Page 1

ø`` ` jô`ëÑdG »a kGQÉ`` ` °ûàfG ´ô`` ` °SC’G ¢ù`````∏a 200 Sat

2

June

áëØ°U 40

ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj 2007 - Issue

no

(539)

(CAWN 630)

:π«é°ùàdG ºbQ

www.alwatannews.net

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG

∑ƒæÑdG ≥jôW øY ∫RÉæŸG ΩóN ÖJGhQ º«∏°ùJ

AÉ°ùædG IOÉ≤dG ô“Dƒe ‘ ∑QÉ°ûJ É«g áî«°ûdG

IQGRƒdG ¿CÉH áØ«∏N ∫BG øªMôdG óÑY øH »∏Y ï«°ûdG πª©dG IQGRh ‘ á«dɪ©dG äÉbÓ©dG ôjóe OÉaCG øjòdG ∫ɪ©dG äÓµ°ûeh ∫RÉæŸG ΩóN Ühôg øe ∞«Øîà∏d IóY äGAGôLEG ≥«Ñ£J ¤EG kÉ«dÉM ≈©°ùJ øY ∫ɪ©dG ÖJGhQ º«∏°ùJ Ö∏W É¡æeh ,äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ÜÉë°UCG øe º¡ÑJGhQ ¿ƒª∏à°ùj ’ .∫ɪY Iô°ûY øe ÌcCG É¡jód »àdG äÉcô°ûdG ójóëàdÉHh ∑ƒæÑdG ≥jôW 5 øWƒdG QÉÑNCG

IOÉ≤dG'' ô“Dƒe ‘ áØ«∏N ∫BG ó°TGQ É«g áî«°ûdG áeÉ©dG á«©ªé∏d 16 `dG IQhódG á°ù«FQ âcQÉ°T øe 31 Ωƒj ó≤Y …òdGh ,'§ ' °ShC’G ¥ô°ûdG ‘ øeC’Gh º∏°ùdG ≥«≤– πLCG øe »©°ùdG - AÉ°ùædG .∂«æ°SÓH ’ƒ°SQCG É°ùªædG á«LQÉN IôjRh øe IƒYO ≈∏Y AÉæH Éæ««a áæjóe ‘ »°VÉŸG ô¡°ûdG .⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe AÉ°ùædG AGQRƒdG øe OóY ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°Th 2 øWƒdG QÉÑNCG

:á≤«bO πc ∞FGòb 10

á∏eÉ©dG ICGôŸG ∞°üfCG

º¡«∏Y øeDƒe »æjôëH ∞dCG 70 ICGôeG ∞dCG 19 º¡æ«H :¢UÉN - zøWƒdG{

(QGPBG) ¢SQÉe ájÉ¡f ‘ á«YɪàL’G äÉæ«eCÉàdG ‘ Ú∏é°ùŸG πª©dG ÜÉë°UCG OóY ≠∏H ≠∏H ɪc 341905 ÖfÉLC’Gh Ú«æjôëH øe º¡«∏`Y øeDƒŸG OóY ≠∏H h ,36627 »°VÉŸG Qƒcò˘dG ø˘e 50912 º˘¡˘æ˘e ,kɢ°üT 70199 Ú«˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ø˘e º˘¡˘«˘∏˘Y ø˘eDƒŸG Oó˘˘Y ¥hó˘æ˘°üd á˘eɢ©˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG ø˘Y IQOɢ˘°üdG äɢ˘«˘ Fɢ˘°üME’G Ò°ûJh çɢ˘fE’G ø˘˘e 19287h øe 257137 º¡æ«H øe ,270199 ≠∏H ÖfÉLC’G øe º¡«∏Y øeDƒŸG OóY ¿CÉH óYÉ≤àdG ÚeCÉàdG º°SG â– kÉYôa ICGôª∏d ¿ƒfÉ≤dG ¢ü°üN óbh .çÉfE’G øe 13062h QƒcòdG ICGôŸG πeÉ©J å«M - ó©H ≥Ñ£j ⁄ - áeƒeC’Gh ¢VôŸG ÖÑ°ùH âbDƒŸG õé©dG ó°V É¡«∏Y π°üëj »àdG ™aÉæŸGh ¥ƒ≤◊G ™«ªL ‘ πLôdÉc ¬dÓN øe ΩɶædG ‘ ácΰûŸG kÉ°TÉ©e ICGôŸG ≥ëà°ùJ å«M ,πLôdG ¿hO É¡°üN »àdG äGÒ°ù«àdG ¢†©H ∂dP ¤EG kÉaÉ°†e πLôdG øe πbCG - áæ°S 15 ÉgQób ÚeCÉàdG ‘ ∑GΰTG Oóe É¡jód âfƒµJ GPEG kÉjóYÉ≤J äÉæ«eCÉàdG'' Iô°VÉfi äQÉ°TCGh .áæ°S 55 øe πbCG ÉgôªY ¿Éc GPEGh - äGƒæ°S 5 `H OóŸG ICGôª∏d ôaƒàJ ⁄ GPEG ¬fCÉH ,kGôNDƒe É¡ª«¶æJ ” »àdGh ''ICGôŸG ¥ƒ≤Mh á«YɪàL’G 10 hCG áæ°S 55 É¡æ°S ¿ƒµj ¿CG πÑb ÚeCÉàdG ‘ ∑GΰTG áæ°S 15 …CG ¢TÉ©ª∏d á∏gDƒŸG GPEG á«YɪàL’G äÉæ«eCÉàdG øe á∏eÉc É¡bƒ≤M ≥ëà°ùJ É¡fEÉa 55 `dG É¡Zƒ∏H ó©H äGƒæ°S .Iô°ù«e •hô°ûHh É¡àeóN â¡àfG 3 øWƒdG QÉÑNCG

zOQÉÑdG ô`¡f{ π©°ûj »fÉæÑ∏dG ¢û`«÷G zΩÓ``°SE’G í`à`a{ ∫ƒ∏a OQÉ£jh :RÎjhQ - OQÉÑdG ô¡f

â– âeó≤˘J »˘à˘dG ᢫˘fɢæ˘Ñ˘∏˘dG äGƒ˘≤˘dG âMɢà˘LG ô£«°ùj ™bGƒe äÉHÉHódGh á«©aóŸG ¿GÒf øe QÉà°S ≈˘∏˘Y ᢫˘eÓ˘°SE’G í˘˘à˘ a ᢢYɢ˘ª˘ L hO󢢰ûà˘˘e ɢ˘¡˘ «˘ ∏˘ Y Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓd OQÉÑdG ô¡f º«fl ±QÉ°ûe .kÉ°üî°T 19 πàbh ᩪ÷G ¢ùeCG ¿ÉæÑd ∫ɪ°ûH á°TÉ°TôdG ™aGóŸG ¿GÒfh »©aóŸG ∞°ü≤dG õgh ≈˘à˘ M ìɢ˘Ñ˘ °üdG ø˘˘e ¤hC’G äɢ˘Yɢ˘°ùdG ò˘˘æ˘ e º˘˘«ıG ∞˘FGò˘≤˘dG âfɢc ¿É˘«˘MC’G ¢†©˘H ‘h .π˘«˘∏˘ dG ∫ƒ˘˘∏˘ M .á≤«bO πc ∞FGòb ô°ûY ∫ó©Ã ôéØæJ πbC’G ≈∏Y kÉ°üî°T 16 ¿EG á«æeCG QOÉ°üe âdÉbh ∫ÓN ∫Éàb ∞æYCG ôKEG OƒæL áKÓK ¤EG áaÉ°VEG Gƒ∏àb .ÚYƒÑ°SCG ™˘bGƒ˘e á˘KÓ˘K ≈˘∏˘Y ᢰUÉÿG äGƒ˘≤˘ dG âdƒ˘˘à˘ °SGh ™˘˘bGƒ˘˘e äô˘˘eOh ΩÓ˘˘°SE’G í˘˘à˘ a …O󢢰ûàŸ á˘˘«˘ °ù«˘˘ FQ ᢫˘bô˘°ûdGh ᢫˘dɢª˘°ûdG Úà˘aÉ◊G ≈˘˘∏˘ Y ᢢ°Uɢ˘æ˘ ≤˘ ∏˘ d .º«îª∏d ɢ˘e kɢ Ñ˘ dɢ˘Z, âfÎfE’G ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘ bƒÃ ¿É˘˘ «˘ ˘H åMh ,¿ÉæÑ˘d ‘ ø˘jOó˘°ûàŸG Ió˘Yɢ≤˘dG º˘«˘¶˘æ˘J ¬˘eó˘î˘à˘°ùj .ΩÓ°SE’G íàa øY ´ÉaódG ≈∏Y §ÑJôŸG ±hô©ŸG §°TÉædG ¬©bh …òdG ¿É«ÑdG ÉYOh ¤EG Ú«˘˘ eÓ˘˘ °SE’G áÁɢ˘ µ˘ ˘M ó˘˘ ˘ªfi Ió˘˘ ˘Yɢ˘ ˘≤˘ ˘ dɢ˘ ˘H OQÉ˘Ñ˘dG ô˘¡˘f ‘ ø˘jO󢢰ûàŸG Ió˘˘Yɢ˘°ùeh ᢢ°Vɢ˘Ø˘ à˘ f’G .»æjO ÖLGh ¬fCÉH ∂dP kÉØ°UGh øe Ghôa øjOó°ûàŸG ¢†©H ¿EG ¢û«é∏d ¿É«H ∫Ébh ‘ PÓe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Gƒ©°Sh á«eÉeC’G •ƒ£ÿG .ájô°ûH kÉYhQO Ú«fóŸG øe øjòîàe º«ıG ≥ªY .ΩÓ°ùà°S’G ¤EG øjOó°ûàŸG ¢û«÷G ÉYOh Êɢ˘ ˘æ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ dG ¢û«÷G ÚH äɢ˘ ˘cɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ à˘ ˘ °TG Qhó˘˘ ˘ Jh ∞æYCG ‘ (QÉjBG) ƒjÉe 20 òæe º«ıG ‘ øjOó°ûàŸGh »àdG á«∏gC’G Üô◊G òæe ¿ÉæÑd ‘ á«∏NGO äÉcÉÑà°TG .1990h 1975 »eÉY ÚH äQGO 84 Iɢ˘«˘ ë˘ H ᢢ©˘ ª÷G ¢ùeCG π˘˘Ñ˘ b ∫ɢ˘à˘ ≤˘ ˘dG iOhCGh 20h kGOó°ûàe 29h kÉjóæL 35 ºg πbC’G ≈∏Y kÉ°üî°T 18h kÉ«˘fó˘e 60 ¿EG ᢫˘æ˘eCG QOɢ°üe âdɢ˘bh .kɢ «˘ fó˘˘e øµd .ᩪ÷G ¢ùeCG ìhôéH GƒÑ«°UCG øjôNBG kÉjóæL πNGO 16 `dG ≈∏à≤dG ¿Éc GPEG Ée QOÉ°üŸG í°VƒJ ⁄ øe ΩCG á«eÓ°SE’G íàa áYɪL …Oó°ûàe øe º«ıG ¿CG ΩÓ°SE’G íàa ácôM ‘ Qó°üe ócCGh .Ú«fóŸG ø˘˘ e Úæ˘˘ KG ¿CGh ™˘˘ bGƒŸG ¢†©˘˘ H äô˘˘ °ùN ᢢ Yɢ˘ ˘ª÷G π˘NGO ᢫˘æ˘«˘£˘°ù∏˘a QOɢ°üe âdɢbh .Gƒ˘∏˘à˘b ɢgOGô˘˘aCG ≈˘∏˘Y Qɢeó˘∏˘d â°Vô˘©˘J ᢢ«˘ fóŸG ≥˘˘Wɢ˘æŸG ¿EG º˘˘«ıG .™°SGh ¥É£f 16 ÈcC’G øWƒdG

ôjóe 100 øe ÌcCG ¢ùÑëj ∫ƒ¡› !¿Éª∏°S øH áØ«∏N ó¡©e ‘ ∫hDƒ°ùeh :á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi Öàc

øe kGOóY ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ∫ƒ¡› ¢üî°T õéàMG ,É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©J áKOÉM ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh øe Ú«°UÉ°üàNGh ᫪«∏©àdG ≥WÉæŸG AÉ°SDhQh ¢SQGóŸG …ôjóe óbh .á≤«bO 40 ¤EG π°üJ IÎØd É«Lƒdƒæµà∏d ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ó¡©e πNGóH ‘ ≥«˘≤˘ë˘à˘dG ÜɢH í˘à˘Ø˘H Gƒ˘Ñ˘dɢWh π˘NGó˘dɢH ø˘jõ˘é˘àÙG ᢶ˘«˘Ø˘M ±ô˘°üà˘dG Gò˘g QɢKCG .»eGôLE’ÉH √ƒØ°Uh …òdG π©ØdG Gò¡H ΩÉb …òdG ¢üî°ûdG áaô©Ÿ áKOÉ◊G ≈æÑŸG ÜÉH ∫ÉØbEÉH ΩÉb k’ƒ¡› kÉ°üî°T ¿CG ¤EG áÑjô¨dG áKOÉ◊G π«°UÉØJ Ò°ûJh Aɢ°SDhQh ¿hô˘jQó˘e º˘¡˘æ˘«˘ H º˘˘q«˘ ≤˘ e 100 ø˘˘e ÌcCG ¬˘˘«˘ a ¿É˘˘ch ó˘˘¡˘ ©˘ ª˘ ∏˘ ˘d »˘˘ ∏˘ ˘NGó˘˘ dG á«HÎdG IQGRh »°SQóŸ ᫪cGÎdG äÉØ∏ŸG º««≤J á«∏ª©H ¿ƒeƒ≤j GƒfÉc ¿ƒ«°UÉ°üàNGh ‘ ôJƒàdG QÉKCG …òdG ôeC’G ,óYÉ°ùe á°SQóe ôjóe áØ«Xh π¨°ûd Úeó≤àŸG º«∏©àdGh áYÉ°ùdG º¡∏ªY ∞bƒJ òæe ,á≤«bO 40 ƒëf ≠∏ÑJ IóŸ ºgQɶàfG ∫ÉW ¿CG ó©H º¡aƒØ°U .kAÉ°ùe áæeÉãdG 4 øWƒdG QÉÑNCG

ák jQhôe ák ØdÉfl 1174 º««îàdG º°Sƒe ‘ á¨dÉH çOGƒM 7h :Ö«ÑM AGôgR âÑàc

øjô°ûJ) Ȫaƒf 17 IÎØdG øe º««îàdG º°Sƒe ¢Uƒ°üîH QhôŸG ôjô≤J ∞°ûc 1174 â£Ñ°V Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ¿CG 2007 (•ÉÑ°T) ôjGÈa 17 ≈àM 2006 (ÊÉãdG kÉKOÉM 12h á¨dÉH çOGƒM ™Ñ°S áæjÉ©e ¤EG áaÉ°VEG ,IÎØdG ∂∏J ‘ ájQhôe áØdÉfl áeÉ©dG IQGOE’G ‘ É¡Ø«bƒJ ” ádÉM 151 ¿CG ¤EG ájQhôŸG äGAÉ°üME’G Ò°ûJh .kÉ£«°ùH π«é°ùJ ΩóY áØdÉfl â∏é°S ɪæ«H .áLGQO 39h IQÉ«°S 63h ,kÉ°üî°T 49 É¡æe ,Qhôª∏d ∫ÉLQ §Ñ°V ɪæ«H ,áØdÉfl 170 â¨∏H PEG ,º««îàdG äGAÉ°üMEG ‘ ΩÉbQC’G ≈∏YCG äGQÉ«°ùdG 112 §Ñ°V ” ÚM ‘ ,ÚeCÉJ ¿hO ÈdG ‘ º¡JGQÉ«°S ¿ƒbƒ°ùj kÉ°üî°T 122 QhôŸG .ájDhQ ÖLÉM áØdÉfl 102h ''áMƒd ¿hO'' áØdÉfl 4 øWƒdG QÉÑNCG

∫ƒ¡ÛG º«ëL ¤EG OQÉÑdG ô¡f øe Üô¡J

¿GôjEG ™e kÉHôM ¿hójôj zÚfÉ›{ øe Qqòëjo »YOGÈdG ájhƒædG ábÉ£dGh ¿Gô¡W ó≤àæJ ¢ùjGQh

¿ƒ«∏e 100 ìô£j »é«∏ÿG πjƒªàdG ƒ«fƒj ôNGhCG ¿óæd ‘ º¡°S :RÎjhQ ` ¿óæd

»°†ŸG Ωõà©J É¡fEG :ᩪ÷G ¢ùeCG á«æjôëÑdG »é«∏ÿG πjƒªàdG â«H ácô°T âdÉb ƒ«fƒj ájÉ¡f ‘ ¿óæd á°UQƒH ‘ áªFÉ≤dG É¡ª¡°SCG øe ¿ƒ«∏e áFÉe ƒëf êGQOEG ‘ kÉeób ᢫˘°Sɢ°SC’G ᢫˘æ˘Ñ˘dG äɢYhô˘°ûe ‘ ᢫˘eÓ˘°SE’G á˘cô˘°ûdG ô˘ª˘ã˘à˘°ùJh.…QÉ÷G (¿Gô˘˘jõ˘˘M) .óæ¡dGh Üô¨ŸGh ¿OQC’G ‘h »Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe ‘ äGQÉ≤©dGh º¡°SCG êGQOEG …ƒæJ É¡fCG »°VÉŸG (ÊÉãdG ¿ƒfÉc) ôjÉæj ‘ âdÉb »àdG ,ácô°ûdG OQƒJ ⁄h .á≤Ø°üdG ᪫b ,¿óæd ‘ 12 ¥Gƒ```°SCG

ɪc .ᢰSɢ°ù◊G á˘jhƒ˘æ˘dG ɢ¡˘à˘£˘°ûfCG 󢫢ª˘é˘à˘d á«dhódG ádÉcƒ∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ùjGQ äó≤àfG ¬àØ°Uh ÉŸ »YOGÈdG óªfi ájQòdG ábÉ£∏d ¬∏ªY Ú©àj Ée ¿CÉ°ûH ''ádÉ°SôdG ¢ûjƒ°ûàH'' í«ª∏J ‘ âdÉbh .…hƒædG ¿GôjEG èeÉfôH √ÉŒ ∫ƒÑ≤ŸG ÒZ øe ¿EG »YOGÈdG äÉëjô°üJ ¤EG ·CÓ˘ d ᢢeõ˘˘∏ŸG äGQGô˘˘≤˘ dG ¿Cɢ °T ‘ ∂µ˘˘ °ûà˘˘ dG .IóëàŸG 17 ÈcC’G øWƒdG

ó°V ¿B’G ≈àM »YOGÈdG øe ôjò– iƒbCG á«Hô¨dG Iƒ≤dG ÉYO ¿CG ≥Ñ°Sh .Iƒ≤dG ΩGóîà°SG Ö«˘°üî˘à˘H ¿Gô˘j’E ìɢª˘°ùdG Iô˘µ˘ a ¢SQó˘˘J ¿C’ ’ ¬fCG ó≤à©j Ohófi ¥É£f ≈∏Y Ωƒ«fGQƒ«dG á˘jhƒ˘f π˘Hɢæ˘b Qɢ˘°ûà˘˘fG ô˘˘£˘ N ≈˘˘∏˘ Y …ƒ˘˘£˘ æ˘ j ≈∏Y kGOQh .´Gô°U ¤EG ¥’õf’G ∫hO ∫ƒëjh á«LQÉÿG IôjRh âdÉb »YOGÈdG äÉëjô°üJ ¿EG ᩪ÷G ¢ùeCG ¢ùjGQ Gõ«dhófƒc ᫵jôeC’G Ió©à°ùe É¡fCG ≈∏Y π«dO …CG Ωó≤J ⁄ ¿GôjEG

?Qƒ¡°T 5 É¡Jóe IRÉLEG ‘ ¿ƒ∏©Øj GPÉe

z»Ø«°üdG äÉ«ÑdG{ ‘ ÜGƒædG

»°SGôµdG â∏Xh ÜGƒædG ÖgP

RÉ‚E’G å«M øe π°†aCG ¿Éc ¤hC’G ‘ ‹É◊G ¢ù∏ÛG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e AGOC’Gh ,∑GPh Gòg øY kGó«©Hh .É¡JGP IÎØdG á«Ø«c øY ä’DhÉ°ùJ ìô£j øe ∑Éæg ¢†©˘Ñ˘dG ,º˘¡˘JGRɢLE’ ÜGƒ˘˘æ˘ dG Aɢ˘°†b ,ìô°üj ¿CG ójôj ’ ¢†©ÑdGh ,ßØëàj ’ ÖFɢ˘æ˘ dG ¿EG ∫ɢ˘b ô˘˘NB’G ¢†©˘˘Ñ˘ ˘dGh øe ɉEGh á«∏©a IRÉLEG ≈∏Y π°üëj π˘µ˘d ó˘°UGQh ™˘Hɢà˘e ƒ˘¡˘ a ,äɢ˘°ù∏÷G ¬°ù∏› ¿CG ɪc ,äGQƒ£àdGh çOGƒ◊G ∂dP πc ,ÚæWGƒŸÉH AÉ≤àdÓd ìƒàØe ɢ˘ª˘ c ᢢ∏˘ jƒ˘˘W IRɢ˘LEG ‘ ¬˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘é˘ ˘j ’ .Qƒ°üàoj 6 øWƒdG QÉÑNCG

:ó«ÛG óÑY ¿ÉæL âÑàc

äÉ«ÑdG'' á∏Môe É¡«ª°ùj ¢†©ÑdG ¢†©ÑdGh ,ÜGƒædG ¢ù∏Û ''»Ø«°üdG IRÉLEG É¡fEG ∫ƒ≤j ÚÑbGôŸG øe ôNB’G πc ¿CG ÒZ ,ΩRÓdG øe ÌcCG á∏jƒW IRÉLEG ÉÃQh'' IRÉLEG ¤EG êÉàëj πªY ÜGƒædG ¢ù∏› IRÉLEG É¡fEG .''ÜQÉfi ÉÃQ øµd ,ô¡°TCG á°ùªN ÜQÉ≤J »àdG òÑëj ’ »æjôëÑdG »°SÉ«°ùdG ´QÉ°ûdG ¢ù∏éª∏d á∏jƒ£dG IRÉLE’G √òg πãe .ÒãµdG ¬æe ô¶àæj …òdG »©jô°ûàdG ¿CG iôj øe ∑Éæg ,¬JGP âbƒdG ‘ ¬JQhO ‘ ≥HÉ°ùdG »©jô°ûàdG ¢ù∏ÛG

Ú«˘bGô˘©˘dG Ú«˘fóŸG ø˘˘e 100 ó˘˘LC’ ìɢ˘Ñ˘ °U èeÉfôH ‘ ±É°VCGh .''º¡ØàM ¿ƒ≤∏j AÉjôHC’G ᢫˘fɢ£˘jÈdG á˘YGPE’G á˘Ä˘ «˘ g äô˘˘°ûf »˘˘≤˘ Fɢ˘Kh πÑb âfÎfE’G ≈∏Y É¡©bƒe ‘ ¬æe ™WÉ≤e ød ÉæfCG øe ócCÉàdG »g Ió«MƒdG »àdÉ°SQ'' ¬ãH ɢæ˘HGƒ˘°U ó˘≤˘Ø˘f ’CG hCG Ió˘jó˘L kɢHô˘˘M ¢Vƒ˘˘î˘ f ≈˘£˘©˘J ¿CG ó˘jô˘f ’ .¢†©˘Ñ˘dG É˘æ˘°†©˘H π˘à˘≤˘ æ˘ a ø˘˘ jò˘˘ dG Oó÷G Úfɢ˘ é˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d iô˘˘ NGC ᢢ ˘©˘ ˘ jQP Gòg ¿Éch .''¿GôjEG ∞°ü≤f ÉæYO ..¿ƒdƒ≤j

:RÎjhQ - ¿óæd

ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d ΩÉ©dG ôjóŸG QòM øe ᩪ÷G ¢ùeCG »YOGÈdG óªfi ájQòdG π˘˘ª˘ ©˘ d Aƒ˘˘é˘ ∏˘ ˘dG ¿hó˘˘ jƒD ˘ ˘j ''Oó˘˘ L ÚfÉ›'' ∫Ébh …hƒædG ¿GôjEG èeÉfôH ∞bƒd …ôµ°ùY QGôZ ≈∏Y iôNCG kÉHôM iôj ¿CG ójôj ’ ¬fEG ™e á∏HÉ≤e ‘ »YOGÈdG ∫Ébh .¥Gô©dG ÜôM πc ß≤«à°SCG'' á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g ƒjOGQ

πYõJ ’ πYõe Éj :…ó«©°ùdG áë°üdÉH ≥«≤ëàdG á°SÉFôH ôjó÷G ÉfCG øe É¡H •É°ùÑdG âÑë°S »àdG áë°üdG ‘ ≥«≤ëàdG GC óHh π°ûØJ äCGóH ób »°SÉ«°S ∂«àµàH »∏LQ â– Gòg πg .ôNB’G ƒ∏J kGóMGh É¡æe ¿ƒÑë°ùæj ÜGƒædG »æŸBG'' :±OQCGh .''?á°SÉ«°ùdÉH ájGQódG á∏b áé«àf ¿EÉa ,¢ù«FôdGh (πYõJ ’h) πYõŸG ÚH çóM Ée ¿CG Öé˘jh ᢫˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG ᢢ∏˘ eɢ˘©ŸÉ˘˘H π˘˘î˘ j Gò˘˘g .¬JÉaô°üJ èFÉàf πYõŸG πªëàj 7 øWƒdG QÉÑNCG

…ó«©°ùdG º°SÉL π≤à°ùŸG »Ø∏°ùdG ÖFÉædG ó≤àfG ‘ ≥«≤ëàdG áæ÷ ¢ù«FQ É¡H ΩÉb »àdG äÉaô°üàdG πYõŸG óªfi ÖFÉædG áë°üdG IQGRh ΩÉ°ùbCG AÉ£NCG áØ«∏N ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ≈∏Y …ó©àdG É¡æeh kGôNDƒe áæ÷ IQGOE’ ¬JQGóL ΩóYh ,ÊGô¡¶dG óªMCG øH ¬æ˘e ɢ¡˘à˘°SɢFQ Ö뢰S »˘à˘dG á˘ë˘°üdG ‘ ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG …ó«©°ùdG ∫Ébh .√ÒÑ©J Ö°ùM ,»°SÉ«°S ∂«àµàH á˘æ÷ ¿EG ∂d ɢæ˘∏˘b'' :π˘˘Yõ˘˘ª˘ ∏˘ d ¬˘˘eÓ˘˘c kɢ ¡˘ Lƒ˘˘e

äÉ©ªÛG πNGO ÚNóàdG ô¶– øjôëÑdG ∫’ódG õjõY Öàc

¿CG »LGƒ∏◊G ºXÉc QƒàcódG »ë°üdG ∞«≤ãàdG º°ùb ¢ù«FQ ÖFÉfh ÚNóàdG áëaɵe áæ÷ Qô≤e ócCG ,ájQÉéàdG äÉ©ªÛG πNGO ÚNóàdG øY ´Éæàe’G ‘ ÚæNóŸG πÑb øe á©é°ûeh áë°VGh áHÉéà°SG ∑Éæg .(¢ù«ªÿG) ∫hC’G ¢ùeCG ájQÉéàdG äÉ©ªÛG ‘ ÚNóàdG ™æe ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J AóH ™e 5 øWƒdG QÉÑNCG

hQƒj 2:ÉHhQhCG - ¿GQ’hO :IóëàŸG äÉj’ƒdG - »æ«dΰSG ¬«æL :IóëàŸG áµ∏ªŸG - IÒd 1000:¿ÉæÑd - ¢ù∏a 200:¿OQC’G - ¢Tôb 100:ô°üe - á°ù«H 200 :¿ÉªY - ¿’ÉjQ :ô£b - ¿ÉªgQO :äGQÉeE’G - ¢ù∏a 200:âjƒµdG - ¿’ÉjQ :ájOƒ©°ùdG :áî°ùædG øªK


alwatan news local@alwatannews.net

øWƒdG QÉÑNCG 2

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

»∏«FGô°SE’G »Hô©dG ´Gô°üdG É¡°SCGQ ≈∏Y

á«bôH å©Ñj ∂∏ŸG ádÓL Gƒ``eÉ``°S ¢ù«FQ ¤EG á``Äæ¡J

πeÉ©àdG IQhô°V ócDƒJ áØ«∏N ∫BG É«g áî«°ûdG §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ᫪«∏bE’G äÉjóëàdG ™«ªL ™e 16 `dG IQhó˘˘ ˘ ˘ dG ᢢ ˘ ˘ °ù«˘˘ ˘ ˘ FQ âcQɢ˘ ˘ ˘ °T

º«∏˘©˘à˘dG ᢫˘ª˘gCG ≈˘∏˘Y õ˘«˘cÎdG IQhô˘°V ‘ IóYÉ°ùŸG πLCG øe ¬à«YƒæH AÉ≤JQ’Gh .á˘j󢫢∏˘≤˘à˘dG •É‰C’G ø˘˘e ICGôŸG êhô˘˘N ÚH QGƒ◊G IQhô°V ≈∏Y kÉ°†jCG äócCGh ≥˘«˘ª˘©˘Jh ,á˘≤˘£˘æŸG ‘ ±Gô˘WC’G ™˘«˘ª˘ L äÉfÉjódGh äGQÉ°†◊G ÚH QGƒ◊G õFÉcQ π˘˘°†aCG º˘˘¡˘ a ¤EG π˘˘°Uƒ˘˘ à˘ ˘dG π˘˘ LCG ø˘˘ e ∫ƒÑ≤dGh ¬©e πeÉ©˘à˘dG ᢫˘Ø˘«˘ch ô˘NBÓ˘d .¬©e ¢ûjÉ©àdGh äÉaÓàN’ÉH

™«ªL IOÉ«b É¡«∏Y äócCG »àdG á«ØdC’G øg AÉ°ùædG ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh .⁄É©dG ∫hO äɢ˘ YGõ˘˘ æ˘ ˘dG ô˘˘ WÉı kɢ ˘°Vô˘˘ ˘©˘ ˘ J ÌcC’G ∫ƒ˘Mh .⁄ɢ©˘dG ´É˘≤˘H ≈˘à˘°T ‘ á˘ë˘ ∏˘ °ùŸG ∫BG É«g áî«°ûdG äócCG ,§°ShC’G ¥ô°ûdG äɢeRC’G á÷ɢ©˘e IQhô˘°V ≈˘∏˘Y á˘Ø˘«˘∏˘N ≈∏Yh ,á≤£æŸG É¡H ꃓ »àdG á«°SÉ«°ùdG »˘∏˘«˘FGô˘˘°SE’G »˘˘Hô˘˘©˘ dG ´Gô˘˘°üdG ɢ˘¡˘ °SCGQ ≈∏Y äOó°T ɪc .á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dGh

á°VƒØŸGh ,ádÉÑL óæH OÉ©°S ájôFGõ÷G ÚÄLÓd Ióë˘àŸG ·C’G á˘Ä˘«˘¡˘d á˘eɢ©˘dG IÒØ°Sh ,ójR ƒHCG øjQÉc Ú«æ«£°ù∏ØdG ƃ˘à˘g ᢫˘dɢY Ió˘ë˘àŸG ᢵ˘∏˘ª˘ª˘∏˘d ¿OQC’G .¿GQƒH ≈∏Y áØ«∏N ∫BG É«g áî«°ûdG äócCGh ÉjÉ°†b ™e πeÉ©àdG ‘ IóëàŸG ·C’G QhO øe ICGôŸG Úµ“ ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,ICGôŸG ±Gó˘gCG ó˘MCG ƒ˘g QGô˘≤˘ dG ™˘˘æ˘ °U õ˘˘cGô˘˘e

∫BG ó°TGQ É«g áî«°ûdG áeÉ©dG á«©ªé∏d - Aɢ°ùæ˘˘dG IOɢ˘≤˘ dG'' ô“Dƒ˘ e ‘ á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N øeC’Gh º∏°ùdG ≥«≤– πLCG øe »©°ùdG 31 ‘ ó≤Y …òdGh ,''§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ AÉæH Éæ««a áæjóe ‘ »°VÉŸG ô¡°ûdG øe É°ùªædG á«LQÉN IôjRh øe IƒYO ≈∏Y .∂«æ°SÓH ’ƒ°SQCG AGQRƒdG øe OóY ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°Th .⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe AÉ°ùædG Iô˘˘ jRh ÚcQɢ˘ °ûŸG ᢢ ª˘ ˘Fɢ˘ ˘b âª˘˘ ˘°Vh ,¢ùjGQ Gõ«dGófƒc ᫵jôeC’G á«LQÉÿG ,ÊÉÑdÉW hôg »bGô©dG ¢ù«FôdG áæjôbh á«LQÉÿG IôjRhh AGQRƒdG ¢ù«FQ áÑFÉfh ¿É˘æ˘Mh ,»˘æ˘Ø˘«˘d »˘Ñ˘jõ˘J ᢫˘ ∏˘ «˘ FGô˘˘°SE’G »˘HhQhC’G OÉ–’G ᢰVƒ˘Ø˘ eh ,…hGô˘˘°ûY hô˘jô˘a ɢ˘à˘ «˘ æ˘ H ᢢ«˘ LQÉÿG äɢ˘bÓ˘˘©˘ ∏˘ d ᢫˘JGhô˘µ˘dG ᢫˘LQÉÿG Iô˘˘jRhh ô˘˘fó˘˘dGh Iô˘jRhh ,∂«˘ahQÉ˘à˘«˘c ô˘HGô˘L Gó˘æ˘«˘ dƒ˘˘c ⫢˘ fGƒ˘˘ à˘ ˘fG ᢢ jQɢ˘ ¨˘ ˘æ˘ ˘¡˘ ˘dG ᢢ «˘ ˘ LQÉÿG ‹hódG ¿hÉ©à˘dG Iô˘jRhh ,Gô˘jƒ˘Hƒ˘eƒ˘fɢH ¿hDƒ°T IôjRhh ,»æ¨d ƒHCG IõjÉa …ô°üŸG IÒª˘°S ᢫˘fɢ˘à˘ °ùcɢ˘Ñ˘ dG Üɢ˘Ñ˘ °ûdGh ICGôŸG ¿ÉÑ©°T áØ˘«˘dCG á˘jô˘FGõ˘L Iô˘jRhh ,∂dɢe IQGRh ‘ ᢢ ˘Hó˘˘ ˘à˘ ˘ æ˘ ˘ e Iô˘˘ ˘ jRhh ,¥hQɢ˘ ˘ a ,Êhô˘µ˘ °T ᢢgõ˘˘f ᢢ«˘ Hô˘˘¨ŸG ᢢ«˘ LQÉÿG ᢫˘ª˘∏˘©˘dG çƒ˘ë˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢHó˘˘à˘ æ˘ e Iô˘˘jRhh

ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch É°ùªædG ¢ù«FQ ™e ™ªàŒh ..

Éæ««a ¤EG IQÉjR äCGóH ób áî«°ûdG ¿Éch èeÉfôH πØM å«M »°VÉŸG AÉ©HQC’G Ωƒj Oó©˘H á˘jhɢ°ùª˘æ˘dG á˘ª˘°Uɢ©˘dG ¤EG ɢ¡˘JQɢjR äɪ¶æŸG …ôjóe ™e äGAÉ≤∏dG øe ÒÑc É¡d kGô≤e Éæ««a øe òîàJ »àdG á«dhódG ô“Dƒ˘ ˘ e ‘ ɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘cQɢ˘ ˘ °ûe ¤EG ᢢ ˘ aɢ˘ ˘ °VEG π˘LCG ø˘e ᢵ˘Ñ˘°T / ᢫˘Fɢ°ùæ˘˘dG äGOɢ˘«˘ ≤˘ dG) .(¥ô°ûdG ‘ øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ᢢ°ù«˘˘FQ â¡˘˘Lƒ˘˘J ó˘˘bh Gò˘˘g ᢢª˘ °Uɢ˘©˘ dG ¤EG Ió˘˘ë˘ àŸG ·CÓ˘ d ᢢeɢ˘©˘ dG QÉ˘Ñ˘c »˘≤˘à˘∏˘à˘°S å«˘M ó˘jQó˘e ᢫˘ fɢ˘Ñ˘ °SC’G ∂∏ŸG º¡°SCGQ ≈∏Yh ádhódG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘ LQÉÿG ô˘˘ ˘ ˘jRhh (¢ShQɢ˘ ˘ ˘c ¿Gƒ˘˘ ˘ ˘N) kÉHÉ£N »≤∏J ¿CG ô¶àæj ɪc ¢Sƒæ«JGQƒe .ÊÉÑ°SC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ΩÉeCG

âHôYCG »àdG ∂«æ°SÓH ’ƒ°SQG á«LQÉÿG á«©ª÷G á°ù«FQ ∫ÉÑ≤˘à˘°SɢH ɢ¡˘JOɢ©˘°S ø˘Y ‘ É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡é∏d É¡fÉæàeGh áeÉ©dG IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G πªY ™aO .π°†aC’G ƒëf á˘eɢ©˘dG ᢫˘©˘ ª÷G ᢢ°ù«˘˘FQ âeɢ˘b ɢ˘ª˘ c å«M …hÉ°ùªædG ¿ÉŸÈdG ô≤e ¤EG IQÉjõH ¿ÉŸÈdG ᢢ°ù«˘˘ FQ ɢ˘ ¡˘ ˘dɢ˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°SG ‘ âfɢ˘ c øY âHôYCG »àdG (ÒÁGôH GôHôH Ió«°ùdG) ᢫˘©˘ª÷G ᢰù«˘FQ ∫ɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °Sɢ˘H ɢ˘¡˘ JOɢ˘©˘ °S ‘ É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡é∏d É¡fÉæàeGh áeÉ©dG IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G πªY ™aO ≈˘˘∏˘ Y ICGôŸG QhO õ˘˘jõ˘˘©˘ ˘Jh π˘˘ °†aC’G ƒ˘˘ ë˘ ˘f kÉLPƒ‰ πã“ ÉgQÉÑàYÉH ‹hódG iƒà°ùŸG .QGô≤dG ™æ°U õcGôe ‘ kÉ©«ªL AÉ°ùæ∏d

IóëàŸG ·C’G á˘ª˘¶˘æ˘eh á˘jQò˘dG á˘bɢ£˘∏˘d .á«YÉæ°üdG ᫪æà∏d Ò°û«˘˘a õ˘˘æ˘ jɢ˘g …hɢ˘°ùª˘˘æ˘ dG ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG ‘ É¡JGQOÉÑeh áî«°ûdG QhóH OÉ°TCG Éeó©Hh ᢢ ˘ ¡˘ ˘ ˘HÉ›h äGQɢ˘ ˘ °†◊G QGƒ˘˘ ˘ M ¥É˘˘ ˘ ¶˘ ˘ ˘f ‘ ΩÓ°ùdG á«∏ªY ¢VΩJ »àdG äÉjóëàdG IQhô˘˘°V ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘cCG ≥˘˘ Wɢ˘ æŸG ‘ ó˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘dG ìÓ°UE’ áaOÉ¡˘dG ¿hɢ©˘à˘dG Oƒ˘¡˘L ∞˘«˘ã˘µ˘J .IóëàŸG ·C’G á«©ª÷G á°ù«FQh ¬fCG ô°û«a í°VhCG óbh ·C’G πNGO ìÓ°UE’G Oƒ¡L ÉãëH áeÉ©dG ᢫˘©˘ª÷G QhO π˘«˘©˘Ø˘ J ᢢ«˘ Ø˘ «˘ ch Ió˘˘ë˘ àŸG ɢgÒKCɢJ IOɢjRh Ió˘ë˘àŸG ·CÓ˘ d ᢢeɢ˘©˘ dG ô≤˘Ø˘dG á˘ë˘aɢµÃ ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘a kɢ°Uƒ˘°üN ÚH IGhɢ°ùŸG π˘ã˘e äɢYƒ˘˘°Vƒ˘˘eh ᢢ«˘ eC’Gh ™˘˘ «˘ ˘ ª˘ ˘ L ø˘˘ ˘e ICGôŸG Úµ˘˘ ˘ª˘ ˘ à˘ ˘ d Ú°ùæ÷G .πLôdG ™e IGhÉ°ùŸG Ωób ≈∏Y ¥ƒ≤◊G ¢ù«˘˘ ˘Fô˘˘ ˘dG Oɢ˘ ˘°TCG iô˘˘ ˘ NCG ᢢ ˘ ¡˘ ˘ ˘L ø˘˘ ˘ e ™˘e Iõ˘«˘ª˘àŸG √OÓ˘H äɢbÓ˘©˘H …hɢ°ùª˘˘æ˘ dG øjôëÑdG áµ∏‡h ΩÉY πµ°ûH è«∏ÿG ∫hO ¤EG IQɢ˘jõ˘˘H Ωɢ˘b ¬˘˘fCG kɢ ë˘ ˘°Vƒ˘˘ e ,äGò˘˘ dɢ˘ H kÓc â∏ª°T »°VÉŸG ΩÉ©dG è«∏ÿG á≤£æe á˘dhOh á˘jOƒ˘©˘°ùdG ᢫˘Hô˘˘©˘ dG ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG ø˘˘e õjõ©Jh ôjƒ£àd IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ä’ÉÛG ‘ ɢ˘ ª˘ ˘«˘ ˘°S ’h ¿hɢ˘ ©˘ ˘ à˘ ˘ dG ¥É˘˘ ˘aBG á˘jQɢª˘ã˘à˘°S’Gh á˘jQɢé˘à˘dGh ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’G á∏Kɇ IQɢjõ˘H Ωɢ«˘≤˘∏˘d §˘«˘£˘î˘J ∑ɢæ˘gh ᢢ ˘µ˘ ˘ ∏‡h âjƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ dG ᢢ ˘dhO ø˘˘ ˘ e π˘˘ ˘ c ¤EG ‘ Oófi A»°T óLƒj ’ øµdh øjôëÑdG ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S ¬˘˘fCG ¤EG kɢ à˘ a’ ø˘˘gGô˘˘ dG âbƒ˘˘ dG .øjó∏ÑdG øjòg IQÉjõH kGó«©°S âæH ɢ«˘g á˘î˘«˘°ûdG äOɢ°TCG ɢ¡˘Ñ˘fɢL ø˘e ™e É¡©ªL …òdG AÉ≤∏dÉH áØ«∏N ∫BG ó°TGQ ‘ ÉæãëH ó≤d âdÉbh ,…hÉ°ùªædG ¢ù«FôdG Qƒ˘gó˘à˘dG ɢ¡˘æ˘«˘ H ™˘˘«˘ °VGƒŸG ø˘˘e ó˘˘j󢢩˘ dG á˘jó˘©ŸG ¢VGô˘eC’Gh ñɢæŸG Ò¨˘Jh »˘æ˘«˘ Ñ˘ dG Òaƒ˘˘ ˘ Jh π˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ dGh ICGôŸG ÚH IGhɢ˘ ˘ ˘°ùŸGh ‘ ™°VƒdG ¤EG á˘aɢ°VEG ™˘«˘ª˘é˘∏˘d º˘«˘∏˘©˘à˘dG ‘ ™°VƒdGh ƒaƒ°Sƒ˘c π˘Ñ˘≤˘à˘°ùeh ¿É˘≤˘∏˘Ñ˘dG .§°ShC’G ¥ô°ûdG á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ɢ˘«˘ g á˘˘î˘ «˘ °ûdG âeɢ˘b ɢ˘ª˘ c ¿hDƒ°ûdGh á«LQÉÿG IQGRh ô≤e ¤EG IQÉjõH IôjRh É¡dÉÑ≤à°SG ‘ âfÉc å«M ,á«HhQhC’G

:øY ø∏©j º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh »FGóàH’G ôjƒ£J áæ÷ ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN

¢SQGóe 10 ‘ »°SQóŸG Ωƒ«dG ójó“ ¢ùªÿG äÉ`¶aÉ`ÙG ≈∏Y á`YRƒ`e á`«aÉ``°VEG ¢SQGóŸÉH ᫪«∏©˘à˘dGh á˘jQGOE’G äɢĢ«˘¡˘∏˘d ÚH ø˘eh ´hô˘°ûª˘∏˘d á˘eó˘N ᢫˘FGó˘˘à˘ H’G :äò˘Ø˘f »˘à˘dG ᢫˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘˘eGÈdG √ò˘˘g É¡æe OÉ˘Ø˘à˘°SGh Òµ˘Ø˘à˘dG ˃˘≤˘Jh º˘«˘∏˘©˘J º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG ø˘˘e kɢ jƒ˘˘Hô˘˘ J kɢ ˘aô˘˘ °ûe (40) IQGOEG ÚH ¿hÉ©àdÉH òØf …òdGh »FGóàH’G ¢Sɢ˘ «˘ ˘≤˘ ˘dG õ˘˘ cô˘˘ eh »˘˘ æ˘ ˘ ¡ŸG ÖjQó˘˘ ˘à˘ ˘ dG Ωɶf èeɢfô˘H ¤EG á˘aɢ°VE’ɢH ,˃˘≤˘à˘dGh ˃˘≤˘à˘dG Ö«˘dɢ˘°SCGh …ƒ˘˘HÎdG ˃˘˘≤˘ à˘ dG kɢHQó˘à˘e (500) ¬˘æ˘e OÉ˘Ø˘ à˘ °SGh ,¬˘˘JGhOCGh ,…ƒHô˘J ¬˘Lƒ˘e ,ó˘Yɢ°ùe ô˘jó˘e ,ô˘jó˘e) IQGOE’G è˘˘eɢ˘fô˘˘ H ∂dò˘˘ ch ,(∫hCG º˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘e Ωɢ©˘dG §˘«˘£˘î˘à˘dGh ᢫˘°SQóŸG IOɢ˘«˘ ≤˘ dGh π˘ª˘ ©˘ ∏˘ d »˘˘é˘ «˘ JGΰS’G §˘˘«˘ £˘ î˘ à˘ dGh ô˘jó˘˘e (100) ɢ¡˘æ˘e Oɢ˘Ø˘ à˘ °SGh »˘˘°SQóŸG ,¢ùªÿG äɢ¶˘aÉÙG ‘ ó˘Yɢ°ùe ô˘˘jó˘˘eh ᢰù°SDƒ˘ª˘∏˘d »˘JGò˘dG ˃˘≤˘à˘ dG è˘˘eɢ˘fô˘˘Hh ô˘jó˘˘e (100) ¬˘æ˘e OÉ˘Ø˘ à˘ °SGh ᢢ«˘ °SQóŸG ,¢ùªÿG äɢ¶˘aÉÙG ‘ ó˘Yɢ°ùe ô˘˘jó˘˘eh º«∏©à˘dG äɢ«˘é˘«˘JGΰSG è˘eɢfô˘H kGÒNCGh OÉØà°SGh Úª∏©˘àŸG Qɢ¨˘°U ió˘d º˘∏˘©˘à˘dGh 25 ™bGƒH kɪ∏©eh ∫hCG kɪ∏©e ( 30) ¬æe .á«ÑjQóJ áYÉ°S

ᢢª˘ ¶˘ fCGh ¢ùjQó˘˘à˘ ˘dG ¥ô˘˘ Wh è˘˘ gɢ˘ æŸÉ˘˘ H á«°SQóŸG IQGOE’Gh ˃≤àdGh äÉfÉëàe’G ,ᣰûfC’Gh á«°SQóŸG áÄ«ÑdGh ÖjQóàdGh .ÉgÒZh äGRÉ‚E’G ´É˘ª˘à˘L’G ¢ûbɢf ó˘˘bh Gò˘˘g º˘«˘∏˘ ©˘ à˘ dG Ωɢ˘¶˘ f ä’É› ‘ ᢢ«˘ °Sɢ˘°SC’G ˃˘≤˘à˘dGh ᢫˘ °SQóŸG ᢢĢ «˘ Ñ˘ dGh ,IQGOE’Gh äGP è˘˘gɢ˘æ˘ ª˘ ∏˘ d ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H ÖjQó˘˘ à˘ ˘dGh ôjóe π«dO ∫ɪµà°SG ” å«M ,á∏MôŸG ᢫˘ª˘«˘∏˘ ©˘ à˘ dG π˘˘MGôŸG ∑Gô˘˘°TEɢ H ᢢ°SQóŸG äɢ˘Yhô˘˘°ûŸG ≥˘˘Fɢ˘Kh π˘˘ jó˘˘ ©˘ ˘Jh iô˘˘ NC’G ¢ù∏› á˘≤˘«˘Kh ´hô˘°ûe :π˘ã˘e á˘jƒ˘HÎdG á≤«Khh IQGOE’G ¢ù∏› á≤«Khh áÑ∏£dG OGó˘˘ YE’G Öfɢ˘ L ¤EG Gò˘˘ g Aɢ˘ HB’G ¢ù∏› ø˘cQ ‘ ᢫˘Ø˘°üdG ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG ∫ɢNOE’ á≤Ñ£ŸG ¢SQGóŸG ¢†©Ñd á«Ø°üdG áÄ«ÑdG ∫hC’G ø˘˘e ᢢjõ˘˘«˘ ∏‚E’G ᢢ¨˘ ∏˘ ˘dG ´hô˘˘ °ûŸ .»FGóàH’G ´hô°ûe ¿CG ôcòj π°üàe ó«©°U ≈∏Yh IóY øª°†àj »FGóàH’G º«∏©àdG ôjƒ£J ᢫˘æ˘¡ŸG ᢫˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ɢ˘¡˘ ª˘ gCG ø˘˘e ä’É› ¿B’G ó˘˘M ¤EG ” ÖjQó˘˘à˘ dGh ᢢeGó˘˘à˘ ˘°ùŸG ¬˘Lƒ˘e ᢫˘ Ñ˘ jQó˘˘J è˘˘eGô˘˘H Ió˘˘Y ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J

QƒàcódG º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh ¬Lh ´ÉªàL’G ¬˘°SDhô˘J ó˘æ˘Y »˘ª˘«˘©˘æ˘dG ó˘Lɢe º«∏©àdG ôjƒ£J ´hô°ûe áæé∏d …QhódG ´hô°ûe ≥«Ñ£J ‘ ™°SƒàdG ¤EG »FGóàH’G ¢SQGóe ô°ûY ‘ »°SQóŸG Ωƒ«dG ójó“ / 2007 πÑ≤ŸG »°SGQódG ΩÉ©dG á«aÉ°VEG ,¢ùªÿG äɢ˘¶˘ aÉÙG ™˘˘«˘ ˘ª˘ ˘L ‘ 2008 ≥∏Nh ,á¶aÉfi πc ‘ Úà°SQóe ™bGƒH äÉ˘æ˘ Ñ˘ dGh Úæ˘˘Ñ˘ dG ¢SQGó˘˘e ÚH ¿RGƒ˘˘à˘ dG áHôéàd á≤Ñ£ŸG ¢SQGóŸG ´ƒª› íÑ°ü«d âæ«H ¿CG ó©H ∂dPh ,á°SQóe 15 ójóªàdG »°SGQódG ΩÉ©dG ∫ÓN á≤Ñ£ŸG áHôéàdG √ò˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ g ìÉ‚ 2007/2006 ‹É◊G π©ØdG OhOQ øe ójó©dG »≤∏Jh ,áHôéàdG πÑb øe IQGRƒdG É¡Jó°UQ »àdG á«HÉéjE’G OhOôŸG ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H ,Qƒ˘˘ eC’G Aɢ˘ «˘ ˘dhCG π˘«˘°ü– ≈˘∏˘Y ó˘jó˘ª˘à˘ dG Gò˘˘¡˘ d Ö«˘˘£˘ dG ∂dP »JCÉjh ,áHôéàdG ¢SQGóe ‘ áÑ∏£dG á«°SGQódG á£ÿG ≥«Ñ£àH AóÑdG QÉWEG ‘ »˘à˘dGh ,᢫˘FGó˘à˘H’G á˘∏˘Mô˘ª˘∏˘d Ió˘˘jó÷G ô˘jƒ˘£˘J ´hô˘°ûe ¿É˘cQCG º˘gCG ó˘MCG Èà˘˘©˘ J kÉ°†jCG πª˘°ûj …ò˘dGh ᢫˘FGó˘à˘H’G á˘∏˘MôŸG á˘∏˘°üàŸG iô˘NC’G ÖfGƒ÷G ø˘e ó˘˘j󢢩˘ dG

∫ƒM »FÉ°ùædG ‹hódG ô“DƒŸG ÜÉ≤YCG ‘ èeÉfôH õ«“ §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ ΩÓ°ùdG áØ«∏N ∫BG ó°TGQ âæH É«g áî«°ûdG IQÉjR Qɢ˘Ñ˘ c Aɢ˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘d ¢ü°üN ∞˘˘ ã˘ ˘µ˘ ˘e •É˘˘ °ûæ˘˘ H ¢ù«˘Fô˘dG º˘¡˘°SCGQ ≈˘∏˘Yh á˘dhó˘dG ‹hDƒ˘ °ùe ¬H ⩪àLG …òdG ô°û«a õæjÉg …hÉ°ùªædG »˘˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ Fô˘˘ ˘ dG ô˘˘ ˘ °ü≤˘˘ ˘ dG ‘ ¢ùeCG ìɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°U .»îjQÉàdG ÚH ábÓ©dG ¬LhCG É°Vô©à°SG ¿ÉÑfÉ÷G á°UɢN ,Ió˘ë˘àŸG ·C’G á˘ª˘¶˘æ˘eh ɢ°ùª˘æ˘dG á˘ª˘¶˘æ˘ª˘∏˘d ådɢã˘dG ô˘≤ŸG »˘˘g ɢ˘æ˘ «˘ «˘ a ¿CGh ø˘e ó˘j󢩢dG ∞˘˘«˘ °†à˘˘°ùJ å«˘˘M ᢢ«˘ dhó˘˘dG á«dhódG ádɢcƒ˘dG π˘ã˘e ᢫˘dhó˘dG äɢĢ«˘¡˘dG

ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL

∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U å©H ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM áÄæ¡J á«bôH øjôë˘Ñ˘dG ᢵ˘∏˘ª˘e Gƒ˘eɢ°S á˘jQƒ˘¡˘ ª˘ L ¢ù«˘˘FQ ≈˘˘dEG ,»fɢã˘dG »˘∏˘«˘aɢeƒ˘fɢJ Gƒ˘à˘«˘dɢe ∫Ó≤à°SG ó«Y iô˘cP á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ª˘H .√OÓH ø˘Y ¬˘à˘ dÓ˘˘L ɢ˘¡˘ «˘ a Üô˘˘YCGh ¬˘d ¬˘Jɢ«˘æ˘ª˘ Jh ¬˘˘«˘ fɢ˘¡˘ J Ö«˘˘WCG IOɢ˘©˘ °ùdGh á˘˘ë˘ ˘°üdG Qƒ˘˘ aƒ˘˘ ª˘ ˘H Gƒ˘˘eɢ˘ °S ᢢ jQƒ˘˘ ¡˘ ˘ª˘ ˘L Ö©˘˘ °ûdh .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªH

¥ƒ°ùàdGh ¬«aÎdG ¿ÉLô¡e ¬àjÉYQ ≈∏Y √hôµ°T

á«©ªL AÉ°†YCG »≤à∏j zäÉjó∏ÑdG{ ôjRh áÄ°TÉædG AÉbó°UCG

AÉ≤∏dG øe ÖfÉL

IQGRƒdG ¿GƒjóH ¬Ñàµe ‘ ÖLQ øH Qƒ°üæe áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ôjRh πÑ≤à°SG á≤aôH ô°UÉædG áªWÉa á«æjôëÑdG áÄ°TÉædG AÉbó°UCG á«©ªL á°ù«FQ »°VÉŸG ¢ù«ªÿG ∫hC’G áÄ°TÉædG ¿ÉLô¡e ¬àjÉYQ ≈∏Y √ôµ°ûd ,á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe OóY .»°VÉŸG ô¡°ûdG á«©ª÷G ¬àª¶f …òdG ¥ƒ°ùàdGh ¬«aÎ∏d ≈æ©J »àdG ájÒÿG á«©ª÷G äÉWÉ°ûæd ¬ªYO AÉ≤∏dG ∫ÓN ÖLQ øH ôjRƒdG ócCGh É¡JÉ«dÉ©ah É¡JÉWÉ°ûf ‘ á«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ¤EG kÉ©∏£àe ,áÄ°TÉædGh ÜÉÑ°ûdÉH ¬«aÎ∏d ∫hC’G áÄ°TÉædG ¿ÉLô¡e ¿CG ô°UÉædG áªWÉa á«©ª÷G á°ù«FQ âë°VhCGh .á∏Ñ≤ŸG ¬JÉ«dÉ©Ød πFGƒ©dGh ÚæWGƒŸG øe kGÒÑc kGQƒ°†Mh ¥ƒÑ°ùe ÒZ kÉMÉ‚ »≤d ¥ƒ°ùàdGh .á∏Ñ≤ŸG ô¡°TC’G ‘ ¬ª«¶æJ IOÉYEG ¤EG á©∏£àe ,¬àeÉbEG IÎa QGóe ≈∏Y ,Ú°ùæ÷G øe áÄ°TÉædG áÄa ¢SÉ°SC’ÉH ±ó¡à°ùJ É¡à«©ªL èeGôH ¿CG ô°UÉædG âæ«Hh ᫪°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl πÑb øe Ωɪàg’Gh ájÉæ©dG ¤EG áLÉëH áÄØdG √òg ¿CG áæ«Ñe ‘ á«©ª÷G É¡H Ωƒ≤à°S á«Ø«°U ᣰûfCGh èeGôH OƒLh øY ô°UÉædG âØ°ûch .á«∏gC’Gh ‘ IRÉLE’G ¬Ø∏îà°S …òdG ÆGôØdG ó°ùH èeGÈdG √òg ºà¡à°Sh ,∞«°üdG IRÉLEG IÎa áªWÉa á«©ª÷G á°ù«FQ äógCG AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘h .áÄ°TÉæ∏d Ió«Øe äÉWÉ°ûfh ™jQÉ°ûe ájÉYôd É¡fÉæàeG øY É¡à«©ªL AÉ°†YCG øeh É¡æe kGÒÑ©J ,ôjRƒ∏d ájQÉcòJ kÉYQO ô°UÉædG .ɡࣰûfCGh á«©ª÷G äÉ«dÉ©a ôjRƒdG


3

øWƒdG QÉÑNCG ¢ùLGƒ``g QGƒ°S π«≤Y

Bin-swar@hotmail.com

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

June

2007 - Issue

no

(539)

alwatan news

ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ≈∏Y AÉ°†≤∏d º«©£J ∑Éæg :hôîa .O ¿ƒ``æ`Nóe ¢SQGó`ŸG áÑ```∏`W ø`e %20

hôîa øªMôdGóÑY QƒàcódG

á˘Hƒ˘≤˘Y ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘˘µ˘ J ¿CG kɢ MÎ≤˘˘e ,%20 Ωƒ˘«˘dG øe'' GC óÑà kGòNCG ¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ IOó°ûe .''ÜOC’G AÉ°SCG áHƒ≤©dG øeCG

ÉÃQ Ió©ŸG ¿ÉWô°S ¿EG hôîa QƒàcódG ∫ƒ≤jh ídGƒŸGh äÓ∏ıG ∫hÉæJ IÌc ¤EG ¬HÉÑ°SCG Oƒ©J .äÉjƒ°ûŸGh á◊ÉŸG ∑ɪ°SC’Gh ¬HÉÑ°SCG ™LôJ …òdG …ƒFôdG ¿ÉWô°S ∑Éægh ≠˘Ñ˘à˘dG ÚNó˘˘J ¤EG -hô˘˘î˘ a Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG Ö°ùM ‘ OGô˘˘£˘ °Vɢ˘H ô˘˘°ûà˘˘æ˘ J âJɢ˘H »˘˘à˘ dG ᢢ °û«˘˘ °ûdGh É¡æNój íÑ°UCGh ,”BÉŸG ≈àMh »gÉ≤ŸGh 䃫ÑdG ∂dòd ,∫ÉLôdGh AÉ°ùædG øe ÒѵdGh Ò¨°üdG á˘Hɢ°UE’G å«˘M ø˘e ∫ɢ˘Lô˘˘dGh Aɢ˘°ùæ˘˘dG ihɢ˘°ùJ ¢VGôeC’G ÌcCG øe QÉ°U …òdG áFôdG ¿ÉWô°ùH ´É˘£˘à˘°SG ¿CG ó˘©˘Ñ˘a .ô˘°ûÑ˘dG Iɢ«˘M ≈˘∏˘Y IQƒ˘£˘N ᢫˘ ë˘ °üdG ᢢ«˘ Yƒ˘˘à˘ dGh º˘˘«˘ ©˘ £˘ à˘ dG ÈY Ö£˘˘dG ‘ á˘∏˘Jɢb âfɢc ¢VGô˘eCG ᢢ¡˘ LGƒ˘˘e ᢢaɢ˘¶˘ æ˘ dGh ô°ûàæJ ÉjQÓŸGh GÒdƒµdGh …Qó÷G πãe »°VÉŸG ᢫˘Hƒ˘æ÷G ɢµ˘jô˘eCGh ɢ«˘≤˘jô˘aCGh ɢ˘«˘ °SBG ‘ I̵˘˘H ¬LGƒj ¿CG ¬«∏Y ,Oôa ÚjÓe 4 kÉjƒæ°S πà≤Jh .¿ÉWô°ùdG ¬fEG ,IQƒ£N ó°TCG kÉ°Vôe ¿B’G ¤EG hô˘î˘a Qƒ˘à˘có˘˘dG Qɢ˘°TCG ,ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘e Iôªà°ùeh áªFGO á«YƒJ ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG IQhô°V º¡æe øNój øjòdG ¢SQGóŸG áÑ∏£d kÉ°Uƒ°üNh

,Ú∏˘˘fC’G π˘˘ ã˘ ˘e OGƒŸG ¢†©˘˘ Hh Æɢ˘ Ñ˘ ˘°UC’G í˘˘ FGhQ ¥ƒ˘a ¢ùª˘°ûdG ᢢ©˘ °TCG ¬˘˘Ñ˘ Ñ˘ °ùJ ɢ˘¡˘ æ˘ e ¢†©˘˘Ñ˘ dGh ‘ ÉeƒfÓ«ŸG á¨Ñ°U ≈∏Y ôKDƒJ »àdG á«é°ùØæÑdG GhôLÉg øjòdG õ«∏‚E’G ¿CG ó‚ ∂dòd ,ó∏÷G Gò˘˘¡˘ H ÚHɢ˘°üŸG ÌcCG ɢ˘µ˘ jô˘˘eCGh ɢ˘ «˘ ˘dGΰSCG ¤EG »gh ,ó∏÷G ‘ á«fÉWô°ùdG ΩGQhC’G øe ´ƒædG Ö«°üj Ée ∑Éægh .kɵàa ´GƒfC’G ÌcCG øe Èà©J øe È©àj …òdG …óãdG ¿ÉWô°S πãe AÉ°ùædG ¬«∏j ,ICGôŸG É¡H ÜÉ°üJ »àdG äÉfÉWô°ùdG ô£NCG ÒZ É¡HÉÑ°SCGh ,¢†jÉÑŸGh ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ¤EG É¡HÉÑ°SCG ™LôJ ¿CG ™bƒàŸG øe øµd ,áahô©e ‘ øeõe »°ShÒa ÜÉ¡àdG hCG äÉæ«÷G ‘ Ò¨J .''ºMôdG ≥æY øe á«YƒædG √òg ¿CG hôîa QƒàcódG ∞«°†jh ó˘°V Ú©˘e º˘«˘©˘£˘J ɢ¡˘ d çó˘˘ë˘ à˘ °SG ¢VGô˘˘eC’G ô˘˘NBG Qɢ˘≤˘ Y çó˘˘ë˘ ˘à˘ ˘°SG ɢ˘ ª˘ ˘c ,HPV ¢ShÒ˘˘ ˘a ᫢¨˘H ô˘µ˘Ñ˘e ø˘°S ‘ äɢæ˘Ñ˘∏˘d ≈˘£˘©˘j º˘«˘©˘£˘à˘∏˘d .ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ¢ShÒa ≈∏Y AÉ°†≤dG RÉ¡÷G äÉfÉWô°S ¿CG ¤EG äGAÉ°üME’G Ò°ûJ ,è«∏ÿG ∫hO ‘ kGQÉ°ûàfG ÌcC’G »g »ª°†¡dG

:…óæ¡ŸG Ò¡°S - zøWƒdG{

á∏ªL ''¿ÉWô°ùdG ¢Vôà kGÒãc ™ª°ùf ÉæàH'' Qɢ˘°U ó˘˘MGh π˘˘c ¿CG ᢢLQó˘˘d ᢢ©˘ Fɢ˘°T âë˘˘Ñ˘ ˘°UCG ó˘MCG ø˘e kɢeƒ˘j ∫É˘æ˘«˘°S ¿É˘Wô˘°ùdG ¿CɢH ó˘≤˘ à˘ ©˘ j GƒfÉc kÉÁób .¬°ùØf ƒg ÉÃQh ¬aQÉ©e hCG ¬HQÉbCG ßØd á«°ûN ''¬∏dÉH PÉ«©dGh å«ÑÿG'' ¬fƒª°ùj π≤æd »Øµj ¬ª°SG ôcP ¿CÉH óFÉ°S OÉ≤àY’ ,¬ª°SG ''πJÉ≤dG'' hCG ''∑ÉàØdG'' ¬fƒª°ùj Ωƒ«dG ,ihó©dG ¢üFGôa ™aóJ ób ÖYôdG øe ádÉg ¬£«–h ‘ ô˘NBɢH ¢Uƒ˘¨˘J ɢª˘æ˘«˘H ,Oɢ©˘JQ’G ¤EG º˘˘gó˘˘MCG .AGõYC’G óMCG ¬Jó≤aCG ᪫dCG äÉjôcP §˘«– »˘à˘dG ᢫˘Yɢª˘à˘L’G á˘dɢ¡˘ dG √ò˘˘g π˘˘c »°UÉ°üàNG .ádƒ¡› âdGRÉe ¬HÉÑ°SCGh ¢VôŸÉH øªMô˘dGó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG ᢫˘fɢWô˘°ùdG ¢VGô˘eC’G ⁄ ᢢ«˘ fɢ˘Wô˘˘°ùdG ¢VGô˘˘ eC’G'' :∫ƒ˘˘ ≤˘ ˘j hô˘˘ î˘ ˘a ób É¡fCÉH ó≤à©jh ,¿B’G ≈àM É¡HÉÑ°SCG ∞°ûàµJ πãe ÉjÎµÑ˘dG ø˘e á˘æ˘«˘©˘e ´Gƒ˘fCG á˘é˘«˘à˘f ¿ƒ˘µ˘J ÖÑ°ùJh ∂ØdG Ö«°üJ √ògh ,berkitte â«côH øe áŒÉf É¡fCÉH ó≤à©jh ,iôNC’G ΩGQhC’G ¢†©H

çÉfE’G øe ∞dCG 19 º¡æ«H Ú«æjôëÑdG øe º¡«∏Y øeDƒŸG øe ∞dCG 70

..IÒNC’G ¬JÓjó©Jh »YɪàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb äÉ°†jƒ©àdG ‘ ÒÑc ø°ù–h á∏eÉ©dG ICGôª∏d ±É°üfEG :¢UÉN - zøWƒdG{

º¡«∏`Y øeDƒŸG OóY ≠∏H h , 36627 »°VÉŸG (QGPBG) ¢SQÉe ájÉ¡f ‘ á«YɪàL’G äÉæ«eCÉàdG ‘ Ú∏é°ùŸG πª©dG ÜÉë°UCG OóY ≠∏H øe 19287 h QƒcòdG øe 50912 º¡æe ,kÉ°üî°T 70199 ÚæjôëÑdG øe º¡«∏Y øeDƒŸG OóY ≠∏H ɪc 341905 ÖfÉLC’Gh ÚæjôëH øe øe 270199, ≠∏H ÖfÉLC’G øe º¡«∏Y øeDƒŸG OóY ¿CÉH óYÉ≤àdG ¥hóæ°üd áeÉ©dG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG äÉ«FÉ°üME’G Ò°ûJh çÉfE’G .çÉfE’G øe 13062h QƒcòdG øe 257137 º¡æ«H πeÉ©J å«M - ó©H ≥Ñ£j ⁄ - áeƒeC’Gh ¢VôŸG ÖÑ°ùH âbDƒŸG õé©dG ó°V ÚeCÉàdG º°SG â– ´ôa ICGôª∏d ¿ƒfÉ≤dG ¢ü°üN óbh »àdG äGÒ°ù«àdG ¢†©H ∂dP ¤EG ±É°†e É¡«∏Y π°üëj »àdG ™aÉæŸGh ¥ƒ≤◊G ™«ªL ‘ πLôdÉc ¬dÓN øe ΩɶædG ‘ ácΰûŸG ICGôŸG πLôdG øe πbCG - áæ°S 15 ÉgQób ÚeCÉàdG ‘ ∑GΰTG Oóe É¡jód âfƒµJ GPEG …óYÉ≤J ¢TÉ©e ICGôŸG ≥ëà°ùJ å«M , πLôdG ¿hO É¡°üN .áæ°S 55 øe πbCG ÉgôªY ¿Éc GPEGh - äGƒæ°S 5 `H

á«YGóHE’G ᣰûfCÓd ¢Vô©e á©eÉ÷ÉH á«HÎdG á«∏c ‘

¢Vô©ŸG øe ÖfÉL

áÑgƒŸGh »∏≤©dG ¥ƒØàdG Qô≤e øª°V káÑdÉW 33 â°VôY á°UÉÿG äÉÄØdG - ¢ùØædG º∏Y ¢SƒjQƒdɵH èeÉfôH ‘ ´GóHE’Gh ¢Vô©e ‘ á«YGóHE’G ø¡à£°ûfCG AÉ©HQC’G øjôëÑdG á©eÉL ‘ .á«HÎdG á«∏µH ¿É˘˘°ùª˘˘°T Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG Qô˘˘≤ŸG Pɢ˘à˘ °SCGh ¢Vô˘˘©ŸG ±ô˘˘ °ûe ∫ɢ˘ bh øe øgóæY Ée RGôHEG äÉÑdÉ£∏d í«àj ¢Vô©ŸG Gòg s¿GE '' :»YÉæŸG ‘ »∏ª©dGh …ô¶ædG ÚÑfÉ÷G ÚH §HôdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÖgGƒe päÉ˘Ñ˘dɢ£˘dG Ö°ùµ˘oJ ᢢHô˘˘é˘ à˘ dG √ò˘˘g'' s¿CG kɢ Ø˘ «˘ °†e ,''ᢢ°SGQó˘˘dG .''´GóHE’G ƒëf ká«HÉéjEG mäÉgÉŒG Oƒ©J á°Vhô©ŸG ᣰûfC’Gh ∫ɪYC’G s¿GC »YÉæŸG QƒàcódG ôcPh ,‹É◊G »°SGQódG π°üØdG ‘ Qô≤ŸG ø°SQój káÑdÉW 33 ¤EG ,äɢjƒ˘à˘°ùŸGh Qɢµ˘aC’G ‘ á˘Jhɢ˘Ø˘ à˘ e äɢ˘°Vhô˘˘©ŸG s¿CG ¤EG kGÒ°ûe IôØ°Sh ,äÉ«aó°üdGh ,¢ùFGô©dGh ,äÉ«aõÿGh ,ÉjGó¡dG :É¡æeh øe ´ƒædG Gòg OGóYEG ≈∏Y äÉ°Sôu ªàŸG ɡપs °U »àdG ¢Sô©dG .¢SGôYC’G äÓØM ‘ áeóîà°ùŸG ôØ°ùdG »∏«∏ÿG π«∏N QƒàcódG PÉà°SC’G á«HÎdG á«∏c ó«ªY ¿Éch øjÉYh ,¢Vô©ŸG íààaG IòJÉ°SC’Gh ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQ øe ∞«Ød ™e âæKCG ká«Ñ«MôJ káª∏c øgGóMEG â≤dCG ¿CG ó©H ,äÉÑdÉ£dG êÉàfEG .Qô≤ŸG ¢SQóeh á«∏µdG äGOƒ¡› ≈∏Y É¡«a Iôµa äõ‚CG »àdG ≈°ù«Y Ëôe áÑdÉ£dG âdÉb ,É¡ÑfÉL øeh áØ∏àflh ,IôµàÑe IôØ°ùdG √òg äÉjƒàfi s¿GE '' :¢Sô©dG IôØ°S á˘dɢ°üMh äɢ«˘aõ˘N â∏˘ª˘à˘ °TG PEG ,¥ƒ˘˘°ùdG ‘ Oƒ˘˘Lƒ˘˘e ƒ˘˘g ɢ˘ª˘ Y ,¢ùFGôYh ,äÉjƒ∏ë∏d äÓ°Sh ,á«∏£eh áæjõe IóªYCGh ,IÒÑc √òg Ö∏ZCG s¿CG ¤EG káàa’ ,''á«aƒ°üdG ä’ƒ¨°ûŸG ¢†©H ÖfÉéH .¢ùØædG ≈∏Y OɪàY’ÉH É¡Ñ«JôJh É¡©æ°U ” äÉjƒàÙG

local@alwatannews.net

ÖYôdG øe á«YɪàLG ádÉ¡H •Éfi z¬∏dÉH PÉ«©dGh å«ÑÿG{

!á«Yɪ÷G ÊÉeC’G IÈ≤e IQƒ¡°ûŸG ájó«eƒµdG ájOƒ«dƒ¡dG ôë°ùdG ΩÓaCG øe óMGh ‘ ᫪àæŸG á∏«ª÷G ∞jôdG IÉàa π≤àæJ (É¡JÉ≤à°ûeh ΩOBG á∏FÉY) á«æ‡ ,áÑNÉ°üdG áæjóŸG ¤EG π≤àæJ ,äÓFÉ©dG √òg øe IóMGƒd .É¡à∏FÉY çQEG øe É°k Uƒ°üN á«dÉN áØ∏àfl IÉ«ëH É¡°ùØf Ék«fƒjõØ∏J kÓ°ù∏°ùe Ωó≤j πãªÃ »≤à∏J ,áÑNÉ°üdG áæjóŸG ‘ π˘˘eGƒ˘˘©˘ H ɢ˘ª˘ ¡˘ °†©˘˘Ñ˘ d ¿É˘˘Hò˘˘é˘ æ˘ «˘ a ,Iô˘˘ Mɢ˘ °S ᢢ ∏˘ Fɢ˘ Y ø˘˘ Y ,kɢ ë˘ Lɢ˘ f ¢ùØæH Ωƒ≤àd π°ù∏°ùŸG ‘ ¬©e πª©dG É¡«∏Y ¢Vô©jh ,AÉ«ª«µdG .IÉ«◊G ‘ ¬æe Üô¡dG ∫hÉ– …òdG QhódG IÒ¡°T »ëÑ°üJ ¿CG ‘ ∂jCGQÉe :ɪ¡aQÉ©J ájGóH ‘ É¡d ∫ƒ≤j ∞˘˘«˘ c ±ô˘˘YCGh Qƒ˘˘¡˘ °ûeh »˘˘ æ˘ Z ɢ˘ fCG (kɢ µ˘ Mɢ˘ °V ∞˘˘ «˘ °†jh) ᢢ «˘ æ˘ Zh !?Gòg Ú∏©ØJ ∂∏©LCG ’ IÉ«◊G √òg ‘ óMCG Óa ≈æ¨dGh Iô¡°ûdG Iôµa É¡jƒ¡à°ùJ ᢢ Ø˘ ∏˘ àfl Aɢ˘ ª˘ °SCɢ H ¿EGh ,Úà˘˘ æ˘ K’G ÚJɢ˘ g ø˘˘ e ó˘˘ MGh ø˘˘ Y å뢢 Ñ˘ ˘j í˘˘Ñ˘ °UCG ¿CG ó˘˘jQCG ɢ˘fCG :ᢢjƒ˘˘Ø˘ ©˘ H Oô˘˘ J ɢ˘ ¡˘ æ˘ µ˘ d ,ᢢ Ø˘ ∏˘ àfl äɢ˘ Zƒ˘˘ °ùeh !..Ö°ùëa á«©«ÑW ÚfƒµJ ÚM »°T …CG ʃµJ ¿CG Ú©«£°ùJ (kɵMÉ°V) :∫ƒ≤j !á∏㇠øªµj ¢UÓÿG ¿CG IôµØH IPƒNCÉe ,πª©dG ‘ •ôîæJ Gòµgh »gh ,ᣫM ¢ù«dh πLQ πX ‘ áfƒaóe IOÉ©°ùdG ¿CGh π«ãªàdG ‘ âbƒdG πc π«ãªàdG ™«£à°ùj øe ∑Éæg ¿CG ø¶J ÚM ’EG Å£îJ ’ πLôdG ¿CGh ,É¡Ñ©∏j »àdG á«°üî°ûdG ídÉ°üd ¬°ùØf ó≤Øj ¿CG ¿hO ÚM ∂dòd ..,ᣫ◊G É¡∏∏£J Ée ÌcCÉH ICGôŸG π∏¶j ¿CG øµÁ √Qó°üe ÉkbƒØJ ,¬°ùØf π㪟G ≈∏Y ¬H ¥ƒØàJ Gôk gÉH ÉMk É‚ ≥≤– ø˘˘ e ᢢ ¶◊ ‘ ô˘˘ ©˘ ˘°ûJ ..ɢ˘ ¡˘ ˘JGP ¢SQÉ“ π˘˘ H π˘˘ ã“ ø˘˘ µ˘ ˘ J ⁄ ɢ˘ ˘¡˘ ˘ fCG É¡fCG ô©°ûJ ,¢ùØædG ™e ¥ó°üdG hCG ,ôYÉ°ûŸG á©LGôe äɶ◊ ,É¡à«æeCG ‘ âWôa ÚM É¡°ùØf äô°ùN É¡æµd A»°T πc âëHQ øe É¡d ≥≤– Éeó©H ,ÖÑ°ùdG øY ∫CÉ°ùJ ÚMh ,π«MôdG Qô≤àa ó°TCG Ée ,áYÉé°ûH ,∫ƒ≤J ,IÉàa ájCG á∏ãà º∏– ’ Ée ìÉéædG ɢ˘fCɢ a ᢢ «˘ ©˘ «˘ Ñ˘ W ¿ƒ˘˘ cCG ¿CG ™˘˘ «˘ £˘ à˘ °SCG ’ ÊC’ π˘˘ MQCG :ɢ˘ ¡˘ ∏˘ ãŸ É˘˘ fRƒ˘˘ Y ¿ƒ˘˘ cCG ¿CG ó˘˘ jQCG ÊC’ Iô˘˘ Mɢ˘ °S ¿ƒ˘˘ cCG ¿CG ™˘˘ ˘«˘ ˘ £˘ ˘ à˘ ˘ °SCG ’h ,Iô˘˘ ˘Mɢ˘ ˘°S !á«©«ÑW øµd kGóL ᣫ°ùÑdG á°ü≤dG òg ‘ áæeɵdG ºµ◊G øe äóLh øe íàØj Ée ºµ◊G øe É¡«a äóLh ,kÉjOƒ«dƒg kÉfÉ≤JEG áæ≤àŸG ø˘˘ e ,QGô˘˘ L ¢û«˘˘ L QhôŸ »˘˘ Ø˘ µ˘ J ò˘˘ aɢ˘ æ˘ e ,Iɢ˘ «◊G ≥˘˘ Fɢ˘ ≤˘ M ÜGƒ˘˘ HCG º˘˘ gô˘˘ °TÉfi ø˘˘ e ø˘˘ jô˘˘ °ûÑ˘˘ e ɢ˘ é k ˘ «˘ ˘é˘ ˘°V ɢ˘ æ˘ ˘Jɢ˘ «˘ ˘M ¿hCÓÁ ø˘˘ jò˘˘ dG øe á∏b øµd ,᪫¶Y ¿ÉeCÉH ,á«°ùØædG º¡fƒé°Sh º¡«aÉæehCG ᢢ ©˘ ˘LGô˘˘ e hCG ,ɢ˘ ¡˘ ˘°ùØ˘˘ f ᢢ ¡˘ ˘LGƒ˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ Yɢ˘ é˘ ˘ °ûdG ∂∏“ A’Dƒ˘ ˘ g ‘ ¬˘˘ fƒ˘˘ °üª˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘j …ò˘˘ dG Qhó˘˘ dG êQɢ˘ ˘N ,ᢢ ˘«˘ ˘ ≤˘ ˘ «˘ ˘ ≤◊G ɢ˘ ˘gô˘˘ ˘Yɢ˘ ˘°ûe ’h √ÒZ ¿ƒaô©j Óa ,º¡°üª≤àd âbƒdG ™e »¡àæj (܃©∏e) .√ÒZ ¿hó«éj ÌcC’G ÈàıG áѵe É¡fCG ™e ,§≤a á°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àj ’ ôeC’G Gòg øe ƒ∏îj ÉæJÉ«M √ƒLh øe ¬Lh øe Ée øµd ,êPɪædG √ò¡d ,IƒàØdG ´Éæ°Uh ,∞ë°üdG ÜÉàch ,䃫ÑdG ‘ êGhRC’Éa ,êPƒªædG òæe ,kÉ«eƒj π°ûa ó©H kÓ°ûa º¡æe πc Qôµj øjòdG ¿ƒ«Mô°ùŸGh Ò°ûJ äGÈàı ¿ƒªàæj A’Dƒg ™«ªL ,ôªà°ùjh ÌcCGh áæ°S ÚKÓK - QÉ°ùàH’G Gòg ‹ RÉL GPEG - á«Yɪ÷G ÊÉeC’G IÈ≤e ¿CG ¤EG ¿CG Gòg ógGƒ°T øeh ..,Qhò÷G áHQÉ°V á«aÉ≤K á∏Y øe π¡æJ ™fÉ°U ÉæH Ö©∏jh ,áæ°S ó©H áæ°S ܃©∏ŸG ¢ùØf »°SÉ«°ùdG ÉæH Ö©∏j ,á«°ùæ÷G ÉæàeRCG êôØJ êGhR ᨫ°U áæ°S πc ´Îîj »àdG iƒàØdG äÉHhô°ûŸG ™æ°üeh ,ôµ°ùdG ¢Vôe Éæ©«Ñj …òdG ,iƒ∏◊G ™FÉHh ¬àjÉZ ìÉ‚ ≈∏Y ∫ój Ée - ,áæ°S ó©H áæ°S Éæ«æÁ …òdG ,ájRɨdG !kÓ°UCG É¡d áLÉM ‘ Éæ°ùd ,á«FGƒg áLGQO Ö°ùµH Éæ«æÁ -

2

á«YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ≈æÑe

™e ∂dPh ,øjôëÑdG êQÉN hCG πNGO á«∏«ªéàdG ,êÓ˘˘©˘ dG IÎa ∫Gƒ˘˘W ≈˘˘eƒ˘˘«˘ ˘dG ô˘˘ LC’G ±ô˘˘ °U ,%30 øe πbCG õéY èàf GPEG ¢†jƒ©J ±ô°Uh õé©dG áÑ°ùf âfÉc GPEG iô¡°T ¢TÉ©e ±ô°Uh ≈a %88 iô¡°T ¢TÉ©e ±ô°Uh ,ÌcCÉa %30 .IÉaƒdG hCG πeɵdG õé©dG ádÉM Rƒ˘˘ é˘ ˘«˘ ˘ a ¢VGÎY’G ‘ ≥◊G ᢢ ˘dɢ˘ ˘M ≈˘˘ ˘ah QGô˘b ≈˘∏˘Y ¢VGÎY’G Üɢ°üŸG ¬˘«˘∏˘Y ø˘eDƒ˘ª˘ ∏˘ d ójóëàH hCG êQÉÿG ≈a êÓ©dÉH á«Ñ£dG ¿Éé∏dG Qhó˘°U ø˘e kɢeƒ˘˘j 30 ∫Ó˘N hCG õ˘é˘ ©˘ dG á˘˘Ñ˘ °ùf á˘eɢ©˘dG ᢢĢ «˘ ¡˘ dG ¤EG Ö∏˘˘£˘ dG Ωó˘˘≤˘ jh ,QGô˘˘≤˘ dG á«ÑW ôjQÉ≤J ¬H kÉ≤aôe á«YɪàLE’G äÉæ«eCÉà∏d ô˘LCG ø˘e ´É˘£˘à˘b’G Rƒ˘˘é˘ j ’h ,Ö∏˘˘£˘ dG ó˘˘jDƒ˘ J ´É£àbG πª©dG ÖMÉ°U πªgCG GPEG ¬«∏Y øeDƒŸG .á«fƒfÉ≤dG IóŸG ∫ÓN ájô¡°ûdG äÉcGΰT’G

ᢢHɢ˘°UE’G ∂dò˘˘ch ,π˘˘ª˘ ©˘ dG ¤EGh ø˘˘e π˘˘eɢ˘©˘ ˘dG áHÉ°UE’Gh ,πª©dG ≈a ¥ÉgQE’G hCG OÉ¡L’G áé«àf ÖMɢ°U ø˘e ∞˘«˘∏˘µ˘J ≈˘∏˘ Y Aɢ˘æ˘ H ô˘˘Ø˘ °ùdG Aɢ˘æ˘ KCG ø˘Y ≠˘«˘∏˘Ñ˘à˘dɢH π˘ª˘©˘dG ÖMɢ°U Ωõ˘à˘∏˘jh ,π˘ª˘©˘dG á˘Ä˘«˘¡˘∏˘d á˘Yɢ°S ø˘jô˘°ûYh ™˘HQCG ∫Ó˘N á˘Hɢ°UE’G ¬JôFGO ≈a ™≤j iòdG áWô°ûdG õcôeh áeÉ©dG êPƒ˘ª˘æ˘dG ≈˘∏˘Y ÆÓ˘Ñ˘dG Qô˘ë˘jh ,π˘ª˘ ©˘ dG ¿É˘˘µ˘ e Üɢ˘ °üŸG π˘˘ eɢ˘ ˘©˘ ˘ dG Ωƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ jh ,∂dò˘˘ ˘d ¢ü°üıG ≥˘jô˘W ø˘Y hCG ¬˘°ùØ˘æ˘H ¬˘à˘Hɢ°UEG ø˘Y ≠˘«˘∏˘ Ñ˘ à˘ dɢ˘H øY kGó«©H â©bh áHÉ°UE’G âfÉc GPEG ¬æY Ühóæe π˘ª˘©˘dG ÖMɢ˘°U Ωõ˘˘à˘ ∏˘ j ɢ˘ª˘ c ,π˘˘ª˘ ©˘ dG ÖMɢ˘°U ¤EG ¬˘˘∏˘ ≤˘ æ˘ Hh ,ᢢ«˘ dhC’G äɢ˘aɢ˘©˘ ˘°SE’G Ëó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘H ,ᢢHɢ˘°UE’G Ωƒ˘˘ j ô˘˘ LCG π˘˘ ª˘ ˘ë˘ ˘à˘ ˘Hh ,≈˘˘ Ø˘ ˘°ûà˘˘ °ùŸG PEG áHÉ°UE’G ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG AGôLEG ¤EG áÑ°ùædÉHh äɢ«˘∏˘ª˘©˘ dGh ¬˘˘YGƒ˘˘fCɢ H êÓ˘˘©˘ dG Ëó˘˘≤˘ à˘ H CGó˘˘Ñ˘ J

πc ¤EG ¢TÉ©ŸG ÖMÉ°U hCG πLôdG ¬«∏Y øeDƒŸG - äɢæ˘Ñ˘dGh Aɢæ˘HC’G - (á˘∏˘eQC’G)ᢢLhõ˘˘dG : ø˘˘e âfɢ˘ ˘ ˘ ˘c GPEGh äGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘NC’Gh Iƒ˘˘ ˘ ˘ ˘NC’G - ΩC’Gh ÜC’G ¢TÉ©ŸG ÖMÉ°U É¡LhR IÉah πÑb IÉaƒàe áLhõdG .ÉgO’hCG ¤EG É¡Ñ«°üf π≤àæj á∏eQC’G âLhõJ GPEG ¬fCG ¤EG ô°VÉÙG QÉ°TCGh π≤àæj É¡LhR øY ¢TÉ©e áÑMÉ°U »gh âJÉe hCG ¢Tɢ©ŸG ±ô˘°U ô˘ª˘à˘°ùjh ,ɢgO’hCG ¤EG ɢ¡˘Ñ˘«˘ °üf áÑ°ùædÉHh ,øLhõàj ¿CG ¤EG âNC’Gh âæÑdG ¤EG ¤EGh •hô˘˘°T ¿hO ¢Tɢ˘©ŸG ≥˘˘ë˘ ˘à˘ ˘°ùà˘˘ a ΩC’G ¤EG ó˘˘ MCɢ ˘H ᢢ Hɢ˘ °UE’G ¤EG ᢢ Ñ˘ ˘°ùæ˘˘ dɢ˘ H ɢ˘ eCGh ,ó˘˘ HC’G ≥˘˘aôŸG ∫hó÷ɢ˘ H IOóÙG ᢢ «˘ ˘æ˘ ˘¡ŸG ¢VGô˘˘ eC’G πª©dG ájOCÉJ AÉæKCG áHÉ°UE’G øe GAóH ,¿ƒfÉ≤dÉH πª©dG âbhh ¿Éµe êQÉN áHÉ°UE’Gh ,¬ÑÑ°ùH hCG π˘≤˘æ˘J Aɢæ˘KCG á˘Hɢ°UE’Gh ,π˘ª˘©˘dɢH á˘bÓ˘˘Y ɢ˘¡˘ dh

á«YɪàL’G äÉæ˘«˘eCɢà˘dG'' Iô˘°VÉfi äQɢ°TCGh ¬fCÉH, kGôNDƒe É¡ª«¶æJ ” »àdGh ''ICGôŸG ¥ƒ≤Mh …CG ¢TÉ©ª∏d á∏gDƒŸG OóŸG ICGôª∏d ôaƒàJ ⁄ GPEG É¡æ°S ¿ƒµj ¿CG πÑb ÚeCÉàdG ‘ ∑GΰTG áæ°S 15 É¡fÉa 55 `dG É¡Zƒ∏H ó©H äGƒæ°S10 hCG áæ°S 55 äɢ˘æ˘ «˘ eCɢ à˘ dG ø˘˘e ᢢ∏˘ eɢ˘c ɢ˘¡˘ bƒ˘˘≤˘ M ≥˘˘ë˘ à˘ °ùJ •hô˘°ûHh ɢ¡˘ à˘ eó˘˘N â¡˘˘à˘ fG GPEG ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G .Iô°ù«e ‘ É¡cGΰTG Oóe º°ù≤J ¿CG ICGôª∏d øµÁ ɪc πbCG IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ÉgôLCG ¿Éc GPEG ÚeCÉàdG ᢩ˘aó˘dG ¢†jƒ˘©˘J ICGôŸG º˘∏˘ à˘ °ùJh ,≥˘˘Hɢ˘°ùdG ø˘˘e π˘Lô˘dG ¬˘«˘∏˘Y ø˘˘eDƒŸG Iɢ˘ah ᢢdɢ˘M ‘ Ió˘˘MGƒ˘˘dG ‘ ∑GΰTG äGƒæ°S 10 ∂dP Ö∏£àjh ,É¡LhR »µd ÌcCÉa áæ°S 55 ÉgôªY ¿Éc GPEG ÚeCÉàdG AGô°T ICGôª∏d Rƒéjh ,…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ŸG ≥ëà°ùJ kGó≤f ÉeCG ,ɡફb ™aO πHÉ≤e á≤HÉ°S áeóN Oóe .ájô¡°T •É°ùbCG ≈∏Y hCG Iɢaƒ˘dG hCG õ˘˘é˘ ©˘ ∏˘ d ICGôŸG ¢Vô˘˘©˘ J ᢢdɢ˘M ‘h ÖÑ°ùH hCG á«°ü©à°ùe hCG áã«ÑN ¢VGôeCG ÖÑ°ùH á˘bÓ˘˘Y ɢ˘¡˘ d â°ù«˘˘d äɢ˘bhCG ‘ ¥ô˘˘£˘ dG çOGƒ˘˘M IQób …ô¡°T ¢TÉ©e ≈∏Y π°ü– É¡fÉa πª©dÉH ób ¿ƒµJ ¿CG •ô°ûH ,≈fOCG óëc ÉgôLCG øe %44 12 hCG á∏°üàe Qƒ¡°T 6 IóŸ ΩɶædG ‘ âcΰTG hCG õéY ¢TÉ©e ICGôŸG ≥ëà°ùJh .á©£≤àe kGô¡°T πª©dG øe É¡àeóN AÉ¡àfG øe áæ°S ∫ÓN IÉah øY É¡°TÉ©eh πª©dG øe ÉgôLCG ÚH ICGôŸG ™ªŒ É¡°ùØf øY É¡°TÉ©e ÚH ICGôŸG ™ªŒh É¡LhR É¡°TÉ©e ÚH ICGôŸG ™ªŒh É¡LhR øY É¡°TÉ©eh ø˘e ɢgô˘LCGh π˘ª˘Y á˘Hɢ°UE’ á˘é˘«˘à˘f õ˘é˘ Y ø˘˘Y …ó˘Yɢ≤˘à˘dG ɢ¡˘°Tɢ©˘e ÚH ICGôŸG ™˘ªŒh π˘ª˘ ©˘ dG . πª©dG áHÉ°UEG Ö°ù°ùH É¡°TÉ©eh áëæe ‘ƒàŸG ¬«∏Y øeDƒŸG á∏eQC’ ±ô°üjh ™°VÉÿG ôLC’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y QƒLCG 6 ÉgQób IÉah ÖMÉ°U ‘ƒàŸG ¿Éc GPEG äÉ°TÉ©e 6 hCG ∑GΰTEÓd hCG âæ˘Ñ˘ dG hCG ᢢ∏˘ eQCÓ˘ d ±ô˘˘°üj ɢ˘ª˘ c , ¢Tɢ˘©˘ e 15 ÉgQób êGhR áëæe ¢TÉ©Ÿ äÉ≤ëà°ùŸG âNC’G ™aO ∞bƒàjh , ø¡d ≥ëà°ùŸG ¢TÉ©ŸG ᪫b Iôe GPEG ¢Tɢ˘©ŸG âNC’G hCG âæ˘˘ Ñ˘ ˘∏˘ ˘d Oƒ˘˘ ©˘ ˘jh , ¢Tɢ˘ ©ŸG . â∏eôJ hCG â≤∏W äÉ≤Øf ‘ƒàŸG ¬«∏Y øeDƒŸG á∏eQC’ ±ô°üjh QÉæjO 400 hCG Qɢ˘ ˘æ˘ ˘ jO 300 ɢ˘gQó˘˘ bh IRɢ˘ æ÷G Ö∏W áHÉ°üŸG ICGôª∏d Rƒéjh ,áLÉ◊G Ö°ùëH ∫ÓN Qƒ¡°T 6 πc Iôe kÉ«ÑW É¡JôXÉæe IOÉYEG πc Iôeh õé©dG äƒÑK ïjQÉJ øe ¤hC’G áæ°ùdG áæé∏dG ≈∏Yh á«dÉàdG äGƒæ°S çÓãdG ∫ÓN áæ°S . Iôe πc ‘ õé©dG áLQO ôjó≤J ó«©J ¿CG ≈˘∏˘Y π˘ª˘Y á˘Hɢ°UEɢ H ᢢHɢ˘°üŸG ICGôŸG π˘˘°ü–h É¡d ±ô°üjh »eƒ«dG ÉgôLCG ∫OÉ©j »eƒj ∫óH πªY áHÉ°UE’ ICGôŸG ¢Vô©J ádÉM ‘h ,kÉjô¡°T π˘eɢµ˘H ᢫˘Ñ˘£˘dG á˘jÉ˘æ˘©˘dG ≈˘∏˘ Y π˘˘°ü– ɢ˘¡˘ fEɢ a ,π«ªéàdG äÉ«∏ªY É¡æeh É¡JÉ°ü°üîJh É¡Yhôa ¿CG π˘ª˘Y á˘Hɢ°UEɢH á˘Hɢ°üŸG ICGô˘ª˘∏˘ d Rƒ˘˘é˘ j ɢ˘ª˘ c ´ƒÑ°SCG ∫ÓN êÓ©dG á¡L QGôb ≈∏Y ¢VΩJ Ωó©H πª©∏d IOƒ©dGh êÓ©dG AÉ¡àfG ïjQÉJ øe ø˘e Ωƒ˘j 30 ∫Ó˘Nh ,»˘æ˘¡˘e ¢VôÃ É˘¡˘à˘Hɢ˘°UEG ôjó≤J hCG õé©dG äƒÑK Ωó©H ÉgQÉ£NEG ïjQÉJ Iɢah 󢢩˘ H ¢Tɢ˘©ŸG ‘ ≥◊G π˘˘≤˘ à˘ æ˘ jh , ¬˘˘à˘ Ñ˘ °ùf


alwatan news

øWƒdG QÉÑNCG 4

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

local@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

º««îàdG º°Sƒe ‘ á¨dÉH çOGƒM 7h ájQhôe áØdÉfl 1174 :Ö«ÑM AGôgR - zøWƒdG{

øe º««îàdG º°Sƒe ¢Uƒ°üîH QhôŸG ôjô≤J ∞°ûc 17 ≈àM 2006 (ÊÉãdG øjô°ûJ) Ȫaƒf 17 IÎØdG Qhô˘ª˘∏˘d á˘eɢ˘©˘ dG IQGOE’G ¿CG 2007 (•É˘Ñ˘ °T) ô˘˘jGÈa ,IÎØ˘˘dG ∂∏˘˘J ‘ ᢢjQhô˘˘e ᢢ Ø˘ ˘dÉfl 1174 â£˘Ñ˘ °V kÉKOÉM 12h ᢨ˘dɢH çOGƒ˘M ™˘Ñ˘°S á˘æ˘jɢ©˘e ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ádÉM 151 ¿CG ¤EG ájQhôŸG äGAÉ°üME’G Ò°ûJh .kÉ£«°ùH 49 ɢ¡˘æ˘e ,Qhô˘ª˘ ∏˘ d ᢢeɢ˘©˘ dG IQGOE’G ‘ ɢ˘¡˘ Ø˘ «˘ bƒ˘˘J ” .áLGQO 39h IQÉ«°S 63h ,kÉ°üî°T ≈∏YCG äGQÉ«°ùdG π«é°ùJ ΩóY áØdÉfl â∏é°S ɪæ«H ,áØdÉfl 170 â¨∏H PEG ,º««îàdG äGAÉ°üMEG ‘ ΩÉbQC’G ¿ƒbƒ˘°ùj kɢ°üT 122 QhôŸG ∫ɢ˘LQ §˘˘Ñ˘ °V ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ ˘H 112 §Ñ°V ” ÚM ‘ ,ÚeCÉJ ¿hO ÈdG ‘ º¡JGQÉ«°S .ájDhQ ÖLÉM áØdÉfl 102h ''áMƒd ¿hO'' áØdÉfl á˘bɢ«˘°ùd á˘Mɢ˘°S ÈdG ‘ º˘˘«˘ «˘ î˘ à˘ dG º˘˘°Sƒ˘˘e 󢢩˘ jh øjòîàe á°üNQ ¿hO ájQÉædG äÉLGQódGh äGQÉ«°ùdG ó˘YGƒ˘≤˘dG á˘˘Ø˘ dÉı kɢ fɢ˘µ˘ e ᢢMƒ˘˘à˘ ØŸG äɢ˘Mɢ˘°ùdG ø˘˘e Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G â浓 PEG ,ájQhôŸG ᪶fC’Gh í˘°Vƒ˘jh .´ƒ˘æ˘ dG Gò˘˘g ø˘˘e á˘˘Ø˘ dÉfl 54 §˘˘Ñ˘ °V ø˘˘e ᢢ ˘ jQhôŸG äɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘dÉıG äGAɢ˘ ˘ °üMEG ‹É˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG ∫hó÷G óLGƒàJ º««îàdG IÎa ∫ÓN ¬fCG ôcòj .π«°üØàdÉH πª©Jh äÉHƒædÉH áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ÈdG ‘ äÉjQhódG .á≤£æŸG ‘ äÉjQhO ¿ÉªK

ájQhôŸG çOGƒ◊Gh äÉØdÉıG OóY í°VƒJ á«FÉ°üMEG Oó©dG

áØdÉıG ´ƒf

π°ù∏°ùe

Oó©dG

áØdÉıG ´ƒf

π°ù∏°ùe

Oó©dG

áØdÉıG ´ƒf

π°ù∏°ùe

2

äÉaÉ°ûc ™°Vh

31

32

䃰U áHO ™°Vh

16

25

(IQÉ«°S) á°üNQ ¿hóH

1

7

áeÓ°ùdG ΩGõM

32

18

ôjô≤J ¿hóH çOÉM

17

29

(áLGQO) á°üNQ ¿hóH

2

4

óYÉ≤e ¿hóH ÜÉcQ

33

9

QhôŸG º∏Y ¿hóH ¿ƒ∏dG Ò«¨J

18

18

á°üNôdG AÉ¡àfG

3

3

¢ùcÉ©e √ÉŒG

34

20

IPƒN ¿hóH

19

44

á°üNôdG πªM ΩóY

4

10

ábÉ«°ùdÉH íeÉ°S

35

3

ábhô°ùe IQÉ«°S

20

29

≥HÉ°ùJh á°ûFÉW áYô°S

5

17

¢ù«ªîJ

36

122

ÚeCÉJ ¿hóH

21

79

äGQÉWE’G í««°üJ

6

48

±ƒbƒdG ´ƒæ‡

37

3

AÉ£Z ¿hóH

22

170

π«é°ùJ ¿hóH

7

46

ô¡ªéàdG

38

9

äÉMƒ∏dG ôjhõJ

23

102

ájDhôdG ÖLÉM

8

17

Ühôg

39

1

IQɶf ¿hóH

24

112

áMƒd ¿hóH

9

3

áeó≤ŸG ‘ πØW

40

2

á«WÉ£e ìGƒdCG

25

6

∞«ãc ¿ÉNO

10

1174 äÉØdÉıG ´ƒª›

3

¿Rh áMƒd

26

10

äGQÉWE’G á«MÓ°U ΩóY

11

12 ᣫ°ùÑdG çOGƒ◊G OóY

28

IóFGR ádƒªM

27

15

IQÉfE’G ΩGóîà°SG ΩóY

12

7 ᨫ∏ÑdG çOGƒ◊G OóY

5

IóMGh á∏éY ≈∏Y ábÉ«°ùdG

28

19

QÉ°ùŸÉH ΩGõàd’G ΩóY

13

3

»HôY áMƒd

29

55

᫵∏ŸG πjƒ– ΩóY

14

3

∂«à°SÓH áMƒd

30

43

äGAGôLE’G πªM ΩóY

15

IQÉ«°S 63 OóY ∞«bƒJ ” áLGQO 93 OóY ∞«bƒJ ” ¢UÉî°TCG 49 OóY ≥«bƒJ ”

kÉYÈàe 212 áªgÉ°ùà ¢SOÉ°ùdG ΩÉ©∏d ΩÉ≤J

ΩódÉH ´Èà∏d z´{ AGôgõdG á∏ªM º¶æj …ÒÿG ôjódG ¥hóæ°U

ó°TΰùŸG º«gGôHEG QƒàcódG

zá«Ø«°TQG{ ΩódÉH ´ÈàdG

ɪæ«H ,¿hõıG øe %25 ´ÈàdG äÓªM äɢ˘¡÷Gh ,iȵ˘˘dG äɢ˘cô˘˘°ûdG »˘˘ £˘ ˘¨˘ ˘J äɢ°ù°SDƒ˘eh …OGƒ˘æ˘dG ¢†©˘Hh ,᢫˘HÉ˘Ñ˘°ûdG á˘aɢ°VEG ,¿hõıG ᢫˘≤˘H ÊóŸG ™˘˘ª˘ àÛG ∞˘˘Jɢ˘g º˘˘bQ π˘˘é˘ °ùj Ωó˘˘ dG ∂æ˘˘ H ¿CG ¤EG ‘ √DhÉYóà°SG ºàjh ,´Èàe πc ΩO áÄah Iɢ«˘M Pɢ˘≤˘ fE’ ¬˘˘YÈJ ¤EG ᢢLÉ◊G ∫ɢ˘M .¿É°ùfEG

ᢢjQɢ˘L ᢢb󢢰Uh Êɢ˘°ùfEG π˘˘ª˘ Y Ωó˘˘dɢ˘H Iɢ˘ «˘ ˘M Pɢ˘ ≤˘ ˘fE’ ¢ü °ûdG ɢ˘ ˘¡˘ ˘ H ´Èà˘˘ ˘j .''ÚLÉàÙG á∏ª◊G »ª¶æe ¿CG ó°TΰùŸG ócCGh ¿ƒeó≤j ¿ÉµŸG ÉjGhR ‘ øjOƒLƒe GƒfÉc ,ÚYÈàŸGh »Ñ˘£˘dG º˘bɢ£˘∏˘d äɢeóÿG »é«∏ÿG ó∏ÑdG øjôëÑdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe »£¨J PEG ,ΩódG OQƒà°ùj ’ …òdG ó«MƒdG

.kAÉ°ùe ∞°üædGh Iô°TÉ©dG ΩÉ“ ‘ ‘ •É°ûædG Gòg ¿CG ó°TΰùŸG í°VhCGh CGó˘˘ÑŸ kɢ ≤˘ «˘ ˘Kƒ˘˘ J »˘˘ JCɢ ˘j ¢SOɢ˘ °ùdG ¬˘˘ eɢ˘ Y ᢢ eó˘˘ N ¤EG ±ó˘˘ ¡˘ ˘j …ò˘˘ dG ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG .êÉàÙG øY Rƒ©dG ∫ÉM ™aQh ,™ªàÛG π˘˘ c ¤EG ô˘˘ µ˘ ˘°T ᢢ ª˘ ˘∏˘ ˘c ¬˘˘ ˘LhCG'' :∫ɢ˘ ˘bh º¡FÉeóH Úë°†ŸG ÚfhÉ©àŸG ÚYÈàŸG ´ÈàdG ¿CG QÉÑàYÉH ,ÖLGƒdG AGóæd ÚÑ∏ŸG

,∫ɢLô˘∏˘d Ωɢ≤˘J á˘∏˘ª◊G √ò˘g ¿CG Gó˘cDƒ˘ e ∑ɢæ˘g ¿EG PEG ,Ωó˘˘dG ∂æ˘˘H ø˘˘e ᢢ«˘ °Uƒ˘˘à˘ H ´ÈàdÉH ø¡J’ÉM íª°ùJ ’ Ìc AÉ°ùf ¤EG …ODƒ«°S AÉ°ùædG OƒLh ¿CG ɪc ,ΩódÉH ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,»˘˘Fɢ˘°ùf º˘˘bɢ˘£˘ ˘d ᢢ LÉ◊G ” ɪc ,kÉ«dÉM OƒLƒŸG ‹ÉLôdG ºbÉ£dG ∫ɢLô˘dG ø˘˘e ä’É◊G ¢†©˘˘H Oɢ˘©˘ Ñ˘ à˘ °SG øjòdÉc ,´ÈàdÉH º¡àdÉM íª°ùJ ’ »àdG øjòdGh ,kÉeGôZƒ∏«c 50 øY º¡fRh π≤j º¡FɢeO ‘ ÚHƒ˘∏˘Lƒ˘ª˘«˘¡˘dG á˘Ñ˘°ùf π˘≤˘J hCG 18 øY ºgQɪYCG π≤J øeh ,13^5 øY ø˘˘e ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,kɢ eɢ˘ Y60 ≈˘∏˘ Y ó˘˘jõ˘˘J ,§˘˘¨˘ °†dGh ,ô˘˘µ˘ °ùdG ¢VGô˘˘eCG ¿ƒ˘˘ fɢ˘ ©˘ ˘j kGÒ°ûe ,ΩódG ≥jôW øY π≤àæJ ¢VGôeCGh â≤∏ZCG ÚYÈàŸG π«é°ùJ ÜGƒHCG ¿CG ¤EG

≥«≤ëàdÉH zá«HÎdG{ GƒÑdÉW ÌcCG ¢ùÑëj ∫ƒ¡› ∫hDƒ°ùeh ôjóe 100 øe !¿Éª∏°S øH áØ«∏N ó¡©e ‘

:∫’ódG õjõY -zøWƒdG{

:á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

AÉ°ùe …ÒÿG ôjódG ¥hóæ°U º¶f AGô˘˘ ˘gõ˘˘ ˘dG ᢢ ˘∏˘ ˘ ª˘ ˘ ˘M (ᢢ ˘ ©˘ ˘ ˘ª÷G) ¢ùeCG ᢢ ˘°UÉÿG Ωó˘˘ ˘dɢ˘ ˘H ´Èà˘˘ ˘∏˘ ˘ d ᢢ ˘°SOɢ˘ ˘ °ùdG ‹GƒàdG ≈∏˘Y ¢SOɢ°ùdG Ωɢ©˘∏˘d ,∫ɢLô˘dɢH IQGRh ‘ Ωó˘˘ dG ∂æ˘˘ H ™˘˘ e ≥˘˘ «˘ ˘°ùæ˘˘ ˘à˘ ˘ dɢ˘ ˘H øjôëÑdG ∂æH õcôe ‘ ∂dPh ,áë°üdG á˘Yɢ°ùdG ø˘e ô˘jó˘dɢH »˘ë˘°üdG »˘æ˘Wƒ˘dG Iô˘˘°Tɢ˘ ©˘ ˘dG ≈˘˘ à˘ ˘M ∞˘˘ °üæ˘˘ dGh ᢢ ©˘ ˘HGô˘˘ dG ᢫˘©˘ª˘L ø˘e º˘˘Yó˘˘Hh ,kAɢ˘°ùe ∞˘˘°üæ˘˘dGh …OÉfh ,á«cÓ¡˘à˘°S’G ᢫˘fhɢ©˘à˘dG ô˘jó˘dG ᢫˘©˘ª˘Lh ,»˘°Vɢjô˘˘dGh ‘ɢ˘≤˘ ã˘ dG ô˘˘jó˘˘dG ᢰSQó˘e á˘aɢ°ûch ,᢫˘ eÓ˘˘°SE’G ió˘˘¡˘ dG AGõY ÖcGƒŸ áeÉ©dG áÄ«¡dGh ,è«gɪ°S .ôjódG ájôb ΩódÉH ´ÈàdG äÓªM ≥°ùæe ∞°ûch Oó˘˘Y ¿CG 󢢰TΰùŸG º˘˘«˘ gGô˘˘HEG Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG AGô˘gõ˘˘dG ᢢ∏˘ ª˘ M'' ‘ Ωó˘˘dɢ˘H Ú∏˘˘é˘ °ùŸG ≠∏H ΩÉ©dG Gò¡d ''ΩódÉH ´Èà∏d á°SOÉ°ùdG ÚYÈàŸG OóY ≠∏H ɪæ«H ,kÉ°üî°T 270 ÉgQób IOÉjõHh ,kÉYÈàe 212 Ú«∏©ØdG ∂dPh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øY ΩO IóMh 37 ø˘e kɢ«˘æ˘a 13h Aɢ˘Ñ˘ WCG 10 á˘ª˘gɢ˘°ùà ,ó˘˘MGh …QGOEGh ,äɢ˘°ü°üî˘˘à˘ dG ∞˘˘∏˘ àfl 16 ô˘˘aGƒ˘˘Jh ,¥Gƒ˘˘°S ᢢKÓ˘˘K ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ΩÉ≤J á∏ª◊G √òg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,kGôjô°S á˘ª˘Wɢ˘a I󢢫˘ °ùdG Oɢ˘¡˘ °ûà˘˘°SG á˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æà Gòg ¿CG ó°TΰùŸG í°VhCGh .''´'' AGôgõdG ≈∏Y ¢SOÉ°ùdG Ωɢ©˘∏˘d π˘°UGƒ˘à˘e •É˘°ûæ˘dG ɢ¡˘eɢY ‘ á˘∏˘ ª◊G â∏˘˘é˘ °S PEG ,‹Gƒ˘˘à˘ dG Oó˘Y ≠˘∏˘H ø˘˘µ˘ dh ,¢ü°T 200 »˘˘ °VÉŸG ,k§≤a kÉYÈàe 175 Ú«∏©ØdG ÚYÈàŸG

,ɢ˘¡˘ Yƒ˘˘f ø˘˘e ¤hC’G 󢢩˘ J ᢢ KOɢ˘ M ‘ ¢ùeCG Aɢ˘°ùe ∫ƒ˘˘¡› ¢ü °T õ˘˘ é˘ ˘à˘ ˘MG AÉ°SDhQh ¢SQGóŸG …ôjóe øe kGOóY ∫hC’G øe Ú«°Uɢ°üà˘NGh ᢫˘ª˘«˘∏˘©˘à˘dG ≥˘WɢæŸG ó¡˘©˘e π˘NGó˘H º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢫˘HÎdG IQGRh É«Lƒdƒæµà∏d ¿Éª˘∏˘°S ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N ï˘«˘°ûdG QÉKCG óbh .á≤«bO 40 ¤EG π°üJ IÎØd ø˘˘jõ˘˘é˘ àÙG ᢢ¶˘ «˘ Ø˘ M ±ô˘˘°üà˘˘dG Gò˘˘ g ‘ ≥«≤ëàdG ÜÉH íàØH GƒÑdÉWh πNGódÉH Gò¡H ΩÉb …òdG ¢üî°ûdG áaô©Ÿ áKOÉ◊G .»eGôLE’ÉH √ƒØ°Uh …òdG π©ØdG ¤EG áÑjô¨dG áKOÉ◊G π«°UÉØJ Ò°ûJh Üɢ˘H ∫ɢ˘Ø˘ bEɢ H Ωɢ˘b k’ƒ˘˘¡› kɢ ˘°ü °T ¿CG ÌcCG ¬«a ¿Éch 󡩪∏d »∏NGódG ≈æÑŸG AÉ°SDhQh ¿hôjQóe º¡æ«H ºq«≤e 100 øe á«∏ª©˘H ¿ƒ˘eƒ˘≤˘j Gƒ˘fɢc ¿ƒ˘«˘°Uɢ°üà˘NGh IQGRh »°SQóŸ ᫪cGÎdG äÉØ∏ŸG º««≤J π˘¨˘°ûd Úeó˘˘≤˘ àŸG º˘˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh ᢢ«˘ HÎdG ô˘eC’G ,ó˘Yɢ°ùe ᢰSQó˘e ô˘jó˘e á˘Ø˘ «˘ Xh ¿CG ó©H º¡aƒØ°U ‘ ôJƒàdG QÉKCG …òdG ,á≤«bO 40 ƒëf ≠∏ÑJ IóŸ ºgQɶàfG ∫ÉW á˘æ˘eɢã˘dG á˘Yɢ°ùdG º˘¡˘∏˘ ª˘ Y ∞˘˘bƒ˘˘J ò˘˘æ˘ e .Ak É°ùe ¿ƒ˘˘ ª˘ ˘«q ˘ ˘≤ŸG ió˘˘ HCG ,º˘˘ ¡˘ ˘ à˘ ˘ ¡˘ ˘ L ø˘˘ ˘eh ø˘e ó˘jó˘°ûdG º˘¡˘HGô˘¨˘à˘°SGh º˘gQɢµ˘æ˘à˘°SG IQGRƒH á«æ©ŸG á¡÷G ÚYGO ,π©ØdG ∂dP ÖÑ˘°ùàŸG §˘Ñ˘°V ¤EG º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢢ«˘ HÎdG ,á˘Yô˘°ùdG ¬˘Lh ≈˘∏˘ Y ¬˘˘©˘ e ≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ à˘ dGh π˘˘©˘ Ø˘ dG ∂dP ø˘˘e iõ˘˘¨ŸG ɢ˘e'' :Gƒ˘˘dɢ˘ bh á«°üî°T øY ±ô°üàdG Gòg ºæj GPÉÃh .''?πYÉØdG


5

øWƒdG QÉÑNCG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

alwatan news local@alwatannews.net

ƒHÉàdG ô°ùc …ƒ°SƒŸG AÉ«°V ó«°S s. d h y a @h o tm ail.com

ICGôŸG ∫ƒëàJ ÉeóæY ºWɪW ¥hóæ°U ¤EG ƒgh øjO πLQ Éæ«∏Y πWCG ,á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG ióMEG ÈY .É¡fÉàîH ôeCG ÉeóæY ICGôŸG ΩÓ°SE’G ΩôcCG ó≤d :kÓFÉb ñô°üj .ICGôŸG ¿ÉàN ≈∏Y ádOC’G ¥ƒ°ùj ìGQ á©bÉa á«æ«≤j πµHh Gòµg ™æàbCG ⁄ …ôªY å∏K É¡«a â«°†b »àdG á«¡≤ØdG »à°SGQO ∫ÓN ¿ÉàN ÜÉÑëà°SG ≈∏Y øjódG ∫ÉLQ øe ¢†©H ¬bÉ°S óMGh π«dóH ºZQh ,∂dòH kÓ≤Y hCG kÉYô°T »æ©æ≤j kGóMGh kÓ«dO iQCG ’h .ICGôŸG ¿ƒ˘˘ °Vô˘˘ ©˘ à˘ °ùj Ú«˘˘ æ˘ jó˘˘ dG ÚØ˘˘ ≤˘ ãŸG ¢†©˘˘ H iô˘˘ f ɢ˘ æ˘ dRɢ˘ e ∂dP π˘˘ c øe Ak õL ó©j ¿ÉàÿG ¿CG ≈∏Y á«¡≤ØdGh á«Ñ£dG ádOC’G äÓ°†©H º¡aÓàNG π«dódGh ,óMCG ¬JÉÑKEG ™£à°ùj ⁄Ée Gògh ,ICGôŸG áeGôc .∂dP π«°UCÉJ hCG ôjÈJ ‘ º¡°ùØfCG ø˘˘ª˘ °V ᢢ©˘ bGh »˘˘¡˘ a ,ᢢª˘ ∏˘ °ùŸG hCG ᢢ «˘ Hô˘˘ ©˘ dG ICGôŸG »˘˘ g ᢢ æ˘ «˘ µ˘ °ùe .iô°ùj IQÉJh ≈æÁ IQÉJ É¡fƒaò≤j øjòdG Ú«æjódG ¢†©H á«LGõe ihÉàØdG øe kÉYGƒfCGh k’ɵ°TCG âMô£d á«°SÉ°ù◊G ±ƒN ’ƒd ΩÓ˘˘°SE’G ᢢ«˘ dɢ˘ª˘ é˘ H ø˘˘eDƒ˘ j ,¿É˘˘°ùfEG …CG ɢ˘¡˘ Mô˘˘W ø˘˘ e π˘˘ é˘ î˘ j »˘˘ à˘ dG .∞FGƒ£dG πc øeh ¬JQÉ°†Mh øjódÉH â≤∏Y QƒeCG ,¿É°ùfE’G πéîj »Øfl ƒgÉe ¢†©H ∑Éæg .A»°T ‘ øjódG øe â°ù«d »gh øµdh ,äÉÑLGh É¡«∏Yh ¥ƒ≤M É¡d ICGôŸG ,á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG ‘ ¿CG Öéj IóÑY máneGnC Oô› É¡fCG Qƒ¡ª÷G π≤Y ‘ õcôe ƒgÉe É¡JÉ«M »¡æj ¿CG ™«£à°ùj ,¬d á©«£e áeOÉN ¿ƒµJh ,πLôdG ™«£J .≥dÉW âfCG É¡d ∫ƒ≤j ¿ƒØ∏àdG ‘ è°ùà ‘ áYÉ°†H ¤EG AÉÑ£ÿG ¢†©H Ò°ùØJ ÖÑ°ùH ICGôŸG âdƒ– .iôNCG ᫵∏e ¤EG ᫵∏e π≤f øY IQÉÑY »g .Qƒ¡ª÷G áaÉ≤K Oô› á«Ñ©°ûdG áaÉ≤ãdG ‘ ICGôŸG .ôNBG ¤EG º∏°ùJ áYÉ°†H Oô› ᫵∏e ¤EG ÜC’G ¢ù«ªN »éM ᫵∏e øe ºWɪW ¥hóæ°U π≤f .êhõdG ᩪL »éM QÉ«àNG ‘ ,É¡à°SGQO QÉ«àNG ‘ ,É¡JÉ«M ‘ QGôb É¡d ¢ù«d .¿É°ùfEÉc É¡aóg ≥«≤– á≤jôW AÉ≤àfG ‘ ,É¡JÉ«M ¬˘LGƒ˘˘J »˘˘¡˘ a ,ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ≈˘˘à˘ Mh ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG ICGôŸG »˘˘g á˘˘æ˘ «˘ µ˘ °ùe hCG ÜC’G hCG êhõdG ácô©e øe Ak GóàHG ,∑QÉ©ŸG øe kÓ«°S É¡eÉeCG AÉ°†≤dG á£∏°S ¤EG øjódG ∫ÉLQ ¢†©H á£∏°S ¤EG ácô©e ¤EG ñC’G .™ªàÛG á«°ûMh ¤EG ,ácô©e âëHQ »g ¿EG ¿ƒé°Sh äÉfGõfRh ´Ób ÚH Iô°UÉfi .∑QÉ©ŸG äGô°ûY É¡eÉeCÉa äɢ˘ Hɢ˘ î˘ ˘à˘ ˘f’G ‘ ICGôŸG ìÉ‚ ó˘˘ °V ∞˘˘ bh ø˘˘ e :k’ɢ˘ ã˘ ˘e Üô˘˘ ˘°VCG ?âjƒµdG ‘ á«fÉŸÈdG äÉ©eÉ÷G ‘ É¡ª«∏©J ó°V ∞bh øe ..'¿' ƒ«eÓ°SE’G'' ¿hOó°ûàŸG øe äÉæ«°ùªÿG ‘ ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdGh ¥Gô©dG ‘ á°SQóŸGh .¿hOó°ûàŸG ¿' ƒ«eÓ°SE’G'' øjô°û©dG ¿ô≤dG ¿ƒ«eÓ°SE’G'' ?ájOƒ©°ùdG ‘ IQÉ«°ù∏d É¡JOÉ«b ó°V ∞≤j øe ¬Mô£j ɪY ∞∏àîj ¿ƒ«eÓ°SE’G A’Dƒg ¬∏©Øj Éeh .'¿' hOó°ûàŸG .ΩÓ°SE’G AÉ°ùædG ¿ÉàN ¤EG êhôj øe ∑Éæg ∫Gõj ’ ¿B’G ¤EG ∞°SCÓd âÑ˘˘ gP GPEG ɢ˘ ¡˘ cƒ˘˘ ∏˘ °S §˘˘ Ñ˘ °V ᢢ é˘ ë˘ H ,ô˘˘ °üe ‘ çOɢ˘ M ƒ˘˘ g ɢ˘ ª˘ c .áëàØæe AGƒLCG ‘ â°TÉYhCG á©eÉ÷G ¤EG kÓÑ≤à°ùe .ôjô°ûdG ∞≤ãŸG áaÉ≤ãdG øe ô£NCG kÉÁób π«b ∞˘˘ fCG ø˘˘ e âHô˘˘ °T ƒ˘˘ d) Ió˘˘ Ñ˘ Y ¤EG ICGôŸG Gƒ˘˘ dƒ˘˘ M ø˘˘ jò˘˘ dG A’Dƒ˘ ˘g √òg ¿ƒ°û«©j øe (!!¬≤M äOCG Ée ¬jôîæe øe â∏≤Yh πLôdG .ICGôŸG ¥ƒ≤M πLC’ Gƒ∏ª©j ¿CG øµÁ’ áaÉ≤ãdG ¬∏jƒ–h ¬°ùjó≤J ¢ù«dh øjódG πLQ ΩGÎMG IÉYO øe ÉfCG Gò¡d .¬dEG ¤EG ÉæeÓc ?¢ùjó≤àdG Gòg GPɪ∏a ,Ö«°üfh Å£îf ,ô°ûH Éæ∏c .CÉ£ÿGh ÜGƒ°ü∏d πHÉb …ô°ûH Éæ∏c .ÉgQó≤fh QƒeC’G É¡H ¿õf k’ƒ≤Y ÉfÉ£YCG ¬∏dG ¿EG Gƒ≤∏J ¿CG ¢ù«dh .'É' æ°ùM ¢SÉæ∏d Gƒdƒbh'' :ËôµdG ¿BGô≤dG ∫ƒ≤j .π¡÷G øe A’O º¡«∏Y .¿hOó°ûàŸG ºg É¡fÉgCG …òdGh ICGôŸG ΩôcCG ΩÓ°SE’G

ÚNóàdG ô¶◊ ∫hC’G Ωƒ«dG ∫ÓN ájQÉéàdG äÉ©ªÛG

äÓÙG ÜÉë°UCG ¢†©H øe AÉ«à°SG

á©é°ûe áHÉéà°S’Gh äÉ©ªÛG πNGO ÚNóàdG ô¶– øjôëÑdG ™e ájQÉéàdG äÉ©ªÛG AGQóe ÜhÉéàH kGó«°ûe ™ªàÛG áë∏°üe ‘ Ö°üJ »àdG Iƒ£ÿG √òg á∏ª◊G ™e ™ªàÛG áHÉéà°SG ™bƒJh .¬àë°Uh πª©J »àdG ájƒYƒàdGh ᢫˘Ø˘«˘≤˘ã˘à˘dGh ᢫˘eÓ˘YE’G á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH áë°üdG IQGRh É¡«∏Y ∑Éæg ¿CG ¤EG kÉàa’ ,á«©ªàÛG ácGô°ûdG øe ´ƒæc øY ´Éæàe’G ‘ ¿ƒÑZôj ÚæNóŸG øe IÒÑc áÄa øcÉeC’G πNGO ÚNóàdG ™æe ¿hójDƒjh ÚNóàdG .á≤∏¨ŸG IOɢ«˘≤˘H ÚNó˘à˘dG IOɢ«˘Y ¤EG …ƒ˘˘∏˘ Y ¥ô˘˘£˘ Jh OÉ°TQEG ≈∏Y πª©J »àdG »LGƒ∏◊G ºXÉc QƒàcódG ∫Ó˘˘N ø˘˘e ÚNó˘˘à˘ dG ø˘˘Y ∞˘˘bƒ˘˘à˘ ∏˘ d Úæ˘˘NóŸG ¢†©˘˘ H ±ô˘˘ °Uh í˘˘ Fɢ˘ °üæ˘˘ dGh IQƒ˘˘ ˘°ûŸG Ëó˘˘ ˘≤˘ ˘ J IOɢ˘jR ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ dG ᢢdhó˘˘ dG Ödɢ˘ Wh ,ᢢ jhOC’G ¤EG ¬˘˘ Jɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°ûeh ÚNó˘˘ à˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y ÖFGô˘˘ ˘°†dG á≤˘∏˘©˘àŸG äɢfÓ˘YE’G ™˘æ˘eh ,%200 …CG ,∞˘˘©˘ °†dG ø˘˘cɢ˘eC’G ≈˘˘∏˘ Y ᢢeGô˘˘¨˘ dG ¢Vô˘˘ah ,ÚNó˘˘à˘ dɢ˘ H .áØdÉıG

:∫’ódG õjõY - zøWƒdG{

…ƒ∏Y óªMCG ó«°S

»LGƒ∏◊G ºXÉc

ájQÉéàdG äÉ©ªÛG OGhQ øe %85 ÚNóàdG ô¶M ¿hófÉ°ùj

ɢ¡˘Jô˘LCG ɢ¡˘Yƒ˘˘f ø˘˘e ¤hC’G 󢢩˘ J ᢢ°SGQO ‘h ™e ¿hÉ©àdÉH ÚNóàdG áëaɵŸ á«æWƒdG áæé∏dG ≈∏Y áë°üdG IQGRh ‘ ¢VGôeC’G áëaɵe º°ùb ô˘˘¶˘ ˘M ∫ƒ˘˘ M …Qɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dG ∞˘˘ «˘ ˘°ùdG ™˘˘ ª› OGhQ âjôLCG ø‡ %92 ¿CG øs«ÑJ ,äÉ©ªÛÉH ÚNóàdG ™ªàÛG ájɪM IQhô°V ¿hôj á°SGQódG º¡«∏Y ™ªÛG OGhQ øe %85 ¿CGh ,»Ñ∏°ùdG ÚNóàdG øe äÉ©˘ªÛG ‘ ÚNó˘à˘dG ô˘¶˘M π˘«˘©˘Ø˘J ¿hó˘fɢ°ùj ø˘˘ e %30 ¿CG ᢰSGQó˘dG âæ˘˘«˘ H ɢ˘ª˘ c .ᢢjQɢ˘é˘ à˘ dG .ô¶◊G QGôb ¿ƒªYó«°S º¡°ùØfCG ÚæNóŸG ¢ùØæJ »Ñ∏°ùdG ÚNóàdÉH Oƒ°ü≤ŸG ¿CG ôcòjh ¢UÉî°TCG πÑb øe ÚNóàdG øY œÉædG AGƒ¡dG ádÉM ∞dCG 200 ¤EG …ODƒj ƒgh ,ÚæNóe ÒZ øe %14) ÉgóMh πª©dG øcÉeCG ‘ kÉjƒæ°S IÉah (¢VGôeCG øY áŒÉædG πª©dÉH á≤∏©àŸG äÉ«aƒdG ä’ɢ˘ M ‹É˘˘ ª˘ ˘ LEG ø˘˘ ˘e %8^2 ¤EG …ODƒ˘ ˘ j ɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘c Ú∏eɢ©˘dG ø˘e Gƒ˘fɢc A’Dƒ˘g ᢫˘Ñ˘dɢZ ,¿É˘Wô˘°ùdG ,᢫˘¡˘«˘aÎdGh ᢫˘eóÿG äɢYɢ£˘≤˘dGh º˘Yɢ£ŸÉ˘H ‘ IOƒLƒe á∏µ°ûŸG ¿ƒµJ ¿CG ™æÁ ’ Gòg øµdh .ø¡ŸG ™«ªL IOÉe ±’BG 4 …ƒà– IQÉé«°ùdG ¿CG ¤EG QÉ°ûjh ‘ ᢫ŸÉ˘˘©˘ dG á˘˘ë˘ °üdG ᢢª˘ ¶˘ æ˘ e äô˘˘cPh .ᢢeɢ˘°S ¿CG áÄ«ÑdG çƒ∏Jh »Ñ∏°ùdG ÚNóàdG ∫ƒM É¡Jô°ûf øe ¢ü∏îàJ ¿CG É¡fɵeEÉH ¢ù«d ájƒ¡àdG ᪶fCG áYô°S IOÉjR ɪæ«H ,äÉÄjõ÷Gh äGRɨdG ™«ªL É¡«a Éà á«∏NGódG äÉKƒ∏ŸG áaÉãc π∏≤j ájƒ¡àdG á˘jƒ˘¡˘à˘dG á˘Yô˘°S ¤EG êɢà˘ë˘j ¬˘fEɢa ,≠˘Ñ˘à˘dG ¿É˘NO ¢ù«˘˘jɢ˘≤ŸG ø˘˘e Iô˘˘ e 100 ø˘˘ ˘ ˘e ÌcCG ∫ó˘˘ ˘ ˘ ©Ã êÉàëj ɪæ«H ,§≤a áëFGôdÉH ºµëà∏d áahô©ŸG ø˘˘ e ¢ü∏˘˘ î˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d ∂dP ø˘˘ e ÈcCG äɢ˘ ˘Yô˘˘ ˘°S ¤EG ¿É˘NO ø˘e ᢫˘dÉÿG äɢĢ«˘Ñ˘dG Èà˘©˘ Jh .Ωƒ˘˘ª˘ °ùdG áeÉ©dG »ª– ¿CG É¡æµÁ §≤a »àdG »g ≠ÑàdG .%100 áÑ°ùæH ¬d ¢Vô©àdG øe

ÚNóàdG ™æŸ ájOÉ°TQEG áMƒd ÖFGô°V ™aôH ÖdÉ£j …ƒ∏Y %200 ¤EG ÚNóàdG

á«dɪ°ûdG …ó∏H ¢ù∏› ƒ°†Y ∫Éb ,¬ÑfÉL øe ¢ùdÉÛG AÉ°†YCG ¿EG …ƒ∏Y ¿ÉfóY óªMCG ó«°S ™æe Iƒ£N ™ªàéª∏d Ú∏㪪c ¿ƒªYój ájó∏ÑdG kɢ°Uƒ˘°üNh ,á˘≤˘ ∏˘ ¨ŸG ø˘˘cɢ˘eC’G π˘˘NGO ÚNó˘˘à˘ dG ∂dPh ,ájQÉéàdG äÉ©ªÛG πNGO ÚNóàdG ô¶M ≈∏Y IÒ£N á«ë°U QGô°VCG øe ¬æY èàæj ÉŸ ¢ùdÉÛG ¿CG kGó˘˘ ˘cDƒ˘ ˘ e ,¬˘˘ ˘H Ú£˘˘ ˘«ÙGh ø˘˘ ˘NóŸG √òg ºYO ‘ kÉ«aÉ≤Kh kÉ«eÓYEG ∑QÉ°ûà°S ájó∏ÑdG .ÚNóàdG QÉ£NCÉH ™ªàÛG á«Yƒàd Iƒ£ÿG äô°üM áë°üdG IQGRh ¿CG ¤EG …ƒ∏Y QÉ°TCGh ᢢ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°ùfh Úæ˘˘ ˘ NóŸG Oó˘˘ ˘ Y ∫ƒ˘˘ ˘ M äGAɢ˘ ˘ °üME’G ™Ñààd ádhÉfi ‘ ∂dPh ,øjôëÑdG ‘ ÚNóàdG ,¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¬æe ó◊G ºK øeh ,∑ƒ∏°ùdG Gòg

,%150 ¤EG π˘˘°üJ ¬˘˘Jɢ˘≤˘ à˘ °ûeh ÚNó˘˘à˘ dG ´Gƒ˘˘ fCG ÖFGô˘˘ ˘°V ™˘˘ ˘ aQ ¤EG ìÎ≤˘˘ ˘ e Oƒ˘˘ ˘ Lh ¤EG kGÒ°ûe øe ¬«∏Y á≤aGƒŸG â“h ,%150 ¤EG ÚNóàdG Qƒ˘˘W ‘ ∫GR ɢ˘e ¬˘˘æ˘ µ˘ d ,¿hɢ˘©˘ à˘ dG ¢ù∏› π˘˘ Ñ˘ ˘b ¢ù∏› ∫hO ‘ ᢢ ˘«˘ ˘ dÉŸG äGQGRh ™˘˘ ˘e ᢢ ˘ °ûbɢ˘ ˘ æŸG ,ÖFGô°†dG ™aQ ™æ“ äÉbƒ©e ¤EG kÉàa’ ,¿hÉ©àdG ᢫˘bÉ˘Ø˘JG ≈˘∏˘Y ⩢bh ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG ¿CG kɢ °Uƒ˘˘°üNh ≈∏Y ∞≤°S OƒLh QÉÑàYÉH ,á«ŸÉ©dG Iô◊G IQÉéàdG .ÖFGô°†dG øe ´GƒfCG ,Úæ˘˘NóŸÉ˘˘H º˘˘à˘ ¡˘ e ɢ˘fCG'' :»˘˘LGƒ˘˘ ∏◊G ∫ɢ˘ bh äɢ˘©˘ ªÛG ‘ ÚNó˘˘à˘ dG ô˘˘¶˘ M Iƒ˘˘£˘ N Èà˘˘YGh øeh ,ÚNóàdG øY ∞˘bƒ˘à˘∏˘d ᢰUô˘a á˘jQɢé˘à˘dG OGó˘©˘à˘°SG ≈˘∏˘Y ø˘ë˘ æ˘ a ,∂dP ‘ ᢢHƒ˘˘©˘ °U ó˘˘é˘ j ÚNóàdG øY ´ÓbE’G IOÉ«Y ∫ÓN øe ¬JóYÉ°ùŸ .''á浪ŸG á«LÓ©dG πFÉ°SƒdG πµH

ÖFɢfh ÚNó˘à˘dG á˘ë˘aɢµ˘e á˘æ÷ Qô˘≤˘ e ó˘˘cCG ºXÉc Qƒà˘có˘dG »˘ë˘°üdG ∞˘«˘≤˘ã˘à˘dG º˘°ùb ¢ù«˘FQ á©é°ûeh áë°VGh áHÉéà°SG ∑Éæg ¿CG »LGƒ∏◊G ÚNó˘à˘dG ø˘Y ´É˘æ˘ à˘ e’G ‘ Úæ˘˘NóŸG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J AóH ™e ,ájQÉéàdG äÉ©ªÛG πNGO øe ∫hCG ájQÉéàdG äÉ©ªÛG ‘ ÚNóàdG ™æe .(¢ù«ªÿG) ¢ùeCG ÈcCG QGR ¬fCG ¤EG »LGƒ∏◊G QƒàcódG QÉ°TCGh º¶©e ¿CG ßM’h ,øjôëÑdG ‘ …QÉŒ ™ª› ¿ƒª∏©j ’ ™ªÛG πNGO ¿ƒæNój GƒfÉc øjòdG ,ájQɢé˘à˘dG äɢ©˘ªÛG ‘ ÚNó˘à˘dG ô˘¶˘M QGô˘≤˘H Gƒ˘Hɢé˘à˘°SG QGô˘≤˘dɢH º˘gQÉ˘Ñ˘NEG Qƒ˘˘a ¬˘˘fCG π˘˘«˘ dó˘˘H …CG ߢMÓ˘j ⁄ ɢª˘c ,ÚNó˘à˘ dG ø˘˘Y Gƒ˘˘©˘ æ˘ à˘ eGh ¢†©˘˘H Aɢ˘æ˘ ã˘ à˘ °Sɢ˘H ,kGQOɢ˘f ’EG Aɢ˘«˘ à˘ °SG hCG ô˘˘eò˘˘ J äÓÙG π˘˘ NGO ¿ƒ˘˘ ∏˘ ˘ ª˘ ˘ ©˘ ˘ j ø˘˘ ˘jò˘˘ ˘dG Úæ˘˘ ˘NóŸG GhOɢà˘YG º˘¡˘fCG Qɢ˘Ñ˘ à˘ Yɢ˘H ,™˘˘ªÛG ‘ ᢢjQɢ˘é˘ à˘ dG IÎa ÚH ÚNó˘˘ ˘à˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘d πÙG Üɢ˘ ˘ H ¤EG êhôÿG ÚNóàdG øY Éæ©æe ∫ÉM ‘'' :GƒdÉbh ,iôNCGh ™«£à°ùf ’ øëfh ,Ögòf øjCÉa ,™ªÛG πNGO ¿CG ¤EG »LGƒ∏◊G QÉ°TCGh ,''√óMƒd πÙG ∑ôJ .ÚNóàdG øY ´ÉæàeÓd º¡d á°Uôa √òg øeC’G ∫hDƒ°ùe'' :»LGƒ∏◊G QƒàcódG ™HÉJh ™˘˘«˘ ª÷ π˘˘Fɢ˘°SQ ∫ɢ˘°SQEG ” ¬˘˘fEG ∫ɢ˘ b ™˘˘ ªÛG ‘ πNGO ÚNóàdG øY ´Éæàe’ÉH äÓÙG ÜÉë°UCG ™°Vh ” ¬fCG ¤EG kÉàa’ ,''QGô≤dG ≥«Ñ£Jh ,™ªÛG øY ´ÉæàeÓd ™ªÛG ΩÉ°ùbCG ™«ªL ‘ ΰSƒH ™jRƒJ ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j ¿ƒYƒ£àe ∑Éægh ,ÚNóàdG ,ÚNó˘à˘dG ∫ƒ˘M ᢢ«˘ Ø˘ «˘ ≤˘ ã˘ Jh ᢢjƒ˘˘Yƒ˘˘J äGô˘˘°ûf ” ø˘jò˘dG á˘ë˘ °üdG IQGRh »˘˘°ûà˘˘Ø˘ e ¤EG ᢢaɢ˘°VEG π°†aCG ÉfCG'' :∫Ébh .᪡ŸG √ò¡H ΩÉ«≤∏d ºgó«æŒ ÉgGôj ≈àM ™ªÛG πNGO áªFGO äÉfÓYEG ™°Vh ,ÚNóàdG øY ™æàÁh âbh πc ‘ ¬eÉeCG øNóŸG .''ÚNóàdG ô¶M QGô≤H ¬ª∏Y Ωó©H Qò©àj ’h ¢ùeCG ìɢ˘Ñ˘ °U Ωɢ˘b ¬˘˘fCG ¤EG »˘˘LGƒ˘˘∏◊G Qɢ˘ °TCGh ,QÉ°S ‘ …ó«› ™ª› ¤EG IQÉjõH (ᩪ÷G) ™˘æ˘e ¢Uƒ˘°üî˘H äɢ˘fÓ˘˘YEG Oƒ˘˘Lh Ωó˘˘Y ߢ˘M’h ¢Uɢ˘î˘ °TC’G ¢†©˘˘H ∑ɢ˘æ˘ g ¿É˘˘c Gò˘˘d ,ÚNó˘˘ à˘ ˘dG Ú°ûà˘˘ Ø˘ ˘e Oƒ˘˘ Lh º˘˘ ZQ ,™˘˘ ªÛG ‘ ¿ƒ˘˘ æ˘ ˘ Nó˘˘ ˘j πc á«£¨J ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡fCG QÉÑàYÉH ,Ú«ë°U áHÉéà°SG ∑Éæg øµdh ,™ªÛG ¤EG πNój øe ¿CG kÉë°Vƒe ,ÚæNóŸG πÑb øe ¢ûàØŸG äɪ«∏©àd äÉ¡÷G áaÉch ÚNóàdG áëaɵe áæ÷ ¬LƒJ ÌcCG kÉ«∏ªY ¬fƒc ‘ πãªàj ΩÉ©dG Gò¡d á«æ©ŸG ¢SGôM ∫ÓN øe ∂dPh ,kÉjƒYƒJ hCG kÉ«eÓYEG ¬æe ɪc ,Ú«ë°üdG Ú°ûàØŸGh ,ÚYƒ£àŸGh ,øeC’G á«°SÉ«°ùdGh á«æjódG äÉ«©ª÷G øe OóY ióHCG πLCG øe ÚNóàdG ™æeh »YƒdG ô°ûæd ÉgOGó©à°SG .™ªàÛG áë°U OGƒe áÑjô°V ¿CÉH »LGƒ∏◊G QƒàcódG OÉaCGh ¢†©H ∑Éægh ,%100 øjôëÑdG ‘ ≠∏ÑJ ÚNóàdG

á«YƒJ äÓªMh ∑ƒæÑdG ≥jôW øY ÖJGhôdG ™aOh º¡FGƒjE’ õcôe É¡æe

:á«dɪ©dG äÉbÓ©dG IQGOEG ôjóe ∫ɪ©dGh ΩóÿG Ühôg øe ∞«Øîà∏d IóY äGAGôLEG ᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG Oƒ˘æ˘Ñ˘dG ø˘e GOó˘Y ɢ¡˘©˘ jRƒ˘˘J ÖJɵe πÑb øe É¡H ΩGõàd’G Öéj »àdG OƒæÑdG √òg ™jRƒàH Ωƒ≤J »àdG ΩóÿG ô°SC’Gh πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y É¡JAGô≤d .''ÉeóN Ö∏£J »àdG QGô°VC’G ÌcCG ¿EG »∏Y ï«°ûdG ∫Ébh øe »JCÉJ ∫RÉæŸG ΩóN É¡d ¢Vô©àj »àdG äOóM Gòd ,êQÉÿG øe áeOÉ≤dG ô°SC’G ô°SCÓd »æjôëH QÉæjO ∞dCG ≠∏Ñe IQGRƒdG ,á˘eOɢN Ö∏˘£˘J »˘à˘dG ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ÒZ ≈àM ,á«æjôëÑdG Iô°SCÓd GQÉæjO 350h ,Iô°SC’G ≈∏Y É«dÉe ÉÄÑY ∂dP πµ°ûj ’ ÖÑ°S ÖJGôdG ™aO ΩóY ¿CG ¤EG GÒ°ûe √ƒµ°ûj …òdG ΩóÿG Ühôg ÜÉÑ°SCG øe ¤EG áaÉ°VEG ,ΩÉjC’G √òg ¢SÉædG øe Òãc …ò˘˘dG ÖJGô˘˘dG ∞˘˘ ©˘ ˘°V ƒ˘˘ g ô˘˘ NBG ÖÑ˘˘ °S ,ôNBG πªY øY ¿ƒãëÑj ΩóÿG π©éj Öfɢ˘ é˘ ˘H ,¥Oɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ‘ π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG π˘˘ ã˘ ˘ e Qô˘˘°†à˘˘j »˘˘à˘ dG ᢢj󢢰ù÷G äGAGó˘˘à˘ ˘Y’G É«°ù«FQ ÉÑÑ°S ¿ƒµJh ∫RÉæŸG ΩóN É¡æe .º¡Hhô¡d ∫ƒ≤dÉH ¬ëjô°üJ »∏Y ï«°ûdG ºàNh ɢ¡˘à˘©˘Ñ˘JG »˘à˘dG äGAGô˘LE’G π˘c º˘ZQ ¬˘˘fEG äÓµ°ûeh Ühôg ∑Éæg ∫GRÉe IQGRƒdG .IÒãc ádɪY

øe %80 ¿CG í°†JG …òdG πª©dG ¿ƒfÉb ɢª˘æ˘«˘H ¬˘≤˘«˘Ñ˘£˘J ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘J äɢ°ù°SDƒŸG Ωóîà°ùJh ¿ƒfɢ≤˘dG ∞˘dɢî˘J ɢ¡˘æ˘e %20 ɪFGO IQGRƒdG Ωƒ≤Jh .áÑFÉ°ùdG ádɪ©dG ɢ¡›GÈd ᢩ˘LGô˘dG á˘jò˘¨˘à˘dG ¢Sɢ«˘ ≤˘ H π˘Ñ˘b ɢ¡˘ Jɢ˘«˘ Hɢ˘é˘ jG ø˘˘e ó˘˘cCɢ à˘ dG ᢢ«˘ ¨˘ H .''≥«Ñ£àdG ÚH ∑ΰûŸG ¿hɢ˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ dG ¤EG Qɢ˘ ˘ °TCGh πª©˘dGh ᢫˘Yɢª˘à˘L’G ᢫˘ª˘æ˘à˘dG »˘JQGRh ∞˘˘æ˘ ©˘ ∏˘ d ¢Uɢ˘ N AGƒ˘˘ jEG õ˘˘ cô˘˘ e Aɢ˘ °ûfE’ Ωóÿ ¢UÉN º°ùb ¬«a ¿ƒµj …ô°SC’G Gôjô°S Ú°ùªN ƒëf ¬«a ôaƒjh ∫RÉæŸG ,∫Rɢ˘ ˘æŸG Ωóÿ »˘˘ ˘°VQC’G ≥˘˘ ˘ Hɢ˘ ˘ £˘ ˘ ˘dG ‘ …ƒ˘∏˘©˘dG ≥˘˘Hɢ˘£˘ dG ‘ Gô˘˘jô˘˘°S Ú°ùª˘˘Nh ∞˘æ˘©˘ ∏˘ d ¿ƒ˘˘°Vô˘˘©˘ à˘ j ø˘˘jò˘˘dG OGô˘˘aCÓ˘ d .…ô°SC’G ºàj ΩóÿG øe Òãc ∑Éæg'' :±OQCGh QÉŒG ∑ɢ˘æ˘ ˘¡˘ ˘a ,Cɢ ˘£˘ ˘N º˘˘ ¡˘ ˘dÓ˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘°SG ɢ˘¡˘ æ˘ e ᢢYƒ˘˘æ˘ à˘ e ¥ô˘˘ W ÈY OGô˘˘ aC’ɢ˘ H .ɢgÒZh á˘Ñ˘Fɢ°ùdG á˘dɢª˘©˘ dGh IQɢ˘Yó˘˘dG ø˘˘e áŒÉ˘˘æ˘ dG iƒ˘˘µ˘ °ûdG á˘˘Ñ˘ °ùf ⨢˘∏˘ ˘Hh ‘ ÖJGhôdÉH á≤∏©àe %55 ƒëf ádɪ©dG ¤EG ∫ƒëj É¡æe »bÉÑdGh ¿É«MC’G ÌcCG πª©dG IQGRh ¬H âeÉb Ée ºZQ ºcÉÙG ∫ÓN øe É«fƒfÉb É¡à«dhDƒ°ùe AÓNE’

:…óæ¡ŸG Ò¡°S - zøWƒdG{

áØ«∏N ∫BG »∏Y ï«°ûdG

»˘˘à˘ dG ᢢµ˘ ∏˘ ˘ªŸG ‘ IOƒ˘˘ LƒŸG äɢ˘ «˘ ˘dÉ÷G ܃˘∏˘°SCG ‘ á˘eó˘≤˘àŸG ∫hó˘dG ø˘e Èà˘˘©˘ J ᢢdɢ˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ™˘˘ e »˘˘ bƒ˘˘ ≤◊G π˘˘ eɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG .á«ÑæLC’G :»∏Y ï«°ûdG ∫Éb ,ôNBG ÖfÉL øeh Oó˘˘ Y IOɢ˘ ˘jõ˘˘ ˘H π˘˘ ˘ª˘ ˘ ©˘ ˘ dG IQGRh âeɢ˘ ˘b'' á°ûà˘Ø˘eh ɢ°ûà˘Ø˘e 55 ¤EG Ú°ûà˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ØŸG ™˘˘«˘ ª˘ L ≈˘˘∏˘ Y ¢û«˘˘à˘ Ø˘ à˘ ˘dɢ˘ H ¿ƒ˘˘ eƒ˘˘ ≤˘ ˘j ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG

‘ ᢫˘dɢª˘©˘dG äɢbÓ˘©˘ dG ô˘˘jó˘˘e Oɢ˘aCG ó˘˘Ñ˘ Y ø˘˘H »˘˘∏˘ Y ï˘˘ «˘ ˘°ûdG π˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG IQGRh ≈©°ùJ IQGRƒdG ¿CÉH áØ«∏N ∫BG øªMôdG Ió˘˘ Y äGAGô˘˘ LEG ≥˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘£˘ ˘J ¤EG ɢ˘ «˘ ˘dɢ˘ ˘M ∫Rɢ˘æŸG Ωó˘˘N Ühô˘˘g ø˘˘e ∞˘˘«˘ Ø˘ î˘ à˘ ˘∏˘ ˘d ¿ƒª∏à°ùj ’ øjòdG ∫ɪ©dG äÓµ°ûeh äɢ˘ cô˘˘ °ûdG Üɢ˘ ˘ë˘ ˘ °UCG ø˘˘ ˘e º˘˘ ˘¡˘ ˘ Ñ˘ ˘ JGhQ ÖJGhQ º«∏°ùJ Ö∏W É¡æeh ,äÉ°ù°SDƒŸGh ójóëàdÉHh ∑ƒæÑdG ≥jôW øY ∫ɪ©dG Iô°ûY øe ÌcCG É¡jód »àdG äÉcô°ûdG .∫ɪY ø˘˘ª˘ °V Ωƒ˘˘≤˘ à˘ °S IQGRƒ˘˘dG ¿CG ±É˘˘ °VCGh äÉfÓYE’G ø˘e Oó˘Y º˘«˘ª˘°üà˘H ɢ¡˘à˘£˘N ´RƒJ á˘jƒ˘Yƒ˘à˘dG äÉ˘Ñ˘«˘à˘µ˘dGh äɢjƒ˘£ŸGh áeÉ©dG ´QGƒ°ûdG ‘h ∞ë°üdG ≥jôW øY ÚÑJh ,áµ∏ªŸG ‘ IOƒLƒŸG äGQÉØ°ùdGh ∫RɢæŸG ‘ ΩóÿG ™˘e π˘eɢ©˘à˘ dG ᢢ«˘ Ø˘ «˘ c ä’ɢ˘ °üJ’G ∞˘˘ JGƒ˘˘ ˘gh Ωɢ˘ ˘bQCG Öfɢ˘ ˘é˘ ˘ H á˘Wô˘°ûdG õ˘cGô˘eh ÇQGƒ˘£˘dɢ˘H ᢢ°UÉÿG á≤jô˘£˘H ɢgGƒ˘àfi »˘JCɢjh .äGQÉ˘Ø˘°ùdGh Ö°SÉæàJ ájQƒJɢµ˘jQɢc Ωƒ˘°SQh á˘Hƒ˘à˘µ˘e ∫ɢª˘©˘∏˘d ᢫˘ª˘ ∏˘ ©˘ dG äɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùŸG π˘˘c ™˘˘e äɢ˘¨˘ d ∞˘˘∏˘ à˘ îÃh π˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dG Üɢ˘ ë˘ ˘°UCGh


alwatan news

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG

local@alwatannews.net

Sat

2

June

2007 - Issue

no

øWƒdG QÉÑNCG 6

(539)

OÉ`°üM

»HÉ«æ∏d ¤hC’G IQhód

¬Jô°SCG ¢†jƒ©àd ôaÉ°ù«°S º¡Ñ∏ZCG

ÚÑNÉædG ™e π°UGƒJh ¿Éé∏dG ∫ɪYC’ ∫ɪµà°SG ..ÜGƒædG IRÉLEG -øWƒdG :ó«ÛG óÑY ¿ÉæL

»eƒ°ù©dG ∫OÉY

.¢ù∏ÛG ¿Éé∏dG πªY øe ¬FÉ¡àfG ∫ÉM ¬fCG ócCGh Qhó˘˘d ᢢ∏˘ à˘ µ˘ dG äɢ˘Yhô˘˘°ûe ≈˘˘∏˘ Y õ˘˘ cÒ°S øjõgÉL ÉgDhÉ°†YCG ¿ƒµ«d ,ÊÉãdG OÉ≤©f’G .äÉMÎ≤ŸG Ëó≤àd Ωƒj ∫hCG øe ¿CG ôcòa »ë«eôdG ¢ù«ªN ÖFÉædG ÉeCG ‘ ôªà°ùà°S áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôŸG áæ÷ …QÉ÷G (¿Gô˘jõ˘M) ƒ˘«˘fƒ˘j á˘∏˘«˘W π˘ª˘ ©˘ dG (Rƒ“) ƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dƒ˘˘ ˘j ∫Ó˘˘ ˘ N ∞˘˘ ˘ bƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘°ù°Sh á˘æ˘é˘∏˘dG ∞˘fCÉ˘à˘°ùà˘°S º˘K ,(ÜBG) ¢ù£˘˘°ùZCGh πÑ˘≤ŸG (∫ƒ˘∏˘jCG) Ȫ˘à˘Ñ˘°S ‘ ɢ¡˘JɢYɢª˘à˘LG .ÊÉãdG OÉ≤©f’G QhO AóH ≈àM AGOC’ IRÉLE’G π¨à°ù«°S ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh áaÉ°VEG ,¬Jô°SCG OGôaCG ™e Iôª©dG ∂°SÉæe ≈àM É¡à¡Lh Oóëj ⁄ iôNCG á∏MQ ¤EG …ò˘dG Qƒ˘°ü≤˘dG ¢†©˘H ɢ¡˘«˘ a ¢Vƒ˘˘©˘ j ¿B’G .»∏FÉ©dG ÖfÉ÷G ‘ ¬æe QóH ,ádÉ°†ØdG ô˘°Uɢf ÖFɢæ˘∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ɢeCG π°UGƒJh πªY IÎa IRÉLE’G ÈàYG ó≤a π˘¨˘°ûfG ¬˘fEG PEG ,¬˘Jô˘FGO ‹É˘gCG ™˘˘e ∞˘˘ã˘ µ˘ e ¬dɨ°ûfGh ¬JÉYɪàLG I̵d kÓ«∏b º¡æY .á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN ɢ¡˘©˘°Vh á˘£˘ N ø˘˘Y ᢢdɢ˘°†Ø˘˘dG ∞˘˘°ûch ,∞«°üdG π°üah IRÉLE’G º°Sƒe ™e kÉæeGõJ ™˘˘e π˘˘°UGƒ˘˘à˘ ∏˘ d ±ó˘˘¡˘ J ɢ˘ ¡˘ ˘fCG ¤EG kGÒ°ûe ≥˘jô˘a ∞˘«˘∏˘µ˘J ø˘ª˘°†à˘Jh Iô˘˘FGó˘˘dG ‹É˘˘gCG Iô˘FGó˘dG ‘ ÊG󢫢e í˘˘°ùe π˘˘ª˘ ©˘ H ¬˘˘∏˘ ª˘ Y º¡FGQBG áaô©eh ‹ÉgC’G äÉÑ∏£àe ¢ùª∏àd .¬FGOCG ‘ ìÉààaÉH »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G âªb'' :∫Ébh ‹É˘g’G ∫ɢ˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °S’ »˘˘Ñ˘ à˘ µ˘ eh »˘˘°ù∏› ≈àM kGô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG øe kÉ«eƒj º˘˘ ¡˘ ˘FGQBɢ ˘H ò˘˘ NCÓ˘ ˘ d ,Ak ɢ˘ ˘°ùe ᢢ ˘æ˘ ˘ eɢ˘ ˘ã˘ ˘ dG πª©dG á£N øª°V øeh .º¡JÉMÎ≤eh ‹ÉgCG AGQBG ´Ó£à°SÉH Ωƒ≤æ°S ,á«Ø«°üdG Oó˘˘Y ø˘˘ Y äɢ˘ eƒ˘˘ ∏˘ ˘©ŸG ™˘˘ ª˘ ˘Lh Iô˘˘ FGó˘˘ dG AGô˘˘LEGh ,ɢ˘¡˘ «˘ a π˘˘ª˘ ©˘ dG ø˘˘Y Ú∏˘˘Wɢ˘©˘ ˘dG áeÉ©dG ájƒfÉãdG »éjôN Oó©H äÉ«FÉ°üMEG ᢢ©˘ ˘eÉ÷ɢ˘ H ¥É˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘d’G ¿hOƒ˘˘ j ø˘˘ jò˘˘ dG .''á«°SGQódG ádÉص∏d ÚLÉàÙGh í˘°ùe AGô˘LEɢH Ωƒ˘≤˘æ˘°S ɢª˘c'' :±É˘˘°VCGh ,É¡∏«gCÉJ IOÉYE’ OGôY ¿Éµ°SEG 䃫H ≈∏Y IOɢ˘ YEɢ ˘ H ìÎ≤ŸG π˘˘ ˘«˘ ˘ ©˘ ˘ Ø˘ ˘ J ∫Ó˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e .''π«gCÉàdG ∫Ó¨à°SG ÜGƒædG ≈∏Y ádÉ°†ØdG ≈æ“h πFGƒ©dGh 䃫ÑdG IQÉjR ‘ ∞«°üdG IÎa äÉbÓ©dGh ô°UGhC’G ≥˘ª˘©˘à˘à˘d á˘≤˘£˘æŸG ‘ ∫É≤j ’ »c ,ºgôFGhO ‹ÉgCG ÚHh º¡æ«H IÎØ˘˘ H ᢢ £˘ ˘Ñ˘ ˘Jô˘˘ e ÜGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG äGQɢ˘ ˘jR ¿EG .§≤a »HÉîàf’G èjhÎdG ¬jód âfÉc GPEG ɪY QÉ°ùØà°S’G óæYh ∑ɢ˘æ˘ g'' :ᢢdɢ˘°†Ø˘˘dG ∫ɢ˘b ,ô˘˘Ø˘ °ù∏˘˘d ᢢ«˘ ˘f πaGƒ≤d IóMGh IôØ°ùH ΩƒbCG ¿CÉH ∫ɪàMG êɢ˘ à– »˘˘ à˘ ˘ dG ≥˘˘ ˘Wɢ˘ ˘æŸG ¢†©˘˘ ˘Ñ˘ ˘ d ÒÿG ≥WÉæe ∑Éæ¡a ,»eÓ°SEG »HôY π°UGƒàd êɢà˘ë˘f Úª˘∏˘°ùŸG ø˘e IÒÑ˘c OGó˘YCG ɢ¡˘«˘a .''kÉ«aÉ≤K hCG kÉjÒN º¡©e π°UGƒà∏d Úà°S øe áYƒª› ™e πª©j ¬fCG ÚHh äGQÉjõH ¿ƒeƒ≤j ÚæWGƒŸG øe ¢üî°T .≥WÉæŸG øe OóY ¤EG áªFGO ¬∏˘d ó˘ª◊G'' :¬˘dƒ˘≤˘H ¬˘ã˘jó˘M º˘à˘à˘NGh á˘∏˘ Fɢ˘©˘ dG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ÒÑ˘˘c º˘˘¡˘ Ø˘ J ∑ɢ˘æ˘ g äÉÑLGƒdÉa ,É¡H ôeCG »àdG á∏MôŸG á©«Ñ£H Ωƒ˘˘bCG ¬˘˘ ∏˘ ˘dG Aɢ˘ °T ¿EGh äɢ˘ bhC’G ø˘˘ e ÌcCG ¿CÉ°ûdG πLôa ,iôNCG ¥ô£H º¡°†jƒ©àH Üɢ°ùM ≈˘∏˘Y ¬˘dɢª˘YCG ¿ƒ˘µ˘J kɢ ª˘ FGO Ωɢ˘©˘ dG .''¬Jô°SCG

πc ¿CG ÒZ ,ΩRÓdG øe ÌcCG á∏jƒW IRÉLEG É¡fEG ∫ƒ≤j ÚÑbGôŸG øe ôNB’G ¢†©ÑdGh ,ÜGƒædG ¢ù∏Û '»Ø«°üdG äÉ«ÑdG'' á∏Môe É¡«ª°ùj ¢†©ÑdG ’ »æjôëÑdG »°SÉ«°ùdG ´QÉ°ûdG ÉÃQ øµd ,ô¡°TCG á°ùªN ÜQÉ≤J »àdG ÜGƒædG ¢ù∏› IRÉLEG É¡fEG .''ÜQÉfi IRÉLEG ÉÃQh'' IRÉLEG ¤EG êÉàëj πªY .ÒãµdG ¬æe ô¶àæj …òdG »©jô°ûàdG ¢ù∏éª∏d á∏jƒ£dG IRÉLE’G √òg πãe òÑëj ‘ ‹É◊G ¢ù∏ÛG øe AGOC’Gh RÉ‚E’G å«M øe π°†aCG ¿Éc ¤hC’G ¬JQhO ‘ ≥HÉ°ùdG »©jô°ûàdG ¢ù∏ÛG ¿CG iôj øe ∑Éæg ,¬JGP âbƒdG ‘ .É¡JGP IÎØdG ,ìô°üj ¿CG ójôj ’ ¢†©ÑdGh ,ßØëàj ¢†©ÑdG ,º¡JGRÉLE’ ÜGƒædG AÉ°†b á«Ø«c øY ä’DhÉ°ùJ ìô£j øe ∑Éæg ,∑GPh Gòg øY Gk ó«©Hh ¬°ù∏› ¿CG ɪc ,äGQƒ£àdGh çOGƒ◊G πµd ó°UGQh ™HÉàe ƒ¡a ,äÉ°ù∏÷G øe ɉEGh á«∏©a IRÉLEG ≈∏Y π°üëj ’ ÖFÉædG ¿EG ∫Éb ôNB’G ¢†©ÑdGh .Qƒ°üàoj ɪc á∏jƒW IRÉLEG ‘ ¬∏©éj ’ ∂dP πc ,ÚæWGƒŸÉH AÉ≤àdÓd ìƒàØe .á∏Ñ≤ŸG Qƒ¡°T á©HQC’G ∫ÓN º¡JÉ££fl ≈∏Y ±ô©à∏d ádhÉfi ‘ ,IRÉLE’G √òg ‘ ÜGƒædG …CGQ 'øWƒdG'' â©∏£à°SGh

IOhÉ©ŸG ∫OÉY

∫óæ°UƒH º«gGôHG

ádÉ°†ØdG ô°UÉf

…OÉ◊G º«gGôHG

󫛃H øªMôdGóÑY

óªMG »∏Y

OGôe º«∏◊GóÑY

»ë«eôdG ¢ù«ªN

Aɢ˘æ˘ HC’ äɢ˘«˘ dɢ˘©˘ ah äGQhOh äGhó˘˘f ó˘˘≤˘ ˘Y ‹ƒj ¬fCG ¤EG √ƒfh .Ú°ùæ÷G øe IôFGódG ,áÑ∏£∏d »Ø«°üdG •É°ûædÉH kGÒÑc kÉeɪàgG ÖFɢf π˘c Ωó˘≤˘ j ¿CG IQhô˘˘°V ≈˘˘∏˘ Y kGO󢢰ûe ,äÉ«dÉ©Ø˘dG √ò˘g π˘ãŸ Ωɢª˘à˘g’Gh á˘jɢYô˘dG .¬JôFGO ‘ πc ádÉ°UC’G á∏àc ƒ°†Y ôcP ,¬ÑfÉL øeh ∫hɢ뢫˘°S ¬˘fCG ∫ó˘æ˘°Uƒ˘H º˘«˘gGô˘HEG ÖFɢæ˘dG √ó≤àaG ɇ ¢†©H IOÉ©à°SG IRÉLE’G ∫ÓN π˘Ñ˘b ɢ¡˘H Ωƒ˘≤˘j ¿É˘c ∫ɢª˘YCGh äɢjGƒ˘g ø˘˘e ÖfÉéH ,áHÉàµdGh áHÉ£ÿG É¡æeh ¿ÉŸÈdG ióME’ IÒ°üb á∏MQ ‘ πgC’G ÜÉ룰UG ø˘jCG Oó˘ë˘j ⁄ ¬˘fCG ’EG ,á˘Ñ˘jô˘˘≤˘ dG ≥˘˘Wɢ˘æŸG .¿B’G ≈àM á≤£æŸG √òg ¿ƒµà°S Oó˘°üH ᢢdɢ˘°UC’G ¿CG ∫ó˘˘æ˘ °Uƒ˘˘H ∞˘˘°ûch ™˘«˘ª˘L º˘°†j Ö«˘à˘c OGó˘˘YEG ø˘˘e Aɢ˘¡˘ à˘ f’G É¡H âeó≤J »àdG äÉYhô°ûŸGh äÉMÎ≤ŸG ºàj ¿CG kÉ©bƒàe ,∫hC’G OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN AÉ°†YCG ¿CÉH OÉaCGh .IRÉLE’G ∫ÓN √QGó°UEG º¡˘JGRÉ‚EG á˘fQɢ≤à ¿ƒ˘eƒ˘≤˘«˘°S á˘dɢ°UC’G º˘˘ ¡›Gô˘˘ H ™˘˘ e ᢢ «˘ ˘°VÉŸG IÎØ˘˘ dG ∫Ó˘˘ N .äóLh ¿EG äGô¨ãdG ó°ùd ,á«HÉîàf’G ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ °S IRɢ˘LE’G ¿CG ∫ó˘˘ æ˘ ˘°Uƒ˘˘ H iCGQh ò˘˘NC’Gh ¢Sɢ˘æ˘ dG ™˘˘e π˘˘°UGƒ˘˘à˘ ∏˘ ˘d ᢢ °Uô˘˘ a ‘ ,º¡JÓµ°ûe ‘ ô¶ædGh º¡JÉMÎ≤à Qƒ°ü≤˘dG ¢†©˘H ø˘Y º˘¡˘°†jƒ˘©˘à˘d á˘dhÉfi ‘ ¬˘dɢ¨˘°ûfG IÎa ∫Ó˘˘N ¬˘˘æ˘ e Qó˘˘H …ò˘˘dG

hCG Ö¨˘°T ∫ɢª˘ YCG ø˘˘e ´É˘˘°VhCÓ˘ d 󢢫˘ ©˘ °üJ .''»YɪàL’G óµædG'' øe A»°T Ée πc øe IRÉLE’G ƒ∏îJ ¿CGh'' :™HÉJh iôj ’CG êÉàëj øWGƒŸG ¿C’ ,ƒØ°üdG ôµ©j ¿CGh äÉÑ°ù൪∏d kÉÑjôîJh kÉbôM ¬æWh ‘ ø˘e kÓ˘eBG ,''¿É˘æ˘Ä˘ª˘ Wɢ˘H ¬˘˘JRɢ˘LEG »˘˘°†≤˘˘j ∫Ó˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘°SG äɢ˘ ©˘ ˘eÉ÷Gh ¢SQGóŸG ÜÓ˘˘ W Ió«ØŸG AÉ«°TC’G ‘ IRÉLE’G ‘ ÆGôØdG äÉbhCG ¢ù«dh ÜÉéjE’ÉH øWƒdG ≈∏Y Oƒ©J »àdG .Ö∏°ùdG ø˘˘ë˘ f'' :¬˘˘ dƒ˘˘ ≤˘ ˘H ¬˘˘ ã˘ ˘jó˘˘ M º˘˘ à˘ ˘à˘ ˘NGh πª©dG ¥Éã«eh AGô¨dG Éæà©jô°ûH ¿ƒeõà∏e ¿ƒ˘µ˘j ¿CG π˘˘LCG ø˘˘e Qƒ˘˘à˘ °Só˘˘dGh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG .''QGô≤à°SGh øeCGh áMGQ ‘ kɪFGO ¢SÉædG º«gGôHEG ÖFÉædG ∫Éb ,¬JGP ¥É«°ùdG ‘h IRÉLE’G ∫ÓN ¢ù∏éª∏d ≥ëj'' :…OÉ◊G áëFÓdG Ö°ùM ¿Éé∏dG πªY πªµà°ùj ¿CG Ée ∫ɪcEG ≈∏Y ™«ª÷G ≥aGƒJ GPEG á«∏NGódG ó˘Yƒ˘e ≈˘∏˘Y ¥É˘Ø˘J’G hCG º˘˘¡˘ jó˘˘jCG ‘ »˘˘≤˘ H ¿Éé∏dG ¬H Ωƒ≤à°S Ée Gògh ,á∏£©dG ∫ÓN √òg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,''IRÉLE’G √òg ∫ÓN .á∏£©dG øe kGÒÑc kGAõL òNCÉà°S ∫ɪYC’G ‘ √ó˘˘dGh ≥˘˘aGÒ°S ¬˘˘fCɢ H …OÉ◊G Oɢ˘aCGh Ωƒ˘≤˘«˘°S ɢª˘c ,êQÉÿG ¤EG ᢫˘LÓ˘Y ᢢ∏˘ MQ .¬ÑàµÃ á≤∏©àŸG äGõ«¡éàdG ∫ɪcEÉH è˘˘eɢ˘fô˘˘H OGó˘˘YEɢ H Ωƒ˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘°S ¬˘˘ fCG ô˘˘ cPh ¬dÓ˘N º˘à˘«˘°S ,¬˘°ù∏˘éà ¢UɢN »˘Yƒ˘Ñ˘°SCG

™£≤æj ’ ÜGƒædG πªY ¿CG kGócDƒe ,''¬«a .√ó©H hCG ¢ù∏ÛG ∫ÓN AGƒ°S ™e ™£≤æ«°S »∏ªY'' :…ó«©°ùdG ™HÉJh kÉë°UÉf ¿ƒcCÉ°S PEG ,ó°ù÷G øe ìhôdG êhôN ô˘eC’G ¿C’ ,»˘°Sɢ˘Ø˘ fCG êhô˘˘N ≈˘˘à˘ M ᢢeCÓ˘ d »àdG ICÉaɵŸG πLCG øe ¢ù«dh »Yô°T ÖLGh √ó¡°ûj Ée Gògh ¢ù∏ÛG øe É¡«∏Y π°üëf ÉæJGhóf ‘ ™ªàÛG Ωóîf Éæµa ,™«ª÷G .ó˘˘Lɢ˘°ùŸG ‘ ߢ˘Yƒ˘˘dGh ᢢ ©˘ ˘ª÷G Ö£˘˘ Nh πc ‘ ɉEG ,§≤a ÉæJôFGO ‘ ¢ù«d Gògh ÜÉë°UCG øëæa ,É¡LQÉNh áµ∏ªŸG ≥WÉæe ÉfOƒLh ∫ÓN É¡æY ∫RÉæàf ød á≤M ÇOÉÑe .''¬LQÉN hCG ¢ù∏ÛG ‘ á«YɪàL’G ácGô°ûdG ¿CG ¤EG ∂dP GõYh AÓ≤©dGh Aɪ∏©dG ¬H Ωõà∏j …Qhô°V ôeCG ¿CG kÉ«æªàe ,™ªàÛG ‘ Oôa πch IÉYódGh ,ÜGƒ˘æ˘dɢH •É˘æŸG Qhó˘dG ¿ƒ˘æ˘ WGƒŸG ∑Qó˘˘j ᢫˘Yɢª˘à˘L’Gh ᢫˘©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG Qƒ˘˘eC’G ƒ˘˘gh ÜGƒ˘˘æ˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ¿CG ó˘˘ cCGh .ᢢ «˘ ˘°Sɢ˘ «˘ ˘°ùdGh π°UGƒàdGh πµc ™ªàÛG áeóN ¿ƒdhÉëj ¿ƒ≤≤ëj kGóFGQ ºgQhO ¿ƒµ«d ™«ª÷G ™e .øWƒdG ¬«dEG ƒÑ°üj Ée ¬dÓN øe :…ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘°ùdG ∫ɢ˘ b ,ô˘˘ NBG Öfɢ˘ L ø˘˘ ˘eh øe ¬jΩj Ée πµH ÉææWh øY Üòæ°S'' ≈àM áæàØdG »YQGRh ÚHôıGh øjó°ùØŸG ’CG kɢ«˘æ˘ª˘à˘e ,''ø˘Wƒ˘dG ƒ˘g ø˘Wƒ˘dG ≈˘≤˘ Ñ˘ j hCG ¥GQhC’G §∏N øe A»°T IRÉLE’G ‘ ¿ƒµj

á˘≤˘£˘æŸG äɢLɢ«˘à˘MG ≈˘∏˘Y ´Ó˘W’G ∫Ó˘˘N äÉMÎ≤e á°SGQOh ‹ÉgC’G ™e π°UGƒàdGh .''IójóL ó≤a .kÉ°†jCG ≥M É¡d á∏FÉ©dG'' :±É°VCGh øe Qƒ°ü≤dGh ∫ɪgE’G ¢†©H ∑Éæg ¿Éc I̵˘˘d ¬˘˘Fɢ˘æ˘ HCGh ¬˘˘à˘ Lhõ˘˘ d ÖFɢ˘ æ˘ ˘dG π˘˘ Ñ˘ ˘b ø˘˘Y º˘˘¡˘ °†jƒ˘˘©˘ J ø˘˘e ó˘˘H Ó˘˘a ,∫ɢ˘¨˘ °ûf’G ø˘e kGAó˘H ∫ɢ¨˘°ûf’G ø˘e π˘jƒ˘˘£˘ dG QGƒ˘˘°ûŸG .''Ωƒ«dG ≈àM äÉHÉîàf’G IÎa »˘˘Ø˘ ∏˘ °ùdG ÖFɢ˘æ˘ ˘dG õ˘˘ cQ ,¬˘˘ à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ eh QGô˘ª˘à˘°SG ≈˘∏˘Y …󢫢©˘°ùdG º˘°SɢL π˘≤˘à˘°ùŸG ÜGƒædG ¢ù∏› øY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG πªY ´É°VhC’G Ö°ùM ¿Éé∏dG πª©à°S'' :¬dƒ≤H ,¢ù∏ÛG ï˘Hɢ£˘e Èà˘©˘ J ɢ˘¡˘ fC’ ,Ö∏˘˘£˘ dGh âbƒdG ôaƒJh É¡dɪYCG øe AÉ¡àf’G ∫ÉMh º˘¡˘JÓ˘µ˘°ûe π◊ Iô˘FGó˘dG π˘gC’ Æô˘Ø˘à˘æ˘ °S .''´É£à°ùŸG Qób IRÉLEG â°ù«d É¡fEG á≤«≤◊G ‘'' :±OQCGh π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘∏˘d º˘«˘¶˘æ˘ J IOɢ˘YEG »˘˘g ɢ˘e Qó˘˘≤˘ H ɢ˘fQhó˘˘H ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N Ωƒ˘˘≤˘ ˘æ˘ ˘°S PEG ,ø˘˘ Wƒ˘˘ ∏˘ ˘dh ¬˘fCG ô˘cPh .''ÒÑ˘©˘à˘dG í˘°U ¿EG »˘˘©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘d ɢ¡˘æ˘e Aõ˘˘L ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °Sɢ˘H Ωƒ˘˘≤˘ «˘ °S .º¡©e ôØ°ùdGh ¬FÉæHCG ∞«≤ãJh IRɢ˘LE’G ‘ ¬›É˘˘fÈd ᢢ Ñ˘ ˘°ùæ˘˘ dɢ˘ H ɢ˘ eCG ¢ùdÉÛ äGQɢjR ∑ɢ˘æ˘ g ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S'' :∫ɢ˘≤˘ a Üôb øY º˘¡˘©˘e çó˘ë˘à˘∏˘d á˘≤˘£˘æŸG ‹É˘gCG ´ô˘°ûf ¿CG ɢæ˘æ˘µÁ ɢeh º˘¡˘JɢLɢ«˘à˘MG ∫ƒ˘˘M

∫Gõ˘˘J’ ¬˘˘fCG IOhɢ˘©ŸG ∫Oɢ˘Y ÖFɢ˘æ˘ dG ó˘˘cCG ™£≤à°ùJ ¿Éé∏dG ‘ IóY äÉYhô°ûe ∑Éæg Ú◊ ÜGƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ dG IRɢ˘ ˘ LEG IÎa ø˘˘ ˘ e kGÒã˘˘ ˘ c ø˘e kGOó˘Y ∑ɢæ˘g ¿CG ɢª˘c ,ɢ¡˘ æ˘ e Aɢ˘¡˘ à˘ f’G äÉ¡÷G OhOQ ô¶àæJ á∏Ä°SC’Gh äÉMÎ≤ŸG .É¡«∏Y á«æ©ŸG ´É£≤fG IÎØd êÉàëj ¿É°ùfEG πc ¿EG ∫Ébh ø˘˘e êhô˘˘î˘ ˘∏˘ ˘d ,ø˘˘ jô˘˘ ¡˘ ˘°ûdG ø˘˘ Y π˘˘ ≤˘ ˘J ’ ..ᢢdB’ɢ˘c í˘˘Ñ˘ °UCG ɢ˘æ˘ ˘©˘ ˘°Vh ¿C’'' ÚJhô˘˘ dG Gòg ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,''∞bƒJ ¿hO øe πª©f Üɢ˘°ùM ≈˘˘∏˘ ˘Y ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ’CG Ö颢 j ∞˘˘ bƒ˘˘ à˘ ˘dG .ÚæWGƒŸG ídÉ°üe IRɢ˘ ˘LE’G ∫Ó˘˘ ˘N Ωƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ «˘ ˘ ˘°S ¬˘˘ ˘ fCG ó˘˘ ˘ cCGh …òdG Ò°ü≤àdG ¢†©H øY ¬Jô°SCG ¢†jƒ©àH ¬˘fCGh ,π˘ª˘©˘dɢH ¬˘dɢ˘¨˘ °ûfG I̵˘˘d ¬˘˘æ˘ e Qó˘˘H ɪc ,OÓÑdG êQÉN á∏MQ ‘ ºgòNCG Ωõà©j √Qƒ˘eCG ø˘e ó˘j󢩢dG Ò«˘°ùà˘d ɢ¡˘ ∏˘ ¨˘ à˘ °ù«˘˘°S .á∏£©àŸG á°UÉÿG Ωƒ≤«˘°ùa OGô˘e º˘«˘∏◊Gó˘Ñ˘Y ÖFɢæ˘dG ɢeCG ,Ωɢ¡ŸG ø˘e Oó˘Y RÉ‚E’ IRɢLE’G º˘˘«˘ °ù≤˘˘à˘ H ΩÉ“E’ ¿É˘é˘∏˘dG π˘ª˘ Y ᢢjQGô˘˘ª˘ à˘ °S’ º˘˘°ùb º˘°ùbh ,äɢMÎ≤ŸGh äɢYhô˘°ûŸGh ∫ɢª˘YC’G á°SGQód ¬à∏àc AÉ°†YCG ¢†©H ™e AÉ≤àdÓd ø˘˘ e Oó˘˘ Y õ˘˘ «˘ ˘ ¡Œh äɢ˘ ˘Yƒ˘˘ ˘°VƒŸG ¢†©˘˘ ˘H º˘˘ ˘¡˘ ˘ ˘J »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG äɢ˘ ˘ MGÎb’Gh ÚfGƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ø˘˘jó˘˘ Yɢ˘ ≤˘ ˘àŸG ´ƒ˘˘ °Vƒ˘˘ e π˘˘ ã˘ ˘e Úæ˘˘ WGƒŸG AGOC’G º««≤àd º°ùbh ,¿Éµ°SE’G äÓµ°ûeh .á∏àµdG É¡H âeó≤J »àdG äÉMÎ≤ŸGh ¬JRÉLEG øe kɪ°ùb OGôe ¢ü°üî«°S ɪc »˘à˘ dG IÎØ˘˘dG ø˘˘Y ¬˘˘Jô˘˘°SCG ¬˘˘«˘ a ¢Vƒ˘˘©˘ «˘ d ÈY º˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘Y ¬˘˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ °ûfG IÌch â°†e .áµ∏ªŸG êQÉN ôØ°ù∏d º¡HÉ룰UG ÈæŸG ᢢ∏˘ à˘ c ƒ˘˘°†Y ∫ɢ˘b ,¬˘˘à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ eh ‘ ƒ°†Y »æfCG ÉÃ'' :óªMCG »∏Y QƒàcódG Öéj IÒãc ∫ɪYCG Éæjód ,äÉeóÿG áæ÷ Gògh ,IRÉLE’G ∫ÓN É¡FÉ¡fEG ‘ º¡°ùf ¿CG Aɢ°†YC’G ᢫˘≤˘H ™˘e ¬˘«˘ ∏˘ Y ¥É˘˘Ø˘ J’G ” ɢ˘e .''áæé∏d ÒNC’G ´ÉªàL’G ∫ÓN øe AÉ¡àf’G ó©H Ée IÎa ÉeCG'' :™HÉJh á∏àµdG AGOCG º««≤àd ¿ƒµà°ùa ¿Éé∏dG ∫ɪYCG π˘˘°üØ˘˘dG ø˘˘e ∫hC’G Oɢ˘ ≤˘ ˘©˘ ˘f’G QhO ∫Ó˘˘ N »˘˘Hɢ˘bô˘˘dG ÖfÉ÷G ‘ Êɢ˘ã˘ dG »˘˘©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ºZôdG ≈∏Y ¬fCG ¤EG kGÒ°ûe .''»©jô°ûàdGh âeó˘≤˘ J »˘˘à˘ dG ᢢ∏˘ à˘ µ˘ dG »˘˘g ÈæŸG ¿CG ø˘˘e É¡ª««≤J øe óH’ ¬fCG ’EG ,äÉYhô°ûŸG ÌcCÉH .πÑ≤ŸG Qhó∏d OGó©à°S’Gh á«∏N'' É¡fCÉH IÎØdG √òg »∏Y ∞°Uhh AGƒ°S ÈæŸG á«©ªL AÉ°†YCG ™«ª÷ ''•É°ûf ‘ Ú∏˘˘ eɢ˘ Y hCG Újó˘˘ ∏˘ ˘H hCG kɢ ˘HGƒ˘˘ ˘f Gƒ˘˘ ˘fɢ˘ ˘c º««≤J á∏Môe ¿ƒµà°S É¡fCG ɪc ,á«©ª÷G .ΩÉY πµ°ûH á«©ª÷G AGOC’ ô°üb »àdG á«°VÉŸG IÎØ∏d ¬Ø°SCG ióHCGh Ωõ˘à˘©˘j ¬˘fEG ∫ɢbh ,¬˘Jô˘°SCG ≥˘M ‘ ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N äGÎa ádÉWEG ∫ÓN øe É¡æY º¡°†jƒ©J ájCG póÑj ⁄h ,º¡©e √õæàdGh º¡©e ¢Sƒ∏÷G .ôØ°ùdG ‘ ¬d á«f ∫OÉY ÜõYC’G ÖFÉædG ∫Éb ,¬à¡L øeh ø˘˘e Å˘˘£fl'' :IRɢ˘LE’G ∫ƒ˘˘M »˘˘eƒ˘˘°ù©˘˘dG øëæa ,Qƒ¡°T á©HQCG IRÉLEG ‘ ÉæfCÉH ó≤à©j ¢Sɢæ˘dɢ˘H ™˘˘ª˘ à‚h Iô˘˘FGó˘˘dG π˘˘NGO π˘˘ª˘ ©˘ f øe πª©dG ‘ ÉfQGôªà°SG ¤EG áaÉ°VEG ,kɪFGO ¿ƒµà°S É¡fCG ɪc .¿Éé∏dG äÉYɪàLG ∫ÓN ¢†©˘˘H ‘ ô˘˘¶˘ æ˘ dGh AGOC’G º˘˘«˘ «˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘d IÎa âÑ˘˘dG ” »˘˘ à˘ ˘dG äɢ˘ MÎ≤ŸGh äɢ˘ Yƒ˘˘ °VƒŸG .''ÊÉãdG OÉ≤©f’G Qhód Ò°†ëàdGh ,É¡«a äÉ°ù∏L øY IRÉLEG É¡fCG »eƒ°ù©dG iCGQh OGó˘YEG ≈˘∏˘Y ¬˘eõ˘Y kÉ˘Ø˘°Tɢ˘c ,§˘˘≤˘ a ¢ù∏ÛG .¬JôFGO ‹ÉgC’ ᣰûfC’Gh èeGÈdG ¢†©H ™˘e º˘˘FGO π˘˘°UGƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘fCG ¤EG Qɢ˘°TCGh IÎØdG √òg ∫ÓN ∫hÉë«°S ¬æµdh ,¢SÉædG á≤£æŸG äÓµ°ûe π◊ √Oƒ¡L ∞ãµj ¿CG .É¡H á≤∏©àŸG QƒeC’G ¢†©H ‘ ô¶ædGh ,¬˘˘à˘ ∏˘ Fɢ˘Y ™˘˘e ô˘˘aɢ˘°ùj ±ƒ˘˘°S ¬˘˘fCG ô˘˘cPh Ögò˘«˘°S »˘à˘dG á˘¡˘Lƒ˘dG Oó˘ë˘j ⁄ ¬˘˘æ˘ µ˘ dh .¿B’G ≈àM É¡«dEG ∫É≤a 󫛃H øªMôdGóÑY ÖFÉædG ÉeCG á°Uôa ÖFÉædG »£©Jh á∏jƒW IRÉLE’G ¿EG ,ᢢ≤˘ £˘ æŸG ‹É˘˘gCG ™˘˘e π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘d IÒÑ˘˘ c øe QóH Ée ¢†©H øY á∏FÉ©dG ¢†jƒ©Jh êQɢ˘N ᢢdƒ÷ ɢ˘gò˘˘NCG ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e Qƒ˘˘ °üb .áµ∏ªŸG ™LGÒd áÑ°SÉæe IÎa É¡fCG ɪc'' :∫Ébh Oɢ≤˘©˘f’G QhO ‘ ¬˘eó˘˘b ɢ˘e ÖFɢ˘æ˘ dG ɢ˘¡˘ «˘ a »˘©˘ °ùdGh ,¬˘˘FGOCG º˘˘«˘ «˘ ≤˘ à˘ H Ωƒ˘˘≤˘ jh »˘˘°VÉŸG øe ÊÉãdG OÉ≤©f’G Qhód ¬°ùØf Ò°†ëàd


7

alwatan news

OÉ`°üM

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

local@alwatannews.net

June

2007 - Issue

no

(539)

»HÉ«æ∏d ¤hC’G IQhód Gk óZ zá«°SÉ«°ùdG áaÉ≤ãdG{ Ωƒ∏HO á°SGQód ∫ƒÑ≤dG ÜÉH íàa :π©°TC’G á«°SÉ«°ùdG áaÉ≤ãdG Öjô≤J ¤EG áLÉ◊G ó¡©ŸG ô©°ûà°SG ,äÉ©eÉ÷G ’ ≈àM á«©eÉ÷G ¿hO Éeh ᣰSƒàŸG äGOÉ¡°ûdG á∏ªM ¤EG ᫪∏©dG ,᫪∏©dG ó¡©ŸG Oƒ¡L øe IOÉØà°S’G π«Ñ°S ‘ áÑ≤Y πgDƒŸG ¿ƒµj ‘ Iô◊G äÉ°SGQódG Ωƒ∏HO ‘ á°SGQó∏d ∫ƒÑ≤dG ÜÉH íàa ” ∂dòdh ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG ÖgGƒŸG π˘˘≤˘ °üd ᢢ∏˘ «˘ °Sh ƒ˘˘gh ,ᢢ«˘ °Sɢ˘«˘ °ùdG ᢢaɢ˘≤˘ ˘ã˘ ˘dG ô˘jƒ˘£˘à˘d á˘≤˘«˘bó˘dG ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ±Qɢ©ŸÉ˘H º˘gó˘jhõ˘˘Jh Ú°SQɢ˘ª˘ ª˘ ∏˘ d .á«∏ª©dG á«°SÉ«°ùdG á°SQɪŸG ᢫˘ª˘æ˘ à˘ dG Ωƒ˘˘∏˘ HO ‘ Ú°SQGó˘˘dG π˘˘c ≈˘˘∏˘ Y kGÒ°ù«˘˘J ¬˘˘fCG ¤EG Qɢ˘°TCGh á°SGQódG ¿ƒµJ ¿CG ó¡©ŸG Qôb ,Iô◊G äÉ°SGQódG Ωƒ∏HOh á«°SÉ«°ùdG ó˘¡˘©ŸG Qô˘b ɢª˘c ,kɢ«˘Yƒ˘Ñ˘°SCG ΩɢjCG ᢰùª˘N ∫Ó˘N ᢫˘Fɢ°ùeh ᢫˘MÉ˘Ñ˘°U ‘ kGQɢæ˘jO 250 ÉgQób ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ᢫˘ª˘æ˘à˘dG Ωƒ˘∏˘Hó˘d á˘jõ˘eQ kɢeƒ˘°SQ Iô◊G äÉ°SGQódG Ωƒ∏HO ÉeCG .á∏eÉc OGƒŸG ™°ùàd »°SGQódG π°üØdG Ωƒ˘°Sô˘dG √ò˘gh »˘˘°SGQó˘˘dG π˘˘°üØ˘˘dG ‘ §˘˘≤˘ a Qɢ˘æ˘ jO 100 ¬˘eƒ˘°Sô˘a É¡H º°ùàj »àdG áÑLGƒdG ájó÷G ¿Éª°V ó«MƒdG É¡aóg ájõeôdG iƒà°ùe ™e Ö°SÉæàJ »àdG OGƒŸG èeÉfÈdG øª°†àjh .á°SGQódG Ωɶf .IOÉ¡°ûdG øjÒNC’G ÚYƒÑ°SC’G ∫ÓN CGóÑà°S á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ŸG ¿CG ôcPh ´ƒÑ°SC’G ‘ ºgQÉ£NEG ºàj kÉ°SQGO 60 QÉ«àN’ …QÉ÷G ƒ«fƒj øe .ƒ«dƒj øe ∫hC’G ÚãMÉÑdGh IòJÉ°SC’G IÒîH Ú©à°ùj ¿CG ≈∏Y ó¡©ŸG ¢UôM ócCGh øWGƒŸG ÚH á∏°üdG á≤∏M ¿ƒµj »c »Hô©dG øWƒdG ‘h øjôëÑdG ‘ CGóÑà°S á°SGQódG ¿CG ¤EG kÉgƒæe ,á«Hô©dG ∫ƒ≤©dG IÒNh »æjôëÑdG .πÑ≤ŸG (∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S ∫ÓN Gòg ‘ á«ÁOÉcC’G á°SGQódG √òg CGóÑj PEG ó¡©ŸG ¿EG π©°TC’G ∫Ébh äGhó˘˘æ˘ dG π˘˘ª˘ °ûJ »˘˘à˘ dG iô˘˘NC’G ¬˘˘ à˘ ˘£˘ ˘°ûfCG Öfɢ˘ L ¤EG è˘˘ eɢ˘ fÈdG ôjƒ£àdGh ∞«≤ãàdG èeGôHh á«°SÉ«°ùdG áaÉ≤ãdG èeÉfôH äGô°VÉfih ΩƒªYh ádhódG äÉÄ«g ∞∏àflh ¿ÉŸÈ∏d πª©dG ¢TQhh »°SÉ«°ùdG ¿CGh ¬H ™«ª÷G øX ø°ùM óæY ¿ƒµj ¿CG πeCÉ«d ,»æjôëÑdG ™ªàÛG …òdG »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG áeóN ‘ ¬ÑLGƒH ΩÉ«≤dÉH GôjóL ¿ƒµj Ö©°ûdG Gò¡d Ió«°TôdG á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dGh ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¬eób .‘ƒdG

á°SÉFôH ôjó÷G ÉfCG :…ó«©°ùdG !zπYõJ ’ πYõe Éj{h záë°üdÉH ≥«≤ëàdG{

:á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG Qôfi -zøWƒdG{

QƒàcódG á«°SÉ«°ùdG ᫪æà∏d øjôëÑdG ó¡©Ÿ …ò«ØæàdG ôjóŸG ø∏YCG äÉ°SGQódG Ωƒ∏HO ‘ á°SGQó∏d ∫ƒÑ≤dG ÜÉH íàa øY π©°TC’G ¬∏dGóÑY ƒ«fƒj 3 ≥aGƒŸG óZ Ωƒj øe kGQÉÑàYG á«°SÉ«°ùdG áaÉ≤ãdG ‘ Iô◊G kGó©≤e 60 ¢ü«˘˘ ˘ °ü ˘ J ” ¬˘˘ ˘ fCG ¤EG kGÒ°ûe ,…QÉ÷G (¿Gô˘˘ ˘ jõ˘˘ ˘ M) á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ªé∏d ∫ƒÑ≤dG ájƒdhCG ¿ƒµà°Sh Ωƒ∏HódG ‘ á°SGQó∏d á˘ª˘¶˘æŸG ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG á˘aɢ≤˘ã˘dG Ëó˘≤˘ J ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘¡˘ ©ŸG ¢Uô˘˘ë˘ j »˘˘à˘ dG ¿ƒ˘µ˘à˘°S ɢª˘c ,»˘WGô˘≤Áó˘dG Ωɢ¶˘æ˘dG Ö°üY π˘µ˘°ûJ ɢ¡˘fC’ ɢgQOGƒ˘µ˘ d ‘ á°SGQódG Ωƒ°SQ ¿CÉH OÉaCGh .¬«ØXƒeh ¿ÉŸÈdG AÉ°†YC’ ájƒdhC’G É¡aóg ájõeQ Ωƒ°SQ »gh ,»°SGQódG π°üØ∏d QÉæjO 100 ≠∏ÑJ Ωƒ∏HódG .á°SGQódG Ωɶf É¡H º°ùàj »àdG áÑLGƒdG ájó÷G ¿Éª°V ó«MƒdG ᢫˘ª˘æ˘à˘dG Ωƒ˘∏˘Hó˘d π˘«˘é˘°ùà˘dG ¿CG π˘©˘°TC’G ô˘˘cP ,ô˘˘NBG Öfɢ˘L ø˘˘eh áÑ°ùædÉH ¬bÓZEG ” ≥HÉ°S âbh ‘ ¬æY ¿ÓYE’G ” …òdG á«°SÉ«°ùdG »ë°TôŸ kÉMƒàØe π«é°ùàdG ∫Gõj’ ɪ«a ,¢ùeCG øe ∫hCG OGôaCÓd iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏› AÉ°†YCGh á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ª÷Gh äGQGRƒdG .ɪ¡«a ÚØXƒŸGh ≈àM á«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG Ωƒ∏Hód äÉÑ∏£dG OóY ¿CG π©°TC’G ∞°ûch á≤ãdG ≈∏Y kGô°TDƒe ∂dP ÈàYGh ,kÉÑ∏W 73 ≠∏H π«é°ùàdG ÜÉH ∫ÉØbEG .áMhô£ŸG Ωƒ∏HódG IOÉ¡°Th ó¡©ŸG É¡eó≤j »àdG ᫪∏©dG ᪫≤dÉH πµd á°UôØdG ìÉàJ ¿CG ≈æªàf Éæch ∂dP AGREG RGõàY’ÉH ô©°ûf'' :∫Ébh ’ PEG ,…QÉ÷G ΩÉ©∏d ¤hC’G á©aódG óYÉ≤e ájOhófi ’ƒd Úeó≤àŸG .''ÉgÒZh ¿ÉŸÈdGh äGQGRƒdGh OGôaCÓd kGó©≤e 60 RhÉéàJ Ö°ùfC’G ójó–h äÉÑ∏£dG ¢üëØd áæ÷ π«µ°ûJ ” ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh áaÉc Úeó≤àŸG QÉ£NEG ºàj ¿CG ‘ kÓeBG ,áYƒ°Vƒe ÒjÉ©e ≥ah É¡æe äÉÄ«¡dG äÉë«°TôJ »≤∏Jh á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ŸG AÉ¡àfG ó©H èFÉàædÉH ∫ƒ∏ëH ∂dP øe AÉ¡àf’G ∫hÉë«°S ó¡©ŸG ¿CG kÉë°Vƒe ,äÉ«©ª÷Gh 22 ï˘jQɢà˘H Údƒ˘Ñ˘≤ŸG Qɢ£˘NEG º˘à˘«˘d …QÉ÷G (¿Gô˘jõ˘M) ƒ˘«˘fƒ˘˘j 15 .ƒ«fƒj ¤EG ±ó¡j á«°SÉ«°ùdG ᫪æàdG Ωƒ∏HO ¿Éc ÉŸ'' :π©°TC’G ±OQCGh »˘é˘jô˘N ø˘e ɢ¡˘æ˘jƒ˘µ˘Jh ɢgô˘jƒ˘£˘Jh ᢫˘°Sɢ˘«˘ °ùdG QOGƒ˘˘µ˘ dG ᢢ«˘ ª˘ æ˘ J

:á«∏ÙG ¿hDƒ°ûdG Qôfi - zøWƒdG{

πYõŸG óªfi

…ó«©°ùdG º°SÉL ï«°ûdG

¿CG Ö颢jh ᢢ«˘ WGô˘˘ ≤Áó˘˘ dG ᢢ ∏˘ ˘eɢ˘ ©ŸÉ˘˘ H äôcP ɪc ¬JÉaô°üJ èFÉàf πYõŸG πªëàj …ò˘˘dG ɢ˘ª˘ a .ó˘˘dɢ˘N ó˘˘ªfi ø˘˘Y kɢ ≤˘ Hɢ˘ °S ᢢfɢ˘°ü◊G ⩢˘aQ GPEG π˘˘Yõ˘˘e ɢ˘j ∑ô˘˘ °†j ádÉ°SQ âJCG GPEG ∑ô°†j …òdG Éeh ?∂æY É¡∏≤a kÉ≤fi âæc GPEG ?áë°üdG IQGRh øe ɢ˘¡˘ ∏˘ ≤˘ a ≥fi ÒZ âæ˘˘c GPEGh ,ᢢMGô˘˘°üH .''kÉ°†jCG áMGô°üH

Aɢ˘°†YCG ¢†©˘˘H ¿CG ɢ˘ ª˘ ˘c ,π˘˘ YõŸG ¬˘˘ H Ωɢ˘ b √óMƒd ±ô°üàj ¿Éc ¬fCG ¿hócDƒj áæé∏dG .''kÉjQƒJÉàµjO πH kÉ«WGô≤ÁO ¢ù«d Gògh á˘æ÷ Aɢ°†YCG ≈˘∏˘Y …󢫢©˘°ùdG ≈˘˘æ“h IOɢ˘YEG á˘˘ë˘ °üdG Aɢ˘£˘ NCG ‘ ≥˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘ë˘ ˘à˘ ˘dG .É¡ª∏°ùàj »c á°SÉFôdG ≈∏Y âjƒ°üàdG πYõŸG ÚH çóM Ée »æŸBG'' :±OQCGh π˘î˘j Gò˘g ¿Eɢa ,¢ù«˘˘Fô˘˘dGh (π˘˘Yõ˘˘J ’h)

º°SÉL π≤à°ùŸG »Ø∏°ùdG ÖFÉædG ó≤àfG ¢ù«FQ É¡H ΩÉb »àdG äÉaô°üàdG …ó«©°ùdG IQGRh ΩÉ°ùbCG AÉ£NCG ‘ ≥«≤ëàdG áæ÷ kGô˘NDƒ˘e π˘YõŸG ó˘ªfi ÖFɢ˘æ˘ dG á˘˘ë˘ °üdG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘FQ ≈˘˘∏˘ Y …󢢩˘ à˘ ˘dG ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘eh Ωó˘˘Yh ,ÊGô˘˘¡˘ ¶˘ dG ó˘˘ª˘ MCG ø˘˘H á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N áë°üdG ‘ ≥«≤ëàdG áæ÷ IQGOE’ ¬JQGóL ∂«˘˘à˘ µ˘ à˘ H ¬˘˘æ˘ e ɢ˘¡˘ à˘ °Sɢ˘FQ Ö뢢°S »˘˘à˘ dG .√ÒÑ©J Ö°ùM ,»°SÉ«°S ¬˘˘eÓ˘˘ c kɢ ˘¡˘ ˘Lƒ˘˘ e …ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘°ùdG ∫ɢ˘ bh ‘ ≥«≤ëàdG áæ÷ ¿EG ∂d Éæ∏b'' :πYõª∏d ø˘e ɢ¡˘H •É˘°ùÑ˘dG âÑ˘ë˘°S »˘à˘dG á˘ë˘°üdG äCGó˘H ó˘b »˘°Sɢ«˘°S ∂«˘à˘µ˘à˘H »˘∏˘ LQ ■ɢ¡˘æ˘e ¿ƒ˘Ñ˘ ë˘ °ùæ˘˘j ÜGƒ˘˘æ˘ dG CGó˘˘Hh π˘˘°ûØ˘˘J á∏b áé«àf Gòg πg .ôNB’G ƒ∏J kGóMGh .''?á°SÉ«°ùdÉH ájGQódG É¡d â∏°Uh »àdG ∫Éë∏d ¬Ø°SCG ióHCGh ≥˘≤˘ë˘à˘ °S âfɢ˘c ɢ˘¡˘ fCG kGó˘˘cDƒ˘ e ,á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ” ƒ˘d ɢª˘«˘a á˘fƒ˘ª˘°†e ᢫˘æ˘Wh Ö°Sɢµ˘ e øe ∫hÉë«°S ¿Éc PEG ,¬«dEG É¡à°SÉFQ OÉæ°SEG ɪæ«H ,ìô÷G ≈∏Y AGhódG ™°Vh É¡dÓN .¬LQÉN AGhódG ™°VƒH ΩÉb πYõŸG IQGRh âeó˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ J ∂dò˘˘ ˘ ˘d'' :±É˘˘ ˘ ˘°VCGh Ée ¤EG É¡«a √ƒæJ ádÉ°SôH kGôNDƒe áë°üdG

á«dÉŸG äGOɪàY’G √Oó– IQGRƒdG ‘ ∞«XƒàdG

á```°SGQO øe AÉ````¡àf’G :Ö```LQ øH ô¡°T ∫Ó```N z᫪«```¶æàdG äÉ```jó∏ÑdG π```cÉ```«g{ -øWƒdG{ :ó«ÛGóÑY ¿ÉæL

Aƒ°V ‘ ,É¡d áeRÓdG á«dÉŸG äGOɪàY’G ôaƒJ ≈∏Y óªà©J IQGRƒdG ‘ ∞«XƒàdG á«∏ªY ¿CG ÖLQ øH Qƒ°üæe áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ôjRh ócCG äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°ûd áeƒµ◊G Égó°UôJ »àdG á«dÉŸG äGOɪàY’G ÖfÉéH ,»JGòdG πjƒªàdG ≈∏Y ÉgOQGƒe Ωƒ≤J »àdG äÉjó∏Ñ∏d kÉjƒæ°S á©bƒàŸG äGOGôjE’G .ájƒæ°ùdG ∞«XƒàdG á£ÿ kÉ≤ah IôZÉ°ûdG ∞FÉXƒdG ôaƒJ ≈∏Y ∞«XƒàdG óªà©j ɪc .áYGQõdGh

áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T IQGRh

.''∫GDƒ°ùdG ‘ IOQGƒdG º°SÉL ÖFÉædG ¬H Ωó≤J …òdG ∫GDƒ°ùdG ¿CG ôcòj ¿Éc áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ôjRƒd …ó«©°ùdG IQGRƒ˘dG ‘ äɢ«˘bÎdGh ∞˘«˘Xƒ˘à˘ dG ᢢdCɢ °ùe ∫ƒ˘˘M kGOó˘Y ø˘ª˘°†Jh ,᢫˘°VÉŸG ™˘HQC’G äGƒ˘æ˘ °ùdG ∫Ó˘˘N Aɢª˘°SCG :‹É˘à˘dG ƒ˘ë˘æ˘dG ≈˘∏˘Y äOQh á˘∏˘Ä˘°SC’G ø˘˘e ™˘HQC’G ∫Ó˘N IQGRƒ˘dG ‘ º˘˘¡˘ Ø˘ «˘ Xƒ˘˘J ” ø˘˘jò˘˘dG ∫GDƒ˘ °ùdG Ëó˘˘≤˘ J ï˘˘jQɢ˘ J ø˘˘ e ᢢ «˘ ˘°VÉŸG äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S º˘˘¡˘ JÓ˘˘gDƒ˘ e ô˘˘cP ™˘˘e ᢢ«˘ °ü°ûdG º˘˘¡˘ ˘eɢ˘ bQCGh ” øjòdG ôjRƒdG ÜQÉbCG Aɪ°SCG ÖfÉéH ,á«°SGQódG ïjQÉJ øe á«°VÉŸG äGƒæ°S ™HQC’G ∫ÓN º¡Ø«XƒJ ,᫢°SGQó˘dG º˘¡˘JÓ˘gDƒ˘e ô˘cP ™˘e ∫GDƒ˘°ùdG Ëó˘≤˘J ∫Ó˘N º˘¡˘à˘«˘bô˘J â“ ø˘jò˘dG ÚØ˘XƒŸG Aɢª˘°SCGh á≤HÉ°ùdG ÖJôdG ôcP ™e á«°VÉŸG äGƒæ°S ™HQC’G .á«°SGQódG º¡JÓgDƒe ôcPh É¡d GƒbôJ »àdG ÚØ˘XƒŸG Aɢª˘°SCG Ö∏˘W ∫GDƒ˘ °ùdG ø˘˘ª˘ °†J ɢ˘ª˘ c ò˘æ˘e iô˘NCG äGQGRh ø˘e ô˘jRƒ˘dG º˘¡˘Ñ˘∏˘W ø˘˘jò˘˘dG »˘à˘dG á˘≤˘Hɢ°ùdG ÖJô˘dG ô˘cP ™˘e ,IQGRƒ˘dG ¬˘ª˘ ∏˘ °ùJ »àdG ÖJôdGh IQGRƒ∏d º¡dƒ°Uh πÑb É¡«∏Y GƒfÉc ô˘˘cP ™˘˘e äɢ˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ dG IQGRh ‘ ɢ˘¡˘ «˘ ˘∏˘ ˘Y Gƒ˘˘ ∏˘ ˘°üM øjòdG ÚØXƒŸG Aɪ°SCGh ,᢫˘°SGQó˘dG º˘¡˘JÓ˘gDƒ˘e .ÜÉÑ°SC’G ôcP ™e º¡JÉ«bôJ äôNCÉJ

áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ôjRh

.¢ùªÿG øe Aɪ°SCG øY ∫GDƒ°ùdG ‘ OQhÉe ¢Uƒ°üîH ÉeCG ᢢ«˘ °VÉŸG äGƒ˘˘æ˘ °S ™˘˘HQC’G ∫Ó˘˘N º˘˘¡˘ Ø˘ «˘ Xƒ˘˘J ” :ÖLQ ø˘H ∫ɢb ,º˘¡˘Ñ˘JQh ᢫˘°üûdG º˘¡˘ eɢ˘bQCGh ,É¡fÓ˘YEG ɢæ˘æ˘µÁ ’ Qƒ˘à˘°Só˘dG Ωɢµ˘MCɢH kɢeGõ˘à˘dG'' π˘Ø˘µ˘j ᢫˘°üT Qƒ˘eCɢH ≥˘∏˘©˘ à˘ J ɢ˘¡˘ fCGh ɢ˘ª˘ «˘ °S’ ô°UÉæY øe √QÉÑàYɢH ɢ¡˘à˘jô˘°S á˘jɢª˘M Qƒ˘à˘°Só˘dG hCG kÉØXƒe ¿Éc AGƒ°S OôØ∏d á«°üî°ûdG ájô◊G .∞Xƒe ÒZ Ohó◊G ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y áHÉLE’G ‘ ÉæeõàdG óbh kÉ°Uƒ°üN ,¿CÉ°ûdG √òg ‘ á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG Qƒà°SódG øe (91) IOÉŸG ¢üf Ö°ùM ∫GDƒ°ùdG ¿CG ‘ á˘∏˘NGó˘dG Qƒ˘eC’G ø˘e ô˘eCG ìɢ˘°†«˘˘à˘ °S’ ¿ƒ˘˘µ˘ j ¬ª∏©j ’ ôeCG øY ΩÉ¡Øà°SÓd ôjRƒdG äÉ°UÉ°üàNG ᢩ˘bGh ∫ƒ˘°üM ø˘e ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG hCG ∫GDƒ˘°ùdG Ωó˘≤˘ e øe (133) IOÉŸG ¢üæd k’ɪYEG ¬«dEG É¡ª∏Y π°Uh Ö°ù뢢Hh ÜGƒ˘˘æ˘ dG ¢ù∏Û á˘˘«˘ ∏˘ NGó˘˘dG á˘˘ë˘ FÓ˘˘ dG áëFÓdG øe (134) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG §HGƒ°†dG á©bGh øe ≥«≤ëàdG øª°V πNój ’h ,IQƒcòŸG Aɪ°SC’G Ö∏W Ú©e ôeCG øY ΩÉ¡Øà°S’G hCG áæ«©e ‘ ÚbôŸGh ÚØ˘XƒŸG π˘µ˘d ᢫˘°ü°ûdG Ωɢ˘bQC’Gh äGƒ˘æ˘°S ™˘HQC’G ∫Ó˘N äɢjó˘∏˘Ñ˘dGh IQGRƒ˘dG ¿Gƒ˘˘jO

∫ɨ°TC’G IQGRƒH á∏ªY IÎa ‘ É¡H Oƒ¡°ûŸG ¬JÈN .''kÉ«æa kGQÉ°ûà°ùe πª©dÉH ∞∏ch ¿Éµ°SE’Gh áØ«Xh ‘ Ú©a ôNB’G ∞XƒŸG ÉeCG'' :±É°VCGh á˘Ø˘«˘Xh »˘gh á˘à˘bDƒ˘e á˘˘Ø˘ °üH ÖjQó˘˘J »˘˘Fɢ˘°üNCG ºàj ⁄h ¬∏ªëj …òdG πgDƒŸG ™e Ö°SÉæàJ ájOÉY ÚY ɉEGh ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«FÉæãà°SG Iõ«e áëæe ø˘e ¬˘à˘dɢ≤˘à˘°SG Ωó˘bh ,á˘eɢ©˘dG ó˘YGƒ˘≤˘∏˘d k’ɢª˘ YEG .''»°VÉŸG ô¡°ûdG øe kGQÉÑàYG πª©dG ¿CÉ°ûH …ó«©°ùdG ∫GDƒ°S ‘ OQh Ée ¢Uƒ°üîH ÉeCG ‘ AGƒ˘°S º˘¡˘ Jɢ˘«˘ bô˘˘J äô˘˘NCɢ J ø˘˘jò˘˘dG ÚØ˘˘XƒŸG ÒNCÉJ OƒLh ÖLQ øH ≈Øf ,äÉjó∏ÑdG hCG IQGRƒdG ºZôdG ≈∏Y ¬fCG ¤EG kGÒ°ûe ,∞Xƒe …CG äÉ«bôJ ‘ ÚfGƒ˘˘b Ö°ùM »˘˘JCɢ j ᢢ«˘ ˘bÎdG ⫢˘ bƒ˘˘ J ¿CG ø˘˘ e ™°†J äÉjó∏ÑdGh IQGRƒdG ¿CG ’EG ,á«fóŸG áeóÿG ᢢ£˘ N ø˘˘ª˘ °†à˘˘j Ωɢ˘Y π˘˘c äɢ˘«˘ bÎ∏˘˘d kɢ Yhô˘˘°ûe ôaƒJ øe ócCɢà˘dG 󢩢H ɢgOɢª˘à˘YG º˘à˘j äɢ«˘bÎdG á«bÎdG ºàà°S »àdG äÉLQódGh á«dÉŸG ¬JÉÑ∏£àe ‘ äÉ«bÎdG ácôM âØbhCG ¿CG çóëj ⁄h ,É¡«∏Y kÉaƒ°ûc ∑Éæg ¿CG ±É°VCGh .äÉbhC’G øe âbh …CG ‘ OQh ɪѰùM º¡à«bôJ ” øjòdG OGóYCG í°VƒJ ‘ AGƒ˘˘°S IQGRƒ˘˘dG ¿Gƒ˘˘ jO π˘˘ ª˘ ˘°ûJ »˘˘ gh ,∫GDƒ˘ ˘°ùdG äÉjó˘∏˘Ñ˘dG ∂dò˘ch ,á˘YGQõ˘dG hCG äɢjó˘∏˘Ñ˘dG ¿hDƒ˘°T

∞˘˘Fɢ˘Xƒ˘˘dG ø˘˘Y ¿Ó˘˘YE’G ÈY º˘˘à˘ j äɢ˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ ˘dGh ió˘˘ eh Úeó˘˘ ≤˘ ˘àŸG ÚH ᢢ ˘∏˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ØŸGh ᢢ ˘«˘ ˘ dÉÿG π˘°†aCG Qɢ«˘à˘NG º˘à˘j ɢª˘c ,ɢ¡˘∏˘¨˘°ûd º˘¡˘à˘ «˘ MÓ˘˘°U ∫ÓN ø˘e ∞˘FɢXƒ˘dG π˘¨˘°ûd á◊ɢ°üdG ô˘°UÉ˘æ˘©˘dG .á«°üî°ûdG äGAÉ≤∏dGh äGQÉÑàN’G ÜQɢbCG ∫ƒ˘M …󢫢©˘°ùdG ∫GDƒ˘°ùH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘ «˘ ah ” ø˘˘jò˘˘dG ᢢYGQõ˘˘ dGh äɢ˘ jó˘˘ ∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG ¿hDƒ˘ ˘°T ô˘˘ jRh ø˘H ∫ɢb ,᢫˘°VÉŸG ™˘HQC’G äGƒ˘æ˘°ùdG ‘ º˘¡˘ æ˘ «˘ «˘ ©˘ J ᢢ ˘LQO ∫GDƒ˘ ˘ °ùdG ‘ ÖFɢ˘ ˘æ˘ ˘ dG Oó˘˘ ˘ë˘ ˘ j ⁄'' :ÖLQ Ö°üæe kGó∏≤àe øcCG ⁄ ÊCG ɪc ,áHƒ∏£ŸG áHGô≤dG Éà ‹ ¿CÉ°T ’ ¬fEÉa ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ‘ IQGRƒdG ¤EG Gƒ∏≤f hCG Gƒæ«Y ób ‹ ÜQÉbCG ∑Éæg ¿Éc GPEG .''’ hCG äÉjó∏ÑdG hCG IQGRƒdG ‘ ‹ á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ô˘eC’G ô˘°üë˘æ˘ j ɉEG'' :™˘˘Hɢ˘Jh k’ɪYEGh ,IQGRƒdG ó«dÉ≤e ‹ƒàd á≤MÓdG IÎØdG ‹ƒ˘J ò˘æ˘e ɢ¡˘é˘¡˘à˘fG »˘à˘dG ᢫˘ aɢ˘Ø˘ °ûdG ó˘˘YGƒ˘˘≤˘ d Ú«©J ºàj ⁄ ¬fCG ¢ù∏ÛG ô¶f â– ™°VCG IQGRƒdG ɪgóMCG ,§≤a ÚØXƒe iƒ°S »HQÉbCG øe óMCG ¿É˘µ˘°SE’Gh ∫ɢ¨˘°TC’G IQGRh ø˘e ¬˘∏˘≤˘f ” ¢Só˘æ˘¡˘ e á°Sóæ¡dG ‘ Òà°ùLÉe »àLQO ≈∏Y π°UÉM ƒgh áæ÷ Qô≤Ÿ kÉÑFÉf IQGRƒdG ¤ƒJCG ¿CG πÑb ¬æ««©J ”h ¬dh ,ó¡©dG ‹h É¡°SCGôj »àdG QɪYE’Gh ¿Éµ°SE’G

á°SGQO AGôLEG kÉ«dÉM ºàj ¬fCG ÖLQ øH ±É°VCGh ,IQGRƒdG ¿GƒjOh äÉjó∏Ñ∏˘d ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG π˘cɢ«˘¡˘∏˘d IQGRƒdG ¬«dƒJ πÑb äCGóH á°SGQódG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe Iõ˘˘¡˘ LC’G ™˘˘ e ¢Tɢ˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘∏˘ ˘d ᢢ Mhô˘˘ £˘ ˘e ∫Gõ˘˘ J ’h ¿GƒjOh ájó˘∏˘Ñ˘dG ¢ùdÉÛGh á˘jó˘∏˘Ñ˘∏˘d á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ∞˘«˘Xƒ˘à˘dG AɢLQEG ” ɢª˘c ,᢫˘ fóŸG ᢢeóÿG Ú◊ ᫪«¶æàdG πcÉ«¡dG ‘ á«dÉÿG ∞FÉXƒdG ∑ɢæ˘g ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,»˘Fɢ¡˘ f π˘˘µ˘ °ûH ɢ˘gOɢ˘ª˘ à˘ YG É¡°†©Hh iôNCG ∞FÉXh ‘ É¡›O ºàj ∞FÉXh äÉWGΰTG ™°Vhh »Ø«XƒdG ÉgGƒà°ùe ™aQ ºàj ¤EG π˘cƒ˘à˘°S »˘à˘dG Ωɢ¡ŸGh Ö°Sɢæ˘à˘ j ÉÃ É˘˘¡˘ ∏˘ ¨˘ °ûd ᢫˘Ø˘«˘Xh ∞˘°Uh äɢbɢ£˘H ∫Ó˘N ø˘e ,ɢ¡˘«˘∏˘ Zɢ˘°T .ÉgOɪàYG ºà«°S ¬˘˘H Ωó˘˘≤˘ J …ò˘˘ dG ∫GDƒ˘ ˘°ùdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y kGOQ ∂dP Aɢ˘ L ∞«XƒàdG ádCÉ°ùe ∫ƒM …ó«©°ùdG º°SÉL ÖFÉædG ™˘˘HQC’G äGƒ˘˘æ˘ °ùdG ∫Ó˘˘ N IQGRƒ˘˘ dG ‘ äɢ˘ «˘ ˘bÎdGh .á«°VÉŸG ᢢ«˘ fóŸG ᢢeóÿG ¿Gƒ˘˘ jO ¿Cɢ ˘H ÖLQ ø˘˘ H Oɢ˘ aCGh ,kÉÑjô≤J ô¡°T ∫ÓN πcÉ«¡dG á°SGQO øe »¡àæ«°S á«Ø«XƒdG πcÉ«¡dG Oɢª˘à˘YG ɢ¡˘Fƒ˘°V ≈˘∏˘Y º˘à˘«˘°Sh .∞«XƒàdGh IQGRƒdG ‘ ájQGôµàdG ∞FÉXƒdG π¨°T ¿CG ôcPh


alwatan news

᪵ÙG ⪵M 8

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

local@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

»∏Y ΩÉ°ùàHEG :±Gô°TG

çOGƒ◊Gh ÉjÉ°†≤dÉH ≈æ©J á«YƒÑ°SCG áëØ°U

(2-2) º¡d ¢SÉædG ÜôbC’ ¿ƒ∏°Sƒàj ÉjÉë°Vh áHƒ≤©dG ójó°ûJ øY åëÑJ áÁôL

¬àNCÉH ñCG ¢Tô– á©bGhh ¬àæHG ≈∏Y ÜCG AGóàYG áKOÉM ÚH .. ΩQÉÙG ÉfR

»FÉ¡f ºµ◊G »∏Y ΩÉ°ùàHEG ebali@alwatannews.net

¬à«YQ øY ∫hDƒ°ùe ºµ∏ch m ´GQ ºµ∏c ∞˘˘ «˘ æ˘ °üJ ܃˘˘ Lh ø˘˘ Y ä’ɢ˘ ≤ŸG ó˘˘ MCG ≈˘˘ a âbô˘˘ £˘ ˘J ó˘˘ ≤˘ ˘d ’ ≈àM áѵJôŸG áÁô÷Gh ájôª©dG áÄØ∏d áÑ°ùædÉH ¿ƒé°ùdG Úeôéà á›O ∫ÓN øe ¬Hƒ≤©dG ¬àjOCÉJ AÉæKCG º¡àŸG Qƒ£f ´É°†NEG ܃LƒH »MGÎb’ áaÉ°VE’ÉH ,πbCG hCG IQƒ£N ÌcCG Gòg Ú«fÉ°ùØf AÉÑWCG ∫ÓN øe á©HÉàª∏d ¿ƒé°ùdG A’õf hCG ¢Vô©dG ≈∏Y AGóàY’G ÉjÉ°†b ≈a ÚWQƒàª∏d áÑ°ùædÉH ∞˘˘ ˘«˘ ˘ ¶˘ ˘ æ˘ ˘ Jh äGQóıG »˘˘ ˘æ˘ ˘ eó˘˘ ˘e á÷ɢ˘ ˘ ©˘ ˘ eh ,Üɢ˘ ˘ °üà˘˘ ˘ Z’G ø˘˘ e ᢢ Yƒ˘˘ ª› ó˘˘ cGC ó˘˘ ˘bh .Ωƒ˘˘ ˘ª˘ ˘°ùdG √ò˘˘ ˘g ø˘˘ ˘e º˘˘ ˘¡˘ ˘eɢ˘ ˘°ùLCG ÊÉ°ùØædG ≈FÉ°üNC’Gh QÉ°ûà°ùŸG º¡°SCGQ ≈∏Yh Ú°üàıG ¿ƒ∏¨à°ùj øjòdG øjóà©ŸG Ö∏ZCG ¿CG ≈∏Y iQÉ°üfC’G óªMCG ∫ɢ˘ª˘gEÓ˘d ô˘˘µ˘Ñ˘e ø˘˘°S ≈˘˘a Gƒ˘˘°Vô˘˘©˘ J ¢Uɢ˘î˘ °TCG º˘˘g ∫ɢ˘Ø˘ WC’G º¡JôcGP ≈a â≤∏Y çOGƒ◊G √òg ¿C’h ,¢Vô©dG ∂àgh Ωɢ˘≤˘à˘f’G ¿ƒ˘˘dhɢ˘ë˘j iô˘˘NGC h ᢢ≤˘jô˘˘£˘H º˘˘¡˘ ∏˘ ©˘ é˘ j iò˘˘dG ô˘˘e’C G ¢Vô˘˘ ©˘ ˘dG ∂à˘˘ g º˘˘ FGô˘˘ L Üɢ˘ µ˘ ˘JQG º˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘dhɢ˘ ëà º˘˘ ˘¡˘ ˘°ùØ˘˘ ˘fC’ ´ƒædG Gòg øY ∫ÉØWC’G OÉ©HEÉH QƒàcódG í°üfh ,ÜÉ°üàZ’Gh .ô°ûÑdG øe A’Dƒg ó©Ñf ∞«c ƒgh ¬°ùØf ¢VôØj ∫GDƒ°S ∑Éæg øµdh IOÉY πØ£dG ¿EG PEG ,? ÜCG ≈àM hCG º¡d ≥«≤°T øY Qɨ°üdG ¢üî°T øe ¬≤M óNCG kÉÑdÉW ÈcC’G á«NCG hCG ¬«HCG ¤EG ÉC é∏j ¿Éc GPEG ¬°ùØf ≈ªëj ∞«µa ,∫õæŸG êQÉN ¬«∏Y ióàYG ócDƒj iòdG ôeC’G ,Öjôb hCG ñCG hCG ÜCG ¬©e øµ°ùj ΩôÛG - ≈°ùæ÷G ΩÉ≤àf’G ¢Vôà ÚHÉ°üŸG A’Dƒg á÷É©e ܃Lh á«dhDƒ°ùe ¢ù«d ¬∏µ°ûŸG √òg πM ¿EÉa - ÒÑ©àdG í°U GPEG ¬∏ªcCÉH ™ªà› á«dhDƒ°ùe πH §≤a ᪵ÙGh á«∏NGódG IQGRh .(¬à«YQ øY ∫hDƒ°ùe ºµ∏ch ´GQ ºµ∏µa) äÉØàd’G ≈a √ô°SC’G ≥JÉY ≈∏Y ™≤J á«dhDƒ°ùe ∫hCÉa º©f áÑbGôeh AÉbó°UCÓd ºgQÉ«àNG á«MÉf øe AÉæHC’G áÑbGôeh ÜÉ©dC’Gh IÒ¨°üdG äÉ°TÉ°ûdG ∫ÓN øe èeGôH øe åÑj Ée äÉØàd’G πgC’G ≈∏©a á«fGhó©dG ∫ÉØWC’G Ö°ùµJ ≈àdG IÒãŸG ≈àdGh ÜÉ©dC’G ¢†©Ñd á›óe ¢UGôbCG øe ¬fhΰûj ɪ«a .á«fGhó©dGh ∞æ©dG ÉædÉØWCG Ö°ùµJ åÑj Ée áÑbGôe ≈a ÈcC’G QhódG ΩÓYE’G IQGRƒd ¿EG ɪc èeGÈdG ±ÓàNG ≈∏Y ¿ÉæKG ∞∏àîj Óa ΩÓaCGh èeGôH øe ájƒHôJ ÌcCG èeGÈdG âfÉc ≥HÉ°ùdG ≈Øa .∫ÉØWC’ÉH ¬°UÉÿG ∫ɢ˘Ø˘ W’C G ìÓ˘˘°UEGh ᢢ«˘ Hô˘˘J ≈˘˘a QhO ɢ˘¡˘ d ¿É˘˘ch ,ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ LGh á«Ø«ch äÓµ°ûŸ É¡MôW øe á°ùµ©JÉe ∫ÓN øe Iô°SC’Gh IÒãe èeGÈdG πµa kÉØ∏àfl ¿C’G ôeC’G äÉH ɪ«a ,É¡∏M áØ°ù∏a âJÉH PEG ,äÉ°Só°ùŸGh Üô◊G äGƒ°UCG øe ƒ∏îJ’h ,(∞«©°†dG πcCÉj iƒ≤dG) ÜɨdG áØ°ù∏ØH ¬Ñ°TCG ΩÓaC’G ∂∏J .πà≤j πà≤j’ øeh á«∏NGódG IQGRh QhO ≈°ùæf ’ øëf ,iôNCG á¡L øeh Ióªà©e iôëàJ á«∏NGódG IQGRƒa .ÚeôÛG ∞°ûc ≈a ΩÉ¡dG øe hCG ÉgQOÉ°üe øe É¡∏°üJ äÉZÓH hCG äÉeƒ∏©e ≈∏Y .ÚWQƒàŸG ≈∏Y ¢†Ñ≤dÉH Ωƒ≤J ºK ,AÉ«ahCG ÚæWGƒe ∫ÓN ,¢Vô©dG ∂àgh ÜÉ°üàZ’G ºFGôL ≈a ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y Ωƒ≤J ,¬«dEG ܃°ùæŸG Ωô÷ÉH º¡àŸG •QƒJ øe ócCÉàdG ó©Hh ¢Vô©H Ωƒ≤J ≈àdGh áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈∏Y ¬°Vô©H ¬«∏NGódG äɢ˘ ˘ã˘ ˘Mɢ˘ ˘H ø˘˘ ˘e Ú°üàfl ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ Y ió˘˘ ˘à˘ ˘ ©ŸG π˘˘ ˘Ø˘ ˘ £˘ ˘ dG ô˘˘ jô˘˘ ≤˘ J OGó˘˘ YE’ ≈˘˘ Yô˘˘ °ûdG Ö«˘˘ Ñ˘ £˘ dG ≈˘˘ ∏˘ Yh ,äɢ˘ «˘ ˘Yɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG áaÉ°VE’ÉH ,≥«≤ëàdG ô°TÉÑj …òdG áHÉ«ædG π«cƒd ¬Áó≤Jh áHÉ«ædG Ωƒ≤J ¬«∏Y ᪡àdG âàÑK GPEG iòdG º¡àŸG ™e ≥«≤ëà∏d hCG ¢ùÑ◊ɢ˘H á˘˘Ñ˘ bɢ˘©˘ J ≈˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Fɢ˘æ÷G ᢢª˘ µ˘ ë˘ ª˘ ∏˘ d ¬˘˘ à˘ dɢ˘ MÉE ˘ H ¬Hƒ≤©dG ò«Øæàd á«∏NGódG IQGRƒd ójóL øe Oƒ©«d ,øé°ùdG ΩôÛG êR ø˘˘e ±ó˘˘¡˘ dG ¢ù«˘˘ ∏˘ a .¬˘˘ «˘ MÓ˘˘ °UE’G ɢ˘ ¡˘ Jɢ˘ °ù°SDƒÃ ¬˘˘ë˘∏˘°üf ∞˘˘«˘ µ˘ a ,¬˘˘MÓ˘˘°UEG π˘˘H ¬˘˘à˘ Ñ˘ bɢ˘©˘ e §˘˘≤˘ a ¿ƒ˘˘é˘ °ùdɢ˘H ≠∏Ñj ÜÉ°T áÑbÉ©e ” kGôNDƒªa ?øjôNBG Úeô› ™e á›óH É¡MhQ ≥gRCG ºK ¬à≤«≤°T ≈∏Y ióàYG kÉeÉY 15 ôª©dG øe √òg AÉ¡àfG ó©Hh ,kÉeÉY 15 Ióe øé°ùdÉH ᪵ÙG ¬àÑbÉ©a øe ≠∏Ñ«°S …CG ,¬HÉÑ°T πeÉc ≈a ™ªàÛG ¤EG Oƒ©«°S √ÎØdG ∫ÉM …CG ≈∏Yh ?™ªàÛGh πgC’G ¬∏Ñ≤à«°S ∞«µa 30 ôª©dG ™e ≥«°ùæàdÉH áë°üdG IQGRh ≈æÑàJ ÉeóæY øµdh ?Oƒ©«°S πëà°S ™ªàÛG ≈a PÉ°ûdG ´ƒædG Gòg á÷É©e ¬«∏NGódG IQGRh Gò˘˘g ɢ˘¡˘ H Ö«˘˘°UCG ≈˘˘à˘ dG Ió˘˘≤˘ ©˘ dG hCG ᢢ∏˘ µ˘ °ûŸG √ò˘˘g ¬˘˘∏˘ dG ¿PEɢ H ≈˘˘a ᢢ«˘ Yɢ˘ª˘ à˘ L’G á˘˘ã˘ Mɢ˘Ñ˘ dG Ωƒ˘˘≤˘ J ɢ˘ eó˘˘ æ˘ Y ∂dò˘˘ ch ,ΩôÛG ∂à¡d ¢Vô©J iòdG ¬«∏Y »æÛG πgCG á∏HÉ≤à áeÉ©dG áHÉ«ædG ÉjÉë°V ¢Vô©Hh ,áë«°üædG Ëó≤àH ,¬HÉ°üàZG hCG ¬°VôY ɇ ¬˘˘°ü«˘˘∏˘î˘à˘d »˘˘°ùØ˘˘f Ö«˘˘Ñ˘ W ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ °ùæ÷G äGAGó˘˘à˘ Y’G ¤ÉàdÉHh ¬à∏«fl ≈a kÉ©HÉb ôeC’G π¶j’ ≈àM ,¬d ¢Vô©J Úeô› Qƒ¡X á«fɵeEG øe tóëf ∂dòHh .ΩÉ≤àf’G ∫hÉëj ¿ƒé°ùdG ≈a ¬LõH ¬àÑbÉ©eh ΩôÛG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ¿EÉa ,OóL πch ´GQ ºµ∏µa ,áÁô÷G ájÉ¡f ¢ù«dh ,πãeC’G π◊G ¢ù«d .¬à«YQ øY ∫hDƒ°ùe

,™ªàÛGh Iô°SC’Gh πgC’G πÑb øe Ò≤–h AGQORG ø£ØdG »æjôëÑdG AÉ°†≤dG ¤EG Ò°TCG ¿CG OhCG Éæg √òg πãe QôÁ ’h ¬«∏Y »∏£æJ ’ …òdG ,¬jõædGh π˘˘c ø˘˘e iƒ˘˘Yó˘˘dG ¢üëÁ ¿CG ¿hO ø˘˘e ɢ˘jɢ˘°†≤˘˘dG ‘ ᢢeó˘˘≤ŸG ᢢdOC’G π˘˘c ¢ü뢢 Ø˘ ˘j ¿CGh ,ɢ˘ ¡˘ ˘Ñ˘ ˘fGƒ˘˘ L …CGôdÉH ôKCÉàj ¿CG ¿hO øe kÉ≤«bO kÉ°üëa iƒYódG √òNCÉJ Óa QƒeC’G √òg πc øe âÑãàdG óæYh ΩÉ©dG áYÉé°T πµH ¬àª∏c ∫ƒ≤j πH ºF’ áeƒd ¬∏dG ‘ ” …ò˘˘dG º˘˘µ◊G ‘h ,¢ùØ˘˘æ˘ dG ‘ ᢢ ≤˘ ˘Kh QGó˘˘ à˘ ˘bGh .√QGó°UEG è˘˘dɢ˘©˘ J ¿CG Ö颢j '' :kÓ˘ Fɢ˘b »˘˘°Tƒ˘˘∏˘ Ñ˘ ˘dG ìÎbGh áÑbGôe ∫ÓN øe É¡∏NGóH OƒLƒŸG π∏ÿG Iô°SC’G á˘Ñ˘bGô˘e ∫É˘Ø˘WC’G ᢰUɢNh Iô˘˘°SC’G OGô˘˘aCG ™˘˘«˘ ª˘ L ,º˘˘gó˘˘ Mƒ˘˘ d º˘˘ ¡˘ ˘cô˘˘ J Ωó˘˘ Yh ᢢ ã˘ ˘«˘ ˘ã˘ ˘Mh ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ b ÒZ ∑ƒ∏°S …CG øY kGóHCGh kɪFGO º¡æe QÉ°ùØà°S’Gh ÚHô≤ŸG ÜôbCG øe ¿Éc ¿EGh ¬d Gƒ°Vô©J »©«ÑW …CG πÑb øe AGóàYG hCG RhÉŒ …CG øY ÆÓHE’Gh º¡«dEG ‘ ôNCÉàdGh AÉ£HE’G ΩóYh øµ‡ âbh ´ô°SCÉHh ¿Éc øe â∏Øj ÊÉ÷G π©éj ób ÒNCÉàdG å«M ,∂dP øe Gòg ¬àbh ‘ ¬æjóJ ób ádOCG ôeójh ÜÉ≤©dG ÖfÉ÷G ƒ˘˘ gh ô˘˘ NB’G ÖfÉ÷G ɢ˘ eCG ,Iô˘˘ °SC’G Öfɢ˘ L äÉ¡÷G ƒgh ’CG ∫hC’G øY ᫪gCG π≤j ’ …òdG ≥«≤ëàdG ¤ƒàj ¿CG Ió°ûHh ìÎbCG »æfEÉa ,á°üàıG √òg πãªa IÈN ÌcC’Gh ΩóbC’G ÉjÉ°†≤dG √òg ‘ AÉcòdGh á°SÉ«µdGh áæ£Ø∏d Iójó°T áLÉëH ÉjÉ°†≤dG ób π˘MGôŸG ™˘«˘ª˘L ≈˘∏˘Yh ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG ‘ Qƒ˘°ü≤˘dɢa .kÉÄjôH øjóJ ób hCG ÜÉ≤©dG øe kÉeô› â∏ØJ »˘Fɢ°üNC’G É˘æ˘ d ∞˘˘°ûc ó˘˘≤˘ a ,ô˘˘NBG Öfɢ˘L ≈˘˘∏˘ Y øe ÒãµdG øY …QÉ°üfC’G óªMCG »°ùØædG QÉ°ûà°ùŸGh ,ΩQÉÙG ÉfR IôgɶH ≥∏©àJ »àdG IÒãŸG π«°UÉØàdG »˘˘Ñ˘ £˘ dG ∞˘˘°Uƒ˘˘dɢ˘H ô˘˘ eC’G ÇOɢ˘ H ‘ í˘˘ °VhCG å«˘˘ M Òãc ¿CÉH ó≤àYCG '' kÓFÉb ¿ƒÑ°üਟG ádÉ◊ ≥«bódG øµdh áahô˘©˘e ᢫˘°ùØ˘f ¢VGô˘eCɢH ¿ƒ˘Hɢ°üe º˘¡˘æ˘e Òjɢ©˘e ¬˘«˘∏˘Y ≥˘Ñ˘£˘æ˘J ’ ø˘e º˘¡˘æ˘«˘ H ø˘˘e ó˘˘Lƒ˘˘j ¿ƒµj ¿CG hCG - í°VGh »°ùØf ¢Vôe OƒLh äɵfih hCG á˘KOÉ◊G ∫Ó˘N ∫Ó˘à˘ Yɢ˘H Üɢ˘°üj Gò˘˘g ¢†©˘˘Ñ˘ dG øe hCG áKOÉ◊G ó©H √ó°TQ ó«©à°ùjh §≤a πª©dG ¿CG Öéj - √óæY ¢VôŸG OƒLh äÉÑKEG kGóL Ö©°üdG πc ¿CÉH Éæ∏b GPEG ÉæfCG å«M √óM ≈∏Y ádÉM πµd ô¶æj A’Dƒ¡d kGQòY ÉfóLhCG ób ÉæfEÉa ¢†jôe Ö°üà¨e ¢Vô˘˘©˘ J ¿É˘˘c GPEG ɢ˘ª˘ Yh ,Üɢ˘≤˘ ©˘ dG ø˘˘e Gƒ˘˘ à˘ ˘∏˘ ˘Ø˘ ˘«˘ ˘d '' :…QÉ°üfC’G ∫Éb πÑb øe ÜÉ°üàZÓd ÚÑ°üਟG ¿CG hóÑj øµdh ,º©f »g áHÉLE’G IÒãc ä’ÉM ‘ Ò°ûJ çOGƒ◊ IôµÑŸG ¬JÉ«M ‘ ¢Vô©J ób ™«ª÷G á˘jó˘°ù÷G á˘∏˘eɢ©ŸG Aƒ˘°Sh ᢢfɢ˘gE’Gh ∫ɢ˘ª˘ gE’G ¤EG .''øeõŸG …ô°SC’G ∞æ©dG hCG á«°ùæ÷Gh iód á«°VôŸG ádÉ◊G »£îJ á«fɵeEÉH ∫ƒMh k’hCG '' …QÉ°üfC’G í°VhCG ¬FÉæHCG ÜÉ°üàZG ‘ ¢†jôŸG πª©j ’ - ¬FÉæHCG ≈∏Y …óà©ŸG ¿CÉH º¡Øf ¿CG Öéj øe ɉEGh QGô°VE’G hCG Iƒ°ù≤dG ™aGóH π©ØdG Gòg ø˘µ˘d - á˘Ø˘Wɢ©˘dG AGó˘HEGh ∞˘˘£˘ ©˘ dGh ᢢÑÙG Öfɢ˘L ÚH ¥ôØj ’ ƒgh ,á∏µ°ûŸG ƒg ∂dP øe ¬Hƒ∏°SCG ∑Éægh - AõL …CG ‘ á°ùª∏dG hCG iôNC’Gh á°ùª∏dG áJƒÑµe äÉÑZôd ´ÉÑ°TEG πª©dG Gòg ‘ ¿hôj ¿hôNBG Ò¨°U - ÇôH ¢üî°T ∫ɪ©à°SÉH áZôØe ÒZ hCG çó˘M ɢª˘Y ¿Ó˘YE’G hCG ìƒ˘Ñ˘dG ™˘˘«˘ £˘ à˘ °ùj ’ ø˘˘°ùdG Ωƒj »JCÉj ¿CGh ,ΩhóJ IôcGP ∫ÉØWCÓd ¿CG Gƒ°ùæjh ¬˘fhô˘cò˘jh π˘©˘ Ø˘ dG Gò˘˘g ∫ɢ˘Ø˘ WC’G A’Dƒ˘ g ¢†aô˘˘j ¬fCÉH ±É°VCGh ,º¡fGôbCG ™e á∏eÉ©ŸG hCG Ö©∏dG ∫ÓN ∫ɢ˘ ˘Lô˘˘ ˘dG A’Dƒ˘ ˘ ¡˘ ˘ H ᢢ ˘°Uɢ˘ ˘N äGõ˘˘ ˘«‡ ó˘˘ ˘Lƒ˘˘ ˘J ’ ±ô˘©˘à˘dG º˘à˘j ɢeó˘æ˘Y ø˘µ˘dh º˘¡˘«˘∏˘Y ∫’ó˘˘à˘ °SÓ˘˘d º¡æY ÉjÉë°†dG ∫ÉØWC’G OÉ©HEG Öéj ¬fEÉa º¡«∏Y .≈Hôb …hP GƒfÉc ¿EGh ≈àM º¡H AÓàN’G ΩóYh ÚWQƒ˘˘ àŸG ÚeôÛG êÓ˘˘ Y ᢢ «˘ ˘dhDƒ˘ ˘°ùe ø˘˘ ˘Yh ?áHƒ≤©∏d ºgò«ØæJ AÉæKCG ∂dòH ΩÉ«≤dG á«fɵeEGh ¢ü°üîJ ∑Éæ¡a - º©f '' :kÓFÉb …QÉ°üfC’G í°VhCG ™e πª©∏d ¿ƒ°ü°üîàeh »°ùØædG Ö£dG ‘ ójóL ‘ ¬˘©˘ é˘ °ûe ÒZ ìɢ˘é˘ æ˘ dG á˘˘Ñ˘ °ùf ¿É˘˘c ¿EGh A’Dƒ˘ g ™HÉàj ¿CG ƒg ∂dP øe ºgC’G øµdh ,ô°VÉ◊G âbƒdG ¿ƒ«°ùØf ¿ƒ«FÉ°üNCG º¶àæe πµ°ûHh ∫ÉLôdG A’Dƒg óæY ¿ƒfÉ≤dG ò˘«˘Ø˘æ˘J ∫ɢLQ ∂dò˘ch ¿ƒ˘«˘Yɢª˘à˘LGh Iɢ«◊G ‘ º˘¡˘WÓ˘˘à˘ NGh ø˘˘é˘ °ùdG ø˘˘e º˘˘¡˘ Lhô˘˘N ≥«°üd πµ°ûH ºgOÉ«JQG øcÉeCGh º¡cƒ∏°S áÑbGôeh .πÑ≤à°ùŸG ‘ »°SBÉe çhóM Öæéàd

»°Tƒ∏ÑdG ≈°Sƒe

…QÉ°üf’G óªMCG .O

øe Iô°ûY áæeÉãdG hCG Iô°ûY á©HÉ°ùdG RhÉŒ óbh º¡àŸG ó°V áeó≤ŸG ádOC’G ¿ƒµJ hCG √É°VôHh √ôªY ‘ ¬˘fCɢH IQɢ°TE’G QóŒh ᢢ°†bɢ˘æ˘ à˘ eh ᢢ«˘ aɢ˘c ÒZ ∫ÓN øe ΩÉ©dG …CGôdG ôKCÉàj ¿É«MC’G øe Òãc ¿ÉH ÉC LÉØàjh á«æ©e á«°†b ™e πYÉØàjh óFGô÷G ¬Ñ°†Z ΩÉL Ö°üj Éægh ,á«°†≤dG øe AôH ób º¡àŸG Qƒ°ü≤dÉH AÉ°†≤dG º¡àjh ºµ◊G Qó°UCG øe ≈∏Y ÚM ‘ ,º¡àŸG ≈∏Y áHƒ≤©dG äÉLQO ≈fOCG ≥«Ñ£Jh ≈∏Y ÉæYÓWEG ∫ÓN øeh ôeC’G á≤«≤M ‘ ó‚ á˘˘Ø˘ dÉfl hCG ᢢj󢢫˘ c iƒ˘˘µ˘ °ûdG ¿CG iƒ˘˘Yó˘˘ dG ¥GQhCG Èàflh »˘Yô˘°ûdG Ö£˘dG ø˘e IQOɢ°üdG ô˘jQɢ˘≤˘ à˘ dG ¢ùµY äAÉL hCG iƒµ°ûdG á≤«≤◊ »FÉæ÷G åëÑdG ÉjÉ°†≤dG √òg ¿CG ∫ƒbCGh kÉeÉ“ ¬«∏Y »æÛG ∫GƒbCG ø˘j󢫢µ˘ª˘∏˘d kÉ˘Ñ˘°üN kɢ©˘Jô˘eh kGó˘L á˘∏˘¡˘°S âë˘Ñ˘°UCG ¿CG kGÒã˘c π˘˘°ü뢢j ó˘˘bh ,Ωɢ˘≤˘ à˘ f’G ‘ ÚÑ˘˘ZGô˘˘∏˘ dh º˘¡˘ ≤˘ M ‘ ƒ˘˘µ˘ °ûŸG ≈˘˘∏˘ Y ᢢWô˘˘°ûdG ô˘˘FGhO ¢†Ñ˘˘≤˘ J ºK øeh ,º¡°ùÑM ºàjh áeÉ©dG áHÉ«æ∏d º¡dƒ–h ó©H ɪ«a º¡MGô°S ≥∏£j hCG º¡JAGôH ºcÉÙG âÑãJ Ωó˘Y âÑ˘ã˘J »˘à˘dG ᢫˘Ñ˘£˘ dG ô˘˘jQɢ˘≤˘ à˘ dG OhQh ó˘˘æ˘ Yh ≥aGƒàj ,»°ùæL AGóàYG …C’ ¬«∏Y »æÛG ¢Vô©J Ωó˘Y É˘æ˘«˘∏˘Y ¬˘«˘∏˘Yh iƒ˘µ˘°ûdG hCG ÆÓ˘Ñ˘dG ï˘jQɢJ ™˘˘e ’EG ,AÉjôHC’G ≈∏Y Ék aGõL º¡àdG ¥ÓWEGh ´ô°ùàdG É¡æ«Mh ¬ªµM ÜÉÑ°SCGh ¬àª∏c AÉ°†≤dG ∫ƒ≤j ¿CG ó©H øjòdG É¡jCG Éj) ¤É©J ∫Éb ó≤a ΩóædG øe IóFÉa ’ GƒÑ«°üJ ¿CG Gƒæ«Ñàa ÉC ÑæH ≥°SÉa ºcAÉL GPEG GƒæeBG (ÚeOÉf ºà∏©a Ée ≈∏Y GƒëÑ°üàa ádÉ¡éH kÉeƒb .º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°U ø˘˘e π˘˘g ¿CG ‹EG Ò°ûj …ò˘˘dG ∫GDƒ˘ ˘°ù∏˘˘ d ᢢ Hɢ˘ LEGh ÜÉLCG ?…ƒ°S ΩCG ¢†jôe ¬dƒ°UCG ¢VôY ≈∏Y …óà©j ádÉ◊G √òg ‘ º¡àŸG ¿CÉH …OÉ≤àYG ‘'' »°Tƒ∏ÑdG √òg ÖµJôj øe ¿ƒc ÜÉ≤©dG πÑb êÓ©∏d áLÉëH áLQód ,kÉ«°ùæL PÉ°Th …ƒ°S ÒZ ¿É°ùfEG äÉYɶØdG ≈˘∏˘Y AGó˘à˘Y’G ¤EG ¬˘©˘aó˘j Gò˘gh á˘jOɢ°ùdɢH ¬˘∏˘°üJ ΩCG Öjôb ôNB’G Gòg πg õ«Á ¿CG ¿hO øe øjôNB’G êôîJ …ô¶f á¡Lh øeh Éæg õ««ªàdG ó©a ó«©H ᢢª˘ Fɢ˘b ¤EG Aɢ˘jƒ˘˘°SC’G ᢢª˘ Fɢ˘b ø˘˘e ɢ˘æ˘ g π˘˘Yɢ˘Ø˘ dG Èà©j ∑ƒ∏°ùdG Gòg ¿EG å«M ,≈°VôŸGh øjPÉ°ûdG ’ ÖZôj ∂dòH ƒ¡a …OÉ©dGh ±ƒdCÉŸG øY kÉLQÉN ƒëf ≈∏Y á«°ùæ÷G ¬JõjôZ ´ÉÑ°TEG ≈∏Y kÉjQƒ©°T kGóL á∏«∏b ºFGô÷G √òg ¿CG iôf ∂dòd ,…ƒ°S ÒZ ≈°Vôe ¢UÉî°TCG øY ’EG Qó°üJ ’h Éæ©ªà› ‘ º¡àŸG øY á°SGQO OGóYEG Éæg Öéjh AÉjƒ°SCG ÒZh çGó˘MC’Gh π˘MGôŸGh ᢢjô˘˘°SC’G ¬˘˘JÒ°S ∫Ó˘˘N ø˘˘e Éæd ÚÑà«°S Éæg øeh ,¬àdƒØW ‘ ¬«∏Y äôe »àdG ¬˘dƒ˘°UCG ≈˘˘∏˘ Y AGó˘˘à˘ Y’G ÖÑ˘˘°Sh º˘˘¡˘ àŸG ᢢ«˘ °ü°T ±ôW ¬d õ¡j ¿CG ¿hO øeh .õ«“ ¿hO øe ¬Yhôah ´ÉÑ°TEG ó©H ∂dòd ¬Ñàæj óbh ∑GQOEGh »Yh ÒZ øeh π©a ÉŸ õà¡j ’h ¬Ñàæj ’ kÉfÉ«MCGh á«°ùæ÷G ¬JõjôZ ᢢ «˘ ˘°ü °ûdG ¬˘˘ HQÉŒ ∫ƒ˘˘ Mh .¬˘˘ °Sɢ˘ °ùMEG ø˘˘ e IQP √ò¡d á«aÉ°T ∫ƒ∏M OÉéjEG ‘ ¬àMGÎbGh »eÉëªc '' :≈°Tƒ∏ÑdG ≈°Sƒe »FÉæ÷G ≈eÉÙG ∫Éb IôgɶdG πL ¿CÉH á«°üî°ûdG »àHôŒ ∫ÓN øeh í°†JG ó≤d ≈∏Y AGóàY’ÉH ∫ƒ°UC’G É¡«a º¡àj »àdG ÉjÉ°†≤dG hCG ΩÉ≤àf’G É¡H OGôj ájó«c ÉjÉ°†b »g ,º¡Yhôa ™°Vƒe ¿ƒµj ≈àM ,ÊÉ÷ÉH Ò¡°ûàdG hCG äÉeô◊G

á°UÉN ,¬à∏©a Qôµj ±ƒ°S ÊÉ÷G ¿CÉH ¬æe kGOÉ≤àYG …C’ ÜÉ≤©dG øe äÓaE’G ÊÉ÷G Gòg ´É£à°SG GPEG ¬˘«˘∏˘Y »˘æÛG ió˘d ó˘dƒ˘˘à˘ «˘ a Üɢ˘Ñ˘ °SC’G ø˘˘e ÖÑ˘˘°S ø˘e ΩôÛG äÓ˘˘aE’ •É˘˘Ñ˘ ME’Gh º˘˘∏˘ ¶˘ dɢ˘H kGQƒ˘˘©˘ °T ∫É◊G AÉ≤Hh á©«æ°ûdG ¬à∏©a øe ºZôdÉH ,ÜÉ≤©dG IQÉ°TE’G QóŒh AGóàY’G ó©Hh πÑb ¬«∏Y ƒg ɪc øe kÉaƒN É¡æY ≠∏Ñj ’ ä’É◊G øe ÒãµdG ¿CÉH Éæg ∫ƒNO øe ÊÉ÷G ≈∏Y kÉaƒN ≈àM hCG áë«°†ØdG √ò˘g ≈˘˘≤˘ Ñ˘ Jh ,Iô˘˘°SC’G OGô˘˘aCG ó˘˘MCG ¬˘˘fƒ˘˘c ø˘˘é˘ °ùdG »ë°†àa QÉ¡f π«d ¬«∏Y »æéª∏d áeRÓe IÉ°SCÉŸG ódƒàJh É¡LÓY øe ¢SƒÄ«ŸG ä’É◊G øe ¬àdÉM ‘ áfiÉ÷G á˘˘Ñ˘ Zô˘˘dG Úæ˘˘°ùdGh Ωɢ˘jC’G ™˘˘e ¬˘˘ jó˘˘ d ø˘e ô˘NBG ¬˘«˘∏˘Y »˘æ› ᢫˘ë˘°†dG ¿ƒ˘µ˘à˘a Ωɢ≤˘à˘f’G .∂«dGhO Gòµgh É¡LQÉN hCG Iô°SC’G OGôaCG øe ™bGƒdG AGóàY’G πg ‘ áHÉLE’G øY kÉãëHh ó≤àYCG ’ '' kÓFÉb »°Tƒ∏ÑdG ÜÉLCG ?IôgÉX ∫ƒ°UC’G ™˘˘ª˘ àÛɢ˘a ,Iô˘˘gɢ˘X º˘˘FGô÷G ø˘˘e ´ƒ˘˘æ˘ dG Gò˘˘g ¿CG √òg òÑæjh ¬à©«Ñ£H ßaÉfi ™ªà› »æjôëÑdG áeÉJ ádõY ‘ ÊÉ÷G ¢û«©jh ,òÑædG ó°TCG ∫É©aC’G OGôaCG øeh ¬Jô°SCG OGôaCG ™«ªL øe kGPƒÑæe íÑ°üjh ™«ª÷G ôjò– ºàjh ¬à∏©ØH âª∏Y »àdG ¬à≤£æe ’h çhó◊G IQOÉf ºFGô÷G √òg iôf ∂dòdh ,¬æe äó¡°T ¿EGh É¡æe ÒãµdG øjôëÑdG ºcÉfi ó¡°ûJ øe ájó«c ihÉYO øY IQÉÑY É¡æe ¢†©ÑdG óéæa ᢫˘¨˘H ô˘NB’G ó˘°V ɢ˘ª˘ ¡˘ æ˘ e π˘˘c ,ᢢLhõ˘˘dG hCG êhõ˘˘dG »æÛG ΩƒYõŸG) ∫ÉØWC’G áfÉ°†M ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ≈àM hCG ,º¡æe ôNB’G ±ô£dG ¿ÉeôMh (¬«∏Y √ò˘˘g ø˘˘e ¢†©˘˘H ‘ ÊÉ÷G ÇÈj ó˘˘bh º˘˘ ¡˘ ˘JQɢ˘ jR AÉ˘Ø˘à˘NG hCG á˘dOC’G á˘jÉ˘Ø˘ c Ω󢢩˘ d kGô˘˘¶˘ f ,ɢ˘jɢ˘°†≤˘˘dG ºcÉÙG äó¡°T óbh ÜÉÑ°SC’G øe ÖÑ°S …C’ π«dódG óbh IÒNC’G áfhB’G ‘ ÉjÉ°†≤dG √òg øe ¢†©H ó©H ɪ«a í°†JGh ,óFGô÷G äÉëØ°U ≈∏Y äô°ûf QGô˘°VE’G ɢ¡˘H ó˘jQCG á˘j󢫢c ihɢµ˘°Th ɢjɢ°†b ɢ¡˘fCɢH OGôaCG ÚH á≤HÉ°S ájô°SCG πcÉ°ûeh ÜÉÑ°SC’ ÊÉ÷ÉH øe áÑZôdGh áfÉ°†Mh äÉ≤Øf ihÉYO πãe Iô°SC’G ¿ƒ˘˘µ˘ Jh ô˘˘N’B G ±ô˘˘£˘ dG ø˘˘ e Ωɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘f’Gh π˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘dG ºàj å«M ∫ÉØWC’G ºg ádÉ◊G √òg ‘ á«ë°†dG áeɢ©˘dG á˘Hɢ«˘æ˘dGh á˘Wô˘°ûdG Ωɢ°ùbCGh õ˘cGôŸ º˘¡˘Ñ˘∏˘L ¢SÉædG ÜôbCG ø˘e º˘¡˘«˘∏˘Y »˘æ˘é˘ª˘c º˘¡˘dGƒ˘bCG ò˘NC’ ≥˘ë˘∏˘j …ò˘dG Qô˘°†dG ió˘˘e ø˘˘Y º˘˘∏˘ YCG ’h º˘˘¡˘ «˘ dEG .Iô°SC’G OGôaCGh ±GôWCG óMCG ∑ƒ∏°S áé«àf A’Dƒ¡H ∫Éb ™jô°ûàdG ‘ kGQƒ°üb ∑Éæg ¿Éc GPEG Ée øYh √ò˘g ‘ äɢHƒ˘≤˘©˘dɢa kGó˘HCG ó˘˘≤˘ à˘ YCG ’'' :»˘˘°Tƒ˘˘∏˘ Ñ˘ dG Ió˘˘ Y äCGô˘˘ W ó˘˘ bh Ió˘˘ jó˘˘ °Th ᢢ ¶˘ ˘∏˘ ˘¨˘ ˘e º˘˘ ˘FGô÷G ÜÉ°üàZ’G ºFGôéH á≤∏©àŸG OGƒŸG ≈∏Y äÓjó©J - 344 IOÉŸG âdóY ó≤a ,¢Vô©dG ≈∏Y AGóàY’Gh Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ 1976 ΩÉ©d äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe ÖbÉ©j) â°üf å«M ,1985 áæ°ùd (7) ºbQ ¿ƒfÉ≤H ¿ƒµJh É°VQ Ò¨H ≈ãfCG ™bGh øe πc óHDƒŸG øé°ùdÉH »æÛG âfÉc GPEG óHDƒŸG øé°ùdG hCG ΩGóYE’G áHƒ≤©dG É°VQ ΩóY ¢VÎØjh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ºàJ ⁄ É¡«∏Y √ò¡Hh (Iô°ûY á©HGôdG ºàJ ⁄ GPEG É¡«∏Y »æÛG ,™jô°ûàdG ‘ Qƒ°üb …CG ∑Éæg óLƒj ’ ¬fCÉH ó‚ º¡«∏Y »æÛG …hP ∫RÉæJ QÉÑàY’G ‘ òNDƒj øµdh ΩÉàdG √É°Vôd áÁô÷G ‘ ¬«∏Y »æÛG áªgÉ°ùe hCG

¢Tô– á©bGhh ¬àæHG ≈∏Y ÜCG AGóàYG áKOÉM ÚH ɢgô˘°ùØ˘j »˘à˘dG ɢjɢ˘°†≤˘˘dG ø˘˘e ɢ˘gÒZh ¬˘˘à˘ NCɢ H ñCG ΩÓYE’G πFÉ°Sh âØ°ûc »àdGh ,ΩQÉÙG ÉfõH ¿ƒfÉ≤dG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ™˘ª˘àÛG ∞˘bh ,kGô˘NDƒ˘e ɢ¡˘æ˘Y Üɢ≤˘æ˘dG ¿É˘c ɢe󢩢H ᢰUɢ˘N ,ᢢe󢢰üdGh ∫ƒ˘˘gò˘˘dG ∞˘˘bƒ˘˘e á©bGh hCG Éæg áKOÉM ájGóÑdG ‘ RhÉéàj ’ ôeC’G ¬Ñ°ûj Ée ¤EG IÒNC’G áfhB’G ‘ ∫ƒ– ¬fCG ’EG ,∑Éæg π°üj ¿CG ¿hO ¿Éeƒj hCG Ωƒj ôÁ Oɵj Óa ,IôgɶdG ÉgƒNCG É¡Ñ°üàZG IÒ¨°U IÉàØd ÈN Éæ©eÉ°ùe ¤EG ƒgh √ódGh ¬«∏Y ióàYG Ò¨°U πØW øY hCG ÈcC’G QƒØdG ≈∏Y äQOÉH ''øWƒdG'' .. »YƒdG øY ÖFÉZ â≤dCGh ÚdhDƒ°ùŸG ÖJɵe ≈∏Y á«°†≤dG ¥GQhCG ìô£H ,Ú«FÉ°üNC’Gh AGÈÿG ™eÉ°ùe ≈∏˘Y ɢ¡˘∏˘«˘°UÉ˘Ø˘à˘H ,ä’DhÉ°ùàdG øe ÒãµdG øY áHÉLE’G ∞∏N Éæ«©°Sh ÜC’G AGóàYÉH á°UÉN ¢Uƒ°üf óLƒJ πg øe kGAóH »g Éà ájÉ¡fh ?äGƒNC’G ≈∏Y ñC’G hCG O’hC’G ≈∏Y ø˘Y ∞˘°ûµ˘∏˘d ¿ƒ˘dhDƒ˘°ùŸG ɢgò˘î˘JG »˘à˘ dG äGƒ˘˘£ÿG øe ÒãµdG ÖfÉL ¤EG ?É¡æe ó◊Gh IôgɶdG √òg äÉHÉLEG ⩪L »àdG iôNC’G ä’DhÉ°ùàdGh á∏Ä°SC’G ¢ùØ˘æ˘dG Aɢª˘∏˘Yh »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ™˘˘ª˘ àÛG AGÈN ø˘˘e ¿ƒ˘c ø˘e kɢbÓ˘£˘ fG ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dGh ᢢ©˘ jô˘˘°ûdG AGÈNh º˘˘g Iô˘˘°SC’G ∫ɢ˘Ø˘ WCGh ™˘˘ª˘ àÛG IGƒ˘˘ f »˘˘ g Iô˘˘ °SC’G ..É¡æWh πÑ≤à°ùeh ÉgOɪY …òdG '' ΩQÉÙG ÉfR'' ∞∏e øe á«fÉãdG á≤∏◊G ‘ IÒãŸG ¬∏«°UÉØJ øY ÜÉ≤ædG '' øWƒdG '' ∞°ûµJ iòdGh ,»°Tƒ∏ÑdG ≈°Sƒe »FÉæ÷G »eÉÙÉH Éæ«≤àdG IÒѵdG á«FÉæ÷G ÉjÉ°†≤dG øe ÒãµdG ¬«∏Y äôe áÁô÷G ±ô˘©˘«˘d ,ìhô˘˘£ŸG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘ª˘ ∏˘ d ¬˘˘Hɢ˘°ûŸGh Gò˘g ≈˘a ¬˘à˘HôŒ ∫Ó˘N ø˘e ¬˘MGÎbGh ɢ¡˘dƒ˘˘∏˘ Mh ≈∏Y AGóàY’G áÁôL ¿ƒfÉ≤dG ±ôY'' kÓFÉb ∫ÉÛG ô˘cò˘H ô˘cP hCG ICGô˘eɢH π˘˘LQ ∫ɢ˘°üJG ¬˘˘fCɢ H ¢Vô˘˘©˘ dG hCG í˘˘«˘ ë˘ °U Aɢ˘°VQ ¿hO ,kÓ˘ eɢ˘c kɢ ˘«˘ ˘°ùæ˘˘ L k’ɢ˘ °üJG kÓLQ ≈ãfCG âgôcCG GPEG ÉeCG ´hô°ûe Ò¨dG ´Éª÷G ºàj ¿CGh ,¢Vô©∏d kɵàg ∂dP Èà©«a É¡à©bGƒe ≈∏Y •Î°ûj ’h êGhRC’G ÒZ ÚH AGó˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y’G Gò˘˘ ˘ ˘ ˘ g •Î°ûj ɉEGh kɢ jOɢ˘e √Gô˘˘cE’G ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘ dG ,…ƒ˘˘æ˘ ©ŸG √Gô˘˘cE’G Oƒ˘˘Lh áÁô÷G ¿É˘˘cQCG ô˘˘aGƒ˘˘à˘ d hCG ¬˘«˘∏˘Y »˘æÛG π˘≤˘Y ≈˘˘∏˘ Y ÒKCɢ à˘ dG ‘ π˘˘ã˘ ª˘ àŸGh áªµë˘ª˘∏˘dh ,ô˘°ûH ó˘jó˘¡˘à˘dG π˘ã˘e ó˘jó˘°ûdG ±ƒÿG √GôcE’G Èà©jh ô°ûdG Gòg ójó– ‘ á≤∏£e á£∏°S Qô°†dG ¿EG å«M ,…OÉŸG √GôcE’G øe ô£NCG …ƒæ©ŸG óbh º¡à©ª°Sh á«ë°†dG πgCGh á«ë°†dG ≈∏Y ™≤j ’ ɢ¡˘æ˘µ˘dh ɢ¡˘°ùØ˘f ≈˘∏˘Y iPC’G ᢢ«˘ ë˘ °†dG π˘˘ª˘ à– áaÉ°VE’ÉH iPCÉH É¡∏gCG øe kGóMCG ÜÉ°üj ¿CG πªà– ∑É˘æ˘ ¡˘ a ɢ˘ª˘ ¡˘ «˘ dEG ɢ˘fô˘˘°TCG ø˘˘jò˘˘∏˘ dG ÚgGô˘˘cE’G ¤EG ɉEGh ÚæcôdG øjòg øe ƒ∏îj ób …òdG AGóàY’G ó˘bh áÁô˘L ¿ƒ˘fɢ≤˘dG √Èà˘©˘j ∂dP ™˘˘eh ,ɢ˘æ˘ Mô˘˘H ≈∏Y AGóàY’G ƒgh ÜÉ≤©dG ó°TCG ÊÉ÷G ≥ëH ≥Ñ£J ´ƒbƒdG áé«àf AGóàY’G hCG õ«ªŸG hCG Iõ«ªŸG ÒZ hCG ΩƒædG ádÉM ‘ hCG ´GóÿGh ¢û¨dG ÒKCÉJ â– hCG áfƒæÛG hCG ¿ƒæÛG ≈∏Y AGóàY’G hCG AɪZE’G ≈˘∏˘ Y ™˘˘bGƒ˘˘dG AGó˘˘à˘ Y’G ∞˘˘jô˘˘©˘ J ∫ƒ˘˘Mh .IQóıG ¬«∏Y á£∏°ùdG ÖMÉ°U hCG ¬dƒ°UCG øe ¬«∏Y »æÛG AGóàY’G ™≤j ¿CG ∂dòH ó°ü≤j ¬fCÉH :»°Tƒ∏ÑdG ∫Éb hCG ¬à«HôJ ÚdƒàŸG hCG ¬«∏Y á£∏°ùdG ÜÉë°UCG øe øe π˘c ¬˘dƒ˘°UCɢH ó˘°ü≤˘jh ,¬˘à˘¶˘MÓ˘e hCG ¬˘ª˘«˘∏˘©˘J ó÷Éc kÉ«˘ª˘µ˘M ’ kɢ«˘≤˘«˘≤˘M kÓ˘°Sɢæ˘J º˘¡˘æ˘e π˘°Sɢæ˘J ÜC’G ¬«∏Y »æÛG ∫ƒ°UCG øe Èà©j ’h ,ÜC’Gh Oó˘°ûŸG ±ô˘¶˘dG ¬˘«˘ ∏˘ Y …ô˘˘°ùj ¿É˘˘c ¿EGh »˘˘æ˘ Ñ˘ à˘ dɢ˘H √ò˘gh ,¬˘à˘¶˘MÓ˘˘e hCG ¬˘˘à˘ «˘ Hô˘˘J Údƒ˘˘àŸÉ˘˘H ¢UÉÿG Gò˘g ≥˘Ñ˘£˘æ˘jh Üɢ≤˘©˘dG ó˘jó˘°ûà˘d ᢫˘ aɢ˘c äɢ˘Ø˘ °üdG ΩC’G êhRh ¢SQóŸGh º«≤dGh »°UƒdG kÉ°†jCG ójó°ûàdG π˘˘ª˘ ©˘ j …ò˘˘ dG ÒLC’G ΩOÉÿG ≈˘˘ à˘ ˘Mh âNC’G êhRh øµj ⁄ ƒdh ,¬JódGh hCG ¬«∏Y »æÛG ódGh iód á˘∏˘Yh ¬˘«˘∏˘Y »˘æÛG Iô˘°SCG ió˘d kɢª˘ ¶˘ à˘ æ˘ e ¬˘˘∏˘ ª˘ Y ºgôcP OQh øjòdG ¢UÉî°TC’G ¿ƒc Éæg ójó°ûàdG …òdGh ¬«∏Y »æÛG øe ¿ƒHô≤ŸG ¢UÉî°TC’G ºg ¢VÎØŸG øe øjòdGh ,ºgOƒLh ‘ ¿ÉeC’ÉH ô©°ûj hCG áHGô≤dG á∏°U iPh ô°T πc øe ¬àjɪM Gƒdƒàj ¿CG Üɢ˘ µ˘ ˘JQG ᢢ dÉ◊G √ò˘˘ g ‘ π˘˘ ¡˘ ˘°ùj ó˘˘ ˘bh ,ᢢ ˘aô˘˘ ˘©ŸG »æÛG øe kÉÑjôb ¬fƒc ÊÉ÷G πÑb øe áÁô÷G ’ ¬«∏Y »æÛG π©éj ɇ áØdC’G ɪ¡æ«Hh ¬«∏Y á˘≤˘K ÉÃQ ¬˘«˘a ≥˘ã˘j π˘H ¬˘æ˘e •É˘à˘ ë˘ j ’h √ɢ˘°ûj áYÉW ¬d kÉ©«£eh ¬d kGOÉ≤æe ¿ƒµj óbh ,kGóL IÒÑc áehÉ≤e ájCG ¬«∏Y »æÛG …óÑj ’ ÉgóæYh AÉ«ªY øe kÉaƒN hCG kAÉ«ëà°SG ¬°VôY ≈∏Y AGóàY’G óæY hCG øFÉ°T ¬fEG π©ØdÉH ¬àaô©e ΩóY kÉfÉ«MCGh ,ÊÉ÷G ɢ¡˘æ˘«˘Mh ¢SCGô˘dG ‘ ¢SCɢ Ø˘ dG ´ƒ˘˘bh 󢢩˘ H ’EG Ö«˘˘©˘ e ¿Gó≤˘ah ó˘jó˘°ûdG •É˘Ñ˘ME’ɢH ¬˘«˘∏˘Y »˘æÛG Üɢ°üj ™°Vh ø‡ ¿Éc ÊÉ÷G ¿ƒc ,¬dƒM øe πµH á≤ãdG ø‡ øjÒãµdG ÜÉ°üj óbh á≤ãdG ¿ÉNh º¡«a ¬à≤K ¢VGôeC’ÉH ´ƒædG Gòg øe äGAGóàY’G º¡«∏Y ™≤J π˘˘c ø˘˘e ±ƒÿGh ᢢdõ˘˘©˘ dGh Ió˘˘j󢢰ûdG ᢢ«˘ °ùØ˘˘ æ˘ ˘dG IÎØd ¢VGôeC’G √òg º¡eRÓJ óbh ,¬H Ú£«ÙG øe ΩÉ≤àf’G ÉeCG ¿ÉàdÉM ¬«a ∑Îàa kGóL á∏jƒW QÉëàf’G ≈àMh ¿ƒæ÷G hCG ܃∏°SC’G ¢ùØæH Ò¨dG ôªà°ùŸG êÓ©∏d ™°†NCG GPEG ’EG ,ä’É◊G ¢†©H ‘ êÓ©dG íéæj ’ IÒãc ä’ÉM ‘h óeC’G πjƒ£dGh ¢ùØf ‘ ¬«∏Y »æÛG ™e º«≤j ÊÉ÷G ¿Éc GPEG »Øa ,äÉbhC’G πc ‘ ¬d ¬JógÉ°ûe ôªà°ùJ hCG ¿ÉµŸG ¬˘d ÚeRÓ˘e ™˘∏˘¡˘dGh ±ƒÿG ≈˘˘≤˘ Ñ˘ j ᢢdÉ◊G √ò˘˘g

á«æe’G áaÉ≤ãdG

…óª©dG ÒZ CÉ£ÿG ´GƒfCG ä’B’G QÉ°ûàfG iOCG ó≤a á«fóŸÉH Iƒ°SCG á«FÉæ÷G á«dhDƒ°ùŸG ¬H Ωƒ≤J AGõL ¢†jƒ©àdG ó©j º∏a ,É¡«∏Y ÖJÎJ »àdG QGô°VC’G áeÉ°ùL ¤EG »°†ØŸG ∑ƒ∏°ùdG ¿Éc GPEG QGô°VC’G √òg √ÉŒ ™ªàÛG ájɪ◊ É«aÉc Ωƒ≤j …òdG IQÉ«°ùdG óFÉb ∂dP ∫Éãeh ,Ò°ùj ÉC £îH ÉHƒ°ùæe É¡«dEG ᪶fCGh íFGƒ∏d IÉYGôe ¿hO QÉ°ù«dG ¤EG Úª«dG øe √QÉ°ùe Ò«¨àH IÉaƒdG ¤EG …ODƒj ób ≠«∏H çOÉM ‘ ¬àfƒYQh ¬dɪgEG ÖÑ°ùà«a QhôŸG ∞àµj ⁄h ∂dòd ÉYOGQ ÉHÉ≤Y »FÉæ÷G ´ô°ûŸG º¶f ∂dòd ,õé©dG hCG ¿hO Qƒ°üàj ’ ÉC £ÿG ¿C’ ∂dP ,ÚeCÉàdG ácô°T øe ¢†jƒ©àdÉH ΩÉ«b ΩóY OóM ´ô°ûŸG øµdh Qò◊Gh ᣫ◊G äÉÑLGƒH ∫ÓNE’G áë°VGh á«YɪàLG ᫪gCG Qô°†∏d ¿Éc GPEG ’EG á«FÉæ÷G á«dhDƒ°ùŸG .™ªàéª∏d

ÉgOóëj á«Yƒ°Vƒe ádCÉ°ùe ÉC £ÿG áeÉ°ùL ôjó≤J ¿ƒc áHƒ≤©dG ¿CG ¬dh ,CÉ£ÿÉH âWÉMCG »àdG ±hô¶dÉH Éæ«©à°ùe ´ƒ°VƒŸG »°VÉb ÒZ Cɢ£ÿG ø˘e á˘eɢ°ùL ó˘°TCG ™˘bƒ˘à˘dɢH ܃˘ë˘ °üŸG Cɢ £ÿG Èà˘˘©˘ j á˘£˘«◊G äÉ˘Ñ˘LGƒ˘H ∫Ó˘NE’G QGó˘≤˘e Èà˘˘©˘ j ¿CG ¬˘˘dh ¬˘˘H ܃˘˘ë˘ °üŸG ÉC £ÿG áeÉ°ùL Èà©j ¿CG É°†jCG ¬dh ,CÉ£ÿG áeÉ°ù÷ GQÉ«©e Qò◊Gh .GOó°ûe ÉaôX IóYÉb ÊóŸG ¿ƒfÉ≤dG ™°†j :ÊóŸG ÉC £ÿGh »FÉæ÷G ÉC £ÿG -3 ''¢†jƒ©àH ¬ÑµJQG øe Ωõ∏j Ò¨∏d GQô°V ÖÑ°S ÉC £N πc'' ÉgOÉØe hCG GQƒ°U ¬d Oóëj ⁄h ÉC £N ßØd »æjôëÑdG ´ô°ûŸG ≥∏WCG ó≤a ¿Éc ɪ¡e ÉC £N πc ¿CG ≈∏Y »æjôëÑdG AÉ°†≤dG ô≤à°SGh ,áeÉ°ùL .á«fóŸG á«dhDƒ°ùŸG ΩÉ«≤d »Øµj GÒ°ùj Ò°ù«dG ÉC £ÿG ¿CG ∂dP ≈æ©eh ÉC £ÿG IóMh ¤EG AÉ°†≤dG ÖgPh

.øØdGh º∏©dG áë°U ¤EG AÉ°SCG AGhO Ö«Ñ£dG ∞°üj ¿CG É«æa ÉC £N ó©j Ée ∫Éãeh øY πبj ¿CG hCG Ö«Ñ£dG É¡«dEG ¬Ñàæj ⁄ á°UÉN á«°SÉ°ù◊ ¢†jôŸG .¢†jôŸG ∫ÉM IQƒ£N √ôjó≤J Ωó©d »°UÉ°üàNG Ö«ÑW AÉYóà°SG hCG ,á«MGô÷G äGhOC’G º«≤©J Ö«Ñ£dG ∫ÉØZEG …OÉŸG ÉC £ÿG ∫Éãeh .¢†jôŸG º°ùL ‘ É¡°†©H ≈°ùæj ¿CG ôØਟG ÒZ ÉC £ÿG hCG :Ò°ù«dG ÉC £ÿGh º«°ù÷G ÉC £ÿG -2 OÉà©ŸG ¢üî°ûdG QÉ«©e ¿CG ábôØàdG ≥∏£æeh ,GóL Ò°ù«dG ÉC £ÿGh ójó°ûdG ¢üî°ûdG QÉ«©e ÉeCG ,ʃfÉ≤dG ¬≤ØdG ¬H iOÉf Ée ôNBG ƒg ,…óª©dG ÒZ ÉC £î∏d á«°SÉ°SC’G IôµØdG ™e ≥Øàj º∏a ¢Uô◊G ∫GõfEG ‘ ájôjó≤àdG »°VÉ≤dG á£∏°S ójó– ‘ »g ábôØàdG ᫪gCGh

√òg ‘h ,…óª©dG ÒZ ÉC £ÿG Qƒ°U ≈∏Y Aƒ°†dG Éæ«≤dCG ¿CG ≥Ñ°S :»gh …óª©dG ÒZ ÉC £ÿG ´GƒfCG ºgCG RÉéjEÉH í°Vƒæ°S IôŸG Qó°üj Ée »æØdG ÉC £ÿÉH OGôj :…OÉŸG ÉC £ÿGh »æØdG ÉC £ÿG -1 Ú°Sóæ¡ŸGh ádOÉ«°üdGh AÉÑWC’Éc øa É¡H áæ¡e …hP ∫ÉLQ øY ÉC £ÿG Gòg Oóëàjh ,º¡æ¡e ∫ɪYCÉH ≥∏©àe ÉC £N øe ÚeÉÙGh Iô°TÉÑe ∫ƒ°UCG Oó– »àdG á«æØdGh ᫪∏©dG óYGƒ≤dG ¤EG ´ƒLôdÉH hCG óYGƒ≤dG √ò¡H π¡÷G ¤EG ÉC £ÿG Gòg ™Lôj óbh ,ø¡ŸG √òg øe ¬dƒîJ ɪ«a ôjó≤àdG Aƒ°S hCG í«ë°U ÒZ Ék≤«Ñ£J É¡≤«Ñ£J .…ôjó≤J ∫É› Qò◊Gh ᣫ◊G äÉÑLGƒH ∫ÓNE’G ¤EG ™LÒa …OÉŸG ÉC £ÿG ÉeCG º¡æ¡e ¥É£f ‘ ¿ƒ«æ¡ŸG º¡æeh ,áaÉc ¢SÉædG É¡H Ωõà∏j »àdG áeÉ©dG óYGƒ≤H Gƒeõà∏j ¿CG πÑb áeÉ©dG äÉÑLGƒdG √ò¡H ¿ƒeõà∏j ºgQÉÑàYÉH


9

»eÓ°SE’G øWƒdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

islamic islamic@alwatannews.net

»eÓ°SE’G ¿CÉ°ûdÉH ≈æ©J á«YƒÑ°SCG áëØ°U ï«°ûdG ó«dh :OGóYEG

ô``cPh AÉ```YO âfCG ’EG ¬dEG ’ ¬∏dG âfCG ∂fCG ó¡°ûf ÉæfCÉH ∂dCÉ°ùf Ωƒ«bÉj »MÉj ΩGôcE’Gh ∫Ó÷G GPÉj ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG ™jóHÉj ¿ÉæŸG ,∂d ∂jô°T ’ ∑óMh âfCG ’EG ¬dEG ’ óª◊G ∂d ¿CÉH ∂dCÉ°ùf ÉfEG º¡∏dG ∂fEG Éf’ƒeÉj Éæ«∏Y ÖJh ,º«∏©dG ™«ª°ùdG âfCG ∂fEG Éæe πÑ≤J ÉæHQ ,øjOhô£e ∑OƒL ÜÉH øY ’h ÚÑFÉN AÉYódG Gòg ó©H ÉfOôJ ’CG ,óMCG kGƒØc ¬d øµj ⁄h ódƒj ⁄h ó∏j ⁄ …òdG óª°üdG óMC’G .áÑFÉN kGôØ°p U ÉæjójCG Oôj ’ øe Éj øjOƒLC’G OƒLCG Éj ÚÑFÉN ÉfOôJ Óa ∂HGòY ≈°ûîfh ∂àªMQ ƒLôf ,∂«dEG áYGô°†dG ∞cCG ™aôf ∑OÉÑY ÉfEG º¡∏dG ,º«MôdG ÜGƒàdG âfCG

¬∏dG ‘ Ió«≤©dG É¡Hô¨e øe ¢ùª°ûdG ´ƒ∏W

…OÓH øe óLÉ°ùe

…OGh ƒ``H ∫BG ó``é°ùe

n»pJÉrC nj rhnCG n∂tHnQ n»pJÉrC nj rhnCG oánµpFÓnªrdG oºo¡n«pJÉrC nJ r¿nCG ’pEG n¿hoôo¶rænj rπng} :¤É©J ¬∏dG ∫Éb røpe rânæneBG røoµnJ rºnd Én¡ofÉnÁpEG kÉ°ùrØfn o™nØrænj ’ n∂uHnQ päÉnjBG o¢†r©nH »pJÉrC nj nΩrƒnj n∂uHnQ päÉnjBG o¢†r©nH .|n¿hoôp¶nàræoe ÉsfpEG Ghoôp¶nàrfG pπob kGôr«nN Én¡pfÉnÁpEG »pa rânÑ°n ùnc rhnCG oπrÑnb ™∏£J ≈àM áYÉ°ùdG Ωƒ≤J ’{ :˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫Éb ,Iôjôg »HCG øYh É°ùØf ™Øæj ’ ÚM ∑Gòa ;É¡«∏Y øe øeBG ;¢SÉædG ÉgBGQ GPEÉa ;É¡Hô¨e øe ¢ùª°ûdG ¢ùª°ûdG ´ƒ∏W) :¤É©J ¬∏dG º¡ªMQ Aɪ∏©dG ∫Ébh .zπÑb øe âæeBG øµJ ⁄ É¡fÉÁEG ≈∏Y ∫õæŸG ÜÉàµdÉHh πH ,áëjô°üdG QÉÑNC’Gh áë«ë°üdG áæ°ùdÉH âHÉK É¡Hô¨e øe .(π°SôŸG »ÑædG ájB’G ‘ |∂HQ äÉjBG ¢†©H »JCÉj Ωƒj} ¿CG ≈∏Y - ºgQƒ¡ªL hCG - ¿hô°ùØŸG ™ªLCG øµj ⁄ øe ¿CG :ájB’G øe Oƒ°ü≤ŸGh ,É¡Hô¨e øe ¢ùª°ûdG ´ƒ∏W »g á≤HÉ°ùdG ⁄h ,¿ÉÁE’G ójóŒ ¬©Øæj ⁄ É¡Hô¨e øe ¢ùª°ûdG â©∏W GPEG kÉ≤≤ëàe ¬fÉÁEG √GóY ÉŸ ¢SÉ°SC’G ƒg …òdG ¿ÉÁE’G ó≤a ¬fC’ ;∫ɪYC’G ™«ªL øe ôH π©a ¬©Øæj ∂dP πÑb ¬æe Qó°U Ée ’h ,òÄæ«M çOÉ◊G ¬fÉÁEG ¬©Øæj Óa ,∫ɪYC’G ∂∏J øe ÒZh ±É«°VC’G iôbh ÜÉbôdG ¥ÉàYEGh ΩÉMQC’G á∏°U øe ÈdG πªYh ¿É°ùME’G øe ∂dP ‘ çOÉ◊G ¿ÉÁE’G ,¢SÉ°SCG ÒZ ≈∏Y É¡fC’ ;¥ÓNC’G ΩQɵe ƒg ɇ ∂dP øe ¿CG ≈∏Y π«dO áÁôµdG ájB’G ™e IôJGƒàŸG åjOÉMC’G √ò¡a .k’ƒÑ≤e ¢ù«d âbƒdG ∂dòc ¿Éc ɉEGh ,¬æe πÑ≤J ’ É¡Hô¨e øe ¢ùª°ûdG ´ƒ∏W ó©H áHƒJh kÉfÉÁEG çóMCG É¡HGÎbG ≈∏Y ádGódG É¡JÉeÓYh áYÉ°ùdG •Gô°TCG øe ∂dP ¿C’ ;- º∏YCG ¬∏dGh Ghr nCGQn ɪs n∏na} :¤É©J ∫Éb ɪc ;áeÉ«≤dG Ωƒj á∏eÉ©e âbƒdG ∂dP πeƒ©a ,ÉgƒfOh rºo¡ofÉnÁpEG rºo¡o©nØær nj o∂nj rºn∏na nÚpcpôr°ûoe p¬pH Ésæoc ÉnªpH ÉnfrônØncnh o√nórMnh p¬s∏dÉpH ÉsæneBG GƒodÉnb Énæn°SÉrC nH ≈∏Yh .|¿hoôap ÉnµrdG n∂dp Énæog nô°p ùnNnh √p Op ÉnÑYp »ap rân∏Nn rónb »àp sdG ¬p s∏dG násæo°S Énæn°SÉrC nH GrhnCGnQ Ésªnd ,áYÉ°ùdG ΩÉ«b Üôbh ¿ƒµdG Ωɶf Ò«¨àH ¿PDƒj ´õØe ∫ƒgh º«¶Y çóM Gò¡a ;πc ábƒ∏fl IôHóe ¢ùª°ûdG √òg ¿CGh ,πLh õY ¬∏dG IQób º«¶Y ≈∏Y π«dO ¬«ah .¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH π∏ÿG É¡jΩj

∂«Ñf ±ôYG áæjóŸG ˜ ¬dƒNO

:¿ƒfPƒD ŸG ¯ øH óªfi øH óªMCG øH ¬∏dG óÑY øH óªMCG ï«°ûdG (1 ¬ªMQ Ω1926 ≥aGƒŸG `g 1346 ∫hC’G ™«HQ ‘ â«°ûHƒÑdG Ú°ùM .¬∏dG .¬∏dG ¬ªMQ ¬∏dG óÑY êÉ◊G (2 â«°ûHƒÑdG óªMCG øH ¬∏dG óÑY øH óªMCG øH ó©°S êÉ◊G (3 .¬∏dG ¬ªMQ kÉÑjô≤J Ω1990 ≥aGƒŸG `g 1410 ΩÉY ≈aƒàŸG ≥aGƒŸG `g 1410 ΩÉY òæe (óæ¡dG øe) π°†a ó«°S (4 .kÉÑjô≤J Ω1990 :óé°ùŸG ≈∏Y ±Ébh’C G ¯ ¥ƒ°ùH ÚcÉcódG øe áYƒª› øY IQÉÑY ±ÉbhCG óé°ùª∏d .áeÉæŸG :óé°ùŸÉH »ª∏©dG •É°ûædG ¯ ‘ ËôµdG ¿BGô≤dG º«∏©J äÉ≤∏M º«gGôHEG Óe º«≤j ¿Éc ¢ShQO ó˘é˘°ùŸG ‘ Ωɢ≤˘J kɢ«˘dɢMh ,ó˘é˘ °ùŸG ø˘˘e Öjô˘˘≤˘ dG ¬˘˘à˘ «˘ H .Öàµ∏d á©°VGƒàe áÑàµe óé°ùŸÉHh ,äÉ«dÉé∏d

ᣰSƒàe IQÉæe ¬Hh ,≈∏°üŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿Gƒ«dh ¿ÉÑ°üdÉH §°Sh ‘ ™≤j ôÄH ¬H ¿Éch ,¬æe ∫ɪ°ûdG á¡L §°SƒàJ ´ÉØJQ’G §°Sƒàj ¬HÉHh ,óé°ùŸG ¥ô°T kÉ«dÉM √É«ŸG äGQhO ™≤Jh ,óé°ùŸG .IQÉæŸG øe Öjôb ∫ɪ°ûdG á¡L :áªF’C G ¯ øH óªfi øH óªMCG øH ¬∏dG óÑY øH óªMCG ï«°ûdG (1 ≈àM Ω1926 ≥aGƒŸG `g 1346 ∫hC’G ™«HQ ‘ â«°ûH ƒHCG Ú°ùM ƒgh ¬∏dG ¬ªMQ Ω1960 ≥aGƒŸG `g 1380 ΩÉY ¬JÉah π«Ñb ¢Vôe .(º¡aô©f ’ ¬∏Ñb áªFCG ∑Éæg) »æjódG 󡩪∏d ÊÉãdG ôjóŸG óªMCG øH ¬∏dG óÑY øH óªMCG øH ≈°ù«Y »°VÉ≤dG ï«°ûdG (2 `g 1380 ΩÉY π«Ñb √ódGh ¢Vôe òæe ¬∏dG ¬¶ØM â«°ûHƒÑdG .kÉÑjô≤J Ω1971 ≥aGƒŸG `g 1391 ΩÉY ≈àM Ω1960 ≥aGƒŸG á˘jô˘b ø˘˘e) ¬˘˘∏˘ dG ¬˘˘ª˘ MQ …hGô˘˘°ù÷G º˘˘«˘ gGô˘˘HEG êÉ◊G (3 .(Iô°ù÷G .¬∏dG ¬¶ØM ô°üe øe πLQ (4 øe ¬∏dG ¬¶ØM ÓŸG ≈Ø£°üe øH »∏Y óªfi êÉ◊G (5 .Ω1996 ≥aGƒŸG `g 1416 ΩÉY

:™LGôŸG ídÉ°U óªfi PÉà°SC’G ™e á∏HÉ≤e ,¬∏dG ¬¶ØM â«°ûHƒÑdG ¬∏dG ,¬∏dG ¬¶ØM …OGó¨ÑdG ÊÉ£ë≤dG º°SÉb øH ¥GRôdG óÑY øH ,¬∏dG ¬¶ØM …ô°ShódG ó©°S øH ó°TGQ êÉ◊G ™e á∏HÉ≤e Ú°ùM øH Oƒªfi øH »∏Y øH …Rƒa ¢Sóæ¡ŸG ™e á∏HÉ≤e .¬∏dG ¬¶ØM ó˘˘é˘°ùª˘˘∏˘ d IQô˘˘µ˘ àŸG ᢢ«˘ °ü°ûdG ᢢ«˘ fG󢢫ŸG äGQɢ˘jõ˘˘dG (6 .∞dDƒŸG É¡H ΩÉb »àdGh

.óé°ùŸG ≈∏Y áÁób äÉ«Øbh (1 ‘ (»ª°ûH) ¬«LÉM ¬∏dG óÑY ΩƒMôŸG ø°ùÙG á«°Uh (2 .`g 1300 áæ°S ÖLQ 23 áeÉæŸG óLÉ°ùe ÊPDƒeh áªFCG Aɪ°SC’ á檰†àe áªFÉb (3 .Ω1942 ≥aGƒŸG `g 1362 ΩÉ©d .(1) Oó©dG IQGódG á∏› ,(24) Oó©dG á≤«KƒdG á∏› (4 óÑY øH óªMCG øH ≈°ù«Y »°VÉ≤dG ï«°ûdG ™e á∏HÉ≤e (5

:…OGhòdG ÚgÉ°T øH QóH :OGóYEG

:™bƒŸG ¯ ≈ª°ùj kÉfÉ«MCGh ,ñƒ«°ûdG ≥jôa ÜôZ ܃æL óé°ùŸG ™≤j kÉ«dÉMh ,≥FÉKƒdG ¢†©H ‘ ɪc IQɪ◊G ≥jôØH óé°ùŸG ™bƒe ≥jôa ܃æL ™bGƒdG ∫ɪ°ûdG á¡L ™jQGQõdG ≥jôa ™ÑJ Èà©j ™eÉL ¥ô°ûdG á¡L øªa ¬«dEG óLÉ°ùŸG ÜôbCG øY ÉeCGh ,Iô°U ƒHCG á˘¡˘L ø˘eh ,á˘Ø˘«˘∏˘N ∫BG ¿É˘ª˘«˘∏˘°S ø˘H á˘Ø˘«˘∏˘N ø˘H »˘∏˘Y ï˘˘«˘ °ûdG ܃æ÷G á¡L øeh ,…ô°ShódG áHÉÑb ƒHCG π«∏N ™eÉL ∫ɪ°ûdG .™jQGQõdG ™eÉL :¿hOóÛGh ¢ù°SƒD ŸGh ¢ù«°SÉC àdG ïjQÉJ ¯ ,Ω1869 ≥aGƒŸG `g 1286 ΩÉY πÑb kGOƒLƒe ¿Éc óé°ùŸG ™Lôj »àdG …OGh ƒH ∫BG Iô°SC’ ™Lôj ¬fCG ó≤à©«a ¢ù°SDƒŸG ÉeCGh øjôëÑdG Gƒ∏NO øjòdG ô°SGhódG á∏«Ñb øe ÚYGOƒ∏d É¡Ñ°ùf Iô°SC’G √òg ÒgÉ°ûe øeh ,Ω1842 ≥aGƒŸG `g 1258 ΩÉY πÑb `g 1265 ΩÉY ¥’õdÉH Oƒdƒe ƒgh …OGh ƒH ∫BG ᩪL øH ÚgÉ°T ¢†©H √óæYh ,º¡«a áYƒª°ùe ¬àª∏ch ô°SGhódG AGÈc óMCG ,π«îædG ¢†©H √óæYh ,DƒdDƒ∏dG ‘ kÓ«∏b πeÉ©jh ,¢üjhGƒ¨dG øe ¬dh `g 1300 áæ°S ÖLQ 23 ‘ kÉ«M ¿Éc ,™jóÑdG øµ°ùjh øe ôLÉg ø‡ ºgh ,≈°ù«Yh ¢ù«ªNh ¬∏dG óÑYh óªMCG AÉæHC’G â«H) …OGh øH ∫BGh ,`g 1341 Ió©≤dG hP 27 ‘ Èî∏d øjôëÑdG …OGh øH ∫BG º°SÉH óé°ùe ∑Éæg ¿CÉH kɪ∏Y ,ÚYGOƒdG ‘ (IQÉeE’G kÉ«dÉMh ,É¡H áÁó≤dG óLÉ°ùŸG øe ∂dòc ƒgh ™jóÑdG ájô≤H .ÈÿÉH ¿ƒæµ°ùj IôŸG ‘h kÉÁób äGôe IóY óé°ùŸG AÉæH ójóŒ ó«YCG óbh øe ÒÿG äÓYÉa ióMEG á≤Øf ≈∏Y √ójóŒ ó«YCG IÒNC’G .Ω1980 ≥aGƒŸG `g 1400 ΩÉY ‘ á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO :á«îjQÉàdG πMGôŸG ÈY óé°ùŸG ∞°Uh ¯ ¢ThôØe ¢TƒM ¬Hh Ωó≤dG ‘ kÓZƒe óé°ùŸG AÉæH ¿Éc

á«eÓ°SEG º«b

AÓ```ÿG ÜGOBG ɢfó˘Lƒ˘a ,Ωɢ˘°ûdG ɢ˘æ˘ eó˘˘≤˘ a :܃˘˘jCG ƒ˘˘HCG ∫ɢ˘b ,Gƒ˘˘Hô˘˘Zh Gƒ˘˘bô˘˘°T ôبà°ùfh ,É¡æY ±ôëææa ,áÑ©µdG ƒëf â«æH ób ¢†«MGôe .z¬∏dG :AÓÿG øe êhôÿG ó©H ¿ƒHÉ°üdGh AÉŸÉH øjó«dG π°ùZ @ ™e âæc) :∫Éb ¬æY ¬∏dG »°VQ ¬∏dG óÑY øH ôjôL øY OQh ÉŸ ôjôL Éj :∫Éb ºK ,áLÉ◊G ≈°†≤a ,AÓÿG ≈JCÉa ,˜ »ÑædG É¡H ∂dóa ,√ó«H ∫Ébh ,≈éæà°SÉa ,AÉŸÉH â«JCÉa ,kGQƒ¡W äÉg ¿C’ ÜGÎdÉH ∂dódG ΩÉ≤e Ωƒ«dG ¿ƒHÉ°üdG Ωƒ≤j å«M .(¢VQC’G ƒ˘gh ,ɢgQÉ`` ` ` ` `KBGh á`` ` ` ` °SÉ`` ` é˘æ˘dG ÜɢgPEGh IQɢ˘¡˘ £˘ dG »˘˘g ᢢjɢ˘¨˘ dG Gò˘˘g ‘ ÜGÎdG Ió˘˘Fɢ˘a ∫ɢ˘Ø˘ ZGE Ωó˘˘Y ™˘˘e ¿ƒ˘˘Hɢ˘°üdɢ˘H π˘˘ °Uɢ˘ M OƒLh ΩóY óæY QhódG Gò¡H Ωƒ≤j ¿CG øµÁ å«M ,ÖfÉ÷G .¿ƒHÉ°U

∂dP ‘ AGƒ°Sh ,¿É«æÑdG ‘ hCG AGôë°üdG ‘ ¿Éc AGƒ°S áLÉ◊G .IQhô°†dG ΩÓc ’EG ,ΩÓµdGh QÉcPC’G ™«ªL øcÉeGC h º¡≤jôWh ¢SÉædG πX ‘ áLÉ◊G AÉ°†b ΩóY @ ,OQGƒŸG ‘ RGÈdG :çÓãdG ÚæYÓdG Gƒ≤JG{ :˜ ∫Éb :º¡°Sƒ∏L .zπ¶dGh ,≥jô£dG áYQÉbh Ö«°üJ ’ ≈àM á°SÉéædG ÖæŒh ,∫ƒÑdG øe AGÈà°S’G @ .¿óÑdG hGC ܃ãdG ºcóMCG ∫ÉH GPEG{ :˜ »ÑædG ∫Éb :Úª«dÉH AÉéæà°S’G ΩóY @ ‘ ¢ùØæàj ’h ,¬æ«ª«H èæà°ùj ’h ,¬æ«ª«H √ôcP òNCÉj Óa .zAÉfE’G GPEG{ :˜ »ÑædG ∫Éb :ÉgQÉHóà°SG hGC á∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG ΩóY @ øµdh ,ÉghôHóà°ùJ ’h á˘∏˘Ñ˘≤˘dG Gƒ˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùJ Ó˘a §˘Fɢ¨˘dG º˘à˘«˘JCG

:É¡æe ÜGOBG AÓÿG ∫ƒNód πÑb ¬HQ ¿É°ùfE’G ôcòj ¿CG ÜGOB’G ºgCG øªa :¬∏dG ôcP @ ≈∏°U ËôµdG ∫ƒ°SôdG ÈNCG ó≤a áLÉ◊G AÉ°†b ™°Vƒe ¬dƒNO ɢ¡˘«˘a ó˘˘Lƒ˘˘j ᢢLÉ◊G Aɢ˘°†b ™˘˘°VGƒ˘˘e ¿CG º˘˘∏˘ °Sh ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ¬˘˘∏˘ dG √ò˘˘g ¿EG) :ΩÓ˘˘°ùdGh IÓ˘˘°üdG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ∫ɢ˘b Gò˘˘¡˘ dh ,ÚWɢ˘«˘ ˘°ûdG º¡∏dG :π≤«∏a AÓÿG ºcóMCG πNO GPEÉa ,Iô°†àfi ¢Tƒ°û◊G .(åFÉÑÿGh åÑÿG øe ∂H PƒYCG ÊCG .≈檫dÉH êhôÿGh iô°ù«dG πLôdÉH ∫ƒNódG @ ø©a :ôgÉX πµ°ûH ¬∏dG ôcP ¬«a A»°T ÜÉ룰UG ΩóY @ AÓÿG πNO GPEG ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿Éc) :∫Éb ¬æY ¬∏dG »°VQ ¢ùfCG .(¬∏dG ∫ƒ°SQ óªfi ¬«∏Y kÉ°Tƒ≤æe ¿Éch ,¬“ÉN ™°Vh AÉ°†b ádÉM ‘ ¿Égôµ«a :ΩÓµdGh ôcòdG øY OÉ©àH’G @

Ωƒ˘j π˘c Gƒ˘fɢ˘µ˘ a º˘˘gɢ˘jEG √󢢰übh ᢢµ˘ e ø˘˘e ¬˘˘Lôfl Qɢ˘°üfC’G ≠˘˘∏˘ H ¿É˘˘c ó˘˘b ∫hC’G ™«HQ øe ô°ûY ÊÉãdG ÚæK’G Ωƒj ¿Éc ɪ∏a ¬fhô¶àæj Iô◊G ¤EG ¿ƒLôîj ≈ë°†dG óà°TG ÚM ¬∏dG ∫ƒ°SQ ºgÉaGh ˜ ¬JƒÑf øe áæ°S Iô°ûY çÓK ¢SCGQ ≈∏Y øe ∫hCG ¿Éch º¡Jƒ«H ¤EG Gƒ©LQ º¡«∏Y ∫ÉW ɪ∏a òÄeƒj QÉ°üfC’G êôN ób ¿Éch »æH Éj :¬Jƒ°U ≈∏YCÉH iOÉæa - ¬ªWCG í£°S ≈∏Y ¿Éc h - Oƒ¡«dG øe πLQ ¬H ô°üH á«ëàH √ƒ«Mh º¡MÓ°S ‘ QÉ°üfC’G êôîa !¿hô¶àæJ …òdG ºcóL Gòg á∏«b .IƒÑædG øH ó©°S ≈∏Y πH :π«bh Ωó¡dG øH Ωƒã∏c ≈∏Y AÉÑ≤H ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫õfh ¿Éch ó©H √ôj ⁄ ºgÌcCGh ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈∏Y ¿ƒª∏°ùj ¿ƒª∏°ùŸG AÉLh áªã«N ܃ãH ôµH ƒHCG ΩÉb ô◊G óà°TG ɪ∏a ¬Ñ«°T I̵d ôµH ÉHCG ¬æ¶j ºgÌcCG hCG º¡°†©H IÓ˘°üdG ¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG ∫ƒ˘°SQ ò˘Ä˘æ˘«˘M ¢Sɢæ˘dG ≥˘≤˘ë˘à˘a ˜ ¬˘∏˘dG ∫ƒ˘°SQ ≈˘∏˘ Y π˘˘∏˘ ¶˘ j óé°ùe ¢ù°SCGh kÉeƒj ô°ûY á©HQCG :π«bh kÉeÉjCG AÉÑ≤H ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ΩÉbCÉa ,ΩÓ°ùdGh ‘ ÉgÓ°üa ±ƒY øH ⁄É°S »æH ‘ ᩪ÷G ¬àcQOCÉa ¤É©J ¬∏dG ôeCÉH ÖcQ ºK AÉÑb º¡«∏Y ∫õæj ¿CG QGódG ∂∏J πgCG ¬«dEG ÖZQh kÉfƒfGQ …OGƒdG ø£H ‘ …òdG óé°ùŸG QhO øe QGóH ô“ ’ ¬H IôFÉ°S ¬àbÉf ∫õJ º∏a ,zIQƒeCÉe É¡fEÉa ÉgƒYO{ :∫É≤a ɪ∏a ,zIQƒeCÉe É¡fEÉa ÉgƒYO{ :∫ƒ≤«a º¡«∏Y ∫hõædG ‘ ¬«dEG GƒÑZQ ’EG QÉ°üfC’G kÓ«∏b äQÉ°Sh â°†¡f ≈àM ˜ É¡æY ∫õæj ⁄h âcôH Ωƒ«dG √óé°ùe ™°Vƒe äAÉL º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U É¡æY ∫õæa ∫hC’G É¡©°Vƒe ‘ âcÈa â©LQh âàØàdG ºK ¤EG ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ πMQ ¬æY ¬∏dG »°VQ ܃jCG ƒHCG πªëa QÉéædG »æH QGO ‘ ∂dPh kGóé°ùe √ÉæHh Úª«à«d kGóHôe ¿Éch óé°ùŸG ™°Vƒe ¬∏dG ∫ƒ°SQ iΰTG h ,¬dõæe »gh áæ°ùdG √òg ‘h .¬ÑfÉL ¤EG kGôéM ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫B’ »æHh ¿B’G √óé°ùe ƒ¡a QÉ°üfC’Gh øjôLÉ¡ŸG ÚH ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈NBG ácQÉÑŸG ájƒÑædG Iôé¡dG øe ¤hC’G ¢Vôah .áHGô≤dG ≈∏Y kÉeó≤e kÉKQEG ΩÓ°SE’G AGóàHG ‘ AÉNE’G Gò¡H ¿ƒKQGƒàj Gƒfɵa .øjôLÉ¡ŸG AGô≤ØH kÉ≤aQ IÉcõdG ∑GP PEG ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG

ôFÉѵdG •Gƒ∏dG IÒÑc øe ™°Vƒe ÒZ ‘ •ƒd Ωƒb á°üb õjõ©dG ¬HÉàc ‘ Éæ«∏Y πLh õY ¬∏dG ¢üb É¡«∏Y Éfô£eCGh É¡∏aÉ°S É¡«dÉY Éæ∏©L ÉfôeCG AÉL ɪ∏a} :¤É©J ¬∏dG ∫ƒb ∂dP ƒ∏àj …CG (Oƒ°†æe) ôLB’Éc QÉ°U ≈àM ïÑW ÚW øe …CG |π«é°S øe IQÉéM πgCG IQÉéM øe â°ù«d É¡fCÉH É¡H ±ô©J áeÓ©H áª∏©e …CG |áeƒ°ùe} kÉ°†©H ¬°†©H Éeh) ¬fPEÉH ’EG É¡æe A»°T ‘ ±ô°üàj ’ »àdG ¬àfGõN ‘ …CG |∂HQ óæY} É«fódG º¡H πëj ¿CG º¡∏©a Gƒ∏©a GPEG áeC’G √òg »ŸÉX øe »g Ée (ó«©ÑH ڟɶdG øe »g .ÜGò©dG øe ∂ÄdhCÉH πM Ée πªY øe ¬∏dG ø©d ,•ƒd Ωƒb πªY πªY øe ¬∏dG ø©d{ :˜ »ÑædG ∫Éb Gò¡dh :ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y ∫Ébh ,z•ƒd Ωƒb πªY πªY øe ¬∏dG ø©d ..•ƒd Ωƒb πªY .z¬H ∫ƒ©ØŸG h πYÉØdG Gƒ∏àbÉa •ƒd Ωƒb πªY πª©j √ƒ“óLh øe{ ¿ƒJCÉJCG} :¤É©J ¬∏dG ΩôM »àdG ôFÉѵdG øe •ƒ∏àdG ¿CG ≈∏Y ¿ƒª∏°ùŸG ™ªLCGh Ωƒb ºàfCG πH ºµLGhRCG øe ºµHQ ºµd ≥∏N Ée ¿hQòJ h . ÚŸÉ©dG øe ¿GôcòdG .ΩGô◊G ¤EG ∫Ó◊G øe ¿hRÉ› …CG ,|¿hOÉY ºgh ¿ƒ«Wƒ∏dG º¡d ∫É≤j Ωƒb áeC’G √òg ‘ ¿ƒµ«°S :»cƒ∏©°üdG ó«©°S ƒHCG ∫Ébh πª©dG ∂dP ¿ƒ∏ª©j ∞æ°Uh ¿ƒëaÉ°üj ∞æ°Uh ¿hô¶æj ∞æ°U ±Éæ°UCG áKÓK ≈∏Y ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U »ÑædG øY í°U ÉŸ ÉfR OôeC’Gh ICGôŸG ¤EG Iƒ¡°ûH ô¶ædGh .å«ÑÿG ÉfRh ¢û£ÑdG ó«dG ÉfRh ≥£ædG ¿É°ù∏dG ÉfRh ô¶ædG Ú©dG ÉfR{ :∫Éb ¬fCG º∏°Sh ∂dP ¥ó°üj êôØdGh »¡à°ûJh »æ“ ¢ùØædGh ´Éªà°S’G ¿PC’G ÉfRh ≈£ÿG πLôdG º¡«dEG ô¶ædG øY h ¿GOôŸG øY ¢VGôYE’G ‘ ¿ƒ◊É°üdG ≠dÉH ∂dP πLC’h ,z¬Hòµjh .º¡à°ùdÉ›h º¡à£dÉfl øYh Qƒ°üc kGQƒ°U º¡d ¿EÉa AÉ«æZC’G O’hCG Gƒ°ùdÉŒ ’ :¿GƒcP øH ø°ù◊G ∫Éb .AÉ°ùædG øe áæàa ó°TCG º¡a iQGò©dG ¬æY ¬∏dG »°VQ ó«dƒdG øH ódÉN ø©a :kÉ©FÉW ¬°ùØf øe øµeCG øe áHƒ≤Y ÉeCGh kÓLQ »MGƒædG ¢†©H ‘ óLh ¬fCG ¬æY ¬∏dG »°VQ ≥jó°üdG ôµH »HCG ¤EG Öàc ¬fCG øH »∏Y ∫É≤a √ôeCG ‘ º¡æY ¬∏dG »°VQ áHÉë°üdG ôµH ƒHCG QÉ°ûà°SÉa √ôHO ‘ íµæj óbh •ƒd Ωƒb IóMGh áeCG ’EG ¬∏ª©j ⁄ ÖfP Gòg ¿EG :¬æY ¬∏dG »°VQ ÖdÉW »HCG ¬bôMCG ¬«dEG ôµH ƒHCG Öàµa QÉædÉH ¥ôëj ¿CG iQCG º¡H ™æ°U Éà ¤É©J ¬∏dG Éæª∏YCG .¬æY ¬∏dG »°VQ ódÉN ¬bôMCÉa QÉædÉH ¬«∏Y ¬∏dG ≈≤dCG íµæj ≈àM kÉ©FÉW ¬°ùØf øe øµeCG øe :¬æY ¬∏dG »°VQ »∏Y ∫Ébh .áeÉ«≤dG Ωƒj ¤EG √Èb ‘ kɪ«LQ kÉfÉ£«°T ¬∏©Lh AÉ°ùædG Iƒ¡°T

ÚæeDƒŸG ÒeCG ..ô`ª`Y ´Qh

¬``∏dG ÜGò`Y ø`e ¬`H â`jóàa’ kÉ`ÑgP ¢VQC’G ´Ó` n Wp ‹ ¿CG ƒd ™°Vƒa Qós b ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¿CG »æY º¡«¨∏HCÉa á°üØM Éj - π«∏≤dÉH AÉØàc’G …CG - á«LõàdÉH ≠s∏ÑJh É¡©°VGƒe ∫ƒ°†ØdG ɢ¡˘©˘ °VGƒ˘˘e ∫ƒ˘˘°†Ø˘˘dG sø` ` ` ` ` ©˘ °VC’ ¬`` ` ` ` `∏˘ dG ƒ˘˘a ,äQsó˘ b ÊCGh , s»˘Ñ˘nMɢ°U oπ˘ã˘eh »˘∏˘ã˘e ɉEGh ,á`` ` ` ` ` ` ` ` ` `«˘Lõ˘˘sà` ` `dɢ˘H ø˘˘¨˘ s∏˘ Ñ˘ JC’h ,≠∏Ña kGOGR OhõJ ó`` ` ` ` `bh ∫hC’G ≈°†ªa ,kÉ≤jôW Gƒµ∏°S áKÓãc ºK ,¬`` ` ` «dEG ≈`` ` ` ` ` ` ` ` °†aCÉa ¬`` ` ` ` ` ` ≤jôW ∂∏°ùa ôNB’G ¬©ÑJG ºK ≥◊ É`` ` `ªgOGõH »`` ` ` ` °VQh ɪ¡≤jôW Ωõd ¿EÉa ,ådÉãdG ¬©ÑJG ⁄ ɢ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ W ÒZ ∂∏˘˘ °S ¿EGh ,,ɢ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘©˘ ˘e ¿É˘˘ ch ɢ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘ H .ɪ`` ` ` ` ` `¡©eÉéj ÜÉ£ÿG øH ôªY ÚæeDƒŸG ÒeCG ógR ≈∏Y π«dO Gò¡a ∫ÉŸG â«H øe π«∏≤dÉH ≈ØàcG å«M ¬àØYh ¬æY ¬∏dG »°VQ .áeC’G QƒeC’ ¬ZôØJ πHÉ≤e

ÉgóæY øe GƒLôNh ,πÑ≤j ¿CG ’EG kGóMCG ¬d ≈ª°ùJ ’h ,ôØf øe :∫Ébh ,¬¡Lh ‘ Ö°†¨dG âaô©a ∂dP ‘ ôªY râ«≤∏a ƒd :∫Éb ,∂jCGQ º∏YCG ≈àM º¡ª∏Y ¤EG π«Ñ°S ’ :âdÉb ?A’Dƒg ∑ó°o ûfCG ,º¡æ«Hh »æ«H âfCG ,º¡gƒLh oärDƒ°o ùnd ºg øe oâª∏Y ?¢ùÑ∏ŸG øe ∂à«H ‘ ˜ ¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈æàbG Ée oπ°†aCG Ée ¬∏dG Ö£˘î˘jh ó˘aƒ˘∏˘d ɢª˘¡˘°ùÑ˘∏˘j ¿É˘c Ú≤˘˘°s û‡ ÚHƒ˘˘K :âdÉ`` ` ` ` ` b ?™˘aQCG ∑ó˘æ˘Y ¬˘dɢf Ωɢ©˘£˘dG …Cɢa :∫É`` ` ` ` ` b ,™˘nª˘oé˘∏˘d ɢª˘ ¡˘ «˘ a πØ°SCG IQÉM »gh É¡«∏Y ÉæÑÑ°üa Ò©°T IõÑN ÉfõrÑnN :âdÉb É¡æe ºs©£Jh É¡æe πcCÉa ,᪰SO á°s ûg ÉgÉæ∏©éa Éæd ásµY ¿Éc ∑óæY ¬£°ùÑj ¿Éc §°n ùrÑoe …CÉa :∫Éb ,É¡d káHÉ£à°SG ¬∏©éæa ∞«°üdG ‘ ¬©Hu ôf Éæc ÚîK Éæd AÉ°ùc :âdÉb ?CÉWhCG :∫Éb ,¬Ø°üæH ÉfôKóJh ¬Ø°üf É棰ùH AÉà°ûdG ¿Éc GPEÉa ,Éæà–

¬H âjóàa’ kÉÑgP ¢VQC’G ´n ÓpW ‹ ¿CG ƒd ¬∏dGh ,∂HÉë°UCG .(√GQCG ¿CG πÑb πLh õY ¬∏dG ÜGòY øe º«¶©dG ±ƒÿG Gòg ±Éîj ¬æY ¬∏dG »°VQ ôªY ¿Éc ó≤d øeh ,áæ÷ÉH ¬d ó¡°T ˜ »ÑædG ¿CG ™e ¤É©J ¬∏dG ÜGòY øe ôªY ‹h ÉŸ :∫Éb …È£dG ôjôL øHG ΩÉeE’G ¬LôNCG Ée ∂dP ∂dòH ¿Éµa ,¬d Gƒ°Vôa GƒfÉc …òdG ôµH »HCG ¥RQ ≈∏Y ó©b ¿ÉªãY º¡æe ,øjôLÉ¡ŸG øe ôØf ™ªàLÉa ,¬àLÉM äóà°TÉa ƒd :ÒHõdG ∫É≤a ,º¡æY ¬∏dG »°VQ ÒHõdGh áë∏Wh »∏Yh ÉfOOh :»∏Y ∫É≤a ,¬bRQ ‘ √ÉjEG Égójõf IOÉjR ‘ ôª©d Éæ∏b Gƒª∏¡a ,ô˘ª˘Y ¬˘fEG :¿É˘ª˘ã˘Y ∫ɢ≤˘a ,ɢæ˘H Gƒ˘≤˘∏˘£˘fɢa ∂dP π˘Ñ˘b ɢ¡˘ dCɢ °ùæ˘˘a ᢢ°üØ˘˘M »˘˘JCɢ f ,AGQh ø˘˘e √ó˘˘æ˘ Y ɢ˘e ÇÈà˘˘°ùæ˘˘∏˘ a øY ÈÿÉH ÈîJ ¿CG ÉghôeCGh É¡«∏Y Gƒ∏Nóa ,É¡ªàµà°ùfh

øe ¬æY ¬∏dG »°VQ ôªY ¬H ∞°üàj ¿Éc Ée á∏ãeCG øe åjóM øe …QÉîÑdG ΩÉeE’G ¬LôNCG Ée ¤É©J ¬∏dG á«°ûN π©L ôªY ø©oW ÉŸ :∫Éb ¬æY ¬∏dG »°VQ áeôfl øH Qƒ°ùŸG ÒeCG ɢj) :- ¬˘Yuõ˘é˘j ¬˘fCɢ ch - ¢Sɢ˘Ñ˘ Y ø˘˘HG ¬˘˘d ∫ɢ˘≤˘ a ,⁄Cɢ j ˜ ¬˘˘∏˘ dG ∫ƒ˘˘°SQ nâÑ˘˘ë˘ ˘°U ó˘˘ ≤˘ ˘d ∑GP ¿É˘˘ c ø˘˘ Ģ ˘dh Úæ˘˘ eDƒŸG âÑë°U ºK ,¢VGQ ∂æY ƒgh ¬àbQÉa ºK ,¬àÑë°U âæ°ùMCÉa ºK ,¢VGQ ∂æY ƒgh ¬àbQÉa ºK ,¬àÑë°U âæ°ùMCÉa ôµH ÉHCG ∂æY ºgh º¡æ˘bQÉ˘Ø˘à˘d º˘¡˘à˘bQɢa ø˘Ä˘dh º˘¡˘nà˘nÑ˘n뢰n U âÑ˘ë˘°U √É`` ` ` `°VQh ¬∏dG ∫ƒ°SQ áÑë°U øe näôcP Ée ÉseCG :∫Éb ,¿ƒ°VGQ øe äôcP Ée ÉeCGh ,»∏Y ¬H søne ¤É©J ¬∏dG øe wøne ∂dP ¿EÉa øs e √ôcP πL ¬∏dG øe øw en ∂dP ¿EÉa √É°VQh ôµH »HCG áÑë°U πLCGh ∂∏LCG øe ƒ¡a »YõL øe iôJ Ée ÉeCGh ,»∏Y ¬H


yo u t h

ÜÉÑ°T 10

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

youth@alwatannews.net

2

June

∂«`..`HÉÑ°T »©«Ñ°ùdG IÒeCG aalsubaie@alwtannews.net

..¿ƒ``````dƒ≤j »a º¡Ñ°UÉæe â∏Y ɪ¡e πµdG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG '»°ûªn j'' QhôªdG πLQ !¿ƒdƒ≤j ..â©°VGƒJ hCG ÉæJôjO kÉfÉ«MCG '¥ôØnj' QhôªdG ∫ÉLQ øe '¢†©ÑdG'' ¿CG ¿ƒª∏©j πg øµd ’ !!!¬à«HPÉLhCG ¬dɪL iƒà°ùeh ¬ØdÉîªdG ÖµJôe ¢ùæL √óæY Ée ≈dEG ô¶ædG ≈dEG GƒYOCG »æµd ,»Jɪ∏µH ÜOC’G OhóM ió©JCG .ájOÉ«ëdGh á¶≤«dGh »YƒdG øe ójõªH ™bGƒdG ´QGƒ°T ≈∏Y …ôéj Üô˘˘ °V hCG ,¢ü°ü≤˘˘ dG ∞˘˘ «˘ ˘dCɢ ˘ J ≈˘˘ ˘dEG ÖgPCG ø˘˘ ˘dh ,ø˘˘ ˘¡˘ ˘ µ˘ ˘ JCG ø˘˘ ˘d ióMEG ¬d â°Vô©J »≤«≤M ∞bƒe ™e ºµcôJCÉ°S »æµd ,∫ÉãeC’G ∞æ°üdG øe Qhôe πLQ ™e áÑjôb Iôàa òæe äÉHô≤ªdG »JÉ≤jó°U kɢ Mɢ˘Ñ˘ °U ɢ˘¡˘ JOɢ˘©˘ c âLô˘˘ N ..≈˘˘ dhC’G …Qƒ˘˘ £˘ °S »˘˘ a ¬˘˘ Jô˘˘ cP …ò˘˘ dG πªëJ øµJ ºd …òdG ∫É≤ædG É¡ØJÉg n¿ôa ,É¡∏ªY ≈dEG ¬¡Lƒàe É¡ØbhCG ..ôNB’G ±ô£dG ≈∏Y ¿Éc øe ≈∏Y OôJ ¿CG πÑbh ,¬àYɪ°S ∫ƒ≤J É¡Yɪ°S ≈∏Y äóàYG øjòdG óMCG »gh ,''¢†«HC’G AGOôdG GP'' ≈∏Y ΩGôàMGh ôjó≤J á«ëJ Éæe ¿ƒ≤ëà°ùj »∏dG ø∏jòg'' :º¡æY ¿ƒ∏°T ,∞aCÉàf ..√óM »°ùjE’Gh IQÉ«°ùdÉH ÉæMG ,ôëdÉg »a º¡àØbh .''º¡æ«©j ¬∏dG ..IQÉëdG ádóÑdÉg ø«°ùH’ ¬ªgGh ..¬dƒ≤J âfÉc ɪY kÉeɪJ ∞∏àîe ƒgÉe ∫ƒ≤J ¿B’G É¡æµd ..âfÉc âØbƒàa É¡d QÉ°TCG ,á°ü≤dG á∏ªµàd Oƒ©f ¿B’G ¬dƒ≤J Ée ±ô©ædh ô«Z Ióªd ¬©HÉ°UCG ø«H É¡Ñ∏≤j πXh IOÉ«≤dG á°üNQ Ö∏W ,kÉ©jô°S -É¡dƒb óM ≈∏Y áî°UÉe-''Ió«¡æJ'' »g ¬æe IQOÉÑe ∫hCGh ,á«≤£æe º˘˘ª˘ eG'' :kÓ˘ Fɢ˘b ¥ô˘˘WCG º˘˘K !∞˘˘°SDƒ˘ eh º˘˘«˘ à˘ j ô˘˘ «˘ °ùØ˘˘ à˘ H ’EG ô˘˘ °ùØ˘˘ oJ ’h '!!!»dƒ≤J ∂«HÉ°T'' :äOôa ,''!™«dO ¢ùeÉg 䃰üH !?èdƒbBG »æ«Ñà°T º©f :âHÉLCÉa ,¿ƒfÉ≤dG øY kGPEG ø«ª∏©J :∫É≤a ,áÄ£îe »fCG º∏YCG ÉfCGh -áØdÉîªdG QɶàfG »a »gh- ∂dòH kÉ≤Ñ°ùe ∂JôÑNCG óbh Qô˘˘HCG ’h »˘˘Ø˘ Jɢ˘g ≈˘˘∏˘ Y Oô˘˘∏˘ d äQô˘˘£˘ °VG »˘˘ æ˘ µ˘ d ¿ƒ˘˘ fɢ˘ ≤˘ dɢ˘ H Ωõ˘˘ à˘ dCG èahô¶H π¨°T »dÉe !?èdƒbBG »æ«Ñà°T'' :á«fÉK Égô°TÉÑa ..»°ùØæd …Oh Ée -!¬æe ô£J âfÉc É¡fCÉch- áYɪ°S êóæY Ée hCG êóæY Iƒ∏ëdG áª∏µdG ∫ƒ°ùàj øe á≤«≤M ƒg ¿Éµa πWɪj πXh .''!èØdÉNCG !É¡àØdÉîe øY ™æàªj »c ™FɪdG »LôàdGh '¢UÓNh áØdÉîe »æ£Y Iô«°üb »gh É¡dƒ£J ’'' :âdÉb Éægh …Oh Ée ¬fGh ¢û«d ..»æ©J ób 'IõN'' É¡«dEG ¬Lh ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc ɪa ó©Hh ,áØdÉîªdG Ö൫d kGô«NCG ÖgP '¬Jô≤M'' ÉeóæYh !!!»°ûdÉg …òdG 'è°ùªdG'' Gò¡H AÉ≤∏dG âªàN É¡µ∏ªJ ób Ö°†¨dG ¿Éch ,¬JOƒY ≈∏Y ¬≤«Ñ£J Öéj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ó≤àYCG :¬dÉãeC’ π°üj ¿CG ≈æªJCG ’h ,ΩGôàMÉH ¬ÑWÉN øWGƒe …CG º∏µJ ÉeóæY Ak ÉLQh ,™«ªédG âØbƒJh ∂àeôàMCG »fC’ »©e â∏©a ɪc ,¬¡Lh »a ñGô°ü∏d »YGO ô°ùµæj ¢ùª°ûdG »a ºµaƒ°ûf ɪd ÉæMEG' ,»d äô°TCG ¿EG Ée ∂d √ò¡H øµd '¿ƒÑ©àj è°U ÉæJôjO ∫É«Y ΩGôM ∫ƒ≤fh ºµ«∏Y ÉfôWÉN QòàYG ¬∏dG π°†ØHh .''ÉæHƒ∏b øe ºµ«∏Y áªMôdG ºàYõf á∏eÉ©ªdG .''á∏«°ûØdG øe ¬¡jh ¢ü≤fG Ée ó©H øµd ,kÉ©ÑW''

πØjôdG

∫É«îdGh øjôëÑdG ÜÉÑ°T ¿EG :¬˘Ñ˘à˘c ó˘MCG »˘a …󢫢°Tô˘˘dG ô˘˘«˘ °ûH Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ∫ƒ˘˘≤˘ j ,»æªàdG ≈∏Y ¬JQób ó≤Øj ɪæ«M 䃪j ¿É°ùfE’G ɢeCG ,¢ùØ˘æ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘JQó˘b ó˘≤˘Ø˘ j ɢ˘ª˘ æ˘ «˘ M ¢ù«˘˘dh ≈∏Y ócCG ó≤a »aƒc øØ«à°S »µjôeC’G ∞dDƒªdG ∂dPh ,§«£îàdG »a ´hô°ûdG πÑb π«îàdG ᫪gCG …CG ''∂ægP »a ∫ÉæªdGh GC óHG'' á«fÉãdG IOÉ©dG »a ,á«∏ªY á£N ≈dEG É¡∏jƒëJ ºK á«ægP Iôµa ™°Vh πeC’G) ≈∏Y Oó°T ó≤a ¿É£∏°S ìÓ°U QƒàcódG ÉeCG ƒgh ,IQƒ£îdG ájÉZ »a k’Éãe ôcPh ,(πª©dG πÑb ¿É˘˘c ,ΩÓ˘˘°SE’G ᢢdhó˘˘d º˘˘ghõ˘˘Z ¿É˘˘ HEG Qɢ˘ à˘ ˘à˘ ˘dG ¿CG øe º∏°ùªdG ¢SCGQ âëJ Ée òNCÉH Ωƒ≤j »dƒ¨ªdG Ωó©æe º∏°ùªdG ¿C’ ,º∏°ùªdG ¬H πà≤«a ,ôéM á«fóH Iƒ≤d ’ ,áÑ∏¨dG »dƒ¨ª∏d ≈£YCG ɪe πeC’G π˘à˘b º˘∏˘°ùª˘dGh ±ó˘g ¬˘jó˘d »˘dƒ˘¨˘ª˘dG ¿C’ ɢª˘fEGh »a »Ñ∏°ùdG ÖfÉédGh »°VɪdG »a õ«côàdÉH ¬°ùØf .™bGƒdG øe »æjôëÑdG øWGƒªdG π≤Y ƒ∏îj GPɪd ¿PCG ?∫É«îdG πØ£dG πg ,ÇQÉ≤dG ∫CÉ°ùf ,∂dP ≈∏Y ÜGƒé∏dh øeh ,ó«cCGh ,º©f ?∫É«N á©°S ¬jód - »æjôëÑdG º˘˘ gh ¬˘˘ dɢ˘ Ø˘ ˘WCG ´É˘˘ ª˘ ˘ °ùd √ƒ˘˘ ˘YOCG ∂dP ¥ó˘˘ ˘°üj ’ øe ájóædG ádƒØ£dG √òg Ö∏°S øe ¿PCG ;¿ƒÑ©∏j ?Ö°üîdG ∫É«îdG ódƒj'' :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫ƒ≤j hCG ¬˘˘fGOƒ˘˘¡˘ j √Gƒ˘˘HCɢ a ,Iô˘˘£˘ Ø˘ dG ≈˘˘∏˘ ˘Y ø˘˘ eDƒ˘ ˘ª˘ ˘dG Ö«dÉ°SC’ ´ƒLôdG óæYh ''¬fÉ°ùéªj hCG ¬fGô°üæj äƒjôJÉH ïjQGƒ°U ᪶fCG ßMÓJ AÉHB’G ¢†©H âëJ AÉæHC’G ´GóHEG øe (á«dÉ«N) Iôµa …CG ≈∏Y Å˘WɢN CGó˘Ñ˘e ø˘e º˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ±ƒ˘˘î˘ dG iƒ˘˘YO ! ((¬àÑbQ ô°ùµæJ ¥ƒa ™dÉ£j »dEG)) ᢰüb ∞˘dDƒ˘e ìɢHQCG »˘g º˘c º˘∏˘ ©˘ J π˘˘g ''á«dÉ«N á°üb'' ?ôJƒH …QÉg ?''»fõjO âdGh'' ¢ù°SDƒe IhôK »g ºch ''á«dÉ«N äÉ«°üî°T'' âfɢc ɢe󢩢 H ,»˘˘HO âë˘˘Ñ˘ °UCG ∞˘˘«˘ ch ''á«dÉ«N Iôµa Oôée'' ?AGôë°U :܃∏£ªdG ó©àÑ˘J ¿CG ,kɢ«˘°üT ∂d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ¿EÉa ,∂MƒªW ¿CÉ°T øe π∏≤j Ée øY π˘©˘Ø˘j ø˘e º˘g §˘≤˘ a ¿Cɢ °ûdG Qɢ˘¨˘ °U ɢeCG ,…󢫢°Tô˘˘dG ô˘˘«˘ °ûH ∫ɢ˘b ɢ˘ª˘ c ,∂dP øµa ,∑O’hCG kÉ°Uƒ°üNh ∂dƒM øªd áÑ°ùædÉH ∂∏˘˘ J ¢SQɢ˘ ª˘ ˘j ’ …ò˘˘ dG ''»˘˘ ˘dɢ˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ f’G'' ¢ü ˘°ûdG ∂dP πà≤˘H AGƒ˘°S ,¬˘«˘∏˘Y ɢ¡˘°SQɢª˘j √ƒ˘HCG ¿É˘c »˘à˘dG ''¢Sƒ˘≤˘£˘dG'' ''QÉ£°S’G'' Iôãc hCG ´GóHE’G …ô£æ°üdG Sentry87@hotmail.com

2007 - Issue

no

(539)

¬dƒM øe ™«ªL AÉ«à°SG ô«ãjh ôNÉØàjh ≈gÉÑàj

? áÄWÉN á«Hôàd êÉàf Oôée ΩCG »°ùØf ¢†jôe.. z…ô°TƒØª∏dG{ º˘¡˘«˘dEG ó˘°ûj ±Oɢg ´ƒ˘°Vƒ˘ª˘d º˘¡˘cÓ˘à˘eG Ωó˘˘Yh º¡fCÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG Iójó°ûdG º¡àLÉMh ,¢SÉædG ø˘e Ωɢª˘à˘g’ɢH Qƒ˘©˘°ûdG ≈˘dEGh åjOɢMC’G Qƒ˘ë˘ e GPEG º¡fCÉH ÅWÉîdG ºgOÉ≤àYGhCG ,º¡H ø«£«ëªdG ¿ƒ˘∏˘©˘Ø˘j ɢª˘Hh ¿ƒ˘µ˘∏˘ª˘j ɢª˘H Gƒ˘gÉ˘Ñ˘Jh Ghô˘NÉ˘Ø˘ J ó≤àYCGh ,¢SÉædG øe ø«HƒÑëe ¿ƒfƒµ«°S º¡fEÉa ¢SÉædG iƒ°S ¬©Ñàj ’ (ô°TƒØªdG) ܃∏°SCG ¿CÉH ¢ü°ü≤d ºgOô°S ¿CGh (áØdÉ°S ºgóæY Ée »∏dG) .Ωó≤j ’h ôNDƒj ’ º¡JÉ«M »˘gÉ`Ñ˘à˘dG ¿CG ≈˘∏˘Y …Oɢ«˘°S ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ó˘˘cDƒ˘ jh ¿É°ùfE’G πc πNGO »a IOƒLƒe äÉØ°U ôNÉØàdGh äCGóH Gòg ÉæfÉeR »a :∫ƒ≤jh ,¿ÉeõdG ºjób òæe ô˘«˘Z IQƒ˘°üH Qƒ˘˘¡˘ ¶˘ dɢ˘H ''ô˘˘°Tƒ˘˘Ø˘ ª˘ d'' Iô˘˘gɢ˘X øe ô«ãµdG ∑Éæ¡a ,¢SÉædG á«Ñ∏ZCG óæY á«©«ÑW »˘à˘dG á˘jOɢª˘dG Aɢ«˘°TC’ɢ˘H ≈˘˘gɢ˘Ñ˘ à˘ j ø˘˘e ¢Sɢ˘æ˘ dG ÉfCG ÉeCG ,kÉ©«ªL ¢SÉædG ≈∏Y êƒJ ∂∏e ¬fCÉc É¡µ∏ªj πeÉ©JCG (…ô°TƒØe) »gÉÑàe kÉ°üî°T iQCG ÉeóæY ≈∏Y √òNBG ∫ƒ≤fÉe πãe) »∏≤©dG √Gƒà°ùªH ¬©e »˘æ˘e kɢeGô˘à˘MG √ô˘«˘ µ˘ Ø˘ J »˘˘°Tɢ˘eCGh ,(¬˘˘∏˘ ≤˘ Y ó˘˘b »gÉ˘Ñ˘à˘ª˘dG ¢üûdG iQCG ɢfCG ,Iɢ«˘ë˘∏˘d ¬˘Jô˘¶˘æ˘d ô©°ûj å«M ,¬∏≤Y »a ¢ü≤f øe Ée kÉYƒf »fÉ©j 󪩫a ,¬H ºà¡j øe óLƒj ’h ¬d OƒLh ’ ¬fCÉH QɶfC’G âØ∏«d √ôNÉتdGh »gÉÑàdG ܃∏°SCG ≈dEG ¬«a øe πc ≈©°ùj øeõdG Gòg ¿CG kÉ°Uƒ°üN ,¬«dEG »gÉÑàdG ø«H ¥ôa ∑Éæg ,¬HÉë°UCGh ∫ɪdG ≈dEG QÉ¡XEG ƒg ¢ùØædG QÉ¡XEÉa ,¢ùØædG QÉ¡XEG ø«Hh ød »gh ,É¡µ∏ªj »àdG ¢üî°ûdG äGQÉ¡eh äGQób AÉ«°TCÉH ¬°ùØf ô¡¶j »gÉÑàªdG øµd ,¬æe »ØàîJ πc ô°ùî«a ICÉéa ∫hõJ ¿CG øµªjh ,É¡µ∏ªj ájOÉe øeh áMGô°üH'' :∫ƒ≤J óªëe ºjôdG .A»°T óæY kGóL á∏ªe áØ°U ô°TƒØªd ¿EG ,πYR ô«Z ɢ˘ fCG ¬˘˘ °û«˘˘ YCG ™˘˘ bGh Gò˘˘ ˘gh ,äÓ˘˘ ˘«˘ ˘ eõ˘˘ ˘dG ¢†©˘˘ ˘H √ò˘g ɢ¡˘«˘∏˘Y ≥˘Ñ˘£˘æ˘J ø˘gGó˘MEG ¿EG PEG »˘JÓ˘«˘eRh ≥«°†dÉH ô©°ûf ¿É«MC’G øe ô«ãc »ah ,áØ°üdG ¢†©H »a É¡fC’ ,É¡ãjOÉMCG øeh É¡æe ôé°†dGh kÉ°Vôe ¢ù«d Gògh ,É¡«a kɨdÉÑe ¿ƒµJ ¿É«MC’G AGôK ióe QÉ¡XEG »a É¡æe áÑZQ ƒg Ée Qó≤H »YGôJ ¿CG óHÓa ,áÄWÉN IQƒ°üH øµd ,É¡à∏FÉY §≤a øëf Éæ°ùdh É¡dƒM øe øjôNB’G ôYÉ°ûe ɢæ˘≤˘∏˘N ≈˘dɢ©˘ Jh ¬˘˘fɢ˘ë˘ Ñ˘ °S ¬˘˘∏˘ dɢ˘a ,ɢ˘¡˘ JÓ˘˘«˘ eR ≈∏YC’G øe ¢SÉædG ≈dEG ô¶æ∏d »YGOÓa ,¬«°SGƒ°S äô¶˘fƒ˘d ∂fC’ ,¢Sɢæ˘dG ΩɢeCG á˘HPɢµ˘dG á˘î˘Ø˘æ˘dGh ’h ,kÉeɢª˘J á˘ZQɢa ɢgó˘é˘J º˘¡˘°†©˘H ∫ƒ˘≤˘Y ≈˘dEG á˘cQɢª˘dG ø˘˘e ᢢ«˘ fÓ˘˘Ø˘ dG ᢢYɢ˘°ùdG ’EG ɢ˘gDƒ˘ ∏˘ ª˘ J IQɢ¶˘æ˘ dGh ᢢ«˘ fÓ˘˘Ø˘ dG á˘˘Ñ˘ «˘ ≤˘ ë˘ dGh ,ᢢ«˘ fÓ˘˘Ø˘ dG ¬˘d ¢ù«˘d ΩÓ˘c á˘Wɢ°ùÑ˘H ,᢫˘fÓ˘˘Ø˘ dG ᢢ«˘ °ùª˘˘°ûdG …OÉY ƒ¡a áÄØdG √òg ™e »∏eÉ©J øY ÉeCG ,≈æ©e ºbÉØàJ ’ ≈àM ,Ωɪàg’G ºgô«YCG ’ PEG ,kGóL ΩÉàdG ø«≤«dG øe ádÉM íÑ°üJh ,º¡jód á∏µ°ûªdG .¬H ¿ƒeƒ≤j Ée áë°üH

:»ã«eôdG Iƒdƒd - zøWƒdG{

»éMƒH áeÉ°SCG ∞°Sƒj

ó©°ùdG áªWÉa

á≤«≤ëdG »a ºgh ,∞FGõdG Ωɪàg’ÉH ¿hô©°ûj ¬dɪYCG ´ój øe ƒg íLÉædG ¿É°ùfE’Éa ,A»°T’ .¬°ùØf øY ƒg »µëj ¿CG ¢ù«dh ¬æY »µëJ ÆGô˘Ø˘ dG ≈˘˘dEG ∂dP »˘˘a ÖÑ˘˘°ùdG ™˘˘Lô˘˘j ɢ˘ª˘ HQh

,Gòc â∏ªYh ,Gòg …ód :¢üî°T …CG ∫ƒbh ,᪫b ¢SÉædG ≈dEG ≥Ø∏e Ö∏W ’EG ¢ù«d ,¿Óa …ódGhh ≈˘˘dEG Gƒ˘˘©˘ ª˘ à˘ °ùjh Ωɢ˘ª˘ à˘ g’G º˘˘¡˘ ˘fhô˘˘ «˘ ˘©˘ ˘j ¿Cɢ ˘H º¡˘YOCGh º˘¡˘∏˘≤˘Y ó˘b ≈˘∏˘Y º˘gò˘NBɢa ,º˘¡˘ã˘jOɢMCG

ø˘«˘H ô˘NÉ˘Ø˘à˘dGh »˘gÉ˘Ñ˘à˘dG hCG ''ô˘˘°Tƒ˘˘Ø˘ ª˘ ∏˘ dG'' hCG ¢ùÑ∏ªdG á«MÉf øe ÉeEG ,AÉbó°UC’Gh ÜÉë°UC’G á˘∏˘Fɢ©˘dG º˘˘°SG ≈˘˘à˘ M hCG ,»˘˘°û«˘˘©˘ ª˘ dG iƒ˘˘à˘ °ùª˘˘dG ø«H ô°ûàfG IÉ«ë∏d ójóL ܃∏°SCG ƒg ,É¡∏°UCGh π˘˘¨˘ °ûj’ Iɢ˘à˘ Ø˘ dG hCG Üɢ˘°ûdɢ˘a ,Üɢ˘Ñ˘ °ûdG •É˘˘°ShCG ô°üÑdG ¢†Zh ,º¡°ùØfCG øY åjóëdG ’EG º¡dÉH øe ô«ãc »a º¡∏©éj ɪe ,º¡dƒM Qhój ɪY ≥∏£j Ée kGô«ãch ,øjôNB’G AÉ«à°SG πëe ¿É«MC’G »a ...''¬jô°TƒØe hCG …ô°TƒØªd'' º°SG º¡«∏Y ∫ƒ˘M ø˘jô˘NB’G AGQBG ™˘˘Hɢ˘à˘ f ᢢeOɢ˘≤˘ dG Qƒ˘˘£˘ °ùdG ... ''øjô°ûت∏dG'' A’Dƒg hCG ô˘NÉ˘Ø˘à˘dG :»˘é˘Mƒ˘H á˘eɢ°SCG ∞˘°Sƒ˘j ∫ƒ˘≤˘ j ø˘e ô˘«˘ã˘µ˘dG OhGô˘J á˘ë˘«˘Ñ˘b á˘Ø˘°U ''ô˘°Tƒ˘˘Ø˘ ª˘ d'' ,¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ¢†©H hCG ¢SÉædG äGòdG iƒà°ùe ƒ∏©H ójGõàªdG ¢SÉ°ùME’G »gh çó˘ë˘à˘H ∂dP ø˘Y ô˘«˘Ñ˘©˘à˘ dG º˘˘à˘ jh ,ô˘˘«˘ ¨˘ dG ø˘˘Y É¡µ∏ªj »àdG AÉ«°TC’G øYh ¬à«ªgCG øY ¢üî°ûdG π°†aCG ¬fCG ¬°SÉ°ùMEGh »dÉ©àdG ≈∏Y ∫ój ܃∏°SCÉH ∂∏ªj ¬fCG hCG ∂æe ø°ùMCG hCG ,√ô«Z øe hCG ∂æe »˘gÉ˘Ñ˘à˘dG ¿ƒ˘µ˘j ó˘bh ,¬˘cÓ˘à˘eG ∂æ˘µ˘ª˘j’ A»˘°T ¿CG ¬æe ±ó¡dG πH ,kÉ°SÉ°SCG É¡d OƒLh’ AÉ«°TC’ ,¢SÉædG ΩÉeCG ¬à«ªgCG øe ¢üî°ûdG ∂dP ójõj ,º¡©e πeÉ©àdG »a kGô«ãc QÉàëJ ¬≤«≤ëdG »ah ¬fEG å«M ,º¡©e πeÉ©àdG á≤jôW »a ôµaCG ÉfCGh ô˘«˘ã˘c ¬˘fC’ º˘gó˘MCG ™˘e ¢Sƒ˘∏˘é˘ dG Ö©˘˘°üdG ø˘˘e …ODƒ˘j ɢª˘e ''ô˘˘°Tƒ˘˘Ø˘ ª˘ d''h Qhô˘˘¨˘ dGh »˘˘gɢ˘Ñ˘ à˘ dG ô«Ñ©àdG »a í«Ñ≤dG ¬Hƒ∏°SCG øe øjôNB’G ôé°†d .¬à∏FÉY º°SG hCG √õcôeh ¬Jɵ∏àªe øY ’EG ƒ˘°ù«˘d ø˘«˘gɢ˘Ñ˘ à˘ ª˘ dG A’Dƒ˘ g ¿CG »˘˘jCGQ »˘˘ah ɪe ,kÉ«°ùØf ø«Hô£°†ªdG ¢SÉædG øe áYƒªée º¡JGP RGôHEGh º˘¡˘à˘«˘ª˘gCG ø˘Y ô˘«˘Ñ˘©˘à˘∏˘d º˘¡˘©˘aó˘j ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SCÓd ¬Ñ°ùædÉH ,á≤jô£dG √ò¡H ¢Vôe ¬fCG ó≤àYCG ,áë«Ñ≤dG áØ°üdG ∂∏J Aƒ°ûf á«HôJ hCG äÉaô°üàd ÉeEG π©a IOôc »JCÉj ,»°ùØf π˘˘µ˘ ˘dh ,¢ü≤˘˘ æ˘ ˘dɢ˘ H ¬˘˘ °Sɢ˘ °ùMEG ÖÑ˘˘ °ùH hCG π˘˘ gC’G :∫ƒbCG ôѵàeh »gÉÑàe ¢SÉædG ¿hôJ ≥gÉ°T πÑL ¥ƒa ºµfCG í«ë°U'' ¢ùØ˘æ˘ H º˘˘µ˘ fhô˘˘j º˘˘¡˘ fCG ƒ˘˘ª˘ ∏˘ YG ø˘˘µ˘ dh ,Qɢ˘¨˘ °U .''ºéëdG ø˘˘Y ∫ƒ˘˘≤˘ à˘ a 󢢩˘ °ùdG ó˘˘ª˘ ë˘ e ᢢª˘ ˘Wɢ˘ a ɢ˘ eCG É¡©Ñàj QɶfC’G Üòéd á∏«°Sh »g'' :''ô°TƒØªd'' »a º¡«∏Y AGƒ°VC’G §«∏°ùàd ¢SÉædG øe ô«ãµdG AÉbó°UC’G ≈àM hCG á°SQóªdG hCG πª©dG §«ëe óMCG ôNÉØàdGh »gÉÑàdG ¿CÉH øjó≤à©e ,á∏FÉ©dGh ø˘e ™˘aô˘Jh º˘¡˘à˘ª˘«˘b ø˘e ó˘˘jõ˘˘J »˘˘à˘ dG ¥ô˘˘£˘ dG ø«£«ëªdG ø«H º¡à«Ñ©°T øe ójõJ hCG º¡àfɵe º¡Hƒ∏°SCG ¿EÉa (º¡∏≤Y ób ≈∏Y ºgòNBG)ÉfCÉa ,º¡H º¡d ¿CÉH Ghô©°ûj »µd áLÉM ≈dEG ƒg Ée ™ÑàªdG

¢ûeGƒ``g zÜɢ°T ô˘WGƒ˘N{ Üɢà˘c …ô«≤°ûdG óªMGC

ìhôdGh Ö∏≤∏d ôWGƒN

www.thakafa.net

? ≈`````ªYC’G ƒ````g ø````e

iôLCG …òdG Ö«Ñ£dG ≈dEG Ögòa OGOõJ äCGóHh äGôe IóY ádÉëdG á∏µ°ûªdG ¿CG ∂ZÓHEG »æØ°SDƒj :¬d ∫Ébh äÉ°UƒëØdG ¢†©H ¬«∏Y !!ΩÉjCG ∫ÓN ∑ô°üH ó≤Øà°S ∂fCGh iôNCG Iôe äOÉY ∂«æ«Y »a kGô¡°TCG ≈°†b ¿CG ó©H πLôdG ∂dP ¬H ô©°T Ö«gQ Qƒ©°T !!¬∏dGÉj ’EG »g Éeh ,kGAƒ°S OGOõJ ádÉëdG äCGóH π©ØdÉHh ,¬«æ«©H iôj ƒgh .!! iôNCG Iôe √ô°üH ó≤ah ΩÉjCG :¬dƒ≤H áHôéàdG ∂∏J øe √OÉØà°SG Ée øY πLôdG ôÑY óbh √Gôj ɪH ô©°ûj ’ …òdG ƒg ≈ªYC’G ɪfEGh ,iôj’ øe ≈ªYC’G ¢ù«d iôj’ ¬Ñ∏b øµdh ¬«æ«©H iôj ô«°üH øe ºµa ,¬«a ôHóàj ’h !iôj ¬Ñ∏b øµdh ô°üÑdG ≈ªYCG øe ºch ,kÉÄ«°T øµdh QÉ°üHC’G ≈ª©J’ É¡fEÉa'' :≈dÉ©J ¬dƒb ∂dP ¢ü«î∏Jh ,º©ædG º¶YCG øe ô°üÑdG ᪩f .''Qhó°üdG »a »àdG ܃∏≤dG ≈ª©J .Ωƒ«dG ÉfOƒé°S »a É¡«∏Y ¬∏dG óªëæ∏a ≈∏Y »æÑe π«ªL º∏«a ƒgh (At first sight) º∏«a øe á°ü≤dG .ɵjôeCG »a âKóM á«≤«≤M á°üb

√BGQ Ée ø«H §Hô«a É¡«∏Y ±ô©à«a É¡°ùª∏j ºK É¡aô©jÓa áMÉØàdG ∫ÉëdG Gòg ≈∏Y ≈°†e ,¬∏≤Y º¡Ø«a ¬°ùª∏H ¬«∏Y ±ô©J Éeh ¬æ«©H kGQƒeCG ßMÓj GC óH ó≤a πÑb øe ô¶ædG ≈∏Y óà©j ºd ¬fC’h ,ô¡°TCG ᣫ°ùÑdG ¬LƒdG ô«HÉ©J iôj GC óÑa ;…OÉ©dG ¿É°ùfE’G É¡¶MÓj’ ∑ÉÑJQ’Gh ÜòµdGh ¥ÉØædG ô«HÉ©J ßMÓj íÑ°UCÉa ,É¡«∏Y ±ô©àjh ,(á°SGôØdG »£YCG øe ’EG) …OÉ©dG ¿É°ùfE’G É¡¶MÓj ’ QƒeCG »gh ≈˘∏˘Y IQó˘≤˘dG »˘g ᢰSGô˘Ø˘dɢa ;ᢰSGô˘Ø˘dG ≈˘æ˘©˘e âª˘¡˘a ɢæ˘g ø˘˘eh óbh ,∑ô«Z ÉgGôj’ QƒeCG iôàa ¬LƒdG ô«HÉ©J ≥FÉbO á¶MÓe πNO GPEG ¢üî°ûdG ¬Lh ≈∏Y ÖfòdG ôKCG iôj ∞∏°ùdG ¢†©H ¿Éc É¡d »≤∏j’ QƒeCÉH ™àªà°ùj íÑ°UCG …òdG ÉæÑMÉ°U ≈dEG Oƒ©f !!¬«∏Y ™àªà°ùj ,É¡HhôZh ¢ùª°ûdG ¥hô°ûH ™àªà°ùj ,k’ÉH …OÉ©dG ¿É°ùfE’G »gh Qƒ«£dG ô¶æªH ™àªà°ùj ,»µÑj ƒgh A…ôÑdG πØ£dG ô¶æªH .Aɪ°ùdG »a ≥∏ëJ ádÉM ¬JAÉL ¬fCG ƒgh ,Iôe ∫hC’ ôeCG ¬d çóM ô¡°TCG IóY ó©H äQôµJ ,iôNCG Iôe √ô°üH OÉY ºK ,IOhó©e ¿Gƒãd ÅLÉØe ΩÓX

Ö£˘dG Qƒ˘£˘J ™˘eh ,≈˘ª˘YCG ¬˘Jɢ«˘M ø˘e kɢ eɢ˘Y 30 ≈˘˘°†bh ó˘˘dh ≈˘dEG ÖgP ,ô˘°üÑ˘j ¬˘∏˘©˘é˘J ᢫˘∏˘ª˘©˘H Ωƒ˘˘≤˘ j ¿CG ᢢ°Uô˘˘a ¬˘˘d â뢢«˘ JCG øe ∫É°ûdG πjõ«d Ö«Ñ£dG √AÉLh ,á«∏ª©dG iôLCGh ≈Ø°ûà°ùªdG »g !!¬JÉ«M »a Iôe ∫hC’ QƒædG iô«d ¬«æ«Y íàa ,¬«æ«Y ≈∏Y ô°üÑj ¿CG) ¬∏c ºdÉ©dG »a kGóL á∏«∏b äGôe iƒ°S QôµàJ ºd ádÉM .(≈ªYCG ódƒj ¿CG ó©H πLQ ,√Gôj A»°T …CG õ«ªj ¿CG ™£à°ùj º∏a ,¬d á©éØe âfÉc π©ØdG IOQ øY AÉ«°TC’G ≈∏Y ±ô©àj ódh ¿CG òæe ¬JÉ«M ∫GƒW ≈°†b Éeó©H ’h ,¢ùª∏dÉH ’EG áMÉØàdG »g Ée ±ô©j’ ƒ¡a ,¢ùª∏dG ≥jôW ±ô©j ’ ¬fCG áLQód ,¿É°ùfE’G πµ°T ≈àM ’h ¿GƒdC’G ≈æ©e ±ô©j É¡ª¡Øj ’ QƒeCG É¡∏c √ò¡a ,¬æY √ó©Hh ¬æe A»°ûdG ÜGôàbG ≈æ©e ∫GƒW §ÑJQG ¬∏≤Y .πÑb øe ¬«æ«Y Ωóîà°SG øe ’EG É¡ªLôàj ’h ≈°†b ,¬∏≤Yh ¬«æ«Y ø«H á∏°U …CG óLƒJ ºdh ,¢ùª∏dÉH ¬JÉ«M ’ ¬æµdh ô°üÑj ƒ¡a ,≈ªYC’Éc ƒgh á«∏ª©dG ó©H ≈dhC’G ™«HÉ°SC’G iôj ,kÉ«éjQóJ AÉ«°TC’G ≈∏Y ±ô©àj GC óH ºK ,√ô°üÑj Ée º¡Øj

ÜÉÑ°ûdG ≈≤à∏e ÖdÉ£ªd ¿ÉªdôÑdG ºYO »a ºgôµ°T øY GhôqÑY

∞«°üdG ó©H zÜÉîàf’G{ ¢†ØN ¿ƒ©bƒàjh zá«©jô°ûàdG{ `H ¿ƒ©ªàéj z¿ƒjhÉ≤à∏ªdG{

ÜGƒædG á«©jô°ûJ'' ´ÉªàLG ∫ÓN ∫ó©dG IQGRh π«ch ¬eÉeCGh ÖFɨdG ó°TGQ ÜÉÑ°ûdG ≈≤à∏e ƒ°†Y

.''Éfô¶f á¡LƒH ™æ≤e ô«Z QôÑe ƒgh ,º¡à°SGQóH º¡eɪàgG »a â°†ØN øjôëÑ∏d á≤«≤°Th IQhÉée á«HôY ∫hO ÜQÉéàH ∫óà°SGh ,É¡HÓW π«°üëJ iƒà°ùe »a ∂dP ôKDƒj ºdh'' 18 ≈dEG ÜÉîàf’G ø°S hCG á«∏Ñb hCG á«ØFÉW hCG á«HõM äGôKDƒªd ºgô«¨c ¿ƒ©°†îj øjòdG ¿OQC’G ∫hódG √òg øeh ,äÉHÉîàf’ÉH Égô«Z hCG á«∏FÉY hCG á«°ùØf áÑdÉ£e kÉ«dÉM âjƒµdG åëÑJ ɪ«a ,ô£bh ¥Gô©dGh øª«dGh Üô¨ªdGh .''ÉeÉY 18 ≈dG ÜÉîàf’G ø°S ¢†Øîd á«fɪdôH

.ÜÉÑ°ûdG ô«Z'' á«©jô°ûàdG áæé∏dG ´ÉªàLÉH ∫ó©dG IQGRh ∞bƒe ¿CG iCGQh ≈˘∏˘Y åë˘J »˘à˘dG ,∂∏˘ª˘dG á˘dÓ˘L äɢ¡˘Lƒ˘J ™˘e º˘Zɢæ˘à˘j’h ,»˘˘Hɢ˘é˘ jGE RôHCG øeh ,»æWƒdG AÉæÑdGh πª©dG Iô«°ùe »a ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe IQhô°V .''ÜÉîàf’ÉH kÉeÉY 18 ôªY »a ºg øªd ìɪ°ùdG ácQÉ°ûªdG √òg Qƒ°U ¢†ØN Ö∏£ªd IQGRƒdG ¢†aQ π≤f ∫ó©dG IQGRh π«ch'' ¿CG í°VhCGh áÑ∏£d ô«°ü≤J »a ∂dP ÖÑ°ùàj ¿CG øe ¬aƒîJ kÉjóÑe ÜÉîàf’G ø°S

∫ÓL óéeCG ó«°S »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ≈≤à∏ªd ΩÉ©dG ø«eC’G ™bƒJ ÜÉîàf’G ø°S ¢†Øîd ¿ƒfÉ≤H ìGôàbG ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée á≤aGƒe'' á∏£©dG ó©H (»fÉãdG) πÑ≤ªdG OÉ≤©f’G QhO »a kÉeÉY 18 ≈dEG 20 øe .''á«Ø«°üdG ΩÉ©dG ø«eC’G áÑFÉf øe ∞dDƒe ,ÜÉÑ°ûdG ≈≤à∏e øe kGóah'' ¿EG :∫Ébh ≈≤à∏ªdG ƒ°†©d áaÉ°VEG áfQÉëÑdG AÉah á«dɪdG áæ«eC’Gh »∏Y áªWÉa á«fƒfɢ≤˘dG ¿hDƒ˘°ûdG á˘æ˘é˘∏˘d kɢYɢª˘à˘LG kGô˘NƒD ˘e Ghô˘°†M ,ÖFɢ¨˘dG ó˘°TGQ ≈≤à∏ªdG äGQôÑeh äÉ«Fôe ¢VGô©à°S’ ,ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«©jô°ûàdGh IQGRh π«ch ô°†M ɪc ,kÉeÉY 18 ≈dEG ÜÉîàf’G ø°S ¢†Øîd áªYGódG »LÉéY ódÉN »°VÉ≤dG ≥«KƒàdGh ºcÉëªdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG ∫ó©dG .''´ƒ°VƒªdG ∫ƒM ∫ó©dG IQGRh ô¶f á¡Lh π≤æd IQGRhh ≈≤à∏ªdG äÉ«Fôªd ⩪à°SG á«©jô°ûàdG áæé∏dG'' ¿CG OÉaCGh ìGôàb’G Ωó≤e Ö∏W ≈∏Y AÉæHh ,äôbCG ºK øeh ,´ƒ°VƒªdG ∫ƒM ∫ó©dG ¢†ØN ≈∏Y á≤aGƒªdÉH á«°UƒàdG AÉLQEG ,…ô°ShódG ¬∏dGóÑY ÖFÉædG á∏£©dG ∫ÓN á«fɪdôÑdG äGQhÉ°ûªdG ∫ɪµà°SG πLCG øe ÜÉîàf’G ø°S .''á«Ø«°üdG á«©jô°ûàdG .áæé∏dG ´ÉªàLG ó©H …ô°ShódG ÖFÉædG ™e π°UGƒJ ≈≤à∏ªdG ¿CG ôcPh kÉeÉY 18 ≈dEG ÜÉîàf’G ø°S ¢†Øîd ºYGódG ≈≤à∏ªdG ∞bƒe Oóq Lh ádÓL É¡˘°SCGQ ≈˘∏˘Yh ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG IOɢ«˘≤˘dG äɢ¡˘Lƒ˘J ™˘e º˘Zɢæ˘à˘j …ò˘dG kÓ°†a »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe á©°SGh áëjô°T ó«jCÉàd áaÉ°VEG ∂∏ªdG .ÜGƒædG øe Oó©d á«HÉîàf’G èeGôÑdG »a Ö∏£ªdG Gòg øª°†J ɪY ø«∏≤à°ùªdG ÜGƒædGh á«fɪdôÑdG πàµdG ∞bƒªd √ôµ°T øY ôqÑYh ≈˘≤˘à˘∏˘e Ö∏˘£˘ª˘d º˘¡˘ª˘YO Ghó˘HGC ø˘jò˘dG ™˘ª˘à˘é˘ª˘dɢH ᢫˘ë˘ dG iƒ˘˘≤˘ dGh

ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG ™«ªL »a ÜÉÑ°ûdG øe zÉ¡FGôb AGQBG{`d áMƒàØe ÜÉÑ°ûdG áëØ°U :»dÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y Éæd Öàµj ¿CG áëØ°üdG »a ¬JɪgÉ°ùe ô°ûf »a ÖZôj øe ≈∏Yh ,á«æØdGh á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdGh youth@alwatannews.net »fhôàµdE’G ójôÑdG 17496619

:∞JÉg - 17496667 :¢ùcÉa


11

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

business business@alwatannews.net

¢UÉÿG ´É£≤dG Iôeɨeh »eƒµ◊G ºYódG ¢ü≤f Ú`H á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ` ´Ó£à°SG :ó«©°S á¡jõf

.∑ôëàJ ’ OɵJ ,GóL áÄ«£H äGƒ£îH »°û“ øjôëÑdG ‘ áYÉæ°üdG øµdh ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe áeƒµ◊G ‘ ¿ƒdƒÄ°ùŸG ∂dòch ¿hôªãà°ùŸGh ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ¬H ∞àg ¢†jôY ¿GƒæY á«æWƒdG áYÉæ°üdG ºYO É¡≤jôW øY øµÁ »àdG ¥ô£dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¢UÉÿG ´É£≤dG QhOh äÉYÉæ°üdG √òg ºYO ‘ áeƒµ◊G QhO ≈∏Y ±ô©à∏d áYÉæ°üdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dGh ∫ɪYC’G ∫ÉLQ øe OóY AGQBG â°Vô©à°SG ø' WƒdG'' ≈∏Y ±ô©àj ¿CG áYÉæ°üdG ‘ Qɪãà°S’G Oƒj …òdG »æjôëÑdG ôªãà°ùŸG ≈∏Y ¿CG Gk ócDƒe …óªMCG ∞jô°T øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨H áYÉæ°üdG áæ÷ ¢ù«FQ çó– ájGóÑdG ‘ .º¡ŸG ∫ÉÛG Gòg ᫪æJ áLÉ◊G ióeh É¡d á∏eÉ©dG …ójC’G ôaGƒJh ,É¡d ≥jƒ°ùàdG ¥ô£H ¬àaô©e ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,êQÉÿG øe ádƒ¡°ùH É¡d ΩÉN OGƒe ÜÓéà°SG øµÁ »àdG ∂∏J hCG ,øjôëÑdG ‘ É¡d ΩÉÿG OGƒŸG ôaGƒàJ »àdG áYÉæ°üdG IôFGódG πªàµJ ∂dòHh ,∂∏¡à°ùª∏d Ió«L áYÉ°†H ôaƒjh kÉMÉHQCG ≥≤ëjh ó«Øà°ùj ¿CG ôªãà°ùª∏d øµÁ ÖfGƒ÷G √òg πc IÉYGôe ™eh ,»ŸÉ©dGh »é«∏ÿGh »∏ÙG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡d

ójDƒŸG Óg

ójDƒŸG ≥«aƒJ .O

äɢ«˘dBG Òaƒ˘˘J ‘ ᢢYɢ˘æ˘ °üdGh IQɢ˘é˘ à˘ dG ᢢaô˘˘Z QhO õ˘˘cÎj'' :ó˘˘jDƒŸG ¥Gƒ°SC’ÉH áaô©ŸG ÒaƒJh É¡d á¡HÉ°ûŸG äÉ°ù°SDƒŸG ≥jôW øY ≥jƒ°ùàdG ¿CG IÒ¨°üdG ™fÉ°üŸG ≈∏Y Ö©°üdG øªa ,IQhÉÛG ∫hódG ‘ iôNC’G .''É¡JÉ«fGõ«e øe ÉgÒZh äÉ°SGQódG ôaƒJ Qɪãà°SÓd áHPÉ÷G áÄ«ÑdG áÄ«¡J ‘ áeƒµ◊G QhO ójDƒŸG ¢üî∏jh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG äɢYÉ˘æ˘°üdG ™˘é˘°ûJ »˘à˘dG ÚfGƒ˘≤˘dGh äɢ©˘ jô˘˘°ûà˘˘dG ™˘˘°Vhh .ôjó°üà∏d ᪫∏°ùdG äÉ«dB’G ™°Vhh êÉàfE’G QÉ©°SCG ójóëàd áaÉ°VE’ÉH ∫ÉÛG ‘ äÓeÉ©dG äÉHÉ°ûdG RôHCG øe IóMGh »gh ójDƒŸG Óg ÉeCG øY á«∏ÙG äÉYÉæ°ü∏d ºYódG áeƒµ◊G Ωó≤J ¿CG Öéj'' : âdÉ≤a ɪc ''¤hC’G á©aódG ¢†«ØîJhCG ¢†ØîæŸG QÉéjE’Gh »°VGQC’G ≥jôW AÉ°ûfEGh á«àëàdG áæ«ÑdG áÄ«¡J ‘ QGhOCG øe ádhódG ¬H Ωƒ≤J Éà äOÉ°TCG ™«£à°ùJ á«eƒµM á¡L πc ¿CG'' âdÉbh ,á°ü°üîàe á«YÉæ°U ≥WÉæe á«côª÷G òaÉæŸGh ∑Qɪ÷Éc ¬°ùØf ∫ÉÛG ‘ ™aódG É¡ÑfÉL øe ¤EG áaɢ°VE’ɢH ,Ú©˘æ˘°üŸG ≈˘∏˘Y ∞˘«˘dɢµ˘à˘dG π˘∏˘≤˘J ¿CG ™˘«˘£˘à˘°ùJ »˘à˘dG ¿CG ¤EG ójDƒŸG Óg äQÉ°TCGh .ÉgÒZh ôjó°üàdG ÖFGô°V ¢†«ØîJ âë˘à˘a ᢫˘µ˘jô˘eC’G Ió˘ë˘àŸG äɢj’ƒ˘dG ™˘e Iô◊G IQɢé˘à˘dG ᢫˘ bɢ˘Ø˘ JG ¿CG ɪc ,™°ShCG ¥ÉaBG ≈∏Y á«æjôëÑdG á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ΩÉeCG ∫ÉÛG º˘Yó˘J ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ ±Qɢ°üŸGh ᢫˘dÉŸG äɢ°ù°SDƒŸG ø˘e Ió˘˘Yɢ˘b Oƒ˘˘Lh âYOh ÉgQƒ˘£˘Jh ɢ¡˘«˘bQ ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘Jh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG äɢYÉ˘æ˘°üdG ¢Vƒ˘¡˘f ∞∏àfl ÈY ᫢æ˘Wƒ˘dG äɢYÉ˘æ˘°ü∏˘d è˘jhÎdG ‘ á˘ª˘gɢ°ùª˘∏˘d á˘dhó˘dG âfÎfE’G ÈY ô˘°ûæ˘˘dG ø˘˘e è˘˘jhÎdGh ≥˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘∏˘ d á˘˘ã˘ jó◊G π˘˘Ñ˘ °ùdG É¡©ÑàJ »àdG èjhÎdG ¥ôW ióMEG ¤EG äQÉ°TCGh ,''πÑ°ùdG øe ÉgÒZh ‘ ɢ¡˘°Vô˘Yh ™˘Fɢ°†Ñ˘dG ∫OÉ˘Ñ˘J »˘gh ᢫˘ µ˘ jô˘˘eC’G Ió˘˘ë˘ àŸG äɢ˘j’ƒ˘˘dG ∫É°üjEG ™«£à°ùJ ∂dòHh ,¿Gó∏ÑdG ∂∏àd á«æWh äÉYÉæ°üc ∞MÉàŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ܃©°ûd á«æjôëÑdG äÉYÉæ°üdG Iôµa .á«ŸÉ©dG ¢VQÉ©ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG

øjõdG π«Ñf

…óªMCG ∞jô°T

OÉ°üàbÓd âÑãeh óeC’G πjƒW áYÉæ°üdG ‘ Qɪãà°S’G :…óªMCG ¢Vƒ`` `¡æ∏d É`` ` ` ¡©aOh É`` ` ` ` `¡≤jƒ°ùJ ≈∏Y πª©dG …Qhô°†dG øe :øjõdG êQÉî∏d á`` ` `«æWƒdG äÉYÉæ°üdG êhôÿ á«dBG ºgCG ≥jƒ`` ` ` ` ` °ùàdG :≥«aƒJ .O á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ΩÉeCG ¥ÉaB’G âëàa ɵjôeCG ™e IQÉéàdG á«bÉØJG :ójDƒŸG ™˘Jô˘e ƒ˘g á˘eɢæŸG ¥ƒ˘°ùH ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ï˘«˘ °ûdG ´Qɢ˘°T'' :ø˘˘jõ˘˘dG ∫ɢ˘bh ,á«ŸÉ©dG ¤EG É¡∏°Uƒj ób É¡H Ωɪàg’G ,á∏«°UCG á«æjôëH äÉYÉæ°üd äÉYÉæ°üdG √òg ¤EG ¿ƒaô©àjh ´QÉ°ûdG Gòg ¿Qhõj øjòdG ìÉ«°ùdÉa ≥ëà°ùJ Iõ«‡h á∏«°UCG äÉéàæe É¡«a ¿hôj ÖfÉLC’Gh Üô©dG øe .''⁄É©dG AÉëfCG áaÉc ¤EG ôjó°üàdG ¿CG Öéj '' : ójDƒŸG ≥«aƒJ QƒàcódG ∫ɪYC’G πLQ ∫Éb ¬à¡L øeh äÉ«dBG ÈY ó«÷G ≥jƒ°ùà∏d á°UôØdG á«æjôëÑdG áYÉæ°ü∏d ôaGƒàj QÉ©°SCG ¢ü«∏≤J ≈∏Y πª©dG ÖfÉL ¤EG ∂dòch áãjóM äÉ«é«JGΰSGh ÌcCG ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ d è˘˘à˘ æŸG Ú°ù–h ,êɢ˘à˘ fE’G á˘˘Ø˘ ∏˘ ˘c ¢†Ø˘˘ Nh äɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘æŸG .''á«°ùaÉæJ ∫Éb ¬LƒàdG Gòg ºYO ‘ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaô¨dG QhO øYh

¢†©H ™aQh á«LQÉÿG ¢VQÉ©ŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d É¡©aO ÈY É¡JÉYÉæ°U §£îHh πµ°T π°†aCÉH èàæŸÉH Qƒ¡¶dG ‘ É¡JóYÉ°ùeh É¡æY Ωƒ°SôdG .äÉéàæŸG √ò¡d ¥Gƒ°SCG ≥∏ÿ ájQɵàHG á«≤jƒ°ùJ •É°ShCG ‘ '' IójóL áaÉ≤K'' ≥∏N …Qhô°†dG øe ¬fCG øjõdG iCGQh äɢé˘à˘æ˘e Ëó˘≤˘J ÈY ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘YÉ˘æ˘°üdG ™˘˘é˘ °ûJ Úµ˘˘∏˘ ¡˘ à˘ °ùŸG ÖfÉLC’G ø˘FɢHõ˘dG ¤EG ɢjGó˘¡˘c IQɢ¡Ãh ¿É˘≤˘JEɢH ᢩ˘æ˘°üŸG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG .''á«ŸÉ©dGh á«é«∏ÿG ¥Gƒ°SC’G ‘ É¡≤jƒ°ùJ ≈∏Y πª©dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉ°SGQO ÒaƒJ ÈY IÒ¨°üdG äÉYÉæ°üdG ™«é°ûJ ¤EG øjõdG ÉYOh ,IójóL ¥ô£H É¡≤jƒ°ùJh ájQɵàHG ¥ô£H äÉéàæŸG Ëó≤àd ihó÷G IQÉéàdG á«bÉØJG øjôëÑdG ™«bƒJ πX ‘ kÉ°Uƒ°üN Qƒ£àJh ȵJ »c .᫵jôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e Iô◊G

á∏eÉ©dG …ójC’G ôaGƒàH Ωɪàg’G º¡ŸG øe'' :∞jô°T ±É°VCGh øY åëÑdG ÖfÉL ¤EG ,ó«L ô©°ùH èàæŸG Òaƒàd áaÉ°VE’ÉH ,á«æWƒdG óLGƒàJ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a ,kÉ«∏fi á«dhB’G OGƒŸG ™«æ°üJ øª°†J á«dBG øe â≤∏N ∂dòd ,πjƒW øeR òæe øjôëÑdG ‘ Ωƒ«æŸC’G áYÉæ°U Ωƒ«æŸC’G äGôch íFÉØ°üdÉc á«∏«ª«µàdG äÉYÉæ°üdG øe ÒãµdG Égó©H ¢Uôa ≥∏N ɇ äÉYÉæ°üdG øe ÉgÒZh òaGƒædGh ÜGƒHCÓd áaÉ°VE’ÉH .∫ÉÛG Gòg ‘ Qɪãà°SÓd ¢üî∏àj'' :…óªMCG ∫Éb ¬LƒàdG Gòg ºYO ‘ áeƒµ◊G QhO øYh á˘aɢ°VE’ɢH ,᢫˘à˘ë˘à˘ dG ᢢ«˘ æ˘ Ñ˘ dGh ,ᢢbɢ˘£˘ dG Òaƒ˘˘J ‘ ᢢeƒ˘˘µ◊G QhO πjƒªàdG ô˘°üæ˘Y á˘aɢ°VEG kɢ°†jCG ¿É˘µ˘eE’ɢHh ,᢫˘°ù«˘Fô˘dG äÓ˘°UGƒ˘ª˘∏˘d øe hCG ᫪æà∏d øjôëÑdG ∂æH ∫Ée ¢SCGQ ™aQ ∫ÓN øe á∏«∏b óFGƒØH .'' ¢ü°üîàe »YÉæ°U ∂æH ¢ù«°SCÉJ ∫ÓN ´É£≤dG ¬LGƒJ »àdG äÓµ°ûŸG ºgCG ióMEG ¤EG :…óªMCG QÉ°TCGh ¥Gƒ°SC’G ‘ πãŸÉH á∏eÉ©ŸG ΩóY á∏µ°ûe »gh øjôëÑdG ‘ »YÉæ°üdG ¢ù∏› ∫hO ‘ IƒNCÓd É¡bGƒ°SCG íàØJ øjôëÑdG'' :∫É≤a á«é«∏ÿG ôªãà°ùŸG πeÉ©J ’ á«é«∏ÿG ¥Gƒ°SC’G ¿G ’EG ,≥FGƒY ájCG ¿hO ¿hÉ©àdG á«æjôëÑdG äGQɪãà°SÓd IôaGƒàŸG ¢UôØdG ¿CG PEG ∫ÉãŸÉH »æjôëÑdG .''IOhófih á∏«Ä°V »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d »æjôëÑdG ¥ƒ°ùdG íàa ᫪gCG ¤EG QÉ°TCG ɪc äɢ«˘bɢ˘Ø˘ Jɢ˘H ø˘˘eDhCG'' :∫ɢ˘bh äɢ˘Yhô˘˘°ûŸG IQGOE’ Öfɢ˘LC’G Údhɢ˘≤ŸGh ¿CG QÉÑàY’ÉH ™°VƒdG Öéj øµdh ,¥ƒ°ùdG ìÉàØfGh Iô◊G IQÉéàdG ,á˘eó˘≤ŸG ‘ ¿ƒ˘µ˘J ¿CG Öé˘j ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äɢ˘Yɢ˘æ˘ °üdGh »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ó∏ÑdG ‘ IOƒLƒŸG á«dhC’G OGƒŸG π¨à°ùj ¿CG ¬«∏Y »ÑæLC’G ∫hÉ≤ŸGh »æjôëÑdÉa ,¬©e á«dhC’G OGƒŸGh »ÑæLC’G ∫hÉ≤ŸG OQƒà°ùf ¿CG øe k’óH .'' »ŸÉ©dG ºK »é«∏ÿG ºK ’hCG »JCÉj ¿CG Öéj ∫ÉÛG ‘ Qɪãà°SÓd øjôªãà°ùŸG ¬ãjóM ájÉ¡f ‘ …óªMCG ÉYO ɪc ôaƒj PEG OÉ°üàbÓd ºgCG ¬æµdh πLC’G πjƒW √óFÉY ¿CG å«M »YÉæ°üdG á¡Lh øjôëÑdG π©L ‘ ºgÉ°ùj ɪc Ú«æjôëÑ∏d ÈcCG πªY ¢Uôa ¬«∏Y âaÉ¡àJ …òdG QÉ≤©dG ‘ Qɪãà°S’G øe k’óH ,äGQɪãà°SÓd ’ ¬æµdh GÒÑc ÉjOÉe GOhOôe »£©jh ΩÉjC’G √òg ∫GƒeC’G ¢ShDhQ IQhô°V ≈∏Y ócCÉa øjõdG π«Ñf »æjôëÑdG ∫ɪYC’G πLQ ÉeCG .'' Ωhój áMƒªW äÉYÉæ°U ¿ƒµàd ɡ૪æJh á«æWƒdG äÉYÉæ°üdÉH Ωɪàg’G ≈∏Y '' :øjõdG ∫Ébh.⁄É©dG ¿Gó∏H ∞∏àfl ¤EG π°üJh Qƒ£àJh ƒªæJ k’hCG ᢫˘æ˘Wƒ˘dG äɢ˘Yɢ˘æ˘ °ü∏˘˘d ™˘˘«˘ é˘ °ûà˘˘dGh õ˘˘aÉ◊G ô˘˘aƒ˘˘J ¿CG ᢢdhó˘˘dG Iójó÷G ∫É«LC’G ™«é°ûJh Qɪãà°S’G ≈∏Y É¡«a Ú∏eÉ©dG Ö«ZÎd »bQ ≈∏Y πª©dG kÉ«fÉKh ,ºgGóLCGh º¡FÉHBG äÉYÉæ°U ‘ QGôªà°SÓd ,á«ÑæLC’G äÉYÉæ°üdG ™e ¢ùaÉæàdG áÑJôe ‘ É¡∏©Lh äÉYÉæ°üdG √òg ɢª˘«˘a ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ ™˘æ˘°üj ɢe π˘µ˘d ᢫˘fhO ¢SÉ˘æ˘ dG Iô˘˘¶˘ f ∫Gõ˘˘J Ó˘˘a '' êQÉÿG øe IOQƒà°ùŸG áYÉ°†ÑdG ≈∏Y ¿ƒàaÉ¡àj IOƒ÷G ᢢ«˘ dɢ˘Y ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG äɢ˘Yɢ˘æ˘ °üdG ¢†©˘˘H ø˘˘jõ˘˘ dG ô˘˘ cP h ìɢ≤˘∏˘dG Aɢeh äGQɢ¡˘ Ñ˘ dGh ,Iƒ˘˘∏◊G ᢢ°Sƒ˘˘Ñ˘ ª˘ °ùdG ,…ɢ˘àŸGh ,iƒ˘˘∏◊ɢ˘c áYÉæ°Uh ∂«à°SÓÑdGh ,IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh äGôgƒÛG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ɢ˘¡˘ ©˘ Hɢ˘W ɢ˘¡˘ d »˘˘à˘ dG Iõ˘˘«˘ ªŸG ™˘˘Fɢ˘°†Ñ˘˘dɢ˘H ɢ˘gɢ˘jCG kɢ Ø˘ °UGh ,ÜQGƒ˘˘≤˘ dG ™é°ûJ iôNC’G á«é«∏ÿGh á«HhQhC’G ∫hódG ¿CG ø«q H ɪc.¢UÉÿG

∫ɪYBG ∫ÉLQ

…OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G ≥jôW ôNBG ‘ kÉÄ«°†e Gk Qƒf iôj

§ØædG øY ó«©H …Qɪãà°S’G øjôëÑdG πÑ≤à°ùe ..ájOÉ°üàb’G á«dGÈ«∏dG πX ‘ :»égƒµdG Ö∏b ‘ ÉgOƒLh øe OhóM ó©HCG ¤EG IOÉØà°S’Gh óMGh Ö©˘°ûdG ió˘d »˘˘Yƒ˘˘dG IOɢ˘jR ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ dɢ˘c ᢢµ˘ ∏˘ ªŸG äGQÉ«°ùdG á°VÉjQh πµc á°VÉjôdG óFGƒØH »æjôëÑdG èeGÈdGh á«Ø«≤ãàdG äGhóædG ∫ÓN øe ¢UÉN πµ°ûH á˘Ñ˘∏◊G ‘ »˘Yƒ˘£˘à˘dG π˘ª˘©˘dG ÜɢH í˘à˘ah ᢫˘é˘jhÎdG áÑ∏ë∏d ájOÉ°üàb’G óFGƒØdG ô°ûfh ,äÉHÉ°ûdGh ÜÉÑ°û∏d »æjôëÑdG ™ªàÛG ≈∏Y »HÉéjE’G ô°TÉÑŸG É¡°Sɵ©fGh ᫪gCG ∂dP ¤EG ∞«°†f .…OôØdG πNódG iƒà°ùeh äGQɢª˘ã˘à˘°S’G Üɢ£˘≤˘à˘°SɢH á˘Ñ˘∏◊G ᢫˘ª˘g’ è˘jhÎdG ,äÉbÉÑ°ùdG IÎa ∫ÓN á«æWh á∏ªM ¥ÓWEGh ,á«ŸÉ©dG á°UÉÿGh ᢫˘ª˘°Sô˘dG äɢYɢ£˘≤˘dG á˘cQɢ°ûe ∫Ó˘N ø˘e øµªŸG øªa ,É¡©«ªL äÉ°ù°SDƒŸGh ájQÉéàdG ∫ÉÙGh ´QGƒ°ûdG ‘ óMGh ’ƒeQƒØdG ΩÓYG ™°Vh ¢Vôa Óãe äÉbÉÑ°ùdG »≤FÉ°S ¢SÉÑ∏H ¬«Ñ°T óMƒe ¢SÉÑd ÚeCÉJh ´Qɢ˘°T ‘ hCG IÒÑ˘˘µ˘ dG ∫ÉÙG ‘ Ú∏˘˘eɢ˘©˘ ˘dG π˘˘ c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ¡˘ Lƒ˘˘dG √Qɢ˘Ñ˘ à˘ Yɢ˘H Ó˘˘ã˘ e ¢VQɢ˘ ©ŸG ´Qɢ˘ °ûc ,Oófi ¤EG áaÉ°VE’ÉH .ÚeOÉ≤dG ìÉ«°ù∏d ¤hC’G á«MÉ«°ùdG ᣫÙG á≤£æŸG ‘ Qɪãà°SÓd äÓ«¡°ùàdG Ëó≤J ᢰThô˘ØŸG ≥˘≤˘°ûdGh á˘bó˘æ˘Ø˘dG ´É˘£˘b ᢰUɢN á˘Ñ˘∏◊ɢ˘H øe IÒѵdG OGóYC’G ÜÉ©«à°SG ≈∏Y øjQOÉb íÑ°üæd äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ùdG Ió˘˘gɢ˘°ûŸ Ωhó˘˘≤˘ dG ‘ ÚÑ˘˘ZGô˘˘dG ìɢ˘ «˘ ˘°ùdG ,áLÉ◊ÉH »ØJ ’ É«dÉM áMÉàŸG ±ô¨dG ¿CG É°Uƒ°üN ¬dRÉæe ÒLCÉàH Ö©°ûdG Ωƒ≤j á«HhQhC’G ¿Gó∏ÑdG »Øa øe IÒѵdG OGóYC’G ÜÉ©«à°S’ äÉbÉÑ°ùdG IÎa ∫ÓN É橪à›h Ö°SÉæàj ’ ôeC’G Gòg ¿CG ’EG ,øjógÉ°ûŸG IOÉØà°SÓd …QòL πëH ΩÉ«≤dG øe óH ’ Gòd »bô°ûdG . äÉbÉÑ°ùdG É¡æeDƒJ »àdG ¢UôØdG øe ¿ÉµeE’G Qób Ée ‘ ¢UÉÿGh »ª°SôdG ΩÓYE’G QhO π«©ØJ ,GÒNCGh ∫ÓN øe óMGh ’ƒeQƒØdG äÉ«dÉ©a á«£¨àH ≥∏©àj ,ÖfGƒ÷G áaÉc á«£¨àd ácΰûe πªY á£N ™°Vh ¿ƒµj óMGh ’ƒeQƒØdÉH á°UÉN á«FÉ°†a IÉæb ¥ÓWEGh ᢫˘∏ÙG iȵ˘dG äɢcô˘°ûdGh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG QÉŒ ɢ¡˘JɢYQ . á«ŸÉ©dGh ?IÒNCG áª∏c ¯ ¬à©«Ñ£H ƒgh ,샪W Ö©°T »æjôëÑdG Ö©°ûdG IóMGh á¶◊ ∂°TCG ’h ,IôeɨŸGh IQÉéàdG ¤EG ∫É«e á≤£æŸ ájOÉ°üàb’G á˘ª˘°Uɢ©˘dG ¿ƒ˘µ˘à˘°S ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ¿CG á«ŸÉ©dG ájQɪãà°S’G äÉcô°û∏d á∏Ñb ¿ƒµà°Sh ,è«∏ÿG ÉĢ«˘°T ¿ƒ˘©˘«˘°S Ú«˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ¿CG ó˘cCɢà˘e ɢfCGh ,iȵ˘dG ÉgÒKCÉJh óMGh ’ƒeQƒØdG áÑ∏M OƒLh ᫪gCG ÉÄ«°ûa ≈ëæŸÉH á≤K »∏ch ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ô°TÉÑŸG π°†ØH »æWƒ˘dG Oɢ°üà˘b’G ¬˘é˘¡˘à˘æ˘j …ò˘dG »˘Hɢé˘jE’G . á«dÉ◊G ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G

:ΩƒcÉY …OÉa - Öàc

ÚªYGódG RôHCG øeh ô◊G OÉ°üàb’Gh IQÉéàdG Ωƒ¡Øe ôjƒ£àd π¶dG ‘ πª©j ,»æjôëÑdG OÉ°üàb’G ó«©°U ≈∏Y á∏YÉØdG á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG AÉæHCG óMCG ¢ù∏› ‘ ¬àjƒ°†Y ∫ÓN øe á«æjôëÑdG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ‘ ôjƒ£àdG ∫hÉëj ,á«æjôëÑdG ájófC’G óMCG ¬°SDhôJ ∫ÓN øe øe á«æjôëÑdG á°VÉjô∏d »égƒµdG QÉÑ÷G óÑY ó«ª◊G óÑY ,»æjôëÑdG …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G ≥jôW ôNBG ‘ ÉÄ«°†e GQƒf iôj ,äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th º«µëàdG áaô¨d ¬°SDhôJh IQGOE’G ≥∏©àj Ée ‘ É°Uƒ°üNh »æjôëÑdG OÉ°üàb’G ¿ƒé°Th ¿hDƒ°T øY AÉ≤∏dG Gòg ¬©e Éæd ¿Éch √Éæ«≤àdG á«æjôëÑdG »égƒµdG áYƒª› IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »æÑj ¬JÉHÉLEG Ö°ùMh ¬fCG ’EG ,Ú«æjôëÑdG øe øjÒãµd á°†bÉæe ¬JÉMhôWh √QɵaCG ¿ƒµJ ób ,¥ÉÑ°ùdG AÉ¡àfG ó©H óMGh ’ƒeQƒØ∏d á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏ëH »ŸÉ©dG ¬LƒàdG πX ‘ ¬JÉ©ÑJh §ØædG øY ó«©ÑdG …Qɪãà°S’G øjôëÑdG πÑ≤à°ùeh ,…OÉ°üàb’G Qƒ£à∏d …ô°ü©dG Ωƒ¡ØŸG ≈∏Y AÉæH á«°üî°ûdG ¬JÉYÉæb äGQó≤dGh äGQó≤ŸG ∫Ó¨à°SGh …OÉ°üàb’G ìÉàØf’G ™e ƒ¡a .É¡fÉcQCG óMCG §ØædG πµ°ûj »àdG á«∏ÙG Oƒ«≤dG øe QôëàdGh ájOÉ°üàb’G á«dGÈ«∏dG ƒëf π°†ØHh ,Üô¨dGh ¥ô°ûdG §HôH É¡d íª°ùj …òdG ójôØdG É¡©bƒŸ øjôëÑdG ∫Ó¨à°SG ™e ¬fEG í°UCG ≈æ©Ãh ,OhóM ó©HCG ¤EG É¡æe áãjó◊Gh áÁó≤dG : É¡°üf ºµ«dEG ,á∏HÉ≤ŸG IAGôb øY ºµ«æ¨àa áeó≤ŸG ‘ OôJ ’ äÉeƒ∏©Ÿ ’É› ∑ôJCG ≈àMh ..ìÉàØf’ÉH πãªàŸG è«∏ÿG á≤£æe ‘ IójôØdG É¡à«°Uƒ°üN

»égƒµdGó«ª◊G óÑY

?»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ádÉY ,¿ƒ°VQÉ©eh ¿hójDƒe IójóL Iôµah ´hô°ûe πµd ∞©°†dG øWGƒe ∞°ûµJ É¡fEÉa ÉgóFGƒa á°VQÉ©ª∏dh á˘≤˘jô˘£˘dɢH ɢ˘eó˘˘b Ò°ùdGh ɢ˘¡˘ «˘ aÓ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ ∏˘ d á˘Ñ˘∏˘ M ´hô˘˘°ûª˘˘c ɢ˘Yhô˘˘°ûe ¿CG ᢢ°Uɢ˘N ,á˘˘ë˘ «˘ ë˘ °üdG á≤ª©àeh IójóY çÉëHCGh äÉ°SGQO ó©H ≈JCG øjôëÑdG ɢe ɢ°Uƒ˘°üN ,¬˘æ˘e ᢩ˘bƒ˘àŸG ó˘FGƒ˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y ±ƒ˘bƒ˘∏˘ d ≥∏Nh ?,á«ÑæLC’G äGQɪãà˘°S’G Üɢ£˘≤˘à˘°SɢH? ≥˘∏˘©˘à˘j ø˘e ‹ ó˘H ’h ,Úæ˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG Üɢ˘Ñ˘ °û∏˘˘d π˘˘ª˘ Y ¢Uô˘˘a á«æjôëÑdG áeƒµë∏d ácƒ∏‡ ácô°ûdG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ᢫˘fGõ˘«˘e ø˘˘e ᢢcô˘˘°ûdG äɢ˘ahô˘˘°üe π˘˘jƒ“ º˘˘à˘ j ’h ∫ɢª˘°SCGQ ‘ §˘˘≤˘ a ᢢeƒ˘˘µ◊G º˘˘gɢ˘°ùJ ɉEGh ,ᢢdhó˘˘dG ™e ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› É¡fhDƒ°T ¤ƒàjh ácô°ûdG á«dÉŸG áHÉbôdG ¿GƒjO áHÉbôd É¡JÉHÉ°ùM ™«ªL ´ƒ°†N á«æÑdG ≈∏Y π°UÉ◊G Qƒ£àdG ¢ùª∏J ¿CG ∂æµÁ ɪc . á˘Ñ˘ ∏˘ M Aɢ˘æ˘ H 󢢩˘ H ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ dG ᢢ≤˘ £˘ æŸG ‘ ᢢ«˘ à˘ ë˘ à˘ dG ∫ɢ˘¨˘ °TC’G á˘˘Ñ˘ °ùf ¤EG ᢢaɢ˘ °VE’ɢ˘ H ,ó˘˘ MGhÓ˘˘ eQƒ˘˘ Ø˘ ˘dG ¤EG á˘aɢ°VE’ɢH ¥É˘Ñ˘°ùdG º˘°Sƒ˘e ‘ ¥Oɢæ˘Ø˘∏˘d ᢩ˘ Ø˘ JôŸG äÓ°UGƒŸGh π≤ædGh ºYÉ£ŸGh áFõéàdG IQÉŒ ¢TÉ©àfG . ?áÑ∏◊G øe á«∏µdG IOÉØà°SÓd ∫ƒ∏◊G Ée ¯ á˘Yɢ˘æ˘ °Uh IQÉŒ ᢢaô˘˘Z ‘ »˘˘©˘ bƒ˘˘e ∫Ó˘˘N ø˘˘e ¢†©˘H ≈˘∏˘Y ¢üæ˘J π˘ª˘Y á˘bQƒ˘˘H âeó˘˘≤˘ J ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ’ƒeQƒØdG πªY π«©Øàd É¡H ΩÉ«≤dG ÖLGƒdG äGƒ£ÿG

∫ƒ–h ɪ∏M CGóH óMGh ’ƒeQƒØdG ´hô°ûe ¿EG ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ ɢ˘©˘ °VGh ,ɢ˘©˘ bGhh ᢢ≤˘ «˘ ≤˘ M èjhÎdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«ŸÉ©dG á«°VÉjôdG á£jôÿG øWƒe É¡∏©Lh ,¢VQC’G ´É≤H πc ‘ øjôëÑdG º°S’ ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S á°VÉjQ ∫ɢª˘YC’G ´É˘£˘≤˘d è˘jhÎdG ‘ »˘°Sɢ°SCG QhO á˘Ñ˘ ∏˘ ë˘ ∏˘ dh ‘ π˘Yɢa π˘µ˘ °ûH º˘˘gɢ˘°ùJ å«˘˘M ,Qɢ˘ª˘ ã˘ à˘ °S’G ¢Uô˘˘ah ᢢ«ŸÉ˘˘©˘ dG äɢ˘ cô˘˘ °ûdGh ∫ɢ˘ ª˘ ˘YC’G ∫ɢ˘ LQ Üɢ˘ £˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°SG ‘ OÓÑdG ɢ¡˘ë˘«˘à˘J »˘à˘dG IO󢩢àŸG ¥É˘aB’G ±É˘°ûµ˘à˘°S’ ɢ¡˘ë˘«˘à˘j »˘à˘dG ,…Oɢ°üà˘b’G •É˘°ûæ˘dG ¬˘LhCG ∞˘˘∏˘ àfl ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷ »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG √QOGƒ˘H äCGó˘H …ò˘dG …Oɢ°üà˘b’G ìÉ˘à˘ Ø˘ f’Gh ,á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N Ö©∏J øjôëÑdG π©L ɇ ,¢VQC’G ≈∏Y É«∏©a ô¡¶J á«aô°üŸGh ᢫˘dÉŸG äɢeó˘î˘∏˘d ɢeó˘≤˘à˘e ɢjQƒfi GQhO ¤EG á˘aɢ°VE’ɢH ,‹hó˘dGh »˘ª˘«˘∏˘bE’G Újƒ˘à˘ °ùŸG ≈˘˘∏˘ Y çGó˘MC’G á˘aɢ°†à˘°SG ≈˘˘∏˘ Y ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG IQó˘˘b 󢢫˘ cCɢ J .iȵdG á«MÉ«°ùdGh á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdGh ¢VQCG ≈∏Y äô¡X »àdG á«HÉéj’G èFÉàædG RôHCGh »˘à˘dG ¢VQC’G ≈˘∏˘Y äGQɢ«˘°ù∏˘d ™˘æ˘°üe ᢢeɢ˘bEG ™˘˘bGƒ˘˘dG ÚjÓe áKÓK ᪫≤H øjôëÑdG áÑ∏M ácô°T É¡µ∏“ á˘cô˘°ûdG ÚH ¿hɢ©˘à˘ ∏˘ d Ió˘˘YÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` b √Qɢ˘Ñ˘ à˘ Yɢ˘H Q’hO áYÉæ°üd á«fÉŸC’G Ruf Automobile Gmbh ácô°Th .äGQÉ«°ùdG ¿EÉa áÑ∏◊G øe Iô°TÉÑŸG äGOGôj’G ¤G áaÉ°VE’ÉHh ¿EG PEG ɢ°†jCG ɢ˘¡˘ à˘ «˘ ª˘ gG ɢ˘¡˘ d Iô˘˘°Tɢ˘ÑŸG ÒZ äGOGô˘˘jE’G πãe ó«Øà°ùj πµc øjôëÑdG ‘ …OÉ°üàb’G •É°ûædG π˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dGh º˘˘ Yɢ˘ £ŸGh ¥Oɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dGh ᢢ Fõ˘˘ é˘ ˘ à˘ ˘ dG IQÉŒ .äÓ°UGƒŸGh É¡fCÉHh ,É¡àeEG ihóéH ¿ƒµµ°ûj øe ≈∏Y OôJ GPÉà ¯

≈∏Y OɪàY’G ¿Éc GPEG π°üë«°S GPɪa ,’ ™Ñ£dÉH QÉHB’G Ö°†æJh Ωƒj »JCÉj ¿CG óH Óa ?Oƒ°SC’G ÖgòdG Gò¡dh ,πjóÑdG øeDƒj ⁄ øà áKQɵdG π–h á«£ØædG Iô◊G IQÉéàdG ¤EG ¬éàJ á«£ØædG ∫hódG á«ÑdÉZ iôJ »Hóa .AÉæãà°SG ¿hO ⁄É©dG ∫hO πc ≈∏Y áMƒàØŸG ᢵ˘∏˘ªŸGh Ió˘ë˘àŸG ᢫˘Hô˘©˘ dG äGQɢ˘eE’G ∫hO ᢢ«˘ Ñ˘ dɢ˘Zh ƒëf á∏°UƒÑdG ¬LƒJh ¬éàJ âJÉH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG á∏Môª∏d É¡æe ÉcGQóà°SG ,äÉeóÿGh á«ŸÉ©dG IQÉéàdG .á«£ØædG äGOGôjE’G øY AÉæ¨à°S’ÉH á∏ãªàŸG áÑ©°üdG ìÉàØf’G øe IOÉØà°S’G øjôëÑdG ™«£à°ùJ ∞«c ¯ ? á«ŸÉ©dG ájô≤dG øe hCG »ŸÉ©dG Iô˘µ˘dG ø˘e π˘©˘L π˘˘°UÉ◊G »ŸÉ˘˘©˘ dG ìɢ˘à˘ Ø˘ f’G ¿EG äÉeóÿG ∫OÉÑJ íÑ°UCG å«M á«ŸÉY ájôb á«°VQC’G ,áaÉc ä’ÉÛG ‘ äÉ°SGQódGh ájô°ûÑdGh ájOÉ°üàb’G ∞∏àfl ‘ ∫ƒNódG »æjôëÑdG ôLÉà∏d íª°S Ée Gòg äÉeóÿÉH ≥∏©àj Éà á°UÉN áMÉàŸG ∫ɪYC’G ä’É› ±ƒÿG π©L ɇ ,á«LƒdƒæµàdGh á«æØdGh á«aô°üŸG ÖÑ°ùH É«éjQóJ »Øàîj äGQɪãà°S’G ‘ ∫ƒNódG øe ᢢYƒ˘˘æ˘ àŸG äÓ˘˘ «˘ ˘¡˘ ˘°ùà˘˘ dGh ᢢ «˘ ˘dÉŸG äɢ˘ eóÿG ô˘˘ aƒ˘˘ J äGAɢ°üM’G ÚÑ˘˘Jh ,ᢢ°UÉÿG äɢ˘«˘ ≤˘ à˘ ∏ŸGh ¢VQɢ˘©ŸGh ᢢ °UÉÿG äɢ˘ cô˘˘ °ûdG ø˘˘ e GÒÑ˘˘ c GOó˘˘ Y ᢢ «˘ ˘ ª˘ ˘ °Sô˘˘ ˘dG ‘ Ωƒj ó©H Éeƒj ô¡¶J »àdG IÒ¨°üdGh ᣰSƒàŸG ´É£≤dG ¤EG IQÉ°TE’G øe ‹ óH ’ Éægh .øjôëÑdG å«M ,á«eÓ°SE’G äÓeÉ©ŸGh ‘ô°üŸG á°UÉîH ‹ÉŸG ‘ ɢ«ŸÉ˘Y á˘bƒ˘˘eô˘˘e á˘˘Ñ˘ Jô˘˘e π˘˘à– ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG âJɢ˘H . ´É£≤dG Gò¡d ôjƒ£àdGh èjhÎdG πg ∂jCGôH ,óMGh ÓeQƒØdG äÉbÉÑ°S AÉ¡àfG ó©H ¯ øe äó«°T »àdG ™aÉæŸG á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M äó°üM ?É¡∏LCG

π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùŸ ô˘˘¶˘ æ˘ J ∞˘˘«˘ c ᢢ«˘ ∏˘ Fɢ˘Y ᢢcô˘˘°ûd π˘˘ã˘ ª˘ ª˘ c ¯ ?»æjôëÑdG OÉ°üàb’G »æjôëÑdG OÉ°üàb’G ¿CÉH ∫ƒ≤dG ’EG »ææµÁ ’ »àdG äɢ«˘bÉ˘Ø˘J’Gh äGó˘gɢ©ŸÉ˘a ,ƒ˘ª˘æ˘dG Qƒ˘W ‘ π˘Ø˘W ájOÉ°üàb’G á°SÉ«°ùdG ∫ÓN øe øjôëÑdG É¡H âeÉb ø˘H ó˘ª˘M ∂∏˘ª˘∏˘d »˘MÓ˘°UE’G ´hô˘˘°ûŸG ø˘˘e áŒÉ˘˘æ˘ dG √ÉŒ’G ‘ ÈcC’G ôKC’G É¡d ¿ƒµ«°S ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ÜGƒHCGh äÉjô¨e øe πª– Ée π°†ØH ,É¡d »∏©ØdG π˘©÷ ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ¤EG Ωhó˘≤˘∏˘d »˘Ñ˘æ˘LC’G ô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘∏˘ d Ú«HhQhC’Gh Ú«é«∏ÿG øjôªãà°ùª∏d á∏Ñb øjôëÑdG Qɪãà°SÓd á«∏©a Oƒ«b Óa ,AGƒ°S óM ≈∏Y Ú«ŸÉ©dGh øe áeõM ¿EÉa ¢ùµ©dG ≈∏Y πH ,øjôëÑdG ‘ »∏©ØdG IÒNC’G áfhB’G ‘ ÉgQGó°UEG ” ᪶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ¥ƒ°ùdG ¤EG ∫ƒNó∏d ôªãà°ùŸG ¬LÉàëj Ée ™e ΩAÓààd .á«æjôëÑdG ƒªædG ‘ á«∏FÉ©dG äÉcô°ûdG ºgÉ°ùJ ∞«c ∂jCGôH ¯ ?»æWƒdG »∏µdG ƒ˘ª˘æ˘dG ‘ ɢ¡˘à˘«˘dɢ©˘a ᢫˘∏˘Fɢ©˘dG äɢcô˘°ûdG âà˘Ñ˘ KCG πH É«é«∏N hCG É«æjôëH §≤a ¢ù«d ΩÉ©dG …OÉ°üàb’G ¥GÎNG ≈∏Y IQób øe É¡d ÉŸ »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ≈∏©a ,AGƒ°S óM ≈∏Y á«LQÉÿGh á«∏NGódG ¥Gƒ°SC’G á∏YÉØdG äÉcô°ûdG á«ÑdÉZ iôJ Óãe øjôëÑdG ó«©°U Oɢ°üà˘bÓ˘d Ó˘©˘a ᢰù°SDƒŸG ᢫˘∏˘ Fɢ˘©˘ dG äɢ˘cô˘˘°ûdG »˘˘g »ŸÉY Qƒ£J πc ÖcGƒJ ∫É◊G á©«Ñ£H »àdG »æjôëÑdG »æWƒdG AGO’G ™e ≥˘aGƒ˘à˘«˘d »˘∏˘©˘Ø˘dG ɢ¡˘FGOCɢH »˘bô˘∏˘d äɢcô˘°ûdG √ò˘g ø˘Y AÉ˘æ˘¨˘à˘°S’G ø˘˘µÁ Ó˘˘a ,»ŸÉ˘˘©˘ dGh . ¥ƒ°ùdG äÉLÉ«àMGh ¥Gƒ°SC’G ™e É¡JÈN ÖÑ°ùH ≈˘˘ ˘∏˘ ˘Y ᢢ ˘«˘ ˘é˘ ˘«˘ ˘∏ÿG ∫hó˘˘ ˘dG Oɢ˘ ˘ª˘ ˘à˘ ˘YG ™˘˘ ˘e âfCG π˘˘ ˘g ¯ ?á«£ØædG äGOGôjE’G


business business@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

z»é«∏ÿG πjƒªàdG â«H{ ¿óæd ‘ º¡°S ¿ƒ«∏e áÄe êQój ‘ ᢢ «˘ ˘eÓ˘˘ °SE’G ᢢ cô˘˘ °ûdG ô˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°ùJh ‘ äGQÉ≤©dGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG äÉYhô°ûe Üô¨ŸGh ¿OQC’G ‘h »Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe .óæ¡dGh ôjÉæj ‘ âdÉb »àdG ácô°ûdG OQƒJ ⁄h êGQOEG …ƒæJ É¡fEG :»°VÉŸG (ÊÉãdG ¿ƒfÉc) .á≤Ø°üdG ᪫b ¿óæd ‘ º¡°SCG

:(RÎjhQ) ` ¿óæd

»˘é˘«˘∏ÿG π˘jƒ˘ª˘à˘dG ⫢H ᢢcô˘˘°T âdɢ˘b Ωõ˘à˘©˘J ɢ¡˘fEG :ᢩ˘ª÷G ¢ùeCG ᢢ«˘ æ˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG øe ¿ƒ«∏e áFÉe ƒëf êGQOEG ‘ kÉeób »°†ŸG ájÉ¡f ‘ ¿óæd á°UQƒH ‘ áªFÉ≤dG É¡ª¡°SCG .…QÉ÷G (¿GôjõM) ƒ«fƒj

ä’É°üJÓd äGQÉeE’G{ »cΰûe OóY ∞dCG 400 ≠∏Ñj zá∏≤æàŸG øe ∂dòH ÜÎ≤fh ,ó«L ∫ó©Ã Ò°ùf ô¡°TCG á©°†H ‘ ¿Éµ°ùdG øe %10 áÑ°ùf .''πª©dG AóH òæe §≤a ᢢ ˘cô˘˘ ˘°T ‘ ÚcΰûŸG Oó˘˘ ˘Y ≠˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Hh ᢢcô˘˘°T ÈcCG Êɢ˘K ᢢ°ùaɢ˘æŸG ä’ɢ˘°üJG á˘ª˘«˘ ≤˘ dG å«˘˘M ø˘˘e ᢢ«˘ Hô˘˘Y ä’ɢ˘°üJG ‘ ∑ΰûe ¿ƒ˘˘«˘ ˘∏˘ ˘e 5^78 ᢫˘bƒ˘˘°ùdG .¢SQÉe ájÉ¡f ‘ ∫ƒªÙG áeóN »HO á°UQƒH ‘ áLQóŸG hO âØYÉ°Vh ô˘˘ jGÈa ‘ ɢ˘ ¡˘ ˘à˘ ˘eó˘˘ N äCGó˘˘ H »˘˘ ˘à˘ ˘ dGh ¿ƒ«∏e 183^2 ¤EG É¡JGOGôjEG (•ÉÑ°T) ™HôdG ‘ (Q’hO ¿ƒ«∏e 49^89) ºgQO â¨∏˘H ᢫˘aɢ°üdG ɢgô˘Fɢ°ùN ø˘µ˘d ∫hC’G 55^4 øe ÉYÉØJQG ºgQO ¿ƒ«∏e 215^8 áeƒµM ∂∏“h .ΩÉY πÑb ºgQO ¿ƒ«∏e hO ‘ %40 ᢢ ˘°üM äGQɢ˘ ˘ eE’G ᢢ ˘ dhO ᢢ cƒ˘˘ ∏˘ ˘ªŸG ᢢ ˘dOɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ e ᢢ ˘cô˘˘ ˘°T ∂∏“h ɢ¡˘«˘ a %20 ᢢ°üM »˘˘Ñ˘ Xƒ˘˘HCG ᢢeƒ˘˘µ◊ .%20 á°üM Qɪãà°SÓd Ωƒµ«J ∂∏“h

:RÎjhQ ` »HO

äGQɢ˘ ˘ ˘ ˘eE’G ᢢ ˘ ˘ ˘cô˘˘ ˘ ˘ ˘°T âØ˘˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘ °V OóY ÉÑjô≤J (hO) á∏≤æàŸG ä’É°üJÓd ∫ƒªÙG ∞JÉ¡dG áeóN ‘ É¡«cΰûe øe Qƒ¡°T ó©H ∑ΰûe ∞dCG 400 ¤EG .É¡àeóN AóH ø˘Y Rƒ˘«˘f ∞˘˘∏˘ L á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U â∏˘˘≤˘ fh ÚcΰûŸG Oó˘˘ Y ¿EG ɢ˘ ¡˘ ˘dƒ˘˘ b ᢢ cô˘˘ °ûdG ¢SQÉe ájÉ¡f ‘ ÉkØdCG 250 øe ™ØJQG ≥˘«˘ ≤˘ ë˘ à˘ d ɢ˘¡˘ ≤˘ jô˘˘W ‘ ɢ˘¡˘ fCGh (QGPBG) ≈∏Y Iô£«°ùdG ƒgh ±ó¡à°ùŸG iƒà°ùŸG áeóN ¥ƒ°S øe %30 ≈∏Y ójõJ á°üM ΩɢY á˘jɢ¡˘f ∫ƒ˘∏˘ë˘H ∫ƒ˘ªÙG ∞˘˘Jɢ˘¡˘ dG .2009

¢ù«˘˘Fô˘˘dG ø˘˘Y á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °üdG â∏˘˘ ≤˘ ˘fh ¿É˘£˘∏˘°S ¿É˘ª˘ã˘Y á˘cô˘°û∏˘d …ò˘«˘Ø˘ æ˘ à˘ dG ɢ˘ fRhÉŒ Ωɢ˘ jCG ᢢ ©˘ ˘°†H π˘˘ Ñ˘ ˘b ''¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘b ø˘˘ë˘ ˘fh ∑ΰûe ∞˘˘ dCG 400 iƒ˘˘à˘ °ùe

iƒà°ùe ≈∏YC’ ™ØJôj Q’hódG ÚdG ΩÉeCG ô¡°TCG á©HQCG ƒëf ‘ .ºî°†àdG ÖfÉL øe »JCÉj OÉ°üàb’G

:RÎjhQ ` ¿óæd

122^08 iƒ˘à˘ °ùe ¤EG Q’hó˘˘dG ™˘˘Ø˘ JQGh

∞˘°üà˘æ˘e ò˘æ˘e ¬˘Jɢjƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘YCG ƒ˘˘gh ø˘˘j ô˘˘©˘ ˘°ùH ¬˘˘ dhGó˘˘ J iô˘˘ Lh •É˘˘ Ñ˘ ˘°T ô˘˘ jGÈa .%0^17 á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘H ´É˘˘ Ø˘ ˘JQɢ˘ H ø˘˘ j 121^93 iƒ˘à˘°ùe Rhɢ˘é˘ à˘ d ¿ƒ˘˘∏˘ eɢ˘©˘ àŸG ™˘˘∏˘ £˘ à˘ jh á©HQCG ‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈∏YCG ƒgh øj 122^20 ¿ƒfÉc) ôjÉæj ‘ ¬¨∏H ΩÉ©dG ∞°üfh ΩGƒYCG IÎØd ¢†ØîfG ób Q’hódG ¿Éch .(ÊÉãdG •ƒÑg ó©H ≥HÉ°S âbh ‘ ÚdG ΩÉeCG Iõ«Lh §°Sh %3 øe ÌcCÉH …É¡¨æ°T ‘ º¡°SC’G ¢Vô˘˘a Ωõ˘˘à˘ ©˘ J ᢢ eƒ˘˘ µ◊G ¿Cɢ ˘H äɢ˘ ©˘ ˘Fɢ˘ °T ø˘e ᢫˘dɢª˘ °SCGô˘˘dG Ö°Sɢ˘µŸG ≈˘˘∏˘ Y ÖFGô˘˘°V .º¡°SC’G 1^3435 ¤EG %0^1 hQƒ«dG ô©°S §Ñgh ‘ ¬˘˘Jɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘fOCG ™˘˘e ᢢfQɢ˘≤ŸÉ˘˘ H Q’hO …òdGh Q’hO 1^3406 ≠dÉÑdG ™«HÉ°SCG á©Ñ°S iƒà°ùe óæY ô≤à°SGh ´ƒÑ°SC’G Gòg ¬∏é°S ¬YÉØJQG øY øj ∞°üf ¥QÉØH øj 163^81 .IÒNC’G IÎØdG ‘ »°SÉ«≤dG

¥Gƒ°SCG 12

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

‘ ¬˘Jɢjƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘YCG Q’hó˘dG ô˘©˘°S ≠˘˘∏˘ H Üôb ô≤à°SGh ÚdG ΩÉeCG ô¡°TCG á©HQCG ƒëf ΩɢeCG ™˘«˘Hɢ°SCG ᢩ˘Ñ˘°S ‘ ¬˘Jɢ˘jƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ YCG ¥Gƒ°SC’G ÖbôJ ™e ᩪ÷G ¢ùeCG hQƒ«dG äɢYÉ˘æ˘°üdG äɢfɢ˘«˘ Hh ᢢdɢ˘ª˘ ©˘ dG äɢ˘fɢ˘«˘ Ñ˘ d ≈∏Y πF’O øY ÉãëH ᫵jôeC’G á«∏jƒëàdG ¢†©˘H ™˘bƒ˘à˘jh .Ió˘FÉ˘Ø˘dG Qɢ©˘ °SCG äɢ˘gÉŒG »WÉ«àM’G ¢ù∏› »≤Ñj ¿CG øjôªãà°ùŸG iƒà°ùe óæY IóFÉØdG ô©°S ≈∏Y …OÉ–’G …ƒb ôjô≤J ó©H á∏Ñ≤ŸG ô¡°TC’G ‘ %5^25 ∫hCG Qó°U ƒLɵ«°T ‘ ∫ɪYC’G •É°ûf øY √ò˘g ô˘¶˘æ˘dG ᢢ¡˘ Lh Rõ˘˘Yh ¢ù«˘˘ªÿG ¢ùeCG .Q’hódG ô©°S ºYOh äɢ˘ë˘ jô˘˘°üà˘˘H ∂dò˘˘c Q’hó˘˘dG º˘˘ Yó˘˘ Jh ¢ù∏› Aɢ˘ ˘°†YCG ó˘˘ ˘ MCG ô˘˘ ˘ fRhô˘˘ ˘ c ∫Gó˘˘ ˘ fGQ ƒ‰ ¿EG ∫Éb …òdG …OÉ–’G »WÉ«àM’G ΩÉY ∫ÓN ¢û©àæ«°S »µjôeC’G OÉ°üàb’G ¬¡LGƒj …òdG »°ù«FôdG ójó¡àdGh 2007

no

(539)

»HO ¤EG ¿óæd øe ¬«ØXƒe øe Gk OóY π≤æj zOôJQÉ°ûJ OQGófÉà°S{ :RÎjhQ ` ¿óæd

…òdG OôJQÉ°ûJ OQGófÉà°S ∂æH ∫Éb ¢ùeCG ɢ«˘ °SBG ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘eɢ˘ª˘ à˘ gG Ö°üæ˘˘j øe %50 ÚH Ée π≤æ«°S ¬fEG ᩪ÷G ójóL Öàµe ¤EG ¿óæd øe ¬«ØXƒe ‘ Iƒ£ÿG √òg »JCÉJh .»HO ‘ ¬d »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∂æÑdG ¿ÓYG ÜÉ≤YCG .»HO ‘ É«ª«∏bG ÉÑàµe íààØ«°S ¬fCG ¿EG ∂æ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e ∫hDƒ˘ ˘ ˘°ùe ∫ɢ˘ ˘ bh ¬˘Ñ˘à˘µ˘e π˘≤˘æ˘«˘°S Oô˘JQɢ°ûJ OQGó˘fÉ˘à˘°S »˘˘ HO ¤EG »˘˘ ≤˘ ˘ jô˘˘ ˘aE’G »˘˘ ˘ª˘ ˘ «˘ ˘ ∏˘ ˘ bE’G .áÑbGôŸGh ∫GƒeC’G IQGOEG »ØXƒeh Gó˘L ¿ƒ˘∏˘FÉ˘Ø˘à˘ e ø˘˘ë˘ f ''±É˘˘°VCGh Rõ©f ¿CG ójôfh »HO äÉfɵeEG ¿CÉ°ûH .''∑Éæg ÉfOƒLh ió˘˘ d ¢ù«˘˘ d ¬˘˘ fCG ∫hDƒ˘ ˘°ùŸG ™˘˘ Hɢ˘ Jh ᢢdɢ˘ª˘ ˘©˘ ˘dG ¢†Øÿ §˘˘ £˘ ˘N ∂æ˘˘ Ñ˘ ˘dG π˘Ñ˘≤ŸG ô˘¡˘°ûdG iô˘é˘à˘°S äɢ°ûbɢ˘æŸGh ¤EG º˘¡˘∏˘≤˘f º˘à˘«˘°S ø˘jò˘dG ø˘e ¿Cɢ°ûH .»HO

¢Vô©j ñhOôe äôHhQ ácô°T AGô°T zƒc ófCG õfƒL hGO{

ƒjÉe ‘ ™bƒàe ÒZ Gƒ‰ v ó¡°ûJ ᫵jôeC’G ∞FÉXƒdG

:(…CG »H ƒj) ` ∑Qƒjƒ«f

áahô©ŸG âahôµfÉH á∏FÉY âdÉb É¡fCG ƒc ófCG õfƒL hGO ácô°T áµdÉe »àdG ácô°ûdG ™«H ∫ɪàMG ¢SQóJ ‘ ᢫˘°ù«˘Fô˘dG iƒ˘≤˘dG ø˘e Èà˘˘©˘ J .áHƒàµŸG áaÉë°üdG ⁄ÉY ,∫hC’G ¢ùeCG ¬JQó°UCG ¿É«H ‘h Rƒ˘«˘ f ᢢcô˘˘°T ¿EG :ᢢ∏˘ Fɢ˘©˘ dG âdɢ˘b ‹GΰSC’G ɢ˘¡˘ µ˘ ∏Á »˘˘à˘ dG ÜQƒ˘˘ c kɢjQɢ˘°T ¿ƒ˘˘µ˘ J ó˘˘b ñhOô˘˘e äô˘˘HhQ Ée ,ƒc ófCG õfƒL hGód kÓªàfi áØ«ë°U ᫵∏e ñhOôe »£©j ób ió˘˘ ˘ ˘ MEG ∫ɢ˘ ˘ ˘ fQƒ˘˘ ˘ ˘ L âjΰS ∫Gh ‘ Iô˘˘°ûà˘˘æŸG ᢢ∏˘ «˘ ∏˘ ≤˘ dG ∞˘˘ë˘ ˘°üdG .IóëàŸG äÉj’ƒdG AÉëfCG ™«ªL â°†aQ âahôµfÉH á∏FÉY âfÉch á©°†H πÑb ñhOôe ¬H Ωó≤J kÉ°VôY 5 ᪫≤H áØ«ë°üdG AGô°ûd ™«HÉ°SCG .Q’hO äGQÉ«∏e ø˘˘ e ᢢ Hô˘˘ ≤˘ ˘e QOɢ˘ °üe âdɢ˘ ˘bh á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °üd âahô˘˘µ˘ ˘fɢ˘ H ᢢ ∏˘ ˘Fɢ˘ Y QÉ°T …CG ≈∏Y ¿EG :õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f ¿CG ,ñhOô˘˘e º˘˘¡˘ «˘ a øÃ π˘˘ª˘ ˘àfi ¤EG IÒ°ûe ,π°†aCG ¢Vô©H Ωóq ≤àj iƒ°S Gƒ°SQój ød âahôµfÉH ∫BG ¿CG á«dÓ≤à°SG øª°†J »àdG ¢Vhô©dG .áØ«ë°üdG ôjô– IQGOEG âahô˘µ˘ fɢ˘H ᢢ∏˘ Fɢ˘Y Ö©˘˘∏˘ J ⁄h hGO ᢢcô˘˘°T IQGOEG ‘ kɢ £˘ ˘«˘ ˘°ûf kGQhO ôZôHRƒ∏°S á˘∏˘FɢY ±Ó˘î˘H õ˘fƒ˘L .õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f áØ«ë°U áµdÉe

‘ %4^5 óæY Ò«¨J ¿hO …ô¡°ûdG ádÉ£ÑdG ∫ó©e ô≤à°SGh π˘˘jô˘˘HG ‘ Ió˘˘jó÷G ∞˘˘Fɢ˘Xƒ˘˘ dG Ωɢ˘ bQCG IQGRƒ˘˘ dG âdó˘˘ Yh .ƒ˘˘ jɢ˘ e ÉØdCG 88 øe k’óH πªY á°Uôa ∞dCG 80 ÒaƒJ ¢ùµ©àd (¿É°ù«f) .»°VÉŸG ô¡°ûdG ø∏YCG ɪc äɢYÉ˘æ˘°üdG ‘ ƒ˘jɢe ô˘¡˘°ûd Ió˘˘jó÷G ∞˘˘Fɢ˘Xƒ˘˘dG π˘˘c äAɢ˘Lh ∞dCG 19 äó≤a ÚM ‘ áØ«Xh ∞dCG 176 âaÉ°VCG »àdG á«eóÿG äɢeóÿG ´É˘£˘b ‘h ,᢫˘∏˘jƒ˘ë˘à˘dG äɢYÉ˘æ˘°üdG ´É˘£˘b ‘ á˘Ø˘«˘Xh ábóæØdGh º«∏©àdGh ∫ɪYC’G äÉeóNh á«dÉŸG ᣰûfC’G äó¡°T .á°UÉN áØ°üH Éjƒb Gƒ‰ á«eƒµ◊G äÉeóÿGh .∞FÉXƒdG ‘ ƒ‰ …CG AÉæÑdGh ó««°ûàdG ´É£b ≥≤ëj ⁄h ‘ 33^8 øe 33^9 ¤EG Ó«∏b πª©dG äÉYÉ°S §°Sƒàe ™ØJQGh ƒjÉe ‘ 4^1 ¤EG á«aÉ°VE’G πª©dG äÉYÉ°S â©LGôJ ɪæ«H πjôHCG .πjôHCG ‘ 4^2 øe

Ögò`dG ø``e kÉæW 37 ™«Ñj z»HhQhC’G …õ```côŸG{ kÉ``«dÉ``M ó``jõ``ŸG ™``«``H Ωõ`à`©`j ’h :RÎjhQ ` äQƒØµfGôa

¢ùeCG »˘˘ HhQhC’G …õ˘˘ côŸG ∂æ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘b øe ÖgòdG øe ÉæW 37 ´ÉH ¬fEG ᩪ÷G Ú«°VÉŸG øjô¡°ûdG ióe ≈∏Y ¬JÉ«WÉ«àMG .‹É◊G ΩÉ©dG ‘ ójõŸG ™«H Ωõà©j ’ ¬æµd IÎØ˘dG ‘ ¬˘Jɢ©˘«˘Ñ˘e ¿CG ∂æ˘Ñ˘dG ±É˘˘°VCGh ɵæH 15 ¬©bh ¥ÉØJG QÉWEG ‘ »JCÉJ IÒNC’G ‹É˘ª˘LG ô˘°ü≤˘H äó˘¡˘©˘J ɢ«˘HhQhCG ɢjõ˘cô˘˘e ‘ øW 2500 ≈∏Y ÖgòdG øe É¡JÉ©«Ñe øW 500 …CG 2009 ¤EG 2004 øe IÎØdG áaÉ°VE’ÉH ''¿É«H ‘ ∂æÑdG ™HÉJh .Éjƒæ°S ∂æÑdG πªµà°SG ÖgòdG øe ÉæW 23 ¤EG ób ∂æÑdG ¿ƒµj 2006 Ȫaƒf 30 ‘ É¡©«H øe ådÉãdG ΩÉ©dG ‘ ÖgòdG øe ÉæW 60 ´ÉH ójõŸG ™«H ∂æÑdG …ƒæj ’ ''∫Ébh .''¥ÉØJ’G .''¥ÉØJ’G øe ΩÉ©dG Gòg ‘ ÖgòdG øe ¬Jóeh ¥ÉØJ’G øe ådÉãdG ΩÉ©dG óàÁh .(∫ƒ∏jCG) ȪàÑ°S 26 ≈àM äGƒæ°S ¢ùªN

∫hC’G ™HôdG ‘ hQƒ«dG á≤£æe ‘ …OÉ°üàb’G ƒªædG ƒD WÉÑJ :RÎjhQ ` π°ùchôH

∫ó©e ƒD WÉÑJ ᩪ÷G ¢ùeCG äÉfÉ«H äô¡XCG ¿Éc ɪc hQƒ«dG á≤£æe ‘ …OÉ°üàb’G ƒªædG ÖFGô°†dG ™aQ ô°VCG PEG ,ΩÉ©dG ájGóH ‘ É©bƒàe ∫ó©e ™LGôJ øµd ,Úµ∏¡à°ùŸG Ö∏£H á«fÉŸC’G Oɢ˘°üà˘˘bG Iƒ˘˘b QGô˘˘ª˘ à˘ °SG ¤EG Qɢ˘°TCG ᢢdɢ˘ £˘ ˘Ñ˘ ˘dG »˘HhQhC’G äGAɢ°üME’G Öà˘µ˘e ó˘˘cCGh .ᢢ≤˘ £˘ æŸG œÉæ˘dG ¿CɢH á˘≤˘Hɢ°ùdG ¬˘JGô˘jó˘≤˘J (äÉ˘à˘°ShQƒ˘j) 13 ÉgOóYh á≤£æŸG ∫hO ‘ ‹ÉªLE’G »∏ÙG ¿ƒfÉc) ôjÉæj øe IÎØdG ‘ %0^6 ™ØJQG ádhO ™˘Hô˘dɢH ᢢfQɢ˘≤ŸÉ˘˘H (QGPBG) ¢SQɢ˘e ¤EG (Êɢ˘ã˘ dG ƒªædG ∫ó©e ™ØJQGh ,%0^9 OGR ÉeóæY ≥HÉ°ùdG .%3 áÑ°ùæH ∫hC’G ™HôdG ‘ …ƒæ°ùdG ∫󢢩˘ e ¿EG ∂dò˘˘c ∫ɢ˘b äɢ˘ à˘ ˘°S hQƒ˘˘ j ø˘˘ µ˘ ˘d iƒà°ùe ¤EG §Ñg hQƒ«dG á≤£æe ‘ ádÉ£ÑdG øe (¿É°ù«f) πjôHCG ‘ %7^1 ≠∏H ójóL »°SÉ«b ¬fEG ¿ƒjOÉ°üàb’G ∫Éb Ée ƒgh ¢SQÉe ‘ %7^2 Gòg ≥M’ âbh ‘ Úµ∏¡à°ùŸG Ö∏W ºYó«°S .ΩÉ©dG

:RÎjhQ ` ø£æ°TGh

OóY ¿CG ᩪ÷G ¢ùeCG ᫵jôeC’G πª©dG IQGRƒd äÉfÉ«H äô¡XCG ÉØdCG 157 ¤EG ™ØJQG IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ Iójó÷G ∞FÉXƒdG ´É£b ‘ ∞«XƒàdG Oƒ©°üd (QÉjBG) ƒjÉe ‘ äÉ©bƒàdG GRhÉéàe .¬©LGôJ »YÉæ°üdG ´É£≤dG π°UGh ɪæ«H äÉeóÿG äGô˘˘jó˘˘≤˘ J ƒ˘˘jɢ˘e ‘ Ió˘˘ jó÷G ∞˘˘ Fɢ˘ Xƒ˘˘ dG ‹É˘˘ ª˘ ˘LEG RhÉŒh áØ˘«˘Xh ∞˘dCG 130 Gƒ˘˘ ©˘ ˘bƒ˘˘ J ø˘˘ jò˘˘ ˘dG âjΰS ∫hh ‘ Ú∏˘˘ ˘∏ÙG ‘ ¢TÉ©àfG ≈∏Y IÒNC’G áfhB’G ‘ iôNCG äGô°TDƒe ™e ≈°TÉ“h áØ«©°†dG äÉfÉ``«ÑdG øe á©`` `aO ó©H …OÉ`` `°üàb’G •É`` `°ûædG ´É≤jG √ò˘g Rõ˘©˘j ¿CG ô˘¶˘à˘æ˘jh ,Ωɢ©˘ dG ø˘˘e ¤hC’G ᢢKÓ˘˘ã˘ dG ô˘˘¡˘ °TC’G ‘ ¥Gƒ°SCG í°T AGôL QÉ©°SC’Gh QƒLC’G •ƒ¨°V ºbÉØJ øe ±hÉıG .πª©dG

Rõ©j QÉ©°SC’G ™LGôJ ƒjÉe ‘ á«cÎdG ÖgòdG äÉ©«Ñe Ó˘˘é˘ °ùe ™˘˘«˘ Hɢ˘°SCG ᢢ©˘ °ùJ ‘ ¬˘˘Jɢ˘ jƒ˘˘ à˘ ˘°ùe .Q’hO 651^30 ɢ≤˘ah ¿ó˘˘©ŸG ô˘˘©˘ °S §˘˘°Sƒ˘˘à˘ e ™˘˘LGô˘˘Jh 666^20 ¤EG Ögò∏˘d ∫ƒ˘Ñ˘æ˘£˘°SG ᢰUQƒ˘Ñ˘d .πjôHG ‘ Q’hO 677^33 øe ƒjÉe ‘ Q’hO ä’ƒ˘˘ ˘¨˘ ˘ °ûŸG äGQOɢ˘ ˘°U ´É˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘JQG º˘˘ ˘ ZQh Ö∏˘£˘dG ¿EG »˘˘∏◊G QÉŒ ∫ƒ˘˘≤˘ j ᢢ«˘ Ñ˘ gò˘˘dG Ωɢ©˘dG ¤EG ɢ°Sɢ«˘b É˘Ø˘«˘ ©˘ °V ∫Gõ˘˘j’ »˘˘∏ÙG ô¡°TC’G ‘ äGOQGƒdG øe ∫Éf ɇ »°VÉŸG .2007 øe ¤hC’G ‘ Ögò˘˘ ˘ dG äGOQGh π˘˘ ˘ ª› ™˘˘ ˘ LGô˘˘ ˘ ˘Jh áÑ°ùæH ΩÉ©dG øe ¤hC’G á°ùªÿG ô¡°TC’G .ÉæW 74 ¤EG %12 ∫Gõ˘j’ »˘∏◊G ´É˘£˘b ''ƒ˘µ˘fƒ˘«˘dɢc ∫ɢbh ΩɢbQC’G Aɢ≤˘H ÖÑ˘°S ¬˘fCG ó˘≤˘ à˘ YCGh ɢ˘Ø˘ «˘ ©˘ °V .''»°VÉŸG ΩÉ©dG äÉjƒà°ùe ¿hO á«dɪLE’G ä’ƒ¨°ûŸG øe É«côJ äGQOÉ°U â©ØJQGh øe ¤hC’G ô¡°TC’G ‘ %14 áÑ°ùæH á«ÑgòdG 85^8 ¤EG â©LGôJ äGQOÉ°üdG âfÉch ,ΩÉ©dG .2006 ‘ øW

:RÎjhQ ` ¿óæd

Ögò˘˘dG ø˘˘e ɢ˘«˘ cô˘˘J äGOQGh âØ˘˘ Yɢ˘ °†J ô˘˘¡˘ °ûdG ‘ ɢ˘¡˘ æ˘ Y (Qɢ˘jCG) ƒ˘˘jɢ˘e ‘ ÚJô˘˘e ¿ó˘©ŸG Qɢ©˘°SCG ™˘LGÎH á˘eƒ˘˘Yó˘˘e ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ™˘˘e …ƒ˘˘æ˘ °S ¢Sɢ˘°SCG ≈˘˘∏˘ Y â£˘˘Ñ˘ g ɢ˘¡˘ æ˘ µ˘ d áfQÉ≤e »∏◊G ≈∏Y Ö∏£dG ∞©°V QGôªà°SG .»°VÉŸG ΩÉ©dG ™e ÈcCG ó˘˘ ˘MCG ɢ˘ ˘«˘ ˘ cô˘˘ ˘J äGOQGh ⩢˘ ˘Ø˘ ˘ JQGh øW 24^6 ¤EG ⁄É©dG ‘ ¿ó©ŸG »µ∏¡à°ùe ,(¿É°ù«f)πjôHG ‘ øW 12^2 øe ƒjÉe ‘ ¤EG É°SÉ«b %26^5 áÑ°ùæH â©LGôJ É¡æµd .2006 ƒjÉe ''»àfGQÉL ∂æH øe ƒµfƒ«dÉc ÈdG ∫Ébh GQk ’hO 650 ‹GƒM ¤EG ÖgòdG ô©°S ™LGôJ ‘ GQ’hO 680 ø˘e (ᢰüfhC’G) ᢫˘ bhCÓ˘ d .''AGô°ûdG äÉ«∏ªY õØM ɇ ƒjÉe πFGhCG ‘ Ögò˘˘∏˘ ˘d …Qƒ˘˘ Ø˘ ˘dG ô˘˘ ©˘ ˘°ùdG ≥˘˘ Ø˘ ˘NCGh πFGhCG ‘ º¡ŸG GQ’hO 690 iƒà°ùe ¥GÎNG ≈˘fOCG ¤EG »˘°VÉŸG ´ƒ˘Ñ˘°SC’G ™˘LGô˘˘Jh ƒ˘˘jɢ˘e

QÉ©°SCG ≈∏Y ≥ØàJ ΩhôHRÉL ¿Éà°ùNGRÉb øe RɨdG AGô°T :RÎjhQ ` ƒµ°Sƒe

¤EG â∏°UƒJ É¡fEG ᩪ÷G ¢ùeCG »°ShôdG RɨdG ôjó°üJ ôµà– »àdG ΩhôHRÉL ácô°T âdÉb ¿Éà°ùNGRÉb ‘ »©«Ñ£dG Rɨ∏d ÉbÓªY Ó≤M π¨à°ùj »HôZ ´hô°ûe ™e QÉ©°SC’G ¿CÉ°ûH ¥ÉØJG ¤EG ≈£°SƒdG É«°SBG øe RɨdG ≥aóJ ΩÉeCG ≥jô£dG ó¡Á ɇ äÉKOÉÙG øe äGƒæ°S ó©H ∂dPh GhócCG AÉcô°ûdG ¿EG âdÉb É¡æµd QÉ©°SC’G ¥ÉØJG π«°UÉØJ øY ∞°ûµdG ΩhôHRÉL â°†aQh .É«°ShQ ™ØJôe ∑ÉfÉLÉ°ûJGQÉc RÉZ øe Ö©µe Îe QÉ«∏e 16 ¤EG π°üj Ée á÷É©Ÿ á≤HÉ°ùdG º¡££N .ÉeÉY 15 IóŸ É«°ShQ ‘ êQƒÑæjQhCG ™ªéà âjȵdG .äGƒæ°S IóY òæe ∑ÉfÉLÉ°ûJGQÉc π≤M ¿CÉ°ûH äÉKOÉfi ¿Éà°ùNGRÉbh É«°ShQ …ôŒh RÉéjÉfƒeRÉb ácô°T ¬ÑLƒÃ º°SÉ≤àJ »°VÉŸG ΩÉ©dG É«FÉæK ÉfÓYG É©bh ¿Gó∏ÑdG ¿Éch 1^5 ¿Gôªãà°ùJh êQƒÑæjQhG ™ª› ᫵∏e ΩhôHRÉLh ¿Éà°ùNGRÉb áeƒµ◊ ácƒ∏ªŸG ábÉ£∏d π≤M »∏¨°ûe ´ÉæbG ¤EG ’hCG áMÉëH ɪ¡fEG ÉàdÉb Úàcô°ûdG øµd .¬à©°SƒJ ‘ Q’hO QÉ«∏e .πª©dG ´hô°ûŸG GC óÑj ¿CG πÑb ádƒÑ≤e QÉ©°SCÉH RɨdG ™«ÑH ∑ÉfÉLÉ°ûJGQÉc ÉgQób á°üëH á«fÉ£jÈdG »L.»Hh á«dÉ£jE’G »æjEG Éàcô°T ∑ÉfÉLÉ°ûJGQÉc π≤M ôjóJh .%15 á«°ShôdG πjhCG ∑ƒdh %20 ᫵jôeC’G ¿hôØ«°T ∂∏“ ÚM ‘ ɪ¡æe πµd %32^5 ™«Ñd øjó©à°ùe ÒZ ∑ÉfÉLÉ°ûJGQÉc ‘ AÉcô°ûdG ¿CG äOÉaCG á«°ShQ ΩÓYG πFÉ°Sh âfÉch Qó°üJ »àdG RɨdG äÉØãµàe êÉàfEG ≈∏Y õ«cÎdG á∏°UGƒe ¿ƒ∏°†Øjh á°†Øîæe QÉ©°SCÉH RɨdG .Oƒ°SC’G ôëÑdG ≈∏Y »°ShôdG πMÉ°ùdG ¤EG øjhõb Ö«HÉfCG §N Ωƒ«JQƒ°ùfƒc ÈY RɨdG äGOGóeEG øe ójõŸG ≈∏Y óbÉ©àdG ¤EG ⁄É©dG ‘ Rɨ∏d èàæe ÈcCG ΩhôHRÉL ™∏£àJh É¡LÉàfEG øe ÈcCG äÉ«ªc í«àj ɇ á«°ShôdG á«∏ÙG äÉLÉ◊G á«£¨àd ≈£°SƒdG É«°SBG øe ájõÛG á«HhQhC’G ôjó°üàdG ¥Gƒ°SCG OGóeE’


13

¥Gƒ°SCG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

business business@alwatannews.net

É«°ShôH á∏é°ùe áYƒÑ£e ∞dCG 60 É¡Ø°üf ’EG ô°ûæj’ :(…CG »H ƒj) ` ƒµ°Sƒe

,á∏éeh áØ«ë°U ∞dCG 60 É«°ShQ »a á∏é°ùªdG äÉYƒÑ£ªdG OóY ≠∏Ñj .kÉØdCG 37-36 iƒ°S kÉ«∏©a É¡æe Qó°üj’ øµd ¥ƒ˘°ùd'' ΩÓ˘YE’Gh á˘aɢ뢰ü∏˘d ᢫˘dGQó˘Ø˘dG á˘dɢcƒ˘˘dG ô˘˘jô˘˘≤˘ J »˘˘a Aɢ˘Lh ''Qƒ£àdG ¥ÉaBGh äÉgÉéJGh ádÉM :2007 »a ájQhódG áaÉë°ü∏d á«°ShôdG 35500 ≠∏Ñj É«°ShQ »a á∏é°ùªdG á«YƒÑ°SC’Gh á«eƒ«dG ∞ë°üdG OóY ¿CG .''§≤a kÉØdCG 18 ` 17 ÜQÉ≤j Ée kÉ«∏©a É¡æe Qó°üj'' øµdh ɪæ«H kÉØdCG 23 ≈∏Y ÉgOóY ójõ«a'' á∏é°ùªdG äÓéªdG ¢üîjÉe »ah .''% 60 ` 57 ≈dGƒM kÉ«∏©a É¡æe Qó°üj ΩÓ˘YE’G π˘Fɢ°Sh ƒ˘°ù°SDƒ˘e Ωƒ˘≤˘jɢe kÉ˘Ñ˘dɢZ'' ô˘jô˘≤˘ à˘ dG h󢢩˘ e í˘˘°Vƒ˘˘jh äGP äÉYƒÑ£e IóY ¿ƒ∏é°ùj hCG ,ÉgQGó°UEÉH ¿hCGóÑj ’ º¡æµd É¡∏«é°ùàH ø˘e π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘dG »˘a º˘¡˘Jɢ˘Yƒ˘˘Ñ˘ £˘ e ᢢjɢ˘ª˘ M ᢢ«˘ ¨˘ H á`¡˘ Hɢ˘°ûà˘˘e AÉ`` ª˘ °SCG .''á°ùaÉæªdG

GQk ’hO 64^09 óæY ≥∏¨j ¿ÉªY ΩÉN ¬dhGóJ ΩÉjCG ∫hCG π«eÈ∏d :RÎjhQ ` IQƒaɨæ°S

Êɪ©dG §ØædG ΩÉÿ ¥É≤ëà°SG ÜôbCG ó≤Y ¿EG ábÉ£∏d »HO á°UQƒH âdÉb äÉ°ù∏L ¤hCG ‘ π«eÈ∏d GkQ’hO 64^09 óæY ≥∏ZCG (ÜBG) ¢ù£°ùZCG º«∏°ùJ .ᩪ÷G ¢ùeCG ¬dhGóJ §ØædG IQGRh øe ΩÉÿG …ΰûŸ á°UÉN ᫪gCG …ƒ«°SB’G ¥ÓZE’G ô©°ùdh ‘ á«eƒ«dG ¥ÓZE’G QÉ©°SC’ »HÉ°ù◊G §°SƒàŸG Oóëj å«M á«fɪ©dG RɨdGh .¢ù£°ùZCG ‘ Êɪ©dG ΩÉÿG äÉæë°T ô©°S (¿GôjõM) ƒ«fƒj øjô¡°T πÑb Êɪ©dG ΩÉÿG ô©°S É¡«a Oóëàj »àdG ¤hC’G IôŸG »g √ògh ΩÉN ô©°S §°Sƒàe ¢SÉ°SCG ≈∏Y »©LQ ôKCÉH IOÉY ô©°ùj ¿Éch ,º«∏°ùàdG øe .»HO á˘jɢ¡˘f Üô˘b ø˘°ù– ¬˘˘fCG ÒZ ∫ƒ˘˘ªÿɢ˘H ó˘˘jó÷G ó˘˘≤˘ ©˘ dG ∫hGó˘˘J º˘˘°ùJGh .á°ù∏÷G ™e ¥QÉØdG ≥«°V ɇ ¥É≤ëà°SG ÜôbCG ó≤Y ‘ á≤Ø°U 468 ∫hGóJ iôLh (…EG.»°S.…BG) ∫ÉàææàfƒcÎfG á°UQƒH ‘ ¢ù£°ùZCG º«∏°ùJ »HO ΩÉN ó≤Y .á≤Ø°U 601 ∫hGóJ ó¡°T …òdG .»HO ΩÉN ô©°S øY Éàæ°S 27 ƒëf ¿ÉªY ΩÉN ¥ÓZEG ô©°S ójõjh ájQÉéàdG ∑Qƒjƒ«f á°UQƒHh »HO áeƒµ◊ ácƒ∏ªŸG ôjƒ£J øe πc Rƒ–h áeƒµM ∂∏“h ,ábÉ£∏d »HO á°UQƒH ‘ %32^5 É¡ªéM á°üM (¢ùµÁÉf) .á°UQƒÑdÉH ∫hGóàdG IóYÉb AÉ°†YCG É¡µ∏Á á«bÉÑdG %5h %30 ¿ÉªY áæ£∏°S

¿Gô¡W á«fGôjE’G ᪰UÉ©dG §°Sƒd IQƒ°U

RÉZ ´hô°ûe ∞«dɵJ ‘ ô¶ædG IOÉYEG ∫ÉJƒJ øe Ö∏£J ¿GôjEG .ájhƒædG ¿GôjEG ΩóY ≈∏Y É¡FÉØ∏M âãM ób IóëàŸG äÉj’ƒdG âfÉch ∞bh ≈∏Y ÉgQÉÑLE’ á∏ªM QÉWEG ‘ ¿GôjEG ‘ Qɪãà°S’G ¿ƒµJ ¿CG øe ≥∏≤dÉH ø£æ°TGh ô©°ûJh ,…hƒædG É¡›ÉfôH ¿EG ∫ƒ≤J ¿Gô¡W øµd …hƒf ìÓ°S ∑Óàe’ ≈©°ùJ ¿GôjEG .AÉHô¡µdG êÉàfEG ƒg É¡aóg äÉcô°T ÜòàŒ RɨdGh §ØædG øe ¿GôjEG äGhôK øµdh .á«°SÉ«°ùdG äGôJƒàdG ºZQ ábÉ£dG Rɨ∏d GÒÑc GQó°üe íÑ°üJ ¿CG ≈∏Y ádhódG ¢Uô–h RɨdG á£fi øµªà°Sh ,ÉgOQGƒe ôjƒ£J ‘ äCÉWÉÑJ É¡æµd ¤EG »©«Ñ£dG RɨdG ójÈJ øe ¿GôjEG ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG .äÉæMÉ°ûH ¬∏≤f øµª«d á∏FÉ°ùdG ádÉ◊G

Gòg ∫ɪµà°SG ‘ πeCÉj á«fGôjE’G á«æWƒdG §ØædG ácô°ûd ójó– á∏Môe ¤EG ∫ƒ°UƒdGh øjô¡°T ¿ƒ°†Z ‘ ó≤©dG .äGQɪãà°S’G ºéM Rɢ¨˘∏˘d ¢SQɢa ´hô˘˘°ûe ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ J ≈˘˘∏˘ Y ∫ɢ˘Jƒ˘˘J â≤˘˘aGhh äOóMh 2004 ΩɢY •É˘Ñ˘°T ô˘jGÈa ‘ ∫ɢ°ùŸG »˘©˘«˘Ñ˘ £˘ dG ó©H 2011 ¤EG ∂dP ó©H √ÒNCÉJ ” 2009 ‘ É«dhCG GkópYƒe .•hô°ûdG ∫ƒM ∫ó÷G øe äGƒæ°S π˘˘ jô˘˘ ˘HG ‘ RÎjhQ ¿Gô˘˘ ˘jEG ‘ ∫ɢ˘ ˘Jƒ˘˘ ˘J π˘˘ ˘ã‡ ≠˘˘ ˘∏˘ ˘ HGh ¢†Ø˘N ≈˘∏˘Y ¿Gô˘¡˘W ™˘e π˘ª˘©˘J á˘cô˘˘°ûdG ¿EG ''(¿É˘˘°ù«˘˘f) ¿CG ÊÉ«HÉa Ò«H í°VhCGh .''´hô°ûª∏d á©ØJôŸG ∞«dɵàdG ácQÉ°ûe ΩÉeCG á«°ù«FôdG á˘Ñ˘≤˘©˘dG ƒ˘g ∞˘«˘dɢµ˘à˘dG iƒ˘à˘°ùe äÉMƒª£H á˘≤˘∏˘©˘àŸG ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG äGô˘Jƒ˘à˘dG ¢ù«˘dh ∫ɢJƒ˘J

É«côJ ‘ ´hô°ûŸ »HhQhC’G OÉ–’G á≤aGƒe ≈∏Y π°ü– ófƒHÒa .2020 ΩÉY äɢ˘£fi ¬˘˘jG.¢SG »˘˘LÒfG π˘˘¨˘ °ûJ ó˘˘ fƒ˘˘ HÒa Ö°ù뢢 Hh 370 ᢫˘dɢª˘LE’G ɢ¡˘JQó˘b ≠˘∏˘Ñ˘J Rɢ¨˘dɢH π˘ª˘ ©˘ J Aɢ˘Hô˘˘¡˘ µ˘ ∏˘ d É¡JQób ºëØdÉH πª©J AÉHô¡µdG ó«dƒàd á£fih äGhÉé«e §bÉ°ùŸG øe AÉHô¡µdG ó«dƒàd ¢ü«NGôJh äGhÉé«e 450 .iôNCG äGhÉé«e 268 IQó≤H á«FÉŸG

ô°†NC’G Aƒ°†dG ≈∏Y Éæ∏°üM ''¿É«H ‘ ófƒHÒa âdÉbh ™˘e ∑ΰûŸG ´hô˘°ûŸG ¥É˘Ø˘JG É˘æ˘ ∏˘ ª˘ µ˘ à˘ °SGh Aɢ˘©˘ HQC’G Aɢ˘°ùe .''¢ù«ªÿG Ωƒj »°ûfÉHÉ°S »LÒfG ∑ΰûŸG ´hô°ûŸG ᫵∏e º°ùà≤J É¡fCG âë°VhCGh ∞YÉ°†J IQó≤e »˘°ûfɢHɢ°S ™˘e É˘Ñ˘jô˘≤˘J á˘Ø˘°Uɢæ˘e ¬˘jG.¬˘°SG ∫ƒ`` ` `∏ëH äGô`` ` ` e ™`` ` `HQCG AÉHô`` `¡µdG ≈`` ` ∏Y »cÎ``dG Ö∏£dG

:RÎjhQ ` ¿Gô¡W

¢ùeCG á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G AÉÑfCG ádÉch âdÉb ᢫˘ £˘ Ø˘ æ˘ dG ∫ɢ˘Jƒ˘˘J ᢢcô˘˘°T ø˘˘e âÑ˘˘∏˘ W ¿Gô˘˘jEG ¿EG ᢢ©˘ ª÷G ∫hCG AÉæÑd ájô˘jó˘≤˘à˘dG ∞˘«˘dɢµ˘à˘dG º˘«˘«˘≤˘J IOɢYEG ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG ∫ɪµà°SG ‘ πeCÉJh ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d ôjó°üJ á£fi .øjô¡°T ∫ÓN ¥ÉØJ’G Ú°ùM ΩÓ˘Z §˘Ø˘æ˘dG ô˘jRh ÖFɢ˘f ø˘˘Y ᢢdɢ˘cƒ˘˘dG â∏˘˘≤˘ fh ò«Øæàd ∫ÉJƒJ É¡JOQhCG »àdG äÉfÉ«ÑdG ¿C’ ''¬dƒb …QRƒf ¢Vô©dG Gòg º««≤J IOÉYEG É¡æe ÉæÑ∏W á©ØJôe âfÉc ´hô°ûŸG .''áªFÓe á«æeR IÎa ‘ …ò«ØæàdG ôjóŸG ƒgh …QRƒf ¿EG ∂dòc ádÉcƒdG âdÉbh

Gk Q’hO 68 øY §ØædG ô©°S ™LGôJ ÉjÒé«f äÉLÉéàMG AÉ¡fEG ó©H

:RÎjhQ ` Éæ««a

¢ùeCG äÉeóÿG ≥aGôŸ ájhÉ°ùªædG ófƒHÒa ácô°T âdÉb OÉ–’G ø˘e ô˘°†NC’G Aƒ˘°†dG ≈˘∏˘Y â∏˘˘°üM ɢ˘¡˘ fEG ᢢ©˘ ª÷G ™e AɢHô˘¡˘µ˘dG 󢫢dƒ˘à˘d ∑ΰûŸG ɢ¡˘Yhô˘°ûe ≈˘∏˘Y »˘HhQhC’G .á«cÎdG »°ûfÉHÉ°S áYƒª›

§ØædG π«eGôH

:RÎjhQ ` ¿óæd

᫵jôe’G á°UQƒÑdG ‘ ∫hGóàdG

¢ùeCG »YÉæ°üdG zõfƒL hGO{ ô°TDƒe ´ÉØJQG 1535^16

¤EG %0^30 hCG á˘£˘ ≤˘ f 4^54 kɢbɢ£˘f ™˘˘°ShC’G .á£≤f º¡°SCG ¬«∏Y Ö∏¨J …òdG ™ªÛG ∑Gó°SÉf ô°TDƒe ó©°Uh ¤EG %0^39 hCG ᢢ £˘ ˘≤˘ ˘f 10^07 ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘à˘dG äɢcô˘°T .á£≤f 2614^59

øjôªãà°ùŸG ¿CɪW Ée ƒgh (QÉjBG) ƒjÉe ‘ ™bƒàŸG øe ÈcCG .Úµ∏¡à°ùŸG ¥ÉØfGh ∫ƒNódG ƒ‰ ä’ɪàMG ¿CÉ°ûH äÉcô°ûdG º¡°SC’ »YÉæ°üdG õfƒL hGO ô°TDƒe ™ØJQGh ¤EG %0^26 áÑ°ùæH …CG á£≤f 34^78 iȵdG ᫵jôeC’G RQƒ˘H ó˘fG OQGó˘fÉ˘à˘°S ô˘°TDƒ˘e OGR ɢª˘«˘a á˘£˘≤˘ f 13662^42

:(RÎjhQ) ` ∑Qƒjƒ«f

‘ äÓeÉ©ŸG á°ù∏L ájGóH ‘ ᫵jôeC’G º¡°SC’G äó©°U ¿CG ô¡¶j »eƒµM ôjô≤J ó©H ᩪ÷G ¢ùeCG âjΰS ∫hh IõØb πé°S áYGQõdG ´É£b êQÉN Iójó÷G ∞FÉXƒdG OóY

±ÉæÄà°SG ó©H ᩪ÷G ¢ùeCG π«eÈ∏d GQ’hO 68 iƒà°ùe øY §ØædG ô©°S ™LGôJ ‘ ™bƒàŸG øe ÈcCG ¢VÉØîfG ôKCG ¢VƒY ɇ ÉjÒé«f ‘ »°ù«FQ Ö«HÉfG §N 𫨰ûJ .᫵jôeC’G ΩÉÿG äÉfhõfl ¥ƒ°ùdG øY GÒÑ©J ÌcC’G ¿B’G Èà©j …òdGh ¿óæd ‘ âfôH èjõe ô©°S §Ñgh ™ØJQGh ,π«eÈ∏d GQk ’hO 67^87 ¤EG Éàæ°S 17 QGó≤à »µjôeC’G ΩÉÿG øe á«ŸÉ©dG .GkQ’hO 64^04 ¤EG äÉàæ°S áKÓK »µjôeC’G ΩÉÿG ô©°S ô˘jó˘°üJ Ö«˘HɢfCG §˘N õ˘cô˘e ¿ƒ˘∏˘à˘ë˘j Gƒ˘fɢc ø˘jô˘gɢ¶˘à˘e ¿ƒ˘«˘∏fi Aɢª˘YR Oô˘Wh .§ØædG ≥aóà«d äÉeɪ°üdG íàa GhOÉYCGh ÉjÒé«f ‘ »°ù«FQ π«eôH ∞dG 150 QGó≤à ɡLÉàfG ¢†Øÿ äô£°VG ób π°T ¢ûJGO ∫ÉjhQ âfÉch .AÉKÓãdG Ωƒj äCGóH »àdG äÉLÉéàM’G ÖÑ°ùH É«eƒj äɪég ÖÑ°ùH ¿B’G ∞bƒàe ÉjÒé«f êÉàfG å∏K …CG É«eƒj π«eôH ∞dG 922 ƒëfh ¢†jƒ©J ‘ ÉjÒé«f ‘ §ØædG ï°V ±ÉæÄà°SG óYÉ°Sh .á«ÑjôîJ äÉ«∏ªYh øjOó°ûàe ¢ùeCG á«eƒµM äÉfÉ«H äô¡XCGh .»µjôeC’G ΩÉÿG äÉfhõfl ‘ ÅLÉØe ¢VÉØîfG ôKCG ʃ«∏e QGó≤à ⁄É©dG ‘ §Øæ∏d áµ∏¡à°ùe ádhO ÈcCG ‘ äÉfhõıG ¢VÉØîfG ∫hC’G IOɢjR Gƒ˘©˘bƒ˘J ó˘b ¿ƒ˘∏˘∏ÙG ¿É˘˘ch ,äGOQGƒ˘˘dG Dƒ˘ Wɢ˘Ñ˘ J ™˘˘e »˘˘°VÉŸG ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G π˘˘«˘ eô˘˘H ᫵jôeC’G øjõæÑdG äÉfhõfl â©ØJQGh .É«eƒj π«eôH ∞dCG 700 QGó≤à äÉfhõıG äGOQGƒdG ¢TÉ©àfÉH áeƒYóeh ¥ƒ°ùdG äÉ©bƒJ ™e á«°ûªàe π«eôH ¿ƒ«∏e 1^3 QGó≤à .É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 1^6 ¤EG äOGR »àdG

ähÒH á°UQƒH ‘ ɡફbh ádhGóàŸG º¡°SC’G ™LGôJ øe 2005 ΩÉY Q’hO ¿ƒ«∏e 253 â≤≤M É¡fEG ôjó«dƒ°S âdÉbh .»°VGQC’G ™«H ¿ƒ«∏e 450 OhóëH 2005 ΩÉY ∫ÓN ádƒ«°S É¡jód ¿CG äôcPh …CG Q’hO QÉ«∏e 55^1 ¤G É¡jód ádƒ«°ùdG ´ƒª› ™aQ ɇ Q’hO øe ácô°ûdG π«NGóe â¨∏Hh .ÉÑjô≤J ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ∫OÉ©j Ée áfQÉ≤e Q’hO Q’hO ¿ƒ«∏e 8^20 OhóëH 2005 ΩÉY ‘ äGQÉéjE’G .2004 ΩÉY ‘ Q’hO ¿ƒ«∏e 6^18 ™e 6^18 äGQɢ˘é˘ j’G ø˘˘e 2004 ΩɢY ô˘j󢫢dƒ˘°S π˘«˘NGó˘e ⨢˘∏˘ Hh â©bƒJh .2003 ΩÉY Q’hO ¿ƒ«∏e 4^15 ™e áfQÉ≤e Q’hO ¿ƒ«∏e OhóM ¤EG 2008 ΩÉY äGQÉéjE’G øe É¡∏«NGóe π°üJ ¿G ôjó«dƒ°S .Éjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏e 65 41 ⨢∏˘H 2002 ΩɢY ‘ ɢ¡˘MɢHQCG ¿CG âæ˘∏˘YCG ô˘˘j󢢫˘ dƒ˘˘°S âfɢ˘ch »°VGQC’G ™«H äÉ«∏ªY ‘ á«dɪLE’G π«NGóŸG áé«àf Q’hO ¿ƒ«∏e Q’hO ¿ƒ«∏e 122 ƒëf ɡફb â¨∏H »àdGh ,…QÉéàdG §°SƒdG ‘ äGQÉ≤©dG ™«H øe á«dɪLE’G π«NGóŸGh 2001 ΩÉY øY %94 IOÉjõH .Q’hO ∞dCG 800h ÚjÓe 6 â¨∏H »àdG

øe ɪ¡°S 7705 `H ∫hGóàdG Ωƒ«dG iôLh .óMGƒdG º¡°ù∏d äGQ’hO Ωƒ˘j ∫hGó˘J º˘é˘M ¿É˘c ɢª˘æ˘ «˘ H GQ’hO 125379 É¡˘à˘ª˘«˘b ∞˘dCG á˘Ä˘a .GQ’hO 158870 ɡફb ∞dCG áÄa øe ɪ¡°S 9922 »°VÉŸG ᩪ÷G ɪ¡°S 11480 ∫hGóJ Ωƒ«dG πé°S ó≤a ''Ü'' áÄa øe º¡°ùdG ÉeCG ∫hGóJ »°VÉŸG ᩪ÷G Ωƒj iôL ¿Éc ɪæ«H GQ’hO 185288 ᪫≤H .GQ’hO 97522 ɡફb ɪ¡°S 6120 132^2 â¨∏H 2006 ΩÉY á«aÉ°üdG É¡MÉHQCG ¿CG ôjó«dƒ°S âæ∏YCGh ¿ƒ«∏e 153^2 ¤G ÖFGô°†dG º°ùM πÑb â∏°Uh ɪæ«H Q’hO ¿ƒ«∏e ¿G âæ∏YG ôjó«dƒ°S âfÉch .2005 ΩÉY øY %22 IOÉjõH …CG Q’hO √òg ¿Gh Q’hO ¿ƒ«∏e 5^108 â¨∏H 2005 ΩÉY á«aÉ°üdG É¡MÉHQCG IOÉjõH …CG Q’hO ¿ƒ«∏e6^125 ¤G â∏°Uh ÖFGô°†dG πÑb ìÉHQC’G ΩÉY É¡MÉHQCG ¿CG âæ∏YCG ôjó«dƒ°S âfÉch .2004 ΩÉY ìÉHQCG øY %100 2003 ΩÉY ìÉHQCG øY IÒÑc IOÉjõHh Q’hO ¿ƒ«∏e 1^54 â¨∏H 2004 ΩÉY É¡JQÉ°ùN ¿CG ôjó«dƒ°S âæ∏YCGh .Q’hO ¿ƒ«∏e 4^16 âfÉc »àdGh 2001 ΩÉY íHôdG ¤EG äOÉY É¡fEGh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 32 ƒëf â¨∏H 2000 .Q’hO ∞dCG 900h Éfƒ«∏e É¡MÉHQCG â¨∏Ña

.Q’hO 559872 ɡફb ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∑ÉæÑd ɪ¡°S 8748 ôjó«dƒ°S ácô°T º¡°SCG QÉ©°SCG ¿CG ähÒH á°UQƒÑd ôjô≤J ô¡XCGh ÉYÉØJQG äó¡°T §°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ äGQÉ≤©dG äÉcô°T ÈcG øe »gh á°UQƒÑdG ¥ÓZG ¤EG É°SÉ«b ᩪ÷G ¢ùeCG ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ‘ áÄa øe ôjó«dƒ°S º¡°S ô©°S ≠∏Hh .»°VÉŸG ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ‘ »°VÉŸG ᩪ÷G Ωƒj √ô©°S ¿Éc ɪæ«H GQ’hO 16^30 Ωƒ«dG ∞dG ô©°S ≈fOCG ¤EG π°Uh ''∞dG'' áÄa øe º¡°ùdG ¿Éch .GQ’hO 16^03 ,äGQ’hO á©HQCG ô©°ùH ¬H ∫hGóàdG ” å«M 2002 ΩÉY ôHƒàcG ‘ ¬d ôjÉæj ∫ÓN π°Uhh , 2001 ΩÉY ȪàÑ°S ‘ ¬æ«Y ô©°ùdG ¤EG π°Uhh ó≤a ''Ü'' áÄØdG øe óMGƒdG º¡°ùdG ÉeCG .GQ’hO 26 ƒëf ¤G 2006 »°VÉŸG ᩪ÷G Ωƒj πé°S ¿Éc ɪæ«H GQ’hO 16^18 Ωƒ«dG πé°S 2001 ȪàÑ°S ‘ πé°S '' Ü '' áÄa øe º¡°ùdG ¿Éch .GQ’hO 15^93 ‘ ôjó«dƒ°S º¡°SCG ìôW òæe π°üj ô©°S ≈fOCG ƒgh äGQ’hO á©HQCG 26 ƒëf ¤G 2006 ôjÉæj ‘ π°Uh ¬æµd ,1994 ΩÉY á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG .GQ’hO 10 ô©°ùH 1994 ΩÉY á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG ôjó«dƒ°S âMôWh

:…CG »H ƒj ` ähÒH

™e ähÒH á°UQƒH ‘ ádhGóàŸG º¡°SC’G ¿CG »YƒÑ°SCG ôjô≤J ô¡XCG Oó©dÉH É©LGôJ â∏é°S ᩪ÷G ¢ùeCG ‹É◊G ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f .»°VÉŸG ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ¤EG É°SÉ«b ᪫≤dGh ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ɪ¡°S 815599 ∫hGóJ ôjô≤àdG ô¡XGh .»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 392^232. .14 ɡફb ‹É◊G ¿ƒ«∏e 1^172^455 ∫hGóJ ó¡°T »°VÉŸG ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ¿Éch .Q’hO ¿ƒ«∏e 901^266. .16 ɡફb ɪ¡°S ɪ¡°S 1^064^133 ∫hGó˘˘J ¬˘˘≤˘ Ñ˘ °S …ò˘˘dG ‹ÉŸG ´ƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ¿É˘˘ch ‹É◊G ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ó¡°Th .Q’hO ¿ƒ«∏e 20^551^618 ᪫≤H §°Sh AÉæH 󫩢J »˘à˘dG ô˘j󢫢dƒ˘°S á˘cô˘°ûd ɢª˘¡˘°S 376751 ∫hGó˘˘J ó¡˘°T ɢª˘æ˘«˘H Q’hO ÚjÓ˘e 6^037^748 áª˘«˘≤˘H …Qɢé˘à˘dG ähÒH .Q’hO ¿ƒ«∏e 1^259^000 ɡફb IOƒY ∂æÑd ɪ¡°S 21000 ∫hGóJ ácô°ûd ɪ¡°S 957500 ∫hGóJ ó¡°T »°VÉŸG ‹ÉŸG ´ƒÑ°SC’G ¿Éch ∫hGóJ ó¡°T ɪæ«H Q’hO ¿ƒ«∏e 14^469^087 ɡફb ôjó«dƒ°S


business

∫ÉŸG ¥ƒ°S 14

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

business@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

˯΍Ω΄Α Δ˰μμ˰Ψ˰Θ˰ϣ Δ˰Τ˰ϔ˰λ ΎϬϴϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍

31/05/07

www.globalinv.net ϭ΃ (973) 17 210011 Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ϞΑϮϠΠΑ ϝΎμΗϹ΍ ϰΟήϳ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ 31/05/07

ϯήΧϷ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΕϼϤόϟ΍ ϞΑΎϘϣ ϰϨϳήΤΒϟ΍ έΎϨϳΪϟ΍ ϑήλ ήόγ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ

ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ

ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ

ϭέϮϳ

ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ

3.2018 1.2071

322.5028 121.5900

1.3405 0.5054 0.6806

2.6524

1

0.3770

163.7453

3.246 1.2239 1.648

1.9695 0.7426

1.6257

1

1.3467

0.5077

2.3886 0.9863

240.5901 99.3464

0.0099

1

1

100.7252

2.4217 1 0.0101 1.014

1 0.4129 0.0042 0.4187

1.4693 0.6067

1.9787 0.8171

0.0061 0.6151

0.0082 0.8284

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ ήϴϐΘϟ΍ -9.48 -123.72 -3.80 -32.18

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 518.54 7,307.51 4,476.08 3,577.52

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 50.00 59.50 38.50 42.00 60.50 93.25 68.00 133.00 79.25 123.75 31.75 52.75 86.75 131.00 40.25 33.25 43.50 40.25 32.25 62.50 11.75 17.75 81.50 78.50 83.00 71.75 53.50 29.25 23.00 31.75 124.75 69.00 69.25 15.75 33.75 69.50 36.50 16.75 138.75 52.00 26.25

ήηΆϤϟ΍

ΪϠΒϟ΍

ź ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ ź ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ ϲΑΩ ϕϮγ ήηΆϣ ź ź ϲΒχ Ϯϳ΃ ϕϮγ ήηΆϣ

ήτϗ ήτϗ

52 ωϮΒγ΃ ϰϧΩϷ΍ ϰϠϋϷ΍ νήόϟ΍ ΐϠτϟ΍ 0.850

1.370

1.300

0.392

0.655

0.630

0.805

0.785

ϖΑΎδϟ΍ ϝΎϔϗϹ΍

ϝΎϔϗϹ΍

2,318.67

2,310.81

179.90

179.41

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ΕΎϘϔμϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ΩΪόϟ΍

ήϴϐΘϟ΍

ϝΎϔϗ· ϖΑΎγ

ź ź

Δϛήθϟ΍

29,913

5

60,950

0.020- 1.320

1.300 ź

0.455

0.450

9,914

3

22,000

0.020- 0.431

0.448 ź

0.670

0.660

81,100

12

120,000

0.020- 0.679

0.670 ź

1.055

0.802

0.800

207,462

17

259,300

0.020- 0.800

0.800 ź

0.110

0.155

0.150

0.140

5,300

3

35,000

0.020- 0.145

0.150 ź

1.151

1.320

1.225

1.220

26,247

5

21,518

0.020- 1.225

1.220 ź

359,935.8

45

518,768

1.450

0.940

0.920

13,114

2

37,810

-

0.920

0.920 ŷ

1.780

1.780

1.710

566,923

2

879,400

0.070- 1.780

1.710 ź

0.557

0.705

0.690

0.685

17,250

2

25,000

0.005- 0.695

0.690 ź

(ϝΎϳέ) ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍

(έΎϨϳΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕέϭϸϟ ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ

0.093

0.100

-

-

-

-

-

-

0.093

0.093 ŷ

ϝΎϔϗ·

ϝΎϔϗ·

0.600

0.660

0.600

0.590

-

-

-

-

0.600

0.600 ŷ

νΎϳήϟ΍ ϚϨΑ ΓήϳΰΠϟ΍ ϚϨΑ έΎϤΜΘγϼϟ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϱΪϨϟϮϬϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲδϧήϔϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΎΒϣΎγ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϲΤΟ΍ήϟ΍ Δϛήη ϚΑΎγ ΩϼΒϟ΍ ϚϨΑ ΕϻΎμΗ΍ ΩΎΤΗ΍ Δϛήη ϲϋ΍ήϤϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪϤγϷ΍ Δϛήη ϻϮϓΎλ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ ήϴϤόΘϟ΍ϭ ˯Ύθϧϼϟ ΔϜϣ Δϛήη ϲϋΎϨμϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ˯΍ήΤμϟ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ Δϛήη ΔϳΩϮόδϟ΍ ˯ΎΑήϬϛ ϱήΤΒϟ΍ ϞϘϨϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ ΔϣΎϤϴϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΖϨϤγϻ΍ Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϴ΋΍ϭΪϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ϭ ίΎϐϟ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΖϴΘϧΎϴϣ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϢϴμϘϟ΍ ΖϨϤγ΍ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΖϨϤγ΍ ϊΒϨϳ ΖϨϤγ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ϙϮΒΗ ΖϨϤγ΍ ΔϴϠϫϷ΍ βΒΠϟ΍ ήϴδϋ Δϛήη ήϴϤόΘϠϟ νΎϳήϟ΍ ϖϳϮδΘϠϟ ήϳήΟ ΐϴΑΎϧ΃ ˯ΎϤϧ

ϝΎϔϗ·

ϲϨσϮϟ΍ ΩΎΤΗϹ΍ ϚϨΑ ϝϭϷ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

ϡΎόϟ΍ ςϘδϣ ήηΆϣ

30/05/07

ήϴϐΘϟ΍ 0.100 0.000 0.000 0.020 0.020 0.020 0.000 0.020 0.010 0.020 0.020 0.020 -0.010 -0.020 0.010 0.000 0.000 -0.030 0.100 0.010 0.000 0.040 0.000 0.010 0.000 0.000 0.005 0.020 0.000 -0.010 0.000 0.000 0.010 0.000 -0.005 0.000 0.000 0.010 0.000 0.010 0.010 0.010 -0.015 -0.025 0.010 -0.010 -0.01

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 4.580 2.280 2.700 1.620 1.300 1.940 1.260 3.120 0.385 0.870 1.040 1.160 0.850 3.000 0.900 0.760 6.450 0.620 3.760 0.710 0.540 1.300 0.610 0.730 6.550 0.580 0.285 0.970 1.120 0.550 0.790 0.510 0.570 2.500 0.405 0.450 1.060 0.630 0.630 0.810 0.520 0.510 0.460 0.410 0.420 0.275 0.42

Ÿ ŷ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź ź Ÿ ŷ ŷ ź Ÿ Ÿ ŷ Ÿ ŷ Ÿ ŷ ŷ Ÿ Ÿ ŷ ź ŷ ŷ Ÿ ŷ ź ŷ ŷ Ÿ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ź ź Ÿ ź ź

Δϛήθϟ΍

0.665

0.961

0.775

0.765

95,060

14

124,140

0.020

0.755

0.775 Ÿ

ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϹ΍Δϛήη

1.650

2.850

2.030

2.020

726,546

20

949,149

-

2.030

2.030 ŷ

ϲϨσϮϟ΍ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.035

0.035 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ

2,330

2,377

2,604

2,375

-

-

-

-

2,377

2,377 ŷ

ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ

1.400

1.620

-

-

-

-

-

-

1.600

1.600 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍

0.291

0.550

0.543

0.540

496,710

5

919,863

0.007

0.533

0.540 Ÿ

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϥίΎΨϤϟ΍ Δϛήη

0.073

0.126

0.120

0.108

-

-

-

-

0.120

0.120 ŷ

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ

0.450

1.920

0.510

0.490

ΔϠϘϨΘϤϟ΍ ΕϻΎμΗϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍

1.800

2.800

2.050

2.000

ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ Ϛϴϣ΍ήϴγ Δϛήη ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϲΒχ ϮΑ΃ ϚϨΑ ϲΒχϮΑ΃ ϥ΍ήϴσ Δϛήη ΕϻΎμΗϼϟ Ε΍έΎϣϹ΍ ΔδγΆϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎϓ΍ήΠϟ΍ Δϛήη

ϝΎϔϗ·

ΔϳέΎϘόϟ΍ έΎϤϋ· Δϛήη ϝΎΘϴΑΎϛ ωΎόη ϲΘϴϠϴΟ΃ ϞϳϮϤΘϠϟ ϙϼϣ΃ Δϛήη ΔπΑΎϘϟ΍ Ύϳ΍ΰϣ Δϛήη "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ ϲϣϼγϻ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϲϟϭΪϟ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ ϚϨΑ βϜϣ΍έ΃ (ΔπΑΎϘϟ΍) ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΖϨϤγϷ΍ Δϛήη ϲϨσϮϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ ϞϳϮϤΗ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ϩΎϴϤϠϟ ΎϤϴΟ (ΪϳήΒΗ) ϱΰϛήϤϟ΍ ΪϳήΒΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ϲΑΩ ϱέΎΠΘϟ΍ ϲΑΩ ϚϨΑ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ϲΑΩ

0.010

0.500

0.510 Ÿ

-

-

-

2.030

2.030 ŷ

78

33

3,462,672

($) ήϴϤόΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ($) ϞϣΎθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ Ω΍ήϴΘγ΍ Δϛήη ($) ϰΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ ϝΎϤϠϟ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($) ΏέϮϜΘδϔϧ΍ ϚϨΑ ($) ΐϴσ ϚϨΑ ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ ϊϴϨμΘϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΠϴϠΨϟ΍ Δϛήθϟ΍ ($) έΎϤΛ· ϚϨΑ ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϛήΑ ΔϋϮϤΠϣ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ

ϥΎϗήΑ ϚϨΑ

1.400

1.600

1.467

1.400

1,588

1

1,095

0.030

1.420

1.450 Ÿ ΔγΪϨϬϟ΍ϭ Ϧϔδϟ΍ ΢ϴϠμΘϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

έΎϤΜΘγϻ΍ έ΍Ω Δϛήη

0.180

0.230

0.190

-

-

-

-

-

0.190

0.190 ŷ

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

0.845

0.920

0.910

0.853

-

-

-

-

0.900

0.900 ŷ

(ΎϧΎϜϳήϣ΃) ΔϳάϏϸϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍

1.050

1.350

1.180

1.100

-

-

-

-

ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ Δϛήη

0.790

0.874

0.850

0.845

21,260

3

25,000

0.005- 0.855

0.850 ź ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΔΣϼϤϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

"ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ

0.792

1.055

0.985

0.982

113,658

10

115,400

-

0.985

0.985 ŷ

(ϮϜϠΘΑ) ΕϻΎμΗϼϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη

(΃) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.270

0.344

0.320

0.315

10,992

4

34,738

0.005

0.315

0.320 Ÿ

ΔϳάϏϷ΍ ΔϋΎϨλϭ ΓέΎΠΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ Δϛήθϟ΍

ϥΎϴΑϮΑ ϚϨΑ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ϭ ΕϼΒϴϜϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη

0.224

0.305

0.275

0.272

19,605

13

72,515

0.003

0.269

0.272 Ÿ

167,103

31

248,748

Ε΍έΎϴδϟ΍ ϖϓ΍ϮϤϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΎϤϨϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη 1.100 1.100 ŷ ΓήΤϟ΍ ϕ΍Ϯγϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϊϤΠϣ Δϛήη

αΎϧ Δϛήη ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ

ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ΖϳϮϜϟ΍ ϚϨΑ ΔπΑΎϘϟ΍ Ύϳ΍ΰϤϟ΍ Δϛήη

0.380

0.440

-

0.360

-

-

-

-

0.380

0.380 ŷ

ΖϳϮϜϟ΍ ΖϨϤγ΃ Δϛήη

0.740

1.020

0.850

0.800

3,318

3

11,000

-

0.800

0.800 ŷ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.080

0.080 ŷ

ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.520

0.569

0.540

0.493

-

-

-

-

0.496

0.496 ŷ

(Ώ) ήϳΪϴϟϮγ - ΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ςγϭ έΎϤϋ· ΓΩΎϋ·ϭ ήϳϮτΘϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.290

0.390

0.390

0.360

6,630

3

17,000

0.035

0.355

0.390 Ÿ

ϲΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϛήθϟ΍

0.305

0.305

0.330

-

-

-

-

-

0.305

0.305 ŷ

9,947.6

6

28,000

ϲΘϳϮϜϟ΍ ϱέΎϘόϟ΍ ϚϨΒϟ΍

ΔϴϠϫϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ Δϛήη ($) Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔπΑΎϘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ΔϴϟϭΪϟ΍ ϞϓΎϜΘϟ΍ Δϛήη Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ

(4 - 30) ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ ϥΎϴΑϮΑ Δϛήη 0.09

0.091

0.095

0.083

-

-

-

-

0.090

0.090 ŷ

ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ϪϳήμϤϟ΍ ϪπΑΎϘϟ΍ Ϫϛήθϟ΍

0.387

0.438

0.430

0.420

3,086

1

7,260

0.010

0.415

0.425 Ÿ

ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎθΘγϻ΍ Δϛήη

0.288

0.328

0.310

-

3,897

1

12,572

0.010

0.300

0.310 Ÿ

ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ

0.040

0.053

0.049

0.048

-

-

-

-

0.048

0.048 ŷ

έΎϤΜΘγϼϟ ϲϟϭϻ΍ Δϛήθϟ΍

0.290

0.312

-

-

-

-

-

-

0.300

0.300 ŷ

6,983

2

19,832

-

-

ϲϧΎΒϣ Δϛήη

(ήμϣ) ϲϟϭΪϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍

ϲϠ΋Ύόϟ΍ ϪϴϓήΘϠϟ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕΩΎϨϓ Δϛήη ΔΣΎϴδϠϟ ϦϳήΤΒϟ΍ Δϛήη ϕΩΎϨϔϠϟ έΩΎϨΑ Δϛήη ΔϴϨσϮϟ΍ ϕΩΎϨϔϟ΍ Δϛήη ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ

ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ ΞϴϠΨϟ΍ ΖϨϤγ΍ Δϛήη (6-31) ΕΎόΠΘϨϤϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϠϟ Ύϔϳ·

0.325

0.350

-

0.325

-

-

-

-

Δϴ΋΍άϐϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ϥΎτϠγ ΰϛήϣ Δϛήη

-

-

0.332

0.332 ŷ

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

5,046

1

16,820

-

-

-

ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ΖϴΑ ΔπΑΎϘϟ΍ ΓήϳΪϟ΍ Δϛήη

ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ

ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ Δϛήη ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ ϑέΎϋ ΔϋϮϤΠϣ έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΓέΎΟϺϟ ϥΎϴϋ΃ Δϛήη

0.50

0.790

0.800

0.720

-

-

-

-

1,000

1,060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ϝΎΘϴΑΎϛ ωΎόη

0.750

0.750 ŷ

1,060.0 1,060.0 ŷ

($)ΪΤΘϤϟ΍ ϰϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ ($) ΓίΎΘϤϤϟ΍ ΏέϮϜΘδϔϧ΍ ϢϬγ΃ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ

έΎϤΜΘγϺϟ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ Δϛήθϟ΍ έΎϤΜΘγϺϟ ΔϴϠϫϷ΍ Δϛήθϟ΍

ϲϟΎϤϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έϮϨϟ΍ Δϛήη

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.390

0.390

0.405

-

-

-

-

-

0.390

0.390 ŷ

-

-

-

ŷ

($) έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ Δϛήη ϕέϮϟ΍ ΔϋΎϨμϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ

(ϝΎϳέ)ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ΔΣϭΪϟ΍ ϕϮγ 31/05/07

ϲϣϼγϹ΍ ΔϗέΎθϟ΍ ϑήμϣ

ϲϨσϮϟ΍ ΔϤϴΨϟ΍ α΃έ ϚϨΑ

527,310

2,014,881.1

($) ΪΤΘϤϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ ϱΩϮόδϟ΍ ϲϨϳήΤΒϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϑήμϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ

(ΔπΑΎϘϟ΍) ΖϳϮϜϟ΍ ϊϳέΎθϣ Δϛήη

ίΎϏ Δϧ΍Ω ϲϟϭήΘΒϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ έΎΑ΁ Δϛήη ΔϗέΎθϟ΍ ϚϨΑ

99,278

ϡΎόϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ήηΆϣ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ϢϬγϸϟ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ

ϝΎϔϗϹ΍

1.280

ΖϳϮϜϟ΍

ϡΎόϟ΍ ϞΑϮϠΟ ήηΆϣ

ήϴϐΘϟ΍ -7.86 -0.49

1.000

Δϛήθϟ΍

Ÿ ź ŷ Ÿ ŷ ŷ ź ź ź ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ŷ ŷ ź ŷ ŷ

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

-0.27%

0.850

31/05/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 12.20 5.20 24.00 3.70 7.00 10.00 9.90 9.05 2.72 14.50 8.99 9.16 4.55 6.64 2.75 4.75 8.39 57.00

ΪϠΒϟ΍

ήηΆϤϟ΍

-0.34%

ϥΎϤ˵ϋ

ϲΒχ ϮΑ΃

(ϢϫέΩ) ϲϟΎϤϟ΍ ϲΑΩ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ 0.05 -0.15 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.05 -0.30 -0.02 0.00 0.19 0.15 0.07 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.000

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 365.26 11,489.30 7,492.66 6,202.40

ϡϮϴϟ΍ ˯΍Ω΃

9.69% 10.87%

ΖϳϮϜϟ΍

Δϛήθϟ΍

ź ź ź ź ź ź Ÿ ŷ Ÿ ź ź ź ź ŷ ŷ

ήϴϐΘϟ΍ 3.0 74.1 73.56 90.35

ήϬθϟ΍ ˯΍Ω΃

4.20% 6.06%

ΔϳΩϮόδϟ΍

31/05/07

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 8.19 14.75 1.64 3.11 2.41 2.45 2.22 6.00 5.00 5.75 7.10 22.00 2.25 18.45 4.15

0.7460 0.3080 0.0031 0.3123

ΔϨδϟ΍ ˯΍Ω΃

ϡΎόϟ΍ ήηΆϤϟ΍

(ϢϫέΩ) ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϲΒχ ϮΑ΃ ϕϮγ ήϴϐΘϟ΍ -0.10 -0.10 -0.04 -0.21 -0.08 -0.03 0.01 0.00 0.21 -0.09 -0.02 -0.10 -0.05 0.00 0.00

1

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϸϟ ϦϳήΤΒϟ΍ ϕϮγ

ϝΎϔϗ·

ΖϳϮϜϟ΍ ϕϮγ ήηΆϣ

ϲΑΩ

Δϛήθϟ΍

ŷ ź ź ź ź ź ź Ÿ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ź ŷ ź ź Ÿ Ÿ ź Ÿ ŷ Ÿ Ÿ ŷ ŷ Ÿ Ÿ ŷ Ÿ Ÿ Ÿ ź ź Ÿ Ÿ

ΔϠϤόϟ΍ ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϭέϮϳ ϲϨϴϟήΘγ΍ ϪϴϨΟ ϱήδϳϮγ Ϛϧήϓ ϲϧΎΑΎϳ Ϧϳ ϲϟ΍ήΘγ΍ έϻϭΩ

ΔϴΠϴϠΨϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ Ε΍ήηΆϣ

30/05/07

ήϴϐΘϟ΍ 0.00 -2.00 -0.75 -1.00 -0.75 -2.00 -0.50 8.00 0.50 2.00 0.00 1.25 2.25 3.75 0.50 0.50 0.75 0.25 -0.25 0.00 -0.25 -0.25 0.50 0.25 -1.75 0.50 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.25 0.50 1.25 -0.50 -0.25 1.25 0.75

ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ

ήϴϐΘϟ΍ -3.200 1.300 -2.400 -1.600 -3.600 -2.700 -2.200 -3.700 -2.200 -0.700 -0.700 -1.100 -0.800 -0.200 -0.600 -2.200 -1.800 0.000 -1.000 -0.400 0.000 -3.400 0.000 -0.800 0.100 -0.350 -0.800 -0.500 -0.300 -0.300 -2.700

ϝΎϔϗϻ΍ ήόγ 72.00 219.00 86.30 110.50 98.40 109.30 99.40 112.70 43.70 17.00 21.10 101.10 120.00 249.90 34.30 87.30 28.20 89.80 19.70 14.70 32.40 53.90 55.00 31.20 14.90 9.50 45.00 26.40 16.80 13.20 65.00

ϝΎϔϗ· Δϛήθϟ΍

ź Ÿ ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź ŷ ź ź ŷ ź ŷ ź Ÿ ź ź ź ź ź ź

9.969

9.969

-

-

-

-

-

-

0.906

0.906 ŷ

0.926

1.450

1.070

1.049

5,225

1

5,000

0.005- 1.050

1.045 ź 0.414 ŷ

ϱήτϘϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍

0.600

0.600

-

-

-

-

-

-

0.414

ϲϨσϮϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

55.000

62.380

-

-

-

-

-

-

62.380 62.380 ŷ

ΔΣϭΪϟ΍ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750

1.750 ŷ

ϱέΎΠΘϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.000 ŷ

0.510

0.520

0.460

-

-

-

-

-

0.510

0.510 ŷ

5,225

1

5,000

ϲϣϼγϹ΍ ϲϟϭΪϟ΍΍ ήτϗ ϚϨΑ ϲϣϼγϹ΍ ήτϗ ϑήμϣ

2,569,121.65 164

ήτϗ ΕΎϋΎϨλ Δϛήη

4,299,840

ςϘδϣ ϚϨΑ "ϞΑϮϠΟ" ϲϤϟΎόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ ΖϴΑ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ($)(ϞΗϮϴϛ) ΕϻΎμΗϼϟ ήτϗ ϞΗ΍ΩϮγ Ε΍ϻΎμΗϼϟ Δϴϧ΍ΩϮδϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ήϤΜΘδϤϟ΍ ϞϳϮϤΘϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ϝϭ΍ΪΘϟ΍

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ήτϗ Δϛήη ΔϳέΎϘόϟ΍ ΓϭήΑ Δϛήη

ϢϬγϷ΍ ΔϛήΣ

ϥΎϳήϟ΍ ϑήμϣ (ΕϼϗΎϧ) ίΎϐϟ΍ ϞϘϨϟ ήτϗ Δϛήη ΖϨϤγϷ΍ ΔϋΎϨμϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ήτϗ Δϛήη ΩϮϗϮϠϟ ήτϗ Δϛήη (ϞΗϮϴϛ) ήτϗ ΕϻΎμΗ΍ Δϛήη ϱέΎϘόϟ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ ΔΣϼϤϟ΍ Δϛήη

ΩΪόϟ΍ 52 24 12 7 33

ϻ˱ ϭ΍ΪΗ ήΜϛϷ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΩΪϋ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόϔΗήϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ΔόΟ΍ήΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ ήϴϴϐΗ ϥϭΪΑ ϢϬγϷ΍ ΩΪϋ

Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ΔϴϤϛ 949,149 919,863 879,400 527,310 259,300

Δϛήθϟ΍ ($) ϰΠϴϠΨϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΖϴΑ 1 ΪΤΘϤϟ΍ ΞϴϠΨϟ΍ ϚϨΑ 2 ($) ΔϴϓήμϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ 3 ($)έΎϤΛ· ϚϨΑ 4 ϲϨσϮϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ ϚϨΑ 5

ϞϳϮϤΘϠϟ ϰϟϭϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϥίΎΨϤϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη έΎϤΜΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϡϼδϟ΍ Δϛήη ΔϳήτϘϟ΍ ϖϴϗΪϟ΍ ϦΣΎτϣ Δϛήη Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΞϴϠΨϟ΍ Δϛήη ϡϼϓϷ΍ ϊϳίϮΗ ϭ ΎϤϨϴδϠϟ ήτϗ Δϛήη

(ϰϨϳήΤΑ έΎϨϳΩ) ΔδϴϔϨϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ έΎόγ΃ ήόδϟ΍ 8.779 16.980 0.179

ϥΪόϤϟ΍ ΐϫάϟ΍ ϡ΍ήΟ ϦϴΗϼΒϟ΍ ϡ΍ήΟ Δπϔϟ΍ ϡ΍ήΟ

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔΣϭΪϟ΍ Δϛήη ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϠϟ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰη΍ϮϤϟ΍ ϭ ϡϮΤϠϟ΍ ΓέΎΠΘϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍

(ϲϛήϴϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ) ςϔϨϟ΍ έΎόγ΃

ΔϴϠϳϮΤΘϟ΍ ΕΎϋΎϨμϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϰϨϔϟ΍ κΤϔϠϟ ήτϗ Δϛήη ΓέΎΟϼϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϤϠϟ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ ΔϳήτϘϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘϠϟ ΔϳήτϘϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ Δϛήθϟ΍

ήϴϐΘϟ΍ 0.14 -0.58 -1.04

ϝΎϔϗ· 63.39 68.36 63.65

Ÿ Ÿ Ÿ

ςϔϨϟ΍ WTI βϜϤϳΎϧ ΖϧήΑ ϲ˰˰ΑΩ

ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ· ϰϟ· ωΎτϗ Ϟϛ ϝϭ΍ΪΗ ΔΒδϧ ΔϤϴϘϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍ 14.01% 12.06% 78.43% 80.53% 6.50% 5.79% 0.39% 0.65% 0.27% 0.46% 0.20% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.12% 100.00% 100.00%

ωΎτϘϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ωΎτϗ έΎϤΜΘγϻ΍ ωΎτϗ ΕΎϣΪΨϟ΍ ωΎτϗ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ ωΎτϗ ΔϋΎϨμϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎΑΎΘΘϛϷ΍ ϕϮγ ΓίΎΘϤϤϟ΍ ϢϬγϷ΍ ωΎτϗ ΔϠϔϘϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ωΎτϗ ΔϴϨϳήΤΒϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ ϕϮδϟ΍ ϲϟΎϤΟ·


15

áaÉ≤K

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

á`jõ`©J ¿É˘˘ æ˘ Ø˘ dG ó˘˘ «˘ ≤˘ Ø˘ dG ≈˘˘ ©˘ æ˘ j z»˘˘ aɢ˘ ≤˘ ã˘ dG ø˘˘ Wƒ˘˘ dG{ ¢Vô˘˘ ˘©˘ ˘J …ò˘˘ ˘dG …hɢ˘ ˘gR π˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ N »˘˘ ˘bGô˘˘ ˘©˘ ˘ dG ø˘˘«˘ YGO »˘˘°Vɢ˘ ª˘ dG âÑ˘˘ °ùdG Ωƒ˘˘ j ∫ɢ˘ «˘ à˘ ZÓ˘˘ d .¬JÉæL ™°SGh ¬æµ°ùj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG

2

June

2007 - Issue

no

(539)

Culture smali@alwatannews.net

»HOC’G ¿ƒdÉ°üdG ‘ zIÒ°ü≤dG á°ü≤dG øgGQ{ AÉ≤d :¢UÉN - Üô¨ŸG

ô£e ÜÉàµd ™«bƒJ πØM zIô°UÉÙG ähÒH äÉ«eƒj{

AÉ°ùe ‘Éë°üdG øjôëÑdG çGÎd ójGõdG ¬∏dGóÑY â«H ΩÉbCG á«aÉë°üdG ÜÉàµd ™«bƒJ πØM …QÉ÷G (QÉjBG) ƒjÉe 26 âÑ°ùdG Rƒ“ ÜôM Iô°UÉÙG ähÒH äÉ«eƒj) ô£e ádƒN á«æjôëÑdG .(2006 É¡àÑàc »àdG ä’É≤ŸG øe áYƒª› ≈∏Y ô£e ÜÉàc …ƒàëjh â°TÉY å«M .¿ÉæÑd ≈∏Y ÒNC’G »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©∏d äÉ«eƒ«c 2006 ΩÉY ∞«°U ‘ ¿ÉæÑd ≈∏Y á«∏«FGô°SE’G Üô◊G äÉ«eƒj π©L ɇ .á∏«≤ãdGh á∏jƒ£dG É¡Jɶ◊h É¡≤FÉbOh É¡JÉYÉ°ùH áMƒàØŸG Ühô◊G øe á«∏°üØe ÜôM ≥FÉKh øe á≤«Kh É¡HÉàc .¿ÉæÑd ≈∏Y .ô°ûædGh Öàµ∏d ¢ùjôdG ¢VÉjQ øY QOÉ°U ÜÉàµdG ¿CG ôcòj

óæY óbÉædG ∞bƒJ ,»°ü°ü≤dG ÏŸG OÉgh ‘ á≤aƒe ádƒL ó©Hh πNGO áæjÉÑàe kÉWɉCG ∑Éæg ¿CG ¤EG ¢ü∏îa ,á«æ«©°ùàdG áHôéàdG Iô˘jɢ°ùe ᢫˘°ü°üb ¢Uƒ˘°üf ɢ¡˘æ˘eh ,»˘æ˘«˘©˘°ùà˘dG »˘°ü°ü≤˘dG ÏŸG ¤EG Aƒé∏dG äQôb á«°ü°üb ¢Uƒ°üfh ,≥HÉ°ùdG »°ü°ü≤dG Öcô∏d ᢨ˘d ø˘e ÜGÎb’G ∫hÉ– iô˘NCG ¢Uƒ˘°üfh ,Ωɢ¡˘HE’Gh º˘«˘ à˘ ©˘ à˘ dG äÉYÉ≤jEG º¡∏à°ùJ PEG ,ÜOC’G á¨d øY ¿ÉµeE’G Qób ó©àÑJh øØdG ìô˘°ùŸG ᢨ˘dh ɢª˘æ˘«˘°ùdG äɢ£˘≤˘dh äɢMƒ˘∏˘dG ó˘gɢ˘°ûeh ≈˘˘≤˘ «˘ °SƒŸG óbÉædG óªY óbh ,Ú«æ«©°ùàdG á°ü≤dG ÜÉàc óMCG Ö°ùM á«eGQódG ∫ƒM QhóJ Ú«æ«©°ùæàdG ÜÉàµ∏d ∫GƒbC’G øe áYƒª› êGQOEG ¤EG º¡æe á∏«∏≤dG á∏≤dG ¿CG ¤EG ¢ü∏î«d ,á«°ü°ü≤dG áHÉàµ∏d ºgQƒ°üJ ÉjDhQ ≈∏Y á«æÑe ,á«°ü°ü≤dG áHÉàµ∏d í°VGh Qƒ°üJ øe ≥∏£æJ .¢ü≤dG π©Ød IOófi ,º¡°ü°üb AÉ≤dEG ≈∏Y ¿ƒ°UÉ°ü≤dG ÜhÉæJ á∏NGóŸG √òg ó©Hh ™àªà°SG Gògh ,Iójó÷G º¡JGQGó°UEG øe kÉ°ü°üb º¡∏L QÉàNGh ‹É©dG óÑYh ,Ö«‚ ᵫ∏e øe πµd á∏«ªL äGAGô≤H Qƒ°†◊G óÑYh πeɵdG óÑY á©«HQh í«Øc óMGƒdGóÑYh ≥«ah ≈æeh äÉcôH …òdG ´ƒæàdG ióe Qƒ¡ª÷G É¡dÓN øe ¢ùe’ ,‹É≤ÑdG ¬∏dG øeh πH §≤a ÚeÉ°†ŸG å«M øe ’ »°ü°ü≤dG Éfó¡°ûe ¬H πÑëj .∂dòc ∫ɵ°TC’G å«M øe Iójó÷G äGQGó°UE’G ™«bƒJ É¡«a ” IÒ°üb áMGΰSG ó©H »àdG ÚeÉ°†ŸG ºgC’ á°ûbÉæà AÉ≤∏dG ∞fDƒà°SG É¡HÉë°UCG ±ôW á∏Ä°SCG ìô£j ¿CG ´É£à°SG …òdG ,AÉ≤∏dG Gòg ‘ øjóbÉædG É¡H π°†ØJ Ú°UÉ°ü≤dG ¬fÉ°†MCG ÚH ™ªéj ¿CGh ,á≤«ª©dG IÒ°ü≤dG á°ü≤dG âLƒàa ,AÉ≤∏dG ¢ûeÉg ≈∏Y º¡JÉ°ûbÉæe âÑ©°ûJ øjòdG ,OÉ≤ædGh ∂dP ¿É˘µ˘a ,á˘cΰûe ᢫˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ™˘jQɢ°ûeh Ió˘jó˘˘L äɢ˘bG󢢰üH øjôgɢ°ùdGh »˘HOC’G ¿ƒ˘dɢ°ü∏˘d RGõ˘à˘YGh ô˘î˘a å©˘Ñ˘e ó˘jó˘ë˘à˘dɢH .¬«∏Y

á∏MôŸG óæY kGÒãc ¿PDƒe º«MôdG óÑY ∞bƒJ óbh ,»°ü°ü≤dG ∂dP ‘ √QÈe »˘æ˘«˘©˘Ñ˘°ùdG ô˘°ü©˘dɢH ɢ¡˘ª˘°Sh »˘à˘dG ᢢ«˘ æ˘ «˘ ©˘ Ñ˘ °ùdG ∂∏˘J ∫Ó˘N Iɢ«◊G •É‰CG ɢ¡˘à˘aô˘˘Y »˘˘à˘ dG ᢢ∏˘ eɢ˘°ûdG '' IQƒ˘˘ã˘ dG'' iƒà°ùe ≈∏Y äõ«“h ,º¡à°û«©eh ¢SÉædG ¥GhPCG âdÉ£a ,áÑ≤◊G √ɢjEG ᢰVƒ˘©˘e ,…Qƒ˘ª˘«˘à˘dG êPƒ˘ª˘æ˘dG ¢†aô˘H ᢫˘°ü°ü≤˘dG á˘HÉ˘à˘µ˘dG ,Üô£°†eh ôFÉa ™bGƒd ó«÷G äÉ°üfE’Gh ,…Oô°ùdG πNGóàdÉH á∏Môe óbÉæ˘dG ɢ¡˘«˘∏˘Y ≥˘∏˘WCɢa äÉ˘æ˘«˘fɢª˘ã˘dG á˘∏˘Mô˘e ɢeCG ,⁄ɢMh ,É¡JGP ‘ ôµØJ á°ü≤dG É¡dÓN âëÑ°UCGh ,''Iójó÷G á«°SÉ°ù◊G'' …òdG ,»Ñ˘jô˘é˘à˘dG ¢ù◊G ᢫˘ª˘æ˘J ‘ äô˘ª˘à˘°SGh ,ƃ˘dƒ˘fƒŸG Qƒ˘£˘J ¿CG Aôª∏d øµª«a ,äɢ«˘æ˘«˘©˘°ùà˘dG ™˘e ɢeCG ,Ú«˘æ˘«˘©˘Ñ˘°ùdG ™˘e CGó˘à˘HG äGQGó°UEÓd »ªµdG óYÉ°üàdG -¿PDƒe ∞«°†j -ádƒ¡°ùH ßMÓj QÉgORGh ,IÒ°ü≤dG á°ü≤dÉH ºà¡J OGƒfh ôHÉæe Qƒ¡Xh ,á«°ü°ü≤dG ≈˘∏˘Y π˘bC’G ≈˘∏˘Y ,Iô˘°ü≤˘dG ᢰü≤˘dɢH á˘ª˘à˘¡ŸG á˘jó˘≤˘æ˘dG ᢰSQɢ˘ªŸG Ú°UÉ°ü≤˘dG ¢†©˘H ó˘æ˘Y á˘∏˘MôŸG √ò˘g õ˘«˘ª˘à˘Jh ,»˘ª˘µ˘dG iƒ˘à˘°ùŸG óbÉædG ºàN óbh ,»ÑjôéàdG AÉYO’G øe ÒãµHh ,ájɵ◊G ÒeóàH ,∂ÙG ‘ ÖjôéàdG ™°†J á∏Ä°SC’G øe á∏ªL ìô£H ¬à∏NGóe ÖjôéàdG »YóJ »àdG á°ü≤dG √òg ≥∏îJ ¿CG âYÉ£à°SG πg É¡æeh ?ÉgQƒ¡ªL ádCÉ°ùà ¬à∏NGóe íààØj ¿CG QÉàNG …ójGQõdG óªfi óbÉædG ¤EG ∂dP ó©H π≤àæ«d ,AÉ≤∏d »HOC’G ¿ƒdÉ°üdG √QÉàNG …òdG QƒÙG ᢰü≤˘∏˘d ∞˘jô˘©˘J ™˘°Vh k’hÉfi ,»˘HOC’G ¢ùæ÷G Ωƒ˘¡˘ Ø˘ e ó˘˘jó– ,IÒ°ü≤dG á°ü≤dG ¢ùæL ‘ ájɵ◊G ᫪gCG ≈∏Y kGõucôe ,áHÉàµ∏dh á«°ü°ü≤dG á˘Hô˘é˘à˘dG ∫ƒ˘M á˘≤˘«˘ª˘©˘dG á˘∏˘Ä˘°SC’G ø˘e kGOó˘Y kɢMQɢW IÒ°ü≤dG á°ü≤dG øgGQ ∫hÉæJ ¿CG ¤EG óbÉædG ¢ü∏î«d áeÉY áØ°üH øgGôdG âbƒdG ‘ íÑ°UCG ÖjôéàdGh ó«∏≤àdG Qƒ¶æe øe á«Hô¨ŸG …òdG ,IÒ°ü≤dG á°ü≤dG ¢ùæéH áaô©e êÉàfE’ kÉ«°SÉ°SCGh kÉë∏oe kGôeCG ..¬JÉbQÉØeh Éæ©bGh øY ÒÑ©à∏d Ö°SÉæŸG ¢ùæ÷G GóZ

Qƒë“ É«HOCG AÉ≤d …OÓH AÉ°†a ≈¡≤à »HOC’G ¿ƒdÉ°üdG º¶f √ô°†M ,'' ÖjôéàdGh ó«∏≤àdG ÚH IÒ°ü≤dG á°ü≤dG øgGQ'' ∫ƒM äQGOCG …ò˘dG Aɢ≤˘∏˘dG í˘à˘à˘aG ó˘bh ,Ú°Uɢ°ü≤˘dGh Oɢ≤˘ æ˘ dG ø˘˘e ᢢo∏˘ K ¿ƒdÉ°üdG áª∏µH ¿ÉjRƒH áªWÉa áÑjOC’G QGóàbGh áµæëH √QGƒWCG øe Qƒ°†◊G â©°Vh å«M ,…QGô°U ᵫ∏e IôYÉ°ûdG É¡à≤dCG »àdG ≥∏©˘à˘j ɢª˘«˘a ᢰUɢNh ,¿ƒ˘dɢ°üdG äGó˘é˘à˘°ùe ô˘NBG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘dÓ˘N áaÉë°ü∏d ôµ°ûdG ¬«LƒJ É¡JƒØj ¿CG ¿hO ,Ò°ùŸG ¬Ñàµe ÜÉîàfÉH π˘MGô˘e ÈY ɢ«˘eÓ˘YEG »˘HOC’G ¿ƒ˘dɢ°üdG âª˘YO »˘à˘dG ,᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG ,»eGôcƒH ó«©°S áª∏µdG ∫hÉæJ Iô°TÉÑe Égó©H ..áØ∏àıG ¬fƒµJ É¡∏¡à°SG óbh ,AÉ≤∏dG QƒÙ áÄWƒJ áHÉãà âfÉc ábQh ≈≤dCG …òdG ¬JÉfÉ©e øY É¡«a çóëàj ,¢ùjQOEG ∞°Sƒ«d IÈ©eh ádGO IQÉÑ©H ,á«°ü°ü≤dG áHÉàµdG ‘ ¢UÉÿG ¬Jƒ°U ∑ÓàeG πLCG øe IôjôŸG »àdG á≤«˘ª˘©˘dG á˘∏˘Ä˘°SC’G ø˘e á˘∏˘ª˘L »˘eGô˘cƒ˘H ∂dP 󢩢H ìô˘£˘«˘d í°VGh Qƒ°üJ Aôª∏d ¿ƒµj ¿CG É¡«∏Y áHÉLE’G ∫ÓN øe øµÁ ¿CG ≈∏Y kGõcôe ,kÉÑjôŒh kGó«∏≤J IÒ°ü≤dG á°ü≤dG øgGQ ∫ƒM ,ájƒ°VÉe É¡©Ñ£H »gh ,óFÉ°ùdG ≈æ©ŸG ÖàµJ ájó«∏≤àdG á°ü≤dG º°SÎd É«aGô¨÷Gh ï˘jQɢà˘dG ᢫˘Ñ˘jô˘é˘à˘dG ᢰü≤˘dG Rhɢé˘à˘J ɢª˘«˘a áMƒàØeh ≈æ©eÓdG ÖàµJ »gh ,á«dɪ÷G É¡à«°Uƒ°üN ⁄É©e .πÑ≤à°ùŸG ≈∏Y øY IQÉÑY ¬à∏NGóe ¿ƒµJ ¿CG QÉàNG ¿PDƒe º«MôdG óÑY óbÉædG πMGôŸG ºgCG ≈∏Y ±ƒbƒdG k’hÉfi ,»°ü°ü≤dG øeõdG ‘ á∏MQ §HQ øe Qƒ°†◊G øµªàj ≈àM ,IÒ°ü≤dG á°ü≤dG É¡JRÉàLG »àdG ó¡°ûŸG øY áë°VGh IQƒ°U øjƒµJ áªK øeh ,ô°VÉ◊ÉH »°VÉŸG »eƒ¡ØŸ ¬Jô°UÉëà ¬à∏NGóe óbÉædG íààaÉa ,»Hô¨ŸG »°ü°ü≤dG ‘ ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y õcQh ,ɪgQƒ°üàj ɪc ÖjôéàdGh ó«∏≤àdG ‘ º˘°SÉ◊G π˘eɢ©˘dG ɢgÈà˘YG »˘à˘dG á˘jQɢ«˘ ©ŸG ≈˘˘∏˘ Y ÚØ˘˘jô˘˘©˘ à˘ dG …òàëjh ájQÉ«©ŸÉH ø˘eDƒ˘j 󢫢∏˘≤˘à˘dG ¿É˘c GPEɢa ,ɢª˘¡˘æ˘«˘H õ˘«˘«˘ª˘à˘dG ô˘µ˘e ø˘µ˘d ,∂dP ø˘Y ¬˘°ùØ˘æ˘H iCɢæ˘j Öjô˘é˘à˘ dG ¿Eɢ a ,ɢ˘e kɢ LPƒ‰ kɢj󢫢∏˘≤˘J í˘Ñ˘°üjɢe ¿É˘Yô˘°S ¬˘°ùØ˘f Öjô˘é˘à˘dG π˘˘©Œ ᢢHô˘˘é˘ à˘ dG ¿CG óbÉædG ÈàYG óbh ..êPƒªæc ¬°ùØf ¢Sôµj ɪæ«M kÉjQÉ«©eh äÉHÉàc ‘ â∏Œ Üô¨ŸG ‘ IÒ°ü≤dG á°ü≤∏d á«≤«≤◊G ájGóÑdG ᢢHɢ˘à˘ µ˘ dG ô˘˘cGƒ˘˘H âfɢ˘c ¿EGh »˘˘°VÉŸG ¿ô˘˘≤˘ dG ø˘˘e äɢ˘«˘ æ˘ ˘«˘ ˘©˘ ˘HQC’G √òg äõ«“h ,äÉæ«KÓãdG ‘ É¡JÉ°UÉgQEG ¢†©H äô¡X á«°ü°ü≤dG - Égƒ°UÉ°üb õ«“ ɪ«a ,á«æjóe áÑîf ¿ƒµJ ájGóÑH á∏MôŸG ¢Uƒ˘°üf ¤EG ∫Ó˘≤˘à˘°S’ɢH á˘Ñ˘dɢ£ŸG á˘≤˘«˘Kh á˘ª˘LÎH -ɢ˘«˘ YGó˘˘HEG ‘ kɢ°Uƒ˘°üN ó˘°ùé˘àŸG »˘æ˘Wƒ˘dG º˘¡˘dG á˘æ˘ª˘«˘g ≈˘æ˘©Ã ,᢫˘ °ü°üb ɪc- äõ«ªàa äÉæ«°ùªÿG á∏Môe ÉeCG ..∫Ó≤à°S’G ƒëf »©°ùdG ɢ¡˘∏˘ã˘eh ,á˘ã˘jó◊G á˘dhó˘dG Aɢæ˘H ƒ˘ë˘f »˘©˘°ùdɢ˘H -ó˘˘bɢ˘æ˘ dG ∫ƒ˘˘≤˘ j πMGôŸG âfÉc GPEGh ,ʃ°ùjôdG Ò°†ÿG óªfi RÉ«àeÉH É«°ü°üb á˘∏˘Mô˘e ¿Eɢa ,π˘£˘Ñ˘dɢH ɢ¡˘ °ü°üb Ωɢ˘ª˘ à˘ gG âaô˘˘Y ó˘˘b ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùdG á«°üî°ûdG á°UÉNh ,á«°üî°ûdG Ωƒ¡Øe ÆhõH âaôY äÉæ«à°ùdG ,á«°ü°ü≤dG á°SQɪŸG ‘ á«Yƒf á∏≤f ≈∏Y ô°TDƒj Gògh ,á«°ûeÉ¡dG õéæª∏d ájó≤ædG äÉ©HÉàŸG ó©H Qƒ¡¶H IÎØdG √òg äõ«“ ɪc

™HÉ£ŸG 䃰U

á«aÉ≤K ¿ƒ«Y

É«dÉ£jEG ‘ á«fɨaC’G QÉKBÓd ¢Vô©e :…CG »H ƒj - ÉehQ

áaÉ°VE’ÉH ,᢫˘fɢehô˘dG-᢫˘fɢfƒ˘«˘dG IQɢ°†◊Gh .ájóæ¡dGh á«æ«°üdG ÚJQÉ°†◊G ¤EG á«æØdG á°ù°SDƒŸG ¢ù«FQ ,…Ò«dÉc ƒdQÉc ∫Ébh Gòg πjƒ“ ‘ ºgÉ°ùŸGh ,ƒdhÉH ¿É°S ±ô°üŸ π˘˘ ˘NGó˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG ¿CG ¢Vô˘˘ ˘ ©ŸG ø˘˘ ˘ gÈj'' ¢Vô˘˘ ˘ ©ŸG ô°üY ¬Ñ°ûj áÁó≤dG äGQÉ°†◊G ‘ π°UÉ◊G .''ô°VÉ◊G ៃ©dG

∞–h ᢢ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ a k’ɢ˘ ˘ª˘ ˘ ˘YCG ¢Vô˘˘ ˘ ©ŸG º˘˘ ˘ °†jh ô˘˘°ü©˘˘dG ¤EG ɢ˘¡˘ ˘î˘ ˘jQɢ˘ J ™˘˘ Lô˘˘ j äGô˘˘ gƒ›h k’ƒ°Uh ,OÓ«ŸG πÑb áæ°S 2200 …CG ,…õfhÈdG ‘ â°ù°SCÉJ »àdG á«fÉ°TÉ≤dG ájQƒWGÈeE’G ¤EG Qóæµ°SE’G á∏ªM ó©H ,OÓ«ŸG πÑb ™HGôdG ¿ô≤dG kɢLõ˘e á˘jô˘KC’G ™˘£˘≤˘dG √ò˘g ô˘¡˘¶˘Jh .ÒÑ˘µ˘dG á«fÉ°TÉ≤dG ájQƒWGÈeE’G IQÉ°†M ÚH kÉ«aÉ≤K

áæjóe ‘ ,‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ‘ íààØj ∞ëàdGh QÉKBÓd ¢Vô©e ,á«dÉ£jE’G ƒæjQƒJ É¡fCG ,á∏jƒW IÎØd ó≤àYG,IQOÉædG á«fɨaC’G ɢ˘ ˘¡˘ ˘ H äô˘˘ ˘e »˘˘ ˘à˘ ˘ dG äɢ˘ ˘eRC’G ∫Ó˘˘ ˘N äô˘˘ ˘eO ᢢ aɢ˘ ë˘ ˘°üdG ᢢ dɢ˘ ch äô˘˘ cPh .¿É˘˘ à˘ ˘°ùfɢ˘ ˘¨˘ ˘ aCG ≠dÉ˘Ñ˘dG ,á˘jô˘KC’G ™˘£˘≤˘dG ¿CG ,ɢ°ùfCG ,᢫˘dɢ£˘jE’G ,∫ƒHÉc ∞ëàe ‘ áXƒØfi âfÉc ,200 ÉgOóY Ühô◊G øe äGƒæ°S ∫ÓN Ö¡fh Qô°†J …òdG ∫ɪYC’G √òg ¿CG ó≤àYGh .á«°SÉ«°ùdG äÉeRC’Gh ɪ∏ãe ,¿ÉÑdÉW ój ≈∏Y äôeO ájôKC’G á«æØdG .2001 ΩÉY ¿ÉÁÉH ‘ GPƒH ∫Éã“ ÒeóJ ” ΩÉY ‘ ø∏YCG ,∫ƒHÉc ‘ …õcôŸG ±ô°üŸG øµdh ∞ëàŸG øe RƒæµdG √òg Öjô¡àH ΩÉb ¬fCG ,2004 ΩÉbh .É¡àeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM ,¬à«ÑbCG ‘ ÉgCÉÑNh ΩɢY ,¿É˘Ñ˘dɢW ø˘Y QɢK’ B G √ò˘g AÉ˘Ø˘NGE ᢫˘∏˘ª˘©˘ H Úã˘˘Mɢ˘Ñ˘ ˘dG ø˘˘ e IÒ¨˘˘ °U ᢢ Yƒ˘˘ ª› ,1989 º˘¡˘Jɢ«˘M ∂dò˘˘H Ú°Vô˘˘©˘ e ,±ô˘˘°üŸG AGQó˘˘eh .ô£î∏d OƒLh øY ¿ÓYE’G ” ,ô£ÿG ∫GhR ó©Hh ‹Ée ºYóH ,¬ª«eôJ ≈∏Y πª©dG GC óHh ,õæµdG .Ú«°ùfôah Ú«fɨaCG AGÈN πÑb øeh ,‹hO ‘ ,QÉKB’G √ò¡d ¢VôY á£fi ∫hCG âfÉch ΩÉ©˘dG á˘jɢ¡˘f ‘ ,¢ùjQɢH ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG á˘ª˘°Uɢ©˘dG ‘ kÉ«dÉM É¡°VôY »bÓj ¿CG ™bƒàjh .»°VÉŸG …òdG ¬°ùØf ìÉéædG ,á«dÉ£jE’G ƒæjQƒJ áæjóe .¢ùjQÉH ‘ √Éb’

zá«æ«£°ù∏ØdG áaÉ≤ã∏d »KƒZÈdG Ú°ùM ´ƒÑ°SCG{ ΩÉàN ‘ á«∏LR á«°ùeCG :(RÎjhQ) -IÒÑdG

AiOÉ`` ` ÑŸGh º`` ` «gÉØŸG ,á` `«WGôbƒÁó∏d πNó`` e π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Nó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e' ¿Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y â– º˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘gɢ˘ ˘ ˘ØŸG ,ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘WGô˘˘ ˘ ˘bƒÁó˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘d QGó˘˘ ˘ ˘°UCG' ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ ˘°SC’G AiOɢ˘ ˘ ˘ÑŸGh ÖJɢ˘ µ˘ dG ¬˘˘ à˘ ª˘ LÎH Ωƒ˘˘ ≤˘ j º˘˘ LÎe ΩÉ¡à«H ∞«dCÉJ øeh ,¢VƒY ÖjôZ øª°V ÖJɵdG Ò°ûj ,∫ƒH øØ«ch ¿EG' :kÓ˘Fɢ˘b º˘˘LΟG ¬˘˘Hɢ˘à˘c ᢢeó˘˘≤˘ e áHôŒ ¢û«©J âbƒdG Gòg ‘ ÉfOÓH ,ᢢ «˘ ˘WGô˘˘ bƒÁó˘˘ dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ±ô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ¿CG ó˘˘ ˘ H ’h ɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°SQɇ ᢢ ˘ ˘HôŒh ᢢ ˘ ˘°VQɢ˘ ˘ ˘©ŸG ¿CG ߢ˘ ˘ ˘MÓ˘˘ ˘ ˘j ÖbGôŸG ,áeƒµ◊Gh É¡aÉ«WCG ∫ɵ°TCG áaɵH ¢ù°ù뢢 à˘ ˘j π˘˘ ˘c ÚjOɢ˘ ˘©˘ ˘dG ¢Sɢ˘ ˘æ˘ ˘dGh ᢢ«˘æ˘Ø˘dG ÜQɢ˘é˘à˘dG √ò˘˘g ‘ ¬˘˘≤˘ jô˘˘W ᢢ aô˘˘ ©˘ ˘e ¤G ᢢ Lɢ˘ ˘M ‘ ™˘˘ ˘«˘ ˘ª÷Gh ºé◊G øe ÜÉàµdG.'ï' dEG ...ójõŸG 56 ¥GQhC’G ø˘˘ ˘e π˘˘ ˘ª˘ ˘ ë˘ ˘ j Ò¨˘˘ ˘ °üdG âYRƒJ á«Yôa øjhÉæY â–h ábQh .ÜÉàµdG ø£H ‘

ô````````````£Y á`````````≤jóëH π`````````LQ kɢ °ü°üb ᢢ«˘ Hô˘˘ ©˘ dG ¤G ᢢ «˘ cQɉGó˘˘ dG ø˘˘ e âª˘˘ Lô˘˘ J Ò¡˘˘°ûdG »˘˘cQɉGó˘˘dG ÖJɢ˘µ˘ ∏˘ d ᢢ «˘ aGô˘˘ N äɢ˘ jɢ˘ µ˘ Mh .ø°SQófCG ¿É«à°ùjôc ¢ùfÉg :CGô≤f ¿GƒjódG øeh ...á∏«∏dG ¬ÑëH »≤«°V øe ¢ù«d ¬≤«°V áÑjôZ äÉbhôÿG ôjô°S ‘ ¬°SÉØfCG kIó«æY kÉYGQP …ƒ∏J

»MhQ Éj Éæ≤dÉH OQÉÑdG ô¡f Éj ≈æëfG ô¡¶dGh QÉ«àN ÅL’ ÉfG ÅL’'' ∫ɢLõ˘dG ߢaɢM ≈˘°Sƒ˘e π˘¡˘à˘°SG äɢª˘ ∏˘ µ˘ dG √ò˘˘¡˘ H ...''»˘˘©˘ Lƒ˘˘J ƒ˘˘∏÷ ‘ á«°VÉŸG á∏«∏dG IÒÑdG ájó∏H áYÉb ‘ áaÉ≤K á«°ùeCG »æ«£°ù∏ØdG .(á«æ«£°ù∏ØdG áaÉ≤ã∏d »KƒZÈdG Ú°ùM ´ƒÑ°SCG) äÉ«dÉ©a ΩÉààNG ¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ Ú«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘ dG ÚĢ˘LÓ˘˘d OQɢ˘Ñ˘ dG ô˘˘¡˘ f º˘˘«fl ó˘˘¡˘ °ûjh íàa áYɪL ÚH á«eGO äÉ¡LGƒe ó©H ΩÉjCG òæe á©£≤àe äÉcÉÑà°TG áaÉ°VEG ÚÑfÉ÷G øe äGô°ûY É¡«a πàb ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷Gh ΩÓ°S’G .QhÉÛG …hGóÑdG º«fl ¤G á«æ«£°ù∏ØdG äÓFÉ©dG äÉÄe ìhõf ¤G √ódGh øY πLõdG çQh …òdG ÉeÉY ¿ƒ°ùªN √ôªYh ßaÉM ∫Ébh AÉæ¨dG øe ÚàYÉ°S ó©H ÊÉjóæ°ùdG ßaÉM »æ«£°ù∏ØdG ∫ÉLõdG ô¡f kGÒãc Êó°T'' RÎjhôd »æ«£°ù∏ØdG ïjQÉàdG ɪ¡«a ô°üàNG ’ øjOhô£e ΩCG ÚMRÉf ΩCG ÚÄL’ º¡«ª°SCG GPÉe åëHCG âæc OQÉÑdG .''º¡d ɪ°SCG ó‚ ¿ƒµj ób ‹ÉŒQG ¬ª¶©e ‘ ƒgh »æ«£°ù∏ØdG πLõdG RÉàÁ ∞bƒŸGh ≥°ùàj ƒëf ≈∏Y äɪ∏µdG ™jƒ£àH ≈ë°üØdG hG á«eÉ©dÉH Ö◊G hG ⁄Ód »æ¨j ¿Éc AGƒ°S ¬æY åjó◊G ∫ÉLõdG ójôj …òdG .ΩÓ°ùdG hG Üô◊G hG Öà˘µ˘j ø˘e ∑ɢæ˘gh »˘æ˘¨˘jh ß˘Ø˘ë˘j ø˘e ∑ɢæ˘g'' ߢaɢM ∫ɢbh á¨∏dGh ±hô◊ÉH ºµëàjh á≤«∏°ùdG ≈∏Y »æ¨j øe ∑Éægh »æ¨jh ''.ôë°ùdG øe ´ƒf ¬fG á¡jóÑdGh Iƒ≤dG ¬jódh ¿’ɢ˘Lõ˘˘dG ¬˘˘Ñ˘ fɢ˘L ¤Gh âÑ˘˘°ùdG ᢢ«˘ °ùeG ‘ ߢ˘ aɢ˘ M ≈˘˘ æ˘ ˘Zh ∫Ébh ¿ƒàjõ∏d …È°U Ö«‚h …hɪ∏÷G ≈æãe ¿É«æ«£°ù∏ØdG .GƒYQRG …Qó°üH ¿ƒàjR ¢VQG óŒ ⁄ GPG''

¿ÉgôdG øe ,kGô°üM á∏«∏dG √òg ,ÜÎ≤j ≥£æà iƒbC’G ≈∏Y ’ Iô˘˘ ˘é˘ ˘ °†dG iô˘˘ ˘NC’G »˘˘ ˘YGQP ø˘˘ ˘Y å뢢 ˘HCG ɢ˘ ˘fCGh .ÉgóLCG

á«bGô©dG áÑJɵ∏d Qó°U ¿ô∏eÉ°S ô°ûf QGO øY ájô©°T áYƒª› øZÉ¡æHƒc ‘ ᪫≤ŸG ‹ÉZ ≈fO á«cQɉódG á¨∏dÉH 'πLQ ô£©H á≤jóM'' ¿GƒæY â– »˘˘à˘ dG ¤hC’G ɢ˘¡˘ à˘ Yƒ˘˘ª› 󢢩˘ H Êɢ˘ã˘ dG Üɢ˘à˘ µ˘ dG ƒ˘˘gh äÉaÉ°ûàcG'' ¿GƒæY â– É¡JGP QGódG øY äQó°U .''IÒ¨°U äGQÉ°üàfG ,IôNCÉàe áYƒªÛG Qhó°U øeGõàj ¿CG πeDƒŸG øe ¿Éch á«cQɉódG ¤G áªLΟG áYƒªÛG ™e á«Hô©dÉH .kÉ≤M’ Qó°üJ ¿CG πeCG ≈∏Y ∂dP Qò©J øµdh ᢢYƒ˘˘ª› ᢢ«˘ Hô˘˘ ©˘ dG ᢢ ¨˘ ∏˘ dɢ˘ H ‹É˘˘ Z ≈˘˘ fO äô˘˘ °ûfh ÚàjGhQ ¤G áaÉ°VE’ÉH 'áeÉf ÜôM'' ¿Gƒæ©H á«°ü°üb ɪc .''áëFGôdG ß≤«à°ùJ ÉeóæY''h 'ó©HC’G á£≤ædG'' ɪg


foreigns

ÈcC’G øWƒdG 16

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

foreign@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

ΩÓ°ùà°S’G ≈dEG zΩÓ°SE’G íàa{ ô°UÉæY ƒYój »fÉæÑ∏dG ¢û«édG

kÉ°üî°T 19 πà≤eh OQÉÑdG ô¡f »a áØ«æ©dG äÉcÉÑà°T’G OóéJ :ä’Éch - ähÒH

(Ü G) ∞«æ©dG ∞°ü≤dG AGôL ɪ¡Ø∏N ¿ÉNódG IóªYCG ™ØJôJ ɪ«a º«ıG øe êhôÿG ¿’hÉëj ¿ÉÄL’

.É¡ª°ùM ɢ˘¡˘ H Ωƒ˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dG äɢ˘Wɢ˘°Sƒ˘˘ dG π˘˘ °Uƒ˘˘ à˘ ˘J ⁄h øjódG Aɪ∏Y øe óahh á«æ«£°ù∏ØdG πFÉ°üØdG .á∏µ°ûª∏d êôfl OÉéjEG ¤EG kÉjóæL 35 ºg πbC’G ≈∏Y kÉ°üî°T 84 πàbh .¢ùeCG Ωƒj πÑb kÉ«fóe 20h kGOó°ûàe 29h

πNóª∏d ájPÉfi á«dÉY á«æHCG ≈∏Y Iô£«°ùdG øe ΩÓ˘°SE’G í˘à˘a ô˘°Uɢæ˘Y âfɢc º˘«˘î˘ª˘∏˘d ‹É˘ª˘°ûdG .Újôµ°ù©dG ≈∏Y ¢üæ≤dG ¢UÉ°UQ É¡æe ≥∏£J ±ó˘˘g ø˘˘Y á˘˘ë˘ °VGh äɢ˘eƒ˘˘∏˘ ©˘ e ô˘˘aƒ˘˘à˘ J ⁄h »æ©j ¿Éc GPEG Ée øYh ¢ùeCG …ôµ°ù©dG ó«©°üàdG π˘MGô˘e ø˘e á˘∏˘Mô˘e hCG á˘eRÓ˘d ɢ«k ˘Fɢ¡˘ f kɢ ª˘ °ùM

.(GhôfhC’G) Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG âYÉ£à°SG'' ¬JGóMh ¿CG ¢û«÷G ¿É«H í°VhCGh É¡«∏Y Iô£«°ùdGh Úë∏°ùŸG óLGƒJ õcGôe ÒeóJ ™«ªL •ÉÑMEGh º¡«∏Y ¥ƒ£dG ójó°ûJh ¿GÒædÉH .''π∏°ùàdG ä’hÉfi ø˘µ“ ¢û«÷G ¿CG …ô˘µ˘°ùY çó˘˘ë˘ à˘ e í˘˘°VhCGh

πbC’G ≈∏Y kÉ°üî°T 19 ¿CG á«æeCG QOÉ°üe âdÉb äGƒ≤dG ÚH ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN ∫Éàb ∞æYCG ‘ Gƒ∏àb º˘˘«fl ‘ Ú«˘˘eÓ˘˘°SEG ø˘˘jO󢢰ûà˘˘eh ᢢ«˘ fɢ˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG ¢ùeCG ¿Éæ˘Ñ˘d ∫ɢª˘°T ‘ Ú«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG ÚĢLÓ˘d .(ᩪ÷G) ≈∏Y kÉ°üî°T 17 ¿CG á«æeC’G QOÉ°üŸG äôcPh áaÉ°VE’ÉH OQÉÑdG ô¡f º«fl πNGO Gƒ∏àb πbC’G 18h kÉ«fóe 60 ¿CG QOÉ°üŸG âaÉ°VCGh .ÚjóæL ¤EG ¿Éc GPEG Ée í°VƒJ ⁄ É¡æµd GƒÑ«°UG øjôNBG kÉjóæL øjOó°ûàŸG øe º«ıG πNGO ô°ûY áà°ùdG ≈∏à≤dG .Ú«fóŸG ΩCG ᢢ°UÉÿG äGƒ˘˘≤˘ dG ¿EG ᢢ«˘ æ˘ ˘eCG QOɢ˘ °üe âdɢ˘ bh í˘à˘a …Oó˘°ûàŸ á˘eɢg ™˘bGƒ˘e Ió˘Y ≈˘∏˘Y âdƒ˘à˘ °SG ±ô£dG ≈∏Y á°UÉæ≤dG A»HÉfl äôeOh ΩÓ°SE’G ᢫˘©˘aóŸG âØ˘°üb ɢª˘æ˘«˘H OQÉ˘Ñ˘dG ô˘¡˘æ˘d ‹É˘˘ª˘ °ûdG .º«ıG ô°UÉæY ¢ùeCG ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G ÉYO ,∂dP ¤EG OQÉÑdG ô¡f º«fl ‘ Úæ°üëàŸG ΩÓ°SE’G íàa 13 òæe ¿ÉæÑd ∫ɪ°T ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓd Ωó©H Ú«æ«£°ù∏ØdG ÖdÉWh ΩÓ°ùà°S’G ¤EG Ékeƒj .''ÚeôÛG A’Dƒ¡d PÓe'' ÚeCÉJ ø˘˘e ᢢ ∏˘ ˘jƒ˘˘ W äɢ˘ Yɢ˘ °S ô˘˘ KEG Qó˘˘ °U ¿É˘˘ «˘ ˘H ‘h iƒ≤dG É¡dÓN âaó¡à°SGh áØ«æ©dG äÉcÉÑà°T’G ´GƒfCG ∞∏àîà ΩÓ°SE’G íàa ™bGƒe ájôµ°ù©dG Ú뢢 ˘∏˘ ˘ °ùŸG'' ¢û«÷G IOɢ˘ ˘«˘ ˘ b âYO ,ᢢ ˘ë˘ ˘ ∏˘ ˘ °SC’G IócDƒe ''ádGó©∏d º¡°ùØfCG º«∏°ùJ ¤EG ÚdÉ°†dG ≈˘à˘M º˘¡˘à˘ ≤˘ MÓ˘˘e ᢢ∏˘ °UGƒ˘˘e ≈˘˘∏˘ Y'' ɢ˘gQGô˘˘°UEG .''∂dP ≥«≤– ÚeCÉJ ΩóY'' `H Ú«æ«£°ù∏ØdG ¢û«÷G ÖdÉWh ºgOôW ≈∏Y πª©dGh ÚeôÛG A’Dƒ¡d PÓe …CG .''AÉjôHC’G Ú«fóŸG ÚH øe ƒ˘ë˘ f OQɢ˘Ñ˘ dG ô˘˘¡˘ f º˘˘«fl ‘ º˘˘«˘ ≤˘ j ∫Gõ˘˘j ’h ≥ah (kÉ˘Ø˘dGC 31 π˘˘°UCG ø˘˘e) Êó˘˘e ±’BG ᢢ°ùª˘˘ N π˘«˘¨˘°ûJh çƒ˘Z á˘dɢch ɢ˘gQ󢢰üe Ió˘˘jó˘˘L Ωɢ˘bQCG

IõZ ´É£b ∫ɪ°T »∏«FGô°SE’G ¢û«édG ¢UÉ°UôH ø«∏ØW πà≤e áæ∏©e ÒZ áFó¡J øY åjóM ó©H ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj É¡æe Öë°ùæ«d .á«æ«£°ù∏ØdG πFÉ°üØdG πÑb øe É¡«Øf ” GƒfÉc øjòdG ∫ÉØWC’G øe áYƒª› ¿EG »æeC’G Qó°üŸG ∫Ébh Ée á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤∏d kÉaóg GƒfÉc ÒaÉ°ü©dG ¿hó«°üàjh ¿ƒ¡∏j .É«dÉÑL º«fl ¿Éµ°S øe ɪgh º¡æe ÚæKG πà≤e ¤EG iOCG ¿EG »Øë°U íjô°üJ ‘ »∏«FGô°SE’G ¢û«÷G º°SÉH á≤WÉf âdÉbh IƒÑY ´QR ¿’hÉëj Ú«æ«£°ù∏a äó°UQ ´ÉaódG ¢û«L øe Iƒb .»æeC’G êÉ«°ùdG á≤£æe ‘ áØ°SÉf ⁄h ,Iô˘£˘N á˘≤˘£˘æ˘e ø˘e ɢHÎbG Ú«˘˘æ˘ «˘ £˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ¿EG âdɢ˘bh QÉædG ¥ÓWEG ” ∂dP ôKEGh ∞bƒàdÉH ¢û«÷G äGAGóæd ÉÑ«éà°ùj .ɪ¡«∏Y

äGƒ≤dG É¡æe âÑë°ùfG »àdG IõZ ´É£b ∫ɪ°T â«ZhO áæWƒà°ùe .''πZƒàdG øe ÚYƒÑ°SCG ó©H á«∏«FGô°SE’G ¥ÓWEG OƒLh øY ‹ÉgC’G øe â¨∏ÑJ ±É©°SE’G ºbGƒW ¿CG ôcPh ‘ ¿ƒ˘¡˘∏˘j Gƒ˘fɢc ᢫˘Ñ˘°Uh ∫É˘Ø˘WCG á˘Yƒ˘ª› √ÉŒ »˘∏˘«˘ FGô˘˘°SEG Qɢ˘f ¿CG ó˘é˘à˘d ¿É˘µ˘ª˘∏˘d âYô˘¡˘a »˘æ˘eC’G êɢ«˘°ùdG ø˘e á˘Ñ˘jô˘b á˘≤˘£˘æ˘e øe …ƒ∏©dG Aõ÷G ‘ ájQÉf IÒYCÉH É¡àHÉ°UEG ó©H Óàb Ú∏ØW .º°ù÷G πNGO õcôªàJ »àdG á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤dG ¿CG »æeCG Qó°üe ócCGh »°VGQC’G √ÉŒ É¡fGÒf âëàa ,IõZ ´É£b ∫ɪ°T »æeC’G êÉ«°ùdG ¢û«÷G ɢ¡˘æ˘ e Ö뢢°ùfG »˘˘à˘ dG ⫢˘ZhO á˘˘æ˘ Wƒ˘˘à˘ °ùe ‘ ᢢ«˘ YGQõ˘˘dG Oƒ©j ¿CG πÑb ÚYƒÑ°SCG πÑb É¡dÓàMG OÉYCGh 2005 ΩÉY »∏«FGô°SE’G

:(…CG »H ƒj) - IõZ

Ú«æ«£°ù∏a Ú∏ØW ¿EG á≤HÉ£àe á«ÑWh á«æeCG QOÉ°üe âdÉb ÉfÉc ÉeóæY »∏«FGô°SE’G ¢û«÷G ¢UÉ°UôH (ᩪ÷G) ¢ùeCG Óàb ¢û«÷G ∫Éb ɪæ«H ,IõZ ´É£b ∫ɪ°T ájOhóM á≤£æe ‘ ¿Gƒ¡∏j ±Gó¡à°S’ áØ°SÉf IƒÑY ™°Vh ¿’hÉëj ÉfÉc ɪ¡fEG »∏«FGô°SE’G .á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤dG ᢢ ë˘ ˘°üdG IQGRh ‘ ÇQGƒ˘˘ £˘ ˘dGh ±É˘˘ ©˘ ˘°SE’G Ωɢ˘ Y ô˘˘ jó˘˘ ˘e ∫ɢ˘ ˘bh ó˘ª˘MCG Ú∏˘Ø˘£˘dG'' ¿EG ,Úæ˘°ùM á˘jhɢ©˘e Ö«˘Ñ˘£˘dG ᢫˘æ˘«˘£˘ °ù∏˘˘Ø˘ dG ó©H Óàb (kÉeÉY13) …h’óÛG ôgGRh (kÉeÉY13) ó«HRƒHCG …È°U ‘ ¿GóLGƒàj ÉfÉc ÉeóæY »∏«FGô°SE’G ¢û«÷G ¢UÉ°UôH ɪ¡àHÉ°UEG

Ö«W πµ°ûH ¬fƒ∏eÉ©j ¬«ØWÉN ¿EG ∫ƒ≤j ¿ƒà°ùfƒL ¿’BG ¬d ¿CÉH ¬Ñà°ûj ‹ÉµjOGQ »eÓ°SEG øjO πLQ ƒgh .''º˘¡˘e ‹hO »˘HɢgQEG'' ¬˘fCɢHh Ió˘Yɢ≤˘dɢH á˘∏˘°U kÉ«HôY 12 ø˘˘ ˘ ˘e ÌcCG ÚH ø˘˘ ˘ ˘e ó˘˘ ˘ ˘MGh ƒ˘˘ ˘ ˘gh áeÉbE’G øgQ º¡©°†J hCG É«fÉ£jôH ºgõéà– ¿ƒ∏µ°ûj º¡fCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y º¡dRÉæe ‘ ájÈ÷G ø˘e º˘Zô˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eCÓ˘ d kGó˘˘jó˘˘¡˘ J ±É˘c π˘«˘ dO ɢ˘¡˘ jó˘˘d ó˘˘Lƒ˘˘j ’ ¬˘˘fCɢ H ɢ˘¡˘ aGÎYG .º¡àªcÉÙ ¿CG ºµfɵeEÉH Gòg πc ‘'' :¿ƒà°ùfƒL ∫Ébh ´É£≤fG ¿hO πª©J á«fÉ£jÈdG áeƒµ◊G GhôJ ‘ ܃©°ûdG øY kɪZQ Úª∏°ùŸG »°VGQCG ∫ÓàM’ .''≥WÉæŸG √òg ¬˘«˘a CGó˘H …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG ‘ §˘˘jô˘˘°ûdG ™˘˘£˘ bh ¬˘à˘∏˘FɢY OGô˘aCG ¤EG ¬˘˘eÓ˘˘c ¬˘˘Lƒ˘˘j ¿ƒ˘˘à˘ °ùfƒ˘˘L »°S »H »ÑdG ¿EG áYɪ÷G ¬«a âdÉb ¢üf ô¡Xh ᢢ ∏˘ ˘ Fɢ˘ ˘Y ¤EG ᢢ ˘dɢ˘ ˘°Sô˘˘ ˘dG √ò˘˘ ˘g π˘˘ ˘≤˘ ˘ f â°†aQ .¿ƒà°ùfƒL »˘eÓ˘°SEG ™˘bƒ˘e ≈˘∏˘Y π˘«˘é˘°ùà˘dG Gò˘g ô˘°ûfh äɢ˘Yɢ˘ª˘ Lh Ió˘˘Yɢ˘≤˘ dG ¬˘˘eó˘˘î˘ à˘ °ùJ ɢ˘e kGÒã˘˘ c IQƒ˘°U ɢ¡˘fCG hó˘Ñ˘j ɢe ¬˘≤˘aGQh iô˘NCG IO󢢰ûà˘˘e »H »ÑdG ‘ Ú∏eÉ©dG óMCÉc ¿ƒà°ùfƒL ábÉ£Ñd .»°S

(Ü G) ¿ÉZhOQG Ö«W ÖLQ

IQhô°V ≈∏Y Oó°ûj ÉHÉÑdG ¿Éà°ùcÉH ‘ ó≤à©ŸG ájɪM ¢SOÉ°ùdG ¢SƒàµjóæH ÉHÉÑdG Oó°T :(Ü ± GC ) - ¿Éµ«JÉØdG ¿Éà°ùcÉH ‘ ó' ≤à©ŸG ájôM ájɪM'' IQhô°V ≈∏Y ¢ùeCG ô°ûY ᢢ«˘ fɢ˘à˘ °ùcɢ˘Ñ˘ dG IÒØ˘˘ °ùdG Oɢ˘ ª˘ à˘ YG ¥GQhCG ¬˘˘ ª˘ ∏˘ °ùJ ∫Ó˘˘ N ∂dPh ¿É«H ‘h .¢VÉjQ á°ûFÉY ‹ƒ°SôdG »°SôµdG iód Iójó÷G ≈∏Y õµJôJ á«WGô≤ÁódG'' ¿EG :ÉHÉÑdG ∫Éb ¿Éµ«JÉØdG øY Qó°U øµd .πFÉ°SƒdG ≈à°T ‘h kÉæ∏Y …CGôdG øY ÒÑ©àdG ájôM GC óÑe ÉfOQCG Ée GPEG ádhDƒ°ùe á≤jô£H ≥◊G Gòg ¢SQɪoj ¿CG »¨Ñæj .''™˘ ª˘ àÛG ‘ »˘˘ª˘ ∏˘ °ùdG ¢ûjɢ˘ ©˘ à˘ dGh QGô˘˘ ≤˘ à˘ °S’G ≈˘˘ ∏˘ Y ®É˘˘ Ø◊G ≈∏Y ÉgQhóH πª©J ¿CG ¿ÉjOC’G ÖLGh øe'' ¿CG ¿É«ÑdG ±É°VCGh óMCG ’ .óMGƒdG ™ªàÛG AÉæHCG ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG õjõ©J .'á' «æjódG ¬à°SQɇh ¬JGó≤à©e ÖÑ°ùH ¢û«ª¡àdG ≥ëà°ùj

QƒaQGO ‘ πM ¤EG ƒYójh .. ¢SOÉ°ùdG ¢SƒàµjóæH ÉHÉÑdG ÉYO :(Ü ± GC ) - ¿Éµ«JÉØdG iód ójó÷G ÊGOƒ°ùdG ÒØ°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¢ùeCG ô°ûY ájƒ°ùàd ä' É«∏bC’G ΩÎëj (...) »°SÉ«°S πM'' ¤EG ¿Éµ«JÉØdG ¬ª∏°ùJ ∫ÓN ÉHÉÑdG ∫Ébh .ÊGOƒ°ùdG QƒaQGO º«∏bEG ‘ ´GõædG ±ô©j πµdG'' :ó«ªM »≤ØdG ó«ªM óªMCG ÒØ°ùdG OɪàYG ¥GQhCG ≈∏Y ºFÉb ΩÓ°S ¤EG π°UƒàdG ¤EG ±ó¡j IÉ«ë∏d kÓHÉb kÓM ¿CG ,ìÓ°ùdG Iƒ≤H ≥«Ñ£àdG õ«M ™°Vƒj ¿CG øµÁ’ ádGó©dG ¢ù°SCG QGƒ◊G ᢢ aɢ˘ ≤˘ ˘K ÈY ¬˘˘ ©˘ ˘°Vh º˘˘ à˘ ˘j ¿CG Ö颢 j ¢ùµ˘˘ ©˘ ˘dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y π˘˘ H ΩGÎMG QÉWEG ‘ »°SÉ«°S πM ¤EG π°UƒàdG ᫨H ¢VhÉØàdGh .'á' «æjódGh á«bô©dGh á«aÉ≤ãdG äÉ«∏bC’G

ºYO ¤EG ƒYóJ ¢UÓÿG á¡ÑL …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉ©∏£J ᢢ jQƒ˘˘ °ùdG ¢UÓÿG ᢢ ¡˘ ˘Ñ˘ ˘L âYO :(…CG »˘˘ ˘H ƒ˘˘ ˘j) - ¿ó˘˘ ˘æ˘ ˘d .ájô◊G ƒëf …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉ©∏£J ºYO ¤EG á°VQÉ©ŸG ‘ É¡∏ã‡h á¡Ñé∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ƒ°†Y …ôjódG ΩÉ°ùM ∫Ébh ᢢjQƒ˘˘°S äɢ˘«˘ dɢ˘©˘ a ¤EG ɢ˘¡˘ ¡˘ Lh ᢢdɢ˘°SQ ‘ ᢢ«˘ dɢ˘ª˘ °ûdG ɢ˘µ˘ jô˘˘ eCG πc Éæe …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG ≥ëà°ùj'' :IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ á«HôYh QhÉëàdG ádhÉfi øY ´Éæàe’Gh ¬Áó≤J ÉææµÁ …òdG ºYódG √ò˘˘g ∞˘˘Xƒ˘˘J ’ »˘˘c ᢢ∏˘ MôŸG √ò˘˘g ‘ Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG ™˘˘ e »˘˘ Wɢ˘ ©˘ à˘ dGh ɢ˘ª˘c ɢ˘¡˘Fɢ˘£˘°ûfh ᢢ°VQɢ˘©ŸG ™˘˘ª˘≤˘d Ωɢ˘¶˘æ˘dG π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ä’hÉÙG ¢†©˘˘ H ≈˘˘ ∏˘ ˘Y º˘˘ µ◊ɢ˘ H Ωɢ˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dG Ωɢ˘ b ɢ˘ eó˘˘ æ˘ ˘Y kGô˘˘ NDƒ˘ ˘e çó˘˘ M äGƒæ°S 3 ÚH âMhGôJ äGÎØd øé°ùdÉH Úahô©ŸG ¬«°VQÉ©e .'á' «gGh º¡àH áæ°S 12h

…ôjô◊G Åæ¡j ʃfÉ«ÑdGh .. á«dhódG ᪵ÙG π«µ°ûàH ΩÉ©dG ÖbGôŸG Öàµe ‘ Qó°üe ∫Éb :(…CG »H ƒj) - ¿óæd Q󢢰U »˘˘∏˘ Y ᢢ°VQɢ˘©ŸG ɢ˘jQƒ˘˘°S ‘ Úª˘˘∏˘ °ùŸG ¿Gƒ˘˘N’E G ᢢYɢ˘ ª÷ π˘˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ᢢ∏˘à˘c º˘˘«˘Yõ˘˘H π˘˘°üJG ÒNC’G ¿EG :ʃ˘˘fɢ˘«˘ Ñ˘ dG ø˘˘jó˘˘dG øeC’G ¢ù∏› QGô≤H ¬àÄæ¡àd …ôjô◊G ó©°S á«fÉæÑ∏dG á«HÉ«ædG ¢ù«FQ √ódGh á∏àb áªcÉëà á°UÉÿG á«dhódG ᪵ÙG π«µ°ûJ ¿EG :Qó°üŸG ∫Ébh .…ôjô◊G ≥«aQ ≥Ñ°SC’G ÊÉæÑ∏dG AGQRƒdG ,…ôjô◊G á∏àb áªcÉfi ¤EG ájGóÑdG òæe GƒYO ÉjQƒ°S ¿GƒNEG' áYɪ÷G ºYO QÉWEG ‘ »JCÉj …ôjô◊G ó©°S ™e ∫É°üJ’G ¿CGh .'‹ ' hódG ™HÉ£dG äGP ᪵ëª∏d

:(RÎjhQ) - »HO

(RÎjhQ) âfÎf’G ≈∏Y ¢ùeCG ô¡X ɪc ¿ƒà°ùfƒL

≥≤ëàdG πLÉY πµ°ûH ∫hÉëf ÉæfEG'' á«fÉ£jÈdG .''ôjQÉ≤àdG √òg áë°U øe IOɢà˘b ƒ˘HCG ᢫˘fɢ£˘jÈdG ᢢeƒ˘˘µ◊G âØ˘˘°Uhh

¢†aôJ á«côàdG á°VQÉ©ªdG ô°TÉѪdG ´Gôàb’ÉH ¢ù«FôdG ÜÉîàfG

Ωɢ¶˘ æ˘ dG Ò«˘˘¨˘ J QÈj ''∫ƒ˘˘Ñ˘ ≤˘ e ÖÑ˘˘°S ó˘˘Lƒ˘˘j .ºFÉ≤dG »HÉîàf’G ìÓ°UE’G ájQƒà°SódG ᪵ÙG ≠∏J ⁄ GPEGh ≥˘jó˘°üà˘dG iƒ˘°S ¢ù«˘˘Fô˘˘dG Ωɢ˘eCG ¿ƒ˘˘µ˘ j ø˘˘d ¿ÉK âjƒ°üJ ‘ ÜGƒædG √ôbCG Éeó©H ,¬«∏Y AÉàØà°SG ‘ ¬MôW hCG ,Ò«¨J ¿hO øe ƒg ɪc .»Ñ©°T áj’ƒdG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y É°†jCG ìÓ°UE’G ¢üæjh ójóéà∏d á˘∏˘Hɢb äGƒ˘æ˘°S ¢ùª˘N ø˘e ᢫˘°SɢFô˘dG øe IóMGh á«°SÉFQ áj’h øe k’óH IóMGh Iôe äɢ˘ Hɢ˘ î˘ ˘à˘ ˘f’G AGô˘˘ LEG ≈˘˘ ∏˘ ˘Yh äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S ™˘˘ ˘Ñ˘ ˘ °S ¢ùª˘N ø˘e k’ó˘H äGƒ˘æ˘°S ™˘HQCG π˘c ᢫˘©˘jô˘°ûà˘˘dG .äGƒæ°S

Üô``Zh ¥ô``°T

AÉæé°S ìGô°S ¥ÓWEG É«fÉ£jôH øe âfÎfE’G .IOÉàb ƒHCG »eÓ°SE’G ɪ«°S’h Úª∏°ùe ᢫˘LQÉÿG º˘°Sɢ˘H çó˘˘ë˘ à˘ e ∫ɢ˘b ¿ó˘˘æ˘ d ‘h

á˘YGPE’G á˘Ä˘«˘g π˘°SGô˘e ¿ƒ˘à˘°ùfƒ˘L ¿’BG ∫ɢb §jô°T ‘ IõZ ‘ (»°S »H »H) á«fÉ£jÈdG ¢ùeCG √ƒ˘˘Ø˘ Wɢ˘N √ô˘˘°ûf âfÎfE’G ≈˘˘∏˘ Y Qƒ˘˘°üe .Ö«W πµ°ûH √ƒ∏eÉY ¬«ØWÉN ¿EG (ᩪ÷G) ™bƒe ≈∏Y ô°ûf …òdG Qƒ°üŸG §jô°ûdG Gògh ≈∏Y ¢Sƒª∏e π«dO ∫hCG âfÎfE’G ≈∏Y »eÓ°SEG (QGPBG) ¢SQÉe 12 ‘ ≈ØàNG …òdG ¿ƒà°ùfƒL ¿CG .¬Ø£N ” ¿CG ó©H á∏MôŸG ∂∏J ≈àM kÉ«M ∫GRÉe .§jô°ûdG Gòg Qƒ°U ≈àe ±ô©j ⁄h …òdG Qƒ°üŸG §jô°ûdG ‘ ¿ƒà°ùfƒL ±É°VCGh âæ˘∏˘YCG »˘à˘dG ΩÓ˘°SE’G ¢û«˘L ᢢYɢ˘ª˘ L ¬˘˘Jô˘˘°ûf πÑb'' (QGPBG) ¢SQÉe ‘ ¬Ø£N øY É¡à«dhDƒ°ùe »˘æ˘fhõ˘˘é˘ à˘ ë˘ j ø˘˘jò˘˘dG ¢Uɢ˘î˘ °TC’G A»˘˘°T π˘˘c .''kGóL Ö«W πµ°ûH ʃ∏eÉY kÉ°ü«ªb …óJôj ¿Éc …òdG ¿ƒà°ùfƒL ∫Ébh »æfƒª©£j º¡fEG'' AGOƒ°S á«Ø∏N √AGQhh ôªMCG ¥ÓWE’G ≈∏Y ∞æY »gÉŒ ™≤j ⁄h ó«L πµ°ûH .''áÑ«W áë°U ‘ ÉfCGh §˘jô˘°ûdG ‘ ɢ¡˘Ñ˘∏˘W á˘Yɢ˘ª÷G √ò˘˘g äQô˘˘ch ≈˘∏˘Y »˘eÓ˘°SEG ™˘bƒ˘e ≈˘∏˘Y ô˘°ûf …ò˘˘dG Qƒ˘˘°üŸG

¿ÉæÑd QGô≤à°SG ≈∏Y √OÓH ¢UôM Oó°T º∏©ŸG

z…ôjô◊G ᪵fi{ ™e πeÉ©àJ ød É¡fCG ócDƒJ ÉjQƒ°S

:Ü ± CG - Iô≤fCG

:Ü ± CG - ≥°ûeO

ɢ«˘cô˘J ‘ »˘°ù«˘Fô˘˘dG ᢢ°VQɢ˘©ŸG Üõ˘˘M ø˘˘∏˘ YCG ᢢª˘ µÙG ø˘˘e Ö∏˘˘£˘ «˘ °S ¬˘˘fCG (ᢢ©˘ ˘ª÷G) ¢ùeCG óæH ºgCG ¢üæj …òdG ìÓ°UE’G AɨdEG ájQƒà°SódG ¢ù«˘˘FQ Üɢ˘î˘ à˘ fG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ ©˘ ˘Ñ˘ ˘°ùdG √Oƒ˘˘ æ˘ ˘H ø˘˘ e .ô°TÉÑŸG ΩÉ©dG ´GÎb’ÉH ájQƒ¡ª÷G …ò˘dG …Qƒ˘à˘°Só˘˘dG ìÓ˘˘°UE’G Gò˘˘g Ωó˘˘b ó˘˘bh ᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM ¢ù«ªÿG ¿ÉŸÈdG √ôbCG ÜÉîàfG ¿hO âdÉM á«°SÉ«°S áeRCG ó©H ºcÉ◊G ∫ƒª©ŸG Ωɶæ∏d kÉ≤ah ¿ÉŸÈdG πÑb øe ¢ù«FôdG .¿B’G ≈àM ¬H Ö©°ûdG ÜõM øY RƒHƒJ »∏Y ÖFÉædG ∫Ébh ᢢª˘ µ˘ ë˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d ɢ˘ Ñk ˘ ˘∏˘ ˘W Ωó˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘°S'' …Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G ..¬∏c …Qƒà°SódG ìÓ°UE’G AɨdE’ ájQƒà°SódG ó˘ë˘c AɢKÓ˘ã˘dG ìɢ˘Ñ˘ °U hCG Úæ˘˘KE’G ô˘˘¡˘ X 󢢩˘ H .''≈°übCG ¢VÎYG …Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G Ö©˘˘ °ûdG Üõ˘˘ M ¿É˘˘ ˘ch âjƒ˘˘°üà˘˘dG Ωɢ˘ ¶˘ ˘f ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¿ÉŸÈdG ‘ ¢ù«˘˘ ªÿG á©Ñ°ùdG ìÓ°UE’G OƒæH øe óæH πc ¿CG kGócDƒe »ã˘∏˘K ᢫˘Ñ˘dɢZ á˘≤˘aGƒ˘e ≈˘∏˘Y π˘°üë˘j ¿CG Öé˘j .kÉJƒ°U 367 …CG 550 `dG ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG Oƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG ∫hCG ≈˘˘∏˘ Y ∫É◊G Gò˘˘g ≥˘˘Ñ˘ £˘ æ˘ j ’h 366 ≈˘˘∏˘ Y iƒ˘˘°S π˘˘°ü뢢j ⁄ …ò˘˘ dG ᢢ ©˘ ˘Ñ˘ ˘°ùdG .kÉJƒ°U ≈˘˘∏˘ Y ¤hC’G Iô˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d äƒ˘˘ °U ¿ÉŸÈdG ¿É˘˘ ch ¿CG ’EG ƒ˘˘jɢ˘e/Qɢ˘ jCG ø˘˘ e ô˘˘ °Tɢ˘ ©˘ ˘dG ‘ ìÓ˘˘ °UE’G ≥jó°üàdG ¢†aQ Qõ«°S äó‚ óªMCG ¢ù«FôdG ’'' ¬fCG GÈ k à©e Qƒà°SódG ¬d íª°ùj ɪc ¬«∏Y

¢ùeCG º∏©ŸG ó«dh …Qƒ°ùdG á«LQÉÿG ôjRh ócCG äGP ᪵ÙG ™e πeÉ©àJ ød ÉjQƒ°S ¿CG (ᩪ÷G) ¢ù«˘FQ π˘à˘≤˘H Úª˘¡˘àŸG á˘ª˘cÉÙ ‹hó˘dG ™˘Hɢ£˘dG »˘à˘dG …ô˘jô◊G ≥˘«˘aQ ≥˘Hɢ°ùdG Êɢæ˘Ñ˘∏˘dG AGQRƒ˘dG .ÉgAÉ°ûfEG øeC’G ¢ù∏› Qôb ™e ∑ΰûe ‘Éë°U ô“Dƒe ∫ÓN º∏©ŸG ∫Ébh ¿EG ≥˘°ûeO ‘ »˘µ˘à˘e ô˘¡˘ °Tƒ˘˘æ˘ e ÊGô˘˘jE’G √Ò¶˘˘f ÉjQƒ°S ≈∏Y ôKCG ¬d ¿ƒµj ød øeC’G ¢ù∏› QGôb É¡fCÉH øeC’G ¢ù∏› â¨∏HCG í°VhCG ɪc √OÓH ¿C’ ÉjQƒ°ùd ≥Ñ°S ¬fCG ±OQCGh ,᪵ÙG ™e πeÉ©àJ ød ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ᢢª˘ µÙG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ¿CG GkQGô˘˘e ɢ˘¡˘ fÓ˘˘YEG ø˘Y ∫Rɢæ˘à˘J ’ ≥˘˘°ûeO ¿CGh √ó˘˘Mh ¿É˘˘æ˘ Ñ˘ d ¢üj .âfÉc á¡L …C’ É¡JOÉ«°S »˘˘à˘ dG ∫hó˘˘dG ¤EG ™˘˘ª˘ à˘ °SG ø˘˘e'' º˘˘∏˘ ©ŸG ∫ɢ˘ bh kÓ©a èàæà°ùj øeC’G ¢ù∏› QGôb ≈∏Y â¶Ø– ODƒj ⁄ ᪵ÙG QGôbEG ‘ øeC’G ¢ù∏› ´ô°ùJ ¿CG ¬fƒc øY GóY ÊÉæÑd ´ÉªLEG ’h ‹hO ´ÉªLEG ¤EG .''á«fÉæÑ∏dG IOÉ«°ùdG ‘ kÓNóJ ɢe π˘c º˘YO π˘°UGƒ˘à˘°S ɢjQƒ˘˘°S'' ¿CG ó˘˘cCG ¬˘˘æ˘ µ˘ d ᢰüjô˘M ≈˘©˘°ùà˘°Sh ¿ƒ˘˘«˘ fɢ˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ≥˘˘Ø˘ à˘ j π˘c ¿C’ ¿É˘æ˘Ñ˘d QGô˘≤˘à˘°SGh ø˘eCG ≈˘˘∏˘ Y QGô˘˘ª˘ à˘ °Sɢ˘H πeCÉf'' ±É°VCGh ,''ÉjQƒ°ùd áeÉg á«fÉæÑd ΩO Iô£b ¤EG QGƒ◊G ∫Ó˘N ø˘e ¿ƒ˘«˘fÉ˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG π˘˘°Uƒ˘˘à˘ j ¿CG øeCG ¤EG …ODƒjh ΩÉ°ù≤f’G πjõj º¡æ«H ɪ«a ≥aGƒJ .''¿ÉæÑd QGô≤à°SGh AÉ©HQC’G AÉ°ùe ôbCG ‹hódG øeC’G ¢ù∏› ¿Éch áªcÉÙ ‹hO ™HÉW äGP ᪵fi AÉ°ûfEG kÉ«ª°SQ Êɢæ˘Ñ˘∏˘dG ᢢeƒ˘˘µ◊G ¢ù«˘˘FQ ∫ɢ˘«˘ à˘ Zɢ˘H Úª˘˘¡˘ àŸG

(Ü ± G) º∏©ŸG ó«dh

ø˘˘e Iô˘˘ °ûY äƒ˘˘ °Uh ,…ô˘˘ jô◊G ≥˘˘ «˘ ˘aQ ≥˘˘ Hɢ˘ °ùdG ɪæ«H ,Ωõ∏ŸG QGô≤dG ídÉ°üd 15`dG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG Ú°üdG :»g âjƒ°üàdG øY ∫hO ¢ùªN â©æàeG ܃˘æ˘Lh ƒ˘˘à˘ «˘ Ø˘ dG ≥˘˘M ¿É˘˘µ˘ ∏“ ¿É˘˘à˘ ∏˘ dG ɢ˘«˘ °ShQh áªFGO ÒZ ∫hO »gh ô£bh É«°ù«fhófCGh É«≤jôaCG .¢ù∏ÛG ‘ ájƒ°†©dG ™HÉ°ùdG π°üØdG â– ôbCG …òdG QGô≤dG ¢üæjh á«bÉØJ’G ∫ƒNO ≈∏Y ,1757 ºbôdG πªMh Ωõ∏ŸG π«µ°ûJ ∫ƒM IóëàŸG ·C’Gh ¿ÉæÑd ÚH á©bƒŸG π˘µ˘°ûH ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG õ˘«˘M ''ᢰUÉÿG á˘ª˘ µÙG'' √ò˘˘g GPEG ’EG ,¿Gô˘jõ˘M/ƒ˘«˘fƒ˘j ø˘e ô˘°Tɢ©˘dG ‘ »˘Fɢ≤˘ ∏˘ J ÖLƒÃ √QGôbEG ¤EG á«fÉæÑ∏dG ±GôWC’G â∏°UƒJ .ïjQÉàdG Gòg πÑb á«fÉæÑ∏dG ájQƒà°SódG äÉ«dB’G

IóYÉ°ùe Ö∏£J ób ¿óæd ¥Gô©dG ‘ ¿GôjEG IQOÉ°üdG ¿ÉjOQɨdG áØ«ë°U äôcP :(…CG »H ƒj) - ¿óæd πLCG øe ¿GôjEG IóYÉ°ùe Ö∏W á«fɵeEG ¢SQóJ ¿óæd ¿CG ¢ùeCG ≈æÑe øe GƒØ£ào NG øjòdG á°ùªÿG Ú«fÉ£jÈdG ≈∏Y Qƒã©dG øY ádhDƒ°ùŸG á¡÷G áaô©eh OGó¨H ‘ á«bGô©dG á«dÉŸG IQGRh ∫ÓN äÒKGoC ádCÉ°ùŸG √òg ¿CG áØ«ë°üdG âØ°ûch .ºgRÉéàMG áFQÉ£dG ä’Éë∏d á«eƒµ◊G áæé∏dG ¬Jó≤Y …òdG ´ÉªàL’G Ú«bGô©dG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc ¿CG ¤EG IÒ°ûe (GôHƒc) Iɪ°ùŸG ±É£àNG øY ádhDƒ°ùŸG áYɪ÷G ¿ƒµJ ¿CG ájô¶f ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j'' π˘˘ ª˘ ©˘ jh …ó˘˘ ¡ŸG ¢û«˘˘ L ø˘˘ e kGOô˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘e kÓ˘ ˘«˘ ˘°üa Ú«˘˘ fɢ˘ £˘ ˘jÈdG .'á' «fGôjE’G äGôHÉıG øe äÉ¡«LƒàH

ÚH ΩÓ°ùdG á©HÉàe áæ÷ äô°S ‘ ™àªŒ OÉ°ûJh ¿GOƒ°ùdG ò«ØæJ á«dBG á©HÉàe áæ÷ âdÉb :(…CG »H ƒj) - ¢ù∏HGôW ¢Vôa ¿EG :¢ùeCG OÉ°ûJh ¿GOƒ°ùdG ÚH ΩÓ°ù∏d ¢' ù∏HGôW ¿ÓYEG' ΩÓ°ùdG ≥«≤– ≈∏Y óYÉ°ùj ød É¡°VôØH ójó¡àdG hCG äÉHƒ≤©dG É¡YɪàLG ΩÉààNG Ö≤Y É¡d ¿É«H ‘ áæé∏dG äQÉ°TCGh .øeC’Gh iƒ°S É¡æe Qô°†àj ød äÉHƒ≤©dG ¿CG ¤EG á«Ñ«∏dG äô°S áæjóà .᫪∏°ùdG á«∏ª©∏d áaOÉ¡dG Oƒ¡÷G á∏bôY É¡fCÉ°T øeh ܃©°ûdG ¿CG ¬fCÉ°T øe Éà ΩÉ«≤dG ΩóY ¤EG ‹hódG ™ªàÛG áæé∏dG âYOh .ΩÓ°ùdG á«°†b Ωóîj ’h ,á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸGh ôJƒàdG øe ójõj »µjÎdG ≈∏Y »Ñ«∏dG á«LQÉÿG ôjRh ÖFÉf ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°Th ôjRhh ÊGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG QÉ°ûà°ùe π«Yɪ°SEG ¿ÉªãY »Ø£°üeh ‘ ᢢ«˘ LQÉÿG äɢ˘ bÓ˘˘ ©˘ dG ô˘˘ jRhh ∫ƒ˘˘ cG Ω’ ¿GOƒ˘˘ °ùdG ᢢ «˘ LQɢ˘ N .ídÉ°U ¿ÉªãY ÉjÎjQCG á«LQÉN ôjRhh ΩÓY óªMCG OÉ°ûJ

áWô°ûdG íæ“ Góædƒg hQƒj ÚjÓe 6^3 á«æ«£°ù∏ØdG ‘ ™aóà°S É¡fCG ¢ùeCG Góædƒg âæ∏YCG :(Ü ± GC ) - …Ég’ á«æ«£°ù∏ØdG áWô°ûdG ÖjQóàd hQƒj ÚjÓe 6^3 ≠∏Ñe 2007 ™e Ú«æ«£°ù∏ØdG IóYÉ°ùe í«àJ »àdG á«dhódG á«dB’G ÈY ∂dPh ¿CG' ájóædƒ¡dG á«LQÉî∏d ¿É«H í°VhCGh .¢SɪM ™e πeÉ©àdG …OÉØJ Ωɢ˘¶˘æ˘dG ߢ˘Ø˘M ‘ π˘˘ã˘ª˘à˘J ᢢ«˘æ˘«˘£˘°ù∏˘˘Ø˘dG ᢢWô˘˘°û∏˘˘d ¤hC’G ᢢª˘ ¡ŸG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ »∏NGódG QGô≤à°S’G'' ¿CG kÉØ«°†e .'Ω' É©dG í«àà°S IóYÉ°ùŸG √òg ¿CG ±É°VCGh .'π' «FGô°SE’ áÑ°ùædÉH kÉ°†jCG º¡e .á«æ«£°ù∏ØdG áWô°ûdG ‘ ∞Xƒe πµd hQƒj 360 ¢ü«°üîJ

á«Jƒ°U á∏Ñæb QÉéØfG ¿ÉæÑd ܃æL Gó«°U ‘ óMCG ‘ ¢ùeCG ô¡X ó©H äôéØfG :(…CG »H ƒj) - ähÒH âdÉb á«Jƒ°U á∏Ñæb á«Hƒæ÷G á«∏MÉ°ùdG Gó«°U áæjóe AÉ«MCG iƒ˘˘b äCGó˘˘Hh .ᢢjOɢ˘e kGQGô˘˘ °VCG âKó˘˘ MCG ɢ˘ ¡˘ fEG :ᢢ «˘ æ˘ eCG QOɢ˘ °üe .á∏Ñæ≤dG Gƒ©°Vh øjòdG ájƒg áaô©Ÿ äÉ≤«≤– áæjóŸG ‘ øeC’G ¤EG á«fÉæÑd ¿óe IóY »°VÉŸG ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN â°Vô©Jh .á«Jƒ°U πHÉæb É¡ª¶©e πHÉæb AÉ≤dEG


17

ÈcC’G øWƒdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

Üô``Zh ¥ô``°T

2

June

2007 - Issue

no

(539)

á```````£≤d

ô°UÉæY øe á©HQCG º«∏°ùJ ájOƒ©°ù∏d ΩÓ°SE’G íàa áØ«ë°U äOÉaCG :(Ü ± GC ) - ¢VÉjôdG kɢ Ñ˘ jô˘˘b º˘˘à˘ «˘ °S ¬˘˘ fCG ¢ùeCG §˘˘ °ShC’G ¥ô˘˘ °ûdG øe ÉgÉjÉYQ øe á©HQCG ájOƒ©°ùdG º«∏°ùJ ¢û«÷G ¬LGƒJ »àdG ΩÓ°SE’G íàa ô°UÉæY ∫ɢ˘ª˘ °ûH OQɢ˘Ñ˘ dG ô˘˘¡˘ f º˘˘«fl ‘ Êɢ˘æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG kGOɢ˘ æ˘ ˘à˘ ˘°SG ᢢ Ø˘ ˘«˘ ˘ë˘ ˘°üdG äó˘˘ ˘cCGh .¿É˘˘ ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘d ø˘˘e ÚjOƒ˘˘ ©˘ °S ᢢ ©˘ HQCG' ¿CG ᢢ «˘ æ˘ eCG QOɢ˘ °üŸ ≥˘˘ «˘ °ùæ˘˘ à˘ dG …ô˘˘ é˘ j ΩÓ˘˘ °SE’G í˘˘ à˘ ˘a ᢢ cô˘˘ M Ωɢ˘ jC’G ‘ ᢢ ˘jOƒ˘˘ ˘©˘ ˘°ùdG ¤EG º˘˘ ˘¡˘ ˘ª˘ ˘«˘ ˘∏˘ ˘°ùà˘˘ ˘d ø˘˘ ª˘ ˘°V ÚjOƒ˘˘ ˘©˘ ˘°ùdG Oó˘˘ ˘Y ¿CGh 'ᢠ˘eOɢ˘ ˘≤˘ ˘dG .''äGô˘˘ °û©˘˘ dɢ˘ H' IQƒ˘˘ còŸG ᢢ cô◊G ô˘˘ °Uɢ˘ æ˘ ˘Y …Oƒ©°ùdG ÒØ°ùdG ¿EG :áØ«ë°üdG âdÉbh øY çó– áLƒN õjõ©dG óÑY ähÒH ‘ ‘ ᢢ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ eC’G äɢ˘ ˘ ¡÷G ÚH ´É˘˘ ˘ °ùe Oƒ˘˘ ˘ Lh'' ô˘°Uɢ˘æ˘Y ø˘˘e ÚjOƒ˘˘©˘°S º˘˘«˘∏˘°ùà˘˘d Úà˘˘dhó˘˘dG ó˘˘ Yƒ˘˘ ˘e Oó˘˘ ˘ë˘ ˘j ⁄ ¬˘˘ ˘fGC ’EG ΩÓ˘˘ ˘°SE’G í˘˘ ˘à˘ ˘a ô˘˘eC’G ¿CG kɢ Ø˘ «˘ °†e º˘˘ gOGó˘˘ YGC h º˘˘ «˘ ∏˘ °ùà˘˘ dG ¿Éch .'Ú ' àdhódG ‘ á«æeC’G äÉ¡÷G √’ƒàJ ™˘˘ e ᢢ ≤˘ ˘Hɢ˘ °S ᢢ ∏˘ ˘Hɢ˘ ≤˘ ˘e ‘ ø˘˘ ˘∏˘ ˘YCG ÒØ˘˘ ˘°ùdG πà≤e (QÉjBG) ƒjÉe 27 ‘ IÉ«◊G áØ«ë°U ¢ùØ˘˘ f ø˘˘ e π˘˘ bC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ÚjOƒ˘˘ ©˘ ˘°S ᢢ ©˘ ˘HQCG ÊÉæÑ∏dG ¢û«÷G ™e ∑QÉ©e ‘ ácô◊G .OQÉÑdG ô¡f º«fl ‘

Ú«Ñ«d ∫ÉØWCG äÓFÉY º°SÉH çóëàe ∫Éb :(RÎjhQ) - äô°S AÉ¡fE’ ¥ÉØJ’ kÉÑjôb π°UƒàdG ºàj ób ¬fEG :RójE’G ¢ShÒØH GƒÑ«°UCG º¡«∏Y ºµM »æ«£°ù∏a Ö«ÑWh äÉjQɨ∏H äÉ°Vô‡ ¢ùªN á«°†b ±É°VCGh .∫ÉØWC’G ¤EG ¢ShÒØdG π≤f óª©àH º¡àfGOEG ó©H ΩGóYE’ÉH ¢ShÒØdÉH ÚHÉ°üŸG ∫ÉØWC’G äÓFÉY á£HGQ ¢ù«FQ ÉZB’G ¢ùjQOEG äÉjQɨ∏ÑdG äÉ°VôªŸG ¿CÉ°ûH ¥ÉØJ’ π°UƒàdG ºàj ób ¬fCG RÎjhôd ‘ ¬fEG :∫ƒ≤j ≈°†eh .(¿GôjõM) ƒ«fƒj 21 πÑb ÚHÉ°üŸG ∫ÉØWC’Gh äÉÄ«¡∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ≈∏Y ¢Vô©J ±ƒ°ùa ájƒ°ùàd π°UƒàdG ádÉM .É¡fCÉ°ûH ájQhô°†dG äGAGôLE’G PÉîJ’h É¡«∏Y á≤aGƒª∏d á«FÉ°†≤dG

ójõŸ IõgÉL ¢ùfƒJ á«°SÉ«°ùdG äÉjô◊G øe

ìÉààa’ ó©à°ùJ ∑Qƒjƒ«f á«HôY á°SQóe ∫hCG ∑Qƒ˘˘ ˘ jƒ˘˘ ˘ «˘ ˘ f ᢢ ˘ j’h π˘˘ ˘ °UGƒ˘˘ ˘ J :(…CG »˘˘ ˘ H ƒ˘˘ ˘ j) - ∑Qƒ˘˘ ˘ jƒ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘f á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©àd áeÉY á°SQóe ∫hCG ìÉààa’ äGOGó©à°S’G ¿CG Qƒ˘à˘«˘fƒ˘e ¢ùæ˘jɢ°S ¿É˘˘«˘à˘°ùjô˘˘c á˘˘Ø˘«˘ë˘°U äô˘˘cPh .ɢ˘¡˘à˘aɢ˘≤˘Kh π«∏N ¿GÈL »Hô©dG ÖjOC’G º°SG É¡«∏Y ≥∏£«°S »àdG á°SQóŸG πÑ≤ŸG (∫ƒ∏jCG)ȪàÑ°S ‘ É¡HGƒHCG íàØJ ¿CG Qô≤ŸG øe ¿GÈL .áj’ƒdG ‘ πª©J á¨∏dG á«FÉæK á°SQóe 64 ¤EG ∂dòH º°†æàd ” GPEG' :øjÓc πjƒL áj’ƒ∏d á©HÉàdG á°SQóŸG QÉ°ûà°ùe ∫Ébh ød É¡fCG äQôbh á«°SÉ«°S IóæLCG É¡d â©°Vhh á°SQóŸG ¢ù««°ùJ .''∂dP π˘˘ª˘ à˘ MG ø˘˘d iô˘˘NCG ±Gó˘˘gCG Ωó˘˘ î˘ à˘ °Sh ∫ɢ˘ Ø˘ WC’G º˘˘ ∏˘ ©˘ J GhQòMh ΩÉ©dG º«∏©àdG áæ≤∏H ÖÑ°ùH áj’ƒdG ¿hó≤àæe ºLÉgh .áj’ƒdG πNGO øjOó°ûàe èàæJ ób á°SQóŸG ¿CG øe

(RÎjhQ) OGó¨H ‘ AGQhõdG á≤jóM ‘ ìôØ∏d äɶ◊ ábô°S ¿ƒdhÉëj Ú«bGôY ∫ÉØWCG

¿GôjEG ™e kÉHôM ¿hójôj zÚfÉ›{ øe Qòëj »YOGôÑdG .''Iƒ≤dÉH É°ùfôah É«fÉ£jôHh IóëàŸG äÉj’ƒdG Ö°†Z »YOGÈdG QÉKCGh ó◊G ¬dÓN øe ºàj ¬LƒdG AÉe ßØëj §°Sh πM ¤EG IƒYódÉH .™°VGƒàŸG ‹É◊G É¡bÉ£f óæY ¿GôjEG ‘ Ö«°üîàdG ᣰûfCG øe ¿ÉHÉ«dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH çÓãdG ∫hódG √òg ¿EG ¿ƒ«°SÉeƒ∏HO ∫Ébh ø˘˘eC’G ¢ù∏› QGô˘˘b ¿CG »˘˘YOGÈ∏˘˘d Ghó˘˘cDƒ˘ «˘ d ÚKƒ˘˘©˘ Ñ˘ e â∏˘˘°SQCG ƒ˘g á˘jhƒ˘æ˘dG ¿Gô˘jEG á˘£˘°ûfC’ …Qƒ˘a ∞˘bƒ˘˘d ƒ˘˘Yó˘˘j …ò˘˘dG ‹hó˘˘dG ≈˘¶˘ë˘j ¿CG Öé˘jh ´É˘ª˘LE’ɢH ¬˘«˘∏˘Y á˘≤˘aGƒŸG â“ ¿ƒ˘fɢb á˘Hɢ˘ãà .√ó«jCÉàH ¢ùjGQ Gõ˘«˘ dhó˘˘fƒ˘˘c ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’G ᢢ«˘ LQÉÿG Iô˘˘jRh äó˘˘≤˘ à˘ fGh ´ƒÑ°SC’G Gòg ≥HÉ°S âbh ‘ É«fÉŸCG ‘ ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH »YOGÈdG ™e ¢VhÉØàJ ádÉch â°ù«d ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG'' á∏FÉb ‹hódG øeC’G ¢ù∏› øe QGôb ÖLƒÃ ºàj Gòg .Ú«fGôjE’G .''∫hO â°S πÑb øeh

ø˘˘Y äQ󢢰U äGQGô˘˘bh IQô˘˘µ˘ à˘ e äGô˘˘jò– ¿Gô˘˘¡˘ W â∏˘˘gÉŒh ∞˘˘bƒ˘˘H ɢ˘¡˘ Ñ˘ dɢ˘£˘ J iÈc iƒ˘˘b ᢢjɢ˘Yô˘˘H ‹hó˘˘dG ø˘˘eC’G ¢ù∏› .Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîJ ΩGóîà°SG ó°V ¿B’G ≈àM »YOGÈdG øe ôjò– iƒbCG Gòg ¿Éch ìɪ°ùdG Iôµa ¢SQóJ ¿C’ á«Hô¨dG iƒ≤dG ÉYO ¿CG ≥Ñ°Sh .Iƒ≤dG ’ ¬fCG ó≤à©j Ohófi ¥É£f ≈∏Y Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîàH ¿GôjE’ ¤EG ¥’õf’G ¿hO ∫ƒëjh ájhƒf πHÉæb QÉ°ûàfG ô£N ≈∏Y …ƒ£æj .ìGÎb’G Gòg iȵdG iƒ≤dG â°†aQh .´Gô°U ¿EG »YOGÈdG ∫Éb á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g ™e ¬à∏HÉ≤e ∫ÓNh ⁄ ¬fCG ±É°VCG ¬æµd kÉYhôe kGôeCG ¿ƒµ«°S kÉjhƒf áë∏°ùe ¿GôjEG OƒLh .ájhƒf áë∏°SCG ójôJ ¿GôjEG âfÉc ¿EG ó©H Oóëàj πÄ°S ÉeóæYh .''áaô©ŸG ∞°ü≤j'' ¿CG Aôª∏d øµÁ ’ ¬fEG ∫Ébh QɵaC’G ÜÉë°UCG'' ÜÉLCG ºgó°ü≤j øjòdG ''Oó÷G ÚfÉÛG'' øY ∂JOGQEG ¢VôØJ ¿CG ƒg ó«MƒdG π◊G ¿EG ¿ƒdƒ≤j …òdG áaô£àŸG

OGó¨H ´QGƒ°T »a IóYÉ≤dGh ø«ë∏°ùe ø«H ájQÉ°V äÉcÉÑà°TG

¢TƒH êQƒL »µjôeC’G ¢ù«FôdG ∫Éb :(RÎjhQ) - ø£æ°TGh ¤EG ÉYOh Ú«µjôeCG ÚæWGƒŸ ¿GôjEG RÉéàMG Iƒ≤H øjój ¬fEG :¢ùeCG ¿É«H ‘ ¢TƒH ±É°VCGh .'• ' hô°T ¿hóHh kGQƒa'' º¡MGô°S ¥ÓWEG ¢ûîÑLÉJ ¿É«ch ᪫¶Y RÉfQÉHh …QÉjóæØ°SG ádÉg ¤EG Ò°ûj πª©H ΩÉ«≤∏d hCG º¡jódGh IQÉjõd ¿GôjEG ‘ ºgOƒLh'' …ôcÉ°T »∏Yh ¿Éµe áaô©Ã kÉ°†jCG ¢TƒH ÖdÉWh .'ó' jó¡J …CG πãÁ’ ÊÉ°ùfEG .(QGPBG) ¢SQÉe πFGhCG òæe Oƒ≤ØŸG ¿ƒ°ùæ«Ød äôHhQ OƒLh

ÚÄLÓdG á«°VƒØe øjôLÉ¡ŸG PÉ≤fE’ ƒYóJ ¿hDƒ°ûd IóëàŸG ·C’G á«°VƒØe âYO :(RÎjhQ) - ∞«æL ‘ É¡æ«H ≥«°ùæàdG Ú°ùëàd §°SƒàŸG ôëÑdG ∫hO ¢ùeCG ÚÄLÓdG QÉëÑdG ‘ πÑ°ùdG º¡H â©£≤J øjòdG øjôLÉ¡ŸG PÉ≤fEG äÉ«∏ªY .'i' ƒ°ü≤dG ájƒdhC’G'' ¿ƒµj ¿CG Öéj ìGhQC’G PÉ≤fEG ¿EG :âdÉbh kGOGó˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘°SG ÌcCG ¿ƒ˘˘ fƒ˘˘ µ˘ ˘j ó˘˘ b ø˘˘ Ø˘ ˘°ùdG ᢢ æ˘ ˘Wɢ˘ Ñ˘ ˘b ¿CG âaɢ˘ ˘°VCGh á°SÉ«°S ™ÑàJ ∫hódG âfÉc GPEG º¡àæfi ‘ øjôLÉ¡ŸG IóYÉ°ùŸ ≈∏Y øØ°ùdG øe ∫hõædÉH ºgPÉ≤fEG ºàj øŸ ìɪ°ùdG ‘ IóMƒe º˘˘°Sɢ˘H ᢢKó˘˘ë˘ àŸG âdɢ˘ bh .º˘˘ ¡˘ dɢ˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG ¢†aQ ø˘˘ e k’ó˘˘ H Qƒ˘˘ Ø˘ dG ‘ ¿hɢ˘©˘à˘dGh ≥˘˘«˘°ùæ˘˘à˘ dG õ˘˘jõ˘˘©˘ J äɢ˘eƒ˘˘µ◊G 󢢰Tɢ˘æ˘ f' :ᢢ«˘ °Vƒ˘˘ØŸG .'i' ôNCG Iôe çOGƒ◊G √òg πãe ™≤J ’CG ¿Éª°†d PÉ≤fE’G äÉ«∏ªY

¢û«÷G IOɢ˘ ˘ ˘b Qɢ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ c Üô˘˘ ˘ ˘YCG :(Ü ± GC ) - Oɢ˘ ˘ ˘HBG ΩÓ˘˘ ˘ ˘°SEG õjhôH ¢ù«Fô∏d ΩÉàdG º¡ªYO øY ¿É«H ‘ ¢ùeCG ÊÉà°ùcÉÑdG ÊɪK òæe ô£NC’G »g á«°SÉ«°S áeRCG ¬LGƒj …òdG ±ô°ûe ôKEG ºYódG øY ÒÑ©àdG AÉLh .ºµ◊G ‘ ÉgÉ°†eCG äGƒæ°S ÚH ᢢ «˘ fɢ˘ à˘ °ùcɢ˘ Ñ˘ dG ᢢ ª˘ °Uɢ˘ ©˘ dG Üô˘˘ b …ó˘˘ æ˘ Ñ˘ dGhQ ‘ ´É˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG ≥HÉ°S âbh ‘ äQÉ°TCG á«aÉë°U äÉeƒ∏©e âfÉch .Úaô£dG ¢ù«FôdG ádÉbEG ¿CÉ°ûH ¢û«÷G ‘ äÉaÓN OƒLh ∫ɪàMG ¤EG É«∏©dG ᪵ÙG ¢ù«Fôd (QGPBG) ¢SQÉe øe ™°SÉàdG ‘ ±ô°ûe •ÉÑ°V RôHCGh ájƒdC’G IOÉb ¿CG' ¿É«ÑdG ‘ AÉLh .á«fÉà°ùcÉÑdG â– OÓÑdG øeCÉH º¡eGõàdG GhócCG ¿Éà°ùcÉH ‘ ¢û«÷G ¿ÉcQCG .'¬' ¡«LƒJh ¢ù«FôdG IOÉ«b

¬Lƒj »µjôeCG ∫hDƒ°ùe ÚJƒH äÉ°SÉ«°ùd äGOÉ≤àfG á«LQÉÿG IQGRh ‘ ÒÑN ¬Lh :(…CG »H ƒj) - ø£æ°TGh πX ‘ ƒµ°Sƒe ∑ƒ∏°ùd ájOÉY ÒZ áØ«æY äGOÉ≤àfG ᫵jôeC’G OÉ°ùÄà°S’ÉH Ú∏eôµdG kÉØ°UGh ,ÚJƒH ÒÁOÓa ¢ù«FôdG ºµM .πNGódG ‘ º¡©ªbh ¬«°VQÉ©e äɵ°SEÉHh ,É«°ShQ ¿GÒL ≈∏Y ≥aGh »àdG äGOÉ≤àf’G √òg ¿CG õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f áØ«ë°U äôcPh ádOÉÑàŸG äGOÉ≤àf’G øe ÒNC’G πHGƒdG »g ¢†«HC’G â«ÑdG ¬«∏Y Gòg ø∏YCG ¢†«HC’G â«ÑdG ¿CG øe ºZôdÉHh .ø£æ°TGhh ƒµ°Sƒe ÚH øe ∫hC’G ‘ ÚJƒH ∞«°†à°ùj ób ¢TƒH êQƒL ¢ù«FôdG ¿CG ´ƒÑ°SC’G √òg ¿CG ’EG ,øjÉe ‘ á∏FÉ©dG ™ª› ‘ πÑ≤ŸG (Rƒ“) ƒ«dƒj ÚH ™°ShC’G QGƒ◊G ¬«a ó¡°ûj âbh ‘ ôJƒàdG ójõà°S äGOÉ≤àf’G .á«Yƒ«°ûdG QÉ«¡fG òæe ¬JÉé¡d ≈°ùbCG ƒµ°Sƒeh ø£æ°TGh

¢TƒH …QÉ°ûà°ùe ÜôbCG óMCG ádÉ≤à°SG »µjôeC’G ¢†«HC’G â«ÑdG ø∏YCG :(Ü ± GC ) - ø£æ°TGh ¢ù«˘˘ ˘ Fô˘˘ ˘ dG …Qɢ˘ ˘ °ûà˘˘ ˘ °ùe Üô˘˘ ˘ bCG ó˘˘ ˘ MCG ⫢˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘JQɢ˘ ˘ H ¿GO ¿CG ¢ùeCG Üɢ˘ Ñ˘ ˘°SC’ ¬˘˘ eɢ˘ ¡˘ ˘e ø˘˘ e π˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘°ù«˘˘ °S ¢Tƒ˘˘ H êQƒ˘˘ L »˘˘ µ˘ ˘jô˘˘ eC’G ¢†«HC’G â«ÑdG º°SÉH áKóëàŸG ƒæjÒH ÉfGO äócCGh .á«°üî°T ¢TƒH á°SÉ«°S ≥«Ñ£J øY ∫hDƒ°ùe ƒgh kÉÑjôb â«∏JQÉH ádÉ≤à°SG ¢TƒH ∞°Uh ¿É«H ‘h .á«é«JGΰS’G ¬J’É°üJG ¬LhCG πc øYh AÉæKCGh ¬HÉ°ù◊ É¡«a πªY kÉeÉY 14 ∫ÓN â«∏JQÉH äÉeÉ¡°SEG ádÉ≤à°SG …ô°ùJh .'ø' ªãH Qó≤J ’'' É¡fCÉH ,á«dÉ◊G á°SÉFôdG IÎa .(Rƒ“)ƒ«dƒj øe ™HGôdG ‘ â«∏JQÉH

:(RÎjhQ) - ¿óæd

ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d ΩÉ©dG ôjóŸG »YOGÈdG óªfi QòM Aƒ˘é˘∏˘dG ¿hó˘jDƒ˘j ''Oó˘L ÚfÉ›'' ø˘e (ᢩ˘ ª÷G) ¢ùeCG ᢢjQò˘˘dG ¿CG ójôj ’ ¬fEG ∫Ébh …hƒædG ¿GôjEG èeÉfôH ∞bƒd …ôµ°ùY πª©d .¥Gô©dG ÜôM QGôZ ≈∏Y iôNCG kÉHôM iôj á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g ƒjOGQ ™e á∏HÉ≤e ‘ »YOGÈdG ∫Ébh AÉjôHC’G Ú«bGô©dG Ú«fóŸG øe 100 óLC’ ìÉÑ°U πc ß≤«à°SCG'' ''.º¡ØàM ¿ƒ≤∏j á«fÉ£jÈdG áYGPE’G áÄ«g äô°ûf »≤FÉKh èeÉfôH ‘ ±É°VCGh ¢Vƒîf ød ÉæfCG øe ócCÉàdG »g Ió«MƒdG »àdÉ°SQ'' ¬æe ™WÉ≤e ójôJ ’ .¢†©ÑdG Éæ°†©H πà≤æa ÉæHGƒ°U ó≤Øf ’CG hCG IójóL kÉHôM ÉæYO ..¿ƒdƒ≤j øjòdG Oó÷G ÚfÉéª∏d iôNCG á©jQP »£©J ¿CG .''¿GôjEG ∞°ü≤f

πNóJ ¿hO ¿ƒÑbGôj »µjôeC’Gh »bGô©dG ¢û«édG

Ú«µjôeC’ ¿GôjEG RÉéàMG øjój ¢TƒH

Oóéj ÊÉà°ùcÉÑdG ¢û«÷G ±ô°ûe ¢ù«Fô∏d ¬ªYO

foreign@alwatannews.net

QOɵdG êQÉN

äÉ°VôªŸG ¿CÉ°ûH Öjôb ¥ÉØJG É«Ñ«d ‘ äÉjQɨ∏ÑdG

¢ùeCG »µjôeC’G ¢Sô¨fƒµ∏d óah OÉ°TCG :(Ü ± GC ) - ¢ùfƒJ OÓ˘˘Ñ˘ dG ¿CG ó˘˘cGC h ¢ùfƒ˘˘J ‘ …Oɢ˘°üà˘˘b’Gh »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G Ωó˘˘ ≤˘ à˘ dɢ˘ H IQÉjR ΩÉàN ‘ ∂dPh ,á«°SÉ«°ùdG äÉjô◊G øe ójõª∏d I' õgÉL'' .»∏Y øH øjóHÉ©dG øjR »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG É¡dÓN óaƒdG ≈≤àdG áÑ°ùædÉH kÉeÉg ¿Éc'' :(»WGô≤ÁO) ÒfÉJ ¿ƒL óaƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh ¬°ùØf ¿B’G ‘ kGó«°ûe π' FÉ¡dG …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG á¶MÓe Éæ«dEG á˘˘ë˘ °üdGh ø˘˘µ˘ °ùdG ä’É› ‘ ᢢ °Uɢ˘ N ᢢ «˘ Yɢ˘ ª˘ à˘ L’G ´É˘˘ °VhC’ɢ˘ H ÚdhDƒ°ùŸG ™e åëH óaƒdG ¿CG ¤EG QÉ°TCGh .¢ùfƒJ ‘ º«∏©àdGh Ωɢ˘ «˘ ˘≤˘ ˘dG IQhô˘˘ °V kɢ ˘°†jCG ø˘˘ µ˘ ˘dh π˘˘ °UÉ◊G Ωó˘˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘dG Ú«˘˘ ˘°ùfƒ˘˘ ˘à˘ ˘dG á°SQɪŸ IõgÉL ¢ùfƒJ ¿EG' :∫Ébh .á°Sƒª∏e á«°SÉ«°S äGQOÉÑà .'á' aÉë°üdG ∫É› ‘h »°SÉ«°ùdG ∫ÉÛG ‘ äÉjô◊G øe ójõŸG

foreign

(RÎjhQ) ¢ùeCG ∫ƒéàdG ô¶M ≥«Ñ£J AÉæKCG OGó¨H ´QGƒ°T óMCG ‘ »bGôY …óæL

á«bGô©dG áehÉ≤ŸG ¿ƒ°VhÉØj ¿ƒ«fÉ£jôHh ¿ƒ«µjôeCG •ÉÑ°V ‘ kGô°S Gƒ≤àdG Ú«fÉ£jôHh Ú«µjôeCG Újôµ°ùY ÚdhDƒ°ùe ¿CÉH ôjô≤J OÉaCG :(…CG »H ƒj) - ø£æ°TGh ¿CG'' »°S »H ¬jG'' áµÑ°T äôcPh .᫵jôeC’G äGƒ≤dG ≈∏Y äɪé¡dÉH ôNÉØJ á«bGôY Oô“ äÉYɪéH ¥Gô©dG øjOôªàŸG ™e ¢VhÉØà∏d Oƒ¡L øe AõL »g á«æ°ùdG øjô°û©dG IQƒK ájƒdCG ™e äôL »àdG äÉYɪàL’G .''É¡«dEG çóëàf øëfh á«°ù«FQ Oô“ áYɪL ⫪°S'' ¬dƒb QOÉ°üŸG óMCG øY áµÑ°ûdG â∏≤fh .Ú«bGô©dG ∞bƒH Ú«bGô©dG øjOôªàŸG øe % 80 ´ÉæbEG øµÁ ¬fEG ƒfÒjOhG ófƒÁQ »µjôeC’G ∫GÔ÷G Qóbh ᫵jôeC’G ájõcôŸG äGQÉÑîà°S’G ádÉch ¬«a ∑QÉ°ûJ …òdG ó¡÷G ¿CG ájQÉÑNE’G áµÑ°ûdG äôcPh .º¡Jɪég AÉ°†YCG øe kGóL kÓ«∏b kGOóY ¿CG ó≤àYCG'' ƒfÒjOhG ∫Ébh .IóYÉ≤dG øe AÉ°†YCG πª°ûj ’ (¬jG …CG »°S) ób øjô°û©dG IQƒK ájƒdCG âfÉch .''Ò¨°U AõL ∑Éæg ¿ƒµj ¿CG øµÁ øµd ,º¡©e ídÉ°üàdG øµÁ IóYÉ≤dG .™«HÉ°SCG áKÓK πÑb ™bh Ωƒég É¡æe , ᫵jôeC’G äGƒ≤dG ó°V äɪé¡dG øe OóY øY É¡à«dhDƒ°ùe âæ∏YCG

.''´QGƒ°ûdG ‘ IÉ≤∏e Aɢ«˘MCG ó˘MCG ƒ˘˘g ᢢjô˘˘eɢ˘©˘ dG »˘˘M ¿CG ¤EG Qɢ˘°ûj AÉæÑdG áãjóM ∫RÉæeh ´QGƒ°T ¬«ah á«bGôdG OGó¨H ÜôM á≤£æe ¤EG kGôNDƒe ∫ƒ– ¬æµd ≥FGóMh .ájƒ¡dG ≈∏Y πàbh Òé¡Jh ∫ɪYCG πLQ ƒgh …hÉ°ù«©dG õjõ©dG óÑY ∫Ébh πeÉc πµ°ûH Iô°UÉfi á≤£æŸG'' ¿EG ‹ÉgC’G øe ∞«æY ∫Éà≤dG'' ±É°VCGh .''øeC’G äGƒb πÑb øe ô¶ædG ≈àM ™«£à°ùf ’h Úeƒj òæe ´QGƒ°ûdG ‘ ∫GƒW ΩƒædG ™«£à°ùf ⁄h ∫õæŸG òaGƒf ∫ÓN øe »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ´É£≤fGh ∫Éà≤dG ÖÑ°ùH π«∏dG äGódƒŸG π«˘¨˘°ûà˘d Oƒ˘bƒ˘dG ô˘aƒ˘J Ωó˘Yh π˘eɢµ˘dɢH ±ƒÿG øe ¿ƒµÑj O’hC’G'' ™HÉJh .''á«FÉHô¡µdG (...) ±ô˘¨˘dG ió˘MEG ‘ π˘«˘∏˘dG ∫Gƒ˘˘W ɢ˘fCɢ Ñ˘ à˘ NGh .''IÒÑc IÉfÉ©e ‘ ¢û«©f øëf ¬ª°SG øY ∞°ûµdG ¢†aQ …ôµ°ùY Qó°üe ócCGh »◊G ‘ ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’Gh ᢢ«˘ bGô˘˘©˘ dG äGƒ˘˘ ≤˘ ˘dG'' ¿CG øe §≤a äÉÑcôŸG ≈∏Y ∫Gƒéà∏d kGô¶M â°Vôa .''äÉcÉÑà°T’G ≈∏Y Iô£«°ùdG πLCG ‘ IóYÉ≤dG º«¶æJ óFÉb'' ¿CG Qó°üŸG ±É°VCGh πàb 󢫢ª˘M êÉ◊ɢH ±hô˘©ŸG á˘jô˘eɢ©˘dG á˘≤˘£˘æ˘e äÉcÉÑà°TG ∫ÓN øjôNBG Gkô°üæY 45 ∫É≤àYG ”h øe á≤£æŸG ‹ÉgCGh ᫵jôeC’G äGƒb ÚH â©dófG .''∑Éæg IóYÉ≤dG º«¶æJ ó°V á¡L ¢û«÷G º˘˘ °Sɢ˘ H çó˘˘ ë˘ ˘àŸG ∫ɢ˘ b ,¬˘˘ à˘ ˘¡˘ ˘L ø˘˘ e .''¿B’G ≈àM í°VGh ÒZ ™°VƒdG'' ¿EG »µjôeC’G »M ‘ ≥∏£æà°S á∏Kɇ á«∏ªY'' ¿EG ¢ùjÉ¡dG ∫Ébh ø˘cɢeCG ø˘Y ᢫˘aɢc äɢeƒ˘∏˘©˘e ɢæ˘jó˘dh ᢫˘dGõ˘¨˘ dG Gƒµ¡fCG ¿CG ó©H º¡æe ¢üà≤f ±ƒ°Sh ºgóLGƒJ ¿CG ¤EG GÒ k °ûe ,''πà≤dGh äGÒéØàdÉH ÉæરUÉY ájô°ùHh á«fóe ÜÉ«K ‘ ¿ƒ∏ª©«°S ¢UÉî°TC’G'' .''áeÉJ äÉ«°û«∏«e πc ÜQÉëæ°S ÉæfEG'' ¢ùjÉ¡dG ócCGh .''OGó¨H ‘ Éæ∏gCG πà≤J

:Ü ± CG - OGó¨H

¢ùeCG ô˘˘Fɢ˘°û©˘˘dG ió˘˘MC’ ò˘˘aɢ˘f º˘˘«˘ ˘YR ø˘˘ ∏˘ ˘YCG ™e GhCGóH á«æ°ùdG ôFÉ°û©dG »∏JÉ≤e ¿CG (ᩪ÷G) º«¶æJ ô°UÉæY á∏JÉ≤e iôNCG áë∏°ùe äɪ«¶æJ ÜôZ áHô£°†ŸG ájôeÉ©dG »M ´QGƒ°T ‘ IóYÉ≤dG .Iôªà°ùe äÉ¡LGƒŸG ¿CG ¿É«Y Oƒ¡°T ócCGh ,OGó¨H ¢ù∏› º˘«˘YR ¢ùjɢ¡˘dG 󢢫˘ ª˘ M ï˘˘«˘ °ûdG ∫ɢ˘bh ɢæ˘∏˘°SQCG ó˘≤˘d'' »˘Ø˘ Jɢ˘g ∫ɢ˘°üJG ‘ Qɢ˘Ñ˘ fC’G Pɢ˘≤˘ fEG ‹ÉgCG øe ájô°ùdG áWô°ûdG øe kÓLQ Ú°ùªN Üô°†H GhCGóHh OGó¨H ‘ ájôeÉ©dG »M ¤EG QÉÑfC’G π˘à˘b ø˘e É˘æ˘µ“ ó˘≤˘dh ,ɢ¡˘«˘a Ió˘Yɢ≤˘ dG º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ J .''º¡æe ÒãµdG ÜôM OGó¨H ‘ »æ°ùdG ájôeÉ©dG »M ó¡°ûjh ɪ«a ,Úeƒj òæe áë∏°ùe äɪ«¶æJ ÚH ´QGƒ°T ∫ɢ˘ à˘ ˘≤˘ ˘dG IÒJh ¿EG ᢢ jô˘˘ ˘µ˘ ˘ °ùY QOɢ˘ ˘°üe ∫ƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ J .¢ù«ªÿG AÉ°ùe øe ôNCÉàe âbh òæe â°†îØfG ájôeÉ©dG »M ¿Éµ°S óMCG óªfi óFGQ ∫Ébh ‘ Qɢ˘°V ∫ɢ˘à˘ b ™˘˘dó˘˘fG ¢ù«˘˘ªÿG ìɢ˘ Ñ˘ ˘°U ò˘˘ æ˘ ˘e'' ´GƒfCG ∞∏îàà ájôeÉ©dG ‘ á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG IQƒK ÖFÉàch »eÓ°SE’G ¢û«÷G ÚH áë∏°SC’G ¥Gô©dG ádhO áYɪL ÚHh á¡L øe øjô°û©dG .''iôNCG á¡L øe á«eÓ°SE’G ø˘jô˘°û©˘dG IQƒ˘K ÖFɢà˘ch »˘eÓ˘˘°SE’G ¢û«÷Gh ΩɶædG QÉ°üfCÉH ¿É£ÑJôe ¿É«eƒb ¿Éª«¶æJ ɪg á«eÓ°SE’G á«bGô©dG ádhO §ÑJôJ ɪ«a ,≥HÉ°ùdG .IóYÉ≤dG º«¶æàH ióMEG ‘ ÉkØXƒe πª©j …òdG óªfi ±É°VCGh »˘˘ bGô˘˘ ©˘ ˘dG ¢û«÷G ¿CG'' ᢢ ˘«˘ ˘ eƒ˘˘ ˘µ◊G ô˘˘ ˘FGhó˘˘ ˘dG ’h 󢩢H ø˘Y äɢcÉ˘Ñ˘à˘°T’G ¿ƒ˘Ñ˘bGô˘j »˘µ˘jô˘˘eC’Gh á˘eƒ˘µ◊G ó˘°Tɢæ˘f'' ±É˘°VCGh .''ɢ¡˘«˘a ¿ƒ˘˘∏˘ Nó˘˘à˘ j ¤EG Üɢ˘gò˘˘dG ™˘˘«˘ £˘ à˘ °ùf ’'' ™˘˘Hɢ˘ Jh .''ɢ˘ fPɢ˘ ≤˘ ˘fEG ÖÑ°ùH É¡«dEG áãL hCG ÜÉ°üe …CG π≤f ’h ≈Ø°ûà°ùŸG ÉããL âjCGQ'' Gk ócDƒe ,''Ò£ÿG »æeC’G ™°VƒdG

..π«∏–

..ɡ룰S ∫ÓàMG ó©H ¢VQC’G øWÉH ≈∏Y Iô£«°ùdG :»bGô©dG §ØædG ¿ƒfÉb IOƒ°ùe ™°Vh ” .'G' òg §ØædG ¿ƒfÉb ƒg ∂dP ≈∏Y π«dO π°†aCGh §ØædG Gòg ..Ió°Uƒe ÜGƒHCG AGQh ¬fCÉ°ûH ¢VhÉØàdGh »bGô©dG §ØædG ¿ƒfÉb ¬fCÉH AÉYO’G RõYh Ú°VQÉ©ŸG ∑ƒµ°T iòZ á«aÉØ°ûdG ‘ ¢ü≤ædG .¤hC’G IOƒ°ùŸG âÑàc »àdG »g §ØædG äÉcô°T ¿CÉHh »µjôeCG ¿ƒfÉb ÖFÉf πªY áYƒª› :¿ƒ°VQÉ©ŸG É¡bƒ°ùj »àdG ádOC’G √òg ÚH øe ΩÉY äÈY »àdG ábÉ£dG ∫É› ‘ »æ«°ûJ ∂jO »µjôeC’G ¢ù«FôdG πª©dG áYƒª› ∂dòch ,»bGô©dG §ØædG á°üî°üîH É¡∏eCG øY 2001 Üô◊G ܃°ûf πÑb â∏ªY »àdGh ᫵jôeC’G á«LQÉÿG IQGRƒd á©HÉàdG ᫵jôeC’G ádÉcƒdG ¬à©bh …òdG ó≤©dGh ,§ØædG ´É£b ≈∏Y äõcQh áæjóe Égõcôeh ájQÉ°ûà°S’G âæjƒH ≠æjÒH ácô°T ™e á«dhódG ᫪æà∏d ‘ ™' °SGh …OÉ°üàbG ìÓ°UEG' AÉLQEG πLCG øe É«æ«Lôa áj’ƒH ÚdÉcÉe .§ØædG ´É£b ‘ ∂dP øª°V øeh ¥Gô©dG §ØædG ¿ƒfÉ≤d ¿ƒ°VQÉ©ŸG É¡H ´Qòàj »àdG ádOC’G √òg ÚH øeh Ωɢ˘©˘dG ᢢ«˘µ˘jô˘˘eC’G ᢢbɢ˘£˘dG IQGRh ¬˘˘à˘ ª˘ ¶˘ f …ò˘˘dG Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ∑ɢ˘æ˘ g ,kɢ °†jCG ÊÉà°Sô¡°ûdG Ú°ùM »bGô©dG §ØædG ôjRh ÚH ø£æ°TGh ‘ »°VÉŸG .§ØædG äÉcô°T AÉ°SDhQh ¬æª°V øeh -ø£æ°TGh πÑb øe QGô°UE’G ,kÉ«dÉM ∑Éæg ∂dP ¤EGh ∑GPh OGR π«∏N …ÉŸR ¥Gô©dG ‘ ≥HÉ°ùdG ÒØ°ùdG πÑb øe §¨°†dG »àdG ÒjÉ©ŸG áaÉ°VE’ ¢ùà«Z äôHhQ ´ÉaódG ôjRhh »æ«°ûJ ¬°SQÉe …òdG ¿ƒfÉb QGôbEG É¡æeh É¡≤«≤ëàH »µdÉŸG áeƒµM ᫵jôeC’G IQGOE’G ÖdÉ£J .¿ƒfÉ≤dG QGôbEG πLCG øe -§ØædG

(…CG »H ƒj)

ájƒb ájõcôe Iô£«°ùH ¿ƒÑdÉ£j á©«°ûdG º¶©eh áæ°ùdG º¡à¡L øe GPEG ÜGô°VE’ÉH ¿hOó¡j ´É£≤dG Gòg ∫ɪY äGOÉ–Gh .§ØædG ≈∏Y hCG ∫ƒ˘˘ Nó˘˘ ∏˘ d IÒÑ˘˘ c äɢ˘ «˘ MÓ˘˘ °U ≈˘˘ ∏˘ Y ᢢ «˘ Ñ˘ æ˘ LC’G äɢ˘ cô˘˘ °ûdG â∏˘˘ °üM .§ØædG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¤EG ádÉ°SQ kÉ«bGôY kÉ«£Øf kGÒÑN 61 øe âØdCÉJ áYƒª› âÑàch ≈àM ¿ƒfÉ≤dG âH ≥«∏©J ≈∏Y É¡«a ¬°†– »µdÉŸG …Qƒf AGQRƒdG ¢ù«FQ .¢TÉ≤ædG øe ójõŸG AGôLE’ ìɪ°ùdG πLCG øeh ±hô¶dG ø°ùëàJ ÖÑ°ùH ó©H ¿ÉŸÈdG ¤EG π°Sôj ⁄ ìÎ≤ŸG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG »æjO ÈàYG Ée Gògh ...ó«cCÉàdÉH √ó°V 䃰UCÉ°S'' ±É°VCGh .¬¡LGƒJ »àdG á°VQÉ©ŸG .'Ü ' GƒædG øe IÒÑc áYƒª›h »HõM ¬∏©Ø«°S ¬àÁõ¡d á«ÑdɨdG ∂∏ªæ°S ó«cCÉàdÉH ÉæfEG' `H ¬à≤K øY »æjO ÈYh ÉææX ,Ée á∏Môe ‘ .ÜGõMC’G πc øe »JCÉJ á°VQÉ©ŸG ¿C’ (¿ƒfÉ≤dG) Ö©˘˘ °û∏˘˘ d ÒÿG Ö∏˘˘ é˘ «˘ °S ¬˘˘ fGC h kGó˘˘ «˘ L ¿É˘˘ c ¿ƒ˘˘ fɢ˘ ≤˘ dG Gò˘˘ g ¿CG kɢ ©˘ «˘ ª˘ ˘L .'»' bGô©dG ´ô˘˘ °û«˘˘ °S ¿ƒ˘˘ fɢ˘ ≤˘ dG Gò˘˘ g ¿CG ø˘˘ e kɢ aƒ˘˘ î˘ J ∑ɢ˘ æ˘ g ¿EG ∫ɢ˘ ≤˘ a ¿B’G ɢ˘ eCG »WÉ«àM’G å«M øe ⁄É©dG ‘ ådÉãdG - áªî°†dG ¥Gô©dG äÉWÉ«àMG ™«bƒJ ≈∏Y IQOÉb ¿ƒµà°S »àdG á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG ΩÉeCG -»£ØædG .á∏Ñ≤e kÉeÉY 30 ∫GƒW á°UÉÿG ∫ƒ≤◊G ≈∏Y Iô£«°ù∏d Oƒ≤©dG ¬H »¡àæ«°S ,≥WÉæª∏d äÉ£∏°S ¬ëæe ÈYh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG ±É°VCGh .OÓÑdG ≥jõªàd ôeC’G ¿CG Ghó≤àYG ájGóÑdG ‘ º¡fCG ¿ƒª¡Øj GhCGóH ¢SÉædG'' ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ¿B’G GhCGó˘˘Hh ...ᢢ«˘ WGô˘˘bƒÁó˘˘dGh ᢢjô◊G º˘˘¡˘ ë˘ æ˘ ª˘ à˘ d äAɢ˘ L ɢ˘ µ˘ jô˘˘ eCG πLCG øe GƒJCG ó≤d .∂dP πLCG øe kGóHCG äCÉJ ⁄ ɵjôeCG ¿CG ¿ƒcQój

:ø£æ°TGh - hóf’ øH

¢TƒH êQƒL ¢ù«FôdG IQGOEG øe πc ¬«a ¢SQÉ“ …òdG âbƒdG ‘ kÉÑFÉf ¿EÉa ,§ØædG ¿ƒfÉb QGôbEG πLCG øe OGó¨H ≈∏Y kÉ£¨°V ¢Sô¨fƒµdGh ¿ƒfÉ≤dG Gòg AɨdEÉH ɪ¡ÑdÉW kGÒNCG ø£æ°TGh QGR »bGô©dG ¿ÉŸÈdG ‘ PDƒe ¬æµdh §ØædG äÉcô°T ídÉ°üd ¬fCG ≈∏Y ¿hójó©dG ¬«dEG ô¶æj …òdG .¥Gô©∏d ¿EG á«fÉŸÈdG á«bGô©dG QGƒ◊G á¡ÑL øe »æjódG óªfi ÖFÉædG ∫Ébh ±ó¡j ’ ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG ¿hó≤à©j ¿ÉŸÈdG AÉ°†YCG πc ∂dòch ¢SÉædG ' .'¥' Gô©dG º«°ù≤J ¤EG πH ¥Gô©∏d á«£ØædG IhÌdG ábô°S ¤EG §≤a ™˘˘jRƒ˘˘J 󢢫˘ ©˘ j §˘˘Ø˘ æ˘ ∏˘ d ¿ƒ˘˘ fɢ˘ b QGô˘˘ bGE ¤EG ɢ˘ YO ¢Tƒ˘˘ H ¢ù«˘˘ Fô˘˘ dG ¿É˘˘ ch ≈æÑJh .Ö©°ûdG ≈∏Y Ö°SÉæe πµ°ûH »bGô©dG §ØædG äÉ©«Ñe äGóFÉY ¿ƒ∏ªë«°S »àdG ÒjÉ©ŸG óMCÉc ∂dP ¢Sô¨fƒµdG ‘ ¿ƒ«WGôbƒÁódG Üô◊G πjƒ“ ¿ƒfÉb ‘ ɡ櫪°†J ÈY Égò«ØæàH ΩGõàd’G ≈∏Y ¢TƒH .»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ôbCG …òdG ∂dòch »bGô©dG ±É«WCG ∞∏àfl ÚH Iƒë°U ∑Éæg'' :»æjO ∫Ébh .'É' æ◊É°üe ó°V ƒg ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CÉH ¿ÉŸÈdG ‘ AÉ°†YCG 2005 Qƒà°SO ÖÑ°ùH ÖdɨdG ≈∏Yh ,äÉ°VhÉØŸG ‘ ≥dÉY ¿ƒfÉ≤dG .∞∏àfl πµ°ûH ±ôW πc Égô°ùØj á°†eÉZ äGQÉÑ©H ≠«°U …òdG ¿ƒÑdÉ£jh ô◊G ¥ƒ°ùdG Ωɶf øe ójõŸG ¿hójôj ∫ɪ°ûdG ‘ OGôcC’G á≤jô£dG ¢Uƒ°üîH á«∏ÙG äÉ£∏°ù∏d ájƒb á£∏°S ∑Éæg ¿ƒµJ ¿CÉH ᫵«JÉeƒJhCG á«dBG ∂dòch ,É¡dÓN øe §ØædG ´É£b ôjƒ£J Öéj »àdG .¬JGóFÉY ™jRƒJ IOÉYE’


opinion

…CGôdG 18

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

opinion@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

IÓ°üdG äÉbhCG 3:16

ÚgÉ°T ÒJɵjQÉc

ôéØdG ô¡¶dG ô°ü©dG Üô¨ŸG AÉ°û©dG

11:36

3:02 6:26 7:56

á©«HQ º°SÉL opinion@alwatannews.net

IÉYódG ï«°T ..OGõ¡H ∞°Sƒj ó˘˘MCG ≈˘˘∏˘Y Qɢ˘à˘°ùdG ɢ˘æ˘d󢢰SCG ó˘˘b ¿ƒ˘˘µ˘f OGõ˘˘¡˘ H ∞˘˘°Sƒ˘˘j ï˘˘«˘ °ûdG π˘˘«˘ Mô˘˘H IƒYó∏d º¡dGƒeCGh º¡JÉbhCG GƒdòHh º¡°ùØfCG GhQòf øjòdG IÉYódG á≤dɪ©dG »a ΩƒædG ¬bQDƒj ºdh áàÑdG ôØ°ùdG ÖYÉàe p¬æãJ ºd ,≈dÉ©J ¬∏dG ≈dEG ¢VQC’G ¥ƒa hCG »°SôµdG ¥ƒa hCG OÉé°ùdG ¥ƒa hCG ô«°üëdG ¥ƒa óLÉ°ùªdG ÖM π¨∏¨J ,OÉeB’G á∏jƒW ¬Jô¶fh ¥ÉaB’G ó«©H ¬aóg ¿Éc ,Iô°TÉÑe Gò¡dh IƒYódG √ò¡d ™£≤æj ’ ø«ÑëªdG øe k’Ó°T ôªKCÉa ¬Ñ∏b »a IƒYódG Gƒ∏°üMh ájƒYódG º¡JÉ«M GhCGóH øjòdG IÉYódG øe ô«ãc ,¥É°ûdG πª©dG »àdG ≠«∏ÑàdG áYɪL ∫ÓN øe ∂dP º¡d çóM ¬«àdG ó©H ájGó¡dG ≈∏Y ≈∏Y ¬eÉjCG ôNBG ≈àM ¿Éc …òdG OGõ¡H ∞°Sƒj ï«°ûdG ÉgAGƒd πªM ¬jó«H Åeƒjh ¬æHG ™e IÓ°ü∏d óé°ùªdG ≈dEG »JCÉj ∑ôëàªdG »°SôµdG ó«b ™LGôàdG hCG ô≤¡≤àdG ΩóYh ô«°ùªdG á∏°UGƒe IQhô°†H ¬HÉÑMCG ≈dEG Qƒ°†ë∏d Åeƒj ¿Éch Ö°ùàMGh ôÑ°U IóHɵªdGh IÉfÉ©ªdG ™eh ,á∏ªfCG ≈dÉ©J ¬∏dG ≈dEG IƒYó∏d äÉYɪédG π«µ°ûJh º¡Fɪ°SCG π«é°ùJ IQhô°†H øY ∞°Sƒj ï«°ûdG âaôY kÉ«°üî°T ..É¡LQÉNh øjôëÑdG πNGO »a πc πÑb IƒYO πLQ ¬fCG âaô©a …Oɪ©dG ≈°ù«Y ï«°ûdG ¬àæHG êhR ≥jôW ¬∏«d º∏Mh √QÉ¡f π¨°Th √Gó°Sh ¬àªëd »g ¬JƒYOh ΩÓ°SE’Éa ,A»°T ¬æYh ôµØj ¬«Øa ¬∏Ñ≤à°ùeh √ô°VÉMh ¬«°VÉe ƒ¡a ,É¡∏c ¬JÉ«M Qƒëeh ∞°Sƒj ï«°ûdG ÜÉL ó≤dh .óªà°ùj ¬æeh ƒYój ¬«dEGh ∫ƒq ©j ¬«∏Yh çóëàj ÉeCG ø«àµjôeC’Gh ÉHhQhCGh É«≤jôaCG ∂dɪe ¢UÓNEGh IôHÉãeh ôÑ°U πµHh áMɪ°S kGô°TÉf ¿óªdGh iô≤dG º¶©e πNO ó≤a ¿Éà°ùcÉHh óæ¡dG »a ≥M ¬∏dG áaô©eh ܃∏≤dG »a ¿ÉªjE’G ≥«ª©J ¬qªg ¿Éch ,øjódG Gòg hó¨dG »a ∫GƒeC’G ™ªéH ¬HCÉj ºdh Ö°UÉæª∏d √ô«¨c âØà∏j ºdh ,áaô©ªdG ..∫É°UB’Gh º∏°SCG á«YGO Ö∏b π«Môd á«°Só≤dG á¶ë∏dG √òg ¬æch ≥ªY ±ôYCG ’ OOôj ƒgh ¿BGô≤dG ¬∏gCG ¢†©H GC ô≤j å«M ¬∏gCG ø«H ¬dõæe »a ƒgh ìhôdG .¬Ñ°ùMh ..√ƒ∏àj ¿BGô≤dÉH ’EG ¬JÉ«M ºàîj ¿CG ≈HCG ,¬©ª°ùj Ée ô°ùëfG ób ≠«∏ÑàdG áYɪL hCG ≠«∏ÑàdG IƒYO ¿CG ø¶j øen Å£îjh ±ô©f ¿CG »Øµj ,´QÉ°ùJ »a º¡∏ªYh OÉjORG »a áYɪédG ¿EG πH É¡WÉ°ûf ¿ƒ«∏e √ô°†ëj ¿Éà°ùcÉH »a ó≤©j …òdG áYɪé∏d …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ¿CG º¡JƒYód GhOGQCG º¡fC’ ∂dP ,Ö«éY Ö«éY Ö«JôJh ≥«°ùæàH ∞°üfh ..ΩɵëdG áªMGõe ΩóYh è«é°†dG øY ó©ÑdGh Ahó¡dG Iô«ãc ¬ãjOÉMCG »a OGõ¡H ∞°Sƒj ï«°ûdG É¡jhôj »àdG ∞bGƒªdG âfÉc ∫òÑj ∞«c ¬fGƒNEG ºq∏Y óbh ∫ÉÑdG ≈∏Y ô£îJ ’ ábƒ°ûeh áÑ«éYh ≥ëdGh ܃∏≤dG ¿ÉªjE’G ôª©«d ºgOÉ°TQEGh º¡àjGó¡d ¢SÉæ∏d ¬àbh º∏°ùªdG ájGóH »a ≠«∏ÑàdG áYɪL ÜQO Gƒé¡àfG ób Ωƒ«dG IÉYódG øe ô«ãc ¿CG º¡°†©Hh ,¥É°ûdG πª©dG Gòg GƒdõàYG ¿CG GƒãÑd Ée ºK ájƒYódG º¡JÉ«M »˘˘a ÖÑ˘˘°ùdG Gƒ˘˘fɢ˘c ¿CG 󢢩˘H º˘˘¡˘ °Uɢ˘≤˘ à˘ fGh º˘˘gOɢ˘≤˘ à˘ fG ≈˘˘∏˘ Y ÜCGO ∞˘˘°SCÓ˘ d .¬∏dÉH ¬àaô©eh ¬àjGóg âjCGôa ¿OQC’Gh âjƒµdGh ô£b ≈dEG º¡©e äôaÉ°S ¿CG ±ô°ûdG »d ¿Éc Ωóîj πµdÉa ,ø«©ªLCG ¢SÉædG ™e á∏eÉ©ªdG ø°ùëd ÜÉé©dG Öé©dG ∂dòdh ,ójôa ¢UÓNEÉHh Qhô°S »a ¬àbh øe ∫òÑj πµdGh πª©j πµdGh πµ°ûH åjóëdG »a ábÓW ÜÉë°UCG Gƒfƒµj ¿CG ≈dEG ≈dÉ©J ¬∏dG º¡≤ah ..âa’ ∑Éægh è' jhôædG'' ≈dEG ≠«∏ÑàdG áYɪL ™e ÖgP ¬fCG º¡°†©H »æKóMh ≈àM IôKÉæàªdG iô≤dGh ¿óªdG ∞∏àîà 䒃L »a kÉeƒj ø«©HQCG Gƒ°†b ɪæ«H ,ΩÓ°SE’G »a ∫ƒNódG »ÑdÉW º«∏©Jh ¢ùjQóJ á©HÉàe øY GhõéY ádCÉ°ùe πLC’ á«eÓ°SE’G äÉYɪédG ø«H ∑Gô©dÉH á«Hô©dG äÉMÉ°ùdG è©J IAGôb ¿ƒaô©j ’ ∑Éæg ø«ª∏°ùªdG ø«cQÉJ ºjób øe É¡«∏Y ∞∏àîe ¥Qq GC Ée Gòg ,ΩÉ«°üdG á«Ø«ch IÓ°üdG »a ó¡°ûàdG ¿ƒ¡≤Øj ’h áëJÉØdG ÉæeÉeCG kGôKÉf ∞°Sƒj ï«°ûdG ÉæYOh ∂dòdh ,¬JÉ«M ∫GƒW ∞°Sƒj ï«°ûdG ,π¶f ø∏a É¡H Éæµ°ùªJ ¿CG Ée »àdG á∏«ªédG äɶ©dGh ôÑ©p dG øe ô«ãµdG É¡∏c ¬dÉ©aCGh ¬dGƒbCG »a á∏ãªàªdG ∫ƒ°SôdG áæ°Sh ºjôµdG ¿BGô≤dG »gh ’CG .π«ªédG »£°SƒdG øjódG Gòg ô°ûæd

è«∏ÿG åjóM π«Ñ◊G Éæ¡e …Oƒ©°S ÖJÉc

äÉcôM øµdh ájOGóÑà°SG ᪶fCG ôÑY â°ù«d IôªdG √ògh É¡eÉ«b .»îjQÉàdG áeC’G ≥ª©d »ªàæj »Ñ©°T ó«°UQ äGP áehÉ≤e QGôbEG ƒg ÜQÉ≤àdGh äÉ°VhÉتdG √òg øe »fÉãdG ÖÑ°ùdG ÉeCG »a ¢VQC’G ≈∏Y áªFÉb ᫪àM »g ¬àªjõg ¿CÉH »dhódG ±ô£dG ¬dƒÑ≤˘H º˘¡˘d ìƒ˘∏˘jh ø˘«˘«˘fGô˘jEÓ˘d ±ô˘à˘©˘j ¿CG ¬˘«˘∏˘Y ¿CGh ¥Gô˘©˘dG áehÉ≤ªdG √ô°TÉÑJ ¿CG øY kÉ°VƒY º¡d »°SÉ«°ùdG ∞∏ªdG º«∏°ùàH …CG ¥Gô©dG áfô˘jCG ´hô˘°ûe ô˘Ñ˘Y ᢫˘bGô˘©˘dG ᢫˘æ˘Wƒ˘dG ᢫˘eÓ˘°SE’G ≥HÉ£j ɢª˘«˘a kɢ«˘∏˘c ¿Gô˘¡˘W Pƒ˘Ø˘æ˘d kɢ«˘é˘«˘JGô˘à˘°SG OG󢨢H ´É˘°†NEG .ø∏©ªdG ô«Z ∫ÓàM’G ¥ÉØJ’G ºJ GPEG ∫ƒë«°S ø««fGôjEÓd º«∏°ùàdGh QGôbE’G Gòg ¿C’ ó©H »æeC’Gh »°SÉ«°ùdG ∞∏ªdG á«bGô©dG áehÉ≤ªdG º∏°ùJ ¿hO §N ƒgh »æ˘Wƒ˘dG ´hô˘°ûª˘dG Iô˘°TÉ˘Ñ˘e ≈˘dEG »˘dɢà˘dɢHh ô˘jô˘ë˘à˘dG kÉ°†jCGh »Ñ°ùf QGô≤à°SG Rõ©j Ée Gògh ø£æ°TGh ¬H πÑ≤J ød ôªMCG QÉéØf’G ∫ƒëàj ’ ≈àM kÉ«∏Môe ƒdh ¥Gô©dG »a ´É°VhC’G §Ñ°V QGô≤à°SG ™∏à≤j ¿ÉcôH ≈dEG »µjôeC’G ÜÉë°ùf’G ∫ÓN πeÉ°ûdG ɢ¡˘Yhô˘°ûe Ió˘Yɢ≤˘dG ɢ¡˘d äó˘YCG ᢫˘î˘jQɢJ ᢶ˘ë˘d »˘a è˘«˘ ∏˘ î˘ dG .πjƒW øeR òæe á¡LGƒªdG »a »é«JGôà°S’G ¬∏dG AÉ°T ¿EG πªµf kGóZh

™Ñ«°UƒH ∫OÉY Ö©°üe opinion@alwatannews.net

?øjCG øe ¢Só≤dG ≈dEG ≥jô£dG ,ájhɪ°ùdG ¿ÉjOC’G ´ÉÑJG ™«ªL óæY É¡à«°Só≤d ∂dòH ⫪°S ¢Só≤dG ,áaÉc äÉfÉjódG ∂∏J ´ÉÑJCG á∏Ñb áæjóªdG √òg âfÉc áfɵªdG √òg πLC’h âJhÉØJh ,¿ƒÑZGôdG É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ÉæY º°ûéJh ,¿ƒÑcGôdG É¡«dEG QÉ°ùa ø˘˘°ù뢢e ø˘˘«˘H ɢ˘e ø˘˘«˘ µ˘ dɢ˘°ùdɢ˘H π˘˘Ñ˘ °ùdG âæ˘˘jɢ˘Ñ˘ Jh ,∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘dG ∂dP π˘˘Fɢ˘°Sh áÑ«∏°üdG äÓªëdG â°û«L ∞«c Éæd »µëj kÓãe ïjQÉàdÉa ,A»°ùeh ∂∏˘J ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘˘ª˘Fɢ˘≤˘dG ¬˘˘æ˘X ɢ˘ª˘e ¢Só˘˘≤˘ª˘dG ⫢˘H ô˘˘jô˘˘ë˘J ᢢ«˘¨˘H Iô˘˘JGƒ˘˘à˘ª˘dG ∂dP øe kÉaÉ©°VCG GhOô°Th ø«jÓªdG AÉeO GƒµØ°ùa k’ÓàMG äGhõ¨dG .ájÉZ øe √ƒªYR Ée Gƒ≤≤ëj ºdh ,Oó©dG Ghô˘˘HOh ó˘˘Fɢ˘µ˘ ª˘ dG Gƒ˘˘cɢ˘ë˘ a ¿ƒ˘˘ «˘ ¡˘ °U Aɢ˘ æ˘ HCG º˘˘ ¡˘ é˘ ¡˘ f ≈˘˘ ∏˘ Y Qɢ˘ °S º˘˘ K ¿Éµ°S øe ø«jÓªdG Ghôégh Gƒ∏à≤a ÜhôëdG ¥ƒ°S GƒeÉbCGh ¢ùFÉ°SódG »a äÉà°ûdG øe Oƒ¡«dG ºr nd iƒYóH øWƒdG ÜÉë°UCGh ácQÉѪdG ¢VQC’G ≈dEG º¡∏°Uƒj ¬fCG ¬«∏Y ¿hôFÉ°ùdG ºYõj ådÉK ≥jôW áqªKh .OÉ©«ªdG ¢VQCG QGƒ˘é˘dG ∫hO ø˘«˘H Ühô˘ë˘dG ø˘˘∏˘©˘à˘a ,ɢ˘¡˘«˘Ñ˘°Vɢ˘Z ø˘˘e ɢ˘gô˘˘jô˘˘ë˘à˘d ¢Só˘˘≤˘dG á«bGô©dG ÜôëdG øe ¿Éc ɪc ¥ô£dG ≈dEG ≥jô£dG 󫡪J ƒg QÉ©°ûdGh ∫hó˘˘dG π˘˘à˘ë˘J iô˘˘NGC IQɢ˘Jh.Ωô˘˘°üæ˘˘ª˘dG ¿ô˘˘≤˘dG äɢ˘æ˘«˘fɢ˘ª˘K »˘˘a ᢢ«˘fGô˘˘j’E G ájGóH »a âjƒµ∏d ¥Gô©dG ∫ÓàMG øe ¿Éc ɪc ¢Só≤dG ôjôëJ º°SÉH OÓ˘˘H »˘˘a äGô˘˘«˘é˘Ø˘à˘dG QGó˘˘J iô˘˘NCG IQɢ˘Jh .»˘˘°Vɢ˘ª˘ dG ¿ô˘˘≤˘ dG äɢ˘æ˘ «˘ ©˘ °ùJ GQƒJ ±ƒ¡c ¿Éµ°S øe äÉ¡«LƒàH IQƒª©ªdG ´É≤°UCG ≈à°Th ø«ª∏°ùªdG ¿GôjEG IQÉédG √ògh .¢Só≤ªdG â«H ôjôëJ kÉ©ÑW ≈ª¶©dG ájɨdGh GQƒH Ωƒ≤J π«µ°ûJ IGƒf ¿ƒµj ¿CG ¬H ¢VôàØj ¢Só≤dG ≥∏«a ¬àª°SG kÉ≤∏«a Å°ûæJ ¬æµd áæjÉ¡°üdG ø«∏àëªdG øe ¢Só≤ªdG â«H ôjôëJ ᪡e ¬≤JÉY ≈∏Y .¬«æWGƒeh ¬FÉæHCG øe ¥Gô©dG ôjôëJ ≈∏Y kGógÉL πª©j ∂dP øe k’óH â«ÑdG »a ø«æWÉ≤dG AÓNC’G ôMÉæàjh AÉ≤°TC’G πJÉ≤àj á©HGQ IQÉJh â«H ôjôëJ πLC’ kÉ©£bh ,óMGƒdG ´QÉ°ûdG »a ø«YôYôàªdG óMGƒdG ¿ÉæÑd ∫ɪ°T »a âKÉY »àdG ΩÓ°SE’G íàa Éæ«∏Y â©∏W Ωƒ«dGh .¢Só≤ªdG É¡©æe iƒYóH ¿ÉæÑd »°VGQCG »bÉH »a OÉ°ùaE’G º«ª©àH äOógh kGOÉ°ùa .¢Só≤ªdG â«H ôjôëJ ≥jôW »a kÉeób »°†ªdG øY â°TÓJ iôJ Éj ΩCG ,¢Só≤dG ≈dEG ≥jô£dG ™«ªédG π¡L πg …Qóf ’h kGQɢ˘æ˘e ô˘˘Fɢ˘°ùd ≥n ˘Ñ˘j º˘˘d å«˘˘ë˘H ≈˘˘£˘î˘dG Qɢ˘KBG âYɢ˘°Vh ,≥˘˘jô˘˘£˘ dG º˘˘dɢ˘©˘ e .?¬H …óà¡j É¡HÉë°UCG É¡H »£¨j »àdG äGQÉ©°ûdG Üòch ó°ü≤dG Aƒ°S ¬fCG ΩCG ≈Øîj ’ ÜGƒédG kÉ©£b .áaôëæªdG ºgQɵaCGh áÄ«°ùdG º¡dÉ©a äGAƒ°S äÉ©ªàéªdG ô°†j Óa ÜGƒédG ¬«∏Y »ØN øeh ,Ö«Ñ∏dG ÇQÉ≤dG ≈∏Y ¿ƒeó≤àªdG º¡H óÑ©j øen ºg ∞æ°üdG Gòg πãªa ,¬dÉM Gòg øe π¡L .¢Só≤ªdG â«H ƒëf ΩƒgƒªdG º¡≤jôW

¿É≤Øàj ø«aô£dG Óc π©L Ée ƒgh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a IòØæàe É¡°ùØf ¢o VôØJ á°†gÉf á«é«JGôà°SG Iƒ≤c ¥Gô©dG ô«eóJ ≈∏Y ᢫˘bGô˘©˘dG IOɢ«˘≤˘dG Aɢ£˘NCG ø˘Y ô˘¶˘æ˘dG ¢†¨˘H kɢ«˘dhOh kɢ«˘ª˘ «˘ ∏˘ bEG á°Uôa Ωó≤˘J âfɢc ∂°TÓ˘H ô˘«˘eó˘à˘dG á˘ë˘∏˘°üe ø˘µ˘dh á˘≤˘Hɢ°ùdG ᫪«∏bE’G Iƒ≤dG äô°üàfG ºK ájGóÑdG »a ø«Jƒ≤dG Óµd á«îjQÉJ è˘«˘ °ùæ˘˘∏˘ d º˘˘jó˘˘≤˘ dG ɢ˘¡˘ bGô˘˘à˘ NG º˘˘µ˘ ë˘ H âbƒq ˘ Ø˘ Jh ¢VQC’G ≈˘˘∏˘ Y √Qɪãà°SÉH ¿ƒ«µjôeC’G CGóÑj ¿CG πÑb kGôµÑe »bGô©dG »YɪàL’G .kGôNCÉàe »àdG IóYÉ≤dG ¢ùØf ≈∏Y ??kGOóée ø«aô£dG o™ªL …òdG ɪa ¥Gô˘©˘dG hõ˘¨˘ d äGô˘˘«˘ °†ë˘˘à˘ dG ∫Ó˘˘N kɢ ≤˘ Hɢ˘°S ɢ˘ª˘ ¡˘ æ˘ «˘ H ⩢˘ª˘ L »bGô©dG »˘æ˘Wƒ˘dG ´hô˘°ûª˘dG ø˘e ᢫˘°ûî˘dG ƒ˘g π˘g ¿É˘à˘°ùfɢ¨˘aCGh á«eÓ°SE’G áehÉ≤ªdG »gh Iô°üàæªdG Iƒ≤dG ¬d oô°q †ëoJ …òdG »a Ió˘Fɢ°S ᢩ˘«˘Ñ˘£˘c »˘°Sɢ«˘°ùdG ɢ¡˘Ø˘jOQh ¥Gô˘©˘dG »˘a ᢫˘æ˘Wƒ˘dG ó¡°ûªdG ¬Lƒàj Ωõ¡J ø«M ∫ÓàM’G iƒb ¿CÉH »fÉ°ùfE’G ïjQÉàdG ≈dEG »ªàæJ iƒ≤dG √ògh ô°üædG â©æ°U »àdG iƒ≤∏d kÉ«FÉ≤∏J QÉ«àdG øe ácQÉ°ûe `H á«bGô©dG É¡aÉ«WCÉH á«eÓ°SE’G ácôëdG .π≤à°ùªdG »eƒ≤dG »Hô©dG øe kÉ©e ¿Gô¡Wh ø£æ°TGh ≈°ûîJ »àdG Iƒ≤dG §Ñ°†dÉH »gh

áÑ©∏dG óYGƒb øY á°SGQOh ∫É≤e øe ôãcCG »a äo ôcP ób âo æc ¥ÉØ˘J’G º˘é˘Mh iƒ˘à˘°ùeh ¿Gô˘¡˘Wh ø˘£˘æ˘°TGh ø˘«˘H á˘cô˘à˘°ûª˘dG »æµdh ô«Ñch »≤«≤M PƒØfh ídÉ°üe ´Gô°U OƒLh ºZQ ɪ¡æ«H nôÑY âfÉc kAGƒ°S ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ºéëH kɪFGO oôucPCG oâæc ¬d ´ƒ°†îdG »dÉàdÉHh ,±ôW ≈∏Y ±ôW ¥ƒØJ ∫ƒÑ≤d QGô£°V’G »∏°UCG ≥aGƒJ ôÑY ¿Éc hCG ôÑcCG á¡LGƒe Ö«æéJh √ôFÉ°ùN π«∏≤àd á©fɪªdG iƒbh á«dÓ≤à°S’G á«Hô©dG áeƒ¶æªdG äÉ¡LƒJ ó°V ô¶ædG ¢†¨H »eƒ≤dG QÉ«àdGh q»eÓ°SE’G oå©ÑdG ôÑà©oj »àdGh É¡«a ø«Jõ«ªdG oå«M øe ø«Jƒ≤dG Óµd ∫hC’G hó©dG ¬∏«°UÉØJ øY »a ɢª˘gó˘Yɢ°üJ ø˘e iƒ˘≤˘dG ∂∏˘J ≈˘°ûî˘J ø˘jò˘∏˘dG ø˘«˘«˘°ù«˘Fô˘dG ÇOÉÑeh ídÉ°üªH »æWƒdG ∫Ó≤à°S’G ácôM »gh »Hô©dG øWƒdG »˘dɢà˘dɢHh è˘«˘∏˘î˘dG …CG »˘Hô˘©˘dG ¥ô˘°ûª˘dG »˘a á˘≤˘£˘æ˘ª˘dG ܃˘©˘°T ᢫˘ª˘«˘∏˘bE’G hCG á˘ª˘Fɢ≤˘dG ᢫˘dhó˘dG á˘æ˘ª˘«˘¡˘dG ¥É˘«˘°S ø˘e ¬˘LGô˘˘NEG .áëeÉédGh Iô°VÉëdG »eÓ°SEG ó©Ho ≈dEG è«∏îdG ∫ƒq ëJ IQƒ£îH §ÑJôe »fÉãdGh kɢjô˘µ˘ °ùY Ak ɢ˘æ˘ H π˘˘µ˘ °û˘˘jo hCG ᢢehɢ˘≤˘ ª˘ dG ó˘˘æ˘ °ùjh º˘˘Yó˘˘j »˘˘Hhô˘˘Y ∫ƒ£°SC’G ™e …ôµ°ù©dG ¿RGƒàdG πÑ≤à°ùªd kÉ«JGP kÉ«é«JGôà°SGh kIƒbh ádhO π«FGô°SEG áfÉ«°Uh ájɪëd kɪFGO ôØæà°ùªdG »dhódG

:¥Gô©dG äGhôK ¿ƒÑ¡æj AÓª©dGh ∫ÓàM’G ø«fÉ°ùM »°VGQ »∏Y

’ ≈àM øWƒdG ™«°†j

..ø£æ°TGhh ¿Gô¡W äÉ°VhÉØe z3-1{ ?êhOõªdG ∫ÓàM’G âëJ è«∏îdG íÑ°UCG πg

»æjôëH ÖJÉc ∫hC’ IQƒ°ûæªdG ájq OÉ°üàb’G äÉ©bƒàdG ¿CG ≈dEG á°SGQódG ô«°ûJh ∞q∏µà°S áMôà≤ªdG ôjƒ£àdG êPɪf ¿CG ócDƒJ ,¥É£ædG Gòg »a Iqôe kÉMÉHQCG qQóà°S É¡fCG ø«M »a ,äGQ’hódG äGQÉ«∏ªH ôFÉ°ùN ¥Gô©dG óbh Gòg .É¡©e óbÉ©àdG ºà«°S »àdG á«ÑæLC’G äÉcô°û∏d á«dÉ«N ¥Gô©dG ¿CG : ≈dhC’G :ø«à«°SÉ°SCG ø«àé«àf ≈dEG á°SGQódG â∏°q UƒJ ɪ«a Oƒ≤©dG Iôàa á∏«W Q’hO QÉ«∏e 194 ≈dEG 74 ø«H Ée ô°ùî«°S πX »a ¬qfGC :á«fÉãdG .Égôjƒ£J ºàj kÉ«£Øf kÓ≤M 12 ∫hq CG ¢üîj ᢢ«˘ £˘ Ø˘ æ˘ dG äɢ˘cô˘˘°ûdG ìɢ˘HQCG q¿Eɢ a •hô˘˘°ûdG √ò˘˘¡˘ Hh Oƒ˘˘≤˘ ©˘ dG √ò˘˘g %162h %42 ø«H ìhGôàà°S ¥Gô©dG »a Qɪãà°S’G øe É¡JGóFÉYh ä’ɢM √ò˘g »˘a ìɢHQCÓ˘d »˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ∫óq ˘©˘ª˘dG ≈˘∏˘Y ó˘jõ˘˘j ɢ˘e ƒ˘˘gh .äGQɪãà°S’G √òg »a ≈fOC’G √óq M »a %12 ≠dÉÑdGh §ØædG ábô°S »a §≤a øªµJ ’ , IQƒ£îdG πc , IQƒ£îdG ¿EG ´ÉÑlj hCG êôîà°ùlj ɪd π«é°ùàdG ΩóYh πjÉëàdG ≥jôW øY »bGô©dG á«bGô©dG á«£ØædG IhôãdG ójóÑJ ø«æ≤J á«°†b »a ɪfEGh , Qó°ülj hCG πÑb ™°†N …òdGh ''§ØædG ¿ƒfÉb'' ´hô°ûe `H ≈ª°ùj Ée ≥jôW øY , ¿ÉªdôÑdG »a √ôjôªàd kG󫡪J á«bGô©dG áeƒµëdG ≈∏Y ¢Vô©oj ¿CG Qƒ¡°T IóY òæe ô°ûlf …òdG ''…Góæ°U ¿hCG âfóæHófG'' ôjô≤J Ö°ùM º¶©ªd í«JCG ɪe ôãcCG '' á«LQÉN äÉ¡L çÓK'' ¢ü«ëªàd ™°†N , ᢫˘µ˘jô˘eC’G á˘eƒ˘µ˘ë˘dG ¬˘JOƒ˘°ùe ≈˘∏˘Y ⩢∏˘WG ó˘≤˘ a .ø˘˘«˘ «˘ bGô˘˘©˘ dG »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ºK , 2006 ƒ«dƒj »a iôÑc á«£Øf äÉcô°Th áeƒµëdG ≈∏Y IOƒ°ùªdG ìô£J ¿CG πÑb , ΩÉ©dG ¢ùØf øe ôѪàÑ°S »a âdƒJ ó≤a ,∂dP »a ÖéY ’h !!»bGô©dG ¿ÉªdôÑdGh á«bGô©dG »˘bGô˘©˘dG ''§˘Ø˘æ˘dG ¿ƒ˘fɢb'' ≈˘∏˘Y ±Gô˘°TE’G ᢫˘µ˘jô˘eC’G á˘eƒ˘µ˘ë˘ dG »˘a ɢ¡˘∏˘ã˘ª˘e π˘ª˘©˘j ɢ¡˘d ᢩ˘HɢJ á˘jQɢ°ûà˘°SG ᢰù°SDƒ˘e ô˘Ñ˘Y ó˘jó˘é˘dG QGô˘bEG ∫ɢM »˘ah .º˘¶˘à˘æ˘e π˘µ˘°ûH OG󢨢H »˘a ᢫˘µ˘ jô˘˘eC’G IQɢ˘Ø˘ °ùdG ≥ëdG á«Hô¨dG §ØædG äÉcô°T í檫°S ¬fEÉa ,íLQC’G ƒgh ,¿ƒfÉ≤dG ,¥Gô˘©˘dG ¬˘µ˘∏˘ª˘j …ò˘dG º˘î˘°†dG §˘Ø˘æ˘dG »˘Wɢ«˘à˘ MG ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG »˘˘a ióe ≈∏Y äGQɵàM’G √ò¡d á«£ØædG OÓÑdG IhôK øgôJ á≤jô£H ∑É¡àfG ™¶aCG »a ,»bGô©dG Ö©°ûdG ¥ƒ≤ëH •ôØJh ,á∏Ñ≤e Oƒ≤Y Gò˘¡˘a . ô˘°ü©˘dG Gò˘g »˘a ᢫˘æ˘Wƒ˘dGh á˘jOɢ°üà˘˘b’G IOɢ˘«˘ °ù∏˘˘d ñQɢ˘°U º˘°Sɢ≤˘J äɢbÉ˘Ø˘JG'' `H ±ô˘©˘j Ωɢ¶˘f ≥˘jô˘W ø˘Y , ø˘pµ˘ ª˘ jl ´hô˘˘°ûª˘˘dG ''Ωƒ˘«˘dhô˘à˘H ¢û«˘à˘jô˘H'' π˘ã˘e ᢫˘ª˘dɢY ᢫˘£˘Ø˘f äɢcô˘°T , ''êɢà˘fE’G øe ,ɵjôeCG »a ''¿hôØ«°T''h ''¿ƒ°ùcG''h ,É«fÉ£jôH »a ''π°T''h 30 ≈dEG π˘°üJ Ió˘ª˘d »˘bGô˘©˘dG §˘Ø˘æ˘dG êGô˘î˘à˘°S’ äɢbÉ˘Ø˘JG ™˘«˘bƒ˘J Oƒ˘≤˘Y'' hCG ''êɢà˘fE’G º˘°Sɢ≤˘ J äɢ˘bɢ˘Ø˘ JG'' ᢢ¨˘ «˘ °U í˘˘ª˘ °ùJh .''kɢ eɢ˘Y á«fƒfÉ≤dG ¬à«µ∏ªH ßØàëj ¿CÉH »æ©ªdG ó∏Ñ∏d ''êÉàfE’ÉH ácQÉ°ûªdG äɢcô˘°ûdG ≈˘dEG ìɢHQC’G ø˘e á˘∏˘Fɢg ᢰüM »˘£˘©˘J ɢ¡˘æ˘µ˘d , ¬˘˘£˘ Ø˘ æ˘ d Ö«HÉfCGh QÉHBG 𫨰ûJh á«àëàdG á«æÑdG »a ôªãà°ùJ »àdG ᫪dÉ©dG ∫hCG ¥Gô©dG ¿ƒµ«°S ᨫ°üdG √òg »æÑJ ∫ÉM »ah .§ØædG »aÉ°üeh ¥ô°ûdG »a ø««°ù«FôdG §ØædG »éàæe ó«©°U ≈∏Y É¡≤Ñ£j øe . ¿É©à°ùªdG ¬∏dGh , ºdÉ©dGh πH , §°ShC’G

§````````ØædG Öjô``````````¡Jh ábô````````°S ¿CG ¿hôc õdQÉ°ûJ π«fƒdƒµdG ¥Gô©dG »a ∞dÉëàdG äGƒb º°SÉH kÉ≤WÉf ᫢£˘Ø˘æ˘dG ¥Gô˘©˘dG Ihô˘K ø˘Y á˘dƒ˘Ä˘°ùe âfɢc »˘à˘dG ∞˘dɢë˘à˘dG äGƒ˘b ≠∏Ñe É¡æe Iô«Ñc ájó≤f ≠dÉÑe ≈∏Y âdƒà°SG ∫ÓàMG Iƒb É¡àØ°üH ΩGó°üd âfÉcz Q’hO ¿ƒ«∏e 800h ¿ƒ«∏e 700 ø«H ìhGôàj óMGh IOɢ˘≤˘ ∏˘ d ⫢˘£˘ ˘YCG ɢ˘ ª˘ ˘HQ ,ɢ˘ ¡˘ ˘d π˘˘ °üM ɢ˘ e …QOCG ’ ...¬˘˘ à˘ ˘Yɢ˘ ª˘ ˘Lh .{ájôëH º¡JOÉ«b ≥WÉæe »a Égƒaô°ü«d (ø«jôµ°ù©dG) â∏≤f ∞dÉëàdG äGƒb ¿CG ΩÉKQƒf …ô«L èeÉfôÑdG ó©e ôcòjh ôªY øe Iô«NC’G ΩÉjC’G »a âbDƒªdG ºµëdG ¢ù∏ée øe ôeCÉH kIÉC éa ≈dEG OGó¨H øe Q’hO QÉ«∏e 1^4 ≠∏Ñe 2004 ∞«°U »a ¢ù∏éªdG ¿Gh ¥Gô˘©˘dG ∫ɢª˘°T »˘a π˘«˘HQG »˘a ᢫˘ª˘«˘∏˘bE’G á˘jOô˘µ˘dG á˘eƒ˘µ˘ ë˘ dG øe Rhôc ôéæL ᫵jôeC’G âfÉch .kGõ¨d äÉH ≠∏ѪdG Gòg ô«°üe ,≠∏ѪdG π≤f iód IOƒLƒe äÉHÉ°ùëdG ≥«bóàd »eƒµëdG Ö൪dG »JôFÉW øàe ≈∏Y ¬∏≤f πÑb §«MCGh kÉæW 41 ≠∏H ¬fRh ¿CG âdÉbh ø«JôFÉ£dG •ƒ≤°S ∫ɪàM’ kÉÑ°ùëJ øÑ∏dG øe ¿GQóéH ôàHƒµ«∏g áÄe áÄa øe ájó≤f ¥GQhCG øe ¿ƒµªdG ≠∏ѪdG ¥GôàMG ∫ɪàMGh äGQÉ«°ùdÉH ≠∏ѪdG ∂dP Gƒ∏≤f øjòdG ø«jôµ°ù©dG ¿CG âaÉ°VCGh .Q’hO ¿CG Gƒ°ùf π«HQG »a …õcôªdG ∂æÑdG ≈dEG ø«àMhôªdG •ƒÑg ó©H ∫É°üjE’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿Gh ∂æÑdG øe ΩÓà°SG ∫É°üjEG GƒÑ∏£j . ø«YƒÑ°SCG ¥ô¨à°SG Iô«Ñch á«dÉY áLQO ≈∏Y ôjô≤J Qó°U Ω 2005 ôHƒàcCG ôNGhCG »a »àdGh ¥Gô©dG ≈∏Y Üôë∏d á≤HÉ°ùdG ô¶ædG á¡Lh óqcƒD j á«q ªgC’G øe ±GógC’G øe πbC’G ≈∏Y hCG ¥Gô©dG hõZ øe ±ó¡dG ¿EG'' ∫ƒ≤J ó¡©e √ô°ûf ôjô≤àdG .''áq«£ØædG IhôãdG ƒg ,¥Gô©dG hõ¨d á©aGódG ô«Z iôNCG äÉ°ù°SDƒeh ógÉ©e á°ùªN ™e ¿hÉ©àdÉH ''ΩQƒØJÓH'' Gò˘g ÖJɢch ''á˘q«˘£˘Ø˘æ˘dG ¥Gô˘©˘dG Ihô˘K Ö¡˘f'' :¿Gƒ˘æ˘ ©˘ H ᢢ«˘ eƒ˘˘µ˘ M øe ó˘j󢩢dɢH ô˘jô˘≤˘à˘dG º˘qYO …ò˘dG ''⫢Jƒ˘e è˘jô˘c'' ƒ˘g ô˘jô˘≤˘à˘dG ᫵jôeC’G ÉjGƒædG ôjô≤àdG í°†Øjh .Qƒ°üdGh ∫hGóédGh ΩÉbQC’G ¿B’G º˘à˘Jh â˘qª˘J »˘à˘dG äGó˘bɢ©˘à˘dGh ᢫˘£˘Ø˘æ˘dG Ihô˘˘ã˘ dG Ö¡˘˘f ¿Cɢ °ûH Ö©°ûdG íaɵj ɪæ«H ¬qfGE ôjô≤àdG ócDƒjh ,äÉcô°ûdG √òg áë∏°üªd ºgCG q¿ÉE a ,»°SÉ«°ùdG ¬∏Ñ≤à°ùe ¿Éª°Vh ójóëJ πLCG øe »bGô©dG ÜGƒHCG ∞∏N √ô«°üe ójóëJ ºàj ''§ØædG'' ¬jód …OÉ°üàbG OQƒe á«£Øf á°SÉ«°Sh IóæLCG OƒLh øY ôjô≤àdG Gòg ∞°ûµjh .á≤∏¨e ∫ƒ≤M º¶©e ¢ü«°üîàH »°†≤jh ,᫵jôeC’G IóëqàªdG äÉj’ƒ∏d ø˘˘ e π˘˘ bC’G ≈˘˘ ∏˘ ˘ Y %64 »˘dGƒ˘M º˘°†J »˘˘à˘ dG'' ᢢ«˘ bGô˘˘©˘ dG §˘˘Ø˘ æ˘ dG É¡H Ωƒ≤J ôjƒ£J äÉ«∏ªY ≈ª°ùj ɪd ''áq«£ØædG OÓÑdG äÉ«WÉ«àMG ø˘˘«˘ H ᢢ£q ˘ N ∑ɢ˘æ˘ g ¿EG ᢢ°SGQó˘˘dG ∫ƒ˘˘≤˘ Jh .ᢢ«˘ dhO §˘˘Ø˘ ˘f äɢ˘ cô˘˘ °T øe áYƒªéeh á¡˘L ø˘e ᢫˘fɢ£˘jô˘Ñ˘dGh ᢫˘µ˘jô˘eC’G ø˘«˘à˘eƒ˘µ˘ë˘dG ´ÉÑJG ≈∏Y iôNCG á¡˘L ø˘e ø˘«˘æ˘µ˘ª˘à˘ª˘dG ø˘«˘«˘bGô˘©˘dG ø˘«˘«˘°Sɢ«˘°ùdG ∫ƒëj ɪq e ,á«£ØædG äÉcô°ûdG ™e πLC’G á∏jƒ£dG Oƒ≤©dG ܃∏°SCG á«∏ª©dG √òg ≈∏Y á«WGô≤ªjódG áHÉbôdGh ºcÉëªdG πNq óJ ¿hO .âªq J ób ¿ƒµJ É¡fC’ ó©H ɪ«a

á«fƒKGQÉe ô«HGƒ£H ¿ƒ«bGô©dG ¬«a ∞£°üj …òdG âbƒdG »a ≈∏Y íÑ°ùj ó∏H »a ,øjõæÑdG øe äGôà«d á©°†H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∫hGóàJ , ºdÉ©dG »a »£Øf »WÉ«àMG ôÑcCG »fÉK øµj ºd ¿EG ,ådÉK äGQÉ«∏ªdÉH äÉbô°S øY åjóëdG á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ΩÓYE’G πFÉ°Sh IhôK Ö¡f øY åjóëdG ¿EÉa ™bGƒdG »ah . º¡£Øæd äGQ’hódG òæªa , á«HôY QOÉ°üe ∫ÓN øe øµj ºdh kGójóL ¢ù«d ¥Gô©dG ΩÓ˘YE’G π˘Fɢ°Sh ∂dP ô˘˘«˘ ã˘ J ɢ˘e kɢ ª˘ FGO ≈˘˘dhC’G ∫Ó˘˘à˘ M’G äGƒ˘˘æ˘ °S kɢ°†jCG º˘°ùà˘jh ô˘ª˘à˘°ùeh Qhò˘L ¬˘d ´ƒ˘°Vƒ˘ª˘dG π˘©˘é˘j ɢe ᢫˘ Hô˘˘¨˘ dG áÄ«gz ¬˘Jô˘LCG ≥˘«˘≤˘ë˘J ∞˘°ûc 2005 ôjGô˘Ñ˘a »˘Ø˘a , ᢫˘bGó˘°üª˘dɢH äGQÉ«∏e Ö¡f øY á∏gòe ≥FÉ≤M (»°S »H »H) {á«fÉ£jôÑdG áYGPE’G øe πc ƒD WGƒJh ácQÉ°ûªH , á«bGô©dG á«£ØædG IhôãdG øe äGQ’hódG ,ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’G äɢ˘cô˘˘°ûdG ø˘˘e Oó˘˘Yh »˘˘µ˘ jô˘˘eC’G ∫Ó˘˘ à˘ ˘M’G äGƒ˘˘ b ∫Ébh .»bGô©dG ºµëdG ¢ù∏ée πëd á≤HÉ°ùdG IôàØdG »a kÉ°Uƒ°üN ábô°ùdG äÉ«∏ª˘Y ≈˘∏˘Y kɢ°Sɢ«˘b ¬˘fG ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG »˘a ø˘«˘cQɢ°ûª˘dG ó˘MG ¿CÉH QòæJ √QɪYEG IOÉYEG ¿EÉa ∫ÓàM’G âÑ≤YCG »àdG Ö¡ædGh OÉ°ùØdGh πjÉaz èeÉfôH »a OQhh . ïjQÉàdG »a OÉ°ùØdG íFÉ°†a ôÑcG øe ¿ƒµJ Ée ¿CG {»°S »H »Hz »a á©HGôdG á«YGPE’G IÉæ≤dG ¬àãH …òdG {Qƒa ¿hG á˘KÓ˘Kh ᢫˘£˘Ø˘æ˘dG ¥Gô˘©˘dG Ihô˘K ø˘e Q’hO Qɢ«˘∏˘ e 20 ≈˘∏˘Y ó˘jõ˘˘j ∫ɪYCG ≈∏Y âaô°U ᫵jôeC’G ÖFGô°†dG ∫GƒeCG øe Q’hO ø«jÓH kÉÑ¡fh ábô°S äOóH ™bGƒdG »a É¡æµd ,¥Gô©dG »a ᫪gh ᫪æJh AÉæH »≤bóe IOÉ¡°ûH ,ƒg ¥Gô©dG ¿CG »YGPE’G ≥«≤ëàdG ô¡XCGh .Iƒ°TQh §Øæ∏d èàæªdG ó«MƒdG ó∏ÑdG ,IóëàªdG ºeC’G º¡àHóàfG äÉHÉ°ùM ¢SÉ«≤d äGOGóY ∞dÉëàdG äÉ£∏°S ¬«a Ωóîà°ùJ ºd …òdG ºdÉ©dG »a ∫GR Ée ¬fGh ,É¡∏«é°ùJh IQó°üªdGh áLôîà°ùªdG §ØædG äÉ«ªc .êÉàfE’G ᫪c »g Ée …Qój óMCG ’h äGOGóY ¿hO øe §ØædG ï°†j AõédG É¡H ≈ØàNG »àdG á≤jô£dG ¿Éc äGOGó©dG ÜÉ«Z ¿CG ∫ƒ≤jh óFGƒY ¿CG Gòg ≈dEG ±É°†j .áHƒ¡æªdG á«bGô©dG ∫GƒeC’G øe ôÑcC’G πµ°ûj Ée ,¥Gô©dG ᫪æJ ¥hóæ°U »a ™°VƒJ ’ »bGô©dG §ØædG .IóëàªdG ºeC’G äGQGô≤d kÉbôN QÉ«∏e 8^8 ¿CG ᫵jôeC’G áeƒµëdG øe äÉHÉ°ùM ƒ≤bóe óLhh ¥Gô©dG »a âaô°U ób ¿ƒµJ ¿CG ¢VôàØj »àdG ∫GƒeC’G øe Q’hO hCG É¡aô°U ¬LhCG ≈dEG ô«°ûJ äÉHÉ°ùM äÓé°S óLƒJ ’h {IOƒ≤Øez á£˘∏˘°S ¿ƒ˘≤˘bó˘ª˘dG Ωƒ˘∏˘jh .ɢ¡˘Jò˘NCG hCG ɢ¡˘à˘≤˘∏˘J »˘à˘dG äɢ¡˘é˘dG ≈˘dEG IQGOEG »˘a ɢ¡˘bÉ˘Ø˘NE’ ∫Gƒ˘eC’G √ò˘g ´É˘«˘°V »˘a á˘à˘bDƒ˘ª˘dG ∞˘dÉ˘ë˘ à˘ dG ≈ØæªdG »a ¿Éc »bGôY Üô°†jh .IOÉ੪dG ∫ƒ°UC’G Ö°ùM ∫GƒeC’G ¬dƒ≤H Ö¡ædG ∫ɪYCG ≈∏Y k’Éãe »LÉØîdG ΩÉ°üY QƒàcódG ƒg kÉ≤HÉ°S ºcÉëdG {å©ÑdGz Üõëd âfÉc »àdG iôNC’G äɵ∏પdGh Qƒ°ü≤dG ¿CG QGô≤H âYRh »°übh …óY ¬«æHGh ø«°ùM ΩGó°U ´ƒ∏îªdG ¢ù«FôdGh IójóédG á«bGô©dG {áÑîædGz OGôaCG ≈∏Y áeƒ∏©e ô«Z á¡L øe kÉaƒ°ûc óMCG Ωó≤j ¿CG ¿hO øe á櫪ãdG äGQÉ«°ùdG äGô°ûY âÑ¡fh ¿Éc …òdG »µjôeC’G §HÉ°†dG ∫ƒ≤jh .É¡d iôL ɪH äÉHÉ°ùMh


19

≥FÉKh

documents

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

www.alwatannews.net

…OÉ◊G QÉ°ûH : OGóYEG

á«îjQÉàdG äÓé°ùdGh ≥FÉKƒdG ∫ÓN øe çhQƒŸÉH ≈æ©J á«YƒÑ°SCG áëØ°U

bash999@maktoob.com

¥ƒ°ùdG ¤EG …OÉ«°S øH óªMCG êÉ◊G √ódGh √òNCG Èch Ö°T ¿CG ó©Hh ,ÜÉàoµdG ‘ ÇOÉÑŸG º∏©Jh á¶aÉfi Iô°SCG ‘ áæ°ùM ICÉ°ûf É¡H ÉC °ûfh ,¥ôÙG áæjóe ‘ …OÉ«°S èjôØH …OÉ«°S øH óªMCG øH ≈°ù«Y ódh ƒD dDƒ∏dG ‘ ¬JQÉŒ ‘ …OÉ«°S øH óªMCG êÉ◊G √ódGh IóYÉ°ùe ‘ ≈°ù«Y πªY ájGóÑdG ‘ .¬ÄjOQh √ó«L ÚH õ««ªàdGh ,¬eÉéMCGh ¬fGRhCGh ,DƒdDƒ∏dG áæ¡e ∫ƒ°UCG º∏©J ɪc ,AGô°ûdGh ™«ÑdGh IQÉéàdG ∫ƒ°UCG º∏©àa ¬æY ô¡à°TG ¬fCG ôcòj ,áªî°V kÉMÉHQCG É≤≤Mh äÉMÉéædG ƒ∏J äÉMÉéædG ɪ¡«∏Y âdÉàJ ó≤a ®ƒë∏ŸG ɪ¡WÉ°ûfh á«dÉ©dG ɪ¡àª¡d áé«àfh ,º°SÉL ¬≤«≤°Th ƒg ¬°üîJ IQÉŒ πª©H ΩÉb ºK ,á«FGò¨dG OGƒŸGh …ô°S ¬fCÉH ≈°ù«Y êÉ◊G º°ùJG ɪc ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫GƒW ΩÉàjC’Gh ÚcÉ°ùŸGh AGô≤ØdG øe IÒÑc OGóYCG Ò£ØJh ,¥ôÙÉH …OÉ«°S óé°ùe AÉæH ∂dP øªa ,¿É°ùME’Gh ÒÿGh ÈdG ∫ɪYCG øe ÒãµdG p ôoM ,¢ùØædG π«Ñf ,¥ÓNC’G ,ÖgGƒŸG »æ°S ,äÓ°üdG πjõL ,äGÈŸG ºL øjó«dG ≥∏W ,¢VÉ«a ,∫hòH ,܃gh ,AÉ£©e ,Ëôc ,íª°S ,»î°S ,IAhôŸG ∫õL ,´ÉÑ£dG »ëjQCG ,πFɪ°ûdG Oƒªfi ,∫ÓÿG .±ô°ûŸG ¬îjQÉJ øe IÒ°ùj IÒ°S √ògh ,ø°ùdG ∂MÉ°V ,ô¨ãdG º°SÉH ,¬LƒdG ≥∏W

ƒ÷G øe √ó¡H á≤£æe

πæjR »∏Y óªfi

¬d ºLΟG ó«ØM ƒgh …OÉ«°S ¬∏dGóÑY øH ø°ùM

z2-1{ Qƒ¡°ûŸG ƒD dDƒ∏dG ôLÉJh äGÈŸGh äGÒÿG ÖMÉ°U

¥ô`ÙÉH …OÉ`«°S ó`é°ùe ÉeÉbCG º`°SÉL ¬`≤«≤°Th …OÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y ‘ áæFɵdG IQɪ©dG É¡«a ∞bƒj …OÉ«°S øH ¢VQCGh ÚcÉcOh ¿RÉfl øe É¡d Éà ¥ôÙG :¬°üf Ée É¡«a AÉL ,…OÉ«°S óé°ùe ≈∏Y IÓ˘˘ ˘°üdGh ,ÚŸÉ˘˘ ˘©˘ ˘ dG ÜQ ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ d ó˘˘ ˘ ª◊G ó˘ªfi ,ÚŸÉ˘©˘dG ÜQ ∫ƒ˘˘°SQ ≈˘˘∏˘ Y ΩÓ˘˘°ùdGh ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U .Ú©ªLCG º∏°Sh ..ó©H ÉeCG IQôÙG ᢢ bQƒ˘˘ ˘dG √ò˘˘ ˘g ‘ ô˘˘ ˘Xɢ˘ ˘æ˘ ˘ dɢ˘ ˘a ¬jOÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y Éj ÉfCG ¬fCG Ióªà©ŸGh ¥ôÙG ‘ áæFɵdG IQɪ©dG äóHCGh â°ùÑM ób kɢHô˘Zh ,kɢHƒ˘æ˘L í˘«˘eQ ø˘H IQɢª˘©˘ d IQhÉÛG ,¿Ó˘é˘ Y IQɢ˘ª˘ Y k’ɢ˘ª˘ °Th ,¥ƒ˘˘°ùdG ≥˘˘jô˘˘W ¿RÉfl ø˘e ɢ¡˘d Éà ,Ωɢ©˘dG ≥˘jô˘˘W kɢ bô˘˘°Th ≈∏Y É¡«dEG Ö°ùæj Ée ™«ªLh ¢VQCGh ÚcÉcOh ,¬jOÉ«°S ≥jôa ‘ ¥ôÙG ‘ øFɵdG óé°ùŸG ,¬«dEG Ö°ùæj A»°T πµd É¡JôLCG â°VôaCG óbh ¿ƒ©HQCG áæ°S ¢SCGQ πc ≈∏Y ¿PDƒŸG ≈£©j k’hCG OGóe ≥M É¡JôLCG øe OGR Éeh ,áµ°S á«HhQ (áë°VGh ÒZ áª∏c)h ƒdOh Ú©dG í«∏°üJh OÉ≤jEGh ,óé°ùŸG ¢SÉæc ¿PDƒŸG ≈∏Yh ,¿ÉÑ°Uh ƒ˘˘¡˘ a A»˘˘°T Qƒ˘˘còŸG ø˘˘ e OGR ¿EGh ,ìɢ˘ Ñ˘ ˘°üŸG ɢe â°ùÑ˘M ó˘bh ,êGô˘°ùdGh IQɢª˘©˘dG ìÓ˘˘°üd kGódÉN kGóHDƒe kÉØbhh kÉ°ùÑM IQɪ©dG øe ôcP øªa ,É¡«∏Y øeh ¢VQC’G ¬∏dG çôj ¿CG ¤EG øjòdG ≈∏Y ¬ªKEG ɉEÉa ¬©ª°S Éeó©H ¬dóH ’h ,π«cƒdG º©˘fh ¬˘∏˘dG ɢæ˘Ñ˘°ùMh ,¬˘fƒ˘dó˘Ñ˘j ,º˘«˘¶˘©˘dG »˘˘∏˘ ©˘ dG ¬˘˘∏˘ dɢ˘H ’EG Iƒ˘˘b ’h ∫ƒ˘˘M ¬˘dBGh ó˘ªfi ¬˘≤˘∏˘N ÒN ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘dG ≈˘˘∏˘ °Uh .¬Ñë°Uh ` g1297 ᢢ æ˘ ˘°S ô˘˘ NB’G iOɢ˘ ª˘ ˘L ‘ Qô˘˘ M .(Ω1880 áæ°S ƒjÉe) ‘ √ô¡e ¬jOÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y í«ë°U .ábQƒdG .ø°ùM øH º«gGôHEG øH π«∏N ∂dòH ó¡°T .…QGó∏b óªfi øH º°SÉb ∂dòH ó¡°T ™ÑJ πHCG ídÉ°U ¬«a …òdG ¿õıG ∂dòch Oƒªfi øH º°SÉL ∫É«YCG ¬«a …òdG IQɪ©dG ≈àM IQƒcòŸG IQɪ©dG ™e óé°ùŸG ≈∏Y ∞bh .ΩÓ°ùdGh ≈Øîj ’ ‘ √ô¡e ¬jOÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y í«ë°U .ábQƒdG ‘ √ô¡e ¬jOÉ«°S óªMCG øH º°SÉL í«ë°U .ábQƒdG ´õ¡e øH º°SÉb ï«°ûdG »°VÉ≤dG ôjô≤J :√ÉfOCG ¬Mô°ûc ≈˘˘ °ù«˘˘ Y …ó˘˘ d ´ô˘˘ °ûdG ᢢ ª˘ ˘ µfi ô˘˘ ˘°†M ɪ¡àë°U ∫ÉëH GôbCGh ¬jOÉ«°S AÉæHCG º°SÉLh á≤«KƒdG √òg ¬à檰†J Éà ɪgó°TQ ∫ɪch øe É¡©e Ée ™e IQƒcòŸG IQɪ©dG á«Øbh øe º¡dÉÑ≤à°SGh á∏Ñ≤dG øe É¡d ÚdƒŸG ¿RÉıG ø˘e …ΰTG ó˘b …ò˘˘dG ¿õıG ™˘˘e ᢢ∏˘ Ñ˘ ≤˘ dG ôNBG ‘ QƒcòŸG π°VÉa ∫BG óªfi øH ô°UÉf ‘ øFɵdG ºgóé°ùe ΩÉeEG ≈∏Y á≤«KƒdG √òg Ωõ∏j Ée ≈∏Yh ¿PDƒª∏d ÚY Ée ™e º¡≤jôa IQɢ˘ Ñ˘ ˘Y) êGô˘˘ °Sh OGó˘˘ eCG ø˘˘ e ó˘˘ é˘ ˘°ùª˘˘ ∏˘ ˘ d ¢ùæc ™e ∂dòH Ωƒ≤j øe ≈∏Yh (á°Sƒª£e á≤«KƒdG »bÉH) .... ∂dP øe Ωƒ≤jh ,óé°ùŸG .(¢Sƒª£e óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G ¢ù∏›-2

…OÉ«°S ø°ùM øH ¬∏dG óÑY PÉà°SC’G ôcòj ô¡à°TG »àdG ¿É°ùME’Gh ÈdG ∫ɪYCG øe ¿CG ‘ ¬fCG …OÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G É¡H ¬˘°ù∏› ‘ π˘Ñ˘≤˘à˘°ùj ∑QÉ˘ÑŸG ¿É˘°†eQ ô˘¡˘°T AGô˘≤˘Ø˘dG ø˘e kGÒÑ˘c kGOó˘Y ¥ôÙɢH ô˘eɢ©˘ dG º˘˘gÒ£˘˘Ø˘ à˘ H Ωƒ˘˘≤˘ jh ,Ωɢ˘à˘ jC’Gh Úcɢ˘°ùŸGh ‘ ¬dh ,√ôNBG ¤EG ô¡°ûdG ∫hCG øe º¡eGôcEGh øe ÒãµdG √ÒZ ‘h π«°†ØdG ô¡°ûdG ∂dP øµj º∏a ,¿É°ùME’Gh Oƒ÷Gh ,∫òÑdGh ∫GƒædG »˘£˘©˘j π˘H kɢe󢩢e ô˘¡˘æ˘ j ’h ,kÓ˘ Fɢ˘°S Oô˘˘j :∫ƒ≤j ¬dÉM ¿É°ùdh AÉ£©dG ∫õéjh íæÁh ¬o ˘ ˘°ùØ˘˘ f ∫ÉŸG ø˘˘ ˘e ≥˘˘ ˘à˘ ˘ ©˘ ˘ jo ⁄ AôŸG GPEG ¬˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ e ƒ˘˘ ˘ g …ò˘˘ ˘ dG ∫ÉŸG ¬˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ∏“ l≥˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘e ɢ˘ ˘ fCG …ò˘˘ ˘ ˘dG ‹É˘˘ ˘ ˘e ɉEG ’CG ¬˘˘ ˘ cQɢ˘ ˘ ˘J ɢ˘ ˘ ˘fCG …ò˘˘ ˘ ˘dG ∫ÉŸG ‹ ¢ù«˘˘ ˘ ˘dh πÑ≤à°ùj óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G ¿Éc ɪc øe ¬«∏Y ¿hóØj øjòdG ±ƒ«°†dG ¬°ù∏› ‘ AÉ¡Lhh QÉŒ øe ,¿Gó∏ÑdGh QÉ£bC’G ≈à°T ø˘eh ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG π˘NGO ø˘e AGô˘eCGh ¿É˘«˘ YCGh . ΩGôcE’G ájÉZ º¡eôµjh º¡Ø«°†«a É¡LQÉN

ºcÉM øe Ö∏£a ,øjôëÑdG »°VÉb ´õ¡e øH ¿CG áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG OÓÑdG ï«°ûdG π°VÉØdG ⁄É©dG ≈∏Y É¡«a ºµ◊G π«ëj ¬ÑfÉL ¤EGh ,ÊÉjõdG »éM øH ÜÉgƒdG óÑY ºLΟG º¡æe ,IÈÿGh …CGôdG πgCG øe l™ªL êÉ◊Gh ,…Oɢ«˘°S ó˘ª˘MCG ø˘˘H ≈˘˘°ù«˘˘Y êÉ◊G ¬˘˘d á˘∏˘«˘Ñ˘b ï˘«˘°T …ô˘°Shó˘dG ø˘°ùM ø˘H ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y øªMôdG óÑY êÉ◊Gh ,øjôëÑdG ‘ ô°SGhódG ó°TGQ øH óªfi êÉ◊Gh ,ÊÉjõdG óªfi øH ≈˘∏˘Y ∫O ¿EG Gò˘gh ,»˘˘∏˘ Y ø˘˘H ∫BG ¿É˘˘£˘ ∏˘ °S ø˘˘H É¡æµj »àdG IÒѵdG á≤ãdG ≈∏Y ∫ó«d ,A»°T ´õ˘¡˘e ø˘H º˘°Sɢb ï˘«˘°ûdG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG »˘˘°Vɢ˘b áfɵŸG ≈∏Yh ,…OÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y êÉë∏d Gòg ∫ój ɪc ,¬jód É¡H ≈¶ëj »àdG á©«aôdG ,Òæ˘à˘°ùŸG π˘≤˘©˘dGh ,á˘Ñ˘bÉ˘ã˘ dG IÒ°üÑ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ,≈°ù«Y êÉ◊G ¬H ∞°üàj …òdG ,OÉbƒdG ôµØdGh á≤«KƒdG ‘ OQh Ée ¢üf ÇQÉ≤dG »NCG ∂«dEGh :É¡«dEG QÉ°ûŸG oº˘µ◊G Ú©˘à˘j »˘à˘dG π˘Fɢ°ùŸG ø˘e √ò˘˘gh ¿hôj ÉÃh ,É¡eƒ∏©eh ∫ƒ≤o©dG Ωƒ¡Øà ɡ«a ôeC’G ºµJô°†M øªa ,á«YôdG ºcÉM ºµëH óÑYh ,»éM øH ÜÉgƒdG óÑY ï«°ûdG ≈∏Y óªfi øH øªMôdG óÑYh ,ø°ùM øH ¬∏dG ¿É˘£˘ ∏˘ °S ø˘˘H 󢢰TGQ ø˘˘H ó˘˘ªfih ,Êɢ˘jõ˘˘dG ,¬˘jOɢ˘«˘ °S ó˘˘ª˘ MCG ø˘˘H ≈˘˘°ù«˘˘Yh ,»˘˘∏˘ ©˘ æ˘ Ñ˘ dG ¿ƒ˘˘©˘ ª˘ °ùjh ,ÚYRɢ˘æ˘ àŸG ÚH ¿hô˘˘°†ë˘˘ «˘ ˘a ¿ƒ˘dó˘à˘°ùjh ,‘ɢæŸG Iɢaɢæ˘eo h »˘YóŸG iƒ˘˘YO äɢ«˘°†à˘≤˘oe ¿ƒ˘é˘ à˘ æ˘ à˘ °ù«˘˘a ¿ƒ˘˘©˘ ª˘ °ùj Éà .''ΩÓ°ùdGh ,É¡æe IAGÈdG hCG ,äÉjÉæ÷G ¿É°ùME’Gh ÈdG ∫ɪYCG øe

ø˘e ó˘j󢩢dG ó˘ª˘ MCG ø˘˘H ≈˘˘°ù«˘˘Y êɢ˘ë˘ ∏˘ d ô¡à°TG »àdGh ¿É°ùME’Gh ÈdGh ÒÿG ∫ɪYCG :∂dP øªa ¬∏dG ¬ªMQ É¡H …OÉ«°S óé°ùe AÉæH-1

ó˘ª˘MCG ø˘H ≈˘°ù«˘Y êɢë˘∏˘d í˘Ñ˘°UCG ¿CG 󢩢H IQÉŒ ‘ ¬dƒNO áé«àf á∏FÉW IhôK …OÉ«°S º°SÉL êÉ◊G ¬≤«≤°Th ƒg ΩÉb ó≤a ,DƒdDƒ∏dG ,º¡à«H Üôb óé°ùe AÉæÑH …OÉ«°S óªMCG øH óé°ùà ó©H ɪ«a óé°ùŸG Gòg »ª°S óbh AÉæÑdG áæ°S º∏©oJ ’ ,IÉæoÑdG ¤EG áÑ°ùf …OÉ«°S áæ˘°S π˘Ñ˘b ∂°T’h ɢ¡˘æ˘µ˘d á˘bó˘dG ¬˘Lh ≈˘∏˘Y Ú°ù°SDƒŸG Iɢ˘ ah ó˘˘ ©˘ ˘Hh , (Ω1880) `˘ g1297 πeGƒ©d áé«àf óé°ùŸG AÉæH ´ó°üJ IÎØH ≈˘°ù«˘Y ø˘H ¬˘∏˘dG ó˘˘Ñ˘ Y êÉ◊G Ωɢ˘≤˘ a ø˘˘eõ˘˘dG ∂dPh óé°ùŸG AÉæH ójóéàH kGQƒµ°ûe …OÉ«°S OóL øe ôNBGh ,(Ω1930) `g1349 áæ°S πÑb ¬∏dG óÑY øH ø°ùM êÉ◊G ƒg óé°ùŸG AÉæH ‹GƒM ∂dPh ¬∏dG ¬ªMQ …OÉ«°S ≈°ù«Y øH .(Ω1950) `g1369 áæ°S

.É¡ª°SG QÉéàdG øe ¬FÉbó°UCG

ájƒb á∏°U ≈∏Y óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G ¿Éc ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG π˘˘NGO Dƒ˘ dDƒ˘ ∏˘ dG QÉŒ ø˘˘ e Oó˘˘ ©˘ ˘H Qƒ¡°ûŸG DƒdDƒ∏dG ôLÉJ ºgô¡°TCG øªa É¡LQÉNh ¢SQGó˘˘e ¢ù°SDƒ˘ e π˘˘æ˘ jR »˘˘∏˘ ˘Y ó˘˘ ªfi êÉ◊G »˘˘HOh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dGh ᢢµ˘ ˘eh Ió˘˘ L ‘ ìÓ˘˘ Ø˘ ˘dG ø˘H Ú°ùM êÉ◊G Dƒ˘ dDƒ˘ ∏˘ dG ô˘˘Lɢ˘Jh ,»˘˘Ñ˘ eƒ˘˘Hh ∂dP ¤EG Ò°ûJ á≤«Kh √ògh ,ô£e øH ¿Éª∏°S ø˘H Ú°ùM êÉ◊G ø˘e á˘˘Ñ˘ g ø˘˘Y IQɢ˘Ñ˘ Y »˘˘gh øH ¿Éª∏°S êÉ◊G ¬∏‚ ¤EG ô£e øH ¿Éª∏°S ó˘ª˘MCG ø˘H ≈˘°ù«˘Y êÉ◊G ɢ¡˘«˘∏˘Y ó˘¡˘°T ô˘£˘ e :¬°üf Ée É¡«a AÉL ,…OÉ«°S º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH ¿CG ƒ˘˘g ±ô˘˘MC’G √ò˘˘ g ô˘˘ jô˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘d ÖLƒŸG ô˘£˘e ø˘H ¿É˘ª˘∏˘ °S ø˘˘H Ú°ùM Ωô˘˘µŸG π˘˘Lô˘˘dG Iô°ûY Ú°ùM øH ¿Éª∏°S ¬æHG ÖghCGh ≈£YCG ∫ÉŸG øe ¬°üîj …òdG ¬ª¡°S øe á«HQ ±’BG , Ú°ùM øH ¿Éª∏°S ¬æHG ÚHh ¬æ«H ∑ΰûŸG ¬æHG â«H çÉKCG øe ¬≤ëà°ùj Ée kÉ°†jCG √É£YCGh ɇ ∂dP ÒZh ôØ°Uh ∫Rh »∏M øe QƒcòŸG ¿Éª∏°S øH Ú°ùM øe áÑ¡dG äQó°U ¬H ™Øàæj áë«ë°U áÑg ¬∏≤Y ∫ɪch ¬àë°U ∫ÉM ƒgh ÜÉéjE’G øe áë°üdG §FGô°T ≈∏Y á∏ªà°ûe ¢ù«˘∏˘a Qɢ«˘à˘N’Gh ´ƒ˘£˘dɢH Rƒ◊Gh ∫ƒ˘Ñ˘≤˘dGh ≥˘˘M ’h iƒ˘˘YO ∂dP ‘ ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘MC’ . º∏©«d `g1319 ᢢ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ °S ÒÿG ô˘˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ °U ‘ Qô˘˘ ˘ ˘M .(Ω1901) ¤EG Ò≤ØdG ÉfCGh ábQƒdG √òg ‘ Ée â«°†eCG .ºàÿG ô£e øH ¿Éª∏°S øH Ú°ùM ¬∏dG øH ≈°ù«Y πbC’G ábQƒdG √òg ‘ Éà ó¡°T øH ¿Éª∏°S øH Ú°ùM ΩôµŸG QGôbEG øe ó°TGQ ≈Øch ¬∏≤Y ∫ɪch ¬àë°U ∫ÉM ƒgh ô£e .kGó«¡°T ¬∏dÉH óªfi øH »∏Y ábQƒdG √òg ‘ Éà ó¡°T . »∏Y ¬˘jOɢ«˘ °S ó˘˘ª˘ MCG ø˘˘H ≈˘˘°ù«˘˘Y ∂dò˘˘H ó˘˘¡˘ °T .ºàÿG IÈÿGh …CGôdG πgCG øe ≈°ù«Y

ᢢ«˘ °†b ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘jɢ˘°†≤˘˘ dG ¢†©˘˘ H ‘ âØ˘˘ bh º°SÉb ï«°ûdG ¢ù«FôdG »°VÉ≤dG ≈∏Y â∏µ°TCG

…OÉ«°S óé°ùe øY IòÑf

,kÉ©Hôe kGÎe 366 óé°ùŸG áMÉ°ùe ≠∏ÑJ ‘ IÓ°üdG âØbhCG óbh ,π°üe 200 `d ™°ùàjh äó«YCG ºK ¬æe AõL ≈YGóJ ¿CG ó©H óé°ùŸG ,202 ≈æÑe ‘ óé°ùŸG ™≤j .Úæ°S ™°†H øe .¥ôÙG ,209 ™ª› ,911 ≥jôW

≥˘˘j󢢰U ó˘˘ªfi ¥GRô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y ó˘˘ «˘ ˘°ùdG ñQDƒŸG ïjQÉJ ‘ ¢SQÉØdG Iƒ¡°U) ¬HÉàc ‘ Égôcòj , (323¢U) (¢SQÉa ÜôY √ó¡H ájôb øY IòÑf

ájôb »bô°T ™≤J √ó¡H ájôb ¿CG'' ∫ƒ≤j ájôb »HôZh ,äGÎeƒ∏«c 6 áaÉ°ùe ¿hOQÉæc »æH á≤£æe OhóM ≈°übCG ‘ »g »àdG õ«æ°T ¥ô°ûdG øe »bô°ûdG º°ù≤dG ÚjQƒ°üædG ódÉN ∫õæe 700 ≈∏Y …ƒà– .kGÎeƒ∏«c 30 áaÉ°ùe ,¢ü÷Gh â檰S’Gh QÉéMC’ÉH É¡°†©H »æÑe ,Ú£˘dGh Qɢé˘MC’ɢH »˘æ˘Ñ˘e ô˘˘NB’G ɢ˘¡˘ °†©˘˘Hh ¿ƒ˘≤˘£˘æ˘j ,ÖgòŸG ƒ˘«˘©˘aɢ°T ¿ƒ˘«˘æ˘°S ɢ¡˘fɢµ˘°S ô¡°TCG øeh ,á«∏ÙG áé¡∏dÉH á«fGôjE’G á¨∏dG ∫BG ,IOÉ°ùdG ,QÓ°SÉH ∫BG :ájô≤dG √òg ôFÉ°ûY ∫ɪc ƒH ∫BG ,¢ùjôdG ƒH ∫BG ,ójhR óªfi ƒH ,ÒŸG ƒH ∫BG ,¿ƒJ óªMCG óªfi ƒH ∫BG ,ø°ùM πNO QOÉ°üe øeh ,»FÓe ƒH ∫BG ,ñGôa ƒH ∫BG ,Ò©˘˘ °ûdGh í˘˘ ª˘ ˘≤˘ ˘dɢ˘ c ,ᢢ YGQõ˘˘ dG :ᢢ jô˘˘ ≤˘ ˘ dG Qƒ“ π«°ü–h ,≠ÑàdGh ,¢üª◊Gh ,¢Só©dGh ´Gƒ˘fCG ™˘«˘ª˘L ᢢYGQR ¤EG ᢢaɢ˘°VE’ɢ˘H π˘˘î˘ æ˘ dG √ɢ«ŸG ≈˘∏˘Y …ô˘dG ‘ ø˘jó˘ª˘ à˘ ©˘ e äGhô˘˘°†ÿG IQÉéàdG ∂dòc πNódG QOÉ°üe øeh ,á«aƒ÷G .''¿Gƒ«◊G á«HôJh á«∏ÙG øjôëÑdG ¤EG …OÉ«°S Iô°SCG π«MQ

∞≤f ⁄ »àdG- ±hô¶dG ¢†©Ñd áé«àf ºK IÒÑc áYƒª› äQôb ó≤a -É¡à≤«≤M ≈∏Y ¤EG π«MôdG áÁôµdG Iô°SC’G √òg OGôaCG øe ,ô£b ádhóc á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T πMGƒ°S - ø˘jô˘ë˘Ñ˘dGh ,Ió˘ë˘àŸG ᢢ«˘ Hô˘˘©˘ dG äGQɢ˘eE’Gh óbh - Iô°SC’G OGôaCG º¶©e É¡«dEG ìõf »àdGh ø˘˘H …Oɢ˘«˘ °S êÉ◊G ÈcC’G Iô˘˘ °SC’G ó˘˘ L Ωó˘˘ b ∂dP º˘˘∏˘ ©˘ j ’- √ó˘˘ dGh π˘˘ H :π˘˘ «˘ ˘bh ∞˘˘ °Sƒ˘˘ j IôjõL ¤EG ìhõædÉH - IÎØdG Ωó≤d ójóëàdÉH ‘ IQÉŒ ¬jód âfÉch ,ô≤à°SG É¡Hh ¥ôÙG ‘ …OÉ«°S â«H ¢ù°SCG øe ƒgh ,á«FGò¨dG OGƒŸG ΩÉY πÑb -QóbCG ɪ«a - ∂dPh ,∫hC’G √AÉæH .(Ω1785 πÑb) `g1200

√O’hCGh ¬LGhR

…OÉ«°S Iô°SCG ä’ÉLQ ô¡°TCG øe

øjódƒH ¥RQh óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G êhõJ ‘ƒ˘˘J ó˘˘bh ∞˘˘°Sƒ˘˘j º˘˘¡˘ ˘a O’hC’G ɢ˘ eCG ,âæ˘˘ Hh ≈∏Y ∞≤f º∏a âæÑdG ÉeCGh ,¬∏dG óÑYh ,kGÒ¨°U

OóY áÁôµdG Iô°SC’G √òg øe ô¡à°TG óbh ø˘˘ e Qɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dGh ¿É˘˘ «˘ ˘YC’Gh ä’ɢ˘ Lô˘˘ ˘dG ø˘˘ ˘e :ºgô¡°TCG øH óªMCG êÉ◊Gh ,∞°Sƒj øH …OÉ«°S êÉ◊G óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊Gh ,∞°Sƒj øH …OÉ«°S øH º°SÉL êÉ◊Gh - ¬d ºLΟG - …OÉ«°S øH øH ¬∏dG óÑY êÉ◊Gh ,¬≤«≤°T …OÉ«°S øH óªMCG øH óªMCG êÉ◊Gh ,…OÉ«°S øH óªMCG øH ≈°ù«Y óªfi êÉ◊Gh ,…OÉ«°S øH óªMCG øH º°SÉL ø°ùM êÉ◊Gh ,…OÉ«°S øH óªMCG øH º°SÉL øH øe ºgÒZh ,…OÉ«°S ≈°ù«Y øH ¬∏dG óÑY øH .√É÷Gh π°†ØdG πgCG ¬d ºLΟG ódGh øY IòÑf

…OÉ«°S ø°ùM øH ¬∏dG óÑY PÉà°SC’G ôcòj ø˘˘ H ó˘˘ ª˘ ˘MCG êÉ◊G - ¬˘˘ d º˘˘ LΟG ó˘˘ ˘dGh - ¿CG (èjôa) »M ó«dGƒe øe ∞°Sƒj øH …OÉ«°S `g1225 ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘°S ¥ôÙG ᢢ ˘ æ˘ ˘ ˘jóà …Oɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘°S ,᢫˘FGò˘Z OGƒ˘eh Dƒ˘dDƒ˘d ô˘Lɢ˘J ¿É˘˘ch (Ω1811) ,≈°ù«Yh ,∞°Sƒj :O’hC’G øe ¬jód ¿Éc óbh øjôëÑdÉH ‘ƒJ ¬fCG ôcòj ɪc ,IQÉ°Sh ,º°SÉLh áæ°S kÉeÉY 85 ÚfɪKh á°ùªN øY øaO É¡Hh .¤É©J ¬∏dG ¬ªMQ (Ω1896) `g1313

óé°ùŸG áªFCG

ø˘˘H í˘˘dɢ˘°U ï˘˘«˘ °ûdG ø˘˘H ó˘˘ª˘ ˘MCG ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ó˘˘Ñ˘ Y Ö≤˘˘∏ŸG) …Oɢ˘«˘ °S ï˘˘«˘ °ûdG ,º˘˘«˘ ˘gGô˘˘ HEG øH …OÉ«°S øH óªMCG øH ∞°Sƒj øH (óª°üdG ` g1377/6/20 ‘ ‘ƒJ kGôjô°V ¿Éch ∞°Sƒj óªMCG ¬∏dG óÑY , Ω1958 ôjÉæj 12 ≥aGƒŸG ,∂∏ŸG óÑY ∑QÉÑŸG óªM øH ∑QÉÑe ,Oƒ°SC’G .‹ó«Ñ©dG ¬∏dG óÑY óªfi óªMCG

√ódƒe

èjôØH …OÉ«°S øH óªMCG øH ≈°ù«Y ódh .øjôëÑdG øe ¥ôÙG áæjóe ‘ …OÉ«°S

¿ƒfPDƒŸG

ó˘˘ª˘ MCG ,‹ƒ˘˘¡˘ dG »˘˘∏˘ Y ,‹ƒ˘˘¡˘ dG í˘˘dɢ˘°U ,Oƒ˘°SC’G ó˘ª˘MCG ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y ,ô˘jô˘¨˘dG ≈˘˘°Sƒ˘˘e øH ∞°Sƒj øH (óª°üdG óÑY Ö≤∏ŸG) …OÉ«°S ,∫ÓL ø°ùM ¬∏dG óÑY ,…OÉ«°S øH óªMCG .‹ó«Ñ©dG ¬∏dG óÑY óªfi

¬JCÉ°ûf

º∏©Jh á¶aÉfi Iô°SCG ‘ áæ°ùM ICÉ°ûf CÉ°ûf ,áHÉàch ,IAGôb øe (´ƒ£ŸG) ÜÉàoµdG ‘ ÇOÉÑŸG ¿BGô≤dG øe kGôaGh kÉ£°ùb ßØM ɪc ,ÜÉ°ùMh êÉ◊G √ódGh √òNCG Èch Ö°T ¿CG ó©H ,ËôµdG IQɢé˘à˘ dG ∫ƒ˘˘°UCG º˘˘∏˘ ©˘ à˘ a ¥ƒ˘˘°ùdG ¤EG ó˘˘ª˘ MCG á˘æ˘¡˘e ∫ƒ˘°UCG º˘∏˘ ©˘ J ɢ˘ª˘ c ,AGô˘˘°ûdGh ™˘˘«˘ Ñ˘ dGh ÚH õ˘«˘«˘ª˘à˘dGh ,¬˘eɢé˘MCGh ¬˘˘fGRhCGh ,Dƒ˘ dDƒ˘ ∏˘ dG .¬ÄjOQh √ó«L

í«ë°üJ

¬HÉàc ‘ QOƒ÷G ìÓ°U ñC’G √ôcP Ée ÉeCG ïjQÉJ ¿CG øe (184¢U) (¥ôÙG óLÉ°ùe) ¿ô˘≤˘dG á˘jGó˘H ™˘˘e'' ¿É˘˘c ó˘˘é˘ °ùŸG ¢ù«˘˘°SCɢ J ¬fCG ÜGƒ°üdGh , í«ë°U ÒZ Gò¡a ''Ω1900 ‘ ɪc (Ω1880) πÑb `g1297 áæ°S πÑb »æH .á«dÉàdG á≤«KƒdG

¬ØFÉXhh ¬∏ªY

á«Øbh á≤«Kh

óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G øe á≤«Kh √ògh

ÌcCG óæ¡dG OÓH ¤EG ôaÉ°Sh ,DƒdDƒ∏dG IQÉŒ √ódGh IQhÉ°ûà ∂dP ôKEG ≈∏Y ΩÉb ,Iôe øe ¬≤«≤°Th ƒg ¬°üîJ IQÉŒ πªY ‘ ¬≤«≤°Th êÉ◊G √ódGh IQÉŒ øY ∫É°üØf’Gh ,º°SÉL ≈∏Y õµJôJ âfÉc ¬JQÉŒ ¿CGh kÉ°Uƒ°üN ,óªMCG »àdG DƒdDƒ∏dG IQÉŒ ÉeCG ,á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉŒ ≥˘˘«˘ °V ¥É˘˘£˘ f ‘ ɢ˘¡˘ °SQÉÁ ¿É˘˘µ˘ a ɢ˘ ¡˘ ˘°SQÉÁ ∫ÉŸG ¢SCGQ ô¨°üd kGô¶f ∂dPh ,§«°ùH πµ°ûHh …CGôdG òNCGh QhÉ°ûàdG ó©Hh ,¬µ∏àÁ ¿Éc …òdG ≈∏Y º°SÉL ¬≤«≤°Th óªMCG êÉ◊G √ódGh ≥aGh ø˘Ø˘°ùdG ¢†©˘H AGô˘°ûH ≈˘°ù«˘˘Y CGó˘˘Hh ,Iô˘˘µ˘ Ø˘ dG êGôîà°SG ‘ É¡dɪ©à°SGh (Ö°ûÿG) á«YGô°ûdG ø°ùM øH ¬∏dG óÑY PÉà°SC’G ôcòjh ,DƒdDƒ∏dG ¿Éc …OÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y êÉ◊G ¿CG …OÉ«°S ,á«YGô°ûdG øØ°ùdG øe ÒÑc ∫ƒ£°SCG √óæY º˘°ù≤˘dGh ,ƒ˘g ɢ¡˘æ˘e kɢª˘°ù˘pb Ò°ùj ¿É˘c »˘˘à˘ dGh êGôîà°S’ ∂dPh º°SÉL ¬≤«≤°T √Ò°ùj ôNB’G kÉ°†jCG øØ°ùdG ¢†©H ôLDƒj ¿Éc ɪc ,DƒdDƒ∏dG ™ªàŒh º°SƒŸG »¡àæj ¿CG ó©Hh ,᪡ŸG ¢ùØæd ,ÅdBÓdG øe á«aÉc ᫪c ¬≤«≤°T óæYh √óæY ¤EG ôØ°ùdÉH ɪgÓc hCG ¬≤«≤°T hCG ƒg Ωƒ≤j QÉ©°SCÉH ∫ƒ°üÙG ¿É©«Ñj å«M ,óæ¡dG OÓH .á©ØJôoe ìÉHQCG ≈∏Y ¬æe ¿Ó°üëjh ,á¶gÉH øjôëÑdG ¤EG ɪ¡JOƒY ≥jôW ‘ ¿Éeƒ≤j ɪc ᢫˘FGò˘¨˘dG OGƒŸGh ™˘Fɢ°†Ñ˘˘dG ø˘˘e Oó˘˘Y AGô˘˘°ûH ôµ°ùdGh ,Iƒ¡≤dGh ,…É°ûdGh ,RôdG É¡æe »àdGh Ú≤«≤°ûdG IQÉŒ πLCG øe Gògh ,∂dP ÒZh âfɢc »˘à˘dGh ,᢫˘ FGò˘˘¨˘ dG OGƒŸG ‘ ɢ˘ª˘ gó˘˘dGhh ø˘H ó˘ª˘MCG êÉ◊G ɢª˘gó˘dGƒ˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH π˘µ˘°ûJ áé«àfh .¬∏ªY ‘ á°ù«FôdG IQÉéàdG …OÉ«°S ó≤a ®ƒë∏ŸG ɪ¡Wɢ°ûfh ᢫˘dɢ©˘dG ɢª˘¡˘à˘ª˘¡˘d äɢMɢé˘æ˘dG ƒ˘∏˘J äɢMɢé˘æ˘dG ɢª˘¡˘«˘∏˘Y âdɢà˘J ɪ¡à≤˘«˘≤˘°T äQô˘≤˘a ,á˘ª˘î˘°V kɢMɢHQCG ɢ≤˘≤˘Mh ɪ¡JQÉŒ ‘ É¡©e ∫ƒNódG óªMCG âæH IQÉ°S ™HGôdG ≥«≤°ûdG ÉeCG ,∂dP ≈∏Y É≤aGƒa áµjô°ûc ∑ΰûj º˘∏˘a ó˘˘ª˘ MCG ø˘˘H ∞˘˘°Sƒ˘˘j êÉ◊G ƒ˘˘gh ¬JQÉŒ ¬jód âfÉc πH ,DƒdDƒ∏dG IQÉŒ ‘ º¡©e ó©H ‘ƒJ óbh ø°ùdÉH kGÒÑc ¿Éc ɪc ,á°UÉÿG .π«∏≤H (Ω1896) `g1313 áæ°S

Ëó≤dG …OÉ«°S óé°ùŸ IQOÉf á£≤d

ô¨°UC’G ¬≤«≤°T ™e ≈°ù«Y πªY ájGóÑdG ‘ øH óªMCG êÉ◊G ɪgódGh IóYÉ°ùe ‘ º°SÉL ,á«FGò¨dG OGƒŸGh DƒdDƒ∏dG ‘ ¬JQÉŒ ‘ …OÉ«°S ±ÎMGh ,kGó«L ¥ƒ°ùdG ≈°ù«Y ±ôY ¿CG ó©Hh

ø°ùÙG ¬«LƒdG …OÉ«°S óªMCG øH ≈°ù«Y (Ω1921 - Ω1836) (`g1339 - `g1251)

Dƒ˘ dDƒ˘ ∏˘ dG ô˘˘Lɢ˘Jh ,ø˘˘°ùÙG ¬˘˘«˘ Lƒ˘˘ dG :ƒ˘˘ g ø˘H ó˘ª˘MCG ø˘H ≈˘°ù«˘Y êÉ◊G ô˘ª˘©ŸG ,Qƒ˘˘¡˘ °ûŸG .»©aÉ°ûdG »æjôëÑdG ∞°Sƒj øH …OÉ«°S Üô©dG á¨d ‘ ''…OÉ«°S'' áª∏c ≈æ©e

áª∏c ≈æ©e øY ËôµdG ÇQÉ≤dG πFÉ°ùàj ób ‘ OQh :∫ƒ˘˘bCɢ a Üô˘˘©˘ dG ᢢ ¨˘ ˘d ‘ ''…Oɢ˘ «˘ ˘°S'' IOÉe (2047/1) Qƒ¶æe øH’ (Üô©dG ¿É°ùd) OÉ°S :∫É≤j ,±ô°ûdG : IOÉ«°ùdGh'' : O -h -¢S ‘h .√ÒZh …ôgƒ÷G GOODƒ°Sh GOƒ°S Oƒ°ùj OOƒ°ùdG º°S’Gh ,IOÉ«°S Oƒ°ùj OÉ°S :ìÉÑ°üŸG ≈˘˘ã˘ fC’Gh 󢢫˘ ˘°S ƒ˘˘ ¡˘ ˘a ,±ô˘˘ °ûdGh óÛG ƒ˘˘ gh ,IOɢbh ó˘Fɢb :π˘ã˘e IOɢ˘°S : ê 󢢫˘ °Sh .I󢢫˘ °S πgCG øY Ó≤f ìÉë°üdG ‘h .. IOGPh óFGPh ó«÷G Üô©dG ⩪L ɉEG GƒdÉbh :Iô°üÑdG ¢SÉ«b ÒZ ≈∏Y óFÉ«°Sh óFÉ«L ≈∏Y ó«°ùdGh :ƒg ó«°ùdGh .õªg ÓH πYÉ«a π©«a ™ªL ¿C’ ¥Éa …òdG :ó«°ùdG :𫪰T øHG ∫Ébh .¢ù«FôdG »£©ŸG ™ØædGh ™aódGh ∫ÉŸGh π≤©dÉH √ÒZ :áeôµY ∫Ébh .¬°ùØæH Ú©ŸGh ¬bƒ≤M ‘ ¬dÉe ƒg :IOÉàb ∫Ébh .¬Ñ°†Z ¬Ñ∏¨j ’ …òdG ó«°ùdG »ª°S :IÒN ƒHCG ∫Ébh .º«∏◊G ´QƒdG óHÉ©dG .''¢SÉædG OGƒ°S Oƒ°ùj ¬fC’ kGó«°S (ᢢ«˘ aɢ˘µ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘°Vô˘˘dG ìô˘˘ °T) ‘ OQhh kGôHÉc IOÉ«°ùdG çQh :º¡dƒb Gòch'' :(320/4) øY π°†ØdG ‘ GRhÉéàe kGôHÉc ,…CG môHÉc øY 󢩢 H Gô˘˘Hɢ˘c …CG :º˘˘¡˘ °†©˘˘H ∫ɢ˘bh ,ô˘˘NBG ô˘˘Hɢ˘c .''ôHÉc øHG á«ØdCG ≈∏Y π«≤Y øHG ìô°T) ‘ OQhh :ºgóMCG ∫Ébh'' :¬°üf Ée (∂dÉe ≈˘˘ à˘ ˘Ø˘ ˘dG ¬˘˘ eƒ˘˘ b ‘ Oɢ˘ °S º˘˘ ∏˘ ˘Mh ∫ò˘˘ Ñ˘ ˘H Ò°ùj ∂«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y √ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jEG ∂fƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ch º˘¶˘Yh ᢩ˘aô˘dG »˘gh ,IOɢ«˘ °ùdG ø˘˘e Oɢ˘°ùa ‘ Oƒ°ùj πLôdG ¿CG :â«ÑdG ≈æ©eh .¿CÉ°ûdG ∫ÉŸG ∫ò˘Ñ˘H ¬˘˘JÒ°ûY ‘ √ô˘˘cP ¬˘˘Ñ˘ æ˘ jh ¬˘˘eƒ˘˘b ¿ƒµJ ¿CG äOQCG ¿EG ∂«∏Y Ò°ùj ƒgh ,º∏◊Gh .''πLôdG ∂dP (253/1) (AÉ¡≤ØdG á¨d ºé©e) ‘ OQhh Gƒ∏©Lh ¬eƒb ¬«∏Y ™ªàLG øe :ƒg ó«°ùdG'' .''¬«a …òdG Òî∏d ¬«dEG ºgôeCG Ú°ù◊G »˘HC’ (ᢨ˘∏˘dG ¢ù«˘˘jɢ˘≤˘ e) ‘ OQhh ÉeCÉa'' : (87/3) ÉjôcR øH ¢SQÉa øH óªMCG ôµfCGh .º«∏◊G :ó«°ùdG :Ωƒb ∫É≤a IOÉ«°ùdG ɉEG :GƒdÉbh ,º∏◊G øe Gòg ¿ƒµj ¿CG ¢SÉf .√OGƒ°S ¤EG ¿ƒÄéà∏j ¢SÉædG ¿C’ kGó«°S »ª°S ¿Óa :∫É≤jh .í°UCGh ∫hC’G øe ¢ù«bCG Gògh .''¬æe IOÉ«°S ≈∏YCG …CG ,¿Óa øe Oƒ°SCG :ôYÉ°ûdG ∫Ébh …ò˘˘dGh ''IOɢ˘«˘ ˘°ùdG'' º˘˘ «˘ ˘°T ɢ˘ ©˘ ˘eɢ˘ L ɢ˘ j Öé˘˘æ˘ e ø˘˘Y ɢ˘Ñ˘ é˘ ˘æ˘ ˘e ᢢ Hɢ˘ é˘ ˘æ˘ ˘dG çQh ɢ˘ ˘°û◊G ‘ Qɢ˘ ˘f Ö«˘˘ ˘¡˘ ˘ ˘d ∂«˘˘ ˘ dEG ƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘°TCG ÖæŒ ⁄ ¿EG ¥ƒ˘˘ ˘ °ûdG í˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ H »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ °üJ øe IPƒNCÉe (…OÉ«°S) á¶Ød ¿CG π°UÉ◊Gh IOɢjô˘dGh á˘eɢYõ˘dGh IOɢ«˘ ≤˘ dG »˘˘gh IOɢ˘«˘ °ùdG º˘˘«˘ YRh .±ô˘˘°ûdGh ¿Cɢ °ûdG º˘˘¶˘ Yh ᢢ©˘ aô˘˘dGh IÒ°û©dG ¬«dEG OÉ≤æJ øe ƒgh ,ºgó«°S Ωƒ≤dG ,¬jCGQ IOƒ÷ ,á°SÉjôdÉH ¬d øYòJh ,IOÉ«°ùdÉH ∂dòc (…OÉ«°ùdG)h ,¬àª«°T πÑfh ,¬àªg ó©Hh á°SÉFôdGh IOÉ«°ùdG Oƒ©J øe ƒgh …OÉ«≤dÉc ¬˘©˘ Hɢ˘W äQɢ˘°U ≈˘˘à˘ M IOɢ˘«˘ ≤˘ dGh ᢢeɢ˘Yõ˘˘dGh ÊÉ©ŸG √òg ÖfÉL ¤EG (…OÉ«°S)h ,¬à«é°Sh π˘ª˘©˘à˘°ùJ âfɢc »˘à˘dG áÁó˘≤˘dG Aɢª˘°SC’G ø˘e ådÉãdG ¿ô≤dG ‘ øjôëÑdG ‹ÉgCG ¢†©H óæY ¢†©˘H ‘ ɢ¡˘«˘∏˘Y âØ˘bh ɢª˘c …ô˘é˘ ¡˘ dG ô˘˘°ûY √òg ‘ π°UÉM ƒg ɪch ,áÁó≤dG ≥FÉKƒdG º°SG ƒg ∞°Sƒj øH …OÉ«°ùa áÁôµdG Iô°SC’G .º∏YCG ¬∏dGh Iô°SCÓd ÈcC’G ó÷G …OÉ«°S Iô°SCG ïjQÉJ

ø°ùM øH ¬∏dG óÑY π°VÉØdG PÉà°SC’G ôcòj …OÉ«°S øH óªMCG øH ≈°ù«Y øH ¬∏dG óÑY øH ∫ƒ°UCG äGP Iô°SCG …OÉ«°S Iô°SCG ¿CG ∞°Sƒj øH ,á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T øµ°ùJ âfÉch ,á«HôY ô˘˘°SC’G ø˘˘e ìõ˘˘f ø˘˘e ™˘˘e ɢ˘¡˘ ˘æ˘ ˘e âMõ˘˘ f º˘˘ K Ghô≤à°SGh ,¢SQÉa OÓH πMGƒ°S ¤EG πFÉÑ≤dGh äGƒ˘æ˘°S ''√ó˘¡˘H'' ɢ¡˘d ∫ɢ≤˘ j ᢢjô˘˘b ‘ ∑ɢ˘æ˘ g äóLƒa ájô≤dG √òg øY âãëH óbh ,á∏jƒW


alamal

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

haali@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

20

(539)

ó«ª◊G óÑY ióg :OGóYEG

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ÉjÉ°†≤H ≈æ©J âÑ°S Ωƒj πc Qó°üJ á«YƒÑ°SCG áëØ°U

π`eC’G

á°ùªg …hòd ¥ó°U ¿É°ùd ..πeC’G áëØ°U á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G

ó«ª◊GóÑY ióg

ɢ¡˘«˘a ¢Vô˘©˘j á˘ª˘«˘b äɢYƒ˘°Vƒ˘e ø˘e ''ø˘Wƒ˘dG'' Ió˘jô˘L ¬˘eó˘˘≤˘ J ÉÃ ó˘˘«˘ °TCG ¿CG OhCG ™ª˘àÛG äɢYɢ£˘b ™˘«˘ª÷ ᢫˘eÓ˘YEG äɢ«˘£˘¨˘Jh ∫ɢª˘YCG ø˘e ¬˘H ¿ƒ˘eƒ˘≤˘j ɢe ¿hQôÙG .ΩÉY πµ°ûH á«HOC’G äÉYƒ°VƒŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH π˘eC’G á˘ë˘Ø˘°U ‘ 󢫢 ª◊Gó˘˘Ñ˘ Y ió˘˘g ᢢ«˘ Ø˘ ë˘ °üdG ¬˘˘H Ωƒ˘˘≤˘ J ɢ˘e IOɢ˘°TE’ɢ˘H ¢üNCGh …hP á˘Ä˘a ¢üî˘J äɢYƒ˘°Vƒ˘e ø˘e ɢ¡˘«˘ a Öà˘˘µ˘ j ɢ˘eh á˘˘ë˘ Ø˘ °üdG √ò˘˘g ¿EG ,ᢢ«˘ Yƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ÉjÉ°†b ≈∏Y ±ô©à∏d ™ªàÛG äÉÄa ™«ª÷ á©°SGh kÉbÉaBG âëàa á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G áÄØd π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ∫É› ‘ ójó÷G ≈∏Y ±ô©àdGh ÉgQƒeCG á÷É©eh ábÉYE’G .»æjôëÑdG ™ªàÛG øe %10 ¬àÑ°ùf Ée πµ°ûJ ‘ πª©j ÒÑc ´É£b É¡©HÉàj ôîa ábGô°TEGh πeCG ¥ÉaBG âëàa ≥ëH áëØ°üdG √òg ¿EG »¡a ,‹hódGh »ª«∏bE’Gh »∏ÙG iƒà°ùŸG ≈∏Y á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ä’É› ô˘£˘°ùJ ɢ¡˘Hh ,ᢰUÉÿG äɢLɢ«˘à˘M’G …hP π˘ã“ ¥ó˘°U ¿É˘°ùdh ≥˘ë˘H ᢫˘eÓ˘YEG á˘∏˘ «˘ °Sh §HQ á∏°U ¿ƒµàd ,IójóL á∏ëH ôªà°ùj ¿CG πeCÉf kÉ«dÉãe kÉ¡LƒJ ''øWƒdG'' IójôL ä’ÉÛG ‘ äGóéà°ùŸGh QÉÑNC’G π≤æd äÉ©eÉ÷G ‘ á«ãëÑdG ™LGôŸG ™e π°UGƒJh .á«ÑjQóàdGh á«∏«gCÉàdG ‘ Éæ©e ÉgóLGƒJh áëØ°üdG Ió©e ¬H Ωƒ≤J …òdG ∫É©ØdG QhódG kGQó≤eh kGôcÉ°T ≈æªàfh ,™«ª÷G πÑb øe É¡H OÉ°ûj »àdG á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ᣰûfCGh äÉ«dÉ©a .≥«aƒàdG É¡d

ójóL ΩÉY Qƒ¡X ≈∏Y ΩÉY Qhôà Ωƒ«dG πØàëf ¿ƒµf ¿CG πeCÉfh ,QƒædG ¤EG πeC’G áëØ°U ,¬˘˘ «˘ dEG ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°üf ɇ kGAõ˘˘ L ɢ˘ æ˘ ˘≤˘ ˘≤˘ ˘M ó˘˘ b kɢ eɢ˘Y ¢Vƒ˘˘î˘ æ˘ d º˘˘µ˘ Hh º˘˘µ˘ ©˘ e 󢢩˘ à˘ °ùfh .¬JÓµ°ûeh √ƒ∏ëH kGójóL ,ºµJGRÉ‚EG ≈∏Y Aƒ°†dG kÉ©e §∏°ùf É¡dÓN øe »©j á∏«°Sh ¿ƒµf ¿CG ∫hÉëfh ’CG Öéj IAÉæH ábÉW ¥ƒ©ŸG ¿CG áeÉ©dG ó«Øà°ùj πH ,É¡©e π°UGƒàdG AôŸG ≈°ûîj QÉàîj óMCG óLƒj Óa ,Égó«Øjh É¡æe kÓc øµd ,kÉbƒ©e ¿ƒµj ¿CG ≈æªàj hCG √Qób …òdG ≥jô£dG QÉ«àNG ‘ ≥◊G ¬d Éæe Gò˘˘gh ¬˘˘Jɢ˘fɢ˘µ˘ eEG ™˘˘e Ö°Sɢ˘æ˘ à˘ j ¬˘˘fCG iô˘˘j ≈˘˘∏˘ ©˘ a ,kɢ °†jCG Úbƒ˘˘©˘ ª˘ ∏˘ d ∫ƒ˘˘Ø˘ µ˘ e ≥◊G ,Gò˘˘ ˘ g Gƒ˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘j ¿CG ÚdhDƒ˘ ˘ ˘°ùŸGh ™˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘àÛG ¬∏dG √ÉÑM Ö«Ñ◊G Éfó∏H ¿CG ¬∏d óª◊Gh ,√OGô˘˘ aCG π˘˘ c ™˘˘ °ùj ÒÑ˘˘ ˘c Ö∏˘˘ ˘b ¬˘˘ ˘d ∂∏à ” ≥jôW øe ºch ,Úbƒ©ŸGh AÉjƒ°SC’G ᢢ°UÉÿG äɢ˘Lɢ˘«˘à˘M’G …hò˘˘d ɢ˘g󢢫˘ ¡“ .»JCÉJ á«≤ÑdGh ,ΩÉ©dG Gòg ¢ù«FQ É¡°SCGQ ≈∏Yh ø' WƒdG'' ‘ øëfh ºcó©f ,»µæÑdG óªfi ó«°ùdG ôjôëàdG ,kɢ ª˘ FGO º˘˘µ˘ æ˘ X ø˘˘ °ùM ó˘˘ æ˘ Y ¿ƒ˘˘ µ˘ f ¿Cɢ H ÉæjójCG ‘ ºµjójCG Gƒ©°†J ¿CG Öéj øµdh Oó˘˘Ñ˘ fh º˘˘µ˘ Jɢ˘Lɢ˘M ¿hô˘˘NB’G º˘˘¡˘ Ø˘ j »˘˘c Gƒ∏°UGƒàJ ¿CG Gƒ©«£à°ùJ ≈àM ,±ƒÿG .øjôNB’G ™e ó≤a ,á«– πªLCGh ¥QCG »æe ºµdh º˘˘µ˘æ˘e âª˘˘∏˘ ©˘ J Aɢ˘b󢢰UCG ÒN ‹ º˘˘à˘ æ˘ c ’ »˘à˘dG º˘˘µ˘à˘Ñ˘ë˘°üH â°ùfCÉ˘à˘°SGh Òã˘˘µ˘dG .ø˘˘ ª˘ K …Cɢ H ɢ˘ ¡˘ æ˘ Y »˘˘ ∏˘ î˘ à˘ ˘dG ™˘˘ «˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘°SCG äÉjôcP Éà∏é°S kIÈYh k᪰ùH ºµàcQÉ°T .ÉgÉ°ùfCG ød »JÉ«M ‘

õjõ©dGóÑY »∏Y

¥GQh ô°†ëàe è¡f ..πeC’G º¡àÑ˘dɢ£˘e ó˘æ˘Y á˘Ä˘Ø˘dG √ò˘g OGô˘aGC ¬˘LGƒ˘J äÉ°ù°SDƒe ™e πeÉ©àdG ∫ÓN øe º¡bƒ≤ëH πH ,§≤a ¢Vô©dG ¢ù«dh ,áØ∏àıG áµ∏ªŸG ÚdhDƒ˘ °ùŸÉ˘˘H ∫ɢ˘°üJ’G ø˘˘µ˘ eGC ƒ˘˘d Gò˘˘Ñ˘ M ɢ˘j ¿ƒ˘˘µ˘ ˘j ¿CG …CG ,äɢ˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘dG √ò˘˘ g π˘˘ «˘ ˘dò˘˘ à˘ ˘d ó«H òNC’G ‘ á«dÉ©a ÌcCG kGQhO Iójôé∏d .áÄØdG √òg OGôaCG øe äÓµ°ûe ¬LGƒj øe á˘∏˘ °Vɢ˘Ø˘ dG IQôÙG ≈˘˘∏˘ Y kɢ °†jCG ≈˘˘æ“CGh ô˘ª˘à˘°ùJ ¿CG ,π˘e’C G á˘˘ë˘ Ø˘ °U ø˘˘Y ᢢdhDƒ˘ °ùŸG »˘˘à˘ dG ɢ˘¡˘ ˘à˘ ˘ë˘ ˘Ø˘ ˘°U ‘ ᢢ Ģ ˘«˘ ˘°†ŸG ᢢ jhGõ˘˘ dG Úbƒ˘©Ÿ á˘ë˘ Lɢ˘f êPɉ ɢ˘¡˘ «˘ a ∞˘˘«˘ °†à˘˘°ùJ ∞«ch ábÉYE’G Oƒ«b ≈∏Y Ö∏¨àdG GƒYÉ£à°SG ,º¡JÉMÉ‚ AGQh ¿Éc øeh ∂dP º¡d ¿Éc ìɢé˘æ˘dG ≈˘∏˘Y å©˘Ñ˘J á˘æ˘°ùM Ihó˘b Gƒ˘fƒ˘µ˘«˘d âbƒdG ‘h ,Úbƒ©ŸG øe ºgÒ¨d πeC’Gh á«≤«≤M êPɉ ≈∏Y ™ªàÛG ±ô©à«d ¬°ùØf øµÁ ≈àM ábÉYE’G ≈∏Y Ö∏¨àdGh ìÉéæ∏d »˘à˘dG á˘Ä˘WÉÿG ᢫˘Ñ˘ ∏˘ °ùdG Iô˘˘¶˘ æ˘ dG Ò«˘˘¨˘ J ™ªàÛG OGôaCG øe π«∏b ÒZ OóY ÉgÉæÑJ .áÄØdG √òg √ÉŒ Ωó˘≤˘à˘dG ø˘e ó˘jõà »˘˘Jɢ˘«˘ æ“ ..kGÒNCGh √ò˘˘g êGô˘˘NGE ≈˘˘∏˘ Y Úª˘˘Fɢ˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘d ìɢ˘ é˘ ˘æ˘ ˘dGh ™˘˘ e ,Ió˘˘ jô÷G IQGOE’ ∂dò˘˘ ch ᢢ ë˘ ˘Ø˘ ˘ °üdG .ìÉéædG äGƒæ°S øe ójõŸÉH »JÉ«æ“

ó«°ùdG ≥«aƒJ ÊÉ¡J

πeÉ©àdG á«Ø«ch ábÉYE’ÉH ∞jô©àdG á«°†b ¿CG Öéj πH ᣫ°ùH â°ù«d Úbƒ©ŸG áÄa ™e .™«ª÷G øe ÈcCG kÉeɪàgG ≈≤∏J hò– ¿CG iôNC’G óFGô÷G ≈∏Y ≈æªàfh ¬˘é˘¡˘à˘ æ˘ J …ò˘˘dG »˘˘bGô˘˘dG ô˘˘°†ë˘˘àŸG hò◊G OGôaEG ÈY ¿CÉ°ûdG Gò¡H ''øWƒdG'' IójôL πªàµàd ,Úbƒ©ª∏d á∏eÉc á«YƒÑ°SCG áëØ°U .¬∏dG AÉ°T ¿EG ôîØdGh πeC’G IÒ°ùe É¡°ùØf ''øWƒdG'' IójôL ≈∏Y ≈æ“CGh á˘ë˘ Ø˘ °U ø˘˘Y ᢢdhDƒ˘ °ùŸG IQôÙG ‘ ᢢ∏˘ ㇠ɡàëØ°U ‘ âHÉK ÜÉH ¢ü«°üîàH πeC’G »àdG äÉÑ≤©dG hCG äÓµ°ûŸG ¢†©H ¢Vô©d

πÑ≤à°ùe ‘ πeC’Gh ôîØdG »YGhO øe á«æWh IójôL iôf ¿CG ,¬∏dG AÉ°T ¿EG π°†aCG Ió˘jô˘L π˘ã˘e ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢµ˘ ∏‡ ‘ Q󢢰üJ ᢢĢ Ø˘ H º˘˘à˘ ¡˘ Jh ≈˘˘æ˘ ©˘ J AGô˘˘¨˘ dG ''ø˘˘ Wƒ˘˘ dG'' ᢫˘£˘¨˘à˘ dG å«˘˘M ø˘˘e º˘˘¡˘ fhDƒ˘ °Th Úbƒ˘˘©ŸG øe áeÉ≤ŸG á˘Ø˘∏˘àıG äɢ«˘dɢ©˘Ø˘∏˘d á˘∏˘eɢµ˘dG ’h .IO󢢩˘ àŸG º˘˘gɢ˘jɢ˘°†b ìô˘˘Wh ,º˘˘¡˘ ∏˘ ˘LGC π˘H ,ø˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG π˘˘NGO ≈˘˘∏˘ Y ∂dP ô˘˘°üà˘˘≤˘ j ø˘˘e ,IQhÉÛG è˘˘«˘ ∏ÿG ∫hO ¤EG ɢ˘gG󢢩˘ ˘à˘ ˘j á«YƒÑ°SCG á∏eÉc áëØ°U ¢ü«°üîJ ∫ÓN .ºgQÉÑNCG á©HÉàŸ …ò˘dG ó˘FGô˘dG Qhó˘dG É˘æ˘«˘ ∏˘ Y ≈˘˘Ø˘ î˘ j ’h ™˘ª˘àÛG ᢫˘Yƒ˘J ‘ á˘ë˘Ø˘°üdG √ò˘g ¬˘Ñ˘©˘ ∏˘ J ≈¶– ’ »àdG áÄØdG √òg ÉjÉ°†≤H √ô°SCÉH π˘˘Fɢ˘°Sh ‘ kɢ «˘ eÓ˘˘YGE ΩRÓ˘˘ dG Ωɢ˘ ª˘ ˘à˘ ˘g’ɢ˘ H áaÉë°üdGh ,áeÉY áØ°üH áØ∏àıG ΩÓYE’G √ôKCG ¢ùµ©æj Ée ,á°UÉN áØ°üH á«æjôëÑdG øe áÄØdG √ò¡d Éà ™ªàÛG á«YƒJ ≈∏Y hCG ,π«∏≤dÉH ¢ù«d ¢l †©H É¡∏¡éj ób ¥ƒ≤M .¿É«MC’G ¢†©H ‘ Égôµæj »Yh ΩóY) á∏µ°ûŸG √òg IQƒ£N øªµJh ø˘˘ e ɢ˘ ¡˘ ˘d ɢ˘ eh ᢢ Ģ ˘Ø˘ ˘ dG √ò˘˘ ˘¡˘ ˘ H ™˘˘ ˘ª˘ ˘ àÛG ‘ ô˘˘°ûà˘˘æ˘ J Iô˘˘gɢ˘X ɢ˘¡˘ fƒ˘˘c ‘ (¢üFɢ˘ °üN ’ Éæe øªa ,É¡d √ÉÑàf’G Öéjh ™ªàÛG ¿CG »æ©j Gògh ?¥É©e É¡jód Iô°SCG ±ô©j

¥ô°ûŸG πeC’G øe ΩÉY á˘ë˘Ø˘°U kɢ°Uƒ˘°üNh õ˘«˘ª˘à˘dG ≈˘∏˘Y ''ø˘Wƒ˘dG'' Ió˘jô÷ ∑Qɢ˘Ñ˘ f .''¥ô°ûŸG πeC’G'' É¡«ª°SCG »àdG πeC’G øY áëØ°üdG √òg ÈY πeÉc ΩÉY ióe ≈∏Y ¬MôW ” Ée ¿EG ¥ƒ©ŸG Ωóîj Ée πch äÉ«dÉ©ah ᣰûfCG øe ábÉYE’G …hP äÉÄa ≈àM ,kGÒN ¬∏dG ÉgGõL áëØ°üdG ≈∏Y áªFÉ≤dG øe áÁôc áàØd √ô¶àæf ábÉYE’G …hòd kGôM kGÈæeh kÉ°ùØæàe áëØ°üdG âëÑ°UCG .´ƒÑ°SCG πc ¥ƒ°ûH ∑QÉHCG ,‹hódG ∑Gôë∏d »æjôëÑdG õcôŸG AÉ°†YCGh IQGOEG º°SÉH ..»˘æ˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ¥ƒ˘˘©ŸG ɢ˘jɢ˘°†b ᢢeó˘˘N ‘ ≥˘˘dCɢ à˘ dGh RÉ‚E’G º˘˘µ˘ d .á«aÉ©dG ºµ«£©jh

OhóM ÓH AÉ£Y ∫hC’G É¡eÉY áëØ°üdG πªµJ ÉeóæY iƒ˘bCG Oƒ˘Yhh ,™˘°ShCG äGƒ˘˘£ÿ π˘˘Nó˘˘J π˘˘ Nó˘˘ J .ÈcCGh ó˘˘ °TCG ᢢ ≤˘ ˘Kh ,Ö∏˘˘ ˘°UCGh è˘°†fCG ô˘ª˘ã˘dG ɢ¡˘bƒ˘˘a ,ᢢaQGh Iô˘˘é˘ °ûc .ôahCGh ᢰUɢN á˘ë˘Ø˘°U IO’h ó˘¡˘°ûf Gò˘˘µ˘ g á˘Mô˘Ø˘dɢH ™˘ª˘∏˘J ɢæ˘fƒ˘˘«˘ Yh ,ᢢbɢ˘YE’ɢ˘H ó©H ¥ƒØ˘à˘dGh ìɢé˘æ˘dG á˘Mô˘Ø˘H ™˘eó˘Jh .ôªà°ùe ó¡Lh πjƒW ô¡°S ºgÉ°S øe πµd ôjó≤Jh ÖM á«ëàa ≈∏Y â©°S »àdG áëØ°üdG √òg AÉ°ûfEG ‘ Aɢ˘£˘ Y Ëó˘˘≤˘ J ¤EG π˘˘eɢ˘c Ωɢ˘ Y ió˘˘ e øe áëjô°ûd »éjhôJh ‘ô©eh …ôµa ¿ƒ˘˘µ˘ J ≈˘˘à˘ M ,™˘˘ ª˘ ˘àÛG Gò˘˘ g í˘˘ FGô˘˘ °T ábô˘°ûe Iò˘aɢfh á˘HGƒ˘H ɢ¡˘à˘«˘°Uƒ˘°üî˘H .™ªàÛG ≈∏Y √ò˘˘ g Qhó˘˘ °U ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Ωɢ˘ ˘Y Qhô˘˘ ˘e ¿EG â≤≤M …òdG âbƒdG ‘ »JCÉj áëØ°üdG ‘ kGôgÉH kÉMÉ‚ â≤≤M PEG ,ÒãµdG ¬«a ᢢ ˘ ˘ ˘bɢ˘ ˘ ˘ ˘YE’ɢ˘ ˘ ˘ ˘H ¢UÉÿG ÈÿG ô˘˘ ˘ ˘ ˘ °ûf õ˘˘cGôà ™˘˘ª˘ àÛG âaqô˘ Yh ,Úbƒ˘˘ ©ŸGh ∞jô©àdG ” ɪc ,ºgQÉÑNCGh Úbƒ©ŸG .Úbƒ©ŸG ÜÉÑ°ûdG äÉbÉ£H ¿ƒµJ áëØ°ü∏d á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG π©dh ÌcCGh á˘jƒ˘«˘ Mh kɢ °†Ñ˘˘fh kɢ bGô˘˘°TEG ÌcCG .á°UÉÿG á«HÎdG ∫É› ‘ kAGôK AÉ£Y ¿CÉH ÒcòàdG øe óH’ kGÒNCG º¡∏˘a ,ÒÑ˘c á˘ë˘Ø˘°üdG ≈˘∏˘Y Úª˘Fɢ≤˘dG .πjõ÷G ôµ°ûdGh äÉ«ëàdG πªLCG

ø°ù◊G ídÉ°U óªfi »æjôëÑdG õcôŸÉH á«aÉ≤ãdG áæé∏dG ¢ù«FQ IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y ‹hódG ∑Gôë∏d

QhôŸ øWƒ∏d áÄæ¡J πeC’G ≈∏Y ΩÉY

õ«ªàdG øe πeÉc ΩÉY AÉ£©dGh á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U ¤EG ¿É˘˘aô˘˘©˘ dGh ô˘˘µ˘ °ûdɢ˘H Ωó˘˘≤˘ JGC OGóYEG ≈∏Y ióg âNC’G kÉ°Uƒ°üNh ''øWƒdG'' ᪫¶˘©˘dGh á˘∏˘«˘ª÷G π˘e’C G á˘ë˘Ø˘°U ᢩ˘Hɢà˘eh Aƒ˘°†dG §˘∏˘°ùJ »˘à˘dGh ,™˘FGQ ܃˘∏˘ °SCɢ Hh ™˘˘bGƒ˘˘H º˘˘ ¡˘ ˘JÓ˘˘ µ˘ ˘ °ûeh Úbƒ˘˘ ˘©ŸG äɢ˘ ˘«˘ ˘ dɢ˘ ˘©˘ ˘ a ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ᢢ≤˘ «˘ °T ™˘˘«˘ ˘°VGƒ˘˘ e ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ,º˘˘ ¡˘ ˘eƒ˘˘ ª˘ ˘gh ≥«aƒàdG ΩGhO ºµd ≈æ“CGh .áYƒæàeh áØ∏àflh .á∏Ñ≤ŸG ΩGƒYC’G ‘ ¬∏dG AÉ°T ¿EG ìÉéædGh

•É«ÿG óMGƒdGóÑY

»eÉf óªfi

»æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ó¡©ŸG ôjóe ÚaƒØµª∏d

(´ƒ£àe) á«eÓYE’G áæé∏dG ¢ù«FQ Úbƒ©ŸG á°VÉjôd »æjôëÑdG OÉ–’G

Ió˘˘ jô˘˘ L ô˘˘ jô– ¢ù«˘˘ ˘FQ Å˘˘ ˘æ˘ ˘ gCG ió˘˘ ˘ g ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘°üdGh ø˘˘ ˘ ˘Wƒ˘˘ ˘ ˘dG ≈∏Y áæ°S ∫ɪµà°SG ≈∏Y ó«ª◊GóÑY …hP ᢢ ˘eó˘˘ ˘N ‘ π˘˘ ˘eC’G ᢢ ˘ë˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘°U âeɢ˘ ˘b ,ᢢ ˘°UÉÿG äɢ˘ ˘Lɢ˘ ˘«˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘M’G á«∏ÙG ᣰûfC’G ᫢£˘¨˘à˘H ɢ¡˘dÓ˘N ÚbÉ©ŸG π˘cɢ°ûe ¢Vô˘Yh ᢫˘dhó˘dGh »£¨J »àdG Ió«MƒdG áëØ°üdG »gh ¿ƒ˘˘µ˘ Jh π˘˘°üØ˘˘e π˘˘µ˘ ˘°ûH ™˘˘ «˘ ˘°VGƒŸG Úbɢ˘©ŸG π˘˘aÉfi π˘˘c ‘ Ió˘˘LGƒ˘˘à˘ e ≈∏˘Y π˘jõ÷G ô˘µ˘°ûdG º˘µ˘∏˘a ᢫˘∏ÙG π˘c º˘µ˘dh á˘Ä˘Ø˘dG √ò˘¡˘H º˘µ˘eɢ˘ª˘ à˘ gG ‘ Iô˘eɢ©˘dG º˘µ˘à˘°ù°SDƒ˘e ‘ Ωó˘˘≤˘ à˘ dG .øWƒdG Gòg áeóN

»µdÉŸG ¬∏dGóÑY áØjô°T á«©ªL ‘ ICGôŸG áæ÷ á°ù«FQ ÚaƒØµª∏d ábGó°üdG

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP QÉÑNCG É¡à«£¨J »∏Y øWƒdG É¡JRÉM »àdG ôjó≤àdG äGOÉ¡°T ¢†©H

¢SƒØædG ‘ πeC’G âã©H zπeC’G{ ∫hO á˘aɢ뢰U ø˘Y ᢫˘é˘«˘∏ÿG á˘aɢ˘ë˘ °üdG ¿Cɢ °T π˘˘≤˘ j ’ á«°†b RGôHEG ‘ áë°VGƒdG É¡JÉeÉ¡°SEG É¡d kÉ°†jCG »¡a ,⁄É©dG º˘˘¡˘ Jɢ˘fɢ˘©˘ e ⁄ɢ˘©˘ e í˘˘«˘ °Vƒ˘˘Jh º˘˘¡˘ fÉC ˘ °T AÓ˘˘ YGE h Úbƒ˘˘ ©ŸG .™ªàéª∏d √ò˘˘g ᢢ«˘ °†≤˘˘H ™˘˘ ª˘ ˘àÛG »˘˘ Yh ¿CG ߢ˘ MÓŸG ø˘˘ e ø˘˘ µ˘ ˘d Gòg π©dh ,''á«eC’G'' â– êQóæj ∫GR’ á°UÉÿG áëjô°ûdG áaÉë°üdG ‘ AGƒ°S ¢ü°üîàe ΩÓYEG OƒLh Ωó©d ™LGQ äɢ˘ë˘ Ø˘ °U OGó˘˘YÉE ˘ H Ωƒ˘˘≤˘ j ,ᢢ«˘ é˘ ˘«˘ ˘∏ÿG ≈˘˘ à˘ ˘M hCG ᢢ «˘ ˘∏ÙG É¡dÓN øe ¢ùµ©j ,âHÉK πµ°ûH Úbƒ©ŸG øY á°ü°üîàe áeó≤ŸG äÉeóÿG RGôHEGh áÄØdG √òg äÉ«æeCGh äÉMƒªW .á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG hCG ádhódG äÉ°ù°SDƒe iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S ìô£J QɵaCGh äÉYƒ°Vƒe QɵàHÉH Ωƒ≤J ’ á«é«∏N hCG á«∏fi AGƒ°S áaÉë°üdG ¿EÉa ,ΩÉY πµ°ûHh ‘ πª©J »àdG äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe kÓeɵàe kGQƒ°üJ Ωó≤J ¿CG π°†ØJ πH ,É¡°ùØf äÉëØ°üdG ÈY Éæg .ádhO …CG ‘ ΩÉ≤J »àdG äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’Gh äÉÑ°SÉæŸG ‘ äÉ«£¨àdG ¢†©H GóY ,∫ÉÛG Gòg . ΩÉY πµ°ûH á«é«∏ÿGh á«∏ÙG ÉæJÉëØ°U ‘ ܃∏°SC’G Gògh Iô¶ædG √òg Ò¨àJ ¿CG Öéj ôNBG ≈æ©Ãh ,É¡YƒæJh º¡àaÉë°U Oó©àH ¿ƒÑdÉ£j ΩÉY πµ°ûH ºgQƒeCG AÉ«dhCGh Úbƒ©ŸG ¿EG Gò¡H á∏eÉ©dG äÉ¡÷G πc øeh º¡d »eÓYEG 䃰U øe ÌcCG QGó°UEGh º¡àaÉë°U ™jƒæJ ¿ƒ∏°†Øj ábÉYE’G Ωƒ¡Øe ô°ûf ‘ ôNBÉH hCG πµ°ûH ºgÉ°ùj º¡d kÉÑ°ùµe ó©j äGƒ°UC’G √òg OÉjORG ¿C’ ,∫ÉÛG .º¡gÉŒ ™ªàÛG á«YƒJ ‘ áªgÉ°ùŸGh kÉ«eÓYEG ºgRGôHEGh ™ªàÛG á«YƒJh øjòdG ºgô°SCG ≈àM hCG Úbƒ©ŸG øe ójó©dÉH »∏°UGƒJ ∫ÓN øe ¬JócCG ¬LƒàdG Gòg π©dh ,ΩÉY πµ°ûHh .ábÉYE’G ∫É› ‘ á°ü°üîàe äÓ› QGó°UEG ájQGôªà°SÉH ΩÉY πµ°ûH ¿ƒÑdÉ£j »bôJ ’ º¡d áeó≤ŸG á«eÓYE’G äÉeóÿG ¿CG ¿hÈà©j º¡©e Ú∏eÉ©dGh Úbƒ©ŸG ™«ªL .º¡ÑdÉ£e á«Ñ∏Jh ¬«a ¿ƒ°û«©j …òdG ™bGƒdG áªLôJ ¬dÓN øe øµÁ …òdG 샪£dG iƒà°ùŸ …hP õ˘˘ cGô˘˘ e ø˘˘ e Qó˘˘ °üJ »˘˘ à˘ ˘dG ᢢ bɢ˘ Y’E G ∫É› ‘ ᢢ ˘°ü°ü ˘àŸG äɢ˘ ˘jQhó˘˘ ˘dGh äÓÛG ¿EG ¤EG AÉæY ¿hO øe π°üj äÉeƒ∏©ŸG øe ∫ÉY iƒà°ùe ¤EG ≈bôJ ÉgÒZh á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G ÉgõéY äGQGó°UE’G √òg Ö«©j Ée ¿CG ’EG ,ábÉYE’G ∫Ééà ڪ࡟G hCG AGô≤dG øe áeÉ©dG ¿ÉgPCG .Ú«æ©ŸGh Ú°üàıG øe ÈcC’G Oó©dG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ AGô¨dG ''øWƒdG'' IójôL ¬H âeÉb Ée ƒgh ,¢SƒØædG ‘ πeC’G å©Ñj Ée Éæd ô¡X ¿CG ¤EG 䃰U RÈj Ée πc ìôW ≥jôW øY ,ábÉYE’G Ωƒ¡Øà ¢Vƒ¡æ∏d ''πeC’G'' áëØ°U ¢ü«°üîàH πc áëØ°üdG …ƒ– ƒd GòÑM Éj øµdh .Qƒµ°ûe Oƒ¡› Gògh ,áeÉ©∏d ™ªàÛG øe áÄØdG ∂∏J ≈æÑàj ƒd GòÑM Éjh ,áaÉc äÉbÉYE’G êÓY ‘ º∏©dG ¬«dEG π°Uƒàj Ée ôNBGh ábÉYE’G ∫É› ‘ ójóL ‘ AGô≤dG iód »YƒdG iƒà°ùe áaô©Ÿ ájQhO äÉfÉÑà°SG πªY Iôµa áëØ°üdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG .ábÉYE’G ´GƒfCG ∞∏àfl πªY πãe ,ábÉYE’G á∏µ°ûŸ AGô≤dG √ÉÑàfG Üò÷ á«∏YÉØàdG Ö«dÉ°SC’G Ghóéj ¿CG º¡«∏Y ɪc √ôaƒJ ’ Ée Gògh ,ábÉYE’G ∫É› ‘ »YƒdG AGôKEG É¡aóg äGhóf hCG á«aÉ≤K hCG ᫪«∏©J äÉ≤HÉ°ùe kɪàM Qƒ£àà°S á«∏ÙG ÉæàaÉë°U ¿CÉH á≤K ≈∏Y øëf .¿B’G IOƒLƒŸG IOó©àŸG äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üe .ábÉYE’G ∫Ééà OÉ÷G É¡eɪàgG ‘ ⁄É©dG ∫hO hòM hòëà°Sh .''πeC’G'' áëØ°U Éjh ''øWƒdG'' IójôL Éj ΩÉeC’G ¤EGh

…ó¡ŸG ióg IQƒàcódG

πeC’G áëØ°üd ÊÉ¡àdG πªLCG eC’G CG ..π M ∏ ≈ ˘c ëØ°U æ˘°S π G G ‘ á ˘e π˘eC’Gh ᓢ GC h ,¢SÉæd°U d Ñ ë æ Øë «˘∏ øjô ɢH á˘Ä˘ G ∂d ≈ G ‘ á«

B’ Ñd àd dG ∫ɢe °UGƒ jôë ÒÑ˘µ˘ «aƒàdGh πG ∂∏©Lh ø I d ˘ µ ≥ π GC Éj ¬∏d ≈∏M ªé∏d kGôNP .™«

≥«Ø°T AÉ«Ÿ

π˘ °SQ CG ∂ « ˘ d E G á˘ Ñ˘ °Sɢ æà G C L ˘ ª ˘ h ˘¡˘à˘dG π Qhô˘ e ∫ÉÑ≤Y Gh ÊÉ ≈˘ ∏˘ Y Ωɢ Y ΩÉY 100 ôµ°TCG ɪc d ˘ à È äɢµ˘j C’G á˘ë˘ Ø˘ °U àdÉH áÄ«∏ee ≈∏Y ∑ ˘ ˘NEG π˘ ˘LCG ,π˘e OR’Gh Ωó≤ ¬æ«dòÑJ É ˘ ˘Ø˘ ˘°U êGô °U ø°ùMCG ,QÉg ó¡L øe Gƒ˘ ˘NEG ᢠ˘ë °U Éj ,IQƒ øe bƒ˘ ©ŸG Ê àŸG Éæà«Øë ‘ Ú .Iõ«ª

´ƒ£ŸG á∏eÉL áeóÿ áYƒ£àe äÉLÉ«àM’G …hP á°UÉÿG


21

¢SÉædG ™e

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

people people@alwatannews.net

ø°ùfi ∫OÉY OGóYEG

Ék `«ª°SQ ≈Yô`j á``ª°UÉ`©dG ß`aÉ`fi á∏°UGƒàŸG IAGô≤∏d »æjôëÑdG ≥jôØdG

¥hóæ°U ÈY ºµMGôaCGh ºcQÉÑNCG πÑ≤à°ùJ z¢SÉædG ™e{ áëØ°U :¢ùcɢa -ø˘jô˘ë˘Ñ˘ dG ᢢµ˘ ∏‡ - »˘˘bô˘˘°ûdG ´É˘˘aô˘˘dG 38801 ó˘jô˘˘H aahmed@alwatannews.net :ÊhεdG ójôH - 17496667

äÉ``«`dÉ`©a ™bGƒd á«Ø°Uh á°SGQO .øjôëÑdG ‘ …QGOE’G ìÓ°UE’G'' ¿Gƒæ©H Iô°VÉfi :6/2 çóëàj »' é«JGΰS’G Qƒ¶æŸG øe ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ ájQGOE’G äÉ°SQɪŸG GC óÑJh ,¥ôÙG ‘ QhódG ¢ù∏› É¡ª¶æj Iô°VÉÙG ,»àjƒµdG ≈°ù«Y óªfi É¡«a .kAÉ°ùe 9:00 áYÉ°ùdG 'ø˘ jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG ‘ ᢢ«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ó˘˘aGhQ ó˘˘MCG »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ L’G Oɢ˘ °üà˘˘ b’G'' ¿Gƒ˘˘ æ˘ ©˘ H Ihó˘˘ f :6/2 ,ᢢ«˘d󢢩˘dɢ˘H …ô˘˘ª˘°ûdG º˘˘«˘ µ◊Gó˘˘Ñ˘ Y ∫ɢ˘ª˘ YC’G π˘˘Lô˘˘d »˘˘Yƒ˘˘Ñ˘ °SC’G ¢ù∏ÛG ᢢaɢ˘°†à˘˘°Sɢ˘H ,…hGÈ°ûdG ∞WÉY á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh ‘ ™ªàÛG QÉ°ûà°ùe IhóædG ‘ çóëàj .kAÉ°ùe 8:45 áYÉ°ùdG ‘ ∂dPh áeƒeC’Gh πØ£dG ájÉYQ á«©ªL ô°S áæ«eCG ájÉYQ â– êôîàdG AÉjRC’ ¢VôY :6/2 º˘˘YOh ᢢ«˘©˘ ª÷G í˘˘dɢ˘°üd ¬˘˘©˘ jQ ¢ü°üjh ,á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ¿É˘˘ª˘ ∏˘ °S âæ˘˘H ó˘˘æ˘ g á˘˘î˘ «˘ °ûdG .Ak É°ùe 5:00 áYÉ°ùdG ‘ ∂dPh ,á«©eÉ÷G á∏MôŸG ‘ ÚLÉàÙG áÑ∏£dG IófÉ°ùeh ¬«a ∑QÉ°ûj á«æjôëÑdG ∫ɪYC’G äGó«°S á«©ªL ¬ª¶æJ ‘Éë°U ô“Dƒe :6/2 ,»eƒ«H ±ô°TCG âaƒ°ShôµjÉe ácô°ûd »ª«∏bE’G ôjóŸG ,ójDƒŸG ≈æe á«©ª÷G á°ù«FQ ∫É°†f ᫪æà∏d øjôëÑdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,Ú°ùM º°TÉg hó«fƒ«dG Öàµe ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh »MÉæL óªMCG ƒµ∏àH ácô°T ‘ áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ,¿ÉLƒ©dG .»ª«©ædG óªMCG ÉÑdCG ácô°ûd á©eÉéH á°Sóæ¡dG á«∏µH ÖdÉ£dG ¢ThÉ¡ŸG ¥QÉW IGQƒàcO ádÉ°SQ á°ûbÉæe :6/3 .kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG 36 ºbQ áYÉb ≈°ù«Y áæjóà á©eÉ÷G ô≤e ‘ øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ Öàµe º«¶æàH á' «ªæàdG πLCG øe ‹É©dG º«∏©àdG'' ≈≤à∏e :6/6-5 IQGOE’G ƒ˘˘ ¡˘ H ‘ kɢ Mɢ˘ Ñ˘ °U 9:00 ᢢYɢ˘°ùdG Aɢ˘©˘HQC’Gh Aɢ˘KÓ˘˘ã˘ dG »˘˘eƒ˘˘j ∂dPh ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG .47 ºbQ áYÉb Òî°üdÉH øjôëÑdG á©eÉéH ÜGOB’G á«∏µH á«aÉ≤ãdG áæé∏dG É¡ª¶æJ ájô©°T áMƒÑ°UCG :6/6 .ÜGOB’G á«∏c ióàæà kÉMÉÑ°U 11:00 áYÉ°ùdG ‘ ∂dPh èeÉfôH øe º«¶æàH ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äɪ∏©e π«gCÉJ äGOÉ¡°T ™jRƒJ πØM :6/6 11 ≈æÑe ≈°ù«Y áæjóà Égô≤à ∂dPh ,øjôëÑdG á©eÉéH ôªà°ùŸG …ƒHÎdG º«∏©àdG .kGô°üY 4:00 áYÉ°ùdG ‘ 7 áYÉb ájófC’Gh äÉ«©ª÷G ËôµJ πØM ΩÉ≤j øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ ájÉYQ â– :6/7 ƒ¡H ‘ kGô¡X 12:00 áYÉ°ùdG ‘ ∂dPh ,áÑ∏£dG ¿hDƒ°T IOɪY º«¶æàH á«HÓ£dG .47 áYÉb Òî°üdÉH IQGOE’G ájôëÑdG ΩÓ°S óFÉb …Qƒ°üæŸG ó«©°S ¬∏dGóÑY øcôdG 󫪩dG ájÉYQ â– :7/13 øe á°ùeÉÿG á©aódG êôîàd á«dhódG QGƒM á°SQóà ∫ÉØàMG ΩÉ≤j ,»æjôëÑdG »µ∏ŸG ¤EG ᢢjOGó˘˘YE’G ᢢ∏˘MôŸG ø˘˘e ᢢ°ùeÉÿG ᢢ©˘aó˘˘dGh ᢢ«˘FGó˘˘à˘HE’G ¤EG ᢢj󢢫˘¡˘ ª˘ à˘ dG ᢢ∏˘ MôŸG ‘ äÉ«dÉ©ØdG GC óÑJ ,ájƒfÉãdG ¤EG ájOGóYE’G á∏MôŸG øe á«fÉãdG á©aódGh ájOGóYE’G áæjóà áeƒeC’Gh πØ£dG ájÉYQ á«©ªL ô≤à Iô°TÉ©dG ≈àMh kAÉ°ùe 6:00 áYÉ°ùdG .≈°ù«Y

áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH OƒªM ï«°ûdG

π˘eɢµ˘dG º˘Yó˘˘dGh ,ìɢ˘à˘ à˘ a’G π˘˘Ø◊ ߢ˘aÉÙG IOɢ˘©˘ °S É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©J »àdG á«dÉ©Ø∏d ßaÉÙG IOÉ©°ùd Ωɢª˘à˘gG ió˘e RÈj ,»˘Hô˘©˘dG ø˘Wƒ˘˘dG iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y ,á©dÉ£ŸGh IAGô≤`` `dG ≈∏Y »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ¢UôMh áµ∏ªŸG QhO Ruõ©j Ée ,á«aÉ≤ãdG äGQOÉÑ`` `ŸG ìhôH ¬©tà“h .''á«dhódG πaÉÙG ‘ ¿EG ÊÉ˘à˘°SOô˘H ô˘°Uɢf ≥˘jô˘Ø˘∏˘d Ωɢ˘©˘ dG ≥˘˘°ùæŸG ∫ɢ˘bh ɪc ,ÚYƒÑ°SCG πÑb á«ÑjôŒ ä’hÉëà ΩÉb ≥jôØdG 48 Ió`` Ÿh iô`` NGC ádhÉëà »°VÉŸG ¢ù«ªÿG AÉ°ùe GC óH ,∂°Sɪàe ≥jôØdG ¿CG ¤EG kÉàa’ ,á∏°UGƒ`` `à` e á`` YÉ``°S .QGƒ°ûŸG á∏°UGƒŸ …óëàdG ‘ áÑZôdG øe ∂∏àÁ ɪc

᢫˘HÉ˘Ñ˘°ûdG äɢ«˘dɢ©˘Ø˘ ∏˘ d kɢ ª˘ YOh ᢢ«˘ Yƒ˘˘f IQOɢ˘Ñ˘ e ‘ ¬∏dGóÑY øH OƒªM ï«°ûdG ø∏YCG ,áµ∏ªŸG ‘ á«aÉ≤ãdGh ≥jôØ∏d ᫪°SôdG ¬àjÉYQ ᪰UÉ©dG ßaÉfi áØ«∏N ∫BG ᫢Yɢª˘à˘L’G ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢫˘©˘ª÷ ™˘Hɢà˘dG »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG ‘ »˘°Sɢ«˘≤˘dG º˘bô˘dG ô˘°ù`` c ≈˘∏˘Y ΩRÉ`` `©˘ dGh ᢢ«˘ aɢ˘≤˘ ã˘ dG ‘ á``«ŸÉ˘©˘dG ᢫˘°Sɢ«˘≤˘dG ΩɢbQCÓ˘ d ¢ù«˘˘æ˘ «˘ L ᢢYƒ˘˘°Sƒ˘˘e .á∏°UGƒàŸG ájô¡÷G IAGô≤dG π˘°Vɢa ∫ɢb á˘Ñ˘°SɢæŸG √ò˘¡˘H ‘ɢ˘ë˘ °U í˘˘jô˘˘°ü`` `J ‘h ¿EG'' :á«©ª÷G ‘ (á«aÉ≤ãdG áæé∏dG ¢ù«FQ) Ö«ÑM IOɢ©˘°S ø˘e ᢩ˘jô˘°ùdG IQOÉ˘ÑŸG √ò˘g ø˘˘sª˘ ã˘ J ᢢ«˘ ©˘ ª÷G ájÉYQ ø∏YCGh kGôNDƒe ÉæH ™ªàLG …òdG ¬ÑFÉfh ßaÉÙG

…ƒæ°ùdG É¡∏ØM º«≤J zƒµeQÉL{ ∫ɪY áHÉ≤f

¢TÓa

…ƒæ°ùdG πØ◊G øe áYƒæe äÉ£≤d

.êÉàfEÓd ±ó¡à°ùŸG ºbôdG ≥«≤ëàd IƒLôŸG ±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y ∫OÉY ƒµeQÉL ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÚeôµŸG ∫ɪ©dG øe áYƒª› πØ◊G ô°†M øjôëÑdG äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉfh ¿ÉjQBG óªfi áHÉ≤ædG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉfh óªM .®ƒØfi ¿Éª∏°S

øjõ«ªàŸGh øjóÛG ∫ɪ©dG Ëôµàd ∂dPh …ƒæ°ùdG É¡∏ØM ''ƒµeQÉL'' ∫ɪY áHÉ≤f âeÉbCG .πª©dG øY øjóYÉ≤àŸG ∂dòch ¤EG á«eGôdG á«dɪ©dG Ö°SɵŸG øe ójó©dG áHÉ≤ædG ≥«≤– ™e kÉæeGõJ πØ◊G Gòg »JCÉjh kÉ«HÉéjEG ¢ùµ©æj ôeC’G Gògh ácô°ûdG áfɵeh º°SG ≈∏Y á¶aÉÙGh »Ø«XƒdG É°VôdG ≥«≤–

¬``JQhO Aó``H ø``∏`©j z¿BGô≤``dG â`«H{ Ëô``µdG ¿BGô``≤dG ß«Øë``àd Ió``jó÷G

øe) »ª°SôdG πª©dG äÉbhCG ∫ÓN ''¿BGô≤dG â«H'' ô≤e ø`` Ÿh ,(Ak É°ùe 6-4 øeh kÉMÉÑ°U 12-9 AÉ©HQC’G ¤EG âÑ°ùdG √ó©≤e õéëj ¿CG ¢ShQódG ¤EG Ωɪ°†f’ÉH Ωɪàg’G ¬`` jó`` d .äGQhódG √ò¡d á°ü°üıG óYÉ≤ŸG ájhóÙ

¿BGô˘≤˘dG ߢØ◊ ƒ˘fɢc ó˘ª˘MCG ø˘H ∞˘°Sƒ˘j ᢰSQó˘˘e ø˘˘∏˘ ©˘ J ΩÉ©∏d π«é°ùàdG AóH (¿BGô≤dG â«H) ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJh ËôµdG äG󢢫˘ °ù∏˘˘d ó`` jƒ`` ` é˘ à˘ dG äGQhó`` d 2008/2007 »˘˘°SGQó˘˘ dG ¤EG Qƒ°†◊G øµÁ π«é°ùà∏d ,∫ÉØWCÓd ß«ØëàdG IQhOh

OÉjR øH ¥QÉW á°SQóà »°VÉjQ ¿ƒKGQÉe ,(…OGô˘©˘dG ó˘ªfi ,…ƒ˘∏˘©˘dG Ú°ùM ,ó˘LÉŸG ó˘Lɢe) ᢫˘ °VÉ`` jô˘˘dG ≈˘˘∏` ` Y »˘˘ª˘ ˘«˘ ˘ª` ` à˘ ˘dG ¬`` `∏˘ ˘dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y ø˘˘ °ùM á`` °SQó`` ŸG ô˘˘ jó`` ` `e ó`` ` cCGh áë°U ≈∏Y »HÉéjEG ÒKCÉJ øe É¡d ÉŸ äÉ«dÉ©ØdG √òg á`` `«` `ª` `gGC ∞∏N ≈Ø£°üe á«eÓYE’G áæé∏dG ¢ù«FQ ∂dòH ìô°U .áÑ∏£dG .¬∏dG

ᢰSQó˘e âeɢbCG º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ᢫˘HÎdG IQGRh ±Gó˘gCG ™˘˘e kɢ HhÉŒ ìÉÑ°üdG QƒHÉW èeGôH IQƒcÉH ™e ÚæÑ∏d ájOGóYE’G OÉjR øH ¥QÉW ácQÉ°ûÃh ÜÓ£dG ™«ªL ÜhÉéàH πHƒb §°ûf »°VÉjQ ¿ƒKGQÉe .᫪«∏©àdGh ájQGOE’G áÄ«¡dG á``«` `HÎdG Iô`` `°SCG ¿ƒ˘˘ ˘KGQÉ`` ` ŸG π˘˘ ˘«` `©˘ ˘ Ø˘ ˘ J ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ±ô`` °TCG ó˘˘ ˘bh


varities

äÉYƒæe 24 z¬éædƒHCG{ ÖgGƒe ∞°ûàµJ zájô£≤dG á«FÉ°†ØdG{

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

art@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

zó°ùdG{ Ëôµàd ÜôW á°ù∏L ‘ º«MôdGóÑY óªMCGh ôª°Sh ÓŸG ódÉN :z øWƒdG äÉYƒæe ¢UÉN{: áMhódG

ø°ùM GQƒf

º«MôdGóÑY óªMCG

ôª°S

ÓŸG ódÉN

É¡LôNCGh , »HÉÑ◊G ¿ÉMôa É«LÉàfG É¡«∏Y ±ô°TCG . ôØ°U Ú°ùM õ«ªàŸG …ô£≤dG êôıG ⫢bƒ˘à˘H Aɢ°ùe Iô˘°Tɢ©˘dG ó˘æ˘ Y CGó˘˘Ñ˘ J Iô˘˘¡˘ °ùdG ≈∏Y åÑJh , ¢ûàæjôZ â«bƒàH á©HÉ°ùdG áMhódG 2 ∑ƒÑæ°ùdG áYÉb πNGO øe ájô£≤dG á«FÉ°†ØdG ᪰Uɢ©˘dɢH Gô˘NDƒ˘e í˘à˘à˘aG …ò˘dG ¥ô˘°T ™˘é˘à˘æà . áMhódG

Ëó≤Jh ¬∏dGóÑY Ò°ù«J OGóYEG øe èeÉfÈdG Ëó≤àdG É¡cQÉ°ûjh ,ø°ùM GQƒf á≤dCÉàŸG á©jòŸG ,≥˘ë˘°SEG ∫BG õ˘˘jõ˘˘©˘ dGó˘˘Ñ˘ Y è˘˘«˘ ∏ÿG äƒ˘˘°U ™˘˘jò˘˘e ¿ÉæØdG á∏«∏dG ≈∏Y É«≤«°Sƒeh É«°Sóæg ±ô°ûjh ɪ«a , …ôjô◊G OGDƒa ábôØdG Oƒ≤jh ÉæÑdG óªfi …ôŸG ó˘ªfi …ô˘£˘≤˘dG ´RƒŸGh ±Rɢ˘©˘ dG ô˘˘°†ë˘˘j »àdG á∏«∏dG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG πLCG øe É°ü«°üN

ájófCÓd Ëô˘µ˘à˘dG ´hQO ¿ƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG ɢ¡˘«˘a Ωó˘≤˘j ô˘Yɢ°ûdG ø˘e Ó˘c ɢ°†jG ∑Qɢ˘°ûj ɢ˘ª˘ c , ᢢKÓ˘˘ã˘ dG ᢫˘æ˘ZG ÖMɢ°U Rhô˘c ø˘H ó˘jGR õ˘«˘ ªŸG …ô˘˘£˘ ≤˘ dG óªM ÜÉ°ûdG ôYÉ°ûdGh '' º«YõdG âfG '' ó°ùdG ¤G á«°Vɢjô˘dG ɢª˘gó˘Fɢ°üb ø˘e ¢†©˘Ñ˘H ¬˘Hò˘©˘dG '' …hɢ˘é˘ ˘æ˘ ˘∏˘ ˘dG ó˘˘ ªfi Ò¡˘˘ °ûdG ≥˘˘ ∏˘ ˘©ŸG Öfɢ˘ L .'' ¬éædƒH

…ô£˘≤˘dG »˘°Vɢjô˘dG º˘°SƒŸG Aɢ¡˘à˘fɢH ’É˘Ø˘à˘MG ó°ùdG …OÉf Ò¡°ûdG ä’ƒ£ÑdG ≥jôa RƒØHh ÒãŸG OGóàeG ≈∏Yh ájô£≤dG á«FÉ°†ØdG Ωó≤J »°VÉjôdG É«°VÉjQ É«æa ÓØM Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y ÚàYÉ°S , áÑ«£dG èFÉàædG Gƒ≤≤M øjòdG ∫É£HC’ÉH ÉÁôµJ ÒeC’G ¢SCɢc π˘£˘H »˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG 󢢰ùdG …Oɢ˘f º˘˘gh º°SÉL ï«°ûdG ¢SCÉch ΩÉ©dG …QhódGh ó¡©dG ‹hh ¢SCÉc ÊÉKh …QhódG ÊÉK áaGô¨dG …OÉf ¬Ø«°Uhh , ÒeC’G ¢SCɢ c Êɢ˘K QƒÿG …Oɢ˘ fh ó˘˘ ¡˘ ˘©˘ ˘dG ‹h äÉjóàæŸGh á«°VÉjôdG áaÉë°üdG ∫ÉLQ Qƒ°†ëHh . áKÓãdG ájófC’ÉH á°UÉÿG Ògɪ÷G ¢†©Hh ΩƒéædG ¢†©H ∫É£HC’G á∏«d AÉ«MEG ‘ ∑QÉ°ûjh »àjƒµdG »Ñ©°ûdG ¿ÉæØ˘dG º˘¡˘eó˘≤˘à˘j Ú«˘é˘«˘∏ÿG Ò¡°ûdG äGôª°ùdGh äÉ°ù∏÷G ÖMÉ°U ÓŸG ódÉN ‘ IôKDƒe ᪰üH ¬dh '' ¿ÉæM ƒHCG'' Ö≤∏j …òdGh èeGÈdG ‘ ¬∏X áØN ÖfÉL ¤EG Gòg äÉ°ù∏÷G á«JGQÉeE’G áfÉæØdG ÖfÉL ¤G É¡H ∑QÉ°ûj »àdG øª°V äÉMÉ‚ øe GôNDƒe ¬à≤≤M Éeó©H ôª°S ∑Qɢ°ûJ å«˘M , Gô˘NDƒ˘e ¬˘à˘Mô˘W …ò˘dG ɢ¡˘eƒ˘Ñ˘ dCG , áëLÉædG É¡JÉ«æZCG øe Oó©H á∏«∏dG √òg ‘ ôª°S º«MôdGóÑY óªMCG …ô£≤dG ¿ÉæØdG ÖfÉL ¤G ¬˘æ˘µ˘d ᢰTɢ°ûdG ø˘Y á˘∏˘jƒ˘W IÎØ˘˘d Üɢ˘Z …ò˘˘dGh, »˘à˘dG ᢫Áô˘µ˘à˘dG á˘∏˘Ø◊G √ò˘g ∫Ó˘N ø˘e Oƒ˘©˘ j

äÉ£fi Ωƒéæ∏d

»HóH kÓØr nM »«rëoj »ZÉ°T πÑ≤ŸG ƒ«fƒj 7 : zøWƒdG äÉYƒæe{ - »HO

¬∏dGóÑY GQƒfh π°†ØdG IÒeCG Qƒ°†ëH √ô¡°ùdG ∫ÓN ¬«≤Ø∏Hh √óÑY

ΩOÉ≤dG ÚæKE’G AÉ°ùe ∫hC’G ÉgAõL ¢Vô©j

√óÑY óªfih ⁄É°SôµH ƒHCG ™ªŒ ÉfÉ`JhQ Üô```W á```°ù∏``L ‘ äÉYÉ°S 6 QGó˘e ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘gô˘˘jƒ˘˘°üJ ô˘˘ª˘ à˘ °SG Iô˘˘¡˘ °ùdG IójóYh iôNCG ÖfGƒL Iô¡°ùdG â°ùµY ɪc , á∏°UGƒàe »àdG IOƒŸGh ᪫ª◊G ábÓ©dG äô¡XCG ó≤a , ÚbÓª©∏d Üô©dG ¿Éæa øe ôjó≤àdG ÖfÉL ¤EG ÚfÉæØdG ™ªŒ øe ÌcCG ‘ √PÉà°SCG √QÉÑàYÉH ⁄É°S ôµHƒHCG ¿ÉæØdG áfɵŸ ¿Éà©jòŸG á«é«∏N ÉfÉJhQ ≈∏Y Iô¡°ùdG âeóbh . á£≤d π˘µ˘°T ≈˘∏˘Y ¢Vô˘©˘Jh , ¬˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y GQƒ˘˘f h π˘˘°†Ø˘˘dG IÒeCG Ωƒj AÉ°ùe ∫hC’G ÉgAõL ¬«é«∏N ÉfÉJhQ åÑà°Sh , AGõLCG . ¿GôjõM /ƒ«fƒj øe ™HGôdG ≥aGƒŸG ΩOÉ≤dG ÚæKE’G

á°ù∏÷G Qƒ°†M ≈∏Y ¢UôM …óæ¡dG ⁄É°S

»˘˘ ˘cΰûeh …ó˘˘ ˘ gɢ˘ ˘ °ûe ™˘˘ ˘e ó˘˘ ˘Yƒ˘˘ ˘e ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y âHQhCG ɢ˘ ˘ eGQó˘˘ ˘ dG ΩÓ˘˘ ˘ aCG π˘˘ ˘ ˘°†aCG .᫵jôeC’G IQÉKE’Gh âÑ°ùdG Ωƒ«dG AÉ°ùe ‘h »à«°S ɢª˘æ˘«˘°S ᢰTɢ°T ≈˘∏˘Y ÉeGQódG º∏«a ¢VôY º`` ` àj ‘ Conspiracy Theory â«bƒàH 22^00 ᢢYɢ˘°ùdG π«e ádƒ£H øe ,¢VÉjôdG ɢ˘ ˘«˘ ˘ dƒ˘˘ ˘Lh ,¿ƒ˘˘ ˘°ùÑ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘Z Qhó˘˘ ˘ J å«˘˘ ˘ M ,¢ùJô˘˘ ˘ HhQ ∫ƒ˘˘M º˘˘ ∏˘ ˘«˘ ˘Ø˘ ˘dG çGó˘˘ MCG π˘LQ ''ô˘°ûà˘«˘∏˘a …ÒL'' π«e L ¿ƒ°ùÑ h ∑É– äGô˘˘eGDƒŸG ÖbGô˘˘j kÉ©e ¿GOƒ©j ¢ùJôHhQ É«dƒL ¿hógÉ°ûJ Ωƒ«dG ¢ùØf ‘h.܃°Uh ÜóM πc øe º∏«`` ` ` ` ` ` ` `ØdG ¢VÉ`` ` ` ` ` `jôdG â«`` ` ` `bƒàH 21^00 áYÉ°ùdG ΩÉ`` ` ` ` “ ‘ õ«aƒe ôHƒ°S ≈∏Y ,ôZhôc ¿ÉjOh ,¢ùjQÉg OEG ádƒ£H "Copying Beethoven" »°ùfÉ`` ` ` ` ` ` ` `ehôdG IÒNC’G áæ°ùdG øY »FGhQ ÖdÉb ‘ ÆôØe ∞°Uh ∫ƒM º∏«ØdG çGóMCG QhóJ å«M .''øaƒ¡à«H'' IÉ«M ‘ 22^00 áYÉ°ùdG ‘ "The Siege" ÉeGQódG º∏«a ¢Vô©j »à«°S ɪ櫰S ≈∏Yh …hôjh ,≠ææ«H â«fCGh ,ø£æ°TGh ∫õæjO ádƒ£H øe º∏«ØdGh ,¢VÉjôdG â«bƒàH øe áLƒe ¤EG OÉb ¬H ¬Ñà°ûe »HÉgQE’ …ô°ùdG IóëàŸG äÉj’ƒdG OÉ©HEG á°üb Ωɢµ˘MC’G ¿ƒ˘fɢb á˘Ø˘°Tɢµ˘e ¤EG äOCG »˘à˘dGh ∑Qƒ˘jƒ˘«˘ f ‘ ᢢ«˘ Hɢ˘gQE’G äɢ˘ª˘ é˘ ¡˘ dG .á«aô©dG

è«∏ÿG ‘ øØdG »bÓªY ÚH kGôNDƒe ÉfÉJhQ ⩪L Üô˘©˘dG ¿É˘æ˘ah ⁄ɢ°S ô˘µ˘H ƒ˘HCG ¿É˘æ˘Ø˘dG »˘Hô˘©˘dG ø˘Wƒ˘dGh »ÑÙ ájô°üMh á°UÉN á«FÉæZ á°ù∏L ‘ √óÑY óªfi ´GóHE’G á°ù∏÷G π∏îJ å«M , á«é«∏N ÉfÉJhQ …ógÉ°ûeh êRɪàdGh ºZÉæàdG ɪ«°S’ , π«°UC’G »FÉæ¨dG Üô£dGh ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ÚbÓ˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG ÚH »˘˘ Hô˘˘ £˘ ˘dGh »˘˘ æ˘ ˘ ë˘ ˘ ∏˘ ˘ dG .πØ◊G â∏∏îJ »àdG ™HQC’G äÉgƒàjhódG

¿OQC’G ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©J á≤HÉ°ùŸG

âHQhCG áµÑ°T ≈∏Y ÉeGQódG ΩÓaCG :zøWƒdG äÉYƒæe{ - ¬eÉæŸG

:zøWƒdG äÉYƒæe{ - »HO

zÉæ«dÉ«d{ á∏› ∫ɪL áµ∏e OÉÑY ájBG

»ŸÉ˘˘ ˘©˘ ˘ dG »˘˘ ˘æ˘ ˘ ¨ŸG »˘˘ ˘ «˘ ˘ ë˘ ˘ j ™HÉ°ùdG ‘ Év«æa kÓØM »ZÉ°T äÉÑ°ûN ≈∏Y πÑ≤ŸG ƒ«fƒj øe GÒªL áæjóe ‘ ÉæjQBG êQóe äÉ«dÉ©a øª°V ∂dPh , »HóH »˘˘≤˘ «˘ °SƒŸG ' ∞˘˘ j’ ' ¿É˘˘ Lô˘˘ ¡˘ e . »HO ‘ ΩÉ≤j …òdG »˘˘ ˘Zɢ˘ ˘°ûd Qó˘˘ ˘°U ó˘˘ ˘b ¿É˘˘ ˘ch ΩÉY á«FÉæ¨dG ¬JÉeƒÑdCG ôNBG »ZÉ°T »æ¨ŸG Clothes ¿Gƒ˘˘ ˘ æ˘ ˘ ©˘ ˘ H 2005 á«FÉæ¨dG ¬JÒ°ùe ∫ÓN π°üMh , IójóL á«æZCG 15 º°Vh Drop ™e 1993 ΩÉY ‘ á«ŸÉ©dG »eGô¨dG õFGƒL øe ÒÑc OóY ≈∏Y ∂ ' «à°SÉÑeƒH'' IÒ¡°ûdG áà«æZCG ìÉ‚ ó©Hh , ¬JÉeƒÑdCG ∫hCG ¬bÓWEG øe Qó°üJ IÒÑc äÉ©«Ñe ≥≤Mh , É«ŸÉY √QÉ°ûàfG OGORG 1995 ΩÉY . äÉ©«ÑŸG ⁄ÉY ‘ á«ŸÉ©dG á«FÉæ¨dG äÉeƒÑdC’G π°†aCG ºgCG É¡dÓN

…ó``Jô``J óª``MCG Ò```ÑY zÖ```◊G ´É````æb { :zøWƒdG äÉYƒæe{- âjƒµdG

ᢢ«˘ à˘ jƒ˘˘µ˘ dG ᢢ∏˘ ã˘ ªŸG 󢢩˘ à˘ °ùJ ‘ ᢢ cQɢ˘ °ûª˘˘ ∏˘ ˘d ó˘˘ ª˘ ˘MGC ÒÑ˘˘ Y ʃ˘jõ˘Ø˘«˘∏˘à˘dG π˘°ù∏˘°ùŸG á˘dƒ˘£˘H ƒjQÉæ«°S ' Ö◊G ´Éæb ' ójó÷G ,ó˘˘ª˘MCG ó˘˘dɢ˘N ÖJɢ˘µ˘ dG QGƒ˘˘Mh .πHCG Ú°ùM êGôNEG øeh ᢢ ˘dƒ˘˘ ˘£˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG ‘ ɢ˘ ˘¡˘ ˘ cQɢ˘ ˘°ûj º˘˘ ˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ ˘ L õ˘˘ ˘ ˘ jõ˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘dGó˘˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘Y ¬˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘dGó˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘Y Ωɢ˘ ˘ ˘e’E Gó˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ Yh óªMCG ÒÑY ájôîah π≤©dG øªMôdGóÑYh ≈˘˘°ù«˘˘Yh ∂°ùe ᢢbô˘˘ah ó˘˘jô˘˘a ¬˘˘∏˘dGó˘˘Ñ˘Yh …hɢ˘µ˘∏˘«˘Ø˘dG êô˘˘ah ¢ù«˘˘ª˘ N .πÑ≤ŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘ ¬°VôYQô≤ŸG øeh ø°ù◊G

: øWƒdG äÉYƒæe - ¿ÉªY

zÉæ«dÉ«d{ ∫ɪL ¢TôY ≈∏Y É¡éjƒàJ á¶◊ ájBG

ÚfÉ˘æ˘ Ø˘ dG ø˘˘e ÒÑ˘˘c Oó˘˘Y √ô˘˘°†M âeɢ˘bh Ú«˘˘eÓ˘˘ YE’Gh ,Ú«˘˘ fOQC’G TE Data ᢢ «˘ ˘YGô˘˘ dG ᢢ ˘cô˘˘ ˘°ûdG ÚJõ˘˘ Fɢ˘ Ø˘ ˘∏˘ ˘d õ˘˘ FGƒ÷G Ëó˘˘ ≤˘ ˘ à˘ ˘ H .ÊÉãdGh ∫hC’G øjõcôŸÉH ᢢ°ù«˘˘FQ ¢û«˘˘ª˘ Y ɢ˘«˘ fGQ äQɢ˘ °TCGh á˘Ñ˘Mɢ°Uh É˘æ˘«˘ dɢ˘«˘ d ᢢ∏› ô˘˘jô– ¤hC’G ó©J IôµØdG √òg ¿G , IôµØdG QÉ°ûàfG ºZQ ¿OQC’G ‘ É¡Yƒf øe IÎa òæe á«HôY ∫hO ‘ ´ƒædG Gòg á˘≤˘Hɢ°ùŸG ø˘Y ɢæ˘∏˘ YCG Gò˘˘d , ᢢ∏˘ jƒ˘˘W ™˘˘e ≈˘˘°Tɢ˘ª˘ à˘ ˘à˘ ˘d ¢ShQó˘˘ e π˘˘ µ˘ ˘°ûH .ÊOQC’G ™ªàÛG ó«dÉ≤J

12 Qɢ˘ «˘ ˘ à˘ ˘ NG ” ᢢ ˘jGó˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG ‘h

»˘à˘dG ᢰùaɢæŸG ø˘∏˘N󢫢d á˘ë˘ °Tô˘˘e .ájô¡°T äÉ«Ø°üàH »¡àæJ âfÉc É¡∏MGôe ™«ªéH á≤HÉ°ùŸG âb’h ɇ , kÉjÒgɪL k’ÉÑbEGh kÉfÉ°ùëà°SG πc ‘ äGƒ°UC’G OóY ≈∏Y ¢ùµ©fG .á∏Môe Oó˘Y ≠˘∏˘H , á˘≤˘Hɢ˘°ùŸG ᢢjɢ˘¡˘ f ‘h â∏°üM , 䃰U ∞dCG 276 äGƒ°UC’G ÌcCG ≈∏Y OÉqÑY ájBG IõFÉØdG º¡æe äGƒ˘˘ °UC’G ø˘˘ e ɢ˘ ˘kØ˘ ˘ dGC 172 ø˘˘ ˘ ˘ e . á≤HÉ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ÒÑc πØM ‘ IõFÉØdG èjƒàJ ”h

π˘Ø˘M ‘ É˘æ˘«˘dɢ«˘ d ᢢ∏› âLƒ˘˘J Éæ«dÉ«d ∫ɪL áµ∏e '' ôgÉ°S »æa ájBG á≤HÉ°ùàŸG âdÉf å«M , ''2007 ÉgQÉ«àNG ” ¿CG ó©H , IõFÉ÷G OÉÑY ø°ùaɢæ˘J á˘ë˘°Tô˘e 12 ÚH ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ɢ˘ª˘ «˘ a , Ö≤˘˘∏˘ dG ≈˘˘∏˘ ˘Y ∫ƒ˘˘ °ü뢢 ∏˘ ˘d Ö≤˘˘d ≈˘˘∏˘ Y Qɢ˘ gõ˘˘ dG ìô˘˘ a â∏˘˘ °üM .¤hC’G áØ«°UƒdG øe OóY èjƒààdG πØM ô°†Mh ø˘˘jò˘˘dG Ú«˘˘ eÓ˘˘ YE’Gh Úfɢ˘ æ˘ ˘Ø˘ ˘dG »àdG IôµØ∏d º¡©«é°ûJ øY GhÈY áÄjôL Iƒ£N ó©Jh Iôe ∫hC’ ΩÉ≤J Iôµa âfÉch , ¿OQC’G iƒà°ùe ≈∏Y äCGóH ób '' Éæ«dÉ«d ∫ɪL áµ∏e'' ø˘˘e º˘˘Yó˘˘Hh ᢢ ∏ÛG ø˘˘ e IQOɢ˘ Ñà TE DATA. ácô°T ô˘˘¡˘ °T ‘ ᢢ ≤˘ ˘Hɢ˘ °ùŸG äCGó˘˘ H ó˘˘ bh ”h , »°VÉŸG ÊÉK ¿ƒfÉc / Ȫaƒf ¥ÓWEG ™e øeGõàdÉH É¡æY ¿ÓYE’G ¢UÉÿG Êhε˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dE’G ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘bƒŸG ڪࡪ∏d í«àJ »àdGh , á≤HÉ°ùŸÉH , ójóL ƒg Ée πc ≈∏Y ´ÓW’G âjƒ˘°üà˘dG ™˘bƒŸG QGhõ˘d í˘«˘à˘j ɢª˘ c ™˘˘ª˘ àÛG OGô˘˘ aCG ™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L ∑Gô˘˘ °TE’ .á∏°†ØŸG áë°TôŸG QÉ«àNÉH

Üô`¡``j Ú```gÉ```°T ∞°Sƒ```j ∞«°üdG z≈°Vƒa { øe :zøWƒdG äÉYƒæe{ - IôgÉ≤dG

ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e ÒÑ˘˘ ˘ ˘ ˘ c Oó˘˘ ˘ ˘ ˘ Y Qô˘˘ ˘ ˘ ˘ b ¢Vô˘˘ ˘ Y π˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘LCɢ ˘ ˘J Ú颢 ˘ à˘ ˘ ˘æŸG º˘˘ ˘ ˘°SƒŸG ∫Ó˘˘ ˘ ˘N º˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘eÓ˘˘ ˘ ˘aGC áé«àf , »Ø«°üdG »Fɪ櫰ùdG kGô˘˘µ˘Ñ˘e ¿É˘˘°†eQ ô˘˘¡˘ °T ∫ƒ˘˘∏◊ »˘˘∏˘ Y kÉ˘Ñ˘∏˘°S ô˘˘KDƒ˘ «˘ °S ‹É˘˘à˘ dɢ˘Hh ≈a »JCÉjh .äGOGôjE’G ºéM ” »˘˘ ˘ à˘ ˘ dG ΩÓ˘˘ ˘ aC’G ᢢ ˘ eó˘˘ ˘ ≤˘ ˘ e ' ≈˘˘°Vƒ˘˘a »˘˘g ' º˘˘∏˘«˘a ɢ˘¡˘ ∏˘ «˘ LCɢ J ÚgÉ°T ∞°Sƒj ∞˘˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘j Ò¡˘˘ ˘°ûdG êô˘˘ ˘î˘ ˘ ª˘ ˘ ∏˘ ˘ d ,ôNÉa ádÉgh ídÉ°U ódÉNh »Ñ∏°T ≈æe ádƒ£H øe ƒgh , ÚgÉ°T •Qƒàjh ¢SÉædG º∏¶j GÈ°T º°ù≤H áWô°T ÚeCG ∫ƒM ¬KGóMCG QhóJh ɪ∏«a ¿Éch .øé°ùdG ¬dƒNO ‘ kÉÑÑ°S ¿ƒµJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ióMEG ‘ …È°U óæg ádƒ£H , ¬∏dG ô°üf …ô°ùj êôîª∏d ' ∑ɪ°SC’G áæ«æL ' , …ƒ∏Y ≈∏«d ádƒ£H ' á©HÉ°ùdG ɪ°ùdG ¿GƒdCG ' º∏«ah , Iôª°S º°SÉHh , á°ùaÉæe øY OÉ©àH’Gh Üô¡dG É°k †jCG GQôb ób , …hÉ°û«ØdG ¥hQÉah .∞«°üdG ΩÓaCG

∫ÉØWCÓd Iôjõ÷G IÉæ≤H ΩÓMC’G z≈∏Y Iô¶f{

ÚcQÉ°ûŸG ∫ÉØWCÓd á£≤d

¿ƒHRƒH áæH IQƒàcódG

¿ƒ˘˘HRƒ˘˘H á˘˘æ˘ H IQƒ˘˘ à˘ ˘có˘˘ dG »˘˘ ¡˘ ˘a ¢üàıG áµ∏ªÃ ᫵«æ«∏cE’Gh á«°ùØædG á«FÉ°üNC’G .øjôëÑdG ΩÓMCÓd πgh ?Ωƒ«dG ∫ÉØWCG º∏ëj Õ π˘g º˘K , ?»˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG º˘gƒ˘ª˘ æ˘ H ᢢbÓ˘˘Y ?ø˘˘jô˘˘NBÓ˘ d º˘˘¡˘ eÓ˘˘MCG ∫ɢ˘Ø˘ WC’G …hô˘˘j ?áéYõŸG ¢ù«HGƒµdG øe ¿ƒ°ü∏îàj ∞«ch á˘≤˘∏◊G ‘ ɢ¡˘à˘HɢLEG ø˘Y ∞˘°ûµ˘j ä’Dhɢ˘°ùJ ‘ É¡ãH OÉ©j »àdGh èeÉfÈdG øe Iójó÷G â«bƒàH 20:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG ¢ùØf .¢ûàæjôZ

ΩÉæŸG ‘ É¡Ñ«côJ ºàjh á¶≤«dG ‘ ¿É°ùfE’G ø˘µÁ ’ çGó˘MCG ¬˘«˘a ≥˘≤˘ë˘à˘J ƒ˘ë˘f ≈˘˘∏˘ Y á«MÉædG øeh ,ÉkfÉ«MCG ™bGƒdG ‘ É¡≤≤– ¿É°ùfE’G πYÉØ˘à˘j ᢫˘Yɢª˘à˘L’Gh ᢫˘°ùØ˘æ˘dG ¿CG ¿hÒãµdG ó≤à©jh , º∏◊G ‘ √Gôj Éà Éà ábÓY ¬d ΩÉæŸG ‘ çóM Ée Ò°ùØJ .™bGƒdG ‘ ¬d çóë«°S á˘≤˘∏◊G âaɢ°†à˘°SG ´ƒ˘˘°VƒŸG ᢢ°ûbɢ˘æŸh ø˘Y Gƒ˘Kó˘ë˘à˘«˘d ∫ɢ˘Ø˘ WC’G ø˘˘e ᢢYƒ˘˘ª› âdhɢæ˘J ô˘jQɢ˘≤˘ J ¤EG ᢢaɢ˘°VEG ,º˘˘¡˘ eÓ˘˘MCG ∞˘˘ ˘«˘ ˘ °†dG ɢ˘ ˘ eCG , ´ƒ˘˘ ˘ °VƒŸG Gò˘˘ ˘ g ÖfGƒ˘˘ ˘ L

: øWƒdG äÉYƒæe - ¬MhódG

´ƒ°Vƒe ∫ÉØWCÓd Iôjõ÷G IÉæb ¢ûbÉæJ '' èeÉfôH øe IójóL á≤∏M ‘ ΩÓMC’G 2 ᢢ©˘ ª÷G Ωƒ˘˘j ∂dPh , '' ..≈˘˘ ∏˘ ˘Y Iô˘˘ ¶˘ ˘f , ¢ûà˘æ˘jô˘Z 16:00 á˘Yɢ°ùdG ≈˘∏˘Y ƒ˘˘«˘ fƒ˘˘j ÉgQÉÑàYÉH ΩÓMC’G ¤EG á≤∏◊G ¥ô£àJh ¿É˘°ùfE’G ɢ¡˘©˘e π˘YÉ˘Ø˘à˘j ᢫˘fɢ°ùfEG Iô˘˘gɢ˘X , º∏◊G ¿ƒª°†e Ö°ùM ÉkÑ∏°S hCG kÉHÉéjEG ΩÓ˘MC’G Èà˘©˘J ᢫˘ª˘ ∏˘ ©˘ dG ᢢjhGõ˘˘dG ø˘˘ª˘ a ÉgGôj »àdG ábôØàŸG ógÉ°ûŸG øe Ékfhõfl


!§ ````≤ a

Ú cÎ °ûª ∏d

25

¢üàîJ »àdGh záYÉaôŸG''{ ájhGR πãe ,¬àHÉK ÉjGhR øª°V ™«°VGƒÃ ∑ΰûŸG ºgÉ°ùj å«M ,Iójô÷G »cΰûe äɪgÉ°ùe ≈∏Y ô°üà≤Jh ,âÑ°S Ωƒj πc ô°ûæJ á°ü°üîàe áëØ°U ,§≤a Úcΰûª∏d ™e{ ájhGR ∑Éægh ,áÑjô¨dG ∞bGƒŸG hCG áµë°†ŸG äÉbQÉØŸÉH á«æ©ŸG'' z¢ûaôa{ ájhGR h ,º°SôdG ≈∏Y §«°ùH ≥«∏©J áaÉ°VEG ™e QɪYC’G ™«ªL øe äÉeƒ°SôdG πÑ≤à°ùJ »àdG z Palette { ájhGRh ,ïÑ£dÉH zè°ùe ∂∏°Uh{ ájhGR ∑Éægh ,zájÒJɵjQÉc{ IQƒ°üH ¬ª°SôH ÚgÉ°T ÒJɵjQɵdG ΩÉ°SQ Ωƒ≤«d ¬JQƒ°U ∑ΰûŸG π°Sôj É¡«ah ÚgÉ°T ƒjóà°SG ájhGR h ,ôYÉ°ûŸG øY IÈ©ŸG πFÉ°SôdG πÑ≤à°ùJ »àdG z»ÑM 17496678 ¢ùcÉØdG ≈∏Y hCG ,Moshtarken@alwatannews.net :‹ÉàdG π«Á’G ≈∏Y ¬JɪgÉ°ùeh ¬JÉMGÎbG π°Sôj ¿CG ∑ΰûŸG ™«£à°ùjh ,äɵjÈàdGh ÊÉ¡àdG πãe á°UÉÿG äÉé°ùŸG ô°ûæJ »àdG øe ócCÉà∏d ∑ΰûŸG ∞JÉg ºbQh º°SGh ¿GƒæY áHÉàc ≈Lôjh 38801, ójÈdG ¥hóæ°U ≈∏Y hCG ,´RƒŸG ÉgòNCÉ«d Iójô÷G ¥hóæ°U ‘ ¬JɪgÉ°ùe ™°VƒH hCG 80001133, ÊÉÛG ºbôdÉH ∫É°üJ’G hCG .Éæ©e ºµfhÉ©J øjôcÉ°T ,π°UGƒà∏dh äÉeƒ∏©ŸG

subscribers

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG

ôª◊G á∏«f - ÊÉK QÉæe :OGóYEG

Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

Moshtarken@alwatannews.net

:áØ«Xh »HCG

:IÉ«◊G ¢ShQO

(ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J) QÉ`°U É`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H QGO ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j !¿ƒ`°ù«˘˘ ˘ ˘ ˘eh ø`°Sƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°S ∞˘˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘Xƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Öà˘˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ‘h ø`jô`°ùf ¬`à`˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ rÑ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Fɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ f h â`Mó`e º`gô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e !¿ƒ`à˘ ˘ ˘ ˘jRh ∫ƒ˘˘ ˘ ˘ ah ¢ü˘˘ ˘ ˘ qª˘ ˘ ˘ ˘M ø˘˘ ˘ ˘ ˘°ûÑ˘˘ ˘ ˘ ˘°Sô˘˘ ˘ ˘ ˘dG ≈˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ Yh ?ø`«˘ ˘ ˘ ˘e É`Ñ˘ ˘ ˘ ˘Mô˘˘ ˘ ˘ e ƒ˘˘ ˘ ˘ dG ) ™˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘°SG â∏˘˘ ˘ ˘ °üJG ɢ˘ ˘ ˘ ˘e π˘˘ ˘ ˘ ˘c ( ?¿ƒ`g ≈`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ∂˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ qdO Úe .. ?¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Xh ∑óq ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ø`jô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °T QÉ`°U π`°üJG »`d É`fG ∫ƒ`bG ¿ƒ`aƒ`J ¢ù`H ≈`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e »`fƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Yh Gƒ`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fG h ø`jRh Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘W (»˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ eɢ˘ ˘ ˘ ˘L) (ø˘˘ ˘ ˘ ˘ WGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ e) »˘˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘°SG !¿ƒ`∏`¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘qJGh º`có`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y Ö`£`î˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ HG »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c ø`«`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °S …ó`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ é˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ¬`ë˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ W √OÉ`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°T …ó`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y !!¿ƒ`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y á`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°S ¬`d »`°T É`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ¢û°ûY ø`jh ≈`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y) â`dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘b ¿É`°ùd √OÉ`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °û∏˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d (?¿ƒ`µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘a ∞`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J .. »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jOƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J …hɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘f ø`jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H ¥QÉ`Z É`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ JQƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U É`e ô`ã˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c ø`e ¿ƒ`jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘e äô`°U ¬`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘£ŸG »`YGQ …ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d ø`«`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j iƒ`f …QÉ`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘f ’h π`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d »`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d ’ !¿ƒ`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e äô`°U É`e ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °SGQ ⫢˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ bO ø`«`dÉ› »`a π`bC’ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Y √ô`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘N ܃`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ £˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e !¿ƒ`gó`e ô`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °Sh ¬`£˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °SGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«Œ ’h ø`«`Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ∑ô`aG .. ∂`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H »`a ô`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ã˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ fG ’h ¿ƒ`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ¢û`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Yh ∂`°ùeG ¬`Hɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûj ∂`eƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j ø`«`jÓ`e ™``HQG º`gÉ`˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘qjh É`fOGó`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J !! ¿ƒ`«˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ e GhQÉ`°U É`e Ú뢢 ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ d ó˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ ˘ ˘ gG h ø`«`◊G É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °Vh GPG ô`cɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H ø`e √Ó`jh !¿ƒ`é˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°T É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M ™`Hô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG ø`e π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ bG ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ MGh !ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùe ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘dGh ¬`¶˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ¬`d º`°ùà˘˘ ˘ ˘ ˘ HG »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dGh ?¿hQó`J .. ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jh ‘ ¢ùH .. ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Xh π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°q üM !!Ú©˘˘ ˘ ˘ ˘dG ‘ √ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘ M .. ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ «ÿG ¢SGQ ‘ ø˘˘ ˘ ˘ ˘cɢ˘ ˘ ˘ ˘°S !!¿ƒ˘˘ ˘ aó˘˘ ˘ e ™˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘°ùdG ‘ .. ó˘˘ ˘ jò˘˘ ˘ dG ‘ ø˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ °S »˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ dG h ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ´ƒ`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°SC’G »`a ¢ù`H ¬`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘gG ±ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûj ¿ƒ`µ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ J .. ¬`Yɢ˘ ˘ ˘ ˘°S º˘˘ ˘ ˘ ˘c ÜQó˘˘ ˘ ˘ ˘dG Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùM GPG h ø`jô`eC’G ¥GP ¬`dGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ MG π`c »`a »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ¿hõ`fi π`¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °T Ó`Hh ¿hõ`fi ∫É`˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ q¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °T ø`jô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûY ¥ƒ`a ¬`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ JGQ »`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘LC’Gh ¿ƒ`YÉ`Wh .. ô`cGò˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Jh √QÉ`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Sh ¬`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘a ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG Ö`JGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y »`°T π`c ∫ó`H √ó`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y !¿ƒ`Hɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °Uh ¿É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°SG ¿ƒ`é˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ∫ó`H ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M ø`«˘ ˘ ˘ ˘ °ù∏˘˘ ˘ ˘ ˘a …OÓ`H ø`e ™`ª˘ ˘ ˘ ˘ é˘ ˘ ˘ ˘ j ɢ˘ ˘ ˘ ˘e ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ø˘˘ ˘ ˘ ˘ eh ¿ƒ`£˘ ˘ ˘ ˘ ˘H »`°Sô˘˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ≈`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y √ó`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Ω »˘˘ ˘ ˘ ˘ qHô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘j h ø`jô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùfh â`Mó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e Ωƒ`b ¬`Yɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª÷G ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Mh ¿ƒ`dƒ`£`j ƒ``d º`gOÓ`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d º`gOq ô`e ø`«`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Th .. º`gGQO á`jƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûH ¿ƒ`°Vô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ¿ƒ˘˘ ˘ °Vô˘˘ ˘ j π˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ dG ‘ ≈˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ M ƒ˘˘ ˘ ˘d .. ô˘˘ ˘ ˘°üYh í˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ °U ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ø`e É`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ≈`dhCG É`fCG h …QGO ¿ƒ`Jƒ`Á ƒ``d É`¡`Ñ◊ ¿ƒ`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °Uƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j É`e ø`jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG ø`e ΩÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘c .. (¤hCG ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Hô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘bC’G)h ¿ƒ`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Xh ΩÉ`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ™`e …ô`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘°T ø˘˘ ˘ ˘ ˘ e ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘L ɢ˘ ˘ ˘ ˘ e ø`«`°ûdG √OÓ`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d »`¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j É`e ó`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ó`dh ¿ƒ`î`j ’h É`¡`jó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j Ωó`dÉ`H ìhô`dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H (ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Wƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J) ¬`d Gƒ`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘b Ωƒ`j ¬`dGDƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °S ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d !!??¿ƒ`µ˘ ˘ ˘ ˘j ¬`Ø˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘Xƒ˘˘ ˘ ˘ J Üô`¨˘ ˘ ˘ ˘dG ó˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘H ∞˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘c ɢ˘ ˘ ˘ j (ø`jó`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ LGQ) ±hô`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e º`gQɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °T ¿ƒ`aɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j º`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fG .. π`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘LCɢ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ø`e ø`jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H h ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Sh ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘gG É`j .. √ô`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘N ∂`©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e GPG ¿hó`°ü`j ∂`æ`Y .. ¢ù`H √OÉ`¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°T GPGh ø`«`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ £˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H h .. ô`Zɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °T É`fó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y É`e !¿hOô`j É`e iô`J ∞`Jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ¥ô– ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dh ?ø˘˘ ˘ ˘ jh ø˘˘ ˘ ˘ e ø˘˘ ˘ ˘ jh ø˘˘ ˘ ˘ ˘e ?√ÈÿG Ö«˘˘ ˘ ˘ ˘LG ø˘˘ ˘ ˘ ˘jh ø˘˘ ˘ ˘ ˘e !¿ƒ`°ù«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eh ø`°Sƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °S ó`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ¬`Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Xƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG ΩGO !ø`«`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °S √ô`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ N É`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H ï`Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ £Ã …ó`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Y !??¿ƒ`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j º`Yɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ £ŸG GhQÉ`°U GPG ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J ?ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °üdG »`a √ô`ÑÿG ò˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘NBGh ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Lɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ gG ’h ¿hQró`≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ø`µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ d .. QÉ`¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °U ¿ƒ`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG í`°U ?ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°VÎH ¬`MGô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°U.. QGO É`j ∫GDƒ`°S ?¿ƒ`Y »`d Üô`¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Ö∏˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ WG h ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘aɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°SG ÊG ø`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dGh ¢SGô`dG ≈`∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ¢Sɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ f ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ∫GDƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°S h ?¿ƒ`gó˘˘ ˘ ˘ ˘e ô`«˘ ˘ ˘ ˘ °Sh ¬˘˘ ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘ °SGh ∞˘˘ ˘ ˘ ˘jɢ˘ ˘ ˘ ˘Xƒ˘˘ ˘ ˘ ˘dG ¥ó˘˘ ˘ ˘ ˘ °U ø`«`◊G »`æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j »`aɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûdG ÜGƒ`÷G É`eEG !¿ƒ`°Vô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘J Gƒ`à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c GPEG .. √ô`«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °TCɢ ˘ ˘ ˘ ˘ J Gƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ g hCG

ƒ˘˘d ≈˘˘à˘ M õ˘˘Fɢ˘Ø˘ dG âfCɢ a ,ᢢ°Vɢ˘jQ …CG Ö©˘˘∏˘ ˘J .áé«àædG äô°ùN »˘à˘dG »˘g Iô˘ª˘ ãŸG Iô˘˘é˘ °ûdG ¿CG âª∏˘©˘J .¢SÉædG É¡ªLÉ¡j ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘j ¿CG ¿É˘˘ °ùfEÓ˘ ˘d ÒN ¬˘˘ fCG âª∏©J ¿CG ø˘e í˘«˘ë˘°üdG ≥˘jô˘£˘ dG ‘ Iɢ˘Ø˘ ë˘ ∏˘ °ùdɢ˘c .CÉ£ÿG ≥jô£dG ‘ k’GõZ ¿ƒµj ¿hO äÉMƒª£∏d ≥«≤– ’ ¬fCG âª∏©J .IÉfÉ©e ” ''∂«˘˘ ˘ ˘ ˘°T'' ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ g ¢ùeC’G ¿CG âª∏©J ɢ˘eCG ,π˘˘LDƒ˘ e ''∂«˘˘°T'' ƒ˘˘g 󢢨˘ ˘dGh ,¬˘˘ Ñ˘ ˘ë˘ ˘°S ,Iô˘aGƒ˘àŸG I󢫢Mƒ˘dG á˘dƒ˘«˘°ùdG ƒ˘¡˘a ô˘°VÉ◊G .᪵ëH ¬aô°üf ¿CG Éæ«∏Y ¬fEÉa Gòd ,kɢĢ«˘°T ∞˘∏˘µ˘J ’ á˘eɢ˘°ùà˘˘H’G ¿CG âª∏©J .ÒãµdG »æ©J É¡æµdh

º∏©àf á©eÉ÷G hCG á°SQóŸG ‘ ¬fCG âª∏©J ‘ ɢ˘eCG ,äɢ˘fɢ˘ë˘ à˘ e’G ¬˘˘ LGƒ˘˘ f º˘˘ K ¢ShQó˘˘ dG º∏©à˘f º˘K äɢfɢë˘à˘e’G ¬˘LGƒ˘f ɢæ˘fEɢa Iɢ«◊G .¢ShQódG É¡æe »àdG áYô°ùdG ¿ƒ°ùæj ¢SÉædG ¿CG âª∏©J á«Yƒf ¿hôcòàj º¡æµdh ,∂∏ªY É¡H äõ‚CG .¬Jõ‚CG Ée ô°üY ‘ Iƒb ó©J ⁄ áaô©ŸG ¿CG âª∏©J ≥«Ñ£J ɉEG ,ôJƒ«ÑªµdGh âfÎfE’Gh áYô°ùdG .Iƒ≤dG ƒg áaô©ŸG ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ d Úà˘˘≤˘ jô˘˘W ∑ɢ˘æ˘ g ¿CG âª∏©J ÊÉÑŸG πc ôeóJ ¿CG ÉeEG .. ≈æÑe ≈∏YCG ∂jód .∑ÒZ øe ≈∏YCG »æÑJ ¿CG hCG ,∂dƒM øe ádÉ©ØdG áë∏°SC’G ÌcCG øe ¬fCG âª∏©J .È°üdGh âbƒdG »g ¿É°ùfE’G É¡µ∏Á »àdG âfCGh kÉ©à‡ kÉàbh â«°†eCG GPEG ¬fCG âª∏©J

:?º¡«a √óMh »¡fCG …ƒ°ùJ ¬«Øë°U äÉL ‹ÉãŸG ™æ°üŸG IõFÉéH RÉa ¿ÉÑdCG ™æ°üe .QÉ≤HC’G ∑qÓe øe óMGh ™e AÉ≤d ?¬jEG ô≤ÑdG πcBÉàH âfCG :á«Øë°üdG ??Gôª◊G ’h É°†«ÑdG º¡«a »¡fG :´QGõŸG É°†«ÑdG :âdÉb º«°SôH É¡∏cCÉH É°†«ÑdG :∫Éb Gôª◊Gh :âdÉb º«°SôH ƒ°VôH Gôª◊Gh :∫Éb ?Úa º¡æµ°ùàH Ö«W :âdÉb ??Gôª◊G ’h É°†«ÑdG º¡«a »¡fG :∫Éb É°†«ÑdG :âdÉb ∑Éæg ‹G ¢Tƒ◊G ‘ É¡æµ°ùH É°†«ÑdG :∫Éb Gôª◊Gh :âdÉb ¬°ùØf ¢Tƒ◊G ‘ É¡æµ°ùH ƒ°VôH Gôª◊Gh :∫Éb ?¬jEG º¡∏ª©àH º¡ë°ùØàH ÉŸ Ö«W :âdÉb ?? Gôª◊G ’h É°†«ÑdG º¡«a »¡fG :∫Éb GGGGGGGGGGGGÉ°†«ÑdG :âdÉb ÚàØd ¬YÎdG ∫ƒM É¡«H ∞∏H É°†«ÑdG :∫Éb Gôª◊Gh :âdÉb ÚàØd ¬YÎdG ∫ƒM É¡«H ∞∏H ƒ°VôH Gôª◊Gh :∫Éb º¡«a ƒ¡fG º¡«a ƒ¡fG ‹ƒ≤àH ∂dCÉ°SG √ôe πc ¬«d ÉàfG :âdÉb ?¢†©H …R º¡∏eÉ©àH ôNB’G ‘h »àYÉàH É°†«ÑdG √ô≤ÑdG ƒ∏°UG :∫Éb ??Gôª◊Gh :âdÉb »àYÉàH ƒ°VôH Gôª◊Gh :∫Éb

´ƒÑ°SC’G ᪵M .∂∏«bÉ°üY ™e ÚÑJ ¢Th »àfG ó©H »æ÷G ∫Éb »˘˘ NΰSG …Ghɢ˘ ¡˘ ˘dG Qõ˘˘ L ìhQG »˘˘ HG IÒJô˘˘ ˘µ˘ ˘°ùdG âdɢ˘ ˘b ™e ∑Éæg »gh ’G ô°üH âÙ »JÉ«M »bÉH ¢û«YGh ∑Éæg . É¡JÉÑ∏W ¬Yô°ùH »ÑJ ¢Th âfG ’G ≈≤H Ée ¢ù«Fô∏d »æ÷G ∫Éb ∂à˘˘ ˘eÓ˘˘ ˘°S ’EG »˘˘ ˘HGC ɢ˘ ˘e ɢ˘ ˘ fGC IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘ ˘ FQ ∫ɢ˘ ˘ b GPEG ácô°û∏d ∫ƒÑÿÉg ™LôJ ∂fCG ¬«HG »∏dG πc Ö«Ñ◊Éj . AGó¨dG âbh ≈¡àfG ¬ªµ◊G

!! ∫hC’G ËGO ƒg ¬∏N ∂°ù«FQ ≥Ñ°ùJh πé©à°ùJ ’

IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ h ¬JÒJôµ°S h ôjóe ¬«a ¿ƒdƒ≤j º˘˘ ¡˘ ≤˘ jô˘˘ W ‘ ᢢ ≤˘ jó◊G ‘ ¿ƒ˘˘ °ûª`j Gƒ˘˘ fɢ˘ c IÒÑ˘˘ c ᢢ cô˘˘ °T º¡d ™∏W √ƒcôa Ωƒj Ëób …ôë°S ìÉÑ°üe º¡d Gƒ≤d AGó¨∏d äÉÑ∏W çÓK ºµ«£©HG ÉfG º¡d ∫Éb ∞«ãc ¿ÉNO áÄ«¡H »æL . Ö∏W óMGh πµd .∫h’G ÉfG ∫h’G ÉfG ôjóŸG ∫Éb . ∂¡Lhh âfG »ÑJ ¢Th É¡g »æ÷G ¬d ∫Éb ÜQGƒ≤dG ¥ƒ°SG ¢ùeÉ¡ÑdG QõL ¤G ìhQG »HG ôjóŸG ∫Éb øe »Øàfl ƒg ’G …ƒ°T ⁄É©dÉH ‹ÉÑe ÒZ á©jô°ùdG á«fÉãdG ÉfG âdÉbh IÒJôµ°ùdG äõ≤f .∑Éæg íjGQh ¿ÉµŸG . á«fÉãdG ÉfG

πµ°ûe ÒJɵjôc

:è°ùe ∂∏°Uh

¢û``aôa

»ÑM ™e zÉæbôØj ’ ¬∏dG ≈°ùY{ ∫ɪc »Ñ«ÑMh »Ñ«£ÿ äɪ∏µdG √òg …ógCG ìô``````````````````````Ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG âØ`````````````````````°T GPEG ìô``````````````````````````````````````aCG »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ≥````````````«````````°†Jh ∑É``````````````«fi ‘ ∂````````dÉ````````````H ¿É````````°T GPEG É`````«˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fó````````````````dG »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùYɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j …ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y ∂````````«`````````£˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ YCG »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘g ¢Th ∑ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jGó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘a ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘JGGGɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘L ∑ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H …hɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùJɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ∑ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Yô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ΩhO »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Mɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ‹ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘c ‘ ìô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Lh ∂dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘a Ωɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jC’G ≥˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Kƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J êɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ∑Ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Z ∂Ñ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ≥˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘N ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ±ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Mh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘a Ö◊G ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ≥˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûY ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘f âaõ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Yh ±hõ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ MhQh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘b ‘ âæ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°Sh ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Yɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ûŸG ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ZCGh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Yh ±hô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Mh ô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°T ‘ ∂à˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ L π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘b ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘c »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘«Á Öà˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J

»µæÑdG Ëôe ∂àÑ«£N

.»∏NCG ¢ûjEGh øe ìÉW â«ÑdG ‘ π¨à°ûj ƒgh Iôe ᢢdhO ø˘˘e ‹G ¬˘˘à˘ aɢ˘°T ,º˘˘∏˘ °ùdG ≈˘˘∏˘ Y ¢†côJ á櫵°ùe äÉLh á«HôY ¬∏dG º°SG ,»àeBG ≈∏Y ‹h :âdÉb »«a ¬∏dG AÉ°T ¿EG ,»ªY øHG Éj ∂«∏Y .»Ñ«ÑM Éj ∂«a ’h :âdÉb íjÉW ¬àaÉ°T Ωƒj á«é«∏ÿG á°UÈdÉg πN ,»àHƒM …òg ?âNó°T ∂©ØæJ ¯¯¯¯ GC ô≤j ¬`` àLhR ¬`` `àaÉ°T óMGh ó«°S πLôdG'' ¿Gƒæ©H ÜÉàc ''∫õæŸG ∂Ñ˘˘ M ɢ˘ j ... ¬˘˘ d âdɢ˘ b . á«dÉ«ÿG ¢ü°ü≤∏d

,ÚàeôM êhõàe »é«∏N óMGh ¯ øe ᫢fɢã˘dGh ɢ©k ˘Ñ˘W ᢫˘é˘«˘∏˘N ¤hC’G ¥ƒ°ùdG ≈∏Y ºgòNCG Iôe ,á«HôY ádhO .ÚàYÉ°S ó©H ºµd ™LôH º¡d ∫Ébh É¡d ∫Ébh á«Hô©dG º∏c ÚàYÉ°S ó©H »˘˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘Ñ˘ ˘M √ƒ˘˘ jCG :âdɢ˘ b ?»˘˘ à˘ ˘°ü∏˘˘ ˘N .â°ü∏N :âdÉb ?»àjô°T ¢ûjG :É¡d ∫Éb áëjQ áæ«æbh ,‹E’ Ëôc áÑ∏Y âjô°T Úà˘˘ ˘©˘ ˘ £˘ ˘ bh ,‹E’ ¢ü«˘˘ ˘ª˘ ˘ ˘bh ,∂dE’ .ΩƒædG áaô¨d OQh ¬«cƒHh ,√ƒJÉL ɢ¡˘d ∫ɢbh ᢫˘é˘«˘∏ÿG º˘∏˘c ø˘j󢩢H ?»à°ü∏N 󢩢H ™˘˘LQG ,¢Sɢ˘æ˘ dG ƒ˘˘J ’ :âdɢ˘b ?¬«««««««««d É¡d ∫Éb .AÉ°û©dG IÓ°U ÚYGƒeh QhóL ̵°T ,âµ°SG :âdÉb òNBG ¢ûjEG …QOÉe ,Iô°ûY ƒH πfi ‘

≈æe Iõjõ©dG á≤jó°üdG ¤GE ™Hôª∏dh OhóM 5 Ωƒéæ∏d ¬fG èdƒbG â«ÑM ¿GóM •ƒ£î∏dh OhóM 3 å∏ãª∏dh OhóM 4 ±ô˘©˘J ’ ¿CG ≈˘˘æ“CG ø˘˘µ˘ d ,ó˘˘MGh ó˘˘M Iɢ˘«˘ ë˘ ∏˘ dh ¬fGh …ƒæe ójGh »æ«°ûMƒJ ìGQ ,kGóM ÉæàbGó°U .IôaÉ°ùe ‹hOÈdG º°SÉL πeGC øe AGógGE

..Ωƒ«°T Iõjõ©dG á≤jó°üdG ¤GE Ú∏Øà– ìGQÉe ¬æ°ùdG ¢UÓN ..IQóÑdG Éj ÒîH âfCGh ΩÉY πc ÉfÉ©e ¢ùjQÉ©˘e º˘µ˘aƒ˘°ûfh ÜQɢj º˘µ˘«˘æ˘¡˘j ¬˘∏˘dG .. π˘«˘jô˘dG ™˘e Úfƒ˘µ˘à˘H ..ÖjôL IQÉæc èà≤jó°U øe

.. …Ohhƒ°TQ õjõ©dG »àNGC ódh ¤GE Ú◊h áæ°S Ú◊G ∑ôªY QÉ°U .. ÜhóHO Éj ÒîH âfCGh ΩÉY πc ..Éæaƒ°ûJ Úd í«°üJ Éj í«°üJ Ée ∂fG »°T ºgCGh »°û“ Öjôb ∂aƒ°ûf ¬∏dG AÉ°T ¿EG .. ìÉ«°üdG .¢Sô©e ∂aƒ°ûf ¿É°ûY ÉfQɪYCÉH ∫ƒ£jh ÜQÉj ∑ó©°ùj ¬∏dG ôjÉæe ∂àdÉN

¬`````````YÉaôŸG ∞«ØN ≥ÑW Éæd ájƒ°ùeG óªfi ΩCG âNC’G Ωƒ«dG øjƒ∏◊G Éæ«cΰûe OQh ºµMÉÑ°U ΩCG Éj á«aÉ©dG è«£©j ,π¡°Sh òjòd ¬∏µ°T áMGô°üHh äÓÑ≤ŸG øe Èà©jh ƒ∏Mh . ¬∏dG AÉ°T ¿EG Iƒ≤dG ≈∏Y êÉ°ùYh óªfi

¿É‚PÉÑdG á£∏°S :á≤jô£dG

:ôjOÉ≤ŸG

âjR É¡«a ™°†fh IÓ≤e ô°†ëf ¬˘˘d ±É˘˘ °†j º˘˘ K Ωƒ˘˘ ã˘ ˘dG ô˘˘ ª˘ ˘ë˘ ˘fh á˘˘Ñ˘ ˘Mh ᢢ °ü∏˘˘ °üdGh º˘˘ Wɢ˘ ª˘ ˘£˘ ˘dG ¢ùHOh ᢫˘∏˘≤˘eh Iô˘°û≤˘˘e ¿É‚Pɢ˘H Aɢ˘e ܃˘˘c ¢üf ¤Gƒ˘˘Mh ¿É˘˘ eô˘˘ dG ∑Îjh ,Oƒ˘°SC’G π˘˘Ø˘ ∏˘ Ø˘ dGh í˘˘∏ŸGh ≈˘˘à˘ M ᢢFOɢ˘g Qɢ˘f ≈˘˘∏˘ Y §˘˘«˘ ∏ÿG Ühòjh §˘«˘∏ÿG ø˘î˘ã˘jh ∂Ñ˘°ùà˘j ᢢ«˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘°U ô˘˘ °†ë˘˘ f .¿É‚Pɢ˘ Ñ˘ ˘dG øe äÉÑM 4 É¡«a ™°†fh ¢ùcôjÉH ø˘e π˘«˘∏˘b º˘˘K »˘˘∏˘ ≤ŸG ¿É‚Pɢ˘Ñ˘ dG ᢢ ˘ £˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘N º˘˘ ˘ ˘K ¢üªÙG õ˘˘ ˘ ˘ÑÿG õ˘˘ Ñ˘ ˘N º˘˘ K ᢢ µ˘ ˘Ñ˘ ˘°ùŸG ¿É‚Pɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ dG ≈∏Y ÜhôdG ™°†f GÒNCGh ¢üªfi .áÑZôdG Ö°ùM øjõJh ,áÑLƒdG

ᩢ£˘≤˘e ¿É‚PɢH äÉ˘Ñ˘M 5 ¯ .âjõdÉH á«∏≤eh IÒ¨°U kÉ©£b ΩhôØe ΩƒK É°üa ¯ ¿ÉàehôØe ºWɪW ÉàÑM ¯ .á°ü∏°U á≤©∏e ¯ ¿ÉeôdG ¢ùHO á≤©∏e ¯ í∏e ¯ Oƒ°SCG πØ∏a ¯ ™˘˘£˘ ≤ŸG õ˘˘ ÑÿG ø˘˘ e ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘c ¯ ¢üªfih IÒ¨°U äÉ©Hôe

ó°TGQ ΩGC

:Í∏dG ¢Uƒ°U

Ωƒ˘˘ ˘ ˘ K ¢üa ,ÜhQ Ö∏˘˘ ˘ ˘ Y 3 ¯ ,í∏e ,áæ˘«˘ë˘W ¿É˘à˘≤˘©˘∏˘e ,Ωhô˘Ø˘e .¢†«HCG πN Éà≤©∏e ,Oƒ°SCG πØ∏a


lahthat masha3er

ôYÉ°ûe á¶◊ 26

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

ehassan@alwatannews.net

2

¬∏dGóÑY ¿ÉÁEG :OGóYEG

June

2007 - Issue

no

(539)

áëØ°üdG ‘ ¬JɪgÉ°ùe ô°ûf »a ÖZôj øe ≈∏Yh ,zÉ¡FGôb AGQBG{`d áMƒàØe ôYÉ°ûe á¶◊ áëØ°U ehassan@alwatannews.net : »fhôàµdE’G ójôÑdG ≈∏Y Éæd Öàµj ¿CG

…ôª◊G ø°ùfi ôYÉ°ûdG

ô`` ` ª` M’C G ™`` ` ` ª` ` ` `°ûdG

...»``jCGQ

¥ó°U á¶◊ ¬∏dGóÑY ¿ÉÁEG

ø°ùM ¬∏dGóÑY

ehassan@alwatannews.net

Ö````◊G É¡«a ≥°TÉY πc º∏©àj á°SQóe º¶YCG ƒg Ö◊G É¡°SÉ°ùMEÉH ∞∏àîJ á¨d ,iôNCG á¨d É¡¡Ñ°ûJ ’ á¨d .¿Gó˘˘ Lƒ˘˘ dGh Ö∏˘˘ ≤˘ dG ᢢ Ø˘ ˘Wɢ˘ Y ø˘˘ e êô˘˘ î˘ ˘J ,∞˘˘ gôŸG §ÿÉc »°ûÁ OGƒ°ùdG ’h ¢VÉ«ÑdG ±ô©j’ :Ö◊G Ö◊G πªLCG Ée ,á∏«ª÷G IÉ«◊G ióe º«≤à°ùŸG ,ÇOɢ˘ g ô˘˘ ë˘ Ñ˘ dGh ,ᢢ «˘ aɢ˘ °U Aɢ˘ ª˘ °ùdG ¿ƒ˘˘ µ˘ J ɢ˘ eó˘˘ æ˘ ˘Y Ö◊G ô˘˘¶˘æ˘ e ᢢYhQ ø˘˘eh ,Ö뢢∏˘ d ᢢ«˘ fɢ˘M ᢢª˘ °ùÑ˘˘dGh √òg ,¿ÉcÈdG IQƒK ôéØjh ¿É«µdGh ìhôdG ∫õdõj ¥ÉªYCG ∑ô– »àdG AGô©°ûdG äÉ«HCG øe ¢†©H »g ¢übGÎJ Iô£©e Qƒ£°Sh áÑgòe ±hôëH Ö∏≤dG .áæ«©e ᪨f ≈∏Y »˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ jGC ∫hCɢ ˘ H ∂à˘˘ ˘ «˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘d .. »˘˘ ˘ eɢ˘ ˘ °ùdG »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘Mɢ˘ ˘ j ’CG ¿Gô˘˘ ¡˘ °S iƒ˘˘ ¡˘ dG Ö∏˘˘ b iô˘˘ J..»˘˘ eÓ˘˘ MCG Oó˘˘ Lh ∫ɢ˘ ©˘ J ∂°SÉØfCÉH OQƒdG º©Wh .. ∂°SÉc øe Ö◊G âHô°T ¿É˘˘ ¡˘ dhh ∂H Ωô˘˘ ¨˘ e ɢ˘ fCGh.. ∂°Sɢ˘ °ùMEɢ ˘H Üò˘˘ Y ∂fC’ áØ«∏N ∫GB óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S :ô©°T

Égɪ°S ≥°TÉYh É¡«°VGQCG ≥°TÉY …OÉY ÖM óHCG ƒg Ée É¡d »ÑM ÉgÓZ ȵj Ωƒj πc ‘ ¬∏dGh …OÉæJ »Ñ∏b äÉbO ∂ª°SÉHh ï«°ûdG óªfi :ô©°T

Qƒ˘˘æ˘ dGh »˘˘à˘ °ûjô˘˘HG ∑Ó˘˘Z Öà˘˘cCG ΩGô˘˘¨˘ dG Q󢢰U ≈˘˘∏˘ Y ÊÉé°TCG ô¡WCGh »bƒØN ∂°ùªg ôªK øe ô£YGh Qhô˘˘ ˘°ùe »˘˘ ˘≤˘ ˘aɢ˘ ˘Nh ∂«˘˘ ˘LCG …QOCG ɢ˘ ˘e ¿hO ø˘˘ ˘eh ɢ˘ ˘fCG ÊÉ◊G ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘°ù«˘˘ °Sɢ˘ MCG ±õ˘˘ ©˘ j ìô˘˘ Ø˘ dGh ∂d »˘˘ LCG ∑QÉÑe ∫BG óªfi :ô©°T

∂fhó˘˘ ˘ H ‹É˘˘ ˘ M ɢ˘ ˘ fCG ∞˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘c π˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘J ɢ˘ ˘ ˘e »˘˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘a ≥˘˘ ˘«˘ ˘ °†j ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ c ¿ƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ dG Gò˘˘ ˘g ™˘˘ ˘°Sh ∂fƒ˘˘ ˘é˘ ˘ °ûH √ô˘˘ ˘e ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ≈˘˘ ˘°ù≤˘˘ ˘Jƒ˘˘ ˘d ≈˘˘ ˘à˘ ˘ M »˘˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ «Œ ∂H …QOCGh ∂d »˘˘ ˘ ˘ ˘ LGC ɢ˘ ˘ ˘ ˘ eGE …ô°ShódG AÉØ«g :ô©°T

…Qɢ˘ ˘ ©˘ ˘ °TCG Ìch âÑ˘˘ ˘ à˘ ˘ c »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ dG ±hô◊G Ìc ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y »˘˘ ˘ eCG ɢ˘ ˘ j ô˘˘ ˘ £˘ ˘ °T ∂Ñ˘˘ ˘ M ‘ Öà˘˘ ˘ cCG äQó˘˘ ˘ b ’h â¡˘˘ ˘ J …QɵaCG ∞°UhCG ÊCG øe ô¨°UCG ±hô◊G ¿CG â«≤d »˘˘ ˘ eó˘˘ ˘ H …ô˘˘ ˘ °ùj ÖM ¿ƒ˘˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘j ΩÓ˘˘ ˘ ˘µ˘ ˘ ˘dG ¿CG ⫢˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘d Êɪ°ùdG ÊÉeGC :ô©°T

Aɢ˘ ˘ £˘ ˘ ©˘ ˘ dGh Aɢ˘ ˘ aƒ˘˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ e ᢢ ˘ °ùŸ Ö◊G ƒ˘˘ ˘ g Gò˘˘ ˘ g ɢ˘æ˘ jó˘˘jÉC ˘ H ¬˘˘«˘ æ˘ Ñ˘ f Ö◊G ,ᢢ«˘ °ùfɢ˘ ehô˘˘ dGh ¢Sɢ˘ °ùME’Gh .Éæ«Øµj √OGRh Éæjhôj √Dhɪa

ô˘˘ ˘ª˘ ˘ M’C G ™˘˘ ˘ª˘ ˘ °ûdɢ˘ ˘H Ö∏˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dG ∂°UCG äQqô˘ ˘ ˘b ¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘ NO ™˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘oj ÜGƒ˘˘ ˘ HC’G ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y Öà˘˘ ˘ cGh ô˘˘ ˘ ˘qØ˘ ˘ ˘ ˘°ûe m º` ` ` `bô˘˘ ˘ ˘ H ¬˘˘ ˘ ˘ °Sɢ˘ ˘ ˘ °ùMG è˘˘ ˘ ˘ eô˘˘ ˘ ˘ HGh ¬˘˘ dƒ˘˘ ¡˘ ˘°ù˘˘ rH ¬˘˘ bÎ jɢ˘ ˘e ''ô˘˘ ˘µ˘ ˘ g'' ô˘˘ ˘£˘ ˘ NCG !!''ô˘˘ qµ˘ ˘¡˘ ˘e'' mÖ∏˘˘ ˘b Ò°üj π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ b ¬˘˘ ˘«˘ ˘ ª˘ ˘ MGh ¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘jh ô˘˘ ˘¡˘ ˘ ˘°ù`` jh ≥˘˘ ˘ °û©˘˘ ˘ j ɢ˘ ˘ e ¿É˘˘ ˘ °T ø˘˘ ˘ e ô˘˘ ¡˘ ˘ ≤˘ ˘ j ¥ó˘˘ ˘°U ø˘˘ ˘eõ˘˘ ˘dɢ˘ ˘g ‘ ≥˘˘ ˘°û©˘˘ ˘dG qø˘ ˘ d ¬˘˘ ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ˘ H »˘˘ ˘ ˘ ˘gÉ`` ` e ¢Sɢ˘ ˘ ˘ ˘fh Ö– ¢Sɢ˘ ˘ ˘ ˘f Qqó– ¬˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘°S Ö`` ` ◊G ¿É˘˘ ˘ ˘ ˘eõ˘˘ ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘ ˘g ‘ ¬˘˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘°üM Ö©˘˘ ˘ ˘°üjh QOɢ˘ ˘ ˘f ɢ˘ ˘ ˘aƒ˘˘ ˘ ˘dG Qɢ˘ ˘ ˘ °U ô˘˘ ˘î˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘J Qó˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ H ¢SÉ`` ` fh ¿ƒ˘˘ ˘ î˘ ˘ ˘J ¢Sɢ˘ ˘ f ¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘£˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dG Qhó˘˘ ˘ H ≈˘˘ ˘ ¶` ` ` ë˘ ˘ ˘j »˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘j m π˘ ˘ ˘c È颢 ˘ oJ ¢Sɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ ©Œ ..¬˘˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘H ≥fiG ¬˘˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘Y ¢†Ñ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘Jh ɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ jhÉ`` ` `g ¿ƒ˘˘ ˘ ˘î˘ ˘ ˘ rJ ô˘˘ ˘qã˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘J hCG Ö©˘˘ ˘ J ø˘˘ ˘ e ‹ .. …ƒÿG ≈˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘M ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ¬`` ` «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ bÓ`` j’h √ƒ``NCG ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùæ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j Ψ`` ` eh »`` `g’ äGò˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Ö뢢 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ H m π˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘c ¬˘˘ ˘ dƒ`` ` £˘ ˘ ˘j »˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dG Ωó˘˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ j í˘˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘°üŸG π÷ ȵ˘˘ ˘ ˘jh ȵ˘˘ ˘ ˘ j Ö◊G ≈˘˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘f ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ d ¢Th ¬˘˘ ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ ˘ «` ` e »`` `a m ø˘ ˘ ˘ ˘jÉ`` `N ɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘a ΩGO ɢ˘ ˘ ˘ ˘e ô˘˘ ˘ qª˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘oj Gò˘˘ ˘ g ¿ƒ˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘dG ≈`` ¨˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘f ¿ƒ˘˘ ˘ ˘d ¢Th ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘dhO ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘jƒ`` ` `°ùe ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘q∏` `°T π˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ c ΩGO ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ô˘˘ ˘ ˘ ˘ cò˘˘ ˘ ˘ ˘ oj »˘˘ ˘ ˘ ˘ °T ’ ..¢UÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘NEG ’ ..ÖM ’ ¬˘˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘«` `°S ±ôŒ.. πq ˘ ˘ ˘ Zh ó˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ M ÒZɢ˘ ˘ ˘ e ô˘˘¶q ˘ æ˘ eh..ô˘˘¶q ˘ ˘æ˘ ˘e ∞˘˘ dɢ˘ H ¬˘˘ fɢ˘ «ÿG ≈˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘f ¬˘˘ ˘ dƒ˘˘ ˘ Ø` ` £˘ ˘ ˘dG π`` `à˘ ˘ ˘b ,Oɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘°S’ ,∫ò˘˘ ˘ dG :Qƒq ˘ ˘ ˘°üJBG äõ˘˘ ˘ é˘ ˘ ˘Y.. ¬˘˘ ˘ Hɢ˘ ˘ Z ¬˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ °T ⁄ɢ˘ ˘ ˘Y !!¬˘˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘°ù˘˘ ˘ ˘ rH √ƒ`` `NCG º◊ ¢û¡˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘j ñC’G ô˘˘ ˘ £q ˘ ˘ ˘NCG ΩOɢ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dGh..¢VQC’G Oɢ˘ ˘ °ùØ˘˘ ˘ ˘dG qº˘ ˘ ˘ Y ¬˘˘ ˘ ˘ ˘dhõ˘˘ ˘ ˘ ˘j ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ qfCG ɢ˘ ˘ ˘ ˘ æ` `HQ »`` Yó˘˘ ˘ ˘ ˘ f ÒZ ɢ˘ ˘ ˘ ˘ e Qqò˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ J ¬˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ N π˘˘ ˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘ ˘d Ö«`` Ñ◊G ≈˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ M ¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘°Uh ≈˘˘ ˘æ` ` `ª˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘rj ¿É˘˘ ˘ c ɢ˘ ˘ e ó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘H ø˘˘ ˘ e ô˘˘ ˘ ˘qÑ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ J hCG ≈`` `°ùf ∂d »˘˘ ˘ ˘ °Vɢ˘ ˘ ˘ a Oɢ˘ ˘ ˘ Y ɢ˘ ˘ ˘ e ¬˘˘ dƒ˘˘ £˘ ˘ g π˘˘ ˘°UGƒ˘˘ ˘j ∂æ˘˘ ˘«˘ ˘ Y ø˘˘ ˘e ™˘˘ ˘eó˘˘ ˘dGh ô˘˘ ¡˘ ˘¶˘ ˘j ¢ùØ˘˘ f ¬˘˘ d Oɢ˘ Y ɢ˘ e ô˘˘ ª˘ ˘ ≤˘ ˘ dG ≈˘˘ ˘à˘ ˘ M ¬˘˘ ˘ ˘dhR π`` `M ó˘˘ ˘ ˘b Qó˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ dG ɢ˘ ˘ ˘fɢ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘°ùH qø˘ ˘ ˘ ˘d ô˘˘ ˘qé` ` – ¬˘˘ ˘fƒ˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘dG ó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘H ø˘˘ ˘ e Ö∏˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘dGh ¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘£˘ ˘ j Qó˘˘ ˘≤˘ ˘ ˘j Ú◊G ɢ˘ ˘ L øà ƒ˘˘ ˘ g ɢ˘ ˘ e (ô˘˘ ˘©˘ ˘ °ûj) π˘˘ ˘«˘ ˘ ∏˘ ˘ dG ô˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘°ùjh Ö뢢 ˘ j Üqô˘ ˘ ˘L ¬˘˘ ˘ ˘dƒ˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ j ¥Qɢ˘ ˘ ˘ØŸG »˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘dG ÒZ ∫ɢ˘ ˘ ˘ f ɢ˘ ˘ ˘ e Ì``cCGh ..∫ɢ˘ ˘ f ɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG ∫ɢ˘ ˘ ˘f ɢ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ °ûdG ∫ɢ˘ ˘ ˘f ¬˘˘ ˘ ˘ dƒ``ë˘ ˘ ˘ ˘ f ø`` ˘ ˘ ˘ ˘ «q ˘ ˘ ˘ ˘ H ÚdG ÜGò˘˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ dG ∫ɢ˘ ˘ ˘ ˘f ô˘˘ ª˘ ˘MC’G ™˘˘ ª˘ ˘°ûdG Gƒ˘˘ Jɢ˘ g »˘˘ æ˘ ˘ «˘ ˘ ©˘ ˘ eɢ˘ ˘°S ɢ˘ ˘j !!¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ H »˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ °q UhCG äõ˘˘ ˘ é˘ ˘ ˘Y »˘˘ ˘ qæ˘ ˘ ˘d

»Ñ«à©dG ¬°üM IôYÉ°ûdG

´ƒ˘˘ ˘ ˘ f π˘˘ ˘ ˘ c ø˘˘ ˘ ˘ e »˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ NGó˘˘ ˘ ˘ ˘H Ωƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘ dGh …ɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘Y ø˘˘ ˘ ˘ e ∞˘˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘Nh »˘˘ ˘ ˘ eƒ˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘gG Oó˘˘ ˘ ˘ H ´ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ fGhm »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°VGQ ∂Ñ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ b ΩGOh …GQh »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °VÉŸG »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eQG ’ ÊG ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dGh ´hô˘˘ ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘ ˘dG »˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘°SGh iƒ˘˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ dG Qhò˘˘ ˘ ˘ ˘H ´QRGh …Ó˘˘ ˘ ˘ Z ∂æ˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘Y π÷ …Qɢ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ K ∞˘˘ ˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ ˘ bGh ´ƒ˘˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ j ∂°Sɢ˘ ˘ ˘ °ùMG ∑ô˘˘ ˘ ˘ JG ɢ˘ ˘ ˘ e ÊG ¬˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘dGh …ɢ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘e ∂æ˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘°S »˘˘ ˘ ˘ °†≤˘˘ ˘ ˘ J …hɢ˘ ˘ ˘ f âfGh

…ô°ShódG IQƒf :IôYÉ°ûdG

¬«°V »éj ∂Jƒ°U ƒdh ∂æe π°UƒdG äOƒ©J äɢ˘ °†Ñ˘˘ æ˘ ˘dG ó˘˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘J »˘˘ ˘Jɢ˘ ˘«˘ ˘ M ∂fhO ø˘˘ ˘e ..√BGBG ..∂fhó˘˘ ˘H ᢢ ˘«˘ ˘ Kô˘˘ ˘e ∫É◊ɢ˘ ˘g äó˘˘ ˘Z ..»˘˘ ˘æ˘ ˘ bó˘˘ ˘ °U ∫É◊G Ö«˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘°U äɢ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘eO ɢ˘ ˘ ˘gÈM ‘hô˘˘ ˘ ˘M ɢ˘ ˘ ˘gGô˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ J q⁄ »˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ M ¬˘˘ ˘ ˘ jó˘˘ ˘ ˘ jEɢ ˘ ˘ ˘ H Ìæ˘˘ ˘ ˘ ˘Jh ∂bGƒ˘˘ ˘ ˘ ˘°TCG ɢ˘ ˘ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘ ˘ H ø˘˘ ˘ ˘ ˘°†– »˘˘ ˘ ˘ ˘HCG äɢ˘ ˘H »˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘H ¬˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘e ¤EG …ô˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘°T ¬˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘°û©˘˘ ˘ J ∂à˘˘ ˘ jQO ¬˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘a ɢ˘ ˘ ˘ e π˘˘ ˘ ˘ c ≈˘˘ ˘ ˘ °ùfCGh ∂Ñ˘˘ ˘ ˘ «ŒCG ‘hô˘˘ ˘ ˘ MCG ⫢˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ j

âbƒdG ¿ƒæL äɢ˘ ¶◊ ɢ˘ fó˘˘ jEG ø˘˘ e ¥ô˘˘ °S »˘˘ ∏˘ ˘ N ɢ˘ ˘j âbƒ˘˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ L ᢢ ˘ jOQh Ωɢ˘ ˘ jCG ó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘H ..ɢ˘ ˘ gɢ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘X .ɢ˘ ˘ gɢ˘ ˘ ˘fó˘˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ a äÉ˘à˘°TG Oɢeô˘dɢc ʃ˘«˘Y ô˘Xɢf ø˘˘Y âë˘˘Ñ˘ °UCG ∞˘˘«˘ c ɢ˘j ᢢ ˘jƒ˘˘ ˘à˘ ˘ ˘°T AGƒ˘˘ ˘ LCɢ ˘ ˘H ∞˘˘ ˘ °SCÓ˘ ˘ ˘d ɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘fO ìɢ˘ ˘ jQCG ∂Jò˘˘ ˘ N äɢª˘∏˘¶˘dG ™˘˘eh π˘˘«˘ ∏˘ dG ≈˘˘LO ‘ …ó˘˘Mh äô˘˘°U I󢢫˘ ©˘ H ᢢ jƒ˘˘ Ø˘ ˘©˘ ˘H ∂뢢 °VGh ∂à˘˘ Ø˘ ˘ ¡˘ ˘ d π˘˘ ˘jɢ˘ ˘°SQ »˘˘ ˘æ˘ ˘ «˘ ˘ °SGƒ˘˘ ˘J äɢ˘ bhCG π˘˘ µ˘ ˘H ∫ƒ˘˘ ¨˘ ˘°ûe Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG äô˘˘ °U ∞˘˘ «˘ ˘c ᢢ Ñ˘ ˘jô˘˘ ˘Z

Ayaqoob@alwatannews.net

!QòY øe íÑbCG lÖfP ô˘˘©˘ °ûdG ᢢ«˘ ©˘ ª˘ L ó˘˘ °V ɢ˘ æ˘ °ùd .. :∫ƒ˘˘ ≤˘ f ∞˘˘ dC’G Iô˘˘ ª˘ ∏˘ d ,É¡FÉ°†YCG ™«ª÷h ,É¡«∏Y ÚªFÉ≤∏dh ,É¡d øµfh .»Ñ©°ûdG ìó˘˘ àÁ ’ ø˘˘ ª˘ ˘a .¿É˘˘ ˘æ˘ ˘à˘ ˘e’Gh ΩGÎM’Gh ô˘˘ ˘jó˘˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘dG π˘˘ ˘c ¬Ñàµf Éeh .Égó°V ¿ƒµj ¿CG IQhô°†dÉH ¢ù«d á«©ª÷G øëæa .iDhôdGh ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ±ÓàNG øe ÌcCG ¢ù«d .¬côJ hCG ¬H òNC’G º¡dh ,¬°VôØf’h ÉæjCGQ ìô£f ±Óÿɢ˘ H ∂dP ᢢ «˘ ˘ª˘ ˘°ùJ ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¢†©˘˘ Ñ˘ ˘dG ô˘˘ °üj GPɢ˘ ª˘ ˘∏˘ ˘a ‘ ∂°TCG øe OÉ¡àLG Ö°ùM (Ö°S) `dG hCG ,¢†jôëàdGh ¿ƒªî°†«a ,¿hCGô≤j Ée º¡a hCG IAGô≤dG ¿hó«éj º¡fCG .º¡LGõe ≈∏Y ¿hô¨°üjh AÉ°†YCG ºg á«©ª÷G ôjój øe ¿CG º∏©f øëfh Gòg ¢Sƒ˘˘ ≤˘ W Ió˘˘ Ñ˘ Y ø˘˘ e â°ù«˘˘ d ,ᢢ «˘ ˘bGQh ᢢ «˘ ˘YGh äɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘H ƒg íjóŸG ‘ •GôaE’G ¿CG kGó«L º∏©J »gh .AGôWE’G .ôYh ÜQO ‘ QƒædG AÉØWEG áHÉãà ɪch .CÉ£ÿG øY áeƒ°ü©e â°ù«d ,∂°TÓH á«©ª÷G kÉ°†jCG É¡jód ,É¡H ó«°ûf »àdG äÉ«HÉéjE’G øe ÒãµdG É¡jód É¡d âØ∏jo hCG .É¡d âØà∏j øŸ êÉà– »àdG äÉ«Ñ∏°ùdG ¢†©H ±ô£dG π©éj …òdG ,»HÉbôdG QhódÉH Ωƒ≤jh .√ÉÑàf’G Ée §Ñ°†dÉH Gògh .âØ∏Jh á¶≤j ∫ÉM ‘ kɪFGO ôNB’G .kGQƒµ°T ’h ,kAGõL óMCG øe √ó©H ô¶àæf ’h .¬H Ωƒ≤f !ø¶dG ø°ùM ºµdCÉ°ùf ..§≤a øµdh ≥Ñ£æj øe ºg É¡æY ™aGój øe ¿CG á«©ª÷G á∏µ°ûe º˘˘gGÎa .(ɢ˘gɢ˘ª˘ ©˘ a ɢ˘¡˘ ∏˘ ë˘ µ˘ j ¿CG OGQCG) ᢢdƒ˘˘≤˘ e º˘˘¡˘ «˘ ∏˘ Y ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y ∞«°†Jh ,á∏H Ú£dG ójõJ kGQGòYCG ¿ƒ≤«°ùj ,õé©dG ó©H hCG ,ájÉ¡ædG ‘ ∑Oƒ≤J ºgQGòYCG πµa .á∏Ä°SCG øe É¡æjÉ©Jh á«©ªé∏d ô°†– ¿CG »gh ,IóMGh á£≤æd πÑb OÉ≤àf’G ≥M Éæd ¢ù«∏a ¿hó«©H øëf ÉŸÉWh .πNGódG ó©H ¢ùeÓfh ájƒ°†©dG π«é°ùJh IQÉjõdÉH º¡aô°ûf ¿CG .Ú©dG …CGQ √Gôfh A»°T πc ∂dP ƒ˘˘∏˘J ∫GDƒ˘°ùdG ìô˘˘£˘f ɢ˘æ˘∏˘©˘é˘ jh ,∫ƒ˘˘Ñ˘ ≤˘ e ÒZ Qò˘˘Y Gò˘˘g ÚH É¡JÉ«HÉéjEG AÉØNEG ≈∏Y á«©ª÷G ô°üJ GPɪ∏a .ôNB’G áLÉ◊G ¿hO ∂dP QÉ¡XEÉH »g Ωƒ≤J’ GPÉŸh ?¿GQó÷G π°UGƒàJ’ GPÉŸh ?á«©ª÷G ±ôZ πNGO ‘ á°ù©°ù©∏d Éæe ɢ˘ ª˘ c ᢢ aɢ˘ ë˘ °üdG ™˘˘ e ᢢ °üàıG ᢢ æ˘ é˘ ∏˘ dG ÈY ᢢ «˘ ©˘ ˘ª÷G ɢ˘ e ≈˘˘ ∏˘ Y Oô˘˘ ∏˘ ˘d ∂dPh ,äɢ˘ °ù°SDƒŸGh äGQGRƒ˘˘ dG π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ ˘J »˘˘à˘ dG ᢢ«˘ Hɢ˘ é˘ jE’G ÖfGƒ÷G Qɢ˘ ¡˘ XE’ ᢢ aɢ˘ °VE’ɢ˘ H ,¬˘˘ «˘ Ø˘ æ˘ J ..GPÉŸh ..GPÉŸh ,πNGódG øe ÉgGÔd ô°†ëf ¿CG Éæfhójôj ??GPÉŸh Ò¨dG QGòYC’G ∂∏J ™ª°ùf øëfh ÉfOhGôJ IÒãc á∏Ä°SCG ™˘˘e ɢ˘æ˘ fCɢ H ∫ƒ˘˘ ≤˘ fh Oƒ˘˘ ©˘ f ᢢ jɢ˘ ¡˘ æ˘ dG ‘ ,∂dP ™˘˘ eh .IQÈe ..QGòYC’G ∂∏J ™e Éæ°ùd Éææµdh .Égó°V Éæ°ùdh á«©ª÷G !¿ƒKóëàJ QGòYCG …CG ø©a ..܃fP ∂∏àa

»æà«L ´ƒ˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘°T »˘˘ ˘ ˘ HQO ‘ âjƒ˘˘ ˘ ˘ °VGh »˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ L

…ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °VQ Ö°ùµ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J ∂dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ‘ âfGh ´ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘eOh ¿õ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘M »˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ M ¿G âjQOɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e …ɢ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ e ∂æ˘˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘°SG »˘˘ ˘ ˘ °†≤˘˘ ˘ ˘ J …hɢ˘ ˘ ˘ f âfGh ´ƒ˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ L »˘˘ ˘ ˘Mhô˘˘ ˘ ˘L ¬˘˘ ˘ ˘H »˘˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘b Gô˘˘ ˘ ˘ J ¢ùH …GhO ‘Ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘j ¿ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ µ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J ∑ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùY ɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ j ´ƒ˘˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘°†dG ÚH ìô˘˘ ˘ ˘ é˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ e m¥ƒ˘˘ ˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘ ˘ N ò˘˘ ˘ ˘ ˘N …ɢ˘ ˘ ˘ ˘f äɢ˘ ˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘ ˘ ˘f ¬˘˘ ˘ ˘ ˘ H äɢ˘ ˘ ˘ ˘ bó˘˘ ˘ ˘ ˘ dG äQɢ˘ ˘ ˘ ˘ °U


27

Aƒ`°†dG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG

•ƒ«N

Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

Culture

smali@alwatannews.net

¿ƒgôe »LÉf :OGóYEG

¬dɪYCG »a Gk Qƒ°†M ôãcC’G âfÉc Iô«≤ØdG á≤Ñ£dG

AÉ`«`æZC’G É¡bô`°ùj AGô`≤ØdG Éjó«eƒc ..ΩÉ`eEG ∫OÉ`Y »a πNóJ áeÉY Iô¶f É¡æµdh .™HÉ°ùdG øØdÉH kÉ°UÉN Gk ôeCG ¢ù«d ’ - ¿Éæa …CG - ¿ÉæØdG ìÉéf ¿CG iôJ Iô¶f .ÜGOB’Gh ¿ƒæØdG ™«ªL Iô«≤ØdG á≤Ñ£dG ¿C’h .º¡JÓµ°ûeh ¢SÉædG ™e π°üàj ¿CG ¿hO πªàµj …CG ìÉéf ¿Éc .IÉ«ëdG É¡«a ó°ùéàJ »àdG äÉÄØdG ôãcCG »g áehôëªdG ÉeCG .É¡∏¨°ûj ɪYh É¡æY ô«Ñ©àdG ≈∏Y ¬JQób ióe ≈∏Y óªà©j ¿Éæa ’ ∫ɪYCG »¡a øjô°SƒªdGh AÉ«æZC’G øY çóëàJ »àdG ∫ɪYC’G ∂∏J . á°UÉN ô¶f á¡Lh √ògh - Oƒ∏îdG É¡d Öàµj øe óH’h ≥jô£dG ájGóH »a ¿Éc ó≤a ájÉæ©H »˘a ¬˘eó˘b â«˘Ñ˘ã˘J π˘LCG ø˘e äɢ«˘ë˘ °†à˘˘dG ¢†©˘˘H ≈∏Y ΩÉeEG ∫OÉY Ωƒ∏f ¿CG Éæ浪j ’ GPEG .øØdG ºdÉY QGhOC’G ¢†©˘˘H ∑ɢ˘æ˘ g âfɢ˘c ¿EGh .∫ɢ˘ª˘ YC’G √ò˘˘ g »a Iõ«˘ª˘à˘e á˘Ñ˘gƒ˘e ø˘Y âØ˘°ûc »˘à˘dGh ᢩ˘FGô˘dG .OGóYE’G QƒW áJƒÑµe äGQób

.ô«ÑµdG ¿ÉæØdG ¿Éc IOÉédG √QGhOCG »a ≈àëa ≈˘dEG ɢ¡˘H π˘˘°Uh »˘˘à˘ dG Ωɢ˘eEG ∫Oɢ˘Y QGhOCG ø˘˘µ˘ dh ΩÓ˘MCG ™˘e á˘ª˘é˘°ùæ˘e âfɢc ø˘jó˘gɢ°ûª˘dG ܃˘∏˘b º¡JÉ©∏£Jh º¡dÉeBG É¡«a ó°ùL »àdGh AÉ£°ùÑdG .º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉ«°ùØf øY ∞°ûµJ ∞bGƒe »a øe ó«édG RôØJ »¡a ºMôJ ’ øeõdG á∏éYh ¬àeób …òdG Ée ∫AÉ°ùàdG øe Éæd óH’h .A…OôdG ¬˘à˘ eó˘˘b ɢ˘e π˘˘Hɢ˘≤˘ e iô˘˘N’C G Ωɢ˘eGE ∫Oɢ˘Y ΩÓ˘˘aGC AGô˘˘≤˘ Ø˘ ˘dG Iɢ˘ «˘ ˘M ɢ˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a ó˘˘ °ùL »˘˘ à˘ ˘dG ¬˘˘ eÓ˘˘ aCG »a ΩÉeEG ∫OÉY ¿ÉæØdG ìqô°U ó≤d .ø«ehôëªdGh ¬H õà©j Ée ôãcCG ¿CG á«fƒjõØ∏àdG äGAÉ≤∏dG ióMEG ¬fCG ∞«ch .¢SÉædG ÖM ƒg á«æØdG ¬Jô«°ùe ∫GƒW ø˘˘e ¬˘˘Wƒ˘˘ ë˘ ˘j Ö뢢 dG ∂dP ó˘˘ é˘ ˘j ÖgP ɢ˘ ª˘ ˘æ˘ ˘jCG ∫OÉY ÖMCG øe ôãcCG ¿CG øXCG »æµdh .™«ªédG »˘a Ghó˘Lh ø˘˘jò˘˘dG Aɢ˘£˘ °ùÑ˘˘dG ¢Sɢ˘æ˘ dG º˘˘g Ωɢ˘eEG º¡d kGQƒ°†M ΩÉeEG ∫OÉY Égó°ùL »àdG Éjó«eƒµdG º¡JÓµ°ûªH ƒ¡a IQƒ°üdGh 䃰üdÉH øµj ºd ¿EG .áµë°†ªdG º¡ØbGƒeh ºgÉjÉ°†bh

»˘à˘dG .ΩÓ˘aC’G ø˘e ô˘«˘ã˘µ˘dG è˘à˘ fCɢ a √Oƒ˘˘¡˘ L ø˘˘e »a áÄ«°†e áeÓY ÉgBGQ »àdGh √Qƒ¡ªL É¡ÑMCG ¿CG ∫OÉY ´É£à°SG »àdGh .á«Hô©dG ɪ櫰ùdG ïjQÉJ iõ¨e äGP ᢫˘bGQ á˘j󢫢eƒ˘c ɢª˘æ˘«˘°S ɢ¡˘H ≥˘≤˘ë˘j ≈˘dEG º˘é˘ æ˘ dG Gò˘˘g ∫ƒ˘˘°Uh ™˘˘ª˘ a .´Gh »˘˘Yɢ˘ª˘ à˘ LG ™FGhôdG ø˘e ô˘«˘ã˘µ˘dɢH É˘æ˘«˘∏˘Y π˘WCG .äÉ˘æ˘«˘fɢª˘ã˘dG ''äƒØ∏¡dG'' ,''¬Ø«°S πjÉ°T ôàæY'' :É¡æe ôcòf ΩɢeEG ∫OɢY á˘Ñ˘gƒ˘e äó˘°ù颢J ɢ˘¡˘ «˘ ah .ɢ˘gô˘˘«˘ Zh .kÉ°ûgóe kGQƒ£J √Qƒ£J πMGôe â∏ªàcGh âØîj ègh

äÉæ«©°ùàdG øe ΩÉeEG ∫OÉY Üôà≤j ÉeóæY øµdh ≥∏£æ«d .kÉÄ«°ûa kÉÄ«°T äƒØîdÉH ègƒdG Gòg GC óÑj ≥∏©àJ ’ QGhOCG É¡fG .iôNCG QGhOCG AGOCÉH ΩÉeEG ∫OÉY äÉ«°üî°T ¢üª≤à˘J ɢª˘fEGh ø˘«˘µ˘°ùª˘dGh ô˘«˘≤˘Ø˘dɢH ≈˘∏˘Y Ωƒ˘d ’h .…ô˘°üª˘dG ™˘ª˘à˘é˘ª˘ dG ø˘˘e iô˘˘NCG äÉ«˘°üT ¢üª˘≤˘à˘j ¿CG ΩɢeEG ∫Oɢ©˘c ô˘«˘Ñ˘c ¿É˘æ˘a áÄ«°S IQƒ°üH QGhOC’G √òg pOƒD j ºd ƒ¡a .iôNCG

πã˘ª˘ª˘dG Gò˘g IQƒ˘°U â뢰Vh äÉ˘æ˘«˘©˘Ñ˘°ùdG »˘a .™«ªédG ∑Éë°VEG ≈∏Y kGQOÉb ¿Éc …òdG ¢ûgóªdG PEG É¡eób »àdG ΩÓaC’G »a √óMƒd øµj ºd ¬æµdh kGQOÉb øµj º∏a .á≤∏£ªdG ádƒ£ÑdÉH ó©H nßëj ºd ºd ¬fC’ á©FGQ Éjó«eƒc øe ¬jód Ée ¥ÓWEG ≈∏Y Gò˘g ¿CG ɢª˘ c .¬˘˘Whô˘˘°T AÓ˘˘eEG ≈˘˘∏˘ Y kGQOɢ˘b ø˘˘µ˘ j .á«Fɪ櫰ùdG ¬àjDhQ ó©H è°†æJ ºd ô«ÑµdG ¿ÉæØdG á«∏°ùeh áµë°†e kÉeÓaCG Ωó≤j √ÉfóLh ∂dòd ≥«bódG »Fɪ櫰ùdG »YƒdG ∂dòH õ«ªàJ ’ É¡æµd .∂ë°†dG âbh »a ¿õëdG IQÉãà°SG ≈∏Y QOÉ≤dG ≥ª©˘dG ø˘e ᢫˘dɢN ɢ¡˘æ˘µ˘d á˘∏˘«˘ª˘L kɢeÓ˘aCG âfɢc øY åëÑdG'' º∏«a ¿Éµa .¬JÉYGóHEG êhôîd ΩRÓdG áYÉ°S 24 '',''ÖYÉàªdG øY åëÑdG''h ,''áë«°†a ''ø˘«˘Jô˘e ¿hPCɢª˘dG ≈˘dEG Ögò˘j ¢†©˘˘Ñ˘ dG'' ,''ÖM øY åëÑdG áHÉãªH á«∏°ùªdG ΩÓaC’G øe Égô«Zh É¡fƒc »gh ¥É£ædG Gòg øª°V ∑ôëàJ ,∂ë°†dG ∂∏àH ógÉ°ûªdG ´ÉàeG πLCG øe â©æ°U kÉeÓaCG É¡˘≤˘∏˘£˘j »˘à˘dG ᢵ˘ë˘°†ª˘dG äɢª˘∏˘µ˘dGh ∞˘bGƒ˘ª˘dG .ΩÉeEG ∫OÉY »≤«≤M ºéf

óéf .äÉæ«©Ñ°ùdG ájÉ¡f ≈dEG Éædƒ°Uh ™e øµd PEG .»≤«≤M ºéf ≈dEG πµ°ûàdÉH òNCG Éæg ΩÉeEG ∫OÉY ó«©°Uh ∞jQ øe êPɪf ≈∏Y õ«côàdG ≈dEG óªY øe ≈ëªJ ¿CG øµªj ’ kÉeÓaCG ¬d ÉfóLƒa .ô°üe ,''øNÉ°S í«Ø°U ¥ƒa ÖLQ'' :ógÉ°ûªdG IôcGP â뢢 J ¿É˘˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘°T'' ,''¿É˘˘ cô˘˘ Ñ˘ ˘ dG ¥ƒ˘˘ ˘a ¿É˘˘ ˘°†eQ'' .Égô«Zh .''∫ƒ°ùàªdG'' ,''ôØ°üdG »àdG ΩÓaC’G øe á«YƒædG √òg ΩÉeEG ∫OÉY Ωób kÉ°UÉgQEG âfÉch .ô«Ñc …ô«gɪL ∫ƒÑ≤H ⫶M Ωɪàg’G Gòg ™ªa .¬JÉ«M »a á«ÑgòdG á∏Môª∏d ΩÉeEG ∫OÉY ∞ãc ô«ÑµdG »eÓYE’Gh …ô«gɪédG

- zøWƒdG{ :…ôjódG ôØ©L

Ωõà∏e ¿Éæa

᫢æ˘Ø˘dG ¬˘Jô˘«˘°ùe ∫Gƒ˘Wh ΩɢeEG ∫OɢY ¿É˘æ˘Ø˘dGh ô«¨°üdG QhódGh á©eÉédG ìô°ùe øe äCGóH »àdG ô˘˘«˘ Jô˘˘µ˘ °ùdG'' ᢢ«˘ Mô˘˘°ùe »˘˘a ¬˘˘FGOCɢ H Ωɢ˘b …ò˘˘dG ¢Só˘æ˘¡˘ª˘dG OGDƒ˘a π˘MGô˘˘dG ¿É˘˘æ˘ Ø˘ dG ™˘˘e ''»˘˘æ˘ Ø˘ dG kÉeõ˘à˘∏˘e kɢfɢæ˘a ¿É˘c äÉ˘æ˘«˘fɢª˘ã˘dG Iô˘à˘Ø˘H Aɢ¡˘à˘fGh 󢩢H ɢeCG .Aɢ£˘°ùÑ˘dG A’Dƒ˘g Iɢ«˘M ø˘Y ô˘«˘Ñ˘©˘à˘dɢ˘H ¬H äó©à˘HG iô˘NCG á˘¡˘Lh ¬˘é˘JG ó˘≤˘a äɢ«˘fɢª˘ã˘dG ÆõHh É¡ÑMCG ∫ɪYCG »a ¬æe ógÉ°ûªdG ¬ØdCG ɪY .ΩÉeEG ∫OÉY ºéf É¡∏°†ØH π˘˘ª˘ Y ¥É˘˘£˘ f »˘˘a ¿É˘˘æ˘ a …CG ∫ƒ˘˘NO ¿CG ∂°T’h ôjƒ£J »a QGôªà˘°SɢH ô˘«˘µ˘Ø˘à˘dG ¬˘d í˘«˘à˘j ó˘jó˘L ¬fÉ©aój ∫ɪdGh Iô¡°ûdG Ö∏W ¿CG ∂°T’h .¬JGhOCG ôeC’G øµd ,¬∏ªY ôjƒ£J »a OÉ¡àL’G ≈dEG kÉ©aO Iô¡°ûdG √òg ∂∏àªj ɪdÉMh ¿ÉæØdG ¿CG ∞°SDƒªdG kɢĢ «˘ °ûa kɢ Ģ «˘ °T CGó˘˘Ñ˘ j »˘˘Zɢ˘£˘ dG Qƒ˘˘°†ë˘˘dG Gò˘˘gh ø˘e Aɢ£˘°ùÑ˘dGh AGô˘˘≤˘ Ø˘ dG Iɢ˘«˘ M ø˘˘Y Oɢ˘©˘ à˘ H’ɢ˘H .¢SÉædG §≤a ∂ë°†∏d

IOó©àe äGAÉ≤d »a OOôj ¿Éc …òdG ΩÉeEG ∫OÉY øµªj ájô°ûH êPɪf ∂∏àªj ó«©°üdGh ∞jôdG ¿CÉH ΩôM .á©FGQ á«Fɪ櫰S äÉMƒd »a ÉgQÉ°†ëà°SG ø˘e äGƒ˘æ˘°ùdG ∂∏˘J ∫Gƒ˘W ¬˘Ñ˘MCG …ò˘dG √Qƒ˘¡˘ ª˘ L ɢeEG äɢ«˘°üT 󢫢°ùé˘à˘ H ≈˘˘Ø˘ à˘ cGh QGhOC’G ∂∏˘˘J âfɢ˘c ¿CG 󢢩˘ Ñ˘ a .ô˘˘≤˘ Ø˘ dG §˘˘N ¥ƒ˘˘a hCG Iô˘˘°Sƒ˘˘ e IÉ«ëdÉH á°†HÉf Éjó«eƒc É¡eó≤j »àdG Éjó«eƒµdG øe ô«ãµdG ájô©àd kÓ«Ñ°S ∂ë°†dG øe òîàJ ø˘«˘e󢩢ª˘dGh AGô˘≤˘Ø˘dG Iɢ«˘ M ∫ɢ˘«˘ M äɢ˘«˘ Ñ˘ ∏˘ °ùdG .§≤a ∂ë°†dGh ∂ë°†dG ≈dEG â¡éJG ≈dhCG QGhOCG

É˘æ˘«˘∏˘Y ∂dP ≈˘∏˘Y π˘«˘dó˘à˘dG ™˘«˘£˘ à˘ °ùf ≈˘˘à˘ Mh ¿ÉæØdG Gòg É¡°TÉY »àdG πMGôªdG ≈∏Y QhôªdG .á«æ¨dG á«æØdG ¬Jô«°ùe ∫GƒW ∫OÉY ¿ÉæØdG ÉgGOCG »àdG ≈dhC’G QGhOC’G âfÉc ¿ƒ∏dÉH ɡ૪°ùJ í°üj »àdG ∫ɪYC’G »gh ΩÉeEG IOƒ˘é˘dG ø˘«˘H ìhGô˘˘à˘ J ∫ɢ˘ª˘ YCG Oƒ˘˘°SC’Gh ¢†«˘˘HC’G É¡àbh ΩÉeEG ∫OÉY ∂∏ªj øµj ºd PEG .IAGOôdG ø«Hh √QGhOCG QÉàîj ¿CG hCG kÉÑ°SÉæe √Gôj Ée ¢VôØj ¿CG

ɪ```æ«°ùdG §``jô°T ƒ«Ø```````jôH GQƒd ɵæjQÉe ÉjQÉeÉfCG :ádƒ£H ƒ«∏«°SÉa ƒ«éfƒe ¿É«à°ùjôc :êGôNEG

z4Months, 3 Weeks and 2 Day{ º∏«a

Iõq Z »a Qhój º∏«a ádƒ£ÑH Ωƒ≤J øjô«e ø«∏«g ¿EG ô°û൫H ∂fÉH âØd ácô°T âdÉb π°†aCG Qɵ°ShCÉH IõFÉØdG øjô«e ø«∏«g º∏«a ádƒ£ÑH ΩÉ«≤˘∏˘d äô˘«˘à˘NG á˘∏˘ã˘ª˘e QhóH Ωƒ≤J å«M IqõZ ´É£b »a Qhój ÖM »a á«Øë°üdG É¡àæHG ™≤J ICGôeG …ó˘˘fGC ∞˘˘°Uhh .π˘˘à˘ ≤˘ Jh »˘˘æ˘ «˘ £˘ ˘°ù∏˘˘ a á˘˘é˘ à˘ æ˘ ª˘ dG ᢢ cô˘˘ °ûdG ¢ù«˘˘ FQ ¢ùjQɢ˘ g á«fÉ°ùfE’G ÖfGƒédÉH ºà¡j ¬fCÉH º∏«Ø∏d ø˘e ¿CG kÉ˘Ø˘«˘°†e ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ø˘e ô˘ã˘ cGC ÖÑ°ùH ¿OQC’G »a √ôjƒ°üJ ™bƒàªdG ácôMh íàa »˘à˘∏˘«˘°üa ø˘«˘H ∫ɢà˘à˘b’G »a (¢Sɪ˘M) ᢫˘eÓ˘°SE’G á˘ehɢ≤˘ª˘dG ácô°ûdG º°SÉH çóëàe ìôq °Uh .Iõq Z äÉjGóÑdG »a GƒdGRÉe º¡fCÉH áéàæªdG ƒjQÉæ«°ùdG ¿CG ɪc ó≤Y ∑Éæg ¢ù«d øµdh ôeC’ÉH §ÑJôe øjô«e ø«∏«g º°SG ¿CGh â°†e GPEG ¬fEG ∫ƒ≤f ¿CG øµªªdG øe øµdh'' ™HÉJh .≈dhC’G ¬∏MGôe »a ∫GRÉe ¿Éa - çóëj ød ∂dP ¿CÉH ¢VGôàaÓd ƒYój ÖÑ°S ∑Éæg ¢ù«dh - Éeób QƒeC’G Ö«∏«a ¿EG á«∏«FGô°SE’G ¢ùJQGÉg áØ«ë°U âdÉbh .''ôeC’ÉH á«æ©e ¿ƒµà°S ø«∏«g π°ù∏°ùªdG »a øjô«e ™e πªY …òdG …õjO ∂fGôa ¬Ñàµjh º∏«ØdG êôî«°S øJQÉe 61) øjô«eh .(Prime Suspect ¢ù«FôdG ¬H ¬Ñà°ûªdG) »fÉ£jôÑdG »fƒjõØ∏àdG å«HGõ«dG áµ∏ªdG á«°üî°ûd Égó«°ùéJ øY á∏ãªe π°†aCG Qɵ°ShCÉH IõFÉa (kÉeÉY ..(The Queen áµ∏ªdG) º∏«a »a É«fÉ£jôH áµ∏e á«fÉãdG

á°SÉFôdG äÉHÉîàf’ ¬°ùØf í«°Tôj ¿ƒ°ùeƒW ójôa ¢VôY ÉeóæY øjógÉ°ûªdG QÉKCG º∏«a ô«NC’G ¿Éc ¿ÉLô¡e øe »fÉãdG Ωƒ«dG »a ¿ÉLô¡e ôÑcC’ ᢫˘Ñ˘gò˘dG á˘Ø˘©˘°ùdɢH Rɢah º˘∏˘«˘Ø˘ dG º˘˘à˘ gG ,º˘˘dɢ˘©˘ dG »˘˘a »˘˘Fɢ˘ª˘ æ˘ «˘ °S áæjóe »a ¬KGóMCG äQGO …òdG »eGQódG Ωɢ˘¶˘ æ˘ dG á˘˘Ñ˘ ≤˘ M »˘˘a Iô˘˘«˘ ¨˘ °U ᢢ«˘ fɢ˘ehQ ó¡Y »˘a ó˘jó˘ë˘à˘dɢHh ≥˘Hɢ°ùdG »˘Yƒ˘«˘°ûdG É¡°TÉY á«Yɢª˘à˘LG ᢫˘°†≤˘H ƒ˘µ˘°ù«˘°Thɢ°ûJ »gh áæjóªdG √òg »a »fÉehôdG Ö©°ûdG É¡H Ωƒ≤J »àdG …ô°ùdG ¢VÉ¡LE’G á°üb º∏«ØdG Gòg ôÑà©j ,¿ÉàæeÉ°†àe ¿ÉJCGôeG á«fÉehôdG ɪ櫰ù∏d ''IôØ£dG'' ΩÓaCG øe áëØ°U íàa õFGƒédG √òg πãªH RƒØdGh ,á«fɢehô˘dG ɢª˘æ˘«˘°ùdG ï˘jQɢJ ø˘e Ió˘jó˘L ÜÉ°ûdG êôîªdG ≈dOCG áHôéàdG √òg øYh √QÉ«àNG ÖÑ°S øY AÉÑfC’G ä’Éch ¢†©Ñd ó˘˘ ˘¡˘ ˘ Y ¿EG'' :¬˘˘ ˘dƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ H ᢢ ˘jGhô˘˘ ˘dG √ò˘˘ ˘¡˘ ˘ d ,ICGôeG ¿ƒ«∏e IÉ«ëH iOhCG ƒµ°ù«°ThÉ°ûJ ÖÑ˘°ùH ≥˘∏˘b »˘˘a kɢ ehO äÓ˘˘Fɢ˘©˘ dG âfɢ˘ch .''ƒµ°ù«°ThÉ°ûJ ¢ù«°SGƒL øe º¡aƒN

≥jôa kÉ°†jCG ¢SCGôj ƒgh ΩGôéfEG ±É°VGnC h ¿CG Qóæ°ùµ˘dGE Qɢe’ Qƒ˘JÉ˘æ˘°ù∏˘d á˘jɢYó˘dG ¢ù∏ée ájƒ°†©H RÉa …òdG ¿ƒ°ùeƒW …Qƒ¡ªédG ÜõëdG øY ø«Jôe ñƒ«°ûdG ™˘˘ª˘ L »˘˘a GC ó˘˘ Ñ˘ ˘«˘ ˘°S »˘˘ °ù«˘˘ æ˘ ˘J ᢢ j’ƒ˘˘ H ∂jO ø∏YCGh .ó«jCÉàdG ó°ûëd äÉYôÑàdG ¿ƒ˘˘ fɢ˘ ≤˘ ˘dG'' π˘˘ °ù∏˘˘ °ùe êô˘˘ î˘ ˘e ∞˘˘ ˘dhh ¬˘˘æ˘ e Ö∏˘˘W ¿ƒ˘˘°ùeƒ˘˘W ¿CG ''Ωɢ˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dGh ¿É˘c …ò˘dG π˘°ù∏˘˘°ùª˘˘dG ø˘˘e Üɢ˘ë˘ °ùf’G »YóªdG ¢ûfGôH ôKQBG QhóH ¬«a Ωƒ≤j ᢢ °ùª˘˘ î˘ ˘d ∂dPh ∑Qƒ˘˘ jƒ˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘d Ωɢ˘ ˘©˘ ˘ dG .º°SGƒe

ó˘˘ jô˘˘ a Ohƒ˘˘ «˘ ˘dƒ˘˘ g π˘˘ ã˘ ˘ª˘ ˘e ø˘˘ ˘∏˘ ˘ YGC í«°TôJ Ωõà©j ¬fCG á∏HÉ≤e »a ¿ƒ°ùeƒW C G ᢰSɢFô˘∏˘d ¬˘°ùØ˘f 2008 ΩÉY ᫢µ˘jô˘e’ ø˘˘ ˘e ô˘˘ ˘«˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘c ó˘˘ ˘ °ûM ≈˘˘ ˘ dGE º˘˘ ˘ °†æ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘d .…Qƒ¡ªé˘dG Üõ˘ë˘dG ø˘e ø˘«˘ë˘°Tô˘ª˘dG ™eõªdG ¬ë«°TôJ øY ¿ƒ°ùeƒW ∫Ébh …GOƒJ ¬jEG.¢SCG.ƒj áØ˘«˘ë˘°üd ᢰSɢFô˘∏˘d ≈àe §Ñ°†dÉH ôcòJCG ¿CG »æ浪j ’'' øµdh'' ±É°VCGh .''∂dP π©aCÉ°S ..â∏b ô£N …òdG A»°ûdG ¿Éc äQôb ÉeóæY »æfEG ¢SÉæ∏d ∫ƒbCÉ°S »æfCG ƒg »dÉH ≈∏Y ''º¡∏©a OQ iQCÉ°Sh ôeC’G »a ôµaCÉ°S hP ƒgh (kÉeÉY 64) ¿ƒ°ùeƒW ≈°†eh ø°T Ωõà©j ¬fEG ∫ƒ≤j ßaÉëe √ÉéJG äɢfhó˘˘ª˘ dɢ˘H ɢ˘¡˘ «˘ a ø˘˘«˘ ©˘ à˘ °ùj ᢢ∏˘ ª˘ M âfô˘à˘ f’E G ≈˘˘∏˘ Y IQƒ˘˘°üª˘˘dG ™˘˘bGƒ˘˘ª˘ dGh ≈∏˘Y á˘ã˘jó˘ë˘dG π˘Fɢ°Sƒ˘dG ø˘e ɢgô˘«˘Zh ≈˘˘ dGE ∫ƒ˘˘ °Uƒ˘˘ ∏˘ ˘d ᢢ «˘ ˘dhó˘˘ dG ᢢ ˘µ˘ ˘ Ñ˘ ˘ °ûdG ÖÑ˘˘°ùH Gh󢢩˘ à˘ HG ø˘˘jò˘˘dG ø˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘Nɢ˘ æ˘ ˘dG Ó˘˘ c »˘˘ ˘a ''IOɢ˘ ˘à˘ ˘ ©˘ ˘ ª˘ ˘ dG ᢢ ˘°Sɢ˘ ˘«˘ ˘ °ùdG'' Ωƒ˘˘J ∫ɢ˘b Aɢ˘©˘ HQC’G Ωƒ˘˘jh .ø˘˘ «˘ ˘Hõ˘˘ ë˘ ˘dG ¿ƒ°ùeƒ£d ºjób ≥jó°U ƒgh ΩGôéfEG »FóÑe Qôb ¬fEG »°SÉ«°ùdG √QÉ°ûà°ùeh Ö뢰ùfG ¬˘fGC h ᢰSɢFô˘∏˘d ¬˘°ùØ˘f í˘«˘°Tô˘J »˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘à˘dG π˘°ù∏˘°ùª˘dG »˘˘a √QhO ø˘˘e .''Law & Order ΩɶædGh ¿ƒfÉ≤dG''

ΩÓaCG áKÓãd ó©à°ùJ ¥GRôdGóÑY IOÉZ ∫ƒ˘Nó˘d kɢ«˘dɢM ¥RGô˘dGó˘Ñ˘Y IOɢZ 󢢩˘ à˘ °ùJ ∫hC’G º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG ,Ió˘˘ MGh Iô˘˘ e ΩÓ˘˘ aCG ᢢ KÓ˘˘ K »˘fɢæ˘Ñ˘∏˘dG Üô˘˘£˘ ª˘ dG ™˘˘e ''»˘˘°Tɢ˘c'' ¿Gƒ˘˘æ˘ ©˘ H øe ¿ƒµ«°S »fÉãdG º∏«ØdGh ,»fÓëdG »°UÉY ådɢ˘ã˘ dG º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG ɢ˘eCG ∞˘˘°Sƒ˘˘j ó˘˘dɢ˘ N êGô˘˘ NEG .…hÉæ°ûdG óªëe êôîªdG ™e ¿ƒµ«°ùa øe ''Ωƒj 45'' º∏«a kÉ«dÉM É¡d ¢Vô©j IOÉZ …hÉ°û«ØdG óªMCG ádƒ£Hh …ô°ùj óªMCG êGôNEG .º«∏°S ΩÉ°ûgh ±ƒY ƒHCG äõYh IõFÉL ≈∏Y kGôNDƒe â∏°üM ób IOÉZ âfÉc ɪ櫰ùdG ¿ÉLô¡e øe m¿ÉK QhO á∏ãªe ø°ùMCG ≥˘°û©˘dG ø˘Y'' º˘∏˘«˘a »˘a ɢgQhO ø˘˘Y »˘˘eƒ˘˘≤˘ dG .iôcP ƒHCG á∏eÉc áLôîª∏d ''iƒ¡dGh

»Hô©dG º∏«ØdG ¿ÉLô¡e »a ∑QÉ°ûj Üô¨ªdG πÑ≤ŸG ô¡°ûdG Góædƒg »a ™HÉ°ùdG á°ùªîH ∑QÉ°û«°S ¬fCÉH kGôNDƒe Üô¨ªdG ø∏YCG º˘∏˘«˘Ø˘dG ¿É˘Lô˘¡˘ª˘d ᢩ˘Hɢ°ùdG IQhó˘˘dG »˘˘a ΩÓ˘˘aCG (ΩGOô˘JhQ) á˘æ˘jó˘e ¬˘Ø˘«˘°†à˘°ùà˘°S …ò˘dG »˘Hô˘©˘dG .ô¡°ûdG Gòg ájóædƒ¡dG »˘˘Fɢ˘ª˘ æ˘ «˘ °ùdG õ˘˘ cô˘˘ ª˘ ˘dG »˘˘ a ∫hDƒ˘ ˘°ùe ô˘˘ cPh 13 `dG »a ≥∏£æ«°S …òdG ¿ÉLô¡ªdG ¿CG »Hô¨ªdG ø««°ùfƒJ ø«ª∏«ØH íààØ«°S πÑ≤ªdG ô¡°ûdG øe …ó©°ùdG »fÓ«L êôîª∏d (ÖFòdG ¢SôY) ɪg IõFÉL ≈∏Y õFÉëdG ójRƒH …Qƒæd (º∏«a ôNBG)h .»°VɪdG ΩÉ©dG êÉWôb ¿ÉLô¡e ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ ª˘ dG ΩÓ˘˘aC’G ¿EG ∫hDƒ˘ °ùª˘˘dG ±É˘˘°VCGh ô˘ª˘à˘°ù«˘˘°S …ò˘˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘ ª˘ dG »˘˘a ᢢcQɢ˘°ûª˘˘dG …RƒØd (™FGQ ºdÉY øe ¬d Éj) »g ΩÉjCG á°ùªN π˘«˘Yɢ˘ª˘ °SE’ (ô˘˘«˘ Ñ˘ µ˘ dG ô˘˘Ø˘ °ùdG)h …󢢫˘ ©˘ °ùæ˘˘H ¿CG ócCGh .∞«°SƒH OGôªd (AGóØdG ¿ƒd)h »fƒæ©ªdG óªMC’ (ábôàëªdG ܃∏≤dG)h »Nhôa Üô©dG ø««Fɪ櫰ùdG ÜQÉéàd ¢Vô©c ájRGƒªdG ᣰûfC’G øe OóY º«¶æJ ó¡°ûà°S IQhódG á˘Ø˘∏˘à˘î˘e ™˘«˘°VGƒ˘e ∫ƒ˘M äGhó˘˘f º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ Jh Üɢ˘Ñ˘ °ûdG

êôîªdGh π㪪dG IÉah »dÉjôH Oƒ∏c ¿ÉL »°ùfôØdG Oƒ∏c ¿ÉL »°ùfôØdG êôîªdGh π㪪dG ‘ƒJ ôKEG (kɢeɢY 74) ô˘ª˘Y ø˘Y ¬˘dõ˘æ˘e »˘a »˘dɢ˘jô˘˘H .¬à∏FÉY âæ∏YCG ɪѰùM ,∫É°†Y ¢Vôe (QGPBG) ¢SQÉe 30 »a »dÉjôH Oƒ∏c ¿ÉL ódh º∏«a áÄe »a kGQGhOCG Ö©dh .ôFGõédG »a 1933 ô¡Xh .kÉeÉY ø«©HQC’ äóàeG á«æ¡e IÉ«M ∫ÓN º∏«a »a 1956 ΩÉY ɪ櫰ùdG »a ≈dhC’G Iôª∏d .QGƒæjQ ¿ÉL êôîª∏d ''∫ÉLôdGh Éæ«∏jEG''


ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj Sat

2

June

2007 - Issue

no

(CAWN 630) :π«é°ùàdG ºbQ

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG

last@alwatannews.net

(539)

!á```°üd É``¡``æ`X

äGôeÉ`°ùe

!¬àæHG ≈∏Y QÉædG ≥∏£j »Wô°T :…CG »H ƒj - øaÉg ƒ«f

ΩÉ``°ùÑdG ódÉ``N

ó≤àYG ÉeóæY áHÉ°ûdG ¬àæHG ≈∏Y QÉædG »µjôeCG »Wô°T ≥∏WCG âbh ‘ ∫õæŸG ¤EG á°ù∏N π∏°ùàdG ∫hÉ– âfÉc ɪæ«H ,¢üd É¡fCÉH ÉC £N ¿CG ᫵jôeC’G â°SƒH äɵ«àµfƒc áØ«ë°U äôcPh .π«∏dG øe ôNCÉàe ɢgó˘dGh ɢ¡˘YQR ᢰSɢ°ùM Iõ˘¡˘LCɢH äÌ©˘J (ɢ˘keɢ˘Y 18) äƒ˘µ˘°S ɢ°Tɢ˘J ¥ÓWEGh Égó«°üJ ¤EG ¬©aO Ée ,¢Uƒ°ü∏dG øe ∫õæŸG ájɪM ¢Vô¨H .ΩÓ¶dG ‘ É¡«∏Y QÉædG ‘ ¢üd É¡fCÉH ó≤àYG »àdG ¬àæHG ≈∏Y ó©H ɪ«a ódGƒdG ÌYh π≤f ¤EG »Wô°ûdG ´QÉ°Sh .É¡bÉ°S ‘ …QÉf ≥∏£H áHÉ°üe »gh ,ƒÑ≤dG ɪæ«H áLôM ∫ÉM ‘ â∏NOCG å«M äQƒÑLójôH ≈Ø°ûà°ùe ¤EG ¬àæHG »YóŸG øY áØ«ë°üdG â∏≤fh .É¡bÉ°S PÉ≤fEG ¿ƒdhÉëj AÉÑWC’G ¿Éc áWô°ûdG äÉ≤«≤– ™LGÒ°S ¬fCG âµjó«æ«H ¿ÉKÉfƒL áj’ƒdG ‘ ΩÉ©dG .’ ΩCG ódGƒdG º¡à«°S ¿Éc GPEG Ée Qô≤j ¿CG πÑb

albassamk@hotmail.com

?∂°ùØf ø¶J øjCG

‹ƒL Éæ«∏‚G øHG zâ«H{ º°SG É«k ª°SQ íæÁ :…CG »H ƒj - ¢ù∏‚CG ¢Sƒd

Éæ«∏‚G »ÑgòdG Ohƒ«˘dƒ˘g »˘Fɢæ˘ã˘d ådɢã˘dG ≈˘æ˘Ñ˘àŸG π˘Ø˘£˘dG äɢH ‘ ᪵fi øe ôeCÉH É«k ª°SQ ɪ¡«à∏FÉY º°SG πªëj â«H OGôHh ‹ƒL ‘ ᪵fi â≤aGhh .᫵jô˘eC’G ɢ«˘fQƒ˘Ø˘«˘dɢc á˘j’ƒ˘H ɢµ˘«˘fƒ˘e ɢà˘fɢ°S ¤EG ¿É«K ¢ùcÉH »eÉæà«ØdG πØ£dG º°SG Ò«¨J ≈∏Y ɵ«fƒe ÉàfÉ°S á∏Û áªµÙG ‘ ∞Xƒe ócCG Ée Ö°ùëH ,â«H ‹ƒL ¿É«K ¢ùcÉH øe (äGƒæ°S 3) ¢ùcÉH ‹ƒL âæÑJh .á«¡«aÎdG ᫵jôeC’G ∫ƒÑ«H áKÓãdG ∫ÉØWC’G ¤EG º°†æ«d »°VÉŸG (QGPBG) ¢SQÉe ‘ ΩÉæà«a ‘ ºà«e (äGƒæ°S ¢ùªN) ÉjOƒÑªc øe ≈æÑàŸG ¢ùchOÉe ɪgh â«Hh ‹ƒ÷ ɪ¡àæHG »gh π«aƒf √ƒ∏jÉ°Th (¿ÉeÉY) É«Hƒ«KCG øe IÉæàÑŸG GQÉgGRh πØW »æÑJ á«eÉæà«ØdG äÉ£∏°ùdG ™æ“h .(óMGh ΩÉY) á«Lƒdƒ«ÑdG ºK É¡ª°SÉH ¬«æÑJ ¤EG á«æ¨ŸÉH ™aO Ée ,êhõàe ÒZ »FÉæK πÑb øe iƒ˘YO ‹ƒ˘L ⩢aQh .ɢ«k ˘ª˘°SQ »˘æ˘Ñ˘à˘dG í˘Ñ˘ °üj ¿EG ɢ˘e ¬˘˘ª˘ °SG Ò«˘˘¨˘ J É¡fEG PEG ÚdhC’G Ú«æÑàŸG ɪ¡«∏ØW º°SG Ò«¨àd 2006 ΩÉ©dG á∏Kɇ .â«ÑH É¡àbÓY AóH πÑb ɪ¡àæÑJ

¢SÉæLC’G ÚH õ««ªàdÉH ɡડJG

Ú«∏ãª∏d áfÉM ó°V iƒYO ™aQ :…CG »H ƒj - ∫ÉjÎfƒe

∫ÉjÎfƒe ‘ Ú«∏ãª∏d áfÉM ó°V iƒµ°ûH ájóæc ICGôeG âeó≤J ɢ¡˘à˘Ñ˘ë˘°üH ¿É˘c …ò˘dG ɢgó˘dGƒ˘dh ɢ¡˘d ÜGô˘°ûdG Ëó˘≤˘J ɢ¡˘°†aQ 󢩢 H Rƒ«f â°SƒfÉc'' äôcPh .Ú«∏ãª∏d §≤a ¢ü°üfl ¿ÉµŸG ¿CG iƒYóH ¢†aQ ∫ÉjÎfƒe ‘ Ú«∏ãª∏d ''Oƒà°S ƒd'' áfÉM ∫OÉf ¿CG ''¢ùaÒ°S º∏Y ‘ »°UÉ°üàNG ƒgh ¿ƒ°TÉa õ∏«L ÉgódGhh ¿ƒ°TÉa …QOhCG áeóN .¿ÉµŸG ∑ôJ ɪ¡æe Ö∏Wh ¢ùØædG ɢ¡˘cɢ¡˘à˘fG ÖÑ˘°ùH á˘fÉ◊G Üɢ뢰UCG 󢢰V iƒ˘˘µ˘ °T …QOhCG âeó˘˘bh áëaɢµ˘e ¿ƒ˘fɢb ø˘e Iô˘°Tɢ©˘dG Iô˘≤˘Ø˘dG ɢ¡˘à˘Ø˘dÉflh ¿É˘°ùf’G ¥ƒ˘≤˘M âdÉbh .1977 ΩÉ©dG ‘ ¬∏jó©J iôL …òdG ¢SÉæLC’G ÚH õ««ªàdG äQôb GPEG'' :áØ«°†e ,''çóëj ób Gò¡c kGôeCG ¿CG ¥ó°UCG ⁄'' :…QhOCG øµdh ,∂dP ‘ Ò°V ∑Éæg ¢ù«∏a ∫ÉLôdG áeóN äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H .''»æÑ°†¨j É¡«a AÉ°ùædG OƒLh ¢†aQ

䃵∏ªdG »a øY πæjR π«Yɪ°SGE πæjR Ëôe ≈dÉ©J ¬∏dG áªMQ ≈`dGE â∏≤àfG ¯ ÒHõdG óé°ùe »a ∫ÉLô∏d …RÉ©àdG πÑ≤J .kÉeÉY 56 õgÉf ôªY ≥jôW 1939 ºbQ ∫õæe »a AÉ°ùæ∏dh ≈°ù«Y áæjóà ΩGƒ©dG øH .804 ≈°ù«Y áæjóe 426 πc IódGh óªfi ≈Ø£°üe ÖæjR ≈dÉ©J ¬∏dG áªMQ ≈`dGE â∏≤àfG ¯ øªMôdGóÑY AÉæHCG óªfih Oƒªfih ≈Ø£°üeh ᩪLh óªM øe ‘ ∫ÉLô∏d …RÉ©àdG πÑ≤J .kÉeÉY 58 õgÉf ôªY øY ±Ó≤dG ó©°S AÉ°ùæ∏dh ≈°ù«Y áæjóe ‘ ô°SÉj øH QɪY óé°ùà ™°Tƒ«dG ádÉ°U ≈°ù«Y áæjóe 411 ≥`` ` jôW 1974 ºbQ IÉaƒàŸG êhR ∫õæe »a . 804

|¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEG}

zÜ ± GC { zkÉ«µjôeCG kGQ’hO 42{ ∫OÉ©j Ée øj 5 ô©°ùH kGôNDƒe á«fÉHÉ«dG ¥Gƒ°SC’ÉH âMôW »àdG z»HQÉH »à«c kÉÑMôe{ áÑ©d ¢Vô©H Ωƒ≤J á«fÉHÉj

ᢢ jGhQ ÖMɢ˘ °U zƒ˘˘ «˘ ∏˘ jƒ˘˘ c ƒ˘˘ dhɢ˘ H{ Ò¡˘˘ °ûdG ÖJɢ˘ µ˘ dG …hô˘˘ j ÚeóbC’G ¢ü°üb ‘ ihôj'' :á∏«ª÷G ájɵ◊G √òg »' FÉ«ªÿG'' Iô°TÉÑe ¬MhQ ¢†Ñb ó©H ¬°ùØf óLh ¿GƒL ≈ª°ùj kÓLQ ¿CG ¬æe ÜÎbG ºK ,¬JÉ«M ‘ √Éæ“ ÉŸÉW ó¡°ûeh π«ªL ¿Éµe ‘ Ö∏˘˘ £˘ ˘J ¿CG ∂≤˘˘ M ø˘˘ e :¬˘˘ d ∫ɢ˘ bh ¢Vɢ˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘dG …ó˘˘ Jô˘˘ j ¢ü °T ...IOÉ©°S ,á©àe ,ΩÉ©W :ójôJÉe ¬JÉ«M ‘ ¬H º∏ëj Ée πc π©ah ∂dP πc ¿GƒL πÑbh …òdG πLôdG øY åëÑj ìGQ áæ÷G ‘ äGƒæ°S ó©Hh ,É«fódG âæc Ée πc â∏©a ó≤d :¬d ∫Éb √óLh ÉŸh ,¢VÉ«ÑdG …óJôj .ihó÷ÉH ô©°TC’ πªYCG ¿CG ójQCG ¿B’Gh »¡à°TCG ∂JÉÑZQ ÒaƒJ ¿C’ QòàYCGh ,∞°SBG :kÓFÉb πLôdG ¬«∏Y OQ !πªY óLƒj’ Éæ¡a ,ó«LCG Ée πc ƒg QÉædG ¿EG !¿ÉµŸG Gòg ‘ óHCÓd ≈≤HCÉ°S πgh :¿GƒL ∫Éb !Iôe ∞dCG π°†aCG øjCGh :∫Ébh ¢VÉ«ÑdG …óJôj …òdG πLôdG ¬æe ÜÎbÉa ??∂°ùØf ø¶J âæc ’h π°ùµdG QÉf ¿ƒ∏°†Øj º¡fCG Ωƒj πc ô°ûÑdG Éæjôj ɪæ«Hh ¬˘˘ dɢ˘ µ˘ °TCG Ωƒ˘˘ j π˘˘ c ̵˘˘ Jh π˘˘ °ùµ˘˘ dG IÒJh OGOõ˘˘ J ,π˘˘ ª˘ ©˘ dG ᢢ æ˘ L ô°üàîJh èàæŸGh …ó÷G πª©dG ´GƒfCG πHÉ≤ŸÉH π≤Jh ,¬YGƒfCGh .∫ɪ©dGh ΩóÿG ‘ ÉÃQh ΩƒædGh AÉNΰS’G ƒg kÓãe »°VÉŸG ‘ π°ùµdG ¿Éc ¬©ªàÛ hCG ¬à∏FÉ©d hCG ¬°ùØf ¢üî°û∏d ó«Øe πª©H ΩÉ«≤dG ΩóY äOGORG hCG äÒ¨J É¡°ùØf π°ùµdG º«gÉØe øµd ,¬æWƒd hCG .kGQÉgORG äÉYÉ°Sh äÉYÉ°S ,»gÉ≤ŸG øe ¿ƒ∏Á’ ¤É°ùc ∑Éæ¡a ÉÃQ …Qój øe hCG- ∞°üf òNCÉJ áZQÉa IôKôK ‘ É¡fƒ°†≤j .ÆQÉa ΩÓch á°û«°T ¿ÉNO ÚH ºgQɪYCG -´ÉHQCG áKÓK ≈ª°ùJ »àdG hCG ,º¡dɪYCG ‘ ¿ƒ°†≤j ¤É°ùc ∑Éægh ¿ƒéàæj ’h ,kÉÄ«°T ¿ƒ∏©Øj’ º¡eƒj ∞°üf ,k’ɪYCG kÉaGõL !¥ÓWE’G ≈∏Y kÉÄ«°T ‘ º˘˘ Fɢ˘ f ƒ˘˘ gh √ô˘˘ ª˘ ˘Y ∞˘˘ °üf ¿É˘˘ °ùfE’G »˘˘ °†≤˘˘ j ɢ˘ ª˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘Hh π˘˘ °ùc ‘ iô˘˘ NC’G º˘˘ gQɢ˘ ª˘ YCG ∞˘˘ °üf ô˘˘ °ûH »˘˘ °†≤˘˘ j ,ô˘˘ jô˘˘ °ùdG ƒ¡∏dG ‘ âbh AÉ°†b ÚHh ,»¡àæJ’ ∫É°ùJ ÚH Ò¶ædG ™£≤æe .Ö©∏dGh !á∏eÉc IÉ«M QÉ°U πH AÉNΰS’G ƒg π°ùµdG ó©j ⁄

∫ƒ°SôdG ∫ƒÑH ∑ÈàdG iƒàa ≈∏Y ìÉéàM’G ÖÑ°ùH kÉÑ°VÉZ êôN »àØŸG

ΩódG êGhR ¢†aôjh ‘ô©dG êGhõdG ≈∏Y ≥aGƒj ôgRC’G ‘ çƒëÑdG ™ª› AGó˘HE’ ᢰù∏÷G Ghô˘°†M ø˘jò˘dG ™˘ªÛG Aɢ°†YCG ø˘e ™˘«˘ ª˘ é˘ ∏˘ d í˘˘à˘ J ºgh Qƒ°†◊G ∞°üf øe πbCG iƒ°S ¢ûbÉæàj hCG º∏µàj º∏a ,º¡jCGQ QƒàcódGh …hó©dG øªMôdG óÑY QƒàcódGh ¥hõbR …óªM QƒàcódG »eÉÙG á«£Y ≈FÉLQh ≈eƒ«H ≈£©ŸGóÑY QƒàcódGh ᩪL ≈∏Y ¥ÓWE’G ≈∏Y AÉ°†≤∏d ICGôŸG ‹ƒàd øjójDƒŸG øe GƒfÉc A’Dƒg á«ÑdÉZh ¿C’ ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG á«°†≤dG √ò¡d »FÉ¡ædG ôeC’G º°ùëj ±ƒ°S ∂dòdh Qƒ˘¡˘ª˘L ∞˘dɢî˘j ∞˘«˘©˘°V …CGQ ¿ƒ˘Kó˘ë˘àŸG ¬˘«˘dEG ó˘æ˘à˘°SG …ò˘dG …CGô˘˘dG .áØ«æM »HCG …CGQ ƒgh Aɪ∏©dG øe kÉÑ°VÉZ ´ÉªàL’G øe ô°üe »àØe êôN ,ôNBG ÖfÉL øe ∑ÈàdG RGƒéH IÒNC’G ¬JÉëjô°üJ ∫ƒM ¢TÉ≤ædG íàa ÖÑ°ùH á°ù∏÷G øY kÉ©aGóe á°ù∏÷G ∫ÓN ∫Ébh º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫ƒÑH á˘jô˘°ü©˘dG ihɢà˘Ø˘dG »˘Hɢà˘c ≈˘a ¬˘˘Jô˘˘cP …ò˘˘dG åjó◊G ¿EG'' ¬˘˘Ø˘ bƒ˘˘e ,''¬JOQhCG ≈àdG ∞ë°üdG ≈a äGQÉÑ©dG ¢†©H ∞jô– ” øµdh í«ë°U á«°†b ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«°†≤dG √òg á°ûbÉæe π«LCÉJ ” ∂dP ôKEG ≈∏Yh á°ù∏L ¤EG πª©dG π«eR ´É°VQEG iƒàa ÖMÉ°U á«£Y äõY QƒàcódG . ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG óZ ô¡X ó≤©J áFQÉW QƒàcódG ºg ™ªÛG á°ù∏L Ghô°†M øjòdG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ óªfi QƒàcódGh π°UGh ójôa ô°üf QƒàcódGh ¿ÉªãY âaCGQ óªfi »˘£˘©ŸG ó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dGh …hGô˘dG ó˘ªfi ï˘˘«˘ °ûdGh …ó˘˘æ÷G äɢ˘ë˘ °ûdG QƒàcódGh IQɪY óªfi QƒàcódGh QÉéædG ¬∏dGóÑY QƒàµdGh »eƒ«H »˘˘à˘ Ø˘ eh ᢢ©˘ µ˘ °ûdG ≈˘˘Ø˘ £˘ °üe Qƒ˘˘à˘ có˘˘dGh …h󢢩˘ dG ø˘˘ª˘ Mô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y .ᩪL »∏Y QƒàcódG ájQƒ¡ª÷G

ÜÎ≤J ¿CG É¡d πëj ’h É¡LhR ¿BGô≤dG IÉàØdG Èà©J ¿CG ƒgh ''∞ë°üŸG π– ¿CG ¿ƒ°ûîj ∫ÉLôdG ™«ªL ¿C’ óMCG …CÉH ¿Î≤J hCG πLQ …CG øe êGhR''h ,¿BGô≤dG øe áLhõàe ICGôeG øe GƒHÎbG ºg GPEG áæ©∏dG º¡«∏Y ™bGƒŸG ÈY á°TOQódG ±ôZ ∫ÓN øe êGhõdG Oƒ≤Y ƒgh . ''âfÎfE’G .OGôaCÓd á«°üî°ûdG á«fhεdE’G ICGôŸG ‹ƒJ ≈∏Y »FóÑe πµ°ûH ™ªÛG AÉ°†YCG øe OóY ≥aGhh ƒ°†Y í°VhCG Oó°üdG Gòg ‘h ,§≤a á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ‘ AÉ°†≤∏d Aɢ¡˘≤˘Ø˘dG AGQBG ¢VGô˘©˘à˘°SG ” ¬˘fCG …h󢩢dG ø˘˘ª˘ Mô˘˘dG ó˘˘Ñ˘ Y.O ™˘˘ªÛG …CGQ ƒgh AÉ¡≤ØdG A’Dƒ¡d ¿ÉjCGQ ∑Éæg ¿Éch á«°†≤dG √òg ≈a ≈eGó≤dG kÉ«FÉ¡f AÉ°†≤∏d ICGôŸG ‹ƒJ á«≤MCG ΩóY iôj iòdG AÉ¡≤ØdG Qƒ¡ªL ICGôŸG ‹ƒJ RGƒL iCGQ …òdG ¿Éª©ædG áØ«æM »HCG ΩÉe’G …CGQ ∑Éægh .¢UÉ°ü≤dGh Ohó◊G GóYÉe A»°T πc ≈a AÉ°†≤∏d ” ¬fEG ™ªÛG ΩÉY ÚeCG »eƒ«ØdG É£Y º«gGôHEG ï«°ûdG ∫Ébh ,™ªÛG AÉ°†YCG ¢†©H ¢VGÎYG ºZQ ¿Éª©ædG áØ«æM »HCG …CGôH òNC’G √ò˘g ≈˘a ¬˘jCGQ Aɢ£˘YEG ‘ ô˘NCɢ J ô˘˘gRC’G ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG »˘˘eƒ˘˘«˘ Ø˘ dG ¢†aQh ⁄ øë˘f'' :kÓ˘Fɢb á˘jô˘°üe ᢫˘°Vɢb 30 ‹ƒ˘J 󢩢H ᢰUɢN ᢫˘°†≤˘dG ¿B’G √Éæ∏b Éææµdh ∂dP ‘ …CGôdG Éæe Ö∏£J ⁄ ádhódG ¿C’ ôNCÉàf Gò˘g ∫ƒ˘M iƒ˘à˘a ø˘e á˘dhó˘dG ɢjɢ°†b á˘Ä˘«˘g ɢæ˘e ¬˘à˘ Ñ˘ ∏˘ W ɢ˘e ÖÑ˘˘°ùH Ö°üæŸG Gò¡d ICGôŸG ‹ƒJ ¿Ó£ÑH áYƒaôe ÉjÉ°†b ∑Éæg ¿C’ ´ƒ°VƒŸG ≈a ájQƒ¡ª÷G »àØe …CGQ ájô°üŸG ∫ó©dG IQGRh âÑ∏W ¿CG ≥Ñ°S øµdh .''•ô°T hCG ó«b ¿hO AÉ°†≤∏d ICGôŸG ‹ƒJ RGƒéH ≈àaCÉa ∂dP ⁄ á°UôØdG ¿EG :∫Éb ᩵°ûdG ≈Ø£°üe .O ™ªÛG ƒ°†Y ¿CG ÒZ

:¿Éª«∏°S ≈Ø£°üe - IôgÉ≤dG

¬à°ù∏L ≈a ô°üà ôgRC’G ‘ á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ™ª› ≥aGh ™ªÛG AÉ°†YCG ÈàYGh QÉ«°ùŸG êGhRh ‘ô©dG êGhõdG ≈∏Y ájô¡°ûdG áë°U •hô°T ¬©e ≥≤ëàJ êGhR …CG ¿CG ôgRC’ÉH Aɪ∏©dG QÉÑc áÄ«g{ êGhR ƒg ∫óY …ógÉ°Th ôeC’G ‹h á≤aGƒeh QÉ¡°TE’G É¡ªgCGh êGhõdG .zêGhR …C’ åjó◊G ≈ª°ùŸG øY ô¶ædG ¢†¨H »Yô°T äôªà°SG áæNÉ°S äÉ°ûbÉæe ó©H çƒëÑdG ™ª› á≤aGƒe äAÉLh ∂dòHh ,(QÉjBG)ƒjÉe 31 ¢ù«ªÿG ∫hC’G ¢ùeCG ô¡X äÉYÉ°S çÓK êGhõdG ∫ƒM á∏jƒW Ióe òæe QÉãŸG ∫ó÷G º°ùM ób ôgRC’G ¿ƒµj óªfi .O ∫Ébh ,…ô°üŸG ™ªàÛG ≈a IôgÉX íÑ°UCG iòdGh ‘ô©dG kÉ«Yô°T kÉLGhR ∑Éæg ¿EG Éæ∏b øëf'' :™ªÛG ƒ°†Y …óæ÷G äÉë°ûdG •hô°ûdGh êGhõdG ¿ÉcQC’ πªµà°ùŸG ƒg »Yô°ûdG êGhõdÉa »Yô°T ÒZh ÉŸÉ˘W êGhõ˘dɢa Ωhõ˘d hCG PÉ˘Ø˘f hCG á˘ë˘ °U •hô˘˘°T AGƒ˘˘°S ¬˘˘«˘ a á˘˘Ñ˘ LGƒ˘˘dG É°VQh QÉ¡°TEGh ÚdóY Ú∏LQ IOÉ¡°T øe êGhõdG ¿ÉcQCG ¬«a äôaGƒJ Gòg ≥Kƒj ⁄ ƒd ≈àM »Yô°T êGhR ƒ¡a ôeC’G ‹h á≤aGƒeh Úaô£dG êGhõ˘˘dG Gò˘˘¡˘ H í˘˘°üæ˘˘j ’ ¬˘˘fEG kɢ °†jCG ∫ɢ˘b ™˘˘ªÛG ø˘˘µ˘ d ™˘˘Hɢ˘Jh êGhõ˘˘dG áLhõdG ¥ƒ≤◊ ´É«°V øe ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¬«∏Y ÖJÎj ÉŸ (‘ô©dG) .''O’hC’G ¥ƒ≤Mh ΩóY ≈∏Y á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ™ª› ócCG ,π°üàe ¥É«°S ‘h ɪ¡fCG Éæ∏©«d ɪ¡eO IÉàØdGh ÜÉ°ûdG êõÁ ¿CG ƒg ''ΩódG êGhR'' á«Yô°T êGhR''h ÚLhõ˘c ±ô˘˘°üà˘˘dG ɢ˘ª˘ ¡˘ d í˘˘«˘ à˘ j ¢Só˘˘≤˘ e •É˘˘Hô˘˘H ɢ˘£˘ Ñ˘ JQG

(Ü ± GC ) É«°ShQ ܃æL ájƒÄe áLQO 34 IQGô◊G áLQO â∏é°S å«M ¿hódG ô¡f Üôb ±ƒà°ShQ áæjóe ‘ AÉe AÉfEG ∫ƒM ¿ÉHô¨dG øe áYƒª›

(Ü ± GC ) É«fÉŸCG ¥ô°T ∫ɪ°T ¢TÒæ«°T áæjóe ‘ …ôµ°ù©dG ÖjQóàdG ≈ª°ùj Ée ó°V Ú£°TÉf É¡H ΩÉb ᫪∏°S á«LÉéàMG IôgɶJ ø`jô```ëÑdG á```µ∏‡ - »bô`````°ûdG ´É``````aôdG 38801 :Ü .¢U

ôjôëàdG ôjóe

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

17496667 :¢ùcÉa - 17496666 :∞JÉg :ôjôëàdGh IQGOE’G

QÉ`````°üf s ∞«£∏dGóÑY

»µæÑdG óªMCG óªfi

ôØ©L øªMôdGóÑY ΩÉ°ûg

17877886 :¢ùcÉa - 17877668 :∞```JÉ```g :äÉ```fÓ``YE’G

ô°ûædGh áYÉÑ£∏d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG ‘ ™Ñ£J

ø`Wƒ`dG á`cô`°T ø`Y Qó``°üJ (Ω .Ω .P) ô°ûædGh áaÉë°ü∏d


spor t sport@alwatannews.net

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

∫É°üJG »`a QGO Ée Gk óZ GƒÑbôJ QhõŸG q ô``°†ÙG ∫ƒ`M Ú``°ù«FôdG

ádÉ°SQ ¬`Lƒj q ¿GOôØdG äÉbÉÑ°ùdG »`a kÉãdÉK ¬dƒ∏ëH ájƒb á°ùeÉÿG á«ÑjôéàdG

..z’É°ûJÉe{`d IOQÉH áªFÉb Ωƒ«dG OGóYE’G CGóÑj ôªMC’Gh

∂ªLBG AGƒLCG È©J Ö«gôdG IôFÉW ájƒ«°SB’G É¡à∏MQ ájGóH ‘ ÊÉà°ùµHRhC’G

..ó¡©dG ‹h ¢SCÉch …QhódG Ö≤d ájhÉbôfi á«FÉæK


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 2

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

∫ÉØàM’G øe ÖfÉL

áª∏c »≤∏j ó°TGQ øH ¢ù«Y ï«°ûdG

…óæ∏jÉàdG „ƒ°S „É°S ™e Ωƒ«dG »≤à∏J

ájƒ«°SB’G É¡à∏MQ ájGóH ‘ ÊÉà°ùµHRhC’G ∂ªLBG AGƒLCG È©J Ö«gôdG IôFÉW : ∫ƒ°SôdGóÑY óªMCGh »∏Y ø°ùM - Öàc

ÊÉà°ùµHRhC’G ∂ªLCG h áªéædG AÉ≤d øe ÖfÉL

ƒëæ˘dG ≈˘∏˘Y •Gƒ˘°TC’G è˘Fɢà˘f äAɢLh ,1/3 áé«à˘æ˘H øª°Vh ,20/25 ,18/25 ,25/23 ,14/25 : ‹ÉàdG ™˘e …Oƒ˘©˘°ùdG ∫Ó˘¡˘dG ≈˘˘≤˘ à˘ dG ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ᢢYƒ˘˘ªÛG èFÉà˘f äAɢLh ,1/3 ∫hC’G Rɢah »˘˘JGQɢ˘eE’G »˘˘∏˘ gC’G 19/25 ,17/25 : ‹É˘˘à˘ dG ƒ˘˘ë˘ æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y •Gƒ˘˘ °TC’G ≈∏Y …QÉeÉæ«ŸG OQhh É«°SBG RÉah ,20/25 ,25/,23 ≈∏Y É¡WGƒ°TCG äAÉL ,0/3 áé«àæH »æ«°üdG …É¡¨æ°T ¿Éµ«H RÉah ,24/25 ,19/25 ,21/25 : ‹ÉàdG ƒëædG äAÉLh 1/3 ÊÉ˘à˘°ùNGRɢµ˘dG äɢgGQ ≈˘˘∏˘ Y ÊGô˘˘jE’G 25/25 ,25/22 : ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y •Gƒ°TC’G èFÉàf .21/25 ,15/,16 Ωƒ«dG äÉjQÉÑe

»≤à∏j ádƒ£Ñ∏d ÊÉãdG Ωƒ«dG äÉ°ùaÉæe øª°Vh ÊGôjE’G ¿Éµ«H ≥jôa ™e …Qɪ櫟G OQhh É«°SBG ≥jôa ≥jôa ™ªé«°S …òdG AÉ≤∏dG ¬«∏j ,á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ‘ ÊÉHÉ«dG …Qƒàæ°S ≥jôØdG ™e »°ù«fhófC’G GOGhQÉc »∏gC’G ≥jôa AÉ≤d »JCÉj ºK ,ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG ‘ ‘ GC óÑ«°S …òdGh »æ«°üdG …É¡¨æ°T ™e »JGQÉeE’G …ô£≤dG »Hô©dG »≤à∏j ºK ,kGô¡X áMGƒdG áYÉ°ùdG á˘ã˘dɢã˘dG á˘Yɢ°ùdG ‘ ÊÉ˘à˘°ùcɢHRhC’G ∂ª˘LBG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ H äÉgGQ ≥jôa ™e …Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG AÉ≤d ¬«∏j ,kGô¡X .kAÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ‘ ÊÉà°ùNGRɵdG

áªéæ∏d á«∏°†aC’G âfÉc ó≤a ‹ÉàdÉHh ,ájhɪéædG .20/25 •ƒ°ûdÉH RƒØ∏d ¢SCɢ «˘ dGh ΩÓ˘˘ °ùà˘˘ °S’G ¿É˘˘ H ådɢ˘ ã˘ ˘dG •ƒ˘˘ °ûdG ‘h Ωó≤J å«M ,»µHRhC’G ≥jôØdG íeÓe ≈∏Y kÉë°VGh ÜQóe ¢ùMCG ÉeóæYh ,4/10 ájGóÑdG òæe áªéædG √ój øY êôîJ ød IGQÉÑŸG ¿CÉH ¿É£≤dG ≈°ù«Y áªéædG ∑ô˘°TCG å«˘M ,A’ó˘Ñ˘dG ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ∑Gô˘˘°TEG ¤EG ó˘˘ª˘ Y ¿ƒgôe ø°ùMh ,…ó¡e ídÉ°üd kÓjóH ôØ©L óªfi kÓ˘ jó˘˘H QOɢ˘≤˘ dGó˘˘Ñ˘ Y ó˘˘dɢ˘Nh ,OhhGO Ωɢ˘°û¡˘˘d kÓ˘ ˘jó˘˘ H π∏N …CG Ò«¨àdG Gòg çóëj ⁄h ,πjƒL »∏jRGÈ∏d á˘ª˘é˘æ˘dG π˘°UGh ɢ˘eó˘˘æ˘ Y ,≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ≥˘˘dCɢ J IÒ°ùe ‘ §°Sh 8/18 á˘é˘«˘à˘æ˘H •É˘≤˘æ˘dG π˘°ù∏˘°ùe ‘ Ωó˘≤˘à˘ dG πî∏îJh ∫ÉÑ≤à°S’G Aƒ°S ‘ πã“ »µHRhCG •ƒ≤°S ≈∏Y ájhɪéædG õ¡LCG ájÉ¡ædG ‘h ,ó°üdG §FGƒM .14/25 áé«àæH GhRÉah ∂ªLBG ¢ùeC’G èFÉàf 5 á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG äɢ°ùaɢæ˘e ø˘˘ª˘ °V ¢ùeCG Ωƒ˘˘j âª˘˘«˘ bCG

GOGhQɢc ≈˘˘≤˘ à˘ dG ¤hC’G ᢢYƒ˘˘ªÛG »˘˘Ø˘ a ,äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e ,1/3 ∫hC’G RÉah …ô£≤dG »Hô©dG ™e »°ù«fhófC’G 25/25 ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y •Gƒ°TC’G èFÉàf äAÉLh Rɢa Êɢã˘dG Aɢ≤˘∏˘ dG ‘h ,15/25 ,25/23 ,23/,18

…ó˘æ˘∏˘jɢà˘dG „ƒ˘°S „ɢ°S ≈˘∏˘Y ÊɢHɢ«˘ dG …Qƒ˘˘à˘ fɢ˘°S

º¡Jô£«°S ájhɪéædG ¢Vôa ≈àM ,15/15 á£≤ædG á«Ø∏ÿG á≤£æŸG ‘ πjƒL ≈∏Y OɪàY’G ∫ÓN øe ÖYÓdG ≥dCÉJh ,á≤MÉ°ùdG äÉHô°†dG ÈY á«eÉeC’Gh ÈY RɵJQ’G õcôe ‘ …ó¡e ídÉ°U óYÉ°üdG ÜÉ°ûdG ≥jôØ˘dG ⩢LhCG »˘à˘dG á˘jƒ˘≤˘dG ᢫˘eƒ˘é˘¡˘dG ¬˘JɢHô˘°V ᢢ à˘ ˘°S ‹Gƒ˘˘ M ÒNC’G Gò˘˘ g ´É˘˘ °VCG ɢ˘ ª˘ ˘c ,»˘˘ µ˘ ˘HRhC’G ,á«eƒé¡dG á«∏YÉØdG ≥jôØdG øY âHÉZh ,ä’É°SQEG í°SɵdG Ωƒé¡˘∏˘d …ó˘°üà˘dG º˘¡˘£˘FGƒ˘M ™˘£˘à˘°ùJ ⁄h áªéædG ôØX ó˘≤˘a ‹É˘à˘dɢHh ,á˘jhɢª˘é˘æ˘dG π˘Ñ˘b ø˘e .25/21 áé«àæH áHƒ©°U ¿hO øe ∫hC’G •ƒ°ûdÉH iƒà°ùŸG ¢ùØæH áªéædG ô¡X ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h ™fÉ°U OÉbh ,»µHRhC’G ≥jôØdG ≈∏Y ¬bƒØJ ¢Vôah IQÉ¡Ã ájhɪéædG áÑ«àµdG ¢ùjQƒJ »Hô°üdG ÜÉ©dC’G ó°U §FGƒM iód êÉYREÓd kÉÑÑ°ùe ¿Éc å«M ,¿É≤JGh ≈˘∏˘Y π˘jɢë˘à˘j ¿É˘˘c å«˘˘M ,»˘˘µ˘ HRhC’G ∂ª˘˘LBG ≥˘˘jô˘˘a äGô˘˘µ˘ dG ¤EG Aƒ˘˘é˘ ∏˘ ˘dG ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ó˘˘ °üdG §˘˘ FGƒ˘˘ M OGDƒah OhhGO ΩÉ°ûg óLƒj å«M 4 õcôe ‘ áYƒaóŸG óæY •É≤f ™HQCG ¥QÉØH áªéædG Ωó≤Jh ,óMGƒdGóÑY »˘µ˘HRhC’G ≥˘jô˘Ø˘dG ™˘£˘ à˘ °ùj ⁄h ,14/18 á髢à˘æ˘dG ™fÉ°U ºgÉØJ Ωó©d ∂dPh …hɪéædG ∞MõdG IGQÉ› ≥jôØdG ÜÉ°UCG ɇ ÚHQÉ°†dG ™e ΩÉà°ShQ ÜÉ©dC’G ¿Gh kɢ°Uƒ˘°üN ,᢫˘eƒ˘é˘¡˘dG ᢫˘Mɢæ˘dG ‘ »˘æ˘a π˘∏˘ °ûH ä’É°SQE’G Iƒ≤d Ió«L øµJ ⁄ ¤hC’G IôµdG ∫ÉÑ≤à°SG

:OhhGO ¬````àjGóH ‘ ¢†eÉZ AÉ````≤d ≥˘jô˘Ø˘dG äGAɢ≤˘ d ∫hó˘˘L ¿CG ɢ˘ª˘ c IRɢ˘à˘ ªŸG ᢢjGó˘˘Ñ˘ dG √ò˘˘¡˘ H á∏¡°ùdG äGAÉ≤∏dÉH CGóÑj å«M äGAÉ≤∏d áÑ°ùædÉH á«éjQóJ ‘Îfi ¿CG ≈∏Y OhhGO ócCGh ,AÉ≤d πc ™e áHƒ©°üdG OGOõJh πjƒL »∏jRGÈdG kGôNDƒe ≥jôØdG ¤EG ɪ°†fEG ¿Gò∏dG áªéædG Gƒeó≤j ⁄ º¡æµd ó«L iƒà°ùe Gƒeób ¢ùjQƒJ »Hô°üdGh øe ÈcCG iƒà°ùà ¿É©àªàj ɪ¡fCG å«M º¡àÑ©L ‘ Ée πc øY áeOÉ≤dG äGAÉ≤∏dG ∞°ûµà°Sh AÉ≤∏dG ‘ √ƒeób …òdG .»≤«≤◊G ºgGƒà°ùe

Ωɢ°ûg á˘ª˘é˘æ˘dG …Oɢæ˘H Iô˘Fɢ£˘dG Iô˘µ˘dG ≥˘jô˘a º‚ ∫ɢ˘b øµj ⁄ ∂ªLBG ÊÉà°ùµHRhC’G ≥jôØdG ≈∏Y ºgRƒa ¿CG OhhGO á≤jôWh iƒà°ùe π¡éj ≥jôØdG ¿EG å«M ¬àjGóH ‘ kÓ¡°S ≥jôØdG RÉ¡L ´É£à°SG ¿CG ó©H øµd »µHRhC’G ≥jôØdG Ö©d äɢ˘cô– IAGô˘˘b ¿É˘˘£˘ ≤˘ dG ≈˘˘°ù«˘˘Y ÜQóŸG IOɢ˘«˘ ≤˘ H »˘˘æ˘ Ø˘ ˘dG kGõcôe ᪵fi á£N ó°UQ øe øµ“ ∂ªLBG Ö©d á≤jôWh ≥≤ëj ¿CG OhhGO ™bƒàjh ,≥jôØdG ‘ ∞©°†dG •É≤f ≈∏Y ádƒ£ÑdG ‘ áeó≤àe õcGôe ¤EG π°üjh Ió«L èFÉàf ≥jôØdG OhhGO ΩÉ°ûg

äGQÉ`````°üàfÓd É``````````æà«¡°T íàØ«°S ÉfRƒa :¿É£≤dG iƒà°ùŸÉH OÉ°TCG ɪc ,∂ªLBG ≈∏Y kÉ≤MÉ°S kGRƒa Gƒ≤≤Mh ‘ πjƒLh ¢ùjQƒJ ¿ÉaÎÙG ¬eób …òdG ÒѵdG .AÉ≤∏dG ÚÑYÓdG á«¡°T RƒØdG Gòg íàØj ¿CG ¿É£≤dG πeCÉjh .áeOÉ≤dG äGAÉ≤∏dG ‘ π°†aCG iƒà°ùe Ëó≤àd ¿É£≤dG ≈°ù«Y

»˘Wƒ˘°T ¿CG ¿É˘£˘≤˘dG ≈˘°ù«˘Y á˘ª˘é˘ æ˘ dG ÜQó˘˘e ó˘˘cCG ¿CG å«˘˘M Ú∏˘˘¡˘ °S ɢ˘fƒ˘˘µ˘ j ⁄ Êɢ˘ã˘ dGh ∫hC’G Aɢ˘≤˘ ∏˘ dG ∫hC’G Aɢ≤˘∏˘dG ¬˘fCG å«˘˘M §˘˘¨˘ °V â– Ö©˘˘d ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ƒLh AÉ≤∏dG ƒL ‘ Gƒ∏Nój ⁄h ádƒ£ÑdG ‘ ≥jôØ∏d ≈˘£˘î˘J ¿CG 󢩢 Hh ådɢ˘ã˘ dG •ƒ˘˘°ûdG ø˘˘µ˘ d ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG »˘≤˘«˘≤◊G º˘gGƒ˘à˘°ùe ô˘¡˘X §˘¨˘°†dG Gò˘g ÚÑ˘YÓ˘dG

á«````````````°ShôdG á````````°SQóŸG ≈∏Y É````````æÑ∏¨J :¢ùjQƒJ

≈∏Y ¢ùjQƒJ

»µHRhC’G ≥jôØdG ≈∏Y º¡àØc ™aQ õ«‡ ¢VôY Ëó≤J „É°S ΩÉeCG Ωƒ«dG AÉ≤d øYh ,≥MÉ°ùdG RƒØdG Gòg Gƒ≤≤Mh Gòg iƒà°ùà º∏©f ’ ÉæfEG ¢ùjQƒJ ∫Éb …óæ∏jÉàdG „ƒ°S √ógÉ°ûf ⁄ ÉæfCG ɪc πÑb øe ¬©e Ö©∏f ⁄ ÉæfE’ ≥jôØdG Éæ©é°û«°S »µHRhC’G ≥jôØdG ≈∏Y ÉfRƒa ¿CG ’EG Ö©∏j ƒgh .º¡eÉeCG π°†aCG iƒà°ùe Ëó≤J ≈∏Y

¢ùjQƒ˘J »˘Hô˘°üdG ±ÎÙG á˘ª˘ é˘ æ˘ dG …Oɢ˘f ÖY’ ó˘˘cCG øµj ⁄ »µHRhC’G ∂ªLBG ≥jôa ΩÉeCG ≥jôØdG AÉ≤d ¿CG ≈∏Y ≈˘∏˘Y ¬˘Ñ˘©˘d ‘ ó˘ª˘à˘©˘j »˘µ˘HRhC’G ≥˘jô˘Ø˘dG ¿CG å«˘˘M kÓ˘ ¡˘ °S IôFÉ£dG IôµdG ÖYÓe É¡d ó¡°ûJ »àdGh á«°ShôdG á°SQóŸG ¥ôa ¿CG ’EG áÑ©∏dG ¢SQGóe »bÉH ≈∏Y É¡JQGóLh É¡bƒØJ øe ¬æµe ɇ Iõ«ªàe ô°UÉæ©H ™àªàjh ó«L ≥jôa áªéædG

¬JGAÉ≤d ÊÉK ‘ Ωƒ«dG áªéædG ≥jôa »≤à∏«°Sh „ƒ˘˘°S „ɢ˘°S ≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘H …ƒ˘˘ «˘ ˘°SB’G √QGƒ˘˘ °ûe ø˘˘ ª˘ ˘°V ádÉ°U ≈∏Y kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG óæY …óæ∏jÉàdG á˘aɢ˘c ø˘˘°†à˘˘ë˘ à˘ °S »˘˘à˘ dG ÒØ÷ɢ˘H Üɢ˘Ñ˘ °ûdG õ˘˘cô˘˘e .ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe ó˘˘LGƒ˘˘J …CG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ ∏˘ d ∫hC’G Ωƒ˘˘«˘ dG ó˘˘¡˘ ˘°ûj ⁄h á«dÉN ¬Ñ°T óYÉ≤ŸG äóH å«M á«æjôëÑdG Ògɪé∏d π«∏b OóY iƒ°S øjôëÑdG π㇠IQRGDƒŸ ô°†ëj ⁄h ±hô©ŸG ™é°ûŸG IOÉ«≤H áªéædG AÉ°†YCG á£HGQ øe ø˘˘e π˘˘eCɢ jh ,Üɢ˘¡˘ °Tƒ˘˘H ó˘˘dɢ˘Nh »˘˘∏˘ Yƒ˘˘H º˘˘ «˘ ˘gGô˘˘ HEG IQRGDƒŸ áaÉãµH Ωƒ«dG ô°†– ¿CG á«æjôëÑdG Ògɪ÷G ™aQ ‘ ÒѵdG ôKC’G ∂dòd ɇ …hɪéædG ≥jôØdG ≈˘à˘M ÚÑ˘YÓ˘dG º˘ª˘g ò˘˘ë˘ °Th ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG äɢ˘jƒ˘˘æ˘ ©˘ e .¬æWh ‘ kÉÑjôZ Ö«gôdG ≈≤Ñj’ IGQÉÑŸG ƒjQÉæ«°S

Ò¨àJ ⁄h ,∫hC’G •ƒ°ûdG òæe Iƒ≤H áªéædG πNO óMGƒdGóÑY OGDƒa ‹ÉàdÉc äAÉL »àdG ≥jôØdG á∏«µ°ûJ πjƒL »∏jRGÈdG ±ÎÙGh ,4õcôe ‘ OhhGO ΩÉ°ûgh ‘ ∞˘«˘°üf º˘«˘gGô˘˘HEGh …ó˘˘¡˘ e í˘˘dɢ˘°Uh ,2õ˘cô˘˘e ‘ õ˘˘ cô˘˘ e ‘ ¢ùjQƒ˘˘ ˘H »˘˘ ˘Hô˘˘ ˘°üdG ±ÎÙG h ,3õcôe ÖYÓdG õcôe ‘ »ÑædGóÑY ôØ©Lh ,Ö©∏dG áYÉæ°U ≈˘˘à˘ M Úaô˘˘£˘ dG ÚH kɢ Ģ aɢ˘µ˘ à˘ e AGOC’G Aɢ˘Lh ,ô◊G

¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ÖFÉf ájÉYôH ¢ùeCG Ωƒj âëààaG á«æjôëÑdG á«ÑŸhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ á°VÉjô∏d ≈∏YC’G »˘à˘dG Iô˘Fɢ£˘dG Iô˘µ˘∏˘d á˘jƒ˘˘«˘ °SB’G ᢢjó˘˘fC’G ᢢdƒ˘˘£˘ H ‹É◊G ô˘˘¡˘ °ûdG ø˘˘ e 8 ≈˘à˘M ᢵ˘∏˘ªŸG ɢ¡˘æ˘°†à˘ë˘à˘°S ∞˘∏˘àfl ø˘e á˘dhO 12 ¿ƒ˘∏˘ãÁ kɢjOɢf 12 á˘cQɢ°ûà øe äÉjBÉH ìÉààa’G πØM GC óH óbh ,ájƒ«°SB’G IQÉ≤dG ¥ô˘Ø˘∏˘d ¢Vô˘©˘dG Qƒ˘˘Hɢ˘W π˘˘NO º˘˘K ,º˘˘«˘ µ◊G ô˘˘cò˘˘dG IQGRƒH á«≤«°SƒŸG ábôØdG ±õY áÑMÉ°üà ácQÉ°ûŸG ∫BG óªfi øH »∏Y ï«°ûdG ≈≤dCG ∂dP ó©Hh ,á«∏NGódG ,᪶æŸG áæé∏dGh OÉ–’G øY kÓ㇠áª∏c áØ«∏N ¢üdɢNh Oƒ˘aƒ˘dG ᢢaɢ˘µ˘ H ¬˘˘Ñ˘ «˘ Mô˘˘J ø˘˘Y ɢ˘¡˘ «˘ a ÈY ,ádƒ£ÑdG ‘ ≥«aƒàdÉH ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG áaɵd ¬JÉ«æ“ ¢ùµ˘©˘j …ò˘dG ≥˘FÓ˘dG π˘µ˘°ûdɢH ɢgQƒ˘¡˘X ≈˘æ“ ɢ˘ª˘ c »∏Y ï«°ûdG OÉ°TCGh ,ájƒ«°SB’G IôFÉ£dG IôµdG Qƒ£J ɢ¡˘H ⫢˘¶˘ M »˘˘à˘ dG IÒÑ˘˘µ˘ dG ᢢcQɢ˘°ûŸÉ˘˘H ó˘˘ªfi ø˘˘H ä’ƒ˘£˘Ñ˘dG ÚH ø˘e ÌcC’G 󢢩˘ J »˘˘à˘ dGh ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ∂dP ¿CG kGÒ°ûe ,≥˘˘Hɢ˘°ùdG ‘ âª˘˘¶˘ f »˘˘à˘ ˘dG iô˘˘ NC’G ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ìɢ˘é˘ æ˘ H ᢢcQɢ˘°ûŸG ᢢjó˘˘fC’G ᢢ≤˘ K ¢ùµ˘˘©˘ j ,á«dhódGh ájQÉ≤dG ä’ƒ£ÑdG º«¶æJ ≈∏Y É¡JQóbh áaÉc ¤EG πjõ÷G √ôµ°T »∏Y ï«°ûdG Ωób ΩÉàÿG ‘h Oƒ¡÷G ≈∏Y ádƒ£Ñ∏d á∏eÉ©dG ¿Éé∏dG ‘ Ú∏eÉ©dG ¬Ñ©∏J …òdG ÒѵdG QhódG kÉæªãe ,É¡H GƒeÉb »àdG ‘ ¿ƒjõØ∏Jh áYGPEGh áaÉë°U øe ΩÓYE’G πFÉ°Sh áª∏c ∂∏ŸGóÑY º«gGôHEG ≈≤dCG ºK ,ádƒ£ÑdG ìÉ‚EG ôjóe ΩÉb ΩÉàÿG ‘h ,…ƒ«°SB’G OÉ–’G øY kÓ㇠,á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG º˘∏˘Y ™˘aô˘H »˘LGƒ˘∏◊G ¢SGô˘a á˘dƒ˘£˘ Ñ˘ dG ìɢ˘à˘ à˘ aG kɢ «˘ ª˘ °SQ 󢢰TGQ ø˘˘H ≈˘˘°ù«˘˘Y ï˘˘«˘ °ûdG ø˘˘∏˘ ˘YCGh ≥«aƒà˘dG á˘cQɢ°ûŸG ¥ô˘Ø˘dG á˘aɢµ˘d kɢ«˘æ˘ª˘à˘e á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG .ìÉéædGh ÊÉà°ùµHRhC’G ∂ªLBG RÉàéj áªéædG

ÉeóæY áeÉJ ádƒ¡°ùH ÊÉà°ùµHRhC’G ∂ªLBG RÉàLG ø˘e IGQÉ˘ÑŸG äAɢL ɢeó˘˘æ˘ Y 0/3 á颫˘à˘æ˘H ¬˘«˘∏˘Y Rɢa ¢Vô˘ah Aɢ≤˘∏˘dG Ö«˘gô˘dG ɢ¡˘«˘ a 󢢫˘ °ùJ ó˘˘MGh ±ô˘˘W Üɢ©˘dC’G ™˘fɢ˘°U ≥˘˘dCɢ J π˘˘°†Ø˘˘H ᢢ≤˘ ∏˘ £ŸG ¬˘˘Jô˘˘£˘ «˘ °S ≥dCÉJh ¬aÉ°ûàcG OÉYCG …òdG ¢ùjQƒJ ±ÎÙG »Hô°üdG ‘ ɢ˘≤˘ dCɢ J ¿Gò˘˘∏˘ dG ó˘˘MGƒ˘˘dGó˘˘Ñ˘ Y OGDƒ˘ ah OhhGO Ωɢ˘°ûg ≥dCÉJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,4õcôe øe ≥MÉ°ùdG Üô°†dG ⁄ ɪæ«H ,3õcôe ‘ …ó¡e ídÉ°U óYÉ°üdG ºéædG πµ°ûdÉH ¿B’G ájɨd πjƒL »∏jRGÈdG ±ÎÙG ô¡¶j »àdG äÉ«fɵeE’G øe ºZôdÉH ¬æe ™bƒàŸGh ܃∏£ŸG .ájó°ù÷G á«æÑdGh áeÉ≤dG ∫ƒW øe ¬àÑ©éH ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y áKÓãdG •Gƒ°TC’G èFÉàf äAÉLh .14/25 ,20/25 ,21/25 :

∫hC’G Ωƒ«dG äGógÉ°ûe ™e AÉ≤∏dG ‘ kÉ©£≤à°ùe kÉàbh ¿Éà°ùcÉHRhCG ÜQóe Ö∏W .ΩɪàgG …CG ¬«ÑY’ ô©j ⁄ ¬æµd áªéædG ¢ù«FQ ÊÉà°ùcÉHRhC’G ∂«HRBG h áªéædG AÉ≤d ô°†M ø˘˘H ó˘˘ ªfi ï˘˘ «˘ ˘°ûdG ᢢ ∏˘ ˘°ùdG Iô˘˘ µ˘ ˘d »˘˘ æ˘ ˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG OÉ–’G .øªMôdGóÑY »©é°ûe á£HGQ ¢ù«FQ áªéædG »©é°ûe á£HGQ OÉb .»∏YƒH º«gGôHEG ´ÉaôdG .áªéædG Ògɪ÷ ™°VGƒàe Qƒ°†Mï«°ûdG á∏°ùdG Iôµd »æjôëÑdG OÉ–’G ¢ù«FQ ô°†M ∂«ªLBG ™e áªéædG AÉ≤d IógÉ°ûŸ øªMôdG óÑY øH óªfi .ÊÉà°ùcÉHRhC’G ï«°ûdG IôFÉ£dG Iôµ∏d »æjôëÑdG OÉ–’G ¢ù«FQ ≈≤àdG ¢ùHÓŸG áaôZ ‘ áªéædG »ÑY’ áØ«∏N ∫BG óªfi øH »∏Y ≈∏Y º¡˘à˘Ä˘æ˘¡˘à˘H Ωɢbh »˘µ˘HRhC’G ∂«˘ª˘LGB ≈˘∏˘Y º˘gRƒ˘a 󢩢H .ádƒ£ÑdG ‘ ∫hC’G RƒØdG º¡≤«≤–h õ«ªŸG º¡FGOCG

øe ∫hC’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f ó©H »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ™£≤fG ™£≤fG ɪc ÊÉà°ùcÉHRhC’G ≥jôØdGh ÊGôjE’G ≥jôØdG AÉ≤d .á≤«bO Iô°ûY ¢ùªÿG áHGôb ʃjõØ∏àdG åÑdG .äÉ«°üî°ûdG QÉÑc øe áÑîf »MÉààa’G πØ◊G øe ¬cô– ‘ »æ«°üdG ≥jôØdG ¢VôY QƒHÉW ÉC £NCG .≈≤«°SƒŸG AÉ¡àfG πÑb ¬fɵe ᢫˘ÑŸhC’G á˘æ˘é˘∏˘ dG ¢ù«˘˘FQ »˘˘Mɢ˘à˘ à˘ a’G π˘˘Ø◊G ô˘˘°†M á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ ÖFÉf á«æjôëÑdG ±ƒ«°†dÉH É¡«a ÖMQ áª∏c ≈≤dCGh ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG .ΩGôµdG .á≤«bO Ú©HQCG »MÉààa’G πØ◊G ôªà°SG AÉ¡àfG πÑb á«FɪME’G º¡JÉ«∏ªY áªéædG ƒÑY’ iôLCG .Qƒ¡ª÷G äÉLQóe ∞∏N ádƒ£Ñ∏d »MÉààa’G πØ◊G øjô°ûY ÊÉà°ùcÉHRhC’G ∂«ªLBG ™e áªéædG AÉ≤d ôNCÉJ .AÉ≤∏d ™eõŸG âbƒdG øY á≤«bO

á°ûbÉæŸ øjôëÑdG …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG Ωƒ«dG á°ù°SDƒŸG ¢ù«FQ ádƒ£H äÉ«FÉ¡f äÉÑ«JôJ ø˘H RGƒ˘a ï˘«˘°ûdG á˘jɢYQ â– »˘eɢàÿG ɢ¡˘∏˘Ø˘M Ωɢ≤˘ jh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘eɢ©˘ dG ᢢ°ù°SDƒŸG ¢ù«˘˘FQ á˘˘Ø˘ «˘ ∏˘ N ∫BG ó˘˘ªfi ɢ˘ª˘ c .. …QÉ÷G ƒ˘˘«˘ ˘fƒ˘˘ j 10 ó˘˘MC’G Ωƒ˘˘j ᢢ°Vɢ˘ jô˘˘ dGh ó≤Y OGóYEÉH á°UÉÿG áæé∏dG ôjô≤J ¢ù∏ÛG ¢Vô©à°ùj ¢Uƒ°üîH Rƒ«a ´ÉaôdG ácô°Th …OÉædG ÚH ¥ÉØJ’G ä’ƒ£Ñ∏d ᩪÛG Rƒ«a ´ÉaôdG ¢SCÉc ádƒ£H ájÉYQ á∏°UGƒŸ áaÉ°VE’ÉH áæ°S 14 ø°S ÚÄ°TÉæ∏d ájƒ«°SB’G á˘jƒ˘«˘°SB’G ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ä’ƒ˘£˘H á˘∏˘°ù∏˘°S º˘˘YO ᢢcô˘˘°ûdG ΩÉ©∏d …OÉædG É¡ª¶æj »àdGh ø°ùdG ¢ùØf ‘ ÚÄ°TÉæ∏d .‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG

IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á∏≤ŸG óªfi ¢ù«ªN á°SÉFôH ™HGôdG ¬YɪàLG ¢ù∏ÛG ó≤©j ¢ùæà∏d øjôëÑdG …OÉf áYÉ≤H Ωƒ«dG AÉ°ùe øe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ‘ 2007 ΩÉ©∏d ´É˘ª˘à˘L’G ƒ˘gh ,ÒØ÷ɢH …Oɢæ˘dG ô˘≤à äɢYɢª˘ à˘ L’G á˘Ä˘«˘¡˘dG Üɢî˘à˘fG 󢩢H ø˘jô˘¡˘ °T ‘ ¢ù∏˘˘é˘ ª˘ ∏˘ d ™˘˘HGô˘˘dG ¢ûbÉæ«°Sh , 2007/4/30 ‘ …OÉæ∏d Iójó÷G ájQGOE’G ø˘eh á˘eɢ¡˘dG äɢYƒ˘°VƒŸG ø˘e ó˘j󢩢dG Ωƒ˘«˘ dG ¢ù∏ÛG ¢ù«˘FQ ¢SCɢc á˘dƒ˘£˘H äɢ«˘Fɢ¡˘f á˘eɢbEG äÉ˘Ñ˘«˘Jô˘J ɢ¡˘æ˘«˘H »àdGh ¢ùæàdG ‘ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG äÉjhɪ«chÎÑdG ácô°T ájÉYôH É«dÉM …OÉædG É¡ª¶æj


3

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

IGQÉÑŸG øe á£≤d

2

June

2007 - Issue

no

(539)

sport sport@alwatannews.net

AÉ«ahC’G áYõah ÖjòdG ÒgɪL

ájhÉbôfi á«FÉæK ... ó¡©dG ‹h ¢SCÉch …QhódG Ö≤d

ó```¡`©`dG »```dh Ö``≤`d ¥ô```ÙG ≥``≤`M ÜÉ``Ñ``°SC’G √ò`¡`d :Qƒ°TÉY ¬∏dGóÑY - Öàc

®ÉØàM’G ‘ ¥ôÙG ≥jôa QGóàbÉHh í‚ Iôµd ó¡©dG ‹h ƒª°S ¢SCÉc á≤HÉ°ùŸ π£Ñc ¬Ñ≤∏H áªéædG ≥jôa ≈∏Y Úeƒj πÑb √Rƒa ó©H Ωó≤dG ó˘˘YGƒ˘˘dG º˘˘é˘ æ˘ dG Aɢ˘ °†eEɢ H Aɢ˘ L OQ ¿hO ±ó˘˘ ¡˘ H øe ∫hC’G ‘É°VE’G âbƒdG ‘ π«NódG ¬∏dGóÑY ∫OÉ©àdÉH »∏°UC’G É¡àbh ≈¡àfG »àdG IGQÉÑŸG øeR .±GógCG ¿hóH »Ñ∏°ùdG ¬d ådÉãdG Ö≤∏dG ≥≤ë«d ¥ôÙG Rƒa AÉLh ,2001-2000 º°Sƒe ‘ á≤HÉ°ùŸG ábÓ£fG òæe »˘˘°Sɢ˘«˘ ≤˘ dG º˘˘bô˘˘dG ᢢdOɢ˘©˘ e ø˘˘ e Öjò˘˘ dG ÜÎbGh Rƒ˘˘ ah ,(ä’ƒ˘˘ £˘ H 4) ´É˘˘ aô˘˘ dG º˘˘ °Sɢ˘ H π˘˘ é˘ ˘°ùŸG RÉ‚E’G ≥˘˘«˘ ≤– ø˘˘e ᢢjhɢ˘ª˘ é˘ æ˘ dG Ωô˘˘ M ¥ôÙG ïjQÉJ ‘ ¤hC’G Iôª∏d ¢SCɵdÉH RƒØdGh »îjQÉàdG .…OÉædG º°SƒŸG Gò¡H ¥ôëª∏d ÊÉãdG Ö≤∏dG ƒg Gògh øH áØ«∏N ¢SCÉc …QhO á≤HÉ°ùŸ π£Ñc √É¡fCG …òdG AÉæHCG äÉMƒªW ºZQ á«FÉæãdG ≥≤Mh ,¿Éª∏°S êhôÿG ’ƒd á«îjQÉàdG á«KÓãdG ≥«≤ëàH …OÉædG ¢SCɢc ᢢ≤˘Hɢ˘°ùe ø˘˘e »˘˘Fɢ˘¡˘ æ˘ dG ∞˘˘°üf Qhó˘˘dG ø˘˘e .áªéædG ≥jôa ój ≈∏Yh ∂∏ŸG áëHGôdG Iójô°T ábQh π«NódG ¬∏dGóÑY

¥ôÙG ≥jôa

QGô˘≤˘dG ¿É˘ch ,󢫢Mƒ˘dG ±ó˘¡˘dɢH Ó˘˘Ø˘ àfi ∑ɢ˘Ñ˘ °ûdG ¬à≤£æe ¥ÓZEGh óMGh ºLÉ¡Ã Ö©∏dG ™e kÉÑFÉ°U áYÉ°ùdG ™HôdG ‘ …hɪéædG ∞MõdG ΩÉeG á«YÉaódG .ÊÉãdG ‘É°VE’G •ƒ°ûdG øeR øe IÒNC’G

≥dCÉJh ´óHCG Iójô°Th Ö≤∏dG ≥ëà°SG ÖjòdG ¯ É¡∏©Øj ¿CG OÉc ¿ÉHô◊Gh ™bGƒdG ôeC’G ΩÉeCG áªéædG ¯

RƒØdG AGQh ¥ôÙG ¢SɪM

¥ôÙG Rƒ˘˘a AGQh âfɢ˘c IÒã˘˘ch Ió˘˘jó˘˘Y π˘˘eGƒ˘˘ Y áÁõ˘©˘dG IGQÉ˘ÑŸG ¥Ó˘£˘fG ™˘e í˘°†JG ó˘≤˘a ,¢SCɢµ˘ dɢ˘H áÑZôdG øY Ó°†a ,ôªMC’G »ÑY’ iód QGô°UE’Gh âØbh »àdG IÒبdG Ògɪ÷G OÉ©°SG ‘ á«≤«≤◊G QCÉãdGh áªéæ∏d QÉÑàY’G Oôd áfiÉ£dGh ,≥jôØdG ™e ,∂∏ŸG ¢SCÉc á≤HÉ°ùe øe êhôÿGh á≤HÉ°ùdG áÁõ¡∏d ô˘ª˘MCÓ˘d ᢫˘≤˘«˘≤◊G á˘Ñ˘Zô˘˘dG ∂dP π˘˘c ø˘˘e º˘˘gC’Gh ¢†jƒ˘˘©˘ Jh º˘˘°SƒŸG Gò˘˘g Êɢ˘ã˘ dG Ö≤˘˘∏˘ dG ≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ ˘à˘ ˘d ¢SCÉch …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢SCÉc »à≤HÉ°ùe ‘ ¥ÉØNE’G .∂∏ŸG QhódGh ájhÉbôÙG áYõØdG ¤EG IQÉ°TE’G øe óH’h IQRGDƒeh ºYO ≈∏Y óªY …òdG …QGOE’G RÉ¡é∏d ÒѵdG IÒNC’G äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘ dG Qƒ˘˘°†M ∫Ó˘˘N ø˘˘e ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG º˘˘Yó˘˘dG ™˘˘e ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG Öfɢ˘L ¤G kɢ Ø˘ °U ±ƒ˘˘bƒ˘˘dGh »∏Y øH óªMCG ï«°ûdG …OÉædG ¢ù«FQ øe π°UGƒàŸG πc §°Shh ,±ô°ûdG AÉ°†YCGh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh iƒ°S ÚÑYÓdG øe øµj ⁄ ,™«é°ûàdGh ºYódG Gòg OÉ©°SG ≈∏Y πª©dGh øjódG OQ ‘ á«≤«≤◊G áÑZôdG ≥jôØdG äófÉ°Sh âØbh »àdG ájhÉbôÙG Ògɪ÷G .±hô¶dG πc ‘ á≤aƒe IQGOEGh RÉÑÿG

IGQÉÑŸG IOÉ«b ‘ RÉÑÿG ôØ©L ‹hódG ºµ◊G í‚ ôØ©L øe ¿ƒµŸGh ¬d óYÉ°ùŸG ºbÉ£dG ™e QGóJÉ≤H »˘˘∏˘ Y ™˘˘HGô˘˘dG º˘˘µ◊Gh π˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘N ó˘˘ dɢ˘ Nh …ô˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘dG ¬˘à˘ bɢ˘«˘ d ∫Ó˘˘N ø˘˘e Rɢ˘ÑÿG Oɢ˘LCGh ,»˘˘é˘ «˘ gɢ˘ª˘ °ùdG Pɢ˘î˘ JG ‘ äGô˘˘µ˘ dG ø˘˘e ¬˘˘Hô˘˘bh ᢢ«˘ dɢ˘©˘ dG ᢢ«˘ fó˘˘Ñ˘ dG äɢLɢé˘à˘M’G º˘˘ZQ ᢢ≤˘ aƒŸGh ᢢª˘ «˘ ∏˘ °ùdG äGQGô˘˘≤˘ dG ™˘e ᢰUɢN á˘jhɢª˘é˘æ˘dG ø˘e ɢgɢ≤˘∏˘J »˘à˘dG á˘∏˘«˘∏˘≤˘ dG ≈˘∏˘Y AGõ÷G á˘∏˘cQ Üɢ˘°ùà˘˘MG øªMôdGóÑY ¢SQÉ◊G .ËôµdGóÑY

.܃∏£ŸG πµ°ûdÉH ɪ¡©e ƒ¨Lhh ƒfÉ«dƒL ¥ôÙG AGOCG »NGôJ ÊÉãdG •ƒ°ûdÉH ô¡X kÓ©ah »˘eƒ˘é˘¡˘dG Qhó˘dG ∫Oɢ˘Hh ᢢª˘ é˘ æ˘ dG §˘˘°ûfh ,kɢ «˘ Ñ˘ °ùf ,ɢ˘Ø˘ ∏˘ «˘ °SGOh Gƒ˘˘cCG Ú∏˘˘jó˘˘Ñ˘ dG ᢢcQɢ˘°ûe ™˘˘ e ᢢ °Uɢ˘ N π«µ°ûJh ¥ôÙG äÉYÉaO ∑ÉHQG ‘ ÖÑ°ùJ ÒNC’Gh äÓcôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ≈eôŸG ≈∏Y á«Yƒf IQƒ£N ájhɪéædG øµdh ,á≤£æŸG ∞∏N øe Iô°TÉÑŸG Iô◊G í‚ ¥ôÙɢa ,¢Uô˘Ø˘dG √ò˘g ø˘e ɢ˘vjCG Gƒ˘˘∏˘ ¨˘ à˘ °ùj ⁄ ‘ ó˘ª˘©˘ à˘ dG Ωó˘˘Y Ió˘˘jô˘˘°T ÜQóŸG äɢ˘¡˘ «˘ Lƒ˘˘J Ö°ùM âfÉch ,AGõ÷G á≤£æe øe Üô≤dÉH AÉ£NC’G ÜɵJQG .≈eôŸG øY É«Ñ°ùf Ió«©H áaÉ°ùe ‘ É¡∏c áëHGôdG ábQƒdG

ΩGóîà°S’ ÜQóe πc óªY ÊÉãdG •ƒ°ûdG ™eh ¥ôÙG ¥GQhCG ∫hCG âfɢ˘ch ,¬˘˘jó˘˘d ᢢ ë˘ ˘HGô˘˘ dG ¥GQhC’G óªfi øe k’óH π«NódG ¬∏dGóÑY ºLÉ¡ŸG á«eƒé¡dG ÚªLÉ¡Ã Ö©∏«d á∏≤ŸG º«gGôHEG ºK øeh ,øjõdG ƒ¨æjQ §°SƒdG »ÑY’ øe π°UGƒàŸG ºYódG ™e ÚHÉ°T ™˘FGô˘dG Rƒ˘Ø˘dG ±ó˘g Aɢ˘L GÒNCGh ,¿É˘˘ª˘ ∏˘ °Sh ô˘˘ª˘ Yh …òdGh ,π«NódG ¬∏dGóÑY ܃gƒŸG πÑb øe »còdGh á˘ª˘µfi Iô˘c ∫ɢ°SQEG QÉ˘Ñ˘µ˘dG IQɢ¡˘eh á˘æ˘ aô˘˘ë˘ H í‚ ¤EG Iô°TÉÑe ¬éàJ AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe á«Ñdƒdh øªMôdGóÑY ¢SQÉ◊G ÚÁ ≈∏Y áÑ©°üdG ájhGõdG ‘ ¬˘à˘dhÉfi º˘ZQ ɢ¡˘©˘e π˘eɢ©˘à˘dG ø˘˘Y õ˘˘é˘ Y …ò˘˘dG ∂dP ¿hO âdÉM É¡àbOh IôµdG áYô°S øµdh ,ÉgOÉ©HEG .AGôª◊G äÉLQóŸG π©°ûJh ∑ÉÑ°ûdG ≥fÉ©àd êõ˘˘dG ¤EG Ió˘˘jô˘˘°T ÜQóŸG ô˘˘£˘ °VG ±ó˘˘¡˘ dG 󢢩˘ Hh 󢩢H ∂dPh á˘∏˘≤ŸG ø˘e k’ó˘˘H Í÷G º˘˘°Sɢ˘L ™˘˘aGóŸÉ˘˘H ≈∏Y ¬≤∏©àd ™Ñ°ùdG óªM OôWh OÉ©Ñà°SG

RƒØdG AGQh Iójô°T IÈN

¿Éch ,á˘≤˘«˘bO 100 ø˘˘e ÌcCG ᢢHƒ˘˘∏˘ ˘£ŸG IQƒ˘˘ °üdɢ˘ H ø˘˘ ª˘ ˘Mô˘˘ dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y (¿É˘˘ eô˘˘ Hƒ˘˘ °ùdG) ≥˘˘ dCɢ ˘ àŸG ¢SQÉ◊G ø˘e ¬˘≤˘jô˘a ò˘≤˘fCG ¿CG 󢩢H IGQÉ˘ÑŸG º‚ Ëô˘µ˘dGó˘˘Ñ˘ Y øe ∫hC’G •ƒ°ûdÉH á°UÉN IÒÑch á≤MÉ°S áÁõg ø˘jOGô˘Ø˘fG Pɢ≤˘fG ‘ Ëô˘µ˘dGó˘Ñ˘Y ´ó˘HCG ó˘˘≤˘ a ,IGQɢ˘ÑŸG ƒ¨æjQ ´óÑŸG ÉgòØf AGõL á∏cQ ó°Uh ôªY ¬∏dGóÑ©d .AGôª◊G ä’hÉÙG øe ójó©dG π°ûaGh ¿ÉHô◊G á£N

ÜQóŸG ¬H Ö©d …òdG ܃∏°SC’G ∫ÓN øe í°†JGh ¿hõıG ±Gõæà°SGh ¥ÉgQEG ≈∏Y πª©dG ¿ÉHô◊G ódÉN á≤jô£dG ≈∏Y OɪàY’Gh ,¥ôÙG »ÑYÓd »bÉ«∏dG IóJôŸG á«°ùµ©ŸG äGô˘µ˘dG ≈˘∏˘Y Oɢª˘à˘Y’Gh ᢫˘Yɢaó˘dG ôª˘MC’G ´É˘aó˘dG ø˘µ˘dh ,∫ɢª˘Lh ï˘«˘°ûdG äɢbÓ˘£˘fGh π˘eɢ©˘J ∫Ó˘N ø˘e ɢª˘¡˘¡˘Lh ‘ kɢ ©˘ «˘ æ˘ e kG󢢰S ∞˘˘bh

Ö©˘˘à˘ dGh Aɢ˘«˘ YEÓ˘ d ΩOBG ô˘˘µ˘ Hƒ˘˘HCG …Oɢ˘ °ûà˘˘ dG ÖYÓ˘˘ dG ,≈˘Ø˘°ûà˘°ùª˘∏˘d ±É˘©˘ °SE’G IQɢ˘«˘ °ùH π˘˘≤˘ æ˘ «˘ d ¥É˘˘gQE’Gh »∏Y ÜÉ°ûdG ºéædG ÜÉ«Z øe kÉ°†jCG ≥jôØdG ≈fÉYh kGÒNCGh ,¢Vƒ◊G á≤£æe ‘ áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH »HÉ¡°ûdG kɢ«˘°Sɢ°SCG ∞˘jó˘¡˘à˘∏˘d ¢û£˘©˘àŸG »˘∏˘jRGÈdG ∑Qɢ°ûj ⁄ .¬∏MÉc ‘ áHÉ°UE’G »YGóH ÜQóŸG É¡©e πeÉ©J »àdG ±hô¶dG √òg πc §°Shh ó«ª◊GóÑY ídÉ°U »còdG ™aGóŸG ∑ô°TCÉa ,¿ÉHô◊G ∫ÓWh OƒdÉŸG º°SÉL øe πc ¬©eh »Ø∏ÿG §ÿG ‘ ™e óæ°S óªfi º¡eÉeCGh …ƒ∏©dG »eÉ°Sh ¿É©°ûe √ó˘fɢ°ùjh Oƒ˘ªfih Rɢ˘µ˘ JQG ÖYÓ˘˘c »˘˘Yɢ˘aó˘˘dG √QhO Ú°ùMh Ωƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘gOƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘H Ú°ùM ±ô˘˘ £˘ ˘dG ‘h ,…Oƒ˘˘ ©˘ ˘ °ùdG ≈˘˘ ˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘ ˘e ⁄ɢ˘ ˘ ˘ °S ¿É˘˘ ˘ ˘ c óªM ¿ÉªLÉ¡ŸG ¬eÉeCGh ó˘°TGQh ï˘«˘°ûdG π˘°ü«˘˘a .∫ɪL á∏«µ°ûàdG √òg ™eh ÜQóŸG í‚ á˘˘ Hɢ˘ ˘°ûdG πeÉ©àdG ‘ ¿ÉHô◊G »˘eƒ˘é˘ ¡˘ dG óŸG ™˘˘e ôªMC’G

™e Ö≤∏dG ≥«≤ëàd á«bôÙG ÉjGƒædG âë°†JGh ᢫˘°Sɢª˘M ɢ¡˘à˘ jGó˘˘H äAɢ˘L »˘˘à˘ dG IGQɢ˘ÑŸG ᢢbÓ˘˘£˘ fG GC óH øjòdG ÚÑYÓdG ™«ªL πÑb øe á°UÉN á«dÉàbh √òg Ö©d …òdGh Iójô°T ¿Éª∏°S »æWƒdG ÜQóŸG º¡H á≤jôW Ò«¨àH ±RÉéj ⁄h ,IOÉà©ŸG ¬à∏«µ°ûàH IôŸG áªéædG ΩÉeCG IÒNC’G ¬JGQÉÑe ‘ ¬«∏Y ¿Éc ɪY ¬Ñ©d .1/2 Égô°ùN »àdGh ∂∏ŸG ¢SCÉc á≤HÉ°ùe ‘ ™˘e AGô˘ª◊G ᢫˘eƒ˘˘é˘ ¡˘ dG ᢢ≤˘ jô˘˘£˘ dG â뢢°†JGh ¿ƒL »°ù«L ÚªLÉ¡ŸG ∫ÓN øe ,IGQÉÑŸG ábÓ£fG ±Gô˘˘WC’G ø˘˘e ɢ˘ª˘ ¡˘ ©˘ eh ,ø˘˘jõ˘˘dG ô˘˘Ø˘ ©˘ ˘L ó˘˘ ªfih Ú°ùM ø˘Y kÓ˘°†a ,ƒ˘¨˘æ˘jQ Oƒ˘ªfih ô˘ª˘Y ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘ Y âfÉch ,ÚªLÉ¡ŸG ∞∏N øe ófÉ°ùŸG √QhOh ¿Éª∏°S ó˘ª˘Mh ƒ˘¨˘æ˘jô˘d Ió˘fɢ°ùŸG ¢ûjɢY …Rƒ˘a äɢbÓ˘£˘f’ .ôªY IófÉ°ùŸ ™Ñ°ùdG »∏jRGÈdG Ú≤dCÉàŸG ™e Iójô°T Ö©d ´ÉaódG ‘h º˘¡˘eɢ˘eCG ƒ˘˘¨˘ ©˘ Lh π˘˘«˘ Yɢ˘ª˘ °SG »˘˘Hô˘˘¨ŸGh ƒ˘˘fɢ˘«˘ dƒ˘˘L Qƒfi ÖYÓc ΩÉ¡dG √QhOh Iójô°T ó°TGQ hΰùjÉŸG á˘∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘dGh ᢢª˘ µÙG ᢢ£ÿG √ò˘˘g ™˘˘eh ,Rɢ˘µ˘ JQGh …CG ø°ùM »∏Y õ«ªàŸG ¢SQÉ◊G óéj ⁄ Iójó÷G »àdG á∏«∏≤dG äGôµdG ™e πeÉ©àdG ‘ áHƒ©°U .áàHÉãdG äGôµdG ¢†©H ∫ÓN øe ¬à∏°Uh ™bGƒdG ôeC’G ΩÉeCG áªéædG

ᢢª˘ é˘ ˘æ˘ ˘dG ≥˘˘ jô˘˘ a ÜQó˘˘ e π˘˘ Hɢ˘ ≤ŸG ‘h ôeC’G ΩÉeCG ¿Éc ¿ÉHô◊G ódÉN »æWƒdG ’ ™˘˘bƒ˘˘ e ‘ ™˘˘ bh ¿CG ó˘˘ ©˘ ˘H ™˘˘ bGƒ˘˘ dG ™˘˘ ˘ e ¬˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ Y ó˘˘ ˘ ˘°ù뢢 ˘ ˘j AGô˘˘ ˘LE’ QGô˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘°V’G ≈∏Y Ò«¨˘Jh π˘j󢩢J ≥˘jô˘Ø˘dG ᢢ∏˘ «˘ µ˘ °ûJ ¢Vô˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ J ™˘˘ ˘ ˘ e


sport

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

»°VÉjôdG 4

(539)

sport@alwatannews.net

âjƒµdG »ÑY’ ácQÉ°ûe ∫ƒM ¢VƒªZh ..…Éàah ¿ƒL ⪰V áªFÉ≤dG

…ƒ«°SB’G QGƒ°ûª∏d Ωƒ«dG √OGóYEG GC óÑj ôªMC’G ..¬∏dG ácôH ≈∏Y :ÓŸGôØ©L - Öàc

’É°ûJÉe

º¡fCG ±É°VCGh ,Öîàæª∏d »æØdG ôjóŸG πÑb øjôëÑdG »ÑY’ øe Iõ«ªàe áÑîf ¿ƒ∏ãÁ .á«dÉ◊G IÎØdG ‘ ácQÉ°ûª∏d ó©à°ùj ÖîàæŸG ¿CG ±hô©ŸGh PEG 2007 ɢ˘ «˘ ˘°SBG ·CG ¢SCɢ ˘c äɢ˘ «˘ ˘Fɢ˘ ¡˘ ˘ f ‘ ᢢYƒ˘˘ªÛG äɢ˘°ùaɢ˘æ˘ e Qɢ˘ª˘ Z ¢Vƒ˘˘î˘ ˘«˘ ˘°S äÉÑîàæe ÖfÉL ¤EG É«°ù«fhófCG ‘ á©HGôdG Öî˘à˘æŸGh ᢫˘Hƒ˘æ÷G ɢjQƒ˘c h ɢ«˘°ù«˘˘fhó˘˘fCG ádƒ£ÑdG ≥∏£æJ ¿CG Qô≤ŸG øeh ,…Oƒ©°ùdG . (2007 ƒ«dƒj) ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ‘ ájƒ«°SB’G

…ÉJÉah ¿ƒL »°ù«L

âjƒ˘µ˘dG ‘ …hô˘µ˘dG º˘°SƒŸG Aɢ¡˘à˘fG ô˘NCɢà˘d øe 26 ïjQÉàH »¡àæj ¿CG Qô≤ŸG øe …òdGh .…QÉ÷G ô¡°ûdG ᢫˘fɢª˘K ∑É˘æ˘ g ¿CG ¤EG ±Gô˘˘°TC’G Qɢ˘°TCGh º¡«Yóà°ù«°S •É«àM’G áªFÉb ‘ ÚÑY’ ób AiQÉW ±ôX …CG çhóM óæY ’É°ûJÉe (30) `dG ÚÑ˘˘ YÓ˘˘ dG ó˘˘ ˘MCG ¬˘˘ ˘d ¢Vô˘˘ ˘©˘ ˘ à˘ ˘ j .áªFÉ≤dG ‘ øjOƒLƒŸG ™˘˘«˘ ˘ª÷ ≥˘˘ «˘ ˘aƒ˘˘ à˘ ˘dG ±Gô˘˘ °TC’G ≈˘˘ æ“h øeQÉ«àN’G º¡«∏Y ™bh øjòdG ÚÑYÓdG

IôµdG OÉ–’ á©HÉàdG á«LQÉÿG ÖYÓª∏d áYÉ°ùdG ‘ ÖjQóàdG GC óÑj ¿CG ≈∏Y ´ÉaôdÉH ±Gô°TC’G ócCGh ,Ak É°ùe ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG ¢üë˘˘Ø˘ ∏˘ d ÚÑ˘˘YÓ˘˘dG ™˘˘«˘ ª˘ L ΩÉ“EG ≈˘˘∏˘ Y .܃∏£ŸG »Ñ£dG ‘ ÚaÎÙG ÚÑYÓdÉH ≥∏©àj ɪ«ah »YÉ°ùe ∑Éæg ¿CÉH ±Gô°TC’G ócCG âjƒµdG π«¡°ùàd IRQÉÑdG äÉ«°üî°ûdG óMCG øe IOÉL ∑ɢæ˘g ¿CG kÉ˘æ˘«˘Ñ˘ e ,Öî˘˘à˘ æŸÉ˘˘H º˘˘¡˘ bɢ˘ë˘ à˘ dG º˘¡˘¡˘LGƒ˘J ¿CG ø˘µ˘ªŸG ø˘e IÒÑ˘c ᢢHƒ˘˘©˘ °U

:…ô£≤dG ∫Ó°U ΩCG …OÉf øe / »bhRôŸG .(á«∏«H) »∏Y Ú°ùM ÖîàæŸG RÉ¡L ¢ù«FQ í°VhCG ¬ÑfÉL øeh OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ƒ˘˘ ˘ °†Y »˘˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘ ˘dG õ˘˘jõ˘˘©˘ dGó˘˘Ñ˘ Y Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d »˘˘æ˘ jô˘˘ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ᢢ ˘jó˘˘ ˘fCG Qɢ˘ ˘£˘ ˘ ˘NEG ” ó˘˘ ˘ b ¬˘˘ ˘ fCG ±Gô˘˘ ˘ °TC’G º˘gQɢ«˘à˘NɢH kɢ«˘ª˘°SQ ø˘jQɢàıG ÚÑ˘YÓ˘˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG Öî˘à˘ æ˘ ª˘ ∏˘ d ᢢ«˘ dhC’G ᢢª˘ Fɢ˘≤˘ ∏˘ d ‘Qƒ˘°†◊ɢH ÚÑ˘YÓ˘˘d Iƒ˘˘Yó˘˘dG ¬˘˘«˘ Lƒ˘˘Jh Ωƒ˘˘ ˘«˘ ˘ dG Aɢ˘ ˘°ùe ø˘˘ ˘e ᢢ ˘°SOɢ˘ ˘°ùdG ᢢ ˘Yɢ˘ ˘°ùdG

-≈°ù«Y ¿Éª∏°S :…ô£≤dG »Hô©dG …OÉædG á˘aGô˘¨˘dG …Oɢf ø˘e / …õ˘æ˘©˘dG ™˘cGQ ó˘˘ª˘ M …OÉf øe / π«ÑM óªMCG AÓY :…ô£≤dG øe / ¿ÉfóY óªfi ó«°S :…ô£≤dG QƒÿG …Oɢ˘f ø˘˘e / ∫Ó˘˘L Oƒ˘˘ªfi :ô˘˘£˘ b …Oɢ˘f / OGõ¡H Ú°ùM óªfi :»àjƒµdG áªXÉc º˘«˘gGô˘HEG :»˘à˘jƒ˘µ˘dG :»˘Hô˘©˘dG …Oɢæ˘dG ø˘e :»˘à˘jƒ˘µ˘dG âjƒ˘µ˘dG …Oɢ˘f ø˘˘e / ¢ü°ûŸG …OÉf øe / ÉHÉH »∏Y Ú°ùM - ∞°Sƒj ∫ÓW øªMôdGóÑY ¬∏dGóÑY :…Oƒ©°ùdG »FÉ£dG

Ωó≤dG Iôµd »˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG OÉ–’G ó˘ª˘à˘YG á«dhC’G áªFÉ≤dG ᩪ÷G ¢ùeCG Ωƒj AÉ°ùe ÉgQÉàNG »àdG Ωó≤dG Iôµd »æWƒdG ÉæÑîàæŸ ¿Ó˘«˘e »˘µ˘«˘°ûà˘dG ô˘ª˘MCÓ˘d »˘æ˘Ø˘dG ô˘˘jóŸG ‘ ICɢLÉ˘Ø˘e …CG ∑ɢæ˘g ø˘˘µ˘ J ⁄h ,’ɢ˘°ûJɢ˘e ÚÑ˘˘ YÓ˘˘ dG Aɢ˘ Yó˘˘ à˘ ˘°SG iƒ˘˘ °S ᢢ ª˘ ˘Fɢ˘ ≤˘ ˘ dG ¿ƒ˘˘ ˘L »˘˘ ˘°ù«˘˘ ˘ L π˘˘ ˘ °UC’G ÚjÒ颢 ˘ «˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG OÉ–’G πÑb øe ÚaƒbƒŸG …Éàa ¬∏dGóÑYh ɪ¡°ù«æŒ á«fƒfÉb ΩóY ÖÑ°ùH …ƒ«°SB’G …ƒ«°SB’G OÉ–’G ¢ù«FQ ìô°U ób ¿Éc ɪc ,»°VÉjôdG øWƒdG ÈY Ωɪg øH óªfi í«ë°üàd ¿ƒ©°ùj ÚdhDƒ°ùŸG ¿CG »æ©j ɇ ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ dG ¥Ó˘˘£˘ ˘fG π˘˘ Ñ˘ ˘b ɢ˘ ª˘ ˘¡˘ ˘°ù«˘˘ æŒ ø˘˘e º˘˘gh kɢ ˘Ñ˘ ˘Y’ (30) º˘°†Jh á˘jƒ˘˘«˘ °SB’G - ¢ûjÉY …Rƒa - ø°ùM »∏Y :¥ôÙG …OÉf - øªMôdGóÑY Oƒªfi - …ô°ShódG ó°TGQ Ú°ùM - ¿ƒ˘L »˘°ù«˘L - …ɢà˘a ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y - ÚŸÉ˘˘°S ó˘˘ ª˘ ˘MCG ó˘˘ ªfi - »˘µ˘e ¿É˘ª˘ ∏˘ °S :ᢢª˘ é˘ æ˘ dG …Oɢ˘f ø˘˘e / ô˘˘ª˘ Y ¬˘˘∏˘ ˘dGó˘˘ Ñ˘ ˘Y ≈°Sƒ˘e ⁄ɢ°S - ËôµdGóÑY øª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y OƒdÉŸG º°SÉL - »HÉ¡°ûdG ó«©°S »∏Y - ôªY óªfi - 󢫢©˘°S »˘∏˘Y :»˘˘∏˘ gC’G …Oɢ˘æ˘ dG / ¿É°ùM óªMCG :´ÉaôdG …OÉf øe / π«ÑM …OÉf øe / ¬∏dGóÑY ô£e óªMCG - ÖdÉW …OÉf øe / ∞«£∏dGóÑY π«Yɪ°SEG :ádÉ◊G øe (¢SQÉM) ¢ù«ªN óªMCG ¢SÉÑY :IΰS

Qƒ°ùædG èjƒàJ á∏«d ‘

º°ù◊G ’ƒd QÉHQÉHh »∏gC’G ÚH ¿ƒµJ ¿CG äOÉc áªb

»∏gC’G ≥jôa

QÉHQÉH ≥jôa

.IÒNC’G πÑb ó©H á°UÉÿG á«æØdG QƒeC’G øe ÒãµdG É¡JÉ«W ‘ IGQÉÑŸG πª–h ¢SCɵdG á≤HÉ°ùe ‘ ɪ¡©ªŒ ¿CG øµÁ ádhóL ‘ ¿É≤jôØdG §≤°S ¿CG º˘¡˘H ᢰUɢN ¥GQhCG ≈˘∏˘Y Ú≤˘jô˘Ø˘dG Ó˘c ß˘Ø˘à˘ ë˘ j ¿CG π˘˘eDƒŸG ø˘˘eh 10 øe πbCG ‘ Qôµàj ¿CG πªàÙG øe …òdG AÉ≤∏d áÑ°SÉæe á≤jôWh .kÉeÉ“ ∞∏àfl ™HÉWh πµ°ûH øµd ΩÉjCG ÚÑYÓdG øe OóY áHôŒ ¤EG Ωƒ«dG AÉ≤d ‘ ¿É≤jôØdG ≈©°ùjh ™˘«˘ª÷ kɢMƒ˘à˘Ø˘e k’É› »˘£˘©˘j π˘µ˘°ûH º˘¡˘à˘bɢW ∑Ó˘¡˘à˘°SG Ωó˘Yh .Ú≤jôØ∏d ájhÉ°ùàe ¢UôØdG ¿ƒµJ ‹ÉàdÉHh ä’ɪàM’G

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ádƒ£Hh …QhódG ‘ ¬∏eCG áÑ«N ¢†jƒ©J .¢ShDƒµdG ∫É£HCG ájófCÓd º°ü◊G ΩCG êôîj ¿CG ™bƒàŸG ÒZ øe ¬fEÉa ôNB’G ÖfÉ÷G ≈∏Yh ‘ ¬«∏Y êôN …òdG ∞«©°†dG iƒà°ùŸG ó©H IGQÉÑŸG √òg ‘ ójó÷ÉH .…QhódG äÉjQÉÑe ™«ªL ‘ QɢHQɢHh »˘∏˘gC’G ɢ≤˘jô˘a »˘≤˘à˘∏˘j kGAɢ°ùe ᢩ˘Hɢ˘°ùdG ᢢYɢ˘°ùdG ‘h É¡æe â∏©L »àdG õcGôŸG ócCÉJh º°ù◊G ±hôX ’ƒd ájQÉf IGQÉÑe ≈∏Yh …QhódG ‘ Égõcôe ¥ôØdG ™«ªL â檰V å«M á«∏«°ü– ádƒ÷G ≈àM Gô¶àfG ¿Gò∏dG áªéædGh QÉHQÉH É≤jôa ¢Uƒ°üÿG ¬Lh

≥jôa ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U ≈©°ùj å«M óMGh ±ôW øe IGQÉÑe ‘ ‘ »˘∏˘gC’G …Qhó˘dG π˘£˘H IɢbÓ˘e …OÉ˘Ø˘Jh √õ˘cô˘e 󢫢cCɢJ á˘ª˘é˘æ˘dG á«æØdG Úà«MÉædG øe ™°SÉ°T ¥QÉa OƒLƒH á°UÉN ¢SCɵdG á≤HÉ°ùe ‘ ¬˘JGAɢ≤˘d ™˘«˘ª˘L ô˘°ùN …ò˘dG º˘˘°ü◊G ΩCG ÚHh ¬˘˘æ˘ «˘ H ᢢ«˘ fó˘˘Ñ˘ dGh ÜÉZ …òdG ó«dG …Qhód á≤aƒe ÒZ IOƒY ó©H á≤HÉ°ùdG ä’ƒ÷G .á∏jƒW äGƒæ°ùd ¬æY øH øjódG Qƒf »°ùfƒàdG ÜQóŸG Ωƒ«dG Üôéj ¿CG ™bƒàŸG øeh kGOGó˘©˘à˘°SG º˘¡˘æ˘e ¢†©˘Ñ˘dG á˘MGQEGh ÚÑ˘YÓ˘dG ø˘e Oó˘Y ÌcCG ô˘˘eɢ˘Y áªéædG É¡dÓN øe íª£j »àdG ¢SCɵdG á≤HÉ°ùe QɪZ ‘ ¢Vƒî∏d

:¿ÉæY óªMCG - Öàc

πjƒªàdG â«Hh OÉ–’G …QhO øe IÒNC’G ádƒ÷G Ωƒ«dG ºààîJ πjƒªàdG â«H á˘dɢ°U ≈˘∏˘Y ¿É˘eɢ≤˘j ø˘jAɢ≤˘∏˘H 󢫢dG Iô˘µ˘d »˘é˘«˘∏ÿG É¡«∏Y QÉà°ùdG ∫ó°ùj »àdGh º°ü◊G ΩCG ä’É°U ™ªéà »é«∏ÿG º˘°SƒŸ kÓ˘£˘H »˘∏˘gC’G …Oɢæ˘dɢH 󢫢dG Iô˘µ˘d ∫hC’G ≥˘jô˘Ø˘dG è˘˘jƒ˘˘à˘ à˘ H ø˘e Úà˘dƒ˘L π˘Ñ˘b …Qhó˘dG ≥˘jô˘˘Ø˘ dG º˘˘°ùM ¿CG 󢢩˘ H ,2007-2006 .¬àjÉ¡f º°ü◊G ΩCGh áªéædG É≤jôa »≤à∏j ∞°üædGh á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ‘h

è«gɪ°S ≈∏Y RƒØdÉH …QhódG øeÉ°†àdG ≈¡fCG ¿CG ó©H

»∏Hƒàd AɵÑdG ∑ôJh ™à“ øeÉãdG õcôŸGh ™àeCGh ´óHCG »JE’G :¢SÉÑY ≈°ù«Y - Öàc

øjôëÑdGh ¥ÉØJ’G AÉ≤d øe ÖfÉL

´ÉaódG á≤˘jô˘W Ò«˘¨˘J ≥˘jô˘W ø˘Y IGQÉ˘Ñ˘ª˘∏˘d IOƒ˘©˘dG §°Sh â∏°ûa ä’hÉÙG √òg πc øµd Iôe øe ÌcCG ‘ Ghôªà°SG øjòdG IGQÉÑŸG ‘ ¥ÉØJ’G »ÑY’ ≥dCÉJ IôŸG √ò˘g kɢaó˘˘g 11 ¤EG ¥QÉ˘Ø˘dG Gƒ˘©˘°Shh º˘¡˘eó˘≤˘ J .34^45 ™bGƒH ó©H Ahóg πµH Ö©∏dGh Ωó≤àdG ‘ ¥ÉØJ’G ôªà°SG øe ≥jôØdG øµ“h ≥jôØdG ¬«dEG π°Uh …òdG ¥QÉØdG ¬˘à˘ë˘∏˘ °üŸ IGQɢ˘ÑŸG Aɢ˘¡˘ fEGh ¥Qɢ˘Ø˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ᢢ¶˘ aÉÙG øeÉãdG õcôª∏d ójóL øe IOƒ©dGh 37^47 áé«àæH á˘dƒ÷G ‘ »˘∏˘ Hƒ˘˘J á˘˘ë˘ ∏˘ °üŸ ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG √ó˘˘≤˘ a …ò˘˘dG .á«°VÉŸG

.26^29 ±GógCG áKÓK ¤EG

¬àbh Ö∏Wh ìƒf ódÉN øjôëÑdG ÜQóe πNóJ ¢Sɢª˘M ø˘µ˘d IGQÉ˘Ñ˘ª˘∏˘d IOƒ˘©˘dG π˘LCG ø˘e ™˘£˘≤˘à˘ °ùŸG ≈˘˘∏˘ Y •ƒ˘˘°ûdG Gò˘˘g ‘ º˘˘¡˘ JQó˘˘bh ¥É˘˘ Ø˘ ˘J’G »˘˘ Ñ˘ ˘Y’ ¥ÉØJ’G ¿C’ ìƒf ódÉN ™eÉ£e ¿hO ∫ÉM π«é°ùàdG π˘°Uhh IGQÉ˘ÑŸG ≈˘∏˘Y Iô˘£˘«˘°ùdGh Ωó˘≤˘à˘dG ‘ ô˘˘ª˘ à˘ °SG .29^33 ¤EG áé«àædÉH √ƒÑY’ ≈˘˘∏˘ MC’ º˘˘¡Áó˘˘≤˘ J ‘ ¥É˘˘Ø˘ J’G ƒ˘˘Ñ˘ ˘Y’ ô˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘°SG ¥QÉØdG ™«°SƒJ øe ≥jôØdG øµ“h É¡©àeCGh ¢Vhô©dG Ωƒé¡dG øe ≥˘jô˘Ø˘dG kGó˘«˘Ø˘à˘°ùe 38 ±Gó˘˘gCG 8 ¤EG øjôëÑdG ∫hÉM .≥jôØdG ¬≤Ñ£j ¿Éc …òdG ™jô°ùdG

»àdG IQƒ°üdG ¢ùØæH ÊÉãdG •ƒ°ûdG øjôëÑdG GC óH ≥˘jô˘W ø˘Y kɢ©˘jô˘˘°S Ωó˘˘≤˘ Jh ∫hC’G •ƒ˘˘°ûdG ɢ˘¡˘ H CGó˘˘H ¢ùØf ≈∏Yh .22^24 õcôŸG ¿óe Ú°ùM äÉÑjƒ°üJ ÊÉãdG ¿Éc ∫hC’G •ƒ°ûdG ¬«∏Y QÉ°S …òdG ∫GƒæŸG ¢ü≤˘æ˘dG ø˘e OÉ˘Ø˘à˘°S’G ø˘e ¥É˘Ø˘J’G ´É˘£˘ à˘ °SG å«˘˘M êÉ◊G ¬∏dG óÑY AÉ°übEG AGôL øjôëÑdG óæY …Oó©dG øY 26^26 ∫OÉ©àdG ≥≤Mh Úà≤«bód ¿óe Ú°ùMh IôŸG √òg ¥ÉØJ’G GC ó¡j ⁄h .™jô°ùdG Ωƒé¡dG ≥jôW Ωó≤àdG ≥jôØdG π°UGh πH ∫OÉ©àdG ¬≤«≤ëàH ±ƒbƒdÉH ¤EG Iôe ∫hC’ áë∏°üŸ ¥QÉØdG ™«°SƒJ øe øµ“h ¥QÉØdG ™°Shh Ωó≤àdG ≥jôØdG π°UGhh 26^28 Úaóg

‘ IGQÉ˘ÑŸG äQɢ°S ∫Oɢ©˘à˘dG Gò˘˘g 󢢩˘ H .10^10 ó˘jó˘L πc GC óHh ≥jôa πc ≈∏Y ôWÉıÉH ±ƒØfi ≥jôW â∏°Uh ≈àM ôNB’G ≥jôØdG ±GógCG ≈∏Y Oôj ≥jôa .15^15 ¤EG áé«àædG ÖfÉL øe ¬°ùØf ∫É◊G ≈∏Y AGOC’Gh Ö©∏dG ôªà°SG ôNB’G ≈∏Y Ωó≤àdG ≥jôa …CG ™£à°ùj ⁄h Ú≤jôØdG QGô˘˘°UEG ¿CG ’EG ≥˘˘jô˘˘a π˘˘c ø˘˘e ä’hÉÙG º˘˘ZQ ≈˘˘∏˘ ˘Y Ωó≤àdG ≈∏Y º¡°UôMh RƒØdG ≈∏Y ≥jôa πc »ÑY’ ô˘ª˘à˘ °SGh .Ωó˘˘≤˘ à˘ dɢ˘H ≥˘˘jô˘˘a …C’ ìɢ˘ª˘ °ùdG ¿hO ∫ɢ˘M áé«àæ˘H ≈˘¡˘à˘fG …ò˘dG •ƒ˘°ûdG á˘jɢ¡˘f ≈˘à˘M ∫Oɢ©˘à˘dG .21^21

øeÉãdG õcôª∏d IOƒ©dG øe ¥ÉØJ’G ≥jôa øµ“ áé«àæH IQGóL πµH øjôëÑdG »£îJ øe ¬æµ“ ó©H Ògɪ÷G ɢ¡˘H â©˘à˘ª˘à˘°SG ᢩ˘à‡ IGQÉ˘Ñ˘e ‘ 37^47 Ú≤jôØdG ∫OÉ©àH ∫hC’G •ƒ°ûdG ≈¡àfGh .Iô°VÉ◊G √òg â≤Ñ°S »àdG ¤hC’G IGQÉÑŸG ‘h .21^21 áé«àæH ≈˘˘∏˘ Y Rƒ˘˘Ø˘ dG ø˘˘e ø˘˘eɢ˘°†à˘˘dG ≥˘˘jô˘˘a ø˘˘ µ“ IGQɢ˘ ÑŸG ≈˘¡˘à˘fG ¿CG 󢩢 H 21^28 áé«à˘æ˘H á˘dƒ˘¡˘°ùH è˘«˘gɢª˘°S ‘ 12^15 áé«àæH øeÉ°†àdG áë∏°üŸ ∫hC’G •ƒ°ûdG …OÉf ádÉ°U ≈∏Y ¢ùeCG Ωƒj ÉફbCG Úà∏dG ÚJGQÉÑŸG .QÉHQÉH øjôëÑdGh ¥ÉØJ’G IGQÉÑe øe ∫hC’G •ƒ°ûdG AÉL ±ôW πc ≈©°S øjòdG Úaô£dG ÖfÉL øe kÉ©jô°S ≈∏Y Iô£«°ùdGh •ƒ°ûdG ájGóH ‘ Ωó≤àdG ¤EG ɪ¡«a ɢ¡˘≤˘FɢbO ‘ á˘dOɢ˘©˘ à˘ e IGQɢ˘ÑŸG äQɢ˘°Sh Qƒ˘˘e’C G Ωɢ˘eR ‘ øjôëÑdG ƒÑY’ GC óH ∫OÉ©àdG Gòg ó©H .2^2 ¤hC’G äɢcô– π˘°†Ø˘H IGQÉ˘ÑŸG ≈˘˘∏˘ Y Iô˘˘£˘ «˘ °ùdGh Ωó˘˘≤˘ à˘ dG Ωó≤àdG ¬≤jôa ≈£YCG Ée √Gƒà°ùŸ óFÉ©dG ¿óe Ú°ùM øµ“h IGQÉѪ∏d ¥ÉØJ’G OÉY Ée ¿ÉYô°S øµdh ,2^4 äÉYÉaód ¬bGÎNG ≥jôW øY áé«àædG πjó©J øe ôªà°SG .4^4 ¢SÉ˘Ñ˘Y ó˘˘ª˘ MCG Öfɢ˘L ø˘˘e ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG øe ±ó¡H IGQÉÑŸG äQÉ°S å«M Ú≤jôØdG ÚH ∫OÉ©àdG AÉ£YEG øe ó«ªM ó«› øµ“ ¿CG ¤EG ÖfÉL πc ™Lôjh IGQÉÑŸG ‘ Iôe ∫hC’ ¥ƒØàdGh Ωó≤àdG ¬≤jôa ¥OÉ°U ≈eôe ‘ π«é°ùàdG Qôµjh á«fÉK Iôe Égó©H .7^9 ¤EG áé«àædG π°Uƒjh »∏Y QOÉ≤dG ó«MƒdG ƒg ¿Éc øjôëÑdG øe ¿óe Ú°ùM íéæj ⁄ å«M ´ƒ£ŸG »∏Y ≈eôe ‘ π«é°ùàdG ≈∏Y Ú°ùM ≥jôW øY ’EG π«é°ùàdG ‘ øjôëÑdG ƒÑY’ øe ∫OÉ©àdG ¤EG IGQÉÑŸG IOÉYEG øe øµ“ …òdG ¿óe


5

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

sport sport@alwatannews.net

ÜQÉéàdG ‘ ¢SOÉ°ùdG õcôŸG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ≥≤M ɪ«a

á«∏«gCÉàdG ¢ü°ü◊G πÑb kÉãdÉK ∫ƒ∏◊ÉH ájƒb ádÉ°SQ ¬Lƒj ¿GOôØdG .3’ƒeQƒØ∏d á«fÉ£jÈdG ádƒ£ÑdG øª°V ᫪°SôdG á«∏«gCÉàdG ÜQÉéàdG Éà°üM Ωƒ«dG iôŒh 30 ø˘e á˘fƒ˘µŸGh á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ø˘e ᢢ°ùeÉÿG ᢢdƒ˘˘é˘ ∏˘ d Oó– »àdG áæeRC’G π°†aCG É¡«a Ö°ù– IôM á≤«bO á°ü◊G ≥∏£æJh ,ó¨dG »bÉÑ°S ‘ ¥Ó£f’G õcGôe ɪ«a AÉ°ùe ≥FÉbO ¢ùªNh IóMGƒdG áYÉ°ùdG ‘ ¤hC’G ¢ùªNh á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ‘ á«fÉãdG á°ü◊G ≥∏£æJ .AÉ°ùe á≤«bO Ú©HQCGh ádƒ£Ñ∏d »ª°SôdG ™bƒŸG ô°ûf π°üàe ó«©°U ≈∏Yh ¬«a ™bƒJ ¿GOôØdG óªM »æjôëÑdG ≥FÉ°ùdG øY k’É≤e QÉÑàYÉH IôŸG √òg kÉØ∏àfl iƒà°ùe ≥FÉ°ùdG Ωó≤j ¿CG ¬˘d ≥˘Ñ˘°S á˘Ñ˘∏˘M ≈˘∏˘Y ¬˘d ∫hC’G ¥É˘Ñ˘°ùdG ¢Vƒ˘˘î˘ j ¬˘˘fCG É¡°VÉN »àdG äÉbÉÑ°ùdG á«≤H ¢ùµY ≈∏Y É¡«∏Y IOÉ«≤dG .ä’ƒL øe ≥Ñ°S Ée ‘ ™jô°S ≥FÉ°S ¬fCG ≈∏Y ¿GOôØdG ¤EG ∫É≤ŸG QÉ°TCGh kGójó–h º°SƒŸG π«Ñb Ió«L áæeRCG ≥«≤– øe øµ“ øe ¤hC’G ádƒ÷G â≤Ñ°S »àdG Iô◊G ÜQÉéàdG ‘ kGóL kÉÑjôb ¿Éc ÚM á«fÉ£jÈdG 3’ƒeQƒØdG ádƒ£H »˘∏˘«˘L ø˘Ø˘«˘à˘°S ø˘fƒ˘µ˘jGQ ≥˘jô˘a ≥˘Fɢ˘°S ⫢˘bƒ˘˘J ø˘˘e ¥QÉ˘Ø˘dG ø˘e º˘Zô˘˘dɢ˘H ∑Gò˘˘fBG ⫢˘bƒ˘˘J ´ô˘˘°SCG ÖMɢ˘°U .ÚJQÉ«°ùdG ÚH ÒѵdG É¡≤≤M »àdG á«HÉéjE’G áé«àædG ¤EG ™bƒŸG ¥ô£Jh ᢢ°üæ˘˘e 󢢩˘ °U ÚM â°SQɢ˘Nƒ˘˘H ¥É˘˘Ñ˘ °S ‘ ¿GOô˘˘ Ø˘ ˘dG ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y ¬dƒ°üMh ¤hC’G Iôª∏d èjƒààdG √òg Èà©Jh ,ådÉãdG ¥Ó£f’G õcôe øY ¬∏gCÉJ ó©H ‘ ¿hÒàæ«°S áÑ∏M ≈∏Y ≥dCÉà∏d kÉjƒb kGô°TDƒe áé«àædG º˘∏˘°S ≈˘∏˘Y ¬˘©˘bƒ˘e Ú°ù–h kGó˘˘Z ᢢ°ùeÉÿG ᢢdƒ÷G .á£≤f øjô°û©H ™°SÉàdG õcôŸG ‘ Ö«JÎdG

â°SQÉNƒH ¥ÉÑ°S ‘ ¿GOôØdG

:¿ÉæY óªMCG - Öàc

»˘˘é˘ «˘ ∏ÿG π˘˘jƒ˘˘ª˘ à˘ dG ⫢˘H ≥˘˘jô˘˘a ≥˘˘Fɢ˘°S ≥˘˘ ≤˘ ˘M ÜQÉŒ ‘ ådɢã˘dG õ˘côŸG ¿GOô˘Ø˘dG ó˘ª˘M »˘æ˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG äɢ˘ bɢ˘ Ñ˘ ˘°S ᢢ ∏˘ ˘°ù∏˘˘ °S ø˘˘ e Iô◊G ᢢ ˘°ùeÉÿG ᢢ ˘dƒ÷G ᢢ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ M ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Y ¢ùeCG ᢢ ˘ «˘ ˘ ˘fɢ˘ ˘ £˘ ˘ ˘jÈdG 3’ƒeQƒØdG .¿ƒJÎæ«°S ¢ùeC’G »à°üM ‘ á«HÉéjEG èFÉàf ¿GOôØdG ≥≤Mh ÜQÉéàdG ‘ ÊÉãdG õcôŸG ≥«≤– øe kÉÑjôb ¿Éch áØ∏dG ≈àM õcôŸG Gòg ≈∏Y ßaÉM ¿CG ó©H IÒNC’G ᢰUô˘a ≥˘Fɢ°ùdG ɢ¡˘dÓ˘N ø˘˘e ô˘˘°ùN »˘˘à˘ dGh IÒNC’G ∞˘∏˘N ΩɢMõ˘˘dG ᢢ∏˘ µ˘ °ûe ‘ ≥˘˘∏˘ Y ÚM ¬˘˘æ˘ eR Ú°ù– .áÄ«£ÑdG äGQÉ«°ùdG øe áYƒª› ≥˘Fɢ°ùdG ó˘dGh ∫ɢb ¢ùeC’G á˘é˘«˘à˘f ≈˘∏˘Y kɢ≤˘«˘ ∏˘ ©˘ Jh ≥dCÉàdG π°UGh óªM ¿EG ¿GOôØdG óªMCG ¬dɪYCG ôjóeh kɢ≤˘≤fi Qɢ˘ª˘ °†ŸG ≈˘˘∏˘ Y kGÒÑ˘˘c iƒ˘˘à˘ °ùe Ωó˘˘bh ¢ùeCG ∫hCG ∞˘˘ £ÿ kÓ˘ ˘gDƒ˘ ˘e äɢ˘ Hh Ió˘˘ «˘ ˘L ᢢ æ˘ ˘ eRCG ∂dò˘˘ ˘H ᢫˘∏˘«˘gCɢà˘dG ÜQɢé˘à˘dG ‘ ∫hC’G õ˘côŸG ø˘e á˘bÓ˘˘£˘ fG ¿CG ó©H áÑ°SÉæe âJÉH á«°VQC’G ¿CGh á°UÉN Ωƒ«dG á˘Yƒ˘ª› è˘dɢYh ᢫˘æ˘Ø˘dG ¬˘∏˘cɢ°ûe ≥˘jô˘˘Ø˘ dG ∑QGó˘˘J ¢ùµ©fG …òdG A»°ûdG ƒgh IQÉ«°ùdG ‘ ∞©°†dG •É≤f ΩôM ¿CG ó©H IÒNC’G äÉbÉÑ°ùdG ‘ ≥FÉ°ùdG AGOCG ≈∏Y ÜÉ£YC’G ÖÑ°ùH áÑ∏◊G πNGO ¬à°Uôa øe ≥HÉ°ùdG ‘ ‘ â°SQÉNƒH ¥ÉÑ°S ™e â∏M »àdGh IQÉ«°ù∏d IQôµàŸG .É«fÉehQ ï«°ûdG ôNB’G »æjôëÑdG ≥FÉ°ùdG ≥≤M ¬ÑfÉL øeh ø˘˘e Ió˘˘MGh ‘ ¢SOɢ˘°ùdG õ˘˘ côŸG ó˘˘ °TGQ ø˘˘ H ¿É˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘°S IÒNC’G áfhB’G ‘ É¡˘≤˘≤˘M »˘à˘dG ᢫˘Hɢé˘jE’G è˘Fɢà˘æ˘dG

áYô°ùdG äÉbÉÑ°ùd á«æWƒdG ádƒ£Ñ∏d á°SOÉ°ùdG ádƒé∏d õ«¡éàdGh QÉÑàN’G ¥Ó£fG

äÉbÉÑ°ùdG …OÉæd øjôëÑdG ádƒ£H ΩÉ``àN ¢ùeCG ÜÉ`≤dC’G ≈`∏Y Òãe ¢ùaÉ`æàH á``«∏ÙG :á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M - Òî°üdG

ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢdƒ˘˘£˘ H ¢ùeC’ɢ˘H âª˘˘à˘ à˘ NG Qɢª˘°†e ≈˘∏˘Y ᢫˘ ∏ÙG äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ùdG …Oɢ˘æ˘ d ᫢fɢª˘K á˘eɢbEɢH ᢫˘∏ÙG ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Ñ˘∏˘M §˘°Sh á˘Ø˘∏˘àıG äÉ˘Ä˘Ø˘dG ø˘˘ª˘ °V äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °S äCGó˘H IQɢKE’Gh ¢ùaɢæ˘à˘ dɢ˘H ᢢĢ «˘ ∏˘ e AGƒ˘˘LCG ɢMÉ˘Ñ˘°U á˘æ˘eɢã˘dG á˘Yɢ°ùdG ò˘æ˘ e ɢ˘¡˘ KGó˘˘MCG è˘˘ jƒ˘˘ à˘ ˘à˘ ˘H Aɢ˘ °ùe ᢢ ˘°SOɢ˘ ˘°ùdG ‘ â¡˘˘ ˘à˘ ˘ fGh ÚM ‘ .áØ∏àıG äÉbÉÑ°ùdG ‘ øjõFÉØdG ¥ÉÑ°ùd õ«¡éàdGh QÉÑàN’G äÉ«dÉ©a äCGóH IÒNC’G πÑb á°SOÉ°ùdG ¬àdƒL ‘ áYô°ùdG ¥ÉÑ˘°ù∏˘d º˘«˘≤˘à˘°ùŸG Qɢª˘°†ŸG ≈˘∏˘Y Iô˘°TÉ˘Ñ˘e GAóH º¡JGQÉ«°S OGóYEÉH ¿ƒ≤FÉ°ùdG ΩÉb å«M IôNCÉàe äÉYÉ°S ≈àM AÉ°ùe á©HÉ°ùdG øe .π«∏dG øe ádƒ£H ‘ Òãe ¢ùaÉæJ á«∏ÙG äÉbÉÑ°ùdG …OÉf ádƒ£ÑdG ΩÉàN ‘ ¢ùeCG Ωƒj äÉbÉÑ°S ‘ øjõFÉØ∏d á«YɪL IQƒ°U

ÚM ‘ ,á«fÉãdG øe GAõL 422h Úà«fÉK ó¡a É©HGQ √ÓJ »FÉ°ù«©dG QóæH ÉãdÉK AÉL .Ò°ù«c ¿ÉL GÒNCGh »Ñ«°ü≤dG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG á°SOÉ°ùdG ádƒé∏d õ«¡éàdGh QÉÑàN’G

ø˘˘ e IÒNC’G ᢢ dƒ÷G ᢢ ˘jɢ˘ ˘¡˘ ˘ f ó˘˘ ˘©˘ ˘ Hh äÉbÉÑ°ùdG …OÉæd øjôëÑdG ádƒ£H äÉbÉÑ°S ‹É◊G É¡ª˘°Sƒ˘e âª˘à˘à˘NG »˘à˘dGh ᢫˘∏ÙG á«dÉ©a ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ≤FÉ°ùdG GC óH ,ìÉéæH á˘dƒ÷ɢH ᢰUÉÿG õ˘«˘ ¡˘ é˘ à˘ dGh Qɢ˘Ñ˘ à˘ N’G äɢbÉ˘Ñ˘°ùd ø˘jô˘ë˘Ñ˘dG ᢢdƒ˘˘£˘ Ñ˘ d ᢢ°SOɢ˘°ùdG º˘¡˘JGQɢ«˘°S QÉ˘Ñ˘à˘N’ OGó˘©˘à˘°S’ɢH á˘Yô˘°ùdG ᢢdƒ÷G ‘ ᢢcQɢ˘°ûŸG π˘˘LCG ø˘˘e ɢ˘gOGó˘˘ YEGh äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °S Qɢ˘ª˘ °†e ≈˘˘∏˘ Y ∂dPh ᢢeOɢ˘ ≤˘ ˘dG ø˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á˘˘Ñ˘ ∏˘ M ‘ ¢ü°üıG ᢢYô˘˘°ùdG Qɢ˘ª˘ °†e π˘˘ °†aCG ó˘˘ ©˘ ˘j »˘˘ à˘ ˘dGh ᢢ «˘ ˘dhó˘˘ dG äôª˘à˘°SGh ,á˘≤˘£˘æŸG ‘ á˘Yô˘°ùdG äɢbÉ˘Ñ˘°ùd IôNCÉàŸG äÉYÉ°ùdG ≈àM Ú≤FÉ°ùdG ÜQÉŒ í°VƒJ äGô°TDƒe §°Sh á«°VÉŸG á∏«∏dG øe äɢ°ùaɢæ˘e ó˘¡˘°ûà˘°S ᢰSOɢ°ùdG á˘dƒ÷G ¿Cɢ H á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ≈∏Y IÒãeh ájƒb .™bƒàe ÒØZ …ÒgɪL Qƒ°†M §°Sh

á°ùaÉæŸG ádƒ£ÑH RÉa ÚM ‘ ,á«fÉãdG øe äÉ˘Ø˘d çÓ˘ã˘H Ωɢ˘b …ò˘˘dG ¢Sɢ˘eƒ˘˘J ¬˘˘jQó˘˘fCG ɢ£˘°Sƒ˘à˘e ɢ≤˘≤fi Qɢª˘°†ŸG ≈˘∏˘Y ᢢ©˘ jô˘˘°S 932h ᢫˘fɢK 39h ¿É˘à˘≤˘«˘bO √Qó˘b ɢ«˘ æ˘ eR ó˘«˘Ø˘jO ≈˘∏˘Y ɢbƒ˘Ø˘à˘e ᢫˘fɢã˘dG ø˘˘e AGõ˘˘LCG Êɢã˘dG õ˘côŸG ‘ AɢL …ò˘dG ÆÒÑ˘˘æ˘ jó˘˘fɢ˘a .GQhQCG ∂jÉe ådÉãdGh Ó£H â°ù«gh ¿GRƒdG ƒ«∏HO ΩEG »ÑdG »bÉÑ°S

ó¡°T ó≤a ƒ«∏HO ΩEG »ÑdG äÉ°ùaÉæe ‘ ÉeCG ᢰSô˘°T ᢰùaɢæ˘e ¤hC’G á˘Yƒ˘˘ªÛG ¥É˘˘Ñ˘ °S ¿GRƒ˘dG ø˘˘°ùM ÚH ᢢ°Uɢ˘N Ú≤˘˘Fɢ˘°ùdG ÚH ÒeC’G ÚHh ¥É˘Ñ˘°ùdG á˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ H Rɢ˘a …ò˘˘dG ¥QÉØH É«fÉK πM …òdG π°ü«ØdG õjõ©dGóÑY ,á«fɢã˘dG ø˘e GAõ˘L 164 ≠˘∏˘H Gó˘L π˘«˘Ä˘ °V øjódG ìÓ°U ìÓ°U ≥FÉ°ùdG ÉãdÉK AÉLh ™HGôdG õcôŸG ‘ áØ«∏N ∫BG óªM ï«°ûdGh GÒNCGh …ô˘jó˘°ùdG π˘˘©˘ °ûe ɢ˘°ùeɢ˘N ¬˘˘©˘ Ñ˘ J á«fÉãdG áYƒªÛG ¥ÉÑ°S ‘h .…ôaÉa »eÉ°S ∞˘£˘N ø˘e â°ù«˘˘g ±ƒ˘˘à˘ °ùjô˘˘c ´É˘˘£˘ à˘ °SG ÖMÉ°U øY íjôe ¬Ñ°T ¥QÉØH ∫hC’G õcôŸG ≠˘∏˘H ¥QÉ˘Ø˘H √ó˘ª˘µ˘dG ó˘˘ª˘ MCG Êɢ˘ã˘ dG õ˘˘côŸG

.¢ùeÉÿG õcôŸÉH RƒØ«d Ωó≤àdG ´ô°SC’G ¢SÉeƒJh …ôjó°ùdG (âfÈ°S ∫Éfƒ«°TÉf)`dG ‘

äɢbÉ˘Ñ˘°S ‘ ᢰùaɢ˘æŸG â∏˘˘©˘ à˘ °TG ɢ˘g󢢩˘ H (âfÈ°S ∫ɢfƒ˘«˘°Tɢf) ᢫˘æ˘ Wƒ˘˘dG ᢢYô˘˘°ùdG ¿ƒ˘˘≤˘ Fɢ˘°ùdG ɢ˘¡˘ dÓ˘˘N ø˘˘e ≈˘˘©˘ °ùj »˘˘ à˘ ˘dGh ≈˘˘∏˘ Y ¿GQhó˘˘dG ‘ ø˘˘eR ´ô˘˘°SCG ≥˘˘«˘ ≤˘ ˘ë˘ ˘à˘ ˘d ´É£à°SGh ,á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M Qɪ°†e Rƒ˘˘Ø˘ dG ø˘˘e …ô˘˘j󢢰ùdG π˘˘ ©˘ ˘°ûe ≥˘˘ Hɢ˘ °ùàŸG Úà©jô°S ÚàØ∏H ¬eÉ«b ó©H ∫hC’G õcôŸÉH §˘°Sƒ˘à˘e π˘˘°†aCG Ó˘˘é˘ °ùe Qɢ˘ª˘ °†ŸG ≈˘˘∏˘ Y 39h Úà≤«bO ™bGƒH Ú°ùaÉæàŸG ÚH »æeR √ó©H AÉL ,á«fÉãdG øe GAõL 224h á«fÉK Úà˘Ø˘∏˘H ¬˘eɢ«˘b 󢩢H ÆÒÑ˘æ˘jó˘fɢa 󢢫˘ Ø˘ jO 383h á«fÉK 41h Úà≤«bO Óé°ùe É°†jCG ÉãdÉK GQhQCG ∂jÉe πMh ,á«fÉãdG øe GAõL GAõL 921h á«fÉK 44h Úà≤«bO ≠∏H øeõH .á«fÉãdG øe ádƒ£ÑdG ¢ùØf øe á«fÉãdG ádƒ÷G ‘h Rƒ˘Ø˘dG ≥˘«˘≤– ø˘e …ô˘jó˘°ùdG ø˘µ˘ ª˘ à˘ j ⁄ ó˘˘ ©˘ ˘H ™˘˘ HGô˘˘ ˘dG õ˘˘ ˘côŸG ‘ π˘˘ ˘M π˘˘ ˘H GOó› GAõL 590h á«fÉK 40h Úà≤«bO ¬∏«é°ùJ

∫hC’G Éæ«eƒ∏dG ¥ÉÑ°S ∞£îj ¢û«©«dG

ádƒ£H »bÉÑ°ùd Égó©H IQÉKE’G π≤àfGh õjõ©dGóÑY ≥FÉ°ùdG øµ“ å«M Éæ«eƒ∏dG ÉbƒØàe ∫hC’G ¥ÉÑ°ùdÉH RƒØdG øe ¢û«©«dG õcôŸÉH πM …òdG â°ù«g ±ƒà°ùjôc ≈∏Y ó©H á«fÉãdG øe GAõL 796 ¥QÉØH ÊÉãdG óªfi ÉãdÉK AÉL ÚM ‘ ,ájƒb á°ùaÉæe õ˘côŸG ÖMɢ°U ø˘Y ÒÑ˘c ¥QÉ˘Ø˘ H ¢ùjƒ˘˘©˘ dG ø˘e AGõ˘˘LCG 506h ÊGƒ˘˘ K 9 ≠˘∏˘ H Êɢ˘ã˘ dG õ˘côŸG ‘ »˘Ñ˘«˘°ü≤˘dG ≥˘jô˘a π˘Mh ,᢫˘fɢã˘dG .»Øfhôc ΩÉ°ùH É°ùeÉN AÉL ɪ«a ™HGôdG øjódG Oôj â°ù«g ÊÉãdG ¥ÉÑ°ùdG ‘ ¢û«©«∏d

±ƒ˘à˘°ùjô˘c ´É˘£˘à˘°SG Êɢã˘dG ¥É˘Ñ˘°ùdG ‘ ∞˘£˘Nh ¢û«˘©˘«˘ ∏˘ d ø˘˘jó˘˘dG OQ ø˘˘e â°ù«˘˘g »æKE’G äÉØ∏dG ≈¡fCG ¿CG ó©H ¥ÉÑ°ùdG ádƒ£H 332h ᢫˘fɢK ¥QÉ˘Ø˘H ¬˘«˘∏˘Y ɢeó˘≤˘ à˘ e ô˘˘°ûY ɢ˘ã˘ dɢ˘K Aɢ˘L ÚM ‘ ,ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ø˘˘e AGõ˘˘LCG 8 ≠˘˘∏˘ H ¥Qɢ˘Ø˘ ˘Hh GOó› ¢ùjƒ˘˘ ©˘ ˘dG ó˘˘ ªfi ΩÉ°ùH πMh ,á«fÉãdG øe AGõLCG 703h ÊGƒK øe ∂dÉŸG AÓY ´É£à°SGh É©HGQ »Øfhôc

Öjô¨dGh ´ƒ£ª∏d äÉHÉ°UEGh ‹ó«Ñ©dG ¥ÉëàdG

»HO ‘ ¬JÉÑjQóJ GC óH »ÑŸhC’G z¥ôjRC’G{

ó˘˘ ©˘ ˘Hh ᢢ «˘ ˘fɢ˘ ã˘ ˘dG ø˘˘ ˘e AGõ˘˘ ˘LCG 952 ¥QÉØH π˘˘M ɢ˘ª˘ «˘ a ,Úæ˘˘K’G ÚH ᢢjƒ˘˘b ᢢ°ùaɢ˘æ˘ e ådɢã˘dG õ˘côŸG ‘ »˘©˘«˘aQ π˘˘°ü«˘˘a ≥˘˘Fɢ˘°ùdG ™e ¬∏°üØj ÒÑc »æeR ¥QÉa ó©H AÉL ¬æµd øe AGõLCG 374h ÊGƒK 7 ≠∏H øjódG ìÓ°U Óc Ö«JÎdG ‘ ∂dP ó©H πMh ,á«fÉãdG ¬˘∏˘dGó˘Ñ˘Y ∫OɢYh ᢰSÓ˘aƒ˘Ñ˘dG ᢢeɢ˘°SCG ø˘˘e Ωó˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘d GÒNCG π˘˘ ˘ M …ò˘˘ ˘ dG π˘˘ ˘ aƒ˘˘ ˘ ˘d ÚHh .¥ÉÑ°ùdG ‘ ¬àcQÉ°ûe ÅLÉØj á°SÓaƒÑdG ÊÉãdG ¥ÉÑ°ùdG ‘ ™«ª÷G

Cɢ Lɢ˘a Ωɢ˘gô˘˘Jɢ˘µ˘ ∏˘ d Êɢ˘ã˘ dG ¥É˘˘Ñ˘ °ùdG ‘ Újƒ˘≤˘dG ¬˘«˘°ùaɢ˘æ˘ e ᢢ°SÓ˘˘aƒ˘˘Ñ˘ dG ᢢeɢ˘°SCG ¥ÉÑ˘°ùdɢH √Rƒ˘Ø˘H ø˘jó˘dG ìÓ˘°Uh ï˘«˘Ñ˘«˘∏˘°U ≈∏Y ÉbƒØ˘à˘e ô˘°ûY »˘æ˘KE’G äÉ˘Ø˘∏˘dG ɢ«˘¡˘æ˘e 091h Úà«fÉK ¥QÉØH ÊÉãdG »©«aQ π°ü«a ìÓ˘˘°U π˘˘M ÚM ‘ ,ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ø˘˘e AGõ˘˘LCG ∫OÉY √ó©Hh ådÉãdG õcôŸG ‘ øjódG ìÓ°U π˘£˘H ∫ƒ˘∏˘ë˘ H ICɢ Lɢ˘ØŸG âfɢ˘ch ¬˘˘∏˘ dGó˘˘Ñ˘ Y õ˘côŸG ‘ ï˘«˘Ñ˘«˘∏˘°U ¿É˘ª˘∏˘°S ∫hC’G ¥É˘Ñ˘ °ùdG ⁄ …òdG πaƒd ÚH É°SOÉ°S AÉLh ,¢ùeÉÿG .É°†jCG ÊÉãdG ¥ÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe ‘ ∑QÉ°ûj

»ÑŸhC’G âjƒµdG Öîàæe

Ú°ùM ÖYÓ˘˘dGh ∞˘˘à˘ µ˘ dG ‘ ´ƒ˘˘£ŸG Qó˘˘H ÖYÓ˘˘ dG ɢ˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘e ó¡Y ‹h ƒª°S ¢SCɵH á«ŸÉ°ùdG ΩÉeCG Ö«°UCG …òdG Öjô¨dG á∏MôŸG ¤EG ¬˘à˘Ä˘«˘¡˘à˘d »˘©˘«˘Ñ˘W êÓ˘Y ¤EG êɢà˘ë˘jh âjƒ˘µ˘dG .áµ∏ªŸG ‘ »ÑjQóàdG ôµ°ù©ŸG øe á«fÉãdG

á∏MôŸG ¤EG πgCÉàŸG ájƒg Oó– »àdG ᪰SÉ◊G IGQÉѪ∏d .Ú°üdG ¤EG ¬LƒàdG πÑb á«FÉ¡ædG ¢Vƒÿ ó«©H óM ¤EG kGõgÉL »àjƒµdG ÖîàæŸG Èà©jh Êɢ©˘j »˘à˘dG á˘Ø˘«˘ØÿG äɢHɢ°UE’G ¢†©˘H Gó˘Y ɢª˘«˘a IGQɢ˘ÑŸG

¥ƒØàj ï«Ñ«∏°U ΩÉgôJɵdG ‘ øjódG ìÓ°U ≈∏Y

¿Éª∏°S ≥FÉ°ùdG Rƒa ∫hC’G ¥ÉÑ°ùdG ó¡°Th äÉØd ™£b ¿CG ó©H ∫hC’G õcôŸÉH ï«Ñ«∏°U ≈∏Y Éeó≤àe áØd 12 øe ¿ƒµŸG ¥ÉÑ°ùdG ø˘˘jó˘˘dG ìÓ˘˘ °U ìÓ˘˘ °U ±hô˘˘ ©ŸG ≥˘˘ Fɢ˘ °ùdG

∑QÉÑe øªMôdG óÑY ∞jQÉ°†¨dG ádGREG á«∏ªY …ôéj :ÓŸGôØ©L - Öàc

:¿ÉæY óªMCG - á©HÉàe

∫hC’G ¢ùeCG Ωó≤dG Iôµd »àjƒµdG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG πNO ôªà°ùj …òdG á«JGQÉeE’G »HO áæjóe ‘ »ÑjQóàdG √ôµ°ù©e ‘ »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe IÉbÓŸ kGOGó©à°SG πÑ≤ŸG ÚæK’G ≈àM »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°S ≈∏Y …QÉ÷G ƒ«fƒj øe ¢SOÉ°ùdG .ÚµH OÉ«ÑŸhC’ á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG øª°V ÒÁOÓ˘˘a »˘˘Hô˘˘°üdG »˘˘à˘ jƒ˘˘µ˘ dG Öî˘˘à˘ æŸG ÜQó˘˘ e Oɢ˘ bh ¥óæØH ÚÑYÓdG ™«ªL Qƒ°†ëH kÉØ«ØN kÉÑjQóJ ¢ûà«ahÎH ≥˘ë˘à˘dGh ᢫˘Ñ˘jQó˘à˘dG äGô˘µ˘ °ù©˘˘ª˘ ∏˘ d ¢ü°üıG ä’ɢ˘°üJ’G ¬JGQÉÑàNG ≈¡fCG ¿CG ó©H óaƒdÉH ‹ó«Ñ©dG OɪM ÖYÓdG ᢫˘Fɢ°ùŸG IÎØ˘dG ‘ äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘ dG Ωɢ˘≤˘ J ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ᢢ«˘ °SGQó˘˘dG áæjóŸÉ˘H ᢫˘MÉ˘Ñ˘°üdG äÉ˘Ñ˘jQó˘à˘dG Aɢ¨˘dEGh ¢ùeCG ø˘e kGQÉ˘Ñ˘à˘YG .kÉ«dÉM »HO áæjóà ÖWôdGh QÉ◊G ¢ù≤£dG ádÉ◊ kGô¶f ‘ »HóH √ôµ°ù©e »àjƒµdG ÖîàæŸG QOɨj ¿CG ™bƒàŸG øeh øe AÉ¡àf’G ó©H Iô°TÉÑe áµ∏ªŸG ¤EG kÉeOÉb …QÉ÷G ƒ«fƒj 4 kɢ Ñ˘ gCɢ J »˘˘à˘ jƒ˘˘µ˘ dG »˘˘ÑŸhC’G ¬˘˘∏˘ NO …ò˘˘dG ¢UÉÿG ô˘˘µ˘ °ù©ŸG

ájóædGh ¢ùaÉæàdG QGó≤e Éë°VGh GóHh ™HQC’G äÉÄØdG ‘ Ú≤FÉ°ùdG ÚØ∏àfl ÚH ᢢdƒ˘˘£˘ H ø˘˘ ª˘ ˘°V ¢ùeC’ɢ˘ H âª˘˘ «˘ ˘bCG »˘˘ à˘ ˘dG á°UÉN ,á«∏ÙG äÉbÉÑ°ùdG …OÉæd øjôëÑdG ≈∏Y ´Gô°üdG ⪰ùM IÒNC’G ádƒ÷G ¿CGh ÜÉ≤dC’G Ò°üe ójó–h IQGó°üdG ™bGƒe äÉÑKE’ Ú≤FÉ°ùdG áÑZQ πX ‘ ,áØ∏àıG äɢ°üæ˘e AÓ˘à˘YɢH º˘¡˘ à˘ «˘ ≤˘ MCGh º˘˘¡˘ JGQó˘˘b É«ª°SQ âæ˘∏˘YCG »˘à˘dG á˘dƒ˘£˘Ñ˘dG ‘ è˘jƒ˘à˘à˘dG á˘Ñ˘ ∏˘ M Qɢ˘ª˘ °†e ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘¡˘ Jɢ˘«˘ dɢ˘©˘ a Ωɢ˘à˘ N .á«dhódG øjôëÑdG Aõ÷G ‘ ¢ùaɢ˘æ˘ à˘ dɢ˘H ¿ƒ˘˘≤˘ Fɢ˘°ùdG Ωɢ˘bh ä’ƒL ∫ÓN ¢ùeCG Ωƒj QÉ¡f øe ∫hC’G õcGôe ójóëàd á«∏«gCÉàdGh Iô◊G ÜQÉéàdG IÎØ˘dG äó˘¡˘°Th ,äɢbÉ˘Ñ˘°ùdG ‘ ¥Ó˘£˘ fE’G äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ùdG Aó˘˘H IÒ¡˘˘¶˘ dG 󢢩˘ H ᢢ«˘ fɢ˘ã˘ dG ÈY É¡àbÓ£fEG âfÉch áÄa πµd á«FÉ¡ædG .ΩÉgôJɵdG ¥ÉÑ°S

∑QÉÑe øªMôdGóÑY

ɇ áHÉ°UE’G ¬«∏Y âªbÉØJ É¡«ah ∂∏ŸG AÉæKCG ¬dGóÑà°S’ ≥jôØdG ÜQóe ô£°VCG .IGQÉÑŸG

…OÉfh »ÑŸhC’G ÉæÑîàæe º‚ …ôéj ádGREG á«∏ªY ∑QÉÑe øªMôdGóÑY ´ÉaôdG ój ≈∏Y QƒædG ≈Ø°ûà°ùe ‘ ∞jQÉ°†¨dG ÖYÓ˘˘dG ¿É˘˘ch ,Qɢ˘Ø˘ ¨˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG π˘µ˘°ûH äô˘˘KCG ¬˘˘à˘ Ñ˘ cQ ‘ ΩB’G ø˘˘e Êɢ˘©˘ j ™˘˘e ¬˘˘Jɢ˘cQɢ˘ °ûeh √Gƒ˘˘ à˘ ˘°ùe ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ÒÑ˘˘ c ¢VôY ¿CG ó©Hh ,´ÉaôdG ¬jOÉfh ÖîàæŸG ÚÑJ QÉبdGó˘Ñ˘Y Qƒ˘à˘có˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘à˘Hɢ°UEG ≈∏Y Qôb ∞jQÉ°†¨dG ‘ kÉbõ“ ¬jód ¿CÉH . á«∏ª©dG AGôLEG ÉgôKEG øe øªMôdG óÑY ¿CG ôcòdGÉH ôjó÷G ºgô¶àæj øjò˘dG ø˘jó˘Yɢ°üdG ÚÑ˘YÓ˘dG …òdG iƒà°ùª∏˘d kGô˘¶˘f ¥ô˘°ûe π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe Gòg äÉ°ùaÉæe ∫ÓN ¬eób …òdG âØ∏ŸG âfÉc IÒNC’G ácQÉ°ûŸG ¿CÉH ôcòj .º°SƒŸG QhódG ‘ ádÉ◊G ≥jôa ΩÉeCG ´ÉaôdG ™e ¬d ádÓL ¢SCÉc á≤HÉ°ùe øe »FÉ¡f ∞°üf


sport

»°VÉjôdG 6

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

sport@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

no

(539)

¥ÉÑ°ù∏d áaÉ°ùe ∫ƒWCG ‘

¿É«Ñeƒc ¥ÉÑ°S ‘ »YÉHôdG »µ∏ŸG ≥jôØdG Oƒ≤j óªM øH ô°UÉf á«HhQhC’G IÈÿG øe ójõŸG Ö°ùµd ¥ÉÑ°ù∏d º¡àjõgÉL ¿hócDƒj ¿É°SôØdG :»◊É°U ≥«aƒJ -É°ùfôa

√òg πãe ‘ ácQÉ°ûŸG ¿G ¤G ôgÉW ∞°Sƒj QÉ°TGh ¿CɢH º˘∏˘©˘dG ™˘e π˘gCɢà˘dG π˘LG ø˘e á˘ª˘¡˘ e äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °ùdG äGOƒ˘¡› ¤G ᢢLɢ˘ë˘ H GkÎeƒ˘˘∏˘ «˘ c 160 äɢbÉ˘Ñ˘ °S .IÒÑc ¥ÉÑ°ùdG ∫ɪcEG πeCÉf :õjõ©dG óÑY óªfi

‘ ácQÉ°ûŸG ¿CÉH õjõ©dG óÑY óªfi ¢SQÉØdG ∫Ébh ≥jôØdG ‘ Éæd á«HÉéjG ¿ƒµJ ±ƒ°S ¿É«Ñeƒc ¥ÉÑ°S øe ójõŸG ÜÉ°ùàc’ áÑ«W á°Uôa É¡fGh á°UÉN »µ∏ŸG ÉæJÉbÉÑ°S øY ∞∏àîJ äÉbÉÑ°S ‘ ácQÉ°ûŸGh IÈÿG ø˘e ó˘jõŸG ∫ò˘H ≈˘∏˘Y ¢Uô˘MCɢ°S ≥˘∏˘£˘ æŸG Gò˘˘g ø˘˘eh ó©H á°UÉN ¿É°SôØc Éæàfɵe ó«cCÉJ πLCG øe ó¡÷G ‘ »∏ÙG ¥ÉÑ°ùdG ‘ ÉgÉæ≤≤M »àdG áÑ«£dG èFÉàædG ≥«aƒàdG õjõ©dG óÑY óªfi ≈æ“h ,º°SƒŸG ΩÉàN ø˘H ô˘°Uɢf ï˘«˘°ûdG ƒ˘ª˘°S IOɢ«˘≤˘H ¿É˘°Sô˘Ø˘dG ¬˘FÓ˘eõ˘d .áØ«∏N ∫BG óªM

¬d áÑ°ùædÉH ¤hC’G ácQÉ°ûŸG É¡fGh á°UÉN ¥ÉÑ°ùdG øe .»µ∏ŸG ≥jôØdG ™e ÉHhQhG ‘ ≥jôØ∏d IÒÑc á°Uôa :ôgÉW ∞°Sƒj

.á«dÉY IÈîH èFÉàf ≥«≤– ‘ ≥jôØdG ≥aƒj ¿G ódÉN .O ≈æ“h óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IOÉ«≤H á«HÉéjGh áÑ«W .»µ∏ŸG ≥jôØdG ¿É°Sôa ácQÉ°ûeh áØ«∏N ∫BG

≥Ñ°S …òdG ôgÉW ∞°Sƒj ¢SQÉØdG ∫Éb ¬ÑfÉL øe ¿CÉH äGƒæ°S IóY ‘ ¿É«Ñeƒc ¥ÉÑ°S ‘ ácQÉ°ûŸG ¬d ≥jôØ∏d IÒÑch áÑ«W á°Uôa ¥ÉÑ°ùdG Gòg ‘ ácQÉ°ûŸG GÒÑc ’ÉÑbG ó¡°ûj ¿É«Ñeƒc ¥ÉÑ°S ¿Gh á°UÉN »µ∏ŸG ÉæJÉÑjQóJ ¿CÉH ±É°VGh ÉHhQhGh É°ùfôa ¿É°Sôa øe É˘æ˘ d âØ˘˘°ûc ó˘˘b Ú«˘˘°VÉŸG Úeƒ˘˘«˘ dG ∫Ó˘˘N IÒNC’G ≥«≤ëàd ¿É°SôØ∏d IÒѵdG á°UôØdG ∂dòch ∫DhÉØàdG ¥ÉÑ°ùdG ¿ƒµ˘j ¿G ô˘gɢW ™˘bƒ˘Jh ᢫˘Hɢé˘jE’G è˘Fɢà˘æ˘dG .¿É«Ñeƒc ‘ GÒãe Gò˘d ɢæ˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ᢢª˘ ¡˘ e ᢢcQɢ˘°ûŸG ¿Cɢ H ±É˘˘°VCGh ∫ɪcE’ ≈©°ùæ°Sh IÈÿG øe ójõŸG Ö°ùc ∫hÉëæ°S .܃∏£ŸG ±ó¡dG ƒg Gòg å«M ¥ÉÑ°ùdG

‘ ∑QÉ°ûj …òdG …ô°ShódG …RÉZ ¢SQÉØdG ∫ƒ≤jh Úeƒ«dG ∫ÓN ÉgÉæ°†N »àdG äÉÑjQóàdG ¿CÉH ¥ÉÑ°ùdG ≥«≤ëàH ∫DhÉØà∏d ɢæ˘à˘©˘aOh ᢫˘Hɢé˘jG âfɢc Ú«˘°VÉŸG .Ió«L πMGôŸG ¿G å«M ¬∏dG ¿PEÉH áÑ«W èFÉàf ¿ƒµj ¿G ™bƒàj ¬fCG ¤G …ô°ShódG …RÉZ QÉ°TCGh ácQÉ°ûe ó©H á°UÉN ¬∏MGôe ∫ÓN GÒ k ãe ¥ÉÑ°ùdG ∫hódG ¢†©Hh É°ùfôa ¿É°Sôa øe IÒÑc áYƒª› .á«Hô©dG πLG øe áÑ«W á°Uôa ¥ÉÑ°ùdG Gòg ¿CÉH …RÉZ ócCGh IOÉØà°S’G ¤G ≈©°ùj ¬fCÉH ±É°VGh IÈÿG øe ójõŸG

Òãe ¥ÉÑ°S :…ô°ShódG …RÉZ

á«HÉéjEG èFÉàf πeCÉf :≥jôØdG ôjóe

.O IQó≤∏d »µ∏ŸG ≥jôØdG ôjóe ócG ôNBG ÖfÉL øe äòîJG ób äGOGó©à°S’G áaÉc ¿CÉH ø°ùM óªMG ódÉN ƒª˘°S IOɢ«˘≤˘H ≥˘jô˘Ø˘∏˘d á˘ë˘Lɢæ˘dG á˘cQɢ°ûŸG π˘LCG ø˘e ≥jôØdG Oƒ≤j …òdG áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG IôŸG å«M á≤£æŸG ¢ùØf ‘ ácQÉ°ûe ÊÉK ‘ »µ∏ŸG .ÉHhQhCG ádƒ£H ‘ âfÉc á≤HÉ°ùdG ≈˘∏˘Y ÜQó˘˘J ó˘˘b ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ¿G ¤G ó˘˘dɢ˘N .O Qɢ˘°TGh ɢ˘ gó˘˘ Lhh Ú«˘˘ °VÉŸG Úeƒ˘˘ «˘ ˘dG ∫Ó˘˘ ˘N äɢ˘ ˘«˘ ˘ °VQC’G √òg ¢VƒN ¤G Ωƒ«dG ≈©°ùj ±ƒ°Sh Ió«Lh áÑ°SÉæe »gh π«°ù«°S áHQóª∏d Ió«÷G OGóYC’G ó©H äÉ°ùaÉæŸG ≈∏Y É«dÉM ±ô°ûJ »àdGh á≤HÉ°ùdG á«ŸÉ©dG á°SQÉØdG π«°ù«°S âfÉch É°ùfôa ‘ »µ∏ŸG ≥jôØdG OÉ«L OGóYG ióØŸG ∂∏ŸG ádÓL ¢SCÉc ∫ÓN øjôëÑ∏d IQÉjR ‘ ™˘à˘ª˘à˘Jh ¥É˘Ñ˘ °ùdG ‘ âcQɢ˘°T ɢ˘ª˘ c »˘˘°VÉŸG ¢SQɢ˘e ‘

âÑ°ùdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U IQó≤∏d »µ∏ŸG ≥jôØdG ¢Vƒîj IQó≤∏d ÉHhQhCG ä’ƒ£H á∏°ù∏°S ‘ á«fÉãdG ¬àcQÉ°ûe ‹hódG ¿É«Ñeƒc ¥ÉÑ°S ádƒ£H ‘ ácQÉ°ûŸÉH ∂dPh ¿É˘°Sô˘a Oƒ˘≤˘j å«˘M Îeƒ˘∏˘«˘c 160 á˘aɢ°ùŸ IQó˘≤˘∏˘d øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG óFÉb »µ∏ŸG ≥jôØdG áaÉ°VE’ÉH º°SÉL OGƒ÷G Oƒ≤j …òdG áØ«∏N ∫BG óªM ∞°Sƒjh hôjÒg OGƒ÷G Oƒ≤jh …ô°ShódG …RÉZ ¤G õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y ó˘ªfih hɢµ˘°ùc OGƒ÷G Oƒ˘≤˘jh ô˘˘gɢ˘W ¥ÉÑ°ùdG πMGôe ÈY ∂dPh ¬HõY OGƒ÷G Oƒ≤jh Úeƒ˘«˘dG ∫Ó˘N ÜQó˘J ó˘b »˘µ˘ ∏ŸG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ¿É˘˘ch ≈∏Y º∏bCÉà∏d ∂dPh ¿É«Ñeƒc á≤£æe ‘ Ú≤HÉ°ùdG ƒ÷G QGô≤à°SG Ωó©d Gô¶f äÉ«°VQC’G ±hôXh ƒ÷G .…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ™˘˘ ˘ª÷G ¢ùeCG ô˘˘ ˘¡˘ ˘ X âjô˘˘ ˘LCG ô˘˘ ˘NBG Öfɢ˘ ˘L ø˘˘ ˘e AÉÑWC’G óah ±Gô°TEÉH ¥ÉÑ°ù∏d ájô£«ÑdG äÉ°UƒëØdG Oɢ«÷G á˘eÓ˘°S ≈˘∏˘Y ó˘cCɢà˘dG π˘LG ø˘e Újô˘£˘«˘ Ñ˘ dG ΩóYh á«°ShôØ∏d ‹hódG OÉ–’G íFGƒ∏d É¡≤«Ñ£Jh .¢VGôeCG hCG äÉHÉ°UEG øe É¡JÉfÉ©e áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ™∏WG óbh á∏°ù∏°S ó©H IQó≤∏d »µ∏ŸG ≥jôØdG äGOGó©à°SG ≈∏Y ≥jôØdG QƒeCG Ò°ùd ¬MÉ«JQG øY ÜôYCGh ¬JÉÑjQóJ äÉÑjQóàdG ¿CÉH √ƒª°S GócDƒe Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG π∏N πMGôŸG ≈∏Y ≥jôØdG OGôaCG ™∏WG óbh á«HÉéjG âfÉc Ió«L IQƒ°üH äÉ°ùaÉæŸG ¢VƒN πLG øe äÉ«°VQC’Gh ≥˘«˘≤– ‘ ≥˘jô˘Ø˘dG ≥˘aƒ˘j ¿CɢH ¬˘Jɢ«˘æ˘eCG ø˘Y Üô˘˘YCGh ∞∏àîJ äÉ«°VQC’G ¿CG ¤G √ƒª°S QÉ°TCGh á«HÉéjEG èFÉàf ≈∏Y ÉæfÉ°Sôa øµdh É«fÉ£jôH ≈∏Y É°ùfôa ‘ Éæg ¥É˘Ñ˘°ùdG ‘ á˘cQɢ°ûª˘∏˘d OGó˘©˘à˘°S’G ø˘e IÒÑ˘c ᢢLQO ´ƒÑ°SC’G É«fÉ£jôH ¥ÉÑ°S ó©H ÉHhQhCG ‘ º¡d ÊÉãdG ƒª°S ócGh Ió«L èFÉàf ¬«a Éæ≤≤M …òdGh »°VÉŸG »µ∏ŸG ≥jôØdG óFÉb áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ∫ɢª˘cG π˘LCG ø˘e ¿É˘«˘Ñ˘eƒ˘c ¥É˘˘Ñ˘ °S ‘ ∑Qɢ˘°ûf ɢ˘æ˘ fCɢ H ‘ IQó˘˘≤˘ ∏˘ d ɢ˘HhQhCG ᢢdƒ˘˘£˘ H ¤G π˘˘gCɢ à˘ dGh ¥É˘˘ Ñ˘ ˘°ùdG .∫ɨJÈdG ô≤à°ùe ÒZ ¢ù≤W

¢ùjQÉH ø˘e á˘Ñ˘jô˘≤˘dG ¿É˘«˘Ñ˘eƒ˘c á˘≤˘£˘æ˘e ó˘¡˘°ûJh hóÑJ å«M ÉÑjô≤J ´ƒÑ°SG òæe ô≤à°ùe ÒZ ¢ù≤W á˘jó˘Yô˘dG Qɢ£˘e’C G ¤G ∫ƒ˘ë˘à˘Jh ᢢ°ùª˘˘°ûe AGƒ˘˘LC’G ‘ AGƒ˘˘LC’G √ò˘˘g ô˘˘KDƒ˘ J ø˘˘dh IOhÈdG ø˘˘e á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘Hh ∑QÉ°T ¿CGh ≥Ñ°S å«M ¬∏dG AÉ°ûfEG ≥jôØdG ácQÉ°ûe QÉ£eG §°Sh »°VÉŸG ΩÉ©dG É«fÉŸG ádƒ£H ‘ ≥jôØdG .áÑ«W èFÉàf ≥≤Mh ájƒb IôjõZh ájóYQ

…OÉædG ‘ º«bCG πØM ‘

èæ«dƒÑdGh Ωó≤dGh á∏°ùdG ∫É£HCG Ωôµj záeÉæŸG{ ≥aƒj ¿CG ™«£à°ùj ’h ,É¡æjQÉ“h É¡JÉjQÉÑe ‘ ¥ôØdG ≥˘≤˘M …Oɢæ˘dG ¿CG kGó˘cDƒ˘e ,…Oɢæ˘dGh ᢫˘∏˘ª˘©˘ dG Iɢ˘«◊G ÚH ¢ùªÿGh á«°SÉFôdG IÎØdG ∫ÓN äGRÉ‚E’G øe ÒãµdG ,…OÉædG á°SÉFQ ‘ ó«°ùdG ÉgÉ°†b »àdG á«°VÉŸG äGƒæ°S ∫ƒ˘NóŸG ÒZ …OÉ˘æ˘ ∏˘ d …Oɢ˘e ∫ƒ˘˘Nó˘˘e Oɢ˘é˘ jE’ ᢢaɢ˘°VEG ø˘e ᢰVɢjô˘dGh ÜÉ˘Ñ˘°û∏˘d á˘eɢ˘©˘ dG ᢢ°ù°SDƒ˘ ª˘ ∏˘ d …ƒ˘˘æ˘ °ùdG å«M ,ájQÉéàdG äÓÙG AÉæH ‘ …OÉædG ¢VQCG Qɪãà°SG á°SÉFôdG ¬eÓà°SG πÑb …OÉædG ™°Vh ¿CG ó«°ùdG í°VhCG äÉjƒà°ùe ¿CG ≈àM ,ºYódG óLGƒJ ΩóY πX ‘ ¬d ≈Kôj ó«°ùdG ËôµdG óÑY ™HÉJh .á£HÉg âfÉc áØ∏àıG ¥ôØdG …OÉædG AÉæHCG øe øHG ÊhQRÉc ÒgR ¿EG ¬dƒ≤H ¬ãjóM …OÉædG ¿CG kGócDƒe ,QGóàbG πµH …OÉædG ôjój ¿CG ™«£à°ùjh ,¬˘JQGOEG ‘ ¬˘©˘e ó˘LGƒ˘˘à˘ e ¬˘˘fGC kɢ ë˘ °p Vƒ˘˘e ,á˘˘æ˘ «˘ eGC mó˘ jGC ‘ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG Ö∏ZCG ™æbCG ¬fCG ó«°ùdG ±É°VCGh kɢ«˘æ˘ª˘à˘e ,Ió˘˘jó÷G IQGOE’G ™˘˘e π˘˘ª˘ ©˘ dG ‘ QGô˘˘ª˘ à˘ °S’ɢ˘H ¬H âeÉb …òdG πª©dG ‘ ájQGôªà°S’Gh ≥«aƒàdG IQGOEÓd ≈∏îàj ødh ∞≤j ød ¬fCG ó«°ùdG ócCGh .á≤HÉ°ùdG IQGOE’G í°VhCG å«M ,…OÉædG IOÉ«b ΩÉeR º∏°ùàà°S »àdG IQGOE’G øY ∑Îj ødh …OÉædG ‘ ájƒNCG äÉbÓYh äÉbGó°U n¿ƒs nc ¬fCG kGó˘˘cDƒ˘ e ,ᢢª˘ ¡ŸG äɢ˘jQɢ˘ÑŸG ¢†©˘˘H ô˘˘°†ë˘˘«˘ °Sh ≥˘˘jô˘˘ Ø˘ ˘dG .IQÉ°ûà°SG hCG IóYÉ°ùe …C’ √OGó©à°SG

IQGOE’G ¢ù∏› É¡ª°SQ »àdG §£ÿG ¿CG í°VhCGh …OÉædG áLQódG ‘ ≥jôØdG íÑ°UCG øµdh á«fÉãdG áLQó∏d âfÉc ÜQóŸG ¿Éch ,Ék≤jôa ô°ûY »æK’ ¥ôØdG IOÉjR ó©H ¤hC’G …ò˘dG ÒÑ˘µ˘dG Qhó˘∏˘d kGÒ°ûe ,≥˘jô˘Ø˘ dG ÜQó˘˘j êɢ˘J ó˘˘dɢ˘N ôjó≤dG ÜQóŸG IÒ°ùŸG πªcCG Égó©Hh ,≥jôØ∏d êÉJ ¬eób √QhóH OÉ°TCGh ,ôµ°ûdG ¬d ¬Lh …òdG π«NódG ídÉ°U óªMCG ó©H ¤hC’G áLQódG ‘ ¬FÉ≤Hh ≥jôØdG ∫É°ûàfG ‘ ÒѵdG .᫵dÉŸG ™e ≥jôØdG ⩪L »àdG á∏°UÉØdG IGQÉÑŸG ≥jôØdÉH OÉ°TCGh èæ«dƒÑdG ≥jôa øY ∂dP ó©H çó–h …ó¡e ÖYÓdG ¢üNC’ÉHh ,IÒÑc äGRÉ‚EG ≥≤M …òdG .»≤J ó«ªM ÖYÓdGh ó°SCG ø˘Y 󢫢°ùdG Ëô˘µ˘dG ó˘Ñ˘ Y Üô˘˘YCG ¬˘˘ã˘ jó˘˘M ᢢjɢ˘¡˘ f ‘h ¿CG kGócDƒe ,á«°VÉŸG ¬à°SÉFQ IÎa á∏«W πª©dÉH ¬JOÉ©°S ᢫˘ë˘°üdG AGƒ˘LC’G â≤˘∏˘Nh ,á˘Ñ˘ ∏˘ °U Ió˘˘Yɢ˘b âæ˘˘H IQGOE’G ‘ …OÉædG ‘ πª©dG π°UGƒàj ¿CG ≈æ“h ,…OÉædG ‘ πª©∏d ºK øeh èæ«dƒÑdG ≥jôa ËôµJ GC óH Égó©H .ΩÉjC’G ΩOÉb äBÉaɵà Ωó≤dG ≥jôa ËôµJ ” kGÒNCGh á∏°ùdG ≥jôa Ωuôoc 󢫢°ùdG Ëô˘µ˘dG ó˘Ñ˘Y á˘eɢæŸG …Oɢf ¢ù«˘FQ ∫ɢbh .ᢢ«˘ dɢ˘e í˘«˘°Tô˘J Ωó˘Y ÖÑ˘°S ¿EG Ωƒ˘«˘dG ᢰSɢ˘Fô˘˘dG ∑Ϋ˘˘°S …ò˘˘dGh ,…OÉædGh πª©dG ÚH §¨°†dG »g áeOÉb IÎØd ¬°ùØf ™«ª÷ Qƒ°†◊G ≈∏Y ¢Uôëj …OÉædG ‘ ¬fCG í°VhCG å«M

ôØ©L óªMCG - Öàc

∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe É«v ÁôµJ kÓØM áeÉæŸG …OÉf ΩÉbCG …OÉædG ô≤e ‘ èæ«dƒÑdGh á∏°ùdG Iôch Ωó≤dG Iôc ≥jôØd ‹É◊G ¢ù«FôdG IQhO ΩÉàN ‘ ËôµàdG AÉLh ,ÒØ÷ÉH á°SÉFôdG ΩÉ¡e ¤ƒJ å«M ,ó«°ùdG ËôµdG óÑY …OÉæ∏d .áeOÉb IójóL IQhód ÊhQRÉc ÒgR √ò¡H áª∏c ó«°ùdG ËôµdG óÑY ≈≤dCG πØ◊G ájGóH ‘h º∏à°SG ¬fCG É¡«a í°VhCGh ,Qƒ°†◊ÉH É¡«a ÖMQ ,áÑ°SÉæŸG ¢ù∏› ‘ ¿Gƒ˘˘NE’G QGô˘˘°UEɢ H äGƒ˘˘æ˘ ˘°S 5 ò˘æ˘e ᢰSɢFô˘dG πª©dGh á°SÉFôdG ‹ƒJ ≈∏Y ¬©é°T A»°ûdG Gògh ,IQGOE’G øe ,IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCÉH ó«°ùdG OÉ°TCGh ,…OÉædG ‘ …OÉæ˘dɢH »˘bô˘dG ƒ˘ë˘f ÜhDhó˘dG º˘¡˘∏˘ª˘Yh º˘¡˘fhɢ©˘J å«˘M ¬«dƒJ ∫ÓN á∏°ùdG Iôc ≥°ûY ¬fCG ó«°ùdG ôcPh ,π°†aCÓd ,…hÓ˘°ùdG ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e ô˘˘°†ë˘˘j CGó˘˘Hh ᢢ°Sɢ˘Fô˘˘dG ó©H áæ°S kÉehO ä’ƒ£ÑdG ≥≤ëj ≥jôØdG ¿CG kÉ°Uƒ°üN á«æØdG Iõ¡LC’G ¬dòÑJ …òdG ó¡÷ÉH kGó«°ûe ,iôNC’G ¬ØdÉëj ⁄ ≥jôØdG ¿CG kÉë°Vƒe ,≥jôØdG ‘ ájQGOE’Gh ÊÉãdG õcôŸG ¿CG ôcPh ,Ö≤d ≥«≤– ‘ º°SƒŸG Gòg ß◊G ÚÄ°TÉædG GóY É¡JÉÄa πc ‘ ájhÓ°ùdG ¥ôØdG ™«ªL ΩR’ ‘ Ωó≤dG Iôc áÑ©d øY Égó©H çó–h .¢SCɵdG ádƒ£H ‘


7

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

sport sport@alwatannews.net

:zá«bô°ûdG »FÉ¡f{ »µjôeC’G á∏°ùdG …QhO

¬îjQÉJ ‘ ∫hC’G »FÉ¡ædG ±QÉ°ûe ≈∏Y íÑ°üjh ó«©H øe Oƒ©j ófÓØ«∏c

.1976 ΩÉY ¢ùµ«à∏°S ø£°SƒH ΩÉeCG É¡JGP áé«àædÉHh 1992 ΩÉY RÉ‚EG ≥«≤ëàd ¬FÓeRh ¢ùª«L ΩÉeCG áMÉàe á°UôØdG ¿ƒµà°Sh âjhÎjO ''AÉ«≤°TCG'' GƒØ«°†à°ùj ÉeóæY ,º¡≤jôØd áÑ°ùædÉH »îjQÉJ IGQÉÑe ‘ º°ù◊G ¿ƒµ«°S ’EGh ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG á°SOÉ°ùdG IGQÉÑŸG ‘ .''õ∏«g ¿ôHhG ±hG ¢S’ÉH …P'' Ö©∏e É¡æ°†àëj á©HÉ°S ÉkØ∏îàe ¬°ùØf âjhÎjO É¡«a óéj »àdG ¤hC’G IôŸG √òg â°ù«dh ÈàNG PEG ,á¡LGƒŸG º°ùëj ¿CGh Oƒ©j ¿CG πÑb ,±hG …ÓÑdG ‘ 3-2 ¢ùàf …RÒLƒ«f ΩÉeCG ÊÉãdG QhódG ‘ 2004 ΩÉY ƒjQÉæ«°ùdG Gòg 2005 ΩÉYh ,¬îjQÉJ ‘ áãdÉãdG Iôª∏d Ö≤∏dÉH êƒàjh ¢†Øàæj ¿CG πÑb Rƒa ¤EG √ôNCÉJ ∫ƒëa ,â«g »eÉ«e ΩÉeCG á«bô°ûdG á≤£æŸG »FÉ¡f ‘ …òdG RÒÑ°S ƒ«fƒ£fG ¿É°S ΩÉeCG …QhódG »FÉ¡f ‘ ô°ùîj ¿CG πÑb ¿CG ó©H ,âjhÎjO πgCÉJ ∫ÉM ‘ ,»FÉ¡ædG ‘ πÑ≤ŸG ¬ª°üN ¿ƒµ«°S ΩÉeCG á«Hô¨dG á≤£æŸG »FÉ¡f ¢ûà«aƒHƒH ≠jôZ ÜQóŸG ∫ÉLQ º°ùM .RÉL ÉJƒj Iô˘ª˘∏˘d …Qhó˘˘dG »˘˘Fɢ˘¡˘ f ¤EG π˘˘gCɢ à˘ ∏˘ d »˘˘Yɢ˘°ùdG âjhÎjO ¿É˘˘ch ,(2004h 1990h 1989) ÜÉ≤dCG áKÓãH êƒàŸG ¬îjQÉJ ‘ áæeÉãdG º¡eó≤àH GƒWôa ¬«ÑY’ ¿CG ’EG ,¢ùeCG IGQÉÑe º°ùM øe kGóL kÉÑjôb ¿CG ó©H »∏°UC’G âbƒdG ájÉ¡f ≈∏Y ¿GƒK 3^15 πÑb •É≤f 7 ¥QÉØH ∫OÉ©àdGh »∏°UC’G âbƒdG »¡àæ«d ,¢ùª«L ≥dCÉJ øe ó◊G ‘ Gƒ≤ØNCG ‘É°VE’G •ƒ°ûdG ‘ É¡dÉM ≈∏Y QƒeC’G â«≤Hh .91-91 ∞bƒŸG ó«°S …òdG ¢ùª«÷ á°Uôa ¬æe ¿GƒK 6^6 ôNBG ‘ âëæ°S …òdG ∫hC’G º°ù◊ ,¿GƒK 3^1 ôNBG ‘ ÚJôM Úà«eQ øe ¬≤jôØd ∫OÉ©àdG ∑QOCG ∫OÉ©àdG ¢VôØ«d á∏°ùdG ¤EG É¡≤jôW óŒ ⁄ ¬Jójó°ùJ ¿CG ’EG AÉ≤∏dG ∫OÉ©à˘∏˘d ¬˘Lƒ˘à˘j Êɢã˘dG ‘ɢ°VE’G •ƒ˘°ûdG ¿É˘ch .100-100 ¬˘°ùØ˘f ôNBG ‘ ∞«°†ŸG á∏°S ƒëf ¬≤jôW ≥°T ‘ ¢ùª«L í‚ ≈àM kGOó› .107 -109 Ωó≤àdG ¬≤jôa kÉëfÉe ,á«fÉK 2^2 ∑GQOEG á°Uôa ¢ùHÓ«H »°ùfÉ°ûJ âjhÎjO ÜÉ©dCG ™fÉ°üd âëæ°Sh ≥jôa íÑ°ü«d ¬àdhÉfi ‘ ≥ØNCG ¬fCG ’EG ,IÒNC’G á«fÉãdG ‘ ∫OÉ©àdG ΩÉ©dG »FÉ¡f ô°ùN ¬fCG kÉ°Uƒ°üN ,êôM ™°Vh ‘ RQófÉ°S Ö«∏a ÜQóŸG .π£ÑdG »eÉ«e ΩÉeCG »°VÉŸG ¿É˘µ˘a ,•É˘≤˘f ô˘˘°û©˘˘dG õ˘˘Lɢ˘M âjhÎjO ø˘˘e ÚÑ˘˘Y’ 5 Rhɢ˘Œh äGôjô“ 5 ™˘e á˘£˘≤˘f 26 ó«°UôH ¿ƒà∏˘«˘eɢg OQɢ°ûà˘jQ º˘¡˘∏˘°†aCG äGôjô“ 4h äÉ©HÉàe 7 ™e á£≤f 21 ¢ùHÓ«H ±É°VCGh ,᪰SÉM 17 ¢S’Gh ó«°TQh ,äÉ©HÉàe 7 ™e á£≤f 20 Èjh ¢ùjôch ,᪰SÉM .äÉ©HÉàe 8 ™e á£≤f

Úà©FGQ Úà£≤f Rôëj ófÓØ«∏c ¥ÓªY

ÚHQóª∏d Gk ÒÑc Ú©j ¿ÉjGôHhCG

IQOɨe øY âæjGôH AÉæKG ∫hÉëj Rôµ«d

:(RÎjhQ) - ∑Qƒjƒ«f

:(RÎjhQ) -¢ù«∏‚G ¢Sƒd

á∏«∏dG ¬«HQóŸ kGÒÑc ¿ÉjGôHhG º«L Ú«©J Rô°ù«H ÉfÉjófG ≥jôa Qôb ¬bÉØNÉH 2007-2006 º°Sƒe ∫ÓN ≥jôØdG IÒ°ùe AÉ¡àfG ó©H á«°VÉŸG …QhO ‘ äÉ«FÉ°übE’G á∏MôŸ πgCÉàdG ‘ äGƒæ°S ô°ûY òæe ¤hC’G Iôª∏dh .ÚaÎëª∏d »µjôeC’G á∏°ùdG ¢ùµ˘à˘∏˘«˘°S ø˘£˘°Sƒ˘H »˘≤˘jô˘a ÖjQó˘J ¬˘d ≥˘Ñ˘°S …ò˘dG ¿É˘jGô˘HhG ¤ƒ˘˘à˘ jh ó©H »°VÉŸG ô¡°ûdG π«bCG …òdG π«dQÉc ∂jôd kÉØ∏N á«dhDƒ°ùŸG É«ØdOÓ«ah ™e ¬d º°SGƒe á©HQCG ∫ÓN áÁõg 147 πHÉ≤e kGQÉ°üàfG 181 ≥≤M ¿CG .≥jôØdG ¬fCG ó≤àYG'' :¿É«H ‘ Rô°ù«H ≥jôa ‘ á°VÉjôdG ôjóe OÒH …Q’ ∫Ébh ƒg º«L ¿CÉH ô©°TCGh IÈÿÉH ™àªàj ÜQóe Éæjód ¿ƒµj ¿CG kGóL º¡ŸG øe ''.π°†aC’G iƒà°ùŸG ¤EG ÉfOƒ≤«°S …òdG ¢üî°ûdG Éæjód íÑ°UCG á«°VÉŸG Iô°û©dG ΩÉjC’G ∫ÓN ¬©e ÉæKó– ¿CG ó©H'' ±É°VCGh ÖjQó˘à˘dG ᢫˘Ø˘«˘ch ¬˘«˘a Ò°ùdG ≥˘jô˘Ø˘∏˘d ó˘jô˘f …ò˘dG ≥˘˘jô˘˘£˘ dG ø˘˘Y ᢢjDhQ ''.Éææ«H ájDhôdG ‘ ¥ÉØJG ∑Éægh ¬H …ODƒj ¿CG √ójôf …òdG ܃∏°SC’Gh 35 ó«°UôH ΩÉ©dG Gòg §°ShC’G º°ù≤dG ‘ ™HGôdG õcôŸG Rô°ù«H πàMGh -1996 º°Sƒe òæe ≥jôØ∏d π°TÉa º°Sƒe ∫hCG ‘ áÁõg 47 πHÉ≤e kGQÉ°üàfG .IGQÉÑe 43 ô°ùNh IGQÉÑe 39 ‘ RÉa ÉeóæY 1997

…òdG Rôµ«d ¢ù«∏‚G ¢Sƒd ≥jôa ∂dÉe ¢SƒH …ÒL çó– ≥jôØdG ÖY’ ™e ÚaÎëª∏d »µjôeC’G á∏°ùdG …QhO ‘ ¢ùaÉæj ójGõàŸG •ÉÑME’G ∞«Øîàd ádhÉfi ‘ á«°VÉŸG á∏«∏dG âfÉjGôH »Hƒc .≥jôØdG πÑ≤à°ùe ∫ƒM ÖYÓdG iód ¬˘fEG :᢫˘∏fi á˘YGPEG á˘£Ù Aɢ©˘HQC’G Ωƒ˘˘j ô˘˘eò˘˘àŸG âfɢ˘jGô˘˘H ∫ɢ˘bh äÉYÉ°ùH ∂dP ó©H ¬jCGQ Ò¨j ¿CG πÑb Rôµ«d øe ∫É≤àf’G ‘ ÖZôj .á∏«∏b ¬d äócCGh ìÉÑ°üdG Gòg »Hƒc ™e âKó–'' :¿É«H ‘ ¢SƒH ∫Ébh ''.•ÉÑME’G ¢ùØf ¬cQÉ°TCG »æfCG á∏«°Sh πc ™Ñàæ°S ÉæfCG ¬d äócCG »æfCG ∂dP øe ºgC’G'' ±É°VCGh .''¬«a ájhGõdG ôéM √QÉÑàYÉH ¬©e Éæ≤jôa Ú°ùëàd á浇 IóŸ …QhódG Ö≤d ≈∏Y Rôµ«d ∫ƒ°üM ‘ ºgÉ°S …òdG âfÉjGôH ¿Éc ≥«˘°†dɢH ô˘©˘°T ó˘b 2002 ¤EG 2000 ø˘e ᢫˘dɢà˘à˘e º˘°SGƒ˘e á˘KÓ˘˘K .á«°VÉŸG áKÓãdG º°SGƒŸG ∫ÓN ìÉéæ∏d ≥jôØdG OÉ≤àaG ÖÑ°ùH ójó°ûdG á˘∏˘°ùdG …QhO Ωƒ‚ ó˘MCG 󢩢j …ò˘dG âfɢ˘jGÈd kɢ «˘ ≤˘ Ñ˘ à˘ e ∫Gõ˘˘j ’h º°SGƒŸG ∫ÓN ΩƒéædG πc ≥jôa OGôaCG óMGh ÚaÎëª∏d »µjôeC’G .Rôµ«d ™e √ó≤Y ‘ Q’hO ¿ƒ«∏e 88^6h äGƒæ°S ™HQCG á«°VÉŸG á©°ùàdG

Oƒ°SC’G πÑ÷G ≈∏Y ¿ÉHÉ«dG Rƒa

¬°ùØf ÇÈj …OÒØdÉa :(RÎjhQ) -ójQóe

äÉ≤«≤– ‘ ¬WQƒJ …OÒØdÉa hQófÉî«dG ÊÉÑ°SC’G äÉLGQódG ≥HÉ°ùàe ≈Øf ¬d íª°ù«°S ¬fCÉH kÉ≤KGh ∫Gõj’ ¬fEG :∫Ébh ,ƒJôjƒH á«∏ªY º°SÉH áahô©ŸG äÉ£°ûæŸG ≥HÉ°ùàe (kÉeÉY 27) …OÒØdÉa º°SG §ÑJQGh .ΩÉ©dG Gòg É°ùfôa ¥ÉÑ°S ‘ ∑GΰT’ÉH ΩÉ©dG Gòg É°ùfôa ¥ÉÑ°ùH RƒØ∏d Úë°TôŸG øe ó©j …òdGh ÒaƒàdG ¥hóæ°U ≥jôa á∏ªM ∫ÓN á«fÉÑ°SC’G áWô°ûdG É¡JQOÉ°U »àdG ΩódG ÖFÉ≤M óMCG ¿C’ äÉ≤«≤ëàdÉH ɢcQɢe'' á˘Ø˘«˘ë˘°üd …OÒØ˘dɢa ∫ɢbh .''»˘à˘«˘H'' ¬˘Ñ˘∏˘c º˘°SG π˘ª– âæ˘˘c äɢ˘ª˘ gGó˘˘e øµdh äÉ©FÉ°ûdG √òg πc AGQh øe ±ôYCG ’'' :ᩪ÷G ¢ùeCG ''á«°VÉjôdG á«fÉÑ°SC’G …Òª°V'' ±É°VCGh .''∂dP ‘ Gƒëéæj ød º¡fEÉa »≤∏b IQÉKEG ¿ƒdhÉëj GƒfÉc GPEG ™HÉJh .''É¡ÑÑ°ùH »°ùØf èYRCG ød »æfCG ’EG ádƒÑ≤e ÒZ QƒeC’G √òg ¿CG ™eh ìÉJôe øµdh iôNCG áë«°†a ÖæŒ ¿hójôj É°ùfôa ¥ÉÑ°S ‹hDƒ°ùe ¿CG Qƒ°üJCG'' :¬dƒ≤H •QƒJCG ødh •QƒJCG ⁄ ÉfCÉa É¡æe IóMGh ‘ kÉÑÑ°S ¿ƒcCG ød »æfCÉH ¿ÉæĪW’G º¡æµÁ 샰VƒH ∫ƒ≤dG ™«£à°SCG ’ ≈æµdh »Jƒ°U ≈∏YCÉH ∫ƒ≤dG »ææµÁh ƒJôjƒH á«∏ªY ‘ .''ôeC’G Gòg ‘ •Qƒàe ÒZ »æfCÉH ∂dP øe ÌcCG

ÚdôH ÉJôg ÜQój ôaÉa :(Ü ± CG) - ∞«æL

‘ ɢ˘ ˘ «˘ ˘ ˘°SBG ·CG ¢SCɢ ˘ ˘c äÉ`` ` ` ` «˘ ˘ ˘Fɢ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘f Qɢ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ Z ¢Vƒÿ GhGRɢ˘cɢ˘f »˘˘Lƒ˘˘j π˘˘é˘ °Sh .π˘˘Ñ˘ ≤ŸG Rƒ“ ƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «˘ dƒ˘˘ j 23 Ú`` à˘≤` `«˘bó˘dG ‘ ¿É˘Hɢ«˘dG ‘ó˘g GQɢgɢcɢ˘J hÒgɢ˘fh ∞dCG 29 ƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ë˘ f âHò`` ` à˘ LG »˘˘à˘ dG IGQɢ˘ ÑŸG ø˘˘ e 38h .ógÉ°ûe

:(Ü ± CG) -ø£æ°TGh

πgCÉàdG ±QÉ°ûe ≈∏Y íÑ°UCGh ó«©H øe RÒ«dÉaÉc ófÓØ«∏c OÉY Iôe ∫hC’ á∏°ùdG Iôc ‘ ÚaÎëª∏d »µjôeC’G …QhódG »FÉ¡f ¤EG 107-109 õfƒà°ù«H âjhÎjO ≈∏Y ʃJGQÉŸG √Rƒa ó©H ¬îjQÉJ ‘ ÚH á°ùeÉÿG á¡LGƒŸG ‘ »°VÉŸG ¢ù«ªÿG ÚJôe ójóªàdG ó©H .á«bô°ûdG á≤£æŸG »FÉ¡f äÉjQÉÑe á∏°ù∏°S øª°V Úaô£dG ó˘fÓ˘Ø˘«˘∏˘c Qô˘c ,''õ˘˘∏˘ «˘ g ¿ô˘˘HhG ±hG ¢S’ɢ˘H …P'' Ö©˘˘∏˘ e ≈˘˘∏˘ Y ΩÉeCG √ôNCÉJ πjƒ– øe É¡æ«M øµ“ ÉeóæY »°VÉŸG ΩÉ©dG ƒjQÉæ«°S IGQÉÑe ¤EG √ôL ºK ∫OÉ©J ¤EG ÊÉãdG QhódG ‘ 2-ôØ°U âjhÎjO πÑb á≤£æŸG »FÉ¡f ¤EG πgCÉJh âjhÎjO É¡«a ¥ƒØJ ᪰SÉM á©HÉ°S ÚJQɢ˘ÑŸG º˘˘°ùM âjhÎjO ¿É˘˘ch .⫢˘ g »˘˘ eɢ˘ «˘ ˘e Ωɢ˘ eCG ô˘˘ °ù j ¿CG É¡JGP áé«àædÉH ''õ∏«g ¿ôHhG ±hG ¢S’ÉH …P'' ¬Ñ©∏e ≈∏Y Ú«dhC’G ¥QÉØdG ¢ü∏≤jh á°ùaÉæŸG AGƒLCG ¤EG ófÓØ«∏c Oƒ©j ¿CG πÑb ,76-79 ''ÉæjQG õfƒd øµjƒc'' ¬Ñ©∏e ≈∏Y √Rƒa ó©H 2-2 ΩÉbQC’G ∫OÉ©j ºK ¤EG ‹É¨dG √RƒØH ófÓØ«∏c øjójh .‹GƒàdG ≈∏Y 87-91h 82-88 IGQÉÑe ∫ÓN ôNBG Öcƒc øe ¿Éc …òdG ¢ùª«L ¿hÈ«d ''∂∏ŸG'' É¡æe ,(±hG …ÓÑdG ‘ ¬d ∫ó©e ≈∏YCG) á£≤f 48 πé°S PEG ,¢ùeCG ¿Éch.30 π°UCG øe 29 ôNBGh IGQÉÑŸG ‘ ¬≤jôØd á£≤f 25 ôNBG á∏°S ¤EG ¬≤jôW óLh …òdG ¬≤jôa øe ó«MƒdG ÖYÓdG ¢ùª«L äÉ«eôdG Aɢæ˘ã˘à˘°SɢH) IGQÉ˘ÑŸG ø˘e á˘≤˘«˘bO 17^48 ô˘˘NBG ‘ ∞˘˘ «˘ ˘°†ŸG .á≤«bO 12^49 ôNBG ‘ ¬≤jôa øe πé°S …òdG ó«MƒdGh (Iô◊G äGôjô“ 6h äÉ©Hɢà˘e 9 `H kɢ °†jCG º˘˘gɢ˘°S …ò˘˘dG ¢ùª˘˘«˘ L π˘˘é˘ ˘°Sh ¥Óª©dG ¬≤jôa ‘ πé°ùe π°†aCG ÊÉK øe ÌcCG á£≤f 32 ,᪰SÉM 8 ™e á£≤f 16 ±É°VCG …òdG ¢Sɵ°Shɨ∏jG ¢SÉfhQójR ÊGƒà«∏dG ɪc AÉ£NCG 6 ¬HɵJQG ÖÑ°ùH IGQÉÑŸG øe êôîj ¿CG πÑb äÉ©HÉàe 7) ¿OƒZ hQOh (á£≤f 11) ¿ƒ°ùÑ«Z ∫É«fGO ¬«∏«eR ∫ÉM âfÉc ƒ˘«˘fƒ˘£˘fG √Rɢµ˘JQG ÖY’ Oƒ˘˘¡˘ L âjhÎjO ó˘˘≤˘ à˘ aG ɢ˘ª˘ «˘ a ,(•É˘˘≤˘ f ≈˘∏˘Y Gkó˘ª˘©˘à˘e Cɢ£˘N ¬˘Hɢµ˘JQG ÖÑ˘°ùH ∫hC’G ™˘Hô˘dG ò˘˘æ˘ e ¢ùjGó˘˘cɢ˘e ≈àM ≥≤M ófÓØ«∏c ¿EG ∫ƒ≤dG øµÁh .hÉLQÉa ¿ƒ°SQófG »∏jRGÈdG øe ¬«dEG π°üj ⁄ kGRÉ‚EG ¿B’G 3 ‘ Rƒ˘˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘dG ƒ˘˘ ˘ ˘gh ,π˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ b »˘˘Fɢ˘ ¡˘ ˘f ∫Ó˘˘ N äɢ˘ jQɢ˘ Ñ˘ ˘e ô°ùN PEG ,á«bô°ûdG á≤£æŸG Úà˘≤˘Hɢ°ùdG ¬˘«˘ à˘ cQɢ˘°ûe ‘ 4-2 õdƒH ƒZɵ«°T ΩÉeCG

:(RÎjhQ) -…hQƒcƒa

πHÉ≤e Úaó¡H Oƒ°SC’G πÑ÷G ≈∏Y ¿ÉHÉ«dG äRÉa ájOh IQhO äÉjQÉÑe ìÉààaG ‘ ᩪ÷G ¢ùeCG A»°T’ É¡JGOGó©à°SG QÉWEG ‘ É«Ñeƒdƒc ™e ɪ¡©ªŒ á«dhO

ÉJôg ¤EG kÓ≤àæe ¬cΫ°S ôaÉa ¿É«°Sƒd ¬HQóe ¿CG …ô°ùjƒ°ùdG ïjQƒjR …OÉf ø∏YCG hóÑjh ,ᩪ÷G ¢ùeCG √QGô≤H ïjQƒjR IQGOEG ≠∏HCG ób (kÉeÉY 49) ôaÉa ¿Éch .ÊÉŸC’G ÚdôH …QhódG ádƒ£H Ö≤∏H ®ÉØàM’G ¤EG √OÉb Éeó©H ¬JÉMƒªW ¬Lh ‘ ∞≤j ød …OÉædG ¿CG ≥jôa ≈∏îJ ¿CG ≥Ñ°Sh .ΩGƒYCG 4 πÑb ≥jôØdG ¤EG Ωób ƒgh ,º°SƒŸG Gòg …ô°ùjƒ°ùdG »àdG èFÉàædG Aƒ°ùd »°VÉŸG (¿É°ù«f) πjôHCG ‘ õJƒZ ƒµdÉa ¬HQóe øY á«fÉŸC’G ᪰UÉ©dG .ÊÉŸC’G …Qhó∏d »FÉ¡ædG Ö«JÎdG áëF’ ≈∏Y ô°TÉ©dG õcôŸG ‘ ¬à©°Vh

ƒ°†Y Qhóæ¨dG ∫ɪL º«µ– áæ÷ ÜÉÑ°ûdG ∫Éjófƒe :(RÎjhQ) - IôgÉ≤dG

≈∏Y ¬©bƒe ÈY Ωó≤dG Iôµd …ô°üŸG OÉ–’G ∫Éb ᢢ«˘ Ñ˘ ©˘ °ûdG á˘˘Ñ˘ ©˘ ˘∏˘ ˘d ‹hó˘˘ dG OÉ–’G ¿EG :âfÎfE’G ‹hó˘dG º˘µ◊G Qhó˘æ˘¨˘dG ∫ɢª˘ L Qɢ˘à˘ NG (ɢ˘Ø˘ «˘ Ø˘ dG) OÉ–’ɢH ᢫˘°ù«˘Fô˘dG Ωɢµ◊G á˘æ÷ ¢ù«˘FQh ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ≈∏Y áaô°ûŸG Ωɵ◊G áæé∏H kGƒ°†Y ¿ƒµ«d …ô°üŸG ∫ÓN Góæc ‘ ΩÉ≤à°S »àdGh ÜÉÑ°û∏d ⁄É©dG ¢SCÉc (kÉeÉY 50) Qhóæ¨dG ÜôYCGh .πÑ≤ŸG (ÜBG) ¢ù£°ùZCG á˘≤˘ã˘dɢH õ˘à˘©˘j ¬˘fCG kGó˘cDƒ˘e Qɢ«˘à˘N’ɢH ¬˘JOɢ©˘ °S ø˘˘Y ∫ɢbh .‹hó˘dG OÉ–’G ¬˘d ɢ¡˘ ë˘ æ˘ e »˘˘à˘ dG IÒÑ˘˘µ˘ dG ≈∏Y ÉØ«ØdG ôµ°TCG'' :ᩪ÷G ¢ùeCG RÎjhôd Qhóæ¨dG πªYCÉ°Sh QÉ«àN’ÉH kGóL ó«©°S »æfEGh á«dɨdG á≤ãdG Qhóæ¨∏d ≥Ñ°S ''.»H ø¶dG ø°ùM óæY ¿ƒcCG ¿CG ≈∏Y 1998 ⁄ɢ˘©˘ dG ¢SCɢ µ˘ H äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e IQGOEG ‘ ∑Qɢ˘ °T ¿CG ÖfÉL ¤EG ¿ÉHÉ«dGh á«Hƒæ÷G ÉjQƒµH 2002h É°ùfôØH ɢà˘fÓ˘˘WG Úà˘˘«˘ ÑŸhC’G ÚJQhó˘˘dG ‘ äɢ˘jQɢ˘Ñ˘ e IQGOEG ·C’G ¢SCɢ c äɢ˘«˘ Fɢ˘¡˘ fh 2000 Ê󢢫˘ ˘°Sh 1996 πÑb 2000 ᢫˘HhQhC’G ·C’G ¢SCɢc ‘h ᢢ«˘ ≤˘ jô˘˘aC’G .¬dGõàYG


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 8

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

É«fÉàjQƒe ΩÉeCG ô°üŸ á∏¡°S á¡LGƒe

πgCÉàdG øe ÜÎbG ’ƒ¨fCG Öîàæe

:á«≤jôaE’G ·C’G äÉ«Ø°üJ

πgCÉàdG ¿Gô¶àæJ ’ƒ¨fCGh É`jÒé«fh .. á`jÒ°üe á`¡LGƒe ‘ Üô`¨ŸG IÒNC’G …ófhQƒH ≈∏Y áØ«°V π– »àdGh á«fÉãdG ÉfGƒ°ùJƒH ΩÉeG .áãdÉãdG É«fÉàjQƒe ∞∏N ±GógC’G ¥QÉØH •É≤f 3 ó«°UôH ᢩ˘HQG á˘Jɢ뢰T ø˘°ùM ô˘°üe Öî˘à˘ æŸ »˘˘æ˘ Ø˘ dG ô˘˘jóŸG ≈˘˘Yó˘˘à˘ °SGh óªfi »∏«Yɪ°SE’G ºLÉ¡e ºg á∏«µ°ûàdG ¤G ¤hC’G Iôª∏d ÚÑY’ º‚h …óªÙG óªMCG »ÑfEG ºLÉ¡eh ó«©°S ¬∏dG óÑY ¬∏«eRh π°†a óªMCG ÜÉ«Z ó°ùd ∂dPh ''’ÉHɵ«°T'' ¥RGôdG óÑY Oƒªfi ∂dÉeõdG ¿GójR óªfih …õ«∏µfE’G È°ùJƒg ΩÉ¡æJƒJ ºLÉ¡e ''hó«e'' ΩÉ°ùM Ö©àe OɪYh ,áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ÊÉŸC’G ÆQƒÑeÉg ¤G ÉãjóM π≤àæŸG .±É≤jEÓd »∏gC’G ºLÉ¡e ÊGOƒ°Sh »°ùfƒJ »©°S

»˘∏˘eɢY ∫Ó˘¨˘à˘°SG ¤G ÊGOƒ˘°ùdGh »˘°ùfƒ˘à˘dG ¿É˘Ñ˘ î˘ à˘ æŸG ≈˘˘©˘ °ùj π˘˘°û«˘˘°S Qõ˘˘L ɢ˘ª˘ ¡˘ ˘«˘ ˘Ø˘ ˘«˘ ˘°V ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ö∏˘˘ ¨˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘d Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷Gh ¢VQC’G ábÉ£H ≈∏Y á°ùaÉæŸG á∏°UGƒe ‹ÉàdÉHh ‹GƒàdG ≈∏Y ¢Sƒ«°ûjQƒeh .á©HGôdG áYƒªÛG IóMGh á£≤f ¥QÉØH •É≤f 7 ó«°UôH áYƒªÛG ¢ùfƒJ Qó°üàJh ȪàÑ°S øe ™°SÉàdG ‘ IÒNC’G ádƒ÷G ¿G hóÑjh ,¿GOƒ°ùdG ΩÉeG π– ÉeóæY áYƒªÛG π£H ójóëàd ᪰SÉM ¿ƒµà°S πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jG .¿GOƒ°ùdG ≈∏Y áØ«°V ¢ùfƒJ ‘ ÉgQGO ô≤Y ‘ ôØ°U-3 π°û«°S QõL ≈∏Y âÑ∏¨J ¢ùfƒJ âfÉch ≈˘∏˘Y Rɢa …ò˘dG ¿GOƒ˘°ù∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ¬˘JGP ô˘eC’Gh ,á˘ã˘dɢ˘ã˘ dG ᢢdƒ÷G .1-2 ¢Sƒ«°ûjQƒe ¬àØ«°†e ¤G ÉgQhóH íª£J É¡fC’ ô°üe øY ôFGõ÷G ∫ÉM ∞∏àîJ ’h πgCÉàdG ‘ É¡Xƒ¶Mh áæeÉãdG áYƒªÛG IQGó°U ‘ É¡©bƒe õjõ©J ÉeóæY ô°üe ‘ IÒNC’G áî°ùædG øY âHÉZ Éeó©H äÉ«FÉ¡ædG ¤G .ô°†NC’G ¢SCGôdG ≈∏Y áØ«°V π– ΩÉeG •É≤f 3 ¥QÉØH •É≤f 7 ó«°UôH áYƒªÛG ôFGõ÷G Qó°üàJh É«ÑeÉZ ΩÉeG É¡°VQG ≈∏Y É«Ñ°ùf á∏¡°S IGQÉÑe ¢VƒîJ »àdG É«æ«Z .•É≤f 3 ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG áÑMÉ°U áØ«°V π– ÉeóæY áHƒ©°U øe ƒ∏îj ’ GkQÉÑàNG É«Ñ«d ¢VƒîJh .Iô°TÉ©dG áYƒªÛG øª°V áãdÉãdG É«Ñ«eÉf ≈∏Y ¬dÉeBG ≈∏Y AÉ≤HEÓd RƒØdG QÉ©°ûH IGQÉÑŸG »Ñ«∏dG ÖîàæŸG πNójh ≈∏Y ᢫˘fɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d π˘gCɢà˘dGh á˘Yƒ˘ªÛG á˘bɢ£˘H ≈˘∏˘Y ᢰùaɢæŸG ‘ .äÉ«FÉ¡ædG ¤EG ‹GƒàdG 4 ó«°UôH áYƒªÛG ‘ ÊÉãdG õcôŸG »Ñ«∏dG ÖîàæŸG πàëjh »àdGh IQó°üàŸG á«WGôbƒÁódG ƒ¨fƒµdG ∞∏N •É≤f 3 ¥QÉØH •É≤f .•É≤f 3 ó«°UôH IÒNC’G É«Hƒ«KG ≈∏Y áØ«°V π– ádƒ÷G ‘ 1-2 É«Ñ«eÉf ≈∏Y RƒØ∏d øjôeC’G âfÉY É«Ñ«d âfÉch •É≤f 3 ´Gõàf’ ºgó¡L iQÉ°üb ÉgƒÑY’ ∫òÑ«°S ‹ÉàdÉHh ,áãdÉãdG .áYƒªÛG ábÉ£H ≈∏Y á°ùaÉæª∏d áªFÉb º¡dÉeBG »≤ÑJ á櫪K ÜôbC’G ’ƒ¨fCGh ÉjÒé«f

çÓãdG •É≤ædG RGôME’ ¢ùfƒàd á«JGƒe á°Uôa

áYƒªÛG ‘ ¬JGP ôeC’Gh ,IóMGh á£≤æH IÒNC’G ≥«ÑeRƒe ≈∏Y π– å«M (5) á«fÉãdG ‹Éeh (6) IQó°üàŸG ƒZƒJ ÚH á©°SÉàdG ÚæH ≈∏Y á«fÉãdGh ,(1) IÒNC’G ¿ƒ«dGÒ°S ≈∏Y áØ«°V ¤hC’G É«≤jôaEG ܃æL hóÑJ ,Iô°ûY ájOÉ◊G áYƒªÛG ‘h .(4) áãdÉãdG OÉ°ûJ á˘Ñ˘≤˘Y »˘£˘î˘à˘d Iƒ˘≤˘H á˘ë˘°Tô˘e •É˘≤˘f 7 󢫢°Uô˘H IQ󢢰üàŸG ɢ¡˘JOQɢ£˘e ƒ`` ` ` ` ` ` ¨˘fƒ˘µ˘dG ¢Vƒ˘î˘J ɢª˘ «˘ a ,󢢫˘ °UQ ¿hO ø˘˘e IÒNC’G Ωɢ˘ eG á`` ` ` Hƒ˘˘ ©˘ ˘°U ø˘˘ e ƒ˘˘ ∏˘ ˘î˘ ˘j ’ GQÉ`` ` ` ` ` ` ` ` `Ñ˘ ˘à˘ ˘NG (5) Iô`` ` ` ` ` ` ` °TÉ`` ˘`˘`˘Ñ˘ŸG .(4) É«ÑeGR É¡àØ«°†e

.πgCÉàdG ‘ É¡Xƒ¶M õjõ©àd çÓãdG •É≤ædG ≈∏Y É¡æ«Yh ,áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ 1-3 ÉjÒÑ«d ≈∏Y âÑ∏¨J ¿hÒeɵdG âfÉch .QÉ°üàf’G ójóéàd áeRÓdG áë∏°SC’G ∂∏“ »gh ™e ó«°UQ ¿hO øe IÒNC’G GófGhQ Ö©∏J ,É¡JGP áYƒªÛG ‘h .•É≤f 6 ó«°UôH á«fÉãdG á«FGƒà°S’G É«æ«Z IQó°üàŸG ∫ɨæ°ùdG ÚH á©HÉ°ùdG áYƒªÛG ‘ á°ùaÉæŸG óà°ûJh π– ÉeóæY •É≤f 4 ó«°UôH á«fÉãdG ƒ°SÉaÉæ«cQƒHh •É≤f 6 ó«°UôH áØ«°V á«fÉãdGh ,•É≤f 4 ó«°UôH áãdÉãdG É«fGõæJ ≈∏Y áØ«°V ¤hC’G

¤hCG ´GõàfG ¤G ÜôbC’G ‹ƒ¨fC’Gh …Òé«ædG ¿ÉÑîàæŸG hóÑjh ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘ª˘ gRƒ˘˘ a ∫ɢ˘ M ‘ 2008 äɢ«˘ Fɢ˘¡˘ f ¤G π˘˘gCɢ à˘ dG äɢ˘bɢ˘£˘ H ÚàYƒªÛG ø˘ª˘°V ‹Gƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y ɢjÎjQEGh Gó˘æ˘ZhCG ɢª˘¡˘«˘à˘Ø˘«˘°†e .á°SOÉ°ùdGh áãdÉãdG äGQÉ°üàfG 3 ¿B’G ≈àM É≤≤M ɪgóMh ’ƒ¨fCGh ÉjÒé«f ¿CG ôcòj ó«H ,á°ùeÉÿG áYƒªÛG IQó°üàe ¿hÒeɵdG ÖfÉL ¤G á«dÉààe GóæZhCG ɪ¡jOQÉ£e ÜôbG øY •É≤f 5 ¿Gó©àÑj ’ƒ¨fGh ÉjÒé«f ¿G øe ɪ¡ëjõ«°Sh ‹GƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ¿ƒµ«°S ɪgRƒah ,ÉjÎjQCGh .äÉ«FÉ¡ædG ¤G ɪ¡àÑ≤Y ,áãdÉãdG áYƒªÛG ‘ ôé«ædG É¡àØ«°†e ≈∏Y ƒJƒ°ù«d Rƒa √óMhh π˘gCɢJ π˘LDƒ˘«˘°S ᢰSOɢ°ùdG ‘ ó˘fÓ˘jRGƒ˘°S ɢ¡˘à˘Ø˘«˘°†e ≈˘∏˘Y ɢ«˘æ˘ «˘ ch 6 ¤G ɪ¡jó«°UQ ¿É©aÒ°S É«æ«ch ƒJƒ°ù«d ¿C’ ’ƒ¨fCGh ÉjÒé«f ájÉ¡f øe ÚàdƒL πÑb øjQó°üàŸG ∞∏N •É≤f 6 ¥QÉØH •É≤f .äÉ«Ø°üàdG π˘gCɢà˘dG ¿É˘ª˘°†d IÒÑ˘c ɢXƒ˘¶˘M ɢgQhó˘H êɢ©˘dG π˘˘Mɢ˘°S ∂∏“h .ó«°UQ ¿hO øe ÒNC’G õcôŸG áÑMÉ°U ô≤°ûZóe ∞«°†à°ùJ ÉeóæY øe •É≤f 6 ó«°UôH ¤hC’G áYƒªÛG êÉ©dG πMÉ°S Qó°üàJh ,ôØ°U-3 ô˘≤˘°ûZó˘˘eh ô˘˘Ø˘ °U-5 ¿ƒ˘Hɢ¨˘dG ≈˘∏˘Y Ú«˘dɢ˘à˘ à˘ e ø˘˘jRƒ˘˘a ¿ƒHɨdG ΩÉeCG •É≤f 6 ¥QÉØH •É≤f 9 ¤G Égó«°UQ ™aÒ°S ÉgRƒah .πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jCG ȪàÑ°S øe ™°SÉàdG ‘ É¡«bÓJ »àdG ÉjÒÑ«d ≈∏Y áØ«°V ¿hÒeɵdG π– ,á°ùeÉÿG áYƒªÛG ‘h

:(Ü ± CG) -…hÉéæŸG ≈Ø£°üe

ÉeóæY âÑ°ùdG Ωƒ«dG ájÒ°üe á¡LGƒe »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ¢Vƒîj QGó˘˘dG ‘ ''¢ùeÉÿG ó˘˘ªfi'' Oɢ˘à˘ °SG ≈˘˘∏˘ Y …ƒ˘˘Hɢ˘ÑÁR ∞˘˘«˘ °†à˘˘ °ùj Iô°ûY á«fÉãdG áYƒªÛG äÉ°ùaÉæe øe á©HGôdG ádƒ÷G ‘ AÉ°†«ÑdG ɢfɢZ ∞˘«˘°†à˘°ùJ »˘à˘dG Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d ɢ«˘≤˘jô˘aEG ·CG äɢ«˘Ø˘°üJ ø˘ª˘ °V Úà˘ë˘°Tô˘e ’ƒ˘¨˘fCGh ɢjÒ颫˘f hó˘Ñ˘J »˘à˘dGh 2008 ΩÉY ɢ¡˘Jɢ«˘Fɢ¡˘f .É¡«dG Úà∏gDƒe ÚàbÉ£H ∫hCÉH ôض∏d ‘ áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ É«≤àdG …ƒHÉÑÁõdGh »Hô¨ŸG ¿ÉÑîàæŸG ¿Éch ¬∏é°S á°SOÉ°ùdG á≤«bódG òæe ±ó¡H »Hô¨ŸG ÖîàæŸG Ωó≤Jh …QGôg Gƒ˘cQOCG ¢VQC’G Üɢ뢰UCG ¿CG 󢫢H ,»˘é˘M ∞˘˘°Sƒ˘˘j ɢ˘«˘ à˘ °Sɢ˘H º˘˘Lɢ˘¡˘ e IôM á∏cQ øe 81 á≤«bódG ‘ hQhófÉ«f Ωhô°S’ ±ó¡H ∫OÉ©àdG ¥QÉW ¢SQÉ◊G ∑ÉÑ°T â≤fÉYh Ú©aGóŸG óMCÉH ⪣JQG Iô°TÉÑe .ʃeô÷G ¥QÉØH •É˘≤˘f 4 󢫢°Uô˘H á˘Yƒ˘ªÛG »˘Hô˘¨ŸG Öî˘à˘æŸG Q󢢰üà˘˘jh π£H ¿CG ɪ∏Y …ƒHÉÑÁR ΩÉeCG •É≤f 3h …h’Ée ΩÉeCG IóMGh á£≤f 3 º˘°†J á˘Yƒ˘ªÛG ¿ƒ˘c äɢ«˘Fɢ¡˘æ˘dG ¤EG π˘˘gCɢ à˘ j §˘˘≤˘ a ᢢYƒ˘˘ªÛG 󢨢dG IGQÉ˘Ñ˘e ‘ Rƒ˘Ø˘dG ᢫˘ª˘gCG ø˘ª˘µ˘J ɢæ˘g ø˘eh ,§˘≤˘a äÉ˘Ñ˘î˘à˘ æ˘ e ób QÉ°üàf’G ÒZ áé«àf …CG ¿C’ ''¢ù∏WC’G Oƒ°SCG'' ¤G áÑ°ùædÉH ƒÙ 2008 ɢfɢZ ‘ ó˘LGƒ˘à˘dG ¤G ÚbGƒ˘à˘dG á˘HQɢ˘¨ŸG ∫ɢ˘eBG ô˘˘î˘ Ñ˘ J ô°üe ‘ IÒNC’G äÉ«FÉ¡ædG ‘ ºgOÓH ÖîàæŸ áÑ«ıG IQƒ°üdG »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ¿CG ɪ∏Y ∫hC’G QhódG øe ádƒ£ÑdG GƒYOh ÉeóæY á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ≠∏H ÉeóæY 2004 ¢ùfƒJ IQhO ‘ Éæ°ùM AÓH ≈∏HCG .2-1 ∞«°†ŸG ó∏ÑdG Öîàæe ΩÉeG áHƒ©°üH ô°ùNh ó©H Iójó°T äGOÉ≤àfG ôNÉa óªfi »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ÜQóe ¬LGhh É°Uƒ°üN áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ …ƒHÉÑÁR ΩÉeCG ∫OÉ©àdG ïa ‘ •ƒ≤°ùdG á°†ÙG á«YÉaódG ¬à£N ¿CG ó«H ¬≤jôa ∫hÉæàe ‘ ¿Éc RƒØdG ¿Gh §¨°†∏d ¢VQC’G ÜÉë°UCG ΩÉeCG ∫ÉÛG âë°ùa ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ .∫OÉ©àdG GƒcQOCG ‹ÉàdÉHh ʃeô÷G ≈eôe ≈∏Y ÖîàæŸG ¿G GócDƒe ó¨dG IGQÉÑŸ ÒѵdG ¬MÉ«JQG øY ôNÉa ÜôYCGh .äÉ«FÉ¡ædG ‘ QÉѵdG ÚH ¬fɵe õéë«°S Éjƒb ÉÑîàæe ∂∏Á »Hô¨ŸG RôHCG ÜÉ«Z ºZQ IÒÑc á≤ãH …ƒHÉÑÁR ¬LGƒæ°S'' ôNÉa ∫Ébh ∑QÉ˘Ñ˘eh …ô˘Ø˘°S ∞˘°Sƒ˘j ¤G IQɢ°TG ‘ ''á˘Hɢ˘°UE’G ÖÑ˘˘°ùH ɢ˘æ˘ «˘ Ñ˘ Y’ 󢢫˘ dhh hOGh ΩÓ˘˘°ùdG ó˘˘Ñ˘ Yh …Qɢ˘î˘ ˘Ñ˘ ˘dG ø˘˘ jó˘˘ dG Qƒ˘˘ fh ᢢ aƒ˘˘ °Uƒ˘˘ H .»cGôcôdG óªfi OÉà°SG äÉLQóe Aπe ¤G »Hô¨ŸG Qƒ¡ª÷G ôNÉa ÉYOh øY ÉHô©e ÚÑYÓdG IófÉ°ùŸ (êôØàe ∞dG 80`d ™°ùàj) ¢ùeÉÿG ,¬Ñ°ûY ójóŒ ó©H Ö©∏ŸG Gòg ≈∏Y IGQÉÑŸG áeÉbE’ ÒѵdG ¬MÉ«JQG ‘ ¿ƒ˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ jh ¿ƒ˘˘aÎfi »˘˘Hô˘˘¨ŸG Öî˘˘à˘ æŸG »˘˘Ñ˘ Y’ Ö∏˘˘ZCG'' ∫ɢ˘bh ó˘ªfi Ö©˘∏˘e Ö°ûY ¿Cɢ H ó˘˘≤˘ à˘ YCGh ,»ŸÉ˘˘©˘ dG RGô˘˘£˘ dG ø˘˘e ÖYÓ˘˘e ó˘Yɢ˘°ù«˘˘°S ‹É˘˘à˘ dɢ˘Hh ᢢ«˘ HhQhC’G ÖYÓŸG RGô˘˘W ø˘˘e äɢ˘H ¢ùeÉÿG êƒà«°S ó«L ¢VôYh á©FGôdG á«æØdG äÉëª∏dG Ëó≤J ≈∏Y ÚÑYÓdG .''ádÉfi ’ RƒØdÉH …ƒHÉÑÁR ΩÉeG Úà«≤ÑàŸG ¬«JGQÉÑe ‘ RƒØdG ¤G Üô¨ŸG êÉàëjh áé«àf øY ô¶ædG ¢†¨H πgCÉà∏d ‹É◊G 16 ‘ ÒàfÓH ‘ …h’Éeh ∫ƒ∏jG ȪàÑ°S ‘ IÒNC’G ádƒ÷G ‘ …QGôg ‘ øjÒNC’G IGQÉÑe .πÑ≤ŸG ÖMÉ°U ñɪ°ûdG ¿Ghôe hOQƒH ºLÉ¡e ≈∏Y GÒãc Üô¨ŸG ∫ƒ©jh ¤hC’G ádƒ÷G ‘ (ôØ°U-2) …h’Ée ≈eôe ‘ RƒØdG ‘óg óMG .áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH …QGôg ‘ …ƒHÉÑÁR IGQÉÑe øY ÜÉZ …òdGh Oƒ˘°SC’ ᢨ˘Fɢ°S á˘ª˘≤˘d …ƒ˘HɢÑÁR Öî˘à˘æ˘e ¿ƒ˘µ˘j ø˘˘d ,π˘˘Hɢ˘≤ŸG ‘ ¬dÉeBG ≈∏Y ®ÉØë∏d RƒØdG ¤G á°SÉe áLÉëH ¬fCGh É°Uƒ°üN ¢ù∏WC’G øe ¬eô–h ¢VÉaƒdG ‹ÉN ¬Lôîà°S iôNCG áé«àf …CGh πgCÉàdG ‘ .‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d äÉ«FÉ¡ædG ¤G πgCÉàdG É«fÉàjQƒe ≈∏Y áØ«°V ô°üe

IGQÉÑe ‘ ÊÉàjQƒŸG √Ò¶f ≈∏Y ÉØ«°V …ô°üŸG ÖîàæŸG πëj ÉfÉZ ‘ óLGƒà∏d º¡Xƒ¶M õjõ©J ¤G áæYGôØdG É¡dÓN øe ≈©°ùj ô≤Y ‘ »°VÉŸG ΩÉ©dG √hRôMCG …òdG Ö≤∏dG øY ´ÉaódG πLCG øe .ºgQGO á˘dƒ÷G ‘ á˘Ø˘«˘¶˘f ᢫˘KÓ˘ã˘H ɢ«˘fɢà˘jQƒ˘e â≤˘ë˘ °S ô˘˘°üe âfɢ˘ch ¤G ô˘¶˘æ˘dɢH ɢgRƒ˘a ó˘jó˘é˘à˘d á˘ë˘°Tô˘e »˘gh Iô˘gɢ≤˘dG ‘ á˘ã˘dÉ˘ã˘ dG .ÚÑîàæŸG ÚH IÈÿGh iƒà°ùŸG ‘ ÒѵdG ¥QÉØdG •É≤f 3 ¥QÉØH •É≤f 7 ó«°UôH á«fÉãdG áYƒªÛG ô°üe Qó°üàJh

AÉØ°üdGh QÉ°üfC’G AÉ≤∏H ÊÉæÑ∏dG …Qhó∏d ‹Éãe ΩÉàN

…QhódÉH √QGƒ°ûe ºààîj QÉ°üfC’G

.ó©°SCG »˘∏˘Y »˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dGh ¢û«˘£˘b ¢SÉ˘Ñ˘Yh …ƒ˘£˘Y º˘ã˘«˘g áæjóŸG ≈∏Y áªéædG áaÉ«°V ‘ Ö©°UCG ¢ù∏HGôW ᪡e hóÑJh á«dɢà˘b ɢMhQ ô˘¡˘XCG ‹É˘ª˘°ûdG ≥˘jô˘Ø˘dG ¿CG º˘ZQ ,᢫˘°Vɢjô˘dG …òdGh ,Ö«JÎdG ådÉK IÈŸG ΩÉeCG IÒNC’G ¬JGQÉÑe ‘ á«dÉY ∞«°†à°ùj å«M ´É≤dG ¥ôa ¬Lh ‘ áÑ≤Y iôNCG Iôe ∞≤j .OƒªM êôH ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y πMÉ°ùdG ÜÉÑ°T ≈∏Y ᪵◊G ÉØ«°†à°ùe AGƒ°VC’G ÉJôZR ΩÓ°ùdG ´Oƒjh πµ°ûJ ób IGQÉÑe ‘ ,¢ù∏HGôW ‘ …ó∏ÑdG »eGôc ó«°TQ Ö©∏e 14) »∏∏«eƒcÉL »eƒW »∏jRGÈdG ÒNC’G ºLÉ¡Ÿ á°Uôa ≈˘eô˘e ∑ó˘H í‚ ∫ɢM ‘ ±Gó˘¡˘dG Ö≤˘∏˘ H ô˘˘Ø˘ ¶˘ ∏˘ d (ɢ˘aó˘˘g »àdG ÚaGó¡dG Ö«JôJ IQGó°U ¤G AÉ≤JQÓd ÚjhÉJôZõdG .Éaóg 15 ó«°UôH QGó˘Z ó˘ªfi á˘ª˘é˘æ˘dG º˘Lɢ¡˘e ɢ¡˘∏˘à˘ë˘j ¬Ø«°Vh Qƒ°U øeÉ°†àdG ÚH ܃æ÷G ''»HQO'' IGQÉÑe RÈJh ¿ƒ˘µ˘J ó˘b »˘gh ,…ó˘∏˘Ñ˘dG Qƒ˘°U Ö©˘∏˘e ≈˘∏˘Y G󢢫˘ °U »˘˘∏˘ gC’G ¿C’ ,øeÉã˘dGh ™˘Hɢ°ùdG ø˘jõ˘côŸG »˘Ñ˘Mɢ°U ó˘jó˘ë˘à˘d á˘∏˘°Uɢa ™e (ɪ˘¡˘æ˘e π˘µ˘d á˘£˘≤˘f 23) ÉWɢ≤˘f ¿É˘jhɢ°ùà˘j Ú≤˘jô˘Ø˘dG .ÊÉã∏d ±GógC’G ¥QÉa á«∏°†aG

ób á∏LDƒe IGQÉÑe ∂∏“ •ƒÑ¡dÉH IOó¡ŸG áKÓãdG ¥ôØdG ‘ É°Uƒ°üNh ,πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G ≈àM »FÉ¡ædG º°ù◊G »≤ÑJ PEG ,á∏MôŸG √òg ó©H ¬«∏Y ƒg Ée ≈∏Y Ö«JÎdG »≤H ∫ÉM ΩÉeCG πMÉ°ùdG Ö©∏j ɪ«a ,¢ù∏HGôW ™e ¿ÉjôdG ¬LGƒà«°S ÈcG á°Uôa ¿ÉjôdG ∂∏Áh .Ée ÉYƒf π¡°SCG IGQÉÑe ‘ ΩÓ°ùdG ¬àaÉ°VEG ∫ÉM ‘ É°Uƒ°üNh ,AGƒ°VC’G …QhO øª°V AÉ≤Ñ∏d ¬Ø«°†e ΩÉeCG ¬JGQÉÑe øe √ó«°UQ ¤G iôNCG •É≤f çÓK .…ó∏ÑdG ähÒH Ö©∏e ≈∏Y ó¡©dG ∞«¶f ±ó¡H Gó«°U »∏gC’G ≈∏Y É櫪K GRƒa ¿ÉjôdG ≥≤Mh Rõ©«°S ‹GƒàdG ≈∏Y É«fÉK GRƒa ¿EÉa Gòd ,»°VÉŸG AÉ©HQC’G …ò˘dG π˘Mɢ°ùdGh ¢ù∏˘HGô˘˘W Ì©˘˘J ɢ˘e GPEG ɢ˘k°Uƒ˘˘°üNh ,¬˘˘dɢ˘eBG .IÒNC’G QÉàeC’G ‘ ɪ¡æ«H ÒNC’G ´Gô°üdG ¿ƒµj ¿CG ™bƒàj πHÉ≤e ¿ÉjôdG ¤G áÑ°ùædÉH Év«HÉéjEG GkôeCG ∫OÉ©àdG ¿ƒµj ødh ¬d) ¬àë∏°üe ‘ Ö°üj ’ ±GógC’G ¥QÉa ¿C’ ¬«°ùaÉæe Rƒa 36-21h ¢ù∏˘HGô˘£˘d 33-26 π˘Hɢ≤˘e 44 ¬˘«˘∏˘Yh ɢaó˘˘g 20 ÜòHòàŸG ó¡©dG ΩÉeCG ¬Jƒb πµH »≤∏«°S ¬fEÉa Gòd ,(πMÉ°ù∏d ¬ªLɢ¡˘e ≈˘∏˘Y »˘°Sɢ°SCG π˘µ˘°ûH ó˘ª˘à˘©˘«˘°Sh ,Gô˘NDƒ˘e iƒ˘à˘°ùŸG

:(Ü ± CG) -ähÒH

ÊÉæÑ∏dG …QhódG º°Sƒe ≈∏Y ''É«FõL'' QÉà°ùdG ∫ó°ùj ø˘jô˘°û©˘dGh ᢫˘fɢã˘dG á˘∏˘MôŸG ¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘dG ™˘e Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d Ö≤˘∏˘dG º˘°ùM …ò˘dG Qɢ°üfC’G Ö©˘∏˘ «˘ °S å«˘˘M ,ɢ˘Hɢ˘jEG IÒNC’G πª– ób ɪæ«H ,óMC’G kGóZ ¬Ø«°Uh AÉØ°üdG ™e ¬àë∏°üŸ ΩÓ°ùdG ≥aGÒ°S …òdG ≥jôØdG º°SG âÑ°ùdG Ωƒ«dG äÉjQÉÑe .á«fÉãdG áLQódG …OGƒf ±É°üe ¤G ÉJôZR QÉ°üfC’G º°SƒŸG Gòg Ú≤jôa π°†aG á©bƒe øY Gó«©Hh ¿ƒ˘©˘ª˘°T π˘«˘ ª˘ c á˘˘æ˘ jó˘˘e Ö©˘˘∏˘ e ≈˘˘∏˘ Y Aɢ˘Ø˘ °üdG ¬˘˘Ø˘ «˘ °†eh º˘°SƒŸG Ωɢàÿ ᢫˘dɢã˘e IQƒ˘°üdG ¿ƒ˘µ˘à˘ °S å«˘˘M ,ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG ‘ Iô˘°ûY á˘ã˘dɢã˘dG Iô˘ª˘∏˘d Ó˘£˘H ô˘°†NC’G ≥˘jô˘Ø˘dG è˘jƒ˘à˘ à˘ H äÉjQÉÑe Oƒ°ù«°S ÖbÎdG ¿EÉa ,‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdGh ¬îjQÉJ IÈŸGh ¿ÉjôdG ™e ó¡©dGh »°VÉjôdG ¢ù∏HGôW ™e áªéædG .πMÉ°ùdG ÜÉÑ°T ™e πc ΩÉeCG á£≤f 20 ó«°UôH ™°SÉàdG õcôŸG ¿ÉjôdG πàëjh ¿CG ɪ∏˘Y ,á˘£˘≤˘f 18 ɢª˘¡˘æ˘e π˘µ˘dh π˘Mɢ°ùdGh ¢ù∏˘HGô˘W ø˘e


9

»°VÉjôdG

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

IójóL áÑ∏M ≈∏Y

sport@alwatannews.net

ÓeQƒØdG ÜGôY ¿ƒà°ù«∏cEG ÊÒH

∂dP 󢩢H ≈˘˘Ø˘ f ¿ƒ˘˘à˘ °ù∏˘˘µ˘ jG ø˘˘µ˘ d ɢe'' ∫ɢbh §˘Hô˘˘dG Gò˘˘g π˘˘ã˘ e Oƒ˘˘Lh É«ª°SQ ó≤©dG ™bhCG ød »æfCG ƒg ¬à∏b

í°TôŸG RƒØH ¥ÉØJ’G §HQ ¿ƒà°ù∏µjG ‘ ¢ùÑ˘˘eɢ˘c ƒ˘˘µ˘ °ù«˘˘°ûfGô˘˘a ߢ˘ aÉÙG .º«∏bE’G ‘ á°SÉFôdG äÉHÉîàfG

øY ∫hDƒ°ùŸG ¿ƒà°ù∏µjEG ÊÒH ócCG ¢ùeCG äGQÉ«°ù∏d 1 ’ƒeQƒa äÉbÉÑ°S áæjóŸ í«à«°S Gkó≤Y ΩôHCG ¬fCG ᩪ÷G ó˘MCG á˘aɢ°†à˘°SG ᢫˘fÉ˘Ñ˘°SE’G ᢫˘°ùæ˘∏˘ H áÑ∏M ≈∏Y iȵdG IõFÉ÷G äÉbÉÑ°S .πÑ≤ŸG ΩÉ©dG IójóL ”'' RÎjhô˘˘d ¿ƒ˘˘à˘ ˘°ù∏˘˘ µ˘ ˘jG ∫ɢ˘ bh ¢ùØf ‘ ìÉÑ°üdG Gòg ó≤©dG ™«bƒJ ô˘¡˘°ûdG ɢgɢæ˘∏˘YCG »˘à˘dG Oƒ˘˘æ˘ Ñ˘ dG Qɢ˘WEG ™˘˘ Ñ˘ ˘°S ó˘˘ ≤˘ ˘©˘ ˘dG Gò˘˘ ˘g Ió˘˘ ˘e .»˘˘ ˘°VÉŸG ''.äGƒæ°S áYƒª› ™e ó≤©dG ™«bƒJ iôLh ÉgCÉ°ûfCG á°ù°SDƒe »gh äQƒÑ°S QƒŸÉa ≥Hɢ°ùdG á˘jQɢæ˘dG äɢLGQó˘dG ≥˘Hɢ°ùà˘e π˘˘LQh Qɢ˘Ñ˘ °SG õ˘˘«˘ æ˘ «˘ JQɢ˘e »˘˘NQƒ˘˘N èjhQ hófÉfôa ƒg á«°ùæ∏H øe ∫ɪYCG ‘ Ö©∏j …òdG ∫ÉjQÉ«a …OÉf ¢ù«FQ Iôµd ÊÉÑ°SE’G ¤hC’G áLQódG …QhO .Ωó≤dG ó˘˘≤˘ ©˘ dG Gò˘˘ g ø˘˘ Y ¿Ó˘˘ YE’G ¿É˘˘ ch á˘˘Ø˘ °Uɢ˘Y ‘ ô˘˘eC’G ᢢjGó˘˘H ‘ ÖÑ˘˘°ùJ ¿CG Gó˘H ɢe󢩢H ɢ«˘fÉ˘Ñ˘°SG ‘ ᢫˘°Sɢ˘«˘ °S

¬YÉ«°üfG »Øæj zÉ«a{ øjQÓcÉŸG ≥«≤– »`a ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd :(Ü ± CG) -¿óæd

ƒdQÉc »àfƒe ¥ÉÑ°S ‘ ƒ°ùfƒdCG ¬∏«eõd ¿ƒà∏«eÉg IOQÉ£e øe

»˘à˘dG Iõ˘«˘ªŸG á˘é˘«˘à˘æ˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ɢ˘¡˘ dÓ˘˘¶˘ H ,ƒcÉfƒe ‘ ¢Só«°Sôe øjQÓcÉe É¡à≤≤M ¿Éc ≥jôØdG ¿CÉH ÜÉ°ûdG ÊÉ£jÈdG íŸ PEG .ƒ°ùfƒdCG ¬∏«eR áØc íLôJ á°SÉ«°S óªà©j ÊCG ™˘bGh ™˘e ¢ûjɢ©˘à˘dG Öé˘j'' ɢ˘Ø˘ «˘ °†e ÊÉãdG ≥FÉ°ùdG ÊCÉHh 2 ºbQ IQÉ«°ùdG OƒbCG .''≥jôØdG ‘ Êɢ£˘jÈdG ≥˘jô˘Ø˘dG ô˘jó˘˘e ¿É˘˘ch ø˘˘ ˘ ˘ ˘e Ö∏˘˘ ˘ ˘ ˘ W ¢ù«``æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jO ¿hQ ≈˘˘∏˘ Y ᢢ¶˘ aÉÙG ¬˘˘«˘ ˘≤˘ ˘Fɢ˘ °S ∞˘bƒ˘à˘dG 󢩢 H ɢ˘ª˘ ¡˘ ©˘ bƒ˘˘e ø˘˘e ,ɢ˘ª˘ ¡˘ æ˘ e π˘˘µ˘ d ∫hC’G Iô˘˘ ˘ ˘ WÉıG Ωó˘˘ ˘ ˘ ˘Y π˘˘ ˘ ˘ ˘LG ∞`` ∏˘µ˘j ó˘b ÉC ˘£˘N Üɢµ˘JQɢ˘H ≈dhC’G á«FÉæãdG ≥jôØdG òæe IQÉeE’G ‘ ¬d .1989 ΩÉY

sport

:(RÎjhQ) - ójQóe

.2016

™˘aO ≈˘∏˘Y ᢫˘°ùæ˘∏˘H á˘≤˘aGƒ˘e 󢩢 Jh 34^94) hQƒ˘˘j ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 26 ‹Gƒ˘˘ ˘M π˘c á˘aɢ°†à˘°SG Ò¶˘f (Q’hO ¿ƒ˘«˘∏˘ e äɢ˘bɢ˘Ñ˘ °S ᢢ«˘ Ñ˘ ©˘ °T »˘˘eɢ˘æ˘ Jh ¥É˘˘Ñ˘ ˘°S Oƒ˘©˘°U 󢩢H ɢ«˘fÉ˘Ñ˘°SG ‘ 1 ’ƒ˘eQƒ˘a Úeɢ˘ ˘©˘ ˘ dG ‘ ⁄ɢ˘ ˘©˘ ˘ ˘dG π˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘H º‚ ƒ°ùfƒdG hófÉfôa ÊÉÑ°SE’G Ú«°VÉŸG .QGô≤dG AGQh á«°SÉ°SC’G πeGƒ©dG øe

(539)

∫É«fRhQ ™aGóŸG π°SÉcƒ«fh ófƒ“QhO ÚH QÉàfi

∞«°†à°ùJ á«°ùæ∏H áæjóe :¿ƒà°ù∏µjEG πÑ≤ŸG ΩÉ©dG iȵdG IõFÉ÷G äÉbÉÑ°S óMCG ™e º∏YCG ’ »æfC’ äÉHÉîàf’G ó©H ’EG ''.¬©bhCÉ°S øe Üɢ˘î˘ à˘ fG »˘˘°VÉŸG ô˘˘¡˘ °ûdG ó˘˘ «˘ ˘YCGh º˘˘«˘ ∏˘ ˘bEG ᢢ eƒ˘˘ µ◊ ɢ˘ °ù«˘˘ FQ ¢ùÑ˘˘ eɢ˘ c .á«°ùæ∏H …òdG ¥ÉÑ°ùdG ΩÉ≤j ¿CG Qô≤ŸG øeh ɢHhQhCG Iõ˘FɢL º˘°SG ¬˘«˘ ∏˘ Y ≥˘˘∏˘ £˘ «˘ °S áÑ∏M ≈∏Y º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ iȵdG ‘ ɢg󢫢«˘°ûJ º˘à˘ «˘ °S ɢ˘eÉ“ Ió˘˘jó˘˘L ᫢°ùæ˘∏˘H Ωɢª˘°†fG ™˘aÒ°Sh .᢫˘°ùæ˘∏˘H ∞«°†à°ùJ »àdG á«fÉÑ°SE’G ¿óŸG OóY ¤EG äGQÉ«˘°ù∏˘d 1 ’ƒ˘eQƒ˘a äɢbÉ˘Ñ˘°S ¢UÉÿG ó˘≤˘©˘ dG ó˘˘àÁ å«˘˘M Úà˘˘æ˘ KG ≈∏Y iȵdG IõFÉ÷G äÉbÉÑ°S áeÉbEÉH ≈àM á˘fƒ˘∏˘°Tô˘H ‘ ɢ«˘fƒ˘dɢ£˘b á˘Ñ˘∏˘M

no

ᢢ«˘ æ˘ ≤˘ à˘ dG äɢ˘«˘ £˘ ©ŸGh ‹hó˘˘dG OÉ–’G øjQÓcÉe äÉaô°üJ ¿G ÉfóLh ,≥jôØ∏d 2007 iȵ˘˘dG ƒ˘˘cɢ˘fƒ˘˘e Iõ˘˘Fɢ˘L ∫Ó˘˘N

ÚfGƒ≤dG ™e πeÉc πµ°ûH á≤HÉ£àe âfÉc ≥˘˘ ˘ ë˘ ˘ ˘H ᢢ ˘ ≤˘ ˘ ˘MÓ˘˘ ˘ e …C’ IQhô˘˘ ˘ °V ’h .''≥jôØdG ó˘MC’G ¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢgh ƒ˘°ùfƒ˘dCG ô˘£˘«˘°Sh Éeó©H ≥∏£e πµ°ûH IQÉeE’G ¥ÉÑ°S ≈∏Y ÊÉãdGh ∫hC’G ɪ¡jõcôe ≈∏Y ɶaÉM ¿É˘c å«˘ë˘H ,¥Ó˘£˘f’G §˘N ≈˘∏˘ Y RhÉŒ ø˘˘ e Gó˘˘ L ɢ˘ Ñ˘ ˘jô˘˘ ˘b ∫hC’G ≥FÉ°S É°SÉe »Ñ˘«˘∏˘«˘a »˘∏˘jRGÈdG ¥QÉØH ,ÉãdÉK πM …òdG …QGÒa .¥ÉÑ°ùdG ájÉ¡f ™e á∏eÉc áØd äɢë˘jô˘˘°üJ äAɢ˘Lh 󢩢H ¿ƒ˘˘à˘ ∏˘ «˘ eɢ˘g »≤˘∏˘à˘d ¥É˘Ñ˘°ùdG

ÉÃ É˘≤˘«˘≤– í˘à˘Ø˘æ˘ d ø˘˘µ˘ f ⁄'' ɢ˘Ø˘ «˘ °†e ôeC’G ÇOÉH ‘ ∑Éæg øµj ⁄ ƒd π°üM √ò˘g âfɢc .∂dP π˘©˘Ø˘d É˘æ˘©˘ aó˘˘J äGQɢ˘°TG ¿G (É«a …G) ʃfÉ≤dG ''ÖbGôŸG'' á≤jôW øµ‡ Qób ÈcCÉH ádCÉ°ùŸG á«fƒfÉ≤H ô¶æj ¤G ɢ˘g󢢩˘ H π˘˘°Uƒ˘˘à˘ dGh ᢢ«˘ aɢ˘Ø˘ °ûdG ø˘˘e .''á°UÓN ∫hC’G ¢ùeCG ≥∏ZCG ‹hódG OÉ–’G ¿Éch ≥ëH ¬ëàa …òdG ≥«≤ëàdG ∞∏e AÉ©HQC’G äÉaô°üàdG ¿G GócDƒe ,ÊÉ£jÈdG ≥jôØdG ‘ »˘˘°VÉŸG ó˘˘MC’G ÒNC’G ɢ˘¡˘ H Ωɢ˘b »˘˘à˘ dG ¢Vô˘˘a ÖLƒ˘˘ à˘ ˘J ’h ᢢ «˘ ˘fƒ˘˘ fɢ˘ b IQɢ˘ eE’G .¬«∏Y äÉHƒ≤Y Aɢ˘L ɢ˘fɢ˘«˘ H ‹hó˘˘dG OÉ–’G Qó˘˘ °UGh ƒjOGôdG äÉKOÉÙ Éæà©LGôe ó©H'' :¬«a ¢S󢫢°Sô˘e ¿QÓ˘cɢe ÚH âjô˘LCG »˘à˘ dG »ÑbGôe ôjQÉ≤J ¤G áaÉ°VE’ÉH É¡«≤FÉ°Sh

¿G äGQɢ˘ ˘«˘ ˘ °ù∏˘˘ ˘d ‹hó˘˘ ˘dG OÉ–’G ó˘˘ ˘cCG ɢ˘ ˘°Uƒ˘˘ ˘°üN ,ΩÓ˘˘ ˘YE’G π˘˘ ˘Fɢ˘ ˘°Sh §˘˘ ˘¨˘ ˘ ˘°V í˘à˘a ¤G ¬˘©˘aó˘j ⁄ ,ɢ¡˘æ˘e ᢫˘fɢ˘£˘ jÈdG ¢Só«°Sôe øjQÓcÉe ≥jôa ≥ëH ≥«≤– ÒNC’G ÉgQó°UCG »àdG ôeGhC’G á«Ø∏N ≈∏Y hófÉfôa ÊÉÑ°SE’G ⁄É©dG π£H ¬«≤FÉ°ùd ¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢg ¢ùjƒ˘d Êɢ£˘jÈdGh ƒ˘°ùfƒ˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ÚdhC’G ø˘˘jõ˘˘côŸG GRô˘˘MCG ø˘˘jò˘˘∏˘ ˘dG ,iȵdG ƒ˘cɢfƒ˘e Iõ˘FɢL ∫Ó˘N ,‹Gƒ˘à˘dG ⁄ɢ˘©˘ dG ᢢdƒ˘˘£˘ H ø˘˘e ᢢ°ùeÉÿG ᢢ∏˘ MôŸG .óMGh ’ƒeQƒa äÉbÉÑ°ùd øe ÚHô≤ŸG ¢UÉî°TC’G ¢†©H QÉ°TGh OÉ–’G ¿G ¢S󢫢°Sô˘e ø˘jQÓ˘cɢe ≥˘˘jô˘˘a ¿hO ¿Éc …òdG ≥«≤ëàdG Gòg íàa ‹hódG ,ÊÉŸC’G-ÊÉ£jÈdG ≥jôØdG ≈∏Y ÖbGƒY ΩÓ˘˘ ˘ YE’G π˘˘ ˘ Fɢ˘ ˘ °Sh ø˘˘ ˘ e §˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ °V â– ‘ π°üM Ée ¿G äÈàYG »àdG á«fÉ£jÈdG ø˘e ¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢg ɢ¡˘æ˘ WGƒ˘˘e Ωô˘˘M IQɢ˘eE’G ‘ ¤hC’G Iô˘˘ ˘ª˘ ˘ ∏˘ ˘ d ∫hC’G õ˘˘ ˘côŸG RGô˘˘ ˘ MEG »˘˘ ∏˘ ˘jGO'' ᢢ Ø˘ ˘«˘ ˘ë˘ ˘ °U âfɢ˘ ˘ch .¬˘˘ ˘JÒ°ùe ¿G'' :´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM âÑàc ''QhÒe á°ùaÉæ˘e ᢰUô˘a ø˘e ¿ƒ˘à˘∏˘«˘eɢg ¿É˘eô˘M ó˘˘MGh ’ƒ˘˘eQƒ˘˘a Ö∏˘˘°S ƒ˘˘°ùfƒ˘˘dG ¬˘˘ ∏˘ ˘«˘ ˘eR .''á«°VÉjôdG É¡MhQh Égôîah É¡aô°T Ée ¿G äÈàYÉa ''±Gô¨∏J »∏jGO'' ÉeG ‘ äɢ¶˘ë˘∏˘dG CGƒ˘°SG ió˘MG Èà˘˘©˘ j π˘˘°üM ¬fG ‹hódG OÉ–’G ócGh .á°VÉjôdG ïjQÉJ πÑbh ¥ÉÑ°ùdG ó©H Iô°TÉÑe ¬≤«≤– ≥∏WG É¡˘JÓ˘ª˘M á˘jõ˘«˘∏˘µ˘fE’G ∞˘ë˘°üdG ø˘°ûJ ¿G ¬˘˘Kó˘˘ë˘ à˘ e ÈY ɢ˘Ø˘ «˘ ˘°†e ,ᢢ jOɢ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘f’G ∫ɢ˘ b …ò˘˘ ˘dG ROhh OQɢ˘ ˘°ûà˘˘ ˘jQ »˘˘ ˘ª˘ ˘ °Sô˘˘ ˘dG ᢢ«˘ fɢ˘£˘ jÈdG ''õÁɢ˘J …P'' á˘˘Ø˘ ˘«˘ ˘ë˘ ˘°üd ó©H Iô°TÉ˘Ñ˘e ó˘MC’G Ωƒ˘j CGó˘H ≥˘«˘≤˘ë˘à˘dG'' .''ÚæKE’G Ωƒj ¬æY ø∏YCGh ¥ÉÑ°ùdG ߢ˘aɢ˘ ë˘ ˘j ⁄ OÉ–’G ¿G ROhh Èà˘˘ YGh ≈˘∏˘Y π˘°ü뢢j ɢ˘e ᢢ«˘ fƒ˘˘fɢ˘b ≈˘˘∏˘ Y §˘˘≤˘ a ,ᢰVɢjô˘dG √ò˘g ᢩ˘ª˘°S Rõ˘Y π˘H äÉ˘Ñ˘∏◊G

:(Ü ± GC ) - ÆGôH

íÑ°UCG ¬∏cƒe ¿CG ∫É«fRhQ ó«aGO »µ«°ûàdG ‹hódG ™aGóŸG ∫ɪYCG ôjóe ôcP ¤EG π≤àæ«d »°ùfôØdG ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ‹É◊G ¬≤jôa ∑ôJ øe kÉÑjôb .…õ«∏‚E’G óàjÉfƒj π°SÉcƒ«f hCG ÊÉŸC’G ófƒ“QhO É«°ShQƒH kGÒ°ûe ,''á≤Ø°üdG ᪫b ±GôWC’G Oó– ¿CG ≈≤Ñj'' :Q’ƒc Qƒàµ«a ∫Ébh õ∏jh IGQÉÑe ó©H kÉ«ª°SQ ø∏©j ób ôeC’G Gòg ¿CÉ°ûH º°SÉ◊G QGô≤dG ¿CG ¤EG á∏gDƒŸG á©HGôdG áYƒªÛG äÉ«Ø°üJ øª°V ,∞jOQÉc ‘ âÑ°ùdG Ωƒ«dG É«µ«°ûJh ΩÉY Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG É¡Ø«°†à°ùJ »àdG á«HhQhC’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤EG ¿CG ≥Ñ°S ƒgh ,πÑ≤ŸG (Rƒ“)ƒ«dƒj ‘ √ôªY øe 27∫G ∫É«fRhQ ≠∏Ñ«°Sh .2008 .á«dhO IGQÉÑe 34 ‘ √OÓH Öîàæe ¿GƒdG øY ™aGO

GC óÑj Üô¨ŸG »ÑŸhCG á«FÉ¡ædG QGhOC’G »`a √QGƒ°ûe :(Ü ± GC ) - É«°Sƒ≤«f

äÉ«Ø°üJ øe »FÉ¡ædG QhódG ‘ √QGƒ°ûe »Hô¨ŸG »ÑŸhC’G ÖîàæŸG π¡à°ùj Ωƒ«dG 2008 ÚµH OÉ«ÑŸhCG øª°V Ωó≤dG Iôc á≤HÉ°ùe ¤EG á∏gDƒŸG É«≤jôaCG äÉ°ùaÉæe øe ¤hC’G ádƒ÷G ‘ •ÉHôdG ‘ ÉfGƒ°ùJƒH ∞«°†à°ùj ÉeóæY âÑ°ùdG .áãdÉãdG áYƒªÛG Ö∏¨à∏d Qƒ¡ª÷Gh ¢VQC’G »∏eÉY ∫Ó¨à°SG ¤EG »Hô¨ŸG ÖîàæŸG íª£jh ÊÉãdG QhódG ‘ π«≤ãdG QÉ«©dG øe ICÉLÉØe äôéa âfÉc »àdG ÉfGƒ°ùJƒH ≈∏Y .¢ùfƒJ É¡LGôNEÉH ó°V ÚàjOh ÚJGQÉÑe ¬°VƒîH IGQÉѪ∏d kGó«L »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ó©à°SGh ‘ á«fÉãdG ‘ 2-2 ∫OÉ©Jh ,ÆQƒÑ∏«J ‘ 1-2 ¤hC’G ‘ RÉa ɵ«é∏Hh Góædƒg .¢ûcGôe …óªMC’G Ëôch ¿ƒ∏éæH ΩÓ°ùdG óÑY »KÓãdG ∫ɪL »ëàa ó«©à°ùjh ɵ«é∏H ó°V IÒNC’G ájOƒdG IGQÉÑŸG øY GƒHÉZ øjòdG »ë«°ûdG ∫OÉYh ÖY’ .áØ«ØN äÉHÉ°UEG ÖÑ°ùH Úà˘Hô˘é˘à˘dG ø˘e kGÒã˘c OÉ˘Ø˘à˘°SG »˘Hô˘¨ŸG Öî˘à˘æŸG ¿CG ∫ɢª˘ L »˘˘ë˘ à˘ a ó˘˘cCGh πµ°ûH Ò°†ëàdG É檡j ¿Éc'' kÉØ«°†e ,áé«àædG øY ô¶ædG ¢†¨H ÚàjOƒdG ¿ƒµJ ød IGQÉÑŸG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,''≥≤– Ée ƒgh ᫪°SôdG äÉ°ùaÉæŸG ¤EG ó«L QhódG ¤EG ¬∏gCÉJ ¿CG ó«cCÉJ ¤EG ≈©°ùj …òdG ÊGƒ°ùJƒÑdG ÖîàæŸG ΩÉeCG á∏¡°S .áaó°U øµj ⁄ »FÉ¡ædG Êó«°S OÉ«ÑŸhCG á«ÑgP á∏eÉM ¿hÒeɵdG »≤à∏J ,É¡JGP áYƒªÛG øª°Vh .¢VQC’G ÜÉë°UC’ áÑ°ùædÉH kÉ°Uƒ°üN áHƒ©°U øe ƒ∏îJ ’ IGQÉÑe ‘ É«æ«Z ™e å«ëH ,äÉYƒª› 3 ≈∏Y âYRh »FÉ¡ædG QhódG ‘ kÉÑîàæe 12 ∑QÉ°ûjh .ÚµH OÉ«ÑŸhCG ¤EG áYƒª› πc Qó°üàe πgCÉàj ¤EG 1996 ÉàfÓJG OÉ«ÑŸhCG á∏£H ÉjÒé«fh ÉfÉZ ,¤hC’G áYƒªÛG ⪰Vh É«ÑeGRh ‹Ée á«fÉãdG áYƒªÛG ‘ Ö©∏j ɪ«a ,É«≤jôaCG ܃æLh É«Hƒ«KCG ÖfÉL .∫ɨæ°ùdGh êÉ©dG πMÉ°S ÖfÉL ¤EG

:iȵdG É«dÉ£jEG IõFÉL

ΩC’G ¬æWh »`a ¬bƒØJ ó«cCÉJ ¤EG ≈©°ùj »°ShQ

»°ShQ ƒæ«àædÉa

á˘∏˘MôŸG ∫Ó˘N ,¬˘JÒ°ùe ‘ ø˘eɢ˘ã˘ dGh Qɢ˘Ñ˘ µ˘ dG ᢢĢ a ‘ ¬˘˘d É¡ª«ª°üJ ¿G É°Uƒ°üN ,á«°ùfôØdG ¿Éeƒd áÑ∏M ‘ á≤HÉ°ùdG Å˘WÉÿG √Qɢ«˘à˘ NG ø˘˘µ˘ d ,ɢ˘gɢ˘eɢ˘j ¬˘˘Jɢ˘LGQO ™˘˘e Ö°Sɢ˘æ˘ à˘ j »Øàµj ¬∏©L QÉ£eC’G √É«Ã á∏àÑe áÑ∏M ≈∏Y äGQÉWEÓd ‹GΰSC’G Ö«°üf øe RƒØdG ¿Éc ɪ«a ,¢SOÉ°ùdG õcôŸÉH íæeh ¬HÉ≤dG IQƒcÉH íààaG …òdG ÚdƒeÒa ¢ùjôc ôNB’G .ΩGƒYG 6 ‹GƒM òæe ∫h’G √Rƒa ''»chRƒ°S ’õjQ'' ¬≤jôa èFÉàf ≥«≤– ɪ¡fɵeÉH ¿G Gô¡XÉa »JÉchOh ôfƒà°S ÉeG .äÉÑ∏◊G ™«ªL ≈∏Yh ±hô¶dG áaÉc ‘ áàØ∏e ¿ƒµJ ¿G Éæ∏eCG'' ¿Éeƒd ‘ ¬àé«àf ≈∏Y É≤«∏©J »°ShQ ∫Ébh ,•É≤ædG øe ójõŸG ÉæëæÁ ¿CG ¬fɵeEÉH …òdG ¿ÉµŸG ¿Éeƒd Éæ«≤H ó≤d .Éfó°V âfÉc á«NÉæŸG ∫GƒMC’G ß◊G Aƒ°ùd øµd ¢†©H Éæ≤≤Mh ÜQÉéàdG πLCG øe Úeƒj IóŸ É°ùfôa ‘ É°†jCG ÉfÈàNG ó≤d .äGQÉWE’G ¢üîj Ée ‘ É°Uƒ°üN Ωó≤àdG ‘ ÉfóYÉ°ùà°S É¡fCG ó≤àYCGh ∑ôÙG ≈∏Y äÓjó©àdG ¢†©H .''ƒ∏«Lƒe á˘Ñ˘∏˘ë˘H »˘æ˘ £˘ Hô˘˘J ™˘˘«˘ ª÷G ±ô˘˘©˘ j ɢ˘ª˘ c'' »˘˘°ShQ ±É˘˘°VGh ,äÉÑ°SÉæe IóY ‘ ∑Éæg äõa ó≤d ,Iõ«‡ ábÓY ƒ∏«Lƒe π°†aG â°†N ó≤d .ÉgÉeÉj ™e ‹GƒàdG ≈∏Y äGôe 3 É¡æ«H É«fÉK ÉbÉÑ°S ¢VƒNCÉ°S ÊCG ºZQh ,∑Éæg »JÒ°ùe ‘ äÉbÉÑ°ùdG 2 ‘ ƒæjQÉe ¿É°S IõFÉL) ƒfÉ°ù«e ‘ ΩÉ©dG Gòg …ÒgɪL ÚH ¿C’ ôNBG ´ƒf øe ¥ÉÑ°S ƒ∏«Lƒe ¿EÉa (πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jCG ȪàÑ°S .''¿ƒ©FGQ ∑Éæg Ògɪ÷Gh AGƒLC’G •ƒ£N ≈∏Y …ƒà– ™Ñ£dÉH É¡æµd á©FGQ áÑ∏M É¡fEG'' π°UGhh ¿CG πeBG'' ÉØ«°†e ,''á°Sô°T ácô©e ‹ÉàdÉH ¢Vƒîæ°Sh ᪫≤à°ùe .''¬∏bCG ≈∏Y á«NÉæŸG ∫GƒMC’G ≈∏Y OɪàY’G øe øµªàf

:(Ü ± CG) -ƒ∏«Lƒe

ôfƒà°S »°ùjÉc

êƒJ å«M äÉÑ∏◊G ≈∏Y ¢ù«dh Ò°S çOÉM ‘ øµd É°†jG √OÓH ≈àM 1961 øe äÉÑ°SÉæe 9 ‘ äÉÄØdG ∞∏àfl ‘ »ŸÉ©dG Ö≤∏dÉH .1967

ô°ü©dG øY ÉØ∏àfl ¿Éc IÎØdG ∂∏J ‘ ádƒ£ÑdG Ωɶf ¿G ôcòj äÉbÉÑ°S ‘ ¬JGP Ωƒ«dG ‘ ∑QÉ°ûj ¿G ≥FÉ°S πµd ≥ëj ¿Éc PG ,‹É◊G .çÓãdG äÉÄØdG ¿CG ɢ°Uƒ˘°üN ,ƒ˘∏˘«˘Lƒ˘e ‘ ᢫˘≤˘«˘≤˘M á˘∏˘°†©˘e »˘°ShQ ¬˘LGƒ˘«˘ °Sh ᪫≤à°ùŸG •ƒ£ÿÉH õ«ªàJ ,º∏c 3^259 áaÉ°ùŸ óà“ »àdG áÑ∏◊G Ée ƒgh ,áYÉ°S/º∏c 337^5 ¤G π°üJ ób »àdG á«dÉ©dG áYô°ùdGh Èà©J »àdG ''7 »H »L »°ûàjó«°Sƒª°ùjO'' »JÉchO áØc íLÒ°S .áÑ∏◊G ≈∏Y áLGQO ´ô°SCG ¢SOÉ°ùdG Ö≤∏dG ≈∏Y Iƒ≤H á°ùaÉæŸG ¤G Oƒ©j ¿G πeCÉj »°ShQ ¿Éch

ÉgÉeÉj êGQO »°ShQ ƒæ«àædÉa ‹É£jE’G ≥HÉ°ùdG ⁄É©dG π£H ≈©°ùj πÑ≤ŸG óMC’G ∞«°†à°ùJ »àdG ƒ∏«Lƒe áÑ∏M ≈∏Y ¬bƒØJ ó«cCÉJ ¤G ⁄ɢ©˘dG á˘dƒ˘£˘H ø˘e ᢰSOɢ°ùdG á˘∏˘MôŸG ,iȵ˘˘dG ɢ˘«˘ dɢ˘£˘ jG Iõ˘˘Fɢ˘L áëLQCÉàe ájGóH ó©H ¬fRGƒJ øe ÉÄ«°T ó«©à°ù«d ,ájQÉædG äÉLGQó∏d êGQO ôfƒà°S »°ùjÉc ‹GΰSC’G øY á£≤f 21 ¥QÉØH ∞∏îàj ¬à∏©L .»JÉchO å«M √ÒgɪL ÚHh ¬°VQCG ≈∏Y »°ShQ ''QƒàcódG'' ´óHCG ÉŸÉ£dh ,iȵ˘dG Iõ˘FÉ÷G á˘Ä˘a ‘ ‹Gƒ˘˘à˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ΩGƒ˘˘YCG 5 ‘ Rƒ˘Ø˘ dG ≥˘˘≤˘ M .Ö©µe ºàæ°S 250h 125 »àÄa ‘ øjRƒa ¤G áaÉ°VE’ÉH ó˘b ¬˘˘fCG ’EG ,ᢢ«˘ dɢ˘£˘ jE’G Ògɢ˘ª÷G ''Oƒ˘˘Ñ˘ ©˘ e'' »˘˘°ShQ Èà˘˘©˘ jh ¬ª°üN ™e á«fɵ°SƒàdG áÑ∏◊G ≈∏Y ''…RƒØ«J''`dG ∞¨°T º°SÉ≤àj ,»JÉchO ‹É£jE’G ≥jôØ∏d É©FGQ ɪ°Sƒe ≥≤ëj ÒNC’G ¿C’ ,ôfƒà°S ¢ùªÿG πMGôŸG π°UCG øe 3 ‘ RƒØdG ÜÉ°ûdG ‹GΰSC’G ≥≤M PEG .¿B’G ≈àM ⪫bG »àdG ôfƒà°Sh »°ShôH Gô°üëæe Ú«∏ÙG ™«é°ûJh ¢SɪM ¿ƒµj ødh …òdG Gófƒg êGQO …QófÓ«e ƒcQÉe Ú«dÉ£jEÓd ¿ƒµ«°S PG ,§≤a ,á«°ùfôØdG ¿Éeƒd áÑ∏M ≈∏Y Iô£ªŸG á≤HÉ°ùdG á∏MôŸG ‘ É«fÉK πM ¿G ’G ,Ú©é°ûŸG øe áeÉg á°üM »JÉchO êGQO »°ShÒHÉc ¢ùjQƒ∏dh á˘∏˘ã˘ªŸG »˘Jɢ˘chOh »˘˘°ShQ ᢢdRɢ˘æ˘ e ≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S ÈcC’G õ˘˘«˘ cÎdG .ôfƒà°ùH π°UGƒ«d ¿Ó°û«e äGQÉWG πcÉ°ûe øe ¢ü∏îàj ¿G »°ShQ πeCÉjh ÊÉ£jÈdG π£ÑdG ≈∏Y ¥ƒØàjh ƒ∏«Lƒe ‘ á≤∏£ŸG ¬Jô£«°S ≈∏Y √OÓ˘H ¥É˘Ñ˘°ùH Rɢa …ò˘dG 󢫢Mƒ˘dG êGQó˘dG Ohƒ˘∏˘jɢ˘g ∂jɢ˘e π˘˘MGô˘˘dG ‘ 1981 ΩÉY ¬ØàM »≤d ¬fCG ɪk ∏pY ,äÉæ«à°ùdG ‘ äÉÑ°SÉæe 5 ∫ÓN


sport sport@alwatannews.net

»°VÉjôdG 10

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

:2008 ÉHhQhCG ·CG äÉ«Ø°üJ

äÉ¡LGƒŸG Rô`HCG É`«fGôchCGh É`°ùfôah ..⁄É©dG ∫É`£HC’ π`¡°S AÉ`≤d

É«fGôchCGh É°ùfôa AÉ≤d áé«àf ÖbÎj ‹É£jE’G ÖîàæŸG

É«fGôchCG ΩÉeCG ájƒb á¡LGƒeh É°ùfôa

√Ò¶f ΩÉeG ájOh IGQÉÑe Ωƒ«dG AÉ°ùe ¢Vƒîj ¬fƒc ƒ˘gh ,¿ó˘æ˘d ‘ ''»˘∏˘ÑÁh'' Ö©˘∏˘e ≈˘˘∏˘ Y »˘˘∏˘ jRGÈdG ÉgQó°üàJ »àdG áYƒªÛG ‘ êôM ™°Vh ‘ ∞≤j ΩÉeG äÉjQÉ˘Ñ˘e 5 ø˘e á˘£˘≤˘ f 13 󫢰Uô˘H ɢ«˘JGhô˘c ɪ«a ,(6 øe 11) GÎ∏µfGh (6 øe 11) π«FGô°SG ¢ùª˘N ø˘e ø˘˘µ˘ d ɢ˘°†jG ᢢ£˘ ≤˘ f 11 ɢ˘ «˘ ˘ °ShQ ∂∏“ .äÉjQÉÑe ɢ«˘Ø˘J’ ≈˘∏˘Y π– »˘à˘dG ɢ«˘fÉ˘Ñ˘°SG ∫ɢ˘M hó˘˘Ñ˘ J ’h Ö©˘∏˘J å«˘M ,ᢰSOɢ°ùdG á˘Yƒ˘˘ªÛG ‘ Gó˘˘HG Iô˘˘jɢ˘¨˘ e øjÉà°ûæà°û«d ™e Góæ∏°ùjGh ójƒ°ùdG ™e ∑QɉódG .É°†jG ÖîàæŸG ¿EÉa ΩƒéædG øe áÑcƒc ¬cÓàeG ºZQh ó«°UôH ¬àYƒª› ‘ ådÉãdG õcôŸG πàëj ÊÉÑ°SE’G á«dɪ°ûdG GóædôjEG ∞∏N ,äÉjQÉÑe 5 øe •É≤f 9 .(5 øe 12) á«fÉãdG ójƒ°ùdGh (6 øe 13) IQó°üàŸG áHÉãà ɨjQ ‘ É«ØJ’ ™e É«fÉÑ°SG IGQÉÑe ó©Jh ¢ù«fƒZGQCG ¢ùjƒd ¬HQóŸh ôªMC’G Öîàæª∏d ïØdG AɢeO ∫ɢNOG ∫hɢM …ò˘dGh ,ᢢdɢ˘bE’ɢ˘H kÓ˘ °UCG Oó˘˘¡ŸG ∫ÉãeG Aɪ°SC’G ¢†©H áaÉ°VÉH ¬à∏«µ°ûJ ¤G IójóL ɢfƒ˘°Sɢ°ShGh ɢ«˘°SQɢZ ¢ùjƒ˘d ∫ƒ˘«˘fÉ˘Ñ˘°SG »˘˘ª˘ Lɢ˘¡˘ e hó˘fɢfô˘a ¿É˘µ˘e ∫hC’G π˘M ó˘bh ,hOGó˘dƒ˘°S ƒ˘˘Jô˘˘HhQ .øjQɪàdG AÉæK Ö«°UG …òdG ¢ùjQƒJ

ɪæ«H ,ÉHÉgP 13-ôØ°U ''âaÉ°ûfÉe''`dG ΩÉeG á∏«≤K áÑ°ùædÉH á«ØWÉY IGQÉÑe ‘ õ∏jh ≈∏Y É«µ«°ûJ π– Öîàæe π㪫°S …òdG õ¨«Z øjGQ ∞«°†ŸG º‚ ¤G ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ø∏YG Éeó©H IÒNC’G Iôª∏d √OÓH .É«dhO Ö©∏dG ¬dGõàYG ‹É◊G ø˘˘e ó˘˘jõŸG ᢢ jDhQ ÊÉŸC’G Qƒ˘˘ ¡˘ ˘ª÷G ô˘˘ ¶˘ ˘à˘ ˘æ˘ ˘jh ‘ ™àªŸG »eƒé¡dG AGOC’G ÖMÉ°U ¬ÑîàæŸ ±GógC’G ƒæjQÉe ¿É°S ≈∏Y Ωó≤àj …òdGh ,IÒNC’G IÎØdG Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ∞«æ°üJ ‘ Gõcôe 190 .¢ùeÉÿG õcôŸG É«fÉŸG πà– å«M ''ÉØ«a'' ±ƒ˘d º˘«˘cGƒ˘j ÊÉŸC’G Öî˘à˘æŸG ÜQó˘e ™˘˘a󢢫˘ °Sh §N ‘ »«fGQƒc øØ«ch √Rƒ∏c ±Ó°ShÒe »FÉæãdÉH óFÉ≤dG §°SƒdG »ÑY’ RôHG ÜÉ«Z ¢†jƒ©àd áeó≤ŸG º˘«˘Jh ô˘¨˘jÉ˘à˘°ûæ˘à˘jÉ˘Ø˘°T ¿É˘«˘à˘°SɢHh ∑’ɢH π˘jɢ˘µ˘ «˘ e »µ°ùdhOƒH ¢SÉcƒd ºLÉ¡ŸG ¤G áaÉ°VG »µ°SƒaQƒH Ò°†– ≈∏Y ±ƒd ÈLG Ée Gògh ,áHÉ°UE’G »YGóH ÜÉ©dC’G ™fÉ°U QhO Ö©∏d QójÉæ°T ófôH Ωô°†ıG .äɪé¡dG º«¶æJh äÉ˘Ñ˘î˘à˘æ˘ e ó˘˘jõ˘˘J ó˘˘b ,ᢢ°ùeÉÿG ᢢYƒ˘˘ªÛG ‘h ∫ÉM ‘ GÎ∏µfG øfi øe π«FGô°SGh É«JGhôch É«°ShQ É«fƒà°SGh GQhófG ΩÉeG É¡JÉjQÉÑe ‘ RƒØdÉH âë‚ .‹GƒàdG ≈∏Y É«fhó≤eh ádƒ÷G √òg ‘ …õ«∏µf’G ÖîàæŸG Ö©∏j ødh

º˘Lɢ¡˘ª˘∏˘d ɢ«˘°Sɢ°SG GQhO ∂«˘æ˘ «˘ ehO í˘˘æÁ ÉÃQh ™˘˘e ,ɢ˘µ˘ ∏˘ «˘ fG ’ƒ˘˘µ˘ «˘ f Öfɢ˘L ¤G ¬˘˘«˘ °ù«˘˘°S π˘˘jÈL ÖY’ ∫ÉãeG iôNC’G áHÉ°ûdG ô°UÉæ©dG ≈∏Y √OɪàYG ¿ƒ«d ºLÉ¡eh …ô°üf Òª°S ≥dCÉàŸG É«∏«°Sôe §°Sh .ÉÁõæH Ëôc ∫ɢM ‘ ÈcC’G ó˘«˘Ø˘à˘°ùŸG ɢ˘«˘ dɢ˘£˘ jG êô˘˘î˘ J ó˘˘bh ≈∏Y ™bƒàŸG ÉgRƒa ¿C’ É«fGôchCGh É°ùfôa âdOÉ©J IQGó°üdG ¤G ™HGôdG õcôŸG øe É¡©aÒ°S hQÉa QõL á˘à˘°ùH ≈˘eôŸG ∑O ø˘e ɢgƒ˘˘ª˘ Lɢ˘¡˘ e ø˘˘µ“ ∫ɢ˘M ‘ ∫ÉæŸG ó«©H hóÑj ’ ôeG Gògh ,πbC’G ≈∏Y ±GógCG RƒØH ÖdÉ£ŸG ÊhOÉfhO ƒJÈdG ÜQóŸG ∫ÉLQ øY ≈∏Y ®ÉØë∏d á«dÉ£jE’G áaÉë°üdG πÑb øe ¢†jôY .⁄É©dG π£H áÑ«g ÖîàæŸG OÉ≤àaG ºZQ á∏µ°ûe ôeC’G Gòg ¿ƒµj ødh ɢ˘cƒ˘˘∏˘ fɢ˘L Êɢ˘Ñ˘ ˘°SE’G ᢢ fƒ˘˘ ∏˘ ˘°Tô˘˘ H Ò¡˘˘ ¶˘ ˘d ¥QRC’G ƒª«°SÉe ÉHhQhG π£H ¿Ó«e §°Sh ÖY’h ÉJhÈeGR .áHÉ°UE’G »YGóH »æ«°ShÈeG .É«LQƒL ™e É«fGƒà«d Ö©∏J ,É¡æ«Y áYƒªÛG ‘h ¤G ɪ¡bÉÑ°S É«˘µ˘«˘°ûJh ɢ«˘fÉŸG É˘Ñ˘î˘à˘æ˘e π˘°UGƒ˘jh 13`H ¿’OÉ©àj å«M á©HGôdG áYƒªÛG ‘ IQGó°üdG ∂∏“ »àdG É«fÉŸC’ á«∏°†aG ™e ɪ¡æe πµd á£≤f ¥ôa ∞©°VG ™e É¡°VQCG ≈∏Y É¡Ñ©d ¤G ,πbG IGQÉÑe IQÉ°ùN »≤d ¿G ≥Ñ°S …òdG ƒæjQÉe ¿É°S áYƒªÛG

.Ohó◊G ó©HCG ¤G áFOÉg Ú«°ùfôØdG Ú©aGóŸG ¥GQhCG Oƒ˘˘Lh Ωó˘˘ ©˘ ˘d ¬˘˘ à˘ ˘Ñ˘ ˘«˘ ˘N ÚNƒ˘˘ ∏˘ ˘H ió˘˘ HCGh ¬LGƒf ¿G Éæ«∏Y'' :∫Éb PG ,¬jój ÚH IÒãc áÁƒég ,É櫪LÉ¡e RôHG øe áKÓK ¿hO øe ájƒ≤dG É°ùfôa ¿RƒcôØ«d ôjÉH) ÚfhQƒa …QófG §≤a Éæjód »≤H PG ¤G ó˘≤˘à˘ Ø˘ j ƒ˘˘gh ᢢeó˘˘≤ŸG §˘˘N ‘ Ö©˘˘∏˘ d (ÊÉŸC’G òæe äÉjQÉÑŸG ‘ ∑QÉ°ûj ⁄ ¬fC’ áHƒ∏£ŸG ájRƒ¡÷G .''ÚYƒÑ°SG πÑb ÊÉŸC’G …QhódG ∞bƒJ ¬˘˘«˘ Ñ˘ Y’ ᢢ«˘ Ñ˘ dɢ˘Z ¿C’ ÚNƒ˘˘∏˘ H Ωƒ˘˘ª˘ ˘g äOGORGh QGôZ ≈∏Y ,º¡àjófCG ™e A’óH Gƒdƒ– Ú«°SÉ°SC’G º˘«˘°ùcɢe »˘°Shô˘dG ƒ˘µ˘°Sƒ˘e ∑ɢJQÉ˘Ñ˘ °S §˘˘°Sh ÖY’ »°ùµdG ∂°ùàfhO QÉàNÉ°T »ªLɢ¡˘eh ƒ˘µ˘æ˘°ûà˘«˘æ˘«˘dɢc ™e π°üëj Ée º¡aG ’'' :»«HhQƒa …QófGh ∂«∏««H .''ájɨ∏d ≥∏≤e ôeCG Gògh ,ÚÑYÓdG A’Dƒg ÜÉ«Z ºZQ É°ùfôa á«MÉf áØ∏àfl QƒeC’G hóÑJh ∫ÉãeCG ,áØ∏àfl ÜÉÑ°SC’ á«°SÉ°SC’G Aɪ°SC’G øe OóY …Ôg …Ò«˘J ''…󢫢∏˘≤˘à˘dG'' »˘eƒ˘é˘ ¡˘ dG »˘˘Fɢ˘æ˘ ã˘ dG ∂jôJÉH §°SƒdG ÖY’ ¤G áaÉ°VG ,¬«¨jõjôJ ó«aGOh ´ÉaódG Ö∏bh ∫ƒ«fÉ°S »∏jh øÁC’G Ò¡¶dGh GÒ«a ¢VƒY ∂«æ«ehO ÜQóŸG øµd ,≠fƒ°ùeƒH ¿’G ¿ÉL ÜÉ°ûdG øjQ ºLÉ¡ªc Iójó÷G √ƒLƒdG ¢†©ÑH A’Dƒg Öîàæe ‘ ≥HÉ°ùdG ¬∏«eRh (ÉeÉY 21) ¿ÉjôH »ª«L .(ÉeÉY 24) É«fÉ°S …QÉcÉH Ò°ùchG ™aGóe ÜÉÑ°ûdG

:(Ü ± CG) -É«°Sƒ≤«f

É«fGôchCG hCG É°ùfôa ΩÉeCG áMÉàe á°UôØdG hóÑJ äÉ«Ø°üàdG ‘ á«fÉãdG áYƒªÛG áªb ≈∏Y ™HÎ∏d Iô˘µ˘d ᢫˘HhQhC’G ·C’G ¢SCɢc äɢ«˘Fɢ˘¡˘ f ¤G ᢢ∏˘ gDƒŸG ,2008 ΩÉY Gô°ùjƒ°Sh É°ùªædG É¡Ø«°†à°ùJ »àdG Ωó≤dG OÉà°SG'' ≈∏Y âÑ°ùdG Ωƒ«dG ¿É¡LGƒàj ÉeóæY ∂dPh .á«°ùjQÉÑdG ÊhO ¿É°S á«MÉ°V ‘ ''¢ùfGôa hO á˘Yƒ˘ªÛG Ö«˘Jô˘J Gó˘æ˘∏˘à˘µ˘°SG Öî˘à˘æ˘e Qó˘°üà˘jh ó«°UôdG ƒgh ,äÉjQÉÑe 6 øe á£≤f 12 ó«°UôH øµd É°ùfôah É«fGôchCG ¬µ∏“ …òdG •É≤ædG øe ¬æ«Y ¬∏©é«°S ɪ¡æe …CG Rƒa ¿EÉa Gòd ,äÉjQÉÑe 5 øe ÖîàæŸG ≈∏Y QƒeC’G Ö©°üjh ,IQGó°üdG ‘ GOôØæe 5 øe •É≤f 10 ∂∏Á …òdG ⁄É©dG π£H ‹É£jE’G QõL Öîàæe ádƒ÷G √òg ‘ ¬LGƒj ƒgh ,äÉjQÉÑe .™°VGƒàŸG hQÉa ∂«æ«ehO ¿ƒÁQ É°ùfôa ÜQóe ¿G ∫ƒ≤dG øµÁh √Ò¶f ¿ÓYG ó©H A»°ûdG ¢†©H AGó©°üdG ¢ùØæJ ¬˘˘«˘ ª˘ Lɢ˘¡˘ ˘e Rô˘˘ HCG ¿CG ÚNƒ˘˘ ∏˘ ˘H ≠˘˘ «˘ ˘dhCG ÊGô˘˘ chC’G ,áHÉ°UE’G »YGó˘H á˘Ñ˘≤˘JôŸG á˘¡˘LGƒŸG ø˘Y ¿ƒ˘Ñ˘«˘¨˘«˘°S »FÉæKh ƒµæ°ûàØ°T …QófG ÖîàæŸG óFÉb º¡°SCGQ ≈∏Yh ÜÉ°ûdGh ±hÈjQ »ZÒ°S Ωô°†ıG ∞««c ƒeÉæjO á˘∏˘«˘d π˘©˘é˘j ó˘b …ò˘dG ô˘eC’G ,»˘µ˘°ùØ˘«˘ ∏˘ «˘ e º˘˘«˘ JQG

IQÉ°ùÿG ó©H ÉcƒÑdG »ÑY’ √ƒLh ≈∏Y áë°VGh Iô°ù◊G

á«Hƒæ÷G ɵjôeCG QGôMCG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf

É«Ñeƒdƒc ‘ áÑ©°U áé«àæH §≤°ùj RQƒ«fƒL ÉcƒH

áWQh ‘ õjófC’G OÓH ájófCGh äÉÑîàæe

ôëÑdG iƒà°ùe ¥ƒa Ö©∏dG ∫ƒM ÉØ«ØdG QGôb øe Ö°†Z áë°U ¿CÉ°ûH ≥∏≤dG ¤EG óæà°ùj √QGôb ¿EG ‹hódG OÉ–’G ∫ƒ≤jh í£°S øY GkÒãc ™ØJôJ »àdG ∫hódG ™æe ¤EG ±ó¡jh ÚÑYÓdG ‘ äɢjQÉ˘ÑŸG á˘eɢbEG AGQh ø˘e Iõ˘˘«˘ e ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ø˘˘e ô˘˘ë˘ Ñ˘ dG .∫ÉÑ÷G ‹hódG OÉ–’G ‘ »Ñ£dG ´É£≤dG ¢ù«FQ ∑GQƒaO …ÒL ∫Ébh ‹hó˘˘ ˘dG OÉ–Ó˘˘ ˘d …ƒ˘˘ ˘æ˘ ˘ °ùdG ô“DƒŸG ∫ɢ˘ ˘ª˘ ˘ YCG ∫Ó˘˘ ˘N RÎjhô˘˘ ˘d ób Ióe ÚÑYÓdG øe ôeC’G Ö∏£àj'' Gô°ùjƒ°S 3649165706 äÉYÉØJQ’G ≈∏Y º∏bCÉà∏d ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ÚYƒÑ°SCG ¤EG π°üJ ¢VGôeCG øe ÉÑjô≤J ÚÑY’ á°ùªN πc øe óMGh ÊÉ©jh IÒѵdG ''.IÒѵdG äÉYÉØJQ’ÉH ≥∏©àJ ɢ«˘Ø˘«˘dƒ˘Hh ɢ«˘Ñ˘ eƒ˘˘dƒ˘˘c ø˘˘e π˘˘c ™˘˘æ˘ e QGô˘˘≤˘ dG Gò˘˘g »˘˘æ˘ ©˘ «˘ °Sh ¿ÉµeEÉH ¿ƒµj ød ɪæ«H É¡ª°UGƒY ‘ äÉjQÉÑŸG Ö©d øe QhOGƒcE’Gh ᢢeɢ˘b’E §˘˘£˘ î˘ J âfɢ˘c å«˘˘ M ƒ˘˘ cRƒ˘˘ c ‘ äɢ˘ jQɢ˘ ÑŸG Ö©˘˘ d hÒH .á∏Ñ≤ŸG ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ É¡JÉjQÉÑe ‹hódG OÉ–’G ∫hódG ∂∏J ‘ Ωó≤dG Iôc øY ¿ƒdhDƒ°ùŸG º¡JGh ᢢ«˘ æ˘ «˘ JÓ˘˘dG ɢ˘µ˘ jô˘˘eCG ‘ iȵ˘˘ dG ᢢ jhô˘˘ µ˘ ˘dG iƒ˘˘ ≤˘ ˘dG Iɢ˘ Hɢ˘ ëà º˘gQGô˘°VCG ø˘e É˘à˘µ˘à˘°TG ɢe IOɢY Úà˘∏˘dG π˘jRGÈdGh Úà˘˘æ˘ LQC’ɢ˘c å«˘M õ˘jó˘fC’G ∫É˘Ñ˘ L ‘ ™˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dG IQhÉÛG ∫hó˘˘dG Ωɢ˘eCG Ö©˘˘∏˘ d .GÒãc Úé°ùcC’G ä’ó©e ¢†ØîæJ ‘ äÉjQÉÑŸG áeÉbEG ™æª«°S ÉØ«ØdG ¿Éc ¿EG ¬fEG ∫hódG √òg ∫ƒ≤Jh ™˘æ˘e ¬˘H Qó˘é˘«˘a ô˘ë˘Ñ˘dG í˘£˘°S ø˘Y GÒã˘c ™˘Ø˘Jô˘J »˘à˘dG ≥˘˘Wɢ˘æŸG .IOhÈdG hCG IQGô◊G Iójó°T AGƒLCG ‘ ΩÉ≤J »àdG äÉjQÉÑŸG É«≤jôaEG ‘ Ö©∏dG øY ∞bƒàdG ¿PEG ÉæH Qóéj'' É«°SQÉL ∫Ébh AGƒ¡∏d äÉØ«µe ™°Vh Éæ«∏Y ¿ƒµjh IQGô◊G ójó°T ƒ÷G å«M .IOhÈdG ójó°T ƒ÷G ¿ƒµj å«M èjhÔdG ‘ hCG äGOÉà°S’G πNGO

:(RÎjhQ) -ɪ«d

OÉ–’G QGôb ¿EG á«°VÉŸG á∏«∏dG É«°SQÉL ¿’BG hÒH ¢ù«FQ ∫Éb ‘ á«dhódG äÉjQÉÑŸG Ö©d ™æà (ÉØ«ØdG) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG áaÉ≤˘ã˘dɢH ô˘KCɢà˘e ô˘ë˘Ñ˘dG í˘£˘°S ø˘Y GÒã˘c ™˘Ø˘Jô˘J »˘à˘dG ≥˘WɢæŸG .¢Sô£¨àeh á«HhQhC’G .ÉHhQhCÉH ôKCÉàe QGô≤dG Gòg'' á«Øë°U äÉëjô°üJ ‘ ±É°VCGh øe ó©HCG ⁄É©dG ¿hôj ’ QGô≤dG GhòîJG øjòdG ¢SÉædG A’Dƒg ''.º¡fGó∏H OhóM AÉ©HQC’G Ωƒj ¢VÉN ¢ù«dGQƒe ƒØjG »Ø«dƒÑdG ¢ù«FôdG ¿Éch øe äÉÄŸG ΩÉeCG á≤«bO ÚKÓãd É¡æe πc äÉjQÉÑe çÓK »°VÉŸG 3600 QGó≤à ™ØJôJ »àdG RÉH’ ᪰UÉ©dG ‘ á°ùªëàŸG Ògɪ÷G .ôëÑdG í£°S iƒà°ùe øY Îe äɢjQÉ˘ÑŸG 󢩢H Ú«˘Ø˘ ë˘ °ü∏˘˘d äɢ˘ë˘ jô˘˘°üJ ‘ ¢ù«˘˘dGQƒ˘˘e ∫ɢ˘bh ¿EG ᪰UÉ©dG ‘ Ωó≤dG Iôc äGOÉà°SG ÈcCG ‘ ⪫bCG »àdG çÓãdG ’ ∫hO AɪYR º¡æ«H øe á«Hƒæ÷G ɵjôeCG ∫hO øe ójó©dG AɪYR Gƒ˘ª˘YO ó˘b …Gƒ˘LhQhCGh Úà˘æ˘LQC’ɢc ô˘ë˘Ñ˘dG í˘£˘°S ø˘˘Y ™˘˘Ø˘ Jô˘˘J .õjófC’G ∫ÉÑL ‘ ™≤J »àdG ∫hódG ∞bƒe É«≤jôaEG ܃æL ¢ù«FôH É≤M’ π°üJCG ±ƒ°S'' ¢ù«dGQƒe ∫Ébh ∞«°†à°ùà°Sh ''.É°†jCG ¬ªYO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe Ú≤j ≈∏Y ÉfCGh .πÑ≤ŸG ΩÉ©dG á∏Ñ≤ŸG ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f É«≤jôaEG ܃æL ¢ù«˘FQ ô˘JÓ˘˘H Ö«˘˘°S ¤EG iƒ˘˘µ˘ °T QhOGƒ˘˘cE’G ᢢeƒ˘˘µ˘ M â∏˘˘°SQCGh ≈∏Y äÉjQÉÑŸG ™æe QGôb É¡«a ∞°üJ Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ∫OÉY ÒZ'' ¬fCÉH ôëÑdG í£°S øY GÒ k ãc ™ØJôJ »àdG ÖYÓŸG .''…ô°üæYh

.RÉjO ∫É«fGO ™aGóŸG øe ÉC £N ôKG ¬˘≤˘jô˘Ø˘d Êɢã˘dG ±ó˘¡˘dG õ˘˘jÒH ±É˘˘°VG ¢ùjQƒJ »∏«æcÉe øe Iôjô“ ≈≤∏J ¿CG ó©H á£bÉ°S IôµdG ™°Vhh ´ÉaódG É¡H ¥ÎNG ɢjOɢHƒ˘H hó˘˘dG π˘˘jó˘˘Ñ˘ dG ¢SQÉ◊G ¥ƒ˘˘a ø˘˘e ÚHhQ πé°ùj ¿G πÑb √Éeôe øY Ωó≤àŸG á∏cQ øe ≥jôØ∏d ådÉãdG ±ó¡dG ¢Sƒà°SÉH .64 á≤«bódG ‘ IôM Úaó˘¡˘H ¢Sƒ˘à˘fɢ°S ≈˘∏˘Y ƒ˘«Áô˘L Rɢ˘ah ‘ á°üdÉN á«∏jRGôH á¡LGƒe ‘ A»°TÓd π˘˘Ñ˘ ˘b Qhó˘˘ dG Üɢ˘ gP ø˘˘ e iô˘˘ NC’G IGQɢ˘ ÑŸG .AÉ©HQC’G Ωƒj ádƒ£Ñ∏d »FÉ¡ædG

.Ö©∏ŸG §°Sh ‘ √OƒLh ∫GÔL OÉà°SG ‘ ™é°ûe ∞dCG 45 ó°ûàMG IGQÉ˘ÑŸG á˘jGó˘H ø˘e äɢYɢ°S π˘Ñ˘b Qó˘æ˘à˘ fɢ˘°S ¬à˘dhÉfi Aɢæ˘KG ɢ«˘Ñ˘eƒ˘dƒ˘c π˘£˘H Ió˘gɢ°ûŸ ‘ ¢ùjQhOÉJÈ«d ¢SCÉc »FÉ¡f ¤G Oƒ©°üdG .ádƒ£ÑdG ‘ ¬d ácQÉ°ûe ∫hG ó©H áeó°üH âÑ«°UCG Ògɪ÷G øµdh ɪ˘°ùj󢫢d ƒ˘∏˘HɢH ∫ƒ˘M ɢeó˘æ˘Y á˘≤˘«˘bO 27 ¤G á«°Vô©dG ƒ«°S’ÉH ƒéjQOhQ Iôjô“ »æ«àæLQC’G ≥jôØdG ™°†«d ∑ÉÑ°ûdG πNGO ¢Uô˘a Ió˘Y õ˘˘jÒÑ˘˘d â뢢«˘ JG .ᢢeó˘˘≤ŸG ‘ ¬≤jôØd ∫OÉ©àdG ∑Qój ¿G πÑb π«é°ùà∏d

:(RÎjhQ) -ÉJƒcƒc

ø˘e »˘Ñ˘eƒ˘dƒ˘µ˘dG ɢJƒ˘cƒ˘c ≥˘jô˘˘a ø˘˘µ“ ≈∏Y 1-3 RƒØdG ¤G ±ó¡H √ôNCÉJ πjƒ– IGQÉ˘Ñ˘e ‘ »˘˘æ˘ «˘ à˘ æ˘ LQC’G RQƒ˘˘«˘ fƒ˘˘L ɢ˘cƒ˘˘H ádƒ£H ‘ »FÉ¡ædG πÑb QhódG øe ÜÉgòdG ‘ ∫É£HC’G ájófCÓd ¢ùjQhOÉJÈ«d ¢SCÉc á˘∏˘«˘∏˘ dG Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d ᢢ«˘ Hƒ˘˘æ÷G ɢ˘µ˘ jô˘˘eCG õjÒH ¢SÓH »ªæÑdG ºLÉ¡ŸG ¿Éc .á«°VÉŸG Úaóg πé°Sh ÉcƒH ´Éaód êÉYRG Qó°üe ≥jôØ˘dG Üɢ©˘dG ™˘fɢ°U π˘°ûa ɢª˘æ˘«˘H Ú©˘FGQ äÉ˘Ñ˘KG ‘ »˘ª˘∏˘«˘µ˘jQ ¿É˘ehQ »˘˘æ˘ «˘ à˘ æ˘ LQC’G

ƒæ«∏aƒfh …Ò«fGQ øe CGóÑJ »°SGôµdG áÑ©d ≈∏Y …OÉædG ™bƒŸ äÉëjô°üJ ‘ ∫Ébh .èFÉàædG ∞©°V ºZôH Iô≤à°ùe »Ñ«°SƒL ∫OÉHh .''ÉjQhóÑeÉ°S ‘ »Ñ∏b øe á©£b ∑ôJCÉ°S'' :âfÎfE’G :∫ɢbh á˘Ñ˘«˘£˘dG ô˘Yɢ°ûŸG π˘«˘≤˘à˘°ùŸG ¬˘HQó˘e ɢjQhó˘Ñ˘eɢ°S ¢ù«˘˘FQ ɢ˘JGQƒ˘˘e ΩÉb .ƒæ˘«˘∏˘aƒ˘æ˘d ≥˘«˘ª˘©˘dG ɢfô˘µ˘°T Ωó˘≤˘f .Ió˘jó˘L Iô˘eɢ¨˘e ¿B’G CGó˘Ñ˘à˘°S'' ¢Sƒàæaƒj ÖjQóàH ôNB’G ƒg ƒæ«∏aƒf º°SG §ÑJQGh ''.Éæg á©FGQ AÉ«°TCÉH ÖjQóJ ¤ƒàj ¿CG âëLQ ᩪ÷G Ωƒ«dG á«aÉë°üdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H øµd øY πjhÉbCG ó©H É¡ª°SG πªëj …òdGh ƒæjQƒJ áæjóe ‘ ôNB’G ≥jôØdG ÜQó˘e …QGõ˘Jɢe Îdhh ¿CGh »˘°ùJɢ«˘ H …O Êɢ˘«˘ L ¬˘˘HQó˘˘e π˘˘«˘ MQ Üô˘˘b π˘«˘MQ hó˘Ñ˘jh .ɢjQhó˘Ñ˘eɢ°S ÖjQó˘à˘d kGó˘≤˘Y π˘©˘Ø˘dɢH ™˘bh ó˘b ɢ˘æ˘ «˘ é˘ jQ ΩÓYEG πFÉ°Sh ∫ƒ≤Jh ɵ«°Th É£fÓWG ÖjQóJ øY ƒfGƒàf’ƒc ƒfÉØ«à°S ƒeÒdÉH ∫ÉbCGh .¥ôØdG óMCG ™e π©ØdÉH kGó≤Y ™bh ób ¬fEG :á«dÉ£jEG º°SƒŸG »HhQhC’G OÉ–’G ¢SCÉc ‘ ¬fɵe õé◊ É£fÓWG ≥Ñ°S …òdG ¬æµd »°VÉŸG (¿É°ù«f) πjôHCG ‘ ÚdhOƒL ƒµ°ù«°ûfGôa ¬HQóe πÑ≤ŸG .…QhódG ‘ ÚJÒNC’G ÚJGQÉÑŸG ‘ ≥jôØdG IOÉ«≤d √OÉYCG

:(RÎjhQ) -ƒfÓ«e

Îdhhh ɢeQɢH …Oɢ˘f ±ƒ˘˘Ø˘ °U ø˘˘Y …Ò«˘˘fGQ ƒ˘˘jOhÓ˘˘c π˘˘«˘ MQ ¿É˘˘c »˘°SGô˘µ˘dG á˘Ñ˘©˘∏˘d ¥Ó˘£˘f’G IQɢ°TEG á˘HɢãÃ É˘jQhó˘Ñ˘eɢ°S ø˘Y ƒ˘æ˘ «˘ ∏˘ aƒ˘˘f Ωó≤dG Iôc ‘ º°Sƒe πc ájÉ¡f ‘ ÚHQóŸG ⁄ÉY ‘ ájó«∏≤àdG á«≤«°SƒŸG …òdG ÉeQÉH ÖjQóJ øe ¢ù«ªÿG ¢ùeCG …Ò«fGQ ∫É≤à°SGh .á«dÉ£jE’G QÉѵdG §°Sh AÉ≤ÑdG ¤EG √OÉbh »°VÉŸG (•ÉÑ°T) ôjGÈa ‘ ¬H ≥ëàdG »˘˘à˘ «˘ °S ΰù°ûfɢ˘e ≥˘˘jô˘˘a ‘ ô˘˘Zɢ˘°ûdG ÜQóŸG Ö°üæà ¬˘˘ª˘ °SG §˘˘Ñ˘ ˘JQGh ájõ«∏‚E’G Iôµ∏d …Ò«fGQ πÑb øe ø∏©ŸG Ö◊G ºZôH øµd .…õ«∏‚E’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ äQÉK äÉ桵J ¿EÉa »°ù∏«°ûJ ÖjQóJ ¬d ≥Ñ°S å«M áLQódG ¤EG »bΟG ¢Sƒàæaƒj ÖjQóJ ¬«dƒJ á«fɵeEG ∫ƒM á«dÉ£jE’G ‹É˘£˘jE’G Öî˘à˘ æŸG ÜQó˘˘eh ¬˘˘HQó˘˘e ¢†aQ 󢢩˘ H π˘˘Ñ˘ ≤ŸG º˘˘°SƒŸG ¤hC’G »°ùfôØdG ádÉ≤à°SÉH ÓN …òdG Ö°üæŸG π¨°T »Ñ«d ƒ∏«°ûJQÉe ≥HÉ°ùdG º°SGƒe á°ùªN ó©H ÉjQhóÑeÉ°S ÖjQóJ ƒæ«∏aƒf ∑ôJh .¿É°ûjO ¬«jójO


11

»°VÉjôdG

sport

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

2

June

2007 - Issue

no

(539)

sport@alwatannews.net

:¢ShQÉZ ¿’hQ

º°ùàÑJ ¢ûà«aƒµfÉjh ..¬àgõf π°UGƒj QQó«a :(Ü ± CG) -¢ùjQÉH

¢ûà«aƒµfÉj Éæ«∏j á«Hô°üdG

QQó«a ¬«LhQ …ô°ùjƒ°ùdG

.á°VÉjôdG √òg øe Q’hO ¿ƒ«∏e ≈∏Y ójõj Ée âѵJQG ¿CG ó©H á≤«bO 75 ióe ‘ Éf ‹ äô°ùNh (13) §˘˘≤˘ a ∞˘˘°üæ˘˘dG π˘˘Hɢ˘≤˘ e kGô˘˘°Tɢ˘Ñ˘ e Cɢ £˘ N 26 .É¡à°ùaÉæŸ ∫ƒµ«f ᫵«°ûàdG âÑ∏¨J ,kÉ°†jCG ådÉãdG QhódG ‘h ɢà˘æ˘eɢ°S ᢫˘ dGΰSC’G ≈˘˘∏˘ Y ᢢ°SOɢ˘°ùdG ɢ˘aƒ˘˘°ùjó˘˘jɢ˘a á«dÉ£jE’Gh ,4-6h 4-6 øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG Qƒ°Sƒà°S ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y Iô˘°ûY ᢩ˘ °Sɢ˘à˘ dG ÚHQɢ˘Z ɢ˘fɢ˘«˘ Jɢ˘J .ôØ°U-6h 3-6 hQƒdG øgƒc ÊÉØ«à°S á«fÉãdG Éaƒ°ûJƒàfÉg Ó««fGO á«cÉaƒ∏°ùdG â¨∏Hh ɢ¨˘dhG ᢫˘°Shô˘dG ≈˘∏˘Y ɢgRƒ˘Ø˘H ådɢã˘dG Qhó˘˘dG Iô˘˘°ûY .3-6h (6-8) 6-7 Éaƒµ°ûJƒH

ÊCGh kÉ°Uƒ°üN º°ùàHG ’ GPÉŸ .»à«°üî°T »g √òg »˘à˘dG ᢢYƒ˘˘ªÛG ¿CGh Ωƒ˘˘«˘ dG I󢢫˘ L ᢢ£˘ ≤˘ f â≤˘˘≤˘ M çóëàŸGh AÉbó°UCGh IÉYQh ∫ɪYCG π«ch øe »æ≤aGôJ ‘ è˘˘«˘ é˘ ˘°†dG IQɢ˘ KEG ᢢ LQó˘˘ d ìGõŸG Ö– ,»˘˘ ª˘ ˘°Sɢ˘ H .''äÉLQóŸG OƒLh …CG ¿hô°û©dG ôeÉH π«Ñ«°S ájƒ°ùªædG âdGRCGh ≈∏Y ÉgRƒØH ådÉãdG QhódG øe äÉ«æ«°üdG äÉcQÉ°ûª∏d ‘ ¤hCG á˘Ø˘æ˘ °üŸGh Iô˘˘°ûY ᢢ°SOɢ˘°ùdG ɢ˘f ‹ ø˘˘gô˘˘NBG .3-6h 4-6 ÉgOÓH ™HQ ≠∏ÑJ á«æ«°U ∫hCG (kÉeÉY 25) Éf ‹ âfÉch ¿hó∏ÑÁh ‘ ∂dPh iȵdG ä’ƒ£ÑdG ióMEG »FÉ¡f ó°ü– kÉ°†jCG á«æ«°U ∫hCGh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ájõ«∏‚E’G

ÜÉ≤dCG 3 ¿B’G ≈àM â≤≤M å«M ΩÉ©dG Gòg äÉÑYÓdG ÖYÓŸ á¡HÉ°ûŸG á«HGÎdG ¢VQC’G ≈∏Y É¡æe ¿ÉæKG (ɢ˘ehQh ᢢ«˘ µ˘ jô˘˘eC’G ¿ƒ˘˘à˘ °ùdQɢ˘°ûJ) ¢ShQɢ˘Z ¿’hQ ≈∏Y âfÉc ¿CG ó©H ,ájóæ∏jRƒ«ædG ófÓchCG ‘ ôNB’Gh ‘ á«dÉààe ºFGõg 9 ôKEG á°VÉjôdG √òg ∑ôJ ∂°Th (Qɢ˘jBG) ƒ˘˘jɢ˘ eh (•É˘˘ Ñ˘ ˘°T)ô˘˘ jGÈa ÚH ∫hC’G Qhó˘˘ dG .2006

∂°Th ≈˘∏˘Y π˘©˘Ø˘dɢH âæ˘c'' :á˘∏˘Fɢb Ωƒ˘«˘dG â≤˘∏˘Yh πª– ™«£à°SG ’ ÊC’ áÑ©∏dG á°SQɇ øY ∞bƒàdG .''πµ°ûdG Gò¡H ºFGõg ,´É˘£˘≤˘fG ¿hO Iô˘ª˘à˘°ùŸG ɢ¡˘à˘eɢ°ùà˘HG ÜÉ˘Ñ˘°SCG ø˘˘Yh .kɪFGO áMôe ƒL ‘ ¿ƒcCG ¿CG ∫hÉMCG'' :áMRÉe âdÉb

.(2-7) 6-7h ᢢeɢ˘°ùà˘˘HG â∏˘˘°UGƒ˘˘ J ,äGó˘˘ «˘ ˘°ùdG äɢ˘ °ùaɢ˘ æ˘ ˘e ‘h É¡fCÉH áahô©ŸGh á©HGQ áØæ°üŸG ¢ûà«aƒµfÉj á«Hô°üdG ™«˘£˘à˘°ùJ’ »˘à˘dG äG󢫢°ùdGh ∫ɢLô˘dG ÚH I󢫢Mƒ˘dG .±hô¶dG Ö©°UCG ‘ ≈àM áeÉ°ùàH’G √òg AÉØNG áÑ˘©˘°üdG äÉ˘Ñ˘≤˘©˘dG ió˘MEG ¢ûà˘«˘aƒ˘µ˘fɢj â£˘î˘Jh á˘æ˘eɢã˘dG ¢ùeɢ«˘dh ¢Sƒ˘æ˘«˘a ᢫˘µ˘ jô˘˘eC’ɢ˘H ᢢ∏˘ ã˘ ª˘ àŸG QhódG ‘ ¬LGƒà°S »gh ,1-6h 6-4h 4-6 øjô°û©dGh áãdÉãdG É˘Ø˘«˘«˘à˘æÁO É˘æ˘«˘∏˘jG ᢫˘°Shô˘dG »˘Fɢ¡˘æ˘dG ø˘ª˘K ᫢°ùfô˘Ø˘dG hCG 2004 Ωɢ©˘dG á˘∏˘£˘H á˘˘Ø˘ «˘ °Uhh Iô˘˘°ûY .Iô°ûY áæeÉãdG ‹ƒJQÉH ¿ƒjQÉe Rô˘˘HCG ió˘˘MEG (kɢ eɢ˘ Y 22) ¢ûà˘«˘aƒ˘µ˘fɢj Èà˘˘©˘ Jh

∞æ°üŸG QQó«a ¬«LhQ …ô°ùjƒ°ùdG ágõf â∏°UGƒJ Iô˘µ˘ d ᢢMƒ˘˘à˘ ØŸG ɢ˘°ùfô˘˘a ᢢdƒ˘˘£˘ H ‘ ⁄ɢ˘©˘ dG ‘ ∫hCG Êɢ˘ ˘ K ,¢ShQɢ˘ ˘ Z ¿’hQ ÖYÓ˘˘ ˘ ˘e ≈˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ Y Üô˘˘ ˘ ˘°†ŸG ᢢ eɢ˘ °ùà˘˘ HG ∂dò˘˘ ch ,iȵ˘˘ dG ™˘˘ ˘HQC’G ä’ƒ˘˘ ˘£˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG øªK) ™HGôdG QhódG ɨ∏Hh ¢ûà«aƒµfÉj Éæ«∏j á«Hô°üdG .(»FÉ¡ædG ≈∏Y QQó«a RÉa ,ᩪ÷G ¢ùeCG ådÉãdG QhódG ‘ ôØ°U-6h 3-6h 2-6 »°ûJGQÉà˘°S ƒ˘à˘«˘Jƒ˘H ‹É˘£˘jE’G »æLƒj π«FÉî«e »°ShôdG πÑ≤ŸG QhódG ‘ ¬LGƒ«°Sh 2003 Ωɢ˘Y π˘˘£˘ H ≈˘˘∏˘ Y Ö∏˘˘¨˘ J …ò˘˘dG ô˘˘°ûY ådɢ˘ ã˘ ˘dG 7-6 ô°ûY ™HÉ°ùdG hôjÒa ¢SƒdQÉc ¿GƒN ÊÉÑ°SC’G .2-6h 2-6h (3-7) 6-7h (7-3) πÑ≤ŸG ¬°ùaÉæe Ωõg ¿CG ≥Ñ°S …òdG QQó«a óéj ⁄h É¡æe ¿ÉàæKG Iô°TÉÑe äÉ¡LGƒe 9 ‘ äGôe 9 »æLƒj »àdG çÓãdG äÉjQÉÑŸG ‘ ôcòJ áHƒ©°U ,2007 ΩÉY ΩÉeCG áãdÉãdG áYƒªÛG AÉæãà°SÉH ¿B’G ≈àM É¡°VÉN êÉàMG å«M ÊÉãdG QhódG ‘ ¿ƒ«°SG …Ò«J »°ùfôØdG .2-6h 1-6 Ú«dhC’G ≈¡fCG ¿CG ó©H π°UÉa •ƒ°T ¤EG πµjÉe »µjôeC’G ≈°übCG …òdG QQó«a ™£à°ùj ’h ≈∏Y ºµ◊G ,∫hC’G QhódG ‘ 4-6h 2-6h 4-6 π°SGQ GPEG Ée áaô©e Ö©°üdG øe'' :∫Ébh ,¿B’G ≈àM ¬FGOCG ≈∏Y âÑ©d ∫hC’G QhódG IGQÉÑe .AGOC’G ‘ Ωó≤JG âæc ‘ á«fÉãdG ⪫bCGh ,(QÉ£eC’G ÖÑ°ùH) Úeƒj ióe .''(QÉ£eC’G â–h kAÉ°ùe) kÉ°†jCG áÑ©°U ±hôX ⁄ .᢫˘©˘«˘Ñ˘W IGQÉ˘Ñ˘e ∫hCG âÑ˘©˘d Ωƒ˘˘«˘ dG'' ±É˘˘°VCGh Gòg ,Ió«L ∫ÉM ‘ ÊCÉH ô©°TCGh áYƒª› …CG ô°ùNCG .''¿B’G ¬dƒb ™«£à°SG Ée πc ¿GƒN »æ«àæLQC’G »FÉ¡ædG øªK ¤EG kÉ°†jCG πgCÉJh ¿Ó«°SÉa ¬«LhQ QGhOEG »°ùfôØdG ≈∏Y √RƒØH ƒcÉfƒe ∞«jQófG Qƒ¨jG »°ShôdG ≠∏H ɪ«a ,4-6h 2-6h 4-6 ƒ°SÉe ¢S’ƒµ«f »∏«°ûàdG ≈∏Y ¬Ñ∏¨àH ådÉãdG QhódG ƒ«JÉe …Ôg ∫ƒH »°ùfôØdGh ,5-7h 3-6h 6-3h 3-6 1-6h 4-6h 6-3 ¿ƒª«°S π«L ¬æWGƒe ÜÉ°ùM ≈∏Y

∫Éæ°SQBG ™e √AÉ≤H ócDƒj ⁄ …Ôg :(Ü ± CG) -∫ƒ«°S

…Ôg …Ò«J ∫Éæ°SQG …OÉfh Ωó≤dG Iôµd É°ùfôa Öîàæe ºLÉ¡e ≈°TÉ– ø˘Y çó˘ë˘à˘J äɢ©˘Fɢ°T §˘°Sh ‹É◊G ¬˘≤˘jô˘a ™˘e ¬˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe ∫ƒ˘˘M ΩÓ˘˘µ˘ dG .‹É£jE’G ¿Ó«eÎfG hCG ÊÉÑ°SE’G áfƒ∏°TôH ¤EG ¬dÉ≤àfG á«fɵeEG º°SƒŸG ∫Éæ°SQG ¿GƒdG øY ™aGó«°S ¿Éc Ée GPEG ∫GDƒ°S ≈∏Y OQ ‘ …Ôg ∫Ébh ióME’ êhôj å«M ∫ƒ«°S ‘ √ó≤Y ‘Éë°U ô“Dƒe ∫ÓN ∂dPh πÑ≤ŸG ¿ƒaô©J ,IóY äGôe ∫GDƒ°ùdG Gòg ≈∏Y âHhÉL ¿CGh ≥Ñ°S'' :á«°VÉjôdG ™∏°ùdG ≈∏Y kGòNCG IÒNC’G áfhB’G ‘ ∫Éæ°SQG ó≤àfG …Ôg ¿Éch .''ÜGƒ÷G kGó«L .IÈîH ¿ƒ©àªàj QÉÑc ÚÑY’ ™e óbÉ©àdG ΩóY ¬«a ÚdhDƒ°ùŸG ¥ÉH …Ôg ¿CÉH kGQGôµJh kGQGôe ô¨æ«a Ú°SQG »°ùfôØdG ∫Éæ°SQG ÜQóe ócCGh ºLÉ¡ŸG ¿CG ¤EG äQÉ°TCG á«fÉÑ°SE’G ∞ë°üdG øµd ,Êóæ∏dG …OÉædG ±ƒØ°U ‘ .áfƒ∏°TôH ™e äÉ°VhÉØe iôLCG »°ùfôØdG ¿Ó«eÎfG á«f øY ´ƒÑ°SC’G Gòg kÉ°†jCG á«fÉ£jÈdG ∞ë°üdG âKó–h ¿ƒ«∏e 29 ƒëf) »æ«dΰSEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 15 πHÉ≤e …Ôg ™e óbÉ©àdG .(Q’hO »FÉ¡f ≠∏H ¬fCÉH kɪ∏Y âFÉØdG º°SƒŸG ¢VÉaƒdG ‹ÉN êôN ∫Éæ°SQG ¿CG ôcòj πM ÚM ‘ ,»°ù∏°ûJ ΩÉeCG ô°ùNh áaÎÙG ájõ«∏‚E’G ájófC’G á£HGQ ¢SCÉc .π£ÑdG óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe øY ÒÑc ¥QÉØH …QhódG ‘ kÉ©HGQ

∫ƒ°S ᪰UÉ©dG ‘ »ØjEG ájQƒµdG ܃ÑdG ᪂ ÖfÉL ¤EG ∞≤j …Ôg

¬≤jôa ™LGôJ ó©H √OÓH Öîàæe Ωƒ∏j »µjƒc

∫É£HC’G …QhO Ö≤d πªëj »Jƒ∏«°ûfCG

√ó≤Y OóÁ »Jƒ∏«°ûfCG .2003 ΩÉY

:(Ü ± CG) -ƒfÓ«e

ÓFÉb √ó≤Y ójó“ ≈∏Y »Jƒ∏«°ûfG ≥∏Yh ó«©°S ÉfCG ,‹G áÑ°ùædÉH GóL ΩÉg Ωƒj ¬fEG'' GPGh .»à∏FÉY OGôaCG ÚH ÊCÉc ô©°TCGh Éæg GóL ™jô°S ¥ÉØJG ¤G ∫ƒ°UƒdG øe Ωƒ«dG É浓 RhÉéàJ …OÉædG Gòg ™e äÉbÓ©dG ¿C’ ∂dòa .''á«æ¡ŸG Ohó◊G Ö≤˘˘ ∏˘ ˘H ɢ˘ fô˘˘ Ø˘ ˘X º˘˘ ˘°SƒŸG Gò˘˘ ˘g'' π˘˘ ˘°UGhh Oó˘L ≥˘jô˘Ø˘dG ¿C’ ∫ɢ˘£˘ HC’G …QhO ᢢ≤˘ Hɢ˘°ùe ÉgÉæ≤≤M »àdG áÄ«°ùdG èFÉàædG ºZQ »H á≤ãdG …CG ‘ âæc ƒdh .ÊÉãdG øjô°ûJ Ȫaƒf ‘ .''ôNBG ÜQóe øY åëH ¿Éµd ôNBG ≥jôa »˘eɢY ÚH ¿Ó˘˘«˘ e ‘ »˘˘Jƒ˘˘∏˘ «˘ °ûfG Ö©˘˘dh …QhO á≤HÉ°ùe Ö≤d ¬©e ≥≤Mh 1992h 1987 Ö≤dh ,1990h 1989 »˘eɢY ɢ˘HhQhG ∫ɢ˘£˘ HG .1992h 1988 »eÉY »∏ÙG …QhódG

¿Ó˘«˘e ÜQó˘e »˘Jƒ˘˘∏˘ «˘ °ûfG ƒ˘˘dQɢ˘c Oó˘˘e ÉHhQhG ∫É£HG …QhO á≤HÉ°ùe π£H ‹É£jE’G ƒ«fƒj 30 ≈àM ≥jôØdG ™e √ó≤Y Ωó≤dG Iôµd ¿É«H ‘ ÒNC’G ôcP Ée Ö°ùM ,πÑ≤ŸG ¿GôjõM .¢ù«ªÿG ¢ùeG ∫hCG √Qó°UG ÖjQó˘J (ɢeɢ˘Y 47) »˘Jƒ˘∏˘«˘°ûfG º˘∏˘à˘ °SGh òæe √OÉbh 2002-2001 º°Sƒe ∫ÓN ¿Ó«e ÉHhQhG ∫É£HG …QhO á≤HÉ°ùe Ö≤d ¤G É¡æ«M ¬˘≤˘jô˘a Üɢ°ùM ≈˘˘∏˘ Y 2003 Úà˘˘Ñ˘ °Sɢ˘æ˘ e ‘ ≈˘˘∏˘ Y ‹É◊G Ωɢ˘©˘ dGh ,¢Sƒ˘˘à˘ æ˘ aƒ˘˘ j ≥˘˘ Hɢ˘ °ùdG .…õ«∏µfE’G ∫ƒHôØ«d ÜÉ°ùM Ö≤˘∏˘H …QOÉ˘Ñ˘eƒ˘∏˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG ™˘e êƒ˘J ɢª˘c ádƒ£Hh 2003 ΩÉY á«HhQhC’G ôHƒ°ùdG ¢SCÉc á«∏ÙG ¢SCɵdGh 2004 ΩÉY »∏ÙG …QhódG

øe á∏°ù∏°S øe ÊÉ©f ÉæfCG øe ºZôdG ≈∏Y'' ±É°VCGh ¢SÉ°SG ¿Éc ≥jôØdG Gòg ¿G ’G º°SƒŸG Gòg äÉHÉ°UE’G ÚÑ˘˘Y’ ɢ˘æ˘ jó˘˘d ¿G ìƒ˘˘°Vƒ˘˘H ∞˘˘°ûµ˘˘j ∂dPh Ö à˘ ˘æŸG •ƒ¨°†dG IOÉjõd iOCG ¬°ùØf âbƒdG ‘ ¬æµdh øjõ«‡ ''.É°†jG Éæ«∏Y ÊÉÑ°SE’G Öîàæª∏d á«°ùæ∏H »ÑY’ øe áà°S º°†fGh á«HhQhC’G ·C’G äÉ«Ø°üJ ‘ ÚàeOÉ≤dG ¬«JGQÉÑe ‘ áKÓK º°†fG ɪæ«H øjÉà°ûæàî«dh É«ØJ’ ΩÉeG 2008 .≥jôØ∏d ójQóe ∫ÉjQ øe ¿ÉæKGh áfƒ∏°TôH øe ÉØ∏«°S ó«ØjO §°SƒdG §N »ÑY’ ¿G õ«æ°TÉ°S ∫Ébh øe ºZôdG ≈∏Y Öîà˘æ˘ª˘∏˘d ɢª˘°†fG ƒ˘dƒ‚G π˘«˘é˘«˘eh .áHÉ°UE’G øe ¿É«fÉ©j ɪ¡fCG ó©≤e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ócCÉJ …òdG á«°ùæ∏H πàëjh º˘°SƒŸG ɢHhQhCG ∫ɢ£˘HCG …Qhó˘d á˘j󢫢¡˘ª˘ à˘ dG QGhOC’G ‘ ¢ùªN ¥QÉØH GôNCÉàe …QhódG ‘ ™HGôdG õcôŸG ΩOÉ≤dG ájÉ¡f øe ÚJGQÉÑe πÑbh á«∏«Ñ°TG øY •É≤f .ádƒ£ÑdG

:(RÎjhQ) -ójQóe

ÜQóe ¢ùjQƒ∏a õ«°ûfÉ°S »µjƒc ∫Éb …QhódG ‘ ¢ùaÉæj …òdG á«°ùæ∏H ≥jôa ¿CG ó≤˘à˘©˘j ¬˘fEG Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d ÊÉ˘Ñ˘°SE’G Gò˘g ∫Ó˘N äɢHƒ˘©˘°U ¬˘˘LGh ¬˘˘≤˘ jô˘˘a óªàYG ÊÉÑ°SE’G ÖîàæŸG ¿C’ º°SƒŸG ójQóe ∫ÉjQ øe ÌcCG ¬«ÑY’ ≈∏Y .áfƒ∏°TôHh øY äQƒÑ°S áØ«ë°U â∏≤fh Ωƒ«dG ¬dƒb ¢ùjQƒ∏a õ«°ûfÉ°S AÉ˘Ñ˘YC’G ó˘˘MCG'' ᢢ©˘ ª÷G »˘˘ ˘à˘ ˘ dG ᢢ ˘∏˘ ˘ «˘ ˘ ≤˘ ˘ ã˘ ˘ dG É¡˘∏˘ª˘ë˘à˘d ɢfQô˘£˘°VG ɢ˘æ˘ fCG ƒ˘˘g º˘˘°SƒŸG Gò˘˘g º˘¶˘©Ÿ »˘°ù«˘Fô˘dG OQƒŸG ɢæ˘ë˘ Ñ˘ °UCG ''.ÖîàæŸG »ÑY’

ójQóe ∫ÉjQ øe ÜÎ≤j …ÒÑjQ Ωɢ˘jC’G ‘ ó˘˘jQó˘˘ e ∫ɢ˘ jQh …ÒÑ˘˘ jQ ∫ɢ˘ ª˘ ˘YCG …Oɢ˘æ˘ dG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫hC’G ¢Vô˘˘ Y ó˘˘ bh ,IÒNC’G 25 √QGó≤e ô©°ùH ÖYÓdG AGô°T ÊÉÑ°SE’G ¿CG GhÈàYG ∫ÉjQ ‹hDƒ°ùe øµd ,hQƒj ¿ƒ«∏e ∞˘˘ë˘ °üdG âfɢ˘ ch .''kGó˘˘ L ™˘˘ Ø˘ ˘Jô˘˘ e ≠˘˘ ∏˘ ˘ÑŸG ¤EG kÉ°†jCG IÒNC’G ΩÉjC’G ‘ äQÉ°TCG á«fÉŸC’G ¥É˘˘Ø˘ JG ¤EG ï˘˘«˘ fƒ˘˘«˘ e ¿ô˘˘jɢ˘H …Oɢ˘f π˘˘°Uƒ˘˘J øµd ,¬aƒØ°U ¤EG …ÒÑjQ ∫É≤àfÉH »°†≤j kGó˘cDƒ˘e ô˘eC’G Gò˘g ≈˘Ø˘f …Qɢ˘aɢ˘Ñ˘ dG …Oɢ˘æ˘ dG ɪc ,»°ùfôØdG ºéædG ™e óbÉ©àdÉH ¬eɪàgG QÉ«H ¿ÉL ƒgh …ÒÑjQ ∫ɪYCG AGQóe óMCG ¿CG ¤EG º°†fG ób ¬∏cƒe ¿ƒµj ¿CG ≈Øf ¢ù«fÒH .ï«fƒ«e ¿ôjÉH

:(Ü ± CG) - ójQóe

ᢢ«˘ fɢ˘Ñ˘ °SE’G ''ɢ˘cQɢ˘e'' á˘˘Ø˘ «˘ ë˘ °U äô˘˘cP ɢ°ùfô˘a Öî˘à˘æ˘e º˘˘Lɢ˘¡˘ e ¿Cɢ H ᢢ«˘ °Vɢ˘jô˘˘dG ∂°Th ≈∏Y …ÒÑjQ ∂fGôa É«∏«°Sôe …OÉfh ¤EG ¬˘Ñ˘LƒÃ π˘≤˘à˘æ˘j ó˘≤˘Y ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ dG á˘Ø˘«˘ë˘°üdG âØ˘°ûch .ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ±ƒ˘Ø˘°U ∑Ϋ˘°S ¬˘fCG ó˘cCG'' …ÒÑ˘jQ ¿CɢH ᢫˘fɢ˘Ñ˘ °SC’G äÈàYGh .''ójQóe ∫ÉjQ QÉàNGh É«∏«°Sôe ºéædG ¿Éµe πë«°S …ÒÑjQ ¿ÉH áØ«ë°üdG ¤EG π˘˘≤˘ à˘ æŸG Ωɢ˘¡˘ µ˘ «˘ H 󢢫˘ Ø˘ jO …õ˘˘«˘ ˘∏‚E’G .»µjôeC’G »°ùc’ÉZ ¢ù«∏‚G ¢Sƒd ±ƒØ°U ôjóe ÚH ∫É°üJ’G ”'' ÉcQÉe âë°VhCGh

ƒàjEG º°†d ¿ƒ«∏e 60 ¢Vô©j ∫ƒHôØ«d :(Ü ± CG) - ójQóe

¿ƒ«∏e 60 √QGó≤e ≠∏Ñe ™aód ó©à°ùe ∫ƒHôØ«d ¿CÉH á«fÉÑ°SE’G á«°VÉjôdG ''¢SG'' áØ«ë°U äócCG áØ«ë°üdG âØ°ûch .ƒàjG πjƒeÉ°U ÊhÒeɵdG ÊÉÑ°SC’G áfƒ∏°TôH ºLÉ¡e ™e óbÉ©àdG πHÉ≤e hQƒj ’ ΩCG ʃdÉJɵdG ≥jôØdG ±ƒØ°U ‘ ≈≤Ñ«°S ¿Éc GPEG Ée ¿B’G ≈àM Qô≤j ⁄ ÊhÒeɵdG ºLÉ¡ŸG ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh .¿Ó«e øe ܃∏£ŸG ƒ«æjódÉfhQ »∏jRGÈdG ÜÉ©dC’G ™fÉ°U ¬∏«eR QGôb ô¶àæj ¬fCG ¤EG IÒ°ûe .∫Éæ°SQG ºLÉ¡e …Ôg …Ò«J »°ùfôØdÉH ƒàjG ádOÉÑe á«fɵeEG ¤EG kÉ°†jCG áØ«ë°üdG

π«FGô°SEG ‘ Ö©∏j ød ΩÉ¡µ«H Öî˘˘à˘ æŸ ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ó˘˘Fɢ˘≤˘ dG 󢢩˘ Ñ˘ ˘à˘ ˘°SGh ‘ ó˘˘jQó˘˘e ∫ɢ˘jQ ᢢ∏˘ «˘ ˘µ˘ ˘°ûJ ø˘˘ e GÎ∏‚EG òæe ‹É©dG √AGOCG øµd ¿ÓYE’G Gòg ÜÉ≤YCG GÒãc ójQóe ∫ÉjQ äóYÉ°S ≥jôØ∏d ¬JOƒY Gò˘g ÊÉ˘Ñ˘°SE’G …Qhó˘˘dG ᢢª˘ b ∫Ó˘˘à˘ MG ‘ Iôª∏d Ö≤∏dG ≈∏Y π°üëj ¿CG πeCÉjh º°SƒŸG .2003 ΩÉY òæe ¤hC’G ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG ™˘˘e Ωɢ˘ µ˘ ˘«˘ ˘H ó˘˘ ≤˘ ˘Y ¿CG º˘˘ ZQh ¿GôjõM ƒ«˘fƒ˘j 30 ¤EG ó˘˘àÁ Êɢ˘ Ñ˘ ˘°SE’G øe π«∏b âbh ó©H ¬cΫ°S ¬fEÉa …QÉ÷G ∫ÉjQ ΩÉeCG …QhódG ‘ ¬d IGQÉÑe ôNBG ájÉ¡f ¬à∏FÉY á˘Ñ˘ë˘°üH IRɢLEG »˘°†≤˘«˘d ɢcQƒ˘jɢe .¢ù«∏‚G ¢Sƒd ¤EG ôØ°ùdG πÑb

.''¬jOÉf IQGOEG ™e ¬JÉaÓN ÖÑ°ùH'' ≥jôØdG AÉ°†YCG á«≤H ¿CG ¿É«ÑdG ±É°VCGh ƒg ɪѰùM IGQÉÑŸG AGOC’ ¿hô°†ëj ±ƒ°S ‘ º˘°SƒŸG á˘jɢ¡˘f ø˘e Úeƒ˘˘j 󢢩˘ H Qô˘˘≤˘ e .…QÉ÷G ¿GôjõM ƒ«fƒj 19 ‘ É«fÉÑ°SEG Öîàæe ™e ∑QÉ°û«°S …òdG Ωɵ«H ¿Éch IGQÉ˘Ñ˘e ‘ ᢢ©˘ ª÷G Ωƒ˘˘«˘ dG GÎ∏‚EG √OÓ˘˘H ¿ƒfÉc ôjÉæj ‘ ø∏YCG πjRGÈdG ó°V ájOh ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ∑Ϋ˘°S ¬˘fCG »˘°VÉŸG ÊÉ˘ã˘ dG ¢ù`` «˘ ˘∏‚G ¢Sƒ˘˘ ˘d ≥˘˘ ˘jô˘˘ ˘a ¤EG º˘˘ ˘°†æ˘˘ ˘«˘ ˘ d …Qhó˘˘ ˘dG ‘ Ö©˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘j …ò˘˘ ˘ dG »˘˘ ˘ °ùc’ɢ˘ ˘ L 250 ¬àª«b »°SÉ«b ó≤Y πHÉ≤e »µjôeC’G .Q’hO ¿ƒ«∏e

:(RÎjhQ) -ójQóe

º‚ Ωɵ«H ó«ØjO …õ«∏‚E’G ¿ƒµj ød ±ƒ˘Ø˘°U ø˘˘ª˘ °V Êɢ˘Ñ˘ °SE’G ó˘˘jQó˘˘e ∫ɢ˘jQ á«°VGô©à°SG IGQÉÑ˘e Ö©˘∏˘j ɢeó˘æ˘Y ¬˘≤˘jô˘a Ú«∏«FGô°SEG ÚÑY’ øe ¿ƒµàj ≥jôa ™e IGQÉÑŸG ƒª¶æe OÉaCG ɪѰùM Ú«æ«£°ù∏ah .ᩪ÷G ¢ùeCG ∫hCG ΩÓ˘°ù∏˘d ¢ùjÒH ¿ƒ˘©˘ª˘ °T õ˘˘cô˘˘e ∫ɢ˘bh äGAɢ≤˘∏˘dG ø˘e Oó˘Y π˘Ñ˘b ø˘˘e º˘˘¶˘ f …ò˘˘dG ‘ ΩÓ˘°ù∏˘d è˘jhÎ∏˘d IÒÑ˘µ˘dG ᢫˘°Vɢ˘jô˘˘dG øª°V ¿ƒµj ød Ωɵ«H ¿EG ¿É«H ‘ á≤£æŸG π«FGô˘°SEG ¤EG ô˘aɢ°ù«˘°S …ò˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG


É«dGΰSCG ‘ ΩOÉ≤dG √ô“Dƒe ó≤©j ÉØ«ØdG :(Ü ± CG) -Êó«°S

ô¡°T ∫ÓN Êó«°S ‘ πÑ≤ŸG √ô“Dƒe ó≤©«°S ‹hódG OÉ–’G √Ò¶f ¿CG ᩪ÷G Ωƒ«dG Ωó≤dG Iôµd ‹GΰSC’G OÉ–’G ø∏YCG ,''IOÉ©dG ¥ƒa É«°VÉjQ ÉKóM ÉØ«ØdG ô“Dƒe Èà©j'' :¿É«H ‘ ‘ƒd ∂fGôa ‹GΰSC’G OÉ–’G ¢ù«FQ ∫Ébh .2008 ΩÉY QÉjCG ƒjÉe ƒëf ¬«a ∑QÉ°û«°S …òdG ô“DƒŸG Gòg áaÉ°†à°S’ Êó«°S áæjóe QÉ«àNG ∫ÓN øe ÉØ«ØdG ÉgÉjEG Éæëæe »àdG á≤ãdG ¿G'' ÉØ«°†e .''™FGQ ôeCG á≤«≤◊G ‘ ƒg ÉØ«ØdG ¤G º°†æe OÉ–G 208 øe óaƒe 2500

spor t

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 16 âÑ°ùdG ¯ (539) Oó©dG Sat

sport@alwatannews.net

2

June

2007 - Issue

Ωƒ«dG ¿hógÉ°ûJ ÉHhQhCG ·CG äÉ«Ø°üJ 1 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G

∂«°ûàdG - õ∏jh 17:00:âbƒdG ¯

2 + á«°VÉjôdG Iôjõ÷G

ƒæjQÉe ¿É°S - É«fÉŸCG 20:00:âbƒdG ¯

4 äQƒÑ°S

É«côJ - ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG 21:00:âbƒdG ¯

1 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G

ójƒ°ùdG-∑QɉGódG 21:00:âbƒdG ¯

3 äQƒÑ°S

É«fÉÑ°SCG - É«ØJ’ 21:30:âbƒdG ¯

46 äQƒÑ°S

É«dÉ£jEG- √hQÉa QõL 21:45:âbƒdG ¯

2 á«°VÉjôdG Iôjõ÷G

∫ɨJÈdG- ɵ«é∏H 21:45:âbƒdG ¯

1 + á«°VÉjôdG Iôjõ÷G

É«fGôchCG- É°ùfôa 22:00:âbƒdG ¯

ájOh á«dhO äÉjQÉÑe 2 + á«°VÉjôdG Iôjõ÷G

ÚàæLQC’G - Gô°ùjƒ°S 21:30:âbƒdG ¯

É«≤jôaCG ·CG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ 2 äQƒÑ°S

ôFGõ÷G - …OÒa ÜÉc 20:00:âbƒdG ¯

1 äQƒÑ°S

…ƒHÉÑeR - Üô¨ŸG 23:30:âbƒdG ¯

38801 :Ü .¢U øjôëÑdG áµ∏‡ - »bô°ûdG ´ÉaôdG

no

á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©j »eƒj ≥ë∏e

(539)

Öîàæª∏d Ωɪ°†f’G Ú°†aGôdG ÚÑYÓd áHƒ≤Y :∫Ébh »°VÉŸG (Rƒ“) ƒ«dƒj ‘ ⁄É©dG ¢SCÉc Ö≤∏H ≥jôØdG Rƒa òæe .Öîàæª∏d Ö©∏dG øe π°†aCG É¡H Ωƒ≤j iôNCG äÉeɪàgG ¬jód ¿EG Iôµa Ωó≤dG Iôµd »HhQhC’G OÉ–’G ¢ù«FQ »æ«JÓH π«°û«e ìÎbGh …ô˘jh º˘gOÓ˘H äÉ˘Ñ˘î˘à˘æŸ Ωɢª˘°†f’G Ú°†aGô˘dG ÚÑ˘YÓ˘dG ±É˘≤˘jEG Iôµa É¡fCG á«dÉ£jE’G ÚaÎÙG ájófCG á£HGQ ¢ù«FQ …õjQÉJÉe ¢ùeCG äQƒ˘Ñ˘°S ƒ˘∏˘jO ɢà˘jRɢL á˘Ø˘ «˘ ë˘ °üd …õ˘˘jQɢ˘Jɢ˘e ∫ɢ˘bh .I󢢫˘ L ‘ ∑OÓH π«ã“ ᪫b ∑Qój ƒ¡a »æ«JÓH ™e ≥ØJG'' :ᩪ÷G áÑ°ùædÉH ¬fEGh ¬fƒ≤ëà°ùj ’ ∂dP ¿ƒ°†aôj øjòdG A’Dƒg ¿CG ÚM ¿ƒ°†aôj øŸ ájƒæ©e áfGOEG ∑Éæg ¿ƒµà°S ¬fEÉa á«°VÉjôdG äÉHƒ≤©∏d .''É«dÉ£jEG ÖîàæŸ Ωɪ°†f’G

:(RÎjhQ) - ƒfÓ«e

á«dÉ£jE’G ÚaÎÙG ájófCG á£HGQ ¢ù«FQ …õjQÉJÉe ƒ«fƒ£fG ∫Éb ø˘jò˘dG ÚÑ˘YÓ˘d kɢ«˘dhO ±É˘≤˘ jE’G Iô˘˘µ˘ a ó˘˘jDƒ˘ j ¬˘˘fEG :Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d .á«Ñ©°ûdG áÑ©∏dG √ò¡d ºgOÓH äÉÑîàæŸ Ωɪ°†f’G ¿ƒ°†aôj ™e ôØ°ùdG ≈∏Y êGhõdG ƒfÓ«e ™aGóe Éà°ù«f hQófÉ°ù«dG QÉàNGh ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ hQÉa QõL ΩÉeCG ¬JGQÉÑe AGOC’ ‹É£jE’G ÖîàæŸG ƒJôHhQ ≥jôØdG ÜQóŸ ∫Ébh âÑ°ùdG Ωƒ«dG 2008 á«HhQhC’G ·C’G .ÖîàæŸG ™e ¥ÓWE’G ≈∏Y iôNCG Iôe Ö©∏j’ ÉÃQ ¬fEG :ÊhOÉfhO ‹É£jE’G ÖîàæŸG ™e ÉehQ ºLÉ¡e »JƒJ ƒµ°ù«°ûfGôa ∑QÉ°ûj ⁄h

kÉ«ª°SQ ¬JQÉjR AɨdEG ø∏©j ΰù°ûfÉe Éjõ«dÉe π«f ≈∏Y kÉeÉY 50 Qhôe iôcòH ∫ÉØàM’Gh QƒÑŸ’Gƒc º∏Y ≈∏Y óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe …OÉf øµj ⁄'' ∞°ûch .''É¡dÓ≤à°SG áeÉbEG Ωó©H Éjõ«dÉeh …ƒ«°SB’G OÉ–’G ÚH ΩÈŸG ¥ÉØJ’ÉH ≥Ñ°ùe ™HÉJh .''É«°SBG ·CG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f áeÉbEG IÎa ∫ÓN ájOh IGQÉÑe …CG IGQÉÑŸG áeÉbEÉH óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe iód kÉbÓWEG á«f’'' :¿É«ÑdG ΩóY ø∏©f ‹ÉàdÉHh …ƒ«°SB’Gh ‹hódG øjOÉ–’G áÑZôd kÉaÓN .''IGQÉÑŸG √òg ¢VƒN øe Éæ浓 Ωó©d ÉæØ°SCG øY É¡ZÓHE’ áMÉ«°ùdG IQGRh ¤EG ÉæbôHG ó≤d'' ºàNh IóY äÉjQÉÑe πÑ≤à°ùŸG ‘ Ö©∏f ¿CG Ú«æªàe ,IGQÉÑŸG √òg Éæ°VƒN .''π°†aCG ±hôX ‘ Éjõ«dÉe ‘

:(Ü ± GC ) -ΰù°ûfÉe

ᩪ÷G ¢ùeCG kÉ«ª°SQ GÎ∏‚EG π£H óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe …OÉf ≈¨dCG ó°V ájOh IGQÉÑe Ö©∏j ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc å«M Éjõ«dÉe ¤EG ¬JQÉjR .πÑ≤ŸG (Rƒ“) ƒ«dƒj 27 ‘ »∏ÙG …QhódG Ωƒ‚ ΰù°ûfÉe …OÉf ∞°SCÉj'' :¬«a ∫Éb kÉ«ª°SQ kÉfÉ«H ΰù°ûfÉe Qó°UCGh IGQÉÑŸG áeÉbEG ¿CÉ°ûH ¥ÉØJG …CG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ΩóY ø∏©j ¿CG óàjÉfƒj øµªàf ød ‹ÉàdÉHh ,πÑ≤ŸG (Rƒ“) ƒ«dƒj 27 ‘ Éjõ«dÉe ‘ ájOƒdG ''ᢢdhó˘˘dG √ò˘˘g ‘ ɢ˘fQɢ˘°üfCG ø˘˘e ±’B’G Ωɢ˘eCG IGQɢ˘ÑŸG ¢Vƒ˘˘ N ø˘˘ e ‘ Ö©∏«d ájõ«dÉŸG áeƒµ◊G IƒYóH ±ô°ûJ'' …OÉædG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

17496667 :¢ùcÉ`a - 17496666 :∞``JÉg :ô`jôëàdGh IQGOE’G

ôjôëàdG ôjóe

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

17877886 :¢ùcÉ`a - 17877668 :∞`JÉ`g äÉ```````````fÓ````YE’G

QÉ```°s üf ∞``«£∏dGóÑY

»``µæÑdG ó``ªMCG ó``ªfi

ôØ©L øªMôdGóÑY ΩÉ°ûg

kÉeÉY ≈≤Ñj ób ƒ¨«a ÎfE’G ™e ÚeÉY hCG :(Ü ± CG) - áfƒÑ°ûd

‹hó˘˘ ˘ dG §˘˘ ˘ °Sƒ˘˘ ˘ dG ÖY’ ó˘˘ ˘ ˘cCG ƒ˘˘¨˘ «˘ a ¢ùjƒ˘˘d ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ‹É˘˘¨˘ JÈdG ᢢ ˘«˘ ˘ fɢ˘ ˘µ˘ ˘ eEG ¢SQó˘˘ ˘«˘ ˘ °S ¬˘˘ ˘ fCG ¢ùeCG ™˘e ''ÚeɢY hCG Ωɢ©˘ d'' QGô˘˘ª˘ à˘ °S’G ‹É£jE’G …QhódG π£H ¿Ó«e ÎfEG ¬©e √ó≤Y »¡àæj …òdG Ωó≤dG Iôµd .‹É◊G º°SƒŸG ôNGhCG ᢫˘fɢµ˘ eEG ¢SQOCɢ °S'' ƒ˘˘¨˘ «˘ a ìô˘˘°Uh ÎfEG .Úeɢ˘Y hCG Ωɢ˘©˘ d QGô˘˘ª˘ à˘ ˘°S’G ≈˘˘≤˘ HCG ¿CG ‘ á˘˘Ñ˘ ZQ ¬˘˘jó˘˘ d ¿Ó˘˘ «˘ ˘e …ó˘d .»˘eɢeCG ᢢMƒ˘˘à˘ Ø˘ e ÜGƒ˘˘HC’Gh ø˘µ˘d ,ÚeɢY IóŸ kGó˘L 󢫢 L Qɢ˘«˘ N âæ˘˘ c GPEG ɢ˘ ª˘ ˘ «˘ ˘ a ô˘˘ ˘µ˘ ˘ aCG ¿CG Ö颢 ˘j .''m∫ÉY iƒà°ùà ֩dCG ¿CG ™«£à°SCG ÎfEÉH ≥ëàdG (kÉeÉY 34) ƒ¨«a ¿Éch ∫ÉjQ øe kÉeOÉb 2005 ΩÉY ¿Ó«e Ö≤∏dG ¬©e RôMCGh ÊÉÑ°SE’G ójQóe ≈˘˘∏˘ Y Êɢ˘ ã˘ ˘dG º˘˘ °Sƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d »˘˘ ∏ÙG …ƒ˘˘æ˘ j ¬˘˘ fCG ø˘˘ ∏˘ ˘YCG ó˘˘ bh ,‹Gƒ˘˘ à˘ ˘dG ¿CG 󢢩˘ H ±ÎÙG Ö©˘˘∏˘ dG ∫Gõ˘˘ à˘ ˘YG ∫Éjófƒe Ö≤Y kÉ«dhO Ö©∏dG ∫õàYG .É«fÉŸCG ‘ 2006 øWƒdG ácô°T øY Qó°üJ (Ω .Ω .P) ô°ûædGh áaÉë°ü∏d

Alwatan 02 JUN 2007  
Alwatan 02 JUN 2007