Page 1

ø`` ` jô`ëÑdG »a kGQÉ`` ` °ûàfG ´ô`` ` °SC’G ¢ù`````∏a 200

áëØ°U 40

ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

(CAWN 630)

:π«é°ùàdG ºbQ

IQhÉÛG ∫hódG ióMEG ¤EG ¢û«°ûM Öjô¡J ádhÉfi íÑc äGQóıG áëaɵe IQGOEG øqµ“ øY QƒØ°ü©dG áeÉ°SCG ᪰UÉ©dG á¶aÉfi áHÉ«f ¢ù«FQ ø∏YCG ∫hódG ióMEG ¤EG É¡Ñjô¡J Úé«∏N áKÓKh »æjôëH øWGƒe ∫hÉM ¢û«°ûM äÉ«ªc §Ñ°V øe ¿CG kÉë°Vƒe ,kGƒ∏«c 20 ≠∏ÑJ É¡JOQÉ°üe â“ »àdG ¢û«°û◊G äÉ«ªc OóY ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,IQhÉÛG .á«æØdG ôjQÉ≤àdG øe AÉ¡àf’G Ú◊ ≥«≤ëàdG áeP ≈∏Y ΩÉjCG á©Ñ°S Úª¡àŸG ¢ùÑM äQôb áHÉ«ædG

www.alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG

á`«æjôëÑdG ICGô`ŸG º`Yó`d á`µ«Ñ°S áî«°ûdG QhóH IOÉ°TEG ó≤Y ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–Ód 117 ´ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Y á∏NGóe »°û÷G á«¡H .O âeób É¡«a äócCG (hó«°S) ICGôŸG ó°V õ«ªàdG á«bÉØJÉH á°UÉÿG IóëàŸG ·C’G áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH OÉ–’G áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¬°SCGQ ≈∏Y á«bÉØJ’G ≥«Ñ£àH øjôëÑdG áµ∏‡ ΩɪàgG ≈∏Y .∂∏ŸG ádÓL áæjôb ƒª°ùdG 5 øWƒdG QÉÑNCG

2008 õgÉL z…õcôŸG ∞«bƒàdG{

øjôëÑdG Ö©°T ÉC æg q ¬àdÓL

¥ÉæàNG ä’ÉëH äGô°û©dG áHÉ°UEG z≈£°SƒdG{ ∞«bƒJ ôHÉæY ‘

Òî°üdG ô°ü≤H ó«©dG IÓ°U …ODƒj πgÉ©dG

ø˘˘e Gƒ˘˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘W ɢ˘ eó˘˘ æ˘ ˘Yh ,ᢢ Wô˘˘ °ûdG ∫ɢ˘ LQ OóY ΩÉb ,º¡aôZ ¤EG ∫ƒNódG ÚaƒbƒŸG ɇ ᢢ Wô˘˘ °ûdG ∫ɢ˘ LQ ᢢ ehɢ˘ ≤à º˘˘ ˘¡˘ ˘ æ˘ ˘ e ø˘˘ eC’G ∫ɢ˘ LQ »˘˘ bɢ˘ H π˘˘ Nó˘˘ ˘J ≈˘˘ ˘Yó˘˘ ˘à˘ ˘ °SG A’õædG ∫ÉNOEG øe Gƒæµ“ øjòdG ájôjóŸÉH …ò˘˘dG ±ƒ˘˘bƒŸG Ωɢ˘b ɢ˘g󢢩˘ H ,º˘˘¡˘ aô˘˘Z ¤EG ø˘˘ e Oó˘˘ ˘Y ¢†jô˘˘ ˘ë˘ ˘ à˘ ˘ H Ühô˘˘ ˘¡˘ ˘ dG ∫hɢ˘ ˘M π˘NGO Ö¨˘°T ∫ɢ˘ª˘ YCɢ H Ωɢ˘«˘ ≤˘ dɢ˘H Úaƒ˘˘bƒŸG ¥Ó˘˘ZEGh ᢢjô˘˘jóŸÉ˘˘H »˘˘Wɢ˘«˘ ˘à˘ ˘M’G ¢ùÑ◊G ‘ Qɢ˘æ˘ ˘dG ∫ɢ˘ ©˘ ˘°TEGh π˘˘ NGó˘˘ dG ø˘˘ e ÜGƒ˘˘ HC’G .äÉ«fÉ£ÑdG 4 øWƒdG QÉÑNCG

ᢢ Wô˘˘ °T ᢢ jô˘˘ jó˘˘ e Ωɢ˘ Y ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘e øµ“ q ∫ɢ˘LQ Ió˘˘Yɢ˘°ùÃh ≈˘˘ £˘ ˘°Sƒ˘˘ dG ᢢ ¶˘ ˘aÉÙG Pɢ≤˘fEG ø˘˘e »˘˘°Sɢ˘«˘ b âbh ‘ ÊóŸG ´É˘˘aó˘˘dG º¡°Vô©J ôKEG ájôjóŸÉH ÚaƒbƒŸG øe OóY .¢ùeCG ìÉÑ°U »WÉ«àM’G ¢ùÑ◊G ‘ ≥jô◊ ΩÉY ôjóe ÉgGhQ »àdG π«°UÉØàdG Ò°ûJh ¬fCG ¤EG ≈£°SƒdG á¶aÉÙG áWô°T ájôjóe ¿É˘c ɢª˘æ˘«˘Hh 9^40 ᢢ ˘ Yɢ˘ ˘ °ùdG ‹Gƒ˘˘ ˘ ˘M ‘ Aɢ˘ æ˘ ˘a ‘ ᢢ MGΰS’G IÎa ‘ ¿ƒ˘˘ aƒ˘˘ ˘bƒŸG ≥∏°ùàH A’õædG óMCG ΩÉb »WÉ«àM’G ¢ùÑ◊G ¬˘˘H ∂°ùeCG å«˘˘M ,Ühô˘˘¡˘ dG k’hÉfi Qƒ˘˘ °ùdG

!ôëÑdG ∫ÉW ÖjôîàdG

∑ÓeCG ≈∏Y ¿hóà©j ¿ƒdƒ¡› kÉ`HQÉ`b ¿ƒbôëjh á`«µdÉŸÉH á`°UÉ`N ÜQGƒ≤dG óMCG GƒbôMCGh ,᫵dÉŸÉH á°UÉN áYQõe ≈∏Y AGóàY’ÉH ¢ùeCG ¿ƒdƒ¡› ¢UÉî°TCG ΩÉb ¤EG â∏q∏°ùJ ¢UÉî°TC’G øe áYƒª› ¿EG'' ¿É«©dG Oƒ¡°T óMCG ∫Ébh .áYQõŸG ÖMÉ°üH á°UÉÿG á≤HÉ°ùdG ójó¡àdG ä’É◊ QGôªà°SG É¡fCÉH áKOÉ◊G kGÈà©e ,''ÜQÉ≤dG ¥ôëH âeÉbh áYQõŸG πNGO ≥HÉ°ùdG ±ÓÿG á∏µ°ûe á÷É©e ôKEG áKOÉ◊G √òg »JCÉJh .áYQõŸG ‘ ¿ƒ∏eÉ©dG É¡d ¢Vô©J »àdG .±Gô˘WC’G á˘aɢc »˘°VGÎH ᢫˘µ˘∏˘e äɢ¡˘«˘Lƒ˘à˘H ɢ¡˘∏˘M ” »˘à˘dGh ‹É˘gC’Gh ᢫˘µ˘dÉŸG Qƒ˘¶˘ M ∫ƒ˘˘M ºg GƒfÉc GPEG ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£àH ¢SÉædG ÖdÉ£j ∞«c'' ∫Ébh áKOÉ◊G …ó∏H Qó°üe Üô¨à°SGh ∞bƒd πNóàdÉH á°üàıG äÉ¡÷G kÉ«YGO ,''?¿ƒfÉ≤dG ¿ƒØdÉîjh á°UÉÿG ∑ÓeC’G ≈∏Y ¿hóà©j .É¡«a Ú∏eÉ©dGh á°UÉÿG ∑ÓeC’G ájɪ◊ á«fƒfÉ≤dG äGRhÉéàdG √òg

ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY iOCq G ‹h Qƒ°†ëH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ÖMɢ°U ´É˘aó˘dG Iƒ˘≤˘d Ωɢ©˘dG ó˘Fɢ≤˘ dG ó˘˘¡˘ ©˘ dG á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ó˘ª˘M ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘ °ùdG ≈˘∏˘°üà ∂dPh ∑QÉ˘ÑŸG ô˘£˘Ø˘ dG 󢢫˘ Y IÓ˘˘°U .Òî°üdG ô°ü≤H ó«©dG QÉ˘Ñ˘c ¬˘à˘ dÓ˘˘L ᢢ«˘ ©Ã IÓ˘˘°üdG iOq CG ɢ˘ª˘ c ɢ˘°ù«˘˘FQh áÁô˘˘µ˘ dG ᢢµ˘ dÉŸG ᢢ ∏˘ ˘Fɢ˘ ©˘ ˘dG OGô˘˘ aCG ó«ªYh AGQRƒdGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏› Iƒ˘˘b •É˘˘Ñ˘ °V Qɢ˘Ñ˘ ch »˘˘°Sɢ˘eƒ˘˘∏˘ Hó˘˘dG ∂∏˘˘°ùdG .»æWƒdG ¢Sô◊Gh á«∏NGódG IQGRhh ´ÉaódG ÚÄæ¡ŸG QÉÑc ±qô°ûJ IÓ°üdG AGOCG Ö≤Yh ¤EG äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG Ëó≤àH ÚYGO ó¡©dG ‹h ƒª°Sh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL á˘Ñ˘°SɢæŸG √ò˘g 󢫢 ©˘ j ¿CG ¬˘˘JQó˘˘b ⢢q∏˘ L ¬˘˘∏˘ dG á˘ë˘ °üdG Qƒ˘˘aƒÃ ¬˘˘à˘ dÓ˘˘L ≈˘˘∏˘ Y I󢢫˘ ©˘ °ùdG ɢ¡˘Ñ˘©˘°Th ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ ≈˘∏˘Yh IOɢ©˘°ùdGh ¬˘˘JOɢ˘«˘ b π˘˘X ‘ Qɢ˘gOR’Gh Ωó˘˘≤˘ à˘ dɢ˘H ‘ƒ˘˘ dG ø˘˘Y ø˘˘jÈ©˘˘e ô˘˘gGõ˘˘ dG √ó˘˘ ¡˘ ˘Yh ᢢ ª˘ ˘«˘ ˘µ◊G ádÓ÷ óFGôdG Qhó∏d ºgôjó≤Jh ºgRGõàYG π˘˘LCG ø˘˘ e IÒÿG ¬˘˘ «˘ ˘Yɢ˘ °ùeh ió˘˘ ØŸG ∂∏ŸG ±GógC’G ¤EG k’ƒ°Uh É¡eqó≤Jh OÓÑdG Qqƒ£J ÚYGO ¬˘à˘«˘ gɢ˘aQh ø˘˘WGƒŸG »˘˘bQ ‘ IOƒ˘˘°ûæŸG áë∏°üe ¬«a ÉŸ ¬àdÓL Oƒ¡L ∑QÉÑj ¿CG ¬∏dG .øWGƒŸGh øWƒdG 2 øWƒdG QÉÑNCG

ᢢ Fɢ˘ e ..ΩÓ˘˘ °ùdG ±ô˘˘ °üe Iõ˘˘ Fɢ˘ L á˘î˘«˘°T á˘FQɢ≤˘ dG ɢ˘¡˘ H äRɢ˘a Qɢ˘æ˘ jO …OGhòdG óªfi áFQÉ≤dG É¡H äRÉa GQhOÉjO IõFÉL ¬∏dGóÑY óªfi ∞°Sƒj Ëôe IójôL ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G øjõFÉØdG ≈∏Yh ™ª› πHÉ≤e ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°ûH zøWƒdG{ .ºgõFGƒL ΩÓà°S’ AÉ°ùe 9^00 Ωƒ«dG …ƒ∏©dG

ó«©dG IÓ°U ¬àjOCÉJ ∫ÓN ∂∏ŸG ádÓL

¢ù```«°SCÉJ ô```“DƒŸ Ò```°†ëàdG ΩÉ```jCG ∫Ó````N »````eƒ≤dG QÉ````«àdG á`` «˘ ©˘ ª˘ L ¢ù`` «˘ dh kɢ eɢ˘Y kGQɢ˘«˘ J ¿ƒ`` `µ˘ «˘ °S ™`` `ª˘ é˘ à˘ dG Gò˘˘g .á«°SÉ«°S ¿B’G …ô˘˘é˘ j'' :zø˘˘Wƒ˘˘ dG{ `d ¢Uɢ˘ N í˘˘ jô˘˘ °üJ ‘ ∫ɢ˘ bh ΩÉjC’G ∫ÓN QÉ«à∏d á«°ù«°SCÉàdG áæé∏dG IƒYód Ò°†ëàdG …ò˘dG »˘°ù«˘°SCɢà˘dG ô“Dƒ˘ ª˘ ∏˘ d Ò°†ë˘˘à˘ dG ±ó˘˘¡˘ H ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG áeÉ©˘dG á˘ë˘FÓ˘dGh ¬˘FOɢÑà Qɢ«˘à˘dG ≥˘FɢKh QGô˘bEG ¤ƒ˘à˘«˘°S .''áeÉ©dG áfÉeC’G ÜÉîàfG ÖfÉéH 9 øWƒdG QÉÑNCG

:áHÉ°ûædG ≈æe âÑàc

§°SƒdG á«©ªL ‘ áaÉ≤ãdGh ôµØdG IôFGO ¢ù«FQ ∞°ûc »Hô©dG §°SƒdG »à«©˘ª˘L ¿CG »˘ë˘jƒ◊G ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y »˘Hô˘©˘dG øe kGOó˘Yh »˘WGô˘≤Áó˘dG »˘eƒ˘≤˘dG ™`` `ª˘é˘à˘dGh »˘eÓ˘°SE’G ô`` `“Dƒ˘e º˘«` ` ¶˘ æ˘ J ¿ƒ`` ` eõ˘˘à˘ ©˘ j ᢢ∏` ` `≤˘ à˘ °ùŸG äɢ˘«˘ °ü°ûdG ¿CG kÉØ«°†e ,øjôëÑdG ‘ »`` ` eƒ≤dG QÉ«àdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYE’

hQƒj 2:ÉHhQhCG - ¿GQ’hO :IóëàŸG äÉj’ƒdG - »æ«dΰSG ¬«æL :IóëàŸG áµ∏ªŸG - IÒd 1000:¿ÉæÑd - ¢ù∏a 200:¿OQC’G - ¢Tôb 100:ô°üe - á°ù«H 200 :¿ÉªY - ¿’ÉjQ :ô£b - ¿ÉªgQO :äGQÉeE’G - ¢ù∏a 200:âjƒµdG - ¿’ÉjQ :ájOƒ©°ùdG :áî°ùædG øªK


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 2

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

øjôëÑdG Ö©°T ÉC æg ¬àdÓL

Òî°üdG ô°ü≤H ó«©dG ≈∏°üà ó«©dG IÓ°U …ODƒj ∂∏ŸG

:ÉæH -´ÉaôdG

ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ióØŸG OÓÑdG πgÉY iOCG ó¡©dG ‹h Qƒ°†ëH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ´ÉaódG Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ∂dPh ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y IÓ°U áØ«∏N ∫BG óªM øH .Òî°üdG ô°ü≤H ó«©dG ≈∏°üà á∏FÉ©dG OGôaCG QÉÑc ¬àdÓL á«©Ã IÓ°üdG iOCG ɪc ÜGƒ˘˘æ˘ dGh iQƒ˘˘°ûdG »˘˘°ù∏› ɢ˘°ù«˘˘FQh áÁô˘˘µ˘ dG ᢢµ˘ ˘dÉŸG Iƒb •ÉÑ°V QÉÑch »°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG ó«ªYh AGQRƒdG .»æWƒdG ¢Sô◊Gh á«∏NGódG IQGRhh ´ÉaódG Ëó˘≤˘à˘H ÚÄ˘æ˘ ¡ŸG Qɢ˘Ñ˘ c ±ô˘˘°ûJ IÓ˘˘°üdG AGOCG Ö≤˘˘Yh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¤EG äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG √òg ó«©j ¿CG ¬JQób â∏L ¬∏dG ÚYGO ó¡©dG ‹h ƒª°Sh á˘˘ë˘ °üdG Qƒ˘˘aƒÃ ¬˘˘à˘ dÓ˘˘L ≈˘˘∏˘ Y I󢢫˘ ©˘ °ùdG á˘˘Ñ˘ ˘°Sɢ˘ æŸG Ωó≤àdÉH ‘ƒdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áµ∏‡ ≈∏Yh IOÉ©°ùdGh ô˘˘gGõ˘˘dG √ó˘˘¡˘ Yh ᢢª˘ «˘ µ◊G ¬˘˘JOɢ˘«˘ b π˘˘X ‘ Qɢ˘ gOR’Gh ádÓ÷ óFGôdGQhó∏d ºgôjó≤Jh ºgRGõàYG øY øjÈ©e OÓÑdG Qƒ£J πLCG øe IÒÿG ¬«YÉ°ùeh ióØŸG ∂∏ŸG øWGƒŸG »bQ ‘ IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ¤EG k’ƒ°Uh É¡eó≤Jh ¬«a ÉŸ ¬àdÓL Oƒ¡L ∑QÉÑj ¿CG ¬∏dG ÚYGO ¬à«gÉaQh .øWGƒŸGh øWƒdG áë∏°üe √ò¡H áÄæ¡àdG ™«ª÷G ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ∫OÉH óbh kÓ¡àÑe øjôëÑdG Ö©°T ¬àdÓL CÉægh áÁôµdG áÑ°SÉæŸG ÒÿÉH ™«ª÷G ≈∏Y Égó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ¤EG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÚàeC’G ≈∏Yh äGô°ùŸGh øª«dGh .OODƒ°ùdGh Iõ©dÉH

ɪ¡jó∏Ñd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà á«FGƒà°S’G É«æ«Zh É«fÉÑ°SCG A≈æ¡j πgÉ©dG »àdG áÑ«£dG äÉbÓ©dÉH áÑ°SÉæŸG √ò¡H √ƒfh .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ÖMÉ°U Iô°†M å©H ɪc .Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG §HôJ ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH ióØŸG OÓÑdG πgÉY ádÓ÷G ɢ˘«˘ æ˘ «˘ Z ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª˘ L ¢ù«˘˘FQ ƒ˘˘Lƒ˘˘°Sɢ˘ Ñ˘ e ÉÁƒ‚ „ɢ˘ «˘ HhG hQhOƒ˘˘ «˘ J ¬àdÓL ÜôYCG √OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæà ∂dPh á«FGƒà°S’G IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒÃ ¬d ¬JÉ«æ“h ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸG á«FGƒà°S’G É«æ«Z Ö©°ûdh

:ÉæH -´ÉaôdG

óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ióØŸG OÓÑdG πgÉY å©H ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡J á«bôH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæà ∂dPh É«fÉÑ°SCG ∂∏e ¢SƒdQÉc ¿GƒN ¬˘˘d ¬˘˘Jɢ˘«˘ æ“h ¬˘˘«˘ fɢ˘¡˘ J Ö«˘˘WCG ø˘˘Y ɢ˘¡˘ «˘ a ¬˘˘ à˘ dÓ˘˘ L Üô˘˘ YCG √OÓ˘˘ Ñ˘ d øe ójõŸÉH ≥jó°üdG É«fÉÑ°SCG Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh áë°üdGQƒaƒÃ


3

øWƒdG QÉÑNCG

alwatan news

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

local@alwatannews.net

óMC’G Ωƒj ø«æWGƒªdG πÑ≤à°ùj

»fÉ¡àdG ™aôj ᪰UÉ©dG ßaÉëe ∑QÉѪdG ô£ØdG ó«Y áÑ°SÉæªH IOÉ«≤∏d

z2{ ¬HGOBGh QhôªdG óYGƒb øe Qhô˘˘ ˘ ª˘ ˘ dG IQGOEG ø˘˘ ˘ e ¢ü«˘˘ ˘ Nô˘˘ ˘ J ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ Y ∫ƒ˘˘ ˘ °ü뢢 ˘ dG º°SG áHÉàc ≈∏Y ¢ü«NôàdG ô°üà≤jh ,¢ü«NôàdGh ´ƒfh √õeQ hCG ájQÉéàdG ¬àeÓYh ¬fGƒæYh ∂dɪdG ≈∏Y áÑcôdG ¬d ¢ü°üîJ hCG ¬°SQɪj …òdG •É°ûædG É¡ÑLƒj »àdG äÉfÉ«ÑdG 샰Vh ≈∏Y ∂dP ôKDƒj ’CG •ôà°ûJ »àdG hCG ¬d IòØæªdG äGQGô≤dG hCG ¿ƒfÉ≤dG .É¡JÉÑKEG ¢ü«NôàdGh QhôªdG IQGOEG ¿Ó˘˘ YE’G »˘˘ a äɢ˘ Ñ˘ cô˘˘ ª˘ dG ∫ɢ˘ ª˘ ©˘ à˘ °SG Rƒ˘˘ é˘ j ’h êPɪf hCG äÉàa’ ™°VƒH hCG É¡H 䃰U ôѵe Ö«côàH ’EG É¡æe »LQÉN AõL …CG hCG áÑcôªdG ≈∏Y ᪰ùée ¢ü«˘˘ Nô˘˘ à˘ dGh Qhô˘˘ ª˘ dG IQGOEG ø˘˘ e ¢Uɢ˘ N í˘˘ jô˘˘ °üà˘˘ H .''IOóëe Ióªd ¢ü«NôàdG ¿ƒµj ¿CG Öéjh AGôLEG Rƒéj ’ ' ¿CG ≈∏Y ¢üæJ (14) IOÉŸG ô˘˘jRh ø˘˘e ¢ü«˘˘Nô˘˘J ¿hó˘˘H ᢢeɢ˘©˘ dG ¥ô˘˘£˘ dɢ˘H ¥É˘˘ Ñ˘ °S ¢†jƒ©àd áeRÓdG äÉfɪ°†dG ºjó≤J ó©Hh á«∏NGódG ø«©àjh ,âfÉc kÉjCG QGô°VCG øe ¬æY CÉ°ûæj ób Ée .''¢ü«NôàdÉH IOQGƒdG •hô°ûdÉH ΩGõàd’G …ó˘˘ Fɢ˘ b ≈˘˘ ∏˘ Y ' ¿CG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¢üæ˘˘ J (15) IOɢ˘ ˘ ˘ ŸG Ö∏W ɪ∏c kGQƒa ±ƒbƒdG É¡YGƒfCG ™«ªéH äÉÑcôªdG .QhôªdG hCG ΩÉ©dG øeC’G ∫ÉLQ ∂dP º¡æe Gó˘˘ ˘Y ɢ˘ ˘ª˘ ˘ «˘ ˘ a ' ¿CG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¢üæ˘˘ ˘ J (16) IOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ŸG πµd ¿ƒµj ¿CG Öéj IQƒ£≤ªdG ∞°üfh IQƒ£≤ªdG Rƒ˘˘é˘ j ’h ɢ˘¡˘ JOɢ˘«˘ b ≈˘˘ dƒ˘˘ à˘ j ó˘˘ Fɢ˘ b ∑ô˘˘ ë˘ à˘ J ᢢ Ñ˘ cô˘˘ e ΩɵMEG ó©H ’EG ¿Éc ÖÑ°S …C’ áÑcôªdG ∑ôJ óFÉ≤∏d ™æªd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh É¡HGƒHCG ¥ÓZEG ᢢ∏˘ bô˘˘Y ™˘˘æ˘ ª˘ d hCG ɢ˘¡˘ cô˘˘J ø˘˘Y Cɢ °ûæ˘˘J »˘˘à˘ dG çOGƒ˘˘ ë˘ dG π˘˘©˘ é˘ d Ωõ˘˘∏˘ j ɢ˘e Pɢ˘î˘ JG ø˘˘e ø˘˘≤˘ «˘ à˘ dG 󢢩˘ Hh Qhô˘˘ ª˘ dG ɢ˘¡˘ d ô˘˘«˘ ¨˘ dG Öfɢ˘L ø˘˘e ´hô˘˘°ûª˘˘dG ô˘˘ «˘ Z ∫ɢ˘ ª˘ ©˘ à˘ °S’G .kGQò©àe ɪc ,É¡JQGOEG ìÉàØe É¡Hh áÑcôªdG ∑ôJ Rƒéj ’h .ÖLƒe ô«¨H πª©j áÑcôªdG ∑ôëe ∑ôJ Rƒéj ’ hCG ô˘˘ é˘ dG äɢ˘ fGƒ˘˘ «˘ Mh ÜGhó˘˘ ∏˘ d ¿ƒ˘˘ µ˘ j ¿CG Ö颢 jh hCG óFÉb kÉfÉ©£b hCG âfÉc iOGôa ܃côdG hCG πªëdG .¬Jô£«°S øY êôîJ ’ å«ëH ôãcCG GPEG ’EG ÉgOôتH ≥jô£dG »a É¡côJ Rƒéj ’h Öéjh ,ácôëdG É¡«∏Y ™æàªj å«ëH Ió«≤e âfÉc hCG ɢ˘ ¡˘ ©˘ Wɢ˘ ≤˘ J π˘˘ ©˘ é˘ J IQƒ˘˘ °üH ɢ˘ ¡˘ JOɢ˘ «˘ b º˘˘ ¶˘ æ˘ J ¿CG .''QhôªdG á∏bôY ¿hO kÉ浪e ÉgRhÉéJ »˘˘ ˘ a Ö颢 ˘ j' : ¿CG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ Y ¢üæ˘˘ ˘ J (17) IOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ŸG ô«Z êÉYREG hCG áé°V πc ÖæéJ áÑcôªdG ∫ɪ©à°SG ô˘˘ Fɢ˘ °Sh ÜGƒ˘˘ HC’G ¥Ó˘˘ ZEG Öæ˘˘ é˘ J ᢢ °Uɢ˘ Nh …Qhô˘˘ °V .∞æ©H íàØJ »àdG áÑcôªdG AGõLCG ∫hõædG hCG áÑcôªdG ܃cQ óæY •É«àM’G Öéjh hCG É¡bÓZEG hCG ÜGƒHC’G íàa ΩóY IÉYGôeh É¡æe ’ ∂dP ¿CG ø˘˘ e ó˘˘ cCɢ à˘ dG ó˘˘ ©˘ H ’EG ᢢ Mƒ˘˘ à˘ Ø˘ e ɢ˘ ¡˘ cô˘˘ J ?''ô°üàîªdG ≥jô£dG »∏ª©à°ùe ¢Vô©j ≈∏Y ô¶ëj'' ¿CG ≈∏Y ¢üæJ Qôµe (18) IOÉŸG …CG »≤∏J hCG AGôLEG É¡JOÉ«b AÉæKCG - áÑcôªdG óFÉb . '¬∏ªM »a √ój kÉeóîà°ùe ∫É≤ædG ∞JÉ¡dÉH ∫É°üJEG

ó˘˘YGƒ˘˘b ø˘˘e kGAõ˘˘L ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ɢ˘æ˘ dɢ˘≤˘ e »˘˘a ɢ˘æ˘ dhɢ˘ æ˘ J óYGƒ≤dG ∂∏J á«≤H πªµà°ùf ±ƒ°Sh ¬HGOBGh QhôªdG ΩóY øe ¬°ùª∏àf ɪd ,Oƒª©dG Gòg »a á«fƒfÉ≤dG …ODƒj ób …òdGh äÉÑcôªdG …óFÉb ¢†©H çGôàcG ɢ˘ æ˘ æ˘ jO ¿EG ø˘˘ Y kÓ˘ °†a .ᢢ ª˘ «˘ Nh ᢢ «˘ Ñ˘ ∏˘ °S Qɢ˘ KBG ≈˘˘ dEG ,¥Ó˘˘ NC’G ø˘˘ °ùM ≈˘˘ ∏˘ Y åM ∞˘˘ «˘ æ˘ ë˘ dG »˘˘ eÓ˘˘ °SE’G ¢ùØ˘˘ ˘fC’G ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y kɢ ˘ Xɢ˘ ˘Ø˘ ˘ M ,åjô˘˘ ˘ à˘ ˘ dGh í˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ °ùà˘˘ ˘ dGh ÉææWh »a áÑdɨdG ᪰ùdG âfÉc óbh äɵ∏પdGh Qhô˘˘ª˘ dG ÜGOBGh ó˘˘YGƒ˘˘≤˘ H ó˘˘j󢢰ûdG ΩGõ˘˘à˘ d’G õ˘˘jõ˘˘ ©˘ dG ¿CG ’EG ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ ∏˘ d kɢ Yɢ˘«˘ °üfGh Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG ≈˘˘ ∏˘ Y kɢ Xɢ˘ Ø˘ M º«gÉØeh ´ÉÑW øe äô«Z ájô°ü©dG äGô«¨àªdG ÜɵJQG …óª©àe øe kÉ°†©H ™«ªédG ¢ù«dh ¢†©ÑdG ´ô˘˘ °ûª˘˘ dG ɢ˘ gô˘˘ Ñ˘ à˘ YG ɢ˘ e ᢢ jQhô˘˘ ª˘ dG äɢ˘ Ø˘ dɢ˘ î˘ ˘ª˘ ˘dG ºbQ QhôªdG ¿ƒfÉb É¡«∏Y ÖbÉ©j áªjôL »æjôëÑdG É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG √OGƒªH »gh 1979 ΩÉ©d (9) …òdG ¿ƒfÉ≤dÉH »dÉÑj ’ Qƒ¡àe πµd kÉYOGQ ¿ƒµàd »ah ¿hQƒ¡àªdG º¡«a øªH ™«ªédG áeÓ°ùd ´ô°T Qhô˘˘ª˘ dG ó˘˘YGƒ˘˘b ø˘˘e ᢢ«˘ ≤˘ Ñ˘ à˘ ª˘ dG ¢Uƒ˘˘ °üæ˘˘ dG »˘˘ ∏˘ j ɢ˘ e π˘˘LCG ø˘˘e ™˘˘«˘ ª˘ é˘ dG ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ™˘˘∏˘ £˘ j ¿CG ø˘˘ «˘ ∏˘ eBG ¬˘˘ HGOBGh :É¡àØdÉîe …OÉØJ ∫ɪ©à°SG Rƒéj ’ ' ¿CG ≈∏Y ¢üæJ (11) IOÉŸG ô«Z IQƒ°üHh IQhô°†dG ádÉM »a ’EG ¬«ÑæàdG Iõ¡LCG äGQÉ°TE’G ióMEG AÉ£YEG Rƒéj ’ ɪc ,Iôªà°ùe ,Qƒ¡ªédG ≥∏≤J hCG IQɪdG èYõJ á≤jô£H á«Jƒ°üdG äɪ¨ædG Oó©àe »Jƒ°üdG ¬ÑæªdG ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’h ≥˘˘ Ø˘ à˘ J ’ iô˘˘ NCG kɢ JGƒ˘˘ °UCG hCG kɢ eɢ˘ ¨˘ ˘fCG Qó˘˘ °üj ¿CG hCG .¬«ÑæàdG Iõ¡LCG øe ¢Vô¨dGh »˘a kɢ«˘Fɢ˘¡˘ f ¬˘˘«˘ Ñ˘ æ˘ à˘ dG Iõ˘˘¡˘ LCG ∫ɢ˘ª˘ ©˘ à˘ °SG ô˘˘¶˘ ë˘ jh :á«JB’G ä’ÉëdG hCG ¢SQGóªdG hCG äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe Üô≤dÉH .1 .IOÉÑ©dG QhO ø˘˘«˘ H ɢ˘e ¿É˘˘µ˘ °ùdɢ˘H ᢢ∏˘ gB’G ≥˘˘ Wɢ˘ æ˘ ª˘ dG »˘˘ a .2 ¥hô˘˘ ˘ °T âbh ≈˘˘ ˘ à˘ ˘ Mh Aɢ˘ ˘ °ùe Iô˘˘ ˘ °Tɢ˘ ˘ ©˘ ˘ dG ᢢ ˘ Yɢ˘ ˘ °ùdG .¢ùª°ûdG .áÑcôªdG ±ƒbh AÉæKCG .3 IQGOEG ÉgOóëJ »àdG äÉ¡édGh äÉbhC’G »a .4 .¢ü«NôàdGh QhôªdG ™˘˘ æ˘ ª˘ J ¿CG ¢ü«˘˘ Nô˘˘ à˘ dGh Qhô˘˘ ª˘ dG IQGOE’ Rƒ˘˘ é˘ ˘jh ø˘˘e ¬˘˘«˘ Ñ˘ æ˘ à˘ dG Iõ˘˘¡˘ LCG ø˘˘e á˘˘æ˘ «˘ ©˘ e ´Gƒ˘˘ fCG ∫ɢ˘ ª˘ ©˘ à˘ °SG .''ø«æWGƒªdG áMGQ ¥ÓbEG hCG êÉYRE’G É¡fCÉ°T ∫ɪ©à°SG Rƒéj ’ ' ¿CG ≈∏Y ¢üæJ (12) IOÉŸG ’EG äÉ©ªéJ »a hCG á°UÉN ÖcGƒe »a äÉÑcôªdG QGó°UEG Rƒéj ’h ,á«∏NGódG ôjRh øe ¢UÉN ¿PEÉH ᢢ MGô˘˘ dG ¥Ó˘˘ bEG ≈˘˘ dEG ∫ɢ˘ ª˘ ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ °S’G iOCG GPEG ¿PE’G .''kÓ«d á°UÉNh ájCG ™°Vh Rƒéj ’ ' ¿CG ≈∏Y ¢üæJ (13) IOÉŸG ∂∏˘˘ J ô˘˘ «˘ Z iô˘˘ NCG äɢ˘ fɢ˘ «˘ H ᢢ jCG hCG º˘˘ °SQ hCG ᢢ Hɢ˘ à˘ ˘c ≈∏Y ¬d IòØæªdG äGQGô≤dGh ¿ƒfÉ≤dG ºµëH áÑLGƒdG ó©H ’EG É¡FGõLCG øe AõL …CG hCG áÑcôªdG º°ùL

᪰UÉ©dG ßaÉfi

ó«Y ΩÉjCG ådÉK óMC’G Ωƒj ìÉÑ°U øe ¢ù∏˘é˘ª˘H ∂dPh ,∑QÉ˘Ñ˘ª˘ dG ô˘˘£˘ Ø˘ dG .º°üëdG ΩCÉH ᪰UÉ©dG á¶aÉëe

I󢫢©˘°ùdG á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ª˘dG √ò˘g 󢫢©˘j ¿CG Ö©˘˘°Th ᢢª˘ «˘ µ˘ ë˘ dG IOɢ˘«˘ ≤˘ dG ≈˘˘∏˘ ˘Y øª˘«˘dGh ô˘«˘î˘dɢH »˘aƒ˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG .äÉcôÑdGh πÑ≤à°ùj ±ƒ°S á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ª˘dG √ò˘¡˘Hh ø˘«˘æ˘WGƒ˘ª˘dG á˘ª˘ °Uɢ˘©˘ dG ߢ˘aɢ˘ë˘ e á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ΩGôµdG ø«ª«≤ªdGh

¢ù«˘˘FQ ≈˘˘ dEGh ᢢ Ø˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘N ∫BG ≈˘˘ °ù«˘˘ Y ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ƒ˘˘ ª˘ ˘°ùdG ÖMɢ˘ ˘°U AGQRƒ˘˘ ˘dG ≈dEGh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´ÉaódG Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ó¡©dG »dh ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘ °ùdG ÖMɢ˘°U ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH ,áØ«∏N ∫BG óªM πLh õY ¬∏dG kÉ«YGO ,∑QÉѪdG ô£ØdG

:᪰UÉ©dG ßaÉëe -zøWƒdG{

᪰UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe ™aQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH OƒªM ï«°ûdG ≈dEG äɵjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG Iô°†M ióتdG OÓÑdG πgÉY ΩÉ≤e ø˘H ó˘ª˘M ∂∏˘ª˘dG á˘dÓ˘é˘dG ÖMɢ˘°U

ájó≤ØJ IQÉjR ∫ÓN

áWô°û∏d ᫵∏ªdG ᫪jOÉcC’G èeGôÑH ó«°ûj »fÉjõdG

ájó≤ØàdG IQÉjõdG øe ÖfÉL

áWô°û∏d ᫵∏ªdG ᫪jOÉcC’G ôeBG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe øH ∞«˘£˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ø˘cô˘dG AGƒ˘∏˘d √ô˘jó˘≤˘Jh √ô˘µ˘°T ø˘Y º˘˘Yó˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘©˘ dG ø˘˘eC’G ¢ù«˘˘ FQ »˘˘ fɢ˘ jõ˘˘ dG ó˘˘ °TGQ IQGRh π˘Ñ˘b ø˘e ᢫˘ª˘jOɢc’G √ɢ≤˘∏˘à˘J …ò˘dG ô˘ª˘à˘ °ùª˘˘dG á˘Ñ˘∏˘£˘dG äGQó˘˘b ᢢ«˘ ª˘ æ˘ Jh IAɢ˘Ø˘ c ™˘˘aô˘˘d ᢢ«˘ ∏˘ NGó˘˘dG »˘a ᢫˘°Vɢe ᢫˘ª˘jOɢcC’G ¿CɢH kGô˘«˘°ûe ,ø˘jó˘é˘à˘ °ùª˘˘dG ègÉæªdGh èeGôÑdG ™°Vh ∫ÓN øe ôjƒ£àdG á°SÉ«°S ™˘e kɢ«˘°Tɢª˘J ∂dPh äɢLɢ«˘à˘M’G ᢫˘Ñ˘∏˘à˘d ᢫˘Ñ˘jQó˘à˘dG ôjƒ£J ≈dEG á«eGôdGh á«∏NGódG ôjRh »dÉ©e äÉ¡«LƒJ √ÉæÑàJ …òdGh »æeC’G πª©dG á«é«JGôà°SG åjóëJh .á«∏NGódG IQGRh

.É¡àÑ∏£d ᫪jOÉcC’G ≈∏Y ᫪jOÉcC’G áÑ∏W ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ åM óbh RÉ«àLGh πgCÉà∏d IôHÉãªdGh óédGh ÖjQóàdG á∏°UGƒe »æeC’G πª©dG »a Gƒéeóæj ≈àM êôîàdG äÉÑ∏£àe »a áWô°ûdG øe º¡JGƒNCGh º¡fGƒNEG ™e áªgÉ°ùªdGh .áµ∏ªªdG ¿ÉeCGh øeCG ≈∏Y ®ÉØëdGh ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ á«ÑjQóàdGh ᫪«∏©àdG èeGôÑdGh §£îdÉH OÉ°TCGh É¡YÉÑJEGh áWô°û∏d ᫵∏ªdG ᫪jOÉcC’G É¡eó≤J »àdG Ωƒ˘∏˘Y ø˘e ô˘°ü©˘dG äɢ«˘ æ˘ ≤˘ J ¬˘˘«˘ dEG â∏˘˘°Uh ɢ˘e çó˘˘MCG ɢ¡˘dò˘Ñ˘J »˘à˘dG Oƒ˘¡˘é˘dGh ᢫˘fƒ˘fɢbh ᢫˘æ˘eCGh ᢫˘Wô˘˘°T .øjóéà°ùªdG áWô°ûdGh •ÉÑ°†dG π«gCÉàd

:á«∏NGódG IQGRh -zøWƒdG{

∞«£∏dGóÑY øcôdG AGƒ∏dG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ΩÉb ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ájó≤ØJ IQÉjõH »fÉjõdG ó°TGQ øH »˘a ¿É˘c å«˘M á˘Wô˘°û∏˘d ᢫˘µ˘∏˘ ª˘ dG ᢢ«˘ ª˘ jOɢ˘cC’G ≈˘˘dEG ógÉ©ªdGh äÉ«∏µdG AÉ°SDhQh ᫪jOÉcC’G ôeBG ¬dÉÑ≤à°SG .᫪jOÉcC’ÉH iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘©˘ dG ø˘˘ eC’G ¢ù«˘˘ FQ ™˘˘ ∏˘ ˘WCG ó˘˘ bh è˘eGô˘Ñ˘dGh ᢫˘ª˘jOɢcC’G á˘Ñ˘∏˘£˘d π˘«˘gCɢ à˘ dGh ÖjQó˘˘à˘ dG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ™HÉJ ɪc ,º¡d áeó≤ªdG ᣰûfC’Gh è˘eGô˘H ø˘˘ª˘ °V »˘˘JCɢ J »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Fɢ˘°ùª˘˘dG äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ dG


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 4

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

≈£°SƒdG øeCG ájôjóŸ √ó≤ØJ ∫ÓN á«∏NGódG ôjRh

2008 ‘ z…õcôŸG ∞«bƒàdG{ ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G

z≈£°SƒdG{ ∞«bƒJ ôHÉæY ‘ π©àØe ≥jôM ≈∏Y ô£«°ùJ zá«∏NGódG{ ájô°ûH ôFÉ°ùN ’h AɪZEG ..¥hôM ..¥ÉæàNG ä’ÉëH äGô°û©dG áHÉ°UEG :á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi ` zøWƒdG{

Oƒ¡°T ihQ ɪѰùM ≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG ÚHÉ°üŸG ‹ÉªLEG á«æeCG QOÉ°üe äQób ,∂dP ¤EG .¿É«Y øe ÌcCÉH øjÈæ©dG Óc ‘ ÚaƒbƒŸG OóY .êÓ©dG »≤∏àd º¡à«ÑdÉZ π≤f ” kÉaƒbƒe 80 √Oɢª˘NEGh ≥˘jô◊G ≈˘∏˘ Y Iô˘˘£˘ «˘ °ùdG â“h ´Éaó∏d á©HÉJ äGQÉ«°S 5 øe ÌcCG ácQÉ°ûà IQÉ«°S 13 ø˘˘ ˘ ˘e ÌcCG ¤EG ᢢ ˘ ˘aɢ˘ ˘ ˘ °VEG ,ÊóŸG »Ñ£dG ᢫˘fɢª˘∏˘°ùdG ≈˘Ø˘°ûà˘°ùŸ ᢩ˘HɢJ ±É˘©˘°SEG .…ôµ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùŸGh ≥«≤ëàdG ô°TÉÑJ áHÉ«ædG

á˘eɢ©˘dG á˘Hɢ«˘æ˘dG äô˘°Tɢ˘H ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e ¬LƒJ å«M ,áKOÉ◊G äÉ°ùHÓe ‘ ≥«≤ëàdG ø°ùM ≈£°SƒdÉH áHÉ«ædG AÉ°SDhQ QƒØdG ≈∏Y º˘˘ «˘ ˘°ù≤˘˘ ˘J ”h .Êɢ˘ ˘jõ˘˘ ˘dG ¿hQɢ˘ ˘gh ¢Sɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ Y ¤ƒ˘J å«˘M ,Ú≤˘°T ¤EG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘ dG äɢ˘jô› ≥«≤ëàdG ∫ɪYCG ¢SÉÑY ø°ùM áHÉ«ædG ¢ù«FQ ‘ ÚaƒbƒŸGh ¿É«©dG Oƒ¡°Th øeC’G ∫ÉLQ ™e ¢ù«FQ ó˘LGƒ˘J ɢª˘«˘a ,á˘eɢ©˘dG á˘Hɢ«˘æ˘dG ≈˘æ˘Ñ˘e çOÉ◊G ™˘bƒ˘e ‘ Êɢ˘jõ˘˘dG ¿hQɢ˘g ᢢHɢ˘«˘ æ˘ dG ÜóæH ¬Lhh ,≥«≤ëàdG ‘ á«fGó«ŸG Iô°TÉѪ∏d ó˘jhõ˘Jh äɢª˘°üÑ˘dG ™˘˘aô˘˘d »˘˘Fɢ˘æ÷G ÈàıG ÜÉÑ°SC’ π°UƒàdG π˘LCG ø˘e ô˘jQɢ≤˘à˘H á˘Hɢ«˘æ˘dG Ëó≤Jh ÚHÉ°üŸG ∫GƒMCG Iô°TÉÑeh ,çOÉ◊G á˘Hɢ«˘æ˘dG ¤EG º˘¡˘æ˘e π˘c á˘dɢM ∫ƒ˘˘M ô˘˘jQɢ˘≤˘ J äÉ«ã«M ‘ kGôªà°ùe ≥«≤ëàdG ∫GRÉeh .áeÉ©dG .áKOÉ◊G

⁄É©dG ∫hO ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG áµ∏‡ ô≤ØdG ó°V á«ŸÉ©dG ájƒÑ©àdG á∏ª◊G ‘ :ÉæH - áeÉæŸG

á˘jƒ˘Ñ˘©˘à˘dG á˘∏˘ª◊G ‘ ⁄ɢ©˘dG ∫hO ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ∑Qɢ˘°ûJ …RGƒàdÉH ''ôqÑYh ∞b'' QÉ©°T â– º¶æJ »àdG ô≤ØdG ó°V á«ŸÉ©dG áëaɵŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà ⁄É©dG ∫ƒM á«dhódG áÄÑ©àdG ™e ∞˘≤˘jh …QÉ÷G (∫hC’G ø˘jô˘°ûJ) ô˘˘Hƒ˘˘à˘ cCG 17h 16 »˘eƒ˘j ô˘≤˘Ø˘dG ‘ ô≤ØdG á˘ë˘aɢµ˘e ‘ º˘¡˘à˘Ñ˘ZQ ø˘Y ÒÑ˘©˘à˘∏˘d ɢ¡˘dÓ˘N ¿ƒ˘cQɢ°ûŸG á«ØdCÓd ᫪æàdG ±GógCÉH »YƒdG ™aQ ¤EG ±ó¡J á«fÉ°ùfEG ácôM ɢgRÉ‚E’ ᢫˘eGô˘dG Oƒ˘¡˘é˘∏˘d »˘eÉ˘æ˘ àŸG »ŸÉ˘˘©˘ dG º˘˘Yó˘˘dG Qɢ˘¡˘ XE’h óM ≈∏Y ܃æ÷Gh ∫ɪ°ûdG ¿Gó∏ÑH ájƒªæàdG äÉ«°SÉ«°ùdG º«Yóàdh .AGƒ°S Ö«‚ á˘eɢæŸÉ˘H ΩÓ˘˘YEÓ˘ d Ió˘˘ë˘ àŸG ·C’G õ˘˘cô˘˘e ô˘˘jó˘˘e ∫ɢ˘bh ¿ƒµJ ¿CG ‘ áHGôZ ’ ¬fCG øjôëÑdG AÉÑfCG ádÉcƒd íjô°üJ ‘ »éjôa øY kÉHô©e á∏ª◊G √òg ‘ ácQÉ°ûŸG ‘ ábÉÑ°S øjôëÑdG áµ∏‡ ɇ ácQÉ°ûŸG ºéM ‘ á«°SÉ«b kÉeÉbQCG áµ∏ªŸG πé°ùJ ¿CG ‘ á∏eCG kÉjƒ°S πª©∏d ÊóŸG ™ªàÛGh áeƒµMh kɵ∏e IOÉ«≤dG ΩGõàdG ¢ùµ©j ᫪æàdG ±GógCG ≥«≤ëàd »MÓ°UE’G ∂∏ŸG ádÓL ´hô°ûe QÉWEG ‘ Ωƒ˘≤˘J ¿CG ‘ ∂dò˘c π˘eCɢ j ¬˘˘fCG kɢ Ø˘ «˘ °†e ô˘˘°Uɢ˘©ŸG ™˘˘ª˘ àÛG Aɢ˘æ˘ Hh ‘ πc á«∏gC’Gh á«fÉ°ùfE’Gh á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉ«dÉ©ØdG …òdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ΩÉ¡dEÉH á∏ª◊G √òg ‘ ácQÉ°ûŸÉH á©bƒe .ô≤ØdG áaBG ≈∏Y AÉ°†≤∏d QRBÉàdGh øeÉ°†àdG ¤EG ƒYój á˘eƒ˘µ◊ √ô˘µ˘°T ΩÓ˘YEÓ˘d Ió˘ë˘àŸG ·C’G õ˘cô˘˘e ô˘˘jó˘˘e Oó˘˘Lh ób áµ∏ªŸG ¿CGh ɪ«°S’ á∏ª◊G √ò¡d É¡fÉ°†àM’ øjôëÑdG áµ∏‡ áµ∏ªŸG ∫Ó≤à°SG òæe IóëàŸG ·C’G ᪶æe ™e É¡àcGô°T äó°ùL áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S AGQRƒdG ¢ù«FQ ËôµJ ¤EG k’ƒ°Uh Ω1971 ΩÉY õ«ªàŸG RÉ‚EÓd IóëàŸG ·C’G IõFÉL ∫ƒÑ≤H áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ¿É˘aô˘Y ø˘Y È©˘J »˘à˘dG ¿É˘µ˘°SE’Gh á˘jô˘°†◊G ᢫˘ª˘æ˘ à˘ dG ∫É› ‘ πصJ »àdG áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ≥«≤ëàd ádhòÑŸG Oƒ¡é∏d ᪶æŸG .…ô°ûÑdG OôØdGh øWGƒŸG áeGôc âæH É«g áî«°ûdG ‹ƒàH äó°ùŒ ácGô°ûdG √òg ¿CG ±É°VCGh ᢢfɢ˘eCG ƒ˘˘gh Ió˘˘ë˘ àŸG ·C’G ‘ Ö°üæ˘˘e ≈˘˘∏˘ YCG á˘˘Ø˘ «˘ ˘∏˘ ˘N ∫BG ó˘˘ °TGQ ¿hO áeô°üæŸG 61`dG É¡JQhO ∫ÓN IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G ‘ á°ü°üîàŸG IóëàŸG ·C’G äɪ¶æe ÚH ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ∫ɪgEG ‘ á«eƒµ◊G ôFGhódG ∞∏àflh á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG .ÊóŸG ™ªàÛG •É°ShCGh áµ∏ªŸG √òg ‘ GƒcQÉ°ûj ¿CG ¢SQGóŸGh äÉ©eÉ÷G ‘ ÜÉÑ°ûdG øe ≈æ“h ájƒªæàdG ±GógC’G πLCG øe ô≤ØdG ó°V IóMGh áª∏c ô°ûæd á∏ª◊G ‘ øeC’Gh ΩÓ°ùdG ∫ÓME’ IóëàŸG ·C’G ÇOÉÑŸ áeóN á«ØdCÓd .´É«L ∑Éæg ÉŸÉW ΩÓ°S ’ ¬fCG âÑK å«M ⁄É©dG

á˘MGΰS’ ᢢeó˘˘î˘ à˘ °ùŸG ø˘˘Fɢ˘Ñ˘ µ˘ dG ió˘˘MEGh kÉØ∏fl ∞«bƒàdG Öàµe ¤EG áaÉ°VEG ,áWô°ûdG ¤EG ¿GÒædG π°üJ ⁄ ɪ«a ,ájOÉe kGQGô°VCG .ájôjóª∏d á©HÉàdG iôNC’G ≥aGôŸG Iôªà°ùe á«ÑW á¶MÓe

á«ÑW QOÉ°üe äQÉ°TCG ,π°üàe ó«©°U ≈∏Yh áë°Vƒe ,Iô£N ä’ÉM …CG OƒLh ΩóY ¤EG á¶MÓŸG â– Gƒ©°Vh ÚHÉ°üŸG ™«ªL ¿CÉH á˘Yɢ°ùdG á˘jɢ¨˘d ÇQGƒ˘˘£˘ dG º˘˘°ùb ‘ ᢢ«˘ Ñ˘ £˘ dG OƒLh ¤EG áàa’ ,¢ùeC’G AÉ°ùe øe á°SOÉ°ùdG øe OóYh AÉÑWC’Gh ÚdhDƒ°ùŸG øe á©HÉàe .™ªÛG »jQGOEG çOGƒ◊G º˘˘°ùb ¢ù«˘˘FQ ó˘˘cCG ¬˘˘à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ eh ''ø˘˘ Wƒ˘˘ dG'' `d ´õ˘˘ ¡ŸG º˘˘ °Sɢ˘ L.O ÇQGƒ˘˘ ˘£˘ ˘ dGh ™˘˘ ªÛ ¥É˘˘ æ˘ ˘à˘ ˘NGh Aɢ˘ ˘ª˘ ˘ ZEG ä’ɢ˘ ˘M ∫ƒ˘˘ ˘°Uh kÉë°Vƒe ,ᣫ°ùH É¡˘æ˘µ˘d »˘Ñ˘£˘dG ᢫˘fɢª˘∏˘°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG ä’ÉM …CG πjƒ– ºàj ⁄ ¬fCÉH ä’ɢ˘M Oƒ˘˘Lh Ω󢢩˘ d ¢ùµ˘˘©˘ dG hCG …ô˘˘µ˘ ˘°ù©˘˘ dG .∂dP »Yóà°ùJ Iô£N ¿ÉæKG ‘ Ö°ûf …òdG ≥jô◊G ôØ°ùj ⁄h ájô°ûH ôFÉ°ùN …CG øY ájôjóŸG ÊÉÑe øe ÚaƒbƒŸG êGôNEGh ∞«bƒàdG ôHÉæY íàa ”h º˘¡˘à˘«˘Ñ˘dɢZ ¢Vô˘©˘J 󢩢H á˘jô˘˘jóŸG Aɢ˘æ˘ a ¤EG ɢgô˘KEG ” Aɢ˘ª˘ ZE’Gh ¥É˘˘æ˘ à˘ N’G ø˘˘e ä’É◊ äó˘aGƒ˘J »˘à˘dG ±É˘©˘°SE’G äGQɢ«˘°S ‘ º˘¡˘ ∏˘ ≤˘ f π˘˘≤˘ fh êÓ˘˘©˘ dG Ëó˘˘≤˘ à˘ ˘d äGô˘˘ °û©˘˘ dG ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e

õcôe ´hô°ûe ≈∏Y IÒNC’G äÉ°ùª∏dG ™°Vh π˘˘ µ˘ ˘°ûH º˘˘ ª˘ ˘°U …ò˘˘ dG …õ˘˘ côŸG ∞˘˘ «˘ ˘bƒ˘˘ à˘ ˘ dG ø˘˘eC’G •hô˘˘°T ᢢaɢ˘c ɢ˘ æ˘ ˘ª˘ ˘°†à˘˘ e »˘˘ LPƒ‰ ™°Vh ™e ΩAÓàj ÉÃh áë°üdGh áeÓ°ùdGh º˘˘à˘ j ¿CG π˘˘eDƒŸG ø˘˘eh ,ʃ˘˘fɢ˘≤˘ dG Úaƒ˘˘ bƒŸG øe ÒNC’G ™HôdG ∫ÓN √ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G .2008 ΩÉY á«fɪ∏°ùdGh …ôµ°ù©dG ‘ kÉHÉ°üe 33

Oó˘˘ Y ‹É˘˘ ˘ª˘ ˘ LEG ¿CG ''ø˘˘ ˘Wƒ˘˘ ˘dG'' âª˘˘ ˘∏˘ ˘ Yh ¤EG º¡∏≤f ” kÉHÉ°üe 33 ¤EG π°Uh ÚHÉ°üŸG ≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘°ùŸGh ,»˘˘Ñ˘ £˘ dG ᢢ«˘ fɢ˘ª˘ ∏˘ °ùdG ™˘˘ ª› GƒÑ«°UCG å«M ,´ÉaódG Iƒ≤d ™HÉàdG …ôµ°ù©dG ɢª˘Ñ˘°ùM Aɢ˘ª˘ ZEGh ¥hô˘˘Mh ¥É˘˘æ˘ à˘ NG ä’ɢ˘ë˘ H çOGƒ◊G º˘˘°ùb ‘ ᢢ©˘ ∏˘ £˘ e QOɢ˘ °üe äQɢ˘ °TCG .»˘˘Ñ˘ £˘ dG ᢢ«˘ fɢ˘ª˘ ∏˘ °ùdG ™˘˘ª˘ éà ÇQGƒ˘˘£˘ dGh 3h É«Wô°T ÚHÉ°üŸG ÚH øe ¿CÉH âØ°ûch kÉjƒ«°SBG 29 ¤EG áaÉ°VEG Ú«æjôëH Úaƒbƒe ∫hCG ‘ ™dófG …òdG ≥jô◊G áé«àf GhôKCÉJ ô≤e ‘ ÚeÉY ∫ÓN ÊÉãdG ó©jh ,ó«©dG ΩÉjCG ⁄ ɪ«a .≈£°SƒdG á¶aÉÙG øeCG ájôjóe …CG ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ø˘˘e ''ø˘˘Wƒ˘˘dG'' ø˘˘µ˘ ª˘ à˘ J ᢩ˘Hɢà˘dG á˘eɢ©˘dG äɢbÓ˘©˘ dG ø˘˘e äɢ˘eƒ˘˘∏˘ ©˘ e ¢Uƒ˘°üî˘H ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG ´É˘˘aO Iƒ˘˘b ≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘°ùŸ .≥jô◊G AGqôL ÚHÉ°üŸG ≥jô◊G ∫ÉW ó≤a ¿É«Y Oƒ¡°T Ö°ùëHh ,ɢª˘gó˘MCG º˘˘që˘ Ø˘ J …ò˘˘dG ∞˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dG …Èæ˘˘Y

ᢢ Wô˘˘ °T ᢢ jô˘˘ ˘jó˘˘ ˘e Ωɢ˘ ˘Y ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘e ø˘˘ ˘µ“ ´ÉaódG ∫ÉLQ IóYÉ°ùÃh ≈£°SƒdG á¶aÉÙG øe OóY PÉ≤fEG øe »°SÉ«b âbh ‘ ÊóŸG ‘ ≥jô◊ º¡°Vô©J ôKEG ájôjóŸÉH ÚaƒbƒŸG .¢ùeCG ìÉÑ°U »WÉ«àM’G ¢ùÑ◊G ΩÉY ôjóe ÉgGhQ »àdG π«°UÉØàdG Ò°ûJh ¬fCG ¤EG ≈£°SƒdG á¶aÉÙG áWô°T ájôjóe ¿É˘c ɢª˘æ˘«˘ Hh 9^40 ᢢ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ °ùdG ‹Gƒ˘˘ ˘ ˘ M ‘ Aɢ˘ ˘æ˘ ˘ a ‘ ᢢ ˘MGΰS’G IÎa ‘ ¿ƒ˘˘ ˘ aƒ˘˘ ˘ bƒŸG ≥∏°ùàH A’õædG óMCG ΩÉb »WÉ«àM’G ¢ùÑ◊G ¬˘˘ H ∂°ùeCG å«˘˘ M ,Ühô˘˘ ˘¡˘ ˘ dG k’hÉfi Qƒ˘˘ ˘°ùdG ÚaƒbƒŸG øe GƒÑ∏W ÉeóæYh ,áWô°ûdG ∫ÉLQ º˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e Oó˘˘ Y Ωɢ˘ b ,º˘˘ ¡˘ ˘aô˘˘ Z ¤EG ∫ƒ˘˘ Nó˘˘ dG πNóJ ≈Yóà°SG ɇ áWô°ûdG ∫ÉLQ áehÉ≤à Gƒæµ“ øjòdG ájôjóŸÉH øeC’G ∫ÉLQ »bÉH ΩÉb Égó©H ,º¡aôZ ¤EG A’õædG ∫ÉNOEG øe OóY ¢†jôëàH Ühô¡dG ∫hÉM …òdG ±ƒbƒŸG πNGO Ö¨°T ∫ɪYCÉH ΩÉ«≤dÉH ÚaƒbƒŸG øe ¥Ó˘˘ ZEGh ᢢ jô˘˘ jóŸÉ˘˘ H »˘˘ Wɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘M’G ¢ùÑ◊G ‘ Qɢ˘ æ˘ ˘dG ∫ɢ˘ ©˘ ˘ °TEGh π˘˘ ˘NGó˘˘ ˘dG ø˘˘ ˘e ÜGƒ˘˘ ˘HC’G ±ô¨H ≥jôM ´’ófG ‘ ÖÑ°ùJ ɇ äÉ«fÉ£ÑdG øµ“ ∂dP ôKCG ≈∏Yh ,»WÉ«àM’G ¢ùÑ◊G ∫ɢ˘LQh õ˘˘côŸG ‘ ¿hó˘˘LGƒ˘˘àŸG ø˘˘eC’G ∫ɢ˘ LQ ‘ õcôŸG ¤EG Gƒ∏≤àfG øjòdG ÊóŸG ´ÉaódG º˘¡˘∏˘≤˘fh Úaƒ˘bƒŸG Pɢ≤˘fEG ø˘˘e »˘˘°Sɢ˘«˘ b âbh ò˘NC’ äɢ«˘Ø˘ °ûà˘˘°ùŸG ¤EG ±É˘˘©˘ °SE’G äGQɢ˘«˘ °ùH ᢫˘∏˘NGó˘dG ô˘jRh ô˘°†M ó˘bh .ΩRÓ˘dG êÓ˘©˘dG ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG øcôdG ≥jôØdG ≈˘∏˘Y ±ƒ˘bƒ˘˘∏˘ d çOÉ◊G ™˘˘bƒ˘˘e ¤EG á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ,ÚaƒbƒŸG ádÉM ≈∏Y ¿ÉæĪW’Gh ¬JÉ°ùHÓe ᢫˘ë˘°üdG º˘¡˘à˘dɢM ᢩ˘Hɢ˘à˘ e ¤EG ¬˘˘Lh å«˘˘M ᢢaô˘˘©Ÿ äɢ˘jô˘˘ë˘ à˘ dG ∫ɢ˘ª˘ YCG Aɢ˘¡˘ fEG ᢢYô˘˘°Sh √ôµ°T kÉ¡Lƒe ,çOÉ◊G äÉ°ùHÓeh π«°UÉØJ á«∏ªY ‘ GƒªgÉ°S øjòdG øeC’G ∫ÉLQ ¤EG ≈˘£˘°Sƒ˘dG ᢶ˘aÉÙG ߢaÉfi ¤EGh ,Pɢ˘≤˘ fE’G á˘Hɢ«˘æ˘ dG Aɢ˘°SDhQh …ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¢ù∏ÛG Aɢ˘°†YCGh .çOÉ◊G ™bƒe ¤EG Ghô°†M øjòdG áeÉ©dG ¢ù«FQ çOÉ◊G ™bƒe ¤EG ô°†M óbh Gòg øH ∞«£∏dGóÑY øcôdG AGƒ∏dG ΩÉ©dG øeC’G Ωɢ©˘dG ø˘˘eC’G ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘fh ,Êɢ˘jõ˘˘dG 󢢰TGQ ºFÉ≤dGh ,áæjO øH ∑QÉÑe øH ¥QÉW 󫪩dG åMÉѪ∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ∫ɪYCÉH .á«FÉæ÷G ádOC’Gh Oó°üH á«∏NGódG IQGRh ¿CG ôcòdÉH ôjóL

z´{ º«gGôHEG ᪫N ‘ ¿ÉjOC’G πgCG ÚH AÉ≤àdG

±hDhôdGóÑY π°ü«a »µjôeC’G ôµØŸG ∞«°†à°ùj ¢†jô©dG Qƒ°üæe ¢ù∏› º¡∏Ñ≤Jh º¡àØdCG ƒëf ájƒb á©aO ≥≤– Úª∏°ùŸG .áØ∏àıG º¡JGó≤à©Ÿ º¡eGÎMGh ¢†©ÑdG º¡°†©Ñd Égó¡°ûJ »àdG á«°SÉ«°ùdG äÉYGô°üdG ôKCG øe QòMh Úª˘∏˘°ùŸG Iô˘¶˘f ≈˘∏˘Y ᢫˘Hô˘©˘dG ¿Gó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ø˘˘e Oó˘˘Y ¥É£f ™«°SƒJ ᫪gCG ≈∏Y kGOó°ûe ¢†©ÑdG º¡°†©Ñd áëàØæe á«∏≤©H ΩÓ°SE’G ÜÉ©«à°SGh ,»æjódG º¡ØdG ''áªMQ »àeCG ±ÓàNG'' ∞jô°ûdG åjó◊ÉH òNC’Gh ¢Uƒ°üf º¡a ‘ ájOó©à∏d ΩGÎMGh QGôbEG ¬fCG ≈∏Y .ΩÓ°SE’G ±hDhôdGóÑY π˘°ü«˘a Qƒ˘à˘có˘dG ô˘µ˘ØŸG ≈˘æ˘KCGh ɢª˘c ¬˘≤˘∏˘WCG …ò˘dG ''´'' º˘«˘gGô˘˘HEG ᢢª˘ «˘ N ≈˘˘ª˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y Qƒ˘°†◊G ó˘¡˘°ûe ≈˘∏˘Y ¢†jô˘©˘dG Qƒ˘°üæ˘e Qƒ˘à˘có˘˘dG ,ó˘MGh Ödɢb ‘ ¿É˘jOC’G π˘gCG ™˘«˘ª˘ L êGõ˘˘à˘ eG å«˘˘M áÑfi πµH AGQB’G GƒdOÉÑàjh º¡æ«H ɪ«a GhQhÉëà«d .AÉNEGh

áãjóM ‘ »µjôeC’G ôµØŸG åëH óbh ,iôNCG á¡L CGó˘Ñ˘e ™˘«˘°ûJ ¿CG ɢ¡˘fCɢ°T ø˘e »˘à˘ dG Qɢ˘µ˘ aC’Gh ÇOɢ˘ÑŸG ΩGÎMGh øjôNB’ÉH ∫ƒÑ≤dGh ,¿ÉjOC’G ÚH íeÉ°ùàdG »eÓ°SE’G çGÎdG ‘ AÉL Ée kÉ«°ü≤à°ùe ºgóFÉ≤Y .ôeC’G Gòg ∫ƒM ∑Qɢ˘ÑŸG 󢢫˘ ª˘ M ï˘˘«˘ °ûdG çó– ¥É˘˘«˘ °ùdG äGP ‘h »æjódG ïjQÉàdG IAGôb IOÉYEG ᫪gCG ≈∏Y ócCG …òdG â≤∏Y »àdG ÖFGƒ°ûdG øe ÒãµdG øe ¬°ü∏îj Éà πÑ≤j øjódG ¿CG ¢SÉædG øe Òãµ∏d âMhCG »àdGh ,¬«a hCG ±Ó˘à˘N’G ó˘æ˘ Y º˘˘gò˘˘Ñ˘ f hCG ø˘˘jô˘˘NB’G Aɢ˘°übEɢ H »îjQÉàdG QhódG ≈∏Y ±hDhôdGóÑY ≈æKCGh .±ÓÿG ø˘ª˘°V …ò˘dG äƒ˘à˘∏˘°T ó˘ªfi ô˘gRC’G ï˘«˘°ûd ÒÑ˘µ˘dG ‘ á°ùªÿG ÖgGòŸG ÖfÉL ¤EG …ôØ©÷G ÖgòŸG kGócDƒ˘e .»˘°VÉŸG ¿ô˘≤˘dG äÉ˘æ˘«˘à˘°S ‘ ô˘gRC’G ᢩ˘eɢL ™˘«˘ª˘L ≈˘∏˘Y ᢫˘Mɢà˘Ø˘f’G ô˘gRC’G ∞˘bGƒ˘˘e ¿CG ≈˘˘∏˘ Y

:á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

¢†jô˘©˘dG Qƒ˘°üæ˘˘e Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ¢ù∏› ±É˘˘°†à˘˘°SG ∫ƒ°UCG øe º∏°ùŸG »µjôeC’G ôµØŸG ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe QƒàcódG ∑Qƒjƒ«f ‘ ìôØdG óé°ùe ΩÉeEG ájô°üe ɢ¡˘«˘∏˘Y ≥˘∏˘WCG á˘jOh ᢰù∏˘L ‘ ±hDhô˘dGó˘Ñ˘Y π˘˘°ü«˘˘a ¢ù∏ÛG ‘ ∑QÉ°T å«M ,z´{ º«gGôHEG ᪫N ≈ª°ùe ᢢjOƒ˘˘¡˘ «˘ dG äɢ˘«˘ ˘dÉ÷Gh ¢ùFɢ˘ æ˘ ˘µ˘ ˘dG ø˘˘ Y ¿ƒ˘˘ ∏˘ ˘ã‡ øe OóYh äGQÉØ°ùdG »∏㇠øe OóYh á«ë«°ùŸGh áaÉ°VE’ÉH øjódG Aɪ∏Yh »æWƒdG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG .áØ∏àfl äÉ«°üî°Th Ú«©eÉL IòJÉ°SCG ¤EG »àdG ¬JQOÉÑe øY ±hDhôdGóÑY QƒàcódG çó–h ¤EG ±ó¡J IQOÉÑe »gh ,áÑWôb IQOÉÑe É¡«∏Y ≥∏WCG øe »eÓ°SE’G ⁄É©dG ܃©°T ÚH ábÓ©dG Ú°ù– øe ɵjôeCG kÉ°Uƒ°üNh »Hô¨dG ⁄É©dG ܃©°Th á¡L ¢†jô©dG Qƒ°üæe

á«fɪ∏°ùdÉH ∫ÉØWC’G º°ùb QhõJ zπÑ≤à°ùŸG ÜÉÑ°Th ∫ÉØWCG{

»Ñ£dG á«fɪ∏°ùdG ™ª› ‘ ∫ÉØWC’G º°ù≤d á«©ª÷G óah IQÉjR øe ÖfÉL

äɢbÓ˘©˘ dG 󢢫˘ Wƒ˘˘à˘ d º˘˘FGó˘˘dG π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùŸG Üɢ˘Ñ˘ °Th ᢢ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘dG âeɢ˘ bCG Aɢ˘ °†YC’G ÚH ᢢ «˘ ˘Yɢ˘ ª˘ ˘ à˘ ˘ L’G Égô°†M á«fÉ°†eQ á≤Ñ˘Z ᢫˘©˘ª÷ɢH ᢫˘Yɢª˘à˘L’G ᢢ«˘ ˘©˘ ˘ª÷G Aɢ˘ bó˘˘ °UCGh Aɢ˘ °†YC’G ø˘˘ e ÒÑ˘˘ c Oó˘˘ Y ájQÉ°ûà°S’G áæé∏dG AÉ°†YCG øe OóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÚéjôÿG …OÉf ᪫îH ∂dPh øjƒYóŸG øe OóYh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ∂dòH ìô°U ,á«dó©dÉH á«©ª÷G º«≤J'': ¿CÉH ±É°VCGh ,P’ƒa »∏Y ≈°ù«Y èeÉfôH πªà°TGh ó≤dh …ƒæ°S πµ°ûH á≤ѨdG √òg ᫪æàd πÑ≤à°ùŸG õcôe É¡eób á≤HÉ°ùe ≈∏Y á≤ѨdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ᫢©˘ª˘é˘∏˘d ™˘Hɢà˘dG á˘Hɢ°ûdG äGOɢ«˘≤˘dG á«YɪàL’G áæé∏dG ɢ¡˘à˘eó˘b äɢ≤˘Hɢ°ùe á˘Yƒ˘ª› ≈∏Y kÉ°†jCG á≤ѨdG èeÉfôH πªà°TGh ɪc á«©ª÷ÉH á«°VÉŸG áKÓãdG ô¡°TCÓd Ú«dÉãŸG AÉ°†YC’G ËôµJ Oƒ˘ªÙG ¢Sɢæ˘jEG ,¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ¿É˘˘fó˘˘Y ƒ˘˘°†©˘˘dG º˘˘gh Aɢ˘ °†YC’G ∫hɢ˘ æ˘ ˘J ɢ˘ gó˘˘ ©˘ ˘Hh ±Ó˘˘ ≤˘ ˘dG ᢢ ∏˘ ˘«˘ ˘°†ah .AÉ°û©dG ±ƒ«°†dGh

:á«HÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

º«¶æàHh πÑ≤à°ùŸG ÜÉÑ°Th ∫ÉØWCG á«©ªL âeÉb áÄ°TÉædGh ∫ÉØWC’G áæ÷h á«YɪàL’G áæé∏dG øe ᢫˘fɢ˘ª˘ ∏˘ °ùdG ™˘˘ª˘ éà ∫ɢ˘Ø˘ WC’G º˘˘°ùb ¤EG IQɢ˘jõ˘˘H ∫É˘Ø˘WC’ɢH Aɢ≤˘à˘ d’G IQɢ˘jõ˘˘dG ∫Ó˘˘N ”h ,»˘˘Ñ˘ £˘ dG ‘ º¡©e åjó◊G ∫OÉÑJh º¡«∏Y ÉjGó¡dG ™jRƒJh ‘ Qhô˘°ùdGh á˘é˘¡˘Ñ˘ dG ∫ɢ˘NOEG ‘ º˘˘gɢ˘°S ™˘˘à‡ ƒ˘˘L áæé∏dG ƒ°†Y IQÉjõdG ô°†M ó≤dh ,∫ÉØWC’G ¢SƒØf ≠˘Fɢ°üdG ó˘ª˘MCG ¿É˘æ˘Ø˘dGh »˘≤˘f ∫ɢª˘L á˘jQɢ°ûà˘˘°S’G ¢ù«FQ ÖFÉfh ÊÉjõdG ìÉÑ°U IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQh ∫ÉØWCG øe áYƒª›h P’ƒa ≈°ù«Y IQGOE’G ¢ù∏› ΩÉ«≤dG ≈∏Y äOÉàYG á«©ª÷G ¿CG ôcòj .á«©ª÷G É¡fÉÁEG ≥∏£æe øe …ƒæ°S πµ°ûHh äGQÉjõdG √ò¡H .»HÉÑ°ûdG »YɪàL’G ÉgQhóH ájƒæ°ùdG É¡à≤ÑZ º«≤Jh..

∫ÉØWCG á«©ªL ΩɪàgG øª°Vh ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh


5

øWƒdG QÉÑNCG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

s.dheya@hotmail.com

á˘æ˘WGƒ˘e ø˘e á˘Kɢ¨˘à˘˘°SG ᢢdɢ˘°SQ ≈°VôŸG êÓY ≈∏Y äô¡°S √òg ÈY ™ªàÛG 䃰U ∫É°üjE’ kÉ«YÉ°S πªYCG iôNCGh IÎa ÚH áæWGƒe øe »æà∏°Uh ádÉ°SQ ºµd ìôWCG Ωƒ«dG .IÒ¨°üdG ájhGõdG ¿CG ≈æ“CÉa ,∫É°†Y ¢Vôe øe ÊÉ©J É¡fCG øe É¡àdÉ°SQ »æà∏°Uh .Òî∏d ºYGO πc ¤EG ádÉ°SôdG π°üJ ÊÉ©J á∏ØW »gh äÉæWGƒŸG ióMEG øY âÑàc ójõj hCG ΩÉY πÑb ø‡h ÒÿG πgCG øe »JGQÉeEG øWGƒe É¡d ´ÈJ …òdGh ¢Vôe øe .øjôëÑdG πgCG ¿ƒÑëj πLC’ πªY øe πc ó≤Øàj ∫GRÉe »JGQÉeE’G Gòg ¿CG ¿ƒª∏©J πg áaôZ øe ¿ƒLQÉN ºgh ≈àM º¡H ∫É°üJG ≈∏Y ƒgh ¬°ùØæH º¡LÓY øY ¿ƒãëÑj øeh ÒÿG πgCG øe ƒ∏îJ ’ É«fódG kÓ©a .äÉ«∏ª©dG .Òª°†dG áMGQ :ádÉ°SôdG ºµ«dEG ... áJÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG ‘ á°Vô‡ πªYCGh §≤a óMGh πØ£d ΩCGh á«æjôëH Ió«°S ÉfCG IÉfÉ©e QqóbCGh ,≈∏µdG π«°ùZ º°ùb ‘ øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùe ¿CG QGóbC’G äAÉ°T óbh º¡àMGQ ≈∏Y ô¡°SCGh ¢VôŸG ‘ ≈°VôŸG á«bQódG Ió¨dG ‘ áã«ÑN ΩGQhCG OƒLh) ¿ÉWô°ùdG ¢Vôà ÜÉ°UCG ¬∏dG ºcPÉYCG (ájhÉت∏dG Oó¨dG ¤EG ÉgQÉ°ûàfG ¤EG iOCG ɇ áÑbôdGh ‹ âjôLCGh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ AÉÑWC’G ≈∏Y »°ùØf â°VôYh ,¬æe º¡æe ‘ɵdG êÓ©dG ≥∏JCG ⁄h 2004 ‘ øjôëÑdÉH ¤hC’G á«∏ª©dG ‹ ™LQ ¤hC’G á«∏ª©dG øe ô¡°TCG 6 ó©Hh â«Ø°T ób ÊCÉH ÊhÈNCGh âjôLCGh (¢VÉjôdG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¤EG âÑgòa ¢VôŸG ,á«∏ª©dG ó©H êÓ©dG â«≤∏Jh ∑Éæg 2005 ‘ á«fÉãdG á«∏ª©dG ‹ ÚÑJ 2007 ôjGÈa ‘ ∂dPh IÒNC’G äÉ°UƒëØdG AGôLEG ó©H øµdh kGQÉ°ùjh kÉæ«Á Úà¡÷G øe áÑbôdG ‘ áã«ÑÿG ΩGQhC’G OƒLh ‹ ¢VÉjôdÉH AÉÑWC’G ôbCGh ájhÉت∏dG Oó¨dG ¤EG ΩGQhC’G QÉ°ûàfG ∂dòch .áãdÉK á«∏ªY ¤EG »àLÉëH ∞∏µe ¬æµdh É«fÉŸCG ‘ êÓY óLƒj ¬fCÉH âª∏Y QÉ°ùØà°S’G ó©Hh áØ«©°V ájOÉŸG »àdÉM ¿CG ºµJô°†M ≈∏Y ≈Øîj ’h ,ÒÑc óM ¤EG .Éæ«∏Y áªcGΟG ¿ƒjó∏d ÖgGP »LhR ÖJGQh »ÑJGQ ¿EG å«M kGóL äɢ˘ ≤˘ Ø˘ f ≈˘˘ ∏˘ Y ∫ƒ˘˘ °ü◊G ‘ »˘˘ Jó˘˘ Yɢ˘ °ùe º˘˘ µ˘ æ˘ e ¢ùª˘˘ à˘ dCG ÊEɢ a Gò˘˘ d ..É«fÉŸCG ‘ êÓ©dG .ì. ì ºµàNCG .ºµJÉæ°ùM ¿Gõ«e ‘ ¬∏dG ¬∏©Lh kGÒN ¬∏dG ºcGõL

áÑ°ùf πªëà°ùJ :ójDƒŸG áYƒª› É¡«ØXƒe øY zπ£©à∏d ´É£≤à°S’G{ :πª©dG IQGRh - ≈°ù«Y áæjóe

IQOɢ˘Ñà …ƒ˘˘∏˘ ©˘ dG ø˘˘°ùfi 󢢫› Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG π˘˘ª˘ ©˘ dG ô˘˘ jRh Oɢ˘ °TCG øY ´É£≤à°S’G áÑ°ùf πª– ‘ √O’hCGh ójDƒŸG π«∏N ∞°Sƒj áYƒª› ÚeCÉàdG ídÉ°üd áYƒªéª∏d á©HÉàdG äÉcô°ûdG ‘ Ú∏eÉ©dG É¡«ØXƒe kÉfÉÁEG É¡«ØXƒe ºYO ≈∏Y áYƒªÛG ¢UôM QÉWEG ‘ π£©àdG ó°V êÉàfE’G á∏éY ôjƒ£J ‘ ºgÉ°S …òdG …ô°ûÑdG ô°üæ©dG ᫪gCÉH É¡æe .É¡jód áYƒªÛG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ øe …ƒ∏©dG √É≤∏J ÜÉàc ‘ ∂dP AÉL »˘à˘dG á˘Mƒ˘ª˘£˘dG è˘eGÈ∏˘d kɢª˘YO ¬˘fCG ¬˘«˘a ó˘cCG ó˘jDƒŸG ∞˘˘°Sƒ˘˘j ¥hQɢ˘a É¡«ØXƒe πÑb øe ádhòÑŸG Oƒ¡é∏d kGôjó≤Jh ,πª©dG IQGRh ÉgòØæJ á˘Ñ˘°ùf π˘ª– á˘Yƒ˘ªÛG äQô˘b ,π˘ª˘©˘dG ‘ º˘¡˘ «˘ fɢ˘Ø˘ Jh º˘˘¡˘ °UÓ˘˘NEGh áYƒªéª∏d á©HÉàdG çÓãdG äÉcô°ûdG »ØXƒe ÖJGhQ øe ´É£≤à°S’G áYƒª› ,±ô°TCG ácô°T ,√O’hCGh ójDƒŸG π«∏N ∞°Sƒj ácô°T »gh .π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG Ωɶf ídÉ°üd ,ä’hÉ≤ª∏d ójDƒŸG Oó˘Y OɢjOR’ kGô˘¶˘f ¬˘JOɢ©˘ °S ≠˘˘dɢ˘H ø˘˘Y π˘˘ª˘ ©˘ dG ô˘˘jRh Üô˘˘YCG ó˘˘bh π˘«˘dO Gò˘gh äGQOÉ˘ÑŸG √ò˘˘g π˘˘ãŸ Ωɢ˘ª˘ °†f’G ‘ äɢ˘°ù°SDƒŸGh äɢ˘cô˘˘°ûdG π˘ª˘©˘dG á˘Ä˘«˘H Òaƒ˘J ≈˘∏˘Y ᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG äɢ˘°ù°SDƒŸG ¢Uô˘˘M ≈˘˘∏˘ Y í˘˘°VGh ,É¡jód Ée π°†aCG Ëó≤àd á«æWƒdG óYGƒ°ù∏d πÑ°ùdG áÄ«¡Jh áÑ°SÉæŸG »˘à˘dG äɢ°ù°SDƒŸG √ÉŒ ɢgó˘˘æ˘ Y A’ƒ˘˘dG ᢢLQO ø˘˘e Rõ˘˘©˘ j …ò˘˘dG ô˘˘eC’G á∏éY ™aOh êÉàfE’G ä’ó©e IOÉjR ≈∏Y ¢ùµ©æj Ée É¡jód ¿ƒ∏ª©j hòë∏d iôNC’G äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG …ƒ∏©dG ÉYOh .OÓÑdG ‘ ᫪æàdG øe É¡d ÉŸ á«HÉéjE’G äGQOÉÑŸG √òg πãà òNC’G ‘ É¡≤Ñ°S øe hòM .êÉàfE’G ‘ôW ≈∏Y IÒãc áÑ«W äÉ°Sɵ©fG

local@alwatannews.net

ÊÉŸÈdG ∞«æL ô“Dƒe ‘

ƒHÉàdG ô°ùc …ƒ°SƒŸG AÉ«°V ó«°S

alwatan news

á«æjôëÑdG ICGôŸG ºYód ᵫѰS áî«°ûdG QhóH IOÉ°TEG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘ ∏‡ ‘ ᢢ«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ᢢ£˘ ∏˘ °ùdGh ‘ OÉ–’G IÈN ø˘˘e IOɢ˘ Ø˘ ˘à˘ ˘°S’G ᢢ «˘ ˘fɢ˘ µ˘ ˘eEGh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ ‘ ÊÉŸÈdG π˘ª˘©˘dG ô˘jƒ˘£˘ J ¢Uô◊Gh á«ÑjQóJ πªY ¢TQh ó≤Y ≥jôW ø©J äɢYɢª˘ à˘ L’G ‘ »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ó˘˘LGƒ˘˘à˘ dG ≈˘˘∏˘ Y .OÉ–’G Égó≤©j »àdG äGQhódGh áHôéàdÉH ¿ƒ°ùfƒL ó«°ùdG OÉ°TCG ¬à¡L øe ácQÉ°ûŸGh »æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ó˘LGƒ˘à˘dɢHh ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äÉYɪàLG ‘ øjôëÑdG áµ∏‡ óaƒd á∏YÉØdG ‘ ¬àÑZQ øY kÉHô©e ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ≈∏Y Öãc øY ´ÓWÓd øjôëÑdG áµ∏‡ IQÉjR ‘ IóFGôdÉH É¡Ø°Uh »àdG á«æjôëÑdG áHôéàdG .á≤£æŸG ó˘≤˘Y ‘ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ IQOÉ˘Ñ˘H Oɢ°TCG ɢª˘ c äGOÉ«≤dGh äÉ«fÉŸÈdG AÉ°ùæ∏d ájQhO äÉYɪàLG ´É˘ª˘à˘L’G ó˘≤˘Y ” å«˘˘M è˘˘«˘ ∏ÿG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ‘ ´ÉªàL’G ó≤Y ºà«°S ÚM ‘ øjôëÑdG ‘ ∫hC’G ôNGhCG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ ΩOÉ≤dG √òg Qƒ£J ‘ ¬∏eCG øY kÉHô©e .‹É◊G ôHƒàcCG ÜQɢ˘é˘ à˘ dG Qƒ˘˘£˘ J ɢ˘¡˘ à˘ ©˘ °Sƒ˘˘Jh äɢ˘Yɢ˘ª˘ ˘à˘ ˘L’G .á≤£æŸG ‘ á«WGô≤ÁódG ᢢ µ˘ ˘∏‡ ó˘˘ ah Oɢ˘ °TCG ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘ °üdG äGP ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Yh ∞«æL ‘ ‹hódG ÊÉŸÈdG ´ÉªàLÓd øjôëÑdG IOɢ©˘°S ø˘e ¬˘«˘≤˘d ø˘jò˘dG Ωɢª˘à˘g’Gh á˘jɢYô˘dɢH 󢢫˘ °ùdG ∞˘˘«˘ æ˘ L ‘ ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ˘∏‡ ÒØ˘˘ °S ≈∏Y kÉ°üjôM ¿Éc å«M ,∞«£∏dGóÑY ¬∏dGóÑY äɢ˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ‘ ó˘˘LGƒ˘˘à˘ dGh ó˘˘aƒ˘˘dG ᢢeRÓ˘˘ e ø˘˘e ¬˘˘Lɢ˘à˘ MG ɢ˘e π˘˘µ˘ H √ó˘˘jhõ˘˘ Jh äGAɢ˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘dGh ≈∏Y ¬°UôM øY kÓ°†a äGóYÉ°ùeh äÉeƒ∏©e áMGôdG πÑ°S ÒaƒJ øe ócCÉàdGh QÉ£ŸÉH º¡YGOh ÒØ°ùdG óLGƒJ ¿CG óaƒdG AÉ°†YCG ±É°VCGh ,º¡d º˘¡˘©˘e äGAɢ≤˘∏˘dG √Qƒ˘˘°†Mh ô“DƒŸG äɢ˘°ù∏˘˘L ‘ ¬LÉàMG Éà óaƒdG ójhõJ ‘ ájɨ∏d kGó«Øe ¿Éc ¿hÉ©J øY kGó«L kGÒÑ©J ¿Éc ɪc äÉeƒ∏©e øe É¡°UôMh ájò«Ø˘æ˘à˘dGh ᢫˘©˘jô˘°ûà˘dG Úà˘£˘∏˘°ùdG ‘ É¡H ≥«∏J »àdG IQƒ°üdÉH øjôëÑdG π«ã“ ≈∏Y .êQÉÿG

:á«fÉŸÈdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

»°û÷G á«¡H .O

áØ«∏N ∫BG º«gGôHG âæH ᵫѰS áî«°ûdG ƒª°S

≠∏ÑJh ∫ÉLôdG OóY ¥ƒØj º«∏©àdÉH äÉ≤ëà∏ŸG .%70 ¤EG π°üJ äÉ«©eÉ÷G AÉ°ùædG áÑ°ùf ¤EG »°û÷G .O äQÉ°TCG áaÉë°üdG ∫É› ‘h ¿CG ¤EG IÒ°ûe äÉ«Øë°üdG øe ÒÑc OóY OƒLh Qƒ˘˘eC’ɢ˘H äɢ˘«˘ Ø˘ ë˘ °üdG ∫ɢ˘ ¨˘ ˘°ûfG ø˘˘ Y ô˘˘ cP ɢ˘ e øMô£j ø¡fCG PEG ,ø¡«∏Y ≥Ñ£æj ’ ájƒãfC’G øjƒµJ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG áÄjô÷G AGQB’G øe Òãc .QGô≤dG ÜÉë°UCG É¡H ºà¡jh ΩÉ©dG …CGôdG AÉ°ûfEG øY É¡à∏NGóe ‘ »°û÷G .O âaÉ°VCGh ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG á°ù«FQ ƒª°ùdG áÑMÉ°U IõFÉL á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒª∏d íæ“h ,ICGôª∏d ôaƒJh AÉ°ùædG øe áæ«©e áÑ°ùf ∞XƒJ »àdGh ø˘gó˘Yɢ°ùJ »˘à˘dG äÓ˘«˘¡˘°ùà˘dGh ÖjQó˘à˘dG ø˘¡˘d .ájô°SC’G ΩÉ¡ŸGh áØ«XƒdG ÚH ™ª÷G ≈∏Y ᢢ µ˘ ˘∏‡ ó˘˘ ah ™˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG ,ô˘˘ NBG Öfɢ˘ ˘L ø˘˘ ˘eh ™e ‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ô“Dƒe øjôëÑdG OÉ–Ód ΩÉ©dG ÒJôµ°ùdG ¿ƒ°ùfƒL RQófCG ó«°ùdG ¤EG ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ÒØ˘˘°S Qƒ˘˘°†ë˘˘H ∂dPh .∞«£∏dGóÑY ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ∞«æL OÉ–’G ÚH ¿hÉ©àdG πÑ°S ∫ƒM åjó◊G QGOh

äɢ˘©˘ ˘jô˘˘ °ûà˘˘ dG ᢢ ©˘ ˘LGô˘˘ e ‘ ɢ˘ gQhOh iQƒ˘˘ °ûdG ¿CG IócDƒe ,ICGôŸG ó°V õ««“ …CG ™aôd ÚfGƒ≤dGh ‘ ɉEG ÚfGƒ≤dG ™°Vh ‘ §≤a øªµJ ’ ádCÉ°ùŸG á©HÉàe ‘ Ú«fÉŸÈdG QhO »JCÉj Éægh ≥«Ñ£J ΩóYh áë«ë°U IQƒ°üH ÚfGƒ≤dG √òg ≥«Ñ£J .ÉgRhÉŒ »àdG ájOÉ«≤dG Ö°UÉæŸG ≈∏Y »°û÷G äócCGh ¢ùµ©J »àdGh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ AÉ°ùf É¡àdƒJ ICGôŸG ºYóH á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ΩɪàgGh ¢UôM .ácQÉ°ûª∏d É¡eÉeCG ∫ÉÛG ìÉ°ùaEGh »°û÷G á«¡H .O âeób ådÉãdG QƒÙG ‘h ÖfÉ÷G ≈˘∏˘Y ɢJƒ˘µ˘dG ¿CG ɢ¡˘«˘a äQɢ°TCG á˘∏˘ NGó˘˘e øe ¤hC’G áaô¨dG ¿CG ’EG á≤Ñ£e ÒZ »°SÉ«°ùdG øe %25 ¥ƒØJ áÑ°ùf …ƒ– »æjôëÑdG ¿ÉŸÈdG äɢLɢ«˘à˘M’G …hPh äɢ«˘∏˘bC’G ¿CG ɢ˘ª˘ c ,Aɢ˘°ùæ˘˘dG í°VGh ¢UôM ∑Éæ¡a ,AÉ°ùædÉH Ú∏㇠á°UÉÿG ájÉ¡ædG ‘ øµdh á«∏ª©dG ‘ ICGôŸG ∑Gô°TEG ≈∏Y .õ«ªàdG ¢ù«dh IGhÉ°ùŸG ¤EG ≈©°ùJ ÉJƒµdG ≥«Ñ£J ¿EÉa »ª«∏©àdG ÖfÉ÷G ‘ ÉeCG Aɢ˘°ùæ˘˘dG Oó˘˘Y ¿C’ Aɢ˘°ùæ˘˘dG í˘˘dɢ˘ °üH ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ø˘˘ d

OÉ–Ód 117 ´É˘˘ ª˘ ˘ à˘ ˘ L’G ¢ûeɢ˘ ˘g ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ™˘e ¿hɢ©˘à˘ dɢ˘H OÉ–’G ó˘˘≤˘ Y ‹hó˘˘dG ÊÉŸÈdG õ«ªàdG á«bÉØJÉH á°UÉÿG IóëàŸG ·C’G áæ÷ äÉfÉŸÈdG QhO ∫ƒM Ihóf (hó«°S) ICGôŸG ó°V ™˘«˘ª˘L ≈˘∏˘Y Aɢ°†≤˘dG ᢫˘bÉ˘Ø˘ JG ‘ Ú«˘˘fÉŸÈdGh áÑ˘©˘°ûdG π˘ã˘e ó˘bh ,ICGôŸG ó˘°V õ˘«˘«˘ª˘à˘dG ∫ɢµ˘°TCG πc ´ÉªàL’G Gòg ‘ øjôëÑdG áµ∏ªŸ á«fÉŸÈdG iQƒ˘˘°ûdG ¢ù∏› ƒ˘˘°†Y »˘˘°û÷G ᢢ«˘ ¡˘ H .O ø˘˘ e ∫hɢæ˘J ó˘bh ,…ô˘ª÷G π˘«˘ª˘L ó˘˘ªfi ÖFɢ˘æ˘ dGh ø˘e Oó˘Y ɢ¡˘ «˘ a çó– Ió˘˘Y QhÉfi ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘bɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘J’G Ëó˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ J âdhɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ Jh AGÈÿG ᢫˘YGó˘dG ÜÉ˘Ñ˘°SC’Gh ɢ¡˘H ≥˘ë˘ ∏ŸG ∫ƒ˘˘cƒ˘˘JhÈdGh Qƒ˘L ,∫ƒ˘cƒ˘˘JhÈdGh ᢢ«˘ bɢ˘Ø˘ J’G √ò˘˘g Oƒ˘˘Lƒ˘˘d ≥˘jô˘W ø˘Y ᢫˘ bɢ˘Ø˘ J’G ≥˘˘«˘ Ñ˘ £˘ J ‘ äɢ˘fÉŸÈdG äɪ¶æe ™e πª©dGh πYÉa ʃfÉb QÉWEG OÉéjEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ΩÓYE’G πFÉ°Shh ÊóŸG ™ªàÛG ácQÉ°ûŸG ∂dò˘ch ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ‘ Ωó˘≤˘à˘dG ᢩ˘Hɢà˘e âdhÉæJh ɪc ,ôjQÉ≤àdG OGóYEG á«dBG ‘ á«fÉŸÈdG ø˘˘e ɢ˘¡˘ dÉÃ á˘˘à˘ bDƒŸG ÒHGó˘˘ à˘ ˘dG ÒNC’G QƒÙG ¬LGƒJ »àdG äɢjó˘ë˘à˘dGh ,äɢ«˘Ñ˘∏˘°Sh äɢ«˘Hɢé˘jEG Ωɢ˘¶˘ f ᢢ°ûbɢ˘æ˘ e ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H ,≥˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘dG ‘h …ƒHÎdGh »°SÉ«°ùdG ∫ÉÛG ‘ ¢ü°ü◊G ´É˘£˘≤˘ dG ‘ π˘˘ª˘ ©˘ dG ∂dP ‘ ÉÃ π˘˘ª˘ ©˘ dG ∫É› .¢UÉÿG ‘ ᢢ∏˘ NGó˘˘e »˘˘°û÷G ᢢ«˘ ¡˘ H .O âeó˘˘ b ó˘˘ bh ᢵ˘∏‡ Ωɢª˘à˘gG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘«˘ a äó˘˘cCG ∫hC’G QƒÙG ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh ᢫˘bÉ˘Ø˘J’G ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘H ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ICGôŸG ¿hDƒ˘°ûH »˘æ˘ ©ŸG ƒ˘˘g ∂∏ŸG ᢢdÓ˘˘L á˘˘æ˘ jô˘˘b »æ©ŸG ¬fCG ɪc É¡æY õ««ªàdG ™aQ ≈∏Y πª©dGh .»æWƒdG ôjô≤àdG OGóYEÉH Iô°TÉÑe ÚH ¿hɢ˘©˘ à˘ dG ¤EG ɢ˘¡˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘NGó˘˘ e ‘ äQɢ˘ °TCGh ¢ù∏›h ICGôŸG ¢ù∏›h ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG äÉMÎ≤ŸGh QɵaC’G Ëó≤J ‘ ÜGƒædGh iQƒ°ûdG ¢ù∏éà πØ£dGh ICGôŸG ´É°VhCG Ú°ùëàd ±ó¡J

zQÉæŸG QGO{h zø°ùdG QÉÑc áë°U{ ÚH ∑ΰûe •É°ûf ‘

Ú```æ°ùª∏d á``«ë°üdG äÉ``eó`ÿÉH AÉ``≤JQÓd Ió``jó`L äÉ``«dBG äɢ˘ eó˘˘ N ø˘˘ Y π˘˘ ã‡h ,ᢢ «˘ ˘dhC’G ᢢ jɢ˘ ˘Yô˘˘ ˘dɢ˘ ˘H ,á«dhC’G ájÉYôdÉH ™ªàÛG áë°üd ¢†jôªàdG ᢢjɢ˘Yô˘˘dɢ˘H ¢†jô˘˘ª˘ à˘ dG äɢ˘eó˘˘ N ø˘˘ Y π˘˘ ã‡h ¿É˘æ˘°SC’Gh º˘Ø˘dG äɢeó˘N ø˘˘Y π˘˘ã‡h ,ᢢ«˘ dhC’G êÓ©dG äÉeóN øY πã‡h ,á«ë°üdG õcGôŸÉH º°ùb øY πã‡h ,á«ë°üdG õcGôŸÉH »©«Ñ£dG ,ájò¨àdG º°ùb øY πã‡h ,»ë°üdG ∞«≤ãàdG øY πã‡h ,á«ë°üdG õcGôŸG IQGOEG øY πã‡h .á«dó«°üdG º°ùb á∏ãªàe ,ΩÉ¡ŸG øe ójó©dÉH áæé∏dG ¢üàîJh äÉeóÿG ôjƒ£àd á«é«JGΰSG á£N ™°Vh ‘ QÉѵd áeó≤ŸG ᢫˘LÓ˘©˘dGh ᢫˘Fɢbƒ˘dG ᢫˘ë˘°üdG ø˘˘e ᢢ ≤˘ ˘ã˘ ˘Ñ˘ ˘æ˘ ˘e ᢢ «˘ ˘dhC’G ᢢ jɢ˘ Yô˘˘ dG ‘ ø˘˘ °ùdG äɢ˘ª˘ ¶˘ æŸG äɢ˘«˘ °Uƒ˘˘Jh IQGRƒ˘˘dG ᢢ«˘ é˘ «˘ ˘JGΰSG á˘bÓ˘©˘dG äGP ᢫˘∏ÙGh ᢢ«˘ ª˘ «˘ ∏˘ bE’Gh ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG äɢeƒ˘∏˘©˘e Ió˘Yɢb Aɢ°ûfEGh ,ɢgò˘«˘Ø˘æ˘J ᢩ˘HÉ˘à˘ eh äɢ˘eóÿGh ø˘˘°ùdG Qɢ˘Ñ˘ c á˘˘ë˘ °U ∫ƒ˘˘M ᢢ∏˘ eɢ˘ °T π«dO OGóYEGh ,á«dhC’G ájÉYôdG ‘ º¡d áeó≤ŸG AGô˘LEGh ,ø˘°ùdG QÉ˘Ñ˘ c äɢ˘eóÿ π˘˘eɢ˘°T …Oɢ˘°TQEG »˘ë˘°üdG ™˘°Vƒ˘dG º˘«˘«˘≤˘à˘d á˘eRÓ˘dG äɢ˘°SGQó˘˘dG ™˘°Vhh ,º˘¡˘d á˘eó˘≤ŸG äɢeóÿGh ø˘°ùdG Qɢ˘Ñ˘ µ˘ d ɢgò˘«˘Ø˘æ˘J ≈˘∏˘Y ±Gô˘°TE’Gh ᢫˘Ñ˘jQó˘à˘ dG ᢢ£ÿG á«dhC’G ájÉYôdG ‘ Ú«ë°üdG Ú∏eÉ©dG π«gCÉàd »˘eó˘≤Ÿ ∂dò˘ch ,ø˘˘°ùdG Qɢ˘Ñ˘ c á˘˘ë˘ °U ∫É› ‘ ɢe π˘c ᢰSGQOh ,™˘ª˘àÛG ‘ ø˘°ùª˘˘∏˘ d ᢢjɢ˘Yô˘˘dG ¤EG ∫É– ™«°VGƒeh ø°ùdG QÉÑc áë°üH ≥∏©àj º««≤˘Jh ᢩ˘Hɢà˘eh ,ɢ¡˘«˘a …CGô˘dG AGó˘HE’ á˘æ˘é˘∏˘dG ‘ ø°ùdG QÉѵd Ωó≤J »àdG á«ë°üdG äÉeóÿG ,ɢgô˘jƒ˘˘£˘ J ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ dGh ᢢ«˘ dhC’G ᢢjɢ˘Yô˘˘dG IQGRƒdÉH á«æ©ŸG ΩÉ°ùbC’Gh ¿Éé∏dG ™e ≥«°ùæàdGh ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ d ᢢ «˘ ˘é˘ ˘«˘ ˘JGΰSE’G §˘˘ £ÿG OGó˘˘ YE’ ,ø˘˘°ùdG Qɢ˘Ñ˘ µ˘ d ᢢeó˘˘ ≤ŸG ᢢ «˘ ˘ë˘ ˘°üdG äɢ˘ eóÿG ᢫˘eƒ˘µ◊G äɢ¡÷G ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘˘à˘ dGh ¿hɢ˘©˘ à˘ dGh .Úæ°ùŸÉH á°UÉÿG èeGÈdG ò«Øæàd á«∏gC’Gh

:∫’ódG õjõY -zøWƒdG{

´ÉªàL’G øe ÖfÉL

,kÉeÉY 60 ≈∏Y √ôªY ójõjh ,á«°ùæ÷G »æjôëH πeɵHh ,ó©≤e ¢ù«dh ∑ôëàdG øe øµªàj ¿CGh ,ájó©ŸG ¢VGôeC’G øe ‹ÉN ¿ƒµj ¿CGh ,¬°SGƒM ,õ˘˘côŸG ‘ »˘˘Ñ˘ W ô˘˘jô˘˘≤˘ ˘Jh ¢ü뢢 a AGô˘˘ LEG ™˘˘ e ”h ,kÉæ°ùe 122 kÉ«dÉM º°†j QÉæŸG QGO ¿CG Ió«Øe áfÉ«˘°Uh ᢫˘Yɢª˘à˘LG ¤EG º˘°ù≤˘æ˘J ¿É÷ π˘«˘µ˘°ûJ ,ᣰûfC’G ™«ªL πª©d á°ü°üîàe »gh ,Ωɶfh .äGRÉ‚C’G øe ójó©dG â≤≤M óbh ᢫˘dhC’G á˘jɢYô˘∏˘ d ó˘˘Yɢ˘°ùŸG π˘˘«˘ cƒ˘˘dG âfɢ˘ch ób áªgÓ÷G Ëôe IQƒàcódG áeÉ©dG áë°üdGh π«µ°ûJ ¿É°ûH 2007 áæ°ùd 17 ºbQ QGôb äQó°UCG áæ÷'' ≈ª°ùe â– , ø°ùdG QÉÑc áë°U áæ÷ ''á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH ø°ùdG QÉÑc áë°U äÉeóN á≤°ùæe ï«°ûdG óªfi ≈æe .O á°SÉFôH á«Ñ£dG äÉeóÿG ¢ù«FQ ÖFÉfh Úæ°ùŸG áë°U øe πc ájƒ°†Yh ¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf âÑ°S ᪫©f.O õ˘˘cGôŸÉ˘˘H ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G äɢ˘ eóÿG ø˘˘ Y π˘˘ ã‡ á˘˘«˘ Ñ˘ £˘ ˘dG äɢ˘ eóÿG ø˘˘ Y π˘˘ ã‡h ,ᢢ «˘ ˘ë˘ ˘°üdG

¢TQh ∫ÓN øe Úæ°ùª∏d ᣰûfC’G øe ójó©dG ¢TQhh ,∫ɢ˘Lô˘˘∏˘ d º˘˘°Sô˘˘dGh âë˘˘æ˘ dGh IQɢ˘é˘ æ˘ dG ±Gô°TEɢH ∂dPh ,Aɢ°ùæ˘∏˘d ¬˘«˘°Thô˘µ˘dGh á˘Wɢ«ÿG ,áªFGO á«æ¡e èeGôH »gh ,ÖjQóà∏d áaô°ûe ,ΩÉ©dG ∫GƒW ájƒYƒJ äGô°VÉfi º«¶æJ ∂dòch »æ˘jO ó˘°Tô˘e ó˘LGƒ˘Jh ,á˘jò˘¨˘à˘∏˘d äGô˘°VÉ˘ë˘ª˘c Oƒ˘˘ ˘Lh ¤EG ᢢ ˘aɢ˘ ˘°VE’ɢ˘ ˘ H ,äGô˘˘ ˘ °VÉÙG ∫Ó˘˘ ˘ N äGQÉjõ∏d ≥«°ùæàdGh ,¿BGô≤dG ß«Øëàd øjó°Tôe »˘˘ æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ dG Ωɢ˘ ˘jCɢ ˘ c ä’ɢ˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ M’G ‘ ɪc .iôNC’G äÉÑ°SÉæŸG ∞∏àflh ¿ƒYÉbô≤dGh Ωɢª˘à˘ g’Gh ᢢ«˘ ë˘ °üdG º˘˘gQƒ˘˘eCG ᢢ©˘ Hɢ˘à˘ e º˘˘à˘ j Ωɢª˘à˘g’Gh ,ɢ˘g󢢫˘ YGƒ˘˘e ‘ ᢢjhOC’G º˘˘¡˘ ë˘ æà ,º¡d ájQhO äÉ°Uƒëa AGôLEGh ,º¡fÉæ°SCG áë°üH ‘ Ú°UÉ°üàNG ¤EG áLÉëH QGódG ¿CG ¤EG káàa’ øe ø˘°ùŸG ø˘µ˘ª˘à˘j ≈˘à˘M ᢫˘°Vɢjô˘dG ø˘jQɢª˘à˘dG .º«∏°S »YɪL πµ°ûH á°VÉjôdG á°SQɇ ø°ùŸG ∫ƒÑb •hô°T ¿CG ¤EG ¥hRôŸG äQÉ°TCGh ¿ƒµj ¿CG ‘ πãªàJ øjódGƒdG ájÉYôd QÉæŸG QGO ‘

IQGRƒH ø°ùdG QÉÑc áë°U áæ÷ AÉ°†YCG ΩÉb á˘jɢYô˘d QɢæŸG QGO ¤EG IQɢjõ˘H kGô˘˘NDƒ˘ e á˘˘ë˘ °üdG ≈∏Y ±ô©àdGh ´ÓW’G ±ó¡H ∂dPh ,øjódGƒdG øeh ,™ªàÛG ‘ Úæ°ùª∏d Ωó≤J »àdG äÉeóÿG QÉæŸG QGOh áæé∏dG ÚH ¿hÉ©àdG á«dBG åëH ºK ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘dG IQGRh ᢢ ∏˘ ˘¶˘ ˘ e â– ™˘˘ ˘≤˘ ˘ J »˘˘ ˘à˘ ˘ dG äɢ˘eóÿɢ˘H Aɢ˘≤˘ JQÓ˘˘d kɢ «˘ ©˘ °S ,ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ ˘à˘ ˘L’G ‘ ” óbh .áµ∏ªŸÉH Úæ°ùª∏d áeó≤ŸG á«ë°üdG á°ûFÉY QGódG ádhDƒ°ùà ´ÉªàL’G IQÉjõdG ájGóH á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG Aɢ˘°†YCG ∞˘˘jô˘˘©˘ J º˘˘K ø˘˘eh »˘˘ bhRôŸG äÉeóN á≤°ùæe âdÉb ∂dP ‘h ,º¡JÉ°ü°üîJh ≈æe IQƒàcódG áæé∏dG á°ù«FQh Úæ°ùŸG áë°U ∫hCG 󢢩˘ J IQɢ˘jõ˘˘ dG √ò˘˘ g ¿EG'' Oƒ˘˘ ªÙG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæe äõ¡àfG PEG ,áæé∏d •É°ûf QƒW ‘ áæé∏dG ¿CG ¤EG káàa’ ,''√ó≤©d Úæ°ùª∏d ø˘°ùdG QÉ˘Ñ˘µ˘d ᢫˘ë˘ °üdG ᢢ«˘ é˘ «˘ JGΰS’G ™˘˘°Vh ±GógC’Gh ájDhôdG á檰†àe á«dhC’G ájÉYôdÉH QÉÑc ácQÉ°ûÃh ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ójó– ™e ≈∏Y ±ô©àdG ∫ÓN øe ∂dP ‘ º¡°ùØfCG ø°ùdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Úæ°ùª∏d Ωó≤oJ »àdG äÉeóÿG ºK øeh ,º˘¡˘JÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘eh º˘¡˘JɢLɢ«˘à˘MG á˘aô˘©˘e ≈˘∏˘Y Ò°ùdG π˘LCG ø˘e ᢫˘dBG ™˘°Vh ≈˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ dG äɢ˘eóÿGh è˘˘eGÈdG ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ d á˘˘à˘ Hɢ˘K ≈˘˘ £˘ ˘N Qƒ°ùL óe IQhô°V ¤EG IÒ°ûe ,ø°ùª∏d áÑ°SÉæŸG áë°üdG IQGRh ‘ á°üàıG á¡÷G ÚH ¿hÉ©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ájQÉ¡ædG õcGôŸG »bÉHh QÉæŸG QGO ™eh QÉ˘Ñ˘µ˘H ᢫˘æ˘ ©ŸG iô˘˘NC’G ᢢ«˘ ∏˘ gC’Gh ᢢ«˘ eƒ˘˘µ◊G á«ë°U äÉeóN Ëó≤J πLCG øe ∂dPh ,ø°ùdG õ˘jõ˘©˘J ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dGh ø˘°ùª˘∏˘d á˘∏˘eɢ˘°T ᢢjɢ˘YQh .™ªàÛGh Iô°SC’G ‘ º¡àjÉYQh º¡àë°U ájÉYôd QÉæŸG QGO á°ù«FQ âë°VhCG ,É¡ÑfÉL øe Ωó˘˘≤˘ J QGó˘˘dG ¿CG »˘˘bhRôŸG ᢢ °ûFɢ˘ Y ø˘˘ jó˘˘ dGƒ˘˘ dG

º«¶æàd á£N ™°†J zQhôŸG{ ô£ØdG ó«Y IRÉLEG ∫ÓN Ò°ùdG ácôM ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ∫ÓN äÉgõàæŸGh ≥FGó◊ÉH ¢û«fQƒch ,π°ü«a ∂∏ŸG ¢û«fQƒc É¡æe ∑QÉÑŸG ,á«FÉŸG á≤jó◊Gh …QGòY ÚY √õàæeh —ÉØdG OGô˘˘aCG ø˘˘e Oó˘˘Y ó˘˘LGƒ˘˘J Ö«˘˘Jô˘˘J º˘˘à˘ «˘ °S ɢ˘ ª˘ ˘c IÓ°U AGOCG AÉæKCG óLÉ°ùŸG øe Üô≤dÉH áWô°ûdG —ÉØdG ™eÉL É¡æeh QhôŸG ácôM º«¶æàd ó«©dG »∏Y ï«°ûdGh á«d󢩢dGh ¥hQÉ˘Ø˘dGh ᢫˘Ñ˘«˘°†≤˘dGh øH ≈°ù«Y ï«°ûdGh (kÉ≤HÉ°S ´õ¡ŸG) áØ«∏N øH …Oɢ˘f Üô˘˘b) 󢢫˘ ©˘ dG ≈˘˘∏˘ °üeh …hɢ˘¨˘ dGh »˘˘∏˘ Y »˘Ñ˘©˘°ûdG ¥ƒ˘°ùdɢH 󢫢©˘dG ≈˘∏˘°üeh (ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG .QÉ°Sh ƒfÉc ™eÉLh (≈°ù«Y áæjóe) äÉjQhódG øe OóY ™jRƒJ ºà«°S ¬fCG ±É°VCGh áÑbGôŸ áµ∏ªŸG ´QGƒ°T ∞∏àfl ≈∏Y ácôëàŸG ¿É˘ª˘∏˘°S ø˘H ≈˘°ù«˘Y ´Qɢ°T ɢ˘¡˘ æ˘ e Ò°ùdG ᢢcô˘˘M áØ«∏N ´QÉ°Th —ÉØdG ´QÉ°Th π°ü«a ∂∏ŸG ´QÉ°Th ¢Uƒ¨dG ´QÉ°Th ôHÉL ï«°ûdG ´QÉ°Th ¿Éª∏°S øH äɢjQhO ¤EG á˘aɢ°VE’ɢH ÒÑ˘µ˘dG á˘Ø˘«˘∏˘ N ´Qɢ˘°Th ó˘¡˘a ∂∏ŸG ô˘°ùL ≈˘˘∏˘ Y QGô˘˘ª˘ à˘ °Sɢ˘H ᢢcô˘˘ë˘ à˘ e .ÚgÉŒ’ÉH IQhô°†H ¥Gƒ°ùdG øªMôdGóÑY ï«°ûdG ó°TÉfh ᢢ £˘ ˘«◊G ò˘˘ NCGh QhôŸG ∫ɢ˘ LQ ™˘˘ ˘e ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG äÉaô°üàdGh äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’Gh ,Qò◊Gh ô£˘î˘∏˘d ìGhQC’G ¢Vô˘©˘J »˘à˘dG ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG ÒZ kɢ ˘°Uƒ˘˘ °üNh ᢢ jQhôŸG ÚfGƒ˘˘ ≤˘ ˘dɢ˘ H ΩGõ˘˘ ˘à˘ ˘ d’Gh ¬˘fCG kGó˘cDƒ˘ e ,ᢢ«˘ æ˘ µ˘ °ùdG ≥˘˘Wɢ˘æŸG ø˘˘e Üô˘˘≤˘ dɢ˘H ᢢeɢ˘©˘ dG IQGOE’G ÚH ¿hɢ˘©˘ J ∂dɢ˘æ˘ g ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘«˘ ˘°S ò˘˘ «` `Ø˘ ˘æ` à˘ ˘d ᢢ «˘ ˘ æ` `eC’G äGOɢ˘ ˘«` ` `≤˘ ˘ dGh Qhô`` ª˘ ˘ ∏˘ ˘ d »eóîà°ùe áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉÙGh ¿ƒfÉ``≤` ` dG .≥jô£dG

:Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G - ≈°ù«Y áæjóe

Ωɢ©˘ dG ô˘˘jóŸG ÖFɢ˘f ∫ɢ˘ª˘ YCɢ H º˘˘Fɢ˘≤˘ dG ìô˘˘°U ï˘˘ «˘ ˘°ûdG Ωó˘˘ ≤ŸG Qhô˘˘ ˘ª˘ ˘ ∏˘ ˘ d ᢢ ˘eɢ˘ ˘©˘ ˘ dG IQGOEÓ˘ ˘ d ób IQGOE’G ¿CG áØ«∏N ∫BG ìÉÑ°U øH øªMôdGóÑY á˘cô◊G Ò°S ¿É˘ª˘°Vh º˘«˘¶˘æ˘à˘d á˘£˘N ⩢˘°Vh kÉÑ°ù– ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y IRÉLEG AÉæKCG ájQhôŸG á˘aɢc ‘ á˘jQhôŸG á˘cô˘ë˘∏˘ d ᢢ©˘ bƒ˘˘àŸG IOɢ˘jõ˘˘∏˘ d »àdG äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’G IOÉjRh áµ∏ªŸG AÉëfCG ™bƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ó«©dG IÎa ‘ ΩÉ≤J ób ÈY äÉÑcôŸG øe ¬H ¿É¡à°ùj ’ OóY ∫ƒNO ó«©dG ΩÉjCG ∫ÓNh πÑb ó¡a ∂∏ŸG ô°ùL òØæe ᢰUɢNh ,ᢵ˘∏˘ªŸG ¥ô˘Wh ´QGƒ˘°T ∞˘∏˘àfl ≈˘˘∏˘ Y ¥Gƒ˘°SC’Gh á˘jQɢé˘à˘ dG äɢ˘©˘ ªÛG ø˘˘e Üô˘˘≤˘ dɢ˘H ï˘˘ ˘«˘ ˘ ˘°ûdG ±É˘˘ ˘ °VCGh .ᢢ ˘ eɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG äɢ˘ ˘ gõ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘æŸGh kÉÑ°ù–h äÉ©bƒàdG √ò¡d kÉ≤ah ¬fCG øªMôdGóÑY IóY òîàà°S Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ¿EÉa ,É¡d :É¡ªgCG äGAGôLEG ᢢjQhôŸG äɢ˘jQhó˘˘dG Oó˘˘ Y ∞˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘µ˘ ˘Jh IOɢ˘ jR Oó˘˘Y IOɢ˘jRh ,´QGƒ˘˘°ûdG ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ YRƒŸG ø˘˘ e ÚØ˘˘ dÉıG §˘˘ Ñ˘ ˘ °†d ᢢ ˘jQhôŸG äÓ˘˘ ˘ª◊G áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©dG ºà«°S ɪc ,¥Gƒ°ùdG á˘jQhôŸG çOGƒ◊Gh äÉ˘Ø˘ dÉıG ™˘˘«˘ ª˘ L Aɢ˘¡˘ fE’ ,ó«©dG IÎa ∫ÓN Ú©LGôŸG 𫣩J …OÉØàd Ò°ùdG á˘cô˘˘M º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ d ó˘˘LGƒ˘˘à˘ dG Öfɢ˘L ¤EG ‘ kÉ°Uƒ°üN ájQhôŸG ácô◊G ÜÉ«°ùfG ¿Éª°Vh .ᣰûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG øcÉeCG ¿ƒµà°S ¬fEG øªMôdGóÑY ï«°ûdG Ωó≤ŸG ∫Ébh á˘jQhôŸG á˘cô◊G º˘«˘¶˘æ˘à˘ d äɢ˘Ñ˘ «˘ Jô˘˘J ∂dɢ˘æ˘ g


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 6

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

ñƒ°ùæe ∞æ°üe ∞dCG z21{ ∞∏àJ zäÉYƒÑ£ŸG{

ôeC’G ‹h ≈∏Y êhôÿG ¤EG ƒYój ’ í«ë°üdG ¬≤ØdG

:ÉæH - áeÉæŸG

OhhGO ∫ɪL

Oƒ˘˘ ˘ ¡÷G ô˘˘ ˘ aɢ˘ ˘ °†J ¿Cɢ ˘ ˘H OhhGO Qɢ˘ ˘ ˘°TCGh äÉ¡÷Gh äGQGRƒdG ™e ∑ΰûŸG ≥«°ùæàdGh IQGRh ɢ˘ ˘ª˘ ˘ «˘ ˘ °S’h iô˘˘ ˘NC’G ᢢ ˘«˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ µ◊G ¿CG ¬˘fCɢ°T ø˘e á˘eɢ©˘dG á˘Hɢ«˘æ˘dGh ᢫˘∏˘NGó˘˘dG áæ°Uô≤dG IôgÉX ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ º¡°ùj ᢢeɢ˘Y ™˘˘ª˘ àÛG ≈˘˘∏˘ Y kɢ Ñ˘ ∏˘ °S ô˘˘KDƒ˘ J »˘˘à˘ dG øe ójó©dG ¿CGh ɪ«°S’ ,á°UÉN áÄ°TÉædGh ≈°TɪàJ ’ áNƒ°ùæŸG á«Fɪ櫰ùdG ΩÓaC’G ™˘˘ª˘ àÛG äɢ˘«˘ bÓ˘˘NCGh äGOɢ˘Y ™˘˘e á˘˘à˘ Ñ˘ ˘dG ᢢYƒ˘˘æ‡ ó˘˘gɢ˘°ûe …ƒ˘˘à–h »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG .kÉ«HÉbQ

IQGRƒH ô°ûædGh äÉYƒÑ£ŸG IQGOEG âeÉb ôHƒàcCG 8 ≥˘˘ aGƒŸG Úæ˘˘ KE’G Ωƒ˘˘ ˘j ΩÓ˘˘ ˘YE’G ∞dCG 21 ±ÓJEÉH …QÉ÷G (∫hC’G øjô°ûJ) ájɪM ¿ƒfÉb ™e ¢VQÉ©àj ñƒ°ùæe ∞æ°üe ¿ƒfÉbh ,IQhÉÛG ¥ƒ≤◊Gh ∞dDƒŸG ¥ƒ≤M .ô°ûædGh áYÉÑ£dGh áaÉë°üdG º«¶æJ ô˘°ûæ˘dGh äɢYƒ˘˘Ñ˘ £ŸG IQGOEG ô˘˘jó˘˘e ∫ɢ˘bh ¿CɢH ¿É˘ª˘∏˘°S OhhGO ∫ɢ˘ª˘ L ΩÓ˘˘YE’G IQGRƒ˘˘H kGô˘NDƒ˘ e âeɢ˘b ô˘˘°ûæ˘˘dGh äɢ˘Yƒ˘˘Ñ˘ £ŸG IQGOEG ø˘jò˘dG Údƒ˘é˘àŸG á˘YÉ˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y õ˘«˘cÎdɢH Ió˘˘∏˘ ˘≤ŸG ΩÓ˘˘ aC’G ™˘˘ «˘ ˘H ᢢ æ˘ ˘¡˘ ˘e ¿ƒ˘˘ °SQÉÁ á«∏ÙG ¥Gƒ°SC’G ‘ áeÉ©dG ÜGOB’ÉH á∏ıGh ≥˘˘jô˘˘ a Ωɢ˘ b ó˘˘ bh ᢢ «˘ ˘Mɢ˘ «˘ ˘°ùdG ≥˘˘ Wɢ˘ æŸGh á¶aÉfi ‘ º˘¡˘Jɢcô– ó˘°Uô˘H ¢û«˘à˘Ø˘à˘dG ,Ió∏≤ŸG äÉØæ°üŸG ™«ªL §Ñ°Vh ᪰UÉ©dG ” ɢª˘c äɢbô˘£˘dG ‘ ¢Vô˘©˘ J âfɢ˘c »˘˘à˘ dG áHɢ«˘æ˘dG ¤EG º˘¡˘£˘Ñ˘°V 󢩢H á˘YÉ˘Ñ˘dG á˘dɢMEG .áeÉ©dG áëaɵe ≈∏Y áeRÉY IQGOE’G ¿CÉH ócCGh ÚØdÉıG ádÉMEGh É¡dɵ°TCG áaɵH áæ°Uô≤dG ¿CÉH kÉgƒæe á°üàıG á«fƒfÉ≤dG äÉ¡÷G ¤EG ΩGõ˘˘à˘ d’G 󢢫˘ cCɢ J ƒ˘˘ë˘ f Ö°üæ˘˘ j ¬˘˘ Lƒ˘˘ à˘ ˘dG á°UÉÿG á«dhódG äɢ«˘bÉ˘Ø˘J’Gh ÚfGƒ˘≤˘dɢH É¡˘«˘dEG âª˘°†fG »˘à˘dGh á˘jô˘µ˘Ø˘dG á˘jɢª◊ɢH .øjôëÑdG áµ∏‡

∫Ó``¡∏d á`YÉ`ªL π``c ´Ó``£à°SG :π`°VÉ`ØdG !Ú```Ø∏àfl øjó``∏H ‘ É``æ``fCÉch á``bôØ∏d ¢ù``jô`µ`J ɇ ∫Ó¡dG ™∏£à°ùJ É¡æe πch Égó©H ÚH ᢢbô˘˘Ø˘ dG ¢ùjô˘˘µ˘ J ¬˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘Y ÖJÎj ø˘jó˘∏˘H ‘ ɢ˘æ˘ fCɢ c º˘˘¡˘ °ùØ˘˘fCG Úª˘˘∏˘ °ùŸG ‹h ᢫˘Yô˘°T ≈˘∏˘Y kɢ Lhô˘˘N ÚØ˘˘∏˘ àfl .''ÉfôeCG :¤É©J ¬∏dG ∫ƒ≤H ∂dòH kGó¡°ûà°ùe ¬˘∏˘dG Gƒ˘©˘«˘WCG Gƒ˘æ˘eBG ø˘˘jò˘˘dG ɢ˘¡˘ jCG ɢ˘j'' ,''ºµæe ôeC’G ‹hCGh ∫ƒ°SôdG Gƒ©«WCGh ɢ˘æ˘ eõ˘˘∏˘ J ᢢjB’G ᢢMGô˘˘°U'' ¿CG kGó˘˘cDƒ˘ ˘e áYÉW ‘ É¡fCG ÉŸÉW ôeC’G ‹hCG áYÉ£H ɇ ô£ØdGh ΩÉ«°üdG ¿CGh ,¬dƒ°SQh ¬∏dG ɢæ˘fEɢa Gò˘d ,¬˘dƒ˘°SQh ¬˘∏˘ dG ᢢYɢ˘W ¬˘˘«˘ a ô˘eC’G ‹h ô˘eCɢH Ωõ˘à˘ ∏˘ oj ¿CG ¤EG ƒ˘˘Yó˘˘f á˘Ø˘dÉıɢa ,á˘Yɢ£˘dɢH ¬˘d ø˘jó˘f …ò˘˘dG ∞˘˘ ©˘ ˘°V ¬˘˘ «˘ ˘a ɢ˘ e ¤EG ᢢ Yɢ˘ °†H CGƒ˘˘ ˘°SCG .''áYɪ÷G

π°VÉØdG øªMôdG óÑY ï«°ûdG

GPEÉa ..±ÓàNG πc øY ™aÎdGh ±ÓN πgCG ≈∏Y ÖLh ¬H ôeCGh ôeC’G ‹h ΩÉ°U ∂dòch ,ΩGõàd’Gh ΩÉ«°üdG kÉ©«ªL ó∏ÑdG .''¬H ôeCGh ô£aCG GPEG ∫É◊G ≈JCG øe Ωõ∏j'' ∂dP ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ¿CG ¬«∏©a ,OÓÑdG πgCG ÒZ øe kGôFGR Ωƒ˘˘j ô˘˘£˘ Ø˘ jh ¿ƒ˘˘eƒ˘˘ °üj Ωƒ˘˘ j Ωƒ˘˘ °üj Ωɢ«˘°üH Ωõ˘à˘∏˘j ¿CG ¬˘d ¢ù«˘dh ,¿hô˘£˘Ø˘j ƒ˘g Gò˘g ..º˘˘gQɢ˘£˘ aEG hCG π˘˘°UC’G √ó˘˘∏˘ H .''í«ë°üdG ¬≤ØdG âæ˘˘H ±ƒ˘˘f ™˘˘eɢ˘L Ö«˘˘£˘ N í˘˘°VhCGh ¬˘˘≤˘ Ø˘ dG Gò˘˘g ᢢ«˘ gɢ˘e Qɢ˘°üæ˘˘ dG ó˘˘ ª˘ ˘M …ò˘dG ¬˘≤˘Ø˘dG ¬˘fEG'' :kÓ˘ Fɢ˘b í˘˘«˘ ë˘ °üdG ¿CG ’ ,π˘ª˘°ûdG ™˘ª˘ é˘ jh ∞˘˘°üdG ó˘˘Mƒ˘˘j êô˘î˘à˘a ,ô˘eC’G ‹h ô˘˘eCG ≈˘˘∏˘ Y êô˘˘î˘ j iô˘NCGh kGó˘Z á˘Yɢª˘Lh Ωƒ˘«˘dG ᢢYɢ˘ª˘ L

:á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi ` zøWƒdG{

ó˘ª˘M âæ˘H ±ƒ˘f ™˘eɢL Ö«˘£˘N ɢYO ó˘Ñ˘Y ï˘«˘°ûdG ≈˘°ù«˘Y á˘˘æ˘ jóà Qɢ˘°üæ˘˘dG ΩGõàd’G ¤EG Úª∏°ùŸG π°VÉØdG øªMôdG Ωó˘˘ Yh ,¬˘˘ ˘Jô˘˘ ˘eCGh ô˘˘ ˘eC’G ‹h ᢢ ˘jGô˘˘ ˘H .áYÉ£H ôeCG Ée √ôeCG áØdÉfl á˘˘Ñ˘ £˘ N ‘ π˘˘°Vɢ˘Ø˘ dG ï˘˘«˘ °ûdG ∫ɢ˘bh äÉ°SQɪŸG ¢†©H kGó≤àæe ¢ùeCG ᩪ÷G ¢SuôµJ'' É¡fCÉH ɢ¡˘Ø˘°Uh »˘à˘dG ᢫˘¡˘≤˘Ø˘dG ¿EG'' :∫ɢ˘b ,''Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ÚH ᢢ bô˘˘ Ø˘ ˘dG ¢†©˘˘ H iô˘˘ ˘f ¿CG Üɢ˘ ˘é˘ ˘ ©˘ ˘ dG Ö颢 ˘©˘ ˘ dG ¤EG º¡dƒbh º¡∏©ØH ¿ƒ©°ùj Úª∏°ùŸG ¿CG ºZQ πª°ûdG â«à°ûJh ∞°üdG ≥jôØJ ¤EG ƒ˘Yó˘˘j ¬˘˘H ¿hOɢ˘æ˘ j …ò˘˘dG ΩÓ˘˘°SE’G π˘c ø˘˘Y √õ˘˘æ˘ à˘ dGh ó˘˘Mƒ˘˘à˘ dGh Ió˘˘Mƒ˘˘dG

´É°VhC’G πjó©J Ú◊ ájó∏ÑdG Ωƒ°SQ AɨdEÉH ìÎbG

äÉ```jó`∏ÑdG ô```jRh Ö``dÉ`£j …ó```æ¡ŸG á````eÉ``ª≤dG á`∏`µ°ûe √É``Œ ¬``JÉ``«dhDƒ``°ùe π``ªëàH

º`∏`Y º`°ù≤d á``°ù«FQ »`ª°ù÷G .O ø```jôëÑdG á``©eÉéH ܃``°SÉ◊G :øjôëÑdG á©eÉL - Òî°üdG

:Ö«ÑM AGôgR ` zøWƒdG{

¢ù«FQ Ú«©àH »°†≤j kGQGôb »MÉæL º«gGôHEG QƒàcódG øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ Qó°UCG .äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J á«∏µH ܃°SÉ◊G º∏Y º°ù≤d ójóL º∏Y º°ù≤d á°ù«FQ »ª°ù÷G óªfi AÉ«Ÿ IQƒàcódG øs«©oJ á©eÉL ¢ù«FQ QGô≤d kÉ≤ahh øjô°ûJ) ôHƒàcCG ô¡°T øe ™HÉ°ùdG ‘ QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG Úàæ°S Ióe ܃°SÉ◊G .…QÉ÷G (∫hC’G ΩÉY äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J á«∏µH ܃°SÉ◊G Ωƒ∏Y ‘ IóYÉ°ùe IPÉà°SCG »ª°ù÷G .O â≤ëàdG ,á›ÈdGh ,âfÎfE’G äɢ˘eó˘˘N :ᢢ«˘ °ü°üî˘˘à˘ dG ɢ˘¡˘ Jɢ˘eɢ˘ª˘ ˘à˘ ˘gG ä’É› π˘˘ ª˘ ˘°ûJh ,Ω2000 ,èeGÈdG á°Sóæg ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,äÉeƒ∏©ŸG º¶f IQGOEGh ,á«fhεdE’G IQÉéàdGh áeƒµ◊Gh áµ∏ªŸÉH ø°ùµ«°ù°S á©eÉL øe √GQƒàcódG áLQO ≈∏Y á∏°UÉM »gh .äÉeƒ∏©ŸG º¶f IQGOEGh »àdG ,øjôëÑdG á©eÉéH ≥ëà∏J ¿CG πÑb Ω2000 ΩÉY ‘ ܃°SÉ◊G á°Sóæg ∫É› ‘ IóëàŸG .Ω1989 ΩÉY ‘ ¢SƒjQƒdɵÑdG áLQO ≈∏Y á∏°UÉM É¡«a âLôîJ

á«HƒæédG …ó∏H ¢ù∏ée ¢ù«FQ OóL »˘˘fó˘˘J ø˘˘e √Gƒ˘˘µ˘ °T …ó˘˘æ˘ ¡˘ ˘ª˘ ˘dG »˘˘ ∏˘ ˘Y IQƒ°üH á≤£æªdG »a áaɶædG iƒà°ùe øe á¡jôµdG íFGhôdG çÉ©ÑfGh ,ájQõe áKQɵH Oóq ¡J »àdG äÉjhÉëdGh áeɪ≤dG »dÉgC’G ≈∏Y πëJ ±ƒ°S á«ë°Uh á«Ä«H ¬«∏Y ƒgÉe ≈∏Y ™°VƒdG ôªà°SG ∫ÉM »a .∂dP øe ôãcCG ᢢ¡˘ é˘ ˘dG ø˘˘ Y …ó˘˘ æ˘ ˘¡˘ ˘ª˘ ˘dG ∫Aɢ˘ °ùJh ™˘e ó˘bɢ©˘à˘dG ô˘˘«˘ NCɢ J ø˘˘Y ᢢdhDƒ˘ °ùª˘˘dG º˘°üNh ¬˘à˘bDƒ˘ª˘dG ᢫˘∏˘ë˘ª˘dG äɢcô˘˘°ûdG ôjRh kÉÑdÉ£e ,GQƒ∏a ºdÉY øe Ωƒ°SôdG ¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëJh πNóàdÉH äÉjó∏ÑdG Iõ˘˘¡˘ LC’G ø˘˘Y ∫Dhƒ˘˘°ùª˘˘dG ¬˘˘ fCG º˘˘ µ˘ ˘ë˘ ˘H ™˘e âbh ´ô˘°SCɢH ¥É˘Ø˘ J’Gh √ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG .IófÉ°ùªdG ácô°ûdG Ωƒ∏dG »≤∏j øWGƒªdG'' :¿CG í°VhCGh ¢ù«˘˘ dh ᢢ jó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¢ùdɢ˘ é˘ ˘ª˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y .''ôjRƒdG π˘«˘°üë˘J Aɢ¨˘dEɢH …ó˘æ˘¡˘ª˘dG ÖdɢWh ≈àM ø«æWGƒªdG øe ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG »˘˘ a ᢢ aɢ˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dG ™˘˘ °Vh π˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘J º˘˘ à˘ ˘j ™˘˘aó˘˘j ∞˘˘«˘ c'' :∫Aɢ˘°ùJh ,ᢢ≤˘ £˘ æ˘ ˘ª˘ ˘dG IOƒLƒe ô«Z áaɶf Ωƒ°SQ øWGƒªdG áeɪ≤dG ¢SÉ«cCG ¿CG ≈dEG kÉgƒæe ,''kÓ°UCG Ωƒ°SôdG øª°V øe ¢ù«dh kÉfÉée ´RƒJ .áÑ°ùàëªdG ¢ùdÉéªdG äQòM'' :…ó桪dG ∫Ébh ô˘eC’ɢH ᢫˘æ˘ ©˘ ª˘ dG ᢢKÓ˘˘ã˘ dG ᢢjó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ø˘e ᢫˘dɢª˘°ûdG ,᢫˘Hƒ˘æ˘é˘dG ,≈˘£˘°Sƒ˘˘dG ô˘˘¡˘ °T ∫Ó˘˘N ᢢ«˘ ˘Ä˘ ˘«˘ ˘H ᢢ KQɢ˘ c çhó˘˘ M

zá```aÉ```¶ædG á````°übÉ``æe{ :…Qƒ```ÑdG çÓ``ãdG á```jó∏ÑdG ¢ù``dÉ``ÛG ó``«`H äÉ``jó`∏ÑdG IQGRh ¢ù``«dh :á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi -zøWƒdG{

¢ù∏ée qOQ …QƒÑdG ∞°Sƒj á«dɪ°ûdG á≤£æªdG …ó∏H ¢ù∏ée ¢ù«FQ ôµæà°SG ,≥£æªdGh á«aÉØ°ûdG øY ó«©ÑdG »FÉ°ûfE’G ÜGƒédÉH ¬Ø°Uh …òdG äÉ°übÉæªdG AÉæY ô«aƒàH ¢ù∏éªdG kÉÑdÉ£e /-¬dƒb óM ≈∏Y- ¬ª°SÓW ∂a ≈dEG áLÉM ≈ah :∫Ébh ,á«æ©ªdG áKÓãdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdÉH AÉ≤àd’Gh á∏jƒ£dG äÉfÉ«ÑdÉH OôdG ∂dP øµdh ,äGôÑN ÜÉë°UCG º°†jh »µ∏e Ωƒ°SôªH ø«©e äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée'' QGôb Égó«H øe »g ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG'' :¿CÉH kGócƒe ,kÉeƒ°ü©e ¬fƒµH »æ©j ’ .''äÉjó∏ÑdG IQGRh ¢ù«dh áaɶædG á°übÉæe ¿ƒªà¡e º¡fCÉH ºgOQ ¢Uƒ°üîH ¬°ùØf ¢†bÉæj ¢ù∏éªdG ¿EG'' :…QƒÑdG ∫Ébh ≈∏Y ô°TÉÑe ôKCG ¬d ɪd ,É¡à«°SÉ°ùMh ɡ૪gCÉH ºgQÉ©°ûà°S’ áaɶædG á°übÉæªH ≥ªY kÉ«∏L Éæd í°†JGh ∂dP ≈∏Y øgôH ó≤a ,øWGƒªdG áeÓ°Sh áÄ«ÑdG áë°U áeÓ°S √ÉéJ ºµjód ∞gôªdG ¢SÉ°ùME’G Iƒbh ¢UôëdG Gòg OÉ©HCGh Qƒ©°ûdG Gòg ¬«∏YÉe ≈dEG áaɶædG ™°Vh π°Uh ¬à∏Wɪeh √Dƒµ∏J ∫ÓN øªa ,øWGƒªdG áë°Uh AÉ°†YC’G íÑ°UCGh ,áaɶædG iƒà°ùe »a ñQÉ°üdG »fóàdG øe ájQõe m ∫ÉM øe ¿B’G á«eƒ«dG ø«æ˘WGƒ˘ª˘dG äɢfɢgEGh äGOɢ≤˘à˘fG ¿ƒ˘¡˘LGƒ˘j √Oƒ˘¡˘L π˘°†Ø˘H ø˘«˘jó˘∏˘Ñ˘dG .''Qò©dG º¡d ¢ùªà∏f øjòdGh ¢ù∏˘é˘e ∫ɢb »˘à˘dGh á˘jQɢ°ûà˘°S’G á˘cô˘°ûdɢH ≥˘∏˘©˘à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ a …Qƒ˘˘Ñ˘ dG í˘˘°VhCGh ¿CG ó«ØJ äÉeƒ∏©ªdG'' :kÓFÉb äÉjó∏ÑdG IQGRh πÑb øe âë°TQ É¡fCÉH äÉ°übÉæªdG äGP ø˘µ˘J º˘d ɢ¡˘°†©˘Hh ,á˘jQɢ°ûà˘°SG äɢcô˘°T Ió˘Y ÖWɢN äɢ°übÉ˘æ˘ª˘dG ¢ù∏˘˘é˘ e Égó©H ,ɢ¡˘∏˘Ñ˘b ø˘e OhOô˘dG ø˘e kɢjCG ≥˘∏˘à˘j º˘dh ,á˘aɢ¶˘æ˘dG ¿ƒ˘Ä˘°T »˘a ¢Uɢ°üà˘NG êR GPɪd …QOCG ’h ,äÉcô°T IóY ¬d í°Tôàd äÉjó∏ÑdG IQGRƒH áfÉ©à°SÓd Qô£°VG É¡∏NO Éeh ,¿É«ÑdG ájÉ¡f »a ájôà°ûªdG äÉ¡édG ™«ªéd ôjó≤àdGh ôµ°ûdG äɪ∏µH øe Iô°UÉæeh kɪYO ºJOQCG GPEG ’EG ,çÓãdG äɶaÉëªdG »a áaɶædG ´ƒ°Vƒe »a ¢†©H É¡∏©a ɪc ,ájó∏˘Ñ˘dG ¢ùdÉ˘é˘ª˘dG ≈˘∏˘Y AGƒ˘≤˘à˘°S’G ≈˘∏˘Y º˘µ˘æ˘«˘©˘J ™˘«˘ª˘é˘dG .ºµYÉ«°TCG º¡fCG É¡æe Iô«ãc QƒeCG ¬JÉ«W »a πªM äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée ¿É«H ¿CG OÉaCGh »a »°ù«FôdG ±ô£dG ø«∏gÉéàe ,äÉjó∏ÑdG IQGRh »a ø««æ©ªdG ™e GƒãMÉÑJ øe ,áKÓãdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG »gh ´ƒ°VƒªdG »a ºgC’G QƒëªdGh ádOÉ©ªdG º¡fCG ºZôdG ≈∏Y ,º¡JGôjôÑJ ¬«a ¿ƒë°Vƒj ÜÉ£îH ƒdh º¡°ùØfCG GƒØ∏µj ¿CG ¿hO áé«àf á°übÉæªdG QGôbE’ øeõdG ™e ¢ùdÉéªdG ¬°VƒîJ …òdG ¥ÉÑ°ùdG ¿ƒcQóe π¡a ,ô«NCÉàdG hCG π«LCÉàdG πªàëj ’ …òdG ™°VƒdGh ,Éæ«∏Y Iôªà°ùªdG •ƒ¨°†dG ≈∏Y É¡YÓWG ΩóYh ,á«æ˘©˘ª˘dG »˘gh á˘jó˘∏˘Ñ˘dG ¢ùdÉ˘é˘ª˘dG Oɢ©˘Ñ˘à˘°SG ≥˘FÓ˘dG ø˘e ?.OÉ©Ñà°S’G Gòg AGQh øe á«Øîe ±ógCG ∑Éæg ¿Éc GPEG ’EG ,QƒeC’G äÉ«ã«M ø˘Y ¿É˘à˘dƒ˘Ä˘°ùª˘dG ɢª˘g äɢjó˘∏˘Ñ˘dG IQGRhh º˘µ˘ °ù∏˘˘é˘ e ¿EG º˘˘µ˘ dƒ˘˘b'' :í˘˘°VhCGh ¿EÉa í«°Vƒà∏dh ,ÜGôYE’G øe ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG ™bƒe øjCÉa ,§≤a á°übÉæªdG ¢ùdÉ˘é˘ª˘dG 󢫢H ɢª˘fEG ,ᢰübÉ˘æ˘ª˘dG »˘a QGô˘≤˘dG á˘Ñ˘Mɢ°U â°ù«˘d äɢjó˘∏˘Ñ˘ dG IQGRh É¡«©j ¿Éc ¿EGh ,áÑ«°üe ∂∏àa á≤«≤ëdG √òg »©j ’ ºµ°ù∏ée ¿Éc ¿EÉa ,ájó∏ÑdG .''áKÓãdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéª∏d AGõY ’h º¶YCG áÑ«°üªdÉa øe ºµfCGh ,»µ∏e Ωƒ°SôªH ¿ƒæ«©e ºµfCG ºcOQ »a AÉL'' :¬fCÉH …QƒÑdG ∫Ébh ºµ«£©j ’ ∂dP øµdh ,áeƒµëdG »a ájOÉ«≤dG õcGôªdG ÜÉë°UCGh IôÑîdG …hP ºµfCG Öjô¨dGh ,áfƒ°üe ºµJGhP ¿CG hCG ó≤ædG iƒà°ùe ¥ƒa ºµfCG »æ©j ’h ᪰ü©dG kGôKCG É¡d nôf ºdh kÉ°Sƒª∏e kÉ©bGh Éghó°ùéJ ºd »àdG á«aÉØ°ûdG áª∏µH ºcOQ ºJCÓe ™e ™ªàéj ¿CG á«gÉæàªdG á«aÉØ°ûdG √òg ∂∏àªj øªH QóLC’G øe ¿Éµa ,kÉ«∏L ΩóY øe á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°SC’G í°Vƒjh IQƒ°üdG »a É¡©°†jh ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG √òg nôf º∏a ,¬fƒYóJ …òdG ≥«bóàdGh á°SGQódG ó©H äAÉL »àdG á°übÉæªdG QGôbEG º««≤Jh ìôW äGAGôLEG áeÓ°S »a ìó≤J »àdG ájôgƒédG QƒeC’G ’h á°SGQódG ™bƒe øjCÉa ,QƒeC’G √òg ™«ªL ≈∏Y ™∏WCG ºd kÉjó∏H kÉ°ù«FQ »àØ°üHh ,á°übÉæªdG ?ºµ©bƒe »a á«aÉØ°ûdG »a ó¡°ûªdGh ,â©bh á≤HÉ°ùdG ájó∏ÑdG äGôjòëàdG'' :¿CÉH …QƒÑdG ócCG ɪc √òg ≈dEG Éæ∏°UhCG øe ƒg ºµ°ù∏éªa'' ¥É£j ’ -AÉ°ùªdG »a kÉ°Uƒ°üN- º¡≤WÉæe ¥ƒa Ωƒª¡H Éæ∏≤KCGh á˘Ø˘∏˘à˘î˘e äɢgɢé˘JG ´Qɢ°üf ɢæ˘∏˘©˘Lh ∑ɢHQE’G ø˘e á˘LQó˘dG ºd º¡fC’ á∏µ°ûªdG √òg OÉ©HCG GƒcQój ºd º¡fCG í°VGƒdG øe ,''áªcGôàªdG Éæeƒªg á«FÉ°ùe ádƒL »a ¢ù∏éªdG Ö룰UCG ƒd …OƒH øµdh ,kÉ°Sƒª∏e kÉ©bGh Égƒ°ûjÉ©àj ¿É«°ùædG ÖgÉ«Z »a ¢û«©J ¿CG ÉgQób äÉH »àdG á«dɪ°ûdG ≥WÉæe ¢†©Ñd á©jô°S á«≤«≤ëdG IQƒ°üdG IQÉjõdG √òg ¢ùµ©J ɪHôdh ,áaɶædG »a ≈àM ∫ɪgE’Gh .''áaɶædG iƒà°ùe »a í°VGƒdG »fóàdG AGôL Éæ≤WÉæªd ∞∏îàªdG ™°Vƒ∏d

…ó桪dG »∏Y

π˘¶˘J á˘eɢª˘≤˘dG ¿CɢH ¬˘°ùØ˘˘f ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘ª˘ dG ,ΩÉjCG á˘KÓ˘K ø˘e ô˘ã˘cC’ ɢ¡˘fɢµ˘e ᢩ˘Hɢb ɢgQhó˘H Ωɢ«˘≤˘dɢH á˘cô˘°ûdG ø˘«˘ Ñ˘ dɢ˘£˘ e ∂«gÉf ,ô¡˘°T π˘c äɢjhɢë˘dG ∞˘«˘¶˘æ˘à˘H ôq«¨J »àdG áeɪ≤dG ™aQ äÉæMÉ°T øY AGôq ˘ L ø˘˘e Oƒ˘˘°SC’G ¿ƒ˘˘∏˘ dG ≈˘˘dEG ɢ˘¡˘ fƒ˘˘d .É¡H á≤°üà∏ªdG ñÉ°ShC’G …ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¢ù∏˘˘é˘ ˘ª˘ ˘dG ¿CG ≈˘˘ dEG Qɢ˘ °TCGh OGóYEÉH Iô«NC’G ¬à°ù∏L ∫ÓN ≈°UhCG á«£¨àd ájó∏ÑdG πÑb øe ÇQGƒW á£N º˘d ¿BÓ˘d ø˘µ˘d ,󢫢 ©˘ dG ∫Ó˘˘N õ˘˘é˘ ©˘ dG kGAƒ°S OGOõJ á∏µ°ûªdGh ,á£N ájCG ÉfOôJ .Ωƒj ó©H kÉeƒj

IófÉ°ùe äÉcô°T πª©H kÉÑdÉ£e ,¿É°†eQ ø˘e Iô˘«˘NC’G π˘j󢩢J hCG GQƒ˘∏˘ a º˘˘dɢ˘©˘ d ∂∏˘J »˘a ɢ¡˘ FGOCG ø˘˘«˘ °ù뢢Jh ɢ˘¡˘ Yɢ˘°VhCG »a âJÉH ÖdÉ£ªdG √òg øµd ,IôàØdG .''íjôdG Ö¡e ô˘˘¡˘ °T ∫Ó˘˘N ߢ˘ M’'' ¬˘˘ fCG ±É˘˘ °VCGh äɢæ˘Mɢ˘°T Aɢ˘Ø˘ à˘ NG ∑Qɢ˘Ñ˘ ª˘ dG ¿É˘˘°†eQ ø˘e á˘eɢª˘ ≤˘ dG ∫ɢ˘°ûà˘˘fG Ωó˘˘Yh ¢ùÑ˘˘µ˘ dG ≈dEG iOCG ɪe ,ΩÉjCG ióe ≈∏Y äÉjhÉëdG í˘˘FGhô˘˘dG çɢ˘©˘ Ñ˘ fGh ᢢeɢ˘ª˘ ≤˘ dG º˘˘cGô˘˘ J .''É¡æe áéYõªdG øe ihɵ°T IóY ≈≤∏J ¬fCG í°VhCGh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ a (912-902-910)äÉ©ªéªdG

óMGh Ühô¡dGh ÜÉÑ°SC’G äOó©J

?áµ∏ªŸG êQÉN øe ¥ƒ°ùàdG ¤EG ¢SÉædG ™aó`j QÉ``©°SC’G AÓZ :´ƒ£ŸG ≈æe - zøWƒdG{

¢SÉÑY π°VÉa

áLÉÿG áéjóN

áLÉÿG ¿ÉÁEG

.´Gƒ˘fC’Gh ∫ɢµ˘°TC’G O󢩢à˘e ¿ƒ˘µ˘ jh ¢üNQCG ¢Sô˘Y Qɢ°U ø˘e'' kɢ eƒ˘˘ª˘ Y ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘h ¿É˘˘à˘ ˘°ùa …ΰûJ ¿É˘˘ °ûY Ió˘˘ Mƒ˘˘ dG ô˘˘ aɢ˘ °ùJ ¤EG ∫õ˘˘æ˘ J ’ ™˘˘Fɢ˘°†Ñ˘˘dG ¿CG ɢ˘ª˘ ˘c ''ó˘˘ jó˘˘ L ∑ɢæ˘g ɢ¡˘dhõ˘f âbh ™˘e ɢæ˘eGõ˘J ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ÉgójóLh á°VƒŸÉH áªà¡e IÉàa …CÉa ,∂dòd É«°üî°Th .êQÉÿG øe AGô°û∏d kÉÑdÉZ ôaÉ°ùJ ¥ƒ˘˘°ùà˘˘∏˘ ˘d ᢢ jOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ¤EG ɢ˘ fɢ˘ «˘ ˘MCG ÖgPCG äGÎa ≈˘∏˘Y ø˘µ˘dh ,¢SGô˘YC’Gh ᢩ˘ eɢ˘é˘ ∏˘ d ™ÑW õjõ©dGó˘Ñ˘Y á˘fGO á˘Hɢ°û∏˘dh .Ió˘YÉ˘Ñ˘à˘e ÖMCG ’ ÊCG »©ÑW øe'' :¬æY ∫ƒ≤J ¢UÉN ,…ÒZ ≈∏Y É¡jóJQCG »àdG ¢ùHÓŸG iQCG ¿CG ÜÉÑ°SCG ºgCG øeh .õ«ªàdG øe ´ƒæc ∂dPh øjôëÑdG ‘ QÉ©°SC’G ¿CG »LQÉÿG ¥ƒ°ùàdG ¤EG IôFÉ£dÉH ôØ°ùdG QÉ©°SCG ¿CG ɪc .≈∏ZCG π˘˘ ˘¡˘ ˘ °ùdG ø˘˘ ˘ eh ¢ü«˘˘ ˘ NQ IQhÉÛG ∫hó˘˘ ˘ dG .''áYô°ùH ôcGòàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äÓ˘Fɢ©˘dG ø˘e Òã˘˘c'' :¿ÉÁEG êQÉÿG ‘ IOƒ˘˘ LƒŸG ™˘˘ Fɢ˘ °†Ñ˘˘ dG ¿CG ô˘˘ ©˘ ˘°ûJ ‘ IOƒ˘˘ ˘LƒŸG ∂∏˘˘ ˘J ø˘˘ ˘e π˘˘ ˘ °†aCGh π˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘LCG ¤EG áæ°ùdG √òg ÉfôaÉ°S óbh .Éæg ¥Gƒ°SC’G ó«©dG äÉLÉM …ΰûf ¿CG ÉfóLhh âjƒµdG º˘˘ ¡˘ ˘bGƒ˘˘ °SCG ‘ ô‰ ø˘˘ ˘ë˘ ˘ fh .∑ɢ˘ ˘æ˘ ˘ g ø˘˘ ˘e ''á˘Lɢë˘H á˘Lɢ˘M'' á˘˘é˘ ë˘ H º˘˘¡˘ Jɢ˘©˘ ª›h .Ò«¨àdG øe ´ƒæch ¢ùØædG øY íjhÎ∏dh ,øjôëÑdG ‘ É¡°ùØf kÉÑjô≤J ∑Éæg QÉ©°SC’G .¢üNQCG ɢ˘¡˘ «˘ a Qɢ˘©˘ °SC’ɢ˘a ᢢjOƒ˘˘©˘ °ùdG ɢ˘eCG ó˘˘jó÷G A»˘˘ °ûdG Ö뢢 j kɢ ˘eƒ˘˘ ª˘ ˘Y ¿É˘˘ °ùfE’G πÑb ¥ƒ°ùàdG ÖdɨdG ‘ äÓFÉ©dG π°†ØJh IOÉ˘Ñ˘©˘dG ô˘¡˘°T ¿É˘˘°†eQ ¿C’ ¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T ÒÿG ‘ ¬dÓ¨à°SG π°†aC’G øeh áYÉ£dGh .''áªMOõŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ ’

IOQƒà°ùe º◊ áë«HP

ájOƒ©°ùdG ‘ √ô©°S ɪæ«H kGQÉæjO 43 ô©°ùH ô©°ùH kÉfÉ«MCG √ó‚h ,kGQÉæjO 35 RhÉéàj ’ âë°VCG øjô˘ë˘Ñ˘dɢH Qɢ©˘°SC’ɢa .kGQɢæ˘jO 33 ¤EG øjÒãc ™aój Ée Gògh ,kGóL á©ØJôe …ô˘˘¨˘ °U ò˘˘æ˘ eh .IQhÉÛG ∫hó˘˘∏˘ d ô˘˘Ø˘ ˘°ùdG ¢ùHÓ˘e ≈˘à˘Mh ,¥ƒ˘°ùà˘∏˘ d ô˘˘Ø˘ °ùdG ɢ˘fó˘˘à˘ YG QƒeC’G GóY Ée êQÉÿG øe É¡jΰûf ó«©dG ø˘˘e ɢ˘gAGô˘˘°T π˘˘ °†Ø˘˘ f »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ £˘ ˘«˘ ˘°ùÑ˘˘ dG ∫õæJ »àdG ™FÉ°†ÑdG áMGô°üHh .øjôëÑdG óæYh äÉ˘Ñ˘é˘ë˘àŸG äɢ«˘à˘Ø˘dG Ö°Sɢæ˘J ’ ɢæ˘g IÉàØdÉH ≥«∏J ¢ùHÓe iƒ°S ó‚ ’ åëÑdG äGQÉ«°ùdG ∫É› ‘ ≈àMh ,áÑéÙG ÒZ ∫ɢãŸG π˘«˘Ñ˘°S ≈˘˘∏˘ ©˘ a kɢ ë˘ °VGh ¥ô˘˘Ø˘ dG ó‚ Égó‚ Iójó÷G á«fÉHÉ«dG äGQÉ«°ùdG ióMEG QÉæjO 8000 ô©°ùH ''ø°ûHhCG πa'' êQÉÿG ‘ ájOÉ©˘∏˘d Qɢæ˘jO 8000 ɢ¡˘à˘ª˘«˘≤˘ a ɢ˘æ˘ g ɢ˘eCG ¥ôØdÉa É¡JGRÉ«àeG äOGR ɪ∏c ô©°ùdG OGOõjh !!QÉæjO 1000 ∑Éægh Éæg ÚH

ᢢ≤˘ jô˘˘W …hô˘˘j ø˘˘°ùM π˘˘°Vɢ˘a ø˘˘WGƒŸG .Òaƒà∏d ¬JÉÑjôb ióMEG É¡JôµàHG IójóL ‘ Ωƒ˘˘ë˘ ∏˘ dG IQó˘˘f ÖÑ˘˘°ùH'' :π˘˘°Vɢ˘a ∫ƒ˘˘≤˘ j ió˘˘MEG â¡˘˘Lƒ˘˘J ,¿É˘˘°†eQ ∫Ó˘˘N ¥Gƒ˘˘°SC’G á˘ë˘«˘HP äΰTGh á˘jOƒ˘©˘°ùdG ¤EG »˘JÉ˘Ñ˘ jô˘˘b PEG .IÒѵdG É¡Jô°SCG äÉLÉM »Øµàd á∏eÉc ò˘æ˘e ¬˘˘Lƒ˘˘à˘ dG IÎØ˘˘dG √ò˘˘g ∫Ó˘˘N ∂«˘˘∏˘ Y ’EGh AGô°û∏d ºë∏dG ™FÉH ¤EG ôcÉÑdG ôéØdG ''!¬∏cCÉàd kɪ◊ óŒ ød ∂fEÉa

IôgÉXh ±ÉaõdG äÓØM ÚJÉ°ùa øYh á˘Hɢ°ûdG ∫ƒ˘˘≤˘ J ,IQhÉ› ∫hO ø˘˘e ɢ˘¡˘ FGô˘˘°T äɢ«˘à˘Ø˘dG ø˘e äGÒã˘c'' :á˘LÉÿG á˘é˘jó˘˘N äÓØëH á°UÉÿG ÚJÉ°ùØdG AGô°T ø∏°†Øj ᢢ«˘ é˘ «˘ ∏˘ N ∫hO ø˘˘e ᢢHƒ˘˘£ÿGh ±É˘˘ aõ˘˘ dG ∞«°üdG º°Sƒe Ωhób ™e kÉ°Uƒ°üN IQhÉ› ∑Éæg ¢Tɪ≤dG ô©°S ¿EG PEG ,™«HôdG á∏£Y hCG

πªLCG ±ÉaõdG äÓØM ÚJÉ°ùa

áÑéÙG IÉàØdG Ö°SÉæJ ’ ™FÉ°†H

…QÉŒ »˘à˘dG ™˘˘Fɢ˘°†Ñ˘˘dG ¢üj ɢ˘ª˘ «˘ ah á°ûjÉY áHÉ°û∏d ¿Éc ,á°VƒŸG •ƒ£N çóMCG :∫ƒ˘˘≤˘ J ,ᢢ°Uɢ˘N ô˘˘ ¶˘ ˘f ᢢ ¡˘ ˘Lh …hGÒ°ûdG äÓÙG ™˘˘Fɢ˘°†Ñ˘˘H ᢢ°UÉÿG äɢ˘Yƒ˘˘ªÛG'' ‘ ¿ƒµJ º≤WCGh ¢ùHÓeh §æ°T øe á«ŸÉ©dG ∂∏J øe ÒãµH ≈∏MCG ∫hódG ∂∏J äÉ©ª› »¡àæJ ¿CG ó©Ña .øjôëÑdG ¤EG »JCÉJ »àdG ∫hódG ∂∏J ‘ ô°ûàæJh ¢ùHÓŸG ∂∏J á°Vƒe .''ÉæJÉ©ª› ¤EG »JCÉJ ≈˘∏˘Y AGhO …ó˘dGh Ωó˘˘î˘ à˘ °ùj'' :™˘˘Hɢ˘à˘ Jh øjôëÑdG ‘ ¬jΰûfh ïª∏d ܃ÑM πµ°T

ò˘æ˘e IOƒ˘˘Lƒ˘˘e Iô˘˘gɢ˘¶˘ dG √ò˘˘g ¿CG º˘˘ZQ IOÉ˘à˘©ŸG Qƒ˘eC’G ø˘e â뢰VCG ≈˘à˘ M ≥˘˘Hɢ˘°ùdG äCGó˘H ɢ¡˘fEɢa ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äÓ˘˘Fɢ˘©˘ dG ió˘˘d áfhB’G ∫ÓN É¡Yƒf ‘ ¢ü°üîàJh OGOõJ êQÉÿG ‘ ¥ƒ˘°ùà˘˘∏˘ d í˘˘Ñ˘ °UCG ≈˘˘à˘ M IÒNC’G áæ«©e äÉbhCGh äÉÑ°SÉæe IQhÉÛG ∫hódGh Ωhó˘b ™˘e ¥ƒ˘°ùà˘j ¢†©˘Ñ˘dG ≈˘ë˘°VCG ≈˘˘à˘ Mh ±ÉaõdG äÓØMh ¢SQGóŸGh OÉ«YC’G º°Sƒe ¥ƒ˘˘ °ùà˘˘ dG ¤EG ô˘˘ eC’G π˘˘ °ü«˘˘ d ᢢ ˘Hƒ˘˘ ˘£ÿGh AÉ˘à˘°ûdG º˘°Sƒ˘eh ¿É˘°†eQ ô˘¡˘°ûd GOG󢩢 à˘ °SG .∞«°üdGh ó≤Y'' :kÉãjóM äÉLhõàŸG ióMEG ∫ƒ≤J …ó«H øµj ⁄h ™jô°S πµ°ûH ‘ÉaR πØM ᢫˘é˘«˘∏˘ N ᢢdhO ¤EG Aƒ˘˘é˘ ∏˘ dG ÒZ ɢ˘¡˘ à˘ bh ¿C’ ‘ɢ˘aR π˘˘ Ø˘ ˘M ¿É˘˘ à˘ ˘°ùa AGô˘˘ °ûd IQhÉ› ‘ Iõ˘˘ ˘ ˘gÉ÷G ÚJɢ˘ ˘ ˘°ùØ˘˘ ˘ ˘dG ™˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ H äÓfi QÉ©°SC’G ¿ƒµJ Ée kÉÑdÉZh ,á∏«∏b øjôëÑdG ÚJÉ°ùØdG ™«H äÓfi ɪæ«H ,á«dÉ«N É¡«a áYƒæàe IQhÉÛG ádhódG ∂∏J ‘ IõgÉ÷G IÉàØdG AGô°T ∫ÉM ‘h .QÉ©°SC’Gh äÓjOƒŸG ¿CG ‘ kGÒãc ±RÉŒ É¡fEÉa øjôëÑdG øe ¬˘Ñ˘°ûj kɢfÉ˘à˘ °ùa äó˘˘JQG ó˘˘bh ø˘˘gGó˘˘MEG óŒ ÉeCG ,IóY äGôe çóM Gògh É¡aÉaR ¿Éà°ùa kGóL QOÉædG øªa êQÉÿG ¤EG ôØ°ùdG ∫ÉM ‘ …òdG ¿Éà°ùØdG äΰTG ób øgGóMEG óLCG ¿CG AGô°T π°†aCG'' :ºgóMCG ∫ƒ≤jh .''¬JÎNG ádhO øe á«dÉLôdG π©ædGh ájòMC’Gh ΨdG 󢫢©˘dGh ᢩ˘eɢé˘∏˘d 󢩢 à˘ °SCG ɢ˘ª˘ c .âjƒ˘˘µ˘ dG QÉ©°SC’G ¿C’ É¡bGƒ°SCG øe »JÉLÉM AGô°ûH hCG âjƒ˘˘ µ˘ ˘dG ¤EG ô˘˘ Ø˘ ˘°ùdGh .¢üNQCG ∑ɢ˘ æ˘ ˘ g ™HQC’ ’EG êÉàëj ’ è«∏ÿG ∫hO øe ÉgÒZ ™e ™jô°ùdG §ÿG ≈∏Y äÉYÉ°S ¢ùªN hCG ∑Éæg º¡JÉ©˘ª› .IQɢ«˘°ùdG ø˘jõ˘æ˘H á˘Ä˘Ñ˘©˘J ∫É› ’h ''Ö«˘˘ ˘ ˘ gQ A»˘˘ ˘ ˘ °T'' ᢢ ˘ ˘ MGô˘˘ ˘ ˘ °üH .''ÉæJÉ©ª› ™e É¡àfQÉ≤Ÿ Öjô¨dG ¢ù«àdG ’EG Ö– Ée èjôØdG IõæY

¢ù«˘˘à˘ dG ’EG Ö– ɢ˘ e è˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘dG Iõ˘˘ æ˘ ˘Y'' áHÉ°ûdG äCGóH ∞jô£dG πãŸG Gò¡H ''Öjô¨dG ô˘Ø˘ °S Üɢ˘Ñ˘ °SCG ø˘˘Y åjó◊G ᢢLÉÿG ¿ÉÁEG øjôëÑdG êQÉN øe ¥ƒ°ùà∏d kÉfÉ«MCG É¡à∏FÉY ∫ƒ≤J .á©eÉ÷Gh ó«©dG º°Sƒe ‘ kÉ°Uƒ°üN


7

øWƒdG QÉÑNCG

alwatan news

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

local@alwatannews.net

IôNB’G ‘ Qƒ°ü≤dG É«fódG ‘ óLÉ°ùŸG ÊÉH ôLCG ¿CG GhôcP

¬H ∞jô©àdGh ΩÓ°SE’G ô°ûf óªM ∂∏ŸG ™eÉL øe IƒLôŸG ádÉ°SôdG :AÉÑ£Nh ¿ƒdhDƒ°ùe :ï«°ûdG ó«dh - zøWƒdG{

ÚdhDƒ˘ ˘ ˘ ˘ °ùŸG ø˘˘ ˘ ˘ ˘e Oó˘˘ ˘ ˘ ˘Y ø˘˘ ˘ ˘ ˘ªs ˘ ˘ ˘ ˘ K ï˘˘ jɢ˘ °ûŸG ᢢ ˘∏˘ ˘ «˘ ˘ °†Ø˘˘ ˘dG Üɢ˘ ˘ë˘ ˘ °UCGh »˘˘ à˘ dG ᢢ «˘ µ˘ ∏ŸG ô˘˘ eGhC’G Aɢ˘ Ñ˘ £ÿGh ió˘˘ ØŸG OÓ˘˘ Ñ˘ dG π˘˘ gɢ˘ Y ɢ˘ gQó˘˘ °UCG ∂∏ŸG ᢢ ˘ dÓ÷G ÖMɢ˘ ˘ °U Iô˘˘ ˘ °†M ¿CÉ°ûH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ó˘˘ ª˘ M ∂∏ŸG ™˘˘ eɢ˘ L ó˘˘ é˘ °ùe Aɢ˘ æ˘ H ™eÉ÷G Gòg ¿CG øjócDƒe ,ÒѵdG ™˘˘ «˘ ª÷G Aɢ˘ ≤˘ à˘ dG ᢢ £˘ ≤˘ f π˘˘ µ˘ °û«˘˘ °S ᢢ ˘«˘ ˘ Ñ˘ ˘ gòŸG ᢢ ˘jDhô˘˘ ˘dG ø˘˘ ˘Y Gk ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ H .á≤«°†dG á«ØFÉ£dG

¬JOÉ©°S øY kGÈ©e ,¿É°ùfE’G É¡H Ωƒ≤j »àdG ¬à˘dÓ˘L ¬˘∏˘dG ≥˘sah ¿CɢH Iô˘eɢ¨˘dG ¬˘à˘Mô˘ah »æÑj øe ôLCG åjóëH kGôxcòe ,πª©dG Gò¡d ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫ƒb ‘ ∂dPh ,¬∏d óLÉ°ùŸG kGóé°ùe ¬∏d ≈æH øe'' :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ‘ kÉ˘à˘«˘H ¬˘d ¬˘∏˘dG ≈˘æ˘H Iɢ£˘b ¢üë˘Ø˘ e ƒ˘˘dh πÑ≤àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG kÓFÉ°S ,''áæ÷G ‘ ¬«∏Y ¬Ñ«ãjh ¬àdÓL øe πª©dG Gòg .IôNB’Gh É«fódG äÉHô≤dG π°†aCG

™eÉL Ö«£N ôcP ,¬JGP ´ƒ°VƒŸG ‘h øªMôdG óÑY ï«°ûdG á«eÓ°SE’G á«©ª÷G π°†aCG øe óLÉ°ùŸG AÉæH ¿CG ΩÓ°ùdG óÑY äɢbó˘°üdG ø˘eh ¤É˘©˘J ¬˘∏˘dG ¤EG äɢHô˘≤˘ dG .ɡ૪gCÉH ΩÓ°SE’G ‘ âaôY »àdG ájQÉ÷G ᪫¶Y ìhô°U »g óLÉ°ùŸG ¿EG'' :∫Ébh â∏˘˘¨˘ à˘ °SG GPEG Úª˘˘∏˘ °ùŸGh ΩÓ˘˘ °SE’G Ωó˘˘ î˘ ˘J Úª∏°ùŸG ™ªLh º∏©dG ‘ kGó«L k’Ó¨à°SG .''AGƒ°S áª∏c ≈∏Y óªM ∂∏ŸG ™eÉL ´hô°ûe ¿CG ¤EG kGÒ°ûe kɢMô˘°Uh Iõ˘«‡ á˘eÓ˘˘Y ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S ÒÑ˘˘µ˘ dG .√ô¶æe ∫ɪLh ø°ùM ¤EG áaÉ°VEG kGRQÉH π˘©˘é˘j ¿CG ô˘jó˘≤˘dG »˘∏˘©˘dG ¬˘˘∏˘ dG kÓ˘ Fɢ˘°S ádÓL äÉæ°ùM ¿Gõ«e ‘ πª©dG Gòg ÜGƒK ô°ûæH ¬«a ºgÉ°ù«°S øe πch ióØŸG ∂∏ŸG .¬«a IOÉÑ©dG áeÉbEGh º∏©dG

ΩÓ°ùdGóÑY øªMôdGóÑY ï«°ûdG

IOhÉ©ŸG ∫OÉY ï«°ûdG

ìÉàØe ójôa .O

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG

πªY ƒ¡a ,ÉfQhó°U è∏KCG ób ÒѵdG óªM .''∑QÉÑe Ö«W IQɢæ˘e π˘ª˘©˘dG Gò˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG kɢ «˘ æ˘ ª˘ à˘ e ÒN π˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘°ùj ¿CGh ,ÒÿGh ¿ÉÁEÓ˘ ˘ ˘ ˘d ô˘˘ °ûfh ¬˘˘ ∏˘ ˘dG ¤EG Iƒ˘˘ Yó˘˘ dG ‘ ∫Ó˘˘ ˘¨˘ ˘ à˘ ˘ °SG ’ ó˘˘ é˘ ˘°ùŸG ᢢ dɢ˘ °Sô˘˘ a'' :∫ɢ˘ bh ,ΩÓ˘˘ ˘°SE’G ≈∏Y øµdh ¬àeÉî°Vh ≈æÑŸG ≈∏Y ô°üà≤J ¿CG ≈æªàf ∂dòd ,ΩÓ°SE’G ádÉ°SQ π«°UƒJ ¿ƒµj ¿CGh ¿BGô≤∏d á°SQóà ™eÉ÷G π©s Øjo ,ΩÓ°SE’G º«∏©àd äÉ«dÉé∏d á°SQóe ∑Éæg ájQhO º∏Y ¢ShQO ∂dòc ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CGh .''ôcP äÉ≤∏Mh ∫ɪYC’G ÒN øe Gòg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ∞˘˘ ˘ °U ∂°SÉ“h Ió˘˘ ˘ Mhh Ωɢ˘ ˘ ˘Fh ‘ .º¡ÑgGòe ±ÓàNG kɢ ˘LPƒ‰ â£˘˘ YCG ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG'' :∫ɢ˘ ˘bh ÒZh Úª∏°ùŸG ÚH ≈àM »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d ô˘µ˘°ûdG π˘˘c ɢ˘æ˘ Y ¬˘˘à˘ dÓ˘˘é˘ ∏˘ a ..Úª˘˘∏˘ °ùŸG OGó˘°ùdGh ≥˘«˘aƒ˘à˘dG ¬˘d ƒ˘Lô˘fh ,ô˘jó˘≤˘à˘ dGh á˘ë˘°üdɢH ¬˘∏˘dG ¬˘©˘àÁ ¿CGh ô˘˘ª˘ ©˘ dG ∫ƒ˘˘Wh .''á«aÉ©dGh

ó˘˘≤˘ d'' :kÓ˘ Fɢ˘b IQGRƒ˘˘dG π˘˘«˘ ch ±É˘˘ °VCGh ô¡°T - π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ∫ÓN Éfó¡°T ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG ìɢ˘ à˘ ˘à˘ ˘aG -∑Qɢ˘ ÑŸG ¿É˘˘ °†eQ á°üM áî«°ûdG ™eÉL É¡æ«H øe ,óLÉ°ùŸG kÉ«°üî°T ¢üjôM ∂∏ŸG ádÓL ¿Éc …òdG ≈˘°ù«˘Y á˘æ˘jó˘˘e ™˘˘eɢ˘Lh ,¬˘˘à˘ ©˘ Hɢ˘à˘ e ≈˘˘∏˘ Y »Hƒæ÷G ≈°ù«Y áæjóe ™eÉLh »Hƒæ÷G ≈˘˘∏˘ Y ∂dò˘˘ c ∫ó˘˘ j ɢ˘ e Gò˘˘ gh ,…ô˘˘ Ø˘ ˘©÷G .''´É£≤dG Gò¡H É¡eɪàgGh IOÉ«≤dG ¢UôM ô˘¡˘¶˘«˘°S ìô˘°üdG Gò˘˘g π˘˘ã˘ e ¿CG kGó˘˘cDƒ˘ e »£°SƒdG ¬¡LƒH »eÓ°SE’G øjôëÑdG ¬Lh ájôµ˘Ø˘dG á˘jO󢩢à˘∏˘d ¬˘fɢ°†à˘MG ∫Ó˘N ø˘e ¢û«©dÉH º©æj ™«ª÷Éa ,»ÑgòŸG ´ƒæàdGh

¬˘à˘dÓ˘L ¿CGh ᢰUɢî˘H ,¬˘«˘æ˘WGƒŸh ¬˘æ˘Wƒ˘d Qhó˘d ø˘jÒÑ˘c ᢩ˘Hɢà˘eh kɢeɢª˘ à˘ gG …ó˘˘Ñ˘ j kɢ ˘ª˘ ˘FGO »˘˘ °Uƒ˘˘ j ¬˘˘ à˘ ˘dÓ˘˘ L ¿CGh ,IOɢ˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘dG .É¡àfÉ«°Uh Égó««°ûàH ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¿EG'' :ìÉàØŸG ∫Ébh ,√ó¡Y ‘ ¬∏dG 䃫H øe ÒãµdG ôsª©J ób ≥˘Wɢ˘æŸG äɢ˘Lɢ˘ë˘ H Aɢ˘Ø˘ jE’ɢ˘H ô˘˘eCɢ j ¿É˘˘ch .''™eGƒ÷Gh óLÉ°ùŸG AÉæH øe iô≤dGh »eÓ°SE’G ìô°üdG Gòg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe â∏Ñ≤à°SG ób ó∏ÑdG Gòg ¿CG ≈∏Y ∫ój ÒѵdG Gòg áé«àf ¿CGh ,¬àKQGƒJh ¬à∏Ñbh ΩÓ°SE’G ΩÓ°SE’ÉH É¡∏gCGh É¡JOÉb ΩɪàgG »g ∫ƒÑ≤dG .¬FOÉÑeh ¬ª«dÉ©Jh ¬ª«gÉØe ï«°SôJh

√ô°ûfh ΩÓ°SEÓd IQÉæe

øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ™eÉL Ö«£N ∫Ébh ¿EG'' :IOhÉ©ŸG ∫OÉY ï«°ûdG ¥ôÙG ‘ »∏Y ∂∏ŸG ™˘eɢL ó˘é˘ °ùe Aɢ˘æ˘ Ñ˘ H »˘˘µ˘ ∏ŸG ô˘˘eC’G

…õjRƒH óªfi

º∏°ùŸG »∏Y

±É˘˘bhC’G ¢ù«˘˘FQ ¬˘˘sLƒ˘˘J ,¬˘˘Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘ª˘ a áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG á«æ°ùdG ô˘µ˘°ûdG π˘jõ˘é˘H ió˘ØŸG π˘gɢ©˘dG Ωɢ≤˘ e ¤EG ,᫵∏ŸG ôeGhC’G √òg ≈∏Y ¿Éæàe’G º«¶Yh πª©dG Gòg π©éj ¿CG πLh sõY ¤ƒŸG kÉ«YGO ¿CGh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL äÉæ°ùM ¿Gõ«e ‘ .πLh õY ¤ƒŸG ¬∏Ñ≤àj ∫BG ≈˘˘°ù«˘˘Y ø˘˘H ¿É˘˘ª˘ ˘∏˘ ˘°S ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ∫ɢ˘ bh ÒѵdG »eÓ°SE’G ìô°üdG Gòg ¿EG'' :áØ«∏N ɢ¡˘H …ó˘à˘¡˘j º˘∏˘Y IQɢæ˘e ᢢHɢ˘ãà ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S äÉeɢª˘à˘gG ø˘ª˘°V »˘JCɢj ¬˘fCG ɢª˘c ,™˘«˘ª÷G ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL É¡°SCGQ ≈∏Yh IOÉ«≤dG ≈∏Y IOÉ˘Ñ˘©˘dG π˘«˘¡˘°ùJh ¬˘∏˘dG äƒ˘«˘H Qɢª˘YEɢH áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y ¢û«©j øe ™«ªL .''É¡Ñ©°Th É¡JOÉ«≤H IAÉ£©ŸG É¡«∏Y ΩÉ≤«°S »àdG á≤£æŸG ¿CG :kÉØ«°†e Gòg ¤EG á°SÉe áLÉëH ÒѵdG ´hô°ûŸG Gòg ¿ƒ˘µ˘«˘°S ¬˘fCGh kɢ°Uƒ˘°üN ,™˘˘eÉ÷G ó˘˘é˘ °ùŸG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘µ˘°Th ¬˘ª˘ é˘ ë˘ H kGOô˘˘Ø˘ à˘ e .áµ∏ªŸG Ö«W óFÉb øe áÑ«W IQOÉH

᢫˘eÓ˘°SE’G ¿hDƒ˘°û∏˘d IQGRƒ˘dG π˘«˘ch ɢeCG ᢢ «˘ ˘ eÓ˘˘ ˘°SE’G ¿hDƒ˘ ˘ °ûdGh ∫ó˘˘ ˘©˘ ˘ dG IQGRƒ˘˘ ˘H Gò˘g ¿CG ó˘cCG ó˘≤˘a ìÉ˘à˘ ØŸG ó˘˘jô˘˘a Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG á˘dÓ˘L ø˘e á˘Ñ˘«˘W IQOɢH ™˘eÉ÷G ó˘˘é˘ °ùŸG ÒãµdG Ωó≤j Åàa Ée …òdG ióØŸG ∂∏ŸG

…ôª°ûdG º«µ◊GóÑY

∂∏ŸG ádÓL ™eÉL :á«MÉ«°S äÉ«dÉ©a IƒYó∏d IQÉæeh …QÉ°†◊G ´É©°TEÓd Gk õcôe ÒѵdG óªM ∂∏ŸG ™eÉL

á«æWƒdG IóMƒdG ¤EG âYO

∂∏ŸG ™eÉL º«eÉ°üJ :á«°Sóæg äÉ«dÉ©a ÊGôª©dGh »eÓ°SE’G áµ∏ªŸG ïjQÉJ ¢ùµ©J º«ª°üàdÉH »Mƒj ™eÉ÷G º°ù› ¿EG ∫Éb PEG ∞dÉfl ᢢjQɢ˘ª˘ ©ŸG º˘˘«˘ ˘eɢ˘ °üà˘˘ dG ¬˘˘ Ñ˘ ˘°ûj ’ ∂dP ¿EGh ,»˘˘ cÎdG ájƒg É¡d á«é«∏ÿG ∫hódG ¿CGh kÉ°Uƒ°üN ,á«æjôëÑdG ìhQ åH ºàj ¿CG ÊhQRÉc ≈æ“h ,IQɪ©dG ‘ á°UÉN .™eÉ÷G ‘ á«é«∏ÿG ájƒ¡dG

,¢VGôZC’G IOó©àe áYÉbh äGô°VÉfi ádÉ°Uh kÉaƒØ°U .kÉjQÉ°†Mh kÉ«aÉ≤K kÉ«æjO kGõcôe ∂dòH ™eÉ÷G ¿ƒµ«d

܃∏≤dG ™eÉ÷G ™ªéj ¿CG ≈æªàf :êGƒ◊G

⁄ ¬fEG …ƒ∏©dG π«ªL ¢Sóæ¡ŸG ∫Éb ,¬à¡L øeh Égógɢ°T ɉEGh ,á˘∏˘eɢc ´hô˘°ûŸG º˘«˘eɢ°üJ ≈˘∏˘Y ™˘∏˘£˘j ,ΩɢjGC ò˘æ˘e á˘aɢ뢰üdG ɢ¡˘à˘°Vô˘Y »˘˘à˘ dG Qƒ˘˘°üdG ø˘˘ª˘ °V äGQɢ˘ ˘æŸG ∫Ó˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e ÚÑ˘˘ ˘j ¢Vhô˘˘ ˘ ©ŸG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ™eÉ÷G ¿CG ´hô°ûŸG ™bƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬«a IOƒLƒŸG πgÉY ΩɪàgG ¢ùµ©j ∂dP ¿CG ±É°VCGh .õ«‡h ™FGQ øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ióØŸG OÓÑdG á«eÓ°SE’G IQɪ©dGh »æjódG ¿CÉ°ûdÉH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ™eÉ÷G Gòg ¿ƒµj ¿CG ¤EG …ƒ∏©dG ÉYOh .áµ∏ªŸG ‘ kGó«©H ™ªLCG »æjôëÑdG Ö©°ûdG AÉæHCG ¬«a ™ªàéj kÉfɵe .ó∏ÑdG AÉæHCG ¥ôØj ób Ée hCG á«ØFÉ£dG øY ôKDƒj ôëÑdG Üôb ™eÉ÷G ™bƒe ¿Éc GPEG Ée ∫ƒMh ΩÉY πµ°ûH øjôëÑdG ¿EG …ƒ∏©dG ∫Éb ,¬àeÓ°S ≈∏Y âfÉc GPEG ¬fCG ócCG ¬fCG ’EG ,IQGô◊Gh áHƒWôdÉH IQƒ¡°ûe π˘ª˘ë˘à˘J ´hô˘˘°ûŸG ‘ Ωó˘˘î˘ à˘ °ùà˘˘°S »˘˘à˘ dG Aɢ˘æ˘ Ñ˘ dG OGƒ˘˘e π˘˘«˘ ∏˘ dG ÚH IQGô◊G ±Ó˘˘à˘ NGh ìÓ˘˘e’C Gh ᢢ Hƒ˘˘ Wô˘˘ dG ,Iôªà°ùŸG äGOóªàdGh äÉ°ü∏≤àdGh áµ∏ªŸG ‘ QÉ¡ædGh .kɵ°Sɪàeh kÉjƒb 𶫰S ¬fEÉa

™˘˘eÉ÷G ´É˘˘°ùJG ¿EG ∫ɢ˘b êGƒ◊G º˘˘«˘ gGô˘˘HGE ¢Só˘˘æ˘ ¡ŸG …QÉ°†M RÉ‚EG ƒg m π°üe 500h ∞dCG 12 øe ÌcC’ .øjôëÑdG ‘ á«eÓ°SE’G IQɪ©∏d Ö°ùëj º∏©e ¤EG áLÉëH øjôëÑdG ¿CG Qƒ°üàj ¬fCG ±É°VCGh ádhódG É¡fCG kÉ°Uƒ°üN ,»æjódG É¡îjQÉJ πãÁ …QÉ°†M É¡«a ƒYój ádÉ°SQ (¢U) ΩôcC’G »ÑædG É¡«dEG π°SQCG »àdG 샪W ¿CÉH ó≤à©j ¬fCG êGƒ◊G ôcPh .ΩÓ°SE’G ¤EG É¡∏gCG ,Ö°ùëa …QÉ°†M º∏©e OÉéjEG ‘ øªµj’ ∂∏ŸG ádÓL »eÓ°SE’G õcôŸG ÈY Iôªà°ùe áHhDhO ácô◊ õcôe πH .¬°ùØf ™eÉ÷G ‘ OƒLƒŸG á˘eɢæŸG ÚH ™˘˘bƒŸG Qɢ˘«˘ à˘ Nɢ˘H ∂dò˘˘c êGƒ◊G Oɢ˘°TCGh kÉ©eÉL ™eÉ÷G ¿ƒµj ¿CG ≈æ“h ,kÉ£°Sh ¿ƒµ«d ¥ôÙGh ¿CGh ,AGƒ°S óM ≈∏Y ÚàØFÉ£dG øe Úª∏°ùŸG ܃∏≤d ¿CG ≈˘æ“ ɢª˘c .º˘¡˘æ˘«˘H Ió˘Mƒ˘dGh Öjô˘≤˘à˘dG ‘ º˘gɢ˘°ùj ÚàØFÉ£dG øe Úª∏°ùŸG õcôŸGh ™eÉ÷G IQGOEG º°†J .IóMƒdG √òg Rõ©ààd õ˘côŸG ¿ƒ˘µ˘j ¿CG kɢ«˘æ˘ª˘à˘e ¬˘˘ã˘ jó˘˘M êGƒ◊G º˘˘à˘ à˘ NGh åë˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘∏˘£˘dG åë˘j kɢ«ŸÉ˘Y kGõ˘cô˘e »˘eÓ˘˘°SE’G .kÉ«dÉY øjôëÑdG ¿CÉ°T ™aôjh »ª∏©dG

IQɪ©dÉH ∂∏ŸG ΩɪàgG ¢ùµ©j ™eÉ÷G :…ƒ∏©dG á«eÓ°SE’G

´hô°ûŸG ‘ á«é«∏ÿG ájƒ¡dG åH ≈æªàf :ÊhQRÉc

…CGQ ¬˘˘d ¿É˘˘c ó˘˘≤˘ a ÊhQRɢ˘c ó˘˘ jô˘˘ a ¢Só˘˘ æ˘ ˘¡ŸG ɢ˘ eGC

:¥hRôŸG πeCG - zøWƒdG{

‘ ¢Só˘æ˘¡˘ e ƒ˘˘gh ,…ô˘˘°üŸG π˘˘«˘ ¡˘ °S Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ∫ɢ˘b ¿EG ,óªM ∂∏ŸG ádÓL ™eÉL AÉ°ûfEÉH Ωƒ≤J »àdG ácô°ûdG …òdG ™bƒŸG øe kGAóH kGõ«‡h kÉØ∏àfl ¿ƒµ«°S ™eÉ÷G ,ôëÑdG ≈∏Y π£«d ¥ôÙGh áeÉæŸG ÚH √QÉ«àNG ” ,kÉjQÉ°†Mh kÉ«aÉ≤K kGó©H QÉ«àN’G ∂dP ‘ ¿CG ¤EG kÉàa’ ,ôëÑdÉH á£ÑJôe ∫GõJ’h âfÉc øjôëÑdG IQÉ°†M ¿C’ ,ÖfÉ÷G Gòg Rõ©j ôëÑdG ≈∏Y kÓ£e ™eÉ÷G OƒLhh øe ™eÉ÷G IógÉ°ûe ¢SÉæ∏d í«àj õ«ªàŸG ™bƒŸG ¿CG ɪc .äÉ¡÷Gh ÉjGhõdG ™«ªL ™eÉ÷G Iôµa'' :…ô°üŸG ∫Éb ,™eÉ÷G º«ª°üJ øYh ≈˘˘∏˘ Y ∂∏ŸG ᢢdÓ˘˘L ó˘˘cGC Ió˘˘Y •É˘˘≤˘ f ø˘˘ e Ió˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘°ùe IQɪ©dG ≈∏Y á¶aÉÙG É¡æ«H øeh ´hô°ûŸG ‘ ÉgOƒLh ó˘Lɢ˘°ùŸG IQɢ˘ª˘ ©˘ d ᢢaɢ˘°VEG ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢj󢢫˘ ∏˘ ≤˘ à˘ dG Ò¨àJ ’ Ö«dÉ°SCGh ¢ù°SCG ≈∏Y ≈æÑJ »àdG á«eÓ°SE’G .''á∏Ñ≤dG á∏HÉ≤eh áÑ≤dGh ¿PBÉŸG É¡æeh ø˘e ¿ƒ˘µ˘ à˘ J ¿CG ɢ˘¡˘ d Òà˘˘NG ™˘˘eÉ÷G á˘˘Ñ˘ b ¿CG ô˘˘cPh ∂dPh π«îædG ∞©°Sh ¢Tƒ≤f øe ¿ƒµe ∫hC’G ,øjAõL …òdG êÉLõdG øe ÊÉãdGh ,»æjôëÑdG ïjQÉà∏d ¢Sɵ©fG ɢ˘gGÒa ᢢYɢ˘≤˘ dG π˘˘ NGO ¤EG ∞˘˘ ©˘ ˘°ùdG ᢢ Mƒ˘˘ d ¢ùµ˘˘ ©˘ ˘j .¿ƒ∏°üŸG Èà©J »àdG ¢ùªÿG ¿PBÉŸG ∫ƒM …ô°üŸG çó– ɪc ¿PBÉŸG º∏°S äÉLQOh ,á°ùªÿG ΩÓ°SE’G ¿ÉcQC’ kGõeQ .≈æ°ù◊G ¬∏dG Aɪ°SCG πã“ »àdG Ú©°ùàdGh á©°ùàdG ájQÉŒ äÉeóN ≈∏Y πªà°û«°S ™eÉ÷G ¿CG ¤EG QÉ°TCGh º˘°†«˘˘°S …ò˘˘dG »˘˘eÓ˘˘°SE’G õ˘˘côŸG ɢ˘¡˘ æ˘ «˘ H ø˘˘e iô˘˘NGC

π¶«d ¬ãjó◊G ÊÉÑŸG ‘ Ëó≤dG ïjQÉàdG ó«°ùŒ øjôëÑdG áµ∏‡ ïjQÉJ ≈∏Y kGógÉ°Th kGRQÉH kɪ∏©e .ô°VÉ◊Gh »°VÉŸG ‘ É¡Ñ©°T ádÉ°UCG øe ¿Éc ádÓ÷G ÖMÉ°U ¿CG ≈Øîj ’h'' :∞«°†jh áÁó≤dG øjôëÑdG ó«dÉ≤Jh çGÎH ɪà¡e ∫GR ’h IôcGP AÉ«ME’ k’ÉØàMGh kGô“Dƒe ó≤©j ¬∏©L ɇ AÉæHC’G É¡∏bÉæà«d É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh ó«dÉ≤àdG √òg øe ∂dPh ôNBG ¤EG ΩÉY øeh π«L ¤EG π«L øe .øWGƒe πc ôµah øgP ‘ Iô°VÉM É¡∏©L ÜÉH áYƒª› IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øeh ¤EG á˘Lɢë˘H ɢæ˘c'' :¢SÉ˘æ˘µ˘e Ωô˘˘cCG ø˘˘Ø˘ °S ƒ˘˘ehô˘˘H ∞˘ë˘à˘dG ø˘e á˘Ø– ¿ƒ˘µ˘j õ˘«˘ ª˘ à˘ e »˘˘æ˘ jO º˘˘∏˘ ©˘ e õ«ªàŸG …Qɪ©ŸG ¬æØdh ¬ªé◊ ⁄É©dG ‘ Iõ«ªàŸG ᢫˘Mɢæ˘dG ≈˘∏˘Y Üɢé˘jE’ɢ˘H ¢ùµ˘˘©˘ æ˘ j ±ƒ˘˘°S …ò˘˘dG ¤EG OÓ˘Ñ˘dG ‘ ᢫˘æ˘jó˘dGh ᢫˘aɢ≤˘ã˘dGh ᢫˘ Mɢ˘«˘ °ùdG AÉL ójóL ôµah õ«“ øe ¬Ø«°†«°S Ée ÖfÉL ìhôdG ≈∏Y ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¢UôM áé«àf øjôëÑ∏d õ«ªàŸG …QÉ°†◊G º∏©ŸG RGôHEGh á«æjódG ¿Éµe ‘ ÚæeDƒŸG øe OóY ÈcCG ™ªL ÖfÉL ¤EG ≈∏Y ∂∏ŸG ádÓL ¢SÉæµe ôµ°Th ,IóMGh áYÉbh ájOGôØfG ᪫b Èà©J »àdG áÑ«£dG IQOÉÑŸG √òg .Iõ«ªàe :∫É≤a …ôª°ûdG º«µ◊GóÑY ∫ɪYC’G πLQ ÉeCG á«fGôª©˘dGh ᢫˘æ˘jó˘dG ìhô˘°üdɢH ∫hó˘dG Ωɢª˘à˘gG'' Oɢé˘jEG ‘ ∂∏ŸG á˘dÓ˘L á˘Ñ˘ZQh ɢ¡˘eó˘≤˘à˘d ô˘°TDƒ˘ e »MƒJ ≈àdG RƒeôdGh ⁄É©ŸG øe ´ƒædG Gòg πãe ƒ¡d ádhódG ô°†– ióà QGhõdGh ÚæWGƒª∏d πc ºYOh áØ«∏N ∫BG Iô°SCG ΩGõàdG ≈∏Y í°VGh π«dO .øjódGh CÉ°ûædG ájɪM ¬fCÉ°T øe Ée º∏©ŸG Gòg ¿ƒµj ¿CG ¬d íª£f Ée ¿CG ¤EG QÉ°TCGh IQɢæ˘eh …Qɢ°†◊G ´É˘©˘°TEÓ˘d kGõ˘˘cô˘˘e »˘˘eÓ˘˘°SE’G ≈∏Y ø˘µ˘dh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ¥É˘£˘f ≈˘∏˘Y ¢ù«˘d Iƒ˘Yó˘∏˘d .™ªLCG ⁄É©dG iƒà°ùe ¥OÉæØdG ácô°T ΩÉY ôjóe ∫Éb ,ôNBG ÖfÉL øeh :ó°Tôe øªMôdGóÑY äÉeƒ∏HódG ¥óæØH á«æWƒdG º∏©ŸG Gòg πãe OƒLh ‘ ∂∏ŸG ádÓL Iƒ£N ¿EG'' πeÉY ¿ƒµ«°S ¬fEG PEG »MÉ«°ùdG ÖfÉ÷G ‘ äôKCG áµ∏ªŸG êQÉNh πNGO ‘ ¢SÉædG øe ójó©∏d ÜòL .''É¡«a á«æjódG áMÉ«°ùdG øe Qƒ£à°S »àdGh

:…óæ¡ŸG Ò¡°S - zøWƒdG{

∂∏ŸG ádÓL IQOÉÑà á«MÉ«°S äÉ«dÉ©a äOÉ°TCG ï˘˘jQɢ˘J ‘ ᢢ«˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G ó˘˘ HGhC’G ÈcCG ó˘˘ «˘ ˘«˘ ˘°ûà˘˘ H ⁄ɢ©ŸG ø˘e kɢª˘ ∏˘ ©˘ e í˘˘Ñ˘ °ü«˘˘°S …ò˘˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ø˘e ó˘j󢩢∏˘d »˘Mɢ«˘°S Üò˘L π˘eɢYh ᢫˘î˘jQÉ˘à˘ dG ≈∏˘Y ߢaɢ뢫˘d ᢵ˘∏˘ªŸG êQɢNh π˘NGO ø˘e ¢Sɢæ˘dG ‘ äRô˘H »˘à˘dG áÁó˘≤˘dG ᢢ«˘ î˘ jQɢ˘à˘ dG ɢ˘¡˘ à˘ fɢ˘µ˘ e ¢VQCGh ¿ƒŸO ¢VQCG âfɢ˘ c PEG áÁó˘˘ ≤˘ ˘ dG ᢢ ˘æ˘ ˘ eRC’G ɢæ˘î˘jQɢ˘J ø˘˘e I󢢰ù颢«˘ °S ɢ˘e Öfɢ˘L ¤EG Oƒ˘˘∏ÿG á˘dɢ°UCG ≈˘∏˘ Y ߢ˘aɢ˘ë˘ j …ò˘˘dG Ëó˘˘≤˘ dG …Qɢ˘ª˘ ©ŸG PEG ,ô°VÉ◊Gh »°VÉŸG ‘ É¡Ñ©°T ádÉ°UCGh áµ∏ªŸG áªé◊ ⁄É©dG ‘ ájQɪ©ŸG ∞ëàdG ¤EG ±É°†«°S ájOGôØfG ᪫b øe ¬d ÉŸ õ«ªàŸG …Qɪ©ŸG áæØdh .á«aÉ≤ãdGh á«æjódG ìhôdG õjõ©àd Iõ«ªàe kGõcôe »eÓ°SE’G º∏©ŸG Gòg ¿ƒµj ¿CG Úæªàe ≈˘∏˘Y ¢ù«˘d Iƒ˘Yó˘∏˘d IQɢæ˘eh …Qɢ°†◊G ´É˘©˘°TEÓ˘d .™ªLCG ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y øµdh øjôëÑdG ¥É£f É¡JôLCG »àdG äGAÉ≤∏dG øe OóY ∫ÓN ∂dP AÉL .''øWƒdG'' óªfi ∫ɪYC’G πLQ ∫Éb :Oó°üdG Gòg ‘h ∂∏ŸG ᢢdÓ˘˘L ô˘˘eCG …ò˘˘dG ™˘˘eÉ÷G ¿EG'' :…õ˘˘jRƒ˘˘H ¤EG ±É°†J »àdG ⁄É©ŸG øe kɪ∏©e Èà©«°S ¬FÉæÑH …ƒb ÒKCÉJ É¡d ¿ƒµ«°S »àdGh øjôëÑdG áµ∏‡ í˘Ñ˘°ü«˘°S PEG ɢ¡˘à˘fɢµ˘eh ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ≈˘˘∏˘ Y áØ∏àfl ≥aGôe ¬H ÉŸ ¢SÉædG øe Òãµ∏d kGó°ü≤e .ádóà©ŸG á«æjódG Ωƒ∏©dG øe Qƒ£Jh ΩóîJ :¿CG ≈˘˘∏˘ Y º˘˘∏˘ °ùŸG »˘˘∏˘ Y ∫ɢ˘ª˘ ˘YC’G π˘˘ LQ ó˘˘ cCGh ôeCG …òdG õ«ªàŸG »eÓ°SE’G ìô°üdG hCG º∏©ŸG'' çQEGh 󢫢°UQ ø˘e ó˘jõ˘«˘°S ¬˘˘Fɢ˘æ˘ Ñ˘ H ∂∏ŸG ᢢdÓ˘˘L ¬˘H äô˘¡˘à˘°TG …ò˘dG …Qɢ°†◊G ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘ ∏‡ ¢VQCGh ¿ƒŸO IôjõL âfÉc PEG áÁób áæeRCG òæe ∫hó˘˘ dG Qɢ˘ £˘ ˘bCG Aɢ˘ °SDhQ ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L ¿É˘˘ ˘ch ,Oƒ˘˘ ˘∏ÿG ¤EG GƒaÉ°VCG øjòdGh Iôjõ÷G √òg ¤EG ¿hóaGƒàj ,᢫˘æ˘ah ,᢫˘Yɢª˘ à˘ LG ᢢaɢ˘°VEG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ï˘˘jQɢ˘J ‘ É¡dÓN øe áµ∏ªŸG äRôH ᫪«∏©Jh ,á«YÉæ°Uh ™°ûJ ájQÉ°†M á≤£æªc á≤£æŸG ∫hO ÚH ≥HÉ°ùdG .∫hódG »bÉH ¤EG É¡àaÉ≤Kh É¡ææ°Sh É¡eƒ∏Y ‘ Üɢ˘H ø˘˘e »˘˘ JCɢ ˘J äɢ˘ aɢ˘ °VE’G √ò˘˘ g ¿EG'' :∫ɢ˘ bh


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 8

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

É¡«qæÑàd äÉcô°ûdG ≈∏Y Iõ«ªàªdG äÉYGôàN’G ≥jƒ°ùJ

á≤HÉ°ùe º¶æJ zá«HôàdG{ ᫪∏©dG áÑ∏£dG äÉYGôàNG ±É°ûàc’ :º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh -zøWƒdG{

¿ÉHôëdG º°SÉL

∫ƒ˘M äɢeƒ˘∏˘©˘ª˘dG ™˘˘ª˘ L ᢢ∏˘ Mô˘˘ª˘ dG √ò˘˘g º«ª°üJ) áÑ∏£dG iód Iõ«ªªdG äÉéàæªdG IOɢ˘YE’ Qɢ˘µ˘ aCG ,äGQɢ˘©˘ °T º˘˘«˘ ª˘ °üJ ,á˘˘Ñ˘ ˘©˘ ˘d ∑ôëàe º°ùée πªY ,ºFÉb èàæe º«ª°üJ π˘«˘µ˘°ûJ ∂dP 󢢩˘ H qº˘ à˘ j ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ,(ï˘˘dG .. áeó≤ªdG ∫ɪYC’G º««≤àd á°üàîe áæéd Égó©Hh á≤HÉ°ùªdG »a øjõFÉØdG ójóëàd äÉÄa ≈∏Y ø«cQÉ°ûªdG º«°ù≤àH º««≤àdG ºàj ∫ɪYC’G √òg ¢Vô©Jh QɪYC’G Ö°ùM á«æ°S QÉ˘Ñ˘c ¬˘«˘dEG ≈˘˘Yó˘˘j ¢Vô˘˘©˘ e »˘˘a ∂dP 󢢩˘ H Qƒ˘eC’G Aɢ«˘dhCGh äɢcô˘˘°ûdGh ø˘˘«˘ dƒ˘˘Ä˘ °ùª˘˘dG .Qƒ¡ªédGh á˘≤˘Hɢ˘°ùeh ¢Vô˘˘©˘ e è˘˘eɢ˘fô˘˘H ¿CG ô˘˘cò˘˘j Iô˘ª˘∏˘d ò˘Ø˘æ˘J ,´Gó˘HE’G ≥˘jô˘W ≈˘∏˘Y ∫ɢ«˘LCG »˘˘dɢ˘ë˘ dG »˘˘°SGQó˘˘dG Ωɢ˘©˘ dG ∫Ó˘˘ N ≈˘˘ dhC’G äÉ≤HÉ°ùªdG IóMh πÑb øe ,2008/2007 ä’ÉØàM’G IóMh ™e ¿hÉ©àdÉHh ájƒHôàdG .IQGOE’ÉH á«æWƒdG äÉÑ°SÉæªdGh

á«HÓ£dG äÉeóîdG IQGOEG ôjóe ìqô°U q¿CG ¿ÉHôëdG º°SÉL º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ≈∏Y ∫É«LCG'' á≤HÉ°ùe âMôW ób IQGRƒdG ¢SQGóªdG ÜÓW ™«ªéd ,''´GóHE’G ≥jôW Ωɢª˘à˘ gG ø˘˘ª˘ °V ,ᢢ°Uɢ˘î˘ dGh ᢢ«˘ eƒ˘˘µ˘ ë˘ dG .᫪∏©dG ÖgGƒªdG ±É°ûàcÉH IQGRƒdG kGOGóàeG ó©j ∂dP q¿CG ≈dEG ¿ÉHôëdG QÉ°TCGh ∫ÓN øe ¢ù«d …ƒHôàdG á°SQóªdG Qhód ø˘e ɢª˘fEGh ,Ö°ùë˘a ᢫˘°SGQó˘dG äGQô˘˘≤˘ ª˘ dG A»˘¡˘ J ᢢYƒ˘˘æ˘ à˘ e ᢢ£˘ °ûfCGh è˘˘eGô˘˘H ∫Ó˘˘N º˘¡˘à˘«˘°üT ᢫˘ ª˘ æ˘ à˘ d ᢢ°Uô˘˘a á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ ∏˘ d ᢢ ˘«˘ ˘ YGó˘˘ ˘ HE’G º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘JGQó˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘H Aɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘JQ’Gh ≈∏Y ÜÓ£dG ójƒ©J ∂dòch ,ájQɵàH’Gh åë˘Ñ˘dG ìhQ ᢫˘ª˘æ˘J h ,»˘Yɢª˘é˘ dG π˘˘ª˘ ©˘ dG ¢SôZh ,áÑ∏˘£˘dG ió˘d ´Gô˘à˘N’Gh »˘ª˘∏˘©˘dG á˘˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘W ø˘˘ «˘ ˘H ¢ùaɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘dGh ¿hɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ìhQ ´Gó˘˘ HE’G äGQɢ˘ ¡˘ ˘e ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘ Jh ,¢SQGó˘˘ ˘ª˘ ˘ dG ±É°ûàcG πLCG øe ,º¡æ«H »ª∏©dGô«µØàdGh .áÑ∏£dG iód á«YGóHE’G äGQó≤dG äɢ°Vhô˘©˘ª˘dG ¢Vô˘Y º˘à˘«˘°S ¬˘qfEG âdɢ˘bh êÉàfE’G õcôe »˘a Iõ˘FÉ˘Ø˘dG (äɢYô˘à˘î˘ª˘dG) ¢VQÉ©e »a hCG ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y »°SQóªdG ió˘˘MEG √ɢ˘æ˘ Ñ˘ à˘ à˘ ˘d ᢢ «˘ ˘≤˘ ˘jƒ˘˘ °ùJ hCG ,ᢢ «˘ ˘dhO øe ¬jô˘à˘°ûJh √ô˘jƒ˘£˘à˘H Ωƒ˘≤˘Jh äɢcô˘°ûdG π˘˘c »˘˘a ∂dP ô˘˘°ûfh ´ô˘˘à˘ î˘ ª˘ ˘dG Ödɢ˘ £˘ ˘dG .´GôàNG IAGôÑc ¬∏«é°ùJh ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∫ɢª˘YCɢH º˘Fɢ≤˘dG â뢰VhCG ,ɢ¡˘Ñ˘fɢL ø˘e á˘£˘°ûfC’Gh äɢ≤˘Hɢ°ùª˘dG á˘Yƒ˘ª˘é˘ e ¢ù«˘˘FQ èeÉfôÑdG Iôµa ¿CG …OÉ«°S ájOÉf á«aÉ≤ãdG ¢Vô˘©˘e º˘K á˘≤˘Hɢ°ùe á˘eɢ˘bEG »˘˘a Qƒ˘˘∏˘ Ñ˘ à˘ J ¢SQGóe ™«ªL ≈dEG Iô°ûf ∫É°SQEG qºàj å«ëH »a ºà«d ᢰUɢî˘dGh ᢫˘eƒ˘µ˘ë˘dG ᢵ˘∏˘ª˘ª˘dG

º∏©ª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH zá«HôàdG{ ä’ÉØàMG øª°V

233 Ωôq µj º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh á```jƒHôàdG á```£°ûfCÓd ø«``≤°ùæªdG ø«```ª∏©ªdG ø``e QÉ°TCG ,≈°ù«Y áæjóª˘H º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢫˘Hô˘à˘dG º¡à£°ûfCG ôÑY ø«ª∏©ªdG A’Dƒg QhO ≈dEG ᢢ Ñ˘ ˘∏˘ ˘£˘ ˘dG ᢢ ˘jɢ˘ ˘YQ õ˘˘ ˘cô˘˘ ˘e OGó˘˘ ˘eEG »˘˘ ˘a ÖgGƒ˘ª˘dG …hP á˘Ñ˘∏˘£˘ dɢ˘H ø˘˘«˘ Hƒ˘˘gƒ˘˘ª˘ dG ô«jÉ©eh ¢ù°SCG ≥ah É¡∏≤°üd áØ∏àîªdG .áÑgƒªdG øe äÉjBÉH ºjôµàdG πØM CGóH óbh ,Gòg π˘°†aCG Ödɢ£˘dG ɢgÓ˘J º˘«˘µ˘ ë˘ dG ô˘˘cò˘˘dG »˘bô˘°ûdG ´É˘aô˘dG ᢰSQó˘e ø˘e ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ™jRƒàH ôjRƒdG ΩÉb ºK ,ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG ≈˘∏˘Y ɢjGó˘¡˘ dGh ᢢjô˘˘jó˘˘≤˘ à˘ dG äGOɢ˘¡˘ °ûdG ájƒHôàdG ᣰûfCÓd ø«≤°ùæªdG ø«ª∏©ªdG kɪ∏©e 86h ,áª∏©e 140 ºgOóY ≠dÉÑdGh á˘jOGó˘YE’Gh ᢫˘ FGó˘˘à˘ H’G ¢SQGó˘˘ª˘ dG ø˘˘e »a ø«ª∏©ªdG ≈eGób øe 7h ,ájƒfÉãdGh OóY ≠∏H å«M ,»YɪàL’G OÉ°TQE’G ∫Éée .áeôµeh kÉeôµe 233 ø«eôµªdG

ºjôµàdG πØM øe ÖfÉL

¿GRƒH »fƒJ πÑ≤à°ùj ø«HƒgƒªdG ájÉYQ õcôe

:º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh - zøWƒdG{

QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh OÉ°TCG ø«ª∏©ªdG Oƒ¡éH »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe ᣰûfC’G º«˘¶˘æ˘Jh ᢩ˘Hɢà˘eh ≥˘«˘°ùæ˘J »˘a äɢ°ù°SDƒ˘ª˘dG π˘NGO Ωɢ≤˘J »˘à˘dG á˘jƒ˘Hô˘˘à˘ dG ≈˘dEG IQGRƒ˘dG ≈˘©˘°ùJ »˘à˘dGh ᢢ«˘ ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG »˘a »˘°ù«˘FQ QhO ø˘e ɢ¡˘d ɢª˘d ɢ¡˘ ∏˘ «˘ ©˘ Ø˘ J º«b ¢SôZh ᫪«˘∏˘©˘à˘dG ᢫˘∏˘ª˘©˘dG á˘eó˘N áeóN ≈∏Y πª©dGh ,Aɪàf’Gh áæWGƒªdG »Yƒ˘£˘à˘dG π˘ª˘©˘dG ∫Ó˘N ø˘e ™˘ª˘à˘é˘ª˘dG .»YɪédGh …OôØdG …ò˘˘dG π˘˘Ø˘ ë˘ dG ∫Ó˘˘N ô˘˘jRƒ˘˘dG Qɢ˘ °TCGh ø˘«˘ª˘∏˘©˘ ª˘ dG º˘˘jô˘˘µ˘ à˘ d IQGRƒ˘˘dG ¬˘˘à˘ ª˘ ¶˘ f ᢢjƒ˘˘ Hô˘˘ à˘ ˘dG ᢢ £˘ ˘°ûfCÓ˘ ˘d ø˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘°ùæ˘˘ ª˘ ˘dG ∫ÉØàM’G áæéd ¬àª¶f …òdG ¢SQGóªdÉH IQGRh á˘dɢ˘°üH »˘˘ª˘ dɢ˘©˘ dG º˘˘∏˘ ©˘ ª˘ dG Ωƒ˘˘«˘ H

:á°UÉîdG äÉ©eÉédG AÉ°SDhQ !äÉÑKE’G ¬«∏Y ∂dP »Yój øeh zäGOÉ¡°û∏d ™«H{ óLƒj ’

AÉ≤∏dG øe ÖfÉL

,áÑgƒªdG ô«ÑN ¿GRƒH »fƒJ »dhódG ô«ÑîdG ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG ájÉYQ õcôe ±É°†à°SG nø˘e Oó˘Yh õ˘cô˘ª˘dG ᢰù«˘FQ hô˘î˘a ᢰù«˘fCG IQƒ˘à˘ có˘˘dG ø˘˘«˘ Hh ô˘˘«˘ Ñ˘ î˘ dG ø˘˘«˘ H Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ó˘˘≤˘ oYh ø«Hh õcôªdG ø˘«˘H ∑ô˘à˘°û˘ªo ˘dG ¿hɢ©˘à˘dG QɢWEG »˘a ,õ˘cô˘ª˘dG »˘a ø˘«˘∏˘eɢ©˘dG ø˘«˘«˘°Uɢ°üà˘N’G .´GóHE’Gh áÑgƒªdG ∫Éée »a ø««æ©ªdG AGôÑoîdG ™ØædÉH Oƒ©j ɪ«a ø«aô£dG ø«H ∑ôà°ûªo dG ¿hÉ©àdG ¬LhCG ≈dEG ¥ôt £àdG ºq J AÉ≤∏dG ∫ÓNh ≈Yô˘J »˘à˘dG á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ª˘dG á˘jƒ˘Hô˘à˘dG á˘Ä˘«˘Ñ˘dG á˘Ä˘«˘¡˘à˘dh ,ø˘«˘Hƒ˘gƒ˘ª˘dG á˘Ñ˘∏˘£˘dG ≈˘∏˘Y Ió˘FÉ˘Ø˘dGh …òdG ´hô°ûªdG á©«Ñ£d í°VGh Qƒq °üJ ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJG óbh ,º¡JGQób »n ªu æJh ø«HƒgƒªdG .áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN òsØæojh ìô£oj ±ƒ°S IÉNƒàªdG ±GógC’Gh ¬àdÉ°SQh ¬àjDhQh õcôªdG øY õLƒe ìô°T ≈dEG ô«ÑîdG ™ªà°SG ɪc Oɢ°TQE’G äɢeó˘Nh è˘eGô˘Ñ˘dGh ¢ù«˘jɢ≤˘ª˘dGh äGhOC’G oå«˘M rø˘e õ˘cô˘ª˘dG QGhOCG ᢩ˘«˘Ñ˘Wh ,¬˘æ˘ e .õcôª∏d áMƒª£dG á«∏Ñ≤à°ùªdG Iô¶ædGh ,IOƒLƒªdG Égò«ØæJ qºJ »àdG èeGôÑdG á«Yƒfh õcôªdG IôµØH ¬HÉéYEG ¿GRƒH »fƒJ ô«ÑîdG ióHCG óbh .õcôª∏d IQGRƒdG »a ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édG ºYO ≈∏Y ≈æKCGh ,áeô°üæªo dG IôàØdG ∫ÓN

Ék «fhôàµdEG äGQô≤ªdG Ö«côJ ø«aƒØµªdG áÑ∏£∏d á≤WÉædG Ö«°SGƒëdG ≈∏Y äGQô≤ªdG ∫ÉNOEÉH Ωƒ≤à°S IQGRƒdG ¿CG ¢†jô©dG áªWÉa á°UÉîdG á«HôàdG IQGOEG Iôjóe äócCG øY á°SGQódG øe ∞«ØµdG ÖdÉ£dG øµªà«d ≥WÉædG »dB’G Ö°SÉëdG ≈∏Y kÉ«fhôàµdEG á«°SGQódG ∂∏ªdG ádÓL ´hô°ûe øª°V á«FGôKE’G äGQô≤ªdG ≈∏Y ´ÓW’Gh »fhôàµd’G º∏©àdG ≥jôW .πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd óªM …OɪdG ºYódG º«∏°ùàd º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ɡશf »àdG á«dÉ©ØdG ∫ÓN ∂dP AÉL kÉÑ°SÉM ô°ûY á©Ñ°S øª°†àªdG ''∂Ñ«L'' äÉjhɪ«chôàÑdG áYÉæ°üd è«∏îdG ácô°T øe Ωó≤ªdG äÉbÉYE’G …hP áÑ∏£∏d kÉcôëàe kÉ«°Sôc ø«à°Sh ø«aƒØµªdG áÑ∏£∏d kÉ≤WÉf k’ƒªëe kÉ«dBG .≈°ù«Y áæjóe »a º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ádÉ°üH áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG Qƒ°†ëH ,ájó°ùédG ,É¡«∏Y á«fhôàµdE’G äGQô≤ªdG ∫ÉNOEG ó©H ,á≤WÉædG Ö«°SGƒëdG ¿CG ≈dEG ¢†jô©dG äQÉ°TCGh ÖdÉ£dG ihÉ°ùàj å«ëH äGQÉÑàN’G ºjó≤Jh á°SGQódG ᪡e ø«aƒØµªdG áÑ∏£dG ≈∏Y π¡°ùJ áYÉb ¢ùØf »a ∞«ØµdG ÖdÉ£dG ¿ÉëàeG á«fɵeEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,AÉjƒ°SC’G ¬fGôbCG ™e ∞«ØµdG .øjôNB’G áÑ∏£dG ¿ÉëàeG ΩGó˘î˘à˘°SG ≈˘∏˘Y º˘¡˘Ñ˘jQó˘à˘d ø˘«˘dƒ˘Ø˘µ˘ª˘dG á˘Ñ˘∏˘£˘∏˘d kɢé˘eɢfô˘H ó˘©˘à˘°S IQGRƒ˘dG ¿CG á˘Ø˘«˘ °†e ™e ≥«°ùæàdÉH ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ácôëàªdG »°SGôµdGh á≤WÉædG ádƒªëªdG Ö«°SGƒëdG »a É¡eGóîà°SɢH Ödɢ£˘dG Ωƒ˘≤˘«˘°S »˘°SGô˘µ˘dGh Ö«˘°SGƒ˘ë˘dG ¿CG á˘æ˘«˘Ñ˘e ,ᢰüà˘î˘ª˘dG äɢ¡˘é˘dG .¬WÉ°ûæH ΩÉ«≤dGh º∏©àdG á«∏ªY ¬d π¡°ùj …òdG πµ°ûdÉH á°SQóªdG êQÉNh á°SQóªdG

ΩÉàjC’G áÑ∏£dG ÖgGƒªd ájÉYôdG ºjó≤àd

ø«HƒgƒªdG õcôe ø«H ¿hÉ©àdG ¬LhCG åëH ᫵∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdGh øe kGóah hôîa ᢰù«˘fCG IQƒ˘à˘có˘dG ø˘«˘Hƒ˘gƒ˘ª˘dG á˘Ñ˘∏˘£˘dG á˘jɢYQ õ˘cô˘e ᢰù«˘FQ â∏˘Ñ˘≤˘à˘°SG âÑMQ å«M ójhR º°SÉL ø°ùM á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G á°SÉFôH ᫵∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG õcôªdG QGhOCG øY á©jô°S áëªd âeób ºK ,áÑ«£dG IQOÉѪdG ≈∏Y º¡Jôµ°Th óaƒdÉH hôîa Égò«ØæàH õcôªdG ΩÉb »˘à˘dG è˘eGô˘Ñ˘dG Rô˘HCG á˘æ˘«˘Ñ˘e ,ø˘«˘Hƒ˘gƒ˘ª˘dG á˘Ñ˘∏˘£˘dG á˘jɢYQ ∫ɢé˘e »˘a .áeô°üæªdG IôàØdG »a É¡ª«¶æJh ºgCG øY Iô°üàîe IòÑf ᫵∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G Ωób ¬ÑfÉL øeh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ó«WƒJ IQhô°V ≈∏Y kGócDƒe ,á°ù°SDƒªdG É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’Gh ™jQÉ°ûªdG …òdG ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG π≤°üd á«≤«°ùæJ áæéd π«µ°ûàH ∂dPh ºFGódG π°UGƒàdGh ∑ôà°ûªdG »a áÑ∏£dG ™«ªL ≈∏Y ≥Ñ£J »àdG ô«jÉ©ªdGh •hô°ûdG ≈∏Y AÉæH á°ù°SDƒªdG º¡æ°†àëJ .õcôªdG á°ù°SDƒªdG óah AÉ°†YCGh ΩÉ©dG ø«eC’G á≤aôH õcôªdG á°ù«FQ âeÉb AÉ≤∏dG ΩÉàN »ah ´ÓWÓd ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG ájÉYQ õcôe ábhQCG »a á©jô°S ádƒL ó≤©H ᫵∏ªdG ájô«îdG .¬«a áeó≤ªdG èeGôÑdGh ¬eÉ°ùbCG ≈∏Y

êGƒëdG ¬∏dG óÑY .O

ábÓY ≈∏Y ¬fEG »°VÉ≤dG ø°ùM QƒàcódG ,á°UÉN äÉ©eÉL 10 øe ôãcCG ™e áÑ«W á˘eõ˘à˘∏˘e ɢ˘¡˘ fCG ø˘˘e kɢ eɢ˘ª˘ J ó˘˘cCɢ à˘ e ¬˘˘fEGh IRɢ˘à˘ ª˘ ˘ª˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘jOɢ˘ cC’G ɢ˘ ¡˘ ˘é˘ ˘eGô˘˘ Ñ˘ ˘H ø˘˘e Oó˘˘Y ™˘˘e ᢢ«˘ LQɢ˘î˘ dG ɢ˘¡˘ Jɢ˘fhɢ˘©˘ ˘Jh ∂∏˘˘J'' ±É˘˘°VCGh .ᢢ«˘ ª˘ dɢ˘©˘ dG äɢ˘©˘ eɢ˘é˘ dG øe êGƒaCG èjôîJ »a ºgÉ°ùJ äÉ©eÉédG ¥ƒ˘°S »˘a ¿ƒ˘Wô˘î˘æ˘«˘°S ø˘jò˘dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG .''Égó©H º¡«∏Y ºµëdG ºàjh πª©dG äÉ©eɢé˘∏˘d ¬˘Lƒ˘ª˘dG Ωɢ¡˘J’G ∫ƒ˘M ɢeCG ¿EG »°VÉ≤dG ∫Éb äGOÉ¡°ûdG ™«ÑH á°UÉîdG ,kÉëjô°Uh kÉë°VGh ¿ƒµj ¿CG Öéj ΩÉ¡J’G Öéjh ,á«aÉØ°ûdG øeR »a øëf'' ∫Ébh ™˘˘«˘ Ñ˘ H ᢢª˘ ¡˘ à˘ ª˘ dG äɢ˘©˘ eɢ˘é˘ dG ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°ùJ .''á∏ªédÉH äGOÉ¡°ûdG á˘ª˘¡˘à˘dG äÉ˘Ñ˘KEG ≈˘dEG »˘°Vɢ≤˘dG ɢYO ɢª˘ c ™˘«˘Ñ˘J ɢ¡˘fCG ∫ɢ≤˘j »˘à˘dG äɢ©˘ eɢ˘é˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘µ˘à˘d ∂dPh ?ɢ¡˘©˘«˘H ᢫˘Ø˘«˘ch ,äGOɢ¡˘ °T π˘ª˘ °ûj ’CGh ,™˘˘«˘ ª˘ é˘ ∏˘ d á˘˘ë˘ °VGh Qƒ˘˘eC’G »˘a ᢰUɢî˘dG äɢ©˘ eɢ˘é˘ dG ᢢaɢ˘c Ωɢ˘¡˘ J’G .áµ∏ªªdG

IQGOEG ø«fGƒbh ᪶fCG ™e ≥aGƒàJh Ió«L øe ƒ∏îj ’ ôeC’G øµdh .»dÉ©dG º«∏©àdG ’ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG »˘a ᢰUɢN äɢ©˘eɢL Oƒ˘Lh ìô˘W ɢª˘c .''äGOɢ¡˘°ûdG ™˘«˘H ø˘Y ≈˘fGƒ˘˘à˘ J ɢeó˘æ˘Y ™˘bGƒ˘˘dG ø˘˘e k’ɢ˘ã˘ e Qɢ˘Ø˘ ¨˘ dGó˘˘Ñ˘ Y »˘à˘dG ᢫˘µ˘jô˘eC’G á˘Hô˘é˘ à˘ dG ø˘˘Y çó˘˘ë˘ J É¡æ«H á©eÉL 5000 øe ôãcCG É¡H óLƒj ∂∏˘˘J ähɢ˘Ø˘ à˘ J ,ᢢ°Uɢ˘N ᢢ©˘ eɢ˘ L 3000 ᢩ˘eɢL ø˘«˘H ɢgGƒ˘˘à˘ °ùe »˘˘a äɢ˘©˘ eɢ˘é˘ dG ᫪dÉ©dG äÉ©eÉédG ô¡°TCG »gh OôaQÉg Ωó≤J äÉ©eÉL ø«Hh ,á°UÉN á©eÉL »gh iƒ˘à˘°ùª˘˘dG ø˘˘e π˘˘bCG äɢ˘eó˘˘Nh kɢ ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ J Ée kÉeɪJ Gòg'' ¬dƒ≤H ºààNGh .܃∏£ªdG ∑Éægh ó«édG ∑Éæg øjôëÑdG »a π°üëj á«°†≤dG ºª©J ’CG Öéj »dÉàdÉHh ,A…OôdG CÉaɵjh Å«°ùdG Ö°SÉëj ¿CGh ™«ªédG ≈∏Y .''ó«édG äÉ©eÉédG ᫪°ùJ Öéj :»°VÉ≤dG ᪡àªdG

¿ƒ˘˘ ª˘ ˘dO ᢢ ©˘ ˘eɢ˘ L ¢ù«˘˘ FQ ∫ɢ˘ ˘bh Gò˘˘ ˘g

QÉبdG óÑY ∞°Sƒj .O

π«édGh AÉæHC’G º«∏©J ƒgh ™«°VGƒªdG ºgCG .πÑ≤ªdG ™°Vh ∫ƒM ¬ãjóM »a êGƒëdG ∫Éb ɪc äɢ©˘eÉ˘é˘ dG ɢ˘eCG'' ᢢ°Uɢ˘î˘ dG äɢ˘©˘ eɢ˘é˘ dG ,»dÉ©dG º«∏©àdG øe äQó°U íFGƒd ∑Éæ¡a ¿hóH É¡«a á°UÉîdG äÉ©eÉédG âeõàdG ƒd »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée ¿EÉa ,¿GQhO hCG m∞d á«∏ªY º¶æà°S »àdG Ió«MƒdG á¡édG ƒg º«∏©à˘dG ¿ƒ˘µ˘«˘°Sh .᢫˘©˘eɢé˘dG äɢ°SGQó˘dG »˘a π˘°†aC’G ƒ˘g ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG »˘˘a »˘˘dɢ˘©˘ dG .''á≤£æªdG á«°†≤dG ºª©J ’CG Öéj :QÉبdGóÑY ™«ªédG ≈∏Y

áµ∏ªªdG á©eÉL ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øe ô°ûæj Ée ¿EG QÉبdGóÑY ∞°Sƒj QƒàcódG ¿CG ∂dPh ,∫Oɢ˘ Y ô˘˘ «˘ ˘Z ᢢ ˘aɢ˘ ˘ë˘ ˘ °üdG »˘˘ ˘a hCG ᢩ˘eɢé˘H ≈˘æ˘©˘J á˘Mhô˘£˘ª˘dG ᢫˘°†≤˘˘dG ≈˘∏˘Y ™˘°Vƒ˘dG º˘ª˘ ©˘ j ’CG Ö颢jh ø˘˘«˘ à˘ æ˘ KG âKóëJ ¿EG'' QÉبdGóÑY ±É°VCGh .™«ªédG »˘¡˘a ,kÓ˘ã˘e ɢ¡˘°SCGQCG »˘à˘dG ᢩ˘eɢ˘é˘ dG ø˘˘Y

:¥hRôªdG πeCG - zøWƒdG{

á°UÉîdG äÉ©eÉédG AÉ°SDhQ AGQBG âJhÉØJ á˘aɢ뢰üdG ô˘˘Ñ˘ Y kGô˘˘NDƒ˘ e ô˘˘«˘ KCG ɢ˘e ∫ƒ˘˘M äÉ©eÉédG øe OóY ™°Vh ó©H ,á«∏ëªdG á˘ª˘Fɢ˘≤˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ᢢ°Uɢ˘î˘ dG ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG .¿ÉªY áæ£∏°Sh âjƒµdG ádhód AGOƒ°ùdG ∫ƒ˘M Aɢ°SDhô˘dG ø˘e Oó˘˘Y çó˘˘ë˘ J ó˘˘bh ɪH ΩÓYE’G ôÑY ™«°TCG …òdG í∏£°üªdG PEG ,᫪jOÉcC’G ''äGOÉ¡°ûdG ™«H'' `H ±ô©j Qƒ˘à˘có˘dG ᢫˘∏˘gC’G ᢩ˘eɢ˘é˘ dG ¢ù«˘˘FQ ∫ɢ˘b Ée kGójóëJ ±ô©j ’ ¬fEG êGƒëdG ¬∏dGóÑY »˘a äGOɢ¡˘°û∏˘d »˘∏˘©˘a ™˘«˘H ∑É˘æ˘ g ¿É˘˘c GPEG .øjôëÑdG »˘Yɢª˘°S ó˘æ˘Y kɢ «˘ °ü°T ɢ˘fCG'' ±É˘˘°VCGh IQÉÑY ¿ƒµj ¿CG â©bƒJ í∏£°üªdG Gò¡d .''…RÉée ô«Ñ©J øY âfɢ˘ ˘ c GPEG ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘Y êGƒ˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ dG ∫Aɢ˘ ˘ ˘°ùJh »a á˘dOɢY ¿ƒ˘µ˘J ¿CG ™˘«˘£˘à˘°ùJ á˘aɢ뢰üdG ?ᢢ°Uɢ˘î˘ dG äɢ˘©˘ eɢ˘é˘ dG ´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e ìô˘˘ W øe ó©j äÉ©eÉédG ´ƒ°Vƒe ¿CG kÉ°Uƒ°üN

π°üØdG ájÉ¡f äÉfÉëàeG ∫hGóL OGóYEG »a ¿ƒcQÉ°ûj zájƒfÉãdG{ áÑ∏W IQGOEG ¿CÉH ø˘°ùë˘dG ø˘«˘Hh .êô˘î˘à˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘e Gƒ˘∏˘ª˘µ˘à˘°ùj QÉ«àNG ∫hGóé∏d ÉgOGóYEG óæY ∂dòc âYGQ äÉfÉëàe’G äGQô≤ªdG äÉfÉëàe’ áÑ°ùæ˘dɢH ™˘«˘ª˘é˘dG Ö°Sɢæ˘J 󢫢YGƒ˘e ô˘«˘«˘¨˘ J Ö©˘˘°üj »˘˘à˘ dGh äGQɢ˘°ùª˘˘dG ™˘˘«˘ ª˘ é˘ d ᢢcô˘˘à˘ °ûª˘˘dG á«°ü°üîàdG äGQô≤ªdG äÉfÉëàeG ¢ùµY ≈∏Y Égó«YGƒe áÑ∏Wh äGQô≤ªdG ¢†©H »a øjôã©àªdG áÑ∏£dG âYGQ ɪc .»JGòdG º«∏©àdG äÉMôà≤eh AGQBG ≈dEG ø°ùëdG ™ªà°SG ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah äÉfÉëàe’G ∫hGóL »a äGQô≤ªdG Ö«JôJ ∫ƒM áÑ∏£dG AÉæH äGQô≤ªdG ¢†©H ∂jôëJ ºJh ∫hC’G »°SGQódG π°üØ∏d ∂dPh ,áeÉ©dG äÉ¡«LƒàdG ™e ≥Øàj ɪH áÑ∏£dG AGQBG ≈∏Y .á浪e á°Uôa ÜôbCG »a ∫hGóédG QGó°UE’ kG󫡪J

ᢵ˘∏˘ª˘ª˘H á˘jƒ˘˘fɢ˘ã˘ dG ¢SQGó˘˘ª˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ¿ƒ˘˘∏˘ ã˘ ª˘ j ø˘˘jò˘˘dG ∫hGóL áZÉ«°U »a áÑ∏£dG ∑Gô°TEG ¿CG kGócDƒe ,øjôëÑdG ™jRƒJ ≈∏Y áÑ∏£dG ¢VGôàYG Iô«Ñc áÑ°ùæH π∏b äÉfÉëàe’G .Égó«YGƒeh äÉfÉëàe’G øëàªj ¿CG ¬«a »YhQ äÉfÉëàe’G ∫hóL ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh ,óMGƒdG Ωƒ«dG »a ≈°übCG óëc IóMGh IOÉe »a ÖdÉ£dG ΩɢjCG ø˘«˘H á˘Ñ˘ °Sɢ˘æ˘ ª˘ dG äɢ˘ZGô˘˘Ø˘ dG Oɢ˘é˘ jEG ≈˘˘dEG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H ¬°ShQO QÉcòà°SG ≈∏Y √óYÉ°ùj ɪe ÖdÉ£∏d äÉfÉëàe’G áÑ∏£dG ´Gôe ºJ ɪc .ôÑcCG πµ°ûH äÉfÉëàeÓd Dƒ«¡àdGh å«ëH ,á≤HÉ°ùdG ∫ƒ°üØdG øe OGƒªdG ¢†©H ¿ƒ∏ªëj øjòdG ,∫hóédG Gòg ∫ÓN øe äÉfÉëàe’G ºjó≤J ¿ƒ©«£à°ùj ¿CG πLCG øe º¡LôîJ ™bƒàªdG áÑ∏£dG IÉYGôe ∂dòc ºJh

:á«∏ëªdG ¿hDƒ°ûdG Qôëe - ≈°ù«Y áæjóe

º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢫˘Hô˘à˘dG IQGRƒ˘˘H äɢ˘fɢ˘ë˘ à˘ e’G IQGOEG äó˘˘≤˘ Y …ƒfÉãdG áÑ∏£d ájQÉ°ûà°S’G ¿Éé∏dG »∏ãªe ™e kÉYɪàLG ∫hó˘L ᢰûbÉ˘æ˘ª˘d äGQɢ°ùª˘˘dG 󢢫˘ Mƒ˘˘Jh Ωɢ˘©˘ dG ¬˘˘JGQɢ˘°ùª˘˘H ∫hC’G »˘˘°SGQó˘˘dG π˘˘°üØ˘˘dG ᢢjɢ˘¡˘ f äɢ˘fɢ˘ ë˘ ˘à˘ ˘eG ó˘˘ «˘ ˘YGƒ˘˘ e ™jRƒJh √OGóYEG øe IQGOE’G â¡àfG …òdGh Ω2008/2007 Gƒ©∏£«d É¡àÑ∏Wh ájƒfÉãdG ¢SQGóªdG ™«ªL ≈∏Y ¬JOƒ°ùe .√ó«YGƒe ¿CÉ°ûH ºgAGQBG hóÑjh ¬«∏Y ájƒfÉãdG ¬dƒN á°SQóªH ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ájGóH »ah ø°ùëdG º«gGôHEG äÉfÉëàe’G IQGOEG ôjóe çóëJ äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG á∏MôªdG áÑ∏£d ´ÉªàL’G Gòg ó≤Y ᫪gCG øY

áæWGƒª∏d á«HôàdG è¡æe ≥«Ñ£J á©HÉàªd á£N ™°†J zá«HôàdG{ á˘Yƒ˘æ˘à˘ e äGQɢ˘«˘ N ô˘˘aƒ˘˘J ᢢ«˘ ©˘ bGh êPɢ˘ª˘ æ˘ c ᢢ«˘ ≤˘ «˘ Ñ˘ £˘ J .ø«ª∏©ª∏d á°UÉN ºjƒ≤J äGQɪà°SG ≥«Ñ£J ºàj ±ƒ°S ¬fCG âaÉ°VCGh èJGƒf ¢SÉ«≤d IOóëeh áë°VGh AGOCG äGô°TDƒe ≈dEG óæà°ùJ IOÉe º˘«˘∏˘©˘Jh º˘∏˘©˘J ô˘KCG º˘jƒ˘≤˘Jh ᢩ˘HÉ˘à˘ª˘d ∂dPh º˘∏˘©˘à˘dG º∏©àªdG á«°üî°ûd πeɵàªdG ƒªædG »a áæWGƒª∏d á«HôàdG í˘Ñ˘°üj ¿CG ø˘e ¬˘æ˘µ˘ª˘j ɢª˘H ,kɢ«˘fGó˘Lhh kɢjQɢ¡˘eh kɢ«˘aô˘©˘e ¬JÉÑLGƒH kÉ«YGh á«dhDƒ°ùªdÉH Qƒ©°Th áaô©e GP kÉæWGƒe .¬bƒ≤Mh

A’ƒ˘dG º˘«˘b ¢Sô˘Zh º˘∏˘©˘à˘dG è˘JGƒ˘f iƒ˘˘à˘ °ùª˘˘H Aɢ˘≤˘ JQ’Gh .πÑ≤à°ùªdG ∫É«LCG ,áÄ°TÉædG iód øWƒ∏d Aɪàf’Gh Ö«dÉ°SCG É¡à£N »a äóªàYG IQGOE’G ¿EG :ºà¨dG âdÉbh º∏©J äÉ«é«JGôà°SG ∞«XƒJ ≈∏Y ócDƒJ IQƒ£àe á«aGô°TEG RGõàY’Gh Aɪà˘f’ɢH Qƒ˘©˘°ûdG »˘ª˘æ˘J »˘à˘dG º˘«˘≤˘dG º˘«˘∏˘©˘Jh AGOC’G IOƒ˘L ≈˘∏˘Y õ˘cô˘Jh ,ø˘«˘ª˘ ∏˘ ©˘ à˘ ª˘ dG ió˘˘d ø˘˘Wƒ˘˘dɢ˘H í«°Vƒàd πªY ¢TQh ò«ØæJ IQGOE’G Ωõà©J ɪc ,õ«ªàdGh ø˘e Oó˘Y ó˘≤˘Yh ,¬˘aGó˘gCG ≥˘«˘≤˘ë˘Jh è˘¡˘æ˘ª˘dG äɢ≤˘ ∏˘ £˘ æ˘ e ¢ShQO ºjó≤àd ø«ª∏©ªdG ™e ájQhódG á«aGô°TE’G äGAÉ≤∏dG

IQƒf IQƒàcódG …ƒHôàdG ±Gô°TE’G IQGOEG Iôjóe äócCG ò˘«˘Ø˘æ˘à˘H kɢ°UɢN kɢeɢª˘ à˘ gG âdhCG IQGOE’G ¿CG º˘˘à˘ ¨˘ dG ó˘˘ª˘ MCG áæWGƒª∏d á«HôàdG è¡æ˘e ≥˘«˘Ñ˘£˘J ø˘e á˘ã˘dɢã˘dG á˘∏˘Mô˘ª˘dG áMƒªW á£N ™°VƒH ∂dPh ,ègÉæªdG IQGOEG ¬JóYCG …òdG .¢SQGóªdÉH ¬≤«Ñ£J á©HÉàªd ø˘˘e kɢ bÓ˘˘£˘ fG »˘˘JCɢ j Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G Gò˘˘g ¿CG ≈˘˘dEG äQɢ˘ °TCGh QhO π«©ØàH á≤∏©àªdG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh äÉ¡«LƒJ kɢ«˘°Sɢ°SCG kɢ cô˘˘ë˘ e ɢ˘gQɢ˘Ñ˘ à˘ Yɢ˘H …ƒ˘˘Hô˘˘à˘ dG ±Gô˘˘°TE’G IQGOEG IOƒédG ¿ÉgQ Ö°ùc ≈dEG É¡æe kÉ«©°Sh ,ójóéàdGh ôjƒ£à∏d


9

øWƒdG QÉÑNCG

alwatan news

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

local@alwatannews.net

åjÎdÉH âÑdÉW ádÉ°UC’G

á«eƒb äÉ«°üî°Th äÉ«©ªL ácQÉ°ûÃ

∫ƒ– ≈∏Y ´ÉªLEG á«°SÉ«°S äɪ«¶æJ ¤EG äÉ«©ª÷G

ΩÉjCG ∫ÓN »eƒ≤dG QÉ«àdG ¢ù«°SCÉJ ô“DƒŸ Ò°†ëàdG

øe ÜGõMC’G øY áHÉbôdG ™aQ É¡æeh ø˘˘ ˘µÁ ∂dò˘˘ ˘ch ∫ó˘˘ ˘©˘ ˘ dG IGQRh π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ b ..º¡JGô°ûf GhQó°üj ¿CG ÜGõMCÓd §˘˘°Sƒ˘˘dG ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L ô˘˘ °S ÚeCG ∫ɢ˘ bh ¿EG …QGƒ˘µ˘dG ô˘°Sɢj »˘eÓ˘°SE’G »˘Hô˘©˘dG ¿ƒfÉb ≈∏Y â°VÎYG §°SƒdG á«©ªL ¬æµd ó«≤eh ∞ë› ¬fC’ äÉ«©ª÷G Éææµd ¿ƒfÉ≤dG ™e øëf : Ó k FÉb ócCG ’ äÉ«©ªé∏d Qƒ£àe ¿ƒfÉ≤H ÖdÉ£f É¡JGQGô≤H á°üàıG IQGRƒdG øª«¡J ¿CG ɢ˘fó˘˘æ˘ Y ƒ˘˘d ≈˘˘à˘ Mh äɢ˘«˘ ©˘ ˘ª÷G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ò˘˘NCɢ f ¿CG Ö颢«˘ a êQÉÿG ‘ ᢢcQɢ˘ °ûe ™˘e ø˘ë˘ f :kGó˘˘cDƒ˘ e ,IQGRƒ˘˘dG ᢢ≤˘ aGƒ˘˘e .á«°SÉ«°ùdG äɪ«¶æàdG ¿ƒfÉb ᢢĢ «˘ ¡˘ ˘dG ¢ù«˘˘ FQ ó˘˘ cCG ¬˘˘ à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ e »æWƒ˘dG AɢNE’G ᢫˘©˘ª÷ á˘jQɢ°ûà˘°S’G ¿CG …Qɢ˘ ˘°üfC’G ≈˘˘ ˘ °Sƒ˘˘ ˘ e »˘˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ °SE’G ɢ¡˘Jɢ«˘Fô˘e ɢ≤˘Hɢ°S âMô˘W äɢ«˘©˘ ª÷G ∞∏ŸG ∑ôëàj ¿CG É©bƒàe É¡H òNDƒj ⁄h Ée ºgCG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,¿ÉŸÈdG ‘ ¿B’G ≈ª°ùe Ò¨àj ¿CG äɪ«¶æàdG ¿ƒfÉb ‘ á˘æ˘é˘∏˘dG :∫ɢbh ÜGõ˘MCG ¤EG äɢ«˘©˘ª÷G ‘ ™ªà˘é˘à˘°S äɢ«˘©˘ª˘é˘∏˘d ᢫˘≤˘«˘°ùæ˘à˘dG ¬˘©˘LGΰSh ¿ƒ˘fɢ≤˘dG iΰSh ô˘Hƒ˘à˘ cCG ∑ô˘ë˘à˘ à˘ °S äɢ˘«˘ ©˘ ª÷G ¿CG ¤G GÒ°ûe .ójóL øe ´ƒ°VƒŸG ≈∏Y ᢢdɢ˘°UC’G ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L ¢ù«˘˘FQ Ödɢ˘ Wh ᢰSGQO ‘ åjÎdɢH Úæ˘«˘Yƒ˘˘Ñ˘ dG Âɢ˘Z ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘°†b ‘ :∫ɢ˘ ˘ bh ó˘˘ ˘ ˘jó÷G ìÎ≤ŸG ¿ƒfÉ≤dG ∫Éé©à°SG ΩóY Éæ«∏Y ÚfGƒ≤dG ɉEG ¬˘˘ fGƒ˘˘ æ˘ ˘©˘ ˘H ¢ù«˘˘ d ¿ƒ˘˘ ˘fɢ˘ ˘≤˘ ˘ dG ¿C’ Ú°üædG IAGôb Öéj ∂dòd ¬°Uƒ°üæH ¿ƒ˘˘fɢ˘b ¿CG kɢ Ø˘ ˘«˘ ˘°†e ɢ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘à˘ ˘fQɢ˘ ≤˘ ˘eh ¤G êɢ˘à˘ MG GPEGh Oƒ˘˘Lƒ˘˘ e äɢ˘ «˘ ˘©˘ ˘ª÷G ≈¨∏j ɉEG ¢üædG πjó©J øµÁ πjó©J ≥HÉ°S Gò˘¡˘a ô˘NBɢH ∫ó˘Ñ˘à˘«˘°Sh ¿ƒ˘fɢ≤˘dG êɢà˘ë˘j ¿ƒ˘fɢ˘≤˘ dG ¿CG ɢ˘æ˘ jCGQ GPEGh ¬˘˘fGhC’ .¬«a …CGôdG òîàf ¿CG øµÁ Ò«¨àd

:á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi- zøWƒdG{

á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ª÷G øe OóY äójCG ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG äɢ«˘©˘ª÷G ¿ƒ˘fɢb π˘j󢩢 J ∫ƒ– ó˘˘ jó÷G ìÎ≤ŸG ô˘˘ ≤˘ ˘j å«˘˘ ˘ë˘ ˘ H øµdh á«°SÉ«°S äɪ«¶æJ ¤EG äÉ«©ª÷G âÑ˘dɢW ᢫˘eÓ˘°SE’G á˘dɢ°UC’G ᢫˘©˘ª˘L âfɢch ,¿ƒ˘fɢ≤˘dG π˘˘j󢢩˘ J ‘ åjÎdɢ˘H πjó©J ≈∏Y â≤aGƒJ ób äÉ«©ªL ™°ùJ .2006 ΩÉ©dG ‘ Qó°U …òdG ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y AÉ≤HE’G ≈∏Y äÉ«©ª÷G â≤ØJGh ɪc ∫ó©dG IQGRƒd äɢª˘«˘¶˘æ˘à˘dG ᢫˘©˘Ñ˘J ¬˘d ≥˘ë˘j ø˘e ø˘°S π˘j󢢩˘ J ‘ â≤˘˘Ø˘ NCG å«M á«°SÉ«°ùdG äɪ«˘¶˘æ˘à˘∏˘d Aɢª˘à˘f’G .kÉeÉY 21 óæY ø°ùdG â≤HCG …Qƒà°SódG ™ªéàdG ô°S ÚeCG ∫Ébh ób âfÉc ¬à«©ªL ¿EG ≈°ù«©dG óªfi Qhó°U óæY äɶØëàdG øe kGOóY äóHCG ) : ∫Ébh á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ª÷G ¿ƒfÉb »àdG OGƒŸG ¢†©H ≈∏Y Éæ¶Ø– ÉæjóHCG ºàj ¿CG Oƒf ɪc äÉ«©ª÷G äÉjôM ó«≤J hCG OGƒŸG ¢†©H πjó©J ‘ ô¶ædG IOÉYEG äɢ˘«˘ ©˘ ˘ª÷G »˘˘ £˘ ˘©˘ ˘j ¿ƒ˘˘ fɢ˘ b QGó˘˘ °UEG AGó˘˘ HEGh äɢ˘ jô◊G ø˘˘ e ÈcCG ᢢ ˘Mɢ˘ ˘°ùe QhO õ˘jõ˘©˘J º˘à˘j ≈˘à˘M ô˘¶˘æ˘dG äɢ¡˘ Lh kÉØ«°†e (Égó««≤J øe k’óH äÉ«©ª÷G äɢ˘ ª˘ ˘«˘ ˘¶˘ ˘æ˘ ˘ à˘ ˘ dG ¿ƒ˘˘ ˘fɢ˘ ˘b ¿É˘˘ ˘c GPEG ) : Óa ájôM äÉ«©ª÷G »£©j á«°SÉ«°ùdG πÑb øe ¬à°SGQO ºàj ¿CG •ô°ûH ™fÉe ô¶ædG äÉ¡˘Lh AGó˘HEG º˘à˘«˘d äɢ«˘©˘ª÷G ¿Éc GPEG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ófÉ°ùæ°Sh ójDƒæ°Sh . (äÉ«©ª÷G ¿ƒfÉb øe π°†aCG ᢢ«˘ ©˘ ª÷ Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ÚeC’G ÖFɢ˘ f ɢ˘ eCG º«gGô˘HEG (ó˘Yh) »˘WGô˘≤Áó˘dG π˘ª˘©˘dG ¿ƒ˘fɢb ™˘e ø˘ë˘f :∫ɢ≤˘a ø˘jó˘dG ∫ɢª˘c á«WGô≤ÁódG ¿C’ ÜGõMC’G πªY º¶æj ¿CG kÉ˘Ø˘«˘°†e ÜGõ˘MC’G ≈˘∏˘ Y ’EG Ωƒ˘˘≤˘ J’ Ò¨˘˘ à˘ ˘J ¿CG Ö颢 j Qƒ˘˘ eC’G ø˘˘ ˘e GÒ k ã˘˘ ˘c

≈°SƒŸG õjõ©dGóÑY ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG ™e …ó«©°ùdG

áªé¡dG ¤EG áaÉ°VEG ,»ÑgòŸGh »ØFÉ£dG ᢢ eC’G ɢ˘ ¡˘ ˘d ¢Vô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘J »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ ˘°Sô˘˘ ˘°ûdG ≈∏Y AÉæH'' :ÜÉ°ü≤dG ±É°VCGh .''á«Hô©dG ´ÉªàL’G IQhô°V ¿Éà«©ª÷G äóLh Gòg iƒ≤dG IƒYOh QÉ«àdG AÉ«MEG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh Gò˘¡˘ H á˘˘æ˘ eDƒŸG ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG äɢ˘«˘ °ü°ûdGh ¬fCG Gók cDƒe ,''»˘eƒ˘≤˘dGh »˘æ˘Wƒ˘dG ¬˘Lƒ˘à˘dG ó©H »°ù«°SCÉàdG ô“Dƒª∏d º«¶æàdG ºà«°S ¢ù∏› ƒ˘˘ °†Y äQɢ˘ °TCGh .ô˘˘ £˘ ˘Ø˘ ˘dG ó˘˘ «˘ ˘ Y ∑ô˘˘ë˘ à˘ dG ¿CG ¤EG ÖLQ IÒª˘˘°S iQƒ˘˘ °ûdG Ú«eƒ≤dG ±ƒØ°U qº∏d AÉL QÉ«àdG AÉ«ME’ ᢢjƒ˘˘¡˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ®É˘˘Ø˘ ë˘ ∏˘ d Ú«˘˘eÓ˘˘°SE’Gh ,áaó¡à°ùŸG á«eÓ°SE’G Ió«≤©dGh á«Hô©dG ó©H äAÉL äÉcôëàdG √òg ¿CG ¤EG IÒ°ûe ÚH 2006 (¿É˘˘«˘ °ùf) π˘˘ jô˘˘ HCG ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG á˘Yƒ˘ª›h ¬˘Lƒ˘à˘dG Gò˘g ≈˘∏˘Y Úª˘Fɢ≤˘ dG .äÉ«©ª÷G øe Ú∏ã‡h äÉ«°üî°ûdG øe Gò˘˘g Aɢ˘«˘ ˘ME’ ∑ô˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘dG ¿EG'' :âdɢ˘ bh ,∞˘°üfh á˘æ˘°S ø˘e ÌcCG ò˘æ˘e CGó˘˘H Qɢ˘«˘ à˘ dG ,∑GP ÚM í˘˘ ˘°†à˘˘ ˘J ⁄ ᢢ ˘jDhô˘˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dh ‘ ôNCÉàdG ” äÉãMÉÑŸG ∫ɪµà°S’ áé«àfh Qɢ«˘à˘∏˘d »˘˘Fɢ˘¡˘ æ˘ dG ¥É˘˘Ø˘ J’G ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG äCGóH ¿B’G IQƒ°üdG ¿CG'' :áØ«°†e ,''É¡æ«M äɢ˘ «˘ ˘°ü °ûdGh äɢ˘ «˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘d í˘˘ ˘°†à˘˘ ˘J ô¡¶à°S èFÉàædG'' ¿CG IócDƒeh ,''áØ∏àıG .''kÉÑjôb

:áHÉ°ûædG ≈æe - zøWƒdG{

ÖLQ IÒª°S

»ëjƒ◊G ¬∏dG óÑY

Qɢ«˘à˘∏˘d á˘jƒ˘°†©˘dG Iƒ˘YO ¿CG kɢª˘∏˘Y ,Qɢ«˘à˘ dG Ék ˘ Hô˘˘Y ™˘˘«˘ ˘ª˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘d ᢢ Mƒ˘˘ à˘ ˘Ø˘ ˘e ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘à˘ ˘°S .''Ú«æjôëHh »˘Hô˘©˘dG §˘°Sƒ˘dG ᢫˘©˘ª˘L ¢ù«˘FQ ó˘˘cCGh Úà˘˘«˘ ©˘ ª÷G ¿CG ´õ˘˘¡ŸG º˘˘°Sɢ˘L Qƒ˘˘à˘ có˘˘ dG Gò˘g Aɢ°ûfE’ kɢeó˘b »˘°†ŸG ≈˘∏˘Y ¿É˘à˘ eRɢ˘Y .QÉ«àdG ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L ô˘˘°S ÚeCG ∫ɢ˘b ,¬˘˘à˘ ¡˘ ˘L ø˘˘ e ¿EG'' :ÜÉ°ü≤dG Oƒªfi »eƒ≤dG ™ªéàdG ''»Hô©dG §°SƒdG''h ''»eƒ˘≤˘dG ™˘ª˘é˘à˘dG'' äɢYɢª˘à˘L’G ø˘e kGÒÑ˘c ɢWƒ˘˘°T ɢ˘à˘ ©˘ £˘ b ø˘e Úà˘≤˘∏˘£˘æ˘e »˘eƒ˘≤˘dG Qɢ«˘à˘dG Aɢ«˘ME’ óŸG óYÉ°üJ πX ‘ á«æWhh á«eƒb ±GógCG

ΩÉj’G ∫ÓN QÉ«˘à˘∏˘d ᢫˘°ù«˘°SCɢà˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ô“Dƒª∏d Ò°†ëàdG ±ó¡H ∑QÉÑŸG á∏Ñ≤ŸG ≥˘FɢKh QGô˘bEG ¤ƒ˘à˘«˘°S …ò˘dG »˘°ù«˘˘°SCɢ à˘ dG ÖfÉéH áeÉ©dG áëFÓdGh ¬FOÉÑà QÉ«àdG .''áeÉ©dG áfÉeC’G ÜÉîàfG ,QÉ«àdG É¡H π¶à°ù«°S »àdG á∏¶ŸG øYh ⁄h ,¿B’G ≈àM ´ƒ°VƒŸG ¢ûbÉæf ⁄'' :∫Éb ,Qɢ«˘à˘dG ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S ᢢ∏˘ ¶˘ e …CG â– Oó˘˘ë˘ f ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG IQGRh ΩCG ∫󢢩˘ dG IQGRh ᢢ∏˘ ¶˘ ˘e á«©ªL Éæ°ùd ÉæfCG ócDƒf Éææµd ,á«YɪàL’G ÇOÉ˘ÑŸGh ô˘µ˘ Ø˘ dG ô˘˘°ûæ˘˘f »˘˘eƒ˘˘b Qɢ˘«˘ J ɉEG ¿ƒµj ødh .ÉjÉ°†≤dG øY ´ÉaódÉH Ωƒ≤fh Gò˘g ¢ù«˘°SCɢà˘d kɢ≤˘FɢY ᢫˘©˘ Ñ˘ à˘ dG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e

‘ áaÉ≤ãdGh ôµØdG IôFGO ¢ù«FQ ∞°ûc ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y »˘˘Hô˘˘©˘ ˘dG §˘˘ °Sƒ˘˘ dG ᢢ «˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘L »˘Hô˘©˘dG §˘°Sƒ˘dG »˘à˘«˘©˘ª˘L ¿CG »˘ë˘jƒ◊G »˘˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ™˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dGh »˘˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ °SE’G äɢ˘«˘ °ü°ûdG ø˘˘e kGOó˘˘Yh »˘˘WGô˘˘≤Áó˘˘dG ¿ÓYE’ ô“Dƒe º«¶æJ ¿ƒeõà©j á∏≤à°ùŸG ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ »˘˘eƒ˘˘≤˘ dG Qɢ˘«˘ à˘ dG ¢ù«˘˘°SCɢ J kÉeÉY kGQÉ«J ¿ƒµ«°S ™ªéàdG Gòg ¿CG kÉØ«°†e .á«°SÉ«°S á«©ªL ¢ù«dh ∑ô˘˘ë˘ à˘ dG Gò˘˘g ¿EG'' :»˘˘ë˘ jƒ◊G ∫ɢ˘bh Úà˘«˘©˘ª÷G ÚH IQOÉ˘Ñ˘e ≈˘∏˘Y Aɢæ˘H »˘˘JCɢ j ≈˘∏˘Y ¥É˘Ø˘ J’G ” PEG ,™˘˘ª˘ é˘ à˘ dGh §˘˘°Sƒ˘˘dG Qɢ˘«˘ à˘ dG ¢ù«˘˘°SCɢ à˘ H ᢢcô◊G Aɢ˘«˘ MEG IOɢ˘ YEG OƒLh ¤EG kGÒ°ûe .''»eÓ°SE’G »eƒ≤dG âØbƒJ É¡fCG ’EG á≤HÉ°ùdG á∏MôŸG ‘ ácôM .áÑ°SÉæŸG ±hô¶dG ôaGƒJ ΩóY ÖÑ°ùH ¥ÉØJ’G ≈∏Y AÉæH'' :»ëjƒ◊G ±É°VCGh QÉ«àdÉH ڪ࡟G øe IóY äGAÉ≤d ó≤Y ” √òg å©H IQhô°V ≈∏Y ⩪LCG AGQB’G πch √ò˘g ‘ ɢ¡˘ à˘ «˘ ª˘ gC’ ó˘˘jó˘˘L ø˘˘e ᢢcô◊G ᢫˘©˘ª˘L á˘cQɢ°ûe ¿CG kɢ뢰Vƒ˘e .''á˘∏˘ MôŸG »JCÉJ »eƒ≤dG ™˘ª˘é˘à˘dGh »˘Hô˘©˘dG §˘°Sƒ˘dG á∏àµdG ¿Óµ°ûJ ¿Éà∏dG ¿Éà«©ª÷G ɪ¡fC’ ø˘e Oó˘Y Öfɢé˘H Qɢ«˘à˘dG Gò˘¡˘d ᢫˘°Sɢ°SC’G .á∏≤à°ùŸG äÉ«°üî°ûdG IƒYód Ò°†ëàdG ¿B’G …ôéj'' :∫Ébh

Ú«Øë°üdG áHÉ≤æd óMƒe ¿ƒfÉb IOƒ°ùe ≈∏Y ¥ÉØJ’G :π°VÉa .''á«∏ªY óªà©j á«eƒª©dG á«©ª÷G óYƒe ójó– ¿CÉH í°VhCGh ójó– ‘ ´ô°ùJ ¿CG É¡«∏Y »àdG Ú«Øë°üdG á«©ªL ≈∏Y .‹É◊G âbƒdG ‘ …ó÷G ≥«Ñ£àdG ‘ AóÑ∏d AÉ≤∏dG Gòg óaôd ™jQÉ°ûŸG øe OóY É¡jód áHÉ≤ædG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh á«°û«©ŸG º¡YÉ°VhCGh Ú«Øë°üdG áeóNh »Øë°üdG πª©dG ¥ÉØJ’ÉH ºà«°S …òdG »æ¡ŸG ºYódG ¥hóæ°U É¡æe »àdGh .á«©ª÷G ™e

Qƒ°†◊G øe ÖfÉL

¿ƒfÉb Qhó°U Ú◊ πjó©àdG ó©H ¬H òNDƒj »∏ªY ¿ƒfÉ≤c ô¡°T ‘ ¬«∏Y á≤aGƒŸGh ìGÎb’G ∫ƒÑb ” PEG ,äÉHÉ≤ædG .»°VÉŸG ƒ«fƒj øe Qó°U äÉ°ù∏L IóY Égó©H ÖbÉ©J'' π°VÉa ±É°VCGh ¤EG Ò°ûJ ᢫˘©˘ª÷G π˘Ñ˘ b ø˘˘e ᢢ«˘ ª˘ °SQ ᢢdɢ˘°SQ ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N ” ¬˘dÓ˘N ø˘e …ò˘˘dG ìGÎb’G Gò˘˘¡˘ H ò˘˘NC’G ɢ˘¡˘ à˘ ≤˘ aGƒ˘˘e ájƒ°†©dG OƒæH πjó©àd á«eƒªY á«©ªL ó≤Y ≈∏Y ¥ÉØJ’G ᢢ∏˘ MôŸ ᢢ«˘ Hɢ˘é˘ jEG Iƒ˘˘£˘ N Èà˘˘©˘ j …ò˘˘dG ìGÎb’G Ö°ùM

:…óæ¡ŸG Ò¡°S ` zøWƒdG{

Ú«Øë°üdG áHÉ≤æd ájÒ°†ëàdG áæé∏dG ¢ù«FQ ∞°ûc áHÉ≤ædG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG äGQƒ£àdG ôNBG øY π°VÉa óªfi ƒ«fƒj ô¡°T πÑb ìGÎbÉH âeó≤J áHÉ≤ædG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe »°†≤j Ú«Øë°üdG á«©ªL AÉ°†YCG ¤EG »°VÉŸG (¿GôjõM) ôªKCG å«M ,á«©ª÷G ¿ƒfÉb ‘ ájƒ°†©dG OƒæH πjó©àH ¬˘«˘∏˘Y ¥É˘Ø˘J’G ” á˘Hɢ≤˘æ˘∏˘ d ¿ƒ˘˘fɢ˘b IOƒ˘˘°ùe ø˘˘Y ìGÎb’G

Qƒ°†◊G πÑ≤à°ùj …ó«©°ùdG

…ó«©°ùdG ¢ù∏› ‘ ó«©dG ìÉÑ°Uh á∏«d

»©jô°ûàdG ∫ÉÛG :≈°SƒŸG õjõ©dGóÑY ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG Oóªàj »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG ƒg Égh ..πjƒW ¢ùØfh È°U ¤EG êÉàëj ®É©J’G CGóÑà øjòNBG Éææ«YCG ΩÉeCG √Gôf Ée πX ‘ áfÉeC’G √ògh .ó©HC’Gh Öjô≤dG ‘h ∑Éægh Éæg øjôNBÓd çóëjh çóM ɇ

:±Ó≤dG ô°UÉf - z´ÉaôdG{

á˘∏˘«˘d OGhô˘dɢH …󢫢©˘°ùdG º˘°SɢL ÖFɢæ˘dG á˘∏˘«˘°†a ¢ù∏› ߢà˘cG Èà©j å«M É¡fóeh ÉgGôb øe áµ∏ªŸG AÉëfCG áaÉc øe ó«©dG ìÉÑ°Uh øWƒdG πgCG AÉ≤àd’ π°UƒdG Iõªg ¬à∏«°†a ¢ù∏› OGhôdG A’Dƒg ¥É˘˘£˘ f ™˘˘ °ùJG ¬˘˘ JGP ¥É˘˘ «˘ ˘°ùdG ‘h ,¿Gƒ˘˘ dC’G π˘˘ µ˘ ˘H ø˘˘ Wƒ˘˘ dG ¥É˘˘ °ûYh Ö°ùMh ¬fƒc ¬d ôjó≤àdGh ôµ°ûdG Ëó≤àd ¬à∏«°†ØH ä’É°üJ’G RôHCG øe ÜôbC’G ¬fCG ΩÉjC’G âàÑKCG …òdG RQÉÑdG ÖFÉædG º¡Ø°Uh øWƒdG Ωƒªg ™e Gƒ∏eÉ©àj ¿CG GƒYÉ£à°SG øjòdG Ú∏≤à°ùŸG ÜGƒædG hCG §jôØJ ¿hOh á«aÉØ°Th 샰Vh πµH áµ∏ªŸG ΩƒªY ‘ ÚæWGƒŸGh ¿CG òæe ¬à∏«°†a É¡«∏Y ÜCGO »àdGh É¡dɵ°TCG πµH âHGƒãdG ‘ •GôaEG øe ¿ôb ™HQ ∫GƒW ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG ™e »WÉ©àdG ¤EG ¬≤jôW ±ôY ä’ÉLQh AÉ°ùf øe §gQ ¬∏qªM iôNCG á¡L øe ,∫É°†ædGh äÉÑãdG ¥ôÙG á¶aÉëà ôgÉeƒH ádÉM øeh ó◊G øe IOÉ«≤dG ÜÉÑMCG AGQRƒ˘dG ¢ù«˘FQ Aɢ°†«˘Ñ˘dG …OɢjC’G ÖMɢ°U ¤EG ɢ˘¡˘ fƒ˘˘©˘ aô˘˘j ᢢdɢ˘°SQ º¡æY ܃æj »c áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U »àdG ájó«©dG ≈∏Y √ƒª°ùd π°UGƒàŸG ºgôjó≤Jh ºgôµ°T Ëó≤J ‘ áÑjô¨H â°ù«d »àdGh kAÉ°ùfh k’ÉLQ QGódG πgCG ≈∏Y √ƒª°S É¡H ΩôµJ ¿ƒeó≤j øŸ ∞«µa ™«ª÷G ≈∏Y ∫É°†aCG ÖMÉ°U ƒ¡a √ƒª°S ≈∏Y õFGƒL ó°UÉMh øjôëÑdG ïjQÉJ ™fÉ°Uh º¡JOÉ«≤d ºgôjó≤Jh º¡ÑM .á«æjôëÑdG äGRÉ‚E’G ᪰ShCGh

äÉ«LƒdƒjójC’G äÓjh

á∏«°†a ¬H CGóH Ée Gòg ,ÜÉ°UCG ó≤a ¢SQGóe ¢ùdÉÛG ¿EG ∫Éb øe ,≈˘°SƒŸG ≥˘Hɢ°ùdG ÖFɢæ˘dG ¬˘dɢb ɢe ≈˘∏˘Y ¬˘≤˘«˘∏˘©˘J …󢫢©˘°ùdG ï˘˘«˘ °ûdG ¿CG ¿ƒaô©j ™«ª÷Gh ±ô©f Éæ∏c :∫ƒ≤dÉH …ó«©°ùdG ÖFÉædG í°VhCGh »g ᢫˘Yɢª˘à˘L’G á˘dG󢩢dGh ,º˘µ◊G ¢Sɢ°SCG ∫󢩢dGh ,iQƒ˘°T ɢæ˘jó˘d πch äÉ©ªàÛG ‘ ¿ÉæĪW’Gh øeC’G Oƒ°ùj É¡Hh IOƒ°ûæŸG ájɨdG ÌcCGh π°†aCG èFÉàædG âfɵd áæ°ùdGh ÜÉàµdG CGóÑà äòNCG ƒd ∫hódG É¡KQGƒc GƒaôYh äÉ«LƒdƒjójE’G πc ∫hódG âHôL ó≤a ,kÉfÉæĪWG kGÒãc ¬LÉàëf OGR ƒgh »YƒdG åH Éæ«∏Y Gò¡dh ,É¡JÓjh GƒbÉ°V ’h ∫ɪ©à°SÓd π¡°ùdG OƒbƒdGh ÉjÉë°†dG ÌcCG ºgh Ωƒ«dG ÉfO’hCÉa √òg ¢SQÉÁ øeh º¡eÉeCG ¬fhôj Ée øjôëÑdG πgCG ≈∏Y ≈Øîj π¡°S äÉbÉ£dG √òg π㟠øë°ûdG ¿EÉa ∑GQOEGh »Yh ¿hO äÉ«cƒ∏°ùdG √òg ∫ƒ≤©H º¡æe ¢†©H hCG ∫ÉLQ Ö©∏j ɪæ«M á°UÉîHh Qƒ°ù«eh hCG øë°T ‘ ÈcC’Gh RôHC’G QhódG º¡d øjódG ∫ÉLQ º©f ,áëjô°ûdG É¡Ø≤∏àj »àdGh ''ihÉàØdG'' ≈ª°ùj Ée hCG ôHÉæŸG ∫ÓN øe »Yh Éægh ,á°†«¨ÑdG á°SÉ«°ùdÉH áfƒé©e É¡fCG ¿ƒaô©j ’ ºgh áeÉ©dG .ôHÉæŸG √òg π㟠…ƒYƒàdG hCG …ôjƒæàdG QhódG »JCÉj ΩóædG IÈf

᢫˘°VÉŸG á˘∏˘«˘∏˘≤˘dG ô˘¡˘°TC’G ∫Ó˘Nh :…󢫢©˘°ùdG ÖFɢæ˘dG ∞˘«˘°†jh ÜÉÑ°ûdG øe ójó©dG øe »H ∫É°üJ’G ™°SƒJ ÚM ,áMQÉÑdG ≈àMh òNC’G ó©Hh »°SÉ«°ùdG øë°ûdG èFÉàf ô¡¶J å«M ,IójóY iôb øeh A’Dƒg ≈∏Y Öé©àdG äÉeÓY ô¡¶J ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ™e AÉ£©dGh ƒg OÉ÷Gh ™æ≤ŸG QGƒ◊G ¿ƒµj ɪæ«M ΩóædG IÈæH ô©°ûJh ÜÉÑ°ûdG Ò«¨J øY äôØ°SCG »àdGh ä’É°üJ’G √òg πãe QôµàJ å«M ,á∏«°SƒdG ¤EG º¡dƒ°Uh Oôéà ∂dPh ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg øe øjÒãµdG äÉYÉæb ôªà°ù«d ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg øe ádƒéN äÉaGÎYG É¡≤Ñ°ùJ á≤«≤◊G Ió˘Mƒ˘dG õ˘jõ˘©˘J ¤EG ™˘˘aó˘˘J ɢ˘¡˘ ∏˘ L »˘˘à˘ dGh ä’ɢ˘°üJ’Gh π˘˘°UGƒ˘˘à˘ dG âÑ©dh á≤«≤◊G âæÑJ ôHÉæŸG √òg Ö∏ZCG ¿EÉa Éæg øeh ,á«æWƒdG ¢ùµ©æ«°Sh ÒãµH π°†aCG ™°VƒdG ¿Éµd áfÉeCGh á«bGó°üe πµH ÉgQhO øµdh ,™«ª÷G √Gôj …òdG ™bGƒdG ≈∏Y ÒÑch ΩÉY πµ°ûH »YƒdG ∂dP ∂°T ÓHh ¬fEÉa ¬æWhh ¬∏gCG ≈∏Y IÒ¨dG ∂∏Á ∞jô°T øWGƒe …CG Ωɪ°Uh áeC’G OɪY ºg øjòdG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ó«H òNCÉj ¿CG ¬«∏Y »YƒdG IOÉjR ™eh âbƒdG ™e øµd ,áÑ«£dG É¡eÉjCG OGRh É¡∏Ñ≤à°ùe ájÉ¡f ‘ ≥FÉ≤◊Gh kÉMƒ°Vh ÌcCGh ,á«HÉéjEG ÌcCG èFÉàædG ¿ƒµà°S áaÉc ‘ øjôëÑdG πgCGh ΩÉY πch ,¬∏dG ¿PEÉH É¡°ùØf ¢VôØà°S ±É£ŸG .ÒN πµH Éæàµ∏‡ AÉëfCG

ìÓ°UE’G ìô°U

»JGQÉe’G ÒØ°ùdG πÑ≤à°ùj …ó«©°ùdG

≈∏Y ƒg Éeh É¡æe òØæŸG äGRÉ‚EG øe áµ∏ªŸG ¢VQCG ≈∏Y …ôéj »©«Ñ£˘dG ¢ùØ˘æ˘∏˘d »˘©˘«˘Ñ˘£˘dGh Ö«˘£˘dG êɢà˘æ˘dG ’EG ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ≥˘jô˘W ôe ɪ∏c ¬fCÉ` ` ` ` ` ` ` H Ú≤j »∏c ÉfCÉa ,»MÓ°UE’G ´hô°ûŸGh áHôéà∏d Ì`` ` ` ` ` cCGh è˘˘°†fCG è˘˘Fɢ˘à˘ æ˘ dG âfɢ˘c È°üdGh Oƒ˘˘ª˘ °üdG ∫ɢ˘ Wh âbƒ˘˘ dG .kÉMƒ°Vh OÉ°ùØdG ≈∏Y Üô◊G

á˘∏˘°UGƒ˘e π˘X ‘h :≈˘°SƒŸG õ˘jõ˘©˘dGó˘Ñ˘ Y ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ÖFɢ˘æ˘ dG ∫ɢ˘bh ‘ ábO ¤EG êÉà– »àdGh QƒeC’G øe ÒãµdG ∞°ûµàJ ácQÉÑŸG IÒ°ùŸG …OƒH Ée πch ,áHôéàdG √òg ™e åjóM ™ªàÛÉa º««≤àdGh ó°UôdG QƒeC’Éa ,Qƒ£àdGh ƒªædG ‘ òNCG »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG ¿EG ¬dƒbCG ¿CG ‘ á°UÉîHh ¢ùØf ∫ƒW ¤EG êÉàëj ™jô°ùàdG å«M É¡éFÉàæH áfhô≤e áµ∏ªŸG √òg πãe »Øa ,∫Éé©à°S’G ΩóYh OÉ°ùØdG áHQÉfi ádCÉ°ùe Oƒ°ùj ¿CG Öéj …òdG ≥WÉæŸG »¡a È°üdGh á≤ãdG ¿ƒµJ ¿CG óH’ Iƒ£N øª°†j ¿CG øµÁ ’ Éæe …CG ¿EGh ,QGô°UE’Gh áÁõ©dG ÖfÉéH ±ƒ°S Gò¡Hh É¡dÓN øe ∑ôëàj á«é«JGΰSEG ™°Vh ¿hóH áëLÉf ,¢ûjÉ©àdG ¿ƒµj ¿CÉH kÉfhô≤e Ωó≤J Ée ¿ƒµj ɪæ«M ܃∏£ŸG ≥≤ëj ó∏ÑdG Gòg ≈∏Y á¶aÉÙGh ¢ûjÉ©àf ¿CG á«Ø«c áaô©e Éæ«∏Y º¡ŸG

»àdG IÒѵdG Oƒ¡÷ÉH …ó«©°ùdG º°SÉL ï«°ûdG ÖFÉædG OÉ°TCG ,≈°SƒŸG á«dƒÄ°ùŸGh øWƒdG Gò¡d ¬eób Éeh ≈°SƒŸG ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG É¡dòH ‘ õ«ªàj ¬∏©L ɇ É¡«∏Y âÑKh π≤à°ùe ÖFÉæc ÉgÉæÑJ »àdG IÒѵdG å«M ‹É◊G ¢ù∏ÛG øY √ó©H ºZQ AÉ£©dG π°UGƒj ∫GR’h ¬FGOCG Gƒª˘°ùbCG …ò˘dG ø˘jõ˘«˘ª˘àŸG ä’ɢLô˘dG ø˘ª˘°V √RQɢH á˘eÓ˘Y ≈˘≤˘Ñ˘«˘°S ¬FÉ£Y IQGõZh I̵H ±ôYCG ¢ù∏ÛG ‘ ¬d AÓeõc øëfh GƒahCÉa øe ,ÊÉŸÈdG ¿CÉ°ûdG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c ‘ ¬àªµMh ¬MôW ó©Hh á∏«°†a ≥dCÉJh ó¡éH ≈°SƒŸG ≥HÉ°ùdG ÊÉŸÈdG ÖFÉædG OÉ°TCG ¬ÑfÉL ÖFÉædG Gòg ‘ ‹ÉãeCG IOÉ¡°T ¿CG kGócDƒe …ó«©°ùdG º°SÉL ï«°ûdG ƒg øe ¿ƒaô©j øWƒdG πgCG øe ÊGódGh »°UÉ≤dÉa ,áMhô› kÉ°SÉ«b »M ÉfóæY ÊóŸG ™ªàÛG ∑GôMh ,…ó«©°ùdG º°SÉL ï«°ûdG ¿É°†eQ ‹É«d »g Égh ,á«fÉŸÈdG áHôéàdG ôªYh áMÉ°ùeh ºéëH ô¡°ûdG Gòg ‘ å«M áHôéàdG QÉgORG áfƒî°S øe äOGR ób ∑QÉÑŸG º˘gQƒ˘¡˘X AGQh ᢰUÉÿG ɢ¡˘∏˘ Zɢ˘°ûŸ ¢Sɢ˘æ˘ dG ∑ô˘˘J º˘˘ZQh π˘˘«˘ °†Ø˘˘dG ÊóŸG ™˘˘ª˘ àÛG π˘˘Yɢ˘Ø˘ J ¿CG ’EG ,ô˘˘¡˘ °ûdG Gò˘˘g äɢ˘eGô˘˘µ˘ d kɢ eɢ˘æ˘ à˘ ZG IQƒ˘∏˘H π˘°UGƒ˘J »˘à˘dGh á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG á˘£˘∏˘°ùdG ÚHh ¬˘æ˘«˘H π˘°UGƒ˘à˘dGh ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ƒg É¡a ,∂∏ŸG ádÓ÷ »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG Ée πc Éeh ,ácQÉÑŸG IÒ°ùŸG π°UGƒj áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

ÒØ˘°S ¢ù∏ÛG QGhR ø˘ª˘ °V π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ó˘˘≤˘ a iô˘˘NCG ᢢ«˘ Mɢ˘f ø˘˘e Ëó≤àd ∂dPh áµ∏ªŸG iód IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO á≤«≤°ûdG π¡˘à˘°SG ó˘≤˘a ,∑QÉ˘ÑŸG ≈˘ë˘°VC’G 󢫢Y ∫ƒ˘∏˘M á˘Ñ˘°Sɢæà ¬˘d Êɢ¡˘à˘dG ¿CG ó©H ÉæYOƒj ¿É°†eQ ƒg Égh :∫ƒ≤dÉH Qƒ°†ë∏d ¬ãjóM ¬à∏«°†a ¬JɪMQh ¬ª©f ÉæàØMh ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ÉæHQ äGÒN Éæ«∏Y â°VÉa ,¬fCÉ°T º¶Yh ¬JQób â∏L ¤ƒŸG Ú∏FÉ°S ,ËôµdG ô¡°ûdG ∫GƒW ¤EG äɢµ˘jÈà˘dG Ö«˘WCGh Êɢ¡˘à˘ dG ™˘˘aô˘˘f ¢ù∏ÛG Gò˘˘g OGhQ º˘˘°Sɢ˘Hh ÚeC’G √ó¡Y ‹hh ìÓ°UE’G ìô°U Oƒ≤j …òdG ióØŸG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EGh ,π«ÑædG ¿PEÉH áXƒØÙG øjôëÑdG ìô°U ¢Sóæ¡eh AÉ°†«ÑdG …OÉjC’G ÖMÉ°U øjócDƒe ⁄É©dG ¬ÑMCG …òdG Ö«£dG Ö©°ûdG Gòg ¤EGh ¤É©J ¬∏dG Éeh ,⁄É©dG ܃∏b ¤EG Ö©°ûdG Gòg â∏ªM »àdG »g ¥ÓNC’G ¿CG ≈∏Y IôªK ’EG ó«©°ùdG ó«©dÉH ôNBÓd Éæe πc ∑QÉÑj »àdG á°ù∏÷G √òg ËôµdG ô¡°ûdG Gò¡H ÉfÉÑM …òdG »¡dE’G ¿É°ùME’Gh π°†ØdG ∂dP Ée Gògh äGQÉjõdG ∫OÉÑJh ÜQÉ≤àdGh π°UGƒàdG IÒJh äOGORG å«M .øjôëÑdG πgCG ¬°ùŸ áHôéàdG áMÉ°ùe

õjõ©dGóÑY ≥HÉ°ùdG π≤à°ùŸG ÖFÉædG IQÉjõH ¬à∏«°†a Ö«MôJ ‘h


features features@alwatannews.net

≥«≤– 10

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

?ó«©∏d QÉéàdG ó©à°SG ∞«c

ó`jó`÷G ¢Vô`Y ≈∏Y ¿ƒ`°ùaÉæàj á`YÉ`ÑdGh ¥Gƒ`°SC’G ¢û`©æj ó``«©dG - ´Ó£à°SG :…ƒ¡≤ŸG ∞°Sƒj

¿hôNB’G ɪæ«H ¢†©ÑdG ≈∏Y ¿GhóÑj ÉfÉc Ö©àdGh ¥ÉgQE’G ,Úbƒ°ùàŸG ≈àM hCG äÓÙG ÜÉë°UC’ áÑ°ùædÉH ΩÉjC’G »bÉÑc ¿É°†eQ ô¡°T øe IÒNC’G ΩÉjCG Iô°û©dG ∂∏J øµJ ⁄ p Ékæ«Á É¡Ñ∏≤j á°Vhô©e áYÉ°†H iÒd πÙG ¤EG »JCÉj ∫É◊G á©«Ñ£H ¿ƒHõdÉa ,™«ÑdG πfi êQÉN áMGôdG øe âbh òNC’ ¿ƒLôîj GƒfÉc É¡FGô°ûH Ωƒ≤jh ¬Ñé©J ¿CG ÉeEG ,k’ɪ°Th Ωƒ«dG ‘ íààØj ¿Éc ƒd ɪc πÙG Ö«JÎH Gƒeƒ≤j ¿CG ó©H …CG ,ôéØdG óæY ’EG πÙG øe ¿ƒLôîj ’ øjòdG πÙG ‘ Ú∏eÉ©∏d GQÉÑàYG ™°†j ¿CG ¿hóH É¡©°VƒH Ωƒ≤«a ¬Ñé©J ’ hCG k .¬°ùØf äÉ°übÉæŸGh ™fÉ°üŸG Oó©Jh ádhO øe ÌcCG ¤EG ôØ°ùdG øªa ,áYÉ°†ÑdG √òg Òaƒàd πÙG ÖMÉ°U ɪgóѵàj øjò∏dG Ö©àdGh á≤°ûŸG ¿ƒHõdG ≈∏Y ≈ØîJ »àdG QƒeC’G øeh §«∏°ùàd QÉéàdG ™e á°UÉN áØbh ≥ëà°ùJ âfÉc QƒeC’G √òg πc ,É«côªL É¡°ü«∏îJh É¡dƒ°Uh ≈àM áYÉ°†ÑdG á∏MQ IÒ°ùe á©HÉàeh øë°ûdG á«∏ªY ¤E G äÉ°VƒŸGh äÓjOƒŸGh v .É¡«∏Y Aƒ°†dG

¿CG ¤EG áaÉ°VEG ,QÉ©°SC’G ™aôf ÉæfCG ¿hó≤à©j øFÉHõdGh .''™«ÑdG ‘ É檵– äÉ«ªµdG AÉ«cPCG ¿ƒ«æjôëÑdG øFÉHõdG

‘ IôMÉ°ùdG á°ùª∏dG πfi ÖMÉ°U óªfi ø°ùM É¡H ΩÉb »àdG äGOGó©à°S’G øY çóëàj ∞bGh ¥ƒ°S ô¡°T πÑb áYÉ°†ÑdG â∏°Uh'' :∫ƒ≤j å«M ,ó«©dG πÑb ,¿É˘°†eQ ô˘¡˘°T á˘jGó˘H ‘ ɢ¡˘°†©˘Hh ´ƒ˘Ñ˘°SCɢH ¿É˘˘°†eQ óæ∏jÉJ øe »g ÉgôahCG »àdG áYÉ°†ÑdG Ö∏ZCG ¿EG å«M ÉÃQh ,è˘«˘∏ÿG ∫hO ø˘e kɢ fɢ˘«˘ MCGh ɢ˘«˘ cô˘˘Jh Ú°üdGh ∫hO ¥ƒ˘˘°S ¿C’ ∂dPh è˘˘«˘ ∏ÿG ∫hO ᢢYɢ˘ °†H ɢ˘ ¡˘ ˘∏˘ ˘bCG ≈©°ùj å«M ,™«ª÷G ∫hÉæàe ‘h áMƒàØe è«∏ÿG ‘ á˘∏˘≤˘æ˘àŸG ¥Gƒ˘˘°SC’Gh ᢢ«˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG äÓÙG Üɢ˘ë˘ °UCG Éæfƒ°ùaÉæjh ÉgÒaƒJ ¤EG iô≤dG ‘ »àdG äÉ°UÉÑdG QÉ©°SCÉH É¡fƒ©«Ñjh äGQÉéjEG º¡«∏Y ¢ù«d º¡a ,É¡«a ô˘Ø˘°ùdG ∞˘jQɢ°üe É˘æ˘«˘∏˘Y ø˘˘ë˘ æ˘ a ,Òã˘˘µ˘ H ɢ˘æ˘ e π˘˘bCG äÉjó∏ÑdG ôjRh ΩƒdCG Éægh ,πÙG QÉéjEGh øë°ûdGh .''…ôéj ÉŸ ᫪æàdG ôjRhh áHƒZôŸG »g á«cÎdG áYÉ°†ÑdG ¿CG Ú°ùM iôjh Èà©J ÉgQÉ©°SCG ¿CG ¤EG áaÉ°VEG øFÉHõ∏d áÑ°ùædÉH ÌcCG øjôëÑdG ‘ IOƒLƒŸG ™FÉ°†ÑdG ¤EG áÑ°ùædÉH á«°ùaÉæJ º¡Ñ˘∏˘ZCG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG'' :∫ƒ˘≤˘j ɢª˘c ,á˘jOƒ˘©˘°ùdG ¥ƒ˘°Sh ÒaƒJ ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj ÉgQÉŒh º¡°ùØfC’ ¿hOQƒe »˘˘ ˘g ¥Gƒ˘˘ ˘°SC’G iƒ˘˘ ˘bCGh ,Ö°Sɢ˘ ˘æŸG ô˘˘ ˘©˘ ˘ ˘°ùdGh IOƒ÷G π«dódGh äÉ©ªÛG øY ô¶ædG ¢†¨H áeÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ÉgQƒ£Jh É¡«∏Y øFÉHõdG âaÉ¡Jh ∞bGh ¥ƒ°S Iƒb .''âa’ πµ°ûH ó«©dG ‘ ÉLGhQ ÌcC’G ¢ùHÓŸG ¤EG áÑ°ùædÉH ÉeCG ᢰVƒ˘e ɢ¡˘d ¢ù«˘d ᢫˘Fɢ°ùæ˘dG ¢ùHÓŸG'' :∫ƒ˘≤˘j ¬˘fEɢ a ¢UÉÿG É¡bhP É¡d á°Vƒe πµa ,kÉÑ∏W ÌcC’G »gh øµÁ ’h AÉ«cPCG ¿ƒ«æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ø˘FɢHõ˘dGh ,ɢ¡˘æ˘FɢHRh Ωƒ≤j ¿ƒHõdG iÎa ,º¡«∏Y Ö©∏dG ≈àM hCG º¡∏gÉŒ ‘ ¢Vô˘©˘J »˘à˘dG á˘Yɢ°†Ñ˘dGh ¥Gƒ˘°SC’G Ö∏˘˘ZCG IQɢ˘jõ˘˘H .''≈ë°VC’G ó«Y ‘ ´ÉÑJ’ ô£ØdG ó«Y ø˘˘ ˘jô˘˘ ˘ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ¥ƒ˘˘ ˘°S ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Iƒ˘˘ ˘b »˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘°†j ɇh ™FÉ°†ÑdG ¿CG óªfi iôj ,∞bGh ¥ƒ°S ¢Uƒ°üÿÉHh ôaƒj ɇ ,äÉ«Ñ∏W É¡ª¶©e ¥ƒ°ùdG ‘ óLƒJ »àdG ¿EGh ≈˘à˘M'' :∫ƒ˘˘≤˘ j å«˘˘M ,á˘˘Ø˘ jô˘˘°ûdG ᢢ°ùaɢ˘æŸG ƒ˘˘L äÓÙG ¢†©H iód á¡HÉ°ûàŸG ™£≤dG ¢†©H äóLh ∑Éæg ¿CG ßMÓŸGh ,ô©°ùdG ≈∏Y ¥ÉØJ’ÉH Ωƒ≤f ÉæfEÉa ‘ ɢ˘gQGô˘˘µ˘ ˘J hCG ɢ˘ gó˘˘ LGƒ˘˘ J Qó˘˘ æ˘ ˘j ™˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG ¢†©˘˘ H .''äÓÙG Ö°SÉæŸG ô©°ùdGh ܃∏£e ´ƒæàdG

øY çóëàj ÉfhQ äÓfi ÖMÉ°U »MÉæL »∏Y ¤EG ôØ°ùdÉH ó«©dG πÑb Éæªb '' :kÓFÉb ó«©dG AGƒLCG ÉgÒZh É«côJh óæ∏jÉJh Ú°üdG É¡æe ádhO øe ÌcCG ≈˘∏˘Y Rƒ˘ë˘à˘°S ɢ¡˘à˘Yɢ°†H ¿CG iô˘˘f »˘˘à˘ dG ∫hó˘˘dG ø˘˘e ¿GƒdC’G AÉ≤àfG ≈∏Y ¢Uôëf å«M ,øFÉHõdG ÜÉéYEG ¢ùHÓ˘e ¿ƒ˘µ˘ J ÉÃQh ,¿ƒ˘˘Hõ˘˘dG ɢ˘¡˘ «˘ dEG ÖZô˘˘j »˘˘à˘ dG »˘¡˘a çɢfE’G ¢ùHÓ˘e ɢeCG ,Aɢ≤˘à˘f’G ᢢ∏˘ ¡˘ °S Qƒ˘˘cò˘˘dG ÖMɢ°U ¿ƒ˘µ˘j ¿CG ¢Sɢ°SC’G ‘ êɢà˘ë˘jh kGó˘˘L á˘˘Ñ˘ ©˘ °U äÉ°VƒŸÉH º∏Y ≈∏Yh ,¥hP ÖMÉ°U …ΰûŸG hCG πÙG ∂dPh ¥ƒ°ùdG ‘ kÉÑ∏W ÌcC’G äÓjOƒŸGh Iójó÷G ɢæ˘jó˘d ó˘Lƒ˘jh ,ᢰùaɢæ˘e ¥ƒ˘°S ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ¥ƒ˘˘°S ¿C’ á«ŸÉY äÉcQÉeh IÒãc äÓfi É¡«ah ájƒb äÉ©ª› ᢢ«˘ dɢ˘©˘ dG IOƒ÷G Òaƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘ª˘ FGO ¢Uô˘˘ë˘ f Gò˘˘d hCG ´ƒf ÒaƒàH πÙG Ωƒ≤j ¿CG »Øµj ’ PEG ,´ƒæàdGh ¿ƒµj ¿CG ¢VhôØŸG øe øµdh ä’óÑdG øe ÚYƒf .''¿ƒHõ∏d äGQÉ«ÿG øe ÒãµdG ∑Éæg πÙG ÖMɢ˘°U »˘˘Ø˘ à˘ µ˘ j ’'' :»˘˘Mɢ˘æ˘ L ∞˘˘«˘ ˘°†jh ᢢjò˘˘MC’G Òaƒ˘˘ à˘ ˘H kɢ ˘°†jCG ø˘˘ µ˘ ˘dh ¢ùHÓŸG Òaƒ˘˘ à˘ ˘H ¢Uôëf Gò¡dh ,ôNB’G ™e Ö°SÉæàj Ée πch ÜQGƒ÷Gh »àdG á≤ãdG Qób ≈∏Y ¿ƒµf ¿CGh ÉææFÉHR »°Vôf ¿CG …CGôH òNCÉf ¬∏c ∂dP ¤EG áaÉ°VEG ,¿ƒHõdG Éæ«dEG É¡«dƒj »˘à˘dG á˘Yɢ°†Ñ˘dGh ɢæ˘jó˘d »˘à˘dG á˘Yɢ°†Ñ˘dG ‘ ¿ƒ˘˘Hõ˘˘dG .''πÙG ‘ Éghôj ¿CG ¿ƒæªàj √òg ‘ ¢û©àæJ øjôëÑdG ¥ƒ°S ¿CG »MÉæL óéjh ¿CGh ó«©dG ¢ùHÓŸ ójó°ûdG ∫ÉÑbE’G QÉÑàYÉH ΩÉjC’G :∫ƒ˘˘≤˘ j å«˘˘M ,kGó˘˘L ᢢ ©˘ ˘Ø˘ ˘Jô˘˘ e hó˘˘ Ñ˘ ˘J ’ Qɢ˘ ©˘ ˘°SC’G ’h øFÉHõ∏d IRÉટG áYÉ°†ÑdG ÒaƒJ ≈∏Y ¢Uôëf'' AGô˘˘°ûdGh ø˘˘ë˘ °ûdG ᢢª˘ «˘ b ø˘˘ µ˘ ˘dh ,Qɢ˘ ©˘ ˘°SC’G ™˘˘ aô˘˘ f .''áYÉ°†ÑdG ô©°S ºµ– É¡∏c QÉéjE’Gh ∫ÉÑ≤à°SG á«Ø«c ∫ƒM QÉéàdG ™e áØbh √òg âfÉc ¿É°†eQ ô¡°T øe IÒNC’G ΩÉjC’G äó¡°T å«M ,ó«©dG Gòg áë«Ñ°U ‘ Éæ∏©Œ ,¥ƒ°ùdG ‘ IÒÑc êGhQ ácôM ∞dCÉH ™«ª÷Gh ΩÉY πch ∑QÉÑe ºcó«Y ∫ƒ≤f Ωƒ«dG .ÒN

»MÉæL »∏Y

ïjƒ°ûdG QƒfCG

ᩪL ôØ©L

±É`` c â``bh π``Ñb ó`` «©dG á`` `YÉ°†H ÒaƒJ ≈∏Y Éæ°Uô`` M :ᩪL ôØ©L ™°†ÑàdG ≈∏Y k’ÉÑbEG ÌcCG äÉ«àØdGh π«∏≤dÉH ¿ƒ°Vôj O’hC’G :ïjƒ°ûdG QƒfCG á«dÉ©dG IOƒ÷G ≈∏Y ¢Uôëfh á°ùaÉæe øjôëÑdG ¥ƒ°S :»MÉæL »∏Y kÉÑ∏W ÌcC’G »gh á°Vƒe É¡d ¢ù«d á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG :óªfi ø°ùM π°†aC’G Òaƒàd äÓ`` jOƒŸG ºª°üfh Ú°ü∏d ô`` aÉ°ùf :QGƒ°S π``°ü«a ,᢫ŸÉ˘˘©˘ dG ≈˘˘à˘ M äÓ˘˘jOƒŸGh äÓÛG ™˘˘Hɢ˘à˘ æ˘ a ,Ωƒ˘˘j º¶©e ¿CG ≈≤Ñjh ,É«côJh Ú°üdG ¥ƒ°S kÉ°†jCG ™HÉàfh øëfh %95 áÑ°ùæH …CG Ú°üdG øe ÉæJÓfi ™FÉ°†H .''É¡JOƒ÷ ,É¡H »JCÉfh ôaÉ°ùf ‘ ɢ˘e kɢ Yƒ˘˘ f ⩢˘ Ø˘ ˘JQG Qɢ˘ ©˘ ˘°SC’G ¿CG QGƒ˘˘ °S iô˘˘ jh ¿É˘˘ c äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S ô˘˘ °ûY π˘˘ Ñ˘ ˘b'' :∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘j å«˘˘ M ,Ú°üdG å«ëH ¬©«Ñfh áKÓK hCG øjQÉæjóH kÉÑjô≤J ¢ü«ª≤dG ,â©˘Ø˘JQG Qɢ©˘°SC’G ¿Eɢa ¿B’G ɢeCG ,π˘˘«˘ ∏˘ ≤˘ dG ¬˘˘H í˘˘Hô˘˘f

ÒÑc ∫ÉÑbEG É¡«∏Y »àdG äÓjOƒŸG º«ª°üàH Ωƒ≤fh ºgh ™fÉ°üŸG ¤EG IôµØdG »£©àd ,øFÉHõdG πÑb øe ∞˘∏˘à˘î˘J ¿É˘«˘MC’G ¢†©˘H ‘h ,º˘«˘ª˘°üà˘dɢH ¿ƒ˘eƒ˘˘≤˘ j ,܃∏£e ƒg ɪc ¿ƒµJ ’h ójôf ɪY äɪ«ª°üàdG á˘Yɢ°†H Oƒ˘Lh ≈˘∏˘Y ¢Uô˘ë˘fh kɢª˘ FGO ≈˘˘©˘ °ùf ø˘˘µ˘ dh .''IRÉà‡h áHGòL çó˘MCG ™˘Hɢà˘fh ᢰVƒŸG »˘YGô˘f'' :QGƒ˘˘°S ∞˘˘«˘ °†jh πc ójó÷ÉH »JCÉJ äÉ°VƒŸG ¥ƒ°S ¿CG å«M ,äÓjOƒŸG

‘ ¿hOÉà©e ÉæfEG å«M ÉkØ«©°V ¿É°†eQ øe ∞°üædG ô¡°T øe ∫hC’G ∞°üæ∏d áYÉ°†H ¢VôY ≈∏Y ΩÉY πc ,ó«©dG äGOGó©à°S’ ÊÉãdG ∞°üæ∏d áYÉ°†Hh ¿É°†eQ ¿É°†eQ ô¡°Th »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH á∏µ°ûe ¿CG ’EG ¥ƒ°ùdG â∏©L ÚàÑ°SÉæŸG ™e âÑJôJ »àdG ∞jQÉ°üŸGh â°û©àfG ÖJGhôdG ó©H øµdh ,OƒcQ ádÉM øe ÊÉ©j πÑb ó«©dG ¢ùHÓe Éfôah óbh ,ójóL øe ¥ƒ°ùdG Ú°üdG ¤EG Ögò˘˘f å«˘˘M ô˘˘¡˘ °TCG ᢢ©˘ HQCG ¤EG ᢢ KÓ˘˘ K

¥ƒ˘°ùH π˘ª÷G πfi ô˘jó˘e π˘«˘∏˘N ᢩ˘ ª˘ L ôØ©L :∫ƒ≤«a ,ó«©∏d ¬∏fi äGOGó©à°SG øY çóëàj ∞bGh 15 πÑb IOƒLƒe ó«©dG áYÉ°†H ¿ƒµJ ¿CG ¢Uôëf'' πª˘©˘dGh ɢ¡˘dƒ˘°Uh ¿É˘ª˘°†d ¿É˘°†eQ ô˘¡˘°T ø˘e ɢkeƒ˘j πµ°ûH É¡ª«¶æJh É¡«∏Y á°UÉÿG ΩÉbQC’G ™°Vh ≈∏Y QÉ©°SC’G ™°Vƒd âbh ¤EG êÉà– á«∏ª©dG √ògh ,≥«bO ,áYƒæàe áYÉ°†ÑdG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¢Uôëf ɪc ,kÉ°†jCG kÉ«dÉM ¢SÉædG ¢ùÑ∏j øŸ ÖdɨdG ¥hòdG ¿ƒµj å«M ,ø˘ë˘f ɢ˘æ˘ bhP ≈˘˘∏˘ Y ≈˘˘≤˘ à˘ æ˘ j ᢢYɢ˘°†Ñ˘˘dG ø˘˘e Aõ˘˘Lh ¿Éc ƒdh ≈àM ,kÉ«dÉM ¢SÉædG Öé©j Ée ƒg ¢SÉ°SC’Gh ¤EG ôØ°ùdÉH Ωƒ≤f ɪc ,ÉæbhP Ö°SÉæj ’ ¢SÉÑ∏dG Gòg äGAGôLEG »¡æfh áYÉ°†ÑdG QÉàîæd óæ∏jÉJh Ú°üdG ɢ˘¡˘ dƒ˘˘°Uh ¤EG ᢢYɢ˘°†Ñ˘˘dG Ò°ùe ™˘˘Hɢ˘ à˘ ˘fh ø˘˘ ë˘ ˘°ûdG .''øjôëÑdG ó«©dG áYÉ°†H ¿ƒµJ ¿CG ¢Uôëf '' :π«∏N ∞«°†jh äɢ˘ °Sɢ˘ ≤ŸG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘ J ¿CG º˘˘ ˘gC’Gh ,IOƒ˘˘ ˘L äGPh ᢢ ˘«˘ ˘ bGQ óbÉ©à∏d ™fÉ°üŸG ¤EG Ögòf ÉeóæY øëæa ,áWƒÑ°†e ¿ƒµJ ¿CGh äÉ°SÉ≤ŸG ‘ á≤«bO ¿ƒµJ ¿CG ¢Uôëf É¡©e »gÉ°†Jh ¢ùaÉæJ ≈àM ,IOƒL äGP ¢Tɪ≤dG á«Yƒf á«bGôdG äÓÙG ‘ ∫õæJ »àdG ∫ɵ°TC’Gh äÓjOƒŸG Éæjód ´ÉÑJ »àdG á°ûªbC’Gh äÓjOƒŸG ¢†©H ¿CG ≈àM äɢ˘ ˘©˘ ˘ ªÛG ‘ ¢Vô˘˘ ˘©˘ ˘ j ɇ ¢üNQCGh ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘MCG ÉÃQ ´ƒæJ ≈∏Y kÉ°†jCG ¢Uôëfh ɪc ,á«bGôdG äÓÙGh ¬˘˘ bhP ¢ü °T π˘˘ µ˘ ˘∏˘ ˘a ''õ˘˘ æ˘ ˘«÷G'' ø˘˘ ˘e äÓ˘˘ ˘jOƒŸG Öë˘j º˘¡˘°†©˘Hh ᢢHɢ˘à˘ µ˘ dG Ö뢢j º˘˘¡˘ °†©˘˘H ,¢UÉÿG .''¥ƒ°ùdG ÖMÉ°U ¬aô©j ¿CG óH’ Gògh ''IOÉ°ùdG'' ó«©dG ¢ùHÓe ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fCG π«∏N iôjh ¢ùHÓe'' :∫ƒ≤j å«M ,ájOÉ©dG ΩÉjC’G øY ∞∏àîJ ,≈˘ë˘°VC’G 󢫢Y ¢ùHÓ˘e ø˘Y ∞˘∏˘à˘î˘J ô˘£˘Ø˘dG 󢢫˘ Y ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ¿CG ¢Uô˘˘ ë˘ ˘fh ɢ˘ ª˘ ˘c ,ƒ÷G ±Ó˘˘ à˘ ˘N’ ∂dPh øe ºg ÉææFÉHR ÌcCGh ,äÉÑ°SÉæª∏d áÑ°SÉæe ¢ùHÓŸG .''ÜÉÑ°ûdG'' §°SƒdGh ∫ÉØWC’G áÄa ,äÓÙG ÚH Iójó°T á°ùaÉæe OƒLh π«∏N ócDƒjh ¬∏dh øëf'' :∫ƒ≤j å«M ,Ωƒj ó©H kÉeƒj ójõJ É¡fCGh ᢰùaɢæŸG √ò˘g §˘°Sh Oƒ˘ª˘°üdG ≈˘∏˘ Y ¿hQOɢ˘b ó˘˘ª◊G ò˘NCɢf ɢæ˘fC’h á˘Yɢ°†Ñ˘dG IOƒ˘L ,Üɢ˘Ñ˘ °SCG I󢢩˘ d ∂dPh ¿CG ™«£à°ùf ≈àM ,AÉbó°UC’Gh πeÉ©dGh ¿ƒHõdG …CGôH ,øFÉHõdG »°Vôj Ée ó«©dG ΩÉjCG ÒZh ó«©dG ‘ Ωó≤f .''ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc ∫ƒbCG GkÒNCGh Ö©°U äÉæÑdG ¥hP

á˘Jƒ˘æ˘Ñ˘dG äÓfi ÖMɢ°U ï˘jƒ˘˘°ûdG ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S Qƒ˘˘fCG ΩɢjCG äGOG󢢩˘ à˘ °S’G ø˘˘Y çó˘˘ë˘ à˘ j ∫ɢ˘Ø˘ WC’G ¢ùHÓŸ äÓ˘jOƒŸG Òaƒ˘J ≈˘˘∏˘ Y ¢Uô◊G ∫Ó˘˘N ø˘˘e 󢢫˘ ©˘ dG ¿ƒ˘µ˘ J ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ¢Uô˘˘ë˘ f'' :∫ƒ˘˘≤˘ j å«˘˘M ,á˘˘ã˘ jó◊G ,ÉjQƒ°Sh Ú°üdG øe É¡Ñ∏‚ å«M ,áYƒæàe ÉæàYÉ°†H ájOƒ©°S ácô°T øe áYƒæàŸG äÓjOƒŸG ≈∏Y π°üëæd ΩÉjCG ‘ ÌcC’G ∫ÉÑbE’Gh ,ájQƒ°ùdG º«eÉ°üàdG Ö∏Œ ¥hP á˘Hƒ˘©˘°üd ∂dPh äÉ˘æ˘ Ñ˘ dG ¢ùHÓ˘˘e ≈˘˘∏˘ Y 󢢫˘ ©˘ dG hCG á∏«fÉah ¿ƒ∏£æÑH »Øàµj ódƒdG ¿CG å«M ,äÉæÑdG ø˘e ¬˘jOɢJô˘e ÌcCG ¥ƒ˘˘°ùdG ¿CG iô˘˘J ɢ˘æ˘ gh ,¢ü«˘˘ª˘ b .''äÉæÑdG äÓjOƒe ÒaƒJ ≈∏Y ¢Uôëf'' :ïjƒ°ûdG ∞«°†jh É¡©e πeÉ©àf »àdG äÉcô°ûdÉa ,á°VƒŸG ™e Ö°SÉæàJ øFÉHõdG ¿EÉa Gòg πc ™eh ,É«dÉ£jEGh É«fÉÑ°SCG ¤EG OQƒJ ɢæ˘fEG ¿ƒ˘dƒ˘≤˘j å«˘M ¿É˘«˘MC’G ¢†©˘H ‘ ɢæ˘fƒ˘˘≤˘ jɢ˘°†j ôØ°ùdG á≤°ûà ¿ƒª∏©j ’h QÉ©°SC’G ™aôfh Üô°†àf ,™˘Fɢ°†Ñ˘dG ô˘NCɢà˘J ÚM ‘ √ó˘Ñ˘µ˘à˘f ɢ˘eh ɢ˘jQƒ˘˘°S ¤EG 󢫢©˘dG á˘Yɢ°†H ¿ƒ˘µ˘ J ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ¢Uô˘˘ë˘ f ɢ˘æ˘ fEG å«˘˘M ≥˘Hɢ°ùdG Ωɢ©˘dG »˘Ø˘ a ,¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T π˘˘Ñ˘ b Iô˘˘aƒ˘˘à˘ e .''¿É°†eQ ô¡°T øe 20 ïjQÉàH áYÉ°†ÑdG âª∏à°SG :∫ƒ≤j ¬æYh ,kGóL ∞«©°V ™«ÑdG ¿CG ïjƒ°ûdG iôjh âbƒdG ¢ùØf ‘h á°ü«NQ áYÉ°†H ¿hójôj øFÉHõdG'' 5 ô©°ùH áYÉ°†H ¿CG iôj øFÉHõdG ¢†©H ..á∏«ªL á©ØJôŸG áYÉ°†ÑdG ÉæÑ∏L GPEGh á∏«ªL â°ù«d ÒfÉfO ‘ ,ô©°ùdG áéëH ¿hΰûj ’ á∏«ªL »gh ô©°ùdG É¡©«Ñfh kÉÑjô≤J GkQÉæjO 35 `H ™FÉ°†ÑdG ¢†©H âjƒµdG .''!m ¢VGQ ÒZ ¿ƒHõdG iôJ kÉ°†jCGh GkQÉæjO 25 `H »g ïjƒ°ûdG É¡°Vô©j »àdG ™FÉ°†ÑdG øª°V øeh äÓ˘jOƒŸG √ò˘g ø˘Y çó˘ë˘à˘j å«˘M ,¬˘˘ª˘ «˘ ª˘ °üJ ø˘˘e ,»HOh ájOƒ©°ùdG øe á°ûªbC’G AGô°ûH ΩƒbCG'' :kÓFÉb ,á«æjôëÑ˘dGh á˘jOƒ˘©˘°ùdG äÓ˘jOƒŸG º˘«˘ª˘°üà˘H Ωƒ˘bCGh êÉà–h RÉà‡ π˘ª˘©˘H ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äÓ˘jOƒŸG Rɢà“h ájOƒ©°ùdG äÓjOƒŸG ÉeCG ,ábOh ó¡Lh ÈcCG âbh ¤EG .''ó¡÷G øe ÒãµdG É¡H ¢ù«dh á∏¡°S äÓÛGh äÓjOƒŸG á©HÉàe

øY çóëàj π°ü«a ∂«JƒH ÖMÉ°U QGƒ°S π°ü«a ‘ ™«ÑdG ¿Éc '' :ΩÉ©dG Gòg ‘ AGô°ûdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G


11

business

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

business@alwatannews.net

É¡æFÉHR øe %70 AÉ°ùædG

Qƒ``````£©dG äÓ```````fi ¢û`````©æj ó`````````«©dG ∞°üf ¿Éc å«M á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ‘ á«∏Y ƒg ɪY ™ØJQG ádƒàdG ∞°üf ô©°S π°Uh ÚM ‘ GkQÉæjO 15 `H Qó≤j ádƒàdG .QÉæjO 5 IOÉjõH …CG QÉæjO 20 ¤EG ΩÉjC’G √òg øe áeRÓdG áHÉbôdG OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH ¬fCG ¤EG äQÉ°TGh QÉ©˘°S’G ¿Cɢa IQɢé˘à˘dG √ò˘¡˘d Qɢé˘à˘dG ≈˘∏˘Y ᢫˘æ˘©ŸG äɢ¡÷G ø˘FɢHõ˘dG ≈˘∏˘Y ô˘©˘°ùdG ó˘jõ˘j ø˘˘e ∑ɢ˘æ˘ gh ᢢ¶˘ gɢ˘H í˘˘Ñ˘ °üJ ᢢ aô˘˘ ©˘ ˘e Ωó˘˘ ©˘ ˘d IQhÉÛG ∫hó˘˘ dG ¢†©˘˘ H ø˘˘ ˘e ÚeOɢ˘ ˘≤˘ ˘ dG .á«∏ÙG ¥Gƒ°S’G ‘ QÉ©°S’ÉH ÚjôNC’G ᢫˘ fGõ˘˘«˘ e ™˘˘°VCG'':ó˘˘ª˘ MCG Ó˘˘«˘ ¡˘ °S âdɢ˘b ɢ˘¡˘ Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘e ‘ §≤a QÉæjO 120 ¤EG 100 ÚH Ée ìhGÎJ äGQƒ£©∏d É¡ªgCG ó«©∏d äGQƒ£Y 4 ¤EG 3 øe …ΰTGh ,ó«©dG IÎa ó«æL hCG »∏Y ô¨°VCG øe ¿ƒµj ¿CG Öéjh Oƒ©dGh QƒîÑdG 20 øe ádƒàdG ô©°S ìhGÎj å«M ô©°ùdG ßgÉH ¿Éc ƒd ≈àM ,iΰûŸG Oƒ©dG á«Yƒf ≈∏Y óªà©j É©ÑWh QÉæjO 30 ¤EG ᫢°ùfô˘Ø˘dG »˘g …ó˘æ˘Y á˘∏˘°†Ø˘e ᢫˘Ñ˘æ˘L’G Qƒ˘£˘©˘dG ÌcCGh ájô°ü©dG IÉàØdG Ö°SÉæJh ΩhóJh áëFGôdG ‘ iƒbCG É¡f’ πªLCG øeh ,äÉbhC’G ™«ªL Ö°SÉæJ ’ á«Hô©dG Qƒ£©dGh ºé◊G ô©°S π°üjh ''π«fÉ°T ¢ùe'' »æHòŒ »àdG Qƒ£©dG á°UÉN á«fGõ«e É¡d ™°VCGh ,GkQÉæjO 32 ¤EG ¬æe Ò¨°üdG .''ÉÑjô≤J QÉæjO 40 ¤EG π°üJ

¥Gƒ°SC’G AGOCG ø°ù– …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG AÉæãà°SÉH á«é«∏ÿG á«dÉŸG

á«é«∏ÿG ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG

¥GQhCÓ˘d á˘Mhó˘˘dG ¥ƒ˘˘°ùd ¥hó˘˘æ˘ °üdG ¬˘˘Ñ˘ °ùà˘˘ë˘ j Ωɢ©˘dG Gò˘g ø˘e Êɢã˘dG ™˘Hô˘˘dG ᢢjɢ˘¡˘ f ‘ ᢢ«˘ dÉŸG ájÉ¡f ™e áfQÉ≤e %20^2 ¬àÑ°ùf â¨∏H kÉYÉØJQG ø˘e Êɢã˘dG ™˘Hô˘dG ™˘e á˘fQɢ≤ŸÉ˘Hh .∫hC’G ™˘˘Hô˘˘dG ™HôdG Gòg ájÉ¡f ‘ ô°TDƒŸG ¢†ØîfG »°VÉŸG ΩÉ©dG .%4^7 áÑ°ùæH º˘¡˘°SC’ ᢫˘bƒ˘°ùdG á˘ª˘«˘≤˘ dɢ˘H ≥˘˘∏˘ ©˘ à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ ah ™HôdG ájÉ¡f ‘ â©ØJQG ó≤a ,áLQóŸG äÉcô°ûdG QÉ«∏e 66^4 ‹Gƒ˘M ≠˘∏˘Ñ˘ à˘ d %21 áÑ˘°ùæ˘H Êɢã˘dG ™HôdG ájÉ¡f ‘ Q’hO QÉ«∏e 54^8 πHÉ≤e Q’hO Ωɢ©˘dG ø˘e Êɢã˘dG ™˘Hô˘˘dG ™˘˘e ᢢfQɢ˘≤ŸÉ˘˘Hh ,∫hC’G Gòg ájÉ¡f ‘ á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â©ØJQG ,»°VÉŸG .%3^7 áÑ°ùæH ™HôdG º¡°SC’G ᪫b â©ØJQG ó≤a ,ôNBG ÖfÉL øe ‘ 66^2 á˘Ñ˘°ùæ˘H Êɢã˘dG ™˘Hô˘dG ∫Ó˘N á˘dhGó˘˘àŸG 4^45 πHÉ≤e Q’hO QÉ«∏e 7^4 ‹GƒM ≠∏Ñàd áÄŸG ,∂dòd áé«àfh ,∫hC’G ™HôdG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e 71^8 ø˘˘e »˘˘eƒ˘˘«˘ dG ∫hGó˘˘à˘ dG §˘˘°Sƒ˘˘à˘ e ™˘˘Ø˘ JQG ,Q’hO ¿ƒ˘«˘∏˘e 113^9 ƒ˘˘ë˘ f ¤EG Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ˘∏˘ ˘e 8^1 ¤EG %7^6 øe º¡°SC’G ¿GQhO ∫ó©e ™ØJQGh º˘˘¡˘ °SC’G Oó˘˘Y ™˘˘ Ø˘ ˘JQGh IÎØ˘˘ dG ¢ùØ˘˘ f ∫Ó˘˘ N % %59^3 á˘Ñ˘°ùæ˘H Êɢ˘ã˘ dG ™˘˘Hô˘˘dG ∫Ó˘˘N ᢢdhGó˘˘àŸG 542 ™e áfQÉ≤e º¡°S ¿ƒ«∏e 864 ‹GƒM ≠∏Ñ«d ¥ƒ˘˘°S ɢ˘eG ,∫hC’G ™˘˘Hô˘˘dG ∫Ó˘˘N º˘˘¡˘ ˘°S ¿ƒ˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘e ô˘˘°TDƒ˘ e ô˘˘¡˘ XCG ó˘˘≤˘ a ᢢ«˘ dÉŸG ¥GQhÓ˘˘ d §˘˘ ≤˘ ˘°ùe §≤°ùe ¥ƒ°ùd ¥hóæ°üdG ¬Ñ°ùàëj …òdG QÉ©°SC’G ÊÉãdG ™HôdG ájÉ¡f ‘ ÉYÉØJQG á«dÉŸG ¥GQhCÓd 125^6 ≠∏H å«M %11^1 ƒëæH ΩÉ©dG Gòg øe ™HôdG ájÉ¡æH á£≤f 113^1 ™e áfQÉ≤e á£≤f 2006 ΩÉY øe ÊÉãdG ™HôdG ™e áfQÉ≤ŸÉHh .∫hC’G .%.25 áÑ°ùæH ô°TDƒŸG ™ØJQG

214^1 ¤EG º˘¡˘°S ¿ƒ˘«˘∏˘ e 308^1 ø˘e á˘dhGó˘˘àŸG

∫ÓN á«dhC’G äGQGó°UE’G OóY ≠∏Hh º¡°S ¿ƒ«∏e á«dɪ˘LE’G ɢ¡˘à˘ª˘«˘b GQGó˘°UEG 21 ÊÉ˘ã˘ dG ™˘˘Hô˘˘dG .Q’hO …QÉ«∏e ‹GƒM Qɢ©˘°SC’G ô˘°TDƒ˘e ô˘¡˘XCG ó˘≤˘a Iô˘°ûæ˘˘∏˘ d kɢ ≤˘ ahh ¥GQhCÓd âjƒµdG ¥ƒ°ùd ¥hóæ°üdG ¬Ñ°ùàëj …òdG Gòg øe ÊÉãdG ™HôdG ájÉ¡f ‘ ÉYÉØJQG á«dÉŸG á˘jɢ¡˘f ™˘e á˘fQɢ≤˘ e %16^1 ¬˘à˘Ñ˘°ùf ⨢∏˘H Ωɢ©˘ dG ΩÉY øe ÊÉãdG ™HôdG ™e áfQÉ≤ŸÉHh .∫hC’G ™HôdG .%7^9 áÑ°ùæH ô°TDƒŸG ™ØJQG 2006 äɢcô˘°û∏˘d ᢫˘bƒ˘˘°ùdG ᢢª˘ «˘ ≤˘ dG ⩢˘Ø˘ JQG ɢ˘ª˘ c ájÉ¡f ‘ ≠∏Ñàd %10^2 áÑ°ùæH ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG áfQÉ≤e Q’hO QÉ«∏e 122^5 ƒëf ÊÉãdG ™HôdG ™HôdG ájÉ¡f ‘ â∏é°S Q’hO QÉ«∏e 111^1 ™e 2006 ΩÉY øe ÊÉãdG ™HôdG ™e áfQÉ≤ŸÉHh ,∫hC’G .%15^7 áÑ°ùæH á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â©ØJQG º˘˘¡˘ °SC’G ᢢª˘ «˘ b ⩢˘ Ø˘ ˘JQG ô˘˘ NCG Öfɢ˘ L ø˘˘ eh ≠∏Ñàd áÄŸG ‘ 159^9 áÑ°ùæH ¥ƒ°ùdG ‘ ádhGóàŸG ‹Gƒ˘M ‹É◊G Ωɢ©˘dG ø˘e ÊÉ˘ã˘ dG ™˘˘Hô˘˘dG ∫Ó˘˘N Q’hO QÉ«∏e 18^21 ™e áfQÉ≤e Q’hO QÉ«∏e 47^3 ™˘˘Ø˘ JQG ,∂dò˘˘d á˘˘é˘ «˘ à˘ ˘fh ,∫hC’G ™˘˘ Hô˘˘ dG ∫Ó˘˘ N 325^2 øe ¥ƒ°ùdG ‘ »eƒ«dG ∫hGóàdG §°Sƒàe .Q’hO ¿ƒ«∏e 717^1 ¤EG Q’hO ¿ƒ«∏e ™˘Hô˘dG ∫Ó˘N á˘dhGó˘àŸG º˘¡˘°SC’G Oó˘Y ™˘Ø˘ JQGh QÉ«∏e 21^4 ‹GƒM ≠∏Ñ«d %124^6 áÑ°ùæH ÊÉãdG ™HôdG ∫ÓN º¡°S QÉ«∏e 9^5 ™e áfQÉ≤e º¡°S .∫hC’G »eƒ«dG ∫hGóàdG §°Sƒàe ™ØJQG ∂dòd É©ÑJh 324 ¤EG º˘¡˘°S ¿ƒ˘«˘∏˘ e 170 ø˘e º˘¡˘°SC’G O󢩢 d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢHh .IÎØ˘dG ¢ùØ˘f ∫Ó˘˘N º˘˘¡˘ °S ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e …ò˘˘dG Qɢ˘©˘ °SC’G ô˘˘°TDƒ˘ e π˘˘é˘ °S ᢢMhó˘˘dG ¥ƒ˘˘ °ùd

…ò˘dG »˘Hô˘©˘dG ó˘≤˘æ˘dG ¥hó˘æ˘°üd ô˘jô˘˘≤˘ J ∫ɢ˘b ¥Gƒ°SC’G AGOCG øY ¬d kGô≤e »ÑXƒHCG øe òîàj á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG º¶©e ¿CG á«Hô©dG á«dÉŸG É¡à˘£˘°ûfCG ‘ kɢXƒ˘ë˘∏˘e kGƒ‰ â∏˘é˘°S ᢫˘é˘«˘∏ÿG ‹É◊G ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG ∫ÓN ΩÉY πµ°ûH π颰S …ò˘dG …Oƒ˘©˘°ùdG º˘¡˘°SC’G ¥ƒ˘°S Aɢæ˘ã˘à˘°SɢH .kÉ«Ñ°ùf kÉ©LGôJ Iô˘°ûæ˘dG ‘ äOQh »˘˘à˘ dG äɢ˘fɢ˘«˘ Ñ˘ dG â뢢°VhCGh »Hô©dG ó≤ædG ¥hóæ°U ÉgQó°üj »àdG á«∏°üØdG ¥Gƒ˘°SC’G AGOC’ kÓ˘«˘∏– ø˘˘ª˘ °†à˘˘Jh …QhO π˘˘µ˘ °ûH ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG äÉfÉ«H IóYÉb ‘ ácQÉ°ûŸG á«Hô©dG á«dɪLE’G á«bƒ°ùdG ᪫≤dG ¿CG á«Hô©dG á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG áaÉc ‘ áLQóŸG äÉcô°ûdG º¡°SC’ è˘˘«˘ ∏ÿG ∫hó˘˘d ¿hɢ˘©˘ à˘ dG ¢ù∏› ∫hó˘˘H ᢢ «˘ ˘dÉŸG ¤EG »°VÉŸG ƒ«fƒj ô¡°T ájÉ¡f ‘ â©ØJQG á«Hô©dG QÉ«∏e 680^1 πHÉ≤e »µjôeCG Q’hO QÉ«∏e 715^1 â©ØJQG å«M »°VÉŸG ¢SQÉe ô¡°T ájÉ¡f ‘ Q’hO â¨∏H ƒªæH Qƒ¡°T 3 ‘ Q’hO QÉ«∏e 35 ᪫≤H .%5^2 ¬àÑ°ùf AGOCG ¿G Iô°ûædG ‘ IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG âë°VhCGh kɢYÉ˘Ø˘JQG π˘é˘°S ᢫˘dÉŸG ¥GQhCÓ˘ d »˘˘Ñ˘ Xƒ˘˘HCG ¥ƒ˘˘°S …ò˘˘dG Qɢ˘©˘ °SC’G ô˘˘°TDƒ˘ e ‘ %18^1 ¬˘à˘Ñ˘°ùf ⨢∏˘H »HO ¥ƒ°S AGOCG πé°S ɪ«a ¥hóæ°üdG ¬Ñ°ùàëj ᢢjɢ˘¡˘ f ‘ %12^9 ¬˘à˘Ñ˘°ùf ⨢˘∏˘ H kɢ Yɢ˘Ø˘ JQG ‹ÉŸG ájÉ¡æH áfQÉ≤e ‹É◊G ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG .ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ¢†Ø˘î˘fG ó˘≤˘a …Oƒ˘˘©˘ °ùdG º˘˘¡˘ °SC’G ¥ƒ˘˘°S ɢ˘eCG ¬˘d ¥hó˘æ˘°üdG ¬˘Ñ˘°ùà˘ë˘j …ò˘˘dG Qɢ˘©˘ °SC’G ô˘˘°TDƒ˘ e ‹É◊G ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG ájÉ¡f ‘ ≠∏Ñ«d ájÉ¡æH á£≤f 363^1 ™e áfQÉ≤e á£≤f 327^5 ™HôdG ™e áfQÉ≤ŸÉHh 2007 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG áÑ°ùæH ô°TDƒŸG ¢†ØîfG 2006 ΩÉY øe ÊÉãdG á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â°†ØîfG ɪc ,%52^6 â¨∏H 6^8 áÑ°ùæH ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG äÉcô°ûdG º¡°SC’ πHÉ≤e Q’hO QÉ«∏e 296^6 ‹GƒM ≠∏Ñàd áÄŸG ‘ øe ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f ‘ Q’hO QÉ«∏e 318^4 Ωɢ©˘dG ø˘e Êɢã˘dG ™˘Hô˘˘dG ™˘˘e ᢢfQɢ˘≤ŸÉ˘˘Hh Ωɢ˘©˘ dG â¨∏H áÑ°ùæH á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â°†ØîfG »°VÉŸG .%43^5 ΩÉéMCÉH ≥∏©àj ɪ«a ¬fG ¤EG Iô°ûædG äQÉ°TCGh ádhGóàŸG º¡°SC’G ᪫b â°†ØîfG ó≤a ∫hGóàdG ‹GƒM ≠∏Ñàd %25^8 áÑ°ùæH ÊÉãdG ™HôdG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e 228 ™e áfQÉ≤e Q’hO QÉ«∏e 169 ¢†Ø˘˘ î˘ ˘fG ∂dò˘˘ d ɢ˘ ©˘ ˘Ñ˘ ˘Jh ∫hC’G ™˘˘ Hô˘˘ dG ∫Ó˘˘ N Q’hO QÉ«∏e 3^74 øe »eƒ«dG ∫hGóàdG §°Sƒàe º˘¡˘°SC’G Oó˘Y ¢†Ø˘î˘fGh Q’hO Qɢ«˘ ∏˘ e 2^6 ¤EG ≠∏Ñ«d %25^9 ƒëæH ÊÉãdG ™HôdG ∫ÓN ádhGóàŸG º¡°S QÉ«∏e 18^8 ™e áfQÉ≤e º¡°S QÉ«∏e 13^93 ‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN ¬dhGóJ ” º¡°SC’G Oó©d »eƒ«dG §°SƒàŸG ∂dòH ¢†ØîfGh

á«°ùaÉæJ ÉfQÉ©°SG ¿ƒµJh ,ÉfÉ› ôNBG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ô£Y ‘ ìô£J êÉ«µeh Qƒ£Y äÉcQÉe ¢VôY ÖfÉL ¤EG ,GóL §°Sƒàe ¤EG π°UƒàdG ±ó¡H ¤hC’G Iôª∏d øjôëÑdG ¥Gƒ°SG .''܃∏£ŸG »eƒ«dG ™«ÑdG GkQÉæjO 40 ¤EG øjQÉæjO øe QÉ©°SC’G CGóÑJ'' :¿óe ±É°VCGh Ú°ùæ÷G øe ójó°T Qƒ£©dG AGô°T ≈∏Y ∫ÉÑbE’Gh ,Év«æjôëH áØc ≈∏Y AÉ°ùædG áØc íLôJh ¥ƒØJ øµd çÉfE’Gh QƒcòdG ɢ˘¡˘ Ñ˘ M ICGôŸG ø˘˘Y ±hô˘˘©ŸG ø˘˘ª˘ ˘a ∫ÉÛG Gò˘˘ g ‘ ∫ɢ˘ Lô˘˘ dG AGô°ûH ’G áæjõdG √òg πªàµJ ’ ó«cCÉàdÉHh øjõàdGh πªéà∏d ¤EG AÉ°ùædG ÉææFÉHR áÑ°ùf π°üJ å«M Qƒ£©dG øe áYƒª› .'' %30 ¤EG ∫ÉLôdG øFÉHõdG áÑ°ùf π°üJ ÚM ‘ , %70 πµd »°SÉ°SG A»°T Qƒ£©dG'' :»∏Y øJÉa âdÉb ∂dP ¤EG ó«©dG πãe äÉÑ°SÉæe ‘h ,ábÉfCÓd äÓªµŸG øe »gh âæH ájOÉ©dG ΩÉjC’G ‘ øµdh ∞bƒŸG ó«°S Oƒ©dG ¿EÉa ¢SGôYC’Gh hCG ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG π˘ã˘e ᢫˘Ñ˘æ˘LC’G Qƒ˘£˘©˘dG ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG í˘˘Ñ˘ °üj .á«dÉ£jE’G ɢ¡˘Mô˘£˘J »˘à˘dG ¢Vhô˘©˘dG ø˘˘e 󢢫˘ Ø˘ à˘ °SG ‹ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H Qƒ£©dG AGô°ûd Ió«L á«fGõ«e ™°VCÉa ΩÉj’G √òg äÓÙG .QÉæjO 70 `H Qó≤J á«ÑæL’G hG á«Hô©dG AGƒ°S Oƒ©dG ô©˘°S'' :ø˘Jɢa âdɢ≤˘a Qɢ©˘°S’ɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘a ɢeCG

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

áµ∏‡ ‘ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ¥ƒ°S ó¡°ûJ ô˘£˘Ø˘dG 󢢫˘ Y ÜGÎbG á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æÃh Ωɢ˘j’G √ò˘˘g ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Aɢæ˘à˘b’ Úµ˘∏˘¡˘à˘°ùŸG π˘Ñ˘b ø˘e ɢkXƒ˘ë˘∏˘e k’ɢ˘Ñ˘ bEG 󢢫˘ ©˘ °ùdG áÑ°SÉæŸG ™e Ö°SÉæàJ »àdG ɪ«°S’ ,Qƒ£©dG øe º¡JÉLÉ«àMG .É¡«∏Y Ö∏£dG ójGõJ ó¡°ûJ »àdG ÈY Qƒ£©∏d á«ŸÉ©dG ä’ÉcƒdG øe ÒÑc OóY ´QÉ°S å«M ¬˘Ñ˘∏˘£˘à˘J ɢe π˘˘c Òaƒ˘˘à˘ d ¥ƒ˘˘°ùdG ‘ Iô˘˘°ûà˘˘æŸG ɢ˘¡˘ °VQɢ˘©˘ e íLôj ɇ á«bGôdG Qƒ£©dG √òg øe ÚæWGƒŸG äÉLÉ«àMG á«ŸÉ©dG ä’ÉcƒdG ∂∏J ÚH Éjƒb É°ùaÉæJ ¥ƒ°ùdG ó¡°ûJ ¿G .øFÉHõdG øe øµªŸG OóY ÈcCG Üò÷ è˘«˘∏ÿG á˘ª‚h Qƒ˘£˘©˘∏˘ d ø˘˘°ùMCG äÓfi ÖMɢ˘°U ∫ɢ˘b Oɢ«˘YC’Gh äÉ˘Ñ˘°Sɢ˘æŸG Ωɢ˘jCG Èà˘˘©˘ J :¿ó˘˘e ó˘˘ªfi Qƒ˘˘£˘ ©˘ ∏˘ d ,™«ÑdG ‘ IhQPh ¢TÉ©àfG ΩÉjCG ó«©°ùdG ô£ØdG ó«Y á°UÉNh Qó≤j …òdGh ,πÙG ≈∏Y øFÉHõdG øe ójó°ûdG ∫ÉÑbE’G å«M ÜGÎbG ™e áÑ°ùædG √òg ójõJ ¿CG ™bƒàf ÉæfCG ’EG ,%70 áÑ°ùæH IÒÑc Ö°ùf »gh ,% 90 ¤EG 80 ÚH Ée ìhGÎàd ó«©dG Ωƒj ΩÉjC’G ∫Ó˘N Qƒ˘£˘©˘dG AGô˘°T ≈˘∏˘Y ∫É˘Ñ˘bE’G á˘Ñ˘°ùæ˘H á˘fQɢ≤˘e .%30 `H Qó≤J »àdGh ájOÉ©dG AGô°T πãe á«éjhÎdG ¢Vhô©dG πª©H Ωƒ≤f ÉæfEÉa Gòd

á«eÓ°SE’G ™jQÉ°ûŸG πjƒ“ ‘ äGQɵàH’G ≈∏Y õcôj

»ŸÉ©dG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG OÉ≤©fG πÑ≤ŸG Ȫaƒf á«àëàdG á«æÑdG πjƒªàd ÊÉãdG »àdG h Q’hO QÉ«∏e 300 øY ójõJ ∫ƒ°UCG IQGOEG ¤ƒàJ á«àëàdG ≈æÑdG ™jQÉ°ûe πjƒªàH kÉë°VGh kÉeɪàgG …óÑJ •ÉÑæà°SG ‘ á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG √òg ìÉ‚ ó©H kÉ°Uƒ°üN .á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e á«°Tɪàe á«dÉe äGhOCG ¿Gƒ˘˘ æ˘ ˘Y â– ó˘˘ ≤˘ ˘©˘ ˘j …ò˘˘ dG ô“DƒŸG »˘˘ ˘≤˘ ˘ ∏˘ ˘ «˘ ˘ °Sh øjQƒ£ŸGh ájó«∏≤àdG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e ácGô°ûdG'' ''á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ™jQÉ°ûe IôØW øe IOÉØà°SÓd iȵdG äÉ≤Ø°üdG πjƒ“ Ö«dÉ°SCG ôNBG ≈∏Y Aƒ°†dG ø˘˘e Ió˘˘jó÷G ᢢ∏˘ MôŸG ó˘˘jó– ɢ˘¡˘ ˘«˘ ˘a Éà ,Ió˘˘ ≤˘ ˘©ŸGh ≥˘˘«˘ Ñ˘ £˘ J ‘ äGQɢ˘µ˘ ˘à˘ ˘H’G ô˘˘ NBGh iȵ˘˘ dG äɢ˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘°üdG π˘˘jƒ“h ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G ᢢ«˘ dÉŸG ¢SCGQ ¥Gƒ˘˘°SCGh ∑ƒ˘˘µ˘ °üdG ∫ƒ∏M øe ójó÷G π«÷G á°ûbÉæe ¤EG áaÉ°VEG ™jQÉ°ûŸG .»eÓ°SE’G πjƒªàdG »˘˘ ˘YGô˘˘ ˘ dG »˘˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ °SE’G »˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘Wƒ˘˘ ˘ dG ¿ƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘°Sh π˘jƒ˘ª˘à˘d »ŸÉ˘©˘dG »˘eÓ˘°SE’G ô“Dƒ˘ª˘∏˘d »˘é˘ «˘ JGΰS’G »≤∏«°Sh .‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉã˘dG Ωɢ©˘∏˘d ᢫˘à˘ë˘à˘dG ᢫˘æ˘Ñ˘dG ¢Vô©dG ,»eÓ°SE’G »æWƒdG ΩÉY ôjóe ,∂dÉŸG ¥ó°üe Ȫaƒf øe ™HGôdG ‘ ¤hC’G á°ù∏÷G ‘ »MÉààa’G QOÉ°üeh ¢Uôa øe Iójó÷G áLƒŸG ≈∏Y õcÒ°S å«M ∞«°†à°ù«°Sh .iȵdG á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe πjƒ“ ƒg …òdG ìƒàØŸG á©jô°ûdG ≈≤à∏e »eÓ°SE’G »æWƒdG ¿ƒ°ûbÉæj AGÈN øe áØdDƒe á«Yô°T áæ÷ øY IQÉÑY π˘jƒ˘ª˘à˘dG ¢üî˘j ɢª˘«˘a ᢩ˘ jô˘˘°ûdG ™˘˘e ≥˘˘aGƒ˘˘à˘ dG ¢ù°SCG »æ˘Wƒ˘dG õ˘cô˘jh ,᢫˘à˘ë˘à˘dG ≈˘æ˘Ñ˘dG ™˘jQɢ°ûŸ »˘eÓ˘°SE’G á«∏jƒ“ äÉéàæe ≈∏Y á«dÉŸG ¬JÓeÉ©J ‘ »eÓ°SE’G ᢫˘dÉŸG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘àŸG ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ J ‘ ᢢ°ü°üî˘˘à˘ e h Iô˘˘µ˘ à˘ Ñ˘ e ᢩ˘jô˘°ûdG ™˘e á˘≤˘aGƒ˘à˘e ∫ƒ˘∏˘M ∫Ó˘˘N ø˘˘e ¬˘˘FÓ˘˘ª˘ ©˘ d .á«eÓ°SE’G á«æÑdG πjƒªàd »ŸÉ©dG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG πª©jh óFGQ »ŸÉY ióàæªc ¬©bƒe õjõ©J ≈∏Y 2007 á«àëàdG πjƒªàdG ∫É› ‘ IójGõàŸG ¢UôØ∏d IójóL iDhQ Ωó≤j áeOÉ≤dG áLƒŸG ±Gô°ûà°SG ≈∏Yh ™jQÉ°ûª∏d »eÓ°SE’G Iõ˘«˘ª˘à˘e á˘cQɢ°ûe ∫Ó˘N ø˘e iȵ˘dG äɢ≤˘ Ø˘ °üdG ø˘˘e §˘°ShC’G ¥ô˘°ûdG ø˘e ø˘jõ˘«˘ª˘àŸG ÚKó˘ë˘àŸG ø˘e O󢩢 d .É«°SBGh ɵjôeCG ∫ɪ°Th ÉHhQhCGh

(ÊÉãdG øjô°ûJ)Ȫaƒf øe 5 h 4 »eƒj ó≤©j ô“DƒŸG á˘Mhó˘dG ‘ ''õ˘fhõ˘˘«˘ °S Qƒ˘˘a'' ¥ó˘˘æ˘ a ‘ π˘˘Ñ˘ ≤ŸG …òdG á«àëàdG á«æÑdG πjƒªàd ÊÉãdG »ŸÉ©dG »eÓ°SE’G ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe 250 øY ójõj Ée Qƒ°†M ó¡°ûj ±Qɢ˘°üŸG äɢ˘Yɢ˘£˘ b ¿ƒ˘˘∏˘ ãÁ ø˘˘ jò˘˘ dG Újò˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘dG ≈˘æ˘Ñ˘dGh Qɢª˘ã˘à˘°S’Gh π˘jƒ˘ª˘à˘dGh ᢫˘dhó˘dG ᢫˘eÓ˘˘°SE’G ìÉéæ˘dG 󢩢H ô“DƒŸG Gò˘g »˘JCɢjh ,᢫˘°ù«˘Fô˘dG ᢫˘à˘ë˘à˘dG πX ‘h.»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ∫hC’G ô“DƒŸG √ó¡°T …òdG ä’ó˘©Ÿ ɢ¡˘∏˘«˘é˘°ùJh ™˘jQɢ°ûŸG π˘jƒ“ äɢ≤˘Ø˘°U ´É˘Ø˘ JQG ᢫˘æ˘Ñ˘dG ô˘jƒ˘£˘J äɢ≤˘Ø˘f ´É˘Ø˘JQG ¤EG á˘aɢ°VEG ,ᢩ˘ Ø˘ Jô˘˘e ∫ÓN Q’hO ¿ƒ«∏jôJ øe ÌcCÉH Qó≤J »àdG á«àëàdG ™bƒàŸG øªa ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ πÑ≤ŸG ó≤©dG 130 ≠˘∏˘Ñ˘J äɢ≤˘Ø˘°üH ɢgó˘Mƒ˘d ô˘£˘b á˘dhO ô˘KCÉ˘à˘ °ùJ ¿CG …ò˘˘dG ÒÑ˘˘µ˘ dG ´É˘˘Ø˘ ˘JQ’G π˘˘ X ‘ ∂dPh ,Q’hO Qɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘e ™˘jQɢ°ûŸG ÖfɢL ø˘e π˘jƒ˘ª˘ à˘ dG ≈˘˘∏˘ Y Ö∏˘˘£˘ dG √ó˘˘¡˘ °ûj Rɢ˘ ¨˘ ˘dG äɢ˘ Yɢ˘ £˘ ˘b ¢Uƒ˘˘ °üÿG ¬˘˘ Lh ≈˘˘ ∏˘ ˘Yh iȵ˘˘ ˘dG äɢjhɢª˘«˘chÎÑ˘dGh Rɢ¨˘dGh §˘Ø˘æ˘dGh ∫ɢ°ùŸG »˘©˘«˘Ñ˘£˘ dG Égó˘¡˘°ûJ »˘à˘dG IÒÑ˘µ˘dG Iô˘Ø˘£˘dG ™˘eh ,AÉŸGh á˘bɢ£˘dGh äÉjó– á«Ñ∏àd IõgÉL áMÉ°ùdG ¿EÉa ,ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûŸG ᢩ˘jô˘°ûdG ™˘˘e ≥˘˘aGƒ˘˘à˘ j Éà iȵ˘˘dG ™˘˘jQɢ˘°ûŸG π˘˘jƒ“ kGó˘˘jGõ˘˘à˘ e kGQhO kɢ «˘ dɢ˘M ¥ƒ˘˘°ùdG ó˘˘¡˘ ˘°ûjh ,ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G øe ójõŸG ôeC’G Ö∏£àj å«M á«eÓ°SE’G äÓeÉ©à∏d á«£¨àd ''ÊÉãdG π«÷G'' øe IôµàÑŸG á«dÉŸG ∫ƒ∏◊G .á«dÉŸG äÓjƒªàdG øe á«YƒædG √òg ≈∏Y Ö∏£dG á˘Ä˘«˘g ¢ù«˘FQh ô˘£˘b á˘dhO ᢫˘dɢe ô˘jRh »˘≤˘ ∏˘ «˘ °Sh ᢢª˘ ∏˘ µ˘ ˘dG ∫ɢ˘ ª˘ ˘c Ú°ùM ∞˘˘ °Sƒ˘˘ j ‹ÉŸG ô˘˘ £˘ ˘b õ˘˘ cô˘˘ e ɢª˘c ,Ȫ˘aƒ˘f ø˘e ™˘HGô˘dG Ωƒ˘j ô“Dƒ˘ª˘∏˘d ᢫˘MÉ˘à˘ à˘ a’G ¬∏dG óÑY ï«°ûdG …õcôŸG ô£b ±ô°üe ßaÉfi »≤∏«°S ᢢ°ù∏÷G ∫Ó˘˘N ᢢ«˘ °ù«˘˘FQ ᢢª˘ ∏˘ c ,Êɢ˘K ∫BG Oƒ˘˘©˘ °S ø˘˘ H .á«MÉààa’G ƒ˘ª˘æ˘dG ≈˘˘∏˘ Y …õ˘˘côŸG ±ô˘˘°üŸG ߢ˘aÉfi õ˘˘cÒ°Sh π˘˘jƒ“ ‘ ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG Iô˘˘Ø˘ ˘£˘ ˘dGh π˘˘ eɢ˘ °ûdG …Oɢ˘ °üà˘˘ bC’G Aƒ°†dG §«∏°ùàH Ωƒ≤«°Sh ,á≤£æŸG ‘ iȵdG ™jQÉ°ûŸG π°üj »àdG á«eÓ°SE’G ±QÉ°üŸG OóY IOÉjR ÒKCÉJ ≈∏Y »àdG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ,±ô°üe 300 ƒëf ¤EG ÉgOóY

Ék Yhô°ûe »æÑJ á«JGQÉeEG ácô°T ájOƒ©°ùdG ‘ Q’hO QÉ«∏e 12 áØ∏µàH õcGôeh ᫪«∏©J äBÉ°ûæeh óLÉ°ùeh ¥OÉæah ÖJɵe …ò«ØæàdG ôjóŸG ó«©°S óªMCG ó«©°S ∫Ébh .ájQÉŒ ó˘jGõ˘à˘j ¢Vɢjô˘˘dG ¿É˘˘µ˘ °S Oó˘˘Y'' ¢ù∏˘˘à˘ ª˘ «˘ d ᢢcô˘˘°ûd Ú©˘à˘jh ,Ωɢ˘Y π˘˘c %3 …CG ᢢª˘ °ùf ∞˘˘dCG 150 ∫ó˘˘©Ã IOÉjõdG ÜÉ©«à°S’ Ékjƒæ°S á«æµ°S IóMh ∞dCG 50 áeÉbEG á«ŸÉ©dG »Hód ácƒ∏‡ ¢ù∏ફd ácô°Th ''.ájOó©dG ádÉÑb π«îf πµ°T ≈∏Y kGQõL »æÑJ »àdG á«eƒµ◊G .»HO πMÉ°S

:(RÎjhQ) ` »HO

áeƒµ◊ ácƒ∏ªŸG ájQÉ≤©dG ¢ù∏ફd ácô°T âdÉb QÉ«∏e 44 áØ∏µàH Êɵ°SEG ´hô°ûe AÉæH Ωõà©J É¡fG »HO âdÉbh .ájOƒ©°ùdG ‘ (Q’hO QÉ«∏e 11^98) ºgQO ´hô°ûŸG ¿EG :¢ù«ªÿG ∫hC’G ¢ùeCG ¿É«H ‘ ácô°ûdG 3487 áMÉ°ùe ≈∏Y ΩÉ≤«°S π°UƒdG º°SG πªëj …òdG º°†«°Sh ¢VÉjôdG ᪰UÉ©dG øe ∫ɪ°ûdG ¤EG kÉfGóa


business

¥Gƒ°SCG 12

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

business@alwatannews.net

≥∏¨j »µ«f ô°TDƒe %0^7 ¢VÉØîfG ≈∏Y

¢†ØîJ ¿Éà°ùNGRÉb §``ØædG êÉ``àfE’ É`` `¡JÉ``©bƒJ z»æjG{ ™e ±ÓN §°Sh

:(RÎjhQ) ` ƒ«cƒW

º¡°SCÓd »°SÉ«˘≤˘dG »˘µ˘«˘f ô˘°TDƒ˘e ¢†Ø˘î˘fG ¢ùeCG ¥Ó˘˘ZE’G ó˘˘æ˘ Y %0^7 áÑ°ùæH ᫢fɢHɢ«˘dG äɢcô˘˘°T º˘˘¡˘ °SCG •ƒ˘˘Ñ˘ ¡˘ H kGô˘˘KCɢ à˘ e ᢢ©˘ ª÷G ¿hεdG ƒ«cƒW πãe áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG ¿CG 󢩢H Iô˘°ùª˘°ùdG äɢcô˘˘°T º˘˘¡˘ °SCG ™˘˘LGô˘˘Jh á«æ«°üdG Ωƒc ähO hó«H ácô°T º¡°S ihÉ¡J äɢ˘cô˘˘ °T º˘˘ ¡˘ ˘°SC’ ∑Gó˘˘ °Sɢ˘ f ô˘˘ °TDƒ˘ ˘e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y .É«LƒdƒæµàdG ¿CG ó©H è˘æ˘«˘∏˘«˘à˘jQ â°Sɢa º˘¡˘°S ¢†Ø˘î˘fGh ™bƒàŸG øe ÌcCÉH É¡MÉHQCG ¢VÉØîfG âæ∏YCG π˘˘é˘ °S ¿CG 󢢩˘ H ʃ˘˘°S º˘˘¡˘ °S §˘˘Ñ˘ g ÚM ‘ ¿ƒ°ùµjQG ™e ádƒªÙG ∞JGƒ¡dG É¡Yhô°ûe ‘ ÖFGô°†dG º°üN πÑb ¬MÉHQCG ‘ kÉ°VÉØîfG Ȫ˘˘à˘ Ñ˘ °S ¤EG (Rƒ“) ƒ˘˘«˘ dƒ˘˘ j ø˘˘ e IÎØ˘˘ dG .(∫ƒ∏jCG) ƒghõ«e πãe ∑ƒæH º¡°SCG ∂dòc â©LGôJh ô©°ùdG iƒà°ùe RQPGôH ¿Éª«d â°†ØN ¿CG ó©H .¬ª¡°ùd ±ó¡à°ùŸG 127^81 »°SÉ«≤dG »µ«f ô°TDƒe ¢†ØîfGh ô°TDƒe ∫õf ɪ«a á£≤f 17331^17 ¤EG á£≤f .¢ùµHƒJ

:(RÎjhQ) ` áfÉà°SG

√OÓH ¿EG ∞«jÉHQGõf ¿É£∏°S Qƒf ¿Éà°ùNGRÉb ¢ù«FQ ∫Éb 130 ¤EG πjƒ£dG πLC’G ‘ §ØædG êÉàfE’ É¡JÉ©bƒJ â°†ØN á≤HÉ°S äGôjó≤J øY %13 áÑ°ùæH 2015 ΩÉY ‘ øW ¿ƒ«∏e .øW ¿ƒ«∏e 150 êÉàfE’G ≠∏Ñj ¿CÉH 80 èàæà°S √OÓÑdG ¿CG ∂dòc Ú«Øë°üdG ∞«jÉHQGõf ≠∏HGh .2010 ΩÉY ∫ƒ∏ëH øW ¿ƒ«∏e ácô°T IOÉ«≤H á«dhO áYƒª› Ió°ûH ¿Éà°ùNGRÉb äó≤àfGh ‘ ∞«dɵàdG ‘ äGOÉjRh äGÒNCÉJ ÖÑ°ùH á«dÉ£jE’G »æjG ƒªædÉH ô°†j ób π≤◊G ôjƒ£J A§H ¿EG á∏FÉb ¿ÉLÉ°TÉc π≤M .OÓÑ∏d …OÉ°üàb’G øW ¿ƒ«∏e 50 øe ÌcCG π≤◊G èàæj ¿CG ™bƒàŸG øe ¿Éch ¿ƒ«∏e 65 ƒëf ≠dÉÑdG π©ØdÉH ºFÉ≤dG êÉàfE’G ¤EG áaÉ°VEG kÉjƒæ°S õ˘˘«˘é˘æ˘J ɢ˘ª˘ g ÚbÓ˘˘ª˘ Y Ú∏˘˘≤˘ M ø˘˘e kɢ °Sɢ˘°SCG »˘˘JCɢ j …ò˘˘dG ø˘˘W .∑ÉfÉLÉ°TGQÉc ¤EG øjQÉ°ùe ÈY ¬LƒJ ¿Éà°ùNGRÉb øe §ØædG äGQOÉ°Uh ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘eh ¿É˘˘ é˘ ˘«˘ ˘HQPCG ¤EGh ó˘˘ jó˘˘ L Ö«˘˘ ˘Hɢ˘ ˘fCG §˘˘ ˘N ÈY Ú°üdG .øjhõb ôëH ÈY á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SCÓd ™˘˘jƒ˘˘æ˘à˘ d ɢ˘¡˘ «˘ Yɢ˘°ùe π˘˘°UGƒ˘˘à˘ °S √OÓ˘˘H ¿EG ∞˘˘«˘ jɢ˘HQGõ˘˘f ∫ɢ˘bh ó˘˘ jõ˘˘ j ¿CG ™˘˘ bƒ˘˘ àŸG ø˘˘ e ¢ù«˘˘ d PEG ᢢ bɢ˘ £˘ ˘dG äGQOɢ˘ °U äGQɢ˘ °ùe .kÉjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e 25 iƒà°ùe øY »∏ÙG ∑Ó¡à°S’G .OGóeE’G äGQÉ°ùe OóY IOÉjõd Éæà°SÉ«°S π°UGƒæ°S'' :∫Ébh ΩÉ¡°SE’ÉH ≥∏©àj ɪ«a É¡JÉ«dhDƒ°ùŸ kÉeÉ“ ácQóe ¿Éà°ùNGRÉb .''⁄É©dG ‘ äGOGóeE’G ÚeCÉJh á«ŸÉ©dG ábÉ£dG ¥ƒ°S áfRGƒe ‘

2007 ‘ äÉ«a äGOGôjEG

á≤HÉ°S äÉ©bƒàd áÑcGƒe »JCÉJ :(RÎjhQ) ` ƒfÓ«e

Écƒd äGQÉ«°ùdG áYÉæ°üd á«dÉ£jE’G äÉ«a ácô°T ¢ù«FQ ∫Éb ¢ùeCG ô“Dƒe ¢ûeÉg ≈∏Y Ú«Øë°ü∏d ƒdƒÁõ«àfƒe hôjOQƒc äGOGôjEÉH ΩÉ©dG Gòg »¡æJ ¿CG ™bƒàŸG øe ácô°ûdG ¿EG ᩪ÷G .á≤HÉ°ùdG äÉ©bƒàdG ™e á«°ûªàe ÉæJÉeGõàdG iôNCG Iôe Ú≤≤fi ΩÉ©dG Gòg »¡ææ°S'' :∫Ébh .''äÉ©bƒàdG ™e á«°ûªàe èFÉàæHh ᢢcô˘˘°û∏˘˘d …ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG ∫ɢ˘ b ¢ù«˘˘ ªÿG ∫hC’G ¢ùeCGh ådÉãdG ™HôdG ‘ ácô°ûdG ∫ɪYCG èFÉàf ¿EG' :ʃ«°ûJQÉe ƒ«é«°S ób áYƒªÛG ¿EGh äÉ©bƒàdG ™e á«°ûªàe äAÉL ΩÉ©dG Gòg øe .''ΩÉ©dG Gòg É¡MÉHQC’ ±ó¡à°ùŸG iƒà°ùŸG ójõJ

ÚeÉY ‘ ∫ó©e ÉC £HCÉH á«fÉHÉ«dG á∏ª÷G äÉ©«Ñe QÉ©°SCG ´ÉØJQG …õcôŸG ∂æÑdG »£©j ’ ºî°†àdG ™LGôJ ¿EG ¿ƒjOÉ°üàbG ∫Ébh ¤EG É«éjQóJ IóFÉØdG ™aôd ¬à£N ‘ kÉeób »°†ª∏d ôcòJ ÉHÉÑ°SG ≈fOCG ƒgh %0^5 ≠dÉÑdG øgGôdG ÉgGƒà°ùe øe á«©«ÑW äÉjƒà°ùe .iȵdG á«YÉæ°üdG ∫hódG ‘ iƒà°ùe ΩÉ©dG ∞°üfh ΩGƒYCG áKÓK òæe á∏ª÷G äÉ©«Ñe QÉ©°SCG ™ØJôJh CÉ£HC’G ƒgh á«°VÉŸG áKÓãdG ô¡°TC’G ‘ CÉWÉÑJ Égƒ‰ ∫ó©e øµd .2005 ΩÉY (Rƒ“) ƒ«dƒj òæe

ΩÉ©dG ‘ á∏ª÷G äÉ©«Ñe QÉ©°SCG äÉYÉØJQG øe äóM ób ájójó◊G ´É˘Ø˘JQG ™˘e Ió˘j󢢰T ᢢ°ùaɢ˘æ˘ e ¬˘˘LGƒ˘˘J äɢ˘cô˘˘°ûdG âdGRɢ˘eh »˘˘°VÉŸG .™«ÑdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG øe ´ô°SCG ∫ó©Ã ΩÉÿG OGƒŸG ∞«dɵJ ¥ƒ°ùdG ‘ óFÉ°ùdG OÉ≤àY’G ≈∏Y ôcòJ áLQóH äÉfÉ«ÑdG ôKDƒJ ⁄h ™aôj ¿CG πÑb iôNCG ô¡°TCG á©°†H ô¶àæ«°S …õcôŸG ¿ÉHÉ«dG ∂æH ¿CÉH âfÉc GPEG Ée ¿CÉ°ûH ä’DhÉ°ùJ QÉKCG ∂dP ¿EG ¢†©ÑdG ∫Ébh IóFÉØdG .QÉ©°SC’G ¢TɪµfG ™e É¡àcô©e π©ØdÉH Ö°ùµJ ¿ÉHÉ«dG

᫵jôeCG äÉfÉ«H Qhó°U π«Ñb ô≤à°ùj Q’hó`dG :(RÎjhQ) ` ƒ«cƒW

QÉ©°SCG ™LGôJ »µjôeC’G ΩÉÿGh âfôH

ÖbÎj ÚM ‘ ᩪ÷G ¢ùeCG hQƒ«dG ΩÉeCG Q’hódG ô©°S ô≤à°SG øe kGójõe »≤∏J ób »µjôeC’G OÉ°üàb’G øY äÉfÉ«H ¿hôªãà°ùŸG π˘°UGƒ˘«˘°S …OÉ–’G »˘Wɢ˘«˘ à˘ M’G ¢ù∏› ¿É˘˘c GPEG ɢ˘e ≈˘˘∏˘ Y Aƒ˘˘°†dG .IóFÉØdG ¢†ØN …òdG ô¡°ûdG ∞°üfh øjô¡°T ‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈fOCG øe ÚdG ¢û©àfCGh óFÉ©dG äGP äÓª©dG ΩÉeCG ™ØJQCGh ∫hC’G ¢ùeCG hQƒ«dG ΩÉeCG ¬∏é°S ™aO ¿CG ó©H ,…óæ∏jRƒ«ædG Q’hódGh ‹GΰSC’G Q’hódG πãe ™ØJôŸG øe ìÉHQC’G »æ÷ Ú∏eÉ©àŸG ájƒ«°SB’G º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG ‘ ™LGÎdG .ÚdG ΩÉeCG äÓª©dG √òg ≈∏Y πL’G IÒ°üb äÉægGôe Gòg iôNCG Iôe IóFÉØdG ¢†ØN ä’ɪàMG A»°ûdG ¢†©H â©LGôJh âdGRÉe ΩÉ©dG Gòg ¢†ØÿG ¢Uôa ¿CG ¿hôj øjôªãà°ùŸG øµd ô¡°ûdG .%70 ≠∏ÑJ øY ôcòj Ò¨J ¿hO Q’hO 1^4185 ô©°ùH hQƒ«dG ∫hGóJ iôLh .∫hC’G ¢ùeCG ∑Qƒjƒ«f ‘ ≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEG iƒà°ùe ô¡°ûdG ∞°üfh øjô¡°T ‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈∏YCG øY hQƒ«dG ™LGôJh 166^25 ¤EG %0^15 kÉ°†Øîæe ¢ù«ªÿG ¬∏é°S …òdG 167^65 óæY ≈∏YCG øY kÉ°†Øîæe øj 117^20 ¤EG kÓ«∏b Q’hódG ™LGôJh .øj ‘ ¢ù«ªÿG ¬∏é°S …òdG øj 117^79 ≠dÉÑdG øjô¡°T ‘ ¬JÉjƒà°ùe .á«fhεdE’G äÓeÉ©àdG

:(RÎjhQ) ` ¿óæd

∞«ØÿG »µjôeC’G ΩÉÿGh âfôH èjõe QÉ©°SCG â©LGôJ π«eÈ∏d øjQ’hO øe ÌcCÉH É¡YÉØJQG ó©H ᩪ÷G ¢ùeCG Ó«∏b ᫵jôeC’G ΩÉÿG äÉfhõfl ‘ A»LÉØe ¢VÉØîfG ôKEG ¢ùeCG .AÉà°ûdG π°üa ‘ äGOGóeE’G ¢ü≤f ¿CÉ°ûH ±hÉıG QÉKCG …òdG Q’hO 79^84 »HhQhC’G ¢SÉ«≤dG ΩÉN âfôH èjõe ô©°S ≠∏Hh ≠∏Hh .≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEG ô©°S øY Éàæ°S 31 kÉ°†Øîæe π«eÈ∏d .kÉàæ°S 21 kÉ°†Øîæe Q’hO 82^87 »µjôeC’G ΩÉÿG ô©°S âfôH ô©°S ¢ù«ªÿG ∫hC’G ¢ùeCG QÉ©°SC’G äÉYÉØJQG âHôbh …ò˘˘dG π˘˘«˘ eÈ∏˘˘d Q’hO 81^05 ≠˘˘dɢ˘Ñ˘dG »˘˘°Sɢ˘«˘≤˘dG √Gƒ˘˘à˘ °ùe ø˘˘e iƒ˘˘à˘ °ùŸG ¿É˘˘ch »˘˘°VÉŸG (∫ƒ˘˘ ∏˘ jCG) Ȫ˘˘ à˘ Ñ˘ °S 28 Ωƒ˘˘ j ¬˘˘ ∏˘ é˘ °S Ωƒj ¬∏é°Sh π«eÈ∏d Q’hO 83^90 »µjôeC’G ΩÉî∏d »°SÉ«≤dG .ȪàÑ°S 20 π«eôH ¿ƒ«∏e 1^7 ᫵jôeC’G ΩÉÿG äÉfhõfl â°†ØîfGh ¿Éch .ábÉ£dG äÉeƒ∏©e IQGOEG äÉfÉ«H Ö°ùM »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G .π«eôH ∞dCG 900 QGó≤à kÉYÉØJQG Gƒ©bƒJ ób ¿ƒ∏∏ÙG øe ¿Éch π«eôH ¿ƒ«∏e 1^7 øjõæÑdG äÉfhõfl â©ØJQGh â°†Ø˘˘ î˘ fGh .π˘˘ «˘ eô˘˘ H ∞˘˘ dG ᢢ Ģ ˘e QGó˘˘ ≤à ™˘˘ Ø˘ ˘Jô˘˘ J ¿CG ™˘˘ bƒ˘˘ àŸG ™bƒàŸG øe ¿Éch π«eôH ∞dG 600 Ò£≤àdG œGƒf äÉfhõfl .π«eôH ∞dCG 400 QGó≤à ¢†ØîæJ ¿CG ´ƒÑ°SC’G Gòg ≥HÉ°S âbh ‘ ∑ƒà°ù∏jhGhQƒj á°ù°SDƒe âdÉbh ȪàÑ°S ‘ â°†ØîfG ÉHhQhCG ‘ §ØædG äÉéàæe äÉfhõfl ¿EG äÓNóe IOÉjR øe ºZôdG ≈∏Y ≥HÉ°ùdG ô¡°ûdÉH áfQÉ≤ŸÉH .ΩÉÿG §ØædG øe ‘É°üŸG øY …ô¡°ûdG Égôjô≤J ‘ á«dhódG ábÉ£dG ádÉch âdÉbh ∫ó©Ã ƒªæ«°S §ØædG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG ¿EG §ØædG ¥ƒ°S ™˘˘ ˘aó˘˘ ˘J PEG Ωɢ˘ ˘©˘ ˘dG ø˘˘ ˘e ÒNC’G ™˘˘ ˘Hô˘˘ ˘dG ‘ ™˘˘ ˘bƒ˘˘ ˘àŸG ø˘˘ ˘e Cɢ ˘ £˘ ˘ HCG øY åëÑ∏d Úµ∏¡à°ùŸG §ØædG QÉ©°SCG ‘ IÒѵdG äÉYÉØJQ’G .πFGóH

ÉC WÉÑàj »µjôeC’G OÉ°üàb’G ájƒb á«°SÉ°SC’G ¬∏eGƒY øµd

:(RÎjhQ) ` ƒ«cƒW

äÉ©«Ñe QÉ©°SCG ´ÉØJQG (∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S ô¡°T øY äÉfÉ«H äô¡XCG QÉKCG ɇ ÚeÉY øe ÌcCG ‘ É¡d ∫ó©e CÉ£HCÉH á«fÉHÉ«dG á∏ª÷G QÉ©°SCG ºî°†J ¿CÉH …õcôŸG ∂æÑdG äÉ©bƒJ ¿CÉ°ûH IójóL Écƒµ°T .kÉÑjôb Oƒ©«°S Úµ∏¡à°ùŸG ÒZ ¿OÉ©ŸGh ΩÉÿG §ØædG QÉ©°SCG ‘ kɪéM πbCG äÉYÉØJQG âfÉch

™bƒàŸG iƒà°ùŸG Üôb ƒªædG QGôªà°SG ™bƒàj »HhQhC’G …õcôŸG ∫ÉŸG ¥ƒ°S äÉHGô£°V’ á«ÑfÉ÷G QÉKB’G ≈∏Y ‹ÉªLE’G ÒKCÉàdG óªà©«°S '':∫Ébh ¤EG óªà©«°S ,hQƒ«dG á≤£æe ‘h ,»ŸÉ©dG Ö∏£dG ≈∏Yh »µjôeC’G OÉ°üàb’G ≈∏Y ''.»∏ÙG Ö∏£dGh á«dÉŸG ´É°VhC’G ≈∏Y äÉHGô£°V’G ÒKCÉJ á«Ø«c ≈∏Y ÒÑc óM ≈∏Y ôWÉfl πã“ ∫GõJ ’ á«YGQõdG ™∏°ùdGh §ØædG QÉ©°SCG ¿EG :∑QÉà°S ∫Ébh ¬Ø≤°S ¥ƒa ºî°†àdG π¶j ¿CG »HhQhC’G …õcôŸG ∂æÑdG ™bƒàjh .ΩÉY πµ°ûH QÉ©°SC’G .™LGÎj ¿CG πÑb 2008 ΩÉY ≈àM %2 ≠dÉÑdG ™∏°ùdG ºî°†J ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH ôKDƒj á«FGò¨dG OGƒŸG QÉ©°SG ´ÉØJQG ¿CG ±É°VCGh á«∏©ØdG äGQƒ£àdG ¢SQój ¿CG …õcôŸG ∂æÑdG ≈∏Y Ú©àj ¬fCG ÒZ á«cÓ¡à°S’G .äGQGôb PÉîJG óæY QÉ©°SCÓd áFÉŸG ‘ á©HQCG óæY Ò¨J ¿hO IóFÉØdG QÉ©°SCG ≈∏Y »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∂æÑdG ≈≤HCGh ¥ƒ°S äÉHGô£°VG ÖÑ°ùH ƒªædG ≈∏Y ôWÉfl ¤EG QÉ°TGh ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ô¡°û∏d .∫ÉŸG

:(RÎjhQ) ` äQƒØµfGôa

¢ùeCG ∑QÉà°S øLQƒj »HhQhC’G …õcôŸG ∂æÑ∏d …ò«ØæàdG ¢ù∏ÛG ƒ°†Y ∫Éb É¡d iƒà°ùe ≈∏YCG óæY ∫GõJ ’ hQƒ«dG á≤£æe ‘ ºî°†àdG ôWÉfl ¿EG :ᩪ÷G .âHÉK ∫ó©Ã ƒªædG QGôªà°SG ™bƒàJ äÉfÉ«ÑdG ¿EGh ¢Uƒ°üîH ø≤«àdG ΩóY ádÉM øe ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG ‘ IÒNC’G äÉHGô£°V’G äOGRh ‘ ™˘LGô˘J Oô› ø˘e ÌcCɢH ô˘KCɢà˘j ⁄ Ö∏˘£˘ dG ¿CG ÒZ ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G äɢ˘©˘ bƒ˘˘à˘ dG .Úµ∏¡à°ùŸG á≤K äGô°TDƒe ™bƒe ≈∏Y ô°ûf ¢üf Ö°ùëH π°ùchôH ‘ ióàæe ΩÉeCG ÜÉ£N ‘ ∑QÉà°S ±É°VCGh ¿CG ¤EG áMÉàŸG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ'' âfÎf’G áµÑ°T ≈∏Y »HhQhC’G …õcôŸG ∂æÑdG øe áÑjôb ä’ó©Ã ƒªædG π°UGƒj ób hQƒ«dG á≤£æe ‘ …OÉ°üàb’G •É°ûædG .2008 ‘h 2007 øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ êÉàf’G ‘ ™bƒàŸG ƒªædG

:(RÎjhQ) ` π°ùchôH

¢ùeCG ¢ù«ª«c äôHhQ »µjôeC’G áfGõÿG ôjRh ÖFÉf ∫Éb π˘˘ eGƒ˘˘ ©˘ dG ø˘˘ µ˘ d Cɢ Wɢ˘ Ñ˘ à˘ j »˘˘ µ˘ jô˘˘ eC’G Oɢ˘ °üà˘˘ b’G ¿EG :ᢢ ©˘ ª÷G .ájƒb ¬«∏Y IôKDƒŸG á«°SÉ°SC’G ∞˘˘bƒ˘˘e kGOó› Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °ü∏˘˘ d çó– …ò˘˘ dG ⫢˘ ª˘ «˘ c ó˘˘ cGC h »ÑæLC’G ±ô°üdG QÉ©°SCG ¿CÉH πFÉ≤dG ᫵jôeC’G áfGõÿG IQGRh .¥ƒ°ùdG äÉ«°SÉ°SCG ¤EG kGOÉæà°SG ¥ƒ°ùdG iƒb ÉgOó– …Ôg »µjôeC’G áfGõÿG ôjRh ≠∏HCG ¢ù«ªÿG ∫hC’G ¢ùeCGh ±ô°U QÉ©°SCG ¿CGh …ƒ≤dG Q’hódG ójDƒj ¬fCG RÎjhQ ¿ƒ°ùdƒH ..¥ƒ°ùdG iƒb ÉgOó– á∏ª©dG

Qɪãà°S’G øe ájɪ◊G äÉ°SÉ«°S ó≤àæj ⫪«c :(RÎjhQ) ` π°ùchôH

»HhQhC’G …õcôŸG QÉ`` ` ` ` ` ` ` ` `«∏e 30 Ö`` `ë°ù«°S ¥ƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` °ùdG ø`` `e hQƒ`` ` ` ` ` ` ` j :(RÎjhQ) ` äQƒØµfGôa

Öë°ù«°S ¬fEG :ᩪ÷G ¢ùeCG »HhQhC’G …õcôŸG ∂æÑdG ∫Éb ¥ƒ°S øe ádƒ«°ùdG øe (Q’hO QÉ«∏e 42^6) hQƒj QÉ«∏e 30 .hQƒ«dG á≤£æe ‘ ∑ƒæÑdG ÚH ɪ«a äÓeÉ©àdG ºàJ ¿CG ≈∏Y %4 ≠∏Ñj âHÉK ô©°ùH ádƒ«°ùdG ∂æÑdG πÑ≤«°Sh ¥É≤ëà°SG ïjQÉJh ᩪ÷G ¢ùeCG ≥M’ âbh ‘ á«∏ª©dG ájƒ°ùJ .…QÉ÷G (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcG 17 Ωƒj §Ñ°V á«∏ª©H Ωƒ≤j …õcôŸG ∂æÑdG'' :¿É«H ‘ ∂æÑdG ∫Ébh '.%4 ≠∏Ñj âHÉK ô©°ùH hQƒj QÉ«∏e 30 Öë°S É¡dÓN ¢Vô©j

,ó«L QGƒM AGôLEÉH Qɪãà°S’G ‘ πeÉ©àJ »àdG ∫hódG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ãŸG º˘˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG ¢†©˘˘ ˘ H ¤EG ∫ɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ f’G ÉÃQh .''äÉ°SQɪª∏d

.ájOÉ«°ùdG …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG áª¶æŸ øµÁ ΩÉg QhO ∑Éæg'' ‘ øëf ÉæeÉ«b á«Ø«c ¢üîj ɪ«a ¬Ñ©∏J ¿CG ᫪æàdGh

⫪«c äôHhQ »µjôeC’G áfGõÿG ôjRh ÖFÉf ∫Éb äGQɢ˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°S’G ™˘˘ æ˘ ˘e ä’hÉfi ¿EG ᢢ ˘©˘ ˘ ª÷G ¢ùeCG ájɪ◊G äÉ°SÉ«°S πãe iÈc á∏µ°ûe πã“ á«ÑæLC’G .ájQÉéàdG ¿CG π°ùchôH ‘ Ú«Øë°ü∏d íjô°üJ ‘ ±É°VCGh .…Qhô°V ôeCG Ohó◊G ÈY ∫ÉŸG ¢SCGQ ≥aóJ ájôM ¬fCG óéà°ùa ,⁄É©dG OÉ°üàbG ¤EG äô¶f GPEG'' :∫Ébh ÈY ∫ÉŸG ¢SCGQ ≥aóJ ájôM ™e ,π°†aCG πµ°ûH πª©j .''áëàØæe ájQɪãà°SG äÉ°SÉ«°S ¤EG kGOÉæà°SG Ohó◊G ɢ¡˘ª˘Yó˘J ≥˘˘jOɢ˘æ˘ °U Öfɢ˘L ø˘˘e äɢ˘cô– äQɢ˘KCGh §˘˘ ˘ ˘°ShC’G ¥ô˘˘ ˘ ˘ °ûdGh ɢ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘°ShQh Ú°üdG ‘ ∫hó˘˘ ˘ ˘ dG ÉHhQhCGh IóëàŸG äÉj’ƒdÉH äÉcô°T ≈∏Y PGƒëà°SÓd .Ú«HhQhC’Gh Ú«µjôeC’G Ú«°SÉ«°ùdG ÚH ±hÉfl Aɢ°†b ¤EG á˘Lɢë˘H ɢæ˘fCG ó˘≤˘à˘YCG'' :⫢ª˘ «˘ c ∫ɢ˘bh Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ¿Cɢ °ûH çó˘˘ë˘ à˘ dG ‘ âbƒ˘˘dG ø˘˘e ó˘˘ jõŸG ¿C’ á°UÉN ,Ohó◊G ÈY ∫ÉŸG ¢SCGQ ≥aóJ ájôMh .ájQÉéàdG äÉ≤aóàdG RhÉéàJ ájQɪãà°S’G äÉ≤aóàdG πã“ äGQɪãà°S’G øe ájɪ◊G äÉ°SÉ«°S ójGõJ'' ájɪ◊G äÉ°SÉ«°S πãe »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ΩÉeCG Éjó– .''ájQÉéàdG ∂æ˘Ñ˘∏˘d º˘FÓŸG ø˘e ¿ƒ˘µ˘j ÉÃQ'' :⫢˘ª˘ «˘ c ∫ɢ˘bh ɢª˘«˘a ɢcQɢ°ûj ¿CG ,‹hó˘dG ó˘≤˘æ˘dG ¥hó˘æ˘°Uh ‹hó˘˘dG .''¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á∏ªàÙG áÑ°SÉæŸG äÉ¡«LƒàdG ¢üîj ≥˘˘ jOɢ˘ æ˘ ˘°üdG ¢ù«˘˘ «˘ ˘ °ùJ ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘j ó˘˘ ˘MCG ’ ±É˘˘ ˘°VCGh

»HhQhC’G ƒªædG ≈fOCG ¤G óæY äGƒæ°S ô°ûY ‘ ¬JÉjƒà°ùe :(RÎjhQ) ` áfƒÑ°ûd

ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢VƒØe ∫Éb ÚcGƒ˘j »˘HhQhC’G OÉ–’ɢ˘H ᢢ«˘ dÉŸGh ¢Tɢ˘©˘ à˘ fG ¿EG :ᢢ©˘ ª÷G ¢ùeCG ɢ˘«˘ fƒŸG ≠˘∏˘Hh ô˘ª˘ à˘ °ùe »˘˘HhQhC’G Oɢ˘°üà˘˘b’G ô˘˘°ûY ‘ ¬˘˘Jɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ YCG ƒ˘˘ª˘ æ˘ ˘dG .äGƒæ°S ∫ɢ˘¨˘ JÈdG ‘ ô“Dƒ˘ ˘e ‘ ±É˘˘ °VCGh ƒ˘ª˘æ˘dGh ɢjOɢ°üà˘bG ¢û©˘à˘æ˘ J ɢ˘HhQhG'' ô˘˘°ûY ‘ ¬˘˘ Jɢ˘ jƒ˘˘ à˘ ˘°ùe ≈˘˘ ∏˘ ˘YCG ó˘˘ æ˘ ˘Y ''.äGƒæ°S ∫ÉŸG ¥Gƒ°SG äÉHGô£°VG ¿CG ™HÉJh DƒWÉÑàdG ôWÉfl øe ó«cCÉàdÉH äOGR ¥Gƒ˘˘°SC’G ‘ ᢢjƒ˘˘b ᢢ«˘ °Sɢ˘°SC’G ø˘˘µ˘ d .á«HhQhC’G

ójGõàJ ób ºî°†àdG ôWÉfl ÉHhQhCG ‘ :(RÎjhQ) ` äQƒØµfGôa

…õcôŸG ∂æÑdG ¢ù∏› ƒ°†Y ∫Éb ‘ ¢Sɢ˘fɢ˘LQɢ˘L ¢S’ƒ˘˘µ˘ «˘ ˘f »˘˘ HhQhC’G ¿EG ᩪ÷G ¢ùeCG ô°ûf »Øë°U åjóM hQƒ«˘dG á˘≤˘£˘æ˘e ‘ º˘î˘°†à˘dG ô˘WÉfl .ójGõàJ ÉÃQ ¿CG õ˘˘fƒ˘˘L hGO Aɢ˘Ñ˘ fCG ᢢdɢ˘ ch ≠˘˘ ∏˘ ˘HCGh øµj ⁄ ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG ‘ äÉHGô£°V’G ≈∏Y Ohófi ôKCG iƒ°S ¿B’G ≈àM É¡d ᢢ≤˘ K ô˘˘°†J ⁄h π˘˘jƒ˘˘ª˘ à˘ dG ∞˘˘«˘ dɢ˘ µ˘ ˘J .IÒÑc áLQóH Úµ∏¡à°ùŸG ÌcC’G ¿CG ó≤àYCG'' :¬dƒb ¬æY π≤fh 2008 ‘ ºî°†àdG ™ØJôj ¿CG kÉë«LôJ ôWÉfl ¿CG »jCGQ ‘ %2 iƒà°ùe øY ɢ˘¡˘ ≤˘ jô˘˘W ‘ ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ÉÃQ º˘˘ î˘ ˘°†à˘˘ dG .''IOÉjõ∏d ô˘˘ ˘©˘ ˘ °S »˘˘ ˘HhQhC’G …õ˘˘ ˘côŸG ∑ô˘˘ ˘ Jh »˘°VÉŸG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G Ò«˘¨˘J ¿hO Ió˘Fɢ˘Ø˘ dG ô˘˘¡˘ °û∏˘˘d á˘˘ÄŸÉ˘˘H ᢢ©˘ HQCG iƒ˘˘à˘ °ùe ó˘˘æ˘ Y ôWÉfl ¤EG QÉ°TCGh ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ¤EG kÉ°SÉ°SCG ™Lôj ɪ«a ƒªædG ¢†ØN .∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG äÉHGô£°VG


13

¥Gƒ°SCG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

business business@alwatannews.net

Ú`eCG ¥hQÉ``a á`` ªLô`` J

á``«dhó``dG ä’É``°üJ’G äÉ``cô``°T Üò``Œ Üô```¨ŸG ‹hO ÖY’ hCG É¡dɪYC’ IóYÉb øY åëÑJ ¿EÉa ∫ɪYCÓd ᫪«∏bEG õcGôe øY åëÑJ .áeó≤àd ÒãµdG Üô¨ŸG iód ᢫˘fɢª˘K ø˘e ÌcCG 󢢩˘ Ñ˘ J ’ ɢ˘gƒ˘˘æ˘ µ˘ dh ,¥QÉW πÑL ≥«°†e ÈY ,ÉHhQhCG øY ∫É«eCG á˘∏˘eɢ©˘dG …ó˘˘jC’G Iô˘˘aƒ˘˘H Üô˘˘¨ŸG ™˘˘à˘ ª˘ à˘ J …hP ∫ɢ˘ ª˘ ˘©˘ ˘ dG Qƒ˘˘ ˘LCG ¿EG PEG - ᢰü«˘Nô˘dG ‘ ɢ˘gGƒ˘˘à˘ °ùe ∞˘˘°üf Aɢ˘°†«˘˘Ñ˘ dG äɢ˘bɢ˘«˘ ˘dG øe ÒÑc OóY ôaƒJ ≈∏Y IhÓY - É°ùfôa ¿EÉa Gòg ¤EG áaÉ°VEG .äÉ©eÉ÷G »éjôN ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒª∏d á«àëàdG á«æÑdG á˘jƒ˘¨˘∏˘dG äGQɢ¡ŸG ¿EG ɢª˘c á˘eó˘≤˘à˘e ɢ¡˘«˘ a ¥ƒ˘°ùdG äɢLɢ«˘ à˘ MG »˘˘Ñ˘ ∏˘ J ’ ᢢHQɢ˘¨˘ ª˘ ∏˘ d .''kÉ°†jCG á«fÉÑ°SE’G πH ,Ö°ùëa á«°ùfôØdG ∫hDƒ˘ ˘ ˘°ùe ,hô˘˘ ˘ c’ƒ˘˘ ˘ °S ∑ɢ˘ ˘ L ∫ƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ j Qɪãà°SÓd »HhQhC’G ∂æÑdÉH äGQɪãà°S’G »Øa :Üô¨ŸG ‘ Úª°ùb ∑Éæg'' :kÉ≤∏©e ᢨ˘∏˘dɢH á˘jƒ˘˘b ᢢaô˘˘©˘ e º˘˘¡˘ jó˘˘d ∫ɢ˘ª˘ °ûdG á˘£˘«ÙG ≥˘WɢæŸG ‘ ᢰUɢNh ᢫˘fɢ˘Ñ˘ °SE’G ̵˘˘ j ܃˘˘ ˘æ÷G ‘h ,ᢢ ˘é˘ ˘ æ˘ ˘ W ᢢ ˘æ˘ ˘ jóà .''ábÓ£H á«°ùfôØdÉH ¿ƒKóëàŸG âëàa »àdG ,ɵ«fƒØ«∏J ácô°T Èà©Jh ÚH øe IóMGh ,∑Éæg ä’É°üJÓd kGõcôe â∏≤f »àdG á«fÉÑ°S’G äÉcô°ûdG øe OóY .Üô¨ŸG ∫ɪ°T ¤EG É¡dɪYCG Üò˘˘ é˘ ˘H ô˘˘ ˘eC’G ≥˘˘ ˘∏˘ ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ j ɢ˘ ˘eó˘˘ ˘æ˘ ˘ Yh Èà©J á«Hô˘¨ŸG ᢵ˘∏˘ªŸG ¿Eɢa äGQɢª˘ã˘à˘°S’G ‘ ɢ˘¡˘ JGQɢ˘L ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ °ùaɢ˘æ˘ ˘J Iõ˘˘ «˘ ˘e äGP ¿Eɢa …õ˘æ˘ cɢ˘e ô˘˘jô˘˘≤˘ J Ö°ùMh .ᢢ≤˘ £˘ æŸG ¢ùfƒJh ∫ɨæ°ùdGh É«fÉàjQƒe ™e áfQÉ≤e'' É°ùfôa øe ‘Gô¨÷G É¡Hô≤H Üô¨ŸG ™àªàJ á«æHh Ú∏gDƒŸG Ú∏eÉ©dG øe ÈcCG kGOóYh áfQÉ≤ŸG óæYh .ä’É°üJÓd π°†aCG á«à– É¡jód Üô¨ŸG ¿EÉa á«bô°ûdG ÉHhQhCG ∫hO ™e kɢ Kó– ÌcCGh kGô˘˘ LCG π˘˘ bCG ᢢ ∏˘ ˘eɢ˘ Y …ó˘˘ jCG .''á«°ùfôØdG á¨∏dÉH

ó«e øY

ä’É°üJ’G äÉcô°T πÑ≤à°ùe .. Üô¨ªdG

.áØ«Xh É¡dɪYCG â∏≤f »àdG äÉcô°ûdG á«ÑdÉZ ¿EG ¿EGh á°UÉN á«°ùæ÷G á«°ùfôa Üô¨ŸG ¤EG ⁄ɢ˘ ˘©˘ ˘ dG ™˘˘ ˘e º˘˘ ˘é˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘e ó˘˘ ˘∏˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dG Gò˘˘ ˘ g á«HhQhCG ácô°T âfÉc AGƒ°Sh .ʃصfôØdG

‹Éª˘LE’G »˘∏ÙG œÉ˘æ˘∏˘d …ƒ˘æ˘°ùdG ƒ˘ª˘æ˘dG - 2018, 2003 ø˘˘e IÎØ˘˘dG ‘ Üô˘˘ ¨ŸÉ˘˘ H

∫É› ‘ ɢ˘gõ˘˘é˘ Y ¢ü«˘˘∏˘ ≤˘ J ¤EG ᢢaɢ˘ °VEG ≥˘˘∏˘ Nh %35 ‹Gƒ˘ë˘H ᢢ«˘ dhó˘˘dG IQɢ˘é˘ à˘ dG 100^000 ¤EG π˘˘ ˘°üJ ó˘˘ ˘b π˘˘ ˘ª˘ ˘ ˘Y ¢Uô˘˘ ˘ a

á«Hô¨ŸG áeƒµ◊G äÉMƒªW ÖgòJ ’h ¬JóYCG ôjô≤J ‘ OQh ó≤a .ìÉjôdG êGQOCG ᫵jôeC’G ájQÉ°ûà°S’G …õæcÉe á°ù°SDƒe ∫É≤àfG ´É£b ¿CG á«Hô¨ŸG áeƒµ◊G ídÉ°üd ∫ó©e ¤EG %0^3 ∞«°†j ¿CG øµÁ ∫ɪYC’G

äGQÉ≤©dG ¥ƒ°S ‘ º¡Whô°T ¿ƒ°VôØj ¿ƒdhÉ≤ŸG :äGQÉeE’G

»JGQÉeE’G …QÉ≤©dG ´É£≤dG ≈∏Y ¿hô£«°ùj ¿ƒdhÉ≤ªdG

™e äóbɢ©˘J ɢeó˘æ˘Y …QGó˘∏˘≤˘dG á˘Yƒ˘ª› ¬˘«˘∏˘Y â∏˘°üM ¿CGh ‘ ɢ¡˘©˘e π˘ª˘©˘∏˘d äɢcô˘°T Ió˘Y ø˘e ∞˘dDƒ˘ e ∑ΰûe ´hô˘˘°ûe ´hô°ûŸÉH É¡àbÓY …QGó∏≤dG â¡fCG ó≤a ¬«∏Yh .´hô°ûŸG ò«ØæJ ø˘e'' :∫ƒ˘˘≤˘ dɢ˘H ∫hɢ˘≤ŸG ≥˘˘∏˘ Y ¢Uƒ˘˘°üÿG Gò˘˘g ‘h ∑ΰûŸG .''á≤ãdG ¿Gó≤a ó©H πªY äÉbÓY áeÉbEG IOÉYEG kGóL Ö©°üdG ´hô°ûŸG ò«Øæàd OGó©à°SG ≈∏Y ∫hÉ≤e OƒLh ΩóY πX ‘h IóY ¤EG ´hô°ûŸG º«°ù≤J ’EG ¿ƒHõdG ΩÉeCG øµj ⁄ ,IóMGh á©aO ᫵«fɵ«ŸG ∫ɪYC’Gh AÉæÑdG ∫ɪYCG πª°ûJ IÒ¨°U äÉ≤Ø°U .äÉÑ«£°ûàdGh êÉàëj ᪰ù≤ŸG äÉYhô°ûŸG √ò¡d ÚdhÉ≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿EG CGóÑj ¿CG πªàÙG ÒZ øe ¬fEÉa ºK øeh âbƒdG øe ójõª∏d 15 ó©H …CG - ΩÉ©dG Gòg ájÉ¡f πÑb ¢VQC’G ≈∏Y »∏©ØdG πª©dG .á°übÉæŸG ìôW øe kGô¡°T ó≤a QGódG ácô°T √Qƒ£J …òdG …õcôŸG ¥ƒ°ùdG ´hô°ûe ÉeCG ‘ ∫EG ¬«c . »J .QBG ácô°T Öàµe CGóH ÉeóæY 2005 ΩÉ©dG CGóH âbh ‘h .´hô°ûŸG º˘«˘eɢ°üJ OGó˘YEG ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dɢH ɢ«˘fɢ£˘jô˘H øe äGAÉ£Y Ö∏W øY ¿ÓYE’G ” ΩÉ©dG ¢ùØf øe ≥M’ . »J .QBG ∫GóÑà°SG ” ÉeóæY äóªL á«∏ª©dG ¿CG ’EG ÚdhÉ≤ŸG ∞°üàæe ‘ á«fÉ£jÈdG RÔJQÉH ófCG ΰSƒa ácô°ûH ∫EG .¬«c ᢢ«˘ dhCG kGQɢ˘©˘ ˘°SCG QGó˘˘ dG ᢢ cô˘˘ °T â≤˘˘ ∏˘ ˘J Ȫ˘˘ °ùjO ‘h .2006 .´hô°ûª∏d ±ÓàFG ¬eób ,kGóMGh kÉ«°ùaÉæJ kAÉ£Y ’EG ´hô°ûŸG ≥∏àj ⁄h »°ùjÉJ á°ù°SDƒe ,á«Hƒæ÷G ájQƒµdG ≠fƒ°ùeÉ°S á°ù°SDƒe º°†j ᢫˘fGõ˘«ŸG RhÉŒ ܃˘∏˘£ŸG ô˘©˘°ùdG ¿CG ’EG ∂à˘HGQGh ,᢫˘fɢ˘Hɢ˘«˘ dG ¿CG ’EG äÉãMÉÑŸG IOÉYEG ” ¬fG ™eh .¢SÉ°SC’G øe ¬d á°ü°üıG .ô©°ùdG ≈∏Y É≤Øàj ⁄ ¿Éaô£dG ¤EG ´hô°ûŸG º«°ù≤J ’EG kÉLôfl QGódG ácô°T óŒ ⁄ Éægh äGAÉ£©dG »≤∏J ‘ äCGóHh ,IÒ¨°üdG äÉ≤Ø°üdG øe áYƒª› .Qɨ°üdG ÚdhÉ≤ŸG øe ¿C’ ó◊G Gòg ¤EG á«JGQÉeE’G ¥ƒ°ùdG ‘ ™°VƒdG π°Uh ó≤d º¡Ñ∏ZG äÉH ≈àM É«∏©dG ó«dG º¡d ¿CG ¿ƒaô©j QÉѵdG ÚdhÉ≤ŸG äÉYhô°ûŸG ’EG ,IÒãc ä’ÉM ‘ ,πÑ≤j ’h ¬Whô°T ¢VôØj .áeƒµ◊G øe ádƒªŸG

ó«e øY

´É£≤dG Gòg øµªàj ¿CG - 2015 2006 øe á«aɢ°VEG á˘Ø˘«˘Xh 100^000 Òaƒ˘˘ ˘J ø˘˘ ˘e ‹GƒëH »æWƒdG óFÉ©dG ™aôjh ¿ƒ«∏e 1^746) »˘˘Hô˘˘¨˘ e º˘˘gQO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e .(Q’hO

15^000

á˘cô˘°û∏˘d »˘°ùjQɢH ¿ƒ˘HR Ωƒ˘≤˘ j ɢ˘eó˘˘æ˘ Y á«æ≤J ∫É› ‘ á∏eÉ©dG ,''∫O'' ᫵jôeC’G á∏µ°ûŸ πM øY kÉãëH ∫É°üJ’ÉH ,äÉeƒ∏©ŸG áHÉLE’G ó©J ⁄ ,»°üî°ûdG √ôJƒ«Ñªc ‘ »˘˘ Hƒ˘˘ æ÷G »˘˘ HhQhC’G ô˘˘ ≤ŸG ø˘˘ ˘e ¬˘˘ ˘«˘ ˘ JCɢ ˘ J ᢢ«˘ «˘ ∏˘ Ñ˘ fƒ˘˘e á˘˘æ˘ jóà ™˘˘bGƒ˘˘dG ,ᢢcô˘˘°û∏˘˘d õcôe ¤EG ∫ƒëàJ áŸÉµŸG ¿EG πH ,á«°ùfôØdG áæjóà π«e 1^200 ó©H ≈∏Y ä’É°üJ’G ájQÉéàdG ᪰UÉ©dG »gh ,AÉ°†«ÑdG QGódG .Üô¨ª∏d π≤àæJ ¿CG Ωƒ«dG ±ƒdCÉŸG øe äÉH ó≤d ÉgóYGƒb øe á«°ùfôØdG ä’É°üJ’G õcGôe §°Sh ‘ hCG êÉàfE’G ó∏H ‘ AGƒ°S ,ájó«∏≤àdG âëÑ°UCG á«∏ª©dG √òg ‘h - ÉHhQhCG ¥ô°Th Ωɢ©˘dG »˘Ø˘a .ᢢ∏˘ °†ØŸG ∫hó˘˘dG ø˘˘e Üô˘˘¨ŸG äPƒëà°SG ób á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG âfÉc 2006 ä’É°üJ’G ¥ƒ°S øe %50 øe ÌcCG ≈∏Y å«M ,á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ájQÉ÷G á«dhódG 180 ‘ ¢üî°T 18^000 ‹GƒM ∞«XƒJ á«æWƒdG äGQÉ£≤dG ácô°T É¡«a Éà ,ácô°T ¢ùfGô˘˘ah (±EG.»˘˘°S.¿EG.¢SEG) ᢢ«˘ ˘°ùfô˘˘ Ø˘ ˘dG ‘ ä’É°üJ’G õcGôe ‘ πª©jh .Ωƒµ«∏J kÉØXƒe 25^000 øe ÌcCG kÉ«dÉM Üô¨ŸG ¤EG â©˘Ø˘JQG ó˘b ´É˘£˘≤˘dG Gò˘˘g ᢢª˘ «˘ b ¿EGh (Q’hO ¿ƒ«˘∏˘e 347) hQƒ˘j ¿ƒ˘«˘∏˘ e 250 3 øY ójõJ ’ âfÉc ¿CG ó©H 2006 ΩÉ©dG .2001 ΩÉ©dG hQƒj ¿ƒ«∏e Qhó˘˘dG ¤EG ∫ɢ˘ª˘ YC’G ∫ɢ˘≤˘ à˘ ˘fG π˘˘ µ˘ ˘°ûjh ™˘jô˘°S kɢjOɢ°üà˘bG kɢYɢ£˘b Ωƒ˘«˘ dG iô˘˘NC’G â©˘Ø˘JQG »ŸÉ˘©˘dG 󢫢©˘°üdG ≈˘∏˘©˘ a .ƒ˘˘ª˘ æ˘ dG äɢ˘eó˘˘N ∫É› ‘ ´É˘˘£˘ ≤˘ dG Gò˘˘g ᢢ ª˘ ˘«˘ ˘b ¿ƒ«∏e 20^000 øe ÌcCG ¤EG äÉeƒ∏©ŸG 1^000 ¿É˘˘ c ¿CG ó˘˘ ©˘ ˘H 2007 Ωɢ˘ ©˘ ˘dG Q’hO .§˘≤˘a äGƒ˘æ˘°S ¢ùª˘N π˘Ñ˘b Q’hO ¿ƒ˘«˘ ∏˘ e ∫Ó¨à°SG ‘ kGóL IOÉL •ÉHôdG ¿EÉa Gò¡dh .á°UôØdG √òg IÎØ˘dG ‘ ᢫˘Hô˘¨ŸG á˘eƒ˘µ◊G ™˘bƒ˘˘à˘ Jh

»ŸÉ```©dG ¿GÒ``£dG AÉ```ª°S ‘ ≥``∏– É«```°SBG

É«HGQCG ¿Gô«W ácô°T äGôFÉW ióMEG

™ª› AÉ°ûfEG ´hô°ûe íÑ°üj ¿CG ¿ƒÑbGôŸG ™bƒJ ¿CG ó©H 817) ºgQO ¿ƒ«∏e 3^000 ᪫≤H »HO ‘ …QÉéàdG á«Hô©dG »˘Ñ˘Xƒ˘HCG ‘ …õ˘côŸG ¥ƒ˘°ùdG Aɢ°ûfEG ´hô˘˘°ûeh (Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e ÈcCG (Q’hO ¿ƒ˘«˘ ∏˘ e 1^635) º˘gQO ¿ƒ˘«˘∏˘ e 6^000 ᪫˘≤˘H Gòg IóëàŸG á«Hô˘©˘dG äGQɢeE’G á˘dhó˘H ᢫˘Fɢ°ûfE’G äɢ≤˘Ø˘°üdG Oƒ˘˘≤˘ ©˘ dG ø˘˘e ᢢYƒ˘˘ª› ¤EG ÚYhô˘˘°ûŸG º˘˘«˘ °ù≤˘˘J ” ,Ωɢ˘©˘ dG .IÒ¨°üdG á«FÉ°ûfE’G øFÉHõdG ÚH á«aÉc á≤K OƒLh ΩóY QGô≤dG Gòg ¢ùµ©jh Gòg ‘ ójóL A»°T CGô£j ⁄ ¬fCG ºZQh .á≤£æŸG ‘ ÚdhÉ≤ŸGh IÒÑc QÉKBG ¬d ¿ƒµJ ób øjOQƒŸG ‘ á≤ãdG ΩóY ¿CG ’EG ™°VƒdG ‘ øgGôdG QÉgOR’G »æ©jh .á≤£æŸG ‘ äGAÉ°ûfE’G øFÉHR ≈∏Y ÜÉ°ùM ‘ ÚdhÉ≤ŸG OOôJ ΩóY è«∏ÿG ‘ äGAÉ°ûfE’G ´É£b ᢰq Sɢe á˘LÉ◊G ¿C’ ¿hó˘jô˘˘j ɢ˘ª˘ c í˘˘Hô˘˘dG ¢ûeɢ˘gh Qɢ˘©˘ °SC’G .º¡«dEG QGódG á˘cô˘°ûd …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ,äƒ˘cô˘H ó˘dɢfhQ ≥˘∏˘©˘j ∫ƒ˘≤˘dɢH ,…õ˘côŸG ¥ƒ˘°ù∏˘d IQƒ˘£ŸG á˘cô˘°ûdG »˘gh ,á˘jQɢ˘≤˘ ©˘ dG ÒѵdG Oó©dG Gòg πX ‘h ¢Vô©dG RhÉéàj Ö∏£dG'' Údhɢ≤ŸG ≈˘∏˘Y π˘¡˘°ùdG ø˘˘e í˘˘Ñ˘ °UCG ¥ƒ˘˘°ùdG ‘ ∫ɢ˘ª˘ YC’G ø˘˘e .''º¡àÑZQ Ö°ùM á≤Ø°U …CG ¢†aQ hCG QÉ«àNG ‘ äCGóH á°ü≤dG ¿EÉa …QÉéàdG á«Hô©dG ™ªÛ áÑ°ùædÉHh äÉ°übÉæe …QGó∏≤dG áYƒª› âMôW ÉeóæY 2005 ôHƒàcCG â∏Xh .™Hôe Îe 530^000 áMÉ°ùe ≈∏Y ™ªÛG áeÉbE’ É¡∏°Uh ¿CG ¤EG ô¡°TCG áà°S øe ÌcC’ OhOôdG ô¶àæJ áYƒªÛG ∑ΰûe ´hô°ûe øY IQÉÑY á°ù°SDƒe øe Ωó≤e - óMGh AÉ£Y á«fÉæÑ∏dG á«Hô©dG äGAÉ°ûfE’G ácô°Th äGAÉ°ûfÓd ∂àHGQG ÚH .᫵«é∏ÑdG ¢ùµ°S É°SÉg πH ácô°Th Éæd ÚÑæJ'' :´hô°ûŸG øe ÚÑjô≤dG ÚdhÉ≤ŸG óMCG ∫ƒ≤j ” ɢeó˘æ˘Yh .º˘¡˘JGAɢ£˘©˘H Gƒ˘eó˘≤˘J ø˘jò˘dG ¿h󢫢 Mƒ˘˘dG ɢ˘æ˘ fCG ÚdhÉ≤ŸG Ú«©Jh äÉãMÉÑŸG ‘ ÉæYô°T kÉ«ª°SQ Gòg ÉæZÓHEG »Fɢ¡˘æ˘dG Aɢ°SQE’G Qɢ¶˘à˘fɢHh äɢahô˘°üŸG Üɢ°ùMh Ú«˘Yô˘Ø˘dG .Éæ«∏Y ¿CG ô©°T ¿CG ó©Ña .¬jCGQ ¿ƒHõdG ÒZ 2007 ƒjÉe ‘ øµd á«∏ÙG ∂«dCG á°ù°SDƒe ¤G CÉ÷ kGóL ™ØJôe Ωó≤ŸG AÉ£©dG áYƒªÛ áKQÉc âfÉc ó≤a áé«àædG ÉeCG .á≤ØdG ô©°S ÜÉ°ù◊ ≥Ñ°S …òdG ô©°ùdG øe ÒãµH ≈fOCG ô©°ùdG ¿Éc ó≤a .…QGó∏≤dG

.2020 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH √Ò¶f iƒà°ùe ¤EG …óæ¡dG ¿GÒ£dG ´É£b Qƒ£àj ⁄h ‘ %30 áÑ°ùæH É¡«a ƒªæJ øjôaÉ°ùŸG ácôM ¿CG ’EG »æ«°üdG ,¿ÉµjO ôjG ácô°T âæ°TO ÉeóæY ,2003 ΩÉ©dG òæeh .áæ°ùdG äɢcô˘°T ô˘°ûY ‹Gƒ˘M äô˘¡˘X ,ô˘©˘°ùdG ᢰ†Øfl Ωó˘≤˘ J »˘˘à˘ dG »àdG ∫ɪYC’G øe ÒÑc º°ùb ≈∏Y Pƒëà°ùàd ,á∏Kɇ ¿GÒW á˘cƒ˘∏˘ªŸG ᢫˘∏˘NGó˘dG õ˘æ˘j’ô˘jG ¿É˘jó˘fG á˘cô˘˘°ûd Ögò˘˘J âfɢ˘c äÉcô°ûdG øe ójó©dG ¿EGh Iójó°T á°ùaÉæŸG ¿CG ’EG .ádhó∏d ¿CÉH äÉcô°ûdG √òg øeDƒJ ∂dP ™eh ,ôFÉ°ùÿG óѵàJ Iójó÷G ‘ á©jô°ùdG á«fɵ°ùdG IOÉjõdG ¿CG áéëH É¡◊É°U ‘ âbƒdG ¢†©H Ò°ûJ) øjôaÉ°ùŸG OGóYCG IOÉjR ¤EG …ODƒà°S ó∏ÑdG Gòg ΩÉ©dG ¿ƒ«∏e 200 ºbôdG øjôaÉ°ùŸG OóY ƃ∏H ¤EG äÉ©bƒàdG .(2020 ∫hódG áaÉc ‘ ô©°ùdG á°†ØıG ¿GÒ£dG äÉcô°T ô¡¶Jh ôØ°ù∏d ¥ƒ°S ÈcCG IQÉ≤dG √òg øe π©éà°S å«M ,ájƒ«°SB’G øe %10 kÉ«dÉM äÉcô°ûdG √òg πãe πµ°ûJh .⁄É©dG ‘ …ƒ÷G ,äGƒæ°S â°S πÑb %1 âfÉc ¿CG ó©H ,á≤£æŸG ‘ ¿GÒ£dG ábÉW §«ÙG á≤£æeh É«°SB’ ¿GÒ£dG õcôe äÉfÉ«H Ö°ùM ∂dPh ƒªædG IôWÉb πµ°ûà°S äÉcô°ûdG √òg ¿EG õcôŸG ∫ƒ≤jh .…OÉ¡dG á˘ª˘¶˘fC’ ™˘˘°†î˘˘j ¿GÒ£˘˘dG ´É˘˘£˘ b ɢ˘¡˘ «˘ a π˘˘X ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ‘ ¿GÒ£˘dG äɢcô˘°T Ö∏˘ZCG ¿CG ≈˘∏˘ Y IhÓ˘˘Y I󢢫˘ ≤˘ e äGAGô˘˘LEGh .äÉeƒµ◊G øe ácƒ∏‡ â°ù°SCÉJ ó≤a .Éjõ«dÉe ‘ Égó‚ áëLÉædG á∏ãeC’G óMCGh ‘ á¡Lh 40 øe ÌcCG ¤EG kÉ«dÉM Ò£Jh 2001 ΩÉ©dG É«°SBG ôjG ʃJ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫ƒb Ö°ùMh .Ú°üdGh É«°SBG ܃æL ø˘e ó˘jó˘L ∫ƒ˘£˘°SCG AGô˘°T âÑ˘∏˘W ᢢcô˘˘°ûdG ¿Eɢ a ¢Só˘˘fɢ˘fô˘˘a .á∏jƒ£dG äÉaÉ°ùª∏d ¢UÉHôjG äGôFÉW Ò«°ùJ ‘ ¢ù«°SGhCG ¿GÒW ácô°T äCGóH ≠fƒc ≠fƒg ‘h πãe iôNCG ¿óe ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d §£îJ ɪc ¿óæd ¤EG äÓMQ äÉcô°T IQób ‘ ∂µ°ûj ¢†©ÑdG ¿CG ºZQh .ófÓchGh ôaƒµfÉa ¿CG ’EG á∏jƒ£dG äÓMôdG ‘ ìÉéædG ≈∏Y ájƒ«°SB’G ¿GÒ£dG √ò˘g π˘ã˘e Oó˘˘Ñ˘ j …Qƒ˘˘aɢ˘¨˘ æ˘ °ùdG ¿GÒ£˘˘∏˘ d RQɢ˘Ñ˘ dG ìɢ˘é˘ æ˘ dG .∑ƒµ°ûdG

â°ù«eƒfƒµjG øY

ÒZ á∏MQ ⁄É©dG ∞≤°S ¥ƒa ¿GÒ£dG íÑ°üj ¿CG øµÁ á˘aƒ˘Øfi ᢫˘∏˘Ñ÷G âÑ˘à˘dG »˘°VGQCG ¿EG PEG .ÖbGƒ˘©˘ dG ᢢfƒ˘˘eCɢ e ¿CG ’EG .™bƒà∏d á∏HÉb ÒZ ájƒ÷G ±hô¶dG ¿EGh ôWÉıÉH ™bGƒŸG ójó– RÉ¡éH ¿ƒæ«©à°ùj »æ«°üdG ¿GÒ£dG …QÉ«W .ójó÷G …õæd QÉ£e ‘ ΩÓ°ùH Gƒ£Ñ¡«d (¢SG.»H.»L) Ö«˘cÎH âeɢb »˘à˘dG ᢫˘µ˘jô˘eC’G ¢Shô˘aɢf á˘cô˘°ûd kɢ≤˘Ñ˘W ¿EÉa ,…õæd Qɣà (»H.¿EG.QBG) »MÓŸG AGOC’G äÉÑ∏£àe Ωɶf •ƒÑ¡dGh áMÓŸG øe ábódG ∂∏J í«àJ ’ ájó«∏≤àdG äGhOC’G ¥ƒa kÉeób 9^670 ´ÉØJQG ≈∏Y ™≤j …òdGh ,QÉ£ŸG ‘ ¿ÉeCÉH äɢfɢ«˘Ñ˘dG »˘H.¿EG.QBG Ωɢ¶˘f ™˘ª˘é˘jh .ô˘ë˘Ñ˘dG í˘˘£˘ °S iƒ˘˘à˘ °ùe OÉ°TQEG ºK øeh ™bGƒŸG ójó– RÉ¡L ™e IôFÉ£dG ‘ á«MÓŸG .QÉ£ŸG ¤EG ≥«°†dG ôªŸG ∫ƒW ≈∏Y øjQÉ«£dG √ò˘˘g ø˘˘e IÒÑ˘˘c ᢢYƒ˘˘ ª› Ö«˘˘ cÎd Ú°üdG §˘˘ £˘ ˘î˘ ˘Jh •ƒ˘Ñ˘¡˘dGh ´Ó˘bEÓ˘d á˘Ñ˘©˘°üdG ø˘˘cɢ˘eC’G ‘ ¢ù«˘˘d - áª˘¶˘fC’G IQó≤dG »æ©Jh .kÉ°†jCG áªMOõŸG äGQÉ£ŸG ‘ ∂dòc πH ,Ö°ùëa øe ÈcCG OóY ádhÉæe ≈∏Y IQó≤dG ¥OCG ƒëæH áMÓŸG ≈∏Y ¢ü«∏≤J øµÁ ∂dòc .ájƒ÷G áMÉ°ùŸG ¢ùØf ‘ äGôFÉ£dG ‘ äGôFÉ£dG ¬«LƒJ ≈∏Y IQó≤dG IOÉjR AGôL ÒNCÉàdG ä’ÉM .iôNCG äGQÉ£e ¤EG É¡∏jƒ– øe k’óH áÑ©°üdG AGƒLC’G äGQÉ£ŸG øe ójó©dG Ωƒ≤J ⁄É©dG øe iôNCG AÉLQCG ‘h áØ°üH É¡«dEG êÉà– Ú°üdG ¿CG ’EG ,»H.¿EG.QBG ᪶fCG Ö«cÎH É¡FGƒLCG á«ÑdÉZ ¿CG ’EG áMÉ°ùŸG ™°SGh ó∏H É¡fCG ºZôa .á°UÉN øe ÒãµdG ∑Éæg ¿EÉa ºK øeh ájôµ°ù©dG Iô£«°ùdG â– .…QÉéàdG ¿GÒ£dÉH É¡«a íª°ùj ’ »àdG ≥WÉæŸG ´É˘£˘b ô˘jƒ˘˘£˘ J ƒ˘˘ë˘ f ¬˘˘é˘ à˘ J Ú°üdG ¿Eɢ a Gò˘˘g π˘˘c º˘˘ZQh ø˘˘Y ÊóŸG ¿GÒ£˘˘dG IQGOEG âæ˘˘∏˘ ˘YCG ó˘˘ ≤˘ ˘a .ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a ¿GÒ£˘˘ dG (Q’hO QÉ«˘∏˘e 17) ¿Gƒ˘j Qɢ«˘∏˘ e 140 ø˘˘e ÌcCG ¢ü«˘˘ °ü J ¿ƒ°†Z ‘ áªFÉb iôNCG ójóŒh ójóL QÉ£e 42 áeÉbE’ Ú°üdG ôªãà°ùJ Gòg ¤EG áaÉ°VEG .áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG ÚdhDƒ˘ °ùŸG ∫ƒ˘˘b Ö°ù뢢a .Ió˘˘jó˘˘L äGô˘˘Fɢ˘W AGô˘˘°T ‘ Iƒ˘˘≤˘ H øe ÌcCG ¤EG ∫ƒ£°SC’G ºéM áØYÉ°†Ÿ áeƒµ◊G §£îJ IôFÉW 4^000 ¤EG º˘˘ ˘K ,2010 ΩÉ©˘dG ∫ƒ˘∏˘ë˘H Iô˘FɢW 1^500 IÒ¨°U äGôFÉW Ωƒ«dG Ú°üdG ™æ°üJh .2025 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH §£N øY âæ∏YCG É¡æµd IÒ°ü≤dG äÉaÉ°ùª∏d í∏°üJ ºé◊G IÒÑ˘µ˘dG äGô˘Fɢ£˘dG ¥ƒ˘°S ‘ ¢UɢHô˘jCGh ≠˘æ˘jƒ˘H ɢ¡˘H ió˘ë˘à˘ J


business

∫ÉŸG ¥ƒ°S 14

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

business@alwatannews.net

˯΍Ω΄Α Δ˰μμ˰Ψ˰Θ˰ϣ Δ˰Τ˰ϔ˰λ ΎϬϴϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍

09/10/07

www.globalinv.net ϭ΃ (973) 17 210011 Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ϞΑϮϠΠΑ ϝΎμΗϹ΍ ϰΟήϳ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ 09/10/07

ϯήΧϷ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΕϼϤόϟ΍ ϞΑΎϘϣ ϰϨϳήΤΒϟ΍ έΎϨϳΪϟ΍ ϑήλ ήόγ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ

ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ

ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ

ϭέϮϳ

ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ

2.9651 1.1177

311.0492 117.2500

1

0.3770

1

1.4037

2.2686 0.9411

237.9823 98.7202

1.4460 0.5998

2.0297 0.8420

0.0095

1

1

104.9036

1.3070 0.4927 0.6916 1 0.4148 0.0042 0.4408

2.6529

164.5838

3.151 1.1877 1.667 2.4107 1 0.0101 1.063

1.8899 0.7124

1.5689

0.0061 0.6374

0.0085 0.8947

0.5291 0.7651 0.3174 0.0032 0.3373

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ ήϴϐΘϟ΍ 1.51 8.55 43.77 40.68

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 603.90 8,472.82 4,477.85 3,734.94

ήηΆϤϟ΍

ΪϠΒϟ΍

Ÿ ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ Ÿ ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ ϲΑΩ ϕϮγ ήηΆϣ Ÿ Ÿ ϲΒχ Ϯϳ΃ ϕϮγ ήηΆϣ

ήτϗ ήτϗ ϲΑΩ ϲΒχ ϮΑ΃

08/10/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 59.75 50.75 37.25 47.00 70.75 101.75 80.50 121.50 84.00 128.75 31.50 65.00 88.00 130.25 37.25 10.00 36.00 41.50 31.25 63.50 11.50 16.50 81.00 73.00 85.25 75.75 46.75 28.00 31.50 37.50 137.00 73.25 78.25 14.00 31.00 62.00 31.25 15.50 151.00 71.50 25.00 64.25

νΎϳήϟ΍ ϚϨΑ ΓήϳΰΠϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϱΪϨϟϮϬϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΎΒϣΎγ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϲΤΟ΍ήϟ΍ Δϛήη ϚΑΎγ ΩϼΒϟ΍ ϚϨΑ ΕϻΎμΗ΍ ΩΎΤΗ΍ Δϛήη ϲϋ΍ήϤϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪϤγϷ΍ Δϛήη ϻϮϓΎλ ΔϋϮϤΠϣ ΔπΑΎϘϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ Δϛήη ήϴϤόΘϟ΍ϭ ˯Ύθϧϼϟ ΔϜϣ Δϛήη ϲϋΎϨμϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ˯΍ήΤμϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ˯ΎΑήϬϛ ϱήΤΒϟ΍ ϞϘϨϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ ΔϣΎϤϴϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϴ΋΍ϭΪϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ϭ ίΎϐϟ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϴΘϧΎϴϣ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϢϴμϘϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΖϨϤγ΍ ϊΒϨϳ ΖϨϤγ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϙϮΒΗ ΖϨϤγ΍ ΔϴϠϫϷ΍ βΒΠϟ΍ ήϴδϋ Δϛήη ήϴϤόΘϠϟ νΎϳήϟ΍ ϖϳϮδΘϠϟ ήϳήΟ ΐϴΑΎϧ΃ ˯ΎϤϧ ΔϴϧΪόϣ

(ϢϫέΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϲΒχ ϮΑ΃ ϕϮγ 09/10/07

ήϴϐΘϟ΍ 0.41 0.05 0.03 0.05 0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.27 0.01 0.07 0.20 0.03 -0.05 0.43

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 8.03 16.00 1.68 3.83 3.03 3.15 2.78 7.00 5.97 6.52 6.80 19.20 2.33 18.75 5.83

ϝΎϔϗ·

Δϛήθϟ΍

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź ź ŷ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ

ϲϨσϮϟ΍ ΩΎΤΗϹ΍ ϚϨΑ ϝϭϷ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

ήϴϐΘϟ΍ -0.6 11.1 68.63 -32.56

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 399.65 13,040.50 7,811.04 7,356.30

ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ

ΖϳϮϜϟ΍

ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ

ΖϳϮϜϟ΍

ϡΎόϟ΍ ήηΆϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ςϘδϣ ήηΆϣ

ΔϳΩϮόδϟ΍ ϥΎϤ˵ϋ

ź ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ź ŷ ź ź ŷ ŷ Ÿ ź ź Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ź ŷ ź Ÿ Ÿ ŷ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ ź ŷ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ ŷ

ΔϨδϟ΍ ˯΍Ω΃

ήϬθϟ΍ ˯΍Ω΃

ϡϮϴϟ΍ ˯΍Ω΃

15.91%

1.04%

-0.08%

17.95%

1.00%

-0.07%

52 ωϮΒγ΃ ϰϧΩϷ΍ ϰϠϋϷ΍ νήόϟ΍ ΐϠτϟ΍ 0.950

1.710

1.440

1.420

0.392

0.655

0.531

-

0.630

0.790

0.710

0.706

ΔϗέΎθϟ΍ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ ϚϨΑ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ Ϛϴϣ΍ήϴγ Δϛήη ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲΒχϮΑ΃ ϥ΍ήϴσ Δϛήη ΕϻΎμΗϼϟ Ε΍έΎϣϹ΍ ΔδγΆϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎϓ΍ήΠϟ΍ Δϛήη

ϝΎϔϗ·

ΔϳέΎϘόϟ΍ έΎϤϋ· Δϛήη ϝΎΘϴΑΎϛ ωΎόη ϲΘϴϠϴΟ΃ ϞϳϮϤΘϠϟ ϙϼϣ΃ Δϛήη ΔπΑΎϘϟ΍ Ύϳ΍ΰϣ Δϛήη "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ ϚϨΑ βϜϣ΍έ΃ (ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΖϨϤγϷ΍ Δϛήη ϲϨσϮϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϞϳϮϤΗ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ϩΎϴϤϠϟ ΎϤϴΟ (ΪϳήΒΗ) ϱΰϛήϤϟ΍ ΪϳήΒΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ϲΑΩ ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ϲΑΩ

ήϴϐΘϟ΍ -1.99 -0.14

ϖΑΎδϟ΍ ϝΎϔϗϹ΍

ϝΎϔϗϹ΍

2,572.49

2,570.50

199.66

199.52

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ΕΎϘϔμϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍

ź ź

ήϴϐΘϟ΍

ϝΎϔϗ· ϖΑΎγ

ϝΎϔϗϹ΍

2

40,000

-

1.440

1.440 ŷ

-

-

-

-

0.590

0.590 ŷ

110,262

14

155,425

-

0.711

0.708 ŷ

21,640

0.785

1.055

0.845

0.835

174,350

29

208,500

-

0.865

0.835 ŷ

0.110

0.170

0.165

0.162

6,520

2

40,000

-

0.165

0.163 ŷ

1.151

1.469

1.460

1.456

9,239

6

6,346

-

1.455

1.455 ŷ

322,010.9

53

450,271

0.850

1.460

1.430

1.410

77,739

144,000

0.010- 1.440

1.430 ź

1.220

2.050

-

1.800

-

-

-

-

1.800

1.800 ŷ

0.557

0.730

-

0.705

-

-

-

-

0.730

0.730 ŷ

0.135

-

0.800

0.820

0.800

603

1

2,000

-

0.800

0.800 ŷ

0.950

0.895

0.880

8,448

3

9,600

0.025

0.855

0.880 Ÿ

(ZAIN) ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϹ΍ Δϛήη˶

1.650

2.400

36,441

2.800

0.122

2.420

-

-

-

-

0.540 0.665

ϝΎϔϗ·

0.070

24

0.125

0.125 ŷ

9

39,652

0.030- 2.450

2.420 ź

ϲϨσϮϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.035

0.035 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

2,330

2,604

2,800

-

1,488,269

2

1,516

-

2,604

2,604 ŷ

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ

1.400

1.620

-

-

-

-

-

-

1.600

ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

0.365

0.590

0.574

0.530

-

-

-

-

0.560

0.560 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍

0.073

0.140

-

-

198,127

7

1,415,196

-

0.140

0.140 ŷ

ϲΘϴϠϴΟ΃

0.450

1.920

0.520

0.510

ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲΘϳϮϜϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

1.800

3.050

2.800

2.770

25,877

ϡΎόϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ήηΆϣ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ϢϬγϸϟ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ Δϛήθϟ΍

Δϛήθϟ΍

09/10/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 4.260 2.200 2.980 1.840 1.940 1.540 1.720 2.760 1.180 0.390 4.060 0.810 1.080 0.630 0.900 0.750 0.870 3.700 0.900 6.450 3.780 1.400 0.700 1.180 0.405 0.210 0.690 0.630 0.630 0.960 6.550 0.285 0.520 0.720 0.530 0.600 1.020 0.760 0.410 0.620 1.040 0.590 0.780 0.485 0.490 0.265 0.560 0.60

1.600 ŷ

14

134,000

-

0.520

0.520 ŷ

24,365

5

23,000

0.030

2.800

2.830 Ÿ

1,859,869.8

65

1,768,964

($) ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϱΩϮόδϟ΍ ϲϨϳήΤΒϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ ($) ήϴϤόΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ($) ϞϣΎθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ Ω΍ήϴΘγ΍ Δϛήη ($) ϰΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ ϝΎϤϠϟ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($) ΏέϮϜΘδϔϧ΍ ϚϨΑ ($) ΐϴσ ϚϨΑ ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ Δϛήθϟ΍ ($) έΎϤΛ· ϚϨΑ ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϛήΑ ΔϋϮϤΠϣ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ

ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ (ΎϧΎϜϳήϣ΃) ΔϳάϏϸϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

1.400

1.516

1.550

1.400

-

-

-

1.467

1.467 ŷ ΔγΪϨϬϟ΍ϭ Ϧϔδϟ΍ ΢ϴϠμΘϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΖϳϮϜϟ΍ ϊϳέΎθϣ Δϛήη

0.175

0.230

0.183

0.175

-

-

-

-

0.182

0.182 ŷ

ϥΎϗήΑ ϚϨΑ

0.845

1.030

1.030

0.940

5,100

1

5,000

0.010- 1.030

1.020 ź

έΎϤΜΘγϻ΍ έ΍Ω Δϛήη

1.050

1.300

-

1.100

-

-

-

-

1.100

1.100 ŷ

"ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ

-

Ε΍έΎϴδϟ΍ ϖϓ΍ϮϤϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΎϤϨϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΓήΤϟ΍ ϕ΍Ϯγϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϊϤΠϣ Δϛήη

0.790

0.885

0.850

0.845

-

-

-

-

0.850

0.850 ŷ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΔΣϼϤϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ϥΎϴΑϮΑ ϚϨΑ

0.792

1.035

0.995

0.985

24,931

6

25,257

0.010

0.985

0.995 Ÿ

(ϮϜϠΘΑ) ΕϻΎμΗϼϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

0.270

0.405

0.408

0.400

-

-

-

-

0.400

0.400 ŷ

ΔϳάϏϷ΍ ΔϋΎϨλϭ ΓέΎΠΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ Δϛήθϟ΍

(ήμϣ) ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ Δϛήη

0.224

0.351

0.356

0.350

137,215

31

392,982

0.013

0.337

0.350 Ÿ

167,246

38

423,239

αΎϧ Δϛήη ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ

(΃) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ϭ ΕϼΒϴϜϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ΖϳϮϜϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη (ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎϘόϟ΍ ϚϨΒϟ΍) ϲϟϭΪϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

0.380

0.470

-

-

-

-

-

0.470

0.470 ŷ

0.740

1.060

0.980

0.970

13,786

5

37,634

-

0.980

0.980 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.080

0.080 ŷ

-

(4 - 30) ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ϥΎϴΑϮΑ Δϛήη

0.530

0.610

0.600

-

-

-

0.600

0.600 ŷ

βΒΠϟ΍ ΓέΎΠΗϭ ΔϋΎϨμϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍

0.290

0.460

0.460

0.450

-

-

-

-

0.460

0.460 ŷ

(10-31) ΔϳέΎϘόϟ΍ ˯ΎϤϧϹ΍ Δϛήη ϲΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

0.305

0.305

-

-

-

-

-

-

0.305

0.305 ŷ

13,786.4

5

37,634

-

-

-

-

ΔϴϠϫϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ Δϛήη ($) Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔπΑΎϘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΔϴϟϭΪϟ΍ ϞϓΎϜΘϟ΍ Δϛήη Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ 0.08

0.090

-

0.083

0.082

0.082 ŷ

ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎθΘγϻ΍ Δϛήη

0.387

0.475

0.475

0.445

-

-

-

-

0.475

0.475 ŷ

(Ώ) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.280

0.325

0.325

0.300

-

-

-

-

0.310

0.310 ŷ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.040

0.052

0.051

0.048

48

1

1,000

-

0.050

0.050 ŷ

ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϛήη

0.290

0.312

-

-

-

-

-

-

0.290

0.290 ŷ

48

1

1,000

ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ϪϳήμϤϟ΍ ϪπΑΎϘϟ΍ Ϫϛήθϟ΍

ϲϟΎϤϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έϮϨϟ΍ Δϛήη

-

-

ϲϠ΋Ύόϟ΍ ϪϴϓήΘϠϟ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕΩΎϨϓ Δϛήη ΔΣΎϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ϕΩΎϨϔϠϟ έΩΎϨΑ Δϛήη ΔϴϨσϮϟ΍ ϕΩΎϨϔϟ΍ Δϛήη ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ

ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ϲϟϭϻ΍ Δϛήθϟ΍ (6-31) ΕΎόΠΘϨϤϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϠϟ Ύϔϳ·

0.325

0.332

-

-

-

-

-

-

0.332

0.332 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

6,040

2

20,000

0.125

0.150

0.149

0.147

4,477

6

30,500

-

0.147

0.147 ŷ

4,477

6

30,500 0.780 ŷ

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ΖϴΑ

ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ

ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ Δϴ΋΍άϐϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ϥΎτϠγ ΰϛήϣ Δϛήη ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ ϑέΎϋ ΔϋϮϤΠϣ

ϒϴδϟ΍ Ε΍έΎϘϋ Δϛήη ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ

ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Δϛήη ΔπΑΎϘϟ΍ ΓήϳΪϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϺϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.55

0.790

-

-

-

-

-

-

0.780

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0

-

-

-

έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΓέΎΟϺϟ ϥΎϴϋ΃ Δϛήη

0.0

ŷ

($)ΪΤΘϤϟ΍ ϰϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ 0 ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ

έΎϤΜΘγϹ΍ϭ ΔϴϤϨΘϠϟ ϞΣΎδϟ΍ Δϛήη ϞϳϮϤΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ Δϛήθϟ΍

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴΤϟΎμϟ΍ Δϛήη

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.390

0.390

-

-

-

-

-

-

0.390

0.390 ŷ

-

-

-

-

ŷ

($) έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ Δϛήη ϕέϮϟ΍ ΔϋΎϨμϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ

(ϝΎϳέ)ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ 09/10/07

ϲϣϼγϹ΍ ΔϗέΎθϟ΍ ϑήμϣ

Δϛήθϟ΍

Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ź ŷ ŷ ŷ ŷ Ÿ ź ŷ

ź Ÿ Ÿ ź

ΪϠΒϟ΍

(έΎϨϳΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕέϭϸϟ ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ -0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.020 0.000 -0.020 -0.005 0.000 0.000 0.020 -0.010 -0.010 0.030 0.010 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.020 -0.020 0.000 -0.005 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 -0.020 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 0.000 0.00

ϲϟϭήΘΒϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έΎΑ΁ Δϛήη

09/10/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 11.45 5.13 17.10 3.37 9.99 11.75 9.86 9.30 2.76 14.50 9.55 9.40 4.59 6.64 2.73 4.61 8.45 54.15

ήηΆϤϟ΍

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕϮγ

ϝΎϔϗ·

ίΎϏ Δϧ΍Ω

(ϢϫέΩ) ϲϟΎϤϟ΍ ϲΑΩ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ 0.25 0.01 -2.90 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.10 0.000

1

ϝΎϔϗ· Δϛήθϟ΍

Ÿ ź ŷ Ÿ ŷ Ÿ ź Ÿ ź Ÿ ŷ ź Ÿ Ÿ Ÿ ź ź Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ ź Ÿ Ÿ ź Ÿ Ÿ Ÿ ź ź ŷ Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ ź ŷ Ÿ ź

ΔϠϤόϟ΍ ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϭέϮϳ ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ

(ϝΎϳέ) ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ήϴϐΘϟ΍ 0.25 -0.25 0.00 0.50 0.00 0.25 -1.00 0.50 -0.50 1.50 0.00 -0.50 3.25 0.25 0.25 -0.25 -0.50 0.50 2.75 0.00 0.25 0.00 0.00 -1.00 0.25 0.50 -0.25 0.50 1.50 0.25 -1.00 -1.00 0.00 0.25 0.25 -1.25 0.25 0.00 -0.50 0.00 0.75 -0.75

ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ

ήϴϐΘϟ΍ 5.700 1.500 1.000 -1.500 0.700 -0.100 0.300 0.300 -0.400 0.400 -0.200 -0.300 0.600 -1.900 1.500 1.500 -0.200 0.900 -0.400 -0.200 -0.100 0.000 0.000 0.200 -0.100 0.000 0.100 0.200 -0.400 1.900 2.600

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 77.10 232.40 89.90 139.30 100.50 128.70 140.60 136.30 51.70 18.20 26.30 125.40 139.50 214.60 41.70 103.20 32.80 87.10 31.00 15.10 45.10 60.20 45.40 37.60 16.00 10.30 47.80 38.00 24.80 22.50 72.30

Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ ź Ÿ Ÿ ź Ÿ ź ź Ÿ ź Ÿ Ÿ ź Ÿ ź ź ź ŷ ŷ Ÿ ź ŷ Ÿ Ÿ ź Ÿ Ÿ

9.969

9.969

-

-

-

-

0.824

0.824 ŷ

Δϛήθϟ΍

0.926

1.450

1.310

-

-

-

-

-

1.320

1.320 ŷ

ϱήτϘϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

0.600

0.600

-

-

-

-

-

-

0.376

0.376 ŷ

ϲϨσϮϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

60.000

62.380

-

-

-

ϝΎϔϗ·

-

-

62.380 62.380 ŷ

ΔΣϭΪϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

1.750 ŷ

ϱέΎΠΘϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

0.420

0.520

-

0.380

-

-

-

-

0.420

0.420 ŷ

-

-

-

ϲϣϼγϹ΍ ϲϟϭΪϟ΍΍ ήτϗ ϚϨΑ ϲϣϼγϹ΍ ήτϗ ϑήμϣ

-

-

2,373,477.53 170

ήτϗ ΕΎϋΎϨλ Δϛήη

2,731,608

ςϘδϣ ϚϨΑ "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($)(ϞΗϮϴϛ) ΕϻΎμΗϼϟ ήτϗ ϞΗ΍ΩϮγ Ε΍ϻΎμΗϼϟ Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ήϤΜΘδϤϟ΍ ϞϳϮϤΘϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϝϭ΍ΪΘϟ΍

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ήτϗ Δϛήη ΔϳέΎϘόϟ΍ ΓϭήΑ Δϛήη

ϢϬγϷ΍ ΔϛήΣ

ϥΎϳήϟ΍ ϑήμϣ (ΕϼϗΎϧ) ίΎϐϟ΍ ϞϘϨϟ ήτϗ Δϛήη ΖϨϤγϷ΍ ΔϋΎϨμϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ήτϗ Δϛήη ΩϮϗϮϠϟ ήτϗ Δϛήη (ϞΗϮϴϛ) ήτϗ ΕϻΎμΗ΍ Δϛήη ϱέΎϘόϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ ΔΣϼϤϟ΍ Δϛήη

ΩΪόϟ΍ 52 20 5 6 41

ϻ˱ ϭ΍ΪΗ ήΜϛϷ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΩΪϋ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόϔΗήϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόΟ΍ήΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ήϴϴϐΗ ϥϭΪΑ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΔϴϤϛ 1,415,196 392,982 208,500 155,425 144,000

Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ 1 αΎϧ Δϛήη 2 ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ 3 ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ 4 ($) ήϴϤόΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη 5

ϞϳϮϤΘϠϟ ϰϟϭϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϥίΎΨϤϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϡϼδϟ΍ Δϛήη ΔϳήτϘϟ΍ ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ϡϼϓϷ΍ ϊϳίϮΗ ϭ ΎϤϨϴδϠϟ ήτϗ Δϛήη

(ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ) ΔδϴϔϨϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ έΎόγ΃ ήόδϟ΍ 9.695 17.938 0.176

ϥΪόϤϟ΍ ΐϫάϟ΍ ϡ΍ήΟ ϦϴΗϼΒϟ΍ ϡ΍ήΟ Δπϔϟ΍ ϡ΍ήΟ

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔΣϭΪϟ΍ Δϛήη ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϠϟ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰη΍ϮϤϟ΍ ϭ ϡϮΤϠϟ΍ ΓέΎΠΘϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍

(ϲϛήϴϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ) ςϔϨϟ΍ έΎόγ΃

ΔϴϠϳϮΤΘϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϰϨϔϟ΍ κΤϔϠϟ ήτϗ Δϛήη ΓέΎΟϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϤϠϟ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ Δϛήθϟ΍

ήϴϐΘϟ΍ -2.09 -1.30 -1.39

ϝΎϔϗ· 78.81 77.89 73.54

ź ź ź

ςϔϨϟ΍ WTI βϜϤϳΎϧ ΖϧήΑ ϲ˰˰ΑΩ

ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ· ϰϟ· ωΎτϗ Ϟϛ ϝϭ΍ΪΗ ΔΒδϧ ΔϤϴϘϟ΍ 13.57% 78.36% 7.05% 0.58% 0.00% 0.25% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

ΔϴϤϜϟ΍ 16.48% 64.76% 15.49% 1.38% 0.04% 0.73% 1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

ωΎτϘϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ·


15

áaÉ≤K

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

ó«©dG í«HÉ°üe

áLhõgCGh ..ìôØdGh Ö◊ÉH Úª∏°ùŸG ™«ªL ¬∏Ñ≤à°ùjh ó«©dG »JCÉj ..™«ª÷G É«fi ≈∏Y º°ùJôJ »àdG ó«©dG IQƒ°U »g Ö◊G ,»eÓ°SE’G Éæ©ªà› ‘ ¢SƒØf AÉ≤fh ÖM ádÓWEG ’EG ƒg Ée ó«©dGh 󢫢©˘dG Ωƒ˘¡˘Ø˘e ¬˘dÓ˘N ø˘e ô˘˘©˘ °ûà˘˘°ùf ..Aɢ˘NE’Gh Ö뢢∏˘ d Iɢ˘Yó˘˘e ƒ˘˘gh .á«eÉ°S ¿É©e øe Éæd ¬∏ªëj Éeh »≤«≤◊G øe Ëó≤dÉH Éfôcòj çhQƒe ¬JGP óëH ƒ¡a »JCÉj ÉeóæY ó«©dG ¿EG »àdG ábOÉ°üdG IƒN’Gh ΩÉFƒdG IQƒ°U Éæd º°Sôj ,AÉHB’Gh OGóLC’G ÖM (≈eGõÿG)`d ¿Éc ∂dP øYh AÉHB’Gh OGóLC’G ∂ÄdhCG É¡©e πeÉ©àj ¿Éc .ɪ¡£HôJ »àdG ábÓ©dG ∂∏Jh ó«©dGh çhQƒŸG ∂dP øY ádÓWE’G √òg ¯¯¯ QÉÑc ™e ¿Éc GPEG kÉ°Uƒ°üN äÉ°üfE’G ≈∏Y ÉfÈéj »°VÉŸG øY åjó◊G . kÉÁób ó«©dG ∂dP Gƒ°TÉY øjòdG ø°ùdG Ö©°üdG õjõ©dGóÑY ¬˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ °†Ø˘˘ ˘ ˘H Ωɢ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °üdG ô˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘°T ≈˘˘ ˘ ˘ °†≤˘˘ ˘ ˘ fG ÉŸh pÜô˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘dG pÖfɢ˘ ˘ L ø˘˘ ˘ e pó`«˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ dG ∫o Ó˘˘ ˘ ˘g ≈˘˘ ˘ ˘s∏Œ √pô˘ ˘ ˘rª˘ ˘ ˘oY p ∫ƒ˘˘ ˘ Wo ø˘˘ ˘ e nÜɢ˘ ˘ °T m ï˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °T pÖLɢ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ c pÜôr ˘ ˘ ˘ ˘°t ûdGh p π˘ ˘ ˘ ˘rcCÓ˘ ˘ ˘ ˘ d õ`eô˘˘ ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘ ˘H ɢ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ d Ò o °ûj »ehôdG øHG ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘odÓ`g Aɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°VCG ó`b mô˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ £r ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ pØ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H kÓ`gCG pô˘ ˘ ˘ uµ˘ ˘ ˘ nHh Üɢ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °u üdG ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y oó˘ ˘ ˘ ˘rZɢ˘ ˘ ˘ a n¿B’ɢ˘ ˘ ˘ a má`˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°s †˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ pa ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e m¥Qhõ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c ¬`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dEG rô`¶˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ fGh pô˘ ˘ ˘ nÑ˘ ˘ ˘ ræ˘ ˘ ˘ nY ø˘˘ ˘ ˘e lᢠ˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘M o¬˘ ˘ ˘ ˘rà˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘KCG ó`b õà©ŸG øHG ¬˘˘ ˘H ¢Sƒ˘˘ ˘Ø˘ ˘ æ˘ ˘ dG ∞ o ˘ ˘ °üà˘˘ ˘∏˘ ˘ a ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG ƒ˘˘ ˘ g Gò˘˘ ˘ g ɢ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ °U ɢ˘ ˘ ˘ ˘e ÒN ¬˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ a ÒÿG ∂dò˘˘ ˘ ˘ ˘Hh ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘YQõ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J È∏˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d º˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘eɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jCG ɢ˘ ˘ ˘ ˘YQR ɢ˘ ˘ ˘ ˘e AôŸG »˘˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ î˘ ˘ ˘ ˘ j »˘˘ ˘ ˘ ˘HQ ó˘˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Yh ¬˘˘ ˘ H ô˘˘ ˘ °VCG ø˘˘ ˘ e:¬˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘a ¢Sɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘dG Ghó˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ a ɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘J º˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ d Gƒ˘˘ ˘ ˘fɢ˘ ˘ ˘c ø˘˘ ˘ ˘eh ¿É˘˘ ˘ ˘eõ˘˘ ˘ ˘dG ÖjQ º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘fƒ˘˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ °T ≈˘˘ ˘ ˘Hô˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ dG …hP ø˘˘ ˘ ˘Y GhOó˘˘ ˘ ˘Hh ɢ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ e ∫ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ °Sô˘˘ ˘ ˘ ˘ dGh Gò˘˘ ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘d ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ dE’G ɢ˘ ˘ ˘ ˘ YO º˘˘ ˘ ˘ gô˘˘ ˘ ˘ Lɢ˘ ˘ ˘ jO ‘ Gƒ˘˘ ˘ ˘ fƒ˘˘ ˘ ˘ ch ɢ˘ ˘ ˘ ˘jGÈdG Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°SGh ɢ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘°û≤˘˘ ˘ ˘ fɢ˘ ˘ ˘ a π˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ dG ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘X √BGQ kGQó˘˘ ˘ ˘ ˘H ôª°S’C G óªfi

Culture smali@alwatannews.net

QÉ``L π``µd lø``Wh ó```«©dG ∫Ó```g ¿É```c Gk QÉ```¨°U É```æc É```eóæY ..π«∏÷GóÑY ¬Lh ‘ ¥óëj π«∏÷GóÑY ƒHCG πX ÉHCG Éj ∂fEG :kÓFÉb ¬°SCGQ õ¡jh IõªM »HCG á˘jô˘≤˘dG ,∫ɢLô˘dG π˘˘c ’h π˘˘LQ Iõ˘˘ª˘ M .∂dÉãeC’ áLÉàfi ËôµdG ô¡°ûdG øe IÒNC’G á∏«∏dG ‘ …ôëàd á«fɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d ∫ɢLô˘dG ™˘ª˘à˘LG ∂∏˘˘J ‘ ∫Ó˘˘¡˘ ˘dG ¿É˘˘ ch ,ô˘˘ ¡˘ ˘°ûdG ∫Ó˘˘ g ´ÉªàLG ¿CG áLQód 샰VƒdG øe á∏«∏dG 󢢫˘ ©˘ °S ∫ɢ˘b ≈˘˘à˘ M ,π˘˘£˘ j ⁄ ∫ɢ˘Lô˘˘dG Úæ˘«˘Y ∂∏˘˘àÁ Üɢ˘°T ƒ˘˘gh ,»˘˘ª˘ «˘ ©˘ æ˘ dG É¡aôY áfÉeCGh á©°SGh ábóMh ÚJÒÑc !í°VGh ∫Ó¡dG Ghô¶fG :√ô°TÉY øe πc ,󢫢©˘ °S ɢ˘j º˘˘©˘ f :¬˘˘©˘ e ó˘˘¡˘ °T π˘˘µ˘ dG .∂àfÉeCG ≈∏Y Oƒ¡°T Éæ∏ch í°VGh ∫Ó¡dG ô£aCG »ª«©æ˘dG 󢫢©˘°S IOɢ¡˘°T ≈˘∏˘Yh ∂dP ‘h ,󢫢©˘ dG ìɢ˘Ñ˘ °U ɢ˘æ˘ à˘ jô˘˘b π˘˘gCG ∫ɢLQ ¢ùdÉ› ÜGƒ˘HCG âë˘˘à˘ a ìɢ˘Ñ˘ °üdG kÉ°ù∏› É¡«a ¢ù∏› πc íÑ°UCGh ájô≤dG ∫ɢ˘Ø˘ WC’G ø˘˘ë˘ fh ,ᢢjô˘˘≤˘ dG π˘˘gCG π˘˘ µ˘ ˘d ÉæHÉ©dCÉH ÉæÑ©dh ójó÷G Éæ°ùÑd ÉæJOÉ©c ɢæ˘jΰTGh É˘æ˘°ùØ˘fCɢ H ɢ˘gɢ˘æ˘ ©˘ æ˘ °U »˘˘à˘ dG 䃰üdG äGP äÉfƒdÉÑdGh ¿ƒ∏ŸG ¢†«ÑdG ´QGƒ˘˘ °T ‘ ¢†cô˘˘ ˘f ɢ˘ ˘fô˘˘ ˘°Uh ,…ƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ dG ..∑QÉ˘Ñ˘e º˘˘c󢢫˘ Y :ø˘˘jOOô˘˘e ᢢjô˘˘≤˘ dG .√OGƒY øe ºcÉ°ùY ,ô˘ª˘≤˘dG âæ˘˘H ᢢeƒ˘˘°ü©˘˘e ,ÒÿG ΩCGh ɢæ˘à˘Mô˘aCG ɢe kGÒã˘c »˘à˘dG á˘jƒ˘≤˘dG ICGôŸG ‘ Ωƒ«dG »g »àdG É¡HÉ©dCÉH Qɨ°U øëfh ,¤h ¿ÉeR ≈∏Y ójóL å©Ñe IôcGòdG iô≤dG πc ‘ »g ɪc áÑÙG É¡«a âfÉc å«˘˘M ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG »˘˘ æ˘ ˘Wh ø˘˘ e ¿óŸGh »˘˘à˘ ˘dG ᢢ dɢ˘ °UC’G »˘˘ g ¢Sɢ˘ æ˘ ˘dG ᢢ dɢ˘ °UCG âbƒdG ∂dP ‘ ôf ⁄ ,É¡«∏Y ô°ùëàf √Dhɢ˘ æ˘ ˘HCG ¢ùÑ˘˘ ∏˘ ˘j ⁄ kGÒ≤˘˘ a hCG kɢ ˘ ©˘ ˘ Fɢ˘ ˘L .ó«©dG á∏M øe ójó÷G ‘ ,¿Éª∏°S ΩCG ,»JóL äGOÉY øe ÉeCG ÒѵdG Éæà«H áMÉH ‘ ™ªàŒ É¡fCG ,ó«©dG Ωƒj Ée ‘ ºgó˘Yɢ°ùJ ,ɢ¡˘Jɢ«˘à˘ah á˘jô˘≤˘dG Aɢ°ùf π˘µ˘H πµd ó«˘Y ƒ˘g …ò˘dG ,º˘g󢫢Y Ωƒ˘«˘d ¬˘fƒ˘Lɢà˘ë˘j ô°†NCÉH â«ÑdG áMÉH ¬«a øjõf ó«Y ,Úª∏°ùŸG ᪰ùH ÉægÉØ°T ≈∏Y º°ùJôJh ,πîædG øe ∞©°ùdG ..Ö◊ÉH IôeÉY QhR ..∫ƒq £J ’'' :OƒÑY É¡æHG …OÉæJ ''iƒ∏°S'' ™˘˘ ˘LQGh ∂ª˘˘ ˘Yh ∂dɢ˘ ˘N ⫢˘ ˘Hh ∂à˘˘ ˘dɢ˘ ˘N ⫢˘ ˘ H ..∂d áLÉàfi ''?»eCG Éj ‹ ¬LÉàfi ƒ¡æ°T ‘'' ∂ª˘Yh ∂à˘dÉÿ AG󢢨˘ dɢ˘H Ögò˘˘J ¿CG ∑ó˘˘jQCG .¿GÒé∏dh ,∂àªYh ∂∏J ‘ »æWh AÉ°ùf ¿hO OƒÑY ΩCG øµJ ⁄ á∏«°UC’Gh áÑ«£dG äGOÉ©∏d É¡∏ªM øe IÎØdG á˘¡˘LGh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ ø˘˘ë˘ f ɢ˘æ˘ d â°ù°SCG »˘˘à˘ dG .Ö◊ÉH ôeÉY Ö∏b ÜÉH QÉL πµd âëàa ,Öë∏d Iƒ˘¡˘b ɢæ˘æ˘«˘H Qhó˘Jh ¬˘«˘a ™˘ª˘ à‚ Aɢ˘«˘ M ¿hO .Úª∏°ùŸG ó«Y ∫hCG ,»æWh ó«Y Gòµg ,Ö◊G

:…hGΰùdG »∏Y - zøWƒdG{

ø˘µ˘d ,´ƒ˘°VƒŸG í˘à˘Ø˘j ¿CG ¬˘æ˘e ó˘jô˘˘j ’ ¬˘˘Yƒ˘˘µ˘ H kGÒÑc kCÉ£N ∫Óg »HCG ''ádGRQ'' ‘ iCGQ »∏YƒHCG QÉàıG ±ô©j ¿CG ÖLGƒdG øeh IõªM »HCG ≈∏Y .√AGõL ∫Éæj ≈àM ∫Óg »HCG ''ádGRQ'' `H Ée √õªM ƒH Éj í«ë°U :π«∏÷GóÑY ƒHCG ∫Éb ?»∏Y ƒHCG ¬dÉb ƒ˘˘HCG ∫ɢ˘b ,¬˘˘HQGƒ˘˘°T ∑ô˘˘¨˘ ˘J ’h ,¢ûFɢ˘ W Gò˘˘ g ÈcCG ƒg øe ΩÎëjh ÜOCÉàj ΩR’ ,π«∏÷GóÑY .¬æe »˘˘HGC ¢ù∏› ‘ Ú°ùdÉ÷G ∫ɢ˘Lô˘˘ dG ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L IõªM ÉHCG øµd ,QÉàıG ΩÓc GhójCG π«∏÷GóÑY »JCÉ«°S ,π«∏÷GóÑY ƒH Éj ¬YO'' :¬àªµëH ∫Éb .√CÉ£N ¬«a ±ô©j Ωƒj ∫Óg »HCG á∏cÉ°T ≈∏Y øe :∫ÉLôdG óMCG ∫Éb .º∏©àj ’ .≈HÎj Ée Oƒ©dG §≤dG :ôNBG ≥∏Y äÉeÉ°ùàHGh áØ«ØN äɵ밆H ¢ù∏ÛG §∏àNG »HCG ¢ù∏› Iô°VÉ◊G √ÉØ°ûdG ÌcCG É¡H âLôØfG

ó«©dG áé¡H øe Ö«°üf º¡d ∫ÉØWC’Gh ..

..''Iô¶f »æe ¿ƒ∏gÉà°ùJ äGô¶æH ¬Jô¶f ,¬«dEG â¡LƒJ É¡∏c √ƒLƒdG IQÉKEGh áÑZÉ°ûŸG ≈∏Y OÉàYG ∫Óg ÉHCG øµd ,á«°SÉb .øjôNB’G Ú©ªéàe áYÉ°S øe ÌcCG ájô≤dG ∫ÉLQ πX ºgh Aɪ°ùdG ≈∏Y áMƒàØŸG IÒѵdG áMÉ°ùdG ‘ »˘Ø˘î˘H Gƒ˘©˘LQ kGÒNCGh ,∫Ó˘¡˘dG ø˘Y ¿ƒ˘˘ã˘ ë˘ Ñ˘ j ΩÉ“ √ôµH ,á∏«∏dG ∫Ó¡d ÚHÉe'' :Ú∏FÉb ÚæM .''Ió©dG á˘jô˘≤˘dG ÒÑ˘c ,π˘«˘∏÷Gó˘Ñ˘ Y »˘˘HCG ¢ù∏› ‘h åjOɢMC’G º˘¡˘æ˘«˘H äQGOh Gƒ˘©˘ª˘à˘LG ,ɢgQɢ˘àflh Ée øª°V øeh .ËôµdG ¿BGô≤dG ºàN IhÓJ ó©H Üô¨ŸG IÓ°U ó©H çóM Ée ,åjOÉMCG øe QGO áMÉ°ùdG ‘ Ú©ªà› ájô≤dG ∫ÉLQ ¿Éc ÉeóæY »∏Y ƒHCG ∫Éb å«M ,∫Ó¡dG øY ¿ƒãëÑj IÒѵdG ßØ∏J ∫Óg ƒHCG ,π«∏÷GóÑY ƒHCG Éj'' :QÉàîª∏d .''πjRQ ΩÓµH IõªM »HCG ≈∏Y √õNƒa »∏Y »HCG ÖæéH kÉ°ùdÉL IõªM ƒHCG ¿Éc

âfÉch ,Éæe ÈcCG ºg øe ó∏≤f k’ÉØWCG Éæc ,ÉæÑ©˘dh ɢæ˘Jhɢ≤˘°T ɢ¡˘«˘Mɢæ˘L ÚH º˘°†J á˘jô˘≤˘dG ,Iójó÷G ÜÉ«ãdG iƒ°S ó«©dG øe ±ô©f ’ Éæch ‘h ËôµdG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉ«°U ó©H ΩÉY πc ‘h n∫ÉLQ ∫ÉØWC’G øëf iôf ô¡°ûdG øe Ωƒj ôNBG ¢ùª°ûdG ÜhôZ ó©H ¿ƒ©ªéàj ºgh ájô≤dG πgCG ,Aɪ°ùdG ≈∏Y º¡fƒ«Yh áMƒàØŸG äÉMÉ°ùdG ‘ ´ó˘j ɢæ˘dƒ˘°†a ¿CG iƒ˘°S Gò˘g ø˘e ¬˘˘≤˘ Ø˘ f ’ ɢ˘æ˘ c .∫ÉLôdG ¬H Ωƒ≤j Ée ó∏≤j ÉfÌcCG ƒ˘HCG) ..¢†©˘Ñ˘H ɢ˘¡˘ °†©˘˘H äGƒ˘˘°UC’G §˘˘∏˘ à˘ î˘ J !∑Éæg ∫Ó¡dG :kÓFÉb √ó«H Ò°ûj (∫Óg ƒHCG ¬H ≥°üà∏j ,AÉæëf’G π«∏b §N πµ°T ≈∏Y ?ƒg øjCG :kÓFÉ°ùàe ó°TGQ ..ó°TGQ ƒHCG Éj ∑Éæg ..á¡÷G √òg øe ô¡¶j ’ ∫Ó¡dG ..?ÜGòc ÉfCG ó°TGQ ÉHCG Éj ó°ü≤J GPÉe ?∫Óg ÉHCG Éj ÜGòc ∂fEG ∫Éb øe ..¬∏dÉH PƒYCG !ôª≤dG ∫RÉæe øe ¢ù«d ¬«dEG äô°TCG Ée øµd ò©à°SG ?ôª≤dG ∫RÉæe »æª∏©J ≈àM âfCG øe ɢ˘e â∏˘˘b ɢ˘fCG ,ᢢjÎæ˘˘©˘ dG ∂æ˘˘ Y ∑ô˘˘ JGh ¬˘˘ ∏˘ ˘dɢ˘ H ..…óæY ∫Óg ƒHCGh ∫Óg »HCG øY ó°TGQ ƒHCG ó©àÑj ¬«dEG ô¶æjh ó°TGQ »HCG ΩÓc øe kÉÑ°†Z ºàªàj áë°U âÑãj ¿CG ∫hÉëj ∫Óg ÉHCG øµd ,Ö°†¨H ‘ ¿ƒ©ªàéj ø‡ ôNBG kÓLQ …OÉæ«a ¬eÓc ƒHCG ƒgh ô£ØdG ó«Y ∫Óg øY kÉãëH áMÉ°ùdG ..IõªM ÉHCG Éj ∫É©J :kÓFÉb IõªM ÉHCG Éj ójôJ GPÉe :kÓFÉb IõªM ƒHCG ¬æe ÜÎ≤j ?∫Óg .∫Ó¡dG ájDhQ »©e ó¡°ûJ ¿CG ∑ójQCG ?∫Óg ÉHCG Éj á¡÷G √òg øe √GôJ ∫Óg …CG .ó°TGQ »HCG ™e ≥Øàe ∂aƒLCG ᢢjDhQ ‘ ∂Ø˘˘dɢ˘N ɢ˘eó˘˘æ˘ Y ¥Oɢ˘°U 󢢰TGQ ƒ˘˘ HCG .∫Ó¡dG á¡÷G √òg øe ô¡¶j Ée ∫Ó¡dG ,…ódh Éj ƒ¡a á¡÷G √òg øe ô¡¶j ¬fEG ∂d ∫Éb øeh .Å£fl ∂aƒ˘LCG'' :kÓ˘ Fɢ˘b kɢ Ñ˘ °†Z ∫Ó˘˘g ƒ˘˘HCG ó˘˘à˘ °ûj .''»ÑjòµJ ‘ ∫Óg »HCG ™e ≥Øàe âfCG âæc GPEG ∂HòcCG ¿CG »àë∏°üe »g Éeh ?kÉbOÉ°U …ò˘dG Iõ˘ª˘M »˘HCG á˘Ñ˘ «˘ °T ∫Ó˘˘g ƒ˘˘HCG ´Gô˘˘j ⁄ ÉfCG'' :¬¡Lh ‘ kÉNQÉ°U ,kGóL ∫Óg »HC’ Èà©j .''ÜGòµdG âfCG ,ÜGòc ƒe ∫Óg »HCG øe kAÉà°ùe ¬°SCGQ IõªM ƒHCG õ¡j ∂jó¡j ¬∏dG ,¬∏dÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM ’ :kÓFÉb ≈˘∏˘Y QGô˘°UE’Gh ,¬˘æ˘jR ƒ˘e ᢫˘Ñ˘°ü©˘˘dG ,…ó˘˘dhɢ˘j ∫Óg ÉHCG Éj …ódh Éj âfGh ,¬«∏Y Ö°SÉëf ÜòµdG .∂æjO ±ô©Jh ¬∏dG ô¡°T ËÉ°U ø˘jò˘dG ∫ɢLô˘dG ÚH ø˘e ∫Ó˘gƒ˘HCG Ö뢢°ùæ˘˘j ¬æµd ,IõªM »HCG ≈∏Y Üò¡ŸG ÒZ ¬¶Ø∏J Gƒ©ª°S ¿ƒàfG'' :ºàªàj ƒgh Öë°ùfG ,áJÉØàdG ºgô©j ⁄ ’h ,º˘˘cɢ˘©˘ e ∞˘˘bƒ˘˘j ó˘˘MGƒ˘˘dG ¿ƒ˘˘∏˘ gɢ˘ à˘ ˘°ùJ ɢ˘ e

äÉgõæàŸGh ≥FGóë∏d êhôÿG ó«©dG ôgɶe øe

á``ª``∏°ù``ŸG ܃```©```°ûdG ó``æ```Y ó````«©dG .ájó«©dG O’hCÓd Ωó≤Jh ô°üe ‘ ó«©dG

Oƒ©jh ,󢫢©˘dG ô˘gɢ¶Ã ᢫˘Ñ˘©˘°ûdG Aɢ«˘MC’G ø˘jõ˘à˘J ô˘°üe ‘ »˘˘à˘ dG Ió˘˘jó÷G ¢ùHÓŸÉ˘˘H Ú∏˘˘ªfi º˘˘¡˘ jó˘˘dGh ™˘˘ e ∫ɢ˘ Ø˘ ˘WC’G √ó°TCG ≈∏Y ΩÉMOR’G ¿ƒµjh .ô£ØdG ó«Y ìÉÑ°U É¡fhóJÒ°S ó«©dG ∂©c πª©d ó©à°ùJ É¡fC’ õHÉıG ™«ªL ‘ ó«©dG πÑb ‘ AÉ°ùædG ØàJh ,ô°üe ‘ ó«©dG äɪ°S øe ᪰S ƒg …òdG Ωó≤J »àdG äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh iôNC’G ôFÉ£ØdG ™e ¬∏ªY í«°TGƒàdGh äGÒѵàdG É¡æe ≥∏£æàa ¬∏dG 䃫H ÉeCG .±ƒ«°†∏d iȵdG äÉMÉ°ùdG ‘ ó«©dG IÓ°U ¢SÉædG …ODƒj å«M ,á«æjódG ∫OÉÑJ ºàj ó«©dG IÓ°U Ö≤Yh ,IôgÉ≤dG ‘ á≤jô©dG óLÉ°ùŸGh .äGQÉjõdG CGóÑJh ,∑QÉÑŸG ó«©dG Ωhó≤H ÊÉ¡àdG ÉjÒé«f ‘ ó«©dG

¤EG ±É°†j ,IójóL ÜÉ«K ¢ùÑdh πgC’G ÚH äGQÉjõdG ∫OÉÑJ .QhGõà∏d ɪ°Sƒe Èà©j ¬fCG ∂dP ¿Éà°ùcÉH ‘ ó«©dG

,IO󢩢à˘e ô˘gɢ¶˘e ¬˘d ¿É˘à˘°ùcɢH ‘ ô˘£˘Ø˘dG 󢫢©˘H ∫É˘Ø˘à˘ M’G Ωƒ≤jh ,º¡«∏Y ¥ó°üàdGh AGô≤ØdG IQÉjR ≈∏Y AÉ«æZC’G ¢Uôë«a »˘à˘dG ä’É˘Ø˘à˘M’G á˘eɢbEGh ´QGƒ˘°ûdG Újõ`` `à˘H ¿ƒ˘«˘ fɢ˘à˘ °ùcÉ`` `Ñ˘ dG äɢ˘Yɢ˘ª˘ L ‘ ∫ɢ˘Ø` ` WC’G Ò°ùjh ,»˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG Qƒ`` `∏˘ µ˘ ∏˘ Ø˘ dG ¬˘˘ Ñ˘ ˘°ûJ πgC’G ÚH Ée ó«©dG Ωhób áMôØH á°UÉÿG ÊÉZC’G ¿hó°ûæj .ÜQÉbC’Gh

≥˘FGó◊G ‘ ∫É˘Ø˘WC’ɢH ᢰUÉÿG iô˘˘NC’G Üɢ˘©˘ dC’Gh í˘˘«˘ LGôŸG ó«©dG ¢ùHÓe ô°SC’G …ΰûJ ɪc ,∫RÉæŸG ¢†©H ΩÉeCGh áeÉ©dG ®É¶àcG ¤EG …ODƒj Ée ,¿É°†eQ øe IÒNC’G ΩÉjC’G ‘ Iójó÷G äÉjƒ∏◊G AGô°T ≈∏Y ¢SÉædG ¢Uôëj ɪc .¥Gƒ°SC’G ‘ ÒÑc ±É˘˘æ˘ °UC’Gh √’ƒ˘˘cƒ˘˘°ûdGh ô˘˘cɢ˘µ˘ °ùdG π˘˘ã˘ e 󢢫˘ ©˘ ˘dɢ˘ H ᢢ °UÉÿG .iôNC’G »Øa ,á˘æ˘jó˘ª˘∏˘d kɢ©˘Ñ˘J ɢjQƒ˘°S ‘ äɢjƒ˘∏◊G ±É˘æ˘°UCG O󢩢à˘Jh ,¢UGôbC’Gh ,∫ƒª©ŸG hCG ''áé«∏µdG'' OGóYEG ºàj á«bô°ûdG ≥WÉæŸG ™˘e π˘cDƒ˘J »˘à˘dG ᢫˘Ñ˘∏◊G ''è˘˘«˘ Hɢ˘Ñ˘ µ˘ dG'' ´Gƒ˘˘fCG 󢢩˘ J Ö∏˘˘M ‘h .ÉgÒZh ¢UGôbC’G ™æ°U ºàj ¢üªM ‘h ''∞WÉædG'' óé°ùŸG ‘ ≥°ûeO πgCG øe ÒãµdG »∏°üj ,ó«©dG ΩÉjCG ∫hCG ™eh Ωƒ≤j ºK ,iôNC’G óLÉ°ùŸG ‘ ¿hôNB’G »∏°üj ɪc ,…ƒeC’G ¿BGô≤dG IAGôbh ,äGƒeC’G ≈∏Y ºMÎdGh ,QƒÑ≤dG IQÉjõH ™«ª÷G .ºgQƒÑb ≈∏Y øª«dG ‘ ó«©dG

¿É°†eQ øe ôNGhC’G ô°û©dG ‘ øª«dG ‘ ó«©dG ôgɶe hóÑJ ¬©°Vhh Ö£◊G ™ªéH QÉѵdGh Qɨ°üdG π¨°ûæj å«M ,ËôµdG øY kGÒÑ©J ó«©dG á∏«d É¡bôM ºà«d ,á«dÉY ΩGƒcCG áÄ«g ≈∏Y ¿É°†eQ ô¡°T ´GOh ≈∏Y kÉfõMh ô£ØdG ó«Y Ωhó≤H º¡àMôa .∑QÉÑŸG ¿ƒ˘YRƒ˘jh í˘FɢHò˘dG ¿hô˘ë˘æ˘«˘a ø˘ª˘ «˘ dG ‘ iô˘˘≤˘ dG π˘˘gCG ɢ˘eCG á∏«W ¢ùdÉ› ‘ ¿ƒ°ù∏éjh AÉbó°UC’Gh ¿GÒ÷G ≈∏Y É¡eƒ◊ ¿ó`` ` ` ` ` ŸG ‘ ɢ˘eGC .á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG äɢ˘ jɢ˘ µ◊G ∫Oɢ˘ Ñ˘ ˘à˘ ˘d ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘dG Ωɢ˘ jGC ,ó`` `«©dG IÓ°U Ö`` ` ` ` ` ` ` `≤Y á«∏FÉ©dG äGQÉjõdG ∫OÉÑàd ¿ƒÑgò`` `«a

''¬˘«˘∏˘Hɢ°ùdG''h ''Qƒ˘˘a »˘˘à˘ «˘ H'' `dGh ''á˘˘Ñ˘ jô˘˘¨˘ dG'' π˘˘ã˘ e ,õ˘˘ÑÿGh øjòdG øjôFGõdG ΩGôcE’ »ØµJ IôaGh äÉ«ªµH ''∫hô°ùjƒ°ùdG''h Üôb äÉMÉ°ùdG ‘ iODƒJ »àdG ó«©dG IÓ°U ó«©H ¿hóaGƒàj º¡°†©H π∏ëjh ,ÊÉ¡àdG ¿ƒdOÉÑàjh ,™«ª÷G Égó¡°ûj ,óLÉ°ùŸG ‘ »◊G ∫ÉLQ óaGƒàj ºK ,¿Éch ∞∏°S ÉqªY ¿RhÉéàjh ,kÉ°†©H ,¬«∏Y ≥Øàe ¿Éµe …CG hCG ,QÉѵdG óMCG ∫õæe ¤EG iô≤dG øe Òãc QÉÑch ≈°VôŸG IQÉjõd äÉYɪL ¿ƒLôîj ºK ,√QÉ£aEG πªëj wπc .iôNC’G AÉ«MC’G ‘ ÜÉë°UC’Gh ÜQÉbC’Gh πgC’Gh ø°ùdG ¥Gô©dG ‘ ó«©dG

Ö°üf ≥˘jô˘W ø˘Y ¥Gô˘©˘ dG ‘ ô˘˘£˘ Ø˘ dG 󢢫˘ Y ô˘˘gɢ˘¶˘ e CGó˘˘Ñ˘ J .∫ÉØWCÓd É¡àÄ«¡Jh äGQGôØdGh AGƒ¡dG Ö«dGhOh í«LGôŸG ''∫ƒª©ŸG'' áé«∏µdG Ò°†–h áÄ«¡àH øYô°û«a AÉ°ùædG ÉeCG hCG ô˘ª˘à˘dɢH hCG ¢ThÈŸG Rƒ÷ɢ˘H ɢ˘eEG ,IO󢢩˘ àŸG ɢ˘gƒ˘˘°ûM ´Gƒ˘˘fCɢ H øe ´ƒf »gh ''èjGƒ◊G'' áaÉ°VEG ™e ,π«¡dGh ôµ°ùdGh º°ùª°ùdÉH ™e ±ƒ«°†∏d áé«∏µdG Ωó≤Jh ,áahô©e ᡵf É¡«£©àd äGQÉ¡ÑdG ɪ°ùdG øe hCG Ωƒ≤∏◊Gh äÉjƒ∏◊G ™£b ¢†©Hh …É°T ''¿Éµà°SG'' .∫ƒ≤°ùŸG hCG ''iƒ∏°ùdGh øŸG'' ¬«∏Y ≥∏£j ƒ°ûM ¿hóH áé«∏µdG øe kÉYƒf AÉ°ùædG πª©Jh QÉ˘Ø˘°üH ø˘gó˘jh ô˘µ˘°ùdG ø˘e π˘«˘∏˘b ¬˘«˘dEG ±É˘˘°†j ''»˘˘Ø˘ «˘ ØÿG'' á«∏FÉ©dG äGQÉjõdG CGóÑJh .QƒæàdÉH hCG ¿ôØdÉH ÉeEG õÑîjh ¢†«ÑdG .øjódGƒdG â«H ¤EG ÜÉgòdÉH ìÉÑ°üdG Qƒ£a ∫hÉæJ Ö≤Y ÉjQƒ°S ‘ ó«©dG

Ö°üæ˘J å«˘M ,A»˘°ûdG ¢†©˘H kGô˘cɢ˘H ɢ˘jQƒ˘˘°S ‘ 󢢫˘ ©˘ dG CGó˘˘Ñ˘ j

ájOƒ©°ùdG ‘ ó«©dG

,¬°ùØf ó«©dG ∫ƒ∏M πÑb ó«©dG ôgɶe CGóÑJ ájOƒ©°ùdG ‘ ,ÉgÒZh ᪩WCGh á°ùÑdCG øe É¡JÉLÉM AGô°ûH Iô°SC’G CGóÑJ å«M πãe ,≥WÉæŸG ¢†©H ‘ ó«©dÉH á°UÉÿG äÉjƒ∏ë∏d OGóYE’G ºàjh .∫ƒª©ŸGh ''á«é«∏µdG'' IÓ˘°üd ¢Sɢæ˘dG ™˘ª˘é˘à˘j ,󢫢©˘dG ìÉ˘Ñ˘°U ø˘e á˘Yɢ°S ∫hCG ™˘˘eh Ωƒ≤j IÓ°üdG AGOCG ó©Hh ,º¡FÉ«MCG ‘ ¢SÉædG ™ªŒ »àdG ó«©dG .ÜQÉbC’G áÄæ¡àH ¢SÉædG äGQÉeE’G ‘ ó«©dG

∫õæŸG OGóYEÉH iô≤dG ‘ â«ÑdG áHQ CGóÑàa ,äGQÉeE’G ‘ ÉeCG øe øµdh ..kÉÑJôe ¿ƒµj ÖdɨdG ‘ ¬fCG ºZQ ,¬Ñ«JôJh ¬Ø«¶æJh AÉæ◊G ™°VƒJh ,â«ÑdG Ö«JôJ IOÉYEG ºàj ¿CG ó«©dG äÉjQhô°V ¢ùHÓŸG õ˘«˘¡Œ º˘à˘jh ,kɢ °†jCG äG󢢫˘ °ùdGh äɢ˘æ˘ Ñ˘ dG …ó˘˘jCG ≈˘˘∏˘ Y õ«¡Œ ºàjh ,ΩÉY πµ°ûH ™«ªé∏dh á°UÉN ∫ÉØWCÓd Iójó÷G ¢†©H ÖfÉéH ÉgÒZh §«dÓÑdGh äɪ«≤∏dG πãe ó«©dG ΩÉ©W ¢ùdÉÛG ‘ ¬˘˘cGƒ˘˘Ø˘ dG ø˘˘e äɢ˘«˘ ª˘ c ™˘˘°Vƒ˘˘ J ɢ˘ ª˘ ˘c .äɢ˘ jƒ˘˘ ∏◊G Iƒ¡≤dGh ôªàdG »JCÉj ¬∏c ∂dP áeó≤e ‘h ,±ƒ«°†dG ∫ÉÑ≤à°S’ .…É°ûdGh ¿GOƒ°ùdG ‘ ó«©dG

ô¡°T ∞˘°üà˘æ˘e »˘Ø˘a ,¿GOƒ˘°ùdG ‘ 󢫢©˘dG ô˘gɢ¶Ÿ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢHh kGOG󢢩˘ à˘ °SG ¥É˘˘°Sh Ωó˘˘b ≈˘˘∏˘ Y Iô˘˘°SC’G π˘˘ª˘ ©˘ J ∑Qɢ˘ÑŸG ¿É˘˘ °†eQ ∂©µdG ¿GƒdCGh iƒ∏◊G ±Éæ°UCG ó©J å«M ,᪫¶©dG áÑ°SÉæª∏d


foreigns foreign@alwatannews.net

ÈcC’G øWƒdGG 16

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

≈°übC’G óé°ùŸG :Ú£°ù∏a »àØe äÉ°VhÉت∏d ™°VÉN ÒZ

Ωƒj ∫ÓN Iõ¨d ìÓ°ùdG Öjô¡J ∞bh ô°üe ¿ÉµeEÉH :Ö«HCG πJ

zá«∏«FGô°SE’G Ió«°üŸG{ ‘ •ƒ≤°ùdG øe ¢SÉÑY Qqòëj á«æg :ä’Éch - á∏àÙG ¢Só≤dG

»àØŸG Ú°ùM óªfi ï«°ûdG

:ä’Éch - »ÑXƒHCG

óé°ùŸG ¿CG ≈∏Y »àØŸG Ú°ùM óªfi ï«°ûdG Ú£°ù∏a »àØe Oó°T ᪰SÉ≤ª∏d ’h äÉ°VhÉت∏d ™°VÉN ÒZ ¬H §«ëj Ée πch ≈°übC’G »eƒbh »æWh ÖLGhh »Yô°T ºµM ∂dP ¿CG ¤EG kÉgƒæe ,áehÉ°ùŸGh .»¡dEG ∞«∏µJh ¢Só≤dG á«°†b ‘ ¢VƒÿG ¿CÉ°ûH AÉÑfC’G ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y kGOQh á«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG äGOɢ«˘≤˘dG IQó˘≤˘H ¬˘à˘≤˘K ió˘eh ∞˘jôÿG Aɢ≤˘d ø˘ª˘°V §jôØJ ’'' ∫ƒ≤dÉH Ú°ùM ï«°ûdG ™HÉJ ,¢Só≤dG ájɪM ≈∏Y áægGôdG á«°VÉŸGh á«dÉ◊G á«æ«£°ù∏ØdG IOÉ«≤dÉa ,≈°übC’G ÜGôJ øe IQòH ᣫÙG QGƒ°SC’G øe ôéëH •ôØJ »c áæFÉN â°ù«d á«∏Ñ≤à°ùŸGh .''É¡H ¿EG á«JGQÉeE’G ''è«∏ÿG'' áØ«ë°U ™e QGƒM ‘ Ú°ùM ï«°ûdG ∫Ébh óé°ùŸG øe IQP øY ∫RÉæà∏d á«MÓ°üdG ∂∏Á ’ ¿ƒµdG ‘ kGóMCG AÉ≤d IóæLCG ≈∏Y ¢Só≤dG êGQOEG øY AÉÑfC’G ≈∏Y Ö≤Yh .≈°übC’G kɢ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘e ¢ù«˘˘ ˘ d ≈˘˘ ˘ °übC’G ¿CG ¤EG Ú°ùM ï˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°ûdG Qɢ˘ ˘ °TCG ∞˘˘ ˘ ˘jôÿG πÑb øe Gƒ∏chCG Úª∏°ùŸG ¿CG kÉë°Vƒe ,¬∏d ∂∏e ɉEG Ú«æ«£°ù∏Ø∏d iOGôa »eÓ˘°SE’G ⁄ɢ©˘dG á˘aɢc kɢ«˘YGO ,¬˘à˘jɢª˘Mh ¬˘à˘jɢYô˘d ≥˘dÉÿG ¢Só≤dG øY º¡YÉaO ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG IQRGDƒe ¤EG äÉeƒµMh kÉHƒ©°Th πc ¥ÉæYCG ‘ áfÉeCG √òg'' ±É°VCGh .∫ÓàM’G ´ÉªWCG ΩÉeCG ≈°übC’Gh .''á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÚàeCÓd »ªàæj øe äGòdÉH Ωƒ«dG á°SÉe áLÉëH ¢Só≤dG ¿CG Ú°ùM ï«°ûdG í°VhCGh ¬àªµëH É¡∏©L ób ¬∏dG ¿CG ¤EG √ƒfh ,»eÓ°SE’Gh »Hô©dG Égó©Ñd ádhód ᪰UÉY Oô› â°ù«d »gh Úeô◊G ådÉKh Úà∏Ñ≤dG ¤hCG .Ió«àY á«æ«£°ù∏a

ïjQGƒ°U …ΰûà°S âjƒµdG äƒjôJÉH RGôW øe ᫵jôeCG :zÜ ± CG{ - âjƒµdG

ìÉÑ°üdG ∑QÉÑŸG ôHÉL ï«°ûdG áHÉfE’ÉH »àjƒµdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Éb √OÓ˘H ¿EG ᢩ˘ª÷G ᢫˘à˘jƒ˘µ˘dG AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dɢch ɢ¡˘à˘∏˘≤˘f äÉ˘ë˘ jô˘˘°üJ ‘ .äƒjôJÉH RGôW øe ïjQGƒ°U IóëàŸG äÉj’ƒdG øe …ΰûà°S É¡æY âæ∏YCG »àdG í∏°ùàdG äÉ≤Ø°U øY ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ ¥É«°S ‘h ôHÉL ï«°ûdG ∫Éb ,§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ É¡FÉØ∏M ™e GôNDƒe ø£æ°TGh É¡jód âjƒµdG'' :´ÉaódG ôjRhh á«∏NGódG ôjRh Ö°üæe π¨°ûj …òdG ¥QGhõ˘dG π˘ã˘e äG󢢩˘ e π˘˘H äGô˘˘Fɢ˘W ø˘˘ª˘ °†à˘˘J ’ ɢ˘¡˘ æ˘ µ˘ d äɢ˘≤˘ Ø˘ °U ᪫b ¤EG ôHÉL ï«°ûdG ô°ûj ⁄h .''äƒjôJÉH πãe ájƒL äGOÉ°†eh .äÉ≤Ø°üdG äÉbÉØJG øY »°VÉŸG (Rƒ“) ƒ«dƒj ‘ âæ∏YCG ø£æ°TGh âfÉch 13 ᪫≤H ô°üe ™eh ,Q’hO QÉ«∏e 20 ᪫≤H ájOƒ©°ùdG ™e í∏°ùJ »eÉæJ á¡LGƒŸ ∂dPh ,Q’hO QÉ«∏e 30 ᪫≤H π«FGô°SEGh ,Q’hO QÉ«∏e .¿GôjEG ɪ«°S ’ ,á≤£æŸG ‘ É¡eƒ°üN PƒØf í˘˘ª˘ °ùJ ø˘˘d √OÓ˘˘H ¿Cɢ H 󢢫˘ cCɢ à˘ dG ô˘˘Hɢ˘L ï˘˘ «˘ ˘°ûdG Oó˘˘ L ,∂dP ¤EG .¿GôjEG ó°V Ωƒég …CG ø°ûd É¡«°VGQCG ΩGóîà°SÉH ¿CG ≈°Vôf ’h áª∏°ùe IQÉL ádhO ¿GôjEG'' :¥É«°ùdG Gòg ‘ ∫Ébh ∞˘bƒŸG ¿EG ,᢫˘à˘jƒ˘µ˘dG »˘°VGQC’G ø˘e ɢbÓ˘£˘fG ɢ¡˘«˘∏˘Y AGó˘à˘Y’G º˘à˘j .''Oó°üdG Gò¡H ¬«a ¢ùÑd ’ í°VGh »àjƒµdG Ohó◊G øe Üô≤dÉH âjƒµdG ‘ ájôµ°ùY IóYÉb Ú«µjôeCÓdh .á«bGô©dG Ohó◊G øe Üô≤dÉH ∫ɪ°ûdG ‘ ôµ°ù©eh ,ájOƒ©°ùdG É≤∏£æe â∏µ°T »àdG âjƒµdG ‘ »µjôeCG …ôµ°ùY ∞dCG 15 õcôªàjh .2003 ‘ ¥Gô©∏d »µjôeC’G ìÉ«àLÓd É«°SÉ°SCG kɪî°V kÉjôµ°ùY kÉØdÉ– 1991 ‘ äOÉb IóëàŸG äÉj’ƒdG âfÉch .»bGô©dG ∫ÓàM’G øe âjƒµdG ôjôëàd

zÜ.CG{ ¬∏dG ΩGQ ‘ ó«©dG IÓ°U ¿hODƒj ¢VÉ«ah ¢SÉÑYh ™jôb

óM ≈∏Y QƒeC’G í«°VƒJ IôgÉ≤dG øe âÑ∏W Ö«HCG πJ ¿EG á«∏«FGô°SEG π≤f øµdh .´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM áë°VGh äÉHÉLE’G AÉ£YEGh ,AGƒ°S ∫ÉLQ ¿CG º¡à¨∏HCG IôgÉ≤dG ¿EG ¬dƒb »∏«FGô°SEG »°SÉ«°S Qó°üe øY âHôYCGh .Ohó◊G QGóL ‘ Ö≤K ≥jôW øY ´É£≤∏d Gƒ∏NO ¢SɪM ó˘jó˘°T ≥˘∏˘≤˘H ô˘¶˘æ˘J ɢ¡˘fCG ø˘£˘ æ˘ °TGh ¤EG ɢ˘¡˘ à˘ dɢ˘°SQ ‘ π˘˘«˘ FGô˘˘°SEG .áë∏°SC’G Öjô¡J ∫ÓN øe ¢SɪM Iƒb QGôªà°S’ Gõ«dhófƒc ᫵jôeC’G á«LQÉÿG IôjRh π°üJ ¿CG Qô≤ŸG øeh π«FGô°SEGh á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ¤EG πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ¢ùjGQ ¢ù«FôdGh äôŸhCG Oƒ¡jEG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÚH »KÓK ´ÉªàLG ó≤©d .»æ«£°ù∏ØdG

.Újô°üŸG ™e åëÑdG Ö∏£àJ ''á«é«JGΰSEG'' º¡Ø°üJ »àdG AGÈÿGh áë∏°SC’G Öjô¡J ¿CG π«FGô°SEG ó≤à©Jh É«ØdOÓ«a ≥jôW ÈY IõZ ´É£b ¤EG AÉæ«°S øe Ú«HÉgQE’ÉH .πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ∞jôÿG ô“Dƒe ó≤©d kÉ«≤«≤M kGójó¡J πµ°ûj ∑ƒ∏°ùdG AGREG •ÉÑME’ÉH ºgQƒ©°T øY ¿ƒ«∏«FGô°SE’G Üô©j ɪc Ωó˘≤˘J Iô˘gɢ˘≤˘ dG ¿CG ¤EG ø˘˘jÒ°ûe ,¢Sɢ˘ª˘ M ᢢcô˘˘M √ÉŒ …ô˘˘°üŸG ¢SɪMh íàa ƒYóJ É¡fCG ɪc ,¢Sɪ◊ ájƒæ©eh á«°SÉ«°S äÓ«¡°ùJ .IóMh áeƒµM ¤EG π°UƒàdG πLCG øe QGƒ◊G ¤EG IOƒ©dG ¤EG ∫ɢLQ ø˘e Òã˘µ˘dG IOƒ˘˘Y â∏˘˘¡˘ °S ô˘˘°üe ¿CG π˘˘«˘ FGô˘˘°SEG Èà˘˘©˘ Jh á«°SÉ«°S QOÉ°üe âdÉbh ,IõZ ´É£≤d »eÓ°SE’G OÉ¡÷Gh ¢SɪM

zÚæWGƒŸG ΩO áeôM ∑É¡àfG ™æÁ ™jô°ûJ{ QGó°UEG »µdÉŸG ÖdÉW

¥Gô`©``dG ‘ á«æeC’G äÉ```cô°ûdG Ió°ûH º```LÉ¡j ÊÉà°ù«°ùdG π```«ch áÑÙGh ∞dBÉàdGh IóMƒdG ´QõJ äÉHÉ£N »æÑJh ¤EG ¢Sƒ˘˘∏÷Gh »˘˘bGô˘˘©˘ dG ™˘˘ª˘ ˘àÛG í˘˘ FGô˘˘ °T ÚH ≠˘«˘°üdG ¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘∏˘d º˘gÉ˘Ø˘à˘dGh QGƒ◊G ᢢdhɢ˘W ø˘˘e êhôÿG π˘˘LCG ø˘˘e ™˘˘«˘ ª÷G ió˘˘d ᢢdƒ˘˘Ñ˘ ˘≤ŸG .''»bGô©dG Ö©°ûdG É¡H ôÁ »àdG äÉeRC’G ∫ÉÛG ∑ô˘˘ J Ωó˘˘ ©˘ ˘H'' »˘˘ FÓ˘˘ Hô˘˘ ˘µ˘ ˘ dG Ödɢ˘ ˘Wh πNóà∏d á``«dhódGh á`` `«ª«∏b’G iƒ≤∏d kÉ` ` MƒàØe É¡≤«Ñ£Jh É`` ¡Jó`` æLCG »æÑJ hCG ¥Gô©dG ¿hDƒ` ` °T ‘ ∂∏˘˘à˘ d ᢢ°Uɢ˘N í˘˘dɢ˘°üŸ ᢢ«˘ bGô˘˘ ©˘ ˘dG ᢢ Mɢ˘ °ùdG ‘ Üɢ°ùM ≈˘∏˘Y ᢫˘ ª˘ «˘ ∏˘ bE’G hCG ᢢ«˘ dhó˘˘dG ±Gô˘˘WC’G .''Ö©°ûdG Ée πc òÑf ¤EG Ö©°ûdG AÉæHCG ƒ`` `Yóf'' ∫É`` `bh º`` ¡` `à˘ª` ∏˘µ˘ d ¥ô`` Ø˘ Jh º˘˘¡` `aƒ`` Ø` `°üd ⫢˘à˘ °ûJ ¬˘˘«˘ a ’EG ¢UÓ˘˘ ˘N ’'' ¿CG Gk ó˘˘ ˘cDƒ˘ ˘ e ''Aɢ˘ ˘°†¨˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dG ´QRh ᢢ Ø˘ ˘FÉ`` `W π`` `c ,ó`` `MGh ó˘˘ ∏˘ ˘H Aɢ˘ æ˘ ˘ HCÉ` ` c ¢û«˘˘ ˘©˘ ˘ dÉ`` H ''äɢ˘ «˘ ˘eƒ˘˘ ≤˘ ˘dGh ∞˘˘ FGƒ˘˘ ˘£˘ ˘ dG ΩΖ á`` `«˘ ˘ eƒ˘˘ ˘bh .iôNC’G

ø˘e Òã˘µ˘ dG π˘˘à˘ ≤˘ H ,º˘˘¡˘ jó˘˘d A»˘˘°T ¢üNQCG Ωó˘˘dG áªLÉ¡Ã ∫ÓàM’G äGƒb kÉ°†jCG Ωƒ≤Jh ÚæWGƒŸG ájô˘b á˘ª˘Lɢ¡˘e ɢ¡˘æ˘eh ᢫˘bGô˘©˘dG ¿óŸGh iô˘≤˘dG ™LôŸG π㇠ÖdÉWh .''¢üdÉÿG Üôb ÊGõ«÷G ᢢfɢ˘«˘ °üd äɢ˘©˘ jô˘˘°ûJ QG󢢰UEGh ìô˘˘W'' »˘˘©˘ ˘«˘ ˘°ûdG √òg QGôµàH ìɪ°ùdG ΩóYh »bGô©dG ΩódG áeôMh .''∫É©aC’G ¢UÓ˘˘ N ’'' ¬˘˘ fCG »˘˘ FÓ˘˘ Hô˘˘ µ˘ ˘dG Èà˘˘ YG ɢ˘ ˘ª˘ ˘ c ∫Ébh .''óMGh ó∏H AÉæHCÉc ¢û«©dÉH ’EG Ú«bGô©∏d ø˘ë˘f ,∑QÉ˘ÑŸG ô˘£˘Ø˘ dG 󢢫˘ Y ∫ƒ˘˘∏˘ M á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æÃ'' IƒYódÉH ¬«dhDƒ°ùe á°UÉNh Ö©°ûdG AÉæHC’ ¬Lƒàf ‘ πeC’G ¬«a ¿ƒYQõj Éeƒj ó«©dG øe Gƒ∏©éj ¿C’ í˘˘«˘ Lô˘˘Jh í˘˘jô÷G Ö©˘˘°ûdG Gò˘˘ g Aɢ˘ æ˘ ˘HCG ¢Sƒ˘˘ Ø˘ ˘f á˘jƒ˘Ä˘Ø˘dG í˘dɢ°üŸG ≈˘∏˘Y ¬˘Ñ˘©˘°Th ó˘∏˘Ñ˘dG á˘ë˘∏˘ °üe .''á≤«°†dG IQÉKEG ¬«a Ée πc ∑ôJ ¤EG ºgƒYóf'' ±É°VCGh á«bô©dGh á«ØFÉ£dG äɢfɢ≤˘à˘M’Gh äɢaÓ˘à˘NÓ˘d

:zÜ ± CG{ - ∞éædG

¬∏dG ájBG ÒѵdG »©«°ûdG ™LôŸG π㇠ÖdÉW (OG󢨢 H ܃˘˘æ˘ L) AÓ˘˘Hô˘˘c ‘ Êɢ˘à˘ °ù«˘˘°ùdG »˘˘∏˘ Y ∑É¡àfG ™æÁ ™jô°ûJ QGó°UEG''`H »µdÉŸG áeƒµM ¢üNQCG'' ¿B’G ¬˘˘ fƒ˘˘ c ''»˘˘ bGô˘˘ ©˘ ˘dG Ωó˘˘ dG ᢢ ˘eô`` M ‘ ᢫˘æ˘eC’G äɢcô˘°ûdGh ∫Ó˘à˘M’G äGƒ˘≤˘d ''A»˘˘°T .OÓÑdG áÑ£N ‘ »FÓHôµdG …ó¡ŸGóÑY ï«°ûdG ∫Ébh AÓHôc ‘ »æ«°ù◊G øë°üdG ‘ ᩪ÷G IÓ°U ìGhQCÉH ±ÉØîà°S’G ô¡X ó≤d'' :(OGó¨H ܃æL) ᢫˘æ˘eC’G äɢcô˘°ûdG π˘Ñ˘b ø˘e Aɢjô˘˘HC’G Úæ˘˘WGƒŸG ó◊ ∫ÓàM’G äGƒbh ¥Gô©dÉH á∏eÉ©dG á«ÑæLC’G Gò˘˘ ˘g ‘ A»˘˘ ˘°T ¢üNQCG »˘˘ ˘bGô˘˘ ˘©˘ ˘ dG Ωó˘˘ ˘dG π˘˘ ˘©˘ ˘ L .''OƒLƒdG √ò˘˘ ˘g Ωƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ J IÒ°üb IÎa ∫Ó˘˘ ˘N'' í˘˘ ˘ °VhCGh Gòg ¿ƒµd ’EG ÖÑ°S …CG ¿hO øe ,á«æeC’G äÉcô°ûdG

ó```«©dÉH ∫É```ØàM’G AÉæKCG 17 Ö«°üjh Ú«Ñ°U πà``≤j »```bGô```Y :ä’Éch - OGó¨H

:ä’Éch - âjƒµdG

zRÎjhQ{ OGó¨H »HôZ ¿Ghô¡ædG áæjóe ‘ k’õæe ¿ƒ°ûàØj ¿ƒ«µjôeCG OƒæL

á≤£æe ‘ É©bƒe âªLÉg IôFÉW ¿EG »µjôeC’G ¢û«÷G ∫Ébh OGó¨H »HôZ ∫ɪ°T GÎeƒ∏«c 80 ƒëf ó©H ≈∏Y QÉKÌdG IÒëH IóYÉ≤dG ‘ kGQÉÑc AÉ°†YCG ¿CÉH äGQÉÑîà°SG ôjQÉ≤J äOÉaCG ¿CG ó©H .∑Éæg ¿ƒ©ªà› ¿Éc ƒJÉeQƒNRƒW QÉéØfG ‘ Ö«°UCG ÜÉ°T ¬Lh AÉeódG â£Zh ¢VQC’G ≈∏Y äôKÉæJh .áÑjô≤dG ∑ƒcôc áæjóe ≈Ø°ûà°ùe ‘ óbôj .AÉeódG øe IÒÑc á©≤H

Ú∏˘«˘à˘≤˘dG ¿EG (RÎjhQ) `d ƒ˘˘Jɢ˘eQƒ˘˘NRƒ˘˘W ᢢjó˘˘∏˘ H ¢ù«˘˘FQ 󢢫˘ °TQ .18 øY ºgQɪYCG π≤J ≈Mô÷G πc ¿EGh ÉeÉY 12h 10 ɪgôªY 23 ¿EG ¬˘à˘jƒ˘g ø˘˘Y ∞˘˘°ûµ˘˘dG Ωó˘˘Y Ö∏˘˘W ᢢWô˘˘°T Q󢢰üe ∫ɢ˘bh

.∫ÉØWCG º¡à«ÑdÉZ AÉæØdG ‘ ™bh …òdG QÉéØf’G ‘ GƒÑ«°UCG AÉ°ùf â°Sh ∫ÉØWCG á©°ùJ πà≤e øe Ωƒj ó©H QÉéØf’G ™bhh ᪰UÉ©dG ‹Éª°T ᫵jôeCG ájƒL áHô°V ‘ øjôNBG áKÓK ìôLh .¥Gô©dG ‘ IóYÉ≤dG ‘ ¬H É¡Ñà°ûe GÒÑc GóFÉb âaó¡à°SG á«bGô©dG

z»eÓ°SE’G ±ô£àdG{ `H É¡ª¡àj ÊÉ£jôH º∏«a øe …Oƒ©°S Ö°†Z º˘°ùà˘J »˘˘à˘ dG Oɢ˘°TQE’Gh ߢ˘Yƒ˘˘dG ∫ɢ˘ª˘ YCG ¿CG 󢢫˘ Ø˘ j iõ˘˘¨˘ e ᣰSGƒH ºàJ É«fÉ£jÈH óLÉ°ùŸG øe ójó©dG ‘ Oó°ûàdÉH ,á˘jOƒ˘©˘°ùdG ‘ º˘¡˘Ñ˘jQó˘J ” á˘ª˘FCɢH Iɢæ˘≤˘dG º˘¡˘à˘Ø˘°Uh ø˘˘e á˘dɢ°SQ Qɢ°ûà˘fG ᢫˘Ø˘«˘c'' ø˘Y »˘≤˘FɢKƒ˘dG º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG ∫Aɢ˘°ùJh á°ù°SDƒŸG øe ÒKCÉàH É«fÉ£jôH AÉëfCG ‘ õ««ªàdGh á«gGôµdG .''? ájOƒ©°ùdG ‘ á«æjódG ‘ º∏«ØdG åH Ö≤Y ¬fCG ¤EG ''±Gôé«∏J ≈∏jódG'' äQÉ°TCGh AGô˘LEɢH ¢Só˘f’󢫢 e â°Sh ᢢWô˘˘°T âeɢ˘b »˘˘°VÉŸG ô˘˘jɢ˘æ˘ j ®ÉYƒdG É¡H ¤OCG »àdG äÉ≤«∏©àdG ¢†©H ‘ ∫ƒ£e ≥«≤– ΩóY »°VÉŸG ¢ù£°ùZCG ‘ äQôb áWô°ûdG ¿CG ’EG ¿ƒª∏°ùŸG âeɢb ɢª˘ c ,¢ü°T …CG 󢢰V ᢢ«˘ Fɢ˘°†b iƒ˘˘YO …CG ᢢeɢ˘bEG »éàæe ádÉMEÉH »µ∏ŸG AÉYOE’G Öàµe øe ºYóHh áWô°ûdG á˘≤˘jô˘W ¬˘jƒ˘°ûJ iƒ˘Yó˘˘H ∂dPh (Ωƒ˘˘µ˘ ahG) ¤EG è˘˘eɢ˘fÈdG .ƒjó«ØdG äÓ«é°ùJ øe áYÉ°S 50 êÉàfƒe

»FÓHôµdG …ó¡ŸGóÑY

kÉ«bGôY kÉ«fóe 15 ¬∏àb øY Gk QGòàYG Ωó≤j »µjôeC’G ¢û«÷G

äÉ«∏ª©d ⣣N zIóYÉ≤dG{ ó«©dG ∫ÓN á«HôY ∫hóH á˘jõ˘côŸG äGQÉ˘Ñ˘ î˘ à˘ °S’G ᢢdɢ˘ch ¿Cɢ H ᢢ«˘ à˘ jƒ˘˘c á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U äOɢ˘aCG øjôëÑdGh ô°üe »g á«HôY ∫hO 5 ¤EG äGôjò– â¡Lh ᫵jôeC’G äÉ°SÉ«°S è¡àæJ É¡fCÉH kÉ«dhO áeƒ°SƒŸG ,Üô¨ŸGh ájOƒ©°ùdGh ¿OQC’Gh ø°ûd ™ØJôŸG ∫ɪàM’G øe ,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áØ«∏M Èà©Jh ádóà©e äBÉ°ûæŸG É¡dÓN ±ó¡à°ùJ á«HÉgQEG äÉ«∏ªY á∏°ù∏°S IóYÉ≤dG º«¶æJ Qƒ¡°ûdG ∫ÓN ∞ãµe πµ°ûH GƒHQóJ ÚjQÉëàfG ∫ÓN øe á«MÉ«°ùdG .á«°VÉŸG ¿GƒæY âÑàc »àdG á«àjƒµdG ''Iójô÷G'' IójôL äÉeƒ∏©Ÿ kÉ©ÑJh äÉ£∏°ùdG ¿EÉa ''äGÒéØàH ∫GóàY’G ∫hO IójÉ©Ÿ §u£îJ IóYÉ≤dG'' ÖgCÉàdG iƒà°ùe ™aQ á«æeC’G Iõ¡LC’G øe âÑ∏W ájô°üŸGh á«fOQC’G âÑ∏W º«eÉ©J ™e øeGõàdÉH ∂dPh ,ô£ØdG ó«Y IRÉLEG ∫ÓN »æeC’G á«HôY ∫hO 5 ‘ ÉgÉjÉYQ ≈∏Y É¡©jRƒJ ᫵jôeC’G á«LQÉÿG IQGRh á«æeCG äÉeƒ∏©e ¤EG kGOÉæà°SG Qò◊Gh ᣫ◊G äÉLQO ≈°übCG »Nƒàd .IóYÉ≤dG º«¶æàd áªFÉædG ÉjÓÿG ¬∏ã“ ™ØJôe ô£N øY OƒLƒdG ∞«ãµJ Qqôb ÊOQC’G ΩÉ©dG øeC’G RÉ¡L ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh á«¡«aÎdGh á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæŸG §«fi ‘ ó«©dG IRÉLEG ∫ÓN »æeC’G q” ÚM ‘ ,ÖfÉLC’G ìÉ«°ùdG πÑb øe ∞«ãc OÉ«JQÉH õ«ªàJ »àdG áªî˘°†dG á˘jQɢé˘à˘dG äɢ©˘ªÛG ÖfɢL ¤EG »˘æ˘eC’G Qɢ°ûà˘f’G õ˘jõ˘©˘J »MGƒ°V ‘ AGô˘Ø˘°ùdG á˘eɢbEG Qɢ≤˘eh ᢫˘°Sɢeƒ˘∏˘Hó˘dG äBɢ°ûæŸG ™˘«˘ª˘Lh .á«fOQC’G ᪰UÉ©dG

,∫ɢ≤ŸG »˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG AGQRƒ˘dG ¢ù«˘˘FQ ,ᢢ«˘ æ˘ g π˘˘«˘ Yɢ˘ª˘ °SEG Qò˘˘M √ɪ°S ɪ«a •ƒ≤°ùdG øe ¢SÉÑY Oƒªfi »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ô¡°ûdG √ó≤Y Qô≤ŸG ΩÓ°ùdG ô“Dƒe ‘ ''á«∏«FGô°SE’G Ió«°üŸG'' .ΩOÉ≤dG k’ÉØàMG IõZ ‘ Ú∏°üŸG ‘ áª∏c »≤∏j ¿Éc …òdG á«æg ∫Ébh ≈˘∏˘Y á˘ª˘«˘°ùL ô˘Wɢîà Qò˘æ˘j ΩÓ˘°ùdG ô“Dƒ˘e ¿EG ô˘£˘Ø˘dG 󢢫˘ ©˘ H .óFGƒa ≥≤ëj ødh ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG π«FGô°SEG ¤EG ä’RÉæJ …CG Ëó≤J ΩóY ≈∏Y ¢ù«FôdG á«æg åMh IOƒ©dG ≥Mh ¢Só≤dG áæjóe ™°Vh πãe á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG ¿CÉ°ûH .ájOhó◊G ÉjÉ°†≤dGh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓd ô¡°T òæe IõZ ´É£b ≈∏Y ô£«°ùJ »àdG ¢SɪM ácôM âfÉch Ω󢩢H á˘jOƒ˘©˘°ùdGh ô˘°üe äó˘°Tɢ˘f ó˘˘b »˘˘°VÉŸG ¿Gô˘˘jõ˘˘M /ƒ˘˘«˘ fƒ˘˘j .᫵jôeCG ájÉYôH ó≤©æ°S …òdG ô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ‘ Éà ádhO 36 ¿EG ¢SÉÑY Oƒªfi »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ô¡°T ‘ ó≤©æ«°S …òdG ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°ûJ ób á«HôY ádhO 12 ∂dP .ÊÉãdG øjô°ûJ /Ȫaƒf ‘BG »˘∏˘«˘FGô˘°SE’G »˘∏˘ NGó˘˘dG ø˘˘eC’G ô˘˘jRh ∫ɢ˘b ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e ≥aóJ ∞bƒJ ¿CG óMGh Ωƒj ∫ÓN É¡æµÁ ô°üe ¿EG ¢ùeCG ÎîjO ôjRƒdG Oó°Th ,IõZ ´É£b ¤EG AÉæ«°S IôjõL ¬Ñ°T øe áë∏°SC’G .AÉ˘æ˘«˘°S ø˘e ìÓ˘°ùdG Öjô˘¡˘J á˘HQÉfi IQhô˘°V ≈˘∏˘Y »˘∏˘«˘FGô˘˘°SE’G á˘æ˘é˘∏˘ dG çƒ˘˘©˘ Ñ˘ e Ò∏˘˘H ʃ˘˘Jh ¬˘˘©˘ ª˘ L Aɢ˘≤˘ d ∫Ó˘˘N ∂dP Aɢ˘Lh ¿CG ¤EG ¢ùJQBÉg áØ«ë°U äQÉ°TCGh .§°ShC’G ¥ô°ûdG ¤EG á«YÉHôdG É¡à∏°SQCG áé¡∏dG Iójó°T á«∏«FGô°SEG ádÉ°SQ á°ûbÉæŸ ÓHÉ≤J ÚæK’G ìÓ°ùdG Öjô¡J øe ɡ檰V ƒµ°ûJ ø£æ°TGh ¤EG kGôNDƒe Ö«HCG πJ πµ°ûj …òdG ƒgh ,IõZ ´É£b ¤EG ô°üe øe øjOó°ûàŸG ∫ƒNOh ô¡°ûdG Qô≤ŸG ¢ù«dƒHÉfG ô“DƒŸ -ádÉ°SôdG Ö°ùëH- Gkô°TÉÑe Gkójó¡J .πÑ≤ŸG ,AÉæ«°S øe ìÓ°ùdG Öjô¡J ÜQÉëf ¿CG Öéj'' :ÎîjO ∫Ébh äOGQCG GPEG óMGh Ωƒj ∫ÓN ìÓ°q ùdG Öjô¡J ∞bƒJ ¿CG øµÁ ô°üe ‘ ¢ùeCG IÒÑ˘˘c ᢢ«˘ ∏˘ «˘ FGô˘˘°SEG äɢ˘«˘ °ü°T äO󢢰Th .''§˘˘≤˘ a ∂dP Ohó◊G ¿CG ≈∏Y ᫵jôeC’G IQGOE’G øe ÚdhDƒ°ùe ™e É¡JÉKOÉfi á∏µ°ûŸ ádCÉ°ùŸG ∫ƒM Ée ƒgh ,äGô¨ãdÉH áÄ«∏e IõZh ô°üe ÚH

.''ájô°S óLÉ°ùe'' º°SG πªM …òdG èeÉfÈdG Gòg äÈNCG ⫢˘µ˘ «˘ H ¿CG ¤EG ¬˘˘Hɢ˘£˘ N ‘ ó˘˘fɢ˘Ñ˘ «˘ ∏˘ «˘ e Qɢ˘°TCGh á«fƒjõØ∏J IÉæb »g á©HGôdG IÉæ≤dG ¿CG …Oƒ©°ùdG ÒØ°ùdG ø˘e Iô˘£˘ «˘ °S …C’ ™˘˘°†î˘˘J ’ ɢ˘¡˘ fEɢ a º˘˘K ø˘˘eh ᢢ∏˘ ≤˘ à˘ °ùe ¿CG kÉØ«°†e ,¬ãÑJ Éà ≥∏©àj ɪ«a á«fÉ£jÈdG áeƒµ◊G äGAGô˘LEG ∑ɢæ˘g ¿CG …Oƒ˘˘©˘ °ùdG ÒØ˘˘°ù∏˘˘d â뢢°VhCG ⫢˘µ˘ «˘ H èeÉfôH …CG iƒàfi ¿CÉ°ûH ±hÉıG IQÉKEG É¡dÓN øe øµÁ iƒµ°ûH Ωó≤àdG hCG á©HGôdG IÉæ≤dG ¤EG áHÉàµdG É¡æ«H øeh .''ΩƒµahG'' á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG áYÉæ°U áÑbGôe áÄ«g ¤EG ¿EG ¬˘˘ Hɢ˘ £˘ ˘N ‘ Êɢ˘ £˘ ˘jÈdG ᢢ «˘ ˘ LQÉÿG ô˘˘ ˘jRh ∫ɢ˘ ˘bh IQÉ˘Ø˘°ùdɢH ‹ƒ˘Ä˘°ùe ™˘e Gƒ˘≤˘à˘dG Ú«˘fɢ£˘ jÈdG Údƒ˘˘Ä˘ °ùŸG GhQôch »°VÉŸG ôjGÈa øe ô°ûY ¢ùeÉÿG ‘ ájOƒ©°ùdG ±Gô˘é˘«˘∏˘J ≈˘∏˘jó˘dG á˘Ø˘«˘ ë˘ °U â뢢°VhCGh ,•É˘˘≤˘ æ˘ dG ¢ùØ˘˘f πªë˘j ¿É˘c …QÉ˘Ñ˘NE’G »˘≤˘FɢKƒ˘dG º˘∏˘«˘Ø˘dG ¿CG ᢫˘fɢ£˘jÈdG

:ä’Éch - ¿óæd

ájOƒ©°ùdG áeƒµ◊G ¿CG ¢ùeCG á«fÉ£jôH áØ«ë°U äôcP Iô°TÉÑe á«fÉ£jÈdG á«LQÉÿG IQGRh ¤EG iƒµ°ûH âeó≤J ¬˘à˘ã˘H ''»˘eÓ˘°SE’G ±ô˘£˘à˘dG'' ∫ƒ˘M »˘≤˘FɢKh º˘∏˘«˘ a ¿Cɢ °ûH ôjÉæj ô¡°T ∫ÓN ÊÉ£jÈdG ¿ƒjõØ∏àdÉH á©HGôdG IÉæ≤dG ¿hô°ûæj øjòdG áªFC’G ÖjQóàH ¢VÉjôdG º¡JGh ,»°VÉŸG . GÎ∏‚EG ‘ Oó°ûàdG áaÉ≤K ᢫˘fɢ£˘jÈdG ''±Gô˘é˘«˘∏˘J ≈˘∏˘jó˘dG'' á˘Ø˘«˘ë˘°U âØ˘˘°ûch á«LQÉÿG ôjRh ófÉÑ«∏«e ó«ØjO ¬∏°SQCG ÜÉ£N øY ÜÉ≤ædG Üõ˘˘M º˘˘°Sɢ˘ H çó˘˘ ë˘ ˘àŸG ¿É˘˘ eOƒ˘˘ L ∫ƒ˘˘ H ¤EG Êɢ˘ £˘ ˘jÈdG ,ájOƒ©°ùdG iƒµ°ûdG ∂∏J äÉ°ùHÓe ¬«a √Èîj Ú¶aÉÙG Iô˘˘ ˘ jRh ø˘˘ ˘ e Ö∏˘˘ ˘ W …Oƒ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ °ùdG ÒØ˘˘ ˘ ˘°ùdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe Öé°ûd ⫵˘«˘H âjô˘LQɢe ∑Gò˘fBG ᢫˘fɢ£˘jÈdG ᢫˘LQÉÿG

äGôFÉ£dÉH áeƒYóŸG ¬JGƒb ¿CG ¢ùeCG »µjôeC’G ¢û«÷G ±ÎYG É¡fEG ∫Éb á«∏ªY ‘ ∫ÉØWCGh AÉ°ùf º¡æ«H É«bGôY É«fóe 15 â∏àb øY É°†jCG äôØ°SCG IóYÉ≤dG º«¶æJ ‘ kGQÉÑc ÚjOÉ«b âaó¡à°SG ‘ óMGh ¢üî°T ∫É≤àYGh ¢UÉî°TCG áà°S ìôLh Éë∏°ùe 19 πà≤e ¢ùeCG OGó¨H ÜôZ ∫ɪ°T QÉÑfC’G á¶aÉëà QÉKÌdG IÒëH á≤£æe .∫hC’G »˘à˘dG IQɢ˘¨˘ dG √ò˘˘g ÖÑ˘˘°ùH √QGò˘˘à˘ YG »˘˘µ˘ jô˘˘eC’G ¢û«÷G Ωó˘˘bh á©°ùJh AÉ°ùf áà°S ºg É«fóe 15 ´ô°üe øY äôØ°SCG É¡fCÉH ±ÎYG .≈Mô÷G ÚH øe GƒfÉc ∫ÉØWCG áKÓKh IóMGh ICGôeG ¿CGh ,∫ÉØWCG ∫Éb øjòdG Ú«HÉgQE’ÉH º¡Ø°Uh øe ≈∏Y áªFÓdÉH ≈ëfCG ¬æµd .''ô£î∏d ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG ¿ƒ°Vô©j'' º¡fEG ‘ ¬Ñà°ûj ø‡ kGOôa 19 ¿EG'' ¿É«H ‘ »µjôeC’G ¢û«÷G ∫Ébh âaó¡à°SG'' É¡fEG ∫Éb »àdG ''á«∏ª©dG √òg ‘ Gƒ∏àb ¿ƒë∏°ùe º¡fCG ” Éeó˘æ˘Y ɢYɢª˘à˘LG ¿hó˘≤˘©˘j Gƒ˘fɢc Ió˘Yɢ≤˘dG º˘«˘¶˘æ˘à˘H ÚjOɢ«˘b äGƒ≤dG º°SÉH çó˘ë˘àŸG ø˘Y ¿É˘«˘Ñ˘dG π˘≤˘fh .''º˘¡˘©˘bƒ˘e ±Gó˘¡˘à˘°SG áHÉ°UEGh πà≤Ÿ ∞°SCÉf ÉæfEG'' ¬dƒb ¿ƒà«d OGôH ¥Gô©dG ‘ ᫵jôeC’G ..¥Gô©dG øe Ú«HÉgQE’G Oô£H ∞dÉëàdG äGƒb ΩÉ«b AÉæKCG Ú«fóe ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG ¢†jô©J kGóªY GhQÉàNG Ú«HÉgQE’G A’Dƒg ¿EG .''ô£î∏d Ú«bGô©dG Ö©∏H áÄ«∏e ój áHôY ‘ ICÉÑfl á∏Ñæb â∏àb á«fÉK á«MÉf øe ¥Gô©dG ∫ɪ°T ‘ á«æaC’G óMCG ‘ ¢ùeCG ÉgQÉéØfG iód ∫ÉØWC’G .ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ∫hCG ‘ 17 âHÉ°UCGh Ú«Ñ°U Ió˘˘ ∏˘ ˘H ‘ ™˘˘ bh Qɢ˘ é˘ ˘Ø˘ ˘f’G ¿EG ᢢ «˘ ˘bGô˘˘ ©˘ ˘dG ᢢ ˘Wô˘˘ ˘°ûdG âdɢ˘ ˘bh óªfi ¢SÉÑY áWô°ûdG ó«≤Y ∫Ébh .¥Gô©dG ∫ɪ°ûH ƒJÉeQƒNRƒW ∫É˘Ø˘WC’G Ö©˘∏˘H á˘Ä˘«˘∏˘e ó˘j á˘Hô˘Y ‘ äɢLô˘Ø˘à˘e CÉ˘Ñ˘N Gô˘é˘Ø˘ e ¿EG QÉéØf’G ‘ §≤a Ö«°UCGh πà≤j ⁄ ôéØŸG øµd .¬eÉeCG É¡©aój .≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG ∂dP ôKCG ≈∏Y π≤fh ‹Éª°T GÎeƒ∏˘«˘c 180 ƒ˘ë˘f 󢩢H ≈˘∏˘Y ƒ˘JɢeQƒ˘NRƒ˘W ™˘˘≤˘ Jh óªfi ∫Ébh .á«©«°T á«fɪcôJ á«ÑdÉZ É¡æ£≤Jh OGó¨H ᪰UÉ©dG

ƒJƒH øY ƒØ©dG ó°V kÉfƒ©W ô¶æJ ¿Éà°ùcÉH :ä’Éch - »°ûJGôc

¢üæj »eƒµM Ωƒ°Sôe ó°V ¿ƒ©W ‘ ô¶æJ É¡fEG ¢ùeCG ¿Éà°ùcÉH ‘ É«∏©dG ᪵ÙG âdÉb ᪡àŸG ƒJƒH Ò¶æ«H á≤HÉ°ùdG AGQRƒdG á°ù«FQ º¡æ«H øe á°SÉ°ùdG øe OóY øY ƒØY ≈∏Y .±ô°ûe õjhôH ÊÉà°ùcÉÑdG ¢ù«FôdG ™e á£∏°ùdG É¡ª°SÉ≤àd kGó«¡“ ,OÉ°ùØdÉH ¬©bh …òdG á«æWƒdG á◊É°üŸG ¥ÉØJG ó°V ¿ƒ©W á°ùªN ‘ ô¶ædG ≈∏Y ᪵ÙG â≤aGhh 1985 ÚH OÉ°ùa äÉeÉ¡JG Gƒ¡LGh Ú«°SÉ«°S øY kGƒØY ¬ÑLƒÃ Qó°üjh ´ƒÑ°SCG πÑb ±ô°ûe .1999h á«°üî°T ¬æe ó«Øà°ùJ'' AGôLEG …CG ¿EG …QOƒ°ûJ óªfi QÉîàaG É«∏©dG ᪵ÙG ¢ù«FQ ∫Ébh .''¢†FGô©dG √òg ∫ƒM Qó°üj QGô≤d ™°†î«°S É¡JOÉaE’ ¬Lƒe hCG áeÉY IOƒ©dÉH ∂ª°ùJ ´ƒÑ°SC’G OÓÑdG ¤EG É¡JOƒY óYƒÃ É¡µ°ù“ ¢ùeCG É¡d äÉëjô°üJ ∫ÓN äócCG ƒJƒH âfÉch QGôb Qhó°U ó©H Ée ¤EG É¡FÉLQEG ¤EG ±ô°ûe õjhôH ÊÉà°ùcÉÑdG ¢ù«FôdG IƒYO ºZQ πÑ≤ŸG .á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G èFÉàf ¿CÉ°ûH É«∏©dG ᪵ÙG


17

ÈcC’G øWƒdG

S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

:(Ü ± CG) - â°SƒN

¥Gô©dG ¿Éà°SOôc ‘ πZƒàdG øªK πª– Iô≤fCG OGó©à°SG ø∏©j ¿ÉZhOQCG

‘ áØ°SÉædG ¬JΰS ™∏N kÉjQÉëàfG ¿CG ᩪ÷G áWô°ûdG äOÉaCG ¬˘Ø˘°SCG ø˘Y Üô˘YCG ɢe󢩢H ¬˘°ùØ˘f ô˘é˘ah ¿É˘à˘°ùfɢ¨˘aCG ó˘Lɢ°ùe ó˘˘MCG .¿ÉµŸG IQOɨe º¡æe Ö∏Wh Ú∏°üª∏d ádÉcƒd …ô¨æ°S ¥hQÉa ᫪«∏bE’G áWô°ûdG óFÉb óYÉ°ùe ihQh ∫Gƒ˘°T ∫Ó˘g á˘jDhô˘d »˘ª˘°Sô˘dG ¿Ó˘YE’G π˘«˘ Ñ˘ b ¬˘˘fEG ¢Sô˘˘H ¢ùfGô˘˘a ‘ Ú©ªà› kÉ«∏°üe Úà°S ƒëf ¿Éc ,ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ∫hCG ¿ÓYEGh ™˘e á˘jOhó◊G ɢµ˘«˘à˘µ˘H á˘j’h ‘ ¿É˘jɢ˘Z ᢢ≤˘ £˘ æà ó˘˘Lɢ˘°ùŸG ó˘˘MCG .øjô°VÉ◊G ‘ πLQ ìÉ°U ÉeóæY ¿Éà°ùcÉH ∫Éb'' ¬fCG Ú∏°üŸG øe OóY ájGhQ ¤EG GOk Éæà°SG ∫hDƒ°ùŸG ±É°VCGh Ö∏WÉa ,á«∏ª©dG ò«ØæJ ójQCG ’h ΩOÉf »ææµd ''…OÉ¡°ûà°SG ÉfCG'' º¡d .áØ°SÉædG ''»JΰS ™∏NCÉ°S »æfC’ óé°ùŸG GhQOɨJ ¿CG ºµæe ¿CG …ô¨æ°S íLQh á∏Ñæ≤dG äôéØfGh óé°ùŸG øe ¿ƒ∏°üŸG êôîa .¬°ùØæH kÉ°†jCG ƒéæj ¿CG ∫hÉM …QÉëàf’G ¿ƒµj á˘cô˘M ô˘°Uɢæ˘Y ¤EG á˘jQɢë˘à˘f’G äɢ«˘∏˘ª˘©˘dG Ö°ùæ˘J ɢe kÉ˘Ñ˘ dɢ˘Zh äɢj’ƒ˘dG IOɢ«˘≤˘H ‹hO …ô˘µ˘°ùY ∞˘dÉ– ɢ¡˘H ìɢWCG »˘à˘dG ¿É˘Ñ˘dɢ˘W .2001 ΩÉY IóëàŸG

:ä’Éch - ∫ƒÑ棰SEG

QÉ°üàfG øY çóëàj ôªY ÓŸG ∞dÉ``ëàdGh áeƒ``µ◊G ó°V ÒÑ``c :ä’Éch - ∫ƒHÉc

ôFÉ°ùÿG ¿EG ¢ùeCG ôªY ÓŸG ¿Éà°ùfɨaCG ‘ ¿ÉÑdÉW ácôM º«YR ∫Éb IGõ˘˘¨˘ dG'' âª˘˘ZQCG ó˘˘b ,∞˘˘dɢ˘ë˘ à˘ dG äGƒ˘˘≤˘ H ᢢcô◊G ɢ˘¡˘ à˘ ≤◊CG »˘˘ à˘ ˘dG .''kÉ«îjQÉJ CÉ£N ¿Éc ¿Éà°ùfɨaCG hõZ ¿CÉH ±GÎY’G ≈∏Y ºgAÉØ∏Mh .''kÉMÉ‚'' ∂dP ÈàYGh äɢµ˘Ñ˘°ûdG π˘Fɢ°SQ á˘Ñ˘bGô˘e ‘ ¢ü°üî˘à˘e »˘µ˘ jô˘˘eCG ™˘˘bƒ˘˘e π˘˘≤˘ fh ᢫˘fɢ¨˘aC’G á˘eƒ˘µ◊G ¢VhÉ˘Ø˘J ¿EG ¬˘dƒ˘b ,ô˘ª˘Y ÓŸG ø˘Y ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G .''ÒÑc QÉ°üàfG'' ÊÉŸCG áæ«gQ øY êGôaEÓd ⫪°ûæ«∏H ∞dhOhQ ÊÉŸC’G ¢Sóæ¡ŸG øY AÉ©HQC’G êôaCG ób ¿Éch ƒëf òæe ¿ÉÑdÉW ácôM ºgõéà– âfÉc ¿É¨aC’G ¬FÓeR øe á©HQCGh .ácô◊G øe iô°SCG á°ùªN πHÉ≤e ‘ ,¿Éà°ùfɨaCÉH ô¡°TCG áKÓK áÑ°SÉæà ''™ªLCG ⁄É©dG ‘ Úª∏°ùŸG ¤EG á¡Lƒe'' ádÉ°SQ ‘h áehÉ≤ŸGh ÊɨaC’G OÉ¡÷G'' ¿EG ôªY ÓŸG ∫Éb ,¿É°†eQ ô¡°T ájÉ¡f .''¢VhÉØàdG ≈∏Y ∞dÉëàdGh IGõ¨dG ɪZQCG ¿Gò∏dG ɪg ød ¬fCG ≈∏Y kGQGôe º°ùbCG …GRôc óeÉM ÊɨaC’G ¢ù«FôdG ¿Éch .øFÉgQ πHÉ≤e ‘ ¿ÉÑdÉW iô°SCG øY êôØj ‘ ∞£N ¿Éc ⫪°ûæ«∏H ∞dhOhQ ÊÉŸC’G áæ«gôdG ¿CG ¤EG QÉ°ûj .¿É¨aCG á°ùªNh ôNBG ÊÉŸCG ™e ,∑GOQh ‘ »°VÉŸG Rƒ“/ƒ«dƒj 18 ¬Ø£N ó«©H á«Ñ∏b áeRCÉH Ö«°UCG …òdG ÊÉãdG ÊÉŸC’G ¢Sóæ¡ŸG πàbh .QGôØdG øe á°ùªÿG ¿É¨aC’G øe óMGh øµ“h

Gk ójóL kÓ«L Qƒ£J Ú°üdG á∏eÉ◊G ïjQGƒ°üdG øe :ä’Éch - ÚµH

»æWh ´hô°ûe Ú°TóJ øY ¢ùeCG á«æ«°U ᫪°SQ QOÉ°üe âæ∏YCG πªM IQób ™aQ ±ó¡H á∏eÉ◊G ïjQGƒ°üdG øe ójóL π«L ôjƒ£àd á˘æ÷ ¢ù«˘FQ ÖFɢf ''¿É˘j …’ ¿ƒ˘°S'' ∫ɢbh .᢫˘ Fɢ˘°†Ø˘˘dG ï˘˘jQGƒ˘˘°üdG øe ¿EG á«æ«°üdG »æWƒdG ´Éaó∏d áYÉæ°üdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG Iõ˘˘¡˘ LCGh äG󢢩˘ e π˘˘ª– ¿CG ï˘˘jQGƒ˘˘°üdG ø˘˘ e ó˘˘ jó÷G π˘˘ «÷G ¿Cɢ ˘°T áaÉ°VEG ''»°VQC’G ¢†«°†◊G'' QGóe ¤EG kÉæW 25 É¡fRh ≠∏Ñj á«FÉ°†a ™e øeGõàŸG QGóŸG ¤EG á«FÉ°†ØdG äGó©ŸG øe kÉæW 14 πªM ¤EG .¢VQC’G ïjQGƒ°üdG øe GkRGôW 12 ôjƒ£J ‘ âë‚ Ú°üdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh (iȵdG IÒ°ùŸG) ''¢TQÉe „ƒd'' º°SG É¡«∏Y ≥∏£j »àdG á∏eÉ◊G QGóe ¤EG ¿ÉæWCG 9 É¡fRh ádƒgCÉe á«FÉ°†a ÖcGôe ¥ÓWEG ™«£à°ùJh øeGõàŸG QGóŸG ¤EG ¿ÉæWCG 5 É¡fRh á«YÉæ°U QɪbCGh ºc 300 ¥ƒa Ée .Îeƒ∏«c ∞dCG 36 ó©H ≈∏Y ¢VQC’G ™e Úé°ùchC’G ∑ôfi Ωóîà°ùà°S Iójó÷G ïjQGƒ°üdG ¿CG ¿ƒ°S ócCGh ΩóY ¿Éª°†d ''kÉæW 50'' ó«°ùchQó«¡dG ∑ôfih ,kÉæW 120,πFÉ°ùdG ïjQGƒ°üdG √òg πãe ¿CG ¤EG Ékàa’ ,áÄ«ÑdG çƒ∏J áeÉ°S OGƒe çÉ©ÑfG áeó≤àŸG ∫hódG Öcƒe ¤EG Ωɪ°†f’G ¤EG Ú°üdÉH ™aóà°S Iójó÷G .á∏eÉ◊G ïjQGƒ°üdG ∫É› ‘ øµªà«°S áKƒ∏e ÒZh áeÉ°S ÒZ äÉcôfi ΩGóîà°SÉH ¬fEG '':∫Ébh ¤EG kÉæW 25 ‹GƒM πªM øe á∏eÉ◊G ïjQGƒ°üdG øe ójó÷G π«÷G ɇ kÉ«©«ÑW áæeGõàe äGQGóe ¤EG kÉæW 14h ¢VQC’G øe Öjô≤dG QGóŸG .''áeó≤àŸG ∫hódG iód ÉŸ á∏Kɇ ¥ÓWEG äGQób Ú°üdG íæÁ ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH ᪡e äÉbGÎNG ≥«≤– ô¶àæŸG øe ¬fEG'' :±É°VCGh ∂∏˘J ᢰUɢN Ú°üdG ɢ¡˘«˘dEG í˘ª˘£˘J »˘à˘ dG Aɢ˘°†Ø˘˘dG è˘˘eGô˘˘H ‘ 2010 Aɢª˘∏˘©˘dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,''ô˘ª˘≤˘dG ¤EG á˘dƒ˘gCÉŸG äÓ˘Mô˘dɢH á˘≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG ‘ AÉ°†ØdG OGhQ ≈°ûe äÉ«∏ªY √ÉŒÉH πª©dG ≈∏Y kÉ«dÉM ¿ƒÑµæj ,ó˘≤˘©˘dG á˘jɢ¡˘æ˘H Aɢ°†a á˘£fih Aɢ°†a á˘Ñ˘cô˘e ‘ Aɢ≤˘∏˘dGh Aɢ°†Ø˘˘dG Úà∏MôŸG ¢Uƒ°üîH çƒëÑdG ∫ɪYCG CGóÑà°S ïjQÉàdG ∂dP ∫ƒ∏ëHh ô˘ª˘≤˘dG ≈˘∏˘Y •ƒ˘Ñ˘¡˘dG ɢª˘gh ô˘ª˘≤˘dG È°S ´hô˘°ûŸ á˘ã˘dɢã˘dGh ᢫˘fÉ˘ã˘ dG .¢VQC’G ¤EG IOƒ©dGh …òdG iQGóŸG ''¿Gh ¬jEG „É°ûJ'' »YÉæ°üdG ôª≤dG ¿CÉH ¿ƒ°S √ƒfh ≠fÉ°ûà«°T ‘ ¥ÓWE’G ™bƒe ¤EG ¬∏≤f ” ób ,ôª≤dG ∫ƒM Qhó«°S ''ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb'' ¥ÓWEÓd GkõgÉL íÑ°UCGh ¿Gƒ°ûà«°S á©WÉ≤à äôcP á≤HÉ°S á«eÓYEG ôjQÉ≤J øµdh ¥ÓWE’G óYƒe Oóëj ⁄ å«M .…QÉ÷G ôHƒàcCG ájÉ¡f ºàà°S ¥ÓWE’G á«∏ªY ¿CG

zÜ.CG{ ¬HõM ô≤e ‘ ¬àª∏c AÉ≤dG AÉæKG ¿ÉZhOQCG

¿ƒeóîà°ùj øjòdG ,ÊÉà°SOôµdG ∫ɪ©dG ÜõM »∏JÉ≤e á≤MÓŸ ±GógCG ≈∏Y äɪég ø°ûd É¡æe ¿ƒ≤∏£æj IóYÉb ¥Gô©dG ∫ɪ°T .á«côJ ∫ƒÑ棰SEG ‘ óé°ùe êQÉN çóëàj ¿Éc …òdG ¿ÉZhOQCG ∫Ébh ¿B’G ¿ÉŸÈdG á≤aGƒe ÚeCÉJ ójôj ¬fEG'' ᩪ÷G IÓ°U ó©H .''AGôLE’G Gòg ¿CÉ°ûH âbh QGógEG Öæéàd

‘ Ò°ùdG ó©H'' Ú«Øë°ü∏d ∫Éb ¥Gô©dG πNGO á«cÎdG äGƒ≤dG ¿Éc ɪ¡e ,π©ØdÉH âÑ°ùM ób ¿ƒµJ ∞«dɵàdG ¿EÉa QÉ°ùŸG Gòg .''¬©aóæ°S øªãdG äGƒ≤dG ≈∏Y OGôcC’G Ú∏JÉ≤ŸG äɪé¡d ó«©°üJ á¡LGƒe ‘h ¿ÉŸÈ∏˘d Ö∏˘£˘ H Ωó˘˘≤˘ à˘ dG ¿É˘˘ZhOQCG ᢢeƒ˘˘µ˘ M äQô˘˘b ᢢ«˘ cÎdG ¥É£ædG á©°SGh ájôµ°ùY á«∏ª©H ΩÉ«≤dG IRÉLE’ πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G

≈˘∏˘Y Ió˘°ûàÙG ᢫˘cÎdG äGƒ˘≤˘dG äɢWɢ˘°ûf ó˘˘jGõ˘˘à˘ J ɢ˘ª˘ «˘ a »cÎdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ø∏YCG âbh ‘ á«cÎdG á«bGô©dG Ohó◊G ᢫˘∏˘ª˘Y è˘Fɢà˘f π˘ª˘ë˘à˘d ɢ«˘cô˘J OGó˘©˘à˘°SG ¿É˘ZhOQCG Ö«˘W ÖLQ ∫ɢª˘©˘dG Üõ˘M ø˘e ¿ƒ˘∏˘Jɢ≤˘e ø˘∏˘YCG ,Iô˘≤˘fCG ɢ¡˘ æ˘ °ûJ ᢢjô˘˘µ˘ °ùY ,É«côJ ¤EG ¥Gô©dG ∫ɪ°T ¿hQOɨ«°S º¡fCG ¢ùeCG ÊÉà°SOôµdG .᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM ¿ƒaó¡à°ù«°S º¡fCG øjQòfi PKK Qƒ¶ÙG ÊÉà°SOôµdG ∫ɪ©dG ÜõM øe ¿ƒ∏JÉ≤e ∫Ébh ,''É«˘cô˘J ¤EG ø˘jó˘FɢY ¥Gô˘©˘dG ∫ɢª˘°T ¿hQOɢ¨˘«˘°S º˘¡˘fEG'' ¢ùeCG ø˘Wh á˘eɢbEG π˘LCG ø˘e ÜQɢ˘ë˘ j …ò˘˘dG Üõ◊G ƒ˘˘∏˘ Jɢ˘≤˘ e Qò˘˘Mh ¿ƒaó¡à°ù«°S º¡fCG øe É«côJ ¥ô°T ܃æL ‘ OGôcCÓd π≤à°ùe .á«°ù«FôdG á°VQÉ©ŸG ÜGõMCGh ºcÉ◊G ᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM Ëó≤àd á«cÎdG áeƒµ◊G ó©à°ùJ ɪæ«H ¿ÓYE’G Gòg AÉLh ájôµ°ùY á«∏ª©H É¡eÉ«b IRÉLEÉH πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ¿ÉŸÈ∏d Ö∏W ÊÉà°SOôµdG ∫ɪ©˘dG Üõ˘M …Oô˘ª˘à˘e á˘≤˘MÓŸ ¥É˘£˘æ˘dG ᢩ˘°SGh .¥Gô©d »°VGQCG πNGO Qƒ¶ÙG á«YÉaO ™°VGƒe áeÉbEÉH »cÎdG ¢û«÷G øe äGóMh âeÉbh Qhó°üd GOGó©à°SG ∂dPh ,á«aÉ°VEG á«©aóeh äÉHÉHO ¢†HGôeh Ohó◊G ÈY ájôµ°ùY á«∏ªY ø°T ≈∏Y »cÎdG ¿ÉŸÈdG á≤aGƒe äGôe IóY É«côJ äOógh ,¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEG πNGO ¤EG ∫ɢª˘©˘dG Üõ˘M äGô˘µ˘°ù©˘e ∫ɢ˘°üĢ˘à˘ °S’ ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ dG ∂∏˘˘J ø˘˘°ûH .¥Gô©dG ∫ɪ°T ‘ Qƒ¶ÙG »cÎdG ÊÉà°SOôµdG ¿EG'' Ωƒ«dG »cÎdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ ∫Ébh Éeƒég âæ°T GPEG á«dhódG äGOÉ≤àf’G πªëàd Ió©à°ùe Iô≤fCG .''¥Gô©dG ∫ɪ°T ‘ OGôcC’G øjOôªàŸG ≈∏Y OGô˘cC’G ó˘°V Ωƒ˘é˘¡˘dG Gò˘g π˘ã˘e ¿CG ø˘e ø˘£˘æ˘°TGh ≈˘°ûJh ܃æL ‘ π≤à°ùe øWh áeÉbEG πLCG øe ¿ƒ∏JÉ≤j øjòdG ∑GôJC’G ‘ áŸÉ°ùŸG á≤£æŸG º¶©e QGô≤à°SG ´õYõj ¿CG øµÁ É«côJ ¥ô°T .™°ShC’G á≤£æŸG QGô≤à°SG ÉÃQh ,¥Gô©dG πZƒJ ∫ÉM ‘ ⁄É©dG π©a OQ øY ¿ÉZhOQCG πÄ°S ÉeóæYh

¿Gô¡W ≈∏Y ÖfÉ÷G ájOÉMCG äÉHƒ≤©dG ¢VQÉ©J á«°ShôdG áeƒµ◊G

¬∏c »eÓ°SE’G ⁄É©dG ≈∏Y §¨°V ƒg ¿GôjEG ≈∏Y §¨°†dG :»àj’h ᢢ«˘ °Shô˘˘dG äɢ˘ã˘ Mɢ˘ ÑŸG Ωɢ˘ à˘ ˘N ‘ ±hô˘˘ a’ ∫ɢ˘ bh ´ÉaOh á«LQÉN AGQRh É¡«a ∑QÉ°T »àdG ᫵jôeC’G ™˘«˘ª˘L ó˘˘jDƒ˘ f ø˘˘ë˘ f'' ¢ùeG ƒ˘˘µ˘ °Sƒ˘˘e ‘ ø˘˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ dG .''á«Yɪ÷G äÉbÉØJ’G ∂∏˘˘J ɢ˘¡˘ Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘e ò˘˘Ø˘ æ˘ à˘ °S ɢ˘ «˘ ˘°ShQ'' ¿CG ó˘˘ cCGh É¡d ¿Éc á«Yɪ÷G äÉbÉØJ’G ¿CG iôJh ,äÉbÉØJ’G äGƒ˘˘£ÿG ’ƒ˘˘d kGÒKCɢ Jh ᢢ«˘ ˘dɢ˘ ©˘ ˘a ÌcCG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ¿CG ,¿GôjEG ≈∏Y äÉHƒ≤Y ¢Vôa ¿CÉ°ûH ÖfÉ÷G ájOÉMCG Gòg ó°V ájôµ°ù©dG Iƒ≤dG ΩGóîà°SÉH äGójó¡àdGh ôcP ÚJƒH ÒÁOÓa ¢ù«FôdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh .''ó∏ÑdG ¬˘fCG Ωƒ˘˘«˘ dG äɢ˘ã˘ Mɢ˘ÑŸG ‘ ÚcQɢ˘°ûŸG Aɢ˘≤˘ d Aɢ˘æ˘ KCG ‘ »˘°SGó˘°ùdG ∞˘bƒ˘e ¢ùµ˘©˘j …ò˘dG π˘ª˘©˘ dG π˘˘°UGƒ˘˘«˘ °S ɢ«˘fɢ£˘jô˘Hh Ú°üdGh Ió˘˘ë˘ àŸG äɢ˘j’ƒ˘˘dGh ɢ˘«˘ °ShQ) ø˘eC’G ¢ù∏› ∞˘˘bƒ˘˘e ∂dò˘˘ch ,(ɢ˘«˘ fÉŸCGh ɢ˘°ùfô˘˘ah ¬JQÉjR AÉæKCG ‘ Ú«fGôjE’G ÚdhDƒ°ùŸG ™e ‹hódG .¿GôjEG ¤EG áÑ≤JôŸG

¿ƒãëÑj Oó÷G Ú£∏°ùàŸGh AÉeó≤dG øjôª©à°ùŸG'' ⁄ɢ˘©˘ dG ™˘˘aô˘˘j ’ »˘˘c ™˘˘ FGQò˘˘ dG ø˘˘ Y ¿É˘˘ µ˘ ˘e π˘˘ c ‘ kÉjƒb kÉÑ£b (¿GôjEG) ¿ƒµJ ’ ¿CGh ¬°SCGQ »eÓ°SE’G .''⁄É©dG ‘ kGójóL ¿ƒ˘µ˘«˘°S ¬˘fCɢH ⁄ɢ©˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe »˘˘à˘ j’h Èà˘˘YGh ƒ˘g »˘eÓ˘°SE’G ⁄ɢ©˘dG ¿EG ,∫ɢbh Üɢ£˘ bC’G O󢢩˘ à˘ e Üɢ£˘ bC’G O󢢩˘ à˘ e ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S ⁄ɢ˘Y ‘ ø˘˘eɢ˘c Ö£˘˘b .kÓÑ≤à°ùe ‘ ∫GR’ ÊGôjE’G …hƒædG ´ƒ°VƒŸG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ¿hƒæj º¡fEG'' ∫Ébh ,á«Hô¨dG ∫hódG ∫ɪYCG ∫hóL ¬MôW ÈY Gƒæµªàj ¿CGh ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ QGôªà°S’G ó˘˘ °V ó˘˘ jó˘˘ L QGô˘˘ b QGó˘˘ °UEG ø˘˘ e ø˘˘ eC’G ¢ù∏› ‘ .''¿GôjEG »ZÒ°S »°ShôdG á«LQÉÿG ôjRh Oó°T ƒµ°Sƒe ‘ ¢Vô˘˘ a ¢VQɢ˘ ©˘ ˘J ɢ˘ «˘ ˘°ShQ ¿CG ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y ¢ùeCG ±hô˘˘ ˘a’ .¿GôjEG ≈∏Y ÖfÉ÷G ájOÉMCG äÉHƒ≤Y

:ä’Éch - ƒµ°Sƒe - ¿Gô¡W

¿hDƒ°û∏d á«eÓ°SE’G IQƒãdG óFÉb QÉ°ûà°ùe ÈàYG ¿GôjEG ≈∏Y §¨°†dG ¿CG »àj’h ÈcCG »∏Y á«dhódG .¬∏c »eÓ°SE’G ⁄É©dG ≈∏Y §¨°V ƒg AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dɢ˘ch ¬˘˘à˘ ã˘ H í˘˘jô˘˘°üJ ‘ »˘˘à˘ j’h ∫ɢ˘bh IQÉ°TE’G ¢Vô©e ‘ ¢ùeCG (ÉfQG) á«eƒµ◊G á«fGôjE’G •ƒ¨°†dGh äGójó¡àdG ¢†©Hh …hƒædG ´ƒ°VƒŸG ¤EG •ƒ¨°†dG'' ¿EG ¥É«°ùdG Gòg ‘ ¿GôjEG ≈∏Y á°SQɪŸG »g É¡aó¡à°ùJ ’ Ωƒ«dG á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G ≈∏Y .''¬∏c »eÓ°SE’G ⁄É©dG ±ó¡à°ùJ πH §≤a á«eÓ°SE’G ∫hódG ≈∏Y •ƒ¨°†dG ¿CG ¤EG âØdh ‘ ∞∏àfl Qƒ°üH ¢SQÉ“ »gh á∏eÉ°T •ƒ¨°V »g .áæµeC’G ∞∏àfl …hƒædG ´ƒ°VƒŸG ∑Éæg øµj ⁄ ƒd ¬fCÉH í°VhCGh ¿EG ,∫ɢbh iô˘NCG ᢩ˘jQP ¿ƒ˘≤˘∏˘à˘î˘«˘°S Gƒ˘fɢc º˘¡˘ fEɢ a »àj’h ÈcCG »∏Y

¢VôŸG ™e ´Gô°U ó©H »eQƒÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ IÉah

¿ƒ¨fGQ ¤EG Iô°TÉÑe ¬LƒàdG …ȪZ øe Ö∏£j ¢†«HC’G â«ÑdG Ú°üdGh óæ¡dGh É«°ù«fhófEGh Éjõ«dÉe ¤EG ºK k’hCG .ÉeQƒH ¤EG ¬Lƒàj ¿CG πÑb ¿ÉHÉ«dGh »àdG ™ª≤dG á∏ªM ‹hódG øeC’G ¢ù∏› ¿GOh ó˘˘ °V ɢ˘ ˘eQƒ˘˘ ˘H ‘ …ô˘˘ ˘µ˘ ˘ °ù©˘˘ ˘dG ¢ù∏ÛG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ H Ωɢ˘ ˘b ™˘˘e äɢ˘KOÉfi Aó˘˘H ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘ã˘ Mh äɢ˘ Lɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘M’G øeC’G ¢ù∏› ÉYOh .»°ûJ ƒ°S ¿É°S ≠fhG á°VQÉ©ŸG §°Sh Ú«°SÉ«°ùdG Ú∏≤à©ŸG øY êGôaE’G ¤EG É°†jCG Gƒ˘dGR ɢe ô˘gɢ¶˘à˘e ∞˘dCG ƒ˘ë˘f ¿Cɢ°ûH ≥˘∏˘≤˘dG ó˘jGõ˘J ≈˘∏˘Y Öé˘j ¬˘fEG ¢†«˘HC’G â«˘Ñ˘dG ∫ɢbh .Ú∏˘˘≤˘ à˘ ©˘ e ÚdhDƒ˘ °ùŸG Aɢ˘≤˘ d'' IQɢ˘jõ˘˘dG √ò˘˘ g ∫Ó˘˘ N …Ȫ˘˘ Z ≈àM »°ûJ ƒ°S ¿É°S ≠fhG ¤EG áaÉ°VEG Ú«eƒµ◊G ¤EG »˘ª˘ ∏˘ °ùdG ∫ɢ˘≤˘ à˘ f’G √ÉŒÉ˘˘H ɢ˘eQƒ˘˘H ∑ô˘˘ë˘ à˘ J øjô°ûJ) ôHƒàcCG øe ÊÉãdG ‘h .''á«WGôbƒÁódG …ôµ°ù©dG ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ …ȪZ ≈≤àdG ,(∫hC’G …ȪZ QòM ¬JOƒY iódh .ÉeQƒH ‘ …ƒ°T ¿ÉK É¡d ¿ƒµj ¿CG øµÁ ÉeQƒH ‘ äÉHGô£°V’G ¿CG øe äÉLÉéàM’G äCGóHh .ΩɶædG ≈∏Y ᪫Nh ÖbGƒY ‘ ÒÑc ´ÉØJQG ó©H (ÜBG) ¢ù£°ùZCG ∞°üàæe ‘ äóYÉ°üJ äÉLÉéàM’G √òg ¿CG ’EG ,OƒbƒdG QÉ©°SCG É¡˘«˘dEG º˘°†fG ɢeó˘æ˘Y OÓ˘Ñ˘dG Aɢë˘fCG á˘aɢc â∏˘ª˘°Th ¢üî°T ∞dCG 100 ƒëf É¡«a ∑QÉ°Th ¿ƒjPƒH ¿ÉÑgQ á«dÉààe ΩÉjCG ióe ≈∏Y ¿ƒ¨fGQ ´QGƒ°T ¤EG GƒLôN .ºgó°V ™ªb á∏ªM ΩɶædG ø°ûj ¿CG πÑb

:ä’Éch - º°UGƒY

zÜ.±.CG{ ᪰UÉ©dG óHÉ©e óMCG ¤EG º¡≤jôW ‘ ¿ƒ«eQƒH ¿ÉÑgQ

‘ ™°VƒdG ÖÑ°ùH á«dhódG ±hÉıG §°Sh ¿ƒ¨fGQ Qô≤ŸG øeh .É«°SBG ¥ô°T ܃æL ‘ ∫hõ©ŸG ó∏ÑdG Gòg ófÓjÉJ ¤EG ,∂æÙG »°SÉ«°ùdG ,…ȪZ ¬Lƒàj ¿CG

.''á≤£æŸG ‘ iôNCG º°UGƒY Qhõj ¿CG ¿ƒe »c ¿ÉH IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’G ôeCGh ¤EG IOƒ©∏d Gó«¡“ á≤£æŸG ¤EG IOƒ©dÉH ¬Kƒ©Ñe

ÒgÉ°ûeh π«gÉ›

zΩÓ``°ù∏d πHƒf{ `H Rƒ``Øjh ¬eÉ`≤àfG ≥≤``ëj Qƒ``Z ∫BG

QƒZ ∫BG

foreign@alwatannews.net

z᫪æàdGh ádGó©dG{ ¿hOó¡jh É«côJ ¤EG ¿hQOɨj PKK øe ¿ƒ∏JÉ≤e

z¿PCÉà``°ùj{ …QÉ```ëàfG !¬JƒÑY ÒéØJ πÑb Ú∏°üŸG

äÉHÉîàf’G èFÉàf É¡«∏Y óªà©J âfÉc »àdG áj’ƒdG .ihóL ÓH øµd ,AÉæHCG á©HQCG ¬æe âÑ‚CG »àdG È«J ¬àLhRh äÉÑ°SÉæŸG ‘ ÉÑjô≤J ΩGhódG ≈∏Y ¬ÑfÉL ¤EG ô¡¶J .áeÉ©dG

foreign

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG

Éeó©H ÉeÉY 28 ø°S ‘ á«°SÉ«°ùdG ¬JÒ°ùe CGóH .âbƒdG ¢†©Ñd áaÉë°üdG áæ¡e ¢SQÉe ºK »°ù«æ«J øY ÉÑFÉf ôeC’G ÇOÉH ‘ ÖîàfGh ÉeÉY 36 ø°S ‘ ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ‘ Gƒ°†Y íÑ°UCG ¤hCG áHôŒ ó©H ÉeÉY 44 ø°S ‘ ¢ù«Fô∏d ÉÑFÉfh øµªàj ⁄ å«M 1988 ΩÉY á°SÉFôdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d Ú«˘˘ ˘ WGô˘˘ ˘ bƒÁó˘˘ ˘ dG º˘˘ ˘ YO ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ∫ƒ˘˘ ˘ ˘°ü◊G ø˘˘ ˘ ˘e .¬ë«°TÎd Qƒ˘˘ ˘ Z ¿EG ∫ƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ Y AGÈÿG π˘˘ ˘ c ≥˘˘ ˘ Ø˘ ˘ à˘ ˘ ˘jh OGR …ò˘˘ ˘ ˘ dGh GÎe 1^85 ¬˘˘dƒ˘˘W ≠˘˘dɢ˘Ñ˘dG »˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG Ö°üæe ôjƒ£àH ΩÉb ,ø°ùdG ‘ ¬eó≤J ™e ¬fRh ¤EG Ée óM ¤EG …ôîa QhO øe ¢ù«FôdG ÖFÉf .äGQGô≤dG ‘ ᣰTÉf áªgÉ°ùe áÄ«ÑdG ∫É› ‘ ¬JGAÉØc ¢VôØj ∞«c ±ôYh ¿ƒàæ«∏c π«H ¬«dEG πchCGh ,Iójó÷G äÉ«LƒdƒæµàdGh ä’É°üJ’G πãe ä’É› ‘ ΩÉ¡ŸG øe ójó©dG .É«°ShQ ™e äÉbÓ©dG hCG »FÉ°†ØdG èeÉfÈdGh ≈©°S ,2000 ΩÉY á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ∫ÓNh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ™«HÉ°SCG á°ùªN ióe ≈∏Y Ió°ûH ,Gó˘˘ jQƒ˘˘ ∏˘ a ô˘˘ FGhO ¢†©˘˘ H ‘ äGƒ˘˘ °UC’G Rô˘˘ a IOɢ˘ YEG

'á˘ é˘ Yõ˘˘e ᢢ≤˘ «˘ ≤˘ M' »˘˘≤˘ Fɢ˘Kƒ˘˘dG ¬˘˘ª˘ ∏˘ «˘ a ™˘˘ e ¬˘˘ ∏˘ µ˘ °ûJ á˘˘æ˘°ùdG ɢ˘ª‚ ¬˘˘∏˘©˘L …ò˘˘dG (çhô˘˘J ⫢˘æ˘«˘Ø˘fƒ˘˘µ˘ fG) øY ɪgGóMEG ,Qɵ°ShCG »JõFÉéH RÉa ÚM á«°VÉŸG º˘˘∏˘ «˘ a π˘˘°†aCG ø˘˘Y Êɢ˘ã˘ dGh º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ d ᢢ «˘ æ˘ ZCG π˘˘ °†aCG .»≤FÉKh ô¡X áÄ«ÑdG ÉjÉ°†b øY É©aGóe íÑ°UCG ¿CG ó©Hh Ú∏ØM ∫ÓN ≈≤«°SƒŸG Ωƒ‚ ÚH ºéæc É°†jCG Gòg 'çôjG ∞j’'' á∏ªM øª°V Ú«µjôeCG Ú«≤«°Sƒe .∑Qƒjƒ«fh ø£æ°TGh ‘ ∞«°üdG øe πª©dÉH ¬©e ó¡©àdG ¤EG ÚLôØàŸG ÉYOh ≈∏Y §¨°V á°SQɇ ÈY ,¢VQC’G áë∏°üe πLCG ∫ƒ©Øe äGP äGRɨdG çÉ©ÑfG áëaɵŸ º¡JÉeƒµM á°Sƒª∏e äGAGôLEG OɪàYG ÈY É°†jCG øµd áÄ«aódG .á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ ÖFÉf ∞£dCG' `H √hô°UÉæe ¬Ø°üj …òdG QƒZh ’ ¬fCG ΩGhódG ≈∏Y ø∏YCG ,''≥HÉ°S »µjôeCG ¢ù«FQ á°SÉ«°ùdG ¿CGh IójóL á«HÉîàfG á∏ªM ¢VƒN ójôj .''¬jƒ¡à°ùJ ó©J ⁄'' π‚ ƒgh ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ¿Éch ,¢Sô¨fƒµdG ‘ áæ°S 30 øe ÌcCG ≈°†eCG ÊÉŸôH

QƒZ ∫BG ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ≥≤M ƒ∏°ShCG ‘ ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL ≈∏Y ¢ùeCG ¬dƒ°üëH â«ÑdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ ¬∏°ûa ó©H ΩÉ≤àf’G ¬Ñ°ûj Ée .2000 ΩÉ©dG á∏ªM ∫ÓN ¢†«HC’G äGÒ¨˘˘à˘ dG ᢢ Ģ «˘ g ™˘˘ e Iõ˘˘ FÉ÷G √ò˘˘ g í˘˘ æ˘ e ó˘˘ bh .IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG á«NÉæŸG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ÖFɢ˘ f ¿CG hó˘˘ Ñ˘ j ,ɢ˘ eɢ˘ Y 59 ø˘˘ ˘ ˘ °S ‘h ‘ ß◊G ¬˘˘ Ø˘ dɢ˘ ë˘ j ⁄ …ò˘˘ dG ≥˘˘ Hɢ˘ °ùdG »˘˘ µ˘ ˘jô˘˘ eC’G ᢰSɢ«˘°ùdG á˘˘ë˘ Ø˘ °U iƒ˘˘W ,2000 Ωɢ©˘ dG äɢ˘Hɢ˘î˘ à˘ fG ¬æe ¿ƒÑ∏£j ¿B’G ≈àM ¿ƒdGõj ’ ¬jójDƒe ¿CG ºZQ .2008 ΩÉ©dG á∏ªM ‘ í°TÎdG ¢ù«FôdG ΩÉeCG ¬àÁõg ÓJ πjƒW ⪰U ó©Hh ∫BG ¢Sôc ,k’óL äQÉKCG äÉHÉîàfG ‘ ¢TƒH êQƒL ƒgh ¬JÉ«M ±óg ¿B’G √Èà©j íÑ°UCG ÉŸ ¬°ùØf QƒZ .…QGô◊G ¢SÉÑàM’G IôgÉX áëaɵe ¬à≤M’h iÈc á«HPÉéH ™àªàj ’ …òdG QƒZh Ö©˘˘ ˘ °üj »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG 'ô˘ ˘ ˘°SÉÿG'' IQƒ˘˘ ˘ °U ΩGhó˘˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y .IójóL á«°†b ‘ ∞¨°ûH ≥∏£fG ,ÉgójóÑJ Iô˘˘ gɢ˘ X ᢢ ë˘ aɢ˘ µ˘ e ᢢ ∏˘ ˘ª˘ ˘M ‘ Iƒ˘˘ ≤˘ ˘H ¢ùª˘˘ ¨˘ ˘fGh …òdG ójó¡àdG øY ∞°ûc »àdG …QGô◊G ¢SÉÑàM’G

øjh …ƒ°T ¿CG á«eƒµ◊G ΩÓYE’G πFÉ°Sh âæ∏YCG ¬fCG ó≤à©j ¿Éc …òdG (ÉeQƒH) Qɉɫe AGQRh ¢ù«FQ ‘ƒJ (É«ª«cƒd) ΩódG ¿ÉWô°S ¢Vôe øe ÊÉ©j .¿ƒ‚Éj ‘ …ôµ°ùY ≈Ø°ûà°ùe ‘ ¢ùeCG ¿É˘˘c ø˘˘ jh …ƒ˘˘ °T ¿EG ¿ƒ‚ɢ˘ j ‘ Qó˘˘ °üe ∫ɢ˘ bh ‘ ÒÑ˘c ≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘°ùe ‘ Qƒ˘˘¡˘ °T Ió˘˘Y ò˘˘æ˘ e è˘˘dɢ˘©˘ j ‘ (kÉ≤HÉ°S ÉeQƒH) Qɉɫe ¤EG OÉY ¬æµd IQƒaɨæ°S á«∏ªY π°ûa ôKEG (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG øe ∫hC’G ôcòj ÒKCÉJ ¬JÉaƒd ¿ƒµj ødh .ΩɶY ´Éîf áYGQõd IOÉ≤dG óMCG ¿C’ ºcÉ◊G …ôµ°ù©dG ¢ù∏ÛG ≈∏Y Ú°T ÚK ∫GÔL âfÉàØ∏dG ƒgh ΩɶædG ‘ QÉѵdG .AGQRh ¢ù«Fôc ¬∏fi ™bGƒdG ‘ πM ᩪ÷G ¢†«HC’G â«ÑdG Ö∏W á«fÉK á«MÉf øe ¬LƒàdG …ȪZ º«gGôHEG IóëàŸG ·C’G óaƒe øe º°UGƒY ‘ ∞bƒàdG ¿hO øe ÉeQƒH ¤EG Iô°TÉÑe .GQô≤e ¿Éc ɪc iôNCG ájƒ«°SBG ⫢˘Ñ˘ dG º˘˘°Sɢ˘H çó˘˘ë˘ àŸG ƒ˘˘JGô˘˘a ʃ˘˘ J ìô˘˘ °Uh ¢ù∏ÛG äɢ˘cɢ˘¡˘ à˘ fG π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ ˘d kGô˘˘ ¶˘ ˘f'' ¢†«˘˘ HC’G IóëàŸG ·C’G 烩Ñe åëf ,ÉeQƒH ‘ …ôµ°ù©dG âbh ÜôbCG ‘ ÉeQƒH ¤EG IOƒ©dG …ȪZ ¢UÉÿG πÑb ÉeQƒH …ȪZ Qhõj ¿CG Oƒf'' ±É°VCGh .''øµ‡

IQOÉÑà ÖMôj ¿Éµ«JÉØdG ºgÉØàdGh ΩÓ°ù∏d kɪ∏°ùe kÉŸÉY 138 :(RÎjhQ) - ¿Éµ«JÉØdG

ΩÓ°SE’G ™e äÉbÓ©dG øY ∫hDƒ°ùe ¿Éµ«JÉØdÉH ÒÑc ∫ÉæjOôc ÖMQ ÚH ºgÉØàdGh ΩÓ°ù∏d kɪ∏°ùe kÉŸÉY 138 øe É¡d ≥HÉ°S ’ IƒYóH ¢ùeCG ¬fEG ¿É˘µ˘«˘JÉ˘Ø˘dG ƒ˘jOGô˘d ¿GQƒ˘J …ƒ˘d ¿É˘L ∫ɢæ˘jOô˘µ˘dG ∫ɢbh .ÚJ󢫢≤˘©˘dG ™Lôjh ''ájɨ∏d ΩɪàgÓd IÒãe'' ¢ùeCG äô°ûf »àdG ádÉ°SôdG ÈàYG ¤EGh Égƒ©bh á©«°ûdGh áæ°ùdG øe øjO ∫ÉLQ ¿CG ¤EG ¬æe ÖfÉL ‘ ∂dP .ójó÷Gh Ëó≤dG øjó¡©dG øe äÉjBÉH IÒãc äÉÑ°SÉæe ‘ äó¡°ûà°SG É¡fCG Ú«˘ë˘«˘°ùe Aɢª˘YRh ⵢjó˘æ˘H ɢHÉ˘Ñ˘∏˘d â¡˘Lh »˘à˘dG á˘dɢ°Sô˘dG ‘ AɢLh ⁄É©dG ‘ iȵdG ¿ÉjOC’G ÚH ácΰûe á«°VQCG OÉéjEG ¿EG øjôNBG øjRQÉH ∞bƒJ ÉÃQ ¬°ùØf ⁄É©dG OƒLh'' ¿C’ Üò¡ŸG QGƒ◊G RhÉéàj ¿CG »¨Ñæj ‘ ¿ÉjOC’G ÚH QGƒ◊G IQGOEG ¢SCGôj »°ùfôa ƒgh ¿GQƒJ ∫Ébh .''∂dP ≈∏Y ¤EG âYOh ''á«dóL øµJ ⁄'' ádÉ°SôdG ¿CG á≤«≤ëH ÖMôj ¬fEG ¿Éµ«JÉØdG .¿ÉjOC’G ÚH QGƒë∏d ÊÉMhQ ∫hÉæJ ܃∏°SCG ¥ô˘°ûdG ø˘e IÒÑ˘c Aɢª˘°SCG á˘dɢ°Sô˘dG ≈˘∏˘ Y Ú©˘˘bƒŸG ᢢª˘ Fɢ˘b â∏˘˘ª˘ °Th á˘æ˘°ùdG â∏˘ã˘eh ᢫˘dɢª˘°ûdG ɢµ˘jô˘eCGh ɢHhQhCGh ɢ«˘≤˘jô˘aCGh ɢ˘«˘ °SBGh §˘˘°ShC’G ø°T òæe kGôJƒJ Ú«ë«°ùŸGh Úª∏°ùŸG ÚH äÉbÓ©dG ó¡°ûJh .á©«°ûdGh IóëàŸG äÉj’ƒdG â∏NóJ òæeh ⁄É©dG AÉëfCG ‘ äɪég IóYÉ≤dG º«¶æJ .¿Éà°ùfɨaCGh ¥Gô©dG ‘ iôNCG á«HôZ ∫hOh ÉeóæY »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ Úª∏°ùŸG ÚH kÉeQÉY kÉÑ°†Z âµjóæH ÉHÉÑdG QÉKCGh ™aOh .á«≤£æeÓdGh ∞æ©dÉH º°ùàj øjO ΩÓ°SE’G ¿CG ¤EG Iô°VÉfi ‘ íŸ ΩÓ°SEÓd ¬àjDhQ ¬«a ¿hóëàj ádÉ°SQ áHÉàc ¤EG ɪ∏°ùe ÉŸÉY 38 ∂dP .á«ë«°ùŸGh ΩÓ°SE’G ÚH OÉL QGƒM AGôLE’ ¬JƒYO É¡«a ¿ƒ∏Ñ≤jh


opinion opinion@alwatannews.net

…CGôdG 18

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

≥M áª∏c

iôNCG Iôe OÉ«°üdG óªfi

á«æWƒdG IóMƒ∏d ó«Y

ΩÉ¡ædG º«gGôHEG øWƒdG Iô°SCG øe

»æjôëH ÖJÉc

opinion@alwatannews.net

k’hÉ£J ó©j Éà ,á¡aÉàdG äGòdG äÉÑKE’ á«ZÉÑdG äGójɵŸGh øe øjóªà°ùŸG 󢫢©˘dG á˘Ñ˘«˘gh ∫Ó˘L ≈˘∏˘Y kɢ≤˘Ø˘°U kɢj󢩢Jh !?ájó«MƒàdGh á«©ª÷G ¬MhQ ?äGòdG ó∏L ‘ ¿É©eEG ƒg πgh .. ?Òãc Gòg πg É˘æ˘ à˘ ≤˘ «˘ ≤˘ M »˘˘g √ò˘˘g â°ù«˘˘dnhCG ,π˘˘Hɢ˘≤ŸÉ˘˘H ,ø˘˘µ˘ dh !ÉÃQ ?á°ùFÉÑdG ÉæàdÉMh á©LÉØdG Ú∏FÉØàŸG IôeR ™e OOôf ¿CG ’EG ∂∏‰ ’ ,∫ÉM ájCG ≈∏Y .''πeC’G áë°ùa ’ƒd ¢û«©dG ≥«°VCG Ée'' ó©H ™ªéàJ ⁄ ¿EGh ≈àM ,»YɪàLG ∑GôM ∑Éæg ΩGO ɪa ∂dÉæg ¿ƒµJ ±ƒ°ùa ,¬ŸÉ©e í°†àJh ¬JÉ°UÉgQEG πªàµJh .á«fÉK ¢Vƒ¡ædGh ΩÉ«≤∏d ¢Uôa ɪFGO ¢†¡æJ ,á∏Ñ≤ŸG ÉfOÉ«YCG πch ,ó«©dG Gòg áÑ°SÉæe π©dh ìÓ°UEGh ÉæJGhP º«eôJ ó«©f »µd äƒØJ ’ áëfÉ°S á°Uôa ΩÉ°ù÷G ô°ü©dG äÉjó– á∏HÉ≤Ÿ É¡∏«gCÉàd Gó«¡“ ,É¡HÉ£YCG .Éæ≤JGƒY ≈∏Y IÉ≤∏ŸG ó∏H πc OhóM πNGO á«æWƒdG áªë∏dG IOÉYE’ á°Uôa »g ᢰUô˘ah ,¬˘∏˘ª˘éà »˘Hô˘˘©˘ dG ⁄ɢ˘©˘ dG ´É˘˘°ùJG ≈˘˘∏˘ Yh »˘˘Hô˘˘Y ¥ôØjh ∞°üdG ¥õÁ ¿CG ¬fCÉ°T øe Ée πc ¿’òNh ¿Gôé¡d .πª°ûdG .√OGƒY øe ºcÉ°ùYh ∑QÉÑe ºcó«Y ∫ƒ≤f ™«ªé∏∏a

Iô°ù¨dG »∏YóÑY

≈˘ë˘°VC’Gh ô˘£˘Ø˘dG …󢫢©˘d ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG ó˘˘H’ ¿É˘˘c ᢢ«˘ dɢ˘©˘ dG ᫢Hô˘©˘dG ɢæ˘Jɢ«˘M ‘ ɢª˘¡˘à˘«˘°Uƒ˘°üNh ɢª˘¡˘≤˘fhQ ,ÚcQÉ˘ÑŸG ∂∏J Qóbh iƒà°ùe ≈∏Y ɪ¡H AÉØàM’G ¿Éµa ,á«eÓ°SE’Gh ᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG ìhô˘˘dG .. ᢢHɢ˘Kƒ˘˘dGh IAɢ˘£˘ ©ŸG ìhô˘˘dG .´GóHEGh ≥∏N øe É¡àÑ©L ‘ Ée πc â£YCG »àdG á«eƒ≤dGh á˘Lhõ‡ Iô˘°ùë˘H OOô˘f ɢfô˘°U ≈˘˘à˘ M iô˘˘L …ò˘˘dG ɢ˘ª˘ a ó©H .. !''ó«Y Éj äóY ∫ÉM …CÉH'' ≥∏◊G É¡H ¢ü¨j áYƒ∏H ¬eó≤à kÉLÉ¡àHGh kÉMôa ôjÉ£àJh OôZõJ ܃∏≤dG âfÉc ¿CG ...!?¬MGhôd QóµàJh ¬fCG ’ƒdh .¢ù«jÉ≤ŸG πµH Éjhóeh GÒÑc ¿Éc iôL Ée âHhÉæJ ó≤∏a .á≤Ø°ûŸG ádÉ◊G √òg ¤EG Éæ∏ëà°SG ÉŸ ∂dòc »àdG äÉbÉØNE’Gh äGQÉ°ùµf’G Ú«Hô©dG Ö∏≤dGh π≤©dG ≈∏Y Oƒ©°Uh ∫ƒ∏M ™e ∂dP ‘ IôaÉ°†àe ,™«ª÷G ô¡X ⪰üb .á«dGõ©f’Gh ájOôØdGh IOÉŸG ô°üY π˘«˘Ñ˘°S ø˘e ᢩ˘FGô˘dG á˘HɢKƒ˘dG ìhô˘dG ∂∏˘J ø˘˘e ¿É˘˘c ɢ˘ª˘ a Qó≤d ,ÉgQhóH ,º«∏°ùàdG iƒ°S ±QÉ÷G QÉ«àdG ºµdP áehÉ≤Ÿ πÑb ''᢫˘JGò˘dG ɢgGƒ˘b'' ɢ¡˘à˘dò˘N ¿CG 󢩢H ¿ƒ˘©˘∏ŸG Qɢ°ùµ˘f’G .á«Yƒ°VƒŸG AGõLCG ¤EG IóMGƒdG Iƒ≤dG ≈¶°ûàJ ¿CG ¥ó°üj ¿Éc øªa É¡ÑgÉæàJ ,±óg ’h ¿GƒæY ÓH Gòµg IÌ©Ñeh IôKÉæàe ∫ƒ˘ë˘à˘ J ¿CGh ,ô˘˘Fɢ˘°û©˘˘dGh π˘˘Fɢ˘Ñ˘ ≤˘ dGh ÖgGòŸGh ∞˘˘FGƒ˘˘£˘ dG äÉØcÉæŸGh äGójGõª∏d ¿ÉLô¡e ¤EG É¡«a ó«©dG áÑ°SÉæe

Iɢ«◊G ‘ I󢫢©˘°ùdG Ωɢ˘jC’G ,ìô˘˘Ø˘ dG Ωɢ˘jCG »˘˘g á˘˘ë˘ «˘ ë˘ °T Ö©°ûd hCG ™ªàÛ π°†a hCG RÉ«àeG ≈fOCG ¿hO øe ,á«Hô©dG .ôNBG ≈∏Y »HôY .ójó°ûdG ∞°SCÓd ÜôY º¡dG ‘ Éæ∏µa ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Yh ó«©°ùdG ô£ØdG ó«Y ¿EÉa ∂dòdh ɪ¡eó≤e áHhòYh ɪ¡FÉ¡ÑH ¿Ó£J ¿Éà∏dG ¿ÉàÑ°SÉæŸG ɪg ‘ ɪ¡æe πµd IóMGh Iôe »eÓ°SE’Gh »Hô©dG ÉæŸÉY ≈∏Y ôHɨ˘dG ø˘eõ˘∏˘d äG󢫢©˘°ùdG äɢKOÉ◊G ø˘e ɢª˘¡˘fCɢµ˘dh Ωɢ©˘dG º˘∏˘©˘dG ɢ¡˘eGƒ˘b á˘ª˘«˘¶˘Y IQɢ°†M Üô˘©˘ dG ¬˘˘«˘ a Oɢ˘°TCG …ò˘˘dG .¥ÓÿGh èàæŸG πª©dGh áaÉ≤ãdGh øjÒѵdG øjó«©dG øjò¡d ájƒæ°ùdG äÓ£dG âfÉc ó≤d ìôØ∏d á«dÉØfôc ∫ÉÑ≤à°SG äÉ£fi ,Öjô≤dG »°VÉŸG ≈àM ‘ Úª˘˘∏˘ °ùŸGh Üô˘˘©˘ dG ´ƒ˘˘ª÷ ᢢeɢ˘Yh ᢢ∏˘ eɢ˘°T ,Qƒ˘˘ Ñ◊Gh áeÉ©dG ádÉ◊ÉH â£ÑJQG É¡fC’ ,É¡HQɨeh ¢VQC’G ¥QÉ°ûe Éà ,kÉ°Uƒ°üN á«Hô©dG äÉ©ªàÛG É¡JRÉàLGh É¡à°TÉY »àdG ¢ùØædÉH á«dÉY á≤Kh ΩQÉY »©ªL 샪W øe ¬H â∏ØM .πÑ≤à°ùŸÉHh ɢ˘«˘ ∏˘ ©˘ dG äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùŸG ÚH ∂dP ‘ ¥ô˘˘ Ø˘ ˘j AôŸG Oɢ˘ µ˘ ˘j ’h iƒ˘≤˘dGh QGô˘≤˘dG á˘YÉ˘æ˘°U á˘æ˘cɢe ø˘˘e ≈˘˘fOC’G äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùŸGh AÉ£©∏d ≥aóàŸG …ƒ«◊G ºNõdG ºµdP ™e á∏YÉØàŸG á«Ñ©°ûdG .á°UÉÿG •É≤ædG π«é°ùJ πÑb ΩÉ©dG ájƒæ©ŸG á«MhôdG äÉ«∏éàdG øe º°†ÿG Gòg πãe ‘h

ÒîH ºàfCGh ΩÉY oπch ..∑QÉ`Ñe ºcó«Y

»æjôëH ÖJÉc

,ÉæHƒ∏b ∂dòH óMƒjh Éææ«H ¬∏dG áªMQ ô°ûàæàa ,ÉfAÉYO IhÉ°ûZ IôgÉ£dG áØdC’G ∂∏àHh AÉYódG ∂dòH ¬∏dG Ögòjh .܃∏≤dG É¡H ô¡£ojh ¿ƒ«©dG m±ôX …C’ ¬JõYCGh ¬àÑMCÉH »≤à∏j ¿CG ™«£à°ùj ’ øeh äô˘°üb á˘ã˘jó◊G ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG äɢ˘Kó˘˘ë˘ à˘ °ùe ¿Eɢ a ,¿É˘˘c á∏FÉ¡dG É¡àYô°S ºµëH á¶◊ πc ‘ É橪Œh ,Éææ«H áaÉ°ùŸG ÊÉ¡àdG Ëó≤Jh π°UGƒàdG øµÁ ,ÜGÎb’Gh π«°UƒàdG ‘ áÑ°SÉæŸG √òg ó«©oj ¿CÉH ¬∏dG ¤EG ∫É¡àH’Gh ,äɵjÈàdGh .äÉcÈdGh ÒÿÉH ™«ª÷G ≈∏Y ‘ ÉæÑ©°Th ÉæàÑMCGh Éæ∏gCG ∑QÉÑŸG Ωƒ«dG Gòg ‘ ≈°ùæf ’h AGƒ˘˘ ˘d ‘h ,¿’ƒ÷Gh RGƒ˘˘ ˘MC’G ‘h ,¥Gô˘˘ ˘©˘ ˘ dGh Ú£˘˘ ˘ °ù∏˘˘ ˘ a A’Dƒg ™Ñ≤j å«M ,çÓãdG á«Hô©dG Qõ÷G ‘h ,¿hQóæµ°SE’G ,º¡d AÉYódG πªëf ,∫ÓàM’G ÜGôMh áªMQ â– kÉ©«ªL á˘ª˘≤˘f ⨢W å«˘M ,á˘Mô˘Ø˘dG ø˘e äɢ¶◊ É˘æ˘©˘e Gƒ˘°û«˘©˘ «˘ d ¤EG áMôØdG ¬Lh äÒZh ,º¡JGQó≤e âÑ«¨a ,º¡«∏Y hó©dG ≈˘˘∏˘ Y º˘˘ã˘ é˘ jh º˘˘gQɢ˘jO ‘ ¿B’G º˘˘¡˘ a ,Úª˘˘ FGO Qó˘˘ ch º˘˘ Z ¬˘˘Jƒ˘˘¡˘ °ûHh ¬˘˘©˘ ª˘ bh ¬˘˘MÓ˘˘°ùH π˘˘àÙG h󢢩˘ ˘dG º˘˘ gQhó˘˘ °U Ωƒ«dG Gòg »Øa .¬«∏Y oõ©àa áMôØdG π°Sƒà«a ,á«fGhó©dG áMôa'' iȵdG áMôØdG ∂∏àH áªMôdG ¬∏dG ô°ûæj å«M kɪFGO ¿ƒµà°S ÉfOÉ«YCG ¿CÉH kɪFGO ôcòàf ¿CG Éæ«∏Y ''ó«©dG ,á«Hô©dG Éæ°VQCG øe á©≤H …CG ∫ÓàMG QGôªà°SG ™e á°übÉf ¤EG Ö°üਟG ≥◊G πoc ™LQ GPEG ’EG ÉfOÉ«YCÉH ó©°ùf ødh .ºgó«©H ¿ƒÄæ¡jh ºgô°üæH ¿ƒæeDƒŸG ìôØj ∂dP óæY ,¬∏gCG .ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch ∑QÉÑe ºcó«Yh

ÒcòJ ó«©dG ‘h .Qóc ó©H ¿ƒaÉ°üàjh ,¥GÎaG ó©H ¢SÉædG πc ó«©dÉH áMôØdG πª°ûJ ≈àM ™ªàÛG ‘ AÉØ©°†dG ≥ëH øe ±ó¡dG ƒg Gògh ,Iô°SCG πc ≈∏Y ᪩ædG º©Jh ,â«H ,ó«©dG ‘ ÊÉ°ùfE’G ≈æ©ŸG ÉeCG .''ô£ØdG ábó°U'' ™jô°ûJ ìô˘˘ Ø˘ ˘dɢ˘ H Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ø˘˘ e IÒÑ˘˘ c OGó˘˘ YCG ∑ΰûj ¿CG ƒ˘˘ ¡˘ ˘a º¡JÌc º∏©oJh ,ºgOÉ–G ô¡¶«a ,óMGh âbh ‘ Qhô°ùdGh ‘h ,∑ΰûŸG Qƒ©°ûdG ≈∏Y »≤à∏J áeC’ÉH GPEÉa ,º¡YɪàLÉH .á«YɪàL’Gh á«MhôdGh ájôµØdG §HGhô∏d ájƒ≤J ∂dP ó≤∏a ,kGóMGh Éfó«Y ¿ƒµj ¿CG ≈æªàf øjôëÑdG ‘ øëfh π˘Ø˘à˘ë˘f ’ GPɢª˘∏˘a ,∑QÉ˘ÑŸG ô˘¡˘°ûdG Gò˘g ‘ kɢ©˘«˘ª˘L É˘æ˘ª˘ °U Éæàà°ûJh ÉæbôØnJ ܃fP π°ù¨f ’ GPÉŸ ?óMGh mΩƒj ‘ QÉ£aE’ÉH ™ªàéæd IóMGh ÉæàÑë°U ¿ƒµJ ’ GPÉŸ ?kÉ©«ªL Ωƒ«dG Gòg ‘ É¡«fÉeCG ∫õæj ¿CG √ƒYóJh ?¬∏dG Ènµoàd óMGh πLQ Ö∏b ≈∏Y πªLCÉH Ú∏ëàe ,¢VQC’G äÉbôW ¤EG Aɪ°ùdG πé°S øe ÉæHƒ∏b πªëof GPÉŸh .É¡aÉaR Ωƒj ‘ ¢ShôY ÉæfCÉc Éæ°ùHÓe ?ÉæÑfÉéH »gh ó«©dG áMôa øY åëÑf GPÉŸh ?≥«£oJ ’ Ée ¿É°†eQ ô¡°Th ?áKÓK hCG øjó«Y ¤EG ó«©dG º°ù≤f GPÉŸh §≤°ùj ød º«¨dG ÖgP GPEG º∏©f øëfh ?§≤a óMGh lô¡°T kÉ©«ªL ÉæJGƒYóH ôª¡æàa ,óëàfh óëàf ¿CG Éæ«∏Y πH ;ô£ŸG ɢæ˘d »˘∏˘é˘ jh ,ô˘˘°†dG ∞˘˘°ûµ˘˘jh ,Ihɢ˘°û¨˘˘dG Ögò˘˘j k’’R kAɢ˘e ɢæ˘à˘µ˘ë˘°V ∫ɢª˘é˘Hh ,kɢ©˘°Uɢf ≥◊G É˘æ˘ d hó˘˘Ñ˘ «˘ d ,IÒ°üÑ˘˘dG móMGh πµd ∫ƒ≤«dh .IÉ«◊G ∫ɪL ∑Qóf ÉfOÉ°ùLCG ≥fÉ©Jh áæeDƒe ábOÉ°U máª∏µH ∑QÉÑŸG ó«©dG Ωƒj ábGô°TEG ‘ Éæe »≤à∏j øe πµdh Öjôbh QÉLh ≥jó°Uh Ö«ÑM πµd- IÒN πch ∑QÉÑe ∑ó«Y'' -AÉ£©ŸG øWƒdG Gòg ¢VQCG ≈∏Y ¬H πÑ≤Jh É¡HGƒHCG Aɪ°ùdG Éæd íàØJ ∂dòÑa .''ÒîH âfCGh áæ°S

ƒgh ,Úª∏°ùŸG OÉ«YCG ∫hCG ƒg ó«©°ùdG ô£ØdG ó«Y Èà©j ” Ée AGOCG ó©H ÚæeDƒŸG √OÉÑ©d ¤É©J ¬∏dG øe IõFÉ÷G Ωƒj å«˘M ,Qhô˘°Sh ìô˘a Ωƒ˘j ƒ˘gh .Ωɢ«˘°U ø˘e º˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ¬˘˘°Vô˘˘a ¿hQhõjh ,äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¿ƒdOÉÑàjh ¿ƒª∏°ùŸG »≤à∏j ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,º˘˘¡˘ fGÒLh º˘˘gAɢ˘Hô˘˘bCGh º˘˘¡˘ ∏˘ ˘gCG ∫ÓN øe á«°üædG ÊÉ¡àdG ∫É°SQEG ‘ Iójó÷G äÉ«æ≤àdG ÜGƒHCG ™ªàÛG OGôaCG øe ÒãµdG íàØj ɪc ,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ‘ ∑QÉ˘ÑŸG Ωƒ˘«˘dG Gò˘¡˘H ÚÄ˘æ˘ ¡ŸG ¿ƒ˘˘∏˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùjh º˘˘¡˘ dRɢ˘æ˘ e ’h ,∫ÉØWC’G ≈∏Y ''äÉjó«©dG'' ™jRƒJ ºàjh ,º¡°ùdÉ› å«˘M ÚLɢàÙGh Úcɢ°ùŸGh AGô˘≤˘Ø˘dG ɢæ˘e Òã˘µ˘dG ≈˘˘°ùæ˘˘j .¿ƒ©«£à°ùj Ée Qó≤H ¿ƒ©dG ój º¡d ¿hóÁ ∫Éb ,Oƒ©j OÉY øe áª∏c π°UCG øe ''ó«©dG'' áª∏c äAÉLh mìôØH áæ°S πc Oƒ©j ¬fC’ Gkó«Y ó«©dG n»uªo°S'' :»HGôYC’G øHG Oɢ˘ «˘ ˘YCG äõ˘˘ «“ ó˘˘ ˘bh .(319-3 Üô˘˘ ˘©˘ ˘ dG ¿É˘˘ ˘ °ùd) .''Oó› áYÉWh áHôb É¡fCÉH á«∏gÉ÷G OÉ«YCG øe ÉgÒZ øY Úª∏°ùŸG ,ô£ØdG IÉcR ™jRƒJh ,√ôcPh ¤É©J ¬∏d º«¶©J É¡«ah ,¬∏d ΩÉ“EG ᪩fh ,ó«©dG ᪩f ≈∏Y Qhô°ùdGh ìôØdG QÉ¡XEG ™e º˘˘gOɢ˘«˘ YCɢ H ¿ƒ˘˘ª˘ ∏˘ °ùŸG ≈˘˘eɢ˘°ùà˘˘jh .ô˘˘ £˘ ˘Ø˘ ˘dG ‘ Ωɢ˘ «˘ ˘°üdG »MhôdG ó©oÑdG ó«©dG ‘ ≥≤ëàjh ,ºgOÉ›CÉH É¡fƒ£Hôjh Ée ∫ƒª°ûdGh Ωƒª©dG øe ó«©∏d ¿ƒµjh ,»eÓ°SE’G øjó∏d Êɢ©ŸG √ò˘g ≥˘«˘≤– ‘ ¿ƒ˘cQɢ°ûj kɢ©˘«˘ª˘L ¢SÉ˘æ˘ dG π˘˘©˘ é˘ j QGO ɪ∏c ó«©dG çGóMCG á°ûjÉ©eh ,ácQÉÑŸG ÉgQÉKBG QÉ©°ûà°SGh ™bGhh á∏°U ó«©dÉH ¬d ¢üî°T πch ,ó«©dG OóŒh øeõdG .IÉ«◊G ióe ≈∏Y Oóéàe ᢫˘Yɢª˘à˘L’G Êɢ©ŸG ø˘˘e Òã˘˘µ˘ dG ≈˘˘∏˘ é˘ à˘ J 󢢫˘ ©˘ dG ‘h ™˘ª˘à˘é˘jh ,Oƒ˘dG ≈˘∏˘Y ܃˘∏˘≤˘dG ÜQɢ≤˘à˘J ¬˘«˘Ø˘a ,᢫˘fɢ˘°ùfE’Gh

ΩÓµdG ió°U »Ñ©µdG ¬∏dGóÑY

ó````«Y Ωƒ```«dÉa Ò```ÿG ìÉ``Ñ°U

»æjôëH ÖJÉc

øe ó«©dG Ωƒj ¢û«©f øëfh …ôéj Gòg πc .É¡H πª©dGh É¡«∏Y ÉæëÑ°UCG »àdG áѫĵdG IQƒ°üdG Ò«¨àd QOÉÑf ¿CG ¿hO IOƒLƒŸG ßYGƒŸGh ¢ShQódG πc øe ó«Øà°ùf ¿CG ¿hO øeh .ÉæH äôe »àdG »°SBÉŸG πc øeh ó«∏àdG ÉæîjQÉJ ‘ øjôNB’G øY ¬H ∞∏àîf Ée ó‚ ób øjôëÑdG ‘ øëfh øe á«bÉH á«≤H ∑Éæg âdGR’ å«M ¬«dÉ«dh Éfó«Y QÉ¡f ‘ ô©°ûà°ùf ÉædR’h ,Éfó«Y Ωƒj ‘ É橪Œ §HGÎdGh ô°UGhC’G Éæ«∏Y …òdG πeC’G ƒgh ,¥ó°U πµH É¡°û«©fh áÑ°SÉæŸG √òg Ωƒªg øe ÉæH Ée ≈∏Y Ö∏¨àf ≈àM ¬d êhôfh ¬H ßØàëf ¿CG ™e âªcGôJ ÖFGƒ°Th ÖFÉ°üe øe ≥∏Y Ée ÉæY í°ù‰h Éæ©æ“ ’CG Öéj äÉ£Ñfi øe ÉæH §«ëj Ée πµa ,ΩÉjC’G É¡H ∫ÉØàM’Gh áÑ°SÉæŸG √òg ᪶Y QÉ©°ûà°SGh ìôØdG øe ∫ó˘Ñ˘à˘°ùJ ìGô˘aCG º˘°SGƒŸ ᢢeó˘˘≤˘ e âfɢ˘c ÉÃô˘˘d Ö颢j ɢ˘ª˘ c .Oƒ≤ØŸG óÛG ∂dP ᪶Y Éæd ó«©J Ió«©°S iôNCÉH ÉædGƒMCG πëa Ωƒ∏f »°SBÉŸG ∂∏J πãe ¢û«©f øëfh ÉædR’ π¡a ɪæ«M á©FGôdG Ió«°ü≤dG ∂∏J ‘ ¬àeó≤e ≈∏Y AGô©°ûdG ‘ ¢û«©j ¿Éc ¬fCG øe ºZôdÉH ⁄C’G ¢TÉYh ´É«°†dG ô©°ûà°SG ¬àªµM ô©°ûà°ùf ÉfCGóH ÉæfEG ΩCG ?º«¶©dG Ωƒ«dG ∂dP áë«Ñ°U ¿GõMCG øY È©àd äGƒæ°ùdG ∂∏J πc IóeÉ°U â∏X »àdG IƒYOh á¨dÉÑe ôeC’G ‘ ¿CG ΩCG ?¿ÉeõdG ™e OóéàJ Ω’BGh ∂dP ≈°SÉæàf ¿CG Éæ«∏Yh ,ìôØe ¬«a Ée πc Ωƒj ‘ ¿õë∏d ?ó«Y Ωƒ«dÉa ¿GõMCÓd ¿Éµe Óa áÄæ¡àdÉH Éæ°†©H QOÉÑfh

√ò¡a .É¡°û«©J »àdG áÑjô¨dG ádÉ◊G øY ó©ÑdGh ójóéàdGh Qɢ¡˘f ‘ ¿ƒ˘ª˘∏˘°ùŸG ɢ¡˘°TɢY »˘à˘dG á˘ª˘«˘¶˘ ©˘ dG äɢ˘«˘ fɢ˘Mhô˘˘dG ⁄ ¬ææ°S Gƒ«MCGh √ƒeÉbh √ƒeÉ°U ɪæ«M ¬«dÉ«dh ¿É°†eQ ‘ ¿ƒª∏°ùŸG Oƒ©j å«M ¿É°†eQ π«MQ ó©H Éæ©e ≈≤Ñàd øµJ Úg’ øjQOÉ°S ¬«∏Y GƒfÉc Ée ¤EG ¢VQC’G ´É≤°UCG ≈à°T øjòdG »°VÉŸG øY ÖàµdG ¿ƒ£H ‘ ÚãMÉH ÉeEG º¡eƒª¡H ’ πÑ≤à°ùe øY hCG øjõM ¢ùFÉH ô°VÉM øY hCG Oƒ©j ’ ób IQɢ°†◊G ø˘e á˘à˘gɢ˘H á˘˘î˘ °ùf ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG ’EG ¬˘˘æ˘ e ¿ƒŒô˘˘j áeC’ÉH §«– »àdG Ωƒª¨dGh Ωƒª¡dG πc Ú°SÉæàe á«Hô¨dG ¤ÉµãdG ’h IÒ°SC’G OGó¨Hh áÑ«∏°ùdG Ú£°ù∏a ¿hôcòj ’h º¡°VQCG âÑ°üàZG øjòdG øjOô°ûŸG ’h ΩÉàjC’Gh πeGQC’Gh Gƒª¡°ùj ’h ,ihCÉe ¿hO øe º¡gƒLh ≈∏Y Gƒª«¡«d GƒcôJh äGOôØe ó«©J ¿CG É¡æµÁ IójóL ÊÉ©e øY åëÑdG ‘ øY ¿ƒ©aGóŸG ∫ƒ– ¿CG ó©H ¬«∏Y âfÉc Ée ¤EG ºé©ŸG ږɢ˘a IGõ˘˘¨˘ dG äɢ˘Hh Ú«˘˘Hɢ˘gQEG ¤EG º˘˘¡˘ °Vô˘˘Yh º˘˘¡˘ °VQCG ᢫˘Yô˘°ûdG á˘∏˘¶˘e â– ¿ƒ˘∏˘ ª˘ ©˘ jh äɢ˘jô˘˘ë˘ ∏˘ d ø˘˘jô˘˘°Tɢ˘fh óMCG º¡æe âØà∏j ⁄ áeC’G √òg AÉæHCG ¿CG ɪc ,á«dhódG ábôØdG åÑàd ¥É°Sh Ωób ≈∏Y òØæJ »àdG á«Hô¨dG §£î∏d å«©Jh º¡àHGƒK ∫õdõJh QÉjódG √òg »æcÉ°S ÚH QÉeódGh πãe øe äɪ∏c ∫ƒ–h º¡ÑgGòeh º¡JGó≤à©e ‘ kGOÉ°ùa πch Phò°ûdGh ÉfõdG ∞°üJh ÜÉgQEÓd ±OGôe ¤EG OÉ¡÷G ɢ¡˘ª˘∏˘©˘J A¢ûæ˘dG ≈˘∏˘Y Öé˘j á˘jQɢ°†M ±É˘˘°UhCɢ H äɢ˘≤˘ HƒŸG

󢢫˘ Y ɢ˘ j äó˘˘ Y ∫ɢ˘ M …Cɢ ˘H ó˘˘ «˘ ˘Y ójóŒ ∂«a ô`eC’ ΩCG ≈°†e Éà º˘˘¡˘ fhO AGó`«˘ Ñ˘ dɢ˘ a ᢢ Ñ˘ ˘MC’G ɢ˘ eCG ó˘˘ «˘ ˘H É`¡˘ ˘fhO ó˘˘ «˘ ˘H ∂`fhO ⫢˘ ∏˘ ˘ a âbÉ°V ó«Y Ωƒj ‘ É¡Ñàc »ÑæàŸG Ö«£dG »HC’ äÉ«HCG √òg ¬àÑ«g ’h ¬ª©W ô©°ûà°ùj ⁄h âÑMQ Éà ɫfódG ¬«∏Y ¬«a kGó«©H πMQh ójó÷ÉH ¬«∏Y óo©nJ ⁄ »àdG ¬JOƒY ≈àM ’h ó©H kɪcÉM hCG kGÒeCG É¡«a ¿ƒµj ¿CG íªW »àdG ¢VQC’G øY π˘˘ eh ∑ƒ˘˘ ∏ŸGh AGô˘˘ eC’G ìó˘˘ àÁ kÓ˘ ˘jƒ˘˘ W Aɢ˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘ dG π˘˘ ˘e ¿CG ‘ ™ª£a ÖgòdGh ºgGQódG øe É¡∏L âfÉc »àdG ºgÉjÉ£Y ¿CG øµÁ áæjóe ≈àM hCG áj’h hCG á©WÉ≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¬jô£jh ¬MóàÁ øe ‘É«ØdG ÈY ¬«JCÉjh Égó«°S ¿ƒµj .¬JÉ«M ∫GƒW øjôNB’G …ô£j π¶j ¿CG øe k’óH ∞«°UƒJ ‘ IÒ¡°ûdG äÉ«HC’G ∂∏J ∫Éb …òdG »ÑæàŸG øµd ádÉM âëÑ°UCG ∂∏J ájOôØdG ¬àdÉM ¿CG ∑Qój ⁄ ¬àdÉM IOƒY É¡d πµ°ûJ ó©J ⁄ É¡∏eɵH áeCG ≈∏Y Öë°ùæJ áeÉY ¿GõMCG ÉgOÉ«YCG âëÑ°UCG ɉEGh ójóŒ hCG Ò«¨J …CG ó«©dG Éæg äGô°û©dÉH ™«°ûJ äGƒeCGh πàbh äÉYGô°U É¡∏c É¡eÉjCGh .∑Éæg äÉÄŸÉHh Éæà∏∏Xh ¬°ùª°T Éæ«∏Y âbô°TCG …òdG ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«©a π˘eC’G ø˘Y åë˘Ñ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ᢢeC’G √ò˘˘g π˘˘ª˘ ë˘ j ⁄ ¬˘˘Jɢ˘cô˘˘H

πFÉ°†ØdG ô¡°T AÉ≤∏dG ¤EG ¬˘˘YGOh ‘h ,¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T ‘ ≈˘˘YGó˘˘à˘ J ,ᢢ ∏˘ «˘ ∏÷G Êɢ˘ ©ŸG ø˘˘ e ᢢ ∏˘ ª˘ L ’h ,§≤a ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG øY Ωƒ°U ô¡°T ¢ù«d ¬fCG ÉgRôHCG ,º«ª◊G ᢢª˘ µ˘ M ɢ˘¡˘ d ,ΩÓ˘˘ °SE’G ‘ ᢢ ≤˘ °ûe π˘˘ c ¿EG PEG ,ᢢ ≤˘ °ûŸGh ¥É˘˘ gQE’G ∫ɢ˘ ª˘ à˘ MG .ÖÑ°Sh á∏≤H ∂dPh ,¬JOGQEÉH ¿Éeô◊G ≈∏Y ¬°ùØf ¿É°ùfE’G ¢Vhôj ¿CG ɡવMh AGREG ¢ùØ˘æ˘dG §˘˘Ñ˘ °Vh ,ɢ˘¡˘ YGƒ˘˘fCG π˘˘µ˘ H ᢢjOÉŸG ɢ˘«˘ fó˘˘dG ¢VGô˘˘YCɢ H Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G ,Iɢ˘«◊G ‘ ᢢjOÉŸG ÒZ iô˘˘NC’G º˘˘«˘ ≤˘ dG ±É˘˘°ûà˘˘cGh ,AGô˘˘ ZE’G äɢ˘ ≤˘ dõ˘˘ æ˘ e ∂dòH ƒ¡a ,É¡H ™àªàj ¿CGh ,IÉ«◊G Öëj ¿CG øeDƒŸG ÖWÉîj ΩÓ°SE’Gh ÖM ‘ ÖZôoj ,᪵Mh ∫GóàYGh ¿RGƒJ øjO ¬æµdh ,¿ÉeôM øjO ¢ù«d É¡ahôX ‘ ±ô°üàdGh ,±Gô°SEG ¿hO É¡«a ™àªàdGh ,∫GòàHG ¿hO IÉ«◊G .¿É°†eQ ±ô©j ⁄ ,¬ª∏©àj ⁄h Gòg ±ô©j ⁄ øeh ,샪L ¿hO ø˘˘ Y ™˘˘ aô˘˘ Jh ,ƒ˘˘ ¨˘ ˘∏˘ ˘dGh iPC’G ø˘˘ Y ¥Oɢ˘ °U ∑ɢ˘ ˘°ùeEG ¿É˘˘ ˘°†eQ ô˘˘ ˘¡˘ ˘ °T ‘ â°ù«d IÓ°üdG ¿CG ɪµa ,¢SGƒ◊Gh Ö∏≤dÉH ¬∏dG ≈∏Y ∫ÉÑbEGh ,ôFɨ°üdG ø˘Y ≈˘¡˘æ˘J ,»˘¡˘dE’G ¿É˘«˘Ñ˘dG ¢üæ˘˘H ɢ˘¡˘ æ˘ µ˘ dh ,§˘˘≤˘ a kGOƒ˘˘©˘ bh kɢ eɢ˘«˘ bh kAƒ˘˘°Vh AôŸG ∑ƒ∏°S ≈∏Y ¢ùµ©æj ⁄ GPEG ..∞bƒe Ék°†jCG »g ,ôµæŸGh AÉ°ûëØdG .á«≤«≤◊G É¡àØ«Xh Ó£©e ,IOÉÑ©dG πµ°T ÉjODƒe π¶j ¬fEÉa ,¬FGOCGh ìÉ◊EGh 󢫢 cCɢ J ¤EG ɢ˘æ˘ e êɢ˘à– ,º˘˘«˘ dɢ˘©˘ à˘ ∏˘ d ᢢ«˘ Ø˘ «˘ Xƒ˘˘dG Iô˘˘¶˘ æ˘ dG √ò˘˘gh AGOCGh ,º˘˘«˘ dɢ˘©˘ à˘ ∏˘ d ∫ɢ˘ã˘ à˘ eG ƒ˘˘g ,ø˘˘jÒã˘˘µ˘ dG ó˘˘æ˘ Y ø˘˘ jó˘˘ dG ¿CG ∂dP ,Úª˘˘ FGO IQhô˘˘°V ∫ɢ˘ã˘ à˘ e’ɢ˘ a ,»˘˘ Ø˘ µ˘ J ’ ɢ˘ gó˘˘ Mh Ohó◊G √ò˘˘ g ø˘˘ µ˘ dh ,¢Sƒ˘˘ ≤˘ £˘ ∏˘ d ,áæ«©e áØ«Xh ΩóîJ ,á∏«°Sh ’EG ¢ù«d ∑GPh Gòg øµdh ,áeR’ ¢Sƒ≤£dGh .É¡JGòH ájÉZ ‘ Ö°üj GOƒ°Uôe Gó°übh ƒg ɉEG ,Ö°ùëa πFÉ°†ØdG ô¡°T ¢ù«d ¿É°†eQ ¿EG ¬dƒb ójQCG Ée øe ,√Éæ«°ùf ób ¿ƒµf ¿CG Öéj Éà Éfôcòjh Éæª∏©j ¬fC’ ,kÓ«°†ØJ ÉgÌcCG Ée É¡H ôcòàf ,áæ°ùdG Qƒ¡°T ÚH áØbh ¬fCG ,IÉ«◊G ‘ ÚeCGh Ëôc ܃∏°SCG GóY ɪ«a ..äÉ«bÓNCGh º«b øe áæ°ùdG ∫GƒW ¬°SQɉ ¿CG Éæ«∏Y Öéj .ájÉZ ’ ¬∏«°Sh ƒg …òdGh ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG øY ΩÉ«°üdG øY OÉ©àH’Gh ,ôFɨ°üdG øY ™aÎdGh ,ôFÉѵdG ÖæŒ º∏©J ¤EG á∏«°Sh ô¡°ûdG ∫ÓN ¢ù«dh ,áæ°ùdG ∫GƒW ..á«fÉfC’Gh ¥ÉØædGh áæàØdGh ¢SódG ..√óMh ΩGô◊G í˘˘ °ûdG ø˘˘ Y ≈˘˘ ¡˘ æ˘ jh ,¥É˘˘ Ø˘ fE’Gh ∫ò˘˘ Ñ˘ dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘j ø˘˘ jO ΩÓ˘˘ °SE’ɢ˘ a º¡ØcCGh ,á«î°S º¡°SƒØf ¿ƒµJ ¿CG ¬«æH ¤EG ÖÑM ∂dòdh ,∑É°ùeE’Gh ÒÿG Ëó≤J Gƒ∏©éj ¿CGh ,ÈdGh ¿É°ùME’G ¤EG áYQÉ°ùŸÉH ºgÉ°Uhh ,ájóf .AÉ°ùe hCG ìÉÑ°U ‘ ¬æY ¿ƒµØæj ’ ,º¡æ«YCG Ö°üf ¢SÉædG ¤G á«fÓYh Gvôp°S QÉ¡ædGh π«∏dÉH º¡dGƒeCG ¿ƒ≤Øæj øjòdG{ ¤É©J ∫ƒ≤j .¿ƒfõëj ºg ’h º¡«∏Y ±ƒN ’h º¡HQ óæY ºgôLCG º¡∏a

»µë°†ŸG IÉ‚ á«æjôëH áÑJÉc opinion@alwatannews.net

IójÉ©e ábÉ£H QÉ«NC’G øjôëÑdG πgCG ¤EG π˘˘gCG ɢ˘j º˘˘µ˘ «˘ ∏˘ Y äɢ˘ Yɢ˘ °ùdG ó˘˘ ©˘ °SCGh Ωɢ˘ jC’G Ö«˘˘ WCGh Oɢ˘ «˘ YC’G ∑ô˘˘ HCG Ú≤ÑJh ΩÉjC’Gh ¿ƒæ°ùdG ô“ ..øjÒÿGh ÚÑ«£dG IôjO Éj ..øjôëÑdG Éj ..ÒÿGh áÑÙG IôjO Éj ..áXƒØfi ¿ƒ«©dG ‘h áfƒæµe ܃∏≤dG ‘ .ÜÉë°UC’Gh πgC’G IôjO ±ƒ°ûf Ωƒj ó«Y ..øjó«Y Éæfƒ«©H Ò°üj ÉæJôjO ‘h ..OÉ«YCG Éfó«Y áMôa ó«©dG ..ÚæeDƒŸG √OÉÑ©d ¬∏dG ó«Yh ÒNh Éæ¡H øjôëÑdG ¬«a »g ≈≤ÑJ ÉæJôjóH ÉæàMôa ¢ùH ..ÜÉÑMCGh πgCG ᩪL ¬«ah ..πeCGh .≈æŸGh ÊÉeC’G »gh π°UC’G ..Ö«£dG ΩÓc Öëf ..øjõdGh Éæ¡dG Öëfh ÒÿG Öëf ¢SÉf øëf ’EG ÉæMô°T ’h ÊÉZC’G ’EG ÉæÑàc ’h Éæ∏b Ée ójGó°ûdGh ±hô¶dG ’ƒdh IôHÉY AGOƒ°S ᪫Z ’ƒdh ..¥GôØdGh ÜÉà©dG Öëf Ée ..ÊÉeCGh kÉbGƒ°TCG ∫õ¨dG 䃫H ¢Sóæ¡àJ É¡«a ≥°ûYh ¬Ñfi QÉ¡fCG Ò°üJ IôjódG ¿É°T .QÉ©°TC’G ≈∏MCG ÌæJh ∫ɪLh ..Ö«éY ôë°S É¡«a ..¢VQC’G áæL ¬∏dGh ¢SÉf Éj ÉæJôjO GPEG ôª≤dGh ..Ö«¨J É¡æY ÉgOh Ée â©∏W GPEG É¡«a ¢ùª°ûdG ..ÖjôZ É¡≤°ûY øe ΩƒéædG ≈àM ..Qhój É¡°VQCG øY √Oh Ée Égɪ°ùH ™£°S ⁄É©dÉH É¡d Ée øjôëÑdG »JôjO ..É¡HGôJ ≈∏Y 䃓 πLC’ ôîJ äQÉ°U ..ÉgÉjEG ÉfÉÑM ..¬∏dG ¿ÉæL øe áæL ..π«ãe É«fódÉH É¡d Ée ..¬«Ñ°T .øjôëH Éj ¬∏dGh ∂∏gÉà°ùf ÉæMEG ¿C’ ..ÉgÉjEG ÉfÉ£Y ≈∏Y øeh ..≈HQ ∂°VQCG ≈∏Y øe πc ∂∏gÉà°ùj ..Ö«£dG ∂∏gÉà°ùj »˘˘ YGQ ..QGô˘˘ MC’G ø˘˘ HG ô◊G ∂∏˘˘ gɢ˘ à˘ ˘°ùj ..√ó˘˘ a ¬˘˘ Mhô˘˘ Hh Qɢ˘ Z ∂°VQCG ¬fƒ«Y øe äôN øjôëÑdG »JôjO ÉfCG ∫Éb Úd ..ÖjÓ°üdGh ᫪◊G Údh ..¬JôjO âfCG Ú≤ÑJ πLC’ Ö°†¨j ..Ö°†¨dGh ..áYÉé°ûdG ´ƒeO IôjO óHC’G óHCG øjôëÑdG ≈≤ÑJ ..´Éé°T ôM øe Ö°†¨dG ´ƒeO â∏g .´ÉÑ°†dG ÉgÉjCGh Oƒ°SCG ÉgQƒ«W øe ≈àM ÜÉ¡J Qɢ˘«˘ NCG äó˘˘ dh ɢ˘ ¡˘ °VQCG Iô˘˘ jO ..ΩÓ˘˘ °SE’Gh Üô˘˘ ©˘ dG Iô˘˘ jO ø˘˘ jô˘˘ ë˘ Ñ˘ dG ..ÉgôëH øe ¬Lƒe ¢ùeÓjh ..ÉgOhóM ƒ£îj ƒg øe ÉÑ¡j ..∫ÉLôdG É°VQ ÒZ øe iƒg ᪰ùf ≥°ûæj hCG ÉgGƒg ‘ ¬°ùØæH åØæj øe ÉÑ¡j QÉf É¡dÉLQ QÉ«N ..É¡£°SƒH Ohó°ûe ´QO É¡dÉLQ QÉ«N .É¡dÉLQ QÉ«NCG ÖjP πjP º¡ª¡j Ée ..ó°SCG ¢SCGQ ..º¡ª¡j Ée ..É¡FGóYCG ≈àYCG ¥ô– .¢ûMh QɪM hCG ≈≤ÑJ ..ΩÉjC’G âµ∏MCG ƒdh ..äóà°TG ɪ¡eh äQGO ɪ¡e çGóMC’G ..ójOÉæ°üdG ¢VQCG ..á«dÉ©dG ¢ShDhôdG ¢VQCG øjôëÑdG »g øjôëÑdG ø˘˘e ∫hɢ˘ M ø˘˘ eh ô˘˘ µ˘ j ∫hɢ˘ M ø˘˘ e ΩGó˘˘ bCG â– º˘˘ «˘ ë˘ L ô˘˘ é˘ Ø˘ à˘ J ¢VQCG »g øjôëÑdGh ..πîf ≈≤H πîædGh ¿ƒæ°ùdG â°†e ..ôÁ ÉgOhóM ..á≤eÉ°ùdG π«îædG ΩCG »¡a ..πîædG Gòg É¡æ£H øe ≥°ûfCG ¢VQCG øeh ..πîædG ódƒJ IôjO »¡a ..πîæH É¡¡Ñ°ûf Ée »gh ..äÉÑãdG ¢VQCG ÉgQó≤j Éeh ..øL É¡«∏Y ≈£°ùj Éeh ¢ùfCG É¡«∏Y Qó≤j Ée πîædG ódƒJ .IGƒædGh Ö◊G ≥dÉa ’CG ¤EG π«ªL »°VÉe øe ÉæH ôaÉ°ùjh ó«©H ÉæÑë°ùj øjôëÑdG ÖM ™£°ùj ¬aƒ°ûf πÑ≤à°ùe ¬«a πeCG ≈∏Y Éæfƒ«Y íàØjh ó«©°S ô°VÉM ,ó«©dG áMôa ≈àM Éæ«°ùæj øjôëÑdG ÖM .ÒNh IOÉ©°S ¬«a Éfɪ°ùH Éæd º∏°ùj ¬∏dG ƒYófh .ÜÉÑMC’Gh πgC’G ᩪL áMôa ,ô£ØdG áMôa ,∫Gó©dG πgCG Ö«£dG πgCG OÓH ..ôîØdGh õ©dG ÉfOÓH ..á«dɨdG ÉfOÓH ∫ƒ≤fh ..áaô©ŸGh ÉaƒdG πgCG ,¥ÓNC’Gh ÊÉ©ŸG πgCGh OGó°ùdG πgCG πc π©éj ¬∏dG ≈°ùY …ó«Y ..áÑÙGh ÒÿÉH …ó«Y ..øjôëH Éj …ó«Y .OÉ«YCGh ìôa ∂eÉjCG Éæ°VQCG ≈∏Y õ©dG ܃ãH πaôf ¬æMCGh ó«Y πch ó«©dG ºµ«∏Y OÉYh .øjôëH Éj ∂°VQCG ≈∏Y ’CG õ©dGh áeGôµdG ɪa ..RGõY ΩGôc


19

…CGôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

IÓ°üdG äÉbhCG 4:19

ôéØdG ô¡¶dG ô°ü©dG Üô¨ŸG AÉ°û©dG

11:24

2:44 5:13 6:43

..ºgóMh É¡HÉë°UCG AGQBG ¢ùµ©J ä’É≤ªdG √òg »a IOQGƒdG QɵaC’Gh AGQB’G ájôjôëàdG É¡à°SÉ«°S hCG zøWƒdG{ Iójôéd »ª°SQ ∞bƒe hCG …CGQ IQhô°†dÉH πãªJ ’h

opinion opinion@alwatannews.net

.. ¢Só≤e ôÑîdG ô```M …CGôdGh zá«fOQC’G ó¨dG{ IójôL øY kÓ≤f

è```°Sƒ©dG »°SÉÑ©dG ¬∏dGóÑY opinion@alwatannews.net

AÉî°ùdGh AÉ£©dGó«Y »æjôëÑdG øWGƒŸG ≈∏Y ∞∏àîj Oɵj Éæ«∏Y πWCG …òdG ô£ØdG ó«Y OƒYƒdG ¬H ÜÉ£îH Ωó≤àJ ⁄ ÉfOÓH ‘ á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ¿C’ ,kGÒãc ¿Éc »àdG ÖdÉ£ŸG øe ÒãµdG Ëó≤àH GhCGóH º¡a ,AÉ£©dGh QÉ‚E’G πÑb πH OƒYƒdG óæY ÉæJOÉ«b ∞bƒàJ ⁄h ,≥≤ëàJ ¿CG ‘ ¿ƒÑZôj Ö©°ûdG ÜGƒf ájɵ◊G ∫ƒ≤J å«M ,¢SÉÑ©dG ƒHCG ∫hC’G »°SÉÑ©dG áØ«∏ÿG ¬∏©aÉe Gƒ∏©a ,áª∏c º¡«∏Y »≤∏«d Ògɪ÷G äó°ûàMGh ÚjƒeC’G ≈∏Y ô°üàfG ÚM ¬fEG ∞«c ±ô©j ⁄h IÎa ⪰üa Ék≤pÑd ÉkKuóëàe øµj ⁄ ¢SÉÑ©dG ÉHCG ¿CG hóÑj ¤EG ¬Lƒàa ¬àWQh øe √ò≤æj ¿CG Qôb ∫É◊G √ò¡H ¬ªY øHG √BGQ ɪ∏a CGóÑj ¬fCG øXh ø¶dG ¬H AÉ°SCG å«M ¬ªY øHG øe ¢SÉÑ©dG ƒHCG ±Éîa á°üæŸG ,∂dP π©a GPEG ¬∏à≤j ¿CG Qôbh ¬Ø«°S ≈∏Y √ój ™°Vƒa ¬°ùØæd IƒYó∏d ΩOÉb øe ¢SÉÑ©dG ƒHCG ¬ªY øHG ò≤æ«d ᪫∏°S á«æH ≈JCG ób ¿Éc ¬ªY øHG øµd ⁄ GPÉŸ ¿ƒª∏©J hCG :ÓFÉb á°üæŸG ΩÉeCG ô¡ªéàŸG ó°û◊G ∫CÉ°ùa ,¬àWQh ¿CG πÑb π©Øj ¿CG OGQCG ¬fC’ :∫É≤a ’ π«b ?√QÉ°üàfG ó©H »ªY øHG º∏µàj .º∏µàj ¢ùª˘˘∏˘J ¿CG ¿hO ΩÓ˘˘µ˘dGh Ò¶˘˘æ˘à˘dɢ˘H ᢢ«˘Hô˘˘©˘dG äGOɢ˘«˘ ≤˘ dG ɢ˘æ˘ JOƒ˘˘Y ó˘˘≤˘ d º˘˘¡˘à˘«˘WGô˘˘≤ÁO ´É˘˘°VhCGh º˘˘¡˘Yɢ˘°VhCG ø˘˘e Ò¨˘˘J »˘˘à˘dG ≥˘˘Fɢ˘≤◊G º˘˘¡˘Hƒ˘˘©˘°T ,±ÉéY äGƒæ°S ÉæjCGQh á∏MôŸG √òg πãà ÉÃQ ÉfQôe óbh ,ºgÒJÉ°SOh äÉjQƒ¡ªL É¡fCG âªYR »àdG ∫hódG ≈àM ¬H äôe ÉÃQ ™°VƒdG Gògh GƒdGRÉe º¡fCG ó©H ɪ«a Éæd í°†JGh Ö©°û∏d É¡«a ºµ◊Gh á«WGô≤ÁO ,º¡JÓ≤à©eh º¡fƒé°S ‘ ´É°ùJGh º¡JÉ«WGô≤ÁO ‘ ∞∏îJ øe ¿ƒfÉ©j ’EG ,è«∏ÿG ∫hO ≈∏Y ∞YÉ°†e √GƒaCÓd º¡ª«àµJh äÉjôë∏d º¡©ªb ¿CGh Ò¨J πH Ö°ùëa kÉØ∏àfl ¢ù«d ™°VƒdG ¿CG ±Î©f ¿CG Öéj Ωƒ«dG ÉæfCG .äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Y ¿ƒdƒ≤j ɪc áLQO180 ¤EG ¿Éc ∫hDƒ°ùe …CG ó≤àæf ¿CG Éæ≤M øeh ádƒØµe ÉæJÉjôM â°ù«dCG ÈcCG É°ùfôah É«fÉ£jôH ‘ ¬d íª°ùj Ée ¥ƒa ∫hÉ£àj CGóH ÒãµdG ¿CG áLQO ’ …òdG A’Dƒg ™e ᪵ëH º¡JGOÉ«b ±ô°üàJ ∂dP ™eh ,ájô◊G πbÉ©e ¿CÉH É¡æe á«≤«≤◊G IOÉØà°S’G ºàJ πµ°ûH ájô◊G Qɪãà°SG ¿ƒaô©j IOÉ«b ∂∏ŸG ádÓL ‹ƒJ òæªa ,¢ùeC’G øjôëH ó©J ⁄ Ωƒ«dG øjôëÑdG ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO ‘ Qó°UCG …òdG ΩÉ©dG ƒØ©dG Ωƒ°Sôe òæeh OÓÑdG ¿ƒé°ùdG ¥ÓZEÉH á«Ñ©°ûdG á◊É°üŸG ¬ÑLƒÃ ø∏YCG …òdGh 2000 (∫hC’G ≈∏Y iȵdG á©jÉÑŸÉH √ÓJ …òdGh Ú«ØæŸG IOÉYEGh Ú∏≤à©ŸG êGôNEGh AÉ£©dÉH á«°SÉ«°ùdG ÉæJOÉ«≤d ácQÉÑŸG IÒ°ùŸGh ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e øY åëÑf ¿CG Éæ«∏Yh A»°ûdG ¢†©H äCÉWÉÑJ ≈àM ∞bƒàJ’ ¥OÉ°üdG ™eh ,π°UGƒàŸG Oƒë÷Gh ¢†©ÑdG IôHɵe ∂dP AGQh ¿Éc PEG ,ÜÉÑ°SC’G äCGQh ¢†©ÑdG Gòg AÉ£NCG Gƒ°SÉæJÉe ¿ÉYô°S å«M ∂dP ôªà°ùj ⁄ ∂dP ájƒ«◊G äOÉYCG å«M }iôNCG QRh IQRGh QõJ’h{ áÁôµdG ájB’G ‘ AÉ°†YCG áÑZQ ≥«≤ëàH »∏ªY πµ°T ≈∏Y AÉLh ,º¡°SƒØf ¤EG áæ«fCɪ£dGh º¡°†©H Ö∏£e ≈àMh ,ÚæWGƒŸG äÉÑJôe IOÉjR ‘ »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG ™ØJôe º¡H ¢UÉN QOÉc Ú°SQóŸG QOÉc ¿CG ºZQ IOÉjõdG áÑ°ùf ó«MƒàH ≈∏Y Ú∏NGódG A’Dƒg áÑZQ ≥≤– ¿CG ’EG âHCG IOÉ«≤dG ¿CG ’EG ºgÒZ øY äQôb »àdG IOÉ«≤dGh ¬∏dG ôµ°ûj ƒgh m¢VGQ ™«ª÷Gh ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y .è«∏ÿG IOÉb á«≤H áªg øe πbCG É¡àªg ¿ƒµJ ’CG ∑Éæg ¿CÉH º¡°ùØfCG ¿ƒ£dɨj øjòdG ¿EG 󫛃H ÖFÉædG ∫Éb ɪch ‘ IOÉjõdG äCÉJ ⁄ áFÉŸÉH 100 ÚØXƒŸG äÉÑJôe âØYÉ°V á«é«∏N k’hO ɢ˘¡˘∏˘«˘∏˘≤˘J ᢢeƒ˘˘µ◊G ≥˘˘M ø˘˘e »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G IhÓ˘˘©˘ dG ‘ π˘˘H ,ÖJôŸG ¿Eɢ a ɢ˘fOÓ˘˘ H ‘ …ô˘˘ é˘ jɢ˘ e ɢ˘ eCG ,âHGƒ˘˘ ã˘ dG ø˘˘ e â°ù«˘˘ d ɢ˘ ¡˘ fC’ ɢ˘ ¡˘ Ñ˘ ë˘ °ShCG IOɢ˘«˘≤˘dG π˘˘©˘é˘j ɇ ÚØ˘˘Xƒ˘˘ª˘ ∏˘ d »˘˘°Sɢ˘°SC’G ÖJGô˘˘dG ‘ »˘˘JCɢ J äGOɢ˘jõ˘˘dG .É¡H áeõà∏e

…ƒ°SƒŸG IÉ‚ á«æjôëH áÑJÉc

Ö∏b ¬d ¿Éc øŸ ∫óæ°UƒH º«gGôHEG

∞dDƒŸG ¿CGh ,¢VôŸG øe ¿ƒæÄj É¡FÉæHCG ¢†©H ÉfÉ«MCG êôîJ ¬ahô°üe ôaƒj ≈à˘M (äɢ«˘Ø˘ë˘≤˘dG) á˘cɢ«˘M º˘∏˘©˘à˘d ô˘£˘°VG .á°SQóŸG øe º¡LGôNEG ‘ äôµa ¬JódGh ¿CG ∞«ch ,¢UÉÿG πصJh »YÉæ≤dG ∞˘°Sƒ˘j ï˘«˘°ûdG π˘Nó˘à˘H Iɢfɢ©ŸG »˘¡˘à˘æ˘Jh .ÉgÒZh ôJÉaódGh á«°SQóŸG ÖàµdG ∞jQÉ°üà ±QÉ©ŸG IôFGO ¬YƒLQh IQÉé˘à˘dɢH Üɢ≤˘Y √ƒ˘NCG π˘ª˘Yh º˘¡˘à˘«˘H Úª˘ã˘à˘H º˘K .1952 ΩÉY ÉkÑ«ÑW IÒãc ¢ü°üb ‹ÉH ‘ âdÉL á°ü≤dG √òg CGôbCG ÉfCG ɪæ«Hh Év«eƒj ¬©ª°ùf Ée É¡æeh ,Év«°üî°T ¬à°ûY Ée É¡æe á¡HÉ°ûe â¡àfG ÉŸh ,¢UÓNEGh ¿ÉØJ πµH GƒeóN ¢UÉî°TCG IÉfÉ©e øe ≈¡àæà Gƒ∏eƒYh º¡æ«cɵ°S äÌc (GƒMÉW) hCG º¡àª¡e .Oƒë÷G äÉ«æjôëÑdG äÉ¡eC’G øe ÒãµdG IQƒ°U ‹ÉH ‘ âdÉL ø¡∏FGƒY QƒeCG ÒHóJ øY äGõLÉY äGôFÉM øØ≤j »JÓdG ¢ü°übh .Úbƒ©e hCG ,ÉeÉàjCG GƒfÉc ¿EG Ék°Uƒ°üNh ,ø¡FÉæHCGh ÖJGhQ ∞©°V ÖÑ°ùH ô°SC’G ¢†©H ¬°û«©J …òdG ¿Éeô◊G ¬Yôéàj …òdG ∫òdG hCG ,óYÉ≤àdG ≈∏Y º¡LhôN hCG AÉHB’G ¿Éµ°SEG â«H ƒgh º¡bƒ≤M §°ùHCG øe ¿ƒehôfi ºgh AÉHB’G ∫ƒ≤j ´ƒLƒŸG º¡dÉM ¿É°ùdh ,º¡àeGôc º¡d ßØëj Ò¨°U .''ÜGôL øeõdG ÉgGƒ°Sh áHôL''

ÜGô``L ø`eõ`dG É`gGƒ``°Sh á``Hô`L ∂dP ÖÑ°ùJ óbh ,ìÓ°ùdG πªM øY √õéY áéëH ôHÉ÷G ¬˘∏˘NO ´É˘«˘°V ÖÑ˘°ùH ó˘dGƒ˘∏˘d ó˘jó˘°T ¿õ˘Mh IÒÑ˘˘c ᢢe󢢰üH .¬H πeƒY …òdG Oƒëé∏dh ,ájOÉŸG Iô°SC’G ´É°VhCG äQƒgóJ ÖJGôdG ™£b ÖÑ°ùHh π°SQCG ɪc ,É¡fhôLDƒj GƒfÉc »àdG 䃫ÑdG ™«Ñd Ghô£°VGh ¬˘d ƒ˘µ˘°ûj ô˘HÉ÷G ó˘ª˘MCG ¤EG ᢢdɢ˘°SQ (Üɢ˘≤˘ Y) ∞˘˘dDƒŸG ƒ˘˘NCG ÖJGôdG äOQCG ¿EG :¬d ∫É≤a ,√ódGh ÖJGQ IOÉYEÉH ÉkÑpdÉ£e ∫É◊G Ée ¿CÉH (ÜÉ≤Y) OQ ¿Éch .¬æe k’óH ìÓ°ùdG πªëH ∂«∏©a ’h ¬˘©˘é˘°ûj ’ ɢ¡˘H π˘eƒ˘Y »˘à˘dG á˘≤˘jô˘£˘dGh √ó˘dGƒ˘d iô˘˘L .¬àeÓ°ùH áaRÉÛG ≈∏Y √ÒZ á∏HÉ≤e Ö∏W âjƒµ∏d õjõ©dGóÑY ∂∏ª∏d IQÉjR ∫hCG AÉæKCGh º¡æeh ¢VÉjô∏d ¬à∏ªM ‘ ¬©e GƒLôN øjòdG Ú«àjƒµdG É¡d ≈Kôj ádÉM ‘ ∂∏ŸG √BGQ ɪ∏a ,…õ«ÑÿG º«gGôHEG √óL áHôL'' :√óL ∫É≤a ÜÉÑ°SC’G øY ¬æe ô°ùØà°SGh Üô¨à°SG ¬˘«˘∏˘Y ô˘HÉ÷G ó˘ª˘MCG Ö°†ZCG ɇ ''ÜGô˘˘L ø˘˘eõ˘˘dG ɢ˘gGƒ˘˘°Sh øe ¬d Ωó≤J »àdG ájƒæ°ùdG (IóYÉ°ùŸG) áq«fÉ©dG ¬æY ™æªa .âjƒµdG ‘ ¬∏«ch áWÉ°SƒH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ¬JódGh äô£°VGh ‘ƒJ √óL ¿CG É¡«ah á∏jƒW á°ü≤dG ¿CGh ,¥ƒ©e êhRh AÉæHCG á°ùªÿ äÉLÉ«àM’G Òaƒàd πª©∏d óbh ,¬∏NGOh â«ÑdG êQÉN πª©J »¡a ,Gkójó°T ¿Éc É¡∏ªM

ó˘ª˘MCG Qƒ˘à˘có˘dG Üɢà˘c ∫ƒ˘M ô˘FGó˘dG ±ÓÿG ø˘Y Gk󢫢 ©˘ H ø˘˘e âjƒ˘˘µ˘ dG) ¬˘˘JGô˘˘cò˘˘e ø˘˘e ∫hC’G Aõ÷G ƒ˘˘gh Ö«˘˘£ÿG ;(»eƒ≤dGh »æWƒdG πª©dG äÉjôcP - ádhódG ¤EG IQÉeE’G á°üb »gh ∞dDƒŸG ÉgôcP á°üb äÉjôcòdG √òg øe πà°SCÉ°S .QÉÑàY’Gh IóFÉØ∏d É¡∏≤fCG áfõfi ¬eC’ √óL ™e πª©j ¿Éc óªfi √ódGh ¿CÉH Ö«£ÿG ∫ƒ≤j áÑ©°U ᫢dɢà˘b äɢª˘¡Ã ¿É˘eƒ˘≤˘j ɢª˘gh …õ˘«˘ÑÿG º˘«˘gGô˘HEG ÉeEG ¢Sô◊G OGôaCG á«≤H ™e ∑QÉ©ŸG øe Òãc ‘ ¿Écΰûjh Ú«àjƒµdG ÚæWGƒŸG ≈∏Y AGóàYG ó°üd hCG πaGƒ≤dG ájɪ◊ Gkô˘£˘N ɢ˘ª˘ ¡˘ ∏˘ ª˘ Y ¿É˘˘ch ,AGô˘˘ë˘ °üdG á˘˘æ˘ °UGô˘˘b ¢†©˘˘H ø˘˘e …CG ‘ πà≤∏d ¿É°Vô©e ɪgh IÒ£N äÉMGôL ¬æe É¡Ñ«°üJh .á¶◊ √ódGhh √óL Ö«°UCG (ájóg ácô©e) äɪ¡ŸG ióMEG ‘h ¿CG ’EG ,Óà≤j ¿CG øµÁ ¿Éch (∂ØàæŸG) πFÉÑb πÑb øe Gô°SCGh ¬jód øe ≈∏Y AÉ≤HE’ÉH ôeCG ¿hó©°ùdG ∫BG øe ∂ØàæŸG ï«°T ÉeóæYh ,º¡à÷É©Ã ôeCGh √óLh √ódGh º¡æeh iô°SC’G øe √ój ô°ùN ób ¿Éc √ódGh øµdh ,âjƒµdG ¤EG º¡∏°SQCG GƒaÉ°ûJ .kÉbƒ©e ¬∏©L ɇ ácô©ŸG ∂∏J ‘ ¬∏LQ ‘ Ö«°UCGh ,≈檫dG ¬˘˘«˘ fɢ˘Ø˘ ˘J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¬Áô˘˘ µ˘ ˘J ø˘˘ e k’ó˘˘ Hh Ö«˘˘ £ÿG ∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘j ó˘ª˘MCG ï˘«˘°ûdG ó˘¡˘Y ‘ …ô˘¡˘°ûdG ¬˘˘Ñ˘ JGQ ™˘˘£˘ ob ;¬˘˘°UÓ˘˘NEGh

opinion@alwatannews.net

..QÉѵdGh ∫ÉØWC’G áMôa ó«©dG ÒîH ºàfCGh ΩÉY πc ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¤EG áMôØdG ±õf k’hCG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh áØ«∏N áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÚeC’G ó¡©dG ‹hh zøWƒdG{ IójôL »Ñ°ùàæeh »ØXƒeh ‘ƒdG Ö©°ûdG Gòg AÉæHCG ™«ªLh .äÉcÈdGh ÒÿÉH ™«ª÷G ≈∏Y ¬∏dG √OÉYCG ,á«æjôëÑdG ∞ë°üdG πch º˘˘«˘b ø˘˘e ᢢª˘«˘b ,ᢢjƒ˘˘æ˘©˘eh ᢢ«˘fɢ˘°ùfEG ᢢª˘«˘b »˘˘g I󢢫˘ ©˘ °S á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æ˘ e π˘˘c ó«©dGh ,¢SƒØædG ‘ á°UÉN Iõ«e É¡d á«©ªL áaÉ≤Kh ájóHC’G ™ªàÛG ∫ɢ˘Ø˘WC’G ,ᢢ∏˘«˘Ñ˘æ˘dG äGOɢ˘©˘dG √ò˘˘¡˘d 󢢫˘∏˘î˘Jh º˘˘«˘ ≤˘ dG √ò˘˘¡˘ d õ˘˘eQ ’EG ƒ˘˘gɢ˘e ¢ùÑ∏H ¿ƒé¡àÑj å«M Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¿ƒ«æ©ŸG ºg ÜÉÑ°ûdGh ,áé¡Hh kGQhô°Sh kÉMôa ´QGƒ°ûdG ¿hDƒ∏ª«a ,…OÉ«©dG ΩÓà°SGh ójó÷G .ÉgQƒgRh É«fódG √òg ´ƒª°T º¡fEG Qɢ˘Ñ˘µ˘dG á˘˘Ñ˘MC’G Aɢ˘≤˘∏˘d á˘˘Ñ˘°Sɢ˘æ˘ e π˘˘µ˘ °ûj 󢢫˘ ©˘ dG ¿Eɢ a ∂dP ¤EG ᢢaɢ˘°VEG hCG QÉL hCG ≥jó°U ≥ëH CÉ£NCG GPEG ¿É°ùfE’G AÉ£NC’ á©LGôeh ,ÜÉÑ°ûdGh AÉ£NC’G øY œÉædG øMÉ°ûàdG ádGREGh π°UGƒà∏d á£fi ƒ¡a Gò¡d ,Öjôb á°SQóŸG ‘ hCG ,πª©dG ‘ AGƒ°S á£dÉıGh ∑ɵàM’G AÉæKCG çó– »àdG ÌcCG ¿É°ùfE’G π©Œ áÑ°SÉæŸG √òg ,áLhõdGh AÉæHC’G ™eh â«ÑdG ‘ hCG .OÉ≤MCGh øFɨ°V øe ¬∏NGO ‘ Ée ∫hõj å«M ,kÉfiÉ°ùJh kÉMÉ«JQG ≈°SC’ÉH kÉ°SÉ°ùMEG ódƒj kÉ°†jCG ¬fEÉa ìôØdÉH kÉ°SÉ°ùMEG ó«©dG çóëj ɪch ∫ÓàMGh OÉ¡£°VGh º∏X øe ⁄É©dG Gòg ‘ çóëjÉe ≈∏Y ΩóædGh øe kÉeÉY Úà°S ióe ≈∏Y Ú£°ù∏a ‘ Éæ∏gC’ π°UÉM ƒg ɪc ,∫Ó¨à°SGh á˘Ñ˘°ùæ˘˘dɢ˘H ∂dò˘˘ch ,ᢢ«˘à˘ë˘à˘dG ᢢ«˘æ˘Ñ˘dG Òeó˘˘Jh ᢢdõ˘˘©˘dGh ∫Ó˘˘à˘M’Gh π˘˘à˘≤˘dG π«µæàdGh ´ƒ÷Éc Ühô◊G äÓjh øe ¬d ¢Vô©àj Éeh »bGô©dG Ö©°û∏d A’Dƒ¡d ó«Y …CÉa .¬JGhôKh ¬JGÒN Ö¡fh ≈°VƒØdGh á«eƒ«dG IOÉHE’Gh .πeGQCGh ≈∏µK º¡JÉ¡eCGh áMôa …CGh IƒNE’G ¿CG ≈æªàf ɪc ,≈¡HCGh πªLCG áeOÉ≤dG OÉ«YC’G ¿ƒµJ ¿CG ¬∏dG øe ≈æªàf Ühô◊G »˘˘Ø˘ à˘ æ˘ Jh ᢢ«˘ °VQC’G Iô˘˘ µ˘ dG ´ƒ˘˘ HQ ™˘˘ «˘ ª˘ L ø˘˘ eC’Gh ΩÓ˘˘ °ùdG º˘˘ ©˘ j øe â«H πc áMôØdG º©Jh É¡«ŸÉXh É¡«∏¨à°ùe ≈∏Y ܃©°ûdG ô°üàæJh .IQƒª©ŸG √òg 䃫H ¬fEG √ÉaôdGh ÒÿÉH ÉæàeƒµMh Éæ∏gCG ≈∏Yh Éæ«∏Y ó«©dG Gòg ¬∏dG OÉYCG .Ö«› ™«ª°S

øWƒdG ¢†Ñf º©dG ídÉ°U

ójó÷G áë°üdG ôjRh ô¶àæJ áæNÉ°S äÉØ∏e

»æjôëH ÖJÉc øe áÑjôb QOÉ°üe ∫ƒ≤J ÚM ‘ ,»Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ ôjRƒdG º¡æe óMGh πc kÉÑ«ÑW (16) RhÉéàj ’ AÉÑWC’G OóY ¿EG º°ù≤dG OóM á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO ¿CGh ,Ωƒ«dG ‘ kÉ°†jôe (80) èdÉ©j ’ º°ù≤dG ¿EG ∫ƒ≤j ôjRƒdG ¿CG ºZQh .kÉÑ«ÑW (76) ‘ ÜÉ°üædG ’EG (kÉÑ«ÑW 37 ¤EG IQÉ°TE’ÉH) AÉÑWC’G OóY ‘ ¢ü≤f øe ÊÉ©j Gòg áØYÉ°†e ¤EG áLÉM áªK ¿CGh ,∂dP ¢ùµY ócDƒj ™bGƒdG ¿CG ,ô“DƒŸG ¢ùØf ‘ ôjRƒdG ¬«dEG QÉ°TCG …òdG ôeC’G ƒgh ,Oó©dG .kÉÑ«˘Ñ˘W (70) ¤EG º˘¡˘à˘Ø˘Yɢ°†Ÿ á˘£˘N ∑ɢæ˘g ¿EG) ∫ɢ˘b ɢ˘eó˘˘æ˘ Y hóÑ«a ,ÇQGƒ£dG º°ùb ‘ á∏jƒ£dG Qɶàf’G Ióà ≥∏©àj ɪ«ah »g iƒµ°ûdG ¿EG ∫ƒ≤j PEG ,á∏µ°ûe …CG É¡«a óéj ’ ôjRƒdG ¿CG áYÉ°S ô¶àfG ƒdh …òdG »µà°ûŸG ¢†jôª∏d »àbh ∫É©ØfG áé«àf) !(´ƒ°VƒŸG »°ùæd iôNCG É¡©e πeÉ©àj ¿CG Öéj »àdG iôNC’G áæNÉ°ùdG äÉØ∏ŸG øeh á∏b ,ó«YGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d πjƒ£dG Qɶàf’G ôª◊G ôjRƒdG ôaƒJ ΩóY ,iôNC’G äÉ«Ø°ûà°ùŸGh á«fɪ∏°ùdG ‘ Iô°SC’G ôaGƒJ äɢ«˘d󢫢°üdG ‘ ≈˘°VôŸG ɢ¡˘Lɢà˘ë˘j »˘à˘dG ᢢjhOC’G ø˘˘e Òã˘˘µ˘ dG ᢰùª˘N ø˘Y ɢgô˘©˘°S ó˘jõ˘j »˘à˘ dG ∂∏˘˘J kɢ °Uƒ˘˘°üNh ᢢ«˘ eƒ˘˘µ◊G åëH Öéj ∂dòch ,IOhófi áÄØd ’EG É¡aô°U ΩóY hCG ,ÒfÉfO ᪫°ù÷G kÉ°Uƒ°üNh AÉÑWC’G É¡«a ™≤j »àdG á«Ñ£dG AÉ£NC’G ÖfÉL ¤EG ,iôNCG ¢VGôeCGh äÉgÉYhCG IÉaƒdG ¤EG …ODƒJ »àdG º˘gQÉ˘Ñ˘à˘YɢH Ú°Vô˘ªŸGh AÉ˘Ñ˘ WC’G ´É˘˘°VhCG Ú°ùë˘˘à˘ H Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G Ëó˘≤˘J ø˘e ø˘µ˘ª˘à˘j ø˘d ɢª˘¡˘fhó˘˘H ,»˘˘ë˘ °üdG ≥˘˘aôŸG »˘˘Mɢ˘æ˘ L ¿ƒµà°Sh .øWGƒe πc Égó°ûæj »àdG á«LÓ©dGh á«Ñ£dG áeóÿG ôjRƒdG øµªàj ¿CG ÚLGQ äÉØ∏ŸG √òg ™e iôNCG äÉØbh Éæd πeCÉf »àdG ,IQGRƒdG ‘ ¬FÉ≤H IÎa ∫ÓN ,É¡à∏ë∏M øe ójó÷G !(IÒ°ü≤dG áeÉbE’G) IóMh ‘ AÉ≤ÑdG πãe ¿ƒµJ ’ ¿CG

ô“DƒŸG ‘ ¬˘æ˘ Y ø˘˘∏˘ YCG ɢ˘e ∫hCG ¿Eɢ a ɢ˘æ˘ g ø˘˘e ,ô˘˘jRƒ˘˘dG ¢ü°T ™e π˘eɢµ˘dG ¿hɢ©˘à˘dɢH ¬˘Ñ˘«˘Mô˘J ,√ó˘≤˘Y …ò˘dG ∫hC’G »˘Ø˘ë˘°üdG πµd áMƒàØe IQGRƒdG ÜGƒHCG ¿EG ∫Ébh á«fÉŸÈdG ≥«≤ëàdG áæ÷ »àdG á«fÉŸÈdG ≥«≤ëàdG áæ÷ ™e ¿hÉ©J IQOÉH ∑Éægh ,º∏¶J IQGRh ¿CG ±É˘°VCGh .᢫˘aÉ˘Ø˘°ûH Úæ˘WGƒŸG AGQBG π˘˘≤˘ f ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ J ÉeóæY kÉ°Uƒ°üNh ,AÉqæH º∏¶J hCG iƒµ°T πµH ÖMôJ áë°üdG .IQGRƒdG õcôe øe …ƒ≤j ɇ ,ÜGƒædG øe »JCÉj ≥«≤ëàdG áæ÷ √ÉŒ áë°üdG ôjRh ¬æY ÈY …òdG ∫õ¨dG Gòg ÚHh ¬˘˘JQGRh ÚH 󢢫˘ ∏÷G ᢢHGPEG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ó˘˘ Yɢ˘ °ù«˘˘ °S ᢢ «˘ ˘fÉŸÈdG ƒgh ,á©jOh ºFɪM ¤EG º¡dƒëj óbh ≥«≤ëàdG áæ÷ (Qƒ≤°U) ¬bGQhCG Ö«JÎd ó©à°ùj ƒgh ¬«dEG áLÉëH ôª◊G ¿Éc ∂«àµJ äÉHGƒéà°S’G íÑ°T øY kGó«©H ,ó«à©dG êQódG øe äÉØ∏ŸG êGôNEGh .!AGQRƒdG ¬«∏Y Oƒ©àj ⁄ kGójóL kGôeCG Èà©J »àdG ó«L …QGOEG ƒgh IAÉصdÉH ¬d Oƒ¡°ûe πLQ ôª◊G ôjRƒdG ,¬©e Gƒ∏eÉ©J øe ¢†©H ∫ƒ≤j ɪc ,Ωõ◊G øe A»°ûH ™àªàjh á∏ë∏ëH IQGRƒdG ¬«dƒJ IÎa ¿Î≤J ¿C’ 샪Wh ¢SɪM ¬jódh π©dh ..ΩÉ¡J’G IôFGO øe áë°üdG IQGRh êGôNEGh ,äÉØ∏ŸG ¢†©H ≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘ °ùà ÇQGƒ˘˘ £˘ ˘dG º˘˘ °ùb ‘ ™˘˘ °Vƒ˘˘ dG äɢ˘ Ø˘ ˘∏ŸG √ò˘˘ g º˘˘ gCG PEG ,IQGRƒdG á¡LGh º°ù≤dG Gòg ¿CG QÉÑàYÉH ,»Ñ£dG á«fɪ∏°ùdG (1000) ¤EG (800) øe ójó÷G ôjRƒdG Ö°ùëH ¬«∏Y OOÎj IQGô°ûdG áHÉãà ¿Éc º°ù≤dG Gòg ¿CG ôcòàf Éæ∏ch ,Év«eƒj ¢†jôe ..á˘≤˘Hɢ°ùdG á˘ë˘°üdG Iô˘jRh √ÉŒ ¿GÒæ˘dG ɢ¡˘æ˘e â≤˘∏˘£˘fG »˘à˘ dG ,»æah »°†jô“ ºbÉWh AÉÑWCG øe ¬«a ôaƒàJ ɇ ºZôdÉÑa ±ƒdC’G äÉÄe IQGRƒdG ∞∏µJ »àdG IQƒ£àŸG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh ø˘˘e Iô˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘°ùe iƒ˘˘ µ˘ ˘°T πfi º˘˘ °ù≤˘˘ dG ¿CG ’EG ,Òfɢ˘ fó˘˘ dG ø˘˘ e PEG ,AÉÑWC’G OóY ‘ ÒѵdG ¢ü≤ædG ∫hC’G ÚÑÑ°ùd ,Ú©LGôŸG ¬æY í°üaCG …òdG ºbôdG ƒgh kÉÑ«ÑW (37) kÉ«dÉM º°ù≤dÉH πª©j

»gh ,áë°üdG IQGRh áÑ«≤M ôª◊G π°ü«a QƒàcódG º∏°ùJ ô¶àæJ »àdG ,áªcGΟG áæNÉ°ùdG äÉØ∏ŸG øe ójó©dÉH áæîãe ,…QGRƒdG ÖൟG êGQOCG øe É¡Lôîjh QÉѨdG É¡æY ¢†Øæj øe ióe ≈∏Y áÑ«≤◊G √òg ¤ƒJ ôjRh øe ÌcCG É¡KQGƒJ äÉØ∏e ≥ah É¡©e πeÉ©àj ¿CG º¡æe πc ∫hÉM ,ÌcCG hCG Oƒ≤Y áKÓK Ö°ùëH á∏µ°ûŸG ôgƒL øY ó©àÑj hCG ÜÎ≤j ,∞∏àfl Qƒ¶æe äAÉH ä’hÉÙG √òg ¿CG hóÑj øµd ∑GP hCG ôjRƒdG Gòg äÉjƒdhCG ‘ ¿ƒæWGƒŸG ¬«dEG íª£j ɇ ÒãµdG ≥≤– ⁄ π≤æd hCG ,π°ûØdÉH π˘µ˘°ûH º˘¡˘à˘eÓ˘°Sh º˘¡˘à˘ë˘°üH π˘°üà˘e º˘¡˘e »˘˘Jɢ˘eó˘˘N ´É˘˘£˘ b ø˘e π˘«˘∏˘≤˘à˘dG ó˘°ü≤˘H ΩÓ˘µ˘dG Gò˘˘g ¥ƒ˘˘°ùf ’ ø˘˘ë˘ fh ..ô˘˘°Tɢ˘Ñ˘ e äÉ˘Ø˘∏ŸG á˘∏˘ë˘∏˘ M ‘ ¿ƒ˘˘≤˘ Hɢ˘°ùdG AGQRƒ˘˘dG ɢ˘¡˘ dò˘˘H »˘˘à˘ dG Oƒ˘˘¡÷G øe Qƒ¡¶dG ‘ CGóÑJ »àdG πcÉ°ûª∏d ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh ,á°SóµŸG ᢢ∏˘ Mô˘˘e ¤EG π˘˘°üà˘˘d º˘˘bɢ˘Ø˘ à˘ Jh ,ô˘˘jRh π˘˘c A»› ™˘˘e ó˘˘jó˘˘L ióf IQƒàcódG ºgôNBGh .IQGRƒdG øe ¬LhôN óæY QÉéØf’G âbh ó©H ,᫵«JÉeGQO IQƒ°üH IQGRƒdG øe âLôN »àdG ®ÉØM ,É¡àdÉ≤à°SG ∑QÉÑŸG áî«°ûdG á«àjƒµdG É¡à∏«eR ¿ÓYEG øe Ò°üb á«àjƒµdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG óMCG ≈∏Y ≈JCG …òdG ≥jô◊G çOÉM ôKEG ø˘Y á˘eC’G ¢ù∏› ÜGƒ˘˘f ô˘˘sª˘ °T å«˘˘M ,ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùŸG ɢ˘¡˘ ∏˘ «˘ ª–h »˘°Sô˘c ≈˘∏˘Y Iô˘jRƒ˘dG ™˘°Vh º˘gQGô˘b ø˘Y Gƒ˘æ˘∏˘YCGh ,º˘gó˘YGƒ˘˘°S Ée ó©H ,®ÉØM ¬d â°Vô©J …òdG ∞bƒŸG ¢ùØf ƒgh ,ÜGƒéà°S’G ó©H ’EG ¬æe ¢ü∏îàJ ⁄h ,É¡dƒM »HÉ«ædG ≥«≤ëàdG íÑ°T ΩÉM ¤EG É¡JOÉYEGh IQGRƒdG øe É¡LGôNEÉH ™jô°ùdG áeƒµ◊G πNóJ .¬æe âJCG …òdG iQƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ ÉgóYGƒb ¿CG º∏©j ¿Éc ,IQGRƒdG º∏°ùJ ÉeóæY ôª◊G π°ü«a QƒàcódG ÖFòdG ™∏£àj ɪc ,º¡æH ¬«dEG ™∏£àJ ÜGƒéà°S’G ÜGƒf ¿ƒ«Y ,ÜGƒ˘é˘à˘°S’G »˘¨˘∏˘j ’ Iô˘jRƒ˘dG Ò«˘¨˘à˘a ,¬˘à˘°ùjô˘˘a ¤EG ™˘˘FÉ÷G ¢ù«˘dh IQGRƒ˘dɢH çó˘ë˘j ɢe ÜGƒ˘é˘à˘°S’ɢH Oƒ˘°ü≤ŸG ¿CG QÉ˘Ñ˘à˘Yɢ˘H


cÎ a Ú ````≤ !§

subscribers

∏d °ûª

¢üàîJ »àdGh záYÉaôŸG''{ ájhGR πãe ,¬àHÉK ÉjGhR øª°V ™«°VGƒÃ ∑ΰûŸG ºgÉ°ùj å«M ,Iójô÷G »cΰûe äɪgÉ°ùe ≈∏Y ô°üà≤Jh ,âÑ°S Ωƒj πc ô°ûæJ á°ü°üîàe áëØ°U ,§≤a Úcΰûª∏d ™e{ ájhGR ∑Éægh ,áÑjô¨dG ∞bGƒŸG hCG áµë°†ŸG äÉbQÉØŸÉH á«æ©ŸG'' z¢ûaôa{ ájhGR h ,º°SôdG ≈∏Y §«°ùH ≥«∏©J áaÉ°VEG ™e QɪYC’G ™«ªL øe äÉeƒ°SôdG πÑ≤à°ùJ »àdG z Palette { ájhGRh ,ïÑ£dÉH zè°ùe ∂∏°Uh{ ájhGR ∑Éægh ,zájÒJɵjQÉc{ IQƒ°üH ¬ª°SôH ÚgÉ°T ÒJɵjQɵdG ΩÉ°SQ Ωƒ≤«d ¬JQƒ°U ∑ΰûŸG π°Sôj É¡«ah ÚgÉ°T ƒjóà°SG ájhGR h ,ôYÉ°ûŸG øY IÈ©ŸG πFÉ°SôdG πÑ≤à°ùJ »àdG z»ÑM 17496678 ¢ùcÉØdG ≈∏Y hCG ,Moshtarken@alwatannews.net :‹ÉàdG π«Á’G ≈∏Y ¬JɪgÉ°ùeh ¬JÉMGÎbG π°Sôj ¿CG ∑ΰûŸG ™«£à°ùjh ,äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG πãe á°UÉÿG äÉé°ùŸG ô°ûæJ »àdG øe ócCÉà∏d ∑ΰûŸG ∞JÉg ºbQh º°SGh ¿GƒæY áHÉàc ≈Lôjh 38801, ójÈdG ¥hóæ°U ≈∏Y hCG ,´RƒŸG ÉgòNCÉ«d Iójô÷G ¥hóæ°U ‘ ¬JɪgÉ°ùe ™°VƒH hCG 80001133, ÊÉÛG ºbôdÉH ∫É°üJ’G hCG .Éæ©e ºµfhÉ©J øjôcÉ°T ,π°UGƒà∏dh äÉeƒ∏©ŸG á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG

ÊÉK QÉæe :OGóYEG

S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

Moshtarken@alwatannews.net

20

:ó«©dG ÊÉ¡J ø˘˘ ˘e ÌcCG ó˘˘ ˘«˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG iô–CG πØW ∫Cɢ ˘°SCG π˘˘ LC’ ¬˘˘ «˘ ˘a Qò˘˘ ©˘ ˘JCGh ∂«∏Y ∂æ˘˘ ˘e äGô˘˘ ˘¶˘ ˘ æ˘ ˘ dG ¥ô˘˘ ˘ °SCGh πéÿÉH ∑Qɢ˘ ˘ HCGh ∂d ∑Qɢ˘ ˘ HCG ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ a ∂«a …ôªY

äÉ°ùªg ÊÉK QÉæe mthani@alwatannews.net

¿ÓYE’G á¶◊h ..¿É°†eQ ó©H ´óÑŸG ÜÉ°û∏d 'èjôØdG'' ʃJQɵdG π°ù∏°ùŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN â©HÉJ ó©H Ée'' á≤∏M »HÉéYEG äQÉKCG »àdG äÉ≤∏◊G ÌcCG øeh ,ÜQÉM óªfi .ó«©dG ∫Óg ájDhQ ÈN ¿ÓYEG Qƒa ™°VƒdG É¡«a ìô°ûj å«M ,''¿É°†eQ á≤jô£H Éæd ÉgQƒ°U »àdG á«©bGƒdG á°ü≤dG Iòg ≈∏Y kGóL âµë°V ,áæ°S πc øe ó«Y πc ‘ Éæ©e çó– É¡fEG å«M ,áØ«ØN ájó«eƒc .܃àf ’h ...QGô°UE’G ≥Ñ°S ™e ÉgQôµfh áØbƒàeh á∏LDƒe kɪFGO ÉfQƒeCG AÉ°ùædG øëf á°UÉNh ÉfôeCG ƒg ÖjôZ Éæ«∏Y ∫õæj ¬fCG ∂ë°†ŸGh ,ÈÿG ¿ÓYEG øe IÒNC’G á¶ë∏dG ≈àM ƒe 30 Éj 29 Éj ) √óYƒÃ á≤Ñ°ùŸG Éæàaô©e øe ºZôdÉH á≤YÉ°üdÉc ’ kÉeƒj 30 ¿É°†eQ ¿ƒµj ¿CÉH ƒYóf kɪFGO ÉæfCG ΩõLCG ¿CG OÉcCG ,(!áÑ©°U »¡àæJ ’ »àdG ó«©dG ¢VGôZCG øe »¡àæf »c πH §≤a IOÉÑ©dG ¬«a πªµæd á¶Øfi hCG á°UÉÿG Éæà¶Øfi âfÉc AGƒ°S ,á¶ØÙG ‘Ée AÉ¡àfÉH ’EG ,ô˘˘ ¡˘ °ûdG ᢢ jɢ˘ ¡˘ ˘f ‘ ᢢ KQɢ˘ µ˘ ˘H Qò˘˘ æ˘ ˘j ô˘˘ eC’G ¿É˘˘ c ¿EGh ,-êhõ˘˘ dG -∫ƒ˘˘ nªoŸG .!܃àf ’ kÉ°†jCG Éææµdh ,±hô©ŸG ÉfÒ°üe »g Iójó◊Éa Ahó¡dG º©j ICÉéa ,á¶ë∏dG √òg Ée ∑GQOCG Éeh ÈÿG ¿ÓYEG á¶◊ CGóÑJh »g ¿GƒK ,É¡«YGô°üe ≈∏Y ¿GPB’G íàØJh ,äÉ°†ÑædG ´QÉ°ùàJh ô˘˘Jƒ˘˘à˘dG ∫󢢩˘e ¢Sɢ˘«˘b ¿É˘˘µ˘eE’ɢ˘H ¿É˘˘c ƒ˘˘d ,Qɢ˘Ø˘ æ˘ à˘ °S’Gh AiQGƒ˘˘£˘ dG ᢢdɢ˘M ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y '¬fGô¡dG ' ≈àM hCG á«eÓµdG äGOÉ°ûŸG ∫ó©eh π°UÉ◊G »©«ÑW ÒZ ΩÉMORG .´RÉæe ¿hO ¤hC’G áÑJôŸG ó«©dG á∏«d â∏àM’ ™Lôj á∏«∏dG √òg ‘ kGô£°†e êôîj øªa ,¢†«H á∏°S ≈∏Y »°û‰ ÉæfCÉch ºZôdÉH ,''Ωƒc'' äÉfƒdÉ°üdGh 'Ωƒc'' »°T πc .''ΩGOhCG ójEGh √Qh ójEG' É¡àjÉ¡f ‘ Oɵj Óa ,õ«HÉÑÿG OóY ¥ƒØj øjôëÑdG ‘ äÉfƒdÉ°üdG OóY ¿CG øe ™°VƒdG ¿CG ’EG ,''ÊÓØdG'' ¿ƒdÉ°üdG É¡«∏Y ܃àµe ¬àa’ øe '¥ƒfQR'' ƒ∏îj ¿ƒµj ¿CG …Qhô°†dG øe ¬fCG ô©°ûf ÉæàH ≈àM ,ó«Y πc ‘ kGAƒ°S OGOõj ÒZ Gòg .!øWGƒe πµd â«H QGôZ ≈∏Y á∏FÉY πµd kÉ°UÉN kÉfƒdÉ°U ∑Éæg ’ êÉYREG , hhhh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG äÓfih iƒ∏◊G »YGQh QÉ°†ÿG ' ±ƒ°ùa ,''´É£∏f’G 'ƒg QÉ©°ûdG øcÉeC’G √òg πc ‘ kÉ©ÑWh êÉYREG ¬dOÉ©j !܃àf ’ ∂dP ™eh ,!''∂d ±ƒ°ûj ¬∏dG Úd'' '™£∏æJ 'h '™£∏æJ A»°T πµa ,∫Éfi ¤EG ∫ÉM øe ∫É◊G ∫óÑàj ÈÿG ¿ÓYEG á¶◊ .k’Éfi í˘˘Ñ˘°üj ᢢ¶˘ë˘ ∏˘ dG ∂∏˘˘J ‘ ¬˘˘∏˘ «˘ °Uƒ˘˘J hCG ¬˘˘∏˘ ª˘ Yh ¬˘˘FGô˘˘°T ‘ ô˘˘µ˘ Ø˘ J ∑ɢ˘æ˘ g ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG »˘˘¡˘ jó˘˘Ñ˘ dG ø˘˘ª˘ a ¬˘˘æ˘ e Æhô˘˘Ø˘ e ô˘˘eCG êɢ˘YRE’Gh 'ᢠª˘ Mõ˘˘ dG'' ’EG ,Éæjód á©ØJôe ÉgóLCG »àdG √Góeh ¬àÑ°ùf øY ô¶ædG ¢†¨H kÉeÉMORG ⁄h ,kÓeÉc kGô¡°T ÉæÑMÉ°U …òdG ¿É°†eQ ´Oƒf ¿CG ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øe ¬fCG èYõæa íeÉ°ùàdG º∏©àf ⁄ ÉæfCG ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øe ,È°üdG ¬æe º∏©àf ôeC’G ÉæH π°üjh ´QÉ°ûdG ‘ Éæ°†©H πªëàf ’h '¿ô¡dG'' 䃰üH øjôNB’G ¢û¨æa áfÉeC’G º∏©àf ⁄ ÉæfCG ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øe ,! ºà°ûdGh Ö°ùdG ¤EG »g ó«©dG á∏«d .áYô°ùH AÉ¡àf’G ᫨H Éæd â°ù«d kGQGhOCG òNCÉfh Éæ°†©H ?áeOÉ≤dG ‹É«∏dG ‘ Ú∏YÉa ÉfÉ°ùY ɪa ,¿É°†eQ ó©H ¬H ô‰ QÉÑàNG ∫hCG ɪa ,ÜÉ«Z ó©H ¬àjQPh ¢ù«∏HEG ìGô°S É¡«a ≥∏£j á∏«d ∫hCG »g ó«©dG á∏«d ?ΩÉ©dG á«≤H ÉæH ¿ƒ∏©Øj ºgÉ°ùY

óªfi ∂Ñ«£N

áÄæ¡àdÉH Ωó≤JG ¯ Ö©˘˘ ˘ ˘ ˘°Th ᢢ ˘ ˘ ˘eƒ˘˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ¤EG øjôëÑdG π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ gC’G kɢ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üNh AÉbó°UC’Gh Ió˘˘ jô˘˘ ˘L »˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘æ˘ ˘ e ¤EGh .øWƒdG

π°ü«a ΩGC ∂àNGC ¯ ∂¶M Éj 䃵àc ¤EG ∂àîH Éj ∑ób øe »ªY Éj ∂dƒ≤j ¢üî°T ∫hCG ÉfCG '∑''Q''G''Ü''Ω''∑''O''…''´'' ' áYƒdódG ƒdƒd

ódÉN ƒH õjõ©dG »LhR ¯ ¢Sƒª°ûdG ¢ùª°T Éj ¢SƒØædG πc áé¡H Éj »cÉ«°V »Ñ«ÑM ≈∏Y …Qƒf âfEGh Ωɢ˘ ˘Y π˘˘ ˘c ¬˘˘ ˘ d ‹ƒ˘˘ ˘ bh ÒîH ódÉN ΩGC øe

øWGƒe

±ƒ˘ ˘ ˘ f ¥QGC h ≈˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘MGC ¤GE ¯ É«fódÉH

¿ƒŸO áæL ‘ ¬∏dG AÉ°T ¿EG áæ°ùdG øµd ,ÉæØjOÉ«e ô°ùµàJ .''ΩOGhC’G GƒYRƒJ …ƒ°ûa ,äÉ«Mô°ùe ‘h ?ájó«©dG ±ô°üJ ƒæ°ûH ¯ Ée »æ©j ,¬°SÉfC’Gh √QGhódGh πcC’G ≈∏Y ¬∏c ¬∏dGh'' ∫hCG øe â°ü∏N Ée GPEG …PÉg ¬°ü∏fl ’EG ó«©dG ¢ü∏îj .''!Ωƒj :áæ°S 17 óªfi ¬°üM ¯ ?ó«©dG ‘ »°T ≈∏MCG ƒæ°T ¯ ¬˘aó˘dGh Üɢ«˘ã˘dɢH Ωƒ˘j ∫hCG ɢæ˘à˘î˘°ûc »˘°T ≈˘∏˘ MCG'' πgC’G á©Á »°T ºgCG É©ÑWh ,≥∏j Éæ«a »°û∏c ,√ójó«dG .''AÉbó°UC’Gh ?…OÉ«Y Ú∏°ü– ºc ¯

:áæ°S 16 ôª©dG ∞°Sƒj ¬∏dGóÑY ¯ ?ó«©dG ‘ »°T ≈∏MCG ƒæ°T ¯ πgC’G á©Á ¿C’ ,ó«©dG É«fódG ‘ »°T ≈∏MCG'' »æ©j É¡∏°üëf ‹G …OÉ«©dG ÒZh ™HôdG ™e IQGhódGh .''܃°U πc øe ¬°SÉfCG ?…OÉ«Y π°ü– ºc ¯ ÌcCG Éj …ƒ°T πbCG Éj QÉæjO 80 π°üMCG kÉÑjô≤J'' ¿C’ ¬∏dG AÉ°T ¿EG ÌcCG π°üëH ¬æ°ùdG ™bƒJCG ¢ùH ,…ƒ°T .''¬¡¡¡g â©∏W ¬«ë∏dGh §N Öæ°ûdG ?ó«©dG ‘ í°ùØàJ ìhôJ øjh ¯ Éj Ú°TGO Éj ∞«°ùdG ÒZ ‘Ée áMGô°U ¬∏dGh'' Úd ÎØf ó©≤f ¢ùH ,ÊÉK ¿Éµe ÉfóæY Ée Ú©dÉW

Iõ˘ jõ˘ ©˘ dG ᢠ≤˘ jó˘ ˘°üdG ¤GE ¯ äÉjGB ¢SÉŸG øe ó≤Y Éj ’CG ∑QÉL ôª≤dG »∏dÉj ’CG ¢SÉædG πc πÑb ∂dƒbCG ∑QÉÑe ∑ó«Y π©éj »µà°ùÑdG âæH øe

Oƒ©°S ΩGC ¬∏dG ‘ »àNGC ¯ ≈∏Y ÒÑc ôKCG ¿É°†eôd ¿Éc ¬∏dG ‘ ÉæJGƒNCG ‘h ó˘˘ ˘é˘ ˘ °ùŸG ‘ »˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘f äGô°VÉÙG ¿CG ≈æ“CG á∏«ªL ÉeÉjCG âfÉc ¿É°†eQ ó©H ôªà°ùJ √ó«©jh ÉæàÑãj ¿CG ¬∏dG ∫CÉ°SCGh Éæe πÑ≤àjh Éæ«∏Y ÚeGB

:»gh ƒg á°TOQO áæ°ùdG øµÁ …Qóeh QÉæjO 40 ÉÑjô≤J π°üMCG'' Ée äÈc »æ©j ¬¡g »¡«LƒJ ‘ äô°U ÊC’ ≠∏ÑŸG ójõH .QÉæjO øe πbCG ¬jó«Y ʃ£©«H ìhôf Qó≤f Ée kÉ°SÉ°SCG ,á«∏gCG äGQÉjR ¬∏c ΩÉjC’G ∫hCG è«∏ÿG πgCG ¿C’ IOÉjõH ó«©dG ‘ ó©Hh ,áªMR ¬∏c ¿Éµe ,∞«°ùdG ÒZ É¡Mhôf ójGh øcÉeCG ‘Éeh ÉfóæY º¡∏c ¢ùH ,ó©H ¿ƒŸO áæL ¿ƒMhÒH ¢SÉædG ¬æ°ùdG øµÁh ¿EG ÉgƒëàaG ƒd ó«©dG ‘ …QGòY ¿ƒëàØ«H GƒdÉb ¬æL .''ìhÔH ¬∏dG AÉ°T ?ájó«©dG Úaô°üJ ƒæ°ûH ¯ hCG »˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘Lɢ˘ Y »˘˘ °T ‹ …ΰTG ¿É˘˘ °ûY ɢ˘ ¡˘ ˘©ÁCG'' .''¬d ¬LÉàfi

zπµ°ûe{ ÒJɵjôc

á`````````YÉaôŸG Éæà˘°ûMhh ¬˘∏˘dGh ɢfƒ˘à˘°ûMh ,É˘æ˘«˘cΰûe OQh º˘µ˘MÉ˘Ñ˘°U ∫ƒbCGh ºµ«∏Y ójÉYCG â«ÑM »°T ∫hCG ,Iòjò∏dG ºµbÉÑWCG Ωƒ«dG .ÜQɢj √OGƒ˘Y ø˘e º˘cɢ°ùYh ∑QÉ˘Ñ˘e º˘c󢫢Y º˘µ˘d ÒZ ‘ Ée â∏bh ,äÉîÑW øe ºµd …ƒ°SCG ƒæ°T äÎMG ≥˘˘M ô˘˘ª˘˘à˘˘dG ∫ƒ˘˘ª˘˘˘©˘˘˘e ™˘e ᢢjô˘˘°ü©˘˘dG ,Iƒ¡≤dG ¬fƒ∏cÉJ ¿EG É˘æ˘¡˘dɢH :¬∏dG AÉ°T

:ó«©dG ´Ó£à°SG ôªàdG ∫ƒª©e

»ÑM ™e :äÉ«dɨdG »JÉ≤jó°U .ó¡°T ,øjR ,ËQ ,¿GhQ ,¿É¡«L

:ôjOÉ≤ŸG ¯

IóeÉL IóHR ™HÉ°UCG 3 ¯ ¢†«H 2 ¯ IQOƒH ôµ°S ¢SCÉc ´ÉHQCG áKÓK ¯ AÉ°ûf ¢SCÉc ´ÉHQCG áKÓK ¯ ÚëW äÉ°SÉc 3 ¯ QOhÉH è浫H …É°T á≤©∏e ∞°üfh óMGh ¯ iƒædG ´hõæe ô“ ¯ âjR ¿ÉJÒÑc ¿Éà≤©∏e ¯ áaôb IÒ¨°U á≤©∏e ¯ :á≤jô£dG ¯

¢†«ÑdGh ôµ°ùdG ™e IóHõdG §∏îf ≥HÉ°ùdG §«∏ÿG ¤EG QOhÉH è浫ÑdGh AÉ°ûædGh Úë£dG ∞«°†f ÖdGƒb ‘ πµ°ûJh ôªàdG ¬£°Sh ‘ ™°†fh áæ«é©dG øe GAõL òNCÉf á°UÉÿG ∫ƒª©ŸG ƒ°ûë∏d Ωóîà°ùJh ¢ùfÉéàj ≈àM áaô≤dGh âjõdG ™e ôªàdG øé©j .è°†æj ≈àM ¿ôØdG πNóJh âjõdÉH áfƒgóe á«æ«°U ‘ ™°VƒJ .Úàë°Uh

»g IOó©àeh ,Égôeh Égƒ∏ëH kÉ©e ÉgÉæ«°†b »àdG äÉbhC’G »g IÒãc IóMGh áeGhO ‘ kÉehO Éæµa ..É¡dõgh ÉgóéH kÉ©e ÉgÉæ°†N »àdG ÜQÉéàdG kÉ©°ùàe ó‚ É¡Ñ©°UCGh äɶë∏dG ¢ù©JCG ‘ ≈àMh ,kÉ°†©H Éæ°†©H Ú©f .. ø˘e kɢ©˘°ùà˘e kɢ©˘Ñ˘Wh ''ɢæ˘à˘Ñ˘«˘N'' ≈˘∏˘Y ≈˘à˘M ∂뢰†æ˘d ''ÊGƒ˘ã˘ dG'' ø˘˘e !!ÉæJó©e CÓªæd ''≥FÉbódG'' kÉeÉjCG ÖMCG ∫GRCG ’h ..øµæ«H É¡à«°†b »àdG äɶë∏dG ∂∏J âÑÑMCG ... kɪFGO kÉ©e ¿ƒµf ¿CG ÉfóàYG ɪc ¬∏dG ¿PEÉH É¡«a ¿ƒµæ°S á∏Ñ≤e Gƒëª°SGh ,¬«a Ö◊G Éææ«H ΩGOCGh ÒÿG ≈∏Y kɪFGO ¬∏dG É橪L Éæ«∏Y ¬∏dG √OÉYCG ó«©°ùdG ô£ØdG ó«©H øµÄægCG ¿CG ¿B’G ‹ ÏfCGh ΩÉY πch ∑QÉÑe ºcó«Yh äÉcÈdGh øª«dÉH .ÒîH »ÑM ¢üdÉN ™e ≈¡f

ó«Y ∫ƒ∏M ™e øeGõJ kÉYÓ£à°SG ÊhεdE’G É¡©bƒe ∫ÓN øe 'øWƒdG'' äôLCG ¬«∏Y ±QÉ©àŸG ™°VƒdG ‘ OGôaC’G äÉ¡LƒJ øY ´Ó£à°S’G ∞°ûch ,∑QÉÑŸG ô£ØdG ∑ɢ˘æ˘ g ¿ƒ˘˘µ˘ j hCG ∫ɢ˘Lô˘˘dG ø˘˘Y Aɢ˘°ùæ˘˘dG π˘˘°üa º˘˘à˘ j π˘˘g ,󢢫˘ ©˘ dG AGó˘˘Z ∫hɢ˘æ˘ J ó˘˘æ˘ Y :‹ÉàdÉc Oôa 115 øe áfƒµàŸG áæ«©dG èFÉàf äAÉLh .•ÓàNG ¿CG ÚM ‘ ,% 77 áÑ°ùæH AÉ°ùædG ∫ÉLôdG ÚH π°üØdG ºàj ¬fCG ¤EG Ò°ûJ á«Ñ∏ZC’G .π°üa ¿hO øe ó«©dG AGóZ ¿ƒdhÉæàj §≤a %23 á∏«∏b áÑ°ùf ?ó«©dG AGóZ ∫hÉæJ óæY ∫ÉLôdG øY AÉ°ùædG π°üa ºàj πg


21

alamal

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

π`eC’G

ó«ª◊G óÑY ióg :OGóYEG

haali@alwatannews.net

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ÉjÉ°†≤H ≈æ©J á«YƒÑ°SCG áëØ°U

ᵫѰS áî«°ûdG Oƒ¡éH ó«°ûJ …óæg øH äÉbƒ©ŸG ºYód zICGôª∏d ≈∏YC’G{ ∫ÓN øe

ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG äÉ°ù∏L ióMEG É¡°SCGôJ AÉæKCG ᵫѰS áî«°ûdG

,ᢰUÉÿG äɢLɢ«˘à˘M’G äGP ICGôŸG á˘jɢª◊ ᢢ«˘ FGô˘˘L’E G äɢ˘fɢ˘ª˘ °†dGh ‘ á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G äGP ICGôŸG ≥M ‘ iôNCG IQhO ¤EG áaÉ°VE’ÉH ø˘ª˘°†à˘J å«˘M ,á˘Ñ˘°SɢæŸG á˘Ä˘«˘Ñ˘dGh º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢjɢ˘Yô˘˘dGh π˘˘«˘ gÉC ˘ à˘ dG áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdGh º«∏©àdGh ájÉYôdGh π«gCÉàdG ‘ á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G ájɪM ‘ ™ªàÛG QhOh ábÉYE’G á∏µ°ûà ∞jô©àdGh á«YƒàdG ÖfÉéH á˘jɢYô˘dGh π˘«˘gÉC ˘à˘dG ‘ º˘¡˘≤˘Mh ᢰUÉÿG äɢLɢ˘«˘ à˘ M’G …hP ¥ƒ˘˘≤˘ M äGP ICGôŸG ≥˘˘M ‘ IQhOh ,á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æŸG ᢢĢ «˘ Ñ˘ dGh º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘ë˘ ˘°üdG ∞jô©à˘dGh ᢫˘Yƒ˘à˘dG ø˘ª˘°†à˘Jh ¢†jƒ˘©˘à˘dG ‘ ᢰUÉÿG äɢLɢ«˘à˘M’G ¢†jƒ©àdG ‘ ¥É©ŸG ≥Mh ábÉYE’G ‘ ÖÑ°ùàª∏d á«fóŸG á«dhDƒ°ùŸÉH .¢†jƒ©àdG øe »æjôëÑdG ¿ƒfÉ≤dG ∞bƒeh Ωƒ≤J ¿CG Öéj QhódG Gòg'' :É¡ëjô°üJ ΩÉàN ‘ …óæg øH âdÉbh ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛÉH Iƒ°SCG á«∏gC’Gh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™«ªL ¬H ä’É› ≈à°T ‘ ÊóJ øe ábÉ©ŸG ICGôŸG ¬«fÉ©J Ée á«£¨J ™«£à°ùàd Oƒ¡÷G ≈∏Y ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ôjó≤àdGh ôµ°ûdG QôcCGh ,IÉ«◊G ™aQ øe ¬æY ôªãJ Éeh »æjôëÑdG ™ªàÛG AÉ°ùf ™«ª÷ ádhòÑŸG .''Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y á«æjôëÑdG ICGôŸG iƒà°ùŸ

…óæg øH IÒæe

Ée πc π«f ,™ªàÛG ôjÉ°ùàd ᫪æàdG ,Iô°SC’G øjƒµJh êGhõdG ,π≤ædG ɢ¡˘Jɢ«˘M ᢰSQɇ ‘ ɢgó˘˘fɢ˘°ùJ äɢ˘æ˘ «˘ ©˘ eh Iõ˘˘¡˘ LGC ø˘˘e ¬˘˘«˘ dGE êɢ˘à– á˘bɢ©ŸG ɢ¡˘d ¥ƒ˘à˘J Iɢ«˘M ≥˘∏˘N ‘ kɢ©˘«˘ª˘L ∑Qɢ°ûf ɢfƒ˘Yó˘a ,᢫˘eƒ˘˘«˘ dG .''á«©«ÑW IQƒ°üH É¡©ªà› ᫪æJ ‘ ∑QÉ°ûJ ¿CG É¡≤jôW øY É¡æµÁ ∞«ãµJ êÉà– åëÑdG Égô¡XCG »àdG èFÉàædG ¿CG …óæg øH äôcPh á°SQɇ øe ICGôŸG Úµªàd É¡«∏Y AÉ°†≤∏d ™«ª÷G πÑb øe Oƒ¡÷G øe á«©ªà› ácGô°T êÉàëj ∂dPh ,øjôNB’ÉH Iƒ°SCG IÉ«◊G ‘ É¡≤M øe ácQÉ°ûeh áØJɵeh ¬°ü°üîJ Ö°ùM πc á«eƒµ◊G äÉ¡÷G πÑb øe á«©ªà› ácGô°Th ,∫ÉÛG ‘ á°üàıG á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG πÑb .™ªàÛG OGôaCG ™«ªL πÑb Ëó≤J ¬≤JÉY ≈∏Y òNCG …òdG ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG QhO ᫪gCG äócCGh ∫É› ‘ ÚµªàdG èeÉfôH OGóYEÉH ábÉYE’G …hP øe ICGôª∏d IófÉ°ùŸG ¿CG ¤EG áàa’ ,á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G äGP ICGôª∏d á«fƒfÉ≤dG ájɪ◊G äɢLɢ«˘à˘M’G äGP ICGôŸG ≥˘M :ɢ¡˘æ˘e Ió˘Y äGQhO ø˘˘ª˘ °†à˘˘j è˘˘eɢ˘fÈdG ≈∏Y áj’ƒdGh ,kÉ«côMh kÉ«ægP ¥É©ª∏d á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG ‘ á°UÉÿG ,ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘gò˘˘ dG ᢢ bɢ˘ Y’E G ÖÑ˘˘ °ùH ᢢ °UÉÿG äɢ˘ Lɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘M’G …hP ∫Gƒ˘˘ ˘eGC

ájÉYôdG QhO ∫ÉØWC’ á«fÉ°†eQ Iô¡°S º¶æJ zâHQhCG{

Qó«M ∫BG óªMCG :ôjƒ°üJ

äÉ¡÷Gh ÚbÉ©ŸG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG äÉ¡÷G á«dhDƒ°ùŸÉH Qƒ©°T Gògh ,ájQÉéàdG iôNC’G .''™ªàÛG √ÉŒh ÉægÉŒ

≈∏Y ÒÑc OhOôe ¬d ¿C’ ™ªéàdG Gòg ºàj ±Qɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d äɢ˘ «˘ ˘©˘ ˘ ª÷Gh õ˘˘ ˘cGôŸG Aɢ˘ ˘°†YCG ÚH ᢢ «˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘àÛG ᢢ cGô˘˘ °ûdGh π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ ˘ dGh

¬˘æ˘Y çó˘ë˘à˘dG ¬˘˘æ˘ µÁh ¿É˘˘µŸG ‘ ô˘˘NBG A»˘˘°T ƒ˘˘ë˘ f .ìÉéæH ,π˘Ø˘£˘dG äɢeɢª˘à˘gG ÖbGQ :¬˘˘ª˘ ¡˘ j ɢ˘ª˘ Y çó– ,¬JGÈN øYh ¬à£°ûfCG øYh ¬ª¡j ɪY ¬©e çó–h º¡ª¡j Ée ‘ ¿ƒ∏¨°ûæj ,ÒµØàdG ƒjõcôe ∫ÉØWC’Éa .øjôNB’G º¡j Ée º¡ª¡j ’ óbh ,É¡æe ¿ƒª∏©àjh Ö«dÉ°SCÉH º∏µJ :IóY ¥ô£H ≈æ©ŸG ∫É°üjEG º∏Y ,ΩÓµdG áYô°Sh äGƒ°UC’G IÈf Ò«¨J πãe áØ∏àfl ø˘µÁ .ß˘Ø˘∏˘dG í˘«˘ë˘°üJh äɢaOGΟG ΩGó˘î˘à˘°SG hCG É¡eGóîà°SG ≥jôW øY á«é«JGΰS’G √òg º«∏©J iÒd ,Ióª©àe AÉ£NCG kÉѵJôe ¬©e çóëàJ ÚM :∫ƒ≤J ÉeóæY :∂dP ∫Éãe .É¡ëë°üJ ∞«c πØ£dG »˘æ˘YCG ’ ’ !!!∂JQɢ«˘J ,∂JQɢ«˘J ó˘˘ª˘ MCG ɢ˘j ô˘˘°†MCG ∂fCG πØ£dG ßMÓj ÚM .∂JQÉ«°S º©f ,∂JQÉ«°S ≈∏Y É¡«dEG ô¶˘æ˘«˘°S ᢫˘é˘«˘JGΰS’G √ò˘g Ωó˘î˘à˘°ùJ hCG ,CÉ£N ÖµJQG GPEG ¬eGóîà°SG øµÁ ܃∏°SCG É¡fCG πØ£dG CGóÑj ÚM .ó°ü≤j …òdG ≈æ©ŸG ÚÑj ¿CG OGQCG Oƒ¡÷G Qó≤J ∂fCG ±ô©j ¬YO ,¬eÓc í«ë°üJ ‘ .óªMCG Éj kÉ©FGQ âæc √BG ¬d ∫ƒ≤J ¿CÉc É¡dòÑj »àdG á«≤H ´ƒ°Vƒª∏d

Ú°T’ ÊÉg á°UÉÿG á«HÎdGh ÖWÉîàdG »FÉ°üNCG

᢫˘fƒ˘˘jõ˘˘Ø˘ ∏˘ à˘ dG ''âHQhCG'' ᢢµ˘ Ñ˘ °T âeɢ˘bGC ∫ÉØWC’G ájÉYQ QGO ∫ÉØWC’ kÓØM á«YGPE’Gh º˘˘ ˘©˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘e ‘ ∂dPh ,Úbɢ˘ ˘ ©ŸG ∫ɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘W’C Gh .''á«dɨdG õcôe'' ™e ¿hÉ©àdÉH ''ÉfƒdGõ«e'' iQƒ˘˘°ûdG ¢ù∏› ƒ˘˘°†Y π˘˘Ø◊G ô˘˘ °†Mh ‹hódG ∑Gô˘ë˘∏˘d »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG õ˘cô˘e ¢ù«˘FQ ∫Oɢ˘ Y õ˘˘ côŸG ÖFɢ˘ fh ,…ó˘˘ ˘æ˘ ˘ g ø˘˘ ˘H IÒæ˘˘ ˘e ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘dG Iô˘˘ jRh Qɢ˘ °ûà˘˘ ˘°ùeh ,¿É˘˘ ˘£˘ ˘ ∏˘ ˘ °S .¢SÉHQO ¿Éª∏°S ábÉYE’G ¿hDƒ°ûd á«YɪàL’G äÉbÓ©dG Iôjóe â≤dCG ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh âHôYCG áª∏c ïjƒ°ûdG AÉ«∏Y âHQhCG ‘ áeÉ©dG AÉØàM’Gh ™ªéàdG Gò¡H É¡JOÉ©°S øY É¡«a ¤EG Qhô˘°ùdGh á˘é˘¡˘ Ñ˘ dG ∫ɢ˘NOEGh ∫ɢ˘Ø˘ W’C ɢ˘H ¬àª«b ´ÈJ Ëó≤J øY âæ∏YCGh ,º¡Hƒ∏b á˘jɢYQ QGO ÚH á˘Ø˘°Uɢæ˘e ´Rƒ˘˘j Qɢ˘æ˘ jO 800 Gòg ¿CG ¤EG áàa’ ,∑Gô◊G õcôeh ádƒØ£dG ∫ÓN øe áµÑ°ûdG ‘ ¿ƒ∏eÉ©dG ¬©ªL ≠∏ÑŸG É¡©«Hh äÉjƒ∏◊G ™æ°Uh õÑÿG Ωƒj áeÉbEG IQGOEG âeɢ˘b º˘˘K ,ᢢcô˘˘°ûdG »˘˘Ø˘ ˘Xƒ˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y 800 í˘Ñ˘°ü«˘d ≠˘∏˘ÑŸG ¢ùØ˘f á˘aɢ°VEɢH ᢵ˘Ñ˘°ûdG .QÉæjO áµÑ°T øe ¬LƒàdG Gòg ¿CG ïjƒ°ûdG äócCGh √ò˘¡˘d π˘Ø◊G Gò˘g º˘«˘¶˘æ˘Jh á˘jɢYô˘˘d âHQhCG øe ™Ñæj ™«ª÷G ܃∏b ≈∏Y á«dɨdG áÄØdG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG iód á«dhDƒ°ùŸÉH ÒÑc Qƒ©°T äɢ«˘dɢ©˘Ø˘dG ‘ á˘cQɢ˘°ûŸG ᢢ«˘ ª˘ gÉC ˘ H ᢢµ˘ Ñ˘ °ûdG ,™ªàÛG Gòg øe AõL É¡fC’ á«YɪàL’G ìôØdGh ᪰ùÑdG πNój Ée πc ≥«≤ëàd kÉ«©°S Ée πc Ëó≤J ÖfÉéH ÉgÒgɪL ܃∏b ≈∏Y ,¿Éµe πc ‘ Üô©dG øjógÉ°ûŸG Qƒ¡ªL º¡j §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ Úª«≤ŸG AGƒ°S ⁄É©dG ∫hO ‘ Úª«≤ŸG hCG ,É«≤jôaEG ∫ɪ°Th .iôNC’G π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ ˘°S âHQhCG ¿CG ï˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘°ûdG äô˘˘ ˘cPh äÉ˘Ñ˘°SɢæŸG ‘ á˘dɢ©˘Ø˘dG á˘cQɢ°ûª˘∏˘d ɢgOƒ˘¡˘L º˘˘¡˘ J »˘˘à˘ dG äɢ˘«˘ ˘dɢ˘ ©˘ ˘Ø˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘Yɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘L’G ≈˘∏˘Y QGô˘ª˘à˘°SɢH π˘ª˘©˘à˘°S ɢª˘ c ,ɢ˘gQƒ˘˘¡˘ ª˘ L ᢢ«˘ ª˘ ∏˘ ©˘ ˘dG äGƒ˘˘ æ˘ ˘≤˘ ˘dG π˘˘ °†aCG Üɢ˘ £˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°SG .á≤£æŸG ‘ ógÉ°ûŸG º¡J »àdG á«¡«aÎdGh ¢ù∏› ƒ˘˘ ˘°†Y âdɢ˘ ˘b ,ɢ˘ ˘¡˘ ˘ à˘ ˘ ¡˘ ˘ L ø˘˘ ˘eh øH IÒæe ∑Gô◊G õcôe á°ù«FQ iQƒ°ûdG Aɢ°†≤˘d õ˘cô˘ª˘∏˘d âHQhCG Iƒ˘˘YO ¿EG'' :…ó˘˘æ˘ g ,á˘Ñ˘«˘W IQOÉ˘Ñ˘e ᢫˘ fɢ˘°†eô˘˘dG ᢢ∏˘ «˘ ∏˘ dG √ò˘˘g ɢfõ˘cô˘e ≈˘∏˘Y ô˘°üà˘≤˘J ’CG É˘æ˘ jÉC ˘ JQG ɢ˘æ˘ æ˘ µ˘ dh 10 Gƒ˘˘ Yó˘˘ f ¿CG ï˘˘ jƒ˘˘ °ûdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ˘ ˘æ˘ ˘ MÎbGh Ö∏˘ZGC ɢfƒ˘YOh ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L π˘˘c ø˘˘e ¢Uɢ˘î˘ °TCG ,á˘bɢY’E G ∫É› ‘ π˘ª˘©˘J »˘à˘dG äɢ«˘ ©˘ ª÷G ¬˘«˘a É˘æ˘ª˘gɢ°S π˘«˘ª˘L Êɢ°†eQ ™˘ªŒ ƒ˘gh Ëó˘˘≤˘ Jh äɢ˘≤˘ Hɢ˘°ùŸÉ˘˘H ∑Gô˘˘ M ᢢ «˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘é˘ ˘c .''ÉjGó¡dG ¿CG π˘«˘ª÷G ø˘˘e'' :…ó˘˘æ˘ g ø˘˘H âaɢ˘°VCGh

»æ©jh ᵓ :∫Éb GPEG :∫Éãe .¬gƒ°T hCG ¬dóÑà°SG ᵪ°S ¢S ¢S ¢S) kÉMRÉe :∫ƒ≤J ¿CG øµÁ ,ᵪ°S ∂ªa ¤EG ô˘¶˘æ˘dG ᢰUô˘a π˘Ø˘£˘∏˘d kɢ뢫˘à˘e ,(IÒÑ˘c Iô˘°TÉ˘Ñ˘e ∫ƒ˘≤˘J ¿CG QPɢMh .º˘«˘∏˘°ùdG ß˘Ø˘∏˘dG º˘∏˘©˘Jh hCG ,kGô°ùb áª∏µdG óYCG hCG ≥£ædG Å£îJ âfCG :πØ£d óYCG øµd .»g ɪc É¡dƒ≤J hCG ¬≤£f øe ∂ë°†J ¿CG ‘ á¨dÉÑe ™e A»£H º«∏°S ≥£æH ¬dÉb Ée Iô°TÉÑe áëfÉ°S á°Uôa πc óæY GQGôeh GQGôµJ ºØdG ácôM ÖZôj ⁄ ¿EG ó«∏≤àdG ≈∏Y √ÈŒ ’h ,¬Lƒd É¡Lhh .∂dP kÉ¡Lh ¬∏HÉbh ∂«àÑcQ ≈∏Y ∫õfCG :ô¶fGh ∞bƒJ ∫ƒ≤j Ée º¡a ∫hÉ– ∂fCG πØ£dG ±ô©«d ¬Lƒd ,¬d Aɨ°UE’ÉH kÉ«aÉc kÉàbh ¬ëæeGh ,¬∏°UGƒJ Qó≤Jh ∫ƒ˘é˘j ɢª˘Y È©˘«˘d √Qɢµ˘aCG ™˘ª˘é˘j kÉ˘à˘ bh ¬˘˘ë˘ æ˘ eGh Oƒ¡L ¿CG ó°TGôdG øe ∑ƒ∏°ùdG Gòg ócDƒj ,¬ægòH ƒYój Gògh ,øjôNB’G øe ΩɪàgG ≈≤∏J Ò¨°üdG .»eÓµdG π°UGƒàdGh á¨∏dG ƒªæd ¿CG ⶢM’ GPEG :•É˘Ñ˘ME’G ô˘Yɢ°ûe ≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘©˘ J ádhÉëà ΩÉ«≤∏˘d §˘£˘Nh ∞˘bƒ˘à˘a §˘Ñfi π˘Ø˘£˘dG ∫hÉëj ÉeóæY ¬©e kÉØ«£d øc ,ó©H ɪ«a iôNCG Ò°ùØJ ∫hÉM .¬eÓc º¡ØJ ’ Ée óæY hCG π°ûØjh ¬eɪàgGh ¬gÉÑàfG ¬Lh íéæJ ⁄ ¿EGh , √ó°ü≤e

.»æ¡ŸG π«gCÉàdG á°Uôa ≈∏Y ø∏°üM ø¡æe %22 ¿CGh ,ábÉYE’G …ó–h á˘˘æ˘ «˘ Y ‘ ᢢ°UÉÿG äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ M’G äGhP ø˘˘e %44 ¿CG kɢ ˘ °†jCG í˘˘ ˘ °†JGh ≈∏Y øg πª©dG ≈∏Y äGQOÉ≤dG øe %11h ,πª©dG ≈∏Y äGQOÉb á°SGQódG ≈∏Y äGQOÉ≤dG øe %11 áÑ°ùædG √òg πã“ å«M kÉ«dÉM πª©dG ¢SCGQ È©j Ée ƒgh ,á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G äGhP ‹ÉªLEG øe ¢ù«dh ,πª©dG .πª©dG ‘ ø¡≤◊ á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G äGhP á°SQɇ ÊóJ øY ábÉ©ŸG ICGôŸG ¿EG ∫ƒ≤f ’ ,á«fÉ°ùfE’G πLCG øeh'' :…óæg øH âdÉbh iƒà°ùŸG ≈∏Y É¡d íæ°ùJ ⁄ á°UôØdG ÉÃQ øµd ,™ªàÛG øe â«°ùof ¥ƒ˘≤◊G º˘gGC ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ≈˘˘∏˘ Y IQOɢ˘b ɢ˘¡˘ ∏˘ ©˘ é˘ j …ò˘˘dG ܃˘˘∏˘ £ŸG IQƒ˘°üH π˘©˘Ø˘Jh ᢫˘©˘jô˘°ûà˘dG ÚfGƒ˘≤˘dG Qƒ˘˘£˘ à˘ J ¿CGh ,äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ M’Gh äɢYhô˘°ûŸG º˘«˘Yó˘˘J º˘˘à˘ j ¿CGh ,ƒ˘˘LôŸG ±ó˘˘¡˘ dG ≥˘˘≤˘ ë˘ à˘ d á˘˘ë˘ «˘ ë˘ °U Ú°ù–h ábÉYE’G …hP øe ICGôŸG äÓµ°ûe èdÉ©J »àdG á«°ü°üîàdG ≥jôW øY ’EG ¬«dEG π°üf ødh ⁄ Gògh .É¡«dEG êÉà– »àdG áeóÿG ´ƒf øe kÉ«°üî°T ɡ櫵“ ∂dP πÑbh É¡bƒ≤ëH …OÉæj »©ªà› »Yh »àdG áeóÿG Ωó≤j ¿CG ¬æµÁ ójóL πc áÑcGƒeh É¡bƒ≤M øY ´ÉaódG ,º˘FÓŸG ø˘µ˘°ùdG ,á˘ë˘°üdG ,π˘ª˘©˘dG :IÒã˘c ɢ¡˘bƒ˘≤˘ë˘a ,ɢ¡˘ «˘ dGE êɢ˘à–

∑Gôë∏d øjôëÑdG õcôe á°ù«FQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y â©aQ áæjôb ¤EG ¿Éæàe’Gh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG …óæg øH IÒæe ‹hódG áî«°ûdG ƒª°S ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG á°ù«FQ ióØŸG OÓÑdG πgÉY øjÒÑ˘µ˘dG Ió˘fɢ°ùŸGh º˘Yó˘dG ≈˘∏˘Y ,á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG º˘«˘gGô˘HGE âæ˘H ᢵ˘«˘Ñ˘°S πÑb øe áµ∏ªŸG ‘ ábÉ©ŸG ICGôŸG ɪ¡H ≈¶– øjòdG Ú∏°UGƒàŸGh .ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG IófÉ°ùeh ºYO ‘ ¢ù∏ÛG ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódÉH …óæg øH äOÉ°TCGh Ëó˘≤˘ à˘ d ô˘˘ª˘ à˘ °ùŸG ¬˘˘«˘ ©˘ °Sh ,ᢢ°UÉÿG äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ M’G …hP ø˘˘e ICGôŸG .áÄØdG √ò¡d Iô≤à°ùe IÉ«M ôaƒJ »àdG äÉeóÿG õ˘cô˘e ɢgGô˘LGC »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ fG󢢫ŸG ᢢ°SQGó˘˘dG è˘˘Fɢ˘à˘ f ᢢ«˘ ª˘ gGC äó˘˘cGC h ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ≥jôW øY ábÉYE’G …hP øe ICGôeG 160 ≈∏Y â≤ÑW »àdGh ICGôª∏d .áµ∏ªŸG äɶaÉfi ™«ªL â∏ª°T á«FGƒ°ûY áæ«Y %81 ¿CG ¤EG ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG Égô°ûf »àdG èFÉàædG äQÉ°TCGh .á«fóàe á«°û«©e äÉjƒà°ùe ‘ ø°û©j á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G äGhP øe äɢLɢ«˘à˘ M’G äGhP ø˘˘e %72 ¿CG ᢫˘fGó˘«ŸG ᢰSGQó˘dG äô˘¡˘XGC ɢ˘ª˘ c ºéM ¢ùµ©j …òdG ôeC’G ,êGhõdG ø¡d ≥Ñ°ùj ⁄ äÉHRÉY á°UÉÿG §°ùHCG øe ¿Éeô◊G å«M ,áÄØdG √òg É¡°û«©J »àdG á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG .Iô°SCG øjƒµJ ‘ á«fÉ°ùfE’G ø¡bƒ≤M ,ájO’h äÉbÉYEG ¤EG ø¡àbÉYEG Oƒ©J ø¡æe %58 ¿CG á°SGQódG ‘ OQhh ᢫˘KGQƒ˘dG ¢VGô˘˘e’C G Qɢ˘°ûà˘˘fG º˘˘é˘ M ¤EG ᢢ«˘ °Sɢ˘°SCG ᢢLQó˘˘H Ò°ûj ɢ˘e .ÜQÉbC’G øe êGhõdG øY áªLÉædG ájó°ù÷G ábÉYE’G áÑ°ùf ¿CÉH äOÉaCG á°SGQódG ¿EG …óæg øH âdÉbh ∞∏îàdÉH äÉHÉ°üe %22 ¿CGh ,IPƒNCÉŸG áæ«©dG øe %29 ≠∏ÑJ π∏°ûdGh øe πµd %11 áÑ°ùf âÑgP ɪ«a ,IOó©àe äÉbÉYEÉH %20h ,»∏≤©dG º˘˘°üdG ø˘˘e π˘˘µ˘ d %3h ,‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ᢫˘©˘ª˘°ùdGh á˘jô˘°üÑ˘dG á˘bɢ˘Y’E G á«©ª°ùdG ábÉYEÓd %1h ,‹GƒàdG ≈∏Y AÉ°†YC’G óMCG ó≤ah ºµÑdGh ábÉYE’ kÉÑÑ°S »°Vôe ¢VQÉ©d ¢Vô©àdG ¿Éc ɪ«ah ,kÉ©e ájô°üÑdGh áé«àf %3h ,çOÉ◊ ø¡°Vô©J ÖÑ°ùH %22h ,ø¡æe %26 ¬àÑ°ùfÉe .IOó©àe iôNCG ÜÉÑ°SCG øe á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G äGhP øe %65 ¿CG á°SGQódG ∞°ûc ɪc º˘«˘∏˘©˘à˘dG ᢰUô˘a ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ‘ ø˘¡˘≤˘M ø˘°SQɢe ᢰSGQó˘dG á˘˘æ˘ «˘ Y

zAÉ°†«ÑdG É°ü©dG{ áÑ°SÉæe AÉ«ME’ ó©à°ùj

πØàëj ÚaƒØµª∏d »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ó¡©ŸG »ŸÉ©dG ájDhôdG Ωƒ«H

‘ ≥◊G ¿Éª°V πLCG øe ΩGõàd’G ≥«≤–h .''™«ªé∏d ájDhôdG ÚaƒØµª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ÉeɪàgG ¿É«dƒj á«ŸÉ©dG áë°üdG ᪶æeh áæ÷ É¡«a ó∏H πc ¿CGh ,áÑ°SÉæŸG √ò¡d GÒÑc IQGRh ºà¡Jh ,≈ª©dG áëaɵe º°SG πª– á˘˘ bGó˘˘ °üdG ᢢ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ ª˘ ˘ L Öfɢ˘ ˘é˘ ˘ H ᢢ ˘ë˘ ˘ °üdG ≈∏Y óªà˘©˘J äɢ«˘dɢ©˘a á˘eɢbÉE ˘H Úaƒ˘Ø˘µ˘ª˘∏˘d øe ÌcCG ∑Éæg ¿CÉH OÉaCGh .á«ë°üdG á«YƒàdG Ö°ùM ⁄É©dG ‘ ≈ª©dÉH ÜÉ°üe ¿ƒ«∏e 45 øµÁ %75 º¡æ«H øe ,á«dhódG äGôjó≤àdG IÒ≤ØdG ∫hódG ‘ ¿ƒ°û«©j %90h º¡LÓY QÉ°üHE’G ‘ ≥◊G ¿CG GócDƒe ,á«eÉædG ÒZ ≈ª©dG øe ó◊G ¤EG ≈©°ùJ á«ŸÉY IQOÉÑe .¬jOÉØJ øµªŸG ¤EG √ôjó≤Jh √ôµ°T ó¡©ŸG ôjóe Ωóbh ,Úbɢ˘©ŸG º˘˘Yó˘˘H ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äGQGRƒ˘˘dG ™˘˘«˘ ª˘ L ¿É˘˘µ˘ °SE’Gh ∫ɢ˘¨˘ °TC’G IQGRh ô˘˘cò˘˘dɢ˘ H ¢üNh á«æµ°S äGóMh áeÉbEG ≈∏Y É¡à≤aGƒe Ò¶f »˘˘à˘ dG QhôŸG IQGOEGh ,Úbɢ˘©ŸG ᢢĢ Ø˘ H ᢢ°Uɢ˘N á˘Ñ˘°SɢæŸG á˘Ä˘ «˘ Ñ˘ dG Òaƒ˘˘Jh ᢢ©˘ Hɢ˘àà âeɢ˘b äGQɢ˘°TE’Gh äGQó˘˘ ë˘ ˘æŸÉ˘˘ c Úbɢ˘ ©ŸG ᢢ cô◊ .kÉÑjôb É¡Ñ«côJ ºà«°S »àdG á«Jƒ°üdG ó¡©ŸG IQGOEG ¿CG ¤EG ¬ãjóM ΩÉàN ‘ √ƒfh á«°SGQO ègÉæe øª°V áÑ∏£dG ÖjQóàH ºà¡J ,á˘cô◊G ø˘a ‘ ᢫˘Fɢ˘°üNCG ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ±ô˘˘°ûJ äGQÉ¡ŸG øe ∑ôëàdG äGQÉ¡e ¿CG kÉ°Uƒ°üN .∞«ØµdG É¡«∏Y óªà©j »àdG á«°SÉ°SC’G

õeQ Èà©J »àdG É°ü©dG √òg ᫪gCG ¿É«Ñdh Ú©ŸG »˘gh Úaƒ˘Ø˘µŸG ió˘d ᢫˘ dÓ˘˘≤˘ à˘ °S’G ´QGƒ°ûdG ‘ ácô◊Gh á≤jô£dG ÚÑJ ≈∏Y øY ΩÓYEÓd á°UÉN IGOCG ÉgQÉÑàYÉH π≤æàdGh .É¡ÑMÉ°U GƒfÉ©à°SG ÚaƒØµŸG ¿CG •É«ÿG ±É°VCGh ‘ áãjóMh á«FGóH πFÉ°SƒH Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y QÉé°TC’G ¿É°üZCG øe AGóàHG º¡JGP ¬«LƒJ áªFÓŸG »°ü©dG øe áØ∏àfl ´GƒfCÉH kAÉ¡àfGh ,á«fhεdE’G É°ü©dG hCG AÉ°†«ÑdG É°ü©dG πãe ≈˘∏˘Y Úaƒ˘˘Ø˘ µŸG äó˘˘Yɢ˘°S π˘˘Fɢ˘°Sƒ˘˘dG √ò˘˘gh .´QGƒ°ûdG ‘ äÉÑ≤©dG øe ÒãµdG »£îJ »˘à˘dG π˘Fɢ°Sƒ˘dG ø˘e Oó˘Y ∑É˘æ˘ g'' :∫ɢ˘bh π˘˘ ã˘ ˘e ᢢ cô◊G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Úaƒ˘˘ Ø˘ ˘µŸG ó˘˘ ˘Yɢ˘ ˘°ùJ ƒ˘˘gh (ô˘˘ °üÑŸG π˘˘ «˘ ˘dó˘˘ dG) ô˘˘ °üÑŸG ¿É˘˘ °ùfE’G ᢢ bOɢ˘ °üdG ᢢ Ñ˘ ˘Zô˘˘ ˘dG ∂∏Á …ò˘˘ ˘dG ≥˘˘ ˘aGôŸG äÉÄa øe áÄa ájCGh ÚaƒØµŸG ™e πeÉ©à∏d Iõ˘˘ ¡˘ ˘L’C Gh ,ᢢ °UÉÿG äɢ˘ Lɢ˘ «˘ ˘ à˘ ˘ M’G …hP hCG ᢢ«˘ Jƒ˘˘°üdG äGQɢ˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dɢ˘ c ᢢ «˘ ˘fhε˘˘ d’E G ‘ Ió°TôŸGh áHQóŸG ÜÓµdG hCG ,äÉHƒµ°ù∏àdG .''á«HhQhC’G ∫hódG ,»ŸÉ©dG ájDhôdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G øY ÉeCG ≈∏Y õcôj …ƒæ°S çóM ƒg'' :•É«ÿG ∫É≤a ∞˘˘©˘ °Vh ≈˘˘ª˘ ©˘ dG ᢢ∏˘ µ˘ °ûe ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G ɢæ˘dÉ˘Ø˘WGC ) ƒ˘˘g Ωɢ˘©˘ dG Gò˘˘g Qɢ˘©˘ °Th ,ô˘˘°üÑ˘˘dG ᢢ«˘ Yƒ˘˘J ±ó˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°ùjh (º˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘°ùdG ô˘˘ °üÑ˘˘ dGh ô°üÑdG ∞µH ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ܃©°ûdG º˘˘Yó˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊Gh ô˘˘°üÑ˘˘dG ∞˘˘©˘ ˘°Vh

z1{ á¨∏dG ôjƒ£J Ö«dÉ°SCG ÉgÉæ©e ádÉ°SQ ¬eC’ π°Sôj ¬fCG ≈∏Y ∂dP ∫ój ó≤a á˘Hɢé˘à˘°S’ɢa ''»˘FGò˘M »˘æ˘«˘°ùÑ˘∏˘ J ¿CG ó˘˘jQCG »˘˘eCG '' .π°UGƒàdG º∏©J ≈∏Y ¬©é°ûJ á«∏ª©dGh á«∏°UGƒàdG ¿hO π˘°UGƒ˘à˘dɢH í˘ª˘°ùj ܃˘∏˘°SCG :äGQɢ«˘ N í˘˘æ˘ eG :¬d π≤a ,¢SCÉc ¤EG πØ£dG QÉ°TCG GPEG :πãe ,•ÉÑMEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ɪàMG ¿EG ?kGÒ°üY hCG kÉÑ«∏M ójôJ ƒd ɇ ÌcCG ¿ƒµà°S ∫GDƒ°ùdG Gò¡d ᫶Ød áHÉLEG ?ójôJ GPÉe ᨫ°üH ∫GDƒ°ùdG ìôW '' :Ò¨°üdG ∫Éb GPEÉa :ìÉ°†jEÓd º¡Øà°SGh Öé©J !Ò°U :GQô˘˘µ˘ e π˘˘≤˘ a ,''Ò°üY'' 󢢰ü≤˘˘ jh ,''Ò°U ≈∏Y ádGO äÉeÓY ™e ?ó°ü≤J GPÉe ,!Ò°U !Ò°U .Ò°üY ó°ü≤J √BG :πb ,IÒ°ùj IÎa ó©Hh ,Öé©àdG ,Ò°üY Öµ°SCÉ°S ,Ò°üY Ö– ,Ò°üY ójôJ âfCG á¨d »ªæj á≤jô£dG ∂∏àH π°UGƒàdG ,òjòd Ò°üY .•ÉÑMEG ¿hO ∫ÉØWC’G äGƒ˘°UC’G ≥˘£˘f º˘¡˘ æ˘ e ™˘˘bƒ˘˘à˘ J ’ :A§˘˘Ñ˘ H ó˘˘YCG ≥£f ‘ ≠dÉHh A§Hh Ahóg ‘ óYCG øµdh ,샰VƒH hCG ¬aòM ób hCG , ¬≤£f ™«£à°ùj ’ …òdG 䃰üdG

á˘dɢ°SQ π˘µ˘d Gk󢫢L kɢFQɢb ø˘c :π˘Fɢ°Sô˘dɢH º˘à˘ gG ∫É˘Ø˘WC’G ø˘e á˘dhÉfi π˘µ˘a ;∂∏˘Ø˘W ∂d ɢ¡˘∏˘ °Sô˘˘j .áØ«©°V âfÉc ¿EGh ,á¨∏dG ƒªæd ᫪gCG äGP π°UGƒà∏d Úæ«©dÉH Iô¶ædG É¡æe π°UGƒàdG ó°ü≤H πFÉ°SôdG á˘cô˘Mh ,ÚYGQò˘dGh ø˘j󢫢dG á˘cô˘Mh á˘eɢ°ùà˘˘H’Gh ÒZ äGƒ˘˘ ˘ °UC’Gh ,äGAÉÁE’Gh äGQɢ˘ ˘ °TE’Gh ¢SCGô˘˘ ˘ ˘dG äɢª˘∏˘µ˘dGh ,ÚfC’Gh Aɢ˘µ˘ Ñ˘ dGh ñGô˘˘°üdGh ᢢeƒ˘˘¡˘ ØŸG π˘Fɢ°SQ ɢ¡˘∏˘c ,á˘ë˘°VGƒ˘dGh á˘ë˘ °VGƒ˘˘dG ÒZ IOô˘˘ØŸG ΩóYh ɢ¡˘©˘e π˘eɢ©˘à˘dG ø˘°ùM ó˘°TGô˘dG ≈˘∏˘Y »˘¨˘Ñ˘æ˘j ≈˘∏˘Y »˘°†≤˘j ∂dP ¿C’ ;äÓ˘ª˘ ¡ŸG ᢢ∏˘ °S ‘ ɢ˘¡˘ «˘ eQ ¬˘©˘ª˘à›h ¬˘jó˘dGhh π˘Ø˘£˘dG ÚH π˘°UGƒ˘à˘dG ¢Uô˘a ¤EG πØ£dG Ò°ûj ÚM Gòd .¬à¨d ôjƒ£J ¢Vô¨H ò˘N ,kÉ˘æ˘°ùM ,Aɢe ó˘jô˘J :π˘bh ¬˘d Öé˘à˘°SG ,¢SCɢ µ˘ dG .AÉŸG øµd äɪ∏µH È©j ¿CG áLÉëH πØ£dG :äɪ∏c º∏Y kÉ°VQCG πØ£dG §≤°ùj ÚM ∫Éãe ,á¨∏dG √Rƒ©J ób IOôØe Ωóîà°SGh ,√BG :¬d πb ,⁄C’G øe ñô°üjh ,√ój ‘ ¬FGòëH ∂°ùÁ ÚM hCG ,çóë∏d áÑ°SÉæe

ó˘˘¡˘ ˘©ŸG ‘ ᢢ ∏˘ ˘ã‡ ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG âcQɢ˘ °T ∫hO Úaƒ˘Ø˘ µ˘ ª˘ ∏˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG …Oƒ˘˘©˘ °ùdG …òdG »ŸÉ©dG ájDhôdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ⁄É©dG øjô°ûJ) ôHƒàcCG øe ô°ûY …OÉ◊G ±OÉ°U ∫hO ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ∑Qɢ˘°ûJ ɢ˘ ª˘ ˘c ,…QÉ÷G (∫hC’G ɢ°ü©˘∏˘d »ŸÉ˘©˘dG Ωƒ˘«˘ dɢ˘H ∫ɢ˘Ø˘ à˘ M’G ⁄ɢ˘©˘ dG øe ô°ûY ¢ùeÉÿG ±OÉ°üj …òdG AÉ°†«ÑdG .¬°ùØf ô¡°ûdG OôJQÉ°ûJ ∂æH ™e ¿hÉ©àdÉH ó¡©ŸG ΩÉbCGh ∫ÉØWCGh ó¡©ŸG ∫ÉØWC’ kÉ«¡«aôJ kÉfÉLô¡e ô˘ª˘°ùà˘«˘°Sh .Úaƒ˘Ø˘µ˘ª˘∏˘d á˘bGó˘°üdG ᢢ°VhQ ‘ äGô°VÉfi Ëó≤J ∫ÓN øe ∫ÉØàM’G á°SQóe 13 ÉgOóYh ÚaƒØµŸG èeO ¢SQGóe ᢢ jƒ˘˘ fɢ˘ ã˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘°SGQó˘˘ dG π˘˘ MGôŸG ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ àı É¡«a ¢SQój »àdG á«FGóàH’Gh ájOGóYE’Gh ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,Úaƒ˘˘Ø˘ µ˘ e äɢ˘Ñ˘ dɢ˘Wh á˘˘Ñ˘ ∏˘ W ᢢ °UÉÿG äɢ˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘µ˘ ˘dGh äGô˘˘ °ûæ˘˘ dG ™˘˘ jRƒ˘˘ ˘J ¢UɢN ∞˘∏˘e QGó˘°UEGh ,á˘jô˘°üÑ˘dG á˘bɢ˘Y’E ɢ˘H ó˘˘ ¡˘ ˘©ŸG ™˘˘ bƒ˘˘ e ‘ ᢢ jô˘˘ °üÑ˘˘ ˘dG ᢢ ˘bɢ˘ ˘Y’E ɢ˘ ˘H ≈˘∏˘Y Úaƒ˘Ø˘µ˘ª˘∏˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG …Oƒ˘˘©˘ °ùdG blindinstitute.org. âfÎfE’G »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ó¡©ŸG ôjóe ôcPh ¿CG •É˘˘ «ÿG ó˘˘ MGƒ˘˘ dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y Úaƒ˘˘ Ø˘ ˘µ˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d Gók «˘cÉC ˘J »˘JÉC ˘j Úà˘Ñ˘°SɢæŸG ÚJɢ¡˘H ∫É˘Ø˘à˘M’G ɢ¡˘JOɢ«˘bh ᢵ˘∏˘ªŸG ¬˘«˘dƒ˘J …ò˘dG Ωɢª˘à˘ gÓ˘˘d ᢢ°UÉÿG äɢ˘Lɢ˘«˘ ˘à˘ ˘M’G …hò˘˘ H Ió˘˘ «˘ ˘°Tô˘˘ dG 󢢩˘ H kɢ ˘°Uƒ˘˘ °üN ,™˘˘ ª˘ ˘àÛG ‘ Úaƒ˘˘ Ø˘ ˘µŸGh π«µ°ûJh ÚbÉ©ŸÉH ¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG Qhó°U ∫ÉØàM’G ¿CG ɪc ,ábÉYEÓd É«∏©dG áæé∏dG á˘≤˘∏˘©˘àŸG äɢbÉ˘Ø˘J’G ™˘«˘ª÷ Gk󢫢°ùŒ »˘JÉC ˘j .ÚaƒØµŸÉH ó˘˘ ¡˘ ˘©ŸG ∫ɢ˘ Ø˘ ˘à˘ ˘ MG ¿CG •É˘˘ ˘«ÿG ±É˘˘ ˘°VCGh ɢ°ü©˘dG ᢫˘ª˘gGC 󢢰ù颢j Aɢ˘°†«˘˘Ñ˘ dG ɢ˘°ü©˘˘dɢ˘H ‘ Úaƒ˘˘Ø˘ µ˘ ª˘ ∏˘ d Qɢ˘©˘ °Th õ˘˘eô˘˘c Aɢ˘°†«˘˘Ñ˘ dG ÚdÉØàM’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,π≤æàdGh ácô◊G ᢢĢ Ø˘ dG √ò˘˘¡˘ H »˘˘Yƒ˘˘dG IOɢ˘jR ¤EG ¿É˘˘ aó˘˘ ¡˘ ˘j ≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘©˘ ˘à˘ ˘dGh ™˘˘ ª˘ ˘àÛG ø˘˘ e Iõ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘dG í˘˘«˘ °Vƒ˘˘Jh ,º˘˘¡˘ ¡˘ LGƒ˘˘J »˘˘à˘ dG äɢ˘ Hƒ˘˘ ©˘ ˘°üdG õ˘cGô˘˘e π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e º˘˘¡˘ d ᢢeó˘˘≤ŸG äɢ˘eóÿG .ájô°üÑdG ábÉYE’G äÉ°ù°SDƒeh √ójó– ” Ωƒ«dG Gò¡H ∫ÉØàM’G ¿CG ôcPh ¿ƒµ«d ÚaƒØµª∏d »ŸÉ©dG OÉ–’G πÑb øe Èà˘©˘j å«˘M ,Aɢ°†«˘Ñ˘dG ɢ°ü©˘∏˘d ɢ«ŸÉ˘Y ɢeƒ˘˘j ™ªàÛG ‘ Oôa πµd á∏eÉ°ûdG á«Yƒà∏d Éeƒj

‘ º¡FÉæ˘HCG Ió˘Yɢ°ùŸ ø˘jó˘dGƒ˘∏˘d í˘Fɢ°üæ˘dG ¢†©˘H ø˘e ¿ƒ˘fɢ©˘j ø˘jò˘dG ∫É˘Ø˘WC’G ió˘d ᢨ˘∏˘dG ô˘jƒ˘£˘J :ÖWÉîàdG ‘ äÓµ°ûe º¡JGƒ°UCG hCG ∫ÉØWC’G äɪ∏c QGôµJ :πYÉØJh ó∏b ô˘¡˘¶˘j í˘«˘ë˘°üdG ß˘Ø˘∏˘dG IɢYGô˘˘e ™˘˘e º˘˘¡˘ dɢ˘©˘ aCGh ó˘æ˘Y »˘eÓ˘µ˘dG π˘°UGƒ˘à˘dG á˘ª˘«˘b Rõ˘©˘jh Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G IQOÉH …CG ™˘e π˘YÉ˘Ø˘J .º˘¡˘à˘¨˘d »˘ª˘æ˘jh π˘H ∫É˘Ø˘WC’G äGƒ˘°UC’G ó˘∏˘bh ,•É˘˘°ûfh ìô˘˘eh Ö뢢H π˘˘°UGƒ˘˘à˘ ∏˘ d É¡£HQGh äGƒ°UC’G ó«∏≤J ≈∏Y ¬©é°Th ,¬H ᣫÙG .AÉ«°TC’G øe É¡∏ãÁ Ée ™e πØ£dG º¡j Ée πc ∞°p Uh kÉYQÉH kÉ≤∏©e øc :≥∏Y ±É°ûµà°S’ÉH hCG ô¶ædÉH ¬d ¬Ñàæj hCG ¬H π¨°ûæj Éeh É˘Ø˘°UGh ´É˘£˘à˘°ùŸG Qó˘≤˘H ¬˘gÉ˘Ñ˘à˘fG ó˘°Th Ö©˘∏˘ dɢ˘H hCG .çó◊G ¬JÉcôMh ¬JGƒ°UCGh ¬Jɪ∏c ºLôJh ô°ùa :ô°ùa π°üàJ ,≈æ©e äGP äGQÉÑY hCG äɪ∏c ¤EG á°†eɨdG ;¬«dEG Ò°ûj Éà hCG ,∫ƒ≤j ¿CG ∫hÉëj hCG ∫ƒ≤j Éà ∫Éb GPEG ∂dP ∫Éãe .π°UGƒàdGh ácQÉ°ûŸG »æ©j ∂dòa ɵ°ù‡ ÜÉÑdG óæY ¬aƒbh AÉæKCG ''ÓH ÓJG'' πØ£dG ¿CG ójôj ¬fCG ∂dP ô°ùØj ¿CG øµÁ ,ÜÉÑdG ¢†Ñ≤à ÚÑàd º«∏°S ≥£æH IQÉÑ©dG Qôc , (GôH ™∏WCG) :∫ƒ≤j .´Éªà°S’G á°Uôa ¬d ôahh ,í«ë°üdG êPƒªædG


people people@alwatannews.net

¢SÉædG ™e 24

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

ÒeC’G óÑY ÖæjR :±Gô°TEGh OGóYEG

AGôgR ΩCG IÉfÉ©e

.. ‹ÉØWC’ ó«©dG ÜÉ«K ∂∏eCG ’ ?Ωƒ````«dG ó«q ©æ°S ∞`«c º``∏YCG ’h √ò˘g äÉÁô˘µ˘dG Aɢ°ùæ˘dG ió˘MEG »˘æ˘à˘£˘ YG .É¡H kGÒãc âMôa óbh »àæH’ á£æ°ûdG ?á∏ª©à°ùŸG ÜÉ«ãdG ¿hóJôJ πg ¯ .á∏ª©à°ùe ÉæHÉ«K ™«ªL áæ¡e AGôL Ωƒ«dG ‘ Ú∏°ü– ºc ¯ ?∫ƒ°ùàdG ’ kÉfÉ«MGh ,kGQÉæjO 20`dG h 15 ÚH ≈˘∏˘Y π˘°üMCG ¿É˘°†eQ ‘h ,kɢĢ «˘ °T π˘˘°üMCG ¿ƒ˘˘ ©˘ ˘aó˘˘ j ¢Sɢ˘ æ˘ ˘dG ¿C’ kGô˘˘ ¶˘ ˘f ÌcCG ¥RQ ™˘aO ø˘e ¿h̵˘jh º˘¡˘ Jɢ˘b󢢰üH AÓ˘˘Ñ˘ dG .π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ‘ äÉbó°üdG ?∫ƒ°ùàdG ∑ÎH øjôµØJ πg ¯ ∫ƒ°ùàdG ∑ÎH ôµaCG ¿É«MC’G ¢†©H ‘ õ˘cGô˘e QhRGh äɢfɢgEÓ˘d ¢Vô˘©˘ JG »˘˘æ˘ fC’ »˘∏˘dG (á˘dó˘¡˘Ñ˘ dG) å«˘˘M kGÒã˘˘c ᢢWô˘˘°ûdG √ò¡d áLÉàfi »ææµdh ,Iõ«H iƒ°ùJÉe .É¡«∏Y π°üMCG »àdG Oƒ≤ædG

∞°Sƒj ¢SÉÑY »°ùcÉàdG ≥FÉ°S

?∂ahôX øY Éæ«KóM ¯ áÑ©°U »àdÉMh ôªÿG Üô°ûj »LhR ¿CG ¿hO ø˘˘ e Êô˘˘ é˘ ˘g ó˘˘ bh ¬˘˘ ©˘ ˘ e kGó˘˘ ˘L ÉgQÉLCG á≤°T ‘ øµ°SCG ¿B’G ÉfGh ,»æ≤∏£j , Oô˘£˘dɢH IOó˘¡˘eh ,kGQÉ˘æ˘ jO 70 …ô˘¡˘°ûdG èdÉ©àJh AÉ°SôN ɪgGóMEG ÚàæHG …ódh ‘ É¡à∏é°S ¿B’Gh á«fɪ∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùà √òg ,êÓ©dG ∫ɪµà°SG πLCG øe á°VhôdG ¿É¡àeG ≈∏Y »æJÈLCG »àdG ‘hôX »g ,kÓªY óLCG ⁄h πªYCG ’ ÉfCÉa (¬JÉë°ûdG) ∑Éæg ¢ù«∏a πªY ≈∏Y â∏°üM ƒd ≈àMh .»HÉ«Z AÉæKCG ‹ÉØWCÉH »æà©j øe ?ºµ©e ó«©dG ƒg ∞«ch ¯ º∏YCG ’h ‹ÉØWC’ ó«Y ÜÉ«K ∂∏eCG ’ º˘gh »˘Ñ˘∏˘b »˘æŸDƒ˘j ,Ωƒ˘«˘dG 󢫢©˘æ˘°S ∞˘˘«˘ c …ó«HÉe øµdh ó«©dG ÜÉ«K »æe ¿ƒÑ∏£j Iô˘é˘°T ø˘e á˘Yƒ˘£˘≤˘e »˘æ˘fCG ɢª˘c ,á˘∏˘ «˘ M óbh ,πgCG ’h ÜCG ’h ΩCG ‹ ¢ù«d ᪫àjh

AGôgR ΩCG ¢TÎØJ …QÉŒ πfi Üôb IÒ¨°üdG É¡àæHG áæ°†àfi äÉÑà©dG ióMEG ó«©dG á£æ°ûH É¡JódGh á≤aGôe äôKBG »àdG .¥õªŸG É¡FGòMh É¡∏ª– »àdG ᣫ°ùÑdG Ωƒ˘˘ ª˘ ˘g ø˘˘ e ÜÎ≤˘˘ ˘J ''¢Sɢ˘ ˘æ˘ ˘ dG ™˘˘ ˘e'' :AGôgR ΩCG QhÉ–h ,ó«©dG ‘ AGô≤ØdG .ÒîH pâfGh ΩÉY πc ¯ π©L IOÉ©°Sh áë°Uh ÒîH GƒàfGh ¿É°ûY ÊhóYÉ°S ÒN É¡∏c ºµeÉjG ¬∏dG .á°†jôŸG á櫵°ùŸG »àæH ¿CG ó˘˘ jô˘˘ f ø˘˘ Wƒ˘˘ dG Ió˘˘ jô˘˘ L ø˘˘ e ø˘˘ ë˘ ˘f ¯ Aɢ˘°†«˘˘Ñ˘ dG …Oɢ˘jC’G π˘˘©˘ d ∂©˘˘ e Aɢ˘ ≤˘ d π˘˘ ª˘ ©˘ f .∑óYÉ°ùJ ºµdɪYCG ¿Gõ«e ‘ ºµ«d ¬«∏îj ¬∏dG áÑ©°U ‘hôX áMGô°üH ¬∏dGh ,¬∏dG AÉ°ûfG (äÉë°T) πª©j ¿G óMCG πÑ≤j πg ,kGóL Ée áLÉ◊G ’ƒd º«¶©dG ¬∏dGh !?»∏ãe .Éæg ʃªàjCGQ

!!øµdh zøWƒdG{ øe ó©H ÉæMG :»°ùcÉàdG ƒ≤FÉ°S

!πª©dG øY á∏WÉY á«©eÉ÷G »àæHGh äGƒæ°S 7 !¿Éµ°SEG â«H ¿hO øe »æHGh áæ°S 16 h .. .â°†aQ IQGRƒdG ¿CG áæ°S òæe ¿Éµ°SEG â«H ≈∏Y Ωó≤e »æHGh ƒgh ∫õæe ≈∏Y π°üëj ⁄ ¿B’G ≈àMh 92 »∏cÉ°ûe »g √òg ,â«ÑdG ‘ »©e øcÉ°S .á«∏FÉ©dG ‘hôXh ᫪°SQ ¥GQhCÉH »JCÉ«d á¶◊ ÉæfPCÉà°ùjπª©dG øY á∏WÉY ¬àæHG ¿CG âÑãJ πFÉ°SQh ÚdhDƒ°ùŸG øe áYƒª› ™e çó– ¬fCGh .Gƒ∏©Øj ⁄ º¡æµdh É¡«∏¨°ûàH √hóYh øjòdG ,''Úbó˘°üe êɢà˘ë˘jɢ˘e ’'' ,ᢢ©˘ Wɢ˘≤˘ f?áæ¡ŸG πcÉ°ûe øY Éæª∏c â°ù«d áæ¡ŸGh ¢Vhôbh ¿ƒjO ÉæJÉ«M πc âdGR’ IÒ©˘°ùà˘dɢa ¿ƒ˘æ˘¶˘J ɢª˘ c á˘˘ë˘ Hô˘˘e kGóL áªMOõe ´GQƒ°ûdGh ,¢ù∏a 800 áÁób ÖfÉLC’Gh ,ÒãµdG Éæàbh øe ™«°†jÉe ƒgh á˘∏˘aɢZ QhôŸG IQGOEGh á˘æ˘¡ŸG ‘ ɢæ˘fƒ˘˘ª˘ MGõ˘˘j .º¡æY ?AÉ«æZCG »°ùcÉàdG »≤FÉ°S ¿EG :∫É≤j ÉæfEÉa ∫ÉŸG ÉeCG ,§≤a ¬∏d ÉæÑëH AÉ«æZCG ,Éæeƒj »°û‰ Oɢµ˘dɢH ø˘ë˘æ˘a ,¬˘«˘dEG ô˘≤˘à˘Ø˘f .äÉeôµe ’h äGhÓY ’h äGOÉjR Óa

äGQGRƒdG ™«ªL â©LGQ ,á«©eÉL É¡fCG ɪc ÚdhDƒ°ùŸG øe IÒãc πFÉ°SQ ≈∏YÉæ∏°üMh ø˘˘Y ᢢ∏˘ Wɢ˘Y âdGR’ ɢ˘¡˘ fCG ’EG äɢ˘ «˘ ˘°Uƒ˘˘ Jh ó˘bh ∞˘°Sƒ˘j ¢SÉ˘Ñ˘Y Öæ˘jR ɢ¡˘ª˘°SG ,π˘ª˘©˘ dG É¡ª°SGh IôFÉ£dG çOÉM ‘ ‹ áæHG â«aƒJ ᢫˘ HÎdG IQGRh ‘ π˘˘ª˘ ©˘ J âfɢ˘ch ᢢ∏˘ «˘ ª˘ L ’EG É¡fɵe É¡àNCG π– ¿CG ÉfOQCGh º«∏©àdGh

iÒd ¿É°ùfE’G ȵj ¿CG ⁄Dƒe ƒg ºc çóëà˘æ˘°S …ò˘dG ¢üûdG ,¬˘Fɢæ˘HCG Iɢfɢ©˘e ȵj ¿CG ¬HÉÑ°T ‘ ¬eÓMCG ióMEG âfÉc ¬æY Gƒ©aQh º¡eÓMCG Gƒ≤≤M ób ºgGôjh √DhÉæHCG .¬°SCGQ ,øØ°ùdG »¡à°ûJ’ Éà »JCÉJ ìÉjôdG øµd ΩRCÉà˘à˘a ɢ¡˘°ùØ˘f ±hô˘¶˘dG ¢Vô˘Ø˘J kɢfɢ«˘MCGh º˘°†N ‘ ÜÉ˘Ñ˘ °ûdG ΩÓ˘˘MCG ™˘˘«˘ °†Jh Iɢ˘«◊G çOɢM ‘ ¬˘∏˘«˘ª˘L ¬˘à˘æ˘HG ⫢˘aƒ˘˘J ,äɢ˘eRC’G â∏˘ª˘Y ó˘bh ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG Iô˘Fɢ£˘ dG º˘˘£– ᢢ ˘«˘ ˘ HÎdG IQGRh ‘ äGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ °S ¢ùª˘˘ ˘N Ió˘˘ ˘e ¿EG πH ,∂dòH É«fódG ∞àµJ ⁄h ,º«∏©àdGh »g á«©eÉ÷G IOÉ¡°û∏d á∏eÉM ÖæjR ¬àæHG ∫õæŸG ‘ á°ùdÉL á©HÉ°ùdG É¡àæ°S ‘ ¿B’G ‘ øµ°ùj ∫GR’ êhõJ ¿CG ó©H ¬æHGh ,πªYÓH .¬«a ódh …òdG ∫õæŸG ¢ùØf ¢SÉÑY »°ùcÉàdG ≥FÉ°S IÉfÉ©e kÉ©e CGô≤f :∞°Sƒj ?∂∏cÉ°ûe øY ÉæKóM»àæHGh ,»°ùcÉJ ≥FÉ°S ÉfCGh áæ°S 40 òæe »˘gh äGƒ˘æ˘°S 7 ò˘æ˘e π˘ª˘©˘dG ø˘Y ᢢ∏˘ Wɢ˘Y ÖjQóà∏d øjô˘ë˘Ñ˘dG ó˘¡˘©˘e ø˘e á˘Lô˘î˘à˘e

Gk ôjRh âæc ƒd

πª©dG øY Ú∏WÉ©dG ™«ªL ó«æŒ

QÉÑ÷GóÑY è«¡H ó˘˘æ˘ LCɢ °Sh ,´É˘˘aó˘˘ dG IQGRh Qɢ˘ à˘ ˘NCɢ ˘°S ,πª©dG øY Ú∏WÉ©dG ÚæWGƒŸG ™«ªL .øjôëÑdG ‘ ´ÉaódG Iƒb øe RõYCÉ°Sh

äÉÑ°SÉæe

¿É``jQ Ωhó`b ∑hÈ`e ó˘dɢ˘N π˘˘Ø˘ à˘ MG Ωhó˘˘≤˘ H »˘˘Mɢ˘ æ˘ ˘L å«M ¿ÉjQ OƒdƒŸG ΩCGh ¿ÉjQ ƒHCG ≈≤∏J Êɢ˘ ˘¡˘ ˘ à˘ ˘ dG ¿É˘˘ ˘ jQ ø˘˘e äɢ˘µ˘ jÈà˘˘dGh AÉbó°UC’Gh πgC’G Gƒ˘˘ ˘ ˘æ“ ø˘˘ ˘ ˘jò˘˘ ˘ ˘ dG Iɢ˘«˘ M Oƒ˘˘dƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d Aɢ˘ ˘°T ¿EG Ió˘˘ ˘jó˘˘ ˘ e ∞˘˘ ˘ ˘ ˘dCG ..¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG .∑hÈe

ɢfó˘æ˘Yɢe ɢæ˘MG iô˘J :ô˘NBG ∫ƒ˘˘≤˘ j ¯ ¢ùH ìhôJ äGOÉjõdGh ,»YɪàLG ¿Éª°V ±É˘£ŸG á˘jɢ¡˘ f ‘h ᢢeƒ˘˘µ◊G »˘˘Ø˘ XƒŸ .(QGôW ¤EG »°ùcÉàdG ≥FÉ°S ∫ƒëàj) »˘°ùcɢJ ≥˘Fɢ°S Aɢ˘L Aɢ˘æ˘ KC’G √ò˘˘g ‘ ''?¿ƒàfG IójôL …CG øe'' ∫ƒ≤j .øWƒdG øe ¯ Éæ«dÉe øµd øWƒdG øe ó©H ÉæMG ¯ .!!¥ƒ≤M

»ÑJÉe áMÉ«°ùdG IQGOEGh ,É¡«∏Y Éæ∏°üM ¤EG GÒ˘°û˘˘e - …ò˘g á˘aô˘¨˘dG É˘æ˘«˘£˘©˘ J -ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG Üɢ˘H ‘ IOƒ˘˘LƒŸG ᢢaô˘˘¨˘ dG ≈˘˘à˘ M ,á˘˘æ˘ °ùdG Ωɢ˘jCG º˘˘¶˘ ©˘ ˘e ‘ Gò˘˘ µ˘ ˘g .ÉfóæYÉe ¿ƒeôµJ äÉeɪM :kÓFÉb m¿ÉK »°ùcÉJ ≥FÉ°S ¬©WÉ≤j ¯ ΩɢjCG ‘ √Dhɢ˘æ˘ H ” ó˘˘MGh Ωɢ˘ª˘ M ɢ˘æ˘ jó˘˘d ¬˘˘ ∏˘ ˘dG Ú◊G ,Gƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ H ¿h ’ƒ˘˘ ˘eQƒ˘˘ ˘Ø˘ ˘ dG Qó≤˘fɢe á˘dɢM ¬˘à˘dɢM ,√ɢjG º˘µ˘jhGô˘j’ .GkóHCG ¬∏Nóf

º˘˘¡˘ °†©˘˘Ñ˘ d ƒ˘˘∏˘ ë˘ j âbh IÒ¡˘˘ X ‘ ™e á°ù∏L Éæd âfÉc (á∏jÉ≤dG)`H ¬à«ª°ùJ ÜɢH ø˘e Üô˘˘≤˘ dɢ˘H »˘˘°ùcɢ˘à˘ dG »˘˘≤˘ Fɢ˘°S ∫É°SQEÉH ¢ùª°ûdG OOÎJ ⁄ PEG øjôëÑdG ≈˘˘∏˘ Y í˘˘ °ùª˘˘ à˘ ˘d IQÉ◊G ɢ˘ ¡˘ ˘Jɢ˘ Yɢ˘ ©˘ ˘°TEG ºgh ¿ƒKóëàj º¡Ñ∏ZCG ¿Éc ,¢ShDhôdG ¥ô©dG äGô£b øe ÖÑ°üJÉe ¿ƒë°ùÁ .º¡gƒLh ≈∏Y ,á∏µ°ûŸG øªµJ Éæg : ºgóMCG ∫Éb ¯ Ö°ü¨dÉH É¡«∏Y øjóYÉb »∏dG »°SGôµdG


25

ôYÉ°ûe á¶◊

S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

¬∏dGóÑY ¿ÉÁEG :OGóYEG

¥ó°U á¶◊ ¬∏dGóÑY ¿ÉÁEG ehassan@alwatannews.net

∂àeÉ°ùàHG z∂àeÉ°ùàHG{ ¢UÓNEGh ¥ó°Uh ÖM ádÉ°SQ ¿GƒdC’G á«gGRh á≤«bQ á¨d Ö∏≤dG ¤EG Qhô°ùdGh ìôØdG πNóJ §HGÎdG IOÉjõd ióf äGô£b »g π°UGƒàdGh É°VQ ¤EG á©eódG ∫ƒ– ܃∏≤dG øe ¢†¨ÑdGh ó≤◊G ÖgòJ AÉ°†≤H ƒg ∂HÉ°UCG Ée ¿CGh áYÉæ≤dG ∂ª∏©J √óMh ¬∏dG :åjó◊G ‘ ɪc ábó°U »¡a Gòg πc ¥ƒah (ábó°U ∂«NCG ¬Lh ‘ ∂ª°ùÑJ) OGOõàa ... É¡LhR ICGôŸG πÑ≤à°ùJ ΩÉ°ùàH’ÉH É≤aGƒJh ÉÑM ábÓ©dG áØdCG ƒ÷G OGOõ«a ÉgÒ¨°U ≈∏Y ƒæ– ΩC’Gh áÑfih ??º°ùàHG Ωõ¡J ÉeóæY Aɪ∏©dG ∫Éb ó≤dh RƒØdG Iòd ô°üàæŸG ó≤ØJ É¡fC’ ??GPÉŸ ÖLGh ᪰ùÑdG ¿CG GÒNCG Gƒ∏°UƒJ Üô¨dG ??»YɪàLG IóMƒdGh áHBɵdG ≈∏Y »°†≤J É¡fC’ ≈∏Y πîÑf øµdh ∂dP º∏©f ÉæfCG ÚM ‘ Éæ°ùØfCG ÉfÒZ ≈∏Y πîÑfh É¡H QOɨJ ’ áeÉ°ùàH’G π©éæd Ωƒ«dG øe É«¡a Éæ«àØ°T ¥ôØdG ßMÓæ°Sh á«°ùØf áMGQ Ò¨dG øY ƒØYh ‘ÓJh ¢UÓNEGh ÖM áªFGO áYÉæb É¡«∏Y ∫ÉÑbE’Gh IÉ«◊G ÖM ™ªàÛG ‘ ∫ƒÑb á``ª` FGO IOÉ``©` °S

lahthat masha3er

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG

áëØ°üdG ‘ ¬JɪgÉ°ùe ô°ûf »a ÖZôj øe ≈∏Yh ,zÉ¡FGôb AGQBG{`d áMƒàØe ôYÉ°ûe á¶◊ áëØ°U ehassan@alwatannews.net : »fhôàµdE’G ójôÑdG ≈∏Y Éæd Öàµj ¿CG

πîÑj º∏a móM Ò¨H ≈£YCG øe ¤EG πª©`` j Éfõ©d q √ôªY ≈æaCG øe ¤EG ¬∏dG ¬¶ØM ôqbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¬Ø«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ¬Ø«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ‹É©dG ΩÉ≤ŸG ¤EG É¡∏Ñ≤j ¿CG kÉ«LGQ - Éæ«∏Y ¬≤M øe kÉ£«°ùH Gk AõL ƒdh ¬«aƒJ ød É¡fCG kÉæ«≤j »ª∏Y ™e - ¢ù«°SÉMC’G √òg ¬jógCG .kGóæ°Sh Gk ôNP Éæd ¬«≤Ñjh √ƒª°S q ôªY ‘ º«¶©dG »∏©dG ¬∏dG óÁ ¿CG »JGƒYOh »JÉ«æeCG ™e ËôµdG √ƒª°S q …ó˘˘Ñ˘ ˘c ‘ Ωó˘˘ dG »˘˘ à˘ ˘fGh ∑ɢ˘ °ùæ˘˘ H ∞˘˘ «˘ ˘c ɢ˘ j ¿ƒ˘˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘d »˘˘ æ˘ ˘à˘ ˘bɢ˘ °T ∑ô˘˘ ª˘ ˘Y ∫ɢ˘ ˘W ÊQò˘˘ ˘YG …Oô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °S mÖJô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e Ö`` ` ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘q«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ W ∫ƒ`` ` b ‘ ¿ƒ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘j »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘d í˘˘ ˘ °VGh º˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ °SÉ`` `°ùM `a …ó``Ñ˘ ˘ J ΩhO ¿ƒ˘˘ ˘ «` ©˘ ˘ ˘dGh ó˘˘ ˘ gGƒ˘˘ ˘ °T ܃˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘d ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ °Th »˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ fGh â∏˘˘ ˘ ˘ ˘b ¥ôÙ âdCɢ ˘ ˘ ˘ ˘°S …qOQ ô`` ` ` `©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûdɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H `a xOQ ∑ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ` ` `Y ¿EG ¿ƒ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °üe Ωɢ˘ ˘ ˘≤ŸG ™˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘aQ ï`` «˘ ˘ ˘ ˘°T ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y …qó` ` `M ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ∂`` ` JÓ``Z ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏` b ‘ ¿ƒ˘˘ ë˘ ˘∏˘ ˘e ô˘˘ ©˘ ˘ °ûdG »˘˘ ˘æ˘ ˘ e ¬˘˘ ˘d ô˘˘ ˘°ûÑ˘˘ ˘j âdɢ˘ ˘b …qó` `°S ∞`°ûµ˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘j »˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ Yƒ`` H »˘˘ ˘ ˘ ˘î`«˘ ˘ ˘ ˘ °T `d ¿ƒ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘e ⫢˘ ˘ «q ˘ ˘ ˘M ï`«` `°T ɢ˘ ˘ j kɢ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ Mô˘˘ ˘ ˘e É``j …Oƒ˘˘`˘ e ¥hó˘˘`˘ `˘ °U »˘˘`˘ `˘ `˘ `˘ ah Ö˘˘`˘ `˘ ˘∏˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘b ø˘˘ `˘ ˘`˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Yh Ö∏˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dGh ìhô˘˘ ˘ dG »˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘e ∑Gó˘˘ ˘ Ø` J …qó` e ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jE’ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H ∂``d ø`` gqó` eG Ú`à` æ` K ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª` J â``fG …ô``î˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ah …ô``NP â``fCG …ó``≤` Yh »``LÉ`` ` ` ` Jh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ JÉ``fGO â``fCG ¿ƒ``æ` `ë`dG ΩC’G ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ª` c ∂«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏` Y »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ø`¡` d …ó˘˘ dh …ó˘˘ æ˘ ˘°ùe âMɢ˘ °U âbƒ˘˘ ˘dG ≈˘˘ ˘°ù`` b ‹ ¿hõ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘d iQɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üdG ¥ƒ`°T ∂``d ¥É˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ °TG …ó``Yô˘˘ ˘ dGh ¥ÈdGh í˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ d º˘˘ ˘ ˘°Sƒ`dG ¥ƒ`°T ¿ƒ˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘¡`j »``∏˘ ˘ ˘dG π`c ≈˘˘ ˘ °ù``fG »˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ L »`d …qó` ` `b ƒ˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘æ` e Ωƒ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘dG »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ã˘ ˘ ˘e ø`e ∫ƒ`bGh ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ æ` é`eh ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ c ∑É`jh É`fCG º˘˘ ˘ ˘ ˘«` gGh …qOQG ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ã`ª` Hh Ö`` ` ` M »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «` ≤` °ù`J ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ`¨` e äÉ``HGh …ô`WÉ``N Î q `°ù`j …qó˘ ˘ ˘ ˘ ˘°V ¢†`` `©˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ` dGh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ` ¡` J ¢SÉ``f ¿ƒ˘˘ ˘ dò˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘j º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘g »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ dG ø`e »`∏` Y ¢Th …ó˘˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ Y ¿ƒ`` µ˘ ˘ ˘ ˘ dG »˘˘ ˘ ˘ ˘°ùª``j …ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ©`e ∂``eGO ¿hó˘˘ °ù뢢 j »˘˘ ∏˘ ˘dG ø`e ø˘˘ ˘ª˘ ˘ Mô`dG ∂¶˘˘ ˘Ø`ë˘ ˘ j …qó` ` e ô``«ÿÉ``H ∑ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª` Y »``a ó`ª`jh ¿ƒ˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ j »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ e ¢SÉ``æ˘ ˘ ˘ dG π``c â``«˘ ˘ ˘ dÉ``j …OQh iƒ`` ¡˘ ˘ ˘ ˘ dGh ìɢ˘ ˘ ˘ ˘ Jô˘˘ ˘ ˘ ˘ e ô˘˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ø` dG ¿É``c

.∞«°ùdG á«MÉ°†H øFɵdG áLÉÿG óªMCG øH »∏Y êÉ◊G ¢ù∏› ‘ â«≤dCG Ió«°ü≤dG √òg

¢SÉ`` æ˘dGh ¿ƒ˘µ˘dG è˘dɢ˘N »˘˘∏˘ dɢ˘j ¬˘˘∏˘ dɢ˘j ¬`` °Sɢ˘fh ¬˘˘Ñ˘ ©˘ °T π˘˘ch ɢ˘æ˘ µ˘ ∏˘ ˘e ߢ˘ Ø– ¢SÉ``©˘ J’G ƒq ˘ °S Ó˘˘H π˘˘c 󢢩˘ ˘Ñ˘ ˘J ÜQɢ˘ jh ¬``°Sɢ˘fƒ˘˘dG ºq ˘ ©˘ Jh √ô˘˘jó˘˘dɢ˘g ¢VQCG ø˘˘e ¢SÉ``°ùë˘H ¬˘«˘≤˘ dG ⫢˘L …󢢫˘ °üb Gò˘˘g ¬`` ` °Sɢ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ d √Oƒq ŸG qø˘ ˘ ˘ ˘ ch ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ bGh

ehassan@alwatannews.net

áÑÙG ¢ù«°SÉMCG

¢SGôMh óæL øjôëÑdG ≈ªM ÉqæM

¢SÉ`` `˘ ˘°q ùe ΩhO ɢ˘ ˘æ˘ ˘ æ˘ ˘ «˘ ˘ H »˘˘ ˘∏˘ ˘ dG »˘˘ ˘¨˘ ˘ Ñ˘ ˘ fɢ˘ ˘e ¬`` `°Sɢ˘ ˘Fô˘˘ ˘dG ¬˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘Jɢ˘ ˘ e hCG ɢ˘ ˘ fQɢ˘ ˘ jó˘˘ ˘ d ¢SGô`dGh Ú©˘˘ dGh Ö∏˘˘ ≤˘ ˘ dG §˘˘ ˘°Sh ɢ˘ ˘æ˘ ˘ Jô˘˘ ˘jO ¬`` ` °SGQ êɢ˘ ˘ ˘J º˘˘ ˘ ˘gh ɢ˘ ˘ ˘gó˘˘ ˘ ˘b ɢ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘qµ˘ ˘ ˘ ˘M ¢SÉ`` `æ˘ ˘ ˘°ùf õ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘d Ö¡˘˘ ˘ ˘j ´É˘˘ ˘ ˘aô˘˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ ˘eG ¬`` `°Sɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘M ¥qó˘ ˘ ˘°üj ¬˘˘ ˘ d ɢ˘ ˘ q«˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ J »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ dGh

¢SÉ`` àfi ∫ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ dɢ˘ ˘g Òe …ó˘˘ ˘«˘ ˘ °üb Öà˘˘ ˘cG ¬`` °Sɢ˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ M ‘ mó˘ ˘ ˘ ˘ jGR …ô˘˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘ ah Öà˘˘ ˘ ˘ ˘cG ¢SÉ`` Ÿ’G ±hô˘˘ ˘ M ø˘˘ ˘ ˘e ¬˘˘ ˘ ˘fGƒ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ Y Oƒq ˘ ˘ ˘ dGh ¬``°SGƒ˘˘ ˘ ˘ M ‘ mó˘ ˘ ˘ ˘bɢ˘ ˘ ˘ ˘a ô˘˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘°T äô˘˘ ˘ ˘ ˘°Uh ¢SÉ`` «˘ dG »˘˘æ˘ «˘ é˘ j ’ π˘˘Ñ˘ ˘b ¬˘˘ ∏˘ ˘dɢ˘ H ⫢˘ ª˘ ˘°S ¬`` `°SGQO ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñq ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ q≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M ‘ ìóŸGh ¢SÉ`°ùdG Ö˘˘ «q ˘ ˘W ó˘˘ ª˘ ˘M ƒ˘˘ g π˘˘ LGôŸG ï˘˘ ˘«˘ ˘ °T ¬``°Sɢ˘ ˘ °S Ö«˘˘ ˘ W Ωô˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dGh √Oƒ˘˘ ˘ Lh ¬˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘°UCG ¢SÉ``æ˘ ˘ L’G ÚÁô˘˘ ˘c π˘˘ ˘jGh »˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘H ¬˘˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ b ¬`` °Sɢ˘ H õ˘˘ ©˘ ˘dɢ˘ g ɢ˘ æ˘ ˘∏˘ ˘b ɢ˘ fô˘˘ î˘ ˘à˘ ˘aG ɢ˘ «˘ ˘dGh ¢SÉ`` eƒ˘˘ ˘ fh Qɢ˘ ˘ ˘q«˘ ˘ ˘ Wh ∫ɢ˘ ˘ ˘q«˘ ˘ ˘ N ¢SQɢ˘ ˘ ˘a ɢ˘ ˘ ˘j ¬``°Sɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘°ùdG ¿hDƒ˘ ˘ ˘°T ∫Oɢ˘ ˘ ˘Y h º˘˘ ˘ ˘gɢ˘ ˘ ˘a ɢ˘ ˘ ˘j ¢SGó˘˘æ˘ j Ö©˘˘°ûdG ø˘˘e ó˘˘MGh …CG ≈˘˘°Vô˘˘j ɢ˘e ¬`` `°Sɢ˘ ˘fh ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ gCG Ωô˘˘ ˘µ˘ ˘ e ≈˘˘ ˘eɢ˘ ˘ à˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘dG ƒ˘˘ ˘ HCG ¢SÉ``«˘ ˘ b h ó˘˘ ˘ M ¬˘˘ ˘ d Ö«˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘dG ¿Cɢ ˘ ˘H …Qó˘˘ ˘ f ¬`` `°Sɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ b ‘ m ≥˘ ˘ ˘ jɢ˘ ˘ ˘a ∂Ñ˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ W ¬˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ d ¢SÉ``Lƒ˘˘ ˘g ∑ɢ˘ ˘L hCG º˘˘ ˘¡˘ ˘ dG ⫢˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘d ø˘˘ ˘ e’ ¬`` °Sɢ˘ ˘©˘ ˘ ˘J ɢ˘ ˘ gó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘H ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘JOɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘°S äQɢ˘ ˘ °U ¢SGô`` Mh ó˘˘ æ˘ ˘L ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ≈˘˘ ª˘ ˘M ɢ˘ ˘æq ˘ ˘ M ¬`` °SGQ ô˘˘ ˘ ˘ ˘ H ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d ¥qôÙ ‹É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘e

á`LÉÿG OGDƒa ódÉN ó`ªfi :ô©°T

zÊÉ©ŸG ÜòY{ ΩÉàN ¬∏dGQÉL óªfih …ôªM øH »∏Y ™e

¬∏dGQÉL óªfih …ôªM øH »∏Y ¿GôYÉ°ûdG

èeÉfÈdG Gòg ‘ É¡àHôŒ ∫ƒMh º˘˘ °SƒŸG Aɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘fG √ÉŒ ɢ˘ gQƒ˘˘ ©˘ ˘ °Th :…Oɢª◊G á˘˘é˘ jó˘˘N ∫ƒ˘˘≤˘ J ,∫hC’G º˘gCG ø˘e ''Êɢ˘©ŸG Üò˘˘Y'' Èà˘˘©˘ j'' á˘jô˘©˘ °ûdG ᢢMɢ˘°ùdG ≈˘˘∏˘ Y è˘˘eGÈdG ´ƒ°VƒŸG Gòg ‹ ócCG Éeh ,á«dÉ◊G ,º˘˘¡˘ ˘HhÉŒh ¢Sɢ˘ æ˘ ˘dG äɢ˘ Yɢ˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘fG ø˘˘ ˘e ´ƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG Gò˘˘ ˘ g ¿CG ɢ˘ ˘ °Uƒ˘˘ ˘ °üN ó˘˘ gɢ˘ °ûŸG º˘˘ ¡˘ ˘ j í˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °UCG è˘˘ ˘eGÈdG øëf πH ÉjƒÑîf ó©j ⁄ ô©°ûdÉa ⁄ .ô©°û∏d »ÑgòdG ô°ü©dG ¢û«©f ,è˘˘ ˘eɢ˘ ˘fÈdG ìÉ‚ ‘ kɢ ˘ ˘eƒ˘˘ ˘ j ∂°TCG áahô©e »HO ɪ°S IÉæb ¿CG É°Uƒ°üN ó˘YCGh .᢫˘bGô˘dG è˘˘eGÈdG Ëó˘˘≤˘ à˘ H CGóÑJ PEG ,ójóL º°SƒÃ øjógÉ°ûŸG …Oɪ◊G áéjóN ,᢫˘ dÉ◊G IÎØ˘˘dG ‘ äGÒ°†ë˘˘à˘ dG øjòdG AGô©°ûdG ∞∏àı ÒѵdG …ôµ°T ΩóbCG ¿CG OhCG ɪc ᡵf GƒaÉ°VCGh IÉæ≤dG äÉgƒjóà°SG πNGO kÉaƒ«°V Gƒ∏M Üò˘˘Y'' äɢ˘≤˘ ∏˘ M ∞˘˘∏˘ àfl ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ °ü°Th ᢢ∏˘ ˘«˘ ˘ª˘ ˘L .''''ÊÉ©ŸG

” kGô˘˘Yɢ˘ °T 24 ø˘˘ ˘ e ÌcCG è˘eɢfÈdG ∫Ó˘N º˘¡˘à˘ aɢ˘°†à˘˘°SG ''ÊÉ©ŸG ÜòY'' õ«ªŸG …ô©°ûdG í˘˘ eÓ˘˘ ˘e RGô˘˘ ˘HEG ‘ Gƒ˘˘ ˘ª˘ ˘ gɢ˘ ˘°Sh Ió«°ü≤dG ‘ ´GóHE’Gh ójóéàdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«˘∏˘°ùJh ᢫˘£˘Ñ˘æ˘dG ∫hO ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ àfl ‘ ɢ˘ ˘¡˘ ˘ fɢ˘ ˘ °Sô˘˘ ˘ a .è«∏ÿG è˘˘ eɢ˘ fô˘˘ H ø˘˘ e ∫hC’G º˘˘ ˘°SƒŸG 16 ‘ º˘à˘ à˘ î˘ j ''Êɢ˘©ŸG Üò˘˘Y'' ‹É◊G (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG ᢢ Yɢ˘ °ùdG IÒNC’G ¬˘˘ à˘ ˘ ≤˘ ˘ ∏˘ ˘ M ‘ â«bƒàH kAÉ°ùe ∞°üædGh Iô°TÉ©dG ¢UÉN Qƒ°†ëH ∂dPh ,øjôëÑdG ø˘˘H »˘˘∏˘ Y …Oƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ô˘˘ Yɢ˘ °û∏˘˘ d »˘˘ à˘ ˘jƒ˘˘ µ˘ ˘dG ô˘˘ Yɢ˘ °ûdGh …ô˘˘ ª˘ ˘M áéjóN á«eÓYE’G ɪgQhÉ– øjò∏dG ¬∏dGQÉL óªfi ‘ ɢª˘¡˘«˘jCGQ AGó˘HE’ ∫ÉÛG ɢª˘¡˘eɢeCG í˘˘à˘ Ø˘ Jh …Oɢ˘ª◊G ,ɢ¡˘JGQƒ˘£˘Jh á˘jô˘©˘°ûdG ᢢMɢ˘°ùdG äGó˘˘é˘ à˘ °ùe ∞˘˘∏˘ àfl .ɪgQÉÑNCG ôNBGh …ô©°ûdG ɪgójóL ¤EG áaÉ°VEG

Úæ«YƒÑdG ¬∏dG óÑY øH ¿Éª∏°S øH óªMCG :ô©°T

¿ƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ °ùdG √ɢ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ Z ¿ƒ˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ dGh ¬˘˘ ˘ ˘MQɢ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ dCG …ó``Ñ` j Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¨ŸG ܃˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U Qóq ` M ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ª`≤`dGh ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ à` `Ø˘ ˘ ˘ ˘em ¢üNɢ˘ ˘ ˘ ˘°T Òµ˘˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ dG ∞˘˘ ˘ ˘ ˘bh …óq ` `e iQh óx ` e »x ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘î` ` `°S ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H »``a ¿hõıG ∞˘˘ ˘ ˘ ˘ °ûµ˘˘ ˘ ˘ ˘ J ɢ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«Œ ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ LGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘eCG …Oô˘˘`˘ `˘ `˘ `˘ `˘ a QOɢ˘`˘ `˘ `˘ f Ò˘˘Ñ˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘c Ö x ˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘M ø˘˘ `˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘Y ¿ƒ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ j ¬˘˘ ˘ ˘∏`c Ö©˘˘ ˘ ˘°ûdG ¬˘˘ ˘ ˘d ï`«˘ ˘ ˘ °T ø˘˘ ˘ ˘e …óq ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°S É`e π`` ` `ch ìGhQC’É`H ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fhó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ø`j ¿hõ``ë`e π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c ìô`` ` ` a ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Yƒ`H …Oô`` `Hh ôx ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ±ƒ``©`°†d »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°SÉ`c É`j ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘j ¥ô˘˘ ˘ ˘ ë` ŸG π˘˘ ˘ ˘ gCGh ∂«˘˘ ˘ ˘ a â∏˘˘ ˘ ˘ b …óq `M âæ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘c ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d …QGO ¥ôÙ iô`J ¿ƒ˘˘ ˘«` ©˘ ˘ d ô˘˘ ˘¶˘ ˘ f ɢ˘ ˘j ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ dG π˘˘ ˘gɢ˘ ˘à˘ ˘ ˘°ùJ …óÛGh π˘˘ ˘«` ` `é˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dGh õ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ gɢ˘ ˘ à` °ùJ ¿hQó`` ` `≤˘ ˘ ˘j »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ d ¬˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °VGh º˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ aCG …óq `©`j »`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏` ` `Y Ö`©`°U ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘góq ` Y ¿hRƒ˘˘ ˘ ˘ ˘e ô`©`°ûdÉ`c âfɢ˘ ˘ ˘ ˘H º˘˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ bGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ e : …ó`°ûJ º˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Sɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùë`H ¥ô``Ù ÖM ‘ ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ¡` jɢ˘ ˘ ˘ ˘ e ÖM QGO ɢ˘ ˘ ˘ ˘ j ∂d »˘˘ ˘ ˘ ˘ Ñ` ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b ‘ …óq ` °T ∂`«`a »`fóq ` ` °T º˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «`¶`Y Ö x `M ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ æ` ` ¶˘ ˘ ˘ ˘dGh …qô` °Sh ʃ˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘e í`˘ ˘ ˘ ˘q«˘ ˘ ˘ ˘ H …ó`Lhh »`` `≤`°ûYh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘bGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°TCG í``˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «q `H ¿ƒ˘˘ ˘ é˘ ˘ ˘°ûdGh »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘b äɢ˘ ˘ °†Ñ˘˘ ˘ f π``c ≈q`£˘ ˘ ˘ Z …óq ˘ `˘ `˘ `˘ ë˘ `˘ J ¬˘˘`˘ `q ˘ `˘ ˘`˘ ˘æ˘ ˘`˘ ˘c √Gô˘˘ › ‘ »˘˘ `˘ ˘`˘ ˘fôq ˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘L ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °ûe ±ƒ÷G ¥ôfi ɢ˘ ˘ ˘ j ∂Ñ˘˘ ˘ ˘ M ø˘˘ ˘ ˘ e …ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¡`°ûdG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ≈`` `∏` MCG ‘ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U Ö x `M ¿ƒ``fƒ``Á ∂∏``gGh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fCG Iõ``jõ``Y …óq ` é` `dGh º˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©` dGh ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ î` dG Ú`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jô``Y ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘aƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j º`J Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dÉ`b »``d ∫É``LQ ∂`«`a …ó``Ø` `J ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘gO’hɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H ∫É`` `LQ ∂``«` `ah ¿hó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘JÉ``e π``c »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ` e º``¡` `dh ∂``d …ó˘˘`˘ `˘ ˘`˘ ˘Yhh ó˘˘ `˘ ˘`˘ ˘¡˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘Yh π˘˘ `˘ ˘`˘ ˘©˘ ˘`˘ ˘`˘ ˘ah ∫ƒ˘˘ `˘ ˘`˘ ˘b ¿ƒ˘˘ ˘°ùæ˘˘ ˘ j »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ e Êɢ˘ ˘ e É`fG ∑ɢ˘ ˘ °ù``æ˘ ˘ ˘e

ô≤°üdG ¿É£∏°S :ô©°T

¬Môa ó«©∏d

ó`«˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG á`Mô˘˘ ˘ a ɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘qæ˘ ˘ ˘c .. ¬˘˘ ˘ Mô˘˘ ˘ a ó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘d √OÉ`©˘ ˘ ˘ ˘°S ≥˘˘ ˘ ˘ jÓÿG ¬˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Lh ≈˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ Y º˘˘ ˘ ˘ ˘°Sô˘˘ ˘ ˘ ˘J ó`«˘ ˘ ˘ ˘ YGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘e ¬`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ MC’G ø`«˘ ˘ ˘ ˘ H ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘d ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ Mô˘˘ ˘ ˘ ˘ a √OÉ`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y π`°UGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dGh Ö`jGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘b ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ªŒ ó`«˘ ˘ µ˘ ˘ æ˘ ˘ J ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ dG ™˘˘ ˘ e ¬˘˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘M ô˘˘ ˘ °ûÑ˘˘ ˘ dG ¢†©˘˘ ˘ H √OÉ`µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H √ó`jGR ¬`Jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M äQɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Uh ó`«˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ LQ ™˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘b »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dG Ú颢 ˘ °ùdG π˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘e √OGô`b ¬`Jɢ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘M »`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Ò≤˘˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Yh ó`«˘ ˘ ˘ cɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ J ¬`Jɢ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ M »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ ˘jõ◊G ó˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Yh √OÓ`L ¬`Jɢ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ M »˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG í˘˘ ˘ ˘ ˘ jô÷G ó˘˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘Yh ó`«˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ¬˘˘ ˘fhO í˘˘ ˘Ø˘ ˘ W »˘˘ ˘∏˘ ˘ dG ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dG ó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Yh √Oɢ˘ ˘ ˘ °Sƒ˘˘ ˘ ˘ dG í˘˘ ˘ ˘ jô˘˘ ˘ ˘ W »˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘dG ¢†jôŸG ó˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ Yh ó`«˘ ˘ ˘ ˘gɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ Jh ¿õ`M ÚH …ó˘˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ Y ó˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ dGh ! .. √Oɢ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘LGQh êÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y äɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘g ÚHɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e

¥ƒ``°û``∏d Ö©àe Éj ¿Óé©dG âæH :ô©°T ¬˘˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ f ¢ùØ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘dG ≈˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘Y ø˘˘ ˘ ˘ jR ɢ˘ ˘ ˘ j ΩÓ˘˘ ˘ ˘ °S »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùdG OQ ⫢˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°S ¬˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ ˘ f Ωhó˘˘ ˘ ˘ ˘dG ≈˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ Yõ˘˘ ˘ ˘ ˘jõ˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ dG âfCG »˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ g Ö∏˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ dG ¬˘˘ ˘ ˘H »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ dG ∞˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ ˘dG âfCGh ¬˘˘ ˘ ˘ ˘jRɢ˘ ˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ ˘ j ófi ∂d »˘˘ ˘ ˘ ˘eGô˘˘ ˘ ˘ ˘Z »˘˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘ ˘ j »˘˘ ˘ ˘ eGô˘˘ ˘ ˘ Z ¬˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘c ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘dG ΩGô˘˘ ˘ ˘ Z ø˘˘ ˘ ˘ ˘°†ë˘˘ ˘ ˘ ˘j ¬˘˘ ˘ ˘ jô˘˘ ˘ ˘ °ûj π˘˘ ˘ ˘ Yõ˘˘ ˘ ˘ dGh ∑ɢ˘ ˘ ˘ °VQ …ó˘˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘j ΩGô˘˘ ˘ ˘ Z »˘˘ ˘ ˘ ˘ eGó˘˘ ˘ ˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘ ˘ M ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ØŒ ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘d ΩGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Z ¬˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘dGƒ˘˘ ˘ J ¬˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘°U ó˘˘ ˘ Lƒ˘˘ ˘ dG π˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ dh ô˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ °SG »˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ª◊G ±hQ ô˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ °üdG …Qɢ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ J »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘j ¬˘˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘°ûf ìhô˘˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘H π˘˘ ˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘ ˘dG ¬˘˘ ˘ ˘ fGô˘˘ ˘ ˘ J º˘˘ ˘ ˘ MQG »˘˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dG Rô˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ j »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ dG º˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ dG âfCGh ¬˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ °üYGh √ɢ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘LG ≥◊G ÒZ ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘ b ø˘˘ ˘ ˘ ˘ eh »˘˘ ˘ ˘eɢ˘ ˘ ˘°üN Qô˘˘ ˘ ˘H ∑ƒ˘˘ ˘ ˘LQG »˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘M ÖJɢ˘ ˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ d »˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ J âeO ɢ˘ ˘ ˘e ɢ˘ ˘ ˘ Ø÷G ¬˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘d »˘˘ ˘eɢ˘ ˘«˘ ˘ ¡˘ ˘ dG π˘˘ ˘«˘ ˘ d Qó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG »˘˘ ˘µ˘ ˘ Ñ˘ ˘ j ∞˘˘ ˘«˘ ˘ ˘c π˘˘ ˘ g ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °VGQ π˘˘ ˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘ H ¥ƒ˘˘ ˘ ˘ °ûdG ¢ùÑ˘˘ ˘ ˘ M ΩGô˘˘ ˘ ˘ M »˘˘ ˘ ˘ ˘ eÓŸG ∂æ˘˘ ˘ ˘ ˘ Y π˘˘ ˘ ˘ ˘ N ∂æ˘˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°VGQ ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ Ø‚ ∫ƒ˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ Jh Ö◊G »˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ J ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘°TGh »˘˘ ˘ ˘eɢ˘ ˘ ˘Y ÚØ˘˘ ˘ ˘dG ¬˘˘ ˘ ˘ jƒ˘˘ ˘ ˘ £˘ ˘ ˘ ˘J ó˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘dG Ωƒ˘˘ ˘ ˘ jh ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ jƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ bG äó˘˘ ˘ ˘ ˘ Y ɢ˘ ˘ ˘ ˘ e ‹ ∑ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ ˘ ˘ g ΩGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘M »˘˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘ °S ∂dɢ˘ ˘ ˘ ˘M ¥ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°ûdG π˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ Y âfCGh ¬˘˘ ˘ jƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘J Oɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘H »˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ b ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y …hɢ˘ ˘ ˘f »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘eɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æŸG Ωô– ∂°ùØ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ f ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ’EGh ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ a π˘˘ ˘ ˘eCG ∂dɢ˘ ˘ ˘e ó˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ dGh ɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘Z ∂dɢ˘ ˘ ˘ e »˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ X ¿É˘˘ ˘ c ø˘˘ ˘ e ¬˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°ùj ™˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG ∞˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ c ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ ˘b Ú◊G Ö∏˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ dG »˘˘ ˘ ˘°Vɢ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ J äOQ ¿G »˘˘ ˘ ˘eÉfi »˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘d ∂fCG »˘˘ ˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ ˘ f Oɢ˘ ˘ ˘ ch ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ‹ ’h »˘˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ô˘˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ∂dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e »˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘jh ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘a ø˘˘ ˘ ˘jRɢ˘ ˘ ˘j Gƒ˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ dG ɢ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °üj ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘Zɢ˘ ˘ ˘ ˘ H âeO ɢ˘ ˘ ˘ ˘ e Ö◊G ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ °S ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘YCG »˘˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ ˘°†Y ¢Sɢ˘ ˘ ˘ ˘f Ö뢢 ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ d ™˘˘ ˘ ˘ ˘°†N ɢ˘ ˘ ˘ ˘e ɢ˘ ˘ ˘ ˘j ¬˘˘ ˘ ˘ ˘jhô˘˘ ˘ ˘ ˘f Ö◊ɢ˘ ˘ ˘ ˘H ÖM ∂bƒ˘˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘N í˘˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘aGh »˘˘ ˘ ˘ ˘ eGô˘˘ ˘ ˘ ˘ e ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ gGh √ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùe ɢ˘ ˘ ˘ ˘ fCG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j ¬˘˘ ˘ ˘ jQõ˘˘ ˘ ˘ e Ö∏˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘dGh ¥ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°û∏˘˘ ˘ ˘ ˘d Ö©˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ e ɢ˘ ˘ ˘ ˘j »˘˘ ˘ ˘ ˘ eÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ °S ÈLCGh Ö∏˘˘ ˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ´ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ HQ í˘˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ aG


varities art@alwatannews.net

äÉYƒæe 26

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

∂``````à`ë°U ó``«©dG ‘

ìô°ùŸG ¤EG ¿É£∏°S ⁄É°S ó«©j πª©dG

zô`aÉæ°ùdG IOƒ``Y{ á`«`Mô°ùŸ º`°†æJ »`éæ`N É``æjO

»∏Y ìÓ°U .O art@alwatannews.net

!!ó«©dG áMôa ó°ùØJ ’ ÖMCG Ωƒ«dGh äÉ«Ø°ûà°ùe ’h äÓµ°ûe ÓH ó«©°S ó«Y øY ÉæãjóM Ωƒ«dG πªµà°ùf ¿PEÉH á«aÉ©dG êÉJh áë°üdG ܃ãH Gó«©°S ºcó«Y ¿ƒµ«d á«ÑgP íFÉ°üf ºµd ΩóbCG ¿CG .óMC’G óMGƒdG ΩÉ©£dG øe á∏«∏b ᫪c ∫hÉæàH ó«©dG ΩÉjCG ∫hCG ‘ ÉfQÉ£aEG CGóÑf ¿CG π°†Øj .1 ΩÉ©£dÉH Ió©ŸG ºîàf ¿CG í°üj ’h Ωƒ«dG äGÎa AÉæKCG É«éjQóJ ᫪µdG √òg OGOõJh .π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫GƒW Ú©e ≥°ùf ≈∏Y äQÉ°S É¡fC’ ,º°SódG ÒãµdG !ºµfÉæ°SCG øe Ghó«Øà°SGh ó«÷G ≠°†ŸG ™e A§ÑH Gƒ∏cCÉJ ¿CG Gƒ°ùæJ ’ .2 äÉ«∏≤ŸÉc É¡à°VƒªM øe ójõJh Ió©ŸG è«¡J »àdG ᪩WC’G ∫hÉæJ øe Gƒ∏∏b .3 .πHGƒJh áØjôM äGQÉ¡H ≈∏Y …ƒà– »àdG ∂∏Jh äÉæé©ŸGh ᫪c …ƒà– É¡fC’ !ó«©dG ∂©ch áJ’ƒµ°ûdGh iƒ∏◊G ∫hÉæJ ‘ ∫GóàY’ÉH ºµ«∏Y .4 ‘ •GôaE’G …ODƒj ób »àdG ájQGô◊G äGô©°ùdGh äÉjôµ°ùdGh ¿ƒgódG øe IÒÑc .!¢TôµdG ‘ RhôH hCG ¿RƒdG ‘ IOÉjRh ᫪°†g äÉHGô£°VG ¤EG É¡dhÉæJ øe Gƒ∏∏bh ,äÉÑLƒdG ∫hÉæJ AÉæKCG πFGƒ°ùdGh AÉŸG øe IÒÑc ᫪c GƒHô°ûJ ’ .5 .A»°T πc ‘ ܃∏£e ∫GóàY’Gh ,ájRɨdG äÉHhô°ûŸGh Iƒ¡≤dGh …É°ûdG ∂«∏©a ,¿É°†eQ ô¡°T ΩÉ«°U AÉæKCG ∂fRh ¢ü≤fh kÉæjóH kÉ°üî°T âæc GPEG .6 ∑ƒ∏°ùdGh á«FGò¨dG äGOÉ©dG á°SQɇ ‘ ôªà°ùJ ¿CGh ¿RƒdG Gòg ≈∏Y á¶aÉÙG »àdGh á檰ùdG øe ¢ü∏îààd ô£ØdG ó«Y ó©Hh ∫ÓN ¬àÑ°ùàcG …òdG ¬°ùØf »FGò¨dG .¿É°†eQ ‘ ¬JRôMCG Ée ™«°†J ’h ,∂àë°U ≈∏Y kGô£N ó©J Ö°SÉæàJ »àdG ±Éæ°UC’G ¢†©H OGóYEÉH ∂dPh ≈°VôŸG ¢UÉî°TC’G IÉYGôe Éæ«∏Y .7 !ô°†NC’G …É°ûdG Ëó≤J π°†Øj ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a ,á«FGò¨dG º¡à«ªM ™eh º¡°Vôe ™e äɢ˘ jƒ˘˘ ∏◊G Òaƒ˘˘ J ∂dò˘˘ ch …ô˘˘ ˘µ˘ ˘ °ùdG AGó˘˘ ˘H ÚHɢ˘ ˘°üª˘˘ ˘∏˘ ˘ d ô˘˘ ˘µ˘ ˘ °S ¿hO ø˘˘ ˘e Ò°ü©˘˘ ˘dGh ÖæŒh ,º¡jód ΩódG ôµ°S ´ÉØJQG ¤EG …ODƒJ ’ »àdGh …ôµ°ùdG ≈°VôŸ á°ü°üıG .§¨°†dG ≈°VôŸ á◊ÉŸG ᪩WC’G Ëó≤J ,óFGõdG º¡ædG øe ôµ°ùdG ≈°Vôeh ‹É©dG ΩódG §¨°Vh Ö∏≤dG ≈°Vôe Qòë«d .8 º¡°Vô©J ób •É°ûædG ∑ôJh AGò¨dGh AGhódG Oƒ«b øe äÓØf’Gh πcC’G øe QÉãcE’Éa .á«ë°üdG äÓµ°ûŸ !Ió˘˘ FÉŸG ‘ ᢢ Yƒq ˘ æŸG ±É˘˘ æ˘ °UC’G π˘˘ c ∫hɢ˘ æ˘ à˘ H º˘˘ ¡˘ eGõ˘˘ dEG Ωó˘˘ Yh QGhõ˘˘ dG Iɢ˘ YGô˘˘ e .9 .¿ƒ¡à°ûj Ée Ö°ùM ºgƒcôJGh ,Ò¶˘˘æ˘ dG ᢢ©˘ £˘ ≤˘ æ˘ e ᢢgGô˘˘°ûH !!Üô˘˘°ûdGh ÚNó˘˘ à˘ dG ≈˘˘ ∏˘ Y ¿ƒ˘˘ ∏˘ Ñ˘ ≤˘ j ø˘˘ e ∑ɢ˘ æ˘ g .10 :πLh õY …QÉÑdG ∫ƒb GhôcòJh !¿É°†eQ ‘ ¿ƒfƒé°ùe º¡fCÉch »Yh ¿hO ¿ƒ≤∏£æ«a .''áµ∏¡àdG ¤EG ºµjójCÉH Gƒ≤∏J ’h'' ,Öjƒ°üàdG ä’BGh äÉ©bôØŸÉc ,Iô£ÿG Ö©∏dG ¢†©H øe ÉædÉØWCG Qòë«d .11 .º¡àÑbGôe á«dhDƒ°ùe ™≤J QÉѵdG ≈∏Yh ,ÚdƒéàŸG áYÉÑdG øe πcC’Gh hCG ᢢYô˘˘°ùdG ‘ Qƒ˘˘ ¡˘ à˘ dG ø˘˘ e Üɢ˘ Ñ˘ °ûdG ɢ˘ °Uƒ˘˘ °üNh äGQɢ˘ «˘ °ùdG ƒ˘˘ ≤˘ Fɢ˘ °S Qò˘˘ ë˘ «˘ d .12 .ó«©°ùdG Ωƒ«dG Gòg ‘ çOGƒ◊G ™°ûHCG GƒÑµJôj ÓÄd !´QGƒ°ûdG ‘ §«ëØàdG ,É°VôdGh áYÉæ≤dGh íeÉ°ùàdGh Ö◊ÉH ÉæHƒ∏b CÓ‰h .. ìôØfh .. kÉ©«ªL º°ùàÑæd .13 ,á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh ¢ShÉ°SƒdG ÉæY »ëªæJh ,Éæ°SƒØf ìÉJÎa ,ó©°ùf ∂dòH ÉæfC’ .¬«a ¢û«©f …òdG ™ªàÛG ó©°ùjh :kGÒNCGh ,¢VôŸG ádÉM ±ôY øe ’EG áë°üdG Qób ±ô©j ’h ....Égó°†H õ«ªàJ AÉ«°TC’G ¿EG πFÉ°†a ≈∏Y πªà°ûjh ìôa Ωƒj ó«©dG Ωƒjh ¿õ◊G ‘ ™bh øe ’EG ìôØdG ±ô©j ’h .∑ƒ∏°ùdGh ¢ùØædG ≈∏Y QÉKBGh º«bh ï°Sôjh IƒØ÷G πjõjh á∏°üdG ≥Kƒj ÖÑ°Sh ºMÓàdG ôgɶe øe ô¡¶e ó«©dG !∂dP øe ó©HCG ƒg ÉŸ Å«¡jh §HGhôdG áØ«ØN âfÉc äÉ≤∏◊G ¿CG ≈æ“CGh ¿É°†eQ ô¡°T á∏«W ºµàÑë°üH äó©°S ó≤d .ᣫ°ùH IóFÉa ƒdh â≤≤Mh ºµ«∏Y ¿CGh ÊÉeC’G ¥ó°UCÉH áfhô≤e ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæà ÊÉ¡àdG Ö«WCG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÚàeC’G ≈∏Y äÉÑ°SÉæŸG √òg ∫ÉãeCG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ó«©j ¬∏dG π©Lh á◊É°üdG ∫ɪYC’G ôFÉ°S Úª∏°ùŸG øeh ºµæeh Éæe ¬∏dG πÑ≤Jh ÒÿÉH .ÒîH ºàfCGh ΩÉY πch .≥«aƒàdGh ìÉéædÉH ádƒ°Uƒe ÉæMGôaCG

z»ÑM ™e{ ìÉ‚ ó©H

á©HQC’G ∫ƒ°üØdÉH Oƒ©J ó«Y ƒH áfÉeƒL

ó«Y ƒH áfÉeƒL

󢫢Y ƒ˘H á˘fɢeƒ˘L ᢩ˘jòŸG Oƒ˘©˘J èeÉfôH ‘ ‹É◊G ô¡°ûdG ôNGhCG Ëó≤J øe äGƒæ°S ™HQCG ó©H ójóL …ò˘˘dG ''»˘˘ Ñ˘ ˘M ™˘˘ e'' ɢ˘ ¡›É˘˘ fô˘˘ H á«°üî°T 500 øe ÌcCG ±É°†à°SG .á«eÓYEGh á«æa ójó÷G èeÉfÈdG ≈∏Y ±ô°ûjh ¬˘˘à˘ LhRh ƒ˘˘à˘ °ùjô˘˘c º˘˘°Sɢ˘H êôıG ™˘˘e ¿hɢ˘©˘ à˘ dɢ˘H ¿ƒ˘˘µ˘ ˘«˘ ˘°Sh ,ɢ˘ à˘ ˘jQ ᢰüb …hô˘˘jh ¿ƒ˘˘jõ˘˘«˘ a ƒ˘˘jó˘˘à˘ °SG ∫ƒ˘˘ °üØ˘˘ dG ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e Ωƒ˘˘ é˘ ˘ æ˘ ˘ dG Iɢ˘ «◊G ‘ ɢ˘ ¡˘ ˘∏˘ ˘NGó˘˘ Jh ᢢ ˘©˘ ˘ HQC’G .¿É°ùfEÓd áeÉ©dG

Iójó÷G √ƒLƒdG

.''QƒØæ°S ÉHÉH'' QhóH ¿É£∏°S ⁄É°S ∑QÉ°ûj ɪc .»LÉM ‘ ᢢ°ù«˘˘FQ GQGhOCG Ö©˘˘∏˘ J ᢢ«˘ °ü °T 15 º˘°†j π˘˘ª˘ ©˘ dG á∏«ª÷G IÉàØdGh QƒØæ°S ÉHÉH á«°üî°T É¡æe á«Mô°ùŸG ,Iô˘Mɢ°ùdGh Qƒ˘gô˘g §˘≤˘dGh π˘«˘Ñ˘°Tô˘°T ô˘jô˘°ûdGh ¿É˘æ˘M »˘cɢë˘j π˘ª˘Y ᢫˘Mô˘°ùŸG ¿CG ô˘cò˘j .AɢbQõ˘dG ô˘aɢ˘æ˘ °ùdGh á«YɪàLG º«b ï«°SôJ ¤EG ±ó¡jh »æjôëÑdG πØ£dG á«YɪàL’Gh á«æ˘Wƒ˘dG º˘«˘≤˘dG ≥˘«˘ª˘©˘J ‘ º˘¡˘°ùJ á˘aOɢg .¬jód

»éæN ÉæjO

ó«dh ¬∏dGóÑY

∫Ó˘N Ió˘jó˘˘L ɢ˘gƒ˘˘Lh …Oɢ˘æ˘ dG Ωó˘˘b ¿CG 󢢩˘ Hh .Üɢ˘«˘ Z ó©H âeób »àdG äÉ«Mô°ùŸGh ''OGRô¡°T ‹É«d'' á«Mô°ùe ¢†©˘H ó˘jó˘L ø˘e 󢫢©˘j ,ɢgó˘˘YCG ᢢ«˘ Mô˘˘°ùe ᢢ°TQh π˘˘c É¡«∏Y ∞«°†jh ,܃∏£ŸG iƒà°ùŸG âeób »àdG √ƒLƒdG .ÉfÉaÉ°Sh GQÉj :πª©dG ICÉLÉØe ¿ÓãÁ øjójóL Ú¡Lh ɢæ˘jOh 󢫢dh ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y ø˘e π˘c ᢫˘Mô˘°ùŸG ‘ ∑Qɢ˘°ûj ΩÉ°ùH :Oó÷G Ú∏㪟G øe OóYh »°Tƒ∏ÑdG ¿ÉÁEGh »éæN óªfih º«gGôHEG π«ªLh QÉ°ùµdG Aɪ«°Th øªMôdG óÑY

:ø°ùfi ∫OÉY - zøWƒdG{

ºbÉW ¤EG »é˘æ˘N ɢæ˘jO ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘∏˘ã˘ªŸG âª˘°†fG É¡˘«˘∏˘Y ±ô˘°ûJ »˘à˘dG ''ô˘aÉ˘æ˘°ùdG IOƒ˘Y'' ᢫˘Mô˘°ùe π˘ª˘Y É¡°SCGôj »àdG ≈°ù«Y áæjóe …OÉf ‘ á«aÉ≤ãdG áæé∏dG kGÒ°†– ¢üædG IAGôb AóÑH áæé∏dG âeÉbh .º©dG ídÉ°U ⁄É°S »æjôëÑdG ¿ÉæØdG êGôNE’G ᪡à Ωƒ≤jh ,πª©∏d ∫ƒW ó©H ìô°ùŸG ¤EG IOƒY πª©dG ¬d πãÁh ¿É£∏°S

§≤a äÓFÉ©∏d

ó«©dG ΩÉjCG ÊÉK »FÉæZ πØM ‘ ¿GOôØdG QɪY ¿GOôØdG QɪY

.kGÒÑc kÉjÒgɪL k’ÉÑbEG »≤dh ÒNC’G …OÓ«ŸG áæ°ùdG ¢SCGQ πØM ᢢ«˘ é˘ «˘ ∏ÿG Êɢ˘ZC’G ø˘˘e kGOó˘˘Y ¬˘˘∏˘ Ø˘ M ‘ ¿GOô˘˘Ø˘ dG Ωó˘˘ ≤˘ ˘j äÉÑ∏˘W ¬˘«˘Ñ˘∏˘J ¤EG á˘aɢ°VEG ,ó˘jó÷Gh ɢ¡˘æ˘e Ëó˘≤˘dG ,᢫˘Hô˘©˘dGh 8 øe áfƒµŸG ¬«≤«°SƒŸG ¬àbôa πØ◊G ‘ ¬≤aGôjh ,Qƒ¡ª÷G .AÉ°†YCG

»˘æ˘¨ŸG »˘«˘ ë˘ j ,ƒ˘˘µ˘ ∏˘ à˘ H …Oɢ˘f ÚHh ¬˘˘æ˘ «˘ H ¿hɢ˘©˘ J ¢SOɢ˘°S ‘ ó«Y ΩÉjCG ÊÉK kGôgÉ°S kÉ«FÉæZ kÓØM ¿GOôØdG QɪY »æjôëÑdG ¬«a Ωó≤jh §≤a äÓFÉ©∏d ¢ü°üfl πØ◊Gh ,ó«©°ùdG ô£ØdG .Ö«°üfÉ«dG ôcGòJ Öë°Sh AÉ°ûY ¬«aƒH ‘ ¿Éc …Ògɪ÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y ¿GOôØdG √É«MCG πØM ôNBG

zâHQhCG{ ≈∏Y ó«©dG ΩÉjCG ∫GƒW

2 h 1 ɪ櫰S IÉæb ÈY ájô°üŸG ΩÓaC’G øe áYƒª›

.∑Éæg AÉjôKC’G QÉÑc ácô◊G º˘∏˘«˘a 1 ɢª˘æ˘«˘°S ≈˘∏˘Y ¢Vô˘©˘ «˘ a Úæ˘˘K’G ɢ˘eCG ¢ùfƒj á˘dƒ˘£˘H ø˘e ,21^05 á˘Yɢ°ùdG ''ø˘˘°ùM ¢ûjhɢ˘°ûdG'' .õjõ©dGóÑY ∫’Oh »Ñ∏°T …ò˘dG ø˘°ùM ¢ûjhɢ˘°ûdG ∫ƒ˘˘M º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG çGó˘˘MCG Qhó˘˘Jh äGQófl Öjô˘¡˘J á˘Hɢ°üY ≈˘∏˘Y ¢†Ñ˘˘≤˘ dG ᢢª˘ ¡Ã ∞˘˘∏˘ µ˘ j πÑb øe πàb …òdG áHÉ°ü©dG OGôaCG óMCGh ø°ùM ÚH ¬Ñ°û∏d ‘ ƒ˘˘°†Y ¬˘˘à˘ Ñ˘ jô˘˘b êhR ¿Cɢ H Cɢ Lɢ˘Ø˘ «˘ a ,ᢢWô˘˘ °ûdG ∫ɢ˘ LQ .áHÉ°ü©dG ''ôØ°ùdGh ≥°û©dG ‘'' º∏«a ¢Vô©j 2 ɪ櫰S IÉæb ‘h .Oƒ©°ùe Oƒªfih ∑ôJ ¿ÉæM ádƒ£H ,22^00 áYÉ°ùdG …C’ ìɪ°ùdG ¢†aôj …òdG ¿Éªã©H Oƒªfi Ωó£°üj PEG ¢†aôj ɪc ,Égôµàëj »àdG ÖcGôŸG ‘ ’EG πª©dÉH ¿Éc Öcôe ¥ôëH Ωƒ≤jh ,á«eÉ°T ¬àæHÉH êGhõdG Oƒªfi Ö∏W .ôNBG ¢üî°T øe ¬àæHG èjhõJh ,¬ÁôZ

≈˘Ø˘£˘°üe ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG Qƒ˘°üe á˘Hɢ°UEG º˘∏˘«˘Ø˘dG …hô˘jh ¬©e ≥Øàj PEG .Ωó≤dG Iôc äÉjQÉÑe ióMEG √ôjƒ°üJ AÉæKCG …ô≤ØdG √Oƒª©H áHÉ°UE’ÉH AÉYO’G ≈∏Y ¬àNCG êhR π«∏N .ÒÑc ¢†jƒ©J ≈∏Y π°üëj ≈àM ¬«bÉ°S π∏°ûHh º∏«ØdG 1 ɪ櫰S ¢Vô©J óMC’G óZ Ωƒj Iô¡°S ΩÓaCG ‘ ¢ù«b ádƒ£H ,21^00 áYÉ°ùdG ''¿B’G áæ÷G'' »æ«£°ù∏ØdG .¿Éª«∏°S »∏Yh ,äCÉ°ûf Ú≤jó°U á°üb …hôJ IôKDƒe ÉeGQO øY IQÉÑY º∏«ØdGh ΩÉ«≤∏d ɪgó«æŒ …ôéj ádƒØ£dG ΩÉjCG øe Ú«æ«£°ù∏a .Ö«HCG πJ ‘ ájOÉ¡°ûà°SG ÒéØJ á«∏ª©H ''Oƒ°SC’G ôª˘æ˘dG'' º˘∏˘«˘a ¢Vô˘©˘à˘a 2 ɢª˘æ˘«˘°S Iɢæ˘b ɢ˘eCG .⁄É°S AÉah ,»cR óªMCG ádƒ£H øe ,22^00 áYÉ°ùdG ôaÉ°ùjh ∫ÉŸG øe kɨ∏Ñe óªfi Ò≤ØdG ÜÉ°ûdG ôHój PEG ™fÉ°üŸG óMCG ‘ πª©dÉH ≥ëà∏j .∑Éæg 𪩫d É«fÉŸCG ¤EG øe íÑ°üjh ´GÎNG ¤EG kÉ≤M’ π°Uƒàj .¬∏ªY ‘ ¥ƒØàjh

:zøWƒdG äÉYƒæe{ - áeÉæŸG

ø˘e kGOó˘Y ô˘£˘ Ø˘ dG 󢢫˘ Y Ωɢ˘jCG ∫Ó˘˘N âHQhCG ¢Vô˘˘©˘ J ,2 ɪ˘ æ ˘ « ˘ ° Sh 1 ɢª˘æ˘«˘°S »˘Jɢæ˘b ≈˘∏˘Y ᢫˘Hô˘˘©˘ dG ΩÓ˘˘aC’G º∏«a ™e âÑ°ùdG Ωƒ«dG óYƒe ≈∏Y ¿hógÉ°ûŸG ¿ƒµ«°Sh áYÉ°ùdG 1 Éªæ«˘°S ≈˘∏˘Y ''ᢩ˘Hɢ°ùdG á˘Ä˘«˘£ÿG'' ɢeGQó˘dG ¥hQɢa ø˘e π˘c á˘dƒ˘£˘H ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ⫢˘bƒ˘˘à˘ H 21^00 .ójôa øJÉah ,…hÉ°û«ØdG CÉLÉØoJ »àdG ‘É°U áLhõdG ∫ƒM º∏«ØdG çGóMCG QhóJh ÉŸÉW »àdG »gh áeOÉÿG ™e É¡d âcƒ°T É¡LhR áfÉ«îH ¿CG Qô≤Jh ;áMÉ«°ùdG ∫ÉLQ QÉÑc øe íÑ°ü«d ¬JóYÉ°S .ÖjôZ ܃∏°SCÉH ¬æe º≤àæJh ,πbÉY ܃∏°SCÉH ±ô°üàJ ÜGòµdG'' ÉeGQódG º∏«a 2 ɪ櫰S IÉæb ≈∏Y Ωó≤J ɪc ,¢Só˘æ˘¡ŸG OGDƒ˘a :á˘dƒ˘£˘H ,22^00 á˘Yɢ°ùdG ''¬˘Ñ˘Mɢ˘°Uh .ôjóH óªMCG

z»à«°S ɪ櫰S{h zõ«aƒe ôHƒ°S{ ≈∏Y á«ÑæLCG ΩÓaCGh ..

É«fÉÑ°SEG øY kÓ°ù∏°ùe Qƒ°üJ hΫdÉH å«æjƒZ :z…CG »H ƒj{ - ¿óæd

á˘jOƒ˘«˘ dƒ˘˘¡˘ dG ᢢ∏˘ ã˘ ªŸG äô˘˘°Tɢ˘H π˘°ù∏˘°ùe ô˘jƒ˘°üJ hΫ˘dɢ˘H å«˘˘æ˘ jƒ˘˘Z Ωɢ˘©˘ £˘ dG ø˘˘Y »˘˘µ˘ jô˘˘eCG ʃ˘˘jõ˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘J .É«fÉÑ°SEG ‘ áaÉ≤ãdGh ‘ ᢫˘µ˘jô˘eC’G ᢢ∏˘ ã˘ ªŸG ∫ƒ˘˘é˘ à˘ °Sh áKÓK á≤˘aô˘H ɢ«˘fÉ˘Ñ˘°SEG Aɢë˘fCG ™˘«˘ª˘L äGQɢ«˘°ùdG ø˘e ∫ƒ˘˘£˘ °SCG ‘ ¢Uɢ˘î˘ °TCG ¿CG Qô≤ŸG øe …òdG π°ù∏°ùŸG ôjƒ°üàd ≈∏Y πÑ≤ŸG ∞jôÿG ‘ ¬°VôY CGóÑj .᫵jôeC’G ¿ƒjõØ∏àdG äÉ°TÉ°T á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g äôcPh ’ ᢢKÓ˘˘ã˘ dG ɢ˘gAÓ˘˘ eRh hΫ˘˘ dɢ˘ H ¿CG ¬©°Vh …òdG äÓMôdG ∫hóL ¿ƒª∏©j hΫdÉH å«æjƒZ .»µ°ùæ«H õdQÉ°ûJ π°ù∏°ùŸG èàæe AGó˘Z π˘Ø˘M Aɢæ˘KCG hΫ˘dɢH âdɢ˘bh Ωƒ≤æ°S Ée º∏YCG ’'' :ΩÓYE’G πFÉ°Sh ±ô°T ≈∏Y ójQóe á«fÉÑ°SC’G ᪰UÉ©dG ‘ º«bCG .''kÉMôe ¿ƒµ«°S ¬fCG ócDƒŸG øe øµd ¬H ∞MÉàŸGh ºYÉ£ŸG ¿hQhõj ºgh É¡FÓeRh hÎdÉÑd ógÉ°ûe äGÒeɵdG §≤à∏à°Sh á≤∏M 13 øe ∞dDƒŸG π°ù∏°ùŸG ∫ÓN É«fÉÑ°SEG ‘ iôNC’G á«MÉ«°ùdG Üò÷G øcÉeCGh .''kGOó› ≥jô£dG ≈∏Y ...É«fÉÑ°SEG'' ¿Gƒæ©H Aɢæ˘KCG Ú∏˘ã˘ªŸG ∫ɢ©˘aCG OhOQ äGQɢ«˘°ùdG ɢ¡˘H äõ˘¡˘L IÒ¨˘˘°U äGÒeɢ˘c §˘˘≤˘ à˘ ∏˘ à˘ °Sh .ô¡°TCG á©HQCG ≈∏Y ójõJ ób IÎØd É«fÉÑ°SEG AÉLQCG ‘ º¡dƒŒ

≈∏Y Gothika IQÉKE’G º∏«a ¢Vô©j ,ÚæK’G Iô¡°S ‘h ,…ÒH »∏«˘g á˘dƒ˘£˘H ,21^00 áYɢ°ùdG õ˘«˘aƒ˘e ô˘Hƒ˘°S Iɢæ˘b .Qƒ«fƒL ÊhGO äôHhQ óéàd ß≤«à°ùJ ¢ùØf áŸÉY ∫ƒM º∏«ØdG çGóMCG QhóJh ’h ,¬«a πª©J âfÉc …òdG ¬°ùØf ¿ÉµŸG ‘ á°†jôe É¡°ùØf .áÁôL ÜɵJQÉH âeÉb ób É¡fCG ôcòJ Chain ácô◊G º∏«a ¢Vô©«a »à«°S ɪ櫰S IÉæb ≈∏Y ÉeCG ƒæ«c ,¿ÉÁôa ¿ÉZQƒe ádƒ£H .19^00 áYÉ°ùdG Reaction .õ«ØjQ ¿É˘eƒ˘≤˘j Ú°üT ™˘°Vh ∫ƒ˘M º˘∏˘ «˘ Ø˘ dG çGó˘˘MCG Qhó˘˘Jh øª°V áÄ«ÑdG á≤jó°U á∏jóÑdG ábÉ£dG ´hô°ûe ‘ çÉëHC’ÉH ΩÉ«≤∏d º¡àÑdƒb â“ ÉeóæY ádGó©∏d ÚHƒ∏£ŸG ¢UÉî°TC’G .≈ª¶©dG áfÉ«ÿGh πà≤dG ºFGôéH

,≥HÉ°ùdG É¡Ø£àfl øe áªî°V §Øf π≤M IhôK »ªëj .¢SÉ°ùME’G ËóY »ŸÉY »HÉgQEG º∏«a õ«aƒe ôHƒ°S IÉæb ¢Vô©J óMC’G óZ Iô¡°S ‘h ¿Gƒ˘jEG á˘dƒ˘˘£˘ H ,21^00 ᢢ Yɢ˘ °ùdG Big Fish ɢ˘ eGQó˘˘ dG .»æ«a äÈdG ,Qƒ¨jô¨cÉe Ωƒ≤«a ,¬«HCG äƒe øY ójõŸG áaô©e øH’G ∫hÉëj PEG .¬°ùØf øY √ódGh É¡H √ÈNCG »àdG ¢ü°ü≤dG AÉ«MEG IOÉYEÉH á˘cô◊G º˘∏˘«˘a ¢Vô˘©˘«˘a »˘à˘«˘°S ɢª˘æ˘«˘°S Iɢ˘æ˘ b ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘eCG ,Rô∏˘«˘°S Ϋ˘H á˘dƒ˘£˘H 23:00 á˘Yɢ˘°ùdG Casino Royale kÉ©àªà°ùe ¬àbh ófƒH ¢ùª«L »°†≤j å«M .øØ«f ó«ØjO IOƒ©∏d ¬«∏Y §¨°†dÉH AÓªY á©HQCG Ωƒ≤j ÉeóæY √óYÉ≤àH zôØ«°T ƒd πHƒJ{h zÒª°S{ º«£– ‘ kÓeCG áeóÿG ¤EG .Qɪ≤dG ä’hÉW ≈∏Y

᢫˘Ñ˘æ˘LC’G ΩÓ˘aC’G ø˘e á˘Yƒ˘ª› âHQhCG äGƒ˘æ˘b Ωó˘≤˘ Jh ΩÉjCG á∏£Y ∫ÓN »à«°S ɪ櫰Sh õ«aƒe ôHƒ°S »JÉæb ≈∏Y Éjó«eƒµdG º∏«a Ωƒ«dG AÉ°ùe ¢Vô©Jh ,ó«©°ùdG ô£ØdG ó«Y ,øjôëÑdG â«bƒàH 21^00 áYÉ°ùdG {In Good Companyz .õ«aƒe ôHƒ°S IÉæb ≈∏Y ¢ùjôZ ôaÉJ ,ójƒc ¢ù«æjO ádƒ£H kGQhO Ö©∏j …òdG ójƒc ¢ù«æjO ∫ƒM º∏«ØdG çGóMCG QhóJ ¢ù«FQ ™e ¬˘LGƒ˘à˘j ô˘ª˘©˘dG ∞˘°üà˘æ˘e ‘ äɢfÓ˘YEG kɢjò˘«˘Ø˘æ˘J ≈∏Y ¿ƒµj ¬fCG ±OÉ°üjh ...√ôªY ∞°üf ‘ kÉÑjô≤J ójóL .¬àæHG ™e ábÓY The World Is »à«°S ɪ櫰S IÉæb ≈∏Y ÉeGQódG º∏«ah ,¿É˘fRhô˘H ¢SÒH á˘dƒ˘£˘H .23^00 á˘Yɢ°ùdG Not Enough .ROQÉ°ûàjQ ¢ùæjO Éeóæ˘Y á˘jhƒ˘f á˘£˘N ø˘Y Üɢ≤˘æ˘dG ó˘fƒ˘H ¢ùª˘«˘L ∞˘°ûµ˘j


27

IÒNC’G πÑb

second last

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

art@alwatannews.net

ô````«``î``H º````à``fCGh ΩÉ`````Y π`````c z

{ ¤EG ¢SÉ``°S ¿ƒ°ùjOGQ äÉeƒ∏HO ¥óæa øe ó«©dG ∂©c

zRÎjhQ{ AGó¡°ûdG ôHÉ≤e ‘ ó«©dG Gƒ«MCG IõZ ƒ«æ«£°ù∏a

ô£ØdG ó«©H É«°ShQ »ª∏°ùe Åæ¡j ÚJƒH

ô`£`Ø`dG ó«`©H Iõ``Z ∫É``Ø`àMG ..´ƒ```eOh iƒ`∏``M

:z…CG »H ƒj{ - ƒµ°Sƒe

CÉæg ÚJƒH ÒÁOÓa ¢ù«FôdG ¿CG Ú∏eôµ∏d »Øë°üdG ÖൟG ø∏YCG .ô£ØdG ó«©H É«°ShQ »ª∏°ùe ¢ùeCG Gòg'' ¿CG (»à°Sƒaƒf) ádÉch É¡à∏≤f »àdG áÄæ¡àdG ‘ ÚJƒH ócCGh ,É«˘°Shô˘d »˘æ˘Wƒ˘dG »˘Mhô˘dG çQE’G ø˘e GAõ˘L Èà˘©˘j è˘«˘¡˘Ñ˘dG 󢫢©˘dG .''á∏jƒW ¿hô≤d óàÁ …òdGh íeÉ°ùàdGh QGƒ÷G ø°ùëH'' ¿hõ«ªàj É«°ShQ »ª∏°ùe ¿CG ±É°VCGh øY ô¶ædG ¢†¨H º¡æe ÚÑjô≤dÉH ájÉæ©dGh ádGó©dGh ΩÓ°ùdG ÖMh .''øjódGh á«eƒ≤dG ó«WƒJ ºYO É«°ShQ ƒª∏°ùe π°UGƒj ¿CÉH ¬à≤K øY ÚJƒH ÜôYCGh ºgÉØàdG õjõ©Jh ,»°ShôdG ™ªàÛG ‘ ¥ÉaƒdGh ábGó°üdGh ΩÓ°ùdG .á«æjódG ∞FGƒ£dG ∞∏àfl »∏㇠ÚH ,ô£ØdG ó«©H RÉbƒ≤dG ∫ɪ°T äÉjQƒ¡ªL ¿Éµ°S Ωƒ«dG πØàMGh É«°ShQ ܃æL óLÉ°ùe ‘ Úª∏°ùŸG øe IÒÑc OGóYCG ⩪Œ å«M .ó«©dG IÓ°U AGOC’ Ωƒ«dG ¢ùcô˘˘°ûdG …ɢ˘°ûgô˘˘≤˘ dGh Qɢ˘≤˘ ∏˘ H -ɢ˘WÈb äɢ˘jQƒ˘˘¡˘ ª˘ L âæ˘˘ ∏˘ ˘YCGh .᫪°SQ á∏£Y ¢ùeCG É«°Tƒ¨fGh

¿ÉÄæ¡j zófÉÑ«∏«e{h ¿hGôH ô£ØdG ó«©H É«fÉ£jôH »ª∏°ùe

äGƒ≤dG ÜQÉëj ƒgh É¡æHG πàb ICGôeG âdÉbh ɢ¡˘∏˘©˘L ¬˘Jƒ˘e ¿EG 2000 ΩɢY ‘ ᢫˘ ∏˘ «˘ FGô˘˘°SE’G Aɢæ˘KCG ≈˘˘aƒ˘˘J ô˘˘NBG Öjô˘˘b ¢ùµ˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y IQƒ˘˘î˘ a .¿GôjõM /ƒ«fƒj ∑QÉ©e ᣰSGƒH »æHG πàb ¿CG Ió«©°S »æfEG'' âdÉbh .Ú«æ«£°ù∏a ¢ù«dh Oƒ¡j kɪ∏°ùe πà≤j ¿CG º∏°ùŸ øµÁ ∞«c'' âdAÉ°ùJh ''? √ÉNCG πà≤j ¿CG ñC’ øµÁ ∞«c ? ''.ÉææjO ™e ¢VQÉ©àj Gòg ¿EG'' âdÉbh πØ£d ΩCG »gh ¬àæHG iôcP ‹Éc ∞jÉf É«MCGh .äɢcÉ˘Ñ˘à˘°T’G ‘ äô˘°Uƒ˘M äGƒ˘æ˘ °S â°S √ô˘˘ª˘ Y »HôY ìÓ°ùH â∏àb É¡fC’ øjõM »æfEG'' ∫Ébh ¢ù«dh Oƒ¡«dG ¤EG ¬Lƒj ¿CG Öéj ¿Éc ìÓ°Sh ''.¢†©ÑdG Éæ°†©H ó°V ΩO ôNBG ƒg »àæHG ΩO ¿ƒµj ¿CG ƒLQCG'' ±É°VCGh '.¥Gôj

ΩÉ©WE’ »Øµj Ée AÉHB’G óéj ’ .äGƒeC’G OGóY ''.º¡dÉØWCG ÚH QÉ«àN’G ∂«∏Y Ú©àj kÉfÉ«MCG'' âaÉ°VCGh ''.Iójó÷G ¢ùHÓŸGh ΩÉ©£dG ¿CG Öé˘j º˘¡˘fEG ¬˘æ˘FɢHõ˘d á˘jò˘˘MCG ™˘˘Fɢ˘H ∫ɢ˘bh ∞bƒŸG'' ∫Ébh .ìÉàe ƒg ÉŸ ¿Éæàe’ÉH Ghô©°ûj QƒeC’G â«≤H GPG kGó«©°S ¿ƒcCÉ°S »ææµd .…hÉ°SCÉe ¿G ø˘µÁ Qƒ˘eC’G ..A»˘°ùdG iƒ˘˘à˘ °ùŸG Gò˘˘g ó˘˘æ˘ Y Éjó«∏≤J ƒg ó«©dG Ωƒj ¿CG ºZQh ''.kGAƒ°S OGOõJ IQÉjR Ú«æ«£°ù∏ØdG øe Òãc QÉàîj áé¡H Ωƒj ''AGó˘¡˘°ûdG'' ô˘˘Hɢ˘≤˘ e ᢢ°Uɢ˘Nh Iô˘˘°SC’G ô˘˘Hɢ˘≤˘ e .π«FGô°SEG ™e ´Gô°üdG ‘ Gƒ∏àb øjòdG QƒÑ≤dG ógGƒ°T øe ójó©dG ¿EÉa ΩÉ©dG Gògh …ójCÉH Gƒ∏àb ¢UÉî°TC’ »g IõZ ‘ Iójó÷G /ƒ«fƒj ‘ âÑ°ûf »àdG ∑QÉ©ŸG AÉæKCG º¡fGÒL .¿GôjõM

øe kGóMGh ¿ƒµj ¿CG Öéj ¿Éc Éà ∫ÉØàMÓd kGó«©H kGóHCG øµj ⁄ ±ƒÿG ¿EÉa ΩÉ©dG ΩÉjCG ó©°SCG ¬«a º«≤j …òdG »∏MÉ°ùdG Ö«÷G ‘ í£°ùdG øY .᪰ùf ¿ƒ«∏e 1^5 ¤EG Ò°ùj ƒgh (kÉeÉY 60) »∏Y ƒHCG ∫Ébh 󢫢©˘dG'' ±É˘°VCGh ''.ø˘jõ˘M 󢫢 Y ¬˘˘fG'' ó˘˘é˘ °ùŸG ''.AGóYC’G πãe ¿hóYÉÑàe IƒNE’Gh »JCÉj ÌcCG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿Éc á«Hô¨dG áØ°†dG ‘h .∫ÉØàMÓd ô°SC’G OGôaCG ™ªŒ å«M k’DhÉØJ ᢢ Ø˘ ˘°üH iΰûJ »˘˘ à˘ ˘ dG Ió˘˘ ˘jó÷G ¢ùHÓŸGh ádCÉ°ùe âfÉc ΩÉ©dG øe âbƒdG Gòg ‘ ájó«∏≤J QÉ©°SCG â©ØJQG å«M ´ƒÑ°SC’G Gòg IõZ ‘ áÑ©°U .IÒÑc áLQóH Ëó≤dG ¿hõıG ‘ π˘˘ Ø˘ ˘W ɢ˘ ¡˘ ˘jó˘˘ d »˘˘ à˘ ˘dG ó˘˘ ªfi ΩCG âdɢ˘ bh Qɢ©˘°SCG ø˘Y åë˘Ñ˘ J »˘˘gh √ô˘˘ª˘ Y ø˘˘e ᢢ°ùeÉÿG ‘ ôeC’G ™bGh ‘ º¡fG ..AGô≤a ¢SÉædG'' áÑ°SÉæe

:zRÎjhQ{ - IõZ

ô˘£˘Ø˘dG 󢫢Y ‘ ¿ƒ˘ª˘∏˘°ùŸG π˘Ø˘ à˘ ë˘ j ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ô˘˘©˘ ˘°ûj º˘˘ F’ƒ˘˘ dG ᢢ eɢ˘ bEGh ɢ˘ jGó˘˘ ¡˘ ˘dG ∫Oɢ˘ Ñ˘ ˘à˘ ˘H ô˘¶◊G ICɢWƒ˘H Iõ˘Z ´É˘£˘b ‘ ¿ƒ˘«˘æ˘«˘£˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ºgÉJƒe iôcP AÉ«˘MEɢH ¿ƒ˘eƒ˘≤˘jh »˘∏˘«˘FGô˘°SE’G .πFÉ°üØdG ÚH ∫Éà≤dG ‘ Gƒ£≤°S øjòdG Oƒ˘˘°ùj …ò˘˘dG Ωɢ˘°ù≤˘˘f’G äɢ˘à˘ aÓ˘˘dG ô˘˘¡˘ ¶˘ Jh ¿ƒ˘˘∏˘ dG ó˘˘gɢ˘°ûj ÚM »˘˘Ø˘ a ..Ú«˘˘æ˘ «˘ £˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ¿hó˘jDƒ˘e ɢ¡˘æ˘£˘≤˘j á˘∏˘«˘∏˘b ≥˘Wɢæ˘e ‘ ô˘Ø˘°UC’G Oƒ˘ªfi ¢ù«˘Fô˘dG ɢ¡˘ª˘Yõ˘à˘j »˘à˘dG í˘à˘a á˘cô◊ õ˘eô˘J »˘à˘dG AGô˘°†ÿG ΩÓ˘YC’G ó˘gɢ°ûJ ¢SÉ˘Ñ˘ Y áaÉãµH (¢SɪM) á«eÓ°SE’G áehÉ≤ŸG ácô◊ .ÈcCG ´ƒ˘˘ ˘bh ø˘˘ ˘Y ô˘˘ ˘jQɢ˘ ˘≤˘ ˘ J Oô˘˘ ˘ J ⁄ ¬˘˘ ˘ fCG º˘˘ ˘ ZQh ¿ƒ˘«˘æ˘«˘£˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ™˘˘ªŒ ɢ˘eó˘˘æ˘ Y äɢ˘HGô˘˘£˘ °VG

ô``£ØdG ó``«©H É`«°SBG »ª∏°ùe ä’É`ØàMG á`ª°S ..»YÉ`ª÷G ∫É`–Q’G

:z…CG »H ƒj{- ¿óæd

áµ∏ªŸG ‘ Úª∏°ùŸG ¿hGôH ¿hOQƒZ ÊÉ£jÈdG AGQRƒdG ¢ù«FQ CÉqæg »àdG äɪgÉ°ùŸÉH OÉ°TCGh ,ô£ØdG ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæà ¢ùeCG IóëàŸG .ÊÉ£jÈdG ™ªàéª∏d É¡fƒeó≤j áeÉg ¿É©e πªëj ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ¿CÉH ∑QOCG'' ¿hGôH ∫Ébh IQƒª©ŸG AÉëfCG ™«ªL ‘ áª∏°ùŸG Iójó©dG äÉ«dÉé∏d áÑ°ùædÉH á°UÉNh ,ºµæjO ‘h ºµJÉ«M ‘ ÒµØàdGh πeCÉàdG ºµd í«àJ ΩÉ«°üdG IÎa ¿C’ ÉæeGõàdÉH kÉ©«ªL ÉfôqcòJ Éfó∏H ‘ ™«ªé∏d áeÉg áÑ°SÉæe ¬fCG ɪc .''É«fódG √òg ‘ Éæe kÉÑ«°üf πbCG ºg øe √ÉŒ ∑ΰûŸG ,É«fÉ£jôH ‘ ¿ƒª∏°ùŸG É¡eó≤j »àdG äɪgÉ°ùŸÉH √QÉîàaEG ióHCGh ô˘µ˘Ø˘dGh ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G á˘˘Ø˘ °ù∏˘˘Ø˘ dGh Ωƒ˘˘∏˘ ©˘ dGh ¿ƒ˘˘æ˘ Ø˘ dG ¿CG'' kɢ Ø˘ «˘ °†e ¿ƒª∏°ùŸG Ωó≤j ɪc ,IójóY ¿hôb ∫GƒW ÉæJÉ«M ‘ äôKCG »eÓ°SE’G ÉæJÉ«M ‘ ä’ÉÛG ™«ªL ‘ ᪫¶Y áªgÉ°ùe ™Ñ£dÉH É«fÉ£jôH ‘ .''áµ∏ªŸG AÉNQh QÉgOREG ‘ áªgÉ°ùe ∂dòch ,»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ó˘fÉ˘Ñ˘«˘∏˘«˘ e 󢢫˘ Ø˘ jO Êɢ˘£˘ jÈdG ᢢ«˘ LQÉÿG ô˘˘jRh Cɢ æ˘ g ,√Qhó˘˘Hh IhÉ˘Ø˘M Ωƒ˘j'' √Èà˘YGh ,ô˘£˘Ø˘dG 󢫢©˘H Ió˘ë˘àŸG ᢵ˘∏˘ ªŸG ‘ Úª˘˘∏˘ °ùŸG .''É¡HQɨeh ¢VQC’G ¥QÉ°ûe ‘ Úª∏°ùŸG ÚH OÉ–EGh AÉNEGh ábGó°Uh ¿ƒ˘æ˘jó˘j Êɢ£˘jô˘H ø˘WGƒ˘e ɢfƒ˘«˘∏˘e Êô˘cò˘j'' ó˘fÉ˘Ñ˘«˘∏˘«˘e ∫ɢbh Ée ¿C’ ,IÒÑc Iô°SCG øe AõL kÉ©«ªL ÉæfCG ΩGhódG ≈∏Y ΩÓ°SE’ÉH ≥˘M hCG ø˘jó˘dG Oô`` `› ø˘e Òã˘µ˘H ÈcCG ¢†©˘Ñ˘dG É˘æ˘°†©˘Ñ˘ H ɢ˘æ˘ £˘ Hô˘˘j É˘æ˘°†©˘˘H ™˘˘e ¿ƒ`` ` ` ` `£˘ HGÎe ø˘˘ë˘ æ˘ a ,‘Gô˘˘¨÷G Üô˘˘≤˘ dG hCG á˘˘æ˘ WGƒŸG »àdG ácΰûŸG äÉjóëàdG ∂dòch ácΰûŸG É檫b π°†ØH ¢†©ÑdG .''kÉjƒ°S É¡¡LGƒf

çÓK ≈∏Y ó«©dÉH ¿Éà°ùcÉH ä’ÉØàMG ¿ƒµàd .Ωƒ«dG ¤hC’G äCGóH πMGôe »˘à˘dG ɢJô˘cɢL ᢫˘°ù«˘fhó˘f’G á˘ª˘°Uɢ©˘ dG ɢ˘eG âZôaCG ó≤a ÚjÓe Iô°ûY ƒëf É¡«a ¢û«©j øe ÌcCG π«MQ ™e É¡fɵ°S øe ÒÑc OóY øe ™e ô£ØdG ó«©H ∫ÉØàMÓd ºgQÉjO ¤EG ∞°üædG .ºgô°SCG ø˘˘e Oó˘˘Y ‘ ᢢjQhô˘˘e äɢ˘bɢ˘æ˘ à˘ ˘NG âKó˘˘ Mh äɢj’ƒ˘dG ÚH §˘Hô˘J »˘à˘ dG ᢢ©˘ jô˘˘°ùdG ¥ô˘˘£˘ dG .ɢgô˘NBG ø˘Y äÓ˘aÉ◊Gh äGQɢ£˘≤˘ dG äCÓ˘ à˘ eGh í£°SCG ≈∏Y ܃côdG ó¡°ûe É«°ù«fhófG ‘ ´É°Th .äGQÉ£≤dG äGQɢ£ŸG ≈˘∏˘ Y ɢ˘Jô˘˘cɢ˘L ¿É˘˘µ˘ °S ≥˘˘aó˘˘J ɢ˘ª˘ c ¥É˘ë˘∏˘d ¢ùª˘°ûdG ´ƒ˘£˘ °S π˘˘Ñ˘ b ≈˘˘à˘ M ¢ù«˘˘ªÿG á∏£©H ΩÉ«≤dG hCG QÉjódG ¤EG ºgó«©J IôFÉ£H hG ó˘˘fÓ˘˘jɢ˘J hG IQƒ˘˘aɢ˘¨˘ æ˘ °S ‘ ô˘˘ £˘ ˘Ø˘ ˘dG ó˘˘ «˘ ˘Y .áÑjô≤dG É«dGΰSG å«M »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ô£ØdG ó«©d kÉaÓNh º˘¶˘©˘e çƒ˘˘∏˘ à˘ dGh AGOƒ˘˘°ùdG ᢢHɢ˘ë˘ °ùdG â∏˘˘£˘ Y ø˘˘ ˘e Ió˘˘ ˘Y ≥˘˘ ˘Wɢ˘ ˘æ˘ ˘ e ‘ ᢢ ˘ jƒ÷G äÓ˘˘ ˘ Mô˘˘ ˘ dG IÒÑc áLQóH kÉ«JGƒe ¢ù≤£dG GóH É«°ù«fhófCG á˘≤˘£˘æ˘e ‘ ɢ¡˘Yƒ˘f ø˘e ∫É–QG ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ Y ÈcC’ .É«°SBG ¥ô°T ܃æL

ÉæªbCG'' á«∏fi áYGPEG ™e åjóM ‘ ±É°VCGh .á˘ë˘∏˘°SC’G ¿GÒf ¥Ó˘WEG ™˘˘æŸ ¢û«˘˘à˘ Ø˘ J •É˘˘≤˘ f ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG Ωó˘˘Y Úª˘˘∏˘ °ùŸG ɢ˘fAɢ˘≤˘ ˘°TG ó˘˘ °Tɢ˘ æ˘ ˘f ''.áë∏°SC’G ᫵«dƒKÉc á«ë«°ùe á«ÑdÉZ ÚÑ∏ØdG ø£≤Jh ¿ƒ˘ª˘∏˘°ùe ¿É˘µ˘ °ùdG ø˘˘e á˘˘ÄŸG ‘ 10 ƒ˘ë˘f ø˘µ˘ d π˘˘Jɢ˘≤˘ J å«˘˘M OÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG ܃˘˘ æ˘ ˘L ‘ ¿ƒ˘˘ °û«˘˘ ©˘ ˘jh ∫ƒ°ü◊G πLCG øe Oƒ≤Y òæe áë∏°ùe äÉYɪL .»JGP ºµM ≈∏Y ø˘e ¤hC’G á˘∏˘MôŸG â≤˘∏˘£˘ fG ¿É˘˘à˘ °ùcɢ˘H ‘h º˘°ù≤˘fG IOɢ©˘dɢ˘µ˘ a .ô˘˘£˘ Ø˘ dG 󢢫˘ ©˘ H ∫ɢ˘Ø˘ à˘ M’G CGó˘Hh ᢫˘æ˘jó˘dG ä’É˘Ø˘à˘M’G ‘ ¿ƒ˘«˘fÉ˘à˘ °ùcɢ˘Ñ˘ dG …òdG ô£ØdG ó«©H ∫ÉØàM’G ¿Éµ°ùdG øe ´É£b .πMGôe çÓK ≈∏Y çóëj Ée kÉÑdÉZ …Ohó◊G º«∏bE’G ‘ øjódG Aɪ∏Y ø∏YCG ó≤a CGóHh ∫Gƒ°T ô¡°T ∫Óg ájDhQ »Hô¨dG ‹Éª°ûdG .ó«©dÉH ∫ÉØàM’G á≤£æŸG ¿Éµ°S ∫Óg ájDhQ áæ÷ ™ªàŒ á«fÉK á«MÉf øeh iƒà°ùŸG ≈∏Y ∫Ó¡dG ´Ó£à°S’ ¢ùeCG ∫Gƒ°T ôNBG ´É£b πØàë«°S å«M ÊÉà°ùcÉÑdG »æWƒdG .áæé∏dG √òg ájDhQ ≈∏Y AÉæH ó«©dÉH ¿Éµ°ùdG øe Ú«fÉà°ùcÉÑdG øe ådÉK ´É£b πØàë«°S ɪæ«H á«fGôjE’G ᢫˘eÓ˘°SE’G á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ™˘e 󢫢©˘dɢH

É«°ù«fhófCG ‘ ¥ôW çOGƒM ‘ ¿B’G ≈àM º¡ØàM »˘Yɢª÷G ∫É–Q’G ᢫˘∏˘ª˘Y ∫Ó˘˘N ɢ˘jõ˘˘«˘ dɢ˘eh .√òg ø˘e ô˘£˘Ø˘dG 󢫢Y ∫ƒ˘∏˘ M ó˘˘Yƒ˘˘e ∞˘˘∏˘ à˘ î˘ jh .∫Ó¡dG ´Ó£à°S’ kÉ≤ah iôNC’ á≤£æe ó«©H ájOƒ˘©˘°ùdG ᢫˘Hô˘©˘dG ᢵ˘∏˘ªŸG â∏˘Ø˘à˘MGh á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hO º¶©e ™e ¢ùeCG ô£ØdG å«M ájƒ«°SB’G ∫hódG øe ójó©dG πØàëj ɪæ«H ºgOóY Qó≤jh ⁄É©dG »ª∏°ùe á«ÑdÉZ ¢û«©j Ωƒ˘«˘dG ô˘£˘Ø˘dG 󢫢©˘H á˘ª˘°ùf Qɢ«˘∏˘e 1^2 ƒ˘ë˘æ˘H ôFGõ÷Gh ÉjQƒ°Sh ô°üe øe πc ™e (âÑ°ùdG) .¿ÉªY áæ£∏°Sh ô£Ø˘dG 󢫢©˘H ÚÑ˘∏˘Ø˘dG ƒ˘ª˘∏˘°ùe π˘Ø˘à˘MG ɢª˘c ‘ Úª∏°ùŸG á«æ«Ñ∏ØdG áWô°ûdG äó°TÉfh ¢ùeCG ¬æ£≤J …òdG OÓÑdG ܃æL ‘ hÉfGóæ«e IôjõL k’ÉØàMG ¢UÉ°UôdG ¥ÓWEG ΩóY áª∏°ùe á«ÑdÉZ ᢢª˘ °Uɢ˘©˘ dG ‘ ¿ƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘°ùŸG ™˘˘ ªŒh .ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘dɢ˘ H ó«©dG IÓ°U AGOC’ ôéØdG πÑb Ó«fÉe á«æ«Ñ∏ØdG Gƒ˘≤˘∏˘WCG º˘K ƒ˘Hɢjƒ˘c »˘ë˘H »˘Ñ˘gò˘dG ó˘˘é˘ °ùŸG ‘ .ájQÉædG ÜÉ©dC’G hÉfGóæ«e áWô°T óFÉb ¿ƒ°SGQ ƒæ«∏«aG ∫Ébh ¢UÉ°UôdG äÉ≤∏W Ö«°üJ ¿CG øe ¿ƒ≤∏b øëf'' ''.¢SÉædG á«FGƒ°û©dG

:zRÎjhQ{ - QƒÑŸ’Gƒc

ɢ˘«˘ °ù«˘˘ fhó˘˘ fCG ‘ Úª˘˘ ∏˘ ˘°ùŸG ÚjÓ˘˘ e ô˘˘ aɢ˘ °S k’ÉØàMG (ᩪ÷G) ¢ùeCG ºgQÉjO ¤EG Éjõ«dÉeh ܃æL ‘ ¬Yƒf øe ∫É–QG ÈcCG ‘ ô£ØdG ó«©H .É«°SBG ¥ô°T ¿ƒ∏≤à°ùjh á∏jóÑdG º¡fóe øe ¿hôØj º¡fEG äGô˘Fɢ£˘dGh ¥QGhõ˘˘dGh äGQɢ˘£˘ ≤˘ dGh äÓ˘˘aÉ◊G á∏£Y ᢫˘°†“ ƒ˘g Ëó˘b 󢫢∏˘≤˘J ≈˘∏˘Y kɢXÉ˘Ø˘M .º¡°SCGQ §≤°ùe ‘ ºgô°SCG ™e ô£ØdG ó«Y ¿ƒ«∏e 14^8 ƒ˘˘ ë˘ ˘f Ωɢ˘ ˘©˘ ˘ dG Gò˘˘ ˘g ô˘˘ ˘aɢ˘ ˘°ùj ΩÉ©dG øY áÄŸG ‘ áà°S ƒëf IOÉjõH »°ù«fhófG äɢ˘ cô˘˘ °T ¿EG ΩÓ˘˘ YEG π˘˘ Fɢ˘ °Sh ∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘Jh .»˘˘ ˘°VÉŸG .ó°SC’G Ö«°üf ≈∏Y π°ü– ób ¿GÒ£dG ™bƒàŸG øe äGQÉ«°ùdÉH á°Sƒ¡ŸG Éjõ«dÉe ‘h ≥jôW ÈcCG ¤G IQÉ«°S ¿ƒ«∏e 1^2 ƒëf ∫õæJ ¿CG Iô˘˘jõ÷G ¬˘˘Ñ˘ °T ≥˘˘°ûj …ò˘˘dG OÓ˘˘Ñ˘ dG ‘ ™˘˘ jô˘˘ °S .k’ƒW ¿ƒ∏ª©j øjòdG Ú«°ù«fhófC’G ±’BG ≥aóJh ¤G IOƒ©∏d äGQÉ£ŸGh A≈fGƒŸG ≈∏Y Éjõ«dÉe ‘ ‘ ¬«∏Y ≥∏£j ɪc ¿GQÉÑ«d hG ó«©dG ‘ QÉjódG .É«°ù«fhófCG Gƒ≤d kÉ°üî°T 180 ƒëf ¿G ∞ë°üdG äôcPh

âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒŸG AÉ``ª°SCG á`HÉ`àµd á`«Hô©dG á`¨∏dG OÉ``ªàYG √ò˘˘g ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG ø˘˘e '¿É˘˘µ˘ jG'' ᢢĢ «˘ g ø˘˘µ˘ ª˘ à˘ J »˘˘µ˘ d ¬JòîJG …òdG Oó°üdG Gò¡H ÉgQGôb ò«ØæJh áé«àædG ÒZ ±ô˘˘ MCG ΩGó˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG CGó˘˘ ˘Hh .2000 Ωɢ˘ Y ò˘˘ ˘æ˘ ˘ e ΩÉY ™bƒŸG ¿GƒæY º°SG øe ∫hC’G º°ù≤dG ‘ á«æ«J’

:zÜ ± CG{ - ∑Qƒjƒ«f

.2003

É«°ShQh ÉjQƒch Ú°üdG É¡æ«H ádhO 12 âeÉbh QGôb QɶàfG á°†aGQ É¡Jɨ∏H ™bGƒe øjhÉæY ™°VƒH Ió˘˘ ˘ë˘ ˘àŸG äɢ˘ ˘j’ƒ˘˘ ˘dG âª˘˘ ˘¡˘ ˘JG π˘˘ ˘H ’ ¿' ɢ˘ ˘µ˘ ˘jG'' ᢢ ˘Ä˘ ˘«˘ ˘ g ≈°Vƒa ¤EG ôeC’G Gòg iOCGh .»ªbôdG Qɪ©à°S’ÉH ôjóJ »àdG '¿ÉµjG'' áÄ«g ™e ∂HÉ°ûJh ∫ÉÛG Gòg ‘ .∫ÉÛG Gòg Òjɢ˘©˘ e ∫hG ´Îfl ɢ˘«˘ Hƒ˘˘°S .¢S …ó˘˘ æ˘ ¡˘ dG ∫ɢ˘ bh ø˘˘e ÌcCG ≈˘˘°†e'' ᢢ«˘ æ˘ «˘ J’ ÒZ äɢ˘¨˘ ∏˘ H âeó˘˘ î˘ à˘ °SG ¿É˘˘ ˘µ˘ ˘jG ᢢ ˘Ä˘ ˘«˘ ˘g ¤EG ɢ˘ ˘æ˘ ˘eó˘˘ ˘b ò˘˘ ˘æ˘ ˘e äGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘°S ô˘˘ ˘°ûY 'á«æ«J’ ÒZ äɨ∏H øjhÉæY Aɪ°SCG AÉ°ûfEG É«LƒdƒæµJ ´ƒf øe Éæ«JCÉj ÜGƒ÷G ¿Éc Iôe πc ‘h'' ÉØ«°†e .''ájõ«∏‚E’G Gƒª∏©J ,GóL ¿ƒ∏¨°ûæe øëf'' ¢ùJôHhQ ∂jÉe '¿ÉµjG'' áÄ«¡d ∫hC’G ¢ù«FôdG ôbCGh ∫ɢ˘bh .Ödɢ˘£ŸG √ò˘˘g ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ J ‘ äCɢ µ˘ ∏˘ J ᢢ Ģ «˘ ¡˘ dG ¿CG ÒZ äɢ˘jó˘˘é˘ HCG ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG ¿CG ¿ƒ˘˘°Só˘˘æ˘ ¡ŸG ó˘˘≤˘ à˘ YG'' ≈∏Y ∫É£YGh π∏N çGóMEG ¤EG …ODƒj ób á«æ«J’ .''âfÎfE’G áµÑ°T »°SÉ«°ùdG ™HÉ£dG äGP äÉaÓÿG âªgÉ°S ɪc IóY ∫hO âéàMGh .Iƒ£ÿG √òg AÉ£HG ‘ É°†jCG 'ø˘ ˘ jɢ˘ ˘°S …Òa'' π˘˘ ˘é˘ ˘ °ùd …Qɢ˘ ˘µ˘ ˘ à˘ ˘ M’G Qhó˘˘ ˘dG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ Y º°SÉH »¡àæJ »àdG ™bGƒŸG πc ôjój …òdG »µjôeC’G .á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG ≈∏Y ™bGƒŸG ∞°üf …CG 'Ωƒc''

kÉ°SÉ«b ÉgQÉ«àNG ” ¬fCG ,ÉgÒZ ¢ù«dh 11`dG äɨ∏dG √ò˘˘g »˘˘eó˘˘î˘ à˘ °ùe ø˘˘e â¡˘˘Lh »˘˘à˘ dG äɢ˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG ¤EG .áÄ«¡dG ¤EG äɨ∏dG á«°SÉ«°ùdG πcÉ°ûŸGh á«æ≤àdG äGó«≤©àdG ÖÑ°ùHh ≥«°ùæàdGh πª©dG øe äGƒæ°S ™Ñ°S øe óH ’ ¿Éc

äɢ˘ ¨˘ ∏˘ dG ió˘˘ MEɢ ˘H ™˘˘ bƒŸG º˘˘ °S’ π˘˘ eɢ˘ µ˘ ˘dG ¿Gƒ˘˘ æ˘ ˘©˘ ˘dG .Iô°ûY ióME’G ™bƒe ≈∏Y »ehƒJ ∫ƒH '¿ÉµjG'' áÄ«g ¢ù«FQ ∫Ébh ∫É› ‘ ÈcC’G Èà©j Ò«¨àdG Gòg ¿EG' áÄ«¡dG √òg √òg ΩGóîà°SG GQÈe ∫Ébh .''É¡FÉ°ûfEG òæe âfÎfE’G

.»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉæ«à°S òæe áYƒ°Vƒe ᫵jôeCG á«Hô©dG ±ôMC’G ΩGóîà°SG ¿ÉµeE’ÉH ¿Éc Óãeh πãe ÊÉãdG º°ù≤dG ÉeCG ™bƒŸG º°SG øe ∫hC’G º°ù≤∏d .á«æ«JÓdG ±ôMC’ÉH ¬àHÉàc øe óH ’ ¿Éµa 'Ωƒc'' ᢢHɢ˘à˘ c ¿É˘˘µ˘ eE’ɢ˘H ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S Úæ˘˘K’G ø˘˘ e AGó˘˘ à˘ HGh

áÄ«g â≤aGh äÉ°VhÉØŸG øe á∏jƒW äGƒæ°S ó©H ᢢµ˘Ñ˘°T ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘bGƒŸG Aɢ˘ª˘ °SCG ᢢHɢ˘à˘ c ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eCG π˘˘ª˘ °ûJ ᢢ«˘ æ˘ «˘ J’ ÒZ ᢢ¨˘ d Iô˘˘°ûY ió˘˘MEɢ H âfÎfE’G ᢢ ˘«˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘°üdGh ᢢ ˘«˘ ˘ Hô˘˘ ˘©˘ ˘ dG äɢ˘ ˘¨˘ ˘ ∏˘ ˘ dG ¢Uɢ˘ ˘N π˘˘ ˘µ˘ ˘ °ûH .á«°Shóæ¡dGh Qƒa ø°ûjQƒHQƒc âfÎfEG) '¿ÉµjEG' áÄ«g âæ∏YCGh ø˘˘ ˘e ò˘˘ ˘î˘ ˘ à˘ ˘ J »˘˘ ˘à˘ ˘ dG (Rȉ ó˘˘ ˘fG õÁɢ˘ ˘f ó˘˘ ˘æ˘ ˘ jɢ˘ ˘°SG ø˘˘jhɢ˘æ˘ Y IQGOEG ≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘ °ûJh kGô˘˘ ≤˘ e ɢ˘ «˘ fQƒ˘˘ Ø˘ «˘ dɢ˘ c äÉÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y âfÎfE’G áHôŒ πÑ≤ŸG ÚæK’G CGóÑà°S É¡fCG ,iôNG ∫hO ‘ âfÎfE’G ᢢµ˘ Ñ˘ °T ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘ bGƒŸ ø˘˘ jhɢ˘ æ˘ Y ΩGó˘˘ î˘ à˘ °SG ᢢ «˘ ˘°SQɢ˘ Ø˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘Hô˘˘ ©˘ ˘dG »˘˘ g ᢢ ¨˘ ˘d Iô˘˘ °ûY ió˘˘ ˘MEɢ ˘H ᢢ «˘ ˘°Shô˘˘ dGh ᢢ jó˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘dGh ᢢ ˘£˘ ˘°ùÑŸG ᢢ ˘«˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘°üdGh ᢢ jÈ©˘˘ dGh ᢢ jQƒ˘˘ µ˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘fɢ˘ fƒ˘˘ «˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘°Shó˘˘ æ˘ ˘¡˘ ˘dGh .á«∏«eÉàdGh á«fÉHÉ«dGh »˘˘eó˘˘î˘ à˘ °ùe ÚjÓ˘˘e äɢ˘Ä˘ e ¿É˘˘ µ˘ eEɢ H ¿ƒ˘˘ µ˘ «˘ °Sh ™bƒe ≈∏Y GhÈàîj ¿CG äɨ∏dG √ò¡H á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdG á«∏°UC’G º¡Jɨ∏H ™bƒŸG º°SG áHÉàc á«fɵeEG '¿ÉµjG'' .á«æ«JÓdG ±ôMC’G øe k’óH ∫hC’G º°ù≤dG ΩGóîà°SG ¿ÉµeE’ÉH ¿Éc ¿B’G ≈àMh áÄ«g ™bƒe ≈∏Y á«æ«J’ ±ôMCÉH ™bƒŸG º°SG øe .''¿ÉµjG'' 'Ωƒc'' Öàµj …òdG ¿Gƒæ©dG øe ÊÉãdG º°ù≤dG ÉeCG óH’ ¿Éµa ,äɪ¶æª∏d 'ÆQhG'' hCG ájQÉéàdG ™bGƒª∏d Òjɢ˘©˘ e Ö°ùM ᢢ«˘ æ˘ «˘ JÓ˘˘dG ±ô˘˘MC’ɢ˘ H ¬˘˘ à˘ Hɢ˘ à˘ c ø˘˘ e


ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

QOÉ```æH …hÉbô°ûdG »∏Y aalsharqawi@alwatannews.net

ôµ°ûdG ô¶àæJ ’h p§YG äÉMÓ°UEG ≈∏Y øjôeòà˘ª˘dG ø˘«˘Ø˘≤˘ã˘ª˘dG ¢†©˘H ±Oɢ°üf kɢ«˘eƒ˘j …òdG ΩÉMOR’G øe ójõªdGh á©°SƒàdG øe ójõªdG πLCG øe ,´QGƒ°ûdG .äÉbhC’G ¢†©H »a êhôîdG ΩóY ≈dG ¢SÉædG ¢†©ÑH iOCG ,¬«a ¿ƒ°û«©j …òdG »°TÉ©ªdG ™°VƒdG ≈∏Y ø«£NÉ°ùdG óéf kÉ«eƒj ÜôbCG IóYÉ°ùªH GƒeÉb Ée QGô≤dG ºgó«H ¿Éc ƒd …òdG âbƒdG ¢ùØf »a .áØ«XƒdG √òg πãe ∫ɨ°TEG ≈∏Y øjQOÉ≤dG AÉbó°UC’G hCG »°SÉ«°ùdG πª©dG »a º¡WGôîfG ≈∏Y ø«eOÉædG ™ª°ùf kÉ«eƒj øY åëÑdÉH ¬æY Gƒ∏¨°ûfGh ,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG »a πª©dG hCG »Yƒ£àdG πª©dG …òdG ¢TÉ©ªdG Ö∏b ¢TÉ©fEÉH QGôªà°S’G »a ºgóYÉ°ùj »aÉ°VEG πªY ’h »JCÉj …òdG ô¶àæj πµdG .∑GP hG ∞XƒªdG Gòg ¬ª∏°ùàj ¿G πÑb »¡àæj π«ªédG πMGôdG ôYÉ°ûdG ∫ƒb Ö°ùM ≈∏Y »JCÉj .»JÉ«ÑdG ÜÉgƒdG óÑY øWƒdG ≈£YCG …òdG ó«MƒdG ¢üî°ûdG ¬°ùØf ø¶j øe ™ª°ùf kÉ«eƒj .¬MhQ IóHRh √QɵaCG IQÉ°üYh ¬HÉÑ°T IôgR ≈°ùæjh ?øWƒdG »d Ωób GPÉe ∫ƒ≤j øe ∑Éægh Éæg ™ª°ùf kÉ«eƒj »a êÉàëJ AÉ£©dGh òNC’G áYƒ°Vƒe ¿EG ?øWƒ∏d âfCG âeób GPÉe ∫GDƒ°S .á«∏«∏ëàdG Iô¶ædG øe A»°T ≈dEG êÉàëJ »°üî°ûdG …Qƒ°üJ ¿hójôj GPÉeh ?º¡JGhP ™e A’Dƒg çóëàj ɪY ∫ƒbCG ¿É«MC’G ¢†©H ?§Ñ°†dÉH øµªªdG øe »àdG ¥ô£dG ±’BG ∑Éæ¡a Iô¡°ûdG ¿hójôj GƒfÉc GPEG √ɢ˘é˘ dGh ∫ɢ˘ª˘ dG ¿hó˘˘jô˘˘j Gƒ˘˘ fɢ˘ c GPEGh .Iɢ˘ fɢ˘ ©˘ e ¿hó˘˘ H ɢ˘ ¡˘ «˘ ∏˘ Y ∫ƒ˘˘ °ü뢢 dG ºgòNCG ≈∏Y IQOÉb ,Ö∏≤dG ≈∏Y º¡dG øe ôãcCG ¥ôW ∑Éæ¡a ,Ö°üæªdGh .õcGôªdG √òg πãªd ≈dEG »HÉÑ°T IôgR âeób ÉfCG ∫ƒ≤«d A’Dƒg óMCG Éæ«dEG »JCÉj ’ øµdh .¬æe A»°T …CG òNBG ºd h A»°T …CG »æ£©j ºd øWƒdG øµdh øWƒdG ±ô©J ’ …òdG ∂∏J ≈àM ,äÉ©ªàéªdG øe kÉ©ªàée ¿CG …Qƒ°üJ »a ø˘˘jò˘˘dG A’Dƒ˘ g π˘˘ã˘ e Ωô˘˘à˘ ë˘ j ¿G ø˘˘µ˘ ª˘ ª˘ dG ø˘˘e ¿ƒ˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ à˘ dG ’h Aɢ˘Hô˘˘ ¡˘ µ˘ dG ᢢdÓ˘˘é˘d »˘˘MÓ˘˘°UE’G ´hô˘˘°ûª˘˘dG 󢢩˘H ᢢ°Uɢ˘N ,ɢ˘æ˘©˘ ª˘ à˘ é˘ e »˘˘a ¿hó˘˘jGõ˘˘à˘ j .∂∏ªdG .»îjQÉJ ±ôX äGP »a ¬FÉ£©H ¬«∏Y øªj øe Ωôàëj ’ ™ªàéªdG ’h ôLC’G ¬ÑM ≈∏Y Ö∏£j ’h ,áæe ¿hO »£©j øe »≤«≤ëdG ¿É°ùfE’G .ôµ°ûdG ¬JÉ«ë°†J ≈∏Y Éæc ƒd ..ÖM øe ¬eó≤f Ée ≈∏Y ôLCÉH ÉæÑdÉW Ée ÖëH »£©f Éæc ƒd .äÉ«ë°†J øe Éæeób Ée ≈∏Y ôLC’ÉH ÉæÑdÉW Ée ¥ó°üH »£©f ..¿Éaô©dGh ôµ°ûdG äÉjBG QɶàfG ¿hO »£©J ¿CG »≤«≤ëdG ÖëdG .. øjôNB’G AÉ°VQEG πÑb ∂°ùØf »°VôJ ¿G »≤«≤ëdG ÖëdG

ô«£N ..√ÉØ°ûdG ôªMCG :zRÎjhQ{- ÉàfÓJG

≈∏Y É¡JôLCG äGQÉÑàNG ¿EG ∂∏¡à°ùªdG ¥ƒ≤ëd ᫵jôeCG áYɪL âdÉb IOɢe ≈˘∏˘Y …ƒ˘à˘ë˘J ¬˘YGƒ˘fCG ∞˘°üf ø˘e ô˘˘ã˘ cCG ¿CG âØ˘˘°ûc √ɢ˘Ø˘ °ûdG ô˘˘ª˘ MCG ''∫ô˘˘«˘ L ô˘˘aƒ˘˘c'' ɢ˘¡˘ «˘ a ɢ˘ª˘ H Iô˘˘«˘ ¡˘ °ûdG ´Gƒ˘˘fC’G ¢†©˘˘H ¿CGh ¢Uɢ˘°Uô˘˘dG .Égô«Z øe ≈∏YCG áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëJ ''QƒjO ¿É«à°ùjôc''h ''πjQƒd''h äGQÉÑàNG ¿CG áæeBG π«ªéJ äGô°†ëà°ùe πLCG øe á∏ªëdG âaÉ°VCGh áj’ƒH èfôÑ°S »a ÉàfÉ°S »a ''ÜhôL èæà°ùJ 䃵jOƒH'' áYɪL É¡JôLCG É¡æe % 61 ¿CG äô¡XCG √ÉØ°ûdG ôªMCG øe kÉYƒf 33 ≈∏Y É«fQƒØ«dÉc É¡àÑ°ùf ìhGôàJ É¡aÉ°ûàcG øµªj ¢UÉ°UôdG øe äÉjƒà°ùe ≈∏Y …ƒàëJ º°ùédG ¬°üàªj √ÉØ°ûdG ôªMCGh .¿ƒ«∏ªdG »a AõL 0^65 »dEG 0^03 ø«H »gh áæeBG π«ªéJ äGô°†ëà°ùe πLCG øe á∏ªëdG âdÉbh .iƒ∏ëdG πãe IQGOG ¿G á«FÉ°ùfh ᢫˘Ä˘«˘Hh á˘eɢ©˘dG á˘ë˘°üdɢH ᢰUɢN äɢYɢª˘é˘d ±Ó˘à˘FG ôªMCG »a ¢UÉ°Uô˘∏˘d á˘Ñ˘°ùf Oó˘ë˘J º˘d ᢫˘µ˘jô˘e’G ô˘«˘bɢ≤˘©˘dGh á˘jò˘ZC’G √QÉÑàNG ºJ …òdG √ÉØ°ûdG ôªMCG ´GƒfCG å∏K ¿EG á∏ªëdG âdÉbh .√ÉØ°ûdG IQGOG É¡H íª°ùJ »àdG áÑ°ùædG äRhÉéJ ¢UÉ°UôdG øe ᫪c ≈∏Y iƒàMG ¿ƒ«∏ªdG »a AõL 0^1 »gh iƒ∏ëdG »a ᫵jôeC’G ô«bÉ≤©dGh ájòZC’G 39 ¿CG âaÉ°VCGh .¢UÉ°UôdG ∫hÉæJ øe ∫ÉØWC’G ájɪëd ™°Vh QÉ«©e ƒgh øe äÉ«ªc ≈∏Y ƒàëJ ºd ÉgQÉÑàNG iôL »àdG √ÉØ°ûdG ôªMCG ´GƒfCG øe % .Égõ««ªJ øµªj ¢UÉ°UôdG

AÉcòdG IOÉjõd ..ΩódG π≤f :zÎjhQ{- …ÉÑeƒe

óMCG πàb ᪡J ɪ¡«dEG â¡Lh ø«jóæg ø«LhR ¿CG áØ«ë°U äôcP .AÉcP ôãcCG ¬∏©éd ôÑcC’G ¬«NCG ≈dEG ¬eO π≤f ’hÉM ¿EG ó©H ɪ¡FÉæHCG ΩC’G ¿CGh ¿ÉÑ«ÑW ø«LhõdG ¿CG ¢ùjôÑ°ùcG ¿ÉjófCG áØ«ë°U âaÉ°VCGh π≤f á«∏ªY AGôLEÉH É¡ë°üæj kÉ«°Shóæg kÉ«MhQ kGó°Tôe ¿CG É¡eÉæe »a äCGQ ¿EG ᢢWô˘˘°ûdG âdɢ˘bh .ô˘˘Ñ˘ cC’G ɢ˘ª˘ ¡˘ æ˘ H’ »˘˘°SGQó˘˘dG AGOC’G ø˘˘«˘ °ùë˘˘à˘ d ΩO »a πàb ÉeÉY 11 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ɪ¡æHG ¿CG ájGóÑdG »a ɪYR ø«LhõdG áØ«ë°üdG â∏≤fh .≥M’ âbh »a ±ôàYG ÜC’G øµd Iô°SC’G ≈∏Y Ωƒég øe ø«ªLÉ¡e …CG ∑Éæg ¿Éc GPEG'' ¬dƒb áWô°ûdÉH ∫hDƒ°ùe øY á«eƒ«dG â∏≤àYGh .''á«MGôL äGhOCG ΩGóîà°SÉH GƒªLÉ¡«d GƒfÉc Ée º¡fÉa êQÉîdG ó©H kÉ«°ùØf kÉLÓY ΩC’G ≈≤∏àJ ɪæ«H á«°†≤dG áeP ≈∏Y ÜC’G áWô°ûdG »a 䃪˘dGh Iɢ«˘ë˘dG ø˘«˘H ô˘Ñ˘cC’G ɢª˘¡˘æ˘HG ó˘bô˘jh .Qɢë˘à˘f’G ɢ¡˘à˘dhɢë˘e .óæ¡dG ÜôZ »a ∑ÉJhQ Ió∏ÑH ≈Ø°ûà°ùe

á«°ShôdÉH ôJƒH …QÉg :z…CG »H ƒj{- ƒµ°Sƒe

á¨∏dG ≈dEG áªLôàªdG áî°ùædG ™«ÑH ƒµ°Sƒe »a äÉÑàµe ôÑcCG 5 CGóÑà°S .ôJƒH …QÉg Öàc á∏°ù∏°S øe ô«NC’G AõédG øe á«°ShôdG ô˘Jƒ˘H …Qɢg'' Üɢà˘c ¿CG ,»˘à˘°Sƒ˘aƒ˘f ,᢫˘°Shô˘dG AÉ˘Ñ˘fC’G á˘dɢch äô˘˘cPh ´ÉÑ«°S ,≠æ«dhQ .»c .»L á«fÉ£jôÑdG áØdDƒª∏d ''á૪ªdG äÉØjƒéàdGh á«°ShôdG ô°ûædG QGO ™bƒàJh ,»µjôeCG Q’hO 12 »dGƒëH ƒµ°Sƒe »a øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G »a áî°ùf ¿ƒ«∏e 1^8 ÜQÉ≤j Ée ™«ÑJ ¿CG ''¿ÉeRhQ'' »àdG á«fÉãdG á©Ñ£dG õ«¡éJ ≈∏Y πª©dG »a ô°ûædG QGO äCGóHh .√Qhó°U áeÉàdG ájô°ùdÉH É¡∏ªY §«ëJ »gh ,ÜÉàµdG øe OóY ∞dCG 200 º°†J äÉWÉ°ûædG øe OóY áeÉbE’ ó©à°ùJ ɪc ,¬æe ï°ùf …CG Üô°ùàd kÉ©æe çóMh á«≤«≤M á∏£Y'' ≈dEG ∫ƒëà«d ™«ÑdG øe ∫hC’G Ωƒ«dG áÑMÉ°üªd .''É«°Shôd πgòe ô°ûædGh áYÉÑ£∏d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG ‘ ™Ñ£J

(CAWN 630) :π«é°ùàdG ºbQ

last@alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG

á«NÉæªdG äGô«¨àdG áÄ«gh Qƒ¨d ..ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL ∫ƒM ɪ¡a ôãcCG ÉgPÉîJG ÖLGƒdG äGAGôLE’G íÑ°üJ »µd ,ó¡L ôÑcCG ƒ˘gh ,Qƒ˘Z ∫BG ø˘∏˘YCG Iõ˘Fɢé˘dG ¬˘˘ë˘ æ˘ e ô˘˘Ñ˘ N ¬˘˘«˘ ≤˘ ∏˘ J Qƒ˘˘ah .''º˘˘dɢ˘©˘ dG ¿ƒ°†Z »a IõFÉédG √òg ≈∏Y π°üëj …òdG »fÉãdG »WGôbƒªjódG ¬ëæe ¿EG ,(2002) ôJQÉc »ª«L ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ó©H ΩGƒYCG á°ùªN .¬d ''ô«Ñc ±ô°T'' IõFÉédG √òg º°†àa IóëàªdG ºeÓd ᩢHɢà˘dG ᢫˘NÉ˘æ˘ª˘dG äGô˘«˘¨˘à˘dG á˘Ä˘«˘g ɢeCG º˘˘∏˘ Y »˘˘a ô˘˘«˘ Ñ˘ Nh …Oɢ˘°üà˘˘bG ô˘˘«˘ Ñ˘ Nh º˘˘ dɢ˘ Y ±’BG ᢢ KÓ˘˘ K ≈˘˘ dGƒ˘˘ M …QGôëdG ¢SÉÑàM’G IôgÉX áëaɵªH ¢UÉN πµ°ûH ≈æ©Jh ,äÉ£«ëªdG .ÉgQÉKBGh

∫Éée »a ɪgOƒ¡L'' ÖÑ°ùH ∑ôà°ûe πµ°ûH ɪ¡«dEG âëæe IõFÉédG ¿CG ô°ûÑdG Égô«ãj »àdG á«NÉæªdG äGô«¨àdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e ô°ûfh ™ªL .''äGô«¨àdG √òg áëaɵªd áeRÓdG äGAGôLE’G ¢ù°SCG É©°Vh ɪ¡fC’h ¿ƒàæ«∏c π«H ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf (ÉeÉY 59) QƒZ ∫BGh kÉ©aGóe ¬°ùØf ìôW ,2000 ΩÉY á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd kÉ≤HÉ°S í°TôªdGh ''áé˘Yõ˘e á˘≤˘«˘≤˘M'' »˘≤˘FɢKƒ˘dG ¬˘ª˘∏˘«˘a Rɢa ó˘bh .ñÉ˘æ˘ª˘dG ɢjɢ°†b ø˘Y ,…QGôëdG ¢SÉÑàM’G ÖbGƒY øe QòM …òdG ,(çhôJ âæ«æØfƒµæjG) .2006 ΩÉY Qɵ°ShCG IõFÉéH ∫òH …òdG ¢üî°ûdG íLQC’G ≈∏Y ¬fEG'' QƒZ øY ¢ùjƒ«e ∫Ébh

:zÜ ± CG{- ƒ∏°ShCG

ÖFÉf øe πc ≈dEG ¢ùeCG 2007 ΩÉ©∏d ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL âëæe á©HÉàdG á«NÉæªdG äGô«¨àdG áÄ«gh QƒZ ∫BG ≥HÉ°ùdG »µjôeC’G ¢ù«FôdG QGòfE’G IQÉØ°U ,¬à≤jôW ≈∏Y πc ,¿É≤∏£j øjò∏dG ,IóëàªdG ºeCÓd .…QGôëdG ¢SÉÑàMÓd ájƒ°SCɪdG äÉ«YGóàdG øe IõFÉédG √òg ɪ¡ëæe äQôb É¡fCG á«LhôædG ᫪jOÉcC’G âæ∏YCGh äGô«¨àdG ôWÉîe ∫ƒM áaô©ªdG ô°ûf ≈dEG áaOÉ¡dG ɪgOƒ¡éd kɪjôµJ ¢ùjƒ«e âdƒÑfGO »dhG á«LhôædG πHƒf áæéd ¢ù«FQ ∫Ébh .á«NÉæªdG


IõFÉØdG

¬∏dGóÑY óªfi ∞°Sƒj Ëôe

spor t sport@alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

zá°VQÉ©e{ á¡ÑéH ¬Ø°Uh ¢†aôjh ádGó©dÉH ÖdÉ£j z»∏gC’G{

QGôb »æKCG ød :¬«∏«H ôªMCÓd IOƒY ’h ‹GõàYG :ôØ©L óªMCG - Öàc

≥˘˘ Hɢ˘ ˘°ùdG ‹hó˘˘ ˘dG ÖYÓ˘˘ ˘dG ó˘˘ ˘cCG …ô˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG ∫Ó˘˘ °U ΩCG …Oɢ˘ ˘f ÖY’h QGôb »æãj ød ¬fCG ¬«∏«H »∏Y Ú°ùM √ò˘î˘JG …ò˘dG kɢ«˘dhO Ö©˘∏˘dG ¬˘dGõ˘à˘YG ¢SCɵdG ‘ ôªMC’G ácQÉ°ûe ΩÉàN ó©H .IÒNC’G ájƒ«°SB’G ⁄ ’ɢ˘ °ûJɢ˘ e ¿CG ¬˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘«˘ ˘H ø˘˘ q«˘ ˘ Hh ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG 󢢩˘ ˘H kGó˘˘ HCG ¬˘˘ «˘ ˘Yó˘˘ à˘ ˘°ùj ᢢ ˘dɢ˘ ˘ M ‘ ¿CG kGÒ°ûe ,ᢢ ˘ jƒ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°SB’G á∏MôŸG ‘ Éjõ«dÉe IGQÉÑŸ ¬FÉYóà°SG ⁄ɢ©˘dG ¢SCɢ c äɢ˘«˘ Ø˘ °üJ ø˘˘e ¤hC’G ¢ü«ª≤˘dG ¢ùÑ˘d ø˘Y Qò˘à˘©˘«˘°S 2010 .kGOó› ôªMC’G Qôb ¬«∏«H »∏Y Ú°ùM ¿CG ôcòjh »∏Y Ú°ùM Ö©∏d ¬°ùØf ≠jôØJh kÉ«dhO ∫GõàY’G ΩƒéædG …QhO ‘ ∫Ó°U ΩCG ¬jOÉf ™e á©HGôdG ájƒ«°SB’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ‘ ∫hC’G ÉæÑîàæe IQÉ°ùN ó©H …ô£≤dG áØ«¶f á«YÉHôH …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG ΩÉeCG ∫hO ™HQCG ‘ ⪫bCG »àdGh IÒNC’G Iô°ûY ≈∏Y ’É°ûJÉe ¬«a ßØàMG ¿CG ó©H ádƒ£Ñ∏d ∫hC’G …QhódG ‘ ôªMC’G IGQÉÑe ΩÉàN ‘ .äÉjQÉÑŸG ‘ ¬°ùØf äÉÑKEGh ácQÉ°ûª∏d á°UôØdG ¬£©j ⁄h A’óÑdG ácO ¬fCG ''»°VÉjôdG øWƒ∏d'' ≥HÉ°S íjô°üJ ‘ ø∏YCG ’É°ûJÉe ¿CG IQÉ°TE’G QóŒh »àdGh áeOɢ≤˘dG ɢjõ˘«˘dɢe IGQÉ˘ÑŸ »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Qhó˘dG êQɢN ÚaÎÙG »˘Yó˘à˘°ù«˘°S ¢VQCG ≈∏Y πÑ≤ŸG (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG ô¡°T øe øjô°û©dGh óMGƒdG ‘ ΩÉ≤à°S .øjôëÑdG

.. Ú«æjôëÑc ¿ƒLh …Éàa πé°ù«°S ¥ôÙG !ÚaÎëªc zäɪ¡ŸG RGƒL{ »ÑY’ πé°ù«°S OÉ–’Gh :»°VÉjôdG QôÙG - Öàc

ójó÷G º°SƒŸG ‘ Ú«æjôëÑc ¿Óé°ù«°S …Éàah ¿ƒL ¿CG ø∏YCG ¥ôÙGh Ú«æjôëÑc äɪ¡ŸG RGƒL »∏eÉM πé°ùj ød OÉ–’G

ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG ‘ ≥jôØdG ™e ¿ƒµ«°S

±GÎ``MG Ò``°üe ó`«``©dG ó``©H ô````gƒ``L ¬fCG ôgƒL ó«©°S kÉ≤HÉ°S »æWƒdG ÉæÑîàæeh »∏gC’G …OÉf ÖY’ ócCG ,∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y IRÉLEG ó©H »JGQÉeE’G π°UƒdG …OÉf øe kGOQ ≈≤∏à«°S ¬˘˘eó˘˘Y ø˘˘e »˘˘JGQɢ˘eE’G …Qhó˘˘dG ‘ ±Î뢢«˘ °S ¿É˘˘c GPEG ɢ˘e Oó˘˘ë˘ à˘ «˘ °Sh …ò˘dG »˘JGQɢeE’G π˘°Uƒ˘dG …Oɢf ¤EG ó˘jó˘ë˘à˘dɢHh π˘˘ ˘LCG ø˘˘ ˘e ≥˘˘ ˘Hɢ˘ ˘°S âbh ‘ ÖYÓ˘˘ ˘dG ÖWɢ˘ ˘N ‘ Ö©∏dG ‘ á«FóÑŸG ¬à≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G .É¡eóY øe π°UƒdG ±ƒØ°U »°†≤j ‹É◊G âbƒdG ‘ ¬fCG ôgƒL ∫Ébh Aɢ°†b 󢩢Hh ∑QÉ˘ÑŸG ô˘˘£˘ Ø˘ dG 󢢫˘ Y IRɢ˘LEG ¿É˘c ¿EG Qƒ˘eC’G ™˘«˘ ª˘ L í˘˘°†à˘˘à˘ °S IRɢ˘LE’G π˘°Uƒ˘dG …Oɢf ±ƒ˘Ø˘ °U ‘ ±Î뢢«˘ °S .¬eóY øe »JGQÉeE’G …Oɢ˘f IQGOEG ¿Cɢ H ô˘˘gƒ˘˘ L Qɢ˘ °TCGh ¬˘d â뢰VhCGh ¬˘à˘Ñ˘WɢN π˘°Uƒ˘dG Oó°U ‘ ‹É◊G âbƒdG ‘ É¡fCG IóŸ ±ôfi ÖY’ ᢢ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘HôŒ Oó˘˘ë˘ «˘ °S ɢ˘g󢢩˘ Hh ÚYƒ˘˘Ñ˘ ˘°SCG ᢢ jƒ˘˘ ˘g π˘˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘dG IQGOEG ¢ù∏› ¬©e óbɢ©˘à˘«˘°S …ò˘dG ÖYÓ˘dG …ò˘˘ dG ÖYÓ˘˘ dG ¿É˘˘ cCG AGƒ˘˘ ˘°S ‘ á«ÑjôŒ IÎa ¢Vƒîj .ôgƒL ó«©°S hCG π°UƒdG ¬˘fCG ô˘˘gƒ˘˘L ó˘˘cCGh ™˘˘ ˘e ¿ƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ «˘ ˘ °S ‘ ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘dG ádƒ£H ájófC’G »˘à˘dG á˘jƒ˘«˘°SB’G ᢢ dhO ‘ Ωɢ˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ °S ô˘¡˘°T ‘ âjƒ˘˘µ˘ dG ¿ƒ˘fɢc) Ȫ˘°ùjO ¿EGh ≈˘˘ à˘ ˘M (∫hC’G ôgƒL ó«©°S …Oɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘f ‘ ±ÎMG ±ƒ˘˘ ˘ °S ɢ˘ ˘ eh ,π˘˘ ˘ °Uƒ˘˘ ˘ dG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y √óYÉ°ùj ≥˘jô˘a ¿CG ƒ˘˘g ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ‘ ∑Qɢ˘ °ûj ø˘˘ d π˘˘ °Uƒ˘˘ ˘dG Gògh ájƒ«°SB’G á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ ¬àª¡e π¡°ù«°S Ée ¬≤jôa ™e ácQÉ°ûŸG .»∏gC’G

‘ ''Ωɶf á£≤f'' èeÉfôH É¡Ø°ûc QƒeC’G ÒKCG ÈY åÑj …òdGh »àdG á©HGôdG ¬à≤∏M OOÎdG ≈˘∏˘Y á˘jQÉ˘Ñ˘NE’G ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢYGPEG ÖJɵdGh »eÓYE’G ¬eó≤jh √ó©jh 98^4 …ò˘dGh ï˘«˘°ûdG π˘°ü«˘a π˘«˘eõ˘dG »˘°Vɢjô˘˘dG äGOG󢢩˘ à˘ °SGh ó˘˘jó÷G º˘˘°Sƒ˘˘ª˘ ∏˘ d ¥ô˘˘£˘ ˘J ájófC’Gh Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG OÉ–’G QGô˘˘µ˘ J ø˘˘e ±hÉfl §˘˘°Sh ¬˘˘ dɢ˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°S’ º˘˘°SƒŸG ɢ˘¡˘ H è˘˘©˘ j »˘˘à˘ dG IOɢ˘à˘ ©ŸG π˘˘cɢ˘ °ûŸG .…hôµdG

¤EG .IQhódG √ò¡H á«æ©e ᪶fCGh äÉHƒ≤Y »˘˘∏˘ gC’G …Oɢ˘æ˘ ˘dɢ˘ H ô˘˘ °ùdG ÚeCG ¬˘˘ Lh ∂dP OÉ–Ó˘d á˘Ø˘«˘æ˘Y äɢeɢ¡˘JG …ƒ˘∏˘©˘dG ó˘ª˘ MCG ÜÉ°ùM ≈∏Y ájófC’ ÒNC’G IÉHÉfi ÉgRôHCG ‘ ájófC’G …CGôH OÉ–’G òNCG ΩóYh ,iôNCG ,Úaô˘£˘dG ÚH ó˘≤˘©˘J »˘à˘dG äɢYɢ˘ª˘ à˘ L’G Qɢ˘Ñ˘ à˘ YG º˘˘à˘ j ¿CG ¬˘˘°ùØ˘˘f âbƒ˘˘dG ‘ kɢ ˘°†aGQ ᢢ¡˘ Ñ˘ L π˘˘ãÁ ¬˘˘fCG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘∏˘ ˘gC’G …Oɢ˘ æ˘ ˘dG Ö°üj »∏gC’G »©°S ¿CÉH GócDƒe ,á°VQÉ©ŸG √òg πc .áeÉ©dG áë∏°üŸG QÉWEG ‘ ɪFGO

QGô˘˘ b ¿CGh »˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ¢ù«˘˘ æ˘ ˘ é˘ ˘ à˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e äɪ¡e RGƒL πªëj ÖY’ …CÉH áfÉ©à°S’G ócCG ɪ«a .IQGOE’G ¢ù∏› äÉ°UÉ°üàNG øe (§°SƒdG) áØ«˘ë˘°üH »˘°Vɢjô˘dG »˘Ø˘ë˘°üdG ᢫˘æ˘eõ˘dG IóŸG ≈˘∏˘ Y Ú°ùM ∫ƒ˘˘°Sô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y OÉ–’G ´ÉªàLG ÚH â∏°üa »àdG á≤«°†dG ᢢ«˘ £˘ «˘ °ûæ˘˘à˘ dG IQhó˘˘dG π˘˘Ñ˘ b ᢢjó˘˘fC’G ™˘˘e IQhódG Qƒ¡X ‘ »°ù«FQ ÖÑ°S É¡fCG kGÈà©e ¤EG kGÒ°ûe ,ɢ¡˘à˘jGó˘H π˘Ñ˘b â∏˘°ûa ɢ˘¡˘ fCɢ ch ø˘˘ª˘ °†à˘˘J ᢢª˘ ¶˘ æ˘ ˘e ᢢ ë˘ ˘F’ Oƒ˘˘ Lh Ωó˘˘ Y

OÉ–Ó˘˘ ˘ d Ωɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG ô˘˘ ˘ °ùdG ÚeCG ø˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘YCG ¿CÉH º°SÉL óªMCG Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG πªëj ÖY’ …CG π«é°ùàH Ωƒ≤j ød OÉ–’G º˘˘°SƒŸG ‘ »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ c (äɢ˘ª˘ ˘¡˘ ˘e RGƒ˘˘ L) √QÉÑàYÉH ¬©e πeÉ©àdG ºà«°S πH ójó÷G ájófC’G πc ¿CÉH í°VhCG ÚM ‘ ,kÉaÎfi á«£«°ûæàdG IQhódG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y â≤aGh ICÉLÉØŸG ¿CGh IôµdG OÉ–G ™e É¡YɪàLG ‘ IQhódG øe É¡HÉë°ùfG QGô≤H ∂dP ó©H âfÉc ôNBG ÖfÉL øe kGóYGh ,äÉjQÉÑŸG ΩÉjCG ‘h kÓcÉ°ûe πbCG º°SƒÃ á«°VÉjôdG Ògɪ÷G ™˘e ≥˘Hɢ°ùdG º˘°SƒŸG ø˘˘e π˘˘°†aCG ᢢjɢ˘Yô˘˘Hh kÉ«˘aɢf äɢjQÉ˘ÑŸG Qƒ˘°†◊ á˘jõ˘«˘Ø– õ˘FGƒ˘L ™˘˘ e π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ dG ‘ OÉ–’G ᢢ ˘«˘ ˘ Fɢ˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ fG ‘ .¬d ó≤ædG »¡Lƒe á°UÉN Ú«Øë°üdG ôjóe …QGƒµdG ≈°ù«Y ∞°ûc ∂dP πHÉ≤e ¬˘˘ H Ωɢ˘ b í˘˘ Lɢ˘ f ∑ô– ø˘˘ Y ¥ôÙG …Oɢ˘ f ÖYÓ˘˘ dG ᢢ Hƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ Y ¢†«˘˘ ˘Ø˘ ˘ î˘ ˘ à˘ ˘ H ¥ôÙG ¿CGh äɪ∏¶àdG áæ÷ iód ƒµjQ »∏jRGÈdG ¿ƒ˘˘L »˘˘°ù«˘˘L ÚjÒ颢«˘ ˘æ˘ ˘dG (Ú°ùæÛG) ÉŸ ô¶ædÉH Ú«æjôëÑc ¿Óé°ù«°S …Éàah á∏ª◊G øe kÉHô¨à°ùe ,ɪ¡jRGƒL ‘ Oôj ≥˘˘∏˘ ©˘ à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ a ¥ôÙG ±ó˘˘¡˘ ˘à˘ ˘°ùJ »˘˘ à˘ ˘dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe (»˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ¢ù«˘˘æ˘ é˘ à˘ ˘dG)`H Gƒ˘∏˘°Uh Ú°ùæ› âµ˘∏˘à˘eG á˘jó˘˘fC’G ¢†©˘˘H ɇ ÌcCG ºbQ ƒgh á°ùªNh ÚÑY’ á©Ñ°ùd πHÉ≤e ‘ .»°VÉŸG º°SƒŸG ‘ ¥ôÙG ¬µ∏àeG ¢ù∏› ƒ°†Y …QÉ°üfC’G »∏Y ÖdÉW ∂dP äÉHƒ≤Y PÉîJÉH OÉ–’G ´ÉaôdG …OÉf IQGOEG ≈∏Y ájófCG IÉHÉfi ΩóYh áYOGQh áëjô°U ±hô©e ¬Øbƒe ´ÉaôdG ¿CÉH kÉæ«Ñe iôNCG

:z»°VÉjôdG øWƒdG{ QÉ°TCG ɪc

zƒ¨jQ{ ™«bƒàH ÚaÎÙG ó≤Y πªµj ´ÉaôdG .≥jôØdG É¡°VÉN »àdG á«ÑjôéàdG äÉjQÉÑŸGh …hɪ°ùdG ≥∏ZCG ''ƒ¨jQ'' ™e óbÉ©àdÉHh ¬˘d ≈˘˘≤˘ Ñ˘ J h º˘˘°SƒŸG Gò˘˘¡˘ d ÚaÎÙG Üɢ˘H ø˘˘e Úæ˘˘KG ™˘˘e ó˘˘bɢ˘©˘ ˘à˘ ˘dG ᢢ °Uô˘˘ a §˘˘ ≤˘ ˘a íFGƒdh Ωɶf Ö°ùëH Ú«é«∏ÿG ÚÑYÓdG ¿É˘˘ch .Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG OÉ–’G ''ƒ¨jQ'' ™e ™«bƒàdG πÑb óbÉ©J ób ´ÉaôdG ÖYÓdG ɪg øjôNBG ÚaÎfi ÚÑY’ ™e ÖîàæŸG º‚ ƒg ôNB’Gh »ª«L …óædƒ¡dG ´É˘˘aô˘˘dG ≈˘˘©˘ °ùjh .ÖjP ¬˘˘∏˘ dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y ÊOQC’G øe º°SƒŸG Gòg äÉ°ùaÉæe ∑Ωe ∫ƒNód ≥˘«˘≤– Ωó˘Y ‘ ¬˘Jɢbɢ˘Ø˘ NGE ¢†jƒ˘˘©˘ J π˘˘LGC .Ú«°VÉŸG Úª°SƒŸG ‘ ä’ƒ£ÑdG

:ÓŸG ôØ©L - Öàc

OÉjR ï«°ûdG ´ÉaôdG …OÉf ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG á«YÉaôdG IQGOE’G ¿CG áØ«∏N ∫BG π°ü«a øH º˘Lɢ¡ŸG Qɢ«˘à˘NG ø˘e ɢ¡˘Ø˘bƒ˘e âª˘˘°ùM ó˘˘b ådɢ˘K ±Î뢢ª˘ c ''ƒ˘˘ ¨˘ ˘jQ OQ'' »˘˘ ∏˘ ˘jRGÈdG .…OÉædÉH Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ≥jôØ∏d øe ÌcCG ÚH π°VÉa ób ´ÉaôdG ¿Éch á˘Hô˘é˘ à˘ ∏˘ d º˘˘¡˘ Yɢ˘°†NEG ” ±Îfi ÖY’ ƒµdEG …óædƒ¡dG ≥jôØdG ÜQóe QGOGQ â– ≈˘˘∏˘ Y ÒNC’G ‘ ™˘˘bh ó˘˘b Qɢ˘«˘ ˘à˘ ˘N’G ¿CG ’EG ø˘Y √õ˘«“h ¬˘JAÉ˘Ø˘c âÑ˘˘KGC …ò˘˘dG ''ƒ˘˘¨˘ jQ'' äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘à˘ dG ∫Ó˘˘N ø˘˘ jô˘˘ N’B G ÚaÎÙG

ƒ¨jQ OQ ÖYÓdG

¥OÉ°U º°†d …hÓgC’G OôdG QɶàfÉH …ô£≤dG ∫ɪ°ûdG :¿ÉæY óªMCG - Öàc

»∏Y ¥OÉ°U

»∏gC’G ≥jôa ™e k’OÉ©J ≥≤M …òdG ≥jôØdG ™e •Gôîf’G ᢢdƒ˘˘£˘ H ø˘˘e ådɢ˘ã˘ dG ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ‘ ∫hC’G ¢ùeCG …ô˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG .•É≤f 4 ¤EG √ó«°UQ ™aÒd ó«dG Iôµd …ô£≤dG OÉ–’G …QhódG ‘ Ö©∏dG ¬d ≥Ñ°S »∏Y ¥OÉ°U ÖYÓdG ¿CG ôcòj Égó©H ¢VÉN ,Úª°Sƒe πÑb ¿ÉjôdG …OÉf ™e …ô£≤dG IOƒ©dG πÑb …Oƒ©°ùdG QƒædG …OÉf ‘ IÒ°üb ±GÎMG IÎa ᢫˘ KÓ˘˘ã˘ dG RGô˘˘MGE ‘ ¬˘˘©˘ e ᢢª˘ gɢ˘°ùŸGh »˘˘∏˘ g’C G ¬˘˘≤˘ jô˘˘Ø˘ d á«é«˘∏ÿG ¢ShDƒ˘µ˘dG ¢SCɢc á˘dƒ˘£˘H ‘ á˘∏˘ã˘ª˘àŸG ᢫˘î˘jQɢà˘dG .Úà«∏ÙG ¢SCɵdGh …QhódG »àdƒ£Hh

…OÉædÉH ∫hC’G ≥jôØdGh »æWƒdG ÉæÑîàæe ÖY’ ∫Éb ∫ɪ°ûdG …OÉf øe ¬d Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ¿EG »∏Y ¥OÉ°U »∏gC’G ∫GR’ ‹É◊G º°SƒŸG ‘ ¬JÉeóN øe IOÉØà°SÓd …ô£≤dG ∫Gõj ’ ó≤©dG ¿CG ±É°VCGh .»∏gC’G ¬jOÉf OQ ô¶àæjh kɪFÉb ‘ ∫ɪ°ûdG áÑZQ ¿CGh ,ájhÓgC’G IQGOE’G OQ ≈∏Y kÉ≤∏©e ɢgGó˘˘HGC »˘˘à˘ dG ᢢcΰûŸG á˘˘Ñ˘ Zô˘˘dG Ö°ùM Ò¨˘˘à˘ J ⁄ ¬˘˘ª˘ °V kÉjóÑe …ô£≤dG …OÉædG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ÖfÉL ¤EG ÖYÓdG á°SGQOh ájQGOE’G QƒeC’G á©«Ñ£H ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ¬≤∏b ΩóY .âbh ¤EG êÉàëj Ée kɪFGO …òdG ¢Vô©∏d »∏gC’G IÒѵdG ¬à≤K ó«dG Iôµd »æWƒdG ÉæÑîàæe ÖY’ ióHCGh ±hô¶dG π°†aCG Òaƒàd »©°ùdG ‘ ,»∏gC’G …OÉædG IQGOEG ‘ …OÉædG πeÉ©J ¿CGh á°UÉN ∫É≤àf’G ‘ ¬àë∏°üe ¿Éª°Vh ¬d ÖYÓd É¡Yƒf øe ¤hC’G øµJ ⁄ ±GÎM’G áHôŒ ™e .º°SGƒe IóY πÑb …ô£≤dG …QhódG ‘ Ö©∏dG ¬d ≥Ñ°S …òdG É«aGÎMG kÉ°VôY ≈≤∏J ób ¥OÉ°U ‹hódG ÖYÓdG ¿Éch »˘°VÉŸG (∫ƒ˘∏˘jGC ) Ȫ˘à˘Ñ˘ °S ‘ ∫ɢ˘ª˘ °ûdG …Oɢ˘f ø˘˘e kɢ «˘ ª˘ °SQ ≥˘jô˘W ø˘Y ,‹É◊G º˘°SƒŸG ‘ ¬˘Jɢeó˘˘N ø˘˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °SÓ˘˘d Ö∏£j »∏gC’G IQGOE’ …ô£≤dG …OÉædG ¬∏°SQCG kÉ«ª°SQ kÉHÉ£N »FÉ¡ædG OôdG QɶàfÉH ∫ɪ°ûdG ∫Gõj ’h .ÖYÓdG Oh ¬«a ¬˘d ≈˘æ˘°ùà˘j ≈˘à˘M Üɢ£ÿG ∫ɢ˘°SQEG ø˘˘e ô˘˘¡˘ °T ᢢHGô˘˘b 󢢩˘ H

ô````Ø`©`L ó```ª`MCG :OGó``YEG

OÉjR ï«°ûdG

´ÉaôdG ∑Îj »¡jÈdG ¥ÉØJÓd ¬Lƒàjh :»°VÉjôdG QôÙG - Öàc

IQOɢ˘°üdG ɢ˘¡˘ à˘ î˘ °ùf ‘ Iɢ˘«◊G QGO á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U äô˘˘ cP ∫Ó˘¡˘dG ÖY’ ≥˘°ùæ˘e ¿CG á˘jOƒ˘©˘°ùdG ᢫˘Hô˘©˘dG ᢵ˘∏˘ ªŸÉ˘˘H á˘˘ë˘ ∏˘ °üŸ ™˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dG ¢†aQ »˘˘¡˘ jÈdG ¿É˘˘cGQ …Oƒ˘˘©˘ °ùdG ¥É˘Ø˘J’G IQGOEG ø˘e kGOɢL kɢ°Vô˘Y ≈˘≤˘∏˘ J ¿CG 󢢩˘ H ,´É˘˘aô˘˘dG .…Oƒ©°ùdG ±Gô˘°TEG ■᢫˘æ˘a á˘Hô˘é˘ à˘ d »˘˘¡˘ jÈdG ™˘˘°†î˘˘«˘ °Sh ió˘˘e ó˘˘ jó˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘d ʃ˘˘ J ‹É˘˘ ¨˘ ˘JÈdG ¥É˘˘ Ø˘ ˘J’G ÜQó˘˘ e .É¡eóY øe ¬JÉeóN øe IOÉØà°S’G ‘ ¤OCG ó˘˘b »˘˘Ñ˘ Yõ˘˘dG 󢢰TGQ ´É˘˘aô˘˘dG ô˘˘°S ÚeCG ¿É˘˘ch ∫Ó¡dG …OÉf IQGOEG (»°VÉjôdG øWƒdG) `d ≥HÉ°S íjô°üJ »˘¡˘jÈdG ¿É˘cGQ ÖYÓ˘dG IQɢYEG ≈˘∏˘Y â≤˘˘aGh …Oƒ˘˘©˘ °ùdG á˘HôŒ »˘¡˘jÈdG ¢VɢNh ,ó˘MGh º˘°Sƒ˘e ´É˘aô˘dG …Oɢ˘æ˘ d »°VÉŸG (∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S ‘ OóY ‘ ´ÉaôdG ™e á«æa .ó◊G ≥jôa ΩÉeCG …Oh AÉ≤d ‘ É¡dÓN øe ∑QÉ°T ¿É˘cGQ §˘°Sƒ˘˘dG §˘˘N ÖYÓ˘˘H ´É˘˘aô˘˘dG Üɢ˘é˘ YEG Aɢ˘Lh ΩÉ©dG ∫Ó¡dG ΩÉeCG ≥jôØdG ¬°VÉN …Oh AÉ≤d ‘ »¡jÈdG äGQÉ¡e ∂∏Áh ø°ùdG Ò¨°U ÖYÓdG ¿CGh á°UÉN »°VÉŸG .Ió«L á«æa

IójÉ`©e äÉ``bÉ`£H

.πÑ≤à°ùŸG ‘ á«æjôëÑdG á°VÉjô∏d º¡«fÉeCGh ó«©°ùdG ó«©dÉH Ú«°VÉjôdG ÊÉ¡àd ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ‘ ájhGõdG √òg z»°VÉjôdG øWƒdG{ ¢ü°üN q π«NódG ¬∏dGóÑY :º°S’G ¥ôÙG :…OÉædG õ©j ¢üî°T πch ,äÉcÈdGh øª«dÉH Éæ«∏Y ¬∏dG √OÉYCG ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y áÑ°SÉæà πgCÓd ÊÉ¡àdG ¬LhCG{ πgCÉàf ¿CG á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘ ≈æ“CGh .AÉæãà°SG ¿hO áÑWÉb á«eÓ°SE’G áeC’G ™«ªLh ¥ôÙG …OÉfh ,»∏Y äÉjQÉÑe 3 ÉæeÉeCÉa ,2008 ÚµH á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G IQhóH Ωó≤dG Iôc á≤HÉ°ùe äÉ«FÉ¡æd »ÑŸhC’G ÖîàæŸÉH ¿ƒµJh á«æjôëÑdG á°VÉjô∏d á«æeC’G √òg ≥≤ëàJ ¿CG ≈æ“CGh ,•É≤f 6 ∂∏à‰ ¿B’G øëfh •É≤f ™°ùJh Ö©dCG ÉfCGh º∏◊G Gòg ≥≤MCG ¿CG ≈æ“CG ,⁄É©dG ‘ »°VÉjQ ™ªŒ ÈcC’ »ÑŸhC’G πgCÉàH ¥ƒÑ°ùe ÒZ kGRÉ‚EG .»ÑŸhC’G ÖîàæŸG ±ƒØ°U ‘

¬«∏«H »∏Y Ú°ùM :º°S’G …ô£≤dG ∫Ó°U ΩGC :…OÉædG óMCG …ód óLƒj ’h AÉæãà°SG ¿hO ¢SÉædG ™«ª÷ ó«©°ùdG ô£ØdG ó«Y áÑ°SÉæà äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¬LhCG ¿CG ÖMCG{ Ωó≤àdG á«æjôëÑdG á°VÉjô∏d ≈æ“CGh .™«ªé∏d ìôa áÑ°SÉæe É¡fCG å«M ,áÑ°SÉæŸG √ò¡H á°UÉN áÄæ¡J ¬d ¬LhCG ¢UÉN Ωó≤dG Iôc ïjQÉJ ‘ Éæjód πé°ùj ⁄h ¿B’G ≈àM É¡ª©W ¥òf ⁄ »àdG ä’ƒ£ÑdGh äGRÉ‚E’G ≥«≤–h QÉgOR’Gh É¡H ó©°ùf ádƒ£H ≥≤ëf ⁄h ,á≤HÉ°ùdG IÎØdG ‘ á«HÉéjE’G äÉjƒà°ùŸÉH §≤a Éæ«ØàcG ,á«LQÉN ádƒ£H …CG .zΩOÉ≤dG ô£ØdG ó«Y πÑb ≥≤ëàJ ¿CG ≈æªàf »àdG ádƒ£ÑdG √ò¡d ó≤àØf kÓ©a øëfh ,»æjôëÑdG Qƒ¡ª÷G


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 2

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

ó«dG …QhO Ωɵ◊ á£≤d

ójó÷G º°SƒŸG ‘

áªéædG ≥jôa

ó«dG Iôc ΩɵM ≥JÉY ≈∏Y IÒÑc á«dhDƒ°ùe

ó«©dÉH ´Éàªà°SÓd ÚÑYÓd á°UôØdG ∑Îd

ΩÉjCG áKÓK É¡JÉÑjQóJ ∞bƒJ áªéædG ój .( ∫hC’G øjô°ûJ ) ôHƒàcCG øe øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG ‘ ≥∏£æj IÒÑ˘c IQƒ˘°üH á˘∏˘ª˘à˘µ˘e á˘ª˘é˘æ˘dG ≥˘jô˘a ±ƒ˘Ø˘ °U ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ °Sh º¡eGõàdGh ≥jôØ∏d ÚHÉ°üŸG ÚÑYÓdG ÌcCG IOƒ©H kÉ°Uƒ°üN óYÉ°ù«°S ôeC’G Gòg ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G òæe ≥jôØdG äÉÑjQóàH .…QhódG á≤HÉ°ùe ‘ •Gôîf’G πÑb kGÒãc ≥jôØdG Ωó˘Y ≥˘Hɢ˘°S âbh ‘ äQô˘˘b ᢢª˘ é˘ æ˘ dG …Oɢ˘f IQGOEG ¿CG ô˘˘cò˘˘jh »˘˘à˘ dG 󢢫˘ dG Iô˘˘µ˘ d ᢢjƒ˘˘«˘ °SB’G ᢢjó˘˘fC’G ᢢdƒ˘˘£˘ ˘H ‘ ᢢ cQɢ˘ °ûŸG Ωó©d ,(∫hC’G ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO ô¡°T ‘ âjƒµdG ádhO É¡Ø«°†à°ùJ Gò˘g ≈˘∏˘Yh ,á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ á˘cQɢ°ûª˘∏˘d á˘Ñ˘°SɢæŸG ᢫˘fGõ˘«ŸG ô˘aGƒ˘J ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y º°SƒŸG Gòg áªéædG ≥jôa ô°üà≤«°S ¢SÉ°SC’G ∑QÉ°ûj ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc ä’ƒ£H ™HQCG π°UCG øe ä’ƒ£H çÓK .É¡«a

:»°VÉjôdG QôÙG Öàc

áªéædG …OÉæH ó«dG Iôµd ∫hC’G ≥jôØ∏d »æØdG RÉ¡÷G Qôb äÉ˘Ñ˘jQó˘J ±É˘≤˘jEG ƒ˘jô˘µ˘°Tƒ˘H í˘˘dɢ˘°U …ô˘˘FGõ÷G √Oƒ˘˘≤˘ j …ò˘˘dGh ÚÑYÓdG ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEG πLCG øe ΩÉjCG áKÓK IóŸ ≥jôØdG QGô≤dG Gòg AÉLh ,∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«©H ºgô°SCG ™e ∫ÉØàM’G ‘ ΩÉjCG ‘ ≥jôØdG äÉÑjQóJ AɨdEG ÚÑYÓdG øe OóY Ö∏W ¿CG ó©H √òg ∫ÓN äÉÑjQóàdG ¤EG Qƒ°†◊G ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡fC’ ó«©dG .ájô°SC’G º¡àWÉÑJQ’ ΩÉjC’G Ωƒ˘j ø˘e kGQÉ˘Ñ˘à˘YG äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘d ≥˘jô˘˘Ø˘ dG Oƒ˘˘©˘ j ¿CG Qô˘˘≤ŸG ø˘˘eh πÑb OGóYE’G øe IÒNC’G á∏MôŸG ‘ ójóL øe ΩOÉ≤dG ÚæKC’G …òdGh ó«dG Iôµd »é«∏ÿG πjƒªàdG â«Hh OÉ–’G …QhO CGóH

:¢SÉÑY ≈°ù«Y - Öàc

.º«µëàdG øY ¢†jô©dG OÉ©àHG á«dɪàMGh Gògh øjOƒLƒŸG Ωɵ◊G ‘h Ωɵ◊G áæ÷ ‘ IOƒLƒe á≤ãdG ,áæé∏dG ¤EGh Ωɵ◊G ¤EG ÚÑYÓdGh ájófC’G IóYÉ°ùà ¿ƒgôe ≥M ‘ Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ÉgQó°UCG »àdG äGQGô≤dG ¿CG ɪc IGQÉÑe …CG ‘ Ωɵ◊G äGQGôb ≈∏Y º¡LÉéàMG ádÉM ‘ ÚHQóŸG »é«∏ÿG πjƒªàdG â«Hh OÉ–’G ¢SCÉc hCG …QhódG »àdƒ£H øe .ó«dG Iôµd IQƒ°üH Qƒ¡¶d º°SƒŸG Gòg Ωɵë∏d áªFÓe ±hô¶dG hóÑJh ™«ª÷ Ωɵ◊G áæ÷ ¬JôLCG …òdG ÊóÑdG OGóYE’G ó©H IRÉà‡ äAó˘à˘HG »˘à˘ dGh OÉ–’G äɢ˘≤˘ Hɢ˘°ùe CGó˘˘H π˘˘Ñ˘ b 󢢫˘ dG Iô˘˘c Ωɢ˘µ˘ M ¿Éch ,É¡æe ∫hC’G º°ù≤dG ≈¡àfG »àdGh ÜÉÑ°ûdG áÄa á≤HÉ°ùà øª°†Jh ,¬∏dGóÑY ΩÉ°üY »æWƒdG ÜQóŸG IOÉ«≤H Ωɵ◊G OGóYEG øe »àdG QƒeC’G ¢†©H í«°Vƒàd Ωɵ◊G ™e á«æa äÉ°ù∏L OGóYE’G ±Gô°TEÉH äGô°VÉÙG √òg ¿Éch Ωɵ◊G É¡«a ™≤j ¿CG πªàÙG .ójƒ°S ≈°ù«Y

øY kGóL áØ∏àfl º°SƒŸG Gòg ó«dG Iôc ΩɵM ᪡e ¿ƒµà°S òæe Ωɵ◊G ≈∏Y áÑ°üæe äÉWƒ¨°†dG ¿ƒµà°Sh ,á≤HÉ°ùdG º°SGƒŸG É¡JÉjQÉÑe ‘ RƒØdG ≈∏Y ájófC’G ™«ªL ¢Uô◊ º°SƒŸG ájGóH óÑY ‹hódG ºµ◊G OÉ©àHG ó©Hh Gò¡dh ,á£≤f …CG IQÉ°ùN ΩóYh ™«ª÷ áÑ°ùædÉH CÉLÉØe QGôb ‘ º«µëàdG øY ‘ɵ°SE’G óMGƒdG ºµ◊G ¬∏«eR ÒµØJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH øjôëÑdG ‘ ó«dG Iôc »©HÉàe ¿ƒµà°S ôNB’G ƒg OÉ©àH’G ‘ ¢†jô©dG Ö«‚ ôNB’G ‹hódG .º°SƒŸG Gòg ä’ƒ£H ‘ ÜÉÑ°ûdG Ωɵ◊G ≈∏Y áÑ°üæe ᪡ŸG OÉ–’G ôjóeh óYÉ≤àŸG ºµ◊G ÉgOƒ≤j …òdGh Ωɵ◊G áæ÷ Ö«ÑM »°VQ É¡«a √óYÉ°ùjh ójƒ°S ≈°ù«Y ó«dG Iôµd »æjôëÑdG ‘ á˘≤˘ã˘dGh ø˘eC’G Òaƒ˘J ø˘˘Y ÚdhDƒ˘ °ùe ɢ˘°†jCG º˘˘g ¿ƒ˘˘fƒ˘˘µ˘ «˘ °S º¡àª˘¡˘e ¿ƒ˘µ˘à˘°Sh äɢjQÉ˘ÑŸG ¿hô˘j󢫢°S ø˘jò˘dG ¿É˘Ñ˘°ûdG Ωɢµ◊G ‘ɢµ˘°S’G Oɢ©˘à˘HG 󢩢H º˘¡˘≤˘JɢY ≈˘∏˘Y IÒÑ˘c ᢫˘dhDƒ˘°ùŸGh á˘Ñ˘©˘°U

IõFÉ÷G √òg º∏°ùàj »HôY ∫hCG

Iõ```FÉ```L ΩÓ````à°S’ Ωƒ«````dG QOÉ````¨j ¿GOô````ØdG 3 ’ƒeQƒØ````dG ádƒ`````£H

ΩOÉ≤dG Ȫaƒf ™∏£e á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ≈∏Y Oóéà«°S ¿ódƒ¡dGh OQƒØdG ´Gô°U

¿ódƒ¡dGh OQƒØdG ÚH v8 `dG ´Gô°U á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ≈∏Y Oóéàj :á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M - Òî°üdG

¢ù«d áYô°ùdG á≤FÉØdG 8‘ ôHƒ°ùdG äGQÉ«°S äÉbÉÑ°ùd É«dGΰSCG ádƒ£H RÉà“ ,kÉ°†jCG Ú©fÉ°üdG QÉÑc ÚH πH Ú≤FÉ°ùdG ÚH á°Sô°ûdGh á«eÉ◊G á°ùaÉæŸÉH §≤a ¢†©H ‘ §ÿG ≈∏Y â∏NO ɪæ«H ,¿ódƒgh OQƒa »≤jôa ÚH ≈∏Œ Ée Gògh .ƒ«∏HO ,ΩCG ,»Hh ¿É°ù«f øe πc äGÎØdG ≥jôa ¿CG á¶MÓe ÉæfɵeEÉH ádƒ£ÑdG ÜÉàc ‘ áfhóŸG ΩÉbQC’G ¤EG kGOÉæà°SÉa øµd , Iôe 152 ¥Ó£f’G §N óæY ∫hC’G õcôŸG øe ¥Ó£f’G ´É£à°SG OQƒa OQƒ˘a ™˘fɢ°ü∏˘d á˘Ø˘∏˘àıG äGRGô˘£˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ∑Qɢ°T äɢbÉ˘Ñ˘ °ùdG √ò˘˘g ∫Ó˘˘N äÉbÉÑ°ùdG ∫ÓN RÉ‚E’G Gòg â≤≤M 500 ¢SCG ,QCG GÒ«°S OQƒa IQÉ«°S ¿CG ßMÓæa ‘ â∏M ɪ«H ,8QBG ,¢ùcEG ,ƒj ,…CG ¿ƒµdÉa OQƒa IQÉ«°ùd Iôe 22 πHÉ≤e Iôe 32 ‘h …BG,»H ¿ƒµdÉa IQÉ«°S É¡ÑfÉL ¤EGh 1969 ≠fÉà°Sƒe IQÉ«°S ådÉãdG õcôŸG ±CG ,…EG ¿ƒµdÉa IQÉ«°S â浓h .ɪ¡æe πµd õcôŸG øe ábÓ£fG 15 ɪ¡jó«°UQ .äÉÑ∏◊G ≈∏Y Iôe 14 RÉ‚E’G Gòg ≥«≤– øe ≥jôW øY OQƒa Iô£«°S ô°ùc ´É£à°SG ó≤a ¿ódƒg ≥jôØH ¢üàîj ɪ«a ÉeCG ó≤a OQƒa QGôZ ≈∏Yh ,Iôe 164 ¥Ó£f’G §N óæY ∫hC’G õcôŸG ∫ÓàMG ‘ âcQÉ°T »àdG äGRGô£dG ∞∏àfl ≈∏Y ∫hC’G õcôŸG øe äÉbÓ£f’G âYRƒJ øe â≤∏£fG »àdG 34`dG ÉfGQƒJ IQÉ«°S RGô£d ÈcC’G Ö«°üædG ¿Éµa ,äÉbÉÑ°ùdG ,‘ QhOƒeƒch ¢ùcEG 9¬jBG ÉfGQƒJ …RGô£d Iôe 17 πHÉ≤e ,Iôe 18 ∫hC’G õcôŸG Iôe 16 RÉ‚E’G Gòg …Gh ,‘ QhOƒeƒch ¢ùcEG ,‘ QhOƒeƒc GRGôW ≥≤M ɪæ«H ,»J .ɪ¡æe πµd äÉÑ∏◊G ≈∏Y âfÉc ¥Ó£f’G §N óæY ’EG õcôŸG ¿ódƒg É¡«a â∏àMG Iôe ∫hCG ¿CG ôcòj IOÉ«b øe ∑hôH ΫH øµ“ ÚM 1973 ΩÉY ádƒ£ÑdG øe ¤hC’G ádƒ÷G ∫ÓN √òg äÉc .õæjÓH õfƒÁÉ°S áÑ∏M ≈∏Y ∫hC’G õcôŸG ¤EG 1 ` ƒj ¢ùcEG ÉfGQƒJ ¬JQÉ«°S ábÓ£fG 27 øª°†àj OQƒa πé°S ¿Éch ,É¡FÉ°ûfEG òæe ádƒ£ÑdG øe 37 `dG ádƒ÷G ó©H iƒ°S ∫ÉÛG Gòg ‘ OQƒa RhÉŒ øe ¿ódƒg øµªàJ ⁄h .∫hC’G õcôŸG øe â°SQƒ¡¨fƒd ʃJ OQh .1979 ΩÉY ójÉ°ùµj’ ¥ÉÑ°S ¥Ó£fG §ÿ ∑hôH Qó°üJ ∫hC’G õcôŸG ¤EG ¬JQÉ«°S OÉb Éeó©H áeó≤ŸG ¤EG OQƒa IOÉYEÉH ¬«°ùaÉæŸ á«ëàdG IQGó°U ‘ ¿ódƒg ™°Vh ∞«µ°S ∑QÉe øµd ,1990 ΩÉY ófÓjBG Ö«∏«a ¥ÉÑ°S ∫ÓN .‹Éa øjó«g ¥ÉÑ°S ∫ÓN â«bƒJ ´ô°SCG πé°S Éeó©H 2004 ΩÉY áëFÓdG ‘ ¥Ó£f’G áµÑ°T óæY ∫hC’G õcôŸG øe äÉbÓ£f’G øe OóY ÈcCG ¿CÉ°ûH ÉeCG Égó°TCG ≈∏Y »g á°ùaÉæŸG ¿CG Éæjód »àdG ΩÉbQC’G ∫ÓN øe iÔa ,óMGh º°Sƒe ∫hC’G õcôŸG πà– ¿CG 2000 º°Sƒe ‘ ¿ódƒg IQÉ«°S â浓 PEG ÚJQÉ«°ùdG ÚH ‘ ádƒ£ÑdG áeÉfRhQ É¡à檰†J kÉbÉÑ°S 13 π°UCG øe Iôe 11 ¥Ó£f’G áµÑ°T óæY 1976 ΩÉY äGôe 10 ∫hC’G õcôŸG ∫ÓàMG RÉ‚EG ¿ódƒg â≤≤M ɪc .ΩÉ©dG ∂dP .ádƒL 13 π°UCG øe 2004 ΩÉYh ádƒL 11 π°UCG øe äGôe 9 ∫hC’G õcôŸG øe ≥∏£æJ ¿CG âYÉ£à°SG ó≤a OQƒa IQÉ«°ùd áÑ°ùædÉH ÉeCG áé«àf ≥«≤– øe ɡ浪àH âfÉc ábQÉØŸG ÉeCG .äÉbÉÑ°S 10 π°UCG øe 1995 ΩÉY ä’ƒL 9 π°UCG øe äGôe 9 ∫hC’G õcôŸG ∫ÓàMÉH â∏ã“ 1988 ΩÉY á∏gòe .É¡eƒ°üN øe …’õcôŸG Gòg øY πîàJ ⁄ OQƒa ¿CG …CG ,ádƒ£ÑdG É¡à檰†J É¡d âfÉc »àdG ¿É°ù«f äGQÉ«°S ôcòf ¿CG óH ’ ¿ódƒgh OQƒa øe πc ÖfÉL ¤EGh äGôe 7 ¥Ó£f’G áµÑ°T óæY ∫h’G õcôª∏d É¡dÓàMÉH 1991 ΩÉY á∏°UÉa áª∏c 10 π°UCG øe 1986 ΩÉY äGôe 6 RÉ‚E’G Gòg â≤≤M ɪæ«H ,äÉbÉÑ°S 9 π°UCG øe ∫hC’G õcôŸG ‘ É¡ª°SG áHÉàc ±ô°T É¡d ¿Éµa ƒ«∏HO ,ΩCG ,»H äGQÉ«°S ÉeCG .ä’ƒL ä’ƒL 10 â檰†J ádƒ£H ‘ 1985 ΩÉY ∫ÓN äGôe 5 ¥Ó£f’G §N óæY .É¡æ«M

á«fÉ£jÈdG 3 ’ƒeQƒØdG ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ¿GOôØdG

á«eÓYE’G áæé∏dG - áeÉæŸG

áaô°ûŸG èFÉàædÉH ¬àMôa øY È©j ¿GOôØdG

ɢe π˘ch ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M QhO ≈˘°ùfCG ’h ,ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG RQÉÑdG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,π°UGƒàeh ÒÑc ºYO øe ‹ ¬àeób á˘Ñ˘∏˘M …Oɢf QhOh äGQɢ«˘°ù∏˘d »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG OÉ–’G ¬˘Ñ˘ ©˘ d …ò˘˘dG ‘ Éæà≤aGQ »àdG OƒaƒdG çÉ©àHG ‘ ΩÓYEÓd á«dhódG øjôëÑdG í°VGh Oƒ¡›h ÒÑc QhO ∑Éæg ¿Éc kÉ°†jCG ,äÉbÉÑ°ùdG øe OóY √ÈàYCG …òdG »æjôëÑdG ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG πFÉ°Sƒd ôKDƒeh ∂dPh áaô°ûŸG èFÉàædG √òg πc ≥«≤– ‘ »°SÉ°SC’G ∂jô°ûdÉH á˘dƒ˘£˘H ‘ …QGƒ˘°ûe ∫Ó˘N ‹ Iô˘ª˘à˘°ùŸG ᢢ©˘ Hɢ˘àŸG ∫Ó˘˘N ø˘˘e äɢcQɢ°ûŸG ø˘e ɢgÒZh ᢫˘dhó˘dG ᢫˘fɢ£˘ jÈdG 3 ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG .''á≤HÉ°ùdG

áÑ©°üdG ±hô¶dG kÉYƒf ä’ƒ÷G ¢†©H ‘ ÉfôNCÉJ ‘ âÑÑ°ùJ É¡H ÉfQôe »àdG áµ∏ªŸh ‹ ÒÑc ôîa ƒg ≥≤– Ée ¿EÉa ΩÉY ¬LƒH øµdh ,Ée ¿Éc PEG …Oôa Oƒ¡éà äCÉj ⁄ RÉ‚E’G Gòg ¿CG ɪc ,øjôëÑdG QhO …QÉéàdG »˘é˘«˘∏ÿG ±ô˘°üŸGh »˘é˘«˘∏ÿG π˘jƒ˘ª˘à˘dG â«˘Ñ˘d º˘Yó˘dG ¬Áó˘≤˘J π˘°†Ø˘˘H ᢢaô˘˘°ûŸG è˘˘Fɢ˘à˘ æ˘ dG ≥˘˘«˘ ≤– ‘ ÒÑ˘˘c ¿GÒW á«æWƒdG ácô°ûdG Qhód ¿Éch ,ádƒ£ÑdG √òg ‘ Ö°SÉæŸG á«∏ªY π«¡°ùJ ‘ RQÉÑdG ôKC’G ≥jôØ∏d »ª°SôdG πbÉædG è«∏ÿG áªgÉ°ùŸ ¿Éch ,á«HhQhC’G äÉÑ∏◊G ∞∏àı ≥jôØdG äÓ≤æJ ‘ ÉæªYóH É°†jCG í°VGh ôKCG (ƒµHÉH) øjôëÑdG §Øf ácô°T

πjƒªàdG â«H ≥jôa ≥FÉ°S Üô©dG π£H Ωƒ«dG ìÉÑ°U QOɨj ó˘ª˘M »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Qɢé˘à˘dG »˘é˘«˘ ∏ÿG ±ô˘˘°üŸGh »˘˘é˘ «˘ ∏ÿG õcôŸG IõFÉL ΩÓà°S’ ¿óæd ÜÉÑ°†dG ᪰UÉY ¤EG ¿GOôØdG ‘ ∑Qɢ°T »˘à˘dG ,᢫˘fɢ£˘ jÈdG 3 ’ƒeQƒ˘Ø˘dG á˘dƒ˘£˘Ñ˘d ådɢã˘dG ‘ ¬à©°Vh èjƒàJ á°üæe (12) É¡«a RôMCGh 2007 É¡ª°Sƒe .ádƒ£ÑdÉH Ú≤FÉ°ù∏d ΩÉ©dG Ö«JÎdG ‘ ådÉãdG õcôŸG ÉjQƒàµ«a ¥óæa ‘ óZ Ωƒj AÉ°ùe õFGƒ÷G ™jRƒJ πØM ΩÉ≤jh ä’ƒ£H ™«ªL õFGƒL ™jRƒJ πØ◊G πª°ûj PEG ,GRÓH ∑QÉH ø˘e ÒÑ˘c Oó˘Y √ô˘°†ë˘jh ɢ«˘fɢ£˘ jô˘˘H ‘ äGQɢ˘«˘ °ùdG äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °S .Ú≤FÉ°ùdG øe IÒÑc áYƒª›h ᪡ŸG äÉ«°üî°ûdG ±ô˘°üŸGh »˘é˘«˘∏ÿG π˘jƒ˘ª˘à˘dG ⫢H ≥˘jô˘˘a ≥˘˘Fɢ˘°S Èà˘˘©˘ jh √ò˘g º˘∏˘°ùà˘j »˘Hô˘Y ∫hCG ¿GOô˘Ø˘dG ó˘ª˘M …QÉ˘é˘ à˘ dG »˘˘é˘ «˘ ∏ÿG .á«HhQhC’G äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°S ä’ƒ£H iƒà°ùe ≈∏Y IõFÉ÷G ∑QɢH ¿ƒ˘à˘dhCG »˘à˘dƒ˘˘L ‘ Ì©˘˘à˘ H ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ¿GOô˘˘Ø˘ dG CGó˘˘H ÖÑ°ùH »°VÉŸG πjôHCG ô¡°T ∫ÓN É«fÉ£jÈH ∑QÉH ¿ƒà¨æ«fhOh »àdG áãdÉãdG ádƒ÷G ‘h ,IQÉ«°ùdG ‘ á«æ≤Jh á«æa πcÉ°ûe ¿GOôØdG ø∏YCG â°SQɢNƒ˘H ᢫˘fɢehô˘dG á˘ª˘°Uɢ©˘dG ɢ¡˘à˘aɢ°†à˘°SG Iƒ≤H ᢰùaɢæŸG ≈˘∏˘Y ¬˘àÁõ˘Yh Ωó˘≤˘àŸG õ˘côŸG ƒ˘ë˘f ¬˘à˘bÓ˘£˘fG Iô◊G ÜQɢé˘à˘dG ‘ ¬˘d ø˘eR π˘°†aCG ≥˘«˘≤– ´É˘£˘à˘°SG ɢ˘eó˘˘æ˘ Y º∏Y ™aQ QGƒ°ûe ∂dòH CGóÑ«d ,¥ÉÑ°ùdG ‘ ådÉãdG õcôŸG ≥«≤–h ᫢HhQhC’G è˘jƒ˘à˘à˘dG äɢ°üæ˘e ∞˘∏˘àfl ≈˘∏˘Y ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ »àdG ,á«fÉ£jÈdG ΩÉ¡éæ«chQ ‘ IÒNC’G ádƒ÷G ¤EG ’ƒ°Uh á°üæe ≈∏Y áµ∏ªŸG º∏Y ™aôH ádƒ£ÑdG ¿GOôØdG É¡«a ºàN ¬˘JQGó˘L kɢæ˘∏˘©˘e ‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ô˘°ûY ᢫˘fɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d è˘jƒ˘à˘à˘ dG ÜÉ©°üdG πc øe ºZôdG ≈∏Y Ωó≤àŸG õcôŸG Gò¡d ¬bÉ≤ëà°SGh ¢ùæeQƒaôH) ¬©e ≥HÉ°ùàj …òdG ≥jôØdG ™e É¡¡LGƒj ¿Éc »àdG .(≠æ°ùjQ ∫Éb ¿GOôØdG óªM »æjôëÑdG π£Ñ∏d ¢UÉN íjô°üJ ‘h ɢæ˘c ɢæ˘fCG º˘ZQ ≥˘≤– …ò˘dG RÉ‚E’ɢH ô˘î˘Ø˘ dG π˘˘c Qƒ˘˘î˘ a ɢ˘fCG'' ¿CG ’EG ,∂dP øe ÌcCG Ωó≤àe õcôe ≈∏Y á°ùaÉæŸG ™«£à°ùf


3

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport sport@alwatannews.net

á«KÓK á¡LGƒe zπ©°ûj{h áæNÉ°S ÉjÉ°†b ôéØj zΩɶf á£≤f{

..äÉ```ª¡ŸG RGƒ``éH Ú`°ùæéª∏d π``«é°ùJ ’ πcÉ°ûe πbCG º°SƒÃ OƒYƒe Qƒ¡ª÷Gh ..¿É«æjôëH ¿ƒLh …Éàah

OÉ–’G ¢Sɵd á∏jóH â∏M »àdG á«£«°ûæàdG IQhódG äÉ°ùaÉæe øe ÖfÉL

.á«∏ÙG äÉ≤HÉ°ùª∏d Ú«Yô°ûdG ÒZ Iô°Sɪ°ùdG Ú∏°TÉØdG ÚaÎÙGh

í˘°VhCG ÚaÎÙɢH ≥˘∏˘ ©˘ à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ ah Iô˘°Sɢª˘°ùdG Qɢ°ûà˘fG á˘dCɢ°ùe ¿CɢH º˘°SɢL Èà©j øjôëÑdG ‘ º¡d ¢üNôe Ò¨dG ÒZ ÚÑ˘˘ Y’ ΩGó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°SG AGQh ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ Ñ˘ ˘ °S »æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Qhó˘dG ‘ Ö©˘∏˘d Ú∏˘gDƒ˘e ɢe Gò˘g ¿CGh º˘gGƒ˘à˘°ùe ∞˘©˘ °†d kGô˘˘¶˘ f ô˘˘ ¡˘ ˘¶ŸÉ˘˘ H ô˘˘ ¡˘ ˘¶˘ ˘j …Qhó˘˘ dG π˘˘ ©˘ ˘ é˘ ˘ j ¿CɢH ï˘«˘°ûdG π˘°ü«˘a í˘°VhCGh ,∞˘«˘©˘°†dG ‘ ¢ûbɢ˘æ˘ J ¿CG ¢VÎØ˘˘j ᢢ dCɢ ˘°ùŸG √ò˘˘ g É¡fEÉa âbƒdG ≥«°†d øµd Ωƒ«dG á≤∏M áeOÉb á≤∏M ‘ É«°SÉ°SCG GQƒfi ¿ƒµà°S á«Yô°T Ò¨dG Iô°ùª°ùdG) øY çóëàJ .(ÚaÎÙG ÚÑYÓdG ÜÉ£≤à°SGh ™e »FÉ≤àf’G πeÉ©àdGh OÉ–’G áaÉë°üdG

áØ«ë°üH »°VÉjôdG »Øë°üdG QÉKCGh ᢢ∏˘ NGó˘˘ e ‘ ÓŸG ô˘˘ Ø˘ ˘©˘ ˘L (ø˘˘ Wƒ˘˘ dG) ÚH ó°ûdG ádÉM ∫ƒM ä’DhÉ°ùJ á«ØJÉg OÉ–G Ωƒ≤j GPÉŸh ,áaÉë°üdGh OÉ–’G áaÉë°üdG ≈∏˘Y Ωƒ˘é˘¡˘dɢH kɢª˘FGO Iô˘µ˘dG ¿CGh äɢ˘bɢ˘ Ø˘ ˘NE’G ÖÑ˘˘ °S »˘˘ g ɢ˘ ¡˘ ˘fCɢ ˘ch Ú«˘Ø˘ë˘°ü∏˘d Ú«˘dɢµÃ π˘«˘ µ˘ j OÉ–’G ,√ó≤àæj øe Ωòjh ¬MóàÁ øe ìóàÁ »àdG äGô“DƒŸG øe ÒãµdG ¿CG kÉØ«°†e ̵j ¥ÉØNEG πc ó©H OÉ–’G Égó≤©j ¢ù«FQ ÖfÉL øe äGOÉ≤àf’G Ö°U É¡«a øe á«°VÉjôdG áaÉë°üdG ≈∏Y OÉ–’G ,äɢbɢ˘Ø˘ NE’G Üɢ˘Ñ˘ °SC’ ±É˘˘c ìô˘˘W ¿hO ó˘jGõ˘J ¿CɢH Ú°ùM ∫ƒ˘˘°Sô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y ÚHh Rô˘˘Ø˘ j Ú«˘˘Ø˘ ë˘ °üdGh ∞˘˘ë˘ °üdG OGó˘˘YCG ɢe »˘Wɢ©˘ à˘ dGh ìô˘˘£˘ dG ‘ äɢ˘æ˘ jɢ˘«˘ Ñ˘ J º°SÉL óªMCG ÉeCG ,ádCÉ°ùŸG √òg ÖÑ°ùj ìƒ˘à˘Ø˘e OÉ–’G Üɢ˘H ¿Cɢ H í˘˘°VhCG ó˘˘≤˘ a ¢ù«˘FQ ÌcCG ¿CGh IAɢæ˘Ñ˘dG äGOɢ˘≤˘ à˘ fÓ˘˘d ï˘«˘°ûdG ƒ˘˘g ᢢaɢ˘ë˘ °üdG ™˘˘e ≈˘˘Wɢ˘©˘ à˘ j áaÉë°üdG ™e ≈àM º«gGôHEG øH ¿Éª∏°S ¬˘˘ eGÎMG kGó˘˘ cDƒ˘ ˘ e ,ó˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ æ˘ ˘ J »˘˘ ˘à˘ ˘ dG ‘ ÓŸG ÖdÉW ɪc .AÉæÑdG äGOÉ≤àfÓd Ωɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘g’G OÉ–’G ø˘˘ e ¬˘˘ ˘à˘ ˘ ∏˘ ˘ NGó˘˘ ˘e á«£¨˘à˘d ɢgó˘LGƒ˘J ∫Ó˘N á˘aɢ뢰üdɢH √ɢ˘«˘ e Òaƒ˘˘J ∫Ó˘˘N ø˘˘e ,äɢ˘ ≤˘ ˘Hɢ˘ °ùŸG »˘à˘ dG ᢢ«˘ eÓ˘˘YE’G äɢ˘eóÿGh Üô˘˘°ûdG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e Òaƒ˘˘à˘ c º˘˘¡˘ eɢ˘¡˘ e π˘˘¡˘ ˘°ùJ .âfÎfEÓd §Nh º¡d á◊É°U ÓcÉ°ûe πbCG ójóL º°SƒÃ OƒYh

äRhÉŒ »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ ≤˘ ˘∏◊G Ωɢ˘ à˘ ˘ N ‘h …QÉ°üfC’G »∏Y ócCG ∞°üædGh áYÉ°ùdG Ò°ùj ¿CɢH ´É˘aô˘dG …Oɢf äɢ«˘æ˘ eCG ≈˘˘∏˘ Y kɢ Ñ˘ dɢ˘£˘ eh äɢ˘ bƒ˘˘ ©˘ ˘e ¿hó˘˘ H …Qhó˘˘ dG QÉÑàY’G Ú©H äɶMÓŸG òNCG OÉ–’G Oƒ∏d ó°ùØj ¿CG Öéj ’ ±ÓàN’G ¿CGh ∫ƒ˘˘°Sô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y ≈˘˘æ“ ÚM ‘ ,ᢢ«˘ ˘°†b ø˘Y Gô˘jɢ¨˘e ɢª˘°Sƒ˘e ó˘˘¡˘ °ûf ¿CG Ú°ùM π˘°Uƒ˘à˘dG ∫Ó˘N ø˘˘e iô˘˘NC’G º˘˘°SGƒŸG ∫ÓN øe áæeõŸG äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏◊ ó˘cCG ¬˘Ñ˘fɢL ø˘e ,§˘«˘£˘î˘à˘dG ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ Y »˘˘ Wɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y …QGƒ˘˘ µ˘ ˘dG ≈˘˘ ˘°ù«˘˘ ˘Y ™˘e ¥ôÙG …Oɢæ˘d º˘˘FGó˘˘dG »˘˘Hɢ˘é˘ jE’G º˘˘ZQ ¬˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘fGƒ˘˘ ≤˘ ˘d ¬˘˘ eGÎMGh OÉ–’G äÉcQÉ°ûe ÖÑ°ùH ÉfÉ«MCG ¥ôÙG IÉfÉ©e 17 ø˘˘e ÌcCG Oƒ˘˘ Lh π˘˘ X ‘ Ö à˘ ˘æŸG ±ÓàNÉH äÉÑîàæŸG ±ƒØ°U ‘ ÉÑY’ ¿CÉH ócCG ó≤a º°SÉL óªMCG ÉeCG .É¡JÉÄa πfi è˘˘eɢ˘fÈdG ‘ ìô˘˘W ɢ˘ e ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L ¿CGh OÉ–’G ΩGÎMGh ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J QÉ˘Ñ˘à˘Y’G ÚY ‘ ™˘°Vƒ˘à˘°S äɢ¶˘ MÓŸG ó˘˘jó÷G º˘˘°SƒŸG QGó˘˘j ¿Cɢ H Ó˘˘Fɢ˘ Ø˘ ˘à˘ ˘e »àdG äÉbƒ©ŸGh πcÉ°ûŸG øe π∏≤j πµ°ûH è˘˘ eɢ˘ fÈdɢ˘ H kGó˘˘ «˘ ˘ °ûe ,IOɢ˘ ˘Y π˘˘ ˘°ü– á˘Ä˘jô˘L á˘≤˘jô˘£˘H π˘cɢ°ûª˘∏˘d ¬˘˘Mô˘˘Wh ᢢaɢ˘c π˘˘Ñ˘ ˘b ø˘˘ e åjó◊Gh ᢢ aɢ˘ Ø˘ ˘°Th .á≤∏£e áMGô°üH ±GôWC’G

Ö°ùM øeBG ÒZ Ö©∏Ÿ ôNBG Ωƒjh øeBG ∫GDƒ˘ °S ≈˘˘∏˘ Y …ƒ˘˘∏˘ ˘©˘ ˘dG OQh ,ᢢ Lõ˘˘ eC’G çɢ˘©˘ à˘ HG ÖÑ˘˘°S ∫ƒ˘˘M ï˘˘«˘ ˘°ûdG π˘˘ °ü«˘˘ a Ú∏㇠¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y »∏gC’G hCG IQGOE’G ¢ù∏› ‘ AÉ°†YCG Gƒ°ù«d ¬d √ò˘g ¿CGh äɢYɢª˘à˘LÓ˘d QGô˘b Üɢ뢰UG ÚH å«M ,»∏gC’G ≈∏Y Ö°ù– á£≤f ᢢjó÷G Ωó˘˘Y GQGô˘˘e ¢ùŸ »˘˘∏˘ gC’G ¿Cɢ ˘H øe ÖdÉ£ŸGh äÉ«°UƒàdÉH ≥∏©àj ɪ«a ™ª°ùj OÉ–’G ¿CG GÈà©e ,ájófC’G πÑb ƒg Ωƒ≤j ájÉ¡ædG ‘h ájófC’G √ójôJ Ée ôNBG ÖfÉL øe É«aÉf ,ójôj Ée ò«ØæàH ¤EG ∫ƒ˘˘ë˘ à˘ ∏˘ d »˘˘∏˘ gC’G »˘˘ jQGOEG »˘˘ ©˘ ˘°S ∞°Uh hCG óFGô÷G äÉëØ°U ≈∏Y ∫É£HCG ¢VQɢ˘ ©ŸG …Oɢ˘ æ˘ ˘dɢ˘ H »˘˘ ∏˘ ˘gC’G …Oɢ˘ æ˘ ˘dG »∏gC’G …OÉædG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,OÉ–Ód ‘ QƒeC’G Ò°ùJ ¿CG ójôj ƒgh ¬àjDhQ ¬d Ωó˘˘î˘ J ᢢaɢ˘Ø˘ °Th ᢢ«˘ WGô˘˘≤ÁO AGƒ˘˘LCG .áeÉ©dG áë∏°üŸG º°SÉL óªMCG í°VhCG ∂dP ≈∏Y GOQh ¬fCGh ,ájófCÓd ìƒàØe OÉ–’G ÜÉH ¿CÉH â«H πNGO á«dɵ°TEG ájCG πëH É¡ÑdÉ£j π°UGƒàdGh Qƒ°†◊G ∫ÓN øe IôµdG ÉØ«ØdG ¤EG hCG ∞ë°ü∏d CÉé∏J ¿CG πÑb ¿CɢH kÉ˘æ˘«˘Ñ˘e ,´É˘aô˘dG …Oɢf ᢫˘°†b π˘ã˘e ÖMôjh πH ájófC’G AGQBG πÑ≤àj OÉ–’G ôjƒ£J É¡fCÉ°T øe »àdG äÉMhôWC’ÉH Ò«˘˘ ˘ °ùJ ∫Ó˘˘ ˘ N ø˘˘ ˘ e OÉ–’G π˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ Y .äÉ≤HÉ°ùŸG ƒµjQ áHƒ≤Y ∞fCÉà°SG ¥ôÙG Ωõ◊ÉH ÖdÉ£j …QÉ°üfC’Gh

™˘˘é˘ °ûŸG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e »˘˘Ø˘ Jɢ˘g ∫ɢ˘ °üJG øY ¬«a ∫AÉ°ùJ ∞°Sƒj ódÉN »°VÉjôdG ÚÑ˘YÓ˘dG ≈˘∏˘Y ᢰVhô˘ØŸG äɢ˘Hƒ˘˘≤˘ ©˘ dG ,¬Ø«ØîJ hCG √DhɨdEG ºàj É¡°†©H GPÉŸh Å˘˘WÉÿG ™˘˘°Vƒ˘˘dG ø˘˘Y ɢ˘ °†jCG ∫Aɢ˘ °ùJh º¡HÉ£≤˘à˘°SG º˘à˘j ø˘jò˘dG ÚaÎë˘ª˘∏˘d ‘ Ö©∏d í∏°üj ’ º¡°†©H ¿CG QÉÑàYÉH ,ºgGƒà°ùe ∞©°†d »æjôëÑdG …QhódG Ògɢ˘ ª÷G õ˘˘ «˘ ˘Ø– ᢢ dCɢ ˘ °ùe ɢ˘ ˘bQɢ˘ ˘W ¬˘©˘e ≥˘Ø˘JGh ,äɢjQɢ˘Ñ˘ ª˘ ∏˘ d ɢ˘gQƒ˘˘°†Mh Ödɢ˘W …ò˘˘ dG ≈˘˘ °ù«˘˘ Y ìÓ˘˘ °U π˘˘ °üàŸG ≈˘à˘ M Ògɢ˘ª˘ é˘ ∏˘ d õ˘˘aGƒ˘˘Mh õ˘˘FGƒ˘˘é˘ H ájÉYôdG ÜQÉŒ ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ô°†– ‘ á˘ë˘Lɢf ø˘µ˘J ⁄ …Qhó˘∏˘d á˘≤˘ Hɢ˘°ùdG .Ògɪ÷G ΩɪàgG ÜÉ£≤à°SG ™e …QÉ°üfC’G »∏Y ≥ØJG ∂dP ΩÉeCG ¿ƒµj ¿CÉH OÉ–’G kÉÑdÉ£e ,ìô£dG Gòg IÉHÉfi ¿hO äÉHƒ≤©dG á«∏ªY ‘ kÉeQÉ°U ºàj ¿CGh ,á«LQÉN äÓNóàd ∫ƒÑb hCG Éægh ,á©jô°S IQƒ°üH äÉHƒ≤©dG QGôbEG ᢢdCɢ °ùŸG √ò˘˘g ¿Cɢ H º˘˘°Sɢ˘L ó˘˘ ª˘ ˘MCG ÚH á«æ©e OÉ–’G ÉgCÉ°ûfCG áæé∏H á£ÑJôe ᢫˘fƒ˘fɢb ô˘°Uɢæ˘Y º˘°†Jh äɢHƒ˘≤˘ ©˘ dɢ˘H ᢢ ˘ ˘ ˘ ˘æ÷ ¿CGh OÉ–’G ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Y ∫õ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©Ã ‘ ¿ƒ˘©˘£˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘J √ò˘g ±É˘˘æ˘ Ģ à˘ °S’G øe …QGƒµdG ÚHh ,É¡°SQóJh äÉHƒ≤©dG Ö∏˘£˘H Ωó˘≤˘J ¥ôÙG …Oɢ˘f ¿CG ¬˘˘Ñ˘ fɢ˘L ÖYÓdG ¿CÉ°ûH √òg ±ÉæÄà°S’G áæé∏d ”h ƒ˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ jQh ±ÎÙG »˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘jRGÈdG .¬≤ëH IòîàŸG ¬aÉ≤jEG áHƒ≤Y ¢†«ØîJ ∞∏àflh ôjɨe º°SƒÃ OƒYh Ògɪé∏d

óYh Ògɪ÷G õ«Ø– á«∏ªY øYh ¿CɢH »˘°Vɢjô˘˘dG ´Qɢ˘°ûdG º˘˘°Sɢ˘L ó˘˘ª˘ MCG ájÉYQ á«∏ªY ó¡°û«°S ójó÷G º°SƒŸG ∫ÓN øe »°VÉŸG º°SƒŸG øe π°†aCG õFGƒ÷Gh äÉ≤HÉ°ùŸG øe ójó©dG OƒLh ≥aƒJ ¿CG kÉ«æªàe ,Qƒ¡ªé∏d á°ü°üıG ÖfÉ÷G Gò˘˘ ˘ ˘g ‘ ᢢ ˘ ˘dhò˘˘ ˘ ˘ÑŸG Oƒ˘˘ ˘ ˘¡÷G øe ¬fCG É˘æ˘«˘Ñ˘e ,±ó˘¡˘dG Gò˘g ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d ¬˘˘ °ùØ˘˘ ˘æ˘ ˘ H OÉ–’G Ωɢ˘ ˘«˘ ˘ b ᢢ ˘Hƒ˘˘ ˘©˘ ˘ °üdG õFGƒ÷Gh ájÉYô˘∏˘d ≠˘dÉ˘Ñ˘e ¢ü«˘°üî˘à˘H ¢VÎØ˘j ‹É˘à˘dɢH ¬˘fCGh ¬˘à˘«˘fGõ˘«˘e ø˘e ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ H Ωƒ˘˘≤˘ J ᢢ«˘ YGQ ᢢ ¡˘ ˘L Oƒ˘˘ Lh Iɢ˘ ˘Yô˘˘ ˘dG Üɢ˘ ˘£˘ ˘ ≤˘ ˘ à˘ ˘ °SGh ≥˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘°ùà˘˘ ˘ dG

ójó÷G º°SƒŸG ‘ Ú«æjôëÑc ¿Óé°ù«°S .. …Éàah ¿ƒL

:»°VÉjôdG QôÙG - Öàc

…QÉ°üfC’G »∏Y

…QGƒµdG ≈°ù«Y

º°SÉL óªMCG

IOɢe ¿ƒ˘µ˘«˘°S (»˘°Vɢjô˘dG ¢ù«˘æ˘é˘à˘ dG) è˘eɢfô˘H ‘ á˘eOɢ≤˘dG äɢ≤˘∏◊G ió˘ME’ ´Qɢ˘°ûdG ¿CGh ᢢ°Uɢ˘N (Ωɢ˘¶˘ f ᢢ £˘ ˘≤˘ ˘f) ∞«c ±ô©j ’h GôFÉM ∫GRÉe »°VÉjôdG ádhDƒ°ùŸG á¡÷G »g øeh á«∏ª©dG ºàJ ô˘NBG Qƒfi ¤EG ¢Tɢ≤˘æ˘dG π˘≤˘à˘fG ,ɢ¡˘æ˘Y äÉ≤HÉ°ùŸG ∫hGóL Ò«¨J IôgɶH ≥∏©àj º˘°SɢL ó˘ª˘MCG í˘°VhCG å«˘M ,Iô˘˘ª˘ à˘ °ùŸG á˘æ÷ ɢgó˘Ñ˘µ˘ à˘ J »˘˘à˘ dG Iɢ˘fɢ˘©ŸG º˘˘é˘ M ¿CG PEG ,∫hGó÷G ™˘˘ ˘°Vh ‘ äɢ˘ ˘≤˘ ˘ Hɢ˘ ˘ °ùŸG äÉcQÉ°ûeh äGRÉLE’G ΩÉjCG IÉYGôe É¡«∏Y äÉÑ°SÉæŸG ΩÉjCG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÖîàæŸG kÉØ˘°ûc kɢ°VQɢY ,(ËQÉ–)`dɢc ᢫˘æ˘jó˘dG ø˘e »˘à˘dG ΩɢjC’G √ò˘g á˘aɢµ˘ H kÓ˘ °üØ˘˘e âHÉK ∫hóL ™°Vh á«∏ªY π©Œ É¡fCÉ°T kGÒ°ûe ,kGóL áÑ©°U á«∏ªY ¬H ΩGõàd’Gh π˘˘ã˘ e Iô˘˘KDƒ˘ e iô˘˘NBG π˘˘eGƒ˘˘Y Oƒ˘˘Lƒ˘˘d πÑb øe á«dhódG äÉjQÉÑŸG ΩÉjCG Ò«¨J ɢæ˘gh ,ÖYÓŸG ᢫˘MÓ˘°U hCG (É˘Ø˘«˘Ø˘ dG) …QhO ∫hGóL ¿CG º°SÉ÷ …QGƒµdG ÚH ø˘ª˘°†à˘J kɢ°Uƒ˘°üN ÚĢ°Tɢæ˘dG äÉ˘Ä˘Ø˘ dG »gh ôHƒàcCG ô¡°T ôNGhCG ‘ äÉjQÉÑe ,áÑ∏£dG äGQÉÑàNG øe Úeƒj ó©H ≈∏Y ‘ ô˘˘¶˘ æ˘ dG IOɢ˘YEɢ H OÉ–’G kɢ ˘Ñ˘ ˘dɢ˘ £˘ ˘e ÚH ɢæ˘gh ,á˘Ñ˘∏˘£˘ dG Iɢ˘YGô˘˘eh ∫hó÷G QƒeC’G ≈∏Y »M ∫Éãe Gòg ¿CÉH º°SÉL .∫hGó÷G Ò«¨J ºà–h CGô£J »àdG ≈æ“ Ú°ùM ∫ƒ°SôdGóÑY »Øë°üdG √ò˘˘g π◊ ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ L IQƒ˘˘°üH π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dG ,…hôµdG º°SƒŸG ≥«©J »àdG äÓ°†©ŸG º˘˘°Sɢ˘L ó˘˘ª˘ MCG I󢢰Tɢ˘æ˘ e ™˘˘e kɢ ≤˘ Ø˘ à˘ e »£˘î˘à˘d ∞˘Jɢµ˘à˘dG IQhô˘°†H ™˘«˘ª˘é˘∏˘d ∫ƒ˘˘°Sô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y ÚHh ,äɢ˘Ñ˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘dG √ò˘˘ g §«£îàdGh º«¶æàdG á«∏ªY ¿CÉH Ú°ùM äÓµ°ûe ájCG …OÉØJ πLCG øe áHƒ∏£e .á«∏ÙG ä’ƒ£ÑdG Ò«°ùJ ≥«©J

äɢ˘ª˘ ¡˘ ª˘ ∏˘ ˘d kGRGƒ˘˘ L π˘˘ ª˘ ˘ë˘ ˘j ÖY’ …CG π˘ª˘ë˘j øŸ π˘«˘é˘°ùà˘dG π˘H ,»˘æ˘jô˘ë˘ Ñ˘ c øe ¢ù«dh É«æjôëH ¬fƒµd Ò°ûj kGRGƒL iôNC’G ä’É◊Gh ,øjôë˘Ñ˘dG »˘ª˘«˘≤˘e .ÚaÎfi ÚÑYÓdG QÉÑàYÉH πé°ùà°S ï«°ûdG π°ü«a èeÉfÈdG Ωó≤e ¬Lhh …ɢà˘a ᢫˘©˘°Vh ∫ƒ˘˘M …QGƒ˘˘µ˘ ∏˘ d k’GDƒ˘ °S Gòg º˘¡˘∏˘«˘é˘°ùJ ¿ƒ˘µ˘«˘°S ∞˘«˘ch ¿ƒ˘Lh º˘˘ ¡˘ ˘fCɢ ˘H …QGƒ˘˘ µ˘ ˘ dG í˘˘ ˘°VhCɢ ˘ a ,º˘˘ ˘°SƒŸG ƒg Ée QÉÑàYÉH Ú«æjôëÑc ¿ƒ∏é°ù«°S .RGƒ÷G ‘ ܃àµe »˘˘ ∏˘ ˘ Y í˘˘ ˘°VhCG ᢢ ˘£˘ ˘ ≤˘ ˘ æ˘ ˘ dG √ò˘˘ ˘g ‘ ¬Øbƒe ¬d ´ÉaôdG …OÉf ¿CÉH …QÉ°üfC’G Ée ¿CGh ,»°VÉjôdG ¢ù«æéàdG á«°†b øe ádGó©dG á«∏ªY »g OÉ–’G ¬H ÖdÉ£j ôKDƒj Éà ôNBG ≈∏Y OÉf π«°†ØJ ΩóYh ¿Gõ˘«˘e ™˘jRƒ˘˘Jh äɢ˘≤˘ Hɢ˘°ùŸG Ò°S ≈˘˘∏˘ Y iƒµ°T ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y kGOQh ,iƒ≤dG ¿Cɢ°ûH (É˘Ø˘«˘Ø˘dG) ¤EG á˘Yƒ˘aôŸG ´É˘˘aô˘˘dG ∑ô˘ë˘à˘j GPÉŸh (¢ù«˘˘æ˘ é˘ à˘ dG) ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ Y ,Ú°ùæ› ÚÑY’ ∂∏Á ’ ƒgh ´ÉaôdG ø˘e ƒ˘g ∑ô˘ë˘ à˘ dG ¿Cɢ H …Qɢ˘°üfC’G ÚH QGô˘˘ b ¿Cɢ ˘H kɢ ˘ë˘ ˘°Vƒ˘˘ e ,CGó˘˘ ÑŸG ᢢ «˘ ˘Mɢ˘ f ≈˘∏˘ Y Ú°ùæ› ÚÑ˘˘YÓ˘˘H ᢢfɢ˘©˘ à˘ °S’G ‘ ÚaÎfi Gƒ°ù«dh ÚæjôëH º¡fCG ¢ù∏› QGô˘˘≤˘ H ¿ƒ˘˘gô˘˘e ´É˘˘aô˘˘dG …Oɢ˘f âÑ˘dG ¬˘æ˘µÁ ’ ɢ˘«˘ °ü°T ¬˘˘fCGh IQGOE’G .¬«a á˘£˘≤˘æ˘ dG √ò˘˘g ‘ …QGƒ˘˘µ˘ dG π˘˘NGó˘˘Jh ¥ôÙG ™°†j …òdG ÖÑ°ùdG øY kÓFÉ°ùàe √ò˘˘ g ‘ ±ó˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ™˘˘ bƒ˘˘ e ‘ kɢ ˘ª˘ ˘ FGO -»˘°Vɢjô˘dG ¢ù«˘æ˘ é˘ à˘ dG …CG- Iô˘˘gɢ˘¶˘ dG ¬˘«˘a ∂∏˘à˘eG »˘°VÉŸG º˘°SƒŸG ¿CɢH kÉ˘æ˘ «˘ Ñ˘ e ¿CG ÚM ‘ ,Ú°ùæ› á˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ HQCG ¥ôÙG ᢢ ©˘ ˘Ñ˘ ˘°S ɢ˘ ¡˘ ˘jó˘˘ d ¿É˘˘ c ᢢ jó˘˘ f’C G ¢†©˘˘ ˘H kɢ뢰Vƒ˘e ,ᢰùª˘˘N º˘˘¡˘ °†©˘˘Hh Ú°ùæ› ±ôW ¥ôÙG ¿C’ §≤a π°üëj Ée ¿CÉH ácQÉ°ûe ≈°SÉæJ ¢†©ÑdG ¿CGh ádCÉ°ùŸG ‘ á˘ª˘é˘æ˘ dG ÖY’ ≈˘˘°Sƒ˘˘e ⁄ɢ˘°S ÖYÓ˘˘dG ‘ ¿Éc ƒd ¬fCGh »LQÉÿG iƒà°ùŸG ≈∏Y GÒ°ûe ,áeÉ«≤dG âeÉ≤d ¥ôÙG ±ƒØ°U øe IÉfÉ©e óѵàj É°†jCG ¥ôÙG ¿CG ¤EG A’Dƒ˘ ˘ ¡˘ ˘ H äɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ î˘ ˘ à˘ ˘ ˘æŸG OGó˘˘ ˘ eGE ∫Ó˘˘ ˘ N GPÉŸ :ÓFÉ°ùàe ,¬«∏Y ôKDƒj Ée ÚÑYÓdG ¥ôÙG ¬eó≤j ÉŸ kÉfRh ¢†©ÑdG º«≤j ’ .øWƒ∏d á«æWh áeóN øe

¥Ó˘£˘fɢH »˘≤˘«˘°ùæ˘à˘ dG ´É˘˘ª˘ à˘ L’G Ωƒ˘˘j √ÈàYG …òdG ôeC’G ,Úeƒj ó©H IQhódG ÚM ‘ ,OÉ–’G πÑb øe ≥«°ùæJ Aƒ°S á˘jó˘fC’G á˘≤˘aGƒ˘e ø˘e ÜGô˘¨˘à˘°S’G ¿É˘c ’ IQhó˘˘ dG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘ d GÒ°ûe ,∂dP ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ɢ¡˘£˘Ñ˘°†J ᢢª˘ ¶˘ fCGh í˘˘FGƒ˘˘d ø˘˘ª˘ °†à˘˘J äÉHƒ≤Y PÉîJG á«∏ªY Ö©°üJ ‹ÉàdÉH á˘Ñ˘ë˘°ùæŸG hCG á˘Ø˘∏˘î˘àŸG ᢢjó˘˘fC’G ≥˘˘ë˘ H .É¡æY ≈˘˘°ù«˘˘Y ¬˘˘«˘ a ó˘˘cCG …ò˘˘dG âbƒ˘˘ dG ‘h ø˘˘ e ¥ôÙG ∞˘˘ bƒ˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y …QGƒ˘˘ µ˘ ˘ dG ¿hɢ©˘à˘∏˘d ¬˘«˘ ©˘ °Sh IQhó˘˘dG ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸG IQhódG ¿CGh á°UÉN OÉ–’G ™e πeɵdG ,á˘jó˘fC’G Ödɢ£˘ e ø˘˘e kɢ Ñ˘ ∏˘ £˘ e âfɢ˘c ’ OÉ–’G ¿Cɢ H º˘˘°Sɢ˘ L ó˘˘ ª˘ ˘MCG í˘˘ °VhCG QÉÑàYÉH ácQÉ°ûŸÉH ájófC’G ΩGõdEG ¬æµÁ Qɢ£˘NE’G ¿CGh ,á˘jQɢ«˘ à˘ NG ᢢcQɢ˘°ûŸG ¿CG ¢ù«dh ±Éc âbh πÑb ¿Éc IQhódG ¿CÉ°ûH OÉ–’G ¿Cɢ H ɢ˘ë˘ °Vƒ˘˘e ,≥˘˘«˘ °V âbh ‘ Ωó˘˘ ˘Yh IQhó˘˘ ˘dG Ò«˘˘ ˘°ùJ ¬˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ Y ¿É˘˘ ˘ c ¥Ó£fEG ≈∏Y ôKDƒJ ’ ≈àM ÉgÒNCÉJ ™˘e ¢VQɢ©˘à˘J hCG ᢫˘ª˘°Sô˘dG äɢ˘≤˘ Hɢ˘°ùŸG ¿CɢH Gó˘cDƒ˘e ,äÉ˘Ñ˘î˘à˘æŸG äɢbɢ˘≤˘ ë˘ à˘ °SG ≥«Ñ£J øµÁ ’ øµd IOƒLƒe íFGƒ∏dG IQhO É¡fƒµd ÚÑë°ùæŸG ≈∏Y äÉHƒ≤Y .á«£«°ûæJ ∫ɢ°üJG ø˘Y √Qhó˘H …QGƒ˘µ˘ dG ∞˘˘°ûch ≥∏©àj áÑë°ùæŸG ájófC’G óMCG øe √É≤∏J ÚÑ˘YÓ˘dG ø˘e Oó˘Y ∑Gô˘°TEG º˘¡˘à˘Ñ˘Zô˘H ‘ º¡∏«é°ùJ ºàj ⁄ øjòdG ÚaÎÙG ¢†aQ ¿CGh áHôéàdG ¢Vô¨H äÉaƒ°ûµdG ‘ ,Üɢ뢰ùfÓ˘d º˘gOɢ˘b ∂dò˘˘d OÉ–’G øe Ö∏W OÉ–’G ¿CÉH º°SÉL ÚH ÚM ᢫˘dhó˘dG äɢ˘bɢ˘£˘ Ñ˘ dG ∫ɢ˘°SQEG ᢢjó˘˘fC’G ™≤j ’ ≈àM OÉ–Ód A’Dƒg ÚÑYÓd ‘ ΩC’G º¡àjófCG ™e á«dɵ°TEG ‘ ÒNC’G .º¡cGô°TEG ≈∏Y ≥aGh ∫ÉM

QÉÑàYG ¢†aôjh QÉædG íàØj …ƒ∏©dG kÉ°VQÉ©e »∏gC’G

ô°S ÚeCG øe âfÉc á«ØJÉg á∏NGóe ΩÉb …òdG …ƒ∏©dG óªMCG »∏gC’G …OÉædG É¡dÓN ¬Lh ,¬H ∫É°üJ’ÉH èeÉfÈdG äɢ˘ eɢ˘ ¡˘ ˘J’G ø˘˘ e ó˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘dG …ƒ˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘dG πgÉŒ É¡°SCGQ ≈∏Y ,OÉ–Ód áæNÉ°ùdG ‘ ᢢjó˘˘ fC’G äɢ˘ Ñ˘ ˘dɢ˘ £˘ ˘eh äɢ˘ «˘ ˘°Uƒ˘˘ J ,ó≤©˘J »˘à˘dG ᢫˘≤˘«˘°ùæ˘à˘dG äɢYɢª˘à˘L’G ¢†©˘˘H »˘˘Hɢ˘ë˘ j OÉ–’G ¿Cɢ ˘H ÚH ɢ˘ ª˘ ˘c …OÉæ˘dG Ö©˘∏˘e ᢫˘°†b ɢbQɢW ,á˘jó˘fC’G Ö©˘∏Ÿ Ωƒ˘j ¤EG ∫ƒ˘ë˘ à˘ j …ò˘˘dG »˘˘∏˘ gC’G

ï«°ûdG π°ü«a

ÚÑY’ π«é°ùàH πÑ≤j ød OÉ–’G äɪ¡ŸG RGƒéH

´ƒ°Vƒe ¿CÉH ï«°ûdG π°ü«a ¿É«H ™eh

∫ƒM ôNBG Qƒfi ‘ ¢TÉ≤ædG ¥ô£Jh π˘˘gh ,ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG π˘˘«˘ é˘ °ùJ ᢢ«˘ dɢ˘µ˘ ˘°TEG »°VÉŸG º˘°SƒŸG äɢgƒ˘jQÉ˘æ˘«˘°S Qô˘µ˘à˘à˘°S ÚÑ˘˘ ˘YÓ˘˘ ˘dG ™˘˘ ˘e π˘˘ ˘°üM ɢ˘ ˘e ᢢ ˘°Uɢ˘ ˘N PEG ,…ɢ˘à˘ ah ¿ƒ˘˘L »˘˘°ù«˘˘ L (Ú°ùæÛG) OÉ–’G ¿Cɢ ˘ H º˘˘ ˘°Sɢ˘ ˘L ó˘˘ ˘ª˘ ˘ MCG í˘˘ ˘°VhCG π˘«˘é˘°ùà˘dG Ωɢ¶˘f ‘ ∫ó˘Y »˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‹hó˘˘dG OÉ–’G ¬˘˘WΰTG ɢ˘ e Ö°ù뢢 H π«é°ùJ ºàj ød ¬fCÉH Éæ∏©e ,(ÉØ«ØdG)

…ƒ∏©dG óªMCG

Ú°ùM ∫ƒ°SôdGóÑY

Iôªà°ùe áeRCG .. ∫hGó÷G Ò«¨J

''Ωɶf á£≤f'' èeÉfôH ∞°ûc IOÉ©dÉc ÒKCG ÈY åÑj …òdGh á©HGôdG ¬à≤∏M ‘ OOÎdG ≈∏Y ájQÉÑNE’G øjôëÑdG áYGPEG »˘˘eÓ˘˘YE’G ¬˘˘eó˘˘≤˘ ˘jh √ó˘˘ ©˘ ˘jh 98^4 π˘°ü«˘˘a π˘˘«˘ eõ˘˘dG »˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ÖJɢ˘µ˘ dGh áeÉ¡dG äÉØ∏ŸG øe ójó©dG øY ï«°ûdG øe á«æjôëÑdG Ωó≤dG Iôc ó«©°U ≈∏Y ó˘jó÷G º˘°Sƒ˘ª˘ ∏˘ d ɢ˘¡˘ à˘ °ûbɢ˘æ˘ e ∫Ó˘˘N Iôµ˘d »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG OÉ–’G äGOGó˘©˘à˘°SGh §˘˘°Sh ¬˘˘dɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °S’ ᢢjó˘˘ fC’Gh Ωó˘˘ ≤˘ ˘dG »àdG IOÉà©ŸG πcÉ°ûŸG QGôµJ øe ±hÉfl ɢ¡˘°SCGQ ≈˘∏˘Y …hô˘µ˘dG º˘˘°SƒŸG ɢ˘¡˘ H è˘˘©˘ j Iô˘˘ª˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ∫hGó÷G Ò«˘˘ ¨˘ ˘J ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘Y π˘˘«˘ é˘ °ùà˘˘dG äɢ˘«˘ ˘dɢ˘ µ˘ ˘°TE’ ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H (Ú°ùæÛG) ÚÑYÓdG ∑Gô°TEG á«dóLh á˘ë˘°VGh á˘Ø˘°üH äɢª˘¡ŸG RGƒ˘L »˘∏˘eɢ˘M ,ÚaÎfi hCG Ú«æjôëH GƒfÉcCG AGƒ°S ¤EG ᢢ ≤˘ ˘∏◊G ¥ô˘˘ £˘ ˘J ¤EG ᢢ aɢ˘ ˘°VE’ɢ˘ ˘H ∫hCG ‘ (»°VÉjôdG ¢ù«æéàdG) ´ƒ°Vƒe ÈY ´ƒ˘˘°VƒŸG Gò˘˘g π˘˘ãŸ í˘˘ jô˘˘ °U ìô˘˘ W í˘˘æ˘ e ɢ˘e ,ᢢ«˘ ª˘ °Sô˘˘dG ΩÓ˘˘YE’G π˘˘Fɢ˘°Sh øe kÉXƒë∏e kÉbƒØJ ájQÉÑNE’G áYGPE’G …ò˘˘ dG Çô÷G è˘˘ eɢ˘ ˘fÈdG Gò˘˘ ˘g ∫Ó˘˘ ˘N á«°VÉjôdG IÉæ≤dG ¬Mô£J Ée ≈∏Y ¥ƒØJ Ió˘˘≤˘ à˘ Ø˘ e âdGRɢ˘e »˘˘à˘ dG ᢢ «˘ ˘Fɢ˘ °†Ø˘˘ dG .íjô°U …QGƒM èeÉfÈd ø˘e ᢢ©˘ HGô˘˘dG ᢢ≤˘ ∏◊G âaɢ˘°†à˘˘°SGh ÚeCG º°SÉL óªMCG øe Óc èeÉfÈdG Iôµd »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG OÉ–’ɢH Ωɢ©˘dG ô˘°ùdG …Oɢf ô˘jó˘e …QGƒ˘µ˘dG ≈˘˘°ù«˘˘Yh Ωó˘˘≤˘ dG ¢ù∏› ƒ°†Y …QÉ°üfC’G »∏Yh ¥ôÙG »Øë°ü∏d áaÉ°VE’ÉH ´ÉaôdG …OÉf IQGOEG (§°SƒdG) áØ«ë°üH »°VÉjôdG ÖJɵdGh .Ú°ùM ∫ƒ°SôdGóÑY π«eõdG ÜÉë°ùfG ÜÉÑ°SCGh á«£«°ûæàdG IQhódG ájófC’G

√QhÉfi ∫hCG ‘ è˘˘eɢ˘fÈdG ¥ô˘˘ £˘ ˘Jh É¡≤∏˘WCG »˘à˘dG ᢫˘£˘«˘°ûæ˘à˘dG IQhó˘dG ¤EG πjóÑc Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ¢†©H ÜÉë°ùfG ÜÉÑ°SCGh OÉ–’G ¢SCɵd º°SÉL óªMCG í°VhCG å«M ,É¡æe ¥ôØdG ™e kÉ«≤«°ùæJ kÉYɪàLG ó≤Y OÉ–’G ¿CÉH IQhó˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üH ᢢ jó˘˘ fC’G »˘˘ ∏˘ ˘ã‡ øe ÉÑ∏£e âfÉc É¡àeÉbEG ¿CGh á°UÉN áeÉbEG IQhô°†H áë∏ŸG ájófC’G ÖdÉ£e øY kÉØ°TÉc ,¥ôØdG É¡«a ó©à°ùàd IQhO ᢢ jó˘˘ fC’G »˘˘ ˘∏˘ ˘ ㇠™˘˘ ˘«˘ ˘ ª˘ ˘ L ´É˘˘ ˘ª˘ ˘ LEG ¿CG ’EG ,IQhódG áeÉbEG ≈∏Y º¡à≤aGƒeh á˘jó˘˘fC’G ¢†©˘˘H ¿Ó˘˘YEG âfɢ˘c ICɢ Lɢ˘ØŸG ájófC’G ¢†©Hh IQhódG øe º¡HÉë°ùfEG ÖÑ°S Ée äÉjQÉÑŸG Ωƒj ‘ É¡bôa âÑë°S øe ¬HGô¨à°SG øY ÉHô©e ,IQhó∏d kÉcÉHQEG .ádCÉ°ùŸG √òg kGOQ …QÉ°üfC’G »∏Y í°VhCG ¬ÑfÉL øe ióM …òdG ÖÑ°ùdG ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y ´ÉªàL’G ≈∏Y á≤aGƒª∏d ´ÉaôdG πãªÃ ≥jôØdG ÜÉë°ùfG á«∏ªY äAÉL Égó©Hh ¿CG QÉ˘Ñ˘à˘YɢH ᢫˘dhCG âfɢ˘c ᢢ≤˘ aGƒŸG ¿Cɢ H OGó˘YEG Ωó˘î˘à˘°S ᢢ«˘ £˘ «˘ °ûæ˘˘à˘ dG IQhó˘˘dG Rɢ˘¡÷G ¤EG ´ƒ˘˘Lô˘˘dɢ˘H ø˘˘ µ˘ ˘d ,¥ô˘˘ Ø˘ ˘dG ᢢjDhQ ∑ɢ˘æ˘ g âfɢ˘c ´É˘˘aô˘˘dG ‘ »˘˘æ˘ Ø˘ dG IQhódG óYƒe ÜQÉ°†àH ≥∏©àJ Iôjɨe ,ÜQóŸG É¡©°Vh »àdG OGóYE’G á£N ™e ¿CGh ᢰUɢN ,ÜÉ˘ë˘ °ùfE’G ¿É˘˘c ‹É˘˘à˘ dɢ˘H ɢeGõ˘à˘ dG Ö∏˘˘£˘ à˘ J IQhó˘˘dG ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸG ôKCɢJ »˘æ˘©˘j ɢe ɢ¡˘d ᢰü°üıG ΩɢjC’ɢH ≥jôØdÉH á°UÉÿG OGóYE’G á«∏ªY Ò°S ᢢ«˘ ∏˘ ˘ª˘ ˘Y ¿CG ¤EG ɢ˘ gƒ˘˘ æ˘ ˘e ,»˘˘ Yɢ˘ aô˘˘ dG ” IóæLCG ≥ah øµJ ⁄ ´ÉaôdG ÜÉë°ùfG ¿CGh ájófC’G ¢†©H πÑb øe É¡d OGóY’G kɢ ª˘ ¡˘ Ø˘ à˘ e ¿É˘˘c »˘˘æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG OÉ–’G .ádCÉ°ùª∏d Ú°ùM ∫ƒ°SôdGóÑY »Øë°üdG ÚHh ¿Éc IQhódG óYƒÃ ájófC’G QÉ£NEG ¿CÉH ‘ ºgQÉÑNEG ” PEG ,GóL Ò°üb âbh ‘


sport

»°VÉjôdG 4

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport@alwatannews.net

ó°TGQ øH ¿Éª∏°S ‘Éë°üdG ô“DƒŸG øe ÖfÉL

äOÉYCG :ó°TGQ øH ¿Éª∏°S ájGóÑdG äÉjôcP èæJQɵdG áÑ∏M ‹ äɢ˘Ä˘ Ø˘ dG π˘˘MGô˘˘ e ¤hCG ø˘˘ e ∫ƒ˘˘ Nó˘˘ dG IÒ¨˘°U ÖYÓ˘e ≈˘∏˘Y Ö©˘∏˘dGh ᢫˘æ˘°ùdG .∫hC’G ≥jôØdG ¤EG k’ƒ°Uh ¬˘Hɢé˘YEG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG π˘£˘Ñ˘dG ió˘HCGh »àdGh IÒ¨°üdG áÑ∏◊G √ò¡H ójó°ûdG ´Gƒ˘˘fCG ™˘˘«˘ ª˘ L ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘gAGƒ˘˘à˘ MG ó˘˘cDƒ˘ ˘j »àdGh áĢ«˘£˘Ñ˘dGh ᢩ˘jô˘°ùdG äɢ«˘æ˘ë˘æŸG ,ìôŸGh ᢩ˘àŸG ø˘e ƒ˘L ≥˘Fɢ˘°ùdG »˘˘£˘ ©˘ J π˘eɢµ˘H ™˘à˘ª˘à˘J á˘Ñ˘∏◊G √ò˘g ¿CG kGó˘cDƒ˘e OƒLh ≈∏Y IhÓY áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ jOɢ˘ °TQE’G äGQɢ˘ °TE’G ™˘˘ «˘ ˘ ª˘ ˘ L ø˘e ¬˘fCG ±É˘˘°VCGh ,≥˘˘Fɢ˘°ùdG ɢ˘¡˘ Lɢ˘à˘ ë˘ j …CɢH ≥˘Hɢ°ùà˘e …CG Üɢ°üj ¿CG π˘«˘ë˘ à˘ °ùŸG á°ü°üıG áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àªa Qô°V É¡∏c áeóîà°ùŸG äQɵdG äGQÉ«°S IOƒLh .∂dP ¤EG Ò°ûJ

:∫ƒ°SôdGóÑY óªMCG Öàc

áÑ∏◊G ìÉààaG §jô°T ¢ü≤j øjõdG ∫ÓW

á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M øe á≤aƒe Iƒ£N É¡fCG GhócCG

IójóL ÖgGƒe ±É°ûàc’ á∏«°Sh èæJQɵdG áÑ∏M :äGQÉ«°ùdG ƒÑ°ùàæe :∫ƒ°SôdGóÑY óªMCG ,ôØ©L óªMCG - Öàc

ï«°ûdG 3 ’ƒ˘˘eQƒ˘˘Ø˘ ˘dG ≥˘˘ Fɢ˘ °S ∫ɢ˘ b øe ∫hCGh áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH ¿Éª∏°S √òg ¿EG è˘æ˘JQɢµ˘dG á˘Ñ˘∏˘M Öjô˘é˘à˘H Ωɢb ‘ ¬˘JɢjGó˘H ΩɢjCG ¤EG ¬˘JOɢYCG ᢢHô˘˘é˘ à˘ dG äɢ˘ ˘bɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°S ‘ »˘˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ jô˘˘ ˘ dG √QGƒ˘˘ ˘ °ûe .äGQÉ«°ùdG ™˘˘«˘ ˘ª˘ ˘L ¿CG ¿É˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘°S ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ó˘˘ cCGh ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG ⁄ɢY ‘ á˘ahô˘©ŸG Aɢª˘ °SC’G ¤EG â∏NO äÉbÉÑ°ùdG øe ÉgÒZh óMGh ,è˘æ˘JQɢµ˘dG ≥˘jô˘W ø˘Y äGQɢ«˘°ùdG ⁄ɢ˘Y ´ƒf …CG ‘ ìÉéædG ¢ù°SCG øe ¬fCG kÉØ«°†e πNóŸG øe ∫ƒNódÉH ’EG á°VÉjôdG øe ƒg ɪc ∂dP ó©H êQóàdGh É¡d »°ù«FôdG ÖYÓ˘˘dG ≈˘˘∏˘ ©˘ a Ωó˘˘≤˘ ˘dG Iô˘˘ c ‘ ∫É◊G

ø˘Y ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M âæ˘˘∏˘ YCG ᢰü°üıG ''¿hR äQɢµ˘dG'' á˘Ñ˘∏˘M ìɢ˘à˘ à˘ aG Ωƒj AÉ°ùe ''∂æJQɵdG'' äGQÉ«°S äÉbÉÑ°ùd ∫ÉÑ≤à°S’G õcôe ᪫îH »°VÉŸG ÚæKE’G …òdG ‘Éë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN Òî°üdG ‘ .áÑ°SÉæŸG √ò¡H ó≤Y ᢢ ˘Ñ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘M IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘ FQ ø˘˘ ˘ °q TOh á˘Ñ˘∏˘M ø˘jõ˘dG ∫Ó˘W ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG §˘jô˘°û∏˘˘d ¬˘˘°ü≤˘˘H kɢ «˘ ª˘ °SQ ''∂æ˘˘JQɢ˘µ˘ dG'' .Iô°TÉÑe ‘Éë°üdG ô“DƒŸG ó©H »MÉààa’G ᢢ°Uô˘˘a ɢ˘g󢢩˘ H Ú«˘˘ eÓ˘˘ YEÓ˘ ˘d ¿É˘˘ ch áÑ∏˘M Qɢª˘°†e ≈˘∏˘Y ᢫˘Ñ˘jô˘é˘à˘dG IOɢ«˘≤˘dG ,ìôŸGh á«∏°ùàdG øe ƒL ‘ ''¿hR äQɵdG'' ™˘e ''»˘°Vɢjô˘dG ø˘˘Wƒ˘˘dG'' âØ˘˘bh ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H øjòdG äGQɢ«˘°ùdG ᢰVɢjQ »˘Ñ˘°ùà˘æ˘e ¢†©˘H º˘¡˘d ¿É˘ch ‘É˘ë˘ °üdG ô“Dƒ˘ ª˘ ∏˘ d Ghô˘˘°†M ≈˘∏˘Y ''è˘æ˘JQɢµ˘dG'' äGQɢ«˘°S IOɢ«˘b ᢰUô˘˘a .áÑ∏◊G á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ¿EG ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG ƒ˘˘Ñ˘ °ùà˘˘æ˘ ˘e ∫ɢ˘ bh á≤aƒe Iƒ£˘N â£˘N ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á°VÉjôd ¢UÉN Qɢª˘°†e Aɢ°ûfEɢH ɢ¡˘eɢ«˘≤˘H É¡fCG GƒeõLCG øjòdG ''∂æJQɵdG'' äGQÉ«°S ,ó©≤ŸG ájOÉMCG äGQÉ«°ùdG á«°VÉjQ ¢SÉ°SCG IQó≤dGh IQÉ¡ŸG ≥FÉ°ùdG Ö°ùµJ øe »gh ,IGQÉ«°ùdG §Ñ°Vh áë«ë°üdG IQÉ«°ùdG ≈∏Y ¬˘˘dƒ˘˘NOh ¬˘˘JGQɢ˘¡˘ e ô˘˘jƒ˘˘£˘ J ¤EG ᢢaɢ˘ °VEG .kÓãe 3 ’ƒeQƒØdÉc É¡æe iƒbCG äÉbÉÑ°ùd Ió˘˘ jó÷G ᢢ Ñ˘ ˘∏◊G √ò˘˘ g ¿CG Gƒ˘˘ aɢ˘ °VCGh ±É˘˘°ûà˘˘cG ‘ ≠˘˘dɢ˘Ñ˘ dG ô˘˘KC’G ɢ˘¡˘ d ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ ˘°S äGQɢ˘ «˘ ˘°ùdG ᢢ °Vɢ˘ jQ ‘ Ió˘˘ jó÷G ÖgGƒŸG øjôëÑ˘dG á˘Ñ˘∏˘M ¿CGh kɢ°Uƒ˘°üN ,ɢ¡˘∏˘≤˘°Uh OGôaCG áaɵd áÑ∏◊G √òg äôî°S á«dhódG á˘bɢ«˘°S ÖjôŒh ɢ¡˘eGó˘î˘à˘°S’ ™˘˘ª˘ àÛG …ôŒ É¡fCG ɪc ,É¡«a ''èæJQɵdG'' IGQÉ«°S ≈∏Y OGôaC’Gh äÉcô˘°û∏˘d ä’ƒ˘£˘H º˘«˘¶˘æ˘J ±É˘˘°ûà˘˘cG ¬˘˘æ˘ Y è˘˘à˘ æ˘ «˘ °S Gò˘˘gh ,Qɢ˘ ª˘ ˘°†ŸG º˘gƒ˘≤˘Ñ˘°S ø˘˘jò˘˘dG π˘˘ã˘ e Ió˘˘jó˘˘L ÖgGƒ˘˘e øH ¿Éª∏°S ï«°ûdGh ¿GOôØdG óªM ∫ÉãeCG .ó°TGQ ¿CG á°VÉjôdG »˘Ñ˘°ùà˘æ˘e ᢫˘Ñ˘dɢZ ™˘ª˘LCGh iCGQ …ò˘dG ''è˘æ˘JQɢµ˘∏˘d'' ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG …Oɢ˘f AÉ°†YCG ÜÉîàfGh ¬°ù«°SCÉàH kGôNDƒe QƒædG ¬›GôH º«≤j ¿CG ™«£à°ù«°S ¬JQGOEG ¢ù∏Û Éeó©˘H Ió˘jó÷G á˘Ñ˘∏◊G ≈˘∏˘Y ¬˘Jɢ«˘dɢ©˘ah ™«£à°ùj …òdG Ö°SÉæŸG ¿Éµª∏d ó≤àØj ¿Éc »àdG èeGÈdGh äÉ≤HÉ°ùŸG ¬«∏Y …ôéj ¿CG .√DhÉ°†YCG ÉgóYCG

Gk Òãc äôNCÉJ Iƒ£ÿG √òg ¿CG í°VhCG

ôµ°TCG :≈°ù«Y øH óªM èæJQɵdG Qɪ°†e É¡FÉ°ûfE’ áÑ∏◊G

≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG

Gòg ¿CG ≈°ù«Y øH óªM QÉ°TCGh .èæJQɵdG ™«˘ª˘L ¬˘eGó˘î˘à˘°SG ™˘«˘£˘à˘°ùj Qɢª˘°†ŸG ‘ è˘˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG äGQɢ˘«˘ °S ᢢ°Vɢ˘jQ ¥É˘˘ °ûY øe Gògh ,äÉÄØdG ™«ªL øe øjôëÑdG ‘ Ió˘˘ jó˘˘ L ÖgGƒ˘˘ e ±É˘˘ °ûà˘˘ cG ¬˘˘ fCɢ ˘ °T .ΩÉY πµ°ûH äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ ≈˘˘°ù«˘˘Y ø˘˘H ó˘˘ª˘ M ï˘˘«˘ °ûdG º˘˘à˘ à˘ NGh øjôëÑdG áÑ∏◊ πjõ÷G √ôµ°ûH ¬ãjóM √ògh Qɪ°†ŸG Gòg AÉ°ûfEG ≈∏Y á«dhódG .èæJQɵdG äGQÉ«°ùd IÒ¨°üdG áÑ∏◊G

ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG …Oɢ˘f ¢ù«˘˘FQ ÖFɢ˘f ó˘˘ cCG ∫BG ≈˘°ù«˘Y ø˘H ó˘ª˘M ï˘«˘°ûdG è˘æ˘JQɢµ˘ ∏˘ d äGQÉ«°ùd áÑ∏M AÉ°ûfEG Iƒ£N ¿CG áØ«∏N πc ¿CG kÉæ«Ñe ,kGÒãc äôNCÉJ èæJQɵdG ‘ IOƒ˘˘ ˘ Lƒ˘˘ ˘ e äGQɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘°ùdG äɢ˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ ˘jQ ¿CG kGÒ°ûe ,è˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG Gó˘˘Y ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Iƒ£N â£N á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M .Qɪ°†ŸG Gòg AÉ°ûfEÉH á≤aƒe ¿CG ≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG í°VhCGh Ú≤˘˘Hɢ˘°ùà˘˘e âLô˘˘NCG ᢢ°Vɢ˘jô˘˘ dG √ò˘˘ g ó˘˘ ˘ MGh ’ƒ˘˘ ˘ eQƒ˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ dG ‘ Úahô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ e äGQɢ˘«˘ ˘°ùdG äɢ˘ °Vɢ˘ jQ ‘ Ú≤˘˘ Hɢ˘ °ùà˘˘ eh »g á°VÉjôdG √òg ¿CG kÉæ«Ñe ,iôNC’G .kÉ©«ªL äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ ¢SÉ°SCG ‘ ¿B’G º¡fCG ≈°ù«Y øH óªM øq«Hh á˘eɢbEG ¿ƒ˘˘©˘ «˘ £˘ à˘ °ùj è˘˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG …Oɢ˘f Gò˘g ≈˘∏˘Y º˘¡˘Jɢ«˘dɢ˘©˘ ah º˘˘¡˘ Jɢ˘≤˘ Hɢ˘°ùe øjôëÑdG áÑ∏M ™e ≥«°ùæàdÉH Qɪ°†ŸG ôjƒ£J ‘ Gƒ≤aƒj ¿CG kÉ«æªàe ,á«dhódG ÖgGƒ˘˘ e ±É˘˘ °ûà˘˘ cGh ᢢ °Vɢ˘ ˘jô˘˘ ˘dG √ò˘˘ ˘g ¿CG QÉ°TCGh ,äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ ‘ IójóL øH ¿Éª˘∏˘°S ï˘«˘°ûdG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG π˘£˘Ñ˘dG ¿GOôØdG óªM »æjôëÑdG π£ÑdGh ó°TGQ 3 ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG á˘dƒ˘£˘Ñ˘d Ó˘˘°Uh ¿Gò˘˘∏˘ dG ‘ º˘¡˘JɢjGó˘H ∫Ó˘N ø˘e ᢫˘ fɢ˘£˘ jÈdG äGQɢ«˘°S ≥˘jô˘W ø˘Y äGQɢ«˘°ùdG ᢰVɢ˘jQ

èæJQɵdG ∫ÓN øe 3 ’ƒeQƒØ∏d π°Uh ¿OGôØdG óªM

äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°S ™àeCG øe èæJQɵdG äÉbÉÑ°S

¬©e …ôLCG ™jô°S QGƒM ‘

áMƒàØe áeÓ°ùdG πFÉ°Sh ™«ªL ¿CG øq«H

z¿hR äQɵdG{ áÑ∏M ≈∏Y áeÓ°ùdG πÑ°S í°Vƒj OGƒL Ëôc

Qɪ°†ŸG :ï«°ûdG á∏FÉ©dG OGôaCG ™«ª÷ ìƒàØe

ï«°ûdG ôeÉ°S

øY âéàfCG »àdG áÑ∏◊G ™e ¬J’É°üJG kÉë°Vƒe ,π«ª÷G Qɪ°†ŸG Gòg ìÉààaG ó˘˘ ˘jó˘˘ ˘L …Oɢ˘ ˘f è˘˘ ˘æ˘ ˘ JQɢ˘ ˘µ˘ ˘ dG …Oɢ˘ ˘ f ¿CG √ò˘˘g ‘ Ió˘˘ «˘ ˘L ᢢ jGó˘˘ Ñ˘ ˘d ¢ùª˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘eh .á°VÉjôdG ᢢ °Vɢ˘ jQ ¿CG ï˘˘ ˘«˘ ˘ °ûdG ô˘˘ ˘eɢ˘ ˘°S ó˘˘ ˘cCGh ájGóH »gh ¢SÉ°SCG »g èæJQɵdG äGQÉ«°S âé˘à˘fG ɢ¡˘fCG å«˘M ,äGQɢ˘«˘ °ùdG ᢢ°Vɢ˘jQ ɢ˘æ˘ d âLô˘˘NCG ɢ˘¡˘ fCG PEG ,Ú«ŸÉ˘˘Y k’ɢ˘£˘ HCG ï«°ûdG º¡æeh á°VÉjôdG √òg ‘ k’É£HCG ¿Gò∏dG ¿GOôØdG óªMh ó°TGQ øH ¿Éª∏°S .)3F( á«fÉ£jÈdG ’ƒeQƒØ∏d Ó°Uh è˘æ˘JQɢµ˘dG äGQɢ«˘°S ¿CG ï˘«˘ °ûdG ø˘˘q«˘ Hh øe á«°SÉ°SC’G ábÉ«°ùdG äGQÉ¡e »£©J ≈˘˘∏˘ Y ∞˘˘∏˘ dGh π˘˘eGô˘˘Ø˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ¢Shó˘˘dG á˘Ñ˘∏◊G √ò˘g ¿ƒ˘c á˘aɢ°VEG ,äÉ˘Ø˘£˘ ©˘ æŸG ø˘˘ e kɢ ˘jÒgɢ˘ ª˘ ˘ L k’ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ bEG ó˘˘ ˘¡˘ ˘ °ûà˘˘ ˘°S á°VÉjQh èæJQɵ∏d á≤°TÉ©dG Ògɪ÷G .kÉeƒªY äGQÉ«°ùdG

äɢbÓ˘©˘dGh ≥˘jƒ˘°ùà˘dG ô˘jó˘e í˘˘°VhCG ôeÉ°S á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏ëH áeÉ©dG ɢ¡˘à˘£˘N »˘à˘dG Iƒ˘£ÿG Gò˘g ¿CG ï˘«˘ °ûdG äGQɢ«˘°ùd Qɢ˘ª˘ °†e ɢ˘¡˘ Fɢ˘°ûfEɢ H á˘˘Ñ˘ ∏◊G ᢢ≤˘ aƒ˘˘eh Ió˘˘jó˘˘L Iƒ˘˘£˘ N è˘˘æ˘ JQɢ˘µ˘ ˘dG ‘ ΩÉY πµ°ûH äGQÉ«°ùdG á°VÉjQh áÑ∏ë∏d .''»°VÉjôdG øWƒdG'' ¬H ¢üN íjô°üJ äôah áÑ∏◊G ¿CG ¤EG ï«°ûdG QÉ°TCGh áÑ∏◊G ‘ á˘eÓ˘°ùdG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘e ™˘«˘ª˘L á˘˘Ñ˘ ˘°Sɢ˘ æŸG ¢ùHÓŸG Òaƒ˘˘ J ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e á˘aɢ˘°VEG ,≥˘˘Hɢ˘°ùà˘˘dGh Qɢ˘ª˘ °†ŸG ∫ƒ˘˘Nó˘˘d IÎa ᢢ∏˘ «˘ W ±É˘˘©˘ °S’G ∫ɢ˘LQ Oƒ˘˘Lƒ˘˘d áKÓK ‘ áÑ∏◊G ≈∏Y äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEG ᢩ˘ª÷Gh Aɢ©˘HQC’G »˘g kɢ«˘Yƒ˘˘Ñ˘ °SCG Ωɢ˘jCG ∞°üædGh áãdÉãdG áYÉ°ùdG òæe âÑ°ùdGh ∞°üædGh Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh kGô¡X .kAÉ°ùe ìƒ˘˘à˘ Ø˘ e Qɢ˘ª˘ °†ŸG ¿CG ï˘˘«˘ °ûdG ø˘˘q«˘ Hh ô˘˘ª˘ Y ò˘˘æ˘ e ᢢ ∏˘ ˘Fɢ˘ ©˘ ˘dG OGô˘˘ aCG ™˘˘ «˘ ˘ª÷ ø˘jò˘dG ¢UɢTC’G ¿EG å«˘M ,ᢢ©˘ Hɢ˘°ùdG º¡d ¿ƒµ«°S Îe 1^2 øY º¡dƒW π≤j ¢UɢTC’G ɢª˘æ˘«˘H ,ᢰü°üfl äGQɢ«˘°S ¿ƒµ«°S 1^2 øY º¡dƒW ójõj øjòdG »˘à˘dG äGQɢ«˘°ùdG ø˘e ô˘NB’G ´ƒ˘æ˘dG º˘¡˘ d .º¡dƒW ™e Ö°SÉæàJ ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ¿EG ï˘˘«˘ °ûdG ∫ɢ˘bh √ò˘˘g π˘˘ã˘ e ᢢeɢ˘bE’ ≈˘˘©˘ ˘°ùJ ᢢ «˘ ˘dhó˘˘ dG á≤°TÉ©dG Ògɪ÷G Öjô≤àd äÉ«dÉ©ØdG ᢢ Ñ˘ ˘∏◊G π˘˘ NGO äGQɢ˘ «˘ ˘°ùdG ᢢ °Vɢ˘ jô˘˘ ˘d ióMEG »g ᢫˘dɢ©˘Ø˘dG √ò˘gh ,ɢ¡˘LQɢNh ¥É°û©d áÑ∏◊G É¡ª«≤J »àdG äÉ«dÉ©ØdG .äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Oɢf ¿CG ï˘˘«˘ °ûdG ±É˘˘°VCGh …ôéjh ,¬JÉYɪàLG º«≤j CGóH èæJQɵ∏d

èæJQɵdG IGQÉ«°S

¿É˘ª˘°†d ᢢ«˘ eGõ˘˘dEG ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ Y »˘˘g IÒ°ü≤˘˘dG Iô˘˘°VÉÙG äÉWGΰTÉH Qɪ°†ŸG ≈∏Y ∂©e ≥HÉ°ùà«°S øeh âfCG ∂eÉŸEG äQɵdG'' áÑ∏M ‘ ¿ƒaÎÙG ¿ƒHQóŸG .áeÓ°ùdGh øeC’G ÚfGƒ˘≤˘dG ¿ƒ˘Mô˘°û«˘°S ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M ‘ ''¿hR áØ∏àıG ΩÓYC’G ¬«æ©à°S …òdG Ée ,á°VÉjôdG √ò¡H á°UÉÿG øµÁ ∞«ch ∂JQÉ«°S ó©J ¿CG øµÁ ∞«c ,AGƒ°VC’G äGQÉ°TEGh .øeBG πµ°ûH äÉ«£îàdG á«∏ª©H Ωƒ≤J ¿CG ø˘e ó˘j󢩢dG á˘aô˘©˘e Ö∏˘£˘à˘J ɢ¡˘ fCɢ ch ᢢdCɢ °ùŸG hó˘˘Ñ˘ J ¯ ?≥HÉ°ùàdG ‘ á©àŸG ≈∏Y ∂dP ôKDƒ«°S πg ,QƒeC’G ᢰVɢjQ ΩGÎMG .IOƒ˘Lƒ˘e ᢩ˘àŸG ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ °S 󢢫˘ cCɢ à˘ dɢ˘H »≤«≤◊G ´Éàªà°S’G ôaƒJ »àdG »g É¡æ«fGƒbh äGQÉ«°ùdG πµH ɪ∏e ¬«a ¿ƒµà°S …òdG âbƒdG ‘ PEG .¢ùaÉæàdG AÉæKCG ƒd ≈àMh ,á∏¡˘°S ¿ƒ˘µ˘à˘°S ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ᢫˘∏˘ª˘Y ¿Eɢa ÚfGƒ˘≤˘dG »àdG ÚfGƒ≤dG OƒLƒd GQhô°ùe ¿ƒµà°S Ée á∏µ°ûe ‘ â©bh ´É˘˘à˘ ª˘ à˘ °S’G ∂«˘˘∏˘ Y ‹É◊G âbƒ˘˘dG ‘ .ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ dG º˘˘¶˘ æ˘ ˘J Ïe ≈∏Y IQÉKE’Gh á©àŸG äÉLQO ≈°übCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH .èæJQɵdG IQÉ«°S

OGƒL Ëôc

IOɢ«˘≤˘dG IPƒ˘N ¤EG á˘aɢ°VE’ɢH è˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG äGQɢ˘«˘ °S IOɢ˘«˘ ≤˘ H ¿É°üª≤dG AGóJQG ɪFGO Öéj ∂dP øY É°VƒY ,äGRÉØ≤dGh ɪc ,É°†jCG á∏jƒ£˘dG äɢfƒ˘∏˘£˘æ˘Ñ˘dGh á˘∏˘jƒ˘£˘dG Ωɢª˘cC’G äGP »àdG ∫OÉæ°üdG AGóJQG ÖæŒh áÑ°SÉæe ájòMCG AGóJQG Öéj Öéj äÉ«àØ∏d áÑ°ùædÉH . Úeó≤dG ™HÉ°UCG ±GôWCG RÈJ ¢ùÑ˘d Ωó˘Y Ö颢j ɢ˘°†jCG ,ᢢ∏˘ jƒ˘˘£˘ dG ܃˘˘©˘ µ˘ dG ¢ùÑ˘˘d ÖæŒ Éªc ,IOÉ«≤dG AÉæKCG É≤FÉY πµ°ûJ ób »àdG á©°SGƒdG ¢ùHÓŸG Éeƒª∏e ¿ƒµj ¿CG ¿hO GôjÉ£àe ô©°ûdG ∑ôJ ΩóY Öéj .IPƒÿG πNGO IQɢ˘ «˘ ˘°S ‘ í˘˘ «˘ ˘ë˘ ˘°U π˘˘ µ˘ ˘°ûH ¢ù∏˘˘ LCG ¿CG »˘˘ æ˘ ˘æ˘ ˘µÁ ∞˘˘ «˘ ˘c ¯ ?''èæJQɵdG'' ióMEG ™°Vh IQÉ«°ùdG ¥ƒa ∞b ,GóL ᣫ°ùH á«∏ªY »g º˘b ɢg󢩢H ,IQɢ«˘°ùdG Oƒ˘≤à ∂°ùeCGh 󢩢≤ŸG ≈˘∏˘Y ∂«˘˘eó˘˘b ∂fhó˘°TÒ°S ¿ƒ˘HQóŸG .IQɢ«˘°ùdG π˘NGó˘d A§˘Ñ˘H ¥’õ˘˘fE’ɢ˘H .IQÉ«°ùdG ‘ í«ë°üdG ¢Sƒ∏÷G á≤jôW É°†jCG IOɢ˘ «˘ b ≥˘˘ Ñ˘ ˘°ùJ »˘˘ à˘ ˘dG Iô˘˘ °VÉÙG ‘ ɢ˘ æ˘ ˘d Ωó˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘°S GPɢ˘ e ¯ !?äGQÉ«°ùdG

á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ‘ á«æ≤àdG äÉ«ª∏©dG ôjóe ìô°T ¥ôWh πÑ°S ¬©e …ôLCG …òdG QGƒ◊G Gòg ‘ OGƒL Ëôc èæJQɵdG äGQÉ«°ùd ''¿hR äQɵdG'' áÑ∏M ‘ áÑ©àŸG áeÓ°ùdG AÉ«°TC’G ¢†©H OGƒL í°VhCGh ,á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ‘ IQɢ˘«˘ °S ø˘˘Yh á˘˘Ñ˘ ∏◊G ø˘˘Y Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G ɢ˘ ¡˘ ˘aô˘˘ ©˘ ˘j ’ »˘˘ à˘ ˘dG .''èæJQɵdG'' ô¨°üŸG »ª«∏©àdG ∞°üdG áHÉãà Èà©J èæJQɵdG á°VÉjQh .∫ÉÛG Gòg ‘ ∂JGQób ∞°ûàµàd ¿Éµe .äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd øª°†J á≤jô£H áÑ∏◊G ⪪°U á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ô˘°ùØ˘J ᢫˘∏˘ª˘Y ‘ ,á˘æ˘eBG AGƒ˘LCG QɢWEG ‘ IOÉ˘Ø˘à˘°S’G ᢫˘∏˘ª˘ Y äGQÉ«°ù∏d ‹hódG OÉ–’G É¡ëæe ¬∏LCG øe …òdG ÖÑ°ùdG π©éà°S »àdG ádCÉ°ùŸG »gh ,RÉ«àe’G õcôe IõFÉL AIF`dG É¡Yƒf øe Iójôa áHôŒ ''¿hR äQɵdG'' áÑ∏◊ ∂àHôŒ .≈°ùæJ ¿CG Ö©°Uh ‘ ≥HÉ°ùàdG øe øµ“CG ≈àM ¬jóJQCG ¿CG Öéj …òdG Ée ¯ ?''èæJQɵdG'' äGQÉ«°S ᢰUÉÿG ¢ùHÓŸG ô˘aƒ˘à˘°S ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M -


5

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport sport@alwatannews.net

á``«dhódG ø`jô`ëÑdG á``Ñ∏M »a z¿hR äQÉ`µdG{ á`eÉ`bEG

≥«∏©Jh çóM

á˘Ñ˘∏˘M õ˘é˘ë˘J »˘à˘dG äɢcô˘°û∏˘d ø˘µ˘ ª˘ jh .ɢ˘gô˘˘«˘ Zh ᢢ°Uɢ˘î˘ dG ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ dɢ˘©˘ a º˘˘«˘ ≤˘ J ¿CG ''¿hR äQɢ˘µ˘ ˘dG'' ∫ÓN øe AGƒ°S ,É¡aGógCG Ö°SÉæJ »àdG IQƒ°üdÉH iô˘N’C G äɢ«˘dɢ©˘Ø˘dG hCG Qɢª˘°†ª˘dG ≈˘∏˘Y ᢰùaÉ˘æ˘ª˘dG ᣰûfCG hCG É¡JÉéàæe èjhôàd ¬ÑæéH É¡ª«≤J »àdG IƒLôªdG ±GógC’G ≥«≤ëJh É¡à«dÉ©a ºYód á«ÑfÉL .É¡æe äQɢµ˘dG'' á˘Ñ˘∏˘ë˘d äɢcô˘°ûdG ΩGó˘î˘à˘°SG ᢫˘dɢ©˘ah ÉgOGóYCG ìhGôàJ »˘à˘dG äɢYƒ˘ª˘é˘ª˘∏˘d á˘Mɢà˘e ''¿hR Qƒa áYƒªéª∏˘d ø˘µ˘ª˘jh .ɢ≤˘Fɢ°S 60 ≈˘˘dEG 12 ø˘˘e ´É˘à˘ª˘à˘°S’G ''¿hR äQɢ˘µ˘ dG'' á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ≈˘˘dEG ɢ˘¡˘ dƒ˘˘°Uh ᢫˘∏˘ª˘Y ∫Ó˘N ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘ M AGƒ˘˘LCɢ H ø«fGƒ≤˘dG ìô˘°T Iô˘°Vɢë˘e Qƒ˘°†M π˘Ñ˘b π˘«˘é˘°ùà˘dG .äGQÉ«°ùdGh áÑ∏ëdG ΩGóîà°SG á≤jôWh ᪶fC’Gh ¢ùHÓªdG AGóJQ’ ¿ÉM ób âbƒdG ¿ƒµ«°S Égó©H Aó˘Ñ˘dGh ≥˘Hɢ°ùà˘dG IPƒ˘N ™˘°Vhh ¥É˘Ñ˘°ùdɢH ᢰUɢî˘dG .IQÉKE’G QÉÑàNÉH

ôØ©L óªMCG ajaffer@alwatannews.net

zèæJQɵdG{ »a πÑ≤à°ùªdG äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ øWƒe'' á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M âëààaG ∞˘˘ ˘bGƒ˘˘ ˘e »˘˘ ˘a ¿hR äQɢ˘ ˘µ˘ ˘ dG Qɢ˘ ˘ª˘ ˘ °†e '§˘ ˘ °ShC’G ¥ô˘˘ ˘°ûdG »˘˘ ˘a äGQɢ«˘°S äɢbɢ˘Ñ˘°S ᢢ°Vɢ˘jQ ᢢ°SQɢ˘ª˘ª˘d á˘˘Ñ˘∏˘ë˘dG »˘˘a äGQɢ˘«˘°ùdG ᢢ°Vɢ˘jQ ¢Sɢ˘°SCG »˘˘g è˘˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG ᢢ°Vɢ˘jQ ô˘˘Ñ˘ à˘ ©˘ Jh ,è˘˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG ∫É£HCG ¿ƒ≤HÉ°ùàe É¡æe êôN å«M ,ó©≤ªdG ájOÉMCG äGQÉ«°S äÉbÉÑ°S ôãcCG »gh óMGh ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°ùd ¿B’G Gƒ∏°Uh IôÑN ≥FÉ°ùdG »£©J èæJQɵdÉa ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y IQÉKEG ™°VƒdG »a IQÉ«°ùdG §Ñ°Vh Oƒ≤ªdG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c »a .IQÉ«°ù∏d ábÉ«°ùdG äÉ«°SÉ°SCG º∏©àj É¡æeh ,í«ë°üdG »a ᫪gC’G ≠dÉH ¬d øjôëÑdG »a Qɪ°†ªdG Gòg OƒLƒa √ò˘g IOɢ«˘b ɢ˘¡˘d ø˘˘µ˘ª˘j »˘˘à˘dG ᢢ«˘æ˘jô˘˘ë˘Ñ˘dG ÖgGƒ˘˘ª˘dG ±É˘˘°ûà˘˘cG "BMW" ’ƒ˘˘ ˘ eQƒ˘˘ ˘ Ø˘ ˘ dG äɢ˘ ˘ bɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ °ùd ∫ƒ˘˘ ˘ °Uƒ˘˘ ˘ dGh ,äGQɢ˘ ˘ «˘ ˘ °ùdG πãªjh ,iôNBG äÉbÉÑ°Sh 3 ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°Sh ,ájƒ«°SB’G á°VÉjQ ≥°û©J »àdG áHÉ°ûdG ÖgGƒª∏d π≤°U Qɪ°†ªdG Gòg øe πµd ìƒàØe ∫ÉéªdÉa ,QGôªà°SÉH É¡°SQɪJh äGQÉ«°ùdG ádƒ≤©e QÉ©°SCÉH IQÉ«°ùdG IOÉ«b áHôéJ »a ácQÉ°ûªdÉH ÖZôj ô«gɪédG ÜòL ¬fCÉ°T øe Gògh ,ójóédG Qɪ°†ªdG ≈∏Y Üɢ˘Ñ˘°ûdG Üò˘˘é˘d ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H ,äGQɢ˘«˘°ùdG √ò˘˘g IOɢ˘«˘b ᢢHô˘˘é˘ à˘ d ≠˘˘jô˘˘Ø˘Jh ô˘˘«˘ã˘ª˘dGh ™˘˘jô˘˘°ùdG π˘˘µ˘°ûdɢ˘H Qɢ˘ª˘°†ª˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y IOɢ˘«˘ ≤˘ ∏˘ d »a IQƒ¡àªdG IOÉ«≤dG øe k’óH ,É¡«a º¡ÑgGƒe πch º¡JÉbÉW áÑ∏M ¿CG å«M ,ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y kGô£N πµ°ûJ »àdGh ´QGƒ°ûdG Gòg ≈∏Y áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe ™«ªL äôah á«dhódG øjôëÑdG äGô˘˘à˘ a ∫Gƒ˘˘W ±É˘˘©˘ °SE’G ∫ɢ˘LQ Oƒ˘˘Lƒ˘˘d ᢢ aɢ˘ °VEG ,Qɢ˘ ª˘ °†ª˘˘ dG ɢ˘¡˘à˘°ü°üN »˘˘à˘dG ᢢ«˘Yƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ᢢKÓ˘˘ã˘ dG Ωɢ˘jC’G »˘˘a ÜQɢ˘é˘ à˘ dG ô˘˘«˘aƒ˘˘Jh ,äGQɢ˘«˘°ùdG ᢢ°Vɢ˘jô˘˘d ᢢ≤˘°Tɢ˘©˘dG ô˘˘«˘gɢ˘ª˘é˘∏˘ d á˘˘Ñ˘ ∏˘ ë˘ dG .¢SCGô∏d á«eÉëdG PƒîdGh áÑ°SÉæªdG ¢ùHÓªdG ¬àbh »a AÉL èæJQɵdG äGQÉ«°ùd Qɪ°†ªdG Gòg AÉ°ûfEGh …òdG èæJQɵ∏d øjôëÑdG …OÉf IO’h ó©H kÉ°Uƒ°üN Ö°SÉæªdG ,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG á°SÉFôH kGôNDƒe ¢ù°SCÉJ Qɢ˘ª˘°†ª˘˘dG ≈˘˘∏˘Y ¬˘˘Jɢ˘«˘dɢ˘©˘ah ¬˘˘Jɢ˘≤˘Hɢ˘°ùe ᢢeɢ˘bEG ¬˘˘d ≈˘˘æ˘ °ùà˘˘«˘ °Sh ¢Sɢ˘°SC’G »˘˘g √ò˘˘gh ,ᢢ«˘dhó˘˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘Ñ˘dG á˘˘Ñ˘∏˘M ™˘˘e ¿hɢ˘©˘ à˘ dɢ˘H ø˘˘«˘≤˘Hɢ˘°ùà˘˘e ±É˘˘°ûà˘˘cGh ᢢjƒ˘˘b Ió˘˘Yɢ˘b ¢ù«˘˘°SCɢ J »˘˘a í˘˘«˘ ë˘ °üdG .øjôëÑdG »a äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd á˘˘Ñ˘ ∏˘ ë˘ dG »˘˘a Qɢ˘ª˘ °†ª˘˘dG Gò˘˘ g Aɢ˘ °ûfEG ô˘˘ NB’G Öfɢ˘ é˘ dG »˘˘ ah Gòg ¿CG å«M ,á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©«°S π¶J ∞bGƒªdG √ògh äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe »a Å°ûfCG Qɪ°†ªdG áMÉ°ùªdG √òg øe áÑ∏ëdG ó«Øà°ùJ ’h ΩÉ©dG ∫GƒW áZQÉa »˘˘a I󢢫˘L ᢢjQɢ˘ª˘ã˘à˘°SG Iƒ˘˘£˘N 󢢩˘ j ɢ˘¡˘ dÓ˘˘¨˘ à˘ °Sɢ˘a ,Iô˘˘«˘ Ñ˘ µ˘ dG kÉ°Uƒ°üN ,áÑ∏ëdG ¢VQCG ≈∏Y Iô«Ñch Iô«¨°U πc Qɪãà°SG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Iõ˘˘Fɢ˘L ᢢaɢ˘°†à˘˘ °SG »˘˘ a ¢ùeɢ˘ N mó˘ ë˘ J Ωɢ˘ eCG ɢ˘ ¡˘ fCG ™∏£e »a óMGh ’ƒeQƒØdG äGQÉ«°ùd è«∏îdG ¿Gô«£d iôѵdG .πÑ≤ªdG (¿É°ù«f) πjôHCG

''¢ùfQhóf’G'' πªëàdG äÉ°ùaÉæe

øe áfƒµe äÉYƒªéªd á°ü°üîe á«dÉ©ØdG √òg ,¥ôa áÄ«g ≈∏Y º¡ª«°ù≤J ºàj kÉ°üî°T 30 ≈dEG 12 ¿ƒHhÉæàj á°ùªN ≈dEG ø«≤FÉ°S øe º°†j ≥jôa πc 30 Ióe ¢ü°üîà°Sh .IóMGh èæJQÉc IQÉ«°S ≈∏Y IôM ÜQÉéàH ΩÉ«≤∏d á°Uôa ≥FÉ°S πc íæªd á≤«bO …ò˘dG π˘µ˘°ûdɢH ɢ¡˘£˘Ñ˘ °Vh IQɢ˘«˘ °ùdG ™˘˘e º˘˘∏˘ bÉC ˘ à˘ ∏˘ d ∑Éæg ¿ƒµà°Sh ,Égô«Zh äÉØ£©æªdG ≈∏Y ¬Ñ°SÉæj á≤«bO 30 É¡Jóe á«∏«gCÉàdG äÉ«Ø°üà∏d iôNCG ádƒL …òdG ¥ÉÑ°ùdG »a ¥Ó£f’G õcGôe Ö«JôJ OóëJ ∫OÉÑJ É¡dÓN ºàj á∏eÉc áYÉ°S OGóàeG ≈∏Y ¿ƒµ«°S É«˘©˘°S ó˘MGƒ˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG OGô˘aCG ø˘«˘H IOɢ«˘≤˘dG ™˘bGƒ˘e ø˘e ø˘µ˘ª˘e Qó˘b ô˘Ñ˘cCG ≥˘«˘≤˘ë˘Jh ¥É˘Ñ˘°ùdɢ˘H Rƒ˘˘Ø˘ ∏˘ d .iôNC’G á°ùaÉæàªdG ¥ôØdG øY äÉØ∏dG iôѵdG IõFÉédG äÉ°ùaÉæe

øe áfƒµe äÉYƒªéªd á°ü°üîe á«dÉ©ØdG √òg äɢYƒ˘ª˘é˘e â°S ≈˘∏˘Y ´Rƒ˘à˘J kɢ°üT 60 ≈˘˘dEG 12 kÉjOôa ¿ƒµ«°S …óëàdG Gòg .èæJQɵ∏d äGQÉ«°S â°Sh äɢYƒ˘ª˘é˘ª˘dG ø˘e ¢üT π˘c PEG ,ø˘«˘≤˘Fɢ°ùdG ø˘«˘ H IôëdG ÜQÉéà∏d ≥FÉbO ¢ùªN á°Uôa ¬jód ¿ƒµà°S ójóëàd á«∏˘«˘gCɢà˘dG ÜQɢé˘à˘dG ᢰüë˘d ≥˘FɢbO 10h ºàj áØd 15 ó©H .∫hC’G ¥ÉÑ°ùdG »a ¥Ó£f’G ™bƒe AÉæH »fÉãdG ¥ÉÑ°ùdG »a ¥Ó£f’G ™bGƒe ójóëJ áé«àædG ÜÉ°ùàMG ºàj Égó©H .á≤HÉ°ùdG èFÉàædG ≈∏Y ƒg øe ¿É«Hh ø«bÉÑ°ùdG áé«àf π«°üëàH á«FÉ¡ædG kÓ£H ¿ƒµjh ø«bÉÑ°ùdG »a AGOCG Ωób ≥FÉ°S π°†aCG hCG ɢ¡˘«˘Ø˘Xƒ˘ª˘ H âcQɢ˘°T »˘˘à˘ dG ᢢcô˘˘°ûdG ᢢ«˘ dɢ˘©˘ Ø˘ d .á«dÉ©ØdG √òg »a É¡FÓªY ∑Éæg ¿ƒµ«°S á«dÉ©ØdG √òg øe AÉ¡àf’G ó©Hh •É≤àdG øµªj ɪc õFGƒédG ™jRƒàd »ª°SQ ∫ÉØàMG »a ácQÉ°ûªdG äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH iôcò∏d Qƒ°üdG .É¡fÉ«°ùf øµªj ’ »àdG á«dÉ©ØdG √òg

¥ÉÑ°ùdG »a ø««eÓYE’G ÜQÉéJ øe ÖfÉL

√ò˘g á˘eɢbEG ø˘µ˘ª˘jh ,á˘Ñ˘∏˘ë˘∏˘d á˘jOɢ«˘à˘Y’G π˘ª˘ ©˘ dG ≈dEG k’ƒ°Uh ø«≤HÉ°ùàe á©HQCG øe AGóàHG äÉ°ùaÉæªdG ¢ùaÉæà∏d áÑZôdG º¡jód âfÉc ¿EG ¢UÉî°TCG Iô°ûY .≥HÉ°ùàdGh ᢰüM iô˘Ñ˘µ˘dG Iõ˘Fɢé˘dG äɢ°ùaɢ˘æ˘ e ø˘˘ª˘ °†à˘˘Jh ᢫˘∏˘«˘gCɢà˘dG ÜQɢé˘à˘∏˘ d iô˘˘NCGh Iô˘˘ë˘ dG ÜQɢ˘é˘ à˘ ∏˘ d 10 óMGƒdG ¥ÉÑ°ùdG ∫ƒW ø«bÉÑ°S ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¿ƒµjh ,QÉѵdG áÄØd áØd 15h Qɨ°üdG áÄØd äÉØd ≈˘∏˘Y Aɢæ˘H »˘fɢã˘dG ¥É˘Ñ˘°ùdG »˘a ¥Ó˘˘£˘ f’G Ö«˘˘Jô˘˘J .∫hC’G ¥ÉÑ°ùdG èFÉàf

.íHɵªdGh øjõæÑdG »à°SGhOh ¿ƒµJ Qɨ°ü∏d á°ü°üîªdG ''èæJQɵdG'' äGQÉ«°S ≥HÉ°ùàj ¿CG ø«©àjh ,QÉѵdG äGQÉ«°S øe πbCG É¡àYô°S ôàe øe ô°übCG ºg øe äGQÉ«°ùdG øe ´ƒædG Gòg »a ¿Eɢa ∫ƒ˘£˘dG Gò˘g Rhɢé˘à˘j ø˘eh ,kGô˘à˘ª˘à˘æ˘ «˘ °S 20h á°Uôa Ωó≤J »àdG QÉѵdG äGQÉ«°ùd ∫É≤àf’G ¬fɵeEÉH ,áØ∏àîe ΩÉéMCGh ∫ɵ°TCG äGP äGQÉ«°S IOÉ«≤d ôÑcCG ´ƒædG Gòg »a IôÑîdG øe ójõªdG ÜÉ°ùàcG »dÉàdÉHh .äÉbÉÑ°ùdG øe

''¿hR äQɵdG'' áÑ∏ëd äÉcô°ûdG ΩGóîà°SG

IQɢKE’Gh ᢩ˘à˘ª˘dG ≈˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü뢢∏˘ d âbƒ˘˘dG ¿É˘˘M á˘Ñ˘∏˘M »˘˘a ''¿hR äQɢ˘µ˘ dG'' á˘˘Ñ˘ ∏˘ M »˘˘a ¬˘˘«˘ aô˘˘à˘ dGh AóHh Qƒ°†ëdG ™«ªédG ¿ÉµeEÉH ,á«dhódG øjôëÑdG »a IQÉ¡ªdGh IôÑîdG ÜÉ°ùàcGh ´Éàªà°S’Gh IOÉ«≤dG ø˘˘ eC’G äɢ˘ WGô˘˘ à˘ ˘°TG ô˘˘ aGƒ˘˘ J Qɢ˘ WEG »˘˘ a IOɢ˘ «˘ ˘ ≤˘ ˘ dG áMƒàØe ''¿hR äQɵdG'' áÑ∏M ¿ƒµà°Sh .áeÓ°ùdGh õ˘é˘Mh Ωhó˘≤˘∏˘d ∂dPh âÑ˘°Sh ᢩ˘ª˘ Lh Aɢ˘©˘ HQCG π˘˘c á«æeõdG IôàØdG ójóëJ ™e ÉgOƒ≤à°S »àdG ∂JQÉ«°S .á∏eÉc áYÉ°S ≈dEG π°üJh ≥FÉbO 10 øe GC óÑJ »àdG

á°VÉjQ É¡fCG ≈∏Y èæJQɵdG äÉbÉÑ°S ≈dEG ô¶æj ’ ¬«aôàdGh ´Éàªà°SÓd á∏«°Sh »g πH ,§≤a á«°ùaÉæJ Iɢ˘«˘ ë˘ dG π˘˘Zɢ˘°ûe ᢢaɢ˘c ø˘˘Y Oɢ˘©˘ à˘ HÓ˘˘d ᢢ°Uô˘˘ ah πªY áYƒªée …C’ kÉ«ë°U kGƒL ôaƒJh ,•ƒ¨°†dGh É¡°†©H ™e ¿hÉ©àdG ô°UGhCGh É¡àbÓY ó«WƒJ ójôJ äÉÑ∏M õ˘«˘ª˘J ÖÑ˘°ùHh .ÖJɢµ˘ª˘dG ø˘Y kG󢫢©˘H kɢ°†©˘H Ö∏ZCG ¿EÉa á©àªdGh áMGôdG øe AGƒLCÉH èæJQɵdG Ωɪéà°S’ÉH ôµØJ ø«M ᫪dÉ©dG äGQÉ«°ùdG ¥ôa ´GƒfCG øe ´ƒf …CG øY kGó«©H áMGôdG øe §°ùb òNCGh ÉgOGôaCG óéJ ∂fEÉa á«JÉ«ëdGh á«∏ª©dG πZÉ°ûªdG .èæJQɵdG äGQÉ«°S øàe ≈∏Y kÉÑdÉZ øjOƒLƒe ᢫˘dɢ˘ã˘ e ᢢ°Uô˘˘a ''¿hR äQɢ˘µ˘ dG'' á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ô˘˘aƒ˘˘J äɢcô˘°T ø˘e ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M AÓ˘˘ª˘ ©˘ d ᢫˘æ˘ «˘ Jhô˘˘dG π˘˘ª˘ ©˘ dG AGƒ˘˘LGC ô˘˘«˘ «˘ ¨˘ à˘ d äɢ˘°ù°SDƒ˘ eh ácQÉ°ûªdGh ìôªdGh á©à˘ª˘dG ø˘e ƒ˘é˘H ɢ¡˘dGó˘Ñ˘à˘°SGh .É¡˘fɢ«˘°ùf Ö©˘°üjh ø˘gò˘dG »˘a ï˘°Sô˘J á˘Hô˘é˘J »˘a äQɵdG'' áÑ∏M õé˘M AÓ˘ª˘©˘dGh äɢcô˘°û∏˘d ø˘µ˘ª˘jh º˘˘¡˘ ë˘ æ˘ ª˘ j π˘˘µ˘ °ûH ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ ˘dG ᢢ Ñ˘ ˘∏˘ ˘M »˘˘ a ''¿hR äÉeóîdÉH ´Éàªà°S’Gh É¡eGóîà°S’ á«°Uƒ°üîdG á°û©æe äÉHhô°ûe øe ∂dP πHÉ≤e º¡d Ωó≤J »àdG

''¿hR äQɵdG'' »a áMÉàªdG IOÉ«≤dG ÜQÉéJ

äQɵdG'' »a iôѵdG IõFÉédG ¥ÉÑ°S á°ùaÉæe ''¿hR

äGQÉ«°S É¡fƒc øY êôîJ ’ èæJQɵdG äGQÉ«°S øjôëÑ˘dG á˘Ñ˘∏˘M Oƒ˘Lh π˘X »˘ah ,᢫˘°ùaɢæ˘J ¥É˘Ñ˘°S øe ¬fEÉa ,ºdÉ©dG »a äÉÑ∏ëdG π°†aCG óMCÉc á«dhódG ∞«Xƒàd ¢SÉædG iód áÑZôdG ódƒàJ ¿CG »©«Ñ£dG áÑ∏ëdG ≈∏Y èæJQɵdG IOÉ«b øe áÑ°ù൪dG º¡JGQób º¡°†©H ø«H Iô«ãe äÉ°ùaÉæe QÉWEG »a IójóédG äɢ°ùaɢæ˘e äô˘µ˘à˘HG ''¿hR äQɢµ˘dG'' á˘˘Ñ˘ ∏˘ M .kɢ °†©˘˘H »˘à˘Ä˘Ø˘d kÉ˘æ˘µ˘ª˘e ¿ƒ˘µ˘«˘°S »˘à˘dGh iô˘Ñ˘µ˘dG Iõ˘˘Fɢ˘é˘ dG äɢYɢ°S ∫Ó˘N ɢ¡˘«˘a á˘cQɢ°ûª˘dG Qɢ˘Ñ˘ µ˘ dGh Qɢ˘¨˘ °üdG

zèæJQɵdG{ IOÉ«≤H ´Éàªà°S’Gh áÑ∏◊G IQÉjõd Qƒ°†ë∏d IƒYóe ô«gɪédG

™àª˘à˘J ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M ≥˘aGô˘e á˘aɢc áÑ∏Mh ,º«ª˘°üà˘dGh Aɢæ˘Ñ˘dG »˘a ᢫˘dɢY äÉ˘Ø˘°UGƒ˘ª˘H ≈dhCG .IóYÉ≤dG √òg øY êôîJ ød ''¿hR äQɵdG'' á˘∏˘ã˘ª˘e ¿ƒ˘µ˘à˘°S Ió˘jó˘é˘dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ ë˘ dG √ò˘˘g ≥˘˘aGô˘˘e ìô°Th á«Øjô©àdG äGô°VÉëª∏d á˘Ø˘«˘µ˘ª˘dG á˘aô˘¨˘dɢH á«°ù«FôdG á°üæªdG øe Üô≤dÉH á©bGƒdG ø«fGƒ≤dG ΩÓà°SG ∂浪j …òdG ¬°ùØf ¿ÉµªdG »a ,áÑ∏ëdG »a ∂°VGô˘˘ZCG ∑ô˘˘ Jh ≥˘˘ Hɢ˘ °ùà˘˘ dɢ˘ H ᢢ °Uɢ˘ î˘ ˘dG äGhOC’G ¿ƒµà°Sh .∂dòd Ió©ªdG øFGõîdG »a á«°üî°ûdG å«M ø˘«˘≤˘Hɢ°ùà˘ª˘dG π˘µ˘d Ió˘Yɢb »˘g á˘aô˘¨˘dG √ò˘g áaÉ°VE’ÉH áMGôdG øe §°ùb ≈∏Y É¡«a ¿ƒ∏°üëà«°S á˘aô˘©˘e ᢫˘fɢµ˘eEG ™˘e ô˘Fɢ£˘°ûdGh äɢHhô˘°ûª˘dG ≈˘dEG .Qɪ°†ªdG ≈∏Y É¡à≤≤M »àdG ∂eÉbQCG Qƒ°†ëdG »a AÉbó°UC’G hCG á∏FÉ©dG OGôaCG ÖZQ GPEG ≈∏Y äÉ°ùaÉæªdG á©HÉàªd kGRÉàªe kÉ©bƒe ∑Éæg ¿EÉa É°†jCG á°Uôa ø«©HÉà˘ª˘dG í˘æ˘ª˘j ,Ió˘jó˘é˘dG á˘Ñ˘∏˘ë˘dG ºµëàdG áaôZ ¿ƒµà°Sh .á©FGôdG Qƒ°üdG •É≤àd’ áÑ∏ëdG ≈∏Y π£j ™bƒe »a IOƒLƒe äÉbÉÑ°ùdÉH ó°UQh ¥ÉÑ°ùdG IQGOEG á«∏ªY ¿ƒµà°S Éægh ,IójóédG äGQÉ°TE’G ¬«LƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á≤≤ëªdG áæeRC’G øe ºàà°S É¡∏ch ƒjOGôdG ôÑY ä’É°üJ’Gh á«Fƒ°†dG á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏ëH ¢üàîªdG ≥jôØdG πÑb .ÇQÉW …C’ kÉÑ°ùëJ á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G OƒLh ™e »Ø°†J á≤jô£H ºª°üe ''¿hR äQɵdG'' Qɪ°†e OGó˘à˘eG π˘X »˘a ,ᢢ©˘ à˘ ª˘ dGh ¢ùaɢ˘æ˘ à˘ dG ø˘˘e AGƒ˘˘LCG á˘Ø˘∏˘dG »˘a ô˘˘à˘ e 700 ≈˘˘dEG π˘˘°üj …ò˘˘dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ ˘ë˘ ˘dG øjôëÑdG áÑ˘∏˘ë˘H »˘æ˘≤˘à˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG Ωɢbh .Ió˘MGƒ˘dG πصJ IQƒ°üH Égôjƒ£Jh áÑ∏ëdG QÉÑàNÉH á«dhódG π°†aCG »a ø«≤FÉ°ù∏d IQÉKE’G äÉLQO ≈°übCG ≥«≤ëJ .á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M .. kGQƒ£J ºdÉ©dG äÉÑ∏M äGQɢ«˘ °S Ωó˘˘≤˘ à˘ °S ᢢ«˘ dhó˘˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M Qɪ°†ªdG πLCG øe kÉ°ü«°üN â©æ°U »àdG èæJQɵdG ¿É˘˘ª˘ °Vh AGOC’G IAɢ˘Ø˘ c ô˘˘«˘ ˘jɢ˘ ©˘ ˘e ≥˘˘ ah ó˘˘ jó˘˘ é˘ ˘dG Ωƒ˘≤˘«˘°S ø˘e π˘c IOɢ°TEɢH ≈˘¶˘ë˘à˘d ∂dPh ᢢeÓ˘˘°ùdG ≈dEG á°SOÉ°ùdG ø°S øe AGóàHG É¡JOÉ«bh ÉgQÉÑàNÉH â«bƒà˘dG π˘«˘é˘°ùJ Ωɢ¶˘f í˘æ˘ª˘«˘°Sh .∂dP ø˘e ô˘Ñ˘cCG ∞∏N AGOC’G áfQÉ≤ªd á°Uôa Qƒ£àªdG »fhôàµdE’G ,≥FÉ°ùdG É¡≤≤ëj »àdG ¿ÉeRC’G ™e IQÉ«°ùdG Oƒ≤e Qƒ£àdG QGó≤e ¿É«H ≈∏Y óYÉ°ùà°S ádCÉ°ùªdG √ògh ™e ≥FÉ°S …C’ ≥HÉ°ùàdGh IOÉ«≤dG ≈∏Y IQó≤dG »a .âbƒdG Qhôe áæeBG äGQÉ«°S ¿ƒµàd èæJQɵdG äGQÉ«°S ⪪°U ¿ƒ˘≤˘Fɢ°ùdG ≈˘à˘Mh ≈˘dhC’G Iô˘ª˘∏˘d ɢ¡˘«˘eó˘˘î˘ à˘ °ùª˘˘d å«M ,äGQÉ«°ùdG √òg »a ≥HÉ°ùàdG ≈∏Y ¿hOÉ੪dG ∑ô˘ë˘ ª˘ dG ø˘˘e á˘˘æ˘ Nɢ˘°ùdG AGõ˘˘L’C G ᢢ«˘ £˘ ¨˘ J âª˘˘J …òdG ≥FÉ°ùdG ≈∏Y ôKDƒJ ’ ádRÉY ™£≤H IQÉ«°ùdGh ™˘e ¬˘à˘eÓ˘°S ≈˘∏˘Y ¢Uô˘ë˘∏˘d kG󢫢 L ¬˘˘Ñ˘ jQó˘˘J º˘˘à˘ j äGQÉ«°S ⪪˘°U ó˘bh .äӢ颩˘dG á˘cô˘M ᢫˘Hɢ«˘°ùfG ≥FÉ°S øe ôãcCG ΩGóîà°S’ Ió©e ¿ƒµàd èæJQɵdG kÉ°†jCG áØ∏à˘î˘e Ωɢé˘MCGh á˘Ø˘∏˘à˘î˘e ∫ɢµ˘°TCɢHh ó˘MGh óYɢ≤˘ª˘dG §˘Ñ˘°V ᢫˘fɢµ˘eEG ™˘e ,ø˘«˘≤˘Fɢ°ùdG Ö°Sɢæ˘J

zè`` ` ` `æJQÉ`` ` ` `µdG{ ø`` ` ` ` Y Gƒ`` ` ` `dÉ`` ` ` `b

ó«©dG ΩÉjCG »fÉKh ∫hCG »a É¡WÉ°ûf GC óÑJ z¿hR äQɵdG{ áÑ∏M

Éæ«°S ¿ƒJQCG

ôNÉeƒ°T πµjÉe

øY ∞∏àîJ ’ èæJQɵdG''¯ õ˘˘«˘ ª˘ à˘ J ,ó˘˘ MGh ’ƒ˘˘ eQƒ˘˘ Ø˘ ˘dG π˘°Uƒ˘Jh ᢩ˘à˘ª˘dGh á˘Yô˘˘°ùdɢ˘H .''iƒ°ü≤dG ÉgOhóëd IQÉKE’G π˘˘£˘ H ô˘˘Nɢ˘eƒ˘˘°T π˘˘ µ˘ ˘jɢ˘ e ™Ñ°ùd óMGh ’ƒeQƒØ∏d ºdÉ©dG 2003 ,2002 ,2001 äGô˘˘ e .2004h ,2000 ,1995 ,1994 ô˘˘ Ñ˘ ˘à˘ ˘©˘ ˘J è˘˘ æ˘ ˘ JQɢ˘ ˘µ˘ ˘ dG'' ¯ …CG á«Hôàd á«dÉãªdG á«°VQC’G IOÉ«≤dG äɢ«˘°Sɢ°SCG ≈˘∏˘Y ≥˘Fɢ°S ó˘˘¡˘ ª˘ J »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘°ùaɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘dG »˘˘a π˘˘£˘ ˘H ≈˘˘ dEG ¬˘˘ ∏˘ ˘jƒ˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘d .''πÑ≤à°ùªdG ºdÉ©dG π˘£˘H É˘æ˘«˘°S ¿ƒ˘Jô˘jEG äGôe çÓãd óMGh ’ƒeQƒØ∏d .1991h 1990 ,1988

IójóédG '¿hR äQɵdG'' áÑ∏M íààØj áÑ∏ëdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øjõdG ∫ÓW

Qƒ£àe Ωɶf ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áÑ∏ëdG »eóîà°ùªd »àdG ≥aGôªdG øe ójó©dG ™e ,äÉbÉÑ°ùdÉH ºµëà∏d ᢩ˘à˘e äÉ˘Ñ˘∏˘ë˘dG ô˘ã˘cCG ø˘e á˘Ñ˘∏˘ë˘dG √ò˘g π˘©˘é˘à˘ °S .IQÉKEGh øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG »æjôëÑdG π£ÑdG ¿CG ôcòj áÑ∏M ≈∏Y ø«≤∏£æªdG ∫hCG ¿Éc áØ«∏N ∫BG ó°TGQ áÑ∏ë∏d Ωóîà°ùe ∫hCÉc IójóédG ''¿hR äQɵdG'' ∂dPh ,á«fÉK 49^5 ≠∏H É¡d »°SÉ«b øeR ∫hCG πé°Sh ø««Øë°üdG áHôéJ ó¡°T …òdG ìÉààa’G Ωƒj ∫ÓN á˘Ñ˘∏˘ë˘dG ≈˘∏˘Y è˘æ˘JQɢµ˘dG äGQɢ«˘ °ùd ø˘˘«˘ «˘ eÓ˘˘YE’Gh ø˘e AGƒ˘LCG §˘°Sh ɢ¡˘JOɢ˘«˘ b ∫Ó˘˘N ø˘˘e Ió˘˘jó˘˘é˘ dG .ìôªdGh á©àªdG

áãdÉãdG áYÉ°ùdG øe áMƒàØe áÑ∏ëdG ¿ƒµà°S å«M ,Aɢ°ùe ∞˘°üæ˘dGh Iô˘°Tɢ©˘dG ≈˘à˘M kGô˘°üY ∞˘˘°üæ˘˘dGh ô«gɪédG ∞˘∏˘à˘î˘eh ≥˘Hɢ°ùà˘dG ƒ˘Ñ˘ë˘e ø˘µ˘ª˘à˘«˘°Sh øe CGóÑJ Ωƒ°SQ πHÉ≤e É¡«∏Y IOÉ«≤dG øe äÓFÉ©dGh QÉ˘Ñ˘µ˘∏˘d ô˘«˘fɢfO ᢰùª˘Nh Qɢ˘¨˘ °ü∏˘˘d ô˘˘«˘ fɢ˘fO ᢢ©˘ HQCG ´Éàª˘à˘°S’Gh ≥˘FɢbO 10 Ió˘ª˘d á˘Ñ˘∏˘ ë˘ dG Qɢ˘Ñ˘ à˘ N’ áÑ∏ëdG ≈∏Y IOÉ«≤dG øµªj ø«M »a ,É¡«∏Y IOÉ«≤dÉH 25h Qɨ°ü∏d kGQÉæjO 22 πHÉ≤e á∏eÉc áYÉ°S Ióªd .QÉѵ∏d kGQÉæjO áÑ∏M »˘a Ió˘jó˘é˘dG è˘æ˘JQɢµ˘dG á˘Ñ˘∏˘M ø˘ª˘°†à˘Jh º˘˘jó˘˘≤˘ à˘ d á˘˘Ø˘ «˘ µ˘ e ᢢaô˘˘Z ᢢ«˘ dhó˘˘dG ø˘˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ø«fGƒ≤dGh óYGƒ˘≤˘dG ìô˘°ûd Iô˘°üà˘î˘e äGô˘°Vɢë˘e

áÑ∏M »a IójóédG ''¿hR äQɵdG'' áÑ∏M äCGóH AÉKÓãdG É¡˘Mɢà˘à˘aG º˘J »˘à˘dGh ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ΩÉjCG ∫hCG ¢ùeCG Ωƒj øe AGóàHEG É¡WÉ°ûf »°VɪdG ÜÉ˘Ñ˘dG í˘˘à˘ a ∫Ó˘˘N ø˘˘e ,∑Qɢ˘Ñ˘ ª˘ dG ô˘˘£˘ Ø˘ dG 󢢫˘ Y øe äGQÉ«°ùdG øe áÄØdG √òg IOÉ«b »a ø«ÑZGô∏d º∏©àd ø°ùdG Qɨ°U øe áÑZôdG º¡jód øªdh QÉѵdG øe áYô°ùdG äÉbÉÑ°S ºdÉY »a ≈dhC’G äGƒ£îdG ΩÉ«≤dGh á«dhódG øjô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘ë˘d Ωhó˘≤˘dG ∫Ó˘N .QGhõdG ∫ÉÑ≤à°SG õcôe »a π«é°ùàdG á«∏ª©H Ωƒ«dG áMƒ˘à˘Ø˘e ''¿hR äQɢµ˘dG'' á˘Ñ˘∏˘M ¿ƒ˘µ˘à˘°Sh ᢢ°ü°üª˘ dG Ωɢ˘jC’G ø˘˘ª˘ °V ∂dPh ,kɢ ˘°†jCG âÑ˘˘ °ùdG ,âÑ°ùdGh ᩪédGh AÉ©HQC’G »gh IójóédG áÑ∏ë∏d

Gk ô«Ñc kÉjô«gɪL k’ÉÑbEG ó¡°ûà°S É¡fCG ócCG

áÑ°SÉæªdG √ò¡H èæJQɵdG …OÉfh áÑ∏ëdG ÅægCG :»∏ëdG äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ »a ≥HÉ°ùàe …CG ¿CG äGQÉ«°S »a ¬àjGóH ¿ƒµJ ¿CG øe óH’ kÉæ«Ñe ,ø«≤FÉ°ùdG º∏©J »àdG èæJQɵdG øe GƒLôN ø«≤FÉ°ùdG øe ô«ãµdG ¿CG ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘∏˘d Gƒ˘˘∏˘ °Uhh ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG Gò˘˘g ≥Hɢ°ùà˘ª˘dG ¿CG »˘∏˘ë˘dG ∫ó˘à˘°SGh ,ó˘MGh ï˘«˘°ûdGh ¿GOô˘Ø˘dG ó˘˘ª˘ M »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e GhCGó˘˘H 󢢰TGQ ø˘˘H ¿É˘˘ª˘ ˘∏˘ ˘°S k’É£HCG ¿B’G Gƒ∏°Uh ¿CG ≈dEG èæJQɵdG ,á«fÉ£jôÑdG 3 ’ƒeQƒØdG ádƒ£H »a êGô˘î˘à˘°SG ¬˘˘fCɢ °T ø˘˘e Gò˘˘g ¿CG kGô˘˘«˘ °ûe kÉ«dÉY øjôëÑdG º°SG ™aôd OóL ∫É£HCG .äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ »a

∫ɢ˘ Ñ˘ ˘bE’G ø˘˘ Yh .kGô˘˘ NDƒ˘ ˘e ¬˘˘ °ù«˘˘ ˘°Sɢ˘ ˘J IójóédG áÑ∏ëdG √òg »a …ô«gɪédG á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M É¡àÄ°ûfCG »àdG …ô˘«˘gɢª˘é˘dG ∫É˘Ñ˘bE’G ¿CG »˘∏˘ë˘dG ó˘˘cCG ™«ªL øe kÉ«Ä°ûa kÉÄ«°T ô«Ñc ¿ƒµ«°S ô˘«˘gɢ˘ª˘ é˘ dG ¿CGh kɢ °Uƒ˘˘°üN ,Qɢ˘ª˘ YC’G ΩÉY πµ°ûH äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd á≤°TÉ©dG Iô«Ñc ¢UÉN πµ°ûH èæJQɵdG á°VÉjQh ∫ÉÑbE’G π«dódGh øjôëÑdG áµ∏ªe »a ΩÉ≤J »àdG äÉ«dÉ©ØdG ≈∏Y …ô«gɪédG .á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a »g á°VÉjôdG √òg ¿CG »∏ëdG øq«Hh PEG ,ΩÉY πµ°ûH äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ ¢SÉ°SCG

äÉbÉÑ°ùd øjôëÑdG …OÉf ¢ù«FQ CÉæg øjôëÑdG áÑ∏M »∏ëdG ¿RÉe áÑ∏ëdG è˘æ˘JQɢµ˘∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Oɢfh ᢫˘dhó˘˘dG √ò˘˘g Aɢ˘ °ûfEɢ ˘H kGô˘˘ NDƒ˘ ˘e ¢ù°SCɢ ˘J …ò˘˘ dG èæJQɵ˘dG äGQɢ«˘°ùd Iô˘«˘¨˘°üdG á˘Ñ˘∏˘ë˘dG ¿CG kÉæ«Ñe ,á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a …OÉf Iô«°ùe 𪵫°S èæJQɵdG …OÉædG ¬˘é˘eGô˘H º˘¶˘æ˘«˘°Sh á˘Ñ˘∏˘ë˘dG äɢbÉ˘Ñ˘ °S Gò˘˘ g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¬˘˘ J’ƒ˘˘ £˘ ˘Hh ¬˘˘ Jɢ˘ bɢ˘ Ñ˘ ˘°Sh …OÉæc º¡fCG »∏ëdG ±É°VCGh ,Qɪ°†ªdG ¿hófÉ°ù«°S áÑ∏ëdG äÉbÉÑ°ùd øjôëÑdG ¬˘˘©˘ e ¿ƒ˘˘Ø˘ ˘≤˘ ˘«˘ ˘°Sh è˘˘ æ˘ ˘JQɢ˘ µ˘ ˘dG …Oɢ˘ f ó˘˘ ©˘ ˘H ¬˘˘ Jɢ˘ jGó˘˘ H »˘˘ a ¬˘˘ fCGh kɢ ˘°Uƒ˘˘ °üN

»∏ëdG ¿RÉe

áÑ∏ëdG »a ¥Ó£fÓd ó©à°ùJ èæJQɵdG äGQÉ«°S

z¿hR äQÉc{ áÑ∏M »a ºµH kÓgCG ∫ÓN øe .íHɵª˘dG Ωɢ¶˘æ˘d ᢫˘fɢã˘dGh ø˘jõ˘æ˘Ñ˘∏˘d äGQÉ«°ùdG øe á«YƒædG √òg øàe ≈∏Y ≥HÉ°ùàdG øe ¬JGQób ôjƒ£J ≈∏Y õcôj ¿CG ≥FÉ°ù∏d øµªj ºµëàdGh IOÉ«˘≤˘dG Oƒ˘≤˘e ≈˘∏˘Y Iô˘£˘«˘°ùdG ᢫˘Mɢf Ωó≤J É¡fCG ≈dEG áaÉ°VEG ,Qɪ°†ªdG ≈∏Y áYô°ùdÉH GóL ᣰùÑe IQƒ°üH á«°ùaÉæàdG IOÉ«≤dG ¢ù°SCG .IQÉKE’Gh ìôªdÉH ᪩Øe IOÉ«≤H á°Uɢî˘dG äɢª˘«˘∏˘©˘à˘dɢH ∂eɢª˘dEG Qƒ˘ah ≥HÉ°ùà∏d GõgÉL ¿ƒµà°S ,äGQÉ«°ùdG øe ´ƒædG Gòg áÑ∏M »a ø«aôàëªdG ø«HQóªdG ±Gô°TEG âëJ IójóédG áÑ∏ëdG »a ∂dPh ,á«dhódG øjôëÑdG êôH øe áHô≤e ≈∏Y ™≤J »àdG ''¿hR äQɵdG'' á˘Ñ˘∏˘ë˘dG »˘a ᢫˘ °ù«˘˘Fô˘˘dG ᢢ°üæ˘˘ª˘ dGh ô˘˘«˘ î˘ °üdG ᢩ˘FGQ ᢫˘Ø˘∏˘N π˘µ˘°ûJ »˘˘à˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ ë˘ dG ≥˘˘aGô˘˘eh ≈dEG ∂dƒëj ¢SÉ°ùMEG §°Sh ,IójóédG áÑ∏ë∏d .áØd ôKEG áØd ≥HÉ°ùàdG »a π£H áÑ∏M »a ''¿hR äQɵdG'' á≤£æe ⪪°U óbh äɢLQO ≈˘°übCG ø˘˘ª˘ °†à˘˘d ᢢ«˘ dhó˘˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á˘Ä˘«˘∏˘e AGƒ˘LCG »˘a IQɢKE’Gh ¬˘«˘aô˘à˘dGh ᢢ©˘ à˘ ª˘ dG äGQɢ«˘°S í˘æ˘ª˘Jh ,ø˘«˘≤˘Fɢ°ù∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ¿É˘eC’ɢH IOÉ«b IÉcÉëªH ø«≤FÉ°ùdG iód GQƒ©°T èæJQɵdG .iôNC’G ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S

≈dhC’G á«°SÉ°SC’G IGƒ˘æ˘dG ''è˘æ˘JQɢµ˘dG'' ô˘Ñ˘à˘©˘J íæªJ ’ »àdG áÄØdGh äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ ºdÉY »a AGƒLCG ôaƒJ πH §≤a IQÉKE’Gh á©àªdÉH GQƒ©°T IOÉ«≤dG »a ø«≤Fɢ°ùdG äGQó˘b ô˘jƒ˘£˘à˘d ᢫˘dɢã˘e »a á«FGóàH’G á∏MôªdG øe º¡∏°UƒJh ≥HÉ°ùàdGh ™«ªé∏d øµªj ¿B’Gh .á«aGôàM’G ≈dEG IOÉ«≤dG ᢰVɢjQ ø˘Wƒ˘e'' »˘a è˘æ˘JQɢµ˘dG äGQɢ«˘ °S IOɢ˘«˘ b øjôëÑdG áÑ∏M ''§°ShC’G ¥ô°ûdG »a äGQÉ«°ùdG .''¿hR äQɵdG'' áÑ∏M ∫ÓN øe á«dhódG á°UôØdG ¿B’G á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ôaƒJh QÉÑàN’ äÉcô°ûdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉѵdGh Qɨ°ü∏d äÉbÉÑ°S √ôaƒJ …òdG ìôªdGh á≤«≤ëdG á©àªdG ∫Ó˘N ø˘e á˘Yô˘°ùdɢH ¢Sɢ°ùME’G .''è˘˘æ˘ JQɢ˘µ˘ dG'' 50 ≠˘˘∏˘ Ñ˘ J »˘˘à˘ dG ᢢYô˘˘°ùdG π˘˘©˘ é˘ J ᢢĢ Ø˘ dG √ò˘˘g »a Gôàeƒ∏«c 300`dG áYô°ùd ájRGƒe Gôàeƒ∏«c ᢰUô˘a ø˘«˘≤˘Fɢ°ùdG í˘æ˘ ª˘ Jh ,ó˘˘MGh ’ƒ˘˘eQƒ˘˘Ø˘ dG »a ≥Hɢ°ùà˘dG äɢ«˘°Sɢ°SCG Aɢæ˘Hh º˘¡˘JGQó˘b π˘≤˘°üd ø««ªdÉ©dG ∫É£HC’G É¡∏©a ɪc äÉbÉÑ°ùdG ºdÉY ᢢ ∏˘ ˘Mô˘˘ e ø˘˘ e GhCGó˘˘ H ø˘˘ jò˘˘ dG ø˘˘ «˘ ˘ahô˘˘ ©˘ ˘ ª˘ ˘ dG .''èæJQɵdG'' ᣫ°ùH á«∏˘ª˘Y ''è˘æ˘JQɢµ˘dG'' äGQɢ«˘°S IOɢ«˘bh ɪgóMCG ,IQÉ«°ùdG »a ¿Éà°SGhO óLƒJ PEG ,GóL


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 6

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

ÜQóe π°†aCG Ö«∏cQGO …OÉf øe Ú°ùM óªfi

ádƒ£Ñ∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG AÉ°†YCG §°Sƒàj áØ«∏N øH óªMG ï«°ûdG

Ωó≤dG Iôµd á«fÉ°†eôdG ƒµ∏àH ádƒ£H ‘

‹ÉãŸG ≥jôØdG áfGôch ÖY’ π°†aCG ídÉ°U ≈°ù«Yh ±Gó¡dG ¬∏dGóÑY ÊÉg

ÒeÉ©ŸG …OÉf øe ádƒ£ÑdG ±Góg »côJ ¬∏dGóÑY ÊÉg

ƒ˘˘µ˘ ∏˘ à˘ H ᢢdƒ˘˘£˘ H ≈˘˘∏˘ Y Qɢ˘à˘ ˘°ùdG ∫ó˘˘ °SCG Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d Iô˘°ûY ᢫˘fɢã˘dG ᢫˘fɢ°†eô˘˘dG ɢ¡˘«˘a êƒ˘J å«˘˘M ,»˘˘°VÉŸG Aɢ˘©˘ HQC’G Aɢ˘°ùe ‘ ¤hC’G Iô˘˘ª˘ ∏˘ d kÓ˘ ˘£˘ ˘H ᢢ fGô˘˘ c ≥˘˘ jô˘˘ a ô°ûY ≈æKG äôªà°SG ácQÉ°ûe ó©H ¬îjQÉJ »˘à˘dG ᢫˘æ˘Ø˘ dG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG äQɢ˘à˘ NGh .ɢ˘eɢ˘Y ô˘jó˘e π˘«˘ Yɢ˘ª˘ °SEG ø˘˘°ùM ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ±ô˘˘°ûj ⪫bCG »àdG äÉjQÉÑŸG ∫ÓN øe ádƒ£ÑdG ÚjQGOE’Gh ÚÑYÓdG IGQÉÑe 39 ÉgOóYh :‹ÉàdG ƒëædG πY øjõ«ªàŸG ¬∏dGóÑY ÊÉg ÒeÉ©ŸG ºLÉ¡e π°üM ó«°UôH ádƒ£ÑdG ±Góg Ö≤d ≈∏Y »côJ ø˘e í˘dɢ˘°U ≈˘˘°ù«˘˘Y π˘˘°üMh .±Gó˘˘gCG (4) .ÖY’ π˘˘°†aCG ¢SCɢ c ≈˘˘∏˘ Y ᢢfGô˘˘c õ˘˘ cô˘˘ e ó˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘M Ú°ùM ᢢ fGô˘˘ c ¢SQɢ˘ ˘M π˘˘ ˘°üMh π°üMh .¢SQÉM π°†aCG ¢SCÉc ≈∏Y ¿ƒgôe ¢SCÉc ≈∏Y Ö«∏cQGO …OÉf øe π«∏N π«ªL ó˘˘ª˘ MCG π˘˘°ü«˘˘ a π˘˘ °üMh ‹É˘˘ ãŸG ÖYÓ˘˘ dG π°†aCG ¢SCÉc ≈∏Y áfGôc ≥jôa øe ºXÉc …OÉf øe Ú°ùM óªfi π°üMh .…QGOEG ɢeCG .ÜQó˘˘e π˘˘°†aCG ¢SCɢ c ≈˘˘∏˘ Y Ö«˘˘∏˘ cQGO øe ¿Éµa ‹ÉãŸG ≥jôØdG ¢SCÉc ¤EG áÑ°ùædÉH á˘æ˘é˘∏˘dG âeó˘bh ..ᢢfGô˘˘c ≥˘˘jô˘˘a Ö«˘˘°üf ø˘˘jQɢ˘cò˘˘J Ú°SCɢ c ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢ ª˘ ˘¶˘ ˘æŸG ≈∏Y ɪ¡dƒ°ü◊ ÒeÉ©ŸGh QÉ°S Ú≤jôØd .Qôµe ådÉãdGh ådÉãdG …õcôŸG

‹ÉãŸG ≥jôØdG áfGôc

ΩɵM π°†aCG ±Gƒfh ó«¡°ûdGóÑY ádƒ£ÑdG

Ö«∏cQGO …OÉf øe π«∏N π«ªL ‹ÉãŸG ÖYÓdG

ᢩ˘ª÷G Aɢ˘°ùe ¬˘˘à˘ eɢ˘bEG Qô˘˘≤ŸG Ëô˘˘µ˘ à˘ dG ‘ (∫hC’G ø˘jô˘°ûJ)ô˘Hƒ˘˘à˘ cCG (26) ≥˘˘aGƒŸG Aɢ˘°ùe ∞˘˘°üæ˘˘dGh ᢢ©˘ Hɢ˘°ùdG ᢢYɢ˘°ùdG ΩÉ“ .á∏ª¡dÉH ƒµ∏àH »ØXƒe õcôà QGhOC’G ‘ ΩƒéædG π°†aCG IƒYO ºàà°Sh óªMCG ‹GƒàdG ≈∏Y ºgh πØë∏d á«FÉ¡ædG »˘∏˘Y ,¿É˘à˘°ùeO ≥˘jô˘a ø˘e ó˘ª˘ MCG ∞˘˘°Sƒ˘˘j Ö«∏c QGO ≥jôa øe (…ƒ«∏Y) ÒeC’GóÑY Òeɢ©ŸG ≥˘jô˘a ø˘e ¢Uɢ°ü≤˘dG ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Yh áfGôc ≥jôa øe ¿ƒgôe ó«ªM Ú°ùMh Ú°ùMh Qɢ˘°S ≥˘˘jô˘˘a ø˘˘e »˘˘°VQ π˘˘ °Vɢ˘ ah ≈˘°ù«˘Yh Ö«˘∏˘cQGO ≥˘jô˘a ø˘e »˘Ñ˘æ˘ dGó˘˘Ñ˘ Y øe ¿Éª∏°S ¢SÉÑYh áfGôc ≥jôa øe ídÉ°U ≥jôa øe ¢SÉÑY π°ü«ah Ö«∏cQGO ≥jôa ≥˘˘jô˘˘Ø˘ d π˘˘ ã‡ ¤EG ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H .ᢢ fGô˘˘ c .ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y π°UÉ◊G Ö«∏cQGO

QÉ°S ≥jôØd ådÉãdG õcôŸG ¢SCÉc

,(Ωɢ˘©˘ dG ±ô˘˘°ûŸG) »‚õ˘˘dG π˘˘«˘ ∏÷Gó˘˘Ñ˘ ˘Y ,(ø˘˘eC’G ±ô˘˘°ûe) …Qƒ˘˘°üæ˘˘e ¬˘˘∏˘ dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y º«gGôHEG ,(äÉjQÉÑŸG ±ô°ûe) óªMCG á«£Y ¿GôªY ó«°S ,(äGõ«¡éàdG ±ô°ûe) ÜhóŸG Qƒ°üŸGh .(êÓ©dG »˘Fɢ°üNCG) …OɢHɢHô˘µ˘dG .»∏Y ôØ©L áfGôc õcôà Ωó≤dG Iôc ≥jôa ËôµJ

á˘jô˘°ûÑ˘dG OQGƒŸG ΩɢY ô˘jó˘e ø˘e º˘Yó˘˘H ¢ù«FQ ƒµ∏àH ácô°ûH á«eƒµ◊G äÉbÓ©dGh ï«°ûdG ádƒ£Ñ∏˘d ɢ«˘∏˘©˘dG á˘ª˘¶˘æŸG á˘æ˘é˘∏˘dG º˘à˘j ±ƒ˘°S á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG á˘Ø˘«˘∏˘N ø˘H ó˘˘ª˘ MCG á˘fGô˘c õ˘côà Ωó˘≤˘dG Iô˘˘c ≥˘˘jô˘˘a Ëô˘˘µ˘ J ƒµ∏àH ádƒ£Ñd ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y õFÉ◊G .Ωó≤dG Iôµd Iô°ûY á«fÉãdG á«fÉ°†eôdG ó«©dG IRÉLG ó©H ´ÉªàLG ó≤Y ºà«°Sh è˘˘eɢ˘fô˘˘H ìÉ‚E’ π˘˘Ñ˘ °ùdG ᢢaɢ˘ c ᢢ °ûbɢ˘ æŸ

áæé∏dG ¢ù«FQ »MÉæ÷G óªMCGh á«eƒµ◊G ¿hDƒ˘°T ΩɢY ô˘jó˘e á˘dƒ˘£˘Ñ˘∏˘d á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘ dG .ƒµ∏àH ä’É°üJGh ádƒ£Ñ∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG ËôµJ

Ωɢà˘N 󢩢Hh IOɢ°TE’G ≥˘ë˘ à˘ °ùJ IQOɢ˘H ‘ óªMCG ï«°ûdG Ωób ¥ôØdG èjƒàJh ádƒ£ÑdG á˘æ˘é˘∏˘ dG ¢ù«˘˘FQ á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ø˘˘H äBɢ aɢ˘µŸG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ ∏˘ d ɢ˘«˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘dG ᢢ ª˘ ˘¶˘ ˘æŸG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG Aɢ˘°†YCG ™˘˘«˘ ª÷ ᢢjô˘˘ jó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG á˘cô˘°ûdG IQGOEG ø˘e kGô˘jó˘˘≤˘ J ᢢjò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG º˘gQhó˘dh º˘¡˘d ¬˘æ˘e kGô˘jó˘≤˘Jh Aɢ˘°†YCÓ˘ d á˘ª˘µ˘ë˘H á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG á˘aO IOɢ˘«˘ b ‘ ÒÑ˘˘µ˘ dG πª©dGh ¿hÉ©˘à˘dG ɢ¡˘°Sɢ°SCG ¿É˘c ᢫˘fÓ˘≤˘Yh .óMGƒdG ó°ù÷Gh Iô°SC’G ìhôH :¿ƒeôµŸG AÉ°†YC’Gh ,(á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ô˘jó˘e) π˘˘«˘ Yɢ˘ª˘ °SEG ø˘˘°ùM

∫ÉjófƒŸG π£H ∞«°Uh hÒÑ«d ≥jôa

kGQƒ˘˘°†M Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘ µ˘ ˘d Iô˘˘ °ûY ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ã˘ ˘dG ájóf’G AÉ°SDhQ º¡eó≤J kGÒÑc kÉjÒgɪL äGQGOEG º¶©e âeó≤Jh ..ácQÉ°ûŸG õcGôŸGh ôµ°ûdGh IOÉ°TE’G πFÉ°SôH õcGôŸGh ájófC’G ≈˘∏˘Y ƒ˘µ˘∏˘ à˘ H ᢢcô˘˘°T IQGOEG ¤EG ¿É˘˘aô˘˘©˘ dGh Ωó≤dG Iôµd á«fÉ°†eôdG ádƒ£ÑdG É¡ª«¶æJ √ò˘˘g ≈˘˘∏˘ Y Úª˘˘Fɢ˘ ≤˘ ˘dG ô˘˘ cò˘˘ dɢ˘ H â°üNh º¡d Úæªàe ∫É©ØdG •É°ûædGh äÉ«dÉ©ØdG ᣰûfC’G √òg ‘ ájQGôªà°S’Gh ≥«aƒàdG ¬˘Lƒ˘dG RÈJh ÒÿG ≈˘∏˘Y É˘æ˘©˘ ªŒ »˘˘à˘ dG ∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdGh á«àØdG Éæàµ∏ªŸ ±ô°ûŸG Ωɢµ˘M ø˘e á˘∏˘eɢ©˘ dG ¿É˘˘é˘ ∏˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ¤EG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG º˘˘ ¡˘ ˘°SCGQ ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Yh Úª˘˘ ˘¶˘ ˘ æ˘ ˘ eh ¢ùdƒHƒdQÉc ΫH ƒµ∏àH ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªMCG ï«°ûdGh ôjóŸG ádƒ£˘Ñ˘∏˘d ɢ«˘∏˘©˘dG á˘ª˘¶˘æŸG á˘æ˘é˘∏˘dG äɢ˘bÓ˘˘©˘ dGh ᢢjô˘˘°ûÑ˘˘dG OQGƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d Ωɢ˘ ©˘ ˘dG

kÉaôWh ádƒ£ÑdG ΩɵM π°†aCG óMCG ¿ƒµj áÑ©°U äÉjQÉÑe ¬JQGOE’ á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ‘ ô˘H ¤EG ɢ¡˘©˘«˘ ª˘ L ɢ˘¡˘ ∏˘ °UhCG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ‘ .¥ô˘Ø˘dG ™˘«˘ª˘L ø˘˘e IOɢ˘°TEG âb’h ¿É˘˘eC’G ‘ ÉaôW ¿ƒµj ¿CG ø°ùM π«≤Y ≥ëà°SGh ™˘«˘ª÷ Ió˘«÷G ¬˘JQGOE’ ᢫˘Fɢ¡˘æ˘dG IGQÉ˘ÑŸG ɢª˘c .á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ ɢgQGOCG »˘à˘ dG äɢ˘jQɢ˘ÑŸG kɪ˘µ˘M ¿ƒ˘µ˘j ¿CG …QGƒ˘µ˘dG ∑QÉ˘Ñ˘e ≥˘ë˘à˘°SG øe OóY IQGOEG ‘ √õ«ªàd »FÉ¡ædG ‘ kÉ©HGQ äAÉLh .kGóYÉ°ùeh kɪµM ᪡ŸG äÉjQÉÑŸG ¢SÉÑY ºgh Ió«L Ωɵ◊G »bÉH äÉjƒà°ùe ,ÜhóŸG »˘∏˘Yó˘Ñ˘Y ,Ωô˘M ¢SÉ˘Ñ˘Y ,¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ,¬∏dGóÑY ¿É°†eQ ,QƒØ°ü©dG π«ªL »∏Y .¬∏dG OGO »∏Yh ôHÉL óªMCG ádƒ£Ñ∏d áÄ«°†e ÖfGƒL

᢫˘fɢ°†eô˘dG ƒ˘˘µ˘ ∏˘ à˘ H ᢢdƒ˘˘£˘ H äó˘˘¡˘ °T

π«Yɪ°SEG ø°ùM ∫Éb iôNCG á«MÉf øe º«µëà∏d ΩÉ©dG iƒà°ùŸG ¿EG ádƒ£ÑdG ôjóe ø˘e ÒÑ˘c O󢩢d kɢ≤˘dCɢJ ó˘¡˘°T á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ º˘¶˘ ©˘ e âfɢ˘c ó˘˘bh ø˘˘jó˘˘Yɢ˘°ùŸGh Ωɢ˘µ◊G ⁄h ä’É◊G ™«ªL ‘ áÑFÉ°U äGQGô≤dG âfɢch äGQGô˘≤˘dG √ò˘¡˘H IGQÉ˘Ñ˘e á˘jCG ô˘KCɢà˘J .᪫µM É¡ª¶©e á˘dƒ˘£˘Ñ˘ dɢ˘H Ωɢ˘µ◊G ᢢæ÷ ¢SCGô˘˘J ó˘˘bh ó˘˘ªfi ∞˘˘°Sƒ˘˘j ∫õ˘˘ à˘ ˘©ŸG ‹hó˘˘ dG º˘˘ µ◊G »æjôëÑdG OÉ–’ÉH Ωɵ◊G áæ÷ ÒJôµ°S Ωɢµ◊G ™˘jRƒ˘J ≈˘∏˘Y ±ô˘°TCGh Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘ d ∫õ˘˘à˘ ©ŸG ‹hó˘˘ dG º˘˘ µ◊G ø˘˘ e Ió˘˘ Yɢ˘ °ùà Ωɢ˘ ˘µ◊G ᢢ ˘æ÷ ƒ˘˘ ˘°†Y ∞˘˘ ˘jô˘˘ ˘°T ∞˘˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘j ó˘bh Ωó˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG OÉ–’ɢ˘H IQGOEG ‘ kGóYÉ°ùe (9) h kɪµM (11) ∑QÉ°T Ωɢµ◊G OÉ˘Ø˘à˘°SG ó˘bh á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e »àdG ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG øe øjóYÉ°ùŸGh ¬˘d ™˘°ùà˘j ⁄ ɢjÒgɢ˘ª˘ L GQƒ˘˘°†M ó˘˘¡˘ °ûJ .¿É«MC’G º¶©e ‘ ƒµ∏àH Ö©∏e ó˘˘ ˘«˘ ˘ ¡˘ ˘ °ûdGó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Y º˘˘ ˘µ◊G ≥˘˘ ˘ë˘ ˘ à˘ ˘ ˘°SGh IGQɢ˘Ñ˘ ª˘ ∏˘ d kɢ ª˘ µ˘ M ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG ÒeC’Gó˘˘Ñ˘ ˘Y äÉjQÉÑŸG ™«ªL Iõ«ªàŸG ¬JQGOE’ á«FÉ¡ædG ɢª˘c .á˘j󢫢¡˘ª˘à˘dG QGhOC’G ‘ ɢgQGOCG »˘˘à˘ dG ¿CG Úgɢ°T ±Gƒ˘f Üɢ˘°ûdG º˘˘µ◊G ≥˘˘ë˘ à˘ °SG

∑QG ∫Éà°Sôc ∫Éjófƒe π£H Ò°UÉæŸG Oƒ°SG ≥jôa

ájhôµdG á«fÉ°†eôdG ÉHÉH ≥FGóMh ∑QG ∫Éà°Sôc ∫Éjófƒe

IQGóéH zôHƒ°ùdG{ ¢SCÉch ∫Éjófƒª∏d kÓ£H zÒ°UÉæŸG Oƒ°SCG{ ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG ¿É£∏°S QóH õFGƒ÷G Ëó≤J ‘ ∑QÉ°T ∫Éà°Sô˘c á˘cô˘°ûd ≥˘jƒ˘°ùà˘dG Iô˘jó˘e äGó˘«˘Ñ˘Y ɢ°TQh âØ˘«˘a …ɢg .∑QG AÉæKCGh πÑb kGQƒµ°ûe Gó¡L ᪶æŸG áæé∏dG AÉ°†YCG ∫òH óbh .ΩÉàÿG èeÉfôH ìÉ‚ ‘ ÒѵdG ôKC’G ¬d ¿Éch IGQÉÑŸG ó©Hh âb’ »bGô˘dG ¥hò˘dGh á˘eɢî˘Ø˘dɢH á˘eó˘≤ŸG õ˘FGƒ÷G äõ˘«“h ÉjGóg áØ©°ùdG AÉjRCG âeób ɪc .¥ôØdG ™«ªL øe kÉfÉ°ùëà°SG .Ògɪé∏d ᪫b

.hôîa ¬∏dGóÑY øªMôdGóÑYh AÓ˘˘eõ˘˘dG ø˘˘e Oó˘˘Y Ëô˘˘µ˘ J ᢢª˘ ¶˘ æŸG á˘˘æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘dG ¢ùæ˘˘ J ⁄h ≈∏Y π°UÉ◊G hÒÑ«d ≥jôa ËôµJ ”h .Ú«°VÉjôdG Ú«Øë°üdG ø˘ª˘Mô˘dGó˘Ñ˘ Y ᢢ«˘ eɢ˘àÿG IGQɢ˘ÑŸG »˘˘YGQ Ωó˘˘bh Êɢ˘ã˘ dG õ˘˘côŸG .≥jôØ∏d ÉjQÉcòJ É°SCÉc hôîa ¬∏dGóÑY ¢SCÉc ádƒ£H ¬≤«≤ëàd ''Ò°UÉæŸG Oƒ°SCG'' ≥jôa ËôµJ ” ɪc ≥jôa »∏Y »FÉ¡ædG ‘ √RƒØH á«fÉ°†eôdG ÉHÉH ≥FGóMh ôHƒ°ùdG .±óg πHÉ≤e ±GógCG áKÓãH ÒëÑdG

ÜÉ¡°TƒH ódÉN π°üMh .ÖY’ π°†aCG ¢SCÉc ≈∏Y hÒÑ«d ≥jôa ≥≤Mh .¢SQÉM π°†aCG ¢SCÉc ≈∏Y ''Ò°UÉæŸG Oƒ°SCG'' ≥jôa øe ≈∏Y Ò°UÉæŸG ''Oƒ°SCG'' ≥jôa øe QOÉ≤dGóÑY Oƒªfi óªfi .‹ÉãŸG ≥jôØdG ¢SCÉc ≈∏Y »L »°S ≥jôa ≥≤Mh .±Gó¡dG ¢SCÉc äÉbÓ©dG ±ô°ûe õjõ©dGóÑY Úe’ ájQÉcòJ ¢ShDƒc âeóbh .äGõ«¡éàdG áaô°ûe áHÉÑdh ádƒ£ÑdG ‘ áeÉ©dG ÉHÉH ó«ªM ∫Éjófƒª∏d É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQ Ωóbh õ˘jõ˘©˘dGó˘Ñ˘Y OɢjRh Ò°UɢæŸG ó˘ªfi ø˘e π˘µ˘d á˘jQɢcò˘J ɢjGó˘˘g

ácô°ûd …ò«ØæàdG ôjóŸG hôî˘a ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ø˘ª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y êƒ˘J ∫Éà°Sôc ∫ÉjófƒŸ Ó£H ''Ò°UÉæŸG Oƒ°SCG'' ≥jôa ∑QG ∫Éà°Sôc IQGóéH Ωó≤dG Iôµd á°ùeÉÿG á«fÉ°†eôdG ÉHÉH ≥FGóMh ∑QG áKÓãH hÒÑ«d ≥˘jô˘a ≈˘∏˘Y »˘Fɢ¡˘æ˘dG ‘ √Rƒ˘a 󢩢H ¥É˘≤˘ë˘à˘°SGh (Úaóg) QOÉ≤dGóÑY óªfi õFÉØ∏d πé°S .±óg πHÉ≤e ±GógCG .¬∏dGóÑY QɪY ô°SÉÿG ±óg πé°S ɪæ«H .ƒjQÉehQ óªfih ≈˘∏˘Y á˘jQɢcò˘à˘dG ¢ShDƒ˘ µ˘ dGh õ˘˘FGƒ÷G ™˘˘jRƒ˘˘J ” Ωɢ˘àÿG ‘h øe ¬∏dGóÑY QɪY π°üM PEG ,∫ÉjófƒŸG ‘ øjõ«ªàŸG ÚÑYÓdG


7

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport sport@alwatannews.net

zÉjó«Ñ«µjGh{ áYƒ°Sƒe ‘ ÖYÓdG ΩÓc QƒM q

¿ƒà∏«eÉg ≈∏Y zôeBÉJ ¢Sƒ°SÉL{ åëÑJ ¢Só«°Sôe ∫ÓN ™bh …òdG çOÉ◊G ™FÉbh Ò«¨àH ¢üî°ûdG Gòg ΩÉb ɪc π«à«a ¿É«à°SÉÑ«°S ÊÉŸC’G Ωó£°UG ÉeóæY iȵdG ¿ÉHÉ«dG IõFÉL ∑QÉe ‹GΰSC’ÉH ¿ÉeC’G IQÉ«°S OƒLh ∫ÓNh ƒ°ShQ hQƒJ ≥FÉ°S ≈˘˘∏˘ Y ô˘˘eC’G AiOɢ˘H ‘ Ωƒ˘˘∏˘ dɢ˘H ≈˘˘≤˘ dCG …ò˘˘dG ∫ƒ˘˘H ó˘˘jQ ≥˘˘Fɢ˘°S Èjh á˘Mɢ˘°S CGô˘˘H ‹hó˘˘dG OÉ–’G ø˘˘µ˘ d ,¬˘˘eɢ˘eCG ¿É˘˘c …ò˘˘dG ¿ƒ˘˘à˘ ∏˘ «˘ eɢ˘g .ÊÉ£jÈdG âëÑ°UCG å«ëH çOÉ◊G Gòg øY IOƒLƒŸG äÉeƒ∏©ŸG πjó©J ”h Èjh ∑Qɢ˘e ÚH çOɢ˘ë˘ H (¿ƒ˘˘à˘ ∏˘ «˘ eɢ˘g) ÖÑ˘˘°ùJ ó˘˘≤˘ d'' :‹É˘˘à˘ dɢ˘ c ∞∏N á«fƒfÉ≤dG ÒZh Iô£ÿG ¬JOÉ«b ÖÑ°ùH π«à«a ¿É«à°SÉÑ«°Sh º˘˘à˘ j ⁄ Ωɢ˘©˘ dG …CGô˘˘dGh ƒ˘˘j󢢫˘ Ø˘ dG §˘˘jô˘˘°T º˘˘ZQh .¿É˘˘ eC’G IQɢ˘ «˘ ˘°S .''¬Áô¨J …G ∫ɢNOG ™˘æà ''ɢj󢫢 Ñ˘ «˘ µ˘ jGh'' ™˘˘bƒ˘˘e ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘ª˘ «˘ ≤˘ dG Ωɢ˘bh √òg ÖÑ°ùH ‹É◊G ô¡°ûdG 20 ≈àM ¿ƒà∏«eÉg øY á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e .''á«ÑjôîàdG'' á«∏ª©dG »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¿CG ó«cCÉàdG ÉææµÁ'' ™bƒŸG º°SÉH çóëàe ∫Ébh .''(¢Só«°Sôe) ô∏ÁGO ÉgQó°üe ¿Éc â∏NOG ɢ¡˘«˘a Ú∏˘eɢ©˘dG ™˘«˘ª˘L ¤G á˘dɢ°SQ ¬˘«˘Lƒ˘à˘H ¢S󢫢°Sô˘e âeɢ˘bh πª©dG πLCG øe ôJƒ«ÑeƒµdG Iõ¡LCG ∫ɪ©à°SG Öéj ¬fCG ºgÒcòàd ™bƒe ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG åjó– πãe äÉWÉ°ûf πLCG øe ¢ù«dh §≤a øµd ,¬H º∏©j ™«ª÷G íÑ°UCG ô¶M ∑Éæg'' áØ«°†e ,''Éjó«Ñ«µjGh'' .''kɪFÉb ∫Gõj ’ (ÜôıG øY) åëÑdG ¿C’ GƒæĪWG

:(Ü ± CG) -ójQóe

‘ Ú∏eÉ©dG É¡«ØXƒe óMCG øY åëÑdG õæH-¢Só«°Sôe äCGóH á«fÉÛG áYƒ°SƒŸG ™bƒe ≈∏Y ''á«ÑjôîJ'' äÉeƒ∏©e ¬°Sód É«fÉÑ°SEG ¢Só«°Sôe øjQÓcÉe ≥FÉ°S øY âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ''Éjó«Ñ«µjGh'' äɢbÉ˘Ñ˘°ùd ⁄ɢ©˘dG á˘dƒ˘£˘H Qó˘°üà˘e ¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢg ¢ùjƒ˘d Êɢ˘£˘ jÈdG .óMGh ’ƒeQƒa á˘Yƒ˘°SƒŸG √ò˘g ≈˘∏˘Y äɢeƒ˘∏˘ ©˘ e π˘˘Nó˘˘j ¿CG ¢ü°T …C’ ø˘˘µÁh ¿CG º¡æµÁ ™bƒŸG ≈∏Y Úª«≤dG ¿CG ’EG ,âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y á«fÉÛG ¬˘ª˘°SG ÈY ɢeEG ,π˘j󢩢à˘dG Gò˘g ¬˘æ˘ e Q󢢰U …ò˘˘dG Q󢢰üŸG Gƒ˘˘Ñ˘ bGô˘˘j ôJƒ«ÑeƒµdG ¿Gƒæ©d »ªbôdG π°ù∏°ùàdG ÈY hCG ™bƒŸG ≈∏Y πé°ùŸG ácô°ûdG äÉjôëàdG äOÉbh ,πjó©àdG Gòg πLCG øe πª©à°SG …òdG óMCG ΩÉb å«M É«fÉÑ°SEG ‘ ¤hC’G õcGôe óMCG ¤G ™bƒŸGh á«fÉŸC’G .¿ƒà∏«eÉg øY ''á«ÑjôîJ'' äÉeƒ∏©e ∫ÉNOEÉH ¬«a Ú∏eÉ©dG π£H øY Qó°U …òdG ΩÓµdG ôjƒ– äÓjó©àdG √òg ÚH øeh GPEG'' 2001 ΩÉY ∫Éb …òdG ôNÉeƒ°T πjɵ«e ÊÉŸC’G ≥HÉ°ùdG ⁄É©dG ’ƒeQƒa ¤G ¬≤jôW óé«°S IÒJƒdG √òg ≈∏Y ¿ƒà∏«eÉg ôªà°SG .''óMGh ™«¶a ôeCG ¬fCG º∏YCG'' ¬∏©Lh ∫ƒ≤dG Gòg ∫ó©a ''ÜôıG'' ÉeCG ó˘é˘«˘°S IÒJƒ˘dG √ò˘g ≈˘∏˘Y (¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢg) ô˘ª˘à˘°SG GPEG ø˘µ˘d ,á˘jɢ¨˘∏˘ d .''óMGh ’ƒeQƒa ¤G ¬≤jôW

¿ƒà∏«eÉg ¢ùjƒd

πjRGÈdG ¥ÉÑ°S ‘ á°UÉÿG áÑbGôŸG â– ƒ°ùfƒdCG :(RÎjhQ) - ¿óæd

∫ƒ˘°üM ø˘e ó˘cCɢà˘∏˘d kɢ°UɢN k’hDƒ˘°ùe äGQɢ«˘°ù∏˘d ‹hó˘˘dG OÉ–’G Ú©˘˘«˘ °S øjQÓµe ≥jôa ‘ ¬∏«eõd á∏Kɇ á∏eÉ©e ≈∏Y ƒ°ùfƒdG hófÉfôa ÊÉÑ°SE’G 󢩢H iȵ˘dG π˘jRGÈdG Iõ˘FɢL ¥É˘Ñ˘°S ∫Ó˘N ¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢ˘g ¢ùjƒ˘˘d Êɢ˘£˘ jÈdG ⁄ɢ©˘dG á˘dƒ˘£˘H Ö≤˘∏˘ H õ˘˘Fɢ˘Ø˘ dG Oó˘˘ë˘ «˘ °S …ò˘˘dG ÚYƒ˘˘Ñ˘ °SCG .º°SƒŸG Gòg 1 ’ƒeQƒØ∏d ∫hCG äGQÉ«°ù∏d ‹hódG OÉ–’G º°SÉH çóëàe ∫Ébh OÉ–’G ¿CG ó˘˘ cDƒ˘ ˘f ¿CG ™˘˘ «˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘°ùf'' :¢ù«˘˘ ˘ªÿG ¢ùeCG ¢UÉN ÖbGôe Ú«©àd ¬≤jôW ‘ äGQÉ«°ù∏d ‹hódG ''.iȵdG πjRGÈdG IõFÉL ¥ÉÑ°S ‘ ∫hCG íÑ°ü«°S …òdG (ÉeÉY 22) ¿ƒà∏«eÉg Qó°üàjh ádƒ˘£˘Ñ˘H Rƒ˘Ø˘j kÉ˘æ˘°S Ú≤˘Fɢ°ùdG ô˘¨˘°UCGh ó˘Yɢ°U ≥˘Fɢ°S ¥QÉØH Éeó≤àe Ú≤FÉ°ù∏d ΩÉ©dG Ö«JÎdG 1 ’ƒeQƒØ∏d ⁄É©dG ⁄É©dG π£Hh ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U ƒ°ùfƒdG ≈∏Y •É≤f ™HQG 21 Ωƒ˘j Ωɢ≤˘«˘°S …ò˘dG π˘jRGÈdG ¥É˘Ñ˘ °S π˘˘Ñ˘ b Ú«˘˘°VÉŸG Úeɢ˘©˘ dG .‹É◊G (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG ådɢã˘dG õ˘côŸG …QGÒa ≥˘Fɢ°S ø˘fƒ˘µ˘jGQ »˘ª˘«˘c …ó˘æ˘∏˘æ˘Ø˘dG π˘à˘ë˘jh ΩÉY òæe Ö≤∏dG ≈∏Y »KÓK ´Gô°U ∫hCG ‘ IQGó°üdG øY •É≤f ™Ñ°S ¥QÉØH πë«°S …òdG äGQÉ«°ù∏d ÊÉÑ°SE’G OÉ–’G ¢ù«FQ É«°SQÉL ¢SƒdQÉc ócCGh .1986 ¢SG áØ«ë°üd πjRGÈdG ¥ÉÑ°S ‘ øjQÓµe ≥jôa ôjóe ¢ù«æjO ¿hQ ≈∏Y kÉØ«°V OÉ–’G ¢ù«FQ »∏°Sƒe ¢ùcÉe ™e ¬YɪàLG AÉæKG ¬≤∏b ô¡XCG ¬fCG á«fÉÑ°SE’G .‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ‹hódG hófÉfôa ¬H ôÁ …òdG ∞bƒŸG √ÉŒ »≤∏b äô¡XCG ó≤d'' :É«°SQÉL ∫Ébh ‹hó˘dG OÉ–’G Qɢà˘î˘«˘°S .»˘à˘fCɢª˘W OɢYCG ¬˘æ˘µ˘d ó˘MCG ≈˘∏˘Y ≈˘˘Ø˘ î˘ j ’ …ò˘˘dGh hófÉfôØd A»«°S ôeCG …CG çhóM ΩóY Öãc øY ÖbGôj k’hDƒ°ùe äGQÉ«°ù∏d hCG äÉ°VGÎY’G Ö∏ZCG É¡æe »JCÉJ âfÉc »àdG á«∏«gCÉàdG ÜQÉéàdG ‘ á°UÉNh ''.IÒNC’G äÉbÉÑ°ùdG ‘ áÑjô¨dG ∞bGƒŸG Éªæ˘«˘H äGƒ˘æ˘°S ô˘°ûY ò˘æ˘e ó˘Yɢ°üdG Êɢ£˘jÈdG ¬˘≤˘Fɢ°S ø˘jQÓ˘µ˘e º˘Yó˘jh íÑ°UG ¬æµd ƒæjQ øY ¬∏«MQ ó©H »°VÉŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≥jôØ∏d ƒ°ùfƒdG º°†fG .‹É◊G ¬≤jôa AÉ°†YCG »bÉH øY ÒÑc πµ°ûH ’õ©æe ƒ°ùfƒdG ™e øjQÓµe ‘ ™«ª÷G ábÓY ¿CG »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ¢ù«æjO ∞°ûch ɪ«a ÊÉÑ°SE’G ≥FÉ°ùdG ™e kGQOÉf íÑ°UCG åjó◊G ¿CGh ájɨ∏d IOQÉH âëÑ°UCG .A’ƒdG OÉ≤àaÉH ¬∏«eR ¿ƒà∏«eÉg º¡JG ÊhεdE’G ójÈdG πFÉ°SQ ΩGóîà°SG ó©H ÒÑc πµ°ûH ábÓ©dG äQƒgóJh ∫óé∏d IÒãŸG ¢ù°ùéàdG áë«°†a ‘ øjQÓµe ó°V π«dóc ƒ°ùfƒdÉH á°UÉÿG áeGôZ ™aO ¤EG áaÉ°VEG Ú©fÉ°ü∏d ⁄É©dG ádƒ£H IQÉ°ùN ≥jôØdG âØ∏c »àdG .Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ÉgQób á«dÉe ¥ÉÑ°S ∫ÓN ¢ù«æjO º¡°SCGQ ≈∏Yh øjQÓµe ≥jôa AÉ°†YCG ƒ°ùfƒdG ó≤àfGh ¿ƒà∏«eÉg π°†Øj øjQÓµe ¿CG iôNCG Iôe Gó≤à©e ´ƒÑ°SC’G Gòg ™∏£e Ú°üdG ¥ÉÑ°ùd á«∏«gCÉàdG ÜQÉéàdG Ö≤Y ¬dƒb ƒ°ùfƒdG øY ¢SG áØ«ë°U â∏≤fh .¬«∏Y ''.áeó©æe ≥jôØdG Gòg ‘ »à≤K'' Ú°üdG øµf ⁄'' »°VÉŸG óMC’G ¥ÉÑ°S ∫ÓN ¿ƒà∏«eÉg ÜÉë°ùfG ó©H ¢ù«æjO ∫Ébh ''.hófÉfôa ¢ùaÉæf ¢SÉ°SC’G ‘ Éæc πH »ª«c ¢ùaÉæf

ƒ°ùfƒdCG hófÉfÒa

:ájQÉædG äÉLGQó∏d iȵdG É«dGΰSCG IõFÉL

√OÓH ¤EG Oƒ©j ôfƒà°S »ŸÉ©dG ¢Tô©dG ≈∏Y kÉLƒàe kÓ£H .Ö≤∏dG ''Éà°SƒZG ‘ »e'' ‹É£jE’G

:(Ü ± CG) - ófÓjG Ö«∏«a

3 πÑb ôfƒà°S èjƒàJ ‘ √QhO ß◊G Ö©dh

¿Éc »°ShQ ¿EG PEG ,º°SƒŸG AÉ¡àfG ≈∏Y πMGôe ≈∏Y äÉØd 10 πÑb ô£ªŸG ¥ÉÑ°ùdG Qó°üàj Qɢ£˘eC’G ∞˘bƒ˘à˘J ¿CG π˘Ñ˘b ,¥É˘˘Ñ˘ °ùdG Aɢ˘¡˘ à˘ fG ∫ƒNó∏d ¿ƒLGQódG ™aO Ée ,áÑ∏◊G ∞Œh äÉLGQódG ∫GóÑà°SG πLCG øe IÒ¶◊G ¤EG Qɢ˘°ùŸÉ˘˘H ᢢ°Uɢ˘N äGQɢ˘WEɢ H IOhõ˘˘ e iô˘˘ NCɢ ˘H ôfƒà°S IQGó°üdG »KÓK º¡°SCGQ ≈∏Y ,±É÷G …QófÓ«e ƒcQÉe ÒNC’G øWGƒeh »°ShQh ¿CG ɢ˘°k Uƒ˘˘°üN ¥GQhC’G â£˘˘∏˘ î˘ a .(Gó˘˘fƒ˘˘ g) »eÉeC’G ¬àLGQO QÉWEG øe ÊÉ©j CGóH »°ShQ øe kGOó› IÒ¶◊G ¤EG ∫ƒNó∏d ¬©aO Ée Égó©H êôî«d ,äÓjó©àdG ¢†©H AGôLEG πLCG øe RƒØdG ¿Éc ɪ«a ,IôNCÉàŸG ±ƒØ°üdG ‘ π«eR »°ShÒHÉc ¢ùjQƒd ‹É£jE’G Ö«°üf .»JÉchO ‘ ôfƒà°S √OÓ˘H ¥É˘Ñ˘°S ¬˘°Vƒ˘N ≈˘∏˘Y ô˘fƒ˘à˘°S ≥˘∏˘ Yh ¿GôZ'' iȵdG IõFÉ÷G áÄa ¢TôY ≈∏Y ƒgh .ájɨ∏d kGõ«‡ ôeC’G ¿ƒµ«°S'' :kÓFÉb ''…ôH .RƒØdG πLCG øe ¥ÉÑ°ùdG Gòg ¢VƒNCG IOÉ©dÉc ió˘MEG ɢ˘gÈà˘˘YG »˘˘à˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏◊G Gò˘˘g ≥˘˘°ûYCG È°üdG ÆQÉØH ô¶àfG .…ód á∏°†ØŸG äÉÑ∏◊G .''Ú©é°ûŸG ájDhQ ™é˘°ûe ∞˘dCG 120 ø˘e ÌcCG ó˘°ûà˘ë˘ «˘ °Sh Òµ©J Ωõà©j »°ShQ ¿CG ’EG ,º¡∏£H IógÉ°ûŸ »ŸÉ©dG Ö≤∏dÉH Ú«dGΰSC’Gh ôfƒà°S áMôa Ö≤∏dÉH ôضdGh ∂dP π©Ød Iƒ≤H í°Tôe ƒgh ≈∏Y RÉa ¬fC’ ,¬JÒ°ùe ‘ Úà°ùdGh ådÉãdG kÉ≤HÉ°S äÉÑ°Sɢæ˘e 5 ‘ ᢢ«˘ dGΰSC’G á˘˘Ñ˘ ∏◊G .(2005h 2001 »eÉY QÉѵdG áÄa ‘ ¿ÉJôe) :kÓ˘Fɢb ´ƒ˘°VƒŸG Gò˘g ≈˘∏˘ Y »˘˘°ShQ ≥˘˘∏˘ Yh kɢª˘FGO Rƒ˘Ø˘dG ó˘jQCG »˘æ˘µ˘d á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG â¡˘à˘fG'' º°SƒŸG º˘à˘à˘N’ á˘Ñ˘°SɢæŸG á˘≤˘jô˘£˘dG Oɢé˘jEGh ófÓjG Ö«∏«a'' ÉØ«°†e ,''á∏«ªL á≤jô£H â≤˘≤˘M ÉŸÉ˘£˘d .…ó˘d á˘∏˘°†ØŸG äÉ˘Ñ˘∏◊G ø˘˘e ᢢ©˘ FGQ äɢ˘jô˘˘cP ∂∏˘˘eCGh ɢ˘ æ˘ ˘g äGQɢ˘ °üà˘˘ f’G ∫hC’G »ŸÉ©dG »Ñ≤∏H äõa ÉeóæY kÉ°Uƒ°üN .''2004 ΩÉY ÉgÉeÉj ™e

ôfƒà°S »°ùjÉc ÜÉ°ûdG ‹GΰSC’G Oƒ©j ÉeóæY ⁄É©∏d kÓ£H √OÓH ¤EG »JÉchO êGQO Iô°ûY á°SOÉ°ùdG á∏MôŸG óMC’G kGóZ ¢Vƒîj ≈∏Y ájQÉædG äÉLGQó∏d ⁄É©dG ádƒ£H øe ¬«æ«Y Ö°üf ™°†j ƒgh ,ófÓjG Ö«∏«a áÑ∏M RƒØdG √RGôMEÉH RÉ‚E’G Gò¡H ∫ÉØàM’G ±óg .º°SƒŸG Gò¡d ¬d ™°SÉàdG ¢Vƒ˘î˘j ‹GΰSCG ∫hCG ô˘fƒ˘à˘ °S ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °Sh òæe »ŸÉ©dG Ö≤∏dÉH êƒàe ƒgh √OÓH ¥ÉÑ°S ∂«˘e IQƒ˘£˘ °SC’G ¿É˘˘c ɢ˘eó˘˘æ˘ Y 1998 Ωɢ˘ ˘Y ôfƒà°S øµd ,ôeC’G Gòg ≥≤M øe ôNBG ¿ÉghO 21) ô˘¨˘°UC’G ¿ƒ˘µ˘«˘°S ¬˘fCG Iõ˘˘«Ã Oô˘˘Ø˘ æ˘ «˘ °S ø°S ‘ ¿Éc ¿ÉghO ¿C’ ,(kÉeƒj 145h kÉeÉY ‘ ô˘˘fOQɢ˘Z ø˘˘ jGhh ø˘˘ jô˘˘ °û©˘˘ dGh ᢢ °SOɢ˘ °ùdG Gò˘g ɢ≤˘ ≤˘ M ɢ˘eó˘˘æ˘ Y ø˘˘jô˘˘°û©˘˘dGh ᢢ©˘ Hɢ˘°ùdG .RÉ‚E’G ‘ »ŸÉ˘˘©˘ dG Ö≤˘˘∏˘ dɢ˘H êƒ˘˘J ô˘˘fƒ˘˘ à˘ ˘°S ¿É˘˘ ch »˘é˘«˘ Jƒ˘˘e á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ≈˘˘∏˘ Y ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG ᢢ∏˘ MôŸG Aƒ°S øe ôfƒà°S OÉØà°SG Éeó©H ,á«dÉ£jE’G ‹É˘˘ £˘ ˘jE’G ¬˘˘ ˘°ùaɢ˘ ˘æ˘ ˘ e ≥˘˘ ˘aGQ …ò˘˘ ˘dG ß◊G ¿É˘c …ò˘dG ɢgɢ˘eɢ˘j êGQO »˘˘°ShQ ƒ˘˘æ˘ «˘ à˘ æ˘ dɢ˘a ‹GΰSC’G Ωɢ˘eCG ¥É˘˘Ñ˘ °ùdG Aɢ˘¡˘ ˘fE’ ᢢ Lɢ˘ ë˘ ˘H ¿CG ’EG ,ÒNC’G è˘˘jƒ˘˘à˘ J π˘˘LDƒ˘ j »˘˘µ˘ d Üɢ˘°ûdG ådɢã˘dG õ˘côŸG ‘ ¥É˘Ñ˘°ùdG ≈˘¡˘fG ''Qƒ˘à˘có˘dG'' ¬dÉeBG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ‹ÉàdÉH π°ûØ«d ô°ûY 8 ¤EG √ó«°UQ ™aQh »ŸÉ©dG Ö≤∏dG IOÉ©à°SÉH .ÜÉ≤dCG êƒàj ‹GΰSCG êGQO ∫hCG ôfƒà°S íÑ°UCGh …òdG ¿ÉghO IQƒ£°SC’G ó©H »ŸÉ©dG Ö≤∏dÉH 1995h 1994 ΩGƒ˘˘YCG »ŸÉ˘˘©˘ dG Ö≤˘˘∏˘ dɢ˘H Rɢ˘ a ÊɢK í˘Ñ˘°UCG ɢª˘ c ,1998h 1997h 1996h »˘µ˘jô˘eC’G 󢩢H Ö≤˘∏˘dɢ˘H êƒ˘˘à˘ j êGQO ô˘˘¨˘ °UCG .(1983) Ô°ù«Ñ°S …ójôa Ö≤∏˘dG »˘JɢchO ¬˘≤˘jô˘a ô˘fƒ˘à˘°S í˘æ˘e ɢª˘c ÒZ ᢢ LGQO ∫hCG í˘˘ Ñ˘ ˘ °üà˘˘ ˘d ,∫hC’G »ŸÉ˘˘ ˘©˘ ˘ dG 1974 ΩɢY ò˘æ˘e ô˘eC’G Gò˘g ≥˘≤– ᢢ«˘ fɢ˘Hɢ˘j ≥˘jô˘Ø˘dG ó˘jQ π˘«˘a …õ˘«˘∏‚E’G í˘æ˘e ɢeó˘æ˘ Y

:¿h …CG ádƒ£H

∫hC’G ∞°üdG »≤FÉ°S ÚH á°Sô°T ácô©e ¿É°†àM’ ó©à°ùJ ƒfôH :(Ü ± CG) -ƒfôH

(∞«°TQCG) ¿h …CG ádƒ£H ‘ Ú°üdG ádƒL øe

≈˘∏˘Y ó˘cG Ò°ûH ¿É˘a ¬˘à˘Ñ˘cQ ‘ á˘Ø˘«˘Ø˘W Ω’ɢH √Qƒ˘©˘°T º˘˘ZQh .ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG ,∞ãµe »ÑjQóJ èeÉfÈd ¬Yƒ°†N ó©H á«ægòdGh á«fóÑdG ¬àjRƒ¡L á˘dɢcƒ˘d ∫ɢb ƒ˘gh ,ɢgQɢ¶˘à˘fG ∫ɢ˘W »˘˘à˘ dG •É˘˘≤˘ æ˘ dG ∫hCG ≥˘˘«˘ ≤– Ó˘˘eG »æfEÉa Gòd ,áæ°S ¤GƒM òæe äÉbÉÑ°ùdG ¢†NCG ⁄'' :''¢SôH ¢ùfGôa'' ÜQÉŒ âjôLCG »àdG ƒfôH ‘ kÉ°Uƒ°üNh É¡«dEG IOƒ©∏d IQÉKE’ÉH ô©°TCG .á«°VÉŸG áÑjô≤dG ΩGƒYC’G ‘ É¡«∏Y á«HÉéjEG ,»àë∏°üe ‘ Ö°üJ ᪡e á£≤f √ògh kGó«L áÑ∏◊G ±ôYCG Éæg øe .''π°†aC’G ≥«≤ëàd ≥FÉ°ù∏d kÉ©aGO »£©J áÑ∏◊G ¿CG øY kÓ°†a

¬fÉa ádƒ£ÑdG √òg ‘ »Hô©dG ⁄É©dG π㇠ÊÉæÑ∏dG ≥jôØdG ÉeCG IRQC’ɢH á˘æ˘jõŸG IQɢ«˘°ùdG Oƒ˘≤˘e ∞˘∏˘ N ¢Sƒ˘˘∏˘ é˘ ∏˘ d Ò°ûH π˘˘«˘ ∏˘ N Qɢ˘à˘ NG ‘ ¿É«LÉL’G ¢ùjôc ójó÷G ≥FÉ°ùdG ∑QÉ°T ¿CG ó©H ∂dPh ,AGô°†ÿG π˘£˘Y ÖÑ˘°ùH á˘jɢ¡˘æ˘dG ≈˘∏˘Y äɢ˘Ø˘ d 5 π˘˘Ñ˘ b Ö뢢 °ùfGh ∫hC’G ¥É˘˘ Ñ˘ ˘°ùdG .»µ«fɵ«e ¬cÓàeG π©ØH kGOó› Ò°ûÑH áfÉ©à°S’G ≥jôØdG ≈∏Y ¿ƒª«≤dG Qôbh πµ°ûH ¬«∏Y ¿ƒµ«°S OɪàY’G ¿G É°Uƒ°üNh ,¿É«LÉL’G øe ÈcG IÈN ádƒ£ÑdG √òg ‘ ådÉãdG ¬ª°Sƒe ¢Vƒîj …òdG ƒgh áæ°ùdG √òg ÈcG

»˘à˘dG äÉ˘Ñ˘∏◊G Ωó˘bCG ø˘˘e Ió˘˘MGƒ˘˘d ᢢ∏˘ jó˘˘H 󢢩˘ J »˘˘gh ,á˘˘æ˘ jóŸG §˘˘°Sh ¢†©H Égó©H É¡«dEG â∏NOCG óbh ,1930 ΩÉY äGQÉ«°S ¥ÉÑ°S ∫hCG âaÉ°†à°SG âHCGO É¡fCG kɪ∏Y ,á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ájÉ¡f ôKCG kGójó–h äGÒ«¨àdG øµd ,1950 ΩÉY òæe kÉ°†jCG ájQÉædG äÉLGQódG äÉbÉÑ°S áaÉ°†à°SG ≈∏Y 1986 ΩÉY iôL ób áÁó≤dG áÑ∏◊ÉH ±ô©j Ée ≈∏Y ÒNC’G ¥ÉÑ°ùdG ¤hC’G øY º∏c 10 ¤GƒM ó©ÑJ ájô°üY áÑ∏◊ IójóL áëØ°U âëàah ,á∏jƒ£dG ájRGƒàŸG •ƒ£ÿGh á©jô°ùdG äÉØ£©æŸG ÒaƒàH õ«ªàJ »gh .I̵H ô°†– äGRhÉéàdG å«M äÉbÉÑ°S á©HÉàŸ kÉ«dÉãe kÉfɵe π㓠ɪc

,É«µ«°ûJ IõFÉL áaÉ°†à°S’ ‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ƒfôH áÑ∏M ó©à°ùJ ,äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°ùd ''…ôH ¿GôZ ¿Gh …G'' ádƒ£H øe á«fÉãdG á∏MôŸG øe É¡«≤FÉ°S π°†aCG äó°ûM »àdG ¥ôØdG ÚH á°Sô°T ácô©e ™bƒJ §°Sh ‘ kÉ°Uƒ°üNh ¬ÑMÉ°üH ø¡µàdG Ö©°ü«°S …òdG ∫hC’G õcôŸÉH RƒØdG πLCG ó©H IÎa ∫ÓN IQGô◊G äÉLQO •ƒÑg πX ‘h QÉ£eC’G ∫ƒ£g ∫ÉM .ô¡¶dG πc ¥Éa ób ájóædƒ¡dG äQƒaófGR áÑ∏M ≈∏Y »MÉààa’G ¥ÉÑ°ùdG ¿Éch OÉb PGh ,Ée óM ¤G iƒà°ùŸG áHQÉ≤àe ¥ôØdG äóH Éeó©H äÉ©bƒàdG ܃æL ≥jôa ¿Éa ∫hC’G õcôŸG ¤EG ÊÉ£jÈdG ≥jôØdG ¢ù«aQÉL ôØ«dhG ¿ÉjQOG ¬≤FÉ°ùd âa’ AGOCG ó©H ΩÉ©dG Ö«JÎdG IQGó°U ∞£N É«≤jôaEG .™jô°ùdG ¥ÉÑ°ùdG π£H ÆhR É¡JÉfɵeG ™«ªL ó°û– É¡fCÉch ¥ôØdG Qƒ¡X kÉ«©«ÑW ¿Éc ,Éæg øe Ò°†– ¤EG É¡à«ÑdÉZ äóªYh ,¢†©ÑdG É¡°†©H ≈∏Y ¥ƒØàdG πLCG øe ¿CG ≥Ñ°S »àdG Aɪ°SC’G IOÉ©à°SG ≈àM hCG á∏MôŸG √ò¡d É¡«≤FÉ°S π°†aG …òdG »°ùfôØdG ≥jôØdG π©a Ée QGôZ ≈∏Y ∂dPh ,äGQÉ°üàf’G É¡à£YCG .∫hC’G º°SƒŸG ‘ Ö≤∏dÉH √Rƒa ÜGôY QÉ«H’ ’ƒµ«f ≈Yóà°SG iƒà°ùŸG Ëó≤J ¬≤jôah π°UGƒj ¿G Góædƒg ¥ÉÑ°S ∞«°Uh ÆhR πeCÉjh ™∏£àf'' :∫Éb ƒgh ,ádƒ£Ñ∏d ΩÉ©dG Ö«JÎdG IQGó°üH ∂°ùªàdGh õ«ªŸG ,iôNCG Ió«L áé«àf Ò£°ùJh äQƒaófGR ‘ Éæà£fi øe IOÉØà°SÓd ‘ Éæg äóLGƒJ ¿G ≥Ñ°S PEG ,kÉ«HÉéjEG kGôeCG áÑ∏ë∏d »àaô©e ¿ƒµJ óbh .''ƒ«∏HO ΩG »H ’ƒeQƒa ádƒ£H øª°V 2004 ¥É˘Ñ˘°S ‘ ¢ù«˘aQÉ÷ Êɢ£˘jÈdG ≥˘jô˘Ø˘dG Oɢ©˘Ñ˘à˘°SG ICɢLÉ˘ØŸG âfɢ˘ch ∫hC’G ¿CG kÉ°Uƒ°üN Òc »Hhôd á°UôØdG íæe ¿ƒª«≤dG π°†a PEG ,É«µ«°ûJ .É«µ«°ûJ ¤EG kGôNCÉàe π°ü«°Sh ¿ÉHÉ«dG ‘ äÉbÉÑ°ùdG óMCÉH Ωõà∏e ,¤hC’G õcGôŸG ≈∏Y á°ùaÉæª∏d áë°Tôe É«fÉ£jôH ≈≤ÑJ ∂dP ºZQh ó©H ™LGÎ∏d ∫É› ’ ¬fCG Èà©j ƒgh ,¬∏«eR øY kÉfCÉ°T π≤j ’ Òc ¿EG PEG º°SƒŸG ‘ ájƒ≤dG ájGóÑdG √ò¡d ó«©°S ÉfCG'' :kÉMÉààaG âaÓdG RƒØdG IOÉY .¬æ«Y ∫GƒæŸG ≈∏Y è°ùædG Éæà∏°UGƒe ¿ÉµeEG øe ≥KGhh ójó÷G RôØJh kÉ«≤«˘≤˘M ɢjó– π˘ã“ »˘à˘dG á˘Ñ˘∏◊G π˘©˘Ø˘H ɢ«˘µ˘«˘°ûJ ‘ ™˘à˘ª˘à˘°SG .''áHQÉ≤àe á°ùaÉæe øe º∏c 16 áaÉ°ùe ≈∏Y ɵdÉØ«c ÖfÉL ¤EG kGójó– ƒfôH áÑ∏M ™≤Jh


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 8

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

ÉfGƒ°ùJƒH ≥jôW øY á«≤jôaE’G äÉ«FÉ¡æ∏d πgCÉà∏d ≈©°ùJ ô°üe :(RÎjhQ) - IôgÉ≤dG πgCÉàdG ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ÉfGƒ°ùJƒH ≈∏Y RƒØdG ¿ƒµj ød ΩÉeCG ó«MƒdG ±ó¡dG ƒg Ωó≤dG Iôµd á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd á«Ñ©°ûdG áÑ©∏dG √ò¡d ∫hC’G ô°üe Öîàæe ÜQóe áJÉë°T ø°ùM kÉ°†jCG kÉÑdÉ£e ¿ƒµ«°S ¬æµd âÑ°ùdG Ωƒ«dG ΩÉ≤J »àdG IGQÉÑŸG ∫ÓN .¬«dEG á¡LƒŸG äGOÉ≤àf’G IóM ∞«Øîàd ™æ≤e AGOCG Ëó≤àH äÉ«Ø°üàdG ‘ á«fÉãdG áYƒªÛG IQGó°U ô°üe Öîàæe πàëjh ‘ ÉfGƒ°ùJƒH ΩÉeCG áÁõ¡dG ÖæŒ ¤EG ≈©°ùjh •É≤f ™°ùJ ó«°UôH …ófhQƒH kÉ°†jCG º°†J »àdG áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe øe IÒNC’G ádƒ÷G ÉfÉZ ‘ ΩÉ≤J »àdG äÉ«FÉ¡ædG ‘ Qƒ¡¶dG ¿Éª°V πLCG øe É«fÉàjQƒeh .2008 ™∏£e ¬˘˘LGƒ˘˘j ᢢJɢ˘ë˘ °T ¿CG ’EG ᢢYƒ˘˘ªÛG ''á˘˘æ˘ YGô˘˘Ø˘ dG'' Q󢢰üJ º˘˘ZQh ádƒ÷G ¤EG ·C’G ¢SCÉc Ö≤d πeÉM πgCÉJ ôNCÉJ ÖÑ°ùH IOÉM äGOÉ≤àfG áfQÉ≤e áØ«©°V äÉÑîàæe ¬àYƒª› º°†J …òdG âbƒdG ‘ IÒNC’G .ô°üà ɡÑ≤∏d ô°üe OÉb …òdG áJÉë°T ≈∏Y Éeƒég ÒgɪLh OÉ≤f ø°Th Rƒa …CG ≥«≤– ‘ ¬∏°ûØd »°VÉŸG ΩÉ©dG á«≤jôaE’G ·C’G ‘ ¢ùeÉÿG kÉ«°Vôe AGOCG ô°üe Öîàæe Ωó≤j ⁄ ɪc äÉ«Ø°üàdG ‘ »LQÉN .»°VÉŸG ΩÉ©dG ájGóH ‘ ·C’G ¢SCɵH RƒØdG òæe √QÉ°üfC’ áæYGôØdG ÜQóe πNO áJÉë°T É¡¡LGƒj »àdG äGOÉ≤àf’G ÖfÉéHh ΩóY ‘ ¬àÑZQ ÖÑ°ùH ô°üe ‘ Ú«°VÉjôdG ÚdhDƒ°ùŸG ™e ´Gô°U ‘ ‘ πÑ≤ŸG ô¡°ûdG É¡àeÉbEG Qô≤ŸG á«Hô©dG ÜÉ©dC’G IQhO ‘ ácQÉ°ûŸG .∫hC’G ∞°üdG »ÑYÓH á«Hô©dG äÉÑîàæŸG á«≤H ácQÉ°ûe ΩóY ádÉM ∫hC’G ÖîàæŸG ácQÉ°ûe ‘ ô°üà á°VÉjô∏d »eƒ≤dG ¢ù∏ÛG ÖZôjh .É¡MÉ‚EG πLCG øe IQhódG ‘

´ƒÑ°SC’G ájô°üŸG ΩGôgC’G áØ«ë°U ™e á∏HÉ≤e ‘ áJÉë°T ∫Ébh ’EG á«Hô©dG IQhódG ‘ ∫hC’G »æWƒdG ÖîàæŸG ∑QÉ°ûj ød'' :»°VÉŸG Gògh ácQÉ°ûŸG ∫hó∏d ¤hC’G á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ácQÉ°ûe •ô°ûH â– â°ùd ÉfCGh á«°SÉeƒ∏HódG ô°üY ≈¡àfG ..¬æY ∫RÉæJCG ødh »jCGQ ''.óMCG áªMQ áæjóe ‘ ≥jôØ∏d ≥∏¨e ôµ°ù©e áeÉbEG »æØdG RÉ¡÷G π°†ah Qƒ°U •É≤àd’ …Ògɪ÷G ™aGóàdG ÖÑ°ùJ ¿CG ó©H á«∏«Yɪ°SE’G ó˘MCG Aɢ¨˘dEG ‘ ≥˘jô˘Ø˘dG Ωƒ‚ äɢ©˘«˘bƒ˘J ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊Gh ᢢjQɢ˘cò˘˘J á˘dƒ÷G ‘ …ó˘fhQƒ˘H IGQÉ˘Ñ˘e π˘Ñ˘b Iô˘gɢ≤˘dɢH á˘æ˘YGô˘˘Ø˘ dG äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘J .á«°VÉŸG ΩÉeCG IÒÑc ájÒgɪL IófÉ°ùe ‘ πeCÉj »æØdG RÉ¡÷G ∫Gõj ’h ‘ ¬˘FGOCG ÖÑ˘°ùH ≥˘jô˘Ø˘∏˘d â¡˘Lh »˘à˘dG äGOɢ≤˘ à˘ f’G º˘˘ZQ ɢ˘fGƒ˘˘°ùJƒ˘˘H .á«°VÉŸG äGAÉ≤∏dG ¬d ¿ƒµ«°S Qƒ¡ª÷G'' :≥jôØ∏d ΩÉ©dG ÜQóŸG ÖjôZ »bƒ°T ∫Ébh ¿C’ ô°†NC’G π«£à°ùŸG πNGO ÚÑYÓdG ∂jô– ‘ ôë°ùdG ∫ƒ©Øe ''.¬«a Éæ°ùØfCG Éæ©°Vh …òdG ∞bƒŸG ÖÑ°ùH áÑ©°U IGQÉÑŸG ÖY’ (hó«e) ΩÉ°ùM óªMCG ºLÉ¡ŸG ô°üe Öîàæe øY Ö«¨jh ø°ùM óªMCG ≥jôØdG óFÉbh áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH …õ«∏‚E’G √È°ùdó«e äÉcô˘H ó˘ªfi Qò˘à˘YG ɢª˘«˘a ±É˘≤˘jEÓ˘d »˘µ˘«˘é˘∏˘Ñ˘dG âÿQó˘fG ÖY’ øª°V √QÉ«àNG ºZQ ≥jôØ∏d Ωɪ°†f’G ΩóY øY »∏gC’G §°Sh ÖY’ .áHÉ°UEG øe √Gƒµ°T ÖÑ°ùH ΩÉY øe ÌcCG òæe Iôe ∫hC’ áªFÉ≤dG IÒNC’G äGAÉ≤∏dG ‘ OÉà©ŸG ô°üe Öîàæe π«µ°ûJ ó¡°ûj ødh kÉé¡f ™Ñà«°S áJÉë°T ¿CG ¤EG á«Øë°U ôjQÉ≤J äQÉ°TCGh kGÒÑc kGÒ«¨J ¿hóH ô°üe É¡©e âdOÉ©J »àdG ÉfGƒ°ùJƒH ΩÉeCG ¬à¡LGƒe ‘ kÉ«eƒég .»°VÉŸG ΩÉ©dG äÉ«Ø°üàdG äÉjQÉÑe π¡à°ùe ‘ ±GógCG

ÉfGƒ°ùJƒH ΩÉeCG áLôM á©bƒe ‘ ô°üe

ÚH IôFÉM äÉbÉ£H çÓK á«≤jôaEG äÉÑîàæe á°ùªN :(Ü ± CG) -É«°Sƒ≤«f

øe á«≤ÑàŸG çÓãdG äÉbÉ£ÑdG ≈∏Y äÉÑîàæe á°ùªN ¢ùaÉæàJ á∏LDƒŸG ™HQC’G äÉjQÉÑŸG ‘ Ωó≤dG Iôµd 2008 É«≤jôaEG ·CG äÉ«Ø°üJ É«fÉàjQƒeh ÉfGƒ°ùJƒH ™e ô°üe ™ªŒ »àdGh á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G øe ¿ƒ«dGÒ«°Sh ‹Éeh ƒZƒJ ÚHh ,á«fÉãdG áYƒªÛG ‘ …ófhQƒH ™e .á©°SÉàdG áYƒªÛG ‘ ÚæH ™e ÉfÉZ »gh äÉ«FÉ¡ædG ¤G ¬∏gCÉJ ¿B’G ≈àM kÉÑîàæe 13 øª°Vh πMÉ°Sh ¿hÒeɵdGh ÉjÒé«fh ¿GOƒ°ùdGh ¢ùfƒJh Üô¨ŸGh áØ«°†ŸG ɢ«˘≤˘jô˘aEG ܃˘æ˘Lh ɢ«˘Ñ˘eGRh IÒNC’G á˘î˘°ùæ˘dG á˘∏˘£˘H á˘Ø˘«˘°Uh êɢ˘©˘ dG .É«æ«Zh ’ƒ¨fCGh ∫ɨæ°ùdGh É«Ñ«eÉfh É¡àØ«°†e ΩÉeCG ∫OÉ©àdG ¤G ‹Ée êÉà– ,á©°SÉàdG áYƒªÛG ‘ øµd ,kɢHɢgP ô˘Ø˘°U-1 äRɢa ɢ¡˘fƒ˘c á˘Yƒ˘ªÛG á˘bɢ£˘H º˘°ù◊ ƒ˘˘Zƒ˘˘J ¤G êÉàëàa ƒZƒJ ÉeCG .¿ƒ«dGÒ°S É¡àØ«°†e ΩÉeCG ÚæH Ì©J á£jô°T .É¡∏gCÉJ ¿Éª°†d RƒØdG ≈∏Y ɪ˘¡˘«˘°ùØ˘f ɢ°Vô˘a Úª˘Lɢ¡˘e ÚH á˘¡˘LGƒ˘e IGQÉ˘ÑŸG ¿ƒ˘µ˘à˘°Sh á«∏«Ñ°TEG ºLÉ¡e »JƒfÉc ∂jôjójôa ‹ÉŸG ɪgh á«HhQhC’G áMÉ°ùdG ,IÒNC’G äGƒ˘˘æ˘ °ùdG ‘ ɢ˘HhQhCG ‘ ÚaGó˘˘¡˘ ˘dG Rô˘˘ HCG ó˘˘ MCGh Êɢ˘ Ñ˘ ˘°SE’G ‘ º°SƒŸG Gòg âa’ πµ°ûH ≥dCÉJ …òdG QƒjÉÑjOG πjƒfÉÁEG ‹ƒZƒàdGh …QhódG ‘ ÚaGó¡dG Ö«JôJ Qó°üàjh …õ«∏‚E’G ∫Éæ°SQCG ±ƒØ°U .±GógCG 6 ó«°UôH »∏ÙG Iô°TÉÑe ¤hC’G ,πgCÉà∏d Úà°Uôa ∂∏“ »¡a ,ÚæH ¤G áÑ°ùædÉHh á«fÉãdGh ,‹Ée ™e ƒZƒJ ∫OÉ©Jh ¿ƒ«dGÒ°S ≈∏Y É¡Ñ∏¨J ∫ÉM ‘ ¿ƒ«dGÒ°S ≈∏Y ÉgRƒa ∫ÉM ‘ ¿ÉK õcôe π°†aCG áÑMÉ°U ÉgQÉÑàYÉH .ó«Mh ±ó¡H ÚH IÒNC’G á˘ã˘dɢã˘dG á˘bɢ£˘Ñ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y Gó˘˘æ˘ ZhCGh Úæ˘˘H ¢ùaɢ˘æ˘ à˘ Jh õcôŸG πà– äÉÑîàæe 3 π°†aC’ â°ü°üN »àdG çÓãdG äÉbÉ£ÑdG .äÉÑîàæe 4 º°†J »àdG äÉYƒªÛG ‘ ÊÉãdG ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG ‘ áãdÉãdG áYƒªÛG äÉ«Ø°üJ GóæZhCG â¡fCGh ,(3 ÉgÉeôe â∏NOh ±GógCG 8 É¡d ,5'') ±GógCG ¥QÉa ™e á£≤f 11 ±GógCG 8 É¡d ,4'') ±GógCG ¥QÉa áÑ°ùf ™e •É≤f 8 ÚæH ∂∏“ ɪ«a .(4 É¡«∏Yh 13) m¿ÉK Öîàæe π°†aCÉc ¤hC’G ábÉ£ÑdG äõéM ¢ùfƒJ ¿CG ôcòj ábÉ£˘Ñ˘dG ɢ«˘≤˘jô˘aEG ܃˘æ˘L âYõ˘à˘fGh ,(ᢩ˘HGô˘dG á˘Yƒ˘ªÛG ‘ á˘£˘≤˘f .(Iô°ûY ájOÉ◊G áYƒªÛG ‘ á£≤f 11) á«fÉãdG

áÑ©∏dG πà≤«°S ƒjó«ØdG ΩGóîà°SG ..»æ«JÓH ±É≤jEG …Qhô°†dG øe ¿ƒµ«°ùa ..IÒÑc á∏µ°ûe ƒjó«ØdG ¿CG ó≤àYCG'' ±É°VCGh Ωó≤dG Iôc .¬àë°U ‘ ∑ƒµ°ûe QGôb πc øe ≥≤ëà∏d ¿GƒK ô°ûY πc IGQÉÑŸG √òg í«ë°üJ ‘ óYÉ°ùf ¿CG Éæ«∏Y .¿hDhÉ£N ô°ûÑdGh ..ô°ûH É¡°SQÉÁ áÑ©d ''.á°VÉjô∏d …ô°ûÑdG ¢ù◊G ó≤Øf ¿CG Öéj ’ Éææµd AÉ£NC’G ΩGóîà°SG ¿CG ’EG πÑb øe ƒjó«ØdG ΩGóîà°SG ±ô©J ⁄ Ωó≤dG Iôc ¿CG ºZQh äGQGô˘≤˘dG Pɢî˘J’ á˘∏˘«˘°Sƒ˘c »˘Ñ˘Lô˘dG ‘ ™˘Fɢ°T ƒ˘˘j󢢫˘ Ø˘ dɢ˘H äɢ˘£˘ ≤˘ ∏˘ dG IOɢ˘YEG .᪰SÉ◊G øe á«°ù«FQ ≥WÉæe ‘ äÉjQÉѪ∏d ΩɵM áaÉ°VEG πHÉ≤ŸG ‘ »æ«JÓH ójCGh .Ö©∏ŸG õcÒ°Sh AÉ£NC’G ÜɵJQG øY ∞bƒàdG ≈∏Y Ωɵ◊G IóYÉ°ùŸ êÉàëf'' :∫Ébh óYÉ°ù«°S AGôLE’G Gòg ¿CG ó≤àYCG Gò¡dh AGõ÷G »à≤£æe ≈∏Y ¿Éªµ◊G ¿Gòg ''.â°S øe ó«cCÉàdÉH π°†aCG ¿ƒ«Y ô°ûY .πcÉ°ûe πM ≈∏Y »àdG ≈eôŸG §N á«æ≤J QÉÑàN’ kÉ°†jCG ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc Ωóîà°ùà°Sh áëjô°T âeóîà°SG »àdGh äGôµdG èàæJ »àdG á«fÉŸC’G ¢SGójOCG ácô°T É¡JQƒW .¬eóY øe ≈eôŸG §N ÉgRhÉŒ øe ≥≤ëàdG ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d IôµdG πNGO

:(RÎjhQ) - ¿ƒàéædh

√RO’Éc

≈˘∏˘Y ᢫˘dɢ˘£˘ jE’G ɢ˘à˘ jRɢ˘L á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U ™˘˘bƒŸ √RO’ɢ˘c ∫ɢ˘bh ¿É˘˘Ñ˘ °ûdG Qɢ˘¨˘ °üdG ɢ˘fƒ˘˘Ñ˘ Y’ ∂∏Á'' :ᢢ©˘ ª÷G ¢ùeCG âfÎfE’G øe ºgC’Gh ...º¡JGQób QÉ¡XEG ‘ áÑZôdGh í«ë°üdG õaÉ◊G Üɢ˘H π˘˘°†aCG π˘˘ã“ »˘˘à˘ dG ɢ˘«˘ dɢ˘£˘ ˘jEG ‘ Ωɢ˘ ≤˘ ˘J IGQɢ˘ ÑŸG ¿CG Gò˘˘ g .''∫É≤àfÓd ∫Éb √RO’Éc øµd IÈN ÖMÉ°U Ωƒég §N É«LQƒL ∂∏“h π¶j (kɢeɢY 31) √ROGΫ˘eO »˘˘LQƒ˘˘L »˘˘LQƒ÷G º˘˘Lɢ˘¡ŸG ¿EG .ô£NC’G ¬fEG ...á«æØdG á«MÉædG øe ó«Lh ™jô°S ¬fEG'' √RO’Éc ∫Ébh .''≥jôa …C’ äÓµ°ûe ≥∏N ≈∏Y QOÉb ÖY’ øjòdG Újóæ∏൰SÓd É°†jCG É¡Lƒe √RO’Éc ôjò– ¿ƒµ«°Sh .πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒj É«LQƒL ‘ kÉaƒ«°V ¿ƒ∏ë«°S äÓµ°ûe ‘ ÖÑ°ùàdG ÉææµÁ'' É«LQƒL Öîàæe óFÉb ∫Ébh .''kÉ°†jCG É«dÉ£jE’h Újóæ∏൰SÓd

:(RÎjhQ) -ƒfÓ«e

Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G É«LQƒL Öîàæe óFÉb √RO’Éc ÉNÉc QqòM ¿ƒeRÉY √OÓH Öîàæe »ÑY’ ¿CG øe É«dÉ£jEG kÉ«dÉM ÜÉ°üŸGh ‘ âÑ˘°ùdG Ωƒ˘«˘dG ÚÑ˘î˘à˘æŸG Aɢ≤˘d ‘ 󢫢L ´É˘Ñ˘£˘fG ∑ô˘˘J ≈˘˘∏˘ Y ¬H ¥Éë∏d kÉ«©°S 2008 á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc ádƒ£H äÉ«Ø°üJ .‹É£jE’G ¤hC’G áLQódG …QhO ájófCG óMC’ Ö©∏dGh áYƒªÛG ‘ ÊÉãdG õcôŸG πà– »àdG É«dÉ£jEG ÜÎ≤à°Sh GPEG Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG ‘ IQô≤ŸG äÉ«FÉ¡ædG øe kGÒãc á«fÉãdG ΩÉeCG É¡°VQCG êQɢN π˘Ñ˘≤ŸG ô˘¡˘°ûdG ɢ¡˘«˘Fɢ≤˘d π˘Ñ˘b Rƒ˘Ø˘dG â≤˘≤˘M .hQÉa QõL ΩÉeCG É¡°VQCG ≈∏Y ºK Góæ∏൰SG hQÉæ«L ƒfÓ«e ‘ ¬∏«eR QòM √òîa ‘ ÜÉ°üŸG √RO’Éc øµd ™e AÉ≤∏dG πÑb ‹É£jE’G ÖîàæŸG »ÑY’ øe √ÒZh ƒ°SƒJÉL .IƒæL ‘ ÒNC’G πÑb õcôŸG πà– »àdG É«LQƒL

kÉ«°SÉ°SCG Oƒ©«°S ¬fCÉH ócDƒj ¿Éª«d ‘ IQô≤ŸG äÉjQÉÑŸG óYƒe ô¶àææ°S øëf'' :¬«a AÉL QGòfEG ¬Ñ°T ɢe á˘aô˘©Ÿ (Êɢã˘dG ø˘jô˘°ûJ) ô˘ª˘ aƒ˘˘fh (∫hC’G ø˘˘jô˘˘°ûJ)ô˘˘Hƒ˘˘à˘ cCG ÚÑYÓdG ™«˘ª˘L ¢SQÉÁ ¿CɢH ≈˘æ˘ª˘à˘f »˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ø˘eh ,π˘°ü뢫˘°S ™°VƒdG ø°ùëàj ⁄ ∫ÉM ‘'' :kÉØ«°†e ,''º¡àjófCG ™e º¡æjQÉ“ ¿ƒfÉc) Ȫ˘°ùjO ‘ kɢ©˘e ô˘eC’G åë˘Ñ˘æ˘°S ɢæ˘fEɢa ¿É˘ª˘«˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH .πÑ≤ŸG (∫hC’G ø˘ª˘°V âÑ˘°ùdG Ωƒ˘«˘dG Gó˘æ˘dô˘jBG á˘jQƒ˘¡˘ª˘L ™˘e ɢ˘«˘ fÉŸCG »˘˘≤˘ à˘ ∏˘ Jh .2008 ΩÉY ÉHhQhCG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤G á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG

AGó©dG É«°SBG π£H ∫É«àZG Ëóf ºã«g »bGô©dG :(Ü ± CG) - OGó¨H

»bGô©dG AGó©dG ¿CG á«bGô©dG á«ÑŸhC’G áæé∏dG ‘ ∫hDƒ°ùe ócCG ¢ùeCG ∫hCG Aɢ°ùe k’ƒ˘à˘≤˘ e ó˘˘Lh Ëó˘˘f º˘˘ã˘ «˘ g ɢ˘«˘ °SBG π˘˘£˘ Hh ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ∫ɪ°T π°UƒŸG áæjóe AÉ«MCG óMCG ‘ ¬àãL ≈∏Y ÌY å«M ¢ù«ªÿG .OÓÑdG óÑY íjô°U iƒ≤dG ÜÉ©dC’ »bGô©dG OÉ–’G ¢ù«FQ ÖFÉf í°VhCGh AGó©dG áãL ≈∏Y ¢ù«ªÿG AÉ°ùe äÌY áWô°ûdG IRôØe'' ¿CG ËôµdG π°UƒŸG ÜôZ ܃æL IóMƒdG »M ‘ Ëóf ºã«g É«°SBG π£Hh ≥HÉ°ùdG á˘Yɢª˘L π˘Ñ˘ b ø˘˘e ¬˘˘aɢ˘£˘ à˘ NG ø˘˘e Ωɢ˘jCG ᢢ°ùª˘˘N 󢢩˘ H (º˘˘∏˘ c 420) .''ádƒ¡› Qó°Uh ¢SCGQ ≈∏Y ájQÉf äÉbÓWG QÉKBG äóLh'' ËôµdGóÑY ±É°VCGh √ò˘g AGQh ∞˘≤˘J »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ≤˘ «˘ ≤◊G Üɢ˘Ñ˘ °SC’G ±ô˘˘©˘ f ⁄h ᢢ«˘ ë˘ °†dG .''á«∏ª©dG RôHCG øe ó©j Ëóf ºã«g ≥HÉ°ùdG »bGô©dG AGó©dG ¿CG ¤EG QÉ°ûj ᢫˘Ñ˘gò˘dG ᢫˘dGó˘«ŸG ≈˘∏˘Y π˘°üMh Üɢ©˘dC’ »˘bGô˘©˘dG Öî˘à˘æŸG »˘Ñ˘Y’ á«ÑgPh 1982 óæ¡dG ‘ ájƒ«°SB’G ÜÉ©dC’G IQhO ‘ ™HÉààdG á«dÉ©Ød .1979 ΩÉY ¿ÉHÉ«dG ‘ É«°SBG ádƒ£H ‘ Îe 200 ¥ÉÑ°S Ö°üæe ¬«dEG óæ°ùj ¿CG πÑb »bGô©dG Öîàæª∏d kÉHQóe Ëóf πªYh .kGôNDƒe π°UƒŸG ‘ ÜÉÑ°ûdGh á°VÉjôdG IôFGO ‘ …QGOEG

»æ«JÓH π«°û«e

É«dÉ£jEG Öîàæe óYƒàj √ROÓc ÉNÉc

»é«ah Góæ∏jRƒ«f IGQÉÑe πLDƒj ÉØ«ØdG ∫ƒNódG äGÒ°TCÉJ ≈∏Y ±Óÿ IGQÉ˘Ñ˘e π˘˘«˘ LCɢ J (ɢ˘Ø˘ «˘ Ø˘ dG) Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d ‹hó˘˘dG OÉ–’G Qô˘˘b ±ÓN ÖÑ°ùàj ¿CG á«°ûN ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ »é«ah Góæ∏jRƒ«f .IÒ£N á≤HÉ°S ‘ ∫ƒNódG äGÒ°TCÉJ ≈∏Y ¿EG :Ωó≤dG Iôµd á«°SƒfÉ«bh’G OÉ–G ÚeCG ¢S’ƒµ«f …ÉJ ∫Ébh ʃ«ª«°S ™æe Góæ˘∏˘jRƒ˘«˘f á˘eƒ˘µ˘M QGô˘b 󢩢H ¬˘ª˘µ˘M Qó˘°UCG É˘Ø˘«˘Ø˘dG ¬àLhR ódGh ¿C’ OÓÑdG ∫ƒNO øe »é«a ≈eôe ¢SQÉM hÉ°ù«fÉeÉJ .√OÓH ‘ ájôµ°ù©dG áWô°ûdG ‘ πª©j øe »é«a ‘ ¢û«÷ÉH á∏°U ≈∏Y ¢üî°T …CG Góæ∏jRƒ«f ™æ“h ‘ »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«°VÉjQ äÓ°U …CG â©æeh É¡«°VGQCG ∫ƒNO …òdG …ôµ°ù©dG ÜÓ≤f’G ó©H »é«a ≈∏Y É¡à°Vôa äÉHƒ≤Y QÉWEG .»°VÉŸG (∫hC’G ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO ‘ IÒN’G ¬Jó¡°T πNóàdG π㪫°Sh á«ŸÉY áÑ©d Ωó≤dG Iôc'' :¿É«H ‘ ¢S’ƒµ«f ∫Ébh ''.áÄ«°S á≤HÉ°S É¡«a »°SÉ«°ùdG ∫É°üJ’G ô¶M øe »æWƒdG Ωó≤dG Iôc OÉ–G Góæ∏jRƒ«f âæãà°SGh ¿CG äQô˘b ɢ¡˘ æ˘ µ˘ d ⁄ɢ˘©˘ dG ¢SCɢ c ‘ ¬˘˘eGõ˘˘à˘ d’ kɢ ≤˘ «˘ ≤– »˘˘é˘ «˘ a ™˘˘e º˘µ◊ɢH ¬˘à˘∏˘°U ÖÑ˘°ùH ɢ¡˘«˘ °VGQCG ∫ƒ˘˘Nó˘˘d π˘˘gDƒ˘ e ÒZ hɢ˘°ù«˘˘fɢ˘eɢ˘J .»é«a ‘ …ôµ°ù©dG

:(RÎjhQ) -π°ùchôH

:¢ù«ªÿG ¢ùeCG Ωó≤dG Iôµd »HhQhC’G OÉ–’G ¢ù«FQ »æ«JÓH π«°û«e ∫Éb AÉ°†≤dGh Ö©∏dG ±É≤jEG ‘ ÖÑ°ùà«°S äÉjQÉÑŸG ‘ ƒjó«ØdÉH IOÉYE’G ΩGóîà°SG ¿EG .º«µëà∏d …ó«∏≤àdG πµ°ûdG ≈∏Y kÉeÉ“ »gh ≈eôŸG §ÿ Ú«aÉ°VEG ÚªµM áaÉ°VE’ É££N ójCG »æ«JÓH øµd ⁄É©dG ¢SCÉc ∫ÓN (ÉØ«ØdG) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G É¡Hôé«°S Iôµa .πÑ≤ŸG (∫hC’G ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO ‘ ¿ÉHÉ«dG ‘ ájófCÓd á˘æ˘é˘∏˘dG ´É˘ª˘à˘ LG ¬˘˘°SDhô˘˘J ió˘˘d Iô˘˘µ˘ Ø˘ dG ¢†aQ …ò˘˘dG »˘˘æ˘ «˘ JÓ˘˘H í˘˘°VhCGh π«dóc ƒjó«ØdG ΩGóîà°S’ ¬à°VQÉ©e ´ƒÑ°SC’G Gòg ÉØ«ØdÉH á«é«JGΰS’G .äÉjQÉÑŸG AÉæKCG á˘fɢ©˘à˘°S’G ÖÑ˘°ùà˘«˘°S'' :á˘∏˘Hɢ≤˘e ‘ ᢫˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘ à˘ dG RÎjhQ ᢢeóÿ ∫ɢ˘bh ¿ƒµj ø∏a Gò¡H Éæ몰S GPEG .Ωó≤dG Iôc ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘ º«µëàdG ‘ ƒjó«ØdÉH Éæ«∏Y ¿ƒµ«°Sh kÉeÉ“ º«µëàdG »¡àæ«°S ..äGƒæ°S ô°ûY ó©H ΩɵM …CG ∑Éæg ''.ƒjó«ØdG ΩGóîà°S’ Aƒé∏dG

¿Éª«d õæj

¢SQÉ◊G âdR’h ,¬dÉM ≈∏Y ∫Gõj’ ™°VƒdG'' :á«∏ÙG ''≠fƒàjÉ°ùJ ¢ùµY kGóHCG ø∏©j ⁄ ≥jôØdG ÜQóe ¿CG ɪc ,∫Éæ°SQCG ‘ »°SÉ°SC’G â°ùdh ≥jôØdG ™e kGOó› Ö©∏dG OhÉYCÉ°S ÊCÉH ™æà≤e ÉfCGh ,∂dP .''â∏°üM »àdG äGÒ¨àdG ¢†©ÑH kGóHCG kGôKCÉàe øY ó©àHG ,¬Yƒc ‘ ºK ,¬∏«NG ôJh ‘ Ö«°UCG …òdG ¿Éª«d ¿Éch ¢ù£°ùZCG 22 ‘ ¿óæd ‘ GÎ∏‚EG ó°V ájOƒdG IGQÉÑŸG òæe ÖYÓŸG .É«fƒŸG πjƒfÉe ÊÉÑ°SE’G ≥jôØdG ‘ ¬fɵe πMh ,»°VÉŸG (ÜBG) ¿Éª«d ¤G ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ±ƒd º«cGƒj É«fÉŸCG ÜQóe ¬Lh óbh

:(Ü ± CG) -ÚdôH

¢ùeCG ¿Éª«d õæj Ωó≤dG Iôµd ÊÉŸC’G ÖîàæŸG ¢SQÉM ¿CɪW √Oɢ©˘à˘HG 󢩢H ¬˘fCG ,á˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ d ÊÉŸC’G OÉ–’G ‘ ÚdhDƒ˘ °ùŸG ᢢ©˘ ª÷G Oΰù«°S ¬fEÉa áHÉ°UE’G »YGóH ™«HÉ°SCG IóY ÖYÓŸG øY …ô°ü≤dG ¿hO øe …õ«∏‚E’G ∫Éæ°SQCG ¬jOÉf ±ƒØ°U ‘ »°SÉ°SC’G √õcôe .óYƒŸG ójó– ôJQƒØµfGôa'' áØ«ë°üd íjô°üJ ‘ (kÉeÉY 37) ¿Éª«d ∫Ébh


9

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport sport@alwatannews.net

πgCÉà∏d ¿ƒë°Tôe QÉѵdGh Úàæ°ùd ôªà°ùJ

á`«æ`«`JÓ`dG É`µjô`eCG äÉ`«Ø`°ü`àd á`bÉ`°û`dG á`∏`Mô`dG ¥Ó`£`fG .kÉ«°SÉ°SCG Ö©∏j ’h IÒNC’G IGQÉÑe ‘ ¢SôjG ¢ùæjƒH ‘ »∏«°ûJ É¡à°ùaÉæe ÚàæLQC’G ¬LGƒJh »˘æ˘«˘à˘æ˘LQC’G IÒNC’G ÜQó˘e ¤EG á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ᢰUɢN ᢢ«˘ ª˘ gCG ∂∏“ Öîàæ˘e ÖjQó˘J ≈˘∏˘Y ±Gô˘°TE’G ¬˘d ≥˘Ñ˘°S …ò˘dG ɢ°ù∏˘«˘«˘H ƒ˘∏˘«˘°SQɢe .kÉMÉ‚ Ö«°üj ¿CG ¿hO øe √OÓH ¤EG 1999 øe »æ«àæLQC’G ÖîàæŸG ≈∏Y ±ô°TCG É°ù∏««H ¿Éch ‘ ¬MÉ‚ ΩóY ¬∏é°S ‘ IÒѵdG AGOƒ°ùdG á£≤ædG âfÉch 2004 ᢫˘Hƒ˘æ÷G ɢjQƒ˘c ∫ɢjó˘fƒ˘e ø˘e Êɢã˘dG Qhó˘dG ¤EG ¬˘≤˘jô˘˘a IOɢ˘«˘ b RGôME’ Ú°ûMôŸG RôHCG øe ¿Éc ¬fÉH ɪ∏Y 2002 ΩÉY ¿ÉHÉ«dGh .Ö≤∏dG ¤ƒJ ¿CG ≥Ñ°S …òdG »∏jRÉH ƒ«ØdG ÚàæLQC’G Oƒ≤j ,πHÉ≤ŸG ‘ .äÉæ«©°ùàdG ™∏£e ‘ √OÓH Öîàæe ≈∏Y ±Gô°TE’G IQɢ°ùÿG 󢩢H kɢ°Uƒ˘°üN IÒÑ˘c äɢWƒ˘¨˘ °†d »˘˘∏˘ jRɢ˘H ¢Vô˘˘©˘ Jh ¬≤jôa ¿CG kÉ°Uƒ°üN ɵjôeCG ÉHƒc »FÉ¡f ‘ πjRGÈdG ΩÉeCG á∏«≤ãdG áfƒ∏°TôH ºLÉ¡e »°ù«˘e π˘«˘fƒ˘«˘d ≥˘dCɢàŸG º˘gRô˘HCGh Ωƒ˘é˘æ˘dɢH è˘©˘j .ÊÉÑ°SE’G É¡æY Ö«¨«°S IGQÉÑe ‘ ɪ«d ‘ …GƒZQÉÑdG ™e hÒÑdG »≤à∏Jh …õ˘«˘∏‚E’G ¿ÒÑ˘cÓ˘H ÖY’ Rhô˘c ɢà˘fɢ°S »˘chQ ÒNC’G º˘˘Lɢ˘¡˘ e .hQÉcƒ°TG »NQƒN ¬fɵe πë«°Sh ¬àÑcQ ‘ áHÉ°UE’ »≤jôa ±ƒØ°U ‘ IÒNC’G áfhB’G ‘ âÑ©d'' :Rhôc ÉàfÉ°S ∫Ébh kGAƒ°S OGORG ôeC’G øµd ø≤◊ÉH É¡à÷ÉYh áHÉ°UE’G øe ºZôdG ≈∏Y áHÉ°UE’G ºbÉØàà°S âjôªà°SG GPEG »æfC’ »àÑcQ áMGQEG π°†aCG ¿B’Gh .''ô¡°TCG áKÓK IÎØd Ö©∏dG øe »æ©æ“ ÉÃQh ÖÑ°ùH 2006 ∫Éjófƒe øY âHÉZ »àdG …GƒZhQhC’G π¡à°ùJh á¡LGƒÃ É¡°VQG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘à˘∏˘ª˘M ,ɢ«˘dGΰSCG ΩɢeCG ≥˘ë˘∏ŸG ɢ¡˘JQɢ°ùN ¢VƒîJ å«M É¡«°VGQCG øY kGó«©H Gkó«L Ö©∏J ’ »àdG É«Ø«dƒH .¬bÉ°T ´ÉØJQG ≈∏Y äÉjQÉÑŸG ƒ¨«jO ÊÉÑ°SE’G ójQóe ƒµ«à∏JG ºLÉ¡e ≈∏Y …GƒZhQh’G ∫ƒ©Jh .¿’Qƒa ∑ΰûŸG º°SÉ≤dGh .ƒà«c ‘ Ójhõæah QhOGƒcC’G kÉ°†jCG »≤à∏Jh ɪg õjÉH OQÉ°ûàjQh hófÉfôa ¢ùjƒd ɪ¡«HQóe ¿CG ÚÑîàæŸG ÚH ÚH IÒNC’G äÉ«Ø°üàdG øe ɪ¡«Ñ°üæà ɶØàMG ¿Gò∏dG ¿Gó«MƒdG .É¡«a ácQÉ°ûŸG iôN’G äÉÑîàæŸG

:(Ü ± CG) - É«°Sƒ≤«f

hÒLCGh 'QÉ°ùj'' »°ù«e π«fƒ«d ¿ÉHÉ°ûdG ¿É«æ«àæLQC’G ¿ÉªLÉ¡ŸG

ɢ¡˘à˘∏˘«˘µ˘°ûà˘H á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG â°VɢN ɢ¡˘fC’ kGô˘¶˘f IOɢ©˘dG ¥ƒ˘a á˘ë˘°Tô˘e .¤hC’G øY ¿GÈcC’G ¿ÉÑ˘Fɢ¨˘dG ƒ˘fɢjQOGh hó˘dɢfhQ ¿É˘ª˘Lɢ¡ŸG ¿ƒ˘µ˘«˘°Sh º˘°SƒŸG ™˘∏˘£˘e ø˘Y ¬˘J󢩢HCG á˘Hɢ°UEG ø˘e Êɢ©˘ j ∫hC’ɢ˘a ,π˘˘jRGÈdG ±ƒØ°U ¤EG ¬Yóà°ùj ⁄ ɨfhO ¿EÉa ∫ÉM …CG ≈∏Y øµd ,‹É◊G ™LGôJ ÚM ‘ ,É«fÉŸCG ∫Éjófƒe äÉ«FÉ¡f ôKEG ¬æ««©J òæe ÖîàæŸG áfhB’G ‘ ‹É£jE’G ¿Ó«e ÎfG ±ƒØ°U ‘ kGÒãc ƒfÉjQOG iƒà°ùe

¢†©H ∞bh »æ©j ób ∂dòa π©a IOôH Éæªb GPEG ¬fC’ É¡¡LGƒæ°S Éfƒ°ùaÉæe ¬Ñ°üæj …òdG ïØdG Gòg ‘ ™≤f ¿CG ójôf ’h ÚÑYÓdG .''Éæd á«Hƒæ÷G ɵjôeCG ádƒ£H ájGóH ‘ IóY äGOÉ≤àfG ɨfhO ¬LGhh ⁄ ¬æµd á«MÉààa’G IGQÉÑŸG ‘ ∂«°ùµŸG ΩÉeCG IQÉ°ùÿG ó©H kÉ°Uƒ°üN RƒØH Ö≤∏dG RGôMCGh Ö≤Y ≈∏Y kÉ°SCGQ QƒeC’G Ö∏b ‘ í‚h É¡d ¬HCÉj âfÉc IÒNC’G ¿CG kɪ∏Y ,áØ«¶f á«KÓãH ÚàæLQC’G ≈∏Y íjô°U

á«fƒJGQɢe á˘∏˘MQ Iô˘°û©˘dG ᢫˘Hƒ˘æ÷G ɢµ˘jô˘eCG äÉ˘Ñ˘î˘à˘æ˘e CGó˘Ñ˘J 18 ióe ≈∏Y kÉHÉjEGh kÉHÉgP É¡æ«H Ée ‘ ¬LGƒàJ å«M Úàæ°S ôªà°ùJ äÉ«FÉ¡f ¤EG Iô°TÉÑe á∏gCÉàŸG á©HQC’G äÉÑîàæŸG ájƒg áaô©Ÿ ádƒL õcôŸG ÖMÉ°U ¢Vƒîj ÚM ‘ ,É«≤jôaEG ܃æL ‘ 2010 ∫Éjófƒe .±ÉcɵfƒµdG áYƒª› øY π㇠ó°V ≥ë∏ŸG ¢ùeÉÿG »Hƒæ÷G »µjôeC’G OÉ–’G É¡LGh »àdG äÉWƒ¨°†dG ºZQ ≈∏Yh äÉÑîàæŸG ™jRƒJh äÉ«Ø°üàdG Ωɶf Ò«¨àd á«HhQhC’G ájófC’G øe ßaÉMh äÉWƒ¨°†dG √ò¡d ï°Vôj ⁄ ÒNC’G ¿EÉa ,äÉYƒª› ≈∏Y …CG ,2006h 2002h 1998 ∫ÉjófƒŸ ¬©ÑJG …òdG ¬JGP ΩɶædG ≈∏Y ¤EG á˘ª˘°†æŸG Iô˘°û©˘dG äÉ˘Ñ˘î˘ à˘ æŸG º˘˘°†J Ió˘˘MGh ᢢYƒ˘˘ª› Oƒ˘˘Lh .»Hƒæ÷G »µjôeC’G OÉ–’G §≤a ≥∏©à«a πgCÉàdG Ωɶf ≈∏Y CGôW …òdG ó«MƒdG Ò«¨àdG ÉeCG ‘ ¢ùeÉÿG õcôŸG ÖMÉ°U ¬LGƒj …òdG ¢ùaÉæŸG ÖîàæŸG ájƒ¡H ‘ É«fÉ«bhCG π£H ¬LGƒj ÒNC’G ¿Éc PEG ,á«Hƒæ÷G ɵjôeCG äÉ«Ø°üJ ±É˘cɢ˘µ˘ fƒ˘˘µ˘ dG ᢢYƒ˘˘ª› »˘˘∏˘ ㇠ó˘˘MG IôŸG √ò˘˘g ¬˘˘LGƒ˘˘«˘ °S ÚM .kÉ«Ñ°ùf π¡°SCG ¬àª¡e ¿ƒµà°Sh øY Ö¨J ⁄ »àdGh äGôe ¢ùªN ⁄É©dG á∏£H πjRGÈdG π–h ÉJƒZƒH ‘ É«Ñeƒdƒc ≈∏Y áØ«°V (»°SÉ«b ºbQ) kÉbÓWEG äÉ«FÉ¡ædG ∫OÉ©J ÉeóæY kÉ°†jCG 2006 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üJ ƒjQÉæ«°ùd IOÉYEG ‘ .kÉÑ∏°S ¿É≤jôØdG á∏˘«˘µ˘°ûà˘H IGQÉ˘ÑŸG ᢫˘Hƒ˘æ÷G ɢµ˘jô˘eCG á˘∏˘£˘H π˘jRGÈdG ¢Vƒ˘î˘Jh ºLÉ¡eh ÉcÉc ‹É£jE’G ¿Ó«e ÜÉ©dCG ™fÉ°U É¡«dEG Oƒ©j á∏eÉc ɵjôeCG ádƒ£H øY ÜÉZ ɪgÓch ƒ«æjódÉfhQ ÊÉÑ°SE’G áfƒ∏°TôH øµd Ójhõæa ‘ ⪫bCG »àdG IÒNC’G ''ɵjôeCG ÉHƒc'' á«Hƒæ÷G ¬°VƒN ºZQ Ö≤∏dG RGôMEG øe »∏jRGÈdG ÖîàæŸG ™æÁ ⁄ ∂dP .áØjOôdG á∏«µ°ûàdÉH ádƒ£ÑdG õ«cÎdG ¬«ÑY’ øe ɨfhO ¢SƒdQÉc πjRGÈdG ÜQóe ÖdÉWh É¡fƒ¡LGƒ«°S »àdG á«FGó©dG AGƒLC’ÉH Ú¡HBG ÒZ ºgGƒà°ùe ≈∏Y áÁõ˘¡˘dG ¥É◊G ó˘jô˘j ™˘«˘ ª÷G ¿CG kɢ °Uƒ˘˘°üN äɢ˘«˘ Ø˘ °üà˘˘dG ∫Ó˘˘N .¬≤jôØH »˘à˘dG IÒÑ˘µ˘dG ᢫˘FG󢩢∏˘d çGÎc’G Ωó˘Y Ö颢j'' :ɢ˘¨˘ fhO ∫ɢ˘bh

íª£j ÉcÉc ÖgòdÉH RƒØ∏d »ÑŸhC’G :(RÎjhQ) -IQƒaɨæ°S

¢ùeCG √OÓH Öîàæe äÉÑjQóJ ∫ÓN É‚hO

ÜÉ©dCG ™fÉ°U ÉcÉc »∏jRGÈdG ∫Éb ¬JÉMƒªW óMCG ¿EG ‹É£jE’G ƒfÓ«e ‘ ᢢ«˘ ˘Ñ˘ ˘gP ᢢ «˘ ˘dGó˘˘ «Ã Rƒ˘˘ Ø˘ ˘dG ƒ˘˘ g .á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G OÉb …òdG (kÉeÉY 25) ÉcÉc ∫Ébh ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhóH RƒØ∏d ƒfÓ«e »ª∏M kGóHCG ∞NCG ⁄'' :»°VÉŸG º°SƒŸG .ᢢ «˘ ˘ ÑŸhC’G Üɢ˘ ˘©˘ ˘ dC’G ‘ Ö©˘˘ ˘∏˘ ˘ dG ‘ ‹ í˘˘ ª˘ ˘°ùj …ô˘˘ ª˘ ˘Y ¿É˘˘ ˘c ɢ˘ ˘eó˘˘ ˘æ˘ ˘ Y π˘˘gCɢ à˘ j ⁄ Oɢ˘«˘ ÑŸhC’G ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸÉ˘˘H ..πcÉ°ûŸG øe á∏°ù∏°S ÖÑ°ùH ≥jôØdG øe ∫hCG ¿ƒµj ¿CG ‘ ÖY’ πc ÖZôj .''πjRGÈ∏d á«ÑgP á«dGó«e Rôëj äɢ°ùaɢæ˘e ‘ äÉ˘Ñ˘î˘à˘æŸG ∑Qɢ°ûJh πbCG ÚÑYÓH OÉ«ÑŸhC’ÉH Ωó≤dG Iôc ≥jôa πµd ≥ëj øµd ,kÉeÉY 23 øe √ò˘˘g ¥ƒ˘˘a ÚÑ˘˘ Y’ ᢢ KÓ˘˘ K ∑Gô˘˘ °TEG .ø°ùdG ⁄ɢ˘©˘ dG ¢SCɢ µ˘ H π˘˘ jRGÈdG äRɢ˘ ah ⁄ É¡æµd äGôe ¢ùªN Ωó≤dG Iôµd .á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G á«ÑgòH §b õØJ

¢ùeCG √OÓH Öîàæe äÉÑjQóJ ∫ÓN É‚hO

ô¶àæJ á°UÉN IGQÉÑe ƒ˘˘∏˘«˘°SQɢ˘e »˘˘æ˘ «˘ à˘ æ˘ LQC’G »˘˘ ∏˘ «˘ °ûJ ÜQó˘˘ e ɢ˘ °ù∏˘˘ «˘ ˘H Ö à˘ æ˘ e ¬˘˘ LGƒ˘˘ j …ò˘˘ dG .¢SôjBG ¢ùfƒ«H ‘ √OÓH IOɢ˘ «˘ b ɢ˘ °ù∏˘˘ «˘ Ñ˘ d ≥˘˘ Ñ˘ °Sh ÚH ÚàæLQC’G Öîàæe 2004h 1998 (Ü CG)

z9{ ºbQ ⁄É©dG ‘ ÖZôj ’ É‚hO :(RÎjhQ) -¢ù«dƒHƒ°SÒJ

¿CÉH äÉ桵àdG øe Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G »∏jRGÈdG ÖîàæŸG ÜQóe É‚hO ôî°S .hódÉfhQ ¤EG IQÉ°TEG ‘ á©°ùJ ºbQ ÖYÓd ô≤àØj ¬≤jôa Iôc ‘ (áHô◊G ¢SCGQ) íjô°üdG ºLÉ¡ŸG IOÉY á©°ùJ ºbQ ¢ü«ª≤dG …óJôjh ÖY’ hó˘dɢfhô˘H º˘bô˘dG Gò˘g §˘Ñ˘JQG Öî˘à˘æŸG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Yh ᢫˘ ∏˘ jRGÈdG Ωó˘˘≤˘ dG .IÒNC’G ô°û©dG äGƒæ°ùdG ‘ ¬JÒ°ùe øe IÎa π°†aCG ‘ ‹É£jE’G ƒfÓ«e ±ƒØ°U ¤G äÉHÉ°UE’G áæ©d ¬à≤M’h √Gƒà°ùe ™LGôJ …òdG hódÉfhQ º°†æj ⁄h OƒLh Ωó©d É‚hO ÊÉ©jh »°VÉŸG ΩÉ©dG É«fÉŸCG ‘ IÒNC’G ⁄É©dG ¢SCÉc òæe ÖîàæŸG .≥∏b …CÉH ô©°ûj ’ ¬fEG ∫ƒ≤j É‚hO øµd .πjóH AÉ≤d øe ΩÉjCG áKÓK πÑb ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ∫hCG Ú«Øë°ü∏d »∏jRGÈdG ÜQóŸG ∫Ébh ¢Sƒg Éæjód'' 2010 ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ ¬JÉjQÉÑe ¤hCG ‘ É«Ñeƒdƒc ™e ¬≤jôa ±Gó˘˘gC’G RGô˘˘ MEG ‘ CGó˘˘ Hh 20 º˘bô˘dG π˘ª˘ë˘j kÉ˘Ñ˘Y’ ɢæ˘cô˘°TCG GPEG ..ᢩ˘ °ùJ º˘˘bô˘˘dɢ˘H .''É°†jCG äGOÉ≤àf’G Gòg Éæ«∏Y Ö∏é«°ùa Ωƒég º‚ ƒg ƒjQÉehQ ¿Éc πjRGÈdG Öîàæe ‘ Ö©dCG âæc ÉeóæY'' :±É°VCGh .''11 ºbôdG …óJôj ¿Éc ¬æµd ≥jôØdG É«°SÉæe ÓjóH ‹É£jE’G ‹Éfƒ«°SÉfÎfG ºLÉ¡e ƒfÉjQOG ¿ƒµj ¿CG kÉ«≤£æe ¿Éch ɪæ«H »°VÉŸG ΩÉ©dG ÒÑc πµ°ûH ™LGôJ √Gƒà°ùe ¿CG ’EG IÒ°üb IÎa ≈àM hódÉfhôd .á∏jƒW IÎa òæe áHÉ°UEG øe ‹ÉàdG πjóÑdG ójôa ÊÉ©j ±’ ÔLÉa ÚÑYÓdG ™bƒŸG Gòg ‘ É‚hO Ωóîà°SG ÚÑYÓdG øjòg ÜÉ«Z ‘h .ÜhÉæàdÉH ƒ°ùfƒØdGh


sport

»°VÉjôdG 10

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport@alwatannews.net

ÉHhQhCG ·CG ¢SCÉc Góædƒgh É«fÉehQ ø«H á©HÉ°ùdG áYƒªéªdG IQGó°U

GóædôjG ≈∏Y RƒØdG ∫ÉM »a 2008 hQƒ«d ø«∏gCÉàªdG ∫hCG ¿ÉªdC’G

±ƒd º«cGƒj É«fɪdCG ÜQóe

IOɢ©˘à˘°SG ≈˘dG (á˘£˘≤˘f 17) ådɢã˘dG »˘dɢ¨˘Jô˘Ñ˘dG ≈˘dG π˘gÉC ˘à˘dG »˘a ¬˘˘dɢ˘eGB ¢Tɢ˘©˘ fGE h Rƒ˘˘Ø˘ dG ᢢª˘ ¨˘ f ¿Éé«HQPCG ≈∏˘Y kÉ˘Ø˘«˘°V π˘ë˘j ɢeó˘æ˘Y äɢ«˘Fɢ¡˘æ˘dG .Ö«JôàdG á∏jòàe »˘˘a ∫Oɢ˘©˘ J »˘˘dɢ˘¨˘ Jô˘˘Ñ˘ dG Ö à˘ ˘æ˘ ˘ª˘ ˘dG ¿É˘˘ ch Gó˘æ˘dƒ˘Hh ɢ«˘Hô˘°U ΩɢeGC ø˘«˘à˘≤˘Hɢ°ùdG ø˘«˘à˘dƒ˘é˘ dG øe kÉÑjôb »≤H ¬fCG ’EG ,(á£≤f 21) IQó°üàªdG á«fÉãdG Góæ∏æa ™e ÉgQhóH âdOÉ©J É¡fC’ Iô«NC’G .á≤HÉ°ùdG ádƒédG »a (19) Üɢ«˘¨˘H Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ¿ƒ˘˘«˘ dɢ˘¨˘ Jô˘˘Ñ˘ dG ¢Vƒ˘˘î˘ «˘ °Sh …òdG …Q’ƒµ°S »Ñ«∏«a õjƒd »∏jRGôÑdG ÜQóªdG ±ÉæÄà°S’G ó©H ô¡°TCG 3 ºK äÉjQÉÑe 4 ∞bhCG ™e ¬cÉÑà°TG ÖÑ°ùH ,ò«ØæàdG ∞bh ™e ÉgGóMEG ó©H ¢ûà«aƒæ«JƒZGQO ɵ«ØjG »Hô°üdG ™aGóªdG 12 »a øjó∏ÑdG »Ñîàæe ø«H IGQÉѪdG AÉ¡àfG .áfƒÑ°ûd »a (∫ƒ∏jCG) ôѪàÑ°S Öî˘˘à˘ ˘æ˘ ˘ª˘ ˘dG IOɢ˘ «˘ ˘≤˘ ˘d …Q’ƒ˘˘ µ˘ ˘°S Oƒ˘˘ ©˘ ˘«˘ ˘°Sh ,Góæ∏˘æ˘a ó˘°V Iô˘«˘N’C G ¬˘JGQÉ˘Ñ˘e »˘a »˘dɢ¨˘Jô˘Ñ˘dG ¿É˘˘ é˘ ˘«˘ ˘HQPCG äɢ˘ jQɢ˘ Ñ˘ ˘e ø˘˘ Y Ö«˘˘ ¨˘ ˘«˘ ˘ °S ¬˘˘ ˘æ˘ ˘ µ˘ ˘ d ɢ«˘æ˘«˘eQCGh ,(π˘˘Ñ˘ ≤˘ ª˘ dG Aɢ˘©˘ HQC’G) ¿É˘˘à˘ °ùNGRɢ˘ch .(»fÉãdG øjô°ûJ) ôѪaƒf »a Góæ∏æah ɵ«é∏H IGQÉÑe Ö°üJ ¿CG ¿ƒ«dɨJôÑdG πeCÉjh »àdG ≈dhC’G RƒØH …CG ,º¡àë∏°üe »a Góæ∏æah ¿ƒµà°S ɪ«a ,äÉ«FÉ¡ædG ≈dG πgCÉàdG ∫ÉeBG äó≤a ɢ¡˘à˘Ø˘«˘°V á˘˘Ñ˘ ≤˘ Y »˘˘£˘ î˘ à˘ d á˘˘ë˘ °Tô˘˘e Gó˘˘æ˘ dƒ˘˘H ≈˘∏˘Y á˘Ø˘«˘°V ɢ«˘Hô˘°U π˘ë˘J ɢª˘æ˘«˘ H ¿É˘˘à˘ °ùNGRɢ˘c .É«æ«eQCG ¿É˘fƒ˘«˘dG ¿ƒ˘µ˘à˘°S ,á˘ã˘dɢã˘dG á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG »˘ah ÉeóæY É¡JQGó°U õjõ©àd áë°Tôe Ö≤∏dG á∏eÉM Qó˘°üà˘J »˘gh ,ɢ˘æ˘ «˘ KGC »˘˘a á˘˘æ˘ °Sƒ˘˘Ñ˘ dG π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùJ É«côJ øY ø«à£≤f ¥QÉØHh á£≤f 19 ó«°UôH ¿CG π˘Ñ˘b ,ɢ«˘aGó˘dGƒ˘e ≈˘˘∏˘ Y á˘˘Ø˘ «˘ °V π˘˘ë˘ J »˘˘à˘ dG kGóL á°SÉ°ùM IGQÉÑe »a ¿ÉÑîàæªdG ¿É¡LGƒàj .∫ƒÑ棰SEG »a πÑ≤ªdG AÉ©HQC’G êhôædG É¡«a πàM »àdG É¡JGP áYƒªéªdG »ah Ö©∏J ,É«côJ øY ±GógC’G ¥QÉØH ådÉãdG õcôªdG .É£dÉe ™e ôéªdG

¿ƒ≤KGh äGhôµdG zπ«FGô°SEG{ áHGƒH ôÑY πgCÉàdG øe ™˘HQCG ≈˘dEG êɢà˘ë˘Jh äɢjQÉ˘Ñ˘ e ™˘˘°ùJ ø˘˘e ᢢ£˘ ≤˘ f ¿Éª°†d á«≤ÑàªdG çÓãdG É¡JÉjQÉÑe øe •É≤f É«JGhôc Ö©∏à°Sh .äÉ«Fɢ¡˘æ˘∏˘d ɢ«˘Hɢ°ùM π˘gCɢà˘dG .É¡Ñ©∏e êQÉN Gôà∏éfEGh É«fhó≤e ΩÉeCG ∂dP ó©H óZ ó©H πgCÉàdG ≥jôØdG øª°†j ¿CG øµªjh Gôà∏éfEG äRÉah π«FGô°SEG ≈∏Y RÉa Ée GPEG âÑ°ùdG á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG »˘a »˘fɢã˘dG õ˘cô˘ª˘dG π˘à˘ë˘J »˘˘à˘ dG õcôªdG áÑMÉ°U É«°ShQ ≈∏Y á£≤f 20 ó«°UôH .á£≤f 18 ó«°UôH ådÉãdG 17 ó«°UôH ™HGôdG õcôªdG π«FGô°SEG πàëJh »àdG É«JGhôc ΩÉeCG Ió«L áé«àf êÉàëJh á£≤f »a áªFÉb É¡dÉeG ≈∏Y »≤Ñàd πÑb øe ô°ùîJ ºd »a π˘Ñ˘≤˘ª˘dG Ωɢ©˘dG ᢫˘HhQhC’G äɢ«˘Fɢ¡˘æ˘dG ƃ˘∏˘H .É°ùªædGh Gô°ùjƒ°S Öî˘à˘æ˘ª˘dG ó˘Fɢb ¿ƒ˘jɢ˘æ˘ H »˘˘°Sƒ˘˘j ó˘˘≤˘ à˘ ©˘ jh ≈∏Y ¥ƒØàdG ≈∏Y QOÉb ¬≤jôa ¿CG »∏«FGô°SE’G ᢢaɢ˘c ¿É˘˘H ¬˘˘cGQOEG ø˘˘e º˘˘Zô˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘«˘ JGhô˘˘c …òdG ¬≤jôa á¡LGƒe »a ⩪àLG äGõ«ªªdG .äÉaÉ≤j’Gh äÉHÉ°UE’G øe »fÉ©j É«JGhôc'' :∫ƒHôØ«d §°Sh §N ÖY’ ∫Ébh ’h á©FGQ ±hô¶H ôªj ¬fCG .Éæe π°†aCG ≥jôa í˘°Tô˘ª˘ dG 󢢩˘ j ¬˘˘fG »˘˘a ∂°û∏˘˘d ∫ɢ˘é˘ e ó˘˘Lƒ˘˘j ɢ˘ e ≈˘˘ °übCG ∫ò˘˘ Ñ˘ ˘æ˘ ˘°S'' ±É˘˘ °VCGh ''.Oƒ˘˘ ©˘ ˘°ü∏˘˘ d ’EG Ió«L áé«àf ≥˘«˘≤˘ë˘J ∫hɢë˘æ˘°Sh ™˘«˘£˘à˘°ùf Ωó˘Y ∫ɢM »˘a º˘dɢ©˘ dG ᢢjɢ˘¡˘ f ¿ƒ˘˘µ˘ J ø˘˘d ɢ˘¡˘ fCG QhQO iód óLƒj ¿ƒjÉæH ÖfÉL ≈dEGh ''.ÉfRƒa ø˘«˘Ñ˘Y’ π˘˘«˘ FGô˘˘°SEG Öî˘˘à˘ æ˘ e ÜQó˘˘e ¿É˘˘£˘ °ûb ¿ƒ˘©˘ª˘°T ɢª˘gh ¬˘aô˘°U âë˘J §˘≤˘a ø˘«˘«˘ °Sɢ˘°SCG º«jÉM øH ∫ÉJ »°ù∏«°ûJ ´ÉaO Ö∏bh ¿ƒ°Tô«L ÖjQóJ ∫ÓN ø«≤jôa π«µ°ûJ ¬àdhÉëe Ö≤Y .»°VɪdG AÉKÓãdG Ωƒj Ö«HCG πJ »a ≥jôØdG

ø«à£≤fh ≈dhC’G øY á£≤f ¥QÉØH ÉgQó°üàH .á«fÉãdG øY ΩÉeCG É¡JQÉ°ùN QÉÑZ ¢†Øf ≈dG É°ùfôa ≈©°ùJh hQÉØdG QõL ≈∏Y áØ«°V πëJ ÉeóæY Góæ∏൰SG ¿B’G ≈àM áÑ°SÉæe 29 »a É¡cÉÑ°T äõàgG »àdG ΩÉeCG kÉHÉgP ±GógCG 5 É¡æe ,äÉ«Ø°üàdG √òg »a .É°ùfôa øe ∂«æ«ehO ¿ƒªjQ É°ùfôa ÜQóe ó©Ñà°SGh Aɢ©˘HQC’G ɢ«˘fGƒ˘à˘«˘d ¬˘LGƒ˘˘à˘ °S »˘˘à˘ dG ᢢ∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘dG »˘dɢ£˘j’E G ¢Sƒ˘à˘æ˘aƒ˘j º˘Lɢ¡˘e ,kɢ°†jCG π˘Ñ˘ ≤˘ ª˘ dG ôàfG §°Sh ÖY’ Ö«¨«°S ɪ«a ,¬«¨jõjôJ ó«aGO .áHÉ°UEÓd Gô««a ∂jôJÉH ¿Ó«e ºLÉ¡e á˘Hɢ°UEɢH á˘Hô˘°V ¿ƒ˘«˘°ùfô˘Ø˘dG ≈˘≤˘∏˘Jh øjQɪJ ∫ÓN …õ˘«˘∏˘é˘f’E G ó˘à˘jɢfƒ˘j ô˘à˘°ù°ûfɢe í˘à˘a ɢe ,ø˘«˘à˘fƒ˘aô˘«˘∏˘c »˘a »˘°Vɢª˘dG AɢKÓ˘ã˘ dG 20) áaôY øH ºJÉM ¿ƒ«d ÖY’ ΩÉeCG ÜÉÑdG .Iôe ∫hC’ á∏«µ°ûàdG øª°V ¿ƒµ«d (kÉeÉY ≈dhC’Gh á©HÉ°ùdG áYƒªéªdG

á˘¡˘LGƒ˘e …ó˘æ˘dƒ˘¡˘dG Öî˘à˘æ˘ ª˘ dG ¢Vƒ˘˘î˘ j ≈∏Y »fÉehôdG √ô«¶f ™e IQGó°üdÉH OGôØf’G .ô«NC’G ¢VQCG 20 󢫢°Uô˘H á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG ɢ«˘fɢ˘ehQ Q󢢰üà˘˘Jh »˘˘à˘ dG Gó˘˘æ˘ dƒ˘˘g ø˘˘Y ±Gó˘˘g’C G ¥Qɢ˘Ø˘ Hh ᢢ£˘ ˘≤˘ ˘f QO ¿Éa øjhOG »°SÉ°SC’G ¢SQÉëdG Oƒ¡L ó≤àØà°S »˘∏˘°ùjhh »˘°Sô˘«˘ H ¿É˘˘a ø˘˘HhQh ,ᢢHɢ˘°UEÓ˘ d Qɢ˘°S ø˘µ˘d ,º˘¡˘aɢ≤˘j’E äƒ˘«˘ µ˘ ∏˘ «˘ e ƒ˘˘jQɢ˘eh Qó˘˘jɢ˘æ˘ °T á«°ù«FôdG IGƒædG ¿ƒ∏µ°û«°S øjô«NC’G áKÓãdG ó˘°V π˘Ñ˘≤˘ª˘dG Aɢ©˘HQC’G IGQÉ˘Ñ˘e »˘a ᢢ∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘∏˘ d ΩɢeGC Gó˘Z Ö©˘∏˘J »˘˘à˘ dG (•É˘˘≤˘ f 10) É«æ«˘aƒ˘∏˘°S 7) É«°ShQÓ«H Ö©∏J ɪ«a ,(•É≤f 9) É«fÉÑdG .(•É≤f ¿hO) ÆQƒÑª°ùcƒd ™e (•É≤f √ò˘g »˘a ådɢã˘dG õ˘cô˘ª˘ dG ɢ˘jQɢ˘¨˘ ∏˘ H π˘˘à˘ ë˘ Jh øY Ö«¨J »gh ,á£≤f 18 ó«°UôH áYƒªéªdG ≈˘∏˘Y á˘Ø˘«˘°V π˘ë˘à˘d Oƒ˘©˘J ɢ¡˘æ˘µ˘d ,ó˘Z äɢjQÉ˘Ñ˘e .πÑ≤ªdG AÉ©HQC’G É«fÉÑdCG Öî˘à˘æ˘ª˘dG ≈˘©˘°ùj ,≈˘dhC’G á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG »˘ah

:(Ü ± CG) -É«°Sƒ≤«f ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ≈dEG ø«∏gCÉàªdG ∫hCG ¿ƒµ«d Iƒ≤H kÉë°Tôe »fɪdC’G ÖîàæªdG ¿ƒµ«°S âÑ°ùdG Ωƒ«dG πëj ÉeóæY ,Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG »a πÑ≤ªdG ∞«°üdG IQô≤ªdG ÉHhQhCG ºeCG ¿CG ø˘˘«˘M »˘˘a ,äɢ˘«˘Ø˘°üà˘˘dG ø˘˘e Iô˘˘°Tɢ˘©˘dG ᢢdƒ˘˘é˘dG »˘˘a Gó˘˘æ˘dô˘˘jBG ᢢjQƒ˘˘¡˘ª˘L ≈˘˘∏˘Y kɢ Ø˘ «˘ °V IOÉ©à°S’ É¡àØ«°Uh É°ùfôah ºdÉ©dG á∏£H É«dÉ£jEG ø«H áeóàëe ¿ƒµà°S á°ùaÉæªdG .Góæ∏൰SG øe á«fÉãdG áYƒªéªdG IQGó°U »˘˘fɢ˘Ñ˘ °SE’G ó˘˘jQó˘˘ e ∫ɢ˘ jQh ô˘˘ cɢ˘ °ù«˘˘ Jô˘˘ e ô˘˘ «˘ ˘H Qhó˘˘dG ɢ˘Ñ˘ ©˘ d ɢ˘ª˘ ¡˘ f’C ,Qó˘˘∏˘ °ùà˘˘«˘ e ±ƒ˘˘à˘ ˘°ùjô˘˘ c Öî˘à˘æ˘e ¬˘≤˘ ≤˘ M …ò˘˘dG ìɢ˘é˘ æ˘ dG »˘˘a »˘˘°Sɢ˘°SC’G ,᢫˘HhQhC’G äɢ«˘Ø˘°üà˘dG á˘∏˘MQ ∫Ó˘˘N ɢ˘ª˘ gOÓ˘˘H ’EG ≥˘∏˘à˘ J º˘˘d ''âaɢ˘°ûfɢ˘e''`dG ∑ɢ˘Ñ˘ °T ¿EG å«˘˘ë˘ H .¿B’G ≈àM äÉjQÉÑe 9 »a ±GógCG á©HQCG ɪ¡fEG .kGóL …ƒb »FÉæK ɪ¡fEG'' :±ƒd ±É°VCGh .''É¡dƒM ´ÉaódG πª©j »àdG Iôî°üdG »˘˘a IGQɢ˘Ñ˘ e …CG ±ƒ˘˘d Öî˘˘à˘ æ˘ e ô˘˘°ùj º˘˘ dh ≈∏Y É¡æe äGQÉ°üàfG 7 ≥≤M ƒgh ,äÉ«Ø°üàdG ¬∏é°S ó«˘Mh ±ó˘¡˘H kɢHɢgP Gó˘æ˘dô˘jGE á˘jQƒ˘¡˘ª˘L …òdG »µ°ùdhOƒH ¢SÉcƒd ï«fƒ«e ¿ôjÉH ÖY’ •É«àM’G óYÉ≤e ≈∏Y íLQC’G ≈∏Y ¢ù∏é«°S øe áeó≤ªdG §N ¿ƒµà«°S ɪ«a ,óZ IGQÉÑe »a »«fGQƒc ø˘Ø˘«˘c äQɢ¨˘Jƒ˘à˘°Th ¬˘µ˘dɢ°T »˘ª˘Lɢ¡˘e .»dGƒàdG ≈∏Y õ«eƒZ ƒjQÉeh É«cɢaƒ˘∏˘°S π˘Ñ˘≤˘à˘°ùJ ɢ¡˘JGP á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG »˘ah á˘∏˘jò˘à˘e ƒ˘æ˘ jQɢ˘e ¿É˘˘°S (•É˘˘≤˘ f 10) ᢩ˘ HGô˘˘dG õ˘∏˘jh π˘ë˘J ɢª˘«˘a ,(•É˘≤˘f ¿hO ø˘˘e) Ö«˘˘Jô˘˘à˘ dG ¢Uô˘Ñ˘b ≈˘∏˘Y á˘Ø˘ «˘ °V (•É˘˘≤˘ f 10) ᢰùeÉ˘î˘ dG .(kÉ°†jCG •É≤f 10) á°SOÉ°ùdG á«fÉãdG áYƒªéªdG

¬«YGô°üe ≈∏Y kÉMƒàØe πgCÉàdG ÜÉH ∫Gõj’ ,É¡àØ«°Uh É°ùfôah ºdɢ©˘dG á˘∏˘£˘H ɢ«˘dɢ£˘jGE ø˘«˘H ¿B’G ≈˘à˘M ICɢLÉ˘Ø˘ª˘dG ≥˘≤˘ë˘J »˘à˘dG Gó˘æ˘∏˘ à˘ µ˘ °SGh

Öî˘à˘æ˘ª˘dG ™˘°†j ,ᢩ˘HGô˘dG á˘Yƒ˘ª˘ é˘ ª˘ dG »˘˘a ø∏HO øe IOƒ©dG ±óg ¬«æ«Y Ö°üf »fɪdC’G å«M ,äÉ«FÉ¡ædG ≈dG πgCÉàdG ábÉ£H ¬àÑ©L »ah ≈˘∏˘Y π˘°ü뢫˘d Ió˘MGh á˘£˘≤˘f ≈˘dG ᢢLɢ˘ë˘ H ¬˘˘fGE √ô«¶f øY ø«à£≤f ¥QÉØH Qó°üàj PEG ,√ɨàÑe ø«M »a ,á«aÉ°VEG IGQÉÑe Ö©d …òdG »µ«°ûàdG õ˘cô˘ª˘dG Gó˘æ˘dô˘jGE á˘jQƒ˘¡˘ ª˘ L Öî˘˘à˘ æ˘ e π˘˘à˘ ë˘ j kÉ«≤£æe íÑ°UCG ƒgh á£≤f 14 ó«°UôH ådÉãdG »˘à˘bɢ£˘H ió˘MGE ≈˘∏˘Y ᢰùaÉ˘æ˘ª˘ dG ¥É˘˘£˘ f êQɢ˘N .áYƒªéªdG ¬à∏MQ ∫ÓN »fɪdC’G ÖîàæªdG ó≤àØ«°Sh ï˘˘ «˘ ˘fƒ˘˘ «˘ ˘e ¿ô˘˘ jɢ˘ H ±Gó˘˘ g Oƒ˘˘ ¡˘ ˘L ø˘˘ ∏˘ ˘HO ≈˘˘ ˘dG »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ Hɢ˘ °UE’G ÖÑ˘˘ °ùH √Rƒ˘˘ ∏˘ ˘c ±Ó˘˘ °Shô˘˘ «˘ ˘e IGQɢ˘Ñ˘ e »˘˘a ᢢcQɢ˘°ûª˘˘dG ø˘˘e kɢ °†jCG ¬˘˘eô˘˘ë˘ ˘à˘ ˘°S ∫ɢM »˘g ɢª˘c ,ɢ«˘µ˘«˘°ûJ ΩɢeGC π˘Ñ˘≤˘ª˘ dG Aɢ˘©˘ HQC’G πjɵ«e óFÉ≤dG …õ«∏éfE’G »°ù∏°ûJ ÜÉ©dCG ™fÉ°U »˘˘a ᢢHɢ˘°UEG ø˘˘e »˘˘fɢ˘ ©˘ ˘j ∫Gõ˘˘ j’ …ò˘˘ dG ∑’ɢ˘ H .πMɵdG º˘«˘cGƒ˘j ɢ«˘fɢª˘dGC Öî˘à˘æ˘e ÜQó˘e ≈˘Yó˘à˘ °SGh øà°SQƒJ øªjôH QOô«a §°Sh §N »FÉæK ±ƒd á∏µ«°ûàdG ≈dG kGOóée »µ°ùahQƒH º«Jh õ¨æjôa ó©Ñà°SG ɪ«a ,áHÉ°UE’G øe kÉãjóM ɪ¡JOƒY ºZQ ÖY’h Qó˘fɢH ¿É˘«˘à˘°ùjô˘c ¬˘µ˘dɢ°T ô˘°ùjCG ô˘«˘ ¡˘ X .ôZôÑ°ùdõà«g ¢SÉeƒJ äQɨJƒà°T §°Sh Ö©˘∏˘e ø˘e π˘gÉC ˘à˘dG ìɢà˘Ø˘e ¿CG ±ƒ˘d ô˘˘Ñ˘ à˘ YGh øªjôH QOô«a kÉ©aGóe ¿ƒµ«°S ''∑QÉH ∑hôc''

ø«ÑYÓdG »a OÉM ¢ü≤æH Góæ∏൰SCG ¬LGƒJ É«dÉ£jEG

:(RôàjhQ) - ÜôZR

Öî˘à˘æ˘e ÜQó˘e ¢ûà˘«˘∏˘«˘H ø˘«˘ aÓ˘˘°S ô˘˘Ñ˘ Y ¿CG »˘a ¬˘à˘≤˘K ø˘Y Ωó˘≤˘dG Iô˘˘µ˘ d ∫hC’G ɢ˘«˘ JGhô˘˘c ¿CG ø˘µ˘ª˘j äɢHɢ°UE’G ø˘e »˘fɢ©˘j …ò˘dG ¬˘≤˘jô˘˘a ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f »a ¿Éµe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øª°†j ''π«FGô°SEG'' ≈∏Y RƒØdÉH 2008 á«HhQhC’G ºeC’G á°SOÉ°ùdG áYƒªéªdG äÉ«Ø°üJ »a É«JGhôc »a .âÑ°ùdG Ωƒ«dG õ˘cô˘e »˘a ø˘˘«˘ «˘ aɢ˘ë˘ °ü∏˘˘d ¢ûà˘˘«˘ ∏˘ «˘ H ∫ɢ˘bh õ˘˘jOɢ˘c »˘˘a ø˘˘«˘ Ñ˘ YÓ˘˘dɢ˘H ¢Uɢ˘ î˘ ˘dG ÖjQó˘˘ à˘ ˘dG Éæ«ÑY’ äGQó≤H ô«Ñc ¿ÉªjEG Éæjód'' :É«æ«aƒ∏°ùH äGQÉ¡e OƒLƒd kGô¶f ≥jôØ∏d kÉ«dÉM ø«ª°†æªdG áé«àædG ≥«≤ëJ »a á≤ãdG ∂ëæªJ Éæg Iô«ãc ''.ÉgójôJ »àdG ΩGô˘˘ à˘ ˘M’G ø˘˘ e ô˘˘ «˘ ˘ã˘ ˘µ˘ ˘dG ø˘˘ µ˘ ˘ f'' ±É˘˘ ˘°VCGh ô«ãµdG Éæjód ¿CG ó≤àYCG ’ »æfCG ’G ''π«FGô°SEG''`d iƒ˘à˘°ùe π˘°†aCɢH É˘æ˘ jOCG ɢ˘e GPEG ɢ˘æ˘ ≤˘ ∏˘ ≤˘ j …ò˘˘dG .''Éæjód QƒéjG ¿ƒ˘ª˘Lɢ¡˘ª˘dG ɢ«˘JGhô˘c ø˘Y Ö«˘¨˘«˘°Sh ¢ûà˘jô˘à˘ H ø˘˘jOÓ˘˘eh ¿É˘˘H’ɢ˘H ƒ˘˘µ˘ °Sƒ˘˘Hh ¿GOƒ˘˘H ɪæ«H ≥jôØdG óFÉb ¢ûJÉaƒc ƒµ«f ≈dEG áaÉ°VEG ɢ˘fô˘˘°S ƒ˘˘jQGO ᢢcQɢ˘°ûe ∫ƒ˘˘M ∑ƒ˘˘µ˘ °ûdG Ωƒ˘˘ë˘ ˘J .áÑcôdG QÉJhCG »a á∏µ°ûe ÖÑ°ùH øe Óc ¢ûà«∏«H ∑ô°ûj ¿G ™bƒàªdG øeh ÉØ∏«°S GO hOQGhOG ÖfÉL ≈dEG ¢ûà«dhG É°ûà«ØjG ÜÉ©dC’G ™fÉ°Uh Ωƒé¡dG §N »a ∫Éæ°SQG ÖY’ ≥ØNG Ée GPEG §°SƒdG §N »a ¢û«à«cGQ ¿ÉØjG »a …ôé«°S á«fóÑdG ábÉ«∏d QÉÑàNG »a Éfô°S .≥M’ âbh 23 󢫢°Uô˘H á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG ɢ«˘JGhô˘c Qó˘°üà˘Jh

»dÉ£jE’G Öîàæª∏d á≤HÉ°S äÉÑjQóJ øe

ºd .¬àæJ ºd ÖîàæªdG ™e ¬JGôeɨe'' :ø««Øë°ü∏d ¬d’PEG »a §≤a ÖZôj ºd ¬fEG .Gò¡H »fhOÉfhO ìô°üj .''äÉLQóªdG »a hCG A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y ¬FÉ≤HEÉH ƒ˘«˘Hɢa ó˘Fɢ≤˘dG Üɢ«˘Z ƒ˘g ᢫˘ª˘gCG ô˘ã˘cC’G ¿CG hó˘Ñ˘jh ƒcQÉe ¿É©˘aGó˘ª˘dG Ö«˘¨˘j ɢª˘æ˘«˘H ±ƒ˘bƒ˘ª˘dG hQɢaɢfɢc ɪc ,áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ÉJhôÑeGR Écƒ∏fÉ«Lh »°ùJGôJÉe »˘æ˘«˘∏˘«˘°T ƒ˘«˘LQƒ˘«˘L á˘cQɢ°ûe ∫ƒ˘M ∑ƒ˘µ˘ °ûdG Ωƒ˘˘ë˘ J .ájƒb áHô°†d ¬°Vô©J ÖÑ°ùH »˘Jƒ˘J ƒ˘µ˘°ù«˘°ûfGô˘ah É˘à˘°ù«˘˘f hQó˘˘fɢ˘°ù«˘˘dG ∫õ˘˘à˘ YGh á∏«∏b äGQÉ«N ΩÉeCG »fhOÉfhO ∑ôàj ɪe kÉ«dhO Ö©∏dG π˘«˘∏˘b ¬˘≤˘jô˘a ɢ¡˘«˘a Rƒ˘Ø˘j ¿CG Ö颢j IGQɢ˘Ñ˘ e ¢Vƒ˘˘î˘ d ÖÑ˘°ùH á˘eRCG ¬˘LGƒ˘˘J ɢ˘«˘ LQƒ˘˘L ¿CGh ᢢ°Uɢ˘N Iô˘˘Ñ˘ î˘ dG .äÉHÉ°UE’G ÖY’h √RO’Éc ÉNÉc óFÉ≤dG OÉ©àHG ≈dG áaÉ°VE’ÉÑa »˘fɢª˘dC’G ¿Eɢa »˘∏˘«˘Ø˘°Tɢ«˘ Hƒ˘˘c ¿É˘˘Ø˘ «˘ d §˘˘°Sƒ˘˘dG §˘˘N ÜÉ«Z øe »fÉ©«°S É«LQƒL ÜQóe ôdƒªHƒJ ¢ShÓc …ô«Lƒe â«aGO ìÉæédGh √RófÉ«æ«Ø«L »JÉe ™aGóªdG .√ROGô«°S â«aGO ºLÉ¡ªdGh

ï˘«˘fƒ˘«˘e ¿ô˘jɢH ÖY’ »˘fƒ˘J ɢcƒ˘d ≈˘∏˘Y ¬˘dɢeBG ≥˘∏˘©˘ j …õ˘«˘æ˘jOhG ÖY’ »˘˘dɢ˘Jɢ˘f …O ƒ˘˘«˘ fƒ˘˘£˘ fGh »˘˘fɢ˘ª˘ dC’G .¢Sƒàæaƒj ÖY’ ÉàæjƒcÉj hõæ°ûæ«ah hô««H πjód kÓjóH CGóH …òdG ÉàæjƒcÉj ¿CG hóÑjh ób »dÉëdG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ¢Sƒàæaƒj á∏«µ°ûJ øª°V á∏«µ˘°ûJ ≈˘dG º˘°†æ˘«˘d á˘Ñ˘cô˘dG »˘a ñÉ˘Ø˘à˘fG ø˘e ≈˘aɢ©˘J .ø«ªLÉ¡e áKÓãH Ö©∏«°S …òdG »fhOÉfhO IGQÉѪdG »a ø«aóg πé°S …òdG »dÉJÉf …O ÜÉZh »a 1-2 ɢ«˘fGô˘chCG ≈˘∏˘Y ɢ«˘dɢ£˘jEG ɢ¡˘ «˘ a äRɢ˘a »˘˘à˘ dG »a …õ«æjOhG á∏«µ°ûJ øY »°VɪdG ô¡°ûdG äÉ«Ø°üàdG ™bƒàj ¬fCG ’EG ,¬JódGh IÉah ÖÑ°ùH á«°VɪdG IGQÉѪdG √OÓ«e ó«©H πØàëj ÉeóæY á∏Ñ≤ªdG IGQÉѪdG Ö©∏j ¿CG .ø«KÓãdG ≈dhC’G áLQódG …QhO »a á©FGQ ájGóH »fƒJ ≥≤Mh ∞bƒj ºd Gòg ¿CG ’EG ,±GógCG á«fɪK kÓé°ùe »fɪdC’G äGP ¿Éc …òdG hô««H πjO øY åjóëdG øY ™«ªédG .á«dÉ£jE’G Iôµ∏d »ÑgòdG ≈àØdG Ωƒj ¿ƒaƒH »éjƒ∏fÉ«L »dÉ£jE’G ≈eôªdG ¢SQÉM ∫Ébh

:(RôàjhQ) -Rhó«e ∑QÉe

º˘dɢ©˘dG ¢SCɢc ᢢ∏˘ £˘ H ɢ˘«˘ dɢ˘£˘ jEG ≈˘˘°ùæ˘˘J ¿CG Ö颢j É¡°ùØf ™«ªéJ ó«©Jh ø«ÑFɨdG AÉbó°UC’G á«°VɪdG äÉ«Ø°üJ øª°V âÑ°ùdG Ωƒ«dG É«LQƒL IGQÉÑe ¢Vƒîd .IƒæL »a 2008 á«HhQhC’G ºeC’G ¢SCÉc »a »fÉãdG õcôªdG áÑMÉ°U É«dÉ£jEG Rƒa ∑ôà«°Sh ∂°Th ≈∏Y ≥jôØdG äÉ«Ø°üàdG øe á«fÉãdG áYƒªéªdG ≈dEG É¡¡LƒJ πÑb áYƒªéªdG øY äÉ«FÉ¡æ∏d πgCÉàdG ô¡˘°ûdG ɢ«˘dɢ£˘jEG »˘a hQɢa Qõ˘L á˘¡˘LGƒ˘eh Gó˘æ˘∏˘à˘µ˘°SCG .πÑ≤ªdG QGôb É¡HÉ°T ób IGQÉѪ∏d äGOGó©à°S’G ¿EÉa ∂dP ™eh AɢYó˘à˘°SG Ω󢩢H Öî˘à˘æ˘ª˘dG ÜQó˘e »˘fhOɢfhO ƒ˘Jô˘HhQ ÉcQÉ°T øjò∏dG »LGõæjG ƒÑ«∏«ah hô««H πjO hQófÉ°ù«dG .ºdÉ©dG ¢SCɵH IõFÉØdG É«dÉ£jEG á∏«µ°ûJ øª°V …òdG hô««H πjO ¿CG ≈dG »dÉ£jE’G ÜQóªdG íªdCGh π˘Ñ˘≤˘ª˘dG ô˘¡˘°ûdG ø˘«˘KÓ˘ã˘dGh ådɢã˘dG ¬˘eɢY π˘ª˘ µ˘ «˘ °S ¬fCGh ø°ùdG »a øjô«Ñc ÉëÑ°UCG (kÉeÉY 34) »LGõæjGh

¢ü≤ædG πX »a ójƒ°ùdG ÖYÓJ á«dɪ°ûdG GóædôjEG

kÉ«Ñ°ùf á∏¡°S ᪡e »a äGhôµdG

¿Gó«MƒdG ¿ÉÑYÓdG ɪ¡fEG'' :¿É«H »a Ωó≤dG Iôµd …óædôjB’G OÉëJ’G ∫Ébh .''á∏«µ°ûàdG øe ó©H ɪgOÉ©Ñà°SG ócCÉàj ºd ¿Gò∏dG ¿ÉHÉ°üªdG ∫ÉM óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ™aGóe õfÉØjG ¿Éµe πë«°S Öjh ¿ƒ°T'' :¿É«ÑdG ±É°VCGh .''≥jôØdG ™e ôØ°ùdG ≈∏Y ¬JQób ΩóY å«c ô£°VG GPEG ¿GQƒàæ«∏L ºLÉ¡e ¿ƒà∏«eÉg …QÉL AÉYóà°SG ºà«°Sh'' :™HÉJh .''á∏«µ°ûàdG øe ÜÉë°ùf’G ≈dG »Ñ°ù«∏«L Ωô°†îªdG ¢SQÉëdGh »∏«g ó«ØjO ≥dCÉàªdG ºLÉ¡ªdG kÉ°†jCG á∏«µ°ûàdG º°†Jh ÖÑ°ùH ¿ÉÑ«¨«°S OôjÉH ¢ùjôc ™aGóªdGh »æ«a øjQGh ºLÉ¡ªdG øµd ,Qƒ∏jÉJ ∂jÉe .±É≤jE’G 19 ó«°UôH áYƒªéªdG É¡«°ùaÉæe øe πbCG IGQÉÑe âÑ©d »àdG ójƒ°ùdG Qó°üàJh øY •É≤f çÓãH á«dɪ°ûdG GóædôjBG ôNCÉàJ ɪæ«H ,É«fÉÑ°SEG ™e …hÉ°ùàdÉH á£≤f .IQGó°üdG ÜÉë°UCG .2008 ÉHhQhCG ºeCG äÉ«FÉ¡f ≈dEG äÉ«Ø°üàdÉH áYƒªée πc »fÉKh ∫hCG πgCÉàjh

:(RôàjhQ) -ø∏HO

ø«ÑYÓdG øe ójó©dG ¿EG AÉ©HQC’G ¢ùeCG ∫hCG ¿ƒàéæ«KQhh πé«f ÜQóªdG ∫Éb áÑ≤JôªdG ¬JGQÉѪd á«dɪ°ûdG GóædôjBG Öîàæe á∏«µ°ûJ øY ¿ƒÑ«¨«°S øjôKDƒªdG äÉ«Ø°üàH á°SOÉ°ùdG áYƒªéªdG Qó°üàe ójƒ°ùdG Öîàæe ΩÉeCG πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G .2008 ÉHhQhCG ºeCG 17 Ωƒj ójƒ°ùdG ΩÉeCG ¬°VQCG êQÉN ¬JGQÉѪd kÉÑY’ 19 QÉàNG …òdG ÜQóªdG ôcPh º¡Jó©HCG øjòdG ø«ÑYÓdG øe ójó©dG Aɪ°SCG …QÉédG (∫hC’G øjô°ûJ) ôHƒàcCG πµjÉe ™aGóªdGh ¿ƒ°ùfƒL ¿É«eGO §°SƒdG ÖY’ º¡æeh á∏«µ°ûàdG øY áHÉ°UE’G .±GO kÉ°Uƒëa …ôé«°Sh πMɵdG »a áHÉ°UEG øe õfÉØjEG ¿ÉKÉfƒL ™aGóªdG »fÉ©jh AÉ©HQC’G IGQÉÑ˘e »˘a ¬˘à˘cQɢ°ûe ᢫˘fɢµ˘eEG ió˘e ó˘jó˘ë˘à˘d …Qɢé˘dG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G á˘jɢ¡˘f .áÑcôdG á£HQCG »a á∏µ°ûe øe »Ñ°ù«∏«L å«c §°SƒdG ÖY’ ƒµ°ûj ɪæ«H πÑ≤ªdG


11

»°VÉjôdG

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

sport sport@alwatannews.net

ÉHhQhCG ·CG ¢SCÉc

É«fÉÑ°SEGh ∑QɉódG ÚH ᪰SÉM á¡LGƒe :(RÎjhQ) -∑ƒ«Lƒdƒ°S ƒ∏«L

º∏◊G ƒgh 2008 á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd πgCÉàdG øe ÌcCG ÜÎ≤J ¿CG ∑ô‰ó∏d øµÁ .âÑ°ùdG Ωƒ«dG á«cô‰ódG ¢SƒgQhG ‘ É«fÉÑ°SEG ¬LGƒJ ÉeóæY ô¡°TCG IóY πÑb øµ‡ ÒZ GóH …òdG ≥≤ëf ¿CG Öéj áWÉ°ùÑH ôeC’G'' :Ú«Øë°ü∏d ∑ô‰ódG Öîàæe ÜQóe ø°ùdhG øJQƒe ∫Ébh .''RƒØdG ôØ°U-3 ójƒ°ù∏d RƒØdG Ωó≤dG Iôµd »HhQhC’G OÉ–’G íæe ÉeóæY á°ùaÉæŸG êQÉN ∑ô‰ódG äóHh ‘ »˘°VÉŸG (¿Gô˘jõ˘M) ƒ˘«˘fƒ˘j ø˘e Êɢã˘dG ‘ äɢ˘«˘ Ø˘ °üà˘˘dG ‘ ÚÑ˘˘î˘ à˘ æŸG ÚH äô˘˘L »˘˘à˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ‘ .AÉ≤∏dG ºµM ≈∏Y ™é°ûe Ωƒég Ö≤Y 89 á≤«bódG ‘ âØbƒJ »àdGh øLÉ¡æHƒc ∑ô‰ó∏d ÜÉÑdG âëàa á«dɪ°ûdG GóædôjBGh É«fÉÑ°SEG É¡d â°Vô©J »àdG äÉbÉØNE’G øe á∏°ù∏°S ¿CG ’EG .äÉ«FÉ¡ædG ¤G πgCÉàdGh É¡JÉjQÉÑe á«≤H ‘ RƒØdG á«fɵeEÉH á©æà≤e äóH »àdG ¢ùªN ¥QÉØHh á£≤f 14 ó«°UôH á°SOÉ°ùdG áYƒªÛG ‘ ™HGôdG õcôŸG »cô‰ódG ÖîàæŸG πàëjh IGQÉÑe É¡d ¿EG ’EG ,á«dɪ°ûdG GóædôjBG øY Úà£≤f ¥QÉØHh ÚJQó°üàŸG É«fÉÑ°SEGh ójƒ°ùdG øY •É≤f .á«dɪ°ûdG GóædôjBGh É«fÉÑ°SEG »Ñîàæà áfQÉ≤e á∏LDƒe çÓK ¬aÉ≤jEG Ö≤Y ∑ô‰ódG á∏«µ°ûJ ¤G ÊÉÑ°SE’G á«∏«Ñ°TEG ÖY’ ø°ùdƒH ¿É«à°ùjôc Oƒ©«°Sh ⪰ùqJG »àdG »°VÉŸG ƒ«fƒj øe ÊÉãdG IGQÉÑe ‘ êÈfRhQ ¢SƒcQÉe …ójƒ°ùdG ÖYÓdG ¬ªµ∏d äÉjQÉÑe .ójó°ûdG ôJƒàdÉH ¿B’G ™∏£JCGh »JÉaô°üJ øªK â©aO'' :á«cô‰ódG á«Ñ©°ûdG äOÓH GΰùµjEG áØ«ë°üd ø°ùdƒH ∫Ébh .''»≤jôa óYÉ°SCG ¿CG ‘ πeC’G Êhóëj .ΩÉeC’G ¤G .»cô‰ódG ÖîàæŸG á∏«µ°ûàd áÑ°ùædÉH ÒãµdG »æ©J ø°ùdƒH IOƒY ¿CG ø°ùdhCG ±É°VCGh .''§°SƒdGh ´ÉaódG »£N ‘ ó«L πµ°ûH Ö©∏j ¬fEG .π°†aCG kÉÑY’ íÑ°UCG ó≤d'' :ø°ùdhCG ∫Ébh ÖY’ ÒLG π««fGO ÜÉ«Z ÖÑ°ùH á浪ŸG äGóYÉ°ùŸG áaɵd »cô‰ódG ÖîàæŸG ´ÉaO êÉàë«°Sh .¬d kÓjóH øLÉ¡æHƒc ÖY’ OQÉéaGôL πµjÉe πëj ¿CG Qô≤ŸG øe …òdGh ,áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ∫ƒHôØ«d (QGPBG) ¢SQÉe ‘ ƒHÉfôH OÉà°SG ‘ ¿É≤jôØdG ≈≤àdG ÉeóæY 1-2 ∑ô‰ódG ≈∏Y É«fÉÑ°SEG äRÉah 1-1 É¡dOÉ©Jh ôØ°U-2 É«ØJ’ ≈∏Y É¡°VQCG ≈∏Y É¡«a äRÉa »àdG IGQÉÑŸG ‘ É«fÉÑ°SEG AGOCG ¿CG ’EG ,»°VÉŸG .¥ÓWE’G ≈∏Y ™æ≤e ÒZ ¿Éc Góæ∏°ùjBG ΩÉeCG É¡Ñ©∏e êQÉN ‘ Ö«°UCG …òdG É«H ó«ØjO »°ù«FôdG ¬ªLÉ¡e ¿hóH ≥jôØdG ¿ƒµ«°S §¨°†dG øe kGójõe ó©j ɪ«ah ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ∫ƒ«fÉÑ°SEG ΩÉeCG ¬Ñ©∏e ≈∏Y 1-2 á«°ùæ∏H ≥jôa É¡«a ô°ùN »àdG IGQÉÑŸG ‘ ¬∏MÉc .ÊÉÑ°SE’G …QhódG ‘ ‹É◊G ‘ ¬∏«eR hCG hOÉeÉJ ∫hDhGôH ™aó∏d Aƒé∏dG É«fÉÑ°SEG Öîàæe ÜQóe ¢ù«fƒLGQG ¢ùjƒd QÉàîj ÉÃQh ¢ùjQƒàH Ö©∏j ¿CG ≈àM hCG Ωƒé¡dG ‘ ¢ùjQƒJ hófÉfôa ÖfÉL ¤G É«°SQÉL ¢ùjƒd ∫ƒ«fÉÑ°SEG ≥jôa .Ωƒé¡dG ‘ kGó«Mh »HÉ°ûJh ¢SÉéjôHÉa ∂°ù«°S ≈©°ùj å«M ,§°SƒdG §N ‘ ÚÑYÓdG øe Iôah ¢ù«fƒLGQG ∂∏àÁh á∏«µ°ûàdG ‘ ¿Éµe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤G Éà°ù««fG ¬jQófGh ÉØ∏«°S ó«ØjOh ÚcGƒNh Gó∏«ÑdG ó«ØjOh .á«°SÉ°SC’G øe kÉ«dÉN kÉ«dÉãe kÉ°VôY Ωó≤j ¿CG Öéj ¬≤jôa ¿CG ∫ÉjQÉ«a ™aGóe Ó«ØjóHÉc ¿GƒN ó≤à©jh .É¡°VQCG ≈∏Y ∑ô‰ódG ≈∏Y RƒØdG OGQCG Ée GPEG AÉ£NC’G ≈∏Y ¬Ñ©d ∫ÉM ‘ á°UÉN ∑ô‰ódG ≥jôa »bÓJ ¿CG ájɨ∏d Ö©°üdG øe'' :AÉ©HQC’G ∫hCG ∫Ébh .''¿RGƒàdG ájÉZ ‘ ¿ƒµà°S »àdG IGQÉѪ∏d Gó©à°SG ¿É≤jôØdG .¬°VQCG

QhOÉJÉŸG øY ÜÉ«¨∏d ¿Éë°Tôe ÉØ∏«°Sh ∫ƒjƒH h .. :(RÎjhQ) -ójQóe

(∞«°TQCG) ø°ùdhCG øJQÉe √OÓH Öîàæe ÜQóe ÖfÉéH 'IôµdG ™e'' ¿ƒ°ùdhÉH ¿É«à°ùjôc

Oƒ°SC’G óæY äÓjó©Jh …ÒJ ¿ƒL ÜÉ«Z ócCÉJ :(RÎjhQ) -¿óæd

Öî˘à˘ æ˘ e ó˘˘Fɢ˘b …ÒJ ¿ƒ˘˘L Ö«˘˘¨˘ «˘ °S É«fƒà°SCG ΩÉeCG áeOÉ≤dG IGQÉÑŸG øY GÎ∏‚EG ,á˘Ñ˘cô˘dG ‘ á˘Hɢ°UEG ÖÑ˘°ùH âÑ˘˘°ùdG Ωƒ˘˘«˘ dG ó©H »µ°ù«g π«ÁG ºLÉ¡ŸG ÜÉ«¨d áaÉ°VEG ø˘˘µ˘ d ,Ωó˘˘≤˘ dG §˘˘°ûe ‘ ô˘˘°ùµ˘˘H ¬˘˘à˘ Hɢ˘ °UEG ∂fGô˘a IOƒ˘Y ó˘¡˘°ûà˘°S ≥˘jô˘˘Ø˘ dG ±ƒ˘˘Ø˘ °U ø˘e ɢª˘¡˘FÉ˘Ø˘°T 󢩢H ÊhQ ø˘jhh OQÉ˘Ñ˘ e’ .áHÉ°UE’G Ée GPEG øjQÓµe äGQGôb ºgCG ¿ƒµà°Sh §N ‘ ¬fɵe ¤G OQÉÑe’ ó«©«°S ¿Éc ¿EG hCG …QÉH åjQÉL ÜÉ°ùM ≈∏Y §°SƒdG Ωƒé¡dG §N ‘ AÉ≤∏dG CGóÑ«°S ÊhQ ¿Éc áaÉ°VE’ ≈©°ùj …òdG øjhCG πµjÉe ÖfÉéH GÎ∏‚EG Öîàæe ™e √ó«°UQ ¤G ójõŸG ºbôdG øe ÜÎ≤j ≈àM kÉaóg 40 ≠dÉÑdG ¿ƒàdQÉ°ûJ »HƒH º°SÉH πé°ùŸG »°SÉ«≤dG .kÉaóg 49 ó«°UôH ¢SQɢ˘M ¿CG π˘˘©˘ Ø˘ dɢ˘H ø˘˘jQÓ˘˘µ˘ e ó˘˘ cCGh ™˘˘ LGô˘˘ J …ò˘˘ dG ¿ƒ˘˘ °ùæ˘˘ HhQ ∫ƒ˘˘ ˘H ≈˘˘ ˘eôŸG CGóÑ«°S IÒNC’G áfhB’G ‘ Ió°ûH √Gƒà°ùe .É«fƒà°SG IGQÉÑe øjQÓµe ™aój ¿CG øµªŸG øe ¬fCG ɪc ÖÑ˘°ùH »˘∏˘à˘æ˘«˘H 󢢫˘ Ø˘ jOh π˘˘Ñ˘ eɢ˘c ∫ƒ˘˘°ùH .¢ùÑ«∏«a âjGQ ¿ƒ°Th …ÒJ áHÉ°UEG É¡«ªLÉ¡e RôHCG É«fƒà°SEG øY Ö«¨«°Sh á˘˘Ñ˘ cô˘˘dG Qɢ˘JhCG ‘ Üɢ˘°üŸG ô˘˘HhCG ¢ùjQó˘˘ fG ‘ ÜÉ°üŸG ±ƒµ«æjƒHƒµ°Sƒa ÒÁOÓah .òîØdG ÜQóe ø°ùæj ƒé«a »cô‰ódG ô©°ûjh ᢰSGô˘M õ˘cô˘e ∫ƒ˘M ≥˘˘∏˘ ≤˘ dɢ˘H ɢ˘«˘ fƒ˘˘à˘ °SEG ᢢcQɢ˘°ûe ∫ƒ˘˘M ∑ƒ˘˘µ˘ °ûdG ÖÑ˘˘°ùH ≈˘˘ eôŸG Ö©d …òdG »°SÉ°SC’G ¢SQÉ◊G ΩƒH äQÉe ¬°Vô©J ó©H GÎ∏‚EG ‘ ájófCG á°ùªÿ .ô¡¶dG ‘ áHÉ°UE’ ÉjhÒH ƒjGQ Ωô°†ıG ™aGóŸG Ö«°UCGh »˘°VÉŸG AɢKÓ˘ã˘dG Ωƒ˘˘j ¿GôŸG Aɢ˘æ˘ KCG kɢ °†jCG AÉ≤∏dG ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ƒM ∑ƒµ°T ∑Éægh .πjóÑdG ¢SQÉ◊G ∑Gófƒd π«aÉH ∂dòch …ÒJ ¿ƒL

ó«ØjO §°SƒdG §N ÖY’ ¬∏«eRh É«fÉÑ°SEG Öîàæe ™aGóe ∫ƒjƒH ¢ùdQÉc ¢ù∏éj ¿CG πªàÙG øe øª°V ∑ô‰ódG ΩÉeCG ¬°VQCG êQÉN âÑ°ùdG (Ωƒ«dG) ≥jôØdG IGQÉÑe ‘ A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y ÉØ∏«°S ΩÉY Ωó≤dG Iôµd á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdÉH á°SOÉ°ùdG áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe .ÚàØ«ØW ÚàHÉ°UEG ÖÑ°ùH 2008 á∏HQ ‘ ∞«ØW ó°ûd ¢Vô©Jh áÑcôdG ‘ áHÉ°UEG øe ¬«aÉ©J ó©H kGôNDƒe ÖYÓª∏d OÉY ∫ƒjƒH ¿Éch ‘ ÊÉŸC’G äQÉŒƒà°T ¬Ø«°†e ≈∏Y ôØ°U-2 É¡«a RÉa »àdG áfƒ∏°TôH ¬≤jôa IGQÉÑe ∫ÓN ¥É°ùdG ÊÉÑ°SE’G ¤hC’G áLQódG …QhóH ¬≤jôa ™e ∑QÉ°T ¬fCG ºZQ »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO .´ƒÑ°SC’G Gòg ™∏£e ÊÉÑ°SE’G …QhódG ‘ á«°ùæ∏H äÉjQÉÑe ™«ªL ‘ ∑QÉ°T ¿CG ó©H äÓ°†©dG ‘ Ω’BG øe ÉØ∏«°S ÊÉ©jh .º°SƒŸG Gòg ‘ ácQÉ°ûª∏d Úë°TôŸG ÜôbCG πÑb øe kÉ«dhO Ö©∏j ⁄ …òdG á«°ùæ∏H ÖY’ ∫ƒ«ÑdG ∫hDhGQ ó©jh ¤G ¢SÉéjôHÉa ∂°ù«°S º°†æj ¿CG íLôŸG øe ɪ«a ‘É©àdG øe ∫ƒjƒH øµªàj ⁄ GPEG áeOÉ≤dG IGQÉÑŸG .ÉØ∏«°S ÜÉ«Z ∫ÉM §°SƒdG §N ‘ ÚcGƒNh »HÉ°ûJh Gó∏«ÑdG ó«ØjO ∫hCG ≥jôØdG ¿Gôe ∫ÓN âÑ°ùdG Ωƒ«dG IGQÉÑe AóÑd í°TôŸG ≥jôØdG ™e ¢SÉéjôHÉah ∫ƒ«ÑdG ∑QÉ°Th .¢ù«ªÿG ¢ùeCG áYƒªÛG ‘ ÊÉãdG õcôŸG É«fÉÑ°SEG πà– äÉ«Ø°üàdG QGƒ°ûe ájÉ¡f ≈∏Y ä’ƒL çÓK »≤ÑJ ™eh .πbCG IGQÉÑe âÑ©d »àdG IQGó°üdG áÑMÉ°U ójƒ°ùdG ó«°UQ ¢ùØf ƒgh á£≤f 19 ó«°UôH á°SOÉ°ùdG äÉ«FÉ¡f ¤G Oƒ©°ü∏d á°UôØdG ∂∏“ âdGRÉeh á£≤f 14 ó«°UôH ™HGôdG õcôŸG ‘ ∑ô‰ódG »JCÉJh .É«fÉÑ°SEG øe πbCG IGQÉÑe âÑ©d É¡fC’ Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG ‘ ΩÉ≤à°S »àdG ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ádƒ£ÑdG

äÉ«FÉ¡æ∏d √OÓH Öîàæe πgCÉJ øe ≥KGh ¢S’ÉL :(RÎjhQ) -ÚàfƒaÒ∏c

∫ɢ˘æ˘ ˘°SQCG ´É˘˘ aO Ö∏˘˘ b ¢S’ɢ˘ L Ωɢ˘ «˘ ˘dh ≥˘˘ ã˘ ˘j ¢SCɢc äɢ«˘Fɢ¡˘æ˘ d ɢ˘°ùfô˘˘a Oƒ˘˘©˘ °U ‘ …õ˘˘«˘ ∏‚E’G ºZQ 2008 Ωɢ˘Y Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d ᢢ«˘ HhQhC’G ·C’G ≥˘jô˘Ø˘dG ɢ¡˘d ¢Vô˘©˘ J »˘˘à˘ dG ᢢĢ Lɢ˘ØŸG áÁõ˘˘¡˘ dG .Góæ∏൰SG ΩÉeCG »°VÉŸG ô¡°ûdG ‘ IGQÉÑe …CG ô°ùîJ ⁄ »àdG É°ùfôa Ö©∏à°Sh É¡LhôN òæe ¢S’ÉL OƒLh ™e »∏°UC’G É¡àbh ·C’G ¢SCɵd á«fɪãdG QhO ‘ ¿Éfƒ«dG ój ≈∏Y É¡°VQCG êQÉN ¿Éfƒ«dG ΩÉeCG 2004 ΩÉY á«HhQhC’G .âÑ°ùdG Ωƒ«dG hQÉØdG QõL ™e ΩÉY ⁄É©dG ¢SCÉc á∏£H áØ«°Uh É°ùfôa πà–h ¥QÉØH á«fÉãdG áYƒªÛG ‘ ådÉãdG õcôŸG 2006 ¥QÉØHh IQGó°üdG áÑMÉ°U Góæ∏൰SG øY Úà£≤f »˘à˘dG ⁄ɢ©˘dG á˘∏˘£˘H ɢ«˘dɢ£˘jEG ø˘Y Ió˘MGh á˘£˘≤˘ f .áYƒªÛG ‘ ÊÉãdG õcôŸG πà– ‘ É«fGƒà«d ™e É¡°VQCG ≈∏Y É°ùfôa πHÉ≤àà°Sh É¡Ñ©∏e êQÉN Ö©∏à°S ºK ΩOÉ≤dG AÉ©HQC’G Ωƒj âfÉf .ΩOÉ≤dG (ÊÉãdG øjô°ûJ) Ȫaƒf ‘ É«fGôchCG ™e ɢ¡˘JɢjQɢÑà Rƒ˘Ø˘ dG ‘ ɢ˘°ùfô˘˘a âë‚ É˘˘e GPEGh äɢ«˘Fɢ¡˘f ¤G 󢩢°üà˘°S ɢ¡˘fEɢa ᢫˘≤˘Ñ˘ àŸG çÓ˘˘ã˘ dG ΩÉ©dG Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG ‘ ΩÉ≤à°S »àdG ádƒ£ÑdG .ΩOÉ≤dG √OƒLh ∫ÓN Ú«Øë°ü∏d á≤ãH ¢S’ÉL ∫Ébh :¢ù«˘ªÿG ¢ùeCG ∫hCG ɢ°ùfô˘a Öî˘à˘ æ˘ e ô˘˘µ˘ °ù©Ã ¤G 󢩢°üæ˘°S .󢢫˘ cCɢ à˘ dɢ˘H Gò˘˘g π˘˘©˘ Ø˘ æ˘ °S º˘˘©˘ f'' .''2008 ΩÉY á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f IGQÉÑe …CG ‘ ∑QÉ°ûj ⁄ …òdG ¢S’ÉL ócCGh áHÉ°UEG ÖÑ°ùH »°VÉŸG (ÜBG) ¢ù£°ùZCG òæe ᫪°SQ .kÉ«dÉM Ö©∏d õgÉL ¬fCG òîØdG ≈∏YCG ‘ Iô˘˘e Ö©˘˘∏˘ d Iƒ˘˘≤˘ H ™˘˘∏˘ ˘£˘ ˘JCG'' :¢S’ɢ˘ L ∫ɢ˘ bh hCG ᢢ©˘ Ñ˘ °ùd ÖYÓŸG ø˘˘Y ä󢢩˘ à˘ HG ó˘˘≤˘ d .iô˘˘ NCG âÑ˘°ùdG Ωƒ˘j IGQÉ˘ÑŸ ó˘©˘à˘°ùe ɢfCG .™˘«˘Hɢ°SCG ᢫˘fɢª˘K .''ÜQóª∏d Oƒ©j É¡eóY øe »àcQÉ°ûe ôeCG øµd É°ùfôa áÁõg ¿CG ¤G »°ùfôØdG ™aGóŸG QÉ°TCGh ô¡°ûdG Góæ∏൰SG É¡àØ«°V ΩÉeCG ôØ°U-1 áÄLÉØŸG .»°VÉŸG OGóY ‘ âëÑ°UCG »°VÉŸG Gò˘˘ g ɢ˘ fó˘˘ Yɢ˘ °ùj ¿CG ≈˘˘ æ“CG'' :¢S’ɢ˘ L ∫ɢ˘ ˘bh .''Góæ∏൰SG Ì©àJ ¿CG ≈æ“CG ɪc ,π°ûØdG ¢S’ÉL ΩÉ«dh


Gk ôµÑe ¢ù«éæ«g º°Sƒe AÉ¡àfG :(RÎjhQ) -¿ÒH

¢ùæ˘à˘dG äÉ˘Ñ˘Y’ ∞˘«˘æ˘°üJ ‘ ɢ≤˘Hɢ°S ¤hC’G á˘Ñ˘YÓ˘dG ¢ù«˘é˘æ˘«˘g É˘æ˘«˘JQɢe á˘jô˘°ùjƒ˘°ùdG â¡˘fCG .á«ë°üdG πcÉ°ûŸGh äÉHÉ°UE’G øe á∏°ù∏°S øe É¡FÉØ°T Ωó©d GôµÑe ΩÉ©dG Gòg É¡ª°Sƒe äÉaÎÙG ‘ É¡æWƒe ‘ ΩÉ≤à°S »àdG áMƒàØŸG ïjQhR ádƒ£H »ª¶æe ÈY ÉgQGôb (ÉeÉY 27) ¢ù«éæ«g âæ∏YCGh .πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G É¡àjGóH iód É¡«a ¢ù«éæ«g ácQÉ°ûe GQô≤e ¿Éch ájô°ùjƒ°ùdG áæjóŸG ...áMƒàØŸG ïjQhR ádƒ£H øe »HÉë°ùf’ IÒÑc πeCG áÑ«îH ô©°TCG'' ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ∫hCG ¿É«H ‘ É¡dƒb ¢ù«éæ«g øY π≤fh øjɵ°ù«H »c ádƒ£H òæe òîØdG ‘ πcÉ°ûe øe ÊÉYCG ∫GRCG ’ »æµd ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG øe øµ“C’ »©°Sh ‘ Ée πc âdòH ''.áHƒ∏£ŸG IQƒ°üdÉH ÖjQóàdG øe ≈àMh ΩÉ©dG Gòg iôNCG ä’ƒ£H …CG ¢VƒN øe »©æe ‘ âÑÑ°ùJ .É¡dGõàYG Üô≤H ájô°ùjƒ°S ΩÓYEG πFÉ°Sh ‘ äÉ桵J ‘ É©bƒàe ¿Éc …òdG ádƒ£ÑdG øe ¢ù«éæ«g ÜÉë°ùfG ÖÑ°ùJh .ΩÉàdG AÉØ°û∏d âbh øe É¡eõ∏j Ée πc òNCÉà°S É¡fEG ¢ù«ªÿG ¿É«H ‘ âdÉb ¢ù«éæ«g øµd

spor t sport@alwatannews.net

á`«`fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ∫Gƒ°T 2 âÑ°ùdG ¯ (672) Oó©dG

á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

S a t 1 3 O c t 2 0 0 7 - I s s u e n o ( 672 )

Ö`YÓ`e Ö ˘ ˘à˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ e º‚ ƒ˘«˘æ˘jó˘dɢfhQ π˘˘jRGÈdG Aó˘˘ ˘H π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ b ó˘˘ ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ °ùj Ö à˘ æ˘ e äɢ˘ Ñ˘ jQó˘˘ J ¢ùeCG √OÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H .ᩪ÷G π˘˘ jRGÈdG Ö©˘˘ ∏˘ ˘Jh Ωɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eCG Ωƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG .É«Ñeƒdƒc É¡àØ«°†e (Ü CG)

ï«°ûdG π°ü«a Faisal76@batelco.com.bh

!á«æWƒdG Ωƒ¡Øe ‘ äÉ£dɨe ñC’G ¥ôÙG …OÉf ôjóe ¬H ¤OCG ìôW ™e Éæg ∞∏àNCÉ°S øe ¥ôÙG …OÉf ¬H Ωƒ≤j Ée ∞°Uh ÚM ,…QGƒµdG ≈°ù«Y RGƒ˘˘L ≈˘˘∏˘ Y Ú∏˘˘°ü뢢àŸG ¬˘˘«˘ Ñ˘ Y’ Ωɢ˘ª˘ °†f’ π˘˘ «˘ ¡˘ °ùJ ᢢ «˘ ∏˘ ª˘ Y hCG ∫hC’G AGƒ°S äÉÑîàæŸG ¤EG -Ú°ùæÛG …CG- äɪ¡ŸG ÖLGƒdÉH ¢SÉ°ùME’G øe »JCÉj ¬fCÉH ÜÉÑ°ûdG ≈àMh »ÑŸhC’G Èà©j ∫ÉãŸG Gòg ‘ (á«æWƒdG) ∫GõàNG ¿CG PEG ,»æWƒdG .Ωƒ¡ØŸG Gò¡d ᪰UÉb áHô°V ¿hOh ,≥jô©dG ¥ôÙG …OÉæd …ôjó≤Jh »eGÎMG πc ™e AGô˘˘ ˘ ª◊G ᢢ ˘ ©˘ ˘ ∏˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ᢢ ˘ «˘ ˘ æ˘ ˘ Wh ‘ Ió˘˘ ˘ MGh IQhP ∂µ˘˘ ˘ °ûf ¿CG §≤a (¥ôÙG) áª∏c »æ©J GPÉe º∏©j Éæ∏c PEG ,ÉgOGôaCGh ≥jô©dG ïjQÉàdG »æ©J ¥ôÙG .É¡d äÉMhô°T …CG OGôjEG ¿hO Ö≤M ÈY çóM ÉŸ ô¶ædÉH É¡«fÉ©e ≠∏HCG ‘ á«æWƒdGh ≈∏Y ≈àMh ,áflÉ°ûdG Iôjõ÷G √òg ¢VQCG ≈∏Y ïjQÉàdG …Oɢ˘ f ô˘˘ ª˘ MC’G ìô˘˘ °üdG ¬˘˘ MÎLG Éà »˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ó˘˘ «˘ ©˘ °üdG GhRôH øjòdG ºgó∏H ≈∏Y øjQƒ«¨dG Ú«°VÉjôdGh ¥ôÙG øjòdG Ú°ü∏ıG ä’ÉLôdG ¤EG áaÉ°VEG ,¢VQC’G √òg øe ø˘˘ µ˘ j ⁄ ƒ˘˘ dh ≈˘˘ à˘ M IQhô˘˘ °†dɢ˘ H »˘˘ °Vɢ˘ jQ π˘˘ c º˘˘ ¡˘ ˘H ô˘˘ î˘ ˘Ø˘ ˘j .iƒ¡dG …hÉbôfi Öéj …òdGh ,á«æWƒdG Ωƒ¡Øe øY çóëàf øëf Éæg øµd …CG êÉàëj ’ »àdGh ,Iô°UÉ≤dG Iô¶ædG √ò¡H ¬«dEG ô¶æf ’CG PEG ,¥ôÙG á«æWh ≈∏Y kÓdóe É¡H ó¡°ûà°ù«d …hÉbôfi Ωɢ˘ ˘ ª˘ ˘ °†fG π˘˘ ˘ ¡˘ ˘ °ùj ¬˘˘ ˘ fCɢ ˘ ˘H ∫ƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘j ¿C’ êɢ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘j ’ ¥ôÙG ¢ùµ©dÉH πH ,¬à«æWh âÑãj ≈àM Öîàæª∏d (Ú°ùæÛG) ¬˘˘∏˘ «˘ gCɢ à˘ H ,¥ôÙG Aɢ˘æ˘ HCG ¬˘˘fɢ˘°†à˘˘Mɢ˘H âfɢ˘c ¥ôÙG ᢢ «˘ æ˘ Wh ⫢˘ Ñ˘ dG) ´ƒ˘˘ HQ ‘ º˘˘ FGó˘˘ dG º˘˘ gOƒ˘˘ Lh ≈˘˘ ∏˘ Y ¬˘˘ °Uô˘˘ Mh ,º˘˘ ¡˘ d kɪ∏M ¥ôÙG ±ƒØ°U ‘ Ö©∏d ∫ƒ°UƒdG ¿Éc É¡eƒj ,(Oƒ©dG Ωɢ˘ eGC kÓ˘ «˘ ë˘ à˘ °ùe ¿ƒ˘˘ µ˘ j Oɢ˘ µ˘ j …ó–h »˘˘ °Vɢ˘ jQ …CG OhGô˘˘ j .¢†©ÑdG ɢ˘gÈà˘˘©˘ f ¿CG ø˘˘ µÁ ’ Iô˘˘ gɢ˘ X (»˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ¢ù«˘˘ æ˘ é˘ à˘ dG) »g áà«≤ŸG IôgɶdG √òg ,¢ùµ©dÉH πH ,á«æWƒdG ≈∏Y ád’O ó˘˘ «˘ ©˘ °üdG ≈˘˘ ∏˘ Y π˘˘ à˘ ˘≤˘ ˘e ‘ ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG Üô˘˘ °†d »˘˘ °†“ ɢ˘ e √ò˘˘ g ¬˘˘ H »˘˘ °†“ …ò˘˘ dG Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG »˘˘ JÉC ˘ ˘j ÚM PEG .»˘˘ ˘°Vɢ˘ ˘jô˘˘ ˘dG á≤jô£H äôjOCGh ¢†©ÑdG πÑb øe â©°Vh »àdG- á°SÉ«°ùdG á°Vhô©eh áë°VGh ÚfGƒb ¿hOh áëjô°U ÒZh á°†eÉZ ∫ƒ˘˘ ë˘ à˘ d -»˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG »˘˘ æ˘ jô˘˘ ë˘ Ñ˘ dG ´Qɢ˘ °ûdG Ωɢ˘ eCG ᢢ «˘ aɢ˘ Ø˘ °ûH √ògCG ,ájƒ¡dG (áNƒ°ù‡) äÉÑîàæŸ á«æWƒdG ÉæJÉÑîàæe !?á«æWh É¡fCÉH ∞°UƒJ ¿CG øµÁ É¡æ«M ¿hÉ©àd Ò°ûj ¿Éc ¬fCÉH »YOCÉ°Sh ,¬dƒb …QGƒµ∏d QôHCÉ°S πLCG øeh Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ™e ¥ôÙG …OÉf ¿hO øµd ,áHƒ∏£e á«æWhh »g √ògh ,äÉÑîàæŸG áë∏°üe áª∏c OQƒj øe πãªc ¿ƒµæ°S É¡æ«M ÉæfC’ Ú°ùæÛÉH É¡£HQ .…QGƒµdG ñCÓd …ôjó≤Jh »eGÎMG ™e ,πWÉH É¡H OGôj ≥M ᢢ∏˘ ë˘ °üŸ ô˘˘¶˘ æ˘ dG ɢ˘æ˘ «˘ ∏˘ Y º˘˘ à– á˘˘ Yɢ˘ ª˘ L ɢ˘ j (ᢢ «˘ æ˘ Wƒ˘˘ dG) ó˘˘ «˘ ©˘ °üdG ≈˘˘ ∏˘ Y ¿É˘˘ cGC AGƒ˘˘ °S ,π˘˘ ª˘ Y …CG ‘ ¬˘˘ Fɢ˘ æ˘ HGC h ø˘˘ Wƒ˘˘ dG ᢢ «˘ ∏˘ ª˘ Y ¿Eɢ a ‹É˘˘ à˘ dɢ˘ Hh ,ᢢ Ø˘ ∏˘ àıG Ió˘˘ ©˘ °UC’G hCG »˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ,ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG Aɢ˘æ˘ HCG πfi êQÉÿG ø˘˘ e ᢢ Ñ˘ ∏˘ ©ŸG ô˘˘ °Uɢ˘ æ˘ ©˘ dG ∫Ó˘˘ MEG ‘ êQó˘˘ ˘ à˘ ˘ ∏˘ ˘ d ᢢ ˘ Hɢ˘ ˘ °ûdG ÖgGƒŸG Ωɢ˘ ˘ eGC ¥É˘˘ ˘ æÿG ≥˘˘ ˘ «˘ ˘ «˘ ˘ °†Jh Ωƒ¡Øe ¢†bÉæJ á«∏ªY øWƒdG π«ãªàd ∫ƒ°UƒdGh äÉÑîàæŸG ≥«Ñ£J ‘ »°†ŸG ≈∏Y QGô°UE’G ¿CG ¤EG áaÉ°VEG .(á«æWƒdG) ´QÉ°ûdG …CGQ ÚHQÉ°V (ä’hÉ£dG â– øe) QGóJ á°SÉ«°S ¢Vô©H IôgɶdG √òg øe ¢†©àªŸGh ∞dÉıG »°VÉjôdG Ωƒ¡Øe Éæd ∞°ûµJ ¿CG øµÁ É¡JGP óëH ádCÉ°ùe »g §FÉ◊G .Ú«°VÉjôdG Éæ«dƒÄ°ùe ¢†©H óæY (á«æWƒdG) ɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘°Vɢ˘ jQ ó˘˘ jô˘˘ f ɢ˘ æ˘ ˘fCɢ ˘ H ∫ƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ f ÚM áÁô˘˘ ˘L »˘˘ ˘g π˘˘ ˘g ,ºgóMh øWƒdG AÉæHCG ≈∏Y Ωƒ≤J á°VÉjQ …CG !?(á«æWh) º°S’G Gòg øjôëÑ∏d ÖÑ°ùJ hCG º¡H ô°†J äÉ°SÉ«°S ¿hO Ée ÉeÉ“ ¢†aQCG »æjôëÑc !?êôM …CG ÉæHƒ∏b ≈∏Y ‹É¨dG ¬H ÖÑ°ùJ Éeh ,∞°Uh hCG áª∏µH AGƒ°S Aƒ°S …CÉH …OÓH ¢ùÁ Òã˘˘ c ó˘˘ ∏˘ Ñ˘ dG º˘˘ °SE’ IAɢ˘ °SEG ø˘˘ e (»˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ¢ù«˘˘ æ˘ ˘é˘ ˘à˘ ˘dG) .¢ùª°ûdG 샰Vh áë°VGhh ™«ª÷G É¡aô©j á∏ãeC’Gh ÚdhDƒ˘ °ùŸG ≈˘˘ ∏˘ Y ¿PEG !?(ᢢ «˘ æ˘ Wh) ᢢ °Vɢ˘ jQ ¿hó˘˘ jô˘˘ J π˘˘ g Ö°üf Gƒ©°†j ¿CG º¡∏c ¢ù«dh º¡°†©H ∫ƒbCGh Ú«°VÉjôdG Gƒª«≤j ¿CG ,πªY …CG ¿hCGóÑj ÚM (øWƒdG) áª∏c º¡æ«YCG hCG ,¬FÉæHCGh øWƒdG ≈∏Y IóFÉa GP ¿ƒµ«°S πgh ¬fƒ∏©Ø«°S Ée ≈∏Y øWƒdG ᩪ°ùH ô°†J á«Ñ∏°S äÉ«YGóJ ¬jód ¿ƒµà°S ∞dC’G Iôª∏d É¡dƒ≤f Oó°üdG Gòg ‘h .»°VÉjôdG ó«©°üdG áfÉeCG É¡fCÉH ≈æ¨àf »àdG ÉææjôëH ≥ëH ,øWƒdG ≥ëH AÉLQ ¢ù«dh øWƒdG πLCG øe ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©H 𪩫d ,ÉæbÉæYCG ‘ ≈àMh á«eÓYE’G º¡Ñ°Sɵe hCG »°üî°ûdG ºgRhôH πLCG øe »ÑgòdG øeõdG »g ¿ÓY IQGOEG hCG ¿Óa ó≤Y ¿CÉH ∫É≤j .á«æjôëÑdG á°VÉjô∏d øY Éæ°ùØfCG »cõf hCG Éæ°ùØfC’ (á«æWƒdG) »Yóf Éæ°ùd π˘˘LCG ø˘˘e π˘˘ª˘ ©˘ f ¿ƒ˘˘«˘ æ˘ Wh ɢ˘ æ˘ ∏˘ c ɢ˘ æ˘ fCɢ H ÊÉÁEG ø˘˘ µ˘ d ,ɢ˘ fÒZ ,ÅWÉÿG É¡eƒ¡Øà á«æWƒdG ô°ùØj ¢†©ÑdG øµdh ,øWƒdG Ú°ü∏fl Ú∏˘˘ eɢ˘ Y Gƒ˘˘ fƒ˘˘ µ˘ j ¿CGh ᢢ jGó˘˘ ¡˘ dG ≈˘˘ æ˘ ª˘ à˘ f A’Dƒ˘ ¡˘ dh ɢ˘ ¡˘ eƒ˘˘ ¡˘ Øà (ᢢ «˘ æ˘ Wƒ˘˘ dG) õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘J π˘˘ LCG ø˘˘ e ø˘˘ jó˘˘ ¡˘ ˘à›h ¢ù«˘˘ æ˘ é˘ à˘ dG) ᢢ «˘ ∏˘ ª˘ Y õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ à˘ d Gƒ˘˘ ©˘ °S ɢ˘ ª˘ ∏˘ ã˘ e í˘˘ «˘ ˘ë˘ ˘°üdG .(»°VÉjôdG .ÒN ∞dCÉH (øWƒdG)h ΩÉY πch ,ó°ü≤dG AGQh øe ¬∏dGh

zΩƒ‚h IOÉb á«bGô©dG IôµdG{ :(Ü ± CG) - OGó¨H

IOÉb á«bGô©dG IôµdG'' ¿Gƒæ©H »≤«KƒJ ÜÉàc ∫hCG ¥ÓWE’ Ωó≤dG Iôµd »bGô©dG OÉ–’G ó©à°ùj .¥Gô©dG õ«∏‚E’G πNO å«M 1917 ΩÉY òæe ¥Gô©dG ‘ IôµdG á°üb »µëj ''Ωƒ‚h á∏Môe πµ°ûj QGó°UE’G Gòg'' ¿CG ó«©°S Ú°ùM Ωó≤dG Iôµd »bGô©dG OÉ–’G ¢ù«FQ í°VhCGh .''kÉeÉY 60 øe ÌcCG ÈY á«îjQÉJ äÉ£fi øe ¬Jó¡°T Éeh á«bGô©dG IôµdG ôªY øe á∏eÉ°T ô°üHCG …òdG Ωó≤dG Iôµd »bGô©dG OÉ–’G ¢ù«°SÉàd 59 ∫G iôcòdG ‘ ÜÉàµdG Gòg QGó°UEG »JCÉjh .1950 ΩÉY -ÉØ«a- ‹hódG OÉ–’G ¤EG º°†fGh 1948 (∫hC’G øjô°ûJ)ôHƒàcG øe 10 ‘ QƒædG ∫hÉæJh áëØ°U 300 ‘ ™≤j …òdG ÜÉàµdG Gòg RÉ‚EÉH ¿Éª∏°ùdG ΩÉ°ûg »bGô©dG ‘Éë°üdG ΩÉbh É¡àYÉ°TGh Ωó≤dG Iôc QÉ°ûàfG ‘ ÒѵdG QhódG É¡d ¿Éc ¥Gô©dG ‘ ájhôc á«°VÉjQ äÉ«°üî°T IÒ°S .øeõdG øe áÑ≤◊G ∂∏J OGóàeG ≈∏Y ájhôµdG äGRÉ‚E’G øY kÓ°†a

kÉjOh ¢ùfƒJ á¡LGƒŸ äGQÉeE’G á∏«µ°ûJ ø∏©j ƒ°ùà«e .áHÉ°UE’G ó˘Lɢe ø˘e Ó˘c Ió˘jó÷G ᢢ∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘dG âª˘˘°Vh »∏Yh ôNÉa ó«ªMh ⁄É°S ó«dhh (π°UƒdG) ô°UÉf (Ú©˘˘ dG) õ˘˘ jɢ˘ a …Rƒ˘˘ ah ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘ °S ∫Ó˘˘ ˘gh …ô˘˘ ˘°ùe »HƒædG ¬∏˘dGó˘Ñ˘Yh 󢫢©˘°S Ò°ûHh ô˘£˘e π˘«˘Yɢª˘°SGh óªfih (IóMƒdG) »∏Y ƒdG Qó«Mh »ë°ûdG óªfih ó°TGQh (»∏gC’G) ôHÉL ∞°Sƒjh ¢SÉÑY »∏Yh º°SÉb 󢢫˘ Ñ˘ Y í˘˘dɢ˘°Uh ∑Qɢ˘Ñ˘ e ó˘˘ª˘ MGh ø˘˘ª˘ Mô˘˘ dG ó˘˘ Ñ˘ ˘Y ¢Sɢ˘ ˘µ˘ ˘ dG ó˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ °Sh ∑Qɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ e ±Gƒ˘˘ ˘fh (Iô˘˘ ˘ jõ÷G) ∑QÉÑe ôeÉYh (Ö©°ûdG) óªfi ∞«°Sh (ábQÉ°ûdG) .(ô°üædG)

:(Ü ± CG) -»HO

ÜQó˘e ƒ˘°ùà˘«˘e ƒ˘fhô˘H »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ≈˘˘Yó˘˘à˘ °SG á∏«µ°ûà∏d kÉÑY’ 21 Ωó≤dG Iôµd äGQÉe’G Öîàæe øjô°ûJ)ôHƒàcG 17 ‘ ɢjOh ¢ùfƒ˘J ¬˘LGƒ˘˘à˘ °S »˘˘à˘ dG .»ÑXƒHCG ‘ ‹É◊G (∫hC’G á∏«µ°ûàdG øe ÚÑY’ áKÓK ƒ°ùà«e ó©Ñà°SGh ∫hC’G Qhó˘˘dG Üɢ˘gP ‘ Ωɢ˘æ˘ à˘ «˘ a Ωɢ˘eCG âÑ˘˘©˘ ˘d »˘˘ à˘ ˘dG ∫Éjófƒe äÉ«FÉ¡f ¤EG á∏gDƒŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d ôªà°SG ɪ«a ,óªMCG ¥QÉWh ó©°S ⁄É°S ºgh 2010 ÖÑ°ùH ᢩ˘ª˘L º˘«˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Yh π˘«˘∏˘N π˘°ü«˘a Üɢ«˘Z

¿hógÉ°ûJ

á∏ªàfi ÒZ Ωƒ«dG Ωɵ«H IOƒY

꟮dG

:(RÎjhQ) -¢SÉé«a ¢S’

Ωɵ«H ó«ØjO

»˘°ùc’ɢL ¢ù«˘˘∏‚G ¢Sƒ˘˘d …Oɢ˘f ¢ù«˘˘FQ ¢S’’ »˘˘°ùµ˘˘«˘ dG ∫ɢ˘b ¿EG :Ωó≤dG Iôµd »µjôeC’G ÚaÎÙG …QhO ‘ Ö©∏j …òdG »µjôeC’G ™˘e á˘cQɢ°ûŸGh âÑ˘°ùdG Ωƒ˘«˘dG Ωɢµ˘«˘H ó˘«˘Ø˘jO …õ˘«˘∏‚E’G ¬˘ª‚ IOƒ˘˘Y ¬àcQÉ°ûe ºZQ á∏ªàfi hóÑJ ’ ƒàfhQƒJ ΩÉeCG ¬JGQÉÑe ‘ ≥jôØdG .äÉÑjQóàdG ‘ á∏eɵdG ±ƒØ°U øY ÜÉZ …òdG (kÉeÉY 32) Ωɵ«H CGóH »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘h ‘ AGƒàdÉH ¬àHÉ°UEG ó©H »°VÉŸG (ÜBG) ¢ù£°ùZG ôNGhCG òæe ≥jôØdG .≥jôØdG ™e áØ«ØN äÉÑjQóJ »æª«dG ¬àÑcôH •ÉHôdG :¢ù«ªÿG ¢ùeCG ∞JÉ¡dG ÈY á∏HÉ≤e ‘ RÎjhôd ¢S’’ ∫Ébh Ée πµH Ωƒ≤jh äÉÑjQóàdG ‘ ∑QÉ°ûj (Ωɵ«H) ¬fCG ƒg ó«÷G ÈÿG'' ''.¿hôNB’G ¿ƒÑYÓdG ¬H Ωƒ≤j å«M Égó©H ¬«aÉ©Jh äÉÑjQóàdG ‘ √AGOCG º«≤f ∫Gõf ’'' ±É°VCGh ´ƒÑ°SC’G ™∏£e ∑QÉ°û«°S ¬fCG øXCG ’ .IÎa òæe É¡«a ∑QÉ°ûj ⁄ ¬fCG hóÑJ πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj IGQÉÑe øe AõL ‘ ¬àcQÉ°ûe øµd ..πÑ≤ŸG ''.ΩGôj Ée ≈∏Y QƒeC’G äQÉ°S GPEGh ÖjQóàdG ‘ ôªà°SG GPEG IócDƒe äÉ°ùaÉæe ‘ ¢ùeÉÿG õcôŸG πàëj …òdG »°ùc’ÉL ∞«°†à°ùjh Ωƒ«dG ƒàfhQƒJ ≥jôa »µjôe’G ÚaÎÙG …QhO øe »Hô¨dG º°ù≤dG .ΩÉjCG á°ùªN ó©H õdƒH OQ ∑Qƒjƒ«f »bÓj ¿CG πÑb âÑ°ùdG …Qhó∏d ¤hC’G á∏MôŸG ‘ IÒNC’G ¬JGQÉÑe »°ùc’ÉL Ö©∏jh äÉjQÉÑŸG ‘ RƒØ∏d áLÉëH ƒgh ôHƒàcG 21 ‘ ôjÉa ƒLɵ«°T ó°V .ádƒ£ÑdG ‘ ܃∏¨ŸG êhôN QGhOC’ πgCÉà∏d çÓãdG

ÉHhQhCG ·CG äÉ«Ø°üJ É«fƒà°SEG - GÎ∏‚EG ¯

2 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G ¯ IÉ``æ≤dG 17:00 ¯ â``bƒdG

É°ùfôa- √hQÉa QõL ¯ 5äQƒÑ°S ¯

∫ɨJÈdG- ¿Éé«HQPEG ¯ 1 +Iôjõ÷G ¯

:(Ü ± GC ) - ójQóe

¢ùjƒd ÊÉÑ°SE’G ÖîàæŸG ÜQóe ºé¡J ∫hhGQ ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ó˘˘Fɢ˘b ≈˘˘∏˘ Y ¢ù«˘˘fƒ˘˘ZGQG á∏«µ°ûJ øY kGOó› ó©Ñà°SG …òdG õ«dGõfƒZ kGÈà©e ,2008 ÉHhQhCG ·CG äÉ«Ø°üàd √OÓH ¿É˘˘c ɢ˘eó˘˘æ˘ Y A»˘˘°T …Cɢ H õ˘˘ Ø˘ ˘j ⁄ ÒNC’G ¿CG .ÖîàæŸG ™e Ö©∏j ∞ë°üdG øjhÉæY ºé¡àdG Gòg Qó°üJh É¡àØ«°†e ™e É«fÉÑ°SEG IGQÉÑe á«°ûY á«∏ÙG äÉ°ùaÉæe øe Iô°TÉ©dG ádƒ÷G ‘ ∑QɉódG ¿ÉÑ°SC’G ÉgQó°üàj »àdG á°SOÉ°ùdG áYƒªÛG .(á£≤f 19) ójƒ°ùdG ™e ácQÉ°ûe á∏«µ°ûJ øY (ÉeÉY 30) ∫hhGQ Ö«¨jh AGOC’G ºZQ ΩÉY ‹GƒM òæe √OÓH Öîàæe ójQóe ∫ÉjQ ¬≤jôa ™e ¬eó≤j …òdG õ«ªŸG

IGQÉÑŸG

IÉ``æ≤dG 19:00 ¯ â``bƒdG É«fÉÑ°SCG- ∑QɉGódG ¯

∫hhGQ ≈∏Y ºé¡àj ¢ù«fƒZGQBG .‹É◊G Qó°üàŸGh »°VÉŸG º°SƒŸG π£H øe äGOÉ≤àfG á∏ªM ¢ù«fƒZGQG ¬LGhh ÖîàæŸG øjQÉ“ Ghô°†M øjòdG Ú©é°ûŸG ¿É˘˘H √OQ ¿É˘˘µ˘ a ,∑Qɉó˘˘dG Aɢ˘≤˘ ∏˘ ˘d GÒ°†– á«dGó«e …G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ π°ûa ∫hhGQ ⁄ɢ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG ¢SCɢ ˘ ˘c ‘ äɢ˘ ˘ cQɢ˘ ˘ °ûe 3 ∫Ó˘˘ ˘ ˘ ˘N .ÉHhQhCG ·CG ¢SCÉc ‘ ÚàcQÉ°ûeh IOɢ˘°ûŸG Iõ˘˘Ø˘ ∏˘ à˘ dG äGÒeɢ˘c â£˘˘≤˘ à˘ ˘dGh ¢ù«˘˘fƒ˘˘ZGQG ÚH â∏˘˘°üM »˘˘à˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ µ˘ ˘dG ≈˘∏˘Y ¢ù«˘˘ªÿG ¢ùeCG ɢ˘¡˘ ã˘ H ”h Ú©˘˘é˘ °ûŸGh á∏µ°ûe ¿ÉgPC’G ¤EG OÉYCG Ée ,IõØ∏àdG äÉ°TÉ°T »W âëÑ°UCG É¡fCG ¢ù«fƒZGQG øX IOóéàe .¿É«°ùædG ¢ù«˘˘fƒ˘˘ZGQG ÚH ᢢbÓ˘˘©˘ ˘dG ô˘˘ Jƒ˘˘ J GC ó˘˘ Hh ∞˘˘«˘ ˘°üdG ɢ˘ «˘ ˘fÉŸCG ∫ɢ˘ jó˘˘ fƒ˘˘ e ∫Ó˘˘ N ∫hhGQh ÉeÓc ÖYÓdGh ÜQóŸG ∫OÉÑJ ÉeóæY »°VÉŸG

IGQÉÑŸG

IÉ``æ≤dG 18:00 ¯ â``bƒdG

2 +Iôjõ÷G ¯

á«°ûY ÖîàæŸG øjQÉ“ AÉæKG ôJƒàdG ¬Hƒ°ûj QhódG øe á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ ¢ùfƒJ á¡LGƒe .∫hC’G ÊÉÑ°SE’G OÉ–’G ™bƒe ™e åjóM ‘h :¢ù«fƒZGQG ∫Éb »°VÉŸG AÉ©HQ’G Ωó≤dG Iôµd øe ÖYÓd IÒãc kÉ°Uôa ∫hhGQ »£YCG ó≤d'' .''¬àÑgƒe íjQÉ°üJ ¿G ''¢SG'' áØ«ë°U äÈàYGh ,''RGõĪ°T’G ÒãJ'' Ú©é°ûª∏d ¢ù«fƒZGQG Ö à˘ ˘æ˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d ∫hhGQ Aɢ˘ Yó˘˘ à˘ ˘°SG ¤EG ᢢ «˘ ˘YGO .ÜQóŸG ºYóH ''ÉcQÉe'' âÑdÉW ɪ«a ,GOó› ¿ƒ˘˘©˘ bƒ˘˘à˘ j ¿É˘˘Ñ˘ °SC’G ¿ƒ˘˘©˘ é˘ °ûŸG ¿É˘˘ ch ¬LGƒà°S »àdG á∏«µ°ûàdG ¤EG ∫hhGQ AÉYóà°SG ó«aGO É«°ùædÉa ºLÉ¡e áHÉ°UEG ó©H ∑QɉódG ºLÉ¡e ¬«∏Y π°†a ¢ù«fƒZGQG ¿CG ’EG ,É«a .hOƒeÉJ ∫hhGQ ∫ƒ«fÉÑ°SG

IGQÉÑŸG

IGQÉÑŸG

IÉ``æ≤dG 21:00 ¯ â``bƒdG É«fÉŸCG- GóædôjEG ¯

IGQÉÑŸG

IÉ``æ≤dG 21:45 ¯ â``bƒdG

2 Iôjõ÷G ¯

É«LQƒL- É«dÉ£jEG¯ 1 +Iôjõ÷G ¯

IGQÉÑŸG

IÉ``æ≤dG 21:50 ¯ â``bƒdG

á«æ«JÓdG ɵjôeCG äÉ«Ø°üJ É«Ø«dƒH- …GƒLhQhCG¯

IGQÉÑŸG

á«°VÉjôdG âjƒµd ¯ IÉ``æ≤dG 21:30 ¯ â``bƒdG »∏«°ûJ- ÚàæLQC’G ¯

IGQÉÑŸG

á«°VÉjôdG âjƒµd ¯ IÉ``æ≤dG 23:40 ¯ â``bƒdG

É«≤jôaCG ·CG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ÉfGƒ°ùJƒH- ô°üe¯

IGQÉÑŸG

2 äQƒÑ°S¯ IÉ``æ≤dG 19:30 ¯ â``bƒdG (∞«°TQCG) ∫hhGQ ójQóe ∫ÉjQ ºLÉ¡e

Alwatan 13 OCT 2007  
Alwatan 13 OCT 2007