Page 1

ø`` ` jô`ëÑdG »a kGQÉ`` ` °ûàfG ´ô`` ` °SC’G ¢ù`````∏a 200

áëØ°U 40

ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

(CAWN 630)

:π«é°ùàdG ºbQ

kÉ°ù∏a 99 ¤EG á«dhódG ä’É°üJ’G ¢†ØîJ ƒµ∏àH ,(QGPBG) ¢SQÉe 20 ¤EG 7 øe kGQÉÑàYG ¬fEG »MÉæ÷G óªMCG ƒµ∏àH ä’É°üJGh ¿hDƒ°T ôjóe ∫Éb ÒÑc Oó©d á«dhO äɟɵe AGôLEG ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉeóÿ ƒµ∏àH øFÉHR ™«ªL ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°S 6 ≈àMh π«∏dG ∞°üàæe øe 12 øe IóટG IÎØdG ∫ÓN kÉ°ù∏a 99 `H á«dhódG äÉ¡LƒdG øe .kÉMÉÑ°U

ÖJGhôdG IOÉjR QÉÑàY’G Ú©H òNCÉf :AGQRƒdG ¢ù«FQ ÚØXƒŸG ´É°VhCG Ú°ù– ≈∏Y á°üjôM áeƒµ◊Gh

www.alwatannews.net

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG

AGQRƒdG kÉ°ù«FQ ô°UÉf ï«°ûdG Ú«©J ó«©j âjƒµdG ÒeCG óªMC’G óªÙG ô°UÉf ï«°ûdG Ú«©J OÉYCG âjƒµdG ÒeCG ¿CG á«àjƒµdG AÉÑfC’G ádÉch âdÉb .óMC’G Ωƒj áeƒµ◊G ádÉ≤à°SG ó©H AÉKÓãdG ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏Û kÉ°ù«FQ ìÉÑ°üdG ôjRh øe á≤ãdG Öë°S ≈∏Y ´GÎbÓd Qô≤ŸG óYƒŸG øe Ωƒj πÑb ádÉ≤à°S’G äAÉLh .áë°üdG 12 ÈcC’G øWƒdG

:á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdGh πª©dG …ôjRh ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

π°†aC’G QÉ«ÿG ¿ƒµàd á«æjôëÑdG ádɪ©dG ÖjQóàd ¬Lƒj q πgÉ©dG

ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ L -AGQRƒ˘˘ ˘ ˘ dG ¢ù«˘˘ ˘ ˘ FQ ¿Gƒ˘˘ ˘ ˘ jO :Ú«Øë°üdG

AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

Ú«Ø뢰üdG ᢫˘©˘ª˘é˘H √ƒ˘ª˘°S Aɢ≤˘d ∫Ó˘N ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCG á«æjôëÑdG ¿CG á˘Ø˘«˘∏˘ N ∫BG ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ï˘˘«˘ °ûdG ø˘˘dh ∫hC’G ᢢeƒ˘˘µ◊G ´GQP »˘˘g ᢢ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG …CGôdG ‘ ±ÓàN’G ¿CG ɪc ,É¡ªYO ‘ OOÎf áë∏°üe ó°V ¢ù«d ¬fCG ÉŸÉW á«ë°U IôgÉX á°üjôM áeƒµ◊G ¿CÉH kÉgƒæe ,É«∏©dG øWƒdG QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJh ,ÚØXƒŸG ´É°VhCG ≈∏Y ᢢ eƒ˘˘ µ◊G π˘˘ £˘ ˘ ©˘ ˘ J ø˘˘ ˘dh ,ÖJGhô˘˘ ˘dG IOɢ˘ ˘jR ᢢ µ˘ ˘∏˘ ˘ªŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y Òÿɢ˘ ˘H Oƒ˘˘ ˘©˘ ˘ j kɢ ˘ Yhô˘˘ ˘°ûe ÚH ᢫˘LGhORG ’ ¬˘fCG kGó˘˘cDƒ˘ e ,ɢ˘¡˘ «˘ æ˘ WGƒ˘˘eh πªY èeÉfôHh ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› ø˘Wƒ˘dG ᢢeó˘˘N kɢ ©˘ e ɢ˘ª˘ ¡˘ aó˘˘gh ᢢeƒ˘˘µ◊G .øWGƒŸGh 4 øWƒdG QÉÑNCG

Ú°üdÉH ΩÓ°ùdG ±ô°üŸ IójóL á≤Ø°U :…OÉ°üàb’G QôÙG Öàc

ô¡°TCG á©°ùJ ∫ÓN Ú°üdG ‘ á°UÉÿG º¡°SC’G ‘ Qɪãà°SÓd ¬££N øY ΩÓ°ùdG ±ô°üe ø∏YCG øª°V ∂dPh ,2006 ΩÉ©dG ‘ ájõ«dÉŸG „Éæ«H IôjõL ‘ ºî°V …QÉ≤Y ´hô°ûe ‘ √Qɪãà°SG øe §≤a ¢ù«FôdG ÖFÉf ∫Ébh .á≤£æŸG ∂∏J ‘ ájQɪãà°S’G äÉ≤Ø°üdG øe á∏°ù∏°S ó≤©d ±ô°üŸG äÉ¡LƒJ ¿Ghôe ôªY QƒàcódG ,(øjôëÑdG) ΩÓ°ùdG ±ô°üe ‘ äGQɪãà°S’G áYƒª› ¢ù«FQh …ò«ØæàdG É«°SBG ‘ Qɪãà°S’G É¡æe »°ù«FQ AõL ‘ ±ó¡à°ùJ á«é«JGΰSG ¤EG óª©j ±ô°üŸG ¿EG ,∫ɪc ájQɪãà°S’G ¢UôØdG øe ójó©dG ≈∏Y πªà°ûJ á≤£æŸG ∂∏J ‘ ¥Gƒ°SC’G ¿CGh á°UÉN ,∂Ø«°SÉÑdGh .á«ë°üdG ájÉYôdGh ,á∏jóÑdG ábÉ£dGh ,ábÉ£dG πãe äÉYÉ£b ‘ ɪ«°S’ 1 ¥Gƒ°SCG

Ék MÉHQCG %8 ´RƒJ Éà«HÉc πjQ Q’hO ¿ƒ«∏e 56 ¤EG É¡dɪ°SCGQ ™aôJh :ó«©°S á¡jõf âÑàc

≈∏Y ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %8 áÑ°ùæH kÉMÉHQCG Éà«HÉc πjQ ‘ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G âYqRh ,kGó≤f %4 ∫ó©Ã áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉàH ácô°ûdG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGhh .áëæe º¡°SCG %4h »µjôeCG Q’hO ∞dCG 160h Úfƒ«∏e QGó≤à IójóL áëæe º¡°SCG QGó°UEG øY œÉædG ´ƒaóŸGh .»µjôeCG Q’hO ∞dCG 160h kÉfƒ«∏e 56 IOÉjõdG ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ íÑ°ü«d 1 ¥Gƒ°SCG

:ÉæH-ájôaÉ°üdG ô°üb

á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdGh πª©dG …ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ŸG ádÓL

iƒ˘˘ à˘ ˘ °ùe Ú°ù–h ,ᢢ ˘eRÓ˘˘ ˘dG IÈÿG πª©dG ¥ƒ°S ôjƒ£J ¿CÉH kGócDƒe ,AGOC’G ᢢ «˘ ˘°Sɢ˘ °SC’G õ˘˘ ˘Fɢ˘ ˘cô˘˘ ˘dG ó˘˘ ˘MCG π˘˘ ˘qµ˘ ˘ °ûj Oƒ©J »àdG á∏eÉ°ûdG ᫪æàdG á`` bÓ£f’ ø˘˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ™`` Ø˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ dGh Òÿɢ˘ ˘ ˘H .ÚæWGƒŸGh 2 øWƒdG QÉÑNCG

ƒL áYÉ°TEGh ,êÉàfE’G á«`` ` Yƒf Ú`` ` °ù–h .ô◊G ¢ùaÉæàdG √ò˘¡˘d ¬˘Mɢ«˘JQG π˘˘gɢ˘©˘ dG ió˘˘HCG ó˘˘bh ∞˘˘«˘ ã˘ µ˘ J IQhô˘˘°V ¤EG ¬˘˘Lhh ,è˘˘ eGÈdG äGQó˘b ᢫˘ª˘æ˘J ≈˘∏˘Y õ˘«˘cÎdGh Oƒ˘¡÷G É¡HÉ°ùàcGh ,á«æjôëÑ˘dG á˘jô˘°ûÑ˘dG Iƒ˘≤˘dG

áaOÉ¡dG QÉ`` ` µaC’Gh äÉMÎ≤ŸG ¢†©H ¤EG Ö`` ` `jQó˘˘Jh π˘˘ª˘ ©˘ dG ¥ƒ`` ` °S ᢢ«˘ ª˘ æ˘ ˘J ¤EG Qɢ«` ` `ÿG ¿ƒ˘µ˘à˘d ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘dɢª˘ ©˘ dG Òaƒ˘˘ Jh ,π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ÖMɢ˘ ˘°üd π˘˘ ˘°†aC’G ,Úæ˘˘WGƒ˘˘ª˘ ∏˘ d Ió`` ` `jó˘˘L π˘˘ ª˘ ˘Y ¢Uô˘˘ a ,¢UÉÿG ´É˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG äɢ˘ ˘°ù°SDƒ˘ ˘ e º`` ` YOh

z»eÓ°SE’G øjôëÑdG{ `d ájQɪãà°SG ßaÉëen Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ¿Éµ°SE’G á∏µ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùª∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 50 2006 ‘

∂æÑdG ∫ƒ°UCG ‹ÉªLEG ´ÉØJQGh »°SÉ«≤dG ƒªædG Gò`` ` `g Ωɢ©˘dG ≈˘∏˘Y %36 É¡˘à˘Ñ˘°ùf IOɢjõ˘H …CG ,Qɢæ˘jO ¿ƒ˘«˘∏˘e 436 ¤EG

:ÒeC ’ GóÑY ÖæjR âÑàc

.2005

∞°Sƒj »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ájQɪãà˘°SG ߢaÉfi 3 ìô˘W Oó˘°üH ∂æ˘Ñ˘ dG ¿EG ∞˘˘∏˘ N í˘˘dɢ˘°U ∑ƒµ°U ¤EG áaÉ°VEG Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ᪫≤H ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ‘ É檡°SCG êGQOE’ §£îf ɪc ,¿Éµ°SE’G ‘ ÉgQɪãà°S’ IójóL .''ΩÉ©dG ájÉ¡æH âjƒµdG á°UQƒH ∂æ˘˘ ˘ H ¿CG ¤EG ''ø˘˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ ˘dG'' ™`` e QGƒ`` `M ‘ ∞`` ` ∏˘ ˘ ˘ N Qɢ˘ ˘ ˘°TCGh ∫Ó˘N Iõ˘«` ` ` ª˘à˘e ᢫` ` dɢe è˘Fɢà˘f ≥˘≤˘M »˘eÓ˘°SE’G ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG %76^6 á`` ` `Ñ˘ ˘°ùæ˘˘ ˘H ìɢ˘ ˘HQC’G ‘É`` ` °U ™`` `Ø˘ ˘ JQG PEG ,2006 ΩÉ`` ` ©˘ ˘dG ø`` ` eGõJh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 13^1 ƒ`` ` `ëf ≠∏H kÉ«°SÉ«b kɪbQ πé°ù«d

ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G ∑ƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG ø˘˘e ᢢYƒ˘˘ª› ™˘˘e ɢ˘æ˘ eó˘˘≤˘ J ɢ˘ª˘ c ᢢ∏˘ µ˘ °ûe π˘˘M ‘ ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ d ¿É`` ` µ˘ ˘°SE’G ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘d äɢ˘ MÎ≤à äÉ`` ` Yɢ˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ L’G ó˘˘ ˘≤˘ ˘ Y Qƒ`` ` `W ‘ ¿B’G ø˘˘ ˘ë˘ ˘ fh ,¿É˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘°SE’G ìô˘£` ` à˘°Sh ,᢫˘dÉŸG IQGRhh ¿É˘µ˘°SE’G ∂`` ` ` æ˘H ™˘e á˘jÒ°†ë˘˘à˘ dG âeó`` ` `≤˘J å«˘M ,QÉ˘æ˘ jO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 50 á˘ª˘«˘≤˘H kɢcƒ˘µ˘°U kÉ˘Ñ˘jô˘˘b ‘ kÉ«dÉM Iô`` ` `µdGh ,¿B’G É¡JÉ`` ` «°UƒàH ∑ƒæÑdG øe á`` ` `Yƒª› ôjƒ˘£˘J π`` ` jƒ˘ª˘à˘d É`` `gó˘FGƒ˘Y Ωó`` `î˘à˘°ùà˘°Sh ,IQGRƒ˘dG Ö`` ` ©˘∏˘e .á«æµ°ùdG äGóMƒdG 2 ¥Gƒ°SCG

ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY πÑ≤à°SG ∫BG ≈˘˘ °ù«˘˘ Y ø˘˘ H ó˘˘ ˘ª˘ ˘ M ∂∏ŸG ᢢ ˘dÓ÷G ¢ùeCG ô°üY ájôaÉ°üdG ô°üb ‘ áØ«∏N áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ πª©dG ôjRh ¢ù∏› Aɢ°†YCGh π˘ª˘©˘dG ¥ƒ˘°S º˘«˘ ¶˘ æ˘ J ¿hDƒ˘ ˘ ˘ °û∏˘˘ ˘ ˘d ᢢ ˘ ˘dhó˘˘ ˘ ˘dG ô˘˘ ˘ ˘ jRhh IQGOE’G ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á«LQÉÿG å«˘M .IQGOE’G ¢ù∏› Aɢ°†YCGh π˘˘ª˘ ©˘ dG »˘à˘dG äGƒ˘£ÿG ᢢ«˘ ª˘ gCG ¬˘˘à˘ dÓ˘˘L ó˘˘cCG ¤EG kÉ¡Lƒeh Ú°ù∏ÛG ‘ πª©dG É¡©£b äɢ°ù°SDƒ˘e ™˘e ¿hɢ©˘à˘dG õ˘jõ˘©˘J IQhô˘°V äGQɢ°ûà˘°S’G Ëó˘≤˘Jh ¢UÉÿG ´É˘£˘≤˘ dG ‘ π˘ª˘ ©˘ dG ¥ƒ˘˘°S äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ MG ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ Jh ∫ÓNh .kÓÑ≤à˘°ùeh kGô˘°VɢM ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ÜGƒædG ¢ù∏› QGôbEÉH ∂∏ŸG OÉ°TCG AÉ≤∏dG kÉæ˘ª˘ã˘e π˘£˘©˘à˘dG ó˘°V ÚeCɢà˘dG ¿ƒ˘fɢ≤˘d Aɢ˘°†YC’ ᢢ°ü∏ıG ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG Oƒ˘˘ ¡÷G .ÜGƒædG ¢ù∏› ô`` ` jRhh π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ô˘˘ jRh ™˘˘ ∏˘ ˘WCG ó˘˘ bh ≈˘∏˘Y ∂∏ŸG ᢫˘LQÉÿG ¿hDƒ˘°û∏˘d á˘dhó˘˘dG ™ª`` ` à°SGh ,√ôjƒ£J πÑ°Sh πª©dG Ò°S

á«àjƒµdG á«æjôëÑdG ¿ƒ«∏e1^6 ´RƒJ ÚeCÉà∏d kÉMÉHQCG QÉæjO :…OÉ°üàb’G QôÙG Öàc

᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘cô˘°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ôq ˘ bGC ácô°û∏d á«dÉŸG èFÉàædG ÚeCÉà∏d á«àjƒµdG ᢫˘©˘ª÷G ¤EG ᢫˘°Uƒ˘˘J ™˘˘aQh 2006 Ωɢ©˘ d ≈∏Y ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH ájOÉ©dG áeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e %30 á˘Ñ˘°ùæ˘˘H Úª˘˘gɢ˘°ùŸG kGQÉæjO1^653^750 ∫Oɢ˘©˘ j ɢ˘ e …CG ,´ƒ˘˘ aóŸG ,áëæe º¡°SCG %10 ¤EG áaÉ°VE’ÉH kÉ«æjôëH ‘ IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘ ˘FQ ∂dò˘˘ ˘ ˘ H ìô˘˘ ˘ ˘ °U ≈∏Y ÚeCÉà∏d á«àjƒµdG á«æjôëÑdG ácô°ûdG .hôîa ∞°Sƒj øH 1 ¥Gƒ°SCG

hQƒj 2:ÉHhQhCG - ¿GQ’hO :IóëàŸG äÉj’ƒdG - »æ«dΰSG ¬«æL :IóëàŸG áµ∏ªŸG - IÒd 1000:¿ÉæÑd - ¢ù∏a 200:¿OQC’G - ¢Tôb 100:ô°üe - á°ù«H 200 :¿ÉªY - ¿’ÉjQ :ô£b - ¿ÉªgQO :äGQÉeE’G - ¢ù∏a 200:âjƒµdG - ¿’ÉjQ :ájOƒ©°ùdG :áî°ùædG øªK


alwatan news

øWƒdG QÉÑNCG 2

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

local@alwatannews.net

á``µ∏ªŸG á«– á«bôH ≈≤∏àj ∂∏ŸG ÊGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG øe :ÉæH - ᫵∏ŸG º°SGôŸG

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY ≈≤∏J iód Ò°ûÑdG ø°ùM ôªY á≤«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¬«NCG øe á«– á«bôH ÈY áMhódG ¤EG ¬≤jôW ‘ ƒgh ¢ùeCG ìÉÑ°U øjôëÑdG áµ∏‡ AGƒLCG ¬JôFÉW QƒÑY ójõŸG øjôëÑdG áµ∏ªŸh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒÃ πgÉ©∏d ¬JÉ«æ“ Ö«WCG øY É¡«a .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

∫ÉÑ≤à°S’G ∫ÓN

:πª©dG ¥hóæ°Uh ¥ƒ°S áÄ«g ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

áeRÓdG IÈÿG É¡HÉ°ùcEGh á«æjôëÑdG ájô°ûÑdG Iƒ≤dG äGQób ᫪æàd ¬Lƒj q ∂∏ŸG π˘°†aC’G Qɢ«ÿG ¿ƒ˘µ˘à˘d ᢫˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢdɢ˘ª˘ ©˘ dG ÖjQó˘˘Jh ,ÚæWGƒª∏d IójóL πªY ¢Uôa ÒaƒJh ,πª©dG ÖMÉ°üd ,êÉàfE’G á«Yƒf Ú°ù–h ,¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ºYOh .ô◊G ¢ùaÉæàdG ƒL áYÉ°TEGh ¤EG ¬Lhh ,èeGÈdG √ò¡d ¬MÉ«JQG πgÉ©dG ióHCG óbh Iƒ≤dG äGQób ᫪æJ ≈∏Y õ«cÎdGh Oƒ¡÷G ∞«ãµJ IQhô°V Ú°ù–h ,áeRÓdG IÈÿG É¡HÉ°ùàcGh ,á«æjôëÑdG ájô°ûÑdG óMCG πµ°ûj πª©dG ¥ƒ°S ôjƒ£J ¿CÉH kGócDƒe ,AGOC’G iƒà°ùe Oƒ©J »àdG á∏eÉ°ûdG ᫪æàdG ábÓ£f’ á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG πc º¡d kÉ«æªàe ,ÚæWGƒŸGh øWƒdG ≈∏Y ™ØædGh ÒÿÉH .OGó°ùdGh ≥«aƒàdG .»µ∏ŸG ¿GƒjódG ôjRh á∏HÉ≤ŸG ô°†M

IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ≥«≤–h Ú°ù∏ÛG πªY ôjƒ£J ‘ º¡°ùj »àdG äGƒ£ÿG ᫪gCG kGócDƒe ,»æWƒdG OÉ°üàb’G áeóÿ õjõ©J IQhô°V ¤EG kÉ¡Lƒeh Ú°ù∏ÛG ‘ πª©dG É¡©£b äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤Jh ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdG kGô˘°VɢM ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ π˘ª˘©˘ dG ¥ƒ˘˘°S äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ MG ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ Jh .kÓÑ≤à°ùeh ¿ƒfÉ≤d ÜGƒædG ¢ù∏› QGôbEÉH ∂∏ŸG OÉ°TCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh á°ü∏ıG á«æ˘Wƒ˘dG Oƒ˘¡÷G kÉ˘æ˘ª˘ã˘e π˘£˘©˘à˘dG ó˘°V ÚeCɢà˘dG .ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YC’ á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRhh πª©dG ôjRh ™∏WCG óbh ¢†©H ¤EG ™ªà°SGh ,√ôjƒ£J πÑ°Sh πª©dG Ò°S ≈∏Y ∂∏ŸG π˘ª˘ ©˘ dG ¥ƒ˘˘°S ᢢ«˘ ª˘ æ˘ J ¤EG ᢢaOɢ˘¡˘ dG Qɢ˘µ˘ aC’Gh äɢ˘MÎ≤ŸG

ÉæH-ájôaÉ°üdG ô°üb

∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M OÓÑdG πgÉY πÑ≤à°SG ¢ùeCG ô°üY ájôaÉ°üdG ô°üb ‘ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ πª©dG ôjRh á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRhh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù∏› Aɢ˘ °†YCGh π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ¥hó˘˘ ˘æ˘ ˘ °U IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘FQ .IQGOE’G á˘≤˘ã˘dG ≈˘∏˘Y º˘gCɢæ˘gh kɢ©˘«˘ª˘L º˘˘¡˘ H π˘˘gɢ˘©˘ dG ÖMQ ó˘˘bh √ôµ°Th √ôjó≤J øY kGÈ©e Iójó÷G º¡©bGƒe ‘ º¡æ««©àH §£ÿG ™°Vh ‘ AÉ°†YC’G É¡dòÑj »àdG áã«ã◊G Oƒ¡é∏d .OÓÑdG ‘ πª©dG ¥ƒ°ùH AÉ≤JQ’ÉH á∏«ØµdG èeGÈdGh ɇ º¡JÈNh Ú°ù∏ÛG AÉ°†YCG IAÉصH √RGõàYG ióHCGh

z¿ÉZQƒe »H »L{ ∂æHh ∫hGóà∏d ájQÉéàdG zƒZɵ«°T{ áæjóe Qhõj ó¡©dG ‹h

¬JQÉjR ∫ÓN ó¡©dG ‹h

ɢ˘ ¡˘ ˘JGhOC’ ™˘˘ é˘ ˘°ûŸG …Qɢ˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°S’G ñɢ˘ ˘æŸG ΩɶædGh áfhôŸG øe Ió«Øà°ùe ájQɪãà°S’G ,á∏eɵdG ájɪ◊G É¡d πµ°ûj …òdG »HÉbôdG ¢ù«˘˘°SCɢ J ¤EG ɢ˘¡˘ ˘eɢ˘ eCG ¢Uô˘˘ Ø˘ ˘dG ᢢ Mɢ˘ JEGh Gòg ‘ kÉë°Vƒe .É¡ÑJɵe íàah É¡©jQÉ°ûe ‘ øjôëÑdG áµ∏ªŸ ¥ƒeôŸG õcôŸG ∫ÉÛG ∫ɢª˘YCG ¬˘æ˘e ≥˘∏˘£˘ æ˘ J …ò˘˘dG ´É˘˘£˘ ≤˘ dG Gò˘˘g QÉ°TCG ɪc .á«ŸÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG ≈∏Y øjôëÑdG ¬à≤≤M Ée ¤EG ó¡©dG ‹h .á«dhO IOÉ°TEG øe ¬àdÉf Éeh ó«©°üdG Gòg ¤EG øjó∏ÑdG Óc ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG ÉYOh ∫ɢª˘YC’Gh ∫ÉŸG ´É˘£˘b ‘ ¿hɢ©˘à˘dG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ J .π≤◊G Gòg ‘ IójóL ™jQÉ°ûe Ú°TóJh

Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dGh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏‡ ÚH IQɢ˘jõ˘˘H √Qhô˘˘°S ø˘˘Y kɢ Hô˘˘©˘ e ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘ eC’G ᢢ ˘æ˘ ˘ jó˘˘ ˘e ‘ ∫ɢ˘ ˘ª˘ ˘ YC’Gh ∫ÉŸG äɢ˘ ˘°ù°SDƒ˘ ˘ e ójõŸG ≥«≤– ¤EG ¬©∏£J kGócDƒe ƒZɵ«°T äɢ˘°ù°SDƒŸG √ò˘˘ g ™˘˘ e ¿hɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ô˘˘ WCG ø˘˘ e ø˘˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °S’Gh ᢢ «ŸÉ˘˘ ©˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘µ˘ ˘jô˘˘ eC’G IQɢé˘à˘dG ᢫˘bÉ˘Ø˘JG ɢgô˘aƒ˘J »˘à˘dG õ˘˘aGƒ◊G Ú≤˘jó˘°üdG ø˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ÚH ᢢ©˘ bƒŸG Iô◊G á«æH øe øjôëÑdG ¬µ∏à“ Ée ¤EG ¥ô£Jh ‘ô°üŸGh ‹ÉŸG πª©∏d á«fƒfÉbh á«©jô°ûJ ójó©˘∏˘d ᢵ˘∏˘ªŸG ¿É˘°†à˘MGh …Qɢª˘ã˘à˘°S’Gh á«Hô©dG á«dÉŸGh á«aô°üŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe πX ‘ ´ƒæJ ¿CG âYÉ£à°SG »àdG á«dhódGh

QhOh ∫hGó˘à˘dG º˘é˘ Mh ᢢcô˘˘M ∫ƒ˘˘M ìô˘˘°T ø˘˘ e ÒÑ˘˘ c Öfɢ˘ L IQGOEG ‘ ᢢ °ù°SDƒŸG √ò˘˘ ˘g ‹h ™˘ª˘ à˘ LG ó˘˘bh .»˘˘µ˘ jô˘˘eC’G Oɢ˘°üà˘˘b’G ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ó¡©dG AÉ°†YCG ™e ≥aGôŸG »ª°SôdG óaƒdG Qƒ°†ëH å«M ƒZɵ«˘°T ᢰù°SDƒŸ á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG IQGOE’G ‘ Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ɢ˘jGõ˘˘e ¢VGô˘˘©˘ à˘ °SG iô˘˘ L ᢢ ˘ µ˘ ˘ ˘∏‡ ‘ ‘ô˘˘ ˘ °üŸGh ‹ÉŸG ´É˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ dG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG äÉ«fɵeEG åëHh ,øjôëÑdG ∫ÉŸG ´É˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘ b ‘ äɢ˘ ˘ ˘eƒ˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ©ŸGh äGÈÿG √ò˘˘ g QhO ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ó˘˘ ˘«˘ ˘ cCɢ ˘ à˘ ˘ dGh ∫ɢ˘ ˘ª˘ ˘ YC’Gh ‹ÉŸG ´É˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG ‘ ᢢ ∏˘ ˘eɢ˘ ˘©˘ ˘ dG äɢ˘ ˘°ù°SDƒŸG º¡°ùJ á©°SGh ácGô°T ≥«≤– ‘ ‘ô°üŸGh á«æjôëÑ˘dG äɢbÓ˘©˘dG ô˘jƒ˘£˘Jh ᢫˘ª˘æ˘J ‘ ¢ù«˘FQ ó˘¡˘©˘dG ‹h Ωɢb ɢ˘ª˘ c .ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’G ¤EG IQɢjõ˘H á˘jOɢ°üà˘b’G ᢫˘ª˘æ˘à˘ dG ¢ù∏› ió˘˘dh ¢ù«˘˘°ûJ ¿É˘˘ZQƒ˘˘e .»˘˘H .¬˘˘«˘ L ∂æ˘˘ H ∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc ∂æÑdG ≈æÑe ¤EG ¬dƒ°Uh …òdG ‹GO π«H ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ᫪æàdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ó¡©dG ‹ƒH ÖMQ äÉj’ƒ∏d ¬JQÉjR ᫪gCG kGócDƒe ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ó«©°U ≈∏Y ᫵jôeC’G IóëàŸG ´É£b ‘ á°UÉN Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH π㇠Ωób ɪc .…Qɪãà°S’Gh …OÉ°üàb’G á«dhódG ¿ƒÄ°û∏d ƒZɵ«°T áæjóe ¢ù∏› ô˘jƒ˘£˘à˘d ¢ù∏ÛG äɢ¡˘ Lƒ˘˘J ∫ƒ˘˘M kɢ °Vô˘˘Y ∫ÉŸG ´É˘˘ £˘ ˘b äɢ˘ ˘°ù°SDƒ˘ ˘ e ÚH äɢ˘ ˘bÓ˘˘ ˘©˘ ˘ dG ‘ É¡JGÒ¶fh ƒZɵ«°T áæjóe ‘ ∫ɪYC’Gh OÉ°TCG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh .⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ FQ ó˘˘ ˘¡˘ ˘ ©˘ ˘ dG ‹h áªFÉ≤dG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH ájOÉ°üàb’G

¬JQÉjR ∫ÓN ó¡©dG ‹h

:z∫ƒH …O{ á©eÉL ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

»æjôëÑdG ¿hÉ©àdÉH √ƒæj q ó¡©dG ‹h »ª«∏©àdGh ‘É≤ãdG ´É£≤dG ‘ »µjôeC’G :ÉæH - ƒZɵ«°T áæjóe

¢ù«FQ ƒZɵ«°T áæjóe ‘ ¬àeÉbEG ô≤à áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ´ÉaódG Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ó¡©dG ‹h πÑ≤à°SG á«aÉ≤ãdG äÉYÉ£≤dG ‘ »µjôeC’G »æjôëÑdG ¿hÉ©àdÉH ó¡©dG ‹h OÉ°TCG á∏HÉ≤ŸG ∫ÓNh .QójÉæ°ûàdƒg ¢ù«fO QƒàcódG ᫵jôeC’G ∫ƒH …O á©eÉL ᫪«∏©J èeGôH øe ∫ƒH …O á©eÉL ¬Mô£J Éà kÉgƒæe Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH áªFÉ≤dG Ió«WƒdG äÉbÓ©∏d kÉ°Sɵ©fG »JCÉJ »àdGh ᫪«∏©àdGh äÓgDƒŸG íæeh ‘ô°üŸGh ‹ÉŸG ´É£≤dG ‘ ôjƒ£àdG èeGôH OGóYEG ‘ πYÉØdG ÉgQhóHh áµ∏ªŸG ‘ á«eƒµ◊Gh ᫪«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ™e ¿hÉ©àdÉH .´É£≤dG Gòg ‘ É«∏©dG ᫪∏©dG äÉLQódGh .ó¡©dG ‹ƒd ≥aGôŸG »ª°SôdG óaƒdG á∏HÉ≤ŸG ô°†M

ÚcQÉ°ûª∏d ∫ÉÑ≤à°SG πØM º«≤j ó¡©dG ‹h Ú«µjôeC’Gh Ú«æjôëÑdG ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ≈≤à∏e ‘ åjOÉMC’G ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ™e ó¡©dG ‹h ∫OÉÑJ πØ◊G ∫ÓNh ≈≤à∏ŸG Gòg ∫ÓN É¡ãëH …ôéj »àdG äÉYƒ°VƒŸG øe ójó©dG ∫ƒM …òdG QhódG ∂dòch Ï°Sƒ«gh ƒZɵ«°T Éàæjóe ¬Ø«°†à°ùJ …òdG äGƒæb øe ójõŸG OÉéjEG ‘ ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› ¬H Ωƒ≤j πª©dGh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG Óc ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG ÚH ∫É°üJ’G ‘ º˘¡˘°ùJ »˘à˘dG äɢ«˘fɢµ˘eE’Gh äÓ˘«˘¡˘°ùà˘dG ø˘e ó˘jõŸG Ëó˘≤˘J ≈˘∏˘Y .ájQÉŒh ájQɪãà°SG ™jQÉ°ûe Ú°TóJ

ÉæH-ƒZɵ«°T áæjóe

ÖMɢ°U á˘jOɢ°üà˘b’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘FQ ó˘˘¡˘ ©˘ dG ‹h Ωɢ˘bCG ÚcQÉ°ûª∏d ∫ÉÑ≤à°SG πØM áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG áæjóà ∂dPh Ú«µjôeC’Gh Ú«æjôëÑdG ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ≈≤à∏e ‘ ó¡©dG ‹ƒd ≥aGôŸG »ª°SôdG óaƒdG AÉ°†YCG πØ◊G ô°†M .ƒZɵ«°T .øjƒYóŸG øe OóYh

:ÉæH-ƒZɵ«°T áæjóe

᫪æàdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ó¡©dG ‹h ΩÉb ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájOÉ°üàb’G áæjóŸ ¬JQÉjR QÉWEG ‘h áØ«∏N ∫BG óªM øH ájQÉéàdG ƒZɵ«°T á°ù°SDƒe IQÉjõH ƒZɵ«°T IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈≤àdG å«M ∫hGóà∏d ÚdƒÄ˘°ùŸG QÉ˘Ñ˘ch ‘GO ¢ù«˘fô˘J á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ‹h ™˘∏˘WG ó˘bh .ᢰù°SDƒŸÉ˘˘H Újò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG ≥aGôeh ΩÉ°ùbCG ≈∏Y ¬d ádƒL ∫ÓN ó¡©dG ™ªà°SGh .á«ŸÉ©dG ᫵jôeC’G á°ù°SDƒŸG √òg äÓ˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘∏˘ ˘d ɢ˘ ¡˘ ˘J’hGó˘˘ J ∫ƒ˘˘ M ìô˘˘ ˘°T ¤EG ø˘e Ió˘Fɢ©˘dG ó˘FGƒ˘Ø˘dG ≥˘«˘≤–h ᢫˘Ñ˘æ˘LC’G .äÉ«∏ª©dG √òg √ò¡d äÉ«˘∏˘ª˘©˘dG õ˘cô˘e ≈˘∏˘Y ™˘∏˘WCG ɢª˘c ´É£≤dG ‘ ∫ɪYCG øe ¬H Ωƒ≤j Éeh á°ù°SDƒŸG á«dÉŸG äÓjƒëàdG IQGOEGh ‘ô°üŸGh ‹ÉŸG ≥«˘≤– ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘J »˘à˘dG äGhOC’G Qɢµ˘à˘HGh ¤EG ™ªà°SG ɪc ..á«dÉŸG ìÉHQC’Gh óFGƒ©dG

‹h øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ RÉ‚EÓd ±ô°ûdG IõFÉL ¬ëæà ó¡©dG ÉæH-AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjO

á«bôH áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈≤∏J øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ´ÉaódG Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ó¡©dG ‹h øe áÄæ¡J ∫É› ‘ õ«ªàŸG RÉ‚EÓd ±ô°ûdG IõFÉL √ƒª°S íæe áÑ°SÉæà áØ«∏N ∫BG óªM :É¡°üf Gòg 2006 ΩÉ©d ¿Éµ°SE’Gh ájô°†◊G ᫪æàdG äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ËôµdG ºcƒª°S ΩÉ≤e ¤EG ™aQCG ¿CG Êó©°ùj ∫É› ‘ õ«ªàŸG RÉ‚EÓd ±ô°ûdG IõFÉL ¬∏dG ºµ¶ØM ºcƒª°S íæe áÑ°SÉæà Ió˘˘ ë˘ ˘àŸG ·C’G è˘˘ eɢ˘ fô˘˘ H π˘˘ Ñ˘ ˘b ø˘˘ e 2006 Ωɢ˘©˘ d ¿É˘˘ µ˘ °SE’Gh ᢢ jô˘˘ °†◊G ᢢ «˘ ª˘ æ˘ à˘ dG .ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d ™aQ ‘ ºcƒª°S Qhód kGôjó≤J »JCÉj ËôµàdG Gòg ¿EG ..ƒª°ùdG ÖMÉ°U …ó«°S ‘ Ió«°TôdG áeƒµë∏d á∏YÉØdG á°SÉ«°ùdG ∫ÓN øe ÚæWGƒª∏d á°û«©ŸG äÉjƒà°ùe ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dɢ˘H ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äɢ˘«˘ é˘ «˘ JGΰS’G ô˘˘jƒ˘˘ £˘ Jh ô˘˘ ≤˘ Ø˘ dG ᢢ HQÉfi ∫É› »àdG á©«aôdG áfɵª∏d kGó«cCÉJh øjôëÑdG áeƒµ◊ …QGOE’G ¢ù«°SCÉàdG òæe á«fGôª©dGh ‘ Égƒªà≤≤M »àdG äGRÉ‚EÓd kGôjó≤Jh ‹hódG ™ªàÛG iód ºcƒª°S É¡H ≈¶ëj …󢫢°ùd ô˘gGõ˘dG ó˘¡˘©˘dG π˘X ‘ ᢫˘ª˘∏˘©˘dGh ᢫˘aɢ≤˘ã˘dGh ᢫˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ä’É› ¬∏dG á¶ØM ióØŸG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U .ΩÉ©dG ∫hO ôFÉ°S ÚH Iõ«ªàeh áeó≤àe áfɵe CGƒÑàJ ¿CG øe áµ∏ªŸG øqµe ɇ √ÉYQh ó¡©dG ‹ƒd á«HGƒL á«bÈH å©Ñjh :É¡°üf Gòg á«HGƒL á«bÈH AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H óbh ɢæ˘d º˘µ˘«˘fɢ¡˘J á˘æ˘ª˘°†àŸG º˘cƒ˘ª˘°S ᢫˘bô˘H ≈˘∏˘Y ô˘jó˘≤˘à˘dG ø˘e ó˘˘jõÃ É˘˘æ˘ ©˘ ∏˘ WG ó˘˘≤˘ ∏˘ a á˘jô˘°†◊G ᢫˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ∫É› ‘ õ˘˘«˘ ª˘ àŸG RÉ‚EÓ˘ d ±ô˘˘°ûdG Iõ˘˘Fɢ˘L ɢ˘æ˘ ë˘ æ˘ e á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æà .ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH πÑb øe Ω2006 ΩÉ©d ¿Éµ°SE’Gh ócDƒf ¿CG Oƒæd Éfƒëf á∏«ÑædG ºcôYÉ°ûŸ Éfôµ°T ¢üdÉN øY ºcƒª°ùd Üô©f PEG ÉæfEGh ™°†j É¡JGRÉ‚E’ ⁄É©dG á©HÉàeh ‹hO ôjó≤J øe øjôëÑdG áµ∏‡ ¬H ≈¶– Ée ¿CÉH á©aQ πLCG øe ¢UÓNEGh ¿ÉØJ πµH RÉ‚E’Gh πª©dG á∏°UGƒŸ IÒÑc á«dhDƒ°ùe ÉæeÉeCG IOÉ«≤dG πX ‘ É¡H ôjóL kÉ≤M ƒg »àdGh á«dhódGh ᫪«∏bE’G áfɵª∏d ¬FƒÑJh øWƒdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†◊ ᪫µ◊G Éfôjó≤J øY ºµd È©f ¿CG Oó°üdG Gòg ‘ ÉfÒ°Sh .√ÉYQh ¬∏dG á¶ØM ióØŸG Oƒ¡L ∫òH øe ºcƒª°S ¿ƒdGƒJ Éeh ÒÑc QhO øe ¬H ¿ƒ©∏£°†J Éà ÉfRGõàYGh ºcÉYôjh ºµ¶Øëj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG Ú∏FÉ°S õjõ©dG øWƒdG áeóN ‘ á°ü∏fl .øjôëÑdG áµ∏‡ IõYh á©aQ πLCG øe ¬«dEG GƒÑ°üJ Ée πc ≥«≤ëàd kÉ©«ªL Éæ≤aƒj ¿CGh


3

øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

alwatan news local@alwatannews.net

¢ùLGƒ``g QGƒ°S π«≤Y Bin-swar@hotmail.com

!Iô£«°ùdG â– A»°T πc..è«∏ÿG ¿GÒW ´ÉÑJCG ïÑ£e ‘ º¡«fGƒ°U GƒcÎj ¿CG øY kÓ°†a Ωɪ◊G Gƒeóîà°ùj ¿CG QɶàfEG IQhô°V »æ©j Ée .. ¤hC’G áLQódG ¿Éµ°S ó«©°ùdG GOƒH .á«fÉãdG áLQódG äÉjÉØf ™aQh ΩÉ©W Ëó≤J áHôY kGOó› º¡H ô“ ¿CG ¬«a AôŸG ≈æªàj …òdG ‹ÉãŸG âbƒdG »g ,áYÉ°S ™HQ äôeh ™ª°ùf Égó©H ÉfCGóH , áYÉ°S ∞°üf ºK , á≤fõdG ∂∏J øe ¢ü∏îàj ∞à¡j kÉgƒØe kÉ«æjôëH kÉÑ«£N GhóLh É¡HÉë°UCG ƒd ΩõLCG ᪡ªg á«æjôëH IÒ°ùe ∫hCG AÉ°†ØdG ó¡°ûd ,(?øé°S ‘ øëf πg ¢SÉfÉj) ≈∏Y GƒfÉc Ú«æjôëÑdG øe á∏b ß◊G ø°ù◊ øµd ∞∏àfl ´ƒf øe .IôFÉ£dG Ïe øëfh ..É¡JRhÉŒh ,É¡JQhO ∫ɪàcG øe áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y âHÎbGh ó©Hh .. (!¬∏dGh Qhôe Oô›) áØ«°†e hCG ∞«°†e ôÁ ¿CG QɶàfG ‘ ôe (»àLhR áYÉ°S Ö°ùM ∞°üfh áYÉ°S) ™HQh áYÉ°S øe ÌcCG »NCG Éj : â∏bh ,Éæ©°Vƒd kGÒ°ûe ∞£∏H ¬àØbƒà°SÉa .. kÉbQÉe ºgóMCG áYÉ°S øe ÌcCG äôe ó≤d ..Éæg ¿ƒ°SƒÑfi øëf πg Gòg ∫ƒ≤©e ? ....øëfh , GPÉe :kÓFÉb ( Ió°ûdGh ∞£∏dG ‘ Ö°SÉæàJ áé¡∏H): »æ©WÉb Ωóîfh ,IôFÉ£dG ≈∏Y §≤a ¢UÉî°TCG á©HQCG øëf »NCG Éj π©Øf !!ôaÉ°ùe 300 ’ ⁄ , »NCG Éj Éæà∏µ°ûe â°ù«d √òg øµd , ºµ©e ∞WÉ©JCG : â∏b ?¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ácô°ûdG IQGOE’ ÖàµJ Ée ÖàcG..kɪ∏bh ábQh ∂«£YCÉ°S ..?âfCG Gòg π©ØJ ’ ⁄ :∫Éb .!äɶMÓe øe AÉ°ûJ äAÉL ..iôNCG áYÉ°S ™HQ äôe .. ábQƒdÉH Oƒ©j ¿CG QɶàfG ‘ ÜOC’G ‘ ájÉZh IhÓ◊G ‘ ájÉZ Iƒ∏M á«ÑæLCG áØ«°†e Égó©H : QÉ°ù«∏d iôNCGh ,Úª«∏d IRGõàgÉH âdCÉ°Sh , Ú≤jôHEG πª– , kÉ°†jCG ?…ó«°S Iƒ¡b hCG …É°T »≤H πg ..áÑLƒdG øe Ï«YÉ°S ó©H , ∂àeP ‘ :(»Hô©dÉH) â∏b ?..Iƒ¡b hCG …É°ûH ¬ª°†gCG A»°T ,áaÎfi áØ«°†e …CÉc äQòàYG ó≤a ,ºLΟ áLÉëH øµJ ⁄ (kÉ©ÑW á«≤ÑdGh »àLhR á«æ«°U ácQÉJ) »eÉeCG øe á«æ«°üdG â©aQh ?…ó«°S Iƒ¡b ΩCG …É°T.. ¿B’G âdCÉ°Sh !..kɪ∏bh ábQh ójQCG πH kGôµ°T : â∏b ,äɢ˘Ø˘«˘°†ª˘˘∏˘d ᢢHò˘˘¡˘e ᢢdɢ˘°Sô˘˘H âMƒ˘˘d ¢Uɢ˘Ñ˘dG ø˘˘e ɢ˘æ˘ Lhô˘˘N ‘ !? É¡eóbCG øŸ iƒµ°T √òg :ÓFÉb ..áYOƒe É¡JòNCGh , äÉØ«°†ŸG á°ù«FQ É¡fCG øXCG øe âeó≤J ,∂àdÉ°SQ Ò°üe ¿CG hóÑj É¡∏µ°T øe ,êôîf øëfh »àLhR âdÉb !äÓª¡ŸG á∏°S !∫É°üJ’G ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG äôNCÉJ GPEG ,Gòg ±ô©æ°S : â∏b ¿GÒW ‘ ø°ù◊G »æX óæY ..âdRÉeh , ™«HÉ°SCG áKÓK äôe ¿CG ¤EG hCG ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG π°üàJ ’ ¿CG ¤EG πXCÉ°Sh .. è«∏ÿG »àdÉ°SQ ¿CG ±ôYCÉ°S ÉgóæY..! á∏MôdG ºbQ øY »ædCÉ°ùàd π°üàJ !äÓª¡ŸG á∏``°ùd kÓ©a ÖgòJ …ÒZ πFÉ`` °SQ kɪàMh

äɢ˘°Uɢ˘Ñ˘ dG Ïe ≈˘˘∏˘ Y , kÓ˘ «˘ ª˘ L ɢ˘¡˘ «˘ dEGh ¥ôÙG ø˘˘e ô˘˘ Ø˘ °ùdG ¿É˘˘ c á°ThôØŸGh ,í∏ŸÉHh Ö°ûdÉH IRhôÙG áÁó≤dG á«Ñ°ûÿG á«æ«°ùªÿG ó˘˘jóÃ á˘˘«˘ aɢ˘«˘ °†ŸG ‘ IOɢ˘ jR ,ᢢ ∏˘ «˘ £˘ à˘ °ùŸG ᢢ «˘ Ñ˘ °ûÿG ɢ˘ gó˘˘ Yɢ˘ ≤˘ e ó©≤ŸG ≈∏Y äÉÑãdG øe π©Œ »àdG ,≥dõdG ¢UƒÿG øe áLƒ°ùæe ¥Gƒ˘˘°S ™˘˘e kɢ °Uƒ˘˘ °üN ,,kɢ Ñ˘ jô˘˘ ≤˘ J ᢢ ∏˘ «˘ ë˘ à˘ °ùe ᢢ ª˘ ¡˘ e ¬˘˘ H ∂°ùª˘˘ à˘ dGh ájôëÑdG I' È©dG'' áÄ«H øe GƒLôN ƒà∏d øjòdG áÑ≤◊G ∂∏J äÉjƒHhÉc π≤ædG πFÉ°Sh áeóN êQÉN GƒJ ádÉÙG ,ájÈdG I' QõædG Òª◊G'h' , ¿GÒW äGôFÉW Ïe ≈∏Y äóLh »æfCG ’ƒd , óHC’G ¤G..á«æjôëÑdG ɢ˘e ,kGô˘˘NDƒ˘ e ᢢeóÿG â∏˘˘NOCG »˘˘ à˘ dG (¢Uɢ˘ H ô˘˘ jEG) Iɢ˘ ª˘ °ùŸG è˘˘ «˘ ∏ÿG ÉgQÉ«àN’ óH ’ øXCG »àdG äGôFÉ£dG √ò¡a , äÉ°UÉÑdG ∂∏àH ÊôcP ácô°ûdG ™°Vh ‘ ôgódG ó°ùaCG Ée ìÓ°UEG ä’hÉëà Ió«Wh ábÓY , Ö¡f h áeóÿG Ëõ≤J ,IOÉY πÑ°ùdG ô°ùjCGh , πÑ°ùdG ô°ùjCÉH , ‹ÉŸG ¿GƒdC’G É¡H íë°üJ ΩÉbQC’ º¡JÉfÉ©e πjƒ–h ∂∏¡à°ùŸG hCG øWGƒŸG .!â«°T ¢ùfÓÑdG ‘ ≈∏Y ¥ƒØàJ í«∏ÿG ¿GÒW äÉ°UÉH ¿EÉa , áfQÉ≤ŸG √òg ‘ ÉgóYÉ≤e ¿EG å«M øe ,kÉë°SÉc kÉbƒØJ IQƒÑ≤ŸG á«°VQC’G É¡JÓ«ãe ÖMÉ°U Qôb GPEG kÉ°Uƒ°üN ! É¡æe êhôÿG π«ëà°ùj , øjRÉfõH ¬Ñ°TCG ø˘˘ ¶˘ M ‘ Ωɢ˘ æ˘ jh ¬˘˘ «˘ ˘°Sô˘˘ c ô˘˘ ¡˘ ˘X ìó˘˘ °ùj ¿CG ∂eɢ˘ eCG …ò˘˘ dG ó˘˘ ©˘ ˘≤ŸG ¥ô¨à°ùJ á∏MQ ‘ Gƒ∏©Øj ¿CG óH ’ A’Dƒg á«ÑdÉZh , »Ø∏ÿGôaÉ°ùŸG ɪc É¡fƒcÎjh ∑ƒµfÉH ¤G øjôëÑdG øe äÉYÉ°S ™Ñ°S ¤EG â°S øe ,ɢ˘¡˘æ˘ª˘µ˘ e ø˘˘e ᢢjô˘˘ë˘ °ùdG Ωɢ˘©˘ £˘ dG ᢢdhɢ˘W êGô˘˘NEG Aɢ˘æ˘ KCG ≈˘˘à˘ M »˘˘g ¢†©˘˘ H π˘˘ ©˘ L ɢ˘ e , ¢ùØ˘˘ æ˘ à˘ ∏˘ d ᢢ eRÓ˘˘ dG ᢢ «˘ ≤˘ Ñ˘ àŸG ᢢ Mɢ˘ °ùŸG º˘˘ °†≤˘˘ à˘ d …CG ‘ π©Øf ɪc ,º¡«fGƒ°U øe Gƒ°ü∏îà«d ¿ƒeƒ≤j ,øjôaÉ°ùŸG .ROƒa ∂fÉ÷G ºYÉ£e øe …ódÉfhóµe º©£e øjôëÑ∏d ÉæJOƒY ¿ƒµJ ’CG ∑ƒµf ÉH ¤EG Éædƒ°Uh òæe »ªg ¿Éc ‘ , IÉfÉ©ŸG Ió°ûd äôµa ÊEG ≈àM ,É¡æe ÉæLhôN πãe áÑ©àe Oôj ’ ¬fEG π«b …òdG ,øjõ◊G hCG ó«©°ùdG GOƒÑH Gòg ≈∏Y áfÉ©à°S’G äôKBÉa ,kGóJôe äÈàYG ,Éæg ÈÿG π°Uh ¿EG â«°ûN »æµd , kÓFÉ°S kÉÑ∏W ácô°ûdG ‘ ±ôYCG øà π°üJCGh »eÓ``°SEG ≈∏Y ≈≤HCG ¿CG , IOƒ©dG ≥jôW ‘ á«fÉK IÉfÉ©ŸG ¢ùØf ÉæÑæŒ , á«eÓ°SEG ᣰSGƒd »eÉeC’G ∞°üdG ‘ øjó©≤e ≈∏Y Éædƒ°üëH ä’É°üJ’G âë∏aCG óbh .á«MÉ«°ùdG áLQódG øe ,øjôNB’ÉH áJɪ``°T øe ƒ∏îj ’ Qƒ©°ûH ÉææcÉeCG ÉfòNCG IOƒ©dG ‘ Üô°V) ÚM ,¤hC’G á¶ë∏dG òæe ìƒ∏J ΩDƒ°ûdG Qòf äCGóH ≈àM Gòg I󢢰ûd âæ˘˘æ˘Xh ,ɢ˘æ˘ ∏˘ LQCG ‘ ɢ˘æ˘ Hƒ˘˘∏˘ b ¬˘˘J󢢰ûd ∫õ˘˘fCG (kɢ µ˘ jô˘˘H ÏHɢ˘µ˘ dG ’ øe πL) ájõ«∏‚E’ÉH ∫Éb ób , »ÑæLC’G ¿É£Ñ≤dG ¿CG ‹ƒgP ájõ«∏‚EG á¨∏H ∞«°†j ¬à©ª°S »æµd (π«Ñ≤dG Gòg øe A»°ThCG ,ƒ¡°ùj ≥∏≤∏d »YGO ’ ,»JOÉ°Sh »JGó«°S : É¡«a ¿ƒæX ’h ¢SÉÑàdG ’ áë°VGh !Iô£«°ùdG â– ¿B’G A»°T πµa â∏≤a , AÉ°û©dG áÑLƒH A»L ¿' ’B G'' øe ÚàæKG hCG áYÉ°S ó©H ,ÜGòY øe Éæ«fÉY Ée ¿ƒfÉ©«°S ÉæØ∏N øjòdG ÚcÉ°ùe »àLhõd …CG â©æeh , QÉà°ùdG âdó°SCG ¤hC’G áLQódG áØ«°†e ¿CG É°Uƒ°üN hCG Gƒ˘˘ ∏˘ ˘£˘ ˘j ¿CG ᢢ ˘«˘ ˘Mɢ˘ ˘«˘ ˘°ùdG ᢢ ˘LQó˘˘ ˘dG ‘ ø˘˘ ˘jõ◊G GOƒ˘˘ ˘H ´É˘˘ ˘Ñ˘ ˘JCG ø˘˘ ˘e

ƒZɵ«°T IóªY ¬eÉbCG ∫ÉÑ≤à°SG πØM ∫ÓN

‹ÉªLE’G »∏ÙG œÉædG ƒ‰ ∫ó©e %6 :ó¡©dG ‹h ÉŸ πÑ≤à°ùª∏d áæjóªc øjôëÑdG QÉ«àNGh ‹ÉªLE’G »∏ÙG œÉædG ” Ée ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh ,IóYGh ájQɪãà°SG ¢Uôa øe ¬H ™àªàJ íª£f Éeh á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ‘ …OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Y ¬≤«≤– ºµàcQÉ°ûe Ú∏eBG πÑ≤à°ùª∏d áî°SGQh ájƒb ájDhQ ≥ah ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG ,¢UÉÿG ´É£≤dG QhO øY ¬àª∏c ‘ √ƒª°S çó– ɪc ,ájDhôdG √òg IOÉ«b ¤ƒàj ¿CÉH ´É£≤dG Gò¡d ìɪ°ùdG ᫪gCG Oó°üdG Gòg ‘ kÉë°Vƒe ‘ QÉ°TCGh .Qɪãà°S’Gh ∫ÉŸG ´É£b ᫪æJ ‘ √QhóH º¡°ù«d OÉ°üàb’G ¢UÉÿG ´É£≤dG π©L ¤EG â¡LƒJ ób øjôëÑdG ¿CG ¤EG Oó°üdG Gòg áeƒµ◊G QhO ∫ƒ–h ,¬d kGôjóeh OÉ°üàbÓd »°SÉ°SC’G ∑ôÙG ƒg Oƒ¡L √ƒª°S RôHCG ɪc .¬d º¶æe ¤EG Qɪãà°S’Gh OÉ°üàb’G IQGOEG øe º«∏©àdG Qƒfi π©Lh …ô°ûÑdG ô°üæ©dG ‘ Qɪãà°S’G ‘ øjôëÑdG äɢ°ù°SDƒŸG ÚH ¿hɢ©˘ à˘ dG ¤EG kGÒ°ûe äɢ˘jƒ˘˘dhC’G ø˘˘ª˘ °V ÖjQó˘˘à˘ dGh è˘eGô˘H ô˘jƒ˘£˘J ‘ ᢰUɢN ø˘jó˘∏˘Ñ˘dG Ó˘c ‘ ó˘gɢ©ŸGh ᢫˘ ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG ” Ée ≈∏Y ó¡©dG ‹h ƒª°S ócCG ɪc .πÑ≤à°ùŸG πLCG øe ÖjQóàdG QGô˘ª˘à˘°SGh Ú≤˘jó˘°üdG ø˘jó˘∏˘Ñ˘dG ÚH äɢbÓ˘©˘dG Qɢ˘WEG ‘ ¬˘˘≤˘ «˘ ≤– á¡LGƒeh äÉbÓ©dG √òg á«æH ájƒ≤à˘d ɢª˘¡˘æ˘«˘H ≥˘«˘°ùæ˘à˘dGh ¿hɢ©˘à˘dG .äÉjóëàdG áaÉc

ÖMÉ°U á˘jOɢ°üà˘b’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘FQ ó˘¡˘©˘dG ‹h ô˘°†M …òdG ∫ÉÑ≤à°S’G πØM áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°ùdG √ƒª°S IQÉjR áÑ°SÉæà ‹GO OQÉ°ûàjQ ƒZɵ«°T áæjóe IóªY ¬eÉbCG ᢫˘dÉ◊G √ƒ˘ª˘°S IQɢ˘jR Qɢ˘WEG ‘ ∂dPh ,≥˘˘aGôŸG ó˘˘aƒ˘˘dGh á˘˘æ˘ jó˘˘ª˘ ∏˘ d .᫵jôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d Ωób …òdG ‹GO Ióª©dG ∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc √ƒª°S ∫ƒ°Uh iódh .áÑ°SÉæŸG √ò¡H ájQÉcòJ ájóg √ƒª°ùd É¡«˘a Oɢ°TCG ᢫˘Ñ˘«˘Mô˘J á˘ª˘∏˘c ‹GO OQɢ°ûà˘jQ ≈˘≤˘dCG π˘Ø◊G ∫Ó˘Nh õjõ©J ‘ OÉ°üàb’G QhO kGócDƒe ,᫵jôeC’G á«æjôëÑdG äÉbÓ©dÉH IQÉé˘à˘dG ᢫˘bÉ˘Ø˘JG ᢫˘ª˘gCG ¤EG kGÒ°ûe ,QɢgOR’G ≥˘«˘≤–h π˘°UGƒ˘à˘dG ºK .á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ájƒ≤J ‘ ÉgQhOh øjó∏ÑdG ÚH á©bƒŸG Iô◊G ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ó¡©dG ‹h ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤dCG √ƒª°S ¬«˘≤˘d ɢe ≈˘∏˘Y √ô˘jó˘≤˘Jh √ô˘µ˘°T ≠˘dɢH ø˘Y ɢ¡˘«˘a Üô˘YCG á˘ª˘∏˘c kGócDƒe ƒZɵ˘«˘°T á˘æ˘jó˘e ‘ ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’G IhÉ˘Ø˘M ø˘e ≥˘aGôŸG ó˘aƒ˘dGh øe ÌcCG ¤EG óà“ »àdG ᫵jôeC’G á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ábGôY Oɢ°üà˘b’G ¬˘≤˘≤˘ë˘j ɢe ¤EG ¬˘à˘ª˘ ∏˘ c ‘ √ƒ˘˘ª˘ °S ¥ô˘˘£˘ Jh .Ωɢ˘Y ᢢFɢ˘e øe %6 ¬dó©e ≠∏H ƒªæd ¬≤«≤–h á∏°UGƒàe äGRÉ‚EG øe »æjôëÑdG

áeƒµ◊G ¢UôM óucDƒn jo AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ájQÉéàdG áaô¨dG ™e ¿hÉ©àdG øe ójõŸG ≈∏Y äGP ‘ áeƒµ◊G ™e ∑ΰûJ áaô¨dG ¿CÉH ≥˘˘ «˘ ˘≤– ‘ äɢ˘ jɢ˘ ¨˘ ˘dG ¢ùØ˘˘ fh ±Gó˘˘ gC’G ƒªædG IÒJƒH ´Gô°SE’Gh øWƒdG áë∏°üe .OÓÑdG ‘ …OÉ°üàb’G ¢ù«FQ ÖFÉf ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H áÑàµÃ AGQRƒdG ¢ù∏› áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ¢ù«FQ ¢ùeCG ìÉÑ°U .hôîa ΩÉ°üY QƒàcódG øjôëÑdG

â°ùµ˘˘ Y »˘˘ à˘ ˘dGh ᢢ ∏˘ ˘jƒ˘˘ £˘ ˘dG ɢ˘ ¡˘ ˘ JÒ°ùe ‘ á˘jQɢé˘à˘dG á˘cô◊G á˘bGô˘Y ™˘«˘ ª˘ é˘ ∏˘ d ¢UÉÿG ´É˘£˘≤˘dG ¬˘H Ωƒ˘˘≤˘ j ɢ˘eh ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ,á˘jOɢ°üà˘b’G IÒ°ùŸG ‘ π˘Yɢa ô˘˘°üæ˘˘©˘ c Qƒ°ùL óe ≈∏Y áeƒµ◊G ¢UôM kGócDƒe ‘ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ™e ¿hÉ©àdG …Qɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dG ¿Cɢ ˘°ûdɢ˘ H ≥˘˘ ∏˘ ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ j ɢ˘ ˘e π˘˘ ˘c ï°SGôdG É¡fÉÁE’ OÓÑdG ‘ …OÉ°üàb’Gh

ÉæH-á«Ñ«°†≤dG ô°üb

AGQRƒ˘˘ ˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘FQ ÖFɢ˘ ˘ f Oɢ˘ ˘ °TCG á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ∑Qɢ˘Ñ˘ e ø˘˘H ó˘˘ªfi ï˘˘«˘ °ûdG á˘aô˘Z ¬˘H ™˘∏˘£˘°†J …ò˘dG Ωɢ©˘ dG Qhó˘˘dɢ˘H ≥˘˘«˘ ≤– ‘ ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢYɢ˘æ˘ °Uh IQÉŒ ᢢ cô◊Gh ¢UÉÿG ´É˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG ᢢ ë˘ ˘∏˘ ˘°üe ÈY É¡Fɢ£˘Yh ɢ¡˘Jɢeɢ¡˘°SEɢHh á˘jQɢé˘à˘dG


alwatan news

øWƒdG QÉÑNCG 4

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

local@alwatannews.net

:kGócDƒe Ú«aÉë°üdG ¬Lƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ

ÖJGhôdG IOÉjR QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJh ÚØXƒŸG ´É°VhCG Ú°ù– ≈∏Y á°üjôM áeƒµ◊G øWGƒŸGh øWƒdG áeóN ɪ¡aógh záeƒµ◊G πªY{h zájOÉ°üàb’G ᫪æàdG{ ÚH á«LGhORG ’

Ú«aÉë°üdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏› kÓÑ≤à°ùe AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

É¡à«bGó°üe ó≤ØJ ’ ≈àM á«Yƒ°VƒŸÉH ΩGõàd’Gh áeƒ∏©ŸG ¥ó°U …qô– áaÉë°üdG ≈∏Y É`¡`ª`YO »`a OOÎ`f ø`dh ∫hC’G áeƒµ◊G ´GQP áaÉ`` `ë°üdG øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üŸG ÜÉ°ùM ≈∏Y ¢ù«d ¬fCG ÉŸÉW á«ë°U IôgÉX …CGôdG ‘ ±ÓàN’G ∫ƒ˘M ᢫˘∏ÙG á˘aɢ뢰üdG ‘ OOô˘J ɢe ∫ƒ˘M √ƒ˘ª˘°S kɢ뢰Vƒ˘˘e èeÉfôHh ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› πªY ÚH á«LGhORG OƒLh ¿Óª©j ¿Éaô£dÉa ;πª©dG ‘ á«LGhORG ’ ¬fCÉH ,áeƒµ◊G πªY á«∏eɵJh á«≤«°ùæJ ɪ˘¡˘æ˘«˘H á˘bÓ˘©˘dGh ,Ió˘MGh á˘ë˘∏˘°üe π˘LC’ .øWGƒŸGh øWƒdG áeóN ƒgh óMGh É¡aógh ¬JÉMÎ≤e ™aôH Ωƒ≤j ᫪æàdG ¢ù∏› ¿CG ¤EG √ƒª°S í°VhCGh ó©H ÉgQGôbEGh É¡à°ûbÉæe πLCG øe AGQRƒdG ¢ù∏Û ¬©jQÉ°ûeh Oƒ©«°S ´hô°ûe …CG π£©J ’ áeƒµ◊G ¿CG ≈∏Y kGócDƒe ,∂dP .É¡«æWGƒeh áµ∏ªŸG ≈∏Y ÒÿÉH äÉ©FÉ°ûdG AGQh áaÉë°üdG ¥É«°ùfG øe AGQRƒdG ¢ù«FQ QòMh ∑Éæ˘¡˘a ,á˘ë˘°üdG ø˘e ɢ¡˘d ¢Sɢ°SCG ’ »˘à˘dG á˘eƒ˘∏˘©ŸGh QÉ˘Ñ˘NC’Gh ΩóîJ’ »àdG äÉ©FÉ°ûdGh QÉÑNC’G ¢†©Ñd êhôj øe ∞°SCÓdh ‘ Ö°üJ ’ äÉjÉZh ±GógCG ÉgAGQh »ØîJh øWƒdG áë∏°üe á«©ªL ™e ¬FÉ≤d ‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ¥ô£Jh ,áeÉ©dG áë∏°üŸG ≈˘∏˘Y äGó˘é˘ à˘ °ùŸGh ´É˘˘°VhC’G ¤EG ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Ú«˘˘Ø˘ ë˘ °üdG ºYO IQhô°V ≈∏Y ó˘cCG å«˘M ,᢫˘dhó˘dGh ᢫˘ª˘«˘∏˘bE’G Úà˘Mɢ°ùdG ,√õjõ˘©˘J ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dGh á˘≤˘£˘æŸG ‘ QGô˘≤˘à˘°S’Gh ø˘eC’G ô˘°UGhCG ¿CG ¤EG kÉàa’ ,ÖfÉ÷G Gòg ‘ áaÉë°üdGh ΩÓYE’G ᫪gCÉH kÉgƒæe ÜhôM ájCG πªà– ’ á≤£æŸG É¡«Øµjh IójóL äÉYGô°U hCG ¿ÉM ób âbƒdG ¿CGh ,¬àfÉY Ée Oƒ˘˘¡÷G ™˘˘«˘ ª˘ ˘L ô˘˘ aɢ˘ °†à˘˘ d ºYO πLCG øe kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEG É¡H …CÉædGh á≤£æŸG QGô≤à°SG ø˘˘d »˘˘à˘ ˘dG äɢ˘ YGô˘˘ °üdG ø˘˘ Y äɢ˘ ©˘ ˘∏˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘dG kGó˘˘ HCG Ωó˘˘ î˘ ˘J á≤£æŸG √òg ∫hód ájƒªæàdG .É¡Hƒ©°Th …hƒædG ∞∏ŸG ¤EG ¥ô£Jh å«˘M ¬˘˘Jɢ˘«˘ YGó˘˘Jh ÊGô˘˘jE’G π◊G ᢢ «˘ ˘ ª˘ ˘ gCG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ó˘˘ ˘cCG »˘˘°Sɢ˘eƒ˘˘∏˘ Hó˘˘dGh »˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘°ùdG √òg Qhô°T á≤£æŸG Ö«æéàd .Üô◊G ¢ù«˘˘ ˘ ˘ ˘ FQ ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘ b ,∂dP ¤EG kɢ aGô˘˘WCG ∑ɢ˘ æ˘ ˘g ¿CG AGQRƒ˘˘ dG ÜɢgQE’G á˘Ø˘ °U ≥˘˘°üd ∫hÉ– ΩÉY πµ°ûH »eÓ°SE’G øjódÉH ,¢UÉN πµ°ûH øjódG ∫ÉLQh ≈˘˘ ©˘ ˘°ùJ ±Gô˘˘ WC’G √ò˘˘ g ¿CGh äÉaÓÿGh ∑ƒµ°ûdG ∫ÉNOE’ ᢫˘Hô˘©˘dG ∫hó˘dG ܃˘˘©˘ °T ÚH QÉ˘Ñ˘NC’G á˘Yɢ°TEG ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y Gòg ≥«≤ëàd áë«ë°üdG ÒZ .±ó¡dG ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ¢ù«˘˘ FQ ìô˘˘ °Uh Ö≤˘˘ Y »˘˘ é˘ ˘jɢ˘ °ûdG ≈˘˘ ˘°ù«˘˘ ˘Y áÑ°SÉæà √ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ùdÉH ±ô°ûJ IQGOE’G ¢ù∏› ¿CÉH á∏HÉ≤ŸG Ió˘jó÷G π˘ª˘ ©˘ dG IQhO Aó˘˘Hh ó˘˘jó÷G IQGOE’G ¢ù∏› π˘˘«˘ µ˘ °ûJ πªLCG ™aôd áÑ°SÉæŸG √òg IQGOE’G ¢ù∏› õ¡àfG ɪc ,á«©ªé∏d √ƒª°S IóëàŸG ·C’G íæe áÑ°SÉæà AGQRƒdG ¢ù«FQ ¤EG ÊÉ¡àdG .᫪æàdG IõFÉL ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ¤EG ôµ°ûdG ™aQ IQGOE’G ¢ù∏› ¿EG ∫Ébh øe ɡ櫵“ πLCG øe áaÉë°ü∏d IófÉ°ùeh ºYO øe ¬eó≤j Ée ÚdhDƒ˘°ùŸGh Úæ˘WGƒŸG ÚH ∫ɢ°üJG Iɢ˘æ˘ ≤˘ c ɢ˘¡˘ Ñ˘ LGƒ˘˘H Ωɢ˘«˘ ≤˘ dG Ωó≤àdGh »bôdG øe ójõe πLCG øe äGQƒ£àdG ∞∏àfl á©HÉàeh .Iõjõ©dG Éæàµ∏ªŸ ¢ù«˘Fô˘d kɢ«˘dɢZ ø˘ª˘ã˘j IQGOE’G ¢ù∏› ¿CG »˘é˘jɢ°ûdG ±É˘°VCGh ÜGƒHC’G íàØH ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒ∏d áªFGódG ¬JÉ¡«LƒJ AGQRƒdG ÜhÉéàdGh Ú«aÉë°üdG ™e ºFGódG π°UGƒàdGh áaÉë°üdG ΩÉeCG øe ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH ≥∏©àj Ée πc ‘ º¡J’DhÉ°ùJh º¡JGQÉ°ùØà°SG ™e .ÚdhDƒ°ùŸG ¤EG º¡JGƒ°UCG ∫É°üjEGh ÚæWGƒŸG áeóN πLCG ɪ«a AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«LƒJ ¤EG ™ªà°SG IQGOE’G ¢ù∏› ¿EGh OÓÑdG ‘ á«aÉë°üdG áMÉ°ùdG Égó¡°ûJ »àdG äGQƒ£àdÉH ≥∏©àj ᢫˘WGô˘≤Áó˘dG º˘YO ‘ á˘aɢ뢰üdG ¬˘jODƒ˘J ¿CG ô˘˘¶˘ à˘ æŸG Qhó˘˘dGh .√ÉaôdGh ᫪æàdG IÒ°ùe áeóN ¬«a ÉŸ QGô≤à°S’Gh øeC’Gh √ó˘˘¡˘ °ûJ Éà ÖMQ AGQRƒ˘˘ dG ¢ù«˘˘ FQ ¿CG »˘˘ é˘ ˘jɢ˘ °ûdG ±É˘˘ °VCGh ,»Øë°üdG πª©dG iôKCG AGQB’G ‘ ´ƒæJh Oó©J øe ÉæàaÉë°U …òdG »HÉéjE’Gh AÉæ˘Ñ˘dG ó˘≤˘æ˘dG ܃˘∏˘°SCG êɢ¡˘à˘fG ᢫˘ª˘gCG kGó˘cDƒ˘e ™«ª÷G πª–h QƒeC’G ™bGh ≈∏Y ÚdhDƒ°ùŸG ´ÓWEG ‘ ºgÉ°ùj .π∏ÿG øWGƒeh äÓµ°ûŸG á÷É©e ‘ º¡JÉ«dhDƒ°ùŸ ¬à©HÉàŸ AGQRƒdG ¢ù«Fôd ôµ°ûdG Ωób IQGOE’G ¢ù∏› ¿EG ∫Ébh øe áaÉë°üdG ‘ Öàµj Ée πc ≈∏Y ôªà°ùŸG ¬YÓWEGh áªFGódG ÜÉ˘à˘µ˘dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,ɢ¡˘H ÒÑ˘˘µ˘ dG ¬˘˘eɢ˘ª˘ à˘ gGh AGQBGh Qɢ˘Ñ˘ NCG ¬˘∏˘YÉ˘Ø˘à˘d ô˘jó˘≤˘Jh ΩGÎMG π˘c √ƒ˘ª˘°ùd ¿ƒ˘qæ˘µ˘j Ú«˘aɢ˘ë˘ °üdGh º¡©é°ûj ɇ kÉ«°üî°T º¡©e π°UGƒàdGh ¿ƒÑàµj Ée ™e ºFGódG .øWƒdG ÒN ¬«a ÉŸ IôHÉãŸGh ó¡÷G øe ójõŸG Ëó≤J ≈∏Y á©«aôdGh IÒѵdG áfɵŸÉH ¬ëjô°üJ ΩÉàN ‘ »éjÉ°ûdG OÉ°TCGh øª°V Ú«˘aɢ뢰üdGh á˘aɢ뢰ü∏˘d AGQRƒ˘dG ¢ù«˘FQ ɢgOô˘Ø˘j »˘à˘dG RGõàYG πfi »g áfɵŸG √òg ¿EG ∫Ébh ᪫°ù÷G ¬JÉ«dhDƒ°ùe .Ú«aÉë°üdG πc ôjó≤Jh

‘ ¤hC’G øjôëÑdG ¿ƒ˘c ,kɢª˘FGO ɢ¡˘H ô˘î˘à˘Ø˘f »˘à˘dG ᢫˘Ø˘ë˘°üdG ‘ ∫hódG á«≤Ñd õaÉ◊Gh Ihó≤dG »gh ,è«∏ÿÉH áaÉë°üdG ïjQÉJ .∞ë°üdG ¢ù«°SCÉàd ¬JGP ≥jô£dG è¡àæàd á≤£æŸG …òdG ΩOÉ≤dG πÑ≤à°ùŸG ƒg »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ¿EG √ƒª°S ∫Ébh AÉæÑd ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ó©H ¬«∏Y óªà©fh ,ÒãµdG ¬«∏Y ∫ƒq ©f á°UÉN - ΩÓYE’G QhóH kGó«°ûe ,kɪFGO ΩÉeC’G ƒëf ¬«bQh øWƒdG ᢫˘Yƒ˘à˘dGh ¢übGƒ˘æ˘ dɢ˘H ∞˘˘jô˘˘©˘ à˘ dGh ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ‘ - ܃˘˘à˘ µŸG É¡eɪàgG ≈∏Y áaÉë°ü∏d √ôµ°T kGOó› ,ÚæWGƒŸG äÉLÉ«àMÉH kÉØ°UGh ,É¡˘LQɢN hCG ᢵ˘∏˘ªŸG π˘NGO AGƒ˘°S »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ø˘WGƒŸÉ˘H äɢLɢ«˘à˘MG ¢ùª˘˘∏˘ J ‘ ᢢeƒ˘˘µ˘ ë˘ ∏˘ d Ú©˘˘e ÒN ¬˘˘fCɢ H ΩÓ˘˘YE’G .º¡JÉÑZQh ÚæWGƒŸG ΩÓ˘˘YE’G ∫É› ‘ »˘˘æ˘ ≤˘ à˘ dG Qƒ˘˘ £˘ ˘à˘ ˘dG ™˘˘ jƒ˘˘ £˘ ˘J ¤EG ɢ˘ YOh á«æWƒdG IÒ°ùŸG Ωóîj πµ°ûH á«fhεd’G ™bGƒŸÉc ä’É°üJ’Gh ∫ƒ°UCG ≥«ª©J ‘h ,øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ IóMGƒdG Iô°SC’G ìhQh ìóàeGh ,øWƒdG äGõéæà ∞jô©àdGh äÉaÉ≤ãdG ∫OÉÑJh áaô©ŸG á«æWƒdG ΩÓbC’Gh ádhDƒ°ùŸG á«æWƒdG áaÉë°üdG AGQRƒdG ¢ù«FQ .AÉæÑdG »HÉéjE’G ó≤ædGh Qƒ°ü≤dG ¤EG ¬«ÑæàdG ¤EG ≈©°ùJ »àdG ™e π°UGƒàdG πLCG øe Iôªà°ùe AGQRƒ∏d »JÉ¡«LƒJ ¿EG ∫Ébh ΩÓ˘˘ ˘ ˘ YE’Gh ᢢ ˘ ˘ aɢ˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ ˘°üdG πc ≈∏Y ∫hCÉH k’hCG º¡YÓWEGh ,ø˘˘WGƒŸGh ø˘˘Wƒ˘˘dG º˘˘¡˘ j ɢ˘e º˘¡˘JGQɢ°ùØ˘à˘°SG ø˘Y Ö«˘˘é˘ jh áë«ë°U áeƒ∏©ŸG ¿ƒµJ »µd .ÚæWGƒª∏d ᪫b äGPh äɢ˘ Mƒ˘˘ ª˘ ˘W ¿CG ¤EG √ƒq ˘ ˘ fh ,Ohó˘M ɢ¡˘ d ¢ù«˘˘d ᢢeƒ˘˘µ◊G IÒJƒdG ¢ùØæH Iôªà°ùe »gh ójõŸG ≥«≤– ‘ ᪡dG äGòHh »˘˘MGƒ˘˘æ˘ dG ‘ äGõ˘˘Ø˘ ≤˘ dG ø˘˘e ∂∏˘˘J ᢢ°Uɢ˘ î˘ ˘Hh ᢢ «˘ ˘eóÿG ø˘WGƒŸÉ˘H Iô˘°TÉ˘Ñ˘e á˘≤˘∏˘©˘ àŸG ƒ˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘ j ɢ˘e kɢ ª˘ ˘FGO …ò˘˘ dG ᢢ eƒ˘˘ µ◊G §˘˘ £ÿ ô˘˘ q«˘ ˘°ùŸG ¿CG ¤EG kɢ ˘à˘ ˘ a’ ,ɢ˘ ˘¡›Gô˘˘ ˘Hh IhôK ∂∏à“ øjôëÑdG áµ∏‡ …ò˘˘dG ø˘˘ WGƒŸG »˘˘ gh IÒÑ˘˘ c ÒaƒJ ≈˘∏˘Y á˘eƒ˘µ◊G π˘ª˘©˘J øe ¬˘d á˘MGô˘dG ÜÉ˘Ñ˘°SCG á˘aɢc ÉŸ ôª˘à˘°ùŸG ɢgô˘jƒ˘£˘J ∫Ó˘N äɢ˘eó˘˘ N ø˘˘ e ¬˘˘ d ¬˘˘ eó˘˘ ≤˘ ˘J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y º˘˘ FGó˘˘ dG ɢ˘ ¡˘ ˘°Uô˘˘ ˘Mh ¬˘à˘©˘Hɢà˘e kGó˘cDƒ˘e ,¬˘à˘«˘gɢ˘aQ ᢢ ˘ aɢ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ d ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °ü ˘ ˘°ûdG ∞˘˘ ∏˘ ˘àfl ‘ äɢ˘ Lɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘M’G äô¨°U ɪ¡e áµ∏ªŸG ≥WÉæe ≈˘æ˘©˘J »˘à˘dG ∂∏˘˘J ᢢ°Uɢ˘î˘ Hh øe ∂dPh ᫪«∏©Jh á«fɵ°SEGh á«ë°U äÉeóN øe øWGƒŸÉH hCG äɶaÉÙG ∫ÓN øe hCG áYƒaôŸG ájQGRƒdG ôjQÉ≤àdG ∫ÓN .áØ∏àıG ¢ùdÉÛG hCG áaÉë°üdG ≈∏Y ¢Uô– áeƒµ◊G ¿CG Oó°üdG Gòg ‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCGh ±óg øWGƒŸG áMGôa ;™jô°S πµ°ûH Qƒ°üb …CG ÜÉÑ°SCG á÷É©e ≈˘∏˘YCɢHh äɢjƒ˘à˘°ùŸG ≈˘bQCɢH ¬˘d äɢeóÿG π˘«˘°Uƒ˘Jh ,ᢢeƒ˘˘µ◊G .IOƒL ,kÉ©Ø˘f …ó˘é˘j ø˘d √ó˘Mh »˘°Sɢ«˘°ùdG ìɢà˘Ø˘f’G ¿CG ≈˘∏˘Y Oó˘°Th áÄ«H ≥∏î«°S …òdG …OÉ°üàb’G ìÉàØf’ÉH §ÑJôj ¿CG Öéj øµdh …ò˘dG ô˘˘eC’G ,êQÉÿG ø˘˘e ø˘˘jô˘˘ª˘ ã˘ à˘ °ùŸG ÜòŒ ᢢjQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SG º˘¡˘d π˘ª˘©˘dG ¢Uô˘a Òaƒ˘Jh Úæ˘WGƒŸG AɢNQ ≈˘∏˘ Y ¢ùµ˘˘©˘ æ˘ «˘ °S .πÑ≤à°ùŸG ‘ º¡FÉæHC’h ⁄É©dG ¬H OÉ°TCG …òdG ÉæMÉàØfG ¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ ±É°VCGh OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡˘æ˘dGh äGQɢª˘ã˘à˘°S’G ᢫˘ª˘æ˘à˘d ∞˘Xƒ˘j ¿CG Öé˘j ≈∏Y ∫ƒ©f ÉæfEGh ,øWGƒŸG áë∏°üe πLCG øe äGOGôjE’G IOÉjRh .∂dP ≥«≤– ‘ kGÒãc áaÉë°üdG ´É°VhCG Ú°ù– ≈∏Y ™«ª÷G øe ¢UôMCG áeƒµ◊G ¿EG ∫Ébh É¡JÉ«dhDƒ°ùe ºgCG øe IóMGh ÉgQÉÑàYÉH ÚØXƒŸGh ÚæWGƒŸG Iô˘gɢ°S π˘ª˘©˘Jh ,ɢ¡˘≤˘«˘≤– ø˘Y ô˘NCɢà˘J ø˘dh ≈˘fGƒ˘à˘J ø˘d »˘˘gh ´É°VhCG Ú°ùëàd É¡à©°Vh »àdG ±GógC’G áªLôJ ≈∏Y IógÉLh QGô˘ª˘à˘°SɢH ¢SQó˘J ∂dP π˘«˘Ñ˘°S ‘ ɢ¡˘ fCGh ÚØ˘˘XƒŸGh Úæ˘˘WGƒŸG ¿CG ¤EG kɢà˘a’ ,»˘°û«˘˘©ŸG iƒ˘˘à˘ °ùª˘˘∏˘ d ÖJGhô˘˘dG ᢢª˘ FÓ˘˘e ió˘˘e ∂dP ¢SQó˘Jh ÖJGhô˘dG IOɢjR QÉ˘Ñ˘à˘Y’G Ú©˘˘H ò˘˘NCɢ J ᢢeƒ˘˘µ◊G ɢ¡˘à˘∏˘NOCG »˘à˘dG äÓ˘j󢩢à˘dG ¿CG kGó˘cDƒ˘e ,ɢgOQGƒ˘e ≥˘ah á˘jÉ˘æ˘©˘H QOGƒµ˘dGh ᢫˘Ø˘«˘Xƒ˘dG äɢLQó˘dG ÖJGhQ ≈˘∏˘Y kGô˘NDƒ˘e á˘eƒ˘µ◊G ,√ÉŒ’G Gòg ‘ Ö°üJ Iƒ£N ’EG »g Ée áØ∏àıG á«°ü°üîàdG ÖJGhôdG º««≤J ¿C’ ,∫ÉÛG Gòg ‘ iôNCG äGƒ£N É¡©Ñàà°Sh ¿hɢ©˘à˘ dɢ˘H AGQRƒ˘˘dG ¢ù«˘˘FQ √ƒq ˘ fh .kGó˘˘HCG ∞˘˘bƒ˘˘à˘ j ’h ô˘˘ª˘ à˘ °ùe kGócDƒe ,á«eƒµ◊Gh ᫪°SôdG Iõ¡LC’G ÚH ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh ’EG â©°Vh Ée Iõ¡LC’G √òg ¿CGh ,É¡æ«H á«LGhORG ájCG OƒLh ΩóY á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G äGQƒ£àdɢa ;¢†©˘Ñ˘dG ɢ¡˘°†©˘H π˘ª˘µ˘à˘d Ió˘jó˘L Iõ˘¡˘LCG çGó˘ë˘à˘°SG Ö∏˘£˘à˘J ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ɢ˘gó˘˘¡˘ °ûJ »˘˘à˘ dG ™e Iõ¡LC’G √òg ÖcGƒàJ ¿CG ¿Éª°†d iôNCG øY AÉæ¨à°S’Gh .OÓÑdG Égó¡°ûJ »àdG ájôjƒ£àdG á«∏ª©dG

…CG π```£©J ø`d áeƒ``µ◊G

Ò```ÿÉH Oƒ©«````°S ´hô```°ûe É¡«æWGƒeh áµ∏ªŸG ≈∏``Y

≥°üd ∫hÉ– ±Gô```WCG ∑Éæg

ΩÓ```°SE’ÉH ÜÉ```gQE’G áØ``°U

Ú``````H ábô````ØàdG ±ó```¡H á«Hô©dG ܃``©°ûdG

:Ú«Øë°üdG á«©ªL - AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¿GƒjO

áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ Oó°T á«æjôëÑdG Ú«Øë°üdG á«©ªéH √ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN ∞jô©àdGh ,»æjôëÑdG Éæ©bGƒd »HÉéjE’G èjhÎdG ‘ É¡æe IOÉØà°S’Gh á«WGôbƒÁódGh ìÉàØf’G AGƒLCG ™jƒ£J ᫪gCG ≈∏Y ìhôH »∏ëàdGh »YƒdGh áaÉë°üdG øe ìÉàØfÓd ÈcCG ºYGO óLƒj Óa ,áØ∏àıG ä’ÉÛG ‘ áµ∏ªŸG Égó¡°ûJ »àdG äGQƒ£àdÉH ¿CÉH ¿ƒæĪ£e ÉæfEÉa QƒeCÓd áÑbÉãdG iDhôdGh π«∏ëàdÉHh ,á«æWƒdG áfÉeC’ÉHh ábOÉ°üdG áª∏µdÉHh ,ô◊G º∏≤dÉH ¬fCGh ,á«dhDƒ°ùŸG ,ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG ó°ûæf ÉæfCÉH Gk ócDƒe ,áXƒØfi á«æWƒdG ÉæàHGƒKh ,᫪fi ÉæJGQó≤eh ,ºXÉ©àà°S ÉæJGõéæe áaÉë°ü∏d ¿CG øe á≤K ≈∏Y øëf äÉ¡LƒJ »gh ,ÚæWGƒŸG ΩÉeCG πª©dG ¢Uôah ÖjQóàdG ôaƒj …òdG …Qɪãà°S’G •É°ûædG ≥∏Nh .É¡≤«≤– ‘ Gk ÒÑc Gk QhO ¿CG √ƒª°S ócCGh ,É¡dÓN øe ÚæWGƒŸG º¡j Ée πc í«°VƒJh ≈∏Y ±ÓÿG øµj ⁄ ÉŸÉW á«ë°U IôgÉX …CGôdG ‘ ±ÓàN’G Éææ«H É¡«∏Y ±ÓN ’ ádCÉ°ùe √ò¡a ;É«∏©dG øWƒdG áë∏°üe .Éæ©bGƒe äô¨°U hCG äÈc ɪ¡e kÉ©«ªL ‘ ádhDƒ°ùŸG á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ¿CG)AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCGh øe IOÉØà°S’Gh É¡«∏Y ÚªFÉ≤dG π°†ØH ;kɪFGO ôªà°ùe Qƒ£J ,(øjôëÑdG É¡H º©˘æ˘J …ò˘dG ìɢà˘Ø˘f’Gh ᢫˘WGô˘≤Áó˘dG AGƒ˘LC’G kÉWƒ°T øjôëÑdG â©£b …òdG »eÓYE’G Qƒ£àdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ∂∏˘à˘d ¬˘à˘©˘Hɢà˘eh ™˘ª˘àÛG ≈˘˘∏˘ Y kɢ eÉ“ ¢ùµ˘˘©˘ æ˘ j ¬˘˘«˘ a kGÒÑ˘˘c .πFÉ°SƒdG º˘Yó˘dG ¿EG) ∫ɢbh ,á˘aɢ뢰ü∏˘˘d ᢢeƒ˘˘µ◊G º˘˘YO ≈˘˘∏˘ Y O󢢰Th ,ºµFGôbh ºµàµ∏‡ á˘eó˘î˘H ¿ƒ˘eƒ˘≤˘J º˘µ˘fC’ ÖLGhh π˘°UGƒ˘à˘e RGôHE’ ∫hC’G ÉæYGQP Èà©J »àdG áaÉë°üdG ºYO ‘ OOÎf ødh .(É©e ÉgÉæ≤≤M »àdG äGõéæŸG iôNCG OƒLhh áµ∏ªŸG ‘ ∞ë°üdG OóY IOÉjR ¿CG ¤EG QÉ°TCGh áª∏µdG á«dhDƒ°ùe iƒà°ùe ™aQ ¬ÑMÉ°üj ¿CG Öéj ≥jô£dG ≈∏Y .É¡«∏Y ÚªFÉ≤dG iód ÉæJGõ˘é˘æ˘e RGô˘HEG ‘ º˘gɢ°S ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG ô˘°üY ¿EG ±É˘°VCGh

á«©ªL IQGOEG ¢ù∏Û ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ÜôYCGh áÑ°SÉæà »˘é˘jɢ°ûdG ≈˘°ù«˘Y ᢰSɢFô˘H ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG Ú«˘Ø˘ë˘°üdG iƒà°ùŸÉH RGõàY’G øY á«©ªé∏d ójóL IQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ ,É¡d Oƒ¡°ûŸG Qƒ£àdÉHh ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ¬«dEG â∏°Uh …òdG ≈∏Y ÒKCÉàdG ‘ kÉ«HÉéjEG Qƒ£àdG Gòg ¢ùµ©æj ¿CG √ƒª°S kÓ eBG √ô°ûfh »æWƒdG »YƒdG ≥∏N ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe ΩÉ©dG …CGôdG ¿CÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ ±É°VCGh ,á«æWƒdG áªë∏dGh IóMƒdG õjõ©Jh kÉfÉÁEG É¡˘d ɢ¡˘ª˘YO π˘°UGƒ˘à˘°Sh á˘aɢ뢰üdG âª˘YO ó˘b á˘eƒ˘µ◊G √Qƒ˘£˘J ¢ùµ˘©˘J ɢ¡˘fCGh ø˘Wƒ˘∏˘d IBGô˘e »˘g á˘aɢ뢰üdG ¿CɢH ɢ¡˘æ˘e ¢ù«d øWƒ∏d á∏«∏L äÉeóN øe ¬eó≤J Ée øY kÓ°†a ,¬eó≤Jh ᫪gCG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ åMh ,¬LQÉNh πH ;√OhóM πNGO á˘aɢ뢰üdG ó˘≤˘Ø˘J ’ ≈˘à˘M ɢ¡˘ à˘ ë˘ °Uh ᢢeƒ˘˘∏˘ ©ŸG ¥ó˘˘°U …ô– á«Yƒ°VƒŸGh ábódÉH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y Oó°Th ,É¡à«bGó°üe øe ¬≤«≤– øµ‡ ∂dP ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,É¡∏≤fh áeƒ∏©ŸG ìôW ‘ É¡∏eÉ©J ‘ áeƒµ◊G ɢ¡˘é˘¡˘à˘æ˘J »˘à˘dG á˘Mƒ˘à˘ØŸG ÜGƒ˘HC’G ∫Ó˘N ìƒ˘à˘Ø˘e á˘aɢ뢰üdG ΩɢeCG ∫ÉÛɢa ,á˘aɢ뢰üdG ™˘e ɢ˘¡˘ ∏˘ °UGƒ˘˘Jh ÉæfEG kÓFÉb ,ÚæWGƒŸG º¡j Ée πch QƒeC’G áaÉc øY ìÉ°†«à°SÓd áaÉë°üdG ™˘e π˘°UGƒ˘à˘∏˘d AGQRƒ˘dG ¬˘«˘Lƒ˘J ≈˘∏˘Y ¢Uô˘ë˘f ∂dò˘d


5

øWƒdG QÉÑNCG

alwatan news

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

local@alwatannews.net

ICGôŸG Úµ“ ∫ƒM IóëàŸG ·C’G á°ù∏L ΩÉeCG Égƒª°ùd áª∏c ‘ Oƒ°SCGh ¢†«HCG ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

á«∏gC’G πeÉc øWGƒe á«æjôëÑdG :ᵫѰS áî«°ûdG πLôdG ™e É¡jhÉ°ùJ å«M øe :ÉæH -∑Qƒjƒ«f

h-alzayani@alwatannews.net

!..Öëf …òdG Ωƒ«dG ,´ƒÑ°SC’G ‘ É¡æ«©H ΩÉjCG Öëj Éæe OôØdGh á°SQóŸG ΩÉjCG òæe .iôNCG √ôµjh â≤Áh (∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) ÚæK’G Ωƒj Öëj Éæe OôØdG óŒ ÉfÉ«MCG ´ƒbh ÖÑ°ùH ,kGÒãc AÉ©HQC’G Ωƒj ÖMCG âæc ó≤a ,AÉ©HQC’G hCG •É˘˘°ûæ˘˘dGh ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dG ¢ü°ü뢢c Ωƒ˘˘«˘ dG Gò˘˘g ‘ ᢢ∏˘ «˘ ª˘ L ¢ü°üM ∫hó÷G øe ¢ü°üM Ö«¨J ¿CG hCG (ä’ÉÛG kÉ≤HÉ°S ≈ª°ùjÉe) äÉ«°VÉjôdÉc É¡«°SQóeh »g ôWÉÿG ≥«°Vh QóµdG ‹ ÖÑ°ùJ .Óãe Öëf ,á°SGQódG ΩÉjCÉH á£ÑJôe ÉæfÉgPCG ‘ á›ÈdG äQÉ°üa ∫hó÷Gh ᢢ °SQóŸG Ωɢ˘ jCG ᢢ «˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘N ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ˘ ¡˘ ˘°†©˘˘ ˘H â≤‰h kɢ ˘eɢ˘ ˘jGC .»°SGQódG ¿ƒµj ób ,âÑ°ùdG Ωƒj ÖM ‘ kɪ«àe kGóMCG óLCG ⁄ ÊCG ÒZ ¿Éc ¢†©ÑdG ,ó©H ¬«≤àdCG ⁄ ÊCG ’EG Ωƒ«dG Gòg Öëj øe ∑Éæg .áKQÉc ¬«a â∏°üM ɪc Oƒ¡«dG Ωƒ«H âÑ°ùdG Ωƒj »ª°ùj ,âÑ°ùdGh ᩪ÷G »eƒj ¤G á«YƒÑ°SC’G IRÉLE’G Ò¨J ó©H ≈àM ¢†©˘˘ H ó˘˘ æ˘ ˘Y kɢ ˘°†jCG IRɢ˘ LEG ±Oɢ˘ °üj …ò˘˘ dGh) âÑ˘˘ ˘°ùdG Ωƒ˘˘ ˘j ¿Eɢ ˘a ÒãµdG ≈∏Y kGóL kÓ«≤K kÉeƒj ¿ƒµj Ée kÉÑdÉZ (∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdG .¢SÉædG øe Ögòjh kÉ©jô°S »JCÉj ,Ú©dG áaôW ɪc ´ƒÑ°SC’G QÉ°U Ωƒ«dGh …CG ‘ øëf ≈æ©Ã (?ƒæ°T Ωƒ«dG) :ºFGódG ∫GDƒ°ùdG QÉ°U ,∂dòc ?´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG øe Ωƒj ÉæªMôj ¬∏dG) ¿ÉeõdG ôNBG ÉÃQ hCG ,á©jô°ùdG IÉ«◊G É¡fEG …CG ‘ øëf ±ô©f ó©f ⁄ IÉ«◊G áYô°S •ôa øe (¬àªMôH Aɢ˘æ˘ HCG ¢†©˘˘Ñ˘ c ,IRɢ˘ LEG ÒZ ø˘˘ e ¿ƒ˘˘ ∏˘ ª˘ ©˘ j …ò˘˘ dG ᢢ °Uɢ˘ N ,Ωɢ˘ jC’G .‘Éë°üdG §°SƒdG Ωƒ«dG Gòg ¿C’ ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCÉH ¬ÑM §Hôj QÉ°U ôNB’G ¢†©ÑdG hCG êôîàdG Ωƒj hCG ,êGhõdG Ωƒj πãe ,á∏«ªL QƒeCG kɪFGO ¬d π°ü– .Gòµgh ¬«a ∞XƒJ …òdG Ωƒ«dG hCG ,ôµÑdG √Oƒdƒe Ωƒj ΩÉjCÉH §ÑJôj Ée kÉÑdÉZ ΩÉjCÓd ÉæÑM ,IóYÉb â°ù«d ÉÃQh øµd áÑ∏£∏d AÉKÓãdGh óMC’G Éeƒj kÉ≤HÉ°S ¿Éc ó≤a ,á©eÉ÷Gh á°SQóŸG .á∏«ª÷G ΩÉjC’G øe ÉÃQ øjôëÑdG á©eÉéH »eÉjCG πªLCG ¿CG) :º¡àHƒÑÙ ¿ƒdƒ≤j Ée kɪFGO ÜÉÑ°ûdG ¿CG ÒZ ¤EG ÉgOOôj ¢†©ÑdGh ,kÉbOÉ°U ¿ƒµj ¢†©ÑdG (p∑Éæ«Y â«≤àdG Ωƒj !!..áeOÉî∏d É¡dƒ≤jh ≈°ùæj kÉfÉ«MCG πH ,±É°üj øe πc

á«dɪ°T kÉMÉjQ ™bƒàJ zOÉ°UQC’G{ Gk óZh Ωƒ«dG áHôJC’ÉH á∏ªfi

ióØŸG πgÉ©dG áæjôb

ÌcCG á˘eOɢ˘≤˘ dG ∫ɢ˘«˘ LC’G π˘˘©Œ »˘˘à˘ dG ᢢ≤˘ ã˘ dG ¿hO ø˘˘e ø˘˘jô˘˘ NB’G QGhOC’ kÓ˘ ˘Ñ˘ ˘≤˘ ˘Jh IQOɢ˘ Ñ˘ ˘e »àdG á«∏µ°ûdG ∫ƒ∏◊ÉH òNC’G ¤EG QGô£°V’G ICGôŸG óLGƒJ ΩÉbQCGh äGAÉ°üMEG øe §≤a ø°q ù– .ΩÉ©dG πª©dG áMÉ°S ≈∏Y ‘ É¡∏eCG øY ᵫѰS áî«°ûdG ƒª°S âHôYCGh QɵaCÉH êhôÿG øe QGƒ◊G á°ù∏L øµªàJ ¿CG .äÉjóëàdG √òg á¡LGƒŸ á«∏ªY ᢰù«˘FQ ɢgƒ˘ª˘°S äô˘µ˘°T ,á˘ª˘∏˘µ˘ dG Ωɢ˘à˘ N ‘h É«g áî«°ûdG IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G ‘ ácQÉ°ûª∏d É¡JƒYO ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ó°TGQ âæH ´ƒ˘°VƒŸG Gò˘g ∫hɢæ˘à˘H ɢ¡˘eɢª˘ à˘ gGh äɢ˘°ûbɢ˘æŸG .º¡ŸG

ICGô˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d ≈˘˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°ùdG Úµ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘dG'' è˘˘ eɢ˘ fô˘˘ ˘H ™e ¿hÉ©àdÉH ¢ù∏ÛG ¬©°Vh …òdG ''á«æjôëÑdG ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,»FɉE’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ΩÉY ‹GƒM ¥ô¨à°SG èeÉfÈdG Gòg ‘ πª©dG äÉHÉîàfG ∫ƒNód á«æjôëÑdG Ò°†ëàd ∞°üfh Ió˘MGh ICGô˘eG Rƒ˘a äó˘¡˘ °T »˘˘à˘ dG 2006 Ωɢ©˘dG 10 Ú«©Jh »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG ájƒ°†©H á«cõàdÉH .iQƒ°ûdG ¢ù∏› ‘ äGó«°S ICGôª∏d á«æWƒdG πª©dG á£N ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh Ö°SÉæŸG ∫ÉÛG ìÉ°ùaEG ¤EG ±ó¡J øjôëÑdG ‘ IÉàØdG áÄ«¡Jh QGô≤dG ™æ°U ™bGƒe ‘ ICGôª∏d É¡JÉ«M äGQGôb PÉîJ’ ɢ¡˘ª˘«˘∏˘©˘J äɢjGó˘H ò˘æ˘e âæ˘Ñ˘dG í˘æ˘e ≈˘∏˘Y Iô˘°SC’Gh ™˘ª˘àÛG ™˘«˘é˘ °ûJh

¢ù∏ÛG ᢰù«˘FQ ∂∏ŸG á˘dÓ˘L á˘æ˘jô˘˘b äó˘˘cCG âæ˘H ᢵ˘«˘Ñ˘°S á˘î˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘ °S ICGô˘˘ª˘ ∏˘ d ≈˘˘∏˘ YC’G ø˘e Ió˘jó÷G á˘∏˘MôŸG ¿CG á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG º˘«˘gGô˘˘HEG á«æjôëÑdG ICGôª∏d âëàa áµ∏ªŸG ô°VÉM AÉæH Ωƒ«dG âëÑ°UCG ≈àM ácQÉ°ûŸG øe ÈcCG kÉbÉaBG ™e É¡jhÉ°ùJ å«M øe á«∏gC’G πeÉc kÉæWGƒe ,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ‘ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG πLôdG áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG ‘ á∏eɵdG ácQÉ°ûŸG ≥M É¡dh á˘dhó˘dG ɢ¡˘d π˘Ø˘µ˘J ɢª˘c ,᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ¥ƒ˘˘≤◊Gh ΩCGh Iô˘°SCG á˘Hô˘c ɢ¡˘Jɢ˘«˘ dhDƒ˘ °ùe ÚH ≥˘˘«˘ aƒ˘˘à˘ dG á˘eó˘Nh π˘ª˘©˘ dG ≥˘˘M ɢ˘¡˘ d Aɢ˘£˘ Y á˘˘Ñ˘ Mɢ˘°üch .É¡©ªà› ᢰù∏˘L ΩɢeCG á˘ª˘∏˘c ‘ ¢ùeCG ɢgƒ˘ª˘ °S âdɢ˘bh ᢫˘fÉ˘ã˘ dG ᢢ«˘ Yƒ˘˘°VƒŸG ᢢ«˘ ª˘ °Sô˘˘dG ÒZ QGƒ◊G õjõ©àH á«æ©ŸG IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d ¿EG ,ICGôŸG Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùŸG π˘˘ª˘ Y ᢢ£˘ N ™˘˘°Vh ICGô˘˘ª˘ ∏˘ d ≈˘˘ ∏˘ ˘YC’G ¢ù∏ÛG ±GôWC’G ™«ªL á˘cGô˘°T ≈˘∏˘Y á˘ª˘Fɢb á˘Mƒ˘ª˘W ´É£bh ᫢∏˘gCGh ᢫˘ª˘°SQ äɢ°ù°SDƒ˘e ø˘e ᢫˘æ˘©ŸG ICGôŸG Úµªàd á«°SÉ°SCG ÖfGƒL ∫hÉæàJ ,¢UÉN QGô˘˘≤˘ dG Pɢ˘î˘ ˘JG ™˘˘ bGƒ˘˘ e ‘ ɢ˘ gó˘˘ LGƒ˘˘ J π˘˘ ã˘ ˘e kÉjOÉ°üàbG ɡ櫵“h ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG ‘ ácQÉ°ûŸGh ᢫˘ë˘°üdG ɢ¡˘ahô˘¶˘H ¢Vƒ˘¡˘æ˘dGh kɢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ LGh .áÄ«ÑdG ájɪM ‘ ÉgQhOh ᫪«∏©àdG É¡JGQóbh πª©dG ≈¶ëj ¿CG ¤EG É¡«©°S Égƒq ª°S äócCGh π˘˘ª˘ ©˘ dG ᢢ«˘ ©˘ Lôà ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ »˘˘Fɢ˘°ùæ˘˘ dG πc ≈a ô¶æ∏d ,≈∏YC’G ¢ù∏ÛG AÉ°ûfEÉH »°ù°SDƒŸG äɢ˘°Sɢ˘«˘ °ùdG ™˘˘°Vhh ᢢ«˘ æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG º˘˘ ¡˘ ˘j ɢ˘ e ≈a ,É¡àfɵe ôjƒ£àH á∏«ØµdG äÉ«é«JGΰS’Gh πª©dG ÖLGh ¬«°†à≤j Éà Égƒª°S ¢UôM QÉWEG øe á«æjôëÑdG ICGôŸG øµªàJ ¿CG ≈∏Y »æWƒdG .áMÉàŸG ¢UôØdG ™«ªL øe IOÉØà°S’G ≈∏˘Y Aƒ˘°†dG ᢵ˘«˘Ñ˘°S á˘î˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘°S â≤˘dCGh

áªFGO ájƒdhCG zICGôŸG Úµ“{ AÉ£YEG ¤EG ƒYóJ É«g áî«°ûdG âæH ɢ«˘g á˘î˘«˘°ûdG Ió˘ë˘àŸG ·CÓ˘d á˘eɢ©˘dG ᢫˘©˘ª÷G ᢰù«˘FQ âYO ICGôŸG Úµ“ á˘dCɢ°ùe Aɢ£˘YEG ¤EG ‹hó˘dG ™˘ª˘ àÛG á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG 󢢰TGQ ·C’G á∏µ«g ‘ ¿CÉ°ûdG Gò¡H ᪰SÉM äGƒ£N PÉîJGh ,Iôªà°ùe ájƒdhCG .IóëàŸG ÒZ á«Yƒ°VƒŸG á°ûbÉæŸG ∫ÓN ¢ùeCG É¡à≤dCG áª∏c ‘ ∂dP AÉL Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©J ∫ƒM áeÉ©dG á«©ªé∏d ᫪°SôdG

õ««ªà∏d á«ë°V ∫GõJ ’'' ICGôŸG ¿CG É¡«a äôcP ,∑Qƒjƒ«f ‘ ICGôŸG .''Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ±óg ƃ∏H øY ¿ƒµf Ée ó©HCG ÉædRÉeh IGhÉ°ùŸG õjõ©àd ádhòÑŸG »YÉ°ùŸG ¢û«ª¡J ¿EG'' :É«g áî«°ûdG âdÉbh É¡°üîJ á«°†b ∫Gõj Ée ICGôŸG Úµ“ ¿CÉH OÉ≤àY’Gh Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸÉa ,øµ‡ âbh ´ô°SCÉH É¡∏«dòJ »¨Ñæj »àdG äÉÑ≤©dG øe ÉgóMh .''·C’G √ÉaQ ≥«≤– ‘ ᪰SÉM ᫪gCG Ö°ùàµJ

:ÉæH - AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjO

ƒ˘˘ª˘ °ùdG ÖMɢ˘°U AGQRƒ˘˘dG ¢ù«˘˘FQ π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ¬fGƒjóH áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG AGQRƒ˘˘ ˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘FQ ÖFɢ˘ ˘f ¢ùeCG ìɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °U ÖFÉfh áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªfi ï«°ûdG øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ »˘˘µ˘ ∏ŸG ¿Gƒ˘˘jó˘˘ dG ô˘˘ jRhh ᢢ Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ᢢ Ø˘ «˘ ∏˘ N ô˘˘jRhh á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ó˘˘ª˘ MCG ø˘˘ H ó˘˘ dɢ˘ N ï˘˘ «˘ °ûdG ø˘˘ ˘H ó˘˘ ˘dɢ˘ ˘N ï˘˘ ˘«˘ ˘ °ûdG AGQRƒ˘˘ ˘dG ¢ù«˘˘ ˘FQ ¿Gƒ˘˘ ˘jO AGQRƒdG ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùeh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ´ƒ˘˘£ŸG º˘˘«˘gGô˘˘HEG ó˘˘ªfi ᢢ«˘ aɢ˘≤˘ ã˘ dG ¿hDƒ˘ °û∏˘˘d §˘˘ Ø˘ ˘æ˘ ˘dG ¿hDƒ˘ ˘°ûd AGQRƒ˘˘ dG ¢ù«˘˘ FQ Qɢ˘ °ûà˘˘ °ùeh ô˘˘jRhh á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG »˘˘ ∏˘ Y ø˘˘ H ≈˘˘ °ù«˘˘ Y ï˘˘ «˘ °ûdG »˘˘ ∏˘ Y ó˘˘ Lɢ˘ e Qƒ˘˘ à˘ có˘˘ dG º˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘à˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘HÎdG ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRhh »ª«©ædG ádhódG ôjRhh áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH óªMCG QƒàcódG RɨdGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ¢ù«FQ ¢ù«˘˘FQ Qɢ˘°ûà˘˘°ùeh GRÒe »˘˘ ∏˘ Y Ú°ù◊Gó˘˘ Ñ˘ Y õjõ©dGóÑY ï«°ûdG á«æeC’G ¿hDƒ°û∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjO π«chh áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ΩÉ©dG ÚeC’Gh ¢†jô©dG óªfi »∏Y AGQRƒdG ≈˘˘°ù«˘˘Y ø˘˘H ô˘˘°Sɢ˘ j Qƒ˘˘ à˘ có˘˘ dG AGQRƒ˘˘ dG ¢ù∏Û ∫BG ∑QÉÑe øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdGh ô°UÉædG .áØ«∏N

øe áÄæ¡J á«bôH ≈≤∏àjh .. ¥qôÙG ájó∏H ôjóe AGQRƒ˘˘ dG ¢ù«˘˘ FQ ƒ˘˘ ª˘ ˘°ùdG ÖMɢ˘ °U ≈˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘Jh ájó∏H ΩÉY ôjóe øe á∏Kɇ áÄæ¡J á«bôH ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ¥qôÙG :É¡°üf Gòg á˘jó˘∏˘H »˘Ñ˘°ùà˘˘æ˘e ᢢaɢ˘ch »˘˘ª˘°Sɢ˘H »˘˘æ˘aô˘˘°ûj ËôµdG ºcƒª°S ΩÉ≤e ¤EG ™aôf ¿CG ¥ôq ÙG Êɢ˘¡˘ à˘ dG äɢ˘jBG ≈˘˘ª˘ °SCG RGõ˘˘ à˘ YGh ô˘˘ î˘ a π˘˘ µ˘ H Iõ˘FɢL º˘cƒ˘ª˘°S í˘˘æ˘e á˘˘Ñ˘°Sɢ˘æà äɢ˘µ˘jÈà˘˘dGh ᫪æàdG ∫É› ‘ õ«ªàŸG RÉ‚EÓd ±ô°ûdG ƒ˘˘ ˘ ˘gh Ω2006 Ωɢ˘ ©˘ ˘d ¿É˘˘ ˘µ˘ ˘°SE’Gh ᢢ ˘jô˘˘ ˘°†◊G kÓ˘ ˘°UGƒ˘˘ ˘à˘ ˘e »˘˘ ˘JCɢ ˘ jh iƒ˘˘ ˘à˘ ˘ °ùŸG ™˘˘ ˘«˘ ˘ aQ RÉ‚EG »˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ dG Ió˘˘ ˘ ˘FGô˘˘ ˘ ˘dGh IÒÑ˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ dG äGRÉ‚EÓ˘ ˘ ˘ d õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ dG ɢ˘ fó˘˘ ∏˘ H ‹ º˘˘ cƒ˘˘ ª˘ ˘°S ɢ˘ gƒ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘≤˘ ˘≤˘ ˘M .ΩGhódG ≈∏Y ºcƒª°ùd ÖÙG ‘ƒdG ºµÑ©°Th ºcƒª°S íæe ¿CG ,,,ƒª°ùdG ÖMÉ°U …ó«°S ióe øY ¥ó°üH È©j ɉEG IõFÉ÷G √òg ᢫˘dhó˘dG ¬˘Jɢª˘¶˘æ˘eh ‹hó˘˘dG ™˘˘ª˘àÛG ô˘˘jó˘˘≤˘J º˘˘ µ˘ ˘JOɢ˘ «˘ ˘≤˘ ˘d Ió˘˘ ë˘ ˘àŸG ·C’G ɢ˘ ¡˘ ˘°SCGQ ≈˘˘ ∏˘ ˘Yh ᢢª˘ «˘ µ◊G äɢ˘ °Sɢ˘ «˘ °ùdG »˘˘ æ˘ Ñ˘ J ‘ Ió˘˘ «˘ °Tô˘˘ dG »˘˘°û«˘˘ ©ŸG iƒ˘˘ à˘ °ùŸÉ˘˘ H Aɢ˘ ≤˘ JQ’G ¤EG ᢢ «˘ eGô˘˘ dG »MÉæe πc ‘ »æjôëÑdG øWGƒŸÉH AÉ≤JQ’Gh Gò˘¡˘H ô˘î˘à˘Ø˘f ɢæ˘∏˘©˘é˘j ɇ ¬˘˘à˘°û«˘˘©˘eh ¬˘˘Jɢ˘«˘M ƒ˘˘ g …ò˘˘ dG ÒÑ˘˘ µ˘ dG ô˘˘ jó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG Gò˘˘ gh RÉ‚E’G .øjôëÑdG AÉæHCG πµd IôîØe

:Oó÷G AGôØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

:ÊóŸG ¿GÒ£dG ¿hDƒ°T - ¥ôÙG

¿CG ÊóŸG ¿GÒ£dG ¿hDƒ°ûH ájƒ÷G OÉ°UQC’G IQGOEG âë°VhCG QÉ¡ædG ∫ÓN ∫óà©e ¢ù≤£H AÉKÓãdG ¢ùeCG Ωƒj äôKCÉJ OÓÑdG ¤EG äOCG ɇ áYô°ùdG ádóà©e á«bô°T á«HƒæL ìÉjQ ܃Ñg ™e Gò¡d á«©«Ñ£dG É¡J’ó©e øY kÓ«∏b IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQG .ájƒÄe áLQO 26 ¤EG ≈ª¶©dG IQGô◊G â∏°Uh å«M ô¡°ûdG OhÉ©J ¿CG ™bƒàŸG øe ¬fCG É¡d ôjô≤J ‘ (OÉ°UQC’G) âaÉ°VCGh Ωƒj ∫ÓN ᢵ˘∏˘ªŸG ≈˘∏˘Y ɢgÒKCɢJ ᢫˘Hô˘¨˘dG ᢫˘dɢª˘°ûdG ìɢjô˘dG á˘£˘°ûf ¤EG π˘°üJ å«˘M á˘eOɢ≤˘ dG ᢢ∏˘ «˘ ∏˘ ≤˘ dG Ωɢ˘jC’Gh Aɢ˘©˘ HQC’G Aɢ©˘HQC’G Qɢ¡˘f ∫Ó˘N kɢfɢ«˘MCG á˘Yô˘°ùdG á˘jƒ˘b ¿ƒ˘µ˘Jh á˘Yô˘˘°ùdG ÖÑ°ùàJ ɪc kÉfÉ«MCG ∞«ãch kGȨe ¢ù≤£dG ¿ƒµjh ,¢ù«ªÿGh .≥WÉæŸG øe ÒãµdG ‘ áHôJC’G óYÉ°üJ ‘ kÉ°†jCG ìÉjôdG ∂∏J Gò¡d ≈ª¶©dG IQGô◊G äÉLQO §°Sƒàe ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G IQGô◊G äÉLQO ∫ó©e ≠∏Ñj ɪ«a ,ájƒÄe áLQO 24^3 ô¡°ûdG …ô˘¡˘°ûdG §˘°Sƒ˘àŸG ≠˘∏˘Ñ˘j ɢª˘c á˘jƒ˘Ä˘e ᢢLQO 17^3 iô˘¨˘°üdG Gò˘¡˘d â∏˘é˘°S ∫ƒ˘£˘g ᢫˘ª˘c ≈˘∏˘ Y ÚM ‘ º˘˘∏˘ e 24 ∫ƒ£¡˘∏˘d .Ω1995 ΩÉY ‘ ∂dPh º∏e 139^2 âfÉc ô¡°ûdG

AGQRƒdG ¢ù«FQ äÓHÉ≤e

áµ∏ªª∏d á«LQÉÿG äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódÉH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf

AÉ≤∏dG ∫ÓN

≈˘˘∏˘ Y AGQRƒ˘˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ FQ ÖFɢ˘ f ᪫≤dG ¬JÉ¡˘«˘Lƒ˘Jh º˘¡˘d ¬˘dÉ˘Ñ˘≤˘à˘°SG É¡d ¿ƒµà°S »àdGh É¡H ºgOhR »àdG º˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘e ìÉ‚EG ‘ ɢ˘ ˘ ˘ gô˘˘ ˘ ˘ KCG .êQÉÿG ‘ á«°SÉeƒ∏HódG

¿ƒ∏ãª˘«˘°S »˘à˘dG ∫hó˘dG ™˘e ¿hɢ©˘à˘dG ¬H õ«ªàJ Ée ¿CG kGócDƒe ,É¡«a OÓÑdG ᪫µM á°SÉ«°S øe øjôëÑdG áµ∏‡ .⁄É©dG ôjó≤Jh ΩGÎMG É¡Ñ°ùcCG ób Oó÷G AGôØ°ùdG ôµ°T º¡ÑfÉL øe

ᢵ˘∏‡ äɢbÓ˘Y õ˘jõ˘©˘J ‘ AGô˘Ø˘°ùdG ,ɢ¡˘H Úæ˘«˘©ŸG ∫hó˘dG ™˘e ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ¿ƒ˘˘eƒ˘˘ ≤˘ ˘j AGô˘˘ Ø˘ ˘°ùdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe øjôëÑdG áµ∏‡ ¬H ™àªàJ Ée RGôHEÉH ä’É› õjõ©Jh ,Qƒ£Jh á°†¡f øe

.»°Tƒ∏ÑdG º«gGôHEG óªfi ¢ù«˘FQ ÖFɢf Cɢæ˘g Aɢ≤˘ ∏˘ dG ∫Ó˘˘Nh ᢢ≤˘ ã˘ dɢ˘H AGô˘˘Ø˘ ˘°ùdG AGQRƒ˘˘ dG ¢ù∏› ∂∏e øe É¡H Gƒ¶M »àdG á«eÉ°ùdG ᢢ dÓ÷G ÖMɢ˘ °U Iô˘˘ °†M OÓ˘˘ Ñ˘ ˘ dG ,á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ≈˘˘°ù«˘˘Y ø˘˘H ó˘˘ª˘ M ∂∏ŸG ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùª˘˘∏˘ d π˘˘gCG º˘˘¡˘ fCɢ H kGó˘˘cDƒ˘ e ‘ º˘˘¡˘ ≤˘ Jɢ˘Y ≈˘˘∏˘ Y Iɢ˘≤˘ ∏ŸG IÒÑ˘˘µ˘ dG ∂dPh ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ˘∏‡ π˘˘ «˘ ˘ã“ ,»˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ H π˘˘c ¬˘˘«˘ dEG ¥ƒ˘˘à˘ ˘j ±ô˘˘ °T ≥˘«˘aƒ˘à˘dG Oó÷G AGô˘Ø˘°ù∏˘d kɢ«˘æ˘ª˘ à˘ e .º¡∏ªY ΩÉ¡e ‘ OGó°ùdGh ø˘˘ H ó˘˘ ªfi ï˘˘ «˘ ˘ °ûdG Oɢ˘ ˘°TCG ó˘˘ ˘bh ¬Ñ©∏j …òdG …QƒÙG QhódÉH ∑QÉÑe

:ÉæH - á«Ñ«°†≤dG ô°üb

¢ù∏› ¢ù«˘˘ FQ ÖFɢ˘ f π˘˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°SG ∫BG ∑QÉÑe øH óªfi ï«°ûdG AGQRƒdG á«˘Ñ˘«˘°†≤˘dG ô˘°ü≤˘H ¬˘Ñ˘à˘µÃ á˘Ø˘«˘∏˘N ᢵ˘∏˘ªŸ Oó÷G AGô˘Ø˘ °ùdG ¢ùeCG ô˘˘¡˘ X ∫hódG øe OóY ‘ Úæ«©ŸG øjôëÑdG ÒØ˘°S º˘gh á˘≤˘j󢢰üdGh ᢢ≤˘ «˘ ≤˘ °ûdG ï˘«˘°ûdG âjƒ˘µ˘dG á˘dhO ió˘d ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ∫BG ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ø˘H ó˘ª˘M ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N á˘dhO ió˘d ᢵ˘∏˘ªŸG ÒØ˘°Sh á˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ó˘ªfi Ió˘ë˘àŸG ᢫˘ Hô˘˘©˘ dG äGQɢ˘eE’G ió˘d ᢵ˘∏˘ªŸG ÒØ˘°Sh IOhɢ©ŸG ó˘˘ª˘ M ᢫˘ eÓ˘˘°SE’G ¿É˘˘à˘ °ùcɢ˘H ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª˘ L

ójó÷G »°ûjOÓ¨æÑdG …ôµ°ù©dG ≥ë∏ŸÉH ÖMuônoj ´ÉaódG u ôjRh :ÉæH - áeÉ©dG IOÉ«≤dG

ï«°ûdG øcQ ∫hCG ≥jôØdG ´ÉaódG ôjRhh ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖFÉf ™ªàLG ÒØ˘°S ™˘e ¢ùeCG ìÉ˘Ñ˘°U ¬˘Ñ˘à˘µ˘e ‘ á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ó˘ª˘MCG ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N Ωób …òdG ÚeC’G ìhQ óªfi áµ∏ªŸG iód ¢TOÓ¨æH ájQƒ¡ªL HRM ROKAN 󢫢ª˘©˘dG »˘˘°TOÓ˘˘¨˘ æ˘ Ñ˘ dG …ô˘˘µ˘ °ù©˘˘dG ≥˘˘ë˘ ∏ŸG .ójó÷G Ö°üæŸG Gòg ‘ ¬æ««©J áÑ°SÉæà UDDIN ´É˘aó˘dG ô˘˘jRhh Ωɢ˘©˘ dG ó˘˘Fɢ˘≤˘ dG ÖFɢ˘f ÖMQ ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ∫Ó˘˘Nh ≥˘«˘aƒ˘à˘dɢH ¬˘d ¬˘Jɢ«˘æ“ ø˘Y kɢHô˘©˘e ó˘jó÷G …ô˘µ˘°ù©˘˘dG ≥˘˘ë˘ ∏ŸÉ˘˘H ábGó°üdG äÉbÓ©d kGõjõ©Jh kɪYO Iójó÷G ¬àª¡e ‘ ìÉéædGh kGOóY ¬©e åëH ɪc ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH áªFÉ≤dG ¿hÉ©àdGh ÚH …ô˘µ˘°ù©˘dG ≥˘«˘°ùæ˘à˘dGh ¿hɢ©˘à˘dɢ˘H ᢢ≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG äɢ˘Yƒ˘˘°VƒŸG ø˘˘e .ÚÑfÉ÷G øcôdG 󫪩dG áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿GƒjO ôjóe ´ÉªàL’G ô°†M .áªgÓ÷G óªMCG ∞°Sƒj

™jQÉ°ûe á›ôH{ áæ÷ ‘ ∑QÉ°ûJ áµ∏ªŸG ¿hÉ©àdG ¢ù∏Û zá«fóŸG áeóÿÉH πª©dG ‘ ᢫˘fóŸG á˘eóÿG ¿Gƒ˘jó˘H á˘∏˘ã‡ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢµ˘ ∏‡ ∑Qɢ˘°ûJ πª©dG ™jQÉ°ûe á›ÈH á°UÉÿG á«æØdG áæé∏d ¢SOÉ°ùdG ´ÉªàL’G ájQGOE’G ᫪æàdGh á«fóŸG áeóÿG ∫É› ‘ áMÎ≤ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG áæjóe ‘ …QÉ÷G (QGPBG) ¢SQÉe 7-6 IÎØdG ∫ÓN ó≤©j …òdG áeÉ©dG áfÉeC’G ¬ª¶æJ …òdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ¢VÉjôdG .á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏Û á˘«˘æ˘¡ŸG ΩÓ˘°ùdGh OGô˘aC’G äɢbÓ˘Y ô˘jó˘e ᢵ˘∏˘ ªŸG ó˘˘ah º˘˘°†jh ´ƒ˘£ŸG ÖjOCG á˘jQGOE’G äɢeƒ˘∏˘ ©ŸG º˘˘¶˘ f ô˘˘jó˘˘eh ∫ɢ˘ª˘ c º˘˘«˘ gGô˘˘HEG .ÊÉë«ØdG óªfi óLÉe ΩÓYE’G ¢ù«FQh á«é«JGΰS’ ΩÉ©dG QÉWE’G ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN ºà«°Sh ¢ù∏› ∫hóH á«fóŸG áeóÿG ´É£b ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ áeóÿG ¿GƒjO πÑb ¬∏jó©J ó©H á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG .áµ∏ªŸÉH á«fóŸG áµ∏ªŸÉH á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO »àHôŒ ¢VGô©à°SG ºà«°S ɪc äÉeƒ∏©ŸG Ωɶf ≥«Ñ£Jh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æJ á«é«JGΰSG ∫ƒM .ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ájQGOE’G

ÚeC’G ìhQ óªfi ¢TOÓ¨æH ájQƒ¡ªL ÒØ°ùH ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ´Éaóu dG ôjRh


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 6

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

≈≤à∏ŸG ∫ÓN

AÉ≤∏dG øe ÖfÉL

:ƒZɵ«°T ‘ Ú«µjôeC’Gh Ú«æjôëÑdG ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ÚH ´ÉªàLG ó≤Y

∫hO πbCG øjôëÑdG :ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ᫵jôeC’G äÉcô°û∏d π°†aC’G ¿ÉµŸGh ÖFGô°†dG ‘ á≤£æŸG ,π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG Aɢæ˘Ñ˘d …ô˘°ûÑ˘dG ô˘°üæ˘©˘dG ‘ ɢ¡˘JGQɢª˘ã˘ à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y Iõ˘˘ØÙG äɢ˘©˘ ˘jô˘˘ °ûà˘˘ dGh ᢢ ª˘ ˘¶˘ ˘fC’G ¤EG kGÒ°ûe ∫hO π˘bCG Èà˘©˘J ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¿CG ᢢ°Uɢ˘Nh ,Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ,ÖFGô°†dG å«M øe á≤£æŸG »g Èà©J øjôëÑdG áµ∏‡ ¿EG ájOÉ°üàb’G ᫪æà∏d ÉŸ ᢫˘µ˘jô˘eC’G äɢcô˘°ûdG Üɢ£˘ ≤˘ à˘ °S’ π˘˘°†aC’G ¿É˘˘µŸG ájôëH ¥ôWh ä’É°üJGh á«à– ¬«æH øe ¬H ™àªàJ .ájƒLh ájôHh ΩÉ≤J »àdG IÒѵdG ájQɪãà°S’G ™jQÉ°ûŸG ¤EG QÉ°TCGh .kÉ«dÉM øjôëÑdG ‘ ≈˘∏˘Y äó˘cCG »˘à˘dG äɢª˘∏˘µ˘dG ø˘e ¢†©˘H ⫢˘≤˘ dCG ɢ˘ª˘ c Ö«JôJ ”h .᫵jô˘eC’G ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘cGô˘°ûdG ᢫˘ª˘gCG ∫ɢª˘YC’G ∫ɢ˘LQ ÚH kɢ «˘ Fɢ˘æ˘ K kɢ Yɢ˘ª˘ à˘ LG 80 ‹Gƒ˘˘ ˘ M ™«bƒàdG ºà«°S ɪc Ú«µjôeC’G º¡FGô¶fh Ú«æjôëÑdG õjõ©àd á«FÉæãdG äÉ«bÉ˘Ø˘J’Gh º˘gÉ˘Ø˘à˘dG äGô˘cò˘e ≈˘∏˘Y .ácΰûŸG äGQɪãà°S’Gh á«æ«ÑdG IQÉŒ’G

√OÓ˘˘H ¿EG ¢Sɢ˘eƒ˘˘J 󢢫˘ °ùdG ∫ɢ˘bh .ᢢ ∏˘ ˘jƒ˘˘ W äGƒ˘˘ æ˘ ˘°ùd Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJÉH kÉ°†jCG ¿Éà£ÑJôe øjôëÑdGh IQÉéàdG ôjƒ£àd GQÉWEG πµ°ûJ á«bÉØJ’G √òg ¿CG kGócDƒe Gòg ¿CG kÉë°Vƒe ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH OÉ°üàb’Gh ≈˘∏˘Y õ˘cÒ°S Ωƒ˘«˘dG õ˘côŸG ¬˘Ø˘«˘°†à˘°ùj …ò˘˘dG ≈˘˘≤˘ à˘ ∏ŸG .øjó∏ÑdG Óµd áMÉàŸG ájQɪãà°S’G ¢UôØdG ᢫˘ª˘æ˘ à˘ dG ¢ù∏Û …ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG Ωó˘˘b ó˘˘bh ∫BG óªfi øH ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdG ájOÉ°üàb’G …Oɢ˘°üà˘˘b’G ƒ˘˘ª˘ æ˘ dG ¬˘˘«˘ ˘a ∫hɢ˘ æ˘ ˘J kɢ ˘°Vô˘˘ Y ᢢ Ø˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘N ™jƒæJ ƒëf ¬JÉ¡LƒJh øjôëÑdG áµ∏ªŸ …Qɪãà°S’Gh ,»JÉeóÿG øjôëÑdG õcôe õjõ©Jh ,πNódG QOÉ°üe ɢ˘¡˘ à˘ ≤˘ ≤˘ M »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ jƒ˘˘ ª˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘dG äGRÉ‚’G ¤EG kGÒ°ûe ó˘Fɢ©˘c §˘Ø˘æ˘dG ≈˘∏˘Y Oɢª˘à˘Y’G ø˘Y kG󢫢©˘H ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG ∑Éæg ¿CG ≈∏Y ócCGh ,»°ù«FQ á«aô°üŸGh á«dÉŸG äÉeóÿG ‘ Ó°UGƒàe ƒ‰ ó¡°ûJ ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘à˘ H ô˘˘î˘ Ø˘ J ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ¿CG kɢ ë˘ °Vƒ˘˘ e

:ÉæH - ƒZɵ«°T áæjóe

ƒZɵ«°T áæjóà ‹hódG IQÉéàdG õcôà ¢ùeCG CGóH º˘¡˘FGô˘¶˘ fh Ú«˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∫ɢ˘ª˘ YC’G ∫ɢ˘LQ ≈˘˘≤˘ à˘ ∏˘ e ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› ¬ª¶f …òdGh Ú«µjôeC’G .øjôëÑdG ΩÉ°ûJ ΩG / ™e ¿hÉ©àdÉH ¢ù«FQ ó¡©dG ‹ƒd ≥aGôŸG »ª°SôdG óaƒdG Qƒ°†ëH .ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG ¢ù∏› á˘j’ƒ˘H ‹hó˘dG IQɢé˘à˘dG õ˘cô˘˘e ¢ù«˘˘FQ ≈˘˘≤˘ dCG ó˘˘bh Gòg OÉ≤©fÉH É¡«a ÖMQ áª∏c ∂«fÉH ¢SÉeƒJ ʃ«dG ó¡©dG ‹h ΩɪàgÉH ≈¶ëj …òdGh .õcôŸG ‘ ≈≤à∏ŸG ƒ˘ª˘°ùdG ÖMɢ°U á˘jOɢ°üà˘b’G ᢫˘ª˘æ˘à˘ dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ¬H ™àªàJ Éà OÉ°TCGh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG …Oɢ˘°üà˘˘bGh …QÉŒ õ˘˘cô˘˘e ø˘˘e ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢ µ˘ ˘∏‡ øjôëÑdG áµ∏‡h IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿EG ∫Ébh .¥ƒeôe Ióà‡ á«˘°Sɢeƒ˘∏˘HOh ᢫˘î˘jQɢJ äɢbÓ˘©˘H ¿É˘à˘£˘Ñ˘Jô˘e

øjôëÑdG ÒØ°S Åæ¡j á«∏NGódG ôjRh ¬æ««©J áÑ°SÉæà âjƒµdG ‘ :á«∏NGódG IQGRh - áeÉæŸG

¢ùeCG ìÉÑ°U ¬ÑàµÃ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG øcôdG ≥jôØdG á«∏NGódG ôjRh πÑ≤à°SG .áØ«∏N ∫BG óªM øH áØ«∏N ï«°ûdG âjƒµdG ádhO iód øjôëÑdG áµ∏‡ ÒØ°S Gòg ‘ ¬æ««©àH ∂∏ŸG ¿ód øe É¡H »¶M »àdG á«dɨdG á≤ãdG ≈∏Y ÒØ°ùdG á«∏NGódG ôjRh ÉC ægh .Iójó÷G ¬eÉ¡e ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¬d kÉ«æªàe »°SÉeƒ∏HódG Ö°üæŸG

º«∏©àdG AGQRh ´ÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûj »ª«©ædG ô£≤H ‹É©dG :º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh - ≈°ù«Y áæjóe

:ègÉæŸGh º«∏©à∏d á«HÎdG π«ch

áaô°ûeh ±ô°ûe »àFÉe øe ÌcCG ÖjQóJ áÑ∏£dG ™e »°ùØædG πeÉ©àdG ≈∏Y á«YɪàLG ô˘˘ °Tɢ˘ ÑŸG ∫ɢ˘ °üJ’G hCG ø˘˘ Nɢ˘ °ùdG §ÿG hCG ¿CG ɪc ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh øe ∂dP ÒZh á˘˘æ˘ ˘«˘ ˘°Uô˘˘ dG ᢢ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG ™˘˘ e ɢ˘ ¡˘ ˘fhɢ˘ ©˘ ˘J ¿É«MC’G øe Òãc ‘ …ODƒj á«Yƒ°VƒŸGh äɢ˘Yƒ˘˘°VƒŸG ø˘˘e ó˘˘jó˘˘ ©˘ ˘dG á÷ɢ˘ ©˘ ˘e ¤EG .áeÉ©dG áë∏°üŸG ≥≤ëj »HÉéjEG πµ°ûH ¢†©˘˘ H √ô˘˘ °ûæ˘˘ J ɢ˘ e ᢢ ≤˘ ˘«˘ ˘≤˘ ˘M ∫ƒ˘˘ ˘Mh ¢†©˘H ∫ƒ˘M ¿É˘«˘ MC’G ¢†©˘˘H ‘ ∞˘˘ë˘ °üdG ¢†©H ‘ á«bÓNC’Gh áÑjô¨dG äÉ°SQɪŸG º«∏©àdG ¿ƒÄ°ûd IQGRƒdG π«ch ≈Øf ¢SQGóŸG IQƒ°üdÉH äÉeƒ∏©ŸG √òg áë°U ègÉæŸGh »˘à˘dG äɢ≤˘«˘≤˘ë˘à˘dG ¿CɢH kGó˘˘cDƒ˘ e ,IQƒ˘˘°ûæŸG ᢢ«˘ eƒ˘˘«˘ dG äɢ˘©˘ Hɢ˘ àŸGh IQGRƒ˘˘ dG ɢ˘ ¡˘ ˘jôŒ Gò˘˘g ø˘˘e A»˘˘°T …CG π˘˘é˘ °ùJ ⁄ ᢢ«˘ fGó˘˘ «ŸG ø˘˘e Oɢ˘à˘ ©ŸG Ohó˘˘M ø˘˘ Y êQɢ˘ N π˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘≤˘ ˘dG πeÉ©àJ »àdG á«eƒ«dG á«HÓ£dG äÓµ°ûŸG »˘à˘dG ɢ¡˘Jɢ«˘ dBG ∫Ó˘˘N ø˘˘e IQGRƒ˘˘dG ɢ˘¡˘ ©˘ e •ÉÑ°†f’G áëFÓd kÉ≤ah ™«ª÷G É¡aô©j ó˘°V á˘eQɢ°U äGAGô˘LEG ɢ¡˘æ˘eh ,»˘HÓ˘£˘dG ¬˘æ˘e hCG ɢ¡˘æ˘e Qó˘˘Ñ˘ j á˘˘Ñ˘ dɢ˘Wh Ödɢ˘W π˘˘c ¿ƒfÉ≤∏d hCG ¥ÓNC’Gh º«≤∏d ±Éæe ∑ƒ∏°S ¤EG äGAGôLE’G √òg π°üJ óbh ,»°SQóŸG á«eɶædG á°SGQódG øe »FÉ¡ædG ¿Éeô◊G ´ƒ°VƒŸG πjƒ–h ,á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ ´ƒædG øe áØdÉıG âfÉc GPEG áHÉ«ædG ¤EG .Ò£ÿG

ΩÉeCG óª°üj óæ°S ¿hóH ihôJ É¡fCG ÉŸÉW .»Yƒ°Vƒe ≥«≤– …CG Ée ¢†©H ¿EG :»MÉæL QƒàcódG ±É°VCGh πµ°ûH É¡dhGóJ ºàj äÉYÉ°TEG Oô› ô°ûæj äô°ûf »àdG ájɵ◊G ¢ùØf ¿CG ≈àM ,Qôµàe ø˘˘ ˘e ÌcCG ‘ ɢ˘ ˘gô˘˘ ˘°ûf ó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘YCG Iô˘˘ ˘ e ∫hCG ¢SÉ°SCG ’ ¬fCG ™e ,áØ∏àfl ≠«°üH áØ«ë°U IQGRƒdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,áë°üdG øe É¡d Ée πch ô°ûæj Ée πc ‘ ≥≤– ∂dP ™e áHPÉc âfÉc ƒd ≈àM äÉeƒ∏©e øe É¡∏°üj ’ å«M ,ócCÉàdG ÜÉH øe óæ°S …CG ¿hóH hCG äÓ˘µ˘°ûe Oƒ˘Lh AÉ˘Ø˘NEG ‘ ɢ¡˘d á˘˘ë˘ ∏˘ °üe πµd IQó≤eh IôcÉ°T ¿ƒµJ É¡fEG πH ,á«∏©a hCG É¡∏ªY ‘ π∏ÿG øWƒe ≈∏Y É¡dój øe ,»≤«≤Mh »Yƒ°Vƒe πµ°ûH ¢SQGóŸG πªY äÉeóî∏d kÓeÉc kÉYÉ£b É¡jód ¿CG á°UÉN á©HÉàe ‘ kÉ°ü°üîà˘eh kɢ«˘æ˘©˘e ᢫˘HÓ˘£˘dG ∂dP ‘ Éà á˘Ñ˘∏˘£˘∏˘ d ᢢjƒ˘˘HÎdG ¿ƒ˘˘Ä˘ °ûdG IQGRƒ˘dG ÜGƒ˘˘HCG ¿CG ø˘˘Y kÓ˘ °†a ,»˘˘cƒ˘˘∏˘ °ùdG Ió˘©˘à˘°ùe »˘˘gh ™˘˘«˘ ª÷G Ωɢ˘eCG ᢢMƒ˘˘à˘ Ø˘ e OGôaCG hCG á¡L …CG …ójCG ‘ Égój ™°Vƒd …CG ¿Cɢ°ûH á˘ë˘«˘ë˘°U äɢeƒ˘∏˘©˘e ¿ƒ˘eó˘˘≤˘ j ᢢehɢ˘≤˘ e ɢ˘¡˘ à˘ ˘dɢ˘ °SQ ø˘˘ e ¿C’ ,´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e IQGRƒdG ¤EG OôJ å«M ,OÉ°ùa …CG áHQÉfih á«HÉéjEÉH πeÉ©àJh áaÉë°üdG á∏Ä°SCG kÉ«eƒj »Øë°üdG ô°ûædG ÈY É¡«dEG Oôj Ée πc ™e

»MÉæL º«gGôHEG .O

’ IÒNC’G IÎØdG ‘ á«cƒ∏°ùdG äÓµ°ûŸG ºé˘M ‘ ᢫˘∏˘©˘a IOɢjR IQhô˘°†dɢH ¢ùµ˘©˘j ƒg ô°ûf Ée Ö∏ZCG ¿EG å«M ,á∏µ°ûŸG √òg …CG ¤EG óæà°ùJ ’ IÒãe äÉjɵM øY IQÉÑY ,Aɪ°SCG ¿hóH ¢UÉî°TCG ¤EG π«–h ™Lôe ø˘µÁ ’ á˘ª˘¡˘Ñ˘e ±hô˘ë˘H º˘¡˘ «˘ dEG õ˘˘eô˘˘j hCG º˘¡˘©˘ e çó˘˘ë˘ à˘ dG hCG º˘˘¡˘ «˘ dEG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG äÉjɵM øe ¿hhôj Ée áë°U øe ótcCÉàdG º«bh Éæ°SQGóe ™bGh øY ó©ÑdG πc Ió«©H ø˘e ¬˘fEG å«˘M ,º˘∏˘°ùŸG »˘Hô˘©˘dG É˘æ˘©˘ª˘à› áÑjô¨dG ¢ü°ü≤dG øe ºc …CG OGôjEG π¡°ùdG

º˘«˘∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢ«˘ HÎdG IQGRh π˘˘«˘ ch ∫ɢ˘b º«gGôHEG QƒàcódG ègÉæŸGh º«∏©àdG ¿ƒÄ°ûd õjõ©J QÉWEG ‘h IQGRƒdG ¿EG »MÉæL óªfi âeɢ˘b ó˘˘b ᢢjƒ˘˘HÎdG ɢ˘¡˘ Jõ˘˘ ¡˘ ˘LCG IAɢ˘ Ø˘ ˘c áaô°ûeh ±ô°ûe »àFÉe øe ÌcCG ÖjQóàH áfhB’G ‘ á«eƒµ◊G ¢SQGóŸÉH á«YɪàLG ™˘˘e »˘˘°ùØ˘˘æ˘ dG π˘˘eɢ˘©˘ ˘à˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ,IÒNC’G ,á˘Ø˘∏˘àıG á˘jô˘ª˘©˘dG π˘MGôŸG ‘ á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG ᢢ ˘ë˘ ˘ °üdG IQGRh ™˘˘ ˘e ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dɢ˘ ˘ H ∂dPh øe ´ƒædG Gòg º«ª©àd Iôªà°ùe Oƒ¡÷Gh äGó°TôŸGh øjó°TôŸG ™«ªL ≈∏Y ÖjQóàdG ‘ º˘˘¡˘ JGQɢ˘¡˘ e õ˘˘jõ˘˘©˘ à˘ d Ú«˘˘Yɢ˘ª˘ ˘à˘ ˘L’G ,áÑ∏£∏d á«cƒ∏°ùdG äÓµ°ûŸG ™e πeÉ©àdG OóY ∞«XƒàH kGôNDƒe IQGRƒdG âeÉb ɪc ¢ùØ˘˘æ˘ dG º˘˘ ∏˘ ˘Y ¢ü°ü J »˘˘ é˘ ˘jô˘˘ N ø˘˘ e º¡KÉ©àHG IQGRƒ∏d ≥Ñ°S ø‡ »µ«æ«∏cE’G ¢ùØ˘˘ f ‘ kGÒ°ûe ,¢Vô˘˘ ¨˘ ˘dG Gò˘˘ g ¢ùØ˘˘ æ˘ ˘ d ÒNC’G …QGRƒ˘˘ ˘dG QGô˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘dG ¤EG ¥É˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°ùdG º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢ«˘ HÎdG ô˘˘ jRh ø˘˘ Y QOɢ˘ °üdG •É˘˘Ñ˘ °†f’G á˘˘ë˘ F’ π˘˘j󢢩˘ J ¢Uƒ˘˘°ü H äGAGô˘˘ ˘LE’G ó˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ °ûJ √ÉŒG ‘ »˘˘ ˘ °SQóŸG á«cƒ∏°ùdG äÉØdÉîª∏d áÑ°ùædÉH á«ÑjOCÉàdG º«≤dG RhÉéàH á≤∏©àŸGh IÒѵdG á«HÓ£dG .á«bÓNC’G ,ôNBG ÖfÉL øe IQGRƒdG π«ch í°VhCGh ¢†©˘H ∫ƒ˘M »˘Ø˘ ë˘ °üdG ô˘˘°ûæ˘˘dG Oɢ˘jORG ¿CG

zá«HÎdG{ ≈æÑe ΩÉeCG äÓWp É©dG äÉéjôu îp ∏d ådÉK ΩÉ°üàYG …hÉ°ùJ óæY §≤a QÉÑàY’G Ú©H òNDƒj á«eóbC’G .Úeó≤àŸG •É≤f ᢢeɢ˘©˘ dG äɢ˘bÓ˘˘©˘ dG ¢ù«˘˘ FQ ¿CG IQGRƒ˘˘ dG âaɢ˘ °VCGh äɢ«˘dBG ø˘¡˘d í˘°VhCG å«˘˘M ,äɢ˘ª˘ °üà˘˘©ŸG ™˘˘e ™˘˘ª˘ à˘ LG .IQGRƒdÉH ∞«XƒàdG äGAGôLEGh

Aɢ£˘YEG ≈˘∏˘Y á˘ª˘Fɢ≤˘dG ∞˘«˘ Xƒ˘˘à˘ dG ᢢ«˘ dBG ¿Cɢ °ûH Iô˘˘e ´hô˘°ûŸG ø˘e á˘dƒÙG á˘ª˘Fɢ˘≤˘ ∏˘ d ᢢ≤˘ ∏˘ £ŸG ᢢjƒ˘˘dhC’G QÉ«àNÉH IQGRƒdG ΩGõàdG ∂dòch ∞«Xƒà∏d »æWƒdG Úeó˘˘≤˘ àŸG ø˘˘e Ωó˘˘bC’G ¢ù«˘˘dh Cɢ Ø˘ ˘cC’G ô˘˘ °Uɢ˘ æ˘ ˘©˘ ˘dG ô°üæY ¿CGh ᫪«∏©àdG ∞FÉXƒdG π¨°ûd äÉeuó≤nàoŸGh

:º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh - ≈°ù«Y áæjóe

áãdÉãdG Iôª∏dh ¬fCG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh âæ∏YCG ≈æÑe ΩÉeCG äÉéjôÿG øe OóY º°üàYG ‹GƒàdG ≈∏Y øe ÌcCG ø¡d IQGRƒdG ¬àë°Vh ɇ ºZôdÉH IQGRƒdG

»ª«©ædG óLÉe.O

¢ù∏Û ΩÉ©dG ÚeC’G øe πc ôjRƒdG ≥aGôj ó«ªYh »ª°TÉ¡dG …ƒ∏Y QƒàcódG ‹É©dG º«∏©àdG Qƒ˘à˘ có˘˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢ©˘ eɢ˘é˘ H ÜGOB’G ᢢ«˘ ∏˘ c »˘ª˘∏˘©˘dG åë˘Ñ˘dG IQGOEG ô˘jó˘eh Ωƒ˘∏˘Z º˘˘«˘ gGô˘˘HEG .…ƒ∏©dG ¥OÉ°U IQGRƒdÉH ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh

Qƒ˘à˘có˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢢ«˘ HÎdG ô˘˘jRh ∑Qɢ˘°ûj ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ‘ »ª«©ædG »∏Y óLÉe ¢ù∏› ∫hó˘H ‹É˘©˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘ dG AGQRh á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ d Ωƒ«dG ó≤©j …òdG »Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ûbɢ˘æ˘ «˘ °S å«˘˘M ,ô˘˘£˘ b ᢢ©˘ eɢ˘L ‘ Aɢ˘ ©˘ ˘HQC’G ¢UÉÿG ‘Gô°TE’G ≥jôØdG πªY èFÉàf ´ÉªàL’G ¬˘˘ ˘JQhO ‘ ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ YC’G ¢ù∏ÛG QGô˘˘ ˘b ᢢ ˘°ûbɢ˘ ˘ æà ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ dɢ˘H ¢UÉÿGh ø˘˘jô˘˘ °û©˘˘ dGh ᢢ ©˘ ˘HGô˘˘ dG ∫ɪYCG èFÉàf á°ûbÉæe ∂dòch ,º«∏©à∏d πeÉ°ûdG ˃≤àH ¢UÉÿG ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH ô¨°üŸG ≥jôØdG ¢ù∏ÛG øe IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJ iƒà°ùe á°ûbÉ˘æŸ á˘aɢ°VE’ɢH ,º˘«˘∏˘©˘à˘dG ∫É› ‘ ≈˘∏˘YC’G ∫É› ‘ ¿hɢ˘©˘ ˘à˘ ˘dG ¢ù∏› Iõ˘˘ Fɢ˘ L ´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e .Iõ«ªàŸG ᫪∏©dG çƒëÑdG øe OóY äGóéà°ùe ‘ ´ÉªàL’G ô¶æ«°S ɪc õ˘cô˘e ´hô˘°ûe ɢ˘¡˘ æ˘ e ,™˘˘jQɢ˘°ûŸGh äɢ˘Yƒ˘˘°VƒŸG ,á˘bɢ£˘dG çɢë˘HCGh ᢫˘ é˘ «˘ JGΰS’G äɢ˘°SGQó˘˘dG Oɢª˘à˘YÓ˘˘d ᢢ«˘ ≤˘ «˘ °ùæ˘˘à˘ dG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘eh äGOÉ¡°T ádOÉ©e ¿É÷ AÉ°SDhQ áæ÷h »ÁOÉcC’G .‹É©dG º«∏©àdG

QɪKEG ∂æH ™e ¿hÉ©àdG ä’É› ¢SQóJ zΩÉàjC’G ádÉØc{ :á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

¿É£≤dG ¿ÉfóY ï«°ûdG á∏«°†a »µ∏ŸG ¿GƒjódÉH ΩÉàjC’G ádÉØc áæ÷ AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑ≤à°SG ΩÉàjC’G ádÉØc áæ÷ πªY ä’É› ≈∏Y ¬©∏WCGh .»MÉæL ódÉN QɪKEG ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ä’É› ¬©e åëHh ,πeGQC’Gh ΩÉàjCÓd ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL øe áÁôµdG ájÉYôdG πX ‘ É¡JGRÉ‚EGh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL áeôµÃ »MÉæL OÉ°TCGh .ΩÉàjCÓd ᫪«∏©àdG ä’ÉÛG áeóÿ ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdG ‘ º«∏©àdG ¥hóæ°U ∫ÓN øe É¡∏ªY AGOC’ áæé∏dG ºYO ≈∏Y ∂æÑdG ¢UôM í°VhCGh ,πeGQC’Gh ΩÉàjCÓd ô°†M .ºYódG Gòg ≈∏Y QɪKEG ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É£≤dG ï«°ûdG ôµ°T ¬ÑfÉL øeh .∂æÑdG π«∏N óªfi ôjƒ£à∏d QɪKEG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ójhR ø°ùM áæé∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ´ÉªàL’G .áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ∂æÑdÉH á°UÉÿG á«aô°üŸG äÉeóî∏d …ò«ØæàdG …QGOE’G ôjóŸGh

ôjôëàdG ¢ù«FQh IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«FQ áØ«ë°U »Ñ°ùàæe ™«ªLh

:ÚdhDƒ°ùŸG øe Gk OóYh 󫪩dG qº°V ´ÉªàLG ‘

äGQô≤ŸG Ò«¨J øe ¿ƒµà°ûj z»≤«Ñ£àdG º«∏©àdG{ áÑ∏W …ô¶ædG ÖfÉ÷G áÑ∏Zh äGÈàıG ¢ü≤fh á˘Ñ˘∏˘W Ωô– »˘à˘dG ,äGÈàıG ¢ü≤˘˘f ᢢ∏˘ µ˘ °ûe ø˘˘Y ‹B’G Iõ˘¡˘LC’G á˘fɢ«˘°U ≈˘∏˘Y ‘ɢ˘µ˘ dG ÜQó˘˘à˘ dG ø˘˘e ¢ü°üî˘˘à˘ dG ÜÓéà°SG Oó°üH á«∏µdG ¿CÉH 󫪩dG ÜÉLCÉa ,É¡MÓ°UEGh É¡°ùØf á«∏µdG ¿CÉHh ,áÑ∏£dG ¬«∏Y ÜQóà«d IÉcÉfi èeÉfôH í˘Ñ˘°ü«˘˘d ,Ió˘˘jó˘˘L ‹BG Ö°Sɢ˘M äGÈàfl 10 âKóë˘à˘°SG ≈˘©˘°ùJ ɢ¡˘fCG ɢª˘ c ,kGÈàfl 26 ᢢaɢ˘c äGÈàıG ´ƒ˘˘ ª› ÜQóà«d áHƒ£©ŸG hCG áÁó≤dG Iõ¡LC’G øe OóY Òaƒàd øY áÑ∏£dG óMCG ∫AÉ°ùJh .¢ü°üîàdG Gòg áÑ∏W É¡«∏Y äɢ˘°SGQó˘˘dG ¢ü°üJ ‘ …ô˘˘¶˘ æ˘ dG ÖfÉ÷G á˘˘Ñ˘ ∏˘ Z ÖÑ˘˘ °S ø˘˘e ¬˘˘fCG ¤EG kɢ à˘ a’ ,»˘˘∏˘ ª˘ ©˘ dG ÖfÉ÷G ≈˘˘∏˘ Y ᢢjQɢ˘é˘ à˘ ˘dG ÖfGƒ÷G ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘Y π˘˘µ˘ °ûH ᢢ«˘ ∏˘ µ˘ dG õ˘˘ cô˘˘ J ¿CG ¢VÎØŸG ƒ˘˘g ¢ü°üî˘˘à˘ dG Gò˘˘g ¿Cɢ H 󢢫˘ ª˘ ©˘ dG Üɢ˘LCɢ a ,ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ ˘dG ‘ …ô¶ædG ÖfÉ÷G ¬«∏Y Ö∏¨j …òdG ó«MƒdG ¢ü°üîàdG ¢†©˘H á˘aɢ°VEGh √ô˘jƒ˘£˘J Oó˘°üH ᢫˘∏˘ µ˘ dG ¿CG ’EG ,ᢢ«˘ ∏˘ µ˘ dG ≈˘∏˘Y ÊÉ˘Ñ˘©˘°ûdG Oq Qh .¬˘JGQô˘≤˘e ≈˘∏˘Y ᢫˘∏˘ª˘©˘ dG è˘˘eGÈdG »bƒØàŸ êôîJ πØM º«¶æJ á«fɵeEG øY áÑ∏£dG ∫DhÉ°ùJ ºgOóY ¥ƒØj á«∏µdG ‘ ÚbƒØàŸG OóY ¿CG í°VhCÉa ,á«∏µdG á˘MÎ≤ŸG ᢫˘HÓ˘£˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ¿CGh ,iô˘NC’G äɢ«˘ ∏˘ µ˘ dG ‘ èjôîJh ÚbƒØàŸG Ωôµàd Ö«JÎdG É¡eÉ¡e øe ¿ƒµ«°S .á«∏µdG áÑ∏W

≈∏Y áÑ∏£dG óYÉ°ùJ »àdG ¢TQƒdG πªYh ,áÑ∏£dG πcÉ°ûe √òg QhO ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,É¡JÉÑ∏£àeh á«∏µdG Ωɶf º¡a ô≤à á«HÓ£dG ᣰûfC’G πª°û«d óàÁ áMÎ≤ŸG áæé∏dG kGOóY AÉ≤∏dG ‘ áÑ∏£dG ìôWh .≈°ù«Y áæjóà á©eÉ÷G øeh ,á«ÁOÉcC’G º¡JÉ°SGQO ‘ º¡∏¨°ûJ »àdG á∏Ä°SC’G øe äGQô≤e óMCG øY äÉÑdÉ£dG ióME’ ∫DhÉ°ùJ á∏Ä°SC’G √òg kGóL §«°ùH Qô≤e ¬fCG âë°VhCG …òdG ,ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ÜÉLCÉa ,ájƒfÉãdG á∏MôŸG äGQô≤e øY ¬«a ±ÓàNG ’h ™˘°†j …ò˘dG ƒ˘g á˘jõ˘«˘∏‚E’G ᢨ˘∏˘dG õ˘cô˘e ¿CɢH »˘°Tƒ˘∏˘Ñ˘dG ‘ iƒà°ùŸG ójóëàd ¿ÉëàeG πªY Oó°üH ¬fCGh ,äGQô≤ŸG ,áeɢ©˘dG äGQó˘≤˘dG ¿É˘ë˘à˘eG ™˘e tº˘n°†˘oj á˘jõ˘«˘∏‚E’G ᢨ˘∏˘dG iƒ˘˘à˘ °ùŸ Ö°Sɢ˘æŸG Qô˘˘≤ŸG ᢢ «˘ ˘Yƒ˘˘ f ó˘˘ jó– ø˘˘ µÁ ≈˘˘ à˘ ˘M ‘ ègÉæŸG ™°Vh á«Ø«c øY áÑ∏£dG óMCG ∫AÉ°ùJh .ÖdÉ£dG πµ°ûH äGQô≤ŸG ¢†©H iƒàfi ô«t ¨J ÖÑ°S øYh ,á«∏µdG ,≥˘Hɢ°ùdG √Gƒ˘àfi ™˘e kɢeÉ“ ∞˘∏˘à˘î˘j Oɢµ˘j å«˘˘ë˘ H ÒÑ˘˘c ¿CÉHh ,¿ƒ°ü°üîàe ɢ¡˘©˘°†j è˘gɢæŸG ¿CɢH 󢫢ª˘©˘dG ÜɢLCɢa Ée áÑcGƒŸ »°SÉ°SCG ô°üæY OGƒŸG ¢†©H iƒàfi ‘ Ò«¨àdG á«æ≤J ∫É› ‘ á°UÉNh ,á°SGQódG ä’É› ‘ óéà°ùj .áÑ∏£dG ídÉ°üd ’EG ¿ƒµj ’ Ò«¨àdG ¿CG kGócDƒe ,äÉeƒ∏©ŸG Ö°SÉ◊G áfÉ«°U ¢ü°üîJ äÉÑdÉW ióMEG âë°üaCGh

:øWƒdG - ≈°ù«Y áæjóe

ᢢ£˘ °ûfC’G á˘˘Ñ˘ ©˘ °T - á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ dG ¿hDƒ˘ °T IOɢ˘ª˘ Y âª˘˘¶˘ f ÚH ™ªL kAÉ≤d øjôëÑdG á©eÉéH á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdG QƒàcódG »≤«Ñ£à˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘dG ᢫˘∏˘c 󢫢ª˘Y Ωɢ¡Ã º˘Fɢ≤˘dG ádhÉ£dG'' á«dÉ©a øª°V á«∏µdG áÑ∏Wh »°Tƒ∏ÑdG …Rƒa …QÉ÷G (QGPBG) ¢SQÉe 5 ÚæKE’G Ωƒj ∂dPh ,''Iôjóà°ùŸG ô°†M óbh .≈°ù«Y áæjóà á©eÉ÷G ô≤à 32 áYÉ≤dÉH óªfi QƒàcódG á«∏µdÉH á«°Sóæ¡dG èeGÈdG ôjóe AÉ≤∏dG ,áÑ∏£dG ¿hDƒ°T IOɪY øY kÓ㇠…OGô©dG ¬∏dGóÑYh É°VQ áÑ∏W øe OóYh ,ÊÉÑ©°ûdG ¥OÉ°U 󫪩dG Öàµe ≥°ùæeh ,á«∏µdG áÑ∏£H Ö«MÎdÉH AÉ≤∏dG 󫪩dG CGóH óbh .á«∏µdG á«∏µdG óYÉ°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe kÉeÉg kÉMÎ≤e º¡«∏Y ¢VôYh ,á∏°UÉ◊G πcÉ°ûŸGh äÉHƒ©°üdG ≈∏Y Ö∏¨àdG ≈∏Y É¡àÑ∏Wh ÚH §HôdÉH Ωƒ≤J á«HÓW áæ÷ πªY ìÎ≤e ƒgh ’CG ≥°ùæe í°VhCGh .Úaô£dG Ωóîj Éà ɡàÑ∏Wh á«∏µdG IQGOEG IƒéØdG ó°S ‘ πãªàŸG áæé∏dG √òg QhO 󫪩dG Öàµe IójóL á«∏c ɢ¡˘fƒ˘µ˘d ᢫˘∏˘µ˘dG á˘Ñ˘∏˘W ɢ¡˘H ô˘©˘°ûj ó˘b »˘à˘dG ∫É°üjEG :É¡æeh ,É¡aGógCG ºgCG í°VhCG ɪc ,ójóL Ωƒ¡Øà á÷É©˘eh ,™˘ª˘àÛG ¤EG ᢫˘∏˘µ˘dG ø˘Y á˘ë˘«˘ë˘°üdG Iô˘µ˘Ø˘dG

π«eõ∏d AGõ©dG ¢üdÉîH ¿ƒeó≤àj

∫’ódG õjõY ¤É©J ¬q∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉah »a

¬àdÉN êhR ¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG Iô°SCÓdh áªMôdG πMGô∏d |¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG}


7

øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

´ÉªàL’G øe ÖfÉL

alwatan news

äÉLGôch ¢TQh

IOÉYEG πMGôe ≈∏Y ™∏£j ÖLQ øH äÉjó∏ÑdG IQGRƒd »ª«¶æàdGh »Ø«XƒdG πµ«¡dG :äÉjó∏ÑdG IQGRh - áeÉæŸG

áeÉæŸG ájó∏H ΩÉY ôjóe ™e ÖLQ øH ø°ùM Qƒ°üæe áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ôjRh ™ªàLG ™«ª÷ á∏µ«¡dG äGAGôLEG IOÉYE’ áeÉæŸG ájó∏H πÑb øe áæ«©ŸG ácô°ûdGh ø°ùM ËôµdGóÑY ¢Sóæ¡ŸG .ájó∏ÑdG ΩÉ°ùbCGh äGQGOEG á∏µ«g IOÉYE’ πMGôe øe ¬«dEG π°UƒàdG ” Ée ≈∏Y ™∏WG ôjRƒdG ¿CG áeÉæŸG ájó∏H ΩÉY ôjóe í°VhCGh .ÚæWGƒª∏d É¡∏«¡°ùJh äÓeÉ©ŸG RÉ‚EGh äGAGôLE’G á«∏ªY ôjƒ£J øe ¬«∏Y ÖJÎj Éeh äGAGôLE’G Éà áeÉæŸG ájó∏H á∏µ«g º««≤àd á°SGQO πª©H ácô°ûdG ΩÉ«b á«fɵeEG ¤EG ¥ô£J AÉ≤∏dG ¿EG ±É°VCGh º««≤J ™e äGAGôLE’G á∏µ«g IOÉYEG èFÉàf øe á«∏Y ÖJÎj Éeh ,É¡JÉ«dhDƒ°ùe ™e ÖcGƒàjh Ö°SÉæàj äÉ°ü°üîàdGh ájô°ûÑdG QOGƒµdG øe äÉLÉ«àM’G ójó–h ,É¡JAÉØc ™aQ äÉÑ∏£àeh ,ájô°ûÑdG QOGƒµdG ™e …RGƒàdÉH ºà«°S áeÉæŸG ájó∏Ñd »ª«¶æàdG πµ«¡dG á°SGQO'' ∫Ébh .á«LÉàfE’G IAÉصdG ™aôd áHƒ∏£ŸG .á∏Ñ≤ŸG áKÓãdG Qƒ¡°ûdG ∫ÓN ºàJ ¿CG ™bƒàŸG øe »àdGh ájó∏ÑdG ‘ äGAGôLE’G á∏µ«g IOÉYEG

¥ôÙG …ó∏H ¢ù∏› QÉæjO ÚjÓe 4 ¤EG ¬àfRGƒe ™aôj :¥ôÙG - zøWƒdG{

IOɪM º°SÉL óªfi

¬˘fCɢ°T ø˘e á˘jó˘∏˘Ñ˘dG ‘ Ú∏˘eɢ©˘dGh ÚØ˘Xƒ˘ª˘∏˘d Ú°ù–h ÚØ˘˘Xƒ˘˘ª˘ ∏˘ d Ωɢ˘©˘ ˘dG AGOC’ɢ˘ H »˘˘ bô˘˘ dG äÉeóÿG ≈∏Y kÉ«HÉéjEG ¢ùµ©æj ɇ á«LÉàfE’G .ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG

¬˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ LG ‘ ¥ôÙG …ó˘˘ ∏˘ ˘H ¢ù∏› ≥˘˘ aGh ≈∏Y ¢ùeCG ìÉÑ°U Ió≤Y …òdG ∫hC’G »FÉæãà°S’G ¥ôÙG á˘jó˘∏˘Ñ˘d á˘eɢ©˘dG á˘fRGƒŸG IOɢjR Oɢª˘à˘ YG ÚjÓe 3 øe 2008-2007 Ú«dÉŸG ÚeÉ©∏d .QÉæjO ÚjÓe 4 ¤EG QÉæjO ∞dCG 800h ó˘˘ªfi ¥ôÙG …ó˘˘∏˘ H ¢ù«˘˘FQ ∂dò˘˘ H ìô˘˘ °U ó©H äAÉL IOÉjõdG ¿CG kÉë°Vƒe IOɪM º°SÉL QGó≤˘e ™˘aQ ≈˘∏˘Y ´É˘ª˘LE’ɢH Aɢ°†YC’G á˘≤˘aGƒ˘e øe á«YɪàL’G ᣰûfCÓd á°ü°üıG á«fGõ«ŸG ≈∏Y á≤aGƒŸGh ,QÉæjO ∞dCG 80 ¤EG QÉæjO ∞dCG 20 ™«ªL πª°û«°S …òdG »ë°üdG ÚeCÉàdG ´hô°ûe .…ò«ØæàdG RÉ¡÷Gh …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG »ØXƒe ᢢ ª˘ ˘«˘ ˘≤˘ ˘dG π˘˘ jƒ– ” ¬˘˘ ˘fCɢ ˘ H IOɢ˘ ˘ª˘ ˘ M ÚHh áæé∏dG ¤EG »ë°üdG ÚeCÉàdG ´hô°ûŸ ájôjó≤àdG ᢰSGQó˘d …ó˘∏˘Ñ˘dG ¢ù∏ÛɢH ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dGh ᢫˘dÉŸG ɢ¡˘JGQƒ˘°üJ Ëó˘≤˘Jh ÚeCɢà˘dG äɢcô˘°T ¢Vhô˘˘Y kG󢫢¡“ ᢫˘dɢª˘LE’G á˘Ø˘∏˘µ˘à˘dG ¿Cɢ°ûH ᢫˘Fɢ¡˘æ˘ dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,á˘eɢY ᢢ°übɢ˘æ˘ e ‘ ɢ˘¡˘ Mô˘˘£˘ d õaÉM áHÉãà ¿ƒµ«d ´hô°ûŸG Gòg ôbCG ¢ù∏ÛG

Gk OóY ´QõJ zá«Hƒæ÷G{ ôFGõ÷G êÓH ‘ πFÉ°ùØdGh äÓà°ûdG øe :ôFGõ÷G êÓH - zøWƒdG{

…óæ¡ŸG π«∏N »∏Y

Ò颢 °ûà˘˘ dG ™˘˘ jQɢ˘ °ûà Ωɢ˘ «˘ ˘≤˘ ˘dG ‘ ᢢ jó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘ dG .á¶aÉÙG ≥WÉæe áaÉc ‘ Ò°†îàdGh

á≤£æŸÉH …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ájÉYQ â– ¢ù∏ÛG º˘¶˘f …ó˘æ˘¡ŸG π˘«˘∏˘N »˘∏˘ Y ᢢ«˘ Hƒ˘˘æ÷G Òé°ûJ á«dÉ©a AÉKÓãdG ¢ùeCG ìÉÑ°U …ó∏ÑdG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒd ™HÉàdG »Ø°ûµdG º«ıG Aɢ˘°†YCG Qƒ˘˘°†ë˘˘H ,êÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG ¢SCGQ ᢢ ≤˘ ˘£˘ ˘æ˘ ˘e ‘ ᢢ ˘«˘ ˘ HÎdG IQGOEG ô˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ eh …ó˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dG ¢ù∏ÛG á«HÎdG IQGRƒH äGó°TôŸGh á«Ø°ûµdGh á«°VÉjôdG »˘∏˘ã‡h Ö«÷G á˘î˘«˘°T IQƒ˘à˘có˘dG º˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh .…ò«ØæàdG RÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH á«dÉ©ØdG ∫ÓN AÉ°†YC’G ΩÉbh äÓ˘à˘°ûdG ø˘˘e Oó˘˘Y ᢢYGQõ˘˘H ᢢaɢ˘°ûµ˘˘dG ≥˘˘jô˘˘a ™˘e kɢ «˘ °TÉ“ OÓ˘˘Ñ˘ dG π˘˘Mɢ˘°S ≈˘˘∏˘ Y π˘˘Fɢ˘°ùØ˘˘dGh á«dÉ©ØdG √òg Èà©Jh .Iôé°ûdG ´ƒÑ°SCG äÉ«dÉ©a ɢ¡˘ª˘«˘≤˘J »˘à˘dG äɢ«˘dɢ©˘Ø˘dG ø˘e á˘∏˘°ù∏˘°S ø˘ª˘ °V IQGRh ™e ¿hɢ©˘à˘dɢH ᢫˘Hƒ˘æ÷G á˘≤˘£˘æŸG á˘jó˘∏˘H á«Hƒæ÷G á¶aÉÙG ¢SQGóeh º«∏©àdGh á«HÎdG ¢UôM ≈∏Y kGó«cCÉJ Iôé°ûdG ó«©H ∫ÉØàMÓd

local@alwatannews.net

á∏≤ŸG »∏Y

ÜGõ©dG øµ°S QÉ°ûàfG :áé«àædGh ..ó©H π– ⁄ á∏°†©e zá«YÉæ°üdG OGôY{

zÊóŸG ´ÉaódG{ øe Iô≤ŸG á«ë°üdG äÉWGΰT’G ≥Ñ£J ’ ¢TQƒdG :á∏≤ŸG øH áØ«∏N ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿CG ±É°VCGh ¤EG OGôY á≤£æe ‘ á«YÉæ°üdG ¢TQƒdG π≤æH ôeCG ¿Éª∏°S á˘eRÓ˘dG äGAGô˘L’E G á˘æ˘é˘∏˘dG äò˘î˘JGh ,ó◊G á˘≤˘ £˘ æ˘ e .É¡æe …CG òØæJ ⁄ øµdh ,∂dòd ≥WÉæŸG QÉ°ûàfG ¿CG …ó∏ÑdG ¿CÉ°ûdG ‘ ÖbGôe iôjh ,ÚæWGƒŸG ≈∏Y ádÉfi ’ ôKDƒ«°S ,áµ∏ªŸG ‘ á«YÉæ°üdG ¢ùbh ,IÒ£ÿG ¢VGô˘e’C G Qɢ°ûà˘˘f’ Iɢ˘Yó˘˘e ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °Sh ó◊Gh ,IΰSh ÒeÉ©ŸG ‘ á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ∂dP ≈∏Y π˘≤˘æ˘d äɢjó˘∏˘ Ñ˘ dG IQGRh ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùe √ò˘˘gh ,ᢢ«˘ Yɢ˘æ˘ °üdG øe óë∏d πM ™°Vh øe óH ’h ,á«YÉæ°üdG á≤£æŸG á«YÉæ°U áæjóe AÉ°ûfEG ∫ÓN øe á«YÉæ°üdG ¿óŸG QÉ°ûàfG ¿Éª°†d ,á«˘æ˘µ˘°ùdG äƒ˘«˘Ñ˘dG ø˘Y I󢫢©˘H ¿ƒ˘µ˘J á˘∏˘eɢµ˘à˘e .ÚæWGƒŸG áeÓ°S ɢ˘Yɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG ó˘˘ ≤˘ ˘Y ¥ôÙG …ó˘˘ ∏˘ ˘H ¢ù∏› ¿CG ô˘˘ cò˘˘ j Ȫ°ùjO ‘ á«YÉæ°üdG OGôY á∏µ°ûe á°ûbÉæŸ É«FÉæãà°SG á«æ©e äÉ¡L ∑Éæg øµd ,»°VÉŸG ΩÉ©dG (∫hC’G ¿ƒfÉc) ‘ ᢫˘æ˘Ø˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG äó˘≤˘Y ɢª˘ c ,´É˘˘ª˘ à˘ L’G ô˘˘°†– ⁄ ¿hO øµdh ,á∏µ°ûŸG ∂∏J π◊ IóY äÉYɪàLG ¢ù∏ÛG .á«æ©ŸG äÉ¡÷G ôjQÉ≤J ôNCÉJ ÖÑ°ùH ∂dPh ,ihóL

º˘˘¶˘ ©˘ e ¿EG PEG ,Iô˘˘ª˘ à˘ °ùe äɢ˘Ø˘ dÉıG ∫Gõ˘˘J ’h ,ᢢª˘ Fɢ˘b á˘eÓ˘˘°ùdGh ᢢ«˘ ë˘ °üdG äɢ˘WGΰT’G ≥˘˘Ñ˘ £˘ J ’ ¢TQƒ˘˘dG ∂dP ¤EG ∞°VCG ,ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG øe Iô≤ŸG á«æ¡ŸG .á≤£æŸG ‘ ÜGõ©dG øµ°S QÉ°ûàfG ∂∏˘J IQɢjõ˘H …Qɢé˘à˘ dG π˘˘é˘ °ùdG IQGOEG ᢢ∏˘ ≤ŸG Ödɢ˘Wh GÒ°ûe ,ɡѵJôJ »àdG äÉØdÉıG øY ∞°ûµdGh ¢TQƒdG á«YÉæ°üdG ¢TQƒdG AÉ°ûfE’ ¢ü«NGôJ íæ“ IQGOE’G ¿CG ¤EG iôNCG k’ɪYCG ádhGõŸ É¡fƒ∏¨à°ùj øjòdG øjôªãà°ùª∏d ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àH ÖdÉW ɪc ,ìƒæªŸG ¢ü«NÎ∏d áØdÉfl .¢TQƒdG √òg ≈∏Y ¢û«àØà∏d πª©dG IQGRhh ,äÉjó∏ÑdG ‘ á«æØdG áæé∏dG'' ¿CG ¤EG ≥HÉ°S íjô°üJ ‘ á∏≤ŸG QÉ°TCGh ‘ …ò«ØæàdG RÉ¡÷G ôjô≤J âª∏à°SG …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG äÉ¡÷G áÑWÉfl ó©H ,¬à°SGQO â“h ,¥ôÙG ájó∏H ,…Qɢ˘é˘ à˘ dG π˘˘é˘ °ùdGh ,ᢢYɢ˘æ˘ °üdG IQGRh :»˘˘gh ᢢ«˘ æ˘ ˘©ŸG ´ÉaódG ôjô≤J á«æØdG áæé∏dG âª∏à°SGh ,ÊóŸG ´ÉaódGh ¢TQƒ˘˘dG ÌcCG ¿CG ô˘˘jô˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ÚÑ˘˘ Jh ,ÊóŸG äɢWGΰTɢH á˘eõ˘à˘∏˘e ÒZ OGô˘Y á˘≤˘£˘æ˘e ‘ ᢢª˘ Fɢ˘≤˘ dG ,ÖbGƒ˘˘ ˘Y çhó˘˘ ˘M ¤EG …ODƒ˘ ˘ j ó˘˘ ˘b ɢ˘ ˘e ,ÊóŸG ´É˘˘ ˘ aó˘˘ ˘ dG .''ÜGõ©∏d øµ°S É¡«a óLƒj á≤£æŸG ¿CG kÉ°Uƒ°üN

:»≤jó°üdG á°ûFÉY - zøWƒdG{

á«YÉæ°üdG ¢TQƒdG á∏µ°ûe ¿CG ≈∏Y ¿ÉæKG ∞∏àîj ’ iód É°ùLÉg πµ°ûJ âJÉH IQÉéædG ¢TQhh äÉLGôµdGh .É¡Hô˘b ¿ƒ˘°û«˘©˘j ø˘jò˘dG A’Dƒ˘¡˘d kɢ°Uƒ˘°üNh ,Úæ˘WGƒŸG ÚH á«ÑæLC’G ádɪ©dG QÉ°ûàfG ‘ ‹ÉgC’G IÉfÉ©e πãªàJh äGQɢ«˘ °Sh ᢢ«˘ Yɢ˘æ˘ °üdG ᢢ≤˘ £˘ æŸG ø˘˘e á˘˘Ñ˘ jô˘˘≤˘ dG ∫Rɢ˘æŸG ɡѵJôJ »àdG äGRhÉéàdG ∂dP ¤EG ∞°VCG ,''ÜGôµ°ùdG'' á«fɵeEGh ,á«YÉæ°üdG äÉØ∏ıG »eQ É¡æeh ¢TQƒdG ∂∏J äƒ˘«˘Ñ˘dɢH è˘©˘J »˘˘à˘ dG ᢢ≤˘ £˘ æŸG ∂∏˘˘J ‘ ≥˘˘FGô˘˘M çhó˘˘M á«YÉæ˘°üdG OGô˘Y á˘≤˘£˘æ˘e ≥˘WɢæŸG √ò˘g ø˘eh ,᢫˘æ˘µ˘°ùdG .243 ™ª› ‘ Gójó– á©bGƒdG ¬JÉYɪàLG ‘ ¢ûbÉf ≥HÉ°ùdG ¥ôÙG …ó∏H ¢ù∏› PEG ,OGôY ‹ÉgCG ¥QDƒJ âJÉH »àdG á«YÉæ°üdG OGôY á∏µ°ûe ≈∏Y …QÉÛG ¥ÓZEÉH ¿Éµ°SE’Gh ∫ɨ°TC’G IQGRh âeÉb ∂∏˘J π˘NGO äƒ˘jõ˘dG Üô˘°ùà˘d ɢ©˘æ˘e äɢLGô˘µ˘ dG Üɢ˘ë˘ °UCG .ºgó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJÉH âeÉbh ,…QÉÛG ‘ á∏≤ŸG »∏Y …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG ‘ IôFGódG π㇠OÉaCGh âdGRÉe á«YÉæ°üdG OGôY á∏µ°ûe ¿CÉH ''øWƒdG''`d íjô°üJ

zÚ∏FÉ÷G{ ä’ƒcCÉe øe ôjò–h ..záaɶædG{`d á«FÉæãà°SGh ..zÜGõ©dG øµ°S{ á°ûbÉæŸ áæ÷

ájQÉ≤©dG Ωƒ°SôdG OGó°S øY ÚØ∏îàŸG QÉ©°TEG ∞bƒH »°Uƒj ≈£°SƒdG …ó∏H :Ö«ÑM AGôgR - zøWƒdG{

á°ù∏÷G øe ÖfÉL

,¿GÒ÷G ≈˘˘∏˘ Y ¢ü°ü∏˘˘ à˘ ˘dɢ˘ c ᢢ «˘ ˘bÓ˘˘ NCG ÒZ ∫ɢ˘ ©˘ ˘aCG .Üô°ûdG äÓØMh ,ábô°ùdGh ,á«°ùæ÷G äÉ°TôëàdGh äGOÉ©H ÜGõ©dG ΩGõàdG ΩóY á«ë°üdG äÓµ°ûŸG øeh π≤f ‘ º¡°ùj Gòg πch ,á«ë°üdG ≥aGôŸG á∏bh áaɶædG .¢VGôeC’G ¿ƒ˘˘fɢ˘b Oƒ˘˘Lh Ωó˘˘Y ᢢ∏˘ µ˘ °ûŸG Üɢ˘Ñ˘ ˘°SCG ø˘˘ e ¿CG ó˘˘ cGh ø˘˘jô˘˘LDƒŸG ΩGõ˘˘à˘ dG Ωó˘˘Yh ,ÜGõ˘˘©˘ dG ø˘˘µ˘ °ùdG º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ ˘d äÉ¡÷G äÉWGΰTG π«©ØJ ΩóYh ,ÚfGƒ≤dGh ᪶fC’ÉH ¿ÉfóY áãdÉãdG IôFGódG π㇠¢VôY ɪæ«H ,á°üàıG Égôjƒ°üJ ” á«aGô¨Jƒa GQƒ°Uh GÒ°üb ɪ∏«a »µdÉŸG .á∏µ°ûŸG ºéM í°VƒJ ≈£°SƒdG á≤£æŸG ‘ äGQGô˘≤˘dG π˘«˘©˘Ø˘à˘H ¢ù∏ÛG Aɢ°†YCG ÖdɢW ɢ˘g󢢩˘ Hh Gƒ°ü∏Nh ,ÜGõ©dG øµ°S ¢Uƒ°üîH äGQGRƒdG ‘ IOƒLƒŸG ‘ º˘˘°†J ¢Sô˘˘é˘ g 󢢫˘ dh ɢ˘¡˘ °SCGô˘˘j ᢢæ÷ π˘˘«˘ µ˘ ˘°ûJ ¤EG ‘ ÉaôW ¿ƒµàd ᫪°SôdG äÉ¡÷G øe GOóY É¡àjƒ°†Y ô°S ÚeCG øe Ωó≤ŸG ìÎ≤ŸG ¢ù∏ÛG ¢ûbÉfh .π◊G ᢩ˘LGô˘e ᢫˘ ∏˘ ª˘ Y º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ d …ó˘˘¡˘ dG ô˘˘Ø˘ ©˘ L ¢ù∏ÛG Oɢ°TCGh .á˘dƒ˘¡˘°S ÌcCG á˘≤˘ jô˘˘£˘ H ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ ∏˘ d Úæ˘˘WGƒŸG .ìÎ≤ŸG Gò¡H ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ

⁄h ,á«cQÉÑŸG ¥ƒ°S QGôZ ≈∏Y »KGÎdG ™HÉ£dG Ö°ùM ¥ô¨à°ùj √AÉ°ûfEG øµd ¬H AóÑdG óYƒe ¿B’G ≈àM Oóëj .ÚeÉY á«∏ªY ‘ ≈YGôj ¿CG …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG ÖdÉWh á˘jQɢé˘à˘dG äÓÙG Üɢ뢰UCG á˘ë˘∏˘°üe ¥ƒ˘°ùdG ô˘jƒ˘£˘J ∫ƒ°UƒdG ÈY ÒLCÉàdG ‘ ájƒdhC’G Gƒ£©j ¿CGh ,á«dÉ◊G .AÉ°ûfE’G IÎa ∫ÓN »≤«aƒJ πM ¤EG á«æØdG áæé∏dG ¤EG ´hô°ûŸG πjƒëàd ¢ù∏ÛG ¢ü∏Nh øªMôdG óÑY ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ócCGh .á°SGQódG øe ójõŸ äɢMGÎbGh äɢ˘¶˘ MÓ˘˘e »˘˘YGÒ°S ¢ù∏ÛG ¿CG ø˘˘°ù◊G ô˘°†M ó˘≤˘a ,ô˘jƒ˘£˘à˘dG ᢫˘∏˘ª˘Y Aɢæ˘KCG ¥ƒ˘°ùdG Üɢ˘ë˘ °UCG .á°ù∏÷G º¡æY Ú∏㇠QÉŒ á©HQCG ¢Sôég ó«dh ¢VôY ,ÜGõ©dG øµ°S ¢üîj ɪ«ah øµ°S äÓµ°ûe ¬«a RôHCG ¿É°ûdG Gòg øY Ó°üØe Gôjô≤J .á«æeC’Gh á«bÓNC’Gh á«YɪàL’G ÜGõ©dG ï«°SôJ á«YɪàL’G äÓµ°ûŸG RôHCG øe ¿CG í°VhCGh .êÉYRE’Gh ≈°VƒØdÉH ÖÑ°ùàdGh ,ÉæJGOÉ©d Iôjɨe äGOÉY IôLCÉà°ùŸG ∫RÉæŸG πjƒëàH IôgÉX'' ∑Éæg ¿EG ∫Ébh á°SQɇh ,IQɢYó˘∏˘d QɢchCGh ,Qƒ˘ª˘î˘∏˘d ™˘fɢ°üeh ¢TQƒ˘d

¬˘à˘°ù∏˘L ‘ ≈˘˘£˘ °Sƒ˘˘dG …ó˘˘∏˘ H ¢ù∏› Aɢ˘°†YCG ió˘˘HCG ∫hC’G Oɢ˘≤˘ ©˘ f’G QhO ø˘˘e ¢ùeCG ᢢ°SOɢ˘°ùdG ᢢjOɢ˘«˘ à˘ Y’G Rɢ˘¡÷G ¬˘˘©˘ Ñ˘ JG …ò˘˘dG ܃˘˘∏˘ °SCÓ˘ d ™˘˘ Wɢ˘ ≤˘ ˘dG º˘˘ ¡˘ ˘°†aQ áeGôZ ¢VôØ˘H ‹É˘gCÓ˘d äGQɢ©˘°TEG ∫ɢ°SQEɢH …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG Gƒ°UhCGh ,ájQÉ≤©dG Ωƒ°SôdG OGó°S øY ÚØ∏îàŸG ≈∏Y QÉ©°TE’G Gòg ±É≤jE’ …ò«ØæàdG RÉ¡é∏d ÜÉ£N ∫É°SQEÉH IQhɢ°ûe ¬˘«˘∏˘Y ¿CGh ,¬˘à˘Zɢ«˘ °U π˘˘j󢢩˘ Jh …Qƒ˘˘a π˘˘µ˘ °ûH .QGôb …CG PÉîJG πÑb ¢ù∏ÛG ‘ º°†Jh ¢Sôég ó«dh É¡°SCGôj áæ÷ ¢ù∏ÛG πµ°Th ‘ ÉaôW ¿ƒµJ ᫪°SôdG äÉ¡÷G øe GOk óY É¡àjƒ°†Y »HÉbôdG ÖfÉ÷G É¡©HÉW ‘ òNCÉJh ,ÜGõ©dG á∏µ°ûe πM º¶æj ¿ƒfÉb ô≤j ≈àM ≈£°SƒdG ‘ ÜGõ©dG øcÉ°ùe ≈∏Y .º¡æµ°S á©°SÉàdG IôFGódG π㇠ócCG ∫ɪYCG øe óéà°ùj ɪ«ah ᢫˘aGô˘Zƒ˘Jƒ˘a Qƒ˘°U ∂∏˘àÁ ¬˘fCG Üɢ£◊G ¥GRô˘dG ó˘˘Ñ˘ Y OGƒŸG º¡cÎH ,Ú∏FÉ÷G áYÉÑdG øe OóY äGRhÉŒ âÑãJ äÉà≤àd ∫õæŸG êQÉN É¡fƒ©«Ñj »àdG ∑ɪ°SC’Gh á«FGò¨dG É¡˘jΰûj ‹É˘à˘dG Ωƒ˘«˘dG ‘h ,ÜÓ˘µ˘dGh §˘£˘≤˘dG ɢ¡˘«˘∏˘Y .ºª°ùàdG øe ä’É◊ ¿ƒ°Vô©àjh ¿ƒæWGƒŸG ô˘˘jRƒ˘˘dG á˘˘Ñ˘ ˘WÉfl IQhô˘˘ °V º˘˘ à˘ ˘¨˘ ˘dG ∞˘˘ °Sƒ˘˘ j iCGQh ¿ƒfÉ≤dG ¿EG PEG ,ÚØdÉîª∏d äÉeGô¨dG ójóëàd äÉjó∏ÑdG √ò˘g á˘dhGõ˘e º˘¶˘æ˘j ≈˘£˘°Sƒ˘dG á˘jó˘∏˘H ¬˘à˘MÎbG …ò˘˘dG ¿CÉH Égƒæe ,§≤a Ú«æjôëÑdG ≈∏Y Égô°ü≤jh ,áæ¡ŸG .áæ¡ŸG √òg ádhGõe hCG ™æà ¬JôFGO ‘ ≥◊G ƒ°†Y πµd ‘ ójó°ûdG ¢ü≤ædG á∏µ°ûe ™«HQ ¥OÉ°U ƒ°†©dG QÉKCGh ᢰù∏˘L ó˘≤˘Y ≈˘∏˘Y ¢ù∏ÛG ≥˘˘Ø˘ JGh ,∞˘˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ dG äɢ˘«˘ dBG ´ƒ°Vƒ˘e ᢰûbÉ˘æŸ ¢ü°üî˘J π˘Ñ˘≤ŸG Úæ˘KE’G ᢫˘Fɢæ˘ã˘à˘°SG .áaɶædG ‘ á«Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdG ôjƒ£J ´hô°ûe ¢ù∏ÛG ¢ûbÉfh ΩÉ©dG ôjóŸG øe π°üØe ìô°ûd ™ªà°SGh ,≈°ù«Y áæjóe .ºà¨dG ∞°Sƒj ¢Sóæ¡ŸG ≈£°SƒdG ájó∏Ñd áKÓK ¤EG π°üJ ´hô°ûŸG á«fGõ«e ¿EG ºà¨dG ∫Ébh ,á°Tôa 84 …ƒ˘à˘ë˘jh ,Qɢ˘æ˘ jO ¿ƒ˘˘«˘ ∏ŸG ∞˘˘°üfh ÚjÓ˘˘e ™«Ñd ≥WÉæeh ,''∂«àf’G'' äÉ°ThôØŸG ™«Ñd äÓfih Ωƒ˘ë˘∏˘dGh á˘LRɢ£˘dG ∑ɢª˘°SC’Gh ¬˘cGƒ˘Ø˘dGh äGhô˘˘°†ÿG ´hô˘°ûŸG º˘ª˘ °üj ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ,»˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG êGô◊G ≥˘˘Wɢ˘æ˘ eh

áHÉ≤e ‘ äÉÑ°SÉæe áYÉb AÉ°ûfEG ≈∏Y ≥aGh

äÓjó©àdG øe GOk óY ôt ≤p jo á«dɪ°ûdG …ó∏H zÚ```∏`FÉ`÷G á`YÉ``Ñ`dG º«``¶`æ`J{ QGô```b ≈∏``Y øY á«HÉéjEG IQƒ°U ≥≤ëj Éà ádÉ©ØdG ácQÉ°ûŸGh .''áØ∏àıG ¬dɪYCGh ¬›GôHh …ó∏ÑdG ¢ù∏ÛG ¿ƒfÉb á«é«JGΰS’G AÉæH Qó°üe'' ¿CG ™HÉJh áëFÓdGh 2001 ᢢ æ˘ ˘°ùd 35 º˘˘bQ äɢ˘jó˘˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG …ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ¢ù∏ÛG ∫ɢ˘ª˘ YC’ ᢢª˘ ¶˘ æŸG ᢢ«˘ ∏˘ NGó˘˘dG ΩÓ˘˘YE’Gh ᢢeɢ˘©˘ dG äɢ˘bÓ˘˘©˘ dG ᢢ æ÷ ô˘˘ jQɢ˘ ≤˘ ˘Jh .''»é«JGΰS’G §«£îàdG º«gÉØe ≈∏Y Ωƒ≤J á«é«JGΰS’G ''¿CG ™«HQ ±É°VCGh ¬˘JGOɢYh ™˘ª˘àÛG á˘jƒ˘g ≈˘∏˘Y ᢶ˘aÉÙG ÇOÉ˘Ñ˘ e ¢ùdÉÛG ‘ IQƒ£àŸG ÜQÉéàdG áÑcGƒeh √ó«dÉ≤Jh §«£îà˘dG ‘ »˘ª˘∏˘©˘dG ܃˘∏˘°SC’G ´É˘Ñ˘JGh …ó˘∏˘Ñ˘dG .''˃≤àdGh ò«ØæàdGh ᢢ«˘ ˘é˘ ˘«˘ ˘JGΰS’G ±Gó˘˘ gCG º˘˘ gCG ¿CG ¤EG Qɢ˘ °TCGh ¢ù∏ÛG ÚH á˘eɢ©˘dG äɢbÓ˘©˘ dG ∫ɢ˘µ˘ °TCG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ J »˘˘eÓ˘˘YE’G 󢢩˘ Ñ˘ ˘dG ô˘˘ jƒ˘˘ £˘ ˘Jh ᢢ bÓ˘˘ ©˘ ˘dG …hPh ,á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG ¬˘˘©˘ ˘jQɢ˘ °ûeh ¬›Gô˘˘ Hh ¢ù∏˘˘ é˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d ≈˘∏˘Y Úà˘«˘æ˘eR Úà˘∏˘Mô˘e ¤EG á˘£ÿG º˘°ù≤˘à˘°Sh á£ÿG OɪàYG øe ¤hC’G á∏MôŸG :‹ÉàdG ƒëædG ø˘e ᢫˘fÉ˘ã˘ dG ᢢ∏˘ MôŸGh 2007 Ȫ˘˘à˘ Ñ˘ °S ≈˘˘à˘ M .''2008 ȪàÑ°S ≈àM 2007 ȪàÑ°S äGRÉ‚EG ᢩ˘Hɢà˘eh º˘«˘«˘≤˘J º˘à˘ «˘ °S'' ¬˘˘fEG ∫ɢ˘bh »˘æ˘eõ˘dG è˘eɢfÈdG Aƒ˘°V ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ é˘ «˘ JGΰS’G á∏Môe πc ájÉ¡f ‘ º««≤àdG ºàj á«é«JGΰSÓd ᢢ£ÿG ᢢjɢ˘¡˘ fh ᢢ«˘ é˘ «˘ JGΰS’G ø˘˘e ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘eR .''á«é«JGΰS’G

Ö∏˘£˘à˘j »˘à˘dG ™˘Fɢ˘°†Ñ˘˘dGh ™˘˘∏˘ °ùdG ´ƒ˘˘f ó˘˘jó–'' ¿Éµe ójó– •ô°T ≈¨∏jh ,''É¡fCÉ°T ‘ ¢ü«NôJ ∫ƒéàŸG ™FÉÑ∏d íª°ùj å«ëH áaô◊G á°SQɇ ᢢ≤˘ £˘ æŸG ᢢ jó˘˘ ∏˘ ˘H ¥É˘˘ £˘ ˘f ‘ ᢢ æ˘ ˘¡ŸG ᢢ °SQɢ˘ ªÃ .á«dɪ°ûdG ᢢjó˘˘∏˘ Ñ˘ dG Ωɢ˘Y ô˘˘jó˘˘e ∫ɢ˘b ,Oó˘˘ °üdG Gò˘˘ g ‘h á˘YÉ˘Ñ˘dG π˘ª˘Y º˘«˘¶˘æ˘ J ¿EG'' :ø˘˘°ùM »˘˘∏˘ Y ó˘˘ªfi ¿C’ ,¬≤«Ñ£J AóH óæY áHƒ©°U ¬LGh Ú∏FÉ÷G º«¶æJh π«∏b »ª«¶æàdG πµ«¡dG ‘ Ú°ûàØŸG OóY .''Ú°ûàØŸG øe ÈcCG OóY ¤EG êÉàëj QGô≤dG äGQGRƒ˘˘dG ™˘˘e ÇQGƒ˘˘W ᢢæ÷ π˘˘«˘ µ˘ °ûJ ¿Cɢ ˘°ûHh áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ôjRh π°SQCG á«eóÿG áæé∏dG √òg ±GógCÉH IQGRƒdG IÉaGƒe IQhô°†H GOQ ¿É˘c GPEG ɢe ¿É˘˘«˘ Hh ,ɢ˘¡˘ ∏˘ ª˘ ©˘ d ᢢMÎ≤ŸG ᢢ«˘ dB’Gh ΩCG ¢ùªÿG äÉjó∏Ñ∏d IóMGh áæ÷ π«µ°ûJ ìÎ≤ŸG ,§˘≤˘a ᢫˘dɢª˘°ûdG …ó˘∏˘H ¢ù∏˘éÃ á˘˘°Uɢ˘N ᢢæ÷ ≈∏Y á∏µ°ûe çQGƒµ∏d É«∏Y áæ÷ ∑Éæg ¿CG ɪ«°S º°†J AGQRƒdG ¢ù∏› øe QGô≤H áµ∏ªŸG iƒà°ùe ºK øeh ,á∏°üdG äGP äÉ¡÷G »∏㇠ɡàjƒ°†Y ‘ ™˘˘ e ¢VQɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ j ’ Éà ìÎ≤ŸG IQƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ H Ú©˘˘ ˘à˘ ˘ j .É¡«dEG QÉ°ûŸG áæé∏dG äÉ°UÉ°üàNG á˘eɢ©˘dG äɢbÓ˘˘©˘ dG ᢢæ÷ ¢ù«˘˘FQ ¢Vô˘˘Y ɢ˘ª˘ c IóŸ áæé∏dG á«é«JGΰSG ™«HQ ∞°Sƒj ΩÓYE’Gh π˘ª˘ ©˘ dG ô˘˘jƒ˘˘£˘ J ¤EG ±ó˘˘¡˘ J'' ɢ˘¡˘ fEG ∫ɢ˘bh .Ωɢ˘Y ᢢ«˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘dG Ö«˘˘ dɢ˘ °SC’G ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e »˘˘ eÓ˘˘ YE’G

:á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

™«HQ ∞°Sƒj

á˘jQɢé˘à˘dG ∫ÉÙG Üô˘bh ΩɢeCG ±ƒ˘bƒ˘dG ô˘¶˘ë˘j'' á˘YÉ˘Ñ˘∏˘d ɢ¡˘JGP á˘jQɢé˘à˘dG á˘£˘°ûfC’G ∫hGõ˘J »˘˘à˘ dG ™FÉÑdG ÚH Îe 500 øY π≤J ’ áaÉ°ùe Ú∏FÉ÷G .''…QÉéàdG πÙGh πFÉ÷G ,™˘HGô˘dG ó˘æ˘Ñ˘dG (5) IOÉŸG ¢üf ∫ó˘˘Ñ˘ à˘ °SG ɢ˘ª˘ ˘c ¿Éµe ójó– ™FÉÑdG ≈∏Y'' ¿CG ¤EG Ò°ûJ »àdGh »àdG ™FÉ°†ÑdG hCG á©∏°ùdG ´ƒfh áaô◊G á°SQɇ :‹ÉàdG ¢üædG ¤EG ''É¡fCÉ°ûH ¢ü«NÎdG Ö∏£àj

ø˘˘ e GOk ó˘˘ Y ᢢ «˘ ˘dɢ˘ ª˘ ˘°ûdG …ó˘˘ ∏˘ ˘ H ¢ù∏› ô˘˘ ˘bCG PEG ,Ú∏FÉ÷G áYÉÑdG º«¶æJ QGôb ≈∏Y äÓjó©àdG ¿CÉ°ûH …ò«ØæàdG RÉ¡÷G øe ÉHÉ£N ¢ù∏ÛG ≈≤∏J á˘æ˘é˘∏˘dG ᢰSGQO 󢩢Hh ,QGô˘≤˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘Jɢ¶˘MÓ˘˘e äɢ¶˘MÓŸG ∂∏˘à˘d á˘jQGOE’Gh ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dGh ᢫˘ dÉŸG ¥ÉØJ’G ” áªFGódG áeÉ©dG áæé∏dG ≈∏Y É¡°VôYh .äÓjó©àdG AGôLEG ≈∏Y ¢ùeCG ájOÉ«àY’G ¬à°ù∏L ∫ÓN ¢ù∏ÛG ≥aGhh ¢ü«˘NÎdG ≈˘∏˘Y ™˘jó˘˘Ñ˘ dɢ˘H ᢢjó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ≈˘˘æ˘ Ñ˘ e ‘ ≈∏Y áHÉ≤e ájôb ‘ äÉÑ°SÉæe áYÉb AÉæÑd »FóÑŸG ,AÉæÑ∏d ᫪«¶æàdG äÉWGΰT’ÉH ΩGõàd’G ºàj ¿CG ∫RÉY ÒaƒJ ¤EG áaÉ°VEG á«fƒfÉ≤dG äGOGóJQ’Gh Öàµe ±Gô°TEÉH áMÎ≤ŸG ádÉ°üdG ≈æÑŸ 䃰ü∏d πNGO äGQÉ«°ù∏d á«aÉc ∞bGƒe ÒaƒJ ,»°Sóæg á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ¥ô˘£˘dG IQGOEG á˘≤˘aGƒ˘eh ,Qɢ≤˘©˘dG Ohó˘M Ωó©H ájó∏ÑdG iód ó¡©àdGh ,êQÉıGh πNGóª∏d hCG è˘«˘ é˘ °†dɢ˘H AGƒ˘˘°S ¿GÒ÷G êɢ˘YREɢ H ÖÑ˘˘°ùà˘˘dG .QÉ≤©dG êQÉN äGQÉ«°ùdG ô¡ªŒ ,áYÉÑdG º«¶æJ QGôb äÓjó©J ¢üîj ɪ«ah ¢ùeÉÿG óæÑdG (11) IOÉŸG ¢üf ¢ù∏ÛG ∫óÑà°SG Üôbh ΩÉeCG ±ƒbƒdG ô¶ëj'' :≈∏Y ¢üæJ »àdGh ájQÉéàdG ᣰûfC’G ∫hGõJ »àdG ájQÉéàdG ∫ÉÙG :ójó÷G ¢üædG íÑ°UCGh .''Ú∏FÉ÷G áYÉÑ∏d É¡JGP


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 8

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

äÉYÉ°S äôªà°SG á«fƒfÉb äÉ°TÉ≤f ‘ πNO

ʃfÉb ∫óL ó©H zπ£©àdG ó°V ÚeCÉàdG{ ô≤j »HÉ«ædG ¬`fƒª°†e á`«ªgCG ≈`∏Y π`àµdG ´É`ªLEGh √QGó`°UEG á``«dBG ≈∏Y ÜÉ°ùM ∫ÓN øe ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùM Ú∏WÉ©dG πjƒ“ ºàjh ÚeCÉà∏d ´ôØc á«YɪàL’G äÉæ«eCÉàdG ¥hóæ°U øª°V ÉC °ûæj ºàjh iôNC’G äÉHÉ°ù◊G øY kÓ≤à°ùe ¿ƒµjh π£©àdG ó°V π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG äÉcGΰTG ójó°ùJ ∫ÓN øe ¬∏jƒ“ ,º¡«∏Y øeDƒŸGh πª©dG ÜÉë°UCGh áeƒµ◊G :äÉ¡L çÓK øe ¥hóæ°U ¿CÉH kɪ∏Y ,kÉjô¡°T ºgôLCG øe áÄŸG ‘ 1 ™bGƒH ∂dPh ø˘eDƒŸG ø˘Y π˘ª˘©˘dG Üɢ뢰UCG ᢰüM OGó˘°S π˘ª˘ë˘à˘«˘°S π˘ª˘ ©˘ dG .»∏gC’G ´É£≤dG ‘ º¡«∏Y ≥˘ah ¤hC’G Iô˘˘ª˘ ∏˘ d π˘˘ª˘ Y ø˘˘Y åMɢ˘Ñ˘ ∏˘ d ᢢfɢ˘YE’G í˘˘æ“h ’CGh kÉ«æjôëH ¿ƒµj ¿CG É¡æeh ,¿ƒfÉ≤dG ÉgOóM »àdG •hô°ûdG ¿CGh óYÉ≤àdG ø°S ≠∏H ób ¿ƒµj ’CGh áæ°S 18 øY √ôªY π≤j π˘ª˘Y …CG ∫hGõ˘j ’CGh ¬˘«˘a kÉ˘Ñ˘ZGQh π˘ª˘ ©˘ dG ≈˘˘∏˘ Y kGQOɢ˘b ¿ƒ˘˘µ˘ j Qô≤ŸG ÖjQóàdÉH ≥ëà∏j ¿CGh ¢UÉÿG ¬HÉ°ù◊ »æ¡e hCG …QÉŒ .ìÉéæH √RÉàéjh ᢢfRGƒŸG ¿CG ¤EG GhQɢ˘°TCG ¿CG π˘˘ª˘ ©˘ ˘dG IQGRh »˘˘ ∏˘ ˘ã˘ ˘ªŸ ≥˘˘ Ñ˘ ˘°Sh äÉahô°üŸG Qó≤Jh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 21 ≠∏ÑJ ´hô°ûª∏d á«∏«¨°ûàdG ¢†FÉah ,ájQGOEG äÓ«¨°ûJ ¿ƒ«∏e É¡æe ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 15`H ≈°übCG óëc áæ°ùdG ‘ ádÉM ∞dCG 31 ∑Éæg ¿CG ɪc ,∞dCG 400 kÉ≤ÑW äGÒ¨àdG √òg â©°Vhh ,áfRGƒŸG √òg É¡d Ö°ùàëà°S QƒàcódG πª©dG ôjRh QÉ°TCG ,¬ÑfÉL øeh .ájQGƒàc’G á°SGQó∏d áà°S ó©H ò«ØæàdG õ«M πNó«°S ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ¤EG …ƒ∏©dG ó«› øe ∂dPh ,᫪°SôdG Iójô÷G ‘ ¿ƒfÉ≤dG Qhó°U øe ô¡°TCG »ª«¶˘æ˘à˘dG π˘µ˘«˘¡˘dG õ˘«˘¡˘é˘à˘d ᢰUô˘Ø˘dG IQGRƒ˘dG Aɢ£˘YEG π˘LCG á˘eɢ©˘ dG ᢢĢ «˘ ¡˘ dG ‘ ᢢ°UÉÿG ᢢ¶˘ ØÙG OGó˘˘YEGh ,´hô˘˘°ûª˘˘∏˘ d á˘jõ˘gɢL ø˘e ó˘cCɢà˘dG ¤EG á˘aɢ°VEG ,᢫˘Yɢª˘à˘L’G äÉ˘æ˘«˘eCɢà˘∏˘ d ¢UÉÿG ´É˘˘£˘ ≤˘ dG ‘ äɢ˘cô˘˘°ûdG Aɢ˘£˘ YEGh ,π˘˘ª˘ ©˘ ˘dG ¥hó˘˘ æ˘ ˘°U .¿ƒfÉ≤dG OGƒeh Ö°SÉæàj Éà ɡYÉ°VhCG πjó©àd á°UôØdG πFÉ°ùŸG ¢†©H í°VƒJ ⁄h á°übÉf á«∏NGódG áëFÓdG

º«°SGôŸG ¤EG ô¶ædG ‘ è«∏ÿG ∫hO áë∏°üe É檵ëà°S

ÜGƒædG á«©jô°ûJ ¿CG ø∏©jh á∏Ñæb ôéØj Úæ«YƒÑdG Qƒà°SódG ‘ ÚJOÉe ÚH â£∏N

áæ˘é˘∏˘dG ¢ù«˘FQ IQɢ°TEɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘ah á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ¿CG ¤EG ᢢjOɢ˘ °üà˘˘ b’Gh ᢢ «˘ ˘dÉŸG OÉ–G áë«°üf ó©H ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y â≤aGh É˘æ˘ª˘µ˘ë˘à˘°S'' :Úæ˘«˘Yƒ˘Ñ˘dG ∫ɢb ,∫ɢª˘ ©˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ¤EG ô˘˘¶˘ ˘æ˘ ˘dG ‘ ÈcCG ᢢ ë˘ ˘∏˘ ˘°üe ∫hO áë∏°üe ¤EG ÉgGó©àJ πH ,º«°SGôŸG .''è«∏ÿG

.™jô°ûàdG ‘ ¿PEG l∂jô°T …òdG ¢ùeÉÿG ÖÑ°ùdG ¿CG ¤EG âØdh øY çóëàj á«©jô°ûàdG áæé∏dG ¬H âJCG :É©˘Hɢà˘e ,á˘≤˘aGƒŸG ∫ɢM ‘ á˘≤˘Hɢ°S Oƒ˘Lh á«∏ªY øY º∏µàf Éæc GPEG á≤HÉ°ùdG øjCG'' ᢢ≤˘ aGƒŸG ≥˘˘ M ¢ù∏˘˘ é˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘dh ᢢ jQƒ˘˘ à˘ ˘°SO .''!?¢†aôdGh

¢ù∏› ¢ù«˘˘ Fô˘˘ d ∫hC’G ÖFɢ˘ ˘æ˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘b ¿hDƒ°ûdG áæ÷ ¿EG Úæ«YƒÑdG ÂÉZ ÜGƒædG §∏àNG ¢ù∏ÛG ‘ á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG º«°SGôe ¢†aôH É¡à«°UƒJ ‘ ôeC’G É¡«∏Y QÈj ɢe Oƒ˘˘Lh Ω󢢩˘ d ¢ùªÿG ÚfGƒ˘˘≤˘ dG â£˘∏˘N PEG ,(ɢ¡˘à˘«˘°Uƒ˘J Ö°ùM) ɢ¡˘YGô˘°SEG .Qƒà°SódG øe 38 h36 IOÉŸG ÚH ᢢ«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ‘ ɢ˘æ˘ fGƒ˘˘ NEG'' :±É˘˘ °VCGh 38 IOÉŸÉa ɪ¡æ«H §∏ÿG ‘ ÉC £N GƒaÎbG 36 h ,á˘∏˘é˘©˘à˘°ùŸG ÒHGó˘à˘ dG ø˘˘Y º˘˘∏˘ µ˘ à˘ J ádÓL ≥M øeh ,IQhô°†dG øY çóëàJ OƒLh πX ‘ ≈àM º«°SGôŸGQGó°UEG ∂∏ŸG øY çóëààa 38 ÉeCG ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¢ù∏ÛG πM ∫ÉM ‘ á∏é©à°ùŸG ÒHGóàdG §˘˘∏ÿG Gò˘˘ gh'' :ɢ˘ Ø˘ ˘«˘ ˘°†e ,''IRɢ˘ LE’G hCG .''á∏°ù∏°ùàe AÉ£NCG ‘ áæé∏dG ™bhCG ɢ¡˘«˘a ô˘¶˘ æ˘ j »˘˘à˘ dG º˘˘«˘ °SGôŸG ¿CG ó˘˘cCGh øe 36 IOÉŸÉ˘˘ H ɢ˘ ¡˘ ˘d ᢢ ˘bÓ˘˘ ˘Y ’ ¢ù∏ÛG .Qƒà°SódG øe Oó˘Y IQɢ°TEG Úæ˘«˘Yƒ˘Ñ˘dG Üô˘¨˘à˘°SGh ≈∏Y ¬à≤aGƒe ‘ ¢ù∏ÛG ¿CG ¤EG AÉ°†YC’G ¿CG Éë°Vƒe ,¬≤M øY ∫RÉæà«°S º«°SGôŸG ádÓ÷ ¿CG ≈∏Y ¢üæJ (CG Iô≤ØdG) 32 IOÉŸG ƒ˘˘ ˘ gh º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °SGôŸG QGó˘˘ ˘ ˘°UEG ‘ ≥◊G ∂∏ŸG

¿ƒ∏WÉ©dG øµj ⁄ GPEG :πª©dG ôjRh ?¿ƒfƒµj GPɪa IQhô°V

:ÜhóŸG óªMCG - zøWƒdG{

‘ π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb Ωƒ°Sôe ÜGƒædG ¢ù∏› ôbCG QGó°UEG ájQƒà°SO ∫ƒM É«fƒfÉb k’óL ÜGƒædG É¡«a πNO á°ù∏L á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G øe Úeƒj πÑb ÚfGƒ≤H º«°SGôe á°ùªN ¿ƒfÉc) Ȫ°ùjO ∞°üàæe ‘ áµ∏ªŸG É¡Jó¡°T »àdG ájó∏ÑdGh .»°VÉŸG (∫hC’G ÜɢH ø˘e Ωƒ˘°SôŸG ≈˘∏˘Y ᢫˘Hɢ«˘æ˘ dG π˘˘à˘ µ˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L â≤˘˘aGhh ɢ¡˘«˘∏˘Y º˘à– »˘à˘dG (ɢgÒÑ˘©˘ J Ö°ùM) ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG á˘˘ë˘ ∏˘ °üŸG πàµdG øe OóY ßØ– ™e ,Ωƒ°SôŸG ¿ƒª°†e ≈∏Y á≤aGƒŸG ¬MôW ‘ ™jô°ùàdG ºà– äGQhô°V OƒLh ΩóY ≈∏Y á«HÉ«ædG .¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe IQƒ°üH kÉeÉ°üàYG äó¡°T ób ¢ù∏éª∏d á«LQÉÿG áMÉ°ùdG âfÉch .á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ ¬°†aQ ΩóYh Ωƒ°SôŸG ∫ƒÑ≤H ÖdÉ£j ¿Éc ɇ %60 πª©dG øY πWÉ©dG íæe ¤EG Ωƒ°SôŸG ƒYójh ió©àj ’CG •ô°ûH ,≥HÉ°ùdG ¬∏ªY øe ¬∏°üa πÑb ¬«∏Y π°üëj .ô¡°ûdG ‘ QÉæjO 500 ≠∏Ñe ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ΩɵMC’ É≤ÑW π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG …ô°ùjh ¢UɢTC’Gh ᢢeƒ˘˘µ◊G ió˘˘d Ú∏˘˘eɢ˘©˘ dG Ú«˘˘fóŸG ÚØ˘˘XƒŸG äÉHÉ°UEG ó°V ÚeCÉàdG º¡∏ª°ûj øjòdG ÚeÉ©dGh ÚjQÉÑàY’G äBɢaɢµ˘eh äɢ°Tɢ©˘e º˘«˘¶˘æ˘J ¿ƒ˘fɢ˘b Ωɢ˘µ˘ MC’ ɢ˘≤˘ Ñ˘ W π˘˘ª˘ ©˘ dG .óYÉ≤àdG π°üë«°S ''»HÉ«ædG'' ¬«∏Y ≥aGh …òdG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃh 150 √Qób âHÉK ≠∏Ñe ≈∏Y ¤hC’G Iôª∏d πªY øY ¿ƒãMÉÑdG kGQÉæjO 120 hCG ,äÉ©eÉ÷G »éjôN øe GƒfÉc GPEG kÉjô¡°T kGQÉæjO óëc kÉ°†jCG ∂dP ≥Ñ£j ¿CG ≈∏Y ,∂dP ÒZ GƒfÉc GPEG kÉjô¡°T ÉjGõŸG RhÉéàJ ’CG •ô°ûH Úª¶àæŸG äÉÑ∏£dG ÜÉë°UC’ ≈fOCG .á≤HÉ°ùdG º¡JGOGôjEG

áYô°S ≈∏Y »æãf :ÊGô¡¶dG ÚfGƒ≤dG º«°SGôe ∂∏ŸG ádÓL QGó°UEG

¿CGh ∂∏ŸG ádÓ÷ π«°UCG ≥M º«°SGôŸG'' .''É¡H á«æ©e â°ù«d áeƒµ◊G Ω󢢩˘ ˘H ÜGƒ˘˘ æ˘ ˘dG ÊGô˘˘ ¡˘ ˘¶˘ ˘dG í˘˘ °üfh ó°V ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb π«°UÉØJ ‘ ¢VƒÿG ‘ ¢ù∏ÛG á«≤MCG Ωó©d ∂dPh ,π£©àdG OGƒŸG á°ûbÉæe'' ¿CG kÉë°Vƒe ,É¡à°ûbÉæe ¤EG IQÉ°TEG ‘ ,''âbƒ∏d á©«°†e ¿ƒµà°S ∫ƒÑ≤dG hCG ¢†aôdG ‘ ≥◊G ÜGƒæ∏d ¿CG .ÚfGƒ≤dG º«°SGôe á°ûbÉæe óæY

ø˘e ƒ˘g ó˘jó˘°ùdG …CGô˘˘dG hPh º˘˘«˘ µ◊ɢ˘a πÑb Ωƒ«dG ‹ÉŸG ¿CÉ°ûdG ‘ QGô≤dG òîàj »˘˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°S ó˘˘ ©˘ ˘H ɢ˘ ¡˘ ˘d º˘˘ «˘ ˘°SGôŸGh ,ó˘˘ Z .''…OÉ°üàbGh ¤EG AÉ°†YC’G øe OóY QÉ°TCG ÚM ‘h »˘JCɢj ÚfGƒ˘˘≤˘ dG º˘˘«˘ °SGô˘˘e º˘˘¡˘ °†aQ ¿CG π˘NGó˘à˘H ìɢ˘ª˘ °ùdG Ωó˘˘Y Üɢ˘H ø˘˘e kɢ °†jCG ᢢ ˘ jò˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG ÚH) äɢ˘ ˘ £˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°ùdG ¿CG ÊGô˘˘¡˘ ¶˘ ˘dG ó˘˘ cCG ,(ᢢ «˘ ˘©˘ ˘jô˘˘ °ûà˘˘ dGh

øH áØ«∏N ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Éb á«∏NGódG áëFÓdG ¿EG ÊGô¡¶dG óªMCG ᢫˘fÉŸÈdG π˘Fɢ°ùŸG ø˘e kGOó˘Y º˘¶˘æ˘ J ⁄ .''¢ü≤˘f ɢ¡˘ «˘ a'' ¿CG ɢ˘Ø˘ «˘ °†e ,ìƒ˘˘°Vƒ˘˘H ´hô°ûŸG ≈∏Y 䃰üj ⁄ ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh Ωƒ°Sôe ìôW ájGóH ‘ CGóÑŸG å«M øe .π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb :ÜGƒ˘æ˘dG É˘Ñ˘WÉfl ÊGô˘˘¡˘ ¶˘ dG ∫ɢ˘bh ƒdh åjó◊ÉH ºµd â몰Sh äó¡àLG'' ø˘e ´hô˘°ûŸG ≈˘∏˘Y âjƒ˘°üà˘dG Üɢ˘H í˘˘à˘ a AGóHEG øe ™«ª÷G âeô◊ CGóÑŸG å«M .''´ƒ°VƒŸG ‘ ¬jCGQ øe OóY ¬«a ióHCG …òdG âbƒdG ‘h ÚeCÉàdG Qhó˘°U ≈˘∏˘Y º˘¡˘¶˘Ø– ÜGƒ˘æ˘dG øª˘°V ¿ƒ˘fɢ≤˘H Ωƒ˘°Sô˘ª˘c π˘£˘©˘à˘dG ó˘°V ÊGô¡¶dG ∫Éb ,iôNCG º«°SGôe á°ùªN øe iQCG ™bGƒdG ‘'' :ÜGƒædG ≈∏Y GOQ ¿CG ∂∏ŸG ádÓL ≈∏Y »æãf ¿CG ܃LƒdG √òg (áYô°ùdG ¬Lh) πµ°ûdG Gò¡H äAÉL ÚàaôZ ∫ÓN øe É¡«dEG ô¶æj ™jQÉ°ûŸG âbƒdG Ée …Qóf ’ (ÜGƒædGh iQƒ°ûdG) IÒÑc áëjô°T ¢ùÁ Gòg...√òNCÉJ …òdG .(π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG) ójQCG iôNC’G º«°SGôŸG ‘'' :±É°VCGh GPEG ÒÑc øªK ¬d âbƒdG ¿CG ¤EG ¬ÑfCG ¿CG ,…Oɢ˘ °üà˘˘ bG ´ƒ˘˘ ˘°VƒÃ ô˘˘ ˘eC’G ≥˘˘ ˘∏˘ ˘ ©˘ ˘ J

¿ÉŸÉ°Sh äÉcôH ÚH ±ÓàNGh á¡LGƒe ∫hCG ø∏©j ¥hRôŸG ᢢ«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ᢢ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘dG ¢ù«˘˘ FQ ø˘˘ ∏˘ ˘YCG ¥hRôŸG π«∏N »bÉaƒdG ÖFÉædG á«fƒfÉ≤dGh ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ¢VQÉ©Jh ¬«∏©a ÜôM ∫hCG hô˘ª˘ Y ¢ù∏ÛG Qɢ˘°ûà˘˘°ùe ÚH á˘˘æ˘ jƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG ó˘jó÷G ¿É˘é˘∏˘dG ¿hDƒ˘°T Qɢ°ûà˘°ùeh äɢcô˘˘H …CGQ ¿EG ¬dƒ≤H ,¿ÉŸÉ°S õjõ©dG óÑY QƒàcódG ¬°VQÉY …òdG áæé∏dG …CGQ ™e ≥Øàj ¿ÉŸÉ°S .äÉcôH …òdG ¿EG ¢ùeCG ¬à∏NGóe ‘ ¥hRôŸG ∫Ébh áeƒµ◊G ƒg ¿ƒfÉ≤dG ‘ ´Gô°SE’ÉH ÖdÉW ≈∏Yh ,áZÉ«°Uh √OGóYEÉH âeÉb »àdG »gh ÜÉ˘Ñ˘°SCG ‘ á˘æ˘é˘∏˘dG âbô˘˘£˘ J ¢Sɢ˘°SC’G Gò˘˘g .äÉ£∏°ùdG ÚH πNGóàdG ¤EG É¡°†aQ á˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ¬˘˘«˘ a â°UhCG …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG ‘h ∫Éb ,á°ùªÿG º«°SGôŸG ¢†aôH á«©jô°ûàdG π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG Ωƒ°Sôe ¿EG ¥hRôŸG ≈∏Y ∞∏àîf ’ ¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Yh IQhô°V .äGòdÉH Ωƒ°SôŸG Gò¡H ∫ƒÑ≤dG

á«dÉŸG áæé∏dG á«°UƒJ ‘ ¢†bÉæJ :ï«°ûdG ∞«£∏dG óÑY .''??øjôNB’G øe Ö∏£Jh òë°ûJ ´hô˘˘ °ûe ¿CG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y …ƒ˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘dG Oó˘˘ ˘°Th á˘eó˘≤˘àŸG ∫hó˘dG ‘ Ωó˘î˘à˘°SG ¿ƒ˘fɢ≤˘dG Ée ƒgh ,ádÉ£ÑdG IôgÉX ≈∏Y AÉ°†≤∏d ,¿ƒfÉ≤∏d É¡MôW ‘ áµ∏ªŸG ¬«dEG ≈©°ùJ ø˘˘e Ú∏˘˘Wɢ˘©˘ dG Ió˘˘ Yɢ˘ °ùe ¿CG Gó˘˘ cDƒ˘ ˘e .äGQhô°†dG ≥∏Y …òdG íjô°üàdÉH ≥∏©àj ɪ«ah ¢Uƒ˘˘°üH ,ÜGƒ˘˘æ˘ dG ø˘˘e Oó˘˘Y ¬˘˘«˘ ˘∏˘ ˘Y ÈY ¿ƒfÉ≤dG Qhôe ¿CÉH ôjRƒdG íjô°üJ ,Úàæ°S ¬∏£©«°S ᫢©˘jô˘°ûà˘dG á˘£˘∏˘°ùdG ɢ˘eɢ˘¡˘ JG ¢ù«˘˘d Gò˘˘g'' ¿EG …ƒ˘˘∏˘ ©˘ dG ∫ɢ˘ b ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘dG »˘˘ g √ò˘˘ ¡˘ ˘a ,¢ù∏˘˘ é˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d Gò˘g ò˘NCɢJ ɢ¡˘fCG ±ô˘©˘fh ᢢ«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG .''πjƒ£dG âbƒdG

¬©e ≥ØJG'' :ÓFÉb ,á«©jô°ûàdG áæé∏dG .''Ó«°üØJh á∏ªL ±’BG á˘jɢ˘ª˘ M ø˘˘µ˘ J ⁄ GPEG'' :™˘˘Hɢ˘Jh ,º¡d ÉÑ°ùµeh á«æWh IQhô°V Ú∏WÉ©dG ,''!IQhô˘˘ ˘ °†dG »˘˘ ˘ g ɢ˘ ˘ e ±ô˘˘ ˘ ˘YCG Ó˘˘ ˘ ˘a OGóYEG ≈∏Y âصY ´hô°ûŸG ¿CG Éë°Vƒe ø˘e á˘fƒ˘µ˘e ᢢ«˘ æ˘ Wh ᢢæ÷ ¬˘˘à˘ Zɢ˘«˘ °U .IóY äÉ¡L ó©H OGQCG ∂∏ŸG ádÓL ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ‘ ´Gô˘°SE’G Gõ˘gɢL ¿ƒ˘fɢ≤˘dG í˘˘Ñ˘ °UCG ¿CG ±ô°üàdGh ,áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y √QGó°UEG .Qƒà°SódG ¥É£f OhóM ‘ ¿Éc ∑Éæg ¿CÉH ≥FÉ≤M ÉfóæY'' :±É°VCGh ¤EG êɢà–h π˘NO ɢ¡˘jó˘d ¢ù«˘˘d π˘˘FGƒ˘˘Y π¡a ,IÒ≤a πFGƒ©dG √òg ,¿ƒfÉ≤dG Gòg

󢫛 Qƒ˘à˘ có˘˘dG π˘˘ª˘ ©˘ dG ô˘˘jRh ó˘˘cCG ¬JÉëjô°üJ ‘ ó°ü≤j ⁄ ¬fCG …ƒ∏©dG ᢢ«˘ ∏ÙG ᢢaɢ˘ë˘ °ü∏˘˘d ɢ˘¡˘ ˘H ¤OCG »˘˘ à˘ ˘dG ‘ ɢ˘Ø˘ «˘ °†e ,¢ù∏ÛG ø˘˘ e π˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘dG â∏°VÉf ÉfCG'' :á°ù∏÷G ∫ÓN ¬à∏NGóe .''¢ù∏ÛG Gòg πLCG øe ô˘˘¶˘ æ˘ dG ᢢ ¡˘ ˘Lh ø˘˘ q«˘ ˘H ¬˘˘ fCG í˘˘ °VhCGh º«°SGôe ¢ù∏ÛG á°ûbÉæe ‘ á«fƒfÉ≤dG á≤aGƒŸG ≈∏Y ô°üà≤J »àdGh ,ÚfGƒ≤dG Ωó©H ¬dƒb ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,¢†aôdG hCG ’ º˘˘«˘ °SGôŸG π˘˘j󢢩˘ J ¢ù∏ÛG ᢢ«˘ ˘≤˘ ˘MCG á«fƒfÉb ádCÉ°ùe ¬fƒc Qó≤H áfÉgEG Èà©j .ÜÉLCGh É¡æY πÄ°S Úæ«YƒÑdG ÂÉZ ™e …ƒ∏©dG ≥ØJGh ¬«a â©bh …òdG §∏ÿG øY ¬ãjóM ‘

.''''ÒNCÉàdG πªà– ø˘˘e Oó˘˘Y ¬˘˘«˘ a Qɢ˘ °TCG …ò˘˘ dG âbƒ˘˘ dG ‘h Úeƒj πÑb äQó°U º«°SGôŸG ¿CG ¤EG ÜGƒædG :ï˘˘«˘ ˘°ûdG ∫ɢ˘ b ,äɢ˘ Hɢ˘ î˘ ˘à˘ ˘f’G ø˘˘ e §˘˘ ≤˘ ˘a ≥◊G ∂∏ŸG ᢢ dÓ˘˘ L ≈˘˘ £˘ ˘YCG Qƒ˘˘ à˘ ˘ °Só˘˘ ˘dG'' øe áYÉ°S πÑb ƒd ≈àM º«°SGôŸG QGó°UEÉH .''OÉ≤©f’G QhO

≈˘∏˘Y ¢VΩ˘f ɢæ˘c GPEGh ,á˘eɢ©˘dG á˘˘ë˘ ∏˘ °üŸG ∂∏ŸG ≈˘£˘YCG Qƒ˘à˘°Só˘dɢ˘a º˘˘«˘ °SGôŸG QG󢢰UEG .''∂dP ‘ ≥◊G ø˘e π˘Nó˘J ɢ¡˘fCG Oƒ˘˘°ü≤ŸG π˘˘g'' :™˘˘Hɢ˘Jh ÚH ¢VQɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘J ∑ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘gh IQhô˘˘ ˘ °†dG Üɢ˘ ˘ ˘H πNóJ á«°†b πc ¿CÉH ó≤àYCGh ,Úà«°UƒàdG ’'' Üɢ˘H ‘ π˘˘Nó˘˘J ᢢeɢ˘©˘ dG ᢢ ë˘ ˘∏˘ ˘°üŸG ‘

óÑY »eÓ°SE’G ÈæŸG á∏àc ƒ°†Y ∫Éb á«dÉŸG áæé∏dG á«°UƒJ ‘ ¿EG ï«°ûdG ∞«£∏dG äQÉ°TCG'' :Éë°Vƒe ,ɢ°†bɢæ˘J á˘jOɢ°üà˘b’Gh ‘h ,IQhô˘°†dG á˘dɢM AÉ˘Ø˘à˘ fG ¤EG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG Gôjó≤J á≤aGƒŸÉH »°Uƒf âdÉb ¬°ùØf âbƒdG .''áeÉ©dG áë∏°üª∏d ø˘˘ e IQhô˘˘ °†dG âÑ˘˘ gP ø˘˘ jCG'' :±É˘˘ ˘°VCGh

ÜGƒædG á«dÉe á«°UƒJ ‘ ¢†bÉæJ óLƒj ’ :Oƒ©≤dG ÉHɢé˘jEG ô˘KDƒ˘«˘°S ¿ƒ˘fɢ≤˘dG ¿CG ¤EG âà˘Ø˘dh …Oɢ˘ ˘°üà˘˘ ˘b’Gh »˘˘ ˘æ˘ ˘ eC’G ™˘˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘dG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ¤EG äGQɢª˘ã˘à˘°S’G Üɢ£˘≤˘à˘°SGh .iƒ°üb ᫪gCG πãÁ Gòg ¿CGh

᢫˘dB’G ¢VQɢ©˘J ɢ¡˘à˘∏˘à˘c ¿CG ¤EG äQɢ˘°TCGh 󢢰V ÚeCɢ ˘à˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ fɢ˘ b ɢ˘ ¡˘ ˘H Qó˘˘ °U »˘˘ à˘ ˘dG ¢ùÁh í˘˘∏˘ e ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ¬˘˘æ˘ µ˘ dh ,π˘˘£˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG .øjÒãµdG

᢫˘Hɢ«˘æ˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ᢢ∏˘ à˘ c ƒ˘˘°†Y âdɢ˘b áæé∏dG á«°UƒJ ¿EG Oƒ©≤dG áØ«£d ÖFÉædG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y GOQ ,ᢢ ˘°†bɢ˘ ˘æ˘ ˘ à˘ ˘ e â°ù«˘˘ ˘d ᢢ ˘«˘ ˘ dÉŸG .ÜGƒædG øe OóY äɶMÓe


9

øWƒdG QÉÑNCG

alwatan news

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

äÉcôH ¿hô°UÉëj ÜGƒf

local@alwatannews.net

¬à∏NGóe AÉæKCG ʃfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

¢TÉ≤ædG ¬«LƒàH ¬fƒª¡àjh äÉcôH ¿ƒàµ°ùj ¥ÉaƒdG ÜGƒf

ÜGƒædG ¢ù∏Û ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG …CGQ ¢û«ª¡J ádhÉfi ó°UôJ z ¿CG ¬¨∏HCÉa ,âjƒ°üàdG IOÉYEG Ö∏W ≈∏Y âjƒ°üàdG Rɢ«˘à˘eG ≥˘M í˘æ˘e Ωƒ˘°Sô˘e ƒ˘gh- ¢Tɢ≤˘æ˘dG ´ƒ˘°Vƒ˘e 𫨰ûJ RÉ«˘à˘eG ≥˘Mh ¿É˘ª˘∏˘°S AÉ˘æ˘«˘e IQGOEGh π˘«˘¨˘°ûJ ¬∏«LCÉJ ” -¿Éª∏°S øH áØ«∏N AÉæ«e ôjƒ£Jh IQGOEGh .á∏Ñ≤ŸG á°ù∏÷G ¤EG äÉcôH ≈∏Y ñô°U πYõe óªfi »bÉaƒdG ÖFÉædG Qó°üe π≤f ɪѰùM- ¬d ∫Ébh ,á°ù∏÷G AÉ¡àfG ó©H ¿EGh âjƒ˘°üà˘dG IOɢYE’ ¿É˘c âjƒ˘˘°üà˘˘dG ¿EG -»˘˘Hɢ˘«˘ f âjƒ˘°üà˘dɢH ò˘NCɢj ¿CG ¬˘«˘∏˘©˘a IOɢYE’G Ö∏˘˘W §˘˘≤˘ °S ≈∏Y âjƒ°üàdG ‘ á≤aGƒe ÒZ á«Ñ∏ZCG) ¬∏Ñb …òdG .(Ωƒ°SôŸG ⁄h πYõŸG ∑ôJ »HÉ«ædG Qó°üŸG Ö°ùM äÉcôH .¬«∏Y ñGô°üdG ¤EG πYõŸG ™aO …òdG ôeC’G ,≥∏©j ʃ˘fɢ≤˘ dG ó˘˘æ˘ °ùdG ᢢaô˘˘©˘ e âdhɢ˘M ''ø˘˘Wƒ˘˘dG'' ¿CG í˘°†Jɢa ,π˘Ñ˘≤ŸG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ¤EG ᢰù∏÷G π˘«˘LCÉ˘à˘ d áëFÓ˘dG ø˘e 124 IOÉŸG ≈˘∏˘Y Aɢæ˘H ¿É˘c π˘«˘ LCɢ à˘ dG ‘ ôaGƒàj ¿CG Ωõ∏J »àdG ,ÜGƒædG ¢ù∏Û á«∏NGódG äGƒ°UCG á«Ñ∏ZCG ÚfGƒ≤dG º«°SGôe ∫ƒÑb hCG •É≤°SEG .øjô°VÉ◊G ÜGƒædG äGƒ°UCG á«Ñ∏ZCG â°ù«dh ,ÜGƒædG º˘˘«˘ °SGôŸG ¿Cɢ °ûH …ô˘˘ °ùJ'' :≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¢üæ˘˘ J IOÉŸÉ˘˘ a äÉYhô°ûe á°ûbÉæà á°UÉÿG äGAGôLE’G ÚfGƒ≤H .á˘˘ë˘ FÓ˘˘dG √ò˘˘g ‘ ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ¢Uƒ˘˘°üæŸG ÚfGƒ˘˘ ≤˘ ˘dG hCG á˘≤˘aGƒŸÉ˘H º˘«˘°SGôŸG √ò˘g ≈˘˘∏˘ Y ¢ù∏ÛG äƒ˘˘°üjh QGô˘˘ bEG Ωó˘˘ ©˘ ˘H ¢ù∏ÛG QGô˘˘ b Qó˘˘ ˘°üjh .¢†aô˘˘ ˘dɢ˘ ˘H ô°ûæjh ,¢ù∏ÛG Aɢ°†YCG ᢫˘Ñ˘∏˘ZCɢH ¿ƒ˘fɢ≤˘H Ωƒ˘°SôŸG .''᫪°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg

.¿ÉeC’G ≥jôW ¤EG ¢ù∏ÛG OÉ°TQEG É¡«a ´É£à°SG :ÓFÉb ,ʃfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG …CGQ ≈∏Y OGƒL èàMGh ...kÉ«°SÉ«°S kÉjCGQ …óÑj ƒgh...»¡≤a ¢SQO ‘ Éæ°ùd'' .''¢ù∏ÛG ‘ ÖFÉf ¬fCÉch Ú©e √ÉŒÉHh ∫Éb ,äÉcôH RhÒa ¬«a ºLÉg …òdG âbƒdG ‘h ∫GDƒ˘ °S ø˘˘Y Ö«˘˘é˘ j ¿É˘˘c äɢ˘cô˘˘H ¿EG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ .√óëj âbh ∑Éæg ¢ù«dh ÖFÉf äɢ˘cô˘˘H ∫ɢ˘ª˘ cEG Ωó˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘«˘ bɢ˘aƒ˘˘dG ô˘˘ °UCGh ÜGƒ˘æ˘dG ø˘e ™˘°SGh Oó˘Y ɢ¡˘H Oɢ°TCG »˘à˘dG ¬˘˘à˘ ∏˘ NGó˘˘e Égó©H ¢ù∏é«d ,ÒãµdG º¡d âë°Vh É¡fEG GƒdÉbh π©L …òdG ôeC’G ,¬ãjóM ∫ɪcEG ¿hO ¬«°Sôc ≈∏Y ¬˘˘d ìɢ˘ª˘ °ùdG ¿ƒ˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ j ÜGƒ˘˘æ˘ dG ø˘˘ e kGÒÑ˘˘ c kGOó˘˘ Y óªMCG øH áØ«∏N ‘ á∏㇠á°SÉFôdG øµd ,åjó◊ÉH ¿hO á°ù∏÷G IOÉ«b ¿ÉµeE’G Qób âdhÉM ÊGô¡¶dG .äGôJƒJ ÜGƒ˘f äÉ˘Ñ˘dɢ£˘e ≈˘∏˘Y ɢg󢩢H ÊGô˘¡˘¶˘dG ≥˘∏˘ Yh ¬˘«˘∏˘Y äƒ˘°U …ò˘dG âbƒ˘dɢH äɢcô˘H ΩGõ˘dEɢH ¥É˘aƒ˘˘dG ºàfCGh áëFÓdG øe ΩÓµdG Gòg'' :kÓFÉb ¢ù∏ÛG hG Oó– íFGƒd ¤EG ”óæà°SG πg ,πjó©àdG ≥M ºµd .''∂dP øe ÌcCG ¥ô¨à°ùj ìô°T Gòg ...Oó– ’ óàeGh ,§≤a äÉcôH äɵ°SEG óæY ôeC’G ∞≤j ⁄h ɪ«a áMGΰSÓd á°ù∏÷G ™aQ ó©H ¬Jô°UÉfi ¤EG .á«fƒfÉ≤dG ¬FGQBG ≈∏Y §¨°†∏d ádhÉfi ¬Ñ°ûj πÑb iôNCG á¡LGƒe ™e óYƒe ≈∏Y ¿Éc äÉcôH ,á«Fɢ¡˘æ˘dG ɢ¡˘JQƒ˘°üH ᢰù∏÷G ÊGô˘¡˘¶˘dG ™˘aô˘j ¿CG π˘˘«˘ ˘LCɢ ˘J º˘˘ µ˘ ˘M ‘ …CGô˘˘ dG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG ø˘˘ e Ö∏˘˘ £˘ ˘a

ó˘˘ª˘ MCG ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ‘ ᢢ∏˘ ㇠¢ù∏ÛG ᢢ°Sɢ˘ FQ ¬˘ã˘jó˘˘M ᢢ∏˘ °UGƒÃ äɢ˘cÈd â뢢ª˘ °S ,ÊGô˘˘¡˘ ¶˘ dG á«©jô°ûàdG áæé∏dG ôjô≤J ‘ AÉL'' :äÉcôH ∫ƒ≤«d ¢VQÉ©àj Ωƒ°SôŸG Gòg ¿CG ájQƒà°SO áØdÉfl ∫hCG ¿CG øe 32 IOÉŸGh ,äɢ£˘∏˘ °ùdG ÚH π˘˘°üØ˘˘dG CGó˘˘Ñ˘ e ™˘˘e .''Qƒà°SódG ¢SCGQ ɉEGh á£∏°S ¢ù«d ∂∏ŸG ádÓL'' :±É°VCGh ,ájò«ØæàdG) äÉ£∏°S çÓK É¡«a ádhódGh ,ádhódG äɢ«˘ MÓ˘˘°U ¬˘˘d ∂∏ŸG (ᢢ«˘ Fɢ˘°†≤˘˘dG ,ᢢ«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG .''á«FÉ°†bh á«©jô°ûJ Ö°ùM ∂∏˘˘ ˘ ˘àÁ ∂∏ŸG ᢢ ˘ ˘ dÓ˘˘ ˘ ˘ L ¿CG ¤EG Qɢ˘ ˘ ˘ °TCGh ,ɢgQGó˘°UEGh ÚfGƒ˘≤˘dG ≈˘˘∏˘ Y ¢VGÎY’G Qƒ˘˘à˘ °Só˘˘dG IÉ°†≤dG Ú©˘j …ò˘dG ƒ˘¡˘a ,᢫˘Fɢ°†b á˘£˘∏˘°S ¬˘jó˘dh .AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¢SCGôjh áæé∏dG ôjô≤J ¿CG ¤EG Ò°ûj äÉcôH ¿Éc ɪ«ah IOÉŸGh Qƒà°SódG øe 36 IOÉŸG ÚH §∏N á«©jô°ûàdG ¢ù«˘Fô˘d ∫hC’G ÖFɢæ˘dG …CGQ ™˘e ɢ˘≤˘ Ø˘ à˘ e ,¬˘˘æ˘ e 38 §∏N'' :¬˘dƒ˘≤˘H ,Úæ˘«˘Yƒ˘Ñ˘dG ÂɢZ ÜGƒ˘æ˘dG ¢ù∏› ≥∏©à˘j ´ƒ˘°Vƒ˘e ƒ˘gh 36h 38 IOÉŸG ÚH ô˘jô˘≤˘ à˘ dG ¤EG π°Uh óbh ¬ãjóM πªµj ¿CG ™£à°ùj ⁄h ''.... ¥ÉaƒdG á∏àc ƒ°†Y ¬©WÉb ,§≤a á©HGôdG á≤«bódG ,∫ƒWCG kÉàbh äÉcôH AÉ£YEG ≈∏Y kÉéàfi RhÒa OGƒL ,≈°übCG óëc ≥FÉbO 3 ójó– ≈∏Y ¢ù∏ÛG 䃰U PEG ¿Éjô°S ΩóY ¢ù∏ÛG ‘ ï°SôJ …òdG ±ô©dG øµd ‘ ¬d ≥Ñ°S …òdG ¢ù∏ÛG QÉ°ûà°ùe ≈∏Y •ô°ûdG Gòg IóY ™«°VGƒe º°ùM ¿CG á©°SGh ä’Éé°Sh äÓNGóe

∫ɪYC’G ∫hóL ‘ πNóàJ ⁄ áeƒµ◊G :ÊGô¡¶dG :á«fÉŸÈdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N ÜGƒ˘˘æ˘ dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ó˘˘cCG πNóàJ ⁄'' áeƒµ◊G ¿CG ÊGô¡¶dG óªMCG ,''ÜGƒædG ¢ù∏› ∫ɪYCG ∫hóL ‘ kÉbÓWEG ó˘˘Ñ˘ Y ÖFɢ˘ æ˘ ˘dG äɢ˘ eɢ˘ ¡˘ ˘JG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y kGOQ ∂dPh Úæ«YƒÑdG ÂÉZ ¿Éch .…ƒ¨àŸG Ú°ù◊G ób ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG :∫ɢ˘bh ,…ƒ˘˘¨˘ àŸG Ωɢ˘¡˘ JG ¤EG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ¬˘˘qÑ˘ f ,QhO áeƒµë∏d ¿Éc ¬fCG ¬eÓc øe º¡Øj'' .''í«ë°U ÒZ Gògh ⁄ áeƒµ◊G ¿CG ≈∏Y ÊGô¡¶dG Oó°Th π°üØdG ‘ AGƒ°S ∫ɪYC’G ∫hóL ‘ πNóàJ ó˘˘ ˘b …ƒ˘˘ ˘¨˘ ˘ àŸG ¿É˘˘ ˘ch .≥˘˘ ˘Hɢ˘ ˘°ùdG hCG ‹É◊G ÚfGƒ˘˘≤˘ dG º˘˘«˘ ˘°SGô˘˘ e »˘˘ Jɢ˘ J ¿CG Üô˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘°SG .IóMGh á°ù∏L ∫ɪYCG ∫hóL ‘ á°ùªÿG

ÜGƒædG ¢ù∏Û áæNÉ°S á°ù∏L OÉb ÊGô¡¶dG

¬àª°U øY êôîj ¿Éª∏°S »∏Y á«HÉ«ædG ¥ÉaƒdG á∏àc ¢ù«FQ êôN Iôª∏d ¢ùeCG á°ù∏L ‘ ¬àª°U øY ¿Éª∏°S ø˘˘µ˘ ˘dh ,∫hC’G Qhó˘˘ dG ᢢ jGó˘˘ H ò˘˘ æ˘ ˘e ¤hC’G ,âbh ó˘˘jó– Ωó˘˘ Y k’hCG •Î°TG ¿É˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘°S ¿É˘˘c GPEG ɢ˘ª˘ Y ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘dG ¤EG k’GDƒ˘ °S ¬˘˘qLƒ˘˘a ¿ƒfÉb Ωƒ°Sôe á°ûbÉæe ‘ kGOófi âbƒdG ó°V ÚeCÉàdG ´ƒ°Vƒe ‘ ¿Éc ɪc AÉæ«ŸG ¿CG ÊGô˘¡˘¶˘dG √ÈNCG ɢeó˘æ˘Yh .π˘£˘ ©˘ à˘ dG kÉ«æeR kÉØ≤°S ´ƒ°Vƒe πc ‘ Oóëj ¢ù∏ÛG ’EG ¬àæj ⁄h åjó◊G ¿Éª∏°S GC óH ,¬d ≥ëc .á≤«bO 15 º∏µJ ¿CG ó©H á°SÉFôdG ábô£Ã Ö°ùM- ¤hC’G ¿É˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘°S ᢢ ˘ ∏˘ ˘ ˘ NGó˘˘ ˘ ˘e á˘∏˘NGó˘ª˘ a ,''ᢢjƒ˘˘b'' ø˘˘µ˘ J ⁄ -ÚÑ˘˘bGô˘˘e ÌcCG âfÉc É¡à∏J »àdG RhÒa OGƒL ÖFÉædG ɢ˘¡˘ fCG º˘˘ZQ äɢ˘eƒ˘˘∏˘ ©ŸG å«˘˘M ø˘˘e ᢢ«˘ ˘ª˘ ˘gCG ≈˘à˘M åjó◊G π˘°UGh ¿É˘ª˘∏˘°S .á˘˘Ñ˘ °†à˘˘≤˘ e ßMƒdh ,á«ÑfÉ÷G ÜGƒædG åjOÉMCG äÌc ≈˘à˘M ,ɢ°†jCG ∂dP Gƒ˘∏˘ ©˘ a ¥É˘˘aƒ˘˘dG ÜGƒ˘˘f ¿CG ’ ¬˘˘ã˘ jó˘˘ M ¿CG ¿CG ᢢ LQO ¤EG ô˘˘ e’C G π˘˘ °Uh äó˘°UQ ɢe Ö°ùM ,π˘«˘∏˘b Oó˘˘Y ’EG ¬˘˘©˘ ª˘ °ùj .''øWƒdG''

¬àª°U øY ¿Éª∏°S êôN kGÒNCGh

∫ó©e ™aQ ” :AÉHô¡µdG ôjRh áYÉ°S 72 ¤EG IÓÙG √É«ŸG »WÉ«àMG ¿ƒdÉL ¿ƒ«∏e 90 êÉàfE’ ⪪°U ó◊G á£fi ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh .√É«ŸG øe ¿CG ô˘cP ,AÉŸGh AɢHô˘¡˘µ˘ ∏˘ d è˘˘eÈŸG ∞˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dɢ˘H ≥˘˘∏˘ ©˘ à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ ah ´ƒ°Vƒe ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,äÉ£ÙG áfÉ«°U ±ó¡H äAÉL äÉYÉ£≤f’G .ÚdhDƒ°ùŸGh ÚæWGƒŸG πµd kÉLÉYREG ÖÑ°ùj ,√É«ŸG ∞©°V

¿EG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ¬∏dG óÑY ï«°ûdG AÉŸGh AÉHô¡µdG ôjRh ∫Éb áYÉ°S 48 ¿Éc ¿CG ó©H ,áYÉ°S 72 ¤EG ¬©aQ ” √É«ŸG »WÉ«àMG ∫ó©e øe ÈcCG äÉ«ªc OƒLh ¤EG kGÒ°ûe ,§≤a IÓÙG √É«ª∏d áÑ°ùædÉH Q󢢫˘ M ÖFɢ˘æ˘ dG Ö«˘˘≤˘ ©˘ J ≈˘˘∏˘ ˘Y √OQ ∫Ó`` `N ∂dPh ,ᢢ «˘ ˘aƒ÷G √ɢ˘ «ŸG .…ΰùdG

¿Éà∏HÉ≤àe ¿Éà£∏°S ¬«a 38 IOÉŸG ¢üf'' :±É°VCGh ÜGƒædG ¢ù∏Û á∏HÉ≤e á£∏°Sh ∂∏ŸG ádÓ÷ á£∏°S .''´ƒ°VƒŸG Gò¡H ¥ÓWE’G ≈∏Y áeƒµë∏d ábÓY ’h ¤EG ÜGƒ˘˘æ˘ dG ø˘˘e Oó˘˘Y IQɢ˘°TEɢ H ≥˘˘∏˘ ©˘ à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ ah ᢢ bÓ˘˘ Y ’'' :äɢ˘ cô˘˘ H ∫ɢ˘ b ,IQhô˘˘ ˘°†dG ´ƒ˘˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘e π˘˘ H IQhô˘˘ °†dG ∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘ j ’ ¢üæ˘˘ ˘dG ¿C’ IQhô˘˘ ˘°†dɢ˘ ˘H .''âbh øY º∏µàfh (´Gô°SE’G …CG) ∫Éé©à°S’G ∫ɢb ,º˘«˘°SGôŸG ɢ˘¡˘ H äQ󢢰U »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ dB’G ø˘˘Yh ∂∏ŸG á˘dÓ˘L ≈˘£˘YCG …Qƒ˘à˘°Só˘dG ¢üæ˘˘dG'' :äɢ˘cô˘˘H º˘¶˘©˘e ‘ Oƒ˘Lƒ˘e ¢üæ˘dG Gò˘˘gh ,ᢢjRGƒ˘˘L ᢢ£˘ ∏˘ °S .''á«ŸÉ©dG ÒJÉ°SódG ≥˘˘ ˘M ߢ˘ ˘Ø◊ ÒJɢ˘ ˘°Só˘˘ ˘dG äAɢ˘ ˘ Lh'' :±É˘˘ ˘ °VCGh ¢Vô©J ¿CG º«°SGôª∏d ¿EG âdÉbh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG √òg πg á«°SÉ«°S ¬àHÉbQ ¿ÉŸÈdGh ,¿ÉŸÈdG ≈∏Y .''¢†aôj ∞«µa Ö©°ûdG áë∏°üe ‘ º«°SGôŸG ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YCG ¬«a ¿Éc …òdG âbƒdG ‘h ¥É˘˘aƒ˘˘dG ÜGƒ˘˘f Qɢ˘K ,äɢ˘cô˘˘H åjó˘˘M ¤EG ¿ƒ˘˘à˘ °üæ˘˘ j óÑY Qƒà˘có˘dG ÖFɢæ˘dG π˘≤˘à˘°ùŸG ∞˘dɢë˘àŸG ƒ˘°†©˘dGh .''âbƒdG RhÉŒ'' :GƒdÉbh IóMGh á©aO πHCG õjõ©dG ,Oó÷G Aɢ°†YC’G ø˘e kɢ©˘«˘ª˘L Gƒ˘˘fɢ˘c ¿hô˘˘Fɢ˘ã˘ dG …CɢH äɢcô˘H äɢµ˘°SEG ¿hó˘jô˘j Gƒ˘fɢc º˘¡˘fCG ߢMƒ˘˘dh Oó˘Y ∫ɢb ɢª˘c ''âjƒ˘°üà˘dG ¬˘«˘Lƒ˘à˘d'' ɢ©˘ æ˘ e ø˘˘ª˘ K ∫ƒ˘≤˘dG ¤EG ÜGƒ˘æ˘dG ó˘MCG ɢ˘YO …ò˘˘dG ô˘˘eC’G ,º˘˘¡˘ æ˘ e º¡a º¡àéM ∞©°V ≈∏Y ∫ój Gòg'' ¿EG ''øWƒdG''`d Éà˘ë˘H ɢ«˘fƒ˘fɢb ɢã˘jó˘M Gƒ˘©˘ª˘°ùj ¿CG Gƒ˘∏˘ª˘ë˘à˘°ùj ⁄ .''á«°SÉ«°ùdG AGQB’G øY ô¶ædG ¢†¨H

{ :á«fÉŸÈdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

á˘∏˘à˘c ÜGƒ˘f ø˘e Ak ɢ«˘à˘°SG ÜGƒ˘æ˘dG ø˘e Oó˘Y ió˘˘HCG QÉ°ûà°ùŸG åjóM ¢ùeCG ÉgDhÉ°†YCG ™WÉb »àdG ¥ÉaƒdG ¤EG ôeC’G π°Uhh ,äÉcôH hôªY ¢ù∏éª∏d ʃfÉ≤dG .äÉ°ù∏÷G áYÉb êQÉN ¬«∏Y º¡Jƒ°U ™aQ óM …òdG ʃfÉ≤dG …CGôdG º¡Ñé©j ⁄ ¥ÉaƒdG ÜGƒf º¡jCGôd kÉeÉ“ ÉØdÉfl ¿Éc …òdGh ,äÉcôH ¬°VôY .¢ùeCG á°ù∏L ‘ ¬H ™aódG GƒdhÉM …òdG »°SÉ«°ùdG äÉcô˘H ≈˘∏˘Y …󢩢à˘dG á˘KOɢM äó˘°UQ ''ø˘Wƒ˘dG'' ó≤a ,»æeõdG π°ù∏°ùàdÉH É¡eó≤Jh á¶ë∏H á¶◊ ¢ù«˘Fô˘d Êɢã˘dG ÖFÉ˘æ˘ dG Ö∏˘˘W ÚM ᢢdCɢ °ùŸG äCGó˘˘H ¬jCGôH A’OE’G äÉcôH øe »∏Y ìÓ°U ÜGƒædG ¢ù∏› á«©jô°ûàdG áæé∏dG äɢ«˘°Uƒ˘J ¢Uƒ˘°üî˘H ʃ˘fɢ≤˘dG .ÚfGƒ≤dG º«°SGôe ¢†aôd É¡JGQÈeh ø˘˘ ˘jQɢ˘ ˘°ûà˘˘ ˘°ùŸG ¢†©˘˘ ˘H âdCɢ ˘ °S'' :»˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ∫ɢ˘ ˘ bh º¡jód ÚjQƒà°SódG ≈àM ¬fCG äóLƒa ,Ú«fƒfÉ≤dG Qɢ°ûà˘°ùŸG ø˘e Ö∏˘WCG ɢfCGh ,á˘æ˘jÉ˘Ñ˘à˘e ô˘¶˘f äɢ˘¡˘ Lh .''ájQƒà°SódG ´ƒ°Vƒe ‘ ¬jCGQ …óÑj ¿CG ʃfÉ≤dG ¢ù«FQ Ö∏W ≈àM ,¬à∏NGóe äÉcôH ≈¡fCG ¿EG Éeh ø˘e ÊGô˘¡˘¶˘dG ó˘ª˘MCG ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N ÜGƒ˘æ˘ dG ¢ù∏› .á«fƒfÉ≤dG √ô¶f á¡Lh Ëó≤J äÉcôH :IOÉ◊G ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG ¬˘JÈæ˘H ∫ɢbh ∞˘˘bh äɢ˘cô˘˘H ,¢üædÉH ∂°ùªàdG Qó≤H …CGQ AGóHEÉH ≥∏©àj ’ ôeC’G'' øe äGÒ°ùØJ ¿hO øe ìô°ûJh áë°VGh ¢Uƒ°üædGh .''∑GP hCG Gòg

äÉ`¶MÓe É`fRhÉ```Œ :á``«dÉŸG ô`jRh øjô```ëÑdG áÑ``∏M ≈∏`Y zá«``dÉŸG á`HÉbôdG{

ádÉ°†ØdG ∫GDƒ°S ≈∏Y ¬Ñ«≤©J ∫ÓN á«dÉŸG ôjRh

.ádhódG á«fGõ«e ≈∏Y kÉÄÑY πµ°ûj íÑ°UCG Ée ,´hô°ûŸG ájGóH òæe É¡°ùØf á°ù∏÷G ‘ »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG IQGRh π«ch ∫Ébh :ó˘ª˘MGC »˘∏˘Y Qƒ˘à˘có˘dG ÖFɢæ˘dG ≈˘∏˘ Y õ˘˘LƒŸG ¬˘˘≤˘ «˘ ∏˘ ©˘ J ‘ ,∑Gò˘˘fGB ¿CG ≥˘Hɢ°ùdG ‘ âæ˘«˘Ñ˘a ɢ¡˘æ˘e ihó÷Gh äɢYhô˘°ûª˘∏˘d á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H'' ¢Vô≤J ’ äÉ°ù°SDƒŸG √ògh ,¢Vô≤dG ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ áÑ°ùf ''9/1'' ¿CGh IRÉટG íHôdG ¢Uôa ócDƒJ ihóL á°SGQO OƒLh ≈∏Y AÉæH ’EG ΩÓµdG Gògh .''%15 OhóM ‘ ÉgÉæ«q H »àdG i tn o p drah`dG ¥ƒØj óFÉ©dG ¢ù«dh ™jQÉ°ûŸG √òg øe á«dÉ©dG á«ëHôdG ócDƒj ¢ù«FôdG IOÉ©°S Éj Oƒ˘˘Yƒ˘˘dGh ∫ɢ˘eB’G Ö«˘˘î˘ Jh .¿B’G ɢ˘ æ˘ ˘eɢ˘ eCG RÈJ »˘˘ à˘ ˘dG IQɢ˘ °ùÿG .''á≤HÉ°ùdG ≈∏Y ‹GDƒ°S øY ¬àHÉLEG AÉæKCG ôjRƒdG õcQ'' :ádÉ°†ØdG ™HÉJh ÚH øe ¿CG ôcP ɪc ,ÜÉ¡°SEÉHh ´hô°ûŸG øe Iô°TÉÑŸG ÒZ óFGƒ©dG ¿CG Éæª∏Y ™eh ?§≤a áªFGO áØ«Xh 390 ÒaƒJ óFGƒ©dG ∂∏J ‘ kGóL ó«gR OóY ¬fEÉa Ú«æjôëÑdG ÚæWGƒŸG øe A’Dƒg ™«ªL ,¬˘«˘∏˘Y ±ô˘°U ɢe º˘é˘Mh ´hô˘°ûŸG º˘˘é◊ á˘˘Ñ˘ °ùf ™˘˘°VGƒ˘˘àŸG »˘˘jCGQ ióMEG »ØXƒe Oó©H ∞FÉXƒdG øe Oó©dG Gòg ÉqfQÉb GPEG kÉ°Uƒ°üN ÚØXƒŸG OóY ójõj å«M øjôëÑdG ‘ âcQÉe ôHƒ°ùdG äÉcô°T á«fGõ«Ã GC óH ´hô°ûe ôîØj ¿CG π≤©j πg !!∞Xƒe 500 ≈∏Y É¡«a âbDƒe ∞Xƒe »ØdCGh ,ó«gõdG Oó©dG Gò¡H QÉæjO ¿ƒ«∏e 75 ÉgQób ÒZ ø˘e Úª˘«˘≤ŸGh ÖfɢLC’G ø˘˘e º˘˘¡˘ ∏˘ Lh !?§˘˘≤˘ a ´ƒ˘˘Ñ˘ °SCG IóŸ .''Ú«æjôëÑdG ´hô°ûe á«fGõ«e ÚH á«≤£æe áfQÉ≤e ó≤Y âdhÉM'' :±OQCGh ™˘e Qɢæ˘jO ¿ƒ˘«˘∏ŸG ∞˘°üfh ¿ƒ˘«˘∏˘e 75 ¤EG â∏˘°Uh »˘˘à˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏◊G ¿ƒ«∏e 35 á¨dÉÑdG á«fɵ°SE’G ™jQÉ°ûª∏d ¿Éµ°SE’G IQGRh á«fGõ«e ´hô°ûŸ RÉ‚E’G áYô°S áfQÉ≤e âdhÉMh .2004h 2003 ‘ QÉæjO IÉfÉ©Ã ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh òæe kGô¡°T 16 â¨∏H »àdG áÑ∏◊G Ió°T øe AÉ©eC’G ™£≤J Iô°ùëH √QhO ô¶àæj ƒgh Úµ°ùŸG øWGƒŸG ÚMh .áæ°S 15 ¤EG π°üJ IóŸ á«æµ°S IóMh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d óªµdG πg :√Gƒëa ∫GDƒ°S …ôWÉN ‘ QÉK áfõÙG äÉfQÉ≤ŸG ∂∏J äó≤Y É¡d Ωó≤J iƒ°üb ájƒdhCG ó©j 1 ’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°S äGQÉ«°S è«é°V ÒÑc ´É£b ìRôj ɪæ«H äÉÑ≤©dG πc É¡eÉeCG πdòJh äÓ«¡°ùàdG πc ±ƒ¡µdGh Qƒë÷ÉH ¬Ñ°TCG áµdÉ¡àe 䃫H ‘ áµ∏ªŸG AÉæHCG øe ÖdÉZ ™FÉ°†dG πeC’G ÜGô°S ºghóëj ,âÑMQ Éà ¢VQC’G º¡«∏Y âbÉ°Vh IQhó¡ŸG º¡à«eOBGh º¡àeGôc º¡d ßØëj ihCÉe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d .''AÉLôdGh Qɶàf’G »æ°S ÈY

:á«fÉŸÈdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

´hô°ûe ¿CG áØ«∏N ∫BG óªfi øH óªMCG ï«°ûdG á«dÉŸG ôjRh ócCG π˘Nó˘dG QOɢ°üe ™˘jƒ˘æ˘J ±ó˘¡˘H º˘«˘bCG ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ô˘°Uɢf ÖFɢæ˘dG ∫GDƒ˘°S ≈˘∏˘Y ¬˘Ñ˘«˘≤˘ ©˘ J ∫Ó˘˘N ∂dP Aɢ˘L ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ájOÉ°üàb’G ™jQÉ°ûŸG øe áÑ∏◊G ¿CG ôjRƒdG í°VhCGh .ádÉ°†ØdG kGÒ°ûe ,‹ÉŸG ¢ù«dh …OÉ°üàb’G óFÉ©dG ≥«≤– ¤EG ±ó¡J »àdG øe %80 πHÉ≤e %20 ≠∏ÑJ ΩÉ©dG πNódG ‘ §ØædG áªgÉ°ùe ¿CG ¤EG .ájQɪãà°S’G äÉYÉ£≤dG áªgÉ°ùe ≈˘∏˘Y ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ™˘˘°Vh á˘˘Ñ˘ ∏◊G ´hô˘˘°ûe ¿CG ¤EG ô˘˘jRƒ˘˘dG âØ˘˘dh ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,óMGh ’ƒeQƒØdG á°VÉjôd áÑ°ùædÉH ⁄É©dG áWQÉN ä’ÉÛG ∫ƒ˘˘NO IQó˘˘b ɢ˘ ¡˘ ˘jó˘˘ d ¥É˘˘ Ñ˘ ˘°ù∏˘˘ d ᢢ ª˘ ˘YGó˘˘ dG äɢ˘ cô˘˘ °ûdG .ájQɪãà°S’G ,OÉ°üàb’G ‘ IójóL ᣰûfCG ≥∏N áÑ∏◊G ´hô°ûe ¿CG øq«Hh ø˘e Oó˘Y ɢ¡˘«˘a Cɢ °ûæ˘˘«˘ °S »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Yɢ˘æ˘ °üdG ᢢ≤˘ £˘ æŸG ¤EG kGÒ°ûe .áÑ∏◊G Üôb äÉYÉæ°üdGh äGQɪãà°S’G …òdG ƒªædG ∫ó©e IOÉjõH áªà¡e áeƒµ◊G ¿CG ôjRƒdG ócCGh ºà«°S 2006 º˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ bQ ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,%7^8 ¤EG 2005 ‘ π˘˘ ˘ °Uh ≈∏YCG ä’ó©e ≥«≤– ¤EG áeƒµ◊G íª£Jh ,ÉÑjôb ¬æY ¿ÓYE’G .2007 ‘ É¡d ¥ô£J »àdG äÉØdÉıG ÖFÉædG ¬«a ôcP …òdG âbƒdG ‘h ™«ªL ¿CG øY á«dÉŸG ôjRh ∞°ûc ,á«dÉŸG áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J .ÉgRhÉŒ ” ôjô≤àdG ‘ IOQGƒdG äɶMÓŸG ôjRƒdG OQ ‘ AÉL'' :ádÉ°†ØdG ô°UÉf ÖFÉædG ∫Éb ,¬ÑfÉL øeh AÉ°ûfEG πÑb âjôLCG »àdG ihó÷G äÉ°SGQO ¿EG'' :á«dÉàdG IQÉÑ©dG óæYh ''!!Iô°TÉÑe ìÉHQCG …C’ áÑ∏◊G ≥«≤– ™bƒàJ ⁄ áÑ∏◊G √òg »©jô°ûàdG QhódG ‘ ÜGƒædG ¢ù∏› á°ù∏L á£Ñ°†Ÿ »à©LGôe - É¡æ«M á«dÉŸG ôjRh ¿CG âjCGQ 2003/2/4 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ∫hC’G ô˘jô“ ÜGƒ˘æ˘ dG ¢ù∏› ø˘˘e Ö∏˘˘£˘ j ¿É˘˘c -Òÿɢ˘H √ô˘˘cò˘˘j ¬˘˘∏˘ dG Q’hO ¿ƒ«∏e 200 ≠∏Ñà øjôëÑdG áÑ∏M πjƒªàd ܃∏£ŸG ¢Vô≤dG .ájQɪãà°SG äÉYhô°ûe πjƒªàd á«eƒµM äGóæ°S QGó°UEG óæH â– »g ájQɪãà°S’G äÉYhô°ûŸG ¿CG ºµJOÉ«°S áæ£a ≈∏Y ≈Øîj ’h ¿ƒµj ¿CG óH ’ äÉYhô°ûŸG √ògh ,¬°VôY ” ɪc ¢Vô≤dG ‘ π°UC’G .''ádhódG á«fGõ«e πNój OGôjEGh ô°TÉÑe óFÉY É¡d iôNCG ó©H áæ°S ôFÉ°ùÿG ‹GƒJ çóM …òdG øµdh'' :±É°VCGh


alwatan news

øWƒdG QÉÑNCG 10

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

local@alwatannews.net

¬jôJQƒH

zπHCG{ áØc É≤HÉ°S É¡ë«LôJh ¢ùeCG âjƒ°üJ ó©H

zOƒ©b{ Oƒ©dG Ö≤Y Ée

?á°VQÉ©ª∏d 19 ºbQ ÖFÉædG zOƒ©≤dG{ ¿ƒµJ πg º∏©àJ ød'' ¢SQódG Gòg ¿CG ¤EG âØdh »àdG ᢰVQɢ©ŸG ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG äɢ«˘©˘ª÷G ¬˘æ˘e OƒLƒe ƒg Ée πc ¿CG ¢VGÎaG ≈∏Y äOƒ©J ø˘˘e ÒHó˘˘à˘ H ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ ˘°ùdG ᢢ Mɢ˘ °ùdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y .''áeƒµ◊G OóY IOÉjR ¿EG ôNBG ÊÉŸôH ÖbGôe ∫Ébh »àdG ájÌcC’G ô°†j ød Ú°VQÉ©ŸG ÜGƒædG ,ádÉ°UC’G) á«fÉŸÈdG πàµdG á«≤H É¡H ™àªàJ Ωɪ°†fG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,(πÑ≤à°ùŸG ,ÈæŸG ≈∏Y Ú°VQÉ©ŸG ÜGƒædG áªFÉb ¤EG Oƒ©≤dG ‘ ôNB’Gh Ú◊G ÚH º¡°ùj ób hóÑj Ée ‘ âjƒ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘dG √ÉŒ äBɢ ˘ Lɢ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘e ∫ƒ˘˘ ˘ °üM á¶Øàfi π¶à°S á«Ñ∏ZC’G øµdh ,¢ù∏ÛG IQób ÌcCG É¡∏©éj …òdG ôeC’G ,ÉÑFÉf 21`H .á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG ‘ ¢ù∏ÛG IOÉ«b ≈∏Y ᢵ˘°ù‡ á˘jÌcC’G π˘˘¶˘ à˘ °Sh'' :±É˘˘°VCGh øH áØ«∏N ¿C’ ,á«HÉ«ædG äÉ°ù∏÷G á°SÉFôH ,É¡JGQÉ«J øe kGóL kÉÑjôb ÊGô¡¶dG óªMCG ≥Ñ°S á«fÉŸÈdG ¥ÉaƒdG á∏àc ¿CG øY kÓ°†a ∫hC’G ÖFɢæ˘dG 󢩢 ≤˘ e ø˘˘Y âdRɢ˘æ˘ J ¿CG ɢ˘¡˘ d ᢢ ∏˘ ˘à˘ ˘c ¤EG ᢢ ˘©˘ ˘ LQ ÒZ ø˘˘ ˘e ÖgP …ò˘˘ ˘dG kɢ «˘ dɢ˘M √ô˘˘¨˘ °ûj PEG ,ᢢ«˘ eÓ˘˘°S’G ᢢdɢ˘ °UC’G OƒLh øY kÓ°†a ,Úæ«YƒÑdG ÂÉZ ÖFÉædG ÈæŸG á∏àc ój ‘ ÊÉãdG ÖFÉædG Ö°üæe ᢫˘Hɢ«˘æ˘ dG ᢢjÌcC’G í˘˘æÁ ɢ˘e ,»˘˘eÓ˘˘°SE’G iƒ˘≤˘dG ø˘jRGƒ˘e …hɢ°ùJ ∫ɢ˘M ‘ ᢢ«˘ ∏˘ °†aCG .''á∏Ñ≤e á°ù∏L …CG ∫ÓN

Iôe òNCÉJ øe ∂«°UhCG ájRGQO ÉgòN ¢ù∏ØdG áYɪL ájƒ°ûà ¢û©àJ Iôe òNC*ÉJ *øe*∂«°UhCG á«eÉæe ÉgòN ¬°üµ©eG ΩhO π«∏dÉH ¬«JôcRG ÉgQÉ¡æHh Iôe òNC*ÉJ *øe*∂«°UhCG IôªL »æH øe ÉgòN …õ«æN Iô°ùH óÿG GôZ º°ûÿGh ¿ÉŸÈdG *QGóbC*Gh*äGQÉ«àNG á≤HÉ°ùdG ÉjÉ°UƒdÉH òNCÉJ ⁄ á«HƒæL Iôe äòNCG âfɨJ Éeh IÉæ¨dG â«H ‘ Égƒ£M ƒë°üdG ìGQh º«¨dG AÉL ÉŸ !!ƒNC’G äôe ≈∏Y ᪩dG äQÉL * *áØ«£d * Oƒ©≤dG …ó«©°ùdG ó°V 2002 ‘ âØbh ¬à°ûÑH ™ÑŒ »Ø∏°ùdG ï«°ûdG øµd AÉYódG ‘ ó¡àLGh ácÈdG ¬JGƒ°UCG ‘ â∏ëa .ácô◊G áØ«£d óØJ ⁄h áØ«£d É¡∏jÓ°ûH âdÉ°T 2006 ‘ áØjQƒdG á«Hƒæ÷G ¢VQCG ‘ â£Mh ..º£dh ¿Éë«a øH º£∏– ¢SCGôdG ≈∏Y ÖL ¬æµd ™LΰSGh πbƒM ÜÉjE’ÉH ᪫æ¨dG øe »°VQh äRÉØa ,GƒÑë°ùfG .âeó≤àa ,GƒÑ¡∏J ¿ƒY Égƒ¨H .¿ƒYôa äQÉ°U ÜÉ°†ÿ â°ûe q Iõ◊G IõM ¢ù∏ÛG ¿É÷ ≈∏Y âJƒ°Uh .øØ°ùdG »¡à°ûJ ’ Éà áëjΰùe âfÉc ¿CG ó©Hh áë«°†a É¡d 䃰S É¡∏jQ É¡æ«Y øe ìÉW É¡«ªM É¡d ¥’h ™Ñ°UCG âµW ËɪY áØ«£d á«YÉaôdG ¿C’ !á«bÉaƒdG ≥M á«dÉŸG äOq h * * G*øjh øe ô°ûdG ∂∏«éjE ô°ûbC’G ∑ó«dh øe ∫Éb âµ°S øe âµ°S πYR øe πYRh zá«Ñ∏ZC’G{ É¡à©∏Hh OƒY øe êhR ¿CG í«ë°U Oƒ©b øe ÒN ∫ƒcÉe OGõdG øµdh !Ö«MÎdG ’EG ≈≤Ñj Éeh *¢ùeC * G* â≤H ’h áØ«£∏dG â∏N Ée !Ωƒ«dG ó©H §≤a Ú«FÉ¡ÑdG øY kÓ°†Øe ¿ƒµj ød 19 ºbQ 19 = áØ«£d + ¥ÉaƒdG ᫵∏ŸG º«°SGôŸG ó°V Oƒ©≤dG âJƒ°U á«JRƒ◊G øe ÌcCG á«bÉah âfɵa …ô°ShódG ø°ùM äÉYÉØ°T ™ØæJ ⁄ »eƒ°ù©dG ∫OÉYh ìÉjôdG êGQOCG º¡FÉØ∏Mh Ú∏≤à°ùŸG Oƒ¡L âÑgPh √ƒLƒdG ‘ É¡fÉ°ùd êGôNEG ≈∏Y Ωõ©dG áØ«£d äó≤Y :∫ƒ≤j ∫É◊G ¿CÉch ºµæY â«æ¨à°SGh Ò¨dG äòNCG .‹Éª°T øY »æ«Á âæ¨à°SG ɪc !?kÓ©a »æ¨à°ùJ ¿CG ™«£à°ùJ πg øµdh * ¿CG çóëj ÒW ∂Ñ©L *øe*™∏£j ¿GÒ£dG ∂ª∏©jh :∫ƒ≤J ájÉ¡ædG ‘ ᪵◊G ¿CG ÒZ ™ØJQGh ÒW QÉW Ée ™bh QÉW ɪc ’EG

áeƒdRƒHCG

π©ØJ ⁄ É¡æµdh Oƒ©≤dG »æK kGógÉL ∫hÉM »eƒ°ù©dG

ô°TÉÑŸG ¿ÓYE’G ó©Hh ,á°VQÉ©ŸG äÉ«©ª÷G ᢢ°SOɢ˘°ùdG Iô˘˘FGó˘˘dG ø˘˘Y Oƒ˘˘©˘ ≤˘ dG Rƒ˘˘a ø˘˘Y äÉ¡÷G ióMEG ⪡JG á«Hƒæ÷G á¶aÉÙÉH Üɢ뢰ùfG ´ƒ˘°Vƒ˘e ‘ π˘Nó˘à˘dɢH ᢫˘ª˘°Sô˘˘dG óæY ó◊G ∞≤j ⁄'' :™HÉJh .''Ú°ùaÉæŸG º¡æ«H øeh- º¡fCG áLQO ¤EG π°Uh πH ∂dP QGƒM IôFGO GƒØ°Uh -á«HÉ«ædG ¥ÉaƒdG á∏àc ,áeƒµ◊G IôFGO É¡fCÉH (á«Hƒæ÷G á°SOÉ°S) ÜGƒædG ¢ù∏› ¤EG IGôeG ∫hCG ∫ƒ°Uh ¿CGh .''É¡æe ºYóH ¿Éc

¿CG ¬æe º¡Øj ób ,ÒNC’G Oƒ©≤dG âjƒ°üJ á°VQÉ©ª∏d 19 ºbQ ÖFÉædG ¿ƒµà°S Oƒ©≤dG kÉJƒ°U 18 øgGôdG âbƒdG ‘ ∂∏à“ »àdG ¿ƒ˘µ˘à˘°S ᢢ°VQɢ˘©ŸG ¿CG í˘˘°VhCGh .ɢ˘fƒ˘˘ª˘ °†e ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,É¡jójDƒe OóY IOÉjõH Ió«©°S 19 ºbQ ÖFÉædG Oƒ©≤dG ¿ƒµJ ¿CÉH ø¡µàdG »JCÉj ɉEGh ,á©jô°S IAGôb øY kÉŒÉf ¢ù«d äGÎØdG ‘ É¡˘à˘∏˘NGó˘e á˘∏˘ª˘L π˘«˘∏– 󢩢H .á≤HÉ°ùdG ™«ªL ¿CG ‘ øªµJ ábQÉØŸG'' :±É°VCGh

ÜGƒædG ¢ù∏› âjƒ°üJ èFÉàf äô¡XCG RÉ«àeG ≥M íæe ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe ≈∏Y RÉ«à˘eG ≥˘Mh ¿É˘ª˘∏˘°S AÉ˘æ˘«˘e IQGOEGh π˘«˘¨˘°ûJ øH áØ˘«˘∏˘N AÉ˘æ˘«˘e ô˘jƒ˘£˘Jh IQGOEGh π˘«˘¨˘°ûJ ‘ I󢫢Mƒ˘dG á˘Ñ˘Fɢæ˘dG ±É˘Ø˘£˘ °UG ,¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S ÜGƒf ÖfÉéH Oƒ©≤dG áØ«£d ÜGƒædG ¢ù∏› .á°VQÉ©ŸG πÑ≤à°ùŸG á∏àc ‘ Iƒ°†Y Oƒ©≤dG áØ«£d kGóL ÚÑjôb ÉgDhÉ°†YCG Èà©j »àdG á«HÉ«ædG Oƒ˘©˘≤˘dG ø˘µ˘d ,á˘eƒ˘µ◊G ô˘¶˘f äɢ¡˘ Lh ¤EG ‘ ¢UÉÿG ɢ˘gQGô˘˘b ɢ˘¡˘ d ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG â∏˘˘ °†a .á∏àµdG QGô≤d ∫ƒãŸG ΩóYh âjƒ°üàdG ∫OɢY ÖFɢ˘æ˘ dG π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùŸG ᢢ∏˘ à˘ c ¢ù«˘˘FQ ‘ ᢢ ˘°ù∏÷G ∫Ó˘˘ ˘N ó˘˘ ˘gƒ˘˘ ˘°T »˘˘ ˘eƒ˘˘ ˘°ù©˘˘ ˘ dG Oƒ©≤dG áØ«£d áÑFÉædG ™e á∏jƒW äÉKOÉfi Qó˘°üe OɢaCG ɢe Ö°ùM- ɢ¡˘ Yɢ˘æ˘ bEG ᢢdhÉÙ .hóÑj Ée É¡∏cCG äDƒJ ⁄ √Oƒ¡L øµd -»HÉ«f ᢢ°VQɢ˘©ŸG ÜGƒ˘˘f ™˘˘e Oƒ˘˘ ©˘ ˘≤˘ ˘dG âjƒ˘˘ °üJ ,Gó˘jó˘L ¢ù«˘d (π˘HCG õ˘jõ˘˘Y 1+17 ¥É˘aƒ˘dG) ≥Ñ°ùa ,‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d Qôµàj π«≤ãdG QÉ«©dG øe á∏Ñæb äôéa ¿CG Oƒ©≤∏d Rƒa áØc -ÚÑbGôŸG πc Ö°ùM- É¡ë«LÎH ᢢ «˘ ˘dÉŸG ᢢ æ˘ ˘ é˘ ˘ ∏˘ ˘ dG ᢢ ˘°Sɢ˘ ˘Fô˘˘ ˘H ᢢ ˘°VQɢ˘ ˘©ŸG ó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘∏˘d ɢ¡˘ Fɢ˘£˘ YEGh ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’Gh ƒHCG ≈°ù«Y ÖFÉædG ÜÉ°ùM ≈∏Y πHCG õjõ©dG .íàØdG ¿CG ó˘˘ ˘ ˘cCG Ú«˘˘ ˘ ˘fÉŸÈdG ÚÑ˘˘ ˘ ˘bGôŸG ó˘˘ ˘ ˘ MCG

¥ÉaƒdG ™e ∞£°üJh º«°SGôª∏d Ú°VQÉ©ŸG áØc íLq ôJ Oƒ©≤dG

á°ù∏÷G ¤EG áØ«∏Nh ¿Éª∏°S …AÉæ«e Ωƒ°Sôe ÅLôj z»HÉ«ædG{ áeRÓdG á«Ñ∏ZC’G ôaƒJ Ωó©d á∏Ñ≤ŸG âjƒ°üàdG AÉæKCG ÜÉ«¨dG

ódÉN óªfi ¯ Ȫb »eÉ°S ¯ IOhÉ©ŸG ∫OÉY ¯ …ô°ShódG ¬∏dG óÑY ¯ Ú°ùM º°SÉL ¯

.á°üî°üÿG Ωɶf øe ¤EG QÉ°TCÉa ,»ë«eôdG ¢ù«ªN ÖFÉædG ÉeCG ,AÉæ«ŸG ‘ Ú≤HÉ°ùdG ÚØXƒŸG óMCG ¿Éc ¬fCG AÉæ«ŸG 𫨰ûàd ᢫˘dɢ©˘dG á˘Ø˘∏˘µ˘à˘dG ¿CG kGó˘cƒD ˘e ‘h .¬à°üî°üÿ áeƒµ◊G â©aO »àdG »g ≈∏Y ¥ÉaƒdG ÜGƒf ¬«a ≥aGh …òdG âbƒdG GhQÉKCG ,π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb Ωƒ°Sôe .√hôbCG ¿CG ≥Ñ°S ÉŸ á¡HÉ°ûe ¿ƒµJ OɵJ kÉWÉ≤f øe »YGOƒdG »µe ÖFÉædG QòM ,¬ÑfÉL øªa ∫ÉM ‘ Ωƒ°SôŸG ájQƒà°SO ‘ ø©£dG á«fɵeEG Èà©J'' ¬«∏Y á≤aGƒŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,√QGôbEG .''™jô°ûàdG á£∏°S øY k’RÉæJ Êɢã˘dG ÖFÉ˘æ˘ dG »˘˘∏˘ Y ìÓ˘˘°U Üô˘˘¨˘ à˘ °SGh ÜGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG ìô˘˘ ˘W ÜGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘d π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG ‘'' :∫Ébh ,Ú«bÉaƒdG øëfh .»˘°Sɢ«˘°ùdG ó˘©˘Ñ˘dGh á˘Lɢë˘∏˘d √hQôq ˘e ø˘Y º˘∏˘µ˘à˘f ɢª˘ æ˘ «˘ Mh ...Ωƒ˘˘°Sô˘˘e Ωɢ˘eCG ¿B’G ,Qƒ˘à˘°Só˘dG ÚH IÒM ‘ í˘Ñ˘°üf ᢫˘ dɢ˘µ˘ °TE’G QGô°VCG ∑Éæg .øWƒdG ≥Mh ¢ù∏ÛG ≥Mh ¬˘fEG ∫ƒ˘≤˘J á˘æ˘é˘∏˘dGh ,¿ƒ˘fɢ≤˘dG Gò˘g ±É˘≤˘ jE’ .''᪡ŸG äÉYhô°ûŸG óMCG º˘˘«˘ gGô˘˘HGE ÖFɢ˘æ˘ dG ô˘˘Ñq ˘ ˘Y ,¬˘˘ Ñ˘ ˘fɢ˘ L ø˘˘ eh ´ƒ°Vƒe IQÉKEG IOÉYEG ¬HGô¨à°SG øY ∫óæ°UƒH :Ó˘˘ Fɢ˘ b ÚfGƒ˘˘ ≤˘ ˘dG ™˘˘ ˘jQɢ˘ ˘°ûe ᢢ ˘jQƒ˘˘ ˘à˘ ˘ °SO á˘jQƒ˘à˘°SO Ωó˘Yh á˘jQƒ˘à˘°SO IQɢKEG Üô˘¨˘à˘°SCG'' ‘ Gƒ˘˘à˘ µ˘ °ùj ’ ¿CG ¢VÎØŸG ¿É˘˘ c .™˘˘ jQɢ˘ °ûŸG .''á«FÉ≤àfG á«∏ª©dG ¿CÉch ... ∫hC’G ´hô°ûŸG

¿hójDƒŸG

ÊGô¡¶dG óªMCG øH áØ«∏N ¯ …OÉ◊G º«gGôHEG ¯ ∫óæ°UƒH º«gGôHEG ¯ …ó«©°ùdG º°SÉL ¯ …ô°ShódG ø°ùM ¯ »ë«eôdG ¢ù«ªN ¯ …ÒëÑdG »eÉ°S ¯ »∏Y ìÓ°U ¯ »eƒ°ù©dG ∫OÉY ¯ ï«°ûdG ∞«£∏dG óÑY ¯ OGôe º«∏◊G óÑY ¯ 󫛃H øªMôdG óÑY ¯ íàØdG ƒHCG ≈°ù«Y ¯ Úæ«YƒÑdG ÂÉZ ¯ ádÉ°†ØdG ô°UÉf ¯ óªMCG »∏Y ¯ …óæ¡ŸG óªM ¯ .∂∏ŸG »˘˘°ù∏› ¿hDƒ˘ °T ô˘˘jRh ó˘˘cGC ,¬˘˘à˘ ¡˘ L ø˘˘ e π˘°VÉ˘Ø˘ dG õ˘˘jõ˘˘©˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y ÜGƒ˘˘æ˘ dGh iQƒ˘˘°ûdG º˘µ˘ë˘j ɢ˘e ¿CG kGó˘˘cDƒ˘ e ,º˘˘«˘ °SGôŸG ᢢjQƒ˘˘à˘ °SO ᢢ ë˘ ˘FÓ˘˘ ˘dG ᢢ ˘eƒ˘˘ ˘µ◊ɢ˘ ˘H ¢ù∏ÛG ᢢ ˘bÓ˘˘ ˘Y .Qƒà°SódGh á«∏NGódG óªfi øH óªMCG ï«°ûdG á«dÉŸG ôjRh ÉeCG á≤∏©àŸG ™jQÉ°ûŸG π«é©J ¿EG ∫É≤a áØ«∏N ∫BG Ödɢ£˘e ó˘MCG ¿É˘c ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G ÖfGƒ÷ɢ˘H ∫Éb ,¬à¡L øeh .≥HÉ°ùdG »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG ∫ƒÑb äGõ«‡ ¿EG …ó«©°ùdG º°SÉL ÖFÉædG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,äÉ«Ñ∏°ùdG øe ÌcCG Ωƒ°SôŸG ∂°ûdG OôÛ áeƒµ◊G á«bGó°üŸ ¢Vô©àdG ô˘˘aGƒ˘˘ à˘ ˘J ¿CG Ö颢 «˘ ˘a ,¢Vƒ˘˘ aô˘˘ e ´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e .¢ùµ©dG ÚÑàj ÚM ¤EG á«bGó°üŸG ¢ü«°üîJ OhOôe ¿CG ¤EG …ó«©°ùdG QÉ°TCGh ó©H π°üëj ób PEG ,É«àbh ¿ƒµj ’ ób ÅfGƒŸG .á∏jƒW äGƒæ°S QGô˘˘bEG ‘ ´Gô˘˘°SE’ɢ˘H …󢢫˘ ˘©˘ ˘°ùdG Ödɢ˘ Wh ø˘e kGÒã˘c äò˘NCG »˘HO'' :kÉ˘Ø˘ «˘ °†e ,Ωƒ˘˘°SôŸG âHô˘˘ ˘ ˘ g GPÉŸ :∫Cɢ ˘ ˘ ˘ °ùf º˘˘ ˘ ˘ ˘K .äɢ˘ ˘ ˘ ˘°übɢ˘ ˘ ˘ ˘æŸG ɢæ˘fCG »˘Ø˘µ˘jh ...ɢ˘fó˘˘æ˘ Y ø˘˘e äGQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G .''Ωƒ«dG áeƒµ◊G ádÉ°SQ Éæ∏°UhCG ø˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y ÖFɢæ˘dG ∫ɢb ,¬˘Ñ˘fɢL ø˘˘e AÉæ«e á«æÑd »°VGÎa’G ôª©dG ¿EG 󫛃H ,IóY äGƒæ˘°S ò˘æ˘e ≈˘¡˘à˘fG ᢫˘à˘ë˘à˘dG ¿É˘ª˘∏˘°S GhOÉØà°SG ÅfGƒŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

Ωƒ°Sôª∏d ¿ƒ°VQÉ©ŸG

Oƒ©≤dG áØ«£d ¯ ¿É£∏°S ø°ùM ¯ ¿Éª∏°S »∏Y ¯ …ôjódG IõªM ¯ πYõe óªfi ¯ RhÒa OGƒL ¯ RhÒa ∫ÓL ¯ ¥hRôŸG π«∏N ¯ øeDƒŸG º°SÉL ¯ ºXÉc π«ªL ¯ …ƒ¨àŸG Ú°ù◊G óÑY ¯ πHCG õjõY ¯ óªfi »∏Y óÑY ¯ π«∏N π«∏÷G óÑY ¯ »YGOƒdG »µe ¯ …ôª÷G óªfi ¯ …ΰùdG Qó«M ¯ ‹É©dG ¬∏dG óÑY ¯ PEG ,Ó˘˘°UCG ∫hC’G âjƒ˘˘ °üà˘˘ dG ‘ ô˘˘ aGƒ˘˘ à˘ ˘J ⁄ kGô¶f ) kÉJƒ°U 17 á°VQÉ©ŸG äGƒ°UC’G âfÉc äGƒ°UC’G âfÉc ɪ«a ,(»YGOƒdG OGƒL ´ÉæàŸ ÜÉ°ùàMG ΩóY ™e ÉJƒ°U 16 Ωƒ°Sôª∏d IójDƒŸG AÉ°†YCG øe á°ùªN ÜÉ«Z πX ‘ ,»eƒ°ù©dG IOɢ˘ YEG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y âjƒ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘dG ó˘˘ ˘©˘ ˘ Hh .¢ù∏ÛG ᢢ ˘ cQɢ˘ ˘ °ûà ְùæ˘˘ ˘ dG äÒ¨˘˘ ˘ J âjƒ˘˘ ˘ ˘°üà˘˘ ˘ ˘dG ÜGƒæ˘dG Oó˘Y í˘Ñ˘°ü«˘d ,»˘YGOƒ˘dGh »˘eƒ˘°ù©˘dG Ò¨àjh ,á°ùªN ÚÑFɨdGh ,GôØ°U Ú©æટG kɢ°VQɢ©˘e kɢ Jƒ˘˘°U 18 ™˘˘ bGƒ˘˘ ˘H âjƒ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘dG Ωó©d kGô¶fh ,GójDƒe kÉJƒ°U 17h ,Ωƒ°Sôª∏d π˘˘ «˘ ˘LCɢ ˘J ” ᢢ eRÓ˘˘ dG ᢢ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘ Z’G ≥˘˘ ˘≤– ,ádÉ°UC’G πàc AÉ°†YCG Üô¨à°SGh .âjƒ°üàdG ¥É˘˘aƒ˘˘dG ᢢ∏˘ à˘ c ∫ƒ˘˘Ñ˘ b π˘˘Ñ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°ùŸGh ,ÈæŸGh 󢢰V ÚeCɢ à˘ dG ¿ƒ˘˘fɢ˘ b Ωƒ˘˘ °Sô˘˘ e ɢ˘ gQGô˘˘ bEGh .iôNC’G º«°SGôŸG ∫ƒÑb É¡°†aQh ,π£©àdG ´É˘ª˘LE’ɢH Gƒ˘Jqƒ˘°U ¥É˘aƒ˘dG á˘∏˘à˘ c Aɢ˘°†YCG ,π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG Ωƒ°Sôe ∫ƒÑb ≈∏Y áë∏°üe IÉYGôe Ωó©H º¡eÉ¡JG øe kÉaƒN ÜGƒ˘˘ æ˘ ˘dG ó˘˘ ˘MCG ∫ɢ˘ ˘b ɢ˘ ˘e Ö°ùM) Úæ˘˘ ˘WGƒŸG ∞bGƒe π«é°ùJ GhOGQCG º¡æµdh ,(''øWƒdG''`d ᢢ≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG iô˘˘N’G º˘˘«˘ °SGôŸG ‘ ᢢ«˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°S .»æWƒdG OÉ°üàb’ÉH GhócCɢa á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG á˘£˘∏˘°ùdG ƒ˘∏˘ã‡ ɢeCG kɢ ≤˘ ah äQ󢢰U º˘˘«˘ °SGôŸG ¿CG ᢢ°ù∏÷G ∫Ó˘˘N ™˘Wɢb π˘µ˘°ûHh Úaɢf ,á˘jQƒ˘à˘°Só˘dG ᢫˘dBÓ˘ d ádÓL πÑb øe ÉgQGó°UEG ‘ á¡Ñ°T …CG OƒLh

≈˘˘∏˘ Y âjƒ˘˘ °üà˘˘ dG ÜGƒ˘˘ æ˘ ˘dG ¢ù∏› Cɢ ˘LQCG Rɢ«˘ à˘ eG ≥˘˘M í˘˘æ˘ e ¿Cɢ °ûH ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ H Ωƒ˘˘°Sô˘˘e Rɢ«˘à˘eG ≥˘Mh ¿É˘ª˘∏˘°S AÉ˘æ˘«˘e IQGOEGh π˘«˘¨˘ °ûJ ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N AÉ˘æ˘«˘e ô˘jƒ˘£˘Jh IQGOEGh π˘«˘¨˘ °ûJ á˘eRÓ˘dG ᢫˘Ñ˘∏˘ ZC’G ô˘˘aGƒ˘˘J Ω󢢩˘ d ,¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S .¢†aôdG hCG ∫ƒÑ≤∏d ᢰù∏˘é˘∏˘d IÒN’G äɢ¶˘ë˘∏˘dG ‘ âKó˘Mh ≈∏Y äqƒ°U ¢ù∏ÛG ¿CG ‘ â∏ã“ äÉbQÉØe ä’ɢ˘ é˘ ˘°S ó˘˘ ©˘ ˘H ¬˘˘ °†aQ hCG Ωƒ˘˘ °SôŸG ∫ƒ˘˘ Ñ˘ ˘b …Qƒà°SódG …CGôdG ∫ƒM á©°SGh äÓNGóeh ¢ù∏ÛG Aɢ˘°†YCG ɢ˘¡˘ ˘«˘ ˘a π˘˘ NO ,º˘˘ «˘ ˘°SGôŸG ‘ Ωƒ˘°Sô˘e ≈˘∏˘Y á˘≤˘aGƒŸG 󢩢H ᢫˘fɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d ¿CG ‘ øqµ“ ábQÉØŸGh ,π£©àdG ó°V ÚeCÉàdG á˘∏˘à˘c ¢ù«˘FQ ¿CG äô˘˘¡˘ XCG âjƒ˘˘°üà˘˘dG ᢢMƒ˘˘d ≈∏Y ô¡X »eƒ°ù©dG ∫OÉY á«HÉ«ædG πÑ≤à°ùŸG ¿CG ó˘jô˘j ¿É˘˘ch kɢ ©˘ æ˘ à‡ âjƒ˘˘°üà˘˘dG ᢢ°Tɢ˘°T .∫ƒÑ≤dÉH äƒq °üj ´ƒ°Vƒe ¤EG GƒàØà∏j ⁄ ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG Aɢ¡˘à˘f’G 󢩢 H q’EG Ωƒ˘˘°SôŸG ≈˘˘∏˘ Y âjƒ˘˘°üà˘˘dG ‘ ¿Éc âjƒ°üàdG ¿CG áé«àf Qƒ¡Xh ,¬æe ) Ωƒ°SôŸG QGôbE’ Ú°VQÉ©ŸG ÜGƒædG ídÉ°U ióHCG ¿CG ó©Hh ,(Oƒ©≤dG +πHCG +¥ÉaƒdG ÜGƒf ɢYO ,âjƒ˘°üà˘dG IOɢYEG ‘ ¬˘à˘Ñ˘ZQ »˘eƒ˘˘°ù©˘˘dG IOÉYEG ≈˘∏˘Y âjƒ˘°üà˘∏˘d Aɢ°†YC’G ÊGô˘¡˘¶˘dG ≥≤ëj ⁄ ÒNC’G âjƒ°üàdG øµd ,âjƒ°üàdG hCG âjƒ˘˘°üà˘˘dG IOɢ˘YE’ ᢢeRÓ˘˘dG ᢢ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘ZC’G .¢†aôdG ʃfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG …CGQ Ö∏W ÊGô¡¶dG ¤EG Å˘LQoCG âjƒ˘°üà˘dG ¿CG ¬˘¨˘∏˘HCɢa ¢ù∏˘é˘ª˘ ∏˘ d π©L …òdG ôeC’G ,¢ù∏éª∏d á∏Ñ≤ŸG á°ù∏÷G ¿ƒ˘°VΩ˘j ¥É˘˘aƒ˘˘dG ᢢ∏˘ à˘ c ÜGƒ˘˘f ø˘˘e kGOó˘˘Y .π«LCÉàdG ´ƒ°Vƒe ≈∏Y ¿ƒéàëjh …CGô˘dG ≈˘∏˘Y ±ô˘©˘à˘dG âdhɢM ''ø˘˘Wƒ˘˘dG'' ,Qɢ°ûà˘°ùŸG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ó˘˘ª˘ à˘ YG …ò˘˘dG ʃ˘˘fɢ˘≤˘ dG ádÉM ‘ ¢üæJ á«∏NGódG áëFÓdG ¿CG í°†JÉa ≈˘˘∏˘ Y Ú°VQɢ˘©ŸG hCG ø˘˘jó˘˘jDƒŸG …hɢ˘°ùJ Ωó˘˘Y ᢢ°ù∏÷G ¤EG âjƒ˘˘°üà˘˘dG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e π˘˘ «˘ ˘LCɢ ˘J .¢ù∏éª∏d á∏Ñ≤ŸG »˘à˘dG ᢫˘Ñ˘∏˘ZC’G ¿Eɢa ,iô˘˘NCG ᢢ¡˘ L ø˘˘eh ¢†aQ ‘ ¿hô˘˘ °VÉ◊G Aɢ˘ °†YC’G ɢ˘ ¡˘ ˘ ≤˘ ˘ ≤˘ ˘ M ≈∏˘Y Oɢæ˘à˘°SG ,᢫˘aɢc ÒZ ¿ƒ˘fɢ≤˘dG Ωƒ˘°Sô˘e ¢üæJ »àdG á«∏NGódG áëFÓdG øe 124 IOÉŸG ÚfGƒ˘˘≤˘ H º˘˘«˘ ˘°SGôŸG ¿Cɢ ˘°ûH …ô˘˘ °ùJ'' :≈˘˘ ∏˘ ˘Y äɢ˘Yhô˘˘°ûe ᢢ°ûbɢ˘æÃ á˘˘°UÉÿG äGAGô˘˘LE’G .áëFÓdG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ÚfGƒ≤dG º˘˘ ˘«˘ ˘ ˘°SGôŸG √ò˘˘ ˘ g ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ¢ù∏ÛG äƒ˘˘ ˘ °üjh ¢ù∏ÛG QGôb Qó°üjh .¢†aôdÉH hCG á≤aGƒŸÉH AÉ°†YCG á«Ñ∏ZCÉH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG QGôbEG Ωó©H Ió˘˘jô÷G ‘ QGô˘˘≤˘ dG Gò˘˘ g ô˘˘ °ûæ˘˘ jh ,¢ù∏ÛG .''᫪°SôdG á«∏NGódG áëFÓdG ‘ áHƒ∏£ŸG á«Ñ∏Z’Éa

z»°VÉ≤àdG äGAGôLEG ôjƒ£J{ ∫GDƒ°S ó©H

kÉaGógCG πH á£N øª°†àJ ⁄ ∫ó©dG ôjRh áHÉLEG :…ô°ShódG ¬˘à˘ª˘¡˘e ∂dò˘H ¢üà˘î˘j º˘˘°ùb Aɢ˘°ûfEɢ H º˘˘¡˘ æ˘ e Rhɢ˘é˘ àŸG ÚeÉÙG ≠«∏ÑJh AGÈÿG Ú«©Jh IÈÿG ΩɵMCG ΩÓà°SG ᪡ŸG RÉ‚EG IÎa áÑbGôeh º¡àjQƒeCÉe ΩÉ¡Ã AGÈÿGh .᪵ëª∏d ôjQÉ≤àdG ∫É°SQEGh ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh ܃°SÉëH ÚeÉÙG ÖJɵe §HQ ó¡÷Gh âbƒ∏d kGÒaƒJh äGAGôLEÓd kÓ«¡°ùJ ,á«eÓ°SE’G :ò«ØæàdG IQGOEG äÓµ°ûe äÉ°UÉ°üàN’G ™«ªL ‘ ÚØXƒŸG OóY ‘ OÉM ¢ü≤f óLƒJ ¬fCG PEG ºcÉÙG ∂dòch IÉ°†≤dG OóY ‘ ¢ü≤fh øe IQOÉ°üdG ΩɵMC’G πc É¡H Ö°üJ ºcÉfi ™HQCG §≤a .á«Yô°ûdGh á«fóŸG ºcÉÙG áXƒØÙG hCG ¿RÉıG ‘ IOƒLƒŸG äÉØ∏ŸG Ö∏W ôNCÉJh :ºcÉÙG äÉ°ù∏L â«bƒJ á∏µ°ûe .äÉeƒ°ùÙG ‘ :´ô°ûdG ºcÉfi äÓµ°ûe ™aQh ¬˘∏˘«˘gCɢJh »˘Yô˘°ûdG Aɢ°†≤˘dɢH Ωɢª˘à˘g’G IQhô˘°V .ÉgQGô≤à°SGh Iô°SC’G ¿É«µH ¬WÉÑJQ’ ¬JAÉØc QGó°UEÉH »Yô°ûdG AÉ°†≤dG ôjƒ£J §HQ ΩóY ƒLôfh .Iô°SC’G ¿ƒfÉb

á£N ™°VƒJ ¿CG Öéj ∂dòd ,É¡≤«≤ëàd πªY èeÉfôHh ,πLC’G á∏jƒWh ᣰSƒàeh IÒ°üb :πMGôe çÓK ≈∏Y ¢†©H äôcPh .™jô°S πM ¤EG êÉà– äÓµ°ûe ∑Éæ¡a ,∂dP ≈∏Y Égôµ°ûf øëfh IQGRƒdG ±GógCG øª°V ∫ƒ∏◊G :äÓµ°ûŸG √òg øeh áYÉÑW ‘ ÒNCÉJ óLƒj :ΩɵMC’G áYÉÑW ‘ ÒNCÉàdG .ÚeÉÙG hCG Ú°VÉ≤àª∏d É¡ª«∏°ùJh É¡à©LGôeh ΩɵMC’G ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ÖjQóàH á∏µ°ûŸG √òg π– ¿CG πeCG ≈∏Y .ºgOóY IOÉjRh áYÉÑ£dG ∫ɪYCG á˘jOhófih ≠˘«˘∏˘Ñ˘à˘dG »˘Ø˘ Xƒ˘˘e Oó˘˘Y ᢢ∏˘ b :≠˘˘«˘ ∏˘ Ñ˘ à˘ dG º¡°ùj ÉÃQh ,IÒãc äÉ«dɵ°TEG OƒLh ¤EG ¿ÉjODƒJ º¡ª«∏©J .á∏µ°ûŸG √òg πM ‘ ¿ÓYE’ÉH á≤∏©àŸG ΩɵMC’G πjó©J äÓµ°ûŸG øe ÚªLΟG á∏b ¿EG :áªLÎdG á∏µ°ûe .ÉjÉ°†≤dG ô¶f 𫣩J ¤EG …ODƒJ »àdG á«°ù«FôdG º¡fC’ ô°ùdG AÉæeCG ÖjQóJh π«gCÉJ Öéj :ô°ùdG AÉæeCG .ádGó©dG Ò°S ≈∏Y ¿hôKDƒj AGÈÿG á˘dCɢ°ùà Ωɢª˘à˘ g’G Ö颢j :AGÈÿG ᢢ∏˘ µ˘ °ûe hCG ô˘°ü≤ŸG á˘Ñ˘°SÉfih ɢ¡˘d ᢢ«˘ ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ J §˘˘HGƒ˘˘°V ™˘˘°Vhh

»∏Y øH ódÉN á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh ∫Éb ¿CG πÑb äÉYõædG πM ∫hÉ– ∫hódG á«ÑdÉZ ¿EG áØ«∏N ∫BG áµ∏ªŸG ‘ ºcÉÙG Ωɶf ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,AÉ°†≤dG ¤EG π°üJ ø˘˘°ùM ÖFɢ˘æ˘ dG ∫GDƒ˘ °S ≈˘˘∏˘ Y kɢ Ñ˘ «˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘J ∂dP Aɢ˘ L ,…ƒ˘˘ b äGAGô˘˘LEG ô˘˘jƒ˘˘ £˘ ˘à˘ ˘d IQGRƒ˘˘ dG ᢢ £˘ ˘N ∫ƒ˘˘ M …ô˘˘ °Shó˘˘ dG ø˘Y ᢩ˘°Sƒ˘e á˘HɢLEG Ωó˘b ó˘b ô˘˘jRƒ˘˘dG ¿É˘˘ch .»˘˘°Vɢ˘≤˘ à˘ dG á£N íeÓe kÉë°Vƒe á≤HÉ°ùdG á°ù∏÷G ∫ÓN ∫GDƒ°ùdG äɢ©˘jô˘˘°ûà˘˘dG å«˘˘M ø˘˘e »˘˘Fɢ˘°†≤˘˘dG ô˘˘jƒ˘˘£˘ à˘ ∏˘ d IQGRƒ˘˘dG .IQGRƒdG πcÉ«gh ÖjQóàdGh ≈∏Y kÉ≤«∏©J …ô°ShódG ø°ùM ÖFÉædG ∫Éb ,¬ÑfÉL øeh ¿hDƒ˘°ûdGh ∫󢩢 dG IQGRh ¬˘˘«˘ fɢ˘©˘ J ɢ˘e'' ¿EG ô˘˘jRƒ˘˘dG ÜGƒ˘˘L í˘dɢ°üe π˘«˘£˘©˘J ¤EG …ODƒ˘J äÓ˘˘µ˘ °ûe ø˘˘e ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G kÉÑ∏°S ôKDƒj ,ÚeÉÙGh (Úª«≤eh ÚæWGƒe) Ú°VÉ≤àŸG áÑMÉ°U íÑ°üJ ¿CG ¤EG ™∏£àJ »àdG áµ∏ªŸG ᩪ°S ≈∏Y ¿hɢ˘©˘ à˘ ˘dG ¢ù∏› ∫hO ÚH ø˘˘ e ᢢ jOɢ˘ °üà˘˘ b’G IOɢ˘ jô˘˘ dG .''»é«∏ÿG ¢ù«d ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G ‘ Ωóq b Ée ¿EG'' :±É°VCGh äÉ«dBGh á£N ¤EG êÉà– IQGRƒ∏d ájDhQh ±GógCG πH ,á£N


11

øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

:ádÉ°UC’G á«©ªL ¢ù«FQ

¿hDƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûdG Qôfi - zø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Wƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG{ :á«°SÉ«°ùdG

Úæ«YƒÑdG ÂÉZ

π°ü– »àdG ɢk«˘Hô˘Y ᢫˘fɢã˘dGh ɢk«˘é˘«˘∏˘N ’ Iõ˘˘Fɢ˘L ɢ˘¡˘ fEGh ,Iõ˘˘ FÉ÷G √ò˘˘ g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y áeõ◊ GkOÉæà°SG ɉEGh ,ÉkWÉÑàYG ≈£©oJ ᢢ«˘ Yƒ˘˘°VƒŸGh ᢢ«˘ ©˘ bGƒ˘˘dG Òjɢ˘ ©ŸG ø˘˘ e ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘Ø˘ ˘dG äGRÉ‚E’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Iõ˘˘ µ˘ ˘JôŸG ¿É˘µ˘°SE’G ä’É› ‘ Iõ˘FÉ÷G ≥˘˘ë˘ à˘ °ùŸ ±hô¶dG Ú°ù–h ájô°†◊G ᫪æàdGh ¿CG Úæ«YƒÑdG iCGQh .¬«æWGƒŸ á«°û«©ŸG …òdG ôjó≤à∏d k’ɪµà°SG »JCÉJ IõFÉ÷G ∞˘∏˘àfl ‘ AGQRƒ˘dG ¢ù«˘˘FQ ¬˘˘H ≈˘˘¶˘ ë˘ j ‘ √Oƒ¡÷ »æjôëÑdG ™ªàÛG äÉYÉ£b øµ°ùdG ÒaƒJh ,øWGƒŸG ´É°VhCG ôjƒ£J »˘˘à˘ dG ≥˘˘FGƒ˘˘©˘ dG ™˘˘jƒ˘˘£˘ Jh ,¬˘˘H ≥˘˘FÓ˘˘dG .¬¡LGƒJ

∫OÉÑJ ” å«M ¿ÉjQ ∫ƒH …Qƒ¡ª÷G ÖFÉædG ™e ôjRƒdG ≈≤àdGh ᫪˘«˘∏˘bE’G Úà˘Mɢ°ùdG ≈˘∏˘Y á˘Mhô˘£ŸG äɢYƒ˘°VƒŸGh á˘Ø˘∏˘àıG AGQB’G Éeh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG ” ɪc .á«dhódGh á«bÉØJG ∫ƒNO ó©H á°UÉN ä’ÉÛG áaÉc ‘ äGõéæe øe ≥≤– .»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ PÉØædG õ«M Iô◊G IQÉéàdG Ú¨«e ™e áØ«∏N ∫BG óªfi øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG ™ªàLGh »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùe π«chh ¢ù«Fô∏d á°UÉÿG IóYÉ°ùŸG ¿ÉØ«∏«°ShG äGQƒ£J ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN iôL å«M ¿Éà°ùfɨaCGh ¥Gô©∏d øeC’G ≈∏Y ∂dP äÉ«YGóJh ¿Éà°ùfɨaCGh ¥Gô©dG øe πc ‘ ´É°VhC’G .Ú«dhódG º∏°ùdGh π◊G í«JÉØe ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôL ɪc á∏«ØµdG πÑ°ùdGh ɪ¡«a ΩódG ∞jõf ∞bƒd øjó∏ÑdG Óc ‘ ™°Vƒ∏d ÜôM ƒëf QGô‚’G ΩóYh ¥Gô©dG ‘ á«æWƒdG á◊É°üŸG ≥«≤ëàH á°SQɇ ¤EG øjó∏ÑdÉH IOƒ©dG ≈∏Y πª©dGh ,QòJ ’h »≤ÑJ ’ á«∏gCG .‹hódG ™ªàÛG ‘ Ú∏YÉa øjƒ°†©c ɪgQhO

á«LQÉÿG ôjRh

z¢ùdófC’G{ á°SQóe äÉÑdÉW ΩÉ©dG øeCÓd »ë°üdG õcôŸG ¿Qõj :á«∏NGódG IQGRh - áeÉæŸG

»ë°üdG õcôŸG ¤EG IQÉjõH á«FGóàH’G ¢ùdófC’G á°SQóe äÉÑdÉW øe áYƒª› âeÉb äÉeóN ≈∏Y á«Øjô©J ádƒL ‘ ´ÓWÓd ¢ùeCG Ωƒj á«∏NGódG IQGRƒH ΩÉ©dG øeCÓd .á«©ªàÛG ácGô°ûdG QÉWEG ‘ ∂dPh ,õcôŸÉH IôaƒàŸG ±É©°SE’G äGõ«¡Œh á«LÓ©dG äÉeóÿG Ëó≤Jh äÉÑdÉ£dG ≈∏Y ∞°ûµdÉH ¿Éæ°SC’G IOÉ«Y AÉÑWCG ΩÉb óbh øe äÉÑdÉ£dGh ¬æ«≤d Ée ≈∏Y õcôŸG AÉÑWCGh IQGOEG äɪ∏©ŸG äôµ°T å«M ,ø¡d áeRÓdG .ΩɪàgGh ¿hÉ©J

óªfi øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG á«LQÉÿG ôjRh ™ªàLG ‘ ÖFÉf óæ∏‚G ¿OQƒZ »µjôeC’G ´ÉaódG ôjRh ™e áØ«∏N ∫BG ´ÉªàL’G ∫ÓN ” óbh .¿ƒZÉàæÑdG ᫵jôeC’G ´ÉaódG IQGRh ≈æÑe É¡ªYóH á∏«ØµdG πÑ°ùdGh øjó∏ÑdG ÚH á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG áë∏°üe ¬«a ÉŸ ´ÉaódGh …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ä’É› ‘ Égõjõ©Jh .Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø˘e Oó˘Y ‘ ô˘¶˘æ˘dG äɢ¡˘Lh ∫Oɢ˘Ñ˘ J ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ∫Ó˘˘N ” ɢ˘ª˘ c ΩÓ°ùdG á«∏ªYh ¥Gô©dG ‘ ™°VƒdG á°ûbÉæe ” å«M áægGôdG ÉjÉ°†≤dG …hƒ˘˘æ˘ dG ∞˘˘∏ŸG äGQƒ˘˘ £˘ ˘J ¤EG ᢢ aɢ˘ °VEG §˘˘ °ShC’G ¥ô˘˘ °ûdG ‘ IÌ©˘˘ àŸG .ÊGôjE’G Qƒ˘JÉ˘æ˘°ùdG ™˘e ¢Sô˘¨˘fƒ˘µ˘dG ≈˘æ˘ÑÃ á˘«˘LQÉÿG ô˘jRh ™˘ª˘à˘LG ɢª˘c ᢫˘Fɢæ˘ã˘dG äɢbÓ˘©˘dG ¤EG ¥ô˘£˘à˘dG ” å«˘M ô˘fQGh ¿ƒ˘˘L …Qƒ˘˘¡˘ ª÷G ÖfÉL ¤EG kÉeób É¡H ™aódG πÑ°Sh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH áªFÉ≤dG Ωɪàg’G πfi á«dhódGh ᫪«∏bE’G á©«Ñ£dG äGP äÉYƒ°VƒŸG á°ûbÉæe .∑ΰûŸG

πjƒëàdG IÎa ‘ ∫GƒeC’G ≈∏Y ±ƒN ∑Éæg :≥jOÉæ°üdG AÉ°SDhQ

≥jOÉæ°üdG πjƒ– :᫪æàdG IQGRh ʃfÉ≤dG É¡©°Vƒd í«ë°üJ äÉ«©ªL ¤EG ájÒÿG

º°SÉb ó«Mh

IQÉjõdG AÉæKCG

local@alwatannews.net

ôjRh ™e åëÑj á«LQÉÿG ôjRh …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG »µjôeC’G ´ÉaódG

AGQRƒdG ¢ù«FQ Oƒ¡÷ »ŸÉY èjƒàJ RÉ‚E’G IõFÉL ÚæWGƒª∏d »°û«©ŸG iƒà°ùŸG ™aQ ‘ ᢢ ˘dɢ˘ ˘°UC’G ᢢ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ ª˘ ˘ L ¢ù«˘˘ ˘FQ ™˘˘ ˘aQ Úæ˘«˘Yƒ˘Ñ˘dG ÂɢZ ÖFɢæ˘dG ᢢ«˘ eÓ˘˘°SE’G AGQRƒ˘dG ¢ù«˘Fô˘d ô˘jó˘≤˘à˘dG äɢ˘jBG ≈˘˘ª˘ °SCG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ±ô°ûdG IõFÉL ≈∏Y ¬dƒ°ü◊ áØ«∏N ∫BG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ∫É› ‘ õ˘˘«˘ ª˘ ˘àŸG RÉ‚EÓ˘ ˘d »àdG 2006 Ωɢ©˘d ¿É˘µ˘°SE’Gh á˘jô˘˘°†◊G Ió˘˘ ˘ë˘ ˘ àŸG ·C’G è˘˘ ˘eɢ˘ ˘fô˘˘ ˘H ɢ˘ ˘¡˘ ˘ ë˘ ˘ æÁ AɪYRh IOÉ≤∏d ájô°ûÑdG äɢæ˘Wƒ˘à˘°ùª˘∏˘d ¢ù«˘˘FQ ¿EG'' Úæ˘˘«˘ Yƒ˘˘Ñ˘ dG ∫ɢ˘bh .∫hó˘˘dG IQGó˘˘L ø˘˘Y Iõ˘˘FÉ÷G ≥˘˘ë˘ à˘ ˘°SG AGQRƒ˘˘ dG ɢék ˘jƒ˘à˘J »˘JCɢJ ɢ¡˘fEGh ,QGó˘à˘ bGh IAɢ˘Ø˘ ch iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸG ™˘˘ aQ ‘ ᢢ °Sƒ˘˘ ª˘ ˘∏ŸG √Oƒ˘˘ ¡÷ ∫Ó˘˘ N ø˘˘ ˘e Úæ˘˘ ˘WGƒ˘˘ ˘ª˘ ˘ ∏˘ ˘ d »˘˘ ˘°û«˘˘ ˘©ŸG ‘ áeƒµÙG É¡é¡àæJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ô˘˘ ˘ ˘ ˘jƒ˘˘ ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘ Jh ô˘˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ dG ᢢ ˘ ˘ ˘HQÉfi ᢫˘ ª˘ æ˘ à˘ dɢ˘H ᢢ«˘ æ˘ ©ŸG äɢ˘«˘ é˘ «˘ JGΰS’G Èà˘YGh .''᢫˘fGô˘˘ª˘ ©˘ dGh ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ¥É≤ëà°SG ¿CG Úæ«YƒÑdG ɢ¡˘ë˘æ“ »˘à˘dG ᢫˘dhó˘dG Iõ˘FÉ÷G √ò˘¡˘ d iód á«bGó°üà ™àªàJ ᫇CG á°ù°SDƒe ´ó˘˘ j ’ ÉÃ ó˘˘ cDƒ˘ ˘j ô˘˘ FGhó˘˘ dG ∞˘˘ ∏˘ ˘àfl GOk ƒ˘¡˘L ∫ò˘˘Ñ˘ j √ƒ˘˘ª˘ °S ¿CG ∂°û∏˘˘d ’É› »˘°û«˘©ŸG ™˘°Vƒ˘dG ô˘jƒ˘£˘J ‘ ᢢ°Sƒ˘˘ª˘ ∏˘ e .º¡JÉ«˘M ᢫˘Yƒ˘f Ú°ù–h Úæ˘WGƒ˘ª˘∏˘d ¤hC’G ádhódG »g øjôëÑdG ¿CGh á°UÉN

alwatan news

¢ù«˘˘ FQ ÖFɢ˘ f ∫ɢ˘ b ,iô˘˘ NCG ᢢ ¡˘ ˘L ø˘˘ ˘e ≈˘˘°ù«˘˘Y á˘˘æ˘ jó˘˘e ¥hó˘˘æ˘ ˘°U Aɢ˘ æ˘ ˘eCG ¢ù∏› ‘ ÉæjCGQ'' :§«°ûædG ó«› »∏Y …ÒÿG π˘˘ ˘ª˘ ˘ °ûj ᢢ ˘jÒÿG ≥˘˘ ˘jOɢ˘ ˘æ˘ ˘ ˘°üdG π˘˘ ˘ jƒ– πjƒëàdG ¿EG PEG ,»HÉéjEG ɪgóMCG :ÚÑfÉL º˘¶˘æ˘j ¿ƒ˘fɢb QGó˘°UEG IQGRƒ˘dG ≈˘∏˘Y π˘¡˘°ùj ∞˘˘æ˘ °üjh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ …ÒÿG π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dG ,¬«∏Y ±ÓN ’ Gògh ájÒÿG äÉ«©ª÷G »àdG ÆGôØdG IÎa ‘ πãªàj »Ñ∏°S ôNB’Gh ≥˘˘jOɢ˘æ˘ °üdG π˘˘M ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ Y ÚH π˘˘°ü뢢 à˘ ˘°S ™˘«˘ª˘L ó˘ª˘ é˘ à˘ °S PEG ,äɢ˘«˘ ©˘ ª÷G Qɢ˘¡˘ °TEGh IÎØdG √òg ‘ á«dÉŸGh ájQGOE’G ∫ɪYC’G ∫GƒeCG øY ∫hDƒ°ùŸG É¡«a Oóëj ⁄ »àdG Ió˘jô÷G ‘ Qɢ¡˘°TE’G Qɢ¶˘à˘fɢH ≥˘jOÉ˘æ˘ °üdG á˘∏˘MôŸG √ò˘g ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘∏˘ dh ,ᢢ«˘ ª˘ °Sô˘˘dG Ö∏˘£˘d Ωó˘≤˘à˘j ¿CG ᢫˘ ª˘ æ˘ à˘ dG IQGRh âÑ˘˘∏˘ W ó˘ë˘c Ú°ù°SDƒ˘e ¢UɢTCG Iô˘°ûY Qɢ¡˘ °TE’G .≈fOCG

∫ƒ˘˘Ñ˘ b ɢ˘¡˘ ˘«˘ ˘a Éà ±Gô˘˘ °TE’Gh ¢ü«˘˘ NÎdG ’ ¿CG ¢VÎØ˘j »˘à˘ dG äɢ˘Ñ˘ ¡˘ dGh äɢ˘YÈà˘˘dG .''IQGRƒdG á≤aGƒÃ ’EG ™ªŒ ¢†©H AGQBG É°†jCG â©∏£à°SG ''øWƒdG'' ¥hóæ°U ¢ù«FQ º¡æeh ≥jOÉæ°üdG ‹hDƒ°ùe …ÒÿG ᢢ ˘ «◊ɢ˘ ˘ °üdGh „õ˘˘ ˘ ˘dGh …QGò˘˘ ˘ ˘Y øe'' :∫Éb …òdG ï«°ûdG Oƒªfi QƒàcódG QhO ¢SQÉ“ ájÒÿG ≥jOÉæ°üdG GC óÑŸG å«M ¤G ɢ˘¡˘ ∏˘ jƒ– ¿CG iô˘˘f ∂dò˘˘d ,ᢢ«˘ ©˘ ˘ª÷G øµd ,™˘°Vƒ˘dG í˘«˘ë˘°üJ ø˘e ´ƒ˘f äɢ«˘©˘ª˘L ó˘˘b π˘˘jƒ˘˘ë˘ à˘ dG ¿CG ‘ ø˘˘ª˘ µ˘ J ᢢ«˘ dɢ˘µ˘ ˘°T’pE G ‘ êÉà– Éªæ«H á«°SÉ«°S äÉ«©ªL É¡∏©éj Ée Gògh ,É¡H ¢UÉN ¿ƒfÉb ¤EG ¢SÉ°SC’G IQOɢÑà äGƒ˘æ˘°S çÓ˘K π˘Ñ˘b ¬˘«˘dEG ɢ˘æ˘ «˘ ©˘ °S ΩɢjCG ≥˘jOÉ˘æ˘°üdG Aɢ°SDhQ ø˘e á˘∏˘µ˘°ûe ᢢæ÷ âeóbh .á∏©°ûdG »ÑædG óÑY ≥Ñ°SC’G ôjRƒdG ôJ ⁄ É¡æµdh ¿ƒfÉb äÉMÎ≤e áæé∏dG .…QGRƒdG Ò¨àdG ÖÑ°ùH QƒædG ≥jOÉæ°ü∏d OÉ–G ¢ù«°SCÉJ ¤EG Éæ«©°S ɪc kÉjÒN kÉbhóæ°U 90 øe IQOÉÑà ájÒÿG ᢢ ©˘ ˘°ùJ º˘˘ °†J ᢢ jÒ°†– ᢢ ˘æ÷ â∏˘˘ ˘µ˘ ˘ °T ¿É˘˘µ˘ d OÉ–’G Gò˘˘ g ó˘˘ Lh ƒ˘˘ dh ≥˘˘ jOɢ˘ æ˘ ˘°U .''™jQÉ°ûŸG ó«MƒJ ‘ π°†aCG Éæ©°Vh ∑ɢ˘æ˘ ˘g ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ¿CG ¢VÎØ˘˘ j'' :±É˘˘ °VCGh ≈àM ájÒÿG ≥jOÉæ°üdÉH á°UÉN ÚfGƒb ÚfGƒb ¿CG á˘∏˘µ˘°ûŸÉ˘a ,äɢ«˘©˘ª˘L ⫢ª˘°S ƒ˘d .≥jOÉæ°ü∏d áÑ°SÉæe ÒZ äÉ«©ª÷G •É°ûf ¿CG ºZQ óMƒe äÉ«©ª÷G ¿ƒfÉb ∂∏˘J ø˘Y ∞˘∏˘àfl ᢫˘°Sɢ«˘ °ùdG äɢ˘«˘ ©˘ ª÷G ≈˘∏˘Y π˘°üë˘f ¿CG ≈˘æ˘ª˘à˘f ∂dò˘˘d .ᢢjÒÿG ‘ IQGRƒ˘˘dG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ᢢ«˘ ∏˘ ©˘ Ø˘ dG ᢢjɢ˘Yô˘˘dG Ωóîj Éà äÉ«©ªL ¤EG ≥jOÉæ°üdG πjƒ– .''ΩÉ©dG ídÉ°üdG

IÎØ˘˘ ˘ dG √ò˘˘ ˘ ˘g ‘ ¿hɢ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ dG ᢢ ˘ ˘jÒÿG π˘˘°†aCG ™˘˘°Vh ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘∏˘ d ᢢ«˘ dɢ˘≤˘ à˘ f’G .''ÈcCG kɪYO É¡ëæÁ »˘˘eÉÙG ∫ɢ˘ b ,ʃ˘˘ fɢ˘ ≤˘ ˘dG ÖfÉ÷G ‘h π˘jƒ– ¿CɢH ó˘˘≤˘ à˘ YCG'' :º˘˘°Tɢ˘g ¬˘˘∏˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y ¬˘Lƒ˘J äɢ«˘©˘ª˘L ¤EG á˘jÒÿG ≥˘jOɢ˘æ˘ °üdG ¿ƒfÉb ºµëj ¿CG Öéj PEG ,kÉ«fƒfÉb ÖFÉ°U ¿ƒµJ ¿CG ≈æ©Ã ,≥jOÉæ°üdG √òg äÉ«©ª÷G á«Ø«ch IQGOE’G º¶æJ ΩɵMCGh óYGƒb ∑Éæg Gò˘˘ gh º˘˘ ¡˘ ˘dGó˘˘ Ñ˘ ˘ à˘ ˘ °SGh ÚjQGOE’G ∫ƒ˘˘ ˘°Uh ™jRƒJ ádGóYh á«Yô°T Ée óM ¤EG øª°†j É¡YRƒJ »à˘dG ᢫˘æ˘«˘©˘dGh á˘jó˘≤˘æ˘dG ∫Gƒ˘eC’G OGô˘aC’G ᢢLɢ˘M Òjɢ˘©Ÿ ɢ˘≤˘ ah ≥˘˘jOɢ˘æ˘ °üdG ᢢ¨˘ Ñ˘ °U ɢ˘¡˘ æ˘ Y ™˘˘aô˘˘ j ¬˘˘ fCG ɢ˘ ª˘ ˘c ,ô˘˘ °SC’Gh äGP äɢ˘°ù°SDƒŸGh ᢢ«˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°ùdG äɢ˘ «˘ ˘©˘ ˘ª÷G ‘ äɢ˘°ù°SDƒŸG ¿C’ ,ᢢ«˘ æ˘ jó˘˘ dG ᢢ ©˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘£˘ ˘dG 󢩢f ⁄h ,á˘∏˘NGó˘à˘e âë˘Ñ˘°UCG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ájƒYódG á«©ª÷G ÚH õ««ªàdG ™«£à°ùf …ò˘˘dG …ÒÿG ¥hó˘˘æ˘ °üdGh ᢢ«˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°ùdGh …Ògɢ˘ ˘ª÷G ó˘˘ ˘«˘ ˘ °û뢢 ˘à˘ ˘ ∏˘ ˘ d Ωó˘˘ ˘î˘ ˘ à˘ ˘ °ùj ´ƒ˘°†î˘a ,ɢ«˘Ñ˘©˘°T »˘°Sɢ«˘°ùdG ™˘˘°Vƒ˘˘ª˘ à˘ dGh äɢ«˘©˘ª÷G ¿ƒ˘fɢ≤˘ d ᢢjÒÿG ≥˘˘jOɢ˘æ˘ °üdG …ò˘dG ɢ¡˘bɢ«˘°S ‘ Qƒ˘˘eC’G ™˘˘°†j ᢢjó˘˘fC’Gh É«YɪàLG ™ªàéª∏d É«∏©dG áë∏°üŸG ≥≤ëj ʃ˘fɢ≤˘dG Ωɢ¶˘æ˘dG ¿CɢH ó˘˘≤˘ à˘ YCGh .ɢ˘jÒNh ᢢjÒÿG ≥˘˘jOɢ˘æ˘ °üdG º˘˘µ˘ ë˘ ˘j ¿É˘˘ c …ò˘˘ dG IQGOE’ ᢫˘fó˘e Òjɢ©˘e ¬˘˘d â°ù«˘˘d •É˘˘£˘ e .''ÉLhôNh k’ƒNO É¡«a ºµëàdGh ∫GƒeC’G :∫ɢ≤˘a »˘ª˘°Tɢ¡˘dG ∞˘°Sƒ˘j »˘˘eÉÙG ɢ˘eCG á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh ¬H âeÉb Ée ¿EG'' ≥˘jOÉ˘æ˘°ü∏˘d ʃ˘fɢ˘≤˘ dG ™˘˘°Vƒ˘˘dG í˘˘«˘ ë˘ °üJ ≈˘£˘YCG PEG ,í˘«˘ë˘°üdG ɢgQɢWEG ‘ ɢ¡˘©˘ °Vƒ˘˘H äɢ˘«˘ MÓ˘˘°U IQGRƒ˘˘dG äɢ˘«˘ ˘©˘ ˘ª÷G ¿ƒ˘˘ fɢ˘ b

:…óæ¡ŸG Ò¡°S - zøWƒdG{

ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG IQGRh â∏˘˘°SQCG π˘j󢩢à˘d á˘jÒÿG ≥˘jOÉ˘æ˘°üdG ¤EG ɢHɢ£˘ N â– πª©J É¡fCG QÉÑàYÉH ʃfÉ≤dG É¡©°Vh ¢ù«˘˘dh äɢ˘«˘ ©˘ ª˘ é˘ ∏˘ d ʃ˘˘fɢ˘≤˘ dG Ωɢ˘¶˘ æ˘ ˘dG .≥jOÉæ°üdG ‘ ™ªàÛG ᫪æàd óYÉ°ùŸG π«cƒdG ∫Ébh ᢢ©˘ LGô˘˘e 󢢩˘ H'' :º˘˘°Sɢ˘b ó˘˘ «˘ ˘Mh IQGRƒ˘˘ dG ≥˘jOÉ˘æ˘°üdG √QɢWEG ‘ π˘ª˘©˘J …ò˘dG Ωɢ¶˘æ˘ dG ’ PEG ,É«fƒfÉb áØdÉfl É¡fCG ÉfóLh ájÒÿG ¿ƒ˘fɢb ™˘Ñ˘à˘J ɢ¡˘fC’ ∫ÉŸG ™˘˘ª˘ L ɢ˘¡˘ d ≥˘˘ë˘ j ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG Iô˘˘jRh äQô˘˘b Gò˘˘d ,äɢ˘«˘ ©˘ ª÷G í˘Ñ˘°üà˘d ɢ¡˘ d ʃ˘˘fɢ˘≤˘ dG ™˘˘°Vƒ˘˘dG π˘˘j󢢩˘ J ájÒÿG ≥jOÉæ°üdÉH É橪àLGh .äÉ«©ªL ¬à≤aGƒe É¡°†©H π°SQCGh ™°VƒdG ⪡Øàa .''πjó©àdG Gòg ≈∏Y ᫪°SôdG Aɢ˘ ª˘ ˘°SCG π˘˘ ¶˘ ˘J ¿CG ™˘˘ fɉ ’'' :±É˘˘ °VCGh äGAGôLE’G ¿B’G ™HÉàfh ,»g ɪc ≥jOÉæ°üdG ¿EG PEG ,äÉ«©ªL ¤EG ɢ¡˘∏˘jƒ˘ë˘à˘d ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG äAGôLE’G π˘«˘¡˘°ùJ ≈˘∏˘Y ᢰüjô˘M Iô˘jRƒ˘dG π˘˘ª˘ Y ∞˘˘bƒ˘˘à˘ j Ó˘˘Ä˘ d ɢ˘ gó˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘J Ωó˘˘ Yh ¬˘fC’ ,π˘jƒ˘ë˘à˘dG ᢫˘∏˘ª˘Y Aɢæ˘KCG ≥˘jOɢ˘æ˘ °üdG äɢ«˘©˘ª˘L ó˘≤˘Yh ≥˘jOÉ˘æ˘°üdG π˘M Ö∏˘˘£˘ à˘ j ∫ƒ˘°ü◊G ɢ¡˘dƒ˘î˘J ɢ¡˘d Ió˘jó˘L ᢫˘eƒ˘ª˘ Y É¡dÓN øe ™«£à°ùJ »àdG á«dÉŸG íæŸG ≈∏Y ø˘˘e ∫Gƒ˘˘eC’G ™˘˘ ª˘ ˘Lh ™˘˘ jQɢ˘ °ûŸG ò˘˘ «˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘J á˘≤˘aGƒ˘e •ô˘°T ɢ¡˘ª˘«˘ ≤˘ J »˘˘à˘ dG ᢢ£˘ °ûfC’G .IQGRƒdG ¬˘˘fCG π˘˘jƒ˘˘ë˘ à˘ dG Gò˘˘g äɢ˘«˘ Hɢ˘ é˘ ˘jEG ø˘˘ eh ájQGOE’G ô°UÉæ©dG ójóŒ ≈∏Y …ƒ£æ«°S á«aÉØ°ûdG ôaGƒJ ™e ≈°ûªàj Éà äÉ©«ªé∏d .''áÑbGôŸGh á«WGô≤ÁódGh ≥˘jOÉ˘æ˘°üdG ø˘e ¢ùª˘à˘dCG'' :º˘°Sɢ˘b ∫ɢ˘bh

É`jÉ`°†bh çOGƒ`M

»∏Y ΩÉ°ùàHG :OGóYEG øjôëÑdG ‘ ¤hC’G Iôª∏d

á«æjôëÑdG á«©ª÷G IÉ°VÉ≤e Qô≤J áæWGƒe Ú«Øë°ü∏d :Iô°ù¨dG óªfi - zøWƒdG{

ᢢ«˘ ©˘ ª÷G Iɢ˘°Vɢ˘≤˘ e ó˘˘jÈdG IQGOEG ‘ ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG á˘˘Ø˘ XƒŸG (Ω.¢S) á˘˘æ˘ WGƒŸG äQô˘˘ b kÉ«aÉë°U kÉfÉ«H ÉgQGó°UEG ÖÑ°ùH »éjÉ°ûdG ≈°ù«Y É¡°SCGôj »àdG Ú«Øë°ü∏d á«æjôëÑdG ≠dÉH Qô°†H ÖÑ°ùJ Ée ,πeɵdÉH áØXƒŸG º°SG ¤EG QÉ°TCG â°ùdG á«∏ÙG óFGô÷G ≈∏Y ´qRh É¡°ù«°SCÉJ òæe á«©ª÷G ó°V á«°†b É¡«a ™aôJ »àdG ¤hC’G IôŸG √ògh ,ɡ੪°S ≈∏Y .2001 ΩÉ©dG ''¢Sƒ°Sóe'' ÈN á«ë°V ájGóÑdG ‘ âfÉc É¡fEG ''øWƒdG'' `H ∫É°üJG ‘ áæWGƒŸG ∫Ébh ™aGÎJ »gh ,ójÈdÉH É¡∏ªY øe É¡∏°üa ‘ ºgÉ°S á«∏ÙG ∞ë°üdG ióMEG ¬Jô°ûf ¿Éc ¬fCG ¬«a ≈YOGh áKOÉ◊G øe ≥≤ëàdG ¿hO ÈÿG ô°ûf …òdG ‘Éë°üdG'' ó°V kÉ«dÉM »æeÉ°†àdG ¿É«ÑdG'' ¿CG áë°Vƒe ,''IQƒ°ûæŸG áKOÉ◊G ´ƒbh âbh ¬JGP ¿ÉµŸG ‘ kGOƒLƒe âdGRÉe á«°†≤dG ¿CG ºZQ kÓeÉc É¡ª°SG ôcòj á«©ª÷G ¬JQó°UCG …òdGh ,‘Éë°üdG ™e .''∂dP ôµæà°SG É¡°ùØf á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YG óMCG'' ¿CG äócCGh .''IQƒ¶æe ó˘°V kÓ˘©˘a á˘Yƒ˘aô˘e ᢢ«˘ °†b ¿CGh ó˘˘jÈdG IQGOEG ø˘˘e á˘˘æ˘ WGƒŸG π˘˘°üa ” ¬˘˘fCG kɢ ª˘ ∏˘ Y .áeÉ©dG áHÉ«ædG ábhQCG ‘ âdGRÉeh ,‘Éë°üdGh á«Øë°üdG

!¬«a ܃Zôe ÒZ kÉØ«°V ∞°ûµj ÜÓµdG ìÉÑf OGôaCG ∂°T ìÉÑædG QÉKCG PEG ,∫RÉæŸG óMCG ¤EG π∏°ùJ É«æjôëH kÉHÉ°T ÜÓµdG ìÉÑf í°†a .ôeC’G ´Ó£à°S’ GƒØbƒàa ,∫õæŸG øe êhôÿÉH ¿ƒª¡j ºgh Iô°SC’G ∫õæŸG ¤EG ¬Lƒàa êhõdG ™æà≤j ⁄ ɪæ«H ∫õæŸG πNO kÉ£b ¿CG äó≤àYG áLhõdG .¬«∏Y ΩÉæ«d Ö°ûN ™°Vh ∫hÉëj AÉæØdG ‘ ¢ù∏éj º¡àŸÉH ÅLƒah kÉØ«°V ¬∏Ñ≤j ¿CG ¬æe Ö∏£a ,º¡àŸG OƒLh ÖÑ°S øY kGô°ùØà°ùe ∫õæŸG ÖMÉ°U ñô°U .IóMGh á∏«∏d â«ÑdG ‘ ‘ Ωƒæ∏d ô£°†e ¬fEG ÜÉ°ûdG ∫Éb ∫õæŸG øe ¬LhôN ≈∏Y πLôdG ô°UCG ÉeóæYh ôNBG ¿Éµe ‘ ÜÓµdG §HQ ∫õæŸG ÖMÉ°U øe Ö∏Wh ,¬∏gCG ™e ±ÓN ÖÑ°ùH ∫õæŸG AÉæa .¬éYõj É¡MÉÑf ¿C’ .¬«a ܃ZôŸG ÒZ ∞«°†dG øY áWô°ûdG ≠∏HCÉa ÜÉ°ûdG OhôH πLôdG ≥£j ⁄ ∫ƒNO ᪡J ¬d â¡Lh »àdG áeÉ©dG áHÉ«ædG ¤EG π«MCGh º¡àŸG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dCG .á°üàıG ᪵ÙG ¤EG ¬àdÉME’ kGó«¡“ ΩÉjCG 7 ¬°ùÑëH äôeCGh ¬ÑMÉ°U º∏Y ¿hO ∫õæe

ºµ◊G ¿ƒ°†aôj º¡àŸGh á«ë°†dG hhP

äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH zIΰS πJÉb{ ≈∏Y ºµ– z±ÉæÄà°S’G{ ¿É˘cQCG ô˘aGƒ˘J Ω󢩢d ᢫˘ Fɢ˘æ÷G ᢢ«˘ dhDƒ˘ °ùŸG ≥˘˘M ‘ äƒ˘˘ª˘ ∏˘ d »˘˘°†ØŸG Üô˘˘°†dG áÁô˘˘L ƒg Éà ¬«∏Y OhOôe ™aódG Gòg ¿EÉa º¡àŸG áÁôL »`a Öéj ¬fCG øe ,kÉfƒfÉb Qô≤e º¡àŸG πªëj ¿CG 䃟G ¤EG »°†ØŸG Üô°†dG Ée hCG √Qhó≤e ≈a ¿Éc Ée πc øY á«dhDƒ°ùŸG øe ¬dƒ°üM ™bƒàj ¿CG ,¬ÑLGh øe ¿ƒµj πª©dG »g º¡àŸG á∏©a âfÉc GPEÉa ,èFÉàædG ⁄h â©bh ≈àdG áé«àædG çGóMEG ≈a ∫hC’G ∫CÉ°ùj ¬˘fEɢa ,á˘∏˘©˘Ø˘dG ∂∏˘J ’ƒ˘d ™˘≤˘à˘d ø˘µ˘J iô˘˘NCG π˘˘eGƒ˘˘Y ∑ɢ˘æ˘ g âfɢ˘c ƒ˘˘ dh ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘Y ¬«∏Y »æÛG áë°U ∞©°†c É¡«∏Y äóYÉ°S ≈a ∫É◊G »g ɪc ¬H ¢VGôeCG OƒLh hCG ádOCG ¤EG ᪵ÙG âfCɪWG óbh .iƒYódG Qɢµ˘fEG ø˘Y â°Vô˘YCGh iƒ˘Yó˘˘dG ‘ äƒ˘˘Ñ˘ ã˘ dG √QɢKCG ɢª˘Y âà˘Ø˘à˘dGh ,á˘ª˘µÙG ΩɢeCG º˘¡˘àŸG IQÉKEG É¡æe ±ó¡dG ,iôNCG ¬LhCG øe ´ÉaódG ᪵ÙG ™°ùj ’h ,äƒÑãdG ádOCG ‘ ∂°ûdG ‘ âÑ˘K PEG ,ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y π˘˘jƒ˘˘©˘ à˘ dG Ωó˘˘Y iƒ˘˘°S ≈∏Y º¡àŸG ™e ≥ØJG ¬«∏Y »æÛG ¿CG É¡æ«≤j ÚÑJ É¡àHôéàH ¬eÉ«b Ö≤Yh ¬JQÉ«°S AGô°T ᢩ˘bGƒ˘dG ï˘jQɢà˘Hh ,ɢ˘¡˘ à˘ «˘ MÓ˘˘°U Ωó˘˘Y ¬˘˘d ∫õæe ¤EG º¡àŸG »ÑMÉ°U øe πc ¬LƒJ óLGƒJ ¿Éµe ¤EG √ÉÑ룰UGh ¬«∏Y ≈æÛG ∫ɢMh ,IΰS á˘≤˘ £˘ æÃ á˘˘Wƒ˘˘M ‘ º˘˘¡˘ àŸG áYƒª› ™e kGOƒLƒe º¡àŸG ¿Éc º¡dƒ°Uh ¬«∏Y »æéª∏d º¡àŸG ô°†M PEG ,¬bÉaQ øe ΩÉ≤a ,¢†aôa IQÉ«°ùdG øªK ™aóH ¬ÑdÉWh .¬«∏Y »æÛG ™Ø°üH º¡àŸG ∑É°ùeE’G øe øjOƒLƒŸG ¢†©H øµ“h ≈˘∏˘Y …󢩢à˘dG I’Gƒ˘˘e ø˘˘e ¬˘˘©˘ æŸ º˘˘¡˘ àŸÉ˘˘H êQÉN ¬«∏Y »æÛG πLôJ ºK ¬«∏Y »æÛG §˘≤˘°Sh ɢeó˘˘b ø˘˘jô˘˘°ûY ᢢaɢ˘°ùŸ ᢢWƒ◊G Ωó˘˘Y ™˘˘e ∑Gô˘˘M ¿hO √ô˘˘¡˘ X ≈˘˘∏˘ Y kɢ ˘°VQCG ¢†©H ΩÉb ∂dP ôKEGh ,ΩÓµdG ≈∏Y IQó≤dG ≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG á«ë°†dG π≤æH º¡àŸG ¥ÉaQ á«æŸG ¬àaGhh IÒNC’G ¬°SÉØfCG ßØd ¬æµd .É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG πÑb

»˘˘æÛG ïŸ á˘˘ «˘ ˘°VôŸG ∫É◊G'' ¿CG IÈà˘˘ ©˘ ˘e ™£≤J ⁄ »àdG ájƒfÉãdG QƒeC’G øe ¬«∏Y Ö«˘Ñ˘£˘dG ¬˘H ó˘¡˘°T ɢª˘Ñ˘°ùM á˘£˘HGô˘dG √ò˘g ɢ¡˘Kó˘MCG »˘à˘ dG ᢢHô˘˘°†dG ¿CG ø˘˘e »˘˘Yô˘˘°ûdG ,QÉKBG øe É¡æY èàf Éeh ¬«∏Y ≈æÛÉH º¡àŸG »fl êÉŒQG ø˘˘ ˘ ˘ ˘e ∂dP ÖMɢ˘ ˘ ˘ ˘ °U ɢ˘ ˘ ˘ ˘ eh ‘ ÊÉjô°T QÉéØfG ¤EG iOCG »°ùØf ∫É©ØfGh ¢ù«dh - IÉaƒdG ¤EG iOCG »fl ∞jõfh ïŸG ‘ ¿Éjô°T OƒLhh á«°VôŸG ádÉ◊G ÖÑ°ùH âdɢ˘ bh .äɢ˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘£˘ ˘dG π˘˘ ª˘ ˘ à˘ ˘ µ˘ ˘ e ÒZ ïŸG ôaGƒJ Ωó©H ™aódG ¢Uƒ°üîH'' :᪵ÙG

»˘˘æÛG Iɢ˘ahh º˘˘¡˘ àŸG ¤EG ó˘˘æ˘ °ùŸG π˘˘©˘ Ø˘ dG ‘ »Yô°ûdG Ö«Ñ£dG ¬H ó¡°T Éà ,¬«∏Y ôjô≤˘J √OQhCG ɢeh .á˘ª˘µÙGh äɢ≤˘«˘≤˘ë˘à˘dG IógÉ°ûŸG QÉKB’G ¿CG øe á«ëjô°ûàdG áØ°üdG hCG ¬LƒdG ≈∏Y Üô°†dG AGôL áaƒ°UƒŸGh AGô˘˘ L Iɢ˘ aƒ˘˘ dG ¤EG iOCG kɢ ˘ °VQCG Ωɢ˘ ˘£˘ ˘ JQ’G ÖÑ˘˘ ˘°ùH ïŸG ‘ Êɢ˘ ˘jô˘˘ ˘°T Oó“ Qɢ˘ ˘é˘ ˘ Ø˘ ˘ fG »˘°ùØ˘æ˘ dG ∫ɢ˘©˘ Ø˘ f’Gh »˘˘Zɢ˘eó˘˘dG êÉŒQ’G Ée .kÉ°VQCG ΩÉ£JQ’G hCG Üô°†∏d ÖMÉ°üŸG ,¬«∏Y ≈æÛG ≈∏Y º¡àŸG …ó©J ¿CÉH ó«Øj ,''ÖÑ°ùŸÉH ÖÑ°ùdG •ÉÑJQG ¬JÉah ‘ ºgÉ°Sh

ᢰSɢFô˘H ±É˘æ˘Ä˘à˘°S’G á˘ª˘µfi âÑ˘bɢY (ì.´.Ω) ¿GóŸG ó˘jGõ˘dG º˘«˘gGô˘˘HEG »˘˘°Vɢ˘≤˘ dG ¤EG ≈°†aCG Üô°V á«°†b ‘ •QƒJ …òdG 5 ø˘é˘ °ùdɢ˘H (´.ê.´) ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ≈˘˘æÛG äƒ˘˘e »æÛG πgCG ¢†Jôj ⁄h .PÉØædG ™e äGƒæ°S ≥£ædG ó©H ¬dÉN ñô°U å«M ,ºµ◊G ¬«∏Y ɪ«a ''πWÉH'' ºµ◊G ¿CG kGÈà©e ºµ◊ÉH ‘ º˘˘¡˘ àŸG ΩGó˘˘YEɢ H Ödɢ˘£˘ J ¬˘˘Jó˘˘dGh âfɢ˘c á˘Yɢb ‘ ñGô˘°üdG Ó˘˘Yh .ᢢ≤˘ Hɢ˘°S äɢ˘°ù∏˘˘L ¬˘˘«˘ ∏˘ Y »˘˘æÛG ΩCG â°ûe ¿CG ɢ˘eh ,ᢢ ª˘ ˘µÙG â£≤°Sh »YƒdG äó≤a ≈àM á∏«∏b äGƒ£N ᢢ dhÉfi äAɢ˘ ˘H ¿CG ó˘˘ ˘©˘ ˘ Hh ,¢VQC’G ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ±É©°SE’ɢH ∫ɢ°üJ’G ” π˘°ûØ˘dɢH ɢ¡˘aɢ©˘°SEG ∞˘bh ɢª˘«˘a .≈˘Ø˘°ûà˘°ùŸG ¤EG ɢ¡˘à˘∏˘≤˘f »˘à˘ dG Ó C “ ´ƒeódGh kÉàeÉ°U ¬«∏Y »æÛG ódGh º˘gó˘Mh ᢫˘ë˘°†dG π˘gCG ø˘µ˘j ⁄h .¬˘«˘æ˘«˘Y É°†jCG ¢VÎYG PEG ,ºµ◊G ≈∏Y ¢VÎYG øe Ò°ûj Ö«Ñ£dG ôjô≤J ¿EG ∫Ébh º¡àŸG ódGh Ö∏˘°üJ ÖÑ˘˘°ùH äɢ˘e ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ≈˘˘æÛG ¿CG ¤EG ≈àdG á©Ø°üdG ÖÑ°ùH ¢ù«dh ïŸG ÚjGô°T Öéj ºµ◊G'' ¿CG ±É°VCGh .º¡àŸG ¬d É¡¡Lh ±É˘æ˘Ä˘à˘°S’G á˘ª˘µfi ΩɢeCG ¬˘˘«˘ a ô˘˘¶˘ æ˘ j ¿CG ¿CG ô˘˘cPh .''¬˘˘æ˘ HG IAGô˘˘H äɢ˘Ñ˘ ˘KE’ ɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘dG á˘ª˘é˘ª˘L ≈˘˘∏˘ Y ∞˘˘°ûc'' »˘˘Fɢ˘æ÷G ÈàıG ÖÑ˘˘ °ùJ ’ ᢢ ©˘ ˘Ø˘ ˘°üdG ¿CG ÚHh ᢢ «˘ ˘ ë˘ ˘ °†dG ¬˘fCG »˘∏˘Y ߢaɢM »˘eÉÙG ∫ɢbh .''Iɢ˘aƒ˘˘dG Qɢ¶˘à˘fɢH ¬˘˘fCGh º˘˘µ◊G ±É˘˘æ˘ Ģ à˘ °Sɢ˘H Ωó˘˘≤˘ J ≈a áMQÉ°T Iôcòe Ëó≤àd ºµ◊G áYÉÑW hCG ¬∏cƒe IAGôH ≥«≤– πeCÉjh ,±ÉæÄà°S’G 3 ¤EG π˘°üJ ó˘b »˘à˘dG á˘Hƒ˘≤˘ ©˘ dG ∞˘˘«˘ Ø˘ î˘ J ≈a ô≤à°SG ¬fEG ᪵ÙG âdÉbh .äGƒæ°S ¬«∏Y ≈æÛG ≈∏Y ióàYG º¡àŸG ¿CG É¡æ«≤j ,√ó«H Éæ«Áh kGQÉ°ùj ¬¡Lh ≈∏Y äÉ©Ø°üH kɢ°VQCG ¬˘«˘∏˘Y »˘˘æÛG •ƒ˘˘≤˘ °S ∂dP Ö≤˘˘YCGh ¿PC’G ‘ á˘Hɢ°UEG ¬˘˘H âKó˘˘Mh √ô˘˘¡˘ X ≈˘˘∏˘ Y ádOCG'' º¡àdG äƒÑK ºµ◊G OQhCGh .≈檫dG ,äÉ≤«≤ëàdG ‘ º¡àŸG ±GÎYG øe á©WÉb áØ°üdG ôjô≤Jh á©bGƒdG Oƒ¡°T ¬H ¤OCG Éeh ÚH á«ÑÑ°ùdG á£HGQ ôaGƒJh ,á«ëjô°ûàdG


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 12

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

õjõ©J ‘ áaÉë°üdG QhO åëH øe ∫ƒëàj ìƒàØe AÉ≤d á«∏ÙG áaÉë°üdG ¿ƒé°Th Ωƒªg á°ûbÉæe ¤EG á«æWƒdG IóMƒdG ¥hQÉa √ófQ âÑàc …ôé◊G áªWÉah

ó¡©e øe º«¶æàH ᫪æà∏d øjôëÑdG á«°SÉ«°ùdG

áaÉë°ü∏d 𶫰S øµd ô°ûædG ∫ɵ°TCGh Qƒ°U âYƒæJ ɪ¡eh ,IOó©àe Qƒ°üH É¡æY ÒÑ©àdG ºàj ⁄ Ée É¡d ᪫b ’ »àdG ôµØdG ájôM ¢SÉ°SCG »g áaÉë°üdG ájôM ¿CG π©°TC’G ¬∏dG óÑY QƒàcódG ócCG ÜÉàµdGh á«∏ÙG ∞ë°üdG ôjô– AÉ°SDhQ IƒYO ‘ á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øjôëÑdG ó¡©e IQOÉÑe äAÉL ÖÑ°ùdG Gò¡d ..áaÉ≤ãdG ô°ûfh ΩÉ©dG …CGôdG øjƒµàd ¬LƒŸGh …ôjƒæàdG ÉgQhO áHƒàµŸG PÉà°SC’G ºgh á«∏fi ∞ë°U ™HQCG ôjô– AÉ°SDhQ Égô°†Mh è«∏ÿG ¥óæØH ¢ùeCG ìÉÑ°U äó≤Y »àdGh ,á«æWƒdG IóMƒdG õjõ©J ‘ áaÉë°üdG QhO ∫ƒM QhÉëà∏d ìƒàØŸG AÉ≤∏dG ¤EG Ú«aÉë°üdGh ¢ù«FQ) »ª°ûH º«gGôHEG PÉà°SC’Gh (¥Éã«ŸG ôjô– ¢ù«FQ) …ΰùdG ø°ùM óªfi QƒàcódGh (øWƒdG ôjô– ¢ù«FQ) »µæÑdG óªfi PÉà°SC’Gh (è«∏ÿG QÉÑNCG ôjô– ¢ù«FQ) øªMôdG óÑY QƒfCG AÉ≤∏dG ájGóH ‘ ôeC’G ¿CG q’GE ,¢TÉ≤ædG ´ƒ°Vƒe ¿ƒµJ »c QhÉÙG øe Gk OóY OóM ób á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øjôëÑdG ó¡©e ¿Éc ɪ«ah ..∞ë°üdG »bÉH ôjô– AÉ°SDhQ ∞∏îJ ÚM ‘ , (âbƒdG ôjô– ¿CG á«∏ÙG áaÉë°üdG ≈∏Yh ΩÉg ôeCG á«æWƒdG IóMƒdG õjõ©J ¿CG ≈∏Y ôeC’G ô≤à°SG ¿CG ¤EG ìô£dG ‘ äGOÉ¡àLG ∑Éæg âfɵa ,Qƒ°†◊G iód ájDhôdG 샰Vh ΩóY øe ádÉM ∑Éægh kÉeƒ©e ¿Éc ,ΩÉ©dG …CGôdG ¬«LƒJ ≈∏Y Gk QOÉb ¿ƒµj »c ájGóÑdG ‘ π– ¿C’ áLÉëH ¬fÉ«µH ∞°ü©J ájƒb äÉeRCG øe ÊÉ©j ¬°ùØf ‘Éë°üdG º°ù÷G ¿CG ‘ πãªàJ á∏µ°ûŸG øµd ,¬«a »∏°üØe QhO É¡d ¿ƒµj øY á«∏ÙG áaÉë°üdÉH iCÉæj ‘Éë°U ±ô°T ¥Éã«Ã êhôÿG πLCG øe áaÉë°üdG Ωƒªg ‘ ¿ƒãMÉÑàjh á«aÉë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ôjô– AÉ°SDhQ óëàj ¿CG ÉgOÉØe Ωɪàg’ÉH IôjóL IƒYO äRôHh áaÉ≤ãdG ô°ûfh ôNB’G ∫ƒÑbh QGƒ◊G áaÉ≤K õjõ©Jh ΩÉ©dG …CGôdG ¬«LƒJ ≈∏Y ádÉ©ØdG IQó≤dGh ⁄É©dG ídÉ°üdG ≥«≤– πLCG øe ,áØjô°ûdG ÒZ á°ùaÉæŸGh ó«°ûëàdGh á«ØFÉ£dGh äGôJÉ¡ŸG AGƒLCG ..Qƒ°†◊G ¢TÉ≤æd kÉ©°Vƒe ¿ƒµàd kÉ≤Ñ°ùe ÉgóYCG ób ó¡©ŸG ¿Éc »àdG QhÉÙG áªFÉb Ö∏°U øe »g »àdG ∫ƒ°UC’Gh º«≤dG øe ÉgÒZh ,Aɪàf’Gh A’ƒdG º«b ó«cCÉJh á«WGô≤ÁódG

.''É¡fCÉ°ûH QhÉëàdG á°ù∏÷G ¢ù«FQ ∫Éb ∂dP ≈∏Y kÉ≤«∏©J ¥GQhCG ìô˘£˘f ⁄'' :ø˘ª˘Mô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y Qƒ˘˘fCG ¢TÉ≤ædG ≈∏Y »∏‰ ¿CG Oôf ⁄ ÉæfC’ πª©dG AÉ≤∏˘dG Gò˘g ‘ É˘æ˘©˘ª˘à˘LG ,á˘æ˘«˘©˘e Ió˘æ˘LCG äÉjô¶ædG øY kGó«©H QhÉëàfh ™ªà°ùæd ∞˘˘ °ü©˘˘ dG Gò˘˘ gh ,ᢢ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘°ùŸG ¢Vhô˘˘ Ø˘ ˘dGh äɢ°Tɢ≤˘f ‘ ≥˘˘jô˘˘£˘ dG Òæ˘˘«˘ °S »˘˘æ˘ gò˘˘dG .''πÑ≤à°ùŸG ó˘¡˘©ŸG §˘Hô˘J »˘à˘ dG ᢢbÓ˘˘©˘ dG ∫ƒ˘˘Mh ‘ …ò˘«˘Ø˘æ˘ à˘ dG ô˘˘jóŸG ∫ɢ˘b ᢢaɢ˘ë˘ °üdɢ˘H ójôf'' :π©°TC’G ¬∏dGóÑY QƒàcódG ó¡©ŸG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ‘ kɢ µ˘ jô˘˘°T ó˘˘¡˘ ©ŸG ¿ƒ˘˘µ˘ ˘j ¿CG áaɢ뢰üdGh ,»˘≤˘«˘≤˘M π˘µ˘°ûH ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ÖLƒ˘J Gò˘d ,᢫˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG √ò˘˘g ø˘˘e Aõ˘˘L ôjƒ£àdGh äGòdG ó≤f øe ójõŸ QhÉëàdG ,''IÒN’G äɢHÉ˘î˘ à˘ f’G 󢢩˘ H kɢ °Uƒ˘˘°üN á«fGó«e á°SGQO iôLCG ó¡©ŸG ¿CG kÉë°Vƒe IóMƒdG ‘ ÉghQOh á«∏ÙG ∞ë°üdG ≈∏Y Ö©°üj á«˘Ñ˘∏˘°S è˘Fɢà˘æ˘H êô˘Nh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG ᢢjGó˘˘H q’EG Gò˘˘g ɢ˘eh'' ,ɢ˘ ¡˘ ˘H í˘˘ jô˘˘ °üà˘˘ dG êôîà˘d ɢª˘à˘M ô˘ª˘à˘°ùà˘°S »˘à˘dG äGAɢ≤˘∏˘dG .''á«MÓ°UEG äÉ«°UƒàH (í«ë°üà∏d á°SGQódG øY ∞°ûµdG)

è˘˘Fɢ˘à˘ f ∞˘˘°ûµ˘˘ H âÑ˘˘ dɢ˘ W ''ø˘˘ Wƒ˘˘ dG'' á˘ë˘ °VGƒ˘˘dG IQƒ˘˘°üdG Ëó˘˘≤˘ Jh ᢢ°SGQó˘˘dG IóFÉØdG º©àd ¬H âLôN Ée ∫ƒM á«∏ª©dG .áLƒ©ŸG äGQÉ°ùŸG íë°üJh ᢢĢ «˘ g ¢ù«˘˘FQh IGQOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ º˘«˘gGô˘HEG âbƒ˘dG á˘Ø˘«˘ë˘°U ‘ ô˘jô˘ë˘ à˘ dG äɢ˘Hɢ˘î˘ à˘ fG ᢢHôŒ ¢Vô˘˘©˘ à˘ ˘°SG »˘˘ ª˘ ˘°ûH »˘à˘ dG »˘˘°VÉŸG ¿ô˘˘≤˘ dG ø˘˘e äɢ˘æ˘ jô˘˘°û©˘˘dG á˘æ˘°ù∏˘d ∫OɢY π˘«˘ã˘ª˘à˘H π˘«˘ã˘ª˘ à˘ H äõ˘˘«“ ‘'' :ÓFÉb ,Oƒæ¡dGh ºé©dGh á©«°ûdGh ∑Éæg âfÉc ,ÊÉ£jÈdG ÜGóàf’G πX π˘˘ c ™˘˘ e ᢢ ˘ë˘ ˘ °VGh ᢢ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ Wh í˘˘ ˘eÓ˘˘ ˘e √Éæ«æH Ée Ωó¡f ¿B’G Éææµd ,äÉaÓàN’G ΩGó©fG ™e AGQƒdG ¤EG Oƒ©fh ,áæ°S 100 ‘ .''É¡H ô‰ »àdG á∏MôŸG IQƒ£îH »YƒdG ΩÓYC’G ™°Vh á°SGQO Öéj'' :±É°VCGh ΩÓ˘˘YG ÚH ɢ˘e ´Rƒ˘˘e ƒ˘˘¡˘ a »˘˘∏˘ c π˘˘µ˘ ˘°ûH ,¿ƒ˘jõ˘Ø˘à˘dGh á˘YGP’G ‘ π˘ã˘ª˘ à˘ j »˘˘ª˘ °SQ Êhε˘dG ΩÓ˘YEGh á˘Yƒ˘æ˘ à˘ e ᢢaɢ˘ë˘ °Uh É¡©ªŒ ’ äÉ¡ÑL √ògh ,âfÎf’G ÈY ɢeh ɢ¡˘ fEɢ °ûH ≥˘˘Ø˘ à˘ e ᢢcΰûe ᢢ°Sɢ˘«˘ °S É¡æe ÒjÉ©e Ió˘Y º˘«˘«˘≤˘à˘dG ‘ É˘æ˘ª˘µ˘ë˘j ¿ƒfÉbh »ª°SôdG ΩÓY’G πªY á©«ÑW ܃˘˘ à˘ ˘µŸG ÒZ ¿ƒ˘˘ fɢ˘ ≤˘ ˘dGh ᢢ ˘aɢ˘ ˘ë˘ ˘ °üdG ô˘˘¶˘ f äɢ˘¡˘ ˘Lhh ∞˘˘ ë˘ ˘°üdG äɢ˘ °Sɢ˘ «˘ ˘°Sh .''»≤à∏J ’ É¡∏c »gh ,ÜÉàµdG (¢ù«°ùàdG ¬bô¨j ™ªà›)

ø˘˘ª˘ Mô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y Qƒ˘˘ fCG »˘˘ ª˘ ˘°ûH ∫Cɢ ˘°Sh kÉæ°S ÉfÈcCG ∂fCG ºµëH âfCG QƒfCG'' :ÓFÉb ‘ Ωó˘˘bC’G á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °üdG ô˘˘ jô– ¢SCGô˘˘ Jh ?á«ØFÉ£dG ™e πeÉ©àJ ∞«c ,øjôëÑdG ¿CG ¿hôj øjòdG ÜÉqàµdG ™e πeÉ©àJ ∞«ch ?¢ù“ ’ ¿CG Öéjh á°Só≤e º¡JÉHÉàc ɢ˘æ˘ ©˘ ª˘ à› ¿CG ¬˘˘HGƒ˘˘ L ¿É˘˘ µ˘ ˘a ,''ɢ˘ fó˘˘ aG kɢ °Vô˘˘©˘ à˘ °ùe ,ΩRÓ˘˘dG ø˘˘e ÌcCG ¢ù«˘˘ °ùe ò˘æ˘e ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG äɢcô◊G :∫É≤a ,Éæeƒj ≈àMh äÉ«æ«°ùªÿG ™∏£e º¡©«ª˘L Üô˘©˘dG ¿É˘c äɢ«˘æ˘«˘°ùªÿG ‘'' ¢ù£˘©˘ j ɢ˘eó˘˘æ˘ Yh ,ᢢ«˘ eƒ˘˘b ¿ƒ˘˘°ùØ˘˘æ˘ à˘ j ¿EÉa ô°UÉædG óÑY ∫ɪL πMGôdG º«YõdG ¢ù◊G ¿Éµ˘a ,Ωɢcõ˘dɢH Üɢ°üJ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …ƒë˘jh ,»˘Zɢ£˘dG ƒ˘g »˘eƒ˘≤˘dG »˘Hô˘©˘dG ¿CG ¿hO øe á©«°ûdGh áæ°ùdG ¬«MÉæL ÚH ¤EG ∫É◊G ôªà°SGh ábôØJ …CG óŸG ∞bƒJ Ú«ã©ÑdG øe á∏b OƒLh ºZQ ,äÉæ«à°ùdG »ã©ÑdG QÉ«àdG ≈àM øµd ,Üô°ùdG êQÉN ºgó©H øe ...á©«°ûdGh áæ°ùdG ™ªéj ¿Éc ᢢ «˘ ˘°ùcQÉŸG ᢢ jQɢ˘ °ù«˘˘ dG ᢢ cô◊G äAɢ˘ ˘L ≈˘˘à˘ M Úà˘˘Ø˘ Fɢ˘£˘ dG º˘˘°†J kɢ °†jG âfɢ˘ch ô˘˘ ˘NGhCG ‘ ᢢ ˘«˘ ˘ fGô˘˘ ˘j’G IQƒ˘˘ ˘ã˘ ˘ dG äAɢ˘ ˘ L É¡f’ ¥É≤˘°ûdG ɢ¡˘©˘e AɢLh äɢ«˘æ˘©˘«˘Ñ˘°ùdG ⁄h ᢩ˘«˘°ûdG ø˘e á˘cQÉ˘Ñ˘eh kG󢫢jCɢJ â≤˘d ɢe ¤EG ɢfOɢb ɢe Gò˘˘gh á˘˘æ˘ °ùdG ɢ˘gó˘˘jDƒ˘ j .''¿B’G ¬«a øëf ’h ´ÉªàLG Aɪ∏Y Éæ°ùd øëf'' :∫Ébh §˘≤˘a ¿ƒ˘«˘aɢ뢰U ø˘˘ë˘ f ,¢ùØ˘˘f Aɢ˘ª˘ ∏˘ Y Gòg ¿Éc GPÉŸ ∫CÉ°ùf ¿CG Éæ≤M øe øµdh πc ±ôY ≈∏Y êQÉÿGh ÅLÉØŸG ¥É≤°ûdG ≈˘∏˘Y äÈY »˘à˘dG ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG äɢ˘cô◊G .''?á≤£æŸG (᫪æàdG IóæLCG)

''ø˘Wƒ˘˘dG'' á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U ô˘˘jô– ¢ù«˘˘FQ äÉ°TÉ≤ædG Ò°ùJ ¿CG π«îJ »µæÑdG óªfi ÖJɢ˘µ˘ dG CGó˘˘Ñ˘ ˘j ¿Cɢ ˘c ∞˘˘ ∏˘ ˘àfl Aɢ˘ °†a ‘ ᫪µ¡àdG ¬à≤˘jô˘£˘H »˘°SÉ˘Ñ˘©˘dG ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y º˘°Sɢb ÖJɢµ˘dG ¬˘«˘ ∏˘ Y Oô˘˘j º˘˘K ,IOƒ˘˘¡˘ ©ŸG ,ÊÉjõdG ΩÉ°ûg QGƒ◊G ‘ πNójh Ú°ùM ±Gô˘˘ ˘ W’G ÚH ¢Tɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG ¢ùµ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ d ±Pɢ≤˘à˘J »˘à˘dGh ᢩ˘ª˘ àÛG ᢢ«˘ aɢ˘ë˘ °üdG ‘ ∫É◊G ™˘˘bGh ɢ˘¡˘ Jó˘˘ ª˘ ˘YCG ‘ ∫ɢ˘ é˘ ˘°ùdG

IQGOE’G á°üæe ≈∏Y π©°TC’G ¬∏dGóÑY .Oh øªMôdGóÑY QƒfCGh …hGõ©dG Qòæe QƒàcódG

!zôjôëàdG AÉ°SDhQ πª°T âà°T º¡∏dG{ ƒYój ‘Éë°U »≤«≤M πµ°ûH »Øë°üdG º°ù÷G πã“ ’ Ú«Øë°üdG á«©ªL ácQÉ°ûà ájò«ØæJ á£N øª°V ôjôëàdG AÉ°SDhQ º°†J á«dB’ ƒYój zøWƒdG{ ôjô– ¢ù«FQ á«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG ó¡©e ¿Éc GPEÉa ,á«æWƒdG IóMƒdG QhO ¿ƒæÑàj ¿ƒ˘fɢb ¿hO π˘ª˘©˘j ÖJɢµ˘dG hCG ‘ɢ˘ë˘ °üdG ‹ÉàdÉHh ºcÉÙG ¤EG ôLôéjh ¬«ªëj äÉfɪ°V ∑Éæg øµJ ⁄ GPEG IôFGódG ™°ùàJ á˘¡˘ L ø˘˘e ,ᢢjô◊G ø˘˘e ᢢMɢ˘°ùe ò˘˘NC’ ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG ¿CG ¤EG QÉ°TCG iôNCG á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ª÷G Iƒ£°S â– á©bGh ‘ ≥˘Jô˘J ⁄ »˘à˘dG ᢢ«˘ æ˘ jó˘˘dG äɢ˘°ù°SDƒŸGh ,¿B’G ≈˘˘ ˘à˘ ˘ M »˘˘ ˘WGô˘˘ ˘≤Áó˘˘ ˘dG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ «˘ ˘ Yh …òdG …OÉ©dG øWGƒŸG ÖfP Ée '':∫AÉ°ùJh ¢Vô©àj ¿CG ‘ QÉ«J …C’ Aɪàf’G ójôj ’ Üɢ˘ ë˘ ˘°UCG ø˘˘ e ≈˘˘ à˘ ˘M ÉÃQ äɢ˘ ≤˘ ˘jɢ˘ ˘°†Ÿ Ωƒ˘˘«˘ dG ᢢaɢ˘ë˘ °üdG ¿CG ó˘˘cCGh !?''ΩÓ˘˘bC’G √ÉŒ’G ‘ ™aóJ ÉgOó©Jh É¡YƒæJ ºZQ Égó‚ ÉÃQ '':GôNÉ°S ∫Ébh ,»ØFÉ£dG QGôZ ≈∏Y »ØFÉW ≥ë∏à ™aóJ Ée kÉeƒj …Oɢ˘ ˘ °üà˘˘ ˘ b’Gh »˘˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ jô˘˘ ˘ dG ≥˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ∏ŸG !!''»æØdGh ÉæfCG øe QòM …ΰùdG óªfi QƒàcódG ≥∏©àj ɪ«a IÒ£N á∏Môe ¤EG Éæ∏°Uh ÉŸ äɢ°Sɢµ˘©˘fG ’EG »˘g ɢeh ,᢫˘ Ø˘ Fɢ˘£˘ dɢ˘H á«˘Ø˘Fɢ£˘dG ¿CɢH kɢª˘∏˘Y ,á˘≤˘£˘æŸÉ˘H çó˘ë˘j »˘eÓ˘YE’G º˘°ù÷G ‘ Iô˘°üë˘æ˘ e â°ù«˘˘d ,Iõ¡LC’G πc ‘ ájô°ûà°ùe É¡æµd §≤a π°UƒàdGh ÒjÉ©e ™°Vh ºàj ¿CÉH ÖdÉWh …CG ÖæŒ ¤EG ƒYój ±ô°T ¥Éã«e ¤EG hCG »©˘«˘°ûd ᢫˘Ø˘«˘æ˘°üJ ®É˘Ø˘dCG hCG äGQÉ˘Ñ˘Y √ò˘˘g ø˘˘e êô˘˘î˘ ˘fh »˘˘ ≤˘ ˘Jô˘˘ f »˘˘ c »˘˘ æ˘ ˘°S ..á≤«°†dG á«°Uƒ°üÿG ÉYO ¿Éªã©dG óªfi ‘Éë°üdG ÖJɵdG ᢫˘æ˘Wƒ˘dG Ió˘Mƒ˘dG Ωƒ˘¡˘Ø˘e ∞˘jô˘˘©˘ J ¤EG ᢢjQƒ˘˘Jɢ˘à˘ có˘˘d kÓ˘ Nó˘˘e âë˘˘Ñ˘ °UCG »˘˘à˘ dG äÉjô◊G ó««≤J É¡«a ºàj AÉ°übEGh á«æWh ,ᢢ«˘ æ˘ Wh Ió˘˘Mh ihɢ˘Yó˘˘H ᢢ«˘ aɢ˘ë˘ ˘°üdG øY È©j ‘Éë°üdG ´ƒæàdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh êÉ˘à˘ f ƒ˘˘g ÖJɢ˘µ˘ dGh ,™˘˘ª˘ àÛɢ˘H ´ƒ˘˘æ˘ à˘ dG ɪc ,¢SÉædG øe á°†jôY äÉYÉ£b ÒµØJ IQƒ°üH RÉëæJ á«aÉë°üdG äÉ«£¨àdG ¿CG ¿EÉa ‹ÉàdÉHh ,QôÙG áØFÉ£d iôNCÉH hCG Gòg íª∏j á«æjôëÑdG áaÉë°ü∏d ó°UGôdG äÉbÉ≤°ûfG πÑ≤à°ùŸG ‘ iÔ°Sh ¥É≤°ûf’G ¥Gô˘˘YC’G ¤EG á˘˘Ø˘ Fɢ˘£˘ ˘dG Rhɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘J ÌcCG √ò˘g §˘Ñ˘°V ¤EG kɢ«˘YGO ,»˘æ˘KE’G ´ƒ˘æ˘à˘ dGh ..¥É«°ùdG øY êôîJ ’ ≈àM äÉbÉ≤°ûf’G á«∏ÙG áaÉë°ü∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdG

‘ɢ뢰üdG ÖJɢµ˘dG ÖdɢW ¬˘Ñ˘fɢ˘L ø˘˘e ¢ùeC’G AÉ≤d ¿ƒµj ¿CG ‹ó«Ñ©dG óªMG ᢢ jDhô˘˘ dG Qƒ˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘J Ió˘˘ Yɢ˘ ≤˘ ˘d ᢢ bÓ˘˘ £˘ ˘ fG É¡àbÓYh á«∏ÙG áaÉë°ü∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ,ᢢ«˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG ᢢ°Sɢ˘«˘ ˘°ùdG ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘H ó¡©e §HôJ »àdG ábÓ©dG øY kÓFÉ°ùàe ,áaÉë°üdÉH á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øjôëÑdG QhÉfi ‘ ¢Tɢ≤˘æ˘dG ô˘°üë˘j ¿CG kÉ˘Ñ˘ dɢ˘£˘ e kÉ˘Ñ˘dɢ£˘eh π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ¢ûbɢ˘æ˘ J ᢢjô˘˘gƒ˘˘L Ú°ü°üî˘àŸG ø˘e á˘Ñ˘î˘f Qƒ˘°†ë˘H kɢ °†jCG :∫ɢ˘bh ,¢Tɢ˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dG AGô˘˘ KE’ Úã˘˘ Mɢ˘ Ñ˘ ˘dGh º˘˘à˘ ˘j π˘˘ ª˘ ˘Y ¥GQhCG âMô˘˘ W ƒ˘˘ d Gò˘˘ Ñ˘ ˘M''

!!É¡æ≤àf Iõ«e …ô¶ædG ìô£dG

øWƒdG ôjô– ¢ù«FQ

äɢjôÛG π˘µ˘d á˘jhGOƒ˘°S Iô˘¶˘f á˘Yɢ°TEɢH ∫É«LC’G »Hôj ∑ƒ∏°ùdG Gòg ¿C’ ᣫÙG .áª≤ædG ≈∏Y Iójó÷G ájô˘°üŸG IQÉ˘Ø˘°ùdɢH »˘eÓ˘YE’G ≥˘ë˘∏ŸG Oó©d ¬à©HÉàe øY çó– ôHÉL ó«°ùdG ᢢaɢ˘ë˘ °üdɢ˘H ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ ˘°ùdG ä’ɢ˘ ≤ŸG ø˘˘ e ᫢°†b ¤EG âbô˘£˘J »˘à˘dGh ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ájGóÑdG ‘ ÖJɵdG ¿CG ßM’h á«ØFÉ£dG ¤EG ƒ˘Yó˘jh ᢫˘Ø˘Fɢ˘£˘ dG 󢢰V ¬˘˘fCG ó˘˘cDƒ˘ j ɢe ¿É˘Yô˘°S ¬˘˘æ˘ µ˘ d ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢª˘ ë˘ ∏˘ dG Ée øY ±ôëæ«d ìô£dG ¥É«°S ‘ ∞°ûµæj ¤EG ¬dGDƒ°S ¬qLhh ,áeó≤ŸG ‘ ¬«∏Y ócCG π˘˘g'' :ø˘˘ jô˘˘ °VÉ◊G Ú«˘˘ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG π˘˘ c ¿CG ø˘µÁ ƒ˘ë˘æ˘ dG Gò˘˘g ≈˘˘∏˘ Y ᢢaɢ˘ë˘ °üdG Aɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘f’Gh A’ƒ˘˘ dG º˘˘ «˘ ˘b ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ó˘˘ cDƒ˘ ˘ J !?''áMQÉ°üŸGh πĢ°S ᢩ˘bGƒ˘H ᢰù∏÷G ¢ù«˘FQ ¬˘HɢLÉC ˘a ¿É°ùfE’G º∏¶j ∞«c) ¢Sƒ«°TƒØfƒc É¡«a ô©°ûj ’ ⁄ɶdG ¿C’) ÜÉLCÉa ?¿É°ùfE’G ¿CG ‘ á˘∏˘ µ˘ °ûŸG ¿Cɢ H Ö˘˘q≤˘ Yh !(⁄ɢ˘X ¬˘˘fCG ¬˘˘ fCɢ ˘H ô˘˘ ©˘ ˘°ûj ’ »˘˘ ˘Ø˘ ˘ Fɢ˘ ˘£˘ ˘ dG ¿É˘˘ ˘°ùfE’G !!»ØFÉW äÉ¡LƒJ ó≤àfG …OGô©dG ø°ùM óªfi Ió˘˘jô÷G ‘ ᢢ°†bɢ˘æ˘ ˘àŸG Ú«˘˘ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG ájDhôdG ¤EG QÉ≤àa’G ¤EG kGÒ°ûe IóMGƒdG .á«WGô≤ÁódG ‘ áë°VGƒdG â£˘∏˘°S …ô˘é◊G á˘ª˘ Wɢ˘a ᢢ∏˘ «˘ eõ˘˘dG á«Ø«c É¡ªgCG QhÉfi IóY ≈∏Y Aƒ°†dG ᢢ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG ÚH ᢢ jƒ˘˘ b ᢢ bÓ˘˘ ˘Y Aɢ˘ ˘æ˘ ˘ H ÒKCɢ J ió˘˘eh ,ᢢ«˘ ˘eƒ˘˘ µ◊G äɢ˘ °ù°SDƒŸGh ≈∏Y áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaÉë°üdG á÷OCG ‘ ¢ù«˘˘ «˘ ˘°ùJ ᢢ eRCG ∑ɢ˘ æ˘ ˘ g ¿CG Qɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ à˘ ˘ YG ,É¡∏M á«Ø«c åëH øe óH ’h ∞ë°üdG ‘ I󢫢Mh ᢢ¡˘ L â°ù«˘˘d ᢢaɢ˘ë˘ °üdG ¿CGh äÉ°ù°SDƒe QÉWEG ‘ πª©J É¡æµdh á«∏ª©dG .™°VƒdG øY ádhDƒ°ùe iôNCG QOƒ÷G ìÓ°U ≥HÉ°ùdG …ó∏ÑdG ÖFÉædG ø˘e ƒ˘ë˘f ¬˘à˘¶˘MÓ˘eh ¬˘à˘jDhQ ø˘˘Y ô˘˘qÑ˘ Y

∫Éb …òdG ¿ƒãÑeƒf OQƒ∏dG á«fÉ£jÈdG ᢢ °ûjQ ’ Qƒ˘˘ °üJ GÒeɢ˘ c ‘ɢ˘ ˘ë˘ ˘ °üdG ¿EG ÖLQ IÒª˘˘°S ΩÓ˘˘c ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘cCGh ,º˘˘°Sô˘˘J ᢢdGRE’ ±ô˘˘°T ¥É˘˘ã˘ «˘ e Oƒ˘˘Lh ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘gCɢ ˘H ..‘Éë°üdG πª©dG øe ¢ù««°ùàdG á«æWƒdG IóMƒdG õjõ©J

ô˘qÑ˘Y Iô˘gR 󢫢°ùdG ‘ɢ뢰üdG ÖJɢ˘µ˘ dG ¬aóg øY QGƒ◊G êhôN øe ¬à«°ûN øY ø˘e k’ó˘H á˘aɢ˘ë˘ °üdG ɢ˘jɢ˘°†b ᢢ°ûbɢ˘æà IóMƒdG õjõ©J ‘ áaÉë°üdG QhO á°ûbÉæe ¬˘à˘°ûjɢ©˘e ∫Ó˘N ø˘e ô˘qÑ˘Yh ,ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG •É≤ædG ¢†©H øY á«æjôëÑdG áaÉë°ü∏d ‘ áMQÉ°üe ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG É¡dhCG áeÉ¡dG ÉjÉ°†b ™e »Wɢ©˘à˘dG 󢫢Mƒ˘à˘H ∞˘ë˘°üdG øe ócCÉàdGh á«ØFÉ£dGh á«æWƒdG IóMƒdG ±GÎY’G ¿CG iCGQh ,¥óÙG ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ £ÿG ¿CG iCGQh ,π◊G ∫hCG ƒg á∏µ°ûe OƒLƒH ɢjɢ°†≤˘dG ‘ ¢VƒÿG Öæ˘é˘à˘J ∞˘˘ë˘ °üdG ø˘e ,Ó˘ã˘e á˘æ˘WGƒŸG ᢫˘°†≤˘c ᢰSɢ˘°ù◊G ⁄ á«∏ÙG áaÉë°üdG ¿CG iCGQ iôNCG á¡L »˘à˘dG ᢫˘æ˘Wƒ˘dG Ió˘Mƒ˘dG ᢫˘ °†b è˘˘dɢ˘©˘ J ᢫˘Yƒ˘°Vƒ˘eh Ahó˘¡˘H ɢ¡÷ɢ©˘ J ¿CG Ö颢j ø˘˘e ó˘˘H ’h ,ø˘˘ jƒ˘˘ ¡˘ ˘J ’h π˘˘ jƒ˘˘ ¡˘ ˘J ¿hO ÈcCG ɢ¡˘fCG QÉ˘Ñ˘à˘YG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘©˘e π˘eɢ˘©˘ à˘ dG áeƒµ◊G øe ∞bƒe á«°†b øe ÒãµH ¢ù«∏a ,á°VQÉ©e hCG kGó«jCÉJ ∂dP ¿Éc AGƒ°S IóMƒdG Oó¡j ¢VQÉ©e πc ¿CG IQhô°†dÉH ’ ‹Éà˘dɢHh í˘«˘ë˘°U ¢ùµ˘©˘dGh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG …CG á«dhDƒ°ùe áeƒµ◊G πªëf ¿CG Öéj øµd ᫢æ˘Wƒ˘dG Ió˘Mƒ˘dG Oó˘¡˘J äɢ«˘cƒ˘∏˘°S π˘˘ª˘ ë˘ à˘ j ¿CG ¬˘˘∏˘ ˘ª˘ ˘cCɢ ˘H ™˘˘ ª˘ ˘àÛG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ø˘˘Y åjó◊G ¿CG iCGQ ɢ˘ ª˘ ˘c ,ᢢ «˘ ˘dhDƒ˘ ˘°ùŸG øµÁ ’h Ö©°ûàe ôeCG á«æWƒdG IóMƒdG Ió˘Mƒ˘˘dG õ˘˘jõ˘˘©˘ J º˘˘à˘ j ¿CG ᢢaɢ˘ë˘ °üdG ‘ ∞WÉ©àdG hCG èjhÎdG ≈∏Y AÉæH á«æWƒdG ’h ,∫ɵ°TC’G øe πµ°T …CÉH ∞æ©dG ™e ᢢ«˘ æ˘ Wh Ió˘˘Mh ᢢaɢ˘≤˘ K ¢ùjô˘˘µ˘ J ø˘˘ µÁ

ÖLQ IÒª˘˘°S ᢢ«˘ aɢ˘ë˘ °üdG á˘˘Ñ˘ Jɢ˘µ˘ dG ‘ ᫢Hô˘Y äɢ©˘ª˘à˘é˘ª˘c ɢfõ˘«“ äó˘≤˘à˘fG ‘ ≥ª©àdGh ,…ô¶f πµ°ûH ÉjÉ°†≤dG ìôW ÉæàLÉM ióe øY á∏FÉ°ùàe ,É¡æY áHÉàµdG ɢæ˘fCGh ᢰUɢN ´ƒ˘˘æ˘ dG Gò˘˘g ø˘˘e Ò¶˘˘æ˘ à˘ d äÉ«˘ã˘«˘M º˘∏˘©˘f ’h kGó˘jó˘L kGó˘¡˘Y ɢæ˘∏˘NO ‘ äɢ«˘WGô˘≤Áó˘dG äɢjȵ˘a ,¬˘JGOô˘Ø˘e π˘µ˘°T ‘ ᢫˘WGô˘≤Áó˘˘dG ¢SQÉ“ ⁄ɢ˘©˘ dG ÚM ‘ »˘æ˘Wƒ˘dG iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘ Y ™˘˘°Sƒ˘˘e á°SQɪŸG √òg äÉ«°SÉ°SCG ¤EG ô≤àØJ É¡fCG ∑ɢ˘ æ˘ ˘g ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,ɢ˘ gOhó˘˘ M êQɢ˘ N Öéjh ´ƒ°VƒŸÉH á≤∏©àe á«Ø°ù∏a á«∏ªY øe ∫ƒëàdG ‘ »µ«eÉæjO πµ°ûH π∏– ¿CG ,»∏ª©dG QÉWE’Gh á°SQɪŸG ¤EG Ò¶æàdG Oƒ«b ¿hO á«WGô≤ÁódG πg'' :∫AÉ°ùàJh ∫Éãe ÈcCG ¿CÉH áÑ≤©e ?''áHƒ∏£ŸG »g ‘ ájô◊G â«£YCG ∞ë°üdG ¿CG ∂dP ≈∏Y ±ô°T ¥Éã«e ∂∏à“ ’ É¡°ùØf »g âbh ¤EG ɢ˘ æ˘ ˘dƒ˘˘ ˘NO ‹É˘˘ ˘à˘ ˘ dɢ˘ ˘Hh ᢢ ˘æ˘ ˘ ¡˘ ˘ ª˘ ˘ ∏˘ ˘ d ..áÄWÉN äÉ°SQɪà ¿Éc á«WGô≤ÁódG ó˘jô˘a »˘eÉÙG ɢ¡˘eÓ˘˘c ≈˘˘∏˘ Y ≈˘˘æq ˘ Kh ᫪æàdG ó¡©e AÉæeCG ¢ù∏› ƒ°†Y …RÉZ á°ù°SDƒŸG ìÓ°UEG ᫪gCG kGócDƒe á«°SÉ«°ùdG Ú«aÉë°üdG iƒ˘à˘°ùe ™˘aQh ᢫˘aɢ뢰üdG Qƒ£àe ¿ƒfÉb óLƒj ¿CG ≈∏Y ,º¡JAÉØch á«WGô≤ÁódG IÉ«◊G ¢ùeÓj áaÉë°ü∏d á˘∏˘°UÉ˘Ø˘dG Iô˘©˘°ûdG ¤EG kGÒ°ûe ,ᢵ˘∏˘ªŸÉ˘H ’ ÉæfCGh á°UÉN ,≈°VƒØdGh ájô◊G ÚH áfƒ∏e øjôëÑdG áaÉë°U íÑ°üàd ≈©°ùf ,¿GƒdC’G øe ÉgÒZh ¥QRC’Gh ôØ°UC’ÉH ‘ Úeô°†fl IòJÉ°SCG OƒLƒd kGô¶f øµd ™°Vƒd »©°ùdG øe óH ’ ‘Éë°üdG πª©dG ¤EG ¬¡«ÑæàH kGOô£à°ùe ..º¶æe Ωƒ¡Øe ∞˘˘«˘ c ±ô˘˘ ©˘ ˘j ’ »˘˘ eƒ˘˘ µ◊G Rɢ˘ ¡÷G ¿CG ∫hDƒ°ùŸÉa ,‘Éë°üdG RÉ¡÷G ™e ±ô°üàj ¬ëjô°üJ »Øæj ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h ìô°üj ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘qfCG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘YC’G ¬˘˘ ˘ dhDƒ˘ ˘ ˘°ùe ¿C’ ..íjô°üàdG ≥∏£æe øe øªMôdG óÑY QƒfCG çó– á«æjôëÑdG áaÉ뢰üdG ICɢ°ûæ˘d ¬˘Jô˘°Uɢ©˘e kGÒ°ûe Üô˘¨˘dG á˘aɢ뢰U ≈˘∏˘Y ¬˘YÓ˘˘WGh »˘˘gh ɢ˘¡˘ dɢ˘Ø˘ ZEG ø˘˘µÁ ’ ᢢ≤˘ ˘«˘ ˘≤˘ ˘M ¤EG äGAɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘f’G ø˘˘ ˘ Y Qô˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘àŸG ∫GDƒ˘ ˘ ˘ °ùdG ‘ ¬˘°†aQh ‘É˘ë˘ °ü∏˘˘d ᢢ«˘ Lƒ˘˘dƒ˘˘jó˘˘jC’G ,áØ∏àfl á«LƒdƒjójCG øe ¿Éc ¿EG πª©dG …ójCG ≈∏Y äCGóH áaÉë°üdG ICÉ°ûf ¿CG ∫Ébh IÎØdGh ,Éæ«HCG ΩCG ÉæÄ°T Ú«LƒdƒjójC’G ‘ CGƒ°SC’G ÉgÈàYCG Ωƒ«dG É¡°û«©f »àdG º˘˘¶˘ ©˘ e ¿C’ kGô˘˘¶˘ f ,ᢢaɢ˘ë˘ °üdG ï˘˘ jQɢ˘ J ¢SQGó˘e ¤EG ¿ƒ˘ª˘à˘ æ˘ j ɢ˘¡˘ «˘ a Ú∏˘˘eɢ˘©˘ dG ≈∏Y Aɢæ˘H º˘¡˘JɢHɢà˘c ɢ¡˘æ˘Y È©˘J á˘jô˘µ˘a ,≥FÉ≤◊G ¢ù«dh á«°üî°ûdG º¡JGó≤à©e ≥∏N øµÁ ’h É¡∏M Ö©°üj á∏µ°ûe »gh √ògh ÚæKG hCG Ωƒj ‘ OóL Ú«aÉë°U CÉ°ûæJ ¿CG ¤EG √OÉ≤àYG ‘ ∫ƒ£à°S á∏MôŸG øY kGó«©H Ú«aÉë°ü∏d á∏≤à°ùŸG á°SQóŸG áaÉë°üdG ∂∏à ó¡°ûà°SGh ,äGAɪàfG …CG

ó˘≤˘a ᢫˘Ø˘Fɢ£˘dG á˘aBɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘ «˘ ah ƒ˘°†Y …hGõ˘©˘dG Qò˘æ˘e Qƒ˘à˘có˘˘dG º˘˘à˘ à˘ NG ᫪æà∏d øjôëÑdG ó¡©e AÉæeCG ¢ù∏› √RÈf ¿CG ÉæjCÉJQG …òdG) AÉ≤∏dG á«°SÉ«°ùdG ¬˘˘à˘ «˘ ª˘ gC’ kGô˘˘¶˘ f ¢Vô˘˘©˘ dG ᢢeó˘˘≤˘ ˘e ‘ mƒàµeh ™∏£e øe QOÉ°U ¬fC’ ¬à«°SÉ°ùMh ɢgÒf â– ìRô˘j »˘à˘dG ᢫˘Ø˘Fɢ£˘dG Qɢæ˘H ¿CG ócCG å«M (≥«≤°ûdG »bGô©dG øWƒdG kÉjCG ¿ÉWhC’G ¿CÉ°T ‘ »LQÉN πNóJ …CG ¢ùµ˘©˘æ˘J Iô˘eó˘e äGÒKCɢJ ¬˘d ¬˘¡˘æ˘c ¿É˘c çóM Ée Gògh ,܃©°ûdG IÉ«M ≈∏Y kÉÑ∏°S πNóàdG √ôeq O …òdG ¥Gô©dG ¢VQCG ≈∏Y á«ØFÉ£˘dG äɢ颫˘LCɢà˘dG ≥˘∏˘Nh »˘Ñ˘æ˘LC’G kGQòfi ,πÑb øe IOƒ¡©e øµJ ⁄ »àdGh á˘˘Ñ˘ ¨˘ e ø˘˘ e »˘˘ Hô˘˘ ©˘ ˘dG ⁄ɢ˘ ©˘ ˘dG ∫hO π˘˘ c ¢û««éàdGh ËRCÉàdGh »LQÉÿG πNóàdG »c iôNCG ±GôWCG ÜÉ°ùM ≈∏Y ±GôWC’ ¥Gô˘©˘dG ∫Bɢe ≠˘∏˘Ñ˘e ∫É◊G º˘¡˘ H ≠˘˘∏˘ Ñ˘ j ’ ɇ ¢UÓÿÉH ™«ª÷G ¬d ƒYój …òdG ..»˘˘LQÉÿG π˘˘Nó˘˘à˘ dG ÖÑ˘˘°ùH ¬˘˘«˘ a ™˘˘bh óàeG …òdG QGƒ◊G π«°UÉØJ »∏j ɪ«ah ..™HQCG äÉYÉ°S ióe ≈∏Y Qƒ˘˘ ˘ ˘ fCG Pɢ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘°SC’G ᢢ ˘ ˘ °ù∏÷G ¢SCGô˘˘ ˘ ˘ ˘J ó˘ªfi QGƒ◊G π˘¡˘à˘°SGh ø˘˘ª˘ Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y ≈˘˘æ˘ ©˘ e ø˘˘Y kÓ˘ Fɢ˘°ùà˘˘e …OGô˘˘©˘ dG ø˘˘°ùM í°VhCÉa (øWGƒŸG ∑ƒ∏°S §Ñ°V) Qƒfi ¬˘˘H Oƒ˘˘ °ü≤ŸG ¿CG π˘˘ ©˘ ˘°TC’G Qƒ˘˘ à˘ ˘có˘˘ dG ¬˘˘ d á˘Ø˘∏˘ àıG º˘˘«˘ °SGô˘˘ª˘ ∏˘ d ø˘˘WGƒŸG ΩGÎMG ,áaÉë°üdG ∫ÓN øe q’EG ¿ƒµj ’ Gògh ‘ »˘˘ª˘ °ûH º˘˘«˘ gGô˘˘HEG Pɢ˘à˘ °SC’G π˘˘ Nó˘˘ à˘ ˘a ¿CG ±ó¡dG ¿Éc GPEG ¬fCG ¤EG kGÒ°ûe QGƒ◊G Ó˘a ᢫˘Yƒ˘à˘dG ƒ˘g á˘aɢ뢰üdG QhO ¿ƒ˘˘µ˘ j ‘ ¬∏«ãe ó≤©«d ¿Éc Ée Gò¡c AÉ≤∏d »YGO ÖÑ˘˘°S ø˘˘Y kÓ˘ Fɢ˘°ùà˘˘e ᢢ«˘ Hô˘˘ Z ᢢ dhO …CG πgh ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘∏˘d Gò˘¡˘c è˘eɢfô˘H º˘«˘¶˘æ˘J ‘ áYƒ°Vƒe ¿ƒµJ ¿CG áaÉë°üdG ójôf ≈˘∏˘Y ¥É˘Ø˘J’G kɢMÎ≤˘e ,QÉ˘Ñ˘à˘ NG IQhQɢ˘b ¿CG ó©H ∂dPh ,QGƒë∏d IóMƒe (᪫K) øe ±ó¡dG ¬d í°VhCG ób π©°TC’G .O ¿Éc π˘˘LCG ø˘˘e ô◊G π˘˘Yɢ˘Ø˘ à˘ dG ƒ˘˘gh Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ádÉ◊G ∞«°UƒJ ‘ ™°ShCG ájDhôH êhôÿG ..á°TÉ©ŸG óÑY QƒfCG PÉà°SC’G ¬eÓc ≈∏Y q≈æKh á˘aɢ≤˘ã˘dG ô˘°ûf ᢫˘ª˘gCG kGó˘cDƒ˘e ø˘˘ª˘ Mô˘˘dG AGó˘HEG ¤EG ™˘˘«˘ ª÷G kɢ «˘ YGO QGƒ◊G º˘˘YOh ..á«dƒª°ûH ¢SQójh ô°ûæ«°S …òdG …CGôdG πNGO á«WGô≤ÁO á°SQɇ ∑Éæg πg !?á«aÉë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ’EG »µæÑdG óªfi PÉà°SC’G øe ¿Éc ɪa AÉ≤∏dG ‘ IóFÉ°ùdG ádÉ◊G øY ôqÑY ¿CG ¿ƒ˘˘°ùª˘˘∏˘ à˘ j Gƒ˘˘dGR ɢ˘e Qƒ˘˘°†◊G ¿CG »˘˘gh ≈∏Y kGòNBG QGƒ◊G Úî°ùJ ∫ƒM º¡≤jôW ƒgh ∫hC’G QƒÙÉH AóÑdGh ᪡ŸG ¬≤JÉY QÉÑàYG ≈∏Y á«WGô≤ÁódG áaÉ≤ãdG ô°ûf ìhô£e πbC’G ≈∏Y É¡æe ≈fOC’G ó◊G ¿CG ᢢHôŒ Oƒ˘˘Lƒ˘˘d kGô˘˘¶˘ f ɢ˘æ˘ Jɢ˘©˘ ª˘ à› ‘ ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢcô˘˘ë˘ ∏˘ d ï˘˘jQɢ˘Jh ᢢ«˘ ˘æ˘ ˘Wh ‘ äÌ©˘˘ J ¿EGh ᢢ ˘«˘ ˘ WGô˘˘ ˘≤ÁO ᢢ ˘HôŒh ᢰSQɢª˘∏˘d ô˘WCG ∑ɢæ˘g ø˘µ˘d äÉ˘æ˘«˘©˘Ñ˘ °ùdG ó«˘dɢ≤˘à˘dG ¢†©˘H âSQ ᢫˘WGô˘≤Áó˘dG ™˘bGƒ˘d ¬˘∏˘«˘∏– ‘h ..ô˘jó˘˘≤˘ J π˘˘bCG ≈˘˘∏˘ Y ÜÉÑ°ûdG ´É£b ÉædhÉæJ GPEG á°UÉN ∫É◊G á˘aɢ≤˘ã˘ ∏˘ d ô˘˘≤˘ à˘ Ø˘ j ɢ˘eEG Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ¿CG iCGQ á˘aɢ˘≤˘ ã˘ H Cɢ Ñ˘ ©˘ e ¬˘˘fCG hCG ,ᢢ«˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG ‘ çó˘˘ë˘ à˘ j ,ᢢ«˘ ˘Lƒ˘˘ dƒ˘˘ jó˘˘ jCG ᢢ °Sɢ˘ «˘ ˘°S kɢĢ«˘ °T ±ô˘˘©˘ j ’ ¬˘˘æ˘ µ˘ d ᢢ«˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG iCGôa äɪ«¶æ˘à˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ɢeCG ..ɢ¡˘æ˘Y äɢ«˘Ø˘ ∏˘ N äGP ÜQÉŒ ø˘˘Y ᢢĢ °Tɢ˘f ɢ˘¡˘ fCG âfÉc GPEG Ée ∂«µ°ûàH kÓFÉ°ùàe á≤Ñ°ùe √ò˘g π˘NGO ᢫˘WGô˘≤ÁO ᢰSQɇ ∑É˘æ˘ g øe ÌcC’G πH ,º«¶æàdG ∑GP hCG á«©ª÷G ìô˘˘ ˘ W ‘ ∫Dhɢ˘ ˘ °ùà˘˘ ˘ dG kÓ˘ ˘ ˘ °UGƒ˘˘ ˘ ˘e) ∂dP á«WGô≤ÁO á°SQɇ ∑Éæg πg (∂µ°ûàe ¤EG kÉ«¡àæe ..á«aÉë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG πNGO Üô°†J »gh á«°ù°SDƒe á∏µ°ûŸG ¿CG á≤«≤M á£∏°ùdG ≈àMh ,πeÉc »YɪàLG ¥É«°S ‘ É¡d Ée ÉgOÉ¡àLG ‘ É¡dh ó¡àŒ »¡a ¥É£f ‘ ÉædR Ée Éæµd ,É¡«∏Y Ée É¡«∏Yh .ÉgQɪZ ¢VƒN øe óH ’ »àdG áHôéàdG ≈∏Y øªMôdG óÑY QƒfCG Ö«≤©J ¿Éch Gó˘L º˘˘¡˘ e ᢢaɢ˘ë˘ °üdG QhO ¿Cɢ H ¬˘˘eÓ˘˘c ø˘e á˘aɢ˘≤˘ K Oƒ˘˘Lh ió˘˘e ø˘˘Y k’Aɢ˘°ùà˘˘e É¡JÉjóéHCG á∏Môª∏d ¿CG ™e É≤Øàe ¬eóY ∫hó˘˘ dG äɢ˘ «˘ ˘ª˘ ˘¶˘ ˘ Y ‘ Oƒ˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘e Gò˘˘ ˘gh ‘ IQƒ˘°ûæ˘˘e âfɢ˘c ᢢdɢ˘°Sô˘˘H kGó˘˘¡˘ °ûà˘˘°ùe ¢†«˘HCG »˘µ˘jô˘eCG PÉ˘à˘°SCG ø˘e ∂jhRƒ˘˘«˘ æ˘ dG …CG ɢ˘¡˘ «˘ a ¢ù«˘˘d ɢ˘µ˘ jô˘˘eCG ¿CG ɢ˘¡˘ «˘ a ∫ɢ˘ b Qô≤˘J äɢ°ù°SDƒ˘e ∑ɢæ˘g ¿C’ ᢫˘WGô˘≤ÁO ∑ô–h ᢢ ˘ °Sɢ˘ ˘ ˘Fô˘˘ ˘ ˘dG ¤EG Ögò˘˘ ˘ ˘j ø˘˘ ˘ ˘e iôNCG á¡L øe øµd ,áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG ≈˘∏˘Y ≈˘HÎj π˘Ø˘£˘dGh AGQBG O󢩢 J ∑ɢ˘æ˘ g ..¬eGÎMGh áØ∏àıG AGQB’G OƒLh á°SQɇ Ωó©H √ó°üb »µæÑdG í°VhCÉa ¿É˘c GPEG ɢe ¬˘dDhɢ˘°ùJ kGQô˘˘µ˘ e ᢢjɢ˘°Uh QhO ,º˘¡˘∏˘NGó˘H Ú«˘˘WGô˘˘≤ÁO Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °üdG É¡HÉ°ùà˘cG º˘à˘j ᢫˘WGô˘≤Áó˘dG ¿CG kGó˘cDƒ˘e ..á°SQɪŸG øe É¡ª∏©Jh


13

øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

AÉ≤∏dG øe ÖfÉL

..ÜÉgQE’G ájôM ¤EG ƒYój ’ ¬fCG ¿Éªã©dG í°VhCÉa ø˘Y çó˘ë˘à˘ f ’h ɢ˘¡˘ æ˘ gGƒ˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y ∑ÎJ k’óH áeGô¨dG Ö°ùfC’G øµd ,á≤∏£e ájôM ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y º˘˘ ˘ µ◊G Ö颢 ˘ j ’h ,¢ùÑ◊G ø˘˘ ˘ e ..äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ∫ÓN øe ‘Éë°üdG ÖÑ°S kÉë°Vƒe »ª°ûH º«gGôHEG Öq≤Yh Ú«˘aɢ뢰üdɢH ¢UɢN ¿ƒ˘fɢb ø˘Y ´É˘aó˘dG ɪc á°ûjQ ¬°SCGQ ≈∏Y ‘Éë°üdG ¿C’ ¢ù«d ¢Sɢæ˘dG ¥ƒ˘≤˘ M ∫hɢ˘æ˘ à˘ j ¬˘˘fC’ π˘˘H ,∫ƒ˘˘≤˘ j í˘˘ ˘ æÁ …ò˘˘ ˘ dG ¿ÉŸÈdG ÖFɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ c kɢ ˘ ˘ eÉ“ ,ìô£dG ‘ ¬àjôM ¢ù“ ’ »c áfÉ°ü◊G ¿CG ɢ¡˘≤˘M ø˘e ᢩ˘HGQ á˘£˘∏˘°S á˘aÉ˘ë˘ °üdGh ..§HGƒ°V QÉWEG ‘ áæ°üfi ¿ƒµJ ôeC’G ≈∏˘Y »˘°SÉ˘Ñ˘©˘dG ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y ≥˘q∏˘Yh ‘ ‘Éë°ü∏d ᪵ÙG ¿ƒµJ ¿CÉH kÉÑdÉ£e ô˘˘ °û뢢 j ¿CG ’ ¬˘˘ à˘ ˘ª˘ ˘¡Ã ≥˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘j ¿É˘˘ ˘µ˘ ˘ e Iôµa ¢†aQh ,ÚeôÛG §°Sh áªcÉëª∏d âà°ûj ¿CG ÉYO πH ôjôëàdG AÉ°SDhQ OÉ–G ≈∏Y º¡©«ªL Gƒ≤Øàj ’ »c º¡∏ª°T ¬∏dG óMƒe ∞bƒe PÉîJG hCG Ée ‘Éë°U ¢†aQ áHÉ≤f OƒLh ᫪gCG ™e ≥ØJG ÚM ‘ ,¬æe »YGO ’h »˘°Sɢ°SCG Ö∏˘£˘ª˘c Ú«˘aɢ뢰ü∏˘d ..ÉgOƒLh øe ±ƒîà∏d

local@alwatannews.net

¥hQÉa IófQh …ôé◊G áªWÉah Ú°ùM º°SÉb

‹ó«Ñ©dG óªMCGh »ª°ûH º«gGôHEGh …RÉZ ójôah …OGô©dG ø°ùM óªfih QOƒ÷G ìÓ°U

!!!áeGô¨dG hCG ¢ùÑ◊ÉH ‘Éë°üdG ÜÉ≤Yh áaÉë°üdG ¿ƒfÉb ∫ƒM øNÉ°S ¢TÉ≤f ¿ÉK ¥GôY ¤EG ÉæfÉWhCG ∫ƒëàJ ’ »c á«LQÉN äÓNóJ …CG øe ôjò– !ΩɶædG øe ΩÉ≤àfE’G ¿hójôj ºb øe GhAÉL øjòdG øjódG ∫ÉLQ

ΩÉ©dG …CGôdG ¬«LƒJ ‘ áaÉë°üdG QhO

¬L q h »∏°UC’G ´ƒ°VƒŸG ¤EG IOƒY ‘h ‘ QhÉëàdG ¤EG Qƒ°†◊G á°ù∏÷G ¢ù«FQ ¥ôØdG kGOófi ΩÉ©dG …CGôdG π«µ°ûJ ¿CÉ°T ’ »àdG áeÉ©dG áë∏°üŸGh ΩÉ©dG …CGôdG ÚH øe øµªàf ⁄ GPEG É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁ á«dhDƒ°ùe √ògh ΩÉ©dG …CGôdG ‘ ÒKCÉàdG á«æWƒdG IóMƒdG Égó©H »JCÉàd ∞ë°üdG Gò˘g ™˘°Vƒ˘d ô˘jô˘ë˘à˘dG Aɢ˘°SDhQ π˘˘c kɢ «˘ YGO ..ºgQÉÑàYG ‘ Ωƒ¡ØŸG ó˘˘ªfi Qƒ˘˘à˘ ˘có˘˘ dG ᢢ ∏˘ ˘NGó˘˘ e âfɢ˘ µ˘ ˘a ÜòL ‘ áØ«ë°üdG QhO ¢ûbÉæJ …ΰùdG πLCG øe √ÉjÉ°†b ≈∏Y õ«cÎdGh ÇQÉ≤dG Öéj ‹ÉàdÉHh ,á«ëHQ ≥≤–h ™«ÑJ ¿CG …QÉŒ ´hô°ûªc áØ«ë°üdG ÚH ábôØàdG ,Ωɢ˘ Y …QÉŒ ´hô˘˘ °ûª˘˘ c ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘Hh â뢢 ˘H ™˘ª˘àÛG ≈˘∏˘ Y Ö颢j -kɢ °†jCG- ‹É˘˘à˘ dɢ˘Hh Ωƒ˘˘≤˘ J ¿CG ᢢaɢ˘ ë˘ ˘°üdG ø˘˘ e ó˘˘ jô˘˘ j …ò˘˘ dG ƒdh ºYódG É¡d Ωqó≤j ¿CG »æWƒdG ÉgQhóH π˘ãÁ Ωɢ©˘dG º˘Yó˘dG ¿C’ ᢢ«˘ Fõ˘˘L IQƒ˘˘°üH ≈∏Y ájOÉe á˘Ø˘∏˘µ˘Jh ∞˘ë˘°ü∏˘d äɢ«˘ë˘°†J ÖdÉWh ,Qƒ¶æŸG ÒZh Qƒ¶æŸG ó«©°üdG ᫪æàdG ó¡©e ¬«a ∑QÉ°ûj ´hô°ûe »æÑàH ᢢ«˘ ©˘ jô˘˘°ûà˘˘ dG äɢ˘ Ģ ˘«˘ ˘¡˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘°Sɢ˘ «˘ ˘°ùdG ™e kÉØ∏àfl ,∞ë°üdG ºYód áaÉë°üdGh á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °üdG ó˘˘≤˘ Ø˘ j º˘˘Yó˘˘dG ¿Cɢ H ∫ƒ˘˘≤˘ ˘dG Qô˘≤˘J ∞˘«˘c kɢHô˘¨˘à˘°ùeh ,ɢ¡˘à˘ «˘ dÓ˘˘≤˘ à˘ °SG äɢ˘ fÓ˘˘ YEG í˘˘ æ˘ ˘e ‘ ∞˘˘ °û≤˘˘ à˘ ˘ dG ᢢ ˘dhó˘˘ ˘dG Égó¡°ûJ á«£Øf IôØW πX ‘ ∞ë°ü∏d ..É«dÉM OÓÑdG ÖLQ IÒª°S iôJ Égô¶f á¡Lh øeh ¿CG Öéj IóMGh á∏àc ƒg ΩÉ©dG …CGôdG ¿CG ,™˘ª˘àÛɢH ≈˘ª˘¶˘ ©˘ dG ᢢ«˘ Ñ˘ dɢ˘¨˘ dG π˘˘ª˘ °ûJ Gò¡d πµ°ûŸG ƒg ¿ƒµj ¿CG óH ’ ΩÓYE’Gh âfɢ˘c GPEG ∂dP º˘˘à˘ j ∞˘˘ «˘ ˘c ø˘˘ µ˘ ˘d ,…CGô˘˘ dG »àdG ɢ¡˘à˘«˘Ø˘FɢW ‘ á˘ª˘°ù≤˘æ˘e á˘aɢ뢰üdG áØFÉW πc ájDhQ ‘ ±ÓàNG ∑Éæg ɡ檰V ¿ƒµJ ¿CG óH ’ ‹ÉàdÉHh ,ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d .IóMƒe á«æWh ájDhQ ∑Éæg …CGQ ≥∏N ¿CG »°SÉÑ©dG ¬∏dG óÑY iôj ô˘©˘°ûj ¿CGh ᢫˘æ˘Wh á˘aɢ≤˘ã˘ d êɢ˘à˘ ë˘ j Ωɢ˘Y º˘˘ZQ ᢢ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG ᢢ «˘ ˘bGó˘˘ °üà ¢Sɢ˘ æ˘ ˘dG π˘≤˘fh »˘æ˘Wƒ˘dG ¢ù◊G ≈˘∏˘Y ɢ¡˘à˘ ¶˘ aÉfi ¿ÉŸô˘H á˘Hɢãà ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ d Úæ˘˘WGƒŸG Ωƒ˘˘ª˘ g ø˘qª˘Y Êɢjõ˘dG Ωɢ°ûg ∫Aɢ°ùJh ..Öî˘à˘æ˘e ɪc ,´QÉ°ûdG ΩCG ÖJɵdG ΩÉ©dG …CGôdG Oƒ≤j ádhó∏d øjôëÑdG ‘ Aɪàf’G øY ∫AÉ°ùJ !?Ögòª∏d ΩCG Ωó˘Y ∑ɢæ˘g ¿CG ∞˘°ûà˘˘°SG Iô˘˘gR 󢢫˘ °ùdG Ωɢ˘ Y …CGQ ó˘˘ Lƒ˘˘ j ¿CG ø˘˘ ˘µÁ ’ PEG ìƒ˘˘ ˘°Vh ’h ,äÉaÓàNG OƒLh øe óH ’ πH óqMƒe QhO ‘ ᢨ˘dÉ˘Ñ˘e ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘˘µ˘ J ¿CG »˘˘¨˘ Ñ˘ æ˘ j π˘«˘µ˘°ûà˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ΩÓ˘YE’Gh ᢢaɢ˘ë˘ °üdG π˘˘c ô˘˘aɢ˘°†à˘˘ J ¿CG ó˘˘ H ’ PEG Ωɢ˘ ©˘ ˘dG …CGô˘˘ dG kGQhO »©ªàÛG óLGƒà∏d ¿ƒµjh Oƒ¡÷G …CGô˘˘dG π˘˘«˘ µ˘ °ûJ ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸG ‘ kɢ «˘ °Sɢ˘ °SCG .ΩÉ©dG Qƒ˘KCÉŸÉ˘H »˘ª˘°ûH º˘˘«˘ gGô˘˘HEG ó˘˘¡˘ °ûà˘˘°Sɢ˘a (êƒYCG Oƒ©dGh π¶dG º«≤à°ùj ≈àe)πFÉ≤dG áaÉë°üdGh ΩÓYE’G ™°Vh ¿CG ≈∏Y kGócDƒe ¬˘à˘Ñ˘ZQ ø˘Y ô˘qÑ˘Yh ,™˘ª˘àÛG ™˘°Vƒ˘d êɢà˘f ∫hɢæ˘J ‘ ±Ó˘à˘N’Gh á˘jO󢩢à˘dG Oƒ˘Lƒ˘˘H ´ƒf ±ÓàN’G ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ∞ë°üdG ..ÉÑ«©e ¢ù«d Gògh AGôKE’G øe

alwatan news

¬˘˘ ˘ Lƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG Üɢ˘ ˘ °ùM ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ¡ŸG 󢢰V ¢ù«˘˘d ¬˘˘fCG Gó˘˘cDƒ˘ e ,»˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘jó˘˘ jC’G º°†J øWƒdG IójôL ¿CGh á°UÉN ÜÉÑ°ûdG ∞˘°Uƒ˘j ƒ˘¡˘a ,Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ø˘˘e GÒÑ˘˘c GOó˘˘Y ÜÉÑ°ûdG ±QÉ©e ¿ƒµJ ¿CG ¤EG É«YGO ádÉ◊G AÉ°SDhQ ÉYO ôNBG Ö∏£e ‘h ..™°ShCG á«æ¡ŸG ≈˘∏˘Y ɢ«˘æ˘ã˘e ÈcCG ≥˘«˘°ùæ˘J ¤EG ô˘jô˘˘ë˘ à˘ dG äÉYɪàLG ó≤©J ¿CÉH »ª°ûH º«gGôHEG IƒYO ¬˘°û«˘©˘J …ò˘dG ôŸG ™˘bGƒ˘˘dG π˘˘X ‘ ᢢjó˘˘L AGô˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°SG π˘˘ LCG ø˘˘ e ∂dPh ᢢ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG ÚH »JGôeGDƒe ƒéH ôNõJ »àdG áMÉ°ùdG º˘¡˘ °ùØ˘˘fCG ô˘˘jô˘˘ë˘ à˘ dG Aɢ˘°SDhQh ,∞˘˘ë˘ °üdG ™°ShCG áMQɢ°üeh ÈcCG ≥˘«˘°ùæ˘à˘H kÉ˘Ñ˘dɢ£˘e Oɢ°TCGh ..á˘æ˘¡˘ª˘ ∏˘ d ±ô˘˘°T ¥É˘˘ã˘ «˘ e ø˘˘ª˘ °V QÉWEG OÉéjEÉH á≤∏©àŸG IôgR ó«°ùdG IôµØH Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °üdG ᢢ«˘ ©˘ ˘ª˘ ˘L ÒZ »˘˘ ©˘ ˘Lô˘˘ e π«ã“ øY IõLÉY Èà©J »àdG á«dÉ◊G ɢª˘Ñ˘°ùM I󢫢©˘Hh π˘˘H ;‘ɢ˘ë˘ °üdG º˘˘°ù÷G ɢª˘ «˘ ah ,¬˘˘°ùLGƒ˘˘gh ¬˘˘eƒ˘˘ª˘ g ø˘˘Y hó˘˘Ñ˘ j ᫪gCG iCÉJQG ájò«ØæàdG á£ÿÉH ≥∏©àj …QhO Aɢ≤˘d ø˘ª˘°V äɢYɢª˘à˘L’G á˘dhó˘˘L ‘ áæeõe ¿ƒµJ å«ëH ,ôjôëàdG AÉ°SDhôd ¿CG ≈∏Y ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y Qƒ¡°T áà°S QÉWEG »c kɵjô°T á«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG ó¡©e ¿ƒµj ‘ áaÉë°üdG ™°Vƒd πªY QÉWEG ™°Vh ºàj ÖjQó˘˘Jh ,ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG Ió˘˘ Mƒ˘˘ dG ᢢ eó˘˘ N ..á£ÿG √òg øª°V á«aÉë°üdG ô°UÉæ©dG Qɢ°ùe ™˘Hɢà˘J á˘Hɢ˘bQ ᢢæ÷ Oƒ˘˘Lh ìÎbGh ò«˘Ø˘æ˘J π˘Ø˘µ˘j Éà AGOC’G º˘«˘«˘≤˘Jh á˘£ÿG ..áéàæe Oƒ¡÷G ¿ƒµJ »c á£ÿG áaÉë°üd k’Éãe ìôW ¿Éªã©dG óªfi ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ËRCɢ ˘à˘ ˘ dGh ∞˘˘ ˘«˘ ˘ «˘ ˘ £˘ ˘ à˘ ˘ dG ¤EG ™LôJ äÉØ∏ŸG ¢†©H áæaCÉW ádhÉfi º¡©bGƒe ≈∏Y Ú«aÉë°üdG ¢†©H ±ƒN iô˘jh ¬˘∏˘«˘ã“ ¿ƒ˘˘Yóq ˘ j …ò˘˘dG ´Qɢ˘°ûdG ‘ ºgÉ°ùf »c á«dɵ°TE’G √òg á÷É©e ᫪gCG á˘¡˘L ø˘e ,᢫˘æ˘Wƒ˘dG Ió˘Mƒ˘˘dG õ˘˘jõ˘˘©˘ J ‘ ‘ á˘˘æ˘ «˘ ©˘ e äGQGRh QhO ø˘˘Y ô˘˘qÑ˘ Y iô˘˘ NGC äÉfÓYEG íæà á«ØFÉ£dG ádÉ◊G è«LCÉJ äÉ¡LƒJ ≈∏Y AÉæH iôNCG ¿hO áØ«ë°üd ..áØ«ë°üdG ¬aÓàNG øY ¿Éªã©dG óªfi ôÑq Y ºK ´ƒLôdÉH É¡dƒb ∫ƒM ÖLQ IÒª°S ™e ‘Éë°üdG á˘Ñ˘bɢ©˘e ‘ äɢHƒ˘≤˘©˘dG ¿ƒ˘fɢ≤˘d ..É¡æe ∂dP kGôµæà°ùe øY ™aGó«d øªMôdG óÑY QƒfCG iÈfÉa ¥ƒa óMCG ’ ¿CÉH ÖLQ IÒª°S ô¶f á¡Lh …òdG ôKQBG …ôØ«éH kGó¡°ûà°ùe ¿ƒfÉ≤dG á˘æ˘«˘cɢe ¿CɢH kɢ≤˘∏˘©˘e ,äGƒ˘˘æ˘ °S â°S ¢ùÑ˘˘M Öµ˘˘ ˘Jô˘˘ ˘J ¿CGh ó˘˘ ˘H ’ π˘˘ ˘eGô˘˘ ˘ a ¿hO Ò°ùJ Ée Öàµj ¿CG ‘Éë°ü∏d Rƒéj ’h ,çOGƒM .ÜÉ°ùM ¿hO ójôj Ió˘˘¡˘ °ûà˘˘ °ùe ÖLQ IÒª˘˘ °S ¬˘˘ à˘ ˘Hɢ˘ LCGh äɢ˘jô◊G ™˘˘°SGƒ˘˘dG »˘˘µ˘ jô˘˘eC’G ΩÓ˘˘YE’ɢ˘H ∑Éæg ¿CG q’GE ,áHƒ≤Y ≈∏Y ¢üæj ’ …òdGh ≈∏Y ¢üæj »æWƒdG øeC’G ¿ƒfÉb ‘ kGóæH ,»˘æ˘Wƒ˘dG ø˘eC’G ¢ùÁ ø˘e π˘c á˘Ñ˘ bɢ˘©˘ e Ú«˘∏ÙG ɢæ˘Hɢàq ˘ c ɢ˘fRô˘˘a ƒ˘˘d ɢ˘æ˘ fEG âdɢ˘bh ø˘˘eC’G ¿ƒ˘˘°ùÁ º˘˘¡˘ æ˘ ˘e %80 ¿CG ó˘˘é˘ æ˘ ˘°S »YƒdG ÊóJ øµd ,ÒÑc πµ°ûH »æWƒdG É¡fCG äócCGh ,∂dòd ÚcQóe ÒZ º¡∏©éj ºµà– á«©Lôe ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CÉH ÖdÉ£J á«æ¡e ÌcCG áæ¡ŸG ¿ƒµàd áaÉë°üdG É¡«dEG ¥ƒa ¿ƒµjh ÜÉ≤©dG ¿É°ùfE’G øeCÉj ¿CG ÉeCG ¤EG ∂dP ɢ˘ ˘fOƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ j ±ƒ˘˘ ˘ °ùa ¿ƒ˘˘ ˘ fɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG

.''á«°SÉ«°S â°ù«dh á«æ¡e á«°†≤dG Ωɢ˘ ˘à˘ ˘ N ‘ IÒN’G ᢢ ˘∏˘ ˘ ˘NGóŸG âfɢ˘ ˘ ch ¿CG í°VhCG …òdG »ª°ûH º«gGôHE’ QGƒ◊G á˘Hɢ≤˘ f ™˘˘e Ú«˘˘Ø˘ ë˘ °üdG ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L QGƒ˘˘M º˘˘ZQ π˘˘M ¤EG π˘˘°Uƒ˘˘à˘ j ⁄ Ú«˘˘Ø˘ ë˘ °üdG ʃ˘˘fɢ˘≤˘ dG »˘˘eÉÙGh Aɢ˘£˘ °Sƒ˘˘dG π˘˘Nó˘˘J ’ ‘Éë°üdG ¿É«µdGh ,É≤dÉY ™°VƒdG πXh ᢫˘æ˘¡˘e ɢjɢ°†b ∑ɢæ˘g ,¬˘∏˘ãÁ ø˘e ó˘˘é˘ j π˘ã˘e ɢgó˘˘æ˘ Y ∞˘˘bƒ˘˘à˘ dG ≥˘˘ë˘ à˘ °ùJ IÒã˘˘c ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ aGÎM’Gh ÖjQó˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘dG ɢ˘ ˘ ˘ jɢ˘ ˘ ˘ °†b øY ´ÉaódGh áæ¡ŸG ±ô°Th äÉ«bÓN’Gh Aɢ°ûfEɢH kɢ Ñ˘ dɢ˘£˘ e ,Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °üdG ¥ƒ˘˘≤˘ M ìÎ≤ŸG ƒ˘˘gh ᢢaɢ˘ë˘ °ü∏˘˘ d ≈˘˘ ∏˘ ˘YCG ¢ù∏› .Ú©ªàÛG Ú«aÉë°üdG ó«jCÉJ »≤d …òdG ó≤Y πeCG ≈∏Y ¤hC’G á°ù∏÷G â°†ØfG QhÉfi ¢ûbÉæJ á≤ª©e á«∏Ñ≤à°ùe äGQGƒM πªëj πÑ≤à°ùe º°SQ ™«£à°ùJ É¡q∏Y áeÉg .áeOÉ≤dG ∫É«LÓd πeC’G

.á¡aÉàdG èeGÈdG ¿EG ∫ƒ≤àd äOÉY ÖLQ IÒª°S áÑJɵdG á˘aɢ≤˘K ∂∏˘àÁ ’ »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ™˘˘ª˘ àÛG'' Iô£«°ùŸG »g á«æjódG ájƒ¡dÉa ,á«°SÉ«°S ᢢ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG Qɢ˘ ˘µ˘ ˘ aC’G ᢢ ˘jƒ˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘dG ∫ó˘˘ ˘ H ≈˘˘°Vƒ˘˘a ¢û«˘˘©˘ f ø˘˘ë˘ f ,ᢢ«˘ ˘WGô˘˘ ≤Áó˘˘ dG √ò˘˘ g ø˘˘ e Aõ˘˘ ˘L ᢢ ˘aɢ˘ ˘ë˘ ˘ °üdGh ᢢ ˘eQɢ˘ ˘Y ójóL øe ™°VƒdG Ωƒs ≤j ⁄ GPEGh ,≈°VƒØdG ‘ kɢbô˘¨˘e kGó˘jó˘L kÓ˘«˘L ≥˘∏˘î˘æ˘°S É˘æ˘ fEɢ a .''á«ØFÉ£dG »˘°SÉ˘Ñ˘©˘dG ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ÖJɢµ˘dG ɢgô˘Wɢ˘°T ø˘˘ ˘jò˘˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ jó˘˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘ LQ ¿CG ¤EG kGÒ°ûe GhAÉL øjôëÑdG ¤EG ºb IRƒM º¡JQqó°U ìÓ˘˘°UEG ¢ù«˘˘dh Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG ø˘˘e Ωɢ˘≤˘ à˘ ˘fÓ˘˘ d øªK ™aO ™«ª÷G ¿CG Ú°SÉæàe ,ΩɶædG kÉÑdÉ£e ,ô¡≤dGh OÉ°ùØdGh ™ª≤dG äGƒæ°S AÉæHh á«ØFÉ£dG Iô°UÉÙ á≤ãdG ój óà .øWƒdG

≈˘à˘ë˘a ,Úaô˘£˘dG ™˘ª˘é˘j …ò˘dG º˘°Sɢ≤˘dG ™˘e π˘eɢ˘©˘ à˘ J ∞˘˘«˘ c ±ô˘˘©˘ J ’ ᢢeƒ˘˘µ◊G øµÁ ’ »àdG ` á°VQÉ©ŸG ’h ,á°VQÉ©ŸG ó˘«Œ ` ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG á˘Ñ˘©˘∏˘dG ø˘e ɢgDhɢ°übEG ƒ˘g ܃˘∏˘ £ŸGh ,ᢢeƒ˘˘µ◊G ™˘˘e π˘˘eɢ˘©˘ à˘ dG ∫É°üÄà°SGh ,᫢WGô˘≤ÁO á˘HôŒ á˘YÉ˘æ˘°U ‘ kÉ«fÉWô°S kÉeQh â°ùeCG »àdG á«ØFÉ£dG πc ¢ùjôµJ øe óH’ »æjôëÑdG ™ªàÛG πà≤Jh ô°ûàæJ ’ ≈àM É¡Jô°UÉÙ Oƒ¡÷G .''»æjôëÑdG ™ªàÛG Ö©d ¤EG ™∏£àf ó¡©ŸG ‘ øëf'' :∫Ébh ÈY á«WGô≤ÁódG óYGƒb AÉ°SQEG ‘ QhO ’ º˘«˘¶˘æ˘ à˘ ∏˘ d ±Ó˘˘à˘ N’G ó˘˘YGƒ˘˘b Aɢ˘°SQEG á˘aɢ뢰üdGQhOh ,ÖdGƒ˘bh •É‰CG ¢Vô˘Ø˘ d ¥É≤°ûf’G øY kGó«©H ÖfÉ÷G Gòg ‘ º¡e πFÉÑb ¤EG êÉàëf ’ øëæa ...»ØFÉ£dG IóMGh á∏Ñb ¤EG ÉæàLÉM Qó≤H á«aÉë°U .…ôjƒæàdGQhódÉH Ωƒ≤J

±GógC’G ò«Øæàd á«∏Môe á£N

(±ÓàN’G áeRCG)

(áaÉë°üdÉH ¿ƒjõØ∏àdG êGhR)

Qƒ˘eCÓ˘d kGQƒ˘∏˘Ñ˘eh ᢫˘fÉ˘ã˘ dG ᢢ°ù∏÷G ‘ ≥˘Ñ˘°S ɢe π˘c ≈˘∏˘Y »˘µ˘æ˘Ñ˘dG ó˘ªfi Ö˘˘q≤˘ Y ¿CG ƒg ‹É◊G ™bGƒdG ¿CG ‘ √ÉjEG kÉ°üî∏e øµd ,Å£îJh Ö«°üJh ó¡àŒ áaÉë°üdG º¶æe í°VGh ¬LƒJ óLƒj ’ ájÉ¡ædG ‘ πeCG ∑Éæg øµd ,á«æWƒdG IóMƒdG õjõ©àd Qƒ°†◊G ΩɪàgGh á°ù∏÷G √òg ∫ÓN øe π˘˘L ¿CG ¤EG Qɢ˘°TCGh ,π˘˘ M ¤EG ∫ƒ˘˘ °Uƒ˘˘ dɢ˘ H ᢫˘Ø˘Fɢ£˘dG •É˘°ShC’G §˘¨˘ °V ‘ ᢢ∏˘ µ˘ °ûŸG IhÓY á«aÉë°üdG äGAÉصdG OƒLh ΩóYh ‘ ᢫˘Lƒ˘dƒ˘jó˘jE’G á˘Yô÷G ´É˘Ø˘JQG ≈˘˘∏˘ Y ¤EG áLÉ◊G øY ôqÑYh ,áæ¡ŸÉH Ú∏eÉ©dG ±GógCG ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CGh ™bGƒdG π«∏– ±GógC’G ò«Øæàd á£N ºK øeh á«∏Môe ..ájò«ØæàdG á£ÿG º««≤àd QÉWEG øª°V ¿CG áeÉ¡dG á«∏MôŸG ±GógC’G ¿CG í°VhCGh ™˘aQ √ÉŒÉ˘H Qƒ˘∏˘Ñ˘à˘j ¬˘Lƒ˘J ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘˘µ˘ j

QOƒ÷G ìÓ°U ≥HÉ°ùdG …ó∏ÑdG ÖFÉædG ɢ¡˘°û«˘©˘J »˘à˘dG äɢaÓ˘à˘N’G á˘eRCG ó˘≤˘ à˘ fG á«dÉààb’G á≤jô£dGh á«∏ÙG áaÉë°üdG kÉÑdÉ£e ,AGQC’Gh QÉÑNC’G É¡H ÖàµJ »àdG ¢Sô˘˘µ˘ jh ᢢFó˘˘¡˘ à˘ dG ƒ˘˘ë˘ f Oƒ˘˘≤˘ j QGƒ˘˘ë˘ ˘H ±ô°T ¥Éã«e ƃ°U ¤EG Éæ∏°Uƒjh IóMƒdG ¿CG IôgR ó«°S ‘Éë°üdG ∫Éb ɪ«a ,á桪∏d ø˘e ó˘j󢩢dG í˘«˘°Vƒ˘J ¤EG ɢfOɢb ¢Tɢ≤˘æ˘dG Ú°ü–h »˘æ˘Wƒ˘dG º˘¡˘dG ɢ¡˘æ˘e •É˘˘≤˘ æ˘ dG ≈∏Yh á«°SÉ«°ùdG ¢VGôe’G ó°V ™ªàÛG …CG ¿CG kGó˘cDƒ˘e ,᢫˘ Ø˘ Fɢ˘£˘ dG º˘˘≤˘ °S ɢ˘¡˘ °SCGQ ó˘jõ˘j √Q󢢰üe ¿É˘˘c kɢ jCG »˘˘LQɢ˘N π˘˘Nó˘˘J áHÉ≤æH kÉ°†jCG kÉÑdÉ£e ,™ªàÛG ‘ ΩPô°ûàdG ‘ɢ뢰üdG º˘°ù÷G π˘ã“ á˘∏˘≤˘à˘ °ùe ᢢjƒ˘˘b Ú«˘˘ Ø˘ ˘ë˘ ˘°üdG ᢢ ˘©˘ ˘ «˘ ˘ ª˘ ˘ L'' ¿EG kGÈà˘˘ ˘©˘ ˘ e ‘ Ú«˘˘aɢ˘ë˘ °üdG π˘˘ã“ ’ ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ ˘dG √ògh ,ɢ¡˘°ùØ˘f π˘ã“ ɢe Qó˘≤˘H ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG

᫢ª˘gCG ≈˘∏˘Y Oó˘°T ø˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y Qƒ˘fCG ÚH ɢe ø˘©˘∏˘dGh ΩÉ˘à˘ °ûdGh Ö°ùdG ∞˘˘«˘ bƒ˘˘J ∫ɢª˘L ó˘MCG ìô˘W ɢª˘«˘a ,Ió˘ª˘ YC’G Üɢ˘qà˘ c Ée ácΰûe áMÉ°ùe OÉéjG á£≤f QOƒ÷G ó≤àæj å«ëH ,¿ƒjõØ∏àdGh áaÉë°üdG ÚH º˘˘ ˘à˘ ˘ j QGƒ◊G ÈYh ,ô˘˘ ˘NB’G ±ô˘˘ ˘ W π˘˘ ˘ c ɇ ¢ü∏îàdGh Úª°S ƒgÉe ≈∏Y AÉ≤HE’G ø˘˘e ¬˘˘fEG PEG ,ÚYɢ˘£˘ ≤˘ dG Ó˘˘ c ‘ åZ ƒ˘˘ g ‘Éë°üdG ∫É≤ŸG πjƒ– ¿ÉµÃ ádƒ¡°ùdG ¢ûbɢæ˘j ʃ˘jõ˘Ø˘ ∏˘ J è˘˘eɢ˘fô˘˘H ¤EG 󢢫÷G ±ô£dG ≈∏Y øµÁh ,IQÉãŸG á«°†≤dG OÉ©HCG ‘ áMhô£e IOÉL Iôµa ∫ƒ– ¿CG πHÉ≤ŸG ≥˘˘ «˘ ˘≤– ¤EG ʃ˘˘ jõ˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘dG è˘˘ eɢ˘ fÈdG É¡©Ñ°ûjh á«°†≤dG ìô£j ≥ª©e ‘Éë°U .Ó«∏– ᢢª˘ ∏˘ c'' π˘˘ã˘ e IOɢ˘L è˘˘eGô˘˘ H ∑ɢ˘ æ˘ ˘g'' äGô˘˘°ûY ɢ˘¡˘ ∏˘ Hɢ˘≤˘ ˘j ''¿Gõ˘˘ «ŸG ‘h ''IÒNCG

.. áÑÙG øe Öà©dG É¡©aôjh ÉfÉjÉ°†b øY ™aGój øe ?kGPEG É¡dhÉæàj øªa ,á«∏«ªŒ ™£bh á÷É©ŸG πLCG øe ¬Ø°TɵŸG ᫨H ¬©bƒe ‘ πc ÚdhDƒ°ùª∏d .. πµ°ûŸG ôHGO ¿EG kGô¡Y â°SQÉe hCG kÉeôL âѵJQG ób ÉæàaÉë°U iQCG ’ ÊEG ''≥˘«˘ fGQR''h ''¢ù«˘˘YGhO'' ‘ ∫ƒ˘˘é˘ j ɢ˘ª˘ Y kᢠMGô˘˘°U â≤˘˘£˘ f »˘˘g ‘ á˘jɢZ kGQhO …ODƒ˘J ∂dP ‘ »˘gh ,ɢgGô˘˘bh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¿É˘˘Lô˘˘a ±É˘©˘°V ¢†©˘Ñ˘d ™˘ª˘à˘°ùJ ¿CG ô˘¡˘©˘ dG π˘˘c ,ô˘˘¡˘ ©˘ dG ɉEG .ᢢ«˘ ª˘ gC’G ,øWƒdG OhóM êQÉN øWƒdG ÉjÉ°†b øY çóëàj ø‡ ¢ùØfC’G ?ºMQCG ɪ¡jCÉa á°†HÉf áª˘«˘µ˘M IOɢ«˘≤˘H ká˘dƒ˘Ø˘µ˘e ,á˘dƒ˘Ø˘µ˘e Ωƒ˘«˘dG á˘aɢ뢰üdG ∫ƒbCG ™°VGƒàdG ≈¡àæÃh ,ôNB’G ≈∏Y ìÉàØfE’Gh á«WGô≤ÁódÉH ‹ ìÉJCG ób ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ …ó«°S ¿GƒjO ‘ »∏ªY ¿EG ∂∏˘Jh ,¥QɢW π˘µ˘d ¿É˘Mƒ˘˘à˘ Ø˘ e √Q󢢰Uh √ƒ˘˘ª˘ °S Üɢ˘H ¿CG Ú≤˘˘«˘ dG ‘ áaÉë°üdG ÜÉH ¥ÓZEÉH ÖdÉ£j ∞«µa ..É¡«a AGôe ’ á≤«≤M !?á≤«≤◊G ¬Lh áeRCG πëj ødh kÉ©Øf ÉgÉjEGh ΰùàdG …óéoj ød »àdG ,á≤«≤◊G ,QÉædG Ö«¡d A≈Ø£J ¿CG äOQCG Ée GPEÉa ,k’É©à°TG QÉædG ójõ«°S ɉEGh á˘˘Ø˘ «˘ Xh ¢ù«˘˘d ∑GPh ,ɢ˘gQô˘˘°T ô˘˘¨˘ °UCG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘°†≤˘˘J ¿CG ∂«˘˘∏˘ ˘Y Óa ,á˘cΰûe ᢫˘Yɢª˘L ᢫˘dhDƒ˘°ùe »˘g π˘H ,ɢgó˘Mh á˘aɢ뢰üdG »g ¿EG ,É¡àbÉW ¥ƒa É¡∏ªëf hCG áaÉë°üdG ≈∏Y Ö«©f r¿’C »YGO !(áÑÙG øe Öà©dGh) âÑJÉY hCG âµà°TG

º°SÉb áØ«∏N áæ«ãH

ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ó˘¡˘©˘e ¬˘ª˘¶˘f …ò˘dG ìƒ˘à˘ØŸG Aɢ≤˘∏˘ dG ¢ûeɢ˘g ≈˘˘∏˘ Y Ú«æ©ŸGh Ú«aÉë°üdGh IóªYC’G ÜÉàq µd ¢ùeCG á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øe ,∫ƒbCG ..áª∏µdG »Mh ≥∏£æe øe á«æWƒdG IóMƒdG ¢ùLÉ¡H πµ°ûàJ äòNCG IÒNC’G ¬fhB’G ‘ á«∏ÙG áaÉë°üdG ¿CG ßMÓŸG á«Øë°U kÉeÓbCG áªK ¿CG ±GÎYE’G ™eh ,á«ØFÉ£dG ∫ÓX â– á«°SÉ«°S äÉHÉ°ùM á«Ø°üàd √Ò«Œh (∞∏ŸG) ∫Ó¨à°SG ‘ âYQÉ°S AÖ©dG πeɵH »eôf ¿CG »æ©j ’ ∂dP ¿CG q’GE ,á«°üî°T iôNCGh ¬«dEG π°Uh ɪ«a á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ≥JÉY ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸGh kÉÑ∏°S ¢ùµ©fG ,»ØFÉW ∂µØJh ΩPô°ûJ øe »æjôëÑdG ™ªàÛG ∫ÉM á«≤«≤◊G áaÉë°üdG ¿CG ∂dP ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ìhQ ≈∏Y ≈JCÉàJ ’ »gh ,܃©°ûdG ¢†Ñfh äÉ©ªàÛG IBGôe »g ábOÉ°üdG äGQÉ¡H É¡d âØ«°VCG r¿GE ) »g ɪc IQƒ°üdG π≤æJ »g πH ,ÆGôa øe ‘ √Òª°V ƒg …òdGh ÖJɵdG IÈfi ¤EG √Oôe ∑GP (â∏∏b hCG !á«FÉ¡ædG ¬∏°üÙG ádÉÑb »æ°S lQƒfi ,kÉ«ØFÉW Qƒëªàj ≈ë°VCG »Hô©dG ⁄É©dG á«°SÉ«°ùdG áeƒ¶æŸG øe GC õéàj ’ lAõL øjôëÑdGh ,»©«°T Qƒfi áaÉc ≈∏Y ™jôe »©ªà› ∫ƒ– á°üb »µëj É¡©bGh ,á«Hô©dG »©«Ñ£dG øeh ..kÉjOÉ°üàbEG ,kÉ«°SÉ«°S ,kÉjôµa ,kÉ«YɪàLEG √ó©°UC’G ?ÉgOƒLh iõ¨e Ée ’EGh ∫ƒëàdG ∂dP πc áaÉë°üdG …QÉŒ ¿CG äÉjɨd äóLh ÉgGôJ ΩCG ,ôeõJh πÑ£Jh ™ª∏J »c IOƒLƒe »gCG ?ájô°S äɢ«˘∏˘ª˘Y hCG ¢Tƒ˘JQ Ó˘H ƒ˘g ɢ˘ª˘ c ɢ˘æ˘ ©˘ bGh ∫hɢ˘æ˘ à˘ J ⁄ »˘˘g GPEG

ÉfôL ¢TÉ≤ædG ¿CG ó«H'' ,‘Éë°üdG ´QÉ°ûdG ø˘˘Y ɢ˘æ˘ Lô˘˘NCGh ᢢaɢ˘ ë˘ ˘°üdG Ωƒ˘˘ ª˘ ˘g ¤EG á˘æ˘WGƒŸGh ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ᢫˘ª˘ æ˘ à˘ dG Ió˘˘æ˘ LCG .''Aɪàf’Gh ´QÉ°ûdG ‘ åjóM øe Qhój Ée'' :∫Ébh áØ«ë°U §N ¿CG ∞ë°üdG äÉØ«æ°üJ øY ,»˘˘ eƒ˘˘ µ˘ ˘M ‹GÈd ''è˘˘ «˘ ˘ ∏ÿG Qɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ NCG'' ''ø˘˘ Wƒ˘˘ dG'' ,…Qɢ˘ ˘°ùj ‹GÈd ''âbƒ˘˘ ˘dG'' ᢫˘bɢ˘ah ''§˘˘°Sƒ˘˘dG'' ,ᢢ«˘ æ˘ °S ᢢ«˘ eÓ˘˘°SEG ,¥ÉaƒdGh á«YƒàdG áYɪL ≈∏Y áHƒ°ùfi ójôf ,ÊóŸG ¿Éª«∏°S áYɪL ''¥Éã«ŸG'' πg ¢TÉ≤ædG ádhÉW ≈∏Y Gòg πc ìôW ôéØf ¿CG ójôf ,?≥FÉ≤M ΩCG ΩÉghCG »g ᢢ °ûbɢ˘ æ˘ ˘e ó˘˘ æ˘ ˘Y ∞˘˘ bƒ˘˘ à˘ ˘j ⫢˘ ˘eɢ˘ ˘æ˘ ˘ jO áaÉ뢰üdG ɢ¡˘dhɢæ˘à˘J »˘à˘dG äɢë˘∏˘£˘°üŸG ,ÚjÒصàdGh ÚjƒØ°üdG πãe á«eƒ«dG .''Iô°TÉÑe ≥ª©dG ‘ πNóf ¿CG ójôf á≤∏◊G ‘ ÚcQÉ°ûŸG »µæÑdG ÖdÉWh ᢢ ˘«˘ ˘ Ø˘ ˘ Fɢ˘ ˘ £˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ H ±GÎY’G ᢢ ˘ jQGƒ◊G ‘Éë°üdG º°ù÷G äôîf »àdG á«aÉë°üdG :∫ɢ˘ bh ,ᢢ «˘ ˘°Vɢ˘ e äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S ™˘˘ HQCG ò˘˘ ˘æ˘ ˘ e ó˘Lƒ˘j ’h ,Oó˘ª˘ à˘ j ‘ɢ˘ë˘ °üdG º˘˘°ù÷G'' iOCG ™°VƒdG Gògh ,á«aÉc á«æ¡e QOGƒc É¡°ü≤æJ áHÉ°T ô°UÉæY ô°UÉæY ∫ƒNO ¤EG ´É˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘dG ¤EG IÈÿG ø˘˘ ˘ ˘e Òã˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ dG ≥˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°ùj kɢ ˘ ˘°†jCG Gò˘˘ ˘ gh ,‘ɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ °üdG É¡∏HÉ≤j ¿Éc á«fGôj’G IQƒãdG ...¢TÉ≤ædG áæ°ùdG øe kGó«jCÉJ ≈≤∏j ¿Éc »eÓ°SG óe ™˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘Lh ,ô˘˘ ˘ NB’G ±ô˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y ∑Gô˘M Ghô˘°UɢY Ú«˘dÉ◊G Ú«˘aɢ뢰üdG Üɢ˘°ùM ≈˘˘∏˘ ˘Y Gò˘˘ g ¿É˘˘ ch ,IÎØ˘˘ dG ∂∏˘˘ J ‘ á«aô◊G ÜÉ°ùM ≈∏Yh ¿õàŸG QGƒ◊G .''áaÉë°üdG (»°SÉ«°ùdG Qɪãà°S’Gh á«ØFÉ£dG)

§°ùHG ‘ á«ØFÉ£dG ¿G »µæÑdG iôjh ÜÉ°ùM ≈∏Y »Yôa A’h »æ©J É¡JÉØjô©J ᢢ«˘ æ˘ eɢ˘°†à˘˘dG ô˘˘Yɢ˘°ûŸGh ,Ωɢ˘ ©˘ ˘dG A’ƒ˘˘ dG ¤EG ∫ƒ˘ë˘à˘J ɢeó˘æ˘Y ɢ¡˘ æ˘ µ˘ d ,ᢢ«˘ ©˘ «˘ Ñ˘ W ¬˘«˘a π˘Nó˘J »˘°ùaɢæ˘J »˘°Sɢ«˘°S Qɢª˘ã˘à˘ °SG ∫É°üjG ‘ ôªãà°ùàd á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ª÷G π˘˘ ˘ ˘ ˘c §˘˘ ˘ ˘ ˘°Sh ¿ÉŸÈdG ¤EG ɢ˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ HGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘f É°†jG ¿CÉ°T Gò¡a á«©ªàÛG äÉaÓàN’G äɢ°Tɢ≤˘æ˘dG ‘ √ó˘æ˘Y ∞˘˘bƒ˘˘à˘ dG ≥˘˘ë˘ à˘ °ùj Ö©˘˘∏˘ f ɢ˘æ˘ ∏˘ c'' :±É˘˘°VGh ,ᢢ«˘ ∏˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ,ÉÃQ Qƒ˘©˘°T Ó˘Hh Qƒ˘©˘°ûH ᢢ«˘ Ø˘ Fɢ˘£˘ dɢ˘H ᢢMQɢ˘ °üŸG ƒ˘˘ g ¿B’G êɢ˘ à˘ ˘ë˘ ˘f ɢ˘ e ÌcCGh .''áØ°TɵŸGh ¿CG ócCG …OGô©dG ø°ùM óªfi ÖJɵdG QÉ˘Ñ˘NCG âfɢc ɢ˘eó˘˘æ˘ Y ‘ɢ˘ë˘ °üdG ™˘˘°Vƒ˘˘dG ¿Éc áMÉ°ùdG ‘ ºgóMh ΩÉjC’Gh è«∏ÿG …ó°üàdGh πeÉ©àdG ‘ kÉfRGƒJ ÌcCG ìô£dG ô©°ûf Éæc ≥HÉ°ùdG »Øa ,á«ØFÉ£dG á«°†≤d ,Ó©a øWƒdG πµd ÚàØ«ë°üdG øjòg ¿CG ø˘ë˘°ûà˘d äAɢL Ió˘jó÷G ∞˘ë˘°üdG ø˘µ˘ d ìôW á©«ÑW øe í°†àj Gògh á«ØFÉ£dG ¿EG πH ;Ö°ùMh ÜÉ°üŸG Gòg ¢ù«dh ,ÜÉqàµdG í˘Ñ˘°üj ¿CG iȵ˘dG ᢫˘aɢ뢰üdG ᢢYó˘˘Ñ˘ dG IóªYCG ÜÉë°UCG øjô°û©dG â– ¿ƒ«Øë°U Gò˘¡˘ H Ú∏˘˘Hɢ˘b ô˘˘jô˘˘ë˘ à˘ dG Aɢ˘°SDhQh ,…CGQh ø˘e Ió˘ª˘Y’G Üɢqà˘c ¿É˘˘eR ¿Cɢ ch ™˘˘°Vƒ˘˘dG ᢫˘dhDƒ˘°ùŸGh á˘Hô˘é˘à˘dGh IÈÿG ÜÉ˘ë˘ °UCG ôjôëàdG AÉ°SDhQ ≈∏Yh ,¤h ób á«©ªàÛG .''πFÉŸG ™°VƒdG ˃≤J AÖY ™≤j ¬˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ à˘ ˘H kɢ ˘ °†jCG …OGô˘˘ ˘©˘ ˘ dG Ödɢ˘ ˘Wh ᢢ ˘ HQÉfi ƒ˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘f ‘ɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üdG Üɢ˘ ˘ ˘£ÿG º°ù≤J ¿CG kÉ°†aGQ ,É¡∏«°UCÉJ ’ á«ØFÉ£dG kGó«©H äGAɪàf’Gh äGQÉ«àdG ≥ah ∞ë°üdG äÉH ™°VƒdG ¿CÉch'' á«æWƒdG áë∏°üŸG øY π˘˘eɢ˘©˘ à˘ fh ¬˘˘d º˘˘∏˘ °ùà˘˘°ùf ¿CG Ö颢 j kGQó˘˘ b .''¬©e äɢ˘ ˘°ù°SDƒ˘ ˘ e ó˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘J π˘˘ ˘g'' :∫Aɢ˘ ˘ °ùJh ≈àM ó˘∏˘Ñ˘dG Gò˘g ‘ á˘≤˘«˘≤˘M ᢫˘WGô˘≤ÁO ¢ù∏ÛG π«µ°ûJ 󢩢H kɢ°Uƒ˘°üN ,ɢ¡˘ª˘Yó˘f á∏«µ°ûJ ≈àMh ,»HÉ«ædG ¢ù∏ÛGh …ó∏ÑdG ¿CG Éæd ∞«c ±ôYCG ’ ?iQƒ°ûdG ¢ù∏› ᢢ«˘ WGô˘˘ ≤ÁO â°ù«˘˘ d äɢ˘ °ù°SDƒ˘ ˘e º˘˘ Yó˘˘ f ...ɢ¡˘eG󢩢fG ø˘e ƒ˘µ˘°ûJ ɢe ÌcCG ƒ˘µ˘ °ûJh ᢰSQɇh á˘Hô˘é˘à˘dG º˘«˘«˘≤˘J IOɢ˘YEG ìÎbCG º°SQh ꃩŸG ™°VƒdG Öjƒ°üàd ó≤ædG ≥M .''ójóL øe äÉ°SÉ«°ùdG (äÉjô◊Gh á«WGô≤ÁódG áHôéàdG) kGOQ ` ¬ÑfÉL øe ócCG π©°T’G QƒàcódG á˘HôŒ Oƒ˘Lh ` …OGô˘˘©˘ dG ᢢ∏˘ NGó˘˘e ≈˘˘∏˘ Y áÑ«cÎdÉa ,É¡ªYóH ÖdÉWh á«WGô≤ÁO ᢢ«˘ ˘WGô˘˘ ≤Áó˘˘ dG äɢ˘ °ù°SDƒŸG ‘ ᢢ «˘ ˘dÉ◊G QhOh ,ɢ˘gQɢ˘à˘ NG ø˘˘e ™˘˘ ª˘ ˘àÛG ᢢ «˘ ˘dÉ◊G ,¬˘«˘Lƒ˘à˘dGh ó˘≤˘æ˘dG ‘ ø˘ª˘µ˘ j ᢢaɢ˘ë˘ °üdG ,ɢ¡˘Hɢ©˘«˘à˘ °SGh äɢ˘jô◊G ‘ ¥ô˘˘a ∑ɢ˘æ˘ gh ,ôµØŸG ájôM øY ∞∏àîJ πØ£dG ájôëa ,á≤«≤◊G øe AõL ÒNC’G Gòg Èà©j PEG ‘ ᢫˘WGô˘≤Áó˘dG á˘Hô˘é˘à˘dɢH kGó˘¡˘°ûà˘°ùe áÑîædG ⩪àLG ÉeóæY äGOÉ°ùdG QƒfCG ΩÉjCG Qɢ«˘à˘dG ¢ù°SDƒ˘à˘d ÚHô˘≤ŸG ø˘e ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ,á«WGô≤ÁódG ÖjôŒ ÜÉH øe ¢VQÉ©ŸG ᢰVQɢ©˘e'' ≈˘ª˘°ùj ɢe äó˘dƒ˘J ɢ˘æ˘ g ø˘˘eh πc ‘ á°VQÉ©ŸG ∫ÉM Gògh ''¬æH’ øHE’G ±ô©f ’ Üô©dG øëæa ,á«Hô©dG ∫hódG ¤EG ô≤àØf Ée ÌcCG ô≤àØfh ,¢VQÉ©f ∞«c


foreigns

ÈcC’G øWƒdG 14

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

foreign@alwatannews.net

¢VÉjôdG »a á«LQÉîdG AGQRh ´ÉªàLG ΩÉàN »a

ó≤àæJ ø«ª∏°ùªdG Aɪ∏Y áÄ«g »bGô©dG §ØædG ¿ƒfÉb ´hô°ûe

»ª∏°ùdG …hƒædG ∑ÓàeG »a ¬≤M ócDƒj z¿hÉ©àdG ¢ù∏ée{

:RÎjhQ - OGó¨H

≥˘Hɢ°S âbh ‘ ¢ù∏ÛG ∫ɢª˘YCG ¬˘Mɢ˘à˘ à˘ aG ∫hO á«LQÉN AGQRh ,ÚæKC’G AÉ°ùe øe ™e πeÉ©àdG IQhô°V ¤EG è«∏ÿG ¢ù∏› èæ°ûàdG øY kGó«©H ÊGôjE’G …hƒædG ∞∏ŸG .ôJƒàdGh ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG ¢ù∏› Ωɢ˘ ˘Y ÚeCG Ωó˘˘ ˘ bh á«£©dG óªM øH øªMôdGóÑY »é«∏ÿG …QGRƒdG ¢ù∏éª∏d kGôjô≤J QÉWE’G Gòg ‘ ôjóe ™e ÉgGôLCG »àdG ä’É°üJ’G ∫ƒM á˘jQò˘dG á˘bɢ£˘∏˘d ᢫˘dhó˘dG á˘dɢcƒ˘˘dG Ωɢ˘Y ᢢeRÓ˘˘dG äGAGô˘˘ LE’G Pɢ˘ î˘ ˘J’ kGó˘˘ «˘ ˘¡“ .ò«Øæà∏d

PƒØf äGP á«æ°S áÄ«g »gh ¥Gô©dG ‘ Úª∏°ùŸG Aɪ∏Y áÄ«g äó≤àfG ¢ùeG ¿É«H ‘ ⪡JGh OÓÑdG ‘ √QɶàfG ∫ÉW …òdG §ØædG ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¬JhôK ‘ kÉ©ªW ¥Gô©dG hõ¨H É«fÉ£jôHh IóëàŸG äÉj’ƒdG (AÉKÓãdG) ≈∏Y »°VÉŸG ô¡°ûdG »bGô©dG AGQRƒdG ¢ù∏› ≥aGhh .áªî°†dG á«£ØædG ≥jó°üà∏d ¿ÉŸÈdG ¤EG ¬àdÉMEGh äÉæMÉ°ûŸG øe Qƒ¡°T ó©H ¿ƒfÉ≤dG IOƒ°ùe ¬à¨«°U ‘ ¿ƒfÉ≤dG ¿EG Úª∏°ùŸG Aɪ∏Y áÄ«g âdÉbh .»FÉ¡f πµ°ûH ¬«∏Y âaɢ°VGh .''√ô˘jô˘ª˘à˘d á˘eRÓ˘dG ᢫˘Yô˘°ûdG ¤EG ô˘≤˘à˘Ø˘jh π˘WɢH'' ᢫˘dÉ◊G §ØædG ¿ƒfÉb ´hô°ûe QGôbE’ πé©àJ'' ∫ÓàM’G äGƒb ¿CG É¡fÉ«H ‘ áÄ«¡dG ∫É«LC’G ¥ƒ≤M É¡«a ´ÉÑJ äÉ≤Ø°üH √ôjô“ πLCG øe áæ«©à°ùe RɨdGh á«fÉ£jÈdGh ᫵jôeC’G äGƒ≤dG ¿CGh ''OÓÑdG ‘ Iƒ≤dG ô°UÉæY Qó¡Jh ''.á«bGô©dG á«£ØædG IhÌdG ‘ É¡àgGô°T øY ∞°ûµdÉH ... äCGóH''

‘ ᫪∏°ùdG ¢VGôZCÓd ájhƒædG ábÉ£dG .''á∏°üdG äGP á«dhódG äÉ«bÉØJ’G QÉWEG ¿hɢ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ dG ¢ù∏› ∫hO äOó˘˘ ˘ ˘ ˘Lh π°UƒàdG IQhô°V ¤EG É¡JƒYO »é«∏ÿG ᢢ jhƒ˘˘ æ˘ ˘dG ᢢ ˘eRCÓ˘ ˘ d »˘˘ ˘ª˘ ˘ ∏˘ ˘ °S π˘˘ ˘M ¤EG .á«fGôjE’G »˘˘ ˘é˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘∏ÿG …QGRƒ˘˘ ˘ dG ¢ù∏ÛG åMh ™ªàÛG ™e QGƒ◊G á∏°UGƒe ≈∏Y ¿GôjEG ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ πeɵdG ¿hÉ©àdGh ‹hódG .ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG ™e ÒeC’G »˘˘µ˘ ∏ŸG ƒ˘˘ª˘ °ùdG ÖMɢ˘ °U ɢ˘ YOh ∫Ó˘N ᢫˘LQÉÿG ô˘jRh π˘°ü«˘Ø˘dG Oƒ˘˘©˘ °S

:…CG »H ƒj - ¢VÉjôdG

∫hó˘˘ d ¿hɢ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ dG ¢ù∏› ∫hO äó˘˘ ˘cCG ∑ÓàeG ‘ É¡à«˘≤˘MCG ᢫˘Hô˘©˘dG »˘é˘«˘∏ÿG ,᢫˘ª˘∏˘°ùdG ¢VGô˘ZCÓ˘d á˘jhƒ˘æ˘dG á˘bɢ£˘dG §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe π©L ¤EG á«YGO .πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG øe á«dÉN ¢ù∏› ∫hO ᢢ ˘«˘ ˘ LQɢ˘ ˘ N AGQRh ó˘˘ ˘ cCGh ¢ùeCG π˘«˘d Qó˘°U º˘¡˘d ¿É˘˘«˘ H ‘ ¿hɢ˘©˘ à˘ dG ‘ ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG Ωɢ˘ à˘ ˘N ‘ (Úæ˘˘ ˘K’G) ∫h’G è˘˘«˘ ∏ÿG ∫hO ¥ƒ˘˘≤˘ ˘M'' ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¢Vɢ˘ jô˘˘ dG ∫É› ‘ IÈÿG è«∏ÿG ∫hO ∑ÓàeÉH

ÉgOƒæL øe 9 ô°ùîJ ᫵jôeC’G äGƒ≤dG

¥Gô©dG »a ôNBG ΩGO Ωƒj »a ≈MôédGh ≈∏à≤dG äÉÄe :Ü ± G - OGó¨H

(RÎjhQ) kGOƒ≤Øe ¥Gô©dG øeCG ∫Gõj ’ .. á«bGô©dGh ᫵jôeC’G äGƒ≤dG É¡°VôØJ »àdG á«æeC’G äGAGôL’G ºZQ

‹hO ô“Dƒe ó≤Y óYƒe øe ΩÉjG á©HQG πÑbh ‘ ΩÓ°ùdG ô°ûf πÑ°S åëÑd OGó¨H ‘ ¥Gô©dG ∫ƒM ¿G ¢TƒH êQƒL »cÒe’G ¢ù«FôdG ∫Éb ,¥Gô©dG π˘˘ ãÁ âÑ˘˘ °ùdG ó˘˘ ≤˘ ˘©˘ ˘j …ò˘˘ dG ´É˘˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ L’G Gò˘˘ ˘g QhóH ΩÉ«≤dG ‘ ÉjQƒ°Sh ¿GôjG ájó÷ ''GQÉÑàNG'' .¥Gô©dG ‘ AÉæH

᪰UÉ©∏d á«æe’G á£ÿG ¥Ó£fG òæe OGó¨H ‘ É°üî°T 30 ƒëf ¿G ÒZ ôjGÈa/•ÉÑ°T ∞°üàæe º¡æ«H ìhôéH øjôNG 65 øe ÌcG Ö«°UGh Gƒ∏àb ´QÉ°T ‘ áîîØe IQÉ«°S QÉéØfG ‘ ∫ÉØWGh AÉ°ùf ≈∏Y º¶©ŸG ÜÉH á≤£æe øª°V ™bGƒdG »ÑæàŸG .ÚæK’G á∏LO ô¡æd »bô°ûdG ÖfÉ÷G

.Qó°üdG ióà≤e áeÉYõH …ó¡ŸG ¢û«L É«°û«∏«eh äɢ˘ jQhó˘˘ dG ≥˘˘ ∏˘ ˘ J ⁄ ï˘˘ ˘jQɢ˘ ˘à˘ ˘ dG ∂dP ò˘˘ ˘æ˘ ˘ eh ¿G ÒZ »◊G Gòg ‘ ôcòJ áehÉ≤e á«cÒe’G ÖFÉædG ∫õæe ¢û«àØàH äOóf á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG .ÚæK’G (…Qó°üdG QÉ«àdG øe) »©«HôdG ø°ùM ∞æ©dG ™LGôJ ¤G ¿ƒ«cÒeG ¿ƒdhDƒ°ùe QÉ°TGh

kÉ«bGôY kÉæ«é°S 140 ìGô°S ¿ƒ≤∏£j ¿ƒë∏°ùe äô£°VG »àdG áWô°ûdG ≈∏Y GƒÑ∏¨Jh É«bôY á£∏àıG áæjóŸG ‘ Iô°TÉÑe AÉæé°ùdG º¶©e ¿G áWô°ûdG âdÉbh .»µjôe’G ¢û«÷G øe ºYódG Ö∏£d äÉcÉÑà°TG â©bh ób ¿Éc GPG Ée í°†àj ⁄h .øjOôªàŸG øe º¡fG ó≤à©j .Ωƒé¡dG ∫ÓN áWô°ûdGh Úë∏°ùŸG ÚH ¢ùØ˘f ø˘e Üô˘g ó˘b Ú°ùM ΩGó˘°U ≥˘«˘≤˘°T ø˘HG …hɢ˘©˘ Ñ˘ °S º˘˘¡˘ jG ¿É˘˘ch »æ°ùdG OôªàdG πjƒªàH ¬eÉ¡JG ó©H ∫hC’G ¿ƒfÉc /Ȫ°ùjO ‘ øé°ùdG .á©«°ûdG ÉgOƒ≤j »àdG áeƒµ◊Gh ᫵jôe’G äGƒ≤dG ó°V í∏°ùŸG

:RÎjhQ - π°UƒŸG

áæjóe ‘ kÉ«bGôY kÉæé°S GƒªëàbG Úë∏°ùŸG äGô°ûY ¿EG áWô°ûdG âdÉb 140 ¤G π°üj Ée ìGô°S Gƒ≤∏WCGh (AÉKÓãdG) ¢ùeG á«dɪ°ûdG π°UƒŸG …òdG hõ¨dG òæe øé°ùdG øe Ühô¡dG äÉ«∏ªY ÈcCG øe IóMGh ‘ kÉæ«é°S .2003 ΩÉY ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬JOÉb Ühô©dG ó©H π°UƒŸG ÜôZ ∫ɪ°T ‘ ¢ThOÉH øé°S ¿ƒë∏°ùŸG ºLÉg

¢ùeCG á©«°ûdG QGhõdG øe 90 øY π≤j ’ Ée πàb Üô˘b êhOõ˘˘e …Qɢ˘ë˘ à˘ fG AGó˘˘à˘ YG ‘ (Aɢ˘KÓ˘˘ã˘ dG) Òãj …òdG âbƒdG ‘ ,OGó¨H »HƒæL á∏◊G áæjóe π˘˘ ©˘ ˘a OhOQ ±hÉfl äGAGó˘˘ à˘ ˘Y’G QGô˘˘ ˘µ˘ ˘ J ¬˘˘ ˘«˘ ˘ a ‘ iôNCG äɪég ‘ kÉ°†jCG 28 πàb ɪc .á«eÉ≤àfG ∫ɪYCG äó°üM å«M ,¥Gô©dG øe ≥WÉæeh OGó¨H .øjôNBG kÉ°üî°T 15 ìGhQCG ∞æ©dG äGAGó˘à˘Y’G ó˘°TCG ø˘e Èà˘©˘ j ᢢ∏◊G AGó˘˘à˘ YGh øe ∫hC’G ‘h .‹É◊G ΩÉ©dG ájGóH òæe ájƒeO êhOõ˘˘e AGó˘˘à˘ ˘YG ‘ kɢ ˘°ü °T 73 π˘˘ à˘ ˘b ô˘˘ jGÈa √ò˘g ‘ OG󢨢H á˘˘æ˘ jó˘˘e §˘˘°Sh kɢ bƒ˘˘°S ±ó˘˘¡˘ à˘ °SG »˘Hƒ˘æ˘L º˘∏˘c á˘Ä˘e ø˘e ÌcCG ó˘©˘Ñ˘J »˘à˘dG á˘˘æ˘ jóŸG .᪰UÉ©dG OGó¨H áWô°ûdG øe …hGõª◊G »∏Y ΩRÓŸG í°VhCGh áØ°SÉf áeõMCG ¿ÉjóJôj ÚjQÉëàfG'' ¿CG á«bGô©dG QOÉf »M á≤£æe ‘ ó°ûM §°Sh ɪ¡«°ùØf Gôéa øe äGô°û©dG πà≤e øY ôØ°SCG Ée á∏◊G ܃æL .AÓHôc ¤G º¡≤jôW ‘ GƒfÉc øjòdG ''QGhõdG ≈Ø°ûà°ùe øe »ª«ªàdG óªfi Ö«Ñ£dG ∫Ébh ÉjÉë°†dG º¶©e πÑ≤à°SG …òdG »MGô÷G á∏◊G ¿ƒfɪK ,kÉëjôL 160 h kÓ«àb Ú©°ùJ Éæ∏Ñ≤à°SG'' Aɢ˘°ùæ˘˘dG ø˘˘e »˘˘bɢ˘Ñ˘ dGh Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ø˘˘e º˘˘g á˘˘ÄŸÉ˘˘ H øe kÉ°üî°T Ú°ùªN'' ¿G ±É°VCGh .''∫ÉØWC’Gh .''ô£ÿG ádÉëH ≈Mô÷G øe á©°ùJ »µjôeC’G ¢û«÷G ô°ùN ¬ÑfÉL øe äGƒ˘Ñ˘Y Qɢé˘Ø˘fG ió˘d Úæ˘K’G Gƒ˘˘∏˘ à˘ b √ô˘˘°Uɢ˘æ˘ Y ‘ º¡æe áà°S πàbh .º¡JÉHôY Qhôe óæY áØ°SÉf ᢶ˘ aÉfi ‘ ᢢKÓ˘˘Kh ø˘˘jó˘˘dG ìÓ˘˘°U ᢢ¶˘ aÉfi ø˘eh Oƒ˘˘æ÷G Oó˘˘Y 3179 ¤G ™˘˘aô˘˘j ɢ˘ e ¤É˘˘ jO Gƒ∏àb øjòdG Ú«µjôe’G ÚØXƒŸG øe º¡¡HÉ°T ,2003 ¢SQÉe ‘ OÓÑdG √òg hõZ òæe ¥Gô©dG ‘ ÉbÓ£fG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd á∏«°üM Ö°ùëH .᫵jôe’G ´ÉaódG IQGRh äÉfÉ«H øe ᢫˘bGô˘©˘dG ᢫˘∏˘NGó˘dG âæ˘∏˘ YG ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e Ωɢ˘j’G ‘ Ió˘˘Yɢ˘≤˘ dG ô˘˘°Uɢ˘æ˘ ˘Y ø˘˘ e 29 ∫ɢ≤˘à˘ YG ᢫˘∏ÙG äGOɢ«˘≤˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG º˘¡˘ æ˘ «˘ H IÒN’G ɢe º˘«˘YR …OGó˘¨˘Ñ˘dG ô˘ª˘Y ƒ˘HG Iƒ˘NG ø˘e ¿É˘˘æ˘ KGh .''¥Gô©dG ‘ á«eÓ°S’G ádhódG'' `H ±ô©j äÉYƒªÛ ∞dÉ– ¤G ᫪°ùàdG √òg õeôJh Gò˘g ¿É˘˘ch Ió˘˘Yɢ˘≤˘ dG ᢢeɢ˘Yõ˘˘H ᢢ«˘ æ˘ °S á˘˘ë˘ ∏˘ °ùe ‘ ɢ«˘Wô˘°T 14 π˘à˘b ᢩ˘ª÷G ø˘∏˘ YG ∞˘˘dɢ˘ë˘ à˘ dG Ió«°S ÜÉ°üàZ’ ÉeÉ≤àfG OGó¨H ‹Éª°T áHƒ≤©H .áWô°ûdG øe ô°UÉæY …ójÉH á«æ°S »cÒeG »æeG õcôe áeÉbG π°UGƒàJ OGó¨H ‘h Gòg ¿Éch .Qó°üdG áæjóe ±QÉ°ûe ≈∏Y »bGôY ‘ ó˘¡˘°T ᢫˘©˘«˘°ûdG ᢫˘Ñ˘dɢ¨˘dG …P »˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »◊G á«cÒe’G äGƒ≤dG ÚH á«eGO äÉ¡LGƒe 2004

ÜôM ºFGôL »a ø«Hƒ∏£ªdG óMCG áªcÉëe ÅLôj ¿GOƒ°ùdG :…CG »H ƒj - ΩƒWôÿG

(∞«°TQG) ádGó©dG øY åëÑj Ö©°T IÉ°SCÉe ..OƒaQGO

ÒNC’G ¿ÓYE’G πÑb ≈àM Iôªà°ùe á«fGOƒ°ùdG ᪵ÙG ¿EG ∫Ébh ΩɵMC’G øe kGOóY äQó°UCG É¡fCGh ,á«dhódG á«FÉæ÷G ᪵ÙG »YóŸ .QƒaQGóH ´Gô°üdG QÉWG ‘ º¡àfGOEG â“ ø‡ áYƒª› ≥ëH

¿É˘°ùf’G ¥ƒ˘˘≤˘ M ∑ɢ˘¡˘ à˘ fɢ˘H Úª˘˘¡˘ à˘ e ᢢª˘ cÉÙ á˘˘jQÉ÷G ᢢ°UÉÿG π˘Ñ˘b ø˘e äGAGô˘LG ø˘e »˘∏˘j ɢe ¥É˘Ñ˘à˘°SG ɢ¡˘ H 󢢰ü≤˘˘j ’'' Qƒ˘˘aQGó˘˘H .''á«dhódG á«FÉæ÷G ᪵ÙG

π˘ãÁ ¿CG Qô˘≤˘e ¿É˘c á˘ª˘cÉfi ᢢ«˘ fGOƒ˘˘°ùdG ∫󢢩˘ dG IQGRh äCɢ LQCG ᪵ëª∏d ΩÉ©dG »YóŸG ɪ¡ª¡JG ÚæKG óMCG (AÉ©HQ’G) Ωƒ«dG É¡eÉeCG .QƒaQGO ‘ ÜôM ºFGôL ÜɵJQÉH …Ég’ ‘ á«dhódG á«FÉæ÷G ¬JQGRh ¿EG ¢ùeG …hGôeR ºFGódG óÑY ∫ó©dG IQGRh π«ch ∫Ébh ‘ ɪ¡d ΩÉ¡J’G ¬«LƒJ ó°V Úª¡àŸG øe ±ÉæÄà°SG äÉÑ∏W â≤∏J .QƒaQGO ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àfG ÜɵJQÉH á≤∏©àŸG è«dO á«°†b »YóŸG ¿EG ¬dƒb …hGôeR øY á«fGOƒ°ùdG AÉÑfC’G ádÉch â∏≤fh IQGRƒd ÆÓÑdG ¥GQhG IOÉYE’ ᪵ëª∏d Ö∏£H Ωó≤J ÊGOƒ°ùdG ΩÉ©dG .áeó≤ŸG ±ÉæÄà°S’G äÉÑ∏W ‘ âÑ∏d ∫ó©dG äQôb ΩÉ©dG ≈YóŸG Ö∏W ≈∏Y É¡YÓWG ó©H ᪵ÙG ¿EG ∫Ébh ‘ π˘°üØ˘dG ø˘e ø˘µ˘ª˘à˘ J ≈˘˘à˘ M ∫󢢩˘ dG IQGRƒ˘˘d ÆÓ˘˘Ñ˘ dG ¥GQhG IOɢ˘YEG .Úª¡àŸG πÑb øe áeó≤ŸG äÉaÉæÄà°S’G äÉjÉæ÷G ᪵fi ¿EG ≥HÉ°S âbh ‘ âæ∏YCG ∫ó©dG IQGRh âfÉch QƒaQGO ÜôZ áj’h ᪰UÉY áæ«æ÷G áæjóe ‘ GóZ GC óÑà°S á°UÉÿG .Úª¡àe áKÓK ó°V á«°†b ‘ ô¶ædG ôjRƒdG ™e º¡JG …òdG Ö«°Tƒc »∏Y áKÓãdG Úª¡àŸG ÚH øeh á«dhódG á«FÉæ÷G ᪵ëª∏d ΩÉ©dG »YóŸG πÑb øe ¿hQÉg óªMCG .QƒaQGO ‘ ÜôM ºFGôL ÜɵJQÉH ÖFÉfh ÊGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG óYÉ°ùe ≈Øf ,á∏°U …P ó«©°U ≈∏Yh á°UÉÿG ᪵ÙG ¿ƒµJ ¿CG ºcÉ◊G »æWƒdG ô“DƒŸG ÜõM ¢ù«FQ á∏°U äGP …Ég’ ‘ ÚHƒ∏£ŸG óMC’ á¡Lƒe äÉeÉ¡JG ‘ ô¶æJ »àdG .á«dhódG á«FÉæ÷G ᪵ÙÉH á«fGOƒ°ùdG á«FÉæ÷G ᪵ÙG äGAGôLG ¿EG íjô°üJ ‘ ±É°VCGh

ƒ°ûjó≤e á«dÉeƒ°üdG ᪰UÉ©dG »a Ö°ûæj ∞«æY ∫Éàb äGƒ˘b …CG á˘ª˘Lɢ¡Ã Ghó˘¡˘©˘J äɢ«˘°û«˘∏˘«˘e OGô˘aCG ø˘˘eh ᢢ«˘ Hƒ˘˘«˘ K’Gh òæe á«eƒj ¬Ñ°T äɪég Gƒæ°Th .áeƒµë∏d AÉØ∏M hCG ΩÓ°ùdG ßØ◊ .∫hC’G ¿ƒfÉc Ȫ°ùjO πFGhCG ‘ ᪰UÉ©dG áeƒµ◊G IOÉ©à°SG óYÉ°ùJ »≤jôa’G OÉ–Ód á©HÉJ Iƒb á©«∏W ºg ¿ƒjóæZhC’Gh òæe ≈°VƒØdG øe ÊÉ©j …òdG ó∏ÑdG ¤EG ΩɶædG IOÉYEG ‘ áeƒµ◊G .1991 ΩÉY …ôH OÉ«°S óªfi QƒJÉàcódÉH áMÉWE’G á«∏ªY âfÉc »àdGh ∑Éæg ΩÓ°ùdG ßØ◊ ᪡e ôNBG â¡àfGh GÒÑc Ójƒ“ âb’ IóëàŸG ·C’Gh IóëàŸG äÉj’ƒdG ÚH ácΰûe OGôaCG ™e QÉ°V ∫Éàb ó©H äÉæ«©°ùàdG ∞°üàæe ‘ …ƒeO ÜÉë°ùfÉH .á«∏fi äÉ«°û«∏«e

᢫˘NhQɢ°üdG ∞˘FGò˘˘≤˘ dɢ˘H ’ɢ˘à˘ b ¿ƒ˘˘°Vƒ˘˘î˘ j º˘˘¡˘ fEG'' ≈˘˘Ø˘ °ûà˘˘°ùe ‘ ''.á∏«≤ãdG á«dB’G áë∏°SC’Gh ‘ ájô°ûH ôFÉ°ùN …CG ∑Éæg âfÉc GPEG Ée QƒØdG ≈∏Y í°†àj ⁄h øµeCG å«M ‹hódG ƒ°ûjó≤e QÉ£e ≈∏Y ôJQƒŸÉH á≤HÉ°ùdG äɪé¡dG .äGQÉéØfG Iô°ûY øe ÌcCG ´Éª°S â∏°Uh ób ÉjóæZhCG ÉjóæL 350 ƒëf øe áfƒµe IóMh âfÉch ¤EG π°üJ ΩÓ°ùdG ßØ◊ äGƒb ∫hG ºgh äÉYÉ°ùH ∂dP πÑb Égƒàd .äGƒæ°S ô°ûY øe ÌcCG òæe áæjóŸG ‘ Gƒeõg Ú«eÓ°SEG Ú∏JÉ≤e øe èjõe Úë∏°ùŸG ¿CG ó≤à©jh ᢢ«˘ eƒ˘˘µ◊G äGƒ˘˘≤˘ dG ᢢ¡˘ LGƒ˘˘e ‘ ∫hC’G ¿ƒ˘˘fɢ˘c Ȫ˘˘°ùjO ‘ Üô˘˘M

:RÎjhQ - ƒ°ûjó≤e

Ú«˘Hƒ˘«˘KE’G ø˘e ɢgAÉ˘Ø˘∏˘Mh á˘à˘bDƒŸG á˘eƒ˘µ◊G ¿ƒ˘ë˘∏˘°ùe º˘Lɢg äɪég Ö≤Y (AÉKÓãdG) ¢ùeCG áYÉ°S ƒëf IóŸ ácô©e Gƒ°VÉNh ø˘jò˘dG ΩÓ˘°ùdG ß˘Ø˘M äGƒ˘b ø˘˘e Újó˘˘æ˘ ZhCG OGô˘˘aCG ≈˘˘∏˘ Y ô˘˘JQƒŸÉ˘˘H øe ÚæKG ¿EG á«∏fi á∏°SGôe âdÉbh .ƒ°ûjó≤e ¤EG ºgƒàd Gƒ∏°Uh 100 ƒëf ¬«a ºLÉg …òdG âbƒdG ‘ Óàb πbC’G ≈∏Y Ú«fóŸG »˘Yɢaó˘dG ô˘≤ŸG ‘ ᢫˘eƒ˘µ◊G äGƒ˘≤˘∏˘d Ió˘Yɢb π˘bC’G ≈˘∏˘Y Oô˘˘ª˘ à˘ e .ƒ°ûjó≤e ‘ á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH ≥HÉ°ùdG ∫Éà≤dG §°Sh äô°UƒM »àdG óªfi ÜÉæY á«∏ÙG á∏°SGôŸG âdÉbh

Üô``Zh ¥ô``°T ΩÓc ≈∏Y èà– É«fÉàjQƒe É¡u≤M n ‘ Ú¡ŸG ‘Gò≤dG Ió°ûH á«fÉàjQƒŸG áeƒµ◊G âséàMG :Ü ± G - •ƒ°ûcGƒf ‘ ''Ú¡ŸG'' ‘Gò≤dG ôª©e »Ñ«∏dG º«YõdG ΩÓc ≈∏Y ¢ùeG ¿Éch .GÒNCG √É≤dG áeC’G ¤G ÜÉ£N ‘ ¬H ¤OCG …òdG É¡≤M ᢫˘Hô˘¨˘dG á˘≤˘jô˘£˘dG ≈˘∏˘Y º˘µ◊G ᢩ˘ ª÷G ó˘˘≤˘ à˘ fG ‘Gò˘˘≤˘ dG äGô“DƒŸG á˘£˘°SGƒ˘H º˘µ◊G'' ¿G ∫ɢbh .ÜGõ˘˘MC’G ᢢ£˘ °SGƒ˘˘H ≥˘˘jOɢ˘æ˘ °U ø˘˘e k’ó˘˘Yh ɢ˘b󢢰Uh ᢢ«˘ aɢ˘Ø˘ °T ÌcG ᢢ«˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG çó˘ë˘j ɢe .á˘dõ˘¡˘e äɢHɢî˘à˘ f’G √ò˘˘g'' ™˘˘Hɢ˘Jh .''´GÎb’G äÉfÉLô¡e øe »∏Ñ≤dG Ò¨°üdG ó∏ÑdG É«fÉàjQƒe ‘ Óãe ᢫˘Ñ˘æ˘LC’G äGQÉ˘Ø˘°ùdG ɢ¡˘H ¿ƒ˘µ˘ë˘°†j äGQɢ©˘ °Th ∫ɢ˘Ø˘ WCÓ˘ d .''Éæ«∏Y

ÖjOCGh ÖJÉc πà≤e ¥Gô©dG ‘ »æ«£°ù∏a ÚĢ˘ ˘ LÓ˘˘ ˘ dG ¿hDƒ˘ ˘ ˘°T IQGRh âdɢ˘ ˘ b :…CG »˘˘ ˘ H ƒ˘˘ ˘ j - Iõ˘˘ ˘ ˘Z ¢UÉ°UôH π˘à˘b kɢ«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘a kÉ˘Ñ˘jOCGh kÉ˘Ñ˘Jɢc ¿EG ᢫˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG áÑdÉ£e »°VÉŸG óMC’G Ωƒj ¥Gô©dG ‘ áë∏°ùŸG äÉ«°û«∏ŸG ∞˘bƒ˘d …Qƒ˘Ø˘dG π˘˘Nó˘˘à˘ dɢ˘H á˘˘Ø˘ ∏˘ àıG ᢢ«˘ bGô˘˘©˘ dG äɢ˘¡÷G á«æ«£˘°ù∏˘Ø˘dG ᢫˘dÉ÷G Aɢæ˘HCG ó˘°V ''á˘jƒ˘eó˘dG äGAGó˘à˘Y’G'' »æ«£°ù∏ØdG ÖjOC’Gh ÖJɵdG ¿CG IQGRƒdG äócCGh .¥Gô©dÉH øe QÉf ¥ÓWE’ ¬°Vô©J ó©H πàb ,»MÉHôdG ≈Ø£°üe óªMG âdÉbh .¥Gô©dG ‘ ¬dõæe πNGO áë∏°ùŸG äÉ«°û«∏«ŸG πÑb ∫õæe GƒªëàbG á∏à≤dG Úë∏°ùŸG øe áYƒª›'' ¿EG IQGRƒdG ¿ƒJGÒ°T ¥óæa Üôb ¢ShOôØdG áMÉ°S ‘ øFɵdG »MÉHôdG πHGh ¥ÓWEG ó©H ¬dõæe πNGO ¬eGóYEÉH GƒeÉbh ,OGó¨H ‘ .''¬«∏Y ¢UÉ°UôdG øe

≠fÉj ≠fƒ«H ÖdÉ£J ø£æ°TGh Ö«°üîàdG èeÉfôH ∞°ûµH ∞∏ŸG ‘ »µjôeC’G ¢VhÉØŸG ø∏YCG :Ü ± GC - ∑Qƒjƒ«f ∑Qƒjƒ«f ‘ ¢ùeCG π«g ôaƒà°ùjôc ‹Éª°ûdG …QƒµdG …hƒædG π«˘°UÉ˘Ø˘J ™˘«˘ª˘L ∞˘°ûµ˘H ≠˘fɢj ≠˘fƒ˘«˘H âÑ˘dɢW ø˘£˘æ˘°TGh ¿CG ¢ûeÉg ≈∏Y π«g ∫Ébh .Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîàd É¡›ÉfôH »˘à˘dG ᢫˘dɢª˘°ûdG ɢjQƒ˘ch Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dG ÚH äɢ°VhÉ˘ØŸG äɢ˘bÓ˘˘©˘ dG IOhɢ˘©˘ e ᢢ°ûbɢ˘æŸ ∑Qƒ˘˘jƒ˘˘«˘ f ‘ Úæ˘˘ KE’G äCGó˘˘ H ìô°Th ôeC’G í«°VƒJ º¡«∏Y'' øjó∏ÑdG ÚH á«°SÉeƒ∏HódG .Ö«°üîàdG èeÉfôH ''á∏°UGƒe ¤EG º¡©aóJ »àdG ÜÉÑ°SC’G ¿GƒZ-»c º«c ‹Éª°ûdG …QƒµdG √Ò¶fh π«g ≈≤àdGh ,ƒ«æ«aCG ∑QÉH ‘ iȵdG ¥OÉæØdG óMCG ‘ ÚæKE’G ô¡X ó©H .äÉYÉ°S ™HQCG ɪ¡æ«H ´ÉªàL’G ôªà°SGh

øé°ùdÉH ΩɵMCG â«ÑãJ øª«dG ‘ Ú«eÓ°SEG ≈∏Y á«FGõ÷G ±ÉæÄà°S’G ᪵fi äócCG :Ü ± G - AÉ©æ°U ɢkeɢ˘µ˘ MCG ¢ùeCG Üɢ˘gQE’G ɢ˘jɢ˘°†b ‘ ᢢ°ü°üàŸG ᢢ«˘ æ˘ ª˘ «˘ dG äQó˘°U âfɢ˘c ΩGƒ˘˘YCG á˘˘à˘ °Sh Úeɢ˘Y ÚH ìhGÎJ ø˘˘é˘ °ùdɢ˘H .äGAGóàY’ §«£î˘à˘dɢH Gƒ˘æ˘jOCG Ú«˘eÓ˘°SEG ≥˘ë˘H ɢk«˘FGó˘à˘HG ÚeÉY ÚH øé°ùdÉH Ú«eÓ°SE’G A’Dƒg øe 13 ≈∏Y ºµMh º˘¡˘àŸG ¤G á˘¡˘LƒŸG º˘¡˘à˘dG á˘ª˘ µÙG äó˘˘cCGh .ΩGƒ˘˘YCG á˘˘à˘ °Sh ‘ ᢫˘FGó˘à˘H’G ᢢª˘ µÙG ø˘˘e CGô˘˘H ¿É˘˘c …ò˘˘dG ô˘˘°ûY ™˘˘HGô˘˘dG äÈàYG É¡fCG ÒZ áWô°ûdG ™e ¬fhÉ©àd 2006 ¿É°ù«f/πjôHCG AÉYO’G ¿Éch .á«aÉc ∞«bƒàdG øgQ ÉgÉ°†b »àdG IÎØdG ¿CG âfÉc ΩɵMC’G ¿CG GkÈà©e »FGóàH’G ºµ◊G ∞fCÉà°SG ΩÉ©dG á˘ª˘ µfi ‘ Úª˘˘¡˘ àŸG ø˘˘e 13 ≈˘∏˘Y º˘˘µ˘ M ¿É˘˘ch .á˘˘Ø˘ Øfl á©Ñ°Sh Gôk ¡°T 18 ÚH âMhGôJ øé°ùdÉH ΩɵMCÉH äÉjGóÑdG .ΩGƒYCG

∫GÔL ∞£N ¤EG íªu n∏oJ ¿GôjEG á«HôZ äGQÉÑîà°SG πÑb øe ≥HÉ°S π«Yɪ°SG á«fGôjE’G áWô°ûdG óFÉb ø∏YG :Ü ± G - ¿Gô¡W ɢ°VQ »˘˘∏˘ Y ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ÊGô˘˘jE’G ∫GÔ÷G ¿G Ωó˘˘≤˘ e …ó˘˘ª˘ MG ¿Éc å«M É«cÎH IÒNC’G áfhB’G ‘ ≈ØàNG …òdG …ô¨°UG äGQÉÑîà°SG ój ≈∏Y ∞£N ¿ƒµj ób'' á°UÉN IQÉjõH Ωƒ≤j ób …ô¨°UG ¿ƒµj ¿G πªàÙG øe'' Ωó≤e ∫Ébh .''á«HôZ …òdG Ö°üæŸG) ÖÑ°ùH á«HôZ äGQÉÑîà°SG ój ≈∏Y ∞£N ≥HÉ°ùdG ôjRƒdG ÖFÉf'' ¿G ±É°VGh .''´ÉaódG IQGRh ‘ (¬∏¨°T ≈ØàNG óbh .É«côJ ‘ ºK øeh ≥°ûeO ‘ á°UÉN IQÉjR ‘ ¿Éc áWô°ûdG ≥«≤–'' ¿G GócDƒe ,''ΩÉjG áKÓK ó©H ¬bóæa øe Gòg äÉ«Ø°ûà°ùe ‘ GOƒLƒe ¢ù«dh É«côJ QOɨj ⁄ ¬fG ô¡XG .''ó∏ÑdG

ƒ∏«c ∫É°û«e …Qƒ°ùdG ¢VQÉ©ŸG AÉ°†≤dG ΩÉeCG πãÁ ∫É°û«e …Qƒ°ùdG ¢VQÉ©ŸGh ÖJɵdG πãe :Ü ± G - ≥°ûeO Aɢ°†≤˘dG Ωɢ˘eG ¢ùeG ,2006 QɢjG ƒ˘jɢe ò˘æ˘e ±ƒ˘bƒŸG ƒ˘∏˘ «˘ c ¬«eÉfi ôcP Ée Ö°ùëH ,''IójóL áÁôL'' `H …ôµ°ù©dG ≈°ù«Y Oƒªfi ÖJɵdGh ƒ∏«c ¿G π«∏N ∫Ébh .¥ƒà©e π«∏N ‘ ÚLÉ°ùŸG IƒYO ᪡àH'' …ôµ°ù©dG AÉ°†≤dG ¤G Ó«MCG ≥°ûeO - ≥°ûeO ähÒH ¿ÓYG ≈∏Y ™«bƒà∏d GQóY øé°S ¿ÓYE’G ≈∏Y Ú©bƒŸG øe ɪg ≈°ù«Yh ƒ∏«ch .''ähÒH ÉjQƒ°S ÉØ≤ãe 134 ƒëf ¬©bhh QÉjCG ƒjÉe 11 ‘ ô°ûf …òdG IOÉ«°ùdG õjõ©Jh ΩGÎMÉH ÚÑdɢ£˘e ɢ«˘fɢæ˘Ñ˘d É˘Ø˘≤˘ã˘e 166h ≈∏Y ¿ÓYE’G On ós °Th .ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑd øe πµd ∫Ó≤à°S’Gh º«°SôJ ÈY ¿ÉæÑd ∫Ó≤à°SÉH É«FÉ¡f ÉjQƒ°S ±GÎYG IQhô°V .»°SÉeƒ∏HódG π«ãªàdG ∫OÉÑJh øjó∏ÑdG ÚH Ohó◊G

¿hÉ©à∏d ¿GôjEG ƒYóJ Ú°üdG ájQòdG ábÉ£dG ádÉch ™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢ùeG ¿GôjEG Ú°üdG âãM :RÎjhQ - ÚµH á©HÉàdG ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG ™e ÈcCG áLQóH ≈∏Y á«eÓµdG •ƒ¨°†dG øe ∂dòH ójõàd IóëàŸG ·CÓd Ö«°üîJ ∞bƒH É¡ÑdÉ£J á«dhO äGƒYód ´É«°üfÓd ¿GôjEG èæ«°T hÉ°ûJ ‹ Qôch .äÉKOÉÙG ¤EG IOƒ©dGh Ωƒ«fGQƒ«dG IÎa òæe √OÓH √ÉæÑàJ ÉØbƒe »æ«°üdG á«LQÉÿG ôjRh ¿GôjEG èeÉfôH ∫ƒM ΩGóàM’G ‘ òNB’G ´GõædG ¿CÉH á∏jƒW É°†jCG ∫Éb ‹ øµd .á«°SÉeƒ∏HódG ÈY πëj ¿CG óH’ …hƒædG ¿CÉ°ûH ±hÉîª∏d …ó°üà∏d ójõŸG π©ØJ ¿CG ¿GôjEG ≈∏Y ¿EG ≈∏Y õcôJ É¡fEG á«HôZ iƒb ∫ƒ≤J »àdG ájhƒædG ɡࣰûfCG .ájhƒf áfÉ°SôJ ôjƒ£J ≈∏Y IQó≤dG ∑ÓàeG


15

ÈcC’G øWƒdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

Üô``Zh ¥ô``°T

á``````£≤d

ó«©j âjƒµdG ÒeCG ô°UÉf ï«°ûdG Ú«©J AGQRƒdG ¢ù∏Û kÉ°ù«FQ

ᢢ«˘ Fɢ˘¡˘ f ¬˘˘ Ñ˘ ˘°T äɢ˘ Zɢ˘ «˘ ˘°U âdGRCG :RÎjhQ - Iô˘˘ gɢ˘ ≤˘ ˘dG ¿ƒfÉc Ȫ°ùjO ‘ ∑QÉÑe »æ°ùM ¢ù«FôdG ìÎbG äÓjó©àd á«cGΰT’G ÇOÉÑŸG …ô°üŸG Qƒà°SódG ≈∏Y É¡dÉNOEG ∫hC’G ‘ ô˘°Uɢæ˘dG ó˘Ñ˘Y ∫ɢª˘L π˘˘MGô˘˘dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ɢ˘¡˘ ≤˘ Ñ˘ W »˘˘à˘ dG äÉ«æ«©Ñ°ùdG øe ÊÉãdG ∞°üædG øe AGóàHGh .äÉ«æ«à°ùdG á«MÉædG øe á«cGΰT’G ÇOÉÑŸG â¨dCG ÚfGƒb ô°üe äQó°UCG ΩÉY ™°Vh …òdG Qƒà°SódG ¢Uƒ°üf ‘ â«≤H É¡æµd á«©bGƒdG ‘ ᢫˘©˘jô˘°ûà˘dGh á˘jQƒ˘à˘°Só˘dG ¿hDƒ˘°ûdG ᢢæ÷ äô˘˘bCGh.1971 ¤EG â∏«MCG ºK Iójó÷G äÉZÉ«°üdG ¢ùeG Ö©°ûdG ¢ù∏› ¤EG ɢ¡˘JOɢYE’ Gk󢫢¡“ Ωƒ˘«˘dG ɢ˘¡˘ °ûbɢ˘æ˘ «˘ d iQƒ˘˘°ûdG ¢ù∏› ô¡°ûdG ájÉ¡f πÑb ÉÃQ É«FÉ¡f ÉgQGôbEGh Ö©°ûdG ¢ù∏› ≈˘˘∏˘ Y ᢢjô˘˘gƒ˘˘ L äÓ˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘J ∫ɢ˘ NOEG ™˘˘ bƒ˘˘ à˘ ˘j ’h .‹É◊G .äÉZÉ«°üdG

AÉÑfC’G ádÉch âdÉb :RÎjhQ - âjƒµdG Ú«˘˘ ©˘ J Oɢ˘ YCG âjƒ˘˘ µ˘ dG ÒeCG ¿G ᢢ «˘ à˘ jƒ˘˘ µ˘ dG ìɢ˘Ñ˘ °üdG ó˘˘ª˘ MC’G ó˘˘ªÙG ô˘˘ °Uɢ˘ f ï˘˘ «˘ °ûdG ádÉ≤à°SG ó©H ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏Û kÉ°ù«FQ .óMC’G Ωƒj áeƒµ◊G âaóg Iƒ£N ‘ áeƒµ◊G âdÉ≤à°SGh ≈∏Y âjƒ°üJ …OÉØJ ¤EG hóÑj Ée ≈∏Y .áë°üdG ôjRh øe á≤ãdG Öë°S Ωƒ°SôŸG á«àjƒµdG AÉÑfC’G ádÉch äô°ûfh Ö∏£j …òdGh âjƒµdG ÒeCG √Qó°UCG …òdG Aɢ˘°†YCG í˘˘«˘ °Tô˘˘J ô˘˘°Uɢ˘f ï˘˘«˘ °ûdG ø˘˘ e ¬˘˘ «˘ a .IójóL áeƒµM óYƒŸG øe Ωƒj πÑb ádÉ≤à°S’G äAÉLh .ôjRƒdG ‘ á≤ãdG ≈∏Y ´GÎbÓd Qô≤ŸG ᢢeC’G ¢ù∏˘˘ éà Aɢ˘ °†YCG Iô˘˘ °ûY Ωó˘˘ ≤˘ Jh ô¡°ûdG ‘ ¿ƒ«eÓ°SEG º¡ª¶©e »àjƒµdG ï«°ûdÉH á≤ãdG ≈∏Y ´GÎbG Ö∏£H »°VÉŸG kɢ °†jCG ƒ˘˘ gh ìɢ˘ Ñ˘ °üdG ¬˘˘ ∏˘ dG ó˘˘ Ñ˘ ©˘ dG ó˘˘ ª˘ ˘MCG ÖÑ˘˘ °ùH ΩÓ˘˘ Y’E G ô˘˘ jRh ∫ɢ˘ ª˘ ˘YÉC ˘ ˘H º˘˘ Fɢ˘ ≤˘ ˘dG IQGRƒH áeƒYõe ájQGOEGh á«dÉe äÉØdÉfl .áë°üdG ¿CG ƒd óªMCG ï«°ûdG Ò«¨J Ú©à«°S ¿Éch .√ó°V GƒJƒ°U ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG

äÉbÓ©dG IOÉYE’ äÉãMÉÑe á«dɪ°ûdG ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dG ÚH

πbC’G ≈∏Y kÓ```«àb 82 É«°ù«fhó```fCG ∫Gõ```dR ‘ ¿CG ¿ƒ˘˘«˘ °ù«˘˘fhó˘˘fG ¿ƒ˘˘dhDƒ˘ °ùe ø˘˘∏˘ YCG :Ü ± G - ɢ˘Jô˘˘cɢ˘L áLQO 6^3 Iƒ≤H IQƒaɨæ°Sh É«°ù«fhófG Üô°V …òdG ∫GõdõdG IôjõL ‘ πbC’G ≈∏Y kÓ«àb 82 ó°üM ÎîjQ ¢SÉ«≤e ≈∏Y ∫GõdõdG á≤£æe ‘ ádhDƒ°ùŸG âdÉbh .á«°ù«fhóf’G Iô£eƒ°S ¿EG'' âdÉbh .''ìhôéH GƒÑ«°UCG äÉÄŸG ¿EG …ΫaÉ°S »æ«ª°ShQ äGõ˘g ¿CG hó˘Ñ˘jh .kɢë˘jô˘L 257 ¤EG ™˘˘Ø˘ JQG ≈˘˘Mô÷G Oó˘˘Y ¿EG …OɢjQƒ˘°S ∫ɢbh .¬˘Yƒ˘bh 󢩢H ∫Gõ˘dõ˘dG â©˘Ñ˘J ᢢjOGó˘˘JQG Iô£eƒ°S ‘ ≥WÉæŸG øe ÉgÒZh ∑ƒdƒ°S ‘ äÉ«Ø°ûà°ùŸG øe ójõe ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQOÉb ó©J ⁄h á¶àµe âëÑ°UCG ≠fÉÑeÉH ƒ∏«°Sƒ°S ¢ù«FôdG º°SÉH çóëàe ìô°Uh .ÚHÉ°üŸG ∫GõdõdG ‘ Gƒ∏àb É°k üî°T 70 ¿CG ≥HÉ°S âbh ‘ ƒfƒjƒgOƒj .äGô°û©dG Ö«°UCG ɪæ«H

≥°ûeO ‘ »ª°TÉ¡dG »≤à∏j ó°SC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf »ª°TÉ¡dG ¥QÉW ócCG :…CG »H ƒj - ≥°ûeO QhO ≈˘∏˘ Y ¢ùeCG 󢢰SC’G Qɢ˘°ûH …Qƒ˘˘°ùdG ¢ù«˘˘Fô˘˘∏˘ d »˘˘bGô˘˘©˘ dG .áægGôdG ¬dÉM øe êhôî∏d ¥Gô©dG IóYÉ°ùe ‘ ájQƒ°S π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG 󢢰SC’G ¿EG ɢ˘fɢ˘°S ᢢ«˘ ª˘ °Sô˘˘dG ᢢdɢ˘cƒ˘˘dG âdɢ˘ bh IóYÉ°ùe ‘ ájQƒ°S QhO ᫪gCG ≈∏Y Oó°T …òdG »ª°TÉ¡dG iôL'' ¬fEG âaÉ°VCGh .áægGôdG ¬dÉM øe êhôî∏d ¥Gô©dG ºYód ádhòÑŸG ájQƒ°ùdG Oƒ¡÷G ≈∏Y AÉ≤∏dG ∫ÓN ó«cCÉàdG ÉkbGôY ¬FÉ≤H ±ó¡H ¥Gô©dG QGô≤à°SGh á«æWƒdG á◊É°üŸG ¢VGô˘˘©˘ à˘ °SG iô˘˘L'' ¬˘˘fCG ¤EG äQɢ˘ °TCGh .''Gkó˘ ˘Mƒ˘˘ e ɢ˘ k«˘ ˘Hô˘˘ Y õcôJ ɪc á«bGô©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùŸG ôNBGh ´É°VhC’G ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG É¡à©£b ‹G äGƒ£ÿG ≈∏Y AÉ≤∏dG .''Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

IOƒ©H ÖdÉ£J á«dɪ°ûdG ÉjQƒc êQÉÿG øe É¡«°SÉeƒ∏HO AÉæHCG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J á«dɪ°ûdG ÉjQƒc äOÉYCG :…CG »H ƒj - ∫ƒ«°S êQÉN õcGôe ‘ Úæ«©ŸG Ú«°SÉeƒ∏HódG ≈∏Y ô¶ëj Ëób º¡©e ºgO’hCG øe óMGh ódh øe ÌcCG ÜÉ룰UG OÓÑdG Ú«°SÉeƒ∏HódG ¢†©H »©°S ¤EG äQÉ°TCG ôjQÉ≤J øe kÉaƒN á«Hƒæ÷G ájQƒµdG ÜÉ¡fƒj ádÉch äôcPh .êQÉÿG ‘ Aƒé∏d ¿Éc …òdG ÒHóàdG Gòg ¿EG ∫Éb kÉ©∏£e kGQó°üe ¿CG AÉÑfCÓd ΩÉ©dG ‘ kÉàbDƒe ∞bhCG ób ¿Éc á∏jƒW Oƒ≤Y òæe ¬H πª©j á«dɪ°ûdG ÉjQƒc áeƒµM äôeCG ó≤d'' Qó°üŸG ±É°VCGh .2002 ∫ɢ°SQEɢH êQÉÿG ‘ Ú∏˘eɢ˘©˘ dG ÚØ˘˘XƒŸGh Ú«˘˘°Sɢ˘eƒ˘˘∏˘ Hó˘˘dG §≤a º¡æe óMGh AÉæãà°SÉH º¡à≤aôH øjòdG ºgO’hCG ™«ªL .''≠fÉj ≠fƒ«H ¤EG

Oó¡j …ô°üŸG ¿ÉŸÈdG π«FGô°SEG ™e äÉbÓ©dG á©LGôà ‘ ¢ùeCG ájô°üe á«HÉ«f áæ÷ äOóg :Ü ± G - IôgÉ≤dG ᢫˘°†b IQɢKEG 󢩢H π˘«˘FGô˘°SEG ™˘e äɢbÓ˘©˘dG ᢩ˘LGôà ¿É˘«˘H .1967 ÜôM ∫ÓN Újô°üŸG Oƒæ÷G øe iô°SCG πà≤e ¿hDƒ°ûdG ¿É÷ øe ácΰûŸG áæé∏dG ¿CG ¿É«ÑdG ‘ AÉLh ¢ù∏› ‘ ¿É°ùf’G ¥ƒ≤Mh á«LQÉÿG äÉbÓ©dGh á«Hô©dG á˘jOɢ°üà˘b’G äɢbÓ˘˘©˘ dG ᢢaɢ˘c'' ᢢ©˘ LGôà äOó˘˘g Ö©˘˘°ûdG IÒN’G Ö°SÉ– ⁄ GPG ,π«FGô°SEG ™e á©bƒŸG äÉbÉØJ’Gh ÜôM ¿ÉHEG Újô°üŸG iô°S’G πàb ºFGôL »ÑµJôe ÖbÉ©Jh AGó˘˘¡˘ °ûdG ìGhQCG ¿EG'' á˘˘æ˘ é˘ ˘∏˘ ˘dG ¢üf ‘ Aɢ˘ Lh .''1967 Ωɢ˘Y á∏à≤dG øe ∫OÉ©dG ¢UÉ°ü≤dÉH ’EG ÉC æ¡J hCG GC ó¡J ød QGôHC’G ™Fɶa øe √ƒÑµJQG Éà Ωƒ«dG ¿ƒgÉÑàj øjòdG ÚMÉØ°ùdGh .''á«fÉ°ùf’G ÚÑL É¡d ióæj

(Ü G) ¢VÉ≤f’G §°Sh »µÑj »ÑæàªdG ´QÉ°T ô«éØJ »a ¬FÉ≤°TCG ó≤a »bGôY

ø«gƒÑ°ûªdG øY ≠∏Ñj øªd Iô«Ñc ICÉaɵe âæ∏YCG

ø««°ùfôa πà≤e »a É¡JÉ≤«≤ëJ π°UGƒJ ájOƒ©°ùdG á«∏NGódG .''ɪ¡d kɵjô°T Èà©j ±ƒ°S'' ¬fCG øe ɪ¡jhDƒj hCG ÚgƒÑ°ûŸG ™e ¤EG π°üJ ób '' ÚgƒÑ°ûŸG øY ≠∏Ñj øe πµd ICÉaɵe ¤EG äQÉ°TCGh IQGRƒdG â∏≤fh .(Q’hO ¿ƒ«∏e 1^9 ‹GƒM) ''∫ÉjQ ÚjÓe á©Ñ°S É≤∏WCG IQÉ«°S Ïe ≈∏Y ÉfÉc ÚæKG Ú°üî°T ¿CG ÚLÉf äGOÉ¡°T øY ¤EG ÚØbƒàe GƒfÉc ÚM Ú«°ùfôØdG ≈∏Y á«dBG áë∏°SCG øe QÉædG GƒfÉc á©HQC’G Ú«°ùfôØdG ≈∏à≤dG ¿CG ¤EG QÉ°ûj .≥jô£dG ÖfÉL ‘ º«≤J ô°SCG çÓK AÉ°†YCG Ú«°ùfôa á©°ùJ øe áYƒª› øª°V .ájOƒ©°ùdG ÜôZ ∫ɪ°T ‘ á«MÉ«°S ádƒéH ¿ƒeƒ≤j GƒfÉc ¢VÉjôdG á¡L …CG ÍàJ ⁄ ÚM ‘ áµ∏ªŸG ᩪ÷G ÉjÉë°†dG ô°SCG äQOÉZh .AGóàY’G

ᢩ˘HQCG ¬˘«˘a π˘à˘bh ᢵ˘∏˘ªŸG Üô˘Z ∫ɢª˘°T ‘ »˘˘°VÉŸG ô˘˘jGÈa/•É˘˘Ñ˘ °T hG Úaƒ˘bƒŸG Oó˘Y ¤G á˘dɢcƒ˘dG ô˘˘°ûJ ⁄h .¢Uɢ˘°Uô˘˘dɢ˘H Ú«˘˘°ùfô˘˘a …ôéj øjò∏dG Ú°üî°ûdG ∫ƒMh .º¡dÉ≤àYG ¿Éµe hG º¡JÉ«°ùæL ≥«≤ëàdG áë∏°üe »Yóà˘°ùJh'' á˘dɢcƒ˘dG âaɢ°VCG ɢª˘¡˘æ˘Y ¢û«˘à˘Ø˘à˘dG øH ô°UÉf ¬Ñjôbh …óªÙG ¢Vƒ©e ôjÉ°S ¬∏dGóÑY øe πc ΩÉ«b ÜôbC’ ɪ¡«°ùØf º«∏°ùàH ,á«°ùæ÷G ÉjOƒ©°S ɪgh …ƒ∏ÑdG ∞«£d .''á∏LÉY áØ°üH ∂dPh ɪ¡Øbƒe á≤«≤M ìÉ°†jE’ á«æeCG á¡L πeÉ©àdG ºàj ±ƒ°ùa ɪ¡«°ùØf º«∏°ùJ ΩóY ∫ÉM ‘h'' ¬fG â©HÉJh á«∏NGódG âYOh .''á«æeC’G äÉ¡é∏d ÚHƒ∏£e ɪgQÉÑàYÉH ɪ¡©e πeÉ©àj øe πc äQòMh É¡ZÓHEG ¤EG ɪ¡æY äÉeƒ∏©e ¬jód øe πc

:Ü ± G - ¢VÉjôdG

Iõ˘¡˘LCG ¿CG (AɢKÓ˘ã˘dG) ¢ùeCG á˘jOƒ˘©˘°ùdG ᢫˘∏˘NGó˘dG IQGRh âæ˘˘∏˘ YCG åëÑJh ''º¡H ¬Ñà°ûŸG ¢†©H'' ∫É≤àYG øe â浓 …Oƒ©°ùdG øeC’G iOhCG …òdG AGóàY’G ‘ º¡WQƒJ ‘ ¬Ñà°ûj øjôNBG Ú°üî°T øY .kGôNDƒe ájOƒ©°ùdG ‘ Ú«°ùfôa á©HQCG IÉ«ëH á«∏NGódG ‘ ∫hDƒ°ùe Qó°üe øY ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch â∏≤fh åëÑdG IôFGO ™«°SƒJ øY áØ㵟G á«æeC’G Oƒ¡÷G äôØ°SCG'' ¬dƒb ¤EG äOCG ájƒb øFGôbh ádOCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh √ÉÑà°T’G IôFGO ≥««°†Jh 26 ‘ ™˘˘ bh …ò˘˘ dG AGó˘˘ à˘ ˘Y’G ‘ ''º˘˘ ¡˘ ˘H ¬˘˘ Ñ˘ ˘ à˘ ˘ °ûŸG ¢†©˘˘ ˘H §˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °V

OÉéf …óªMCG ≈∏Y áØ«æY á∏ªM ø°ûj »fÉéæ°ùaQ ≠∏Ñj Ú«fGôj’G ÜGƒædG øe á«ÑdÉZ â¡Lhh OÉ‚ …óªMG ¤EG áMƒàØe ádÉ°SQ ,150 ºgOóY ᢰSɢ«˘°S ɢ¡˘«˘a Ghó˘≤˘à˘fG ô˘jɢæ˘j/Êɢã˘dG ¿ƒ˘fɢc ‘ OÉ‚ …óªMG øe ÚÑdÉW ,ájOÉ°üàb’G áeƒµ◊G äÓ˘˘ª˘ ©˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ᢢfRGƒŸG Oɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘YG ¢†«˘˘ Ø˘ ˘î˘ ˘J'' ''ᢢ «˘ ˘£˘ ˘Ø˘ ˘æ˘ ˘dG OQGƒŸG ø˘˘ Y áŒÉ˘˘ æ˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘LQÉÿG .''áeƒµ◊G äÉ≤Øf ¢†ØN''h º˘˘î˘ °†à˘˘dG ÖÑ˘˘°ùH ᢢeƒ˘˘µ◊G Ghó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘fG ɢ˘ ª˘ ˘c .OÉ°üàb’G AƒWÉÑJh IójGõàŸG ádÉ£ÑdGh

.áeƒµ◊G á°SÉ«°ùd ¬àÑbGôe Rõ©«°S á«eƒµ◊G ájQÉÑàN’G á∏MôŸG ,É«dÉM'' ∫Ébh ᫢eƒ˘µ◊G á˘Hɢbô˘dG ≥˘Ñ˘£˘J ¿CG ¢VÎØ˘jh â¡˘à˘fG ¢ü«î°ûJ ¢ù∏Û øµÁ (..) ájóL ÌcCG πµ°ûH ᢢ£˘ ∏˘ °ùdG ¿hDƒ˘ °T ÖbGô˘˘j ¿CG Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG á˘˘ë˘ ˘∏˘ ˘°üe .''ájò«ØæàdG ‘ á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ‘ ÊÉéæ°ùaQ ô°ùNh .OÉ‚ …óªMG á¡LGƒe ‘ 2005 ƒ«fƒj/¿GôjõM .ΩɶædG ‘ ¬©bƒe Ú◊G ∂dP òæe RõY ¬fCG ’EG

.''á«£ØædG äGóFÉ©dÉH áæ°ù∏d áfRGƒe ´hô°ûe kÉ«dÉM ¿ÉŸÈdG ¢ûbÉæjh .πÑ≤ŸG ¢SQÉe/QGPBG 21 ‘ GC óÑJ »àdG á«fGôj’G ᫪æàdG á£N ¤EG kGOÉæà°SG'' ÊÉéæ°ùaQ ∫Ébh ¿CG á˘eƒ˘µ◊G ≈˘∏˘Y ,ɢeɢY ø˘jô˘°ûY ≈˘˘∏˘ Y Ió˘˘à˘ ªŸG OÉ°üàb’G OɪàYG Iô°ûY áÑ°ùæH áæ°S πc ¢†ØîJ ∫Ó˘N π˘°UÉ◊G ƒ˘g ¢ùµ˘©˘dG ø˘µ˘d §˘˘Ø˘ æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y .''ÚJÒN’G Úàæ°ùdG ΩɶædG áë∏°üe ¢ü«î°ûJ ¢ù∏› ¿CG ø∏YCGh

:Ü ± G - ¿Gô¡W

ΩɶædG áë∏°üe ¢ü«î°ûJ ¢ù∏› ¢ù«FQ ø°T áØ«æY á∏ªM ÊÉéæ°ùaQ »ª°TÉg ÈcCG ÊGôj’G ÊGô˘j’G ¢ù«˘Fô˘∏˘d á˘jOɢ°üà˘b’G ᢰSɢ«˘°ùdG ≈˘˘∏˘ Y .OÉ‚ …óªMG Oƒªfi ´hô°ûe'' ¿EG ≥HÉ°ùdG ÊGôj’G ¢ù«FôdG ∫Ébh øe CGƒ°SCG (2008-2007) á∏Ñ≤ŸG áæ°ù∏d áfRGƒŸG ÌcCÉa ÌcCG §ÑJôe ¬fC’ Úà≤HÉ°ùdG ÚàfRGƒŸG

áØ°†dG øY ¥ÓZE’G ™aôJh kÉ«æ«£°ù∏a 18 π≤à©J π«FGô°SEG

áehÉ≤ªdG äÉ«∏ªY »a QGôªà°S’G ≈∏Y ¢SɪM åëJ ¿GôjEG ᢢ eƒ˘˘ µ◊Gh Ö©˘˘ °û∏˘˘ d ''…ƒ˘˘ æ˘ ˘ ©˘ ˘ eh »˘˘ ˘°Sɢ˘ ˘«˘ ˘ °Sh .Ú«æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d ¿GôjEG ºYO ¤EG ™∏£àf'' π©°ûe ∫Ébh ᢢdõ˘˘Y ô˘˘°ùµ˘˘d ...Ú«˘˘æ˘ «˘ ˘£˘ ˘°ù∏˘˘ Ø˘ ˘dG ᢢ eƒ˘˘ µ◊Gh ''.á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G Ú£°ù∏a º‚ õéY ó©H ‹ÉŸG É¡ªYO ¿GôjEG â°VôYh áeƒµ◊G ≈∏Y Üô¨dG ¬°VôØj ‹Ée QÉ°üM øY .»°VÉŸG ΩÉ©dG òæe ¢SɪM ÉgOƒ≤J »àdG ¢û«÷G π˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ YG ,ᢢ ˘«˘ ˘ Hô˘˘ ˘¨˘ ˘ dG ᢢ ˘Ø˘ ˘ ˘°†dG ‘h 18 ¢ùeG ôéah á«°VÉŸG πÑb á∏«∏dG »∏«FGô°SE’G .ºgO á∏ªM ∫ÓN kÉ«æ«£°ù∏a â∏˘°UGh ¬˘JGƒ˘b ¿EG »˘∏˘«˘ FGô˘˘°SE’G ¢û«÷G ∫ɢ˘bh ÚHƒ˘∏˘£ŸG á˘≤˘MÓ˘e ±ó˘¡˘à˘°ùJ »˘à˘ dG ɢ˘¡˘ à˘ ∏˘ ª˘ M ᢫˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG iô˘≤˘dGh ¿óŸG ‘ Ú«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG áØ°†dG ‘ ¿óe IóY â∏ª°T á∏ªM ∫ÓN â浓h AÉ£°ûf øe ''kÉHƒ∏£e'' 18 ∫É≤àYG øe á«Hô¨dG .»eÓ°SE’G OÉ¡÷Gh ¢SɪMh íàa »æeC’G ¥ƒ£dG ™aQ øY π«FGô°SEG âæ∏YCG ɪc »˘˘ ˘°VGQC’G ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘à˘ ˘ °Vô˘˘ ˘a ó˘˘ ˘ b âfɢ˘ ˘ c …ò˘˘ ˘ dG ó«Y ∫ƒ∏M ÖÑ°ùH ΩÉjCG á©HQCG òæe á«æ«£°ù∏ØdG .…Oƒ¡«dG ''ËQƒH'' ôNÉ°ùŸG kGQÉÑàYG íª°S ¬fEG á«∏«FGô°SE’G áYGPE’G âdÉbh áØ°†dG ‘ QÉéàdGh ∫ɪ©dG π≤æàH ¢ùeG ìÉÑ°U øe .OÉà©ŸÉc á«Hô¨dG

:ä’Éch - ¿Gô¡W - IõZ

(Ü ± G) 1?..¢SɪM Oƒ≤à°S øjCG ¤EG ..¿GôjEG

π«µ°ûJ πÑb ôjó≤J ÜôbCG ‘ óMC’G Ωƒj ¢SÉÑY .IóMƒdG áeƒµM ‹Ée'' ºYO øe ¬eó≤J ÉŸ ¿GôjEÉH π©°ûe OÉ°TCGh

.áàbDƒŸG ΩÓ°ùdG ¢ù«FQ ¿EG ¢ùeCG ¿ƒ«∏«FGô°SEG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh Aɢ≤˘d Ωõ˘à˘©˘j äôŸhCG Oƒ˘¡˘jEG »˘∏˘ «˘ FGô˘˘°SE’G AGQRƒ˘˘dG

Oƒªfi ¢ù«FôdG ¿EG ÊGôjE’G ¿ƒjõØ∏àdG ∫Éb Öà˘µŸG ¢ù«˘FQ π˘˘©˘ °ûe ó˘˘dɢ˘N åM OÉ‚ …ó˘˘ª˘ MCG ¢ùeCG ¿GôjEG Qhõj …òdG ¢SɪM ácô◊ »°SÉ«°ùdG .π«FGô°SEG áHQÉfi ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y (AÉKÓãdG) OÉ‚ …óªMCG ¿CÉH ÊGôjE’G ¿ƒjõØ∏àdG OÉaCGh ôªà°ùJ »àdG ¿GôjE’ ¬JQÉjR π¡à°ùe ‘ π©°ûe ≠∏HCG ¿CG (á«æ«£°ù∏ØdG) áeƒµ◊G ≈∏Y'' ¿CÉH Úeƒj QGôªà°SÓd á°ü∏ıGh áYÉé°ûdG É¡JGƒb Ωóîà°ùJ ''.ʃ«¡°üdG ¿É«µdG áehÉ≤e ‘ »˘˘æ˘ «˘ £˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ø˘˘£˘ æ˘ °TGh äQò˘˘ Mh ¿CG øe íàa ácôM ºYõàj …òdG ¢SÉÑY Oƒªfi Éeób »°†“ ød π«FGô°SEG ™e ΩÓ°ùdG äÉKOÉfi É¡«∏Y ≥ØàŸG IóMƒdG áeƒµM ¤EG íàa ⪰†fG GPEG .π«FGô°SEÉH ±GÎY’G ¢†aôJ »àdG ¢SɪM ™e Ò«˘˘¨˘ J Ωõ˘˘à˘ ©˘ ˘J ’ ¢Sɢ˘ ª˘ ˘M ¿EG π˘˘ ©˘ ˘°ûe ∫ɢ˘ bh .π«FGô°SÉH ±GÎY’G ¢üîj ɪ«a É¡à°SÉ«°S ∫ɢ˘ ˘b ¬˘˘ ˘fCɢ ˘ H ¢SQɢ˘ ˘a Aɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ fCG ᢢ ˘ dɢ˘ ˘ ch äOɢ˘ ˘ aCGh ÊGôjE’G á«LQÉÿG ôjRh AÉ≤d ó©H Ú«aÉë°ü∏d πÑb ¿Éc ɪY Ò¨àj ⁄ ÉæØbƒe'' »µàe ô¡°Tƒæe ''.áµe ¥ÉØJG IóMƒdG áeƒµM á©WÉ≤à π«FGô°SEG äó¡©Jh äÉ«bÉØJG πÑ≤Jh ∞æ©dG òÑæJh É¡H ±Î©J ⁄ Ée

õ«aÉ°ûd záØFGõdG OƒYƒdG{ øe ¬Ñæ«d á«æ«JÓdG ɵjôeCG ≈dEG ¢TƒH

≈∏Y …ÒàjQCG ÊGOƒ°S ¥ÉØJG ájOhó◊G ≥WÉæŸG ᫪æJ ¢ùeCG ÉjÎjQGh ¿GOƒ°ùdG ≥ØJG :…CG »H ƒj - áMhódG ᫪æJ ≈∏Y áMhódG ‘ äó≤Y ô£b ™e ɪ¡àª°V áªb ∫ÓN ᢢ«˘ Jɢ˘eóÿG »˘˘MGƒ˘˘æ˘ dG ø˘˘e ɢ˘ª˘ ¡˘ æ˘ «˘ H ᢢjOhó◊G ≥˘˘Wɢ˘æŸG áMhódG ‘ ¢ùeCG äó≤Y áKÓK áªb âfÉch .ájOÉ°üàb’Gh ÊɢK ∫G á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ø˘˘H ó˘˘ª˘ M ï˘˘«˘ °ûdG ô˘˘£˘ b ÒeCG Qƒ˘˘°†ë˘˘H …ÎjQ’G ¢ù«˘˘Fô˘˘dGh Ò°ûÑ˘˘dG ô˘˘ª˘ ˘Y ÊGOƒ˘˘ °ùdG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dGh ∫G ÈL øH º°SÉL øH óªM ï«°ûdG ∫Ébh .»bQƒaG ¢SÉ«°SG á«LQÉÿG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«Fôd ∫h’G ÖFÉædG ≈fÉK ∫ƒ˘M äô˘L á˘≤˘ª˘©˘e äɢKOÉfi ¿EG'' ´É˘ª˘à˘L’G Aɢ¡˘à˘fG 󢢩˘ H ¿GOƒ°ùdGh ÉjÎjQG øe πch ô£b ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿ô˘˘≤˘ dG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ≈˘˘a ´É˘˘°VhC’G äGQƒ˘˘£˘ ˘J ¤EG ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H .''∑ΰûŸG Ωɪàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh ≈≤jôa’G

foreign@alwatannews.net

QOɵdG êQÉN

ás«cGΰT’G »¨∏J ô°üe ÉgQƒà°SO øe

¿ƒ«fÉHÉ«dG ¿ƒ«°SÉeƒ∏HódG ≥aGh :…CG »H ƒj - ƒ«cƒW äÉãMÉÑŸG ∫ɪYCG ∫hóL ≈∏Y ¢ùeCG ¿ƒ«dɪ°ûdG ¿ƒjQƒµdGh ±ó¡J »àdGh Ωƒ«dG øe kGQÉÑàYG É¡fhôéj ¿CG Qô≤ŸG ᫪°SôdG å«ëH ,øjó∏ÑdG ÚH á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG Ú°ù– ¤EG ÚjQƒ˘˘µ˘ ˘dG AÓ˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ∞˘˘ £˘ ˘N ´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e å뢢 H ¤EG Qɢ˘ °üj .äÉãMÉÑŸG øe ∫hC’G Ωƒ«dG ‘ Ú«fÉHÉj ÚæWGƒŸ Ú«dɪ°ûdG ¤EG ÊɢHɢ«˘dG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ¢ù«˘˘FQ »˘˘°Tƒ˘˘ZGQɢ˘g »˘˘°ûjƒ˘˘c ∫ɢ˘bh ᢫˘fɢHɢ«˘dG á˘jƒ˘dhC’G ≈˘∏˘Y õ˘cΰS äɢã˘MÉ˘ÑŸG ¿EG äɢ°VhÉ˘ØŸG Ωɪàg’G ≈∏Y É≤M’ õcÎà°S âbh ‘ (∞£ÿG á«°†b) ºµ◊G IÎa øY á«fÉHÉ«dG äÉ°†jƒ©àdG ‘ ‹Éª°ûdG …QƒµdG .ájQƒµdG Iôjõ÷G ¬Ñ°ûd …Qɪ©à°S’G

foreign

(∞«°TQG) õ«aÉ°ûJ ƒZƒg

‘ »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¬«a ¿ƒµ«°S …òdG âbƒdG É«Ñeƒdƒc ¤G ¢TƒH ∫ƒ°Uh iódh .…GƒZhQh’G GOó› »˘∏˘jhõ˘æ˘Ø˘dG ¢ù«˘Fô˘dG º˘˘¶˘ æ˘ j ¿G ™˘˘bƒ˘˘à˘ j .IQhÉÛG É«Ø«dƒH ‘ êÉéàMG ácôM õ«aÉ°T PƒØf øe π«∏≤àdG ¤G ‹OÉg ≈©°S óbh ô¡°TC’G ‘ äôL á«HÉîàfG á«∏ªY 15 ¤G kGÒ°ûe É¡°VÉN'' »àdGh á≤£æŸG ‘ á«°VÉŸG Iô°ûY á©HQC’G ∞˘bƒŸ ''Ú°VQɢ©ŸG Ú뢰TôŸG ø˘˘e Oó˘˘Y ìɢ˘é˘ æ˘ H .õ«aÉ°T …OÉ◊G äGAGóàYG ¿CG ¬°ùØf âbƒdG ‘ ôbCG ¬æµd …CGôdG iód â¨W 2001 ȪàÑ°S/∫ƒ∏jG øe ô°ûY ÉcÒeG áë∏°üŸ âHÉãdG ¢TƒH ΩGõàdG ≈∏Y ΩÉ©dG .á°SÉFôdG ¬ª∏°ùJ òæe É«≤jôaGh á«æ«JÓdG Ωɢ«˘≤˘dG ó˘jô˘j ¬˘˘fG ∫ɢ˘b ¢ù«˘˘Fô˘˘dG'' ¿G ±É˘˘°VGh øe ôNB’G ∞°üædG ᫪gCG RÈJ á∏MQh IQOÉÑà ¬˘fG'' kɢ뢰Vƒ˘e ᢫˘æ˘«˘JÓ˘˘dG ɢ˘cÒe’ ''¬›É˘˘fô˘˘H ≈∏Y kGÒNCG πª©æ°Sh âbƒdG ¢†©H òæe ∂dP ójôj .''∂dP πeCÉf .´hô°ûŸG Gòg ≥«≤–

¿G ƒgh º¡eÉeG ó¡©àdG Gòg ™£bCÉ°S'' ÜÉ£ÿG ƒg (IóëàŸG äÉj’ƒdG) ÒѵdG ó∏ÑdG Gòg ±óg ɢ¡˘ «˘ a ΩΖ (™˘˘°SGƒ˘˘dG ≈˘˘æ˘ ©ŸÉ˘˘H) ɢ˘cÒeG Ωɢ˘«˘ b ≈˘∏˘Y º˘¡˘fɢµ˘e ™˘«˘ª˘é˘∏˘d å«˘Mh Oô˘a π˘˘c ᢢeGô˘˘c .''á°Uôa ∫õæe πµdh ájôb πµd å«Mh ádhÉ£dG øØ«à°S »eƒ≤dG øeCÓd ¢TƒH QÉ°ûà°ùe QòMh á˘Ø˘FGõ˘dG Oƒ˘Yƒ˘˘dG ø˘˘e Òã˘˘c'' Oƒ˘˘Lh ø˘˘e ‹Oɢ˘g 샰Vh πµH kGÒ°ûe ,á«æ«JÓdG ÉcÒeG ‘ ''Ωƒ«dG h󢩢dG õ˘«˘aɢ°T ƒ˘Zƒ˘g »˘∏˘jhõ˘æ˘ Ø˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ¤G .IóëàŸG äÉj’ƒ∏d ó«MƒdG ¢ù«d øµdh Ohó∏dG äô˘˘¶˘ f ɢ˘«˘ Ø˘ «˘ dƒ˘˘Hh Ó˘˘jhõ˘˘æ˘ ah ɢ˘Hƒ˘˘c 󢢩˘ Ñ˘ a äɢHɢî˘à˘f’G è˘Fɢà˘f ¤G ≥˘∏˘≤˘H Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘˘dG »àdG GƒZGQɵ«fh QhOGƒc’Gh É«Ø«dƒH ‘ á«°SÉFôdG õ˘«˘aɢ°T ¿hô˘Wɢ°ûj ÚjQɢ˘°ùj Rƒ˘˘a ø˘˘Y â°†î“ á˘˘«˘ dɢ˘jÈe’G''Ü ¬˘˘ fƒ˘˘ ª˘ ˘°ùj ÉŸ ¬˘˘ °†aQh ¬˘˘ à˘ ˘jDhQ .''á«cÒe’G ‘ kGÒÑc kÉ©ªŒ õ«aÉ°T ¢SCGÎj ¿CG ™bƒàŸG øeh ‘ ¢Tƒ˘H IQɢjR ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘Lɢ˘é˘ à˘ MG ¢Sô˘˘jG ¢ùæ˘˘jƒ˘˘H

:Ü ± G - ø£æ°TGh

kGóZ ¢TƒH êQƒL »cÒe’G ¢ù«FôdG ¬Lƒàj É¡JOÉb ¬Ñæ«d á«æ«JÓdG ÉcÒeG ¤G (¢ù«ªÿG) ᢢ«˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG ‘ ø˘˘ª˘ µ˘ J º˘˘¡˘ à˘ ë˘ ∏˘ °üe ¿G ¤G IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e ¿hÉ©àdGh ∫OÉÑàdG ájôMh »àdG ájƒÑ©°ûdG ''áØFGõdG OƒYƒdG'' øe ºgQòëjh .¬dÉãeGh õ«aÉ°T ƒZƒg É¡≤∏£j π˘˘ ˘ jRGÈdG ‘ ¢Tƒ˘˘ ˘ H ó˘˘ ˘ cDƒ˘ ˘ ˘ j ¿G ™˘˘ ˘ ˘bƒ˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ jh ¿G ∂«°ùµŸGh ’ɪ«JGƒZh É«Ñeƒdƒch …GƒZQh’Gh ≈∏Y IóYÉ°ùŸGh á«WGô≤ÁódG äÉeƒµ◊G ™«é°ûJ âdGR Ée á«æ«JÓdG ɵjôeC’ ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG Üô◊G âfÉc ¿EGh ≈àM ¬JÉjƒdhCG øe kGAõL πµ°ûJ 󢢰V ᢢcô˘˘©ŸGh Üɢ˘gQE’G á˘˘ë˘ aɢ˘µ˘ eh ¥Gô˘˘ ©˘ ˘dG ‘ ≈∏Y ∂°ûdG øe k’ÓX â≤dG äGQóıG »Hô¡e .ôeC’G Gòg ‘ AGô˘˘≤˘ Ø˘ dG ¤G Úæ˘˘ K’G ¢Tƒ˘˘ H ¬˘˘ Lƒ˘˘ J ó˘˘ bh ¬«a çó– ÜÉ£N ∫ÓN øe á«Hƒæ÷G ÉcÒeG Gòg ‘ ∫Ébh .á«YɪàL’G ádGó©dG øY á°SɪëH


spring of culture

16

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

culture@alwatannews.net

‘ OGôY á©∏≤H á«fÉæÑ∏dG Ócôc ábôa áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿ÉLô¡e ∞«°†à°ùj ,''çGÎdGh øØdG'' É¡›ÉfôH øª°V ∂dPh kGAÉ°ùe ∞°üædG áæeÉãdG áYÉ°ùdG ,ôMÉ°ùdG ¥ô°ûdGh çGÎdG ™«HÉæj øe IÉMƒà°ùe ''á°übGQ á«FÉæZ äÉYƒæe'' Ωƒ‚ ô¡°TCG ™e ∑GΰTE’ÉH .»Mô°ùŸG ´GóHE’Gh ∫É«ÿG ⁄ÉY ¤EG ∑òNCÉJ ,ó«ÑY ¿ƒª«°Sh ,QRÉY ∞jRƒLh ,…ôjƒ°T »∏jEGh ,OGóM ióg :ìô°ùŸGh AÉæ¨dG á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ájGQ πª– Ócôc ábôah ,ô°UÉf êÉM Úª°SÉjh ,OÉY ʃWh .á«ŸÉ©dG ìQÉ°ùŸG ÈcCG ≈∏Y âÑ©d å«M çGÎdGh øØ∏d ∫ƒéàe ÒØ°ùc

áÑ°ùædÉH √ô`````µÑd hhƒ``````°T

⁄ÉY AÉLQ á«FGhôdG É¡à≤«≤°Th ⁄ÉY ájOÉ°T á«∏«µ°ûà∏d ÜÉàc

¢†Ñf

»HôZ ܃∏°SCÉH RÉé◊G çGôJ º¡∏à°ùJ ájôjôM äɪæªæe .. zQ’ äÉ«æL{ ó«°ùdG ™«HQ ódÉN

…hGÎ`` `°ùdG »`` `∏Y astarawi@alwatannews.net

‘ ∑ôëàJ ¿CG »àMƒd ‘ ICGôŸG ™«£à°ùJ å«˘˘ M ,ᢢ Mƒ˘˘ ∏˘ ˘ dG √Ouó˘ ˘ ë˘ ˘ oJ m ≥˘ ˘ u«˘ ˘ °V m ∫É› á˘≤˘∏˘£˘æŸG á˘cô◊G sπ˘c ɢgoó˘ °ùL ÖYƒ˘˘à˘ °ùj IóMGh mᩢ≤˘H ‘ á˘à˘HɢK »˘g ɢª˘æ˘«˘H Aɢª˘°ù∏˘d ICGôŸG .IÓ°ü∏d ±ƒbƒdÉc Úeó≤dG ºéëH ÚM ≈àM :Ö««¨Jh ÜÉ«Z »g ɪc Qƒ°†M kɢ jƒ˘˘b kÓ˘ ˘Yɢ˘ a ɢ˘ gQƒ˘˘ °†M ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ô˘˘ °†– ¬Ñ°ûJ »àdG ä’É©Øf’Gh ácô◊ÉH kÉfƒë°ûe n∫ÉÛG ∑ÎJ Ö«˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ J ÚMh ,ᢢ ˘ ˘eGhó˘˘ ˘ ˘dG ∑Îà˘a ,¬˘∏˘c nó˘¡˘°ûŸG π˘à˘ë˘à˘d ᢢ©˘ «˘ Ñ˘ £˘ ∏˘ d ™˘°Sɢ°T m¿ƒ˘c ‘ »˘Mhô˘dG π˘˘eCɢ à˘ ∏˘ d ᢢ°Uô˘˘a .ôMh óà‡

á∏«∏dG .. ⁄ÉY ájOÉ°T ójóL pó– ƒëf ìQÉÑdG ‘ áaQÉY ''⁄ÉY ájOÉ°T'' ájOƒ©°ùdG áfÉæØdG ìÉéædG Gòg ™«°Sƒàd »©°ùJh ,É¡MÉ‚ ô°ùH ÒZ á˘Mƒ˘∏˘H á˘∏˘ ¨˘ à˘ °ûe Iô˘˘cGP ∫Ó˘˘N ø˘˘e Ωɢ˘©˘ dG ÒNC’G ɢ˘¡˘ à˘ cQɢ˘°ûe ÈY ᢢ aƒ˘˘ dCɢ ˘e ∫hO øe kÉ«∏«µ°ûJ øjô°ûY øª°V »°VÉŸG ⁄É©dG ó¡©e ¬æ°†àMG ¢Vô©e ‘ è«∏ÿG ᢢ¨˘ d '' ¿Gƒ˘˘æ˘ ˘Y â– ¢ùjQɢ˘ H ‘ »˘˘ Hô˘˘ ©˘ ˘dG âfÉch ,2006 »˘°VÉŸG Ωɢ˘©˘ dG '' AGô˘˘ë˘ °üdG ¢Vô˘©ŸG ICɢLÉ˘Ø˘e ⁄ɢY á˘jOɢ°T á˘jOƒ˘˘©˘ °ùdG ,äɢjƒ˘à˘°ùe Ió˘Y ø˘e ∞˘dCɢJ …ò˘dG ɢ¡˘∏˘ª˘©˘H äGô°ûY øe áYƒæ°üe IQÉà°S â©°Vh å«M (ΩÓ˘aC’G ∞˘«˘Jɢ颫˘f )á˘Ñ˘dɢ°ùdG §˘˘FGô˘˘°ûdG hCG ±ô˘dG ¥ƒ˘a ¿É˘°ùfE’G ɢ¡˘∏˘ª˘¡˘ j ó˘˘b »˘˘à˘ dG »˘˘ KGó˘˘ M Öcô˘˘ e π˘˘ ª˘ ˘Y ƒ˘˘ ˘gh ,êQO π˘˘ ˘NGO π©°TCGh IôcGP ≥àa »æa •ÉHQ ‘ IôµØdG ,IôeɨŸGh »¶°ûà∏d ábGƒJ ìhQ ƒëf iôNCG ᢢbÓ˘˘N ≈˘˘°Vƒ˘˘ah ᢢ∏˘ ª˘ ¡˘ e ≈˘˘°Vƒ˘˘a ÚHh É¡àî°ùæH Qƒ°üdG ∂∏J ⁄ÉY ájOÉ°T ⩪L ‘h ɢ¡˘d ¿É˘°ùfE’G ∫ɢª˘gEG 󢩢 H ᢢ«˘ Hɢ˘é˘ jE’G ø˘˘e â∏˘˘ ©˘ ˘L ᢢ «˘ ˘cPh ᢢ aɢ˘ Ø˘ ˘°T ᢢ °ùeÓ˘˘ e ‘ ɢ˘©˘ bGh '' AGOƒ˘˘°ùdG IQɢ˘à˘ °ùdG ''¢Tɢ˘ª˘ ≤˘ ˘dG É¡JRôHG É¡JÉ«M øe äÉ£≤d ÉgQÉ°†ëà°SG ™˘˘ ˘e ∑ΰûe π˘˘ ˘ª˘ ˘ Y ‘h ɢ˘ ˘¡˘ ˘ JÒ°üH ÈY Üɢ«˘Z ‘ ⁄ɢY AɢLQ á˘Ñ˘Jɢµ˘dG ɢ¡˘ à˘ ≤˘ «˘ ≤˘ °T ,¢†«˘HCG ¢Tɢ°T ø˘e ÜÉ˘Ñ˘°V AGQh ɢª˘¡˘«˘¡˘ Lh '' :É¡∏ªY øY É¡eƒj ‘ ájOÉ°T äÈY ɪch ø˘e kɢeɢY ø˘jô˘°ûY á˘∏˘«˘°üM ⩢˘ª˘ L ɢ˘¡˘ fEG á«aGôZƒJ ƒa ΩÓaCG ≈∏Y IQƒ°üŸG É¡JÉ«M Ö∏≤J ¿CG äQôbh ,IôŸGh Iƒ∏◊G É¡Jɶë∏H §˘HQ GhOGQCG ø˘jò˘dG ∂ĢdhCG ≈˘∏˘ Y ᢢdhɢ˘£˘ dG ICGôŸG ø˘˘ Y ᢢ Ñ˘ ˘dɢ˘ ˘°S Qƒ˘˘ ˘°üH º˘˘ ˘¡˘ ˘ Jɢ˘ ˘Yɢ˘ ˘°TEG ÜÉéjE’G ó∏j Ö∏°ùdG ¿CG IócDƒe ,ájOƒ©°ùdG RGô˘HEGh ø˘Ø˘dG ™˘e á˘∏˘¨˘à˘°ûŸG ìhô˘dG √ò˘˘¡˘ H '' Ée ∫hCG πµ°ûJ »YGóHEG ÖdÉb ‘ ±ƒdCÉŸG ÒZ 2000 ΩÉY ∂dPh '' É¡JÉ«æL ''ÈY πµ°ûJ πªY ‘ AÉLQ É¡àNCGh ájOÉ°T â°VôY Ωƒj πªëj ÜÉàc ƒgh ''iQ’ äÉ«æL ''∑ΰûe º°S 42 * 60 ¢SÉ«≤H IQƒØfi ô°ûY »àæKG ™e ájôjô◊G á°TÉ°ûdG á«æ≤J ≈∏Y IòØæe ¥Qh ≈∏Y …hój Ö«gòJh ¿GƒdC’G áaÉ°VEG √ò˘˘ ˘g .Ö∏˘˘ ˘Y ‘ ᢢ ˘Xƒ˘˘ ˘Øfi ΩGô˘˘ ˘ L 350 áfÉæØc ⁄ÉY ájOÉ°T âeób »àdG äÉ«∏éàdG ¤EG ¥ƒàJ ɉEG ,É¡fƒµ°ùH AÉ«°TC’G ∞dCÉJ ’ Iôjɢ¨˘e á˘jDhô˘H ɢgOɢ©˘HCG 󢫢°ùŒh ɢ¡˘JQɢKEG ô°S øY ¬dÓN øe åëÑJ ,¬«∏Y »g Ée øY ᫢æ˘Ø˘dG ɢ¡˘Jɢ«˘∏Œ ÈY »˘¡˘a ,¬˘«˘a ´Gó˘HE’G ,¬«∏Y âfÉc Ée ÒZ ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ô°üJ √ÈY ÒãJh »HÉéjE’G ¤EG »Ñ∏°ùdG π«– É˘˘æ˘ à˘ µ˘ ∏‡ ‘ ɢ˘æ˘ g ɢ˘æ˘ ©˘ e »˘˘¡˘ a ,Iô˘˘ cGò˘˘ dG ᢢ«˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG √ƒ˘˘ Lƒ˘˘ dG ø˘˘ ª˘ ˘°Vh ø˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¿É˘Lô˘¡˘e ɢæ˘cQɢ°ûà˘d Iƒ˘Yó˘e ᢫˘aɢ≤˘ã˘ dGh ¥Ghô˘dG á˘dɢ°U ‘h ,Êɢã˘dG á˘aɢ≤˘ã˘dG ™˘˘«˘ HQ ¢SQɢ˘ e ø˘˘ e ¢SOɢ˘ °ùdG Aɢ˘ KÓ˘˘ ã˘ ˘ dG Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dG ÉædGDƒ°S ⁄ÉY ájOÉ°T ¿ƒµà°S ,AÉ°ùe á©HÉ°ùdG GP ɢe ɢ˘¡˘ à˘ ≤˘ MÓ˘˘e ‘ ô˘˘ª˘ à˘ °ùŸGh ó˘˘jó÷G ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áæHG Éæd Ωó≤à°S øY åëÑf ¿CG ÉfõØëj ÉædGDƒ°S ,ójóL øe áMƒàØe ÉfòaGƒf ∑Îf ¿CGh É¡ª∏M õ«dÉgO ’EG »Ñ∏°ùdG iôJ’ ICGôe’ áÑ«W íjQ ≈∏Y Iô˘jɢ¨˘ e ƒ˘˘ë˘ fh ,»˘˘Hɢ˘é˘ jE’G ƒ˘˘ë˘ f ᢢdɢ˘°SQ . ±ƒdCÉŸG ójó÷Gh ,ìQÉÑdG ‘ Ωƒ«dG ÉæeÉeCG ájOÉ°T ≥Ñ°ùdG áæHG »¡a ,π«ÿG »°UGƒæH ¿ƒgôe

⁄ÉY ájOÉ°T

∫ƒ````M IOÉ``¡``°T ⁄ÉY ájOÉ°T ∫ɪYCG

»˘Yƒ˘dɢ˘H êõ˘˘à˘ ªŸG »˘˘µŸG …Rɢ˘é◊G çGÎdG πªëj ɢª˘c , á˘jô˘gƒ÷G ¬˘Jɢfƒ˘µŸ ≥˘«˘ª˘©˘dG ¬˘˘à˘ jó˘˘ jôŒh »˘˘ eÓ˘˘ °SE’G ø˘˘ Ø˘ ˘dG äɢ˘ ª˘ ˘°S .ô°UÉæ©∏d

ôFɨ°üdGh äÉÑ≤©dG ¥ƒa Éæ©aQ ≈∏Y IQOÉ≤dG (Éfó«∏îJh ¿ƒæL ájOÉ°T óbƒJ É¡JÉMƒd ΩƒªY ‘ ɢ˘ «˘ ˘fó˘˘ dG ᢢ ≤˘ ˘¡˘ ˘°ûH ,Oƒ˘˘ Lƒ˘˘ dɢ˘ H ∑ɢ˘ ˘°ùeE’G É¡∏ªY ‘ ¢†Ñ≤àa . ájô°ùdG É¡JÉ«£©eh ∂HÉ°ûàj …òdG {ÉàdOz Ωƒ°SƒŸG áæàØdG ójó°T ʃ˘˘µ˘ dG º˘˘ «˘ ˘gGô˘˘ HEG ´ó˘˘ ÑŸG ÖJɢ˘ µ˘ ˘dG ¬˘˘ «˘ ˘a ácôMh É°û≤f èàæ«d ÉgôjhÉ°üJh É¡JÉMƒ∏H ɢ˘ ¡˘ ˘J’’O Ωƒ˘˘ é˘ ˘æ˘ ˘ ∏˘ ˘ d å«˘˘ ˘M ,Ωƒ˘˘ ˘é˘ ˘ æ˘ ˘ ∏˘ ˘ d á˘aɢ≤˘K ‘ ᢫˘≤˘jõ˘«˘aÉ˘à˘ «ŸGh ᢢ«˘ Lƒ˘˘dƒ˘˘ã˘ «ŸG ¤G »˘°†Ø˘j Éà ,á˘eô˘µŸG ᢵ˘ e ɢ˘¡˘ à˘ æ˘ jó˘˘e . äÉ«æ«≤«dG áYõYR QGƒZCG øe É¡dɪYCG √ƒLh π£J Gò¡dh Ée ,AÉLQ É¡à≤«≤°T äÉjGhôc ,á≤«ë°S áæeRCG AÉLQh ¿ƒ∏dÉH »g ,ÒµØàdG IóMƒH »Mƒj ô°VÉM óMGh ¿Éµe øe ¿Ó¡æj .äɪ∏µdÉH ábÉW øe ¿Éaô¨j .¿B’G äGP ‘ ≥«ë°Sh

äAÉL ºK ,É¡àdƒØW ¿GQóLh ÜGƒHCG ≈∏Y øµd ,á˘Mɢ°ùe ‘ ɢ¡˘ª˘°V ∫hɢë˘à˘d oá˘Mƒ˘∏˘dG ∞≤°S íWÉæj øªc äóH á«fƒ∏dG É¡°Uƒî°T ɢ¡˘fGƒ˘dCG ≥˘aó˘à˘J ,ɢ¡˘æ˘e ô˘˘Ø˘ £˘ jh ᢢMƒ˘˘∏˘ dG ø˘˘Y äɢ˘æ˘ Fɢ˘µ˘ dG êô˘˘î˘ ˘oà˘ ˘d ɢ˘ ¡˘ ˘©˘ ˘«˘ ˘°VGƒ˘˘ eh ± n Gô˘˘ ˘WC’G êô˘˘ ˘î˘ ˘ oJh ,ᢢ ˘Mƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘dG/Qɢ˘ ˘ WE’G É¡≤∏£ào d ,ájô°ûÑdG É¡°ù«jÉ≤e øY ájô°ûÑdG ɢ˘¡˘ Jƒ˘˘«˘ H äQɢ˘°Uh ,ᢢjQƒ˘˘£˘ °SCG äɢ˘ Ø˘ ˘°U ‘ ,¥ƒ˘°T π˘ã˘e ,»˘¡˘dEG ∫õ˘Z π˘ã˘e ɢ¡˘à˘©˘«˘ Ñ˘ Wh ôXÉædG øµÁ ’ ,¢VQC’G ±GƒM øe íØ£j ‘ á«°VÉŸGh É¡àMƒd ‘ ó«dÉH ô©°ûj ¿CG ’EG ó«˘dG √ò˘¡˘H ,ô˘jô˘ë˘à˘dGh ™˘«˘°Sƒ˘à˘dGh ∫õ˘¨˘dG kÉehOh IÓ°ü∏dh ∫õ¨∏dh ¥ƒ°û∏d áHƒ∏°ùŸG ¿CG »©«Ñ£dG øe ¿Éc Gòd .≥aC’G áaÉM ≈∏Y Ö«cÎdG øa ‘ á∏eɵdG É¡àjôM ¢SQÉ“ §˘Fɢ°Sƒ˘dGh ô˘jƒ˘°üà˘˘dGh (ø˘˘°û«˘˘dɢ˘à˘ °ùf’G) ¿CG ɢ¡ŸÉ˘Y ∫hɢë˘j ɢ¡˘à˘Wɢ˘°Sƒ˘˘Ñ˘ a ,IO󢢩˘ àŸG »≤∏ojh ,º≤ªb øe ⁄É©∏d kÉjRGƒe êôîj ‘ á«dhCG ábÉ£˘d ¬˘∏˘«˘ë˘jh ,¬˘«˘∏˘Y ¬˘FGƒ˘°VCɢH ™˘°Sƒ˘Hh ,Oƒ˘˘Lƒ˘˘dG ‘ ∫ɢ˘≤˘ à˘ fGh º˘˘FGO ≥˘˘∏˘ N ,AGOƒ°ùdÉH oáÑMC’G É¡Ñu≤n∏jo »àdG √òg ,ájOÉ°T áaÉM ≈∏Y ∞≤j …òdG OGƒ°ùdG É¡fCG ócDƒJ ¿CG .∞°ûµdGh á°ûgódGh áMôØdG äGòH Aƒ°†dG ¬Ñ°T äÉÙ Ωó≤J ‹É◊G É¡°Vô©e ‘ áYƒª› º°†à˘d ,ɢ¡˘Lɢà˘f ø˘e ᢫˘eGQƒ˘fɢH ᢢ fɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ᢢ Yƒ˘˘ ª› ø˘˘ e »˘˘ ˘gh (Qɢ˘ ˘Hhn ) π˘˘ ˘FhCG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ H äô˘˘ ˘¡˘ ˘ à˘ ˘ °TG »˘˘ ˘à˘ ˘ dG ᢢ ˘ °UÉÿG ∫ɪYCG äÉjGóH ºgCG øe ó©Jh äÉæ«©°ùàdG âdhÉMh º∏M ‘ É¡d äAGôJ »àdGh áfÉæØdG .¥Qh ≈˘˘∏˘ Y ᢢ «˘ ˘à˘ ˘jR äɢ˘ Mƒ˘˘ d ‘ ɢ˘ ¡˘ ˘°†Ñ˘˘ b ≈˘˘∏˘ Y ∂∏˘˘jô˘˘cG (äGQó˘˘ë˘ æŸG) ᢢ Yƒ˘˘ ª›h Iõ˘˘é˘ æŸG ,(ô˘˘£˘ e) ᢢYƒ˘˘ª›h .¢Sɢ˘Ø˘ fɢ˘c ô˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘°üà˘˘ ˘dG ø˘˘ ˘e IOó˘˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ e §˘˘ ˘Fɢ˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘H ,᢫˘fhε˘«˘dE’G äGÒKCɢà˘dGh ‘Gô˘Zƒ˘Jƒ˘Ø˘dG .(Ö«˘˘bô˘˘dG äƒ˘˘e) »˘˘Ñ˘ «˘ ˘cÎdG ɢ˘ ¡˘ ˘∏˘ ˘ª˘ ˘Yh ,¥Qh ≈˘∏˘Y QÉ˘Ñ˘MCG (ɢà˘dO) »˘æ˘Ø˘dG ÜÉ˘à˘ µ˘ dGh »Ñ«∏dG ÖJɵdG »Ø°ù∏ØdG ¬°üf õ‚CG …òdGh ƒã«d QGO øY QOÉ°üdGh ( ʃµdG º«gGôHEG ) á∏°ù∏°S øª°V .É«dÉ£jEG ,øjQƒJ ,ƒ«f äQBG »àdG ,( ƒ«°SÒØjO ƒæjGõjO ) á«æØdG ÖàµdG ¿ÉÑ°ûdG ⁄É©dG ÊÉæa øe áÑîf êÉàf º°†J ᢢ ˘ LôıG º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘°üJ ø˘˘ ˘ ˘e ,ÚYó˘˘ ˘ ˘ÑŸG h . hOhÉÑjôL ’hÉH á«dÉ£jE’G

πH kÉ«ÁOÉcCG kÉ«æa kɪ«∏©J ≥n ∏àJ ⁄ ,⁄É©dG äɢYƒ˘Ñ˘£ŸGh ᢩ˘«˘Ñ˘ £˘ dG ‘ ø˘˘Ø˘ dG â≤˘˘à˘ °SG ø˘˘ Y ´Qƒ˘˘ à˘ ˘J ’ Gò˘˘ d ,⁄ɢ˘ ©˘ ˘dG ∞˘˘ ˘Mɢ˘ ˘à˘ ˘ eh π˘≤˘æ˘à˘J Ö«˘dɢ°SC’Gh OGƒŸG á˘aɢc ΩGó˘˘î˘ à˘ °SG òæe ÉgQGƒ°ûe äCGóH ,á∏eÉc ájôëH É¡æ«H É¡à©àŸ IQƒ°üe á«fƒJôc ¢ü°ü≤H ádƒØ£dG É¡à°ûgO äÉ«eƒj âcôJh ,á°UÉÿG É¡bÉaQh

z≥`````dCÉ```à``J{ º``dÉ`Y

* …ô°ùj øÁCG ¿ÉæØdG

áYƒª› âfÉc 1994 ΩÉY ''ÚHÉe'' ∑ΰûŸG Éæ°Vô©e ‘ kGójó–h É¡JÉjGóH ‘ øe ÉgóYGh IRQÉH áeÓYÈà©J áfÉæØc »gh ,√ƒLƒd äÉ¡jôJQƒH øY IQÉÑY É¡dɪYCG ‘É≤K ¢ùM âÑ°ùàcG ,™FGQ πµ°ûH »Hô©dG »æØdG ó¡°ûŸG ‘ â∏NO óbh ,ÚfÉæØdG πªLCG .⁄ÉY AÉLQ áYóÑŸG É¡àNCG ™e ÖæL ¤EG kÉÑæL πª©J É¡fƒc ‹ÉY Òãc ™e »°üî°T Oƒbh äGP ÜQÉŒ ‘ π≤æàJh á«JGòdG É¡àjDhQ AGQh »°†“ ájOÉ°T .kGóL π«°UCG É¡LÉàf iôf ∂dòd ,á≤«ª©dG ¢ù«°SÉMC’G øe Qƒ˘°†◊G ∫Ó˘N ø˘e á˘bQɢa ᢢeÓ˘˘Yh ᢢ«˘ Yƒ˘˘f ᢢ∏˘ ≤˘ f π˘˘µ˘ °T …ò˘˘dG ¢Vô˘˘©ŸG äGP ‘ .áHÓN kÉMhQ ¢Vô©ª∏d âaÉ°VCG Ió«dh ádÉëc äÉØ≤ãŸÉH ÚØ≤ãŸG AÉ≤dh ÊÉ°ùfE’G øa Ëó≤J ‘ âë‚ ÉgGôfh É¡jód äÉ¡jôJQƒÑdG ∫ɪYEG ‘ áWÉ°ùÑdGh á°ûgódG ó‚ .kÉ≤F’ kGQƒ¡X ≥ëà°ùJ »gh áé°VÓH ∞«Ø°T πµ°ûH É¡°ùØf πã“ ájOÉ°T ,¢üdÉN …Oƒ©°S »∏«µ°ûJ * `

kÉ«é«∏N kÉ«∏«µ°ûJ 20 º°†j …òdG zAGôë°üdG äɨd{ ¢Vô©e øª°V

™``bGƒdG äÉ``«HÉ```éjEG êôîà``°ùJ ⁄É``Y ájOÉ``°T ¢ùjQÉ```H ‘ zQƒ``°üdG ∞«JÉé«f{ øe .É¡Ø∏N ™bGƒdG QGó÷G ¥ƒa ,IQÉà°ùdG π˘ª˘Y Oɢ˘≤˘ æ˘ dG ó˘˘MCG ¬˘˘Ø˘ °Uh ɢ˘ª˘ c ƒ˘˘gh ᢢKGó◊G ÚH ™˘˘ª˘ é˘ j Ö©˘˘°Uh Öcô˘˘ e ÚHh ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ ∏Œ π˘˘ °†aCG ‘ ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘Ø˘ ˘dG .√QÉKBG ≥ªYCG ‘ çGÎdG ⩢ª˘L ɢ˘¡˘ fEG :⁄ɢ˘Y ᢢjOɢ˘°T ∫ƒ˘˘≤˘ J ɢ¡˘Jɢ«˘M ø˘e kɢeɢY ø˘jô˘˘°ûY ᢢ∏˘ «˘ °üM ,ᢢ«˘ aGô˘˘Zƒ˘˘Jƒ˘˘a ΩÓ˘˘aCG ≈˘˘∏˘ Y IQƒ˘˘°üŸG ¿CG äQô˘bh ,IôŸGh Iƒ˘∏◊G ɢ¡˘Jɢ¶˘ ë˘ ∏˘ H ø˘jò˘dG ∂ĢdhCG ≈˘˘∏˘ Y ᢢdhɢ˘£˘ dG Ö∏˘˘≤˘ J ‘ ICGôŸG ø˘˘ ˘ ˘ Y Gƒ˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ °ûj ¿CG GhOGQCG ,Ö°ù뢢a á˘˘Ñ˘ dɢ˘ °S IQƒ˘˘ °U ᢢ jOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ó˘˘dƒ˘˘j ɢ˘e Ö∏˘˘°ùdG ø˘˘ e ¿CG Ú°Sɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘e .ÜÉéjE’G ¿Eɢa ,∑ô˘ë˘à˘eh Öcô˘e π˘ª˘Y ¬˘˘fC’h ΩÓaC’G ¬«dEG ∞«°†J ¿CG ≈æªàJ áfÉæØdG ∫ÉLQh AÉ°ùæd â£≤àdG »àdG áÑdÉ°ùdG ,áØ∏àıG º˘¡˘Jɢ«˘M π˘MGô˘e ‘ ø˘jô˘NBG kɵ∏e ÜÓÿG π«µ°ûàdG Gòg Oƒ©j Óa ø˘e äÉÙ ¢üæ˘à˘≤˘j π˘˘H ,ɢ˘gó˘˘Mh ɢ˘¡˘ d .øjôNB’G IÉ«M

áeÉN hCG IôµØdG ¬Ñ∏£àJ Ée QGó≤à ´GóHE’G äGhOCG º˘˘ ˘ FÓ˘˘ ˘ j ɢ˘ ˘ e Ö°ùM wπ˘ ˘ ˘ ch ,≥˘˘ ˘ ˘∏ÿG òNCÉJ ábÉW ¢Sƒª∏ŸG œÉædGh .É¡dÉÑ≤à°SG øY ájOÉ°T ∫ƒ≤J .. m±ôMh IOÉeh m¿ƒd πµ°T GPEGh ,tó°TCG AÉLQ äsó°n T GPEG) AÉLôH É¡àbÓY ácΰûŸG ÉædɪYCG ∫ɪàcG óæYh qó°TCG âNQCG .Ió«dƒdG IÈÿG ∂∏J ≈∏Y ´ÓW’G ∫OÉÑàf m ⁄ÉY øe ¬cQOGoC Ée áªLôJ ∫hÉMCG kÉfÉ«MCG ¢ùØf ¤EG ÖgòJ ¿CG ∫hÉ– »gh É¡d iAGôJ .(¬«a oâæc …òdG ¿ÉµŸG ∫ɢ˘ª˘ YCG ‘ ô˘˘¡˘ ¶˘ ˘j ∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘dG π˘˘ ª› ‘h ≥˘«˘ª˘©˘dG º˘˘¡˘ Ø˘ dGh êhGõ˘˘à˘ dG ,⁄ɢ˘Y ᢢjOɢ˘°T ɢ¡˘dhɢæ˘J ‘ ,᢫˘Hô˘¨˘dG ᢫˘æ˘Ø˘dG Ö«˘dɢ˘°SCÓ˘ d ¿ƒæah äGQÉ°†M øe Ióªà°ùŸG ™«°VGƒª∏d π˘µ˘ H »˘˘∏ÙG çGÎdGh ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG Iô˘˘jõ÷G ¬˘˘à˘ Zɢ˘«˘ °U äOɢ˘YCGh √ÒWɢ˘°SCGh ¬˘˘J’ƒ˘˘ª˘ M ìhQ ¬∏NGO ‘ πªëj õ«‡ »æa ܃∏°SCÉH

á˘£˘≤˘f ø˘ª˘µ˘J π˘H , §˘«˘°ùÑ˘dG ∞˘°Uƒ˘˘dG áfƒ∏ŸG ∫Ó¶dG ∂∏J ≈∏Y ¬«a ´GóHE’G ≈∏Y á˘£˘∏˘°ùŸG AGƒ˘°VC’G ɢ¡˘°ùµ˘©˘J »˘à˘dG

⁄É©dG ó¡˘©˘e ¬˘æ˘°†à˘MG ¢Vô˘©˘e ‘ º°V2006 ∫Ó˘˘ N ¢ùjQɢ˘ Ñ˘ ˘H »˘˘ Hô˘˘ ©˘ ˘dG ∫hO ø˘˘e kɢ «˘ ∏˘ «˘ µ˘ °ûJ ø˘˘jô˘˘°ûY ∫ɢ˘ª˘ YCG äɢ¨˘dz ¿Gƒ˘æ˘Y â– »˘˘Hô˘˘©˘ dG è˘˘«˘ ∏ÿG º˘«˘∏˘©˘à˘dG ô˘jRh ¬˘ë˘à˘à˘aGh ,{AGô˘ë˘ °üdG »˘ª˘∏˘©˘dG åë˘Ñ˘ dGh ‹É˘˘©˘ dGh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG äCɢLɢa ,¿É˘«˘HhQ hO π˘˘«˘ L ,»˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ,⁄ɢY á˘jOɢ°T á˘jOƒ˘©˘°ùdG ᢫˘∏˘«˘ µ˘ °ûà˘˘dG ∫hÉMCG …òdG É¡∏ª©H OÉ≤ædGh Qƒ¡ª÷G :»∏j ɪc IOó©àŸG ¬JÉjƒà°ùe ∞°Uh äGô°ûY íFGô°T øe áYƒæ°üe IQÉà°S »àdG (∞«JÉé«ædG)á˘Ñ˘dɢ°ùdG §˘FGô˘°ûdG Qƒ°üdG ™ÑW ó©H ,IOÉY ,AôŸG É¡∏ª¡j IQÉà°ùdG ¢ùeÓJh .á«HÉéjE’G É¡àî°ùæH ¢Tɢª˘b ø˘e ∞˘dCɢà˘j OGó˘˘à˘ eG ‘ ¢VQC’G ,è«∏ÿG ‘ AÉ°ùædG äGAÉÑY ¬Ñ°ûj Oƒ°SCG øe »¡àæj AÉ°†e §jô°T ‘ óàÁ ºK ájOÉ°T áfÉæØ∏d IQƒ°üH á«fÉãdG ¬à«MÉf ≈∏Y á≤∏©e ,AÉLQ áÑJɵdG É¡à≤«≤°Th ɢª˘gɢ¡˘Lh Üɢ˘Z ó˘˘bh ,π˘˘Hɢ˘≤ŸG QGó÷G .¢†«HCG ¢TÉ°T øe ÜÉÑ°V AGQh Gò˘g ó˘æ˘Y »˘˘¡˘ à˘ æ˘ j ’ π˘˘ª˘ ©˘ dG ø˘˘µ˘ d

ᢢ fɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ∫ɢ˘ ª˘ ˘YCG ‘ π˘˘ eCɢ ˘àŸG êô˘˘ î˘ ˘j ⁄ɢ˘Y ᢢjOɢ˘°T ᢢjOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘«˘ ˘µ˘ ˘°ûà˘˘ dG áfÉæa É¡fCG É¡ªgCG øe π©d ,IóY äGQƒ°üàH ,á«Fôe ÒZ iƒb ™e á∏«°UCG ábÓY É¡d π˘«˘î˘àŸGh ¢û«˘©ŸG äÓ˘«˘°üØ˘J ‘ IQò˘é˘ à˘ e áYƒæ°üe á«æL É¡dÉîJ »àdG áLQó∏d .kÉ©e ±B’G πÑb É¡dõZ ” ájôjôM äɪæªæe øe ‘ á橇 ÉgóŒ á¶ë∏dG äGP ‘h ,Úæ°ùdG »˘˘ ˘JB’G ≥˘˘ ˘∏˘ ˘ £ŸG ô˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘°üJh Qɢ˘ ˘°†ë˘˘ ˘à˘ ˘ ˘°SG . É¡d OhóM ’ á«aGô°ûà°SG äÉ«©Lôà äÉ«æ˘L'' á˘fƒ˘æ˘©ŸG Iõ˘«˘ª˘àŸG ɢ¡˘à˘HôŒ ‘ äɢª˘∏˘µ˘ dGh Ωƒ˘˘°Sô˘˘dɢ˘H kɢ cΰûe kɢ °üf ''Q’ AÉLQ á«FGhôdG É¡à≤«≤°T ÚHh É¡æ«H ™ªéj ójôa ''±GôéjÒ°S'' Èà©j …òdGh ⁄ÉY è«∏ÿG á≤£æe ‘ πbC’G ≈∏Y ` ¬Yƒf øe øe á«∏°UC’G á©Ñ£dG ∞dCÉàJ å«M ` »Hô©dG IQƒ˘˘ ˘Øfi ô˘˘ ˘°ûY »˘˘ ˘à˘ ˘ æ˘ ˘ KG ø˘˘ ˘e Üɢ˘ ˘à˘ ˘ µ˘ ˘ dG ᢰTɢ°ûdG ᢫˘æ˘≤˘à˘H Iò˘Ø˘æ˘e º˘˘°S2406¢SÉ«≤H Ö«gòJh øjƒ∏J É¡«dEG ±É°†e ,ájôjô◊G ‘ á˘Xƒ˘Øfi ΩGô˘˘L250 ¥Qh ≈˘˘∏˘ Y …hó˘˘ j »˘à˘ Ģ e ø˘˘e Ohófi O󢢩˘ H ᢢ°ûª˘˘≤˘ e Ö∏˘˘Y .á˘fɢæ˘Ø˘dG ø˘e ᢩ˘ bƒ˘˘eh ᢢª˘ bô˘˘e ,á˘˘î˘ °ùf á˘Ñ˘à˘µŸG ‘ IQOɢæ˘dG Öà˘µ˘dG ìɢæ˘L ß˘Ø˘à˘ ë˘ j . É¡æe IóMGƒH ¢ùjQÉÑH á«°ùfôØdG á«æWƒdG ¢ù«˘d) ƒ˘˘g Üɢ˘à˘ µ˘ dG ᢢeó˘˘≤˘ e ‘ ∫ƒ˘˘≤˘ J ÜôbCG ƒg πH ÜOC’ÉH π«µ°ûàdG AÉ≤àdG Oô› ¢ù«˘dh ...á˘Ø˘°ù∏˘Ø˘dG ‘ ≥˘˘jô˘˘£˘ d ¿ƒ˘˘µ˘ jɢ˘e ¬fEG ,Q’ ô¡f IQƒ£°SCG ≈∏Y Ωƒ≤j AÉæH Oô› ø˘˘Y ,ɢ˘æ˘ «˘ a ¿É˘˘°ùfE’G ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘∏˘ ˘d Iƒ˘˘ YO Oô˘Ø˘à˘∏˘d ɢfOƒ˘≤˘J »˘à˘dG á˘æ˘ eɢ˘µ˘ dG äGQó˘˘≤˘ dG ôØ– ÚM áÁõ©dG ..OƒcôdG øY iCÉæJh …òdGh Éæ˘∏˘NGó˘H Üò˘©˘dG(ô˘¡˘æ˘dG)±É˘°ûà˘c’ á櫵°ùdGh ≥≤˘ë˘à˘dG ܃˘°U ¬˘fɢjô˘é˘H Oƒ˘≤˘j ±ô£dG ≈∏Y ∑Éæg ..äGòdG ™e í∏°üdGh Éfô¶àæJ Éæ«a øeɵdG Q’ ™Ñæe øe q»°ü≤dG ɢæ˘à˘≤˘«˘≤˘M ,∫Ghõ˘dG ø˘e ≈˘∏˘YC’G ɢæ˘à˘≤˘«˘≤˘ M

¢Vô©e á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØ∏d ìQÉÑdG Ωó≤j á˘jOɢ°T '' á˘jOƒ˘©˘°ùdG á˘fɢæ˘Ø˘∏˘ d »˘˘eGQƒ˘˘fɢ˘H óªfi ó«°ùdG IOÉ©°S ájÉYQ â– '' ⁄ÉY ¢ù«FQ ƒª°S QÉ°ûà°ùe ´ƒ£ŸG º«gGôHEG øH .á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°û∏d AGQRƒdG ɉEGh ᢢª˘ ¡˘ ª˘ c ø˘˘Ø˘ ˘∏˘ ˘d päCɢ ˘J ⁄ ⁄ɢ˘ Yh ±É˘˘°ûà˘˘cGh Öjô˘˘é˘ à˘ ∏˘ d ‹ƒ˘˘ Ø˘ ˘W ∞˘˘ ¨˘ ˘°ûc


opinion

…CGôdG 17

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

opinion@alwatannews.net

ÚgÉ°T ÒJɵjQÉc

IÓ°üdG äÉbhCG 4:39

ôéØdG ô¡¶dG ô°ü©dG Üô¨ŸG AÉ°û©dG

11:49

3:11 5:43 7:13

è°Sƒ©dG »°SÉÑ©dG ¬∏dGóÑY opinion@alwatannews.net

!! øjòdG øHG É¡æe râ``∏``a n øNÉ°ùdG ™«HôdGh øjôëÑdG ‘ áaÉ≤ãdG ™«HQ hóÑj ɪc øeGõ`àj â«bƒàdG ¿CG PEG ¿Éà°ùfɨaCG ‘ ¿ÉÑdÉW ácôM ¬H äóYh …òdG Ωƒj øNÉ°ùdG ÊÉÑdÉ£dG ™«HôdG CGóH ó≤a ,ÉfóLh Ée ≈∏Y ÜQÉ≤àe ôjGÈa øe 28 ïjQÉàH ¿ÉÑdÉW »jQÉëàfG óMCG ΩÉb å«M AÉKÓãdG äÉà°Sô`o`àdG »∏㇠QÉÑc óMCG kÉaó¡à°ùe ájQÉëàfG á«∏ªY ø°ûH ‘ »æ«°ûJ ∑O »µjôeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ƒgh iȵdG ᫵jôeC’G QɪK â¨∏Hh ,¿Éà°ùfɨaCG ‘ ᫵jôeC’G ájôµ°ù©dG ΩGôZÉH IóYÉb â∏a ¬o `q fCG ÒZ ,≈Mô÷G øe OóYh ≈∏àb Iô°ûY á«∏ª©dG √òg πjƒ–h ¥Gô©dG Üô°V á«é«JGΰSG AGQh GƒfÉc øjòdG øHG É¡æe øjòdG øHG ¿CÉch Ú«HÉgQEG Úª¡àe ¤EG É¡©«ªL á«Hô©dG áeC’G ⁄É©dG Gƒdƒ`q nM ø‡ ºgóFÉb ƒg ᫪æ¡÷G QɵaC’G √ò¡H ¿ƒãÑ°ûàj ᫵jôeC’G IQGOE’G ‘ Oó`o÷G ¿ƒ¶aÉÙÉa ,ÜôM áMÉ°S ¤EG ∑O ɢ¡˘µ˘«˘à˘µ˘J ™˘°VGhh …ò˘«˘Ø˘æ`à˘dG ɢ˘gô˘˘jó˘˘eh ¢Tƒ˘˘H ɢ˘¡˘ °SCGô˘˘J »˘˘à˘ dG øY Ú¶aÉÙG ºbÉW ÚH øe GƒYQƒàj ⁄ øjòdG øHG »æ«°ûJ ´ÉîædG ≈àM ¿ƒHPÉc º¡fCG ¤EG Ò°ûJ πF’ódG πc ¿CG ºZQ º¡q«`pZ Qò©o H »bGô©dG ΩɶædG •É≤°SEÉH ¬∏LCG øe GƒeÉb …òdG º¡ªYR ‘ ɢgOƒ˘≤˘j á˘jQƒ˘˘Jɢ˘à˘ cO ᢢdhO ¢Vɢ˘≤˘ fCG ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ WGô˘˘≤ÁO ᢢdhO ≥˘˘∏˘ N OGóÑà°SG øe Iôe ∞dCG kGOGóÑà°SG ÌcCG ºg ør ``en GƒYQõa ΩGó°U .º¡Ø∏°S ¿ÉÑdÉW ™«HQ ó©H CGóH øjôëÑdG ‘ áaÉ≤ãdG ™«HQ ¿CG ∞jô£dGh ΩÓYE’G IQGRh QÉ©°T ¿Éch ¢ù«ªÿG AÉ°ùe CGóH PEG ,§≤a Úeƒ«H Éæ«©«HQ ÚH ¢TƒH §Hôj ’CG ƒLQCGh ,¿ƒæØdGh áaÉ≤`ã∏d øNÉ°S ™«HQ .IóYÉ≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH ΩGó°U º¡JG Ée π`ãe Éæ`ª`p`¡`à`«`n`a IÉéæH áÄæ¡J äÉ«bôH á«Hô©dG OÓÑdGh ΩɵM π°SQCG ¿EG …QOCG ’ .¿B’G ≈àM π«Ñ≤dG Gòg øe kÉÄ«°T ™ª°SCG ⁄ »æfEÉa kGô°S »æ«°ûJ GhóYh Ée AóÑH n∂`n fhôcòoj π©ØdÉH ¿ÉÑdÉW ¿CG ô¶ædG âØ∏j Éeh ø˘˘ e) áÁô˘˘ µ˘ dG ᢢ jB’G ∫ƒ˘˘ ≤`J ɢ˘ ª˘ c ¥ó˘˘ °üH ø˘˘ Nɢ˘ °S ™˘˘ «˘ HQ ø˘˘ e ¬˘˘ H âØ˘˘d ɢ˘e º˘˘K ,(¬˘˘«˘ ∏˘ Y ¬˘˘∏˘ dG Ghó˘˘ gɢ˘ Y ɢ˘ e Gƒ˘˘ bó˘˘ °U ∫ɢ˘ LQ Úæ˘˘ eDƒŸG ºgQOÉ°üe º¡jód ¿CGh QÉÑNC’G πµH ¿ƒYGh º¡fCG ∞«c √ÉÑàf’G ájô°ùdG ºZQ »æ«°ûJ ∑O ∫ƒ°Uh áYÉ°ùH Gƒª∏Y å«M á°UÉÿG ™aO Ée ¬«a ∫õ`æ`«°S …òdG ¿ÉµŸÉHh ¬dƒ°Uh ÈîH ⣫MCG »àdG ‘ ∂fhôcòj ɇ ¬à«∏ª©H ΩÉ«≤∏d ±’BG Iô°û©dG º¡jQÉëàfG óMCG ’ º˘˘ ¡˘ ˘∏˘ ˘LCG Aɢ˘ L GPEɢ ˘a) áÁô˘˘ µ˘ ˘dG ᢢ jB’ɢ˘ H äƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘ d º˘˘ ˘¡˘ ˘ jqó`˘˘ ˘në`n J .(¿ƒeó≤à°ùj ’h áYÉ°S ¿hôNCÉà°ùj øHG â∏a ¿EGh ,π©ØdÉH kÉæNÉ°S kÉ©«HQ ¿ƒµ«°S ¬fCÉH ô°ûÑj Ée Gòg ∑O º¡éàfCG hCG á¶aÉÙG ᫵jôeC’G áeƒµ◊G º¡àéàfCG øjòdG øe ÌcCG äÉjÉ÷G) ∫ƒ≤j »Hô©dG πãŸÉa IôŸG √òg ¬°ùØf »æ«°ûJ ¬˘Lƒ˘Hh ᢫˘Hô˘©˘dG ɢæ˘JGOɢ«˘b ¿Gõ˘MC’ kÉ˘Ø˘«˘Ø˘î˘ J »˘˘æ˘ µ˘ dh (äɢ˘ë˘ jGô˘˘dG á∏FÉY OGôaCG πc º°SÉHh »ª°SÉH ™aQCG è«∏ÿG ‘ ÉæeɵM ¢UÉN ¬d QƒØ¨ŸG ÒZ IÉéæd äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG »°SÉÑ©dG óH’h áeOÉ≤dG IôŸG ‘ ôahCG kɶM ¿ÉÑdÉ£d ≈æ“CGh »æ«°ûJ ∑O . ÓLBG hCG ÓLÉY ¿EG (¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG) :∫ƒ≤f ¿CG Oó˘˘Y ø˘˘e ¿ƒ˘˘«˘ µ˘ jô˘˘eC’Gh ¿ƒ˘˘ «˘ fɢ˘ £˘ jÈdG OGR ɢ˘ ª˘ ¡˘ e »˘˘ æ˘ X ‘h ,á©àe 䃟G ¿hÈà©j øjòdG ÚjQÉëàf’G ¿EÉa º¡JÉ«dBGh ºgOƒæL Gòg π°UhCG ¿CG ó©H kÉ°Uƒ°üNh IOÉ¡°T ¬∏dG π«Ñ°S ‘ 䃟Gh ÊɨaC’G ¿EÉa ,¢SDƒHh ô≤ah º«ëL ¤EG º¡JÉ«M »ÑæLC’G πNóàdG ɪa ¿Gô`°ù`r n`N ¿Gô`°ù`r n`N ƒg ,ÒãµdG ô°ùîj ’ ¬°ùØf ôéØj …òdG ácQÉ°ûŸG ¿Gó∏ÑdG á«≤Hh ¿ÉµjôeC’G ¿CG ƒdh ?¬«∏Y ±Éîj …òdG Gƒaô°U É«fódG ‘ ¿ÉÑdÉW QÉfh IôNB’G ‘ ºæ¡L QÉæH øjô``q °û`Ñn `oŸG ºgOƒæLh º¡àë∏°SCG ≈∏Y Égƒaô°U »àdG äGQÉ«∏ŸG ∂∏J ∞°üf ᢢ dhO π˘˘ ©˘ Ø˘ dɢ˘ H Gƒ˘˘ ≤˘ ∏˘ Nh ¿É˘˘ à˘ ˘°ùfɢ˘ ¨˘ ˘aCG Òª˘˘ ©˘ ˘J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y º˘˘ gOɢ˘ à˘ ˘Yh á©°SGƒdG IóYÉ≤dG √òg OóéàJ ⁄ ÉÃôd ¿ƒdƒ≤j ɪc á«WGô≤ÁO .ójóL øe É¡`p`Jƒ`q o`b hn É¡à«Ñ©°T ó«©à°ùJ å«ëH ¿ÉÑdÉW ácô◊

QÉéædG ¿RÉe .O »HôY ÖJÉc

á©«HQ º°SÉL

É`````````fógÉ©e ‘ äÉ````¨∏dG

»æjôëH ÖJÉc å«M ,»°ùØæH ¬JógÉ°T Ée Gògh ,܃∏£ŸG ∫ÉŸG ∫òÑH ºgGó©à°SG ™e á¨∏dG º∏©àd ÊÉ£jÈdG ¢ù∏éª∏d ¥ƒÑ°ùŸG ÒZ ÒѵdG ™aGóàdG ..ájõ«∏‚E’G √òg πãe π«©ØJ ¤EG ógÉ©ŸG √òg ≈©°ùJ ¿CG óH ’ ,∂dòd kÉ°ù«°SCÉJh ∫É©ØdGh »HÉéjE’G √QhO ¬d Ú°SQGódG ™e π°UGƒàdG ¿CG ɪc ,èeGÈdG ‘ ƒ¡a »ª«∏©J ´hô°ûe ¬fCG ™eh ,Ωɪàg’G øe Qób ÈcCG ≥«≤ëàd ” Ée GPEG ógÉ©ŸG ÜÉë°UC’ IÒah kÉMÉHQCG Qój ´hô°ûe ¬JGP âbƒdG ¿É≤JEÉH ΩGõàdGh ó¡©J ™e ,kÉØãµe k’Ó¨à°SG ógÉ©ŸG √òg ∫Ó¨à°SG äÉYÉ°ùdG øe kGOóY ¢SQGódG RÉàLG Ée GPEG IOófi IÎa ∫ÓN º∏©àdG ƒëf QƒeC’G AÉ«dhC’ º«¶Y Ö°ùµeh ÒÑc ¿Éª°V Gòg ‘h ,á«°SGQódG kGÒÑc kɪg πã“ Ωƒ«dG âJÉH »àdG ájõ«∏‚E’G á¨∏dG º∏©àd º¡FÉæHCG ôjRh IOÉ«≤H º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¿CG ™e ,QƒeC’G AÉ«dhCG iód ™aódG ≈a Gó¡L GƒdCÉJ ’ »ª«©ædG óLÉe QƒàcódG º«∏©àdGh á«HÎdG Gògh ,IÒÑc äGRÉ‚EG ≥«≤– ƒëf ájõ«∏‚E’G á¨∏dG º«∏©J á«∏ª©H á¨∏dG º«∏©J É¡æeh ò«ª∏àdG ídÉ°U ≈a Ö°üJ äGQGôb øe √Éæ°ùŸ Ée …ƒHôJ ôKCG ¬d ¿Éc ɇ ,»FGóàH’G ∫hC’G ∞°üdG òæe ájõ«∏‚E’G òæe ÉgQƒeCG ÖJôJh á«∏ÙG ÉfógÉ©e ≈©°ùJ π¡a ,≥aƒe »ª«∏©J ??á«Ø«°üdG IRÉLC’G π«Ñbh ¿B’G

ÈY çó˘ë˘à˘dG ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘dƒ˘Ä˘ °ùŸG ô˘˘£˘ °VG ɇ ᢢ∏˘ Fɢ˘¡˘ dG OGó˘˘YC’ɢ˘H ÒZ OGóYC’G √ò¡d QGòàY’Gh IôaƒàŸG óYÉ≤ŸG ájOhóëà ¿ƒaôµ«ŸG OGóYC’G ¿CG ÚM ‘ ,kÉ°SQGO Ú°ùªNh áFÉe ÖYƒà°ùJ É¡fCGh ,á©bƒàŸG ,™Ñ£dÉHh ,á°SGQódGh π«é°ùà∏d ÖZGQ áFɪ©HQCÉH Qó≤J äAÉL »àdG ™e ÉfCG ÚæM ≈ØîH äóYh ‘É≤ãdG ¢ù∏ÛG øe kÉ«°üî°T âÑë°ùfG âKó˘M ɢª˘ c ..ô˘˘µ˘ ÑŸG Qƒ˘˘°†◊Gh ó˘˘Yɢ˘≤ŸG Ghô˘˘°ùN ø˘˘jò˘˘dG »˘˘Fɢ˘æ˘ HCG ‘ ᢫˘≤˘MC’G ∫ƒ˘M π˘Fɢ˘W ¬˘˘d ¢ù«˘˘d Òã˘˘c ΩÓ˘˘ch ᢢ∏˘ jƒ˘˘W äGOɢ˘°ûe .»ª«∏©J ó©≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ º«∏©àdG ¿CÉH É¡àë°U ióe …QOCG ’ Iôµa º¡jód ¢SÉædG ¿CG ɪc ,ógÉ©ŸG á«≤H ¢ùµY ≈∏Y ,kGó«Øeh kÉ©jô°Sh kÉjƒb ¿ƒµj ¢ù∏ÛG Gòg á°SGQódG ‘ QGôªà°S’G ó©H ájõ«∏‚E’G á¨∏dG º∏©J IOƒL ¿Éª°V ¿CGh .áëLÉf äGQhO IóY ó©H áfƒª°†e π«é°ùàdGh É¡eó≤f äGQÉ°ùØà°S’Gh ä’DhÉ°ùàdG øe áYƒª› q…ód QƒãJ Éægh á˘jõ˘«˘∏‚E’G ᢨ˘∏˘dG º˘«˘∏˘©˘J ó˘jƒŒ º˘à˘j ’ GPÉŸ ,᢫˘∏ÙG ó˘gɢ©˘ª˘ ∏˘ d á«∏gC’G ógÉ©ŸG ó©J ’ GPÉŸh ?ájó÷G ™e áÑÑfih á°ù∏°S á≤jô£H º˘«˘∏˘©˘à˘dG ‘ π˘¨˘à˘°ù˘oJ kɢ«˘eƒ˘j äɢYɢ°S â°S ∫ó˘©Ã kÉ˘Ø˘ã˘µ˘e kɛɢfô˘˘H ?åjó◊Gh ≥£ædGh ´Éªà°S’G ¿ƒæah áHÉàµdGh áKOÉÙGh ÖjQóàdGh èeGÈdG √òg πãà º¡JÉæHh º¡FÉæHCG ¥É◊EG OƒJ ô°SC’G øe Òãµa

ᢨ˘∏˘dG ᢢ°Uɢ˘Nh äɢ˘¨˘ ∏˘ dG º˘˘∏˘ ©˘ J ᢢ«˘ ª˘ gCG ≈˘˘a kGó˘˘HCG ó˘˘MCG ∂°ûj ’ øe Òãµ∏d kÉMÉàØe âëÑ°UCG å«M ,¿ÉeõdG Gòg ≈a ájõ«∏‚E’G ⶢ˘à˘ cGh äô˘˘°ûà˘˘fGh ó˘˘gɢ˘©ŸG âë˘˘à˘ a ∂dò˘˘dh ,¿ƒ˘˘æ˘ Ø˘ dGh Ωƒ˘˘∏˘ ©˘ ˘dG »°VÉŸG ∞«°üdG ájGóH ≈a ¬fCG ôcPCGh .¥ƒÑ°ùe ÒZ πµ°ûH Úª∏©àŸÉH ™e GƒYôg øjòdG ò«eÓà∏d ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG ¢ù∏ÛG ™°ùàj ⁄ º∏©àd º¡FÉæHCG π«é°ùJ πLCG øe ó¡©ŸG Gòg ¤EG ºgQƒeCG AÉ«dhCG ,áàÑdG »©«ÑW ÒZ kGôeCG ∞«ãµdG Qƒ°†◊Gh ó¡°ûŸG ¿Éc ,ájõ«∏‚E’G ΩóY ¬©Lôe ¿õ◊G ,óMGh ¿BG ≈a Qhô°ùdG h ¿õ◊G ≈∏Y å©Ñjh ,ájõ«∏‚E’G á¨∏dG º«∏©àd á«bGôdG ¿ƒæØdÉH á«∏ÙG ógÉ©ŸG ΩɪàgG ∞°SCÓdh ógÉ©ŸG ∂∏J ‘ º«∏©àdG IOƒéH ¢SÉædG á≤K ΩóY øY kÓ°†a »JCÉàa IOÉ©°ùdG ÉeCG ,kÉ≤M’ »JCÉà°S iôNCG á«°†b ∂∏Jh ,ójó°ûdG ¢ù∏ÛG ™°ùàj ⁄ »àdG IÒѵdG êGƒaC’G √òg IógÉ°ûe ÈY Üô°ùàJh øe ÒѵdG ΩɪàgÓdh ,º∏©àdG πLCG øe É¡HÉ©«à°S’ ÊÉ£jÈdG ¿É≤JEGh ájõ«∏‚E’G á¨∏dG º∏©J ≈∏Y ºgQƒeCG AÉ«dhCGh ò«eÓàdG πÑb ¥ƒ˘Ø˘j kGô˘eCG ¿É˘c õ˘côŸG ‘ »˘°ùØ˘æ˘H ¬˘Jó˘gɢ°T ɢ˘e ø˘˘µ˘ d ,ɢ˘¡˘ JGOô˘˘Ø˘ e êGƒaC’G ΩÉeCG Ò°ùdG ™«£à°ùJ ’ å«ëH á∏FÉg OGóYC’Éa ,∞°UƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∞°üædGh áãdÉãdG òæe âØMR »àdG IÒãµdGh IÒѵdG áYÉ≤dG âbÉ°V å«ëH ,á˘jõ˘«˘∏‚E’G ᢨ˘∏˘dG º˘∏˘©˘à˘d »˘Fó˘Ñ˘e π˘«˘é˘°ùJ

á`````«fGôjE’G ájƒØ°üdG

»ëjƒ◊G ó©°S ¬∏dGóÑY »æjôëH ÖJÉc π˘«˘Ñ˘°S ‘ äɢ©˘ª˘àÛG √ò˘g π˘NGO á˘bô˘Ø˘dG ô˘˘°ûf ᢢdhÉfih ,IQƒ˘˘ã˘ dG iȵ˘dG iƒ˘≤˘dG á˘£˘°SGƒ˘H ɢgQɢª˘©˘à˘°SG á˘ª˘¡˘e π˘«˘¡˘°ùJh ɢ¡˘ ≤˘ jõ“ ôeóJ »g …òdG âbƒdG ‘ »©«°ûdG ÖgòŸG ΩóîJ É¡fCÉH É¡æe kGOÉ≤àYG á¨eGO ádOCG ∑Éæg ¥É«°ùdG Gòg ‘h ,?É¡à«àØàH πé©Jh áeC’G á«æoH ¿Gó«ŸG Gòg ‘ á«°üî°T áHôŒ ∫É≤ŸG ÖJɵdh ÊGôjE’G ΩɶædG ó°V h iô¨°üdG ÖªW è«∏ÿG ‘ á«Hô©dG Qõ÷G πàëj …òdG øe ᢫˘Hô˘©˘dG äGQɢeE’G á˘dhó˘d ᢩ˘HÉ˘à˘ dG ≈˘˘°Sƒ˘˘e ƒ˘˘HCGh iȵ˘˘dGh Öª˘˘W ¤EG ´ƒ°VƒŸG π≤f hCG ¢VhÉØàdG hCG É¡dƒM åjó◊G ¢†aôjh ,IóëàŸG ? á«dhódG ∫ó©dG ᪵fi »°SQÉØdG è«∏ÿÉH »Hô©dG è«∏ÿG ᫪°ùJ ≈∏Y ô°üj …òdG øe ?´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM äGQGƒ◊G πc ¢†aQh á«Hô©dG äÉeƒµ◊G ™e AÓ©à°S’G øe πµ°ûH πeÉ©àj …òdG øe ?á«fGôjE’G á«eƒ≤∏d …ô°üæY º¡a øe kÉbÓ£fG áeCÉc ÉægÉŒ á«fGôjE’G ádhódG äÉ°SQɪŸ ¢†«a øe ¢l †«Z Gòg .á«HôY Abdulla_Huwaihi@Hotmail.com

≥«≤ëàd É¡°ùØf äGQÉ©°ûdG π¨à°ùj …òdG ÊGôjE’G ΩɶædG …ô©f ¿CG ‘ á©«°ûdG º¡àf ÉæfCG kÉ≤∏£e ∂dP »æ©j Óa ,á≤£æŸG ‘ ¬aGógCG øe AGôH º¡Ñ∏ZCG ‘ º¡fCÉH ó≤à©f …òdGh ,ΩÉ¡J’G Gò¡H øjôëÑdG èjhÎdÉH ¢†©ÑdG Ωƒ≤j ÉeóæY ¬d ∞°SCÉf Ée øµdh ,᫪°ùàdG √òg ™jQÉ°ûŸG √òg øY ™aGój ¿CG ∫hÉëjh á≤£æŸG ‘ á«fGôjE’G ™jQÉ°ûª∏d ÊGôjE’G πNóàdG QÈj ¿CG ∫hÉëj ¢†©ÑdG ßMÓæa ,äÉ¡LƒàdGh πgCG ó°V »ØFÉ£dG πà≤dG iƒ≤d É¡ªYOh »bGô©dG ¿CÉ°ûdG ‘ ôaÉ°ùdG ᢰSɢ«˘°ùdG ™˘e ¿ƒ˘≤˘aGƒ˘à˘j ’ ø˘jò˘dG ᢩ˘«˘°ûdG π˘H á˘Yɢª÷Gh á˘qæ˘ °o ùdG äGô˘°TDƒŸG ¿Eɢa ¿Gô˘jEG ≈˘∏˘Y ≈˘æ˘é˘à˘f ’ ø˘ë˘f ,¥Gô˘©˘dG ‘ ᢢ«˘ fGô˘˘jE’G á檫¡dG π«Ñ°S ‘ ™°VƒdG π¨à°ùJ ¿CG ∫hÉ– ¿GôjEG ¿EG ∫ƒ≤J É¡©«ªL :∂dP ∫ƒ≤J É¡∏c ™FÉbƒdGh á≤£æŸG ≈∏Y ¿É˘à˘°ùfɢ¨˘aCG ‘ Ωɢ¶˘æ˘dG •É˘≤˘°SEG Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘∏˘ d π˘˘¡˘ °S ø˘˘ª˘ a ÉæØbƒe øY ô¶ædG ¢†¨H IóëàŸG äÉj’ƒ∏d π«ªY ΩɶæH ¬dGóÑà°SGh ?≥HÉ°ùdG ¿ÉÑdÉW Ωɶf øe ¬eɶf ∫GóÑà°SGh ¥Gô©dG ∫ÓàMG IóëàŸG äÉj’ƒ∏d π¡°S øe áaÉc ¢SQÉÁ π«ªY ΩɶæH (¬æe ÉæØbƒe øY ô¶ædG ¢†¨H) »Yô°ûdG ÊGôjE’G ΩɶædG RƒeQ ±GÎYÉH Gògh ?»ØFÉ£dG πà≤dG ∫ɵ°TCG ∫hódÉH »ØFÉ£dG ´Gô°üdG ÚØ°SEG ¥O ádhÉëà Ωƒ≤j …òdG øe ô˘jó˘°üJ ‘ ɢ¡˘Yhô˘°ûe ∫Ó˘N ø˘e ᢩ˘«˘°ûdGh á˘qæ˘ °o ùdG ÚH ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG

hCG º∏b πc ≈∏Y Ωƒé¡dG ‘ IƒNC’G ¢†©H ™aóæj GPÉŸ …QOCG ’ ΰùàŸGh …Qɪ©à°S’G ÊGôjE’G ∞bƒŸG í°†Øj ¿CG ∫hÉëj ∞bƒe ó°V á«fƒaƒ°T á«eƒb äÉ≤∏£æe øe ≥∏£æj ƒgh ΩÓ°SE’G ¢SÉÑ∏H øëf ,kÉ°Uƒ°üN »Hô©dG è«˘∏ÿG á˘≤˘£˘æ˘eh kɢeƒ˘ª˘Y ᢫˘Hô˘©˘dG ɢæ˘à˘eCG πÑb øe »Hô©dG è«∏ÿG ‘ ájQɪ©à°SG kÉYɪWCG ¿GôjE’ ¿CG ∑Qóf É¡æ«M »ª°S Ée â– Ω1979 ΩÉY ‘ á«fGôjE’G IQƒãdG ìÉ‚ ó©Hh -1980 á«bGô©dG á«fGôjE’G Üô◊G ó©Hh øµdh ,IQƒãdG ôjó°üàH ,¢Uƒ˘°üÿG Gò˘g ‘ ᢫˘fGô˘˘jE’G ᢢ«˘ é˘ «˘ JGΰS’G Ò«˘˘¨˘ J ” Ω1988 ,᢫˘Hô˘©˘dG ɢæ˘à˘eCG Üɢ°ùM ≈˘∏˘Y ™˘°Sƒ˘à˘dG ‘ ±ó˘¡˘dG í˘Ñ˘°UCG ‹É˘à˘dɢHh äÉeƒµ◊G πc ±óg ƒg á«°SQÉØdG ájQƒWGÈeE’G ¤EG Úæ◊Gh .kÉ«æjO kÉ°SÉÑd É¡à°ùÑdCG ¿EGh á«fGôjE’G º¡àf ÉæfCÉH ∂dP »æ©j Óa ájƒØ°üdÉH ¿GôjEG ∞°üf ÉeóæY øëfh …ƒØ°üdG π«Yɪ°SEG ¿CG ±hô©e ƒg ɪµa ,∞°UƒdG Gò¡H á©«°ûdG π«Ñ°S ‘ á©«°ûdG iód á«æjódG ôYÉ°ûŸG π¨à°SG ób ¿GôjEG ºµM …òdG kɪYO á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á«©°SƒàdGh ájQɪ©à°S’G ¬aGógCG ≥«≤– »àdG á«fɪã©dG ádhódG ó°V á«fÉ£jÈdG ájQɪ©à°S’G äÉ¡Lƒà∏d ∞°SCÓd ácô◊G √òg âYÉ£à°SG óbh ,»Hô©dG øWƒdG ºµ– âfÉc ó«µdG π«Ñ°S ‘ á©«°ûdG IƒNCÓd á«æjódG ôYÉ°ûŸG ∫Ó¨à°SG É¡àbh ∫hÉëf ÉeóæYh ,á©«°ûdGh áqæ°o ùdG ɪgh á≤£æŸG ‘ ÚÑgòe ÈcCG ÚH

¥Gô©dG øe ÜÉë°ùf’G iƒ°S á«cÒeC’G IQGOE’G ΩÉeCG QÉ«N ’

ÒZ .áYõØŸG QƒeC’G øe ∂dP ÒZ hCG ,''á∏°TÉa ádhO'' hCG ,ÜÉgQEÓd ihCÉe hCG ,á«∏gCG ÜôM hCG ’ k’ƒ£e kÉ«cÒeCG k’ÓàMG ¿EÉa ,‹ÉàdÉHh .ádÉfi ’ á©bGh ''Üô◊G ó©H Ée á∏Môe'' ¿CG .IQhô°†dÉH ™bGh ôeCG ™æe ¬æµÁ ’ iôNCG Iôµa »gh .''¥Gô©dG ‘ ÉgPƒØf ™«°SƒJ øe ¿GôjEG ™æŸ Üô◊G á∏°UGƒe »¨Ñæj'' .2 ƒg ,¥Gô©dG ‘ á«WGô≤ÁO áeÉbEG …CG ,Üô◊G øe ¤hC’G ¢ù«FôdG ±GógCG óMCÉa .áHGôZ π≤J ¿CG á«HÉîàf’G á«WGô≤ÁódG ¿CÉ°T øªa .á≤£æŸGh ¥Gô©dG ‘ ÊGôjE’G PƒØædG ójGõJ ìÉJCG …òdG AÉ°†YCG øe ÒãµdG ≈æÑàj GPÉŸ ºK .á£∏°ùdG ¤EG ,™bƒàe ƒg ɪc ,á«©«°ûdG äÉYƒªÛG π°UƒJ ?kÓ°UCG Üô◊G ¬«a âÑÑ°ùJ Ée ™æe ¬fCÉ°T øe Üô◊G ójó“ ¿CG iôj …òdG …CGôdG ¢Sô¨fƒµdG IQGOE’G AÉ°†YCG ¢†©H IGOÉæe ô°q ùØj ¢†bÉæàdG Gòg ¢Sô¨fƒµdG ¬LGƒj ¿CG øe ±ƒÿG ¿CG ™bGƒdG .¿GôjEG πª°ûàd Üô◊G ™«°SƒàH Oó÷G Ú¶aÉÙGh á«cÒeC’G ƒg »cÒeC’G hõ¨dG ¿CG á≤«≤◊Gh .''¥Gô©dG ‘ IóYÉ≤∏d ójóL PÓe Qƒ¡X ™æe »¨Ñæj'' .3 âëÑ°UCG ɪ∏c ,∑Éæg á«cÒeC’G äGƒ≤dG OƒLh ∫ÉW ɪ∏ch .IóYÉ≤∏d ¥Gô©dG ÜGƒHCG íàa …òdG ájÉ¡f ó©H ¥Gô©dG ‘ ôgOõJh ≈≤Ñà°S á«ÑæLC’G ô°UÉæ©dG âfÉc ¿EG ÉeCG .Iƒb ÌcCG ''IóYÉ≤dG'' øe ''IóYÉ≤dG'' Üô◊G á∏°UGƒe êôîoJ ød ,∂dP ∫ÓNh .∫DhÉ°ùJ ™°Vƒe ƒ¡a ,á«∏gC’G Üô◊G ∑Éæg ''IóYÉ≤dG'' ≈∏Y ßaÉëj kɨª°U πãÁ »cÒeC’G OƒLƒdÉa ,í«ë°U ¢ùµ©dG πH .¥Gô©dG .Ωƒ«dG ,¥Gô©dG ‘ ΩɶædG ≥«≤ëàd ájôµ°ù©dGh á«°SÉeƒ∏HódG ÉæJGQób º«¶æJ IOÉYEG ¿CG á≤«≤◊Gh øe ÉæJGƒb ÜÉë°ùfG AóH πÑb øµ‡ ÒZ Gòg øµd ;kGOóL AÉØ∏M ÉæÑ°ùµoJh ÉfAGóYCG π∏≤à°S ‘ ÉgPƒØf IOÉjõH Ωƒ≤f ÉŸÉW Éæe’BG ∞«ØîJ πLCG øe ¢VhÉØàJ ¿CG ¿GôjEG ≈∏Y GPÉŸ ºK .¥Gô©dG á«°SÉeƒ∏HO ¤EG áLÉë∏d º¡¡Ñæjh ,á≤£æŸG AɪYR º¶©e ÜÉë°ùf’G ßbƒ«°S ?√ÒZh ¥Gô©dG .º¡à≤£æe QGô≤à°SG ≥«≤ëàd ÉcÒeCG ÉgOƒ≤J øe §ªædG Gòg ≥«Ñ£àH IQOÉÑŸG ¬«∏©a ,»îjQÉàdG ¬KQEG PÉ≤fEG ‘ kÉ≤M ÖZôj ¢TƒH ¿Éc GPEG πjƒ–h √ÉŒ’G Ò«¨J ≈∏Y ¬JQób ïjQÉàdG ôcòj kɪ«YR ¬∏©é«°S Ée ƒgh ,äÉ«é«JGΰS’G ,‹É◊G è¡ædG á∏°UGƒe QÉàNG GPEG ÉeCG .π°†aCG »é«JGΰSG ™°Vh ¤EG ᵫ°Th ájhÉ°SCÉe áÁõg ôNCÉàe âbƒdG ¿CG ó«H .»îjQÉàdG ∞£©æŸG Gòg ≥«≤ëàH RƒØdG á°Uôa ¢Sô¨fƒµ∏d ∑Ϋ°ùa ∑ô˘˘ë˘ à˘ j ⁄ GPEG ɢ˘eCG .™˘˘°Vƒ˘˘dG ìÓ˘˘°UE’ 2008 ΩɢY ‘ kɢ«˘°SɢFQ kɢ뢰Tô˘e ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ f »˘˘c kÓ˘ °UCG .QÉ©dG øe kÉ°†jCG ƒg ºn∏°ùjn ø∏a ,¢Sô¨fƒµdG

.kGQGô≤à°SG ÌcCG §°ShCG ¥ô°T áeÉbEG á°Uôa ø°ùëj Éà á«cÒeC’G á«é«JGΰS’G ÉæXƒ¶M Ú°ù– ¿ƒµ«°S ,Gòdh ;⁄É©dG øe á≤£æŸG ∂∏J ‘ kGÒÑc kGô£N ÉcÒeCG ¬LGƒJ á°SÉ«°S ¿CÉH kÉæ∏Y ±GÎY’G ,¢Sô¨fƒµdG øe ,∂dP ¬«°†à≤j Ée ∫hCGh .ájɨ∏d kÉÑ©°U kGôeCG ∑Éæg hõ¨d áÑFÉ°U á≤jôW kGóHCG ∑Éæg øµJ º∏a .™bGƒdG ’ ºgƒdG ≈∏Y áªFÉb áægGôdG ¢ù«FôdG ∑Éæg ¿CG ó«H .kÉæ«≤j ∂dP Ú«cÒeC’G º¶©e º∏©jh ,á«WGô≤ÁódG ƒëf ¬∏jƒ–h ¥Gô©dG .ɪ¡ë«°VƒJ øe óH ’ Úà«°SÉ°SCG Úà≤«≤M ,¥Gô©dG ‘ á«dGÈ«d ájQƒà°SO á«WGô≤ÁO ≥∏N ™«£à°ùJ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG Iôµa ,¤hC’G âeÉb »àdG Ú©HQC’G äÉ«WGô≤ÁódG ÚH øªa .¿ƒ°üàıGh AGÈÿG ¬aô©j Ée πc ióëàJ ɢ≤˘M ɢgQÉ˘Ñ˘à˘YG ø˘µÁ äɢ«˘WGô˘˘≤ÁO 10 ø˘˘e π˘˘bCG ∑ɢ˘æ˘ g ,ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG Üô◊G ò˘˘æ˘ e ≈∏Y π«÷ QGôªà°S’G ¬æµÁh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°ùH »ªfi »∏NGódG É¡eɶf …CG ,''ájQƒà°SO'' ÊÉ©j ’ É¡æe kÉjCG ¿CG ɪc ,äÉ«WGô≤ÁódG √òg ÚH »eÓ°SEG hCG »HôY ó∏H óLƒj ’h .πbC’G øY ¿hõLÉY Üô©dG ¿CG »æ©j ’ Gògh .¥Gô©dG ‘ »g ɪc á≤«ªY á«bôYh á«ØFÉW äÉeÉ°ù≤fG ∫hO øe IÒÑc á«Ñ∏ZCG ¤EG áaÉ°VEG ,á«Hô©dG OÓÑdG ¿CG »æ©j πH ,... ,kÉ«WGô≤ÁO ∫ƒëàdG .É¡JÉfɵeEG RhÉéàj ôeCG Iô≤à°ùe ájQƒà°SO á«WGô≤ÁO áeÉbEG ¿CG iôJ ,⁄É©dG äÉj’ƒ∏d kÉ«dGƒe ¿ƒµjh √OÓH ∂°SÉ“ ≈∏Y ßaÉëj kÉ«bGôY kɪ«YR ™bƒàf ¿CG ,á«fÉãdG ÌcCG IóëàŸG äÉj’ƒdG âLÉàMG ó≤a .≥£æŸGh π≤©dG ¢†bÉæj ,É¡aGógCG É¡cQÉ°ûj hCG ,IóëàŸG »cÒeC’G ∫ÓàM’G øe ô¡°T πc QhôÃh .ÊÉ£jÈdG ∫ÓàMÓd ÉgAGóY RhÉéààd ¿ôb øe QÉ°üfCG ≈àëa .IóëàŸG äÉj’ƒ∏d Ú«bGô©dG AGóY óYÉ°üJ ,…CGôdG äÉYÓ£à°SG πé°ùJ ,¥Gô©∏d ió˘MEG Qɢ°üà˘fG ÖæŒ π˘LC’h ,kɢà˘bDƒ˘e ∫ƒ˘Ñ˘≤˘e ¬˘fEG ¿ƒ˘dƒ˘≤˘j »˘˘cÒeC’G …ô˘˘µ˘ °ù©˘˘dG Oƒ˘˘Lƒ˘˘dG .¥Gô©dG ‘ áYQÉ°üàŸG πFÉ°üØdG Òãµa .IQhô°†dÉH ¢ù«d ?™bGƒdG Gò¡d ¬ÑàfG ¿CG ó©H ∑ôëàdG ¢Sô¨fƒµdG Qô≤«°S πg ,øµdh .Ió˘jó÷G ¢ù«˘Fô˘dG ᢫˘é˘«˘JGΰSG ±Gó˘gC’ êhô˘J »˘à˘ dG ÒWɢ˘°SC’G ¿ƒ˘˘b󢢰üj ¬˘˘Fɢ˘°†YCG ø˘˘e :kGQGôµJh ᫪gCG ÉgÌcCG πeCÉàædh âÑë°ùfG GPEG ™≤J ób »àdG Üô◊G ó©H Ée á∏Môe çhóM ™æŸ Üô◊G á∏°UGƒe »¨Ñæj'' .1 kÉHôM Ωƒ«dG ¢Vƒîf ÉæfCG ™bGƒdÉa .AÉYO’G Gòg äÉbQÉØeh äÉ£dɨe πeCÉàæd .''áYô°ùH ÉæJGƒb ≈°Vƒa ÉfAGQh ∑Îæ°S ÉæfCG ∂°T ’ ,‹ÉàdÉHh !kɪàfi kGôeCG Éfho õZ ¬∏©L Ée …OÉØJ πLC’ º¡à°VQÉ©e øY ¿hÈ©j ¿ƒ«cÒeC’G ÜGƒædG .∑Éæg ¬ãµ‰ ΩÉY πc ™e ºbÉØàJh É¡«a ÉæÑÑ°ùJ ,ΩO ΩɪM ¤EG Üô◊G øY »∏îàdG …ODƒj ¿CG øe º¡à«°ûN øY ¿hÈ©j kÉ°†jCG º¡æµdh ,Üôë∏d

≈eGób ÚHQÉfi øe ,OGó¨ÑH Ú«cÒeC’G •ÉÑ°†dG áÑîf øe ≥jôa π°Uh ,ΩÉjCG òæe ó©j ⁄ ¬fCÉH áYÉæ≤d ,¥Gô©dÉH á«cÒeC’G äGƒ≤dG óFÉ≤d øjQÉ°ûà°ùeh OôªàdG áëaɵà AGÈNh á≤jôW ≈∏Y QÉ«¡fG á¡LGƒe hCG ¥Gô©dG ÜôM ‘ QÉ°üàfÓd ô¡°TCG áà°S iƒ°S ÉcÒeCG ΩÉeCG ¢û«÷G Èéj ób Ée ,»°SÉ«°ùdGh »Ñ©°ûdG ó«jCÉàdG ióe ‘ k’hCG ¿ƒµ«°S QÉ«¡f’G Gògh ,ΩÉæà«a ‘ åjó◊G øe ójõe ´Éª°S •ÉÑ°†dG A’Dƒg ™bƒàjh .á∏é©àe IQƒ°üH ¬JGƒb Öë°S ≈∏Y ô¡°TC’G ¿CG ¿ƒcQój ºgh .∞jôÿG ∫ƒ∏ëH ,ÜÉë°ùf’G á£N …CG ,(»H) á£ÿG ∫ƒM ø£æ°TGh ¬fƒ°ûîj Ée ÌcCGh .Ωƒj πc áHƒ©°U OGOõj ™°VƒdÉa ;IÒNC’G º¡à°Uôa »g áeOÉ≤dG áà°ùdG .á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G OqóÑJh ,óæ÷G ¢ü≤fh ,äÉjƒæ©ŸG ¢VÉØîfG áÑZQ øY ¿ÉHÉ«dG ‘ ÚYƒÑ°SCG πÑb çó– ób ,»æ«°ûJ ∂jO ,»cÒeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ¿Éch .¬d Oóq fi ∞«°UƒJ ¿hO øµdh ,¥Gô©dG øe ''±ô°ûe êhôN'' ‘ á«cÒeC’G IQGOE’G ádÉch ôjóeh ájôµ°ù©dG äGQÉÑîà°S’G ¢ù«FQ ,ΩhOhCG º«dh óYÉ≤àŸG ∫GÔ÷G ßMÓjh ,kGôNDƒe IQOÉ°üdG ''¥Gô©dG ∫ƒM á«æWƒdG äGQÉÑîà°S’G äGôjó≤J'' ¿CG ,kÉ≤HÉ°S »eƒ≤dG øeC’G ɪc ,QÉ°üàf’G ¿Éc ¿EÉa .Üô◊G ™bGhh ¢TƒH êQƒL ¢ù«FôdG ΩÉghCG ÚH IƒéØdG OÉ©HCG Oó– äGôjó≤àa ,ÉcÒeC’ á«dGƒeh ¥Gô©dÉH Iô≤à°ùe á«dGÈ«d á«WGô≤ÁO •Î°ûj ,¢ù«FôdG √Gôj ,äGôjó≤àdG √ò¡a .áé«àædG ∂∏J ≥«≤– ‘ É¡d ßM ’ kÉHôM ∞°üJ á«æWƒdG äGQÉÑîà°S’G .áÁõg ¿ÓYEG πã“ ,á«cÒeC’G äGQÉÑîà°S’G ä’Éch …CGQ ¢ùµ©J »àdG ,äGQÉ˘Ñ˘î˘à˘°S’G ä’ɢch ô˘¶˘f äɢ¡˘Lƒ˘d kɢ≤˘Hɢ£˘J á“ɢ≤˘dG äGô˘˘jó˘˘≤˘ à˘ dG ᢢ°UÓ˘˘N ¢ùµ˘˘©˘ Jh ø˘e ᢫˘Ñ˘∏˘ZC’G ´õ˘æ˘a ,»˘°VÉŸG Ωɢ©˘dG ¥Gô˘©˘dG ‘ π˘°ûØ˘dG ™˘bGƒ˘H »˘YGƒ˘dG »˘˘cÒeC’G Qƒ˘˘¡˘ ª÷Gh ¬FÉ°†YCG øe IÒÑc áYƒª› øµd ;¬XÉ≤jE’ ±ó¡J Iƒ£N ‘ ,¢Sô¨fƒµdG ‘ ''ÚjQƒ¡ª÷G'' .Ú¶≤«à°ùe ¬Ñ°T hCG ,ΩƒædG ‘ ÚbQÉZ GƒdGR ’ ¢†aQ ô°ùØj ɇ ,kÓ°ûa hCG áÁõg ¿ƒ∏Ñ≤j ’ Ú«cÒeC’G ¿CG QÉÑàYÉH ,kÉÄLÉØe ¢ù«d ôeC’Gh ,Gòdh .''á«cÒeC’G ÒZ'' èFÉàædG ∂∏J ¬Ñ°ûj A»°T …CG øY º¡à«dhDƒ°ùà ±GÎY’G Ú«°SÉ«°ùdG ¢ù«FôdG á£N ¢VQÉ©J ''áeõ∏e ÒZ äGQGôb'' á°ûbÉæe ‘ ¿ƒWôîæjh ¢Vƒª¨dG ¤EG ¿hóª©j .¥Gô©dG ‘ äGƒ≤dG OóY IOÉjõH kÉã«ãM ¢ù«FôdG »©°Sh ,Qƒ¡ª÷G ÒµØJ AÉØ°U ÚH ΩOÉ°üàdG ¿CG ¤EG ΩhOhCG ∫GÔ÷G âØ∏j ÚeÉY AÉ°†≤d ô£°†of óbh .π∏°ûdÉH kÉ«dÉM ÉcÒeCG ÜÉ°UCG ób ,¢Sô¨fƒµdG ≥∏bh ,áÁõ¡dG ƒëf .kÉ°†jCG ,¿GôjEG πª°ûàd Üô◊G ™«°SƒJ ÉÃQh ,¥Gô©dG ‘ á«WGô≤ÁódG ÜGô°S øY kÉãëH øjôNBG Ò«¨J ™«£à°ùj ,''á«dhDƒ°ùŸG πªëàj øe'' áÑ©d ∑Îd kGó©à°ùe ,kÉ°ù«FQ hCG kÉfÉŸôH ¿CG ™bGƒdGh


varities art@alwatannews.net

äÉYƒæe 20

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

ᢢ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘d

á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh QhóH ó«°ûJ zájÒÿG ¥hQÉØdG{ s ᢫˘Yɢª˘à˘L’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG Iô˘jRh Qhó˘H á˘jÒÿG ¥hQÉ˘Ø˘ dG ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L äOɢ˘°TCG á«©ª÷G ™e áÑ«£dG É¡JGQOÉÑe ≈∏Y »°Tƒ∏ÑdG óªfi âæH áªWÉa IQƒàcódG á«©ª÷G ™e ôªà°ùŸG É¡∏°UGƒJ ÖfÉL ¤EG ,É¡eÉeCG ÜÉ©°üdG áaÉc π«dòJh .É¡JÉ«dÉ©ah ɡࣰûfCG á©HÉàeh Gòg πãe ¿CG ô£e ¬∏dGóÑY º«gGôHEG á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ìô°Uh Ëó≤J ‘ ¬Lh ”CG ≈∏Y ™ªàÛG ‘ ÉgQhóH Ωƒ≤J ¿CG á«©ªé∏d πصj ¿hÉ©àdG ≥˘«˘≤– ¤EG ᢫˘©˘ª÷G Oƒ˘≤˘j ɇ ᢫˘©˘ª˘àÛG ᢢ£˘ °ûfC’G ᢢeɢ˘bGE h äɢ˘eóÿG ™ªàÛG øe áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh ᫪æà∏d á«FɉE’G ±GógC’G ‘ ¬˘Ñ˘©˘∏˘J …ò˘dG Aɢæ˘Ñ˘dGh ∫hDƒ˘°ùŸG Qhó˘dG ø˘e ɢ¡˘à˘«˘ bG󢢰üe ô˘˘¡˘ ¶˘ Jh ÊóŸG á«©ªéa ,ácQÉ°ûŸG ᫪gCG ô¡¶J π≤à°ùŸG QhódG Gòg á©«ÑW øeh ,™ªàÛG á°UÉN ᫪gCG É¡d ä’É› ‘ IQó≤ŸGh IÈÿG ∂∏à“ ájÒÿG ¥hQÉØdG ≥«≤ëàd É¡àjƒ≤Jh ɡ櫵“ Öéj Gòdh áeGóà°ùe á«YɪàLG ᫪æJ ò«Øæàd ÚH ¿hɢ˘©˘ à˘ dGh ∫ɢ˘°üJ’Gh ᢢª˘ gɢ˘°ùŸG ≥˘˘«˘ ≤– 󢢫˘ cÉC ˘ à˘ dh ™˘˘ª˘ àÛG ±Gó˘˘gGC ɪc .á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh ™ªàÛG äÉÄa áaÉch á«eƒ≤dGh á«ŸÉ©dG äɪ¶æŸG »àdG ácGô°ûdG ᪫b ≈∏Y ócCGh á«YɪàL’G ᫪æàdG IôjRh QhóH ô£e OÉ°TCG AÉ£©dGh ΩGÎM’G äGQÉÑàYG ≈∏Y óæà°ùJ »àdGh ΩÉ©dG ™ØædG ≥«≤ëàd ¬LƒàJ áeÉ©dG äÉbÓ©dG ¢ù«FQ »≤J ¢SÉÑY ÊÉg ó«°ùdG ∂dòH ìô°U ,∫OÉÑàŸG .á«©ª÷ÉH

ô£e ¬∏dGóÑY º«gGôHEG

á«YɪàL’G ᫪æàdG IôjRh

¿BGô≤dG â«H QhõJ ¿Éa áfhQÉÑdG

äÉ``«`dÉ`©a Qɪãà°S’Gh ∫ɪYC’G OGhQ ÖjQóJh ᫪æàd »ª«∏bE’G »Hô©dG õcôŸG º¶æj :3/8-2/11 è˘eɢfÈdG (h󢫢fƒ˘«˘dG) ᢫˘YÉ˘æ˘°üdG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ ∏˘ d Ió˘˘ë˘ àŸG ·C’G ᢢª˘ ¶˘ æ˘ e ¤EG ™˘˘Hɢ˘à˘ dG (⫢˘°SQC’G) øe ºYóHh ᫪æà∏d øjôëÑdG ∂æHh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh øjô°û©dG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ¢ù∏›h ,ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ∫ɢ˘ª˘ YC’G OGhQ ᢢ©˘ «˘ ª˘ Lh ∫ɢ˘ª˘ YC’G äG󢢫˘ °S ᢢ «˘ ©˘ ª˘ L .øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉŒh áaôZh ,ájOÉ°üàb’G ∞æ©dG ä’ÉM ájÉYôd ƒµ∏àH õcôe øe º«¶æàH 'Ö°†¨dG IQGOEG' ¿Gƒæ©H Iô°VÉfi :3/6 .™jóÑdG ‘ øFɵdG õcôŸG ô≤e ‘ ¿ƒHRƒH õcôŸG á°ù«FQ É¡«a ô°VÉ– , …ô°SC’G

¿BGô˘˘ ≤˘ ˘dG ⫢˘ H π˘˘ Ñ˘ ˘ ≤˘ ˘ à˘ ˘ °SG ¿Éch ,¿Éa ∫ÉjôHÉL áfhQÉÑdG Qƒ˘˘ à˘ ˘có˘˘ dG ɢ˘ ¡˘ ˘dɢ˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°SG ‘ ƒ˘fɢ˘c º˘˘°Sɢ˘L ∞˘˘«˘ £˘ ∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y .¿BGô≤dG â«H ¢ù°SDƒe ᢢ fhQɢ˘ Ñ˘ ˘dG äó˘˘ ˘HCG ó˘˘ ˘bh »eÓ°SE’G ìô˘°üdɢH ɢ¡˘Hɢé˘YCG ø˘˘ ˘ ˘e ¬˘˘ ˘ ˘JCGQ ÉÃh π˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ª÷G IQOɢ˘f ᢢ«˘ ˘fBGô˘˘ b äɢ˘ Wƒ˘˘ £fl ᢢjô˘˘é˘ ¡˘ dG Qƒ˘˘°ü©˘˘∏˘ d ™˘˘Lô˘˘J ɢ˘gô˘˘µ˘ °T ø˘˘ Y äÈYh .¤hC’G ⫢˘H ¬˘˘dò˘˘Ñ˘ j ÉŸ ɢ˘ gô˘˘ jó˘˘ ≤˘ ˘Jh ‘h ,äGOƒ˘˘ ¡› ø˘˘ e ¿BGô˘˘ ≤˘ ˘dG ™«bƒàdÉH âeÉb IQÉjõdG ájÉ¡f â«ÑH ¢UÉÿG QGhõdG πé°S ‘ .¿BGô≤dG

Ú£°ù∏a ∫ÉØWCG ™e ¿ƒæeÉ°†àj Ió«ÑYƒHCG áÑ∏W

á«aÉë°üdG IóªYC’G ÜÉàc ™e á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øjôëÑdG ó¡©e ¬ª¶æj ìƒàØe AÉ≤d :3/6 .è«∏ÿG ¥óæa ‘ ∂dPh »æWƒdG ¿CÉ°ûdG ≈∏Y õcôJ »àdG ä’É≤ŸGh 2007 ô°ûY ¢SOÉ°ùdG AGƒM ¥Gƒ°SCG ¿ÉLô¡e áeƒeC’Gh πØ£dG ájÉYQ á«©ªL º¶æJ :3/7-6 øH ódÉN ï«°ûdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjO ôjRh ΩôM ájÉYQ â– ∂dPh …ÒN OGõe ¬∏∏îàjh .áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S âæH Ëôe áî«°ûdG ƒª°S ájÉYQ â–h áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY

ᢢ«˘ ∏˘ Yɢ˘Ø˘ J ᢢbÓ˘˘Y .. ᢢbɢ˘YE’Gh ΩÓ˘˘ YE’G'' ¿Gƒ˘˘ æ˘ Y â– ™˘˘ Hɢ˘ °ùdG »˘˘ é˘ «˘ ∏ÿG ≈˘˘ ≤˘ à˘ ∏ŸG :3/8-6 á«æWƒdG á°ù°SDƒŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ábÉYEÓd á«é«∏ÿG á«©ª÷G øe º«¶æàH 'ádOÉÑàe á«dƒÄ°ùeh .GRÓH ¿hGôc ¥óæØH äGô“DƒŸG áYÉb ‘ ∂dPh ,Úbƒ©ŸG äÉeóÿ áeÓ°ùdGh áë°üdG πLÉe ‘ kÉëLÉf kÉHQóe ¿ƒµJ ∞«c'' ¿Gƒæ©H πªY á°TQh :3/15-10 .á«æjôëÑdG áeÓ°ùdGh áë°üdG á©«ªL ‘ ÖjQóàdGh á«YƒàdG áæ÷ øe º«¶æàH 'á«æ¡ŸG óªfi øH º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe øe º«¶æàH ¢ù«fhOCG ÒѵdG ôYÉ°û∏d ájô©°T á«°ùeCG :3/12 º«gGôHEG â«H'' ô©°ûdG â«H ô≤à Ak É°ùe 8:00 áYÉ°ùdG ‘ ∂dPh çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG .áeÉæŸÉH '¢†jô©dG

≥°ùæŸG ±Gô°TEÉH ∂dPh ,⁄É©dG ‘ øeC’Gh ΩÓ°ùdG º©j ¿CG πLCG øe ⁄É©dG ∫ÉØWCG .á©«HQ ájRƒa ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG

´ƒª°ûdÉH áØbh ‘ ¬HÉîàfG ó©H πªY ∫hCG ‘ Ió«ÑYƒHCG áÑ∏W ¢ù∏› øeÉ°†àj πch QƒaQGO º«∏bEG ∫ÉØWCGh ¿ÉæÑd ∫ÉØWCGh ¥Gô©dG ∫ÉØWCGh Ú£°ù∏a ∫ÉØWCG ™e


21

IÒ°S

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

autobiographies rfarouk@alwatannews.net

»bôÙG

»bôÙG ¬∏dGóÑY ¿ÉæØdG IÉ«M ∫ƒM AÉ©HQCGh óMCG πc Qó°üJ á«YƒÑ°SCG ∞°üf áëØ°U

´GóHE’G QÉJhCG ≈∏Y ±õ©dG É«fO ‘ ..

¥hQÉ`` a √ó``fQ ¬``JQhÉM

..¬à¡LGƒe øe ¬àÑgQh ¬æe ¬aƒN ºZQ ôëÑdÉH ¬¡Ñ°TCG ..äGÈÿGh ÜQÉéàdGh ¢ü°ü≤dGh Éjɵ◊G øe ±Gó°UC’Gh ÅdBÓdÉH A»∏e ..ájó«∏≤J ÒZ IQƒ°üH ¬JÉMÉ°ùe ‘ ™°SÉ°T ..±ƒdCÉŸG ¬≤ªY ‘ RhÉŒ ..≥«ªY ôëH ƒg ¬JÉ«M ‘ ôKC’G ÒÑc ¬d ¿Éch ,IÉ«◊G ióe ¬©e ôªà°SG ¬JÉ«M ‘ kÉ°ùLÉg ¬d â∏µ°T Ú©dG iDhQ √BGQ …òdG ΩƒàÙG 䃟Gh ¥ô¨dG áHôŒh ôëÑdG ‘ ¬Wƒ≤°S ¿EG ..ΩÉ©dG ´ÉÑ£f’G ¢†bÉæj Éà IôaÉæàe äÉaOGôŸG ¿ƒµJ kÉfÉ«MCG øµd ≥«°†d Ö«¨J âfÉc ÉÃQ »àdG QƒeC’G ≥FÉbOh π«°UÉØàdÉH »æ©J √ô°ûf ≥Ñ°S Ée πc øY ∞∏àîJ ¬«JGP IÒ°S »g ..¬æe ÜÎ≤j ÚM ¬«aÉéjh ¬«dEG ¥Éà°ûj ..√É°ûîjh ¬Ñëj ..¬JÉ«M ‘ ¬d kÉ°SQO ¿ƒµj OÉc πH ..áeÉ©dGh á«æØdG ..¬JÉjôcPh ¬∏≤Yh ¬Ñ∏b ‘ Ée πc ÆôØ«d øµj ⁄ Oô°ùdG ‘ çGóMC’G π°ù∏°ùJ ¿C’ ÉÃQ πH ..áÑ©÷G ‘ ¬jód ¿Éc Ée πc êôîj ⁄ ¬fC’ ÉÃQ hCG ..á°ü°üıG äÉMÉ°ùŸG âYÉ£à°SG á«°üî°T ..IÈ©dGh áHôéàdGh IÈÿÉH á«æ¨dG á«°üî°ûdG √òg IÉ«Mh øgP ‘ π«°UÉØàdG π«°UÉØJ ¥ÎîJh AGQƒdG ¤EG ¬©e Oƒ©J ¿CG âYÉ£à°SG ..IójôØdG á«°üî°ûdG √òg QGƒZCG È°ùJ ¿CG âYÉ£à°SG ..'ø' WƒdG'' ≈àMh πH »Hô©dG ó«©°üdG hCG »∏ÙG ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S É¡dÉ› ‘ ÒgÉ°ûŸG øe ¿B’G »g Égh ..ΩÓ°ùà°SG ¿hO Qó≤dG á¡LGƒe ‘ π«ëà°ùŸG â¡LGh á«°üî°T ..äÉHƒ©°üdGh äÉÑ≤©dG πc ºZQ ¬«∏Y ô°üJh √ójôJ Ée ≥≤– ¿CG QGƒ°ûe ∫ÓN ¬d â≤≤– »àdG äÉMÉéædGh äGRÉ‚E’G øY ∂«gÉf ,á«æØdGh á«°üî°ûdG ÜQÉéàdÉH IôNGõdGh iCÓŸGh á°SÉ°ù◊G á«æØdG á«°üî°ûdG ∂∏J ..»bôÙG ¬∏dG óÑY ±ô©j ’ øeh ..»bôÙG ¬∏dG óÑY ¬fEG ..‹hódG Éæeƒj ≈àM äôªà°SGh ¤hC’G ádƒØ£dG äGƒæ°S òæe ¬©e äCGóH »àdG á«∏«µ°ûàdG ¬àHôŒ ∫ÓN É¡°SQÉe »àdG á«æØdG Ö«dÉ°SC’G ‘ ´ƒæàŸGh õ«ªŸG »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG ƒg ..±hô©ŸG »æjôëÑdG ÒJɵjQɵdG ¿Éæa ƒg ..πjƒ£dG ¬JÉ«M ..ójó÷G π«÷G É¡æe ó«Øà°ùj ¿CG óH ’ »àdG ìô£dÉH Iôjó÷G ¬àØ°ù∏ah √ôµah ¬æØH ¬«Ñfi ™àª«d á«aÉ©dGh áë°üdÉH ¬©àÁh √ôªY ‘ π«£j ¿CG ¬∏dG ƒYóf ..Gòg

zIÒNC’Gh øjô°û©dGh á°SOÉ°ùdG á≤∏◊G{ ¿Éæa IÉ«M ‘ ¢Uƒ¨dG

ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL øe ∂°ùe É¡eÉàNh IÒãc äÉÁôµàdG

»bôÙG ¿ÉæØdG Ωôµj áØ«∏N øH ó°TGQ ï«°ûdG IOÉ©°S

πÑb øe ÉJÒàNG ÚàMƒ∏dG ÚJÉg (ΩOBG •ƒ≤°S)h (¢UGƒZ IÉ°SCÉe) áà°S πÑb øjôëÑdG ¤EG âJCG Ú«°ùfôØdG ÚfÉæØdG ¿ƒdÉ°U øe áæ÷ .Ú«æjôëH ÚfÉæØd á«æa ∫ɪYCG QÉ«àN’ á«æa IQÉjR ‘ Qƒ¡°T øY ôjƒ°üàdG ‘ ¤hC’G á«dhódG IõFÉ÷G ≈∏Y RÉM 1980 áæ°S ‘h ô°†ëj ⁄ É«dÉ£jEG ‘ hQhO’QƒL ¢Vô©e ‘ ¢UGƒZ IÉ°SCÉe ¬àMƒd ¤EG Gô“ Gƒ°ùfôa ájõ«∏‚E’G IOÉ≤ædG ᣰSGƒH ¬d â∏°SQCGh É¡ª∏°ùàd ∫ÉØàMG º«bCG å«M øjôëÑdG ¤EG ºK øeh ¿óæd ‘ øjôëÑdG IQÉØ°S ¿ÉæØdG ¤EG √ó«H É¡ª∏°S …òdG ≥Ñ°SC’G ΩÓYE’G ôjRh Öàµe ‘ Ò¨°U .»bôÙG ¿ƒæØdG ¢Vô©e ‘ ¤hC’G IõFÉ÷ÉH RÉa ób 1973 áæ°S ‘ ¿Éch ó©H É¡H RƒØj ᫪°SQ IõFÉL ∫hCG »gh øjôëÑdG ÊÉæØd á«∏«µ°ûàdG .¬LôîJ øjôëÑdG ¢Vô©e ‘ (áfGódG IõFÉL) ∫Éf ó≤a 2006 áæ°S ‘ ÉeCG .AGQRƒdG ¢ù«FQ ój øe É¡ª∏°ùJ å«M á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØ∏d áMhódG ¿ÉLô¡e ¢Vô©e ‘ »bôÙG ¬∏dG óÑY ∑QÉ°T 2005 ‘h Ωôc πØM º«bCGh á«æa ∫ɪYCÉH ájô°üÑdG ¿ƒæØdG ≈≤à∏e ‘ ‘É≤ãdG OGhQ ø˘e ó˘FGô˘c Újô˘£˘≤˘dG Ú«˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG ÚfÉ˘æ˘ Ø˘ dG ó˘˘MGC ™˘˘e ¬˘˘«˘ a .á«é«∏ÿG á«∏«µ°ûàdG ácô◊G ∂∏ŸG ádÓL øe ¿Éc »bôÙG ¬∏dGóÑY ¿ÉæØdG ¬dÉf ËôµJ ôNBGh ¤hC’G áLQódG øe IAÉصdG ΩÉ°Sh √ó«∏≤àH π°†ØJ ɪæ«M ¬∏dG ¬¶ØM .2006 ΩÉ©dG øe Ȫ°ùjO 16 »æWƒdG ó«©dG Ωƒj IÉ«◊G ‘ »àªµM ..™°VGƒàdGh ájQGôªà°S’G

∫ÓN »bôÙG ¬∏dGóÑY √Oô°S …òdG πjƒ£dG ïjQÉàdG Gòg ÈY √ôªY »æ°S ‘ äÉbÉØNE’Gh äGRÉ‚E’G QGƒ°ûeh ,á«°VÉŸG äÉ≤∏◊G ¤EG ,π°VÉØdG ≥jôah øjôëÑdG ïjQÉJh ádƒØ£dG äÉjôcP ™e ,ójóŸG ∫É≤˘à˘Y’G äɢ¶◊h ɢgô˘eh ɢgƒ˘∏˘ë˘H Iô˘gɢ≤˘dG ‘ ᢰSGQó˘dG äɢjô˘cP á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG π«æd ÜhDhódG »©°ùdG ™e ,π«MÎdGh IôgÉ≤dÉH ɢ¡˘JGÒ¨˘J π˘µ˘H ᢫˘æ˘Ø˘dG ¬˘JÒ°ùe º˘K ,äÉ˘Ñ˘≤˘©˘dGh Üɢ˘©˘ °üdG π˘˘c º˘˘ZQ ≈˘à˘Mh ,…ÒJɢµ˘jQɢµ˘dG º˘°Sô˘dGh »˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG ø˘Ø˘dG ÚH ɢ¡˘ JGQƒ˘˘£˘ Jh Éæd ≥Ñj ⁄ ,AÉæHC’G áÄ°ûæJ ™e ¬à∏MQh ájô°SC’G IÉ«◊G π«°UÉØJ ¬àªµM »bôëª∏d .. IÉ«◊G ‘ ¬àØ°ù∏a »bôÙG øY ±ô©f ¿CG iƒ°S ‘ QGôªà°S’G »àªµM'' :É¡æY ¬àdCÉ°S ÚM ‹ É¡dÉb »àdG IÉ«◊G ‘ »æ©j πª©j …CG øY ™LGÎdG ,±hô¶dG ≈°ùbCG ‘ ¿Éc ¿EGh πª©dG ≈∏ëàj ¿CG óH Óa ¬∏ªY ‘ ¿É°ùfE’G ≠∏Ñj ɪ¡e ,IÉ«◊G øY ™LGÎdG ¿ÉæØdG ÜÉ°UCG GPEGh ,¬∏ªY Ö– ¢SÉædG π©éj ™°VGƒàdÉa ..™°VGƒàdÉH ¿CG ¿ÉæØ∏d óH ’ PEG ,¬©LGôJh ¬Wƒ≤°S Ωƒj Gòg ¿CG º∏©«∏a Qhô¨dG ,kÉfÉæa íÑ°UCG ÉŸ kÉfÉ°ùfEG øµj ⁄ ƒ∏a ,áª∏µdG ≈æ©Ã kÉfÉ°ùfEG ¿ƒµj hCG »JÓ°†©H ’ »àÑgƒÃ …ƒb ÉfCÉa ,áÑgƒŸGh á«fÉ°ùfE’G áØ°U øØdÉa øjôNB’G áÑfi ‹ ≥≤Mh »æ©aQ …òdG ƒg »æØa ,…õcôe hCG »gÉL .''..â¡ŒG hCG âæc ɪæjCG É¡H ô©°TCG »àdG

á«æØdG ¬à∏MQ AÉæKCG É¡«∏Y π°üM »àdG õFGƒ÷G áYƒª›h »bôÙG ¿ÉæØdG

2006 áæ°S »∏«µ°ûàdG ¢Vô©ŸG ‘ »bôÙG ¿ÉæØ∏d záfGódG{ IõFÉL Ωó≤j AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

2006

áæ°S »bôÙG ¿ÉæØ∏d z¢SƒaGO{ IõFÉL º∏°ùj »Hô©dG …OÉ°üàbE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

»æWƒdG ó«©dG Ωƒj ‘ ¤hC’G áLQódG øe IAÉصdG ΩÉ°Sh »bôÙG ¿ÉæØdG íæÁ ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL 2006 Ȫ°ùjO/16

»bôÙG ¿ÉæØ∏d á«ÁôµJ ájóg Ωó≤j ÊGô¡¶dG áØ«∏N ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ

Ék «æa ¢ù«dh …OÉ°üàbG ô“DƒŸG ¿C’ ÚeôµŸG øª°V …QÉ«àN’ »HGô¨à°SG âjóHCG º¡jCGQ ‘ k’óLh ܃©°ûdG ™bGƒH k’É°üJG ÌcCG ‹ÉªYCG ¿C’ IõFÉ÷G »ëæe GhQôb âæc ɪæjCG É¡H ô©°TCG »àdG øjôNB’G áÑfi ‹ ≥≤Mh »æ©aQ »æa !!OhóM hCG Oƒ«b ÓH AÉ°†ØdG ‘ ¿GÒ£j §≤a ÚMÉæL ¿ƒcCG ¿CG »ª∏M ËôµàdGh õFGƒ÷G

≈∏Y »bôÙG ¬∏dG óÑY RÉM πjƒ£dG »æØdG √ôªY ióe ≈∏Y øe ËôµàdÉH kÉHƒë°üe ¿Éc É¡ª¶©e á«æØdG õFGƒ÷G øe ójó©dG ∫hCGh á«∏gCG iôNCGh ᫪°SQ äÉ¡L øeh ᪫¶Yh IÒÑc äÉ«°üî°T ¬«∏Y ¬H π°†ØJ Ée ƒg »ª°SôdG »∏ÙG ó«©°üdG ≈∏Y ¬H »¶M ËôµJ AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡«∏Y ≥∏WCG iƒà°ùŸG á«dÉY á«æa IõFÉL çóëà°SG ÉeóæY ôbƒŸG øe ∫hCG »bôÙG ¿ƒµj ¿CG •Î°TGh (á«©«é°ûàdG ádhódG IõFÉL) πØM º«bCG 1985/3/25 Ωƒj ‘h É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ô°ûH ≈¶ëj º∏°ùJh AGôØ°ùdGh AGQRƒdG √ô°†M AGQRƒdG ¢ù∏› ¿GƒjO ‘ »ª°SQ Qô≤J á≤aôŸG IOÉ¡°ûdG ‘ kÉHƒàµe ¿Éch AGQRƒdG ¢ù«FQ ój øe IõFÉ÷G √Oƒ¡L øY á«©«é°ûàdG ádhódG IõFÉL »bôÙG ¬∏dGóÑY ¿ÉæØdG íæe πµ°ûJ ᪫b øe Oƒ¡÷G ∂∏J ¬∏ã“ Éeh ¿ƒæØdG ∫É› ‘ IRÉટG ÚæWGƒŸGh øWƒdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©J ∫ÉÛG Gòg ¤EG IójóL áaÉ°VEG .áeÉY á«fÉ°ùfE’Gh øe á«ÑgòdG á«dGó«ŸG íæe ób 1983 áæ°S …CG Úàæ°ùH É¡∏Ñb ¿Éch ‹hO ¢Vô©e ‘ ¬cGΰTG ó©H ¢ùjQÉÑH Ú«°ùfôØdG ÚfÉæØdG ¿ƒdÉ°U ÒÑ˘µ˘dG ô˘°ü≤˘dG ¢Vô˘©˘e äɢYɢb ‘ ¬˘°Vô˘Y ” ᢫˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG ¿ƒ˘æ˘Ø˘∏˘d ɪg ÚàMƒ∏H ∑QÉ°T å«M ¢ùjQÉÑH ¬jõdõfÉ°ûdG ‘ (¬«dÉH ófGôL)

ó«°ùdG øe ôNBG ËôµJh ,¬HÉë°UCGh ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÊGô¡¶dG øe É°†jCGh ,¥ôÙG ä’ÉLQh ¥ôÙG ßaÉfi …óæg øH ¿Éª∏°S ø˘eh ,çGÎdGh á˘aɢ≤˘ã˘∏˘d ó˘Yɢ°ùŸG π˘«˘cƒ˘dG á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG »˘e á˘î˘«˘ °ûdG ËôµJh ,¿Gôª©dG ôaÉX QƒàcódG á°SÉFôH ´GóHE’Gh áÑgƒŸG á«©ªL á«©ª÷ …ôîØdG ¢ù«FôdG áØ«∏N øH ó°TGQ ï«°ûdG IOÉ©°S πÑb øe ø˘e äÉÁô˘µ˘à˘dG √ò˘g ¿CG ∂°T ’ ..᢫˘∏˘«˘µ˘°ûà˘dG ¿ƒ˘æ˘Ø˘∏˘ d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ''..øjôNB’G ÖëH »æJô©°TCGh »æJó©°SCG á«∏gC’G äÉ¡÷G øe OóY º∏µJ çGÎdGh áaÉ≤ãdG IQGOEG ‘ »ÁôµJ AÉæKCG'' :π°UGƒjh …òdG ídÉ°U »∏Y ÖJɵdG º¡æª°V øeh AÉHOC’Gh ÚØ≤ãŸGh ÚfÉæØdG ‘ Ωôµj ¿CG ó©H ’EG ÉfóæY Ωôµj ’ ¿É°ùfE’G ¿CG ¿ƒª°†Ã ¬àª∏c âfÉc :∫É≤a ''?¢SÉ°ùME’G Gòg π©ØdÉH ∑OhGôj ⁄CG'' :¬àdCÉ°ùa ''êQÉÿG Ö«‚ ÖJɵdG π°üM Éeóæ©a ,OQGh Gòg øµd ,ôeC’G ‘ ôµaCG ⁄'' ºZQ ,᪰ShC’Gh äÉÁôµàdG ¬«∏Y âdGƒJ πHƒf IõFÉL ≈∏Y ®ƒØfi óªMCG ⁄É©∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G ∂dòch ,GQƒ¡°ûeh Gõ«ªàe ¿Éc ¬fCG ä󢩢a ..''á˘jô˘°ûH ᢩ˘«˘Ñ˘ Wh Oƒ˘˘Lƒ˘˘e ô˘˘e’C G Gò˘˘g ¿CG ≈˘˘æ˘ ©Ã ,π˘˘jhR Iõ˘˘Fɢ˘L ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G º˘˘∏˘ M ∑OhGô˘˘j ⁄CG'' :ô˘˘NGB ∫GDƒ˘ °ùH ¬˘˘dÉC ˘ ˘°SC’ âKóëà°SG ƒd øµd ¿ƒæØ∏d πHƒf IõFÉL óLƒJ ’'' :∫É≤a ,''?πHƒf Öe) ?É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH º∏MCG ’ GPÉŸh ,É¡H º∏MCG ÉfCÉa Iôe ∫hC’ øY È©J »gh ,º∏◊G ¿Gƒæ©H áMƒd ⪰SQ »æfCÉH ɪ∏Y (?áëjhQEG ¿ƒcCG ¿C’ º∏◊G Qƒ£J ºK ,kÉëæ› kÓ«ªL kÉfÉ°üM ¿ƒcCG ¿CÉH »ª∏M ''!!OhóM hCG Oƒ«b ÓH AÉ°†ØdG ‘ ¿GÒ£j §≤a ÚMÉæL øY IQÉÑY

1992

áæ°S »bôÙG ¿ÉæØ∏d º∏◊G hCG á«æeC’G

ICÉaɵeh ËôµJ ¬≤ë∏j ¿CG óH ’ ä’ÉÛG …CG ‘h ¿Éc kÉjCG õ«ªàdG π«dO ´óÑe …C’ ËôµJ …CGh ,äGô“DƒŸG hCG IOÉ«≤dG hCG ,¢SÉædG πÑb øe √QhóH …òdGh õ««ªàdG Gòg É¡«∏Y ≥ëà°SG IQGóL ô“Dƒe ‘ 2006 ƒjÉe ô¡°T ‘ »bôÙG ¬∏dG óÑY ËôµJ ” ¬àdCÉ°S ÚMh ,ï«°ûdG Ωô°ûH ó≤Y …òdGh »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ¢SƒaGO IOÉ©°S øY kGÒÑ©J √ôjQÉ°SCG âLôØfG ËôµàdG Gòg øY »æKóëj »c øe »æ«JCÉj k’É°üJG äóLh Ée á∏«d ‘'' :∫ƒ≤jh ,ËôµàdG Gò¡H IÒÑc …Qɢ«˘à˘NɢH ‹ ∑QÉ˘Ñ˘jh ,…OGhò˘dG π˘«˘∏˘N 󢫢°ùdG Iô˘gɢ≤˘dɢH ɢfÒØ˘˘°S …OÉ°üàbG ô“DƒŸG ¿C’ »HGô¨à°SG âjóHCÉa ,»ŸÉ©dG ióàæŸG ‘ Ëôµà∏d ø˘e ∑ɢæ˘g ¿CɢH »˘æ˘¨˘∏˘HGC h ,ô˘e’C G ‹ í˘°Vƒ˘j ⁄ ¬˘æ˘ µ˘ d ,kɢ «˘ æ˘ a ¢ù«˘˘dh ≈∏«d É¡ª°SG Ió«°S »H â∏°üJG π©ØdÉHh ,ôeC’G í«°Vƒàd »H π°üà«°S ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ¢ù∏› ¿CG »æJÈNCGh ,ËôµàdG øY ádƒÄ°ùŸG …ôµ°T ¥ÉØJ’ÉH ΩÉ©dG Gò¡d »∏«µ°ûàdG øØdG ‘ IõFÉ÷G ∂ëæe GhQôb Üô©dG ÌcCG º¡jCGQ ‘ ‹ÉªYCG ¿CG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG ™e øØdG hCG ÒJɵjQɵdG ‘ AGƒ°S k’óL ÌcCGh ܃©°ûdG ™bGƒH k’É°üJG …󢫢Zó˘dG ¢Sɢæ˘jGE h »˘ª˘¡˘a Ú°ùM ¿É˘æ˘Ø˘dG Qɢ«˘à˘NG ”h ,»˘∏˘«˘µ˘ °ûà˘˘dG äGƒ˘æ˘°ù∏˘d 󢫢∏˘≤˘J á˘jGó˘H ∂dP ¿ƒ˘µ˘j ÉÃQh ,»˘Fɢª˘æ˘«˘ °ùdG Ëô˘˘µ˘ à˘ ∏˘ d ô“Dƒe ‘ ËôµàdG Gòg çGóëà°SG ÖÑ°S É¡àdCÉ°S ÚMh ,áeOÉ≤dG ìhôdG ÆÉÑ°SEGh ∞«£∏àdG øe ´ƒf ¬fCG âë°VhCÉa ,Gò¡c »ŸÉY …OÉ°üàbG ΩɢbQC’ɢH á˘∏˘eɢ©˘àŸG á˘aÉ÷G äɢYɢª˘à˘L’G ≈˘˘∏˘ Y ᢢ≤˘ «˘ bô˘˘dG ᢢ«˘ æ˘ Ø˘ dG ï«°ûdG Ωô°T ¤EG É¡æeh IôgÉ≤dG ¤EG â¡LƒJh ..»ŸÉ©dG OÉ°üàb’Gh ÖFÉf ∑QÉÑe øH óªfi ï«°ûdG ‹É©e ¿Éch ,IõFÉ÷G ≈∏Y â∏°üMh øe OóYh áØ«∏N ∫BG..... óªMCG ï«°ûdG á«dÉŸG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù«FQ Üô©dG ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ¢ù∏› ¿CG âª∏Yh ,øjô°VÉM Ú«æjôëÑdG º°SEG ¢ù∏ÛG ‘ ∫ɪYCG πLQ πc ìÎbG å«ëH ,ÚfÉæa Aɪ°SCG ìÎbG QÉàNG …òdG ƒg »MÉæL ódÉN …OÉ°üàb’G ¿Éch ,√ó∏H øe ¿Éæa á∏«ªL ICÉLÉØe âfɵa ,…QÉ«àNG ” kɪ°SG 15 øª°V øeh ,»ª°SG ᫪°SQ ádÉ°SQ âª∏à°SG ï«°ûdG Ωô°T øe äóY ÉeóæYh ,‹ áÑ°ùædÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ÒÑc ™bh ádÉ°SôdG √ò¡d ¿Éch ,ËôµàdG ≈∏Y É¡«a »æÄæ¡j ôbƒŸG ∂dòc ..»JÉMÉ‚h …QÉÑNCG ™HÉàj øe ∑Éæg ¿CÉH äô©°Th »°ùØf »∏Y ‹h áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S øe áÄæ¡J ádÉ°SQ â«≤∏J º«gGôHEG âæH ᵫѰS áî«°ûdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe É°†jCGh ..ó¡©dG OóY πÑb øe áÄæ¡àdG πFÉ°SQ âdGƒJh ,ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL áæjôb .''áµ∏ªŸG ä’ÉLQ øe ÚeôµŸG ádhÉW ≈∏Y

äɪ°ùb ≈∏Y ájOÉÑdG ¬àMôa øY ÒÑ©àdG ‘ kGôªà°ùe Oô£à°ùjh ™e ÚeôµŸG ™e ádhÉW ≈∏Y kÉ°ùdÉL âæc ËôµàdG ∫ÓN'' :¬¡Lh áfÉæØdG ∂dòch ≈°Sƒe hôªY ó«°ùdG á«Hô©dG á©eÉé∏d ΩÉ©dG ÚeC’G øe ∂aôYCG ÉfCG Gô°ùj Éj''É¡d â∏bh QóæàdG ÜÉH øe É¡àdCÉ°ùa ,Gô°ùj ‹ âdÉ≤a ''?ÉÄ«°T »æY Úaô©J πg øµd ,∂eÓaCGh ∂dɪYCG ∫ÓN ¬«a ±ô©J ¢SÉædG âëÑ°UCG ⁄É©dÉa ÒãµdG ∂æY ±ôYCG ™Ñ£dÉH'' ⁄É©˘dG í˘«˘ë˘°U'' :â∏˘bh ,ɢ¡˘eÓ˘c ≈˘∏˘Y â≤˘∏˘©˘a ''á˘dƒ˘¡˘°ùH ɢ¡˘°†©˘H âdÉàJ ºK ..''É¡ÑfGƒL πc øe Éæ°†©H É¡«a iôf ájQƒ∏H Iôµc íÑ°UCG áØ«∏N ó«°ùdG πÑb øe »ÁôµJ ” Égó©Hh ,áÄæ¡ŸG πFÉ°SôdG »∏Y


panorama panorama@alwatannews.net

ÉeGQƒfÉH 22

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

ø°ùfi áÑg :OGóYEG

øjôëÑdG ‘ Iójó÷G hÒLÉH ìô£j zÊÉjõdG{

¬JÉÑZQh 𫪩dÉH ójGõàŸG ÉæeɪàgG »°ù«FôdG É¡ÑÑ°S ÉæJÉ©«Ñe IOÉjR :ÊÉjõdG ±Gƒf

ÊÉjõdG ±Gƒf

Iójó÷G IQÉ«°ùdG

‘ Iô˘˘ª˘ à˘ °ùŸG ɢ˘¡˘ à˘ cQɢ˘°ûe ø˘˘ Y è˘˘ à˘ ˘f Gò˘˘ g øe kÉeÉY 27 ∫Óîa .äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°S ⁄ ⁄ɢ˘©˘ dG ‘ ô˘˘¡˘ ˘°TC’G ‹Gô˘˘ dG äɢ˘ bɢ˘ Ñ˘ ˘°S ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG äGQɢ˘«˘ °S ™˘˘ æ˘ ˘°üe …CG ™˘˘ £˘ ˘à˘ ˘°ùj øe »°û«Hƒ°ùà«e ¬à≤≤M Ée ¤EG kÉbÓWEG .''õFGƒL Ú°Tó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J ¿EG'' :√È°U ±É˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°VCGh AɢL Ωƒ˘«˘dG 2007 hÒLɢH »˘°û«˘Hƒ˘°ùà˘«˘ e π˘°†aC’G Ëó˘≤˘à˘H ɢæ˘eGõ˘à˘dG ió˘e ó˘cDƒ˘ «˘ d Iƒ˘£˘N 󢩢j ¬˘˘fCG ɢ˘ª˘ c .ΩGô˘˘µ˘ dG ɢ˘æ˘ æ˘ Fɢ˘Hõ˘˘d á«≤jƒ°ùàdG É棣˘N ™˘e ≥˘aGƒ˘à˘J ᢫˘Hɢé˘jEG áµ∏‡ ‘ »°û«Hƒ°ùà«e º°SG õjõ©Jh ºYód .''øjôëÑdG

kɢ ˘°Uƒ˘˘ °üN ,äGQɢ˘ «˘ ˘°ùdG ¥É˘˘ Ñ˘ ˘°S ᢢ °Vɢ˘ jô˘˘ H ɢ¡˘ª˘°SG §˘Ñ˘ JQG »˘˘à˘ dG Qɢ˘cO ‹GQ äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °S ø˘Y åjó◊ɢHh .»˘˘°û«˘˘Hƒ˘˘°ùà˘˘«˘ e ᢢeÓ˘˘©˘ H hÒLɢ˘H äQƒ˘˘W ó˘˘≤˘ a ,äGQɢ˘«˘ °ùdG ᢢ°Vɢ˘jQ Iƒbh ɢ¡˘à˘©˘ª˘°S ∫ɢ«˘LCG ᢩ˘HQCG ∫Gƒ˘W kGÒã˘c π˘˘ eGƒ˘˘ Yh ,±hô˘˘ ¶˘ ˘dG ≈˘˘ à˘ ˘°T ‘ ɢ˘ ¡˘ ˘∏˘ ˘ª– AGOC’G ¤EG áaÉ°VEG IOÉ«≤dG AÉæKCG áeÓ°ùdG .äÉbô£dG ≈∏Y QÉÑ÷G ,√È°U ó˘˘ ªfi ∫ɢ˘ b ,Oó˘˘ °üdG Gò˘˘ ˘g ‘h Êɢ˘jõ˘˘dG ᢢcô˘˘°T ió˘˘d ≥˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘ dG ô˘˘ jó˘˘ e »˘°û«˘Hƒ˘°ùà˘«˘e âaô˘oY ÉŸÉ˘£˘d'' :äGQɢ«˘°ù∏˘˘d ™˘˘«˘ ª÷G Ωɢ˘ª˘ à˘ gG âÑ˘˘£˘ ≤˘ à˘ °SGh ,hÒLɢ˘ H πch ,É¡˘∏˘ª– Iƒ˘bh ɢ¡˘à˘fɢà˘eh ɢ¡˘à˘HÓ˘°üd

¿ƒq ˘µ˘J ¿CG hÒLɢH âYɢ£˘à˘ °SG ,1982 Ωɢ˘Y IOó˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘e ᢢ ˘«˘ ˘ °Vɢ˘ ˘jQ IQɢ˘ ˘«˘ ˘ °ùc ᢢ ˘©˘ ˘ ª˘ ˘ °S iƒà°ùe ≈∏YCG É¡≤FÉ°S Ö¡àd ,ä’ɪ©à°S’G π˘µ˘°ûH äɢbô˘£˘dG ´Gƒ˘˘fCG ≈˘˘à˘ °T ≈˘˘∏˘ Y AGOC’G IQÉ«°S á«gÉaQh á«dÉ©dG áYô°ùdG ÚH ™ªéj .¿ƒdÉ°üdG ,Gò˘g ɢæ˘eƒ˘j ≈˘˘à˘ Mh ,Úæ˘˘°ùdG ô˘˘e ≈˘˘∏˘ Y ióMEG É¡fCÉH hÒLÉH »°û«Hƒ°ùà«e âaôoY ɢª˘c .kGQɢ°ûà˘fGh kɢ ©˘ «˘ Ñ˘ e äGQɢ˘«˘ °ùdG π˘˘°†aCG Ú≤˘˘Fɢ˘°ùdG Qɢ˘ ¶˘ ˘fCG ÜòŒ ¿CG âYɢ˘ £˘ ˘à˘ ˘°SG Aɢë˘fCG π˘c ø˘e äGô˘eɢ¨ŸG ¿ƒ˘Ñ˘ë˘ j ø˘˘jò˘˘dG .äÉæ«fɪãdG ‘ É¡bÓWEG ájGóH òæe ⁄É©dG »˘˘ °û«˘˘ Hƒ˘˘ °ùà˘˘ «˘ ˘e äGQɢ˘ «˘ ˘°S º˘˘ °SG ¿ÎbG

hÒLÉH »°TƒÑ°ùà«e øe Iójó÷G IQÉ«°ùdG ÊÉjõdG áYƒª› ¢ùeCG ìÉÑ°U âMôW ô°†M ,øjôëÑdG áÑ∏M ‘ »eÓYE’G õcôŸG ‘ ó≤Y ‘Éë°U ô“Dƒe ∫ÓN 2007 OóYh ,RQƒJƒe ÊÉjõdG áYƒª› ‘ ÜóàæŸG ƒ°†©dG ÊÉjõdG ódÉN ±Gƒf ô“DƒŸG .Ú«Øë°üdG øe áYƒª› ™e ácô°ûdG ‘ ÚjQGOE’G øe ÒÑc É¡«°ùaÉæe ™«ªL ≈∏Y âÑ∏¨J ¿CG ó©Ña.kÉ«∏c êQɢ˘ N Oó÷G Ú°ùaɢ˘ æŸG ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘ L â°übCGh hÒLÉH »°û«Hƒ°ùà«e ∫òÑJ ,á°ùaÉæŸG QÉWEG ‘ ô˘jƒ˘£˘à˘∏˘d ɢ˘gó˘˘¡˘ L iQɢ˘°üb Ió˘˘jó÷G π°†aCG Ëó≤àd AÉ≤JQ’Gh ,»MGƒædG ≈à°T .IOÉ«≤dG AÉæKCG AGOCG É¡LÉàfEGh IQÉ«°ùdG ™«æ°üJ ‘ AóÑdG òæeh

IQÉ«°ùdÉH IÒãe áHôŒ ô“DƒŸG Ö≤YCG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ‘ Iô˘˘Yƒ˘˘dG ¥ô˘˘£˘ ˘dG ‘ hÒLɢ˘ Ñ˘ ˘dG Iƒb Qƒ°†◊G É¡˘dÓ˘N ∞˘°ûà˘cG ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG .Iójó÷G IQÉ«°ùdG äÉ«fɵeEGh ≥˘jô˘£˘dG ∞˘°ûà˘˘cGh ,Iô˘˘eɢ˘¨ŸG ƒ˘˘L ¢û˘˘pY ⁄ɢ©˘dG ∫ƒ˘M ¥Ó˘£˘f’Gh IQɢKEÓ˘d ´ô˘°SC’G Iójó÷G 2007 hÒLÉH »°û«Hƒ°ùà«e ™e

…È°U óªfi

É›ÉfôH Ωó≤J zƒµ°ù«°S{ zπJƒ«f{ »ØXƒŸ kÉ°ü°üîàe kÉ«ÑjQóJ

Éàe Ö«Ñd

,Éàe Ö«Ñd ó«°ùdG í°Vh ¬d ÉæãjóM ‘h :kÓ˘Fɢb π˘˘Jƒ˘˘«˘ f ‘ …ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG kÉ«é«JGΰSG kɵjô°T ƒµ°ù«°S ácô°T Èà©J'' Gòg ¿CGh ,äɵѰûdG ∫ƒ∏M ∫É› ‘ kÉ«°ù«FQ GóL º¡e á«ÑjQóàdG èeGÈdG øe ´ƒædG ΩÉŸE’G ≈∏˘Y º˘gó˘Yɢ°ù«˘°S å«˘M ,É˘æ˘«˘Ø˘XƒŸ §HôdG äɵѰT É«LƒdƒæµàH ≥∏©àj Ée πµH …ò˘˘ ˘ dG ä’ɢ˘ ˘ °üJ’G ∫É› ‘ IQƒ˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ àŸG ºàNh .''¬∏ªY á«Ø«ch ''ƒµ°ù«°S'' ¬eó≤J ≥jôa AÉæÑd ≈©°ùf øëf'' :kÓFÉb ¬ãjóM ‘ ᢢ«˘ dɢ˘Y IAɢ˘Ø˘ c …Ph ¢ü°üî˘˘à˘ e π˘˘ª˘ Y ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ä’ɢ˘ °üJ’G ɢ˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ dƒ˘˘ æ˘ ˘µ˘ ˘J ∫É› Ëó≤J øe øµªàf ≈àM áµ∏ªŸG iƒà°ùe .''ÉææFÉHõd äÉeóÿG π°†aG

,ä’ɢ°üJÓ˘d ''π˘Jƒ˘«˘f'' á˘cô˘°T âª˘¶˘ f π«÷G äÉeóN ÒaƒJ ‘ IóFGôdG ácô°ûdG ‘ IQƒ˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘àŸG ä’ɢ˘ ˘ ˘ °üJÓ˘˘ ˘ ˘ d ó˘˘ ˘ ˘ jó÷G kÉ°ü°üîàe kÉ«˘Ñ˘jQó˘J kɛɢfô˘H ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG å«˘˘M ,''ƒ˘˘µ˘ °ù«˘˘°S'' ±Gô˘˘°TEɢ H ɢ˘¡˘ «˘ ˘Ø˘ ˘XƒŸ »˘˘Ø˘ Xƒ˘˘e OGó˘˘ eEG ¤EG è˘˘ eɢ˘ fÈdG ±ó˘˘ ¡˘ ˘j ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG áaô©ŸÉH ''πJƒ«f'' ø˘e º˘¡˘ æ˘ «˘ µ“h ∫ɢ˘°üJ’G äɢ˘µ˘ Ñ˘ °T §˘˘HQ äɢLɢ«˘à˘MGh äGQɢ°ùØ˘à˘°SG ™˘«˘ª˘ L ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ J .á«dÉY IAÉصH øFÉHõdG ∞㵟G »˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘eɢfÈdG ô˘ª˘à˘°ù«˘°S ø˘e º˘à˘«˘°Sh á˘∏˘ °UGƒ˘˘à˘ e Ωɢ˘jCG ᢢ°ùª˘˘N IóŸ ‘ ''ƒ˘µ˘°ù«˘°S'' á˘eó˘≤˘e'' ᢫˘£˘¨˘J ¬˘˘dÓ˘˘N äÉ«°SÉ°SCG''h ''§HôdG äÉµÑ˘°T ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘J .''ƒµ°ù«°S ‘ ™«ÑdG

∞«°ùdG ™ª› ‘ πjó«a ∂«JƒH íààØJ zIôjõ÷G áYƒª›{

ìÉàaE’G øe ÖfÉL

∞«Ødh áYƒªÛG ΩÉY ôjóe ¿GQóæ«LGQ ∫ÉLQh ,Iôjõ÷G áYƒª› ‹hDƒ°ùe øe .∞«°ùdG ™ª› øe ÚdhDƒ°ùŸGh ,ΩÓYE’G

»∏Y Qƒ°†◊G ÚH øe ¿Éch .(Úª«dG øe Üó˘˘ à˘ ˘æŸG ƒ˘˘ °†©˘˘ ˘dG ó˘˘ ˘Yɢ˘ ˘°ùe ÊGhO ɢ˘ ˘°VQ »˘H ¬˘«˘c 󢫢 °ùdGh ,(Úª˘˘«˘ dG ø˘˘e ™˘˘HGô˘˘dG)

™∏£e ‘ Iôjõ÷G áYƒª› âëààaG ∞˘˘«˘ °ùdG ™˘˘ª› ‘ …QÉ÷G ¢SQɢ˘e ô˘˘ ¡˘ ˘°T êɢà˘fEɢH ¢ü°üî˘àŸG π˘j󢫢a ∂«˘Jƒ˘H çó˘MCG .ájóæµdG AÉjRC’G äÉcQÉe ºgCG ób IõgÉ÷G á°ùÑdCÓd πjó«a ¿CG ôcòoj »gh ,∫ÉjÒàæe ‘ 1998 ΩÉY ‘ âÄ°ûfCG ,º˘«˘ª˘°üJ á˘YÉ˘æ˘°U ‘ ᢰü°üî˘˘à˘ e ᢢcô˘˘°T ó˘˘ ˘bh .äGQGƒ˘˘ ˘°ù°ùcE’G ,Aɢ˘ ˘ jRC’G ™˘˘ ˘ jRƒ˘˘ ˘ Jh Éàa’ ÉMÉ‚ É¡°ù«°SCÉJ òæe πjó«a â≤≤M ⁄É©dG ∫hO º¶©e ‘ É¡JÉéàæe ≥jƒ°ùJ ‘ ÉŸ ,É«°SBGh ,ÉHhQhCGh ,É«≤jôaEG ∫ɪ°ûH GQhôe AɢjRC’G äÓ˘«˘µ˘°ûJ ø˘e ø˘FɢHõ˘∏˘ d ¬˘˘eó˘˘≤˘ J •ƒ˘£˘Nh ,ᢢĢ jô÷G ɢ˘¡˘ fGƒ˘˘dCɢ H Iõ˘˘«˘ ª˘ àŸG πjó«a AÉjRCG πqgCG Ée ƒgh .á«bGôdG á°VƒŸG áeÉ©dG AÉjRC’G QhO ÚH ÉgOƒLh âÑãJ ¿C’ á˘ë˘jô˘°T ≈˘∏˘Y ɢ¡˘Lɢà˘fG ô˘°üà˘≤˘ j ’ »˘˘à˘ dG á˘aɢc ¤EG ɢ¡˘FɢjRCɢH ¬˘˘Lƒ˘˘à˘ J π˘˘H ,á˘˘æ˘ «˘ ©˘ e óÑY ó«°ùdG ∂«JƒÑdG ìÉààaÉH ΩÉb .¥Gƒ°SC’G ¢SOÉ°ùdG) áYƒªÛG ôjóe ÊGhO Ú°ù◊G

Ò`` `Ñc π`` `ØM ∫Ó`` ` N

ø°TóJ zäÉ«fhεdEÓd πÑ≤à°ùŸG{ øjôëÑdG ‘ ¢ùµeƒ«g øe ôØ«°ùjQ RÉ¡L çóMCG

IõFÉ÷G äGõFÉØdG ióMEG º∏°ùj áªgÓ÷G

h GÒãc Ú©ªà°ùŸG ≈∏Y äɨd Ió©H ¬eób …òdG ¬°VôY IóFGôdG É¡fCG ácô°ûdG iôJ .º¡fÉ°ùëà°SG h ºgôjó≤J ∫Éf QɪbC’G øe ᫪bôdG ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG áYÉæ°U ∫É› ‘ /ó«°ùdG ÜÉLCG ¢Vô©dG ájÉ¡f ‘ .⁄É©dG ‘ á«YÉ棰U’G ™«°VGƒe ∫ƒMh èàæŸG ∫ƒM á∏Ä°SC’G ≈∏Y ¿ÉN ∞°Sƒj .¥ƒ°ùdÉH á≤∏©àe iôNCG É¡FÓªY áeóN h É¡JÉéàæe IOƒéH áahô©e ¢ùcÉeƒg .§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ IRÉટG áØ˘«˘ØÿG äɢ≤˘Hɢ°ùŸG ø˘e á˘Yƒ˘ª› ∫É˘Ø˘à˘MC’G π˘∏˘î˘J ≈∏Y Öë°ùdG ” ɪc ,øjô°VÉë∏d É¡ëæe ” õFGƒLh õ˘˘FGƒ÷Gh ɢ˘jGó˘˘¡˘ dG âfɢ˘ch Qƒ˘˘°†◊G ≈˘˘∏˘ Y âYRh Ωɢ˘bQG .á≤˘Hɢ°ùdGh á˘ã˘jó◊G ¢ùcɢeƒ˘«˘g äGô˘Ø˘«˘°ùjQ ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y RÉ¡÷G äÉ«fɵeE’ »∏«°üØàdG ¢Vô©dGh ∫ÉØàMC’G Ö≤YG ‘ AÉ°ûY ,Qƒ°†◊G ÜÉéYEG âdÉf »àdGh ,IÒãµdG ¬JGQóbh .¥óæØdG

Iõ¡LC’ π«ch äÉ«fhεdCÓd πÑ≤à°ùŸG ácô°T âæ∏YG øY ¢ùeG ∫hG AÉ°ùe ,øjôëÑdG ‘ ¢ùcÉeƒ«g ôØ«°ùjôdG Ió˘jó÷G ¢ùcɢeƒ˘g ô˘Ø˘«˘ °ùjô˘˘dG Iõ˘˘¡˘ LG çó˘˘MCG ¥Ó˘˘WEG ,(ÖFÉé©dG ¥hóæ°U) QBG ‘ »H …BG »°S QBG …BG ≈ª°ùŸGh ‘ πÑ≤à°ùŸG ácô°T ¬àª¶f ÒÑc ∫ÉØàMG ∫ÓN ∂dPh áªgÓ÷G ìÓ°U ó«°ùdG √ô°†M ,¿ƒàdQÉc õàjôdG ¥óæa π˘Ø◊G ô˘°†M ɢª˘c ,äɢ«˘fhε˘dCÓ˘d π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùŸG ÖMɢ˘°U »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ™˘˘ª˘ àÛG Aɢ˘¡˘ ˘Lh ø˘˘ e IÒÑ˘˘ c ᢢ Yƒ˘˘ ª› ᢢ ˘«˘ ˘ ∏ÙG äÓÛGh ∞˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üdG ø˘˘ ˘ e Ú«˘˘ ˘ aɢ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘°üdGh .á«ÑæLC’Gh á©HQCG ≈àM πé°ùj ¿CG ¬æµÁ ójó÷G RÉ¡÷G ¿G ôcòj âjÉH É颫˘L 160 ᢩ˘°ùH Ö∏˘°U ¢Uô˘˘b ¬˘˘jó˘˘d h äGƒ˘˘æ˘ b ∞°Sƒj ó«°ùdG Ωób πØ◊G ∫ÓN.á∏é°ùŸG IOÉŸG øjõîàd h §˘˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdG ‘ ¢ùcɢ˘eƒ˘˘g ≥˘˘jƒ˘˘°ùJ ô˘˘jó˘˘e ,¿É˘˘ N π¡°S ób h ÜGòL »JÉeƒ∏©e ¢VôY ‘ èàæŸG ,É«≤jôaCG

ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG õcôe ¢UÉÿG ÒJôµ°ùdG äGQÉ¡e »ªæj

QhódG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG

.ájQÉJôµ°ùdG ∫ɪYCG ∫É› ≈a ÚcQÉ°ûŸG äGQÉ¡e ᫪æJ ¯ .ÒJôµ°ù∏d á«ÑൟG ájQGOE’G ä’É°üJ’G äGQÉ¡e ᫪æJ ¯ .ôjQÉ≤àdGh äÓ°SGôŸG ´ÉLΰSGh ßØM ᫪æJ ¯ Aƒ°†dG AÉ≤dEG ∫ÓN øe á«HÉàµdG ä’É°üJ’G äGQÉ¡e ᫪æJ ¯ á«Ø«c Gòch äÓ°SGôª∏d á«Yƒ°VƒŸGh á«∏µ°ûdG •hô°ûdG ≈∏Y .á`«dÉ©ØH ôjQÉ≤àdG áHÉàch OGóYEG .QGhs õdG ∫ÉÑ≤à°SG äGQÉ¡Ã ÚcQÉ°ûŸG ójhõJ ¯ .∫És©ØdG ∫É°üJ’G äGQÉ¡Ã ÚcQÉ°ûŸG ójhõJ ¯ OGó˘˘YEGh ᢢjQGOE’G ᢢ Hɢ˘ à˘ ˘µ˘ ˘dG äGQɢ˘ ¡Ã ÚcQɢ˘ °ûŸG ó˘˘ jhõ˘˘ J ¯ .ôjQÉ≤àdG

äGQÉ¡e ᫪æJ IQhO kÉãjóM ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG õcôe º¶f ‘ ∑QÉ°T ,è«∏ÿG ¥óæa ‘ ,É«∏©dG äGOÉ«≤∏d ¢UÉÿG ÒJôµ°ùdG iQƒ˘°ûdG »˘˘°ù∏Û á˘˘dhó˘˘dG IQGRh ,ó˘˘¡˘ ©˘ dG ‹h ¿Gƒ˘˘jO IQhó˘˘ dG ƒ˘ª˘°ùdG á˘Ñ˘Mɢ°U Öà˘µ˘eh º˘«˘∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢ«˘ HÎdG IQGRh ,ÜGƒ˘˘æ˘ dGh .áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH ᵫѰS áî«°ûdG :≈∏Y IQhódG ±GógCG äõcôJ .ɡ૪gCGh ájQÉJôµ°ùdG Ωƒ¡Øà ÚcQÉ°ûŸG ∞jô©J ¯ ∫ɢª˘ YCG ᢢ©˘ «˘ Ñ˘ Wh ¬˘˘eɢ˘¡˘ eh ÒJô˘˘µ˘ °ùdG ∞˘˘Fɢ˘Xh ¿É˘˘«˘ Ñ˘ J ¯ äÉ˘Ñ˘LGƒ˘dGh äÉ˘Ñ˘∏˘£˘àŸG ≈˘∏˘Y Aƒ˘°†dG Aɢ≤˘dEG Gò˘ch ,á˘jQɢJô˘µ˘°ùdG .á`jQÉJôµ°ùdG ∫ɪYCG ≈a Ú∏eÉ©∏d á«°ù«FôdG


23

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

spring of culture culture@alwatannews.net

∞«£∏dGóÑY ódÉN - ôjƒ°üJ

ᢢ∏`«˘˘∏˘ dG ø``jô˘˘ë`Ñ˘˘dG è˘˘¡˘ Ñ`J Ó˘˘ cô``c ‘ ôjGÈa4 Ωƒj Qƒ¡ª÷G ≈∏Y ¬à©£b …òdG ÉgóYh óæY (Ócôc) ∞≤J ¿CG ™eõŸG øe ,ΩÉ©dG Gò¡d áaÉ≤ãdG ™«HQ äÉ«dÉ©a øª°V É¡àcQÉ°ûŸ kGOGó©à°SG ó≤Y …òdG »Øë°üdG ô“DƒŸG º°SG πª– á°UÉN Iô≤a ábôØdG Ωqó≤J ¿CG ,(Ócôc º«∏◊GóÑY) Ócôc ¢ù°SDƒe óYh PEG á©∏b ΩÉeCG ,kAÉ°ùe ∞°üædGh 8 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ á∏«∏dG É¡àcQÉ°ûe øª°V (øjôëÑ∏d á«–) .¥ôÙÉH OGôY ¬Ñàc …òdGh (øjôëÑ∏d á«–) Iô≤ØH ¢UÉÿG ™£≤ŸG ≈∏Y (øWƒdG) â∏°üM óbh õq ©d »æq ¨fh/É¡«dÉgG »q M /øjôëÑdG ≈ª◊ ≈æ«L)'' :¬«a ∫ƒ≤jh (…ôjƒ°T »∏jEG) ôYÉ°ûdG .''(É¡«eÉM »q ∏dG êÉàd/áµ∏ªŸG á∏«∏dG ábôØdG ¬eó≤à°S …òdG ¢Vô©∏d ''áahôH ∫GÔ÷G''øe äÉ£≤d Éæg


ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

(CAWN 630) :π«é°ùàdG ºbQ

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG

last@alwatannews.net

Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

IÒNCG áª∏c

äGôeÉ`°ùe

ôYÉ°ûdG ø°Sƒ°S

ΩÉ``°ùÑdG ódÉ``N albassamk@hotmail.com

salshaer@batelco.com.bh

z2 - 1{ ®ÉYq ƒdG áÑ©d

á```≤`aQ

¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh ÖdÉ£f ÉæfEÉa ,ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ ìô£oj ød Gò¡c k’GDƒ°S ¿CG Ék≤Ñ°ùe ±ô©f ÉæfC’ øjôëÑdG ™eGƒL ‘ (AÉÑ£ÿG) Ú¶YGƒdG áªFC’G Aɪ°SCÉH áëF’ ô°ûæH á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO É¡©eh á«eÓ°SE’G ºbQ ¬à°ù∏L ‘ 10 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ™e ≥HÉ£àJ âfÉc ¿EG ±ô©æd ,º¡JÓgDƒeh º¡JGOÉ¡°T ô°ûf ™e IÈÿG äGƒæ°Sh äÓgDƒª∏d ≈fOC’G ó◊G ¿ƒµj ¿CÉH ÖdÉ£J »àdG ,QGô≤dG Gòg øe 5 IOÉŸG äÉÑ∏£àeh 1777' Ée hCG á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódG ‘ ¢SƒjQƒdɵÑdG IOÉ¡°T'' ƒg (Ö«£ÿG) ßYGƒdG ΩÉeE’G áØ«Xh π¨°ûd áHƒ∏£ŸG É«fódG Ohó◊G »g ∂∏J ¿CG Gƒ¶M’h '¬°ùØf πª©dG ∫É› ‘ Úàæ°S IÈN ™e ᪶fC’Gh íFGƒ∏d Ék≤ah É¡dOÉ©j ™e- ®ÉYh Éæjódh πH á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódG ‘ IOÉ¡°T ájCG ¿ƒ∏ªëj ’ kÉXÉYh Éæjód ¿CG ±ô©f Éæ∏µa ;''äÉÑ∏£àª∏d !É¡æe πbCG º¡°†©Hh áeÉ©dG ájƒfÉãdG ‘ §bÉ°S º¡°†©Hh ,»æjódG ó¡©ŸG ’ áeÉ©dG ájƒfÉãdG ’EG ¿ƒ∏ªëj ’ -∞°SC’G π¡a ,ádAÉ°ùŸG ≥ëà°ùJ áÁôL »æWƒdGh »Yô°ûdG √QhóHh ÈæŸG Gòg áfɵà áfÉ¡à°S’G ¿EG ?º¡æ««©J ” ∞«µa »Ñ°U ™e IGQƒàcódG kÓeÉM ôgRC’Éc á©eÉL èjôN ihÉ°ùàj πg ?(¿ƒª∏©j) ’ øjòdGh (¿ƒª∏©j) øjòdG ihÉ°ùàj .?ï«°T ∑GPh ï«°T GògCG ?º«µ◊G ôcòdG øe …BG ¢†©Hh â«°SɵdG áWô°TCG øe áHÉ£ÿG ºq∏©J Òãc OóY ∫ƒ°Uh ºK ,ôNB’G ¢†©ÑdG øe áehó©ŸGh á©°VGƒàŸG º¡JÓgDƒe ºZQ º¡©bGƒe ‘ A’Dƒg AÉ≤H ¿EG ᢢeóÿ ø˘˘jó˘˘dG ∞˘˘«˘Xƒ˘˘J ‘ ᢢ«˘°Sɢ˘«˘°ùdG ᢢª˘¶˘fC’G QhO ø˘˘Y º˘˘gC’G ∫GDƒ˘°ùdG Üɢ˘H í˘˘à˘ Ø˘ j »˘˘Hɢ˘«˘ æ˘ dG ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ ∏˘ d º˘˘¡˘ æ˘ e øe ¿CG Ωɶf …CG º∏Y ‘ øµ«∏a .»YɪàL’G øeC’G ≈∏Y ∞dÉëàdG ∂dP IQƒ£îH ᪶fC’G »Yhh ,É¡◊É°üe ¬µjô– Ék°†jCG √ó«H ¿EÉa ´GÎb’G ≥jOÉæ°U √ÉŒÉH ´QÉ°ûdG ∂jô– ìÉàØe √ó«H ¿ƒµj Ée Qó≤H ÈæŸG Gòg ¤ƒàj ¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh ¿GôjEGh Üô¨ŸGh ¿OQC’Gh ô°üe GƒdCÉ°SGh !¥ô◊Gh ÖjôîàdG √ÉŒÉHh ÊóŸG ¿É«°ü©dG √ÉŒÉH Gòg ‘ ∞≤j øe É¡Ñ©∏j ¿CG ™«£à°ùj »àdG á«°SÉ«°ùdG QGhOC’G øe ¢†©H √ò¡a ,¿GOƒ°ùdGh ¿Éà°ùfɨaGh ¿Éà°ùcÉHh øe ≈fOC’G ó◊G ∂∏àÁ ’ øne ój ≈∏Y º¡«Yhh ¢SÉædG ∫ƒ≤Y ¬«LƒJ äÉ©ÑJh ôKCG ¿EG ÈcC’G áÑ«°üŸG ,™bƒŸG .√óMh ΩɶædG ≈∏Y ’ πµc ™ªàÛG ≈∏Y ÉkÑjôîJh GkQÉeO º¶YCG äÓgDƒŸG √òg äGQÉ«N øe óMGh Oô› ¬fCG º∏©«∏a ¬«LƒàdG äGhOCG øe IGOCG ™bƒŸG Gòg ΩGóîà°S’ íª£j Ωɶf …CG ¿EG hP ∞«°S ¬fEÉa πgÉL ÈæŸG Gòg ¤ƒJ ¿EÉa ,∑ôÙG QhO Ö©∏H ÚfiÉ£dG øe ¿hÒãc √ÒZ ∑Éægh ,ôHÉæŸG øjòdGh ®ÉYƒdG áªFC’G øe ºg ÉæHGƒf øe IÒѵdG á«ÑdɨdG ¿CG ÉÃh ?áÑ©∏dG √òg IQƒ£N ádhódG »©J π¡a ,øjóM πH áeƒµë∏d ∫GDƒ°ùdG Gòg Gƒ¡uLƒj ¿CG ô¶àæf ød ÉæfEÉa á°ùeÉÿG IOɪ∏d É¡à≤HÉ£e ióeh º¡JÓgDƒe ±ô©f ’ .OôdG QɶàfÉHh øëf ¬Mô£æ°S

OGôY á©∏b ¥ƒa ôª≤dG πØ°SCG ±ôaôj øjôëÑdG º∏Y z∞«£∏dGóÑY ódÉN ôjƒ°üJ{

ÉgAGQh ¢†côJ É¡fCÉH ÉkjQƒ©°T ’ â°q ùMCG ÉgóæYh É¡JOÉYCGh É¡H âµ°ùeCG ≈àM ô£ŸG â– áfƒæÛÉc π˘˘ ∏˘ H ø˘˘ e ɢ˘ ¡˘ d çó˘˘ M Éà º˘˘ à˘ ¡˘ J ⁄h .ɢ˘ ¡˘ bó˘˘ æ˘ a ¤EG ¿Éc ó≤a .ó°ùa …òdG êÉ«cÉŸG ’h ¢ùHÓe ñÉ°ùJGh .É¡JÉ«Mh É¡æ°†M ¤EG É¡YƒLQh á£≤dG ƒg º¡ŸG ájɵM ‘ áÄaGO ôYÉ°ûe øY åëÑdGh á≤aôdGh ™˘˘«˘£˘à˘°ùj ’ »˘˘à˘dG ᢢª˘¡ŸG ᢢ«˘°†≤˘˘dG »˘˘g …Gƒ˘˘é˘ æ˘ ª˘ «˘ g .‹É◊G ¿ÉeõdG ‘ á°UÉN É¡fhóH ¢û«©dG ¢SÉædG Iɢ˘ à˘ a π˘˘ ã˘ e äGÒã˘˘ c äɢ˘ jô˘˘ K äɢ˘ LhR ∑ɢ˘ æ˘ ˘¡˘ ˘a hCG IOƒe hCG ᪫b ájCG É¡LhR AGôK É¡«£©j ’ á°ü≤dG ¿ƒµ∏Á Éææ«H ¿ƒ°û«©j ¿hÒãc ô°ûH ∑Éægh .ìhQ ¤EG ¿hó˘˘ ≤˘ à˘ Ø˘ j ø˘˘ µ˘ dh ɢ˘ °k †jCG ᢢ ª˘ ¡˘ eh IÒã˘˘ c Aɢ˘ «˘ °TCG ¤EG ¿õM á¶◊ ‘ ó≤àØj øe ∑Éæ¡a .É¡æe É¡ªgCG øe ∑Éægh ,πØ£dÉc ÉgQó°U ≈∏Y »µÑj áÑ«ÑM .óMCG ≈∏Y Ì©j Óa á¶◊ ‘ ≥jó°U øY ¢ûàØj IÒãc AÉ«°TCG øY AÉæ¨à°S’G ™«£à°ùf ÉkfÉ«MCGh ¿É°ùfEG øY »∏îàdG ≈∏Y Qó≤f ’ Éææµd ᪡e ÉÃQh á£b øYh ,ÉfOƒLƒH Éfô©°ûj ≥jó°U øYh ,ÉæH ºà¡j ø˘˘e ô˘˘°ûÑ˘˘dG ø˘˘e Ωƒ˘˘«˘dG √ó˘˘≤˘ à˘ Ø˘ f ɢ˘e ɢ˘æ˘ «˘ £˘ ©˘ J ɢ˘kfɢ˘«˘ MGC ,áÄaGO ôYÉ°ûe øeh ,IÉ«◊G ‘ OƒLƒdÉH ¢SÉ°ùMEG .ɪ¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øY õé©f IOq ƒeh ìôa øeh ¢SÉ°ùME’Gh á≤aQ øY åëÑdG ¿CG Ωƒ«dG ÉfDhGõY ɢ˘ keÓ˘˘ c ó˘˘ ©˘ j ⁄ Å˘˘ aGO ø˘˘ °†M ‘ Ωƒ˘˘ æ˘ dGh Oƒ˘˘ Lƒ˘˘ dɢ˘ H äÉÑMh åëÑdG AÉæY ≥ëà°ùj Ék©bGh πH ,Ék«°ùfÉehQ .¥ô©dG

â°ùfQG »˘˘ µ˘ jô˘˘ e’C G ÖJɢ˘ µ˘ ∏˘ d ᢢ ∏˘ «˘ ª˘ L ᢢ °üb ‘ ,…ô˘˘K Üɢ˘°T ø˘˘e ᢢ∏˘ «˘ ª˘ L Iɢ˘à˘ a êhõ˘˘à˘ J …Gƒ˘˘é˘ æ˘ ª˘ «˘ g ¬dɪYCÉH ¬dɨ°ûfG ÜÉ°ûdG ô¡XCG π°ù©dG ô¡°T òæeh πLôdG ¿Éc ó≤a .A»°T …CG øe ÌcCG ¬◊É°üeh ™e äGAÉ≤∏dGh äÉYɪàL’G ‘ ¬∏«dh √QÉ¡f »°†Á ¬jóYÉ°ùe ™eh äÉcô°ûdG AGQóeh ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ôµØj Ée ôNBG áLhõdG âfÉch ,øFÉHõdG ™e ≈àMh πªY ¿CG áLhõdG â°q ùMCG âbƒdG ™eh .πLôdG É¡«a »°†“h Üô¡àJ âMGQ ∂dòd É¡æY ÖjôZ É¡LhR .ºî°†dG ¥óæØdG ‘ ÉgOôØà π≤æàJ Ió«Mh É¡àbh ÆGôØdÉH ô©°ûJ ICGôŸG âMGQ á∏«∏b ΩÉjCG ó©Hh É¡æY ∫CÉ°ùj ¿É°ùfEG ’h É¡H …Qój óMCG Óa ,ôé°†dGh .á∏JÉ≤dG É¡JóMh ‘ É¡©e ∞≤j »eOBG ’h äÉgOQ ióMEG ‘ ∞≤J âfÉc Ωƒj ìÉÑ°U ‘h ó˘˘ °ù–h ¢Sɢ˘ æ˘ dG π˘˘ eÉC ˘ à˘ J IOɢ˘ ©˘ dɢ˘ c Ió˘˘ «˘ Mh ¥ó˘˘ æ˘ Ø˘ dG …CG ¤EG IÒ¨H ô¶æJh AGó©°ùdG ÚLhõàŸGh ¥É°û©dG πeÉY äóLh áaó°üdÉHh .É¡Ñ«ÑM ø°†– ICGôeG º°ùàHGh ¬d ⪰ùàHÉa á£b πªëj ¥óæØdÉH ó©°üŸG ¿CG ƒLQCG »Jó«°S ∫Ébh É¡«dEG Ωó≤J ∫É◊G ‘h .É¡d ‘ »gh IÉàØdG ¬Jôµ°Th ,»æe ájóg á£≤dG »∏Ñ≤J .ìôØdG áªb π˘˘ c ᢢ £˘ ˘≤˘ ˘dG â뢢 Ñ˘ ˘°UCG ᢢ ¶˘ ˘ë˘ ˘∏˘ ˘dG ∂∏˘˘ J ó˘˘ æ˘ ˘eh åëÑJ …òdG ¿Éæ◊G øe ÒãµdG É¡«a äCGQh ,É¡JÉ«M çóMh .IÉ«◊G ‘ ¬«dEG ¥Éà°ûJ …òdG Ö◊Gh ¬æY .¥óæØdG øe ôWÉe ìÉÑ°U ‘ Ékeƒj á£≤dG âHôg ¿CG

ø`jô```ëÑdG á```µ∏‡ - »bô`````°ûdG ´É``````aôdG 38801 :Ü .¢U

ôjôëàdG ôjóe

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

17496667 :¢ùcÉa - 17496666 :∞JÉg :ôjôëàdGh IQGOE’G

QÉ`s ````°üf ∞«£∏dGóÑY

»µæÑdG óªMCG óªfi

ôØ©L øªMôdGóÑY ΩÉ°ûg

17877886 :¢ùcÉa - 17877668 :∞```JÉ```g :äÉ```fÓ``YE’G

ô°ûædGh áYÉÑ£∏d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG ‘ ™Ñ£J

ø`Wƒ`dG á`cô`°T ø`Y Qó``°üJ (Ω .Ω .P) ô°ûædGh áaÉë°ü∏d


business

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG

§ØædG QÉ©°SCG z»µjôeC’G Q’hódÉH{ Ò¨àdG

∫É`` ` ` ØbEG

ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

§`` `ØædG

-0.29

60.24

WTI ¢ùµÁÉf

-0.18

60.71

âfôH

-0.19

57.81

»HO

á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG QÉ©°SCG z»æjô`ë`H QÉæjO{

k’hGóJ ÌcC’G äÉcô°ûdG

ô©°ùdG

¿ó©ŸG

595.905

8.558

ÖgP ΩGôL

313.200 141.500

15.784 0.170

ÚJÓÑdG ΩGôL á°†ØdG ΩGôL

68.250 62.094

($)

iôNC’G á«°ù«FôdG äÓª©dG πHÉ≤e »æjôëÑdG QÉæjódG ±ô°U ô©°S

ácô°ûdG ΩÓ°ùdG ±ô°üe

1

»é«∏ÿG πjƒªàdG â«H

2

QɪKEG ∂æH âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH ¢SÉf ácô°T

3

ádhGóàŸG º¡°SC’G ᫪c

($)

4 5

‹GΰSG Q’hO

ÊÉHÉj øj

3.4298 1.2932 1.6944 2.4926

309.0654 116.5300 152.6893 224.6116

…ô°ùjƒ°S ∂fôa »æ«dΰSG ¬«æL 3.248 1.2245 1.604 2.3602

1.3760 0.5188 0.6798 1

2 π«°UÉØàdG

1

0.4237

0.6233

0.8167

0.3079

1

0.0105

0.0045

0.0065

0.0086

0.0032

1

90.1126

0.947

0.4012

0.5902

0.7733

0.2916

{`d ∞∏N ∞°Sƒj

ÒeC’GóÑY ÖæjR - zøWƒdG{

∞∏N ∞°Sƒj

:»eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æÑd ɢ¡˘Mô˘£˘«˘°S ᢢjQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SG ߢ˘aÉfi ø˘˘e π˘˘g ¯ ?»eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH ΩÉ©dG Gòg øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ ìô£f QÉ˘Ñ˘c ±ó˘¡˘à˘°ùJ á˘jQɢª˘ã˘à˘ °SG ߢ˘aÉfi çÓ˘˘K

øjôë˘Ñ˘dG ∂æ˘Ñ˘d …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ∫ɢb ∂æ˘Ñ˘dG ¿EG ∞˘∏˘ N í˘˘dɢ˘°U ∞˘˘°Sƒ˘˘j »˘˘eÓ˘˘°SE’G Gòg ∫ÓN ájQɪãà°SG ßaÉfi ìôW Oó°üH ÉgQɪãà°S’ IójóL ∑ƒµ°U ¤EG áaÉ°VEG ΩÉ©dG ‘ É檡°SCG êGQOE’ §£îf ɪc ,¿Éµ°SE’G ‘ .''ΩÉ©dG ájÉ¡æH âjƒµdG á°UQƒH ¿CG ¤EG ''øWƒdG'' ™e QGƒM ‘ ∞∏N QÉ°TCGh á«dÉe èFÉàf ≥≤M »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH ‘É°U ™ØJQG PEG ,2006 ΩÉ©dG ∫ÓN Iõ«ªàe kÉ«°SÉ«b kɪbQ πé°ù«d %76^6 áÑ°ùæH ìÉHQC’G 7^4 π˘Hɢ≤˘e ,Qɢæ˘jO ¿ƒ˘«˘∏˘ e 13^1 ƒ˘ë˘f ≠˘˘∏˘ H Gòg øeGõJh ,á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e ∂æÑdG ∫ƒ°UCG ‹ÉªLEG ´ÉØJQGh »°SÉ«≤dG ƒªædG IOÉjõH …CG ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 436 ¤EG 2006 ‘ .2005 ΩÉ©dG ≈∏Y %36 É¡àÑ°ùf QGô˘ª˘à˘°SG ¤EG IOɢjõ˘dG √ò˘g ∞˘˘∏˘ N iõ˘˘YCGh ᢫˘eÓ˘°SE’G ᢫˘∏˘jƒ˘ª˘à˘dG äÓ˘eɢ©ŸG ‘ ƒ˘ª˘æ˘dG á˘aɢ°VEG ,á˘Ø˘∏˘àıG á˘jQɢª˘ã˘à˘°S’G ᢢ£˘ °ûfC’Gh äGQɢª˘ã˘à˘°SG ≈˘∏˘Y á˘jõ› ó˘FGƒ˘Y ≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ à˘ d .ájQÉ≤©dG äɵ∏ટGh º¡°SC’G ‘ ∂æÑdG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ™e QGƒ◊G ¢üf Éægh

á«æ«°üdG º¡°S’G ‘ Qɪãà°S’G §£N øY ¿ÓY’G ∫ÓN

zΩÓ°ùdG{ ±ô°üŸ IójóL á≤Ø°U á«æ«°üdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ …OÉ°üàb’G QôÙG - zøWƒdG{

á````````∏ª©dG »æjôëH QÉæjO »µjôeCG Q’hO hQƒ`` ` ` ` ` ` ` `j »æ«dΰSG ¬«æL …ô°ùjƒ°S ∂fôa ÊÉHÉj øj ‹GΰSG Q’hO

óæ¡dG ‘ Qɪãà°SÓd ó©à°ùJ ɪ«a ≈∏Y É¡MÉHQCG øe %8 ´RƒJ Éà«HÉc πjQ 56 ¤EG É¡dɪ°SCGQ ™aôJh ÚªgÉ°ùŸG Q’hO ¿ƒ«∏e :ó«©°S á¡jõf ` ∞«°ùdG á«MÉ°V

∫ÉŸG ¢SCGQ øe %8 áÑ°ùæH ÉMk ÉHQCG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G âYRh OÉ≤©fG ïjQÉàH ácô°ûdG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ´ƒaóŸG π«MôJ ” ɪc ,áëæe º¡°SCG %4h ,Gkó≤f %4 ∫ó©Ã áeÉ©dG á«©ª÷G ,ácô°û∏d ʃfÉ≤dG »WÉ«àM’G ÜÉ°ù◊ kGQ’hO 647h kÉØdCG 884 ≠∏Ñe ¢ù∏› AÉ°†YC’ ICÉaɵe Q’hO ∞dCG 210 ≠∏Ñe ¢ü«°üîàd áaÉ°VE’ÉH IQGOE’G ∫ɢª˘YCÓ˘d kGQ’hO 50 ≠˘∏˘ Ñ˘ e ¢ü«˘˘°üJ ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ‘ Qô˘˘≤˘ Jh kGQ’hO 821h kÉ˘Ø˘dGC 381h ÚjÓ˘e á˘KÓ˘K ≠˘∏˘Ñ˘e ô˘jhó˘Jh ,ᢢjÒÿG .ácô°ûdG πNGO IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCÉc ∫ÉŸG ¢SCGQ IOɢjR ≈˘∏˘Y á˘jOɢ©˘ dG ÒZ ᢢeɢ˘©˘ dG ᢢ«˘ ©˘ ª÷G â≤˘˘aGhh QGó≤à IójóL áëæe º¡°SCG QGó°UEG øY œÉædG ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG 56 IOÉjõdG ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ íÑ°ü«d »µjôeCG Q’hO ∞dCG 160h Úfƒ«∏e .»µjôeCG Q’hO ∞dCG 160h kÉfƒ«∏e 2 π«°UÉØàdG

Q’hO ¿ƒ«∏e 12 ≠∏Ñà u zÚeC’G{ πjƒ“ á«bÉØuJG ™bƒj z∞jQ{ ™e áëHGôŸÉH :…OÉ°üàb’G QôÙG - zøWƒdG{

á«bÉØJG ≈∏Y …QÉ÷G ¢SQÉe øe ∫hC’G ‘ ''ÚeC’G'' ∂æH ™bh ácô°T ™e Úàæ°S IóŸ Q’hO ¿ƒ«∏e 12 ≠∏Ñà áëHGôŸÉH πjƒ“ πjƒ“ â«H π°†aCG IõFÉL ≈∏Y á∏°UÉ◊G …QÉ≤©dG πjƒªà∏d ''∞jQ'' ΩÉ©∏d á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩɵMG ™e ≥aGƒàe øjôëÑdG ‘ …QÉ≤Y .''»L »L …G'' πÑb øe ,2006 ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Yh ΩÉ©dG ôjóŸG ™«bƒàdG º°SGôe ô°†Mh πjƒ“h ≥jƒ°ùàdG ´É£≤d ∫hC’G ôjóŸGh áYhÉ£ŸG óªfi ''ÚeC’G'' …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ¢ù«˘Fô˘dGh ,»˘Ñ˘«˘°ü≤˘dG õ˘jõ˘©˘dGó˘Ñ˘Y ''∞˘jQ''`H äɢ°ù°SDƒŸG ¿ƒÄ°û∏d …ò«ØæàdG ôjóŸGh ,¬∏dGóÑY ódÉN QƒàcódG ''∞jQ'' ácô°ûd ∞jQ ¿EG'' :¬∏dGóÑY ódÉN QƒàcódG ∫Ébh .»ª«°ùf Ò°ûªL á«dÉŸG á«dÉe á°ù°SDƒe ™e »∏jƒªàdG ¥ÉØJ’G Gòg ≈∏Y ™«bƒàdÉH ôîàØJ πjƒW ¿hÉ©àd ájGóH á£≤f √Èà©fh ,''ÚeC’G'' ∂æH πãe Iõ«ªàe ¿G'' á˘Yhɢ£ŸG ∫ɢb ¬˘à˘¡˘L ø˘eh .''Ió˘jó˘Y äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘eC’G äÉbÓ©dG º«YóJ √ÉŒÉH Iƒ£N ó©j á«bÉØJ’G √òg ≈∏Y ™«bƒàdG ¢üNC’ÉHh ,∞jQh ,á«aô°üŸG ácÈdG áYƒª› ƒ°†Y ∂æÑdG πc ÚH ‘ ÉgóLGƒJ õjõ©Jh É«aGô¨L ™°SƒàdG ƒëf É¡≤jôW ‘ ∞jQ ¿C’ ójó©dG ‘ á«aô°üŸG ácÈdG ¬«a óLGƒàJ …òdG âbƒdG ‘ ,¥ƒ°ùdG ∂æH ‘ Éfó©°ùjh ,É¡Yhôa áµÑ°T ∫ÓN øe ⁄É©dG ≥WÉæe øe ''.ÓÑ≤à°ùe ábÓ©dG º«YóJ ''ÚeC’G''

∑ƒµ°üd Ú©Ñ°ùdG QGó°UE’G á«£¨J ájô¡°ûdG á«eƒµ◊G º∏°ùdG

´hô°ûŸG øY ¿ÓY’G ∫ÓN

á≤K âÑ°ùàcG »àdG øjôëÑdG ‘ ´hô°ûŸG Gòg ò«ØæàH ¬JOÉ©°S ÉŸ kGô¶f ,⁄É©dG ∫hO ∞∏àflh á≤£æŸG ∫hO øe øjôªãà°ùŸG ô˘aƒ˘J á˘jOɢ°üà˘bG ᢫˘æ˘Hh …Qɢª˘ã˘à˘ °SG ñɢ˘æ˘ e ø˘˘e ¬˘˘H õ˘˘«˘ ª˘ à˘ J .á«ÑæLC’G ᫪«∏bE’G äGQɪãà°S’G Ö∏÷ ܃∏£ŸG QGô≤à°S’G øe GOóY òØæJ ájQÉ≤©dG á«dhódG πeGõdG ácô°T ¿CG ¤EG QÉ°TCGh É¡«a Qɪãà°S’G ºéM ìhGÎj áµ∏ªŸG ‘ ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûŸG .»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 355h 350 ÚH 3 π«°UÉØàdG

1 0.3770 0.4940 0.7267

95.1654

zájQÉ≤©dG πeGõdG{`d ójóL ´hô°ûe Q’hO ¿ƒ«∏e 80`H zøjô©dG{ ‘

á°UÉÿG º¡°SC’G ‘ Qɪãà°SÓd ¬££N øY ΩÓ°ùdG ±ô°üe ø∏YCG ‘ √Qɢª˘ã˘à˘°SG ø˘e §˘≤˘a ô˘¡˘°TCG ᢩ˘°ùJ ∫Ó˘N Ú°üdG ᢢjQƒ˘˘¡˘ ª˘ L ‘ øª°V ∂dPh ájõ«dÉŸG „Éæ«H IôjõL ‘ ºî°V …QÉ≤Y ´hô°ûe É«°SG ‘ ájQɪãà°S’G äÉ≤Ø°üdG øe á∏°ù∏°S ó≤©d ±ô°üŸG äÉ¡LƒJ . ‘ äGQɪãà°S’G áYƒª› ¢ù«FQh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf ∫Ébh ¿EG ,∫ɢª˘c ¿Ghô˘˘e ô˘˘ª˘ Y Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ,(ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG) ΩÓ˘˘°ùdG ±ô˘˘°üe ¢Uô˘˘Ø˘ dG ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ à˘ °ûJ ᢢ≤˘ £˘ ˘æŸG ∂∏˘˘ J ‘ ¥Gƒ˘˘ °SC’G ,á∏jóÑdG ábÉ£dGh ,ábÉ£dG πãe äÉYÉ£b ‘ ɪ«°S ’ ájQɪãà°S’G .á«ë°üdG ájÉYôdGh »àdG ÉjGõª∏d kGô¶f Ú°üdG ƒëf ¬LƒJ ±ô°üŸG ¿CG ∫ɪc í°VhCGh ƒ‰ ∫ó©e 2006 áæ°S ≥≤M …òdG »æ«°üdG OÉ°üàb’G É¡H ™àªàj ™e Ö°SÉæàJ äGQɪãà°SG ï°V Oó°üH ±ô°üŸG ¿CG k±É°VCGh .∞YÉ°†e kÉ≤ah ∂dPh á«æ«°üdG äÉcô°ûdG øe áYƒªÛ á«∏jƒªàdG äÉLÉ«àM’G (IRR) »∏NGO óFÉY ∫ó©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe IOófi ÒjÉ©Ÿ äÉcô°T ‘ Qɪãà°S’G ≈∏Y ÒjÉ©ŸG √òg πªà°ûJh .%25 øY π≤j ’ π˘ã˘e Qƒ˘£˘à˘dG ø˘e ᢫˘dɢY á˘LQO ≈˘∏˘Y ᢫˘YÉ˘æ˘°U º˘«˘dɢbCG ‘ ó˘LGƒ˘à˘J IÒ¨°U äÉcô°T ‘ Qɪãà°S’Gh ,¿É«Lƒa h „hO ¿É°T h „ƒ°S „É«L ¿CG ≈∏Y IQó≤dG É¡jódh á«dÉY á«ëHQh ´QÉ°ùàe ƒ‰ äGP ᣰSƒàe hCG å«˘M , »˘˘Yɢ˘æ˘ °üdG ɢ˘¡˘ Yɢ˘£˘ b hCG ɢ˘¡˘ dɢ˘ª˘ YCG ∫É› ‘ Ió˘˘FGQ í˘˘Ñ˘ °üJ øe ¬æµ“ äÉcô°ûdG ∂∏J ‘ IôKDƒe á°üM ≈∏Y ±ô°üŸG π°üë«°S ∫ÓN øe ᢫ŸÉ˘©˘dG Òjɢ©˘ª˘∏˘d á˘Ñ˘cGƒ˘e í˘Ñ˘°üà˘d ɢ¡˘Jɢ«˘∏˘ª˘Y ô˘jƒ˘£˘J .áeRÓdG äGÈÿGh IQƒ°ûŸÉH ÉgójhõJ ¬jCG ΩCG …BG »°S ™e á«é«JGΰSG ácGô°T á«bÉØJG ±ô°üŸG ™bh óbh º˘˘¡˘ °SC’G ∫É› ‘ ᢢ°ü°üî˘˘à˘ e ᢢ°ù°SDƒ˘ e »˘˘gh ,RÔJQɢ˘H ∫ɢ˘à˘ «˘ Hɢ˘c øe πc ‘ ÖJɵe É¡dh É¡d kGô≤e IQƒaɨæ°S øe òîàJh á°UÉÿG ∫É› ‘ äÉMÉéædÉH πaÉM πé°S É¡dh „ƒc „ƒg h …Égɨæ°T .á«æ«°üdG ¥ƒ°ùdG ‘ á°UÉÿG º¡°SC’G øjô˘ë˘Ñ˘dG ΩÓ˘°ùdG ±ô˘°üŸ …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ∫ɢb ¬˘Ñ˘fɢL ø˘e ∫ÓN kÉYQÉ°ùàe kÉ«aGô¨L kGQÉ°ûàfG ≥≤M ób ±ô°üŸG ¿CG'' »≤J ∞°Sƒj •É˘˘°ûæ˘˘dG ¬˘˘«˘ a ó˘˘¡˘ °T …ò˘˘dG âbƒ˘˘ dG ‘ √ô˘˘ ª˘ ˘Y ø˘˘ e ¤hC’G ᢢ æ˘ ˘°ùdG ᢩ˘«˘Ñ˘W ‘ õ˘«˘ª˘à˘dG ƒ˘ë˘f ᢫˘Yƒ˘f äÓ˘≤˘f ±ô˘˘°üª˘˘∏˘ d …Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ±ô°üŸG …ƒæj »àdG á≤Ø°üdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ÉgòØæj »àdG äÉ≤Ø°üdG äɢMɢé˘æ˘dG á˘∏˘«˘°üM ’EG »˘g ɢe ᢢ«˘ æ˘ «˘ °üdG ¥Gƒ˘˘°SC’G ‘ ɢ˘gò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J '' .±ô°üª∏d …Qɪãà°S’G ´GQò∏d á∏°UGƒàŸG

»æjôëH QÉæjO

2.6522 1 1.3103 1.9275

1.0561

Q’hO ¿ƒ«∏e 100 `H ájQɪãà°SG ßaÉfi ìô£j z»eÓ°S’G øjôëÑdG{ ¿Éµ°S’G á∏µ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùª∏d kÉcƒµ°U QÉæjO ¿ƒ«∏e 50 å«˘M ,ø˘jô˘ª˘ ã˘ à˘ °ùŸG Qɢ˘¨˘ °Uh ø˘˘jô˘˘ª˘ ã˘ à˘ °ùŸG ᢢjQɢ˘≤˘ Y ᢢjQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SG ᢢ¶˘ ˘Øfi ìô˘˘ £˘ ˘à˘ ˘°S ᢶ˘Øfih ,ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùŸG Qɢ¨˘°üd ¢ü°üî˘à˘ °S ,øjôªãà˘°ùŸG Qɢ¨˘°üd º˘¡˘°SC’G ‘ Qɢª˘ã˘à˘°SÓ˘d ,äÉYÉæ°üdG áaÉc ‘ ôªãà°ùJ iôNCG á¶Øfih .kÉ«dÉM ¥ƒ°ùdG á°SGQO QƒW ‘ øëfh ?ájQɪãà°S’G ßaÉÙG √òg ºéM ≠∏Ñj ºc ¯ 100 ‹Gƒ˘˘M ߢ˘aÉÙG ᢢ«˘ fGõ˘˘«˘ e ´ƒ˘˘ª› .Q’hO ¿ƒ«∏e ?øjôëÑdG êQÉN ™jQÉ°ûe ºµjód πg ¯ ,øjôëÑdG êQÉN á«©°SƒJ ™jQÉ°ûe Éæjód êQɢ˘ N ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG ∫ƒ˘˘ °UCG ᢢ Ñ˘ ˘°ùf ⨢˘ ∏˘ ˘H å«˘˘ ˘M .%20 ‹GƒM øjôëÑdG ?™°Sƒà∏d áaó¡à°ùŸG ¥Gƒ°SC’G »gÉe ¯ PGƒ˘ë˘à˘°S’Gh ó˘LGƒ˘à˘dGh ™˘°Sƒ˘à˘dG ™˘jQɢ°ûe ¿hɢ˘©˘ à˘ dG ¢ù∏› ∫hO ±ó˘˘¡˘ à˘ °ùJ ∂∏˘˘ª˘ à˘ dGh .ɵjôeCGh ÉHQhCGh ?¿Éµ°SE’G ∂æH ™e ºµ©jQÉ°ûe øY GPÉe ¯ ∑ƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG ø˘˘ e ᢢ Yƒ˘˘ ª› ™˘˘ e ɢ˘ æ˘ ˘eó˘˘ ≤˘ ˘J ¿É˘˘ µ˘ ˘°SE’G ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘d äɢ˘ MÎ≤Ã á˘˘ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G ¿B’G øëfh ,¿Éµ°SE’G á∏µ°ûe πM ‘ ácQÉ°ûª∏d ™e á˘jÒ°†ë˘à˘dG äɢYɢª˘à˘L’G ó˘≤˘Y Qƒ˘W ‘ kÉÑjôb ìô£à°Sh ,á«dÉŸG IQGRhh ¿Éµ°SE’G ∂æH

»µjôeCG Q’hO

0.0111

z

âeó≤J å«M ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 50 ᪫≤H kÉcƒµ°U IôµdGh ,¿B’G É¡JÉ«°UƒJ ∑ƒæÑdG øe áYƒª› ÉgóFGƒY Ωóîà°ùà°Sh ,IQGRƒdG Ö©∏e ‘ kÉ«dÉM .á«æµ°ùdG äGóMƒdG ôjƒ£J πjƒªàd ∂æÑ∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ºàeó≤J ¯ …CÉa ,iôNCG ¥Gƒ°SCG ‘ ¬ª¡°SG êGQOEG ìÎ≤à ?É¡d ¿ƒëª£J »àdG ¥Gƒ°SC’G º¡°SC’G êGQOEG ìÎ≤Ÿ á≤aGƒe ≈∏Y Éæ∏°üM êGQOEG ᢢ«˘ fɢ˘µ˘ eEG ¢SQó˘˘fh ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ ˘dG êQɢ˘ N Oɢ˘ª˘ à˘ YG 󢢩˘ H âjƒ˘˘µ˘ dG ᢢ°UQƒ˘˘H ‘ º˘˘¡˘ ˘°SC’G á˘jɢ¡˘f ‘h ,…õ˘˘côŸG âjƒ˘˘µ˘ dG ∂æ˘˘H ᢢ≤˘ aGƒ˘˘e á«fɵeEG ¢SQóf ÉæfCG ɪc ,êGQOE’G ºà«°S áæ°ùdG ô£b á°UQƒH ‘ §°SƒàŸG Qƒ¶æŸG ≈∏Y êGQOE’G .äGQÉeE’G hCG ™˘˘jQɢ˘°ûe ‘ Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ ˘°S’G ø˘˘ e º˘˘ à˘ ˘fCG ø˘˘ jCG ?ábÉ£dG êɢà˘ë˘j á˘bɢ˘£˘ dG ™˘˘jQɢ˘°ûe ‘ Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G á°SGQóH kÉ«dÉM Ωƒ≤f øëfh ,áªî°U ádƒ«°ùd ìô˘˘£˘ d äɢ˘Ø˘ dÉ– ∑ɢ˘æ˘ gh ,™˘˘jQɢ˘ °ûŸG ¢†©˘˘ H ¥ƒ°Sh ábÉ£dG ∞«dɵJ »£¨j ÒÑc ¥hóæ°U .äÉYÉæ°üdGh á«àëàdG á«æÑdGh AÉHô¡µdG

hQƒ`` ` ` ` ` ` `j 2.0241 0.7632 1 1.4710

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

,âjƒµdG Égô≤e ,ájQÉ≤©dG á«dhódG πeGõdG ácô°T âæ∏YCG ø˘jô˘©˘ dG ´hô˘˘°ûe ø˘˘ª˘ °V ó˘˘jó˘˘L ´hô˘˘°ûe ô˘˘jƒ˘˘£˘ J ɢ˘¡˘ eõ˘˘Y IôNÉa á«bóæa kɢ≤˘≤˘°Th kɢ«˘Ñ˘W kɢ©˘ª› ø˘ª˘°†à˘j …ô˘jƒ˘£˘à˘dG ∫ÓN ∂dPh ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 80 ¤EG π°üJ áØ∏µàH ô˘≤ŸÉ˘H ø˘FɢHõ˘dG äɢeó˘N õ˘cô˘e ‘ ¬˘Jó˘≤˘ Y ‘ɢ˘ë˘ °U ô“Dƒ˘ e .á°†HÉ≤dG øjô©dG ácô°ûd »°ù«FôdG á˘cô˘°ûd Üó˘˘à˘ æŸG ƒ˘˘°†©˘˘dGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ Üô˘˘YCGh ≠dɢH ø˘Y π˘eGõ˘dG ó˘ªfi º˘∏˘°ùe á˘jQɢ≤˘©˘dG ᢫˘dhó˘dG π˘eGõ˘dG

:…OÉ°üàb’G QôÙG -áeÉæŸG 70 ºbQ QGó°UE’G á«£¨J ” ¬fCÉH …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ø∏YCG

±ô˘°üe ɢgQó˘°üj »˘à˘dG á˘jô˘¡˘°ûdG ᢫˘eƒ˘µ◊G º˘∏˘°ùdG ∑ƒ˘µ˘ °U ø˘˘e .øjôëÑdG áeƒµM øY áHÉ«f …õcôŸG øjôëÑdG IÎØ˘d »˘µ˘jô˘eCG Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 16 QGó˘°UE’G Gò˘g ᢢª˘ «˘ b ≠˘˘∏˘ Ñ˘ J ≠∏Ñjh .2007 ƒ«fƒj 6 ¤EG 2007 ¢SQÉe 7 ‘ GC óÑJ kÉeƒj 91 ¥É≤ëà°SG á«£¨J â“ ób ¬fCÉH Ékª∏Y ,%5^15 ∑ƒµ°üdG √ò¡d ™bƒàŸG óFÉ©dG .%131 áÑ°ùæH QGó°UE’G

kÉMÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^6 ´RƒJ zá«àjƒµdG á«æjôëÑdG{

hôîa ∞°Sƒj øH »∏Y

.''2005 ΩÉY ‘ kÉ°ù∏a ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ¬ÑfÉL øeh AGOC’G ¢ùµ©J èFÉàædG √òg ¿CG'':¢ùjôdG º«gGôHEG ΩÉY ∫ÓN äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y ácô°û∏d RÉટG ‘ Ió«L èFÉàf ≥«≤– Éæ©£à°SG ó≤a , 2006 ᢫˘Hɢà˘à˘c’G ᢰSɢ«˘°ùdG ÖÑ˘˘°ùH ÚeCɢ à˘ dG ∫ɢ˘ª˘ YCG ‘ á˘cô˘°ûdG ɢ¡˘©˘Ñ˘à˘J »˘à˘dG á˘fõ˘˘àŸGh ᢢ¶˘ Ø˘ ë˘ àŸG , äÉ˘é˘ à˘ æŸG ™˘˘jƒ˘˘æ˘ Jh Qɢ˘£˘ NC’G ≈˘˘∏˘ Y ÚeCɢ à˘ dG ɢ¡˘eó˘≤˘f »˘à˘dG äɢeóÿG IOƒ˘L ¤EG á˘aɢ°VE’ɢ˘H â浓 2006 ΩÉ©dG ‘ ácô°ûdG ¿CG ¤G QÉ°TCGh ø˘e Qɢª˘ã˘à˘°S’G ‘ I󢫢 L è˘˘Fɢ˘à˘ f ≥˘˘«˘ ≤– ø˘˘e ájQɪãà°S’G á¶Øëª∏d Ió«÷G IQGOE’G ∫ÓN »˘à˘ dG äɢ˘cô˘˘°û∏˘˘d 󢢫÷G AGOC’G ÖÑ˘˘°ùH ∂dò˘˘ch ɢ˘ª˘ c .ɢ˘¡˘ dGƒ˘˘eCG ɢ˘¡˘ «˘ a ᢢ cô˘˘ °ûdG äô˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°SG Ió«÷G ᩪ°ùdG ∫ÓN øe ácô°ûdG âYÉ£à°SG ¥ƒ°ùdGh »æjôëÑdG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡H ™àªàJ »àdG πµ˘°ûH ɢ¡˘FÓ˘ª˘Y Ió˘Yɢb ™˘«˘°Sƒ˘J ø˘e »˘à˘jƒ˘µ˘dG ''á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ‘ ÒÑc

ɪc , 2006 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 1^922^395 %40 áÑ°ùæH kGƒ‰ Qɪãà°S’G øe πNódG ≥≤M ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO1^426^887 øe kÉÑjô≤J ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 1^994^142 ¤EG 2005 ø˘˘ e π˘˘ Nó˘˘ dG ‹É˘˘ ª˘ ˘LEG ™˘˘ ˘Ø˘ ˘ JQG ó`bh , 2006 22^441^725 øe kÉÑjô≤J %20 áÑ°ùæH •É°ùbC’G 26^929^774 ¤EG 2005 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO . 2006 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO %15 áÑ˘°ùæ˘H ᢫˘æ˘Ø˘dG äɢWɢ«˘à˘M’G â©˘Ø˘JQGh ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 9^365^560 øe kÉÑjô≤J ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 10^804^821 ¤EG 2005 %23 áÑ°ùæH ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M â©ØJQGh , 2006 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 18^893^043 øe kÉÑjô≤J ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 23^171^059 ¤EG 2005 ¥ƒ≤M ≈∏Y óFÉ©dG áÑ°ùf â¨∏H ó`bh , 2006 `H áfQɢ≤˘e 2006 Ωɢ˘ ˘ ˘ ˘Y ‘ %15^08 Úª˘gɢ°ùŸG á«ëHQ â¨∏H óbh Gòg , 2005 ΩÉY ‘ %13^34. 46 `H áfQÉ≤e 2006 ΩÉY ‘ kÉ°ù∏a 63 º¡°ùdG

:…OÉ°üàb’G QôÙG - zøWƒdG{

ᢢ«˘ ˘æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢ cô˘˘ °ûdG IQGOEG ¢ù∏› ô˘˘ bCG ΩÉ©d ácô°û∏d á«dÉŸG èFÉàædG ÚeCÉà∏d á«àjƒµdG á˘eɢ©˘ dG ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ¤EG ᢢ«˘ °Uƒ˘˘J ™˘˘aQh 2006 ÚªgÉ°ùŸG ≈˘∏˘Y á˘jó˘≤˘f ìɢHQCG ™˘jRƒ˘à˘H á˘jOɢ©˘dG Ée …CG , ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %30 áÑ°ùæH áaÉ°VE’ÉH »æ˘jô˘ë˘H Qɢæ˘jO 1^653^750 ∫Oɢ©˘j ¢ù«˘˘FQ ∂dò˘˘H ìô˘˘°U ,á˘˘ë˘ æ˘ e º˘˘¡˘ °SCG %10 ¤EG á«àjƒµdG á«æjôëÑdG ácô°ûdG ‘ IQGOE’G ¢ù∏› .hôîa ∞°Sƒj øH »∏Y ÚeCÉà∏d Iõ˘«‡ è˘Fɢ˘à˘ f â≤˘˘≤˘ M ᢢcô˘˘°ûdG ¿EG '':∫ɢ˘bh á«aÉ°üdG ìÉHQC’G â¨∏H å«M , 2006 ΩÉY ∫ÓN `H ᢢ fQɢ˘ ≤˘ ˘e »˘˘ æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘H Qɢ˘ æ˘ ˘jO 3^494^407 …CG , 2005 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 2^519^424 øe πNódG ≥≤Mh , kÉÑjô≤J %39 É¡àÑ°ùf IOÉjõH øe - ÉÑjô≤J %22 áÑ°ùæH IOÉjR ÚeCÉàdG ìÉHQCG ¤EG 2005 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO 1^578^086


business

¥Gƒ°SCG 2

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

»eÓ°S’G øjôëÑdG ∂æÑd á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ∫ÓN

»eÓ°SE’G øjôëÑdG »ªgÉ°ùe ÚH k’óL ÒãJ QGó°UE’G IhÓY

QGó°UE’G IhÓY ‘ É櫪gÉ°ùŸ ɪk YO IQhs ón oŸG ìÉHQC’G øe %15 ΩGóîà°SG ¢SQóf : ΩÉ°ùÑdG ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG iôNCG ¥Gƒ°SCGh ΩÉ©dG ∞°üàæe âjƒµdG á°UQƒH ‘ º¡°SC’G êGQOEG ≥≤M áæ°ùdG ∫ÓNh ,ájQÉ≤©dG äɵ∏ટGh øe â©ØJQG º¡°ùdG á«ëHQ ‘ Gƒ‰ ∂æÑdG ¢ù∏a 47 ¤G 2005 ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ ¢ù∏a 30 %57 á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘ H …G 2006 Ωɢ˘©˘ dG ᢢjɢ˘¡˘ ˘f ‘ IOÉjR ‘ á«ëHôdG ‘ ´ÉØJQ’G Gòg ºgÉ°Sh %18 ¤G ᫵∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y óFÉ©dG ∫ó©e , ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG á˘˘æ˘ °ùdG ≈˘˘∏˘ Y %50 á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘ H …G AGOC’G ä’ó©e ≈∏YG øe AGOC’G Gòg Èà©jh ‘ á∏eÉ©dG ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG É¡≤≤– »àdG πµ«g ≈∏Y ôNBG Ò«¨J GC ôW óbh ,øjôëÑdG äOGR å«M ΩÉ©dG ∫ÓN á«°ù«FôdG ᫵∏ŸG á«àjƒµdG Qɪãà°S’Gh πjƒªà∏d QGóŸG ácô°T %40 áÑ°ùf ¤G ∂æÑdG ᫵∏e ‘ É¡à°üM ɢgQó˘b ᢫˘ dhG ᢢ°üM ɢ˘gAGô˘˘°T 󢢩˘ H ∂dPh ΩɢY ‘ »˘˘é˘ «˘ JGΰSG ô˘˘ª˘ ã˘ à˘ °ùe ø˘˘e %26 .2005

Ωɢ˘©˘ ˘dG Gò˘˘ g ∫Ó˘˘ N'' Ωɢ˘ °ùÑ˘˘ dG ±É˘˘ °VGh á«°ù°SDƒe ájƒg ¬∏dG AÉ°T ¿G ∂æÑdG ìô£«°S áãjó◊G äÉ¡Lƒ˘à˘dG ™˘e ≈˘°Tɢª˘à˘J Ió˘jó˘L ∂æ˘˘H ∫hCɢ c ∂æ˘˘Ñ˘ dG ᢢ fɢ˘ µ˘ ˘e ™˘˘ e ≥˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘Jh ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ ¬˘˘°ù«˘˘°SCɢ J º˘˘ à˘ ˘j »˘˘ eÓ˘˘ °SG ∞°ûµdG πeCÉfh ájQÉL §«£îàdG á«∏ªYh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∂æ˘˘Ñ˘ ˘d ó˘˘ jó÷G ¬˘˘ Lƒ˘˘ dG ø˘˘ Y ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN »eÓ°SE’G á«YɪàL’G ¬à«˘dhDƒ˘°ùà ΩGõ˘à˘d’G ø˘ª˘°Vh ™ªàÛG á«gÉaQ ‘ ¬àªgÉ°ùe ∂æÑdG π°UGh ᢢ £˘ ˘°ûfC’G ø˘˘ e Oó˘˘ Y ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e »˘˘ ∏ÙG ∫Ó˘˘ ˘N ∂æ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG º˘˘ ˘gɢ˘ ˘°S ó˘˘ ˘bh ,ᢢ ˘ jÒÿG QÉæjO ¿ƒ«∏e øe ÌcCÉH á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG äɪgÉ°ùeh ájÉYQh IÉcRh äÉYÈJ πµ°T ‘ ''.á«YɪàLG

´É˘ª˘à˘LG ï˘jQɢJ ‘ Ú∏˘é˘°ùŸG Úª˘gɢ°ùª˘∏˘ d ¢ù∏› π˘jƒ˘˘î˘ Jh ᢢ«˘ eƒ˘˘ª˘ ©˘ dG ᢢ«˘ ©˘ ª÷G á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh ™°VƒH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YG áeP AGôHGh ,∂dòd áeRÓdG øY º¡JÉaô°üàH ≥∏©àj Ée πc øY IQGOE’G Ȫ°ùjO 31 ‘ ᢢ«˘ ¡˘ à˘ æŸG ᢢ«˘ dÉŸG ᢢ æ˘ ˘°ùdG »˘≤˘bó˘e Ú«˘©˘ J IOɢ˘YG hG Ú«˘˘©˘ Jh ,2006 2007 Ωɢ˘©˘ ˘d ᢢ «˘ ˘dÉŸG ᢢ æ˘ ˘°ù∏˘˘ d äɢ˘ Hɢ˘ °ù◊G º¡HÉ©JG ójóëàH IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJh ᢫˘Yô˘°ûdG á˘Hɢbô˘dG á˘Ä˘«˘g Aɢ°†YG Ú«˘©˘ Jh ∞˘˘∏˘ N Ωɢ˘°üY Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ï˘˘«˘ °ûdG ᢢaɢ˘ °VGh ójóëàH IQGOE’G ¢ù∏› πjƒîJh …õæ©dG ∂æÑdG º¡°SG êGQOG ≈∏Y á≤aGƒŸGh º¡HÉ©JG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ ∂æÑdG º¡°SG êGQOEG ºàj ¿G Qô≤ŸG øe å«M ,‹É◊G ΩÉ©dG ∞°üàæe âjƒµdG á°UQƒH ‘ ô˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘b »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ °UQƒ˘˘ ˘ ˘H ‘ êGQOE’G ᢢ ˘ ˘°SGQOh .äGQÉeE’Gh ó˘˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘N IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘ ˘FQ ∫ɢ˘ ˘ ˘bh ≥≤M '' á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿É«H ‘ ΩÉ°ùÑdG Ωɢ©˘dG ∫Ó˘N »˘˘eÓ˘˘°SE’G ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∂æ˘˘H %76^6 áÑ°ùæH É©ØJôe ìÉHQG ‘É°U 2006 , QÉæjO ¿ƒ«∏e 13^1 ƒëf ≠∏H ɪbQ Óé°ùe á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 7^4 πHÉ≤e ∫ɢª˘LG ´É˘˘Ø˘ JQG ƒ˘˘ª˘ æ˘ dG Gò˘˘g ™˘˘e ø˘˘eGõ˘˘Jh ¿ƒ«∏e 436 ¤G 2006 ‘ ∂æ˘˘Ñ˘ dG ∫ƒ˘˘°UG ΩÉ©dG ≈∏Y %36 É¡àÑ°ùf IOÉjõH …G QÉæjO ¤G ɢ˘°Sɢ˘°SG IOɢ˘jõ˘˘dG √ò˘˘g iõ˘˘©˘ ˘Jh 2005 ᢫˘∏˘jƒ˘ª˘à˘dG äÓ˘eɢ©ŸG ‘ ƒ˘ª˘æ˘dG QGô˘ª˘à˘°SG ᢢjQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ ˘°S’G ᢢ £˘ ˘°ûfC’Gh ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G ájõ› óFGƒY ≥«≤– ¤G áaÉ°VG áØ∏àıG º˘˘ ¡˘ ˘°SC’G ‘ ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG äGQɢ˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°SG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y

IQó˘˘≤˘ dG õ˘˘jõ˘˘©˘ ˘J ±ó˘˘ ¡˘ ˘Hh IQGOE’G ¢ù∏› Ωɢ˘°ùÑ˘˘ dG ó˘˘ Yhh '' ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘∏˘ ˘d ᢢ «˘ ˘°ùaɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘dG º˘¡˘ª˘Yó˘d π˘jƒ˘˘ª˘ à˘ dG ᢢ°SGQó˘˘H Úª˘˘gɢ˘°ùŸG ≈¡àfG h ''QGó°UE’G IhÓ©H º¡bÉgQEG ΩóYh IhÓ˘˘©˘ d ìÎ≤ŸG ô˘˘©˘ °ùdG'' ¿Cɢ H ∫ƒ˘˘≤˘ dG ¤G ''∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõd mô¨e ô©°S ƒg QGó°UE’G ÚªgÉ°ùŸG óMG ≈µ°T iôNG á«MÉf øe ó˘≤˘Y ¿É˘˘µ˘ e ¤G ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG ᢢHƒ˘˘©˘ °U ø˘˘e ‘ ó˘˘j󢢰ûdG Ωɢ˘MORÓ˘˘d Gô˘˘¶˘ f ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ô≤e óLƒj å«˘M ᢫˘°Sɢeƒ˘∏˘Hó˘dG á˘≤˘£˘æ˘e Oó˘˘Y ᢢ∏˘ b ø˘˘e ô˘˘NBG ɢ˘µ˘ °T ɢ˘ ª˘ ˘c ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG kÓ˘Fɢ°ùà˘e á˘Yɢ≤˘dG ‘ Iô˘˘aGƒ˘˘àŸG »˘˘°SGô˘˘µ˘ dG øe ÌcG Qƒ°†M QÉÑàY’G ‘ ”òNCG πg'' 40 Oƒ˘˘ Lh π˘˘ X ‘ ,kÓ˘ ˘ã˘ ˘e ɢ˘ ª k ˘ ˘gɢ˘ °ùe 50 ‘ ¢Uôëæ°S'' ΩÉ°ùÑdG ¬«∏Y sOQh ''?Év«°Sôc ¿É˘µ˘e ‘ ´É˘ª˘à˘L’G ≈˘∏˘Y á˘eOɢ≤˘ dG á˘˘æ˘ °ùdG .''π°†aG ¢SCGQ IOÉjR QGôbEG ” ´ÉªàL’G ∫ÓN h QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 áÑ°ùæH ∫ÉŸG ∞dG 360 h ¿ƒ«∏e 283 QGó≤à ´ƒaóŸGh ‘ IójóL º¡°SG QGó°UG ≥jôW øY º¡°S ‘ Ú∏˘é˘°ùŸG Úª˘gɢ°ùª˘∏˘d ᢫˘∏˘°†aC’G ≥˘M ɪc'' á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ïjQÉJ π≤f IQhô°V ∂æÑdG »ªgÉ°ùe óMG ìÎbG ∫ÉŸG ¢SCGôH á≤∏©àŸG QGó°UE’G IhÓY ìÎ≤e øe ’óH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ‘ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G OƒæH øª°V ¬©°Vh ¢ù∏› ᢫˘°Uƒ˘J ≈˘˘∏˘ Y ᢢ≤˘ aGƒŸG ⓠɢ˘ª˘ c øe %100 áÑ°ùæH ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G QGó≤à ∂æÑ∏d ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≥jôW øY º¡°S ∞dG 360 h Ékfƒ«∏e 283 ᢫˘∏˘°†aC’G ≥˘M ‘ Ió˘˘jó˘˘L º˘˘¡˘ °SG QG󢢰UG

:ÒeC’GóÑY ÖæjR - áeÉæŸG

»eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏› É¡MÎbG »àdG QGó°UE’G IhÓY äQÉKCG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Ghô°†M øjòdG ∂æÑdG »ªgÉ°ùe ÚH ’óL ,¢ùeCG å«M ,á«°SÉeƒ∏HódÉH ∂æÑdG ô≤e ‘ ¢ùeG ìÉÑ°U ∂æÑdG Égó≤Y »àdG ájOÉ©dG ÒZh .QGó°UE’G IhÓY ¢ù∏a 200 kÓeÉ°T ¢ù∏a 300 ójó÷G º¡°ùdG QGó°UEG ô©°S ¿ƒµ«°S

ΩÉ°ùÑdG ódÉN

QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR %100 ´ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ aóŸGh ó˘˘MG ¬˘˘«˘ ∏˘ ˘Y OQ ó˘˘ bh ,IQhóŸG ìɢ˘ HQC’G ø˘˘ e ¿CɢH'' Gó˘cDƒ˘e ᢫˘ Yô˘˘°ûdG ᢢĢ «˘ ¡˘ dG Aɢ˘°†YG ∂æH …C’ Ö°ùàµe ≥M »g QGó°UE’G IhÓY IhÓ˘˘ Yh í˘˘ æŸGh ,¬˘˘ dɢ˘ e ¢SCGQ ™˘˘ ˘aQ ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘j ¿G ɪc á«Ñ°SÉfi á«∏ªY »g QGó°UE’G ¥ƒ˘˘ ≤˘ ˘M ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ô˘˘ ˘KƒD ˘ ˘ j ø˘˘ ˘d í˘˘ ˘æŸG ™˘˘ ˘jRƒ˘˘ ˘J .''ÚªgÉ°ùŸG øjôëÑdG ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Ébh ó˘˘jó– ¿G '' Ωɢ˘ °ùÑ˘˘ dG ó˘˘ dɢ˘ N »˘˘ eÓ˘˘ °SE’G πÑb øe á°SGQO ó©H AÉL QGó°UE’G IhÓY

≠˘˘ ˘∏˘ ˘ Ñ˘ ˘ e ô˘˘ ˘jhó˘˘ ˘Jh ,ɢ˘ ˘¡˘ ˘ ©˘ ˘ jRƒ˘˘ ˘à˘ ˘ H IQGOE’G ìɢ˘HQCɢ c »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ ˘H Qɢ˘ æ˘ ˘jO 4^883^671 .IÉ≤Ñà°ùe ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Úª˘˘ gɢ˘ °ùŸG ó˘˘ ˘MG ¢VÎYG ó˘˘ ˘bh ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y áëæŸG º¡°SG ™jRƒJ ÈàYGh ,ácƒ∏‡ º¡°SCG á«fɪK πµd º¡°S ÚªgÉ°ùŸG º¡°SG ’EG »gÉe º¡°SC’G √òg ¿CG º¡d Oƒ©à°S »àdG º¡bƒ≤M øe »gh Ó°UCG ÚªgÉ°ùª∏d ≥M º¡°SC’G IOÉjR ¿EG'' ∫Ébh ø˘˘ ˘e Òã˘˘ ˘ch ,ÈcG »˘˘ ˘°Sɢ˘ ˘ °SC’G ≠˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ÑŸÉ˘˘ ˘ a QGó°UE’G á«£¨J ¿ƒ©«£à°ùj’ ÚªgÉ°ùŸG IÒÑ˘˘ c ɢ˘ ¡˘ ˘f’ QGó˘˘ °UE’G IOɢ˘ ˘jRh ó˘˘ ˘jó÷G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Úª˘˘ gɢ˘ °ùŸG ø˘˘ ˘e Òã˘˘ ˘c õ˘˘ ˘é˘ ˘ ©˘ ˘ jh .'' É¡à«£¨J á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ⁄ »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH '' ±É°VCGh ,IÒNC’G áfhB’G ‘ ’EG ¬«ªgÉ°ùŸ ÉÄ«°T Ωó≤j ∫Gƒ˘˘ ˘ ˘eG ’EG »˘˘ ˘ ˘gɢ˘ ˘ ˘e QGó˘˘ ˘ ˘ °UE’G IhÓ˘˘ ˘ ˘ Yh äòNG áëæŸG º¡°SC’Éa ,Ó°UG ÚªgÉ°ùŸG ɢ˘ bɢ˘ gQG π˘˘ ãÁ ɇ QGó˘˘ °UE’G IhÓ˘˘ Y ø˘˘ e øe πbG º¡°ùdG ô©°S ¿G å«M ,ÚªgÉ°ùª∏d ''.¥ƒ°ùdG ᪫b ìô˘˘W ᢢ°SGQO º˘˘à˘ ˘J ¿G º˘˘ gɢ˘ °ùŸG ìÎbGh %15 áÑ°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »£¨àd πjƒ“

%77^76 Qƒ˘˘ ˘ °†◊G Üɢ˘ ˘ ˘°üf ≠˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Hh ô°†fi ≈∏Y ≥jó°üàdG ” ¿CG OôéÃh á°ûbÉæeh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG á«dÉŸG áæ°ùdG øY á«Yô°ûdG áÄ«¡dG ôjô≤J h (∫hC’G ¿ƒ˘˘fɢ˘c) Ȫ˘˘°ùjO 31‘ á«¡˘à˘æŸG øY äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤àd ´Éªà°S’G ᢫˘dÉŸG äɢfɢ«˘Ñ˘dG ᢰûbɢæ˘eh ᢫˘dÉŸG á˘˘æ˘ °ùdG ≥jó°üàdGh Ȫ°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d OɪàYG ìÎ≤e ∫ƒM ¢TÉ≤ædG QGO ,É¡«∏Y ìÉHQC’G ¢ü«°üîàH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ πjƒëàH QGó°UE’G IhÓYh ™jRƒà∏d á∏HÉ≤dG »˘æ˘ jô˘˘ë˘ H Qɢ˘æ˘ jO 1^305^311 ≠˘˘ ∏˘ ˘ Ñ˘ ˘ e ìɢHQCG ™˘˘jRƒ˘˘Jh ,ʃ˘˘fɢ˘≤˘ dG »˘˘Wɢ˘«˘ à˘ MÓ˘˘d 5^667^200 ≠∏Ñà ڪgÉ°ùŸG ≈∏Y ájó≤f ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %20 ™bGƒH »æjôëH QÉæjO ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ ë˘ ˘æ˘ ˘e º˘˘ ¡˘ ˘°SCG ™˘˘ jRƒ˘˘ Jh ,´ƒ˘˘ ˘aóŸG º¡°SG á«fɪK πµd º¡°S ™bGƒH ÚªgÉ°ùŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %12^5 ™bGƒH …G ácƒ∏‡ 3^5420^000 √Qób ‹ÉªLG ≠∏Ãh ´ƒaóŸG AÉ°†YG ICÉaɵe ¢ü«°üîJh ,»æjôëH QÉæjO 210^000 ≠∏Ñe OhóM ‘ IQGOE’G ¢ù∏› 170^000 ≠˘∏˘Ñ˘e π˘jƒ–h »˘æ˘jô˘ë˘H Qɢ˘æ˘ jO ¢ù∏› ¢†jƒØ˘Jh Iɢcõ˘∏˘d »˘æ˘jô˘ë˘H Qɢæ˘jO

óæ¡dG ‘ Qɪãà°SÓd ó©à°ùJ ɪ«a

äÓfi íHQ ‘É°U QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^4

ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y É¡MÉHQCG øe %8 ´RƒJ Éà«HÉc πjQ Q’hO ¿ƒ«∏e 56 ¤EG É¡dɪ°SCGQ ™aôJh

2006 øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN áaGô°üdG

:ó«©°S á¡jõf ` ∞«°ùdG á«MÉ°V

¢TGƒ£dG óªfi

Qƒ°üæŸG ø°ùM

»£≤°ùŸG ¢ù«b

‘ á˘jOƒ˘©˘°ùdG ‘ Qɢª˘ã˘ à˘ °SÓ˘˘d (Òª˘˘©˘ à˘ ∏˘ d ’ÉÑbEG ≈≤∏j …òdG ¢UÉÿG øµ°ùdG ∫É› ÒѵdG á«aGôZƒÁódG ºéM ÖÑ°ùH GÒÑc ´ƒ˘˘ ˘ª› ≠˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘j'' :±É˘˘ ˘ °VCGh .''ɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘a É˘à˘«˘Hɢc π˘jQ ɢgô˘jó˘J »˘à˘dG äGQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ≈©°ùJh ,É«dÉM Q’hO QÉ«∏ŸG ‹GƒM É«dÉM ᢢ«˘ eɢ˘æ˘ dG ¥Gƒ˘˘°SC’G ‘ ™˘˘°Sƒ˘˘à˘ ∏˘ d ᢢcô˘˘ °ûdG ∫ɢ˘ ª˘ ˘°T ¢üNC’ɢ˘ Hh ɢ˘ «˘ ˘ ≤˘ ˘ jô˘˘ ˘aCG ∫ɢ˘ ˘ª˘ ˘ °ûc ¥ô°ûd áaÉ°VE’ÉH ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL …óL πµ°ûH É¡d ô¶æf »àdG óæ¡dGh É«°SBG QÉ≤©∏d É¡àLÉMh á«fɵ°ùdG É¡àaÉãc ´ÉØJQ’ IOɢ˘ ˘jR ™˘˘ ˘bƒ˘˘ ˘àŸG ø˘˘ ˘ e å«˘˘ ˘ M ,»˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘°ùdG ¤EG á˘cô˘°ûdG ɢgô˘jó˘J »˘à˘dG äGQɢª˘ ã˘ à˘ °S’G Ωɢ˘©˘ dG ᢢjɢ˘¡˘ ˘æ˘ ˘H ∫Ó˘˘ N Q’hO ø˘˘ jQɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘e .''‹É◊G Oɢ≤˘ ©˘ f’ ᢢaɢ˘ë˘ °üdG Iƒ˘˘YO ÖÑ˘˘°S ø˘˘Yh ºZQ Éà«HÉc πjQ ácô°ûd áeÉ©dG á«©ª÷G ácô°ûdG óªà©J'' :¢TGƒ£dG ∫Éb á∏Ø≤e É¡fCG áaÉë°üdG ™e πeÉ©àdG ‘ á«aÉØ°ûdG á°SÉ«°S Qhôe ó©H êGQOE’G á∏MôŸ É¡æe GOGó©à°SG .''á°UQƒÑdG ‘ É¡°ù«°SCÉJ øe äGƒæ°S çÓK

‘ óªà©J ácô°ûdG ¿CG ’EG ,áFÉŸÉH ÚKÓãdG øe »ŸÉ©dG Qɪãà°S’G ≈∏Y É¡à«é«JGΰSG ’ Qɢ˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°SÓ˘˘ d ߢ˘ aÉfi Aɢ˘ °ûfEG ∫Ó˘˘ N á«≤ÑdGh è«∏ÿG ‘ áFÉŸÉH ÚKÓãdG ió©àJ .''⁄É©dG ∫hO ‘ ¢ù«b …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf QÉ°TCG ɪc OóY øe âfGóà°SG ácô°ûdG ¿CG ¤EG »£≤°ùŸG º¡©e âæHh É¡©jQÉ°ûe πjƒªàd ∑ƒæÑdG øe »˘à˘jƒ˘µ˘dG π˘jƒ˘ª˘à˘dG â«˘Ñ˘c á˘Ñ˘«˘W äɢbÓ˘Y øjôëÑdG ∂æHh ,…QÉéàdG »∏gC’G ∂æÑdGh .»eÓ°SE’G ‘ á˘cô˘°ûdG ᢫˘é˘ «˘ JGΰS’ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘Hh äó˘˘ª˘ à˘ YG'' :»˘˘£˘ ≤˘ °ùŸG ∫ɢ˘b Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ ˘°S’G ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ‘ Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °SÓ˘˘d ᢢ£˘ N ᢢcô˘˘°ûdG ¢ù«˘°SCɢJ ≥˘jô˘W ø˘Y á˘jOƒ˘©˘ °ùdG ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG äɢ˘cô˘˘°T ᢢcGô˘˘°T ‘ ∫ƒ˘˘Nó˘˘ dG hCG äɢ˘ cô˘˘ °T á˘∏˘«˘∏˘≤˘dG ™˘«˘Hɢ°SC’G ∫Ó˘N Ó˘°UCG IOƒ˘Lƒ˘˘e äɢcGô˘°ûdG ø˘Y ¿Ó˘Y’E G º˘˘à˘ «˘ °Sh ,ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG .''ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ∞°üædG πÑb Iójó÷G É˘æ˘µ˘jô˘°T ™˘e ᢢ£˘ N ™˘˘°Vh ”'' :™˘˘Hɢ˘Jh Ωɢ˘eó˘˘dG) ᢢ jOƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG ‘ »˘˘ é˘ ˘«˘ ˘JGΰS’G

≈∏Y …ƒæ°S óFÉY πãÁ ƒgh Q’hO ¿ƒ«∏e ≠∏ÑJ º¡°ù∏d á«ëHQh %21^8 ≠∏Ñj ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ƒ˘˘ °UCG ´ƒ˘˘ ˘ª› ɉ ɢ˘ ˘ª˘ ˘ c .âæ˘˘ ˘°S 16^4 ÚjÓe 105 ≠∏Ñ«d %94 áÑ°ùæH ácô°ûdG .Q’hO IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG iôNCG á«MÉf øe ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCG ™jRƒàH Éà«HÉc πjQ ᢢcô˘˘°û∏˘˘d ´ƒ˘˘aóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ø˘˘ e %8 ≠∏˘Ñ˘J º¡°SCG %4h ájó≤f ìÉHQCG %4 áÑ°ùæH ∂dPh .''áëæe §˘˘£˘ N ɢ˘æ˘ ˘jó˘˘ d ¿EG'' :¢TGƒ˘˘ £˘ ˘dG ∫ɢ˘ bh 2007 Ωɢ˘©˘ dG ∫Ó˘˘N ™˘˘°Sƒ˘˘à˘ ˘∏˘ ˘d ᢢ Mƒ˘˘ ª˘ ˘W É¡æe Ió©°UCG IóY ≈∏Y áeOÉ≤dG ΩGƒYC’Gh áaÉ°VEG á«∏ÙG ¥Gƒ°SC’G ‘ ÉfOƒLh ï«°SôJ ¥Gƒ°SCÉc IójóL ¥Gƒ°SCG ƒëf ™°SƒàdG ¤EG õjõ©àd ∂dPh ,ájóæ¡dG IQÉ≤dG ¬Ñ°Th ÉHhQhCG ø˘e ¿B’G ≈˘˘à˘ M ᢢcô˘˘°ûdG ¬˘˘«˘ dEG â∏˘˘°Uh ɢ˘e .''¬jƒb ¬jQÉŒ ¬©ª°Sh Iõ«ªàe ™jQÉ°ûe á«dÉŸG ¿ƒÄ°û∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf çó–h äGQɪãà°SG ¿CG ¤EG GÒ k °ûe Qƒ°üæŸG ø°ùM ÜQÉ≤j Ée ¤EG π°üJ øjôëÑdG ‘ ácô°ûdG

ÉMk ÉHQCG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G âYRh ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ´ƒ˘˘ ˘aóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ø˘˘ ˘e %8 á˘Ñ˘°ùæ˘H ácô°ûdG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG %4 ∫ó©Ã áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉàH π«MôJ ” ɪc ,áëæe º¡°SCG %4h ,Gók ≤f Üɢ˘ ˘°ù◊ kGQ’hO 647h kɢ Ø˘ dGC 884 ≠˘∏˘Ñ˘ e áaÉ°VE’ÉH ,ácô°û∏d ʃfÉ≤dG »WÉ«àM’G ICÉaɵe Q’hO ∞dCG 210 ≠∏Ñe ¢ü«°üîàd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ 50 ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ ´ÉªàL’G ‘ Qô≤Jh ≠˘∏˘Ñ˘e ô˘jhó˘Jh ,á˘jÒÿG ∫ɢª˘YCÓ˘d kGQ’hO kGQ’hO 821h kÉ˘Ø˘dGC 381h ÚjÓ˘e ᢢKÓ˘˘K .ácô°ûdG πNGO IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCÉc ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGhh ´ƒ˘˘ aóŸGh QOɢ˘ °üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOɢ˘ ˘jR ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Ió˘jó˘L á˘ë˘æ˘e º˘¡˘°SCG QGó˘°UEG ø˘˘Y œÉ˘˘æ˘ dG »µjôeCG Q’hO ∞dCG 160h Úfƒ«∏e QGó≤à kÉfƒ«∏e 56 IOÉjõdG ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ íÑ°ü«d .»µjôeCG Q’hO ∞dCG 160h IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘ ˘ ˘FQ ÖFɢ˘ ˘ ˘ ˘f ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘bh ¢ùeCG ¢TGƒ£dG óªfi …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dG IQGRh ø˘˘ Y Ú∏˘˘ ㇠Qƒ˘˘ °†ë˘˘ Hh ¤EG ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H äɢ˘ ˘Hɢ˘ ˘°ù◊G »˘˘ ˘≤˘ ˘ bó˘˘ ˘eh º˘¡˘Hɢ°üf ≠˘∏˘H ø˘jò˘dG ᢢcô˘˘°ûdG »˘˘ª˘ gɢ˘°ùe ≥˘˘«˘ ≤– ᢢcô˘˘°ûdG âYɢ˘£˘ à˘ ˘°SG'' :%84^64 I󢩢°UC’G á˘aɢc ≈˘∏˘ Y äGRÉ‚E’G ø˘˘e Oó˘˘Y ójó©dG ¥É£fEG øe »°SÉ«b âbh ‘ â浓h ᢢjQɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ¢Uô˘˘ Ø˘ ˘dGh ™˘˘ jQɢ˘ °ûŸG ø˘˘ e èFɢà˘f ≥˘«˘≤–h ɢæ˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùeh É˘æ˘«˘ª˘gɢ°ùŸ »˘ë˘°Uh …ƒ˘b ‹É˘e ™˘°Vhh á˘Ñ˘«˘W ᢫˘ dɢ˘e :¢TGƒ£dG ±É°VCGh .''ÉæFÓªYh É櫪gÉ°ùŸ ∫Ó˘˘ N ᢢ ˘cô˘˘ ˘°ûdG äGOGô˘˘ ˘jEG ‹É˘˘ ˘ª˘ ˘ LEG ¿EG'' Ȫ°ùjO 31 ‘ ᢫˘¡˘à˘æŸG ᢢ«˘ dÉ◊G IÎØ˘˘dG ¿ƒ«∏e 13^9 â¨∏H 2006 (∫hC’G ¿ƒfÉc) 8^8 â¨∏H á«aÉ°U ÉM k ÉHQCG á≤≤fi ,Q’hO

áaGô°üdG äÓfi ¢TÉ©àfG

:ó«©°S á¡jõf ` zøWƒdG{

kÉfƒ«∏e »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN áaGô°üdG äÓÙ íHôdG ‘É°U ≠∏H á«ÑæLC’G äÓª©dG ‘ πeÉ©àdG øe ìÉHQC’G ‹ÉªLEG ≠∏H ɪ«a ,kGQÉæjO 84h kÉØdCG 439h ,kGQÉæjO 371h kÉØdCG 525h kÉfƒ«∏e »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN áaGô°üdG äÓÙ ÉeCG ,kGQÉæjO 277h kÉØdCG 354h kÉfƒ«∏e ìÉHQC’G ¬«a â¨∏H …òdG ÊÉãdG ™HôdG øY IOÉjõH .kGQÉæjO 534h kÉØdCG 251h kÉfƒ«∏e ≠∏Ña É¡JGP IÎØdG ∫ÓN ä’Gƒ◊G øe πNódG ø˘e π˘Nó˘dG ≠˘∏˘H …õ˘côŸG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ±ô˘˘°üe ø˘˘Y IQOɢ˘°üdG äɢ˘«˘ Fɢ˘°üME’G Ö°ùMh ™HôdG øY ´ÉØJQÉH ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ‘ kGQÉæjO 293h kÉØdCG 32 á«MÉ«°ùdG äɵ«°ûdG .§≤a kGQÉæjO 268h kÉØdCG 15 ¬«a â¨∏H …òdG ÊÉãdG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN áaGô°üdG á«∏ªY øe Ωƒ°SôdGh ä’ƒª©dG â∏qµ°Th kGQÉæjO 346h kÉØdCG 169 áÑ°ùൟG óFGƒØdG â¨∏H ɪ«a ,kGQÉæjO 974h kÉØdCG 374 »°VÉŸG ,kGQÉæjO 820h kÉØdCG 99 É¡JGP IÎØdG ∫ÓN áaGô°üdG äÓÙ iôNC’G äGOGôjE’G â∏qµ°Th ,kGQÉæjO 435h kÉØdCG 463h ÚjÓe áKÓK ådÉãdG ™HôdG ‘ πNódG ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh .¬JGP ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG ∫ÓN kGQÉæjO 609h kÉØdCG 657h ÚjÓe áKÓK âfÉch ÚØXƒª∏d QƒLCG ÚH âYqRƒàa É¡JGP IÎØdG ∫ÓN áaGô°üdG äÓfi äÉ≤Øf ÉeCG ,ÖJɵª∏d QÉéjEÉc kGQÉæjO 756h kÉØdCG 139 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,kGQÉæjO 944h kÉØdCG 752 â¨∏H 52h ,ä’É°üJÓd kGQÉæjO 833h kÉØdCG 99 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,óFGƒa kGQÉæjO 912h kÉØdCG 113h .øjódG ∑Ó¡à°SGh ∑Óà¡°SÓd kGQÉæjO 355h kÉØdCG 343h kÉØdCG 142h ,ÒfÉfO 707h ±’BG 10 â¨∏H »àdG äÉWÉ«àM’G äÉ≤ØædG â∏ª°T ɪc 960h ∞dCG 100h á«eƒªY äÉ≤Øæc kGQÉæjO 531h kÉØdCG 611 ¤EG áaÉ°VEG ,Ωƒ°Sôc kGQÉæjO 24h Úfƒ«∏e IQƒcòŸG IÎØ∏d äÉ≤ØædG ´ƒª› øe π©éj ɇ ,áeÉY äÉ≤Øæc kGQÉæjO .kGQÉæjO 351h kÉØdCG


3

¥Gƒ°SCG

business

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

IôNÉa á«bóæa kÉ≤≤°Th kÉ«ÑW kÉ©ª› øª°†àj

zøjô©dG{ ‘ »µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 80`H zájQÉ≤©dG á«dhódG πeGõdG{ `d ójóL ´hô°ûe áµ∏ªŸG ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 355 ɡફb ™jQÉ°ûe ‘ ôªãà°ùJ ácô°ûdG :πeGõdG º∏°ùe :…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

Ék ©ª› øª°†àj …ôjƒ£àdG øjô©dG ´hô°ûe øª°V ójóL ´hô°ûe ôjƒ£J É¡eõY ,âjƒµdG ‘ Égô≤e ,ájQÉ≤©dG á«dhódG πeGõdG ácô°T âæ∏YCG ‘ øFÉHõdG äÉeóN õcôà ó≤Y …òdG ‘Éë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ∂dPh ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 80 ¤EG π°üJ áØ∏µàH IôNÉa á«bóæa kÉ≤≤°Th kÉ«ÑW πeGõdG óªfi º∏°ùe ájQÉ≤©dG á«dhódG πeGõdG ácô°ûd ÜóàæŸG ƒ°†©dGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÜôYCGh .á°†HÉ≤dG øjô©dG ácô°ûd »°ù«FôdG ô≤ŸG ¬H õ«ªàJ ÉŸ kGô¶f ⁄É©dG ∫hO ∞∏àflh á≤£æŸG ∫hO øe øjôªãà°ùŸG á≤K âÑ°ùàcG »àdG øjôëÑdG áµ∏ªÃ ´hô°ûŸG Gòg ò«ØæàH ¬JOÉ©°S ≠dÉH øY á«dhódG πeGõdG ácô°T ¿CG ¤EG QÉ°TCG å«M ,á«ÑæLC’G ᫪«∏bE’G äGQɪãà°S’G Ö∏÷ ܃∏£ŸG QGô≤à°S’G ôaƒJ ájOÉ°üàbG á«æHh …Qɪãà°SG ñÉæe øe .»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 355h 350 ÚH É¡«a Qɪãà°S’G ºéM ìhGÎj øjôëÑdG áµ∏ªÃ ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG òØæJ ájQÉ≤©dG

´hô°ûŸG ôjƒ°üJ

Qó«M ∫BG óªMCG - ôjƒ°üJ

ájQÉ≤©dG á«dhódG πeGõdG ácô°T ¿CG ôcòj ‘ âjƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dG ᢢ ˘ ˘dhO ‘ â°ù°SCɢ ˘ ˘ J .Ω.∑.Ω.¢T ¤EG ±ó¡Jh ,1981 (ÊÉãdG øjô°ûJ) Ȫaƒf äGƒæ°S òæe Iõ«ªàŸG É¡àfɵe ≈∏Y á¶aÉÙG …Qɢ≤˘©˘dG ∫ÉÛG ‘ á˘∏˘ eɢ˘©˘ dG äɢ˘cô˘˘°ûdG ÚH ƒ˘˘ë˘ f »˘˘©˘ ˘°ùdGh ,âjƒ˘˘ µ˘ ˘dG π˘˘ NGO ä’hɢ˘ ≤ŸGh ∫ÓN øe ,á≤£æŸG ‘ á∏Kɇ áfɵe ≥«≤– ó˘˘FGƒ˘˘©˘ dG ø˘˘ e äɢ˘ jƒ˘˘ à˘ ˘°ùe π˘˘ °†aCG ≥˘˘ «˘ ˘≤– ióŸG ≈∏Y ∫óà©e ƒ‰ ∫ó©Ã ÚªgÉ°ùª∏d QOɢ°üe ™˘˘jƒ˘˘æ˘ J ∫Ó˘˘N ø˘˘e ∂dPh π˘˘jƒ˘˘£˘ dG äGQɢ≤˘©˘dG ᢶ˘Øfi á˘∏˘ µ˘ «˘ g IOɢ˘YEGh π˘˘Nó˘˘dG .É«∏«¨°ûJh É«aGô¨L É¡©jƒæJh πNó∏d IQóŸG á˘cô˘°T ¤EG ᢢcô˘˘°ûdG π˘˘jƒ– kGô˘˘NDƒ˘ e ”h 15 ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ™˘aQh ,ᢢ∏˘ Ø˘ ≤˘ e ᢢª˘ gɢ˘°ùe ácô°ûdG ᣰûfCG õcÎJh .»àjƒc QÉæjO ¿ƒ«∏e äGQÉ≤©dG AGô°Th ™«Hh ∂∏“ ∫ƒM á«°ù«FôdG âjƒ˘µ˘dG á˘dhO π˘NGO ɢgô˘˘jƒ˘˘£˘ Jh »˘˘°VGQC’Gh ∑Ó˘˘eCG IQGOEGh ᢢfɢ˘«˘ °U ∂dò˘˘ch ɢ˘ ¡˘ ˘LQɢ˘ Nh º˘˘¡˘ °SCG ™˘˘«˘ Hh ∂∏“ ¤EG ᢢaɢ˘ °VE’ɢ˘ H .Ò¨˘˘ dG OGó˘˘ YEGh ᢢ jQɢ˘ ≤˘ ˘ ©˘ ˘ dG äɢ˘ ˘cô˘˘ ˘°ûdG äGó˘˘ ˘æ˘ ˘ °Sh ä’ÉÛG ‘ äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤Jh äÉ°SQGódG IQGOEGh ∂∏“h ,ɢ˘¡˘ YGƒ˘˘fCG ᢢaɢ˘µ˘ H ᢢjQɢ˘≤˘ ˘©˘ ˘dG .ᢢ«˘ Mɢ˘«˘ °ùdG ≥˘˘aGôŸGh ᢢ«˘ ë˘ °üdG ¥Oɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ΩɵMCG ™˘e á˘cô˘°ûdG á˘£˘°ûfCG ™˘«˘ª˘L ≥˘aGƒ˘à˘Jh ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ºgCG øe Èà©j …ôjƒ£àdG øjô©dG ´hô°ûe áµ∏‡ ‘ ΩÉ≤J »àdG á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe Îe ʃ«∏e áMÉ°ùe ≈∏Y óàÁh ,øjôëÑdG øjôëÑdG ≥WÉæe πªLCG øe IóMGh ‘ ™Hôe áÑjôb ''É≤æY IQƒg'' ájhGôë°üdG áÄ«ÑdG äGP á˘jô˘£˘ Ø˘ dG Iɢ˘«˘ ë˘ ∏˘ d ø˘˘jô˘˘©˘ dG ᢢ«˘ ªfi ø˘˘e ¤EG ¬«a äGQɪãà°S’G áØ∏c π°üJh .ájÈdGh äɢ˘fƒ˘˘µŸG π˘˘ª˘ °ûJh .Q’hO Qɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘e ø˘˘ e ÌcCG ™éàæe …ôjƒ£àdG øjô©dG ´hô°ûŸ á«°ù«FôdG ø˘jô˘©˘dG …hGô˘ë˘°üdG »˘ë˘ °üdG …ô˘˘J ¿É˘˘«˘ æ˘ H ,''IOƒ˘˘≤˘ ØŸG ¿ƒŸO á˘˘æ˘ L'' ᢢ«˘ FÉŸG ᢢ≤˘ ˘jó◊Gh øjô©˘dG ™˘é˘à˘æ˘eh ¥ó˘æ˘ah á˘MGƒ˘dG ™˘é˘à˘æ˘eh ∫ÓJh øjô©dG ÜGô°Sh øjô©dG ¿hÉJ ¿hGOh ÉgÒZh Ühô¨dG ∫ÓJh »æµ°ùdG ´hô°ûŸG É¡ŸG äBÉ°ûæŸG øe kGOóY πª°ûJ »àdG ™jQÉ°ûŸG øe .á«¡«aÎdGh á«bóæØdGh ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG

øY »Ø°U ó«dh ¢Sóæ¡ŸG á°†HÉ≤dG øjô©dG :∫ɢ˘bh ,¿Ó˘˘YE’G Gò˘˘¡˘ H ó˘˘j󢢰ûdG ¬˘˘Ñ˘ ˘«˘ ˘Mô˘˘ J ‘ kGôªà°ùe kGójGõJ øjô©dG ´hô°ûe ó¡°ûj'' ôeC’G ,ájQɢª˘ã˘à˘°S’Gh á˘jô˘jƒ˘£˘à˘dG ™˘jQɢ°ûŸG äɢ˘cô˘˘°ûd ´hô˘˘ °ûŸG ᢢ «˘ ˘HPɢ˘ L ¢ùµ˘˘ ©˘ ˘j …ò˘˘ dG á«dhódG πeGõdG ácô°T πãe iȵdG ôjƒ£àdG ôjƒ£J ɢ¡˘≤˘JɢY ≈˘∏˘Y äò˘NCG »˘à˘dG á˘jQɢ≤˘©˘dG å«˘M ,ø˘jô˘©˘dG ´hô˘°ûŸG ø˘ª˘°V »˘Ñ˘ W õ˘˘cô˘˘e »˘à˘dG á˘jQɢª˘ã˘à˘°S’G ¢Uô˘Ø˘dG ø˘˘e äOɢ˘Ø˘ à˘ °SG ´hô°ûe íÑ°UCG'' :±É°VCGh .''´hô°ûŸG Égôaƒj á∏˘eɢµ˘à˘e ≥˘aGô˘e ø˘e ¬˘jƒ˘à˘ë˘j Éà ø˘jô˘©˘dG ᢢjQɢ˘é˘ ˘à˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘µ˘ ˘°ùdG äɢ˘ fƒ˘˘ µŸG π˘˘ ª˘ ˘°ûJ ¿B’Gh ¢SQGóŸGh ¥Oɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dGh ᢢ ˘«˘ ˘ ¡˘ ˘ «˘ ˘ aÎdGh á∏eÉ°Th á∏eɵàe áeƒ¶æe á«Ñ£dG äÉeóÿG ójó©dÉH ™aO Ée ƒgh ,É¡JGòH áªFÉb áæjóŸ ´hô°ûŸG Gòg ‘ ∫ƒNódG ¤EG øjôªãà°ùŸG øe .''¬Yƒf øe ójôØdGh ΩÉ¡dG

.''êQÉÿG ¤EG π«gCÉàdG ¤EG ÚLÉàÙG ∑ô˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d ´hô˘˘ °ûŸG º˘˘ qª˘ ˘ °U'' :±É˘˘ ˘°VCGh ’EG äGQɢ«˘°S ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘µ˘J ø˘d Gò˘˘d ,ᢢjô˘˘°ûÑ˘˘dG øª°†àj ¿CG ≈∏Y Éæ°UôMh ,ÇQGƒ£dG äGQÉ«°S Iô˘˘°†ÿGh ᢢ«˘ FÉŸG äɢ˘ë˘ £˘ °ùŸG º˘˘«˘ ˘ª˘ ˘°üà˘˘ dG ≥˘˘aGôŸh .»˘˘FGƒ˘˘à˘ ˘°S’G ™˘˘ Hɢ˘ £˘ ˘dG ¬˘˘ Fɢ˘ £˘ ˘YE’ Ωɢ≤˘«˘ °S å«˘˘M ,´hô˘˘°ûŸG ø˘˘e Ö«˘˘°üf ¢†jôŸG …OÉfh ,π∏ah ,á«bóæa ≥≤°T øY IQÉÑY ¥óæa ≥aGô˘e ¬˘H ™˘à˘ª˘à˘°ùj »˘Fɢ°ùfh ‹É˘LQ »˘ë˘°U ¿EG'' ∫Ébh .''™ªÛG ‘ ¬àeÉbEG ∫ÓN ¢†jôŸG ÚH ìhGÎj Ée ôaƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe ´hô°ûŸG ≥∏©àj ɢª˘«˘a ɢeCG ,á˘Ø˘«˘Xh 3000 ¤EG 2000 ÜɢH í˘à˘Ø˘J ±ƒ˘°S ᢢcô˘˘°ûdG ¿Eɢ a π˘˘jƒ˘˘ª˘ à˘ dɢ˘H ¤EG ∫ƒëàà°S ÉgóæYh ´hô°ûŸG ‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤EG áaÉ°VE’ÉH á°†HÉb ácô°T .''∑ƒæÑdG ¢†©H øe πjƒªàdG á˘cô˘˘°ûd Ωɢ˘©˘ dG ô˘˘jóŸG Üô˘˘YCG ¬˘˘Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘e

.IT ÊhεdE’G ºµëàdG ΩɶæH õ¡›h ᢵ˘∏‡ Qɢ«˘à˘NG ÖÑ˘°ùH ≥˘∏˘©˘à˘ j ɢ˘ª˘ «˘ a ɢ˘eCG É¡«a ácô°ûdG äGQɪãà°SG ¬«Lƒàd øjôëÑdG õ«ªàŸG ‘Gô¨÷G ™bƒŸÉH áµ∏ªŸG ™àªàJ'' :∫Éb äó˘˘ ¡˘ ˘°T ó˘˘ bh ,è˘˘ «˘ ˘∏ÿG §˘˘ °Sh ™˘˘ ≤˘ ˘J å«˘˘ ˘M ájô◊G ‘ á«Yƒf IôØW IÒNC’G äGƒæ°ùdG íàØd IÒÑc ∑ƒæH óaGƒJ ¤EG iOCG ɇ á«dÉŸG øe √Éæ°ùŸ Ée ÖfÉL ¤EG ,áµ∏ªŸG ‘ É¡d ´ôaCG äɢ˘ ¡÷G ø˘˘ e äÓ˘˘ eɢ˘ ©ŸG Aɢ˘ ¡˘ ˘ fEG ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ °S ´hô˘°ûŸ ɢfQɢ«˘à˘ NG ™˘˘Lô˘˘j ÚM ‘ ,ᢢ°üàıG ÉæfC’ »ë°üdG ™ªÛG áeÉbE’ äGòdÉH øjô©dG ,¤hC’G π˘˘MGôŸG ø˘˘e ¬˘˘ «˘ ˘a Úª˘˘ gɢ˘ °ùŸG ø˘˘ e ɢæ˘H Gó˘M ɇ á˘Ñ˘«˘W á˘ª˘gɢ°ùŸG è˘Fɢà˘f âfɢch .´hô˘°ûŸG ‘ Qɢª˘ã˘à˘°S’Gh äGAGô˘LE’G PÉ˘î˘ J’ á˘Ñ˘∏˘M Öfɢ˘é˘ H ¬˘˘©˘ bƒÃ ø˘˘jô˘˘©˘ dG õ˘˘«˘ ª˘ à˘ jh ø˘jô˘©˘ dG ᢢ«˘ ªfih ,ᢢ©˘ eÉ÷Gh ,ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG äGP á«MÉ«°S ≥WÉæe Èà©J É¡©«ªL »àdGh

Úæ°ùŸG áeóÿ QÉæjO ¿ƒ«∏e 20 ¤EG π°üJ áØ∏µàH 2007 øe ÒNC’G ™HôdG ‘ z»HGôØdG{ ó««°ûJ CGóÑJ zπeGõdG{

º∏°ùŸG π°ü«a

á˘ª˘«˘≤˘H OhóÙG π˘Nó˘dG …hò˘d ᢫˘fɢ˘µ˘ °SEG ™˘˘jQɢ˘°ûeh äGó˘˘Mh .»µjôeCG Q’hO QÉ«∏e 25 øe ´hô°ûŸG ‘ IóMGƒdG Ó«ØdG ô©°S ìhGÎj'' :∫Ébh ™«HÉ°SCG 4 ɢghD ɢæ˘H ¥ô˘¨˘à˘°ùjh ,»˘æ˘jô˘ë˘H Qɢ˘æ˘ jO ∞˘˘dGC 30 ¤EG øjôëÑdG ‘ á«æµ°ùdG ájÉYôdG'' :º∏°ùŸG ±É°VCGh .''kÉÑjô≤J ‘ ÉæÑZQ Gòd ,πcÉ°ûe øe ÊÉ©J è«∏ÿG ∫hO πc ∫ÉM É¡dÉM ɪFGOh πcÉ°ûŸG √ò¡d ∫ƒ∏M ™°Vƒd ¢UÉÿG ´É£≤dG QhO π«©ØJ âjƒ˘µ˘dG »˘Ø˘a ,á˘JhÉ˘Ø˘à˘e ᢫˘ ©˘ ª˘ àÛG äɢ˘≤˘ Ñ˘ £˘ dG è˘˘«˘ ∏ÿG ‘ Ohófi πNO óLƒj Óa ,á«æµ°ùdG ájÉYôdG ó«MƒàH â÷ƒY á«æµ°S IóMh ≈∏Y π°üëj πµdG ¿CG √Éæ©e Éà ,™ØJôe πNOh ,á∏«∏b hCG áØ«©°V OôØ∏d πNódG á©«ÑW âfÉc AGƒ°S ,IóMƒe ádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G ≈∏Y ''óMƒŸG ∫õæŸG'' Iôµa âMôW ÉeóæYh .''¬°ùØf ¬LƒàdG º¡jód ¿CG ≥aGƒJ ™˘˘ æ˘ ˘°üe ó˘˘ «˘ ˘ «˘ ˘ °ûJ ´hô˘˘ ˘°ûŸG Gò˘˘ ˘g ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Ö˘˘ ˘qJÎj ±ƒ˘˘ ˘°Sh ádhO ‘ »°ù«FôdG ™æ°üŸG øe ´ôØc ,øjôëÑdG ‘ äGAÉ°ûfEÓd ≈∏Y QÉæjO ÚjÓe 5 `dG ÜQÉ≤j Ée ᪫≤H ¿ƒµ«°Sh ,âjƒµdG .»°ù«FôdG ™æ°üŸG áØ∏µJ QGôZ

6^86 ™ØJôj ΩÉ©dG ô°TDu ƒŸG

,™˘ª˘àÛG ‘ º˘¡˘cGô˘°TEGh Úæ˘°ùŸG Üɢ£˘ ≤˘ à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘HGô˘˘Ø˘ dG â– º¡d á«Ñ£dG ájÉæ©dGh ¬«aÎdG πFÉ°Sh áaÉc Òî°ùJh kɢ ©˘ ª› ∂dò˘˘c ´hô˘˘°ûŸG ø˘˘ª˘ °†à˘˘j'' :∫ɢ˘bh .''ó˘˘MGh ∞˘˘ ≤˘ ˘°S Ú≤aGôe OƒLh ∫ÉM ‘h .Ωƒ‚ 4 ¥óæah ɪ櫰Sh ¥ƒ°ùà∏d ,™«HÉ°SC’G ΩɶæH á«bóæØdG ≥≤°ûdG ÒLCÉJ ™«£à°ùj ø°ùŸG ™e πc …ƒàëj ±ƒ°Sh ,≥≤°ûdG √ò¡d kGQÉ©°SCG ¿B’G ≈àM ™°†f ⁄h ᢫˘Ñ˘W äGOɢ«˘Yh »˘ë˘°U Oɢfh ,ᢢ«˘ æ˘ µ˘ °S ᢢ≤˘ °T 40 ≈˘˘∏˘ ˘Y êô˘˘ H 1000 áMÉ°ùà äGóMƒdG ióMEG ¿ƒµà°S å«M ,á°ü°üîàe :±É˘°VGh .''äɢ°ü°üî˘à˘dG á˘aɢµ˘d ᢫˘Ñ˘W äGOɢ«˘ Y ™˘˘Hô˘˘e Îe øjòdG áµ∏ªŸÉH ájó∏H ‹hDƒ°ùe ™e ´ÉªàL’G ≈∏Y ¿B’G πª©f'' .''äÓeÉ©ŸG øe Òãc π«¡°ùJ ‘ Éæ©e GƒfhÉ©J á∏µ°ûª∏d k’ƒ∏M ™°†Jh ... Q’hO QÉ«∏e áØ∏µàH áµ∏ªŸG ‘ á«fɵ°SE’G

¿hÉ©àdÉH º¡££N çóMCG øY º∏°ùŸG ∞°ûc ôNBG ÖfÉL øe ∫ƒ˘∏˘M ™˘°Vƒ˘˘d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ‘ ᢢ°üàıG äɢ˘¡÷G ™˘˘e π˘ª˘Y ≈˘∏˘Y ¢VhÉ˘Ø˘à˘J å«˘M ,á˘ª˘bÉ˘Ø˘àŸG ᢫˘fɢµ˘°SE’G á˘∏˘µ˘°ûª˘∏˘d

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

¿CG ™bƒàŸG øe'' : º∏°ùŸG π°ü«a πeGõdG ´hô°ûe ôjóe ∫Éb AÉæÑdG ∫ɪYCG ‘ …QÉ÷G ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ∫ÓN GC óÑf á˘≤˘ £˘ æ˘ e ‘ ™˘˘≤˘ jh ,''»˘˘HGô˘˘Ø˘ dG'' ƒ˘˘gh ΩOɢ˘≤˘ dG ɢ˘æ˘ Yhô˘˘°ûe ‘ ¿qƒµàj …QÉ≤Y …Qɪãà°SG ´hô°ûe øY IQÉÑY ƒgh ,Úà«°ùÑdG ¢ü°üîj ÚM ‘ ,á«æµ°S kÉ≤≤°T º°†J É¡æe 4 ,êGôHCG 6 øe ≈˘˘∏˘ Y º˘˘¡˘ dƒ˘˘°üMh Úæ˘˘°ùŸG ∫ɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °S’ ø˘˘ jô˘˘ N’B G ÚLÈdG á°UÉN äÉ˘Ø˘°UGƒÃ ɢª˘ª˘°o U ó˘bh ,á˘eRÓ˘dG ᢫˘Ñ˘£˘dG á˘jɢYô˘dG ìÉæéH áWƒHôe ÚLÈdG ‘ á≤°T πµa ,Úæ°ùª∏d äÓ«¡°ùJh ,áYÉ°S 24 `dG QGó˘e ≈˘∏˘Y ᢫˘Ñ˘ £˘ dG äɢ˘eóÿG ≈˘˘∏˘ Y …ƒ˘˘à˘ ë˘ j .''kÉÑjô≤J äGƒæ°S 3 ´hô°ûŸG ‘ πª©dG ¥ô¨à°ùj ¿CG ™bƒàfh πcÉ°ûŸG á÷É©e ‘ QƒëªàJ Éæ©jQÉ°ûe º¶©e'' :±É°VCGh ,É«©ªà›h É«ëHQ kÉaOÉg Qɪãà°S’G ¿ƒµj ≈àM ,á«YɪàL’G ø˘jò˘dG Úæ˘˘°ùŸG ᢢ∏˘ µ˘ °ûe è˘˘dɢ˘©˘ j »˘˘HGô˘˘Ø˘ dG ´hô˘˘°ûe ¿Eɢ a Gò˘˘d ‘ ¿ƒ©°Vƒj Ée kÉÑdÉZh ,äÉ©ªàÛG ‘ IÒÑc áëjô°T ¿ƒ∏ãÁ ´hô°ûe ‘ Éæ∏ª©a ,á∏gDƒe ÒZh Iõ¡› ÒZ ájÉYQ QhO

∞«°†à°ùj z»ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG{ á«∏gC’G á©eÉ÷ÉH »∏NGódG º«ª°üàdG ÜÓW

áeó≤e ‘ ΩÓ°ùdG ±ô°üe ¢ù````eCG á```°UQƒÑdG ä’hGóJ ™ØJQG …òdG »é«∏ÿG πjƒªàdG â«Hh ,Q’hO 2^080 ™ØJQG …òdG »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æHh âæ°S 0^060 ó≤Y …òdGh ¢ù∏a 0^655 óæY ÓØ≤e âæ°S 0^005 ìÉÑ°U á`` `jOÉ©dG ÒZ h á`` `jOÉ©dG á`` «eƒª©dG áà«©ªL ÜÉ°üæH ∂dPh ,kÉMÉÑ°U 00:10 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ¢ùeG ≈˘˘∏˘ Y ᢢ ≤˘ ˘aGƒŸG â“ ó˘˘ bh .%77^76 √Qó˘b ʃ˘˘fɢ˘b ≈∏Y á≤aGƒŸG É¡«a Éà ∫ɪYC’G ∫hóL OƒæH ™«ªL øe %20 áÑ°ùæH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒJ áëæe º¡°SCG ™jRƒJ h ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG ∂æÑdG ∫ɪ°SCGQ øe %100 áÑ°ùæH ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjRh % 12^5 áÑ°ùæH QGó˘˘ ˘ ˘≤à ∂æ˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ d ´ƒ˘˘ ˘ ˘ aóŸGh QOɢ˘ ˘ ˘ °üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ IójóL º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY º¡°S 283^360^000 ï˘jQɢJ ‘ Ú∏˘é˘°ùŸG Úª˘gɢ°ùª˘∏˘d ᢫˘∏˘ °†aC’G ≥˘˘M ‘ º¡°ùdG QGó°UEG ô©°S ¿ƒµ«°Sh áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IhÓ˘˘Y ¢ù∏˘˘ a 200 kÓ˘ ˘eɢ˘ °T ¢ù∏˘˘ ˘a 300 ó˘˘ ˘ jó÷G .QGó°UE’G ¿hóH Ωƒ«dG ∂æÑdG º¡°S ∫hGóJ ºàj ±ƒ°Sh Gòg .á«∏°†aC’G ≥M ¿hóHh áëæŸG º¡°SCG ¿hóHh ìÉHQCG ácô°T º¡°SCG ≈∏Y ¢ùeCG ∫hGóàdG ±ÉæÄà°SG ” óbh ó˘bh ,ɢ¡˘MɢHQG ø˘Y âæ˘∏˘YG ¿G 󢩢 H ,ø˘˘LGhó˘˘∏˘ d ¿ƒŸO â©aQ ¬à°ù∏L ‘ (POLTRY) .Ü.Ω.¢T ácô°ûdG IQGOEG á«°UƒJ ,Ω2007/3/3 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj Ió≤©æŸG óMC’G Ωƒj Égó≤Y Qô≤ŸG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG ≈∏Y á˘≤˘aGƒ˘ª˘∏˘d Ω2007 (QGPBG) ¢SQɢ˘ ˘ ˘ ˘e 25 ≥˘˘aGƒŸG á∏é°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y √ÉfOCG áMÎ≤ŸG äÉ©jRƒàdG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ÚªgÉ°ùŸG πé°S ‘ º¡Fɪ°SCG äÉ¡÷G á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh áeÉ©dG áÑ°ùæH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒJh á°üàıG 18 ™bGƒH …CG ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %18 Ωƒj ∂æÑdG º¡°S ∫hGóJ ºà«°Sh óMGƒdG º¡°ù∏d É°ù∏a ¿hóHh ìÉHQCG ¿hóH Ω2007 ¢SQÉe 7 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G .á«∏°†aC’G ≥M ¿hóHh áëæŸG º¡°SCG

™«bƒàdG ∫ÓN

.''ÒÑc …Qɪãà°SG ÜòL π˘˘ ˘°ü«˘˘ ˘a ´hô˘˘ ˘°ûŸG ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘e ∫ɢ˘ ˘b ∂dP ¤EG äòNCG øjôëÑdG ¿CG ÉægÉÑàfG âØd Ée'' :º∏°ùŸG á˘Mɢ«˘°ùdG å«˘M ø˘e kGô˘jɢ¨˘ e kɢ gÉŒG ¬˘˘é˘ à˘ J ,á«LÓ©dGh á«∏FÉ©dG áMÉ«°ùdG π©q ØJ äòNCÉa á«Ñ£dG äÉLÉ«à◊G á°SGQO ¤EG ÉæH iOCG ɇ »˘Mɢ«˘°ùdG ´É˘£˘≤˘dG ¢Tɢ©˘fEG ɢ¡˘fCɢ°T ø˘e »˘à˘ dG äɢLɢ«˘à˘MG ∑ɢ˘æ˘ g ¿CG ɢ˘fó˘˘Lƒ˘˘a ,»˘˘LÓ˘˘©˘ dG ,á°üàıG äÉ¡÷G øe IÉ£¨e ÒZ á«LÓY Gòd ,çOGƒ◊G øY œÉædG π«gCÉàdG IOÉYEG »gh øe ∫hC’G ¿ƒµ«°S »ë°üdG ™ªÛG Gòg ¿EÉa ±ƒ˘°Sh ,§˘°ShC’G ¥ô˘°ûdG á˘≤˘ £˘ æ˘ e ‘ ¬˘˘Yƒ˘˘f IOƒLƒŸG áë°üdG äGQGRh ™e ¢VhÉØàdÉH Ωƒ≤f k’óH ™ªÛG ¤EG ≈°VôŸG ∫É°SQE’ á≤£æŸG ‘ á°SGQóH Éæªb å«M ,êQÉÿG ¤EG ôØ°ùdG øe É¡©e ¢VhÉØàdG ºàj »àdG äÉcô°ûdG ióME’ ɢgɢ°Vô˘˘e ø˘˘e %18 ÜQɢ≤˘j ɢ˘e π˘˘°Sô˘˘J ɢ˘¡˘ fCG

ø˘jô˘©˘ dG ´hô˘˘°ûe π˘˘ãÁ'' :π˘˘eGõ˘˘dG ∫ɢ˘bh ø˘˘e π˘˘eɢ˘µ˘ à˘ e è˘˘jõŸ kɢ LPƒ‰ …ô˘˘jƒ˘˘£˘ ˘à˘ ˘dG Ée ƒgh ,᫢dhó˘dGh ᢫˘ª˘«˘∏˘bE’G äGQɢª˘ã˘à˘°S’G øe ´hô°ûŸG ¬eó≤j Ée ¿CG ≈∏Y ócDƒjh ∫ój äÉ°SÉ°SCG ≈∏Y óªà©J IóYGh ájQɪãà°SG ¢Uôa ᢫˘dhó˘dG π˘eGõ˘dG ᢢcô˘˘°T ‘ ø˘˘ë˘ fh ,á˘˘Ñ˘ ∏˘ °U .´hô°ûŸG øe kGAõL ¿ƒµf ¿CÉH AGó©°S ájQÉ≤©dG ¤EG »Ñ£dG øjô©dG õcôe ´hô°ûe ±ó¡jh ™˘˘ à˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘j »˘˘ æ˘ ˘µ˘ ˘°Sh »˘˘ Ñ˘ ˘W ™˘˘ ª› Ëó˘˘ ≤˘ ˘J QGhõdG ≈˘¶˘ë˘«˘°S å«˘M ,᢫˘dɢY ᢫˘°Uƒ˘°üî˘H .''‹É˘Y iƒ˘à˘°ùe äGP äɢeó˘î˘H Úæ˘Wɢ≤˘ dGh ø˘˘jô˘˘©˘ dG ™˘˘ ª› ´hô˘˘ °ûe ™˘˘ ≤˘ ˘j'' :±É˘˘ °VCGh ø˘e π˘£˘jh ᢢ©˘ Ø˘ Jô˘˘e ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ‘ »˘˘Ñ˘ £˘ dG »˘ë˘°üdG …ô˘J ¿É˘«˘æ˘H ™˘é˘à˘æ˘e ≈˘∏˘Y ܃˘æ÷G Iɢ˘«˘ ë˘ ∏˘ d ø˘˘jô˘˘©˘ dG ᢢ«˘ ªfih ,…hGô˘˘ ë˘ ˘°üdG ájQÉéàdG á˘≤˘£˘æŸGh ,¥ô˘°ûdG ø˘e ᢫˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ɢ˘e ¤EG ó˘˘à“ ᢢMɢ˘°ùe ≈˘˘∏˘ Y ,∫ɢ˘ ª˘ ˘°ûdG ø˘˘ e ¤EG π°üJ áØ∏µàHh ,™Hôe Îe ∞dCG 63 ÜQÉ≤j ≈˘∏˘Y ´hô˘˘°ûŸG Ωƒ˘˘≤˘ «˘ °Sh .Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 80 äÉjƒà°ùe Ωó≤j ,Qƒ£àe »ÑW õcôe ôjƒ£J å«M øe iƒà°ùŸG á©«aQ ájÉYQh á«LÓY çOGƒ◊G ø˘˘ e π˘˘ «˘ ˘gCɢ ˘ à˘ ˘ dG IOɢ˘ ˘YEG iƒ˘˘ ˘à˘ ˘ °ùe Òaƒ˘˘J ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,á˘˘Ñ˘ ©˘ °üdG äɢ˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ ˘dGh õ˘cô˘e …ƒ˘à˘ë˘jh .Iô˘Nɢ˘a ᢢ«˘ æ˘ µ˘ °S ≥˘˘Wɢ˘æ˘ e Ωƒ‚ 5 »LÓY í°üe ≈∏Y »Ñ£dG øjô©dG .ôjô°S 100h kÉMÉæL 20 ≈∏Y √QhóH …ƒàëj ‹GƒM ≈∏Y …ƒàëà°ùa á«bóæØdG ≥≤°ûdG ÉeCG ,‹É˘LQh »˘˘Fɢ˘°ùf »˘˘ë˘ °U Oɢ˘fh ᢢaô˘˘Z 200 äGÒ뢢 Hh ≥˘˘ ˘FGó˘˘ ˘Mh ,QGhO êô˘˘ ˘H º˘˘ ˘©˘ ˘ £˘ ˘ eh ô˘˘Hƒ˘˘°S π˘˘∏˘ ah ,»˘˘ °ûª˘˘ ∏˘ ˘d äGô‡h ,ᢢ «˘ ˘∏˘ ˘NGO ∞˘bGƒ˘eh ,á˘MÉ˘Ñ˘°S Ωɢª˘ë˘H Iõ˘¡› ¢ùcƒ˘∏˘jO ™°ùàJ ∞bGƒeh ,AGô°†N äÉMÉ°ùeh ,á°UÉN ¬∏ªcCÉH ´hô°ûŸG •Éë«°Sh ,IQÉ«°S 300 ¤EG áYÉ°S 24 QGó˘e ≈˘∏˘Y á˘jɢª˘Mh »˘æ˘eCG êɢ«˘ °ùH

:ÒeC’G óÑY ÖæjR ` zøWƒdG{

:…OÉ°üàb’G QôÙG ` áeÉæŸG

iƒà°ùe óæY ¢ùeCG ΩÉ©dG øjôëÑdG ô°TDƒe πØbCG áfQÉ≤e á£˘≤˘f 6^86 √Qó˘˘ b ´É˘˘ Ø˘ ˘JQEɢ ˘ H 2^140^78 .ÚæKE’G ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj ¬dÉØbEÉH ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¥ƒ˘˘°S ‘ ¿hô˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ∫hGó˘˘ J ó˘˘ bh á«dɪLEG ᪫≤H ,º¡°S ¿ƒ«∏e 1^32 á«dÉŸG ¥GQhCÓd Égò«ØæJ ” ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^16 ÉgQób äÉ≤Ø°U 105 ∫ÓN øe ´É£b º¡°SCG ≈∏Y º¡JÓeÉ©J ¿hôªãà°ùŸG õcQh ɢ¡˘ª˘¡˘°SCG á˘ª˘«˘b ⨢˘∏˘ H »˘˘à˘ dGh ᢢjQɢ˘é˘ à˘ dG ∑ƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG øe 68% ¬àÑ°ùf Ée …CG QÉæjO ∞dCG 787^8 ádhGóàŸG 764^2 ÉgQób ᫪µHh ∫hGóà∏d á«dɪLE’G ᪫≤dG PEG ∫hC’G õcôŸG ‘ ΩÓ°ùdG ±ô°üe AÉLh .º¡°S ∞dCG Ée …CG QÉæjO ∞dCG 715^4 ádhGóàŸG ¬ª¡°SCG ᪫b â¨∏H ádhGóàŸG º¡°SC’G ᪫b ‹ÉªLEG øe% 62 ¬àÑ°ùf ÊÉãdG õcôŸG ÉeCG ,º¡°S ∞dCG 595^9 ÉgQób ᫪µHh 231^8 ÉgQób ᪫≤H »é«∏ÿG πjƒªàdG â«Ñd ¿Éµa ᪫b ‹ÉªLEG øe% 20 ¬àÑ°ùf Ée …CG QÉæjO ∞dG ,º¡°S ∞dCG 313^2 ÉgQób ᫪µHh ádhGóàŸG º¡°SC’G QÉæjO ∞dG 108^3 ÉgQób ᪫≤H QɪKE’G ∂æH ÉgÓJ º¡°SC’G ᪫b ‹ÉªLEG øe% 9 ¬àÑ°ùf Ée …CG .º¡°S ∞dG 141^5 ÉgQób ᫪µHh ádhGóàŸG â©ØJQG ,á˘cô˘°T 14 º˘˘¡˘ ˘°SCG ∫hGó˘˘ J ¢ùeCG ” ó˘˘ bh QÉ©°SCG â°†ØîfG ɪæ«H ,É¡æe äÉcô°T 7 º¡°SCG QÉ©°SCG ᢢ«˘ ≤˘ H ⶢ˘aɢ˘M ÚM ‘ ,§˘˘≤˘ a äɢ˘ cô˘˘ °T 4 º˘˘¡˘ °SCG .á≤HÉ°ùdG É¡J’ÉØbG QÉ©°SCG ≈∏Y äÉcô°ûdG ∫hGóàH ¢ùeG Ωƒj ∫hGóàdG á°ù∏L π«°UÉØJ ‘h ô©°S ™ØJQG »àdG ¢SÉf ácô°ûd á«dÉààe äÉ≤Ø°U ™HQG 10 øjôªã°ùŸG ∫hGóJ ºK ,¢ù∏a 0^252 ¤G É¡ª¡°S 035. ó≤a ¬æµdh ΩÓ°ùdG º¡°ùd á«dÉààe äÉ≤Ø°U •ƒÑg ÚH ÜòHòJ …òdG QɪKEGh ,¬àª«b øe âæ°S óæY πØ≤«d ≥HÉ°ùdG √ô©°S óæY ≈°SQ ¿G ¤G ´ÉØJQGh

º«ª°üJ º°ùb äÉÑdÉWh ÜÓW øe 10 ¢ùeCG »ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe ±É°†à°SG πc ¿qƒµàj øjò∏dG ÖJɵŸG »LôH ™bƒe ‘ ∂dPh ,á«∏gC’G á©eÉ÷ÉH á«∏NGódG äGQƒµjódG Oó©àe …QÉŒ ´hô°ûe ∫hCG ƒg »ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe Èà©jh .kÉ≤HÉW 50 øe ɪ¡æe .øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ä’ɪ©à°S’G ájQɪ©ŸG á°Sóæ¡dG ÜÓW É¡H Ωƒ≤j »àdG äGQÉjõdG øe OóY øª°V IQÉjõdG √òg »JCÉJh º«ª°üàdG å«M øe õ«ªàdG ‘ k’Éãe Èà©j …òdG ´hô°ûŸG ™bƒe ¤EG »∏NGódG º«ª°üàdGh ácô°T øe ´hô°ûŸG ôjóe ,hGÒã«d É¡ª«°S øe RÉéjEG ¤EG ÜÓ£dG ™ªà°SG óbh .AÉ°ûfE’Gh ‘ ™jQÉ°ûŸG ô¡°TCG øe ójó©dGh »ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe º«ª°üàH âeÉb »àdG ,õ櫵JCG .»HO ‘ Üô©dG êôH ¥óæa É¡«a Éà ,⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ É¡Yƒf øe IójôØdG á«°Sóæ¡dG ¢üFÉ°üÿG RôHCG ≈∏Y IQÉjõdG AÉæKCG õ«cÎdG ” óbh AÉæÑdG º«gÉ˘ØŸ Iõ˘«˘ªŸG Ió˘jó÷G á˘aɢ°VE’Gh »˘∏˘µ˘dG Ωƒ˘¡˘ØŸGh »˘YGô˘°ûdG º˘«˘ª˘°üà˘dɢc ,´hô˘°ûŸG .áeÉæŸG Aɪ°S ‘ º«ª°üàdGh Ωóîà°ùJ »àdG á«æ«HQƒàdG äÉcôëª∏d IójôØdG á«æ≤àdG ≈∏Y Üôb øY ÜÓ£dG ™∏WG óbh ‘ ¿É«æÑe ∫hCG »ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe ÉLôH Èà©jh .ábÉ£dG ó«dƒJ ‘ ìÉjôdG Iƒb ¿CG ɪc .á«FÉHô¡µdG ɪ¡JÉLÉ«àMG øe %15-11 ÚH Ée ó°S ‘ ìÉjôdG ábÉW ¿Óª©à°ùj ⁄É©dG πµ°ûà°S ÚLÈdG ÚH Ée óàÁ ô°ùL ≈∏Y É¡æe πc â«ÑãJ ºà«°S »àdG áKÓãdG äÉæ«HQƒàdG .πÑb øe ájQɪ©ŸG á°Sóæ¡dG ⁄ÉY √ó¡°ûj ⁄ kGójôa kɪ«ª°üJ å«M øe ¬Yƒf øe ójôa ´hô°ûe »ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe ¿EG'' :hGÒã«d ∫Ébh ∂dòc πH ,õ«ªàŸG ´hô°ûŸG Gò¡H »YƒdG õjõ©àH §≤a ¢ù«d ¿hó«©°S øëfh ,´GóHE’Gh º«ª°üàdG RÉéjE’Gh Ωƒ«dG áÑ∏£dG É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG √òg ó©H πeCÉfh .º¡à°SGQO ‘ ÜÓ£dG ºYóH á«°Sóæ¡dG äGÈÿÉH πª°TCG kÉHÉ©«à°SGh π°†aCG kɪ¡a Gƒfƒc ób Gƒfƒµj ¿CG ¬«dEG Gƒ©ªà°SG …òdG .''á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡©jQÉ°ûe ‘ É¡≤«Ñ£J øµÁ Ωƒ«dG ÉgƒÑ°ùàcG »àdG áaô©ŸG ¿CGh ,á«æØdGh ™«é°ûJ ‘ »ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe Oƒ¡L øª°V »JCÉJ IQÉjõdG √òg ¿EG'' ±É°VCGh øe IóFÉa iôNC’G ¿Gó∏ÑdGh øjôëÑdG ÜÓW ≥≤ëj ¿CG ¿Éª°V ≈∏Y á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸG Ghó«Øà°ùj ¿CGh ,ÒѵdG …Qɪ©ŸG ìô°üdG Gòg ‘ πª©J »àdG ᫪«ª°üàdGh á«°Sóæ¡dG äGÈÿG ''.πªY ¢Uôa ≥∏N ‘ áªgÉ°ùŸG ∂dòch êôîàdG ó©H á«∏ª©dG º¡JÉ«M ‘ áaô©ŸG √òg øe ‘ Ωóîà°ùà°S »àdG á«còdG ÊÉÑŸG IQGOEG ᪶fCG øY ±Gh ìô°ûd kÉ°†jCG ÜÓ£dG ™ªà°SG óbh ÊÉÑŸG ∫hCG Éfƒµ«d ¿BÉ«¡e ¿É«æÑŸG ¿Gòg ¿EG å«M ,»ŸÉ©dG …QÉéàdG øjôëÑdG õcôe »LôH ‘ ÖJɵŸG IQGOEG ‘ á«dÉ©dG IAÉصdG Iõ¡LCGh øeC’G ÒaƒJ ‘ á«còdG á«æ≤àdG πª©à°ùJ »àdG …òdG (∫ƒe GOƒe) …QÉéàdG õcôŸG IQÉjR â檰†J á∏eÉ°T ádƒéH IQÉjõdG âªààNGh .øjôëÑdG ºYÉ£ŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IôNÉØdG äÉéàæŸG ™«ÑJ »àdG á«ŸÉ©dG äÓÙG ÈcCG ∫ÉÑ≤à°S’ ºª°U .»gÉ≤ŸGh

á«∏g’G á©eÉ÷G ÜÓW ∞«°†à°ùj …QÉéàdG øjôëÑdG


business business@alwatannews.net

¥Gƒ°SCG 4

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

á«ŸÉY IõFÉL ó°ü– 2006 è«∏ÿG ¿GÒ£d iȵdG øjôëÑdG IõFÉ÷ á«fÓYE’G á∏ª◊G

IõFÉ÷G º∏°ùJ AÉæKCG

ºàjh .ÉXƒë∏e É©°SƒJ QɪKEG áYƒª› ™e ¿hÉ©àdÉH É¡«ª¶æJ ±ó¡J »àdG á«eÓYE’G ¢UôØdG øe áYƒªÛ §«£îàdG É«dÉM øe ∂dPh ,á«°VÉŸG áæ°ùdG ‘ ÒѵdG ºNõdG øe IOÉØà°S’G ¤EG .…QÉ÷G ΩÉ©dG ‘ ÈcCGh π°†aCG èFÉàf ≥«≤– πLCG

∫É› ‘ á«dÉ©dG á«æ¡ŸG …hP Ú°ü°üîàŸG ™ŸCG øe áÑîf º°†j ¿GÒ£˘d iȵ˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG Iõ˘FɢL ¥É˘Ñ˘°ùd OGó˘YEÓ˘d π˘°UGƒ˘˘à˘ dG 15-13 ÚH Ée IÎØdG ‘ ¬ª«¶æJ ºà«°S …òdG 2007 è«∏ÿG ºà«°S »àdG ''øjôëH Ój'' äÉ«dÉ©a ó¡°ûà°Sh .(¿É°ù«f) πjôHEG

øe GAóH »MGƒædG áaÉc øe ´GóHEGh ≥dCÉJ øe á«dhódG øjôëÑdG ,᢫˘aɢ≤˘ã˘dG äɢ«˘dɢ©˘Ø˘dGh ᢫˘eÓ˘YE’G äɢbÓ˘©˘dɢH GQhô˘e ≥˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘dG ¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdÉH É¡ª«¶æJ ” q »àdG á«FÉæãà°S’G á«YɪàL’Gh øe π©L …òdG ôeC’G ,øjôëH Ój QÉ©°T â– ájOÉ°üàb’G á«æªàdG äÉbÉÑ°ùdG ™«ªL ˃≤J É¡Fƒ°V ‘ ºàj ábQÉah IRQÉH áeÓY çó◊G .''á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏◊ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe iȵ˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG Iõ˘FɢL ¥É˘Ñ˘°S »˘¶˘M ó˘≤˘d'' :ô˘µ˘à˘ jh ø˘˘JQɢ˘e AóÑd »æ˘«˘°Tó˘à˘dG ¥É˘Ñ˘°ùdG ¬˘fƒ˘c ±ô˘°ûH 2006 è˘«˘∏ÿG ¿GÒ£˘˘d ‘ ΩÉ≤J »àdG óMGh ’ƒeQƒØ∏d iȵdG á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG äÉ«dÉ©a áµ∏ª∏d IRÉà‡ á°Uôa áHÉãà ¥ÉÑ°ùdG Gòg ¿Éc óbh ,⁄É©dG AÉëfCG »àdG á«dÉãŸG á«Ø«µdG ∫ƒM ÜÉàc OGóYEGh º«gÉØŸG áZÉ«°U IOÉYE’ qó©j ójDƒŸG êôH ¿ÓYEG ¿EG .á°VÉjôdG √òg Ëó≤J ºàj É¡dÓN øe á∏ª◊G ‘ GRhôHh GAÉëjGh á«HPÉL ÌcC’G Aõ÷G ∂°T ≈fOCG ¿hO ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ™«ªL â∏ª°T »àdG á«≤jƒ°ùàdG ∞∏àfl ≈∏Y øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ¥ÉÑ°ùdG äÉfÓYEG â≤dCÉJ óbh ¿GƒdCÉH ‹hódG øjôëÑdG QÉ£e ≈àMh IQÉfE’G IóªYGh ,äÉbô£dG .''çó◊G ᫪gCGh á«HPÉL »gÉ°†J áHGòLh á«gGR áÑ∏◊ ÊÓYE’G π«cƒdG øØ°SƒehôH ø°ûJQƒa øY áHÉ«ædÉHh ¢ù«Fô∏d ∫hC’G ÖFÉædGh ÜóàæŸG ƒ°†©dG ∫Éb ,á«dhódG øjôëÑdG ∫ɢ˘ª˘ °Th §˘˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdG Iõ˘˘Fɢ˘L ¿EG'' :kÓ˘ Fɢ˘b Qɢ˘Ø˘ ˘°üdG ¥Qɢ˘ W .á˘≤˘ £˘ æŸG ‘ ÊÓ˘˘YEG π˘˘ª˘ Y π˘˘°†aCG RÈJ ᢢ«˘ fÓ˘˘YE’G ɢ˘«˘ ≤˘ jô˘˘aEG äÉfÓYE’Gh ,áYƒÑ£ŸG äÉfÓYE’G πª°ûàd IõFÉ÷G äÉÄa Ö©°ûàJh Ëó≤à˘H É˘æ˘ª˘b ó˘bh ,Iô˘µ˘à˘ÑŸG á˘jô˘°üÑ˘dGh ᢫˘©˘ª˘°ùdGh ᢫˘LQÉÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ≥∏©àj ɪ«a á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏◊ IóYÉ°ùŸG 2006 ΩÉ©d á«dÉà°ùjôµdG É«≤jôaEG ∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG IõFÉL ᢰVɢjô˘dGh á˘Mɢ«˘°ùdG'' π˘ª˘°ûj …ò˘dG »˘LQÉÿG •É˘°ûæ˘dG ᢢĢ a ‘ .''ÜÉ©dC’Gh …òdG á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ‘ ≥jƒ°ùàdG ≥jôa ó©à°ùjh Gòg

:…OÉ°üàb’G QôÙG ` áeÉæŸG

iȵdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°ùH ¢UÉÿG π°UGƒàdG èeÉfôH RÉa á£≤ædG √QÉÑàYÉH ¬«dEG ô¶æj ¿Éc …òdG ` 2006 è«∏ÿG ¿GÒ£d á˘dƒ˘£˘H ƒ˘gh ,…ƒ˘æ˘°S »˘°VɢjQ çó˘M ÈcC’ ᢫˘∏˘°üØŸG ᢢ«˘ é˘ jhÎdG Gôjó≤˘J ∂dPh á˘bƒ˘eô˘e ᢫ŸÉ˘Y Iõ˘Fɢé˘H ᢫ŸÉ˘©˘dG ó˘MGh ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG .èeÉfÈdÉH ¢UÉÿG »°ù«FôdG ÊÓYE’G πª©∏d GÎe 172 ¬dƒW ≠∏Ñj …òdGh õFÉØdG »YGóHE’G πª©dG ∫ƒ– óbh óMGh ’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°ùd á«fÓYEG á£aÉj ÈcCG ¤EG ójDƒŸG êôH ≈∏Y .⁄É©dG ‘ ΩÉ≤J øjôëÑdG IõFÉ÷ ¢UÉÿG ÊÓYE’G QɵàH’G ∂dP ¿CG ¤EG QÉ°ûj óMGh ’ƒeQƒa »JQÉ«°S RôHCG ób 2006 è«∏ÿG ¿GÒ£d iȵdG ɢª˘¡˘fCɢch ,≥˘HGƒ˘W ᢩ˘°ùJ ɢ˘ª˘ ¡˘ æ˘ e Ió˘˘MGh π˘˘c ´É˘˘Ø˘ JQG ≠˘˘∏˘ H å«˘˘ë˘ H ¬∏gq GC Ée ƒgh .êÈdG áªb √ÉŒÉH ɪ¡«àYô°S ≈°übCÉH ¿ÉbÓ£æJ áÄØd á«dÉà°ùjôµdG É«≤jôaEG ∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG IõFÉL ó°ü◊ ¤EG É¡àaÉ°VE’h (ÜÉ©dC’Gh á°VÉjôdGh áMÉ«°ùdG) »LQÉÿG πª©dG .á«eÉæàŸG ábƒeôŸG á«ŸÉ©dG õFGƒ÷G áªFÉb áÑ∏ëH áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG ôjóe ∫Éb Oó°üdG Gòg ‘h √òg π«æH GóL ¿hQƒîa ÉæfEG'': ï«°ûdG ôeÉ°S á«dhódG øjôëÑdG á˘ª˘¡˘∏˘eh ᢩ˘FGQ á˘YÉ˘æ˘°U ó˘MGh ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG π˘µ˘°ûJ å«˘M .Iõ˘˘FÉ÷G ìhô˘˘dG ¢ùµ˘˘©˘ j Iõ˘˘FÉ÷G √ò˘˘¡˘ H Rƒ˘˘Ø˘ dGh ,¢Sɢ˘ª◊G ìhô˘˘H ᢢª˘ ˘©˘ ˘Ø˘ ˘e .''äGQÉ«°ùdG á°VÉjôH ∞¨°ûdGh á«YGóHE’G iȵdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°ùd èjhÎdG πLCG øe'' :±É°VCGh ‘h ,¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àe π«∏ëàH ’hCG Éæªb ,2006 è«∏ÿG ¿GÒ£d »àdG áØ㵟Gh á∏eÉ°ûdG á«≤jƒ°ùàdG Éæà∏ªM áZÉ«°üH Éæªb ∂dP Aƒ°V .''⁄É©dG ΩɪàgG âÑ£≤à°SGh 䃡à°SG IõFÉ÷ πeÉ°ûdG »≤jƒ°ùàdG π°UGƒàdG èeÉfôH ¿EG'' :ï«°ûdG ócCGh ≈æ©e πµH Gõ«ªàe ¿Éc 2006 è«∏ÿG ¿GÒ£d iȵdG øjôëÑdG áÑ∏M ¬Jó¡°T Ée ∫ÓN øe í°VGh πµ°ûH ≈∏éàj Gògh .áª∏µdG

…QÉ÷G ¢SQÉe 14 ≈àMh 10 øe IÎØdG ∫ÓN IATP ¿GÒ£dG äÉcô°ûd ∑ΰûŸG »æØdG ™ªéàdG ô“Dƒe ∞«°†à°ùJ è«∏ÿG ¿GÒW QÉ«Z ™£bh áfÉ«°U ∫É› ‘ äGóFÉ©dG ó«dƒJh äÉ≤ØædG ÒaƒàH .''äGôFÉ£dG ,á«æØdG πª©dG ¢TQhh äÉ°ù∏÷G øe kGOóY ô“DƒŸG πª°ûjh øe ìGhÎJ »àdG áØ∏àıG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæà ¿ƒcQÉ°ûŸG Ωƒ≤«°Sh ≠æjƒH'' h ''380 ¬jCG' RGôW øe äGôFÉ£dG ∫ÉNOEÉH á≤∏©àŸG »MGƒædG äGP iôNC’G QƒeC’Gh ,É¡d áeRÓdG QÉ«¨dG ™£b ÒaƒJh ''787 ≈˘˘à˘ Mh ᢢ«˘ °VQC’G ᢢfɢ˘«˘ °üdG äG󢢩˘ eh ᢢ «˘ °VQC’G ᢢ dhɢ˘ æŸÉ˘˘ H ᢢ ∏˘ °üdG äGhOC’G ∂∏˘˘ J Oɢ˘ ª˘ à˘ YGh äGô˘˘ Fɢ˘ £˘ ˘dG ᢢ fɢ˘ «˘ ˘°U äGó˘˘ ©˘ ˘e äɢ˘ jƒ˘˘ àfi .ÉgójQƒàd á∏ªàÙG äÉcô°ûdGh ÇOɢ˘ ÑŸG ™˘˘ «˘ ª˘ L ∫hɢ˘ æ˘ à˘ J ᢢ ∏˘ eɢ˘ °T π˘˘ ª˘ Y ᢢ °TQh kɢ ˘°†jCG Ωɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°Sh ™˘˘ª˘ é˘ à˘ dG ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ᢢ cΰûŸG §˘˘ £ÿɢ˘ H ᢢ £˘ Ñ˘ JôŸG äGAGô˘˘ LE’Gh á«∏YÉØd ™°ShCG ≥aCG ÒaƒJh ,¿GÒ£dG äÉcô°ûd ∑ΰûŸG »æØdG ÒѵdG ÒKCÉà∏d kGô¶f ∂dPh ,¿hÉ©àdGh äÉ«∏ª©dGh äGôFÉ£dG AGOCG äGó˘˘ ©ŸGh ᢢ MÓŸG ᢢ cô˘˘ M ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ᢢ ˘£˘ ˘ °ûfC’G ∂∏˘˘ ˘J ¬˘˘ ˘Ø˘ ˘ ∏˘ ˘ î˘ ˘ J …ò˘˘ ˘dG .ácΰûŸG

ó«©°ùdG ≥dÉÿG óÑY

ᢢ«˘ ∏˘ Yɢ˘a iƒ˘˘à˘ °ùà Aɢ˘≤˘ JQ’G ™˘˘e ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G ∞˘˘«˘ dɢ˘ µ˘ à˘ dG ¢†Ø˘˘ Nh äGôFÉ£dG áfÉ«°U äGhOCG ∫OÉÑJ AÉ°†YCÓd øµÁ ɪc .𫨰ûàdG ᢢ«˘ °VQC’G ᢢdhɢ˘æŸG äGhOCGh äG󢢩ŸGh ɢ˘¡˘ d ᢢ eRÓ˘˘ dG Qɢ˘ «˘ ¨˘ dG ™˘˘ £˘ bh .≥aGôŸGh á∏eÉ©dG iƒ≤dGh …òdG ¿GÒ£dG äÉcô°ûd ∑ΰûŸG »æØdG ™ªéàdG ô“Dƒe ó©jh ƒ°†Y áÄe ≈∏Y ójõj Ée ÚH ™ªéj kÉbÉã«e ,1948 ΩÉ©dG ‘ ¢ù°SCÉJ ,kÉcQÉ°ûe kGƒ°†Y 28 øe ÌcCG ÖfÉL ¤EG ,¿GÒ£dG äÉcô°T øe h '¢Uɢ˘ Hô˘˘ jCG' π˘˘ ã˘ e ,äGô˘˘ Fɢ˘ £˘ ∏˘ d ᢢ ©˘ ˘qæ˘ ˘°üŸG äɢ˘ cô˘˘ °ûdG ∂dP ‘ Éà QóŒh .¿GÒ£dG áYÉæ°U øe ƒ°†Y 400 øe ÌcCG ™e ,''≠æjƒH'' Gòg ‘ kGƒ°†Y âëÑ°UCG è«∏ÿG ¿GÒW ácô°T ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G .1983 ΩÉ©dG òæe ¥Éã«ŸG ‘ ∫ɢ˘ª˘ YC’G ô˘˘jƒ˘˘£˘ Jh ᢢfɢ˘«˘ °üdG ô˘˘jó˘˘e ,»˘˘µ˘ à˘ °ùÑ˘˘ dG Ú©˘˘ e ∫ɢ˘ bh ácQÉ°ûŸÉH Éæªb ,¥Éã«ŸG Gòg ‘ ÉædƒNO òæe'' :è«∏ÿG ¿GÒW Ωób …òdG ™ªéàdG Gòg øª°V äÉYhô°ûŸG ∞∏àfl ‘ •É°ûæH á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G ‘ è«∏ÿG ¿GÒW ácô°ûd óFGƒØdG øe ójó©dG

:…OÉ°üàb’G QôÙG - øWƒdG

ᢢ °ùeÉÿG IQhó˘˘ dG ᢢ aɢ˘ °†à˘˘ °SG è˘˘ «˘ ˘∏ÿG ¿GÒW ᢢ cô˘˘ °T âæ˘˘ ∏˘ ˘YCG ¿GÒ£˘˘ dG äɢ˘ cô˘˘ °ûd ∑ΰûŸG »˘˘ æ˘ Ø˘ dG ™˘˘ ª˘ é˘ ˘à˘ ˘dG ô“DƒŸ Ú©˘˘ °ùà˘˘ dGh ô°ûY ™HGôdG ¤EG ô°TÉ©dG øe IÎØdG ∫ÓN ó≤©à°S »àdGh ,IATP ‹hó˘˘ ˘ dG è˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏ÿG õ˘˘ ˘ cô˘˘ ˘ e ‘ π˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘≤ŸG QGPBG/¢SQɢ˘ ˘ e ô˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ °T ø˘˘ ˘ ˘e .è«∏ÿG ¥óæa ‘ øFɵdG äGô“Dƒª∏d è«∏ÿG ¿GÒW ácô°T ‘ á«æØdG ¿hDƒ°û∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf ∫Ébh Ωɢ˘ eCG Ió˘˘ jô˘˘ a ᢢ °Uô˘˘ a çó◊G Gò˘˘ g π˘˘ ãÁ'' :ó˘˘ «˘ ©˘ °ùdG ≥˘˘ dÉÿG ó˘˘ Ñ˘ Y ‘ áaô©ŸG ∫OÉÑJ º¡æµÁ å«M ,á«æØdG QƒeC’G ‘ Ú°ü°üîàŸG º˘˘¡˘ FÓ˘˘eR ™˘˘e º˘˘¡˘ ∏˘ ª˘ °T ™˘˘ª˘ Lh 󢢫˘ Mƒ˘˘J Öfɢ˘L ¤EG º˘˘¡˘ ∏˘ ª˘ Y ∫É› ™£b ∫É› ‘ ¿Éc AGƒ°S ,ácΰûe äÉ©ªéàH ΩÉ«≤dGh §«£îàdGh .ájɨ∏d á∏YÉa á≤jô£Hh ,áfÉ«°üdG hCG QÉ«¨dG ᢢYɢ˘æ˘ °U ‘ Ú∏˘˘eɢ˘©˘ dG Ú«˘˘ æ˘ Ø˘ dG Ú°ü°ü àŸG ô“DƒŸG ™˘˘ ª˘ é˘ jh QOÉ°üŸG ∫OÉÑJ á°ûbÉæe ±ó¡H ,⁄É©dG AÉëfCG ≈à°T øe ¿GÒ£dG

´ÉªàL’G ó≤©j z…õcôŸG øjôëÑdG{

ájôHÉ÷G á°SQóe ‘ hó«fƒ«dG Ihóf ∫ÓN

á«aô°üŸG á«©ª÷G ™e …QhódG …QhÉ°ûàdG

∫ɪYC’G OGhQ ᫪æJh ÖjQóJ èeÉfôH ¢Vô©à°ùj º°TÉg .O

:…OÉ°üàb’G QôÙG ` áeÉæŸG

êGô©ŸG ó«°TQ

ø˘jQɢ°ûà˘°ùŸG ø˘e Oó˘Yh ¿ƒ˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG AGQóŸGh AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ¤EG áaÉ°VEG ,…õcôŸG ±ô°üŸÉH .øjôëÑdÉH á«aô°üŸG á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏›

…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉfi ¢SCGôJ …Qhɢ°ûà˘˘dG ´É˘˘ª˘ à˘ L’G êGô˘˘©ŸG ó˘˘ªfi 󢢫˘ °TQ …õ˘côŸG ±ô˘˘°üŸG ÚH ó˘˘≤˘ ©˘ j …ò˘˘dG …Qhó˘˘dG ¢ûbÉf óbh .øjôëÑdÉH á«aô°üŸG á«©ª÷Gh Ωɪàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ´ÉªàL’G Ωɢ˘¶˘ f äGQƒ˘˘£˘ J ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘eh ,∑ΰûŸG ÒKCɢJh ,ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏˘ªÃ ™˘FGOƒ˘dG á˘jɢ˘ª˘ M πª©˘dG ¿ƒ˘fɢbh π˘ª˘©˘dG ¥ƒ˘°S º˘«˘¶˘æ˘J ´hô˘°ûe ,‹ÉŸGh ‘ô˘˘ ˘°üŸG ´É˘˘ ˘£˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ó˘˘ ˘ jó÷G ™°Vh ‘ á«fƒ˘fɢ≤˘dGh ᢫˘∏˘µ˘«˘¡˘dG äÓ˘j󢩢à˘dGh äɢ˘ eóÿG Ωƒ˘˘ °SQh ,ᢢ «˘ ˘ aô˘˘ ˘°üŸG ᢢ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ ª÷G ≈˘˘∏˘ Y ±Qɢ˘°üŸG ɢ˘¡˘ Ñ˘ °ùà– »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ ˘aô˘˘ °üŸG .ÚæWGƒŸG QhO ≈˘˘∏˘ Y ´É˘˘ª˘ à˘ L’G Gò˘˘g ‘ êGô˘˘©ŸG ó˘˘ cCGh ᢫˘ª˘gCGh ‘ô˘°üŸG ´É˘£˘≤˘ dG º˘˘YO ‘ ᢢ«˘ ©˘ ª÷G äGQGô˘≤˘dGh á˘ª˘¶˘fC’G ∫ƒ˘M ô˘ª˘à˘°ùŸG Qhɢ˘°ûà˘˘dG ô°†M óbh .…õcôŸG ±ô°üŸG ÉgQó°üj »àdG …õ˘˘côŸG ±ô˘˘°üŸG ߢ˘aÉfi ÖFɢ˘f ´É˘˘ª˘ à˘ ˘L’G

IójóL ájQÉ≤Y ™jQÉ°ûe …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN zá«dhódG ¿É«æH{`d :ó«©°S á¡jõf - zøWƒdG{

¢SÉæ°ùf OɪY

≥˘jƒ˘°ùà˘dGh Qɢ≤˘©˘dG äɢ˘©˘ «˘ Ñ˘ e ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H .á«MÉ«°ùdGh á«eƒª©dG ÊÉÑŸGh äBÉ°ûæŸG IQGOEGh ±ô°ûJ ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ¿É«æH ácô°T ¿CG ôcòj äɢ˘Yhô˘˘ °ûŸG ø˘˘ e Oó˘˘ Y ≥˘˘ jƒ˘˘ °ùJh IQGOEG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ´hô°ûe º°†J »àdGh á≤£æŸG ‘ ájôjƒ£àdG ¬˘à˘Ø˘∏˘c ᢨ˘dÉ˘Ñ˘dGh ô˘˘£˘ b ‘ ᢢbɢ˘£˘ dG á˘˘æ˘ jó˘˘e ᢢHGƒ˘˘ H'' ´hô˘˘ °ûeh ,»˘˘ cÒeCG Q’hO …Qɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘e Q’hO ¿ƒ«˘∏˘e 600 á˘Ø˘∏˘µ˘H ¿É˘æ˘Ñ˘ d ‘ ''ähÒH ´hô°ûŸ »°SÉ°SC’G QÉ°ûà°ùŸG É¡fCG ɪc .»cÒeCG π°üJ ôjƒ£J áØ∏µH êGƒeCG QõL ‘ ''QƒÿG'' â°S ø˘°S''h ,»˘˘cÒeCG Q’hO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 90 ¤EG Q’hO ¿ƒ«∏e 100 π°üJ ôjƒ£J áØ∏µH ''õ∏«g ¿GOƒ©j øjòdGh øjô©dG ´hô°ûe ‘ »cÒeCG .Qɪãà°SÓd »ÑX ƒHCG â«Ñd

¢ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘dGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘FQ ™˘˘ ˘qbƒ˘˘ ˘J Oɢª˘Y ''᢫˘dhó˘dG ¿É˘«˘æ˘H'' á˘cô˘°ûd …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘ dG øe ójõŸG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ¿CG ¢SÉæ°ùf 󢢩˘ ˘H ∂dPh ,‹É◊G Ωɢ˘ ©˘ ˘dG ∫Ó˘˘ N ™˘˘ jQɢ˘ °ûŸG ´hô°ûe IQGOEG ó≤Y ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ É¡MÉ‚ ,''¢Sɢà˘jÒa hÒH'' á˘cô˘°T ™˘˘e Üô˘˘¨ŸG ᢢHGƒ˘˘H â«H ™jQÉ°ûe øe Oó©d ≥jƒ°ùàdG ÖfÉL ¤EG ´hô˘˘°ûe ‘ π˘˘ª˘ ©˘ dGh ,»˘˘é˘ «˘ ∏ÿG π˘˘ jƒ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘dG »˘˘ Ñ˘ ˘Xƒ˘˘ HCG ⫢˘ ˘H √Qƒ˘˘ ˘£˘ ˘ j …ò˘˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ ˘LÓ˘˘ ˘dG .Qɪãà°SÓd áeÉbEG ≥HÉ°S âbh ‘ ø∏YCG ób ¢SÉæ°ùf ¿Éch ¤EG π°üJ áØ∏µH …QÉ÷G ΩÉ©dG »MÉ«°S ´hô°ûe ¢SQóJ ácô°ûdG ¿CÉH í°VhCGh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 500 äɢ°SGQó˘d ⩢°†N »˘˘à˘ dG ™˘˘jQɢ˘°ûŸG ø˘˘e kGOó˘˘Y ø˘ª˘°V ø˘e kɢ©˘bƒ˘e Qɢà˘î˘à˘d á˘≤˘ª˘©˘ e ihó˘˘L »˘Mɢ«˘°ùdG º˘¡˘Yhô˘°ûe á˘eɢbE’ ™˘bGƒ˘e ᢢ©˘ HQCG .…QÉ÷G ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb ΩÉ≤«°S …òdG äÉYhô°ûŸG øe OóY Éæjód'' :¢SÉæ°ùf ™HÉJh ᢢdhOh ô˘˘£˘ b ᢢdhO ø˘˘ e π˘˘ c ‘ ᢢ «˘ ˘Mɢ˘ «˘ ˘°ùdG ≥˘˘ jô˘˘ W ø˘˘ Y ,Ió˘˘ ë˘ ˘àŸG ᢢ «˘ ˘Hô˘˘ ©˘ ˘dG äGQɢ˘ eE’G ,á˘jQɢ°ûà˘°SG á˘Yƒ˘æ˘ à˘ e äɢ˘eó˘˘î˘ H ɢ˘æ˘ à˘ cQɢ˘°ûe Údƒ˘ªŸ Êɢ˘ÑŸG IQGOEGh äɢ˘©˘ «˘ Ñ˘ e ,ᢢ«˘ ≤˘ jƒ˘˘°ùJ .''á«ŸÉY äÉcô°Th ,∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ¿É«æH ácô°T πªY ¿CG ôcòj ,kGôNDƒe øjôëÑdG ‘ É¡d kÉÑàµe â°ù°SCG »àdG øe ájQÉ≤©dG äÉYhô°ûŸG ôjƒ£J ≈∏Y õcÎj .ôjƒ£J QÉ°ûà°ùªc hG ácGô°ûdGh ᫵∏ŸG ∫ÓN »˘à˘dGh åë˘Ñ˘dG äɢeó˘N ᢢcô˘˘°ûdG ô˘˘aƒ˘˘J ɢ˘ª˘ c ,ɢ¡˘JQGOEGh Qɢ≤˘©˘dG äɢYhô˘°ûe ô˘jƒ˘£˘J π˘˘ª˘ °ûJ

á˘jOɢ°üà˘b’G äGÒ¨˘à˘dG π˘˘X ‘ kɢ °Uƒ˘˘°üN ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ‘ õ˘cô˘e Aɢ°ûfEG ¿CG Èà˘YGh .Ió˘jó÷G ∞˘FɢXƒ˘˘dG ≥˘˘∏˘ Nh ÉŸ OGóàeG ƒg áÄ°TÉæ˘dG äɢYÉ˘æ˘°üdG ᢫˘ª˘æ˘à˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ádƒ‡h á©HÉJ ICÉ°ûæe õcôŸG ¿CG å«M ∂æÑdG ¬d ±ó¡j ÖMÉ°U Qƒ°†ëH kÉ«ª°SQ É¡MÉààaG ” ∂æÑdG πÑb øe ¢ù«˘FQ á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ¿É˘ª˘∏˘°S ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘ °ùdG ¿CG ɪc .2003 (¿É°ù«f) πjôHCG 28 ‘ ôbƒŸG AGQRƒdG øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ¬Yƒf øe ´hô°ûe ∫hCG ƒg õcôŸG .»Hô©dG è«∏ÿG ∫hOh ™jQÉ°ûŸG IófÉ°ùŸ õcôŸG ±ó¡j'' :áªgÓ÷G ™HÉJh ø˘e 󢩢H á˘aɢ°VE’h ᢵ˘∏˘ªŸG ‘ ᢢ£˘ °Sƒ˘˘àŸGh IÒ¨˘˘°üdG ó≤a õcôŸG áeÉbEG ‘ á«dÉ©dG IOƒ÷Gh á«dhódG IÈÿG ᢰSGQO ΩÉ“E’ (h󢫢fƒ˘«˘dG) á˘ª˘ ¶˘ æÃ á˘˘fɢ˘©˘ à˘ °S’G ” .∫ÉÛG Gòg ‘ äGÈN øe ¬H õ«ªàJ ÉŸ ∂dPh ´hô°ûŸG ᢫˘ª˘æ˘à˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG õ˘cô˘e Qhó˘˘H ᢢª˘ gÓ÷G √ƒq ˘ fh Ωƒ˘≤˘J ᢰù°SDƒ˘e π˘ãÁ √QÉ˘Ñ˘à˘YɢH á˘Ä˘°Tɢæ˘dG äɢ˘Yɢ˘æ˘ °üdG ôjƒ£J ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘J è˘eGô˘Hh á˘£˘°ûfCG ò˘«˘Ø˘æ˘Jh OGó˘YEɢH ≥˘˘jô˘˘ W ø˘˘ Y ∂dPh ,∫ɢ˘ ª˘ ˘YC’G OGhQ ™˘˘ jQɢ˘ °ûe ìÉ‚EGh áeó≤ŸG IQƒ£àŸG äÉeóÿGh IófÉ°ùŸG ∫ɪYC’G äɵѰT ɢ¡˘°ùØ˘˘f á˘˘æ˘ °VÉ◊G ‘ Iô˘˘aƒ˘˘àŸGh á˘˘æ˘ °VÉ◊G IQGOEG ø˘˘e .á«LQÉÿG ä’É°üJ’G äɵѰT ∂dòc Oƒ©J …òdG á«YÉæ°üdG äÉæ°VÉ◊G Ωƒ¡Øe ∫ÓN øe ∫hódG øe ójó©dG ‘ kÉ«dÉM ≥Ñ£Jh äÉæ«à°ùdG øe è˘eGÈdGh ᢫˘à˘ë˘ à˘ dG ᢢ«˘ æ˘ Ñ˘ dG ô˘˘aƒ˘˘J ¿CG ∫hÉ– »˘˘à˘ dG IÒ¨˘°üdG ™˘jQɢ°ûŸG ô˘jƒ˘£˘à˘d Ió˘˘Yɢ˘°ùŸG ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G .ᣰSƒàŸGh OGhôd õcôŸG É¡eó˘≤˘j »˘à˘dG äɢeó˘î˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢHh AóÑdG á«∏ªY õcôŸG π¡°ùj'' :áªgÓ÷G ∫Éb ∫ɪYC’G ìÉ‚ πLCG øe á∏eÉ°T äÉeóN ™e ∫ɪYCÓd ôjƒ£àdGh á˘jQɢ°ûà˘°SG äɢeó˘N Ωó˘˘≤˘ j å«˘˘M √ô˘˘jƒ˘˘£˘ Jh ´hô˘˘°ûŸG ,á«LƒdƒæµJh á«æa äÉeóNh ,´hô°ûŸG Iôµa á°SGQód á˘jQɢJô˘µ˘°S äɢeó˘Nh ,¢ü°üî˘˘à˘ e ÖjQó˘˘J äɢ˘eó˘˘Nh ᢢ«˘ dɢ˘e ᢢ©˘ Hɢ˘ à˘ ˘eh ,ᢢ jQGOEG äɢ˘ eó˘˘ Nh ,∫ɢ˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°SGh ∑GΰT’G ‘ Ió˘˘ Yɢ˘ °ùŸGh ,´hô˘˘ °ûª˘˘ ∏˘ ˘d ᢢ °ü°ü ˘à˘ ˘ e .''¢VQÉ©ŸÉH õ˘côŸÉ˘H á˘≤˘ ë˘ à˘ ∏˘ e ᢢcô˘˘°T π˘˘µ˘ d ø˘˘µÁ'' :±É˘˘°VCGh áaÉ°VE’ÉH IQGOE’G øe á«eƒ«dG á©HÉàŸG øe IOÉØà°S’G ÒaƒJ øY kÓ°†a ,áeÉ©dG äÉeóÿG øe áYƒª› ¤EG ᢢ °UÉÿG äɢ˘ Lɢ˘ «˘ ˘à˘ ˘M’G ≥˘˘ ah ᢢ ª˘ ˘ª˘ ˘°üe äɢ˘ ˘eó˘˘ ˘N IÈÿG ‹É˘Y π˘ª˘Y ≥˘jô˘˘a ∫Ó˘˘N ø˘˘e äɢ˘Yhô˘˘°ûª˘˘∏˘ d .''IAÉصdGh õcôŸG ¤EG Ωɪ°†f’G É¡æµÁ »àdG äÉYhô°ûŸG øYh á«æÑŸG äɢYhô˘°ûŸG õ˘côŸÉ˘H ≥˘ë˘à˘∏˘J'' :á˘ª˘gÓ÷G ∫ɢb äɢcô˘°T á˘eɢbE’ ᢫˘°üûdG äGQOÉ˘ÑŸGh Qɢµ˘ aC’G ≈˘˘∏˘ Y äÉYhô°ûŸGh áØ«ØÿG á«YÉæ°üdG ä’ÉÛG ‘ IÒ¨°U ™jô°S ƒ‰ ≥«≤– É¡æµÁ »àdG á«LÉàfE’Gh á«eóÿG ø˘e ìɢé˘æ˘H êô˘˘î˘ à˘ dɢ˘H ɢ˘¡˘ d í˘˘ª˘ °ùJ »˘˘à˘ dG ᢢLQó˘˘dɢ˘H .''ΩGƒYCG 3 RhÉéàJ ’ IÎa ∫ÓN áæ°VÉ◊G Ωó˘˘≤˘ j õ˘˘côŸG ¿CG ∫ƒ˘˘≤˘ dG ¤EG ᢢª˘ gÓ÷G ≈˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘fGh á«∏NGódG äGóMƒdÉH á≤ëà∏ŸG ÒZ äÉcô°û∏d äÉeóN ¿GQó˘˘L ¿hó˘˘H ¿É˘˘°†à˘˘M’G ᢢeó˘˘N ∫Ó˘˘N ø˘˘ e ∂dPh äGÈÿG øe É¡JÉLÉ«˘à˘MG ᢫˘Ñ˘∏˘à˘d (Without wall) AGOCG º««≤Jh á«dÉŸG IQGOE’Gh áÑ°SÉÙG ‘ á°ü°üîàŸG óæY õcôŸG äÉYÉb ΩGóîà°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉcô°ûdG ∑GΰTG IQƒ˘˘ °U ‘ …õ˘˘ eQ Ò¶˘˘ f π˘˘ ˘Hɢ˘ ˘≤˘ ˘ e ᢢ ˘LÉ◊G .…ô¡°T

:…OGô©dG πeCG - zøWƒdG{

¿Éª«∏°S º°TÉg .O

á∏gDƒŸG ájô°ûÑdG QOGƒµdG ᫪æJ ƒëf kÉ«©°S ᣰSƒàŸGh kÉeoób »°q †ŸG ºK ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IóYÉb ™jƒæJh π˘°†aCG á˘Ä˘«˘¡˘à˘H äGÒ¨˘àŸGh äGó˘qé˘à˘°ùŸG á˘aɢc á˘Ñ˘ cGƒŸ ∞˘∏˘ àfl äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ MG ™˘˘e Ö°Sɢ˘æ˘ à˘ J »˘˘à˘ dG äɢ˘eóÿG .''™ªàÛG OGôaCG ™«ªL øe íFGô°ûdG q¿EG'' :ó˘˘gɢ˘°ûdG âdɢ˘ b ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG äGõ˘˘ «‡ º˘˘ gCG ø˘˘ Yh ᫪æà∏d øjôëÑdG ∂æH É¡é¡àfG »àdG á«é«JGΰS’G I󢫢°Tô˘dG á˘eƒ˘µ◊G äɢ¡˘«˘Lƒ˘J ø˘e kɢ°Sɢ°SCG á˘≤˘ã˘Ñ˘æŸGh ƒ˘ª˘°q ùd kɢ©˘Ñ˘J √ÒZ ø˘Y ᢰUɢN ɢjGõà Oô˘Ø˘æ˘j ¬˘à˘∏˘©˘L ó«°ùŒ ≈∏Y Ωƒ≤J ÉjGõŸG √òg ,¬aGógCG πÑfh ¬àdÉ°SQ GC óÑe ≥«≤– ‘ πãªàŸG ''»æjôëÑdG êPƒªædG'' Ωƒ¡Øe IQɢ°ûà˘°S’Gh π˘«˘ gCɢ à˘ dGh ÖjQó˘˘à˘ dG ÚH ɢ˘e π˘˘eɢ˘µ˘ à˘ dG »˘à˘ dG äɢ˘é˘ à˘ æŸG å«˘˘M ø˘˘e ¿É˘˘°†à˘˘M’Gh π˘˘jƒ˘˘ª˘ à˘ dGh ,πLC’G IÒ°übh á∏jƒW ¢Vhôb πãe ∂æÑdG É¡eó≤j π˘jƒ˘˘ª˘ à˘ dGh ,»˘˘∏˘ «˘ ¨˘ °ûà˘˘dG ∫ÉŸG ¢SCGQ π˘˘jƒ“ ¢Vhô˘˘bh ¢Vhô˘˘≤˘ ˘dGh ,Qɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dG Qɢ˘ ¨˘ ˘°U π˘˘ jƒ“h ,»˘˘ eÓ˘˘ °SE’G π˘˘jƒ“ ,∫Gƒ˘˘eC’G ¢ShDhQ ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸGh ,ᢢ«˘ ª˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ ˘dG .''á«YGQõdG IhÌdG πjƒ“h ,᫵ª°ùdG IhÌdG É¡ªgCG äÉeóN Ωó≤j ∂æÑdG ¿CG ógÉ°ûdG âë°VhCGh º««≤Jh ,äÉeóÿGh ∫ɪYC’G ∫É› ‘ IQƒ°ûŸG Ëó≤J .ÖjQóàdG èeGôHh ,äÉYhô°ûŸG øe ,∫ɪ˘YC’G OGhQ äGQɢ¡˘e ᢫˘ª˘æ˘à˘H ∂æ˘Ñ˘dG º˘à˘¡˘jh OGhQ äGQɢ˘¡˘ e ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ d ᢢ«˘ Ñ˘ jQó˘˘à˘ dG è˘˘eGÈdG å«˘˘ M ᢫˘ ª˘ æ˘ Jh ,∫ɢ˘ª˘ YC’G Aó˘˘H §˘˘£˘ N õ˘˘«˘ ¡Œh ,∫ɢ˘ª˘ YC’G .…QÉéàdGh ‹ÉŸG •É°ûædG §HGôJ äÉ«∏ªY ᢫˘ª˘æ˘à˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG õ˘cô˘e π˘ã‡ Ωó˘b ¬˘Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘e çó– É°VôY áªgÓ÷G óªfi áÄ°TÉædG äÉYÉæ°üdG õ˘côŸ »˘ª˘°Sô˘dG ìÉ˘à˘ à˘ a’G ”'' :¬˘˘«˘ a ∫ɢ˘b õ˘˘côŸG ø˘˘Y πjôHCG 28 ‘ áÄ°TÉæ˘dG äɢYÉ˘æ˘°üdG ᢫˘ª˘æ˘à˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ô˘˘bƒŸG AGQRƒ˘˘dG ¢ù«˘˘FQ ƒ˘˘ª˘ °S ᢢjɢ˘ YQ â– (¿É˘˘ °ù«˘˘ f) .''áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ‘ …Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ñɢ˘ æŸG ø˘˘ Y ∂dP ó˘˘ ©˘ ˘H âKó–h ∫hO ÈcCG øe kÉ«dÉM Èà©J áµ∏ªŸG ¿CG IócDƒe øjôëÑdG Ωó˘Y π˘X ‘ …Oɢ°üà˘b’G ìɢà˘Ø˘f’G å«˘˘M ø˘˘e ⁄ɢ˘©˘ dG ÖFGô˘°†dG ’h ∫ÉŸG ¢SCGQ Qɢª˘ã˘à˘°SG ≈˘˘∏˘ Y Oƒ˘˘«˘ b Oƒ˘˘Lh ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H äɢ˘°ù°SDƒŸGh OGô˘˘aC’G ≈˘˘∏˘ Y ᢢ°Vhô˘˘ ØŸG .''∫ɪYC’G AÉ°ûfE’ á«àëàdG á«æÑdG ÒaƒJ ∂æH AÉ°ûfEG øe ±ó¡dG ¿CG ¤EG áªgÓ÷G QÉ°TCGh …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG á∏éY ™aO ƒg ᫪æà∏d øjôëÑdG

᫪æà˘∏˘d Ió˘ë˘àŸG ·C’G á˘ª˘¶˘æ˘e ¢ù«˘FQ ¢Vô˘©˘à˘°SG Ú°ùM ¿Éª«∏°S º°TÉg QƒàcódG (hó«fƒ«dG) á«YÉæ°üdG íeÉfôH øª°V GƒLôîJ øjòdG ∫ɪYC’G OGhQ áHôŒ ∫ÓN ∂dPh ,∫ɪYC’G OGhQ ᫪æJh ÖjQóàd ᪶æŸG ᢫˘HÎdG IQGRh ™˘e ¿hɢ©˘à˘dɢH á˘ª˘¶˘æŸG ɢ¡˘Jó˘≤˘Y Ihó˘˘f Égô°†Mh á«YÉæ°üdG ájôHÉ÷G á°SQóe ‘ º«∏©àdGh ‘ ᢫˘æ˘Ø˘dGh ᢫˘æ˘¡ŸG ¢SQGóŸG ÜÓ˘˘W ø˘˘e Ödɢ˘W 100 .áµ∏ªŸG ᢫˘dBG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘∏˘ £˘ dG ∞˘˘jô˘˘©˘ J ¤EG Ihó˘˘æ˘ dG âaó˘˘gh OGhQ ᢫˘ª˘æ˘Jh ÖjQó˘à˘d »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG êPƒ˘ª˘æ˘dG ±Gó˘gCGh ¢†©H ìÉ‚ ¢ü°üb ¢VGô©à°SG ∫ÓN øe ,∫ɪYC’G .''∫ÉÛG Gòg ‘ º¡JGÈN ¢VôYh ∫ɪYC’G OGhQ π≤°U áØ°ù∏a øe èeÉfÈdG ≥∏£fG º°TÉg Ö°ùëHh ÚfiÉ£dG á«∏ÙG QOGƒµdG äGQóbh äGQÉ¡e ôjƒ£Jh ±hô˘X ™˘˘e ΩAÓ˘˘à˘ j ÉÃ á˘˘°UÉÿG º˘˘¡˘ dɢ˘ª˘ YCG Aɢ˘°ûfE’ ¤EG ºgQɵaCG áªLôJ øe ∫ɪYC’G OGhQ Úµªàd áµ∏ªŸG .äÉeóÿGh áYÉæ°üdG ´É£b ‘ ájó› äGQɪãà°SG ᢫˘ª˘ æ˘ à˘ ∏˘ d Ió˘˘ë˘ àŸG ·C’G ᢢª˘ ¶˘ æ˘ e ¢ù«˘˘FQ Qɢ˘°TCGh π˘µ˘°T ≈˘∏˘Y Ió˘Yɢ°ùŸG ¿CG ¤EG (h󢫢fƒ˘«˘dG) ᢫˘Yɢ˘æ˘ °üdG Aɢ˘°ûfEɢ H ᢢ∏˘ °üdG äGP ä’ÉÛG ø˘˘e Oó˘˘Y ‘ ÖjQó˘˘à˘ ˘dG ¢Uôa QÉ«àNGh ójó– øe óà“ »àdGh ™jQÉ°ûŸG IQGOEGh äGQó˘˘≤˘ dG õ˘˘jõ˘˘©˘ ˘Jh §˘˘ £ÿG º˘˘ °SQ ¤EG Qɢ˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°S’G ™˘˘jQɢ˘°ûŸG IQGOEG ‘ äGQɢ˘¡ŸG Üɢ˘°ùà˘˘cGh ᢢjQɢ˘ª˘ ã˘ ˘à˘ ˘°S’G .IÒ¨°üdG ájQɪãà°S’G ¿ƒ˘µ˘j ¿CG è˘eɢfÈdG Gò˘g OGó˘YEG ó˘˘æ˘ Y »˘˘YhQ ó˘˘≤˘ dh ≈∏Y ∫ɪYC’G OGhQ IóYÉ°ùe ƒg ¬æe ¢ù«FôdG ±ó¡dG ≈∏Y ±ô©àdÉH ∂dPh º¡H á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe ò«ØæJ ∂dò˘ch ø˘jô˘ë˘Ñ˘dɢH ɢ¡˘H ∫ƒ˘˘ª˘ ©ŸG º˘˘¶˘ æ˘ dGh í˘˘FGƒ˘˘∏˘ dG É¡H ∫É°üJ’G Öéj »àdG äÉ¡÷Gh á©ÑàŸG äGAGôLE’G ¢Uô˘˘a ó˘˘jó– ,ɢ˘¡˘ æ˘ e ᢢ¡˘ L π˘˘c ᢢ©˘ «˘ Ñ˘ Wh ¥É˘˘£˘ ˘fh ´hô˘˘°ûŸG Iô˘˘µ˘ a í˘˘«˘ °Vƒ˘˘Jh ɢ˘¡˘ Ø˘ «˘ æ˘ °üJh Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ ˘°S’G êÉàfE’G á«MÉf øe É«fGó«e ¥ƒ°ùdG á°SGQO ,¬à°SGQód ᢰUÉÿG äGõ˘«˘ªŸGh äGQó˘≤˘dɢH ∞˘jô˘©˘à˘dG ,äɢ˘eóÿGh OGóYEG ,á°UÉÿG º¡©jQÉ°ûe í‚CG ¢VôY Ö∏£àJ »àdG êGô˘NE’ ᢫˘°Sɢ°SC’G äGQɢ¡ŸG Aɢ£˘YEG ™˘e π˘ª˘©˘∏˘d á˘£˘N ™˘jQɢ°ûŸG IQGOEG äɢ«˘°Sɢ°SCGh ,܃˘∏˘£ŸG π˘µ˘°ûdɢH ´hô˘°ûŸG .IÒ¨°üdG ∫ɪYC’G OGhQ ÖjQóJh ᫪æJ èeÉfôH ¿CG º°TÉg ócCGh hó«fƒ«dG ÉgòØæj »àdG áëLÉædG èeGÈdG óMCG πãÁ á˘eó˘≤˘àŸG ∫hó˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ≈˘∏˘Y ¬˘≤˘«˘Ñ˘£˘J ” ó˘bh .¬MÉ‚ âÑKCGh á«eÉædGh áHQóŸG ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôaGƒJ ¤EG èeÉfÈdG ±ó¡jh OGhQ Ió˘fɢ˘°ùeh IQhɢ˘°ûeh ÖjQó˘˘J ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ J »˘˘à˘ dG ᢫˘æ˘©ŸG äɢ°ù°SDƒŸG ™˘e ¿hɢ©˘à˘dGh Ú∏˘ª˘àÙG ∫ɢ˘ª˘ YC’G .IÒ¨°üdG äÉYÉæ°üdG ᫪æJh π«¡°ùàH ±ó¡j'' :∫Ébh èeÉfÈdG ±GógCG ¤EG º°TÉg ¥ô£Jh π≤°Uh ,OGhôdG äÉÑ∏£àeh äGQób ᫪æJ ¤EG èeÉfÈdG ™˘jQɢ°ûŸG Qɢ«˘à˘NG ‘ º˘gó˘Yɢ°ùà˘°S »˘˘à˘ dGh º˘˘¡˘ JGQɢ˘¡˘ e .''ájQɪãà°S’G øjR ᫪æà∏d øjôëÑdG ∂æH á∏㇠âeób ∂dP ¤EG ᢢ«˘ JGò˘˘dG IÒ°ùdG ø˘˘Y ¬˘˘«˘ a âKó– ɢ˘°Vô˘˘Y ó˘˘gɢ˘ °ûdG óFGôd É¡eó≤˘j »˘à˘dG äÓ˘«˘¡˘°ùà˘dGh ¬˘Jɢeó˘Nh ∂æ˘Ñ˘∏˘d ‘ ᫪˘æ˘à˘∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ∂æ˘H ¢ù˘°q SCɢJ'' :âdɢbh π˘ª˘©˘dG (19) ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ Ω1991 Ȫ°ùjO ≥«≤ëàd ᫪˘æ˘à˘dG ∂æ˘H ±ó˘¡˘jh ,1991 á˘æ˘°S QOɢ˘°üdG »˘Yɢª˘à˘L’G Qƒ˘£˘à˘dGh ƒ˘qª˘æ˘dG ‘ º˘¡˘°ùJ ɢ«˘∏˘ Y mᢠdɢ˘°SQ Ëó≤J ∫ÓN øe øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ …OÉ°üàb’Gh IÒ¨˘˘ °üdG äɢ˘ Yhô˘˘ °ûª˘˘ ∏˘ ˘d …Oɢ˘ °TQE’Gh ‹ÉŸG º˘˘ Yó˘˘ dG


5

Ohó◊G êQÉN

áÑ°ùæH Gk ƒ‰ ™bƒàj ¿GOƒ°ùdG á«dÉe ôjRh äÉHƒ≤©dG ºZQ % 10 .''ƒªædG ≈∏Y ƒ˘˘ª˘ æ˘ dG ∫󢢩˘ e ¢Uƒ˘˘°üH'' ±É˘˘°VCGh iÈc ᢢ «˘ ˘ °†b â°ù«˘˘ ˘d ɢ˘ ˘¡˘ ˘ fCG ó˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ YCG »JCÉJ á«°ù«FôdG á«Ñæ˘LC’G ɢæ˘JGQɢª˘ã˘à˘°Sɢa Éjõ«dÉeh Ú°üdGh á«Hô©dG á≤£æŸG øe ™˘HɢJh ,''ô˘°TÉ˘Ñ˘e π˘˘µ˘ °ûH ô˘˘KCɢ à˘ J ’ »˘˘gh ¿É˘µ˘d äɢHƒ˘≤˘©˘dG ’ƒ˘d ™˘Ñ˘ £˘ dɢ˘H ø˘˘µ˘ dh'' .''á«HÉéjEG ÌcCG ¬àeôH ™°VƒdG QƒaQGO ‘ ´Gô°üdG ÖbGƒY ó°TCG øeh øe Òãch ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AÉLQEG ø˘˘jó˘˘dG ¢†Ø˘˘N ≈˘˘∏˘ Y ¥É˘˘Ø˘ J’G Ú뢢 fÉŸG QÉ«∏e 27 ≠˘˘dɢ˘Ñ˘ dG ÊGOƒ˘˘ °ùdG »˘˘ LQÉÿG QGô≤dG Gòg òîJG'' ø°ù◊G ∫Ébh .Q’hO ‘ ΩÓ°ùdG ¿C’ ...’hCG .á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ 󢢩˘ Hh ..≥˘˘Ñ˘ °ùe •ô˘˘°ûc ™˘˘°Vh ܃˘˘ æ÷G ᢢ «˘ ˘°†b ∫Gõ˘˘ J ’ ...܃˘˘ æ÷G ‘ ΩÓ˘˘ °ùdG ''.Éæ«∏Y ôKDƒJ QƒaQGO ∞bƒŸG ‘ ójó°ûJ …CG ¿CG ôjRƒdG iCGQh ¬d ¿ƒµj ød QƒaQGO ¢Uƒ°üîH »HhQhC’G π˘jƒ“ ä’ɢch ¿C’ …ƒ˘b ô˘°Tɢ˘Ñ˘ e ÒKCɢ J ÜÉÑdG â≤∏ZCG ÉHhQhCG ‘ ôjó°üàdG äÉ«∏ªY ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘a ¿GOƒ˘°ùdG ¬˘Lh ‘ π˘©˘ Ø˘ dɢ˘H òæe á«fɪ˘à˘F’G äÓ˘«˘¡˘°ùà˘dGh ÚeCɢà˘dɢH .ó≤Y øe ÌcCG ᢢ ˘«˘ ˘ HhQhC’G ᢢ ˘ª˘ ˘ gɢ˘ ˘°ùŸG ¿CG ±É˘˘ ˘ °VCGh ‘ »JCÉJ ÊGOƒ°ùdG OÉ°üàb’G ‘ á«°ù«FôdG Qɢ°TCG ¬˘fCG ÒZ ᢫˘fɢ°ùfEG äGó˘Yɢ°ùe π˘µ˘ °T ‘ Ió˘°ûH CɢWÉ˘Ñ˘à˘ J á˘˘ë˘ fÉŸG ∫hó˘˘dG ¿CG ¤EG .É¡pJGót¡n©àH AÉaƒdG ≈˘˘∏˘ ˘Y çó˘˘ ë˘ ˘j ɢ˘ e âfQɢ˘ b GPEG'' ∫ɢ˘ bh π«˘Ä˘°V ¬˘fCG ó˘é˘à˘°ùa äGó˘¡˘©˘à˘dɢH ¢VQC’G A§ÑH ∫GƒeC’G ¿ƒeó≤˘j º˘¡˘fEG ...á˘jɢ¨˘∏˘d √ò˘g ¿EG ∫ƒ˘≤˘j ø˘˘°ù◊G ™˘˘Hɢ˘Jh ''.ó˘˘j󢢰T Oƒ¡L ≈∏Y »Ñ∏°S ÒKCÉJ É¡d äGAGôLE’G ܃˘æ÷ɢH ¢UÉÿG ΩÓ˘°ùdG ¥É˘Ø˘JG õ˘jõ˘©˘ J ¿C’ QƒaQGO ‘ ΩÓ°S ¥ÉØJG ¤EG π°UƒàdGh á«àëàdG á«æÑdG ‘ ᢩ˘bƒ˘àŸG äÉ˘æ˘«˘°ùë˘à˘dG :∫ɢbh .≥˘≤˘ë˘à˘J ⁄ IQô˘˘°†àŸG ≥˘˘Wɢ˘æŸÉ˘˘H Éæc »àdG ΩÓ°ùdG QɪK ¿ƒæéj ’ ¢SÉædG'' ''.É¡©bƒàf »eÉY ‘ π°üM ¿GOƒ°ùdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh øe §≤a % 25 ƒëf ≈∏Y 2006h 2005 ɢ¡˘H äGó˘¡˘©˘J ≈˘∏˘Y π˘°üM »˘à˘ dG ∫Gƒ˘˘eC’G .܃æ÷G ‘ ΩÓ°ùdG ¥ÉØJG Ö≤Y

business

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

ájƒ«°SB’G äÉ°UQƒÑdG ¢TÉ©àfG ™e Gk Q’hO 60 ¥ƒa ™ØJôj §rØæu dG :RÎjhQ - IQƒaɨæ°S

:RÎjhQ - ΩƒWôÿG

≥≤ëj ¿CG ÊGOƒ°ùdG á«dÉŸG ôjRh ™qbƒJ ΩÉY ‘ % 10 QGó≤à Gƒ‰ √OÓH OÉ°üàbG ¬fCG ÒZ ,á«dhódG äÉHƒ≤©dG ºZQ 2007 ≥˘«˘©˘ j äGó˘˘Yɢ˘°ùŸG ≥˘˘aó˘˘J ô˘˘NCɢ J ¿EG ∫ɢ˘b .OÓÑdG ‘ ΩÓ°ùdG äÉ«bÉØJG õjõ©J Oƒ¡L ‘ ø°ù◊G óªMCG ÒHõdG ôjRƒdG ∫Ébh ¢ùeCG øe ∫hCG IôNCÉàe áYÉ°S ‘ á∏HÉ≤e ≠∏H ¿GOƒ°ùdG ‘ …OÉ°üàb’G ƒªædG ¿EG'' äɢHƒ˘≤˘©˘dG º˘ZQ »˘°VÉŸG Ωɢ˘©˘ dG ‘ % 9^3 äÉj’ƒdG É¡°VôØJ »àdG áeQÉ°üdG á«dÉŸG »HhQhC’G OÉ–’G •ƒ¨°V ºZQh IóëàŸG Ió˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘àŸG ·C’G Oóu ˘ ˘ ˘ °ûJ ¿CG π˘˘ ˘ ˘LCG ø˘˘ ˘ ˘e .''IOhóÙG É¡JÉHƒ≤Y …õ˘˘ ˘ côŸG ∂æ˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ dG ߢ˘ ˘ ˘aÉfi ¿É˘˘ ˘ ˘ch 2007 ΩÉY ‘ ƒªædG ¿EG'' ∫Éb ÊGOƒ°ùdG ó˘FGƒ˘©˘H kɢYƒ˘aó˘e % 13 ¤EG π˘˘ ˘°üj ó˘˘ ˘ b IójóL ∫ƒ≤M ø˘e ᢫˘£˘Ø˘æ˘dG äɢ≤˘aó˘à˘dG .''»°VÉŸG ΩÉ©dG êÉàfE’G äCGóH ¥ÉØJG ΩGôHEG ºZQ äÉHƒ≤©dG äôªà°SGh á«∏gCG ɢHk ô˘M ≈˘¡˘fCG 2005 Ωɢ˘ Y ‘ ΩÓ˘˘ ˘°S ܃˘˘æ÷G ‘ kɢ eɢ˘Y 20 ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e ÌcCG âeGO .¢üî°T ʃ«∏e ƒëf πà≤e øY äôØ°SCGh ɢ˘HhQhCGh Ió˘˘ë˘ àŸG äɢ˘j’ƒ˘˘dG Ödɢ˘£˘ Jh ·CÓd á©HÉJ Iƒb ô°ûf ∫ƒÑ≤H ΩƒWôÿG ¿GOƒ°ùdG Üô¨H QƒaQGO º«∏bEG ‘ IóëàŸG πà≤e ¤EG iOCG …òdG ∞æ©∏d óM ™°Vƒd 2^5 ƒëf ìhõfh ¢üî°T ∞dCG 200 ƒëf πªM òæe º˘¡˘dRɢæ˘e ø˘Y ø˘jô˘NBG ¿ƒ˘«˘∏˘e .2003 ΩÉY ‘ ìÓ°ùdG ¿hOôªàŸG ìɪ°ùdG ¿B’G ≈àM ΩƒWôÿG ¢†aôJh ·CÓ˘d ᢩ˘Hɢ˘J ΩÓ˘˘°S ߢ˘Ø˘ M Iƒ˘˘b ô˘˘°ûæ˘˘H ᢢ©˘ Hɢ˘ J Iƒ˘˘ b ¤EG Ωɢ˘ ª˘ ˘°†fÓ˘˘ d Ió˘˘ ë˘ ˘àŸG ±’BG á©˘Ñ˘°S ɢ¡˘eGƒ˘b »˘≤˘jô˘aE’G OÉ–Ó˘d .QƒaQGO ‘ Év«dÉM Iô°ûàæe …óæL ≈˘∏˘ Y ó˘˘ª˘ à˘ ©˘ j ÊGOƒ˘˘°ùdG Oɢ˘°üà˘˘b’Gh ÒÑc óM ¤EG ∫õ©æe ƒgh ¬Ñ∏ZCG ‘ ó≤ædG ÖÑ˘°ùH ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ dG ᢢ«˘ dÉŸG ᢢª˘ ¶˘ fC’G ø˘˘Y π«ëà°ùŸG ¬Ñ°T øeh .»µjôeC’G ô¶◊G ᢢ«˘ fɢ˘ª˘ ˘à˘ ˘F’G äɢ˘ bɢ˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘dG ΩGó˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG ´ÉØJQG ºZQ'' ¬fEG ø°ù◊G ∫Ébh .¿GOƒ°ùdÉH ∂dòd áé«àf á«dÉŸG äÓjƒëàdG ∞«dɵJ ÒÑc ÒKCÉJ É¡d øµj ⁄ äÉHƒ≤©dG ¿EÉa

QÉ«∏e 10^75 ¢Vô©J zÜhôL »à«°S{ á«fÉHÉ«dG ∫ÉjOQƒc ƒµ«f AGô°ûd Q’hO õ˘Ø˘bh .á˘jQɢé˘à˘dG ᢫˘aô˘°üŸG äɢeó˘î˘∏˘ d OOt ôJ 󢩢H ɢæv ˘j 1340 ¤EG % 14 É¡ª˘¡˘°S Ωó≤à∏˘d Ö˘gs Cɢà˘J Ühô˘L »˘à˘«˘°S ¿CɢH AÉ˘Ñ˘fCG ø˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘J ¿CG π˘˘ Ñ˘ ˘b ∂dPh AGô˘˘ °T ¢Vô˘˘ ˘©˘ ˘ H ∂dP ᢫˘µ˘ jô˘˘eC’G ᢢ«˘ aô˘˘°üŸG ᢢYƒ˘˘ªÛG á˘cô˘°T ø˘e ±ƒ˘µ˘Jɢc π˘«˘f ∫ɢbh .ɢ˘«˘ ∏˘ ©˘ a »˘à˘«˘°S'' ᢢ«˘ dÉŸG äGQɢ˘°ûà˘˘°SÓ˘˘d âæ˘˘∏˘ «˘ °S á≤«Kh ábÓ©H π©Ø˘dɢH ¿É˘£˘Ñ˘Jô˘J ƒ˘µ˘«˘fh ¬fEG ...Gó«L ôeC’G Gòg ¿ƒµ«°S ºK øeh •É˘˘°ûf Ö∏˘˘b ‘ ɢ˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘æ˘ ˘LCG ɢ˘ Ñ˘ ˘Y’ ™˘˘ °†j ''.¿ÉHÉ«dÉH áWÉ°SƒdG ƒ˘˘µ˘ «˘ fh Ühô˘˘L »˘˘ à˘ ˘«˘ ˘°S º˘˘ °Sɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘Jh ´É£≤H ∑ΰûe ´hô°ûe ≈∏Y Iô£«°ùdG ÜhôL »à«°S âµ∏“h ‘ô°üŸG Qɪãà°S’G ó©H ∫ÉjOQƒc ƒµ«f øe % 25 ¤EG π°üj Ée á«dÉe áeRCG ∫ÓN áWÉ°SƒdG ácô°T PÉ≤fEG º˘˘¶˘ ©˘ e ∂dP 󢢩˘ H âYɢ˘Hh .1998 Ωɢ˘ ˘Y .É¡à°üM ¢ù∏› ¿EG ∫ɢ˘ jOQƒ˘˘ c ƒ˘˘ µ˘ ˘ «˘ ˘ f âdɢ˘ ˘bh .ÜhôL »à«°S ¢VôY ≈∏Y ≥aGh É¡JQGOEG ´ôaCG 109 á«fÉHÉ«dG áWÉ°SƒdG ácô°ûdh ¥ƒ°ùdG ‘ ádhGóàŸG É¡ª¡°SCG ᪫b â¨∏Hh äÓ˘eɢ©˘J á˘jɢ¡˘f ‘ ø˘j ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ jô˘˘J 1^3 ∫Oɢ©˘ j Q’hó˘˘dG ô˘˘©˘ °S ¿Cɢ H oɢ ª˘ ∏˘ Y .¢ùeCG .ÊÉHÉj øj 116^52

:RÎjhQ - ƒ«cƒW

¢ùeCG ÜhôL »à«°S áYƒª› âeó≤J AGô°ûd Q’hO QÉ«∏e 10^75 ¬àª«b ¢Vô©H áWÉ°Sƒ∏d á«fÉHÉ«dG ∫ÉjOQƒc ƒµ«f ácô°T ¢Vô˘¨˘H ɢ¡˘°UÉ˘æ˘ à˘ b’ ≈˘˘©˘ °ùJ ᢢ≤˘ Ø˘ °U ‘ Oɢ°üà˘bG ÈcCG ÊɢK ‘ ɢ¡˘à˘£˘°ûfCG ™˘jƒ˘æ˘ J .⁄É©dÉH ÈcCG »˘˘ g Ühô˘˘ L »˘˘ à˘ ˘ «˘ ˘ °S ¿CG º˘˘ ˘ZQh ¿EÉa IóëàŸG äÉj’ƒdÉH á«aô°üe á°ù°SDƒe ¥É˘£˘f êQɢN ¿É˘Hɢ«˘dɢH π˘«˘Ä˘ °V ɢ˘¡˘ Wɢ˘°ûf .ájQɪãà°S’G á«aô°üŸG ∫ɪYC’G ƒµ«f º¡°SCG á∏ª◊ ™aóà°S É¡fCG äôcPh ó˘æ˘Y º˘¡˘°ùdG ô˘©˘°S ≈˘∏˘Y IhÓ˘Y ∫ɢjOQƒ˘c ådÉK ‘ É¡à°üM ™aôJ »c ¢ùeCG ¥ÓZE’G ᢢ«˘ ˘dÉŸG ¥GQhCÓ˘ ˘d ᢢ Wɢ˘ °Sh ᢢ cô˘˘ °T ÈcCG ≈∏Y % 50 ¤EG % 5 øe πbCG øe ¿ÉHÉ«dÉH É¡fCG ¿É«H ‘ ÜhôL »à«°S âæ∏YCGh .πbC’G ø˘e º˘¡˘°S π˘c ø˘˘Y ɢ˘æ˘ j 1350 ¢Vô©˘à˘°S º¡°SCG πc ≈∏Y PGƒëà°S’Gh ƒµ«f º¡°SCG 1^253 ‹GƒM ∞q∏µà«°S á«fÉHÉ«dG ácô°ûdG .(Q’hO QÉ«∏e 10^75) øj ¿ƒ«∏jôJ áWÉ°SƒdG äÉeóN ƒµ«f ácô°T Ωó≤Jh äɢ˘cô˘˘°ûdGh OGô˘˘aCÓ˘ d ᢢ «˘ ˘dÉŸG ¥GQhC’G ‘ É¡JóMh ‘ á«Ñ°SÉfi áë«°†a â¡LGhh

§ØædG QÉ©°SG áMƒd

iȵdG iƒ≤dG AGôØ°S GC óH ÚæKE’G ¢ùeCGh QGô˘b OGó˘Y’E äɢ˘°Vhɢ˘Ø˘ e Ió˘˘ë˘ àŸG ·C’ɢ˘H ÖÑ˘˘ °ùH ¿Gô˘˘ ˘jEG ó˘˘ ˘°V äɢ˘ ˘Hƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ ©˘ ˘ dG Oóu ˘ ˘ °ûj π°UƒàdG ºàj ⁄ øµdh …hƒædG É¡›ÉfôH .ó©H ¥ÉØJ’

øjô¡°T ‘ É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG Üôb §ØædG …òdG kGô¡°T 20 ‘ iƒà°ùe πbCG øe ≈∏YCGh (ÊÉãdG ¿ƒfÉc) ôjÉæj ∞°üàæe ‘ ¬à∏é°S .π«eÈ∏d kGQ’hO 50 iƒà°ùe ¿hO .¿GôjEG ∞˘∏˘e ≥˘∏˘≤˘H Qɢé˘à˘dG ÖbGô˘j ɢª˘c

º¡°SC’G äÉ°UQƒH Oƒ©°U ™e hQƒ«dGh Q’hódG πHÉ≤e ¢†Øîæj ÚdG ''.ó©H QGô≤à°SG ¤EG % óMGh øe ÌcCG hQƒ«dG ™ØJQGh ¤EG Ó«∏b ™LGÎj ¿CG πÑb øj 152^98 .øj 152^89 πbC’ hQƒ«dG iƒg Éeó©H Oƒ©°üdG AÉLh ô˘¡˘°ûdG ∞˘°üfh ô˘¡˘°TCG á˘KÓ˘K ‘ iƒ˘˘à˘ °ùe AÉKÓãdG ≥HÉ°S âbh ‘ øj 150^76 óæY …òdG Éæj 160 Üôb »°SÉ«≤dG √Gƒà°ùe øe .(•ÉÑ°T) ôjGÈa ôNGhCG ‘ ¬∏é°S øj 116^60 ¤EG % 0^8 Q’hódG ™ØJQGh á˘KÓ˘˘K ‘ iƒ˘˘à˘ °ùe π˘˘bC’ ¬˘˘Wƒ˘˘Ñ˘ g Ö≤˘˘Y ¢ùeCG ø˘˘ ˘e ∫hCG ø˘˘ ˘j 115^13 ó˘æ˘Y ô˘¡˘ °TCG ‘ ¢VÉØîfG ÈcCG »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G πé°ù«d (∫hC’G ¿ƒ˘˘ fɢ˘ c) Ȫ˘˘ °ùjO ò˘˘ æ˘ ˘e ´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘ °SG

Ée ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd íª°ùJ zìhô°U{ É¡ª¡°SCG øe % 20 ¤EG π°üj :RÎjhQ - »ÑXƒHCG

.2005

»æ«dΰS’G Oƒ©°U ¿EG ¿ƒ∏eÉ©àe ∫Ébh á°ùªN ‘ iƒà°ùe πbCG øe ÚdG πHÉ≤e OÉb Ωƒ«dG ≥HÉ°S âbh ‘ ¬∏é°S …òdG ô¡°TCG ™˘˘Ø˘ JôŸG ó˘˘Fɢ˘©˘ dG äGP äÓ˘˘ª˘ ©˘ dG Oƒ˘˘©˘ °üd ™˘˘ Ø˘ ˘JÒdh ÚdG π˘˘ Hɢ˘ ≤˘ ˘e ᢢ eɢ˘ Y ᢢ Ø˘ ˘°üH ÌcCG …óæ∏jRƒ«ædGh ‹GΰSC’G ¿GQ’hódG .% óMGh øe ÈcCÉH »æeh Ió°ûH »æ«dΰS’G Ò°VCGh ´ƒÑ°SC’G ‘ ÚdG πHÉ≤e á«YƒÑ°SG IQÉ°ùN ø˘˘jô˘˘ °ûJ) Ȫ˘˘ aƒ˘˘ f ò˘˘ æ˘ ˘e ∂dPh »˘˘ °VÉŸG .1999 (ÊÉãdG 1^3112 ¤EG % 0^1 hQƒ˘«˘ dG ™˘˘Ø˘ JQGh ‘ iƒ˘˘ à˘ ˘°ùe π˘˘ bCG π˘˘ é˘ ˘°S ɢ˘ eó˘˘ ˘©˘ ˘ H Q’hO .¢ùeCG øe ∫hCG ´ƒÑ°SG ∞°üfh ÚYƒÑ°SG

å«M øe »ÑXƒHCG ‘ ájQÉ≤©dG äÉcô°ûdG iÈc ÊÉK ä’hÉ≤ª∏d ìhô°U ácô°T âæ∏YCG .É¡ª¡°SCG øe % 20 ¤EG π°üj Ée ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd íª°ùà°S É¡fCG ¢ùeCG á«bƒ°ùdG ᪫≤dG ᫵∏ŸG óYGƒb ‘ Ò«¨àdG ¿CG á«dÉŸG ¥GQhCÓd »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ¤EG ¿É«H ‘ ácô°ûdG âaÉ°VCGh ∫hCG AGôLE’G ∂dP ≈∏Y ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏› ≥aGhh .(¢ùeCG) AÉKÓãdG Ωƒ«dG øe kAóH …ô°ùj ô¡°ûdG â≤aGh ób »ÑXƒHCG ‘ ìhô°üd á°ùaÉæŸG ájQÉ≤©dG QGódG ácô°T âfÉch .¢ùeCG øe .É¡ª¡°SCG øe % 40 ¤EG π°üj Ée ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd ìɪ°ùdG ≈∏Y »°VÉŸG

8 ìô£J ÚeCÉà∏d »Hô©dG ´QódG ácô°T

ájOƒ©°ùdG ‘ ÜÉààcÓd º¡°S ÚjÓe πÑb Ée äÉahô°üe ™aód Ωóîà°ù«°S ∫ÉjQ ≈˘˘ ∏˘ ˘Y PGƒ˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘°S’G π˘˘ jƒ“h π˘˘ «˘ ˘¨˘ ˘°ûà˘˘ ˘dG ácô°ûd kÉ«dÉM ácƒ∏ªŸG á«æ«eCÉàdG á¶ØÙG ≈˘˘∏˘ ˘Y ∫ƒ˘˘ °ü◊G ó˘˘ ©˘ ˘Hh ,»˘˘ Hô˘˘ ©˘ ˘dG ´Qó˘˘ dG ,É¡«∏Y ᢫˘Fɢ¡˘æ˘dG ó˘≤˘æ˘dG ᢰù°SDƒ˘e á˘≤˘aGƒ˘e Ωó˘˘î˘ à˘ °ù«˘˘°S ∫ÉŸG ¢SCGQ ø˘˘e ≈˘˘≤˘ Ñ˘ à˘ ˘j ɢ˘ eh .''ácô°ûdG äÉ«∏ªY πjƒªàd »≤∏àd ∑ƒæH áKÓK ójó– ”'' ±É°VCGh ∂æÑdG :»gh ácô°ûdG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Üɢà˘à˘c’G ô˘jó˘˘e) …ó˘˘æ˘ dƒ˘˘¡˘ dG …Oƒ˘˘©˘ °ùdG ,(ᢢ«˘ £˘ ¨˘ à˘ dG ó˘˘¡˘ ©˘ à˘ eh ‹ÉŸG Qɢ˘ °ûà˘˘ °ùŸGh ÉÑeÉ°S áYƒª›h …QÉéàdG »∏gC’G ∂æÑdGh á«æ≤àdG πFÉ°SƒdG ™«ªL ÖfÉL ¤EG ,á«dÉŸG ∞˘˘Jɢ˘¡˘ dG π˘˘ã˘ e ∑ƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG ‘ ᢢeó˘˘î˘ ˘à˘ ˘°ùŸG .‹B’G ±Gô°üdGh âfÎfE’Gh ‘ô°üŸG

:…CG »H ƒj - ¢VÉjôdG

´QódG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ø∏YCG …Oƒ˘˘©˘ °ùdG Êhɢ˘©˘ à˘ dG ÚeCɢ à˘ ∏˘ d »˘˘Hô˘˘©˘ ˘dG ÒѵdG Oƒ©°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ÒeC’G ø˘˘e ô˘˘°ûY ™˘˘Hɢ˘°ùdG âÑ˘˘°ùdG Ωƒ˘˘j Oó– ¬˘˘fG 8 ‘ Üɢ˘à˘ à˘ c’G ᢢ jGó˘˘ Ñ˘ ˘d …QÉ÷G ô˘˘ ¡˘ ˘°ûdG π˘ã“ á˘cô˘°ûdG º˘˘¡˘ °SCG ø˘˘e º˘˘¡˘ °S ÚjÓ˘˘e 20 á¨dÉÑdG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %40 10 ɢgQó˘b ᢫˘ª˘°SG á˘ª˘«˘≤˘Hh º˘¡˘°S ¿ƒ˘«˘ ∏˘ e ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,ó˘˘MGƒ˘˘ dG º˘˘ ¡˘ ˘°ù∏˘˘ d ä’ɢ˘ jQ .ΩÉjCG Iô°û©d ôªà°ù«°S ÜÉààc’G ¿EG'' ¢ùeCG ¿É˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ °S ÒeC’G ìô˘˘ ˘ ˘ °Uh Ú°ù°SDƒŸG øe π°üëàŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG ¿ƒ«∏e 200 ≠dÉÑdGh Üɢà˘à˘c’G »˘ª˘gɢ°ùeh

Qɢ˘©˘ °SCG QGô˘˘≤˘ à˘ °SG ᢢdɢ˘M ‘ ∂dPh kɢ «˘ ˘eƒ˘˘ j .á«dÉ◊G É¡JÉjƒà°ùe óæY §ØædG ø˘˘ e ô˘˘ °ûY ¢ùeÉÿG ‘ ∂HhCG ™˘˘ ª˘ ˘àŒh .…QÉ÷G ô¡°ûdG Qɢ˘©˘ °SCG ∫Gõ˘˘J’ ÒNC’G ™˘˘LGÎdG º˘˘ ZQh

¢ù˘˘ ˘eCG kGQ’hO 60 ¥ƒ˘˘a §˘˘Ø˘ æ˘ dG ™˘˘Ø˘ JQG ‘ óMGh Ωƒj πÑb %2 øe ÌcCG ∫õf Éeó©H ájƒ«°SB’G º¡°SC’G ¬«a äó©°U …òdG âbƒdG √ÉŒ’G ∞bƒàH ∫ÉeB’G RqõY ɇ ,Q’hódGh ≈˘˘ °û ˘j …ò˘˘ ˘dGh ∫ÉŸG ¥Gƒ˘˘ ˘°SC’ ‹hõ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG .ábÉ£dG ≈∏Y Ö∏£dÉH ô°†j ¿CG ¿ƒ∏eÉ©àe ¤EG Éà˘æ˘°S 17 »˘µ˘jô˘eC’G ΩÉÿG ™˘Ø˘ JQGh á˘Yɢ°ùdG ∫ƒ˘∏˘ë˘H π˘«˘ eÈ∏˘˘d GkQ’hO 60^24 ΩÉÿG ¿É˘˘ch .¢ûà˘˘æ˘ jô˘˘L ⫢˘bƒ˘˘à˘ H 0907 ¢ùeCG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ∫hCG Q’hO 1^57 ¢†Ø˘˘î˘ ˘fG ó˘æ˘Y ÚYƒ˘Ñ˘°SCG ‘ iƒ˘à˘°ùe π˘˘bCG π˘˘é˘ °ù«˘˘d ΩÉÿG âfôH èjõe ™ØJQGh ,GQk ’hO 59^55 .GkQ’hO 60^80 ¤EG Éàæ°S 26 ∞˘sbƒ˘à˘«˘d á˘jƒ˘«˘°SB’G º˘¡˘°SC’G â°û©˘˘à˘ fGh »µ«f ô°TDƒe √ó¡°T …òdG ‹hõædG √ÉéuJ’G á«°VÉŸG á°ùªÿG ΩÉjC’G ióe ≈∏Y ÊÉHÉ«dG „Ég ô°TDƒe OGRh % 1^2 É©ØJôe ≥∏¨jh ɇ % 2^1 „ƒc „ƒg á°UQƒH ‘ èæ°S ‘ •ƒ˘Ñ˘¡˘dG äɢLƒ˘e Aɢ¡˘à˘fɢH ∫ɢeB’G å©˘H .É«°SBG á«fÉHÉ«dG á∏ª©dG πHÉ≤e Q’hódG ¢û©àfGh ¢ùeCG πé°S ¿CG ó©H øj øe ÌcCG ™ØJQGh ºgÉ°S Éeó©H ô¡°TCG áKÓK ‘ iƒà°ùe πbCG äÉ©«Ñe º«é– ‘ º¡°SC’G QÉ©°SCG ¢TÉ©àfG ≈∏Y É¡H ®ÉØàM’G …ƒ£æj »àdG ∫ƒ°UC’G ´ÉØJQG áé«àf ÉgÒKCÉJ OGR »àdGh IQƒ£N .á«fÉHÉ«dG á∏ª©dG ô©°S §ØædG ¥Gƒ°SG äóª°U ôeC’G ájGóH ‘h ɢ¡˘Jó˘¡˘ °T »˘˘à˘ dG äɢ˘Ñ˘ ∏˘ ≤˘ à˘ dG º˘˘¶˘ ©˘ e Ωɢ˘eG »˘˘ °VÉŸG ´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°SC’G ‘ º˘˘ ¡˘ ˘°SC’G äɢ˘ ˘°UQƒ˘˘ ˘H Ωƒ˘˘j Aɢ˘æ˘ ã˘ à˘ °Sɢ˘H »˘˘eƒ˘˘j π˘˘µ˘ °ûH ⩢˘Ø˘ ˘JQGh äGOGóeE’G ™LGÎH äÉ©bƒJ §°Sh ᩪ÷G ±hÉıGh Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dG ‘ ᢫˘£˘Ø˘ æ˘ dG .á«fGôjE’G äQGOÉ°üdG ∞bƒJ ¿CÉ°ûH kGOÉM kÉWƒÑg â£Ñg §ØædG QÉ©°SCG øµdh IQƒ£N ÌcC’G iôNC’G ∫ƒ°UC’G ™e ¢ùeCG ÈcCG GkOóY ™aO …òdG ÚdG ´ÉØJQG áé«àf ¢VGÎbG ø˘˘Y ∞˘˘ bƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘d ÚHQɢ˘ °†ŸG ø˘˘ e Qɪãà°SÓd ¢†ØîæŸG óFÉ©dG äGP äÓª©dG .≈∏YCG óFÉY äGP äÓªY ‘ ¢†©˘˘ ˘ ˘ ˘H ≈˘˘ ˘ ˘ ˘°û ˘ ˘ ˘j ∂dP Öfɢ˘ ˘ ˘ ˘L ¤EGh QGôªà°SG AGREG ±hÉıG …ODƒJ ¿CG Ú∏eÉ©àŸG ∫ɪà˘MGh äɢ°UQƒ˘Ñ˘dG ‘ ‹hõ˘æ˘dG √ɢé˘uJ’G áØ«©°V ᫵jôeCG ájOÉ°üàbG äÉfÉ«H Qhó°U ÈcCG ‘ §˘Ø˘æ˘dG ≈˘∏˘Y Ö∏˘˘£˘ dG ™˘˘LGô˘˘J ¤EG .⁄É©dG ‘ ΩÉî∏d áµ∏¡à°ùe ádhO ådƒæ˘eƒ˘µ˘d »˘eƒ˘«˘dG ô˘jô˘≤˘à˘dG ‘ AɢLh §ØædG QÉ©°SCG ¢ùµ©J'' É«dGΰSG ±hCG ∂æH º˘¡˘ °SC’G äɢ˘°UQƒ˘˘H ∞˘˘©˘ °V ¿Cɢ °ûH ±hÉıG ,…Oɢ˘°üà˘˘b’G π˘˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°ùŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y √ÒKCɢ ˘Jh »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ƒªædG ∞©°V ôqKƒD «°Sh ''.kÉ°†jCG §ØædG ≈∏Y Ö∏£dG ≈∏Y äÉfhõfl äÉfÉ«H §ØædG QÉŒ ÖbÎjh Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dG ‘ ᢫˘Yƒ˘Ñ˘°SC’G §˘˘Ø˘ æ˘ dG ‘ É°VÉØîfG ¿ƒ©bƒàjh GóZ Qó°üJ »àdGh .¥ƒ°ùdG Rõ©j ób ɇ øjõæÑdG äÉfhõfl ´Ó˘£˘à˘°SG ‘ á˘YÉ˘æ˘°üdG ƒ˘∏˘∏fi ™˘bƒ˘˘Jh 2^3 QGó˘˘≤Ã É˘˘°Vɢ˘ Ø˘ ˘î˘ ˘fG RÎjhQ ¬˘˘ Jô˘˘ LCG œGƒ˘˘ f äɢ˘ ˘fhõfl ‘ π˘˘ ˘«˘ ˘ eô˘˘ ˘H ¿ƒ˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ e äÉfhõfl ‘ π«eôH ¿ƒ«∏e 1^7h Ò£≤àdG ¿hõfl IOɢjõ˘H ¿hCÉ˘Ñ˘æ˘à˘j ɢª˘æ˘«˘H ø˘jõ˘æ˘Ñ˘ dG .π«eôH ¿ƒ«∏e 2^1 ™bGƒH ΩÉÿG ‹GƒM ï°†J »àdG ∂HhCG ‘ AGQRh ∫Ébh ¿EG ΩÉÿG §ØædG øe »ŸÉ©dG êÉàfE’G å∏K Éeó©H êÉàfE’G äÉjƒà°ùe Ò¨J ød ᪶æŸG π«eôH QÉ«∏e 1^7 ™bGƒH É¡JGQOÉ°U â°†ØN

¬«fÉHÉ«dG ¬°UQƒÑdG ‘ ä’hGóàdG

:RÎjhQ - ¿óæd

hQƒ«dGh Q’hódG πHÉ≤e ÚdG ¢†ØîfG ó˘Fɢ©˘dG äGP äÓ˘ª˘©˘dG ¢Tɢ˘©˘ à˘ fG ™˘˘e ¢ùeCG .º¡°SC’G äɢ°UQƒ˘H ´É˘Ø˘JQG π˘°†Ø˘H ≈˘∏˘YC’G âaɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘J Ωô˘˘ ˘ ˘°üæŸG ´ƒ˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ °SC’G ∫Ó˘˘ ˘ ˘Nh äGQɪãà°SG øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y ¿hôªãà°ùŸG ¢Vhô≤H ∫ƒ“ ≈∏YCG óFÉY äGP äÓªY ‘ ∂fôØdGh ÚdG πãe πbCG óFÉY äGP äÓª©H äɢ˘°UQƒ˘˘H ™˘˘LGô˘˘J á˘˘é˘ «˘ à˘ f …ô˘˘ °ùjƒ˘˘ °ùdG OÉ°üàb’G ¿CÉ°ûH ±hÉflh á«ŸÉ©dG º¡°SC’G »©˘°ù∏˘d ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùe ™˘aO ɇ »˘µ˘jô˘eC’G .ôWÉıG …OÉØàd ÈcCG ÚdG π˘˘«˘ ˘é˘ ˘°ùJ ¥ƒ˘˘ °ùdG äó˘˘ ¡˘ ˘°Th ájƒÄŸG áÑ°ùædG å«M øe á«YƒÑ°SG IOÉjR ,2003 (ÜBG) ¢ù£°ùZCG òæe hQƒ«dG πHÉ≤e ø˘˘jô˘˘ª˘ ã˘ à˘ °ùŸG ɢ˘¡˘ Jɢ˘ cô– Iƒ˘˘ b â≤˘˘ gQCGh .ôWÉıG º««≤Jh ∞bƒà∏d º¡à©aOh »˘˘ L.¿G.…BG ø˘˘ e ô˘˘ fÒJ ¢ùjô˘˘ c ∫ɢ˘ ˘bh óbh Iójó°ûdG ᢫˘Ñ˘°ü©˘dɢH ¥ƒ˘°ùdG º˘°ùà˘J'' √òg ¿CÉH Ωõ‚ ¿CG ÉYƒf ô£ÿG øe ¿ƒµj IÈÿG Ò°ûJh .í˘«˘ë˘°üà˘dG á˘cô˘M á˘jɢ¡˘f ø˘e ó˘jõŸG çhó˘M ∫ɢª˘à˘MG ¤EG ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG ''.™LGÎdG ô°TDƒe) ™e çóM ÉŸ Éfô¶f GPEG'' ™HÉJh ¬˘˘fG iÔ°ùa »˘˘µ˘ «˘ f (Êɢ˘Hɢ˘ «˘ ˘dG º˘˘ ¡˘ ˘°SC’G ¢ùeCG ¥É˘˘£˘ f ¢ùØ˘˘f π˘˘NGO ɢ˘«˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘a ∑ô– Gòd ΩÉjG á°ùªN ióe ≈∏Y ¢†ØîfG Éeó©H çhóM ≈∏Y áë°VGh äGô°TDƒe ∑Éæg ¢ù«d

¢ùfƒàH AÉæÑ∏d »£°SƒàŸG ¢Vô©ŸG ‘ ∑QÉ°ûJ ádhO 25 á°Uôa ó©j ¢Vô©ŸG Gòg ¿EÉa ,OÉ«Y ΩÓ°ùdG óÑY Ö°ùëHh ƒëf AÉæÑdG ´É£b ∫É› ‘ á«°ùfƒàdG äGQOÉ°üdG ºYód áeÉg É«Ñ˘«˘d π˘ã˘e QGƒ÷G ∫hO ɢ¡˘æ˘e ᢰUɢNh ,᢫˘Ñ˘æ˘L’C G ¿Gó˘∏˘Ñ˘dG ä’É› ‘ iÈc ™jQÉ°ûe RÉ‚E’ ó©à°ùJ »àdG ôFGõ÷Gh .á«àëàdG ≈æÑdG áÄ«¡Jh AÉæÑdGh õ«¡éàdG √ò˘g ‘ ∑Qɢ°ûà˘˘°S ɢ˘«˘ Ñ˘ «˘ d ¿CG ¤EG ¥É˘˘«˘ °ùdG Gò˘˘g ‘ Qɢ˘°TCGh øe ™°SÉàdG Ωƒj É¡d ¢ü°üN å«M ,±ô°T ∞«°†c IôgɶàdG kÉ°SÉ°SCG á∏°üàŸG á«Ñ«∏dG ™jQÉ°ûŸG ºgCG ¢Vô©d …QÉ÷G ô¡°ûdG ácGô°T äGAÉ≤d º«¶æJ ÖfÉL ¤EG áÄ«¡àdGh ¿Éµ°SE’G ‹Ééà ڰVQɢ©˘dG ø˘e º˘¡˘FGô˘¶˘fh Ú«˘Ñ˘«˘ ∏˘ dG ∫ɢ˘ª˘ Y’C G ∫ɢ˘LQ ÚH .Ú«°ùfƒàdG

â– º¶æà°S »àdG ,IôgɶàdG √òg OÉ«Y ∞°Uhh .''äÉeóNh øe É¡fCÉH ,»∏Y øH øjóHÉ©dG øjR »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG ±Gô°TEG πeÉc ‘ áeÉ©dG ∫ɨ°TC’Gh AÉæÑdG ∫É› ‘ äGAÉ≤∏dG ºgCG'' á˘Ñ˘°Sɢæ˘e'' π˘˘µ˘ °ûà˘˘°S ɢ˘¡˘ fGC ¤EG kGÒ°ûe ,''§˘˘°Sƒ˘˘àŸG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ºYód ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ÚH Öjô≤à∏d .''»é«JGΰS’G ∫ÉÛG Gòg ‘ á«ÑæLC’G-á«°ùfƒàdG ácGô°ûdG ''∫ƒ˘M ᢫˘ª˘∏˘Y Ihó˘f º˘«˘¶˘æ˘J IQhó˘dG è˘eɢfô˘H ø˘ª˘°†à˘jh º¡J äÉéàæe ¢VôY ÖfÉL ¤EG ,''á∏eÉ°ûdG ᫪æàdGh AÉæÑdG á∏°üàŸG äÉYÉ£≤dGh áeÉ©dG ∫ɨ°TC’Gh AÉæÑdG äÉYÉ£b πc å©˘Ñ˘dGh Aɢæ˘Ñ˘dG OGƒ˘˘eh ᢢ«˘ ë˘ °üdG OGƒŸGh ±õÿG π˘˘ã˘ e ɢ˘¡˘ H .…QÉ≤©dG

:…CG »H ƒj - ¢ùfƒJ

᫢Hô˘Y á˘dhO 25 ø˘˘e kɢ °VQɢ˘ Y 320 ¿CG ¿ƒ˘˘ª˘ ¶˘ æ˘ e ô˘˘ cP á©°SÉàdG IQhódG äÉ«dÉ©a ‘ ¿ƒcQÉ°û«°S á«≤jôaCGh á«HhQhCGh GC óÑJ ¿CG Qô≤ŸG ,(2007 äÉÑjó«e) AÉæÑ∏d »£°SƒàŸG ¢Vô©ª∏d .á«°ùfƒàdG ¢ùbÉØ°U áæjóà Ωƒ«dG OÉ«Y ΩÓ°ùdG óÑY IQhó∏d ᫪«¶æàdG áæé∏dG ¢ù«FQ ∫Ébh »˘˘ à˘ ˘dG ,Ió˘˘ jó÷G IQhó˘˘ dG √ò˘˘ g ¿EG'' ¢ùeCG ô˘˘ °ûf í˘˘ jô˘˘ °üJ ‘ ,…QÉ÷G ô˘¡˘°ûdG ø˘e ô˘°Tɢ©˘dG á˘jɢ¨˘d ɢ¡˘Jɢ«˘dɢ©˘a π˘°UGƒ˘à˘à˘ °S ä’É› ‘ äGQƒq °üàdG »©°VGh øe ÒÑc OóY Égô°†ë«°S äÉ°SGQO ÖJɵeh ÚjQɪ©e Ú°Sóæ¡e øe áÄ«¡àdGh AÉæÑdG


business

∫ÉŸG ¥ƒ°S 6

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

˯΍Ω΄Α Δ˰μμ˰Ψ˰Θ˰ϣ Δ˰Τ˰ϔ˰λ ΎϬϴϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍

06/03/07

www.globalinv.net ϭ΃ (973) 17 210011 Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ϞΑϮϠΠΑ ϝΎμΗϹ΍ ϰΟήϳ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ 06/03/07

ϯήΧϷ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΕϼϤόϟ΍ ϞΑΎϘϣ ϰϨϳήΤΒϟ΍ έΎϨϳΪϟ΍ ϑήλ ήόγ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ

ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ

ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ

ϭέϮϳ

ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ

3.4298 1.2932

309.0654 116.5300

1.3760 0.5188 0.6798

2.6522

1

0.3770

152.6893

3.248 1.2245 1.604

2.0241 0.7632

1.6944

1

1.3103

0.4940

2.4926 1.0561

224.6116 95.1654

2.3602 1

1 0.4237

0.0111

1

1

90.1126

0.0105 0.947

0.0045 0.4012

1.4710 0.6233 0.0065 0.5902

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ ήϴϐΘϟ΍ 1.03 -7.37 -48.75 -5.61

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 442.49 6,254.17 4,113.02 3,078.63

0.7267 0.3079

0.0086 0.7733

0.0032 0.2916

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ

ήηΆϤϟ΍

ΪϠΒϟ΍

Ÿ ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ ź ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ ϲΑΩ ϕϮγ ήηΆϣ ź ź ϲΒχ Ϯϳ΃ ϕϮγ ήηΆϣ

ήτϗ ήτϗ ϲΑΩ ϲΒχ ϮΑ΃

06/03/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 61.00 138.00 49.50 75.75 127.50 117.00 110.00 153.00 109.25 119.00 39.00 59.00 88.00 142.25 50.50 60.00 43.75 40.00 38.75 77.00 15.25 23.25 88.25 88.25 102.75 85.00 59.25 38.50 25.25 43.00 175.00 79.75 77.00 23.75 54.25 123.00 60.25 23.50 154.25 67.00 34.00

ήϴϐΘϟ΍ -0.4 -3.2 -5.22 -20.99

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 297.52 9,744.10 8,667.43 5,709.93

νΎϳήϟ΍ ϚϨΑ ΓήϳΰΠϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϱΪϨϟϮϬϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΎΒϣΎγ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϲΤΟ΍ήϟ΍ Δϛήη ϚΑΎγ ΩϼΒϟ΍ ϚϨΑ ΕϻΎμΗ΍ ΩΎΤΗ΍ Δϛήη ϲϋ΍ήϤϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪϤγϷ΍ Δϛήη ϻϮϓΎλ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ ήϴϤόΘϟ΍ϭ ˯Ύθϧϼϟ ΔϜϣ Δϛήη ϲϋΎϨμϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ˯΍ήΤμϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ˯ΎΑήϬϛ ϱήΤΒϟ΍ ϞϘϨϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ ΔϣΎϤϴϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϴ΋΍ϭΪϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ϭ ίΎϐϟ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϴΘϧΎϴϣ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϢϴμϘϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΖϨϤγ΍ ϊΒϨϳ ΖϨϤγ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϙϮΒΗ ΖϨϤγ΍ ΔϴϠϫϷ΍ βΒΠϟ΍ ήϴδϋ Δϛήη ήϴϤόΘϠϟ νΎϳήϟ΍ ϖϳϮδΘϠϟ ήϳήΟ ΐϴΑΎϧ΃ ˯ΎϤϧ

(ϢϫέΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϲΒχ ϮΑ΃ ϕϮγ 06/03/07

ήϴϐΘϟ΍ 0.01 0.15 -0.01 0.04 0.00 -0.05 -0.12 0.00 0.21 0.22 -0.03 0.00 -0.01 -0.05 0.00

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 7.26 12.45 1.54 2.47 2.37 2.50 2.43 7.90 5.40 4.72 6.06 25.00 2.04 16.95 3.74

ϝΎϔϗ·

Δϛήθϟ΍

Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ ź ź ŷ Ÿ Ÿ ź ŷ ź ź ŷ

ϲϨσϮϟ΍ ΩΎΤΗϹ΍ ϚϨΑ ϝϭϷ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

ϡϮϴϟ΍ ˯΍Ω΃

-0.16%

0.32%

-0.34%

0.32%

52 ωϮΒγ΃ ϰϧΩϷ΍ ϰϠϋϷ΍ νήόϟ΍ ΐϠτϟ΍ 0.850

ΔϗέΎθϟ΍ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ ϚϨΑ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ Ϛϴϣ΍ήϴγ Δϛήη ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲΒχϮΑ΃ ϥ΍ήϴσ Δϛήη ΕϻΎμΗϼϟ Ε΍έΎϣϹ΍ ΔδγΆϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎϓ΍ήΠϟ΍ Δϛήη

ϝΎϔϗ·

ΔϳέΎϘόϟ΍ έΎϤϋ· Δϛήη ϝΎΘϴΑΎϛ ωΎόη ϲΘϴϠϴΟ΃ ϞϳϮϤΘϠϟ ϙϼϣ΃ Δϛήη ΔπΑΎϘϟ΍ Ύϳ΍ΰϣ Δϛήη "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ ϚϨΑ βϜϣ΍έ΃ (ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΖϨϤγϷ΍ Δϛήη ϲϨσϮϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϞϳϮϤΗ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ϩΎϴϤϠϟ ΎϤϴΟ (ΪϳήΒΗ) ϱΰϛήϤϟ΍ ΪϳήΒΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ϲΑΩ ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ϲΑΩ

ήϴϐΘϟ΍ 6.86 0.51

ϖΑΎδϟ΍ ϝΎϔϗϹ΍

ϝΎϔϗϹ΍

2,133.92

2,140.78

162.82

163.34

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ΕΎϘϔμϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ΩΪόϟ΍

Ÿ Ÿ

ήϴϐΘϟ΍

ϝΎϔϗ· ϖΑΎγ

ϝΎϔϗϹ΍

1.320

1.050

1.030

7,842

1

20,000

-

1.040

1.040 ŷ

0.525

0.680

0.655

0.652

13,100

3

20,000

-

0.650

0.655 ŷ

0.600

0.805

0.650

0.646

44,192

9

68,250

-

0.650

0.647 ŷ

0.800

1.055

0.830

0.822

-

-

-

-

0.822

0.822 ŷ

0.114

0.144

0.125

0.116

7,200

3

60,000

-

0.115

0.120 ŷ

1.151

1.320

1.205

1.200

715,433

16

595,905

-

1.240

1.205 ŷ

787,766.2

32

764,155

ΖϳϮϜϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍

ϡΎόϟ΍ ήηΆϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ςϘδϣ ήηΆϣ

ΔϳΩϮόδϟ΍ ϥΎϤ˵ϋ

0.880

1.450

0.920

0.890

6,461

4

18,750

0.030

0.890

0.920 Ÿ

1.000

12.000

1.680

1.620

-

-

-

-

1.620

1.620 ŷ

0.630

0.901

0.633

0.625

-

-

-

-

0.630

0.630 ŷ

(έΎϨϳΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕέϭϸϟ ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ

0.095

0.100

0.100

-

-

-

-

-

0.100

0.100 ŷ

ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ź Ÿ Ÿ ź ŷ ŷ ŷ ŷ Ÿ ŷ ŷ ź ź Ÿ ŷ Ÿ ź ŷ ź ź ŷ ŷ Ÿ ź ź ŷ ŷ Ÿ ŷ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ ŷ ŷ Ÿ

1.700

2.700

2.450

2.360

-

-

-

-

2.450

2.450 ŷ

Δϛήθϟ΍

0.711

1.710

0.750

0.740

1,502

1

2,030

0.010- 0.750

0.740 ź

ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϹ΍Δϛήη

1.860

3.230

1.970

1.950

231,765

16

313,200

0.060

1.910

1.970 Ÿ

ϲϨσϮϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.035

0.035 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

2,330

2,370

2,365

-

-

-

-

-

2,365

2,365 ŷ

ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

1.440

1.700

1.600

-

-

-

-

-

1.600

1.600 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍

0.291

0.425

0.424

0.405

4,953

3

12,000

0.015

0.410

0.425 Ÿ

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϥίΎΨϤϟ΍ Δϛήη

0.099

0.219

-

0.090

-

-

-

-

0.100

0.100 ŷ

ϝΎϔϗ·

ϡΎόϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ήηΆϣ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ϢϬγϸϟ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ Δϛήθϟ΍

ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ

1.900

2.300

2.080

2.000

108,306

29

141,500

-

2.080

2.080 ŷ

ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ έ΍Ω Δϛήη

2.630

2.630

2.680

2.600

-

-

-

-

2.630

2.630 ŷ

352,988.2

53

487,480

($) ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϱΩϮόδϟ΍ ϲϨϳήΤΒϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ ($) ήϴϤόΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ($) ϞϣΎθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ Ω΍ήϴΘγ΍ Δϛήη ($) ϰΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ ϝΎϤϠϟ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($) ΏέϮϜΘδϔϧ΍ ϚϨΑ ($) ΐϴσ ϚϨΑ ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ ϊϴϨμΘϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ Δϛήθϟ΍ ($) έΎϤΛ· ϚϨΑ ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϛήΑ ΔϋϮϤΠϣ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΖϳϮϜϟ΍ ϊϳέΎθϣ Δϛήη ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

1.450

1.771

1.667

-

-

-

-

-

1.516

1.516 ŷ ΔγΪϨϬϟ΍ϭ Ϧϔδϟ΍ ΢ϴϠμΘϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

0.170

0.230

0.210

-

-

-

-

-

0.230

0.230 ŷ

ϥΎϗήΑ ϚϨΑ

0.845

1.348

0.890

0.865

1,780

1

2,000

0.020

0.870

0.890 Ÿ

(΃) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

1.210

1.510

-

1.245

-

-

-

-

Ε΍έΎϴδϟ΍ ϖϓ΍ϮϤϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΎϤϨϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη 1.246 1.246 ŷ ΓήΤϟ΍ ϕ΍Ϯγϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϊϤΠϣ Δϛήη

"ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ

0.800

0.980

0.840

0.820

-

-

-

-

0.840

0.840 ŷ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΔΣϼϤϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎϘόϟ΍ ϚϨΒϟ΍

0.792

1.055

0.839

0.830

3,685

1

4,440

0.003- 0.833

0.830 ź

(ϮϜϠΘΑ) ΕϻΎμΗϼϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

ΖϳϮϜϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη

0.280

0.460

0.290

0.270

-

-

-

-

0.290

0.290 ŷ

ΔϳάϏϷ΍ ΔϋΎϨλϭ ΓέΎΠΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ Δϛήθϟ΍

ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ ϥΎϴΑϮΑ ϚϨΑ

0.236

0.445

0.252

0.248

15,600

17

62,094

0.002

0.250

0.252 Ÿ

21,065

19

68,534

αΎϧ Δϛήη ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ Δϛήη

0.400

0.440

0.430

0.405

-

-

-

-

0.405

0.405 ŷ

(Ώ) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.750

1.300

0.900

0.850

-

-

-

-

0.850

0.850 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.080

0.080 ŷ

ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ϪϳήμϤϟ΍ ϪπΑΎϘϟ΍ Ϫϛήθϟ΍

0.501

0.569

-

0.525

-

-

-

-

0.546

0.546 ŷ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.290

0.385

0.330

0.305

-

-

-

-

0.330

0.330 ŷ

ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ϭ ΕϼΒϴϜϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη

0.305

0.305

0.320

-

-

-

-

-

0.305

0.305 ŷ

-

-

-

ϲΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

ΔϴϠϫϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ Δϛήη ($) Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔπΑΎϘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΔϴϟϭΪϟ΍ ϞϓΎϜΘϟ΍ Δϛήη Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ

(ήμϣ) ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ (4 - 30) ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ϥΎϴΑϮΑ Δϛήη

0.09

0.105

-

-

-

-

-

-

0.090

0.090 ŷ

ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Δϛήη

0.390

0.460

0.440

0.430

-

-

-

-

0.425

0.425 ŷ

(6-31) ΕΎόΠΘϨϤϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϠϟ Ύϔϳ·

0.296

0.328

0.314

-

-

-

-

-

0.296

0.296 ŷ

ϲϧΎΒϣ Δϛήη

0.040

0.053

0.045

0.041

80

1

2,000

-

0.043

0.043 ŷ

(ΎϧΎϜϳήϣ΃) ΔϳάϏϸϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.290

0.312

0.320

-

-

-

-

-

0.302

0.302 ŷ

80

1

2,000

ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎθΘγϻ΍ Δϛήη

ϲϠ΋Ύόϟ΍ ϪϴϓήΘϠϟ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕΩΎϨϓ Δϛήη ΔΣΎϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ϕΩΎϨϔϠϟ έΩΎϨΑ Δϛήη ΔϴϨσϮϟ΍ ϕΩΎϨϔϟ΍ Δϛήη ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ

ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ΖϴΑ ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ ϑέΎϋ ΔϋϮϤΠϣ

0.325

0.350

-

0.320

-

-

-

-

0.325

0.325 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

-

-

-

-

-

-

ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϛήη

ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ

Δϴ΋΍άϐϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ϥΎτϠγ ΰϛήϣ Δϛήη έΎϤΜΘγϺϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ

ΔπΑΎϘϟ΍ ΓήϳΪϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϼϟ ϲϟϭϻ΍ Δϛήθϟ΍ ϝΎΘϴΑΎϛ ωΎόη

0.50

0.550

-

0.510

-

-

-

-

1,000.0

1,000.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ϞϳϮϤΘϠϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.550

0.550 ŷ

1,000.0 1,000.0 ŷ

($)ΪΤΘϤϟ΍ ϰϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ ($) ΓίΎΘϤϤϟ΍ ΏέϮϜΘδϔϧ΍ ϢϬγ΃ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴΤϟΎμϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΓέΎΟϺϟ ϥΎϴϋ΃ Δϛήη

ϞϘϨϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ϭ ΖϳϮϜϟ΍ ΔτΑ΍έ Δϛήη

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.390

0.390

0.405

-

-

-

-

-

0.390

0.390 ŷ

-

-

-

ŷ

($) έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ Δϛήη ϕέϮϟ΍ ΔϋΎϨμϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ

(ϝΎϳέ)ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ 06/03/07

ϲϣϼγϹ΍ ΔϗέΎθϟ΍ ϑήμϣ

Δϛήθϟ΍

ź ź Ÿ ź ŷ ŷ ź ŷ ź ŷ Ÿ Ÿ ź ŷ ź ź ŷ ŷ

ήϬθϟ΍ ˯΍Ω΃

-3.46% -3.44%

ίΎϏ Δϧ΍Ω

06/03/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 13.05 4.32 22.00 4.01 8.30 11.70 8.56 13.95 2.19 14.35 13.05 10.50 3.97 6.64 1.97 4.41 7.40 57.00

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 4.220 2.000 2.020 1.380 1.160 1.760 1.260 2.700 1.200 0.800 0.295 0.760 0.770 6.450 0.910 0.670 1.300 0.640 0.500 0.320 0.760 6.550 0.560 0.500 0.520 0.490 2.340 2.500 0.750 0.640 1.020 0.920 1.400 0.640 0.325 0.690 0.580 0.385 0.520 0.465 0.630 0.495 0.370 0.650 0.600 0.405 1.18

ΔϨδϟ΍ ˯΍Ω΃

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕϮγ

ϝΎϔϗ·

ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ

ź ź ź ź

06/03/07

ήϴϐΘϟ΍ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.100 0.020 0.010 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 -0.010 -0.005 0.010 0.000 0.010 -0.010 0.000 -0.010 -0.020 0.000 0.000 0.010 -0.020 -0.050 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.010 0.010 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02

ϲϟϭήΘΒϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έΎΑ΁ Δϛήη

(ϢϫέΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϲΑΩ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ -0.10 -0.03 22.00 -0.01 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.03 0.00 0.60 0.15 -0.02 0.00 -0.04 -0.05 0.00 0.000

ΪϠΒϟ΍

ήηΆϤϟ΍

ϝΎϔϗ· Δϛήθϟ΍

ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ŷ ź ź Ÿ ŷ ź Ÿ ź ŷ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ Ÿ ź Ÿ Ÿ Ÿ ź Ÿ

ΔϠϤόϟ΍ ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϭέϮϳ ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

1

1.9275 0.8167

(ϝΎϳέ) ΔϳΩϮόδϟ΍ ϢϬγϷ΍ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ -0.25 -3.00 -1.50 -0.25 -4.25 -1.75 -1.00 -2.75 -4.00 -0.75 0.00 -1.75 -4.00 3.25 0.00 -0.50 2.25 -1.00 0.00 0.50 1.25 0.00 0.25 0.50 0.25 1.00 0.50 -0.25 0.50 3.75 9.00 -0.25 0.25 0.00 1.25 -2.00 1.50 1.25 1.00 -0.25 0.50

ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ

ήϴϐΘϟ΍ 0.400 -2.300 -0.100 -0.100 -0.600 0.000 2.200 0.700 0.100 0.200 0.200 0.000 1.500 -5.700 0.000 1.700 0.500 0.000 0.300 0.000 0.700 0.000 0.300 0.000 0.100 0.150 0.300 0.000 0.500 0.000 0.000

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 81.00 159.50 61.30 90.40 84.00 99.80 92.80 88.70 28.30 13.90 18.20 87.50 90.60 222.60 37.90 82.70 24.10 89.00 14.70 15.00 25.70 46.00 61.30 31.00 12.50 9.50 44.20 24.10 15.40 12.30 56.50

ϝΎϔϗ· Δϛήθϟ΍

Ÿ ź ź ź ź ŷ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ź ŷ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ

9.969

9.969

-

-

-

-

-

-

0.997

0.997 ŷ

1.200

3.870

1.300

1.200

-

-

-

-

1.260

1.260 ŷ 0.414 ŷ

ϱήτϘϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

0.600

0.600

-

-

-

-

-

-

0.414

ϲϨσϮϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

54.680

60.000

-

-

-

-

-

-

60.000 60.000 ŷ

ΔΣϭΪϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

1.750 ŷ

ϱέΎΠΘϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

0.510

0.520

-

-

-

-

-

-

0.510

0.510 ŷ

-

-

-

ϲϣϼγϹ΍ ϲϟϭΪϟ΍΍ ήτϗ ϚϨΑ ϲϣϼγϹ΍ ήτϗ ϑήμϣ

1,161,899.14 105

ήτϗ ΕΎϋΎϨλ Δϛήη

1,322,169

ςϘδϣ ϚϨΑ "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($)(ϞΗϮϴϛ) ΕϻΎμΗϼϟ ήτϗ ϞΗ΍ΩϮγ Ε΍ϻΎμΗϼϟ Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ήϤΜΘδϤϟ΍ ϞϳϮϤΘϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϝϭ΍ΪΘϟ΍

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ήτϗ Δϛήη ΔϳέΎϘόϟ΍ ΓϭήΑ Δϛήη

ϢϬγϷ΍ ΔϛήΣ

ϥΎϳήϟ΍ ϑήμϣ (ΕϼϗΎϧ) ίΎϐϟ΍ ϞϘϨϟ ήτϗ Δϛήη ΖϨϤγϷ΍ ΔϋΎϨμϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ήτϗ Δϛήη ΩϮϗϮϠϟ ήτϗ Δϛήη (ϞΗϮϴϛ) ήτϗ ΕϻΎμΗ΍ Δϛήη ϱέΎϘόϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ ΔΣϼϤϟ΍ Δϛήη

ΩΪόϟ΍ 52 14 7 4 41

ϻ˱ ϭ΍ΪΗ ήΜϛϷ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΩΪϋ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόϔΗήϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόΟ΍ήΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ήϴϴϐΗ ϥϭΪΑ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΔϴϤϛ 595,905 313,200 141,500 68,250 62,094

Δϛήθϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϑήμϣ 1 ($) ϰΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ 2 ($)έΎϤΛ· ϚϨΑ 3 ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ 4 αΎϧ Δϛήη 5

ϞϳϮϤΘϠϟ ϰϟϭϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϥίΎΨϤϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϡϼδϟ΍ Δϛήη ΔϳήτϘϟ΍ ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ϡϼϓϷ΍ ϊϳίϮΗ ϭ ΎϤϨϴδϠϟ ήτϗ Δϛήη

(ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ) ΔδϴϔϨϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ έΎόγ΃ ήόδϟ΍ 8.558 15.784 0.170

ϥΪόϤϟ΍ ΐϫάϟ΍ ϡ΍ήΟ ϦϴΗϼΒϟ΍ ϡ΍ήΟ Δπϔϟ΍ ϡ΍ήΟ

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔΣϭΪϟ΍ Δϛήη ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϠϟ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰη΍ϮϤϟ΍ ϭ ϡϮΤϠϟ΍ ΓέΎΠΘϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍

(ϲϛήϴϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ) ςϔϨϟ΍ έΎόγ΃

ΔϴϠϳϮΤΘϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϰϨϔϟ΍ κΤϔϠϟ ήτϗ Δϛήη ΓέΎΟϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϤϠϟ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ Δϛήθϟ΍

ήϴϐΘϟ΍ -0.29 -0.18 -0.19

ϝΎϔϗ· 60.24 60.71 57.81

ź ź ź

ςϔϨϟ΍ WTI βϜϤϳΎϧ ΖϧήΑ ϲ˰˰ΑΩ

ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ· ϰϟ· ωΎτϗ Ϟϛ ϝϭ΍ΪΗ ΔΒδϧ ΔϤϴϘϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍ 67.80% 57.80% 30.38% 36.87% 5.18% 1.81% 0.00% 0.00% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

ωΎτϘϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ·


7

¿GÒ``W

business

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

∫É©dGóÑY QOÉf OGóYEG

á«bÉØJ’G ™«bƒJ AÉæKCG

™jô°ùdG øë°ûdG áeóN øY ¿ÓY’G ∫ÓN

iôNCG ádhO 39 πª°ûàd

á«dÉe äÉeóN ¥ÓWE’ á°üæe ¢Sõµ«f íæ“ âaƒ°S’ÒH ∫ɪYCÓd ''11 π˘˘cGQhCG'' ᢢeõ˘˘M ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘¶˘ ˘æ˘ ˘dG ó˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘©˘ ˘jh äÉfÉ«Ñ˘H ¢Sõ˘µ˘«˘f ió˘d äɢ©˘«˘ÑŸG »˘∏˘ã‡ Ohõ˘«˘°Sh ,᢫˘fhε˘dE’G QÉÑNC’Gh ,á«dÉ◊G äÉ°SÉ«°ùdGh AÓª©dG äÓé°S ∫ƒM ájQƒa ΩɶædG ¿CG ɪc ,á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ‘ IôaƒàŸG á«dÉŸG äÉéàæŸG ∫ƒM äɨdh äÓª©H AÓª©∏d áLÉ◊G óæY äÓ«∏– AGôLEG ≈∏Y QOÉb .IOó©àe ¢Sõµ«f ™˘e ¿hɢ©˘à˘dG ¿Eɢa ,âaƒ˘°S’ÒH á˘Yƒ˘ªÛ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢHh ¥ƒ°S ¬«a πNóJ …òdG âbƒdG ‘ kɪ¡e kÓ«ªY áYƒªÛG íæÁ .§°ShC’G ¥ô°ûdG ∫ɢª˘c ''âaƒ˘°S’ÒH'' á˘Yƒ˘ªÛ …ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ∫ɢ˘b ™«°Sƒàd kÉ££N âaƒ°S’ÒH áYƒª› ∂∏“'' :ÊÉeGô°ûfÉe ºéM ™ØJQG óbh ,2007 ΩÉY ∫ÓN §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ÉgOƒLh OóY OGORG PEG ,óæ¡dG êQÉN ÒÑc πµ°ûH âaƒ°S’ÒH áYƒª› â°S ∫Ó˘N ∞˘Xƒ˘˘e 4000 ¤EG 200 ø˘e á˘Yƒ˘ªÛG »˘Ø˘Xƒ˘e .''äGƒæ°S

äGQÉ°ûà°S’G äÉcô°T ióMEG »gh ''¢Sõµ«f'' ácô°T òØæà°S kGójóL kÓeÉ°T kÉ«dÉe kÉeɶf ,§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ á∏≤à°ùŸG á«dÉŸG â∏ªY …òdGh ,''á∏≤à°ùŸG á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G IQGOEG Ωɶf'' ƒg ∫É› ‘ ᢢ°ü°üàŸG ''âaƒ˘˘°S’ÒH'' ᢢcô˘˘°T √ô˘˘jƒ˘˘£˘ J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y .äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äÉeóN 2007 ΩÉ©∏d äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ‘ ''¢Sõµ«f'' Qɪãà°SG Qó≤jh IQGOEG'' Ωɶf ó«Øà°ù«°S ∂dòdh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 3^5 øe ÌcCÉH ''á˘∏˘≤˘à˘°ùŸG ᢫˘dÉŸG äGQɢ°ûà˘°S’G √ò˘«˘Ø˘æ˘J …ô˘é˘«˘°S …ò˘dG Ωɢ˘¶˘ f ≈˘∏˘Y kGô˘NDƒ˘e ¢Sõ˘µ˘«˘f ɢ¡˘Jô˘LCG »˘à˘dG äÉ˘æ˘«˘°ùë˘à˘dG ø˘e ó˘jó÷G .á«àëàdG É¡à«æH Oƒªfi ''¢Sõµ«f'' ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ¢ù°SDƒŸG ∫Ébh ≈∏YCG ÒaƒJ ‘ ÉæàjóL ióe Qɪãà°S’G Gòg ócDƒj'' :»eƒ‚ Éæd ôaƒ«°Sh .´É£≤dG Gòg ‘ AÓª©∏d ºYódG øe øµ‡ iƒà°ùe äÉ«dB’G ÌcCG øe IóMGh á∏≤à°ùŸG á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G IQGOEG Ωɶf ''.AÓª©dG É°VQ ≥«≤– ¿Éª°†d kGQƒ£J kÉ«dÉM IôaGƒàŸG

™jô°ùdG øë°ûdG áeóN Rõ©o q J ¢ùjÈ°ùcEG ¢ùµjó«a PEG ,äÉcô°ûdG ¤EG áÑ°ùædÉH kÉjQhô°V kGôeCG ¬H …OÉØJ {âjôa ¢ùjÈ°ùcEG ¢ùµjó«az í«àJ …òdG âbƒdG ‘ á¶gÉÑdG ∞«dɵàdG πª– á˘jQƒ˘Ø˘dG äɢLɢ˘«˘ à˘ M’G ᢢ«˘ Ñ˘ ∏˘ J ɢ˘¡˘ æ˘ µÁ .''É¡FÓª©d ô©˘°S ‘ »˘cô˘ª÷G ¢ü«˘∏˘î˘à˘dG è˘eó˘jh ¿Éª°†dÉH äÉæë°ûdG π≤f ºYO ºàjh ,π≤ædG ´ÉLQE’ ''¢ùµjó«a'' ácô°T ¬eó≤J …òdG ºYódÉH ájƒdhC’G áeóN ≈¶–h .᪫≤dG á«LƒdƒæµàdG πFÉ°SƒdG çóMCG ÉgOɪàYÉH IAÉصdG IOÉjR ≈∏Y AÓª©dG óYÉ°ùJ »àdG Òaƒ˘˘ Jh ,ó˘˘ jQƒ˘˘ à˘ ˘dG ᢢ ∏˘ ˘ °ù∏˘˘ ˘°S IQGOEG ≈˘˘ ˘a .™FÉ°†ÑdG π≤f ≈a áeÉàdG á«aÉØ°ûdG

≈˘∏˘Y π˘ª˘à˘°ûJ »˘à˘dG ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG äɢ˘æ˘ ë˘ °û∏˘˘d ÌcCG É¡æe óMGƒdG ¿õj OhôW ‘ äÉæë°T Oƒ«b RhÉéàJ ¿CG hCG ,kÉeGôZƒ∏«c 68 øe á˘eóÿG √ò˘g ø˘˘ª˘ °†Jh ,…Oɢ˘©˘ dG º˘˘é◊G Úeƒj hCG óMGh πªY Ωƒj ∫ÓN º«∏°ùàdG .ΩÉjCG áKÓK hCG ‘ ¢ù«˘˘ Fô˘˘ ∏˘ ˘d ≈˘˘ ∏˘ ˘YC’G ÖFɢ˘ æ˘ ˘dG ∫ɢ˘ bh IQɢ≤˘dG ¬˘Ñ˘°Th §˘˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdG ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ''¢ùµjó«a'' ácô°T ‘ É«≤jôaCGh ájóæ¡dG IQÉéàdG ºéM ƒ‰ ™e'' :¿ÉªãY …óªM kÉjƒ˘æ˘°S % 6 ≈˘∏˘Y ó˘jõ˘J á˘Ñ˘°ùæ˘H ᢫˘dhó˘˘dG ‘ ™˘˘°Sƒ˘˘à˘ dG äɢ˘H ,»˘˘°VÉŸG ó˘˘≤˘ ©˘ dG ∫Ó˘˘ N ¥ƒKƒŸGh ™jô°ùdG …ƒ÷G øë°ûdG äÉeóN

{¢ùjÈ°ùcEG ¢ùµ˘j󢫢 az ᢢcô˘˘°T âæ˘˘∏˘ YCG ᢫ŸÉ˘©˘dG á˘eóÿG ᢩ˘°Sƒ˘à˘ H ɢ˘¡˘ eɢ˘«˘ b ø˘˘Y iôNCG ádhO 39 πª°ûàd øë°ûdG ájƒdhC’ á˘≤˘£˘ æ˘ eh ᢢ«˘ HhQhC’G IQɢ˘≤˘ dG ø˘˘e π˘˘c ‘ á˘jó˘æ˘¡˘dG IQɢ≤˘dG ¬˘˘Ñ˘ °Th §˘˘°ShC’G ¥ô˘˘°ûdG .É«≤jôaCGh ádhO 110 ÌcCG ¤EG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ dƒ˘˘ ˘NO ™˘˘ ˘ eh äOGR ᢢ©˘ °Sƒ˘˘à˘ dG √ò˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘ J ,ᢢ≤˘ £˘ æ˘ eh ÌcCG ¤EG ™jô°ùdG øë°ûdG áeóN á«£¨J .⁄É©dG ≥WÉæe ‹ÉªLEG øe % 90 øe ∫hC’ á«ŸÉ©dG áeóÿG ¥ÓWEG ” óbh á˘eó˘N ø˘Y IQÉ˘Ñ˘ Y »˘˘gh ,1994 ‘ Iô˘˘ ˘ e IOófi äɢ˘bhCG ‘ º˘˘à˘ J …ƒ÷G ø˘˘ ë˘ ˘°û∏˘˘ d

ÉgõFGƒéH RƒØdG ≈∏Y âjƒ°üà∏d Gk ójóL kÉeɶf ôµàÑJ ÉÑjO ¢Vô©J å«ëH ᫵«JÉeƒJhCG á≤jô£H èFÉàædG ∫hóéj .''Qƒ°†◊G ≈∏Y Iô°TÉÑe èFÉàædG √òg á«bóæØdG ''ÉÑjO'' õFGƒL á≤HÉ°ùe ó≤Y §£ıG øe ∫ÓN (QÉjCG) ƒjÉe øe ÊÉãdG ‘ »HO ‘ 2007 ΩÉ©d .á«Hô©dG áMÉ«°ùdG ¥ƒ°S äÉ«dÉ©a õ˘«“ ≈˘∏˘ Y ICɢ aɢ˘µ˘ eh kÉÁô˘˘µ˘ J õ˘˘FGƒ÷G â°ü°üNh ÚªFÉ≤dGh ¥OÉæØdG πÑb øe ´GóHE’Gh AGOC’Gh áeóÿG ” »àdG äÉÄØdG ∞∏àfl ‘ á«bóæØdG áYÉæ°üdG ≈∏Y ™«ªL ΩÉeCG áMƒàØe á≤HÉ°ùŸG √ògh .ájÉæ©H ÉgQÉ«àNG ±ó¡J »gh ,á≤£æŸG ‘ Ωƒ‚ á°ùªÿGh á©HQC’G ¥OÉæa ¥ô˘°ûdG ¥Oɢæ˘Ø˘d ᢫ŸÉ˘©˘dG õ˘˘«˘ ª˘ à˘ dG Òjɢ˘©˘ e ƃ˘˘∏˘ H ¤EG …CG ¿hOh á˘dOɢY á˘≤˘jô˘£˘H ɢ«˘≤˘jô˘aG ∫ɢª˘°Th §˘˘°ShC’G .õ«–

Éeh ójóL iƒà°ùe ¤G ÉÑjO õFGƒL á«dÉ©ØH »≤Jôf øe ójó©dG øe óMGh ’EG ójó÷G »àjƒ°üàdG ΩɶædG õ˘FGƒ˘L'' ≈˘∏˘Y ɢgɢæ˘∏˘ NOG »˘˘à˘ dG Ió˘˘jó÷G ô˘˘°Uɢ˘æ˘ ©˘ dG ø˘ª˘°V kɢ©˘«˘ ª˘ L »˘˘JCɢ J »˘˘à˘ dGh Ωɢ˘©˘ dG Gò˘˘g ''¥Oɢ˘æ˘ Ø˘ dG ᢫˘bó˘æ˘Ø˘dG á˘YÉ˘æ˘°üdG ƃ˘∏˘H ¤G á˘∏˘°UGƒ˘àŸG É˘æ˘«˘Yɢ°ùe .''AÉ≤JQ’Gh Qƒ£àdG áªFGO äÉjƒà°ùe iôMC’ÉH hCG »∏YÉØàdG âjƒ°üàdG Ωɶf ¿EG'' ±É°VCGh í«àj ''ô°TÉÑŸG Qƒ°†◊G ÜhÉŒ Ωɶf'' º°SÉH ±hô©ŸG GƒJƒ°üj ¿CG Qƒ°†◊G øe âjƒ°üàdG áÄ«g AÉ°†YCG πµd õFGƒ÷ÉH RƒØdÉH ¬fƒë°Tôj øŸ ¬fɵe øe πc Iô°TÉÑe Oô›h áªbôe í«JÉØe áMƒd ΩGóîà°SG ∫ÓN øe √òg í«JÉØŸG áMƒdh .QÉàıG í°TôŸG ºbQ ≈∏Y ¢ùѵdG èeÉfôH ¬«∏Y πªfi ôJƒ«Ñªc RÉ¡éH É«µ∏°S’ á∏°üàe

(DEPA) ''Ühô˘˘ ˘L ó˘˘ ˘à˘ ˘ jɢ˘ ˘fƒ˘˘ ˘j ɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ jO'' âæ˘˘ ˘∏˘ ˘ YCG

»∏NGódG QƒµjódG ™jQÉ°ûe ò«ØæJ ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG ¿CÉH É¡d kGô≤e »HO øe òîàJ »àdGh »∏NGódG å«KCÉàdGh ΩÉ©˘∏˘d ᢰSOɢ°ùdG á˘jƒ˘æ˘°ùdG ᢫˘bó˘æ˘Ø˘dG ''É˘Ñ˘jO'' õ˘FGƒ˘L ¿CG á˘≤˘£˘æŸG ‘ Iô˘˘e ∫hC’ Qƒ˘˘°†ë˘˘∏˘ d í˘˘«˘ à˘ à˘ °S 2007 Rƒ˘Ø˘∏˘d ¬˘fƒ˘ë˘°Tô˘j ø˘e Qɢ˘«˘ à˘ N’ Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘ e Gƒ˘˘Jƒ˘˘°üj .õFGƒ÷ÉH ‘ á«bóæØdG áYÉæ°üdÉH Ú«æ©ŸG ™°SƒH ¬fEÉa ∂dòHh õFGƒ÷ÉH RƒØdÉH ¬fƒë°Tôj øŸ GƒJƒ°üj ¿CG á≤£æŸG AGƒ¡dG ≈∏Y kÉ≤Ñ°ùe IOóÙG ¥OÉæØdG äÉÄØd IOƒ°UôŸG .á«dÉ©ØdG á∏«d Iô°TÉÑe óàjÉfƒj ÉÑjO'' áYƒªÛ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ¿CG ΩÉY πc ‘ ±ó¡f øëf'' :ójƒ°S óæ¡e ''ÜhôL

¿QƒãHÉch Ωƒ«æ«∏«e h ájQÉ≤©dG êhôH ÚH IójóL á«bÉØJG

ácô°ûdÉH á°UÉÿG ™jQÉ°ûŸG óMCG

§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æà ¢UÉÿG É¡Ñàµe ∫ÓN øe ±ó¡J á«©°SƒJ á£îH ,»ÑX ƒHCG ‘ É«≤jôaCG ∫ɪ°Th .á˘eOɢ≤˘dG ™˘HQC’G äGƒ˘æ˘°ùdG ∫Ó˘N kɢbó˘æ˘a 40 π«¨˘°ûà˘d ‘ äGQÉ≤Y á°ùªN kÉ«dÉM ''¿QƒãHÉch Ωƒ«æ«∏«e'' ôjóJh áMhódG ‘ kGôNDƒeh ,ô°üeh ábQÉ°ûdGh »HOh »ÑX ƒHCG .2007 ôjÉæj øe kGAóH

QGóe ≈∏Y áeóNh á«°VÉjôdG Iõ¡LC’G çóMCÉH Iõ¡› ÌcCG òæe ÉgDhÉ°ûfEG ” ájQÉ≤©dG êhôH ¿CÉH kɪ∏Y .Ωƒ«dG á«fɵeEG á°SGQóH á«dÉ◊G IÎØdG ‘ Ωƒ≤Jh ,ΩÉY øe ≈˘∏˘Y á˘jQɢ≤˘©˘dGh á˘jQɢª˘ã˘à˘°S’G ™˘jQɢ°ûŸG ‘ •Gô˘î˘f’G .‹hódGh »∏ÙG øjó«©°üdG πª©J É¡fEÉa ''¿QƒãHÉch Ωƒ«æ«∏«e'' ¥OÉæØd áÑ°ùædÉHh

Qɪãà°S’G ´GQP ,''ájQÉ≤©dG êhôH'' áYƒª› âæ∏YCG ™«bƒàH É¡eÉ«b ,»eÓ°SE’G »ÑX ƒHCG ∂æH ‘ …QÉ≤©dG ióMEG ,''¿QƒãHÉch Ωƒ«æ«∏«e'' áYƒª› ™e á«bÉØJG áYƒªÛG É¡dÓN øe Ωƒ≤J ,á«dhódG ¥OÉæØdG »∏¨°ûe …òdGh »HO ‘ ''á°UÉÿG êhôH áëæLCG'' ¥óæa IQGOEÉH .áaôZ 164 øe ¿ƒµàjh á«gÉaôdGh áeÉîØdÉH õ«ªàj ô≤e ‘ kGôNDƒe Iójó÷G á«bÉØJ’G ó≤Y ™«bƒJ ”h ΩɢY ô˘jó˘e ∫ɢbh .»˘Ñ˘Xƒ˘HCG ‘ á˘jQɢ≤˘©˘ dG êhô˘˘H Öà˘˘µ˘ e ÉæàcGô°T »JCÉJ'' :ʃYQõdG ∫OÉY ájQÉ≤©dG êhôH ácô°T áfɵe øe Rõ©àd ''¿QƒãHÉch Ωƒ«æ«∏«e'' áYƒª› ™e .''ájQÉ≤©dG êhôH øe Üô≤dÉH »HO ‘ É¡©bƒÃ ''êhôH áëæLCG'' õ«ªàJh »˘à˘«˘°S'' ¥ƒ˘°ùà˘dG õ˘cô˘e QGƒ˘é˘H ,󢢫˘ ©˘ °SQƒ˘˘H ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e »˘˘HO Qɢ˘£˘ e ø˘˘e êÈdG Üô˘˘b ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘ H ,''Îæ˘˘ °S º°†æ«d ójó÷G »bóæØdG êÈdG Gòg »JCÉjh ,‹hódG º˘°SG ■ᢢ«˘ bó˘˘æ˘ Ø˘ dG ≥˘˘≤˘ °ûdG ™˘˘jQɢ˘°ûe ᢢ∏˘ °ù∏˘˘°S ¤EG Ωɢ©˘dG ∫Ó˘N ɢ¡˘bÓ˘WEG Qô˘≤ŸG ø˘˘e »˘˘à˘ dGh ,''ᢢ©˘ jô˘˘°T'' .…QÉ÷G ËɢJ'' âbƒ˘dɢH á˘cQɢ°ûŸG Ωɢ¶˘æ˘H á˘ë˘æ˘LC’G ô˘aƒ˘˘à˘ Jh áYƒª› AÉcô°T ∫ÓN øe ∂dPh Qɪãà°SÓd ''Ò°T .''ájQÉ≤©dG ᪶fCÓd RÉH'' ácô°T ‘ ájQÉ≤©dG êhôH - ¿QƒãHÉch Ωƒ«æ«∏«e'' áYƒª› ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Ébh á«bÉØJ’G íæ“'' :õfƒÁÉ°S ''É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥ô°ûdG ''¿Qƒã˘Hɢch Ωƒ˘«˘æ˘«˘∏˘«˘e'' á˘Yƒ˘ªÛ ᢰUô˘Ø˘dG Ió˘jó÷G ɢgó˘˘¡˘ °ûJ »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Mɢ˘«˘ °ùdG Iô˘˘Ø˘ £˘ dG ‘ ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ d .''äGQÉeE’G »àdG äÉeóÿG á«Yƒf ¤EG ∂dòc ʃYQõdG QÉ°TCGh áYÉbh áMÉÑ°ùdG äÉeɪMh ºYÉ£ŸÉc êÈdG É¡H ≈¶ëj

ÚdôH »`a á«dhódG áMÉ«°ùdG á°UQƒH »`a ∑QÉ°ûJ äGQÉeE’G ¿GÒW

≈∏Y äGQÉeE’G ¿GÒW ìÉæL »JCÉjh .äGôFÉ£dGh äGQÉ£ŸGh âeó≤J »àdG ,380 ¬jEG ábÓª©dG ¢UÉHôjE’G IôFÉW πµ°T É¡ª∏°ùJ ‘ CGóÑà°S ,É¡æe 43 AGô°ûd IócDƒe äÉ«Ñ∏£H á∏bÉædG ,ìÉæ÷G ¿Rh π°üjh .2008 (ÜBG) ¢ù£°ùZCG øe kGQÉÑàYG 20 Oƒ¡L ¤EG êÉàëjh kÉæW 30 ƒëf ¤EG ,Ö∏°üdG øe ¿ƒµŸG .¬Ñ«côJh ¬©«ªŒ ºàj »µd ΩÉjCG 10 IóŸ kÓeÉY

.äÓMôdGh äÓ£©dG ‘ ,∑QÓ˘˘c º˘˘«˘ J äGQɢ˘ eE’G ¿GÒW ¢ù«˘˘ FQ ∑Qɢ˘ °û«˘˘ °Sh Ωƒ˘˘j ¢Vô˘˘©ŸG ‘ ¿GÒ£˘˘dG Ωƒ˘˘j ∫Ó˘˘ N …QGƒ˘˘ M ió˘˘ à˘ ˘æ˘ ˘e ‘ äÉÑ°SÉæŸG RôHCG øe ó©j …òdG ,…QÉ÷G ¢SQÉe 9 ᩪ÷G ∫Ó˘N ¢Tɢ≤˘æ˘dG ∫hɢæ˘à˘jh .᢫ŸÉ˘©˘dG …ƒ÷G π˘≤˘ æ˘ dG ´É˘˘£˘ b ᢢYɢ˘æ˘ °üdG ɢ˘gó˘˘¡˘ °ûJ »˘˘à˘ dG äGQƒ˘˘£˘ à˘ dG çó˘˘MCG ió˘˘ à˘ ˘æŸG

Iô°ûY áæeÉãdG IQhódG ‘ ''äGQÉeE’G ¿GÒW'' ∑QÉ°ûJ ,ÚdôH ‘ ITB ''á«dhódG áMÉ«°ùdG á°UQƒH'' ¢Vô©e øe 11 -7 ÚH IÎØdG ∫ÓN á«fÉŸC’G ᪰UÉ©dG ‘ ΩÉ≤j …òdG ¢ù«FôdGh ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ∫Ébh .…QÉ÷G (QGPBG) ¢SQÉe øH óªMCG ï«°ûdG áYƒªÛGh äGQÉeE’G ¿GÒ£d …ò«ØæàdG ≈≤à∏e á«dhódG áMÉ«°ùdG á°UQƒH Èà©f'' :Ωƒàµe ∫BG ó«©°S kGAõL ,ΩÉ©dG Gòg ¢Vô©ŸG áµjô°T ,óæ¡dG ó©Jh .kɪ¡e kÉ«ŸÉY øe äÓMQ Ò°ùf å«M ,á«ŸÉ©dG ÉæWƒ£N áµÑ°T øe kɪ¡e .óæ¡dG ‘ äÉ£fi ÊɪK ¤EG »HO ‘ »°ù«FôdG Éfô≤e äGƒæ°ùdG ∫ÓN kGÒÑc kGƒ‰ óæ¡dG ¤EG ÉæJÉeóN äó¡°Th ájQÉéàdG äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ ºgÉ°S ɇ ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚHh É¡æ«H á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdGh .''iôNC’G ÉæJÉ£fi ∞∏àflh IóëàŸG ¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûŸG äGQÉeE’G ¿GÒW óah …ôé«°Sh ô˘Ø˘°ùdG AÓ˘ch ™˘e äGAɢ≤˘d ,ᢢ«˘ dhó˘˘dG ᢢMɢ˘«˘ °ùdG ᢢ°UQƒ˘˘H ¥Oɢ˘æ˘ Ø˘ dG ‹hDƒ˘ °ùeh ᢢ«˘ ˘Mɢ˘ «˘ ˘°ùdG è˘˘ eGÈdG »˘˘ ª˘ ˘¶˘ ˘æ˘ ˘eh ∞∏àfl øe »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘ Ú«eƒµM ÚdhDƒ°ùeh IôFGO øeh á∏bÉædG øe ÚdhDƒ°ùe óaƒdG º°†jh .∫hódG

ójóL »MÉ«°S ìô°U »HO ‘ ÉæjQÉe ¥óæa

Q’hO ¿ƒ«∏e 81 RhÉéàJ áØ∏µàH

πÑ≤ŸG ȪàÑ°S »HO ‘ ÉæjQÉe ¥óæa ìÉààaG Qɢî˘Ñ˘dGh π˘«˘ª˘é˘à˘ dGh Aɢ˘NΰS’G äÉ÷ɢ˘©Ÿ ¤EG ᢢ ˘aɢ˘ ˘°VE’ɢ˘ ˘H ,…Rƒ˘˘ ˘cÉ÷Gh ɢ˘ ˘fhɢ˘ ˘ °ùdGh ᢢ gOQh ᢢ Mɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °S ᢢ ˘cô˘˘ ˘Hh Ωƒ˘˘ ˘jRɢ˘ ˘æ˘ ˘ ª˘ ˘ L ´É£b ∫hCG ¢ù«FQ ÖFÉf ÜôYCGh .AÉNΰSÓd ''äGQÉeE’G ¿GÒW'' ‘ äÓMôdGh äÓ£©dG º˘°ùb Qƒ˘£˘à˘d ¬˘Mɢ«˘JQG ø˘Y ,π˘°ùfɢ˘g ¢ùfɢ˘g å«˘M ø˘e ,äɢ©˘é˘à˘æŸGh ¥OÉ˘æ˘ Ø˘ ∏˘ d äGQɢ˘eE’G äÉeóÿG iƒà°ùeh Iójó÷G ≥aGôŸG AÉ°ûfEG ¢ùØf ¥óæØdG ™Ñà«°S'' :∫Ébh ,ÉgôaƒJ »àdG »àdG AÓª©dG áeóNh áaÉ«°†dG ‘ ÒjÉ©ŸG ™éàæe ∫ÓN øe äGQÉeE’G ¿GÒW É¡à°SQCG .''…hGôë°üdG É¡ŸG ÉÑ°Sh ɢgô˘aƒ˘«˘°S »˘à˘dG iô˘NC’G ≥˘aGôŸG π˘˘ª˘ °ûJ äGQɢeE’G ¿GÒW ɢ˘æ˘ jQɢ˘e ¢ùfOõ˘˘jQh ¥ó˘˘æ˘ a äÉYɪà˘LG á˘aô˘Zh ∫ɢª˘YC’G ∫ɢLô˘d kGõ˘cô˘e .á«MÉ«°S ä’ƒL º«¶æJh ∫ÉÑ≤à°SG äÉeóNh ¿GÒW ɢæ˘jQɢe'' ¢ùfOõ˘jQh ¥ó˘æ˘a ™˘Ñ˘à˘jh ¥Oɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘d äGQɢ˘ eE’G'' º˘˘ °ù≤˘˘ d ''äGQɢ˘ eE’G äÓ˘˘£˘ ©˘ dG Iô˘˘ FGO ø˘˘ ª˘ ˘°V ''äɢ˘ ©˘ ˘é˘ ˘à˘ ˘æŸGh ô˘˘ jó˘˘ jh .äGQɢ˘ ˘eE’G ¿GÒW ‘ äÓ˘˘ ˘Mô˘˘ ˘dGh äGP ≥≤°T äÉ©ª›h ÉÑ°Sh äÉ©éàæe º°ù≤dG ɢ¡ŸG É˘Ñ˘°Sh ™˘é˘à˘æ˘e π˘ª˘°ûJ ,á˘∏˘eɢc äɢeó˘N ¥ô˘°ûdG ‘ »˘Ä˘«˘H ™˘é˘à˘æ˘e ∫hCG ,…hGô˘˘ë˘ °üdG ™éàæe AÉæÑH kÉÑjôb CGóÑj ±ƒ°Sh .§°ShC’G ô˘jó˘˘j ±ƒ˘˘°Sh .ɢ˘«˘ dGΰSCG ‘ ‹É˘˘a ¿É˘˘¨˘ dhh ''äGQɢ˘eE’G ¿GÒW ¢ùµ˘˘«˘ d ø˘˘jô˘˘L'' ™˘˘ª› ,2008 ΩɢY »˘Hó˘H í˘à˘à˘Ø˘«˘ °S …ò˘˘dG ≥˘˘≤˘ °û∏˘˘d iôéj …òdG RQhÉJ ∑QÉH ¢ùfOõjQh ¥óæah ΩÉY ¬MÉààaG Qô≤ŸG øeh kÉ«dÉM »HóH √DhÉ°ûfEG .2010

≈∏Y á«FÉ¡ædG äÉ°ùª∏dG ™°Vh kÉ«dÉM …ôéj ''äGQÉeE’G ¿GÒW ÉæjQÉe'' ¢ùfOõjQh ¥óæa Ȫ˘à˘Ñ˘°S ø˘e ∫hC’G ‘ ¬˘˘Mɢ˘à˘ à˘ a’ kG󢢫˘ ¡“ .2007 (∫ƒ∏jCG) ÉæjQÉe'' ìÉààaG óYƒe øY ¿ÓYE’G ”h 300 ¬àØ∏µJ ≠∏ÑJ …òdG ,''äGQÉeE’G ¿GÒW Q’hO ¿ƒ˘«˘∏˘e 81^7 ƒ˘ë˘ f) º˘˘gQO ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e ᢰUQƒ˘H ¢Vô˘©˘e Oɢ≤˘©˘fG ᢫˘°ûY ,(»˘˘µ˘ jô˘˘eCG .ÚdôH ‘ á«dhódG áMÉ«°ùdG ÚH kÉ≤HÉW 59 øe ¿ƒµŸG ,≈æÑŸG ™ªéjh äɢeóÿG äGP ≥˘≤˘°ûdGh ᢫˘bó˘æ˘Ø˘ dG ±ô˘˘¨˘ dG ,᢫˘dɢY á˘fhô˘e ¬˘aƒ˘«˘°†d ô˘aƒ˘jh ,á˘∏˘eɢµ˘ dG ,±ô˘Z çÓ˘K äGP ᢢ≤˘ °T 55 ø˘ª˘°†à˘j å«˘M ,ƒjOƒà°S á≤°T 24h ,ÚàaôZ äGP á≤°T 170h áMÉ°ùe ¢ShÉ¡àæH áëæLCG áà°S ¤EG áaÉ°VEG .™Hôe Îe 300 É¡æe πc äGQÉeE’G ¿GÒ£d ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ÈYh ø˘Y ,Ωƒ˘à˘µ˘e ∫BG 󢢫˘ ©˘ °S ø˘˘H ó˘˘ª˘ MCG ï˘˘«˘ °ûdG Gò˘g ‘ ™˘°Sƒ˘à˘J á˘∏˘bɢæ˘dG iô˘j ƒ˘gh ¬˘JOɢ©˘°S »˘˘ HO ᢢ £˘ ˘N º˘˘ YO ‘ º˘˘ gɢ˘ ˘°ùJh ´É˘˘ ˘£˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ‘ áMÉ«°ùdG áYÉæ°U õjõ©Jh á«é«JGΰS’G .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ø˘ª˘°V ''äGQɢeE’G ¿GÒW É˘æ˘ jQɢ˘e'' ™˘˘≤˘ j áaÉ°ùe iƒ°S ó©Ñj ’h ,ÉæjQÉe »HO á≤£æe »HO áæjóe øY ΩGóbC’G ≈∏Y kGÒ°S ≥FÉbO 10 .ΩÓYEÓd »HO áæjóeh âfÎfEÓd π˘ª˘ë˘j »˘ë˘°U Oɢf ≈˘∏˘Y ≈˘æ˘ÑŸG …ƒ˘à˘ë˘ jh `H ᢢ ˘ °UÉÿG ''ɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°S ¢ù∏Áɢ˘ ˘ J'' ᢢ ˘ eÓ˘˘ ˘ ˘Y πà˘ë˘jh .''äɢ©˘é˘à˘æŸGh ¥Oɢæ˘Ø˘∏˘d äGQɢeE’G'' kÉaôZ º°†jh kÓeÉc kÉ≤HÉW ''ÉÑ°S ¢ù∏ÁÉJ''


business

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

business@alwatannews.net

º¡F’h ≈∏Y Ωƒj ∞dCG øe ÌcCG Qhôe áÑ°SÉæÃ

zøjôëÑdG{ ¿ƒaGOƒa -»°S »J ΩEG É¡«cΰûe ÅaɵJ ’ÉØàMG á°UÉÿG ¢Vhô©dG øe á∏°ù∏°S Ëó≤J øY (øjôëÑdG) ¿ƒaGOƒa -»°S »J ΩEG âæ∏YCG .øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ É¡JÉeóN Ëó≤J ≈∏Y Ωƒj ∞dCG øe ÌcCG Qhôà ¬eó≤f …òdG äBÉaɵŸG èeÉfôH øe AõL á«éjhÎdG ¢Vhô©dG √òg'' ácô°ûdG øY ¿É«H ∫Ébh ∞dCG 300 ≈∏Y ójõj Ée ÜGòàLÉH ÉgRÉ‚EÉH ∫ÉØàMÓdh ácô°ûdG »cΰûŸ ôµ°ûdG øY ÜGôYEÓd áeóN »cΰûe øe πµd áeó≤ŸG ¢Vhô©dG πª°ûJh .''É«Ñ°ùf IÒ°ü≤dG IÎØdG √òg ‘ ∑ΰûe .(DataSim) äÉfÉ«ÑdG äÉeóN »cΰûeh (…õjEG) ôLC’G áYƒaóŸG áeóNh (QGƒM) πLB’G ™aódG …õjEG ¢VôY AGô°T óæY º¡eÉbQCG QÉ«àNG ôLC’G áYƒaóe …õjEG áeóN »cΰûe ¿ÉµeEÉHh ô¡°TCG 3 ≈∏Y áYRƒe GQÉæjO 18 ᪫≤H äɟɵe ó«°UQ ≈∏Y π°üëj ¿CG ≈∏Y GQÉæjO 12 πHÉ≤e 1812/ ó«°UôdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg ¢Vô©dG Gòg øe IOÉØà°S’G øe ÚcΰûŸG Úµªàd ∂dPh Gòg πLB’G ™aódG áeóÿ Oó÷G ÚcΰûŸG ÉeCG .øë°ûdG IOÉYEG ádÉM ‘ ÒfÉfO 4 ᪫≤H ‘É°VE’G ∞©°V ¿ƒª∏à°ùj ±ƒ°ùa 990 QGƒM ¤EG 110 QGƒM ábÉH øe AGóàHG äÉbÉÑdG ∞∏àîà (QGƒM) ô¡°T ∫ÓN áeóÿG ‘ ∑GΰT’G óæY ô¡°TCG 3 ¤EG π°üJ IóŸ É¡H 샪°ùŸG á«fÉÛG ≥FÉbódG áeóN Ωɶæd Oó÷Gh Ú«dÉ◊G ÚcΰûŸG ICÉaɵe ºàà°S ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH .2007 ¢SQÉe ∫ƒNO øe ¿ƒcΰûŸG øµªàj å«ëH óMGh ô¡°T IóŸ ÊÉÛG ∑GΰT’ÉH (DataSim) äÉfÉ«ÑdG ±ƒ°Sh .Mobile Broadband technology á«æ≤J ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG øjõîJh âfÎfE’G èeÉfÈdG »¡àæ«°S ɪ«a ¢SQÉe 14 Ωƒj ≈àM …õjEG Ωɶf »cΰûŸ »éjhÎdG èeÉfÈdG ôªà°ùj äÉfÉ«ÑdG áeóN Ωɶf »cΰûŸ øµÁ .‹É◊G ô¡°ûdG ájÉ¡f ‘ áØYÉ°†ŸG QGƒM ≥FÉbód »éjhÎdG âdÉbh .2007 πjôHCG 5 Ωƒj ≈àM óMGh ô¡°T IóŸ ÊÉÛG ∑GΰT’G øe IOÉØà°S’G (DataSim) Ωƒ≤f øëf'' :¿Éª«∏°S ádÉg (øjôëÑdG) ¿ƒaGOƒa -»°S »J ΩEG ‘ á«≤jƒ°ùàdG ä’É°üJ’G Iôjóe ô¶ædÉHh .Éæ«cΰûŸ ájô¨e ÉjGõeh ¢VhôY Ëó≤J ¢Vô¨H ¢VhôYh èeGôH º«ª°üàH QGôªà°SÉH AGó©°S ÉæfEÉa äGƒæ°S 3 øe ÌcCG ≠∏ÑJ É«Ñ°ùf IÒ°üb Ióe øe øjôëÑdG ‘ ÉæWÉ°ûæH ÉfCGóH ÉæfCG ¤EG Gòg QɵàHG ¿EG'' :âaÉ°VCGh .''∑ΰûe ∞dCG 300 øe ÌcCG ÜÉ£≤à°SÉH ÉfRÉ‚EG á°UÉîHh ÉæéFÉàæH ÚcΰûŸG A’ƒd Égôjó≤J øY ÒÑ©à∏d ¿ƒaGOƒa »°S »J ΩEG ܃∏°SCG ƒg äBÉaɵª∏d èeÉfÈdG (DataSim) äɢfɢ«˘Ñ˘dG á˘eó˘î˘H ¢UÉÿG É˘æ˘°Vô˘Y ó˘cDƒ˘jh ,ÚcΰûŸG á˘eó˘î˘H ɢæ˘eGõ˘à˘ dG ∂dò˘˘ch GPRS h3 øe Iô˘µ˘à˘ÑŸG äɢ«˘æ˘≤˘à˘dGh äɢeóÿG ´Gƒ˘fCG çó˘MCG Ëó˘≤˘J ≈˘∏˘Y π˘°UGƒ˘àŸG ɢfõ˘«˘cô˘Jh .''hEDGE hHSDPA

%20^5 áÑ°ùæH ìÉHQC’G ‘ ´ÉØJQG ¤EG kGÒ°ûe …ƒæ°S ∞°üædG Gΰù∏J ¬«dGΰSC’G ¬bÓª©dG ä’É°üJ’G ácô°T øY ôjô≤J Qó°U å«M .…QÉéàdG »◊G §°Sh ‘ Êó«°S ‘ Ωóîà°ùŸG Gΰù∏J ∞JÉg ∂°ûc (Ü CG) .™bƒàŸG øe π°†aCG √DhGOG ¿ƒµ«°S ‹ÉŸG ΩÉ©dG ¿CG ™bƒàjh

ÓŸG ójôa .O

áHÉ£î∏d zƒµHÉH{ …OÉf ìÉààaG IQhO º˘«˘¶˘æ˘à˘H Ωɢ˘b ó˘˘b »ŸÉ˘˘©˘ dG ‹É˘˘j’ÉŸG ᢢHɢ˘£ÿG É¡æe kÉØXƒe 12 èjôîJ ” »àdGh çóëàdG äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y IQhódG äõqcQ óbh ,IQhó∏d ÚHQóªc ᢫˘Ø˘«˘c ∫ƒ˘M äGOɢ°TQE’G Òaƒ˘Jh çó˘ë˘à˘dG äGQɢ˘¡˘ e øeh ,ÜÉ£ÿG º««≤J á«Ø«ch áëLÉf áKOÉfi ó≤Y ÈcCG kGOóY çóëàdG äGQÉ¡e IQhO πª°ûJ ¿CG πeDƒŸG ƒ˘µ˘Hɢ˘H …Oɢ˘f Aɢ˘°ûfEG 󢢩˘ jh .ᢢcô˘˘°ûdG »˘˘Ø˘ Xƒ˘˘e ø˘˘e ôjƒ˘£˘à˘d ƒ˘µ˘HɢH ᢫˘é˘«˘JGΰSG ø˘e GkAõ˘L á˘Hɢ£˘î˘∏˘d ,ÜÉÑ°ûdG É¡«ØXƒe ÚH áHÉ£ÿGh çóëàdG äGQÉ¡e mOÉf äCÉ°ûfCG »àdG á«∏ÙG äÉ°ù°SDƒŸG πFGhCG øe âfÉch .äÉ«æ«à°ùdG IÎa ‘ øjôëÑdG ‘ áHÉ£î∏d

É¡jOÉf ‘ k’ÉØàMG kGôNDƒe ''ƒµHÉH'' ácô°T âeÉbCG ᢢ«˘ Ñ˘ jQó˘˘J IQhO Ωɢ˘à˘ N á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æà ∂dPh ,‹Gƒ˘˘©˘ dɢ˘ H ,çó˘ë˘à˘dG äGQɢ¡˘e ∫ƒ˘M ™˘«˘Hɢ°SCG ᢰùª˘N âbô˘¨˘à˘°SG π˘Ø◊G ∫Ó˘N iô˘L ɢª˘c ,kÉ˘Ø˘Xƒ˘e 18 ɢ¡˘«˘a ∑Qɢ°T .ƒµHÉH ‘ áHÉ£ÿG …OÉf ìÉààaG øY ¿ÓYE’G ø˘˘e º˘˘¡˘ JGOɢ˘¡˘ °T IQhó˘˘dG ‘ ¿ƒ˘˘cQɢ˘°ûŸG º˘˘∏˘ °ùJh …ò˘«˘Ø˘æ˘ à˘ dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG 󢢫˘ °ùdG ≈˘˘Ø˘ £˘ °üe Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ᢢ≤˘ £˘ æŸG ߢ˘aÉfi ¿GQó˘˘fɢ˘Lɢ˘eGQ ƒ˘˘Hɢ˘H Qƒ˘˘à˘ có˘˘dGh Ú°ùM π˘˘Ø◊G ô˘˘°†Mh .ᢢHɢ˘£ÿG …Oɢ˘æ˘ d ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ ˘dG ,π˘˘Ø◊G »˘˘YGQh ᢢ fɢ˘ «˘ ˘°üdG Ωɢ˘ Y ô˘˘ jó˘˘ e …Qɢ˘ °üfC’G ᢢHɢ˘£ÿG ¢ù∏› …Oɢ˘ f ¢ù«˘˘ FQ ¿ƒ˘˘ æ˘ ˘«˘ ˘e »˘˘ Lɢ˘ °Sh …OÉf ´ôa ßaÉfi ‘õjQ óªMCGh ,»ŸÉ©dG ‹Éj’ÉŸG ¢ù∏› …OÉf ¿CG ôcòdÉH ôjóLh .»ŸÉ©dG áHÉ£ÿG

Gk óah πÑ≤à°ùJ á°UQƒÑdG ∫ɪYC’G IQGOEG á«∏c á«©ªL øe ¥ƒ°S »°VÉŸG ÚæKE’G øjôëÑdG á©eÉéH ∫ɪYC’G IQGOEG á«∏c á«©ªL äÉÑdÉWh áÑ∏W øe óah QGR .á«dÉŸG ¥GQhCÓd øjôëÑdG ≈∏Y Üôb øY ±ô©àdG ¤EG ¥ƒ°ùdG ΩÉ°ùbCG øe Oó©d á«©ª÷G AÉ°†YCG É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG âaógh AÉ£°SƒdG ò«ØæJ äGAGôLEGh ∫hGóàdG Ωɶf ≈∏Y Gƒ©∏WG ɪc ,É¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸGh ΩÉ°ùbC’G √òg πªY á©«ÑW .∫hGóàdG áYÉb ‘ äÉ≤Ø°ü∏d º¡eÉ“EGh º¡FÓªY ôeGhC’ ´GójE’Gh ájƒ°ùàdGh ¢UÉ≤àdG Ωɶf ≥«Ñ£àd á©ÑàŸG äÉ«dB’G ∫ƒM ìô°T ¤EG óaƒdG AÉ°†YCG ™ªà°SG ɪc πeÉ©J π¡°ùJ IójóY äÉ«HÉéjEGh ÉjGõe øe ΩɶædG Gòg ¬ë«àj Éeh ¥ƒ°ùdG É¡≤Ñ£j …òdG …õcôŸG .¥ƒ°ùdG ‘ øjôªãà°ùŸG

zäÉjhɪ«chÎÑdG{ Qhõj z∂HÉ°S{`H Ióª°SCÓd ¢ù«FôdG ÖFÉf õ˘«˘ª˘àŸG AGOC’G ≈˘∏˘Y kɢ«˘æ˘ã˘e ,ä’É› Ió˘˘Y ‘ ɢ˘¡˘ à˘ ≤˘ ≤˘ M »˘˘à˘ dG äGRÉ‚E’Gh ¿hÉ©à∏d ÉëLɢf Gõ˘eQ h kGõ˘«˘ª˘à˘e kɢ«˘YÉ˘æ˘°U Ék ˘Mô˘°U √ɢjEG kGÈà˘©˘e ,™˘ª˘é˘ª˘∏˘d ácô°ûdG IQGOEG É¡dòÑJ »àdG áã«ã◊G Oƒ¡÷ÉH OÉ°TCG ɪc .∑ΰûŸG »é«∏ÿG øeC’G äɢ«˘∏˘ª˘©˘H ô˘ª˘à˘°ùŸG Ωɢª˘à˘g’Gh ɢ¡˘«˘∏˘Y ᢶ˘aÉÙGh á˘Ä˘«˘Ñ˘dG ∫É› ‘ äÉJÉÑædG á≤jóM ¢üîj ɪ«a IóFGôdG ácô°ûdG áHôéàH Égƒæe ,áeÓ°ùdGh ócCGh .Qƒ«£dG ᫪fih ájÒÿG ∑ɪ°SC’G áYQõeh ,á«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh ™jQÉ°ûe ºYód (∂HÉ°S) á«°SÉ°SC’G äÉYÉæ°ü∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG OGó©à°SG πX ‘ QÉgOR’Gh ÒÿG πc øjôëÑdG áµ∏ªŸ É«æªàe ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ácô°ûdG äÉMÉéædG øe ójõŸG É¡«∏Y ÚªFÉ≤dGh ácô°û∏d kÉ«æªàeh ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG (∂HÉ°S) á«°SÉ°SC’G äÉYÉæ°ü∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ¿CG ôcòj .πÑ≤à°ùŸG ‘ ᢢ ˘Yɢ˘ ˘æ˘ ˘ °üd è˘˘ ˘«˘ ˘ ∏ÿG ᢢ ˘cô˘˘ ˘°T ‘ Ú«˘˘ ˘°ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘dG Úª˘˘ ˘gɢ˘ ˘°ùŸG ó˘˘ ˘ MCG »˘˘ ˘ g á«dhÎÑdG äɢjhɢª˘«˘µ˘dG á˘YÉ˘æ˘°U á˘cô˘°T ¤EG á˘aɢ°VEG ,''äɢjhɢª˘«˘chÎÑ˘dG'' .øjôëÑdG áµ∏‡ áeƒµMh âjƒµdG ádhóH 38801 :Ü .¢U øjôëÑdG áµ∏‡ - »bô°ûdG ´ÉaôdG

Oɢ°TCG ɢª˘c .''äɢjhɢª˘«˘chÎÑ˘dG'' á˘Yɢ˘æ˘ °U ∫É› ‘ ''∂Ñ˘˘«˘ L''h ''∂Hɢ˘°S'' òæe ''∂HÉ°S'' ácô°T øe ácô°ûdG ÉgÉ≤∏J »àdG Iôªà°ùŸG IófÉ°ùŸGh ºYódÉH .É¡dɪYCG Qƒ£Jh QÉgORG ‘ É¡àªgÉ°ùeh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ â∏ª°T á«fGó«e ádƒéH »Ñ«©°ûdG ó©°S øH ó¡a PÉà°SC’G ΩÉb ,Égó©H ɢ¡˘Jɢ«˘∏˘ª˘©˘d ìô˘°T ¤EG ™˘ª˘à˘°SG å«˘M ᢫˘Ä˘«˘Ñ˘dG ɢ¡›Gô˘Hh á˘cô˘°ûdG ™˘fɢ°üe ™˘bƒ˘e ¤EG ¬˘Lƒ˘à˘dɢH ΩGô˘µ˘dG ±ƒ˘«˘°†dGh Ωɢb º˘K ,᢫˘Lɢà˘fE’Gh ᢫˘∏˘«˘¨˘°ûà˘dG ácô°ûdG É¡àæ°TO »˘à˘dGh ™˘ªÛɢH ''᢫˘Ñ˘£˘dG Üɢ°ûYC’Gh äɢJÉ˘Ñ˘æ˘dG á˘≤˘jó˘M'' »Ñ«©°ûdG π°q †ØJ å«M ,IOó©àŸG á«Ä«ÑdG É¡©jQÉ°ûeh É¡££N øª°V kGôNDƒe ÚH Iõ˘«˘ª˘àŸG äɢbÓ˘©˘dG 󢫢 Wƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y kG󢢫˘ cCɢ Jh kGÒÑ˘˘©˘ J Iô˘˘é˘ °T ¢Sô˘˘¨˘ H ᢫˘Ä˘«˘Ñ˘dG ''∂Ñ˘«˘L'' ™˘jQɢ°ûe IQɢjõ˘H ±ƒ˘«˘°†dGh Ωɢ˘b ɢ˘g󢢩˘ H .Úà˘˘cô˘˘°ûdG Ωɢà˘N ‘h .Qƒ˘«˘£˘dG ᢫˘ªfih á˘jÒÿG ∑ɢª˘°SC’G ᢢYQõ˘˘e π˘˘ã˘ e iô˘˘NC’G ácô°ûdG IQGOE’ √ôjó≤Jh √ôµ°T øY »Ñ«©°ûdG ó©°S øH ó¡a ÜôYCG ,IQÉjõdG ácô°ûdG äÉ«∏ª©d ¬MÉ«JQG øY ÜôYCG ɪc .IOÉaƒdG ø°ùMh ∫ÉÑ≤à°S’G ≈∏Y

á«°SÉ°SC’G äÉYÉæ°ü∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ‘ Ióª°SCÓd ¢ù«FôdG ÖFÉf ΩÉb É«fƒeC’G ≥jƒ°ùJ ΩÉY ôjóe Qƒ°†ëHh »Ñ«©°ûdG ó©°S øH ó¡a (∂HÉ°S) áYÉæ°üd è«∏ÿG ácô°T ™ªÛ IQÉjõH áª∏°S øH ô°UÉf øH ó¡a äÉØ°SƒØdGh øªMôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸG ΩÉ©dG ôjóŸG ɪ¡dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch .äÉjhɪ«chÎÑdG ΩÉbh .ácô°ûdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ájò«ØæàdG IQGOE’G AÉ°†YCGh …ôgGƒL ,IQÉjõdG √òg ≈∏Y √ÉjEG kGôcÉ°T ,»Ñ«©°ûdG ó©°S øH ó¡ØH Ö«MÎdÉH …ôgGƒL á«YÉæ°üdG ¿hDƒ°û∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S QÉ°ûà°ùe ôjó≤Jh äÉ«– ¬d π≤fh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á«£ØædGh äÉ«∏ª©d ¢VôY Ëó≤àH ΩÉ©dG ôjóŸG ΩÉb Égó©H .IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh IOƒ÷Gh êÉàfE’G ∫É› ‘ ácô°ûdG É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’G ºgCGh ácô°ûdG ácô°ûdG ™jQÉ°ûeh ,™ªàÛG áeóNh áÄ«ÑdGh á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdGh √Qhô°S ≠dÉH øY …ôgGƒL øªMôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸG ÜôYCG óbh .á«∏Ñ≤à°ùŸG »˘à˘cô˘°T ÚH º˘Fɢ≤˘dG ¿hɢ©˘à˘dG π˘«˘©˘Ø˘J ≈˘∏˘Y ¢Uô– »˘˘à˘ dG IQɢ˘jõ˘˘dG √ò˘˘¡˘ H

17496667 :¢ùcÉ`a - 17496666 :∞``JÉg :ô`jôëàdGh IQGOE’G

ôjôëàdG ôjóe

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

17877886 :¢ùcÉ`a - 17877668 :∞`JÉ`g äÉ```````````fÓ````YE’G

QÉ`s ``°üf ∞``«£∏dGóÑY

»``µæÑdG ó``ªMCG ó``ªfi

ôØ©L øªMôdGóÑY ΩÉ°ûg

ÉkØXƒe 30 `d áÄ«¡J èeÉfôH âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æÑH Gók jóL ∂æ˘˘ ˘ H ‘ ÖjQó˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG Iô˘˘ ˘ FGO ⪶f áYƒªÛ á˘Ä˘«˘¡˘J Ωƒ˘j âjƒ˘µ˘dGh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG Gƒª°†fG øjòdG Oó÷G ∂æÑdG »ØXƒe øe ™bGƒŸG ∞∏˘àfl ‘ Gkô˘NDƒ˘e π˘ª˘©˘dG ≥˘jô˘Ø˘d .á«Ø«XƒdG OQGƒŸG º°ùb √ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG íààaGh ôjóŸG ,¿ƒàdQÉc õJôdG ¥óæa ‘ ájô°ûÑdG QƒàcódG ∂æÑ∏d …ò«˘Ø˘æ˘à˘dG ¢ù«˘Fô˘dG Ωɢ©˘dG èeÉfôH ≈∏Y Ωƒ«dG πªà°TG óbh .ÓŸG ójôa ájDhQ ≈∏Y Oó÷G ÚØXƒŸG ´ÓWE’ ∞ãµe ,á«é«JGΰS’G ¬aGógCGh ,¬à«∏µ«gh ∂æÑdG ¬˘˘ à˘ ˘£˘ ˘°ûfCG ¤EG ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H ,¬˘˘ Jɢ˘ eó˘˘ ˘Nh .iôNC’G hô˘jó˘eh Ωɢ°ùbC’G Aɢ˘°SDhQ ∑Qɢ˘°T ɢ˘ª˘ c ¢VGô˘©˘à˘°SɢH ∂æ˘Ñ˘dG ‘ IO󢩢àŸG äGó˘Mƒ˘dG ,º¡H áWÉæŸG äÉ«dhDƒ°ùŸGh º¡JGQGOEG ᣰûfCG ø˘˘Y á˘˘ë˘ °VGh IQƒ˘˘°U ÚcQɢ˘°ûŸG Aɢ˘ £˘ ˘YE’ √ÉŒ äɢ˘eó˘˘N ø˘˘e ¬˘˘ jODƒ˘ ˘j ɢ˘ eh ,∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG .™ªàÛG øeDƒf øëf'' ÓŸG ójôa QƒàcódG ∫Ébh º°†æj øe ™«ª÷ áÄ«¡àdG èeGôH ᫪gCÉH º¡Øjô©J ±ó¡H âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æÑd ™aGódG º¡FÉ£YE’h ,Öãc øY ∂æÑdG ≈∏Y ’h .¬˘Lh π˘ª˘cCG ≈˘∏˘ Y º˘˘¡˘ Jɢ˘ª˘ ¡˘ e RÉ‚E’ ≈∏Y áÄ«¡˘à˘dG è˘eGô˘H ø˘e ±ó˘¡˘dG ô˘°üà˘≤˘j ôî˘Ø˘dɢH GQk ƒ˘©˘°T ≥˘∏˘î˘jh π˘H ,Ö°ùë˘a Gò˘g ,∂æÑdG Iô°SC’ º¡eɪ°†fÉH Éæ«ØXƒe iód .''º¡Ø«XƒJ øe IôµÑŸG á∏MôŸG √òg ‘ ¬Lh ≈∏Y AGó©°S øëf'' :ÓŸG ±É°VCGh ɢ˘æ˘ «˘ Ø˘ Xƒ˘˘e ø˘˘ e %95 ¿Cɢ ˘ ˘ H ¢Uƒ˘˘ ˘ ˘ °üÿG ∂æÑdG ΩɪàgG ¢ùµ©j Ée ƒgh ,¿ƒ«æjôëH á«æjôëÑdG äGQÉ¡ŸG ™«˘é˘°ûJh Üɢ£˘≤˘à˘°SɢH .''Iõ«ªŸG øWƒdG ácô°T øY Qó°üJ (Ω .Ω .P) ô°ûædGh áaÉë°ü∏d


3’ƒeQƒa ÜQÉŒ ‘ kÉ©HGQ ¿GOôØdG :¿ÉæY óªMCG -Öàc

¿GOôØdG óªM »æjôëÑdG …QÉéàdG è«∏ÿG ±ô°üeh »é«∏ÿG πjƒªàdG â«H ájÉYôH ''¢ùfÉeQƒahôH'' ≥jôa ≥FÉ°S ≥≤M .É«fÉ£jôH ‘ ¢ùeCG {Snettertonz áÑ∏M ≈∏Y á«fÉ£jÈdG 3 ’ƒeQƒa ádƒ£Ñd ᫪°SôdG ÜQÉéàdG ‘ ™HGôdG õcôŸG øe π°†aCG õcôe ‘ ,110^569 â∏°Uh iƒ°üb áYô°ùH áØd 23 ó©H 03^555:1 øeR ≥«≤– ¿GOôØdG óªM π£ÑdG ´É£à°SGh .¢ùeÉÿG õcôŸG πàMG å«M ∫hC’G ¢ùeCG ¬≤≤M …òdG áÁó≤dG IQÉ«°ùdÉH ∑QÉ°ûj ∫GR’h …QÉ÷G ΩÉ©dG ádƒ£H ‘ ¬àcQÉ°ûe Qô≤J ¿CG ó©H Iójó÷G ¬JQÉ«°S ô¶àæj ¿GOôØdG ∫GR’h .É¡æe ÊÉ©J »àdG á«æ≤àdGh á«æØdG πcÉ°ûŸG ɪ«°S’ ¬«∏Y âeó≤J »àdG äGQÉ«°ùdG á«≤H øe áYô°Sh Iƒb πbCG Èà©J »àdG

spor t

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG

á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport@alwatannews.net

áµ∏ªŸG ¥OÉæa óMCG ‘ kÉÄÑàfl ’É°ûJÉe §Ñ°†J z»°VÉjôdG

{

IRÉLEG ‘ ¬fCG »Yójh íjô°üàH A’OE’G ¢†aôj »µ«°ûàdG ÜQóŸG ™«HÉ°SCG 3 ∫ÓN ÜÉ≤ædG ∞°ûch ájô°ùH …ôŒ äÉ°VhÉØŸG ™e óbÉ©àdG á≤Ø°U øY ÜÉ≤ædG ∞°ûµj ¿CG QOÉ°üŸG â©bƒJh äGAGôLEG »¡àæJ ¿CG ó©H »æjôëÑdG OÉ–’G πÑb øe ’É°ûJÉe ¿CG áë°Vƒe ,Êɪ©dG OÉ–’G øe á«dÉŸG ¬JÉ≤ëà°ùe ±ô°U ó≤©dG ≈∏Y ™«bƒàdGh º∏≤dÉH ∑É°ùe’G øe kÉÑjôb äÉH ’É°ûJÉe .áahô©e ÒZ √OƒæH ∫GõJ ’ …òdG IQƒ°üdÉH á«dÉY ¿ƒµJ ød ó≤©dG ᪫b ¿CG QOÉ°üŸG âØ°ûch Q’hO ¿ƒ«∏e â¨∏H »àdGh Úàæ°S πÑb É¡æY åjó◊G ” »àdG ¤G ±ó¡J ÜQóŸG ™e ájQÉ÷G äÉ°VhÉØŸG ¿CG kÉë°Vƒe ,Éjô¡°T ±ô©j ÜQóŸG ¿EGh kÉ°Uƒ°üN ,ÖJGôdG ≠∏Ñe ‘ á¨dÉÑŸG ΩóY πLCG øe áYô°ùH á≤Ø°üdG AÉ¡fE’ IôµdG OÉ–G áLÉM kGó«L ·CG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ‘ ácQÉ°ûª∏d OGó©à°S’G QƒW ‘ ∫ƒNódG .ô¡°TCG á°ùªN øe πbCG ó©H CGóÑà°S »àdG É«°SBG á≤HÉ°S á∏HÉ≤e ‘ »°VÉjôdG øWƒ∏d ÜôYCG ób ’É°ûJÉe ¿Éch OÉ–G πÑb øe ¬Ñ∏W ¬fÉH ™«°TG …òdG ≠∏ÑŸG øY ¬Ñé©J øY ƒ˘ë˘f π˘Ñ˘b Öî˘à˘æŸG IOɢ«˘≤˘d ¬˘°Vhɢa …ò˘dG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG Iô˘µ˘dG .Úª°Sƒe øjò∏dG ÖfÉLC’G ÚHQóŸG RôHG óMCG ó©j ’É°ûJÉe ¿CG ôcòj á≤£æŸG ‘ πjƒ£dG √QGƒ°ûe ∫ÓN ≥≤M PG ,è«∏ÿG ‘ Gƒ∏ªY ™e è«∏ÿG ¢SCÉc IQhód √RGôMEG É¡æeh ,äGRÉ‚’G øe ójó©dG QhódG ƃ∏H ‘ íéæj ¿CG πÑb ájOƒ©°ùdGh âjƒµdG äÉÑîàæe ɪc ,Úà«°VÉŸG Úàî°ùædG ‘ ¿ÉªY ™e ádƒ£ÑdG √ò¡d »FÉ¡ædG ó©H è«∏ÿG ¢SCÉc Ö≤d Rôëj ÜQóe ÌcCG ÊÉK ’É°ûJÉe ó©j .ÉHÉH ƒªY »bGô©dG ÜQóŸG

’É°ûJÉe

:Ëôc óªMC G ` Öàc

`d íjô°üàH A’OE’G ’É°ûJÉe ¿Ó«e »µ«°ûàdG ÜQóŸG ¢†aQ »˘à˘dG äɢ°VhÉ˘ØŸG è˘Fɢà˘f ¬˘«˘ a í˘˘°Vƒ˘˘j ''»˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ø˘˘Wƒ˘˘dG'' á˘eɢ©˘dG ᢰù°SDƒŸGh Iô˘µ˘dG OÉ–G ‘ ¿ƒ˘dhDƒ˘°ùŸG ¬˘©˘e ɢ¡˘ jô˘˘é˘ j »æWƒdG ÉæÑîàæŸ ¬JOɢ«˘b ᢫˘fɢµ˘eEG ¿Cɢ°ûH ᢰVɢjô˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d .Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G ¤G ∫ƒ°UƒdG øe ¢ùeCG AÉ°ùe ''»°VÉjôdG øWƒdG'' í‚h óMCG ‘ ¬à∏FÉY ™e ô≤à°SG …òdG »µ«°ûàdG ÜQóŸG óLGƒJ ¿Éµe π«eõ∏˘d í˘jô˘°üJ …CɢH A’OE’G ¢†aQ ¬˘æ˘µ˘d ,ᢵ˘∏˘ªŸÉ˘H ¥Oɢæ˘Ø˘dG ᪫b ¬æe í°Vƒà°ù«d ¥óæØdG ¤EG ÖgP …òdG Qƒ°TÉY ¬∏dGóÑY ,øjôëÑdG ‘ √óLGƒàH ≥∏©àJ iôNCG π«°UÉØJ ájCG hCG ó≤©dG QOÉZCG ±ƒ°Sh á«∏FÉY IQÉjR ‘ ÉfCG'' ∫ƒ≤dÉH ’É°ûJÉe ≈ØàcCGh .''GóZ ≈∏Y •Î°TG »µ«°ûàdG ÜQóŸG ¿EG ábƒKƒe QOÉ°üe äOÉaGh ¢VhÉØà∏d áµ∏ªŸG IQÉjõd IƒYO ¬d Gƒeób øjò∏dG ÚdhDƒ°ùŸG ¬à«°ûÿ kGô¶f ∂dPh ájô°ùdÉH ´ƒ°VƒŸG •Éëj ¿CG ᫪gCÉH ¬©e ‘ á˘≤˘dɢY ∫Gõ˘J ’ »`` ` `à˘dG ¬˘Jɢ≤˘ ë` ` ` à˘ °ùe äɢ˘©˘ aO ±É˘˘≤˘ jG ø˘˘e ô¡°ûdG ôNGhCG ¬àdÉbEG â`` ` `“ ¿CG ó©H Êɪ©dG OÉ–’G øFGõN π`` ` eɢ˘ c ¬˘˘ æ˘ ˘j ⁄ ’ɢ˘ ˘°ûJɢ˘ ˘e ¿EG QOɢ˘ ˘°üŸG â뢢 ˘°VhCGh ,»˘˘ ˘°VÉŸG OÉ–’G ™e ô¡°TCG 6 ¬«∏Y ≈≤ÑJ …òdG ó≤©dG ï°ùa äGAGô`` `LG Ió˘e ¥ô˘¨˘à˘°ù«˘°S ´ƒ˘°VƒŸG Gò˘g ΩÉ“G ¿CG á˘˘ë˘ °Vƒ˘˘e Êɢ˘ª˘ ©˘ dG .ÉÑjô≤J ÚYƒÑ°SG

»∏MÉ°ùdGh äGóMƒdG ∫OÉ©J ó©H ¬àYƒª› Qóq °üJ

ÊɪcÎdG zƒj »J »J ΩG{ `H í«£j ¥ôÙG :…hÓY ¬∏dGóÑY Öàc

»J ΩCG ≥jôa ¬Ø«°†H ¥ôÙG ≥jôa á«æjôëÑdG IôµdG π㇠ìÉWCG ‘ äÉYƒªÛG QhO øe ¤hC’G ádƒ÷G ìÉààaG ‘ ÊɪcÎdG ƒj »J øµ“h .Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢SCÉc øe á©HGôdG áî°ùædG ô£°ùj ¿CG ±ó¡d ±GógCG áKÓãH ±ƒ«°†dG ≈∏YRƒØdG øe ¥ôÙG …òdG ƒj »J »J ΩCG ≥jôØd âfÉc ÚM ‘ ,IGQÉÑŸG äÉjô› ≈∏Y ±RGQCG ≥jôW øY AÉ≤∏dG øe (13) á≤«bódG ‘ π«é°ùàdG íààaG ¥ôÙG OÉY Ée ¿ÉYô°S øµdh .á«°SCGQ IôµH ø°ùM »∏Y ´óN …òdG ‘ ƒ˘µ˘jQ »˘∏˘jRGÈdG ɢ˘gCGó˘˘H ±Gó˘˘gCG ᢢKÓ˘˘K π˘˘é˘ °Sh ¬˘˘bGQhCG ÖJQh .(58) øjõdG ôØ©L óªfih (45) ôªY ¬∏dGóÑYh (19) á≤«bódG á«fÉãdG áYƒªÛG ¥ôa ¥ôÙG Qó°üJ íjô°üdG RƒØdG Gòg ó©Hh IGQÉÑŸG ‘ »æª«dG »∏MÉ°ùdG ∫Ó¡dGh ÊOQC’G äGóMƒdG ∫OÉ©J ó©H Ú≤jôØdG º°SÉ≤à«d ájƒb IGQÉÑe ‘ É¡∏㟠±GógCG áKÓãH ¤hC’G ‘ ÒNC’G õcôŸG ÊɪcÎdG ≥jôØdG πàMG ÚM ‘ ,IGQÉÑŸG •É≤f á˘∏˘ «˘ ∏˘ b Ωɢ˘jCG 󢢩˘ H ¥ôÙG ¬˘˘Lƒ˘˘à˘ jh .•É˘˘≤˘ f ¿hO ø˘˘e ᢢYƒ˘˘ªÛG ádƒ÷G QÉWEG ‘ äGóMƒdG ≥jôa IÉbÓŸ ¿ÉªY á«fOQC’G ᪰UÉ©∏d QGPBG/¢SQÉe øe øjô°û©dG ‘ ¬«≤à∏j ÚM ádƒ£ÑdG øe á«fÉãdG .…QÉ÷G 5 π«°UÉØàdG

RôHC’G ±ô£dG ¿Éc ¥ôÙG

πHÉ≤j ¥ƒW Ωƒ«dG zIΰS{ ‘ ìɢé˘æ˘dɢH ᢫˘Yɢaô˘dG »˘Yɢ°ùŸG â∏∏µJ ´ÉæbE’ ¢ùeCG AÉ°ùe øe IÒNC’G äÉYÉ°ùdG ÖYÓ˘˘ ˘ dG ᢢ ˘ cQɢ˘ ˘ °ûÃ á˘˘ ˘ jhGΰùdG IQGOE’G ¿CG å«˘˘M ,Ωƒ˘˘«˘ dG IGQɢ˘Ñ˘ e ‘ ¥ƒ˘˘W ô˘˘Ø˘ ©˘ ˘L ™˘˘«˘ bƒ˘˘J ᢢ¶◊ ‘ ɢ˘à˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘JG ó˘˘ b ÚJQGOE’G ¢Vƒ˘î˘j ’ ¿CG •ô˘˘°T ≈˘˘∏˘ Y ¥ƒ˘˘W ᢢ≤˘ Ø˘ °U ≥HÉ°ùdG ¬≤jôa ΩÉeCG ´ÉaôdG IGQÉÑe ÖYÓdG ¤EG …hɪ°ùdG ≥jôØdG áLÉM ¿CG ’EG IΰS ᢫˘Yɢaô˘dG IQGOE’G â∏˘˘©˘ L IGQɢ˘ÑŸG ‘ ¥ƒ˘˘W IGQÉÑe ‘ ¥ƒW ácQÉ°ûe πLCG øe ∑ôëàJ .Ωƒ«dG …OÉf øe áHô≤ŸG QOÉ°üŸG ¢†©H äócCGh ¢VÉjQ ÏHɵdG ≥jôØdG ÜQóe ¿CG ´ÉaôdG ´É˘˘æ˘ bEG ‘ kGÒÑ˘˘c kGó˘˘¡˘ L ∫ò˘˘H ó˘˘b …OGhò˘˘dG ⁄h ¥ƒ˘˘ W ᢢ ˘cQɢ˘ ˘°ûÃ á˘˘ ˘jhGΰùdG IQGOE’G ≈∏Y ájhGΰùdG á≤aGƒe ´õàfG ≈àM GC ó¡j .Ωƒ«dG IGQÉÑe ‘ ¬àcQÉ°ûe

OÉ–’G Ö°ùµj áæjóŸG §≤°ùj äGQójƒædGh ÜÉÑ°ûdG á∏°S ‘ áªéædG √Ò¶˘f ≈˘°ù«˘Y á˘æ˘ jó˘˘e ≥˘˘jô˘˘a ≈£îJ »˘à˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ‘ 65/82 á˘é˘«˘à˘æ˘H OÉ–’G Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ᢢdɢ˘°U ≈˘˘∏˘ Y ¢ùeCG ɢ˘ª˘ ¡˘ à˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘L Iô˘˘c …QhO ø˘˘ª˘ ˘°V ÒØ÷ɢ˘ H ᢢ °Vɢ˘ jô˘˘ dGh ≥≤M á«fÉãdG IGQÉÑŸG ‘h .ÜÉÑ°û∏d á∏°ùdG áªéædG ΩÉeCG kÉÑ©°U kGRƒa äGQójƒædG ≥jôa Úà£≤f ¥QÉØH ÜÉÑ°û∏d á∏°ùdG Iôc …QhO ‘ Åaɵàe AGOCG ó©H 56/58 áé«àæHh §≤a .Ú≤jôØdG ÚH

¿ÉØjEG »Hô°üdG πé°ùj »∏gC’G ÖfÉL øe …Ôg äÉ«fɵeEG ¥ƒØJ ¿ÉØjEG É¡µ∏àÁ »àdG äÉ«fɵeE’G .Ö©∏ŸG πNGO ájOÉ«≤dG Iõ«ŸGh ¢VÉ°†≤f’Gh Iƒ≤dG QGô˘b π˘Ñ˘b äò˘˘î˘ JG âfɢ˘c ᢢjhÓ˘˘gC’G IQGOE’G ¿CG 󢢫› í˘˘°VhCGh ‘ »bGô©dG ±ÎÙG ÖYÓdG øY AÉæ¨à°S’G QGôb ¿ÉØjEG π«é°ùJ ÓjƒW Éàbh ¥ô¨à°ùJ ób »àdG ¬àHÉ°UE’ kGô¶f »côJ ¿É°ùM ¬aƒØ°U ∫GƒW ≥jôØdG ™e ¬eGõàdÉHh ¿É°ùM ÖYÓdG AÉ£©H kGó«°ûe ,¬JOƒ©d êÓ©∏d ™°†î«°S ¿É°ùM ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,º¡©e ÉgÉ°†b »àdG IÎØdG .áHÉ°UE’G øe ¬FÉØ°T ÚM ¤EG …OÉædG IOÉ«Y ‘

:ÓŸG ôØ©L -Öàc

¿CG ó«› π°ü«a Ωó≤dG Iôµd »∏gC’G …OÉædG ≥jôa ôjóe ócCG OÉ–’G ±ƒ°ûc ‘ ¬∏«é°ùJ ” ób ¢û«Ø«°S ¿ÉØjEG »Hô°üdG ÖYÓdG ¢ùeCG AÉ°ùe á«dhódG ¬àbÉ£H ∫ƒ°Uh Qƒa Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG ≥˘jô˘Ø˘dG ÜQó˘e …CGô˘d kɢ©˘LGQ ¿É˘c ¿É˘Ø˘jEG π˘«˘é˘°ùJ QGô˘˘b ¿CG kɢ æ˘ «˘ Ñ˘ e …òdG …Ôg …ôé«ædG ÖYÓdG ≈∏Y ¬∏°†a PEG óªfi º°SÉL ÏHɵdG ¿CG ’EG ᢢ«˘ Ñ˘ jôŒ äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ eh äɢ˘Ñ˘ jQó˘˘J Ió˘˘Y ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ™˘˘e ¢Vɢ˘ N

π°UGƒàJ z≠«dõfƒ«ÑeÉ°ûàdG{ äBÉLÉØe

Ö≤∏dG øe áfƒ∏°TôH Oôéj ôØ«∏dG :(Ü ± G) - ∫ƒHôØ«d

kÓ˘£˘H Ö≤˘d ÊÉ˘Ñ˘ °S’G ᢢfƒ˘˘∏˘ °Tô˘˘H ó˘˘≤˘ a ºZQ Ωó≤dG Iôµd ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùŸ -1 …õ«∏µf’G ∫ƒHôØ«d ¬Ø«°†e ≈∏Y √Rƒa øªK QhódG ÜÉjEG ‘ ∫ƒHôØ«d ‘ ¢ùeCG ôØ°U .»FÉ¡ædG ø˘˘°ùfƒ˘˘jOƒ˘˘Z Qhó˘˘jG …ó˘˘æ˘ ∏˘ °ùj’G π˘˘é˘ °Sh .75 á≤«bódG ‘ ó«MƒdG IGQÉÑŸG ±óg ‘ kɢ Hɢ˘ gP 2-1 ô˘˘°ùN ᢢ fƒ˘˘ ∏˘ ˘°Tô˘˘ H ¿É˘˘ ch .ÚYƒÑ°SG πÑb áfƒ∏°TôH á«fɪãdG Qhód πgCÉàdG øe »°ù∏«°ûJ í‚h ,±óg πHÉ≤e Úaó¡H ƒJQƒH ≈∏Y √Rƒa ó©H ádƒ£ÑdG ¿Ó«eÎfGh ¿ƒ«d øe πc ´Oh ɪ«a å«M ,É«°ùædÉah ÉehQ ój ≈∏Y ɪ¡LhôN ó©H ∫Oɢ©˘J ɢª˘«˘a ÚØ˘«˘¶˘ f Úaó˘˘¡˘ H ∫h’G ô˘˘°ùN ,á«Ñ∏°S áé«àæH ÊÉãdG ¬≤jôa ∫ÉM øY È©J á£≤d ‘ ƒàjG πjƒeÉ°U 11 π«°UÉØàdG

™cGQ óªM

áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

ÜÉ°üŸG ÚŸÉ°ùd kÓjóH πM

»Hô©∏d ™cGQ π≤æJ kÉØdCG 60 ¿CG ‘ π˘eCɢj ¬˘fCG á˘Hô˘˘é˘ à˘ dG ¢Vƒÿ ᢢMhó˘˘dG ¬àHôŒ ‘ ≥aƒj ¿CGh ìÉéæH áHôéàdG ió©àj ø˘˘Wƒ˘˘dG ÈY ≥˘˘«˘ fC’G ô˘˘ µ˘ ˘°Th .ᢢ «˘ ˘aGÎM’G ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ´ÉaôdG …OÉf ¢ù«FQ »°VÉjôdG ¢Vƒÿ ¬©e ¬Øbƒe ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ¬àØbhh ¢ù«FôdG AÉ£©H kGó«°ûe áHôéàdG √òg ᢢ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘Jh ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘dG »˘˘ Ñ˘ ˘ Y’ ™˘˘ ˘«˘ ˘ ª˘ ˘ L ™˘˘ ˘e íÑ°üj á≤Ø°üdG â“ Ée GPEGh .º¡JÉLÉ«àMG ±ƒØ°U ‘ ÊÉãdG »æjôëÑdG ÖYÓdG ≥«fC’G ôNB’G ‹hódG QGƒéH …ô£≤dG »Hô©dG ≥jôa √Qhó˘H »˘°Vɢjô˘˘dG ø˘˘Wƒ˘˘dG .≈˘˘°ù«˘˘Y ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S á˘Hô˘é˘à˘dG √ò˘g ‘ ≥˘«˘aƒ˘à˘dG ™˘cGô˘˘d ≈˘˘æ˘ ª˘ à˘ j .á«aGÎM’G

:ÓŸG ôØ©L -Öàc

º‚ …ô˘˘£˘ ≤˘ dG »˘˘Hô˘˘©˘ dG ≥˘˘jô˘˘ a ∞˘˘ £˘ ˘N ≥«fC’G ´ÉaôdG …OÉf ≥jôah »æWƒdG ÉæÑîàæe ÉæÑîàæe ÖY’ øY kÓjóH πë«d ™cGQ óªM ≥jôØdG øY ó©àHG …òdG ÚŸÉ°S óªfi ôNB’G .áHÉ°UE’G »YGóH ᪰UÉ©dG ‘ ¢ùeCG Ωƒj øe ™cGQ óLGƒJh äGQÉ˘Ñ˘ à˘ NG ¢Vƒ˘˘î˘ j PEG ᢢMhó˘˘dG ᢢjô˘˘£˘ ≤˘ dG QÉÑàNÓd √RÉ«àLG ádÉM ‘h ,»Ñ£d ¢üëØdG ≈˘˘à˘ M Q’hO ∞˘˘dCG 60 ¬˘à˘ª˘«˘b kGó˘≤˘Y ™˘bƒ˘«˘°S ¬H ¢üN åjóM ‘ ™cGQ ócCGh .º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ √ó˘˘ LGƒ˘˘ J Aɢ˘ æ˘ ˘KCG ''»˘˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ø˘˘ Wƒ˘˘ dG''

…hɪ°S ¥ôÙG …QÉ°üfCGh.. :»°VÉjôdG QôÙG -Öàc

…ô£≤dG »Hô©dG ±ƒØ°U ‘ Ö©∏j …òdG »æjôëÑdG ºLÉ¡ŸG ™e ´ÉaôdG …OÉf óbÉ©J .…QÉ÷G º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM ¬aƒØ°U ‘ ¬ª°†«d …QÉ°üfC’G ôªY ‘ ó≤˘©˘dG ™˘«˘bƒ˘à˘d »˘JCɢ«˘°S ¬˘fCɢH »˘°Vɢjô˘dG ø˘Wƒ˘∏˘d …Qɢ°üfC’G ô˘ª˘Y ÖYÓ˘dG ó˘cCGh kÉë°Vƒe ÚeOÉ≤dG Úeƒ«dG ∫ÓN ɡફb øY ìÉ°üaE’G ÉC °ûj ⁄ á≤Ø°U ‘ øjôëÑdG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ´ÉaôdG …OÉf ¢ù«FQ øe á«°üî°T áÑZôH â“ á≤Ø°üdG √òg ¿CÉH ÖgGƒŸG º°†d ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ¬«dƒj …òdG Ωɪàg’ÉH ájɨ∏d ó«©°S ¬fCGh áØ«∏N ∫BG ódÉN ≥jôYh ÒÑc ≥jôa ™e Ö©∏dÉH ±ô°ûJCG ÊEG …QÉ°üfC’G ∫Ébh .´ÉaôdG …OÉæd á«æjôëÑdG øjôëÑdG ∞jô°ûJ ‘ âªgÉ°S »àdG Aɪ°SC’G øe ÒãµdG º°V …òdGh ´ÉaôdG …OÉf πãe ºgÒZh ≈°ù«Y ¿Éª∏°Sh ∞°Sƒj ∫ÓW ÒѵdG ÖYÓdÉc á«dhódG πaÉÙG iƒà°ùe ≈∏Y .Aɪ°SC’G øe ócCG ¥ôÙG »∏°UC’G ¬jOÉæd ÈcC’G Ëô¨dG ´ÉaôdG ≥jôa ™e Ö©∏d ¬à≤aGƒe øYh ô°üY ‘ áãjó◊G Ωó≤dG IôµH ≥∏©àj ɪ«a ‘GÎMG π≤©H ÒµØàdG Öéj ¬fCÉH …QÉ°üfC’G ÚÑY’ ∑Éæg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ¥ôÙG ≥jôa ΩÉeCG Ö©∏dG ‘ ¬jód ™fÉe ’ ¿CGh ±GÎM’G äAÉ°Th iôNCG ájófCG ¤EG Gƒ∏≤àfGh ¥ôÙG ™e ¿ƒÑ©∏j GƒfÉc º¡Fɪ°SCG ôcP CÉ°ûj ⁄ ¥ôëª∏d ¬Ñ©d ¿CG kÉë°Vƒe kÉ°†jCG »bGôdG iƒà°ùŸG Gƒeó≤jh √ó°V GƒÑ©∏j ¿CG ±hô¶dG ¥ôÙG óæY á°Uôa ∑Éæg âfÉc ¬fCGh ïjQÉàdG øe kÉÄ«°T Ωƒ«dG íÑ°UCGh √ô¨°U òæe ¿Éc ¥ôÙG ™e ¬àjGóH âfÉc …QÉ°üfC’G ôªY ÖYÓdG ¿CG ôcòj .∂dòd ™°ùj ⁄ ¬æµd ¬ª°†d ídÉ°U óªfi ≥HÉ°ùdG …hÉbôÙG ÖYÓdG ¬H ≈JCG ¿CG ó©H ∫ÉÑ°TC’G ºK ºYGÈdG ≥jôa ‘ Qƒcòe ó«©°S º¡æ«H øe ÚHQóe IóY ój ≈∏Y ÜQóJ ¬fCGh ,¥ôÙG …OÉf ¤EG π«NódG ∑Éæg ÖgP å«M áMhódG ‘ ¬≤«≤°T ™e ¢û«©∏d π≤àæj ¿CG πÑb º«MQ »Ø£d »°ùfƒàdGh .ô£b ádhóH äGôgƒÛG IQÉŒ ‘ ¬≤«≤°T πª©j å«M Iô°ûY ájOÉ◊G ó©àj ⁄ ƒgh è«∏ÿG ¢SCÉc ádƒ£H πÑb »æWƒdG ÖîàæŸG á∏«µ°ûàd √AÉYóà°SG …QÉ°üfCÓd ≥Ñ°Sh ¥Ó£fG πÑb πØjôH ÊÉŸC’G ÜQóŸG πÑb øe ¬æY AÉæ¨à°S’G ” øµdh »ÑXƒHCÉH ÒNC’G .ádƒ£ÑdG ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ´ÉaôdG …OÉf ¢ù«FQ á«°SÉ«°S πX ‘ á«YÉaôdG äGƒ£ÿG √òg »JCÉJh .IóYÉ°üdG á«æjôëÑdG ÖgGƒŸG ájÉYôH áØ«∏N ∫BG ódÉN øH


sport

»°VÉjôdG 2

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport@alwatannews.net

ÖjQóàdG ø∏°UGƒj áµ∏ªŸG äÉ°SQÉah ¿É£∏°S øH ódÉNh ´Gõg q ácQÉ°ûe ó«cCÉJ

øjôëÑdG IQO ájÉYôH IQó≤∏d ∂∏ŸG ¢SCÉc ≈∏Y á°ùaÉæŸG ø∏©j —ÉØdG øjõFÉØ∏d õ``FGƒ÷G ´ƒª``› QÉ`æjO ∞`dCG 13h ..π`£`Ñ``∏`d ó`ª`M ø``H ô```°UÉf IÉLCÉ``Øe

äÉÑjQóàdG ∫ÓN á°†HÉ≤dG áµ∏ªŸG ≥jôa øjôëÑdG IQO ájÉYQ ôµ°ûf

AÉ°†YCG áaÉch áØ«∏N ∫BG ô≤°U øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe ádƒ£Ñd º¡àjÉYQ ≈∏Y øjôëÑdG IQód ºgôjó≤Jh ºgôµ°T øY πÑ£°SE’G ïjQÉJ ‘ Iôe ∫hC’ ∂dPh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ¢SCÉc á«dÉ©dG áfɵŸG ócDƒJ ájÉYôdG √ògh ºYódG Gòg πãe ¿CG GhócCGh .ádƒ£ÑdG äɢcô˘°ûdG Üò˘L ᢫˘fɢµ˘eEGh ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG IQó˘≤˘dG ᢰVɢjQ ɢ¡˘à˘∏˘°Uh »˘à˘ dG .á«YGôdG ôjƒ£J ‘ ºgÉ°ùJ ±ƒ°S øjôëÑdG IQO ájÉYQ ¿CG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ±É°VCGh Gòg ‘ º¡àfɵe ó«cCÉJ πLCG øe ¿É°SôØ∏d …ƒb ™aGOh IQó≤dG á°VÉjQ .∫ÉÛG ácQÉ°ûŸG ¿GócDƒj ¿É£∏°S øH ódÉNh ´Gqõg

øH ´Gõq g ï«°ûdG ƒª°S ±hô©ŸG »JGQÉeE’G ¢SQÉØdG ócCG á«fÉK á¡L øe »HO ‘ ⪫bCG »àdG ádƒ£Ñ∏d ≥HÉ°ùdG ⁄É©dG π£H ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ¢SCÉc ádƒ£H ‘ ¬àcQÉ°ûe 2005 ôjÉæj ∫ÓN ™e ∑QÉ°ûj ɪc ,ádƒ£ÑdG √ò¡d Ö°ù– IÒÑc Iƒ£N »gh ióØŸG ∂∏ŸG .¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ¬≤«≤°T √ƒª°S ƒª°Sh ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ´Gqõg ï«°ûdG ƒª°S ácQÉ°ûe ¿ƒµJ ±ƒ°Sh ádƒ£ÑdG ‘ ÒÑc »HÉéjEG ÒKCÉJ äGP ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ódÉN ï«°ûdG Ö°ù– IÒÑc äÉjƒà°ùe øe ¿É«JGQÉeE’G ¿É°SQÉØdG √õæàµj ÉŸ Gô¶f ∞∏àfl ≈∏Y äGRÉ‚EG øe √É≤≤M Ée πX ‘ á°UÉNh ɪ¡«dEG øH ´Gõg ï«°ûdG ácQÉ°ûe »JCÉJh .á«dhódGh ᫪«∏bE’G Ió©°UC’G ¿É°Sôa øe iôNCG áÑcƒc ácQÉ°ûe §°Sh ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S º¡JÉjƒà°ùà Úahô©ŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO º¡JÉcQÉ°ûe ∫ÓN øe IQó≤dG ä’ƒ£H ‘ áÑ«£dG øe ÌcCG ÈY â≤≤– »àdG á≤HÉ°ùdG º¡éFÉàfh øe á«YƒædG √òg ‘ á«dhOh ᫪«∏bEG ádƒ£H äGQɢeE’G ¿É˘°Sô˘a ó˘ah ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ jh .äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ùdG »˘eƒ˘«˘µ˘ dG Qó˘˘Hh π˘˘«˘ ∏˘ N ∑Qɢ˘Ñ˘ e ø˘˘e ∂dò˘˘c Ëô˘˘c ø˘˘ª˘ Mô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Yh »˘˘°ùeɢ˘°ûdG ó˘˘ªfih Ö«¡°Th »ÑéædG ¬∏dG óÑYh »°Tƒ∏ÑdG ¿É£∏°Sh .»bhRôŸG óªMh ÊÉbƒ¡dG

áMƒàØŸG øjôëÑdG ádƒ£H á©HÉàe ∫ÓN ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL

É¡©Ñàf ájƒæ°S IOÉY »gh iôNCG ádƒ£H πc øY Gôjɨeh GÒÑc ádƒ£Ñ∏d »˘à˘dG äÉ˘Ñ˘°ùà˘µŸGh äGRÉ‚E’G §˘N á˘∏˘°UGƒ˘e π˘LCG ø˘e π˘°UGƒ˘˘à˘ e π˘˘µ˘ °ûH ɪFGO ¿ƒ≤dCÉàj øjòdGh πÑ£°SE’G ¿É°Sôa πÑb øe ádƒ£ÑdG ÈY â≤≤– .(ádƒ£ÑdG √òg AGƒLCG ‘ —ÉØdG πÑ£°SEG ¿É°Sôa ¿CÉH áØ«∏N ∫BG ô≤°U øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG í°VhCGh πµ°ûHh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¢SCÉc ádƒ£H ‘ IOó©àe äGRÉ‚EG Gƒ∏é°S ∂dPh AGƒLC’G √òg ∫ÓN IÒÑc äÉjƒà°ùe ¿É°SôØdG Ωó≤j å«ëH …ƒæ°S ø˘˘e IO󢢩˘ à˘ e π˘˘MGô˘˘e ÈY ɢ˘Ø˘ ∏˘ °S ¬˘˘d OGó˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘°S’G ” ɢ˘ e ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ¤EG áØ«∏N ∫BG ô≤°U øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG QÉ°TCGh .äÉÑjQóàdGh äGOGó©à°S’G á«°ShôØ∏d »µ∏ŸG OÉ–’G º°Sƒe ‘ á∏eɵdG ¬JÉcQÉ°ûe Èà©j ≥jôØdG ¿CG ≈¶– å«ëH ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ádƒ£Ñd GOGó©à°SG IQó≤dG äÉbÉÑ°Sh ¢SQÉa º°SG ɪ– É¡fƒc iôNCG ádƒ£H ájCG √ɶ– ’ Ée ádƒ£ÑdG √òg Ö°üf ™˘˘°†f) :Ó˘˘Fɢ˘b π˘˘°SΰSGh .ió˘˘ØŸG ∂∏ŸG ᢢdÓ˘˘L ∫hC’G ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG òæe √ÉfóªàYG §N ƒgh ádƒ£ÑdG ‘ áeó≤àŸG õcGôŸG ≥«≤– ɪFGO Éææ«YCG ∞°UƒJ ’ ÉæJOÉ©°S ¿ƒµJ å«ëH ádƒ£ÑdG √òg AGƒLCG ‘ Éæd ácQÉ°ûe ∫hCG øe á≤«≤M √Éæ°ùŸ Ée ƒgh ádƒ£ÑdG √ò¡H ¢UÉÿG RÉ‚E’G ≥«≤– ∫ÉM ‘ .(ádƒ£ÑdG ‘ á≤HÉ°S á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤– ∫ÓN —ÉØdG ¿É°Sôa

å«M á©HQCÉH ∑QÉ°û«°S ≥jôØdG ¿CG ô≤°U øH ¿Éª∏°S í°VhCGh âæH AÓ‚ áî«°ûdG á°SQÉØdG ÚÄ°TÉædG äÉ°ùaÉæe ¢Vƒîà°S ‘ É¡JGRÉ‚EG á∏°UGƒe ¤EG ≈©°ùJ å«ëH áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S .∂∏ŸG ádÓL ádƒ£H á«°ùfôØdG á°SQÉØdG ≥jôØdG ™e ádƒ£ÑdG ‘ ∑QÉ°û«°S ɪc á≤HÉ°ùdG ä’ƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ á˘Ñ˘«˘W è˘Fɢà˘f á˘Ñ˘Mɢ°U »˘gh ¿ƒ˘jô˘e øªMôdGóÑY ¢SQÉØdGh »∏«ÁEG á«°ùfôØdG á°SQÉØdG ∂dòch .ádƒ£ÑdG ‘ ¬àcQÉ°ûe á«dɪàMG GócDƒe »égƒµdG ≥jôØdG É°SQÉa ¿CG áØ«∏N ∫BG ô≤°U øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ócCGh ódÉN øH óªfi ï«°ûdGh áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ô≤°U ï«°ûdG √òg ∫ÓN IQó≤∏d »µ∏ŸG ≥jôØdG ™e ¿ÉcQÉ°û«°S áØ«∏N ∫BG .ádƒ£ÑdG

ácQÉ°ûª∏d ɢ¡˘æ˘e á˘Hƒ˘∏˘£ŸG á˘jõ˘gɢé˘∏˘d ∫ƒ˘°Uƒ˘dG ‘ ɢ¡˘æ˘e á˘Ñ˘ZQ á˘∏˘jƒ˘W Ëó≤J π«Ñ°S ‘ ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¢SCÉc ádƒ£H ‘ iƒ°üb á«∏YÉØH ió˘MEG ∞˘£˘Nh õ˘«˘ª˘à˘dG ¤EG ¬˘˘Ñ˘ Mɢ˘°U π˘˘°Uƒ˘˘j …ò˘˘dG ±ô˘˘°ûŸG iƒ˘˘à˘ °ùŸG OÉ–’G ¢ù«FQ ¢UôM óbh .ádƒ£ÑdG √ò¡d á°ü°üıG ᪫≤dG õFGƒ÷G áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IQó≤dG äÉbÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d »µ∏ŸG ¬«LƒJh ∫hCÉH ’hCG ádƒ£ÑdG √ò¡d ájQÉ÷G äGOGó©à°S’G á©HÉàe ≈∏Y ≥FÓdG »ª«¶æàdG iƒà°ùŸÉH Qƒ¡¶dG πLCG øe á∏eÉ©dG ¿Éé∏d ¬JGOÉ°TQEG .áµ∏ªŸG êQÉNh πNGO øe ácQÉ°ûŸG äÓÑ£°SE’G »°Vôj …òdG ±ƒbƒdG ≈∏Y »µ∏ŸG OÉ–’ÉH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áaÉc πª©j ɪc øe á«dɨdG ádƒ£ÑdG √ò¡d á°UÉÿG äGOGó©à°S’G áaɵd π°UGƒàe πµ°ûH »°Vôj õ«‡ ™HÉW äGPh á«dÉY ᪫¶æJ AGƒLCG π«µ°ûJ ≈∏Y πª©dG πLCG .ÒѵdG çó◊G áfɵe øe ≥F’ iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒµjh ™«ª÷G ¢ùaÉæàdG ¢Vƒÿ ó©à°ùj —ÉØdG

QɪZ ¢Vƒÿ á∏eɵdG ¬JGOGó©à°SG —ÉØdG πÑ£°SEG ø∏YCG ¬ÑfÉL øe ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ¢SCÉc ádƒ£ÑH á£ÑJôŸG á«°ùaÉæàdG AGƒLC’G √òg øe áÑZQ ∂dPh øjôëÑdG IQO ájÉYôH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØŸG ∂∏ŸG øe É¡≤≤M »àdG á≤HÉ°ùdG ¬JÉÑ°ùàµeh ¬JGRÉ‚EG á∏°UGƒe ‘ πÑ£°SE’G .á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ‘ ádƒ£ÑdG √òg ∫ÓN á°ùaÉæŸG πNóæ°S ..ô≤°U øH ¿Éª∏°S

¿CG áØ«∏N ∫BG ô≤°U øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ¢SQÉØdG πÑ£°SE’G óFÉb ∫Ébh Ëó≤Jh Éjƒæ°S ádƒ£ÑdG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj —ÉØdG ¿É°Sôa á«HÉéjE’G èFÉàædG ≥«≤– π«Ñ°S ‘ ÒÑc πµ°ûHh º¡JÉjƒà°ùe ∞∏àfl øe ádƒ£ÑdG √òg ¬∏ª– Ée πX ‘ á°UÉNh äÉMƒª£dG »°VôJ »àdG ɢfOGó˘©˘à˘°SG ¿ƒ˘µ˘j ɢe ɢª˘FGO) ±É˘°VCGh .™˘˘«˘ ª÷G ܃˘˘∏˘ b ≈˘˘∏˘ Y m∫ɢ˘Z º˘˘°SG

:»eÓYE’G ÖൟG - á«£¨J

áµ∏ªŸG êQÉNh πNGO äÓÑ£°SE’G iód äGOGó©à°S’G áLQO â©ØJQG ió˘ØŸG ∂∏ŸG á˘dÓ÷G ÖMɢ°U ¢SCɢc á˘dƒ˘£˘H äɢ°ùaɢ˘æ˘ e ‘ ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ d ∫hC’ øjôëÑdG IQO ájÉYôH ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG Ωƒj ìÉÑ°U ΩÉ≤à°S »àdGh IQó≤∏d äÉ°ùaÉæŸG ∫ƒNód ájƒ≤dG É¡àÑZQ äÓÑ£°SE’G √òg äócCG å«M Iôe ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ¢SCÉc ádƒ£H ádÓWEG ™eh ádƒ£Ñ∏d á∏eÉ°ûdG ó©à°ùj IQó≤∏d øjôëÑdG IQO ájÉYôH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØŸG ∂∏ŸG ájƒ≤dG äÉ°ùaÉæŸG √òg QɪZ ¢VƒN ¤EG á«æjôëÑdG äÓÑ£°SE’G ¿É°Sôa Ωƒ≤j å«M - áµ∏ªŸG ܃æL - á«æjôëÑdG IQó≤dG ájôb ‘ É¡Yƒf øe Ëó˘≤˘J ‘ º˘¡˘æ˘e á˘Ñ˘ZQ º˘¡˘JGOGó˘©˘à˘°SG ó˘°TCG Ëó˘≤˘à˘ H ¿É˘˘°Sô˘˘Ø˘ dG A’Dƒ˘ g á˘eó˘≤˘àŸG õ˘cGôŸG ó˘MCɢH ô˘Ø˘¶˘dG π˘«˘Ñ˘°S ‘ ᢫˘bGô˘dG ᢫˘ æ˘ Ø˘ dG äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùŸG º°SG πª– »àdG á«ÑgòdG äÉ°ùaÉæŸG √òg ‘ ÖgP øe ¬ª°SG π«é°ùJh .ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ∫hC’G áµ∏ªŸG ¢SQÉa IQó≤dG äÉbÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d »µ∏ŸG OÉ–’G º°SGƒe øe º°Sƒe πc ‘h ¥GQhC’G Ö«JôJ ∫ÓN øe Gôjɨe É©HÉW ádƒ£ÑdG √òg äGOGó©à°SG πª– º°SÉH ≥«∏J á«dÉY ᫪«¶æJ AGƒLCG RÉ‚EG ≈∏Y πª©dGh á∏eÉc ájOGó©à°S’G ¿É˘°Sô˘a ø˘e ™˘«˘ª÷G ܃˘∏˘b ≈˘∏˘Y ᢫˘dɢ¨˘dG á˘dƒ˘£˘Ñ˘ dG √ò˘˘g º˘˘°SG π˘˘eɢ˘M .Ú©Ñààeh Úª¶æeh ájɨdh IÎa òæe IQó≤dG äÉbÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d »µ∏ŸG OÉ–’G πª©jh √ò˘¡˘H Qƒ˘¡˘¶˘dG π˘LCG ø˘e á˘eRÓ˘dG äÉ˘Ñ˘«˘JÎdG ᢢaɢ˘c õ˘˘«˘ ¡Œ ≈˘˘∏˘ Y ¿B’G ¿É°Sôa ácQÉ°ûe πX ‘ á°UÉNh É¡àfɵà ≥«∏j …òdG πµ°ûdÉH äÉ°ùaÉæŸG á«dÉ©dG á«°ùaÉæàdG AGƒLC’G ‘ ácQÉ°ûª∏d É©«ªL GhAÉL áµ∏ªŸG êQÉN øe .øjôëÑdG IQO ájÉYôH ióØŸG ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ádƒ£Ñd áµ∏ªŸG ≥WÉæe øe á≤£æe øe ÌcCG ‘ áØ∏àıG OÉ«÷G Iƒ¡°U ≈∏Yh IÎa òæe IÒÑc á˘jOGó˘©˘à˘°SG á˘∏˘Mô˘e ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äÓ˘Ñ˘£˘°SE’G π˘Nó˘J

óªM øH ô°UÉf ICÉLÉØe øY ø∏©j π£ÑdG ¢SQÉØ∏d

á«eƒj äÉÑjQóJh áµ∏ªŸG äÉ°SQÉa

‘ ᢢ cQɢ˘ ˘°ûŸG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¢Uô◊G Qɢ˘ ˘WEG ‘h ¿É°Sôa óah áµ∏ªŸG ¤EG π°Uh ó≤a ádƒ£ÑdG ó«dƒdG ÒeC’G ƒª°S øe ¬«LƒàH ∂dPh á°†HÉ≤dG áµ∏ªŸG ácô°T äÉ°SQÉah á˘cQɢ°ûŸ ÒÑ˘µ˘dG ìɢé˘æ˘dG 󢢩˘ H ᢢcô˘˘°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ∫Ó˘˘W ø˘˘H AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¢SCÉc ádƒ£H ‘ ≥jôØdG ájôb ‘ á«eƒ«dG º¡JÉÑjQóJ áµ∏ªŸG ≥jôa äÉ°SQÉah ¿É°Sôa π°UGƒjh Ö«‚ ≥˘jô˘Ø˘ dG ô˘˘jó˘˘e ±Gô˘˘°TEɢ H IÒ¡˘˘¶˘ dG IÎa ∫Ó˘˘N ∂dPh IQó˘˘≤˘ dG ¿É°Sôa ácQÉ°ûe â≤∏J ób ádƒ£Ñ∏d ᪶æŸG áæé∏dG âfÉch ¢ùLÈdG á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªª∏d ™HÉàdGh áµ∏ªŸG πÑ£°SEG äÉ°SQÉah .øjôëÑdG äÉbÉÑ°S ‘ á∏°UGƒàŸG º¡JÉcQÉ°ûe á∏°ù∏°S øª°V ∂dPh øjôëÑdG ä’ƒ£H ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y áµ∏ªŸG πÑ£°SEG ¿É°Sôa ¢Uôëjh ∂dPh á«dÉ©dG ᫪«¶æàdG AGƒLC’G ∫ÓN øe Égƒ°ùŸ »àdG äÉMÉéædG ó©H .øjôëÑdG ‘ Égƒ°VÉN ácQÉ°ûe øe ÌcCG ÈY ÒeC’G ᢩ˘Hɢà˘eh Oɢ°TQEGh ¬˘«˘Lƒ˘à˘H ᢵ˘∏˘ªŸG π˘Ñ˘£˘°SEG ᢢcQɢ˘°ûe »˘˘JCɢ Jh á«°ShôØ∏dh IQó≤∏d ¬ªYO ɪFGO ócDƒj …òdGh ∫ÓW øH ó«dƒdG …Oƒ©°ùdG .π«ÿÉH ¬JÉeɪàgG øª°V π°UGƒàe πµ°ûH ¿É°SôØdGh ‘ IQó≤dG ä’ƒ£H øe OóY ‘ GƒcQÉ°T ¿CG πÑ£°SE’G ¿É°SôØd ≥Ñ°Sh ¤EGh º˘¡˘«˘dEG Ö°ù– ᢫˘Hɢé˘jEG è˘Fɢà˘f ɢ¡˘dÓ˘N ø˘e Gƒ˘≤˘≤˘ Mh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG .äÉbÉÑ°ùdG √òg ‘ ɪ¡e Gô°üæY GƒJÉH ≈àM AGƒLC’G √òg ‘ º¡àcQÉ°ûe IQƒfh »£˘jƒ◊G Aɢ«˘∏˘Y :äɢ°SQÉ˘Ø˘dG ø˘e …Oƒ˘©˘°ùdG ≥˘jô˘Ø˘dG ¿ƒ˘µ˘à˘jh ¿Éch .¢SGƒ◊G øªMôdG óÑYh ¢ù∏ÙG óªfih ï«°ûdG áØ«£dh ∞°Sƒ«dG .…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájGóH ‘ áµ∏ªŸG π°Uh ób á°†HÉ≤dG áµ∏ªŸG ≥jôa

»˘˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏ŸG OÉ–’G ¢ù«˘˘ ˘ ˘ ˘ FQ ó˘˘ ˘ ˘ ˘ cCG ó˘Fɢbh IQó˘≤˘dG äɢbÉ˘Ñ˘°Sh ᢫˘°Shô˘Ø˘∏˘d øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S »µ∏ŸG ≥jôØdG ICɢLÉ˘Ø˘e ∑ɢæ˘g ¿CɢH á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ó˘ª˘ M ∫hC’G õcôŸÉH õFÉØdG ¢SQÉØ∏d á°UÉN Úeƒ˘«˘dG ∫Ó˘N ɢ˘¡˘ æ˘ Y ø˘˘∏˘ ©˘ j ±ƒ˘˘°S Iɢ˘LCɢ ˘Ø˘ ˘e ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘J ±ƒ˘˘ °Sh ÚeOɢ˘ ≤˘ ˘dG ,∫hC’G õcôŸG ≈∏Y π°UÉ◊G ¢SQÉØ∏d ICÉLÉØŸG √òg øY √ƒª°S ∞°ûµj ⁄h õFÉØ∏d ¿ƒµJ ±ƒ°S É¡fCÉH ócCG ¬fCG ’EG .§≤a ∫hC’G

áMƒàØŸG øjôëÑdG ádƒ£H ∫ÓN ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S

ºµëàdGh ᪵◊Gh IQó≤dG ∂∏e óªM ..¬HÉàc Ωób

»éæN ¥Éë°SG ¿ÉæØdGh »°VÉjôdG Oƒ¡éH ó«°ûj óªM øH ô°UÉf

âjƒµdG ¿É°Sôa

äɢbÉ˘Ñ˘°Sh ᢫˘°Shô˘Ø˘∏˘d »˘µ˘∏ŸG OÉ–’G ≈˘≤˘∏˘J ó˘≤˘a á˘cQɢ˘°ûŸG Qɢ˘WEG ‘h ¿ƒµàjh ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûª∏d âjƒµdG ádhO ¿É°Sôa Aɪ°SCG ∂dòc IQó≤dG ∞jÉf »côJh OGó◊G …RÉZ »eh …ôª°ûdG óªM ∫OÉY :¿É°SôØdG øe .∫Góæ¡dG ∫ÉMô°S ∞°Sƒjh …Ò£ŸG á«dÉŸG õFGƒ÷G

QÉæjO 31100/- ‹É˘˘ª˘ LE’G ≠˘˘∏˘ ÑŸG OÉ–’G ó˘˘ª˘ à˘ YG ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ÚÄ°TÉædGh Ωƒª©dG »àÄØd õFGƒ÷G ´ƒª› QÉæjO 2500 ÊÉãdG õcôŸGh QÉæjO 3000 ∫hC’G õcôŸG :ÚÄ°TÉædG áÄa¯ ¢ùeÉÿG õcôŸGh QÉæjO 1200 ™HGôdG õcôŸGh QÉæjO 1500 ådÉãdG õcôŸGh õcôŸGh QÉæjO 800 ™HÉ°ùdG õcôŸGh QÉæjO 900 ¢SOÉ°ùdG õcôŸGh QÉæjO 1000 .QÉæjO 500 ô°TÉ©dG õcôŸGh QÉæjO 600 ™°SÉàdG õcôŸGh QÉæjO 700 øeÉãdG .QÉæjO 12700»∏µdG ´ƒªÛG QÉæjO 3000 ÊÉãdG õcôŸGh QÉæjO 4000 ∫hC’G õcôŸG :Ωƒª©dG áÄa ¯ ¢ùeÉÿG õcôŸGh QÉæjO 2000 ™HGôdG õcôŸGh QÉæjO 2500 ådÉãdG õcôŸGh QÉæjO 1200 ™HÉ°ùdG õcôŸGh QÉæjO 1500 ¢SOÉ°ùdG õcôŸGh QÉæjO 1700 ô°TÉ©dG õcôŸGh QÉæjO 800 ™°SÉàdG õcôŸGh QÉæjO 1000 øeÉãdG õcôŸGh .QÉæjO 700 .QÉæjO 18400»∏µdG ´ƒªÛG

.»éæN ¿ÉæØdGh »°VÉjôdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S

Gò˘g ‘ ∞˘gôŸG ¬˘æ˘ ah »˘˘é˘ æ˘ N ɢ˘¡˘ H Ωɢ˘b äGƒ˘˘ ˘£ÿɢ˘ ˘H √ƒ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°S kGó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘°ûe ∫ÉÛG ‘ ¬dɪYCG ∞∏àfl ™jRƒàH ¬d á«HÉéjE’G .áµ∏ªŸG øe áØ∏àfl ≥WÉæe

iƒ˘à˘MG ó˘bh . ≥˘jô˘Ø˘∏˘d kɢHQó˘e »˘é˘ æ˘ N ƒgh ¬àdÓ÷ IQOÉf Qƒ°U ≈∏Y ÜÉàµdG âbƒ˘˘dG ‘ äɢ˘°Vɢ˘jô˘˘dG ∞˘˘∏˘ àfl ¢SQÉÁ »àdG á«æØdG ∫ɪYC’ÉH √ƒª°S OÉ°TCG ¬°ùØf

∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCG á«°ShôØ∏d »µ∏ŸG OÉ–’G ¢ù«FQ áØ«∏N »˘°Vɢjô˘˘dG Oƒ˘˘¡˘ é˘ H IQó˘˘≤˘ dG äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °Sh ‘ ∂dPh »éæN º°SÉb ¥Éë°SG ¿ÉæØdGh ¬˘˘Jɢ˘eɢ˘¡˘ °SEGh ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dGh ø˘˘ Ø˘ ˘dG ∫É› AÉL . áµ∏ªŸG ™bGƒe ∞∏àfl ‘ Iójó©dG ¿É˘æ˘Ø˘ ∏˘ d √ƒ˘˘ª˘ °S ∫ɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ∫Ó˘˘N ∂dP ï«°ûdG ƒª°Sh √ƒª°S iógCG …òdG »éæN ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN äÓ˘˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘°SG ó˘˘ Fɢ˘ ˘bh OÉ–’G ¢ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘d .. ¬Ø«dCÉàH ΩÉb …òdG ÜÉàµdG ájódÉÿG ..ºµëàdGh ᪵◊Gh IQó≤dG ∂∏e óªM √ôjó≤J øY ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCGh É¡dòH »àdG IÒÑ˘µ˘dG Oƒ˘¡˘é˘∏˘d ¬˘fɢæ˘à˘eGh Üɢ˘ à˘ ˘µ˘ ˘dG Gò˘˘ ˘¡˘ ˘ d OGó˘˘ ˘YE’G ‘ »˘˘ ˘é˘ ˘ æ˘ ˘ N Ωɢb »˘à˘dG á˘jÌdGh á˘ª˘«˘≤˘dG äɢeƒ˘∏˘ ©ŸGh Qƒ˘˘ ˘°üdG ¤G ᢢ ˘aɢ˘ ˘°VE’ɢ˘ ˘H ɢ˘ ˘gÒaƒ˘˘ ˘à˘ ˘ ˘H á˘dÓ÷G ÖMɢ°U Iô˘°†◊ ᢢ«˘ î˘ jQɢ˘à˘ dG ≥˘jô˘Ø˘ H ¬˘˘à˘ jƒ˘˘°†Y ∫Ó˘˘N ió˘˘ØŸG ∂∏ŸG ¿Éc å«M Ωó≤dG Iôµd á«Ø«∏ÿG áªéædG


3

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

ºYódG º«∏°ùJ AÉæKG

sport sport@alwatannews.net

´ÉªàL’G øe ÖfÉL

øjôëÑdG …OÉfh ƒµ∏àÑd Ö°ù– ∑ƒ∏ŸG áÑ©∏d á«îjQÉJ á≤HÉ°S

á``µ∏ªŸG ‘ kÉ``Ñjôb „ô``£°û∏d á``MƒàØe á``«dhO á``dƒ£H øe »àdGh áæ∏©ŸG ±GógC’G ƒëf ∑ôëàdÉH ᫪æJh áÄ°TÉædGh ÜÉÑ°ûdG ¿É°†àMEG É¡fCÉ°T á˘˘Ñ˘ ©˘ d ∫É› ‘ ᢢ«˘ YGó˘˘HE’G º˘˘¡˘ JGQɢ˘¡˘ ˘e .„ô£°ûdG Qƒ£à∏d ¢SÉ«≤e ∑ƒ∏ŸG áÑ©d QÉ°ûàfG

ô˘°S ÚeCG ¬˘«˘a ô˘˘µ˘ °T …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG ‘ »∏Y 󫢰ùdG „ô˘£˘°û∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Oɢf Gòg ≈∏˘Y ƒ˘µ˘∏˘à˘H á˘cô˘°T IQGOEG »˘£˘«˘∏˘°ùdG ó˘˘MCG ø˘˘e ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘cCG ÒÑ˘˘µ˘ dG º˘˘Yó˘˘dG ƒg ∫hó∏d …Qɢ°†◊G Qƒ˘£˘à˘dG ¢ù«˘jɢ≤˘e ÚH ɢª˘«˘ °S’ „ô˘˘£˘ °ûdG á˘˘Ñ˘ ©˘ d Qɢ˘°ûà˘˘fG Rõ©àj ±ƒ°S Ée Gògh ÜÉÑ°ûdGh áÄ°TÉædG º˘«˘¶˘æ˘ J ø˘˘e ᢢ©˘ bƒ˘˘àŸG œGƒ˘˘æ˘ dG ó˘˘MCɢ c áµ∏ªÃ …ôëa ,á«dhó˘dG ƒ˘µ˘∏˘à˘H á˘dƒ˘£˘H áÑ©d QÉ°ûàf’ IóYÉb ¿ƒµJ ¿CG øjôëÑdG IQƒª¨ŸG ÖgGƒª˘∏˘d á˘æ˘°VɢMh „ô˘£˘°ûdG É¡àfɵe õjõ©J øe ∑ƒ∏ŸG áÑ©∏d kÉ櫵“ kɢ «˘ é˘ jQó˘˘ J »˘˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘°ûdG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y iƒ˘à˘°ùŸGh ᢫˘ª˘«˘∏˘bE’G ƒ˘ë˘ f kɢ bÓ˘˘£˘ fGh .‹hódG

ádƒ£H …CG º«¶æJ ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ìÉàJ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y áMƒàØe á«dhO ‘ ÚÑ˘˘ZGô˘˘dG ™˘˘«˘ ª÷ ᢢ°Uô˘˘Ø˘ ˘dG ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a Ú«dhO ÚÑY’ ™e á°ùaÉæŸGh ∑ɵàM’G çó◊G Gò¡d kÉ°ü«°üN º¡àaÉ°†à°SG ºàJ ô≤e ‘ ΩÉ≤à°S »àdGh áYƒf øe ójôØdG ƒ˘jɢe ô˘¡˘°T ø˘e Êɢã˘dG ‘ ƒ˘µ˘∏˘à˘H ᢢcô˘˘°T .2007

õ«‡ ‹Ée ºYO ƒµ∏àH øe ᪫b õFGƒLh

øjôëÑdG …OÉf ¢ù«FQ ócCG ¬ÑfÉL øeh ¬fÉæà˘eG ≈˘∏˘Y Iô˘°ù¨˘dG ó˘ªfi „ô˘£˘°û∏˘d »î°ùdG ºYódG ≈∏Y ƒµ∏àH ácô°T IQGOE’ ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG …Oɢ˘f ™˘˘e Aɢ˘æ˘ Ñ˘ dG ¿hɢ˘©˘ à˘ dGh ó¡°ûà°S ádƒ£ÑdG ¿CG ócCG ɪc ,„ô£°û∏d ᢫˘dÉŸG õ˘FGƒ÷G ø˘e IÒÑ˘c ≠˘dÉ˘Ñ˘ e 󢢰UQ áaÉ°VE’ÉH kÉ≤M’ É¡æY ø˘∏˘©˘«˘°S ᢫˘æ˘«˘©˘dGh ÖfÉLC’G Ú«dhódG ÚÑYÓdG Aɪ°SCG ¤EG …Oɢf ≈˘∏˘Y kɢaƒ˘˘«˘ °V ¿ƒ˘˘∏˘ ë˘ «˘ °S ø˘˘jò˘˘dGh .„ô£°û∏d øjôëÑdG

kÉ«dhO øjôëÑdG áµ∏‡ º°S’ èjhôJ

ácQÉ°ûŸÉH äÉcô°ûdG á«≤Ñd IƒYO

Gò˘¡˘d á˘˘Ñ˘ Mɢ˘°üŸG è˘˘Fɢ˘à˘ æ˘ dG º˘˘gCG ø˘˘eh ≈˘∏˘Y ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG º˘°SG è˘˘jhô˘˘J ƒ˘˘g çó◊G »àdGh áMƒàØŸG á«ŸÉ©dG ä’ƒ£ÑdG IóæLCG ¬H ¢SCÉH ’ kGOóY Ö£≤à°ùJ ¿CG πeDƒŸG øe øe ¿ƒµ«°S øjòdG ÖfÉLC’G ÚÑYÓdG øe ±É°ûàcGh á≤£æŸG ≈∏Y ±ô©àdG º¡eɪàgG äÉ«fɵeE’G ≈∏Y ±ô©àdGh ó∏ÑdG ¬àaÉ≤K .øjôëÑ∏d á«MÉ«°ùdG

ÖFɢf OGó◊G ó˘ª˘ MCG 󢢫˘ °ùdG ÈY ɢ˘ª˘ c ≠dÉH øY „ô£°û∏d øjôëÑdG …OÉf ¢ù«FQ kGócDƒe ƒµ∏àH øe ºYódG IQOÉÑà √Qhô°S äÉcô°ûdG øe ¬H ¢SCÉH ’ kGOóY ∑Éæg ¿CG ácQÉ°ûª∏d ÉgOGó©à°SG äóHCG ób iôNC’G É¡æY ø∏©j ±ƒ°Sh ÒѵdG çó◊G Gòg ‘ ¿CG ™˘«˘ª˘é˘∏˘ d kGó˘˘cDƒ˘ e ,Ö°Sɢ˘æŸG âbƒ˘˘dG ‘ äCGóH ób „ô£°û∏d øjôëÑdG …OÉf á∏éY

Iô°ù¨dG óªfi

»£«∏°ùdG »∏Y

»MÉæL óªMG

kÉ≤Ñ°S „ô£°û∏d øjôëÑdG …OÉf πÑb øe ¢ù«˘°SCɢà˘dG åjó˘M …Oɢæ˘d ¢ù«˘d kɢ«˘î˘ jQɢ˘J πH Ö°ùMh „ô£°û∏d øjôëÑdG …OÉf πãe ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ‘ „ô˘˘£˘ °ûdG IÒ°ùŸ »àdG äÉHƒ©°üdG øe ºZôdÉH PEG πªÛÉH ájOhófih'' á¡L øe ¬JÒ°ùe áaOÉ°U äÉ©∏£J ¿CG ’EG iôNCG á¡L øe ''√OQGƒe ábGƒàdGh áMƒª£dG áJQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG âKóMCG OÉ÷G »Yƒ£àdG »æWƒdG πª©∏d ᫢≤˘«˘≤˘M ™˘aO Iƒ˘b â≤˘∏˘Nh kGÒÑ˘c kɢcGô˘M √ÉŒ »˘eɢæ˘Jh √É˘Ñ˘ à˘ f’G âØ˘˘d ø˘˘e äRõ˘˘Y É¡fCG ɪc ,á«dɨdG Éæàµ∏‡ ‘ ∑ƒ∏ŸG áÑ©d á˘dƒ˘£˘ H ∫hCG Ö«˘˘JÎdG å«˘˘M ø˘˘e Èà˘˘©˘ J øjôëÑdG áµ∏‡ ïjQÉJ ‘ áMƒàØe á«dhO ≥Ñ°ùj ⁄ å«M ƒµ∏àH ácô°T º°SG πª–

PEG Ú«∏ÙG ÚÑYÓdG ™«ª÷ πÑb øe íàJ óMGh ∞≤°S â– á°ùaÉæŸG øe ¿ƒæµªà«°S kɢ°ü«˘°üN º˘¡˘Jƒ˘YO º˘à˘«˘°S Ú«˘dhO Iò˘Jɢ°SCG „ô˘˘£˘ °û∏˘˘d ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG …Oɢ˘ f π˘˘ Ñ˘ ˘b ø˘˘ e »˘gh IÒÑ˘µ˘dG º˘¡˘JGÈN ø˘e IOɢ˘Ø˘ à˘ °S’Gh π˘˘é˘ °ùj IQɢ˘°S iô˘˘°ûHh »˘˘Fɢ˘æ˘ ã˘ ˘à˘ ˘°SG ìÉ‚ ™«ª÷ ¬aõj „ô£°û∏d øjôëÑdG …OÉæd ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ≥˘Wɢ˘æ˘ e ™˘˘«˘ ª˘ L ‘ ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ¥É˘°û©˘d …Oɢæ˘dG ɢ¡˘eó˘≤˘j á˘£˘«˘°ùH ᢢjó˘˘gh Úæ˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ø˘˘e ∑ƒ˘˘∏ŸG á˘˘Ñ˘ ©˘ ˘d »˘˘ Ñfih .OÓÑdG ‘ Úª«≤ŸG ÖfÉLC’Gh

ᢢ ˘«˘ ˘ µ˘ ˘ ∏˘ ˘ °ùdG ä’ɢ˘ ˘°üJÓ˘˘ ˘d ø˘˘ ˘jô˘˘ ˘ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dG IQOÉÑŸG ΩÉeR ÉgòNCÉH (ƒµ∏àH) ᫵∏°SÓdGh ó˘˘MCG √ÉŒ ‹ÉŸG º˘˘ Yó˘˘ dG Ëó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘H ∂dPh á˘Ñ˘©˘d ‘ ᢢ°ü°üàŸG ᢢ«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢjó˘˘fC’G QÉ°ûàfG õjõ©J É¡fCÉ°T øe »àdGh „ô£°ûdG â∏∏µJ óbh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ∑ƒ∏ŸG áÑ©d áã«ã◊G „ô£°û∏d øjôëÑdG …OÉf Oƒ¡L ∫ƒ°ü◊G ‘ ¬∏ªY ≥jôa •É°ûf π°†ØHh π˘Hɢ≤˘e ƒ˘µ˘∏˘à˘H ø˘e ܃˘∏˘£ŸG º˘˘Yó˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y º°SÉH kɢ£˘Ñ˘Jô˘e ƒ˘µ˘∏˘à˘H á˘cô˘°T º˘°SG ¥Ó˘WEG kÉ°†jCG É¡dƒ°üMh ádƒ£ÑdG ≈∏Y øjôëÑdG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ d ¢ù«˘˘Fô˘˘ dG ∫ƒ˘˘ ªŸG ᢢ Ø˘ ˘°U ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢMƒ˘˘à˘ ØŸG ᢢ«˘ dhó˘˘dG ƒ˘˘µ˘ ∏˘ à˘ H ø˘˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG áµ∏‡ ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤J »àdGh „ô£°û∏d ⁄ á°Uôa ádƒ£ÑdG Iòg í«àJh ,øjôëÑdG

ƒµ∏àÑd Ö°ù– á≤HÉ°S

Ió˘jó÷G ᢫˘Yƒ˘æ˘dG á˘∏˘≤˘æ˘dG √ò˘g π˘ã“

á˘cô˘°T á˘cô˘°T ≈˘æ˘Ñà ó˘≤˘Y ´É˘˘ª˘ à˘ LG ‘ ᢢ ˘«˘ ˘ µ˘ ˘ ∏˘ ˘ °ùdG ä’ɢ˘ ˘°üJÓ˘˘ ˘d ø˘˘ ˘jô˘˘ ˘ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dG ‹ÉŸG ÚeC’G √ô°†M (ƒµ∏àH) ᫵∏°SÓdGh ó˘Ñ˘Y ∫ɢª˘L „ô˘£˘°û∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …OÉ˘æ˘ d 󢢩˘ °ùdG ᢢeɢ˘°SCG ᢢcô˘˘°ûdG π˘˘ã‡h Qɢ˘Ø˘ ¨˘ ˘dG º«˘∏˘°ùJ ” á˘eɢ©˘dG äɢbÓ˘©˘dG »˘°Uɢ°üà˘NG Ωó˘˘≤ŸG º˘˘Yó˘˘dG π˘˘ãÁ ‹É˘˘e ≠˘˘∏˘ ˘Ñà ∂«˘˘ °T RɢM ¿CG 󢩢H „ô˘£˘°û∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Oɢæ˘d ádƒ£H º«¶æ˘à˘d Ωó˘≤ŸG π˘eɢµ˘àŸG ¬˘MÎ≤˘e å«M ,á≤ãdGh ∫ƒÑ≤dG ≈∏Y áMƒàØe á«dhO ¬FÉ°†YCGh …OÉæ∏d ¬JÉ«æ“ øY áeÉ°SCG ÜôYCG á˘˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ d ≈˘˘æ“ ɢ˘ª˘ c ,ìɢ˘é˘ æ˘ dGh ≥˘˘«˘ aƒ˘˘à˘ dG ,Qƒ£àdGh QÉ°ûàf’G øe Gójõe „ô£°ûdG øY QÉبdG óÑY ∫ɪL ÈY áÑfÉL øeh ƒ∏µàH ácô°T IQGOE’ Iôjó≤Jh Iôµ°T πjõL ô˘µ˘°T Ωó˘b ɢª˘c ∑ƒ˘∏ŸG á˘Ñ˘©˘∏˘H ɢ¡˘eɢª˘à˘ gGh …OÉf IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ¿ÉæàeGh ôjóŸG »MÉæL óªMC’ „ô£°û∏d øjôëÑdG RÉM ≈àdG á≤ãdG ≈∏Yh ƒµ∏àH ácô°ûd ΩÉ©dG øjôë˘Ñ˘dG á˘dƒ˘£˘H º˘«˘¶˘æ˘J ìÎ≤˘e ɢ¡˘«˘∏˘Y ᢢjƒ˘˘æ˘ °ùdG ᢢMƒ˘˘à˘ ˘ØŸG ᢢ «˘ ˘dhó˘˘ dG ƒ˘˘ µ˘ ˘∏˘ ˘à˘ ˘H ƒµ∏àH ácô°T Oƒ¡éH OÉ°TCG ɪc ,„ô£°û∏d ‘ á«°VÉjôdGh ájÒÿG ™jQÉ°ûŸG πjƒ“ ‘ „ô˘£˘°ûdG á˘Ñ˘©˘d ɢ˘ª˘ «˘ °S’ ä’ÉÛG ᢢaɢ˘c ÜÉÑ°ûdG äÉbÉW ÜÉ£≤à°SG É¡fCÉ°T øe »àdGh √ÉŒ’G ‘ ÉgÉ¡«LƒJh á«YGóHE’Gh ájôµØdG ¿CG ‘ πYÉa πµ°ûH º¡°ù«°S ɇ í«ë°üdG ‘ ᢢbƒ˘˘eôŸG ᢢfɢ˘µŸG ∑ƒ˘˘∏ŸG á˘˘Ñ˘ ©˘ d CGƒ˘˘Ñ˘ à˘ J .øjôëÑdG áµ∏‡ øe ¤hC’G Iõ«ªŸG Iƒ£ÿG √òg ó©Jh ᢢcô˘˘°T ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ ˘Y âeó˘˘ bCG »˘˘ à˘ ˘dGh ɢ˘ ¡˘ ˘Yƒ˘˘ f

óªM øH óªMCG √Qƒ°†ëH ÖMq Q ɪ«a

ádhÉ£∏d ÊÉæÑ∏dG OÉ–’G ¢ù«FQ á`µ∏ªŸG IQÉ`jõH ¬`JOÉ©°S ø`Y Üô`©j øe ±ó¡j »àdG IQÉjõdG √ò¡H ΩÉ«≤∏d IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ábGó°üdG iôY ≥«KƒJh ∑ΰûŸG ¿hÉ©àdG ä’É› ¢SQGóàd É¡FGQh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ ∫ÉÛG ¢ùØ˘f ‘ Iƒ˘NE’G ™˘˘e ¬˘˘£˘ Hô˘˘J »˘˘à˘ dG ᢢÑÙGh .≥HÉ°ùdG ‘ º¡©e á≤HÉ°S ÜQÉŒ ¬d âfÉc øjòdGh ï«°ûdG »æjôëÑdG OÉ–’G ¢ù«FQ çó– IQÉjõdG ¢ùØf ∫ƒMh ájƒNC’G IQÉjõdG √ò¡H ÖMQ …òdGh áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG πc Üô©dG IƒNE’G ™«ª÷ øµJ kÉÑdÉbh kÉÑ∏b øjôëÑdG ¿CG kÉHô©e ájQƒ¡ªéH øjôëÑdG §HôJ »àdG äÉbÓ©dG ¿CGh ôjó≤Jh áÑfi ≈∏Y »æjôëH OÉ–Éc øëfh Éæjód RGõàYG πfi »g ≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd Iô˘c á˘Ñ˘©˘d á˘eó˘N ‘ ɢæ˘à˘bɢWh ɢfOƒ˘¡˘L π˘˘c Ò°ùà˘˘d OG󢢩˘ à˘ °SG IÈÿG øe IOÉØ˘à˘°S’G ≥˘≤˘ë˘æ˘°S ɢæ˘fCGh ɢª˘c ,᢫˘fɢæ˘Ñ˘∏˘dG á˘dhɢ£˘dG á≤HÉ°ùdG º¡HQÉŒh ¿ÉæÑd ‘ ¿ƒ«°VÉjôdG É¡H ™àªàj »àdG IAÉصdGh √òg ôªãJ ¿CG kÉ«æªàe ,á«dhódGh ájQÉ≤dGh á«Hô©dG äGOÉ–’G ™e ácΰûŸG äGQÉjõdGh ¿hÉ©àdG ‘ ™°ShCG ä’É› íàa øY IQÉjõdG .øjOÉ–’G ÚH

Qhõ˘j á˘dhɢ£˘dG Iô˘µ˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG OÉ–’G ¢ù«˘˘FQ ø˘˘e Iƒ˘˘Yó˘˘H ádhÉ£dG Iôµd ÊÉæÑ∏dG OÉ–’G ¢ù«FQ êÉ◊G º«∏°S kÉ«dÉM øjôëÑdG ∫hO OÉ–G ¢ù«FQ ÖFÉf á«fÉæÑ∏dG á«ÑŸhC’G áæé∏d Qô≤ŸG ƒ°†©dGh ÚH ∑ΰûe ≥˘˘«˘ °ùæ˘˘Jh ¿hɢ˘©˘ J IQɢ˘jR ‘ §˘˘°Sƒ˘˘àŸG ¢†«˘˘HC’G ô˘˘ë˘ H áØ∏àıG ä’ÉÛG ‘ ÊÉæÑ∏dGh »æjôëÑdG Ú≤«≤°ûdG øjOÉ–’G òNCÉJ »µd øjOÉ–’G ÚH ácΰûŸG äÉbÓ©dG ≥«KƒJ ¥É£f ‘h .áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN iƒbCG OÉ©HCG OÉ–G ô≤Ÿ IQÉjõH ¢ùeCG Ωƒj ÊÉæÑ∏dG OÉ–’G ¢ù«FQ ΩÉb óbh ∫OÉÑJ ¬dÓN ” É«FÉæK ÉYɪàLG ¬dÓN ó≤Y º°ü◊G ΩCÉH ádhÉ£dG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG OÉ–’G ᢢ£˘ °ûfCG ≈˘˘∏˘ Y ±ô˘˘©˘ à˘ dGh ᢢjOƒ˘˘dG åjOɢ˘MC’G .Ωƒª©dG …Qhód Iô°ûY ájOÉ◊G ádƒ÷G äÉjQÉÑe á©HÉàeh »JQÉjR Èà©J'' :∫É≤a êÉ◊G º«∏°S çó– IQÉjõdG ±GógCG ∫ƒMh Èà©J øjôëÑ∏d ¬JQÉjR ¿CGh ''¬Ñ©°ûdh áÑÙG πc ¬d øcCG ó∏Ñd IQÉjR ∫ÓN è«∏ÿG á≤£æà kÉÑjôb √OƒLh á°Uôa õ¡àfG å«M ¤hC’G ‘ kGôNDƒe âªààNG »àdG »LhõdGh …OôØ∏d è«∏ÿG ¢SCÉc ádƒ£H

¢ùæà∏d øjôëÑdG …OÉfh ∂æÑdG ‹hDƒ°ùe Qƒ°†ëH

Ωƒ«dG ÚÄ°TÉæ∏d âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH ádƒ£H ìÉààaG

ádƒ£Ñ∏d ÜÉÑ°ûdG ÚÑYÓdG äGOGó©à°SG øe

ø°S äÉ°ùfB’G …Oôa á≤HÉ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ≈∏Y ¬æe É°k UôMh …OÉædG ¿CÉH í°VhCGh .. 14 ∫hGó˘˘ L ™˘˘ °Vh ” ó˘˘ ≤˘ ˘a ÚcQɢ˘ °ûŸG ᢢ MGQ ™`` bƒ`` ` ` ` ` ` `e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ɢ˘ ˘¡` ` ` ` ∏˘ ˘ c äɢ˘ ˘jQɢ˘ ˘Ñ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ŸG â`` ` ` ` fÎ`` ` fE’G ᢢ ˘ µ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘°T ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y …Oɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ dG ºà«°S ɪc www.tennisbahrain.com áeÉbEG IÎa ∫GƒW Ωƒ«H Éeƒj èFÉàædG ô°ûf .ádƒ£ÑdG

≥∏£æJ ìÉààaE’G º«°SGôe Ö≤Y ºK ,äGƒæ°S áæ°S 12 ø˘°S …Oô˘Ø˘dG á˘≤˘Hɢ°ùe äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e .äÉjQÉÑe 6 áeÉbEÉH ¬JOÉ©°S øY ôØ©L óªfi ÜôYCG óbh ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ÒѵdG ∫ÉÑbE’ÉH ‘ äÉ≤˘Hɢ°ùe 7 Ωɢ˘©˘ dG Gò˘˘g º˘˘°†J »˘˘à˘ ˘dGh O’hCG ∑ΰûe äGƒæ°S 10 , 8 ø°S …OôØdG áæ°S 18 ,16 ,14 ,12 ø°S …OôØdGh äÉæHh

…Oɢ˘f ¢ù«˘˘FQ Q󢢫˘ M ∞˘˘ °Sƒ˘˘ j ᢢ jɢ˘ Yô˘˘ H ∂æ˘˘ H ‹hDƒ˘ ˘°ùeh ,¢ùæ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘ d ø˘˘ ˘jô˘˘ ˘ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG á˘Yɢ°ùdG ‘ í˘à˘à˘ Ø˘ J ,âjƒ˘˘µ˘ dGh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ádƒ£H äÉjQÉÑe Ωƒ«dG AÉ°ùe øe á°ùeÉÿG Iô˘°ûY ᢫˘fɢã˘dG âjƒ˘µ˘dGh ø˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∂æ˘˘H »˘˘à˘ dGh ¢ùæ˘˘à˘ dG ‘ ÚĢ˘°Tɢ˘æ˘ ∏˘ d ᢢ Mƒ˘˘ à˘ ˘ØŸG ájÉYôH ¢ùæ˘à˘∏˘d ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG …Oɢf ɢ¡˘ª˘¶˘æ˘j øe IÎØdG ∫ÓN âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH 200 ‹GƒM ácQÉ°ûà 2007 ¢SQÉe 30- 7 ôØ©L óªfi ∂dòH ìô°U ,áÄ°TÉfh Å°TÉf ᢢª˘ ¶˘ æŸG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ¢ù«˘˘ FQ »˘˘ Ñ˘ ˘æ˘ ˘dG ó˘˘ Ñ˘ ˘Y ìɢà˘à˘a’G è˘eɢfô˘H ¿CɢH í˘°VhCGh ,á˘dƒ˘£˘Ñ˘∏˘ d áYƒª› ∞£°ü«°S å«M ,kÉ£°ùÑe ¿ƒµ«°S ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ‘ ÚcQɢ˘ °ûŸG ÚĢ˘ °Tɢ˘ æ˘ ˘dG ø˘˘ e Iôjóe ∞°üædG ø°ùM √Qƒf ÖMôJ Égó©Hh âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æÑd áeÉ©dG äÉbÓ©dG ᪫≤H kɵ«°T …OÉæ∏d Ωó≤J ºK ÚcQÉ°ûŸÉH ∞°Sƒj »≤∏j Égó©Hh ,ádƒ£Ñ∏d ∂æÑdG ºYO áª∏c ¢ùæà∏d øjôëÑdG …OÉf ¢ù«FQ Qó«M ádƒ£ÑdG ìÉààaG ɢ¡˘dÓ˘N ø˘∏˘©˘j ᢫˘Ñ˘«˘Mô˘J .kÉ«ª°SQ ᢩ˘HGô˘dG á˘Yɢ°ùdG ‘h ìɢà˘à˘ a’G ≥˘˘Ñ˘ °ùjh »à≤HÉ°ùŸ ∫hC’G QhódG ‘ äÉjQÉÑe 8 Gkô°üY 10 , 8 ø°S äÉæHh O’hCG ∑ΰûe …OôØdG

á«YƒÑ°SC’G äÉbÉÑ°ùdG øe á£≤d

π«î∏d ô°ûY øeÉãdG ¥ÉÑ°ùdG ‘

∞£N ≈∏Y ¿ƒ°ùaÉæàj Gk OGƒL 63 â``jƒµdGh øjô``ëÑdG ∂``æH ¢ShDƒ``c ∑QÉ°ûjh QÉæjO 1000 IõFÉ÷Gh Îe 1800 áaÉ°ùe (»∏fi êÉàf) ,ƒ«˘°TEG ≠˘«˘H ,≠˘fƒ˘°S ≠˘æ˘JQɢH ,äƒ˘«˘Hô˘J ≠˘fƒ˘∏˘Z ,≠˘æ˘c ¿É˘jOɢcQ) :¬˘«˘a .(¬ÁO ,¿QƒµjôHÉc ,É°TÉàf ,πjOƒe ôHƒ°S ,¿É¡Ñf øe Ωó≤ŸG ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤dG ¢SCÉc ≈∏Y ΩÉ≤j ™HGôdG •ƒ°ûdG ᢩ˘HGô˘dGh á˘ã˘dɢã˘dG Úà˘˘LQó˘˘dG Oɢ˘«÷ âjƒ˘˘µ˘ dGh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ∂æ˘˘H QÉæjO 1000 IõFÉ÷Gh Îe 1800 áaÉ°ùe (OQƒà°ùe) äÉFóàÑŸGh ,ƒJƒ°ûJ ,∞dGh ¿É«æ°ù«HCG ,»Ø∏ZhCG ,â°SôJ »àaGôc) :¬«a ∑QÉ°ûjh âjÉg ,OQÉ°ùfÉg ,±’GƒeCG ,∫ɨæ°S ºµdh ,hóf ƒ«dƒd ,Qó«d ¢SÓc ±hG ójG ,ófÉeÓa ,∑ƒJ »Jƒ«H ,QƒdÉZ ójh ≥Ñ“ ,…Qƒ∏Z ±hCG .(QƒJ …ΰù«e ,¢ûJQÉe ∂æ˘˘H ø˘˘e Ωó˘˘≤ŸG äGÒ¡˘˘dG ¢SCɢ c ≈˘˘∏˘ Y Ωɢ˘≤˘ ˘j ¢ùeÉÿG •ƒ˘˘ °ûdG êɢà˘f) äɢFó˘à˘ÑŸGh äɢLQó˘dG ™˘«˘ª˘L Oɢ˘«÷ âjƒ˘˘µ˘ dGh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG :¬«a ∑QÉ°ûjh QÉæjO 1000 IõFÉ÷Gh Îe 1400 áaÉ°ùe (»∏fi ,¿ÉeôdG IOQh ,iƒ¡dG ôªL ,…hCG ¢ùfGO ,Gó∏«J ,¿ƒà¨ædh ,ìÉ«°UƒH) .(‹hôH Ëôc ,¬∏«dO äɢ«˘°üûdG QÉ˘Ñ˘c äɢeó˘N ¢SCɢc ≈˘∏˘Y Ωɢ˘≤˘ j ¢SOɢ˘°ùdG •ƒ˘˘°ûdG Îe 1400 áaÉ°ùe ¿RGƒJ ¥ÉÑ°S âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH øe Ωó≤ŸG ,ìÉ°ù“ ,¢ùjƒ°ûJ ¢ùjójQ) :¬«a ∑QÉ°ûjh QÉæjO 1000 IõFÉ÷Gh .(∑hQÉe ,OÉ¡àLG ,äƒcQÉe ∂°ûJ ∂jƒc ,πFÉØàe ,¿ÉjQ ,ÜÉ≤K âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH ¢SCÉc ≈∏Y ΩÉ≤j ÒNC’Gh ™HÉ°ùdG •ƒ°ûdG º«˘≤˘à˘°ùe Îe 1000 á˘aɢ°ùe (OQƒ˘à˘°ùe) á˘ã˘dÉ˘ã˘ dG ᢢĢ Ø˘ dG Oɢ˘«÷ …ƒd ,∞jRQ ,πHôJ ∑Qƒà°ùg) :¬«a ∑QÉ°ûjh QÉæjO 2000 IõFÉ÷Gh ,¿É°ù«f ,¿ÉjRƒd ,QÉKôc ,â°Sƒc …ôHôH ,äƒf πÑeCG ,π«dOCG ,…ƒd .(O’ π°ûÑ°S ,‹É¨jQ

ᩪ÷G óZ ó©H Ωƒj π«ÿG ¥ÉÑ°Sh á«°ShôØdG …OÉf º¶æj .. ∂æH ¢ShDƒc ≈∏Y ΩÉ≤«°S …òdG º°SƒŸG Gò¡d ô°ûY øeÉãdG ¥ÉÑ°ùdG .Ú«æjôëÑdG ÚfôªàŸG ¿É°SôØdG ¢SCÉch âjƒµdGh øjôëÑdG ó©H á©Ñ°ùdG •Gƒ°TC’G ‘ kGOGƒL 63 ácQÉ°ûe ¥ÉÑ°ùdG ó¡°û«°Sh .. Öàµe ‘ ¢ùeCG ìÉ˘Ñ˘°U Oɢ«˘é˘∏˘d ᢫˘Fɢ¡˘æ˘dG π˘«˘NGó˘dG ᢫˘∏˘ª˘Y AGô˘LEG kGAóH á©Ñ°ùdG ¢ShDƒµdÉH RƒØ∏d ájƒb á°ùaÉæà äÉ©bƒJ §°Sh ¥ÉÑ°ùdG .ÊÉãdG •ƒ°ûdG øe iƒ˘˘bCG ™˘˘Hɢ˘°ùdGh ¢SOɢ˘°ùdG ¿É˘˘Wƒ˘˘ °ûdG ó˘˘ ¡˘ ˘°ûj ¿CG ô˘˘ ¶˘ ˘à˘ ˘æ˘ ˘jh .. QhóJ PEG ÚWƒ°ûdG ‘ ácQÉ°ûŸG OÉ«÷G äÉjƒà°ùŸ kGô¶f äÉ°ùaÉæŸG ,¢ùjƒ°ûJ ¢ùjójQ'' OÉ«÷G ÚH ¢SOÉ°ùdG •ƒ°ûdG ‘ äÉë«°TÎdG ™HÉ°ùdG •ƒ°ûdG ‘ IQÉKE’Gh á°ùaÉæŸG ™ØJΰS ɪ«a ''ÜÉ≤K ,ìÉ°ù“ ±hCG ∑QCG ,‹É¨jQ ,äƒf πÑeCG ,πHôJ ∑Qƒà°ùg ,∞jRQ'' OÉ«÷G ÚH .''âj’ :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ácQÉ°ûŸG OÉ«é∏d á«FÉ¡ædG áªFÉ≤dG äAÉLh .. á«Hô©dG OÉ«÷G øe äÉFóàÑŸGh á©HGôdG áLQó∏d ∫hC’G •ƒ°ûdG :¬«a ∑QÉ°ûjh º«≤à°ùe Îe 1000 áaÉ°ùe (ƒgGƒdG) ‘ á∏é°ùŸG ¿É°Tƒ∏e ,1145 ¢†aÉY ¿Ó«ëc ,1206 ¿ÉÁƒ°T ,1216 ¿GóHQ) .(IóHQ ,1139 á«fGóª◊G ,1238 øe Ωó≤ŸG á«cÓ¡à°S’G ¢Vhô≤dG ¢SCÉc ≈∏Y ΩÉ≤j ÊÉãdG •ƒ°ûdG êÉàf) äÉFóàÑŸGh äÉLQódG ™«ªL OÉ«÷ âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH :¬«a ∑QÉ°ûjh QÉæjO 1000 IõFÉ÷Gh Îe 1800 áaÉ°ùe (»∏fi .(¢ùcÉ°ûe ,ÉfÉaÒf ,äQƒc øZCG) á«aô°üŸG äÉeóÿGh ¢Vhô≤dG ¢SCÉc ≈∏Y ΩÉ≤j ådÉãdG •ƒ°ûdG äÉFóàÑŸG OÉ«é∏d âjƒµdGh øjôëÑdG ∂æH øe Ωó≤ŸG á«fhεdE’G


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 4

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO øe Iô°ûY á©HGôdG á∏MôŸG ìÉààaG ‘

á``ª°UÉ©dG »``HôjOh IQÉ``ëÑdG ó``Yƒàj …hÉ``ª°ùdG á`dÉ◊G áaÉ`«°V ‘ ¢SQÉ`ØdGh .. á`ªéædGh Qƒ`°ùædG ™`ªéj

QÉѵdG á©HQC’G ¥ôa ÚH ¬d ¿Éµe õéM ≈∏Y á°ùaÉæŸG ‘ á«≤«≤◊G Iô˘µ˘d ó˘¡˘©˘dG ‹h ƒ˘ª˘°S ¢SCɢc á˘dƒ˘£˘H äɢ°ùaɢæ˘e ¢Vƒ˘î˘à˘°S »˘˘à˘ dG ó¡÷G áØYÉ°†e ¤EG êÉàëj ∂dP ¿CÉH kÉeÉ“ ∑Qój ƒgh ,Ωó≤dG ä’ƒ÷G ‘ äɢjQɢ˘ÑŸG •É˘˘≤˘ f ø˘˘e ᢢ£˘ ≤˘ f …Cɢ H §˘˘jô˘˘Ø˘ à˘ dG Ωó˘˘Yh .áeOÉ≤dG ∫ÓN ∂dP ô¡X á©à‡ Iôc Ö©∏j Ée kIOÉY …h’É◊G ≥jôØdG ∂∏àÁh á≤HÉ°ùŸG ‘ á«°VÉŸG ä’ƒ÷G øe á≤HÉ°ùdG äÉjQÉÑŸG ¬°VƒN ≈∏Y ÜÉ©j Ée ÌcCG ¿CG ’EG IÒѵdG ¥ôØdG IGQÉ› øe ¬æµ“ ô°UÉæY IójóY •É≤f Qóg ¬Ø∏c ɇ iƒà°ùŸG ≈∏Y äÉÑãdG ΩóY ƒg ≥jôØdG º°ù≤dG ájGóH ‘ ¬H ô¡X …òdG iƒà°ùŸG äÉÑK ≈∏Y ôªà°SG ¬fCG ƒdh .¿B’G ¬«∏Y ƒg Ée π°†aCG ¬Ñ«JôJ íÑ°UC’ ∫hC’G ∞«c ±ô©j …òdG »Ñ«¡°ûdG »∏Y ÒÑÿG ÜQóŸG ádÉ◊G iódh RÉà“ ô°UÉæY ¬jód ¿EG ÉæØ∏°SCG ɪch ≥jôØdG ‘ QƒeC’G ΩÉeR Ò°ùj ¢ùfô˘H'' º˘¡˘à˘eó˘≤˘e ‘ »˘Yɢª÷G Ö©˘∏˘ dGh ᢢjOô˘˘Ø˘ dG äɢ˘fɢ˘µ˘ eE’ɢ˘H IGQÉÑe ‘ ádÉ◊G √ó≤àØ«°S …òdG ∞«£∏dGóÑY π«Yɪ°SEG ''ádÉ◊G ™e ɪ¡WÉÑJQ’ kGô¶f ‹ó«Ñ©dG º«gGôHEG ™aGóŸG ¬∏«eR ™e Ωƒ«dG Ö∏©ãdGh IÈÿG ÖY’ kÉ°†jCG ¬jódh ,»ÑŸhC’G ÖîàæŸG äÉcQÉ°ûe …Q’ …Ò颢«˘ æ˘ dG ±ÎÙG ¤EG ᢢ aɢ˘ °VEG ó˘˘ jhR ∞˘˘ °Sƒ˘˘ j …h’É◊G .»L’ƒH ¤EG ᫵dÉŸG …OÉf ≥jôa á«Hô¨dG ¢SQÉa ≈©°ùj ôNB’G ÖfÉ÷G ‘ Ée ¿CGh kÉ°Uƒ°üN Ωƒ«dG IGQÉÑe ∫ÓN á©HQC’G ¥ôØdG ™e ÌcCG Ωó≤àdG »JCÉjh á£≤f 16 ∂∏àÁ PEG •É≤f çÓK ƒg ™HGôdG õcôŸG øY ¬∏°üØj …QhódG á≤HÉ°ùe ‘ áÑjô¨dG äÉbQÉØŸG øe »gh øeÉãdG õcôŸG ‘ .º°SƒŸG Gòg ‘ á«°SÉ°SCG ô°UÉæY áKÓK Ωƒ«dG AÉ≤d ‘ á«Hô¨dG ¢SQÉa ó≤àØ«°Sh óªfi ó«°ùdG á«æjôëÑdG á°SGô◊G º‚ ÜÉ«Z ‘ á∏ãªàe ≥jôØdG ≥dCÉàŸG ºLÉ¡ŸG ¤EG áaÉ°VEG ¢ù«ªN ø°ùM §°SƒdG ÖY’h ôØ©L A’Dƒg ÜÉ«Z ôKDƒj ’ ¿CG ™bƒàŸG øeh ,»∏Y ó«°S »∏Y óYGƒdG ºéædGh πãe ᫵dÉŸG ‘ iôNCG ÖgGƒe OƒLh ¤EG kGô¶f …hɵ∏ŸG ≥jôØdG ‘ ’EG ¢ûjhQO ÒgRh ≈°ù«Y ó«°ùdG ø°ùM RQÉÑdG ¬ª‚h ≥jôØdG ÏHÉc ¢SQÉ◊G ÜÉ«Z ÖfÉL øe A»°ûdG ¢†©H ≥∏b ∑Éæg ¿ƒµj ób ¬fCG ‘ ¬HÉ«Z ¢Vƒ©j ¿CG Ö©°üdG øe …òdG ôØ©L óªfi ó«°ùdG ‹hódG óªMCG ôjó≤dG …ô°üŸG ¬HQóe ∑ÉHQE’ ÖÑ°ùàj ÉÃQ Gògh ≥jôØdG ΩÉY πµ°ûHh ,‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG º°Sƒª∏d ≥jôØdG Oƒ≤j …òdG â©aQ πµ°ûH óªà©J »àdGh ᪶æŸG á«°Sɪ◊G ¥ôØdG øe ᫵dÉŸG ≥jôa .»Yɪ÷G Ö©∏dG á≤jôW ≈∏Y ÒÑc Ú≤jôØdG ÚH áMƒàØe IGQÉÑe Ωƒ«dG ógÉ°ûf ¿CG ô¶àæŸG øeh .•É≤ædG OóYh iƒà°ùŸG ‘ ɪ¡HQÉ≤àd

‘ ,»HÉ¡°ûdG ó«©°S ≈∏Yh ó«ª◊GóÑY ídÉ°U ≈∏Yh ∞°üàæŸG §N ø˘˘ª˘ Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y ‹hó˘˘dG ¢SQÉ◊G ≥˘˘jô˘˘ Ø˘ ˘dG ø˘˘ jô˘˘ Y ¢Sô˘˘ ë˘ ˘j ÚM .ËôµdGóÑY á˘Ñ˘«˘à˘µ˘dG ∞˘≤˘J ô˘°†NC’G π˘«˘ £˘ à˘ °ùŸG ø˘˘e ô˘˘NB’G ÖfÉ÷G ≈˘˘∏˘ Yh Öî˘˘à˘ æŸG º‚h 󢢫˘ ©˘ °S »˘˘∏˘ Y ‹hó˘˘dG ¢SQÉ◊G IOɢ˘«˘ ≤˘ H AGô˘˘Ø˘ °üdG »˘∏˘gC’G ¬˘«˘a ó˘≤˘à˘Ø˘«˘°S …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG ‘ ,π˘˘«˘ Ñ˘ M ó˘˘ªfi »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ≈∏Y ÒÑc πµ°ûH ôKDƒ«°S ɇ Ú«°SÉ°SC’G ¬«ÑY’ øe 5 äÉeóÿ äɢeó˘N ¿hO ø˘e »˘∏˘ gC’G Ö©˘˘∏˘ «˘ °S å«˘˘M ,Ωƒ˘˘«˘ dG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG Aɢ˘£˘ Y ¢SÉÑY Oƒªfih ó°TGQ ∫ɪLh OÉ«Y ¢SÉÑYh OÉ«Y AÓY Ú©aGóŸG ó©à°ùj …òdG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG ™e º¡WÉÑJQG ÖÑ°ùH ôµ°ûdG Ú°ùMh ó≤àØj »∏gC’G ¿EÉa ∂dP ≈∏Y IhÓY ,á«ÑŸhC’G ÜÉ©dC’G äÉ«Ø°üàd …Òé◊G óªMCG Ú©aGóŸG º¡°SCGQ ≈∏Y kÉ°†jCG ¬«ÑY’ øe kGOóY »æWƒdG ≥jôØdG ÜQóe π©é«°S ɇ áHÉ°UE’G »YGóH Qƒ≤æ°U »∏Yh .Ωƒ«dG IGQÉÑe ‘ IOhófi äGQÉ«N ΩÉeCG óªfi º°SÉL ºLÉ¡ŸG ɪgh ÖfÉLC’G ≥jôØdG ‘Îfi ≈∏Y óªfi óªà©«°ùa QÉeƒæ˘«˘°S »˘∏˘jRGÈdG …Qɢ¡ŸG Üɢ©˘dC’G ™˘fɢ°Uh Qƒ˘à˘µ˘«˘a …Ò颫˘æ˘dG »°ùàµJh .¿Éª©f »∏Y áHÉ°UE’G øe óFÉ©dG »bGô©dG ™aGóª∏d áaÉ°VEG ó«cCÉàd áªéædG ≈©°ùj å«M ≥jôØ∏d IÒÑc ᫪gCG Ωƒ«dG IGQÉÑe åë˘Ñ˘j ÚM ‘ ,á˘eó˘≤ŸG ¥ô˘a IOQɢ£˘ eh ådɢ˘ã˘ dG õ˘˘côŸÉ˘˘H √OGô˘˘Ø˘ fG QÉÑc ÚH »©«Ñ£dG √õcôe òNCGh ÌcCG Ωó≤à∏d π«Ñ°S øY »∏gC’G ™àªàj …òdG ¢Sɪ◊Gh á«dÉ©dG ájƒæ©ŸG ìhôdG øe kGó«Øà°ùe áÑ©∏dG ¿Éch .á«°VÉŸG ä’ƒ÷G ‘ äGQÉ°üàf’G á∏°ù∏°S ó©H ¿ƒÑYÓdG ¬H ≈¡àfGh IQÉKE’G øe ÒãµdG ó¡°T ∫hC’G º°ù≤dG ‘ Ú≤jôØdG AÉ≤d äGAÉ≤d âaôY ÉŸÉW å«M ɪ¡∏㟠±GógCG áKÓãH Ú≤jôØdG ∫OÉ©àH »àdG á˘jó˘æ˘dGh Dƒ˘aɢµ˘à˘dG ÖÑ˘°ùH ±Gó˘gC’G IQGõ˘¨˘H »˘∏˘gC’Gh á˘ª˘é˘æ˘dG .᪰UÉ©dG »HôjO É¡H º°ùàj ᫵dÉŸGh ádÉ◊G

áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ᪡e IGQÉÑe ᫵dÉŸGh ádÉ◊G É≤jôa ¢Vƒîj OÉ˘à˘°SG ≈˘∏˘Y Ωƒ˘«˘dG Aɢ°ùe ø˘e á˘≤˘«˘bO Ú°ùª˘Nh ᢰùª˘Nh ᢢ°SOɢ˘°ùdG ¢SCÉc á≤HÉ°ùe øe ô°ûY á©HGôdG ádƒ÷G QÉWEG ‘ »æWƒdG øjôëÑdG ‘ IGQÉ˘ÑŸG ᢫˘ª˘gCG ø˘ª˘µ˘Jh Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d ¿É˘ª˘∏˘°S ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N …QhO Ö«JôJh …QhódG á≤HÉ°ùe ‘ Ú≤jôØdG Óµd ¥ôW ¥ÎØe ÉgQÉÑàYG .¥ôØdG â°S øe á£≤f 19 •É≤ædG øe ∂∏à“ ájh’É◊G áfƒMÉ£dG ÚH ø˘e ɢ¡˘Ñ˘«˘Jô˘˘Jh äGQɢ˘°ùN çÓ˘˘Kh ä’Oɢ˘©˘ J ™˘˘HQCGh Rƒ˘˘a ä’ɢ˘M .™HGôdG ¥ôØdG ±É°üe √ÉjGƒf ó«cCÉJ Ωƒ«dG AÉ≤d ∫ÓN øe …h’É◊G ≥jôØdG ≈©°ùjh

,…QhódG ‘ ±óg ´ô°SCÉH á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ á«æjôëÑdG ÖYÓŸG ¿É˘°ùM ó˘ª˘ MCGh ¥ƒ˘˘W ô˘˘Ø˘ ©˘ L ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘©˘ j ´É˘˘aô˘˘dG ¿EG ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ‘ ï«°ûdG áfƒ°ùM ÊOQC’G ≈∏Yh Ωƒé¡dG ‘ »µdÉŸG øªMôdGóÑYh ≈∏Y QOÉ≤dG ÜÉ©dC’G ™fÉ°U QhO Ö©d ó«éj …òdGh Ö©∏ŸG ∞°üàæe .Ωƒé¡dG §ÿ IófÉ°ùŸG Ëó≤Jh ôjôªàdGh ójó°ùàdG Öéj Gò¡dh ´ÉaôdG ºéM äGòH äÉfɵeEGh ÖgGƒe ∂∏Á ’ IΰS ¬≤jôa äɢfɢµ˘eEG ≈˘∏˘Y Ö©˘∏˘dG Ö«˘Ñ˘M ≈˘°Sƒ˘e »˘æ˘Wƒ˘dG ¬˘HQó˘e ≈˘∏˘Y ¢SQÉM OƒLh IΰS õ«Á Éeh ,ÌcCG á«©bGƒH IGQÉÑŸG ™e πeÉ©àdGh øe πc Èà©j ÚM ‘ óªMCG ¢SÉÑY ƒg ‹É©dG RGô£dG øe ≈eôe á«MÉædG ‘ ≥jôØdG »ÑY’ RôHCG øe ¿ƒgôe ¥OÉ°Uh AÉæÑdG …ó¡e ≥˘jô˘Ø˘dG ‘Îfi ≈˘∏˘Y Ö«˘Ñ˘M ó˘ª˘à˘©˘j ∂dò˘d á˘aɢ°VEG ,᢫˘eƒ˘é˘¡˘dG øe ¥QÉ˘Ø˘dG çGó˘ME’ ø˘°ù◊Gó˘Ñ˘Y Qɢª˘Yh º˘Xɢc º˘ã˘«˘g Ú«˘bGô˘©˘dG ∫hC’G º°ù≤dG ‘ ≥jôØdG AÉ≤d ≈¡àfGh .≥jôØdG ‘ á«æØdG á«MÉædG .OQ ¿hO ±GógCG á°ùªîH ´ÉaôdG ídÉ°üd áªéædGh »∏gC’G

Ωƒ«dG äGAÉ≤d ÌcCG ¿ƒµj ¿CG ¬d ™bƒàŸG øe áªéædGh »∏gC’G AÉ≤d ,iƒà°ùŸG øe Ú≤jôØdG ƒD aɵJ ÖÑ°ùH á«æØdG á«MÉædG øe kÉbƒØJ äGQÉ°üàfG 6 øe á£≤f 22 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U áªéædÉa ájƒ≤dG ¢Vhô©dG ÖÑ°ùH âfÉc èFÉàædG √òg ,ºFGõg 3h ä’OÉ©J 4h ¬°ùØf øY ø∏YCG …òdGh º°SƒŸG Gòg ᪰UÉ©dG ≥jôa É¡eó≤j »àdG ƒ¡a ,¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO ádOÉ©e ‘ nÉ«°ù«FQh kɪ¡e kÉaôW §N ‘ πcÉ°ûe øe ÊÉ©j ¬æµdh Ωƒé¡dG •ƒ£N iƒbCG óMCG ∂∏Á .¬YÉaO ä’ƒ÷G ‘ ÉgGƒb øe ¢†©H »∏gC’G Qƒ°ùf äOÉ©à°SG πHÉ≤ŸG ‘ π˘°üà˘d Ωɢ©˘dG Ö«˘JÎdG º˘∏˘°S ≈˘∏˘ Y Ωó˘˘≤˘ à˘ dG ø˘˘e âæ˘˘µ“h ᢢ«˘ °VÉŸG Úaó¡H ádÉ◊G ≈∏Y ÉgRƒa ó©H á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ ¢SOÉ°ùdG õcôª∏d 7h äGQÉ°üàfG 3 øe ™e á£≤f 16 `d »∏gC’G ó«°UQ ™aΫd ,OQ ¿hO »g …hÓgC’G ≥jôØdG ä’OÉ©J áÑ°ùf Èà©Jh ,ºFGõg 3h ä’OÉ©J ™LGôJ ‘ »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG Èà©J »àdG »gh º°SƒŸG Gòg ≈∏YC’G º˘°ù≤˘dG ‘ Ö«˘JÎdG Iô˘NDƒŸ ¬˘dƒ˘˘°Uhh äGÎØ˘˘dG ¢†©˘˘H ‘ ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG .∫hC’G Gòg ÖfÉLC’G ÚaÎÙG RôHCG óMCG ¬aƒØ°U ‘ º°†j áªéædG ≈àM ´É£à°SG …òdG ÉØ∏°S GO Qóæ°ùµdCG »∏jRGÈdG ºLÉ¡ŸG ƒgh º°SƒŸG √OÉb ÚM ‘ …QhódG á≤HÉ°ùe ‘ ¬≤jôØd ±GógCG 8 π«é°ùJ ¿B’G »∏jRGÈdG ºLÉ¡ª∏d áaÉ°VEGh ,IΰS ≈∏Y á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ RƒØ∏d ó˘Fɢb ≈˘∏˘Y ó˘ª˘à˘©˘j ¿É˘Hô◊G ó˘dɢN »˘æ˘Wƒ˘dG á˘ª˘é˘æ˘ dG ÜQó˘˘e ¿Eɢ a ‘ ΩƒgOƒH Ú°ùM ≈∏Yh kÉ°†jCG áeó≤ŸG §N ‘ ∫ɪL ó°TGQ ≥jôØdG

:ÓŸG ôØ©L - …hÓY ¬∏dGóÑY ` Öàc

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO øe Iô°ûY á©HGôdG á∏MôŸG ≥∏£æJ É¡«a ∫hC’G AÉ≤∏dG , äGAÉ≤d áKÓK áeÉbEÉH Ωƒ«dG AÉ°ùe Ωó≤dG Iôµd 55:4 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°SG ≈∏Y ´ÉaôdGh IΰS .55:6 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ádÉ◊Gh ᫵dÉŸG IGQÉÑe É¡«∏J ÚM ‘ á≤«bO ™ªé«°Sh OGô©H ¥ôÙG …OÉf OÉà°SG ≈∏Y ΩÉ≤«°ùa ådÉãdG AÉ≤∏dG ÉeCG äGAÉ≤∏dG ó¡°ûà°Sh ,30:6 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ áªéædGh »∏gC’G É≤jôa ≈©°ùj å«M çÓãdG IGQÉÑŸG •É≤f ≈∏Y kGójó°T kÉ°ùaÉæJ Ωƒ«dG áKÓãdG hCG Ú°ù– πLCG øe á∏eɵdG áeÓ©dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ≥jôa πc .ΩÉ©dG Ö«JÎdG áëF’ ≈∏Y ¬Øbƒe õjõ©J IΰSh ´ÉaôdG

¬°ùaÉæ˘e iƒ˘à˘°ùe •ƒ˘Ñ˘g ø˘e IOÉ˘Ø˘à˘°SÓ˘d ≈˘©˘°ùj ´É˘aô˘dG ≥˘jô˘a ¬˘d ø˘ª˘°†j ¢†jô˘Y Qɢ°üà˘fɢH êhôÿGh ¬˘«˘∏˘ Y ¢Vɢ˘°†≤˘˘f’Gh IΰS ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U …hɪ°ùdÉa ,çÓãdG •É≤ædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ,Ió«Mh IQÉ°ùNh ä’OÉ©J 4h äGQÉ°üàfG 8 øe á£≤f 28 ó«°UôH ≥n ∏àj ⁄ å«M º°SƒŸG Gòg iƒbC’G ƒg ´ÉaôdG ´ÉaO §N Èà©j ÚM πc ‘ ±óg 0^5 ∫ó©Ã …CG º°SƒŸG ¥Ó£fG òæe ±GógCG 6 iƒ°S å«M øe ådÉãdG Èà©j ƒ¡a ´ÉaôdG Ωƒég §N ÉeCG ,§≤a IGQÉÑe πc ‘ ±óg 1^75 ∫ó©Ã ¿B’G ≈àM kÉaóg 21 ¬∏«é°ùàH Iƒ≤dG …OÉædG IQGOEG äÉMƒª£d »≤JôJ ’ Ió«÷G áÑ°ùædG √òg ¿CG ’EG ,IGQÉÑe ™e óbÉ©à∏d ≈©°ùj ∫GR ’ …òdG …OGhòdG ¢VÉjQ »æWƒdG ¬HQóeh .Ωƒé¡dGh ∞°üàæŸG »£N ájƒ≤àd ÖfÉLC’G ÚÑYÓdG øe ójõŸG ≈∏Y kGQOÉb É¡≤jôa ¿ƒµj ¿CG IΰS IQÉëH ÒgɪL πeCÉJ πHÉ≤ŸG ‘ »˘à˘dGh á˘≤˘MÓ˘àŸG ∞˘«˘°Uƒ˘dG äGQɢ°üà˘˘fG ±É˘˘≤˘ jEGh ICɢ Lɢ˘ØŸG çGó˘˘MCG ¢ùeCG ‘ ƒg …òdG …hGΰùdG ≥jôØdG ∞æµd çÓãdG •É≤ædG π≤æà°S ó«°UôH ÒNC’G πÑb ô°ûY …OÉ◊G õcôŸG ‘ ™Ñ≤j ƒgh É¡d áLÉ◊G â∏≤KCG ºFGõg 8h ä’OÉ©J 3h øjQÉ°üàfG øe É¡≤≤M §≤a •É≤f 9 º°ù≤dG ‘ äÉeRC’Gh äÉgÉàŸG øe ÒãµdG ‘ â∏NOCGh ≥jôØdG πgÉc »≤JôJ ’ …hGΰùdG …OÉædG äÉfɵeEG ¿CG ’EG ,…QhódG øe ∫hC’G á˘aɢ°VEG º˘¡˘J’ɢM ø˘°ùMCG ‘ º˘gh IOɢ©˘°ùdG Üɢ뢰UC’ kGó˘f ¬˘∏˘©˘é˘ à˘ d .ó«L …hôc º°SƒŸ º¡Áó≤àd ≈∏Y ÒÑc πµ°ûH ∫ƒ©j …OGhòdG ¢VÉjQ »æWƒdG ´ÉaôdG ÜQóe á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ É¡à«aÉY äOÉ©à°SG »àdG á«eƒé¡dG ¬≤jôa Iƒb º˘Lɢ¡ŸG Èà˘©˘j PEG ,᢫˘KÓ˘ã˘H á˘ª˘°Uɢ©˘ dG ≥˘˘jô˘˘a âcOh ᢢeɢ˘æŸG Ωɢ˘eCG ÖYÓdG Gòg âÑKCG óØb ´Éaô∏d IÒÑc áaÉ°VEG ‘’ …OÉa »æ«£°ù∏ØdG ‘ √QGƒ˘°ûe π˘¡˘à˘°SG ɢeó˘æ˘Y …hɢª˘°ùdG ¢ü«˘ª˘≤˘dG ¢ùÑ˘d ‘ ¬˘à˘ «˘ ≤˘ MCG

Gô°ùjƒ°ùH øjô°VÉÙG IQhO ‘ º¡àcQÉ°ûe ó©H

¿É``°ûªædGh êÉ``Jh hô``îa OÉ``ªàYG z¢û`a äQGó`dG{ è`eÉ`fÈ`d ø`jô`°VÉ`fi

.ÖgGƒŸG ±É°ûàcG èeÉfôH ‘ ¿ƒcQÉ°ûj ¢SQGóŸG ∫ÉØWCG

ó¨dG Ωƒ‚ øY åëÑ∏d É¡›ÉfôH ∞fCÉà°ùJ ASPIRE á«ÁOÉcCG

2007 ΩÉ©d zÖgGƒŸG ±É°ûàcG{ èeÉfôH ‘ ¿ƒcQÉ°ûj ∫ÉØWC’G ±’BG ≈˘∏˘ Y º˘˘¡˘ JQó˘˘b ¢Sɢ˘«˘ b ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H ,ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG .á«ægòdG º¡JÉjƒà°ùeh á°ùaÉæŸG ±É˘°ûà˘cG è˘eɢfô˘˘H ∫hDƒ˘ °ùe ,π˘˘«˘ g …ó˘˘fGQ .O ∫ɢ˘bh ±É°ûàcG è˘eɢfô˘H Èà˘©˘j'' ASPIRE: ió˘˘ ˘ d ÖgGƒŸG Ωó˘î˘à˘°ùf å«˘M ,º˘∏˘©˘dGh ø˘Ø˘ dG ø˘˘e kɢ é˘ jõ˘˘e ÖgGƒŸG ¿ƒ©˘à˘ª˘à˘j ø˘jò˘dG OGô˘aC’G ±É˘°ûà˘c’ á˘eó˘≤˘à˘e kɢbô˘W iƒà°ùŸG ≈∏Y äÉ°ùaÉæŸG ¢Vƒÿ º¡∏gDƒJ äÉ«fɵeEÉH .''‹hódG (¿É˘°ù«˘f)π˘jô˘HCG ô˘¡˘°T ‘ »˘Ñ˘gò˘dG iƒ˘à˘°ùŸG CGó˘Ñ˘ jh Iô°üàfl áªFÉb ‘ …óëàdG ô°üëæj å«M ,ΩOÉ≤dG øjôµ°ù©e ‘ ¿ƒcQÉ°ûj kÓØW 80 º°†J Úë°TôŸG øe ºbÉW πeÉ©˘à˘jh ASPIRE. ᢫ÁOɢcCG ‘ Ú∏˘˘°üØ˘˘æ˘ e ™e ,»ÑgòdG ôµ°ù©ŸG ∫ÓN ,ASPIRE iód ÖjQóàdG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d ∂dPh IÒ¨˘°U äɢYƒ˘ª› ø˘ª˘°V ÜÓ˘£˘dG .ÖdÉW πc äGQó≤d π°†aCG º¡a π˘˘°†aCG π˘˘°ü뢢«˘ °S ,iƒ˘˘à˘ °ùŸG Gò˘˘g Aɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘fG Qƒ˘˘ ah á«ÁOÉcCÉH ¥ÉëàdÓd á«°SGQO íæe ≈∏Y §≤a ÜÓ£dG ø˘e Oó˘Y ‘ ¢ü°üî˘à˘J »˘˘à˘ dGh ,ᢢbƒ˘˘eôŸG ASPIRE ¢ùæJh ,iƒ≤˘dG Üɢ©˘dCGh ,¢TGƒ˘µ˘°SE’G ɢ¡˘æ˘e äɢ°Vɢjô˘dG .Ωó≤dG Iôch áMÉÑ°ùdGh ,ádhÉ£dG

.¬à∏àch º°ùb ¢ù«FQ ,’ƒà∏H É°ùjEG .O ∫Éb ,Oó°üdG Gòg ‘h iód ÖgGƒŸG øY ∞°ûµdGh AGOC’G õjõ©J äGQó˘˘≤˘ dG ¢Sɢ˘«˘ b ¤EG …õ˘˘fhÈdG iƒ˘˘à˘ ˘°ùŸG ±ó˘˘ ¡˘ ˘j'' á«fɪ°ù÷G äGQó≤dG ¿ƒµ∏Á øjòdG ÜÓ£dG ójóëàd ≈∏©a .Ú«≤«≤M k’É£HCG GƒëÑ°üj ¿C’ º¡∏gDƒJ »àdG ÚFGó˘˘Y ø˘˘Y ᢢ«ÁOɢ˘cC’G ‘ åë˘˘Ñ˘ ˘f ,∫ɢ˘ ãŸG π˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘°S hCG ,º¡JÉ«M ‘ äÉbÉÑ°S ájCG ‘ GƒcQÉ°ûj ⁄ ÚHƒgƒe ájƒ∏©dG AGõLC’G ‘ á«©«ÑW Iƒ≤H ¿ƒ©àªàj OGôaCG øY á˘jC’ º˘¡˘Yƒ˘°†N Ωó˘Y ø˘e º˘Zô˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y º˘˘°ù÷G ø˘˘e .''πÑb øe äÉÑjQóJ ô˘¡˘°T ‘ è˘eɢfÈdG ø˘˘e …õ˘˘fhÈdG iƒ˘˘à˘ °ùŸG CGó˘˘Hh å«M ,¢SQÉe ô¡°T ™∏£e ≈àM ôªà°ùjh ,»°VÉŸG ôjÉæj ,»˘°†Ø˘dG iƒ˘à˘°ùŸG ¤EG kÉ˘Ñ˘jô˘˘≤˘ J kÓ˘ Ø˘ W 350 π˘gCɢà˘j .kÉ°ü°üîJh áHƒ©°U ÌcCG äGQÉÑàNG º°†j …òdGh ∫Ó˘N √Oƒ˘¡˘L ≈˘∏˘Y Aɢæ˘H ÖdɢW π˘c º˘«˘«˘≤˘J º˘˘à˘ jh øjòdG ÜÓ£dG ójóëàd ∂dPh ,…õfhÈdG iƒà°ùŸG iƒà°ùŸG ∫Ó˘Nh .»˘°†Ø˘dG iƒ˘à˘°ùŸG ¤EG ¿ƒ˘eó˘≤˘à˘«˘°S É¡«a ¿ƒ˘∏˘eɢ©˘dGh ASPIRE ƒ˘˘HQó˘˘e Ωƒ˘˘≤˘ j »˘˘°†Ø˘˘dG º˘¡˘JGQó˘b º˘«˘ «˘ ≤˘ à˘ d iô˘˘NCG Iô˘˘e ÜÓ˘˘£˘ dG á˘˘Ñ˘ bGôÃ

ASPIRE:

»˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ¥ƒ˘˘Ø˘ à˘ dG ᢢ«ÁOɢ˘ cCG ,ASPIRE äCGó˘˘ ˘ H ∫ɢ£˘HCG ø˘Y …ƒ˘æ˘°ùdG ɢ˘¡˘ ã˘ ë˘ H ,ᢢMhó˘˘dG ‘ ᢢ«˘ bGô˘˘dG ÖgGƒŸG QÉ«àNG èeÉfôH ∫ÓN øe ,ô£b ‘ πÑ≤à°ùŸG .''ÖgGƒŸG ±É°ûàcG èeÉfôH'' Ωó≤àŸG á«°VÉjôdG 7500 ¤EG π°üj Ée ΩÉ©dG Gòg èeÉfôH ‘ ∑QÉ°Th øe èeÉfÈdG ∞dCÉàjh .ô£b ‘ ¢SQGóŸG ÜÓW øe ,á«ÑgòdGh á«°†ØdGh ájõfhÈdG »g äÉjƒà°ùe áKÓK QÉÑàNÉH ≥∏©àj ɪ«a kGQƒ£J èeGÈdG ÌcCG óMCG Èà©jh .äÉ«àØdGh ¿É«àØ∏d á«°VÉjôdG äGQó≤dG ¤hC’G Iôª∏d ÖgGƒŸG ±É°ûàcG èeÉfôH ¥ÓWEG ”h ó˘°ùé˘jh ,᢫ÁOɢcC’G ìɢ˘à˘ à˘ aG ió˘˘d 2004 Ωɢ˘ ˘ ˘ ˘Y ‘ øµ‡ ó¡L πc ∫òH ‘ ASPIRE áØ°ù∏a èeÉfÈdG ¿ƒ©àªàj øjò˘dG ÚĢ°Tɢæ˘dG Ú«˘°Vɢjô˘dG ø˘Y ∞˘°ûµ˘∏˘d á«ÁOÉcCG ‘ kÉ≤M’ Égòë°T ºà«d á«©«Ñ£dG áÑgƒŸÉH ASPIRE.

è˘˘eɢ˘fÈdG ø˘˘ e …õ˘˘ fhÈdG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùŸG ‘ ∑Qɢ˘ °ûjh ¢SOÉ°ùdG ÚØ°üdG øe kÉÑjô≤J ô£b ‘ ∫ÉØWC’G ™«ªL á˘≤˘∏˘ ©˘ àŸG ᢢ«˘ °Sɢ˘°SC’G »˘˘MGƒ˘˘æ˘ dG Èà˘˘î˘ jh ,™˘˘Hɢ˘°ùdGh »∏Ø°ùdGh …ƒ∏©dG øjAõ÷G Iƒbh ,πªëàdGh áYô°ùdÉH º˘˘°ù÷G Oɢ˘©˘ HCG ¢Sɢ˘«˘ b ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘ H ,º˘˘ °ù÷G ø˘˘ e

,á˘˘Ø˘ ∏˘ àfl Gô˘˘¶˘ f äɢ˘¡˘ Lh ∫Ó˘˘N ø˘˘e á˘˘Ñ˘ ˘©˘ ˘∏˘ ˘dG èeÉfÈdG ΩGóîà°S’ ≈∏ãŸG ¥ô£dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH .ÖYÓŸG äÉHÉ°UEG Ú°ù– ‘ ÖjQóàdG ∫hDƒ°ùe Ö«∏a ΩÉb IQhódG ájÉ¡f ‘h ‘ ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y äGOÉ¡°ûdG ™jRƒàH ôjƒ£àdGh .IQhódG IÈŸG á«bÉØJ’G øª°V »JCÉJ IQhódG ¿CG ôcòj õcôŸGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ÚH »àdGh §°ShC’G ¥ô°ûdÉH ¢ûa äQGó∏d »ª«∏bE’G Gõ˘cô˘e ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ɢ˘¡˘ Ñ˘ LƒÃ âë˘˘Ñ˘ °UCG äQGó˘dG) äGQhO ¢ùjQó˘à˘d á˘≤˘ £˘ æŸG ‘ ɢ˘«˘ ª˘ «˘ ∏˘ bEG .(¢û«a √ò˘˘g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ™˘˘ «˘ ˘bƒ˘˘ à˘ ˘dG ó˘˘ ©˘ ˘Hh ¬˘˘ fCG ¤EG Qɢ˘ °ûj ¤hC’G ádhódG øjôëÑdG áµ∏‡ âJÉH á«bÉØJ’G Gõ˘cô˘e ∂∏˘à“ »˘à˘dG ɢHhQhCGh ɢµ˘jô˘˘eCG êQɢ˘N ø˘˘e ‹É˘à˘dɢH ∞˘Yɢ°†à˘˘à˘ d (¢û«˘˘a äQGó˘˘dG) ¢ùjQó˘˘à˘ d èeGôH ó«©°U ≈∏Y áµ∏ªŸG É¡à≤≤M »àdG Ö°SɵŸG É≤HÉ°S â∏ª°T »àdGh ÚjQGOE’Gh ÚHQóŸG π«gCÉJ »æWƒdG èeÉfÈdG ¢ùjQóJ ¥ƒ≤M ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G è˘eɢfô˘H äGQhO ÖfɢL ¤EG ¬˘Jɢjƒ˘à˘°ùe ∞˘∏˘à˘ îà èeÉfôHh á«°VÉjô˘dG IOɢ«˘≤˘∏˘d »˘ÑŸhC’G ø˘eɢ°†à˘dG ᢢ«ÁOɢ˘cC’G ™˘˘e ¿hɢ˘©˘ à˘ dɢ˘H ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘ dG IQGOE’G .á°VÉjô∏d ᫵jôeC’G

ÖjQó˘˘ à˘ ˘dG ô˘˘ jó˘˘ e hô˘˘ î˘ ˘a Oƒ˘˘ ªfi ó˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘ YG É≤HÉ°S Ωó≤dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’ÉH ôjƒ£àdGh ô°SÉjh êÉJ ódÉN Ωó≤dG Iôµd »æWƒdG ÜQóŸGh Ö°SÉ◊G è˘eGô˘H OGó˘˘YEG ‘ ¢ü°üàŸG ¿É˘˘°ûª˘˘æ˘ dG øe øjô°VÉfi á«fóÑdG ábÉ«∏dG èeGôHh ‹B’G ¥ô˘˘°ûdɢ˘H ¢ûa äQGó˘˘∏˘ d »˘˘ª˘ «˘ ∏˘ bE’G õ˘˘ côŸG π˘˘ Ñ˘ ˘b øjô°VÉÙG OGóYEG IQhO ºgRÉ«àLG ó©H §°ShC’G ‹B’G Ö°SÉ◊ɢH …Qɢ˘¡ŸG π˘˘«˘ ∏˘ ë˘ à˘ dG è˘˘eɢ˘fô˘˘H ‘ ‘ ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ dɢ˘©˘ a âª˘˘ «˘ ˘bCG »˘˘ à˘ ˘dGh (¢ûa äQGó˘˘ dG) .Gô°ùjƒ°S ´ƒ˘Ñ˘°SCG IóŸ äô˘ª˘à˘°SG »˘à˘dG IQhó˘dG â∏˘ª˘ à˘ °TGh Ωɶf Ωƒ˘¡˘Ø˘e ɢ¡˘ª˘gCG •É˘≤˘æ˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ≈˘∏˘Y áaô©e ,¬eGóîà°SG ¢ù°SCGh ¢ûa äQGódG π«∏– ∫ÓN øe á«∏«∏ëàdG º«gÉØŸG ÚH §HôdG á«Ø«c ΩGó˘˘î˘ à˘ °SGh ,ᢢ«˘ fhε˘˘dE’G Iõ˘˘¡˘ LC’G ∞˘˘«˘ ˘Xƒ˘˘ J ,ÜQóŸG ܃˘∏˘°SCG Ö°ùM á˘˘Ñ˘ bGôŸG Ωɢ˘¶˘ f ô˘˘jƒ˘˘£˘ Jh Ö«˘dɢ°SCG ᢰSGQOh ᢫˘æ˘Ø˘dG äɢ«˘fɢµ˘eE’G ᢰûbɢæ˘eh á«Yɪ÷G ÜÉ©dC’G ‘ èeÉfÈdG ∫ÓN øe Ö©∏dG .ájOôØdGh ᢫˘Ø˘«˘c ≈˘∏˘Y ±ô˘©˘à˘ dG IQhó˘˘dG ∫Ó˘˘N ” ɢ˘ª˘ c ™e π°UGƒàdG ‘ ¢ûa äQGódG èeÉfôH ΩGóîà°SG ∫ÓN øe äÉjQÉÑŸGh ÖjQóàdG AÉæKCG ÚÑYÓdG π˘«˘∏–h ɢ¡˘JOɢYEGh äɢ£˘≤˘ ∏˘ dG ¢Vô˘˘Yh π˘˘«˘ é˘ °ùJ


5

»°VÉjôdG

sport

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

ÚÑYÓdG ÚH IôµdG ≈∏Y ´Gô°U

sport@alwatannews.net

±Góg’G óMCÉH ájhÉbôfi áMôa

ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG ‘ √QGƒ°ûe π¡à°ùe ‘

zá«fÉãdG{ Qó°üàjh .. kÉ°SQO ¿ÉªcÎdG záÑ∏W{ø≤∏j ÖjòdG IôµdG ô£N OÉ©HEG øe øµ“ …òdG ¢SQÉ◊ÉH OôØfGh .(55) á≤«bódG ‘ áHƒ©°üH ≈eôe ≈∏Y ¥ôÙG »ÑY’ øe π°UGƒàŸG §¨°†dG ¿Éc kÉãdÉK kÉaóg ÊɪcÎdG ≥jôØdG ∞∏c ±ƒ«°†dG øjõdG ôØ©L óªfi πjóÑdG ≥jôW øY IôŸG √òg ≈˘∏˘Y ƒ˘µ˘jQ »˘∏˘jRGÈdG ™˘e á˘∏˘«˘ª˘L Iô˘c Ö©˘˘d …ò˘˘dG ø˘˘e ɢ˘gô˘˘KEG ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘µ“ AGõ÷G ᢢ≤˘ £˘ æ˘ e ±Qɢ˘°ûe πÑb ≈eôŸÉH OGôØfE’Gh ƒj »J »J ΩCG äÉYÉaO ¥GÎNG ¢SQÉM ¥ƒa øe π«ªL πµ°ûH á£bÉ°S IôµdG Ö©∏j ¿CG ≈∏Y kGócDƒe (58) á≤«bódG ‘ …OÒH ¿ÉªMQ ≈eôŸG .IGQÉÑŸG √ò¡H RƒØdG ‘ ¬≤jôa á«≤MCG âbƒ˘˘ dG ‘ A»˘˘ °ûdG ¢†©˘˘ H ¢†Ø˘˘ î˘ ˘ fG ¥ôÙG AGOCG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ø˘˘µ˘ e ɇ Êɢ˘ã˘ dG •ƒ˘˘°ûdG ø˘˘e »˘˘≤˘ Ñ˘ ˘àŸG IôµdG ≈∏Y PGƒëà°S’Gh ÌcCG Ωó≤àdG øe ÊɪcÎdG ,∞˘˘∏˘ î˘ ∏˘ d ™˘˘LGÎdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¥ôÙG »˘˘ Ñ˘ ˘Y’ Ωɢ˘ ZQEGh ôNCÉàŸG º¡dƒ°Uhh Úaó¡H ºgôNCÉJ øe ºZôdÉHh ¿CG ’EG ¥ÉgQE’ÉH º¡àHÉ°UEG ¬«∏Y ÖJôJ ɇ áµ∏ªª∏d kG󢫢L kɢ°Vô˘Y Gƒ˘eó˘b Êɢª˘ cÎdG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG »˘˘Ñ˘ Y’ á˘î˘°ùæ˘dG ∞˘«˘°Uh ¥ôÙG ≥˘jô˘Ø˘d kɢjƒ˘b kGó˘f Gƒ˘˘fɢ˘ch .…ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢SCÉc øe á«°VÉŸG •ƒ°ûdG á∏«W »YÉaódG ¥ôÙG ™LGôJ π°UGƒJh í˘˘Ñ˘ ˘°UCGh IGQɢ˘ ÑŸG í˘˘ eÓ˘˘ e äÒ¨˘˘ J ÚM ‘ Êɢ˘ ã˘ ˘dG äGOƒ˘¡ÛGh Ió˘JôŸG äGô˘µ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘ª˘ à˘ ©˘ j ¥ôÙG óªfi ƒµjQ »∏jRGÈdGh ôªY ¬∏dGóÑY øe ájOôØdG Iójô°T ¿Éª∏°S ÜQóŸG ∫óÑà°SG ÚM ‘ ,øjõdG ôØ©L Iƒb øe óM ɇ ∞°Sƒj QƒfCÉH øªMôdGóÑY Oƒªfi ¿Éc øe øªMôdGóÑY ¿CGh ɪ«°S ’ ¥ôÙG Ωƒég ᢫˘eƒ˘é˘¡˘dG ᢫˘MÉ˘æ˘ dG ‘ ¬˘˘≤˘ jô˘˘Ø˘ d ¥Qɢ˘Ø˘ dG ™˘˘æ˘ °üj .ô°ùjC’G ÖfÉ÷Gh á≤«bódG ‘ ™HGôdG ±ó¡dG á°Uôa ƒµjQ QógCGh ¢SQɢM …ó˘j ÚH á˘Ø˘«˘©˘°V Iô˘c O󢢰S ɢ˘eó˘˘æ˘ Y (78) øe ≥ÑW ≈∏Y √ôjô“ ó©H …OÒH ¿ÉªMQ ≈eôŸG ,äGOQÉj â°ùdG §N ≈∏Y ôªY ¬∏dGóÑY øe ÖgP §N ÖY’ (82) á≤«bódG ‘ Iójô°T ¿Éª∏°S êôNCGh ¿Éª∏°S Ú°ùM á«eƒé¡dG áYõædG ÖMÉ°U §°SƒdG ≥°ûdG ÚeCÉJ πLCG øe ¬æe k’óH »∏Y …OÉg ∑ô°TCGh .Ö©∏ŸG ∞°üàæe ‘ »YÉaódG Ú≤jôØdG á∏«µ°ûJ

»˘∏˘Y ø˘e á˘fƒ˘µ˘e á˘∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘H IGQɢ˘ÑŸG CGó˘˘H ¥ôÙG ƒ˘˘fɢ˘«˘ dƒ˘˘L »˘˘∏˘ jRGÈdGh ≈˘˘ eôŸG ᢢ °SGô˘˘ M ‘ ø˘˘ °ùM ‘ ¢ûjÉY …Rƒah QóH ¢VÉjQh ôeÉY »∏Yh ¢ù«°ùfGôa ó˘˘ °TGQ ø˘˘ e π˘˘ c Ö©˘˘ d ∞˘˘ °üà˘˘ æŸG ‘h ´É˘˘ aó˘˘ dG §˘˘ N øª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y Oƒ˘ªfih ¿É˘ª˘∏˘°S Ú°ùMh …ô˘°Shó˘dG ¿ƒ∏°ù«f »∏jRGÈdG Ö©d áeó≤ŸG ‘h ôªY ¬∏dGóÑYh »J »J ΩCG ≥jôa ÉeCG .π«NódG ¬∏dGóÑYh (ƒµjQ) ÉØ∏°S á°SGôM ‘ …OÒH ¿ÉªMô`H Ö©d ó≤a ÊɪcÎdG ƒj ±hRGQCGh ¢ûàæ≤«bh øµ«eh »∏≤Hh ±ƒ«cô°Sh ≈eôŸG ±ƒ˘˘ eô˘˘ jɢ˘ Hh »˘˘ ∏˘ ˘ ≤˘ ˘ H ±hOQɢ˘ ˘eQƒ˘˘ ˘fh »˘˘ ˘∏˘ ˘ YOɇh OGôaCG óMCG ƒg ≥jôØdG ÜQóe ¿CG ôcòj ,±OGQƒeÉ°Th Ö©d ≥jôØdG ™e ≥≤M …òdG »∏bRÉj ƒgh ¬«ÑY’ ø˘Y IhÓ˘˘Y »˘˘°VÉŸG º˘˘°SƒŸG ‘ Êɢ˘ª˘ cÎdG …Qhó˘˘dG .ΩÉjCG πÑb ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ¢SCÉc

:…hÓY ¬∏dGóÑY ` Öàc

ÉC £N ÜÉ°ùàME’ á«fɪµJ πeG áÑ«N

óJÎd IôµdG Oó°ùj ¿CG πÑb ƒj »J »J ΩCG Ú©aGóe ‘ ôªY É¡©HÉà«d …OÒH ¿ÉªMQ ≈eôŸG ¢SQÉM øe AÉ¡fEG øe ¥ôÙG øµªàd ,¬°SQÉM øe ‹ÉÿG ≈eôe kɢ ≤˘ ≤fi IGQɢ˘ÑŸG á˘˘é˘ «˘ à˘ f kɢ eó˘˘≤˘ à˘ e ∫hC’G •ƒ˘˘ °ûdG øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ ÉgÉæªàj ¿Éc »àdG á«∏°†aC’G .IGQÉÑŸG ÊÉãdG •ƒ°ûdG

áMGôH IGQÉÑŸG øe ÊÉãdG •ƒ°ûdG ¥ôÙG πNO ø˘˘Y åë˘˘Ñ˘ j Ahó˘˘¡˘ H CGó˘˘Hh IGQɢ˘ÑŸG ᢢjGó˘˘H ø˘˘ e ÌcCG ∞°üàæe ‘ Ö©∏dG ô°üëfG ÚM ‘ ,ådÉãdG ±ó¡dG ¿Éc …òdG ÊɪcÎdG ≥jôØdG √OGQCG Ée ƒgh Ö©∏ŸG ¬JGôc ióMEG ÈY áé«àædG πjó©J ‘ ¢ùØædG »æÁ iOCGh .∫hC’G •ƒ°ûdG QGôZ ≈∏Y áàHÉãdG hCG IóJôŸG IOɢjõ˘d ΩɢeCÓ˘d ƒ˘˘j »˘˘J »˘˘J ΩCG »˘˘Ñ˘ Y’ ¢†©˘˘H Ωó˘˘≤˘ J §N ‘ äGô¨K ≥∏ÿ ᢫˘eƒ˘é˘¡˘dG º˘¡˘≤˘jô˘a ᢫˘dɢ©˘a ¥ôÙG »ÑY’ ¬∏¨à°SG …òdG ôeC’G º¡≤jôa º¡YÉaO øe ≥FÉbO ô°ûY Qhôe ó©H Gƒæµ“h ,ó«L πµ°ûH ó©H IôµdÉH Gƒªµ–h IGQÉÑŸG ≈∏Y º¡Jô£«°S ¢Vôa .äGQhÉæŸG á≤£æe ≈∏Y Iô£«°ùdG ådɢã˘dG ±ó˘¡˘dG ∞˘«˘°†j ¿CG ô˘ª˘Y ¬˘∏˘dGó˘˘Ñ˘ Y Oɢ˘ch ≈eôe ¢SQÉM ≥dCÉJ ’ƒd »°üî°ûdG ÊÉãdG ¬≤jôØd ó˘°U ‘ …OÒH ¿É˘ª˘MQ Êɢª˘cÎdG á˘Ñ˘∏˘£˘dG ≥˘˘jô˘˘a Iôc øjõdG ôØ©L óªfi Qôe ó©H ∂dPh ,√ójó°ùJ IôµdÉH Ωó≤J …òdG ôªY ¬∏dGóÑ©d ≥ª©dG ‘ á«æ«H

‘ ,∫OÉ©àdG ±óg π«é°ùJ kGógÉL ∫hÉMh Ωƒé¡dG ≥jôØdG ºLÉ¡e øe áHÉ°UE’G ¬«a âdÉf …òdG âbƒdG ó˘ªfi ∑Qɢ°ûjh Ö©˘∏ŸG QOɢ¨˘«˘d π˘«˘Nó˘dG ¬˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y .¬æe k’óH øjõdG ôØ©L ≈∏Y π°UGƒàe §¨°Vh IQôµàe ä’hÉfi ó©Hh ∑GQOEG øe ¥ôÙG øµ“ ÊɪcÎdG ≥jôØdG ≈eôe êƒJ …òdG ƒµjQ »∏jRGÈdG ≥jôW øY ∫OÉ©àdG ±óg πZƒJ …òdG ≈檫dG á¡÷G ‘ ôªY ¬∏dGóÑY Oƒ¡› ƒµjôd IôµdG QôÁ ¿CG πÑb ƒj »J »J ΩCG äÉYÉaO ÆhGQh ‘ á˘jƒ˘˘b Iô˘˘c O󢢰Sh QGó˘˘à˘ °SGh ™˘˘aGóŸG Qhɢ˘M …ò˘˘dG IOƒ˘Y kɢæ˘∏˘ ©˘ e (19) á˘≤˘«˘ bó˘˘dG ‘ ≈˘˘eôŸG ∞˘˘°üà˘˘æ˘ e .IGQÉÑŸG AGƒLC’ ᫪°SôdG ¥ôÙG ∫hɢMh IGQÉ˘ÑŸG äɢ˘jô› ≈˘˘∏˘ Y ¥ôÙG ô˘˘£˘ «˘ °Sh ≥˘Fɢbó˘˘dG ᢢ∏˘ «˘ W ô˘˘NBG ±ó˘˘g ᢢaɢ˘°VEG Öjò˘˘dG Ωƒ‚ ¬˘«˘ a §˘˘°ûf âbƒ˘˘dG ‘ ,Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ô˘˘ª˘ Y ø˘˘e ᢢ«˘ dɢ˘à˘ dG ‘ CGóHh IGQÉÑŸG øe ÒNC’G áYÉ°S ™HôdG ±ƒ«°†dG ≈˘eôŸ ∫ƒ˘°Uƒ˘dG ´É˘£˘ à˘ °SGh ¥ôÙG ´É˘˘aO ᢢ°ùcɢ˘°ûe ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y (35) á˘≤˘ «˘ bó˘˘dG ‘ √ó˘˘jó˘˘¡˘ Jh ¥ôÙG AGõ˘L á˘≤˘£˘æ˘e π˘NGO ≈˘∏˘Y π˘°üM …ò˘dG ±GQƒ˘˘eɢ˘°T ≈eôŸG É¡H ¬LGh Ú©aGóŸG øe á∏ØZ §°Sh ¥ôÙG .Iôµ∏d …ó°üàdG øe øµ“ ø°ùM »∏Y ¿CG ’EG Ωƒé¡∏d OÉYh ±ƒ«°†dG ô£N ô©°ûà°SG ¥ôÙG áØYÉ°†e øe (45) á≤«bódG ‘ øµ“h ójóL øe ô˘ª˘Y ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ≥˘dCɢàŸG ≥˘jô˘W ø˘Y IGQɢ˘ÑŸG á˘˘é˘ «˘ à˘ f øe á©HQCG ÒNC’G ÆhGQ ó©H øjódG ƒµjQ ¬d OQ …òdGh

¢ù«ªN êÉ◊G ΩƒMôŸG ádƒ£H ‘

z»ª°TÉ¡dG{ ™e ∫OÉ©àd ¬JQÉ°ùN ∫ƒëj q zÖjòdG{ .∫ÉæŸG Öjôb ¿Éc kGRƒa º¡«∏Y Gƒ©«°Vh IGQÉ˘Ñ˘e kGó˘Z Ωɢ≤˘à˘°S ,ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e ɢ¡˘fC’ ,IQɢKE’Gh á˘jó˘æ˘dG ™˘Hɢ˘W π˘˘ª– IOÉ«≤H »eGó˘≤˘dG »˘≤˘jô˘a ÚH ¿ƒ˘µ˘à˘°S á˘ÑÙG ᢫˘fGƒ˘jO ≥˘jô˘ah ó˘˘LÉŸG ∫Oɢ˘Y ó˘ª˘à˘©˘jh .ø˘˘°ù◊G ƒ˘˘HCG »˘˘∏˘ Y IOɢ˘«˘ ≤˘ H ∫ɢã˘eCG IÈÿG »˘Ñ˘Y’ ≈˘∏˘Y ≈˘eGó˘≤˘dG º˘˘ Xɢ˘ c ø˘˘ °ùMh Ió˘˘ Lɢ˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘HCG Ú°ùM ájɢ¡˘f ‘ ≥˘q∏˘Yh .ø˘°ùM π˘«˘∏÷Gó˘Ñ˘Yh ºXɢc ø˘°ùM á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ô˘jó˘e IGQÉ˘ÑŸG …Q󢢰U è˘˘∏˘ ã˘ j ɢ˘e ¿EG'' :kÓ˘ Fɢ˘ b ìOÉŸG ìhôdÉH ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG »ÑY’ ΩGõàdG ø˘Y º˘æ˘j Gò˘gh ,᢫˘dɢ©˘dG ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG ,≈∏ãŸG á«°VÉjôdG áaÉ≤˘ã˘dɢH º˘¡˘eɢ°ùJG AGOC’G ≈˘˘∏˘ Y »˘˘ æ˘ ˘KCG ¬˘˘ °ùØ˘˘ f âbƒ˘˘ dG ‘ ø˘e ¿ƒ˘Ñ˘YÓ˘˘dG √Gó˘˘HCG …ò˘˘dG Qƒ˘˘£˘ àŸG Iƒ˘˘ ˘b ¢ùµ˘˘ ˘©˘ ˘ j ɇ iô˘˘ ˘NC’ IGQɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘e .''á«dɨdG ádƒ£ÑdG √òg ‘ á°ùaÉæŸG ¿Éª∏°S ø°ùM π«∏÷GóÑY ∂dòH ìô°U .á«eÓYE’G áæé∏dG øe

™˘˘ LGQ ∂dPh º˘˘ °üÿG ≈˘˘ eô˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y :∫É≤j ɪch .»ª°TÉ¡dG »ÑY’ IÈÿ q ¶J Óa IRQÉH å«∏dG ܃«f âjCGQ GPEG ‘ ÖjòdG ∫ƒ– ó≤d º°ùàÑj å«∏dG ¿CG çô˘M kGQƒ˘°üg kɢ ã˘ «˘ d Êɢ˘ã˘ dG •ƒ˘˘°ûdG ¬©e ∫ƒq M kÉ©FGQ kAGOCGh kÉ°SɪM Ö©∏ŸG (38) á˘≤˘«˘bó˘dG ò˘æ˘e k’Oɢ©˘J ¬˘àÁõ˘˘g º˘˘°üÿG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ΩGó˘˘bCG ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y ΩRÉY ¬fCG Égó©H ôeC’G GóHh .CÉ£ÿÉH ,IGQɢ˘Ñ˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d kɢ ˘©˘ ˘jô˘˘ °S IOƒ˘˘ ©˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ≥dCÉàŸG ÖYÓdG áYÉ°VEG ó©H kÉ°Uƒ°üNh ‘ AGõ˘˘L ᢢ∏˘ cô˘˘d º˘˘Xɢ˘c ø˘˘°ùM »˘˘∏˘ Y ÖjòdG á≤K RõY ɇ ,(43) á≤«bódG ‘ kÉaóg á°UôØdG kÉ©jô°S qOôa ¬°ùØæH ±ô˘˘ °TCG ≥˘˘ jô˘˘ W ø˘˘ ˘Y (45) á˘≤˘«˘bó˘dG .¬≤jôØd áØ˘µ˘dG ∫Oɢ©˘a .∫ƒ˘°Sô˘dGó˘Ñ˘Y äÓ˘°UGƒŸG »˘Ñ˘Y’ π˘©˘L …ò˘dG ô˘˘eC’G πÑb IGQÉѪ∏d IOƒ©dG ≈∏Y QGô°UE’G øe çÓK ¬d äCÉ«¡J kÓ©ah ,¿GhC’G äGƒa ÉghQógCG ¬«ÑY’ ¿CG ’EG á≤≤fi ¢Uôa

Ωƒ˘MôŸG á˘dƒ˘£˘ H äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e ø˘˘ª˘ °V Ö©˘∏˘e ≈˘∏˘ Y ᢢeɢ˘≤ŸGh ¢ù«˘˘ª˘ N êÉ◊G ,ådɢ˘ã˘ dG Ωƒ˘˘j ‘h ¿É˘˘à˘ °ùeó˘˘dG õ˘˘cô˘˘e »˘ª˘°Tɢ¡˘dG äÓ˘°UGƒ˘e ɢ≤˘jô˘a π˘Hɢ˘≤˘ J ó˘bh ,Öjò˘dGh (á˘∏˘ª˘ ¡˘ dG ø˘˘e ≥˘˘jô˘˘a) Ú≤jôØdG ∫OÉ©J øY ¢ùeCG AÉ≤d ôØ°SCG .ɪ¡«∏µd Úaó¡H •ƒ˘˘°ûdG ø˘˘e ¤hC’G ≥˘˘Fɢ˘bó˘˘ dG ‘ ,Ú≤˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘dG ⁄ɢ˘ ©˘ ˘e â뢢 ˘°Vh ∫hC’G …òdG »ª°TÉ¡dG äÓ°UGƒe kÉ°Uƒ°üNh Gƒæ˘≤˘JCɢa ,Iô˘µ˘dG ≈˘∏˘Y √ƒ˘Ñ˘Y’ ô˘£˘«˘°S IôµdG ™jRƒJ ‘ GƒææØJh ,Ö©∏dG ™æ°U ô˘ª˘KCG ɇ ,Iô˘°ùjh ᢢæÁ Ö©˘˘∏ŸG ≈˘˘∏˘ Y ¬ÑY’ Ωób øe Úaóg ¬∏«é°ùJ øY Úà≤«bódG ‘ ºXÉc ø°ùM »∏Y ≥dCÉàŸG ᢢ é˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘æ˘ ˘dG äOɢ˘ ch .(34)h (24) kɢaó˘g º˘µ◊G Aɢ˘¨˘ dEG ’ƒ˘˘d ∞˘˘Yɢ˘°†à˘˘J ‘ .π˘˘∏˘ °ùà˘˘dG »˘˘YGó˘˘H äÓ˘˘°UGƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d äɢ˘ cô– ∞˘˘ ©˘ ˘ °ùJ ⁄ ô˘˘ ˘NB’G ÖfÉ÷G Iô£N áªég ájCG øY ÖjòdG »ÑY’

™˘˘e Iô˘˘jô“ ᢢ©˘ Hɢ˘ à˘ ˘e ø˘˘ °ù뢢 j ⁄ ɢ˘ eó˘˘ æ˘ ˘Y ∫hC’G â°ùdG §N ≈∏Y ᢫˘°Vô˘©˘dG ᢫˘°VQC’G ø˘ª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y .Ö©∏ŸG êQÉÿ IôµdG ôªàd äGOQÉj º˘«˘¶˘æ˘à˘dG ¿hó˘ª˘ à˘ ©˘ j ±ƒ˘˘«˘ °†dG ¿É˘˘c π˘˘Hɢ˘≤ŸG ‘ ⁄ »àdG IóJôŸG äɪé¡∏d áaÉ°VEG »YÉaódG πàµàdG ,ᢢHƒ˘˘∏˘ £ŸG IQƒ˘˘£ÿG iƒ˘˘à˘ °ùŸ ᢢ jGó˘˘ Ñ˘ ˘dG ‘ p ≥˘ ˘Jô˘˘ J ≈˘˘∏˘ ˘Y IOÉ÷G ¬˘˘ J’hÉfi √Qhó˘˘ H ¥ôÙG π˘˘ °UGƒ˘˘ «˘ ˘d ø˘e ƒ˘µ˘jQ »˘∏˘jRGÈdG Qó˘¡˘ jh ƒ˘˘j »˘˘J »˘˘J ΩCG √ɢ˘eô˘˘e (8) á≤«bódG ‘ π«é°ùàdG ìÉààa’ á°Uôa ójóL ƒj »J »J ΩCG äÉYÉaO π«NódG ¬∏dGóÑY QhÉM ÉeóæY IôµdG Oó°Sh ≈eôŸG ¬LGh …òdG ƒµjôd IôµdG Qôeh Oƒ˘©˘«˘dh ,…OÒH ¿É˘˘ª˘ MQ ≈˘˘eôŸG ¢SQɢ˘M ɢ˘g󢢰ü«˘˘d ÉeóæY á°Uôa Qó¡jh Úà≤«bO øe πbCG ó©H π«NódG .øÁC’G ºFÉ≤dG QGƒéH äôeh ¬à«°SCGQ âaôëfG ≥FÉbódG AÉ°†≤fG ó©H ∑ô– ÊɪcÎdG ≥jôØdG ≈∏Y ádƒéÿG ä’hÉÙG ¢†©H ‘ CGóH ¤hC’G ô°û©dG IGQÉÑŸG äÉjô› ¢ùµY ≈∏Yh øµdh ,¥ôÙG ≈eôe …òdG ÊɪcÎdG áÑ∏£dG ≥jôØ∏d ≥Ñ°ùdG Ö°üb ¿Éc ø˘e ᢫˘ °SCGô˘˘H (13) á˘≤˘«˘bó˘dG ‘ π˘«˘é˘°ùà˘dG í˘à˘ à˘ aG »àdG Iô°TÉÑŸG Iô◊G á∏côdG ™HÉJ …òdG ±RGQCG â«æNG ∫ƒë«d ¥ôÙG Ö©∏e ∞°üàæe ‘ ¬≤jôØd âëæ°S .ø°ùM »∏Y ≈eôŸG ¢SQÉM ∑ÉÑ°ûd ÉgQÉ°ùe ¥ôÙG ™˘°Vh ±ƒ˘«˘°†∏˘d Å˘LÉ˘ØŸG Ωó˘≤˘ à˘ dG ±ó˘˘g êô˘Mh ¥RCɢe ‘ Ió˘jô˘°T ¿É˘ª˘∏˘°S »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¬˘˘HQó˘˘eh ‘ ¬˘Jƒ˘b π˘eɢµ˘H ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG Iô˘˘µ˘ dG π˘˘ã‡ ≈˘˘eô˘˘a

kGRƒ˘˘a ¥ôÙG ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Iô˘˘µ˘ dG π˘˘ã‡ ≥˘˘≤˘ M ÊɪcÎdG ƒj »J »J ΩCG ≥jôa ¬Ø«°V ≈∏Y kÉëjô°U ɢª˘¡˘à˘©˘ª˘L »˘à˘dG IGQÉ˘ÑŸG ‘ ±ó˘¡˘d ±Gó˘gCG á˘KÓ˘˘ã˘ H QÉWEG ‘ »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°SG ≈∏Y ¢ùeCG AÉ°ùe ¢SCɢ c ø˘˘e ᢢ©˘ HGô˘˘dG á˘˘î˘ °ùæ˘˘dG ø˘˘ e ¤hC’G ᢢ dƒ÷G ≈∏Y ¥ôÙG ô£«°Sh ,Ωó≤dG Iôµd …ƒ«°SB’G OÉ–’G ≥jôØdG AGOCG ¿CG ’EG ∫hC’G É¡Wƒ°T ‘ IGQÉÑŸG äÉjô› ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘dG ¿CG ô˘˘ cò˘˘ ˘j .Êɢ˘ ˘ã˘ ˘ dG •ƒ˘˘ ˘°ûdG ‘ §˘˘ ˘Ñ˘ ˘ g ᢫˘ cÎdG ᢢ©˘ eÉ÷G á˘˘Ñ˘ ∏˘ W ≥˘˘jô˘˘a ƒ˘˘g Êɢ˘ª˘ cÎdG .á«dhódG á«fɪcÎdG ᢢjGó˘˘Ñ˘ dG âfɢ˘c IGQɢ˘ ÑŸG äɢ˘ jô› ¢ùµ˘˘ Y ≈˘˘ ∏˘ ˘Yh ‘ π˘«˘é˘°ùà˘dG Gƒ˘ë˘à˘à˘ aG ø˘˘jò˘˘dG ±ƒ˘˘«˘ °†dG í˘˘dɢ˘°üd π˘˘é˘ °S ÚM ‘ ,±RGQCG ≥˘˘ jô˘˘ W ø˘˘ Y (13) á≤«˘bó˘dG á≤«bódG ‘ ƒµjQ »∏jRGÈdG øe πc ¥ôÙG ±GógCG øjõdG ôØ©L óªfih (45) ôªY ¬∏dGóÑYh (19) IOɢ«˘≤˘H …Qƒ˘°S »˘ª˘«˘µ– º˘bɢW Aɢ≤˘∏˘dG Oɢ˘bh .(58) Ó˘M ¥ôÙG ¿CG ô˘cò˘j .ƒ˘°TQ ø˘ª˘Mô˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y º˘˘µ◊G IGQÉ˘ÑŸG ‘ ô˘°ùN ɢeó˘æ˘Y ᢫˘°VÉŸG á˘î˘°ùæ˘∏˘d kÉ˘Ø˘ «˘ °Uh .ÚJGQÉÑŸG ´ƒªéà ÊOQC’G »∏°ü«ØdG øe á«FÉ¡ædG ᢢYƒ˘˘ ªÛG ¥ô˘˘ a ¥ôÙG Qó˘˘ °üJ Rƒ˘˘ Ø˘ ˘dG Gò˘˘ ¡˘ ˘Hh ∫Ó˘¡˘dGh ÊOQC’G äGó˘˘Mƒ˘˘dG ∫Oɢ˘©˘ J 󢢩˘ H ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ±GógCG áKÓãH ¤hC’G IGQÉÑŸG ‘ »æª«dG »∏MÉ°ùdG •É˘≤˘f ¿É˘≤˘jô˘Ø˘dG º˘°Sɢ≤˘à˘«˘d á˘jƒ˘b IGQÉ˘Ñ˘e ‘ ɢ¡˘∏˘ãŸ õ˘côŸG Êɢª˘cÎdG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG π˘˘à˘ MG ÚM ‘ ,IGQɢ˘ÑŸG ¬˘˘Lƒ˘˘ à˘ ˘jh .•É˘˘ ≤˘ ˘f ¿hO ø˘˘ e ᢢ Yƒ˘˘ ªÛG ‘ ÒNC’G ¿Éª˘Y ᢫˘fOQC’G á˘ª˘°Uɢ©˘∏˘d á˘∏˘«˘∏˘b ΩɢjCG 󢩢H ¥ôÙG øe á«fÉãdG ádƒ÷G QÉWEG ‘ äGóMƒdG ≥jôa IÉbÓŸ ¢SQɢe ø˘e ø˘jô˘°û©˘dG ‘ ¬˘«˘ ≤˘ à˘ ∏˘ j ÚM ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG .…QÉ÷G ∫hC’G •ƒ°ûdG

¢Vôa ∫hÉM …òdG ¥ôÙG ídÉ°üd äAÉL ájGóÑdG ≈∏Y π°UGƒàe §¨°V π«µ°ûJh ±ƒ«°†dG ≈∏Y ¬Hƒ∏°SCG ‘ á«∏°†aC’G ¬«£©j ôµÑe ±óg π«é°ùàd √Éeôe óªàYG ó≤a ,ÚÑYÓd õ«cÎdGh áMGôdGh áé«àædG OƒLh πX ‘ Ö©∏ŸG ±GôWCG ≈∏Y ¬JOÉ©c ¥ôÙG ¬∏dGóÑYh iô°ù«dG á¡÷G ‘ øªMôdGóÑY Oƒªfi Iƒb ¿Óµ°ûj ÉfÉc øjò∏dG øÁC’G ÖfÉ÷G ‘ ôªY π˘«˘ Nó˘˘dG ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y Úª˘˘Lɢ˘¡ŸG Öfɢ˘L ¤EG ¥ôÙG õcôe ¿Éª∏°S Ú°ùM π¨°T ÚM ‘ ,ƒµjQ »∏jRGÈdGh RɵJQ’G ÖYÓc …ô°ShódG ó°TGQh ÜÉ©dC’G ™fÉ°U »˘∏˘jRGÈdG ø˘e π˘c ¬˘˘«˘ a Ö©˘˘∏˘ a ´É˘˘aó˘˘dG §˘˘N ɢ˘eCGh …Rƒah ≥ª©dG ‘ ôeÉY »∏Yh ¢ù«°ùfGôa ƒfÉ«dƒL .ô°ùjC’G ‘ QóH ¢VÉjQh øÁC’G ÖfÉ÷G ‘ ¢ûjÉY ºZQCGh √ójôj Ée ≥«≤– øe ¥ôÙG ´É£à°SGh ∞∏î∏d ™LGÎdG ≈∏Y ÊɪcÎdG ƒj »J »J ΩCG ≥jôa ºLÉ¡ª∏d á«°SCGQ ™e âfÉc ájGóÑdGh ,IGQÉÑŸG ájGóH ‘ Oƒªfi Iôjô“ ™HÉJ …òdG π«NódG ¬∏dGóÑY ÜÉ°ûdG â∏àYG IôµdG øµdh ¬°SCGôH á«°Vô©dG øªMôdGóÑY IóMGh á≤«bO Qhôe ó©Hh ,(3) á≤«bódG ‘ á°VQÉ©dG ±ó¡dG π«é°ùàd á°Uôa ƒµjQ »∏jRGÈdG QógCG §≤a

ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG øª°V OÉHÉHôc OɪàYG äÓ«¡°ùàdGh ‹ÉY IQhO áYôb óYƒe ójó–h ÜɢH ≥˘∏˘Zh í˘à˘a ó˘Yƒ˘e ó˘jó– ≈˘∏˘Y ¿É˘˘é˘ ∏˘ dG ¥ô˘Ø˘dG »˘jQGOEGh »˘Ñ˘ YÓ˘˘d äɢ˘bɢ˘£˘ Ñ˘ dG QG󢢰UEG π˘«˘¡˘°ùJ ±ó˘¡˘H ∂dPh ,á˘dƒ˘£˘Ñ˘ dG ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸG .ádƒ£˘Ñ˘dG äɢjQÉ˘Ñ˘e Ò°S Aɢæ˘KCG ¿É˘é˘∏˘dG Ωɢ¡˘e á«aÉ≤ãdG ‹ÉY áµÑ°T áÑWÉîà áæé∏dG äôbCGh É¡dÓN øe ºàj ádƒ£Ñ∏d á°UÉN áëØ°U íàØH èFÉàfh É¡H á≤∏©àŸG äÉ«dÉ©ØdG ™«ªL á«£¨J ó˘FGô÷G á˘Ñ˘WÉflh Qɢ˘Ñ˘ NC’G ô˘˘NBGh äɢ˘jQɢ˘ÑŸG Égó©H .ádƒ£ÑdG äÉjQÉÑe ᢫˘£˘¨˘à˘d ᢫˘ª˘°Sô˘dG ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG ™e ´ÉªàL’G óYƒe ójó– ” πªYh ádƒ£ÑdG Ö©d á≤jôWh ¿ƒfÉ≤dG á°ûbÉæŸ AÉ°ùe øe 30:7 `dG áYÉ°ùdG ‘ ∂dPh ,áYô≤dG ô˘˘ ˘ ≤à Ω2007/3/12 ≥˘˘ ˘ aGƒŸG Úæ˘˘ ˘ KE’G Ωƒ˘˘ ˘ ˘j Ωƒ˘˘j ó˘˘jó– ´É˘˘ª˘ à˘ ˘L’G ‘ ” ɢ˘ ª˘ ˘c .…Oɢ˘ æ˘ ˘dG ìÎ≤e óYƒªc Ω2007/4/6 ≥aGƒŸG ᩪ÷G äó≤Y ´ÉªàL’G ájÉ¡f ó©Hh .ádƒ£ÑdG ìÉààa’ â°ûbƒf kÉ°UÉN kÉYɪàLG É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG ÖYÓŸGh ,ÉgOɪàYGh á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ᢫˘fGõ˘«˘e ¬˘«˘a OɪàYGh ,ádƒ£ÑdG äÉjQÉÑe É¡«∏Y ΩÉ≤à°S »àdG ‹ÉY IQhO ‘ ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG øª°V OÉHÉHôc .äÓ«¡°ùàdGh

´ô°ûdG º«gGôHEG

ÖYÓŸG áæ÷ IQGOEG OÉæ°SEG ” ɪ«a ,ádƒ£Ñ∏d ,É«∏˘©˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ƒ˘°†Y ,»˘ehô˘dG ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ¤EG ᢢ «˘ ˘dÉŸGh ᢢ jQGOE’G ᢢ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘dG IQGOEɢ ˘ H Ωƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ jh Ωɢ˘Y ±ô˘˘°ûe ¢Sɢ˘Ñ˘ Y ¬˘˘∏˘ ˘dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y ÒeC’Gó˘˘ Ñ˘ ˘Y ¿Éª∏°S ¬∏dGóÑY Ú°ùM ¤EG áaÉ°VE’ÉH ádƒ£ÑdG â≤ØJG Égó©H .Ú∏ªµe AÉ°†YCÉc ø°ùM ôeÉYh

‹ÉY IQhód É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG äó≤Y Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d Iô˘˘°ûY ᢢ©˘ HGô˘˘dG äÓ˘˘«˘ ¡˘ °ùà˘˘dGh ᢫˘Yô˘Ø˘dG ¿É˘˘é˘ ∏˘ dG ™˘˘e kɢ jÒ°†– kɢ Yɢ˘ª˘ à˘ LG ô≤e ‘ »°VÉŸG óMC’G AÉ°ùe ádƒ£Ñ∏d ᪶æŸG ¬dÓN øe ” ,»°VÉjôdGh ‘É≤ãdG ‹ÉY …OÉf á˘≤˘∏˘©˘àŸG ᢫˘ª˘ «˘ ¶˘ æ˘ à˘ dG Qƒ˘˘eC’G ™˘˘«˘ ª˘ L å뢢H øe á«Ñ«MôJ áª∏µH ´ÉªàL’G GC óH .ádƒ£ÑdÉH ,´ô°ûdG º«gGôHEG É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQ øjôëÑdG äÓ«¡°ùJ ácô°T É¡dÓN øe ôµ°T ɢ¡˘à˘jɢYQh π˘°UGƒ˘àŸG ɢ¡˘ª˘YO ≈˘∏˘ Y ᢢjQɢ˘é˘ à˘ dG Ú∏eÉ©dG AÉ°†YC’ÉH ÖMQh ,ádƒ£Ñ∏d Iôªà°ùŸG kÉ˘æ˘ª˘ã˘e ,᢫˘eÓ˘YE’Gh ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG ¿É˘é˘∏˘ dG ‘ ‘ IQÉÑL Oƒ¡L øe √ƒeó≤j Ée ≈∏Y ºgQhO .Égõ«“h ádƒ˘£˘Ñ˘dG ìÉ‚ ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘dG π˘«˘Ñ˘°S AÉ°†YCG áªFÉb ᪶æŸG áæé∏dG äóªàYG Égó©H ” å«M ,ádƒ£Ñ∏d ᪶æŸG á«YôØdG ¿Éé∏dG ¿Éª∏°Sh ø°ùM ôeÉYh ¬∏dGóÑY Ú°ùM QÉ«àNG kGAɢ°†YCG ø˘°ùM ó˘˘ªfi Qɢ˘ª˘ Yh ¢Sɢ˘Ñ˘ ©˘ dGó˘˘Ñ˘ Y GRÒe »∏YóÑY É¡°SCGôj »àdG á«eÓYE’G áæé∏d ”h ,É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf ºXÉc kGQƒ˘˘°üe GRÒe ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y º˘˘«˘ gGô˘˘HEG Oɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘YG


sport

»°VÉjôdG 6

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport@alwatannews.net

.. É¡∏M Ë GPEG IQGOE’G ¢ù∏› øe ¬àdÉ≤à°SG ócCG

∂dP ‘ QÉHQÉÑd πNO ’h ..OÉ–’G ™e ä’ɵ°TEG …q ód :ø°ùM »∏Y :¿ÉæY óªMCG -Öàc

≈°ù«Y »∏Y

∫Óg ô°üf

ádƒ£ÑdG ≈∏Y π£j ∫Óg ó«dG Iôµd á«é«∏ÿG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ø˘˘e Å˘˘Lɢ˘ØŸG »˘˘JGQɢ˘eE’G áeÉ©dG íFGƒ∏dG ‘ô¶ædG ºà«°S …òdGh á≤jôW ójó– ºàj º¶ædG Ö°ùMh Éæe áeOÉ≤dG É¡à∏Môe ‘ IQhódG Ò°S Qƒ˘eC’G ø˘e ó˘j󢩢dG ᢰûbɢæ˘e º˘à˘«˘°S .ádƒ£ÑdG AóH πÑb á«≤«°ùæàdG ≈˘˘∏˘ Y Ú©˘˘Ñ˘ à˘ àŸG ≈˘˘°ù«˘˘Y ¿Cɢ ª˘ Wh IQhó˘∏˘d ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG Qƒ˘eC’G ™˘«˘ ª˘ L á°ù°SDƒŸG ¢ù«FQ á≤aGƒe ó©H á°UÉN ≈˘∏˘Y ᢢ°Vɢ˘jô˘˘dGh Üɢ˘Ñ˘ °û∏˘˘d ᢢeɢ˘©˘ dG ¿CG ɪc É«∏©dG ᪶æŸG áæé∏dG á°SÉFQ π˘ª˘©˘J ɢ¡˘©˘«˘ª˘L ᢢ∏˘ eɢ˘©˘ dG ¿É˘˘é˘ ∏˘ dG ¬Ñ˘°T Qƒ˘eC’G π˘ch ,܃˘∏˘£ŸG π˘µ˘°ûdɢH .IõgÉL ᢫˘æ˘Ø˘ dG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG Ωƒ˘˘«˘ dG ó˘˘≤˘ ©˘ Jh Ëó≤àd »æ˘Ø˘dG ´É˘ª˘à˘L’G á˘dƒ˘£˘Ñ˘∏˘d ‘ É¡fGƒdCG ójó–h ¥ôØdG äÉaƒ°ûc ìɢà˘à˘aG ø˘Y ¿Ó˘YEÓ˘d IÒNCG Iƒ˘£˘ N ø˘jAɢ≤˘∏˘H ∫hC’G ɢ¡˘eƒ˘j ‘ á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ΩɢeCG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG »˘∏˘ gC’G ¿É˘˘©˘ ª˘ é˘ j …Oƒ©°ùdG »∏gC’Gh Êɪ©dG §≤°ùe .»àjƒµdG á«ŸÉ°ùdG ΩÉeCG

:¿ÉæY óªMCG -Öàc

᫪«¶˘æ˘à˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ¢ù«˘FQ π˘°Uh »˘˘é˘ «˘ ∏ÿG ¿hɢ˘©˘ à˘ ˘dG ¢ù∏› ∫hó˘˘ d ¤EG ∫Óg ô°üf …Oƒ©°ùdG ó«dG Iôµd ‘ ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ d ¢ùeCG ᢢ µ˘ ˘∏˘ ˘ªŸG ¢VQCG »˘é˘«˘∏ÿG ¿hɢ©˘à˘dG ¢ù∏› á˘dƒ˘˘£˘ H ó«dG Iôµd ¢ShDƒµdG ∫É£HCG ájófCÓd øe øjôëÑdG ‘ É¡àeÉbEG Qô≤ŸG (27) ‹É◊G ¢SQɢ˘ e 18 ¤EG 8 IÎØ˘˘ dG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG »˘∏˘gC’G …Oɢ˘f ᢢaɢ˘«˘ °†H ≥∏£æJ »àdG áªéædG …OÉf ácQÉ°ûeh ÚH ™ªéj »MÉààaG AÉ≤∏H É¡à«dÉ©a §≤°ùeh »æjôëÑ˘dG »˘∏˘gC’G »˘≤˘jô˘a Üɢ˘ Ñ˘ ˘°ûdG ᢢ dɢ˘ °U ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y Êɢ˘ ˘ª˘ ˘ ©˘ ˘ dG .ÒØ÷ÉH á°VÉjôdGh kɢ ˘Yɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG ∫Ó˘˘ g ô˘˘ °üf ó˘˘ ≤˘ ˘ Yh á˘æ˘é˘∏˘dG ™˘e ¢ùeC’G Aɢ°ùe kɢ«˘≤˘«˘°ùæ˘J ¢ù«˘FQ ¬˘«˘∏˘ Y ≥˘˘∏˘ Y …ò˘˘dGh ᢢª˘ ¶˘ æŸG »∏Y »∏gC’G …OÉædÉH ó«dG Iôc RÉ¡L ≈∏Y •É≤ædG ™°Vƒd ±ó¡j ¬fCG ≈°ù«Y Ú©dG ≥jôa ÜÉë°ùfG ó©H ±hô◊G

ø°ùM »∏Y

πª©dG ≈≤Ñj øµd »°üî°T πeÉ– …CG ¬jód ≥˘˘ ˘ë˘ ˘ à˘ ˘ °ùj ∂dP ÒZh ΩÎ뢢 ˘j í˘˘ ˘«˘ ˘ ë˘ ˘ °üdG ≥M ‘ kGQGôb òîJG ó≤a ¬°ùØf øYh ,OÉ≤àf’G ¬FɪàfG øe ºZôdÉH áëFÓdG Ö°ùM QÉHQÉH ÜÉ˘ë˘ °ùf’G ‘ Cɢ £˘ NCG Qɢ˘HQɢ˘H ø˘˘µ˘ d ,…Oɢ˘æ˘ ∏˘ d ≈∏Yh ¬àÑbÉ©e Öéj ¬«∏Yh íFGƒ∏dG Ö°ùM IQGOEG ¢ù∏› ≈∏Y óH’ kÉ°†jCG ¢SÉ°SC’G Gòg áæ÷ ¿CG QGôbEG ó«dG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G .QƒeC’G ¢†©H É¡«∏Y ÖJÎjh äCÉ£NCG Ωɵ◊G

.IGQÉÑŸG øe √É°ûîJ QÉHQÉH IQGOEG âfÉc …òdG É¡H Qò©J »àdG á«é«JGΰS’G øY ÉeCG ∫Ébh ó«∏÷G ÖjhòJ ádCÉ°ùeh Ωɵ◊G áæ÷ ¢ù«FQ ,äGAɪàf’G øY kGó«©H ájófC’Gh Ωɵ◊G ÚH ¬à«é«JGΰSG ¢Vô©j ¿CG k’hCG ¬«∏Y Öé«a º˘K ø˘eh ,᢫˘aÉ˘Ø˘°ûH π˘˘ª˘ ©˘ dGh IQGOE’G ¢ù∏Û âfÉc ¿EG Qô≤j ¬«∏Yh ¬°SQój IQGOE’G ¢ù∏› kÉØ«°†e ,É¡H πª©∏d á◊É°U á«é«JGΰSE’G ¢ù«dh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ƒ°†Y πc ΩÎëj ¬fCG

‘ êQÉÿG ø˘e Ωɢµ˘ M Üɢ˘£˘ ≤˘ à˘ °SG ∂dP ≈˘˘∏˘ Y ¿É˘˘ª˘ °†d ᢢ°Sɢ˘°ù◊Gh ᢢ«˘ Fɢ˘¡˘ ˘æ˘ ˘dG äɢ˘ jQɢ˘ ÑŸG Ωɢ˘µ◊G á˘˘ë˘ ∏˘ °üe ≈˘˘∏˘ Y kɢ ˘aƒ˘˘ Nh ᢢ jOɢ˘ «◊G ó˘b »˘à˘dG ä’ɢµ˘°TE’G ø˘Y kGOɢ©˘ à˘ HGh Ú«˘˘∏ÙG ,Ú«˘˘ ˘ ˘∏ÙG Ωɢ˘ ˘ ˘µ◊G í˘˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘°U ÒZ ‘ Ö°üJ ‘ kÉæ©W ¢ù«d ôeC’G Gòg ¿EÉa ∫É◊G á©«Ñ£Hh äɢ˘eɢ˘¡˘ J’G ø˘˘e º˘˘¡˘ d ᢢ jɢ˘ ª˘ ˘M π˘˘ H Ωɢ˘ µ◊G »àdG Ògɪ÷Gh ¥ôØdG Ö°†Z øY ºgOÉ©HEGh A»°ûdG ƒgh AGóàYÓd ¿É«MC’G ¢†©H π°üJ

»æjôëÑdG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ócCG »˘∏˘ Y äɢ˘≤˘ Hɢ˘°ùŸG ᢢæ÷ ¢ù«˘˘FQh 󢢫˘ dG Iô˘˘µ˘ d …CGô˘˘ ˘dG äɢ˘ ˘aÓ˘˘ ˘à˘ ˘ NG ¢†©˘˘ ˘H Oƒ˘˘ ˘Lh ,ø˘˘ ˘ °ùM ø˘µ˘d OÉ–’G ÚHh ¬˘æ˘«˘H á˘æ˘«˘ ©ŸG äÓ˘˘µ˘ °ûŸGh äÓ˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ °ûŸG ∂∏˘˘ ˘ ˘J π◊ ä’hÉfi ∑ɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘g ø°ùM Ωó≤«°S ∂dP Qò©J Ée GPEGh ,É¡à÷É©eh .OÉ–’G ¤EG ¬àdÉ≤à°SG IQGOEG ™e ™ªàLG ób ¿ƒµj ¿CG ø°ùM ≈Øfh Öë°ùfG »àdG IGQÉÑŸG ¢Uƒ°üîH QÉHQÉH …OÉf ≈˘∏˘Y kɢLɢé˘à˘MG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ΩɢeCG ÒNC’G ɢ˘¡˘ æ˘ e ÒeCG ¿É˘˘°ùZ ø˘˘e ¿ƒ˘˘µŸG º˘˘«˘ µ˘ ë˘ à˘ ˘dG º˘˘ bɢ˘ W ¢†©˘˘H iô˘˘ LCG ¬˘˘ fEG ∫ɢ˘ bh ,Ê’ƒŸG ø˘˘ °ùfih ä’ɢLQ ¢†©˘H ø˘e ᢢjOɢ˘«˘ à˘ Y’G ä’ɢ˘°üJ’G ‘ ¬jCGôH É¡d πNO’ …QhÉ°ûJ πµ°ûH …OÉædG .∂dòd ¬«∏Y ÒKCÉàdG hCG ádÉ≤à°S’G Ëó≤J ¿EG ø°ùM ∫Éb IGQÉÑŸG çGóMCG ≈∏Y kÉ≤«∏©Jh ÚdhDƒ°ùeh ÖbGôe øe AÉ≤∏dG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG IGQÉ˘ÑŸG Ö©˘∏˘d º˘gó˘¡˘L iQɢ˘°üb Gƒ˘˘dò˘˘Ñ˘ j ⁄ ∫òÑd OƒLƒe ƒg ¿Éc ƒdh ,á«dɵ°T’G πMh π˘˘µ˘ ˘°ûdɢ˘ H Qƒ˘˘ eC’G Ò°ùJ ≈˘˘ à˘ ˘M ÈcCG Gó˘˘ ¡˘ ˘L ¿CGh á°UÉN IGQÉÑŸG Ö©d AGQh »©°ùdGh ܃∏£ŸG ≥M ‘ ó«L ÒZ A»°T π°üM …òdG ôeC’G IGQɢ˘ ÑŸG Oɢ˘ ˘æ˘ ˘ °SEG ¿EG ø˘˘ ˘°ùM ±É˘˘ ˘°VCGh .OÉ–’G Iƒ£N Ê’ƒŸG ø°ùfih ÒeCG ¿É°ùZ ºbÉ£∏d áæ÷ É¡æY ∫CÉ°ùJ á°ShQóe øµJ ⁄h áÄWÉN ¿CG kGócDƒe ,áæé∏dG ¢ù«FQ É¡°SCGQ ≈∏Yh Ωɵ◊G ’h Ωɢ˘µ◊G ᢢgGõ˘˘f ‘ ɢ˘ µ˘ ˘«˘ ˘µ˘ ˘°ûJ ¢ù«˘˘ d ∂dP √ò˘g ‘ º˘¡˘LR ᢫˘∏˘ª˘Y π˘H ,º˘¡˘≤˘ë˘H ɢ˘eɢ˘¡˘ JG ≈˘∏˘Y ¿É˘˘ch ,kɢ °†jCG Ωɢ˘µ◊G âWQh ᢢ«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ dG ø˘˘ ˘e kɢ ˘ aƒ˘˘ ˘N ô˘˘ ˘eC’G Gò˘˘ ˘g Iɢ˘ ˘ YGô˘˘ ˘ e OÉ–’G π«dO ÒNh ,ôeC’G ‘ kÉæ©W ¢ù«dh πjhÉbC’G

è«gɪ°S ≥jôa

ó«dG Iôµd »é«∏ÿG πjƒªàdG â«H …Qhód á©°SÉàdG ádƒ÷G ΩÉàN ‘

¢ùØfC’G ≥°ûH OÉ–’G ≈∏Y ådÉãdG √Rƒa ≥≤ëj è«gɪ°S

Úà«°ùÑdG …OÉæd ájófC’G IQGOEG ôjóe IQÉjR øe

á°ù°SDƒŸG ºYO ócCG

Úà``«``°ùÑdG ‘ ó````````°SCG ,ᢢ ˘jQGOE’Gh ᢢ ˘«˘ ˘ dÉŸG …Oɢ˘ ˘æ˘ ˘ dG Qƒ˘˘ ˘ eCG …Oɢæ˘dG Aɢæ˘H á˘∏˘ª˘µ˘J ‘ º˘gô˘aɢ˘°†Jh øe IÒÑc áëjô°T Ö£≤à°ù«°S …òdG ≥˘˘ aGô˘˘ ˘e ø˘˘ ˘e ¬˘˘ ˘ª˘ ˘ °†j ÉŸ Üɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °ûdG á∏°UGƒŸ √OGó©à°SG kÉjóÑe ,á«LPƒ‰ ¢ù«FôdG ‹É©e á°SÉFôH á°ù°SDƒŸG ºYO Ωó≤àdG øe ójõŸG ¬d kÉ«æªàe …OÉæ∏d IóFÉØ˘dGh ™˘Ø˘æ˘dɢH Oƒ˘©˘j Éà Aɢª˘æ˘dGh ᢢ«˘ °Vɢ˘ jô˘˘ dG ᢢ cô◊G IÒ°ùe ≈˘˘ ∏˘ ˘Y .áµ∏ªŸG ‘ á«HÉÑ°ûdGh áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ¿CG ¤EG ó°SCG QÉ°TCGh Òaƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y ¢Uô◊G π˘˘c ᢢ°üjô˘˘M ºFÓŸG ñÉæŸGh …OÉædG äÉÑ∏£àe áaÉc ¬JÉWÉ°ûf á°SQɇ øe ¬æµÁ …òdG á°SÓ˘°S π˘µ˘H ᢫˘HÉ˘Ñ˘°ûdGh ᢫˘°Vɢjô˘dG ÖgGƒŸGh á«HÉÑ°ûdG äÉbÉ£∏d ¬àjÉYQh πÑ≤à°ùŸG OɪY ó©J »àdG á«°VÉjôdG É¡«∏Y õµJôj »àdG á«°SÉ°SC’G áæÑ∏dGh ᢢ ˘µ˘ ˘ ∏‡ ‘ »˘˘ ˘°Vɢ˘ ˘jô˘˘ ˘dG ™˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘àÛG .øjôëÑdG …Oɢ˘f ¢ù«˘˘FQ ió˘˘HCG ¬˘˘Ñ˘ fɢ˘L ø˘˘eh √RGõ˘à˘YG »˘eóÛG ≈˘«˘ë˘j Úà˘«˘°ùÑ˘dG ¬˘˘ H Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘J …ò˘˘ dG ÒÑ˘˘ ˘µ˘ ˘ dG Qhó˘˘ ˘dɢ˘ ˘H á°VÉjôdGh ÜÉÑ˘°û∏˘d á˘eɢ©˘dG ᢰù°SDƒŸG á«°VÉjôdG ácô◊ÉH »bôdG πLCG øe ᢰù°SDƒŸG º˘Yó˘H kG󢢫˘ °ûe ,ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ‘ á°SÉFôH ᢰVɢjô˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘eɢ©˘dG ∫BG ó˘˘ªfi ø˘˘H RGƒ˘˘a ï˘˘«˘ °ûdG ‹É˘˘©˘ e É¡àdòH »àdG Iõ«ªàŸG Oƒ¡÷Gh áØ«∏N ÜÉ©°üdG áaÉc π«dòJ ‘ ájófC’G IQGOEG ‘ á«dÉŸGh ájQGOE’G QƒeC’G Ò°ù«Jh . AÉæÑdG πMGôe »àdG IQÉjõdG ¿CG »eóÛG ÈàYGh øY È©J ájófC’G IQGOEG ôjóe É¡H ΩÉb á˘jó˘fC’ɢH á˘eɢ©˘dG ᢰù°SDƒŸG Ωɢ˘ª˘ à˘ gG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ô¶ædG äÉ¡Lh Üô≤Jh ɢ¡˘JÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘eh ᢢjó˘˘fC’G äɢ˘Lɢ˘«˘ à˘ MG äAɢ˘L IQɢ˘jõ˘˘dG √ò˘˘g ¿G ¤EG ɢ˘gƒ˘˘æ˘ e áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ÚH ábÓ©dG óWƒàd QGôªà˘°SG ɢ«˘æ˘ª˘à˘e ,Úà˘«˘°ùÑ˘dG …Oɢfh π˘˘LCG ø˘˘e ÚÑ˘˘fÉ÷G ÚH π˘˘°UGƒ˘˘ à˘ ˘dG ᢢ °Vɢ˘ jô˘˘ dɢ˘ H »˘˘ bô˘˘ dGh ¢Vƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ æ˘ ˘ dG .á«æjôëÑdG

󢢰SCG π˘˘«˘ ∏÷G ó˘˘ Ñ˘ ˘Y Pɢ˘ à˘ ˘°SC’G QGR ᢢ ˘°ù°SDƒŸG ‘ ᢢ ˘jó˘˘ ˘fC’G IQGOEG ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘e áHÉfE’ÉH á°Vɢjô˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘eɢ©˘dG åMɢ˘Ñ˘ à˘ ∏˘ d ∂dPh ,Úà˘˘«˘ °ùÑ˘˘dG …Oɢ˘ f ó˘˘ ˘ jó÷G ≈˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ÑŸG ìɢ˘ ˘ à˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘aG ∫ƒ˘˘ ˘ M á©ÑàŸG á«dÉŸGh ájQGOE’G äGAGôLE’Gh .…OÉædG ‘ ᢢ jó˘˘ fC’G IQGOEG ô˘˘ jó˘˘ e ™˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LGh IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FôH IQÉjõdG ∫ÓN …ƒ˘˘°†Yh »˘˘eóÛG ≈˘˘«˘ ë˘ j …Oɢ˘æ˘ dG ±QÉYh ,π«ªL ódÉN :IQGOE’G ¢ù∏› »FÉ°üNC’G Qƒ°†ëH ∂dPh »°SÉÑ©dG π˘ã‡h »˘YɢæŸG Oƒ˘g á˘jó˘˘fC’G IQGOEɢ H áeÉ©dG á°ù°SDƒŸÉH á«dÉŸG ¿ƒÄ°ûdG º°ùb .»é«gɪ°ùdG ¬∏dGóÑY áHÉf’ÉH ájófC’G IQGOEG ôjóe π≤fh ‹É˘©˘e äɢ«˘æ“ ´É˘ª˘à˘L’G ᢢjGó˘˘H ‘ á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ó˘˘ªfi ø˘˘H RGƒ˘˘a ï˘˘«˘ °ûdG Üɢ˘Ñ˘ °û∏˘˘d ᢢ eɢ˘ ©˘ ˘dG ᢢ °ù°SDƒŸG ¢ù«˘˘ FQ IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ¤EG á°VÉjôdGh πLCG øe ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH …OÉædG õ«ªàdG øe ójõe ƒëf …OÉædG IOÉ«b .Ió©°UC’G ∞∏àfl ‘ ìÉéædGh ô˘˘jó˘˘e ™˘˘∏˘ WG ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ∫Ó˘˘Nh §˘£˘N ≈˘∏˘Y á˘HɢfE’ɢH ᢢjó˘˘fC’G IQGOEG Aɢ≤˘JQÓ˘d ᢫˘eGô˘dG …Oɢæ˘dG è˘˘eGô˘˘Hh á«°VÉjôdG ácô◊G áeóN ‘ √QhóH Ò°S ≈˘∏˘Yh ,ᢵ˘ ∏˘ ªŸG ‘ ᢢ«˘ Hɢ˘Ñ˘ °ûdGh øe …òdG …OÉædG ≥aGôe AÉæH á∏ªµJ ô˘˘¡˘ °T ‘ kɢ «˘ ª˘ °SQ ¬˘˘Mɢ˘à˘ à˘ ˘aG π˘˘ eDƒŸG .πjôHCG ±ƒ˘bƒ˘˘dG ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ∫Ó˘˘N ”h ‘ Úà«°ùÑdG …OÉf äÉLÉ«àMG ≈∏Y …QGO’G ÚÑfÉ÷G øe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y ´Ó˘˘ ˘ ˘W’G ” ɢ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ c ,‹ÉŸGh åëHh …OÉædG AÉæH á∏ªµJ äÉÑ∏£àe Gò˘g ΩGó˘˘î˘ à˘ °Sɢ˘H ᢢ∏˘ «˘ Ø˘ µ˘ dG π˘˘Ñ˘ °ùdG ºgÉ°ùj ÉÃh πãeC’G πµ°ûdÉH ìô°üdG ‘ ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG ¥ô˘˘Ø˘ ˘dG ô˘˘ jƒ˘˘ £˘ ˘J ‘ .…OÉædG ᢢjó˘˘fC’G IQGOEG ô˘˘ jó˘˘ e Oɢ˘ °TCG ó˘˘ bh ∞˘Jɢµ˘à˘H ó˘°SCG π˘«˘∏÷Gó˘Ñ˘Y á˘Hɢ˘f’E ɢ˘H Ò«°ùJ ‘ Úà«°ùÑdG …OÉf IQGOEG Oƒ¡L

øe √RÉટG äÉcôëàdG π°†ØH ±GógCG 6 ¤EG ¥QÉØdG ™«°SƒJ »é«gɪ°ùdG ´Éaó∏d ¿Éch ,√ôFGódG ÖY’h »Ø∏ÿG §ÿG π¨à°SG IÎØdG √òg ‘ .áé«àædG ‘ RQÉÑdG QhódG á°SGô◊Gh π˘µ˘°ûdɢH ¬˘«˘ Ñ˘ Y’ ¬˘˘Lhh OÉ–’G ÖY’ ᢢHɢ˘°UEG GRÒe Qó˘˘H Ωƒé¡˘dG ɢ¡˘«˘a ™˘bh »˘à˘dG Aɢ£˘NC’G ø˘e kGó˘«˘Ø˘à˘°ùe Ö°SɢæŸG Ö©∏j è«gɪ°S ≥jôa QÉ°U ≈àM äÉaÉ≤jE’Gh »é«gɪ°ùdG ±É≤jEG ó©H ≥FÉbO ¢ùªN ôNBG ‘ ¢SQÉ◊G ™e ÚÑY’ á©HQCÉH √ó©Hh ,ºµ◊G QGôb ≈∏Y êÉéàM’G ÖÑ°ùH áæWÓ°ùdG ¥QÉY ¤EG ¥Qɢ˘Ø˘ dG ¢ü«˘˘∏˘ ≤˘ J ø˘˘e OÉ–’G ø˘˘µ“h ,ø˘˘°ùM ó˘˘ªfi QGOCG ,28/29 IGQÉÑŸG ¬«∏Y â¡àfG Ée ƒgh ,§≤a óMGh ±óg .Ê’ƒŸG ø°ùfih ¿Éª∏°S GRÒe ¿Éªµ◊G IGQÉÑŸG

3/6

¤G áé«àædG â∏°Uh å«M …OÉ–’G Ωó≤àdG ôªà°SGh Ò«˘¨˘à˘H ¬˘«˘Ñ˘Y’ ÖdɢWh è˘«˘gɢª˘°S ÜQó˘e ¬˘Ñ˘à˘ fG ɢ˘g󢢩˘ Hh §ÿG â«à°ûJ πLCG øe 1/5 ¤EG 0/6 øe ´ÉaódG á≤jôW øµ“ ÉeóæY π©ØdÉH çóM Ée Gògh OÉ–’G ≥jôØd »Ø∏ÿG ‘ ¬«≤Ñ°SC’G ≥«≤–h ∫OÉ©àdG ∞£N øe è«gɪ°S AÉæHCG á˘é˘«˘à˘æ˘H è˘«˘gɢª˘°S ¥ƒ˘Ø˘à˘H •ƒ˘°ûdG ≈˘¡˘à˘fG ¿CG ¤EG •ƒ˘˘°ûdG ¬«∏Y ƒg Ée ≈∏Y AGOC’G π°UGƒJ ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ .12/13 øµ“ å«M •ƒ°ûdG Gòg ‘ è«gɪ°ùd á«Ñ°ùf á«∏°†aCG ™e ¤EG ¿Éc øµd ,ÌcCG á«ëjQCÉH Ö©∏dGh ¥QÉØdG ™«°SƒJ øe AGOC’G ≈˘˘∏˘ Y ÈcC’G ô˘˘KC’G º˘˘¡˘ Yô˘˘°ùJh ¬˘˘«˘ ˘Ñ˘ ˘Y’ ∫ɢ˘ ©˘ ˘Ø˘ ˘f’ øe 22 ¬≤«bódG óæY è«gɪ°S ≥jôa øµ“h .iƒà°ùŸGh

:¢SÉÑY ≈°ù«Y - Öàc

‘ RƒØdG ≥«≤– øe ó«dG Iôµd è«gɪ°S ≥jôa øµ“ å«M 28/29 áé«àæH OÉ–’G ≥jôa ΩÉeCG ¢ùeC’G IGQÉÑe IGQÉ˘Ñ˘e ‘ 12/13 á髢à˘æ˘H ¬˘eó˘≤˘à˘H ∫h’G •ƒ˘°ûdG ≈˘¡˘à˘fG π˘ª÷Gh §˘«˘ £˘ î˘ à˘ dG ø˘˘e »˘˘Ñ˘ °ü©˘˘dG 󢢰ûdG ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y Ö∏˘˘Z .᫵«àµàdG ≥FÉbódG ‘ Ωó≤J ÉeóæY ™FGQ πµ°ûH IGQÉÑŸG OÉ–’G CGóH ɢ¡˘«˘∏˘Y ¿É˘c »˘à˘dG á˘dÉ◊G Ó˘˘¨˘ à˘ °ùe 1/4 á˘é˘«˘à˘ æ˘ H ¤hC’G »æWƒdG ÜQóŸG ∂«àµJ π°†ØHh kÉYÉaOh kÉeƒég è«gɪ°S ,RƒØdG πLCG øe IGQÉÑŸG √ò¡d Ió©dG óYCG …òdG GRÒe QóH

…óëàdG ø∏©Jh øjôëÑdG π°üJ …Oƒ©°ùdG »∏gC’G ój

Ö``≤∏``dG ≈`∏``Y á`°ù``aÉæ``ª∏d Éæ``Ä`L :ó`jÉ`Y º`«`gGô`HEG :ôØ©L óªMCG Öàc

…Oƒ©°ùdG »∏gC’G

»˘˘∏˘ gC’G ≥˘˘jô˘˘a π˘˘°üj ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ H ,Ωƒ˘˘«˘ dG ô˘˘¡˘ X ɢeCG kGô˘¡˘X ᢫˘fɢã˘dG á˘Yɢ°ùdG Ωƒ˘«˘dG …ô˘£˘≤˘ dG áµ∏ªª∏d π°üj »àjƒµdG äÉî«Ñ«∏°üdG ≥jôa º˘«˘ ≤˘ Jh , kAɢ˘°ùe 5^30 á˘Yɢ˘°ùdG ó˘˘æ˘ Y Ωƒ˘˘«˘ dG º«≤j ɪæ«H ‹hódG ¢SQÉj ¥óæa ‘ OƒaƒdG ¤EG áaÉ°VEG ÒØ°ùdG ¥óæa ‘ ádƒ£ÑdG ΩɵM .»æjôëÑdG áªéædG ≥jôa

Ö≤∏dG ≈∏Y ¬˘æ˘«˘Yh á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG π˘Nó˘j ¬˘≤˘jô˘a √GôLG …òdG …OGóY’G ôµ°ù©ŸG ó©H kÉ°Uƒ°üN ÚYƒÑ°SG IóŸ ôªà°SG …òdG ôÛG ‘ ≥jôØdG ¥ôah ájƒb ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG ™«ªL ¿CG ±É°VGh 󢫢©˘°U ≈˘∏˘Yh .á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG RGô˘˘ME’ ᢢ∏˘ gDƒ˘ eh ≥˘˘jô˘˘a á˘˘ã˘ ©˘ H π˘˘°üJ ¿CG π˘˘eƒD ŸG ø˘˘ e π˘˘ °üà˘˘ e ó©H øe 1^30 áYÉ°ùdG óæY Êɪ©dG §≤°ùe

…Oƒ˘©˘°ùdG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ¿Cɢ H ɢ˘ª˘ ∏˘ Y .''ᢢjƒ˘˘≤˘ dɢ˘H Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG óæY ¬JÉÑjQóJ ¤hG …ôé«°S ÜÉÑ°ûdG õcôe ádÉ°U ≈∏Y Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe ᢢYɢ˘°S ‘ π˘˘°Uh ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘ e ,ÒØ÷ɢ˘ H ᢫˘°SOɢ≤˘dG ≥˘˘jô˘˘a ¢ùeG ìɢ˘Ñ˘ °U ø˘˘e Iô˘˘µ˘ Ñ˘ e Iôc ôjóe ∫Ébh ,ôÛG øe kÉeOÉb »àjƒµdG ¿EG …óægƒH »∏Y áã©ÑdG ¢ù«FQh …OÉædÉH ó«dG

¤EG …Oƒ©°ùdG »∏gC’G …OÉædG áã©H â∏°Uh 7^00 áYÉ°ùdG óæY ‹hódG øjôëÑdG QÉ£e Iô˘˘ ˘gɢ˘ ˘≤˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e ᢢ ˘eOɢ˘ ˘b ¢ùeCG Aɢ˘ ˘ °ùe ø˘˘ ˘ e ∫É£HCG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ádƒ£H ‘ ácQÉ°ûª∏d …OÉædG É¡Ø«°†à°ùj »àdG ó«dG Iôµd …QhódG ¢SQÉe 18 ájɨdh 8 øe IÎØdG ‘ »∏gC’G ƒ˘°†Y á˘˘ã˘ ©˘ Ñ˘ dG ∫ɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ‘ ¿É˘˘ch .…QÉ÷G ,»°û÷G ±Gƒf »∏gC’G …OÉædG IQGOEG ¢ù∏› ô≤˘e ¤EG …Oƒ˘©˘°ùdG ≥˘jô˘Ø˘dG á˘ã˘©˘H â¡˘Lƒ˘Jh .É¡dƒ°Uh Qƒa ‹hódG ¢SQÉj ¥óæØH É¡æµ°S ¢ù«˘˘ ˘ ˘FQh IQGOE’G ¢ù∏› ƒ˘˘ ˘ ˘°†Y í˘˘ ˘ ˘°VhCGh ≥˘jô˘Ø˘dG OGó˘©˘à˘°SG ¿CG ô˘Ø˘°UɢH ó˘ª˘MCG á˘ã˘©˘Ñ˘dG ,Gó«L ¿Éc á«é«∏ÿG á°ùaÉæŸG QɪZ ¢Vƒÿ 11 IóŸ kÉ«ÑjQóJ kGôµ°ù©e ≥jôØdG ΩÉbCG å«M ¿ƒµà°S ádƒ£ÑdG ¿CG ±É°VCGh ,IôgÉ≤dG ‘ Ωƒj øe ójó©dG º°†J å«M ájƒb á°ùaÉæŸG É¡«a ‘ º«µëàdG ¿ƒµj ¿CG É«æªàe ,ájƒ≤dG ¥ôØdG »˘°Vɢjô˘dG ø˘Wƒ˘dG ≥˘˘aGQh .çó◊G iƒ˘˘à˘ °ùe å«˘M ,ø˘µ˘°ùdG ô˘≤˘e ¤EG á˘jOƒ˘©˘ °ùdG á˘˘ã˘ ©˘ Ñ˘ dG ÏHɢµ˘ dG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ó˘˘Fɢ˘b ™˘˘e ∑ɢ˘æ˘ g â≤˘˘à˘ dG ájƒb ádƒ£ÑdG'' :∫Éb …òdG ójÉY º«gGôHEG kÉ°Uƒ°üN á«Hô©dG ádƒ£ÑdG øe iƒbCGh kGóL .''ÚaÎÙG OƒLh ™e ójó÷G É¡eɶæH ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG π˘˘ Nó˘˘ j ɢ˘ æ˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ a '' :™˘˘ Hɢ˘ Jh ô˘NG ≥˘jô˘a …G π˘ã˘e Ö≤˘∏˘dG ≈˘∏˘Y ᢰùaÉ˘æ˘ª˘∏˘d ɢ˘ ¡˘ ˘Ø˘ ˘°üjh ᢢ cQɢ˘ °ûŸG ¥ô˘˘ Ø˘ ˘dG π˘˘ c ΩÎ뢢 ˘jh


7

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport sport@alwatannews.net

…hÓ°ùdG …QhódG øe 14 á∏MôŸG ìÉààaG ‘ øjôëÑdG á¡LGƒe ‘ Ö≤∏dG πeÉM

áÑ≤Jôe áªb ‘ …hÓgC’G ô°ùædÉH ¿ƒ°üHÎj IΰS ƒHQÉfi §°Sh Ö©∏dÉH ¬à«≤MCG ó«cCÉJh √Rƒa QGôµJ IÒNC’G Iô˘˘Ø˘ £˘ dG 󢢩˘ H ᢢ°Uɢ˘N Qɢ˘Ñ˘ µ˘ dG .Oƒ¡©ŸG »æØdG √Gƒà°ùŸ ≥jôØdG IOÉ©à°SGh ∂jQó˘jô˘a …Ò颫˘æ˘dG »˘∏˘gC’G ÜQó˘˘e ¥ÓZG ≈∏Y õ«cÎdG ≈∏Y 𪩫°S »ª«a ‘ á∏ãªàŸG Ö©∏dG í«JÉØe ≈∏Y á≤£æŸG âbƒdG ‘h ,¬∏dGóÑY áÑ«àbh »≤J Ú°ùM äɢ˘jƒ˘˘æ˘ ©˘ eh ¢Sɢ˘ª˘ M ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG ¬˘˘°ùØ˘˘ f .¬«ÑY’ ¬«aÎfi Oƒ¡L ≈∏Y »ª«a ∫ƒ©«°Sh ó˘˘fɢ˘°T ø˘˘ Ø˘ ˘«˘ ˘c …ó˘˘ æ˘ ˘µ˘ ˘dG ÚbÓ˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ‘ øjõ«˘ª˘àŸG ¿ó˘dƒ˘g ∫ɢª˘L »˘µ˘jô˘e’Gh ó˘fhÉ˘Ñ˘jô˘dGh ≥˘∏◊G â– ø˘e π˘«˘é˘°ùà˘dG Ú°ùM kÉ°†jCG ∑Éæg ,»eƒé¡dGh »YÉaódG ¬˘à˘eQƒ˘a ø˘e kGAõ˘L Oɢ©˘à˘°SG …ò˘dG ô˘cɢ˘°T Ö«˘˘Ñ˘ M º˘˘°Tɢ˘g 󢢫˘ ˘°S ¬˘˘ ©˘ ˘eh ,IOƒ˘˘ ¡˘ ˘©ŸG ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Yh (ƒ˘˘ fhô˘˘ H) ¿É˘˘ Hô˘˘ b ó˘˘ ªfih .¬∏dG ∫Ée óªMCGh ¢SÉÑY ∫É°†fh áLÉÿG

:Qƒ°TÉY ¬∏dGóÑY - Öàc

∫Gõ¨dG ΩÉeCG íjΰùj áeÉæŸG

á˘eɢæŸG ≥˘«˘ ≤– ¤EG äɢ˘©˘ bƒ˘˘à˘ dG Ò°ûJ ɢeó˘˘æ˘ Y ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y í˘˘jô˘˘e Rƒ˘˘Ø˘ d ød Gòg øµdh ,¤hC’G IGQÉÑŸG ‘ ¿É«≤à∏j ‘ »˘Yô˘°ûdG ¬˘≤˘M ø˘e ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ™˘˘æÁ á°UÉN á«HÉéjG áé«àæH êhôî∏d »©°ùdG »˘à˘dG Ió˘«÷G ᢢ«˘ æ˘ Ø˘ dG äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùŸG 󢢩˘ H .IÈÿG ¢ü≤f ’ƒd É¡µª∏j á£≤f 22 ó«°UôH IGQÉÑŸG πNój áeÉæŸG ɪæ«H ,IΰS Qó°üàŸG ∞∏N ÊÉãdG õcôŸÉH ó«°Uô˘H ÒNC’G õ˘côŸG π˘à˘ë˘j ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG .á£≤f 12 ÜQóŸG IOɢ«˘≤˘H Aɢ≤˘∏˘dG á˘eɢæŸG π˘Nó˘jh ≥jôØdG Oƒ≤j …òdGh ËôµdGóÑY ìÓ°U ±ƒbƒŸG ÜQóª˘∏˘d kÓ˘jó˘H á˘ã˘dɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d ≈∏Y ËôµdGóÑY ∫ƒ©«°Sh ,IõªM óªMCG IOɢ«˘≤˘H IÈÿG ÜÉ˘ë˘ °UCG ¬˘˘eƒ‚ Oƒ˘˘¡˘ L (¢Tɢ˘ ˘ ˘ e) RhÒf Oƒ˘˘ ˘ ˘ ªfih ∞‚ ìƒ˘˘ ˘ ˘ ˘f …ô˘˘ ˘ ˘ gɢ˘ ˘ ˘ b ó˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ MCGh ∞‚ ó˘˘ ˘ ˘ ˘ªfih ¥Óª©dGh Úfƒdƒc äÈdCG ¿É«µjôeC’Gh .QÉH ∂fGôa »æWƒdG øjôëÑdG ÜQóe ≈©°ùj ɪæ«H á«HÉéjEG áé«àf ≥«≤– ¤EG ≥«àY áeÉ°SCG í‚ Éª∏ãe ,á浇 IQÉ°ùN πbCÉH êhôÿGh á˘eÉ˘æ˘ª˘∏˘d ≈˘¡˘à˘fG …ò˘dG Üɢgò˘dG Aɢ≤˘ d ‘ .59/71 (á£≤f 12) ¥QÉØH Oƒ¡L ≈∏Y ô°†NC’G ∫Gõ¨dG ∫ƒ©«°Sh ¥Óª©dGh π«Yɪ°SG ¿RÉe »bGô©dG √óFÉb ±ô˘˘°TCGh ¿É˘˘ª˘ ã˘ Y ƒ˘˘Hƒ˘˘≤˘ ©˘ j …Ò颢«˘ æ˘ dG ¢SÉ˘Ñ˘Y π˘°Vɢa á˘jhɢ©˘e ó›CGh ᢢjhɢ˘©˘ e .¬∏dGóÑY ó¡ah …RƒMÉŸG ódÉNh

∫hC’G º°ù≤dG ‘ IQÉëÑdÉH ìÉWCG »∏gC’G

»≤Jh OGôe ∫ÓN øe iƒ≤dG êQÉN øe äɢbGÎNG ÖfɢL ¤G ,á˘˘Ñ˘ «˘ à˘ bh ¥Oɢ˘°Uh hCG ,≥∏◊G ≈∏Y ∫ƒNódG ‘ »≤Jh áÑ«àb ≥˘˘ ˘∏◊G â– ¢ù«˘˘ ˘JhCG ¤EG ô˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘dG .¬àeÉb ∫ƒW øe IOÉØà°S’Gh »˘˘∏˘ gC’G π˘˘Nó˘˘j π˘˘Hɢ˘≤ŸG ±ô˘˘£˘ ˘dG ‘h ¤EG íª£jh ᢫˘dɢà˘àŸG ¬˘JGQɢ°üà˘fG Iƒ˘°ûæ˘H

á«dÉ©ØdG ‘ ∑QÉ°T ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG

.π«ÑM ÒgRh »∏Y ºµÙG …ƒ≤dG ¬YÉaóH ≥jôØdG õ«ªàjh π˘Lô˘d π˘LQ »˘à˘ ≤˘ jô˘˘£˘ H ™˘˘jƒ˘˘æ˘ à˘ dG ™˘˘e á≤jôW ™e IôµdG πeÉM ≈∏Y §¨°†dGh IôµdG ≈∏Y §¨°†dGh (¿hR) á≤£æŸG ´ÉaO øªµJ kɢ«˘eƒ˘é˘gh ,(ÜGô˘J π˘HO) ÚÑ˘YÓ˘H ᢫˘KÓ˘ã˘dG äÉ˘Ñ˘jƒ˘°üà˘dG ‘ ÚHQÉÙG Iƒ˘b

…hÓ˘˘°ùdG …Qhó˘˘ dG Qó˘˘ °üà˘˘ e π˘˘ Nó˘˘ j OQ ìƒ˘ª˘£˘H ™˘HGô˘˘dG »˘˘∏˘ gC’G Ωɢ˘eCG √Aɢ˘≤˘ d ‘ É¡YôŒ »àdG IQÉ°ùÿG øe QÉÑàY’G Ö≤˘∏˘dG π˘eɢM í˘jΰùjh ,…Qhó˘˘dG Üɢ˘gP Ωƒ«dG AÉ°ùe øjôëÑdG á£fi ‘ áeÉæŸG ᢩ˘HGô˘dG ᢢ∏˘ MôŸG äɢ˘°ùaɢ˘æ˘ e ìɢ˘à˘ à˘ aG ‘ Iô˘µ˘d ƒ˘µ˘∏˘à˘H …QhO äɢ°ùaɢæ˘e ø˘e Iô˘°ûY .á∏°ùdG áÑ≤˘JôŸG á˘ª˘≤˘dG Aɢ≤˘∏˘d Qɢ¶˘fC’G ¬˘é˘à˘J ≥jôa á˘≤˘Hɢ°ùŸG Qó˘°üà˘e ™˘ª˘é˘«˘°S …ò˘dG ᢢ ˘©˘ ˘ Hɢ˘ ˘°ùdG ΩÉ“ ‘ »˘˘ ˘∏˘ ˘ gC’G ™˘˘ ˘e IΰS ™˘e á˘eɢæŸG IGQÉ˘Ñ˘e ɢ¡˘≤˘Ñ˘°ùJh ,∞˘˘°üæ˘˘dGh ≈∏Y ∞°üædGh á°ùeÉÿG ΩÉ“ ‘ øjôëÑdG .á«°VÉjôdG º°ü◊G ΩCG ádÉ°U ᢢ ˘ ˘ ˘ jhÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ °ùdG Ògɢ˘ ˘ ˘ ˘ ª÷G ÖbÎJh kɢYGô˘°U ó˘¡˘°ûà˘°S »˘˘à˘ dG IÒãŸG ᢢ¡˘ LGƒŸG ,¥ôØdG ∞bƒeh Ö«JÎdG º∏°S ≈∏Y kÉ°UÉN OÉ–’G IQɢ˘ ˘°ùN ó˘˘ ˘©˘ ˘ ˘H í˘˘ ˘ jô÷G Iΰùa QÉÑàY’G OQh ¢†jƒ©àdG 샪£H πNó«°S ô˘˘°ùà˘˘dG Ωɢ˘eCG ∫hC’G º˘˘°ù≤˘˘dG áÁõ˘˘ g ø˘˘ e π˘˘N󢢫˘ °S ¬˘˘°ùØ˘˘ f âbƒ˘˘ dG ‘h ,ô˘˘ Ø˘ ˘°UC’G õcôŸG ‘ ¬Øbƒe õjõ©J πLCG øe ÒNC’G .Úà∏Môe πÑb √OÉ©à°SG …òdG ™HGôdG øe á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ É«≤àdG ¿É≤jôØdG »˘∏˘gC’G Rƒ˘Ø˘ H IQɢ˘ÑŸG â¡˘˘à˘ fGh ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùŸG AÉ≤d ó©H (76/77) IóMGh á£≤f ¥QÉØH π˘Nó˘jh ,ÚÑ˘fÉ÷G ø˘e »˘°Sɢª˘ Mh Òã˘˘e ,á£≤f 22 󢢫˘ °Uô˘˘H IGQɢ˘ ÑŸG ¿ƒ˘˘ HQÉÙG ó«°UôH ™HGôdG õcôŸG πàëj »∏gC’G ɪæ«H .á£≤f 20 »æ¨dGóÑY »∏Y IΰS ÜQóe πNó«°Sh ¬˘JQɢ°ùN ¢†jƒ˘©˘ J ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘æ˘ «˘ Yh IGQɢ˘ÑŸG ,á≤HÉ°ùdG á∏MôŸG ‘ OÉ–’G ΩÉeCG áàZÉÑŸG IOÉYEÉH ÖdÉ£e ≥jôØdG ¬°ùØf âbƒdG ‘h ó˘jó˘L ø˘e ¬˘aƒ˘˘Ø˘ °U º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ Jh Ö«˘˘Jô˘˘J É¡H ™bh »àdG IÒãµdG AÉ£NC’G ∑QGóJh ó˘cCGh ,ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG ä’ƒ÷G ‘ ¿ƒ˘˘Ñ˘ YÓ˘˘dG IQÉ°ùÿG Ö≤Y ¬JÉëjô°üJ ‘ »æ¨dGóÑY ≥jôØdG …ƒ≤à°S áHô°†dG √òg ¿CG IÒNC’G .Iƒ≤H Oƒ©«°S ¬fCGh IΰS ƒHQÉfi ∫ƒ©j ¿G ™bƒàŸG øeh á˘Ñ˘«˘à˘b »˘bGô˘©˘dG ¬˘«˘aÎfi Oƒ˘¡˘L ≈˘∏˘ Y á˘∏˘jƒ˘W á˘Ñ˘«˘Z 󢩢H ó˘˘Fɢ˘©˘ dGh ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ó≤à˘aG …ò˘dGh ¢ù«˘JhCG ó˘dɢfhO »˘µ˘jô˘eC’G ,IÒNC’G äɢ˘jQɢ˘ÑŸG ‘ √Oƒ˘˘¡÷ ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ≥jôØ˘dG hΰùjɢe ∑ɢæ˘g ɢª˘¡˘Ñ˘fɢL ¤EGh OGô˘˘ ˘eh …ó˘˘ ˘¡˘ ˘ e ¥Oɢ˘ ˘°Uh »˘˘ ˘≤˘ ˘ J Ú°ùM ≈Ø£°üeh »bÉ˘Ñ˘dGó˘Ñ˘Y õ˘jõ˘Yh º˘«˘gGô˘HEG

ìÉÑ°U Ö«ÑM

ôcƒæ°ù∏d ÉÑdCG ádƒ£H øe 16 `dG QhO ‘

á`` ∏ª`` ÷ÉH á`` ©` `ØJôŸG ä’ó`` ©ŸG zô`` ` Hƒ°ùdG{ êô`` ` ëj »`` ` `ª°SÉ≤dGh ∫Éæjh OGƒL Oƒ©«d ,ådÉãdG •ƒ°ûdG RGôMEÉH ‘ ᢢ«˘ ˘∏˘ ˘°†aC’G âfGO º˘˘ K ™˘˘ HGô˘˘ dG •ƒ˘˘ °ûdG íéæj ⁄ …òdG Ú°ù◊ ¢ùeÉÿG •ƒ°ûdG …òdG ¢SOÉ°ùdG •ƒ°ûdG ‘ ∫OÉ©àdG ¢Vôa ‘ ‘ ¬Xƒ¶M RõYh ¬◊É°üd OGƒL ¬ª°ùM . πÑ≤ŸG QhódG ƒëf IôµÑe ábÉ£H õéM ¬˘JGQɢ°üà˘fG ™˘HɢJ ó˘˘ª˘ MCG í˘˘dɢ˘°U º˘˘µ◊G ådÉãdG √Rƒa πé°Sh ádƒ£ÑdG ‘ á≤MÓàŸG √RhÉéàH ô°ûY áà°ùdG QhO ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y •Gƒ°TCG ᩢHQCɢH »˘Jɢæ˘jƒ˘©˘dG »˘eɢ°S á˘£fi ºµ◊G ¢Vô©J ɪæ«H óMGh •ƒ°T πHÉ≤e ,IójóL IQÉ°ùÿ …QÉ°üfC’G ø°ùfi ôNB’G •ƒ°ûH ≥°TÉY ôªY ΩÉeCG IôŸG √òg âfÉch ¢VÉN ÚM ‘ ,•Gƒ°TCG á©HQCG πHÉ≤e óMGh á©Ñ°S øe á«fƒKGQÉe IGQÉÑe ∞«°V óeÉM É¡dÓN í‚ ¿Óé©dG óªfi ™e •Gƒ°TCG π˘Hɢ˘≤˘ e •Gƒ˘˘°TCG ᢢ©˘ HQCɢ H Rƒ˘˘Ø˘ dG RGô˘˘MEG ‘ . áKÓK ∂«˘f »˘æ˘Wƒ˘˘dG Öî˘˘à˘ æŸG ÜQó˘˘e ió˘˘HCGh ‘ »˘é˘ jQó˘˘à˘ dG ´É˘˘Ø˘ JQÓ˘˘d ¬˘˘Mɢ˘«˘ JQG hQɢ˘H ¤EG kGÒ°ûe ádƒ£Ñ∏d ΩÉ©dG »æØdG iƒà°ùŸG Oƒ©j ô°ûY áà°ùdG QhO ‘ ä’ó©ŸG ´ÉØJQG ¿CG RGô˘˘MEG §˘˘ ¨˘ ˘°V ø˘˘ e ÚÑ˘˘ YÓ˘˘ dG Qô– ¤G ÜÉ°ùàMG ΩóY ÖÑ°ùH áØ«¶ædG äGQÉ°üàf’G …CG IQÉ°ùN ¿hO øjõFÉØ∏d ¢ùfƒÑdG •É≤f . •ƒ°T ´É˘˘ ˘Ø˘ ˘ JQG π˘˘ ˘°UGƒ˘˘ ˘à˘ ˘ j ¿CG hQɢ˘ ˘H ™˘˘ ˘bƒ˘˘ ˘ Jh á∏Ñ≤ŸG äɢjQÉ˘ÑŸG ∫Ó˘N ᢫˘æ˘Ø˘dG äɢjƒ˘à˘°ùŸG äÉjƒà°ùŸG ´ÉØJQG øe ºgC’G ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ±É°ûàcG ó«©°U ≈∏Y ádƒ£ÑdG ¬à≤≤M Ée äGQɢ¡˘eh äGÈN π˘≤˘°Uh Ió˘jó˘L ÖgGƒ˘˘e ≈˘∏˘Y ¿É˘æ˘Ä˘ª˘W’G kɢ°†jCGh Oó÷G ÚÑ˘YÓ˘dG . QÉѵdG ÚÑYÓdG ájõgÉL

á˘˘à˘ °ùdG QhO ‘ ä’󢢩ŸG IÒJh ⩢˘Ø˘ ˘JQG ¤hC’G á˘Mƒ˘à˘ØŸG ɢ˘Ñ˘ dCG ᢢdƒ˘˘£˘ H ø˘˘e ô˘˘°ûY ø˘e ¿ƒ˘Ñ˘YÓ˘dG ≥˘Hɢ°ùJ ɢª˘æ˘«˘M ô˘cƒ˘˘æ˘ °ù∏˘˘d ‘ ᢫˘dɢ©˘dG ä’ó˘©ŸG RGô˘MEG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘ î˘ æ˘ dG QhO äÉ«dÉ©a øe ÊÉãdG Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe OÉ–’G ádÉ°U ≈∏Y É«dÉM ΩÉ≤ŸG ô°ûY áà°ùdG . º°ü◊G ΩCG ‘ ôcƒæ°ù∏d »æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ɢæ˘Ñ˘î˘à˘æ˘e º‚ ¿É˘ch Rô˘˘ ˘HC’G ∫ó˘˘ ˘©ŸG ÖMɢ˘ ˘°U Ωƒ˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Z ó˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘MCG IGQÉÑŸG ‘ á£≤f 57 ºK á£≤f 71 ¬∏«é°ùàH á©HQCÉH ô≤°üdG ΩÉ°ûg ≈∏Y É¡«a RÉa »àdG ⁄ IGQÉÑe ‘ óMGh •ƒ°T πHÉ≤e •Gƒ°TCG QhO ¢SQÉÁ ¿CG ô˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ °üdG ɢ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ a Oô˘˘ ˘ ˘ j k’󢢩˘ e √Qhó˘˘H π˘˘é˘ °ùa ''¢SQɢ˘ Ñ˘ ˘eƒ˘˘ µ˘ ˘dG'' …òdG ó«MƒdG •ƒ°ûdG ‘ á£≤f 60 √QGó≤e ≈˘£˘î˘H »˘°†Á …ò˘dG Ωƒ˘∏˘Z ø˘˘e ¬˘˘Yõ˘˘à˘ fG . á«fɪãdG QhO ¤G πgCÉàdG ƒëf áàHÉK ìÉÑ°U Ö«ÑM ôcƒæ°ùdG ôHƒ°S ¿Éc GPGh π˘˘FGh ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘bƒ˘˘à˘ e Rƒ˘˘a ≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ à˘ H í‚ •ƒ˘°T π˘Hɢ≤˘e •Gƒ˘°TCG ᢩ˘HQCɢ H »˘˘ª˘ °Sɢ˘≤˘ dG ∫ó©e π«é°ùàH í‚ »ª°SÉ≤dG ¿EÉa óMGh í°VGh ô°TDƒe ‘ á£≤f 68 √QGó≤e RÉà‡ ô˘Hƒ˘°ùdG ¿CɢH kɢª˘∏˘Y ,√Gƒ˘˘à˘ °ùe Qƒ˘˘£˘ J ≈˘˘∏˘ Y øe ≈∏YC’G ºbôdÉH ßØàëj ∫GRÉe Ö«ÑM á£≤f 89 √QGó≤eh ádƒ£ÑdG ‘ ä’ó©ŸG . 32`dG QhO äÉ°ùaÉæe ∫ÓN ¬∏é°S Ú°ùMh OGƒL Qòæe ÚH á¡LGƒŸG âfÉch ádƒ£ÑdG •É°ShCG πÑb øe Iô¶àæe Oƒªfi Èà˘˘©˘ ˘j ÒÑ˘˘ N º‚ ÚH ⩢˘ ª˘ ˘L ɢ˘ ¡˘ ˘fƒ˘˘ c ÚHh Ö≤∏dG ≈∏Y á°ùaÉæª∏d kGRQÉH kÉë°Tôe ≥«≤– πLCG øe kÉ°SɪM ≥aóJ ÜÉ°T º‚ Iƒ≤H á¡LGƒŸG OGƒL π¡à°SG óbh ,ICÉLÉØŸG Ú°ùM ¬«∏Y OQh ,ÚØ«¶f ÚWƒ°ûH Ωó≤Jh

á«dÉ©ØdG ‘ ÚcQÉ°ûª∏d á©eÉL á£≤d

º°SôdG …ƒ°SƒŸG ¿ÉæØdG GƒcQÉ°T áÑ∏◊G ƒdhDƒ°ùe

AGô`ë°üdG IDƒ`dDƒ`d ‘ π`°UGƒàj 1 ’ƒ`eQƒ`ØdG ¿ƒ`æa ¢Vô`©e kÉë°Vƒe ,äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd º¡≤°û©dh º°Sô∏d Ú«æjôëÑdG ¿É˘˘°ùfE’G ió˘˘d kɢ ©˘ FGQ kɢ Ñ˘ fɢ˘L ⵢ˘°ùY ᢢ«˘ dɢ˘©˘ Ø˘ ˘dG √ò˘˘ g ¿Cɢ ˘H .»æjôëÑdG IÎa ∫GƒW º¡∏ªY áé«àæd º¡MÉ«JQG GhóHCG ÚcQÉ°ûŸG á«≤H øe ¿ƒ°ùJôHhQ GQófGR ócCG å«M ,äÉMƒ∏dG RÉ‚EG ‘ ô°ü©dG ,á«dÉ©˘Ø˘dG √ò˘g π˘ã˘e ‘ á˘cQɢ°ûŸG π˘«˘ª÷G ø˘e ¬˘fCɢH É˘à˘«˘HɢcQCG ᪡e á«YGóHEG ÖfGƒL ¢ùµ©Jh IôµàÑe IôµØdG ¿CÉH IÈà©e É¡°†©H ™e ™ªàÛG øe IójóY ±GôWCG Öjô≤J ≈∏Y Ωƒ≤Jh .á«dÉ©ØdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG óMCG É¡fƒµd Ió«©°S É¡fCGh ,¢†©ÑdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG ácô°T øe ÉØ°U ódÉNh ºXÉc π°VÉa ÉeCG ,ácô°ûdG º°SEÉH É¡˘©˘e á˘cQɢ°ûª˘∏˘d ɢeó˘b ɢª˘¡˘fCɢH ɢ뢰VhCG ó˘≤˘a π˘ª˘©˘dG ò˘«˘Ø˘æ˘J ‘ á˘MôŸGh IÒãŸG AGƒ˘LC’ɢH AG󢢩˘ °S ɢ˘ª˘ ¡˘ fCGh ɪ¡fCÉH kɢ뢰Vƒ˘e ,…ƒ˘°SƒŸG ¢SÉ˘Ñ˘Y ¿É˘æ˘Ø˘dG äɢ¡˘«˘Lƒ˘J Oƒ˘Lƒ˘H .á«dÉ©ØdG √òg ‘ ácQÉ°ûŸÉH ¿GQƒîa ¿CÉH Éàë°VhCG º°SÉL Oƒ∏Nh Ú∏«e Éæ«°S ƒµHÉH ácô°T Ó㇠øe πª©dG ÚJhQ ô°ùµd á°Uôa ɪ¡àëæeh ,kGóM á«cP IôµØdG è˘jhÎdG í˘dɢ°U ‘ Ö°üj »˘YGó˘˘HEG π˘˘ª˘ Y ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸG ∫Ó˘˘N ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG çó˘M π˘ã˘e ᢵ˘∏˘ªŸG º˘°SɢH §˘Ñ˘Jô˘e ÒÑ˘˘c çó◊ ô˘ª÷G ø˘e ô˘MCG ≈˘∏˘Y ¿Gô˘¶˘ à˘ æ˘ J ɢ˘ª˘ ¡˘ fCG ¿É˘˘Jó˘˘cDƒ˘ e ,ó˘˘MGh ¬ªéëH »æØdG πª©dG øY ¿ÓYE’Gh äÉMƒ∏dG ™«ªL ∫ɪµà°SG .ºî°†dG ” á˘eƒ˘°Sô˘e á˘Mƒ˘˘d 96 ∫ɢª˘µ˘ à˘ °SG ¤EG ¢Vô˘˘©ŸG ±ó˘˘¡˘ jh ,kÉ©Hôe kGΪ«àæ°S 120 * 120`H É¡æe IóMGƒdG ¢SÉ≤e ójó– á˘Ñ˘∏˘M ≈˘∏˘Y ó˘MGh ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘ dG äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °S ø˘˘Y çó˘˘ë˘ à˘ J »˘˘gh IÒÑc á«æa ICÉLÉØà á«dÉ©ØdG »¡àæà°Sh ,á«dhódG øjôëÑdG ᢫˘æ˘a IQƒ˘°U π˘µ˘°ûà˘d ɢ©˘e á˘eƒ˘°SôŸG Qƒ˘°üdG ™˘ª˘L ‘ π˘ã˘ª˘à˘J ‹É˘©˘dG ™˘ª› äGQɢ«˘°S ∞˘bGƒ˘e ‘ ɢ¡˘°Vô˘Y º˘à˘«˘ °S ᢢª˘ î˘ °V ¢SQÉe 15 ‘ Ωɢ≤˘«˘°S …ò˘dG ìɢà˘à˘a’G π˘Ø˘M ∫Ó˘N …Qɢ˘é˘ à˘ dG ,ΩÓ˘YE’G π˘Fɢ°Shh äɢ«˘°üûdG QÉ˘Ñ˘c ¬˘«˘dEG ≈˘Yó˘à˘ °Sh ‹É◊G áÑ∏W ¬∏©a Ée ájDhôd Qƒ¡ªé∏d ¢Vô©ŸG íàa ºà«°S Égó©Hh …òdG óMGh ’ƒeQƒØdG çóM ™e º¡∏YÉØJ ∫ÓN øe øjôëÑdG ‘ ¬Yƒf øe ¥ÉÑ°S ™HGQ á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ø°†àëà°S .ΩOÉ≤dG πjôHCG 15 ¤EG 13 øe IÎØdG ∫ÓN É¡îjQÉJ

äÉMƒ∏dG ióMEG ¬à°ûjôH º°Sôj ôµàjh øJQÉe

ò«ØæJ ‘ πª©dG áYƒª› ìÉ‚ ‘ kGÒÑc kGQhO Ö©d …ƒ°SƒŸG ¬à©HÉàe ∫ÓN øe äÉMƒ∏dG ∫ɪµà°SGh á«dÉ©ØdG øe ±ó¡dG øY ∞°ûµJ »àdGh ,πª©dG AÉæKCG Iôªà°ùŸG ¬JÉ¡«LƒJh áªFGódG ¥ÉÑ°ùd áLhôŸG á«æØdG á«dÉ©ØdG √òg ¿CÉ°ûH ¬àjDhQh ¬YGóHEG .óMGh ’ƒeQƒØ∏d iȵdG øjôëÑdG IõFÉL øØ«à°S ᢫˘dhó˘dG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M ‘ ≥˘jƒ˘°ùà˘dG ô˘jó˘e ɢeCG ÖM øe kÉ«HÉéjEG kÉÑfÉL âØ°ûc á«dÉ©ØdG ¿CÉH ócCG ó≤a πaôØeCG

Ö©°ûdG ΩɪàgG øe kGÒÑc kGõ«M äòNCG »àdG äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ OóY ¬≤°û©j …òdG º°SôdG πãe iôNCG äÉ«dÉ©a ‘ »æjôëÑdG .áÄ°TÉædG áëjô°ûdG øe ÒÑc áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ᫢eƒ˘µ◊Gh ¿hDƒ˘°û∏˘d …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ô˘jóŸG ácQÉ°ûŸÉH ™àªà°SG ¬fCÉH ócCG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ÖfɢL ¤EG º˘°Sô˘dG ‘ á˘cQɢ°ûŸÉ˘H ¬˘eɢ«˘bh ,᢫˘dɢ˘©˘ Ø˘ dG √ò˘˘g ‘ ¿ÉæØdG ¿CÉH kGócDƒe ,…ƒ°SƒŸG ¢SÉÑY ±hô©ŸG »æjôëÑdG ¿ÉæØdG

…òdG ó˘MGh ’ƒ˘eQƒ˘Ø˘dG ¿ƒ˘æ˘a ¢Vô˘©˘e äɢ«˘dɢ©˘a â∏˘°UGƒ˘J áYƒ˘ª›)h (ø˘jô˘ë˘H Ó˘j) ¿É˘Lô˘¡˘e äɢ«˘dɢ©˘a ø˘ª˘°V Ωɢ≤˘j ’ƒeQƒØ∏d è«∏ÿG ¿GÒWh øjôëÑdG IõFÉ÷ èjhÎ∏d (QɪKEG å«M ,…ƒ°SƒŸG ¢SÉÑY ´óÑŸG »æjôëÑdG ¿ÉæØdG IOÉ«≤H óMGh á˘Ñ˘∏˘M ‘ ¢ùeC’ɢH Ió˘jó÷G ɢ¡˘à˘£fi ‘ ᢫˘ dɢ˘©˘ Ø˘ dG âª˘˘«˘ bCG º°SQ ±ó¡H ∂dPh ,á«∏gC’G á©eÉ÷G ó©H á«dhódG øjôëÑdG ᢢ°Vɢ˘jQh ó˘˘MGh ’ƒ˘˘eQƒ˘˘Ø˘ dG ø˘˘Y È©˘˘J ᢢYƒ˘˘æ˘ e ᢢMƒ˘˘d 96 áªî°V áMƒd øjƒµ˘à˘d á˘jɢ¡˘æ˘dG ‘ ɢ¡˘©˘«˘ªŒ º˘à˘j ,äGQɢ«˘°ùdG .iȵdG IõFÉ÷G ¥ÉÑ°ùd øjôëÑdG áaÉ°†à°SG áÑ°SÉæà ¢Vô©J øe Iõ«‡ AGƒLCG ¢ùeC’ÉH á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M äó¡°Th ÖfÉL ¤EG ∑QÉ°T å«M ,¢ùeCG Ωƒj É¡«a á«dÉ©ØdG áeÉbEG ∫ÓN ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc º°SôdG á«∏ªY ‘ …ƒ°SƒŸG ¢SÉÑY ¿ÉæØdG …ò«ØæàdG ôjóŸGh ôµàjh øJQÉe ΩÉ©dG ôjóŸG º¡eó≤àj áÑ∏◊G ø˘H ¿É˘ª˘∏˘°S ï˘«˘°ûdG á˘eɢ©˘dG äɢbÓ˘©˘dGh ᢫˘eƒ˘µ◊G ¿ƒ˘Ä˘ °û∏˘˘d áaÉ°VE’ÉH ,≥jƒ°ùàdG ôjóe πaôØeCG øØ«à°Sh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y GQófGRh ,øjôëÑdG áÑ∏M øe ¢ùfÉjQÉc ¢SÉaÉ°S øe Óc ¤EG óªMCG º°SÉL Oƒ∏Nh ÚdÉe Éæ«°Sh ,Éà«HÉcQCG øe ¿ƒ°ùJôHhQ ácô°T ºXÉc π°VÉah ÉØ°U ódÉNh ,ƒµHÉH øe …ƒ∏©dG GhQh .ƒfÉc º«gGôHEG π«∏N á«FÉ°ùŸG IÎØdG ≈àM kGô°üY áãdÉãdG øe á«dÉ©ØdG äóàeGh Iô°û©dG ÚcQÉ°ûŸG πÑb øe áMƒd 20 º°SQ ∫ɪcEG ” å«M ᢫˘∏˘gC’G ᢩ˘eÉ÷G ‘ âª˘°SQ »˘à˘dG äɢ˘Mƒ˘˘∏˘ dG ¤EG ±É˘˘°†à˘˘°Sh ¢Vô˘˘ ©ŸG ɢ˘ ¡˘ ˘H ôÁ ¿CG ™˘˘ eõŸG iô˘˘ NC’G ä’ƒ˘˘ é˘ ˘∏˘ ˘d ᢢ aɢ˘ ˘°VEG .܃∏£ŸG Oó©dG ∫ɪµà°S’ ‘ á˘ª˘gɢ°ùŸG äɢcô˘°ûdG á˘jɢYô˘H ¢ùeC’G ᢫˘ dɢ˘©˘ a âª˘˘«˘ bCGh ácô°Th ƒ˘µ˘HɢH á˘cô˘°Th É˘à˘«˘HɢcQCG á˘cô˘°T º˘gh á˘Ñ˘∏◊G á˘£˘°ûfCG º˘Yó˘d º˘gó˘LGƒ˘J ≈˘∏˘Y Ghó˘cCG ø˘jò˘dG ,ƒ˘fɢc π˘«˘∏˘ N º˘˘«˘ gGô˘˘HEG äÉ«dÉ©a ìÉ‚EG ≈∏Y πª©dGh á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ᣰûfCG .(QɪKEG áYƒª›)h (øjôëH Ój) ¿ÉLô¡e ,á«dÉ©ØdG √òg ‘ ácQÉ°ûŸÉH º¡JOÉ©°S øY ¿ƒcQÉ°ûŸG ÜôYCGh ≈∏Y ôµàjh øJQÉe á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ΩÉY ôjóe ócCG PEG √ò˘g π˘˘ã˘ e ‘ äɢ˘©˘ eÉ÷Gh ¢SQGóŸG ÜÓ˘˘W ᢢcQɢ˘°ûe IQhô˘˘°V πNGóàJ ¿CG GóL º˘¡˘e ô˘eCG ¬˘fCɢH ɢ뢰Vƒ˘e ,᢫˘æ˘Ø˘dG ᢫˘dɢ©˘Ø˘dG


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 8

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

¢ùª«L ∂∏ŸG ≥dCÉàH Ωó£°üJ èæ«e hÉj IOƒY

¬H â≤◊ ᣫ°ùH áHÉ°UEG ó©H ⁄CÉàj èæ«e hÉj

:(Ü ± CG) ø£æ°TGh

RÒ«dÉaÉc ófÓØ«∏c ¬≤jôa IOÉ«≤H ÖYÓŸG øY øjô¡°T øe ÌcCG ÜÉ«Z ó©H á«dÉãŸG IOƒ©dG ≥«≤– øe ≠æ«e hÉj »æ«°üdG ¥Óª©dG ¢ùª«L ¿hÈ«d ∂ ' ∏ŸG'' ΩôM .á∏°ùdG IôµH ÚaÎëª∏d »µjôe’G …QhódG äÉ°ùaÉæe øª°V ÚæKE’G ¢ùeCG ∫hCG 85-91 ¢ùàchQ Ï°Sƒ«g ≈∏Y RƒØ∏d ÜQóŸG ≥jôa ¿CG ’EG ,IGQÉÑe 32 ¬≤jôa øY √ó©HCG ≈檫dG ¬bÉ°S ‘ ô°ùc ÖÑ°ùH »°VÉŸG ∫h’G ¿ƒfÉc/Ȫ°ùjO 23 òæe »æ«°üdG ¬bÓªY äÉeóN Ï°Sƒ«g ó≤àaGh ,áÁõg 24 πHÉ≤e GQÉ°üàfG 36 ó«°UôH »Hô¨dG ܃æ÷G áYƒª› Ö«JôJ ‘ ådÉãdG õcôŸG πàëj ¬à∏©L ≠æ«e ÜÉ«Z ºZQ Iõ«‡ èFÉàf Ωób …ófÉZ ¿Éa ∞L .‹GƒàdG ≈∏Y á©HGôdG IGQÉѪ∏d á£≤f 30`dG õLÉM ≈£îJ …òdG ¢ùª«L ∂ ' ∏ŸG'' ój ≈∏Yh É' æjQG õfƒd øµjƒc'' Ö©∏e ≈∏Y ¢ùeG ¿Éc ÉgôNG

á∏°ùdG ≈∏Y áªég ‘ ¢ùª«L ¿hÈ«d

IGQÉÑe ≈àM âjhÎjO ≈∏Y RƒØdG ¤G ¬≤jôa IOÉ«b øe øµªàj äÉjQÉÑe 7 ôNG ‘ âjÉà°S ¿ódƒ¨d ∫h’G RƒØdG äó¡°T »àdG ¢ùe’G 85 ‘ 12`dG ¬àÁõg »≤d …òdG âjhÎjO ÉeG .IGQÉÑe 26 ‘ 72`dGh ¬∏«é°ùàH ÎfÉg …GRóæ«d ÜÉ©d’G ™fÉ°U ¬aƒØ°U ‘ ≥dCÉàa ,IGQÉÑe ÜQóŸG ≥jôa ¿CG ɪ∏Y ,á£≤f 81 ¢ùæjôH ¿ƒ°ûjÉJ ±É°VGh á£≤f 02 ≈∏Y áã˘dɢã˘dG IGQÉ˘Ñ˘ª˘∏˘d ¢S’Gh 󢫢°TQ Oƒ˘¡˘L ó˘≤˘à˘aG RQó˘fɢ°S Ö«˘∏˘a ''Îæ°S ÉàdO'' Ö©∏e ≈∏Yh .iô°ù«dG ¬eób ‘ áHÉ°UEG ÖÑ°ùH ‹GƒàdG IGQÉÑe 06 ‘ 14`dG √Rƒa RÉL ÉJƒj ≥≤M ,»à«°S ∂j’ âdƒ°S ‘ π°†ØH 59,-021 ¢ùJɵHƒH äƒdQÉ°ûJ ¬Ø«°V ≈∏Y π¡°ùdG ¬Ñ∏¨àH ÚÑY’ 5 RhÉŒ PEG ,¿ƒ∏°S ∑ÉL ÜQóŸG ≥jôØd »Yɪ÷G AGO’G »cÎdG ≥dCÉàŸG RɵJQ’G ÖY’ º¡∏°†aCG ¿Éch .•É≤f ô°û©dG õLÉM äÉe ±É°VCGh ,äÉ©HÉàe 9 ™e á£≤f 23 πé°S …òdG QƒchG ⪡e »˘Ñ˘Y’ π˘°†aCG ¢S’Gh ó˘dGÒL ¿É˘˘c ɢ˘ª˘ «˘ a ,ᢢ£˘ ≤˘ f 91 ≠æ˘jô˘HQɢg ‘ 93`dG IQÉ°ùÿG ™æŸ á«aÉc øµJ ⁄ á£≤f 33 ¬∏«é°ùàH äƒdQÉ°ûJ .¬≤jôa øY IGQÉÑe 16 hó«g ôN’G »cÎdG ≥dCÉJ ,''¢ShÉg ôJhh …O »J'' Ö©∏e ≈∏Yh »chƒ∏«e ¬Ø«°V ≈∏Y RƒØ∏d ∂«LÉe hóf’QhG ¬JOÉ«≤H ƒ∏ZƒcQƒJ äGôjô“ 4h äÉ©HÉàe 9 ™e á£≤f 52 ¬∏«é°ùàH 18,-99 ¢ùcÉH ºgÉ°ù«d äÉ©Hɢà˘e 6h á£˘≤˘f 02 Gõ˘jQG Qƒ˘Ø˘jô˘J ±É˘°VCGh ,á˘ª˘ °Sɢ˘M ᢢ«˘ Mɢ˘f ø˘˘e ɢ˘eCG .¢VQC’G ÖMɢ˘°üd IGQɢ˘Ñ˘ ˘e 26 ‘ 92`dG Rƒ˘Ø˘dɢH ójQ πµjÉe ¿Éµa ,IGQÉÑe 16 ‘ 93`dG ¬àÁõg »≤d …òdG »chƒ«∏e .ÊÉã∏d 41h ∫hÓd á£≤f 51 ó«°UôH π°†a’G ¿ƒ°SôJÉH øHhQh

47.-88 RÈ«∏c ¢ù«∏‚G ¢Sƒd ¬Ø«°†e ≈∏Y ¬Ñ∏¨àH IGQÉÑe 06 ‘ ,ÜÉ°üŸG ôcQÉH ʃW »°ùfôØdG ¬HÉ©dG ™fÉ°U ÜÉ«¨H RÒÑ°S Ωóbh á£≤f 47`dG õLÉM RhÉŒ øe ¬°ùaÉæe ™æeh Iõ«‡ á«YÉaO IGQÉÑe .‹GƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG IGQÉÑŸG ‘ »∏«Hƒæ«L ƒfÉe »æ«àæLQ’G ¿Éµa ,á«eƒé¡dG á«MÉædG øe ÉeG ,᪰SÉM äGôjô“ 4h äÉ©HÉàe 8 ™e á£≤f 61 ó«°UôH π°†a’G »∏æ«a πµjÉe øe πch á£≤f 41 ¬jQOhG ƒæ«H »æ«aƒ∏°ùdG ±É°VGh ,ÒNÓd äÉ©HÉàe 4h ᪰SÉM äGôjô“ 6 ™e ,•É≤f 01 ¿ƒa ∑ÉLh 21 ‘ í‚ ¬æµd •É≤f 9`H ¿ÉµfO º«J RɵJQ’G ÖY’ ≈ØàcG ɪ«a ™e áãdÉãdG ¬JGQÉÑe ‘ ô°ùN …òdG RÈ«∏c á«MÉf øe ÉeCG .á©HÉàe ¿Éµa ,IGQÉÑe 06 ‘ 13`dG ¬àÁõ¡H »æeh º°SƒŸG Gòg ƒ«fƒ£fG ¿É°S äGôjô“ 4h äÉ©HÉàe 5h á£≤f 91 ó«°UôH π°†a’G »à«ZÉe …Qƒc äGôjô“ 4h äÉ©HÉàe 8h á£≤f 51 ófGôH ¿ƒàdG ±É°VCGh ,᪰SÉM .᪰SÉM ¿ódƒZ º‚ ≥≤M ,''õ∏«g ¿ôHhG ±hG ¢S’ÉH …P'' Ö©∏e ≈∏Yh ¬àæjóe ≥jôa ≈∏Y ∫h’G √Rƒa ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ ¿ƒ°ù«L õjQhh âjÉà°S 92 ¬˘∏˘«˘é˘°ùà˘H ¬˘à˘∏˘FɢY OGô˘aCGh ¬˘Fɢbó˘°UG ΩɢeG õ˘fƒ˘à˘°ù«˘˘H âjhÎjO ¥QÉØH â¡àfG »àdG IGQÉÑŸG ‘ Ú¨«°û«e áj’h ≥jôa á∏°S ‘ á£≤f 39.-111 ¬≤jôa áë∏°üŸ ÒÑc ‘ ≥dCÉàj ¿CG πÑb õ∏«g ¿ôHhG ∫ɪ°T ‘ ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ ´ôYôJh áj’h ¥ôa óMCÉH ¥Éëàd’G ¬dƒN Ée ''âjÉà°S Ú¨«°û«e'' á©eÉL ⁄ É¡æ«M òæeh 2002-1002 º°Sƒe ‘ âjÉà°S ¿ódƒZ É«fQƒØ«dÉc

ÒNÓd á«°VGô©à°SG á∏°S ¢ùª«L ™e êôNG …òdG Rƒ«g ¤G ÉgQôeh 28.-88 áé«àædG íÑ°üàd Oôa RƒØdG ∞£N ‘ ¬°Uôa øY ≈∏îàj ¿CG Ï°Sƒ«g ¢†aQh ‘ •É≤f 3 ¤G ¥QÉØdG É°ü∏≤e ,¢Sƒ≤dG êQÉN øe á∏°ùH …ójGô¨cÉe ádOÉ©Ã á∏«Øc âfÉc á«fÉK ádhÉfi ‘ ≥ØNG ¬fG ’G ,á«fÉK 63 ôNG ¿Éc ÉeóæY ÉC £N ≈∏Y Rƒ«g π°üM ºK ,¿GƒK 01 ôNG ‘ ΩÉbQ’G º˘°ù뢫˘d ìɢé˘æ˘H Iô◊G ¬˘Jɢ«˘eQ º˘LÎa ¢Sƒ˘≤˘ dG êQɢ˘N ø˘˘e O󢢰ùj .á¡LGƒŸG …ó˘jG Ωô˘°†ıG Oɢb ,''ɢæ˘jQG õ˘æ˘j’ô˘jG ¿É˘cÒeG'' Ö©˘∏˘e ≈˘˘∏˘ Yh ¢ùcƒg ÉàfÓJG ¬Ø«°V ≈∏Y RƒØ∏d Ö≤∏dG πeÉM â«g »eÉ«e õfƒL .ÒN’G ™HôdG ‘ 12`dG ¬WÉ≤f π°UG øe 41 ¬∏«é°ùàH 18,-88 53, 41`dG √OÓ«Ã Ωƒ«dG πØàëj …òdG π«fhG π«cÉ°T ±É°VCGh 11 ¿ƒ˘à˘jɢH …QɢZ Ωô˘°†ıG Üɢ©˘d’G ™˘fɢ°Uh äɢ©˘HÉ˘à˘ e 9h á£˘≤˘f ≥jôa õfƒL ™e GOƒ≤«d ,᪰SÉM äGôjô“ 4h äÉ©HÉàe 7h á£≤f √RƒØd ,ójGh øjGhO ≥∏£ŸG ¬ª‚ ó≤àØj …òdG »∏jGQ äÉH ÜQóŸG .IGQÉÑe 95 ‘ 03`dGh ¬°VQG ≈∏Y ‹GƒàdG ≈∏Y ™°SÉàdG 16 ‘ 93`dG ¬àÁõ¡H »æe …òdG ÉàfÓJG á¡L øe ÉeCG ʃ˘˘£˘ fGh å«˘˘ ª˘ ˘°S ¢Tƒ˘˘ L ø˘˘ e π˘˘ c π˘˘ é˘ ˘°ùa ,IGQɢ˘ Ñ˘ ˘e ¢TƒLh ,∫hÓd äÉ©HÉàe 7 ™e á£≤f 61 ¿ƒ°ùfƒL .äÉ©HÉàe 8h á£≤f 41 ¢ùjQó∏«°T ¿É˘°S ≥˘≤˘ M ,''Îæ˘˘°S õ˘˘∏˘ Ñ˘ jɢ˘à˘ °S'' Ö©˘˘∏˘ e ≈˘˘∏˘ Yh 24`dGh ‹GƒàdG ≈∏Y ™°SÉàdG √Rƒa RÒÑ°S ƒ«fƒ£fG

z‹õæŸG ∞æ©dG{ ÖÑ°ùH â°ùJQCG ±É≤jEG :(Ü ± CG) ƒàæeGôcÉ°S

ójh øjGhO

á«MGô÷G á«∏ª©dG …ôéj ød ójh .ádƒ£Ñ∏d á«FÉ°übE’G Úæ˘˘KE’G ∫hC’G ¢ùeCG Ú«˘˘Ø˘ ë˘ °ü∏˘˘d ó˘˘jh ∫ɢ˘ bh ™˘˘«˘ Hɢ˘°SC’G hCG ÚYƒ˘˘Ñ˘ °SCÓ˘ d á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘ dɢ˘ H …QGô˘˘ b'' á«fɵeEG ™e π«gCÉàdG IOÉYEG ƒg áeOÉ≤dG áKÓãdG ójh ¢Vô©Jh .''ócDƒe ÒZ ôeC’G Gòg øµd IOƒ©dG §°Sƒàà ‹É◊G º°SƒŸG ‘Góg øª°V ¿Éc …òdG 21 ‘ áHÉ°UEÓd óMGƒdG AÉ≤∏dG ‘ á£≤f 28^8 ΩÉeCG »eÉ«e IGQÉÑe ∫ÓN »°VÉŸG •ÉÑ°T /ôjGÈa ÖYÓ˘dɢH Ωó˘£˘°UG ɢeó˘æ˘Y ¢ùà˘«˘chQ ¿ƒ˘à˘°Sƒ˘˘«˘ g .ÒJÉH Ú°T

:(RÎjhQ) »eÉ«e

â«g »eÉ«e ≥jôa º‚ ójh øjGhO ™°†îj ød øe ô°ùjC’G ¬Øàc ‘ ™∏N êÓ©d á«MGôL á«∏ªY Ö≤˘d π˘eɢM ¬˘≤˘jô˘a ™˘e á˘cQɢ°ûª˘∏˘d IOƒ˘©˘dG π˘˘LCG á«≤H ‘ ÚaÎëª∏d »µjôe’G á∏°ùdG Iôc …QhO .‹É◊G º°SƒŸG äÉjQÉÑe ójh QÉàNG á«MGôL á«∏ª©d ¬Yƒ°†N øe k’óHh íª°ùj ób π«gCÉàdG IOÉYE’ ΩQÉ°U èeÉfÈH ΩGõàd’G QGhOC’G ‘ ¬˘˘≤˘ jô˘˘a ™˘˘e ᢢcQɢ˘°ûª˘˘∏˘ d IOƒ˘˘©˘ dɢ˘H ¬˘˘d

™˘˘HGQ ,õ˘˘¨˘ æ˘ «˘ c ƒ˘˘à˘ æ˘ eGô˘˘cɢ˘°S ¬˘˘ jOɢ˘ f π˘˘ Ñ˘ ˘b ø˘˘ e â°ùJQG ¿hQ ∞˘˘ bhCG ÚaÎëª∏d »µjôe’G …QhódG øª°V á«Hô¨dG …OÉ¡dG áYƒª› ∫hCG ¬˘˘dɢ˘≤˘ à˘ YG ó˘˘ ©˘ ˘H IOófi ÒZ IÎØ˘˘ d ,ᢢ ∏˘ ˘°ùdG Iô˘˘ c ‘ ∞˘æ˘©˘dG''`H ¬˘«˘dEG á˘¡˘ LƒŸG ᢢª˘ ¡˘ à˘ dG ÖÑ˘˘°ùH Úæ˘˘KE’G ¢ùeCG .''‹õæŸG ∫hC’G ¢ùeG ô˘˘°ùjÓ˘˘H ᢢ©˘ Wɢ˘≤˘ e ᢢWô˘˘°T äó˘˘ cCGh ¬JOÉbh ¬dõæe ‘ â°ùJQG â∏≤àYG É¡fCG ÚæK’G ø˘e ∫ɢ°üJG â≤˘∏˘J ɢ˘e󢢩˘ H ᢢ©˘ Wɢ˘≤ŸG ø˘˘é˘ °S ¤G πÑb øe Üô°†∏d â°Vô©J É¡fEG ¬«a âdÉb ICGôeG ™˘˘eh ɢ˘¡˘ ©˘ e â≤˘˘≤˘ M ɢ˘eó˘˘ ©˘ ˘Hh ' ÖZɢ˘ °ûŸG'' ÖYÓ˘˘ dG .ÒN’G ∫É≤àYÉH âeÉb ióM ≈∏Y πc â°ùJQG ‹õ˘˘æŸG ∞˘˘æ˘ ©˘ dG »˘˘à˘ ª˘ ˘¡˘ ˘J â°ùJQG ¤EG â¡˘˘ Lhh ø˘e ᢫˘ë˘°†dG ™˘æ˘e π˘˘LCG ø˘˘e Iƒ˘˘≤˘ dG ∫ɢ˘ª˘ ©˘ à˘ °SGh ¬˘«˘∏˘Y â°Vô˘ah ɢ˘¡˘ ≤˘ ë˘ H ¬˘˘Ñ˘ µ˘ JQG ɢ˘ª˘ Y Qɢ˘Ñ˘ N’G .Q’hO ∞dCG 50 ÉgQób á«dÉe áeGôZ ±ƒ«L ƒàæeGôcÉ°S ‘ äÉ«∏ª©dG ôjóe ∫Ébh ‘ ≥jôØdG ¤G Oƒ©j ød â°ùJQG ¿EG …ΫH Qò˘˘ ˘ Y ó˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ d' kɢ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °†e ,‹É◊G âbƒ˘˘ ˘ ˘dG ™˘e ¬˘à˘cQɢ°ûe Ω󢩢d â°ùJQG ƒ˘à˘æ˘eGô˘˘cɢ˘°S ¬˘˘ dɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘Y’ IOófi ÒZ IÎØ˘˘ ˘d ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘Ø˘ ˘ dG ™HÉà«°S .‹õæŸG ∞æ©dG ÖÑ°ùH (ÚæK’G) ∫ÓN ᫪°SôdG ™FÉbƒdGh äGQƒ£àdG ≥jôØdG .''∂dP ó©H √QGôb òîà«°Sh á∏Ñ≤ŸG ΩÉj’G Ωɢ˘ Y ÖÑ˘˘ °ùJ ¿É˘˘ ch IOÉ◊G ¬˘˘ Yɢ˘ Ñ˘ ˘W â°ùJQG ø˘˘ Y ±ô˘˘ ˘©˘ ˘ jh ÒÑc ∫ɵ°TÉH Rô°ù«H ÉfÉjófG ™e Ö©∏j ¿Éc ÉeóæY 2004 Ö©∏e ≈∏Y õfƒà°ù«H âjhÎjO ™e É¡æ«M ¬≤jôa AÉ≤d ∫ÓN ÒgɪL ™e ∂HÉ°ûJh ,''õ∏«g ¿ôHhG ±hG ¢S’ÉH …P'' ÒN’G ïjQÉJ ‘ áHƒ≤Y ≈°ùbG ‘ IGQÉÑe 72 ¬aÉ≤jÉH ÖÑ°ùJ Ée ÒN’G ÖbƒY ɪ«a ,äÉ£°ûæŸG ∫hÉæàH á≤∏©àŸG ∂∏J AÉæãà°SÉH ,…QhódG øØ«à°Sh IGQÉÑe 30 ±É≤j’ÉH π«fhG øjÉeÒL RɵJQ’G ÖY’ 5 ¿ƒ˘ ˘ ˘ ° ùfƒ˘ ˘ ˘ L ʃ˘ ˘ ˘ £ ˘ ˘ ˘ f G ∞˘ ˘ ˘ b hG ÚM ‘ ,IGQɢ ˘ ˘ Ñ ˘ ˘ ˘ e 20 ¿ƒ˘ ˘ ° ùcɢ ˘ L ø˘H ɢ«˘dɢ˘M õ˘˘dƒ˘˘H ƒ˘˘Zɢ˘µ˘ «˘ °Th ɢ˘¡˘ æ˘ «˘ M âjhÎjO ÖY’h ,äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e .äÉjQÉÑe 6 ¢S’Gh ÊÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj ‘ ƒàæeGôcÉ°S ¤G π≤àfG â°ùJQG ¿Éch ɢ˘«˘ H »˘˘Hô˘˘°üdG äɢ˘eó˘˘N ≈˘˘∏˘ Y ÒN’G ∫ƒ˘˘°üM π˘˘Hɢ˘≤˘ ˘e 2006 Ωɢ˘ ˘Y ,¢ùàfQƒg õfÉ«dQhG ƒ«f ¤G º°SƒŸG Gòg ∫ƒ– …òdG ¢ûà«aƒcÉjƒà°S ∫ÓN IGQÉÑe 51 ‘ äÉ©HÉàe 6^6h á£≤f 18^7 ¬dó©e Ée ≥≤Mh ó©H ≥jôa ådÉK ™eh …QhódG ‘ ¬d øeÉãdG ƒg …òdG º°SƒŸG Gòg .õdƒH ƒZɵ«°Th ÉfÉjófG

,᪰SÉM äGôjô“ 8h á©HÉàe 12 ™e á£≤f 32 ¢ùª«L πé°Sh ,äÉ©HÉàe 6h ᪰SÉM äGôjô“ 7h á£≤f 22 Rƒ«g …Q’ ±É°VCGh »°ùjGô˘J ¿É˘c ɢª˘«˘a ,IGQÉ˘Ñ˘e 60 ‘ 35`dG RƒØ∏d ɪ˘¡˘≤˘jô˘a GOƒ˘≤˘«˘d π˘°UCG ø˘˘e 4 ô˘°ùN …ò˘dG Ï°Sƒ˘˘«˘ g »˘˘Ñ˘ Y’ π˘˘°†aCG …ó˘˘jGô˘˘¨˘ cɢ˘e äGôjô“ 7 ™e á£≤f 25 ¬∏«é°ùàH ,IÒN’G ¢ùªÿG ¬JÉjQÉÑe .äÉ©HÉàe 4h ᪰SÉM ,§≤a á≤«bO 72 ‘ á©HÉàe 11h á£≤f 61 ¬Ñ«°üf ¿Éµa ≠æ«e ÉeCG áÑ≤JôŸG ¬JOƒ©d GÒ°†– GóMGh ÓeÉc Éæjô“ ¢VÉN ¬fCG ɪ∏Y .ófÓ«Ø∏c Ö©∏e ¢ùeCG É¡Mô°ùe ¿Éc »àdGh ¿EG PEG ,Ú≤jôØdG á¡LGƒe ‘ ɪ°SÉM AÉ≤∏dG øe ÊÉãdG ™HôdG ¿Éch ¬˘ª˘°ùë˘a ,Gó˘L ɢ˘HQɢ˘≤˘ à˘ e ¿É˘˘c iô˘˘N’G ᢢKÓ˘˘ã˘ dG ´É˘˘HQ’G ‘ AGO’G -91 »MÉààa’G ™HôdG ‘ §«°ùÑdG √ôNCÉJ É°Vƒ©e 31-42 ófÓØ«∏c πNó«d 42,-52 ÉbƒØàe ådÉãdG ‘ á«Ñ°ùædG ¬à«∏°†aG π°UGh ºK 02, 75.-86 á£≤f 11 ¥QÉØH Éeó≤àe ÒN’G ™HôdG ¤G …ójGô¨cÉeh ≠æ«e øµ“ PEG ,ájɨ∏d GÒãe ÒN’G ™HôdG AÉLh ≈∏Y •É≤f 7 ∫h’G π«é°ùàH ,ó«©H øe ɪ¡≤jôØH IOƒ©dG øe ,á≤«bO 1^43 ôNBG ‘ GóL ᪡e á∏°S ÊÉãdGh ‹GƒàdG 48,-28 IóMGh á∏°S Ú≤jôØdG ÚH π°UÉØdG íÑ°ü«d ¢Sɢ˘ ˘fhQó˘˘ ˘jR ÊGƒ˘˘ ˘à˘ ˘ «˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘dG ¥Ó˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG ¿CG ’G ¬˘∏˘«˘eR Ió˘jó˘°ùJ ìɢé˘æ˘ H ™˘˘Hɢ˘J ¢Sɢ˘µ˘ °Shɢ˘¨˘ ∏˘ jG ‘ ∞˘£˘N º˘K ,¬˘≤˘jô˘a Ωó˘≤˘J Rõ˘˘©˘ «˘ d ¢ùª˘˘«˘ L ≠æ«e øe Iô˘µ˘dG Ï°Sƒ˘«˘¡˘d ᢫˘dɢà˘dG á˘ª˘é˘¡˘dG


9

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport sport@alwatannews.net

É«°SBG ∫É£HCG …QhO ‘

IóMƒdGh ¿ÉjôdG ÚH IOƒYƒe á¡LGƒe AGQhõ``dG π``HÉ≤j »``Hô©dGh ..

IóMƒdG ™e ájƒb á¡LGƒe ΩÉeG ¿ÉjôdG

OÉ–’G ¢†aô˘H Å˘˘Lƒ˘˘a AGQhõ˘˘dG ¿É˘˘ch ¬aƒØ°U ¤EG ÚÑY’ π°†aCG º°V …ƒ«°S’G øe óMGƒdG óÑY Ú°ùMh Òæe »°üb ɪg »˘JGQɢe’G á˘Hhô˘©˘dGh …ô˘£˘≤˘dG ∫Ó˘°U ΩCG ᢢæ÷ ¤G ɢ˘ª˘ ¡˘ «˘ ˘Ø˘ ˘°ûc ∫ƒ˘˘ °Uh ô˘˘ NCɢ ˘à˘ ˘d .…QÉ≤dG OÉ–’G ‘ äÉ≤HÉ°ùŸG ɪ°Sƒe ¬©e »°†Á …òdG »°VGQ ∫Ébh ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H ¬©e ‹GƒàdG ≈∏Y É«fÉK ''∫ƒ≤j »°VÉŸG º°SƒŸG ‘ »∏ÙG Ö≤∏dG øªµJ ácQÉ°ûŸG √òg ‘ á«°SÉ°S’G Éæà∏µ°ûe ó≤a ,»ÑjQóàdG Éæ›ÉfôH QGô≤à°SG ΩóY ‘ ¿É˘à˘°SOô˘c º˘«˘∏˘bG ¤G ɢæ˘JÉ˘Ñ˘jQó˘˘J ɢ˘æ˘ ∏˘ ≤˘ f ‘ QGôªà°S’G Éæ«∏Y Qò©J ¿CG ó©H ¥Gô©dG π°üJ ⁄ ∂dP ºZQ'' ÉØ«°†e ,''᪰UÉ©dG ᢢcQɢ˘°ûŸG iƒ˘˘à˘ ˘°ùŸ Ò°†ë˘˘ à˘ ˘dG π˘˘ MGô˘˘ e ¤G á©∏£àŸG ¥ôØdG »bÉÑd É°SÉ«b Iõ«ªŸG .''Ö≤∏dG ≈∏Y á°ùaÉæŸGh äGQÉ°üàf’G ™˘e ¤h’G ɢæ˘JGQÉ˘Ñ˘e ¿ƒ˘µ˘ à˘ °S'' ™˘˘Hɢ˘Jh ‘ ɢ˘fQGƒ˘˘°ûŸ »˘˘≤˘ «˘ ≤◊G ô˘˘°TDƒŸG »˘˘Hô˘˘ ©˘ ˘dG á˘Ñ˘«˘W Iƒ˘£˘N ≥˘≤˘ë˘f ɢeó˘æ˘©˘a ,á˘≤˘Hɢ°ùŸG ø˘e ó˘jõ˘«˘°S ∂dP ±Ó˘Nh ÌcG ø˘Ä˘ª˘£˘ f .''ÉæahÉfl AGQhõ˘˘dG Ö©˘˘ ∏˘ ˘e ¿CG ¤G IQɢ˘ °T’G QóŒ •ƒ˘˘ ≤˘ ˘°S ¤G Iô˘˘ e ø˘˘ e ÌcG ‘ ¢Vô˘˘ ©˘ ˘J øe ¿ÉæKG ÉgóMCG ‘ Ö«°UCG ¿hÉ¡dG ∞FGòb »ÑŸh’G ÖîàæŸG ÖY’ πàb ɪ«a ¬«ÑY’ ióMG AÉæKCG ¢UÉæb ¢UÉ°UôH ôضe QÉæe .á«ÑjQóàdG äGóMƒdG ≈fÉY »àdG á«æØdG πcÉ°ûŸG RôHCG øeh º˘°SƒŸG Gò˘g AGQhõ˘dG Ö≤˘∏˘dG π˘eɢM ɢ¡˘ æ˘ e ¤G Ú«dhódG ¬«ÑYÓd á«Yɪ÷G Iôé¡dG .á«LQÉÿGh á«∏ÙG ájófC’G Ú«˘dhO á˘à˘°S º˘¡˘æ˘«˘H ɢÑk ˘ Y’ 13 ¿É˘˘ ch ÜQÉŒ ¢Vƒÿ AGQhõ˘˘dG ±ƒ˘˘Ø˘ °U GhQOɢ˘ Z º¡°SCGQ ≈∏Y êQÉÿGh πNGódG ‘ á«aGÎMG º˘Xɢ˘c º˘˘ã˘ «˘ gh »˘˘cR Ωɢ˘°Shh ó˘˘YQ ô˘˘°Sɢ˘j »∏°ü«ØdG) Òe’G óÑY Qó«Mh (π«HQG) ¿hó˘∏˘ Nh Iô˘˘gõ˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y AÓ˘˘Yh (ÊOQ’G .(ÊGôj’G ¿Éeôµ°ùe) º«gGôHG ‘ AGQhõ˘˘∏˘ d ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ ˘dG »˘˘ g ᢢ cQɢ˘ °ûŸGh ¤h’G áî°ùædG ‘ ¬d ¤h’G ó©H á≤HÉ°ùŸG ɢgQhO ø˘e »˘˘°übCGh 2003-2002 º˘°Sƒ˘e ÉHÉgP …ô£≤dG ó°ùdG ™e ¬dOÉ©J ó©H ∫h’G ‘ ÜÉj’G ‘ ¬JQÉ°ùNh (1-1) áMhódG ‘ .(2-1) OGó¨H ¢SQÉ◊G AGQhõ˘˘dG ᢢ∏˘ ˘«˘ ˘µ˘ ˘°ûJ âª˘˘ °Vh ó˘eô˘°Sh »˘˘∏˘ Y ó˘˘ª˘ MCG ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ‹hó˘˘dG »˘æ˘¨˘dG ó˘Ñ˘Y å«˘Zh »˘∏˘Y Qɢª˘Yh 󢢫˘ °TQ ó˘ª˘MGh º˘˘«˘ gGô˘˘HG ¢ShGh º˘˘Xɢ˘c Ωɢ˘°Shh ¢SÉ˘Ñ˘Y ΩɢZô˘°Vh Oɢª˘Y Q󢫢Mh 󢢫˘ ª˘ M óæ¡eh »∏Y óÑY óªMGh ìÉÑ°U Qó«Mh óÑYh QÉà°S ≈°Sƒeh ∞°Sƒj »∏Yh ô°UÉf ó˘ª˘MGh ∑QÉ˘Ñ˘e º˘∏˘ °ùeh Oƒ˘˘Ñ˘ Y ΩÓ˘˘°ùdG Ö«‚ ¿É˘˘cQGh ìÓ˘˘a ±Gƒ˘˘fh º˘˘«˘ ˘gGô˘˘ HG .QÉà°S ΩôcGh

ÖdÉ£j zÉØ«ØdG{ »æ«£°ù∏ØdG OÉ–’G á«°VÉjQ ᪵fi π«µ°ûàH ‹hódG OÉ–’G Ö∏W :(…CG »H ƒj) IõZ OÉ–’G ø˘˘ ˘ e (ɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘a) Ωó˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG Iô˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘d á˘Ä˘«˘g π˘«˘µ˘°ûJ Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d »˘æ˘«˘ £˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ÚH äɢ˘YGõ˘˘æ˘ dG ¢†Ø˘˘d ᢢ«˘ °Vɢ˘jQ ᢢ ª˘ ˘µfi ᢢjó˘˘fC’Gh ᢢ¡˘ L ø˘˘e ɢ˘ ¡˘ ˘°†©˘˘ Hh ᢢ jó˘˘ fC’G .iôNCG á¡L øe OÉ–’Gh ÚÑYÓdGh »æ«£°ù∏ØdG OÉ–’G ¥hóæ°U ÚeCG ∫Ébh (ÉØ«a) ‹hódG IôµdG OÉ–G ¿EG äƒbR ∫ɪL å«M »æ«£°ù∏ØdG OÉ–’G ¤EG ádÉ°SQ π°SQCG kÉ≤ah ᪵ÙG π«µ°ûJ IQhô°V É¡dÓN ócCG .ÉØ«ØdG ‘ ™Ñàeo ƒg ÉŸ øe ™HÉf Ö∏£dG Gòg ¿CG äƒbR í°VhCGh ájófC’G Aƒ÷ ¢†aôH ‹hódG OÉ–’G QGôb ᢰüàfl ÒZ ᢫˘fó˘e º˘˘cÉÙ ÚÑ˘˘YÓ˘˘dGh äGOÉ–’G ™˘˘ ˘e º˘˘ ˘¡˘ ˘ Jɢ˘ ˘YGõ˘˘ ˘f ‘ ¢†Ø˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘d ᢢ«˘ dÓ˘˘≤˘ à˘ °SG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y kɢ ˘°Uô˘˘ M ,ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG äÓNóàdG øY kGó«©H á«æWƒdG äGOÉ–’G á°SGQO Oó°üH OÉ–’G ¿CG ócCGh .᫪°SôdG ᢢ Ģ ˘«˘ ˘g π˘˘ «˘ ˘µ˘ ˘°ûJh ‹hó˘˘ dG OÉ–’G Ö∏˘˘ W π«µ°ûJ ÖfÉL ¤EG ,Ú°üàıG øe ᪵ÙG •É˘Ñ˘°†fG á˘æ÷h ᢢª˘ FGO ±É˘˘æ˘ Ģ à˘ °SG ᢢæ÷ äÉ˘Ñ˘∏˘W ¿É˘°ûbɢæ˘Jh ¿É˘˘°SQó˘˘J kɢ °†jCG ᢢª˘ FGO .ájófC’G πÑb øe ¢VGÎY’Gh ±ÉæÄà°S’G ᢢaɢ˘°VEG Ö∏˘˘W ɢ˘Ø˘ «˘ Ø˘ dG ¿CG äƒ˘˘bR ô˘˘ cPh Ωɢ˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ °UÉÿG Oƒ˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¢†©˘˘ H Ωó≤dG Iôµd »æ«£°ù∏ØdG OÉ–Ód »°SÉ°SC’G .É«ª°SQ √OɪàY’ kGó«¡“

π«é˘°ùJ ” ɢª˘«˘a ,á˘jƒ˘«˘°S’G á˘ª˘Fɢ≤˘dG ‘ …Qƒ˘˘°ùdG º˘˘Lɢ˘¡ŸG º˘˘g ÚaÎfi ᢢKÓ˘˘K »˘˘°ùfƒ˘˘à˘ dG ¿É˘˘©˘ ˘aGóŸGh Ö«˘˘ £ÿG ¢SGô˘˘ a º˘«˘gGô˘HG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dGh »˘˘bhRôŸG …ó˘˘ª˘ M .¢üî°ûŸG §°SƒdG ÖY’ ≈∏Y »Hô©dG óªà©j ɪc ∞∏N ódÉN ºLÉ¡ŸGh ÆGôL óªfi ‹hódG √ƒLƒdG ¤EG áaÉ°VEG ¢Shó≤dG óÑY ódÉNh ¬˘˘ ∏˘ ˘dG ó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ Yh …ƒ˘˘ ˘°SƒŸG Ú°ùM ᢢ ˘Hɢ˘ ˘°ûdG .ó«°ü≤e »∏Yh ‹Éª°ûdG IGQɢ˘Ñ˘ ª˘ ∏˘ d 󢢩˘ à˘ °SG ó˘˘≤˘ a AGQhõ˘˘dG ɢ˘eCG á«fɪ«∏˘°ùdG á˘æ˘jó˘e ‘ »˘Ñ˘jQó˘J ô˘µ˘°ù©Ã ¤G ™∏£˘à˘jh ,(¥Gô˘©˘dG ∫ɢª˘°T º˘∏˘c 350) ±hô˘¶˘dG º˘ZQ ᢫˘Hɢé˘jEG á˘é˘«˘à˘f ≥˘«˘ ≤– ™°VƒdG ÖÑ°ùH É¡æe ÊÉ©j »àdG áÑ©°üdG .¥Gô©dG ‘ …OΟG »æe’G »°VGQ ídÉ°U AGQhõdG ÜQóe ∞îj ⁄h ¬≤jôa É¡¡LGƒj »àdG ᪡ŸG áHƒ©°U ºéM ∞©°†H á≤∏©àŸG á«æØdG πcÉ°ûŸG ‘ ¥QɨdG äGô˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ °ù©ŸG ΩGó˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ fGh OGó˘˘ ˘ ˘Y’G IÎa ¤EG ¿ƒ˘˘Ñ˘ gGP ø˘˘ ë˘ ˘f'' ∫ɢ˘ bh ,ᢢ «˘ ˘LQÉÿG Ó˘«˘Ñ˘°S ɢæ˘eɢeCG ó‚ ⁄h á˘Ñ˘©˘ °U ᢢª˘ ¡˘ e Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ᢢ«˘ MhQ ≈˘˘∏˘ Y Oɢ˘ª˘ à˘ Y’G iƒ˘˘ °S .''ΩÓ°ùà°S’G ΩóYh º¡YÉaófGh

»àjƒµdG OÉ–’G ‘ äÉ≤HÉ°ùŸG áæ÷ íFGƒd ‘ Ú«˘˘ à˘ ˘jƒ˘˘ c ÒZ ÚÑ˘˘ Y’ 4 ¬˘cGô˘°TEɢ H ᩪ÷G …QhódG ‘ áªXÉc ΩÉeCG IGQÉÑŸG ácQÉ°ûÃ íª°ùj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ɪ∏Y ,»°VÉŸG ¿CG ºZQh ,§≤a Ú«àjƒc ÒZ ÚÑY’ 3 áæé∏dG ¿CG ’G 1-1 ∫OÉ©àdÉH ≈¡àfG AÉ≤∏dG ¿hDƒ˘ °T ô˘˘jó˘˘J »˘˘à˘ dG á˘˘à˘ bDƒŸG ᢢ«˘ Yɢ˘ Hô˘˘ dG Gôk °SÉN ¬JÈàYG πëæŸG »àjƒµdG OÉ–’G .3-ôØ°U ᫪°SQ ᪡e ∫hCG GkóZ IGQÉÑŸG ¿ƒµà°Sh É˘Ä˘Ñ˘Y π˘ª˘ë˘à˘«˘°S …ò˘dG ó˘jó÷G ÜQó˘ª˘∏˘d »˘Hô˘˘©˘ dG ¤G QGô˘˘≤˘ à˘ °S’G IOɢ˘YE’ Ó˘˘«˘ ≤˘ K §ÑîàdG ádÉM øe ¬LGôNG ≈∏Y πª©dGh Aó˘Ñ˘dGh º˘°SƒŸG Gò˘˘g ɢ˘¡˘ æ˘ e Êɢ˘©˘ j »˘˘à˘ dG .ègƒàdG ¬«dG ó«©J IójóL á∏Môà ¿É«˘°ùf ≈˘∏˘Y ÚÑ˘YÓ˘dG hó˘fɢfô˘a åMh Aɢ≤˘d ≈˘∏˘Y õ˘«˘cÎdGh á˘ª˘Xɢc ™˘e IGQɢ˘ÑŸG ‘ ájó÷G IQhô°V ≈∏Y Oó°Th ,AGQhõdG ΩGõ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘d’G ≥˘˘ ˘ °ûYG'' ∫ɢ˘ ˘ bh ,ÖjQó˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ dG ¬HÉéYG ióHCGh ,''ÖjQóàdG ‘ •ÉÑ°†f’Gh IGQÉÑŸG ÖbGQ ¿CG ó©H ÚÑYÓdG iƒà°ùà .IÒN’G ∫Ó˘W Êɢª˘©˘dG »˘Hô˘©˘ dG ø˘˘Y Ö«˘˘¨˘ jh ɪgó«b Ωó©d õ«Hƒd »cÉaƒ∏°ùdGh ¿ÉØ∏N

¤hC’G É¡àcQÉ°ûe CGóÑJ á«dGΰS’G ájófC’G Ωó≤dG Iôµd É«°SG ∫É£HCG …QhO QɪZ á«dGΰS’G ájófC’G πNóJ :(Ü ± GC ) É«°Sƒ≤«f äÉ«FÉ¡f ¤EG á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG ¢VƒîH ‹GΰS’G ÖîàæŸG É¡≤Ñ°S ¿CG ó©H ¤hC’G Iôª∏d .2007 É«°SBG ¢SCÉc ΩÉ©dG ‘ áÑ©d …ƒ«°S’G OÉ–’G á≤aGƒe Ö≤Y á«dGΰS’G ájófC’G ácQÉ°ûe »JCÉJh øª°V ¬JÉ≤HÉ°ùe ¢Vƒîj ¿Éc ¿CG ó©H ¬Øæc ¤EG ‹GΰS’G √Ò¶f Ωɪ°†fG ≈∏Y »°VÉŸG .É«fÉ«bhG á≤£æe ∫hC’G Ö©∏jh ,óàjÉfƒj ó«jÓjOGh Êó«°S ɪg ájƒ«°S’G ádƒ£ÑdG ‘ É«dGΰSCG Óã‡h …ô˘˘ jó˘˘ «˘ ˘c ∂«˘˘ °SÒHh Êɢ˘ Hɢ˘ «˘ ˘dG Ró˘˘ ˘fƒÁGO OQ GhGQhG ÖfGO ¤G ᢢ ˘°ùeÉÿG ᢢ ˘Yƒ˘˘ ˘ªÛG ‘ ΩÉf ≠fƒ«°S ™e á©HÉ°ùdG áYƒªÛG ‘ ÊÉãdGh ,»æ«°üdG Gƒ¡æ«°T …É¡¨æ°Th »°ù«fhóf’G .»æ«°üdG ≠æfƒd ≠fhófÉ°ûJh »eÉæà«ØdG ≠fƒd ΩÉJ ≠fhOh »Hƒæ÷G …QƒµdG ≠˘˘ f’ɢ˘ e ÉÁQG º˘˘ °†Jh ᢢ °SOɢ˘ °ùdG »˘˘ g ɢ˘ «˘ ˘°SBG ¥ô˘˘ °T ᢢ ≤˘ ˘£˘ ˘æŸ ɢ˘ °†jCG ᢢ Yƒ˘˘ ª› ≈˘˘ ≤˘ ˘Ñ˘ ˘Jh õfƒZGQO ΩÉfƒ°ûJh …ófÓjÉàdG ∑ƒµfÉH á©eÉLh ÊÉHÉ«dG ∫Éàfhôa »cGRGhÉch »°ù«fhóf’G .»Hƒæ÷G …QƒµdG øY ÊGôj’G ∫Ó≤à°S’G OÉ©Ñà°SG ó©H) Ék≤jôa 27 á≤HÉ°ùŸG øe ∫h’G QhódG ‘ ∑QÉ°ûjh ¤EG É¡æe πc π£H πgCÉà«°S äÉYƒª› ™Ñ°S ≈∏Y ¥ôØdG √òg âYRhh ,(á«fÉãdG áYƒªÛG GC óÑ«°S …òdG á«°VÉŸG áî°ùædG π£H »Hƒæ÷G …QƒµdG ∑ƒÑfƒ°T ¤EG º°†æ«d »FÉ¡ædG ™HQ .ádƒ£ÑdG íFGƒd Ö°ùM Iô°TÉÑe á«fɪãdG QhO øe √QGƒ°ûe ≈∏Y »FÉ¡ædG QhódG ‘ ¬Ñ∏¨àH Ö≤∏dG ≈∏Y á«Hô©dG Iô£«°ùdG ≈¡fCG ∑ƒÑfƒ°T ¿Éch .(¢üªM ‘ ÉHÉjG 2-1h ∫ƒ«°S ‘ ÉHÉgP ôØ°U-2) …Qƒ°ùdG áeGôµdG RôMCGh 2003 ΩÉY â≤∏£fG Iójó÷G ɡ૪°ùàH É«°SBG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùe âfÉch ºK ,»FÉ¡ædG QhódG ‘ …ófÓjÉàdG ÉfÉ°SÉ°S hÒJ ≈∏Y √RƒØH »JGQÉe’G Ú©dG …OÉf É¡Ñ≤d Ú©dGh …QƒµdG ≠fhófÉ°ûJ ÜÉ°ùM ≈∏Y ådÉãdGh ÊÉãdG ÚÑ≤∏dÉH …Oƒ©°ùdG IóL OÉ–G RÉa .‹GƒàdG ≈∏Y äGòdÉH ‘ ƒ˘˘ «˘ cƒ˘˘ W ‘ Ωɢ˘ ≤˘ J »˘˘ à˘ dG ᢢ jó˘˘ fÓ˘˘ d ⁄ɢ˘ ©˘ dG ᢢ dƒ˘˘ £˘ H ‘ ᢢ ≤˘ Hɢ˘ °ùŸG π˘˘ £˘ ˘H ∑Qɢ˘ °û«˘˘ °Sh π°Uhh á≤HÉ°ùdG ádƒ£ÑdG ‘ ∑QÉ°T …Oƒ©°ùdG OÉ–’G ¿Éch ,πÑ≤ŸG ∫h’G ¿ƒfÉc/Ȫ°ùjO .»∏jRGÈdG ƒdhÉH hÉ°S ΩÉeCG ô°ùîj ¿CG πÑb »FÉ¡ædG ∞°üf ¤EG .Q’hO ∞dCG 600 ÉgQóbh ∫h’G õcôŸG IõFÉL É°k †jCG Ö≤∏dÉH õFÉØdG ∫Éæ«°Sh

¿É˘˘ ˘jô˘˘ ˘dG Oƒ˘˘ ˘©˘ ˘ j :(Ü ± CG) ᢢ ˘Mhó˘˘ ˘ dG …QhO ‘ á«fÉK Iôe ácQÉ°ûª∏d …ô£≤dG Rɢ«˘à˘LɢH kÓ˘eCG Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d ɢ«˘°SG ∫ɢ£˘ HCG á˘¡˘LGƒÃ Ωó˘£˘°ü«˘°S ¬˘æ˘µ˘ d ∫hC’G Qhó˘˘dG AÉ©HQ’G Ωƒ«dG »JGQÉe’G IóMƒdG ¬Ø«°V áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe øe ¤h’G ádƒ÷G ‘ .¤h’G »Hô©dG ∞«°†à°ùj ,á«fÉãdG IGQÉÑŸG ‘h AGQhõdG ⁄É°ùdG ìÉÑ°U OÉà°SG ≈∏Y »àjƒµdG .»bGô©dG ¿ÉjôdG ΩÉeCG ÉkeÉ“ ICÉ«¡e QƒeC’G hóÑJh øY ô¶æ˘dG ¢†¨˘H I󢫢L á˘jGó˘H ≥˘«˘≤˘ë˘à˘d …ô£≤dG …QhódG ‘ á«°VôŸG ÒZ ¬éFÉàf Iô˘˘ cƒ˘˘ dG Ωɢ˘ eG ¬˘˘ JQɢ˘ °ùN ɢ˘ ˘gô˘˘ ˘NBG ¿É˘˘ ˘ch ¬aƒØ°U ºYO å«M ,»∏g’G ™e ∫OÉ©àdGh ájGóH òæe Ú«∏ÙG ÚÑYÓdG øe Oó©H ÖY’ ƒZÉ«J »∏jRGÈdG øY Ó°†a º°SƒŸG »˘°Tƒ˘e’ …È°U »˘°ùfô˘Ø˘dGh ƒ˘˘dhɢ˘H hɢ˘°S .∑ÉH ∂jRÉL …óædƒÑdGh ¿É˘˘jô˘˘dG Ωɢ˘eCG ±hô˘˘¶˘ dG äCɢ «˘ ¡˘ J ɢ˘ ª˘ ˘c ‘ ¬Ñ©∏e ≈∏Y Úà«dÉààe ÚJGQÉÑe áeÉbE’ á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ »≤à∏«°S å«M ádƒ£ÑdG ó©H ¬JGP Ö©∏ŸG ≈∏Y »bGô©dG AGQhõdG ™e .∂dP ≈∏Y …ƒ«°S’G OÉ–’G ≥aGh ¿CG á¡LGƒÃ á∏¡°S ¿ƒµJ ød IGQÉÑŸG øµdh ‘ º°†j …òdG »JGQÉe’G …QhódG Qó°üàe ‹ÉŸG ºg É°†jG ÚaÎfi áKÓK ¬aƒØ°U ƒ˘«˘à˘jQƒ˘e ‹ƒ˘¨˘fC’Gh ɢcƒ˘˘jɢ˘cɢ˘H hOɢ˘eɢ˘e .…ôjɨŸG QOÉf »Hô¨ŸG ¢SQÉ◊Gh øe OóY ≈∏Y kÉ°†jCG ¿É≤jôØdG óªà©jh Oƒ˘≤˘j å«˘M ø˘jõ˘«˘ªŸG Ú«˘˘∏ÙG Ωƒ˘˘é˘ æ˘ dG º°SÉbh º°SÉL ó«dhh ô°SÉj Ú°ùM ¿ÉjôdG ô°UÉæY ºgCG øe ºgh »e’ ∫OÉYh ¿ÉgôH ó≤àØ«°S ≥jôØdG øµdh ,…ô£≤dG ÖîàæŸG »˘Hƒ˘æ˘ dG »˘˘Mɢ˘°V ô˘˘°ùj’G √Ò¡˘˘X Oƒ˘˘¡˘ L ¬˘ª‚ Ió˘Mƒ˘˘dG Oƒ˘˘≤˘ j ɢ˘ª˘ «˘ a ,ᢢHɢ˘°UEÓ˘ d ÖY’ π˘°†aCG ô˘˘£˘ e π˘˘«˘ Yɢ˘ª˘ °SG ±hô˘˘©ŸG ,Iô°ûY áæeÉãdG è«∏ÿG ¢SCÉc ‘ ±Gógh .ᩪL º«MôdG óÑYh Oƒ©°ùe ó¡a É°†jCGh …OQÉJh ÎfÉ°Tƒd QÉ«H ¿É«°ùfôØdG ócCGh »˘JGQɢe’Gh …ô˘£˘≤˘dG Ú≤˘jô˘Ø˘ dG ɢ˘HQó˘˘e ôN’ÉH ɪ˘¡˘æ˘e π˘c á˘aô˘©˘e ‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ‘ ɪ¡JÉjQÉÑe á©HÉàe ∫ÓN øe ¬≤jôØHh .»∏ÙG …QhódG IóY øe »≤jôa ÊÉ©j'' ÎfÉ°Tƒd ∫Ébh ÜÉZ ,»HƒædG »MÉ°V øY kÓ°†Øa ,äÉHÉ°UEG ∑ÉH ∂jRÉLh ô°SÉj Ú°ùMh º°SÉL ó«dh »æ“CGh »°VÉŸG óM’G òæe äÉÑjQóàdG øY .''º¡àcQÉ°ûe ò˘˘æ˘ e ᢢMhó˘˘ dG QGR ¿É˘˘ µ˘ ˘a …OQɢ˘ J ɢ˘ eCG ‘ ¿ÉjôdG äÉjQÉÑe ióMEG ™HÉJh ÚYƒÑ°SCG á˘≤˘jô˘Wh √Gƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ±ô˘©˘Jh …Qhó˘˘dG .Gkó«L ¬FGOCG AGQhõdG-»Hô©dG

ó«˘ª˘°†J ¤EG »˘à˘jƒ˘µ˘dG »˘Hô˘©˘dG ≈˘©˘°ùj ¬˘Ø˘«˘°V »˘≤˘à˘∏˘j ɢeó˘æ˘Y ᢫˘ ∏ÙG ¬˘˘MGô˘˘L ìɢ˘Ñ˘ °U Oɢ˘à˘ °SG ≈˘˘∏˘ ˘Y »˘˘ bGô˘˘ ©˘ ˘dG AGQhõ˘˘ dG .⁄É°ùdG ‘ GóL áLôM á∏Môà »Hô©dG ôÁh ‘ á«Ñ∏°S èFÉàf ≥≤M å«M ‹É◊G º°SƒŸG ’ Gôk NCÉàe Gõk côe πàëjh »∏ÙG …QhódG ÚH ¢SOÉ°ùdG ƒg ,¬JGRÉ‚EGh ¬îjQÉàH ≥«∏j º«˘à˘j Rƒ˘a ø˘e •É˘≤˘f 5 󢫢°Uô˘H ¥ô˘a 8 .ºFGõg 5 ¤G ¢Vô©J ɪ«a ÚdOÉ©Jh ¤G …OÉædG IQGOEÉH ≥jôØdG QƒgóJ ™aOh ¢ûà«ahΰùj OÉæ«f »Hô°üdG ÜQóŸG ádÉbEG hófÉfôa ¬jRƒL ‹É¨JÈdG ™e óbÉ©àdGh ™e ¥ÉØJ’G ‘ IQGO’G ¢ù∏› ¥ÉØNEG ó©H »˘LɢM ø˘jó˘dG ∫ɢª˘L »˘æ˘°Sƒ˘Ñ˘dG ÚHQóŸG ¿Égƒj …ó˘æ˘dƒ˘¡˘dGh ≥˘Hɢ°ùdG ô˘£˘b ÜQó˘e .≥HÉ°ùdG âjƒµdG áªXÉc ÜQóe Öeɵ°SƒH …QGO’G Cɢ ˘£ÿG ᢢ ∏˘ ˘H Ú£˘˘ dG OGR ɢ˘ ˘eh ¬˘à˘Ø˘dɢîà »˘æ˘Ø˘dG Rɢ¡÷G ¬˘Ñ˘µ˘JQG …ò˘˘dG

óæ¡dG ™e »bGô©dG ÖîàæŸG ¬°VÉN AÉ≤d ôNBG øe

Ú°üdG ‘ ôµ°ù©j »bGô©dG ÖîàæŸG √OÓH Öîàæe ¿CG ó«©°S Ú°ùM Ωó≤dG Iôµd »bGô©dG OÉ–’G ¢ù«FQ ócCG :(Ü ± GC ) - OGó¨H ô¡°ûdG øe ™°SÉàdG ‘ ÚµH á«æ«°üdG ᪰UÉ©dG ‘ É«ÑjQóJ Gôµ°ù©e GC óÑ«°S »bGô©dG »ÑŸhC’G .á«dɪ°ûdG ÉjQƒc á¡LGƒŸ IÒNC’G ¬JGÒ°†– QÉWEG ‘ …QÉ÷G ‘ ≠fÉj ≠fƒ«H ‘ ‹É◊G ô¡°ûdG 14 ‘ ‹Éª°ûdG …QƒµdG √Ò¶f »bGô©dG ÖîàæŸG »≤à∏jh É¡«a OôØæ«°S IGQÉÑe ‘ ,2008 ÚµH OÉ«ÑŸhCG ¤EG á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG øe á«fÉãdG ádƒ÷G QÉWEG .§≤a ±GógC’G Úaô£dG ÚH π°üØJ PEG IQGó°üdÉH õFÉØdG á«dɪ°ûdG ÉjQƒc ¤EG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG ¬Lƒà«°S'' ¢SôH ¢ùfGôa ™e ∫É°üJG ‘ ó«©°S ∫Ébh .''Ú°üdG á£fi ó©H áeÉJ ájõgÉL ‘ ¿ƒµj ¿CG πeCÉfh óMGh Ωƒ«H IQÉÑŸG πÑb ™°†jh ÉæÑîàæŸ Éª¡e ¿ƒµ«°S IÒ°ü≤dG ¬JÎa ºZQ Ú°üdG ôµ°ù©e ¿CG ó≤à©f'' ±É°VCGh .''á∏Ñ≤ŸG IGQÉÑŸG πÑb »FÉ¡f Qƒ°üJ ‘ »æØdG RÉ¡÷G ádƒ÷G ‘ ôØ°U-3 …óæ¡dG √Ò¶f RÉàLG …òdG »bGô©dG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG π°UGƒjh .¿ÉªY á«fOQC’G ᪰UÉ©dG ‘ É«dÉM ¬JÉÑjQóJ ¤hC’G ∫Éb ÜÉÑ°SC’ á∏«µ°ûàdG øe ÚÑY’ áà°S ¿Gƒ∏Y ≈«ëj Öîàæª∏d »æØdG ôjóŸG ó©Ñà°SGh .''á«dɪ°ûdG ÉjQƒc ¤EG º¡HÉ룰UÉH íª°ùJ’ á«æa'' É¡æY ìÉÑ°U Qó«Mh Ú°ùM π«≤Y :ºg ᫪°SôdG áªFÉ≤dG êQÉN GƒëÑ°UCG øjòdG ¿ƒÑYÓdGh .Ú°ùM áeÉ°SCGh º«MQ Qó«Mh óMGƒdG óÑY Ú°ùMh ìÓ°U »∏Yh

á«∏«ªµàdG äÉHÉîàf’G π«LCÉJ »àjƒµdG OÉ–Ód ⩢˘aQ á˘˘à˘ bƒŸG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ¿EG'' ±É˘˘°VCGh É¡æ«H â“ »à˘dG äÉ˘Ñ˘WÉıGh ɢ¡˘Jɢ«˘°Uƒ˘J ¤EG …ƒ˘˘«˘ °S’Gh ‹hó˘˘dG ø˘˘jOÉ–’G ÚHh PÉîJ’ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG ¤EG GkÒ°ûe ¿É˘˘ °ûdG Gò˘˘ g ‘ Ωõ˘˘ ∏˘ ˘ j ɢ˘ ˘e ójóªàH ÉeEG áÄ«¡∏d ∑hÎe ôeC’G º°ùM'' á˘æ÷ Ú«˘˘©˘ J hCG á˘˘à˘ bƒŸG á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG π˘˘ª˘ Y äɢ«˘°Uƒ˘Jh äGQGô˘≤˘H ΩGõ˘à˘d’G hCG Ió˘˘jó˘˘L .''…ƒ«°S’Gh ‹hódG øjOÉ–’G OÉ–Ó˘˘d äɢ˘Hɢ˘ î˘ ˘à˘ ˘fG …G'' ¿CG Èà˘˘ YGh É«ª°SQ ÉgOɪàYG ºàj ⁄ Ée á∏WÉH ¿ƒµà°S .''…ƒ«°S’Gh ‹hódG øjOÉ–’G πÑb øe …ODƒ˘j ¿CG ᢢ«˘ fɢ˘µ˘ eG ¤G ó˘˘ªfi âØ˘˘dh ᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG äɢ˘Ñ˘ î˘ à˘ æŸG ¿É˘˘eô˘˘M ¤G ∂dP äɢ˘ ˘cQɢ˘ ˘°ûŸG ø˘˘ ˘ e ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘∏ÙG ᢢ ˘ jó˘˘ ˘ f’Gh á«YÉHôdG áæé∏dG ¿EG'' :∫Ébh ,á«LQÉÿG ΩÉ¡e É¡eÓà°SÉH ‹hódG OÉ–’G âÑWÉN áÄ«¡dG QGôb ¬d â∏°SQCGh »àjƒµdG OÉ–’G ɢ¡˘∏˘«˘µ˘°ûà˘H ᢰVɢjô˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d ᢢeɢ˘©˘ dG .''OÉ–’G ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ᪶f’Gh áæé∏dG ¬à≤∏J …òdG ,ÜÉàµdG ¢Vô©à°SGh ΩhÒL ‹hódG OÉ–’G ¢ù«FQ óaƒe øe ¢ù«FQ ¤G ¬æe áî°ùf â∏°SQGh ÊÉÑeÉ°T º««≤J ,Ωɪg øH óªfi …ƒ«°S’G OÉ–’G ió˘˘e ¿É˘˘«˘ Hh »˘˘à˘ jƒ˘˘µ˘ dG OÉ–’G ∞˘˘bƒ˘˘e ¬d »°SÉ°S’G ΩɶædG øe 47 IOÉŸG ≥aGƒJ »°SÉ°S’G ΩɶædG øe 17h 13 ÚJOÉŸG ™e .ÉØ«Ø∏d

ᢢ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘dG äQô˘˘ b :(Ü ± CG) âjƒ˘˘ µ˘ ˘dG Iôµd »àjƒµdG OÉ–Ód áàbƒŸG á«YÉHôdG í«°TÎdG ÜÉH íàa óYƒe π«LCÉJ Ωó≤dG OÉ–Ód á«∏«˘ª˘µ˘à˘dG äɢHɢî˘à˘f’G AGô˘LEGh .Ék≤M’ Oóëj óYƒe ¤EG Üɢ˘Ñ˘ °û∏˘˘ d ᢢ eɢ˘ ©˘ ˘dG ᢢ Ģ ˘«˘ ˘¡˘ ˘dG âfɢ˘ ch 11 ‘ QGô˘˘ ˘b äQó˘˘ ˘°UCG ó˘˘ ˘b ᢢ ˘°Vɢ˘ ˘jô˘˘ ˘dGh OÉ–’G π˘˘ ë˘ ˘H »˘˘ °VÉŸG •É˘˘ Ñ˘ ˘°T/ô˘˘ jGÈa AÉ°†YCG 8 Ëó˘˘ ≤˘ ˘J ó˘˘ ©˘ ˘H »˘˘ ˘à˘ ˘ jƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ dG Öî˘à˘æŸG ¥É˘Ø˘NEG ô˘KEG ≈˘∏˘Y º˘˘¡˘ J’ɢ˘≤˘ à˘ °SG ,»ÑX hCGG ‘ ''18 »é«∏N'' ‘ »àjƒµdG ¿hDƒ°T IQGOE’ áàbƒe á«YÉHQ áæ÷ Ú«©Jh 30 ∫ÓN áæé∏dG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y OÉ–’G á«©ªL ó˘≤˘©˘H ɢ¡˘æ˘«˘«˘©˘J ï˘jQɢJ ø˘e ɢkeƒ˘j .ójóL IQGOEG ¢ù∏› ÜÉîàf’ á«eƒªY ó˘Ñ˘Y á˘à˘bƒŸG á˘æ˘é˘∏˘ dG ô˘˘°S ÚeCG ∫ɢ˘bh √ó≤Y ‘Éë°U ô“Dƒe ‘ óªfi ó«ª◊G AÉæH AɢL π˘«˘LCɢà˘dG ¿EG'' :AɢKÓ˘ã˘dG Ωƒ˘«˘dG …òdG ''ÉØ«a'' ‹hódG OÉ–’G Ö∏W ≈∏Y ⁄ Ée äÉHÉîàf’G AGôLEG á«fɵeEG ΩóY ôbCG øjOÉ–’G øe ácΰûe áæ÷ ∫É°SQEG ºàj .''…ƒ«°S’Gh ‹hódG ᢢ ˘ cΰûŸG ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘dG ¿EG'' ™˘˘ ˘ Hɢ˘ ˘ ˘Jh âjƒµdG ¤EG ɢ¡˘JQɢjR ∫Ó˘N ¢Vô˘©˘à˘°ùà˘°S ᢢ≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG Qƒ˘˘eC’G ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤ŸG ió˘˘ eh OÉ–Ó˘˘ d »˘˘ °Sɢ˘ °SC’G Ωɢ˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dɢ˘ ˘H ‘ ɢ˘¡˘ H ∫ƒ˘˘ª˘ ©ŸG ÚfGƒ˘˘≤˘ ∏˘ d ɢ˘¡˘ à˘ eAÓ˘˘ e .''ÉØ«a

OÉ``–’G ∞``«°†à°ùj P’ƒ``ah ..ÜÉ``Ñ°ûdG ¬``LGƒj Ú``©dG óÑY Qó«M »bGô©dG ™aGóŸG ºg ÚaÎfi ‹ƒJÉfG ÊGôch’G ´ÉaódG óYÉ°Sh QÉÑ÷G .…ÎÁO ‘hódƒŸG ºLÉ¡ŸGh ‹hó˘˘ dG ¢SQÉ◊G Ú«˘˘ ∏ÙG ø˘˘ ˘e RÈjh Ö∏bh (ÉeÉY 33) ôcôc Oƒªfi ≥HÉ°ùdG Ò¡¶dGh (ÉeÉY 22) …ó«ªM ôªY ´ÉaódG Ò¡¶dGh (ÉeÉY 21) ÜGôW …ôµH øÁ’G .(ÉeÉY 23) »°üªM ó› ô°ùj’G Oƒ˘ªfi ‹hó˘dG »˘KÓ˘ã˘ dG §˘˘°Sƒ˘˘dG ‘h 24) ó˘°TGô˘dG ≈˘«˘ ë˘ jh (ɢ˘eɢ˘Y 25) á˘æ˘ eBG Ωô°†ıGh (ÉeÉY 21) ¿É«Y πFGhh (ÉeÉY Ωƒ˘é˘¡˘dG ‘h ,(ɢeɢY 33) …hɢë˘jQ Qɢª˘ Y …QÉ°U ¢ùfGh (ÉeÉY 23) ÉZ’G ìÉàØdG óÑY .(ÉeÉY 31) ¿CG ¢ûØY Ú°ùM OÉ–’G ÜQóe iôjh á˘jƒ˘«˘°S’G á˘dƒ˘£˘Ñ˘∏˘d ¬˘≤˘jô˘a äGOG󢢩˘ à˘ °SG ¬˘dƒ˘≤˘H ᢫˘©˘«˘ Ñ˘ £˘ dG Ohó◊G ø˘˘ª˘ °V âfɢ˘c ∂HQG ᢫˘∏ÙG á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ äÓ˘˘«˘ LCɢ à˘ dG'' É¡àHƒ©°U ∞YÉ°V »àdG äGOGó©à°S’G √òg ±ƒ˘Ø˘°U ‘ ɢæ˘≤˘jô˘a ø˘e ÚÑ˘Y’ 6 Oƒ˘˘Lh .''»ÑŸh’G ÖîàæŸG ≥jôØdG ΩÉeG á«MÉààa’G ¬JGQÉÑe øYh OÉ–’G …OÉf ìhôH Ö©∏æ°S'' ∫Éb ÊGôj’G ó˘ª˘à˘°ùf …ò˘dG ɢæ˘MÓ˘°S »˘˘g ìhô˘˘dG √ò˘˘gh ¿ƒµæ°S á«æØdG á«MÉædG øeh ,ÉæJƒb ¬æe ødh áHQɢ°†dG ɢæ˘Jƒ˘≤˘H Ö©˘∏˘æ˘°Sh ø˘jõ˘gɢL á«dÉ◊G ádƒ£ÑdG ‘ ±ô°T ±ƒ«°V ¿ƒµf ‘ ᢢjQhô˘˘°†dG IÈÿG ɢ˘æ˘ Ñ˘ °ùà˘˘cG ¿CG 󢢩˘ ˘H .''á«°VÉŸG ÉæàcQÉ°ûe

»JGQÉeE’G Ú©∏d á≤HÉ°S äÉÑjQóJ øe

IOƒ©dG ¤G ¬dÓN øe ≈©°ùj P’ƒa áaÉ«°V .á∏Ñ≤ŸG ¬JÉjQÉÑe ‘ √óYÉ°ùJ Ió«L áé«àæH »∏ÙG …QhódG Ö«JôJ OÉ–’G Qó°üàj Iôeɨe ¤G ™∏£àjh ,á£≤f 41 ó«°UôH á˘î˘°ùæ˘dG ‘ ɢ¡˘°VɢN »˘à˘dG ∂∏˘à˘d Iô˘jɢ˘¨˘ e ɢeó˘æ˘Y á˘jƒ˘«˘°S’G á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ø˘e ᢢ«˘ °VÉŸG Ió«÷G ¬éFÉàf ºZQ ∫h’G QhódG øe êôN ᢢKÓ˘˘Kh ø˘˘jRƒ˘˘a ¬˘˘≤˘ «˘ ≤– äó˘˘¡˘ °T »˘˘à˘ dG .Ió«Mh IQÉ°ùN πHÉ≤e ä’OÉ©J ø˘e á˘Ñ˘î˘ æ˘ H OÉ–’G ᢢ∏˘ «˘ µ˘ °ûJ π˘˘Ø–h á˘KÓ˘ã˘H ø˘jRõ˘©˘e Ú«˘∏ÙG á˘Ñ˘©˘ ∏˘ dG Ωƒ‚

øµd ¬eƒ‚ øe ójó©dG äó©HG ôªà°ùe ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ j ¬˘˘jRƒ˘˘L ‹É˘˘¨˘ JÈdG ¬˘˘HQó˘˘e QGƒ°ûŸG ájGóH ‘ á«HÉéjG áé«àf ≥«≤– .…ƒ«°S’G ¬LƒN óªfi ºg ÜÉÑ°ûdG »ÑY’ RôHCG ≥jó°U ídÉ°U Ωô°†ıGh ΩôŸG á°SGôM ‘ ÒeG …ô˘°üŸGh …ô˘°Shó˘dG ø˘°ùÙG ó˘˘Ñ˘ Yh π˘«˘¡˘°T ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Yh Pɢ˘©˘ e ø˘˘°ùMh »˘˘eõ˘˘Y Êɢ˘Ñ˘ ≤◊G Qó˘˘Hh Ωô˘˘cG äCɢ °ûf »˘˘bGô˘˘ ©˘ ˘dGh .ÊGõ«÷G ó«dhh ∞«£Y √óÑYh ‘ ɢ˘Ñ˘ ©˘ °U GQɢ˘Ñ˘ à˘ NG OÉ–’G ¢Vƒ˘˘ î˘ ˘jh

»àdG Iô˘≤˘à˘°ùŸG ÒZ ±hô˘¶˘dɢH ¿É˘¡˘Hɢ°ûà˘j .É¡«a ¿GôÁ ádƒ£Ñ˘dG ≈˘∏˘Y ɢ«˘dɢM ÜÉ˘Ñ˘°ûdG õ˘cÒ°Sh ø˘e º˘°SƒŸG Gò˘g êô˘˘N ¿CG 󢢩˘ H ᢢjƒ˘˘«˘ °S’G ‹h ¢SCÉch ó¡a øH π°ü«a ÒeC’G »àdƒ£H πLCG øe á°ùaÉæŸG IôFGO ‘ ∫Gõj Éeh ,ó¡©dG á˘≤˘Hɢ°ùe ‘ »˘Ñ˘gò˘˘dG ™˘˘HôŸG ¤G ∫ƒ˘˘Nó˘˘dG .…QhódG √Gƒ˘˘à˘ °ùe ø˘˘Y GkÒã˘˘c Üɢ˘Ñ˘ °ûdG 󢢩˘ ˘à˘ ˘HGh ΩÉé°ùfG ΩóY ádÉM ‘ ¬Wƒ£N âëÑ°UCGh πµ°ûH äÉHÉ°UEG OƒLh ó¡°ûj ¬fCG ¤G áaÉ°VEG

Ú©˘˘ ˘ dG ∞˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °†à˘˘ ˘ ˘°ùj :(Ü ± CG) »˘˘ ˘ ˘HO IQÉ£≤dG ‘ áØ«∏N OÉà°SG ≈∏Y »JGQÉe’G ‘ Aɢ˘ ©˘ ˘HQ’G Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG …Oƒ˘˘ ©˘ ˘°ùdG Üɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ °ûdG á˘Yƒ˘ªÛG äɢ°ùaɢ˘æ˘ e ø˘˘e ¤h’G ᢢdƒ÷G .Ωó≤dG Iôc ‘ É«°SG ∫É£HG …Qhód á©HGôdG É¡JGP áYƒªÛG øª°V á«fÉK IGQÉÑe ‘h OÉ–’G ™˘˘ ˘e ÊGô˘˘ ˘j’G P’ƒ˘˘ ˘a »˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘j .…Qƒ°ùdG º°SƒŸG ‘ É¡LGƒJ ÜÉÑ°ûdGh Ú©dG ¿Éch ,ÉHÉgP ôØ°U-3 Ú©dG RÉØa ,»°VÉŸG πÑb .ÉHÉjG ôØ°U-1 ÜÉÑ°ûdGh ΩÉY ¤h’G áî°ùædG π£H Ú©dG πNójh ø˘˘e Oó˘˘Y Üɢ˘ «˘ ˘Z π˘˘ X ‘ Aɢ˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘dG 2003 ÖY’ º¡àeó≤e ‘h øjôKDƒŸG ÚÑYÓdG ô˘˘Wɢ˘N ⫢˘Ñ˘ °S »˘˘é˘ ©˘ aóŸG §˘˘°Sƒ˘˘dG §˘˘N GƒfÉc øjòdG …ô°ùe »∏Yh ó°TGQ ¿É£∏°Sh ∫Ó˘N ≥˘jô˘Ø˘∏˘d ᢢ«˘ °Sɢ˘°S’G Ió˘˘ª˘ YC’G ø˘˘e .á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG »˘Ñ˘æ˘L’G »˘˘KÓ˘˘ã˘ dG ¤G á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dɢ˘H ɢ˘eCG ƒ«HÉa »∏jRGÈdG ´ÉaódG Ö∏b øe ¿ƒµà«a ¤h’G Iôª˘∏˘d ¬˘©˘e ô˘¡˘¶˘«˘°S …ò˘dG õ˘«˘Hƒ˘d ó˘˘ ªfi QGƒ˘˘ g »˘˘ bGô˘˘ ©˘ ˘dG ¤G º˘˘ °†æ˘˘ «˘ ˘°Sh .¬««Ø«dhG ÊhÒeɵdGh 󢢫˘ ©˘ °üdG ≈˘˘∏˘ Y GÒã˘˘c Ú©˘˘dG Êɢ˘ ©˘ ˘jh ’ Gô˘˘NCɢ à˘ e Gõ˘˘cô˘˘e π˘˘à˘ ë˘ j å«˘˘M »˘˘∏ÙG .¬«ÑY’ äÉfɵeEGh ¬JGRÉ‚EG ™e Ö°SÉæàj ≈˘∏˘Y á˘∏˘¡˘°S Ú©˘˘dG ᢢª˘ ¡˘ e ¿ƒ˘˘µ˘ J ø˘˘dh ≈∏Y Ö©∏«°S ¬fCG ºZQ ÜÉÑ°ûdG ™e ¥ÓW’G Ú≤˘jô˘Ø˘ dG ¿CG ™˘˘e ,√Qƒ˘˘¡˘ ª˘ L ÚHh ¬˘˘°VQCG


sport

»°VÉjôdG 10

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport@alwatannews.net

»°ûàØf ¢VƒªZ ∞°ûàµj ∞éædGh ..ó°ùdG ΩÉeCG áeGôµdG øY åëÑj áeGôµdG A’ó˘Ñ˘∏˘d ¬˘cÓ˘à˘eG ɢ°†jCG ó˘°ùdG ìÉ‚ ÜÉ˘Ñ˘ °SCG ø˘˘eh GhOÉbh º¡JAÉØch º¡JQGóL GƒàÑKG øjòdG øjó«÷G ‘ äGQÉ°üàf’G ‘ QGôªà°S’Gh QGô≤à°SÓd º¡≤jôa ôFÉ°ùî∏d AÉæãà°SG ÓH ¥ôØdG πc ¬«a â°Vô©J âbh É¡«ÑY’ ácQÉ°ûe ∫ÓN ∫ÉeÓd áÑ«ıG èFÉàædGh Üɢ©˘ d’G IQhO ‘ »˘˘ÑŸh’G …ô˘˘£˘ ≤˘ dG Öî˘˘à˘ æŸG ™˘˘e .Iô°ûY á°ùeÉÿG ájƒ«°S’G ¬JQÉ°ùN iƒ°S º°SƒŸG Gòg ó°ùdG ƒØ°U ôµ©j ⁄h ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ᢢLQó˘˘dG π˘˘£˘ ˘H ∫Ó˘˘ °U ΩG Ωɢ˘ eCG ÚJô˘˘ e .ÚJôe

:(Ü ± CG) ≥°ûeO

»°ûàØf-∞éædG

»°ûàØf ™˘e ¬˘JGQÉ˘Ñ˘e »˘bGô˘©˘dG ∞˘é˘æ˘dG ¢Vƒ˘î˘j …OÉædG ‘ ⁄É°ùdG ìÉÑ°U OÉà°SG ≈∏Y ÊÉà°ùµHRh’G ≈∏Y »°SÉ°SG πµ°ûH óªà©j ƒgh ,âjƒµdG ‘ »Hô©dG á«°†a ≈∏Y õFÉ◊G »ÑŸh’G ÖîàæŸG ‘ ÚÑY’ RôHG QGôch …Oƒ˘Ñ˘Y Q󢫢M ɢª˘gh 2006 á˘Mhó˘dG Oɢ«˘°SG ≈∏Y ≥aGh áÑ©∏d …ƒ«°S’G OÉ–’G ¿Éch .º°SÉL äɢjQÉ˘Ñ˘ eh âjƒ˘˘µ˘ dG ‘ ∞˘˘é˘ æ˘ dG äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e ᢢeɢ˘bEG á˘Mhó˘dG ‘ ¿É˘jô˘dG Ö©˘∏˘e ≈˘∏˘Y AGQhõ˘dG ¬˘˘æ˘ WGƒ˘˘e Ö©∏d ô£bh âjƒµdG QÉ«àNG ‘ ɪ¡àÑZôd áHÉéà°SG .ɪ¡«a ¥Gô˘©˘dG ÜÉ˘Ñ˘°T Öî˘à˘æ˘eh ∞˘é˘æ˘ dG ÜQó˘˘e ô˘˘cPh ¢SôH ¢ùfGôØd ó¡°T »æ¨dG óÑY Ωó≤dG Iôµd ≥HÉ°ùdG ºZQ á˘≤˘Hɢ°ùŸG ‘ ᢫˘Ñ˘W á˘jGó˘H ≥˘«˘≤– ∫hɢë˘æ˘°S'' º°†j …òdG »°ûàØf ΩÉeCG ìÉààa’G á¡LGƒe áHƒ©°U ¬fƒc øY Ó°†a »ÑŸh’G ÖîàæŸG »ÑY’ øe GOóY GQƒ˘˘£˘ J äó˘˘¡˘ °T »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘µ˘ ˘HRh’G Iô˘˘ µ˘ ˘dG π˘˘ ãÁ .''Éë°VGh ádƒÑ≤e ÉæJGOGó©à°SG ¿EG ∫ƒ≤f ¿CG øµÁ'' ±É°VGh ≈˘∏˘Y ÚÑ˘YÓ˘dG QGô˘°UEG ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘©˘f ɢæ˘æ˘µ˘dh ɢ«˘Ñ˘°ùf ¢Vƒîjh .''»°ûàØf ΩɢeG á˘Ñ˘°Sɢæ˘e á˘é˘«˘à˘f ≥˘«˘≤– 21 ‘ ó°ùdG ó°V ∫h’G QhódG äGAÉ≤d ÊÉK ∞éædG Üɢ˘gò˘˘ dG ᢢ ∏˘ ˘MQ º˘˘ à˘ ˘à˘ ˘î˘ ˘jh ,ᢢ Mhó˘˘ dG ‘ …QÉ÷G ‘ πÑ≤ŸG ¿É°ù«f/πjôHCG 11 ‘ áeGôµdG á¡LGƒÃ ᢫˘ª˘°Sô˘dG ¬˘à˘∏˘«˘µ˘°ûJ ø˘∏˘YG ∞˘é˘æ˘dG ¿É˘ch .¢üª˘˘M ó˘Ñ˘ Y ó˘˘ªfih ô˘˘Hɢ˘L …Oɢ˘g âª˘˘°Vh ∫h’G Qhó˘˘∏˘ d …OƒÑY Qó«Mh êôa º°SÉbh óªfi º°SÉLh IôgõdG QÉÑ÷G óÑY »∏Yh ¿É£∏°S Ö°SÉLh ¢SÉÑY π«Ñfh »∏Yh ôjó°S OÉjGh Ò°†N Úæ°ùMh ídÉa AÉ«°Vh …OƒMh ¢SÉÑYh …OÉg óªfih ø°ùM ìÓah ó«› ø˘°ùfi 󢫢©˘ °Sh ó˘˘ªfi π˘˘«˘ ≤˘ Yh ¢Sɢ˘Ñ˘ Y Aɢ˘«˘ °Vh OGDƒah óªfi »∏Yh ᪩f π«¡°Sh ÖMÉ°U ”ÉMh ¢ù«˘˘bh ¥GRô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y ô˘˘°Sɢ˘jh º˘˘°Sɢ˘L QGô˘˘ch OGƒ˘˘L .≈°ù«Y

»FÉ¡æ∏d IOƒ©dG ᪡e ΩÉeCG áeGôµdG

IQGó°U ¿ƒ°SôÁG »∏jRGÈdG ¬ÑY’ º°SÉ≤àj ɪc ¢ùfƒj »˘bGô˘©˘dG ™˘e ɢaó˘g 17 󫢰Uô˘H ÚaGó˘¡˘dG ô°ûY ÊÉãdG ƒg Ö≤∏dGh .áaGô¨dG ºLÉ¡e Oƒªfi Qɢ˘«˘ à˘ NG ø˘˘°ùM äɢ˘°ùŸ âfɢ˘Hh .¬˘˘î˘ jQɢ˘J ‘ ó˘˘ °ù∏˘˘ d âë‚ å«˘˘M ¬˘˘°Vhô˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘ °ùdG ‘ ÚaÎÙG Êɢ˘ jƒ˘˘ ZhQh’G ÜQóŸG ™˘˘ e ó˘˘ bɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG ‘ ¬˘˘ ˘JQGOEG ÒN’G øµªàa »°VÉŸG º°SƒŸG ‘ »JÉ°Sƒa »LQƒL GQƒ˘˘ ˘H »˘˘ ˘Hô˘˘ ˘°üdG ÜQóŸG Aɢ˘ ˘£˘ ˘ NCG á÷ɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘e ø˘˘ ˘ e øe ÚaÎfi OƒLh øe OÉØà°SÉa ,¢ûà«aƒæ«Jƒ∏«e »˘˘Ñ˘ «˘ ∏˘ «˘ ah ¿ƒ˘˘°SôÁG Ú«˘˘∏˘ jRGÈdɢ˘ c ∫ɢ˘ Y RGô˘˘ W ¿É«fɪ©dG º¡©eh ƒjQƒæ«J ¢SƒdQÉc …QhOGƒc’Gh øe áÑîf øY kÓ°†a ,™«HQ óªfih πjÉY áØ«∏N ,¿É˘Ø˘∏˘N º˘«˘ gGô˘˘HG ¿É˘˘Ø˘ ∏˘ î˘ c Ú«˘˘∏ÙG ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG .óªfi óLÉeh ,2006 ΩÉ©d É«°SG ‘ ÖY’ π°†aCG

ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ‘ √QGƒ˘˘°ûe 󢢰ùdG CGó˘˘Ñ˘ j ,π˘˘ Hɢ˘ ≤ŸG ‘ π˘£˘H Ö≤˘∏˘H ¬˘XÉ˘Ø˘à˘MG ≈˘∏˘Y Ωɢ˘jG 󢢩˘ H ᢢjƒ˘˘«˘ °S’G ∂dP øe ó©HCG ¤G ±ó¡j ¬æµd ,»∏ÙG …QhódG »àdG É«°SG ∫É£HCG …QhO ‘ á°ùaÉæŸG ¤G Gójó–h É¡àî°ùf ‘ á«FÉ¡ædG ÉgQGhOG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ π°ûa ɢ¡˘H Rƒ˘Ø˘dG º˘©˘W ¥hò˘˘J ¿CG ≥˘˘Ñ˘ °S ¬˘˘æ˘ µ˘ d ,Ió˘˘jó÷G .(É«°SG ∫É£HG ¢SCÉc) ≥HÉ°ùdG ΩɶædÉH ádƒ£ÑdG ájÉ¡f πÑb »∏ÙG Ö≤∏dG ó°ùdG º°ùMh ≈∏Y á«°VÉŸG á∏MôŸG ‘ √Rƒa ó©H πMGôe ¢ùªîH IQGóéH ôØ°U-4 »°VÉŸG º°SƒŸG ‘ ¬Ø«°Uh ô£b ≈àM RƒØdG ¬«a ≥≤M Ö©°U QGƒ°ûe Ö≤Y ∂dPh ±É°†j »°SÉ«b ºbQ ƒgh IGQÉÑe 22 ‘ Iôe 17 ¿’G å«M º°SƒŸG Gòg É¡≤≤M »àdG iôN’G ¬eÉbQCG ¤G .Iôe 19 ¬cÉÑ°T äõàgGh Éaóg 47 ¿’G ¤G πé°S

»˘∏˘jRGÈdG ´É˘aó˘dG ¥Ó˘ª˘ Y ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ‘ Ö©˘˘∏˘ jh .ƒ¨fÉ°S ‹É¨æ°ùdGh ,(º°S 203) ƒ«HÉa ¬≤jôa ¿CG ¢†jƒb óªfi áeGôµdG ÜQóe iôjh É«fóHh É«æa ¿hõgÉL øëf'' ¬dƒ≤H IGQÉѪ∏d õgÉL ájÒgɪ÷G IófÉ°ùŸG ≈∏Y ÒãµdG ∫ƒ©fh É«°ùØfh .''RƒØdG πLCG øe Ö©∏æ°Sh ≥˘jô˘a ¬˘fEG ,…ô˘£˘≤˘dG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG â°SQO'' ±É˘˘°VCGh »∏jRGÈdG ±ÎÙÉc øjôKDƒe ÚÑY’ ∂∏àÁ ó«L »˘˘∏˘ Yh ¿É˘˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘N º˘˘ «˘ ˘gGô˘˘ HG Ú«˘˘ ∏ÙGh ¿ƒ˘˘ °SôÁG .''ô°UÉf á∏«µ°ûJ ≈∏Y ¢†jƒb óªà©j ¿CG πªàÙG øeh á˘Lƒ˘Nh Üɢ°übh ƒ˘«˘Hɢah ¢Sƒ˘ë˘∏˘ H Ö©˘˘°üe º˘˘°†J ó˘¡˘ah Oɢ¡˘Lh »˘YɢaQh hó˘æ˘eh (¢SÉ˘Ñ˘Y) äɢ«˘æ˘ Lh .ƒ¨fÉ°Sh …QɵYh

π˘˘£˘ H ∞˘˘«˘ °Uh …Qƒ˘˘°ùdG ᢢeGô˘˘µ˘ dG ∞˘˘«˘ ˘°†à˘˘ °ùj Iôµd É«°SG ∫É£HG …QhO ‘ √QGƒ°ûe á«°VÉŸG áî°ùædG ™e »bGô©dG ∞éædG Ö©∏jh ,…ô£≤dG ó°ùdG Ωó≤dG ‘ AÉ©HQ’G Ωƒ«dG âjƒµdG ‘ ÊÉà°ùµHRh’G »°ûàØf .áãdÉãdG áYƒªÛG äÉjQÉÑe øe ¤h’G ádƒ÷G ø˘e RÉ‚EG ≥˘˘«˘ ≤– ∂°Th ≈˘˘∏˘ Y ᢢeGô˘˘µ˘ dG ¿É˘˘ch áî°ùædG ‘ »FÉ¡ædG QhódG ≠∏H ÉeóæY π«≤ãdG QÉ«©dG …Qƒ˘µ˘dG ∑ƒ˘Ñ˘fƒ˘°T ΩɢeG §˘≤˘°ùj ¿CG π˘Ñ˘b ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG ‘ ɢHɢ˘gP ô˘˘Ø˘ °U-2 ¬˘˘eɢ˘eG ô˘˘°ùN å«˘˘M »˘˘ Hƒ˘˘ æ÷G .¢üªM ‘ ÉHÉjG 1-2 ¬«∏Y RÉa ºK ,∫ƒ«°S Qhó˘dG äɢ°ùaɢæ˘e ¢Vƒ˘N ø˘e ∑ƒ˘Ñ˘fƒ˘˘°T »˘˘Ø˘ YCGh ™˘HQ ø˘e ¬˘Ñ˘≤˘d ø˘Y ´É˘aó˘dG á˘∏˘ ª˘ M CGó˘˘Ñ˘ «˘ °Sh ∫h’G ø˘˘e π˘˘c π˘˘£˘ H ¤G º˘˘°†æ˘˘«˘ d Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘ e »˘˘Fɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘dG .™Ñ°ùdG äÉYƒªÛG ᢰùaɢæŸG ìƒ˘ª˘£˘H á˘dƒ˘£˘Ñ˘ dG ᢢeGô˘˘µ˘ dG π˘˘Nó˘˘jh Ωɢ©˘dG ɢ¡˘°VɢN »˘à˘dG á˘ë˘Lɢæ˘dG á˘Hô˘é˘à˘∏˘d GOɢæ˘à˘°SG AGOG Ωó≤j ¬fG É°Uƒ°üN ,á©HGôdG áî°ùædG ‘ âFÉØdG π£H Ö≤∏H ®ÉØàM’G ∫hÉëj å«M É«∏fi ÉàHÉK ᢢ ∏˘ ˘MôŸG ≈˘˘ à˘ ˘M IQɢ˘ °ùN …G ≥˘˘ ∏˘ ˘à˘ ˘j ⁄ PG …Qhó˘˘ dG øY IóMGh á£≤f ¥QÉØH ôNCÉàjh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG .Qó°üàŸG OÉ–’G ¬˘Ñ˘©˘∏˘e ≈˘∏˘Y á˘eGô˘µ˘∏˘d ¤h’G IGQÉ˘ÑŸG ¿ƒ˘µ˘ à˘ °Sh ,ó°ùdG ™e á«HôY-á«HôY á¡LGƒe ‘ √Qƒ¡ªL ÚHh ¿Éc ÉŸÉW ÒѵdG áeGôµdG Qƒ¡ªL ¿CG ±hô©ŸG øeh …C’ ¬˘˘≤˘ ˘jô˘˘ a ¢Vô˘˘ ©˘ ˘J Ωó˘˘ Y ‘ ≈˘˘ °†e’G ìÓ˘˘ °ùdG .ÚeÉY ƒëf òæe ¬°VQCG ‘ IQÉ°ùN Üɢ˘Ñ˘ °ûdG ø˘˘e ᢢ°ùfɢ˘é˘ à˘ e ᢢeGô˘˘µ˘ dG ᢢ ∏˘ ˘«˘ ˘µ˘ ˘°ûJ Ú≤HÉ°ùdG Ú«dhó˘dG ø˘e º˘¡˘ª˘¶˘©˘e Úeô˘°†ıGh 25) ¢Sƒë∏H Ö©°üe ¢SQÉ◊G ºgRôHG Ú«dÉ◊Gh ¢ùfGh (ÉeÉY 32) ÜÉ°üb OÉ¡L ´ÉaódG ÉÑ∏bh (ÉeÉY äÉ«æL ∞WÉY ô°ùj’G Ò¡¶dGh (ÉeÉY 27) áLƒNG .(ÉeÉY 33 ¢SÉÑY ¿É°ùM Ωô°†ıGh (ÉeÉY 21) óFÉbh (ÉeÉY 29) hóæe OÉjG ∑Éæg §°SƒdG ‘h Èà©j ɪ«a ,(ÉeÉY 34) »YÉaQ QOÉ≤dG óÑY ≥jôØdG ¬JGQÉ¡Ÿ É«FÉæãà°SG ɪ‚ (ÉeÉY 25) Ú°ù◊G OÉ¡L ∞jó˘¡˘à˘dGh ±Gó˘g’G ™˘æ˘°U ≈˘∏˘Y ¬˘JQó˘bh ᢫˘dɢ©˘dG .É©e ÜÉ°ûdG §°SƒdG ÖY’ ¢VôØj ¿CG ô¶àæŸG øeh äÉ«fɵeG øe ∂∏Á ÉŸ ¬°ùØf (ÉeÉY 21) IOƒY ó¡a .Ió«©H äÉaÉ°ùe øe ójó°ùàdG ≈∏Y IQóbh ájQÉ¡e º«gGôHG óæ¡e ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ŸG RÈj Ωƒé¡dG ‘h ÉjQƒ°S Öîàæe ΩÉjCG πÑb OÉb …òdGh (ÉeÉY 21) ¬∏«é°ùàH 1-3 …õ«dÉŸG √Ò¶f ≈∏Y RƒØ∏d »ÑŸh’G ø˘ª˘Mô˘dG ó˘Ñ˘Y ¬˘eɢeCG Ö©˘˘∏˘ jh ,ᢢKÓ˘˘ã˘ dG ±ó˘˘g’G »∏ÙG …QhódG ‘Góg Qó°üàe (ÉeÉY 22) …QɵY .Éaóg 11 ó«°UôH

:õ∏jh ¿ÉjófCG IQhO

äGó«°ùdG RôHCG ÉaƒHGQÉ°Th ..∫ÉLôdG »ë°Tôe RôHCG QQó«a :(Ü ± CG) - õ∏jh ¿ÉjófCG

äÉeÉ¡J’G áë°üH ±Î©j ∑QÉH õæjƒc :(RÎjhQ) - ¿óæd

Iôµd …õ«∏‚E’G á«fÉãdG áLQódG …QhO ‘ ¢ùaÉæj …òdG RôéæjQ ∑QÉH õæjƒc …OÉf ∫Éb OÓÑdG ‘ áÑ©∏dG OÉ–G ¬«dEG É¡¡Lh »àdG äÉeÉ¡J’G áë°üH ôbCG ¿EG AÉKÓãdG ¢ùeCG Ωó≤dG IGQÉÑe ‘ »æ«°üdG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG »ÑY’h ¬«ÑY’ ÚH âKóM »àdG IôLÉ°ûŸÉH á≤∏©àŸGh .»°VÉŸG ô¡°ûdG ±ƒ«°†∏d ÖjQóJ ôµ°ù©e ∫ÓN ájOh ≈∏Y Iô£«°ùdG ‘ π°ûØdÉH ∑QÉH õæjƒc …OÉf Ωó≤dG Iôµd …õ«∏‚E’G OÉ–’G º¡JGh /ôjGÈa øe ™HÉ°ùdG ‘ ⪫bCG »àdG IGQÉÑŸG Ö≤Y IôLÉ°ûe ܃°ûf ó©H ¬«dhDƒ°ùeh ¬«ÑY’ ¬°Vô©J ó©H ¬«∏Y É«°û¨e »æ«°üdG ÖîàæŸG ÖY’ hÉJ èæ«°ûJ •ƒ≤°S äó¡°T »°VÉŸG •ÉÑ°T .¬µa ‘ ô°ùµd …OÉædG πÑb øe πª©dG øY ±ƒbƒŸG ∑QÉH õæjƒc ÜQóe óYÉ°ùe π«g OQÉ°ûàjQ º¡JGh .ÊGhóY ∑ƒ∏°S êÉ¡àfÉH IGQÉÑŸG Ö≤Y OÓÑdG ¤EG GhOÉY ób »æ«°üdG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG ‘ ÚÑY’ á©Ñ°S ¿Éch .≥jôØ∏d á«WÉÑ°†f’G πcÉ°ûŸG ‘ ≥«≤– íàa ” ɪc Iô°TÉÑe

QÉѵdG á©HQC’G øe ÜÎ≤j ¢ùJQÉg ÉaƒHGQÉ°T ÉjQÉe

‘ ø˘˘¨˘ jGô˘˘c ø˘˘Ø˘ «˘ à˘ °S Cɢ £˘ NG ᢢ«˘ °Vô˘˘ Y á뢫˘ë˘°üdG á˘≤˘jô˘£˘dɢH ɢ¡˘©˘e π˘eɢ©˘à˘dG ø˘˘e §˘˘¨˘ °†H å«˘˘ ª˘ ˘°S ¬˘˘ °SQɢ˘ M ´ó˘˘ î˘ ˘a .䃫∏jG ΩƒdÉc ºLÉ¡ŸG •É≤f ≈∏Y ¬dƒ°üëH ¢ùJQÉg íÑ°UCGh ø˘Y •É˘≤˘f 7 kÉ˘Ø˘∏˘î˘à˘e ,ådÉ˘ã˘ dG IGQɢ˘ÑŸG Qhó˘˘ ˘ ˘dG ¤EG π˘˘ ˘ ˘ gDƒŸG Êɢ˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ ˘dG õ˘˘ ˘ ˘ côŸG ∫ɢ£˘HCG …QhO á˘≤˘Hɢ°ùe ø˘e …󢫢¡˘ ª˘ à˘ dG 55 ó«°UôH RôéæjQ ¬∏àëj …òdGh ÉHhQhCG ¿É«fÈ«g ¬Ø«°†e ≈∏Y √Rƒa ó©H á£≤f ’ øjOôHG ¿CG kɪ∏Y ,¢ùeCG ∫hCG ôØ°U-2 Êɢ˘ ã˘ ˘dG õ˘˘ côŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ´Gô˘˘ °üdG ‘ ∫Gõ˘˘ j ¢ùØæH ådÉãdG õcôŸG πàëj ¬fCG É°Uƒ°üN ∂∏Á ¬˘˘fCG ’G ,™˘˘ HGô˘˘ dG ¢ùJQɢ˘ g ó˘˘ «˘ ˘°UQ .É°†jCG á∏LDƒe IGQÉÑe

:(Ü ± CG) ƒµ°SÓZ

á∏«˘Ä˘°†dG ¬˘dɢeG ≈˘∏˘Y ¢ùJQɢg ߢaɢM ÉHhQhG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùe ‘ ácQÉ°ûŸÉH ¬˘˘Ø˘ «˘ °†e ≈˘˘∏˘ Y √Rƒ˘˘ Ø˘ ˘H π˘˘ Ñ˘ ˘≤ŸG º˘˘ °SƒŸG ∑Qɢ˘ H Òa'' ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ô˘˘ ˘Ø˘ ˘ °U-2 π˘˘jhQò˘˘ e øe ÚKÓãdG á∏MôŸG ΩÉàN ‘ ''ΩƒjOÉà°S .Ωó≤dG Iôµd …óæ∏൰S’G …QhódG ó©H 37 á˘≤˘«˘bó˘dG ‘ ¢ùJQɢg Ωó˘˘≤˘ Jh ¿ƒ˘à˘°ù¨˘æ˘«˘c ɢjQ’ ɢgò˘Ø˘f ᢢ«˘ æ˘ cQ ᢢ∏˘ cQ ∫ɢJ º˘˘«˘ gGô˘˘HG ‹É˘˘¨˘ æ˘ °ùdG ¤EG â∏˘˘°Uƒ˘˘a ≈∏Y 嫪°S ËGôZ ¢SQÉ◊G ≥Ñ°S …òdG .∑ÉÑ°ûdG ‘ ¬°SCGôH É¡©°Vhh IôµdG ÊÉãdG ±ó¡dG ∞∏N ¿ƒà°ù¨æ«c ¿Éch Iôc ™aQ ÉeóæY 66 á≤«bódG ‘ ¢ùJQÉ¡d

IQhO Ö≤∏H ôض∏d Iƒ≤H Éë°Tôe ∫hCG ∞æ°üŸG QQó«a ¬«LhQ …ô°ùjƒ°ùdG ¿ƒµ«°S á¨dÉÑdG ,iȵdG ™°ùàdG äGQhódG ¤hCG ,Üô°†ŸG Iôc ‘ á«dhódG ᫵jôeC’G õ∏jh ¿ÉjófCG ≈∏Y á©HGôdG Iôª∏d ,äGó«°ù∏d Q’hO ¿ƒ«∏e 2^1h ∫ÉLô∏d Q’hO ¿ƒ«∏e 3^1 ÉgõFGƒL ¤hCG á˘Ø˘æ˘°üŸGh Ö≤˘∏˘dG á˘∏˘eɢM ɢ˘aƒ˘˘Hɢ˘°T ɢ˘jQɢ˘e ᢢ«˘ °Shô˘˘dG ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ °S ɢ˘ª˘ «˘ a ,‹Gƒ˘˘à˘ dG .äGó«°ùdG óæY äÉë°TôŸG RôHCG áãdÉK áØæ°üŸG ¢ù«¨æ«g Éæ«JQÉe ájô°ùjƒ°ùdGh ¬fCG É°Uƒ°üN ,á«°SÉŸG ¬JÒ°ùe ‘ ójóL Ö≤d ó°üM ¤EG ¬≤jôW ‘ QQó«a hóÑjh IQhO Ö≤∏H »°VÉŸG âÑ°ùdG ¬éjƒàJ ó©H GóL á«dÉY äÉjƒæ©Ã õ∏jh ¿ÉjófCG ¤EG πNój º°SƒŸG ájGóH ‘ áMƒàØŸG É«dGΰSCG Ö≤d ¤EG ¬Ø«°†«d ,¬JÒ°ùe ‘ á©HGôdG Iôª∏d »HO »°SÉ«≤dG ºbôdG øe ÉÑjôb íÑ°UCGh 10 ¤EG º«∏«°T ¿Gô¨dG ÜÉ≤dCG øe √ó«°UQ ™aQ …òdGh .''GÒÑc'' ÉÑ≤d 14 ÖMÉ°U ¢SGÈeÉ°S â«H »µjôeC’G º°SÉH πé°ùŸG »°VÉŸG ΩÉ©dG É¡Ñ≤∏H êƒq J »àdG IQhódG ‘ GójóL GRÉ‚EG ¬«æ«Y Ö°üf QQó«a ™°†jh øe ¢SÓ«a ƒeÒ«Z »æ«àæLQC’G ºbQ º«£– ,∑ÓH ¢ùª«L »µjôeC’G ≈∏Y √RƒØH .(‹GƒàdG ≈∏Y GRƒa 46) á«dÉààŸG äGQÉ°üàf’G OóY å«M ó©H ,Ö≤∏dÉH RƒØdGh »FÉ¡ædG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ∫ÉM ‘ √ɨàÑe ≥«≤– øe øµªà«°S ƒgh »°ShôdG ≈∏Y √Rƒa ó©H ‹GƒàdG ≈∏Y 41 `dG √Rƒa ¬≤«≤ëàH »HO IQhO ≈¡fCG ¿Éc ¿CG ¢ù£°ùZCG/ÜBG ∞°üàæe ¤EG Oƒ©J …ô°ùjƒ°ù∏d IQÉ°ùN ôNBG ¿CÉH ɪ∏Y ,»æLƒj π«FÉî«e ÊÉ£jÈdG ΩÉeCG ᫵jôeC’G »JÉæ«°ùæ«°S IQhO øe ÊÉãdG QhódG ‘ §≤°S ÉeóæY »°VÉŸG ¿Éc ¬fCÉH ɪ∏Y ,ÚàYƒª› ‘ Ió«MƒdG IQÉ°ùÿG QQó«ØH ≥◊CG …òdG …GQƒe …ófCG ¿’hQ »FÉ¡f ‘ ¬«∏Y Ö∏¨J …òdG ∫GOÉf ó©H §≤a 2006 ‘ ¬«∏Y RƒØj ÖY’ ÊÉK .»HOh ƒdQÉc »àfƒeh ,iȵdG ™HQC’G ä’ƒ£ÑdG ÊÉK ,¢ShQÉZ ≈∏Y ¬©HÎH GójóL É«°SÉ«b ɪbQ »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ájGóH ‘ º£M QQó«a ¿CG ôcòj »ª«L »µjôeC’G RÉ‚EG ≈∏Y ¥ƒØà«d ÉYƒÑ°SCG 161 IóŸ AGôØ°üdG IôµdG ∞«æ°üJ ¢TôY .ÉYƒÑ°SCG 162 ¤EG ¬©aôH ¢ùeCG ºbôdG Gòg RõY ƒgh RQƒfƒc ôضdGh ¬≤dCÉJ á©HÉàe øe …ô°ùjƒ°ùdG ¿Éeô◊ GõgÉL É«dÉM ÖY’ …CG hóÑj ’h ÊÉÑ°SE’G ¬«°ùaÉæe RôHCG ¿CG É°Uƒ°üN ,¬JÒ°ùe ‘ 48 `dGh ‹GƒàdG ≈∏Y øeÉãdG ¬Ñ≤∏H ≈∏Y »HO IQhO øe »FÉ¡ædG ™HQ QhódG ´Oh ¿CG ó©H ¬FÉ£Y áªb ‘ ¢ù«d ,∫GOÉf πjÉaGQ .É°†jCG É«dGΰSCG ádƒ£H »FÉ¡f ™HQ øe êôN ¿Éc ¬fCG ɪ∏Y ,»æLƒj ój ‘ ≥∏£ŸG ¬bƒØJ QQó«a ¢Vôah ΩGƒ˘˘YC’G ∫Ó˘˘N õ˘˘ ∏˘ ˘jh ¿É˘˘ jó˘˘ fCG ôNBG âfÉch á«°VÉŸG áKÓãdG IQhódG √òg ‘ ¬d IQÉ°ùN Ωɢ˘ ˘Y Êɢ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘dG Qhó˘˘ ˘ dG ‘ ó˘˘ j ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y 2003 »∏jRGÈdG ƒaÉà°SƒZ øJôjƒc -7h 5-7) ∑Qɢ˘ ˘ ˘ ˘°ûŸG (6 Ωɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘dG Gò˘˘ ˘ ˘g .IƒYóH ÚcQÉ°ûŸG RôHCG ÉeCG ΩÉ©dG ∞«°Uh ∑ÓH º¡a ,øjôNB’G ∂jOhQ …ó˘˘ ˘fCG »˘˘ ˘µ˘ ˘ jô˘˘ ˘eC’Gh »˘˘ ˘ °VÉŸG »˘˘JGhô˘˘µ˘ dGh âjƒ˘˘g ¿ƒ˘˘à˘ ˘«˘ ˘d ‹GΰSC’Gh ¢Sɢg »˘eƒ˘˘Jh ÊÉŸC’Gh ¢ûà˘˘«˘ °ù«˘˘Hƒ˘˘«˘ d ¿É˘˘Ø˘ jEG .QQó«a ≈∏Y øjõFÉØdG ôNBG …GQƒeh Rô˘HCG ¢ù«˘¨˘æ˘«˘gh ɢaƒ˘HGQɢ°T ¿ƒ˘µ˘à˘°ùa ,äG󢢫˘ °ùdG ó˘˘æ˘ Y ɢ˘eCG GôNDƒe áLƒàŸG ¿Éæ«g Úà°SƒL ᫵«é∏ÑdG ÜÉ«Z πX ‘ äÉë°TôŸG ƒª°ùjQƒe »∏«eEG á«°ùfôØdGh ,‹GƒàdG ≈∏Y ô£bh »HO »JQhO Ö≤∏H ¿GòÑ– ’ Úà∏dG ¢ùeÉ«dh ¢Sƒæ«ah ÉæjÒ°S Úà≤«≤°ûdGh »HO ‘ áØ«°UƒdG »FÉ¡f ∞°üf ∫ÓN ÒKCG …òdG …Ògɪ÷G Ö°†¨dG ó©H IQhódG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG ¬LGƒJ ¿CG ¢VhôØŸG øe ¿Éc »àdG IGQÉÑŸG øe ¢Sƒæ«a âÑë°ùfG ÉeóæY 2001 ΩÉY .™«ª÷G ᶫØM QÉKCG Ée ''ácƒµ°ûe'' áHÉ°UEG »YGóH É¡à≤«≤°T É¡«a ÉØ««àæÁO Éæ«∏jEGh Éaƒ°ùàfRƒc ÉfÓàØ°S º°†æJ PEG ,ájƒ≤dG á«°ShôdG ácQÉ°ûŸG RÈJh ÚH ø¡©«ªLh ,ÉaƒHQÉ°T ¤EG √ROÉà«ØcÉ°T ÉfGh ÉahÎH ÉjOÉfh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG áØ«°Uh .äÉ«dhC’G ÊɪãdG äÉØæ°üŸG


11

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport sport@alwatannews.net

?zÉæjQCG õfÉ«dEG{ ‘ Gõà«ÑdG πcCÉj øe

äÉ©bƒàdG Ωõ¡J ób äÉLBÉØŸGh QƒÑ©∏d ¿ƒë°Tôe QÉѵdG É¡JhQP IQÉKE’G ≠∏ÑJ ¿CG ™bƒàj :(Ü ± CG) É«°Sƒ≤«f ∫ɢ˘jQ ɢ˘«˘fÉŸG π˘˘£˘H ï˘˘«˘ fƒ˘˘«˘ e ¿ô˘˘jɢ˘H ∞˘˘«˘ °†à˘˘°ùj ɢ˘eó˘˘æ˘ Y 'ÉæjQG õfÉ«dG'' Ö©∏e ≈∏Y AÉ©HQ’G Ωƒ«dG ÊÉÑ°S’G ójQóe ∫É£HG …QhO á≤HÉ°ùe øe »FÉ¡ædG øªK QhódG ÜÉjG ‘ .Ωó≤dG Iôµd ÉHhQhG iƒbCG ¿ƒµ«°S AÉ≤∏dG ¿CG ¤G äÉë«LÎdG áaÉc Ò°ûJh ≈∏Y 2-3 ójQóe ∫ÉjQ RÉa å«M ÉHÉgP ¬≤HÉ°S øe ø˘˘ ˘e Oó˘˘ ˘Y ¬˘˘ ˘Ñ˘ ˘≤˘ ˘YCGh ,''ƒ˘ ˘«˘ ˘Hɢ˘ ˘fô˘˘ ˘H ƒ˘˘ ˘Zɢ˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘ fɢ˘ ˘°S'' Ö©˘˘ ˘∏˘ ˘ e ≥˘˘jô˘˘Ø˘dG »˘˘jQGOGh »˘˘Ñ˘Y’ ᢢ¡÷ ᢢjQɢ˘æ˘dG äɢ˘ë˘ jô˘˘°üà˘˘dG .…QÉaÉÑdG ¢ùà˘˘ ˘fGô˘˘ ˘a 'ô˘ ˘°ü«˘˘ ˘≤˘ ˘dG'' ÊÉŸ’G …Oɢ˘ ˘æ˘ ˘dG ¢ù«˘˘ ˘FQ ¿É˘˘ ˘ch á∏«∏H á«fÉÑ°S’G ᪰UÉ©dG ≥jôa óYh øe ∫hCG QhÉÑæµH øe ∫ÉjQ √Qõj ⁄ …òdG 'ÉæjQG õfÉ«dG'' Ö©∏e ≈∏Y 'IQÉM'' ´É˘˘aO Gó˘˘≤˘à˘æ˘e ó˘˘∏˘«˘Ø˘°ùà˘˘«˘g QÉ“hG ÜQóŸG ¬˘˘©˘ Ñ˘ Jh ,π˘˘Ñ˘ b ÉHhQhCG ‘ ÖY’ π°†aCG hQÉaÉfÉc ƒ«HÉa ‹É£j’Gh ∫ÉjQ íjô°üJ ¤G ,¬dƒb Ö°ùëH GÒk ãc ÊÉ©j …òdG ,⁄É©dGh 'ó˘∏˘«˘H' á˘˘Ø˘«˘ë˘ °üd »˘˘µ˘ °ùdhOƒ˘˘H ¢Sɢ˘cƒ˘˘d ‹hó˘˘dG º˘˘Lɢ˘¡ŸG ¤EG áé¡ÑdG ∫ÉNOE’ ∫ÉjQ ≈∏Y RƒØdG ó°ûæj ¬fG ÓFÉb Ëô˘˘ ¨˘ dG ᢢ fƒ˘˘ ∏˘ °Tô˘˘ H π˘˘ °†ØŸG ¬˘˘ ≤˘ ˘jô˘˘ a Ògɢ˘ ª˘ ˘L ܃˘˘ ∏˘ ˘b .á«fÉÑ°S’G ᪰UÉ©dG ≥jôØd …ó«∏≤àdG ¿CG ∫ƒ«fÉ°S »∏jh »°ùfôØdG øÁ’G Ò¡¶dG ô°üjh π˘˘b’G ≈˘˘∏˘Y ±ó˘˘g ∞˘˘£ÿ ᢢ«˘dɢ˘Y ᢢ≤˘ ã˘ H ™˘˘à˘ ª˘ à˘ j ¿ô˘˘jɢ˘H √Rƒa ó©H É°Uƒ°üNh ,»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ¤G QƒÑ©dGh ᢢ dƒ˘˘ £˘ ˘H ‘ »˘˘ °VÉŸG âÑ˘˘ °ùdG 2-3 Údô˘˘ H ɢ˘ Jô˘˘ g ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ö≤˘˘ ∏˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ °ùaɢ˘ æŸG ᢢ µ˘ ˘°S ¤G √Oɢ˘ YCG ɢ˘ ˘e …Qhó˘˘ ˘dG ᢢjOô˘˘Ø˘ dG äɢ˘ fɢ˘ µ˘ e’G ¿CG ‘ ∂°T ’'' :ɢ˘ Ø˘ «˘ °†e ,»˘˘ ∏ÙG á«Yɪ÷G ìhôdG ¿CG ’G ,É¡°ùØf øY º∏µàJ ∫ÉjQ »ÑYÓd .''iƒbCG ≈≤ÑJ Éæ≤jôa ‘

ï«fƒ«e ¿ôjÉHh ójQóe ∫ÉjQ ÚH ÜÉgòdG AÉ≤d øe

É«∏«°SôŸ á©HÉàdG ¢SCɵdG áî°ùf AÉØàNG

áãjó◊G ¢SCɵdG øe áî°ùf

âë˘˘Ñ˘ °UCG »˘˘à˘ dGh ᢢ«˘ ª˘ °SƒŸG ᢢ ≤˘ Hɢ˘ °ùŸG º°SÉH á«dÉ◊G ɡਫ°üH Ωƒ«dG ±ô©J .Ωó≤dG Iôµd ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO

â뢢 ˘à˘ ˘a :(Ü ± CG) - ɢ˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘ «˘ ˘ °Sô˘˘ ˘e ¿Cɢ °ûH ɢ˘ ≤˘ «˘ ≤– ᢢ «˘ °ùfô˘˘ Ø˘ dG ᢢ Wô˘˘ °ûdG ɢ˘ ˘HhQhCG ¢SCɢ ˘ c ø˘˘ ˘Y ᢢ ˘î˘ ˘ °ùf Aɢ˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ NG É«∏«°Sôe ÉgRôMCG »àdG á∏£ÑdG ájófCÓd ‹É£jE’G ¿Ó«e ≈∏Y √RƒØH 1993 ΩÉY »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Fɢ˘ ¡˘ æ˘ dG IGQɢ˘ ÑŸG ‘ ô˘˘ Ø˘ °U-1 ‘ »˘˘ ÑŸhC’G Ö©˘˘ ∏ŸG ≈˘˘ ∏˘ Y ɢ˘ ª˘ ¡˘ ˘à˘ ˘©˘ ˘ª˘ ˘L .ï«fƒ«e ±ô°ûdG ¿ƒdÉ°U øe ¢SCɵdG äó≤ah …OÉædÉH ¢UÉÿG Ω' hQOƒ∏«a'' Ö©∏e ‘ øe Üô≤e Qó°üe OÉaCG óbh ,»Hƒæ÷G ™∏N …CG óŒ ⁄ áWô°ûdG ¿CG …OÉædG É¡JÉ≤«≤– äCGóH óbh ,ÜGƒHC’G óMC’ ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e ᢢ dhÉfi ‘ äɢ˘ ª˘ ˘°üÑ˘˘ ˘dG ™˘˘ ˘aQh .πYÉØdG ájƒg áaô©Ÿ ¢ùfGôa'' ádÉcƒd É«∏«°Sôe …OÉf ócCGh ɢ˘¡˘ «˘ fPCG' `H IQƒ˘˘¡˘ °ûŸG ¢SCɢ µ˘ dG ¿CG '¢Sô˘˘ H ɢ˘¡˘ ©˘ °Vƒ˘˘e ø˘˘e âbô˘˘°S ó˘˘b Ú ' JÒÑ˘˘µ˘ dG »gh ,AÉKÓãdG-ÚæKE’G π«d ∞°üàæe »˘˘ à˘ dG ∂∏˘˘ J ø˘˘ Y π˘˘ °UC’G ≥˘˘ Ñ˘ ˘W ᢢ î˘ ˘°ùf √ò˘˘¡˘H Rƒ˘˘Ø˘j ≥˘˘jô˘˘a π˘˘c ɢ˘¡˘«˘ ∏˘ Y π˘˘°ü뢢j

™``LGÎj ø``d ΩÉ``¡µ«H z»°ù`` c’ÉZ{ ™`` e √ó`` ≤Y ø`` Y Ωó˘˘ ≤˘ ˘dG Iô˘˘ ˘c º‚ ø˘˘ ˘e Üqô˘ ˘≤˘ ˘e Qó˘˘ ˘°üe ∫ɢ˘ ˘b :(…CG »˘˘ ˘H ƒ˘˘ ˘j) - ¢Sƒ˘˘ ˘∏‚CG ¢Sƒ˘˘ ˘d ™«HÉ°SCG áà°S IÎØd ÖYÓŸG êQÉN AÉ≤Ñ∏d ô£°†«°S ¬fEG ΩÉ¡µ«H ó«aGO á«fÉ£jÈdG ‘ ójQóe ∫ÉjQ ¬≤jôa ™e É¡°VÉN IGQÉÑe ∫ÓN ¬àÑcQ ‘ áHÉ°UE’ ¬°Vô©J ó©H ¤EG ¬dÉ≤àfG ≈∏Y ôKDƒj ød ∂dP ¿CG ÒZ ,»°VÉŸG óMC’G AÉ°ùe á«fÉÑ°SE’G ᪰UÉ©dG .IóëàŸG äÉj’ƒdG ¬∏LQ áÑcQ á£HQCG ‘ áHÉ°UE’ ó«aGO ¢Vqô©J'' øjRÉZÉe ∫ƒÑ«H á∏Û Qó°üŸG ∫Ébh .'É' æ©bƒJ ɇ kGAƒ°S πbCG É¡æµd Ió«L AÉÑfCG â°ù«d √òg .≈檫dG óMC’G ójQóe ∫ÉjQ ¬≤jôa IGQÉÑe ∫ÓN ¬æµÁ Ée ø°ùMCÉH Ö©d ΩÉ¡µ«H ¿Éch ∞∏N á«fÓYE’G äÉMƒ∏dÉH ¬eGó£°UG Ö≤Y áHÉ°UEÓd ¢Vqô©J ¬fCG ÒZ »°VÉŸG ±ó¡H ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdG IGQÉÑŸG øe ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ¢ùaÉæŸG ≥jôØdG ≈eôe .ɪ¡æe πµd óMGh IGQÉÑŸG øe Úà°ùdGh áãdÉãdG á≤«bódG ‘ ¬àHÉ°UEG ó©H Ö©∏dG á©HÉàe ΩÉ¡µ«H ∫hÉMh .™£à°ùj ⁄ ¬fCG ’EG ∫É≤àf’G ΩÉ¡µ«H á∏FÉY QGôb ≈∏Y ôKDƒJ ød'' áHÉ°UE’G √òg ¿EÉa Qó°üª∏d kGOÉæà°SGh .'I' óëàŸG äÉj’ƒdG ¤EG á°ùªN IóŸ »°ùc’ÉZ ¢Sƒ∏‚CG ¢Sƒd ≥jôa ™e Ö©∏d kGó≤Y ™bh ΩÉ¡µ«H ¿Éch .Q’hO ¿ƒ«∏e 250 øe ÌcCG ¬àª«b â¨∏H ΩGƒYCG ÉjQƒàµ«a ¬àLhR ™e ¬dÉ≤àfG ≈∏Y ΩÉ¡µ«H áHÉ°UEG ôKDƒJ ¿CG øe ±hÉfl äOÉ°Sh .ɵjôeCG ¤EG áKÓãdG √O’hCGh

ó˘°V ¬˘≤˘jô˘a IGQÉ˘Ñ˘e ∫Ó˘N ɢ¡˘d ¢Vô˘©˘J ¬˘à˘ Ñ˘ cQ ‘ ÚM ‘ ,IGQÉÑŸG ¢Vƒÿ Gõk gÉL ¿ƒµ«°Sh ∫ƒHôØ«d Qɢ«˘µ˘°ùdƒ˘°S Qɢfƒ˘Z ‹hG »˘LhÔdG º˘Lɢ¡ŸG Ö«˘˘¨˘ j ´ƒÑ°S’G ¬˘à˘Ñ˘cQ ‘ ᢫˘MGô˘L ᢫˘∏˘ª˘©˘d ™˘°†N …ò˘dG »FÉæãdG ácQÉ°ûe ΩÉeG ∫ÉÛG í°ùØj ób Ée ,»°VÉŸG ¿ƒ°SQ’ ∂jÔg …ójƒ°ùdGh ÉgÉ°S ¢ùjƒd »°ùfôØdG ó˘˘ dhG'' ‘ IÒN’G ¬˘˘ JGQɢ˘ Ñ˘ ˘e ¢Vƒ˘˘ ˘î˘ ˘ «˘ ˘ °S …ò˘˘ ˘dG .ÆQƒÑ¨æ°ù∏«g ¬≤jôa ¤G ¬JOƒY πÑb ''OQƒaGôJ Ú«°SÉ°SG ÚÑY’ ÜÉ«Z π«d ÊÉ©j ,¬à¡L øe ,…ɢ˘Hɢ˘c ¿É˘˘gƒ˘˘jh ô˘˘eOƒ˘˘H ƒ˘˘«˘ ˘Jɢ˘ e ɢ˘ ª˘ ˘g Úª˘˘ ¡˘ ˘e ¿ƒehO ¿ÉØ«à°S ÒNC’G ¿Éµe πëj ¿CG ¢VÎØjh ¬∏«é°ùàH áHÉ°UE’G øe áëLÉf IOƒY πé°S …òdG ,»°VÉŸG âÑ°ùdG (ôØ°U-4) GhôJ ≈eôe ‘ Úaóg Éà«c QOÉ≤dG óÑY »LÉ©dG ôeOƒH ¿Éµe Ö©∏«°S ɪæ«H .±É≤jE’G »YGóH ÜÉgòdG IGQÉÑe øY ÖFɨdG øaƒgóæjBGh ∫Éæ°SQBG »°VÉŸG º˘°SƒŸG á˘≤˘Hɢ°ùŸG ∞˘«˘°Uh ∫É˘æ˘°SQCG ∞˘≤˘jh ɢ˘eó˘˘ æ˘ ˘Y ¬˘˘ ª˘ ˘°Sƒ˘˘ e Pɢ˘ ≤˘ ˘fE’ IÒNCG ᢢ °Uô˘˘ a Ωɢ˘ eCG ≈∏Y …ó˘æ˘dƒ˘¡˘dG ø˘aƒ˘gó˘æ˘jG ‘ ¢SG »˘H ∞˘«˘°†à˘°ùj ±ó˘˘¡˘ H ¬˘˘Wƒ˘˘≤˘ °S 󢢩˘ H ∂dPh ,''äGQɢ˘e’G Oɢ˘à˘ ˘°S'' .ÉHÉgP ∞«¶f Ö≤˘˘d RGô˘˘MEG ‘ π˘˘e’G ó˘˘≤˘ a ó˘˘b ∫ɢ˘æ˘ ˘°SQG ¿É˘˘ ch ájóf’G á£HGQ ¢SÉc »FÉ¡f ¬JQÉ°ùN ¤G ,…QhódG øe ¬Lhô˘Nh »˘°ù∏˘°ûJ ΩɢeG á˘aÎÙG á˘jõ˘«˘∏˘µ˘f’G √Oó¡j Ée ,RôahQ ¿ÒÑcÓH ój ≈∏Y GÎ∏µfG ¢SÉc ≈˘∏˘Y Êɢã˘dG º˘°Sƒ˘˘ª˘ ∏˘ d ¢Vɢ˘aƒ˘˘dG ‹É˘˘N êhôÿɢ˘H .‹GƒàdG Ú°SQG »°ùfôØdG Êóæ∏dG ≥jôØdG ÜQóe ôgÉLh Qɨ°üdG ÚÑYÓdG ∑Gô°TEG ≈∏Y ¬eóf Ωó©H ô¨æ«a ‘ ≥˘jô˘Ø˘dG IÒ°ùŸ ᢩ˘Ø˘ æ˘ e ¬˘˘«˘ a ô˘˘e’G ¿C’ ø˘˘°ùdG ΩÉeG ÉæLôN GPEG IÒÑc IQÉ°ùN ¿ƒµJ ød'' :πÑ≤à°ùŸG Qƒ£àdG ¬Lh ‘ É≤FÉY ôe’G ∞≤j ødh øaƒgóæjG .''…OÉædG ¬°û«©j …òdG ∫ɢ˘æ˘ °SQG ó˘˘Fɢ˘b ᢢ cQɢ˘ °ûe ∫ƒ˘˘ M ∂°ûdG Ωƒ˘˘ ë˘ ˘jh »˘µ˘«˘°ûà˘dG Ö«˘¨˘ j ɢ˘ª˘ «˘ a …Ôg …Ò«˘˘J »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ¿É˘˘j Üɢ˘«˘ Z π˘˘Hɢ˘≤˘ e ,Üɢ˘°üŸG »˘˘µ˘ °ùjRhQ ¢Sɢ˘ eƒ˘˘ J øaƒ˘gó˘æ˘jG ø˘Y É˘à˘°Sƒ˘c …O π˘jƒ˘fɢeh Öeɢµ˘ehô˘c ‘ hóÑj å«M »∏ÙG …QhódG ‘ ¬JQGó°U RõY …òdG ܃˘∏˘°SC’G π˘°†Ø˘H Ö≤˘˘∏˘ dɢ˘H ®É˘˘Ø˘ à˘ MÓ˘˘d ¬˘˘≤˘ jô˘˘W á˘cô˘M π˘Ñ˘c ó˘bh √ó˘ª˘à˘©˘j …ò˘dG º˘µÙG »˘Yɢaó˘dG .ÉHÉgP ∫Éæ°SQG »ªLÉ¡e ∂«à∏°Sh ¿Ó«e ∂«˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘ °S ‹É˘˘ ˘£˘ ˘ j’G ¿Ó˘˘ ˘«˘ ˘ e ∞˘˘ ˘«˘ ˘ °†à˘˘ ˘°ùjh ɪ¡dOÉ©J ó©H ,hÒ°S ¿É°S Ö©∏e ≈∏Y …óæ∏൰S’G .ÉHÉgP ÉÑ∏°S ,‹É£˘j’G ≥˘jô˘Ø˘dG í˘dɢ°U ‘ ᢫˘∏˘°†aC’G hó˘Ñ˘Jh 12`dG ¬JÉjQÉÑe øe 11 ô°ùN ∂«à∏°S ¿CG kÉ°Uƒ°üNh IGRGƒe ‘ ,∫É£H’G …QhO ‘ ¬°VQG êQÉN IÒN’G á≤HÉ°ùª∏d »FÉ¡ædG ™HQ QhódG øY ¿Ó«e ÜÉ«Z ΩóY .IÒN’G á°ùªÿG ΩGƒY’G ‘

᫢Mɢf ó˘jQó˘e ∫ɢjQ Iɢfɢ©˘e ô˘ª˘à˘°ùJ ,π˘Hɢ≤ŸG ‘ Ö«ıG ¬dOÉ©J AÉL PG ,¬«ÑY’ äÉHÉ°UGh iƒà°ùŸG ø˘e ó˘˘jõ˘˘«˘ d Êɢ˘Ñ˘ °S’G …Qhó˘˘dG ‘ 1-1 ‘É˘à˘«˘Nh ¬«°SƒNh ΩÉ¡µ«H ó«ØjO …õ«∏µf’G ∞«°†jh ¬«°SÉe ¿G ɪ∏Y ,ÚHÉ°üŸG áëF’ ¤G ¢ù«jQ ƒ«fƒ£fG øjƒ¨˘«˘g ƒ˘dGõ˘fƒ˘Z »˘æ˘«˘à˘æ˘LQ’G Úª˘Lɢ¡ŸG ɢ˘Lô˘˘N …hô˘˘∏˘ à˘ °ù«˘˘f ¿É˘˘a OhQ …ó˘˘ æ˘ ˘dƒ˘˘ ¡˘ ˘dGh í˘˘ ˘Lô˘˘ ˘j ɉEG ,IQƒ˘˘ ˘còŸG IGQɢ˘ ˘ÑŸG ø˘˘ ˘e äɢ˘ ˘eó˘˘ ˘µ˘ ˘ ˘H .¿ôjÉH ΩÉeCG ɪ¡àcQÉ°ûe ,∫Éjôd á©Lƒe áHô°V ΩÉ¡µ«H ÜÉ«Z hóÑjh Ωƒ‚ RôHCG óMG ¿Éc …õ«∏µf’G ¿CG É°Uƒ°üNh ∫hhGQ ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ¤G Oƒ˘˘©˘ jh ,ɢ˘ Hɢ˘ gP Aɢ˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘dG ƒ˘«˘Hɢa ‹É˘£˘j’G ÜQóŸG ¢ùØ˘æ˘à˘«˘d õ˘«˘ dGõ˘˘fƒ˘˘Z á«dÉ©˘dG á˘≤˘ã˘dG âHɢZ ó˘bh ,AG󢩢°üdG ƒ˘∏˘∏˘«˘Hɢc øY ∫Éb PEG ¬d IÒN’G äÉëjô°üàdG ‘ IOÉà©ŸG ‘ Ió«L IGQÉÑe Ö©d ÉææµÁ'' :IGQÉÑŸG Ée Ëó≤J Éæ©£à°SG GPEG ï«fƒ«e ‘ ’EG ôµØf ’ øëfh .Éæjód ™˘˘ HQ Qhó˘˘ dG ¤G π˘˘ gɢ˘ à˘ ˘dG .''»FÉ¡ædG π«dh ¿ÉŸG π`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` Ñ≤à°ù«°Sh ó˘˘à˘ jɢ˘fƒ˘˘ j ΰù°ûfɢ˘ e π«d ¬Ø˘«˘°V …õ˘«˘∏˘µ˘f’G Ö©˘∏˘e ≈˘∏˘Y »˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ''OQƒ˘˘ ˘ ˘ ˘aGô˘˘ ˘ ˘ ˘ J ó˘˘ ˘ ˘ ˘ dhG'' ɢ˘e󢢩˘ H IOQɢ˘H Üɢ˘ °üYɢ˘ H .ÉHÉgP ôØ°U-1 ¬«∏Y Ωó≤J ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG Üɢ˘ °üYCG ¿CG ’EG IOh󢢰ûe hó˘˘Ñ˘ J »˘˘ °ùfô˘˘ Ø˘ ˘dG ⁄ ¬˘˘ ˘ ˘fCG ɢ˘ ˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘ ˘ °üNh ,ÌcG ‘ ¬˘JQɢ°ùN ¿’G ≈˘à˘ M º˘˘°†¡˘˘j …òdG ±ó¡dG ¿CG GÈà©e ÜÉgòdG ≈∏Y õ¨«Z øjGQ …õ∏jƒdG ¬∏é°S ,ɢ˘bÓ˘˘WG ∞˘˘°üæ˘˘ e ÒZ ᢢ ∏˘ ˘Ø˘ ˘Z ôµØJ …OÉædG IQGOEG ¿CG kGôNDƒe OOôJh á«°VÉjôdG ᪵ÙG ¤G iƒµ°T ™aQ ‘ Iôµd »HhQh’G OÉ–’G ¢†aQ ôKG É«∏©dG .IGQÉÑŸG áé«àf AɨdÉH É¡Ñ∏£e Ωó≤dG ''Ò°ùdG'' ΰù°ûfɢ˘ ˘ ˘ ˘e ÜQó˘˘ ˘ ˘ ˘e ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘ bh ó˘≤˘d'' :¿ƒ˘°Sƒ˘ZÒa ¢ùµ˘«˘dG …ó˘æ˘ ∏˘ à˘ µ˘ °S’G º¡°ùØfCG π©Lh ádCÉ°ùŸG øe A»°T ≥∏N GƒdhÉM É°ùfôa øe Ò¨°U ≥jôa º¡fEG º¡dƒ≤H á«ë°†dG .''¥Óª©dG óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ΩÉeCG Ö©∏j ≥∏b ÒZ ¿ƒ°SƒZÒa ¿Éa ,ôeCG øe øµj ÉjCGh Ö«˘Jô˘J Qó˘°üà˘e ¬˘≤˘jô˘Ø˘d ᢫˘æ˘Ø˘dG ᢫˘Mɢ˘æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ¬«dÉY äÉjƒæ©Ã ™àªàj …òdGh ,…õ«∏µf’G …QhódG ∫ƒ˘Hô˘Ø˘«˘d ≈˘∏˘Y ɢgô˘NGh ᢫˘∏ÙG ¬˘JɢMÉ‚ π˘©˘ Ø˘ H ‘ »˘°ThG ¿ƒ˘L …ó˘æ˘dô˘j’G ™˘aGóŸG ¬˘∏˘é˘°S ±ó˘˘¡˘ H .™FÉ°†dG ∫óH Ö°ùàÙG âbƒdG áHÉ°UG ó©H »Ñ£dG ¢üëØdG ÊhQ øjGh RÉàLGh

»˘∏˘jRGÈdG ¬˘©˘aGó˘e Üɢ˘«˘ Z ¿ô˘˘jɢ˘H Êɢ˘©˘ j ó˘˘bh ¤G áaÉ°VG ,ójQóe ‘ ∫h’G ±ó¡dG ÖMÉ°U ƒ«°Sƒd Ö뢰ùfG …ò˘dG ¢ûà˘jR󢫢ª◊ɢ°U ø˘°ùM »˘æ˘°Sƒ˘˘Ñ˘ dG .¢ùeG á«ÑjQóàdG á°ü◊G øe ¬∏«eRh »µ°ùdhOƒH ≈∏Y ó∏«Ø°ùà«g óªà©j ¿CG ¢VÎØjh ∂dPh ,Ωƒé¡dG ‘ …ÉcÉe …hQ …óædƒ¡dG ÖfÉL ¤EG ƒ˘˘ jOhÓ˘˘ ˘c ‘hÒÑ˘˘ ˘dG Üɢ˘ ˘°ùM ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¿É˘˘ c ÒN’G ¿CG º˘˘ ZQ hQGõ˘˘ à˘ ˘«˘ ˘H Ö∏˘˘ b ‘ »˘˘ °ù«˘˘ Fô˘˘ ˘dG ÖÑ˘˘ ˘°ùdG ‘ ¿ô˘˘jɢ˘H á˘˘ë˘ ˘∏˘ ˘°üŸ Qƒ˘˘ e’G áaÉ°VEG ,ÉHÉgP ÊÉãdG •ƒ°ûdG ᢢ ˘ ˘cQɢ˘ ˘ ˘ °ûe ó˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘cCɢ ˘ ˘ ˘J ¤G õØjô˘ZQɢg ø˘jhG …õ˘«˘∏˘µ˘f’G á˘Hɢ°UEG ø˘e ≈˘fɢY …ò˘dG áØ«ØW .GôNDƒe

Ö`` ` ` `©s∏pd õ`` ` ` `gÉL …ô`` ` ` `æg ‹hódG ¬æWGƒe ∑ô°û«°S ¬fG AÉKÓãdG ¢ùeCG …õ«∏µfE’G ∫Éæ°SQG ÜQóe ô¨æ«a Ú°SQCG »°ùfôØdG ø∏YCG :(Ü ± GC ) ¿óæd »FÉ¡ædG øªK QhódG ÜÉjG øª°V ¿óæd ‘ AÉ©HQC’G Ωƒ«dG …óædƒ¡dG øaƒgóæjG ó°V IGQÉÑŸG ‘ É«°SÉ°SG …Ôg …Ò«J .Ωó≤dG Iôµd ÉHhQhG ∫É£HG …QhO á≤HÉ°ùŸ .'É' «°SÉ°SG ∑QÉ°ûj ¿CG äQôb ó≤d IGQÉÑŸG GC óÑj ¿G …Ôg ¿ÉµeEÉH'' ô¨æ«a ∫Ébh .√òîah ¬eób ‘ áHÉ°UG ÖÑ°ùH IGQÉÑŸG ‘ …Ôg ácQÉ°ûe ∫ƒM Ωƒëj ∂°ûdG ¿Éch Êóæ∏dG ≥jôØdG Égô°ùN »àdGh øaƒgóæjG ‘ ÚYƒÑ°SG πÑb ⪫bG »àdG ÜÉgòdG IGQÉÑe øY ÜÉZ …Ôg ¿Éch .1-ôØ°U »µjRhQ ¢SÉeƒJ »µ«°ûàdG ¬HÉ©dG ™fÉ°Uh ¢Shôjóæ°S Ö«∏«a …ô°ùjƒ°ùdG ¬©aGóe ∫Éæ°SQG øY Ö«¨«°S ,πHÉ≤ŸG ‘ ‘ ÊÉãdGh òîØdG ‘ ™HGôdGh ∫hC’G ,áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH âjƒg Ï°SÉLh »æ«eÓa ƒ«KÉe »°ùfôØdG §°SƒdG ÖY’h .¬eób ‘ ådÉãdGh ÖdÉ◊G äÓ°†Y

…Ôg ∫ÓN øjQɪàdG ¢ùeCG


2016 ∫Éjófƒe áaÉ°†à°SG ójôJ ¿hÒeɵdG ¢Vô©H Ωó≤àdG Ωõà©J √OÓH ¿EG ¿hÒeɵdG ‘ á°VÉjôdG ôjRh GƒLójG Úà°SƒLhG ∫Éb :(RÎjhQ) - …ófhÉj .2016 ΩÉY Ωó≤dG Iôµd á«≤jôaC’G ·C’G ¢SCÉc áaÉ°†à°S’ ''.2016 áî°ùf áaÉ°†à°S’ ¢Vô©H Ωó≤àdG Ωõà©f'' óMC’G ¢ùeCG ∫hCG á«eƒµ◊G áYGPEÓd GƒLójG ∫Ébh √òg πc »°†“ ¿CG ≥«∏j ’h É«≤jôaCG ‘ Ωó≤dG Iôc áÑ©d ‘ ≈ª¶©dG iƒ≤dG øe IóMGh ¿hÒeɵdG'' ±É°VCGh .''á«≤jôaC’G ·C’G ¢SCÉc É¡«a âaÉ°†à°SG Iôe ôNBG ≈∏Y á∏jƒ£dG IÎØdG øe âLôN ÉeóæY 1972 ΩÉY âfÉch É¡îjQÉJ ‘ IóMGh Iôe ·C’G ¢SCÉc É≤HÉ°S É«≤jôaCG á∏£H ¿hÒeɵdG âaÉ°†à°SGh .Ö≤∏dÉH ∂dP ó©H äRÉa »àdG ƒ‚ƒµdG ájQƒ¡ªL ój ≈∏Y OQ ¿hO ±ó¡H É¡àÁõg ó©H »FÉ¡ædG πÑb QhódG

spor t

á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ôØ°U 17 AÉ©HQC’G ¯ (452) Oó©dG Wed 7 Mar 2007 - Issue no (452)

sport@alwatannews.net

ójÉ°S ±hCG …hÓY ¬∏dGóÑY aalawi@alwatannews.net

å«∏dG É¡jCG .. Gk ƒØY º¡fCG »æ¨∏H ó≤a ,»bô°ûdG ´ÉaôdG …OÉf ÒgɪL k’hCG ÊQò©«d ‘ …hô˘˘µ˘dG º˘˘¡˘≤˘jô˘˘a ≈˘˘∏˘Y ¬˘˘à˘≤˘∏˘WCG …ò˘˘dG ∞˘˘°Uƒ˘˘dGh q»˘ ∏˘ Y ¿ƒ˘˘Ñ˘ à˘ ©˘ j .¢ùeCG »°VÉjôdG øWƒdG ‘ √Éfô°ûf …òdG π«∏ëàdG í°VhCG ¿CG ¢SCÉH Óa »Ñ∏b ‘ á°UÉN Iõ©e º¡d ájhÉbô°ûdG ¿C’h ó°ü≤JCG øcCG ⁄ ÊCG PEG ,Iô¡dÉH º¡≤jôa AGOCG »Ø°Uh ÖÑ°S º¡d π«∏ëàdG ‘ âØ°Uh ÉeóæY º¡≤jôa ¿CÉ°T øe π«∏≤àdG hCG IAÉ°SE’G ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO øe Iô°ûY áãdÉãdG ádƒ÷ÉH ¢UÉÿG ‘ ᢢ≤˘ jô˘˘©˘ dGh IÒÑ˘˘ µ˘ dG ᢢ jó˘˘ fC’G ø˘˘ e »˘˘ bô˘˘ °ûdG ´É˘˘ aô˘˘ dɢ˘ a ,''Iô˘˘ ¡˘ dG''`H ‘ ¬àfɵeh ¬ªéM øe π«∏≤àdG ™«£à°ùj øe ÉfCG â°ùdh ,áµ∏ªŸG ó¡°ûJ ¬æFGõNh äGRÉ‚EG ÖMÉ°U ƒ¡a ,áµ∏ªŸÉH á°VÉjôdG áWQÉN .¬≤M ¬d ßØëj …òdG ïjQÉàdG øY kÓ°†a ,∞°UƒdG Gòg ôcòd ÊÉYO …òdG ÖÑ°ùdG ÚHCG ¿CG Éæg OhCG kÉ«fÉK ¬Lh ≈∏Y ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ≥jôØdG ¬«∏Y ô¡X …òdG iƒà°ùŸÉa »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ ¥ôÙG ΩÉeCG ≥jôØdG IGQÉÑe ‘ ¢Uƒ°üÿG á∏¡°S kÉaGógCG ¬«≤∏Jh ≥jôØdG ɪ¡H º°ùJG øjò∏dG ™LGÎdGh ¢SCÉ«dGh kÉ©«ªL GƒfÉc øjòdG ¬JÉYÉaO ∂µØJ ÖÑ°ùH IÒNC’G ≥FÉbódG ‘ kGÒÑc ≥jôØdG ¬«a ¿Éc …òdG âbƒdG »Øa ,∞°UƒdG Gòg AGQh ™aGódG ¬¡Lh Ëó≤J øe øµ“h ,IGQÉÑŸG øe ∫h’G •ƒ°ûdG ‘ ¬FGOCG ‘ ≥jôa …QhódG Qó°üàeh Ö≤∏dG πeÉM ¬H êôMCG …òdG »≤«≤◊G íÑ°ü«d ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ÅLÉØe ƒëf ≈∏Y ¬dÉM Ö∏≤fG ,¥ôÙG .áKQÉc øe PÉ≤fÓd áLÉëH ¬fCÉch ô¶àfCGh ,∞°UƒdG ‘ kÉÄ£fl ¿ƒcCG ¿CG »Ñ∏b πc øe ≈æ“CG kÉeƒªY å«∏dG ¿CG ≈∏Y øjócDƒe ∞°UƒdG ¢ùµY GƒàÑãj ¿CG å«∏dG AÉæHCG øe Iô°ûY á©HGôdG á∏MôŸG ‘ óZ Ωƒj ¬FÉ≤d ‘ Úà«°ùÑdG ΩÉeCG Oƒ©«°S ≈∏Y QOÉb √ô°UÉæ©H ≥jôØdÉa ,kÉÑ©°U ¢ù«d ôeCG Gògh ,…QhódG øe •ƒ°T ‘ ¥ôÙG ΩÉeCG É¡«∏Y ô¡X »àdG áÑMÉ°ûdG IQƒ°üdG Ò«¨J .ÊÉãdG IGQÉÑŸG Gò˘˘ g ìô˘˘ W äó˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘J »˘˘ æ˘ ˘fEG ,ᢢ jhɢ˘ bô˘˘ °û∏˘˘ d ±GÎY’G OhCG kGÒNCG º˘¡˘fC’ ,º˘˘¡˘Jɢ˘Ñ˘°S ø˘˘e º˘˘¡˘Lô˘˘NCGh ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG õ˘˘Ø˘à˘°SCG ≈˘˘à˘M ∞˘˘°Uƒ˘˘dG »g ɇ π°†aCG èFÉàf ¿ƒ≤≤ëj º¡∏©Œ »àdG äÉfɵe’G ¿ƒµ∏Á »˘˘à˘ dG å«˘˘∏˘ dG ìhQ RGõ˘˘Ø˘ à˘ °SG ‘ â≤˘˘ ah »˘˘ æ˘ fG ó˘˘ ≤˘ à˘ YCGh ,¿B’G ¬˘˘ «˘ ∏˘ Y ¿ƒ°ùªëàe ÚÑYÓdG ¿EG ócDƒJ π©a OhOQ øe »æ¨∏Hh ɪa º¡∏NGóH ƒg »°ùØf ‘ õëj Ée øµdh ,Úà«°ùÑdG ΩÉeCG …QÉf AGOCG Ëó≤àd ó°übCG øcCG ⁄ ÉfCÉa ,∞°UƒdG øe ΩÉY πµ°ûH ájhÉbô°ûdG ¢ù°ù– »àdG ≥jôØdG áÑ«g íLΰSCG ¿CG OhCG âæc Ée Qó≤H º¡jOÉæd IAÉ°SE’G .á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ ájƒb áHô°V â≤∏J .ó°ü≤dG AGQh øe ¬∏dGh

(Ü CG) .¢ùeCG ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ »°ù∏«°ûJ ™e º¡≤jôa AÉ≤d πÑb ¿ƒMRɪàj ƒJQƒH ƒÑY’ ¯

¬à°UôØH •ôq Øj ¢û«°ùææ«∏«H

ähÒH ‘ á©jô°ùdG É¡JÉØd π°UGƒJ øjôëÑdG IõFÉL

¤EG Oƒ©°üdG á°UôØH ¢û«°ùææ«∏«H •ôq a :(Ü ± GC ) - áfƒÑ°ûd Éà°ù«aGƒH º°SƒŸG Gòg Ì©àŸG ¬Ø«°†e ™e ¬dOÉ©àH ™HGôdG õcôŸG ‹É¨JÈdG …QhódG øe øjô°û©dG á∏MôŸG ΩÉàN ‘ ôØ°U -ôØ°U .Ωó≤dG Iôµd ™˘e ¬˘à˘¡˘LGƒ˘e ø˘e Ió˘MGh á˘£˘≤˘æ˘H ¢û«˘°ùæ˘æ˘«˘∏˘«˘H ≈˘˘Ø˘ à˘ cGh ÚM ‘ ,á£≤f 28 ó«°UôH ÉæeÉK »≤Ña ,ô°ûY ÊÉãdG Éà°ù«aGƒH ø˘Y ±Gó˘˘gC’G ¥Qɢ˘Ø˘ H ™˘˘HGô˘˘dG õ˘˘côŸG ¬˘˘ë˘ æ˘ ª˘ «˘ °S ¿É˘˘c √Rƒ˘˘a ¿CG .É«dÉM ¬∏àëj …òdG ÉZGôH ≠«æJQƒÑ°S

ÜÓµ∏d .. á«°VÉjQ ádÉ°U

Ωƒ«dG ¿hógÉ°ûJ ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO π«d -óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe 5 äQƒÑ°S ¯ ójQóe ∫ÉjQ -ï«fƒ«e ¿ôjÉH 4 äQƒÑ°S ¯ ∂«à∏°S -¿Ó«e 6 äQƒÑ°S ¯ øaƒgóæjBG -∫Éæ°SQBG 3 äQƒÑ°S ¯

22:45 ¯ 22:45 ¯ 22:45 ¯ 22:45 ¯

É«°SCG ∫É£HCG …QhO …Qƒ°ùdG OÉ–’G -ÊGôjE’G ¿ÉgÉÑ°S 2 äQƒÑ°S ¯ »JGQÉeE’G IóMƒdG -…ô£≤dG ¿ÉjôdG 1 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G ¯ …Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG -»JGQÉeE’G Ú©dG á«°VÉjôdG »HO ¯ »bGô©dG AGQhõdG -»àjƒµdG »Hô©dG á«°VÉjôdG âjƒµdG ¯ …ô£≤dG ó°ùdG -…Qƒ°ùdG áeGôµdG 1 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G ¯ »àjƒµdG âjƒµdG -…Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG 2 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G ¯ »µHRhC’G »°ûàØ«f -»bGô©dG ∞éædG á«°VÉjôdG á«bGô©dG ¯

14:30 ¯

38801 :Ü .¢U øjôëÑdG áµ∏‡ - »bô°ûdG ´ÉaôdG

.᫪«¶æàdGh á«≤jƒ°ùàdG Ωɢ°ûg Qƒ˘°†ë˘˘H ï˘˘«˘ °ûdG ¢Vô˘˘Yh »°VÉjôdG ≥jƒ°ùàdG ôjóe íàØdG ƒHG è˘«˘∏ÿG ¿GÒW ‘ á˘jɢYô˘dG è˘eGô˘˘Hh ܃≤©jh (¥ÉÑ°ù∏d »ª°SôdG »YGôdG) ‘ ᢢcô˘˘°ûdG Ωɢ˘Y ô˘˘jó˘˘ e …ô˘˘ Lɢ˘ ¡˘ ˘dG âeÉb »àdG ᫪°SôdG ÜQÉéàdG ,¿ÉæÑd ,Òî°U áÑ∏M ≈∏Y kGôNDƒe ¥ôØdG É¡H ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘dG äɢ˘ ˘ ˘Wɢ˘ ˘ ˘°ûæ˘˘ ˘ ˘dG ¤G ¥Ó£fG ≥Ñ°ùà°S »àdG á«YɪàL’Gh ■᢫˘é˘jhÎdG á˘∏˘ª◊ɢc ¥É˘Ñ˘ °ùdG ¤G kGÒ°ûe ,''ø˘˘jô˘˘ë˘ H Ó˘˘j'' Qɢ˘ ©˘ ˘°T 394∫G ÜQɢ˘b …Oɢ˘e OhOô˘˘e ≥˘˘ «˘ ˘≤– .Q’hO ¿ƒ«∏e

…ò˘dG ìɢé˘æ˘dG ᢢ∏˘ °UGƒ˘˘e ¤G á˘˘æ˘ °ùdG ÈY ᢢ «˘ ˘°VÉŸG ΩGƒ˘˘ YC’G ‘ ¬˘˘ Jô˘˘ £˘ ˘°S ᢢdƒ˘˘£˘ H ä’ƒ˘˘L ió˘˘MEG ᢢaɢ˘°†à˘˘ °SG á˘ahô˘©ŸG ó˘MGh ’ƒ˘˘eQƒ˘˘a ‘ ⁄ɢ˘©˘ dG ,⁄ɢ˘©˘ dG ∫ƒ˘˘M ɢ˘¡˘ jó˘˘gɢ˘ °ûe Iô˘˘ aƒ˘˘ H ≈∏Y ìÉéædG Gòg ¢ùµ©æj ¿G kÉ«æªàe á©ØJôŸG äÉ©bƒàdG §°Sh QGƒ÷G ∫hO äɢjƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘YG ¤G Aɢ≤˘JQ’G ¿É˘˘°ûH .‹É◊G º°SƒŸG ‘ ᫪«¶æàdG ''ÜGô˘Y'' IOɢ˘¡˘ °ûH ï˘˘«˘ °ûdG ô˘˘cPh ÊÒH ¤h’G ᢢ ˘ ˘Ä˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘dG ᢢ ˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ ˘ jQ ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L í˘˘ °üf …ò˘˘ dG ¿ƒ˘˘ à˘ ˘ °ù∏˘˘ ˘µ˘ ˘ jG ø˘˘ ˘ ˘e È©˘˘ ˘ ˘dG ò˘˘ ˘ ˘ NCɢ ˘ ˘ ˘H Úª˘˘ ˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘ ˘æŸG Úà«MÉædG ‘ º¡MÉ‚h Ú«æjôëÑdG

øjôëÑdG IõFÉL ƒª¶æe π°UGƒj ó˘˘MGh ’ƒ˘˘eQƒ˘˘a äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ùd iȵ˘˘dG áaÉ°†à˘°S’ á˘jOGó˘©˘à˘°S’G º˘¡˘JÒ°ùe ‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ™˘HGô˘˘dG Ωɢ˘©˘ ∏˘ d çó◊G Ö≤JôŸG πª©dG èeÉfôH ¢VôY ÈY á«fÉæÑ∏dG ᪰UÉ©dG ‘ 2007 ¥ÉÑ°ùd ô˘˘¡˘ °T ø˘˘e π˘˘ bCG π˘˘ Ñ˘ ˘b ∂dPh ,ähÒH áãdÉãdG ádƒ÷G ¿É°†àMG ≈∏Y ∞°üfh ø˘e π˘Ñ˘≤ŸG π˘jô˘˘HG 15 ¤G 13 ø˘˘ e ¢SQÉe 18 ‘ ≥∏£æJ »àdG ádƒ£ÑdG .πÑ≤ŸG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG ôjóe QÉ°TCGh ô˘eɢ°S ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ‘ ᢢeɢ˘©˘ dG √òg ≈©°ùJ øjôëÑdG ¿G ¤G ï«°ûdG

18:00 ¯ 18:30 ¯ 18:30 ¯ 20:00 ¯ 20:30 ¯ 21:30 ¯

áæ°S 17 ■ɵjôeCG ÉHƒc É«Ñeƒdƒc -ÚàæLQC’G á«°VÉjôdG Iôjõ÷G ¯

iȵdG IõFÉ÷G èeÉfôH ¢VôY ádƒL øe

¿ÉHÉ«dG ‘ á«°VÉjQ ÜÉ©dCG ádÉ°U Ωó≤J - (RÎjhQ) ƒ«cƒW ÖjQóJh π«gCÉJ IOÉYEG èeGôH ∫ÓN øe ÜÓµ∏d É¡JÉeóN ‘ äÓ˘˘µ˘ °ûe ÖÑ˘˘°ùH ¢†jÎdG ɢ˘¡˘ æ˘ ˘µÁ ’ »˘˘ à˘ ˘dG ÜÓ˘˘ µ˘ ˘∏˘ ˘d .π°UÉØŸG …òdG hÒH ∫G ÜÉ©dCG ádÉ°U ‘ ábÉ«∏d èeÉfôH ∞∏µjh áMÉÑ°Sh AÉŸG â– »°ûe RÉ¡L ≈∏Y »°ûŸG øe áYÉ°S πª°ûj ƒ˘Ñ˘eɢ°ûdɢH Ωɢª˘ë˘à˘°S’Gh AɢNΰSÓ˘˘d ¢Vƒ˘˘M ‘ ¢Sƒ˘˘∏÷Gh GQk ’hO 59) ø˘˘ j 6800 ƒ˘ë˘f ø˘Nɢ°ùdG AGƒ˘¡˘dɢH ∞˘«˘Ø˘é˘à˘dGh .äÉeGôLƒ∏«c á°ùªN øe πbCG ¿õJ »àdG ÜÓµ∏d (É«µjôeCG .Ö∏µdG ¿Rh OGR ɪ∏c ô©°ùdG OGOõjh ÜÉ©dC’G ádÉ°U QhõJ »àdG »°ûJƒLÉeÉj ƒcƒ°ùJÉe âdÉbh äGƒ˘æ˘°S ¢ùª˘N ô˘ª˘©˘dG ø˘e ≠˘∏˘Ñ˘j …ò˘dG ɢ¡˘Ñ˘∏˘c ™˘e Ωɢ¶˘à˘ fɢ˘H ¿CG â¶M’'' »°ûŸG ‘ áHƒ©°U óéjh ΩõJÉehôdG øe ÊÉ©jh .''Úà«Ø∏ÿG ¬«eób ∫ƒM äô¡X äÓ°†©dG øe ójõŸG áª∏c »gh hÒH ∫G ÜÉ©dCG ádÉ°U kÉÑ∏c 35 ƒëf Qhõjh .´ƒÑ°SCG πc Ö∏µdG »æ©J á«fÉÑ°SEG π˘ª˘©˘dG ¿EG hÒH ∫G ô˘jó˘e ɢeɢjƒ˘˘°ùJɢ˘e ƒ˘˘cƒ˘˘°Tƒ˘˘c ∫ɢ˘bh øcôJ ÜÓµdG øe ÒãµdGh ÒãµdG âëÑ°UCG ¿CG ó©H ¢û©àæj .É¡HÉë°UCG πãe áYódGh ¢Sƒ∏÷G ¤EG IÉ«M ܃∏°SCG ¢û«©J »àdG ÜÓµdG OóY ójGõJ ™e'' ±É°VCGh Gò¡H §ÑJôJ »àdG á«ë°üdG É¡JÓµ°ûe äOGR ô°ûÑdÉH É¡«Ñ°T ábÉ«∏dG ájófCG ≈∏Y ∫ÉÑb’G ‘ ÖÑ°ùdG ƒg Gòg ..܃∏°SC’G .''ÜÓµ∏d á«fóÑdG

01:00 ¯

ójóL øe …Oƒ©°ùdG …Qhó∏d Oƒ©J IÉ«◊G á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG á∏°ù∏°S Ú°ùëàd IógÉL ádhÉfi ‘ AÉ≤∏dG øeÉãdG õcôŸG ¤EG ¬àaòbh º°SƒŸG Gòg ¬H âØ°üY …òdG ‹hódG ¬ªLÉ¡˘e ≈˘∏˘Y ô˘°üæ˘dG ∫ƒ˘©˘jh á˘£˘≤˘f 15 󫢰Uô˘H …OÉ˘Ø˘J á˘dhÉÙ π˘Nó˘j ᢫˘°SOɢ≤˘dG ɢª˘æ˘ «˘ H »˘˘KQÉ◊G 󢢩˘ °S 14 ó«°UôH ô°ûY …OÉ◊G õcôŸG ‘ ™Ñ≤j …òdG ƒgh •ƒÑ¡dG í˘dɢ°Uh ⁄ɢ°ùdG ∞˘°Sƒ˘j ᢫˘°SOɢ˘≤˘ dG ø˘˘Y Ö«˘˘¨˘ jh .ᢢ£˘ ≤˘ f ôµ°ù©Ã º˘¡˘WÉ˘Ñ˘JQ’ ∂dPh …hÓ˘¡˘°ùdG ó˘ªfih º˘æ˘jƒ˘¨˘dG äÉ«Ø°üàdG ‘ ¿GôjEG IÉbÓŸ ó©à°ùj …òdG »ÑŸh’G ÖîàæŸG Ωƒ˘«˘dG ¢ùØ˘˘f ‘h .2008 Úµ˘H Oɢ«˘ÑŸh’ á˘∏˘gDƒŸG ᢫˘ ÑŸh’G …hÓgC’G ≥jôØ∏d ᪡e IGQÉÑe ‘ »FÉ£dGh »∏gC’G »≤à∏j ∫ƒNó∏d ᢰùaÉ˘æ˘ª˘∏˘d ≈˘©˘°ùjh ¢SOɢ°ùdG õ˘côŸG π˘à˘ë˘j …ò˘dG ∞°üæd ™HôŸ ∫ƒ°UƒdG ‘ ¬MÉ‚ ó©H »ÑgòdG ™HôŸG ≈∏Y Ú°ùë˘à˘d ≈˘©˘°ù«˘a »˘Fɢ£˘dG ɢeCG , ó˘¡˘©˘dG ‹h ¢SCɢc »˘Fɢ¡˘f óÑY »æjôëÑdG ÖYÓdG Oƒ©«°Sh ,Ö«JÎdG º∏°S ‘ √õcôe IGQÉÑe ¬aÉ≤jEG ó©H »FÉ£dG ™e kGOó› Ö©∏d »bhRôŸG ¬∏dG ‘h .AGôØ°U äGQGòfEG áKÓK ≈∏Y ¬dƒ°üM ÖÑ°ùH IóMGh .ÜÉÑ°ûdG ™e Ωõ◊G Ö©∏j ¢SôdG

: ôØ©L óªMCG - Öàc

∞bƒJ ó©H kGOó› …Oƒ©°ùdG …QhódG ¤EG IÉ«◊G Oƒ©J »FÉ¡f ™HQh øªK äÉjQÉÑe áeÉbEG ÖÑ°ùH kÉeƒj 18 ôªà°SG ó©H ΩÉ≤J Iô°ûY á©HÉ°ùdG ádƒ÷G QÉWEG ‘h .ó¡©dG ‹h ¢SCÉc ‘ OÉ–’G è˘«˘∏ÿG ∞˘«˘°†à˘˘°ùjh ,¿É˘˘JQɢ˘Ñ˘ e ¢ù«˘˘ªÿG ó˘˘Z õcôŸG øe Ühô¡∏d ∫hC’G É¡«a ≈©°ùj IGQÉÑe ‘ ΩÉeódG ÉeCG .¤hC’G áLQódG …Qhód •ƒÑ¡dG íÑ°T ‘Óàd ÒNC’G á£≤f 26 󢢫˘ °Uô`H ™˘˘HGô˘˘dG õ˘˘côŸG π˘˘à˘ ë˘ j …ò˘˘ dG OÉ–’G ó«cCÉJh »ÑgòdG ™HôŸG ‘ ¬©bƒe â«Ñãàd kGógÉL ≈©°ù«a º°SGƒe 3 É¡æY ÜÉZ …òdG …QhódG ádƒ£H ≥«≤ëàd √Qƒ°†M Ió˘Mƒ˘dG ≈˘∏˘Y kÉ˘Ø˘«˘°V ¥É˘Ø˘J’G π˘ë˘j ᢫˘fɢ˘ã˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ‘h . Ì©J QɶàfÉH kÉàbDƒe Qó°üà∏d ∞«°UƒdG ≈©°ùjh ,∞«°UƒdG π˘Nó˘j ɢª˘æ˘«˘H ,»˘∏˘°ü«˘Ø˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùj …ò˘dG ∫Ó˘¡˘∏˘d ó˘jó˘L ∂∏Á) á£≤f 20 ó«°Uô`H ¢ùeÉÿG õcôŸG ‘ ƒgh ¥ÉØJ’G á«°SOÉ≤dG ∞˘«˘°†à˘°ùj ᢩ˘ª÷G Ωƒ˘jh .(Úà˘∏˘LDƒ˘e ÚJQÉ˘Ñ˘e ÒNC’G πNójh á«°ùaÉæJ IGQÉÑe ‘ ΩÉeódG ‘ ô°üædG ≥jôa

…Oƒ©°ùdG …QhódG äÉ°ùaÉæe øe

17496667 :¢ùcÉ`a - 17496666 :∞``JÉg :ô`jôëàdGh IQGOE’G

ôjôëàdG ôjóe

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

17877886 :¢ùcÉ`a - 17877668 :∞`JÉ`g äÉ```````````fÓ````YE’G

QÉ`s ``°üf ∞``«£∏dGóÑY

»``µæÑdG ó``ªMCG ó``ªfi

ôØ©L øªMôdGóÑY ΩÉ°ûg

øWƒdG ácô°T øY Qó°üJ (Ω .Ω .P) ô°ûædGh áaÉë°ü∏d

Alwatan 07 MAR 2007  
Alwatan 07 MAR 2007