôjƒ£àdG ɪ¡JÉYhô°ûe ᪫b ¢üîj ɪ«a …OÉjôdG ™bƒŸG QGódG ácô°Th QɪYEG ácô°T ” ´hô°ûe ÈcCG (á«àjƒc) ájQÉ≤©dG øjó“ ácô°T iód ¿ƒµj óbh .á«FÉ°ûfE’G äÉYhô°ûŸG ∞∏àfl ‘ Iôªãà°ùe Gk Q’hO ¿ƒ«∏e »ëLGôdG ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ¬ª«≤J …òdGh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 86^100 áØ∏µH ôjô◊G áæjóe ƒgh ’CG - ¿B’G ≈àM ¬d §«£îàdG .Å«£H ¬«a πª©dG ¿CG ’EG - (á«àjƒc) ájQÉ≤©dG áæjóe RÉ‚EG ‘ É¡MÉ‚ ióe ¤EG Gk Òãc óæà°ùj á≤£æŸÉH …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG ¥ƒ°S ≈∏Y á檫¡dG ‘ øjó“ ácô°T ∫ÉeBG ¿EG ºK øeh óMGh º∏c ƒ∏Y ¤EG ™ØJôj êôH ≈∏Y …ƒà– ,™Hôe º∏c 25 §£ıG Ö°ùM É¡àMÉ°ùe ≠∏ÑJ »àdG ,áæjóŸG √ò¡a .ôjô◊G ‘ …QÉ≤Y ôjƒ£J ácô°T ÈcCG øjó“ øe π©é«°S ɇ á≤£æŸG ‘ OôØæe ´hô°ûe ÈcCG ¿ƒµ«°S ɪc kÉYÉØJQG »HO êôH ¥ƒØ«°S .è«∏ÿG .''¢VQC’G ≈∏Y Ée ´ô°SCÉH òØæJ äÉYhô°ûŸG ¿CG ó‚ âjƒµdG øe ¢†«≤ædG ≈∏Yh äÉYhô°ûe ΩÉ«b ≈∏Y ™é°ûj ɇ ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ‘ øµÁ äÉcô°T ¿CG ßMÓf Gòµgh .᪫≤dG á«dÉYh Öé©∏d IÒãe ájQÉ≤Y ‘ ºgÉ°ùJ äGQÉ≤©∏d º«£ØdGh ,π«îædG ,ájQÉ≤©dG »HO ,ôjƒ£J πãe

∫ƒ≤j Gòg ‘h .Gòg çhóM ‘ ¿ƒµ°ûj ÚÑbGôŸG øe ÒãµdG ¿CG ’EG OR .»˘˘ J .…O ᢢ °ù°SDƒÃ Üó˘˘ à˘ ˘æŸG ƒ˘˘ °†©˘˘ ˘dG ,¿ƒ˘˘ ˘°ùeɢ˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ jh ø˘˘ ˘HhQ .É¡Yƒf øe Iójôa á«àjƒµdG ¥ƒ°ùdG'' kÉ≤∏©e ájQÉ≤©dG äGQÉ°ûà°SÓd .ô©°ùdG á«dÉZ »°VGQC’G ¿CG ɪc ìÉ«°ùdG øe ÒãµdG ÜòŒ ’ »¡a òØæJ ⁄h âæ∏YCG »àdG äÉYhô°ûŸG øe ÒãµdG ∑Éæg ΩÉY πµ°ûH øµdh


5

¥Gƒ°SCG

business

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

∑Qƒjƒ«f »a GQ’hO 85 RhÉéàj ΩÉîdG §ØædG π«eôH k

ójõªdÉH ó¡©àj »æ«°üdG ¢ù«FôdG ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G øe

á˘Wɢ°Sƒ˘dG á˘cô˘°T »˘a π˘∏˘ë˘ª˘ dG ƒ˘˘µ˘ °Sƒ˘˘Ø˘ «˘ à˘ fƒ˘˘e óæY äGôJƒàdG øe á≤∏b ¥ƒ°ùdG'' ¿CG ''¿ócÉ°S'' »°ù«FôdG º¡dG ¬fEG ,¥Gô©dGh É«côJ ø«H OhóëdG ôKCÉàj ºd ,ô°VÉëdG âbƒdG »a .AÉæKC’G √òg »a ™e ,Ó©a ôKCÉàj ¿CG ≈°ûîJ ¥ƒ°ùdG øµd êÉàfE’G »a ôªJ iôѵdG §ØædG Ö«HÉfCG •ƒ£N ¿CG º∏©dG »°VɪdG AÉKÓãdG äócCG É«côJ âfÉch .''á≤£æªdG ≈°†àbG GPEG'' OhóëdG ôÑY äÉ«∏ªY ø°ûà°S É¡fCG ∫ɢª˘ ©˘ dG Üõ˘˘M äGô˘˘µ˘ °ù©˘˘e ∫ɢ˘°üĢ˘à˘ °S’ ''ô˘˘eC’G .¥Gô©dG ∫ɪ°T »a IõcôªàªdG »fÉà°SOôµdG ¥ƒ°ùdG ó¡°ûJ ø«M »a äGôJƒàdG √òg »JCÉJh ¢ü≤˘f ∫ɢª˘à˘MG ø˘e ɢ¡˘≤˘∏˘b …ó˘Ñ˘Jh Gkô˘«˘Ñ˘c Gkô˘Jƒ˘J ádÉëdG ≈dEG ô¶ædÉH AÉà°ûdG Gòg »a ΩÉîdG §ØædG äÉj’ƒdG »a äÉfhõîªdG Égó¡°ûJ »àdG áLôëdG .ÉHhQhCGh IóëàªdG

:(RôàjhQ) ` ø«µH

ôÑcCG ìÉààaG »a ø«æKE’G ¢ùeCG hÉJ ø«L ƒg »æ«°üdG ¢ù«FôdG ø∏YCG »æ«°üdG »Yƒ«°ûdG ÜõëdG ºµM ¿CG äGƒæ°S ¢ùªN òæe Üõë∏d ™ªéJ óYhh áFhÉæ˘ª˘dG ᢫˘Yɢª˘à˘L’G •ƒ˘¨˘°†dG á˘¡˘LGƒ˘e »˘a ɢjƒ˘«˘M ∫GRɢe ôªJDƒªdG ßØàë«°Sh .ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G »a Éeób »°†ªdÉH AÉØ∏îdG ø«©jh ¬JGQÉ©°ûH »æ«°üdG »Yƒ«°ûdG Üõë∏d ô°ûY ™HÉ°ùdG 1^3 øe ôãcG ºµëj ÜõM πÑb øe IóMƒ∏d QÉ¡XEG »a ø«∏ªàëªdG ΩÉeCG áª∏c »a ƒg ∫Ébh .ºdÉ©dG »a OÉ°üàbG ôÑcCG ™HGQh ᪰ùf QÉ«∏e áeÉYõdG Qƒëªc ÜõëdG QhO õjõ©J Éæ«∏Y'' :Ühóæe 2200 øe ôãcCG …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G ¿EG'' :ÉØ«°†e ,''ΩÉY ¬LƒH ∞bƒªdG ¬«LƒJ »a ÜõëdG º«Yõd ô«ãªdG ∫õ©dG ó©Hh .''º¶æe ܃∏°SCÉH ôªà°ùj ¿CGh óH’ OÉ°ùØdG ÖÑ°ùH »°VɪdG ΩÉ©dG ƒ«éfÉ«d ø«°ûJ …É¡¨æ°T »a ≥HÉ°ùdG ødh Gô«Ñc Gójó¡J πãªj ∫GRÉe ´hô°ûªdG ô«Z Ö°ùµdG ¿CG øe ƒg QòM ∫É©a πµ°ûH ¬©æeh ΩõëH OÉ°ùØdG áÑbÉ©e'' :∫Ébh .¬æY »°VɨàdG ºàj á«°SÉ«°S ᪡e É¡fEÉa ºK øeh ¬FÉ≤Hh Üõë∏d »Ñ©°ûdG ó«jCÉàdG ºYój .''ɪFGO É¡H Ωɪàg’G ÜõëdG ≈∏Y ø«©àj Iô«Ñc

»Hô©dG ∂æÑdG ìÉHQCG ´ÉØJQG ådÉãdG ™HôdG »a óëàªdG

§ØædG π«eGôH

á«côàdG Iô«∏dG ¢VÉØîfG ¥Gô©dG ∫ɪ°T ∫ƒNO øe ±hÉîªdG ÖÑ°ùH

:(RôàjhQ) ` »HO

»a á«aÉ°üdG ¬MÉHQCG ¿CG ø«æKE’G ¢ùeCG óëàªdG »Hô©dG ∂æÑdG ø∏YCG IOÉjõH (Q’hO ¿ƒ«∏e 15^20) ºgQO ¿ƒ«∏e 55^8 â¨∏H ådÉãdG ™HôdG âfôàfE’G ≈∏Y º¡°SC’G ¥ƒ°S ™bƒe ≈∏Y ô°ûf ¿É«H »a ∫Ébh . % 28^5 ,ºgQO ¿ƒ«∏e 61^3 ≈dG % 15 ɪf ¢VGôbE’G äÉ«∏ªY πNO »aÉ°U ¿EG 17 ≈dG % 29^5 ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG øe πNódG »aÉ°U ™ØJQG ɪæ«H .ºgQO ¿ƒ«∏e

kGójóL kGó≤Y ™bƒJ á«côàdG z¢TÉaƒJ{ áHôY ∞dCG 120 êÉàfE’ zäÉ«a{ ™e :(RôàjhQ) ` ∫ƒÑ棰SG

ácô°T ™e â≤ØJG É¡fEG ø«æKE’G ¢ùeCG á«côàdG ¢TÉaƒJ ácô°T âdÉb É«côJ »a Éjƒæ°S áØ«ØN ájQÉéJ áHôY ∞dCG 120 êÉàfEG ≈∏Y äÉ«a ¢ûàæjôL â«bƒàH 0800 áYÉ°ùdG ∫ƒ∏ëHh .ôjó°üà∏d É°SÉ°SCG á°ü°üîe ∫ƒÑ棰SG á°UQƒH ô°TDƒe ™LGôJ ºZQ % 0^8 ¢TÉaƒJ º¡°SCG â©ØJQG ∑ƒc áYƒªée ø«H ∑ôà°ûe ´hô°ûe »gh ¢TÉaƒJ âdÉbh . % 1^4 ¿EG º¡°SC’G á°UQƒH ≈dEG ¿É«H »a á«dÉ£jE’G äÉ«ah á°†HÉ≤dG á«côàdG É«°ù«FQ Éfƒµe äGQÉ«°ùdG πãªJh .Égôjó°üJ ºà«°S äÉHô©dG øe % 70 ô˘«˘Ñ˘µ˘dG …Qɢé˘à˘dG õ˘é˘©˘dG ¢ü«˘∏˘≤˘J »˘a ó˘Yɢ°ùJh ɢ«˘cô˘J äGQOɢ°U »˘a .ájQÉédG äÓeÉ©ªdG ¿Gõ«e »a IƒéØdGh (∫ƒ∏jCG) ôѪàÑ°S »a ¥Gƒ°SC’G ∫õæà°S äÉHô©dG ¿CG ácô°ûdG âaÉ°VCGh 370 ôªãà°ùà°S 2009 ΩÉY ≈àMh ¿B’G øe É¡fEG âdÉbh 2009 ΩÉY .(Q’hO ¿ƒ«∏e 525) hQƒj ¿ƒ«∏e

É«°ShQ »a á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G Q’hO QÉ«∏e 178^5 ≈dEG π°üJ :(…CG »H ƒj) ` ƒµ°Sƒe

¢ù∏éªdG ´ÉªàLG »a ±ƒµHhR Qƒàµa »°ShôdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ø∏YCG äGQɪãà°S’G ºéM ¿CG á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’ÉH ¢UÉîdG …QÉ°ûà°S’G .Q’hO QÉ«∏e 178Q5 ≈dEG π°Uh É«°ShQ »a ºcGôàªdG á«ÑæLC’G ø˘Y ø˘«˘æ˘KE’G ¢ùeCG ''»˘à˘°Sƒ˘aƒ˘f'' ᢫˘°Shô˘dG AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dɢch â∏˘≤˘fh ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG »a â≤≤M á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G ¿CG ±ƒµHhR .''Q’hO QÉ«∏e 60Q3 ≈dEG â∏°Uh PEG kÉ«°SÉ«b kɪbQ'' 2007 ô°TDƒe ±É©°VCG áKÓK ÜQÉ≤j Ée ∫OÉ©j Gòg ¿CG ±ƒµHhR í°VhCGh ø˘˘e % 50 ø˘e ô˘ã˘cCG ¿EG'' ∫ɢbh .»˘°Vɢª˘dG Ωɢ˘©˘ dG ø˘˘e Iô˘˘à˘ Ø˘ dG ¢ùØ˘˘f ójóéJh π≤ædG §FÉ°Shh äGó©ªdG »a âØXh Iô°TÉѪdG äGQɪãà°S’G πÑ≤J »˘°Shô˘dG Oɢ°üà˘b’G ™˘°Sƒ˘H ¬˘fCG kGô˘Ñ˘à˘©˘e ,''᢫˘Lɢà˘fE’G äG󢩢ª˘dG »a á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G ºéM ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ôÑcCG äGQɪãà°SG ≈dEG OQGƒªdG √òg ¬«LƒJ º¡ªdG øe ¬fCG ócCGh .''kGóL ô«Ñc'' É«°ShQ .ájƒdhC’ÉH ≈¶ëJ »àdG »°ShôdG OÉ°üàb’G äÉYÉ£b

ádÉ£ÑdG QGô≤à°SG % 8^8 ≈∏Y É«côJ »a ádÉ£ÑdG ∫ó©e ¿EG ø«æKE’G ¢ùeCG äGAÉ°üMEÓd »côàdG 󡩪dG ∫Éb ƒ˘«˘fƒ˘j ø˘e Iô˘˘à˘ Ø˘ dG »˘˘a % 8^8 ≈˘∏˘Y ô˘«˘«˘¨˘J ¿hO ô˘≤˘à˘°SG ɢ«˘cô˘J »˘˘a ø˘«˘H á˘dɢ£˘Ñ˘dG ø˘µ˘d »˘°Vɢª˘dG (ÜG) ¢ù£˘°ùZCG á˘jɢ¡˘f ≈˘dG (¿Gô˘˘jõ˘˘M) .ΩÉY πÑb ¬«∏Y âfÉc ɪY % 1^5 áÑ°ùæH â©ØJQG ¿ÉÑ°ûdG % 8^8 ádÉ£ÑdG iƒà°ùªd ô¡°TCG áKÓãd ∑ôëàªdG §°SƒàªdG ¿Éch .ø««°VɪdG (RƒªJ) ƒ«dƒj ≈dG (QÉjCG) ƒjÉe ô¡°T øe IôàØdG »a É°†jCG Ωɪ°†fÓ˘d á˘ë˘°Tô˘ª˘dG ɢ«˘cô˘J Oɢ°üà˘bG ƒ˘ª˘æ˘j ¿CG ±ó˘¡˘à˘°ùª˘dG ø˘eh ójõj ɪH ɪf ¿CG ó©H ΩÉ©dG Gòg ¬FÉŸÉH á°ùªN áÑ°ùæH »HhQhC’G OÉëJÓd øµd Iô«NC’G ™HQC’G äGƒæ°ùdG »a §°SƒàªdG »a áĪdG »a á©Ñ°S ≈∏Y äô¡XCGh .¿ÉÑ°ûdG ø«H á°UÉNh AGOƒ°S á£≤f πãªJ âdGRÉe ádÉ£ÑdG ≈dG â©ØJQG ádÉ£ÑdG ¿CGh ÉØdCG 880 ™bGƒH äOGR πª©dG Iƒb ¿CG äÉfÉ«ÑdG . % 22^4 ¿óªdG »a ∫ó©ªdG ≠∏Hh .ΩÉY πÑb % 17^1 øe % 18^6

business@alwatannews.net

á«cÎdG á∏ª©dG

¢ù«ªîdG Iô«d 1^1865 ™e áfQÉ≤ªdÉH Q’hódG πHÉ≤e ᢩ˘ª˘é˘dG Ωƒ˘j ᢫˘cô˘à˘dG ¥Gƒ˘˘°SC’G â≤˘˘∏˘ ZCGh .»˘˘°Vɢ˘ª˘ dG .ô£ØdG ó«Y áÑ°SÉæªH Gò˘g »˘cô˘à˘dG ¿É˘ª˘dô˘Ñ˘dG åë˘Ñ˘j ¿CG ™˘bƒ˘à˘ ª˘ dG ø˘˘eh äGƒ≤dG ∫ƒNóH ìɪ°ù∏d áeƒµëdG øe ÉkÑ∏W ´ƒÑ°SC’G ø«ë∏°ùªdG ó°V á«∏ªY ø°ûd ¥Gô©dG ∫ɪ°T á«côàdG .OGôcC’G

:(RôàjhQ) ` ∫ƒÑ棰SG

ø«æKE’G ¢ùeCG %2 ƒëæH á«côàdG á∏ª©dG â°†ØîfG Ωɢ«˘b ∫ɢª˘à˘ MG ø˘˘e ±hɢ˘î˘ e π˘˘©˘ Ø˘ H Q’hó˘˘dG π˘˘Hɢ˘≤˘ e »˘a OGô˘cC’G ó˘°V á˘jô˘µ˘°ùY ᢫˘∏˘ª˘©˘H »˘cô˘à˘ dG ¢û«˘˘é˘ dG .¥Gô©dG ∫ɪ°T Iô«d 1^2100 ≈dG % 1^9 áÑ°ùæH á∏ª©dG ô©°S §Ñgh

:(Ü ± G) ` ¿óæd

ø«æKE’G ¢ùeCG ΩÉîdG §ØædG π«eôH ô©°S πé°S GRhÉéàe ∑Qƒjƒ«f »a IójóL á«°SÉ«b äÉjƒà°ùe ÜôàbG å«M ¿óæd »ah ,≈dhC’G Iôª∏d GQ’hO 85 øY É°k Uƒ°üN ºLÉf ´ÉØJQ’G Gògh .GQ’hO 82 øe ɢ«˘cô˘J ø˘˘«˘ H Ohó˘˘ë˘ dG ó˘˘æ˘ Y Ió˘˘Fɢ˘°ùdG äGô˘˘Jƒ˘˘à˘ dG Ó°UCG GôJƒJ ó¡°ûj ¢Vô©dG ¿CG ø«M »a ¥Gô©dGh ä’Oɢ˘Ñ˘ ª˘ dG Aɢ˘æ˘ KCGh .Aɢ˘à˘ °ûdG π˘˘°üa ÜGô˘˘à˘ bG ™˘˘e π˘«˘eô˘H ô˘©˘°S ≠˘∏˘H ,∑Qƒ˘jƒ˘«˘f »˘˘a ᢢ«˘ fhô˘˘à˘ µ˘ dE’G º˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘°ùJ ,∞˘˘ «˘ ˘ Ø˘ ˘ î˘ ˘ dG »˘˘ ˘©˘ ˘ Lô˘˘ ˘ª˘ ˘ dG §˘˘ ˘Ø˘ ˘ æ˘ ˘ dG »˘˘ ˘ a GQk ’hO 85^19 ,(»˘fɢã˘dG ø˘jô˘˘°ûJ)Ȫ˘˘aƒ˘˘f §˘Ø˘æ˘dG π˘«˘eô˘˘H ô˘˘©˘ °S ¢ùe’ ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ∑Qƒ˘˘jƒ˘˘«˘ f 82 ¿óæd »a (âfôH) ∫ɪ°ûdG ôëÑd »©LôªdG äô˘˘HhQ í˘˘ °VhCGh .GQ’hO 81^93 π˘é˘ °ù«˘˘d GQ’hO

ô«µØJ ôKEG Q’hódG ΩÉeCG ™LGôàj ø«dG …QÉ≤Y ¥hóæ°U øjƒµJ »a ∑ƒæH :(RôàjhQ) ` ¿óæd

äOGR ¿CG ó©H ø«æK’G ¢ùeCG ø«dG ΩÉeCG øjô¡°T »a iƒà°ùe ≈∏YCG ≈dEG Q’hódG ™ØJQG ¢SQóJ iôÑc kÉcƒæH ¿CG ôcP ôjô≤J π°†ØH ôWÉîe ≈∏Y ΩGóbEÓd øjôªãà°ùªdG á«¡°T …Qɢ≤˘©˘dG ø˘gô˘dG äɢcô˘°T º˘¡˘°SCG AGô˘˘°ûd Q’hO Qɢ˘«˘ ∏˘ e 80 ¬˘ª˘é˘M ¥hó˘æ˘°U á˘eɢ˘bEG .᫪dÉ©dG ¿ÉªàF’G áeRCG QGô°VCG øe óëdG πLCG øe á©LGôàªdG »a Qɪãà°SÓd IóFÉØdG ¢†Øîæe ø«dÉH ∫GƒeCG ¢VGôàbG ≈∏Y ¿hôªãà°ùªdG πÑ≤jh ≈∏Y ΩGóbEÓd øjôªãà°ùªdG á«¡°T OÉjORG óæY ø«dG »fÉ©jh ≈∏YCG óFÉY äGP äÓªY πãe Iô«Ñc äÉ°ù°SDƒe ºYóH ≈¶ëj ìôà≤ªdG ¥hóæ°üdG ¿EG ¿ƒ∏∏ëe ∫Ébh .ôWÉîe äQƒæjÓc ôfó°ùjQO »a äÓª©dG ¿hDƒ°T π∏ëe ôàjhÓc πµjÉe ∫Ébh .ÜhôL »à«°S Iôeh ôWÉîe ≈∏Y ΩGóbEÓd øjôªãà°ùªdG á«¡°T ºYój ¥hóæ°üdG'' äQƒØµfGôa »a ¥ƒ°ùd ádƒ«°ùdG (ìôà≤ªdG ¥hóæ°üdG) ôaƒ«°S å«M •ƒ¨°†d ø«dG ¢Vô©àj iôNCG äÓªY ΩÉeCG ™LGôJ ó≤a ø«dG ΩÉeCG Q’hódG ´ÉØJQG ºZQh .''Ió°ûH É¡d á°û£©àe …óæ∏jRƒ«ædG Q’hódG Ö«°üf øe Ωƒ«dG ácôM ôÑcCG âfÉch .hQƒ«dG É¡æ«H øe iôNCG ºî°†àdG ¿CG äÉfÉ«H äô¡XCG ¿CG ó©H kÉYƒÑ°SCG 11 »a iƒà°ùe ≈∏YCG øe ¢†ØîfG …òdG .ådÉãdG ™HôdG »a ΩGƒYCG áKÓK »a äÉjƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG §Ñg Góæ∏jRƒ«f »a …ƒæ°ùdG ≈∏YCG Óé°ùe øj 117^82 Q’hódG ≠∏H ¢ûàæjôL â«bƒàH 0807 áYÉ°ùdG ∫ƒ∏ëHh πHÉ≤e ájƒÄe á£≤f å∏K ƒëf ™LGôJ øµd .ÜBG/¢ù£°ùZCG ∞°üàæe òæe iƒà°ùe .Q’hO 1^4220 ≈dEG π°ü«d hQƒ«dG .øj 167^36 ≈dEG á«fÉHÉ«dG á∏ª©dG ΩÉeCG áFɪdÉH 0^4 hQƒ«dG ™ØJQGh áYƒªée ´ÉªàLG π«Ñb äÓª©dG ¥ƒ°S »a QòëH πeÉ©àdG ≈dEG ¿ƒ∏eÉ©àªdG π«ªjh .´ƒÑ°SC’G Gòg øe ≥M’ âbh »a iôѵdG ™Ñ°ùdG á«YÉæ°üdG ∫hódG

IójóL äÓ«LCÉJ ájCG »ØæJh z380 ¬jG{IôFÉW ∫hCG º∏°ùJ ¢UÉHôjG .±’B’ÉH É¡«∏Y Ö∏£dG Qó≤J »àdG ø˘˘cQ ᢢaɢ˘°VE’ »˘˘Ø˘ µ˘ j ɢ˘eh Üɢ˘cô˘˘∏˘ ˘d ø˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘Hɢ˘ W Oƒ˘˘ Lh »˘˘ ah ≈∏Y øjôaÉ°ùª∏d á°ü°üîªdG áMÉ°ùªdG ¿EÉa ôLÉàeh äÉHhô°ûª∏d 747 IôFÉ£dG øY áFɪdG »a 50 áÑ°ùæH ójõJ 380¬jG IôFÉ£dG øàe …ƒédG π≤ædG øe kGójóL kGô°üY ø°Tóà°S É¡fCG Égƒªª°üe ºYõjh ∫ɢª˘YC’G π˘Lô˘d á˘cƒ˘∏˘ª˘ª˘dG ∂«˘à˘fÓ˘JCG ø˘Lô˘«˘a 󢩢 Jh .ô˘˘Nɢ˘Ø˘ dG OGƒ˘fh ø˘jOô˘Ø˘d Iô˘°SCG ô˘«˘aƒ˘à˘H ¿ƒ˘°ùfGô˘˘H OQɢ˘°ûà˘˘jQ »˘˘fɢ˘£˘ jô˘˘Ñ˘ dG .Ωób ∞dCG 30 ´ÉØJQG ≈∏Y IôeÉ≤ª∏d ìÉéæH äógÉL Éeó©H ¢UÉHôj’ ô«Ñc RÉéfG IôFÉ£dG º«∏°ùJh ’EG ábÓª©dG ÜÉcôdG π≤f IôFÉW ≈∏Y äÉ«Ñ∏W AɨdEG ¿hO ádƒ∏«ë∏d .IôFÉ£dG øe øë°ûdG êPƒªæd äÉeGõàdG Éî°ùa ø«æKG øjôà°ûe ¿CG ™e 2009 »a 25h 2008 »a IôFÉW 13 º«∏°ùJ Qô≤ªdG øeh Ωɶf õ«¡éJ ºàj ø«M »a kÉjhój IôFÉW 24 ∫hCG ∑Ó°SCG Ö«côJ .2010 øe kÉjƒæ°S IôFÉW 45 ≈dEG êÉàfE’ÉH ∫ƒ°Uƒ∏d ójóL ∫󢩢e êPƒ˘ª˘f ìô˘W ¿ƒ˘©˘bƒ˘à˘j º˘¡˘fEG ¢UɢHô˘jG ƒ˘dhDƒ˘ °ùe ∫ɢ˘bh á«fÉK äɪ«ª°üàdG á©LGôe ó©H 2015 hCG 2014 ΩÉY øe øë°û∏d IôFɢ£˘dG äÓ˘«˘LCɢJ ø˘e ᢫˘fɢã˘dG á˘ë˘jô˘°ûdG âfɢch .2009 Üô˘˘b ΩC’G ᢢ cô˘˘ °ûdG º˘˘ ¡˘ ˘°SCG ᢢ ª˘ ˘«˘ ˘ b ø˘˘ ˘e % 26 â뢢 ˘e ó˘˘ ˘b 380¬jG .2006 (¿GôjõM) ƒ«fƒj 13 »a âæ∏YCG ÉeóæY ¢SG.…O.¬jG.…EG á«°ùfôØdG ôjOQÉL’ áYƒªée ΩÉ«b øe ™«HÉ°SCG ó©H Gòg AÉLh ¢†«˘˘Ø˘ î˘ à˘ H äGQɢ˘«˘ °ùdG ᢢYɢ˘æ˘ °üd ᢢ«˘ fɢ˘ª˘ dC’G ô˘˘∏˘ ª˘ ˘jGO ᢢ cô˘˘ °Th »a äÉ≤«≤ëJ IQGô°T óbhCG …òdG ôeC’G ¢UÉHôjG »a ɪ¡«JGRÉ«M ¿ƒdhDƒ°ùeh ¿Éàcô°ûdG ¬aô©J âfÉc Ée ºéM ¿CÉ°ûH É«fɪdCGh É°ùfôa .380¬jG IôFÉ£dG äÓ«LCÉJ øY º¡°SCÓd äGQÉ«N Gƒ°SQÉe áMÉàe ô«Z äÉeƒ∏©e ¢SÉ°SCG ≈∏Y º¡°SC’G ™«H ¿Éàcô°ûdG âØfh ø«≤≤ëªdG ≈dEG »fɪdôH ôjô≤J Üô°ùàd ɪ¡Ñ°†Z ÉJóHCGh ô«¨∏d É°ùfôa »a ∫ɪdG ¥Gƒ°SCG πªY º¶æJ »àdG ±G.ΩG.¬jG áÄ«g øe ¬Lƒj ’h .º¡°SC’G »a ''áæeGõàeh á∏FÉg'' äÓeÉ©e øY ∞°ûµj .᫪°SQ äÉeÉ¡JG ôjô≤àdG

ìɪ°ù∏d ∞∏îdG ≈dEG âÑë°S QÉà°S ΩÉeCG áeó≤àe äÉ«æ≤àH kÉ«Fƒ°V .É¡°†Hôe πNóJ ábÓª©dG IôFÉ£dG ájDhôH ø«°TóàëªdG ±ƒ«°†∏d á˘∏˘Mô˘H »˘f󢫢°Sh IQƒ˘aɢ¨˘æ˘°S ø˘«˘H á˘eó˘î˘dG Iô˘Fɢ£˘dG π˘Nó˘˘Jh øjô°ûJ) ôHƒ˘à˘cCG 25 »˘a á˘jô˘«˘N ∫ɢª˘YCG í˘dɢ°üd ∫ɢª˘ dG ™˘˘ª˘ é˘ d .ôHƒàcCG 28 »a á∏eɵdG áeóîdG CGóÑJh .(∫hC’G kGó©≤e 471 º˘°†J ᢫˘∏˘ NGO IQƒ˘˘°ü≤˘˘e ø˘˘Y Iô˘˘Fɢ˘£˘ dG âØ˘˘°ûch »àdGh IôFɢ£˘∏˘d »˘∏˘°UC’G êPƒ˘ª˘æ˘dG »˘a kG󢩢≤˘e 555 ™˘e á˘fQɢ≤˘ e .óYÉ≤ª∏d IójóL º«eÉ°üJ áÑcGƒªd Gkó©≤e 525 ≈dEG ¿B’G â°†ØN kÉMÉæL 12 á˘jQƒ˘aɢ¨˘æ˘°ùdG á˘jƒ˘é˘dG •ƒ˘£˘î˘ dG á˘˘î˘ °ùf º˘˘°†Jh áÄa'' ¿Gô«£dG ácô°T ¬«ª°ùJ ɪ«a »°ù«FôdG ≥HÉ£dG ≈∏Y kÓ≤à°ùe ¢ù«˘Fô˘dG è˘æ˘«˘°S ¿ƒ˘°ûJ ƒ˘«˘ °ûJ ∫ɢ˘bh .''≈˘˘dhC’G ᢢLQó˘˘dG Rhɢ˘é˘ à˘ J Ωƒ«dG øe'' ájQƒaÉ¨æ˘°ùdG á˘jƒ˘é˘dG •ƒ˘£˘î˘dG á˘cô˘°ûd …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG á°ùaÉæªdG IôFÉ£dG ¿CG kGôÑà©e ''…ƒédG π≤æ∏d IójóL áµ∏e ∑Éæg .''»°VɪdG ≈dEG »ªàæJ'' 747 º∏«a 100 IôFÉ£dG øàe ≈∏Y áMÉàªdG ¬«aôàdG πFÉ°Sh πª°ûJh áWƒ¨°†e áfGƒ£°SG 700h kÉ«fƒjõØ∏J kÉéeÉfôH 180 øe ôãcCGh èdÉ©e É¡°ùØf ¬«aôàdG áeõM º°†Jh .á«YGPEG á£ëe 22 øe ôãcCGh ™«H ó©Ñà°ùj ’ ¬fEG »¡«d ∫Ébh .OÉ©HC’G á«KÓK ÉHÉ©dCGh äɪ∏c äÉ«Ñ∏W ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ΩÉ©dG Gòg 380¬jG äGôFÉW øe ójõªdG .2007 »a IôFÉW 30 ƒëæd äÉeGõàdG hCG 380¬jG äGôFÉW øe ójõªdG êÉàfEG ÉfQhó≤ªH ¿CG ó≤àYCG'' ∫Ébh ôà˘aO ≈˘∏˘Y 380¬˘jG Iô˘FɢW 165 ¢Uɢ˘Hô˘˘jG ió˘˘dh .''Ωɢ˘©˘ dG Gò˘˘g ™e Iô«NC’G áfhB’G »a É¡àeôHCG äÉ≤Ø°U øµd IócDƒªdG É¡JÉ«Ñ∏W ºéëH â∏°Uh õfÉ°SQÉe ƒHhôLh á«fÉ£jôÑdG ájƒédG •ƒ£îdG 189 ≈dEG Q’hO ¿ƒ«∏e 319^2 É¡æªK ≠∏Ñj »àdG IôFÉ£dG äÉeGõàdG ƒëf ™«H ácô°ûdG ™bƒàJh .¿Gô«W ácô°T 16 ≈∏Y áYRƒe IôFÉW .kÉeÉY 20 ¿ƒ°†Z »a IôFÉW 800 äGôFÉW ≈∏Y Ohóëe Ö∏£dG ¿EG èæjƒH ácô°T É¡à°ùaÉæe ∫ƒ≤Jh ºéëdG ᣰSƒàe äGôFÉ£dG ™e áfQÉ≤e ó©≤e 500 øe ôãcCG ™°ùJ

:(RôàjhQ) ` RƒdƒJ

ójóÑJ ≈dEG äGôFÉ£dG áYÉæ°üd á«HhQhC’G ¢UÉHôjG ácô°T â©°S 380¬jG ábÓª©dG É¡JôFÉW »a IójóL äÓ«LCÉJ ¿CÉ°ûH äÉ桵àdG ájƒédG •ƒ£îdG ≈dEG IôFÉW ∫hCG É¡ª«∏°ùJ ™e ø«æK’G ¢ùeCG .äÉ°Sɵàf’G øe ø«eÉY ó©H ájQƒaɨæ°ùdG ¿CG óMC’G ∫hC’G ¢ùeCG ¢ûfɪjO hO ∫ÉfôL ƒd áØ«ë°U äOÉaCGh Iójó˘L ô˘«˘HGó˘J âæ˘°TOh äɢª˘«˘∏˘°ùJ ¿Cɢ°ûH á˘≤˘∏˘b âdGRɢe ¢UɢHô˘jG .äÓ«LCÉàdG øe ójõªdG Öæéàd »°VɪdG ô¡°ûdG ø««Øë°ü∏d ¢UÉHôjG iód äÉ©«ÑªdG ôjóe »¡«d ¿ƒL ∫Ébh ∫ƒW ó©H ºdÉ©dG »a IôFÉW ôÑcCG øe áî°ùf ∫hCG º«∏°ùJ πØM »a .''º¡a Aƒ°S Gòg ...äÓ«LCÉJ ’'' QɶàfG »a IôFÉW 13 º«∏°ùàd É¡aóg ócDƒJ ¢UÉHôjG âfÉc ¿EG πÄ°Sh Éæ∏b .±ó¡dG ≈dEG ¬éàf øëfh Éæà£N »g ∂∏J'' »¡«d ∫É≤a 2008 .''í«ë°üdG ≥jô£dG ≈∏Y Éææµd ™Ñ£dÉH óëJ ¬fEG 500 ɢ¡˘dƒ˘W ≠˘∏˘Ñ˘j »˘à˘dG ∑Ó˘°SC’G Ö«˘cô˘J »˘a á˘∏˘µ˘°ûe âfɢ˘ch âMÉWCG ób ø«≤HÉW øe áfƒµªdG 380 ¬jG IôFÉ£dG »a ôàeƒ∏«c â∏£Yh IQÉ°ùN äGôFÉ£dG áYÉæ°U ácô°T äóÑch ¢UÉHôjG IQGOEÉH ≈dEG iOCG …òdG ôeC’G ø«eÉY Ióªd ÉHhQhCG »a »YÉæ°U ´hô°ûe ôÑcCG .áØ«Xh ±’BG Iô°ûY øY AÉæ¨à°S’G ΩɢeCG ¢UɢHô˘jG á˘cô˘°ûd …ò˘«˘Ø˘æ˘ à˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG RQó˘˘fG Ωƒ˘˘J ∫ɢ˘bh IôFÉ£dG'' øjôNBG ±ƒ«°Vh ø««Øë°Uh øjOQƒeh ácô°ûdG »ØXƒe á«Ñ∏àd É¡LÉàfEG IOÉjR π¶J Gòd .IQhô°V É¡fEG á«dɪc â°ù«d 380¬jG .ø«eOÉ≤dG ø«eÉ©dG »a Éæd óëJ ôÑcCG »g Ö∏£dG πFÉ°SƒdGh áYÉé°ûdGh á˘≤˘ã˘dG ɢæ˘ë˘æ˘ª˘j ¿B’G ≈˘à˘M √ɢæ˘≤˘≤˘M ɢe'' .''2009h 2008 »a Iô«ÑµdG á∏µ«¡dG IOÉYEG á¡LGƒªd ≈˘dhC’G Iô˘Fɢ£˘dG á˘jQƒ˘aɢ¨˘æ˘°ùdG á˘jƒ˘é˘dG •ƒ˘£˘î˘dG âª˘∏˘ °ùJh ¢UÉHôjG ô≤ªH πØM »a »∏°UC’G óYƒªdG øY kGô¡°T 18 IôNCÉàe kÉ°VôYh kÉ«˘≤˘°Sƒ˘e kɢaõ˘Y π˘ª˘°T …ò˘dGh ɢ°ùfô˘a »˘a Rƒ˘dƒ˘J á˘æ˘jó˘ª˘H

kÉÑcGQ 358 ÖYƒà°ùJ

ïjQÉàdG »a ájQÉéJ IôFÉW ôÑcCGz380¬jG{¢UÉHôjEG ø«à«µjôeC’G äÉcôëªdG ™«æ°üJ »àcô°T ¿CG ∂dP '¢ùfÉ«dG ø«éfG'' .áÑ°SÉæª∏d ÉàcQÉ°ûJ »æàjhh äGôHh ∂jôàµdEG ∫GôæL (QGPBG) ¢SQÉe øe ∫hC’G »a A≈LQCG …òdG øë°ûdG êPƒªf ÉeCG 149^4 ø«H Ée π≤f ¬æµªj ó≤a ,øjôà°ûe OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH 2007 .º∏c 10400 áaÉ°ùªd ≥HGƒW áKÓK »a ™FÉ°†ÑdG øe kÉæW 157^4h ¿ƒµà°S á«∏Ñ≤à°ùªdG ábÓª©dG É¡JôFÉW ¿CG (¢UÉHôjEG) äócCGh πbCG óYÉ≤ª∏d ∫Ó¨à°SG áØ∏c ™e 'ºdÉ©dG »a ájOhOôe ôãcC’G IôFÉ£dG'' .''747»H'' ≠æjƒH ™e áfQÉ≤e %20 ≈dG 15 øe

450

™°ùj 8-747 ƒg ábÓª©dG É¡JôFÉ£d ∫ƒWCG kÉLPƒªf 2005 Iô˘˘Fɢ˘W äɢ˘°Sɢ˘«˘ b Rhɢ˘é˘ J ø˘˘ e ∂dP ™˘˘ e ø˘˘ µ˘ ª˘ à˘ j ø˘˘ d …ò˘˘ dGh kɢ Ñ˘ cGQ ᢢ©˘HQCɢH π˘˘ª˘©˘J »˘˘à˘dG ''380¬˘˘jG'' ¢Vô˘˘Y ≠˘˘∏˘ Ñ˘ jh .ᢢbÓ˘˘ª˘ ©˘ dG ¢Uɢ˘Hô˘˘jEG IôFÉ£d kGôàe 70^6 ™e áfQÉ≤e) kGôàe 80 ø«MÉæédG ™e ,äÉcôëe (≠æjƒÑd kGôàe 64^4) kGôàe 73 É¡dƒWh ,(400-747»H ≠æjƒÑdG .º∏c 15200 ≈dG π°üJ ¿CG øµªj áaÉ°ùe ™e kGôàe 24 É¡YÉØJQGh ácô°T øe ''90 âfôJ'' RGôW øe äÉcôëªH Égõ«¡éJ øµªjh ácô°T øe ''7200 »H »L'' RGôW øe hCG á«fÉ£jôÑdG ¢ùjhQ õdhQ

É¡æe ∫hC’G êPƒªædG º∏°S »àdG ''380¬jG'' ¢UÉHôjEG' IôFÉW ôÑà©J ájƒédG •ƒ£îdG ácô°T ≈dG ,É°ùfôa ܃æL ,RƒdƒJ »a ø«æKE’G .¿Gô«£dG ïjQÉJ »a ájQÉéJ IôFÉW ôÑcCG ,ájQƒaɨæ°ùdG 525 ÜÉ©«à°SG IôFÉ£dG øe ájOÉ©dG äÓMôdG êPƒªæd øµªjh .ôJQÉ°ûàdG äÓMQ »a kÉÑcGQ 853 ≈àMh (äÉLQO çÓK) kÉÑcGQ »˘˘a I󢢫˘Mƒ˘˘dG ᢢbÓ˘˘ª˘©˘dG ƒ˘˘Ñ˘ª˘é˘dG Iô˘˘Fɢ˘W ,400-747 ≠˘æ˘ jƒ˘˘Ñ˘ dGh .¬°ùØf º«ª°üàdG ≥ah kÉÑcGQ 416 π≤f ɡ浪j ,1970 òæe AGƒLC’G ájÉ¡f »a äGôFÉ£dG ™«æ°üàd ᫵jôeC’G ≠æjƒH áYƒªée â≤∏WCG óbh

AÉà°ûdG Gòg É¡£Øf ≈∏Y Ö∏£dG ´ÉØJQG ™bƒàJ z∂HhCG{

z∂HhC’G{ ≈æÑe

¿ƒ«∏e 1^3 óæY ôcòj ô««¨J ¿hO πÑ≤ªdG ΩÉ©dG §ØædG .äGôjó≤àdG ¢†©H øY kGô«ãc π≤j Ée ƒgh kÉ«eƒj π«eôH ∫hó∏d í°üædG Ωó≤J »àdG á«dhódG ábÉ£dG ádÉch âfÉch ´ƒ˘Ñ˘°SC’G …ô˘¡˘°ûdG ɢgô˘jô˘˘≤˘ J »˘˘a âdɢ˘b ó˘˘b ᢢ«˘ Yɢ˘æ˘ °üdG ¿ƒ«∏e 2^1 ™bGƒH ™ØJô«°S §ØædG ≈∏Y Ö∏£dG ¿EG »°VɪdG »˘˘ ˘a ''∂HhCG'' â°ü∏˘˘ ˘ bh . 2008 ΩɢY »˘a kɢ«˘eƒ˘˘j π˘˘«˘ eô˘˘H …Oɢ°üà˘b’G ƒ˘ª˘æ˘∏˘d ɢ¡˘Jɢ©˘bƒ˘J ô˘Hƒ˘à˘cCG ô˘¡˘°ûd ɢgô˘˘jô˘˘≤˘ J .áĪdÉH á°ùªN øe % 4^9 ≈dG 2008 »a »ªdÉ©dG ™bGƒH »£ØædG É¡LÉàfEG ᪶æªdG ™aôJ ¿CG Qô≤ªdG øeh øjô°ûJ) ôѪaƒf ∫hCG øe kGQÉÑàYG kÉ«eƒj π«eôH ∞dCG 500 ÖfÉL øe §¨°†dG øe Qƒ¡°T ó©H »JCÉJ Iƒ£N »a (»fÉãdG ´ÉØJQG ''∂HhCG'' ô˘jô˘≤˘J ô˘¡˘XCGh .᢫˘dhó˘dG á˘bɢ£˘dG á˘dɢch .äGOGóeE’G Iô°ûY êÉàfEG ¿EG ájƒfÉK QOÉ°üe øY kÓ≤f ôjô≤àdG ∫Ébh ≠∏H êÉàfE’G ¢ü°üM Ωɶæd ¿ƒ©°†îj ''∂HhCG'' »a AÉ°†YCG kÉYÉØJQG (∫ƒ∏jCG) ôѪàÑ°S »a kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 26^73 .(ÜBG) ¢ù£°ùZCG »a kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 26^681 øe

2007

ΩÉY øe ô«NC’G ™HôdG »a kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e .≥HÉ°ùdG ôjó≤àdG øY kÉ«eƒj π«eôH ∞dCG 100 ´ÉØJQÉH Ωɢ©˘dG π˘FGhCG »˘a Ö∏˘£˘dG ´É˘Ø˘JQG ''∂HhCG'' ™˘˘bƒ˘˘à˘ J ɢ˘ª˘ c É¡£Øf ≈∏Y Ö∏£∏d É¡JGôjó≤J ᪶æªdG â©aQh .πÑ≤ªdG kÉ«eƒj π«eôH ∞dCG 120 ™bGƒH 2008 øe ∫hC’G ™HôdG »a ''∂HhCG'' â桵Jh .kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 31^17 ≈dG π°ü«d ´ÉØJQ’G ≈dG §ØædG QÉ©°SCG ™aóJ »àdG •ƒ¨°†dG QÉ°ùëfÉH ¥Gƒ˘°SC’G »˘a ô˘Ñ˘cCG äɢ«˘ ª˘ c ᢢª˘ ¶˘ æ˘ ª˘ dG Aɢ˘°†YCG ï˘˘°V ™˘˘e øe »˘°ù∏˘WC’G §˘«˘ë˘ª˘dG »˘a ô˘«˘°UɢYC’G º˘°Sƒ˘e ÜGô˘à˘bGh ≈dG §ØædG äÉcô°T IOÉY ô«°UÉYC’G º°Sƒe ™aójh .¬àjÉ¡f .∂«°ùµªdG è«∏N á≤£æe »a §ØædG êÉàfEG äÉ°üæe ¥ÓZEG ᢫˘dɢë˘dG äɢ©˘bƒ˘à˘dG ô˘«˘°ûJ ,k’ɢª˘LEG'' :ô˘jô˘≤˘à˘dG ∫ɢ˘bh áfRGƒàe kÉ°SÉ°SCG ¿ƒµà°S ¥ƒ°ùdG ¿CG ≈dG Ö∏£dGh ¢Vô©∏d kÉ«°SÉ«b iƒà°ùe §ØædG ≠∏Hh .''á∏Ñ≤ªdG ∫ƒ°üØdG ∫ÓN ôãcCG OGRh äÓeÉ©àdG ôNBG »a π«eôÑ∏d Q’hO 95^19 óæY .π«eôÑ∏d Q’hO 84^76 ≈dG π°ü«d Q’hO øe ≈∏Y »ªdÉ©dG Ö∏£dG ƒªæd É¡JÉ©bƒJ ''∂HhCG'' âcôJh

:(RôàjhQ) ` ¿óæd

Ö∏£∏d É¡JGôjó≤J ø«æKE’G ¢ùeCG ∂HhCG ᪶æe â©aQ íLôªdG øe hóÑj'' ¬fEG âdÉbh AÉà°ûdG Gòg É¡£Øf ≈∏Y ∂∏˘¡˘à˘°ùe ô˘Ñ˘cGC Ió˘ë˘à˘ª˘dG äɢj’ƒ˘dG ¿CG ¿B’G ô˘Ñ˘cCG π˘˘µ˘ °ûH .''kGOÉM kÉjOÉ°üàbG kGƒD WÉÑJ iOÉØàà°S ºdÉ©dG »a §Øæ∏d øjôªãà°ùªdG ≥∏b ¬«a ™LGôàj âbh »a ôjô≤àdG »JCÉjh ≈dG §ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ºZQ »µjôeC’G OÉ°üàb’G ¿CÉ°ûH .π«eôÑ∏d kGQ’hO 85 ¥ƒa ¥ÓWE’G ≈∏Y É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG É¡JÉjƒà°ùe øe Ωƒ«dG ᫪dÉ©dG º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG Üôà≤J ɪc AGô˘˘Ñ˘ î˘ dG √ó˘˘YCG …ò˘˘ dG ô˘˘ jô˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG ∫ɢ˘ bh .ᢢ «˘ ˘°Sɢ˘ «˘ ˘≤˘ ˘dG ø˘e hó˘Ñ˘ j'' :ɢ˘æ˘ «˘ «˘ Ø˘ H (∂HhCG) ô˘˘≤˘ e »˘˘a ¿ƒ˘˘jOɢ˘°üà˘˘b’G ó˘b »˘µ˘jô˘eC’G Oɢ°üà˘b’G ¿CG ¿B’G ô˘˘Ñ˘ cCG π˘˘µ˘ °ûH í˘˘Lô˘˘ª˘ dG •É˘°ûæ˘dG »˘a OɢM Dƒ˘WÉ˘Ñ˘J ô˘«˘¨˘H ᢫˘dɢª˘dG á˘eRC’G Rhɢé˘à˘ j §ØædG ¥ƒ°S øY …ô¡°ûdG Égôjô≤J »ah .''…OÉ°üàb’G Ö∏£dG ¿EG ''∂HhCG'' âdÉb (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG ô¡°ûd 31^43 ≈˘dG §˘°Sƒ˘à˘ª˘dG »˘a π˘°ü«˘°S Ωɢî˘dG ɢ¡˘£˘Ø˘ f ≈˘˘∏˘ Y


business

∫ÉŸG ¥ƒ°S 6

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

business@alwatannews.net

˯΍Ω΄Α Δ˰μμ˰Ψ˰Θ˰ϣ Δ˰Τ˰ϔ˰λ ΎϬϴϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍

09/10/07

www.globalinv.net ϭ΃ (973) 17 210011 Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ϞΑϮϠΠΑ ϝΎμΗϹ΍ ϰΟήϳ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ 09/10/07

ϯήΧϷ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΕϼϤόϟ΍ ϞΑΎϘϣ ϰϨϳήΤΒϟ΍ έΎϨϳΪϟ΍ ϑήλ ήόγ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ

ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ

ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ

ϭέϮϳ

ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ

2.9651 1.1177

311.0492 117.2500

1

0.3770

1

1.4037

2.2686 0.9411

237.9823 98.7202

1.4460 0.5998

2.0297 0.8420

0.0095

1

1

104.9036

1.3070 0.4927 0.6916 1 0.4148 0.0042 0.4408

2.6529

164.5838

3.151 1.1877 1.667 2.4107 1 0.0101 1.063

1.8899 0.7124

1.5689

0.0061 0.6374

0.0085 0.8947

0.5291 0.7651 0.3174 0.0032 0.3373

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ ήϴϐΘϟ΍ 1.51 8.55 43.77 40.68

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 603.90 8,472.82 4,477.85 3,734.94

ήηΆϤϟ΍

ΪϠΒϟ΍

Ÿ ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ Ÿ ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ ϲΑΩ ϕϮγ ήηΆϣ Ÿ Ÿ ϲΒχ Ϯϳ΃ ϕϮγ ήηΆϣ

ήτϗ ήτϗ ϲΑΩ ϲΒχ ϮΑ΃

08/10/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 59.75 50.75 37.25 47.00 70.75 101.75 80.50 121.50 84.00 128.75 31.50 65.00 88.00 130.25 37.25 10.00 36.00 41.50 31.25 63.50 11.50 16.50 81.00 73.00 85.25 75.75 46.75 28.00 31.50 37.50 137.00 73.25 78.25 14.00 31.00 62.00 31.25 15.50 151.00 71.50 25.00 64.25

νΎϳήϟ΍ ϚϨΑ ΓήϳΰΠϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϱΪϨϟϮϬϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΎΒϣΎγ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϲΤΟ΍ήϟ΍ Δϛήη ϚΑΎγ ΩϼΒϟ΍ ϚϨΑ ΕϻΎμΗ΍ ΩΎΤΗ΍ Δϛήη ϲϋ΍ήϤϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪϤγϷ΍ Δϛήη ϻϮϓΎλ ΔϋϮϤΠϣ ΔπΑΎϘϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ Δϛήη ήϴϤόΘϟ΍ϭ ˯Ύθϧϼϟ ΔϜϣ Δϛήη ϲϋΎϨμϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ˯΍ήΤμϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ˯ΎΑήϬϛ ϱήΤΒϟ΍ ϞϘϨϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ ΔϣΎϤϴϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϴ΋΍ϭΪϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ϭ ίΎϐϟ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϴΘϧΎϴϣ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϢϴμϘϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΖϨϤγ΍ ϊΒϨϳ ΖϨϤγ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϙϮΒΗ ΖϨϤγ΍ ΔϴϠϫϷ΍ βΒΠϟ΍ ήϴδϋ Δϛήη ήϴϤόΘϠϟ νΎϳήϟ΍ ϖϳϮδΘϠϟ ήϳήΟ ΐϴΑΎϧ΃ ˯ΎϤϧ ΔϴϧΪόϣ

(ϢϫέΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϲΒχ ϮΑ΃ ϕϮγ 09/10/07

ήϴϐΘϟ΍ 0.41 0.05 0.03 0.05 0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.27 0.01 0.07 0.20 0.03 -0.05 0.43

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 8.03 16.00 1.68 3.83 3.03 3.15 2.78 7.00 5.97 6.52 6.80 19.20 2.33 18.75 5.83

ϝΎϔϗ·

Δϛήθϟ΍

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź ź ŷ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ

ϲϨσϮϟ΍ ΩΎΤΗϹ΍ ϚϨΑ ϝϭϷ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

ήϴϐΘϟ΍ -0.6 11.1 68.63 -32.56

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 399.65 13,040.50 7,811.04 7,356.30

ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ

ΖϳϮϜϟ΍

ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ

ΖϳϮϜϟ΍

ϡΎόϟ΍ ήηΆϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ςϘδϣ ήηΆϣ

ΔϳΩϮόδϟ΍ ϥΎϤ˵ϋ

ź ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ź ŷ ź ź ŷ ŷ Ÿ ź ź Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ź ŷ ź Ÿ Ÿ ŷ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ ź ŷ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ ŷ

ΔϨδϟ΍ ˯΍Ω΃

ήϬθϟ΍ ˯΍Ω΃

ϡϮϴϟ΍ ˯΍Ω΃

15.91%

1.04%

-0.08%

17.95%

1.00%

-0.07%

52 ωϮΒγ΃ ϰϧΩϷ΍ ϰϠϋϷ΍ νήόϟ΍ ΐϠτϟ΍ 0.950

1.710

1.440

1.420

0.392

0.655

0.531

-

0.630

0.790

0.710

0.706

ΔϗέΎθϟ΍ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ ϚϨΑ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ Ϛϴϣ΍ήϴγ Δϛήη ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲΒχϮΑ΃ ϥ΍ήϴσ Δϛήη ΕϻΎμΗϼϟ Ε΍έΎϣϹ΍ ΔδγΆϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎϓ΍ήΠϟ΍ Δϛήη

ϝΎϔϗ·

ΔϳέΎϘόϟ΍ έΎϤϋ· Δϛήη ϝΎΘϴΑΎϛ ωΎόη ϲΘϴϠϴΟ΃ ϞϳϮϤΘϠϟ ϙϼϣ΃ Δϛήη ΔπΑΎϘϟ΍ Ύϳ΍ΰϣ Δϛήη "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ ϚϨΑ βϜϣ΍έ΃ (ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΖϨϤγϷ΍ Δϛήη ϲϨσϮϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϞϳϮϤΗ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ϩΎϴϤϠϟ ΎϤϴΟ (ΪϳήΒΗ) ϱΰϛήϤϟ΍ ΪϳήΒΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ϲΑΩ ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ϲΑΩ

ήϴϐΘϟ΍ -1.99 -0.14

ϖΑΎδϟ΍ ϝΎϔϗϹ΍

ϝΎϔϗϹ΍

2,572.49

2,570.50

199.66

199.52

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ΕΎϘϔμϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍

ź ź

ήϴϐΘϟ΍

ϝΎϔϗ· ϖΑΎγ

ϝΎϔϗϹ΍

2

40,000

-

1.440

1.440 ŷ

-

-

-

-

0.590

0.590 ŷ

110,262

14

155,425

-

0.711

0.708 ŷ

21,640

0.785

1.055

0.845

0.835

174,350

29

208,500

-

0.865

0.835 ŷ

0.110

0.170

0.165

0.162

6,520

2

40,000

-

0.165

0.163 ŷ

1.151

1.469

1.460

1.456

9,239

6

6,346

-

1.455

1.455 ŷ

322,010.9

53

450,271

0.850

1.460

1.430

1.410

77,739

144,000

0.010- 1.440

1.430 ź

1.220

2.050

-

1.800

-

-

-

-

1.800

1.800 ŷ

0.557

0.730

-

0.705

-

-

-

-

0.730

0.730 ŷ

0.135

-

0.800

0.820

0.800

603

1

2,000

-

0.800

0.800 ŷ

0.950

0.895

0.880

8,448

3

9,600

0.025

0.855

0.880 Ÿ

(ZAIN) ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϹ΍ Δϛήη˶

1.650

2.400

36,441

2.800

0.122

2.420

-

-

-

-

0.540 0.665

ϝΎϔϗ·

0.070

24

0.125

0.125 ŷ

9

39,652

0.030- 2.450

2.420 ź

ϲϨσϮϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.035

0.035 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

2,330

2,604

2,800

-

1,488,269

2

1,516

-

2,604

2,604 ŷ

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ

1.400

1.620

-

-

-

-

-

-

1.600

ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

0.365

0.590

0.574

0.530

-

-

-

-

0.560

0.560 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍

0.073

0.140

-

-

198,127

7

1,415,196

-

0.140

0.140 ŷ

ϲΘϴϠϴΟ΃

0.450

1.920

0.520

0.510

ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲΘϳϮϜϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

1.800

3.050

2.800

2.770

25,877

ϡΎόϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ήηΆϣ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ϢϬγϸϟ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ Δϛήθϟ΍

Δϛήθϟ΍

09/10/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 4.260 2.200 2.980 1.840 1.940 1.540 1.720 2.760 1.180 0.390 4.060 0.810 1.080 0.630 0.900 0.750 0.870 3.700 0.900 6.450 3.780 1.400 0.700 1.180 0.405 0.210 0.690 0.630 0.630 0.960 6.550 0.285 0.520 0.720 0.530 0.600 1.020 0.760 0.410 0.620 1.040 0.590 0.780 0.485 0.490 0.265 0.560 0.60

1.600 ŷ

14

134,000

-

0.520

0.520 ŷ

24,365

5

23,000

0.030

2.800

2.830 Ÿ

1,859,869.8

65

1,768,964

($) ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϱΩϮόδϟ΍ ϲϨϳήΤΒϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ ($) ήϴϤόΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ($) ϞϣΎθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ Ω΍ήϴΘγ΍ Δϛήη ($) ϰΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ ϝΎϤϠϟ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($) ΏέϮϜΘδϔϧ΍ ϚϨΑ ($) ΐϴσ ϚϨΑ ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ Δϛήθϟ΍ ($) έΎϤΛ· ϚϨΑ ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϛήΑ ΔϋϮϤΠϣ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ

ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ (ΎϧΎϜϳήϣ΃) ΔϳάϏϸϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

1.400

1.516

1.550

1.400

-

-

-

1.467

1.467 ŷ ΔγΪϨϬϟ΍ϭ Ϧϔδϟ΍ ΢ϴϠμΘϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΖϳϮϜϟ΍ ϊϳέΎθϣ Δϛήη

0.175

0.230

0.183

0.175

-

-

-

-

0.182

0.182 ŷ

ϥΎϗήΑ ϚϨΑ

0.845

1.030

1.030

0.940

5,100

1

5,000

0.010- 1.030

1.020 ź

έΎϤΜΘγϻ΍ έ΍Ω Δϛήη

1.050

1.300

-

1.100

-

-

-

-

1.100

1.100 ŷ

"ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ

-

Ε΍έΎϴδϟ΍ ϖϓ΍ϮϤϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΎϤϨϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΓήΤϟ΍ ϕ΍Ϯγϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϊϤΠϣ Δϛήη

0.790

0.885

0.850

0.845

-

-

-

-

0.850

0.850 ŷ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΔΣϼϤϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ϥΎϴΑϮΑ ϚϨΑ

0.792

1.035

0.995

0.985

24,931

6

25,257

0.010

0.985

0.995 Ÿ

(ϮϜϠΘΑ) ΕϻΎμΗϼϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

0.270

0.405

0.408

0.400

-

-

-

-

0.400

0.400 ŷ

ΔϳάϏϷ΍ ΔϋΎϨλϭ ΓέΎΠΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ Δϛήθϟ΍

(ήμϣ) ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ Δϛήη

0.224

0.351

0.356

0.350

137,215

31

392,982

0.013

0.337

0.350 Ÿ

167,246

38

423,239

αΎϧ Δϛήη ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ

(΃) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ϭ ΕϼΒϴϜϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ΖϳϮϜϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη (ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎϘόϟ΍ ϚϨΒϟ΍) ϲϟϭΪϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

0.380

0.470

-

-

-

-

-

0.470

0.470 ŷ

0.740

1.060

0.980

0.970

13,786

5

37,634

-

0.980

0.980 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.080

0.080 ŷ

-

(4 - 30) ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ϥΎϴΑϮΑ Δϛήη

0.530

0.610

0.600

-

-

-

0.600

0.600 ŷ

βΒΠϟ΍ ΓέΎΠΗϭ ΔϋΎϨμϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍

0.290

0.460

0.460

0.450

-

-

-

-

0.460

0.460 ŷ

(10-31) ΔϳέΎϘόϟ΍ ˯ΎϤϧϹ΍ Δϛήη ϲΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

0.305

0.305

-

-

-

-

-

-

0.305

0.305 ŷ

13,786.4

5

37,634

-

-

-

-

ΔϴϠϫϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ Δϛήη ($) Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔπΑΎϘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΔϴϟϭΪϟ΍ ϞϓΎϜΘϟ΍ Δϛήη Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ 0.08

0.090

-

0.083

0.082

0.082 ŷ

ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎθΘγϻ΍ Δϛήη

0.387

0.475

0.475

0.445

-

-

-

-

0.475

0.475 ŷ

(Ώ) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.280

0.325

0.325

0.300

-

-

-

-

0.310

0.310 ŷ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.040

0.052

0.051

0.048

48

1

1,000

-

0.050

0.050 ŷ

ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϛήη

0.290

0.312

-

-

-

-

-

-

0.290

0.290 ŷ

48

1

1,000

ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ϪϳήμϤϟ΍ ϪπΑΎϘϟ΍ Ϫϛήθϟ΍

ϲϟΎϤϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έϮϨϟ΍ Δϛήη

-

-

ϲϠ΋Ύόϟ΍ ϪϴϓήΘϠϟ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕΩΎϨϓ Δϛήη ΔΣΎϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ϕΩΎϨϔϠϟ έΩΎϨΑ Δϛήη ΔϴϨσϮϟ΍ ϕΩΎϨϔϟ΍ Δϛήη ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ

ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ϲϟϭϻ΍ Δϛήθϟ΍ (6-31) ΕΎόΠΘϨϤϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϠϟ Ύϔϳ·

0.325

0.332

-

-

-

-

-

-

0.332

0.332 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

6,040

2

20,000

0.125

0.150

0.149

0.147

4,477

6

30,500

-

0.147

0.147 ŷ

4,477

6

30,500 0.780 ŷ

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ΖϴΑ

ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ

ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ Δϴ΋΍άϐϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ϥΎτϠγ ΰϛήϣ Δϛήη ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ ϑέΎϋ ΔϋϮϤΠϣ

ϒϴδϟ΍ Ε΍έΎϘϋ Δϛήη ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ

ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Δϛήη ΔπΑΎϘϟ΍ ΓήϳΪϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϺϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.55

0.790

-

-

-

-

-

-

0.780

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0

-

-

-

έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΓέΎΟϺϟ ϥΎϴϋ΃ Δϛήη

0.0

ŷ

($)ΪΤΘϤϟ΍ ϰϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ 0 ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ

έΎϤΜΘγϹ΍ϭ ΔϴϤϨΘϠϟ ϞΣΎδϟ΍ Δϛήη ϞϳϮϤΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ Δϛήθϟ΍

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴΤϟΎμϟ΍ Δϛήη

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.390

0.390

-

-

-

-

-

-

0.390

0.390 ŷ

-

-

-

-

ŷ

($) έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ Δϛήη ϕέϮϟ΍ ΔϋΎϨμϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ

(ϝΎϳέ)ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ 09/10/07

ϲϣϼγϹ΍ ΔϗέΎθϟ΍ ϑήμϣ

Δϛήθϟ΍

Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ź ŷ ŷ ŷ ŷ Ÿ ź ŷ

ź Ÿ Ÿ ź

ΪϠΒϟ΍

(έΎϨϳΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕέϭϸϟ ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ -0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.020 0.000 -0.020 -0.005 0.000 0.000 0.020 -0.010 -0.010 0.030 0.010 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.020 -0.020 0.000 -0.005 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 -0.020 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 0.000 0.00

ϲϟϭήΘΒϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έΎΑ΁ Δϛήη

09/10/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 11.45 5.13 17.10 3.37 9.99 11.75 9.86 9.30 2.76 14.50 9.55 9.40 4.59 6.64 2.73 4.61 8.45 54.15

ήηΆϤϟ΍

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕϮγ

ϝΎϔϗ·

ίΎϏ Δϧ΍Ω

(ϢϫέΩ) ϲϟΎϤϟ΍ ϲΑΩ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ 0.25 0.01 -2.90 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.10 0.000

1

ϝΎϔϗ· Δϛήθϟ΍

Ÿ ź ŷ Ÿ ŷ Ÿ ź Ÿ ź Ÿ ŷ ź Ÿ Ÿ Ÿ ź ź Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ ź Ÿ Ÿ ź Ÿ Ÿ Ÿ ź ź ŷ Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ ź ŷ Ÿ ź

ΔϠϤόϟ΍ ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϭέϮϳ ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ

(ϝΎϳέ) ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ήϴϐΘϟ΍ 0.25 -0.25 0.00 0.50 0.00 0.25 -1.00 0.50 -0.50 1.50 0.00 -0.50 3.25 0.25 0.25 -0.25 -0.50 0.50 2.75 0.00 0.25 0.00 0.00 -1.00 0.25 0.50 -0.25 0.50 1.50 0.25 -1.00 -1.00 0.00 0.25 0.25 -1.25 0.25 0.00 -0.50 0.00 0.75 -0.75

ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ

ήϴϐΘϟ΍ 5.700 1.500 1.000 -1.500 0.700 -0.100 0.300 0.300 -0.400 0.400 -0.200 -0.300 0.600 -1.900 1.500 1.500 -0.200 0.900 -0.400 -0.200 -0.100 0.000 0.000 0.200 -0.100 0.000 0.100 0.200 -0.400 1.900 2.600

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 77.10 232.40 89.90 139.30 100.50 128.70 140.60 136.30 51.70 18.20 26.30 125.40 139.50 214.60 41.70 103.20 32.80 87.10 31.00 15.10 45.10 60.20 45.40 37.60 16.00 10.30 47.80 38.00 24.80 22.50 72.30

Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ ź Ÿ Ÿ ź Ÿ ź ź Ÿ ź Ÿ Ÿ ź Ÿ ź ź ź ŷ ŷ Ÿ ź ŷ Ÿ Ÿ ź Ÿ Ÿ

9.969

9.969

-

-

-

-

0.824

0.824 ŷ

Δϛήθϟ΍

0.926

1.450

1.310

-

-

-

-

-

1.320

1.320 ŷ

ϱήτϘϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

0.600

0.600

-

-

-

-

-

-

0.376

0.376 ŷ

ϲϨσϮϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

60.000

62.380

-

-

-

ϝΎϔϗ·

-

-

62.380 62.380 ŷ

ΔΣϭΪϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

1.750 ŷ

ϱέΎΠΘϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

0.420

0.520

-

0.380

-

-

-

-

0.420

0.420 ŷ

-

-

-

ϲϣϼγϹ΍ ϲϟϭΪϟ΍΍ ήτϗ ϚϨΑ ϲϣϼγϹ΍ ήτϗ ϑήμϣ

-

-

2,373,477.53 170

ήτϗ ΕΎϋΎϨλ Δϛήη

2,731,608

ςϘδϣ ϚϨΑ "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($)(ϞΗϮϴϛ) ΕϻΎμΗϼϟ ήτϗ ϞΗ΍ΩϮγ Ε΍ϻΎμΗϼϟ Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ήϤΜΘδϤϟ΍ ϞϳϮϤΘϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϝϭ΍ΪΘϟ΍

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ήτϗ Δϛήη ΔϳέΎϘόϟ΍ ΓϭήΑ Δϛήη

ϢϬγϷ΍ ΔϛήΣ

ϥΎϳήϟ΍ ϑήμϣ (ΕϼϗΎϧ) ίΎϐϟ΍ ϞϘϨϟ ήτϗ Δϛήη ΖϨϤγϷ΍ ΔϋΎϨμϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ήτϗ Δϛήη ΩϮϗϮϠϟ ήτϗ Δϛήη (ϞΗϮϴϛ) ήτϗ ΕϻΎμΗ΍ Δϛήη ϱέΎϘόϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ ΔΣϼϤϟ΍ Δϛήη

ΩΪόϟ΍ 52 20 5 6 41

ϻ˱ ϭ΍ΪΗ ήΜϛϷ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΩΪϋ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόϔΗήϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόΟ΍ήΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ήϴϴϐΗ ϥϭΪΑ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΔϴϤϛ 1,415,196 392,982 208,500 155,425 144,000

Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ 1 αΎϧ Δϛήη 2 ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ 3 ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ 4 ($) ήϴϤόΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη 5

ϞϳϮϤΘϠϟ ϰϟϭϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϥίΎΨϤϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϡϼδϟ΍ Δϛήη ΔϳήτϘϟ΍ ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ϡϼϓϷ΍ ϊϳίϮΗ ϭ ΎϤϨϴδϠϟ ήτϗ Δϛήη

(ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ) ΔδϴϔϨϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ έΎόγ΃ ήόδϟ΍ 9.695 17.938 0.176

ϥΪόϤϟ΍ ΐϫάϟ΍ ϡ΍ήΟ ϦϴΗϼΒϟ΍ ϡ΍ήΟ Δπϔϟ΍ ϡ΍ήΟ

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔΣϭΪϟ΍ Δϛήη ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϠϟ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰη΍ϮϤϟ΍ ϭ ϡϮΤϠϟ΍ ΓέΎΠΘϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍

(ϲϛήϴϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ) ςϔϨϟ΍ έΎόγ΃

ΔϴϠϳϮΤΘϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϰϨϔϟ΍ κΤϔϠϟ ήτϗ Δϛήη ΓέΎΟϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϤϠϟ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ Δϛήθϟ΍

ήϴϐΘϟ΍ -2.09 -1.30 -1.39

ϝΎϔϗ· 78.81 77.89 73.54

ź ź ź

ςϔϨϟ΍ WTI βϜϤϳΎϧ ΖϧήΑ ϲ˰˰ΑΩ

ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ· ϰϟ· ωΎτϗ Ϟϛ ϝϭ΍ΪΗ ΔΒδϧ ΔϤϴϘϟ΍ 13.57% 78.36% 7.05% 0.58% 0.00% 0.25% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

ΔϴϤϜϟ΍ 16.48% 64.76% 15.49% 1.38% 0.04% 0.73% 1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

ωΎτϘϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ·


7

¥Gƒ°SCG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

business business@alwatannews.net

É`````eGQƒfÉH ø°ùfi áÑg :OGóYEG

ájƒæ°ùdG É¡à°SGQO ≥∏£J ófGôH ô°ûJƒ«a è«∏ÿG äGQÉ≤©dG ´É£b øY áãdÉãdG kÉ°Uƒ°üNh …QÉ≤©dG ´É£≤dG ‘ ≈gÉ°†j ’ kÉ©Lôe ‹É˘˘ª˘ LEG ᢢª˘ «˘ b ⩢˘Ø˘ JQG å«˘˘M è˘˘«˘ ∏ÿG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ‘ É¡d §£ıG hCG ájQÉ÷G …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe 2006 ÚeÉ©dG ∫ÓN %79 áÑ°ùæH äGQÉeE’G ádhO ‘ ´É˘˘ £˘ ≤˘ H ᢢ °ü°ü àŸG ᢢ °SGQó˘˘ dG …ƒ˘˘ à–h .2007h á«aGh äÉeƒ∏©e ≈∏Y è«∏ÿG á≤£æe ‘ äGQÉ≤©dG ™bƒàH ڪ࡟Gh Ú∏eÉ©dG ™«ªL IOÉaEG ‘ ºgÉ°ùJ Qhó˘˘dGh ¥ƒ˘˘°ùdG äɢ˘gÉŒGh ᢢjQɢ˘ ª˘ ã˘ à˘ °S’G ¢Uô˘˘ Ø˘ dG äɢ˘eÓ˘˘©˘ dG Aɢ˘æ˘ Hh ≥˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘dG ¬˘˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ j ¿CG ø˘˘ µÁ …ò˘˘ dG .'∫' ÉÛG Gòg ‘ ájQÉéàdG ᢢ ˘ã˘ ˘ dɢ˘ ˘ã˘ ˘ dG ᢢ ˘jƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ °ùdG ᢢ ˘°SGQó˘˘ ˘dG ¢ûbɢ˘ ˘æ˘ ˘ J ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ c è«∏ÿG á≤£æe ‘ …QÉ≤©dG ´É£≤dÉH á°ü°üîàŸG Gò˘˘g ¬˘˘LGƒ˘˘J »˘˘à˘ dG äɢ˘jó˘˘ë˘ à˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L 2007 Ωɢ˘ ©˘ d …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T ô¶f á¡Lh øe ´É£≤dG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ∫ÓN øe á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh º˘˘î˘ °†à˘˘dG á˘˘Ñ˘ °ùf ´É˘˘Ø˘ JQG ɢ˘¡˘ «˘ a ÉÃ á˘˘eɢ˘g ™˘˘«˘ °VGƒ˘˘e ÉjÉ°†≤dÉH Ωɪàg’G ÖfÉL ¤G ,á°û«©ŸG ∞«dɵJh Iô˘˘ Nɢ˘ Ø˘ dG ᢢ «˘ ¡˘ «˘ aÎdG ≥˘˘ aGôŸG Qɢ˘ °ûà˘˘ fGh ᢢ «˘ ˘Ä˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢjQɢ˘é˘à˘dG äɢ˘eÓ˘˘©˘dG Aɢ˘æ˘H ÚH ᢢeRÓ˘˘àŸG ᢢbÓ˘˘©˘ dGh .äGQÉ≤©dG ´É£bh º˘˘ °ùb ᢢ jɢ˘ Yô˘˘ H á`` `°SGQó˘˘ dG √ò`` ` g ⫢˘ ¶˘ ˘M ó`` `bh ,á«ŸÉ©dG »Hód á©HÉàdG Q' ɪãà°SG'' ácô°T ‘ äGQÉ≤©dG π«°UÉØJ (AME Info) ƒ' ØfEG …EG .ΩEG .¬jEG' ¢Vô©Jh .ÊhεdE’G É¡©bƒe ÈY á°SGQódG

,(FutureBrand) ó' fGôH ô°ûJƒ«a'' ácô°T âæ∏YCG äɢ˘ eÓ˘˘ ˘©˘ ˘∏˘ ˘d äGQɢ˘ ˘°ûà˘˘ ˘°S’G ∫É› ‘ ᢢ ˘°ü°ü ˘àŸG ‘ ᢢæ˘jó˘˘e 20 ‘ kɢ Yhô˘˘a ∂∏˘˘à“ »˘˘à˘ dGh ᢢ jQɢ˘ é˘ à˘ dG ᢢ°SGQó˘˘dG ¥Ó˘˘WEG ɢ˘¡˘ eõ˘˘Y ,⁄ɢ˘©˘ dG Aɢ˘ ë˘ fCG ∞˘˘ ∏˘ àfl ‘ …QÉ≤©dG ´É£≤dÉH á°ü°üîàŸG áãdÉãdG ájƒæ°ùdG ¢Vô©e ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ∂dPh ,è«∏ÿG á≤£æe (Cityscape Dubai ''2007 »˘˘ HO Ö«˘˘ µ˘ °S »˘˘ à˘ «˘ °S'' øjô°ûJ) ôHƒàcCG 18-16 øe ΩÉ≤«°S …òdG 2007) kÓeÉ°T kÉ°VôY á°SGQódG √òg ôaƒJh .2007 (∫hC’G ¥ƒ°ùdG ‘ ºµëàJ »àdG äÉgÉŒ’Gh πeGƒ©dG ∫ƒM ¥Gƒ˘˘°SC’G ‘ …Qɢ˘≤˘©˘dG ô˘˘jƒ˘˘£˘à˘dG äɢ˘cô˘˘°T ∞˘˘«˘ æ˘ °üJh .§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ájQÉ≤©dG ≈∏Y á°SGQódG øe ΩÉ©dG Gòg áî°ùf øª°†àJh áaÉ°VE’ÉH …QÉ≤©dG ´É£≤dG äGóéà°ùeh QÉÑNCG ôNBG …' ô°ùdG 𫪩dG'' ¿Gƒæ©H ¢ü°üîàe åëH èFÉàf ¤EG Rô˘˘ ˘ ˘HCG ø˘˘ ˘ ˘e ó˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘j å«˘˘ ˘ ˘M ,(Mystery Shopper) ≈˘˘à˘M ᢢcô˘˘°ûdG ɢ˘gQ󢢰üJ »˘˘à˘dG ᢢ∏˘eɢ˘°ûdG äɢ˘°SGQó˘˘dG äɢ˘ fɢ˘ «˘ ˘H ≈˘˘ ˘∏˘ ˘Y ᢢ ˘jƒ˘˘ ˘àÙG ᢢ ˘°SGQó˘˘ ˘dG π˘˘ ˘ª˘ ˘°ûJh .¿B’G ôaƒJ ᪫b çÉëHCG ≈∏Y ᫪µdGh á«YƒædG çƒëÑdG ‘ …Qɢ˘≤˘©˘dG ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ dG ´É˘˘£˘ b ≈˘˘∏˘ Y kGó˘˘jô˘˘a kɢ YÓ˘˘WGE …ΰûe äɢ˘Ñ˘∏˘£˘à˘e ø˘˘Y ∞˘˘°ûµ˘˘Jh ,è˘˘«˘ ∏ÿG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e .´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dGh äGQÉ≤©dG ófGôH ô°ûJƒ«a'' ácô°ûd …ò«ØæàdG ôjóŸG âdÉbh ɢæ˘à˘cô˘˘°T ɢ˘¡˘Jô˘˘LGC »˘˘à˘dG ᢢ°SGQó˘˘dG 󢢩˘J' :ô˘˘∏˘HÓ˘˘H ɢ˘æ˘jQ

¥ƒ°ùdG πµ°ûj ¿CG ™bƒàJ âL è«à°ùjôH 2008 ‘ É¡dɪYCG øe %25 »°ShôdG Iójó÷G äGôFÉ£dG øe Oó©d ÉfÒLCÉJ hCG ÉæFGô°ûH .'á' eOÉ≤dG Qƒ¡°ûdG ‘ ¤EG º°†æà°S â' L è«à°ùjôH'' ¿CG ÖjO OÉaCGh ɪc ɢ˘ ¡˘ ˘Jɢ˘ eó˘˘ N ¢Vô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘°S iô˘˘ NCG ᢢ «˘ ˘JGQɢ˘ eEG äɢ˘ cô˘˘ ˘°T ‘ Ωɢ˘≤˘ «˘ °S õ˘˘«‡ ¢Vô˘˘©˘ e ∫Ó˘˘N ø˘˘e ɢ˘¡˘ Jɢ˘é˘ à˘ æ˘ eh 27h 25 ÚH Ée IÎØdG ‘ ƒµ°Sƒe á«°ShôdG ᪰UÉ©dG :ÖjO ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘bh.2007 (∫hC’G ø˘˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘°ûJ) ô˘˘ ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ cCG ºîaCGh π°†aCG (ƒÑ°ùcEG GõfÉéaGΰùcEG) ¢Vô©«°S'' ‘ ᢢ «˘ bGô˘˘ dG ᢢ ≤˘ Ñ˘ £˘ dG Ωɢ˘ eCG äɢ˘ eóÿGh äɢ˘ é˘ à˘ ˘æŸG É¡H ΩÉb »àdG ᫪°SôdG IQÉjõdG º¡°ùà°Sh .ƒµ°Sƒe »˘˘Ñ˘ Xƒ˘˘HCG ¤EG ,ÚJƒ˘˘H ÒÁOÓ˘˘a ,»˘˘°Shô˘˘dG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG Úà“ ¤EG äOCG »˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ dGh »˘˘ ˘ ˘°VÉŸG ô˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ °ûdG ∫Ó˘˘ ˘ ˘ N ᢢ «˘ Hô˘˘ ©˘ ˘dG äGQɢ˘ e’E G ᢢ dhOh ɢ˘ «˘ ˘°ShQ ÚH äɢ˘ bÓ˘˘ ©˘ ˘dG ô˘˘Ø˘ °ùdG äɢ˘eó˘˘N õ˘˘jõ˘˘©˘ J ¢Uô˘˘a IOɢ˘jR ‘ ,Ió˘˘ë˘ àŸG .'ø' jó∏ÑdG ÚH Iõ«ªŸGh á°UÉÿG …ƒ÷G É¡dɪYCG Iô°TÉÑà äCGóH â' L è«à°ùjôH'' ¿CG ôcòj âYɢ˘£˘à˘°SG å«˘˘M 2007 (Qɢ˘ ˘jCG) ƒ˘˘ ˘jɢ˘ ˘e ô˘˘ ˘ ¡˘ ˘ °T ‘ øe IóMGƒc kGRQÉH kÉ©bƒe É¡°ùØæd ¢ù°SDƒJ ¿CG ácô°ûdG á«bGôdG ôØ°ùdG äÉeóN Ωó≤J »àdG äÉcô°ûdG ºgCG ¤EGh ø˘˘ e äɢ˘ «˘ ˘°ü °ûdG Qɢ˘ Ñ˘ ˘ch ∫ɢ˘ ˘ª˘ ˘YC’G ∫ɢ˘ ˘Lô˘˘ ˘d è˘˘«˘à˘°ùjô˘˘H' º˘˘¡˘°ùJ Gò˘˘¡˘Hh .§˘˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ¥ƒ˘˘ °S ‘ ᢢ °Uɢ˘ N ᢢ Ģ a äɢ˘ Ñ˘ ∏˘ £˘ àà Aɢ˘ Ø˘ ˘jE’G ‘ 'âL ‘ ¢üNC’ɢ˘ Hh ,ƒ˘˘ ª˘ æ˘ dG ™˘˘ jô˘˘ °ùdG äGô˘˘ Fɢ˘ £˘ ˘dG ÒLCɢ ˘J .É«°ShQ á«°ShôdG äÉcô°ûdG iÈc AÉ°SDhQ ¿EG' :ÖjO OÉaCG ÉjGõŸG ¿ƒcQój GƒJÉH Ö©°ûdG OGôaCG øe AÉjôKC’Gh äGôFÉ£dG Ïe ≈∏Y ôØ°ùdG É¡ë«àj »àdG ájQÉéàdG ɪæjCGh ɪàbh ôØ°ùdG ájôM É¡∏bCG ¢ù«dh ,á°UÉÿG ‘ Qɶàf’G IÉfÉ©e óѵJ hCG ÒNCÉJ …CG ¿hóH ¿hójôj √òg ôØ°ùdG á∏«°Sh ¿CG ɪc .ôØ°ùdG á©HÉàŸ äGQÉ£ŸG Rõ˘˘ ˘ ©˘ ˘ Jh ô˘˘ ˘ Ø˘ ˘ °ùdG âbh ¢ü∏˘˘ ˘ ≤˘ ˘ J »˘˘ ˘ gh kɢ ˘ ˘fɢ˘ ˘ eCG ÌcCG Ö«æŒ ‘ ¬«a º¡°ùJ …òdG âbƒdG ‘ á«°Uƒ°üÿG ‘ ôØ°ùdG á©HÉàe äÓMQ QɶàfG á≤°ûe ôaÉ°ùŸG .'á' «dhódG äGQÉ£ŸG áØ∏µJ ¿EÉa ,™FÉ°T ƒg ÉŸ kÉaÓN ¬fCG ÖjO ócCGh ∫ɪYC’G ∫ÉLQ äGôFÉW øe á°UÉN IôFÉW QÉéÄà°SG §˘˘«˘ £˘ î˘ à˘ dG ” ∫ɢ˘M ‘ kɢ «˘ Ñ˘ °ùf ᢢ°ü«˘˘NQ ¿ƒ˘˘µ˘ J ó˘˘ b .¢ShQóeh ó«L πµ°ûH á∏Mô∏d kɢ«˘ dɢ˘M (âL è˘˘«˘ à˘ °ùjô˘˘H) Ωó˘˘î˘ à˘ °ùJ'' :ÖjO ∫ɢ˘bh 'ôcƒg''h ''601 ô˘é˘æ˘dɢ˘°ûJ''h ''604 ô˘˘é˘æ˘dɢ˘°ûJ'' Iô˘˘Fɢ˘W ÖjO ócCGh .' è«∏ÿG á≤£æeh ƒµ°Sƒe ÚH É¡JÓMôd äÓMôdG ≈∏Y ô°üà≤J ’ ácô°ûdG äÉeóN ¿CG kÉ°†jCG .á«°ShôdG ᪰UÉ©dG ¤EGh øe ∫ƒ£°SCG π¨°ûof ÉæfC’' :kÓFÉb ¬ãjóM ÖjO ºààNG ,ójó÷G π«é∏d »ªàæJ »àdG áYƒæàŸG äGôFÉ£dG øe äGQɢ˘ £ŸG ΩGó˘˘ î˘ à˘ ˘°S’ ÈcCG ᢢ fhô˘˘ e ɢ˘ æ˘ ˘jó˘˘ d ɢ˘ æ˘ ˘fEɢ ˘a ᢢ£˘≤˘æ˘c OÓ˘˘Ñ˘dG Aɢ˘ë˘ fCG π˘˘c ‘ ᢢ°UÉÿGh ᢢjQɢ˘é˘ à˘ dG .'á' Ø∏àıG ÉæJÉ¡Lh ¤EG ¥Ó£fÓd

Ió˘˘jó÷G ᢢcô˘˘°ûdG »˘˘gh ,âL è˘˘«˘ à˘ °ùjô˘˘H ™˘˘bƒ˘˘à˘ J øe É¡dɪYCG ô°TÉÑJ »àdG á°UÉÿG äGôFÉ£dG ÒLCÉàd kÉYQÉ°ùàe kGƒ‰ ó¡°ûJ »àdGh ‹hódG »ÑXƒHCG QÉ£e ÜQÉ≤j Ée »°ShôdG ¥ƒ°ùdG πµ°ûj ¿CG ,É¡bÓ£fG òæe .2008 ∫ƒ∏ëH ácô°ûdG ∫ɪYCG øe %25 Ió˘˘jó÷G äGhÌdG ¤EG äɢ˘©˘ bƒ˘˘à˘ dG √ò˘˘g ó˘˘æ˘ à˘ °ùJh ‘ ∫ɢ˘ ª˘ YC’G ´É˘˘ £˘ b ƒ‰h Qɢ˘ gORG ø˘˘ Y äCɢ ˘°ûf »˘˘ à˘ ˘dG äÉeóÿGh á≤£æŸG ∂∏J ºéM ¤EG ∂dòch É«°ShQ ‘ …ƒ÷G π˘˘ ≤˘ æ˘ dG ´É˘˘ £˘ ˘b ‘ ᢢ Mɢ˘ àŸG ᢢ bƒ˘˘ KƒŸG ÒZ »˘˘ °Shô˘˘ dG ¥ƒ˘˘ °ùdG Oɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘YG ¤EG äOCG »˘˘ à˘ ˘dGh ɢ˘ «˘ ˘°ShQ ∫ɪYC’G ∫ÉLQ äGôFÉW äÉeóN ≈∏Y ÈcCG áLQóH .á°UÉÿG ¢SQɢ˘ a 'âL è˘˘ «˘ à˘ °ùjô˘˘ H' ‘ …QGOE’G ô˘˘ jóŸG ∫ɢ˘ bh òæe ƒªæj »°ShôdG »∏ÙG œÉædG ‹ÉªLEG ¿EG ,ÖjO OôØdG πNO ¿CG ɪc .kÉjƒæ°S %7 ∫ó©Ã 2000 ΩÉY ,É¡JGP IÎØdG ‘ kÉjƒæ°S %29 ‹GƒëH ɉ Q’hódÉH Gògh .Ú°üdG ‘ OôØdG πNO ƒ‰ øe ´ô°SCG …CG iOCG ¿Éµ°ùdG πNO ¢†FÉa ‘ ¬d π«ãe ’ …òdG ƒªædG π˘˘Fɢ˘°Sh ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ≥˘˘∏˘ £˘ J ™˘˘ ª˘ àÛG ‘ ᢢ Ģ a Qƒ˘˘ ¡˘ X ¤EG º˘˘ °†J ᢢ Ģ ˘a »˘˘ gh ,''Oó÷G ¢Shô˘˘ dG'' ≈˘˘ ª˘ ˘°ùe ΩÓ˘˘ YE’G ܃∏°SCG iƒ¡J »àdG áÄ°TÉædG É«∏©dG ᣰSƒàŸG á≤Ñ£dG .áaΟG áªîØdG IÉ«◊G ¥ÉØfE’ÉH ¢ShôdG ¿ƒµ∏¡à°ùŸG GC óH ó≤d'' :ÖjO ™HÉJ ™«aQh ºîa ƒg Ée πc ≈∏Y É¡d ≥HÉ°S ’ ä’ó©Ã äOCG áNPÉÑdG á«cÓ¡à°S’G áLƒŸG √ògh .iƒà°ùŸG øe ójõŸG ƒëf »°ShôdG ∂∏¡à°ùŸG π«e ¤EG kÉ°†jCG ∫ÉLôa .π≤æàdGh ôØ°ùdG ∫É› ‘ Iõ«ªŸG äGQÉ«ÿG πµ°ûH ¿ƒ¡éqàj ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y ¢ShôdG ∫ɪYC’G ∫ɢ˘ª˘ YC’G ∫ɢ˘LQ äGô˘˘Fɢ˘W ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG ƒ˘˘ë˘ f ó˘˘jGõ˘˘à˘ e ∞jô°üàd É¡æY ≈æZ ’ äGhOCG ÉgQÉÑàYÉH á°UÉÿG .' ∫ɪYC’G ø˘˘ ˘ Y IQOɢ˘ ˘ °üdG äGAɢ˘ ˘ °üME’G ¿CG ÖjO ±É˘˘ ˘ °VCGh ¤EG Ò°ûJ ∫ɪYC’G ∫ÉLQ äGôFÉ£d »°ShôdG OÉ–’G ∫ó©e ‘ %40h 30 ÚH Ée ìhGÎj πFÉg ´ÉØJQG ¿GÒ£˘˘dG äɢ˘Wɢ˘°ûfh ᢢ°UÉÿG äGô˘˘Fɢ˘£˘ dG ∑Ó˘˘ à˘ eG .IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ∫ɪYC’G ∫ÉLQ äGôFÉ£H ¿CG øq«ÑoJ ΩÉbQC’G ¿CG øe ºZôdÉH'' :ÖjO í°VhCG ‘ %50 ‹GƒëH äOGR á°UÉÿG äGôFÉ£dG äÉ©«Ñe ø˘˘e â≤˘˘ ∏˘ £˘ fG ɢ˘ ¡˘ fCG º˘˘ ∏˘ ©˘ dG ™˘˘ e ...Ωô˘˘ °üæŸG Ωɢ˘ ©˘ dG á«ÑæLC’G äGôFÉ£dG π«é°ùJ ¿CG ’EG ,IÒ¨°U IóYÉb ∫GRɢ˘ e ᢢ «˘ °Shô˘˘ dG ¿GÒ£˘˘ dG äɢ˘ cô˘˘ °T ió˘˘ d ™˘˘ æ˘ ˘°o üdG .'á' ¶gÉÑdG OGÒà°S’G ÖFGô°V ÖÑ°ùH kGóL kÉØ∏µe ø˘˘ e ó˘˘ jõŸG Cɢ ˘é˘ ˘∏˘ ˘J ,∂dò˘˘ d ᢢ é˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘f' :ÖjO ∫ɢ˘ ˘bh äGôFÉ£dG ÒLCÉJ äÉcô°T ¤EG OGôaC’Gh äÉcô°ûdG .'É' æàcô°T πãe á°UÉÿG Ò°ü≤dG ÉfôªY ∫ÓN Éfó¡°T ó≤d'' :kÉ°†jCG ∫Ébh »µd ÉæJÉ«∏ªY ó©of ÉæfCG ɪc ,¥ƒ°ùdG Gòg ‘ kÉjƒb kGƒ‰ ∂dPh ,2008 ΩÉY ‘ ™°SƒàdG øe ójõŸG ÖYƒà°ùJ

äÉjôKC’Gh ¿ƒæØ∏d »HO ¢Vô©e äÉcô°ûdG π°†aCG ΩɪàgÉH ≈¶ëj ᢢaɢ˘≤˘ ã˘ dG Qƒ˘˘ °üJ »˘˘ à˘ dG ᢢ «˘ æ˘ Ø˘ dG ∫ɢ˘ ª˘ YC’G ‘ ¢Uɢ˘ N ‘ ô˘˘ aƒ˘˘ à˘ ˘«˘ ˘°S ,§˘˘ °ShC’G ≥˘˘ °ûdG ‘ Iɢ˘ «◊G ܃˘˘ ∏˘ ˘°SCGh ‘ á«eÓ°SE’G á«æØdG ∫ɪYC’G øe áYƒª› ¢Vô©ŸG .»ª°ûàfi ÒeCG ìÉæL ™˘˘£˘≤˘dɢ˘H ᢢ∏˘ eɢ˘©˘ àŸG äɢ˘cô˘˘°ûdG ᢢª˘ Fɢ˘b ø˘˘ª˘ °†à˘˘Jh ácô°T øjô°û©dG ¿ô≤∏d Oƒ©J »àdG ájôKC’Gh á«æØdG ¢Vô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘°S »˘˘ à˘ ˘dGh ∑Qƒ˘˘ jƒ˘˘ j ø˘˘ ˘e OQGÒL ¿ƒ˘˘ ˘°ùjɢ˘ ˘e ÚL πÑb øe êÉLõdG ≈∏Y Ωƒ°SôŸG á«æØdG äÉMƒ∏dG â°ùjƒ˘æ˘«˘H äɢ˘Mƒ˘˘d Èà˘˘©˘Jh ,1934 Ωɢ˘ ˘ Y ‘ ¢Sɢ˘ ˘ HhO øe »àdG ∫ɪYC’G øe OQGÒL ¿ƒ°ùjÉe øe ähQO .¢Vô©ŸG ‘ ÒÑc ΩɪàgÉH ≈¶– ¿CG ™bƒàŸG ¿ƒJƒg ácô°T º°SÉH çóëàŸG ,¿ƒJƒg õ∏«L ∫Ébh Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G ¢ùª˘˘à˘ ∏˘ f ¿CG ɢ˘fô˘˘°ùj'' :¢VQɢ˘©˘ ª˘ ∏˘ d ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG ¢Vô˘˘ ˘ ©˘ ˘ e ᢢ ˘ aɢ˘ ˘ °†à˘˘ ˘ °SG ¬˘˘ ˘ H ≈˘˘ ˘ ¶– …ò˘˘ ˘ dG ÒÑ˘˘ ˘ µ˘ ˘ dG ¥ô°ûdG ‘ äÉjôKC’Gh á«æØdG ∫ɪYC’G ‘ ¢ü°üîàe .'»' ŸÉ©dG ¿ƒæØdG ´É£b øe áeó≤ŸG ºYódGh §°ShC’G kGÒÑ˘˘ ˘c kɢ ˘ °Uô˘˘ ˘a §˘˘ ˘°ShC’G ¥ô˘˘ ˘ °ûdG Ωó˘˘ ˘ ≤˘ ˘ j':±É˘˘ ˘ °VCGh ¿CG Éfô°ùjh ∫ÉÛG Gòg ‘ á°ü°üîàŸG äÉcô°û∏d ᪡ŸG IÎØdG √òg ∫ÓN Ú∏°UGƒdG ∫hCG øe ¿ƒµf .''kGÒÑc kÉeɪàgG ó¡°ûJ »àdG Ëó≤àH ¢VQÉ©ª∏d á«ŸÉ©dG ¿ƒJƒg ácô°T ô¡à°ûJh ‘ ᢢ ˘jô˘˘ ˘K’C Gh ᢢ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ Ø˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ Y’C G π˘˘ ˘ °†aCG ¢Vô˘˘ ˘ Yh ≈¶ë«°Sh ,∑Qƒjƒ«fh ¿óæd ‘ ΩÉ≤J »àdG É¡°VQÉ©e .᫪gC’G äGòH »HO ¢Vô©e

≈∏Y ´ÓWE’G á≤£æŸG ‘ ¿ƒæØdG ¥É°ûY Ö≤Jôj á«ŸÉ©dG á«æØdG ™£≤dGh ∞ëàdG øe á©°SGh áYƒª› äÉjôKC’Gh ¿ƒæØ∏d »HO ¢Vô©e ¥Ó£fG ™e Iõ«ªŸG øe ójGÈa 24h 21 ÚH Ée IÎØdG ‘ ΩÉ≤j …òdG ø˘˘ ˘e ᢢ ˘ Yƒ˘˘ ˘ ª› ∂dP ‘ Éà ,2008 ΩOɢ˘≤˘ dG Ωɢ˘©˘ dG ≈˘˘∏˘Y ᢢeƒ˘˘°SôŸG ᢢ«˘æ˘Ø˘dGh ᢢ«˘°†Ø˘˘dG äɢ˘Mƒ˘˘∏˘ dG π˘˘°†aCG á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG äócCG óbh .GÎ∏‚EG ‘ êÉLõdG Iô¡¶e á«dÉ©ØdG √òg ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÉÛG Gòg ‘ ¢Vô©ŸG äÉ«dÉ©a ¤EG Ωɪ°†fE’G ‘ kGÒÑc kÉeɪàgG ¿ƒJƒg áYƒª› ¬ª¶æJ …òdGh 2008 ΩÉ©dG ∫ÓN .¢VQÉ©ª∏d á«ŸÉ©dG ø˘˘ e IÒÑ˘˘ µ˘ dG Aɢ˘ ª˘ °SC’G ø˘˘ e ᢢ Yƒ˘˘ ª› ∑Qɢ˘ °ûJh Koopman Rare ∂dP ‘ Éà »HO ‘ Ú°VQÉ©dG á°ü°üîàe ácô°ûc kÉ«dhO áahô©ŸGh ¿óæd øe Art .ájôKC’G á«°†ØdG ™£≤dGh á«æØdG ∫ɪYC’G ‘ IóFGQh ¬fCG ¿ÉÃhƒc ƒª«J ∫Éb ,áÑ°SÉæŸG √ò¡H ≥«∏©J ‘h ∫ɪYC’G ∂dP ‘ Éà ¬jód Ée π°†aCG Ëó≤àd §£îj ‘ Ú°ü°ü àŸG Úfɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG π˘˘ °†aCG ɢ˘ ¡˘ ˘eó˘˘ ˘b …ò˘˘ ˘dG ∫ƒHh (1844-1771) Qƒà°S ∫ƒH ,á«°†ØdG ∫ɪYC’G ɢ˘ ˘ fɢ˘ ˘ c ¿Gò˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dGh ,(1751-1688) …Ò˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e’ …O .᪫≤dG á«°†ØdG ∫ɪYC’G ºgCG ¢†©H øY ÚdhDƒ°ùe êPɉ äÉjôKC’Gh ¿ƒæØ∏d »HO ¢Vô©e ó¡°û«°Sh äGP ™£b ∂dP ‘ Éà ,áaôNõdG ∫ɪYCG øe ᪡e π˘µ˘°ûH Úª˘à˘¡˘ª˘∏˘d á˘˘Ñ˘°ùæ˘˘dɢ˘Hh .»˘˘£˘°ShCG ¥ô˘˘°T ≥˘˘°ûæ˘˘e

™jQÉ°ûŸG IQGOEG ‘ Òà°ùLÉŸG ≈∏Y π°ü– á«JGQÉeEG áÑdÉW ∫hCG

…ôjófôdG º°SÉb .O ™e áMƒ«dG ∞°Sƒj óæg

.äɪ¶æª∏d äGRÉ‚E’ɢH π˘aɢM π˘é˘°ùH á˘Mƒ˘«˘dG ó˘˘æ˘ g ™˘˘à˘ ª˘ à˘ Jh ɢ¡˘à˘°SGQO ∫Ó˘N Ëô˘µ˘à˘dɢH ⫢¶˘M å«˘˘M ᢢ«ÁOɢ˘cC’G âdòHh áHQóàªc É¡≤jôW â≤°T ºK ,ájƒfÉãdG á∏Môª∏d ‘ »JÉ°ù°SDƒŸG AGOC’G Iôjóe Ö°üæe π¨°ûàd kGOƒ¡L kÉ›ÉfôH äQƒW ɪc .»HO ‘ ÊóŸG ¿GÒ£dG IôFGO â°VQÉ©J …òdG âbƒdG ‘ á°SGQódGh πª©dG ÚH ™ªéàd AÉæKCG á°SGQódG ™e πeÉc ΩGhóH πª©dG äÉ«dhDƒ°ùe ¬«a Gòg ,±ô°ûdG áÑJôe ™e RÉ«àeG ôjó≤àH êôîààd ,AÉ°ùŸG .¬«a âYóHCG …òdG »Ø«XƒdG É¡FGOCG øY kÓ°†a á«fÉ£jÈdG á©eÉ÷ÉH áMƒ«dG óæg ¥ÉëàdG »JCÉjh ᪫b áaÉ°VEG π㪫d Òà°ùLÉŸG èeÉfôH á°SGQód »HO ‘ »˘˘à˘ dG IÒã˘˘µ˘ dG ᢢ«˘ ˘æ˘ ˘¡ŸGh ᢢ «ÁOɢ˘ cC’G äGRÉ‚E’G ¤EG èeÉfÈdG AÉ¡fEG âYÉ£à°SG óbh .É¡≤«≤– øe â浓 »àdG ájOÉ©dG á°SGQódG IÎa Iô°üàfl IóMGh áæ°S ‘ .ÚeÉY ¤EG óà“

¬LƒJCGh ,»HO ‘ á«fÉ£jÈdG á©eÉ÷G ‘ »JòJÉ°SC’h ±ô°TCG …òdG …ôjófQ º°SÉb Qƒàcó∏d á°UÉN á«ëàH IOƒL ¿CÉH ∂°T’'' :óæg âaÉ°VCGh .''»àMhôWCG ≈∏Y ‘ á˘cQɢ°ûª˘∏˘d OGó˘YE’G ‘ Gk Òã˘c »˘æ˘Jó˘Yɢ°S º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG õ˘jõ˘©˘Jh äGQɢeE’G Ö«˘Ñ◊G …ó˘∏˘Ñ˘d á˘jƒ˘ª˘æ˘à˘ dG IÒ°ùŸG .''ôgOõŸG √OÉ°üàbG IOɢ¡˘°T ≈˘∏˘Y ɢ¡˘dƒ˘°üM 󢩢H ¬˘fCG ô˘˘cò˘˘dɢ˘H ô˘˘jó÷Gh IQGOEG ‘ ô°VÉëªc πª©∏d kÉ°VôY óæg â≤∏J ,Òà°ùLÉŸG .äÉÑdÉ£∏d »HO á«∏c ‘ ™jQÉ°ûŸG ΩÉY óæ¡H á°UÉÿG åëÑdG áMhôWCG ÒaƒJ ºà«°Sh øe ójó©dG É¡«≤∏J ó©H Iƒ£ÿG √òg »JCÉJh ,2008 Qƒ¡ªL ≈∏Y É¡éFÉàf ¢Vô©d ∫hO IóY øe äGƒYódG AGOC’G IQGOEG º««≤J'' :¿GƒæY áMhôWC’G πª–h .ÈcCG ≈æ©J »àdGh ,''á«eƒµ◊G äɪ¶æŸG ‘ »é«JGΰS’G á˘Ñ˘°SɢæŸG á˘ª˘¶˘fC’ɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘ a AGOC’G IQGOEG Ωó˘˘≤˘ à˘ H √ò¡d á«é«JGΰSE’G §£ÿG ™e ≥aGƒàj Éà ɡ£Ñ°Vh

Òà°ùLÉe IOÉ¡°T ≈∏Y áMƒ«dG ∞°Sƒj óæg â∏°üM ‘ á«fÉ£jÈdG á©eÉ÷G øe ™jQÉ°ûŸG IQGOEG ‘ Ωƒ∏Y äGQɢeE’G á˘dhO »˘æ˘WGƒ˘e ø˘e á˘Ñ˘dɢW ∫hCG 󢢩˘ Jh ,»˘˘HO IOÉ¡°ûdG √òg πã“h ,É¡«∏Y k’ƒ°üM IóëàŸG á«Hô©dG ègÉæe Ëó≤J ‘ á©eÉ÷G á«é«JGΰSE’ kÉ«∏L kÉ°Sɵ©fG á«æ¡ŸG äÉLÉ◊Gh ájƒª˘æ˘à˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘àŸG »˘Ñ˘∏˘J á˘ã˘jó˘M ìÉéædG äócCG ɪc .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód …òdG IÒѵdG ¢UôØdGh º«∏©àdG √õMCG …òdG ÒѵdG .è«∏ÿG á≤£æe ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjƒ£àd Égôaƒj IOɢ¡˘°T ≈˘∏˘Y á˘Mƒ˘«˘dG ∞˘°Sƒ˘j ó˘æ˘ g ∫ƒ˘˘°üM »˘˘JCɢ jh ó˘°ù颫˘d »˘HO ‘ ᢫˘fɢ£˘jÈdG ᢩ˘eÉ÷G ø˘e ᢫ÁOɢcCG áÑdÉ£dGh ᢩ˘eÉ÷G ø˘e π˘µ˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH á˘bQɢa á˘eÓ˘Y á«aô©ŸG äGRÉ‚E’ÉH πaÉM πé°ùH ™àªàJ »àdGh á≤dCÉàŸG áMƒ«dG óæg áé˘jôÿG ™˘ªŒh .»˘ª˘∏˘©˘dG π˘«˘°üë˘à˘dGh øe á«æ¡ŸG äÉfɵeE’G ¥ƒØJ ÚH »HO ‘ âYôYôJ »àdG ó°ùŒh .iôNCG á¡L øe ‹É©dG º«∏©àdG ±ô°Th á¡L á«fÉ£jÈdG á©eÉ÷ÉH É¡£HôJ »àdG ácGô°ûdG ábÓY »˘∏ÙG Oɢ°üà˘b’ɢH ¢Vƒ˘¡˘æ˘∏˘d kɢ«˘°ù«˘FQ kÓ˘eɢ˘Y »˘˘HO ‘ .¬Ñ©d ¤EG ɪ¡æe πc ™∏£àj Òà˘°ùLɢe è˘eɢfô˘H ≈˘∏˘Y ±ô˘˘°ûŸGh ô˘˘°VÉÙG ∫ɢ˘bh á«fÉ£jÈdG á©eÉ÷G ‘ ∫ɪYC’G á«∏c ‘ ™jQÉ°ûŸG IQGOEG óæg ìÉ‚ ô¡¶j'' :,…ôjófôdG º°SÉb QƒàcódG »HO ‘ ’h .¬≤«≤– »HO ‘ á«fÉ£jÈdG á©eÉé∏d øµÁ Ée á«dÉãe É¡eó≤f »àdG Òà°ùLÉŸG äGOÉ¡°T ¿ƒc ô°üà≤j ôaƒf ÉæfCG ’EG ,¿ƒ∏ª©j øjòdG Ú«æ¡ŸGh ÚaÎëª∏d Ú«JGQÉeE’G ÜÓ£˘dG ø˘µÁ kÉ˘Ñ˘°Sɢæ˘e kɢ«˘ª˘«˘∏˘©˘J kɢNɢæ˘e ‘ á«aô©ŸG OÉ°üàb’G AÉæH ‘ áªgÉ°ùŸG øe ÚéjôÿG ¿Éc ó≤d'' :±É°VCGh .''IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO á«dÉY áLQO ≈∏Y óæg ¬àeób …òdG êôîàdG ´hô°ûe Gòg ‘ IójóL ÒjÉ©e »°SÒ°S ¬fCG áLQód IOƒ÷G øe .''∫ÉÛG QƒàcódG ÉgGôLCG »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G Ò°ûJh ≈∏Y äÓ°UÉ◊G äÉ«JGQÉeE’G äÉÑdÉ£dG ¿CG ¤EG …ôjófQ ±Gó˘gC’ kɢjƒ˘b kɢª˘ YO ø˘˘eó˘˘≤˘ j m ∫ɢ˘Y º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ J äGOɢ˘¡˘ °T ÚWƒ˘à˘d á˘∏˘°UGƒ˘àŸG ɢgOƒ˘¡˘Lh ᢫˘ JGQɢ˘eE’G ᢢeƒ˘˘µ◊G á˘Ñ˘«˘é˘æ˘dG ¬˘à˘Ñ˘dɢW âà˘Ñ˘KCG ó˘≤˘d .á˘dhó˘dG ‘ ∞˘FɢXƒ˘dG ɢ¡˘≤˘ª˘Yh »˘˘HO ‘ ᢢ«˘ fɢ˘£˘ jÈdG ᢢ©˘ eÉ÷G äɢ˘«˘ fɢ˘µ˘ eEG .IOƒ°ûæŸG ±GógC’G √òg ≥«≤ëàd »ÁOÉcC’G ¿CG OhCG'' :¬Mƒ«dG ∞°Sƒj óæg âdÉb ,É¡à«MÉf øeh …ó˘˘ dGƒ˘˘ d …ô˘˘ jó˘˘ ≤˘ ˘ Jh …ô˘˘ ˘µ˘ ˘ °T ¢üdɢ˘ ˘N ø˘˘ ˘Y Üô˘˘ ˘YCG

É¡©jQÉ°ûe øe áYƒª› Ωó≤J …QÉ≤©dG Qɪãà°SÓd »HO ácô°T{ zÖ«µ°S »à«°S{ ¢Vô©e ‘ .''»HO áæjóe »HO Ö«µ°S »à«°S'' ¢Vô©e ‘ ácô°ûdG ¢Vô©à°Sh ''êɢ˘JQ'' ɢ˘¡˘ «˘ a Éà ™˘˘jQɢ˘°ûŸG ø˘˘e ᢢ Yƒ˘˘ ª› ''2007 ácô°ûdG √Qƒ£J »æµ°S ´hô°ûe ∫hCG ó©j …òdG (Ritaj) øe ójó©dG º°†j äÉYOƒà°ùe ™ª› ¤EG áaÉ°VE’ÉH ᢰü°üfl ᢫˘æ˘HCG 7 ø˘˘ e ∞˘˘ ˘dDƒ˘ ˘ e ´hô˘˘ ˘°ûeh ÖJɢ˘ ˘µŸG .ÖJɵª∏d á˘cGô˘°T ó˘≤˘Y ɢ¡˘©˘«˘ bƒ˘˘J kGô˘˘NDƒ˘ e ᢢcô˘˘°ûdG âæ˘˘∏˘ YCGh ±ó¡H ''á«°VÉjô˘dG IQó˘≤˘dG'' á˘cô˘°T ™˘e ᢫˘é˘«˘JGΰSG ≥aGôª∏d á«FÉ°ûfE’G äÉ«∏ª©dÉH á°UÉÿG ∫ƒ∏◊G ÒaƒJ ''܃˘∏˘c ÒÁô˘H »˘HO'' ´hô˘°ûe ¿ƒ˘µ˘«˘°Sh .᢫˘°Vɢ˘jô˘˘dG áæjóe êQÉN ΩÉ≤«°S …òdG (Dubai Premier Club) ≈∏Y óà“ IóFGQ ICÉ°ûæe ó©jh .™jQÉ°ûŸG √òg ∫hCG »HO Ωƒ˘≤˘à˘°S ɢª˘c ,™˘Hô˘e Îe ∞˘dCG 33 ø˘Y ó˘jõ˘J á˘Mɢ˘°ùe äGó«°ùdÉH ¢UÉN »°VÉjQ OÉf ´hô°ûe ôjƒ£àH ácô°ûdG .Ú©dG áæjóe ‘ ,kÉXƒë∏e kÉ©°SƒJ Éæàcô°T ó¡°ûJ'' :»eÓ°ùdG ∫Ébh Ö°SÉæàJ IójóL ÒjÉ©e AÉ°SQEG ¤EG Éæ©aój …òdG ôeC’G ≈˘∏˘Y ᢢLQóŸG ™˘˘jQɢ˘°ûŸG º˘˘é˘ Mh äɢ˘eóÿG IOƒ˘˘L ™˘˘e á«æµ°ùdG ™jQÉ°ûŸG ¿CÉH á≤K ≈∏Y øëfh .ÉædɪYCG ∫hóL ≈¶ëà°S ÉgQƒ£f »àdG ¿RÉıGh äÉYOƒà°ùŸG ™ª›h .''ΩÉ©dG Gòg ‘ ¢Vô©ŸG QGhR πÑb øe ¢UÉN ΩɪàgÉH

»eÓ°ùdG ó«ÑY

ºK øeh ≥«bO πµ°ûH ¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àe á°SGQóH Ωƒ≤f ,ÉæFÓª©d áØ∏àıG äÉLÉ«àM’G »Ñ∏J ™jQÉ°ûe ¥ÓWEG êQÉN óFGQ …QÉ≤Y ôjƒ£J ´hô°ûe ¥ÓWEG Ωõà©f ɪc

´GQòdG ,''…QÉ≤©dG Qɪãà°SÓd »HO'' ácô°T âæ∏YCG ‘ ɢ¡˘à˘cQɢ°ûe ,''Qɢª˘ã˘à˘°SÓ˘d »˘HO'' á˘cô˘°ûd …Qɢ≤˘ ©˘ dG ó©j …òdG ''2007 Ö«µ°S »à«°S »HO'' ¢Vô©e äÉ«dÉ©a …QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh Qɪãà°S’G ∫É› ‘ IôgɶJ ÈcCG ‹hó˘dG »˘˘HO õ˘˘cô˘˘e'' ‘ ¢Vô˘˘©ŸG Ωɢ˘≤˘ «˘ °S .⁄ɢ˘©˘ dG ‘ ô¡°T øe 18h 16 ÚH Ée IÎØdG ∫ÓN ''¢VQÉ©ª∏d Ö£≤à°ùj ¿CG ™bƒàjh .…QÉ÷G (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG Gô˘¶˘f ø˘jô˘ª˘ã˘à˘ °ùŸG ø˘˘e kGÒÑ˘˘c kGOó˘˘Y ᢢcô˘˘°ûdG ìɢ˘æ˘ L ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«æµ°ùdG É¡©jQÉ°ûe øe áeõM É¡Áó≤àd .ÖJɵŸGh äÉYOƒà°ùŸÉH ¢UÉN ™ª› Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SÓ˘˘d »˘˘HO'' ᢢcô˘˘°T ‘ Ωɢ˘©˘ dG ô˘˘jóŸG ∫ɢ˘ bh Gòg ‘ ÉæàcQÉ°ûe πã“'' ,»eÓ°ùdG ó«ÑY :''…QÉ≤©dG ójó©dG ™e π°UGƒàdG Éæd í«àJ ᪡e á°Uôa ¢Vô©ŸG ¢UôØdG øe IOÉØà°S’G ‘ ÚÑZGôdG øjôªãà°ùŸG øe äGQÉ≤©˘dG ´É˘£˘b ɢgô˘aƒ˘j »˘à˘dG Ió˘FGô˘dG á˘jQɢª˘ã˘à˘°S’G ø˘˘e ᢢYƒ˘˘ª› ᢢcô˘˘°ûdG Ωó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°Sh .»˘˘ HO ‘ ô˘˘ gOõŸG ∫ƒ°UƒdG Éæd í«àj …òdG ôeC’G ,IOƒ÷G á«dÉY ¢Vhô©dG øe iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’Gh øjôªãà°ùŸG øe ójó©dG ¤EG Gò˘˘g ¬˘˘H ≈˘˘¶˘ ë˘ j …ò˘˘dG »ŸÉ˘˘©˘ dG Qɢ˘°ûà˘˘f’Gh ᢢ«˘ ª˘ gC’G .''¢Vô©ŸG Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SÓ˘˘ d »˘˘ HO Èà˘˘ ©˘ ˘J'' :»˘˘ eÓ˘˘ °ùdG ±É˘˘ °VCGh å«M ,…QÉ≤©dG ôjƒ£àdG ó«©°U ≈∏Y IóFGQ …QÉ≤©dG

á«°üî°ûdG äGôJƒ«ÑªµdG ¥Gƒ°SCG ‘ É¡à°üM Rõ©J u ô°ùjCG ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘ µ˘ dG Iõ˘˘¡˘ LCɢ H Ohõ˘˘ª˘ c ¤hC’G á˘˘Ñ˘ JôŸG ‘ á«bƒ°S á°üM â∏é°S å«M ,ádƒªÙG á«°üî°ûdG á˘Ñ˘JôŸÉ˘H kɢ«˘dɢ˘M ᢢcô˘˘°ûdG ™˘˘à“h %20^3 á˘Ñ˘°ùæ˘˘H πµ°ûH á«°üî°ûdG äGôJƒ«ÑªµdG ¥ƒ°S ‘ á«fÉãdG ‘ »JCÉJ ɪc %12^1 áÑ°ùæH á«bƒ°S á°üM ™e ΩÉY ™e á«ÑൟG äGôJƒ«ÑªµdG ¥Gƒ°SCG ‘ ådÉãdG õcôŸG Iõ¡LC’ áÑ°ùædÉHh , %10^1 áÑ°ùæH á«bƒ°S á°üM á°üM ™e ¢SOÉ°ùdG õcôŸÉH ™àªàJ É¡fCGÉE a ¢Vô©dG ¥ƒ˘˘°S ‘ ᢢ°ùeÉÿG õ˘˘côŸÉ˘˘Hh %7^2 ≠∏˘Ñ˘J ᢫˘bƒ˘°S .%1^8 ≠∏ÑJ á«bƒ°S á°üM ™e ΩOÉÿG Iõ¡LCG ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ á∏gòe kÉeÉbQCG ô°ùjCG â∏é°Sh å«M .2007 Ωɢ©˘∏˘d Êɢã˘dG ∞˘˘°üæ˘˘dG ‘ §˘˘°ShC’G óFGQh »°ù«FQ ÖYÓc É¡æJɵe ≈∏Y ô°ùjCG â¶aÉM ‘ á˘dƒ˘ªÙG á˘jÎaó˘dG äGô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘ µ˘ dG ∫É› ‘ ÈcC’G ó©J »àdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¥Gƒ°SCG % 22^8 â¨∏H á«bƒ°S á°üM ™e ∂dPh ,á≤£æŸG ‘ ô°ùjCG á°üM â¨∏H IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ‘h . ᢢ jÎaó˘˘ dG äGô˘˘ Jƒ˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘ª˘ ˘µ˘ ˘dG ¥Gƒ˘˘ °SCG ø˘˘ e % 23 øe % 17^4 ≠˘∏˘Ñ˘J ᢰüë˘H ™˘à˘ª˘à˘J ɢª˘c á˘dƒ˘˘ªÙG .ájô°üŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ ᢫˘Ñ˘à˘ª˘µ˘dG Iõ˘¡˘LC’G ´É˘£˘≤˘ d á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H ɢ˘eCG ô°ùjCG ™àª˘à˘J ,2007 Ωɢ©˘dG ø˘e Êɢ˘ã˘ dG ∞˘˘°üæ˘˘dG á«Hô©dG äGQÉeE’G ‘ %18^1 ≠∏ÑJ á«bƒ°S á°üëH øe É¡à°üM ≠∏ÑJh .ájOƒ©°ùdG ‘ %5^7h IóëàŸG . %2^7 ô°üe ‘ á«ÑൟG äGôJƒ«ÑªµdG ¥Gƒ°SCG »˘à˘dG è˘Fɢà˘æ˘dG √ò˘˘g »˘˘JCɢ J'' :»˘˘KQƒ˘˘e ±É˘˘°VCGh ìÉ‚ ó˘cDƒ˘à˘d ᢫˘ª˘«˘∏˘bE’G ¥Gƒ˘°SC’G ‘ ɢ˘gɢ˘æ˘ ≤˘ ≤˘ M õjõ©J π°UGƒæ°Sh ,É¡é¡àæf »àdG Éæà«é«JGΰSG äɢ«˘æ˘≤˘à˘dG Ëó˘≤˘J ≥˘jô˘W ø˘Y ɢ˘æ˘ à˘ Lɢ˘à˘ æ˘ e §˘˘N .''IôµàÑŸG

»KQƒe Éæ°ûjôc

âbƒ˘dG ‘'' :,»˘˘KQƒ˘˘e ɢ˘æ˘ °ûjô˘˘c §˘˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdG πeGƒ©dG RôHCG øe äGóFÉ©dG ƒ‰ ¬«a Èà©j …òdG πà– ¿B’G ô°ùjCG ácô°T ¿EÉa ,ÉæMÉéæd á«°SÉ°SC’G ÉHhQhCGh §°ShC’G ¥ô°ûdG ≥WÉæe ‘ ájOÉjQ áÑJôe ‘ IOÉjQ áfɵe ÉfRôMCG ó≤d'':±É°VCGh .''É«bôaCGh Éæàé«JGΰSG π°†ØH ¿Gó∏ÑdG øe OóY ‘ ¥ƒ°ùdG ᢫˘°Sɢ°SC’G •É˘≤˘æ˘ dG ø˘˘e Oó˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y õ˘˘cô˘˘J »˘˘à˘ dG è˘˘eó˘˘dGh π˘˘≤˘ æ˘ à˘ dG ∂dP ‘ Éà ô˘˘°ùjC’ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H kGÒÑ˘c kɢMÉ‚ âà˘˘Ñ˘ KCG »˘˘à˘ dGh ,äɢ˘cô˘˘°ûdG ´É˘˘£˘ bh .''Éæd áÑ°ùædÉH á≤£æe ‘ 2007 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG ‘h ô°ùjCG âëÑ°UCG ,É«≤jôaCGh ÉHhhQCGh §°ShC’G ¥ô°ûdG

™˘æ˘ °üe ÈcCG ådɢ˘K ,ô˘˘Jƒ˘˘«˘ Ñ˘ ª˘ c ô˘˘°ùjCG âæ˘˘∏˘ YCG ∞°üæ˘dG ‘ ⁄ɢ©˘dG ‘ ᢫˘°üûdG äGô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘µ˘∏˘d ÔJQɢZ á˘cô˘˘°ûd kɢ ≤˘ ah 2007 Ωɢ˘ Y ø˘˘ e Êɢ˘ ã˘ ˘dG ™æ°üªc ábƒeôŸG ɢ¡˘à˘fɢµ˘e Rõ˘©˘J ø˘Y ,çɢë˘HCÓ˘d ɢHhQhCG ‘ á˘jÎaó˘dG äGô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘µ˘ ∏˘ d ¢ü°üî˘˘à˘ e â¨∏H á«bƒ°S á°üM ™e É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥ô°ûdG .%20^3 ô°ùjCG â≤≤M §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æŸ áÑ°ùædÉHh 2007 ‹É◊G Ωɢ˘©˘ dG ø˘˘ e ∫hC’G ∞˘˘ °üæ˘˘ dG ∫Ó˘˘ N äGô˘˘Jƒ˘˘«˘ Ñ˘ ª˘ µ˘ dG ¥ƒ˘˘°S ∫ɢ˘ª˘ LEG ‘ Êɢ˘ã˘ dG õ˘˘côŸG ‘ ¤hC’G áÑJôŸG ‘ ô°ùjCG õcôªàJh .á«°üî°ûdG ‘ IOɢjR ™˘e ,ᢢjÎaó˘˘dG äGô˘˘Jƒ˘˘«˘ Ñ˘ ª˘ µ˘ dG ´É˘˘£˘ b äó¡°T ÚM ‘ , %1^4 áÑ°ùæH á«bƒ°ùdG É¡à°üM á°UÉÿG á«bƒ°ùdG É¡à°üM ‘ %1^3 áÑ°ùæH IOÉjR á«ŸÉ©dG É¡àfɵe IRõ©e á«ÑൟG Iõ¡LC’G ´É£≤H .⁄É©dG ‘ á©æ°üe ácô°T ÈcCG ådÉãc ábƒeôŸG kGƒ‰ ô˘˘°ùjCG ᢢcô˘˘°ûd ᢢ«˘ bƒ˘˘°ùdG ᢢ°ü◊G ô˘˘¡˘ ¶˘ Jh 2007 Ωɢ˘©˘ dG ø˘˘e ∫hC’G ∞˘˘ °üæ˘˘ dG ‘ %37 áÑ˘°ùæ˘H .2006 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ™e áfQÉ≤e §˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdGh ɢ˘HhQhCG ᢢ≤˘ £˘ æŸ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘Hh ácô°ûd á«bƒ°ùdG á°ü◊G ƒ‰ ≠∏H ó≤a ,É«≤jôaCGh %40 á«°üî°ûdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ´É£b ‘ ô°ùjCG ´É˘£˘b ‘h %15 á˘Ñ˘°ùæ˘H ¥ƒ˘°ùdG ƒ‰ ™˘e á˘fô˘˘bɢ˘e %35 áÑ°ùæH kGƒ‰ ô°ùjCG â≤≤M ,á«ÑൟG Iõ¡LC’G ó¡°T å«M .¥ƒ°ùdG ƒ‰ ‹ÉªLEÉc %2 ™e áfQÉ≤e Iõ˘˘ ¡˘ ˘ LCG ´É˘˘ ˘£˘ ˘ b ‘ %35 ᢢ Ñ˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘H kGƒ‰ ¥ƒ˘˘ ˘°ùdG áÑ°ùæH kGƒ‰ ô°ùjCG â≤≤Mh ájÎaódG ôJƒ«ÑªµdG ∂dP ‘ ÉÃ π˘˘ eGƒ˘˘ ©˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e Oó˘˘ ˘Y π˘˘ ˘°†Ø˘˘ ˘H %45 .º«ª°üàdGh ∫É°üJ’G ¢üFÉ°üN ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘µ˘∏˘d ô˘°ùjCG á˘cô˘°ûd Ωɢ©˘ dG ô˘˘jóŸG ∫ɢ˘bh


business business@alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

¿GôjEG »a ájOÉ°üàbG áWô°T AÉ°ûfEG ºJ ¬fCG Ωó≤e …óªMCG π«Yɪ°SG ó«≤©dG »fGôjE’G »∏NGódG øeC’G äGƒb óFÉb ø∏YCG ᢫˘dɢ˘ª˘ dGh ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G º˘˘FGô˘˘é˘ dG ᢢ¡˘ LGƒ˘˘ª˘ d ''ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G ᢢWô˘˘°ûdG'' π˘˘«˘ µ˘ °ûJ ¬dƒb …óªMCG ó«≤©dG ≈dG á«fGôjE’G AÉÑfC’G ádÉch âÑ°ùfh .á«côªédGh á«aô°üªdGh áaÉc á°SGQóH Ωƒ≤à°S ájOÉ°üàb’G áWô°ûdG ¿CG ø«æKE’G ¢ùeCG »aÉë°U ôªJƒe »a áeÉbGh áYhô°ûe ô«Z IQƒ°üH ájQÉéà˘dG äɢbɢ£˘Ñ˘dG ΩGó˘î˘à˘°SɢH á˘≤˘∏˘©˘à˘ª˘dG º˘FGô˘é˘dG .∑QɪédG ∫Ó¨à°SGh ᫪gh äÉcô°T ≈dEG OÉéf …óªMCG ¢ù«FôdG ≈dG É¡¡Lh »àdG ádÉ°SôdG »a Ωó≤e …óªMCG QÉ°TCGh á°UÉN áWô°T π«µ°ûJ ºà«°S'' ∫Ébh ,''¿Gô¡W »a ájOÉ°üàb’G ºFGôédG πL'' ´ƒbh á˘Wô˘°ûdG ¿Gƒ˘æ˘Y âë˘J ÖFGô˘°†dGh ᢫˘ aô˘˘°üª˘˘dG º˘˘FGô˘˘é˘ dGh ∑Qɢ˘ª˘ é˘ dG ∫ɢ˘é˘ e »˘˘a áeƒµëdG øY áHÉ«ædÉH Ωƒ≤«°S »FÉ°†≤dG RÉ¡édG ¿EG Ωó≤e …óªMCG ∫Ébh .''ájOÉ°üàb’G ɢHô˘dɢH »˘Wɢ©˘à˘dGh ∫Gƒ˘eC’G π˘«˘°ùZ kɢ°Uƒ˘˘°üN'' ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G º˘˘FGô˘˘é˘ dG ᢢ¡˘ LGƒ˘˘ª˘ H .''AGôKEÓd ájOÉ°üàb’G äÉeƒ∏©ªdG ∫Ó¨à°SGh Iƒ°TôdGh ¢SÓàN’Gh

Q’hO ¿ƒ«∏e 38 `H á«Ñ∏W ájóæ¡dG »Ø«g äGQÉ¡Ñd É¡fEG ø«æKE’G ¢ùeCG ábÉ£dG äGó©ªd ájóæ¡dG õdɵjôàµdG »Ø«g äGQÉ¡H ácô°T âdÉb ó«dƒàd ø«JóMh ójQƒàd Q’hO ¿ƒ«∏e 38) á«HhQ QÉ«∏e 1^5 ᪫≤H á«Ñ∏W â≤∏J ¿EG ¿É«H »a ácô°ûdG âdÉbh .äGhÉé«e 42 ɪ¡æe πc IQób RɨdG ΩGóîà°SÉH AÉHô¡µdG Qɪãà°SÓd ᪫îdG ¢SCGQ áÄ«¡d πeɵdÉH ácƒ∏ªªdG AÉHô¡µ∏d π«¨dG ácô°T øe á«Ñ∏£dG á«°ù«FQ á≤£æe πãªj §°ShC’G ¥ô°ûdG ¿CG'' :âaÉ°VCGh .IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G »a ΩÉY ∫ƒ∏ëH É¡dÉãeCG áà°S ≈dG á≤£æª∏d É¡JGQOÉ°U IOÉjR ≈dG ±ó¡J É¡fCGh É¡d áÑ°ùædÉH .''2012

zábô°S ÖàµdG ôãcCG{ ô°TDƒe äQƒØµfGôa ¢Vô©e »a

(RôàjhQ) .áæLÉWôb áæjóe »a »ÑjQɵdG ôëÑdG á≤£æe »a ºëØdG …ôà°ûJ á«Ñeƒdƒc ICGôeG

Ωɪàg’G ¢SÉ«b ≈∏Y øjô°TÉædG óYÉ°ùj Gô°TDƒe ÜÉàµ∏d äQƒØµfGôa ¢Vô©e óYCG ÖàµdG ôãcCG'' ô°TDƒe ƒgh - …ƒæ°ùdG ¢Vô©ªdG Gò¡H á°Vhô©ªdG IójóédG ÖàµdÉH ΩÉ©dG ±EG …O »L ¿ƒjõØ∏J á£ëeh êÉàfhR ΩCG â∏«a áØ«ë°U äô°ûfh .»ª°SôdG ô«Z ''ábô°S ¢Vô©ªH IóFGQ á«fɪdCG ô°ûf QhO 15 äÉ°üæe ≈∏Y øe ábô°S ÖàµdG ôãcCG Aɪ°SCÉH ºFGƒb ê’ôa ¿ÉeódƒL ô°ûf QGO øe ø°ùfÉg ÉjOƒ∏c âdÉbh .»dhódG …QÉéàdG äQƒØµfGôa ɪ«a É©«Ñe ôãcC’G ÖdɨdG »a øµJ ábô°S ôãcC’G ÖàµdG'' :êÉàfhR ΩCG â∏«a áØ«ë°üd .''ó©H ábô°S ôãcC’G á«fɪdC’G á¨∏dÉH Öàc ô°ûY Aɪ°SCÉH áªFÉb êÉàfhR ΩCG â∏«a äô°ûfh êQóJ ¿CÉH Iƒ≤H áëLôeh Iô¡°T ôÑcC’G (ÖàµdG) É¡fEG'' :ø°ùfÉg âaÉ°VCGh .ΩÉ©dG Gòg .''É©«Ñe ÖàµdG π°†aG ºFGƒ≤H ájÉ¡ædG »a ,¢üî°T ∞dCG áÄe øe ôãcCG óMC’G ¢ùeCG ¬JÉ«dÉ©a ºààNG …òdG ¢Vô©ªdG QGRh áFɪ©HQCG É¡«∏Y â°VôY ∫hO á«fɪKh áĪd äóYCG ¢VôY á°üæe 7448 ¢Vô©ªdG º°Vh .iôNCG äÉéàæeh IQƒ°üe §FGô°Th ÜÉàc ∞dCG

á«FɪdG á≤jóëdG ôFGR ±’BG 8 øe ôãcCG πÑ≤à°ùJ zIOƒ≤تdG ¿ƒªdO áæL{ ∫hO ∞˘∏˘ à˘ î˘ e ø˘˘e ô˘˘FGR ±’BG 8 ø˘e ô˘ã˘ cCG ó˘˘aGƒ˘˘J ΩÉjCG ∫GƒW äÓFÉ©dG øe §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hOh ,á≤£æªdG ,IOƒ≤تdG ¿ƒªdO á˘æ˘L ᢫˘Fɢª˘dG á˘≤˘jó˘ë˘dG ≈˘∏˘Y 󢫢©˘dG å«˘M 󢫢©˘°ùdG ô˘£˘Ø˘dG 󢫢©˘H ɢ¡˘J’É˘Ø˘à˘MG ø˘ª˘ °V ∂dPh º«¶æàH IOƒ≤تdG ¿ƒªdO áæL á«FɪdG á≤jóëdG âeÉb ≈∏Y â∏ªà°TG ,ÉgQGhõd äBÉLÉتdGh äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dG á˘j󢫢©˘dG º˘jó˘≤˘Jh õ˘FGƒ˘é˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ≈˘∏˘Y Ö뢢°ùdG á¡Lƒc øjôëÑdG áµ∏ªe áfɵe øe Rõ©j ɪe .∫ÉØWCÓd .á≤£æªdG »a á«∏FÉ©dG áMÉ«°ù∏d á∏°†Øe ¿ƒªdO áæL ᫢Fɢª˘dG á˘≤˘jó˘ë˘∏˘d Ωɢ©˘dG ô˘jó˘ª˘dG ∫ɢb Gòg ájDhôd ájɨ∏d AGó©°S øëf'' :âfÓH ∫ƒH IOƒ≤تdG ¥É˘a …ò˘dG 󢫢©˘dG Iô˘à˘a ∫Gƒ˘W QGhõ˘dG ø˘e ô˘«˘Ñ˘µ˘dG º˘µ˘dG »a á≤jóëdG ìÉààaG ™e ÉæjCGQ ó≤d .ô«Ñc πµ°ûH ÉæJÉ©bƒJ »˘˘a ô˘˘FGR ±’BG 10 øe ôãcCG ô˘Wɢ≤˘J (∫ƒ˘∏˘jCG) ô˘Ñ˘ª˘à˘Ñ˘°S Ö«MôàdG ≈dEG ™∏£àf øëfh ,ìÉààaÓd ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G É¡H ™àªàJ »àdG áfɵªdG ≈∏Y ó«cCÉà∏d QGhõdG øe ójõªdÉH OGô˘aCG ™˘«˘ª˘é˘d π˘°†Ø˘e »˘˘Mɢ˘«˘ °S 󢢰ü≤˘˘ª˘ c ᢢ≤˘ jó˘˘ë˘ dG .''á∏FÉ©dG

Q’hO ¿ƒ«∏e 66^6 `H ôjô°S Ö°ûîdG øe …ôKCG ôjô°S ,ø«°üdG ¥ô°T ,¿É«JƒH áæjóe »a »æ∏Y OGõe »a ¢VôY âjGôà°S'' áØ«ë°U äôcPh .»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 66^6 »dGƒM ô©°ùH ,QOÉædG »LƒdÉZC’G 3 ¿õjh ,ô£©ªdG »LƒdÉZC’G Ö°ûîdG ´GƒfCG QófCG øe ´ƒæ°üe ôjô°ùdG ¿CG ,á«æ«°üdG ''Rƒ«f ∫ɵ°TCG øe ±QÉNõH ƒ°ùµe ƒgh ,(ôàe 4. .2 ƒ∏Yh ôàe 1^8 ¢VôYh ôàe 2^2 ∫ƒ£H) øW .êGƒeC’Gh ø«æàdG ájôKC’G ∞ëàdG »©eÉL á«©ªL ¢ù«FQh ôjô°ùdG ∂dÉe ,(kÉeÉY 63) …ƒ¨æjQ ø«d ∫Ébh ,1993 ΩÉ©dG »a ≠æ«c á∏FÉ©d π«∏°S øe IQOÉædG ¬àØëJ ≈∏Y π°üM ¬fEG ,¿É«Lƒa á©WÉ≤e »a á©£b »a QƒØëe ôjô°ùdG ¿CG ó≤à©jh .IQOÉf ±õN á©£b 12 »dGƒëH ¬àdOÉÑe ≥jôW øY ¿CG √hôÑNCG QÉKB’G AGôÑN ¿CG'' :ø«d ±É°VCGh .¥ƒ≤°T ájCG øe √ƒ∏N ÖÑ°ùH ,IóMGh Ö°ûN .''OGõªdG »a ¬d kÉæªK ¬Ñ∏W …òdG ≠∏ѪdG ±É©°VCG 4 …hÉ°ùj ôjô°ùdG

¿ƒŸO áæL ≈∏Y ∫ÉÑb’G

…OÉ°üàb’G ô°ù«dG ºZQ ¿ƒØ°û≤àj ¿ÉªdC’G á£HGQ ™bƒàJ ’h .ƒªædG »a áªgÉ°ùe …CG ¿hO 2005 ΩÉY ôe ¿CG ó©H .ΩÉ©dG Gòg ´É£≤∏d ƒªf …CG áFõéàdG IQÉéàd …EG.…O.¢ûJG ôãcC’ íª≤dG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ó©H É«fɪdCG »a õÑîdG ô©°S ™ØJQGh »a π«°UÉëªdG ∞©°V ÖÑ°ùH ºdÉ©dG AÉëfCG Ö∏ZCG »a É¡«∏ãe øe π˘˘bC’ ¿hõ˘˘î˘ª˘dG ¢Vɢ˘Ø˘î˘ f’ iOCG ɢ˘ª˘ e á˘˘é˘ à˘ æ˘ ª˘ dG ᢢ«˘ °ù«˘˘Fô˘˘dG ∫hó˘˘dG .ÉeÉY 25 øe ôãcCG òæe iƒà°ùe øµd % 50 ƒëæH É«fɪdCG »a óHõdGh Ö«∏ëdG QÉ©°SCG É°†jCG äOGRh ᢢ«˘ FGò˘˘¨˘ dG OGƒ˘˘ª˘ dG Qɢ˘©˘ °SCG Aɢ˘æ˘ ã˘ à˘ °Sɢ˘H ¬˘˘fEG ¿ƒ˘˘dƒ˘˘ ≤˘ j ø˘˘ «˘ jOɢ˘ °üà˘˘ b’G øe ô«ãc ó≤à©j ɪe kÉMƒ°Vh πbCG QÉ©°SC’G äGOÉjR ¿EÉa øjõæÑdGh .ø«µ∏¡à°ùªdG á«°ùØf á∏µ°ûe É¡fEG' ∂æH ¬°ûàjhO øe ôjɪ∏«H ¿ÉØ«à°S ∫ƒ≤jh .''kÉeɪJ QÉNOÓd ¿ÉªdC’G ™aóJ á«°SÉ°SC’G πFÉ°ùªdG ¢†©H ¿EÉa ∂dP ™eh .¥ÉØfE’G øe k’óH É«fÉ£jôHh IóëàªdG äÉj’ƒdG ¬H â©àªJ ɪH ™àªàJ ºd É«fɪdCÉa AGôL øe IhôãdG »a IôØW øe Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a iôNCG ∫hOh Qɢ˘é˘ Ģ à˘ °SG GhOɢ˘à˘ YG ¿É˘˘ ª˘ dC’G ¿C’ ∂dPh äGQɢ˘ ≤˘ ©˘ dG Qɢ˘ ©˘ °SCG ´É˘˘ Ø˘ JQG .äGQÉ≤©dG åjó˘˘ë˘dG …Oɢ˘°üà˘˘b’G ï˘˘jQɢ˘à˘ dG »˘˘a ô˘˘°Vɢ˘ë˘ ª˘ dG Rƒ˘˘J ΩOBG ô˘˘«˘ °ûjh ¿ÉªdC’G ∞°üf øe πbCG ¿CG ≈dEG á«fÉ£jôÑdG êOôѪc á©eÉéH ÉHhQhC’ .É¡fƒµ∏ªj 䃫H »a ¿ƒª«≤j äô¡X QÉKB’ á°VôY ¿ƒµj ɪHQ ø«µ∏¡à°ùªdG ¥ÉØfEG ¿CG ∞«°†jh ᢢ°ùª˘˘N iƒ˘˘à˘°ùe ø˘˘Y π˘˘ª˘©˘dG ø˘˘Y ø˘˘«˘∏˘Wɢ˘©˘dG Oó˘˘Y ´É˘˘Ø˘JQ’ Iô˘˘NCɢ à˘ e ΩÉY πFGhCG »a á«fÉãdG ᫪dÉ©dG ÜôëdG òæe ≈dhC’G Iôª∏d ø«jÓe .2005

≈dEG ¥ÉØfE’G ≈∏Y ∫ÉÑbE’G øY ø«µ∏¡à°ùªdG ΩÉéMEG ™Lôj ɪHQh .á«YɪàL’G ájÉYôdG Ωɶf äÉMÓ°UEG øe ±hÉîªdG »a 2003 ΩÉY óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©ªd Gkó«ªéJ â≤ÑW É«fɪdCG âfÉch ÖgPh .á«∏jƒªJ äGô¨K ó°Sh ádɪ©dG ∞«dɵJ øe óë∏d ádhÉëe øY »∏îàdÉH ¢SÉædG áÑdÉ£e óM ≈dEG ∑hôÑæjÉà°T ô«H á«dɪdG ôjRh .óYÉ≤àdG äGƒæ°ùd ∫ɪdG QÉNOGh äÓ£©dG AÉ°†≤d ôØ°ùdG »a ¥ÉØfEÓd πHÉ≤dG πNódG øe % 10^6 QÉNO’G ∫ó©e ≠∏Hh ÖfÉL Öë°S ≈∏Y ø««µjôeC’G ∫ÉÑbEG ™e áfQÉ≤ªdÉH »°VɪdG ΩÉ©dG .IóëàªdG äÉj’ƒdG »a á«°üî°ûdG º¡JGôNóe øe

:(RôàjhQ) ` ø«dôH

É«fÉŸG ‘ ¥ƒ°ùàdG

GƒÑ°ùµj ºd º¡fCÉH ¿hô©°ûj ¿ÉªdC’G øe ≈ª¶©dG á«Ñ∏ZC’G ¿CÉH ∫hC’G .…OÉ°üàb’G ¢TÉ©àf’G øe ÉÄ«°T »a ø«µ∏¡à°ùªdG ¥ÉØfEG IOÉjR ¿hO ºî°†àdG øe ±ƒîdG ∫ƒëjh ¿ƒjOÉ°üàb’G ∫ƒ©jh .ÉHhQhCG »a OÉ°üàbG ôÑcC’ áÑ°ùædÉH êôM âbh äGQOÉ°üdG ¢VÉØîfG øY ¢†jƒ©àdG »a »∏ëªdG ∑Ó¡à°S’G ≈∏Y .»HhQhC’G hQƒ«dG ´ÉØJQGh êQÉîdG »a ∞©°VCG ƒªf ÖÑ°ùH ƒªædG »a §≤a % 0^6 ¢UÉîdG ∑Ó¡à°S’G áªgÉ°ùe â¨∏Hh ∂dPh »°VɪdG ΩÉ©dG É«fɪdCG »a áFɪdG »a 2^9 ≠dÉÑdG …OÉ°üàb’G

.ójóL »FÉHô¡c º∏°Sh òaGƒf ⪣ëJh º˘˘ ZQ ᢢ ª˘ Fɢ˘ b ¥É˘˘ Ø˘ fE’G »˘˘ a ±Gô˘˘ °SE’G Ωó˘˘ Y »˘˘ a ᢢ Ñ˘ Zô˘˘ dG π˘˘ ¶˘ ˘Jh ≈∏Y ô°ûY øeÉãdG ô¡°û∏d ∫ƒ∏jCG/ôѪàÑ°S »a ádÉ£ÑdG ¢VÉØîfG ™àªJh Iô«NC’G IôàØdG »a ®ƒë∏e πµ°ûH QƒLC’G ´ÉØJQGh »dGƒàdG Ωɢ˘©˘ dG »˘˘ a äGƒ˘˘ æ˘ °S â°S ò˘˘ æ˘ e ƒ˘˘ ª˘ æ˘ dG ä’ó˘˘ ©˘ e iƒ˘˘ bCɢ H Oɢ˘ °üà˘˘ b’G .»°VɪdG Üɢ˘ª˘jGO â°ùJGô˘˘Ø˘fG ᢢ°ù°SDƒ˘e ¬˘˘Jô˘˘LCG …CGô˘˘∏˘ d ´Ó˘˘£˘ à˘ °SG ô˘˘¡˘ ¶˘ jh øjô°ûJ/ôHƒàcCG øe ø«eƒj ∫hCG »a …O.QBG.¬jCG ¿ƒjõØ∏J ÜÉ°ùëd

ióMEG »a kÉ©«Ñe ôãcC’G ÖàµdG çóMCG »a êôÑæfhR É«dƒL ¢SôØàJ AGô°ûH É¡°ùØf ´ÉæbEG øY õé©J É¡æµd ø«dôH §°Sh »a äÉÑ൪dG .ÉgóMCG »gh áMÉ«°ù∏d ácô°ûH πª©J »àdG (kÉeÉY 40) êôÑæfhR ∫ƒ≤Jh Ωɢ˘jCG ó˘˘MCG ô˘˘°üY ∫Ó˘˘N ¥ƒ˘˘°ùà˘˘dG õ˘˘cGô˘˘e ó˘˘MCɢ H Öà˘˘ µ˘ dG ¢ü뢢 Ø˘ à˘ J .''∫ɪdG ¥ÉØfE’ ¢ù«dh .êôØJC’ âÄL'' »°VɪdG ô¡°ûdG âÑ°ùdG ô¶àæàa ∞«Xƒà∏d ácô°ûH πª©J »àdG (kÉeÉY 39) ôdƒe ÉjOƒ∏c ÉeCG ÉjOƒ∏c ¿CG ’EG .π«ªéàdG äÓëe óMCÉH ÉgôaÉXCG »∏£J á≤jó°U ≈∏ZCG øjõæÑdG'' á∏FÉb ∂dP QôÑJh ÉgôaÉXCG AÓW …ƒæJ ’ É¡°ùØf .''ΩÉjC’G √òg ∫ɪdÉH ≥∏©àj ɪ«a GkQòM ôãcCG ÉfCGh .Gkô«ãc ´ÉØJQ’ ≥∏≤H ôdƒeh êôÑæfhR ô©°ûJ ¿ÉªdC’G øe ô«ãµdG πãeh .™LGôàJ á«FGô°ûdG ɪ¡JQób ¿CG ¿Gô©°ûJh QÉ©°SC’G ≈˘˘dEG ᢢ«˘ FGò˘˘¨˘ dG OGƒ˘˘ª˘ dG ¢†©˘˘Hh ᢢbɢ˘£˘ dG Qɢ˘©˘ °SCG IOɢ˘jR äOCG ó˘˘≤˘ a iôNCG ájOÉ°üàbG äGRÉéfEG ≈∏Y ≈£Z ɪe ºî°†àdG ∫ó©e ´ÉØJQG IOɢ˘jRh kɢ eɢ˘Y 14 ò˘˘æ˘ e iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘fOC’ ᢢdɢ˘ £˘ Ñ˘ dG ¢Vɢ˘ Ø˘ î˘ fG π˘˘ ã˘ e .QƒLC’G ó«ªéJ øe äGƒæ°S ó©H äÉÑJôªdG òæe çQGƒàe ºî°†àdG øe ¿ÉªdC’G ±ƒN ¿EÉa ¢†©Ñ∏d áÑ°ùædÉHh ¿Éc »àdG ø«à«ªdÉ©dG ø«HôëdG ø«H ɪ«a íeÉédG ºî°†àdG ΩÉjCG øe ∞«ZQ AGô°ûd »aɵdG ∫ɪdG π≤æd É¡«a ¿ƒLÉàëj ¿ƒµ∏¡à°ùªdG ´ÉØJQG øe iôNCG áLƒe É«fɪdCG äó¡°Th .ój áHôY ≈∏Y õÑîdG .≈ëªj ’ kGôKCG âcôJ ¿CG ó©H 1948 ΩÉY â¡àfG ºî°†àdG âdGRÉe'' ¿ƒà°ùfôH á©eÉéH ïjQÉàdG PÉà°SCG ¢ùª«L ódhQÉg ∫ƒ≤jh á©Ñ£æe øjô°û©dG ¿ô≤dG »a ø«Jôe ô«ÑµdG ºî°†àdG iôcP QÉKBG .''á«fɪdC’G á«°ùØædG ≈∏Y √ó¡°T πH (¿hô«ãµdG) ¬H ôªj ºd kÉÄ«°T Gòg ¿CG í°VGh'' ∞«°†jh .''kɪFGO IOƒLƒe á«Ñ©°ûdG IôcGòdG øµd .OhóédGh AÉHB’G % 2^7 ≈dEG ∫ƒ∏jCG ôѪàÑ°S »a ™ØJQG PEG Ohóëe ºî°†àdG ∫ó©eh Iô«Ñc äÉYÉØJQG øµd äGƒæ°S â°S òæe iƒà°ùe ≈∏YCG ≈dEG π°ü«d óHõdGh øjõæÑdG πãe á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a áeóîà°ùe ™∏°S QÉ©°SCG »a .ø«µ∏¡à°ùªdG ≥∏b äQÉKCG ≈∏Y øjôà°ûªdG ™aGóJ AÉæKCG QÉé°T Ö°ûf »°VɪdG ô¡°ûdG »ah ø«dôH »a ôLÉàªdG óMCG ìÉààaG »a á°†Øîe QÉ©°SCÉH ™∏°S AGô°T


≥ë∏ŸG πNGO 5

3 ’ƒeQƒØd âbDƒŸG »æeõdG ∫hó÷G ¿ÓYEG

7

á«£«°ûæàdG ƒfÉc ádƒ£H »FÉ¡f ≠∏Ñj áeÉæŸG

11

É«Ñeƒdƒc ΩÉeCG πjRGÈ∏d Ö«fl »Ñ∏°S ∫OÉ©J

spor t sport@alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

zÉØ«ØdG{ `d »YÉHôdG záeRCG{ ó«©°üàH ìƒ∏j IôµdG OÉ–G 6 ¢U π«°UÉØàdG

É``jõ«dÉŸ Gk OGó``©à°SG É``«Ñ«d zá``jOh{ ¢Vƒ``îj ô``ªMC’G Ωƒ«dG

»FÉ¡ædG ÉgóYƒe ¢SQÉe 23¤EG 13 øe

ó``cDƒJ è``«∏ÿG ó``j á``«ª«¶æJ ájófC’G ádƒ£ÑH ÚaÎfi 3 ácQÉ°ûe º˘gó˘MCG ÚaÎfi ÚÑ˘Y’ á˘KÓ˘ã˘ H ᢢcQɢ˘°ûŸG …Oɢæ˘dG ¬˘«˘dEG »˘ª˘à˘æ˘j …ò˘dG ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ø˘˘e Qɢ˘©˘ e ådɢã˘dGh è˘˘«˘ ∏ÿG ∫hO ø˘˘e ±Îfi Êɢ˘ã˘ dGh »àdG á≤HÉ°ùdG áî°ùæ∏d kÉaÓN »ÑæLCG ±Îfi ÖfɢLC’G ÚaÎÙG á˘cQɢ°ûe ¬˘˘«˘ a äô˘˘°üà˘˘bG .»é«∏ÿG ÖfÉL ¤EG óMGh ≈∏Y πÑ˘b á˘jOƒ˘©˘°ùdG ø˘Wƒ˘dG á˘Ø˘«˘ë˘°U âë˘LQh …Oƒ©°ùdG ≥jôØdG ƒg IóMƒdG ¿ƒµj ¿CG ΩÉjCG ‘ »∏gC’G ÖfÉL ¤EG ácQÉ°ûª∏d í°TôŸG ÊÉãdG »Øàµj ¿CG É°†jCG ™bƒàŸG øe ¬fCG ÒZ ,ádƒ£ÑdG »∏gC’G ácQÉ°ûà ó«dG Iôµd …Oƒ©°ùdG OÉ–’G ¬àcQÉ°ûe ócDƒj ⁄ IóMƒdG ¿CGh á°UÉN §≤a OGóYEG èeÉfôH π°Sôj ⁄h ¿B’G ≈àM É¡eóY øe á˘≤˘aGƒ˘e ≈˘≤˘Ñ˘à˘°Sh ,á˘cQɢ°ûŸG á˘£˘Nh ≥˘jô˘˘Ø˘ dG á˘cQɢ°ûe ó˘jó˘ë˘à˘d á˘ª˘°SÉ◊G »˘˘g 󢢫˘ dG OÉ–G .ádƒ£ÑdG ‘ IóMƒdG õ˘côŸÉ˘H Rɢa »˘æ˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG »˘˘∏˘ gC’G ¿CG ô˘˘cò˘˘j á˘jó˘fC’G á˘dƒ˘£˘H ø˘e ᢫˘°VÉŸG á˘î˘°ùæ˘∏˘ d ∫hC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ¢ShDƒµdG ∫É£HCG 28`dG á«é«∏ÿG IGQÉÑŸG ‘ ¬«∏Y Ö∏¨J …òdG …Oƒ©°ùdG »∏gC’G ᢰVɢjô˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°ûdG õ˘cô˘e á˘dɢ°üH ᢫˘Fɢ˘¡˘ æ˘ dG .ÒØ÷ÉH

:¿ÉæY óªMCG - Öàc

∫hóH ó«dG Iôµd ᫪«¶æàdG áæé∏dG äOóM ¤EG 13 øe IÎØdG »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ádƒ£Ñd kÉ«FÉ¡f kGóYƒe 2008 (QGPBG) ¢SQÉe 23 ¢ShDƒ˘µ˘dG ∫ɢ£˘ HCG 28`dG ᢫˘ é˘ «˘ ∏ÿG ᢢjó˘˘fC’G .…Oƒ©°ùdG »∏gC’G …OÉædG áaÉ«°†H óYƒe ójó– ᫪«¶æàdG áæé∏dG äCÉLQCGh ¿ÓYE’G ó©H ≥M’ âbh ¤EG áYô≤dG Öë°S 8`H äOóM »àdG ácQÉ°ûŸG ájófC’G øY »ª°SôdG ᢢ jOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ø˘˘ e π˘˘ µ˘ ˘d ≥˘˘ ë˘ ˘j å«˘˘ M ᢢ jó˘˘ ˘fCG Ö°ùM ádƒ£ÑdG ‘ ÚjOÉæH ácQÉ°ûŸG øjôëÑdGh º˘˘¶˘ æŸG ó˘˘∏˘ Ñ˘ ˘dG ᢢ jOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ¿ƒ˘˘ c ᢢ ë˘ ˘FÓ˘˘ dG …òdG (»∏gC’G) Ö≤∏dG kÓeÉM Gkó∏H øjôëÑdGh ó©H ,áªéædG ÖfÉL ¤EG ádƒ£ÑdG ‘ ∑QÉ°ûj ô˘˘°S ÚeCG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ÒNC’G ᢢcQɢ˘°ûe ó˘˘cCɢ ˘J íjô°üàdG ¬d ≥Ñ°S …òdG π«ÑM óªMCG …OÉædG ∫ƒ‡ OÉéjEG á«fɵeEG óæY QGô≤dG Gòg ∞bƒàH áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG QGôb »°†à≤j …òdG âbƒdG ‘ ÚM ‘ ¢SCɵdG π£H ºYóH á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ∫ÉM ‘ ¬àcQÉ°ûe ∞jQÉ°üà áªéædG πصàj .∂dP OGQCG ≥jôa πc á«≤MCG ᫪«¶æàdG áæé∏dG äócCGh

¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉ«M ‘ kGÒãc äQôµJ ∞£©dG äɶ◊

ÒNC’G √Gƒãe ¬d QƒØ¨ŸG IGQGƒe ó©H áµ∏ªŸG Aɪ°S ≈∏Y º«îj ¿õ◊G

..É``¡WÉ°ûf ó``ªéoJ á``«°VÉjôdG äGOÉ``–’G ó````«≤ØdG Ö````bÉæà ¿hó````«°ûj ¿ƒ````«°VÉjôdGh É«°SBG ÜôZ ádƒ£H äÉ«Ø°üàd ᪶æŸG áæé∏dG â¨dCGh ,¢ùeCG âëààaG »àdG ádƒ£ÑdG πØM º°SGôe „ô£°û∏d ≈∏Y kGOGóM ⪰U á≤«bO ±ƒbƒdÉH kGQGôb äQó°UCGh QƒØ¨ŸG ÖbÉæà á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ä’ÉLQ OÉ°TCGh »°VÉjQ ÜÉ°üeh áMOÉa IQÉ°ùN ¬∏«MQ øjÈà©e ¬d äGP äɢ«˘°üûdG ó˘MCG äó˘≤˘ a ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG ¿ƒ˘˘c π˘˘∏˘ L √ƒª°ùd ¿Éc PEG ,ô°UÉ©ŸG É¡îjQÉJ ‘ ôKDƒŸG Qƒ°†◊G IôFÉ£dGh IôµdG OÉ–G ∫É°ûàfG ‘ ÒÑc QhO ¬∏dG ¬ªMQ ,äÉ«æ«©°ùàdG äGÎa ‘ Gƒ°Vô©J »àdG äÉeRC’G øe º¡æe ¬Hô≤Jh Ú«°VÉjô∏d ó«≤ØdG ∞£Y øY kÓ°†a áLQóH º¡Hƒ∏b øe kÉÑjôb íÑ°UCG ≈àM º¡eƒªg º¡ah .IÒÑc

»∏gC’G ≥jôa

3,2 ¢U π«°UÉØàdG

¢ùeCG ¬HQ QGƒL ¤EG IôµdG OÉ–’ …ôîØdG ¢ù«FôdG .…ôëH çOÉ◊ ¬°Vô©J ôKEG ∫hC’G π«MQ ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj ≈©f ób »µ∏ŸG ¿GƒjódG ¿Éch øe OóY ¿ÓYEG ∂dP ÓJh ,¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG áKÓ˘K IóŸ ɢ¡˘JɢWɢ°ûf 󢫢ªŒ ᢫˘°Vɢjô˘dG äGOÉ–’G 󢩢j …ò˘dGh ‹É˘¨˘dG 󢫢≤˘Ø˘dG π˘«˘MQ ≈˘∏˘Y kGOGó˘M Ωɢ˘jCG á°VÉjôdG ≈∏Y áî°SGQ äɪ°üH âcôJ IRQÉH á«°üî°T .á«æjôëÑdG ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj òæe óªL ób ¥ôÙG …OÉf ¿Éch ìhQ ≈∏Y kGOGóM πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àMh ¬JÉWÉ°ûf øe Óc ¢ùeCG ø∏YCG ɪ«a ,¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG …OÉfh ôcƒæ°ùdGh hOQÉ«∏ÑdGh IôFÉ£dGh IôµdG OÉ–G .ΩÉjCG áKÓK IóŸ ɪ¡JÉWÉ°ûf 󫪌 øY ´ÉaôdG

:»°VÉjôdG QôÙG ` Öàc

áµ∏ªŸG Aɪ°S ≈∏Y ≈°SC’Gh ¿õ◊G ôYÉ°ûe ⪫N ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢫˘°Vɢjô˘dG Iô˘°SC’G âYOh ¿CG 󢢩˘ H ¢ùeCG ∫BG ó˘ªfi ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘°S ‹É˘¨˘dG ɢg󢫢≤˘ a .ÒNC’G √Gƒãe ¤EG áØ«∏N øe äÉ«°üî°T É¡eó≤àJ IÒØZ ´ƒªL äô°†Mh äGOÉ–’Gh áeƒµ◊ÉH ¿ƒdhDƒ°ùeh áªcÉ◊G Iô°SC’G IÈ≤Ã ó˘«˘≤˘Ø˘dG ¿É˘aO º˘°SGô˘e ᢫˘°Vɢjô˘dG ᢢjó˘˘fC’Gh OGóYCG äóaGƒJ ɪ«a ,¢ùeCG ´ÉaôdG á≤£æà á«æ«æ◊G ¬à∏FÉY ájõ©àd ó«≤ØdG ∫õæe ≈∏Y øjõ©ŸG øe IÒÑc .π∏÷G ÜÉ°üŸG Gò¡H áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S π≤àfGh

:ó«dG Iôc OÉ–G ádhÉW ≈∏Y Ωƒ«dGh ..

…QhódG Ωɶfh ∫ÉLôdG ÜQóe äÉ`Ñîàæª∏d á`«LQÉÿG äÉ`cQÉ°ûŸGh :¢SÉÑY ≈°ù«Y ` Öàc

»∏YƒH øªMôdGóÑY

»æWƒdG ÚeCG

á˘jƒ˘g ø˘˘Y IQƒ˘˘°üdG í˘˘°†à˘˘J ¿CG π˘˘eDƒŸG ø˘˘e Iôµd »æWƒdG ÉæÑîàæe IOÉ«≤d πªàÙG ÜQóŸG √ó˘≤˘©˘«˘°S …ò˘dG ´É˘ª˘à˘L’G ∫Ó˘N ∂dPh 󢫢 dG ¬dÓN ¢ûbÉæ«°Sh AÉKÓãdG Ωƒ«dG áÑ©∏dG OÉ–G .äÉYƒ°VƒŸG øe ójó©dG :»æWƒdG ÚeCG OÉ–’G ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Ébh äÉYƒ°VƒŸG øe ójó©dG ¢ûbÉæ«°S ´ÉªàL’G'' äÉcQÉ°ûŸGh ∫ÉLôdG Öîàæe ÜQóe ájƒg É¡æe ¤EG áaÉ°VEG á«æWƒ˘dG äÉ˘Ñ˘î˘à˘æ˘ª˘∏˘d ᢫˘LQÉÿG .''…QhódG Ωɶf ÒZ âdGRɢ˘ e IQƒ˘˘ °üdG ¿CG »˘˘ æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG ÚHh ,¿B’G ≈àM äÉYƒ°VƒŸG √ò¡d áÑ°ùædÉH í°VGh ´ÉªàL’G ‘ í°†àJ ¿CG πeDƒŸG øe É¡fCG ÉØ«°†e ¢ù«FQ á°SÉFôH Ωƒ«dG ´ÉªàL’G √ó≤©j …òdG .»∏YƒH øªMôdGóÑY OÉ–’G á˘jƒ˘˘g ø˘˘Y ìɢ˘°üaE’G 󢢫˘ dG OÉ–G ¢†aô˘˘jh ÉæÑîà˘æ˘e IOɢ«˘≤˘d ¬˘©˘e ó˘bɢ©˘à˘dG Qô˘≤ŸG ÜQóŸG ó˘˘ jó÷G ÜQóŸG ¿CG ô˘˘ ˘cò˘˘ ˘H ≈˘˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ cGh ,∫hC’G ¢†aQ äÉ«°ùæL çÓK ÚH kGQƒ°üfi ¿ƒµ«°S .ÉgôcP ™e óbÉ©àdG ‘ øµªàj ¿CG ó«dG OÉ–G πeCÉjh ∫ÉLôdG …QhO AóH πÑb ∫hC’G ≥jôØdG ÜQóe ÚÑ˘YÓ˘dG á˘jDhQ ÜQó˘ª˘∏˘d ≈˘æ˘°ùà˘j »˘µ˘d ∂dPh ¬˘JOGQEG ≥˘ah º˘gQɢ˘«˘ à˘ NGh IGQɢ˘ÑŸG Ò°S ∫Ó˘˘N .¬££Nh ¬JÉ©∏£J Ö°ùMh

π`` ` ` MGôdG ó«`` ` ` ≤ØdG ≈`` ` ` ∏Y kÉ` ` ` fõM

„ô`£°û∏d É`«°SBG Üô`Z äÉ`«Ø°üàd §`°ùÑe ìÉ`ààaG .Oƒ°SC’ÉH Iôeh ¢†«HC’G ¿ƒ∏dÉH Iôe ÚJôà ø˘e Iõ˘FÉ˘Ø˘dGh Qƒ˘cò˘dG …QhO ø˘e õ˘FÉ˘Ø˘dG π˘˘gCɢ à˘ jh ‘ º¶æà°S »àdG ⁄É©dG ádƒ£H äÉ«Ø°üJ ¤EG çÉfE’G 6 ≠∏Ñe ɪ¡æe πc í檫°S ɪc ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG É«°ShQ .»µjôeCG Q’hO ±’BG á«MÉÑ°U ÚàdƒL ≈∏Y Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe ¿ƒµà°Sh ‘ CGóÑJ á«FÉ°ùeh ,ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe CGóÑJ .AÉ°ùe ∞°üædGh á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG å«M »æjôëH º«¶æJ ºbÉW ádƒ£ÑdG ≈∏Y ±ô°ûjh kGOGó©à°SG á«ægòdG ÜÉ©dCÓd »æjôëÑdG OÉ–E’G ó©à°SG .»ª«¶æàdG ÖfÉ÷G øe kGó«L »˘˘JGQɢ˘eE’Gh »˘˘Hô˘˘©˘ dG OÉ–E’G ¢ù«˘˘FQ Ωó˘˘≤˘ Jh Gò˘˘g ≈∏Y »æjôëÑdG OÉ–E’G ¤EG ôµ°ûdÉH AÉæÑdG º«gGôHEG .ó«÷G º«¶æàdG ≈∏Yh ádƒ£ÑdG √òg áaÉ°†à°SG

⫨dCG ¿CG ó©H kGóL §°ùÑe »MÉààaG πØM iôLh ï«°ûdG ƒª°S ΩƒMôŸG ó«≤ØdG ≈∏Y ÉfõM º°SGôe ™«ªL ¢ù«˘Fô˘dG á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ¿É˘ª˘∏˘°S ø˘H ó˘˘ªfi ø˘˘H ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S ≈∏Y OGóM á≤«bO âæ∏YCGh ,Ωó≤dG Iôc OÉ–’ …ôîØdG .¤hC’G á∏≤ædG ∂jô– ” Égó©H CGóH √ƒª°S º¡æ«H ÚÑY’ áKÓK ádƒ£ÑdG √òg ‘ ∑QÉ°ûjh ∫’O ºg äÉÑY’ çÓKh ,OÉ«Y ôgÉeh OÉ«Y Ú°ùM ɪc ,áµ∏ªŸG øe ™«£Ã á°ûFÉYh ÖLQ ÒÑY ,Iô°ù¨dG º¡æ«H øe ÚàÑY’h ÚÑY’ áKÓãH ¿GôjEG âcQÉ°T .»eÉ≤e ¿É°ùMEG ±hô©ŸG ‹hódG ÖYÓdG ∑QÉ°ûJ ⁄ ɪæ«H ,áÑY’h ÖYÓH ¥Gô©dG âcQÉ°Th .ɪ¡æe πµd óMGh ÖYÓH iƒ°S äGQÉeE’Gh ¿OQC’G …QhO Ωɶf ≈∏Y á∏eÉc ádƒ£H Qƒcò∏d ¿ƒµ«°Sh ä’ƒL á©°ùJ çÉfE’G Ö©∏«°S ɪæ«H ,ä’ƒL ™°ùJ øe

:∫ƒ°SôdG óÑY óªMCG - Öàc

É«°SBG Üô¨d ájQÉ≤dG ádƒ£ÑdG ¢ùeCG Ωƒj âëààaG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG OÉ–’G ɢ¡˘Ø˘«˘°†à˘°ùj »˘à˘ dGh „ô˘˘£˘ °û∏˘˘d ÜÉ©dCÓd »æjôëÑdG OÉ–’G ¢ù«FQ á°SÉFôH „ô£°û∏d .»eƒ°ù©dG ∫OÉY á«ægòdG ¿Éà˘°ûe ¥ó˘æ˘a ‘ á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG √ò˘g äɢ°ùaɢæ˘e Ωɢ≤˘Jh /ô˘˘Hƒ˘˘à˘ cCG ø˘˘e ø˘˘jô˘˘°û©˘˘dGh …OÉ◊G ≈˘˘ à˘ ˘M ÒØ÷ɢ˘ H .…QÉ÷G ∫hC’G øjô°ûJ ÖFÉædG »æjôëÑdG OÉ–E’G ¢ù«FQ ìÉààa’G ô°†Mh »˘Hô˘©˘dG OÉ–E’G ¢ù«˘FQh ,»˘eƒ˘˘°ù©˘˘dG ∫Oɢ˘Y ÊÉŸÈdG ¢ù«FQh ,AÉæÑdG º«gGôHEG á«ægòdG ÜÉ©dCÓd »JGQÉeE’Gh QÉÑc øe áÑîfh ,…ójƒ°ùdG ≥«àY áeÉ©dG äÉbÓ©dG .áµ∏ªŸG êQÉNh πNGO øe äÉ«°üî°ûdG

É«Ñ«d Ú°ùM ¿hó°Uôj IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG

Ú°ùM ódÉN

≈æëæŸG òNCÉJ ⁄ QƒeC’G ¿CG ’EG ,ÖjÉàdG ¥QÉW ±hô©ŸG »Ñ«∏dG .IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG óæY …ó÷G …óædƒ¡dG ´ÉaôdG ≥jôa ÜQóe ô°†ëj ¿CG ™bƒàŸG øeh ºµ◊Gh Üôb øY Ú°ùM IógÉ°ûe πLCG øe Ωƒ«dG IGQÉÑe ƒµdEG .»æØdG √Gƒà°ùe ≈∏Y ô°üædG …OÉf ≥jôa »ÑY’ RôHCG øe kGóMGh Ú°ùM ó©jh ᢫˘æ˘Ø˘dG ᢫˘Mɢæ˘dG ø˘e ᢫˘dɢ©˘dG ¬˘Jɢ«˘fɢ˘µ˘ eE’ kGô˘˘¶˘ f »˘˘Ñ˘ «˘ ∏˘ dG õcôe øe ÌcCG ‘ Ö©∏dG ≈∏Y ¬JQó≤e øY kÓ°†a ,á«fóÑdGh .Ö©d ™fÉ°U hCG Qƒfi ÖYÓc kAGƒ°S

:»°VÉjôdG QôÙG - Öàc

´É˘aô˘dG ¿CG ''»˘°Vɢjô˘dG ø˘Wƒ˘dG''`d ᢩ˘∏˘£˘e QOɢ˘°üe äó˘˘cCG √Ò¶æH »æWƒdG ÉæÑîàæe ™ªéà°S »àdG IGQÉÑŸG ‘ ÖbGÒ°S Ú°ùM ódÉN »Ñ«∏dG §°SƒdG §N ÖY’ Ωƒ«dG AÉ°ùe »Ñ«∏dG ¢ü«ª≤dG AGóJQ’ ¬©e ¢VhÉØàdGh »æØdG ¬FGOCG ó°UQ πLCG øe .º°SƒŸG Gòg äÉ°ùaÉæe ‘ …hɪ°ùdG »àdG äGQÉ«ÿG óMCÉc Ú°ùM º°SG ìôW ób ´ÉaôdG ¿Éch ÖYÓdG ¬d ¬ë°TQ ¿CG ó©H IÎa πÑb É¡©e óbÉ©àdG …ƒæj


sport

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 2 AÉ£©e á«°VÉjQ á«°üî°T ..óªfi øH ¿Éª∏°S

OÉ````YCGh äÉ````«FÉ¡æ∏d √ó````dGh á````jÉYôH ô````KCÉJ √QGô```````≤à°SGh ¬```````fRGƒJ Iô```````FÉ£dG OÉ```````–’ ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG ¬≤«≤°T ‘ Ωó≤dG Iôµd ¬ÑMh ¬°ùØf iôj óªfi øH ¿Éª∏°S ¬∏dG Ö«W áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ¬∏dG äÉæ«©Ñ°ùdG ájÉ¡f ‘ ´ÉaôdG …OÉæH Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ≥jôØdG ÖY’ √GôK §°Sh §N ‘ øjõ«ªàŸG ÚÑYÓdG øe ¿Éc å«M ..äÉæ«fɪãdG ™∏£eh á«∏ÙG ä’ƒ£ÑdGh äÉjQÉÑŸG øe ójó©dG ‘ …hɪ°ùdG πãeh ..´ÉaôdG ≥jôa .»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉæ«fɪãdG ‘ ..á«LQÉÿGh

á°VÉjô∏d kÉÑfi ‹É¨dG ó«≤ØdG ¿Éch .¬àdƒØW òæe Gk õ«ªàe kÉHƒÑfi ó«≤ØdG ¬d πqµ°Th ..´ÉaôdG á°SQóà áÑ∏£dG ¬FÓeR ™e É¡°SQÉeh Ωó≤dG Iôch ∫ÉÑ°TCG ™e IOhófih á©£≤àe äGÎØd Ö©dh ¬FÓeRh ¬FÉbó°UCG ™e kÉ≤jôa á°SQɪŸG ‘ ´ÉaôdG ¬jOÉf ¥ôa ™e º¶àæj ⁄ á°SGQódG ÖÑ°ùHh ..´ÉaôdG ∂dP ‘ ¬H ó°ùéj Ωó≤dG Iôµd kÉ©HÉàeh kɪà¡eh kÉ©dƒe πX ¬æµd ácQÉ°ûŸGh ¿Éch .´ÉaôdG …OÉæd ¬FɪàfG ádÉ°UCGh ≥ªYh ¤hC’G á«Ñ©°ûdG ¬Ñ©∏d ¬ÑM

¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG É¡H ™àªàj ¿Éc »àdG ádÉ°UC’Gh Iõ«ªàŸG á«°üî°ûdG ™LôJ √GôK ¬∏dG Ö«W áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ᢢ «˘ HÎdG ≈˘˘ ∏˘ Y ¬˘˘ jó˘˘ dGh ¢Uô˘˘ Mh π˘˘ «˘ ˘°UCG »˘˘ Hô˘˘ Y ⫢˘ H ‘ ¬˘˘ JCɢ ˘°ûfh ¬˘˘ à˘ ˘«˘ ˘HÎd AɢHB’G ø˘e á˘KhQƒŸG á˘∏˘«˘°UC’G ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG 󢫢 dɢ˘≤˘ à˘ dGh äGOɢ˘©˘ dGh ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G ¬dƒM ønŸ kÉÑfi kÉaƒ£Y kÉ£«°ùH ¿Éc ¬∏dG ¬ªMQ ¬àdƒØW òæªa .OGóLC’Gh ¿Éch ..º¡d kÉ©«£e ¬fGƒNEGh ¬jódGh Qó≤jh ΩÎëj AÉ£©dG »î°S kÉÁôc

ÉØ«ØdG ™e øjôëÑdG ábÓY ·Qh IôµdG Öîàæe QGƒ°ûe í«ë°üàd ¢ù°SCG

ÚJOÉ«≤dG äÉ©∏£Jh äÉMƒªW âªZÉæàa Ω2000 ƒjÉe ‘ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ‘ óªfi øH RGƒq ah IôµdG OÉ–G ‘ óªfi øH ¿Éª∏°S OÉ–G Oƒ¡÷ ÚªYGódG ∫hCG ¿Éµa »æWƒdG ÖLGƒdGh á«dhDƒ°ùŸG ¥óæN ¤EG ÒNC’G ∫õfh ..kɪ∏M ¢ùeC’ÉH ¿Éc Ée á«æjôëÑdG Iôµ∏d ≥≤–h ..»æWƒdG ÖîàæŸG IÉYQ RôHCGh IôµdG !.≥FÉbO ‘ øjôëÑ∏d ß◊G º°ùàHG ƒd ..…hôµdG RÉéYE’G çóëj ¿CG OÉch OÉYCGh ¬àjÉYQh ¬eɪàgG …QGOE’G ÖfÉ÷G óªfi øH ¿Éª∏°S ‹ƒj ôNB’G ¬LƒdG ‘ ôJÓH IƒYO â“ ÉeóæY ..(ÉØ«ØdG) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ™e ábÓ©dG º«eôJ ábOÉ°U Oƒ¡éHh ..øjôëÑdG ‘ 1998 ΩÉY (14) »é«∏N »FÉ¡f Qƒ°†◊ ÉØ«ØdG ¢ù«FQ QɪãdG äAÉL ..á«æjôëÑdG IôµdGh øjôëÑdG áë∏°üeh ÒN πLCG øe »HÉéjEG ¿hÉ©Jh ´ÉaôdÉH IôµdG OÉ–G ô≤e íààaG ÉeóæY (1) ±ó¡dG ´hô°ûe ..ÉØ«ØdG ™e ábÓ©dG º«eÎd Ωó≤dG Iôc ôjƒ£Jh ºYód π°UGƒàj ∫GRÉe …òdG 嫨dG ájGóH âfÉch Ω2003 ƒjÉe 11 ‘ .øjôëÑdG ‘ øY »∏îàdG ¬«∏Y ¢VôØj ¿CG óªfi øH ¿Éª∏°S ó«≤Ø∏d á°UÉÿG ±hô¶dG äAÉ°Th á°SÉFQ øe ∫É≤à°SÉa √QGôb óæY ¬FÉæKEG ‘ áWÉ°SƒdG Oƒ¡L í∏ØJ º∏a OÉ–’G á°SÉFQ Iôc Iô°SCG πÑb øe √ƒª°S ádÉ≤à°SG ∫ƒÑb ô°Sh ..Ω2002 ¢SQÉe øe ÊÉãdG ‘ OÉ–’G øe Ωó≤dG Iôµd kɪYGO ..øjôëÑ∏d kÉ°ü∏flh kÉ«ah πXCÉ°S) É¡«a Öàc ¬fCG á«æjôëÑdG Ωó≤dG É¡©e kɪZÉæJh á«eÉ°Sh IÒÑc ä’ƒdóe É¡d á©FGQ äɪ∏c ..(¬«a »°ùØf óLCG ™bƒe …CG IOÉ©°S áØ«∏NƒH áØ«∏N á°SÉFôH Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ¢VôY OÉ–Ód á«eƒª©dG á«©ª÷G ádOÉÑÃh áØ«∏N ∫BG óªM øH º«gGôHEG øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ájôîØdG á°SÉFôdG áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ≈∏Y ..Ωó≤dG Iôc Iô°SCGh π°UGƒàj ºYódGh AÉ£©dG ¢†Ñf π¶a Ω2002 ΩÉY ‘ ¬∏dG ¬ªMôj √ƒª°S É¡∏Ñ≤a ..OÉ–Ód .√GôK ¬∏dG Ö«W óªfi øH ¿Éª∏°S øe Ωó≤dG Iôch øWƒ∏d Aɪàf’Gh Ö◊G ¿Éjô°T øe áÄ«°†ŸG äÉ£ÙGh äGRÉ‚E’G ºgCG

≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ó¡©dG ‹h ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCÉc ≈∏Y áÑîæ∏d á≤HÉ°ùe çóëà°SG - 2001. 2000 º°SƒŸG øe kGQÉÑàYG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áî°ùædG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCÉc ≈∏Y á«dhódG øjôëÑdG ádƒ£H º«¶æJ .Ω2002 ôjÉæj - 10 4 ¤hC’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤EG Ωó≤dG Iôµd ÚÄ°TÉæ∏d »æWƒdG øjôëÑdG Öîàæe ácQÉ°ûeh πgCÉJ .Ω1997 ȪàÑ°S - á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ‘ ÚÄ°TÉæ∏d ⁄É©dG Ωó≤dG Iôµd (14) »Hô©dG è«∏ÿG ¢SCÉc IQhód øjôëÑdG áµ∏‡ º«¶æJh áaÉ°†à°SG .1998 Ȫaƒf - 12 ôHƒàcCG 30 (14 »é«∏N) Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d »˘æ˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG OÉ–’G ÚH (1) ±ó¡˘dG ´hô˘°ûe ᢫˘bÉ˘Ø˘JG ≈˘∏˘Y ™˘«˘bƒ˘à˘dG .Ω2002 (ÉØ«ØdG) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’Gh á«°üî°ûdG √ƒq ª°S äɪgÉ°ùeh äGQOÉÑe äÉ¡Lh ájófC’Gh OÉ–Ód á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdGh äGQhódG øe ójó©dG ºYOh ájÉYQ .iôNCG á«∏gCG .Ωó≤dG Iôc ‘ äGQhO º«¶æJh ájÉYQ ≥jôa ÖY’ áØ«∏N ∫BG óªfi øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ΩƒMôŸG ¬«NC’ iôcòdG AÉ«MEG .Ωó≤dG Iôµd ´ÉaôdG …OÉf .Ωó≤dG Iôc ‘ áØ«∏N ï«°ûdG ¬∏‚ º°SÉH IQhO .2007 Ωó≤dG Iôµd øjôëÑdG ¥OÉæØd áãdÉãdG IQhódG ájÉYQ .º¡dGõàYG áÑ°SÉæà øjôëÑdG ‘ Ωó≤dG Iôc Ωƒ‚ øe OóY ËôµJh ájÉYQ .á«YɪàL’Gh á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ¬JɪgÉ°ùe ÖfÉL ¤EG »eÓYE’G ≥°ùæŸG OGóYEG Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’ÉH Qƒcòe ¿É£∏°S óLÉe

óªéj IôµdG OÉ–G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ≈àM ¬WÉ°ûf ¬WÉ°ûf ±É≤jEG) 󫪌 Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› Qôb á«æ°ùdG äÉÄØdG äÉ≤HÉ°ùeh äÉjQÉÑe »gh (OÉ–Ód á«∏ÙG äÉ≤HÉ°ùŸG) »∏ÙG ∂dPh …QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ≈àM QÉѵ∏d ᫪«¶æàdG IQhódG ¤EG áaÉ°VE’ÉH áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉaƒd kGOGóM ≠dÉÑH ∂dP ø∏©j PEG OÉ–’Gh .Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–Ód …ôîØdG ¢ù«FôdG É¡¶ØM áÁôµdG IOÉ«≤dG ¤EG IÉ°SGƒŸGh AGõ©dG ¢üdÉîH Ωó≤àj ≈°SC’Gh ¿õ◊G á«°VÉjôdG Iô°SC’Gh ¬FÉÑMCGh ¬FÉbó°UCGh ó«≤ØdG Iô°SCGh ΩGôµdG áØ«∏N ∫BGh ¬∏dG ìhQ óª¨àj ¿CG πLh ∫õY ¤ƒŸG Ú∏FÉ°S ..ËôµdG »æjôëÑdG Ö©°ûdGh áeÉY ìô°U .¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG .óªfi º°SÉL óªMCG Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–Ód ΩÉ©dG ô°ùdG ÚeCG ∂dòH

ó«≤ØdG ódGh (¬∏dG √ÉØ°T) áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¿Éch äÉjQÉÑŸG ájÉYQ ‘ õ«ªàe Qƒ°†M áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ÜÉ°ûdG Ωó≤dG Iôc ‘ á°UÉN äÉæ«à°ùdGh äÉæ«°ùªÿG ájÉ¡f IÎa ‘ á«∏ÙG äÉ≤HÉ°ùª∏d á«FÉ¡ædG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S øe ºYódGh ájÉYôdG √ògh ..IôFÉ£dG IôµdGh …òdG ¿Éª∏°S ΩƒMôŸG QÉÑdG ôµÑdG øH’G ≈∏Y ÒKCÉJh á«HÉéjEG äÉ°Sɵ©fG ɪ¡d ¿Éc .Ú«°VÉjôdGh á°VÉjôdG ™«é°ûJh ÜÉÑ°ûdÉH √ódGh ΩɪàgGh ájÉYQh √AÉ£Y π°UGh ƒª°Sh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ó«≤ØdG AÉ≤°TC’ ¿Éch ∫Ééà Ωɪàg’Gh ájÉYôdG ‘ QhO áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi øH óªMCG ï«°ûdG »æjôëÑdG OÉ–Ód Öîàæe ¢ù«FQ ∫hCG óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°Sh á°VÉjôdG øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh ..√QÉ¡°TEGh OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ ájGóH ‘ Ω1974 ΩÉY ‘ áMÉÑ°ù∏d ≥HÉ°S ÖFÉfh kÉ«dÉM ¢ùæà∏d »æjôëÑdG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ¢SCGÎj áØ«∏N ∫BG óªfi .á«æjôëÑdG á«ÑŸhC’G áæé∏dG ¢ù«Fôd Ú«°VÉjôdG øe ¬Hôbh ¬àªµMh ¬à«°üî°Th á°VÉjôdÉH óªfi øH ¿Éª∏°S ΩɪàgG OÉ–Ód á«eƒª©dG á«©ª÷G á≤K Ö°ùµd ¬∏gCG »æWƒdG ¬°SóMh ¬d ºgôjó≤Jh º¡ÑMh IôµdG ¿CG ºZQ ` OÉ–’G á°SÉFôd í«°TÎdG √ƒª°S πÑb ÉeóæY IôFÉ£dG Iôµ∏d »æjôëÑdG ∑GòfBG OÉ–’G ™°Vh ¿CG ’EG ` Ωó≤dG Iôc πãe √ƒª°S ΩɪàgG ‘ ájƒdhCG πà– ’ IôFÉ£dG √QGô≤à°SGh ¬fRGƒJ ¬d ó«©J ájOÉ«b á«°üî°ûd ¬àLÉMh ájQGOEG áeRCG øe ¬H ôÁ ¿Éc Éeh OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› á°SÉFQ ºK øeh í°TÎ∏d ∫ƒÑ≤dG óªfi øH ¿Éª∏°S ≈∏Y â°Vôa IOÉYEG ‘ óªfi øH ¿Éª∏°S í‚ »æWh ≥∏£æe øeh (Ω- 1999 1998) á«dÉ≤àfG IÎØd äGòdG ¿Gôµfh ∫ÉLôdG áYÉé°ûHh IôFÉ£dG Iôµ∏d »æjôëÑdG OÉ–Ód QGô≤à°S’Gh ¿RGƒàdG .¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UC’ QGƒ°ûŸG á∏ªµJ ∑ôJh ᪡ŸG õ‚CG â– óªfi øH ¿Éª∏°S º°SGh á«°üî°T â©°Vh É¡Jóe ô°üb ºZQ áHôéàdG √òg QGô≤dG ™fÉ°Uh áeÉY Ú«°VÉjôdG ¿ƒ«Y ‘ Iõ«ªàe ájOÉ«b á«°VÉjQ á«°üî°ûc ô¡ÛG Ωó≤dG Iôµdh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d óªfi øH ¿Éª∏°S AÉ£Y ¿Éch ..áµ∏ªŸÉH »°VÉjôdG ÒÑc πµ°ûH ≈eÉæàj á«eÓYE’G AGƒ°VC’G øY kGó«©Hh ¢ù«dGƒµdG ∞∏N á°UÉN .á«°üî°T Ö°Sɵe ájCG ‘ ™ª£dG hCG ô¶ædG ¿hO ..™°SGhh ¥É˘Ø˘NEG 󢩢H ᢫˘æ˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG Iô˘˘µ˘ dGh Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘c OÉ–G ᢢeRCG äAɢ˘Lh πMh §≤°ùe ‘ 1996 ΩÉY (13) »é«∏N ‘ ∫hC’G »æWƒdG ÖîàæŸG ¢ù«˘FQ á˘dɢ≤˘à˘°SG º˘K ø˘eh á˘jQGOE’Gh ᢫˘æ˘Ø˘dG ¬˘Jõ˘¡˘ LCGh Öî˘˘à˘ æŸG .áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤EG QƒØdG ≈∏Y QɶfC’G â¡ŒÉa á°SÉFQ ‘ ¬ªY øHG ∞∏î«d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªfi IQGOEG ¢ù∏› ¢SCGQ ≈∏Y ¬æ««©J ” π©ØdÉHh ..IôµdG OÉ–G ‘ OÉ–Ód ¢ù«Fôc Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–Ód Ú©e .Ω1997 ΩÉY Iô°SCGh OÉ–Ód á«eƒª©dG á«©ª÷G áÑZQ óæY k’hõfh ó˘ªfi ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S í˘°Tô˘˘J ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘c äôL »àdG Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G äÉHÉîàf’ .á«cõàdGh á≤ãdÉH RÉah Ω1998 ΩÉY ájÉ¡f ‘ á°SÉFQ ¬«dƒJ òæe óªfi øH ¿Éª∏°S ≈°SQCG óbh ‘ áeÉg äGõµJôe AÉæH äOÉYC’ ºFÉYO IôµdG OÉ–G ¥ÉØNEG ∫ƒq ëa á«æjôëÑdG Ωó≤dG Iôc IÒ°ùe ¿É«c Ω1998 ΩÉY (14) »é«∏N ‘ »æWƒdG ÖîàæŸG IÒ°ùŸ í«ë°üJ ájGóHh á£≤f ¤EG øjôëÑdG ‘ ᢫˘Ø˘dC’G ‘ Ωó˘≤˘dG Iô˘˘µ˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG Öî˘˘à˘ æŸG QGƒ°ûeh á£Nh á∏Môe äCGóHh ..Iójó÷G Oƒ¡éH Ω- 2000 Ω1999 ΩÉY òæe í«ë°üàdG ¢ù«FQ íæe ÉeóæY áàHÉK Iô¶fh á°ü∏fl óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùd OÉ–’G ∫ÉLôdG øe áÑîæd πeɵdG ¬ªYOh ¬Hô≤J Ö à˘ ˘æŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ±Gô˘˘ °TEÓ˘ ˘d Üɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °ûdGh ¬˘˘bGQhCG Ö«˘˘Jô˘˘J IOɢ˘YEGh ∫hC’G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘H ¿É˘˘ª˘ ∏˘ ˘°S ï˘˘ «˘ ˘°ûdG í‚ π˘˘ ©˘ ˘Ø˘ ˘dɢ˘ Hh ∞°Sƒjh áØ«∏N ∫BG óªM øH º«gGôHEG ∫BG π˘˘°ü«˘˘ a ø˘˘ H Oɢ˘ jR ï˘˘ «˘ ˘°ûdGh ø˘˘ °ùM Cɢ Lɢ˘ah á˘˘Ñ˘ ©˘ °üdG ᢢª˘ ¡ŸG ‘ á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ ˘N Iô˘µ˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Öî˘˘à˘ æ˘ e ɢeó˘æ˘Y ɢgRhÉŒh ɢ˘«˘ °SBG IQɢ˘b Ωó˘˘≤˘ dG ¬YÉ≤jEGh ¬°ùØf øjôëÑdG ôªMCG ¢Vôa ‘ IQɢ˘≤˘ dG ¿É˘˘°Sô˘˘a ≈˘˘∏˘ Y »˘˘°ùaɢ˘æ˘ à˘ dG ᫢Hƒ˘æ÷G ɢjQƒ˘c ∫ɢjó˘fƒ˘e äɢ«˘Ø˘°üJ ô˘ª˘MC’G ≥˘≤˘ ë˘ a .2002. ¿É˘˘Hɢ˘«˘ ˘dGh ¥Gô˘©˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘d Rƒ˘a ∫hCG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ᢢ ˘jOƒ˘˘ ˘©˘ ˘ °ùdG π˘˘ ˘ gCGh ¿Gô˘˘ ˘ jEG ≈˘˘ ˘ °übCGh Öîà˘æŸG IQƒ˘°U äÒ¨˘Jh ..∫ɢjó˘fƒ˘ª˘∏˘d í˘Ñ˘°UCGh ..á˘˘Ñ˘ «˘ g Ö°ùà˘˘cCGh »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ..ÜÉ°ùM ∞˘dCG ¬˘°ùaɢæ˘e ¬˘d π˘ª˘©˘j kɢ°ùaɢæ˘e Iôc á£jôN ≈∏Y øjôëÑdG º°SG ™°Vhh .É«°SBG ‘ Ωó≤dG äGƒ£N ¿CG ™dÉ£dG ø°ùM øe ¬∏©dh AÉL øjôëÑdG ÖîàæŸ í«ë°üàdG QÉ°ùeh ø˘H RGƒq ˘a ï˘«˘°ûdG Ú«˘©˘ J ™˘˘e kɢ æ˘ eGõ˘˘à˘ e ᢰù°SDƒ˘ª˘∏˘d kɢ °ù«˘˘FQ á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ó˘˘ªfi

™«ªL ∞bƒj ´ÉaôdG á`` ` `«°VÉjôdG á`` `£°ûfC’G Aɢ˘°†YCGh ¢ù«˘˘FQ ≈˘˘ ©˘ ˘æ˘ ˘j ≈˘˘ °SC’Gh ¿õ◊G ≠˘˘ dɢ˘ Ñ˘ ˘H ,¬«Ñ°ùàæe ™«ªLh »°VÉjôdG ´ÉaôdG …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ,á«æjôëÑdG á«°VÉjôdG ó«≤a ±ô°T ƒ°†Yh Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–Ód …ôîØdG ¢ù«FôdG áØ«∏N ‘ á«°VÉjôdG ᣰûfCÓd ÚªYGódG óMCG ¬∏dG ¬ªMQ ¿Éc å«M ,…OÉædG á˘£˘°ûfC’G ™˘«˘ª˘L ∞˘«˘bƒ˘à˘H QGô˘≤˘dG Pɢî˘JG ” ∂dP ≈˘∏˘ Y Aɢ˘æ˘ Hh ,…Oɢ˘æ˘ dG ¬∏dG ∫CÉ°ùf ,π∏÷G ÜÉ°üŸG Gò¡d kGô¶f ΩÉjCG áKÓK IóŸ …OÉædÉH á«°VÉjôdG ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG º«¶©dG »∏©dG ÉfEGh ¬∏d ÉfEGh ¬∏d AÉ≤ÑdGh ,¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG √ó©H øe kÉ©«ªL É檡∏j ¿CGh .»ÑYõdG ¬∏dGóÑY ó°TGQ ΩÉ©dG ô°ùdG ÚeCG ∂dòH ìô°U ,¿ƒ©LGQ ¬«dEG


3

»°VÉjôdG

sport

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport@alwatannews.net

≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ó«≤ØdG ÖbÉæà ó«°ûJh É¡WÉ°ûf óªéoJ äGOÉ–’G .á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ≈∏Y áî°SGQ äɪ°üH âcôJ IRQÉH ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj òæe óªL ób ¥ôÙG …OÉf ¿Éch ìhQ ≈˘∏˘Y kGOGó˘M π˘Ñ˘≤ŸG âÑ˘°ùdG Ωƒ˘j ≈˘˘à˘ Mh ¬˘˘Jɢ˘Wɢ˘°ûf øe Óc ¢ùeCG ø∏YCG ɪ«a ,¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG …Oɢfh ô˘cƒ˘æ˘°ùdGh hOQɢ«˘∏˘Ñ˘dGh Iô˘Fɢ£˘dGh Iô˘µ˘ dG OÉ–G .ΩÉjCG áKÓK IóŸ ɪ¡JÉWÉ°ûf 󫪌 øY ´ÉaôdG É«°SBG ÜôZ ádƒ£H äÉ«Ø°üàd ᪶æŸG áæé∏dG â¨dCGh ,¢ùeCG âëààaG »àdG ádƒ£ÑdG πØM º°SGôe „ô£°û∏d ìhQ ≈∏Y kGOGóM ⪰U á≤«bO ±ƒbƒdÉH kGQGôb äQó°UCGh .ó«≤ØdG QƒØ¨ŸG ÖbÉæà á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ä’ÉLQ OÉ°TCGh »˘°VɢjQ Üɢ°üeh á˘MOɢa IQɢ°ùN ¬˘∏˘«˘MQ ø˘jÈà˘©˘e ¬˘d äGP äɢ«˘ °ü°ûdG ó˘˘MCG äó˘˘≤˘ a ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG ¿ƒ˘˘c π˘˘∏˘ L √ƒ˘ª˘°ùd ¿É˘c PEG ,ô˘°Uɢ©ŸG ɢ¡˘î˘jQɢ˘J ‘ ô˘˘KDƒŸG Qƒ˘˘°†◊G IôFÉ£dGh IôµdG OÉ–G ∫É°ûàfG ‘ ÒÑc QhO ¬∏dG ¬ªMQ ,äɢ«˘æ˘«˘©˘°ùà˘dG äGÎa ‘ Gƒ˘°Vô˘©˘J »˘˘à˘ dG äɢ˘eRC’G ø˘˘e º¡æe ¬Hô≤Jh Ú«˘°Vɢjô˘∏˘d 󢫢≤˘Ø˘dG ∞˘£˘Y ø˘Y kÓ˘°†a áLQóH º¡Hƒ∏b øe kÉÑjôb íÑ°UCG ≈àM º¡eƒªg º¡ah .IÒÑc

á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG ióMG ‘ πMGôdG ó«≤ØdG

:»°VÉjôdG QôÙG ` Öàc

ᢵ˘∏˘ªŸG Aɢª˘°S ≈˘∏˘Y ≈˘°SC’Gh ¿õ◊G ô˘Yɢ°ûe âª˘˘«˘ N ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢫˘ °Vɢ˘jô˘˘dG Iô˘˘°SC’G âYOh ¿CG 󢢩˘ H ¢ùeCG áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ‹É¨dG Égó«≤a .ÒNC’G √Gƒãe ¤EG ø˘e äɢ«˘°üT ɢ¡˘eó˘≤˘à˘J IÒØ˘Z ´ƒ˘˘ª˘ L äô˘˘°†Mh äGOÉ–’Gh á˘eƒ˘µ◊ɢH ¿ƒ˘˘dhDƒ˘ °ùeh ᢢª˘ cÉ◊G Iô˘˘°SC’G IÈ≤Ã ó˘«˘≤˘Ø˘dG ¿É˘aO º˘°SGô˘e ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG ᢢjó˘˘fC’Gh OGóYCG äóaGƒJ ɪ«a ,¢ùeCG ´ÉaôdG á≤£æà á«æ«æ◊G ¬à∏FÉY ájõ©àd ó«≤ØdG ∫õæe ≈∏Y øjõ©ŸG øe IÒÑc .π∏÷G ÜÉ°üŸG Gò¡H áØ˘«˘∏˘N ∫BG ó˘ªfi ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘°S π˘≤˘à˘fGh ¢ùeCG ¬˘HQ QGƒ˘L ¤EG Iô˘µ˘dG OÉ–’ …ô˘˘î˘ Ø˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG .…ôëH çOÉ◊ ¬°Vô©J ôKEG ∫hC’G π«MQ ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj ≈©f ób »µ∏ŸG ¿GƒjódG ¿Éch øe OóY ¿ÓYEG ∂dP ÓJh ,¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG ΩÉjCG áKÓK IóŸ É¡JÉWÉ°ûf 󫪌 á«°VÉjôdG äGOÉ–’G á«°üî°T ó©j …òdGh ‹É¨dG ó«≤ØdG π«MQ ≈∏Y kGOGóM

:´ÉaôdG …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ≈°ù«Y øH ∑QÉÑe

π∏L ÜÉ°üe ¬d QƒØ¨ŸG IÉah :øªMôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY

Ak É£Y …OÉædG ±ô°T AÉ°†YCG π°†aCG óMCG ¿Éc ó«≤ØdG

¬JÉWÉ°ûf ≥∏©j ôcƒæ°ùdGh hOQÉ«∏ÑdG OÉ–G

:»°VÉjôdG QôÙG ` Öàc

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ∑QÉÑe ï«°ûdG

≥HÉ°ùdG ´ÉaôdG …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ióHCG ójó°ûdG ¬Ø°SCG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ∑QÉÑe ï«°ûdG ƒª°S ¬d QƒØ¨ŸG á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ó«≤a IÉaƒd OÉ–G ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ÉæJQÉ°ùN ¿EG ∑QÉÑe ï«°ûdG ∫Ébh .…ôîØdG IôµdG øe IóMGh ᫢æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢰVɢjô˘dG äó˘≤˘aCG 󢫢≤˘Ø˘∏˘d á°VÉjôdG Aɪ°S IóY äGƒæ°ùd äQÉfCG »àdG ´ƒª°ûdG ¬d Oƒ¡°ûŸG ¢Uƒî°ûdG óMCG ¬fEGh ká°UÉN á«æjôëÑdG .AÉ£©dG ‘ ¢UÓNE’Gh πª©dG ‘ ÊÉØàdÉH √ô˘˘î˘ ah √RGõ˘˘à˘ YG ø˘˘Y ∑Qɢ˘Ñ˘ e ï˘˘ «˘ ˘°ûdG Üô˘˘ YCGh …OÉæH πª©dG ‘ ó«≤ØdG ™e ÉgÉ°†b »àdG IÎØdÉH ,áeÉY »æjôëÑdG »°VÉjôdG π≤◊Gh á°UÉN ´ÉaôdG ±ô°ûdG AÉ°†YCG π°†aCG óMCG πMGôdG ¿ƒc ¤EG kGÒ°ûe ⁄ …òdG »°VÉjôdG ∑Gô◊Gh ´ÉaôdG …OÉf ‘ kAÉ£Y ƒg Ée ¤EG óàeG πH »∏ÙG iƒà°ùŸG ≈∏Y ô°üà≤j .∂dP øe ó©HCG øY õé©J äɪ∏µdG ¿CG ≈°ù«Y øH ∑QÉÑe ÈàYGh kÉØ°UGh ,¬°†jƒ©J Ö©°üj …òdG ó«≤ØdG ôKBÉe ∞°Uh ´É˘Ñ˘£˘dGh ™˘«˘aô˘dG ≥˘∏ÿG ‘ QOɢ˘æ˘ dG ∫ɢ˘Lô˘˘dɢ˘H √ɢ˘jEG .Ió«ª◊G

IôFÉ£dG IôµdG OÉ–G πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àM ¬WÉ°ûf óªéj u ï˘«˘°ûdG Iô˘Fɢ£˘dG Iô˘µ˘dG OÉ–G ¢ù«˘FQ ø˘∏˘ YCG äÉWÉ°ûf 󫪌 øY áØ«∏N ∫BG óªfi øH »∏Y ƒ˘˘ª˘ °S ¬˘˘d Qƒ˘˘Ø˘ ¨ŸG Iɢ˘ah ≈˘˘∏˘ ˘Y kGOGó˘˘ M OÉ–’G ¢ù«FôdG áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG .Ωó≤dG Iôc OÉ–’ …ôîØdG óMCG ¿Éc ¬d QƒØ¨ŸG ¿EG »∏Y ï«°ûdG ∫Ébh â°Vôa »àdG IRQÉÑdG á«°VÉjôdG äÉ«°üî°ûdG π˘˘°†Ø˘˘H Ú«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ™˘˘«˘ ˘ª˘ ˘L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ˘ ¡˘ ˘Ñ˘ ˘M IôµdG OÉ–G ¢SCGôJ óbh ,¬àªµMh ¬à«°üî°T ≈∏Y ¬dƒÑb ó©H kGóL áLôM IÎa ‘ IôFÉ£dG øe á«dÉ≤àf’G IÎØdG ‘ ¬JQGOEG ¢ù∏› á°SÉFQ ¬d QƒØ¨ŸG ¿EG kÉØ«°†e ,1999 ájɨdh 1998 ΩÉY ‘ í‚h »æWh ≥∏£æe øe …óëàdG Gòg πÑb »æjôëÑdG OÉ–Ód QGô≤à°S’Gh ¿RGƒàdG IOÉYEG QGƒ°ûŸG á˘∏˘ª˘µ˘J á˘ª˘¡˘e ∑ô˘Jh Iô˘Fɢ£˘dG Iô˘µ˘∏˘d IôµdG áÑ©d âfÉc ó≤a ¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UC’ .√ƒª°S óæY ájƒdh’G πà– ’ IôFÉ£dG ƒª°S ¬d QƒØ¨ŸG IÉah) :»∏Y ï«°ûdG ±É°VCGh áMOÉa IQÉ°ùN ó©j óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG √ƒ˘ª˘°ùd ¿É˘c ó˘≤˘ a ,Ú«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dGh ᢢ°Vɢ˘jô˘˘∏˘ d ᢢ ˘°Vɢ˘ ˘jô˘˘ ˘dG ï˘˘ ˘jQɢ˘ ˘J ‘ ≈˘˘ ˘°ùæ˘˘ ˘ J ’ Öbɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘e áØ«∏N ∫BG óªfi øH »∏Y ï«°ûdG .(á«æjôëÑdG

áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

:ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

Ö©°üj á«°üî°T ó«≤ØdG øeõdG Gòg ‘ É¡°†jƒ©J πbCG ódÉN øH ¬∏dG óÑY ï«°ûdG ´ÉaôdG …OÉf ¢ù«FQ ¿õM øµj ⁄ ≠dÉH øY ÈY ÚM »°VÉjôdG ∫ÉÛG ‘ Ú∏eÉ©dG ¿õM øe ICÉWh øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG π«Môd √É°SCG .IôµdG OÉ–’ …ôîØdG ¢ù«FôdG áØ«∏N ∫BG óªfi ó˘MCG 󢩢j ¬˘∏˘dG ¬˘ª˘Mô˘j 󢫢≤˘ Ø˘ dG ¿EG ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ï˘˘«˘ °ûdG ∫ɢ˘bh ¿ƒ°ü∏ıG ¬«a πb øeR ‘ º¡°†jƒ©J Ö©°üj øjòdG ä’ÉLôdG .º¡ª∏Y ‘ ¿ƒfÉØàŸGh »˘°Vɢjô˘dG π˘ª˘©˘dG ‘ IRQɢH ᢢeÓ˘˘Y ¿É˘˘c 󢢫˘ ≤˘ Ø˘ dG'' :±É˘˘°VCGh πc É¡H õà©j »àdG áaô°ûŸG ∞bGƒŸG øe ÒãµdG ¬dh »æjôëÑdG øe ójó©∏d Ú°ù°SDƒŸG ÈcCG óMCG ¬fCGh É«ª°S ’ áµ∏ªŸG ‘ »°VÉjQ ™aO ‘ Iójó°ùdG QɵaC’G øe ÒãµdG ≈æÑJh ,á«°VÉjôdG äÉ°†¡ædG .''ΩÉeC’G ¤EG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ácôM ìhô˘°üdG ó˘MCG 󢢩˘ j ´É˘˘aô˘˘dG …Oɢ˘f ¿CG ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ï˘˘«˘ °ûdG ÚHh óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¿ƒµH ôîàØJ »àdG á«æjôëÑdG ¿Éc'' :≈°SCÉH kÉØ«°†e .É¡d πªY …òdG ∫ÉLôdG óMCG ¬∏dG ¬ªMQ ∫ÉLôdG ¬é¡àæj ¿CG Öéj k’Éãe Éæd áÑ°ùædÉH πµ°ûj ó«≤ØdG ∫GRÉeh ܃˘K ¬˘∏˘dG ¬˘˘ª˘ Mô˘˘j 󢢫˘ ≤˘ Ø˘ dG ¢ùÑ˘˘d ó˘˘≤˘ a ,¿hÒÿG ¿ƒ˘˘∏˘ «˘ °UC’G πH ´É棰UG πfi ∂dP ¿ƒµj ¿CG ¿hO ¬H ógRh Ió«ª◊G ∫É°üÿG .''ábOÉ°U á«é°Sh ájƒØ©H âfÉc ΩGÎM’Gh Ö◊G ¬©e çó– øe πc ‘ πNOCG ó≤d'' :™HÉJh …òdG ÒZ ógÉ°ûd áLÉM ‘ ¿ƒµj ¿CG ¿hO ¬∏dG ∂dP ≈∏Y ó¡°ûjh 𶫰Sh πX …òdG ¢ù∏ÛG ∂dP ‘ √QGhR ™«ªLh ,√QGƒ÷ √QÉàNG kÉÑMôeh kÉMƒàØe ,Éæà©«éa ≈∏Y ÉæfÉYCGh ¬∏dG º¡fÉYCG ¬FÉæHCG ó«H ¿CG ¬«∏Y Öéj ÉŸ ∫Éãe ÒN ó«≤ØdG ¿Éc ó≤a IhôZ ’h ¬aƒ«°†H .''AÉeôµdG øHG ËôµdG ¿ƒµj ¿EGh IÒÑ˘µ˘d ɢæ˘à˘Ñ˘«˘°üe ¿EG'' :kÓ˘Fɢb ¬˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ï˘˘«˘ °ûdG º˘˘à˘ Nh áª∏c É¡fCG ’EG êôîJ ’ OɵJh áª∏µdG ¢ü¨àdh ÈcCG ¬∏dG áªMôd .''¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEGh É¡dƒb ÖLh ≥M

…óæ°ùdG º°SÉL ó«≤ØdG á«fÉ°ùfEG ó≤àØæ°S »Yɪ÷G πª©∏d ¬ÑMh

:IôµdG OÉ–G ¢ù«FQ ÖFÉf

ó`«`≤Ø`dG ô`KBÉ`e ô`cP ø`Y ¿É`°ù`∏dG õ`é`©j OÉ–’G ¢ù«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ FQ ÖFɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ f Üô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘YCG ójó°ûdG ¬Ø°SCG Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG ¢ù«FQ ‹É¨dG øjôëÑdG ó«≤a π«Môd ï˘˘«˘ °ûdG ƒ˘˘ª˘ °S …ô˘˘î˘ Ø˘ dG Iô˘˘µ˘ dG OÉ–G kÉ˘Ø˘°UGh á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ó˘ªfi ø˘H ¿É˘ª˘∏˘ °S .܃∏≤dG ‘ IódÉÿG á«°üî°ûdÉH √ƒª°S õ˘LɢY Êɢ°ùd'' :»˘∏˘Y ï˘«˘°ûdG ∫ɢ˘bh ÜC’G ¿Éc ó≤a ó«≤ØdG ôKBÉe ôcP øY ⁄ …ò˘˘dG ™˘˘«˘ ª˘ é˘ ∏˘ d ≥˘˘j󢢰üdGh ñC’Gh OÉ–’G Ió˘˘ ˘ fɢ˘ ˘ °ùe ‘ §˘˘ ˘ b π˘˘ ˘ î˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘j ¬fEG ,¬«a πª©dG Ò°S ≈∏Y ¿ÉæĪW’Gh .''ÉæHƒ∏b ‘ IódÉN á«°üî°T ¬˘∏˘dG ¬˘ª˘Mô˘˘j ¿É˘˘c ó˘˘≤˘ d '':±É˘˘°VCGh IQGOE’G ÖfGƒ˘˘L ‘ ∫ɢ˘Y ô˘˘ µ˘ ˘a ÖMɢ˘ °U ôµæj ’h ,ÊGó«ŸG πª©dGh á«°VÉjôdG IÒ°ùŸG ìÉ‚E’ ÜhDhódG ¬«©°S Éæe óMCG π˘ª˘©˘dG ¬˘˘∏˘ é˘ ©˘ H ™˘˘aó˘˘dGh ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG .''ΩÉeCÓd »Yƒ£àdG õY ¤ƒŸG OÉ–’G ¢ù«FQ ÖFÉf ∫CÉ°Sh ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG ¬∏gCG º¡∏j ¿CG πLh .¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG ¤É©J

áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG

íjô°üdG »Øë°üdG ìô£dG ≈∏Y kɪFGO Oó°ûj q ó«≤ØdG ¿Éc

.2004

…óæ°ùdG º°SÉL

áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

:…Qƒd óªfi π«eõdG

º˘˘°Sɢ˘L ᢢ∏˘ °ùdG Iô˘˘µ˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG OÉ–’G ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘ f ÈY ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG Rƒ˘˘eQ ó˘˘MCG ¿Gó˘˘≤˘ Ø˘ d ó˘˘j󢢰ûdG ¬˘˘fõ˘˘M ø˘˘Y …ó˘˘æ˘ ˘°ùdG ,áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¬d QƒØ¨ŸG á«æjôëÑdG á°VÉjôdG QGƒ°ûe ≈∏Y ‹É¨dG ó«≤Ø∏d ÒѵdG QhódG ¤EG kGÒ°ûe ¬˘°SCGô˘J ∫Ó˘N Iô˘Fɢ£˘dG Iô˘ch Ωó˘≤˘dG Iô˘c ᢰUɢNh ᢫˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG .äÉæ«©°ùàdG IÎa ‘ ÚàÑ©∏dG »JQGOEG »°ù∏Û ‘ ™e ¬∏ªY ∫ÓN øe ¬d QƒØ¨ŸG ô°TÉY ¬fCG ¤EG …óæ°ùdG QÉ°TCGh øe IÎØdG ‘ IôFÉ£dG Iôµ∏d »æjôëÑdG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› πªYh ,ΩÉ©dG ô°ùdG ÚeCG Ö°üæe ‘ ¿Éc ÉeóæY 1993 ≈àM 1990 -2000 á«HÉîàf’G IQhódG ‘ IôµdG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› ‘ ¬©e ∫Ó˘˘N ø˘˘e Iõ˘˘«‡ ᢢ«˘ °ü°T ó˘˘ ªfi ø˘˘ H ¿É˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘°S ¿CG ó˘˘ cCGh ,¿hÉ©àdGh »Yɪ÷G π˘ª˘©˘∏˘d ¬˘Ñ˘Mh π˘ª˘©˘dG ‘ ¬˘«˘fÉ˘Ø˘Jh ¬˘°UÓ˘NEG ≥jôØdG ìhôc πª©dG ≈∏Y √õ«côJh á«fÉ°ùfE’G ¬à°ùŸ ≈∏Y kGócDƒe .IóMGƒdG Iô°SC’G ìhQh øjôëÑ∏d IÒÑc IQÉ°ùN ¬d QƒØ¨ŸG ¿Gó≤a ¿CG …óæ°ùdG ócCGh ,¬˘Jɢæ˘L í˘«˘°ùa ¬˘∏˘dG ¬˘æ˘µ˘°ùj ¿CG kɢ«˘æ˘ª˘à˘ eh ,ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG Iô˘˘°SC’Gh .á«°VÉjôdG Iô°SC’Gh áÁôµdG ¬à∏FÉ©d ¿Gƒ∏°ùdGh È°üdGh

ï«°ûdG ôcƒæ°ùdGh hOQÉ«∏ÑdG OÉ–G ¢ù«FQ ∫Éb ¢ù∏› ¿EG áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY ÒZ πLCG ¤EG ¬JÉWÉ°ûf ≥«∏©J Qôb √OÉ–G IQGOEG ¬˘∏˘dG ¿PEɢH ¬˘dQƒ˘˘Ø˘ ¨ŸG Iɢ˘ah ≈˘˘∏˘ Y kGOGó˘˘M ≈˘˘ª˘ °ùe áØ«∏N ∫BG óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¤É©J .Ωó≤dG Iôc OÉ–’ …ôîØdG ¢ù«FôdG ∑ôJ ‹É¨dG ó«≤ØdG ¿CG ¬∏dGóÑY ï«°ûdG í°VhCGh ¿Éch ᫢æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢰVɢjô˘dG ≈˘∏˘Y IRQɢH äɢª˘°üH .ÉgQGôµJ Ö©°üj ᪫µM á«°VÉjQ á«°üî°T óªfi øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S IÉah) :±É°VCGh Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d π˘˘ ∏˘ ˘L Üɢ˘ °üe ó˘˘ ©˘ ˘j ᢢ Ø˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘N ∫BG á˘Ø˘°üH ɢgOÉ–G ¢SCGÎj ¿É˘c »˘à˘dG ᢫˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á°VÉjôdG ≈∏Y ÜÉ°üŸG Gòg Öë°ùæj ɪc ,ájôîa ó˘˘MCG 󢢫˘ ≤˘ Ø˘ dG ¿ƒ˘˘c Ωɢ˘Y π˘˘µ˘ °ûH ᢢ«˘ æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG á«dhDƒ°ùe É¡≤JÉY ≈∏Y â∏ªM »àdG äÉ«°üî°ûdG .(ÜÉ©dC’G øe ójó©dÉH AÉ≤JQ’G øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¬d QƒØ¨ŸG ¿EG ôcòj ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj á«æŸG ¬àaGh áØ«∏N ∫BG óªfi »àdG á«°VÉjôdG Iô°SCÓd á©LÉa ¬JÉah ÈN πµ°Th ¬aôY ÉŸ kGô¶f ôjó≤àdGh ΩGÎM’G πc ¬d øµJ á˘bOɢ°U ᢫˘fɢ°ùfEG ᢰùŸh ᢩ˘Hɢà˘eh Üô˘b ø˘e ¬˘æ˘Y .Ú«°VÉjôdGh á°VÉjôdG √ÉŒ

…Qƒd óªfi π«eõdG

≥aCG ÖMÉ°U ¿Éc ΩƒMôŸG ¿CG í°VhCGh ,¢Sɢ˘æ˘ dG ™˘˘e á˘˘ë˘ ª˘ ˘°S ¥Ó˘˘ NCGh ™˘˘ °SGh ¬¡Lh á°TÉ°ûHh ¬àeÉ°ùàHG ¿CG øY kÓ°†a »˘˘ °ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘dG ¿Gƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ ©˘ ˘ dG π˘˘ ˘ã“ âfɢ˘ ˘c πc ¿CG kÉØ«°†e ,á©°VGƒàŸG ¬à«°üî°ûd Ghô˘©˘°ûj ⁄ Ωƒ˘MôŸG ™˘e Gƒ˘∏˘eɢ©˘J ø˘˘e ,¢SÉædG √ÉŒ ȵJ ¬∏NGO ‘ ¿CG kÉeƒj ìƒàØŸG ¬°ù∏› ƒg ∂dP ócDƒj Ée ¿CGh .º¡JÉ≤ÑW ∞∏àîà ¢SÉædG áeÉ©d ¿É˘˘c 󢢫˘ ≤˘ Ø˘ dG ¿CG ¤EG …Qƒ˘˘d Qɢ˘ °TCGh IQhô°V ≈∏Y Ú«aÉë°üdG ≈∏Y Oó°ûj ¿EG kÉØ«°†e ,±OÉ¡dGh íjô°üdG ìô£dG ™e πeÉ©àdG Öëj ¬∏dG ¬ªMôj √ƒª°S áaÉë°üdG πÑb øe á«fÓ≤©H ÉjÉ°†≤dG ᢫˘∏˘ª˘Y ‘ ÒÑ˘µ˘dG ɢgQhó˘H ø˘eBG »˘˘à˘ dG á°SÉFQ IÎa ¤EG …Qƒd ¥ô£Jh .AÉæÑdG ¬ªMQ ¿Éc ∞«ch Ωó≤dG OÉ–’ ó«≤ØdG øµj ⁄h iôNC’G AGQB’ÉH ¢ùfCÉà°ùj ¬∏dG ¬˘à˘°SɢFQ IÎa ∫Gƒ˘W ¬˘˘jCGô˘˘H kGó˘˘Ñ˘ à˘ °ùe ÒѵdG AÉ£©dÉH kGó«°ûe ,Ωó≤dG OÉ–’ ᢰVɢjô˘˘dG iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y Ωƒ˘˘Mô˘˘ª˘ ∏˘ d .ΩÉY πµ°ûH á«æjôëÑdG

»˘˘ °Vɢ˘ ˘jô˘˘ ˘dG º˘˘ ˘°ù≤˘˘ ˘dG ¢ù«˘˘ ˘FQ ∫ɢ˘ ˘b ᢢ ˘æ÷ ƒ˘˘ ˘°†Yh âbƒ˘˘ ˘dG ᢢ ˘Ø˘ ˘ «˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üH óªfi π«eõdG IôµdG OÉ–ÉH äÉÑîàæŸG ƒª°S IÉah ≈∏Y ¿õ◊ÉH ô©°T ¬fEG …Qƒd á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ó˘ªfi ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S ï˘«˘ °ûdG .¬∏dG ¬ªMQ 󢢫˘ ≤˘ Ø˘ dG Iɢ˘ah ÈN ¿CG …Qƒ˘˘d ÚHh ܃∏b ™«ªL ¿EGh á≤YÉ°üdG áHÉãà ¿Éc ¿CGh ᢢ°Uɢ˘N ,kGÒã˘˘ c äô˘˘ KCɢ ˘J ¬˘˘ «˘ ˘Ñfi ió˘˘d ᢢ Hƒ˘˘ Ñfi ᢢ «˘ ˘°ü °T π˘˘ MGô˘˘ dG §°SƒdG ≈∏Y Iô°üà≤e ÒZh ™«ª÷G .√óMƒd »°VÉjôdG ᢢaô˘˘©˘ e{ ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘fCG …Qƒ˘˘d í˘˘ °VhCGh ɪæ«M áæ°S 20 øe ÌcCG òæe ó«≤ØdÉH »˘bô˘°ûdG ´É˘˘aô˘˘dG …Oɢ˘f ‘ kɢ Ñ˘ Y’ ¿É˘˘c á˘bÓ˘˘©˘ d kGô˘˘¶˘ f âfɢ˘c ¬˘˘H »˘˘à˘ aô˘˘©˘ eh ¬≤«≤°ûH »æ£HôJ âfÉc »àdG ábGó°üdG á˘Ø˘«˘∏˘N ï˘˘«˘ °ûdG ƒ˘˘ª˘ °S Ωƒ˘˘MôŸG ÈcC’G âfÉc ΩƒMôŸÉH á«≤«≤◊G ábÓ©dG øµd Iôc OÉ–G ¢ù«FQ Ö°üæe CGƒÑJ Ée óæY »àdG ᢫˘aɢ뢰üdG á˘æ˘¡ŸG º˘µ˘ë˘H á˘∏˘°ùdG z.¬æe »æàHôb


sport

»°VÉjôdG 4

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport@alwatannews.net

kÉëLÉf kÉjhôc kɪ°Sƒe Ωqób Úà«°ùÑdG

áqª≤dG ¤EG ´É≤dG øe øjôëÑdG

z4{ Aƒ°†dG IôFGO ‘ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO øe á«fÉãdG áî°ùædG

zÒZ IôŸÉg{ ∫Gõ¨dGh ..á≤ãH ôëÑJ Úà«°ùÑdG áæ«Ø°Sh ..m¥ÉH áªéædG ≥jôH :…hÓY ¬∏dGóÑY - Öàc ¿BG ,Oƒ©°üdGh •ƒÑ¡dG π«°UÉØàd Éæbô£Jh áeó≤ŸG ¥ÉÑ°S á≤HÉ°ùdG äÉ≤∏◊G ‘ ÉædhÉæJ ¿CG ó©H áØ«∏N ¢SCÉc …QhO øe ¤hC’G áî°ùædG ‘ AGOƒ°ùdG OÉ«÷G ∫ƒM åjó◊G ‘ á°VÉØà°SÓd ¿GhC’G ≈∏Y ådÉãdG õcôŸG ‘ ¬«eób âqÑK Éeó©H É¡æ«H RôHC’G ¿Éc ób áªéædG ¿É°üM π©dh .¿Éª∏°S øH º°ùM ɪæ«H ,OÉ–’G ¢SCÉch ó¡©dG ‹h ƒª°S ¢SCÉc Ö≤d ≈∏Y Ió°ûH ¢ùaÉæj ¿CG πÑb …QhódG áëF’ .±É£ŸG ájÉ¡f ‘ ¢ShDƒµdG ≈∏ZCG Ö≤d ≈∏Y ßaÉMh ôeC’G Ò°ùJh .É¡≤≤M »àdG Ö°SɵŸG ≈∏Y á¶aÉÙGh ¬«dEG Éeó©H ¥É«°ùdG Gòg ‘ º«∏°ùdG πµ°ûdÉH …OÉædG IQGOEG π˘µ˘°ûH âã˘ë˘ Hh ¿É˘˘Hô◊G ÜQóŸG ‘ ᢢ≤˘ ã˘ dG äOó˘˘L π˘˘ µ˘ ˘ a .m∫ɢ˘ ˘Y RGô˘˘ ˘W ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ÚaÎfi ø˘˘ ˘Y ÜhAO ó˘˘cDƒ˘ Jh ᢢjhɢ˘ª˘ é˘ æ˘ dG í˘˘dɢ˘ °U ‘ Ö°üJ äGô˘˘ °TDƒŸG .ÜÉ≤dC’G ó°üM á∏°UGƒe ‘ IÒѵdG º¡àÑZQ ¿ÉgôdG Ö°ùµJ áæ«Ø°ùdG

¢ShDƒµdG ≈∏ZCG ádƒ£H ≥≤M áªéædG

.…QhódG ‘ äGQÉ°üàfG 7 ≥≤Mh º˘°SƒŸG ≥˘jô˘Ø˘ d kÓ˘ Kɇ ¿ƒ˘˘µ˘ j ø˘˘d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ≥jôØdG óbÉ©Jh ô©jƒ°T ¬HQóe OÉ©àHG ó©Ña ,»°VÉŸG í°VGh ÒZ ≥jôØdG äÉH ¿Gôª°T ∞JÉg »bGô©dG ™e á˘Mɢ°ùdG ≈˘∏˘Y ó˘jó˘L ¬˘HQó˘e ¿CGh ɢª˘«˘°S’ ,⁄ɢ˘©ŸG ôeC’G Gòg QÉÑàYG øµÁ ’h ,øjôëÑdG ‘ ájhôµdG ô°†NC’G ≥jôØdG Ωó≤j ¿CG øµªŸG øe πH ,kÉ«Ñ∏°S ¿CG ’EG .»°VÉŸG º°SƒŸG øe π°†aCG iƒà°ùeh ICÉLÉØe ≈∏Y ÜQóŸG IQó≤H ÒÑc πµ°ûH ¿ƒgôe ôeC’G Gòg äɢ˘fɢ˘µ˘ eEGh ᢢjƒ˘˘g Öfɢ˘L ¤EG ,¬˘˘≤˘ jô˘˘a ᢢ Yɢ˘ æ˘ ˘°U .º¡©e óbÉ©à∏d ∫Gõ¨dG ≈©°ùj øjòdG ÚaÎÙG

ÒZ IôŸG √òg ∫Gõ¨dG

™HôŸG ∫ƒNO ‘ á°UôØdG ó≤a øjôëÑdG ∫GõZ ‘ √QGô≤à°SG øµdh ,IÒNC’G ¢SÉØfC’G ‘ »ÑgòdG ¿CG πH ,kÉbÉØNEG √QÉÑàYG øµÁ ’ ¢ùeÉÿG õcôŸG õcôª∏d øjôëÑdG ∫ƒ°Uh ¿CG GhCGQ ÚÑbGôŸG ™«ªL ¤hC’G ᢢ LQó˘˘ dɢ˘ H Ö°ù뢢 j kGRÉ‚G ó˘˘ ©˘ ˘j ¢ùeÉÿG ó©Ña ,…OÉædG IQGOE’h ô©jƒ°T π«∏N »æWƒdG ¬HQóŸ ø˘˘e QGô˘˘≤˘ H AGƒ˘˘°VC’G …Qhó˘˘d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ ˘dG Oɢ˘ Y ¿CG áLQódG ¥ôa OóY IOÉjR ó©H á«eƒª©dG á«©ª÷G ,π¶∏d kGOó› ¬JOƒY ™bƒàj ™«ª÷G ¿Éc ,¤hC’G •É≤ædG øe ÒãµdG ó°üM ô°†NC’G ∫Gõ¨dG ¿CG ’EG

.¤hC’G ó©H º°SƒŸG Gòg áàHÉK ≈£îH Ò°ùj Úà«°ùÑdG ÚeCG õ˘jõ˘Y ô˘jó˘≤˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG ÜQóŸG ™˘e ó˘bɢ©˘à˘dG á˘ë˘Lɢæ˘dG ᢫˘∏ÙG äɢ≤˘Ø˘°üdG ø˘e ó˘j󢩢dG ΩGô˘HEGh π«Ñ˘°S ≈˘∏˘Y »˘∏˘Y …Oɢg …hɢbôÙG ™˘e ó˘bɢ©˘à˘dɢH IhÓY Qƒ°TÉY »∏Y ≥HÉ°ùdG áeÉæŸG º‚h IQÉYE’G IQGOEG ¿CG ¬«a ∂°T ’ ɇh .ÖfÉLC’G ÚaÎÙG øY áfɵe ™æ°üd ÒÑc πµ°ûH ≈©°ùJ Úà«°ùÑdG …OÉf »àdG (á≤ãdG) áÑZôdG √òg .IôµdG ≥jôØd ábƒeôe ≥˘jô˘Ø˘dG ø˘e π˘©˘é˘à˘°S Úà˘«˘ °ùÑ˘˘dG Iô˘˘c ɢ˘¡˘ H Ò°ùJ .‹É◊G º°SƒŸG ÜÉ≤dCG ≈∏Y kÉjƒb kÉ°ùaÉæe

¤hC’G áî°ùædG ‘ çóM Ée ôcòà°ùj ™«ª÷G ÒÑc ´Gô°U øe ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO øe .»˘Ñ˘gò˘dG ™˘Hô˘˘ª˘ ∏˘ d π˘˘ª˘ µŸGh ™˘˘HGô˘˘dG õ˘˘côŸG ≈˘˘∏˘ Y Úà«°ùÑdG ÚH IÒNC’G QÉàeC’G ‘ π©à°TG ´Gô°üdÉa á˘jó˘fC’G ,ÜÉ˘Ñ˘°ûdG kɢfɢ«˘ MCGh ᢢdÉ◊Gh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dGh ádƒ£H ‘ ácQÉ°ûŸG πLCG øe ´QÉ°üàJ âfÉc á©HQC’G ¬«Ñ°T ádÉM óLhCG ´Gô°üdG Gòg ,ó¡©dG ‹h ¢SCÉc á˘dƒ˘L π˘c á˘jɢ¡˘f ™˘e ó‚ ɢæ˘c å«˘M ᢢ°UQƒ˘˘Ñ˘ dɢ˘H åÑ∏j Ée ¬æµdh ,™HGôdG õcôŸG πàëj ójóL ¢SQÉa .¬fɵe ôNBG πàëjh ójóL øe §≤°ùj ¿CG øe øµ“h ,¿ÉgôdG Ö°ùc ájÉ¡ædG ‘ Úà«°ùÑdG ÚMô°ûe ÉfÉc øjò∏dG øjôëÑdGh ádÉ◊G AÉ°übEG øµdh ,Ió«÷G ɪ¡°VhôY ó©H ™HGôdG õcôª∏d Iƒ≤H Qƒ˘eC’G º˘°ùM ‘ kÓ˘«˘Ø˘ c ¿É˘˘c •É˘˘≤˘ f ™˘˘HQC’G ¥Qɢ˘a áî°ùædG ±É£e ájÉ¡f ‘ AÉbQõdG áæ«Ø°ùdG ídÉ°üd

¿Éc »°VÉŸG ájhɪéædG º°Sƒe ¿EÉa QÉ°üàNÉHh ≥˘jô˘Ø˘dG ≥˘≤˘M å«˘M ,kɢë˘Lɢf ¢ù«˘˘jɢ˘≤ŸG ™˘˘«˘ ª˘ é˘ H ,á«dÉààŸG äGQÉ°üàf’Gh áaqô°ûŸG èFÉàædG øe ójó©dG …QhO ‘ IGQÉÑe 11 ‘ RƒØdG øe áªéædG øµ“h ø˘˘ e %50 ∫Oɢ©˘j ɇ ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ¢SCɢ c .kÉaóg 32 √ƒÑY’ É¡dÓN RôMCG ,¬JGAÉ≤d ÉgRôHCG øe πeGƒY Ió©d Oƒ©j ájhɪéædG ≥dCÉJh ≈∏Yh IôµdG ≥jôØd …OÉædG IQGOEG ¬«dƒJ …òdG ºYódG ódÉN ï«°ûdG ƒª°S …OÉæ∏d …ôîØdG ¢ù«FôdG º¡°SCGQ QGô≤à°S’G πeÉY ÖfÉL ¤EG ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ‘ ¬˘˘à˘ «˘ ª˘ gCG ∫ƒ˘˘M åjó◊G ‘ ɢ˘æ˘ °†Ø˘˘ à˘ ˘°SG …ò˘˘ dG ó˘dɢN Üɢ°ûdG ÜQóŸG ó˘LGƒ˘à˘a ,á˘≤˘Hɢ°ùdG äɢ≤˘ ∏◊G .kÉ«æa √QGô≤à°S’ iOCG ≥jôØdG ™e ¿ÉHô◊G ó˘˘jó÷G º˘˘°SƒŸG Gƒ˘˘∏˘ ¡˘ à˘ °SG ¿EGh ᢢ jhɢ˘ ª˘ ˘é˘ ˘æ˘ ˘dG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫É£HCG …QhO øe kGôµÑe êhôÿÉH ¿CG ’EG ,Iôe ∫hC’ ¬«a ¿ƒcQÉ°ûj …òdG »é«∏ÿG äÉfɵeE’ÉH áfQÉ≤e áaô°ûe kÉ°VhôY Ωqób ≥jôØdG õ«ªà˘jh .᢫˘é˘«˘∏ÿG á˘jó˘fC’G ᢫˘≤˘H ™˘e ᢫˘fGõ˘«ŸGh ¬HQóe OɪàYGh »Yɪ÷G AGOC’ÉH áªéædG ܃∏°SCG ƒg ÜÉÑ°ûdG ¢SɪM ¿ƒµj óbh ,áHÉ°ûdG √ƒLƒdG ≈∏Y ≥˘˘jô˘˘a ∫ɢ˘W …ò˘˘dG ÒÑ˘˘µ˘ dG Qƒ˘˘ £˘ ˘à˘ ˘dG AGQh ô˘˘ °ùdG .á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ‘ ¢†«HC’G ᪰UÉ©dG ‘ √CGó˘H ɢª˘Y ™˘LGÎj ø˘˘d ᢢª˘ é˘ æ˘ dG ¿CG hó˘˘Ñ˘ jh π°Uh Ée ó«cCÉàd kGógÉL ≈©°ù«°Sh ,»°VÉŸG º°SƒŸG

…ôFGõ÷G ᪰UÉ©dG OÉ–Gh á«°SOÉ≤dG …AÉ≤d ‘

¥ôÙG á≤£æe øe ÚÑY’ Oq Q ô¶àæf

§Ñ°†æŸG ÖYÓdG IõFÉéH Í÷G RÉa ɪ«a

∫ÓL ó«°ùdG ≈∏Y ∫ƒ©j á«ŸÉ°ùdG zá«Hô©dG ∫É£HC’G{ øY Ö«¨j ∞«£∏dG óÑYh

ÉfóbÉ©J :…ó◊G zè«gɪ°ùdG »ÑædGóÑY{ ™e π````°†`````aCÓ```d ≈`©`°ù`fh

π°üëj …QÉ°üfC’G Úà«°ùÑdG ÜÉÑ°ûd ´ƒÑ°SC’G IõFÉL ≈∏Y

‘ …ôFGõ÷G ᪰UÉ©dG ø˘jô˘°ûJ) ô˘Hƒ˘à˘ cCG 22 ø˘˘ ª˘ ˘ °V …QÉ÷G (∫hC’G ᢢ ˘ jó˘˘ ˘ fC’G ᢢ ˘ dƒ˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘ H ‘ ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG ∫ɢ˘£˘ ˘HC’G Ωó˘˘Y ÖÑ˘˘ °ùH ,âjƒ˘˘ µ˘ ˘dG äɢ˘ ˘aƒ˘˘ ˘ °ûc ‘ ¬˘˘ ˘ LGQOEG ÚÑ˘˘ ˘YÓ˘˘ ˘dG ᢢ ˘ ª˘ ˘ ˘Fɢ˘ ˘ b á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ ÚcQɢ˘°ûŸG ¬˘∏˘«˘é˘°ùJ º˘à˘j ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ΩOÉ≤dG ôjÉæj ô¡°T ó©H ™e ácQÉ°ûŸG ¬d ≈æ°ùààd .kÉ«HôY ≥jôØdG ¢Vƒîjh ÖMɢ°U ∞˘«˘£˘∏˘dGó˘˘Ñ˘ Y ø˘˘ jô˘˘ °û©˘˘ dGh ó˘˘ MGƒ˘˘ dG ¬˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ HôŒ kɢ ˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ ˘Y ,¤hC’G ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ aGÎM’G ∫ÓL Oƒªfi ó«°ùdG …Oɢ˘ f ø˘˘ e kÓ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘ æ˘ ˘ e »˘˘ æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢ dÉ◊G 󢩢H ,‹É◊G º˘°Sƒ˘ª˘∏˘ d ∫hC’ Iô˘ª˘ ∏˘ d ∑Qɢ˘°T ¿CG ɢ˘æ˘ Ñ˘ î˘ à˘ ˘æ˘ ˘e ™˘˘ e Iô˘˘ e äɢ«˘ Ø˘ °üJ ‘ »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ,2006 ⁄ɢ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG ¢SCɢ ˘ ˘c IGQÉ˘Ñ˘e ɢ¡˘æ˘«˘M ¢VɢNh .¿Éà°ùµHRhCG ÖYÓ˘˘ ˘ ˘dG ≈˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘fCGh …Qhó∏d Ωô°üæŸG º°SƒŸG Ωó≤dG Iôµd »æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ɇ kɢaó˘g 22 󫢰Uô˘H Êɢ˘K ÖMɢ˘ °U ¬˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘L ±GógC’G øe OóY ÈcCG ≈∏Y IhÓY ,…QhódG ‘ ‘ ±GógCG á©HQCG √RGôMEG á˘jƒ˘«˘°SB’G äɢ«˘Ø˘ °üà˘˘dG Úµ˘H Oɢ«˘ÑŸhC’ á˘∏˘ gDƒŸG ∞«£∏dGóÑY π«Yɪ°SEG

.2008 11 ó«dGƒe ø˘e ,∞˘«˘£˘∏˘dGó˘Ñ˘Y π˘«˘Yɢª˘°SEG Ωó˘˘ b Iô˘˘ c ÖY’ ,1986 (∫ƒ˘∏˘jCG) Ȫ˘à˘Ñ˘ °S

.»æjôëH

:¿ÉæY óªMCG - Öàc

ÜQóŸG óYÉ°ùe ÈàYG Ωó˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ‘ ᢢ ˘ «ŸÉ˘˘ ˘ °ùdG …Oɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ H áØ«ë°U ¬Jô°ûf íjô°üJ ᢢ«˘ à˘ jƒ˘˘µ˘ dG (ø˘˘ Wƒ˘˘ dG) ÉæÑîàæe ÖY’ ¿CG ,¢ùeCG 󢫢 °ùdG ∫hC’G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¿ƒ˘µ˘«˘°S ∫Ó˘˘L Oƒ˘˘ªfi á∏MôŸG ‘ ÒÑc QhO ¬d ≥˘˘jô˘˘Ø˘ ˘dG ™˘˘ e ᢢ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘≤ŸG ™˘˘e º˘˘é˘ °ùæ˘˘j ɢ˘ eó˘˘ æ˘ ˘Y ™e º˘∏˘bCɢà˘jh á˘Yƒ˘ªÛG ƒ˘˘g ,ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ᢢ «˘ ˘≤˘ ˘H ø˘˘e ΩOɢ˘ ≤˘ ˘dG º˘˘ Lɢ˘ ¡ŸGh »˘à˘jƒ˘µ˘dG âjƒ˘µ˘dG …Oɢf ∫ƒ©j øjòdG Ö«¡d êôa ‘ kGÒãc ≥jôØdG ɪ¡«∏Y .á«∏ÙG ä’ƒ£ÑdG ±ÎÙG ¢Vƒ˘˘ ˘î˘ ˘ ˘jh ø˘e ΩOɢ≤˘dG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ,…ô£≤dG ô£b ±ƒØ°U iƒ˘˘ ˘ ˘ bCG ø˘˘ ˘ ˘ e Ió˘˘ ˘ ˘ ˘MGh ‘ ≥˘˘jô˘˘Ø˘ ˘dG äɢ˘ jQɢ˘ Ñ˘ ˘e ø˘˘e ådɢ˘ã˘ ˘dG ´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°SC’G ÚM »˘à˘jƒ˘µ˘ dG …Qhó˘˘dG π˘eɢë˘H Ωƒ˘«˘dG »˘˘≤˘ à˘ ∏˘ j .á«°SOÉ≤dG …OÉf Ö≤∏dG ™˘bh ó˘b ∫Ó˘L ¿É˘˘ch ¢ù£˘˘°ùZCG ‘ ᢢ«ŸÉ˘˘ °ù∏˘˘ d Ωɢ˘ ¶˘ ˘ æ˘ ˘ H »˘˘ ˘°VÉŸG (ÜBG) ó˘˘ ˘MGh º˘˘ ˘ °SƒŸ IQɢ˘ ˘ YE’G ∞dCG 160 ≠∏˘Ñ˘e π˘Hɢ≤˘e ∞dCG 61 ‹Gƒ˘˘ M) Q’hO .(»æjôëH QÉæjO ,ô˘NBG 󢢫˘ ©˘ °U ≈˘˘∏˘ Yh ᢢ ˘Ø˘ ˘ «˘ ˘ ë˘ ˘ °üdG â∏˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘f ÖY’ ø˘˘Y ᢢ«˘ à˘ ˘jƒ˘˘ µ˘ ˘dG ΩóY ó«cCÉJ ,∞«£∏dGóÑY π«Yɪ°SEG ÉæÑîàæe OÉ–G ≥˘˘jô˘˘a Ωɢ˘eCG »˘˘Hô˘˘©˘ dG ™˘˘e ¬˘˘à˘ cQɢ˘ °ûe

¢SÉÑY ≈°ù«Y - Öàc

ΩCG …Oɢ˘f ≈˘˘¡˘ fCG √ó˘bɢ©˘ J º˘˘°ü◊G …Oɢf ÖY’ ¬˘˘©˘ e Iô˘˘µ˘ d è˘˘«˘ gɢ˘ª˘ °S ó˘˘ ˘ ˘ªfi ó˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘dG »ÑædGóÑY ¤EG ∫ɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘fÓ˘˘ ˘d ‘ ¬˘˘ ˘ ˘ aƒ˘˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ °U ,ΩOɢ˘ ≤˘ ˘ dG º˘˘ ˘°SƒŸG ÜQó˘˘ ˘ ˘ ˘ e ô˘˘ ˘ ˘ ˘ cPh ∫hC’G ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘dG …OÉæH ó«dG Iôµd ó˘dɢN º˘˘°ü◊G ΩCG ¿Cɢ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H …ó◊G ÜQó˘˘ ˘ J ÖYÓ˘˘ ˘ ˘dG ‘ ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘dG ™˘˘ e ᢢ«˘ °VÉŸG IÎØ˘˘dG …ó◊G ódÉN ¿CG Qô˘˘ ˘ ≤ŸG ø˘˘ ˘ eh ΩGO ∞bƒJ ó©H Ωƒ«dG Oƒ©J »àdG ¬JÉÑjQóJ ‘ ≥jôØdG ™e ¿ƒµj ó«©H ´Éàªà°SÓd ÚÑYÓdG ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJE’ ΩÉjCG ™HQCG .∑QÉÑŸG ô£ØdG øe ÚÑY’ ™e ¥ÉØJG ¤EG π°UƒàdG Üôb ¤EG …ó◊G QÉ°TCGh øY ìÉ°üaE’G ¢†aQ ¬æµd ,…OÉædG ¢ùØf øeh ¥ôÙG á≤£æe ¿CÉH) ∫Ébh ,¬d ¿ÉÑ©∏j …òdG …OÉædG ≈àM hCG ÚÑYÓdG º°SEG ¿CG ≈∏Y ɪ¡jOÉæH ɪ¡àbÓY AÉ¡fEÉH ÓصJ øe ɪg ÚÑYÓdG óMGh ¿CÉH ±É°VCGh ,º°ü◊G ΩCG ÉæjOÉf ¤EG ∂dP ó©H Ó≤àæj IÎa ‘ á«æWƒdG ÉæJÉÑîàæe πãe ób ¿Éc ÚÑYÓdG øe Ö°ùM (¬jOÉf ‘ ÚÑYÓdG IÒN øe Èà©j ôNB’Gh á≤HÉ°S í°ùe ¤EG º°SƒŸG Gòg ¿ƒëª£j º¡fCÉH …ó◊G ∫Ébh .¬dƒb ¬JOƒY ó©H ¬d º°Sƒe ∫hCG ‘ ≥jôØdG É¡H ô¡X …òdG IQƒ°üdG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ä’ƒ£H ‘ ácQÉ°ûŸG ¤EG ójóL øe äÉ≤HÉ°ùe ‘ ácQÉ°ûŸG øY ≥HÉ°S âbh ‘ ∞bƒJ ¿CG ó©H ó«dG πÑb kGõgÉL ¿ƒµj ¿CGh óH’ ≥jôØdG ¿CÉH ±É°VCGh ,OÉ–’G Gòg øe øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG ‘ ≥∏£æj …òdG …QhódG ájGóH .ô¡°ûdG ø˘˘ Y IQɢ˘ Ñ˘ ˘Y …Qhó˘˘ dG Ωɢ˘ ¶˘ ˘ f ¿ƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ j ¿CG …ó◊G π˘˘ ˘°†ah Ö©d ¤EG áYƒª› πc øe ÊÉãdGh ∫hC’G πgCÉàj ÚàYƒª› ó˘¡˘°ûj ™˘ª˘«÷Gh ,≥˘Hɢ°S äGƒ˘æ˘°S ‘ ¿É˘˘c ɢ˘ª˘ c ᢢ«˘ Yɢ˘HQ IQhO øe ±ó¡dGh ,ádƒ£ÑdG √òg É¡«∏Y âfÉc »àdG á©àŸGh IQÉKE’ÉH .øjôëÑdG ‘ ó«dG Iôc ôjƒ£Jh á°ùaÉæŸG ƒg Gòg

π˘˘«˘ Ñ˘ °S ‘ ÒÑ˘˘µ˘ dG ó˘˘¡÷G ∫ò˘˘Ñ˘ ˘j ÒNC’G .¬à©aQh ≥jôØdG ôjƒ£J …Oɢ˘ æ˘ ˘H Üɢ˘ Ñ˘ ˘°ûdG ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘a ¿CG ô˘˘ ˘cò˘˘ ˘jh ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G Iõ˘˘Fɢ˘L çó˘˘ë˘ à˘ °SG Úà˘˘«˘ °ùÑ˘˘ dG ÖYÓ˘˘ ˘ dGh ´ƒ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ °SC’G ‘ ÖY’ π˘˘ ˘ ˘°†aC’ ºYóH äɢjQÉ˘ÑŸGh äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘dG ‘ §˘Ñ˘°†æŸG ∂dPh ∞˘˘ jô˘˘ °T ó˘˘ ª˘ ˘MCG äɢ˘ °Thô˘˘ Ø˘ ˘e ø˘˘ e π˘°†aCG Ëó˘≤˘à˘ d ÚÑ˘˘YÓ˘˘d ¬˘˘æ˘ e kGõ˘˘«˘ Ø– Aɢ≤˘JQ’G π˘LCG ø˘e ¢Vhô˘©˘dGh äɢjƒ˘à˘ °ùŸG .…hôµdG ÜÉÑ°ûdG …QhO ‘ ≥jôØdÉH º˘˘«˘ gGô˘˘ HEG ÖYÓ˘˘ dG ¿CG IQɢ˘ °TE’G QóŒh ‘ ÖY’ π°†aCG IõFÉL ≈∏Y π°üM âÑ°S .∫hC’G É¡YƒÑ°SCG ÜÉÑ˘°T ≥˘jô˘a ô˘jó˘e ¬˘Lh ,¬˘Ñ˘fɢL ø˘eh πjõ÷G √ôµ°T »égƒµdG ¿É°ùZ Úà«°ùÑdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∞jô°T øªMôdGóÑ©d ió˘˘HCG …ò˘˘dG ∞˘˘jô˘˘°T ó˘˘ª˘ MCG äɢ˘°Thô˘˘Ø˘ ˘e Gòg ¿CG kGÒ°ûe ,≥jôØdG ºYód ¬©e ¬HhÉŒ óªMCG äÉ°ThôØe ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d ºYódG á«°VÉjôdG ºYO ≈∏Y äOÉàYG »àdG ∞jô°T .áeÉY IQƒ°üH á«æjôëÑdG

…OÉf ÜÉÑ°T ≥jôa §°Sh ÖY’ π°üM …QÉ°üfC’G ó˘ªfi Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d Úà˘«˘°ùÑ˘dG ≥jôØdG É¡ëæÁ »àdG ´ƒÑ°SC’G IõFÉL ≈∏Y ¬˘˘«˘ Mɢ˘f ø˘˘ e ´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°SC’G ‘ ÖY’ π˘˘ °†aC’ …QhO øª°V äÉjQÉÑŸG ‘ ÖYÓdG iƒà°ùe .…hôµdG ÜÉÑ°ûdG IGQɢ˘Ñ˘ e ‘ ≥˘˘dCɢ J ó˘˘b …Qɢ˘ °üfC’G ¿É˘˘ ch ÜÉÑ°ûdG …OÉf ÜÉÑ°T ΩÉeCG á«fÉãdG ≥jôØdG Úaó˘¡˘H Úà˘«˘°ùÑ˘dG Rƒ˘Ø˘ H â¡˘˘à˘ fG »˘˘à˘ dGh ‘ º¡e QhO …QÉ°üfCÓd ¿Éch ,±óg πHÉ≤e Ωób ¬fCG å«M ,¬≤jôØd QÉ°üàf’G ≥«≤– âÑãj ¿CG ´É£à°SGh ™«ªé∏d kÉàa’ iƒà°ùe .Ö©∏ŸG ¢VQCG ‘ √OƒLh ó˘˘ ˘ªfi ÖYÓ˘˘ ˘dG π˘˘ ˘°üM π˘˘ ˘Hɢ˘ ˘≤ŸG ‘h Ò¶˘˘ f §˘˘ Ñ˘ ˘°†æŸG ÖYÓ˘˘ dG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Í÷G ø˘jQɢª˘à˘dG ‘ ¬˘WÉ˘Ñ˘°†fGh ‹É˘ãŸG ¬˘cƒ˘˘∏˘ °S ᢢ«˘ dɢ˘©˘ dG ¬˘˘bÓ˘˘NC’ ᢢaɢ˘°VEG ,äɢ˘jQɢ˘ ÑŸGh »˘à˘dGh ÚÑ˘YÓ˘dG ¬˘FÓ˘eR ™˘e ᢩ˘«˘ aô˘˘dGh .IõFÉ÷G √ò¡d kÓgG ¬à∏©L ôjóe øe ɪ¡JõFÉL ¿ÉÑYÓdG º∏°ùJh ¢ùeCG Aɢ˘°ùe »˘˘é˘ gƒ˘˘µ˘ dG ¿É˘˘°ùZ ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG Gò˘gh ,Úà˘«˘°ùÑ˘dɢH …Oɢæ˘dG ô˘˘≤˘ e ‘ ∫hC’G

Í÷G óªfi

…QÉ°üf’G óªfi


5

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

¿GOôØdG óªM

ΩƒjOƒÑdG ≈∏Y ó°TGQ øH ¿Éª∏°Sh ¿GOôØdG

sport sport@alwatannews.net

ó°TGQ øH ¿Éª∏°S

¿GOôØdG óªMh ó°TGQ øH ¿Éª∏°S ¿ÉªéædG ¬«a ∑QÉ°ûj

á«fÉ£jÈdG 3 ’ƒeQƒa ¥ÉÑ°ùd âbDƒŸG »æeõdG ∫hó÷G ¿ÓYEG ƒ«fƒj 8 ‘ ᢰùeÉÿG á˘dƒ÷G ¥É˘˘Ñ˘ °S ᢢ«˘ fɢ˘£˘ jÈdG ‘ ᢢ°SOɢ˘°ùdG ᢢdƒ÷G Ωɢ˘≤˘ ˘J ɢ˘ gó˘˘ ©˘ ˘Hh ,(¿Gô˘˘ jõ˘˘ M) ¢ûJÉg ófGôH áÑ∏M ÉeCG ,ƒ«fƒj 29 ïjQÉàH ¿ƒà°ùchôK ‘ á©Hɢ°ùdG á˘dƒ÷G ¥É˘Ñ˘°S ∞˘«˘°†°ùà˘°S ᢫˘fɢ£˘jÈdG ™∏£e ™eh ,(Rƒ“) ƒ«dƒj ô¡°T øe ô°ûY ådÉãdG ᫵«é∏ÑdG ÉÑ°S áÑ∏M ∞«°†à°ùJ (ÜBG) ¢ù£°ùZCG ô¡°T á©°SÉàdG ádƒ÷G Oƒ©J ¿CG ≈∏Y ,áæeÉãdG ádƒ÷G ¥ÉÑ°S ô¡°ûdG øe 17 ‘ á«fÉ£jÈdG ¿ƒà°SôØ∏«°S áÑ∏M ¤EG ,ádƒ˘£˘Ñ˘dG ø˘e ᢩ˘°Sɢà˘dG á˘dƒ÷G á˘aɢ°†à˘°S’ ¬˘°ùØ˘f ≈∏Y á«fÉehôdG â°SQÉNƒH áÑ∏M ∞«°†à°ùJ Égó©Hh ᢢdƒ÷G ¥É˘˘Ñ˘ °S ¿ÉŸÈdG ≈˘˘ æ˘ ˘ÑŸ …ô˘˘ FGó˘˘ dG Qɢ˘ ª˘ ˘°†ŸG ¥É˘Ñ˘°ùdG Ωɢ≤˘ «˘ °Sh ,(ÜBG) ¢ù£˘˘°ùZCG 31 ‘ Iô˘˘°Tɢ˘©˘ dG

á«fÉ£jÈdG ¿ƒà¨æ«fGO áÑ∏M ‘ ádƒ£Ñ∏d »eÉàÿG .(∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG øe ¢ùeÉÿG ‘ óªM Ú≤dCÉàŸG Ú«æjôëÑdG Ú∏£ÑdG ¿CG ôcòjh áàa’ èFÉàf É≤≤M ó°TGQ øH ¿Éª∏°S ï«°ûdGh ¿GOôØdG ,ádƒ£ÑdG øe á«fÉãdG áÄØdG ‘ ¤hC’G ɪ¡àcQÉ°ûe ‘ ΩÉ©dG Ö«JÎdG ‘ ådÉãdG õcôŸG ‘ ¿GOôØdG AÉLh èjƒàà˘dG ᢰüæ˘e ≈˘∏˘Y 󢩢°Uh ,á˘£˘≤˘f 182 󫢰Uô˘H ÚJôe ÊÉãdG õcôŸÉH RÉa å«M ,Iôe 12 ΩƒjOƒÑdG ¿Éª∏°S ï«°ûdG AÉL ɪæ«H ,äGôe ô°ûY ådÉãdG õcôŸGh ≈∏Y AÉLh ,á£≤f 149 ó«°UôH ¢ùeÉÿG õcôŸG ‘ äGôe çÓK ÊÉãdG õcôŸG ≥≤Mh ,äGôe 5 ΩƒjOƒÑdG .ådÉãdG õcôŸG ‘ ÚJôeh

äGOɪàY’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äÉÑ∏W ™jRƒJ äCGóH áÑ∏◊G V8`dG ádƒ£Ñd á«eÓYE’G äÉ«£¨à∏d ᫪°SôdG IQƒ˘˘°U hCG ᢢ∏˘ Hɢ˘≤˘ e hCG QGƒ˘˘ M …CG ¿CG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¢üæ˘˘ J äÉÑ∏◊G øe …CG ≈∏Y ÉgòNCG ºàj á«aGôZƒJƒa ‘Éë°üdG ÉgQÉWEG ‘ É¡eGóîà°SG ºàj ¿CG Öéj ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘ j ¢ü ˘ °T …CGh .…QÉŒ Qɢ˘ ˘ WEG ‘ ¢ù«˘˘ ˘ dh ¿CG ¬˘«˘∏˘Y á˘jQÉŒ ±Gó˘gC’ OGƒŸG √ò˘g ∫ɢª˘ ©˘ à˘ °SG äÉbÉÑ°S ádƒ£H øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y π°üëj ” GPEGh .ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘ dGΰSC’G 8‘ ô˘˘Hƒ˘˘ °ùdG äGQɢ˘ «˘ ˘°S ádƒ£H πMGôe øe á∏Môe …CG ‘ ¬fCÉH √ÉÑà°T’G Qƒ˘˘°üdG ™˘˘«˘ H ” 8‘ ô˘Hƒ˘°ùdG äGQɢ«˘°S äɢbɢ˘Ñ˘ °S äɢfhPC’G Ö뢰S ‹É˘à˘dɢH º˘à˘j ,ᢢjQÉŒ ±Gó˘˘gC’ Pɢî˘JG º˘à˘jh ≥˘Ñ˘°ùe QGò˘fEG ¿hO ø˘˘e ᢢ«˘ eÓ˘˘YE’G ¢UÉî°TC’Gh ÚØdÉıG ≥ëH áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G ∫ƒ˘Nó˘dG ¿PEɢa .ÚfGƒ˘≤˘dɢH Gh󢫢≤˘à˘ j ⁄ ø˘˘jò˘˘dG 8‘ ôHƒ°ùdG äGQÉ«°S äÉbÉÑ°S ádƒ£Ñd kɵ∏e ≈≤Ñj …CG ‘ ¬∏eÉM øe √ójôŒ ¿ÉµeE’ÉHh á«dGΰSC’G •hô˘˘ °Th ᢢ eɢ˘ ©˘ ˘dG ᢢ eÓ˘˘ °ùdG π˘˘ LCG ø˘˘ eh âbh ΩGÎMG Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °üdG ≈˘˘∏˘ Y ÖLƒ˘˘à˘ j ,ÚeCɢ à˘ ˘dG :‹ÉàdG äɪ«∏©àdG äÉ°üæe ¤G ‘Éë°U …C’ ∫ƒNódÉH íª°ùj ’ ¯ .¿PEG ¿hO øe ¿Éc âbh …CG ‘ ¥Ó£f’G ‘ ¿Éc âbh …CÉH ∫Ghô°ùdG AGóJQÉH íª°ùj ’ ¯ .¥Ó£f’G äÉ°üæe ‘ ᢢ∏˘ jƒ˘˘£˘ dG ¿É˘˘°üª˘˘≤˘ dG AGó˘˘JQG ÖLƒ˘˘ à˘ ˘j ¯ .¥É£f’G äÉ°üæe .áMƒàØŸG ájòMC’G AGóJQG ™æÁ¯ ¥Ó£f’G äÉ°üæe ‘ ÚNóàdÉH íª°ùj ’ ¯ .¿Éc âbh …CG ‘ ÖFGôŸGh º˘˘¡˘ æ˘ ª˘ °V ø˘˘eh ,ΩÓ˘˘YE’G π˘˘gC’ í˘˘ª˘ ˘°ùj ’ ¯` §˘FɢM ¥ƒ˘a hCG ≈˘∏˘ Y ó˘˘LGƒ˘˘à˘ dɢ˘H ,Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °üdG .¥Ó£f’G äÉ°üæe

‘ kGõ«ªàe kÉMÉ‚ â≤≤M »àdG á«fÉ£jÈdG ádƒ£ÑdG .»°VÉŸG º°SƒŸG ‘ á«fÉ£jÈdG ádƒ£ÑdG ä’ƒL ¤hCG ≥∏£æà°Sh ‘ ∑QÉH ¿ƒàdhCG áÑ∏M ≈∏Y 2008 (QGPBG) ¢SQÉe 24 ≈∏Y á«fÉãdG ádƒ÷G ¿ƒµà°Sh ,É«fÉ£jÈH ΰù«°ûJ πjôHCG 27 ï˘jQɢà˘H ᢫˘fɢ˘£˘ jô˘˘H ‘ âahô˘˘c Qɢ˘ª˘ °†e ᢫˘dɢ£˘jE’G Gõ˘fƒ˘e á˘Ñ˘∏˘M ∞˘«˘°†à˘˘°ùà˘˘°Sh ,(¿É˘˘°ù«˘˘f) ,(QÉjCG) ƒjÉe 18 ‘ áãdÉãdG ádƒ÷G »bÉÑ°S áÁó≤dG »àdG á«fÉ£jÈdG Ωɢ¡˘é˘æ˘«˘chQ á˘Ñ˘∏˘M ∞˘«˘°†à˘°ùà˘°Sh √òg »°VÉŸG º°Sƒª∏d á«eÉàÿG ádƒ÷G âaÉ°†à°SG ƒjÉe 26 ïjQÉàH ádƒ£ÑdG øe á©HGôdG ádƒ÷G IôŸG ¿ƒ˘˘Jô˘˘Jƒ˘˘æ˘ °S á˘˘Ñ˘ ∏˘ ˘M ∞˘˘ «˘ ˘°†à˘˘ °ùJ ¿CG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,(Qɢ˘ jCG)

.¢ûJÉg ófGôH äGÒ«¨J …CG ójó÷G º°SƒŸG áeÉfRQ ó¡°ûJ ødh º˘°SƒŸG äɢ°ùaɢæ˘e âaɢ°†à˘˘°SG »˘˘à˘ dG äɢ˘Ñ˘ ∏◊G ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ fɢ˘£˘ jÈdG äɢ˘Ñ˘ ∏◊G ¥ô˘˘YCG ó˘˘ ¡˘ ˘°ûà˘˘ °Sh ,»˘˘ °VÉŸG á«dÉ£jE’G Gõfƒe áÑ∏M ÖfÉL ¤EG º°SƒŸG äÉbÉÑ°S á˘˘Ñ˘ ∏˘ Mh ó˘˘MGh ’ƒ˘˘eQƒ˘˘Ø˘ dG ä’ƒ˘˘£˘ H á˘˘Ø˘ «˘ ˘°†à˘˘ °ùe ¢ùÑ˘eɢ°ûJQƒ˘µ˘fGô˘a ™˘é˘à˘æ˘eh á˘jô˘˘FGó˘˘dG â°SQɢ˘Nƒ˘˘H .᫵«é∏ÑdG ≈˘∏˘ Y äGÒ«˘˘¨˘ J …CG CGô˘˘£˘ J ø˘˘d ¬˘˘°ùØ˘˘f âbƒ˘˘dG ‘h º°SƒŸG øY á«fÉ£jÈdG 3 ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°S äÉÑ∏M ≈˘∏˘Y äGÒ«˘¨˘J §˘≤˘a ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘µ˘à˘°S ø˘µ˘dh ,âFÉ˘Ø˘dG ø˘˘e Iô˘˘°ûY ió˘˘ ME’G ä’ƒ÷G ó˘˘ «˘ ˘YGƒ˘˘ eh Ö«˘˘ Jô˘˘ J

:Qƒ°TÉY ¬∏dGóÑY - Öàc

äɢ˘°ùaɢ˘æ˘ eh ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ d »˘˘ª˘ ˘°Sô˘˘ dG ™˘˘ bƒŸG ø˘˘ ∏˘ ˘YCG äÉ°ùaÉæŸ »æeõdG ∫hó÷G á«fÉ£jÈdG 3 ’ƒeQƒØdG ¿Ó£ÑdG ¬«a ∑QÉ°ûj …òdGh 2008 ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ó°TGQ øH ¿Éª∏°S ï«°ûdGh ¿GOôØdG óªM ¿É«æjôëÑdG º°SƒŸG ádƒ£H ‘ áëLÉædG ácQÉ°ûŸG ó©H áØ«∏N ∫BG ‘ ådɢ˘ ã˘ ˘dG õ˘˘ côŸG ¿GOô˘˘ Ø˘ ˘dG π˘˘ à˘ ˘MG å«˘˘ M ,»˘˘ °VÉŸG πàMG ɪ«a ,(á«fÉãdG) á«æWƒdG áÄØ∏d ΩÉ©dG Ö«JÎdG ΩÉb ¬fCG ºZQ ¢ùeÉÿG õcôŸG ó°TGQ øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Gõfƒe ¥ÉÑ°ùH á°ùeÉÿG ádƒ÷G πÑb ¬≤jôa Ò«¨àH ‘ ᢰSOɢ°ùdG á˘dƒ÷G ‘ ɢ˘g󢢩˘ H ∑Qɢ˘°Th ,‹É˘˘£˘ jE’G

V8 `dG äÉbÉÑ°S øe Iô°ûY ájOÉ◊G ádƒ÷G á«£¨àd

zâ°Sƒc ódƒZ {`d QOɨj ΩÓYEÓd á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M …OÉf óah

:á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M - Òî°üdG :ΩÓYEÓd á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M …OÉf óah

8‘ ô˘Hƒ˘°ùdG äGQɢ«˘°S äɢbÉ˘Ñ˘°S á˘dƒ˘£˘H π˘ª˘©˘J

hCG äÉfhPCG øe ÚYƒf QGó°UEG ≈∏Y á«dGΰShC’G Qƒ˘°†M π˘LCG ø˘e ᢫˘eÓ˘YE’G ∫ƒ˘Nó˘dG äɢbɢ£˘ H á∏°ù∏°Sh 8‘ ôHƒ°ùdG äGQÉ«°S äÉbÉÑ°S IógÉ°ûeh áæ°ùd 8‘ ôHƒ°ùdG äGQÉ«°ùd ƒ°ùà«Lƒa äÉbÉÑ°S ¿PEG É¡ÑMÉ°U á«eÓYE’G ábÉ£ÑdG íæ“h ,2007 á≤£æe ¤EG ,É¡«∏Y ΩÉb »àdG áÑ∏◊G ¤G ∫ƒNódG ≥ëjh .ΩÓYE’G õcôe ¤Gh ,äGQÉ«°ùdG IÒ¶M ɢ¡˘Ñ˘Mɢ°Uh ᢫˘eÓ˘YE’G á˘bɢ£˘Ñ˘dG π˘eÉ◊ §˘˘≤˘ a Ö°ùM- ¬d ≥ëj ’h …ô°üM πµ°ûH É¡dɪ©à°SG .ôNBG kÉ°üî°T ÉgÒ©j hCG É¡ëæÁ ¿CG -•hô°ûdG ™jRƒJ ‘ á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M äCGóH óbh Gòg ≈∏Y á«eÓYE’G äGOɪàYÓd π«é°ùàdG äGQɪà°SG »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ «˘ ∏˘ bE’Gh ᢢ «˘ ˘∏ÙG ΩÓ˘˘ YE’G π˘˘ Fɢ˘ °Sh ɢgh󢫢 ©˘ jh ¿ƒ˘˘«˘ eÓ˘˘YE’G ɢ˘¡˘ «˘ ∏Á ¿CG ¢VÎØ˘˘j …òdGh »ª°SôdG OɪàY’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áÑ∏ë∏d .çó◊G ᢢ«˘ £˘ ¨˘ Jh ó˘˘LGƒ˘˘à˘ dG ø˘˘ µÁ ’ ¬˘˘ fhó˘˘ H ''§≤a Qhôª∏d'' áØæ°üŸG á«eÓYE’G äÉbÉ£ÑdG äÉbÉÑ°ùdG »Lhôe ™e QhÉ°ûàdÉH ÉgQGó°UEG ºàj 75 øY π≤J ΩÓYE’G Qƒ°†M áÑ°ùf ¿ƒµJ ÉeóæY äGQÉ«°S äÉbÉÑ°S ádƒ£H ä’ƒL ∫ÓN ‘ áÄŸG ‘ óLGƒàdÉH íª°ùJ ’ äÉbÉ£ÑdG √òg .8‘ ôHƒ°ùdG ¿hó˘jô˘˘j ø˘˘jò˘˘dG ¿hQƒ˘˘°üŸÉ˘˘a .ô˘˘Fɢ˘¶◊G π˘˘NGO õ˘é˘M º˘¡˘«˘∏˘Y ,ô˘Fɢ¶◊G á˘≤˘£˘ æ˘ e ‘ ó˘˘LGƒ˘˘à˘ dG õ˘côŸG IQGOEG ø˘e ¢Vô˘˘¨˘ dG Gò˘˘¡˘ d ᢢ°Uɢ˘N äGΰS .»eÓYE’G ∫ƒ˘˘Nó˘˘dG äɢ˘ fhPCG Aɢ˘ £˘ ˘YEG ó˘˘ YGƒ˘˘ bh •hô˘˘ °T 8‘ ôHƒ°ùdG äGQÉ«°S äÉbÉÑ°S ádƒ£Ñd á«eÓYE’G

áLÉÿG óªfi

¬∏dGóÑY ¿Éª∏°S

øjódGôîa óªfi

≥jôa øe Üɵæjh »ª«L ≥HÉ°ùàŸG á«dÉ◊G Ö«˘Jô˘J Qó˘°üà˘j ɢª˘æ˘«˘ H ,(ø˘˘aGOƒ˘˘a OQƒ˘˘a) ɪc .ô∏jO ‘ ¢SEG ¢ûJCG ∫ƒJ ≥jôa ¥ôØdG Iô˘˘ °Tɢ˘ ©˘ ˘ dG ᢢ ˘dƒ÷G ‘ ∫hC’G õ˘˘ ˘côŸG ¿É˘˘ ˘c Ö«°üf øe â°ùjôKÉH ‘ áeÉ≤ŸGh á≤HÉ°ùdG ≠˘˘jô˘˘c (¿ƒ˘˘aGOƒ˘˘a OQƒ˘˘a) ≥˘˘jô˘˘a »˘˘≤˘ Fɢ˘°S .Üɵæjh »ª«Lh Rófh’ óØjO ¿É≤FÉ°ùdG AÉéa ÊÉãdG õcôŸÉH ÉeCG ≥jôa øe »æJQƒc ¢ùª«L ¬∏«eRh OQÉæ°ù«H õ˘˘côŸG ‘h (≠˘˘æ˘ °ùjQ QPGô˘˘H ¿ƒ˘˘à˘ ˘°S OQƒ˘˘ a) πjh (≠æ°ùjQ º«H º«L OQƒa) kÉ≤FÉ°S ådÉãdG .¿ƒ°ùfƒL øØ«à°S ¬∏«eRh ¿ƒ°Só«ØjO

‘ ¤hC’G á°VÉjôdG ¥ÉÑ°ùdG Èà©jh ,§≤a ᢢ«˘ Ñ˘ ©˘ °ûH ≈˘˘°†ë˘˘jh ᢢ«˘ dGΰSC’G IQɢ˘ ≤˘ ˘dG øY êôN ¬fCG GóY ,É¡«a ô°üëæjh IÒÑc ≈˘∏˘Yh Gó˘æ˘dRƒ˘«˘f ‘ ¥É˘Ñ˘°ùdG ᢢeɢ˘bÉE ˘ H ∂dP .»°VÉŸG ΩÉ©dG á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M 14 ‘ V8 `dG äÉbÉ˘Ñ˘°S á˘dƒ˘£˘H π˘ã˘ª˘à˘J áaÉ°VEG ,á«dGΰSC’G IQÉ≤dG ‘ kÉjƒæ°S ádƒL ɢª˘c .ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡h Gó˘˘æ˘ dRƒ˘˘«˘ f ¤EG ≥jôa 17 ¤EG »ªàæJ IQÉ«°S 31 ¬«a ≥HÉ°ùàj ¿ó˘˘ dƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ dGh ¿ƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ dɢ˘ ˘a OQƒ˘˘ ˘Ø˘ ˘ dG ÚHɢ˘ ˘e .QhOƒeƒc ádƒ£ÑdG ‘ Ú≤FÉ°ùdG Ö«JôJ Qó°üàjh

ø˘˘ jô˘˘ ˘ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ¥É˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °ùd º˘˘ ˘¡˘ ˘ JGOGó˘˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ °SG äÉ«˘dɢ©˘Ø˘dG ¤EG á˘aɢ°VEG 400 …hGô˘ë˘ °üdG äGõ˘«˘¡˘é˘à˘ dGh ,¥É˘˘Ñ˘ °ùdG Gò˘˘¡˘ d á˘˘Ñ˘ Mɢ˘°üŸG Iô˘°ûY ᢫˘fÉ˘ã˘ dG ᢢdƒ˘˘é˘ ∏˘ d äGOG󢢩˘ à˘ °S’Gh ‘ øjôëÑdG áµ∏‡ É¡∏Ñ≤à°ùJ »àdG á∏Ñ≤ŸG Iôª˘∏˘d Ȫ˘aƒ˘f ø˘e 3 - 1 ø˘˘e IÎØ˘˘ dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ¢VQCG ≈˘˘∏˘ ˘Y ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ã˘ ˘dG kÉ«æjôëH kÉ«eÓYEG kGóah ¿CG ôcòjh ,á«dhódG ‘ ¥É˘˘ Ñ˘ ˘°ù∏˘˘ d Iô˘˘ °Tɢ˘ ©˘ ˘ dG ᢢ ˘dƒ÷G ≈˘˘ ˘£˘ ˘ Z ≈˘˘∏˘ Y ¥É˘˘Ñ˘ °ùdG Gò˘˘g ô˘˘°üë˘˘æ˘ j .â°Sô˘˘ Kɢ˘ H ¢Sɪ◊Gh IQÉKE’G øe ¢ùM ™e ¢ùaÉæàdG ¿ódƒ¡dGh OQƒØdG »àcô°T Ú©fÉ°üdG ÚH

á˘˘Ñ˘ ∏˘ M …Oɢ˘f ó˘˘ah Ωƒ˘˘«˘ ˘dG ô˘˘ é˘ ˘a QOɢ˘ Z ódƒ˘Z'' ¤EG ΩÓ˘YÓ E ˘d ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢ dƒ÷G ᢢ ©˘ ˘Hɢ˘ àŸ É˘˘ «˘ ˘ dGΰSCG ‘ ''â°Sƒ˘˘ ˘c ¥ÉÑ°ùdG V8, `dG ádƒ£H øe Iô°ûY ájOÉ◊G .É«dGΰSCÉH ∫hC’G ó˘ªfi ø˘e »˘˘eÓ˘˘Y’E G ó˘˘aƒ˘˘dG ¢SCGÎj á˘˘Ñ˘ ∏˘ M …Oɢ˘f ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘ f ø˘˘ jó˘˘ dGô˘˘ î˘ ˘a QôÙG ,ΩÓ˘˘YÓ˘˘d ᢢ«˘ ˘dhó˘˘ dG ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG (Griplevel) ™bƒe øe ¬∏dGóÑY ¿Éª∏°S ∞∏L á∏› øe áLÉÿG óªfi Qƒ°üŸGh (GAZ). ¿hR ƒJhCG á«dhódG øjô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M …Oɢf Oɢà˘YGh Oƒ˘aƒ˘dG √ò˘g π˘ã˘e ∫ɢ˘°SQEG ≈˘˘∏˘ Y ΩÓ˘˘YÓ E ˘d ó˘˘ FGô÷G »˘˘ Ñ˘ ˘°ùà˘˘ ˘æ˘ ˘ e ø˘˘ ˘e ᢢ ˘«˘ ˘ eÓ˘˘ ˘Y’E G ™˘˘bGƒŸG ¤EG ᢢaɢ˘°VEG äÓÛGh ∞˘˘ë˘ ˘°üdGh äɢbÉ˘Ñ˘°ùdG ᢩ˘HÉ˘àŸ ,᢫˘∏ÙG ᢢ«˘ fhε˘˘d’E G QÉÑNC’G á«£¨Jh É¡JÉjô› ≈∏Y ±ô©àdGh ᢫˘eÓ˘Y’E G IQƒ˘°üdG π˘≤˘æ˘d ɢ˘¡˘ H ᢢ≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG .»æjôëÑdG ™HÉàª∏d ᢢ dƒ÷G ᢢ ©˘ ˘Hɢ˘ àÃ ó˘˘ aƒ˘˘ dG Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘ °Sh IÒ¡°ûdG V8 `dG ádƒ£H øe Iô°ûY ájOÉ◊G ô¡°ûdG øe 21 -19 øe IÎØdG ‘ áeÉ≤ŸG Iô°TÉ©dG ádƒ÷G ó©H »JCÉJ …òdGh ,‹É◊G á˘jQɢ˘Ñ˘ N’E G IQƒ˘˘°üdG π˘˘≤˘ fh ,â°ùjô˘˘Kɢ˘H ‘ ,√QÉ˘Ñ˘ NGC h ¥É˘˘Ñ˘ °ùdG çGó˘˘M’C ᢢ«˘ eÓ˘˘Y’E Gh ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ±ô˘˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ dGh Ú≤˘˘ ˘Hɢ˘ ˘°ùàŸG IQhÉfih

¢UÈb ‹GQ

kÉ`«`fÉK ¬`dƒ`∏`ë`H •É`≤`f 9 ≈`dEG ¥QÉ`Ø`dG ¢ü∏`≤`j á«`£`©dG 14^21) .‹GƒàdG ∫ÓN ∫hC’G õcôŸG ¬dÓàMÉH RƒØdGh ¬JQGó°U ƒ«Kƒª«J ócCGh 14^4 ¥QÉØH á«£©dG ΩÉeCG (º∏c 28^26) IÒNC’G á©°SÉàdG á∏MôŸG »ëLGôdGh ìGôa ΩÉeCG ç 41^5 ¥QÉØH kÉãdÉK »ª°SÉ≤dG πM ɪ«a ,ç ∫É°û«e ÊÉæÑ∏dG ∞∏N Iô°TÉÑe ô°TÉ©dG õcôŸG ‘ ‹GôdG ≈¡fCG …òdG .(GõjÈeG hQÉHƒ°S) ídÉ°U ¤G 9 øe §°ShC’G ¥ô°ûdG ádƒ£H øe á©HÉ°ùdG á∏MôŸG ΩÉ≤à°Sh º˘à˘à˘î˘j ¿CG ≈˘∏˘Y ,¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ π˘Ñ˘≤ŸG (Êɢã˘dG ø˘jô˘°ûJ) Ȫ˘aƒ˘f 11 ø˘e ∫hC’Gh Ȫ˘˘aƒ˘˘f 29 ÚH ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S …ò˘˘dG »˘˘HO ‹Gô˘˘H º˘˘ °SƒŸG .Ú∏Ñ≤ŸG (∫hC’G ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO Ö¨j ⁄h ,1970 ΩÉY QƒædG ô°üHCG ¿Éc ¢UÈb ‹GQ ¿CG √ôcòj hõ¨dG á髢à˘f 1975h 1974 »˘eɢY ’EG á˘jQhó˘dG ᢢeɢ˘fRhô˘˘dG ø˘˘Y ádƒ£H áeÉfRhQ ∫ƒNO ‘ íéæj ¿CG πÑb ,Iôjõ÷G ∫ɪ°ûd »cÎdG ‹hódG Ú°üdG ‹GQ øY πjóH ¥ÉÑ°ùc 2000 ΩÉY øe AGóàHG ⁄É©dG (ɢ«˘a) äGQɢ«˘°ù∏˘d ‹hó˘dG OÉ–’G π˘Ñ˘b ø˘e √Oɢ˘©˘ Ñ˘ à˘ °SG iô˘˘L º˘˘K ΩÉ©dG á«ŸÉ©dG áeÉfRhôdG ¤G Oƒ©j ób ¬fCG ’EG ,2006 ΩÉY ájÉ¡æH .¬«∏j …òdG hCG πÑ≤ŸG ¥ÉÑ°ùdG ‘ πFGhC’G á°ùªÿG Ö«JôJ (9 ƒØjG ô°ùf’ »°û«Hƒ°ùà«e) ƒ«Kƒª«J ¢SƒÑe’GQÉN »°UÈ≤dG Gõ˘jÈeG hQɢHƒ˘°S) ᢫˘£˘©˘dG ô˘°Uɢf …ô˘£˘≤˘dG ,á˘Yɢ˘°S 3^04^11^1 ¢Sɢaɢ°SɢHɢH ¢ùjÎÁO »˘°UÈ≤˘˘dG ,¢S 3^05^29^8 (»˘°S ∂«˘˘Ñ˘ °S »ª°SÉ≤dG ódÉN ï«°ûdG »JGQÉe’G ,¢S 3^11^07 (GõjÈeG hQÉHƒ°S) ìGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ a ó›CG ÊOQC’G ,¢S 3^11^30^8 (Gõ˘˘ jÈeG hQɢ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘°S) ¢S 3^11^59 (9 ƒØjG ô°ùf’ »°ûà«Hƒ°ùà«e) :§°ShC’G ¥ô°ûdG ádƒ£H Ö«JôJ ô°UÉf …ô£≤dG ,á£≤f 49 »ª°SÉ≤dG ódÉN ï«°ûdG »JQÉe’G ¬∏dGóÑY ï«°ûdG »JGQÉe’G ,35 ìGôa ó›G ÊOQ’G ,40 á«£©dG .25 ídÉ°U ∫É°û«e ÊÉæÑ∏dG ,25 »ª°SÉ≤dG

≈∏Y ìôah »ë˘LGô˘dGh »˘ª˘°Sɢ≤˘dGh ƒ˘«˘Kƒ˘ª˘«˘J ΩɢeCG (º˘∏˘c

: (Ü ± G) - É«°Sƒ≤«f

øjQƒ°üŸG äÉ°Só©d º°ùàÑj á«£©dG

ø˘˘Y ç 4^1 ¥QÉØ˘H kɢ«˘fɢK π˘ë˘jh (º˘∏˘c 32^42) ᩢHɢ°ùdG á˘∏˘MôŸG ¬JGQÉ«°S QÉWEG óMCG ‘ Ö≤K øe á«£©dG ≈fÉY ɪ«a ,∫hC’G ƒ«Kƒª«J ¢Sɢaɢ°SɢHh »˘ë˘LGô˘dG ∞˘∏˘N ¢SOɢ°ùdG õ˘côŸÉ˘H »˘Ø˘à˘µ˘j ¬˘∏˘ ©˘ L ɢ˘e á˘æ˘eɢã˘dG á˘∏˘MôŸÉ˘H Rƒ˘Ø˘«˘d OɢY º˘K ,‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ¢Sɢ˘à˘ aƒ˘˘dƒ˘˘°ùJh

πM ɪ«a ,á«£©dG ΩÉeCG ç 2^1 ¥QÉØH ƒ«Kƒª«J ∫hC’G Égõcôà ΩÉeG ådÉãdG õcôŸG ‘ (GõjÈeG hQÉHƒ°S) »ëLGôdG ójõj …Oƒ©°ùdG .¢SÉàaƒdƒ°ùJ ‘ ¬fRGƒJ ó«©à°ùj ¿CG πÑb ô°ûY øeÉãdG õcôŸÉH »ª°SÉ≤dG ≈ØàcGh

…òdG ¥QÉØdG (GõjÈeG hQÉHƒ°S) á«£©dG ô°UÉf …ô£≤dG ¢ü∏b •É≤f 9 ¤G »ª°SÉ≤dG ódÉN ï«°ûdG »JGQÉeE’G Qó°üàŸG øY ¬∏°üØj ‹GQ ≈¡fCG Éeó©H ,äÉ«dGô∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ádƒ£H Ö«JôJ ‘ »˘˘°UÈ≤˘˘dG ∞˘˘∏˘ N Êɢ˘ã˘ dG õ˘˘côŸG ‘ ,ᢢ°SOɢ˘°ùdG ᢢ∏˘ ˘MôŸG ,¢UÈb πM ɪ«a ,(9 ƒØjG ô°ùf’ »°û«Hƒ°ûà«e) ƒ«Kƒª«J ¢SƒÑe’GQÉN .™HGôdG õcôŸG ‘ »ª°SÉ≤dG 1991 ΩÉY òæe √OÓH ‹GôH RƒØj »°UÈb ∫hCG ƒ«Kƒª«J íÑ°UCGh õcôŸG ‘ 3^04^11^1 øeõH ™°ùàdG á°UÉÿG πMGôŸG ™£b Éeó©H »°UÈ≤dG πM ɢª˘«˘a ,᢫˘£˘©˘dG ø˘Y á˘≤˘«˘bO 1^18^7 ¥Qɢ˘Ø˘ H ∫hC’G ådÉãdG õcôŸG ‘ GõjÈeG hQÉHƒ°S Ïe ≈∏Y ¢SÉaÉ°SÉHÉH ¢ùjΫÁO ÊOQC’Gh (¢S 3^11^30^8) »ª°SÉ≤dG ódÉN ΩÉeCG (¢S 3^11^07) .(¢S 3^11^59) GõjÈeG hQÉHƒ°S ¬JQÉ«°S ≈∏Y ìGôa ó›CG Úà°UÉN Úà∏Môe ∫hCG AɨdEÉH »°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj ‹GôdG CGóHh ió˘MEG Aɢ°†YCG ¢†©˘H äɢ°VGÎYG ÖÑ˘˘°ùH (º˘˘∏˘ c 27^47h 30^71) ¿ƒ˘ª˘¶˘æŸG Qô˘≤˘a ,äɢcôÙG ᢰVɢjô˘H ᢫˘æ˘©ŸG ᢫˘∏ÙG äɢ«˘©˘ ª÷G 28^26h 17^65) á©HGôdGh áãdÉãdG Úà°UÉÿG Úà∏MôŸÉH AÉØàc’G Ö«°üf øe ɪ¡dÓN ∫hC’G õcôŸG ¿Éc å«M ,∫hC’G Ωƒ«dG ‘ (º∏c .‹GƒàdG ≈∏Y »ª°SÉ≤dGh á«£©dG ΩÉeCG ƒ«Kƒª«J ç 7^8 ¥QÉØH IQGó°üdG ‘ ∫hC’G Ωƒ«dG ‹ÉàdÉH ƒ«Kƒª«J ≈¡fCGh .»ª°SÉ≤dG ΩÉeCG O 1^04h á«£©dG ΩÉeCG õcôŸG ∞£N ≈∏Y ÊÉãdG Ωƒ«dG ájGóH ™e kɪª°üe á«£©dG GóHh á˘∏˘MôŸG ≈˘¡˘fCɢa ,á˘∏˘eɢ˘µ˘ dG ‹Gô˘˘dG •É˘˘≤˘ f ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊Gh ∫hC’G Ωɢ˘ eCG ç 9^2 ¥Qɢ˘ Ø˘ ˘H ∫hC’G õ˘˘ côŸG ‘ (º˘˘ ∏˘ ˘ c 11^87) ᢢ °ùeÉÿG ¢Sɢ˘à˘ aƒ˘˘dƒ˘˘°ùJ ¢Sɢ˘jQó˘˘ fG »˘˘ °UÈ≤˘˘ dG π˘˘ M ɢ˘ ª˘ ˘«˘ ˘a ,ƒ˘˘ «˘ ˘Kƒ˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘J .™HGôdG õcôŸG ‘ (9 ƒØjG ô°ùf’ »°û«Hƒ°ùà«e) ≈∏Y ôqKCG ɢe ᢫˘µ˘«˘fɢµ˘«˘e π˘cɢ°ûe ø˘e »˘ª˘°Sɢ≤˘dG ≈˘fɢY √Qhó˘Hh RÉa »àdGh (º∏c 30^33) É¡à∏J »àdG ∂∏J ‘h á∏MôŸG √òg ‘ ¬à«bƒJ


sport

»°VÉjôdG 6

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport@alwatannews.net

(º«gGôHEG π«∏N: ôjƒ°üJ) »Ñ«∏dG ÖîàæŸG äÉÑjQóJ øe

»æWƒdG ÉæÑîàæe äÉÑjQóJ øe

óYƒŸG Ò«¨J ≈∏Y IôµdG OÉ–G ÈŒ äGRƒé◊G

Ωƒ`«`dG ¥ô``ëª`dG ≈`∏`Y kÉjOh »`Ñ«`∏`dG √Ò`¶`f »`bÓ`j ô`ª`MC’G øe m …CG ÜQóŸG ó©à°ùj ⁄ ÚM ‘ ,º¡jOÉf ™e OÉ–’G …OÉf øe QOÉfh ÖFÉàdG ¥QÉW º¡°SCGQ ≈∏Y ô£bh ájOƒ©°ùdG ‘ ÚaÎÙG .ʃgÎdG ,»æWƒdG ÉæÑîàæŸ áÑ°ùædÉH IÒÑc ᫪gCG Ωƒ«dG IGQÉÑe »°ùàµJh Ωƒj Éjõ«dÉe AÉ≤d πÑb IÒNC’G ájOƒdG áHôéàdG Èà©J å«M »æWƒdG ÖîàæŸÉH §«– »àdG ±hô¶dG ¿CG ’EG ,πÑ≤ŸG óMC’G π∏≤à°S âjƒµdGh ô£b ‘ ÚaÎÙG ÖÑ°ùH IQôµàŸG äÉHÉ«¨dGh πãe øe ÖîàæŸG É¡«æéj ¿CG øµªŸG øe »àdG á«æØdG IóFÉØdG øe .ájOƒdG ÜQÉéàdG √òg

.…ƒ∏Y ó«°ùdG È°Th á≤dÉY âjƒµdG ‘ á©HQC’G ÚaÎÙG á∏µ°ûe âdGRÉe ɪæ«H ⁄ »àdG á«ŸÉ°ùdGh âjƒµdGh á«°SOÉ≤dG ájófCGh IôµdG OÉ–G ÚH Ú°ùM óªfih »bhRôŸG ¬∏dGóÑYh π«ÑM AÓY øe πµd íª°ùJ ÖîàæŸG äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘H ¥É˘ë˘∏˘dGh âjƒ˘µ˘dG IQOɢ¨Ã ∫Ó˘L Oƒ˘ªfih ó«MƒdG ¬ÑjQóJ »Ñ«∏dG ÖîàæŸG ¢VÉN ôNBG ÖfÉL øeh .»æWƒdG »˘°ùfƒ˘à˘dG ÜQóŸG IOɢ«˘≤˘H ᢢ«˘ LQÉÿG ÖYÓŸG ≈˘˘∏˘ Y ¢ùeCG Aɢ˘°ùe á«∏µ°ûàH Ωƒ«dG IGQÉÑe »Ñ«∏dG ÖîàæŸG πNójh .»JQõæÑdG …Rƒa ÚÑY’ 10 •ÉÑJQG ÖÑ°ùH ∂dPh ,Iójó÷G √ƒLƒdG É¡«∏Y Ö∏¨J

:…hÓY ¬∏dGóÑY - Öàc

OÉ–G Ωó≤dG Iôµd »Ñ«∏dG ÖîàæŸG ¿GÒW äGRƒéM äÈLCG ™e Ú«Ñ«∏dG ™ªŒ »àdG ájOƒdG IGQÉÑŸG óYƒe Ò«¨J ≈∏Y IôµdG øe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ IGQÉÑŸG ΩÉ≤à°Sh .»æWƒdG ÉæÑîàæe ÉgóYƒe øe k’óH OGô©H ¥ôÙG …OÉf OÉà°S ≈∏Y Ωƒ«dG AÉ°ùe ÉæÑîàæe äGOGó©à°SG QÉWEG ‘ Ωƒ«dG ájOh »JCÉjh .móZ Ωƒj ≥HÉ°ùdG á∏gDƒŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG øe ¤hC’G á∏MôŸG ¢Vƒÿ »æWƒdG πHÉ≤j »àdGh ,2010 É«≤jôaCG ܃æL ‘ ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd

∂HRhC’G AÉ≤d øY ¬«a ¿ÉKóëàj

¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£àH ÖdÉ£jh âjƒµdG »YÉHQ ÜÉ«Z øe èYõæe ’É°ûJÉe

ôØ©Lh ∞«£∏dG Ωƒ«dG kÉ«Øë°U Gk ô“Dƒe ¿Gó≤©j

záeRC’G{ ó«©°üàH ìƒ∏j áØ«∏N øH »∏Y ¿hÉ©àdG ¢†aôJ á«àjƒµdG ájófC’Gh.. zÉØ«ØdG{ ¤EG

ôØ©L óªfi ó«°S

∞«£∏dGóÑY π«Yɪ°SEG

∞«°üdG ÚµH ‘ á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhód .πÑ≤ŸG ΩɶædG QÉWEG ‘ »Øë°üdG ô“DƒŸG »JCÉjh á«eÓYE’G áæé∏dG ¬Kóëà°SG …òdG ójó÷G ô“Dƒe áeÉbEG ≈∏Y ºFÉ≤dGh IôµdG OÉ–ÉH ᫪°SôdG äGAÉ≤˘∏˘dG ™˘«˘ª˘L ≥˘Ñ˘°ùj »˘Ø˘ë˘°U áaÉë°üdG ∫ÉLôd ∫ÉÛG AÉ£YEG πLCG øe »˘˘jQGOEGh »˘˘Ñ˘ YÓ˘˘ H Aɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dÓ˘˘ d ΩÓ˘˘ YE’Gh .á«æWƒdG äÉÑîàæŸG »HQóeh

π«Yɪ°SEG »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe ɪ‚ ó≤©j kGô“Dƒe ôØ©L ó«°S óªfih ∞«£∏dGóÑY ™HôdGh á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ kÉ«Øë°U ø˘˘Fɢ˘µ˘ dG Iô˘˘µ˘ dG ⫢˘Ñ˘ H Ωƒ˘˘«˘ ˘dG Aɢ˘ °ùe ø˘˘ e Öfɢé˘H ¿É˘Ñ˘YÓ˘dG çó˘ë˘à˘ «˘ °Sh ,´É˘˘aô˘˘dɢ˘H ÖîàæŸG ôjóeh ¿ÉØjEG »cÉaƒ∏°ùdG ÜQóŸG »˘à˘dG 󢨢dG IGQÉ˘Ñ˘e ø˘Y ¥GRô˘dGó˘Ñ˘ Y ±Qɢ˘Y ‘ »˘µ˘HRhC’G √Ò¶˘æ˘H ''É˘æ˘«˘ÑŸhCG'' ™˘ª˘é˘à˘°S á∏gDƒŸG á«FÉ¡ædG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG QÉWEG

IÒÑc Iô¡°T ∂∏“ á«æjôëÑdG IôµdG ¿CG ócCG

øjôëÑ∏d ÉæÄL :ʃµ°ùdG áHôéàdGh ∑ɵàM’G πLCG øe

ʃµ°ùdG ΩÓ°ùdGóÑY

.πÑ≤ŸG óMC’G Ωƒj …õ«dÉŸG ÖîàæŸG É¡dÓN π˘µ˘°ûH ÒNC’G ¬˘fGô˘e ¢ùeCG Ωƒ˘j »˘æ˘Wƒ˘dG ɢæ˘Ñ˘î˘à˘æ˘e ¢Vɢ˘Nh ôªMC’G øe ô°UÉæY 9 óLGƒJ PEG ,»ÑŸhC’G ÖîàæŸG ™e ∑ΰûe ¿É˘˘fó˘˘Y󢢫˘ °S ó˘˘ªfih ÚŸÉ˘˘ °S ó˘˘ ªfi º˘˘ gh §˘˘ ≤˘ ˘a ¢ùeCG Ωƒ˘˘ j ø˘ª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y Oƒ˘ªfih ≈˘°ù«˘Y ¿É˘ª˘∏˘ °Sh ¢ü°ûŸG º˘˘«˘ gGô˘˘HEGh óªfih ô£e óªMCGh ¢ûjÉY …Rƒah óªMCG ¢SÉÑYh ''ƒ¨æjQ'' »˘Ñ˘Y’ ¢†©˘H …QGô˘£˘°VG π˘µ˘°ûH ’ɢ°ûJɢe º˘°V ÚM ‘ ,π˘˘«˘ Ñ˘ M »∏Yh π«NódG ¬∏dGóÑY ºgh ôªMC’G á∏«µ°ûàd »ÑŸhC’G ÖîàæŸG »ª«é©dG Oƒªfih ¢ù«ªN ø°ùMh ≈°ù«Y ó«°ùdG »∏Yh äƒbÉj

Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d »˘˘Ñ˘ «˘ ∏˘ dG Öî˘˘à˘ ˘æŸG ô˘˘ jó˘˘ e ∫ɢ˘ b Ωó˘b √OÓ˘H Öî˘à˘æ˘e ¿CɢH ʃ˘µ˘ °ùdG ΩÓ˘˘°ùdGó˘˘Ñ˘ Y ΩÉ≤à°S »àdG ájOƒdG IGQÉÑŸG ≈∏Y ≥aGhh áµ∏ªª∏d kGOGó˘©˘à˘°SG á˘Hô˘é˘à˘dGh ∑ɢµ˘à˘M’G π˘LCG ø˘e Ωƒ˘«˘ dG ,πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ô°üe ‘ á«Hô©dG ÜÉ©dC’G IQhód ÜQóŸG ɢgɢYó˘à˘°SG »˘à˘dG á˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG ¿CɢH kɢ뢰Vƒ˘e øY ∞∏àîJ Ωƒ«dG AÉ≤∏d »JQõæÑdG »Ø£d »°ùfƒàdG kGOóY º°†Jh ,»Ñ«∏dG Öîàæª∏d »°SÉ°SC’G π«µ°ûàdG ÖÑ˘°ùdG ¿CG kÉ˘æ˘«˘Ñ˘e ,Ió˘˘jó◊G √ƒ˘˘Lƒ˘˘dG ø˘˘e kGÒÑ˘˘c »Ñ«∏dG OÉ–’G º¡jOÉf ™e ÚÑY’ 10 ÜÉ«¨d Oƒ©j ‘ ÚaÎëª∏d »JQõæÑdG AÉYóà°SG ΩóY ÖfÉL ¤EG ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y Oɢ˘ª˘ à˘ Y’Gh ᢢjOƒ˘˘©˘ °ùdGh ô˘˘£˘ ˘b .á°UôØdG ºgAÉ£YEGh áHôéà∏d ,Ú∏∏ÙG ¢Vɢ˘ N …ò˘˘ ˘dG ÖjQó˘˘ ˘à˘ ˘ dG ¿CG ʃ˘˘ ˘µ˘ ˘ °ùdG ÚHh á«LQÉÿG ÖYÓŸG ≈∏Y ¢ùeCG Ωƒj √OÓH Öîàæe ,∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y á∏£Y ó©H ¬d ∫hC’G Èà©j ‘ ¢VÉN ób ¿Éc »Ñ«∏dG ô°†NC’G ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ∫ƒMh .¢ùfƒJ ‘ kÉ«ÑjQóJ kGô°ùµ©e á«°VÉŸG IÎØdG ¿ƒ∏Ñ≤àj ¬fCG ʃµ°ùdG í°VhCG IGQÉÑŸG óYƒe Ò«¨J ¬«dEG ¿ƒëª£j Ée πc ¿CGh ,ÖMQ Qó°üH Ò«¨J …CG .ÒNCÉJ ¿hO OóÙG óYƒŸG ‘ áµ∏ªŸG IQOɨe ƒg kGÈà©˘e ,»˘æ˘Wƒ˘dG ɢæ˘Ñ˘î˘à˘æà ʃ˘µ˘°ùdG Oɢ°TCGh äGƒ˘˘æ˘ °ùdG ‘ âÑ˘˘°ùà˘˘cG ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Iô˘˘µ˘ dG ¿Cɢ ˘H kÉæ«Ñe ,»Hô©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y IÒÑc Iô¡°T IÒNC’G ÚÑîàæŸG ™ªéj …òdG ∫hC’G AÉ≤∏dG ƒg Gòg ¿CG ä’hÉÙG ¿CG kÉØ«°†e ,ïjQÉàdG ôe ≈∏Y Ú≤«≤°ûdG πãe AGôLE’ πÑb øe IójóY âfÉc ä’É°üJ’Gh .…OƒdG AÉ≤∏dG Gòg

.íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dÉH ÉjOÉf √GóHCG …òdG ¿hÉ©àdÉH áØ«∏N øH »∏Y OÉ°TCGh »ÑYÓd É몰S ¿Gò∏dGh ¿É«àjƒµdG øeÉ°†àdGh »Hô©dG …ÈdG ø°ùMh ∞«£∏dGóÑY π«Yɪ°SEG »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe QGô°UEG ¿CG kÉë°Vƒe .Úeƒj πÑb äÉÑjQóàdÉH ¥Éë∏dÉH .QÈe ÒZ á«ŸÉ°ùdGh âjƒµdGh á«°SOÉ≤dG ájófCG ∞bƒeh AÓY øe πc ácQÉ°ûe â°†aQ áKÓãdG ájófC’G ¿CG ôcòj ó˘ªfih ∫Ó˘L Oƒ˘ªfih »˘bhRôŸG ¬˘∏˘dGó˘˘Ñ˘ Yh π˘˘«˘ Ñ˘ M øH »∏Y ÚHh .»æWƒdG ÖîàæŸG äÉÑjQóJ ‘ Ú°ùM π˘Ñ˘b ᢫˘ à˘ jƒ˘˘µ˘ dG ᢢjó˘˘fC’G ÖWɢ˘N OÉ–’G ¿CG á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ¿CG ÈàYG ÚM ‘ ,á©HQC’G ÚÑYÓdG πLCG øe ÚYƒÑ°SCG »àjƒµdG IôµdG OÉ–G É¡H ôÁ »àdG πcÉ°ûŸGh äÉaÓÿG ájófC’G ¿CG kGÈà©e ,¬∏Ñb øe ΩQÉ°U πM OÉéjEG Ωó©d äOCG .ójó÷G ÉgOÉ–G øe iƒbCG âëÑ°UCG á«àjƒµdG äÉ˘Ñ˘î˘à˘æ˘ª˘∏˘d »˘æ˘Ø˘dG ô˘jóŸG ió˘HCG ô˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘eh ójó°ûdG ¬LÉYõfG ’É°ûJÉe ¿Ó«e »µ«°ûàdG á«æWƒdG ÉØ«°†e ,á«àjƒµdG ájófC’G ¬«∏Y ô°üJ …òdG ∞bƒŸG øe ‘ äÉÑîàæª∏d ≥◊G »£©J ÉØ«ØdG ÚfGƒb ¿EG'' :¬dƒ≤H ,äÉjQÉÑŸG øe áYÉ°S 48 πÑb Éæ«ÑY’ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øëfh'' :kÉaOôe ,''ÌcCG ’ Éæ≤M iƒ°S Ö∏£f ’ øëfh Öî˘˘à˘ æŸG OGó˘˘YE’ äGQɢ˘«ÿG π˘˘°†aCG ¿CG åë˘˘Ñ˘ ˘f ɢ˘ æ˘ ˘dR’ ¿CG ójôJ ’ á«àjƒµdG ájófC’G äÉaô°üJ øµdh »æWƒdG Ú«àjƒµdG âæ©J ¿CG ¤EG ’É°ûJÉe QÉ°TCGh .''Éæ©e ¿hÉ©àJ …CG ÖîàæŸG ¢VƒN Ωó©d iOCG Újô£≤dG º¡∏Ñb øeh ôKDƒ«˘°S ɇ á˘∏˘ª˘à˘µ˘e ±ƒ˘Ø˘°üH ᢫˘Ñ˘jôŒ á˘jOh IGQÉ˘Ñ˘e .Éjõ«dÉe ΩÉeCG √Gƒà°ùeh ÖîàæŸG ¢ùfÉŒ ≈∏Y ≥˘jô˘£˘dG ø˘Y åë˘Ñ˘dG ∫hɢë˘j ¬˘fCG ’ɢ°ûJɢ˘e ±É˘˘°VCGh ÉæÑîàæe »£îJ ∫ÉM ‘ πÑ≤à°ùŸG ‘ ™ªéà∏d πãeC’G ’'' :¬dƒ≤H kÉë°Vƒe ,ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG øe á∏MôŸG ió˘HCGh .''π◊G ø˘Y åë˘HCɢ°S »˘æ˘æ˘µ˘ dh »˘˘µ˘ HCG ¿CG ø˘˘µÁ ΩɢeCG IÒNC’G á˘jOƒ˘dG á˘Hô˘é˘à˘dG ø˘e ¬˘Mɢ«˘JQG ’ɢ°ûJɢe ∂∏àH âWÉMCG »àdG ±hô¶dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,IQƒaɨæ°S ¿CG ’EG ,ó˘˘jõŸG Ëó˘˘≤˘ J ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘ Yɢ˘ °ùJ ø˘˘ µ˘ ˘J ⁄ IGQɢ˘ ÑŸG .IOƒLƒe âfÉc á«æØdG IOÉØà°S’G

»Ñ«∏dG √Ò¶f ™e ôªMC’G ™ªŒ »àdG ájOƒdG IGQÉÑŸG AÉ°ùe øe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¥ôÙG OÉà°S ≈∏Y ÚÑ˘˘ ˘YÓ˘˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ ˘°Uh ∫ɢ˘ ˘M ‘ ¬˘˘ ˘fCG ¤EG kGÒ°ûe ,Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dG á«ÑjQóJ á°üM …CG ¢VƒN ¿hO øe AÉ≤∏dG ‘ ¿ƒcQÉ°û«°S .kGóZ IQô≤e âfÉc »àdGh IGQÉÑŸG óYƒe Ò«¨J ó©H òîà«°S IôµdG OÉ–G ¿CG äÉÑîàæŸG áæ÷ ¢ù«FQ ÚHh á∏µ°ûŸG √òg πãe QGôµJ Ωó©d áeRÓdG äGAGôLE’G áaÉc ób ¿Éc IôµdG OÉ–G ¿CG kÉæ«Ñe ,á«àjƒµdG ájófC’G ™e Aɢ≤˘∏˘dG ¿É˘HEG á˘jô˘£˘≤˘dG á˘jó˘˘fC’G ™˘˘e ᢢeRC’G äGP ¬˘˘LGh OÉ–’G å©˘˘H √ô˘˘KEG ≈˘˘∏˘ Yh ,¿OQC’G ™˘˘e ≥˘˘Hɢ˘°ùdG …Oƒ˘˘ dG ΩGõ˘à˘dÓ˘d ô˘£˘b ‘ á˘jó˘fCÓ˘d kGQGò˘fEG ''É˘Ø˘«˘Ø˘dG'' ‹hó˘˘dG

äÉÑîàæŸG áæ÷ ¢ù«FQh IôµdG OÉ–G ¢ù«FQ ÖFÉf ìƒd ‘ ÚaÎÙG áeRCG ó«©°üàH áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ,''É˘Ø˘«˘Ø˘dG'' Ωó˘≤˘dG Iô˘˘µ˘ d ‹hó˘˘dG OÉ–’G ¤EG âjƒ˘˘µ˘ dG ≥M ≈∏Y ¢üæJ á«dhódG íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG ¿CÉH kÉë°Vƒe áYÉ°S 48 πÑb ÚaÎÙG É¡«ÑYÓH á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ,ÉØ«ØdG ΩÉjCG ‘ ΩÉ≤J »àdG ᫪°SôdG ájOƒdG äGAÉ≤∏dG øe ¿CG ’EG ¬≤M øe ÌcCG Ö∏£j ⁄ IôµdG OÉ–G ¿CG kÉØ«°†e ìɢª˘°ùdG Ωó˘Y ≈˘∏˘Y Iô˘°üe âdGRɢe ᢫˘à˘jƒ˘µ˘dG ᢢjó˘˘fC’G .áµ∏ªª∏d IOƒ©dG ‘ ÚÑYÓd ájQÉL âdGRÉe ä’É°üJ’G ¿CG áØ«∏N øH »∏Y ÚHh ó˘Yƒ˘e π˘Ñ˘b Ωƒ˘«˘ dG ìɢ˘Ñ˘ °U ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ∫ƒ˘˘°Uh ÚeCɢ à˘ d

áaÉë°ü∏d ¿ƒKóëàj áØ«∏N øH »∏Yh ’É°ûJÉe ¿Ó«e

á«LQÉÿG ≈∏Y ÒNC’G Ωƒ«dG ¿Gôe

√ô``µ`°ù`©e ‘ º¶`à`æjh ¬JGOGó©`à°SG π`°UGƒj zÉæ«Ñ`ŸhCG{ »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe äÉÑjQóJ â∏°UGƒJ ÖYÓŸG ≈˘˘∏˘ Y ¢ùeCG Ωƒ˘˘j Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d kGOGó©à°SG ∂dPh IôµdG â«ÑH á«LQÉÿG äÉ«Ø°üàdG øe á©HGôdG ádƒ÷G ¢Vƒÿ Üɢ˘©˘ dC’G IQhó˘˘d ᢢ ∏˘ ˘gDƒŸG ᢢ «˘ ˘Fɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘dG ÖîàæŸG ΩÉeCG 2008 ÚµH ‘ á«ÑŸhC’G OÉà°S ≈∏Y AÉ©HQC’G móZ Ωƒj »µHRhC’G ƒ˘˘Ñ˘ Y’ π˘˘NOh .»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG kGôµ°ù©e ¢ùeC’G ¿Gôe ó©H ''Éæ«ÑŸhCG'' ÚM ‘ ,¢ùàjƒ°S â«dEG ¥óæØH kÉ«∏NGO ÖjQóJ ¿ÉØjEG »cÉaƒ∏°ùdG ÜQóŸG π≤f ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Oɢ˘à˘ °S ø˘˘ e ÒNC’G Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG .á«LQÉÿG ÖYÓŸG ¤EG »æWƒdG äÉÑî˘à˘æ˘ª˘∏˘d »˘æ˘Ø˘dG Rɢ¡÷G ¢ü∏˘bh 20 ¤EG ''Éæ«ÑŸhCG'' »ÑY’ OóY á«æWƒdG …ƒ˘∏˘Y 󢫢°S È°T ø˘˘e π˘˘c Oɢ˘©˘ Ñ˘ à˘ °Sɢ˘H ≈°ù«Y ó«°ùdG »∏Yh »ª«é©dG Oƒªfih á˘ª˘Fɢb ¤EG ’ɢ°ûJɢe º˘¡˘ª˘ °V ø˘˘jò˘˘∏˘ dG áHGôb ¿GôŸG ôªà°SGh .»æWƒdG ÖîàæŸG ≈∏Y ¿ÉØjEG ¬dÓN øe õcQh ÚàYÉ°ùdG äGô˘˘µ˘ dGh ᢢ«˘ µ˘ «˘ à˘ µ˘ à˘ dG π˘˘ª÷G ¢†©˘˘H ≈˘∏˘Y ó˘jó˘°ùà˘dG ÖfɢL ¤EG ᢢ«˘ °Vô˘˘©˘ dG äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘ à˘ ˘dG âª˘˘ °ùJG ÚM ‘ ,≈˘˘ eôŸG ÚH ᢢ©˘ Ø˘ JôŸG äɢ˘jƒ˘˘æ˘ ©ŸGh ¢Sɢ˘ª◊ɢ˘ H »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe äÉÑjQóJ øe ÖfÉL .ÚÑYÓdG


7

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport sport@alwatannews.net

»ª«µëàdG ºbÉ£dG ≈∏Y äÉLÉéàMGh IÒãe çGóMCG ó©H

á````«£«°ûæàdG ƒ````fÉc á````dƒ£H »````FÉ¡f ≠````∏Ñj á````eÉæŸG :Qƒ°TÉY ¬∏dGóÑY - Öàc

(º«gGôHEG π«∏N :ôjƒ°üJ) ∞bƒàe Ö©∏dGh á«°VQC’G ¿ƒØ¶æj ∞«¶æàdG ∫ɪY

∞bƒàdG IÎa ∫ÓN »ª«µëàdG ºbÉ£dG ™e Ωɵ◊G áæ÷ ¢ù«FQ

.50/58 kÉ°†jCG ¬◊É°üd IGQÉÑŸG áé«àfh 16/20

ÒNC’G ™HôdG

áHÉ°ûdG ¬à∏«µ°ûàH ádÉ◊G Ö©d IGQÉÑŸG øe ÒNC’G ™HôdG ™eh ™e ájGóÑdG ‘ áeÉæŸG Ö©d πHÉ≤ŸG ‘h ,ådÉãdG ™HôdG ¬H ≈¡fCG »àdG Oó©H ôNB’G ƒg ¿É°†eQ ¿Éª∏°S ÜQóŸG êõj ¿CG πÑb IÈÿG ¬«ÑY’ øe ÌcCG ¤EG ¥QÉØdG ™«°SƒJ áeÉæŸG ´É£à°SGh .ÜÉÑ°ûdG ¬«ÑY’ øe ‘h ,äÉ«KÓãdG ‘ ¢ùѪch ¢TÉe ≥dCÉJ ó©H 56/68 •É≤f ô°ûY É¡«a ≥ah »àdG á«KÓãdG äÉjôŸG ≈∏Y ádÉ◊G ƒÑY’ óªàYG πHÉ≤ŸG ≥jôW øY !! áëLÉf á«KÓK äÉ«eQ 8 √ƒÑY’ πé°ù«d ,kGÒãc ⁄É°S óªfih »LÉM Ú°ùM óªMCG ¬©eh ≈°†Jôe Ú°ùM ≥dCÉàŸG ájÉ¡f ™e •É≤f 4 ¤EG ¥QÉØdG ‹É≤JÈdG ¢ü∏bh ,∫ɪL Ëôch .78/84 áé«àæH ¬◊É°üd áeÉæŸG ¬ª°ùM …òdG ÒNC’G ™HôdG

ÊÉãdG •ƒ°ûdG

ådÉãdG ™HôdG ‘ ¬bƒØJ á∏°UGƒe ‘ áHƒ©°U …CG áeÉæŸG óéj ⁄ É¡H ≥dCÉJ »àdGh ájójó◊G á∏«µ°ûàdG ≈∏Y óªàYG ¿CG ó©H IGQÉÑŸG øe ójó¡J ‘ …ôgÉb óªMCGh ¢TÉeh ¢ùѪc ´É£à°SGh ,ÊÉãdG ™HôdG ‘ õ˘LÉ◊G ¥GÎNGh á˘∏˘°ùdG ≈˘∏˘©˘d ƒ˘Nó˘˘dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ᢢdÉ◊G ᢢ∏˘ °S óªMCG á«KÓK ó©H 46/51 áeÉæŸG Ωó≤Jh ,ádÉë∏d ìƒàØŸG »YÉaódG ¥ôØdG ¢ü«∏≤J ∫hÉM ádÉ◊G øµdh ,¢TÉe øe Úà£≤fh …ôgÉb ∫ƒNódGh á«KÓãdG äÉÑjƒ°üàdG øe GRÒe óªMCG ä’hÉfi ÈY ådÉãdG ™HôdG øeR øe á≤«bO ôNBG ‘h ,∫ƒ°SôdGóÑY ô°SÉ«d ≥aƒŸG .ÈÿG áeó≤e ‘ IQƒcòŸG IÒãŸG çGóMC’G ó©H Ö©∏dG ∞bƒJ ø˘e OÉ˘Ø˘à˘°SG …ò˘dG á˘eɢæŸG í˘˘dɢ˘°üd á˘˘ã˘ dɢ˘ã˘ dG IÎØ˘˘dG â¡˘˘à˘ fGh ¬◊ɢ°üd ™˘Hô˘dG »˘¡˘æ˘«˘d RhÒf Oƒ˘ªÙ á˘≤˘ aƒŸG Iô◊G äɢ˘«˘ eô˘˘dG

™HQCG ¤EG ¥QÉØdG áeÉæŸG ¢ü∏≤«d ,≥∏◊G ≈∏Y ∫ƒNódGh π«é°ùàdG .20/20 ∫OÉ©àj ¿CG πÑb 16/20 •É≤f øe áé«àædÉH Ωó≤à«d ¬Jƒë°U áeÉæŸG π°UGh ÊÉãdG ™HôdG ™eh π˘é˘°S …ò˘˘dG RhÒf ø˘˘°ùM Üɢ˘°ûdGh ¢ùÑ˘˘ª˘ ch ¢Tɢ˘e ≥˘˘dCɢ J ∫Ó˘˘N ¬bGQhCG Ö«JôJ áeÉæŸG OÉYCGh ,¥QÉØdG ¬H ™°Sh Úà«dÉààe Úà«KÓK ´É˘£˘à˘°SGh ,π˘Lô˘d π˘LQ á˘≤˘jô˘£˘H Ö©˘∏˘dG ∫Ó˘N ø˘e ᢢ«˘ Yɢ˘aó˘˘dG πHÉ≤ŸG ‘h ,34/38 ∫hC’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f ™e ¬eó≤J ≈∏Y ®ÉØ◊G áYÉ°VGh á«eƒé¡dG AÉ£NC’G øe ójó©dG ‘ ádÉ◊G »ÑY’ ™bh »ÑY’ ¬æe OÉØà°SG …òdG ôahCG ¿ÎdGh ,á∏°ùdG ≈∏Y á∏¡°ùdG äGôµdG .∂jôH â°SÉØdG ≥«Ñ£Jh ò«Øæàd áeÉæŸG óªfih RhÒf ø°ùMh ¢TÉe áeÉæŸG øe ∫h’G •ƒ°ûdG ‘ RôHh ¥Oɢ°Uh ¢SÉ˘Ñ˘Y »˘∏˘Yh »˘Ñ˘æ˘dGó˘Ñ˘Y Oƒ˘ªfi á˘dÉ◊G ø˘˘eh ,¢ùÑ˘˘ª˘ c .»YÉaódG √QhóH ôØ©L

á髢à˘æ˘H á˘dÉ◊G ≈˘∏˘Y √Rƒ˘a 󢩢H ᢫˘Fɢ¡˘æ˘dG IGQÉ˘ÑŸG á˘eɢæŸG ≠˘∏˘H øª°V º°ü◊G ΩCÉH á∏°ùdG Iôc OÉ–G ádÉ°U ≈∏Y ¢ùeCG AÉ°ùe 78/84 ƒfÉc øªMôdGóÑY ΩƒMôŸG ádƒ£ÑH á«fÉãdG áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe .á∏°ùdG Iôµd á«£«°ûæàdG ‹ÉàdÉc ™HQC’G äGÎØdG èFÉàf äAÉL ¿CG ó©H áeÉæŸG Rƒa AÉLh .28/26h 16/20h 14/18h 20/20 »ª«µëàdG ºbÉ£dG É¡H ÖÑ°ùJ IÒãe çGóMCG IGQÉÑŸG äó¡°Th ø°ùM »KÓãdG øe ¿ƒµŸG ºbÉ£dG øe á≤aƒe ÒZ äGQGô≤dG ó©H äQô˘˘µ˘ J å«˘˘M ,Ö«˘˘µ˘ °T Ëô˘˘µ˘ dGó˘˘Ñ˘ Yh ¢†jô˘˘©˘ dG ∫Oɢ˘Yh ó˘˘ª˘ MCG â¨∏Hh ,Ú≤jôØdG »ÑY’h »æØdG RÉ¡÷G πÑb øe äÉLÉéàM’G ∞bƒJ ¿CG ó©H IGQÉÑŸG øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f ™e É¡JhQP IQÉK’G •É«àMG ácO »ÑY’ óMCG ΩÉ«b ôKEG ≥FÉbO 5 øe ÌcC’ Ö©∏dG ºµ◊G QGôb ≈∏Y kÉLÉéàMG Ö©∏ŸG ‘ AÉe IQhQÉb »eôH ádÉ◊G ‘ ôØ©L ¥OÉ°U ádÉ◊G ÖY’ ≈∏Y CÉ£N Ö°ùàMG ÉeóæY Ö«µ°T .RhÒf Oƒªfi áeÉæŸG ÖY’ ábÓ£fG ±É≤jE’ ¬àdhÉfi ΩÉb ,¿Éª∏°S óªMCG ádÉ◊G ÜQóe øe á«LÉéàMG Iƒ£N ‘h h Ú«°SÉ°SC’G ¬«ÑY’ Öë°ùH ÒNC’G ≈≤ÑJ ɪ«a ÜÉÑ°ûdG ÚÑYÓdG øe ÊÉãdG ∞°üdG ≥jôa ∑Gô°TEG .IGQÉÑŸGh ådÉãdG ™HôdG øe á°UÉN ÚÑfÉ÷G øe iƒà°ùŸG áÄaɵàeh IÒãe IGQÉÑŸG äAÉLh IGQÉ˘ÑŸG ƃ˘∏˘H ‘ Ú≤˘jô˘Ø˘dG »˘Ñ˘Y’ ø˘e ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤◊G á˘˘Ñ˘ Zô˘˘dG ™˘˘e ø˘e ¬˘∏˘gCɢà˘H Ú≤˘jô˘Ø˘dG ≥˘˘Ñ˘ °S …ò˘˘dG »˘˘∏˘ gC’G Iɢ˘bÓŸ ᢢ«˘ Fɢ˘¡˘ æ˘ dG .¥ôÙG ≈∏Y √Rƒa ó©H ¤hC’G áYƒªÛG ™e ádÉ◊G Ωó≤J å«M kÉÑ∏≤àe ∫hC’G ™HôdG äÉjô› äAÉLh ó©H ™HôdG ∞°üàæe ™e 6/13 ¤EG ¥QÉØdG ™°Shh IGQÉÑŸG ájGóH ÒNC’Gh ,áeÉæŸG á∏°S ≈∏Y õcôŸG Ωƒé¡dGh …ƒ≤dG »YÉaódG AGO’G á∏°S ≈∏Y á∏¡°ùdG äGôµdG áYÉ°VEGh á«YÉaódG äGô¨ãdG øe ≈fÉY .‹É≤JÈdG »˘Ñ˘æ˘dGó˘Ñ˘Y Oƒ˘ªfi á˘dÉ◊G ø˘e ¤hC’G ≥˘Fɢbó˘˘dG ∫Ó˘˘N Rô˘˘Hh ⁄ áeÉæŸG øµdh ,ɪ¡≤jôØd ¥ôØdG ™«°SƒJ ‘ ɪgÉ°Sh ¢SÉÑY »∏Yh IOɢYEG ‘ ¿É˘°†eQ ¿É˘ª˘∏˘°S ¬˘HQó˘e ∫hɢMh …ó˘jC’G ±ƒ˘à˘µ˘ e ∞˘˘≤˘ j ∞‚ ìƒ˘˘f ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ó˘˘Fɢ˘b ∑Gô˘˘°TEG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG Ö«˘˘Jô˘˘J ‘ (¢Tɢ˘ e) RhÒf Oƒ˘˘ ªfih ¢ùÑ˘˘ ˘ª˘ ˘ c Ú°ùM ó˘˘ ˘ªfi ä’hÉfih

äÓÑ£°SEÓd áØãµe äGOGó©à°SG

..±Îfi ¢SQÉa ™e ÉfóbÉ©J :¿ƒY á°ùaÉæŸG ™aΰS Iójó÷G OÉ«÷Gh :á«°ShôØdG …OÉf - Òî°üdG

QÉØ°üdG »∏Y ¢SQÉØdG ™e ∑QÉÑe ¿ƒY

á˘eɢ˘©˘ dG π˘˘ª˘ ©˘ dG ᢢ£˘ N ™˘˘°Vh ¬˘˘fCG ¿ƒ˘˘Y ó˘˘cCGh ∂dPh ó˘˘jó÷G º˘˘°SƒŸG ‘ Oɢ˘ «÷Gh π˘˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘°SEÓ˘ ˘d óYÉ°ùe øe ¿ƒq µŸG πÑ£°SE’G ºbÉW ™e ¿hÉ©àdÉH ≥jôa ¿ƒ∏µ°ûj øjòdG ¢ùjÉ°ùdGh ¢SQÉØdGh ôª°†ŸG ‘ π˘ª˘©˘∏˘d ᢫˘é˘«˘JGΰSEG ™˘°Vh ¤EG ±ó˘¡˘j π˘˘ª˘ Y º°SƒŸG Gòg ¢UôM ¬fEGh ,äÉÑjQóàdGh äÉbÉÑ°ùdG Ée ó©H á∏jƒ£dG äÉaÉ°ùª∏d ÚfÉ°üM Ö∏L ≈∏Y äɢaɢ°ùŸG ‘ ᢰü°üî˘à˘e π˘Ñ˘ £˘ °SE’G Oɢ˘«˘ L âfɢ˘c π˘Ñ˘£˘°SE’G Oɢ˘«˘ L ¤EG ≈˘˘æ˘ °ùà˘˘«˘ d ∂dPh IÒ°ü≤˘˘dG äɢ˘aɢ˘°ùª˘˘∏˘ d ᢢYƒ˘˘æ˘ àŸG äɢ˘ bɢ˘ Ñ˘ ˘°ùdG ‘ ᢢ cQɢ˘ °ûŸG è˘eɢfô˘H ¬˘æ˘ª˘°†J ɢe ≥˘ah á˘∏˘ jƒ˘˘£˘ dGh IÒ°ü≤˘˘dG .º°SƒŸG äÉbÉÑ°S »˘˘ à˘ ˘ dG Oɢ˘ ˘«÷G ᢢ ˘«˘ ˘ Yƒ˘˘ ˘f ¤EG ¿ƒ˘˘ ˘Y ¥ôq ˘ ˘ £˘ ˘ Jh º°SƒŸG Gòg á«æjô˘ë˘Ñ˘dG äÓ˘Ñ˘£˘°SE’G ɢ¡˘JOQƒ˘à˘°SG º°†J ¤hC’G áÄØdG å«M äÉÄa çÓK ¤EG É¡Øæ°Uh ø˘e á˘eOɢ≤˘dGh ᢢ«˘ dɢ˘©˘ dG äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùŸG äGP Oɢ˘«÷G »˘HO äɢbÉ˘Ñ˘°S ‘ ɢ¡˘à˘≤˘≤˘M äGQɢ°üà˘fGh äɢcQɢ°ûe ÚH áJhÉØàŸG OÉ«÷G á«fÉãdG áÄØdGh ,É«fÉ£jôHh äÉFóàÑŸG OÉ«÷G º°†J áãdÉãdGh …OÉ©dGh §°SƒàŸG √ò¡d øµÁ ÉŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG ,¢†eÉZ ÉgGƒà°ùeh á«æjôëÑdG äÉbÉÑ°ùdG ‘ ¥ƒq ØàdGh ¬≤«≤– OÉ«÷G π˘eGƒ˘Y ‘ π˘ã˘ª˘à˘J ±hô˘X ≈˘∏˘ Y ó˘˘ª˘ à˘ ©˘ j ∂dò˘˘a á˘≤˘jô˘Wh Qɢª˘°†ŸG ᢫˘°VQCGh ÖjQó˘˘à˘ dG Ö«˘˘dɢ˘°SCGh .áØ∏àıG äÓÑ£°SE’G ‘ OÉ«÷G √òg AGƒjEG

º˘˘°SƒŸG ᢢbÓ˘˘ £˘ ˘f’ ‹Rɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘dG ó˘˘ ©˘ ˘dG ÜÎbG §°Sh 2008-2007 π˘˘«ÿG äɢ˘bɢ˘Ñ˘ ˘°ùd ó˘˘ jó÷G á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG äÓ˘˘Ñ˘ £˘ °SEÓ˘ d á˘˘Ø˘ ã˘ µ˘ e äGOG󢢩˘ à˘ °SG º˘°SƒŸ Iƒ˘≤˘H Ú©˘∏˘£˘àŸG ¿É˘°Sô˘Ø˘dGh ø˘˘jô˘˘ª˘ °†ŸGh ≥˘˘«˘ ˘≤– ‘ IÒÑ˘˘ c äɢ˘ Mƒ˘˘ ª˘ ˘W π˘˘ ª˘ ˘ë˘ ˘j π˘˘ aɢ˘ M I󢢫˘ L äɢ˘bɢ˘Ñ˘ ˘°ùH Qò˘˘ æ˘ ˘j ɢ˘ e ƒ˘˘ gh äGQɢ˘ °üà˘˘ f’G √ò¡d ÒѵdG Qƒ¡ª÷G É¡ÑbÎj IÒãe äÉ°ùaÉæeh .á∏«°UC’G á°VÉjôdG º°SƒŸG ¿CG ∑QÉÑe ¿ƒY ôª°†ŸGh ∂dÉŸG iôjh IÒãŸGh ájƒ≤dG á°ùaÉæŸÉH kÓaÉM ¿ƒµ«°S ójó÷G ™˘˘°Vh ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ¿É˘˘c ÉŸ kGOGó˘˘à˘ eG ∂dPh äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ù∏˘˘ d ¿CG kɢ ˘ °Uƒ˘˘ ˘°üN IÒNC’G º˘˘ ˘°SGƒŸG ‘ äɢ˘ ˘bɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘°ùdG äÓÑ£°SE’G ÖfÉL øe Ió«L âfÉc äGOGó©à°S’G kGOGƒL 30 ÜQÉ≤j Ée OGÒà°SG ≈∏Y â°UôM »àdG .kÉ≤HÉ°S IOƒLƒŸG π«ÿG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¿B’G ≈àM ∑Éæg ßM’CG »à©HÉàe ∫ÓN øe'' :¿ƒY ∫Ébh ‘ ÚcQɢ˘°ûŸG ø˘˘e ø˘˘jÒÑ˘˘c kɢ °Sɢ˘ª˘ Mh kɢ eɢ˘ª˘ à˘ gG ,¿É°SôØdG hCG øjôª°†ŸG hCG ∑ÓŸG AGƒ°S ¥ÉÑ°ùdG ≈°Sƒe ó«°ùdG πãe OóL ∑Óe ∫ƒNO âaÓdGh Qò˘æ˘jh kɢ«˘Hɢé˘jEG kGô˘°TDƒ˘ e »˘˘£˘ ©˘ j Gò˘˘gh …RGQó˘˘dG .''…ƒb º°SƒÃ ¿EG'' :¿ƒ˘Y ∫ɢb π˘˘Ñ˘ £˘ °SE’G äGOG󢢩˘ à˘ °SG ø˘˘Yh ø˘Y º˘°SƒŸG Gò˘g äô˘NCɢJ π˘Ñ˘ £˘ °SE’G äGOG󢢩˘ à˘ °SG ‘ OGó˘˘YE’G CGó˘˘H PEG äÓ˘˘Ñ˘ £˘ °SE’G ᢢ«˘ ≤˘ ˘Hh Oɢ˘ à˘ ˘©ŸG Ωƒ≤j ¢SQÉa OƒLh ΩóY ¤EG ™Lôj ∂dPh ȪàÑ°S Gòg ‘ Éæ°Uô˘M ɢæ˘æ˘µ˘d π˘Ñ˘£˘°SE’G Oɢ«˘L π˘«˘¨˘°ûà˘H ±Îfi »æ«Ñ∏a ¢SQÉa ™e óbÉ©àdG ≈∏Y º°SƒdG ‘ ɢ¡˘∏˘«˘ ¨˘ °ûJ ∂dò˘˘ch π˘˘Ñ˘ £˘ °SE’G Oɢ˘«˘ L IOɢ˘«˘ ≤˘ d ÒãµdG ¤EG É¡æe ™∏£àf Iƒ£N √ògh äÉÑjQóàdG .á«HÉéjE’G äGOhOôŸG øe á©HQCG OGÒà°SG ≈∏Y Éæ°UôM ɪc'' ¿ƒY ±É°VCGh äÉHÉ°UEG øe ÊÉ©J ’h IõgÉL »gh »HO øe OÉ«L ¿CG ó©H OÉ«L á«fɪK πÑ£°SE’G OÉ«L OóY íÑ°ü«d ∑Qƒ˘à˘°ùg'' π˘ã˘e á˘≤˘Hɢ°S Oɢ«˘L ᢩ˘HQCG ɢæ˘jó˘d ¿É˘c kGó˘jó˘L kɢfɢ˘°üM ∑ɢ˘æ˘ g ¿CG ɢ˘ª˘ c ''»˘˘Ø˘ æ˘ e ,π˘˘Hô˘˘J .''‹É◊G ´ƒÑ°SC’G âjƒµdG øe π°ü«°S äGOG󢢩˘ ˘à˘ ˘°SG Aó˘˘ H ô˘˘ NCɢ ˘J ¿CG ¤EG ¿ƒ˘˘ Y Qɢ˘ °TCGh π˘˘«˘ N OGó˘˘YEGh õ˘˘«˘ ¡Œ Ωó˘˘Y ¤EG iOCG π˘˘Ñ˘ ˘£˘ ˘°SE’G º˘˘°SƒŸG ø˘˘e Ú«˘˘dhC’G Úbɢ˘Ñ˘ °ùdG ‘ ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ ˘d ÒZ π˘˘«˘ î˘ H ᢢcQɢ˘°ûŸG π˘˘°†Ø˘˘j ’ ¬˘˘fCG kɢ °Uƒ˘˘ °üN .IõgÉL

É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G ó©H

á«©«ÑW IQƒ°üH »°ûŸG øe øqµ“ º°SÉL Ω󢩢d á˘MGô˘dG ¤EG êɢà˘ë˘j ᢢHɢ˘°UE’G ™˘˘°Vƒ˘˘e ¿C’ .√ÒÑŒ á«fɵeEG áªéædG …OÉæH ó«dG Iôc RÉ¡L ¢ù«FQ QÉ°TCGh ø˘˘ °ù– ‘ ÖYÓ˘˘ ˘dG ᢢ ˘dɢ˘ ˘M ¿CG ¿Ó˘˘ ˘ãÿG ó˘˘ ˘¡˘ ˘ a IQƒ°üH ∑ôëàdG øe øµ“ ¿B’G ƒgh ®ƒë∏e ádÉM ‘ ᣫ°ùÑdG Ω’B’G ¢†©H OƒLh ™e á«©«ÑW ,Iôª©dG ∂°SÉæe AGOCG øe ΩÉjCG πÑa OÉY ƒgh ,ΩƒædG ó©H §≤a ™«HÉ°SCG á©HQCG ¤EG áLÉëH ƒg ¿B’Gh .™«HÉ°SCG áà°ùdG øe Ú«YƒÑ°SCG AÉ°†≤fG ¿CG Qô˘˘ ≤ŸG ø˘˘ e º˘˘ °Sɢ˘ ˘L ¿CG ¿Ó˘˘ ˘ãÿG ±É˘˘ ˘°VCGh äɢ˘°Uƒ˘˘ë˘ a ¤EG ᢢeOɢ˘≤˘ dG ™˘˘«˘ Hɢ˘°SC’G ‘ ™˘˘°†î˘˘j ÖYÓ˘˘dG ᢢdɢ˘M ø˘˘e ó˘˘cCɢ à˘ dG π˘˘LCG ø˘˘ e Ió˘˘ jó˘˘ L .øµ‡ âbh ´ô°SCG ‘ ≥jôØ∏d ¬JOƒY á«fɵeEGh

:¢SÉÑY ≈°ù«Y - Öàc

ÉæÑîàæeh áªéædG …OÉf ÖY’ ádÉM âæ°ù– IÒÑc IQƒ°üH óªfi º°SÉL ó«dG Iôµd »æWƒdG ∑QÉ°ûj ¿Éc ÉeóæY ¬H â≤◊ »àdG áHÉ°UE’G ó©H ⪫bCG »àdG ô°SÉj ΩƒMôŸG ádƒ£H ‘ ¬≤jôa ™e õ˘cô˘e ɢ¡˘ª˘°†æ˘jh ø˘eɢ°†à˘˘dG …Oɢ˘f ᢢdɢ˘°U ≈˘˘∏˘ Y IQÉÑY ¬àHÉ°UEG âfÉch ,»°VÉjôdGh ‘É≤ãdG ¿ÉcRôc π≤fh GÒãc É¡æe ≈fÉY ¢Vƒ◊G ‘ (ï∏°T) øY .≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG ÉgôKEG ≈∏Y ɢgGô˘LCG »˘à˘dG äɢ°Uƒ˘ë˘Ø˘dGh ᢢ©˘ °TC’G âà˘˘Ñ˘ KCGh 6 ¤EG π°üJ IóŸ Ö©∏dG ¬àYÉ£à°SG ΩóY º°SÉL ∑ôëàdG ΩóYh áMGôdG ¤EG á°SÉŸG ¬àLÉMh ™«HÉ°SCG

ádƒ£ÑdG ‘ …óëàdG ø∏©J á«HôY ¥ôa

¥ÉÑ°S ‘ IóL ádƒL ≥∏£æJ Ωƒ«dG 2000 ’ƒ`` `eQƒØdG ¥QGhõd º`` `dÉ©dG ¢SCÉ` ` `c :‹É≤ÑdG ÒeCG - IóL

∫DhÉØà∏d ™aóJ á«HÉéjEG ájOƒ©°S á©HÉàe

íjô°üJ ‘ ájôëÑdG äÉ°VÉjô∏d ¤hódG iò«ØæàdG ádƒ£Ñ∏d Iô◊G ÜQÉéàdG ¥Ó£fG áÑ°SÉæà »Øë°U OÉ–Ód kGôjô≤J ™aÒ°S ¬fCG AÉKÓãdG Ωƒ«dG ô°üY äGOGó©à°S’ÉH ¬«a ó«°ûj ádƒ£ÑdG ΩÉàN ≈a ‹hódG ¿É˘Lô˘¡ŸG ≈˘∏˘Y Úª˘Fɢ≤˘dGh ᢵ˘∏˘ªŸG ɢ¡˘ Jô˘˘ah »˘˘à˘ dG .ôµÑe âbh òæe ádƒ£ÑdG ¥Ó£f’ øe ÜhÉéàdG ºé◊ ≠dÉÑdG ¬MÉ«JQG øY ÜôYCGh áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc Ëó≤àd ™«ª÷G ÖfÉL Ωƒ‚ ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡ŸG ≈˘˘ a ÚcQɢ˘ °ûª˘˘ ∏˘ ˘ d kÉ«bGQ kÓeÉ©J Gƒ°ùŸ ádƒ£ÑdG ≈a ÚcQÉ°ûŸG ⁄É©dG ¤EG kGÒ°ûe ¿ÉLô¡ŸG ≈a á∏eÉ©dG ¿Éé∏dG ™«ªL øe .ádƒ£ÑdG ìÉ‚ ≈∏Y kÉ«FÉ≤∏J ¢ùµ©æ«°S ∂dP ¿CG ≈˘˘à˘ dG Iô◊G ÜQɢ˘é˘ à˘ dG ¿EG ∑QO º˘˘«˘ gGô˘˘HEG ∫ɢ˘bh Ò°S §N ≈∏Y ±ô©àdG ¤EG ±ó¡J Ωƒ«dG ôªà°ùJ ¥Ó˘£˘fG ¿CGh ɢª˘«˘°S’ Ú≤˘Hɢ°ùàŸG õ˘«˘¡Œh ¥É˘Ñ˘ °ùdG ∫Ébh .ìÉjôdG ácôMh â«bƒàdG ≈∏Y óªà©j ¥ÉÑ°ùdG íFGƒ∏d kÉ≤ah kGÎe 1920 ¤EG π°üj ¥ÉÑ°ùdG ∫ƒW ¿EG . 2000 Ó«eQƒØdG ≈a á«dhódG á≤«bO 30 ¥ô˘¨˘à˘°ùJ á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ¿CG kɢ°†jCG í˘°VhCGh Ö°ùà– ød ¥ÉÑ°ù∏d ¤hC’G IQhódG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ¿CG ¤EG QÉ°TCGh .¥ÉÑ°ù∏d Úî°ùJ áHÉãà Èà©J å«M ¿ƒcQÉ°û«°S 4 Ó«eQƒØdG ≈a á«fɪãdG Ú≤HÉ°ùàŸG Ú°ù– π˘˘ ˘ LCG ø˘˘ ˘ e Ω 800 ᢢaɢ˘°ùà ¥É˘˘Ñ˘ °ùdG ≈˘˘a .≈∏YCG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ºgGƒà°ùe

äGQhó˘dG Oó˘Yh ɢ¡˘d á˘ª˘¶˘æŸG ÚfGƒ˘≤˘dGh á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ dG IQhO 40-35 ÚH ìhGÎà°S ≈àdGh ¥ÉÑ°ùdÉH á°UÉÿG Öéj ∑QÉ°ûŸG ¿CG í°VhCGh .ájƒ÷G ∫GƒMC’G Ö°ùM ø˘e á˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢ°üNô˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y kÓ˘ °Uɢ˘M ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG OÉ–’G ø˘˘e ᢢ«˘ dhó˘˘dG ᢢ°üNô˘˘ dGh »˘˘ ∏ÙG OÉ–’G äÉ°UƒëØd ™°†îj ¿CGh ájôëÑdG äÉ°VÉjô∏d ‹hódG ÚeCÉàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¢ù£¨dG ‘ iôNCGh á«ÑW 3 ¤EG º°ù≤æJ ¥QGhõdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh .¬JÉ«M ≈∏Y ÉHÉÑdGh OQÉL ∑ƒŸGh äƒH ∑GódG ¥QhR »g ΩÉ°ùbCG ≈a hQƒj ∞dCG 60 ¤GƒëH ¥QhõdG ô©°S kGQó≤e äƒH õ˘cGôŸÉ˘H á˘KÓ˘ã˘dG ø˘jõ˘FÉ˘Ø˘dG ¿CG í˘°VhCGh .§˘˘°Sƒ˘˘àŸG π°üëj ÚM ≈a ¿ÉLô¡ŸG ≈a º¡ÁôµJ ºàj ¤hC’G âØdh . iôNCG á«°VôJ õFGƒL ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG á«≤H 170 ¤EG ¬àYô°S π°üJ 2000 Ó«eQƒØdG ¥QhR ¤EG øjÎe ¬°VôYh QÉà«eG 6 ¬dƒWh áYÉ°ùdG ≈a ºc -95 ¬àYô°S 4 Ó«eQƒØdG ¥QhR ¿CG ÚM ≈a ∞°üfh 1^5 ¬˘°Vô˘Yh Qɢà˘eCG 4 ¬˘dƒ˘Wh ᢢYɢ˘°ùdG ‘ º˘˘c100 .Îe ¢SCɢc á˘dƒ˘£˘H ≈˘∏˘Y Ωɢ˘©˘ dG ±ô˘˘°ûŸG ó˘˘cCG ∂dP ¤EG º«gGôHEG óªMCG »JGQÉeE’G 2000 Ó«eQƒØ∏d ⁄É©dG ádƒ£ÑdG ¥Ó£f’ ájOƒ©°ùdG äGõ«¡éàdG ¿CG ∑QO ∫hó˘dG ¥ƒ˘˘Ø˘ J ô˘˘ë˘ HG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ e äɢ˘«˘ dɢ˘©˘ a ø˘˘ª˘ °V .IójóY πMGôà á«HhQhC’G ôjóŸG Ö°üæe kÉ°†jCG π¨°ûj iòdG ∑QO í°VhCGh

øe äÉ©bƒàdG πc âbÉa áªî°V äGOGó©à°SG §°Sh Ωƒ˘˘«˘ dG ìɢ˘Ñ˘ °U ≥˘˘∏˘ £˘ æ˘ ˘J …Oƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ÖfÉ÷G π˘˘ Ñ˘ ˘b ¥QGhõd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H ‘ IóL ádƒL äÉ°ùaÉæe á˘≤˘«˘≤˘°ûdG ɢ¡˘Ø˘«˘°†à˘°ùJ »˘à˘dGh 2000 ’ƒ˘eQƒ˘˘Ø˘ dG .á«MÉ«°ùdG ôëHG á≤£æe πMÉ°S ‘ ájOƒ©°ùdG ácô˘°T π˘Ñ˘b ø˘e º˘«˘¶˘æ˘à˘H á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG √ò˘g Ωɢ≤˘Jh OÉ–’G ™e ≥«°ùæàdÉH á«JGQÉeE’G ’ƒeQƒØdG ¥QGhR …Oƒ˘˘©˘ °ùdG OÉ–’Gh ’ƒ˘˘ eQƒ˘˘ Ø˘ ˘dG ¥QGhõ˘˘ d ‹hó˘˘ dG äÉbÉÑ°ùdG øe á∏°ù∏°S ø˘ª˘°V á˘jô˘ë˘Ñ˘dG äɢ°Vɢjô˘∏˘d .⁄É©dG ∫hO øe OóY ‘ áØ∏àıG IOÉ«≤dG øe ÒÑc ΩɪàgÉH IóL ádƒL ≈¶–h äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl πÑb øeh ájOƒ©°ùdG á«°VÉjôdG ¢ûeɢg ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG ᢢdƒ÷G √ò˘˘g Ωɢ˘≤˘ J å«˘˘ë˘ H .…ƒæ°ùdG »MÉ«°ùdG ôëHG ¿ÉLô¡e ¢ùeCG AÉ°ùe â°VÉN ób ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG âfÉch kGOG󢢩˘ à˘ °SG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ™˘˘bƒ˘˘e ‘ Iô◊G ÜQɢ˘é˘ à˘ ˘dG Ωƒ˘«˘dG ìÉ˘Ñ˘°U kɢ«˘ª˘°SQ ≥˘∏˘£˘æ˘à˘°S »˘à˘dG äɢ°ùaÉ˘æ˘ª˘∏˘d Ògɢ˘ª÷G ø˘˘e ÒØ˘˘Z Oó˘˘Y çó◊G ™˘˘ Hɢ˘ J å«˘˘ ë˘ ˘H .áaÉãµH çó◊G ™bƒe ¤EG äô°†M »àdGh ájOƒ©°ùdG 2000 ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°ùd ⁄É©dG π£H ™bƒJh ó¡°ûJ ¿CG ∞∏L ødƒc ÊÉ£jÈdG á©jô°ùdG ¥QGhõ∏d ôëHCG ¿ÉLô¡e ‘ áeÉ≤ŸG á«dÉ◊G ⁄É©dG ádƒ£H .Ú≤HÉ°ùàŸG ÚH Iójó°T á°ùaÉæe »MÉ«°ùdG óÑY ∂∏ŸG QÉ£e ¤EG ¬dƒ°Uh iód ∞∏L ±É°VCGh Ió˘˘Yɢ˘b ∫Ó˘˘N ø˘˘e ¬˘˘fCG Ió˘˘é˘ ˘H ‹hó˘˘ dG õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘dG Ωô˘°T ‘ ¥É˘Ñ˘°ùdG ™˘bƒ˘e ø˘Y ¬˘jó˘d »˘à˘dG äɢeƒ˘˘∏˘ ©ŸG õ˘«˘ª˘à˘d kGõ˘«‡h kGÒã˘e ¿ƒ˘µ˘«˘°S ¥É˘Ñ˘°ùdG ¿É˘a ô˘ë˘ HG Èà˘©˘J »˘à˘dG á˘jô˘ë˘Ñ˘dG AGƒ˘˘LC’G ᢢYhQh A≈˘˘Wɢ˘°ûdG .ájôëÑdG äÉbÉÑ°ùdG ‘ ºgC’G ´É˘ª˘à˘L’G Ωƒ˘«˘dG Aɢ˘°ùe ó˘˘≤˘ ©˘ j ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e ⁄ɢ©˘dG á˘dƒ˘£˘H ¥Ó˘£˘f’ »˘˘°ù«˘˘Fô˘˘dG …Ò°†ë˘˘à˘ dG ƒ˘ª˘°ùdG ÖMɢ°U Qƒ˘˘°†ë˘˘H ∂dPh 2000 Ó«eQƒØ˘∏˘d áæé∏dG ¢ù«FQ óªfi øH Oƒ©°S øH ¬∏dG óÑY ÒeC’G êhôŸG RhÒa ΩÓ°ùdG óÑYh ¿ÉLô¡ª∏d ájò«ØæàdG ±ô˘°ûŸG ∑QO º˘«˘gGô˘HEG ó˘ª˘MCGh á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ ∏˘ d ‹hó˘˘dG ±ô°ûŸG óYÉ°ùe ôeójh ΫHh ádƒ£ÑdG ≈∏Y ΩÉ©dG ≈a ÚcQÉ°ûŸG ΩƒéædG øe OóYh ¥ÉÑ°ùdG ≈∏Y ΩÉ©dG ¢ûbɢ˘ æ˘ ˘«˘ ˘°S ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G ¿CG RhÒa ó˘˘ cCGh .¥É˘˘ Ñ˘ ˘°ùdG ¥Ó˘£˘ f’ ᢢ«˘ à˘ °ùLƒ˘˘∏˘ dGh ᢢ«˘ æ˘ Ø˘ dG äGOG󢢩˘ à˘ °S’G


sport

»°VÉjôdG 8

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport@alwatannews.net

»àjƒµdG …QhódG

â`jƒ`µ`dG ¬`LGƒ`j »`Hô`©`dGh ..á`«`ŸÉ`°ù`dG »`bÓ`j Qó`°ü`à`ŸG :(Ü ± G) - âjƒµdG

Qó°üàŸG á«°SOÉ≤dG ¤hC’G ™ªŒ Úàjƒb Úà¡LGƒe Ωƒ«dG IQô≤ŸG Ωó≤dG Iôµd âjƒµdG ádƒ£H øe áãdÉãdG á∏MôŸG ó¡°ûJ ™e øeÉ°†àdGh ,πMÉ°ùdG ™e IQGó°üdG ∂jô°T áªXÉc »≤à∏j ɪ«a ,âjƒµdG ™e »Hô©dG á«fÉãdGh ,á«ŸÉ°ùdGh ±GógC’G ¥QÉØH .AGô¡÷G º°SƒŸG ‘ »≤«≤M QÉÑàNG ∫hCG •É≤f 6 ó«°UôH Qó°üàŸG á«°SOÉ≤dG ¢Vƒîj ,óª◊G óªfi OÉà°SG ≈∏Y ¤hC’G IGQÉÑŸG ‘ .(•É≤f 4) ™HGôdG á«ŸÉ°ùdG ∞«°†à°ùj ÉeóæY ‹É◊G á«dÉààe º°SGƒe áKÓK ¬H ßØàMG ¿CG ó©H ,Ú«°VÉŸG Úª°SƒŸG ‘ √ó≤a …òdG Ö≤∏dG IOÉ©à°SG ¤G »YÉ°ùdG á«°SOÉ≤dG ∑Qójh kÉ°†HÉb ≈≤Ñj ≈àM çÓãdG É¡WÉ≤æH §jôØàdG ΩóYh IGQÉÑŸG ᫪gCG ,âjƒµdG ¬æe ¬Yõàæj ¿CG πÑb 2005,h 2004h 2003 ΩGƒYCG .kÉãdÉK kÉYƒÑ°SCG IQGó°üdG ≈∏Y

»àjƒµdG …QhódG äÉ°ùaÉæe øe

.ô°üædG ᢫˘°SOɢ≤˘dG ø˘Y ∞˘∏˘î˘à˘j …ò˘dGh (•É˘˘≤˘ f 6) á˘ª˘Xɢc ¢Vƒ˘˘î˘ jh πjP ‘ ™HÉ≤dG πMÉ°ùdG ™e á∏¡°S IGQÉÑe ,±GógC’G ¥QÉØH Qó°üàŸG .‹GƒàdG ≈∏Y ådÉK RƒØd í°Tôe ƒgh ,•É≤f ¿hO øe Ö«JÎdG ɪ«a ,1-2 øeÉ°†àdGh 1-3 AGô¡÷G ≈∏Y RÉa ób áªXÉc ¿Éch .2-1 á«°SOÉ≤dGh 5-ôØ°U »Hô©dG ΩÉeCG ÚJQÉ°ùîH πMÉ°ùdG »æe .…QhódG ‘ ∫hC’G ɪgRƒa øY AGô¡÷Gh øeÉ°†àdG åëÑjh

âÑ˘°ùdG ᢫˘°SOɢ≤˘dG ¬Áô˘Z ™˘e á˘Ñ˘≤˘JôŸG á˘¡˘LGƒŸG π˘Ñ˘b ¬˘JGQɢ°üà˘˘fG .á©HGôdG á∏MôŸG ‘ πÑ≤ŸG º°†j ¬fCG ó«H ,Ωƒ«dG á∏¡°S ¿ƒµJ ød âjƒµdG ᪡e ¿CG ‘ ∂°T ’h »æjôëÑdÉH πãªàJh ,IGQÉÑŸG º°ùM ≈∏Y IQOÉ≤dG áeRÓdG áë∏°SC’G »˘≤˘«˘à˘©˘dG ìGô˘Lh »˘∏˘Y 󢫢 dhh ƒ˘˘à˘ jQƒ˘˘e ‹ƒ˘˘¨˘ fC’Gh π˘˘«˘ Ñ˘ M AÓ˘˘Y ójó÷G ¬≤jôa ™e kÉ©jô°S ºé°ùfG …òdG …ôjõ÷G OÉjR »°ùfƒàdGh ≈eôe ‘ Úaó¡dG ¬∏«é°ùàH ¤hC’G IGQÉÑŸG ‘ RƒØdG ¤G √OÉbh

IQhô°†H ÖdÉ£j »æ«°üdG ¢ù«FôdG zIó«L{ á«ÑŸhCG ÜÉ©dCG IQhO áaÉ°†à°SG .''Ö©°ûdG ɪYO ÚµÑH á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhO ≈≤∏Jh ¿CG ɢ˘ ª˘ ˘c »˘˘ ˘æ˘ ˘ «˘ ˘ °üdG Ö©˘˘ ˘°ûdG ø˘˘ ˘e Ó˘˘ ˘eɢ˘ ˘°T ø˘e ɢë˘jó˘e âb’ á˘dƒ˘£˘Ñ˘∏˘ d äGOG󢢩˘ à˘ °S’G ∫Ó˘N ᢫˘dhó˘dG ᢫˘ÑŸhC’G á˘æ˘é˘∏˘ dG ‹hDƒ˘ °ùe .á«æ«°üdG ᪰UÉ©dG ¤EG IQôµàŸG º¡JQÉjR ᢫˘ÑŸhC’G á˘æ˘é˘∏˘dG ¢ù«˘˘FQ êhQ ∑ɢ˘L ∫ɢ˘bh ¢†©H ¿EG »°VÉŸG ÜBG/¢ù£°ùZCG ‘ á«dhódG øµJ ⁄ GPEG πLCÉàJ ¿CG Öéj πªëàdG äÉ≤HÉ°ùe .á«aÉc ÚµH ‘ AGƒ¡dG IOƒL ‘ »Yƒ«°ûdG Üõ◊G ¢ù«FQ »c ƒ«d ∫Ébh IQhó˘˘∏˘ d ᢢª˘ ¶˘ ˘æŸG ᢢ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘dG ¢ù«˘˘ FQh Úµ˘˘ H ¤EG êɢà˘ë˘f'' ô“DƒŸG ¢ûeɢ˘g ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ ÑŸhC’G çƒ∏J ™e πeÉ©à∏d) ó¡÷G øe ójõŸG ∫òH á˘ª˘°Uɢ©˘dG π˘©÷h Oɢ«˘ÑŸhC’G ∫Ó˘N (AGƒ˘˘¡˘ dG .''IÉ«ë∏d á∏HÉb áæjóe ájòZC’G áeÓ°S ¿Éª°†H ¿ƒª¶æŸG ó¡©Jh ≈˘∏˘Y 󢫢 cCɢ à˘ dG GhOɢ˘YCGh IQhó˘˘dG IÎa ∫Ó˘˘N IóYÉ°ùÃ'' áæjóŸG ¢VôY ‘ øª°†àŸG óYƒdG .''IÒ≤ØdGh á«eÉædG ∫hódG ô˘˘ jóŸG ÖFɢ˘ f Úª˘˘ ˘é˘ ˘ æ˘ ˘ «˘ ˘ L ƒ˘˘ ˘«˘ ˘ d ∫ɢ˘ ˘bh ó˘≤˘d'' IQhó˘∏˘d á˘ª˘¶˘æŸG á˘æ˘é˘∏˘d …ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG Ió˘Yɢ°ùŸ ᢫˘°VɢjQ ᢰù°SDƒ˘ e ᢢeɢ˘bEɢ H ɢ˘fó˘˘Yh .''á°VÉjôdG ôjƒ£J ≈∏Y (∫hódG √òg) äÉ£∏°ùdG πeÉ©J á«Ø«c ádCÉ°ùe äQÉKCG ɪc ÜÉ©dC’G IQhO ∫ÓN Ú≤°ûæŸG ™e á«æ«°üdG á°UÉN äÉ≤«∏©àdG øe GÒÑc GOóY á«ÑŸhC’G .á«Hô¨dG á«bƒ≤◊G äÉYɪ÷G øe ÚµH ‘ á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhO ≥∏£æà°Sh ɪæ«H πÑ≤ŸG ÜBG/¢ù£°ùZCG øe øeÉãdG Ωƒj ø˘˘e ¢SOɢ˘°ùdG ‘ ¢UÉÿG Oɢ˘«˘ ÑŸhC’G CGó˘˘Ñ˘ «˘ ˘°S .∫ƒ∏jCG/ȪàÑ°S

:( RÎjhQ ) - ÚµH

ɢ˘¡˘ «˘ dƒ˘˘J »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ª˘ gC’G ió˘˘e â뢢°†JG áëLÉf á«ÑŸhCG ÜÉ©dG IQhO áaÉ°†à°S’ Ú°üdG hÉJ ÚL ƒg »æ«°üdG ¢ù«FôdG ¥ô£J ÉeóæY ô“DƒŸG ∫ÓN á«°ù«FôdG ¬àª∏c ‘ ôeC’G ¤EG »˘æ˘«˘°üdG »˘Yƒ˘«˘°ûdG Üõ˘˘ë˘ ∏˘ d ô˘˘°ûY ™˘˘Hɢ˘°ùdG .ÚæK’G Ωƒ«dG ᢢ ˘∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘W ’Gƒ˘˘ ˘eCG Ú°üdG äô˘˘ ˘ª˘ ˘ ã˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°SGh Úµ˘Ñ˘H ᢢ«˘ ÑŸhC’G Üɢ˘©˘ dC’G IQhO ᢢaɢ˘°†à˘˘°S’ çó◊G Gòg ¤EG ¿hÒãc ô¶æjh πÑ≤ŸG ΩÉ©dG Ú°ü∏˘d I󢫢L á˘jɢYO √Qɢ˘Ñ˘ à˘ Yɢ˘H »˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG øY ÒÑ©Jh ''á˘ª˘Yɢæ˘dG Iƒ˘≤˘∏˘d'' ¢VGô˘©˘à˘°SGh .ÒѵdG …OÉ°üàb’G OÓÑdG ƒ‰ ÈcC’ ᢢ«˘ °ù«˘˘Fô˘˘dG ᢢª˘ ∏˘ µ˘ ˘dG ‘ ƒ˘˘ g ∫ɢ˘ bh äGƒæ°S ¢ùªN ∫ÓN ºcÉ◊G Üõë∏d ´ÉªàLG 2008 á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhO º¶æf ¿CG Öéj'' 2010 ƒ˘Ñ˘°ùcG ¢Vô˘˘©˘ eh ¢UÉÿG Oɢ˘«˘ ÑŸhC’Gh .''ó«L πµ°ûH Ú°üdG Rõ©J ¿CG Ú∏∏ÙG øe Òãc ™bƒJh ‘ ≈˘˘ª˘ ¶˘ ©˘ dG Iƒ˘˘≤˘ dG ᢢ«˘ ©˘ ˘°Vƒ˘˘ d ɢ˘ gOƒ˘˘ ©˘ ˘°U ‘ äÉ«dGó«ŸG ∫hóL áªb ∫ÓàMÉH á°VÉjôdG ‘ ᢢ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ≤ŸG ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ÑŸhC’G Üɢ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘dC’G IQhO .ÜBG/¢ù£°ùZCG »ÑŸhC’G çGÒŸG óàÁ ¿CG ‘ Ú°üdG πeCÉJh Iƒ˘Ø˘°U ø˘e É˘Ø˘dCG 23 ᢢ cQɢ˘ °ûe AGQh ɢ˘ ˘e ¤EG ƒ‰ õ˘˘jõ˘˘©˘ ˘J ¤EG …ODƒ˘ ˘j π˘˘ µ˘ ˘°ûH ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘°Vɢ˘ jQ ºgOóY ≠dÉÑdG Ú°üdG ¿Éµ°S ÚH á°VÉjôdG 샪£dG Gòg ≈Yóà°SG óbh .᪰ùf QÉ«∏e 1^3 .ƒg πÑb øe äÉ≤«∏©J π˘eɢ˘°T π˘˘µ˘ °ûH »˘˘ª˘ æ˘ f ¿CG Ö颢j'' ±É˘˘°VCGh OGô˘˘aCG ÚH ᢢ°Vɢ˘jô˘˘∏˘ d ᢢ«˘ Yɢ˘ª÷G ᢢcQɢ˘°ûŸG

IôgÉ≤dG ‘ ¿hôµ°ù©j kÉ«bGôY kÉ«°VÉjQ 95

¥É◊Gh äGQɢ°üà˘f’G IOɢ©˘à˘°SG ¤G ≈˘©˘°ùjh ,ô˘Ø˘°U-ô˘Ø˘ °U »˘˘Hô˘˘©˘ dG ∂∏àÁ ƒgh ,Ö«JÎdG º∏°S ‘ Ωó≤àdGh á«°SOÉ≤dÉH ¤hC’G IQÉ°ùÿG ,õ«eƒZ πjƒfÉe ‹É¨JÈdG ¬HQóe IOÉ«≤H ¬aóg ≥«≤ëàd ô°UÉæ©dG øe ¬˘«˘dEG π˘≤˘à˘æŸG Ö«˘¡˘d êô˘ah ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y Qɢ°ûH Úª˘Lɢ¡ŸG Oƒ˘Lƒ˘Hh »˘∏˘jRGÈdGh ô˘Ø˘¶˘e ø˘˘°ùM Êɢ˘ª˘ ©˘ dGh ,‹É◊G º˘˘°SƒŸG ‘ âjƒ˘˘µ˘ dG .∫ÓL Oƒªfi ó«°ùdG »æjôëÑdGh hódÉæjQ ¬jQófEG »˘Hô˘©˘dG π˘eCɢj ,⁄ɢ°ùdG ìÉ˘Ñ˘°U OÉ˘à˘°SG ≈˘∏˘Y ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ‘h ô£«°ùJ »àdG ájƒæ©ŸG ádÉ◊G øe IOÉØà°S’G ‘ (•É≤f 4) ådÉãdG ,Üô©dG ∫É£HCG …QhO øe ÊÉãdG QhódG ¤G πgCÉàdG ó©H ¬«ÑY’ ≈∏Y πeÉM âjƒµdG ¬Ø«°V ÜÉ°ùM ≈∏Y kÉ«∏fi ÊÉãdG √Rƒa π«é°ùàd á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤ëàd ¬≤jôW ‘ ᪡e áÑ≤Y »£îJh ,Ö≤∏dG ¤G •ƒÑ¡dG øe ¬«a â∏aCG …òdG »°VÉŸG º°SƒŸG äÉÑ«N ¢Vƒ©J Ö«˘£ÿG ¢SGô˘a …Qƒ˘°ùdG ≈˘∏˘Y »˘Hô˘©˘dG ∫ƒ˘©˘jh .᢫˘fɢã˘dG ᢢLQó˘˘dG ∫ÓW Êɪ©dGh ó«°ü≤e »∏Yh ¢Shó≤dG óÑY ódÉNh ∞∏N ódÉNh .∞«£∏dG óÑY π«Yɪ°SEG »æjôëÑdGh ¿ÉØ∏N á∏ªM (IóMGh IGQÉÑe øe •É≤f 3) âjƒµdG π¡à°SG ,¬à«MÉf øe á∏°UGƒe ¤G ™∏£àjh ,ôØ°U-2 ô°üædG ≈∏Y RƒØH ¬Ñ≤d øY ´ÉaódG

…Qƒ°ùdG …QhódG

kÉ«Ñ∏°S ≈¡àfG Ö∏Mz»HQO{h 1-4 áWô°ûdG §≤°SCG á©«∏£dG í‚ á≤£æŸG πNGO ¢ùfƒj ÉgòØf IôM á∏cQ øeh ±É°VCGh ,(57) ÊÉãdG ±ó¡dG π«é°ùJ ‘ OƒÑY øeÉj ºààNGh (69) áæ≤àe Iójó°ùàH ådÉãdG ¢Tƒ°TÉb ¢SGôa ™˘FGQ …Oô˘a Oƒ˘¡› 󢩢H ™˘HGô˘dG ±ó˘¡˘dɢ˘H π˘˘jƒ˘˘fÉÁG .(85) OÉ–’Gh ájô◊G É¡«Ñ£b ÚH Ö∏M »HQO ≈¡àfGh â°üZ êôØàe ∞dCG 40 øe ÌcCG ΩÉeCG kÉÑ∏°S ɪ¡dOÉ©àH .kGôNDƒe íààaG …òdG ÒѵdG Ö©∏ŸG äÉLQóe º¡H ,AGOC’G 󢫢©˘°U ≈˘˘∏˘ Y §˘˘°Sƒ˘˘àŸG ¿hO IGQɢ˘ÑŸG âfɢ˘ch ,¿GÒ÷G äGAɢ≤˘d ᢫˘ °Sɢ˘°ùMh ᢢ«˘ Ñ˘ °ü©˘˘dɢ˘H âª˘˘°ùJGh ≈∏Y ºµ◊G â∏ªM »àdG IóFGõdG áfƒ°ûÿG ¤G áaÉ°VEG äGôe 3 ájô◊G »ÑY’ ¬Lh ‘ AGôª◊G ábÉ£ÑdG ™aQ .IÒNC’G ¢ùªÿG ≥FÉbódG ‘ AÉ≤d ≈∏Y »HÉéjE’G ∫OÉ©àdG ô£«°S ,á«bPÓdG ‘h É¡«a Rɢà˘eG IGQÉ˘Ñ˘e 󢩢H 1-1 óÛG ¬˘Ø˘«˘°Vh ø˘jô˘˘°ûJ ¿É°ùM ¬«ÑY’ øe âYÉ°Vh ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ øjô°ûJ Ió˘Y OGƒ˘L »˘∏˘Y »˘bGô˘©˘dGh í˘dɢ°üdG ó˘dɢNh º˘«˘gGô˘HEG ±óg π«é°ùJ ‘ OGƒL íéæj ¿CG πÑb áÑ°SÉæe ¢Uôa .(33) á≤£æŸG πNGO á«°SCGQ á©HÉàe øe ≥Ñ°ùdG ≈àM ô¶àfGh ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ óÛG AGOCG ø°ù–h »˘∏˘Y ø˘e Iô˘jô“ ô˘KEG ∫Oɢ©˘à˘dG ∑Q󢫢d 65 á≤«˘bó˘dG .ìÉéæH ócGƒdG óªfi É¡ªLôJ á≤£æŸG πNGO »YÉaôdG 1-2 ÒYGƒædG ¬Ø«°†e ¢û«÷G §≤°SCG ,IɪM ‘h ∫hC’G É¡Wƒ°T ‘ ¢û«÷G Ωó≤J áfRGƒàe IGQÉÑe ó©H ¢Sɢ˘Ñ˘ Y Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘e ∑QOCGh (40) Qƒ˘YÉ˘Ñ˘ dG Oɢ˘¡÷ ±ó˘˘¡˘ H á«fÉãdG á≤«bódG ‘h ,(56) ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ∫OÉ©àdG ‘ ΩGõY óªMCG ¢û«÷G Ωô°†fl í‚ ∫óH âbƒdG øe .RƒØdG ±óg π«é°ùJ ó©H á櫪K •É≤f 3 IƒàØdG ∞£N ,QhõdG ôjO ‘h ÊÉg ¬∏é°S ôØ°U-1 øjôØY ¬Ø«°V ≈∏Y Ö©°U Rƒa ∞«°†ŸG É¡«a ¿Éc ᣰSƒàe IGQÉÑe ó©H (76) IQGƒf .IQƒ£N ÌcCG

¿CG ¿hO øe áMÉØJ É¡d ió°üàa OƒÑY øeÉj ÉgOó°S ‘ ɢ¡˘©˘HɢJ …ò˘dG Òª˘©˘dG ¤G Oƒ˘©˘à˘d ɢ¡˘«˘∏˘Y ô˘£˘ «˘ °ùj .(45) ∑ÉÑ°ûdG ∫óH âbƒdG øe á«fÉãdG á≤«bódG ‘ áWô°ûdG í‚h »˘∏˘Y ɢgOó˘°S ᢩ˘FGQ Iô˘µ˘H ∫Oɢ©˘à˘dG ∑GQOEG ‘ ™˘Fɢ˘°†dG .á≤£æŸG êQÉN øe ∫ÉMQ ió°üJh Êɢã˘dG •ƒ˘°ûdG ™˘∏˘£˘e á˘Wô˘°ûdG º˘Lɢgh ºµëj ¿CG πÑb ø°ùM ‹O º°TÉg »Jôµd óªMC’G ô°†e ácQÉ°ûe 󢩢H Ö©˘∏ŸG §˘°Sh ≈˘∏˘Y ¬˘Jô˘£˘«˘°S ᢩ˘«˘∏˘£˘dG …Ò颢«˘ æ˘ dG Öfɢ˘L ¤G ¬˘˘ ≤˘ ˘dCɢ ˘Jh ¿É˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘°S ¢ùfƒ˘˘ j .πjƒfÉÁG

IòJÉ°SCÓd ójQóe ádƒ£H ‘ QQó«a »bÓj …Èæ«L :(RÎjhQ) - ójQóe

¿hÒeɵdG ™e ∫OÉ©àJ Üô¨ŸG ÚµH OÉ«ÑŸhCG äÉ«Ø°üàH : (Ü ± G)- •ÉHôdG

¬˘Ø˘ «˘ °V Ωɢ˘eCG ∫Oɢ˘©˘ à˘ dG ï˘˘a ‘ »˘˘Hô˘˘¨ŸG »˘˘ÑŸhC’G Öî˘˘à˘ æŸG §˘˘≤˘ °S ø˘˘e ø˘˘e ᢢ©˘ HGô˘˘dG ᢢdƒ÷G Ωɢ˘à˘ N ‘ •É˘˘Hô˘˘dG ‘ 2-2 ÊhÒeɢµ˘dG ¤G á∏gDƒŸG É«˘≤˘jô˘aEG äɢ«˘Ø˘°üJ ø˘ª˘°V á˘ã˘dɢã˘dG á˘Yƒ˘ªÛG äɢ°ùaɢæ˘e ¢TÉeôg πé°Sh .2008 ÚµH OÉ«ÑŸhCG ‘ Ωó≤dG Iôc á≤HÉ°ùe äÉ«FÉ¡f ɨæ«eɵ«Hh (31) Qƒ«æ«Lh ,Üô¨ŸG ‘óg (90) øjhõdG øHh (60) ¬JQÉ°ùÿ QCÉãdG ‘ »Hô¨ŸG ÖîàæŸG π°ûah .¿hÒeɵdG ‘óg (47) •É≤f 7 ó«°UôH kÉ«fÉK »≤Ña áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ 2-1 ¿hÒeɵdG ΩÉeCG .IQó°üàŸG ¿hÒeɵdG ∞∏N IóMGh á£≤f ¥QÉØH

…Èæ«L »HhQ

:(Ü ± CG)-≥°ûeO

ß˘Ø˘à˘MGh ¬˘JGQɢ°üà˘fG π˘°ù∏˘˘°ùe ᢢ©˘ «˘ ∏˘ £˘ dG π˘˘°UGh ≈∏Y ‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG √Rƒa ≥≤M Éeó©H IQGó°üdÉH ìÉ˘à˘ à˘ aG ‘ ≥˘˘°ûeO ‘ 1-4 á˘Wô˘°ûdG ¬˘Ø˘«˘°†e Üɢ˘°ùM .Ωó≤dG Iôµd …Qƒ°ùdG …QhódG øe áãdÉãdG á∏MôŸG •ƒ°ûdG ∞°üàæe ≈àM ¬à«∏°†aCG á©«∏£dG ¢Vôah 3 OƒÑY øeÉjh Òª©dG óªMCG ¬«ªLÉ¡Ÿ âëæ°Sh ∫hC’G óªfi áWô°ûdG ¢SQÉM É¡d ió°üJ Iô°TÉÑe ¢Uôa √QhóH ∞«°†ŸG ºLÉ¡jh Ö©∏dG ¿RGƒàj ¿CG πÑb áMÉØJ .ø°ùM ‹O º°TÉg ᣰSGƒH ÚJôe ¬Ø«°V ≈eôe Oó¡a ájƒb Iôc ôKEG π«é°ùàdG ìÉààaG ‘ á©«∏£dG í‚h

…Qƒ°ùdG …QhódG øe ÖfÉL

: (Ü ± CG) - OGó¨H

Gôµ°ù©e ,äÉÑîàæe áà°S ¿ƒ∏ãÁ É«bGôY É«°VÉjQ 95 Ωƒ«dG CGóÑj QɢWEG ‘ ɢeƒ˘˘j 26 ôªà°ùj Iô˘gɢ≤˘dG á˘jô˘°üŸG á˘ª˘°Uɢ©˘dG ‘ ɢ«˘Ñ˘jQó˘J IQô≤ŸG á«Hô©dG á«°VÉjôdG IQhódG äÉ°ùaÉæe ‘ ácQÉ°ûª∏d Ò°†ëàdG .πÑ≤ŸG Ȫaƒf/ÊÉãdG øjô°ûJ 25 ¤EG 11 øe ô°üe ‘ Ú°ùM á˘dɢcƒ˘dɢH ᢫˘bGô˘©˘dG ᢫˘ÑŸh’G á˘æ˘é˘∏˘ dG Ωɢ˘Y ÚeCG í˘˘°VhCGh äÉÑîàæe ¿ƒ∏ãÁ 95`dG Ú«°VÉjôdG'' ¿EG ¢SôH ¢ùfGôØd …󫪩dG á˘YQɢ°üŸGh Üɢ˘°ûæ˘˘dGh ¢Sƒ˘˘≤˘ dGh ᢢ«˘ °Shô˘˘Ø˘ dGh ∞˘˘jò˘˘é˘ à˘ dGh IRQɢ˘ÑŸG IQhódG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG ≈àM ôµ°ù©ŸG ôªà°ùj'' ™HÉJh .''äÉLGQódGh èeÉfôH ‘ IÒNC’G »gh á«ÑjQóàdG á£ÙG √òg ¿ƒµJ ¿CG πeCÉfh .''áÑ«W IQƒ°U ‘ ÉæàcQÉ°ûe ¿ƒµJ »µd ᫪gCGh ájƒ«M ÌcCG OGóYE’G á˘à˘°ùdG Üɢ©˘dC’G ø˘Y Ó˘°†a »˘g ᢫˘dɢ©˘a 21 ‘ ¥Gô˘˘©˘ dG ∑Qɢ˘°ûjh iƒ≤dG ÜÉ©dGh IôFÉ£dG IôµdGh ó«dG Iôch ∫É≤KC’G ™aQ ,IQƒcòŸG Iô˘ch á˘dhɢ£˘dG Iô˘ch RÉ˘Ñ˘ª÷Gh hOƒ÷Gh ᢫˘JGQɢµ˘dGh hó˘fGƒ˘µ˘jɢà˘dGh äÉÑîàæŸGh ,á∏°ùdGh hOƒ÷Gh ájÉeôdGh áMÉÑ°ùdGh áªcÓŸGh Üô°†ŸG É«côJ ‘ Gôµ°ù©e …QÉ÷G ô¡°ûdG ™∏£e â∏¡à°SG IÒNC’G áà°ùdG √ò˘g ¤EG ᢫˘°Vɢjô˘dGh ᢫˘eƒ˘µ◊G äɢ¡÷G ô˘¶˘æ˘Jh .¬˘°ùØ˘f ¢Vô˘¨˘ ∏˘ d á«bGô©dG áeƒµ◊G äó°UQ å«M Ωɪàg’G Ú©H á«bGô©dG ácQÉ°ûŸG äÉ≤Øf á«£¨àd Q’hO ∞dCG áFɪKÓKh Úfƒ«∏e ¥ƒÑ°ùe ÒZ πµ°ûHh .É¡îjQÉJ ‘ ™°ShC’G ó©J »àdG ácQÉ°ûŸGh Ò°†ëàdG

hójQÉZ ƒ«fƒ£fG ¬jRƒL ‹É¨JÈdG á«°SOÉ≤dG ÜQóe ∑ô°û«°Sh ¬FÉØ°T ó©H ´ƒ£ŸG QóH ºLÉ¡ŸG É¡«dEG Oƒ©j »àdG ¬jód á∏µ«°ûJ π°†aCG ∂«˘°ùfɢaƒ˘L »˘Hô˘°üdG §˘°Sƒ˘dG ÖY’ ô˘¡˘¶˘j ÉÃQh ,ᢢHɢ˘°UE’G ø˘˘e ¬dÉ≤àfG ó©H ‹É◊G º°SƒŸG ‘ á«°SOÉ≤dG ™e ¤hC’G Iôª∏d øjOÓ«e ÚH áeRCG ∫É≤àf’G Gòg QÉKCG ¿CG ó©H ,áªXÉc øe kÉeOÉb ¬aƒØ°U ¤G .''ÉØ«ØdG'' ‹hódG OÉ–’G ¤G â∏°Uh ÚjOÉædG …OÉædG ¿CG âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ¬©bƒe ‘ ôcP ób á«°SOÉ≤dG ¿Éch ¿CÉH ó«Øj »àjƒµdG OÉ–’G ≥jôW øY (ÉØ«ØdG) øe kÉHÉàc ≈≤∏J ᢫˘ ∏ÙG ᢢjó˘˘fC’G ÚH äɢ˘YGõ˘˘f ᢢjCG ‘ π˘˘Nó˘˘à˘ j ’ ‹hó˘˘dG OÉ–’G .á«æ©ŸG ádhódG OÉ–G ¤G É¡∏M ∑Îjh º°ùM ób øjOÓ«e ´ƒ°Vƒe ¿ƒµj ÜÉàµdG Gò¡H'' :™bƒŸG ±É°VCGh ábÉ£H Qó°UCG ób ¿Éc »àjƒµdG OÉ–’G ¿CG å«M ,á«°SOÉ≤dG ídÉ°üd ΩɢeCG) ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG IGQɢ˘ÑŸG ø˘˘e AGó˘˘à˘ HG ᢢcQɢ˘°ûŸÉ˘˘H ¬˘˘d í˘˘ª˘ °Sh ÖYÓ˘˘d .¬JÉaƒ°ûc ‘ øjOÓ«e πé°ùj ⁄ áªXÉc ¿CÉH kɪ∏Y ,''(á«ŸÉ°ùdG -5 øeÉ°†àdG ≈∏Y Ú«dÉààe øjRƒØH …QhódG CGóH á«°SOÉ≤dG ¿Éch .1-2 πMÉ°ùdGh ôØ°U ™e ∫OÉ©J ºK 1-3 ô°üædG ≈∏Y RƒØH √QGƒ°ûe π¡à°SÉa á«ŸÉ°ùdG ÉeCG

»˘˘ HhQ »˘˘ µ˘ ˘jô˘˘ eC’G ∫ó˘˘ Y ¥Qɢ˘ Ø˘ ˘H √ô˘˘ NCɢ ˘J …Èæ˘˘ «˘ ˘ L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Rƒ˘˘ Ø˘ ˘«˘ ˘ d ᢢ ˘Yƒ˘˘ ˘ª› ô°ùà∏«e øLQƒ˘j …hɢ°ùª˘æ˘dG Ωƒ«dG 4-6h 6-7h 6-2 ‘ ¬˘fɢµ˘e õ˘é˘ ë˘ jh Úæ˘˘K’G ᢢ dƒ˘˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘d Êɢ˘ ã˘ ˘dG Qhó˘˘ dG Ωɢ˘ eCG Iò˘˘ Jɢ˘ °SCÓ˘ ˘d ó˘˘ jQó˘˘ ˘e QQ󢫢a ¬˘«˘LhQ …ô˘˘°ùjƒ˘˘°ùdG .Ö≤∏dG øY ™aGóŸG (ÉeÉY 25) …Èæ«L ≥°Th QQó˘˘ «˘ ˘a Ωɢ˘ eCG ô˘˘ ˘°ùN …ò˘˘ ˘dG ‘ Úà«dɢà˘à˘e Úà˘Yƒ˘ª˘éà ádƒ£Ñ˘dG ø˘e ᢫˘fɢª˘ã˘dG QhO Ö≤˘Y ¬˘≤˘jô˘W »˘°VÉŸG Ωɢ©˘dG Rƒ˘˘ Ø˘ ˘«˘ ˘d IÌ©˘˘ ˘à˘ ˘ e ᢢ ˘jGó˘˘ ˘H Ö≤˘Y ᢫˘fɢ˘ã˘ dG ᢢYƒ˘˘ªÛɢ˘H ≈∏Y ßaÉëjh π°UÉa •ƒ°T ºFGõ˘¡˘dG ø˘e ‹ÉÿG ¬˘∏˘é˘°S .ô°ùà∏«e ΩÉeCG ¿GƒN »æ«àæLQC’G ∫ƒMh á˘Yƒ˘ª˘éà √ô˘NCɢJ ƒ˘cɢfƒ˘˘e QƒéjG »°ShôdG ≈∏Y Rƒa ¤EG ¬d ácQÉ°ûe ∫hCG ‘ ∞jQófG ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG ádƒ£ÑdG ‘ ≠˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘jh ᢢ Ñ˘ ˘∏˘ ˘°üdG ÖYÓŸG 2^2 ɢ˘ ˘ gõ˘˘ ˘ FGƒ˘˘ ˘ L ´ƒ˘˘ ˘ ˘ª› .Q’hO ¿ƒ«∏e ™˘e ƒ˘cɢfƒ˘˘e »˘˘≤˘ à˘ ∏˘ «˘ °Sh ∞æ°üŸG ¢SÉg »eƒJ ÊÉŸC’G Qhó˘˘ ˘ ˘ ˘ dG ‘ ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûY …OÉ◊G .ádƒ£Ñ∏d ÊÉãdG

ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d kGOGó©à°SG

»``bÓ``j ô``£``b kÉ```jOh É`«`°SBG π``£``H :(Ü ± G)-áMhódG

»bGô©dG √Ò¶f Ωó≤dG Iôµd …ô£≤dG ÖîàæŸG »≤à∏j Qɢ˘ WEG ‘ ᢢ jOh ᢢ «˘ ˘ dhO IGQɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ e ‘ Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dG ɢ˘ ˘«˘ ˘ °SBG π˘˘ ˘£˘ ˘ H ⁄É©dG ¢SCÉc ¤G á∏gDƒŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d ɪ¡JGOGó©à°SG .É«≤jôaEG ܃æL ‘ 2010 ™˘˘e ô˘˘£˘ b Ö©˘˘ ∏˘ ˘J ,äɢ˘ «˘ ˘Ø˘ ˘°üà˘˘ dG ø˘˘ e ∫hC’G Qhó˘˘ dG ‘h ‘ …QÉ÷G (∫hC’G ø˘˘jô˘˘ °ûJ) ô˘˘ Hƒ˘˘ à˘ ˘cCG 21 ‘ ɢµ˘ fÓ˘˘jô˘˘°S ‘ ¬˘æ˘ e 22 ‘ ¿É˘à˘°ùcɢH ™˘e ¥Gô˘©˘dG »˘≤˘à˘∏˘jh ,ƒ˘˘Ñ˘ eƒ˘˘dƒ˘˘c .≥°ûeO ÉgQÉÑà˘YɢH ¥Gô˘©˘dG IGQÉ˘ÑŸ Ωɢª˘à˘gɢH ¿ƒ˘jô˘£˘≤˘dG ô˘¶˘æ˘jh ÜQóŸG ≈©°ùj PEG ,…ƒb Öîàæe ™e Ió«Lh ájƒb áHôŒ iƒà°ùŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG ¤EG »JÉ°Sƒa »NQƒN ÊÉjƒZhQhC’G Aɢ≤˘∏˘d á˘Ñ˘°SɢæŸG á˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG Qɢ«˘à˘N’ ¬˘«˘Ñ˘ YÓ˘˘d »˘˘≤˘ «˘ ≤◊G ó°ùd ¤hC’G Iôª∏d Aɪ°SCG Ωɪ°†fG ó©H ɪ«°S ’ ɵfÓjô°S øe ôNBG OóY OƒLƒdh ,á«°SÉ°SC’G ô°UÉæ©dG ¢†©H äÉHÉ«Z ¬JGOGó©à°SG π°UGƒj …òdG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG ™e ÚÑYÓdG Úµ˘H Oɢ«˘ÑŸhCG äɢ«˘Ø˘°üJ ‘ ó˘Z 󢩢H ¿É˘Hɢ«˘dG Aɢ≤˘∏˘ d √Qhó˘˘H .2008

å«˘M ,…ô˘£˘≤˘dG Öî˘à˘æ˘ª˘∏˘d Êɢã˘dG …Oƒ˘dG ƒ˘g Aɢ≤˘∏˘dGh ,»°VÉŸG ô¡°ûdG áMhódG ‘ 1-1 Êɪ©dG √Ò¶f ™e ∫OÉ©J ¢SCɵH √Rƒa òæe »bGô©dG Öîàæª∏d ∫hC’G AÉ≤∏dG ¬fCG ɪc ‹É˘à˘dɢH ∫hC’G ¿ƒ˘µ˘«˘°Sh ,»˘˘°VÉŸG (Rƒ“) ƒ˘˘«˘ dƒ˘˘j ‘ ɢ˘«˘ °SBG ∞∏N …òdG ø°ùdhCG π¨jEG »LhÔdG ójó÷G ¬HQóe IOÉ«≤H .ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG Ö≤Y GÒ«a ¿ÉaQƒL »∏jRGÈdG òæe áMhódG ‘ ôµ°ù©e ‘ »bGô©dG ÖîàæŸG º¶àfGh ‘ QƒÿG ™e áaGô¨dG IGQÉÑe ¬HQóe ™HÉJh ,»°VÉŸG ¢ù«ªÿG ÚÑYÓdG øe OóY ¬«a ±Îëj …òdG …ô£≤dG …QhódG º°SÉL QGôch (áaGô¨dG) Oƒªfi ¢ùfƒj :ºgh Ú«bGô©dG .(¿ÉjôdG) ΩÓZ º°SÉLh (»Hô©dG) ¢SÉÑY º°SÉHh (IôcƒdG)


9

»°VÉjôdG

sport

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

sport@alwatannews.net

1 ’ƒ`` ` ` eQƒa äGQÉ`` ` ` «°S äÉ`` ` ` bÉÑ°ùd º`` ` `dÉ©dG á`` ` ` dƒ£H

øjô°û©dGh áãdÉãdG Iôª∏d IÒNC’G ádƒ÷G ‘ º°ùëjo Ö≤∏dG ƒg •É≤ædG øe óMGh ó«°UôH º°SƒŸG ¿ƒªààîj ¥ÉÑ°S ÊÉ£jÈdG ≈¡fCG ∫ÉM ‘ º¡æe πµd 108 ,(Ió˘˘MGh ᢢ£˘ ≤˘ f) ø˘˘eɢ˘ ã˘ ˘dG õ˘˘ côŸG ‘ π˘˘ jRGÈdG ,(•É≤f 5) ™˘˘ ˘ ˘HGô˘˘ ˘ ˘dG õ˘˘ ˘ ˘côŸG ‘ Êɢ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ °SE’Gh .(•É≤f 8) ÊÉãdG õcôŸG …óæ∏æØdGh ÖMÉ°U ≥FÉ°ù∏d »ŸÉ©dG Ö≤∏dG íæÁ ,ÉgóæYh ¿CG º∏©dG ™e ,º°SƒŸG ‘ äGQÉ°üàf’G øe OóY ÈcCG ó«©°üdG Gòg ≈∏Y ¿ÉjhÉ°ùàe ƒ°ùfƒdGh ¿ƒà∏«eÉg Góæc ‘) äGôe ™HQCG ∫hC’G êƒu oJ PEG ,Ωƒ«dG ≈àM ,(¿ÉHÉ«dGh ôÛGh ᫵jôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ≈˘∏˘YCG ≈˘∏˘Y Êɢã˘dG ∞˘bh ɢª˘ «˘ a ɢjõ˘«˘dɢe ‘ ᢰüæŸG ø˘e á˘£˘ ≤˘ f ™e ,É«dÉ£jEGh ÉHhQhCGh ƒcÉfƒeh ¤EG ∫hDƒ˘ «˘ °S Ö≤˘˘∏˘ dG ¿CG º˘˘∏˘ ˘©˘ ˘dG ∫Oɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘J ∫ɢ˘ ˘ M ‘ ø˘˘ ˘ fƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ jGQ ó©H kɢWɢ≤˘f á˘KÓ˘ã˘dG ¿ƒ˘≤˘Fɢ°ùdG Gòg êƒq J ¬fƒc ƒdhÉH hÉ°S ¥ÉÑ°S ∂dPh äÉÑ°SÉæe ¢ùªN ‘ º°SƒŸG É«fÉ£jôHh É°ùfôah É«dGΰSCG ‘ .Ú°üdGh ɵ«é∏Hh ¿Éc ¬fCG ¤G IQÉ°TE’G QóŒh Ö≤d ´õàæj »c ,ôNÉeƒ°T ≈∏Y ‘ êƒq ˘ ˘ à˘ ˘ ˘j ¿CG ,»˘˘ ˘ °VÉŸG º˘˘ ˘ °SƒŸG ¿ƒà∏«eÉg ¢ùjƒd IÒNC’G ᢢ ˘ dƒ÷G ‘ π˘˘ ˘ ˘jRGÈdG ‘ ƒ˘˘ ˘°ùfƒ˘˘ ˘dG π˘˘ ˘°ûØ˘˘ ˘j ¿CG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y ,ᢢ £˘ ˘≤˘ ˘f ᢢ jCG ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y ∫ƒ˘˘ ˘°ü◊G •É˘˘ ˘≤˘ ˘ f ihɢ˘ ˘°ùà˘˘ ˘J ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘Yh ''»eƒ°T'' É¡ª˘°ùë˘jh Ú≤˘Fɢ°ùdG ≥≤M ¿ƒµ«°S ¬fƒc ¬◊É°U ‘ ø˘˘ ˘ ˘e ÌcCG kGó˘˘ ˘ ˘MGh kGQɢ˘ ˘ ˘ °üà˘˘ ˘ ˘ fG (7 πHÉ≤e 8) ÜÉ°ûdG ÊÉÑ°SE’G CGƒ˘˘ °SCG ‘ ,êɢ˘ à˘ ˘ ë˘ ˘ j ¿É˘˘ ˘c …ò˘˘ ˘dG õ˘˘ ˘côŸG ∫Ó˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘MG ¤G ,ä’É◊G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‹ÉàdÉHh ,øeÉãdG ®É˘˘Ø˘ ˘à˘ ˘MÓ˘˘ d Ió˘˘ MGh ᢢ £˘ ˘≤˘ ˘f øfƒµjGQ »ª«c ≈˘∏˘Y Êɢã˘dG º˘°Sƒ˘ª˘∏˘d Ö≤˘∏˘ dɢ˘H á˘é˘«˘à˘æ˘H êô˘N ¬˘fCG ’EG ,‹Gƒ˘˘à˘ dG ¥É˘Ñ˘°S ¬˘Fɢ¡˘fEG ‘ â∏˘˘ã“ π˘˘°†aCG Êɢ˘ã˘ ˘dG õ˘˘ côŸG ‘ ¢Sƒ˘˘ Z’ÎfG êƒq àa ,kÉ©HGQ ôNÉeƒ°T AÉL ɪ«a .ÊÉÑ°SE’G ≥FÉ°ùdG ¿CG ¤G äGAɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°üME’G Ò°ûJh òæe âª˘°ùM ᢫ŸÉ˘©˘dG á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG IÒNC’G É¡˘à˘dƒ˘L ‘ ɢ¡˘bÓ˘£˘fG º°ùM ,Ωƒ«dG ≈àM áÑ°SÉæe 23 ‘ Qó˘°üà˘˘e í˘˘dɢ˘°U ‘ ɢ˘¡˘ æ˘ e 15 ,º°SÉ◊G ¥ÉÑ°ùdG πÑb Ö«JÎdG ƒ°ùfƒdG hófÉfôa ó«©°üdG Gòg ≈∏Y »æ©j Gògh ≈∏Y ¿EGh- á«Ñ°ùf á«∏°†aCG ∂∏àÁ ¿ƒà∏«eÉg ¿CG Ú≤FÉ°ùdG ÌcCG ƒg ôNÉeƒ°T ¿CG º∏©dG ™e -¥QƒdG ≈˘à˘M Ö≤˘˘∏˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ´Gô˘˘°U ‘ Gƒ˘˘Wô˘˘î˘ fG ø˘˘jò˘˘dG Öàc äÉÑ°SÉæe ¢ùªN ‘ ∂dPh ,IÒNC’G ádƒ÷G .''kGÒNCG º°ùàÑj'' ¿CG É¡æe çÓK ‘ ¬d êƒàŸG ≥FÉ°ùdG ÚH •É≤ædG ‘ ¥QÉa πbCG ÉeCG ∞°üf ƒ˘¡˘a Ωƒ˘«˘dG ≈˘à˘M ¬˘Ø˘«˘°Uhh ⁄ɢ©˘∏˘d kÓ˘£˘H GOh’ »˘µ˘«˘f …ƒ˘°ùª˘æ˘dG ÚH â∏˘°üa »˘à˘ dG ᢢ£˘ ≤˘ f ∫hC’G RôMCG PEG ,1984 ‘ â°ShôH ¿’G »°ùfôØdGh á£≤f 71^5 πHÉ≤e á£≤f 72 √ó«°UQ ‘h Ö≤∏dG .ÊÉã∏d

?Ö≤∏dG º°ùë«°S øe

√RƒØH ó«©°S ôfƒà°S iȵdG É«dGΰSG IõFÉéH Ö≤∏dG »JÉchO ¬≤jôa íæe …òdG ôfƒà°S ∫Ébh ᢫˘fɢHɢj ÒZ á˘LGQO ∫hCG í˘˘Ñ˘ °üà˘˘d ∫hC’G »ŸÉ˘˘©˘ dG íæe Éeó˘æ˘Y 1974 Ωɢ˘Y ò˘˘æ˘ e ô˘˘eC’G Gò˘˘g ≥˘˘≤– ‘ »e'' ‹É£j’G ≥jôØdG ójQ π«a …õ«∏µf’G ᢰüæ˘e ≈˘˘∏˘ Y …Oƒ˘˘Lh ¿É˘˘c'' :Ö≤˘˘∏˘ dG ''ɢ˘à˘ °Sƒ˘˘ZG ⁄ ,‹EG ᢢ Ñ˘ ˘°ùæ˘˘ dɢ˘ H ¥ó˘˘ °üj ’ Gô˘˘ eCG è˘˘ jƒ˘˘ à˘ ˘ à˘ ˘ dG ó¡éH â∏ªY .πÑb øe πKɇ Qƒ©°T …CG »æ÷Éîj ¬∏ªcCÉH º°SƒŸG .Éæg RƒØdG πLCG øe ΩGƒYCG Ió©d ÉfRƒa ó©H πbG §¨°†H Éæg ¤EG ÉæÄL .GôMÉ°S ¿Éc .¥ÉÑ°ùdÉH â©àªà°SG ‹ÉàdÉHh ¿ÉHÉ«dG ‘ Ö≤∏dÉH ôµ°TCG ¿CG Öéj ,‹ Rƒa π°†aCG ∂°T ≈fOCG ¿hO ¬fG .''Ó©a χ ÉfCG ,Ú«dGΰS’G Ú©é°ûŸG .»˘JɢbÓ˘£˘fG π˘°†aCG ió˘MEG â≤˘≤˘ M'' ™˘˘Hɢ˘Jh á˘jGó˘Ñ˘dG ‘ »˘∏˘Y §˘¨˘°†j ¿É˘c (¿ó˘jɢg) »˘˘µ˘ «˘ f âæ˘c .ɢ≤˘M’ ¬˘æ˘Y Oɢ©˘à˘ H’G ø˘˘e âæ˘˘µ“ »˘˘æ˘ µ˘ d ó˘˘ ©˘ ˘°üj ¿CG ≈˘˘ ˘°†e âbh …CG ø˘˘ ˘e ÌcCGh ≈˘˘ ˘æ“CG Éæ˘g è˘jƒ˘à˘à˘dG ᢰüæ˘e ¤EG (»˘°ShÒHɢc) ¢ùjQƒ˘d ‹ ᢢ©˘ FGQ ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ᢢ jɢ˘ ¡˘ ˘f âfɢ˘ c ‹É˘˘ à˘ ˘dɢ˘ Hh .''É°†jCG »JÉchódh ájÉ¡f ‘ »JÉchO ∑Ϋ°S »°ShÒHÉc ¿CG ôcòj ¬æe ’óH πë«°Sh ,»chRƒ°S ¤EG π≤àæ«d º°SƒŸG .Gófƒg êGQO …QófÓ«e ƒcQÉe ¬æWGƒe

ôfƒà°S »°ùjÉc

:(Ü ± CG) - ófÓjG Ö«∏«a

ôfƒà°S »°ùjÉc ‹GΰS’G »JÉchO êGQO ÈàYG πKɇ Qƒ©°T ¬÷Éîj ⁄ ¬fCG ⁄É©∏d Ó£H êƒàŸG á°SOÉ°ùdG á∏MôŸG ,√OÓH ¥ÉÑ°ùH √Rƒa ó©H πÑb øe áÄa ájQÉædG äÉLGQó∏d ⁄É©dG ádƒ£H øe Iô°ûY .''»H »L ƒJƒe'' iȵdG IõFÉ÷G ‘ ⁄ɢ©˘∏˘d Ó˘£˘H êƒ˘J …ò˘dG ô˘fƒ˘à˘°S ô˘˘£˘ «˘ °Sh òæe √OÓH ¥ÉÑ°S ≈∏Y ,¿ÉHÉ«dG ‘ á≤HÉ°ùdG á∏MôŸG √Rƒa É≤≤fi (áØd 27 π°UCG øe) Iô°TÉ©dG áØ∏dG ¬˘∏˘«˘eR ≈˘∏˘Y Ωó˘˘≤˘ J ɢ˘e󢢩˘ H ,º˘˘°Sƒ˘˘ª˘ ∏˘ d ™˘˘°Sɢ˘à˘ dG ÒNC’G ø˘WGƒ˘eh »˘°ShÒHɢc ¢ùjQƒ˘˘d ‹É˘˘£˘ j’G »JÉchO ≥jôa í檫d ,ÉgÉeÉj êGQO »°ShQ ƒæ«àædÉa .É°†jCG Ú©fÉ°üdG Ö≤d ‹GΰSG ∫hCG ó˘˘ ˘ MC’G ¢ùeCG ô˘˘ ˘ fƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ °S ¿É˘˘ ˘ ˘ch »ŸÉ©dG Ö≤∏dÉH êƒàe ƒgh √OÓH ¥ÉÑ°S ¢Vƒîj ∂«˘e IQƒ˘£˘°SC’G ¿É˘˘c ɢ˘eó˘˘æ˘ Y 1998 Ωɢ˘Y ò˘˘æ˘ ˘e ô˘fƒ˘à˘°S ø˘µ˘d ,ô˘eC’G Gò˘g ≥˘≤˘M ø˘˘e ô˘˘NBG ¿É˘˘ghO 145h ÉeÉY 21) ô¨°UC’G íÑ°UCG ¬fCG Iõ«Ã OôØfG ᢢ ˘ °SOɢ˘ ˘ °ùdG ø˘˘ ˘ °S ‘ ¿É˘˘ ˘ c ¿É˘˘ ˘ ghO ¿C’ ,(ɢ˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ j øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG ‘ ôfOQÉZ øjGhh øjô°û©dGh .RÉ‚’G Gòg É≤≤M ÉeóæY

:(Ü ± G)- É«°Sƒ≤«f

äɢbÉ˘Ñ˘°ùd ⁄ɢ©˘dG á˘dƒ˘£˘H ¿CG ≈˘∏˘ Y ±Ó˘˘N ’ ≥ëà°ùJ ‹É◊G º°Sƒª∏d óMGh ’ƒeQƒa äGQÉ«°S áÄØdG ïjQÉJ ‘ IQÉKEG ÌcC’G áfÉN ‘ ∞æ°üJ ¿CG .1950 ΩÉY kÉ«ª°SQ É¡àdƒ£H ¥Ó£fG òæe ¤hC’G ≈˘˘à˘ M º˘˘°ù뢢j ⁄ Ö≤˘˘∏˘ dG ¿EG ∫ƒ˘˘≤˘ dG »˘˘ Ø˘ ˘µ˘ ˘jh iƒ°S ádƒ£ÑdG ôªY øe ≥Ñàj ⁄ ¬fCG ºZQ áYÉ°ùdG ¬Ø«°†à°ùJ (Iô°ûY á©HÉ°ùdG ádƒ÷G) óMGh ¥ÉÑ°S 21 ‘ (πjRGÈdG) ƒdhÉH hÉ°S ‘ ¢SƒZ’ÎfG áÑ∏M .‹É◊G (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG áKÓK ¿CG ∂dP øe ÌcC’Gh ≈∏Y ¥ÉÑ°ùdG ‘ GƒdGRÉe Ú≤FÉ°S ¢ùjƒ˘d Êɢ£˘jÈdG º˘g Ö≤˘˘∏˘ dG ø˘jQÓ˘cɢe ≥˘Fɢ°S ¿ƒ˘˘à˘ ∏˘ «˘ eɢ˘g •É≤f 107 ó«°UôH ¢Só«°Sôe ≥˘jô˘Ø˘dG ‘ ¬˘∏˘«˘ eRh ¬˘˘Ø˘ «˘ °Uhh hó˘˘fɢ˘ fô˘˘ a Êɢ˘ Ñ˘ ˘°SE’G ,¬˘˘ °ùØ˘˘ f ‘ ⁄ɢ˘ ˘©˘ ˘ dG π˘˘ ˘£˘ ˘ ˘H ,ƒ˘˘ ˘ °ùfƒ˘˘ ˘ dG 󢢫˘ °Uô˘˘H ,Ú«˘˘ °VÉŸG Úª˘˘ °SƒŸG ø˘˘ ˘ Y kÓ˘ ˘ ˘°†a ,•É˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘f 103 ≥FÉ°S øfƒµjGQ »ª«c …óæ∏æØdG áÄŸG √ó«°UQ ≠∏H …òdGh …QGÒa ‘ ¬éjƒàJ ôKEG ΩÉjCG πÑb á£≤f ,iȵ˘dG Ú°üdG Iõ˘FɢL ¥É˘˘Ñ˘ °S ø˘˘e Iô˘˘°ûY ᢢ°SOɢ˘ °ùdG ᢢ dƒ÷G .ádƒ£ÑdG ᢢ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ fhB’G ‘ åjó◊G Ìch ÚH ᢢ ˘ fQɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ e ø˘˘ ˘ ˘Y IÒNC’G ‹É◊G Ωɢ˘©˘ dG ᢢdƒ˘˘£˘ H á“ɢ˘N 1986 Ωɢ˘ Y ᢢ dƒ˘˘ £˘ ˘H á“ɢ˘ î˘ ˘H ¿’G »˘°ùfô˘Ø˘dG ¬˘Lƒ˘˘J ɢ˘eó˘˘æ˘ Y ¿ƒ˘°ù∏˘˘«˘ f »˘˘∏˘ jRGÈdGh â°Shô˘˘H π˘é˘ jɢ˘f Êɢ˘£˘ jÈdGh ⫢˘µ˘ «˘ H ¢Vƒÿ ɢ˘«˘ dGΰSCG ¤G π˘˘°ùfɢ˘e Ú∏eÉM IÒNC’G ádƒ÷G QɪZ …òdG Ö≤∏dG ´GõàfG ‘ kÉMƒªW …ò˘˘ dG ∫hC’G Ö«˘˘ °üf ø˘˘ e ¿É˘˘ ˘c ¥É˘Ñ˘ °ùdG ‘ ∫hC’G õ˘˘côŸG ´õ˘˘à˘ fG πM …òdG ÊÉãdG ΩÉeCG º°SÉ◊G kÉãdÉKh É«dGΰSCG ‘ ¬d kÉØ«°Uh .ádƒ£Ñ∏d »FÉ¡ædG Ö«JÎdG ‘ ø˘˘ e Ö뢢 °ùfɢ˘ ˘a π˘˘ ˘°ùfɢ˘ ˘e ɢ˘ ˘eCG õcôŸG ‘ º°SƒŸG ≈¡fCGh ¥ÉÑ°ùdG .ÊÉãdG ƒ˘jQÉ˘æ˘«˘°S ¿CG √ô˘cP ô˘jó÷Gh ’ ‹É◊G º˘˘ ˘ ˘°SƒŸG ᢢ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘H ‘ √Ò¶˘f ø˘Y kGÒã˘˘c ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ j á˘dƒ÷G ‘ Ö≤˘∏˘dG º˘˘°ùM ɢ˘eó˘˘æ˘ Y »˘˘°VÉŸG º˘˘°SƒŸG .kÉ°†jCG πjRGÈdG ‘h IÒNC’G º°SƒŸG ´Gô°U ¿CG ‘ πãªàj ó«MƒdG ±ÓàN’G ÊÉŸC’G ɪg ÚæKG Ú≤FÉ°S ÚH ô°üëfG »°VÉŸG ,ƒ˘°ùfƒ˘dGh (…QGÒa) ô˘Nɢeƒ˘°T π˘jɢµ˘«˘e ∫õ˘à˘ ©ŸG ‘ Ö≤∏dG ÒNC’G º°ùM óbh ,É¡æ«M ƒæjQ ≥FÉ°S øeÉK Ö≤d øe ''ôªMC’G ¿hQÉÑdG'' kÉeQÉM ¬◊É°U Ö≤d ÉeCG .äÉÑ∏◊G ‘ ôضŸG √QGƒ°ûe ¬H ºààîj ÚH ¬«YGô°üe ≈∏Y ìƒàØe ƒ¡a ‹É◊G º°SƒŸG .Ú≤FÉ°S áKÓK ób øfƒµjGQh ƒ°ùfƒdGh ¿ƒà∏«eÉg ¿CG âaÓdGh

ɵ«°SQƒc ‹Gô`H √Rƒa Èà©j ܃d Ö`` ` `≤∏dG ≈`` ` ∏Y ¬`` ` àcô©Ÿ kÉ` ` `ª°SÉM ¿É`` `c ¢†©H ∫ÉNOEG øe »æ≤àdG ºbÉ£dG ™e âfÉch ''4 »˘°S'' ≈˘˘∏˘ Y äÓ˘˘j󢢩˘ à˘ dG ÊÉãdG Aõ÷G ‘ ÒãµH π°†aCG QƒeC’G ɢ˘ æ˘ ˘d í˘˘ ª˘ ˘°S ɢ˘ e ,ᢢ ©˘ ˘ª÷G Ωƒ˘˘ j ø˘˘ e .RƒØ˘dGh Oɢ©˘à˘H’G º˘K ø˘eh Qó˘°üà˘dɢH Éæ∏°üØj …òdG ¥QÉØdGh ɵ«°SQƒc QOɨf ‹É˘à˘dɢHh •É˘≤˘f 4 É˘æ˘«˘ °ùaɢ˘æ˘ e ø˘˘Y IÒNC’G çÓ˘˘ ã˘ ˘dG π˘˘ MGôŸG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘à˘ ˘°S .''IQÉKE’G á«MÉf øe kGóL IóYGh ,¿É˘Hɢ«˘dG ‘ á˘∏˘Ñ˘≤ŸG á˘∏˘ MôŸG ø˘˘Yh ¥QÉ˘Ø˘H »˘°VÉŸG Ωɢ©˘dG ܃˘˘d Rɢ˘a å«˘˘M ∫ɢb ,⁄ƒ˘¡˘fhô˘Z ø˘˘Y §˘˘≤˘ a ç 5^6 kGó˘˘L Ö©˘˘°üdG ø˘˘e'' :⁄ɢ˘©˘ dG π˘˘ £˘ ˘H ≈∏Y ÒNC’G ‹GôdG ,¿B’G øe ™bƒàdG âfɢ˘ch Gó˘˘æ˘ dRƒ˘˘«˘ ˘f ‘ ¿É˘˘ c ≈˘˘ °ü◊G ™˘˘ ˘e) kGó˘˘ ˘ L ᢢ ˘ eó˘˘ ˘ àfi ᢢ ˘ °ùaɢ˘ ˘ æŸG 0^3 ¥QÉØH ∑Éæg õFÉØdG ⁄ƒ¡fhôZ ΩÉ©dG ‹GQh ,(܃d øY §≤a á«fÉK ,kÉ°†jCG ∂dòc ¿Éc ¿ÉHÉ«dG ‘ »°VÉŸG .''ΩÉ©dG Gòg ôeC’G Qôµàj ÉÃQh ¿CG ⁄ƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ fhô˘˘ ˘Z Èà˘˘ ˘YG √Qhó˘˘ ˘ Hh kÉMƒàØ˘e í˘Ñ˘°UCG Ö≤˘∏˘dG ≈˘∏˘Y ´Gô˘°üdG øµ˘j ⁄'' :kÉ˘Ø˘«˘°†e ,¬˘«˘YGô˘°üe ≈˘∏˘Y »æµd (ɵ˘«˘°SQƒ˘c ‘) Rƒ˘Ø˘dG Êɢµ˘eEɢH .á˘é˘«˘à˘ f π˘˘°†aCG Êɢ˘K ≈˘˘∏˘ Y â∏˘˘°üM ‘ kGó˘L á˘eó˘àfi ᢢ°ùaɢ˘æŸG ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ °S ∂∏˘˘eCG ’h IÒNC’G çÓ˘˘ã˘ ˘dG π˘˘ MGôŸG .''π£ÑdG ¿ƒµ«°S øe ∫ƒM Iôµa ≈fOCG •É≤f 4 ¥QÉØH Qó°üàdG'' ∂©HÉJh ∑ɢæ˘g ¿CG kɢ °Uƒ˘˘°üN A»˘˘°T ’ Èà˘˘©˘ j ø˘µ˘ j ⁄ .ᢢ«˘ ≤˘ Ñ˘ à˘ e äɢ˘«˘ dGQ ᢢKÓ˘˘K Éæg π°†aCG áé«àf ≥≤MCG ¿CG ÊɵeEÉH ÊóYÉ°ù«°S ¿ÉHÉ«dG ‹GôH …Rƒa øµd âbƒdG ‘ §¨°†dÉH ô©°TCG ’ .kGÒãc ’EG ô°ùNCG ⁄ A»°T πc ºZQ ,‹É◊G ió˘˘MEG ‘ ܃˘˘d á˘˘ë˘ ∏˘ °üŸ Úà˘˘£˘ ˘≤˘ ˘f âdRɢeh á˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG π˘˘MGô˘˘e Ö©˘˘°UCG ≈˘∏˘Y Ú«˘dGQ 󢩢H á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ dG Q󢢰üJCG »gh (ɵ«°SQƒch É«fƒdÉJÉc) â∏Ø°SE’G ɢ˘gò˘˘ Ñ˘ ˘MCG ’ »˘˘ à˘ ˘dG äɢ˘ «˘ ˘dGô˘˘ dG ø˘˘ e .''kGÒãc

:(Ü ± G)-ƒ«°ùcÉLG

ɵ«°SQƒc ‹GQ Ö≤∏H ¬éjƒàJ ∫ÓN ܃d

,‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y á˘ã˘dɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d ¬˘°VQCG ,¥É˘Ñ˘°ùdG Gò˘˘g ≥˘˘°ûYCG ɢ˘fCG'' :kɢ Ø˘ «˘ °†e Iôe Éæg Rƒ˘Ø˘dɢH 󢫢©˘°S ɢfCG ‹É˘à˘dɢHh ájGóÑdG ≥≤ëf ⁄ ÉæfCG kɪ∏Y ,IójóL É浓 Éææµd ΩÉ©dG Gòg ‹GQ ‘ á«dÉãŸG

ᢢ jGó˘˘ H ‘ ´ô˘˘ ˘°SC’G ¿É˘˘ ˘c ÉÃQ ,kGó˘˘ ˘L ø˘e ɢg󢩢 H ɢ˘æ˘ µ“ ɢ˘æ˘ æ˘ µ˘ d ¥É˘˘Ñ˘ °ùdG ôeC’ÉH â°ù«d ¿Éà£≤f .¬«∏Y ¥ƒØàdG .''A»°ùdG ≈∏Y RƒØdÉH ¬JOÉ©°S øY ܃d ÈYh

»˘°ùfô˘Ø˘dG ⁄ɢ˘©˘ dG π˘˘£˘ H Èà˘˘YG ¿CG øjhΫ°S ≥FÉ°S ܃d ¿É«à°SÉÑ«°S áãdÉãdG á∏MôŸG ,ɵ«°SQƒc ‹GôH √Rƒa ,äÉ«dGô∏d ⁄É©dG ádƒ£H øe Iô°ûY ™e Ö≤∏dG ≈∏Y ¬àcô©Ÿ kɪ°SÉM ¿Éc ≥FÉ°S ⁄ƒ¡fhôZ ¢SƒcQÉe …óæ∏æØdG .kÉ«fÉK πM …òdG OQƒa ‹GôH √Rƒa ÈY ¢ùeCG ܃d øµ“h øe ‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d √OÓH ø˘Y ¬˘∏˘°üØ˘j …ò˘dG ¥QÉ˘Ø˘dG ¢ü«˘˘∏˘ ≤˘ J 3 πÑb ,•É≤f 4 ¤G 6 øe ⁄ƒ¡fhôZ »˘gh á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG á˘jɢ¡˘f ≈˘∏˘Y π˘MGô˘e ø˘˘jô˘˘°ûJ) ô˘˘Hƒ˘˘à˘ cCG ô˘˘NGhCG ¿É˘˘Hɢ˘ «˘ ˘dG Ȫ˘aƒ˘f ∞˘°üà˘æ˘e Gó˘æ˘ dô˘˘jBGh (∫hC’G ™∏£e ,É«fÉ£jôHh (ÊÉãdG øjô°ûJ) .(∫hC’G ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO ™HÉ°ùdG √Rƒa ≥≤M …òdG ܃d ∫Ébh ƒdQÉc »àfƒe äÉ«dGQ ó©H º°SƒŸG Gò¡d Úà˘˘æ˘ LQC’Gh ∫ɢ˘¨˘ ˘JÈdGh ∂«˘˘ °ùµŸGh ¢ùeÉÿGh ,ɢ˘ «˘ ˘fƒ˘˘ dɢ˘ Jɢ˘ ˘ch ɢ˘ ˘«˘ ˘ fÉŸCGh ºbQ) á©FGôdG ¬JÒ°ùe ‘ ÚKÓãdGh kGó˘˘ L º˘˘ ¡ŸG ø˘˘ e ¿É˘˘ ˘c'' ,(»˘˘ ˘°Sɢ˘ ˘«˘ ˘ b (ɵ«°SQƒc) Éæg RƒaCG ¿CG q‹EG áÑ°ùædÉH ¿B’G ø˘˘ ë˘ ˘f .ᢢ dƒ˘˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘dG π˘˘ LCG ø˘˘ ˘e ø˘˘Y •É˘˘≤˘ f 4 ¥QÉ˘Ø˘ H ¿ƒ˘˘Ø˘ ∏˘ î˘ à˘ e .øµ‡ A»°T πc ‹ÉàdÉHh ¢SƒcQÉe ᢫˘≤˘Ñ˘àŸG äɢ«˘dGô˘dG ™˘«˘ª˘é˘H äõ˘˘a GPEG »à°Uôa »g √òg .ádƒ£ÑdÉH RƒaCÉ°S »˘¡˘æ˘ j ¿CG ¢VGÎaG ™˘˘e ,''I󢢫˘ Mƒ˘˘dG õcôŸG ‘ á«≤ÑàŸG äÉ«dGôdG ⁄ƒ¡fhôZ .ÊÉãdG áÑ«ÿG ¢†©ÑH ô©°T ¬fCG ܃d ócCGh ⁄ øjôNB’G Ú≤FÉ°ùdG øe kGóMCG ¿C’ ájÉ¡f ‘ ⁄ƒ¡fhôZ ÚHh ¬æ«H π°üØj ¢ü«∏≤J øe øµ“ ¿Éµd ’EGh ,¥ÉÑ°ùdG Ö°ùM kÉ˘Ø˘«˘°†e ,ÈcCG π˘µ˘°ûH ¥Qɢ˘Ø˘ dG ¿CG) ''kÓ˘ «˘ ë˘ à˘ °ùe'' ¿É˘˘ c'' :¬˘˘ Ø˘ ˘°Uh ≈∏Y øjôNB’G Ú≤FÉ°ùdG óMCG ¥ƒØàj ɢ©˘jô˘°S ¿É˘c ¢Sƒ˘cQɢe ,(⁄ƒ˘¡˘ fhô˘˘Z


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 10

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

∂«°ûàdG Öîàæe

ójƒ°ùdG Öîàæe

GÎ∏‚EG Öîàæe

:kGó`` ` ` `Z á`` ` ` `Hƒ∏£ŸG è`` ` ` `FÉàædG â`` ` ` ≤≤M ∫É`` ` ` M ‘

É«fÉŸCÉH ¥Éë∏dG øe ÜÎ≤J ∂«°ûàdGh ójƒ°ùdGh GÎ∏‚EG äÉÑîàæe áãdÉãdG áYƒªÛG ‘ ådÉãdG õcôŸG áÑMÉ°U èjhÔdG øY É¡∏°üØj IQGó˘°üH ɢHhQhCG á˘∏˘£˘H ¿É˘fƒ˘«˘dG Oô˘˘Ø˘ æ˘ J ɢ˘ª˘ «˘ a Ió˘˘MGh ᢢ£˘ ≤˘ f ¤EG IGQÉ˘Ñ˘e π˘Ñ˘b ɢ«˘cô˘J ≈˘∏˘Y •É˘≤˘f ™˘HQCG ¥QÉ˘Ø˘H á˘eó˘˘≤˘ à˘ e ᢢYƒ˘˘ªÛG .∫ƒÑ棰SCG ‘ kGóZ kÉ©e Ú≤jôØdG É«côJ ΩÉeCG É¡°VQCG ≈∏Y 1-4 äô°ùN »àdG ¿Éfƒ«dG ∂∏“h øe á£≤f 22 »°VÉŸG (QGPBG) ¢SQÉe ‘ äÉ«Ø°üàdG øª°V ‘ èjhÔdG ™e πHÉ≤àà°S »àdG É«côJ É¡«∏J äÉjQÉÑe ™°ùJ .ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ƒ∏°ShCG ᢢ©˘ Hɢ˘°ùdG ᢢYƒ˘˘ªÛG IQG󢢰üH ɢ˘«˘ fɢ˘ ehQ äOô˘˘ Ø˘ ˘fGh Üô˘˘bGC ≈˘˘∏˘ ˘Y •É˘˘ ≤˘ ˘f çÓ˘˘ K ¥Qɢ˘ Ø˘ ˘H ᢢ eó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘e Góædƒg ≈∏Y É¡Ñ©∏à ÉgRƒa ó©H É¡JÉ°ùaÉæe Ωƒj πHÉ≤e ¿hO ±ó¡H ÊÉãdG õcôŸG áÑMÉ°U »àdG ÉjQɨ∏H ∫ÉeBG »«ëj ɇ »°VÉŸG âÑ°ùdG øY •É≤f ¢ùªN ¥QÉØH ådÉãdG õcôŸG πà– .äɢ˘ «˘ ˘Fɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘∏˘ ˘ d π˘˘ ˘gÉC ˘ ˘ à˘ ˘ dG ‘ IQGó˘˘ ˘°üdG ™e É¡˘°VQCG êQɢN ɢ«˘fɢehQ π˘Hɢ≤˘à˘à˘°Sh êQɢN ɢjQɢ¨˘∏˘H Ö©˘∏˘Jh êQƒ˘Ñ˘ª˘ °ùcƒ˘˘d πHÉ≤àJ ɪ«˘a ɢ«˘fÉ˘Ñ˘dGC ™˘e ɢ¡˘Ñ˘©˘∏˘e ™˘˘ e ɢ˘ ¡˘ ˘ °VQCG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Gó˘˘ ˘æ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘g .AÉ©HQC’G kGóZ É«æ«aƒ∏°S

øe •É≤f ™HQCG ¤EG IQGó°üdG áÑMÉ°U Góæ∏൰SCG êÉà– PEG á«fÉãdG ΩÉeCG É¡Ñ©∏e ≈∏Y ºK kGóZ É«LQƒL ΩÉeCG É¡°VQCG êQÉN ÚJGQÉÑe 󢩢°üJ »˘c ΩOɢ≤˘dG (ÊÉ˘ã˘ dG ø˘˘jô˘˘°ûJ) Ȫ˘˘aƒ˘˘f 17 Ωƒ˘j ɢ«˘dɢ£˘ jEG .äGƒæ°S ô°ûY òæe iÈc ádƒ£H ∫hCG äÉ«FÉ¡æd äÉ«FÉ¡f »g Góæ∏൰SCG É¡«a ∑QÉ°ûJ iÈc ádƒ£H ôNBG âfÉch äÉ«FÉ¡æd ∫ƒ°UƒdG ‘ É¡dÉeBG äRõY É¡æµd 1998 ΩÉY ⁄É©dG ¢SCÉc Ωƒj É«fGôchCG É¡àØ«°V ≈∏Y 1-3 ÉgRƒa ó©H á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc .É«LQƒL IGQÉÑe πÑb ájƒæ©e á©aO É¡«£©«°S ɇ »°VÉŸG âÑ°ùdG ¤hC’G á˘Yƒ˘ªÛG ‘ IQGó˘°üdG á˘˘Ñ˘ Mɢ˘°U Gó˘˘æ˘ dƒ˘˘H âeó˘˘≤˘ Jh ≈∏Y 1-3 ÉgRƒa ó©H äÉ«FÉ¡æ∏d πgCÉàdG ƒëf IÒÑc Iƒ£N »àdG ∫ɨJÈdG ™e kÉ°†jCG ∫É◊G ƒg ɪ∏ãe ¿Éà°ùNGRÉc É¡àØ«°V .πHÉ≤e ¿hO Úaó¡H ¿Éé«HQPCG ≈∏Y É¡Ñ©∏e êQÉN äRÉa 12 øe á£≤f 24 ó«°UôH áYƒªÛG IQGó°üH GóædƒH OôØæJh ‘ kGóZ ¿É˘à˘°ùNGRɢc ∞˘«˘°†à˘°ùJ »˘à˘dG ∫ɢ¨˘JÈdG ɢ¡˘«˘∏˘J IGQÉ˘Ñ˘e â¶aÉM ɪ«a IGQÉÑe 11 øe á£≤f 20 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG êQÉN ±GógCG ¿hóH É¡dOÉ©J ó©H πgCÉàdG ‘ É¡dÉeBG ≈∏Y Góæ∏æa 12 øe á£≤f 20 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG πàëàd ɵ«é∏H ΩÉeCG É¡Ñ©∏e .IGQÉÑe ó©H Ö©°U ∞bƒe ‘ É¡°ùØf ÊÉãdG õcôŸG áÑMÉ°U É«côJ â©°Vhh …ò˘dG ¥QÉ˘Ø˘dG ¢ü∏˘≤˘à˘«˘d ɢahó˘dƒ˘e ™˘e ɢ¡˘°VQCG êQɢN 1-1 É¡dOɢ©˘J

.Góæ∏°ùjCGh É«ØJ’ ΩÉeCG É¡Ñ©∏e êQÉN Úà«dÉààe ÚàÁõ¡d É¡°Vô©J ó«°UQ ¢ùØf ƒgh äÉjQÉÑe ™°ùJ øe á£≤f 22 ójƒ°ùdG ∂∏“h É¡æµ˘d äɢjQÉ˘Ñ˘e ô˘°ûY âÑ˘©˘d »˘à˘dG Êɢã˘dG õ˘côŸG á˘Ñ˘Mɢ°U ɢ«˘fÉ˘Ñ˘°SEG ∑ô‰ódG ≈∏Y É¡Ñ©∏e êQÉN 1-3 ÉgRƒa ó©H Oƒ©°üdG øe âHÎbG .»°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj ‘ ᢩ˘FGô˘dG ɢ¡˘à˘jGó˘H º˘ZQ ᢫˘dɢª˘°ûdG Gó˘æ˘dô˘jCG è˘Fɢà˘f ⩢LGô˘Jh øe á£≤f 16 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG ‘ íÑ°üàd äÉ«Ø°üàdG QGƒ°ûe .AÉ©HQC’G kGóZ ∑ô‰ódG ∞«°†à°ùà°Sh äÉjQÉÑe ô°ûY øª°V ï«fƒ«e ‘ É«fÉŸCG ΩÉeCG RƒØdG ≥«≤ëàd ∂«°ûàdG ≈©°ùà°Sh É¡∏gCÉJ øe ™WÉb πµ°ûH ócCÉàJ ≈àM á©HGôdG áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe .ø∏HO ‘ ¢UÈb ∞«°†à°ùJ »àdG GóædôjCG øY kGó«©H äÉ«FÉ¡æ∏d õcôŸG ‘ ∂«°ûàdG É¡«∏J äÉjQÉÑe ™°ùJ øe á£≤f 23 É«fÉŸCG ∂∏“h õcôŸG ‘ GóædôjCG ºK äÉjQÉÑe ™°ùJ øe á£≤f 20 ó«°UôH ÊÉãdG .äÉjQÉÑe ô°ûY øe á£≤f 15 ó«°UôH ådÉãdG ø˘Y π˘gCɢà˘dG »˘à˘bɢ£˘H ≈˘∏˘Y ᢰùaɢæŸG ø˘Y ɢ«˘cɢaƒ˘˘∏˘ °S ä󢢩˘ à˘ HGh øe á£≤f 13 ó«°UôH ™HGôdG õcôŸG πà– É¡fCG GPEG á©HGôdG áYƒªÛG ™°ùJ øe øµd kÉ°†jCG á£≤f 13 ¢UÈb ∂∏“ ɪ«a äÉjQÉÑe ô°ûY ‘ Êɢã˘dG õ˘˘côŸG ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ø˘˘e ɢ˘¡˘ æ˘ µÁ ó˘˘b ɇ äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e .ájô¶ædG á«MÉædG øe áYƒªÛG áYƒªÛG ‘ Égó°TCG ≈∏Y äÉÑîàæe áKÓK ÚH á°ùaÉæŸG hóÑJh

:(RÎjhQ) - OGô¨∏H

äÉ«FÉ¡f ‘ É¡æcÉeCG õéM ∂«°ûàdGh ójƒ°ùdGh GÎ∏‚EG ™«£à°ùJ Ωɪ°†f’Gh AÉ©HQC’G kGóZ 2008 Ωó≤dG Iôµd á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc É¡dOÉ©J ó©H äÉ«FÉ¡æ∏d ó©°üJ ádhO ∫hCG âëÑ°UCG »àdG É«fÉŸCG ¤EG .»°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj GóædôjCG ™e É¡°VQCG êQÉN ±GógCG ¿hóH ɢgQɢ°üà˘fG ≥˘«˘≤– ‘ GÎ∏‚EG âë‚ á˘©˘°VGƒ˘à˘e ᢢjGó˘˘H 󢢩˘ Hh ≈∏Y ôØ°U-3 äRÉa ÉeóæY áé«àædG ¢ùØæHh ‹GƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉÿG äÉ«FÉ¡æ∏d Oƒ©°üdG øª°†à°Sh »°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj É«fƒà°SCG É¡àØ«°V É«°ShQ ≈∏Y âÑ∏¨J GPEG IóMGh IGQÉÑà äÉ«Ø°üàdG QGƒ°ûe ájÉ¡f πÑb É«JGhôc Oƒ©°U kÉ°†jCG øª°†à°S »àdG áé«àædG »gh kGóZ ƒµ°Sƒe ‘ .äÉ«FÉ¡ædG ¤EG á«fÉãdG áYƒªÛG ‘ IQGó°üdG áÑMÉ°U 26 ó«°UôH áYƒªÛG IQGó°üH OôØæJ »àdG É«JGhôc ó©°üà°Sh ‘ ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ΩÉ≤à°S »àdG äÉ«FÉ¡ædG ¤EG äÉjQÉÑe ô°ûY øe á£≤f ∫OÉ©àdÉH É«°ShQh GÎ∏‚EG IGQÉÑe â¡àfG Ée GPEG É°ùªædGh Gô°ùjƒ°S Ȫaƒf ‘ GÎ∏‚EGh É«fhó≤e ΩÉeCG É¡Ñ©∏e êQÉN É¡«JGQÉÑe πÑb .ΩOÉ≤dG (ÊÉãdG øjô°ûJ) ó©H ≈∏Y á°SOÉ°ùdG áYƒªÛG ‘ IQGó°üdG áÑMÉ°U ójƒ°ùdG hóÑJh ΩɢeCG ɢ¡˘°VQCG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘JGQÉ˘Ñ˘e π˘Ñ˘b äɢ«˘Fɢ¡˘æ˘dG ƃ˘∏˘H ø˘e ó˘MGh Rƒ˘˘a ó©H πgCÉà∏d á∏«Ä°V á°Uôa ∂∏“ ∫GõJ’ »àdG á«dɪ°ûdG GóædôjCG

ÊÉ`` `Ÿ’C G Ö`` `îàæŸG ∞`` `°üj QhÉ`` `ÑæµH É`` `HhQhCG ‘ ≥`` `jôa π`` `°†aCG ¬`` `fÉC H ¿CG ‘ π˘˘eCɢ j ¬˘˘fEG 1990 …òdG √óbÉ©J ±ƒd OóÁ .kÉÑjôb ÚeÉ©d ôªà°ùj øe 12 ‘ É«fÉŸCG äRÉah IOÉ«b â– IGQÉÑe 15 π°UCG ÚJGQɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘e ‘ âdOɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘Jh ±ƒ˘˘ ˘ d ∑ô‰ó˘dG ΩɢeCG IGQɢ˘Ñ˘ e ‘ äô˘˘°ùNh .kÉjOh ó˘≤˘d'' :-¬˘Ø˘ °Uh Ö°ùM-Qhɢ˘Ñ˘ æ˘ µ˘ H ∫ɢ˘bh ƒ˘˘gh Ωɢ˘eC’G ¤EG IÒÑ˘˘c Iƒ˘˘£˘ N ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ™˘˘ £˘ ˘b ó«÷G ø˘e ¿ƒ˘µ˘«˘°S .á˘dƒ˘£˘Ñ˘dɢH Rƒ˘Ø˘∏˘d ó˘©˘à˘°ùe ’ á«dÉ◊G IÎØdG ‘ .∫ƒWCG IÎØd QGôªà°S’G ‹É◊G ¬˘˘eɢ˘¶˘ æ˘ H ¬˘˘æ˘ e π˘˘°†aCG ƒ˘˘g ø˘˘e ó˘˘Lƒ˘˘j .''¬jóYÉ°ùeh

á˘bɢ£˘H ´õ˘à˘æ˘j ≥˘jô˘a ∫hCG 2008 ᢢ«˘ ˘HhQhC’G ·C’G ΩÉeCG ±GógCG ¿hóH ¬˘dOɢ©˘à˘H äɢ«˘Fɢ¡˘æ˘dG ¤G π˘gCɢà˘dG .»°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj GóædôjBG ájQƒ¡ªL IGQÉÑe πÑb (kÉeÉY 62) QhÉÑæµH ∫Ébh ¥ôØdG ÌcCGh π°†aCG »g É«fÉŸCG'' ï«fƒ«e ‘ ∂«°ûàdG »°VÉŸG ‘ QhÉÑæµH ¿Éch ''.¿B’G ¤EG ÉHhQhCG ‘ kÉ°ùfÉŒ .≥jôØ∏d øjó≤àæŸG ÌcCG øe ‹É©dG ºgGƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y Gƒ˘¶˘aɢM ó˘≤˘d'' :±É˘°VCGh .¬bƒØj πµ°ûH Gƒæ°ù– º¡fEG πH ,⁄É©dG ¢SCÉc òæe hCG ɢ°ùfô˘ah ɢ«˘dɢ˘£˘ jEG π˘˘ã˘ e iȵ˘˘dG ¥ô˘˘Ø˘ dG ᢢ«˘ ≤˘ H ø˘e Òã˘µ˘dG ɢ¡˘jó˘dh á˘Yô˘°S π˘˘bCG âë˘˘Ñ˘ °UCG GÎ∏‚EG .''äÉ«FÉ¡ædG ¤G πgCÉàdG ‘ ≈àM äÓµ°ûŸG ó˘Fɢ≤˘c ⁄ɢ©˘dG ¢SCɢµ˘H Rɢa …ò˘˘dG Qhɢ˘Ñ˘ æ˘ µ˘ H ∫ɢ˘bh ΩÉY ‘ ÜQóªch 1974 ΩÉY ‘ á«Hô¨dG É«fÉŸCG ÖîàæŸ

:( RÎjhQ )-ÚdôH

≥˘Hɢ°ùdG ó˘Fɢ≤˘dGh ÜQóŸG Qhɢ˘Ñ˘ æ˘ µ˘ H õ˘˘fGô˘˘a ∫ɢ˘b ∂∏˘à“ ɢ«˘fÉŸCG ¿EG Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘ d ÊÉŸC’G Öî˘˘à˘ æ˘ ª˘ ∏˘ d πµ°ûH ø°ùëàj ÉgGƒà°ùe ¿EGh ,ÉHhQhCG ‘ ≥jôa π°†aCG Éªæ˘«˘H IÒNC’G ⁄ɢ©˘dG ¢SCɢc á˘dƒ˘£˘H ò˘æ˘e ®ƒ˘ë˘∏˘e .GÎ∏‚EGh É°ùfôah É«dÉ£jEG äÉÑîàæe ™LGÎJ Ωó≤dG Iôµd ÊÉŸC’G OÉ–’G ™bƒe ™e á∏HÉ≤e ‘h ¿EG -¬˘˘dƒ˘˘b Ö°ùM- Qhɢ˘Ñ˘ æ˘ µ˘ H ∫ɢ˘b ,âfÎfE’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y º«¶Y πª©H ΩÉb É«fÉŸCG Öîàæe ÜQóe ±ƒd º«cGƒj 15 πÑb ¿Éª°ùæ«∏c øLQƒ«d kÉØ∏N ᪡ŸG ¬«dƒJ òæe RƒØ∏d Úë°TôŸG øª°V »JCÉJ É«fÉŸCG ¿EG ∫Ébh kGô¡°T .2008 á«HhQhC’G ·C’G ¢SCɵH ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ ô°ùîJ ⁄ »àdG É«fÉŸCG âëÑ°UCGh

»æ«JÓH ºbQ ô°ùµd ≈©°ùj …Ôg 2008 hQƒ``j äÉ``«FÉ¡æd É``°ùfôa π``«gCÉJh Ωɢ˘«˘ dh ᢢcQɢ˘°ûe ɢ˘eGõ˘˘d ¿ƒ˘˘ µ˘ «˘ °Sh Ö©∏j ⁄ …òdGh …õ«∏‚’G ∫Éæ°SQG ´ÉaO Ö∏b ¢S’ÉL òîØdG ≈∏YCG ‘ ¬àHÉ°UG Ö≤Y »°VÉŸG ÜG ¢ù£°ùZG òæe ∂jô˘˘jG ™˘˘LGΫ˘˘°S ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ΩGQƒ˘˘ J ¿É˘˘ «˘ ∏˘ «˘ d Öfɢ˘ L ¤G .ô°ùj’G ìÉæ÷G õcôe ¤G áfƒ∏°TôH ÖY’ ∫Gó«HG õcôe ‘ ’É› ÉæLÉ°S …QÉcÉH í°ùØj ¿G Öéjh ÒàNG …òdG GQÉjO ÉfÉ°S’ ácQÉ°ûŸ øÁ’G Ò¡¶dG IOƒ˘˘Y ™˘˘bƒ˘˘à˘ jh .ɢ˘«˘ dɢ˘£˘ jG IGQɢ˘Ñ˘ e ‘ ÖY’ π˘˘°†aɢ˘c ¤G …õ˘˘ «˘ ∏‚’G »˘˘ °ù∏˘˘ «˘ °ûJ ìɢ˘ æ˘ L GOƒ˘˘ dɢ˘ e ¿GQƒ˘˘ ∏˘ a øJhQ ΩhÒL ÜÉ°ùM ≈∏Y §°SƒdG §N á≤£æe ±ó¡dG πé°S …òdG ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ÖY’ øaÉ°TQƒJ ‘ hQÉØdG QõL ΩÉeG É°ùfôØd ™HGôdG .á©FGQ IôM á∏cQ øe ¢VƒN ∂«æ«ehO ≈∏Y Öéj ¬fÉa ∂dP ™eh ¿ƒ˘˘à˘ dƒ˘˘H ÖY’ ɢ˘µ˘ ∏˘ «˘ fG ’ƒ˘˘µ˘ «˘ f ¿hó˘˘ H IGQɢ˘ ÑŸG ø˘˘ e ó˘˘ ©˘ ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘°SG …ò˘˘ dG …õ˘˘ «˘ ˘∏‚’G RQGQó˘˘ fGh π˘˘Mh ò˘˘î˘ Ø˘ dG ‘ ᢢHɢ˘°UG ÖÑ˘˘ °ùH ᢢ ∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘ dG º˘˘ Lɢ˘ ¡˘ e ʃ˘˘ «˘ µ˘ ˘«˘ ˘H ∂jQó˘˘ jô˘˘ a ¬˘˘ d Ó˘˘ jó˘˘ H .ƒcÉfƒe ™˘˘aGó˘˘e Oƒ˘˘µ˘ °SG ¿É˘˘«˘ dƒ˘˘L Ö«˘˘¨˘ «˘ °S ɢ˘ª˘ c ÖÑ˘˘°ùH IGQɢ˘ÑŸG ø˘˘Y Êɢ˘Ñ˘ °S’G ᢢ«˘ ∏˘ «˘ Ñ˘ °TG .áHÉ°U’G Ö©∏j ¿G ÒÑc ƒëf ≈∏Y ™bƒàŸG øeh ¿ƒ˘˘ «˘ d ∂«˘˘ ÑŸhG º˘˘ Lɢ˘ ¡˘ e áÁõ˘˘ æ˘ ˘H Ëô˘˘ c ¢ùª˘˘N ‘ ±Gó˘˘ gG ᢢ KÓ˘˘ K π˘˘ é˘ °S …ò˘˘ dG ¤G »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG Öî˘˘à˘ æŸG ™˘˘ e äɢ˘ jQɢ˘ Ñ˘ e .…Ôg ÖfÉL á∏ªàÙG á∏«µ°ûàdG ¯ ..»°ùfôØdG Öîàæª∏d ..GQÉjO ÉfÉ°S’ .. hQóf’ πjɵ«e ..¢S’ɢ˘ L Ωɢ˘ «˘ ˘dh ..ΩGQƒ˘˘ ˘J ¿É˘˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘«˘ ˘d .. π˘˘ «˘ ∏˘ cɢ˘ e Oƒ˘˘ ∏˘ c ..∫Gó˘˘ «˘ HG ∂jô˘˘ jG ..GOƒdÉe ¿GQƒ∏a ..¿’’ƒJ »ÁÒL ..áÁõ˘˘ ˘æ˘ ˘ H Ëô˘˘ ˘c ..…ÒÑ˘˘ ˘jQ ∂fGô˘˘ ˘ a .…Ôg …Ò«J

:(RÎjhQ ) - ¢ùjQÉH

»æ«JÓH π«°û«e

'.øjôN’G èFÉàæH …ò˘˘dG ≥˘˘jô˘˘Ø˘dG ≈˘˘∏˘Y Ó˘˘j󢢩˘J ∂«˘˘æ˘ «˘ ehO …ô˘˘é˘ j ¿G ™˘˘bƒ˘˘à˘ jh IÈÿG ô°üæ©H ≥jôØdG ºYó«°S å«M hQÉØdG QõL ≥ë°S ™HQG øe Ìc’ »°ùfôØdG ÖîàæŸG êÉ«àMG Ö≤Y IójóL AÉeOh ∫Gƒ˘˘M’G Aƒ˘˘°S ÖÑ˘˘°ùH ø˘˘aɢ˘°TQƒ˘˘à˘ d ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘∏˘ d ᢢYɢ˘°S ø˘˘jô˘˘°ûYh .ájƒ÷G

ô°ùµd OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y …Ôg …Ò«J ºLÉ¡ŸG ¿ƒµ«°S π˘˘«˘°û«˘˘e »˘˘°ùfô˘˘Ø˘dG º˘˘é˘ æ˘ dG º˘˘°Sɢ˘H π˘˘é˘ °ùŸG »˘˘°Sɢ˘«˘ ≤˘ dG º˘˘bô˘˘dG ‘ âfÉf ‘ É«fGƒà«d Öîàæe É°ùfôa ∞«°†à°ùJ ÉeóæY »æ«JÓH á«HhQh’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ iôNG ájÒ°üe IGQÉÑe . óZ 2008 ±ó¡dG ÊÉÑ°S’G áfƒ∏°TôH ≥jôa ºLÉ¡e …Ôg πé°Sh É¡«a â≤ë°S »àdG IGQÉÑŸG ‘ »°ùfôØdG ÖîàæŸG ™e 41 ºbQ »°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj áØ«¶f ±GógG áà°ùH hQÉØdG QõL É°ùfôa OÉ–’G ɢ˘«˘ dɢ˘M ¢SCGô˘˘j …ò˘˘dG »˘˘ æ˘ «˘ JÓ˘˘ H π˘˘ é˘ °S ™˘˘ e ihɢ˘ °ùà˘˘ «˘ d .Ωó≤dG Iôµd »HhQh’G ‘ 95 ºbQ á«dhódG IGQÉÑŸG ≈àM ô¶àfG …òdG …Ôg ∫Ébh áfQÉ≤e ‹hódG ó«©°üdG ≈∏Y 41 ºbQ ±ó¡dG πé°ù«d ¬îjQÉJ ‘ ºbôdG ¢ùØf πé°S …òdG ≥HÉ°ùdG »°ùfôØdG ÜÉ©d’G ™fÉ°üH »°ùfôØdG ÖîàæŸG ™e É¡Ñ©d IGQÉÑe 72 øª°V 68 ºbQ IGQÉÑŸG '.…OÉY ÒZ GôeG ¿ƒµ«°S »æ«JÓH π«°û«e ºbQ ô°ùc'' äɢ˘ H GPG ɢ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘e ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ø˘˘ d ô˘˘ e’G ¿É˘˘ a ∂dP ™˘˘ e' ±É˘˘ °VGh É«fGƒà«d ≈∏Y RƒØf ¿G Öéj .᪫b ÓH √RôMÉ°S …òdG ±ó¡dG '.É«dÉ£jGh Góæ∏൰SG IGQÉÑe áé«àf ™HÉàfh íæ°ùà°Sh kÉWÉ≤f ó≤Ø«°S Ú≤jôØdG øjòg øe óMGh'' ™HÉJh '.É«fGôchG ‘ A»°T ´GõàfGh Éeób »°†ª∏d Éæd á°UôØdG ¥QÉØH á«fÉãdG áYƒªÛG ‘ ådÉãdG õcôŸG É°ùfôa πà–h á∏£H É«dÉ£jG øY á£≤fh IQó°üàŸG Góæ∏൰SG øY Úà£≤f ájÉ¡f ≈∏Y ÚJGQÉÑe »≤ÑJ ™e ÊÉãdG õcôŸG áÑMÉ°Uh ⁄É©dG .äÉ«Ø°üàdG QGƒ°ûe É«fGƒà«d ≈∏Y RƒØdG ‘ »°ùfôØdG ÖîàæŸG π°ûa Ée GPGh áØ«°Uh É°ùfôa ≈∏Y ¿Éa πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ∞««c ‘ É«fGôchGh hG Góæ∏൰S’ Ì©J çhóM ‘ πeCÉJ ¿G á«°VÉŸG ⁄É©dG ¢SCÉc .É«dÉ£jG ™˘˘bƒŸ »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG Öî˘˘à˘ æŸG ÜQó˘˘ e ∂«˘˘ æ˘ «˘ ehO ¿ƒÁQ ∫ɢ˘ bh É«fGƒà«d IGQÉÑe'' ÚæK’G Ωƒ«dG âfÎf’G ≈∏Y »°ùfôØdG OÉ–’G '.πMGôe çÓK øe ¥ÉÑ°S øª°V á«fÉãdG á∏MôŸG »g ÉæfG º∏©f øëf .ΩÉe’G ¤G Éeób Ò°ùj πª©dG'' ±É°VGh ∂ÑJôf ’G Öéj ÉæfÉa Gòd ÚJGQÉÑe ôNG ‘ RƒØf ¿G Öéj


11

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

2010

sport sport@alwatannews.net

∫ÉjófƒŸ á∏gDƒŸG á«Hƒæ÷G ɵjôeCG äÉ«Ø°üJ

É``JƒZƒH ‘ É``«Ñeƒdƒc ™e π``jRGÈ∏d Ö``«fl »``Ñ∏°S ∫OÉ``©J .¢ù«dGõ«Z …ójôa ÉgOó°S Ió«©Hh ájƒb ÖîàæŸG É¡©˘æ˘°U »˘à˘dG I󢫢Mƒ˘dG ᢰUô˘Ø˘dG ɢeCG kGÎe 25 ø˘e á˘jƒ˘b Ió˘jó˘°ùJ âfɢµ˘ a »˘˘∏˘ jRGÈdG ¢SQÉ◊G ɢ˘ ˘gó˘˘ ˘©˘ ˘ HCG hÒæ˘˘ ˘«˘ ˘ e ¬˘˘ ˘£˘ ˘ ˘°Sh ÖYÓ˘˘ ˘ d .»ÑeƒdƒµdG ≈˘∏˘Y ɢ¨˘fhO ¢Sƒ˘dQɢ˘c π˘˘jRGÈdG ÜQó˘˘e ≥˘˘∏˘ Yh ÉæfCÉH QÉÑàY’G ÚY ‘ ÉfòNCG GPEG'' :kÓFÉb áé«àædG ≥˘gɢ°T ƒ˘∏˘Y ≈˘∏˘ Yh ɢ˘æ˘ °VQCG êQɢ˘N IGQɢ˘ÑŸG ɢ˘æ˘ °†N Ö©∏e á«°VQCG ≈∏Yh (ôëÑdG í£°S øY Ω 2800) √òg ‘ Éæd á«≤£æe ájGóH É¡fEÉa ,ájɨ∏d áÄ«°S .''äÉ«Ø°üàdG ¿É˘˘ c ∫hC’G •ƒ˘˘ °ûdG ¿Cɢ ˘H ó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘YCG'' :±É˘˘ ˘°VCGh ,π«é°ùà∏d ¢UôØdG ¢†©H ≈∏Y Éæ∏°üMh kÉÄaɵàe ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ƒ˘˘Ñ˘ Y’ ô˘˘©˘ °T Êɢ˘ã˘ dG •ƒ˘˘°ûdG ‘ ø˘˘µ˘ d Ω󢩢 d º˘˘¡˘ Jƒ˘˘bh º˘˘¡˘ à˘ Yô˘˘°S ⩢˘LGô˘˘Jh Ö©˘˘à˘ dɢ˘H ô˘eCG Gò˘gh ≥˘gɢ°T ƒ˘∏˘Y ≈˘∏˘Y Ö©˘∏˘dG ‘ º˘¡˘ª˘∏˘ bCɢ J .''»©«ÑW ¬˘JGP iƒ˘à˘°ùŸÉ˘H ɢ«˘Ñ˘eƒ˘dƒ˘c âÑ˘©˘d GPEG'' :™˘Hɢ˘Jh á©ØJôe É¡Xƒ¶M ¿EÉa ,Éæà¡LGƒe ‘ ¬àeób »àdG .''2010 ∫Éjófƒe äÉ«FÉ¡f ¤G πgCÉàdG ‘ »˘˘ ˘∏˘ ˘ jRGÈdG Ö ˘à˘ ˘ æŸG Üɢ˘ ˘©˘ ˘ dCG ™˘˘ ˘fɢ˘ ˘ °U ɢ˘ ˘ eCG Ió«Mh á£≤f ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G'' :∫É≤a ƒ«æjódÉfhQ ɢ¡˘«˘a É˘æ˘°†N »˘˘à˘ dG ±hô˘˘¶˘ dG π˘˘X ‘ 󢢫˘ L ô˘˘eCG »JCÉà°S äÉÑîàæŸG øe ÒãµdG ¿CÉH ó≤àYCG ’ ,IGQÉÑŸG .''á£≤æH Oƒ©Jh Éæg ¤G

É«Ñeƒdƒch πjRGÈdG ÚH ™ªL »Ñ∏°S AÉ≤d

‘ ÖZôj ƒµæ«°ûØ«°T ÚNƒ∏H ÜQóŸG QGôªà°SG

zhÉ°ù«∏«°ùdG{ Öîàæe Ö°SÉæJ ’ áé«àædG ¿EG ócDƒj ÉcÉc

¢VQC’G í£°S øY ´ÉØJQ’ÉH ∫OÉ©àdG QÈJ É‚hO áÑ«àc

:(RÎjhQ)- ∞««c

ƒµ˘æ˘«˘°ûØ˘«˘°T ¬˘jQó˘fG ø˘Y ᢫˘∏fi ΩÓ˘YEG π˘Fɢ°Sh â∏˘≤˘f ‘ ÖZôj ¬fEG ¬dƒb Ωó≤dG Iôµd É«fGôchCG Öîàæe ºLÉ¡e ºZQ ¬Ñ°üæe ‘ ÚNƒ∏H è«dhCG »æWƒdG ÜQóŸG QGôªà°SG äÉ«FÉ¡æd πgCÉàdG ‘ É«fGôchCG π°ûa ∫ÉM ádÉ≤à°S’ÉH √ó¡©J .2008 á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc ø˘Y ᢫˘°Vɢjô˘dG ¢ùjÈ°ùcEG äQƒ˘˘Ñ˘ °S á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U â∏˘˘≤˘ fh π˘ª˘ë˘à˘j ¿CG Öé˘j ’ »˘æ˘Ø˘dG Rɢ¡÷G ¿EG ¬˘dƒ˘b ƒ˘µ˘æ˘«˘°ûØ˘«˘°T ·CG äÉ«FÉ¡æd πgCÉàdG ‘ É«fGôchCG π°ûa á«dhDƒ°ùe √óMh .πÑ≤ŸG ΩÉ©dG Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG ‘ ΩÉ≤à°S »àdG ÉHhQhCG áKÓãH É¡àÁõg ó©H πgCÉàdG ‘ É«fGôchCG º∏M ≈¡àfGh âÑ°ùdG Ωƒj Góæ˘∏˘à˘µ˘°SCG ɢ¡˘à˘Ø˘«˘°†e ó˘j ≈˘∏˘Y ±ó˘¡˘d ±Gó˘gCG .»°VÉŸG »≤∏j ¿CG ÖMCG ’'' :á«Øë°ü∏d »°ù∏«°ûJ ºLÉ¡e ∫Ébh .''»æØdG RÉ¡÷G ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸG ™«ª÷G ɢæ˘eó˘bh ⁄ɢ©˘dG ¢SCɢc äɢ˘«˘ Fɢ˘¡˘ æ˘ d ɢ˘f󢢩˘ °U'' :±É˘˘°VCGh ·CG äÉ«Ø°üJ ‘ ó«L πµ°ûH ÉfQGƒ°ûe ÉfCGóHh Ió«L kÉ°VhôY .''IÒNC’G ô¡°TC’G ‘ çóM Ée kÉÄ«°T øµd ,ÉHhQhC’CG AGQh ∞˘˘≤˘ j ÚNƒ˘˘∏˘ H ᢢMGô˘˘°üH'' ¬˘˘Ø˘ °Uh Ö°ùM ™˘˘Hɢ˘ Jh Ωó˘≤˘ dG Iô˘˘c ï˘˘jQɢ˘J ‘ ɢ˘bGô˘˘°TG äGÎØ˘˘dG ÌcG ø˘˘e Ió˘˘MGh ÖZQG .πÑb øe Égó¡©f ⁄ AÉ«°TG â≤≤– ó≤a á«fGôch’G ''.ÖîàæŸG ™e √QGôªà°SG ‘ ‘ ÖY’ π°†aCÉc 1975 ΩÉY ÒàNG …òdG ÚNƒ∏H ÜQójh É«fGôchG ‘ Ωó≤dG Iôc ÒWÉ°SG øe GóMGh ó©jh ÉHhQhG .2003 ΩÉY òæe »æWƒdG ÖîàæŸG IGQÉÑe ¢Vƒÿ OGó©à°S’G AÉæKCGh »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘h ‘ ¬≤jôa π°ûa ∫ÉM π«≤à°ù«°S ¬fEG ÚNƒ∏H ∫Éb Góæ∏൰SG »˘à˘dG IGQÉ˘ÑŸG 󢩢H ø˘µ˘d .ɢHhQhCG ·CG äɢ«˘Fɢ¡˘f ¤G π˘gCɢ à˘ dG .√ójó¡J øY ™LGôJ ¬fCG GóH ƒé°SÓL ‘ äôL Üô¡JCG ’'' :¬dƒb ¬æY á«fGôchCG ΩÓYEG πFÉ°Sh â∏≤fh »àdG äÉjQÉÑŸG èFÉàf øY hG IGQÉÑe áé«àf øY á«dhDƒ°ùŸG øe Öéjh ôªà°ùJ IÉ«◊G øµd .k’ɪLEG äÉ«Ø°üàdG ‘ ÉgÉæ°†N .''á«≤ÑàŸG äÉjQÉѪ∏d Éæ°ùØfCG õ¡‚h πÑ≤à°ùŸG ¤G ô¶æf ¿CG

ɢ¡˘«˘a º˘é˘MCG »˘à˘dG äɢ¶˘ë˘∏˘dG ‘ ≈˘à˘M ø˘˘µ˘ d ø˘µ˘ª˘à˘j ⁄ Aɢ£˘NC’G Üɢµ˘JQG ø˘Y ¿ƒ˘«˘∏˘jRGÈdG .∞«ãµdG º¡YÉaO ¥GÎNG øe ¿ƒ«ÑeƒdƒµdG º˘¡˘°ùØ˘fC’ ¿ƒ˘«˘∏˘ jRGÈdG ó˘˘Lh IGQɢ˘ÑŸG 󢢩˘ Hh .™°VGƒàŸG AGO’G ôjÈàd QGòYC’G øe ÒãµdG ≈˘˘∏˘ Y ᢢª˘ FÓ˘˘dɢ˘H Gƒ˘˘≤˘ dCG √ƒ˘˘Ñ˘ Y’ h É‚hó˘˘ a Ö©∏ŸG ¢VQCGh Qƒ¡ª÷Gh ÉJƒLƒH ¤EG á∏MôdG .ôëÑdG í£°S øY ´ÉØJQ’Gh ¢ù≤£dGh ó©H ÉJƒLƒH ¤EG »∏jRGÈdG ÖîàæŸG π°Uhh hÒfÉL …O ƒjQ øe äÉYÉ°S â°S äôªà°SG á∏MQ .∫hC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øe ¤hC’G äÉYÉ°ùdG ‘ ≈∏Y ⪫bCG »àdG IGQÉÑŸG ájGóH äôNCÉJ ɪc 45 IóŸ ôëÑdG í£°S ¥ƒa Îe 2000 ´ÉØJQG .QÉ£eC’G ∫ƒ£g ÖÑ°ùH á≤«bO êQÉN ÉæÑ©d ÉæfG ¤EG ô¶ædÉH'' É‚hO ∫Ébh ¿EÉa A»°S Ö©∏e ≈∏Yh ÒÑc ´ÉØJQG ≈∏Yh Éæ°VQCG QGƒ˘°ûŸ á˘dƒ˘≤˘©˘e ᢢjGó˘˘H π˘˘ã“ á˘˘é˘ «˘ à˘ æ˘ dG √ò˘˘g áMGôdG øe É«aÉc É£°ùb πæf ⁄ .äÉ«Ø°üàdG ÚàYÉ°ùd Qɶàf’G Éæ«∏Y ¿Éch á«°VÉŸG á∏«∏dG ''.Éædƒ°Uh iód QÉ£ŸG øe êhôî∏d ‘ ÖZQCG ’'' ɢ˘ ˘cɢ˘ ˘ c §˘˘ ˘ °Sƒ˘˘ ˘ dG ÖY’ ∫ɢ˘ ˘ bh ø˘Y ´É˘Ø˘JQ’G ø˘µ˘d (á˘é˘«˘à˘æ˘dG) ɢ¡˘ æ˘ Y åjó◊G ø˘Y ɢ˘«˘ °VGQ â°ùd .ɢ˘æ˘ «˘ ∏˘ Y ô˘˘KCG ô˘˘ë˘ Ñ˘ dG í˘˘£˘ °S Gó˘HCG I󢫢L á˘é˘«˘à˘f ¢ù«˘d ∫Oɢ©˘à˘dɢa á˘é˘ «˘ à˘ æ˘ dG ''.πjRGÈ∏d ‘ IGQɢ˘Ñ˘ e 17 π˘˘ ˘ ˘jRGÈdG Ωɢ˘ ˘ ˘eCG ∫Gõ˘˘ ˘ ˘ J ’h .Ú∏eÉc ÚeÉY QGóe ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG äÉ«Ø°üàdG ΩɢeCG á˘∏˘Ñ˘≤ŸG ɢ¡˘ JGQɢ˘Ñ˘ e π˘˘jRGÈdG Ö©˘˘∏˘ à˘ °Sh Ò¡°ûdG ÉfÉcGQÉe OÉà°SÉH É¡°VQCG ≈∏Y QhOGƒc’G ¿ƒ˘µ˘j ø˘d ¬˘fCG ¿ƒ˘Ñ˘YÓ˘dG º˘∏˘ ©˘ jh Aɢ˘©˘ HQC’G ó˘˘Z .QGòYC’G ¥ÓàNG É¡æ«M º¡fɵeEÉH

ÉcÉc

•ƒ¨°†H ô©°ûJ É«côJ ¿Éfƒ«dG á©bƒe πÑb :(RÎjhQ)-Iô≤fG

á©aGóŸG ¿Éfƒ«dG ≈∏Y RƒØ∏d •ƒ¨°†d É«côJ ¢Vô©àJ …òdG AÉ≤∏dG ‘ Ωó≤dG Iôµd á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc Ö≤d øY ‘ É«côJ ôªà°ùàd (AÉ©HQC’G) Gók Z Ú≤jôØdG ÚH ™ªé«°S ᢫˘HhQhC’G ·C’G ¢SCɢµ˘d π˘gCɢà˘dG ‘ ɢ¡˘dɢeBG ≈˘˘∏˘ Y ®É˘˘Ø◊G ‹É◊G ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ™˘∏˘£˘e ‘ á˘Hô˘°V ɢ˘¡˘ «˘ ≤˘ ∏˘ J Ö≤˘˘Y 2008 .Éahódƒe ™e ∫OÉ©àdÉH ΩÉeCG »°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj ∫ÉeBÓd Ö«ıG ∫OÉ©àdG Ö≤Yh É«côJ ¥ƒØàJ 1-1 áé«àæH hÉæ«°û«c ᪰UÉ©dG ‘ Éahódƒe ™˘HQCG ¥QÉ˘Ø˘H ∞˘∏˘î˘à˘Jh è˘jhÔdG ø˘Y Ió˘MGh á˘£˘≤˘f ¥Qɢ˘Ø˘ H π˘Ñ˘b á˘ã˘dÉ˘ã˘ dG ᢢYƒ˘˘ªÛG IQ󢢰üà˘˘e ¿É˘˘fƒ˘˘«˘ dG ø˘˘Y •É˘˘≤˘ f .∫ƒÑ棰SG ‘ ɪ¡FÉ≤d ô°ùîf ’CG Öéj'' É«côJ Öîàæe ÜQóe ËôJ —Éa ∫Ébh ‘ áeRCG ¬LGƒf Éæc ƒd ɪc ôeC’G hóÑj .¿Éfƒ«dG IGQÉÑe 18 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG πàëf ÉæfCG ’EG ‹É◊G âbƒdG ''.á浇 á≤jôW π°†aCÉH ¿Éfƒ«dG IGQÉÑŸ ó©à°ùæ°Sh á£≤f Oƒ©°üdÉH √ó¡©J ËôJ øY á«côJ ΩÓYEG πFÉ°Sh â∏≤fh ádhÉfi É¡fCG GóH ɪ«a πÑ≤ŸG ΩÉ©dG äÉ«FÉ¡f ¤G ≥jôØdÉH ‘ ≥˘jô˘Ø˘dG π˘°ûa Ö≤˘Y á˘Ø˘«˘©˘°†dG äɢ˘jƒ˘˘æ˘ ©ŸG ™˘˘aô˘˘d ¬˘˘æ˘ e ¢SCÉc äÉ«FÉ¡fh á≤HÉ°ùdG á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc ¤G ∫ƒ°UƒdG .É«fÉŸG ‘ á«°VÉŸG ⁄É©dG ¢SQÉe ‘ 1-4 ¿Éfƒ«dG ≈∏Y É¡Ñ©∏e êQÉN É«côJ äRÉah á˘fɢµ˘e π˘à– Ö≤˘∏˘dG ᢢ∏˘ eɢ˘M ¿É˘˘fƒ˘˘«˘ dG ¿CG ’G »˘˘°VÉŸG QGPG ó«°UôH áYƒªÛG áª≤d ÉgQó°üàH äÉ«Ø°üàdG ‘ Iõ«ªàe .á£≤f 22 §˘°Sh §˘N ÖY’ ¢ùdƒ˘˘Hƒ˘˘cɢ˘fɢ˘«˘ L ¢Sƒ˘˘«˘ ∏˘ «˘ à˘ °S ∫ɢ˘bh ''.•ƒ¨°V …CG ¿hO É«côJ ó°V Ö©∏æ°S'' ≥jôØdG Ió«MƒdG »gh É«côJ ΩÉeCG áÁõ¡∏d IQÉ°TEG ‘ ±É°VCGh ’'' ¿B’G ¤G áãdÉãdG áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe øª°V ≥jôØ∏d ≈©°ùæ°S .óMCG …C’ ÉÄ«°T âÑãf ¿C’ ’h ΩÉ≤àf’G ¤G ≈©°ùf ''.ÓjóH ∂dP øY ≈°Vôf ødh RƒØdG ¤G ™˘˘ aGóŸG Êɢ˘ fƒ˘˘ «˘ ˘dG Ö à˘ ˘æŸG ±ƒ˘˘ Ø˘ ˘ °U ø˘˘ ˘Y Ö«˘˘ ˘¨˘ ˘ jh ¢SÉà°Sƒc §°SƒdG §N ÖY’h ƒ∏Lƒ°ùJGõJÉH ¢Sƒà°ùjôc »àdG IGQÉÑŸG ‘ äGQGòfEG ≈∏Y ɪ¡dƒ°üM Ö≤Y ¢ù«fGQƒ°ùJÉc âÑ°ùdG Ωƒj 2- 3 áæ°SƒÑdG ≈∏Y ɪgOÓH Öîàæe É¡H RÉa .»°VÉŸG ¢Sƒ˘LQƒ˘«˘L º˘Lɢ¡ŸÉ˘H ÜQóŸG ™˘aó˘˘j ¿CG π˘˘ª˘ àÙG ø˘˘eh ¿CG ó©H ¢ùjójQÉà«°S ¢SÉcQƒj ô°ùjC’G Ò¡¶dGh ¢SGQÉeÉ°S .±É≤jE’G ÖÑ°ùH áæ°SƒÑdG IGQÉÑe øY ÉHÉZ

:(Ü ± G)-ÉJƒZƒH

᢫˘Hƒ˘æ÷G ɢµ˘jô˘eCG á˘∏˘£˘ H π˘˘jRGÈdG â≤˘˘≤˘ M ‘ É«Ñeƒdƒc É¡àØ«°†e ™e kÉÑ«fl kÉ«Ñ∏°S k’OÉ©J 42 ΩÉeCG ÉJƒZƒH ‘ ɪ¡æ«H ⪫bCG »àdG IGQÉÑŸG äÉ«Ø°üJ øe ¤hC’G ádƒ÷G øª°V êôØàe ∞dCG .2010 ∫Éjófƒe ¤EG á∏gDƒŸG á«Hƒæ÷G ɵjôeCG ÖÑ˘°ùH á˘≤˘«˘bO 45 IGQɢ˘ÑŸG ¥Ó˘˘ £˘ ˘fG ô˘˘ NCɢ ˘Jh â∏©Lh ÉJƒZƒH ‘ â∏£g »àdG Iôjõ¨dG QÉ£eC’G πNóJ ≈Yóà°SG Ée ,AÉŸG øe kÉcôH Ö©∏ŸG á«°VQCG .√É«ŸG ±ô÷ áfÉ«°üdG ∫ɪY AɢeO º˘°V …ò˘dG »˘Ñ˘eƒ˘˘dƒ˘˘µ˘ dG Öî˘˘à˘ æŸG ¿É˘˘ch π°†aC’G ɵjôeCG ÉHƒc ‘ ÒNC’G π°ûØdG ó©H áHÉ°T òæe kÉë°VGh GóH ÚM ‘ ,IGQÉÑŸG äGÎa º¶©e π˘LCG ø˘e Ö©˘d »˘∏˘jRGÈdG Öî˘à˘æŸG ¿CɢH ᢢjGó˘˘Ñ˘ dG ¢SQÉM ∫ƒ°üM ∂dP ≈∏Y π«dO ÒNh ,∫OÉ©àdG áYÉ°VE’ AGôØ°U ábÉ£H ≈∏Y QGõ«°S ƒ«dƒL √Éeôe .∫hC’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f ‘ âbƒdG á«°SCGQ Iôc ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ á°Uôa RôHCG âfÉch ió°üJ ÉjÒàæjQ ¿ƒ°SGh É«Ñeƒdƒc ºLÉ¡e øe 󢢩˘ HCG ÚM ‘ ,ᢢYGÈH »˘˘∏˘ jRGÈdG ¢SQÉ◊G ɢ˘¡˘ ˘d IôcÉe Iôc ƒ«dƒN Úà°SƒZG »ÑeƒdƒµdG ¢SQÉ◊G .ƒ«æjódÉfhQ øe ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ É¡£¨°V É«Ñeƒdƒc â∏°UGhh Iôµd …ó°üà∏d iôNCG Iôe QGõ«°S ƒ«dƒL πNóJh

:RÎjhQ ` hÒfÉL …O ƒjQ

™æ≤«°S Ωó≤dG Iôµd »∏jRGÈdG ÖîàæŸG ¿CG GóH ‘ »ÑeƒdƒµdG ¬Ø«°†e ™e ±GógCG ¿hO ∫OÉ©àdÉH 2010 ⁄É©dG ¢SCɵd á«Hƒæ÷G ɵjôeG äÉ«Ø°üJ ƒ«dƒL É¡«a ∫Éf »àdG á¶ë∏dG òæe ∫hC’G ¢ùeCG áYÉ°V’ AGôØ°U ábÉ£H √Éeôe ¢SQÉM QGõ«°S ᢢ≤˘ «˘ bó˘˘H ∫hC’G •ƒ˘˘°ûdG ᢢjɢ˘¡˘ f π˘˘ Ñ˘ ˘b âbƒ˘˘ dG .IóMGh äGQÉ°TEG Ωób πjRGÈdG ÜQóe É‚hO ¿G πH º˘Lɢ¡ŸG ∫ó˘Ñ˘à˘°SG ɢeó˘æ˘Y √ɢjGƒ˘f ≈˘∏˘Y á˘ë˘°VGh ƒ°SƒL ™aGóŸG §°SƒdG §N ÖYÓH ±’ ÔLÉa ‘ âª˘˘«˘ bCG »˘˘à˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ø˘˘e 70 á˘≤˘«˘ bó˘˘dG ‘ .ÉJƒLƒH ó©H ±GógG ¿hO ¿’OÉ©àe ¿É≤jôØdG êôNh 23 ¿ƒ«∏jRGÈdG ¿ƒÑYÓdG É¡«a ÖµJQG IGQÉÑe á«fɪK hCG á©Ñ°ùH É¡JGÎa º¶©e Gƒ©aGOh CÉ£N .ÚÑY’ ¿ÉªéædG É¡æe ≈fÉY »àdG ádõ©dG πX ‘h IQƒ£N πjRGÈdG πµ°ûJ ⁄ ƒ«æjódÉfhQh ÉcÉc É«Ñeƒdƒc ≈eôe ¢SQÉM ƒ«dƒN Úà°ùLhG ≈∏Y .ÚàæKG hCG IóMGh Iôc ‘ ’EG ‘ πjRGÈdG »ÑY’ RôHCG ¿CG ƒg ºg’G ôeC’Gh …òdG QGõ«°S ƒ«dƒL ≈eôŸG ¢SQÉM ¿Éc IGQÉÑŸG »ÑeƒdƒµdG øe ¢SCGQ áHô°V √PÉ≤fEÉH √AGOCG êƒJ .∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ GÒàæjQ ¿ƒ°SGh π˘«˘∏˘b »˘Ñ˘eƒ˘dƒ˘µ˘dG Öî˘à˘æŸG Ωó˘˘b π˘˘Hɢ˘≤ŸG ‘ øe ºgó«©°üJ ” ÚÑY’ øe ¬ª¶©eh IÈÿG á°ù∏°S Ωób Iôc ÉeÉY 20 â– ÜÉÑ°ûdG Öîàæe ‘ IOƒ˘˘LƒŸG IÒÑ˘˘µ˘ ˘dG Aɢ˘ ª˘ ˘°SC’ɢ˘ H ô˘˘ KCɢ ˘à˘ ˘j ⁄h .»∏jRGÈdG ÖîàæŸG

hÒehQ ƒ°ûæ«°ûJÉH OÉà°SG ≈∏Y Ójhõæa »≤à∏j ÉeóæY

zhÉ°ù«∏«°ùdG{ ΩÉeCG ¬ªFGõg CGƒ°SCG ó¡°T ¿ÉµŸ Oƒ©j ƒ‚ÉàdG ≈∏Y √OÓH Öîàæe Rƒa øY Ójhõæa ÜQóe õjÉH OQÉ°ûàjQ ∫Ébh âë°VhG Ójhõæa ¿G ó≤àYCG'' »°VÉŸG âÑ°ùdG Ωƒj ƒà«c ‘ QhOGƒc’G ''.ø°ù– ób ÉgGƒà°ùe ¿G ÉeÉ“ »∏L πµ°ûH ¥ƒØJh º«¶æJ IôªK øµd ßM áHô°†H RƒØdG äCÉj ⁄'' ±É°VGh ''.≥jôØ∏d ÉcQƒjÉe ∫ÉjQ ÖY’ ƒ‚GQG ¿GƒN áHÉ°UG Ójhõæa ≥∏≤j Ée ÌcGh ∫ɢª˘à˘MG ≈˘∏˘Y ∂°ûdG ø˘e ∫Ó˘¶˘H »˘≤˘ ∏˘ j ɇ π˘˘Mɢ˘µ˘ dG ‘ Êɢ˘Ñ˘ °S’G .IGQÉÑŸG ‘ ¬àcQÉ°ûe πg »g ÚàæLQ’G ÜQóe »∏«°SÉH ƒ«ØdG É¡æe ÊÉ©j »àdG á∏µ°ûŸGh ™e Ωƒé¡dG §N ‘ hôjƒLG ƒ«LÒ°S ΩÉeG õ«Ø«J ¢SƒdQÉc QÉàîj .»°ù«e π«fƒ«d

πjRGÈdG É¡àÁôZ πÑb øe Ö©∏ŸG Gòg ‘ äGôe çÓK äõàgG ÚàæLQC’G ∑ÉÑ°T

ƒJôHhQ ≥jôØdG óFÉb ó¨dG IGQÉÑe ‘ ÚàæLQ’G ±ƒØ°U øY Ö«¨jh RôMCG ¿G ó©H πjRGÈdG IGQÉÑe ó©H É«dhO Ö©∏dG ∫õàYG …òdG ’ÉjG .AÉ≤∏dG ∂dP ‘ CÉ£ÿG ≥jô£H √Éeôe ‘ Ékaóg -2 »∏«°T ≈∏Y äÉ«Ø°üàdG ‘ É¡JÉjQÉÑe ¤hCÉH ÚàæLQ’G äRÉah êQÉN RƒØdÉH ICÉLÉØe Ójhõæa â≤≤M ɪc ¢SôjG ¢ùæjƒH ‘ ôØ°U .ôØ°U-1 QhOGƒc’G ≈∏Y É¡Ñ©∏e ⁄ »àdG á«Hƒæ÷G ɵjôeG IQÉb øe Ió«MƒdG ádhódG »g Ójhõæah É¡JÉjQÉÑe ™«ªL äô°ùNh ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤G πgCÉàdG É¡d ≥Ñ°ùj .ÚàæLQ’G ΩÉeG 14 ÉgOóYh á≤HÉ°ùdG …òdG ¬°ùØf ƒg ó©j ⁄ áØ«°†ŸG ádhódG Ójhõæa Öîàæe øµd .ôØ°U-11 ÉfÉ«MGh ±GógG áà°S hG á°ùªîH Ωõ¡æj

:RÎjhQ ` ¢SÉcGôc

kGóMGh ó¡°T …òdG ¿ÉµŸG ¤G Ωó≤dG Iôµd ÚàæLQ’G Öîàæe Oƒ©j ‘ »∏jhõæØdG ¬Ø«°†e ¬Ñ©∏e êQÉN ¬LGƒj ÉeóæY ¬ªFGõg CGƒ°SCG øe ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd á∏gDƒŸG á«Hƒæ÷G ɵjôeG IQÉb äÉ«Ø°üàH ƒÑ«cGQÉe .AÉKÓãdG Ωƒ«dG 2010 ⁄É©dG ó©H ƒÑ«cGQÉe ‘ hÒehQ ƒ°ûæ«°ûJÉH OÉà°SG ¤G ÚàæLQ’G Oƒ©Jh ¿hO ±GógG áKÓãH πjRGÈdG øe É¡àÁõg øe §≤a ô¡°TG áKÓK (ɵjôeG ÉHƒc) Ωó≤dG Iôµd á«Hƒæ÷G ɵjôeG ¢SCÉc »FÉ¡f ‘ πHÉ≤e ÉeÉY 14 AÉ¡fGh É¡H RƒØ∏d áë°Tôe ÚàæLQ’G âfÉc »àdG IGQÉÑŸG »gh .iȵdG ÜÉ≤d’G øe ¿Éeô◊G øe


πFGhC’G ô°û©dG …OÉæd Oƒ©J ÉØ««àæÁO áëF’ ≈∏Y äÉ«dhC’G ô°û©dG äÉØæ°üŸG ÚH Oƒ©àd õcGôe ™HQCG ÉØ««àæÁO Éæ«∏jG á«°ShôdG âeó≤J :(Ü ± CG) - ¢ùjQÉH .¢ùjQÉH ‘ ÚæK’G Ωƒ«dG QOÉ°üdG äÉaÎÙG Üô°†ŸG Iôc äÉÑYÓd ójó÷G »ŸÉ©dG ∞«æ°üàdG Úà°SƒL ᫵«é∏ÑdG ∫GõJ ’ »àdG áëFÓdG ≈∏Y á£≤f 2022 ∂∏“ ƒµ°Sƒe IQhóH óMC’G ¢ùeCG IõFÉØdG ÉØ««àæÁO âJÉHh .á£≤f 5500 ó«°UôH É¡JQGó°U πà– ¿Éæ«g Égô≤¡≤J ƒª°ùjQƒe »∏«eG á«°ùfôØdG â∏°UGh ÚM ‘ ,á©HGQ äQÉ°Uh IóMGh áÑJôe ¢ûà«aƒfÉØjG ÉfBG á«Hô°üdG âeó≤Jh .ô°ûY ådÉãdG õcôŸG ¤EG â©LGôJh

spor t sport@alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 5 AÉKÓãdG ¯ (675) Oó©dG

á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

Tue 16 Oct 2007 - Issue no (675)

Ö`YÓ`e ï«°ûdG π°ü«a Faisal76@batelco.com.bh

!øµdh .. zAÉ«ªY{ á°VÉjQ ÚH ¬à©Ñb kÉ©°VGh IQɪY äÉÑàY ióMEG ≈∏Y ≈ªYCG πLQ ¢ù∏L .(ÊhóYÉ°S ºcƒLQCG ≈ªYCG ÉfCG) :É¡«∏Y ܃àµe áMƒd ¬ÑfÉéHh ¬«eób iƒ°S …ƒ– ’ ¬à©Ñb ¿CG iÒd ∞bhh ≈ªYC’ÉH äÉfÓYEG πLQ ôªa πLQ òNCG ≈ªYC’G ¿PCÉà°ùj ¿CG ¿hO .É¡«a ójõŸG ™°Vƒa á∏«∏b ¢Thôb ≈°†eh É¡fɵe ÉgOÉYCGh iôNCG IQÉÑY É¡«∏Y Öàch áMƒ∏dG äÉfÓYE’G ¥GQhC’Gh ¢Thô≤dÉH äCÓàeG ób ¬à©Ñb ¿CG ≈ªYC’G ßM’ .¬≤jôW ‘ ƒg áHÉàµdG øe ¬©ª°S Ée ¿CG ∑QOCGh Ò¨J ób kÉÄ«°T ¿CG ±ô©a ,ájó≤ædG á∏ª÷G âfɵa É¡«∏Y ܃àµe ƒg ɪY IQÉŸG óMCG ∫CÉ°ùa Ò«¨àdG ∂dP .(¬dɪL ájDhQ ™«£à°SCG ’ »ææµd ™«HôdG π°üa ‘ øëf) :á«dÉàdG iõ¨ŸGh IQGOE’G º∏Y ‘ OQƒJ »àdG IÒ¡°ûdG ¢ü°ü≤dG ióMEG √òg ’ ÉeóæY ∂∏FÉ°Sh ÒZ) :á«dÉàdG á∏ª÷G ‘ ¢üî∏àj É¡fCÉ°ûH ÚÑŸG .(Öéj ɪc QƒeC’G Ò°ùJ ≈∏Y õcÎj »°VÉjôdG Éæ©°Vƒd áÑ°ùædÉH ∫ÉãŸG Gòg ≈∏Y •É≤°SE’G ÉæfCG ≈æ©Ã ,Ée á«°†b ájCG ‘ πFÉ°SƒdG Ò«¨Jh πFGóÑdG OÉéjEG á«∏ªY Éæjód IOƒLƒŸG äÓµ°ûŸGh á°VÉjôdG ‘ ójó©dG äGƒæ°ùdG √òg ∫GƒW πãe ó‚ ΩÉY πc ‘ ÉæfCG ≈æ©Ã ,GkQGôµJh GkQGôe É¡°ùØf ï°ùæà°ùJ »àdGh ∞≤f ÉæfCÉch ,É¡d á©LÉf ∫ƒ∏M OƒLh ΩóY πHÉ≤e ‘ QôµàJ äÓµ°ûŸG .É¡d ájQòL ∫ƒ∏M OÉéjEG øY øjõLÉY πeÉ©àdG á≤jôW ‘ πH ,á«°VÉjôdG πcÉ°ûŸG OƒLh ‘ øªµJ ’ á∏µ°ûŸG ‹ÉàdÉHh á∏µ°ûŸG π°UC’ òØæe hCG êôfl OÉéjE’ »©°ùdG ≥∏£æe øe É¡©e äGhOC’G ¿ƒµJ ¿É«MC’G ÖdÉZ ‘h ,ΩÉJ πµ°ûH ÉgAÉ¡fEG ≈∏Y πª©dG .á∏µ°ûŸG √òg ™e πeÉ©à∏d á∏gDƒe ÒZ πFÉ°SƒdGh ,⁄É©dG ¢SCɵd πgCÉàdG ‘ Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ÉæÑîàæe ≥ØNCG ɪæ«M ,IÒNC’G ᢢ jƒ˘˘ «˘ °SB’G ·C’G ¢SCɢ ˘c ‘ ᢢ Ñ˘ ˘«fl IQƒ˘˘ °üH êô˘˘ N ɢ˘ ª˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘Mh òØæJ »àdG äGhOC’G ºgQÉÑàYÉH ÚÑYÓdG ≈∏Y º¡àdG Ö∏ZCG âÑ°üfG ÖYÓdG PEG ,kÉeÉ“ í«ë°U ∞°Uh Gògh ,Ö©∏ŸG ‘ ÜQóŸG §£N ᢢ é˘ «˘ à˘ f π˘˘ °ûØ˘˘ dG ¿É˘˘ c ‹É˘˘ à˘ dɢ˘ H ܃˘˘ ∏˘ £ŸG √QhO ODƒ˘ j ⁄ IGOCG hCG ᢢ ∏˘ «˘ °Sƒ˘˘ c .áeƒàfi äÉ«∏ªY ±ƒbhh Éæà°VÉjQ ôNCÉJ ¿CG óéæd »JCÉf ,QGô¨dG ¢ùØf ≈∏Y πFÉ°SƒdÉH á£ÑJôe ΩÉeC’G ¤EG áMhGôe ¿hO É¡fɵe ‘ É¡H ¢Vƒ¡ædG √òg ôjóJ »àdG ¢Uƒî°ûdG kÉ«¡jóH É¡H »æ©fh ,§£ÿG √òg òØæJ »àdG πª©J ¿CG É¡dÓN øe ¢VÎØj áeÉg ÉÑ°UÉæe ¤ƒàJ »àdG hCG äÉ«∏ª©dG .AGQƒdG ’EG ™LGÎdG ’ ΩÉeC’G ¤EG Ωó≤àdG ≈∏Y ’ …òdG »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG πÑb øe AGƒ°S ,kɪFGO Qôµàj ΩÓµdG ¢ùØf á«°VÉjôdG áaÉë°üdG ≈àMh ,…CGôdG AGóHEG ‘ ¬≤M øe ¢ü≤àæj ¿CG πÑ≤f Ö°UÉæŸG ¢†©H ‘ AÉ≤Ñ∏d í∏°üJ ’ »àdG äÉ«°üî°ûdG ¢†©H ¿CÉ°ûH πHÉ≤e ‘ ,ôjƒ£àdG ≈∏Y IQOÉb ÒZ É¡fCG QÉÑàYÉH ,Éæà°VÉjQ ‘ ájQGOE’G øµd ,ÉeÉ“ áë°VGh AGQƒdG ¤EG ÉæJOÉYEGh ÒeóàdG ≈∏Y É¡JQób ¿CG áHƒ∏£ŸG IQƒ°üdÉH ºàJ ’ -¢Uƒî°ûdG …CG- πFÉ°SƒdG √òg Ò«¨J ∞°SCÓd ‘ kGÒN º°Sƒàjh ™°VƒdG Iƒ£N ∑Qój ’ kÉfÉ«MCG QGô≤dG ÖMÉ°U ¿C’ .kÓ°UCG áHƒ£©ŸG äGhOC’G √òg πeÉ©àdG á«∏ªY ≈∏Y ≥Ñ£æj ∫ÉãŸG ¿CG kÉ°†jCG ó‚ ,ÖfÉ÷G ¢ùØf ‘h …CGôdG AÉ°übE’ ä’ÉM ó‚ ÉædRÉe PEG ,Éæà°VÉjôH á«æ©ŸG ±GôWC’G ™e ≥˘˘aɢ˘æ˘ Jh π˘˘eÉŒ ’ »˘˘à˘ dG äGƒ˘˘°UCÓ˘ d kGOɢ˘©˘ HGE h kɢ °û«˘˘ª˘ ¡˘ Jh ,ô˘˘N’B G …CGô˘˘ dGh AGQBG äÉ¡÷G √òg âMôW ƒd ≈àM ,á«aÉØ°ûH çóëàJh ¥ó°üdG ∫ƒ≤Jh º¡°ùØfCG RGôHEG ‘ ÚdƒÄ°ùŸG ¢†©H áÑZQ ΩóY ¿CG ’EG áÑFÉ°Uh á©LÉf ɵ°ùªàe ¬∏©éj øjôNB’G OÉ°TQEGh ßYƒd êÉàÙG ¢üî°ûdG IQƒ°üH πH á∏°üH íàØæŸG Éæ©bGƒd â“ ’ âfÉc ƒd ≈àM áeóîà°ùŸG ¬∏FÉ°SƒH .√ôWh ≈¡àfG ¢VÉà §ÑJôJ áaÉ°VEG ,á«°VÉjôdG ±GôWC’G ™e πeÉ©àdG äÉ«dBGh πFÉ°SƒdG Ò«¨J ‘ Ò«¨àdG É¡«dEG ±É°†j ,Éæà°VÉjQ ‘ √ƒLƒdG Ò«¨àH OÉ÷G ÒµØà∏d É¡∏c ,kÉLƒ°†f ÌcCGh π°†aCG iôNCÉH IQôµŸG äÉ«é«JGΰS’Gh §£ÿG π°ü– …òdG ≈ªYC’G ∫Éëc Éæà°VÉjQ ádÉM π©Œ ¿CG É¡fCÉ°T øe πeGƒY .¢SÉædG ÉgCGô≤«d áYƒ°VƒŸG á∏ª÷G Ò«¨J ” ÚM §≤a ÌcCG óFÉY ≈∏Y ¿CÉH »°VÉjôdG ´QÉ°ûdG ‘ ¢†©ÑdG ¬dƒ≤j Éà º«∏°ùà∏d Éæ«°†e ƒd ,√ÓYCG ∫ÉãŸG ≈∏Y kÉWÉ≤°SEG (AÉ«ªY) hCG AGQƒdG ¤EG á©LGÎe Éæà°VÉjQ ™e øµd (AÉ«ªY) á°VÉjQ ¤hCG Iƒ£N ‘ É¡∏©‚ ¿CG ÉæfɵeEÉH ¬fCG ’EG !Ée kÉeƒj ô°üÑdG É¡d Oƒ©j ¿CG πeCG :ΩGõ◊G â– ¯¯

êÉà– á«°ù«FôdG øjôëÑdG IÉæb ‘ ájQÉÑNE’G á«°VÉjôdG Iô°ûædG ¯ ᢢ ˘eɢ˘ ˘¡˘ ˘dG ᢢ ˘«˘ ˘∏ÙG Qɢ˘ ˘Ñ˘ ˘N’C G ø˘˘ ˘ª˘ ˘°†à˘˘ ˘J ¿CG ɢ˘ ˘¡˘ ˘∏˘ ˘bGC ,…Qò˘˘ ˘L ô˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘£˘ ˘J ¤EG PEG ,᪡ŸG ™«°VGƒŸG ¢†©H ¿CÉ°ûH Éæà°VÉjQ ‘ ÚdƒÄ°ùŸG øe äÉëjô°üJh äÉ°ùaÉæe øe á«ŸÉ©dG QÉÑNC’G ≈∏Y á«°VÉjôdG ÉæJô°ûf õcÎJ ¿CG π≤©j ’ »g áaÉë°üdG ¿ƒµJ ÚM ‘ ,ó«∏÷G »cƒg hCG »µjôeC’G ∫ƒÑ°ù«Ñ∏d ø˘˘ e ¬˘˘ fGC iQCG .IÒÑ˘˘ µ˘ ˘dG äɢ˘ £˘ ˘ÑÿGh ᢢ ª˘ ˘¡ŸG Qɢ˘ Ñ˘ ˘N’C G ô˘˘ °ûæ˘˘ d ᢢ bɢ˘ ˘Ñ˘ ˘°ùdG ,áaÉë°üdG ‘ çóëj Ée á«°VÉjôdG Iô°ûædG ÖcGƒJ ¿CG kGóL …Qhô°†dG ¬àÑ°ùf Ée õ«côJ øe k’óH á«°VÉjôdG á«∏ÙG QÉÑNC’G ≈∏Y õcÎJ ¿CGh Égóéj ¿CG øµÁ »àdG á«ŸÉ©dG QÉÑNC’G ≈∏Y QÉÑNC’G øe %70 øe ÌcCG ÉæJô°ûf QÉ°üàNÉH .áahô©ŸG á«FÉ°†ØdG á«°VÉjôdG äGƒæ≤dG ÈY ™«ª÷G OGh ‘ á«∏ÙG á«°VÉjôdG áMÉ°ùdG ≈∏Y π°üëj Éeh OGh ‘ á«°VÉjôdG áæNÉ°Sh áë∏e ÉjÉ°†≤d ìôW øe ¢VQC’G ≈∏Y √Gôf Ée ºZQ PEG .ôNBG ¿CG ÚÑJ á«°VÉjôdG ÉæJGô°ûf ¿CG ’EG á«æjôëÑdG á°VÉjôdG πÑ≤à°ùà ≥∏©àJ .≥«ªY äÉÑ°S ‘ -ójó°ûdG ΩGÎM’G ™e- É¡H Ú«æ©ŸG ¢ù«FQ ÖFÉf äÉëjô°üJ PEG ,Ωó≤dG Iôc OÉ–’ ¬Lƒj ∫GDƒ°S ¯ ∫ƒM ÉØ«ØdG AGÈN ôjô≤J ∫ƒ°Uƒd äQÉ°TCG ÚYƒÑ°SCG πÑb IôµdG OÉ–G ,(ôHƒàcCG) ‹É◊G ô¡°ûdG ™∏£e á«æjôëÑdG Ωó≤dG Iôc ôjƒ£J á°TQh øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ‘ øëf Ωƒ«dG .á°TQƒdG AÉ¡àfG øe ô¡°T ó©H ∂dPh ∫É≤j ≥◊G øµd ,kÉeƒj 16 øe π°Uh ôjô≤àdG ¿CG ¢VÎØj …CG ôHƒàcCG ,ÒN ™fÉŸG ≈°ùY .∂dP ∫ƒM OÉ–’G øe kÉ«ª°SQ kÉÄ«°T ôf ⁄ ÉæfCÉH áLô¡ÑdG ≈∏Y õµJôe π°üMh ” Ée πc ¿ƒµj ¿CG √É°ûîf Ée ≈°ûNCGh ≈∏Y Oƒ©J ¿CG ¢VÎØj »àdGh á«ŒôŸG IóFÉØdG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«eÓYE’G ∫ÓN ‘ º∏°ù«°S ôjô≤àdG ¿CÉH OôdG ¿Éc ¿EGh .á«æjôëÑdG Ωó≤dG Iôc §≤a ¥ô¨à°ù«°S ¬fCÉH äÉëjô°üàdG ⁄ ¿PEG ,áeOÉ≤dG á«æeõdG IÎØdG !?¬ª«∏°ùJ ºàj ≈àM kGô¡°T øµÁ ≈àe kÉeÉ“ º∏©f ’ QƒeCÉH íjô°üàdG Ωó©H ÖdÉ£f Ée kɪFGO ¯ ,á«LPƒªædG ájófC’G ¿CÉ°ûH π°üM Ée πãe ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ≥≤ëàJ ¿CG ÉædRÉeh á©HÉ°ùdG áæ°ùdG πNóf ¿B’G øëfÉgh ô¡°TCG 6 äOóM OƒYƒdG !!»LPƒ‰ mOÉf ∫hCG ∫ɪµà°SG ô¶àæf

Ö ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘æŸG ÜQó˘˘ ˘ ˘ e ¯ ÖYGój ƒ«d º«Nƒj ÊÉŸC’G äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘ J Aɢ˘ æ˘ ˘KCG Iô˘˘ µ˘ ˘dG áæjóe ‘ É«fÉŸCG Öîàæe ¢ùeCG ᢫˘Hƒ˘˘æ÷G ï˘˘«˘ fƒ˘˘«˘ e ≥jôØ˘dG äGOGó˘©˘à˘°SG ø˘ª˘°V »˘µ˘«˘°ûà˘dG √Ò¶˘f äɢbÓŸ äɢ˘ ˘«˘ ˘ Ø˘ ˘ °üà˘˘ ˘ dG Qɢ˘ ˘ WEG ‘ ·CG äɢ˘«˘ Fɢ˘¡˘ æ˘ d ᢢ∏˘ gDƒŸG .2008 ÉHhQhCG

(Ü.G)

¬```cƒ∏°S Aƒ```°S Ö```Ñ°ùH

ΩÉ`Y Ió`Ÿ Gó`«eÉc ÊÉHÉ«dG º`cÓŸG ±É`≤jEG

ádƒ£H áaÉ°†à°S’ ¢ùjQÉH QÉ«àNG 2011 iƒ≤dG ÜÉ©dC’ ÉHhQhCG :(RÎjhQ) - ¿óæd

.É°k VQCG ¬°ùaÉæe §≤°SCG ÖZɢ°ûŸG ÊɢHɢ«˘dG º˘˘cÓŸG ø˘˘jOCG ɢ˘ª˘ c áHÉHòdG ¿Rh ‘ ≥HÉ°ùdG ⁄É©dG π£H »cƒc áÑjôZ äÉaô˘°üà˘H Ωɢ«˘≤˘dɢH »˘µ˘jGO ≥˘«˘≤˘°Th »˘à˘dG Ö≤˘∏˘dG ≈˘∏˘Y …ó˘ë˘à˘ dG IGQɢ˘Ñ˘ e Ö≤˘˘Y .ádõ¡Ã â¡àfG áæé∏dG ô˘jó˘e ƒ˘à˘jɢ°T »˘°û«˘æ˘«˘°T ∫ɢbh á˘≤˘K ô˘°ùN ó˘≤˘d'' á˘ª˘ cÓ˘˘ª˘ ∏˘ d ᢢ«˘ fɢ˘Hɢ˘«˘ dG ''.áªcÓŸG IQƒ°U çƒdh Ògɪ÷G …ò˘˘dG G󢢫˘ eɢ˘c hÒ°T ±É˘˘≤˘ jEG iô˘˘ Lh ‘ á˘ª˘cÓŸG ‹hDƒ˘°ùe ™˘e ¬˘à˘bÓ˘˘Y ó˘˘¡˘ °ûJ øe ™æeh ≈ª°ùe ÒZ πLC’ GkôJƒJ ¿ÉHÉ«dG .äÉjQÉÑŸG ∫ÓN ÚÑYÓdG ¬«LƒJ ¢UÉÿG ¢ü«NÎdG Öë°S Qô≤J ɪc á«°VÉjô˘dG Üɢ©˘dCÓ˘d …ƒ˘«˘c á˘dɢ°U ¢ù«˘Fô˘H áKÓK IóŸ É¡«a ÜQóàj Gó«eÉc ¿Éc »àdG ᢢ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘d ÇQɢ˘ W ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG Ö≤˘˘ Y ô˘˘ ˘¡˘ ˘ °TCG ᢫˘fɢHɢ«˘dG á˘æ˘é˘∏˘d ᢢ©˘ Hɢ˘à˘ dG äɢ˘«˘ bÓ˘˘NC’G .áªcÓª∏d Qò˘˘à˘ YG QGô˘˘≤˘ dG ≈˘˘∏˘ Y äɢ˘Yɢ˘ °S π˘˘ Ñ˘ ˘bh …ƒ˘˘«˘ c ᢢdɢ˘°U ¢ù«˘˘FQ GÒ¡˘˘«˘ fɢ˘c hÒ°û«˘˘ c ‘ ¬˘˘∏˘ °ûa ÖÑ˘˘°ùH ᢢ «˘ ˘°Vɢ˘ jô˘˘ dG Üɢ˘ ©˘ ˘dCÓ˘ ˘d .áÑ∏◊G ‘ ¬«HQóeh ºcÓŸG ≈∏Y Iô£«°ùdG Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG ¿É˘˘ «˘ ˘H ‘ GÒ¡˘˘ «˘ ˘fɢ˘ c ±É˘˘ ˘°VCGh ∑ƒ∏°ùdG ø˘Y ᢫˘dhDƒ˘°ùŸG π˘ª˘ë˘à˘f'' Úæ˘KE’G ''.Gó«eÉc »µjGO πÑb øe ºFÓŸG ÒZ ≥˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘Y ø˘˘ Y ɢ˘ fÈY ó˘˘ ≤˘ ˘d'' ±É˘˘ °VCGh ø˘e ∫ƒ˘Ñ˘≤ŸG ÒZ ∑ƒ˘∏˘°ùdG Gò˘¡˘d ɢfQGò˘à˘ YG ™°VGƒJ πµH πÑ≤àfh ¬≤jôah ºcÓŸG πÑb ''.É¡°Vôa ºàj áHƒ≤Y …CG ‘ ∞≤j ¿Éc …òdG Gó«eÉc »cƒc â∏aCGh ᢢHƒ˘˘≤˘ ©˘ dG ø˘˘ e »˘˘ µ˘ ˘jGó˘˘ H ¢UÉÿG ÖfÉ÷G äGȵe âë°VhCG ¿CG ó©H Gôjò– ≈≤∏Jh ƒ˘gh ¬˘Jƒ˘°U ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘∏˘d ᢩ˘Hɢà˘dG äƒ˘˘°üdG .¬æ«Y ‘ ƒàjÉf ºµ∏j ¿CG ¬≤«≤°T øe Ö∏£j ≈∏YCG ìôéH (ÉeÉY 33) ƒàjÉf Ö«°UCGh íª°ùj ⁄h IGQÉÑŸG ájGóH ‘ ≈檫dG Ú©dG ¢ü뢢 a ¿CG ó˘˘ ©˘ ˘H ’EG Ö©˘˘ ∏˘ ˘d IOƒ˘˘ ©˘ ˘dɢ˘ H ¬˘˘ ˘d .á©HÉ°ùdG ádƒ÷G ‘ ìô÷G Ö«Ñ£dG »˘˘à˘ dG ᢢ≤˘ ˘Hɢ˘ °ùdG äɢ˘ jQɢ˘ ÑŸG äó˘˘ ¡˘ ˘°Th ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG G󢢫˘ ˘eɢ˘ c Aɢ˘ ≤˘ ˘°TCG ɢ˘ gô˘˘ °†M ᢢ ˘LQO ™˘˘ ˘aQ ≈˘˘ ˘Yó˘˘ ˘à˘ ˘ ˘°SG ɇ äÓ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘°ûŸG äôL »àdG IGQÉÑŸG ∫ÓN »æeC’G OGó©à°S’G .»cÉjQCG áÑ∏M ‘ »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ¢ù«ªÿG Ωƒj Ö≤∏dÉH ƒàjÉf ßØàMGh Gƒª°üN øjòdG Ωɵ◊G AGQBG ´ÉªLEÉH »°VÉŸG √È°U ó≤a ¿CG ó©H Gó«eÉc øe •É≤f çÓK .12 ádƒ÷G ‘ ¬fGõJGh

:(RÎjhQ)- ƒ«cƒW

∫É©Øf’G IQƒK Ö≤Y ΩÉY IóŸ Gó«eÉc »µjGO ÊÉHÉ«dG ºcÓŸG ±É≤jEG Qô≤J »ŸÉ©dG áªcÓŸG ¢ù∏› Ö≤d ≈∏Y äôL IGQÉÑe ∫ÓN ¬H äóÑà°SG »àdG Ö°†¨dGh hÒ°T ¬HQóeh √ódGƒH ¢UÉÿG ÖjQóàdG ádhGõe ¢ü«NôJ Öë°Sh .»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ¢ù∏› Ö≤d ≈∏Y ¬∏‚ Égô°ùN »àdG …óëàdG IGQÉÑe ∫ÓN ºµë∏d ¬Ñ°S ÖÑ°ùH .áHÉHòdG ¿Rh ‘ »ŸÉ©dG áªcÓŸG ᪵d ¬Lh Éeó©H á£≤f Gó«eÉc ó≤ah ¬˘˘ «˘ ˘ a ¿É˘˘ ˘c …ò˘˘ ˘dG âbƒ˘˘ ˘dG ‘ ƒ˘˘ ˘à˘ ˘ jɢ˘ ˘f ¤EG ájhGR ‘ ∫ÉÑ◊G óæY ¿ÉYQÉ°üàj ¿ÉªcÓŸG ¿CG ó©H ÚjôNCG Úà£≤f ó≤a ºK áÑ∏◊G

»µjGO øe •É≤f çÓK º°üN iôLh ¬àHÉàfG »àdG Ö°†¨dG ádÉM Ö≤Y (ÉeÉY 18) ¢ù«˘˘ªÿG IGQɢ˘Ñ˘ e ø˘˘ e IÒNC’G ᢢ dƒ÷G ‘ .ƒàjÉf »cƒ°ùjGO π£ÑdG ΩÉeCG »°VÉŸG

™bh QÉ«àN’G ¿CG ¢ùeCG iƒ≤dG ÜÉ©dC’ »HhQhC’G ¢ù∏ÛG ócCG ɢHhQhCG á˘dƒ˘£˘H á˘aɢ°†à˘°S’ ¢ùjQɢH ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG á˘ª˘°Uɢ©˘dG ≈˘∏˘Y ´Éª˘à˘LG ∫Ó˘Nh .2011 Ωɢ˘Y ä’ɢ˘°üdG π˘˘NGO iƒ˘˘≤˘ dG Üɢ˘©˘ ˘dC’ êÈæJƒL äÒàNG É£dÉe ‘ iƒ≤dG ÜÉ©dC’ »HhQhC’G ¢ù∏éª∏d ø∏HO ∞«°†à°ùà°S ɪæ«H 2013 ΩÉY É¡JGP ádƒ£ÑdG áaÉ°†à°S’ ádƒ£H âfÉch .2009 ΩÉY á«MÉ°†dG ¥GÎN’ ÉHhQhCG ádƒ£H ‘ 1966 Ωɢ˘ Y ‘ Iô˘˘ e ∫hC’ âª˘˘ «˘ ˘bCG ä’ɢ˘ ˘°üdG π˘˘ ˘NGO ɢ˘ ˘HhQhCG .1994 ΩÉY ‘ Iôe äGP ádƒ£ÑdG ¢ùjQÉH âaÉ°†à°SGh .ófƒ“QhO

…ôFGõ÷G IôµdG OÉ–G ÖîàæŸG ÜQóe π«≤j : (RÎjhQ) -ôFGõ÷G

OÓÑdG ‘ Ωó≤dG Iôc OÉ–G ¿CG ájôFGõL ΩÓYEG πFÉ°Sh äôcP äô˘cPh .∫hC’G Öî˘à˘ æŸG ÜQó˘˘e ‹É˘˘Ø˘ c π˘˘«˘ °û«˘˘e »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ∫ɢ˘bCG á∏«∏dG π°üJG OÉ–’G ¢ù«FQ êGóM ó«ª◊G óÑY ¿CG ÈÿG áØ«ë°U ó©H ¬JÉeóN øY AÉæ¨à°S’G QGô≤H ¬¨∏HCGh »°ùfôØdG ÜQóŸÉH á«°VÉŸG .á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd πgCÉàdG ‘ ÖîàæŸG π°ûa

Ωƒ«dG ¿hógÉ°ûJ á«Hƒæ÷G ɵjôeCG äÉ«Ø°üJ ÚàæLQC’G - Ójhõæa ¯

3:40 ¯ 1 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G ¯

»Hô¨ŸG …QhódG ÊGƒ£àdG Üô¨ŸG - …hÉ°†«ÑdG AÉLôdG ¯

0:00¯ 1 äQƒÑ°S ¯

»àjƒµdG …QhódG á«ŸÉ°ùdG - á«°SOÉ≤dG ¯ âjƒµdG - »Hô©dG ¯

17:30 ¯ á«°VÉjôdG âjƒµdG ¯ 19:30 ¯ á«°VÉjôdG âjƒµdG ¯

Alwatan 16 OCT 2007  
Alwatan 16 OCT 2007