Page 1

Jaarverslag 2012


2

Utrechts Universiteitsfonds 

Jaarverslag 2012

Inhoud 3 Alumniprogramma 2012 4 Alumninetwerken 6 Jonge Alumninetwerk 7 Bestuur en bureau 8 Fondsenwerving 10 Bijzondere hoogleraren 12 Voor studenten 14 Jaarcijfers 2012

Voorwoord In 2012 is het Utrechts Universiteitsfonds er goed in geslaagd om bewezen kwaliteit en nieuwe initiatieven te combineren. Een belangrijk nieuw initiatief in 2012 was de l­ ancering van onze fondsenwervingscampagne Door Geven. Vele alumni, Vrienden en donateurs brachten voor gezamenlijk ruim A 140.000 bijeen voor vier projecten. Het Utrecht Excellence ­Scholarship programma (ues) verzorgt beurzen voor jonge topstudenten van buiten de eu. Het Utrechts Universiteitsmuseum ontwikkelde een interactieve website voor bijzondere collecties. Bij de scriptiereeks ‘The best of the best’ worden maatschappelijk relevante topscripties gepubliceerd en gepresenteerd en bij Onderzoekstage Bèta Excellent volgden de beste bètascholieren van het Junior Utrecht College een inspirerende onderzoekstage. De evenementen die het Universiteitsfonds in 2012 voor alumni organiseerde, werden door een record aantal deelnemers bezocht en opnieuw goed gewaar­ deerd. Het vlaggenschip daarbij was de jaarlijkse Universiteitsdag, waarin onder de titel De geest uit de fles het belang van de Geesteswetenschappen centraal stond. Ook de succesvolle Utrechtlezingen keerden terug in 2012. Er vonden levendige sessies door heel Nederland plaats met medewerking van onder andere Paul Schnabel, Adjiedj Bakas, Elsken van der Wall en Micha de Winter. Daarnaast gingen we de grens over met lezingen van rector Bert van der Zwaan in New York en Maarten Bottenburg in Londen. In 2012 gingen ook de speciale lezingen in het

­ uropees Parlement in Brussel van start, langs E de ­universitaire speerpunten Instituties, Jeugd & ­Identiteit, Duurzaamheid en Life Sciences. Voor de laatste twee verzorgden respectievelijk Jacqueline Cramer en Hans Clevers de lezing. In 2012 vond ook de lancering plaats van ons geheel vernieuwde en gerestylede alumnimagazine Illuster. Nieuw zijn onder meer de bladformule, de rubrieken en de vormgeving. Eveneens nieuw is de omvang, van 16 naar 24 pagina’s plus het feit dat we de redactie en productie van Illuster, na jaren van uitbesteding, weer in eigen hand hebben genomen. De reacties op deze vernieuwingsoperatie zijn positief. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het College van Bestuur het Universiteitsfonds heeft gevraagd om het alumnibeleid ter hand te nemen. Daarmee begon een lang proces van inbedding van de organisatie in de directie communicatie & marketing. In 2012 konden we de eerste contouren zien van wat alumnibeleid de universiteit behalve geld nog meer kan opleveren, onder meer op de gebieden loopbaanontwikkeling en reputatieversterking. Met steun van vele alumni, Vrienden en donateurs hebben we opnieuw fors bij­ gedragen aan onze universiteit, haar studentenleven en onze bloeiende alumnigemeenschap. En ook in 2013 gaan we onverminderd door met bewezen ­kwaliteit en nieuwe initiatieven. André Bolhuis voorzitter Utrechts Universiteitsfonds


Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2012

Utrechts Universiteitsfonds voor en door alumni Decaan geesteswetenschappen prof. dr. Wiljan van den Akker tijdens de Universiteitsdag 2012

met speciale aandacht voor de kruis­ bestuiving en samenwerking tussen de universiteit en de alumnigemeenschap. Meer dan voorheen besteedt Illuster aandacht aan de jongste generatie studenten, wetenschappers en alumni. Illuster verscheen in 2012 drie keer en werd kosteloos toegezonden aan ruim 95.000 alumni. Femke Halsema hoogleraar in Utrecht De terugkeer van de burger

De Universiteit Utrecht biedt haar alumni een gevarieerd programma van lezingen, debatten, workshops, netwerkborrels en culturele bijeenkomsten. Naast de jaarlijkse

paneldiscussie met voormalig hoofd­ redacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes en de hoogleraren Rosemarie Buikema en Floris Cohen.

Alumnimagazine Juni 2012

Charles Groenhuijsen over Romney en Obama

Trendwatcher Adjiedj Bakas geeft loopbaantips

On your marks...

Coachende alumni in het café

Utrechtse studenten ontdekken China Alumnimagazine November 2012

Esther Akihary maakt zich op voor Londen

De Utrecht Lezingen pagina 11

Universiteitsdag en andere activiteiten in Utrecht ontmoeten alumni elkaar regelmatig tijdens de activiteiten van de regionale alumninetwerken in binnen- en buitenland.

– Universiteitsdag 2012

Onder de titel De geest uit de fles stonden tijdens de Universiteitsdag 2012 de geesteswetenschappen centraal. Na een welkom van de Rector Magnificus Bert van der Zwaan en een enthousiaste inleiding door de decaan van de faculteit geesteswetenschappen Wiljan van den Akker gingen drie sprekers in op het wezen en belang van deze discipline. Sijbolt Noorda (voorzitter van de Vereni­ ging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) schetste de stand van de geesteswetenschappen. Vervolgens ging hoogleraar religiewetenschap Birgit Meyer in op de manier waarop religie en spiritualiteit kunnen worden beleefd. Afsluitend hield Denker des Vaderlands en alumnus Hans Achterhuis een warm pleidooi voor de rol en het belang van betekenis boven de harde waarheid. De ochtend werd afgesloten met een

’s Middags namen ruim 900 alumni deel aan dertien parallelle disciplinaire pro­ gramma’s, georganiseerd door diverse Utrechtse faculteiten en opleidingen.

Bacteriën, antibiotica en de Vietnamese boerenbond

Wereldreizigers

UUUF35_Illuster#6

5_v11.indd 1

18-06-12 16:17

Illuster komt thuis

Social media

Illuster is in 2012 weer ‘thuisgekomen’. Het Universiteitsfonds heeft de redactie en productie van Illuster opnieuw zelf ter hand genomen, daarin met raad en daad bijgestaan door vertegenwoor­ digers uit de universiteit en de alumni­ gemeenschap.

Vanaf 2012 worden alumni ook via de sociale media actief betrokken bij de uni­ versiteit. Het Universiteitsfonds springt hiermee in op de veranderde informatie­ behoefte. In samenwerking met de directie communicatie en marketing zijn er alumni­ en studentenpagina’s gestart op LinkedIn, Facebook en Twitter. Vanuit de universiteit worden (nieuws)berichten en foto’s geplaatst en vanuit de gemeenschap van studenten, medewerkers en alumni worden leven­ dige discussies geïnitieerd. De social media presence van het Universiteitsfonds wordt zeer gewaardeerd: 3693 mensen zijn in 2012 de alumnisites gaan volgen. Daarnaast is het verwijzingsverkeer vanuit social media naar www.uu.nl/ alumni gestegen, van 462 bezoeken in 2010 naar 4065 bezoeken in 2012. Dit is een stijging van 780%.

2012 Is tevens het jaar waarin Illuster volledig vernieuwd en gerestyled aan de start verscheen. Een nieuwe vorm­ geving, nieuwe rubrieken, een aan­ gescherpte bladformule en aanzienlijk meer volume: van 16 naar 24 pagina’s. Met deze nieuwe aanpak en invulling zit Illuster letterlijk en figuurlijk weer dichter op de alumni en de universiteit. Aan de hand van een nieuwe bladfor­ mule biedt elk nummer een goede mix van heden, verleden en toekomst van de universiteit, zowel in woord als in beeld,

3


4

Utrechts Universiteitsfonds 

Jaarverslag 2012

Voorzitters regionale alumninetwerken 2012 vlnr: Pieter van Genuchten, Hans Harms, Joost van Hilten, Kees Ampt, Peter de Haan en Anjo Strik

Alumninetwerken

Behalve de jaarlijkse Utrechtlezing ­organiseerde het alumninetwerk Amsterdam in 2012 nog vier evenemen­ ten, waaronder een workshop voor ­startende ondernemers in samenwerking met de Kamer van Koophandel.

Den Haag – naast het Gemeentemuseum – spraken in 2012 Mark Overmars, Bert Leufkens, Elisabeth Thole, Lodewijk Hijmans van den Bergh, Yvonne van Rooy en Gerlach Cerfontaine.

De jaarlijkse Utrechtlezingen in het najaar

––

––

genieten inmiddels grote bekendheid en

Alumninetwerk Brabant

Alumninetwerk Rotterdam

worden door velen hoog gewaardeerd.

Voor de Utrechtlezing in 2012 werkte het alumninetwerk Brabant samen met het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Oncoloog en universiteitshoogleraar Elsken van der Wall verzorgde niet alleen een lezing over de nieuwste technieken om kanker te genezen, maar ook over behandelmethoden om de kwaliteit van leven van (ongeneeslijke) kankerpatiën­ ten te verbeteren. Behalve de Utrecht­ lezing organiseerde het alumninetwerk Brabant in samenwerking de Technische Universiteit Eindhoven een evenement over de toekomst van energie met ­bijdragen van emeritus hoogleraar Jan Blom en hoogleraar André Faaij.

In de Centrale Bibliotheek in Rotterdam was hoogleraar Farmacie Bert Leufkens bereid gevonden om als Utrechtlezing uit te leggen hoe wordt bepaald of geneesmiddelen in Nederland mogen worden verkocht of niet. In het voorjaar verzorgde het alumninetwerk in de havenstad een rondleiding in het Nederlands Architectuurinstituut met een presentatie van Patrick van der Klooster, alumnus en directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam.

De regionale alumninetwerken brengen de Universiteit Utrecht naar de directe omgeving van de alumni. Met een rijk scala aan evenementen dragen ze bij aan een groeiend en bloeiend universitair netwerk van alumni, waarbij contacten onderling en met de Universiteit centraal staan.

–– Alumninetwerk Arnhem

Tijdens de Utrechtlezing in Arnhem liet hoogleraar Floris Cohen in Arnhem aan de hand van drie saillante conflicten tussen wetenschap en religie zien hoe de natuurwetenschap zich door de eeuwen heen ondanks fel verzet van de kerken ontwikkeld heeft. Hij zette voor een enthousiast publiek uiteen hoe sommige aspecten van het westerse christendom juist beslissend hebben bijgedragen aan de moderne vorm van natuurweten­ schap. Het evenement werd afgesloten door een feestelijke lunch.

–– Alumninetwerk Amsterdam

Onder de titel Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding verzorgde prof. dr. Micha de Winter in de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie de Utrechtlezing over het huidige jeugdbeleid en de ­tendens tot medicalisering in de opvoe­ ding. De lezing werd gevolgd door een paneldebat met dr. Loes Keijsers, dr. Ingrid Doorten en dr. Bas Levering.

–– Alumninetwerk Den Haag

Alumni uit de regio Den Haag werden dit jaar ontvangen in Madurodam, waar Utrechtse alumnus Pieter Broertjes uit zijn rijke ervaringen als hoofdredacteur van de Volkskrant en als burgemeester van Hilversum putte om een kijkje te geven in de bestuurlijke ontwikkelingen in ons land. Het alumninetwerk in Den Haag organiseert daarnaast vele themadiners: in Brasserie Berlage in

–– Alumninetwerk Utrecht

Trendwatcher en alumnus Adjiedj Bakas trok met zijn Utrechtlezing een volle aula in het Academiegebouw en spiegelde zijn 260-koppig publiek zijn kijk op de toe­ komst voor. In een levendige lezing vol video- en beeldmateriaal vertelde Bakas meer over de trends voor de komende twintig jaar, waarbij onder andere de invloed van de gezondheidszorg, de samensmelting van fysieke en virtuele werelden, de opkomst van ‘the personal God’ en de positie van Nederland in Europa ter sprake kwamen. Deze en andere alumni-activiteiten in Utrecht


Utrechts Universiteitsfonds 

Jaarverslag 2012

New York, Verenigde Staten

Alumnus Adjiedj Bakas spreekt voor een volle aula alumni

worden georganiseerd door het Jonge Alumninetwerk (jan). Zie hiervoor pagina 6.

––

–– Internationaal

In 2012 zijn er door het Universiteits­ fonds vijf lezingen in het buitenland georganiseerd.

Alumninetwerk Zwolle

Tijdens zijn Utrechtlezing analyseerde alumnus en universiteitshoogleraar Paul Schnabel in het historische gemeentehuis van Zwolle de politieke situatie na de toen recent gehouden parlements­ verkiezingen en in hoeverre die de wer­ kelijke situatie in Nederland eigenlijk reflecteert. Schnabel concludeerde dat het in Nederland nog altijd zeer goed gaat, hoe ontevreden aanzienlijke groepen Nederlanders soms ook zijn. In het voorjaar werd in Zwolle het Academisch Café georganiseerd, met kleurrijke praatjes over pittige Utrechtse promotieonderwerpen. In Meppel werden daarnaast druk bezochte lezin­ gen over duurzaamheid en sterrenkunde georganiseerd, met als sprekers de Utrechtse wetenschappers Appy Sluijs, Alex de Koter en André Faaij.

In het voorjaar van 2012 vloog de rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan naar New York om lezing te verzorgen in The Netherland Club voor een betrokken publiek van in de Big Apple woonachtige alumni. Onder de titel A Modern Odyssey: Upholding integrity while navigating a university through public and private threats zette Van der Zwaan de positie van de universiteit uiteen in de veranderde maatschappij: de verwachtingen van wat de weten­schap produceert, conflicteren steeds vaker met idealen als nieuwsgierigheid en waarheidsvinding.

Brussel, België

In 2012 organiseerde het Universiteits­ fonds in samenwerking met de dienst Onderwijs & Onderzoek van de Univer­ siteit Utrecht de eerste twee lezingen in een reeks van vier in het Europees Parle­ ment. Met dit unieke initiatief biedt de Universiteit Utrecht een platform voor kennisuitwisseling voor alumni en (beleids)medwerkers in het parlement rond haar vier belangrijkste onderzoeks­ thema’s: sustainability, life sciences, youth & identity en institutions. Alle lezingen worden gehost door een parlementslid met een speciale band met de stad en/of Universiteit Utrecht. In het voorjaar werd prof. dr. Jacqueline Cramer verwelkomd door parlemen­ tariër voor Groen Links Bas Eickhout. Cramer schetste onder de titel Towards sustainable urban regions in Europe: The Need for T shaped learning de ­uitdagingen van de (duurzame) stad van de toekomst. In het najaar was er een interessante confrontatie tussen parlementslid van de ChristenUnie Peter van Dalen (tevens alumnus) en prof. dr. Hans Clevers rond het thema van de stamcellen. De lezing Stem Cells: Dr Jekyll of Mr Hyde? en daaropvolgende discussie zorgde voor een overvolle ­vergaderzaal in het Europees Parlement.

Londen, Verenigd Koninkrijk

In aanloop naar de Olympische Spelen in Londen werkte het Universiteitsfonds samen met de Nederlandse ambassade in Londen voor een ontvangst van zo’n dertig alumni. Op het programma stond een lezing van hoogleraar sportontwik­ keling Maarten van Bottenburg onder de titel Winning the Gold War: how, where and why to invest in elite sport and sport events. Investeringen in topsport door nationale regeringen leiden tot meer medailles, zo was zijn betoog, maar voor andere veronderstelde effecten, zoals meer sportparticipatie en positieve economische effecten zijn geen bewijzen.

Alumni Anne Logman en Irma Jansen organiseren samen met het U-fonds de lezingen in respectievelijk Brussel en New York

5


6

Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2012

Het Bestuur van het Jonge Alumni Netwerk in 2012: Anne de Klerk, Michiel Huisinga, Femke Hammer, Marieke Monsieurs, Chantal Timmer en David Dijkzeul

Jonge Alumni Netwerk Het Jonge Alumni Netwerk (JAN) richt zich op alumni tot 35 jaar. De verbintenis met de pas afgestudeerde vormt de basis voor een levenslange band tussen de universiteit en haar alumni.

Met haar activiteiten verenigt het jan het nuttige met het aangename. Behalve aantrekkelijke sociale evenementen worden er workshops op het gebied van loopbaanontwikkeling en coaching aangeboden. In 2012 is het jan daarvoor onder meer een samenwerking aange­ gaan met Blikopener, een bureau dat zich richt op talentontwikkeling. Dat heeft geresulteerd in het eerste Coachcafé voor jonge alumni. In dit Coachcafé zetten ervaren loopbaancoaches (allen alumnus van de Universiteit Utrecht) hun exper­ tise om niet in om jonge alumni op weg te helpen met loopbaanvragen. Tot de sociale evenementen behoorden in 2012 de Nieuwjaarsborrel (met een praatje van Maarten van Rossem), een wijnproeverij en de onvolprezen

Pubquiz, na een aantal jaren terug op het programma. Daarnaast werd ook het jaarlijks goedbezochte filmdebat georga­ niseerd met dit jaar een film over het dertigersdilemma, een actueel thema dat aansloot bij de wensen van alumni: het was in no time uitverkocht! Het Jonge Alumni Netwerk beschikt over een eigen budget waaruit initiatie­ ven van studie­ en studentenverenigin­ gen worden ondersteund die zich richten op het binden van (jonge) alumni. In 2012 zijn 28 activiteiten financieel ondersteund en is in totaal voor A 9431,­ aan subsidies toegekend. Om verenigin­ gen te ondersteunen bij de binding met alumni heeft het Jonge Alumni Netwerk in 2012 ook een workshop alumnibeleid georganiseerd. Dat de aanpak van het jan loont, blijkt niet alleen uit de bezoek­ cijfers – een recordaantal van 900 alumni bezochten in 2012 de evenementen voor jonge alumni – maar ook uit het snel groeiende aantal Vrienden van het Universiteitsfonds onder jonge alumni.

‘Met en door ondersteuning vanuit het Universiteitsfonds is het JAN in staat met veel enthousiasme en plezier haar motto ‘Het JAN helpt je verder!’ uit te bouwen. Door middel van vernieuwende en inspirerende netwerk- en carrièregerichte activiteiten weet het JAN steeds meer jonge alumni te bereiken, te verbinden én te ondersteunen in hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Het voelt als een voorrecht en is zeer inspirerend om hieraan bij te kunnen dragen vanuit het bestuur van het JAN!’

Chantal Timmer Voorzitter bestuur Jonge Alumni Netwerk 2012/2013


Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2012

A. Bolhuis, R. Croll, J. Bensing, C. Kemner, P. Hooimeijer, F. Vlasveld, I. Rozendaal, Y. van Rooy, H. Amman, C. Jansen

Bestuur en bureau Bestuur 2012

Bureau

Dr. J.H.A. (André) Bolhuis, voorzitter

Drs. Maarten Vervaat, directeur

Portefeuille: bestuurszaken, fondsenwerving

Yvonne van Dijk, office manager

en sponsoring, personeelszaken

Drs. Robbert Jan Feunekes, projectleider

Mr. R.S. (Robert) Croll, vice-voorzitter

fondsenwerving

en penningmeester

Drs. Josine Meerburg, projectleider

Portefeuille: financiën, fondsen op naam,

fondsenwerving

subsidiebeleid- en uitgifte voor alumni

Drs. Marjolein Rauws, campaign

Prof. dr. J.M. (Jozien) Bensing, vice-voorzitter

operations manager

(tot 1 september 2012) Portefeuille:

Drs. Thea Schepers, coördinator relatiebeheer

alumnibeleid algemeen en strategie

Meike Hendriks MSc, medewerker

Prof. dr. C. (Chantal) Kemner

relatiebeheer

(vanaf 1 september 2012) Portefeuille:

Drs. Harold Kerkhof, coördinator

alumnibeleid algemeen en strategie

alumnirelaties

Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

Johan Vlasblom, communicatieadviseur

Portefeuille: bijzondere leerstoelen

en eindredacteur Illuster

F.A. (Floris) Vlasveld MSc

Drs. Joost Gunther, projectleider evenementen

Portefeuille: pr en marketing

Marte Otter MSc, projectleider studenten

Drs. I.M. (Ieke) Rozendaal M.E.M.

en jonge alumni

Portefeuille: studentensubsidies,

Frank van Laer MA, medewerker

vrijwilligersmanagement, regionale

online marketing

netwerken en kwartaalborrels Mr. Y.M.C.T. (Yvonne) van Rooy (tot 1 september 2012) Portefeuille: relatie Universiteit en Utrechts Universiteitsfonds Prof. dr. H.M. (Hans) Amman (vanaf 1 september 2012) Portefeuille: relatie Universiteit en Utrechts Universiteitsfonds Adviseur Drs. C.T. Jansen Directeur communicatie & marketing

Bestuurssamenstelling Met ingang van 1 september 2012 hebben Jozien Bensing en Yvonne van Rooy het bestuur verlaten. Yvonne van Rooy blijft na haar vertrek als voorzitter van het College van Bestuur als ambassadeur fondsenwerving betrokken bij het Universiteitsfonds. Haar taken in het bestuur worden tijdelijk waargenomen door Hans Amman. De taak van vice-voorzitter wordt sinds 1 september vervuld door Robert Croll. De portefeuilles alumnibeleid en strategie worden sindsdien beheerd door Chantal Kemner die per 1 september het bestuur versterkt.

Medewerkers bureau 2012 van links naar rechts: Marte Otter, Robbert Jan Feunekes, Josine Meerburg, Marjolein Rauws, Harold Kerkhof, Maarten Vervaat, Meike Hendriks, Johan Vlasblom, Joost Gunther, Yvonne van Dijk, Thea Schepers, Frank van Laer

7


8

Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2012

Fondsenwerving –

door geven

Bijdragen van Vrienden

In 2012 telde het Universiteitsfonds 11.263 Vrienden, waarvan 8.768 geregistreerd zijn als alumnus. Daarmee heeft de groei van alumnivrienden van de afgelopen jaren zich voortgezet. Door Vriend te worden leveren alumni een belangrijke morele en financiële bijdrage aan de academische gemeenschap en staan zij aan de basis van een levenslange betrokkenheid bij de Universiteit Utrecht. Vanwege de snelle toename van het aantal Vrienden achtte het bestuur van het Universiteitsfonds het reëel om in 2012 de minimale vriendenbijdrage te verhogen van A 20,­ naar A 30,­. Dit resul­ teerde in een klein aantal (verwachte) opzeggingen aan het begin het jaar, maar door het grote aantal nieuwe Vrienden kon het jaar positief worden afgesloten. Behalve alumnivrienden is er een aan­ zienlijk aantal studentvrienden voor wie de bijdrage lager is dan die van alumni. Studenten hebben immers minder te besteden. Bovendien is de bewustwor­ ding die het Universiteitsfonds wil berei­ ken veel belangrijker: namelijk de notie dat de band met de Universiteit Utrecht niet stopt na het behalen van een bul, maar voor altijd is. Sinds de invoering van de centrale aan­ melding van studenten daalt het aantal studentvrienden snel. Er wordt gewerkt aan creatieve ideeën om de naams­ bekendheid van het Universiteitsfonds te vergroten.

‘Tijdens mijn studietijd in Utrecht wil ik zoveel mogelijk kennis, erva­ ring en vaardigheden opdoen en deze, samen met mijn cultuur delen met mensen uit de hele wereld.’ Catherina Arupia Student Business Infomatics afkomstig uit Uganda

door geven Jaarfonds 2012

– Jaarfonds Door Geven 2012

Sinds 2007 voert het Universiteitsfonds campagne voor het Utrecht Excellence Scholarship­programma (ues). Vrienden en donateurs bieden zes extra buiten­ landse toptalenten de kans om hun opleiding in Utrecht te voltooien. Vrienden en donateurs van het Univer­ siteitsfonds ondersteunen met deze campagne de strategie van de universiteit om zoveel mogelijk buitenlandse toptalenten de kans te geven om hun opleiding in Utrecht te voltooien. In 2012 is deze campagne uitgebreid met drie jaarlijks wisselende universitaire projecten onder de campagnenaam Door Geven. Naast het ues is er in 2012 geworven voor de volgende projecten: – Online collectie van het Universiteits­ museum Utrecht: een interactieve website voor de bijzondere collecties van het Universiteitsmuseum;

– Scriptiereeks ‘The best of the best’: publicatie en presentatie van maat­ schappelijk relevante topscripties; – Onderzoekstage Bèta Excellent: een inspirerende onderzoekstage voor de beste bèta­scholieren (zie hiernaast). Alumni en Vrienden brachten gezamen­ lijk ruim A 134.000 bijeen voor de vier verschillende projecten. Daarnaast is het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden een belangrijke sponsor van het ues­programma. Dit fonds heeft in 2009 de K.F. Hein Scholarship ingesteld voor een talentvolle student uit Afrika. In 2012 ontving Catherine Arupia uit Oeganda (zie foto brochure) net als in 2011 een beurs van A 15.000 voor het tweede jaar van haar masteropleiding Business Informatics. Een bijzondere extra bijdrage vormt het klm BlueBiz programma. De Universiteit Utrecht spaart middels de dienstreizen een tegoed dat kan worden omgezet in vliegtickets, waarmee ues­studenten naar Utrecht kunnen komen.


Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2012

Jaarfondsproject Bèta Excellent

Fondsen op Naam

gebied van het internationaal economisch

Het Junior College Utrecht is dit jaar gestart met een nieuw programma: Bèta Excellent. Dit programma biedt middelbare scholieren de mogelijkheid om op jonge leeftijd kennis te maken met de universiteit en de bètaweten­ schap. Daarmee sluit het programma aan bij de grote behoefte op de arbeids­ markt aan technisch en exact opgeleid personeel. Een van de hoogtepunten van het programma is de onderzoeksstage. Hierbij maken de leerlingen hun profiel­ werkstuk voor het eindexamen onder begeleiding van een universitaire onder­ zoeker. De afgelopen maanden hebben ruim vijftig leerlingen hun onderzoek gedaan en gepresenteerd tijdens het jcu thesissymposium. Dankzij de bij­ drage van alumni en Vrienden van de Universiteit Utrecht kan in 2013 een vijftigtal extra getalenteerde vwo­ leerlingen deze unieke ervaring ook aangeboden worden.

Het Universiteitsfonds biedt de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op Naam. De insteller bepaalt zelf de naam, de doelstelling en de startdatum van het fonds. Op deze manier kunnen substantiële schenkingen geoormerkt worden. De toekenning, administratie en verantwoording van de bestedingen uit het fonds worden verzorgd door het Universiteitsfonds. Op dit moment beheert het Universiteitsfonds de onderstaande fondsen op naam:

publiekrecht te bevorderen.

Het Aurelius fonds is ingesteld in 2011

herinneringen van prof. dr. E.J. Cohen

met als doel de financiële ondersteuning

(1869–1944)

van talentvolle studenten.

BINF fonds is ingesteld in 2012 met als

Het A.F. Monna Fonds, ingesteld in 2001

doel de ondersteuning van wetenschappelijk

ten behoeve van het Mathematisch Instituut.

relevant en maatschappelijk irrelevant

Het Fonds Internationaal Economisch

wetenschappelijk onderzoek waarvoor

Recht, ingesteld in 2004 door een schenking

langs andere wegen moeilijk financiering

van emeritus hoogleraar Pieter Verloren van

te vinden is.

Het Martijn Zwart Fund, ingesteld in 2005 en bedoeld voor talentvolle Neerlandici uit de Verenigde Staten en Canada. Het Muziekfonds is ingesteld in 2008 door een schenking van de stichting Vrienden van het Collegium Musicum Ultratrajectum en het Utrechts Symfonie Orkest. Doel van deze schenking is het bevorderen en ondersteunen van klassieke muziek binnen de Utrechtse academische gemeenschap. Cohen-Verloopfonds is ingesteld in 2012 met als doel het publiceren van de levens-

Themaat (1919–2004). Het Fonds heeft tot doel het onderwijs en onderzoek op het

– ‘Een aantal jaren geleden heb ik een bescheiden fonds op naam ingesteld ter gedachtenis van mijn vader, A.F. Monna (1909–1995), hoogleraar wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft met veel voldoening en in een vriendschappelijke sfeer gewerkt op het Mathematisch Instituut. Doelstelling van het fonds is het bevorderen van onderzoek en onderwijs in de wiskunde. Het Mathematisch Instituut en het Universiteitsfonds gaan heel zorgvuldig om met de middelen. Al was dat niet mijn opzet, ik beleef veel genoegen aan het fonds op naam. Het is leuk om al bij leven te schenken.’

Het K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is een belangrijk Utrechts fonds dat een zeer brede ondersteuning biedt aan vooral Utrechtse en regionale initiatieven en projecten. Sinds 2001 mag het Universiteitsfonds jaarlijks een gebundelde aanvraag van universitaire projecten aan het K.F. Hein Fonds voorleggen.

De in 2012 door het K.F. Hein Fonds gesubsidieerde projecten

Projectbestemming

Bedrag (€)

Digitaal planetarium Sonnenborgh – museum en sterrenwacht

13.000

Fototentoonstelling in de Botanische Tuinen

10.000

Digitalisering van de Atlas Maior Universiteitsbibliotheek Utrecht

10.600

Instandhouding en presentatie Universitair Cultuur Erfgoed, presentatie unieke collectie

Adriaan Monna Insteller A.F. Monna Fonds

glas-in-lood-ramenArchivering en conservering historische Materica Medica verzameling

5.000

Serious play voor studenten met een stoornis in het autistische spectrum

5.060

Summer School junior voor leerlingen 8 t/m 12 jaar ‘Op Ontdekkingsreis’

8.550

9


10 Utrechts Universiteitsfonds 

Jaarverslag 2012

Bijzonder hoogleraren Het Universiteitsfonds biedt faculteiten de

––

Faculteit der Sociale Wetenschappen

mogelijkheid hoogleraren aan te stellen

Faculteit Geesteswetenschappen

eHealth psychology

op een ‘Bijzondere leerstoel vanwege het

prof. dr. M.J. Sorbi

Universiteitsfonds’. Op deze leerstoelen

Geschiedenis & Kunstgeschiedenis

Empirisch-theoretische analyse van

worden vaak hoogleraren benoemd die

Diergeneeskunde in historische en

maatschappelijke effecten van overheidsbeleid

bijzondere expertise hebben op een

maatschappelijke context

prof. dr. P. Nieuwbeerta

vak­gebied dat niet is opgenomen in het

prof. dr. P.A. Koolmees

normale curriculum. Hun aanstelling vormt

Grondslagen en geschiedenis van

Een actueel overzicht van al onze

een waardevolle aanvulling op het reguliere

de geschiedbeoefening

bijzondere leerstoelen is te vinden

onderwijs en onderzoek. In 2012 had

prof. dr. E. Jonker

op www.uu.nl/alumni

het Universiteitsfonds in totaal achttien bijzondere leerstoelen in haar beheer. Zes hoogleraren (prof. dr. H.C. Gerritsen,

––

prof. dr. W.K. Kegel, prof. dr. R.J.M. Klein

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en

Gebbink, prof. dr. P.A. Koolmees, prof. dr.

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

A. Buijs en prof. dr. B. Kwiatkowska) zijn met eervol ontslag gegaan.

Economie Financiering

––

prof. dr. A. Buijs Banking and financial regulation

Faculteit Bètawetenschappen

prof. dr. J.A. Bikker

Natuur & Sterrenkunde

Rechtsgeleerdheid

Laserfysica van complexe biologische systemen

Internationaal recht van de zee

prof. dr. H.C. Gerritsen

prof. dr. B. Kwiatkowska

Astrofysica

Conflict- en veiligheidsrecht

prof. dr. A. de Koter

prof. dr. E.P.J. Myjer Europees recht & decentrale overheden

Scheikunde

prof. dr. B. Hessel

Zelfordenende systemen

Notarieel ondernemingsrecht

prof. dr. W.K. Kegel

prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman

Synthetische en biologische chemie van

Privaatrechtelijk gezondheidsrecht

overgangsmetaalcomplexen

prof. mr. dr. J.G. Sijmons

prof. dr. R.J.M. Klein Gebbink

Bestuursrechtelijke aspecten van goed bestuur prof. dr. G.H. Addink

Wiskunde Lie theorie

Bestuurs- & Organisatiewetenschap

prof. dr. E.P. van den Ban

Management van veranderingsprocessen in grote organisaties prof. dr. E.G. van der Velde


Utrechts Universiteitsfonds 11

Jaarverslag 2012

– Bijzonder hoogleraar uitgelicht

‘De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.’ (Art. 90 Nederlandse grondwet)

Ondanks een mooi artikel in de grondwet zijn er in Nederland maar weinig juristen die intensief onderzoek doen binnen het vakgebied van prof. dr. Eric Myjer, het conflict- en veiligheidsrecht. Myjer: ‘Dit is vreemd, want ontwikkelen van de internationale rechtsorde betekent niet alleen dat het bestaande internationaal recht moet worden nageleefd, maar ook dat het internationale rechtssysteem wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het maken van nieuwe afspraken op het gebied van wapenbeheersing. Daarvoor is ondersteunend onderzoek nodig. Onderzoek op het gebied van wapenbeheersingsrecht komt aan de Nederlandse universiteiten nauwelijks voor, omdat er geen geld voor wordt vrijgemaakt. Internationaal gebeurt dat veel meer.’ Bijzonder hoogleraar Eric Myjer, conflict- en veiligheidsrecht

– Over de macht van het internationale recht

‘Als regeringen geweld gebruiken tegen andere staten, dan zoeken ze daarvoor naar rechtvaardiging in het internatio­ naal recht. In het debat speelt dit rechtsgebied daarom een belangrijke rol. De instantie die op het internationale geweldsverbod moet toezien, is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De vijf belangrijkste overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog kregen daarin een permanente zetel en een vetorecht. Hoe vreselijk de gevolgen van dat vetosysteem soms ook kunnen zijn (denk aan Syrië), heeft dit systeem toch een belangrijke functie. Het is het enige veiligheidssysteem dat we op inter­ nationaal gebied met elkaar hebben

afgesproken. Op het gebied van nucleaire en vooral chemische wapens zijn er heel scherp geformuleerde verdragen, die bijna nooit worden overtreden. Ze laten zien dat het inter­ nationale recht van groot belang is en dat er niet licht mee wordt omgesprongen.’

– Over de juridische bijdrage aan vrede

‘Juristen blijven inventariseren wat we aan regels hebben op onderdelen van het conflict­ en veiligheidsrecht. Ze ondersteunen het internationale recht door aan te wijzen waar de problemen liggen, maar ze helpen ook om inter­ nationale verdragen te vertalen naar nationale wetgeving. In de Europese Unie zijn centres for excellence opgericht

om andere continenten te helpen bij het bevorderen van veiligheid op het gebied van massavernietigingswapens.’ In 2014 is Nederland de host van de derde Nuclear Security Summit, een initiatief van president Barack Obama uit 2009, waarbij onder meer staatshoofden uit 53 landen afspraken maken over nucleair en ander radioactief materiaal met als doel om te voorkomen dat het desbetreffend materiaal gebruikt woord door terroris­ ten of andere criminelen. Eric Myjer, behalve hoogleraar ook directeur van de Centre for Conflict and Security Law en stichter­redacteur van het toonaange­ vende tijdschrift Conflict & Security Law, kijkt hier bijzonder naar uit.


12 Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2012

Utrechts Universiteitsfonds voor studenten –

De studentencommissie 2012– 2013 Stijn van der Woude, Laura van Oers, Floris de Joode, Linsey van Bennekom

Subsidies

Het Universiteitsfonds ondersteunt met subsidies activiteiten die voor en door studenten worden georganiseerd. Het totale budget werd in 2012 verhoogd naar A 60.000 euro per jaar. Daarvan zijn er jaarlijks vier subsidies van maximaal A 2.500 euro beschikbaar voor innova­ tieve projecten. In 2012 zijn 252 subsidie­ aanvragen binnengekomen (in 2011: 241). Er zijn 235 subsidies toegekend voor zowel individuele buitengewone studentenactiviteiten (waaronder studiereizen) als grotere evenementen, zoals congressen, symposia, culturele festivals en sporttoernooien.

– Innovatief project: What the fiets?

Eenmaal op kamers komen veel studen­ ten er snel achter dat je het in Utrecht zonder fiets niet redt. Dat geldt ook voor internationale studenten. Tony Sevold komt uit Canada en volgt de master Sustainable Development. Samen met Amerikaanse, Noord­Ierse en Engelse medestudenten begon hij in september 2012 mede dankzij een subsidie van het Universiteitsfonds in het Utrecht Science Park de duurzame fietsenwinkel What the Fiets? Met inmiddels tien studenten maken zij van oude wrakken nieuwe fietsen, die ze vervolgens te koop aanbieden. Met een What the Fiets?­ lidmaatschap (of A 2,­ entree) krijgen bezoekers toegang tot de werkplaats en het gereedschap en kunnen zelf aan de slag. U kunt dit project ook zelf ondersteunen: doneer een fiets(wrak)!

– Studentencommissie

De studentencommissie van het Univer­ siteitsfonds bestaat uit vier Utrechtse stu­ denten. Ze adviseert het bestuur van het Universiteitsfonds over de toekenning van de subsidies en over het subsidiebe­ leid. Behalve het adviseren over subsidies en subsidiebeleid besteedt de studenten­ commissie veel tijd aan representatie in de Utrechtse studentenwereld. Studenten en alle nieuwe studentenbesturen moeten het Universiteitsfonds natuurlijk weten te vinden. De studentencommissie is daarom veelvuldig aanwezig bij activi­ teiten en constitutieborrels van studie­ en studentenverenigingen, activiteiten waarvoor het Universiteitsfonds een garantiesubsidie heeft toegekend en activiteiten van het Universiteitsfonds zelf. Ook organiseerde de studenten­ commissie in 2012 een borrel in het Academiegebouw, speciaal voor studie­ en studentenverenigingen.

– Vliegenthart Scriptieprijs

De Universiteit Utrecht zoekt en bevordert excellentie onder haar studenten. Het Universiteitsfonds heeft daarom in 2005 de Vliegenthart Scriptieprijs ingesteld. Dit gebeurde ter gelegenheid van het afscheid van Hans Vliegenthart, chemicus en ja renlang bevlogen voorzitter van het Utrechts Universiteitfonds. Voor 2012 stond de prijs open voor de beste masterscripties van de Bètaweten­ schappen. De winnaar van de Vliegenthart Scriptieprijs 2012 (uitgereikt op 6 april 2013 tijdens de Universiteitsdag met presentaties van alle genomineerden) was Max Potters met zijn scriptie Equilibrium Statistical Mechanics of the 2D Euler and Shallow Water Models. Hij ontving een bedrag van A 2.000,­. Eervolle vermeldingen gingen naar Wouter Ensing voor zijn scriptie Protons and Sodium Ions Interacting With Nafion Confined Water en Giulia Paparo voor haar scriptie Grete Hermann: Mathematician, Philosopher and Physicist. Zij ontvingen hiervoor ieder een bedrag van A 500,­.

– Jury Vliegenthart Scriptieprijs 2012 Prof. dr. J.F.G. Vliegenthart, emeritus hoogleraar Scheikunde, voorzitter Prof. dr. Jan Raaijmakers, hoogleraar farmaceutische wetenschappen Prof. dr. Hans Gerritsen, hoogleraar natuurkunde Prof. dr. Jan van Leeuwen, emeritus hoogleraar informatica

Uitreiking Vliegenthart Scriptieprijs


Utrechts Universiteitsfonds 13

Jaarverslag 2012

Het eerste lijsttrekkersdebat voor de parlementsverkiezingen van 2012 op het Janskerkhof werd mede mogelijk gemaakt door het Utrechts Universiteitsfonds

– Studentensubsidie uitgelicht

U.S.C. Lijsttrekkersdebat Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) leren aankomende studenten binnen korte tijd hun nieuwe stad kennen: van de Uithof tot studentenverenigingen en van de horeca tot studentenkamers. De UIT in 2012 vond plaats in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 12 september 2012. Op dinsdag 12 augustus kruisten deze twee evenementen elkaars pad op het Janskerkhof. Vanuit het Utrechtsch Studenten Corps (U.S.C.) kwam het plan om een politiek kopstuk de malaise rondom de toekomst van de student toe te laten lichten. De huidige en aankomende studenten zouden namelijk met de voorgenomen lang-

Nadat Alexander Pechtold enthousiast had toegezegd om te komen spreken tijdens de uit­dagen, begon het bij de introductieweekcommissie te kriebelen; moeten wij dit niet uit laten groeien tot het eerste nationale lijsttrekkersdebat? Na de nodige inspanningen zeiden ook andere lijsttrekkers toe: Jolande Sap (GroenLinks), Alexander Pechtold (d66), Sybrand van Haersma Buma (cda), Diederik Samson (pvda) en Arie Slob (ChristenUnie) wilden allen komen. En mede dankzij een financiële bijdrage van het Universiteitsfonds konden wij het debat ook daadwerkelijk realiseren.

studeerboetes en vergaande hervorming van het studentenreisproduct het kind van de rekening worden van de bezuinigingen. Dat vroeg om tekst en uitleg.

In het debat zelf reikten Pechtold, Van Haersma Buma en Samson elkaar al snel de hand door uit te spreken een streep

door ‘de fout’ van de langstudeerboete te willen trekken, gevolgd door een debat over het sociaal leenstelsel, selectie aan de poort en prestatiebekostiging. De media­aandacht na afloop van het debat was spectaculair, iets om trots op te zijn. Een goede dag voor de Universiteit Utrecht, het Universiteits­ fonds, en het u.s.c., maar vooral voor de langstudeerder: die had immers A 3.000,­ terugverdiend! Chiel van Leeuwen President UIT-dagen 2012 Utrechtsch Studenten Corps


14 Utrechts Universiteitsfonds 

Jaarverslag 2012

Jaarcijfers 2012 Stichting Utrechts Universiteitsfonds Bedragen in €

2012

–– Baten

2011

–– 2012 2011

Baten

Bijdragen begunstigers

267.086 221.665

Bijdrage Universiteit Utrecht

206.423 246.854

721.039

Jaarfonds / Utrecht Excellence Scholarships*

149.812 96.190

737.742

Lustrumwerving 54.281 Bijzondere Leerstoelen

32.083 50.834

Renten en dividend

62.874 60.891

Overige en bijzondere baten Totaal baten

2.761 7.027

–– Lasten

721.039 737.742

741.073 702.762

–– Lasten Programmakosten Communicatie*

112.594 108.830 94.924 133.188

Utrecht Excellence Scholarships

102.107

–– Resultaten bedrijfsvoering

Lustrumdoelen 52.557 Jaarfonds campagne

149.812

Bijzondere Leerstoelen

13.620 24.157

Studenten*

89.741 50.799

Stichtingkosten

25.987 21.373

Administratie & Bureau

75.344 70.680

Fondsenwervingprogramma* Onvoorzien Totaal lasten

174.408 127.089 4.643 11.982 741.073 702.762

-20.034 34.980

–– Resultaat op verkoop effecten

31.134 -2.665

–– Herwaarderingsreserve

* Zie toelichting

–– Resultaten op verkoop effecten 31.134

–– Vermogen (algemene reserve) 1.943.512

Vermogen Algemene reserve

34.980

-2.665

–– Resultaten bedrijfsvoering

-20.034

1.929.355 1.943.512 1.929.355 127.337 22.174


Utrechts Universiteitsfonds  15

Jaarverslag 2012

––

––

naar € 60.000. Omdat een deel van de garantie-

Toelichting op de jaarcijfers

Toelichting baten

subsidies uiteindelijk niet wordt opgevraagd,

Het jaar 2012 is benut om het toenemende

Jaarfonds

het bestedingsdoel te realiseren. Ook al leert

belang van fondsenwerving meer in balans

Waar in 2011 aparte campagnes werden

de ervaring dat slechts circa 65% van de totale

te brengen met de investeringen die in de

gevoerd voor het Utrechts Excellence

toekenningen wordt opgevraagd, toch moet

­afge­lopen tien jaar zijn gepleegd voor het

Scholarship programma (UES) en het lustrum,

de totale toegekende som formeel in 2012 als

­opzetten van een uitgebreid alumniprogramma.

is hiervoor in 2012 een jaarfonds campagne

last worden genomen. Als gevolg is de

De extra financiële middelen die de universiteit

geïntroduceerd. Deze campagne is getiteld

verwachting dat de omgekeerde beweging

hiertoe vorig jaar aan het Universiteitsfonds

Door Geven en omvat naast het UES drie

te zien zal zijn in de jaarcijfers van 2013.

heeft toebedeeld, zijn in 2012 gecontinueerd.

jaarlijks wisselende universitaire doelen.

moet een groter bedrag worden toegekend om

Daarnaast heeft de universiteit gevraagd of het Universiteits­fonds de mogelijkheden

––

wil onderzoeken om een grotere meerjarige

Toelichting lasten

Fondsenwervingprogramma De toegenomen kosten fondsenwerving hangen samen met de voorbereiding op een meerjarige fondsenwervingscampagne. De universiteit

universitaire fondsenwervingscampagne op Communicatie

heeft hiervoor een extra budget ter beschikking

Door met name de re-styling en uitbreiding van

gesteld dat is aangewend ten behoeve van een

De basis van de ambities op dit vlak wordt

het magazine was in 2011 sprake van hogere

aantal zaken. Ten eerste is een audit uitgevoerd

gevormd door de positieve ontwikkeling van

kosten voor Illuster. Door de groei van het aan-

om te verifiëren of de interne organisatie in

huidige fondsenwervingscampagnes, de

tal alumni leggen de kosten voor druk en ver-

voldoende mate is uitgerust voor een grote

Vriendencampagne en de nieuwe campagne

spreiding een druk op het reguliere budget.

campagne. Op basis van de audit is vervolgens

‘Door Geven’. De resultaten van beide laten

Dit is een aandachtspunt voor de toekomst.

een medewerker aangetrokken voor de

te zetten.

campagneplanning. Tot slot is in een reeks van

een zeer positief beeld zien. Ruim 11.000 Vrienden realiseerden gezamenlijk de hoogste

Studenten

interviews en workshops met wetenschappers

bijdrage ooit. Aan de campagne ‘Door Geven’

De hogere last op de post studenten hangt sa-

en andere universitaire sleutelfiguren, een con-

deden 2.500 donateurs een bijdrage. Het feit

men met de subsidievertrekking aan deze doel-

cept-propositie gemaakt van de voor Utrecht

dat zovelen, alumni én studenten, bereid zijn

groep. Het bestuur heeft voor 2012 het budget

specifieke terreinen en doelen waarop de

een financiële bijdrage te leveren aan onze

voor studentensubsidies verhoogt van € 45.000

campagne zich moet richten.

doelstellingen biedt vertrouwen in toekomst. In 2012 heeft het proces restyling en verbetering van het alumnimagazine Illuster z’n beslag

‘Voor de Universiteit Utrecht bestaat de universitaire gemeen-

gekregen. Het magazine wordt weer volledig

schap niet alleen uit medewerkers en studenten, maar ook

in eigen huis gemaakt waarbij alleen de

uit haar alumni. Het Universiteitsfonds is van oudsher een plek

­vormgeving en druk nog worden uitbesteed.

waar alumni, studenten en medewerkers samen­­komen om

Uit de vele positieve reacties op de vernieuwde

zich sterk te maken voor een bloeiend Utrechts academisch

format blijkt dat dit een goede keuze is

klimaat.

geweest. Een punt van zorg voor de toekomst is de in aantal sterk toenemende alumni­

Met het oog op een toenemend belang van fondsenwerving voor de universiteit

gemeenschap. Sinds de invoering van het

heeft een aantal prominente alumni de handen ineengeslagen om de mogelijk­

bachelor-master onderwijssysteem, komen

heden van een grote meerjarige campagne te verkennen, waarvan de eerste

er jaarlijks steeds meer alumni bij die Illuster

resultaten in de loop van 2013 zichtbaar zullen worden. Daarnaast voert het

ontvangen. Door de kosten voor druk en

Universiteitsfonds al geruime tijd campagne voor verschillende projecten waarin

verzending van het magazine die dit met zich

de reguliere financiering niet voorziet. Vooral het Utrecht Excellent Scholarship-

meebrengt is het niet uitgesloten dat het

programma moet hier genoemd worden, dat beurzen bekostigt voor excellente

beleid hierop binnen een of twee jaar herzien

buitenlandse studenten. Daarmee levert het Universiteitsfonds een belangrijke

moet worden.

bijdrage aan de ambities van de Universiteit Utrecht op de gebieden van kwaliteit en excellentie.Betrokken alumni zijn van groot belang voor de universiteit, niet alleen als bron voor de fondsenwerving, maar ook als ambassadeur en als brug en intermediair naar de maatschappij.’ Prof. dr. Bert van der Zwaan Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht


––

Word ook Vriend van het Universiteitsfonds Als oudste universiteitsfonds van Nederland (opgericht in 1886) ondersteunt het Utrechts Universiteitsfonds het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan de Universiteit Utrecht middels: * studentenactiviteiten die het studeren aan de Universiteit Utrecht nog interessanter en leuker maken; * bijzondere leerstoelen; * een uitgebreid alumniprogramma met lezingen, evenementen, career services en een alumnimagazine; * beurzen voor talentvolle buitenlandse studenten; * vele bijzondere projecten.

Afscheid Mr. Yvonne van Rooy Op maandag 3 september was de opening van het academisch jaar 2012–2013. Deze

Het is ook mogelijk om het

gelegenheid viel in Utrecht samen met

Universiteitsfonds een financieel

het afscheid van Mr. Yvonne van Rooy als

aftrekbare lijftrenteschenking te doen.

voorzitter van het College van Bestuur. In

Voor het opstellen van de notariële

de negen jaar dat zij voorzitter was, heeft

akte worden geen kosten in rekening

Yvonne van Rooy zich ingezet voor de

gebracht.

best mogelijke omstandigheden waarin studenten, academici en medewerkers

Meer informatie: www.uu.nl/alumni

konden excelleren. Daarbij onderkende zij

Telefoon: (030) 253 8025

het belang van een goede relatie tussen

E-mail: ufonds@uu.nl

de universiteit en haar alumni, waarvoor zij zich dan ook met veel energie heeft ingezet. Ter gelegenheid van haar afscheid maakte het cortège van de Universiteit Utrecht na de ceremonie in de Domkerk een wandeling door de binnenstad naar de gerenoveerde universiteitsbibliotheek aan de Drift. (foto: Dick Boetekees)

© 2013 Utrechts Universiteitsfonds Redactie: Harold Kerkhof, Johan Vlasblom, Maarten Vervaat Fotografie: Pieter van Dorp, Andrea Liebrand, Arnaud Mooij, Marte Otter en Ivar Pel Ontwerp: flowdesign.nl Druk: Tuijtel

Jaarverslag 2012 Utrechts Universiteitsfonds  

Jaarverslag 2012 Utrechts Universiteitsfonds

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you