Alumnitidning 2024

Page 1

umnitidningen

24

INNEHÅLL

3 - Ordförande har ordet

4 - Året med AlumnY

5 - Året på Y

6 - Årets Y-alumn

8 - Mitt år på Y

10 - Sista året på Y

12 - Nattredax tipsar: Morgonbestyr

ALUMNY 23/24

e t dss tse

Eira Malmkvist

Linus Funquist Klipp & Klistra Mentorskapsprogrammet

ORDFÖRANDE HAR ORDET

JagvillbörjamedatttackaeralumnersomhjälptossiAlumnY attgenomföraallaåretseventochkommitpåvårapubar.Tackför attniväglederochinspirerarY-sektionensstudentertillvadsom finnsefterstudierna.JaghoppasnifinneråretsAlumnitidning intressantochsertillbakapåstudietidenmedettleende.

Jagärväldigtstoltöversjustudentersomgjortalltdettamöjligt, därförvilljagtackaEira,Isac,John,Linus,Maja,Michaeloch Wilhelmförertengagemangochförtroende!

Underåretharjagarbetatmedatttaframennyalumndatabassom kommerattersättadengamlainomkort.Någotvimärktevaratt mångaaverhaderegistreratermedergamlaLiU-mejlelleren gammaljobbmejl.Därförkommernisnartkunnaskapaettalumnkonto EnnyalumndatabashoppasjagkommerökadeltagandetpåAlumnYs underpandemin.Villnidelamederavönskemålpåeventföralumner,mejla ordforande@alumny.ysektionen.se.

JaghoppaspåattträffamångaaverpåAlumnYskommandearrangemangnärjagsjälvblivit alumn.NisomintehaftmöjlighetattdeltapåAlumnYseventiår,hoppasvisesiframtiden!

MedVänligaHälsningar, ErikKarlsson

AlumniansvarigpåY-sektionen23/24

MichaelElonsson Inspirationskväll MajaDavidson PR&Alumnitidning

ÅRET MED ALUMNY

Pubar

Ioktober,undertentaperioden,bjödviiAlumnYintillläsårets förstaalumnpub.PubenhadeHalloween-tema,ochvihölltävlingar medfinapriserunderhelakvällen.Matenpåpubenvartvåolika pizzor,supergottochväldigtuppskattat! Vårandrapubhöllsimars,sammadagsomdeförsta profilföreläsningarna.TillsammansmedY-sektionensPubutskott bjödvipåupptaggtillprofilföreläsningarnaförtreorna,ochenhärligpubförallaandraY:areoch alumner,dennagångmedtacos.

Inspirationskväll

FöratthjälpastudenternapåYattsevadmanegentligenkangöra efterexamenbjödAlumnYimarsintillInspirationskväll.Påårets inspirationskvällkomtrealumnerochhöllpresentationeromsigsjälva ochsinakarriärerefterexamenfrånY Detbleveninspirerandeoch uppskattadkvällförbådestudenterochalumner,medfika,pizzaoch mångagodarådocherfarenheterfrånalumnernasstudie-ocharbetsliv

Mentorskapsprogrammet

Profilföreläsningar

Underprofilföreläsningarnakommeralumnerfrånrespektive mastertillbakatillcampusochhållerenkortpresentationomsin masterprofil,föratthjälpastudenternaitreanattväljablandde mångaprofilerna.Y-profilernadeladesiårupppåtrekvällar,dären avkvällarnadelvisägnadesåtprofilernaförMED.Sammanlagt presenteradesnästanallaprofiler,menförnågrafåfattadesdet tillgängligaalumner Allatrekvällarnabjödpågodapastasallader ochfika,ochmycketnyttiginformationomdeolikaprofilerna.

Omdusomalumnvilldelameddigavkunskapochrådtill nuvarandestudenterpåY,ärmentorskapsprogrammetdenperfekta möjligheten!Dusomalumnfårageramentoråtenstudent,ochni fårtillsammansbestämmasjälvahurmycketniskasesochvadni villgöra,tillexempelettjobbesökellertaenfikatillsammans.Det brukarocksåhållasettantalträffardäralladeltagandestudenteroch alumnerfårträffasochhänga.

Heltidssitsen

SjälvklartskadetfirasordentligtnärmansnarthartagitsigigenomdensvårautbildningenhärpåY! DärförhållerviiAlumnYensittningförallasomidentifierarsigsomfemmor,ensistafinsittninginnan examenheltenkelt.IaprilhöllsåretsHeltidssitspåStångsMjärdevi,ochdetblevenkvällfullav minnen,nostalgiochannatskojförallavårasnartnyexamineradealumner! Störeningenjör

AlumnYbrukarocksåhållaieventetStöreningenjör.Somstudentkandetvarasvårtattförståvad manegentligengörendagpåjobbetsomingenjör.Därförfinnsdettaevent,därstudenterfårföljamed någraaveralumnerendagpåjobbet,ochsevadmanegentligengör.Iårblevdettyvärrinteav,men viserframemotnästaårsupplagaavStörenIngenjör!KontaktaossiAlumnYomduäralumnochär intresseradavattvälkomnaenellerflerastudentertilldittarbeteendag!

ÅRET PÅ Y

LäsåretbörjadeiaugustimedattvälkomnavåranyaNollantillLiUochY-sektionen.Härmöttesdeav detmastodontlikaY-fadderiet,ochtvåfullspäckadeveckormedymping,grunkande,sittningar, nolledisconochmassamer.SåklartvarviiAlumnYmedpåolikastationerochlärdeNollanattdansa nolledansen.

Underhöstenarrangeradeklassföräldrarnafrånnolle-psomvanligt ovveinvigningen,ochAktUhölltraditionsenligtiÄrtor&Punschoch ävensportkvällar,adventsmysochCSN.Yvettehölliåretsupplagaav Musselmiddagenförsektionenstjejerochicke-binära,ochsammadag höllsYngvesförsektionenskillar

NärvinternhadekommittillLinköping,anordnadetackfestgruppen åretsTackfestförallafaddrar,ochinteminstY-fadderiet!Detvar ocksåY-sektionensturatthållaiSaFT,enhelgdärstyrelsenfördeolikasektionernaförtekniskfysik ochelektroteknikpåuniversitetruntomiSverigekomtillLinköpingochfickupplevastudentlivethär

InnanhöstterminentogsluthöllYvetteiVintermiddagen,Y6bjöd intillYulbordetmedmassahärligjulmat,LYciatågochannan underhållning,sektionenhöllienbössaiMusikhjälpenochhöstens Sektionsaktivasgickavstapeln.Därefterkundeviefterenväldigt härlighöståkahemförjulochnyår,ochladdauppinförnästa termin.

Närtentornasedanvar skrivnavardetsåklartdags fördetnyaåretsförstakravall:Tentakravallen,somvårtalldeles egnaY6arrangerade!Denförstahelgenifebruarihöllssedan traditionsenligtåretsupplagaavVallaSaucerRennen.Iår flyttadestävlingentillMärkesbacken,menY6levereradetrots motgångarmedvädretendunderhelg.AlumnYslagkomändatill ensemifinaldärtävlingentyvärrtogslutförvårdel…

UnderåretharPubUlevereratpubarivärldsklassiGasquen,medflerasamarbetenmedsektionens övrigautskott.StYretharsåklarthållititretraditionsenligasektionsmöten,därmångaviktigabesluthar fattats.VadvorevårsektionutanlångamöteniC4ensöndagnärvädretärsombäst?

AktUarrangeradeundervårenRebusrallyttillsammansmed M-sektionensMAktKo,därY:areochM:areilagfickcyklarunt Linköpingochlösarebusar.IaprilslogAktUochYvetteihopsina klokahuvudenochbjödpåparallellaherr-ochdamsittningarmed eftersläpp.YvetteharocksåarrangeratStoraDam-sittningenoch Stilettracetmeddeandradamföreningarna.Y-fadderiettillsammans meddeandrafadderiernapåTekFakarrangeradeNolle-pReunion ochkravallenÅterlöken,ditallaNollanochfaddrarvarbjudna.

Innansommarenochdetsistatenta-pförläsåretägderum,höllIntUifulsittningenMidsummerinMay ochblivandeY6arrangeradeSommar-Y.Nuärläsåretsnartöverochenlångsommarärframföross!

ÅRETS Y-ALUMN

Stefan Gustafsson

Efter examen från Y tog Stefan Gustafsson sin doktorsexamen vid RWTH Aachen i Tyskland, och därefter har han tillbringat sitt yrkesverksamma liv i Nederländerna. Han började där arbeta som projektledare på telekombolaget KPN och fortsatte som senior konsult på forskningsorganisationen TNO Inom dessa organisationer arbetade han bland annat med utveckling och utvärdering av den senaste tekniken inom mobilkommunikation, samt att ta fram metoder och riktlinjer för hur nätverken skulle byggas ut Han bidrog även till standardiseringen av 3G- och 4G-nätverk. Stefans uppgifter omfattade också rådgivning åt europeiska telekomoperatörer inom frågor som berörde såväl teknik, ekonomi och regelgivning Stefans nuvarande tjänst är på European Space Agency.

Grattis!DuharblivitutseddtillÅretsY-alumn2024! Hurkännsdet?

Detkännsfantastisktochväldigtöverraskande!Närjagsjälvvarstudentfokuseradejagpå studiernaochexamen,såattbliÅretsY-alumnvaringetjagtänktepådå.Jagkännermigväldigt gladochhedradöverutmärkelsen!

Vadjobbardumedochvadärdetbästameddittjobb?

JagjobbarpåEuropeanSpaceAgency,ESA,iNederländernasedan15årtillbaka.Däransvararjag tillsammansmedkollegorförvårteuropeiskanätverkavaffärsinkubatorer,ochbidrardärigenomtillatt förverkligaandrasaffärsidéeromrymden.Jagvillhjälpasåmångaindividersommöjligtattuppnåsina drömmarsomentreprenörer,ochbidratillderasframgång.Detbästamedmittjobbidagärkontakterna jaghar,ochattgenomarbetetmötamänniskormedettgemensamtintresseochpassionförrymden.Jag tyckeromattåstadkommanågotmedettbrasyfte,ochattgenommittjobbstöttaföretagsombidrartill hållbarutveckling.

SkulledukunnaberättaliteomdinstudietidpåY?

JagbörjadepåY1990,ochdåvarutbildningen4,5år.Minmastervarinomtelekommunikation,ochjag gjordemittexamensarbetepåTelub.Ifebruari1995togjagminexamen.Under1993lästejagett utbytesåriAachen,Tyskland,därjagefterexamenocksådoktorerade.FrånminstudietidpåYminns jagenmängdsaker,somlunchernamedkompisar,festernaochlyckanavattklaratentor,mendetär ingetminnesomstickerutmerändeandra.

Jaghöllpåmedfleraolikaaktiviteter,ochtycktedetvarviktigtatthaettannatsammanhangoch umgängeutanförstudierna.SomsmålänningvarjagnaturligtvismediSmålandsNation,därjagetttag varansvarigföratthittasponsorer JagvarocksåordförandeiföreningenLiTHeHatten,somvärnade omteknologmössansbevarande,ochbörjadeävenmedfäktning,somkomattbliminsportunderen långtid.

Hurärdetattjobbautomlands?

JagharjobbatutomlandssålängeattdetärsvårareförmigattsägahurdetärattjobbaiSverige,men såklartärdetväldigtberikandeochroligtattfåjobbaiettannatlandochmötaandraspråkochkulturer. ImittjobbansvararjagdessutomförESAsinnovationsaktiviteteridenordiskaländerna,ochjagtycker detärväldigtroligtattpåsåsättkunnabidraocksåtillutvecklingiSverige.

FinnsdetnågotsomduhartagitmeddigfråndintidpåYsomharhjälptdigochsomdu nuanvänderiarbetslivet?

Mantarmedsigsakeromedvetet,menommantänkerbrettärnogdetstörstavärdetfrånutbildningen attlärasigattläraochattintegeupp.Ävenommanintevethurresanserut,kanmanarbeta konsekventmotettmålinomentidsram,tillexempelexamen.ÅrenpåYbetyddemycketförmig,och detfinnsmycketjaghartagitmedmigdärifråniniarbetslivet.Naturligtvisharocksåenheldelkurser varitrelevanta.Enannanlärdom,främstfrånmittarbetsliv,ärattframgångarinteärlikaviktigtsomatt lärasigatttasiganmotgångar,ochatthållafastvidettmålochintegeupp.

Hardunågratipstillnuvarandestudentersomduhadevelatvetamedandupluggade?

Mittviktigasterådärattalltidvaranyfikengenomhelalivet.Vågalärakännanyaomgivningar,kanske genomstudierellerjobbutomlands-detkommergedignyaerfarenheterochnätverk!Detärväldigt läroriktattjobbaellerstuderainågotannatland,oavsettvardetär,såvågatachansenomdendyker upp.Jagvillocksåhälsaattjagvetattstudiernakrävermycketengagemangochhängivenhet,menge inteupp!

Vadbrukarduhittapåutanförjobbetpåfritiden?

Flygningärenstorhobbyförmig.Jagtogflygcertifikatnärjagvar35,ochtillbringarnuendagi veckanmedattvaraflyginstruktöriRotterdam.Jagharocksåtvådöttrarpå7och10år,ochminfamilj betydermycketförmig.Fäktningenharjagbyttmotlöpning,ochjagspringergärnaettochannatlopp.

VadärdetroligastesomharhäntidinkarriärefterexamenfrånY?

Detharvaritmångahöjdpunkterpåolikasätt.Underdeförstaårenefterexamenvarjagmedoch arbetademedplaneringavradionät.Jagkomframtillettnyttkonceptöverhurnätetskulledesignas, ochförmigvardetstortattseminidébliverklighet,ochnärkundenvilletaöverminidé.Detkom ocksåattledatilldetförstaavenradpatentinomområdet,vilketvarkulattvaramedom.Dethäftigaste somhäntefterexamenägderumnärjagarbetadepåKPN,somärNederländernasstörstateleoperatör Jagochtvåkollegorsomocksåarbetademedteknikförettnyttmobilnätverkkalladesinförattfotastill enkampanj.KPNskulledrainpengarpådefinansiellamarknaderna.Vivarmedpåhelsidesannonseri någraavvärldensstörstatidningar,tillexempelFinancialTimes.Väldigthäftigtattvaramedom!

Hardunågotmåliframtiden?

DekommandeårenvilljaguppnåmeriminpositionpåESA.Iförstahandvilljagfåigångnya innovationsaktiviteteriNordenochfåiståndmersamarbete.Dessutomvilljagvaramedochstöttafler entreprenörer.Utöverdetärjagöppenförchansersomdykerupplängsvägen!

Slutligen,finnsdetnågotduskulleviljahälsaallaandraalumnerochstudenter?

Underskattaintedinegenförmågaattkunnapåverka!

MITT ÅR PÅ Y

SedansenastealumnitidningenharY-sektionenfåttettheltnyttprogram:Tekniskmatematik,som startadehösten2022!SamtidigtharprogrammetTekniskfysikochelektroteknik-internationelllagtspå paus,ochinulägettasinganyastudenterinpåprogrammet.Viskahärfåhöralitefrånnågrastudenter pådebådaprogrammen,ochhörahurdetkännsattvarablanddesistarespektiveförstapåutbildningen.

Namn:MalinLundmark Program:År2påTekniskfysikochelektroteknikinternationell,franska(Yi)

VarförsökteduYi?Jagvissteinteriktigtvadjagvillegöra framövermentänkteattdetkundevaraenkulutmaningatt läsatekniskfysik.Jagsökteutbildningensamtidigtsomjag pluggadeenspråkkursiFrankrikeochjagtyckteattdet voresyndattförloradenfranskasomjaghadelärtmig,och vartaggadpåattunderhållakunskapernapåYi.Detkändes ocksåmotiverandeattvaragaranteradettårsutbyte,ochdetvarlättarementaltattbörjapåettfemårigt programochdelauppdeti2+1+2år.Dessutomkändesdetstimulerandeattblandafysikochspråk.

HurkännsdetattvarablanddesistapåprogrammetY-internationellt?Jagärsåklartgladattjag komininnanantagningenpausades,mendetkännsocksålitevemodigtattdetinteblirflersomläserYi. Manhadejugärnadelatspråk-ochteknikglädjenmedfler!

Hardinutbildningpåverkatsavattprogrammetharlagtspåpaus?Intedirekt.Viskaintepåverkas avändringen,menmergenerelltkännsdetiblandsomattYiblirlitebortglömdaochkanske bortprioriteradedåviärsåfå.AttviärsåpassfåsomläserYigörattmankankännaettlitespeciellt bandtillfellowYi:are,menjagvillintehävdaattviharnågonvidaresammanhållning.Gemenskapen påY-sektionenärjudockguldvärd!

Berättaomdinaplanerinfördittutbytesår?Omalltgårvägenmedvalavkurserochanmälanså pluggarjagisödraFrankrikenästaläsår.Tankenärattjagskaläsa3:anskurserpåPolytechi Montpellierochförhoppningsvisskadetgåbraattläsaalltpåfranska.Detkännsutmanande,menockså superskoj!

VadärdittroligasteminnefråndethäråretpåY-sektionen?Attvarafadderochdåfåuppleva Nolle-Pännuengångvarverkligenkul!Detfinnssåmycketkulruntdenperiodenochattfåhjälpa NollanhittasinegenplatspåYkännsspeciellt.

HurhardintidpåYvarithittills?Harduengageratdigistudentlivet?Jagbörjadesom språkrepresentantiettan,ochjagblevocksåsnabbtlocalbuddyåtengrupputbytesstudenterviaESN, vilketjagocksåfortsattemeditvåan.ItvåanengageradejagmigocksåiSNYsomarbetsmiljöombud, någotsomjagärväldigtgladöver,dådetverkligenharförgylltmittårmedmassoravglädje!Attjobba påarbetsmarknadsmässorärocksånågotsomjagtycktvaritkul;manfårkontaktmedarbetslivetoch inspirationkringvarmankantavägensen.LiUharjuävenmångaandraroligaföreningarsomjag utforskat;jagrekommenderarstarktattgåpåbådaspexensomarrasunderåret,springaochtränamed LiTHeSyraochävenattmålanågrakrukormedVäxteriet.

Namn:AlvaJentzen

Program:År2påTekniskmatematik(TMA)

VarförsökteduTekMat?JagsökteTekMatframföralltföratt jagtyckerommatematiksåmycket,menocksåeftersomjagtror attdetfinnsstoramöjligheterförY:areattgörastorpositiv skillnadivärlden,jagvillvaramedochpåverkaochdetärjag säkerpåattutbildningenmöjliggör

Hurkännsdetattvarablanddeförstapådetnya programmetTekniskmatematik?Attvarablanddeförsta kännscoolt!Samtidigthadejagönskatattdetstartadetidigare såattjagiställetförattgåläkarprogrammetettårhadekunnat gådetåretpåTekMatistället.Trotsattviärförstaårskullenär jagimponeradöverhurotroligtbrautbildningenharfungerat ochjagserframemotattmångaårskullarskafålärasigalla spännandesakersomprogrammeterbjuder!

ÄrdetstorskillnadfrånYochMED?ÄrdetmycketnyakurserbaraförTMA?Förstaåretlästevi iprincipallakursermedbådeYochMED,mennuitvåanharvilästmycketsjälvaellertillsammans medmasterstudenter Detinnebärattförstaåretsgrundmedmatematik,programmeringochmekanikär sammaförprogrammen,förattsedanunderårtvåblimerinriktadeåtrespektivehuvudområde.Vihar endelnyakurser,tillexempelkomplexanätverk,somallaharvaritspännandeochväldigtvälgjorda, trotsattdeintegåtttidigare.

Hurgårdinatankarinförvaletavmasternästaår?Minatankarärframföralltattdetfinnsså mycketspännandeattfördjupasigi.TillskillnadfrånYochMEDkommervipåTMAattväljaenav tvåprofiler,samtentekniskinriktningiställetförattväljaenfärdigmasterprofil.Jagharsedanstarten gillattillämpadmatematikmycketochattsehurmatematikkananvändasiverkligheten.Därförkänns optimeringsprofilenextralockande.SomtekniskinriktninglockarnågonavMaskininlärningoch datadrivenanalys,MatematisktdatorseendeellerTeoretiskdatalogimest,mendeflestakänns spännande!Vilkeninriktningdetblirfårkommandeårskurseravgöra.

VadärdittroligasteminnefråndethäråretpåY-sektionen?Hmm,detfinnsmycketkulpå sektionen!Jagskullebeskrivamigsjälvsomensittnings-tjejochhartycktattbådeYulbordetoch Musselmiddagendesenastetvåårenvaritotroliga!Ävensektionsaktivas2022närviiNärUtogmed osssedlarvarväldigtminnesvärt.

HurhardintidpåYvarithittills?MintidpåYharvaritroligochjagharhunnitengageramigi NärUsomkontaktansvarig,varitklassrepresentant(rekommenderar!:))ochnuärdetsnartdagsförmig attklivapåsomstudienämndsordförande,vilketkännsväldigtkulochlärorikt!Jagharävenvaritfadder ochserframemotattvaramedochmötaNollanävennuiaugusti!Fördensomutanförsektionslivetär intresseradavföreningarkanjagävenrekommenderaVäxteriet(mycketväxtersomnamnetutlovar) ochLinwin(föreningförkvinnormedfokuspåkvinnligtledarskapochinnovation).

SISTA ÅRET PÅ Y

Vemärduochvadstuderardujustnu?

JagheterSeanMoran,är24årgammalochläsermittfemteår påtekniskfysikochelektroteknik.Desenastetvåårenharjag lästmasterprofilenmekatronik.

VarförvaldeduattpluggajustY?

Eftergymnasietvarjagosäkerpåvadjagvillegöra.Pluggatill ingenjörvaralltidplanen,menexaktvadvisstejaginte.I slutändanvaldejagYförattdetvarenbredutbildningochman dåficklitetidpåsigatthittarätt.EfternågotårpåYvisadedet sigattjustelektroteknikvardetjagfastnadeför,någotsomjag intehadefåtttestaomjagpluggatenbarttekniskfysikpånågot annatuniversitet.

Vadskaduskrivaomidittexjobb?

Detkanvarasåattjagblivitliteförsenadiminastudiersåjag ärinteriktigtframmevidexjobbetännu,mensnartså!Närdetvälärdagssåvilljaggärnagöranågot inomstyrsystemmednågonlitenkopplingtillmekanikkanske.

Vadplanerarduattgöraefterexamen?

Detärliteoklartförtillfället,menjagserframemotattlämnastudentvärldenochgemiginiarbetslivet påriktigt.JagtrivsbrahäriLinköpingochskullegissaattjagblirkvaritrakternamednågotföretagi närheten.

Hurkännsdetattsnartkommautpåarbetsmarknaden?

Detskabliroligt!Redannuundervårenharmanblivitkontaktadavolikarekryterareoch konsultföretag,vilketärroligt.Mankännersigeftertraktadochfårlitebekräftelseattmanvaltenbra utbildningattläggafem(ellerkanskelitefler)årpå.

HarduengageratdignågontingistudentlivetunderdintidpåY?

Ja,nukommeranledningentillvarförminastudierkommertalitemeränfemår.Jagharvaritaktiv inomsektionenvarjeårjagharpluggat.DetjaghargjortärValberedningen,AlumnY,Y50,Y-fadderiet ochnuStYret,därjagsittersomsektionsordförande.JagblevnomineradtillValberedningensomEttan, vilketgavmigenväginisektionen,senfastnadejag.Alltharvaritsåsjuktroligtochväldigtlärorikt ochjagångrarinteensekundavdet!

Vadärdetroligasteminnetfråndinstudietid?

Detförstajagtänkerpåärävendetförstaminnetjagharavstudietiden,nämligenNolle-P.Förmigvar detverkligenstartenpånågotnytt.Nystad,nyavänner,nyperiodilivet.Eftertvåveckorkändesdet somattmankäntsinanyaklasskompisaritvåår Jaghadeverkligensåkul!

Etttillminnesomjaghållerväldigtnärahjärtatäruppbyggetinförmottagningentillsammansmedmitt Y-fadderi.Ettgängmankommerväldigtnäraochallajobbartillsammansmotettochsammamål.

FinnsdetnågonlärdomsomduharfåttundertidenpåY,ochsomdukandelameddigavtill yngrestudenter?

Detärenlärdomsomäruppdeladitvådelar.Detförstaärattstudentlivetblirsåmycketroligareom manengagerarsig!Manfårlärakännafolkfrånandraklasser,andraårskurserochandrasektioner.

Denandradelenärlitekoppladtilldenförsta;detärokejattkuggatentorochdetärokejomdettarlite meränfemårattbliklar Självklartyrkarjaginteförattmanmedvetetskakuggatentor,menstudierna fallerarinteomdetskulleske.Närjagbörjadevarjaglivräddförattkuggaochtänkteattstudierna skullegåunderommaninteklararententa,menallteftersomupptäcktemanattdetkanskeintevarså.

VadbetyderYfördig?

Mycket!Gemenskap,vänskap,utmaningochlärdom.Nuklumparjagihoputbildningenochsektionen, menförmighardeunderallaminaårvaritsåkoppladeattdetärsammasak.

FinnsdetnågotsomduskulleviljahälsatillallasomgårpåY?

Njutavtidennipluggar!Jagharhaftfulltuppifemårnumenångraringetavdet.Fokuserapåplugget menhittaocksåpåsaker.Manångrardetmanintegörmycketmerändetmangör.Lyckatillmedbåde studierochengagemangsåsesvisäkertuteiarbetslivet!

NATTREDAX TIPSAR: MORGONBESTYR

BEEPBEEPBEEPBEEPBEEPBEEP!Fan.Redanmorgon?Vadärklockan?7:46?KVARTIÅTTA? JÄVLAR!Detärjulabbnupåmorgonen!Bortmedtäcket.Därliggerettparjeans.Ärdomrena?Skit samma,bråttom!Frammedentröjaurbyrån,ochsåettsnabbttagmedtandborsten.Ensnabbtitti spegeln.Håretåtallahåll.Skitsamma.Påmedenkepsochettpardojor,ochutitrapphuset.

Nejvänta,matlåda!Tillbakatillkorreköket.Kylskåpet.Tomt.Jävlar,detfårblienfoodtruck.Detsom redanärlågtpåkontot,fastdetbaraärenveckainimånaden.Jävlainflation.JävlaCSN.Skulleha sommarjobbatlitemer

Uttillcykelnmedandanihalsen,fortförbiSkållandochnermotDonken.Detärrött.Detgöringet.Det härrödljuseträknasminstavallarödljusihelavärlden.Uppmotmärkesbacken.Ingaandracyklisteri närheten.Trefesterierstårochdansar.Fan.Dethärblirawkward.TAGGADÖÖÖÖÖMD!!! MEDICINBOLLEEEEEN!!!

EttangårmittpåCorson.Ensuck,enargblick,ochensnabbsvängrunt.UtanförC-husetstårdetfler cyklarändetfinnsinvånareiÖstergötland.Mendärfinnsenplatsöver!Bortmedhojenochin.Raka spåretmotMuxen.Vänta,brukadeinteMuxenliggahär?Transformen?VarärensCafeJava?Fram medLiU-appen.Hurkanettuniversitetmedsåmångaingenjörsutbildningarhaensådåligapp?

TillslutiniMUX3,klockan8:22.Ensnabbursäkttilllabbassen,ochnerienstolihörnet.Menvänta… vadsaassennu?Vadåförlabbförberedelse?Körbarkod?

Duvaknarmedettryck,kallsvettigochmedenkänslaavpanik.Ettpardjupaandetag.Panikensjunker undan.Envarm,rogivandeinsiktväxerframidessställe.Dustigerupp,tarpådigmorgonrockenoch gårnerförtrappan.Slängerienkaffekapselimaskinen.Tarmedkoppenutpåaltanen.Serhursolen lysergenomsyrenhäckenochdrarenlättnadenssuck.Duharintelabb.Duharintebråttom.Duborinte ienkorreiRyd.Duärintestudentlängre.Duharvillaochflextid.Duär civilingenjör Fyfanvadlivet ärvackertändå.

PÅ ÅTERHÖRANDE

EttstorttacktillallaY:are,såvälstudentersomalumnersomharhjälpttillochförgylltdettaår AlumnYgenomattkommapåvåraevent.Hoppasvisesframöver!

Glöminteattföljaosspådessasidorsåniintemissarkommandearrangemang!Nikanockså alumni@ysektionen.seomniärintresseradeavattdeltapånågotaveventen!

alumny2324 Y-sektionen ysektionen.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.