Page 1

www.aluminium.gr

ΚΩΔ.: 7632

ΤΕΥΧΟΣ 47ο • OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

 Η θετική πλευρά του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (σελ. 44)  4ο Συνέδριο ΠΟΒΑΣ: Ανατρεπτικές και ριζοσπαστικές προτάσεις (σελ. 50)  Προτάσεις συστημάτων για αντικαταστάσεις κουφωμάτων (σελ. 70)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  Ρολά & πατζούρια: Η συνεισφορά τους στη μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων (σελ. 90).

Tώρα προφίλ & λάστιχο πάνε πακέτο με (σελ. 32) C

Η πρωτοποριακή καινοτομία μόνο από την Exalco, φέρνει την επανάσταση στο κλάδο του αλουμινίου...

M

Y

CM

MY

 Σημαντική μείωση κόστους, κόπου και χρόνου παραγωγής για τους κατασκευαστές αλουμινίου.  Καλύτερη στεγάνωση  Άψογη εφαρμογή με λάστιχο διπλής διέλασης  Προστιθέμενη αξία στο προϊόν

CY

CMY

K


> 402 > 402 Security Security

> 403 > 403 Security Security

Νέές ΝέέςΑρχιτέκτοΝικές ΑρχιτέκτοΝικέςςπΑΝιολέτές ςπΑΝιολέτές &&χωΝέυτές χωΝέυτέςκλέιδΑριές κλέιδΑριέςςυρομέΝωΝ ςυρομέΝωΝ

> 671 > 671L LHAppineSS HAppineSS

> 671 > 671renAtA renAtA

Επεκτείνει Επεκτείνειτην τηνασφάλεια! ασφάλεια!

>>> >>> ΗΗ Security Security Lock Lock μιαμια από από τιςτις μεγαλύτερες μεγαλύτερες εταιρείες εταιρείες στο στο χώρο χώρο της της κατασκευής κατασκευής μηχανισμών μηχανισμών καικαι εξαρτημάτων εξαρτημάτων αλουμινίου, αλουμινίου, παρουσιάζει παρουσιάζει τιςτις νέες, νέες, πρωτοποριακές πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές αρχιτεκτονικές σπανιολέτες σπανιολέτες καικαι χωνευτές χωνευτές κλειδαριές κλειδαριές ασφαλείας ασφαλείας συρομένων συρομένων “Security” “Security” καικαι πόμολα πόμολα πορτών πορτών μεμε νέα νέα σχέδια σχέδια λαβών λαβών σεσε όλες όλες τιςτις αποχρώσεις. αποχρώσεις. Εντυπωσιακές Εντυπωσιακές δημιουργίες δημιουργίες που που συνδυάζουν συνδυάζουν απόλυτα απόλυτα τοτο κάλλος, κάλλος, την την αρμονία αρμονία καικαι την την άψογη άψογη αισθητική. αισθητική. Γιατί Γιατί η Security η Security Lock Lock ξέρει ξέρει καλύτερα καλύτερα από από οποιονδήποτε οποιονδήποτε άλλο άλλο νανα προσέχει προσέχει την την εμφάνιση εμφάνιση των των προϊόντων προϊόντων της. της.


προστασία προστασία ασφάλεια ασφάλεια

αισθητική αισθητική

> 400 > 400 Security Security

> 401 > 401 Security Security

A Al ul ummi ni ni ui umm MMe ec ch ha an ni si smms s & & A Ac c ce es s so or ir ei es s Προμηθέως Προμηθέως 14, 14, 145 145 6464 Νέα Νέα Κηφισιά Κηφισιά Τηλ.: Τηλ.: 210/80.72.065, 210/80.72.065, Fax: Fax: 210/8077973 210/8077973 www.security-lock.gr www.security-lock.gr e-mail: e-mail: securitl@otenet.gr securitl@otenet.gr


Κλίμα πολικό ή... κλίμα ALUMINCO;

∆ιαμορφώστε το κλίμα του σπιτιού σας έξυπνα & οικονομικά με θερμομονωτικά κουφώματα ALUMINCO

Η ALUMINCO στηρίζει εσάς και το περιβάλλον δημιουργώντας πιστοποιημένα, ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών. Οι άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες τους, συμβάλλουν στην φιλικότητα προς το περιβάλλον και προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, χειμώνα-καλοκαίρι.

Προτεινόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα ALUMINCO CLIMA

AL520 AL570 AL590 AL220 AL250 AL420 Ανοιγόμενο Ανοιγόμενο Ανοιγόμενο

Ανασυρόμενο Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Θερμομονωτικό Σύστημα Κύριας Σύστημα Σύστημα Σύστημα Σύστημα Σύστημα Εισόδου

Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Ïéíόöõôá Âïéùôίας - 320 11 - τηλ. 22620 47000 - fax 22620 47090 info@aluminco.com, www.aluminco.com

Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης: 801 801 1982


ΛΕΝΟΡΜΑΝ 227 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ.: 210 5147 331, 210 5149 263, 210 5147 825 FAX: 210 5141 340 e-mail: woodall@otenet.gr, e-static@otenet.gr


∏ ∂Ù·ÈÚ›· Woodall - ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ∞.∂.μ.∂. ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÎÙÏ. °È· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÂˆÓ˘Ì›· “∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞.∂.μ.∂.”

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ™Ù‹ÚÈ͢ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ™˘ÏÏÂÎÙÒÓ:

Δ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ º/μ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ SOLAR ATLAS P20-30TM Â›Ó·È ÈÛÙÔÔ›Ë̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÎˆ‰›ÎˆÓ EC-1, EC-3, EC-9, ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi (∂∞∫2000), ηıÒ˜ Â›Û˘ ÎÈ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ºÔÚÙ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ∞ÓÂÌÔȤÛÂȘ Î·È ‚¿ÚÔ˜ ÃÈÔÓÈÔ‡. ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚËÛË ¤ÚÁÔ˘. ™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ˘„ËÏfi Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ô˘ ηıȤڈÛ ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ô fiÌÈÏÔ˜ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ñ SOLAR ATLAS P20-30TM INOX-AL Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞.∂.μ.∂. (∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ) Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛË.

∫∞§∂™Δ∂ ª∞™ °π∞ √¶√π∞¢∏¶√Δ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∞ ñ SOLAR ATLAS P20-30TM TRACK (∞Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·)

ñ SOLAR ATLAS P20-30TM SLOPE (ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·)

∂¢ƒ∞™∏ ™À™Δ∏ª∞Δø¡ ™Δ∏ƒπ•∏™ º/μ ™À§§∂∫Δø¡ (¶·ÛÛ·ÏfiÌËÍË, ‚¿ÛË ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÎÏ.)

ñ SOLAR ATLAS P20-30TM LOFT, TILE, PANEL (∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÚÔÊÒÓ)

§¤ÓÔÚÌ·Ó 227, Aı‹Ó·, Δ.∫. 104 42 ΔËÏ. K¤ÓÙÚÔ: 210 5147331 - 5147825 ñ Fax: 210 5141340, e-mail: info@enviapp.com ñ www.enviapp.com


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 47ο 76

Εκδότης - Δ/ντης: Μιχάλης Ροδίτης Δ/νση Σύνταξης: Πηνελόπη Λεονταρά Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Κρουστάλλης Σύμβουλος Τεχν. Θεμάτων: Ι. Γεωργουσόπουλος Υπεύθυνη Marketing - Διαφήμισης: Μαρία Σπάλα Τμήμα Διαφήμισης: Στάθης Βελεντζάς Τμήμα Συνδρομών: Στάθης Βελεντζάς, Τζένη Μπαλάφα Γραφείο Κύπρου: Κατερίνα Παπανικολάου 24 Νίκου Αλεξάνδρου, Κάτω Λακατάμια, 2320 Λευκωσία Τηλ.: 22251117, fax: 22251118 e-mail: cyprus@aluminium.gr Παραγωγή έκδοσης: ALUPRESS A.E. Art Director: Κάρλυ Σταυρακοπούλου Σελιδοποίηση: Φωτεινή Ανδριανοπούλου Ιnternet: Κωνσταντίνος Τζούρος ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Μπαλάφα Ε. & Σια Ο.Ε., Κρυστάλλη 28, 11141 Αθήνα Tηλ.: 210.2112.040, Fax: 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr Για τα αποστελλόμενα προς δημοσίευση κείμενα και φωτογραφίες, το περιοδικό μας αποκτά αυτόματα το copyright της δημοσίευσης. Αναδημοσιεύσεις κειμένων ή εικόνων με οποιοδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται, παρά μόνον με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του περιοδικού. Τα ενυπόγραφα άρθρα, δεν απηχούν υποχρεωτικά και τις απόψεις του περιοδικού.

106

Editing by Balafa E. Co, 28 Krystalli str., 11141 Athens, Greece Tel.: +30 210.2112.040, Fax: +30 210.2112.042 e-mail: info@aluminium.gr, www.aluminium.gr

14. 32. 130. 132. 134. 136.

46.

54. 58.

64. 66.

Oκτώβριος 2010

Ειδήσεις: Τα τελευταία νέα από τις εταιρίες του χώρου. Προϊόντα - Επιλογές: Παρουσίαση νέων προϊόντων και υλικών. Όταν τα λόγια γίνονται έργα: Κατασκευαστές από όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν τη δραστηριότητά τους. Επιχειρηματικά: Ενδιαφέρουσες οικονομικές ειδήσεις και συμβουλές για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Απ’ όλο τον κόσμο: Μια ματιά στις εξελίξεις της διεθνούς βιομηχανίας και των εφαρμογών αλουμινίου. Εκθέσεις: Πληροφορίες για τα μεγαλύτερα ραντεβού του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.

122. LME: Η Κίνα καθορίζει τις εξελίξεις και επηρεάζει την πορεία της τιμής αλουμινίου.

62.

10

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

Federation of Associations of Periodical Publishers in the EC

58

98

50. EDITOR - MANAGER: Michael Roditis

46

68.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

70. 72. 76. 80. 82. 83. 84.

88.

90.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010»: Πλούσιο το πρόγραμμα & πολλοί οι εκθέτες. «4ο Συνέδριο ΠΟΒΑΣ»: Ευκαιρίες και προκλήσεις σε μία νέα εποχή. AKZO NOBEL: Επίσημη παρουσίαση της νέας συλλογής Futura 2010-2013. «ALUMINIUM 2010»: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη μεγαλύτερη έκθεση της βιομηχανίας αλουμινίου.

98.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

44.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ALUMIL: Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις και κατασκευαστικές λύσεις. EUROPA: Ιδανική θερμομόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. ΕΤΕΜ: Προτεραιότητα η ασφάλεια με τα συστήματα Anti-Vandal. ALUMINCO: Μεγάλο εύρος επιλογών για την αντικατάσταση κουφωμάτων. EXALCO: Άμεσα ενεργειακά οφέλη με τα συστήματα EXALCO ECONOMY. ALUSET: Θερμομόνωση & αισθητική αρτιότητα. ELVIAL: Λύσεις αντικατάστασης για κάθε τύπο κουφώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

«Porto Cupecoy»: Εξοχικές κατοικίες στην Καραϊβική με συστήματα ALUMIL.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρολά & Πατζούρια: Η συνεισφορά τους στη μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας. Ενεργειακοί Υαλοπίνακες: Τα οφέλη από τη χρήση τζαμιών νέας τεχνολογίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

108. Σήμανση CE: Φόρμες και έντυπα για τον κατασκευαστή αλουμινίου. 126. Άρθρο 99 (Νέος Πτωχευτικός Κώδικας): Πότε μπορεί μία επιχείρηση να υπαχθεί σε αυτό.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Καθυστερεί, αλλά αρχίζει η υλοποίηση του ALUMINCO: Υψηλή αισθητική & προγράμματος από Νοέμβριο. κομψότητα στα κάγκελα αλουμινίου. 106. Σήμανση CE: Η κατάσταση στην αγορά ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ: Εδραίωση της ένα χρόνο μετά την υποχρεωτική εταιρίας και στο χώρο των ρολών. εφαρμογή της. ΔΟΥΚΑΣ: Απόλυτη προστασία με πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας Trellidor. ΓΕΜΑ: Ανεβάζει τον πήχη της ποιότητας με εφαλτήριο τις νέες εγκαταστάσεις.


Από τον Εκδότη Η πολυετής και καθιερωμένη πορεία της κλαδικής έκθεσης «Ελληνικό Αλουμίνιο», έχει καταγράψει την ανέλιξη και γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κλάδου μας. Στις σημερινές συγκυρίες, που ο εντεινόμενος προβληματισμός για το μέλλον των επιχειρήσεων του κλάδου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έχει ουσιαστική σημασία η συμμετοχή σε αυτή - το διάστημα 21 έως 24 Οκτωβρίου - των επαγγελματιών του κλάδου. Αναμφισβήτητα, το κλίμα δεν είναι καθόλου ευνοϊκό και η ψυχολογία της αγοράς βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, που παρόμοια δεν έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Η ευνοϊκή όμως συγκυρία, είναι ότι η διεξαγωγή της κλαδικής έκθεσης συμπίπτει με την επίσημη έναρξη του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», όπου η μακροχρόνια διατήρησή του στην επικαιρότητα από κάθε λογής κανάλια και εφημερίδες έχει επιφέρει και θετικά αποτελέσματα, που θα πρέπει ο κλάδος να τα επωφεληθεί. Η ευαισθητοποίηση και η «αφύπνιση» του καταναλωτικού κοινού για τα οφέλη και την εξοικονόμηση πόρων που μπορεί να πετύχει με την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων του, είναι το πιο θετικό της όλης υπόθεσης και σ’ αυτό μακροπρόθεσμα πιστεύουμε ότι πρέπει να επενδύσει ο κλάδος. Άρα, η χρονική στιγμή της διεξαγωγής της κλαδικής έκθεσης, είναι ότι το καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τον κλάδο του αλουμινίου και οι εταιρίες που θα συμμετέχουν σε αυτή, σίγουρα θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Ορισμένες τώρα σκέψεις για το πρόσφατο συνέδριο της ΠΟΒΑΣ (σελ. 50). Δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς μια απόλυτη ερμηνεία του ορισμού

I N D E X

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ω Ν

Αλουμινίου συστήματα ALUMIL ................................... 27, 45, 113 ALUMINCO ............................................. 5 ELVIAL ................................................... 35 ETEM ..................................................... 19 EUROPA ...................................Οπισθ., 69 ΕXALCO ................................................. 37 Αντικωνωπικά συστήματα GS ........................................................... 29 IDECO ..................................................... 21 Βαφεία ΚΟΤΤΟΡΟΣ ........................................... 22 ΧΡΩΜΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ............................. 79 Έμποροι αλουμινίου ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ............................. 75 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ........................................ 123 ΡΟΔΙΤΗΣ ............................................... 26 Εξαρτήματα – Υλικά DOMUS .................................................... 4 ΔΟΥΚΑΣ .............................................. 6, 7

12

Oκτώβριος 2010

«συνέδριο». Από τη μια, συνέδριο σημαίνει επικοινωνία και συμμετοχή. Από την άλλη ένα συνέδριο το χαρακτηρίζει η διάρκειά του, το μέγεθός του, η κατηγορία και το πλήθος των συμμετεχόντων του, το περιεχόμενό του. Το συνέδριο της ΠΟΒΑΣ αποκάλυψε αμφιλεγόμενες επιλογές (φλερτ και με διαφορετικά υλικά ως μετεξέλιξη του επαγγέλματος του αλουμινοκατασκευαστή) και αντιδικίες, που ίσως οδηγήσουν σε ματαιώσεις, σημαντικές καθυστερήσεις ή ελλειμματική υλοποίηση ενεργειών που θα μπορούσαν να δώσουν μια λύση στα φλέγοντα θέματα του κλάδου. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό ευθύνεται γι’ αυτό η απουσία οράματος από τους εκπροσώπους του κλάδου γενικότερα. Η διαχρονική συμμετοχή των ανθρώπων στην διαμόρφωση του κλάδου μας στη σημερινή φυσιογνωμία του, συντελέσθηκε με πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι αυτοί υπηρετούσαν τον κλάδο, όχι ως ειδικοί «επιστήμονες» αλλά ως απλοί «εργάτες». Οι κάθε είδους όμως απολογισμοί ενδέχεται να έχουν ένα νόημα από τη στιγμή που γίνονται όχι για να «κλείσουν» αλλά για να «ανοίξουν» κάποιο κεφάλαιο σε μια ιστορία. Αυτό ελπίζουμε ότι συμβαίνει και τώρα. Στο πνεύμα αυτό και προκειμένου να δοθεί, αφενός ένα έναυσμα στους επαγγελματίες του κλάδου ώστε να «ζητήσουν» ή να «επιβάλλουν» στους φορείς την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και αφετέρου για να σταματήσει η απουσία ή η χειραγώγηση κλαδικής εκπροσώπησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικές αυτές οι διοργανώσεις και τα συμπεράσματα των εργασιών τους, ανεξάρτητα από την προσωπική γνώμη του καθενός!...

GIESSE .................................................. 13 G-U ................................................... 16, 17 ΗΦΑΙΣΤΟΣ .......................................... 105 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ................................... 93 SECURITY LOCK ................Εσωτ. Κουβ. ΣΥΝΟΔΙΑΣ ............................................ 97 Κουφώματα - ειδικές κατασκευές ALVIO ..................................................... 67 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ....................... Εσωτ. Οπισθ. TECHNIKAL ........................................ 140 Μηχανήματα - Εργαλεία ERGON TOOLS ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ .......... 33 ΓΕΜΑ ..................................................... 23 HERMIS ............................................... 125 MECAL HELLAS .................................. 57 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ........................................... 31 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ............................... 8 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ............................ 101 Πόρτες – Πάνελ ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ ...........................111

VIOTAL ............................................42, 43 Ρολά – Γκαραζόπορτες AUTO DOOR ........................................ 129 ΒΙΜΕΞ ..................................................... 15 DUROPLAST ..........................................11 ROLOPLAST ......................................... 39 TEAMROLL ........................................... 89 Υλικά Βαφής AKZO NOBEL ....................................... 49 ΝΕΟΚΕΜ ................................................41 Φωτοβολταϊκά WOODALL ............................................... 9 Διάφορα ALUNET ....................................... 131, 137 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ .................... 138 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ...................................... 32 PROTOGRAMMA ................................ 87 ROTA ................................................24, 25


Ειδήσεις

ALUMIL Τοποθέτηση Φ/Β σε νηπιαγωγείο στη Θεσ/νίκη Η ALUMIL, μία από τις μεγαλύτερες διέλασεις αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να πρωτοπορεί με προϊόντα που δίνουν λύσεις σε καινοτόμες εφαρμογές όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων στη σκεπή νηπιαγωγείου στην περιοχή Κωνσταντινουπολίτικα στη Θεσσαλονίκη. Τα Φ/Β που τοποθετήθηκαν είναι ισχύος 5 Kw και θα επιτρέψουν στο νηπιαγωγείο να έχει για τα επόμενα 25 χρόνια ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα. Η «πράσινη» εφαρμογή έχει διττό ρόλο, καθώς πέραν των όποιων οικονομικών οφελών προσφέρει στο νηπιαγωγείο, ταυτόχρονα λειτουργεί και εκπαιδευτικά, δίνοντας την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να γνωρίσουν την σπουδαιότητα της προστασίας του

Ανακοίνωση Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία TEAM ROLL από 11/06/2010 είναι η πρώτη βιοτεχνία ρολού στην Ελλάδα που έκανε δοκιμές για ρολά (κατάταξη σε κλάσεις στην αντοχή στην ανεμοπίεση και στα φορτία) στον ανεξάρτητο τομέα του ΙΝΚΑΛ – TÜV RHEILAND. Με μεγάλη μας ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι όλες οι δοκιμές που κάνουμε δειγματοληπτικά στην παραγωγή μας με τον ίδιο τρόπο δίνουν τα ίδια αποτελέσματα.

περιβάλλοντος μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο τομέα των Φ/Β, η ALUMIL διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων, στις οποίες συγκαταλέγονται panel, inverter και στηρίγματα Φ/Β.

ROLLOPLAST Ακόμη μια φορά υποστηρίζει τον ρόλο του «Ενεργού συλλογικού πολίτη» Κάθε οικονομική συμβολή, από φορείς, εταιρείες και ιδιώτες, μικρή ή μεγάλη, είναι πολύτιμη, και ικανή να αλλάξει την καθημερινότητα εκατοντάδων συνανθρώπων μας. Η εταιρεία Rolloplast αναγνωρίζοντας τον άρρηκτα συνδεδεμένο ρόλο της με το κοινωνικό σύνολο, ενίσχυσε το ταμείο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Το χαμόγελο του Παιδιού”. Ο κ. Αγιαννίδης κερδίζει τον σεβασμό όχι ως μόνο ως επιχειρηματίας αλλά και για την σωστή συνεισφορά του και ανταπόκρισή του στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες του σήμερα και του αύριο. Άλλωστε η χορηγική δραστηριότητα της Rolloplast προσδιορίζεται από τις αρχές της σύγχρονης επιχείρησης που καταξιώνεται καθημερινά τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, στηριζόμενη στον οικονομικό ορθολογισμό και τις αξίες της κοινωνίας. Mε σεβασμό στο περιβάλλον, στους θεσμούς, στον πολιτισμό και πάνω από όλα στον άνθρωπο, οι χορηγίες της Rolloplast έχουν ως μοναδικό αντιστάθμισμα την πίστωση της εικόνας της ως «ενεργού συλλογικού πολίτη»

Έφυγε σε ηλικία 57 ετών ο Αντώνης Κοντός Η απροσδόκητη είδηση του ξαφνικού θανάτου του Αντώνιου Κοντού, ενός από τους ιδρυτές και μετόχους της EXALUMIN Ε.Π.Ε. συγκλόνισε τους φίλους και συναδέλφους του. Ο αιφνίδιος χαμός του, σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από καρδιακό επεισόδιο ενώ βρισκόταν μεταξύ συγγενών και φίλων στις καλοκαιρινές διακοπές στο ∆ερβένι Κορινθίας, απετέλεσε κυριολεκτικά «κεραυνόν εν αιθρία» και προκάλεσε βαθύτατη οδύνη σε όλους όσους είχαν την χαρά να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν. Τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του.

ΕΤΕΜ Μειώθηκε το ποσοστό της οικογένειας Καλλέργη Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ενημέρωση, στις 04/10/2010 ο κ. Μάρκος Καλλέργης, πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΤΕΜ Α.Ε., η κα Αικ. Καλλέργη, ο κ. Αντ. Καλλέργης, μέλος του ∆.Σ. της ΕΤΕΜ και ο κ. Αχιλ. Καλλέργης, προέβησαν σε πώληση συνολικά 1.800.000 μετοχών, ήτοι το 5,9% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό μεταβιβάστηκε στην ΕΛΒΑΛ.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο 14

Οκτώβριος 2010

online κατάλογος εταιριών του κλάδου. Καταχωρείστε και την δική σας εταιρία!

www.alunet.gr/directory


Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Ρ Ο Λ Λ Ω Ν

Γ Κ Α Ρ Α Ζ Ο Π Ο Ρ Τ Ε Σ

Σ Ι Τ Ε Σ

aluminium magazine

Θερμομoνωτικό κουτί που συμβάλει ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ Γ’ ΦΑΣΗ - Ο.Τ. 33Β 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ.: 2310 796435, 796488, FAX: 2310 796489 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΥΠΡΟΥ 3 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 577 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ. 210 9939348, 9919906, FAX: 210 9919906 e-mail: info@vimex.com.gr, web: www.vimex.com.gr


Συρόµενες, Ανακλινόµενες, Σηκωνόµενες Πόρτες Μηχανισµοί µε περιµετρική ασφάλεια για µεγάλα ανοίγµατα

Συρόµενος - ανακλινόµενος µηχανισµός ασφάλειας Se (PSK)

Σηκωνόµενος - συρόµενος µηχανισµός (HS)

Στο πρόγραµµα της G-U υπάρχουν πολλά επίπεδα ασφαλείας 1 Βασική ασφάλεια (G-U Standard) 2 Υψηλή ασφάλεια 3 Πιστοποιηµένη ασφάλεια σύµφωνα µε ENV 1627 Ειδικά εξαρτήµατα ασφαλείας αυξάνουν το επίπεδο ασφαλείας του µηχανισµού.

Ο σηκωνόµενος - συρόµενος µηχανισµός µε τα συµπαγή και σταθερά εξαρτήµατα του προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια και αντικλεπτική προστασία Επιπλέον προσφέρει: 1 Ασφάλεια στην θέση ανασήκωσης 2 Λάστιχο µπινιού (πιστοποίηση για WK-2) 3 Λαβή Se, PZ - µε θέση κυλίνδρου 4 Στόπερ εξαερισµού και πείρους κλειδώµατος

Κλειδαριές ασφαλείας SECURY πολλαπλών σηµείων • Σηµαντικά βελτιωµένη ασφάλεια ενάντια στις διαρρήξεις, µε τεστ ασφαλείας των επιπέδων WK2 και WK3. • Άσκηση ισχυρής πίεσης στα λάστιχα, ακόµη και χωρίς να είναι η πόρτα κλειδωµένη. • «Γλώσσες» και ειδικοί γάντζοι ενισχυµένοι µε ατσάλι, δυσκολεύουν το διαχωρισµό του φύλλου από την κάσα, αποτρέποντας πιθανές διαρρήξεις.


Τα πάντα για την ασφάλεια του κουφώµατος

aluminium magazine

Το όνοµα G-U είναι σήµερα συνώνυµο µε την ασφάλεια του κουφώµατος, σε παγκόσµιο επίπεδο. Με ένα ευρύ πρόγραµµα προϊόντων ασφαλείας, η G-U έχει πάντα την πλέον µελετηµένη και ενδεδειγµένη λύση για την αποτελεσµατική ασφάλιση πορτών και παραθύρων, των σηµείων αυτών δηλαδή από τα οποία πραγµατοποιούνται οι διαρρήξεις. Η G-U όµως κατάφερε και έκανε την δουλειά των διαρρηκτών… δύσκολη, προσφέροντας «έξυπνα» προϊόντα για την περιµετρική ασφάλιση των κουφωµάτων, µία αναγκαιότητα πλέον της εποχής µας!

Ανοιγοανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET Se Επίπεδο ασφαλείας WK2, AhS Extra, περιµετρικής ασφάλειας

WK 2 Ασφάλεια ανάκλισης Λαβή ασφαλείας Se/Ral - πιστοποίηση για WK 2

Hellas A.E. 7o χλµ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Γέφυρα Καλοχωρίου) Τ.Θ. 114, 57009 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +30 2310 755 445 - Fax: +30 2310 753 730 www.guhellas.gr - Email: info@guhellas.gr


Ειδήσεις

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. Συμφωνία συνεργασίας με την PRESSTA EISELE GmbH Η ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. και PRESSTA EISELE ήλθαν σε συμφωνία συνεργασίας, με αποτέλεσμα η ελληνική εταιρία να έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση της σειράς των προϊόντων της γερμανικής εταιρίας για όλη την Ελλάδα. Η PRESSTA EISELE θεωρείται από τους κορυφαίους οίκους στο χώρο της και είναι παγκοσμίως γνωστή για τις ιδιαίτερα παραγωγικές και αξιόπιστες γωνιάστρες της. Η ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αισθάνεται ιδιαίτερη

ικανοποίηση για τη συνεργασία και την αποκλειστικότητα αυτή στην ελληνική αγορά. Η παραπάνω συμφωνία έρχεται να προστεθεί στις ποιοτικές συνεργασίες που επιλέγει η ελληνική εταιρία με καταξιωμένους οίκους όπως η EMMEGI GROUP, η PREDRAZZOLI, η TRE C και πλέον η PRESSTA EISSELE. Η προσπάθεια για ακόμη καλύτερη ποιότητα στο μηχάνημα είναι καθημερινή και δεν τελειώνει ποτέ.

«Ανδρέας Δερβίσης» 20 χρόνια κοινής πορείας με την aluplast Στα πλαίσια της καλοκαιρινής γιορτής «των ανοιχτών θυρών» που διοργανώνει κάθε χρόνο η aluplast® GmbH, στις εγκαταστάσεις της στην Καρλσρούη της Γερμανίας, παρουσία του συνόλου του προσωπικού μαζί με τις οικογένειές τους, καθώς και πελάτες και φίλους του οίκου ακόμη και από το εξωτερικό, ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κ. Ανδρέα Δερβίση, πολύτιμο συνεργάτη και εμπορικό αντιπρόσωπο για Ελλάδα και Κύπρο, για τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς και καλής συνεργασίας. Η «Ανδρέας Δερβίσης» που συστάθηκε το 1990 στη Θεσσαλονίκη, με μια πορεία

σταθερά εξελικτική, αποτελεί ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ της aluplast και του δικτύου πελατών-κατασκευαστών κουφωμάτων της. Η εταιρία προμηθεύει τους επαγγελματίες με διατομές (προφίλ) από τη μητρική εταιρία, καθώς και με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (όπως ενισχύσεις, πάνελ, λάστιχα, κ.ά.) που απαιτούνται για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου κουφώματος. Διατηρεί πλήρως ενημερωμένη αποθήκη στα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά και τεχνική κάλυψη για την εκμάθηση και επίβλεψη ορθής τήρησης των προδιαγραφών κατασκευής.

Η aluplast τίμησε τον κ. Ανδ. Δερβίση (αρ.) για την άριστη συνεργασία τους

ΕΤΕΜ Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία με PROCORAL Μια από τις πιο γνωστές απειλές των κουφωμάτων είναι και το φαινόμενο της νηματοειδούς διάβρωσης (Filiform Corrosion) που πλήττει τα σημεία όπου κόβονται ή τρυπιούνται τα προφίλ πριν αυτά συναρμολογηθούν. Η ΕΤΕΜ θέλοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια, λειτουργία και διαχρονικότητα του κουφώματος, διαθέτει στην αγορά το πρωτοποριακό προϊόν PROCORAL το οποίο εξασφαλίζει αντιδιαβρωτική προστασία και αποτρέπει την εμφάνιση στο

κούφωμα του φαινομένου της νηματοειδούς διάβρωσης (Filiform Corrosion). Το νέο προϊόν λειτουργεί ως επικάλυψη για διάφορες μεταλλικές επιφάνειες και κυρίως για το αλουμίνιο εφόσον παθητικοποιείται η επιφάνεια κοπής, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αντιδιαβρωτική προστασία της ΕΤΕΜ διατίθεται σε συσκευασίες έτοιμες για χρήση και η εφαρμογή της ακόμα και στα δύσκολα σημεία του κουφώματος είναι πάρα πολύ εύκολη. Επίσης δεν υπάρχει κανένας

κίνδυνος φθοράς ή αλλοίωσης της βαφής του κουφώματος και προσφέρει μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

18

Οκτώβριος 2010

Εκµεταλλευτείτε και εσείς τις δυνατότητες που σας προσφέρει! www.alunet.gr


Ειδήσεις

ΕΤΕΜ Σετ φροντίδας κουφωμάτων Η ΕΤΕΜ, πιστή στη δέσμευσή της για προϊόντα και υπηρεσίες "After Sales” υψηλής ποιότητας, σχεδίασε, ανέπτυξε και πλέον διαθέτει στο δίκτυο της, μια εξαιρετικά πρακτική λύση στον τομέα της συντήρησης των κουφωμάτων. Με το «Σετ Φροντίδας Κουφωμάτων ΕΤΕΜ», ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα με 3 κινήσεις να διατηρεί τα κουφώματά του σαν καινούρια για πολλά χρόνια. Το Σετ έρχεται σε μια πρακτική συσκευασία μαζί με απλές οδηγίες χρήσης και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Ειδική Λοσιόν Καθαρισμού των Προφίλ: Πρόκειται για ένα λειαντικό, ισχυρό καθαριστικό χωρίς διαλύτες για τα παράθυρα, τις πόρτες και τα ρολά αλουμινίου. • Ειδικό στικ για τη φροντίδα και τη συντήρηση των ελαστικών. Διατηρεί την ευκαμψία και την ελαστικότητά τους, χειμώνα-καλοκαίρι. Έχει ευχάριστη οσμή. Δεν κολλάει. • Λάδι μηχανικών μερών: Διατηρεί την καλή λειτουργία τους και επιτυγχάνει πρόσθετη προστασία κατά της διάβρωσης. • Πανί καθαρισμού

ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ To Ινστιτούτο GIORDANO πιστοποίησε τη σειρά καγκέλων D-lux Το σύστημα D-lux της ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ αφορά μία σύγχρονη σειρά καγκέλων ανοδιωμένου αλουμινίου που διατίθενται σε οριζόντια εφαρμογή, κάθετη, με τζάμι και χιαστή. Η άριστη αισθητική τους, η υψηλή ποιότητά τους, το χαμηλό τους κόστος, καθώς και η άμεση διαθεσιμότητά τους, τα καθιστούν μία «προσιτή πολυτέλεια» στην κατηγορία τους. Οι υψηλές επιδόσεις του συστήματος D-lux είναι πλέον πιστοποιημένες και από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο GIORDANO της Ιταλίας που μέσα από μία

σειρά ελέγχων και ειδικών τεστ, δοκίμασε τις αντοχές του προϊόντος της ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ. Ειδικότερα, οι έλεγχοι αφορούσαν μετρήσεις οριζόντιας στατικής φόρτισης σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο NF P01-013:1998 για χρήση σε ιδιωτικές και δημόσιες κατασκευές. Οι τρεις βασικές εφαρμογές του συστήματος οριζόντια, κάθετη και με τζάμι, πέρασαν με επιτυχία τους παραπάνω ελέγχους. Ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες εφαρμογές καγκέλων, ελέγχθηκαν και πέρασαν με επιτυχία και τα όρια αντίστασης σε δυναμική κρούση σύμφωνα με το ιταλικό πρότυπο UNI 10807:1999 στα 150 Joule, για εφαρμογές σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια έργα. Τα πιστοποιητικά της σειράς D-lux είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα (www.doukas. com.gr) της ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η σειρά καγκέλων D-lux αποτελεί εγγύηση για σταθερή και ποιοτική κατασκευή και προβάλει ως μία άριστη επιλογή για κάθε επαγγελματία. Η μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων προσφέρει πολλές επιλογές σχεδίων που δίνουν λύσεις τόσο σε εξωτερικό όσο και εσωτερικό χώρο. Επιπρόσθετα, η γκάμα εξαρτημάτων και

σχεδίων συνεχώς διευρύνεται και σύντομα θα κυκλοφορήσει ο καινούργιος, ανανεωμένος κατάλογος, με νέο φωτογραφικό υλικό και τεχνικές πληροφορίες. Στα κύρια χαρακτηριστικά του νέου καταλόγου θα είναι η μεγαλύτερη ευελιξία σχεδίων και η παρουσίαση του νέου τετράγωνου προφίλ για μοντέρνες κατασκευές.

12 χρόνια η πιο αξιόπιστη online ενημέρωση για τον κλάδο

Το απόλυτο portal για το αλουμίνιο

20

Οκτώβριος 2010

Έχετε άποψη...; Σχολιάστε τα άρθρα που δηµοσιεύονται!

www.alunet.gr


piliouras - 210/5764918

η µόνη µε εγγύηση καλής λειτου ργίας ενός χρόνου χωρίς ελατήρια επαναφοράς

εύκολη στη χρήση

Οι εντοµοαπωθητικές σήτες πλισέ IDECO είναι ειδικά κατασκευασµένες για µπαλκονόπορτες (οριζόντια κίνηση). Ένα προϊόν σύγχρονης αισθητικής & τεχνολογίας, ανθεκτικό, χωρίς ενοχλητικά ελατήρια επαναφοράς, µε µηχανισµό ερπύστριας (scorpion tail παγκόσµια πατέντα) χωρίς κάτω οδηγό, για ανοίγµατα έως 6m.

εύκολη αφαίρεση ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

τεχνολογία scorpion tail

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10ο χλµ. Εγνατίας Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης Κόµβος Κουλούρας, Τηλ.: 23310-97058, 97158, Fax: 23310-97400 www.ideco.gr, e-mail: info@ideco.gr ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ.: 74, T.K.: 59100

υψηλής αντοχής πανί µε ενίσχυση kelvar


Ειδήσεις

Σύνδεσμος Αλουμινοκατασκευαστών Ηρακλείου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Γιορτή για τα 100 χρόνια του ιστορικού φορέα Εκατό χρόνια συμπληρώνονται για έναν από τους ιστορικότερους φορείς στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα, του Συνδέσμου Σιδηρουργών Αλουμινοκατασκευαστών Νόμου Ηρακλείου ο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Ο εορτασμός για το κλείσιμο

Η εκκλησία του Συνδέσμου Αλουμινοκατασκευαστών Ηρακλείου ο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

των εκατό ετών θα συνδυαστεί με δύο ακόμα σημαντικά γεγονότα, τη γιορτή της εκκλησίας του Συνδέσμου και τη διήμερη έκθεση παλαιών εργαλείων, φωτογραφικών και άλλων ντοκουμέντων από τη δράση και το έργο των σιδηρουργών μέσα στον περασμένο αιώνα και παλαιότερα. Την οργανωτική υποστήριξη των εκδηλώσεων έχει αναλάβει η εταιρία ENERGY LINE. Η γιορτή γίνεται υπό την αιγίδα της Νομαρχίας, Περιφέρειας, Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Δήμου, ΤΕΕ και του Επιμελητηρίου και με την ευγενική χορηγία των εταιριών POWER LOCK και NEOKEM. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 14/11/2010, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με τα εγκαίνια να γίνονται το απόγευμα της ίδιας

μέρας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για τους επισκέπτες τόσο τη Κυριακή όσο και τη Δευτέρα 15/11. Το πρωί της Τρίτης θα λάβει χώρα η γιορτή της εκκλησίας του Συνδέσμου και η τελετή ενθρόνισης, με τη συμμετοχή πολλών προσκεκλημένων από τον κλάδο. Το βράδυ της ίδιας μέρας, οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με παραδοσιακό κρητικό γλέντι σε ανάλογο χώρο. Ο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και το φιλόξενο νησί της Κρήτης περιμένουν άπαντες να συμμετάσχουν σε αυτή τη σπάνια και χαρούμενη γιορτή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τoν Σύνδεσμο (τηλ. 2810.280.100) ή τη διοργανώτρια ENERGY LINE (τηλ. 210.45.12.000).

BALKΑN Τα πολυκαρβονικά φύλλα της MACROLUX «κοσμούν» πλοία της ΑNEK LINES Τα πολυκαρβονικά φύλλα της εταιρίας MACROLUX που εμπορεύεται η BALKAN, επέλεξε η ΑΝΕΚ LINES φέτος το καλοκαίρι

για 2 πλοία του στόλου της, προκειμένου να εφαρμοστούν σε εσωτερικές αλλά και εξωτερικές κατασκευές. Η BALKAN είναι ένας από τους βασικότερους προμηθευτές πολυκαρβονικών

φύλλων στις αγορές που δραστηριοποιείται. Δείγματα των συγκεκριμένων προϊόντων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας, με το αρμόδιο προσωπικό να αναλαμβάνει και την πλήρη ενημέρωση του πελάτη για την καινοτόμα αυτή λύση και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Το ένα χρώμα είναι μονοτονία. Τα δύο είναι ομορφιά !!!

Επαναστατική μέθοδος

διχρωμίας στο ίδιο προφίλ

Αρ. Πατέντας: 15655 Διεθνής: Β05Β15/4

ΧΧΧ

Οκτώβριος 2010

Ποιοτικές Ηλεκτροστατικές βαφές Κέντρο Επικαλύψεων Αζωτούχου Τιτανίου Λ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ Πίνδου 10, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης Τηλ.: 210.4903.355, 210.4927.421, 210.4903.058 Fax: 210.4924.175 e-mail: kottoros@otenet.gr - www.kottoros.gr


¶ÔÈfiÙËÙ·

>

∞Ó¿Ù˘ÍË

>

∆¯ÓÔÏÔÁ›·

>

™ÈÁÔ˘ÚÈ¿

>

>

PROFILMÉDIA

>

∂˘ÂÏÈÍ›·

ºÈÏÈÎfiÙËÙ·

www.gema.gr

ª›Ù ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ °∂ª∞! > À„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ¿ÚÈÛÙË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ °∂ª∞. ªÂ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È PVC, Ë °∂ª∞ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ.

_ ª ∏ Ã ∞ ¡ ∏ ª ∞ ∆ ∞

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

&

P V C

_ CNC K¤ÓÙÚ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ _ ¢ÈÏ¿ ÚÈfiÓÈ· _ ªÔÓ¿ ÚÈfiÓÈ· _ ¶·ÓÙÔÁÚ¿ÊÔÈ _ •ÂÏÔ˘ÚÈÛÙÈο _ °ˆÓÈ¿ÛÙÚ˜ _ ∫Ô˘ÚÌ·‰fiÚÔÈ _ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË °∂ª∞

∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· - ŒÎıÂÛË: °ÂڷΛԢ 22, ™ÂfiÏÈ· (ªÂÙÚfi), 104 43 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ.: 210/51.45.212, 51.45.222 Fax: 210/5144094 ÀÔηٿÛÙËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ∞ÓÙÒÓË ∆Ú›ÙÛË 32, 562 24 ∂‡ÔÛÌÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. & Fax: 2310/775.540, 773.130 e-mail: info@gema.gr www.gema.gr


Προϊόντα - Επιλογές

ELVIAL Ευέλικτο σύστημα φυσούνας EL 8200 Flexi Η ELVIAL θέτει καινούργια πρότυπα στην κατασκευή φυσούνας για επαγγελματικούς χώρους με τη νέα σειρά EL 8200 Flexi. Η ξεχωριστή σειρά αναπτύχθηκε με πολύ μεράκι από την εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προσταγές της αγοράς. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών με μέγιστο ύψος 3 μέτρων και χωρίς οριζόντιο χώρισμα για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Το σύστημα EL 8200 προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για την κάλυψη πολύ μεγάλων ανοιγμάτων, με άριστη στεγανότητα και μεγάλη διαύγεια χάρη στην ελάχιστη παρουσία αλουμινίου στην όψη. Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα της νέας σειράς της ELVIAL περιλαμβάνεται ο

επίπεδος οδηγός για εύκολη αναδίπλωση, η ειδική επίπεδη λαβή ασφαλείας που δεν εμποδίζει την αναδίπλωση των φύλλων και η δυνατότητα δημιουργίας ανοιγόμενων φύλλων στο κέντρο της φυσούνας, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζεται να αναδιπλωθεί η φυσούνα. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων κινούμενα προς μία κατεύθυνση (π.χ. 4-00) και η δυνατότητα κατασκευής μονού αριθμού φύλλων με ανεξάρτητο φύλλο στο τέλος. Το σύστημα δέχεται επιπρόσθετα

κλειδαριά βάθους 30 χιλ. χωρίς πρόσθετες κατεργασίες. Η σειρά EL 8200 Flexi, χάρη στην ευελιξία της, συνδυάζει την υψηλή

λειτουργικότητα με την άνεση ενός ενιαίου ανοίγματος, απομονώνοντας το χώρο από τα στοιχεία της φύσης όταν αυτό απαιτείται. Μέσω της διακριτικής της αναδίπλωσης δε, χαρίζει μια ανεμπόδιστη θέα στον τελικό χρήστη όπως προστάζουν οι μοντέρνες τάσεις της αρχιτεκτονικής.

MECAL HELLAS Λειτουργικός και παραγωγικός πάγκος τοποθέτησης περιμετρικού μηχανισμού BTF-01-340 Η MECAL HELLAS προτείνει στον επαγγελματία κατασκευαστή τον πάγκο τοποθέτησης περιμετρικού μηχανισμού ανάκλισης σε αλουμίνιο και PVC, BTF-01-340. Στην βασική του έκδοση έχει τη δυνατότητα μέτρησης σταθερού μηχανισμού (constant), με κοπή και διάτρηση του μηχανισμού. Επίσης διαθέτει βιδολόγο με αυτόματη τροφοδοσία και δυνατότητα χρήσης και δεύτερης βίδας, σύστημα ρύθμισης ύψους στον βιδολόγο με πνευματικό κύλινδρο για αλλαγή του ύψους μεταξύ δύο προ-ρυθμισμένων θέσεων

καθώς και ένα κιβώτιο συλλογής απορριμμάτων. Ο πάγκος BTF-01-340 μπορεί να εξοπλιστεί επιπλέον με σύστημα μέτρησης μεταβλητού μηχανισμού (variable), σύστημα μέτρησης για το πηχάκι τζαμιού και εκτύπωση ετικέτας με τις διαστάσεις ή εκτύπωση ετικέτας με barcode ή μεταφορά των δεδομένων μέσω Wi-Fi, Ethernet ή RS232. Επιπρόσθετα δύναται να εξοπλιστεί με αποθήκη μηχανισμών και

DOMUS Καινοτομεί με το σύστημα DSL REFLEX Η εταιρία DOMUS δεν σταματά να φέρνει νέες ιδέες και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας στην αγορά. Επιθυμώντας να είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να ικανοποιεί τους συνεργάτες της, προτείνει κάθε φορά καινούργια προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας. Το σύστημα DSL REFLEX έρχεται στη αγορά για να προσφέρει ποιότητα, ασφάλεια και προστασία. Διαθέτει ελατήριο για την αποφυγή φθοράς των εξαρτημάτων της κλειδαριάς από την κακή χρήση (προστασία από κρούσεις) και είναι κατάλληλο για προφίλ πλάτους από 32mm έως και 44 mm. Μερικά από τα κυριότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει το καινοτόμο σύστημα τα οποία 40

Οκτώβριος 2010

το καθιστούν μία άριστη επιλογή για τον επαγγελματία είναι ότι πωλείται αυτούσιο (συμπεριλαμβάνεται το κιτ τοποθέτησης),

εξαρτημάτων, σύστημα για το άνοιγμα της σπανιολέτας στο τελάρο, σύστημα διάτρησης για τους μεντεσέδες δύο τύπων, μαχαίρια για όλες τις μάρκες μηχανισμών και Η/Υ για τη σύνδεση με εξωτερικά προγράμματα και συστήματα ελέγχου παραγωγής.

7900L

7800L

καλύπτει σχεδόν όλη την γκάμα των προφίλ

και τοποθετείται πολύ εύκολα. Επιπρόσθετα παρέχει μεγάλη ασφάλεια, με το σύστημα κλειδώματος πείρος – κρίκος και επιπρόσθετη προστασία από ανεπιθύμητες κρούσεις

(δοκιμασμένο σε κρούση με 350kg). Τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην σειρά DSL REFLEX είναι: σπανιολέτα ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7900L (λευκό), σπανιολέτα ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7900Μ (μαύρο), σπανιολέτα ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7900Χ (με φινίρισμα χρωμίου), κλειδαριά ασφαλείας

συρομένων αλουμινίου 7800L (λευκό), κλειδαριά ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7800Μ (μαύρο) και κλειδαριά ασφαλείας συρομένων αλουμινίου 7800Χ (με φινίρισμα χρωμίου).


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ • Πλήρης σειρά ειδικών χρωμάτων Prisma για καινοτομία και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. • Σειρά υπερανθεκτικών πολυεστερικών χρωμάτων. • Συλλογή ημιγυαλιστερών χρωμάτων Ral Pearl Effect, με πλούσιο μεταλλικό εφέ και εξαιρετικές διακοσμητικές ιδιότητες. • Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων Ral Mat για άψογη επιφάνεια, άριστη αντοχή και εγγυημένη προστασία. • Μεγάλη ποικιλία γυαλιστερών αρχιτεκτονικών χρωμάτων Ral, ενδεδειγμένων για τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή ενημερωτικού υλικού, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing της εταιρείας στο 210 6626860 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.neokem.eu

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Αγ. Γεωργίου 95, 194 00 Κορωπί Αττικής, Τ.Θ. 143 Τηλ: 210 6626860, Fax: 210 6625305, E-mail: info@neokem.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 773799, Fax: 2310 773699, Ε-mail: thessaloniki@neokem.gr

www.neokem.eu


ª√¡∞¢∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ƒ√§ø¡ ∫∞π °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∞™

∂ª¶√ƒπ∞ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ∞§√Àªπ¡π√À ∫∞π ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡

¢È¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ALUMIL, EXALCO, ALMACO ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ô›ÎˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.

ƒÔÏ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ (›ÛÈ·, ÔÌ¤, Â͈ÙÂÚÈο) Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Á¤ÌÈÛÌ· (ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿ÓË, Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Ï·ÛÙÈÎfi) Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

µπ√∆∞§ A.B.E.E. BIOMHXANIA A§OYMINIOY TAMBAKO§O°O™ BI.¶E. IøANNINøN, T.K. 455 00 IøANNINA, T.£. 144 TH§.: 26510/57.635 (5 ÁÚ·Ì̤˜), FAX: 26510/57639 Y¶OKATA™THMA §API™A™: 5Ô ¯ÏÌ. ¶.E.O. §API™A™ - BO§OY, T.K. 415 00 §API™A TH§. / FAX: 2410/572027 www.viotal.gr, e-mail: viotal@otenet.gr - viotal@alunet.gr

ª√¡∞¢∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ¶∞¡∂§

¶Ï‹Ú˘ Áο̷ ÚÂÛÛ·ÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¿ÓÂÏ Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÓÂÏ Ì inox ÛÙÔȯ›· Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ۯ‰›ˆÓ.


™À™∆∏ª∞ DECORAL H ÂÙ·ÈÚ›· VIOTAL ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ ‚·Ê‹˜, ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚·Ê‹˜ Decoral (‰ÈÂıÓÒ˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·Ù¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ V.I.V.) Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·ÔÙ‡ˆÛË Í‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. TÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚·Ê‹˜ Decoral ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Quallicoat No P-0246 (Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȉÈ΋ Ô‡‰Ú· ‚¿Û˘), ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Qualital No 03F (ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÁ˘¿Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜).

¶Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÌÔÓ¿‰· Ì ÎÔ˘ÚÌ·‰fiÚÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ˘ÚÌ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÎÚ‡Ô˘ Î·È ıÂÚÌԉȷÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ ÚÔÊ›Ï.

ª√¡∞¢∞ ∞¡∆π∫ø¡ø¶π∫ø¡ ™À™∆∏ª∞∆ø¡

¶·Ú·ÁˆÁ‹ Û›Ù·˜ Û ÂÍ¿ÌÂÙÚ˜ Ì¿Ú˜ ‹ ¤ÙÔÈ̘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ (οıÂÙ˜, ÔÚÈ˙fiÓÙȘ, ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜, ÏÈÛ¤). ¶·Ó› fiberglass, ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÌË Û¿ÓÂ Î·È Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù¤ÏÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

ª√¡∞¢∞ ∞¶√ªπª∏™∏™ •À§√À

ªÂ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÌ›ÌËÛ˘ ͇ÏÔ˘ DECORAL, ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ VIV, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ê˘ÛÈ΋ ·ÔÌ›ÌËÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

°ƒ∞ªª∂™ ∏§∂∫∆ƒ√™∆∞∆π∫∏™ µ∞º∏™

ªÂ ÙÚ›· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÂÈÚ›· 20 ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ¿„ÔÁË ·ÈÛıËÙÈ΋.

VIOTAL s.a. TAMVAKOLOGOS ALUMINIUM INDUSTRY Aluminium Industry: IOANNINA Industrial Area, P.O. Box 144, Zip Code 455 00 Tel.: 0030/26510/57.635, Fax: 0030/26510/57639 BRANCH: 5th Km Old National Road Larissa - Volos, Zip Code 415 00, Larissa Tel. / Fax: 0030/2410/572027 www.viotal.gr, e-mail: viotal@otenet.gr - viotal@alunet.gr

PROFILMEDIA

∆ª∏ª∞ ∆√•ø∆ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡


Ρεπορτάζ

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» Καθυστερεί, αλλά αρχίζει η υλοποίησή του από τον Νοέμβριο! Από ότι φαίνεται, λίγη υπομονή ακόμη θα χρειαστεί να κάνουν οι επαγγελματίες και καταναλωτές για την έναρξη του «ταλαιπωρημένου» αυτού προγράμματος. Οι πρώτες «επεμβάσεις» αντικαταστάσεων αναμένονται από την άνοιξη.

Π

εντεύθεν, πράγμα που σημαίνει ότι η έναρξη των επιθεωρήσεων θα αρά τις αναγγελίες του αρμόδιου Υπουργείου για έναρξη των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια, τα πρώτα δείγμακαι την έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' τα εφαρμογής του προγράμματος και οι πρώτες μελέτες- προσφοοίκον» στις αρχές Οκτωβρίου, ακόμη φαίνεται να υπάρχουν «άλυρές από κατασκευαστές – προμηθευτές, αναμένεται να ξεκινήσουν τα» θέματα για την υλοποίησή του. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί να στις αρχές Νοεμβρίου. περιμένουμε ακόμη τουλάχιστον ένα τρίμηνο – στην καλύτερη των Ελπίζουμε ότι με την έκδοση του Οδηγού του προγράμματος – που περιπτώσεων – για να δούμε την εφαρμογή του τόσο ταλαιπωρηδεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει, αλλά λογικά θα είναι πριν τα μένου προγράμματος που με περιμένει με προσμονή ο κλάδος. τέλη Οκτωβρίου – θα είναι έτοιμες και οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αφετηρία όλων ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ) που θα θέτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέείναι η δημιουργία του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, στην πει να πληρούν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανοαρχή με προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές και μετά με μόλογικές εγκαταστάσεις. Στον οδηγό του προγράμματος θα καθορίζονιμους, από το οποίο ο πολίτης θα επιλέγει τον επιθεωρητή για την νται και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμαρχική ενεργειακή κατάταξη του σπιτιού του. Αν και το ΥΠΕΚΑ δηβαση (π.χ για τα κουφώματα, ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα αυτά και με δεδομένο ότι η διάρμοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινούς κεια κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι δύο μήνες πριν ξεκινήσει ενεργειακούς επιθεωρητές από τα τέλη Ιουνίου με την ελπίδα ότι η αξιολόγηση, η όποια επιδότηση του προγράμματος θα ξεκινήαρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινούσαν οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, ωστόσο Μητρώο δεν υφίστασει από Φεβρουάριο – Μάρτιο ται ακόμη. και μετά. Τέλη Οκτωβρίου οι Οι πληροφορίες που μας ενεργειακές επιθεωρήσεις, Η θετική πλευρά του προγράμματος έρχονται από τον Σύνδεσμο αρχές Νοεμβρίου θα γίνονται Ελλήνων Κατασκευαστών οι προσφορές από τους επαγΗ ζημιά που έχει γίνει στο κομμά- Στην σημερινή δε δύσκολη οικονομιτι των αντικαταστάσεων στον κλάδο κή συγκυρία, που το όνειρο απόκτηΑλουμινίου (ΣΕΚΑ), που μαζί γελματίες στους ιδιώτες, τέαλουμινίου εδώ και μια διετία, φαί- σης μιας νέας κατοικίας γίνεται ιδιαίμε άλλους φορείς του κλάλος Νοεμβρίου να έχει συγκενεται να περιορίζεται σιγά – σιγά και τερα απόμακρο, οι καταναλωτές προδου κλήθηκαν στο Υπουργείο ντρώσει ο ενδιαφερόμενος τα η όλη δημοσιότητα όλο αυτόν τον σπαθούν, επενδύοντας όσο το δυναΠεριβάλλοντος Ενέργειας & απαραίτητα δικαιολογητικά για καιρό από κανάλια και εφημερίδες, τόν μικρότερα ποσά, να βελτιώσουν Κλιματικής Αλλαγής προκειμέτην υποβολή της αίτησης έντανα έφερε και κάποια ανέλπιστα απο- την συνθήκες διαβίωσής τους και να νου να συζητήσουν τα θέματα ξης στο πρόγραμμα, δίμηνη διτελέσματα σε συνδυασμό με την οικο- εξοικονομούν χρήματα σε μακροχρόπου αφορούν την έκδοση του άρκεια υποδοχής των αιτήσενια βάση από τους λογαριασμούς των νομική κρίση. οδηγού εφαρμογής του προων από τις τράπεζες και αισιΗ μακροχρόνια συζήτηση για την οργανισμών κοινής ωφελείας. Οπότε, γράμματος, αναφέρουν ότι οι όδοξα ένας μήνας για την αξιεξοικονόμηση ενέργειας και η αντί- αργά αλλά σταθερά, το «κομμάτι» των αντικαταστάσεων ξεκινά να παίρστοιχη εξοικονόμηση χρημάτων που αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοολόγηση των αιτήσεων και την απορρέει από αυτή, «αφύπνισε» το νει πάλι ζωή ανεξαρτητοποιημένο από ντες του Υπουργείου, δήλωσαν έγκριση ή απόρριψη αντίστοιευρύ κοινό και έγινε αργά αλλά στα- το πρόγραμμα, αλλά εξαρτημένο από ότι οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές χα εισαγωγής στο πρόγραμμα, θερά συνείδηση στους καταναλωτές. τον οικογενειακό προγραμματισμό. θα είναι στην διάθεση του κοιφτάσαμε άνοιξη. Καλή εποχή νού από τις 20 Οκτωβρίου και για ανακαινίσεις. 44

Οκτώβριος 2010


Εκδηλώσεις

Η Πλούσιο το πρόγραμμμα & πολλοί οι εκθέτες Λίγες μέρες απέμειναν για την έναρξη της 10ης έκθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010. Ένα από τα μεγάλα ραντεβού του κλάδου για την τρέχουσα χρονιά, με πολλές συμμετοχές και μεγάλο εύρος καινοτόμων προϊόντων που έρχονται να καλύψουν τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης δόμησης. 46

Οκτώβριος 2010

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ), οι εκθέτες της 10ης Κλαδικής Έκθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010 και η εταιρία Οργάνωσης Εκθέσεων ΡΟΤΑ, είναι σε ετοιμότητα να υποδεχτούν το κοινό από 21 έως 24 Οκτωβρίου 2010 στην έκθεση θεσμό της ελληνικής αγοράς όσον αφορά στο αλουμίνιο, τις λύσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες γύρω από αυτό. Κατασκευαστές, έμποροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, καταναλωτές και επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν συγκεντρωμένες στον ίδιο χώρο τις μεγαλύτερες και γνωστότερες εταιρίες του κλάδου. Οι καταξιωμένες επιχειρήσεις αλουμινίου και συναφών προϊόντων δίνουν δυναμικό παρών, με στόχο να ενημερώσουν τους επισκέπτες για ότι νέο διαθέτει η εγ-

χώρια και διεθνής αγορά αλουμινίου, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση για περαιτέρω πληροφόρηση πάνω σε σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Τα κύρια σημεία της έκθεσης Στην έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010 θα προβληθούν οι λύσεις, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των μεγαλύτερων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στους παρακάτω τομείς στους οποίους και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: • Οικολογική δόμηση: Καινοτόμες εφαρμογές αλουμινίου στη σύγχρονη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας • Νέα συστήματα αναμόρφωσης και αναβάθμισης παλιών, διατη-


λέχθηκαν προκειμένου να «αγκαλιάσουν» την έκθεση, η οποία έχει ως βασικό της στόχο την οικολογική δόμηση, μέσω των προϊόντων αλουμινίου, αλλά και την ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου σχετικά με τα τελευταία νέα και εξελίξεις που αφορούν στην αγορά των συστημάτων αλουμινίου αλλά και όλων των παρελκομένων προϊόντων. Στα πλαίσια της έκθεσης έχουν προσκληθεί πλήθος αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και κατασκευαστών.

Εκδηλώσεις - Εγκαίνια

• •

• •

ρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων Αντικατάσταση κουφωμάτων – «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» Βιοκλιματικά συστήματα κουφωμάτων – Βιοκλιματική αρχιτεκτονική Αναβάθμιση της ασφάλειας και της ηχομόνωσης Συστήματα θερμομόνωσης με υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας Άλλα προϊόντα όπως συστήματα σκίασης, πόρτες, αυτοματισμοί, μηχανήματα, υαλοπίνακες κ.λπ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, κ.ά.)

Εναρμόνιση με τις σύγχρονες ανάγκες Εκφράζοντας τους κοινούς στόχους του ελληνικού κλάδου αλουμινίου, στην έκθεση θα παρουσιαστούν ποιοτικά, καινοτόμα, ανταγωνιστικά και διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα από ελληνικό αλουμίνιο για τη σύγχρονη οικοδομή, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις του αρχιτέκτονα – μηχανικού. Παράλληλα μέσω της έκθεσης προωθείται η αναβάθμιση στην παραγωγή, λειτουργία και η ποιότητα των υπηρεσιών του αλουμινοκατασκευαστή και προβάλλεται η συμβολή των προϊόντων αλουμινίου στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και του ΣΑΔΑΣ Η 10η κλαδική έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ). Οι δύο παραπάνω φορείς επι-

Στόχος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2010 είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες και ολοκληρωμένες οικιστικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 ειδική εκδήλωση, στο συνεδριακό χώρο της έκθεσης, που θα αφορά στο πολυσυζητημένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Στόχος της εκδήλωσης –με έμ-

Προϊόντα και λύσεις για όλους Στην 10η κλαδική έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010 θα παρουσιαστούν ποιοτικά, καινοτόμα, ανταγωνιστικά και διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα από ελληνικό αλουμίνιο για τη σύγχρονη οικοδομή. Πιο συγκεκριμένα το ευρύ φάσμα των εκθεμάτων περιλαμβάνει: • Καινοτόμες εφαρμογές αλουμινίου στη σύγχρονη οικοδομή • Εξοικονόμηση ενέργειας με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου • Βιοκλιματική αρχιτεκτονική και φωτοβολταϊκά • Αναβάθμιση παλαιών κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών • Αντικατάσταση κουφωμάτων • Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου με υψηλές απαιτήσεις για ασφάλεια, ηχομόνωση, πυραντοχή, εξοικονόμηση ενέργειας • Πρωτοποριακά συστήματα υαλοπετασμάτων και αιθρίων για όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις • Λύσεις για διπλοκέλυφες βιοκλιματικές κατασκευές • Συστήματα για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις • Συστήματα σκίασης και περσίδων • Νέες εφαρμογές του αλουμινίου για διατηρητέα και παραδοσιακά κτίρια

• Πόρτες εισόδου, ασφαλείας και πυρασφαλείας • Αυτοματισμοί που αναβαθμίζουν την καθημερινή χρήση των κουφωμάτων • Ολοκληρωμένα συστήματα για ρολλά, σίτες, πατζούρια, γκραραζόπορτες, κάγκελα, πέργκολες, κ.λπ. • Εξαρτήματα, αξεσουάρ και σιλικόνες για το τελικό κούφωμα • Μηχανήματα και αυτοματισμοί στην παραγωγή του τελικού κουφώματος • Ειδικά προγράμματα και εργαλεία για τον αλουμινοκατασκευαστή • Εξελιγμένες πούδρες για καινοτομία και αισθητικό αποτέλεσμα • Ενεργειακοί υαλοπίνακες για σύγχρονα κουφώματα Οκτώβριος 2010

47


Εκδηλώσεις

φαση στην αντικατάσταση κουφωμάτων- είναι να ενημερωθούν οι κατασκευαστές καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες που το διέπουν. Η είσοδος στην ειδική εκδήλωση θα είναι δωρεάν. Τα εγκαίνια της 10ης κλαδικής έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου 2010 στο χώρο της κεντρικής reception του εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS. Έχουν προσκληθεί αρκετοί πολιτικοί, εκπρόσωποι φορέων αλλά και σημαντικοί επαγγελματίες του χώρου.

μέσω της Αττικής Οδού (αυτοκίνητο, λεωφορείο) όσο και μέσω του Μετρό και του Προαστιακού. Το Εκθεσιακό Κέντρο διαθέτει χώρους parking έκτασης 50.000 τ.μ. Για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση η διοργανώτρια

ΡΟΤΑ προσφέρει δωρεάν μεταφορά με πούλμαν, κατά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης από και προς το σταθμό Μετρό και Προαστιακού Δουκίσσης Πλακεντίας. Η στάση θα βρίσκεται στην έξοδο του σταθμού προς Λεωφορεία και parking. Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 21 έως και τις 24 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 21:00. Οι επαγγελματικοί επισκέπτες κατά την είσοδος τους παρακαλούνται να προσκομίσουν την πρόσκληση και την επαγγελματική κάρτα τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010 στο www.ellinikoalouminio.gr.

Πρόσβαση – Χρήσιμες πληροφορίες Το εκθεσιακό κέντρο EXPO ATHENS βρίσκεται σε κομβικό σημείο στην Ανθούσα Αττικής και συνδέεται με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόσβαση υπάρχει τόσο

Πολλές και σημαντικές συμμετοχές εκθετών Με την έκθεση να είναι πλέον στην τελική της ευθεία, τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους στη φετινή διοργάνωση. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο αφού καθημερινά η λίστα των εκθετών μεγαλώνει με νέες σημαντικές συμμετοχές. Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή οι παρακάτω: ADTEC, ΑΘΗΝΑΙΟΥ Π. ΑΕ, AKZO NOBEL, ALINOX, ALCO, ALMACO, ΑLUIΤ, ALUK, ALUKOM, ALUMIL, ALUMIN ROLLS, ALUMINIUM MAGAZINE - ALUPRESS AE, ALUMINCO, ALUSET, ALUTEAM, ΑΝΑΛΚΟ, VEM, ΒΙΜΕΞ, ΒΙΟΜΑΛ, ΒΙΟΠΑΝΕΛ, BRIGHT, ΓΕΜΑ, G.ENERGY, G.S.-ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ, DOMUS, DUROPLAST, E.K.AΝ.ΑΛ. AE, ΕΛΒΑΛ, ELVIAL, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ENERGY LINE SA, ΕΞΑΛΚΟ, EXTRAPLASTICA, ERGOMATIC, ΕΤΕΜ, EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΘΕΜΕΛΙΟ SOFTWARE - ΓΑΛΑΤΑΣ Π., INVER EASTMED, CAL - Α. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΑΛ, ΚΤΙΣΜΑ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΛΑΧΑΣ, MΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΜΕΤΑΞΑΣ, ΝΕΟΚΕΜ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΟΜΕΣ, PERLA, PLUS ONE, ΠΟΒΑΣ, POWER LOCK, PROFILMEDIA - ΓΑΖΕΠΙΔΗΣ Γ., PROFILCO, PULVERIT, ΡΟΛΚΑ, ROLL AIR, ΡΟΛΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΕΚΑ, SECURITY LOCK, SITAL- Δ. ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ, TEAMROLL, ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, HENKEL, HERMIS, ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. Το «Aluminium Magazine» στηρίζει την 10η κλαδική έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2010 ως χορηγός επικοινωνίας.

48

Οκτώβριος 2010


Εκδηλώσεις

4o Συνέδριο ΠΟΒΑΣ Ανατρεπτικές και ιδιαίτερα ριζοσπαστικές προτάσεις

Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, κάποια μορφή κοινής αντιμετώπισης των προσπαθειών τους στον τομέα των κουφωμάτων μπορεί και να είναι αναπόφευκτη. Όμως σε αυτό «δεν υπάρχει πισωγύρισμα»… Της Πηνελόπης Λεονταρά

50

«Σ

ε αυτό το Συνέδριο προσπαθούμε να εξαντλήσουμε όλα τα θέματα που άπτονται των ενεργειακών επιθεωρήσεων που θα μπουν στην καθημερινότητά μας, αλλά και να δώσουμε νέες εναλλακτικές στην δουλειά και στις επιχειρήσεις μας μέσα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες». Αυτό το απόσπασμα είναι από τον έντυπο χαιρετισμό του κ. Σπύρου Στυλιαρογιάννη, Προέδρου της ΠΟΒΑΣ στο πρόγραμμα του Συνεδρίου (πραγματοποιήθηκε το διήμερο 2 και 3 Οκτωβρίου στη Θες/νίκη) και αντικατοπτρίζει τον τρόπο που βλέπει μέρος των μελών της Ομοσπονδίας

Οκτώβριος 2010

την πορεία της αγοράς. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά που διαφωνεί με... τις νέες εναλλακτικές. Ήδη, από τους χαιρετισμούς (που δόξα …τω Θεώ, την ΠΟΒΑΣ, τους διοργανωτές και τους συνέδρους, καμία σχέση δεν είχαν με ανάλογους χαιρετισμούς όλων των παρελθόντων συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων), ο Πρόεδρος κ. Στυλιαρογιάννης σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την επιλογή της θεματολογίας που εμπεριείχε αλουμίνιο, ξύλο, PVC, είπε χαρακτηριστικά «...θέλουμε να είμαστε επιχειρηματίες και όχι μαστόρια. Και στην δύσκολη αυτή εποχή, δεν πρέπει να χάσουμε κανέ-

ναν πελάτη που θα μπει στο μαγαζί μας. Θέλουμε να το δείτε όλοι κάτω από αυτό το πρίσμα και να μην μολύνετε με κακόβουλα σχόλια την προσπάθεια της ΠΟΒΑΣ...». Και τελειώνοντας τον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η προώθηση κουφωμάτων ανεξαρτήτως υλικού από τους κατασκευαστές, εκτός από μια εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης, θα είναι και ένα καμπανάκι για τις διελάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «...οι διελάσεις όταν στήναν τα μαγαζιά τους, εμάς χρησιμοποιούσαν. Έχω μεγάλο παράπονο από τους διελαστές που δεν στηρίζουν το σπίτι τους, την γειτονιά τους, εμάς δηλαδή...».


Από τον χώρο των περιπτέρων των χορηγών

Ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ Σπ. Στυλιαρογιάννης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου κ. Σπ. Οικονομάκος, ανεβαίνοντας στο βήμα για τον καθιερωμένο χαιρετισμό, αναφερόμενος στα λεγόμενα του κ. Στυλιαρογιάννη, είπε ότι δεν υπάρχει ουσιώδη διαφωνία, μόνο που ο κ. Πρόεδρος δεν λαμβάνει υπόψη του ότι κάθε υλικό και κάθε κατασκευαστής είναι διαφορετικός. Στο ερώτημα δε αν η σημερινή στιγμή που ο κλάδος βρίσκεται σε μια μέγγενη με αφυκτική πίεση είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που έθεσε αυτόβουλα ο κ. Οικονομάκος, η απάντηση που έδωσε ήταν «...Αν προσδοκούμε να μας βρει η επόμενη μέρα προετοιμασμένους για το καλύτερο, τότε εκδηλώσεις σαν κι αυτή αξίζουν συγχαρητήρια...». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας – που σε σχέση με το 2005 – είναι πάνω από 50%, είναι ανέφικτο να ξαναγυρίσει σε εκείνα τα επίπεδα. Το βλέμμα λοιπόν πρέπει να στραφεί στον χώρο της ποιοτικής αναβάθμισης των κατασκευών. Το αλουμίινιο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση του κλάδου γιατί τα προϊόντα αλουμινίου παρέχουν ευελιξία, αισθητική, μεγάλο εύρος κόστους, άριστες λειτουργικές επιδόσεις. Καταλήγοντας αναφέρθηκε και στην οικονομική ασφυξία που έχει επέλθει στην αγορά λόγω των αχαλίνωτων πιστώσεων. «Επιδοθήκαμε σε πλειστηριασμό για μεγαλύτερες πιστώσεις, όταν τα πράγματα ήταν καλά, με αποτέλε-

σμα ένα σκόρπισμα χρημάτων. Θα χρειαστεί να μάθουμε και να επιχειρούμε με λογικούς όρους πιστώσεως...» κατέληξε. Ο Πρόεδρος της ΣΕΜΑΣ κ. Φωτιάδης, δεικτικός και ειρωνικός, ανέφερε εν αρχή τα κακώς κείμενα της εκδήλωσης, ξεκινώντας με τον αποκλεισμό του Σωματείου των Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδήρου από την όλη διοργάνωση, την έλλειψη από την θεματολογία θεμάτων που άπτονται του οικονομικού πλαισίου προς χάριν ενός ανώδυνου συνεδρίου και την συστηματική προώθηση του «ενεργειακά αποδοτικού PVC», αλλά και του ξύλου του «πιο φυσικού υλικού για κουφώματα», όπως χαρακτηριστικά αναφε-

Σπ. Στυλιαρογιάννης, Πρόεδρος ΠΟΒΑΣ «Θέλουμε να είμαστε επιχειρηματίες και όχι μαστόρια. Και στην δύσκολη αυτή εποχή, δεν πρέπει να χάσουμε κανέναν πελάτη που θα μπει στο μαγαζί μας».

ρόταν στο πρόγραμμα. Μίλησε ακόμη και για την τεράστια αργοπορία που σημειώθηκε στην ειδοποίηση για την τέλεση του συνεδρίου λέγοντας χαρακτηριστικά. «...Το γεγονός μπορεί να είναι τυχαίο κι επομένως ενδεικτικό της κακής οργάνωσης, ή συστηματικό για να περάσουμε χωρίς πολλά πολλά στην εποχή της νέας ΠΟΒΑΣ που θα υπηρετεί το κούφωμα, ανεξάρτητα από το αν είναι αλουμινίου, ξύλο ή PVC». Και συνέχισε λέγοντας, ότι αν στόχος είναι μια νέα σύσταση της ΠΟΒΑΣ και αναπροσαρμογή της στρατηγικής, θα πρέπει να γίνει φανερά και με θάρρος και όχι κρυφά και αιφνιδιαστικά, διοργανώνοντας μια έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την στρατηγική και την φυσιογνωμία της ΠΟΒΑΣ. Κλείνοντας, δεν ξέχασε να αναφέρει και τα θετικά της εκδήλωσης, δηλώνοντας: «Βρισκόμαστε όλοι μαζί σε μια αίθουσα δίχως σκοπιμότητες και πονηρές δεύτερες σκέψεις, αγαπάμε ο ένας τον άλλο χωρίς ανταλλάγματα ή πισώπλατα μαχαιρώματα, υπάρχουν χιλιάδες κατασκευαστικά που δεν έχουν κλείσει ακόμη και αυτό θα αποδειχθεί σήμερα, το πολύ αύριο». Και κατέληξε: «Το PVC είναι το πιο αποδοτικό ενεργειακά υλικό για κουφώματα και θα αποδειχθεί σήμερα, το ξύλο είναι το πιο φυσικό υλικό για κουφώματα και θα αποδειχθεί και αυτό σήμερα. Μπράβο μας!...».

Το ενδιαφέρον των συνέδρων κέντρισε η θεματολογία και οι συζητήσεις

Οκτώβριος 2010

51


Εκδηλώσεις

Από αριστερά ο κ. Ν. Βλαχάκης, η κα Αθ. Φάκα, και οι κ.κ. Γ. Γαζεπίδης και Σπ. Στυλιαρογιάννης

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ένωση Νικαίας, η οποία δεν παρευρέθει ως Σωματείο στο Συνέδριο, αλλά μέλη της Ένωσης παρευρέθησαν ως σύνεδροι. Διαβάζοντας μια επιστολή ο κ. Δουλάκης, που είχε στείλει η Ένωση στα σωματεία – μέλη της ΠΟΒΑΣ διευκρινίζοντας τους λόγους της αποχής τους, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια και ημερίδες που πραγματοποίηθηκαν μέχρι σήμερα, πρωτεύουσα και κύρια θέση είχε το αλουμίνιο. Στο παρόν συνέδριο και χωρίς να ερωτηθούν τα Σωματεία – μέλη, αποφασίστηκε η θεματολογία και η συμμετοχή ανταγωνιστικών προϊόντων (PVC, ξύλο). Δεν νοείται συνέδριο μιας κλαδικής Ομοσπονδίας χωρίς συνδικαλιστικά θέματα που απασχολούν τα μέλη της». Ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Κοζάνης κ. Κυριακίδης εκθέτοντας την δική του άποψη, ανέφερε «...μέλημά μας είναι να δούμε τι μέλλει γενέσθαι. Δεν θέλω να είμαι μεμψίμοιρος. Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες και η ΠΟΒΑΣ αυτό στηρίζει. Το πάντρεμα των υλικών είναι μια καινοτομία....». Ο Γραμματέας του ΣΕΚΑ κ. Δημ. Χατζηπαυλής, στον χαιρετισμό του,

Ο Πρόεδρος της FAECF κ. Μυλωνάκης 52

Οκτώβριος 2010

Ι. Φωτιάδης, Πρόεδρος ΣΕΜΑΣ «Το γεγονός μπορεί να είναι τυχαίο κι επομένως ενδεικτικό της κακής οργάνωσης, ή συστηματικό για να περάσουμε χωρίς πολλά πολλά στην εποχή της νέας ΠΟΒΑΣ που θα υπηρετεί το κούφωμα, ανεξάρτητα από το αν είναι αλουμινίου, ξύλο ή PVC».

αναφερόμενος στο απόφθεγμα του 9ου συνεδρίου του ΣΕΚΑ «Ο κατασκευαστής αποφασίζει για το μέλλον του με συνεργασία και αισιοδοξία» είπε: «Με αφορμή την οικονομική κρίση, είναι ευκαιρία να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να δώσουμε στους καταναλωτές ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο κατασκευαστής κάνει πάντα την διαφορά. Ο κατασκευαστής που έχει στηρίξει το μοντέλο της επιχείρησής του στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ο ΣΕΚΑ οραματίζεται έναν κλάδο με πρωτοπόρους τους κατασκευαστές και προτρέπει όλους μας να περάσουμε από την μίζερη παθητικότητα, στην «επίθεση», με φρέσκιες ιδέες, αισιοδοξία και αγωνιστικότητα» κατέληξε. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ηρακλείου κ. Αντωνογιαννάκης, εν συντομία απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους, ζήτησε αισιοδοξία γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά «η μιζέρια φέρνει μιζέρια. Άλλωστε είναι γνωστό» κατέληξε

με την κλασσική μαντινάδα ότι «... Πάντα ο Θεός στους δυνατούς προβλήματα τους δίνει, γιατί στους αδύνατους δεν έχει εμπιστοσύνη...». Ο Πρόεδρος του Ομίλου ALUMIL κ. Μυλωνάς αναφερόμενος στην κρίση, τόνισε ότι ευκαιρία της κρίσης είναι η συσπείρωση. « Είναι ευκαιρία να προσδιορίσουμε ποια είναι τα πράγματα που θα βοηθήσουν τον κλάδο. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες να ακουστούμε καλύτερα σε θεσμικό και κρατικό επίπεδο γιατί μέσα στην κρίση είναι διατεθειμένοι να κάνουν πράγματα. Έχει μεγάλη σημασία να βγούν συγκεκριμένα συμπεράσματα και να προωθηθούν από την ΠΟΒΑΣ στα υψηλά κρατικά κλιμάκια». Η θεματολογία του συνεδρίου, άνοιξε με τον κ. Μακρογιώργο της εταιρείας SAMARAS υαλοπίνακες που αναφέρθηκε στις ιδιότητες των ενεργειακών υαλοπινάκων και τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση τους. Τον λόγο μετά πήρε ο κ. Καβάκας της ALUMIL που εξήγησε την συμβολή των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ανάπτυξη του κλάδου. Όπως είπε και ο κ. Μυλωνάς αμέσως μετά, η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση που το μόνο που απαιτεί είναι βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας για την σύνδεσή τους. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά στις στέγες κυρίως, αποτελούν μια ευκαιρία για τον κλάδο για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι με βραχυπρόθεσμο τέλος. Η ALUMIL προσφέρει στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και με αυτή ή μόνο με αυτή την δραστηριότητα, σεμινάρια κατάρτισης και τεχνική υποστήριξη. Ο κ. Στυλιαρογιάννης ευχαρίστησε τον κ. Μυλωνά, όχι μόνο για την έμπρακτή υποστήριξή του στο συνέδριο και την παρουσία του εκεί, αλλά και γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε «..είναι άνθρωπος που το μυαλό του είναι ανοικτό και προχωράει πέραν του παραθύρου...» παροτρύνοντας τους παρευρισκομένους να πάρουν ερεθίσματα ως προς τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης για την ανεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τους κατασκευαστές να αντα-


πεξέρθουν στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, λέγοντας «η ΠΟΒΑΣ σας ανοίγει τους δρόμους να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και άλλα υλικά που πρέπει να δουλέψετε». Ο κ. Ν. Βλαχάκης διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΟΚΕΜ, μετά την παρουσίαση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας που διέπουν τις πούδρες βαφής, αναφέρθηκε και στην ύφεση της ελληνικής αγοράς, τονίζοντας ότι τις καταστάσεις της αγοράς τις αναλύουμε όλοι και βγάζουμε συμπεράσματα. «Η ιδιοκατοίκηση» είπε χαρακτηριστικά, «αγγίζει το 85% σήμερα. Θέματα όμως ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και άλλα πολλά, θα οδηγήσουν σε ανακαινίσεις. Αυτό είναι μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης». Η κα Φάκα – Μαστοροστέριου αναφέρθηκε στην συμβολή της εκπαίδευσης για την κατοχύρωση του επαγγέλματος και δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την έλλειψη μαθητών στο ΙΕΚ Πολυγύρου. Ο κ. Στυλιαρογιάννης μίλησε για την κατοχύρωση του επαγγέλματος και τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Στις αρχές Ιουλίου η ΠΟΒΑΣ είχε στείλει στα μέλη της ερωτηματολόγιο όπου ζητούσε να προσδιορίσουν τα σωματεία το όριο των βασικών απαιτήσεων – αριθμό προσωπικού, αριθμό τετραγωνικών μέτρων, περιγραφή ελάχιστου εξοπλισμού που πρέπει να έχει ένα κατασκευαστικό και μέσο ελάχιστο τζίρο τελευταίας τριετίας – για να λειτουργεί ένα σύγχρονο κατασκευαστικό. Απαντώντας στις αντιδράσεις του ακροατηρίου, είπε ότι μόνο τα σωματεία Χανίων, Ημαθίας και Αρχιμήδης απάντησαν. Γι αυτό και ο ίδιος βρίσκοντας Προεδρικά Διατάγματα για την κατοχύρωση άλλων συναφών με την οικοδομή επαγγελμάτων, συνέταξε τις προτάσεις για το προεδρικό διάταγμα που θα προωθήσει η Ομοσπονδία στην κυβέρνηση για την κατοχύρωση του επαγγέλματος, οι οποίες μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα σταλούν σε όλα τα Σωματεία για παρατηρήσεις – διορθώσεις. Χρησιμοποίησε επίσης σκληρές εκφράσεις υποστηρίζοντας την θέση του και η αναφορά του και

στην κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων πέραν της κατοχύρωσης του επαγγέλματος, προκάλεσε την έκφραση αντιρρήσεων τόσο του ακροατηρίου όσο και της κας Φάκας που δήλωσε ότι όχι μόνο δεν συμφωνεί, αλλά είναι και άδικη η υποστήριξη αυτής της θέσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ενότητα παρουσίασης των τριών υλικών από εκπροσώπους του κάθε υλικού – η κα Φάκα μίλησε για το αλουμίνιο, η κ. Ulrike Grawe, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κουφωμάτων PVC για το PVC και ο καθηγητής στο τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας για το ξύλο κ. Νταλός, όπου ο καθένας εκθείασε τα πλεονεκτήματα του υλικού με το οποίο ασχολείται, χωρίς να αποφευχθεί και η σύγκριση των υλικών από κάποιους ομιλητές, που οδήγησε σε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το πέρας των παρουσιάσεων. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών παραθύρων και πετασμάτων (FAECF) κ. Μυλωνάκης, έδωσε στοιχεία για τα δεδομένα και τις προοπτικές του αλουμινίου στην Ευρώπη. Ο κ. Νικολάου της Monotherm, έκανε μια περιγραφή των σύμμεικτων κτηρίων, εξήγησε την διαδικασία παραγωγής και παρέθεσε τα

Γ. Μυλωνάς, Πρόεδρος ALUMIL «Είναι ευκαιρία να προσδιορίσουμε ποια είναι τα πράγματα που θα βοηθήσουν τον κλάδο. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητας να ακουστούμε καλύτερα σε θεσμικό και κρατικό επίπεδο γιατί μέσα στην κρίση είναι διατεθειμένοι να κάνουν πράγματα».

Ο καθηγητής Τζεκάκης ανακοίνωσε την λειτουργία κοινοποιημένου εργαστηρίου δοκιμών στο Α.Π.Θ

οφέλη που προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο δόμησης. Ο καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ κ. Τζεκάκης μίλησε για την συμβολή της πιστοποίησης των κουφωμάτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και ανακοίνωσε και την λειτουργία του εργαστηρίου δοκιμών του Πανεπιστημίου για μετρήσεις θερμοπερατότητας και ηχομείωσης. Το εργαστήριο έχει ήδη διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ και σύντομα θα είναι και κοινοποιημένο εργαστήριο, που σημαίνει ότι οι δοκιμές και οι εκθέσεις των μετρήσεων για αυτά τα χαρακτηριστικά, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση CE. Στις διαδικασίες ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων και στην σχέση τους με τα κουφώματα αναφέρθηκε η κα Εφραιμίδου, ενώ στην πρόκληση που δημιουργείται με τον θεσμό των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών αναφέρθηκε ο κ. Θεοχάρης. Στο κλείσιμο του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ, εξέφρασε την ικανοποίηση που του προκάλεσε η παρουσία μεγάλου ποσοστού συνέδρων στην αίθουσα μέχρι τέλους και κατέληξε «..Πάψαμε να είμαστε εσωστρεφείς. Ωφεληθήκαμε όλοι από αυτό το συνέδριο γιατί κατανοήσαμε ότι δεν είναι εχθροί μας οι κατασκευαστές κουφωμάτων με άλλα υλικά. Είναι σημαντικό να οριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για την λειτουργία των κατασκευαστικών το συντομότερο. Και αν η εξέλιξη της ελληνικής αγοράς ακολουθήσει την ευρωπαϊκή με λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις, τουλάχιστον αυτό ας γίνει σε βάθος χρόνου....» Οκτώβριος 2010

53


Συστήματα

Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις και κατασκευαστικές λύσεις Η ALUMIL συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων όσον αφορά στην υψηλή τεχνολογία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αλουμινίου. Το ανοιγόμενο M23000 FORESTAL και το ανορθούμενο-συρόμενο M300 FALCOΝ ALUTHERM έρχονται να δώσουν λύσεις στον τομέα της αντικατάστασης κουφωμάτων με αξιοζήλευτες θερμομονωτικές επιδόσεις.

Έ

70

Οκτώβριος 2010

νας εύκολος τρόπος για να αντιληφθεί κανείς κατά πόσο τα κουφώματα μιας κατοικίας «μπάζουν», είναι να βάλει το χέρι του περιμετρικά στις

πόρτες και τα παράθυρα και να ελέγξει αν μπαίνει κρύο. Αν συμβαίνει αυτό τότε η ζέστη του σπιτιού το χειμώνα και η δροσιά το καλοκαίρι «διαρρέουν» προς τα έξω και η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγάλη για τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας στο σπίτι. Η σωστή πρακτική σε αυτή την περίπτωση είναι η σφράγιση των αρμών και των χαραμάδων και η αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια. Οι παραπάνω ενέργειες οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 35%. Η ALUMIL διαθέτει λύσεις υψηλών επιδόσεων σε επίπεδο θερμομόνωσης χάρη στην υψηλή της τεχνογνωσία και τη χρήση ειδικού πολυαμιδίου. Τα κουφώματα που κατασκευάζονται με τα συστήματα της εταιρίας επιτυγχάνουν άριστη θερμομόνωση και κατατάσσονται στις υψηλότερες κατηγορίες βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών. Από την ευρεία γκάμα της καταξιωμένης διέλασης ξεχωρίζουν τα συστήματα M300 FALCOΝ ALUTHERM με πρωτοποριακή λειτουργία και M23000 FORESTAL με εξαιρετική ασφάλεια.


M300 FALCOΝ ALUTHERM: Πρωτοποριακή λειτουργία & εύρος επιλογών Το ανορθούμενο-συρόμενο σύστημα Μ300 FALCOΝ ALUTHERM αποτελεί μια εξειδικευμένη πρόταση της ALUMIL για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων. Έρχεται με φύλλο πλάτους 62mm και δυνατότητα υάλωσης έως και 46mm. Η άριστη στεγάνωση επιτυγχάνεται με ειδικά περιμετρικά ελαστικά (EPDM), αντί για βουρτσάκια. Η λειτουργία διπλής κίνησης (ανορθούμενο – συρόμενο) όπου το φύλλο ανασηκώνεται προκειμένου να ανοίξει και να συρθεί, βασίζεται σε ειδικό γερμανικό μηχανισμό. Το σύστημα διαθέτει μεταλλικά ράουλα και οδηγούς κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή και αθόρυβη κύλιση, με ταυτόχρονη αντοχή μεγάλων υαλοπινάκων. Το συνολικό βάρος φύλλου που υποστηρίζεται είναι μέχρι 250Kg, ωστόσο με την προσθήκη ειδικών ενισχυμένων ράουλων μπορεί να φτάσει έως τα 400 Kg. Η σειρά Μ300 FALCOΝ ALUTHERM προσφέρει υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης, ενώ το μεγάλο ύψος φύλλου (90mm) του προσδίδει στιβαρότητα. Το πλάτος φύλλου είναι ίδιο με αυτό της σειράς Μ11000 για να μπορεί να δεχτεί προφίλ χωρισμάτων (ΤΑΦ). Για εξεζητημένες αισθητικές δημιουργίες δίνεται η δυνατότητα διαφορετικού χρωματισμού της εξωτερικής και εσωτερικής όψης της κατασκευής. Επιπρόσθετα, το σύστημα προσφέρει και τη δυνατότητα κατασκευής φιλητού 90 μοιρών (γωνιακή κατασκευή χωρίς κολώνα) και υποστηρίζει κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντικρίσματα ενσωματωμένα στον οδηγό.

Είναι δε πιστοποιημένο βάσει των αμερικάνικων προτύπων Α.Α.Μ.Α (American Architectural Manufacturers Association).

M23000 FORESTAL: Το «ασφαλές» σύστημα αλουμινίου - ξύλου Η σειρά Μ23000 FORESTAL είναι μία εξειδικευμένη πρόταση της ALUMIL στα θερμομονωτικά ανοιγόμενα κουφώματα, με πλάτος κάσας 88mm (20mm ξύλο), η οποία συνδυάζει αρμονικά το αλουμίνιο με το ξύλο για πολυτελείς κατασκευές. Στα βασικά της χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται πλάτος φύλλου 110mm (20mm ξύλο), δυνατότητα υάλωσης έως 32mm και υποστήριξη υαλοπινάκων έως 130 Kg ανά φύλλο. Η στεγάνωση γίνεται με ελαστικά EPDM και κεντρικό ελαστικό τύπου «ALUSEAL». Για την επίτευξη άριστης θερμομόνωσης χρησιμοποιείται υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, πλάτους 20 / 24mm (συντελεστής Uf =1,6 W/m2Κ). Η σειρά καλύπτει όλες τις τυπολογίες σταθερού και ανοιγο-ανακλινόμενου παραθύρου ή μπαλκονόπορτας. Τα ξύλινα μέρη εφαρμόζονται στα προφίλ με πλαστικό κλιπ, με ένα ενδιάμεσο κενό 5mm, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να απομακρύνει τη συσσωρευμένη υγρασία. Σε επίπεδο ασφάλειας υπάρχει πρόσθετο προφίλ ειδικού κράματος για το φτερό της κάσας, ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί με λοστό. Επιπρόσθετα, ο πρωτοποριακός μηχανισμός με κλείστρα σε σχήμα μανιταριού και ατσάλινα αντικρίσματα με θάλαμο ασφάλισης, συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας. Το σύστημα M23000 FORESTAL διαθέτει πιστοποιη-

μένη αντιδιαρρηκτική προστασία επιπέδου WK3 από το Ift Rosenheim και συγκαταλέγεται στην ολιγομελή ελίτ των ευρωπαϊκών συστημάτων που διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση. Η επιτυχία είναι μεγάλη, καθότι για να λάβει κάποιο σύστημα τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, υπόκειται σε 30λέπτη δοκιμασία και συνεχή προσπάθεια διάρρηξης με ειδικά σύνεργα.

Οκτώβριος 2010

71


Συστήματα

Ιδανική θερμομόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας Η σειρά συστήματων Hybrid της EUROPA είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης πρωτοποριακών και καινοτόμων λύσεων από την καταξιωμένη εταιρία. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελούν κατά περιπτώσεις και εξαιρετική επιλογή για την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων.

Η

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι μία από τις πλέον δυναμικές και πρωτοπόρες βιομηχανίες μεταποίησης αλουμινίου στην Ελλάδα, η οποία σχεδιάζει και παράγει τα καταξιωμένα ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου EUROPA. Διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, κατέχοντας πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 και ειδικά για τη μονάδα βαφής πιστοποίηση QUALICOAT και QUALICOAT Seaside Class, με αποτέλεσμα να μπορεί να εγγυηθεί τη μοναδική ποιότητα των αρχιτεκτονικών της προϊόντων. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης πρωτοποριακών και καινοτόμων συστημάτων, η EUROPA προχώρησε στη δημιουργία των «Υβριδικών 72

Οκτώβριος 2010

Συστημάτων Αλουμινίου». Τα «Υβριδικά Συστήματα» διαθέτουν ένα συνδυασμό προφίλ αλουμινίου και ειδικού προφίλ πολυαμιδίου, προσφέροντας πολύ υψηλού επιπέδου θερμομόνωση. Είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με σκοπό την αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια τη σημαντική συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα συστήματα της σειράς «Υβριδικών Συστημάτων» EUROPA 5500, 6000 και 990 αποτελούν εκτός των άλλων μία βέλτιστη επιλογή για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, ενώ τα συστήματα 2550 και 10000 που τη συμπληρώνουν βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε νέα κτίρια.


EUROPA 5500 Το ανοιγόμενο σύστημα EUROPA 5500 φέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά στην απόλυτη μόνωση που απαιτούν οι έντονες κλιματολογικές συνθήκες και αποτελεί άριστη επιλογή για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Ένας μοναδικός συνδυασμός υψηλής θερμοδιακοπής, κομψής αισθητικής και απαράμιλλης λειτουργικότητας, χαρίζει «έντονη ταυτότητα» σε κάθε χώρο. Ο μοντέρνος σχεδιασμός με απαλές γραμμές και απέριττες καμπύλες, αφήνει μία αυθεντική αίσθηση κομψότητας, που ικανοποιεί κάθε σύγχρονη αρχιτεκτονική απαίτηση. Επιπρόσθετα, το σύστημα προσφέρει υψηλού επιπέδου στεγανότητα στο νερό και τον αέρα (ακόμα και όταν η ταχύτητα του ανέμου και της βροχής αγγίζει τα 210 χλμ. την ώρα - πι-

EUROPA 990 Το νέο εξελιγμένο Υβριδικό Σύστημα Ρολού από προφίλ αλουμινίου EUROPA 990, συνδυάζεται άψογα με όλα τα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου ΕUROPA. Εξασφαλίζει μοναδική θερμομόνωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον τρόπο κατασκευής του κουτιού και άψογη λειτουργικότητα, ενώ το ειδικό τελείωμα που διαθέτει, προσφέρει ασφάλεια, υψηλή στεγάνωση και μοναδική αισθητική. Το σύστημα διαθέτει μελετημένη και στιβαρή κατασκευή, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα ασφαλείας αφενός και αφετέρου ιδιαίτερα ενισχυμένη αντοχή στην πίεση. Το ρολό EUROPA 990 δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ρολών με θερμοδιακοπή, καθώς και όλων των τύπων ρολού (με ιμάντα, μανιβέλα και μοτέρ). Επιπλέον, είναι ιδανικό για κάθε εφαρμογή, από ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά.

στοποίηση ΕΚΑΝΑΛ), ιδανική εφαρμογή, στιβαρότητα και αντοχή για κάθε τύπο θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος. Για πρόσθετη ασφάλεια, η σειρά είναι διαθέσιμη και με μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, που «κλειδώνει» περιμετρικά μέχρι και σε 26 διαδοχικά σημεία ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής. Οι εφαρμογές του συστήματος περιλαμβάνουν παράθυρα, μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, προβαλλόμενα, περιστρεφόμενα, σταθερά και άλλες κατασκευές όπου απαιτείται θερμομόνωση. Το σύστημα EUROPA 5500 διαθέτει λάμες πολυαμιδίου μήκους 24 χιλ. και ο συντελεστής θερμοπερατότητας των προφίλ Uf είναι 2,78 W/m2K (σύμφωνα με το prEN 10077-2).

EUROPA 6000 Η συρόμενη σειρά EUROPA 6000 διαθέτει ίσιες γραμμές σχεδίασης, μία επιλογή που έρχεται σε αρμονία τόσο με τις τάσεις της σύγχρονης αγοράς όσο και τις ανάγκες αντικατάστασης των παλαιών χωνευτών κουφωμάτων. Πρόκειται για μία αξιόπιστη λύση που ενδείκνυται για την κατασκευή κουφωμάτων μικρών διαστάσεων με υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης. Συνδυάζει την ευελιξία και την οικονομία στην κατασκευή, με το άψογο φινίρισμα και τη βέλτιστη λειτουργικότητα. Η στεγανοποίηση των φύλλων με τους οδηγούς επιτυγχάνεται με βουρτσάκια. Στο τζαμιλίκι χρησιμοποιούνται τα ράουλα ολίσθησης CARRERA, ενώ στο πατζούρι τα ράουλα EUROPA (GIOTI). Αντίστοιχα, η ικανότητα φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 κιλά / ρόδα, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων διαστάσεων φύλλου και βάρους προτείνεται η χρήση ενδιάμεσων ράουλων. Τα φύλλα τζαμιού - πατζουριού φέρουν εσωτερικά στην περιοχή κλειδώματος αμορτισέρ με ρυθμιζόμενο κεφάλι για ομαλό κλείσιμο επάνω στο οδηγό. Για το κλείδωμα των φύλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κλασική κλειδαριά EUROPA (σπανιολέτα ή χούφτα), καθώς και η νέα κλειδαριά με καρέ της POWER LOCK ή εναλλακτικά η κλειδαριά με καρέ της ROTO.

Οκτώβριος 2010

73


Συστήματα EUROPA 2550 Το EUROPA 2550 είναι ένα θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα υψηλών προδιαγραφών για απαράμιλλη μόνωση και λειτουργικότητα, και στις μεγάλες διαστάσεις. Ακολουθεί τις γραμμές σχεδιασμού της σειράς EUROPA 2500, ενώ μπορεί να συνδυαστεί άριστα με την ανοιγόμενη σειρά EUROPA 5500. Πέρα από ασφάλεια, σύγχρονη αισθητική και εξαιρετική αντοχή, προσφέρει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Το Υβριδικό Σύστημα της EUROPA δέχεται τον πρωτοποριακό μηχανισμό «GOS-S» της GIESSE, με δυνατότητα διπλής επιλογής (απλό συρόμενο / ανασηκούμενο), χρησιμοποιώντας τα ίδια προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η επιλογή χρησιμοποίησης απλών ράουλων (με 45 κιλά / ρόδα) τοποθετώντας

στο φύλλο βουρτσάκια ή του ειδικού ανασηκούμενου μηχανισμού (για μέγιστο βάρος 200 κιλά / ρόδα) και τοποθέτησης στο φύλλο λαστίχων. Με την παραπάνω διπλή επιλογή, καλύπτεται κάθε κατασκευαστική απαίτηση από συμβατικές έως και ανασηκούμενες, προσφέροντας στον τελικό χρήστη την ιδανική λύση για τις απαιτήσεις του. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν συρόμενα κουφώματα, επάλληλα, χωνευτά και άλλες κατασκευές όπου απαιτείται θερμομόνωση.

EUROPA 10000 Το πρωτοποριακό ανασηκούμενο σύστημα EUROPA 10000 είναι ιδανικό στις περιπτώσεις που οι έντονες κλιματολογικές συνθήκες απαιτούν απόλυτες θερμομονωτικές ιδιότητες. Ικανοποιεί εξαιρετικά την ανάγκη για βέλτιστη θερμομόνωση στα συρόμενα συστήματα και είναι από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές για μεγάλα ανοίγματα, χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό κύλισης που εξασφαλίζει τέλεια και πανεύκολη κύλιση. Το παραπάνω επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τους ειδικά σχεδιασμένους μηχανισμούς HAUTAU 934 και G.U 939-10, οι οποίοι πρώτα ανασηκώνουν το φύλλο (μέγιστου βάρους έως 300Kg) και μετά λαμβάνει χώρα η ολίσθηση πάνω στον ανοξείδωτο οδηγό. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του νέου ηλεκτρικού μηχανισμού της EUROPA (στην αρχή της κατασκευής), για αυτόματη κίνηση και στα δύο φύλλα του συστήματος. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες που κατασκευάζονται με τη σειρά 10000 δέχονται πολλαπλό κλείδωμα, προσφέροντας αποτελεσματική ασφάλιση για όσους επιθυμούν αυξημένη αντιδιαρρηκτική προστασία. Παράλληλα, η στιβαρή και επιβλητική κατασκευή του συστημάτος, προσδίδει κύρος και σιγουριά, ενώ οι κλασικές, ευθείες γραμμές σχεδίασής του, προσφέρουν μια λεπτή αίσθηση πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής. Η EUROPA λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και κατασκευαστικές ανάγκες έχει εξελίξει το σύστημα EUROPA 10000, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα γωνιακής κατασκευής 90° χωρίς την προσθήκη κολώνας στη γωνία. Η ειδική κατασκευή της σειράς, προσφέρεται για όλες τις μοντέρνες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, χαρίζοντας μια αίσθηση απέριτης κομψότητας, παράλληλα με την εντυπωσιακή ανεμπόδιστη θέα. 74

Οκτώβριος 2010


aluminium magazine

Το πρώτο εµπορικό όνοµα στα συστήµατα

Το νέο µας προϊόν Κουτί ρολού µε ενσωµατωµένο φωτοβολταϊκό πάνελ και συσσωρευτή, για 100% αυτόνοµη λειτουργία.

ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΕΒΕ Εµπόριο αλουµινίου - συστήµατα ρολών και σήτας ΚΕΝΤΡΙΚO: Θεσσαλονίκης 34, 18233 Ρέντης, τηλ.: 210.5622245, 210.5610943, fax: 210.5697772. ΥΠΟΚ/ΤΑ: Κιάτο, τηλ.: 27420.26174. Μυτιλήνη, τηλ.: 22510.21497.


Συστήματα

Προτεραιότητα η ασφάλεια Όταν το ζητούμενο είναι η ασφάλεια του σπιτιού ή η προστασία ενός επαγγελματικού χώρου, τότε η ολοκληρωμένη γκάμα αντιδιαρρηκτικών συστημάτων της ΕΤΕΜ προβάλει ως μία εξαιρετική επιλογή.

Α

πό το 1971 μέχρι σήμερα, η ΕΤΕΜ πρωτοπορεί και δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν από τις πιο απλές μέχρι και τις

πιο σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πλεονεκτήματα για τον ιδιοκτήτη • Μέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία και ασφάλεια της κατοικίας. • Ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για όλες τις κατασκευαστικές τυπολογίες. • Μικρή επιβάρυνση του κόστους λόγω της χρήσης ειδικά σχεδιασμένων ενισχυτικών διατομών. • Πληθώρα αισθητικών σχεδιαστικών λύσεων με ίσιες ή πομπές γραμμές. 76

Οκτώβριος 2010

Με βάση την πολύτιμη εμπειρία 40 και πλέον ετών που διαθέτει, η εταιρία επιδεικνύει υψηλή ειδίκευση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου, εισάγοντας στην αγορά καινοτόμες λύσεις που κερδίζουν την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών. Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες του τελικού χρήστη για αυξημένη ασφάλεια και προστασία, η ΕΤΕΜ προχώρησε στην ανάπτυξη μίας μοναδικής σειράς πιστοποιημένων αντιδιαρρηκτικών συστημάτων αλουμινίου. Τα συστήματα με το διακριτικό χαρακτηριστικό AntiVandal είναι ιδανικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Όταν το ζητούμενο είναι η ασφάλεια του σπιτιού ή η προστασία ενός επαγγελματικού χώρου, τότε η ολοκληρωμένη γκάμα αντιδιαρρηκτικών συστημάτων της ΕΤΕΜ προβάλει ως μία εξαιρετική επιλογή.


Πλεονεκτήματα για τον επαγγελματία • Χρησιμοποίηση των ίδιων βασικών προφίλ και εξαρτημάτων των σειρών. • Ενισχυτικές διατομές προ επεξεργασμένες από την ΕΤΕΜ και έτοιμες για τοποθέτηση. • Σημαντική μείωση του χρόνου κατασκευής των κουφωμάτων. • Διατήρηση των ίδιων κοπών και κατεργασιών των προφίλ.

• Χρησιμοποίηση των κλασικών μηχανισμών ανάκλισης με Camera Europea. • Δεν απαιτούνται πρόσθετες ιδιαίτερες προσθήκες και ειδικά εργαλεία για την τοποθέτησή τους. • Οι ντίζες του μηχανισμού είναι από αλουμίνιο προσφέροντας αντιδιαβρωτική προστασία. • Μικρή επιβάρυνση στο τελικό κοστολόγιο λόγω της ειδικής σχεδίασης των πρόσθετων διατομών.

*Σημείωση: Πολλές από τις χαλύβδινες πόρτες ασφαλείας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, έχουν πιστοποίηση WK2 παρόμοια με την πιστοποίηση των συστημάτων αλουμινίου Ε-45 και Ε-52.

Τα θερμομονωτικά συστήματα υψηλών επιδόσεων Ε-45 και Ε52 που συγκαταλέγονται στη σειρά των αντιδιαρρηκτικών συστημάτων έχουν, πιστοποιηθεί κατά WK2 από το διεθνές ινστιτούτο IFT

ROSENHEIM. Η πιστοποίηση έγινε βάσει των προτύπων ΕΝ1627, ΕΝ1628, ΕΝ1629, ΕΝ1630. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα Ε-45 έχει λάβει πιστοποίηση WK2, χρησιμοποιώ-

ντας κλασικό μηχανισμό ανάκλισης Camera Europea. Το δε συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα Ε-52 έχει πιστοποιηθεί και αυτό κατά WK2, με συμβατική λειτουργία συρομένου χωρίς μηχανισμό ανασήκωσης. Η πιστοποίηση WK2 αφορά στην αντοχή του κουφώματος σε προσπάθεια παραβίασης με εργαλεία χειρός και σε διάρκεια όχι λιγότερη από 3 λεπτά ανά σημείο παραβίασης. Τόσο η Ε45 όσο και η Ε-52 δοκιμάστηκαν σε έξι διαφορετικά σημεία παραβίασης, με συνολικό χρόνο προσπάθειας παραβίασης ανά σύστημα τα 20 λεπτά. Η πιστοποίηση των δύο συστημάτων έρχεται να συμπληρώσει την ήδη πετυχημένη και πιστοποιημένη σειρά E-85 Anti-Vandal. Το σύστημα Ε-85 Anti-Vandal ανήκει στην κατηγορία των υαλοπετασμάτων και έχει πιστοποιηθεί από το διεθνές ινστιτούτο IFT ROSENHEIM. Αποτελεί τη βέλτιστη λύση προστασίας επαγγελματικών κτιρίων, τραπεζών και πολυκαταστημάτων. Με τα συστήματα Ε-45, Ε-52 και Ε-85 Anti-Vandal, η ΕΤΕΜ διαθέτει την πληρέστερη γκάμα λύσεων και προϊόντων προστασίας για κάθε μικρή ή μεγάλη αρχιτεκτονική εφαρμογή. Οκτώβριος 2010

77


Συστήματα Ε-45 ΝΙΟΒΗ: Ανοιγόμενο σύστημα νέας γενιάς Η Ε-45 ΝΙΟΒΗ είναι ένα από τα καλύτερα ανοιγόμενα συστήματα νέας γενιάς, διαθέτοντας πρωτοποριακό σχεδιασμό. Τα ειδικά πολυθάλαμα λάστιχα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσαρμογής ενεργειακών υαλοπινάκων, οδηγούν σε μέγιστη θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα απέναντι σε έντονες καιρικές συνθήκες και άριστη ηχομείωση σε αστικές περιοχές. Η βέλτιστη ασφάλεια εξασφαλίζεται από τη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων. Το σύστημα προσφέρει άριστη θερμομόνωση, επιτυγχάνοντας έναν από τους καλύτερους συντελεστές της αγοράς (Uf=1,9 W/m2K). Αποτελεί την ιδανική επιλογή για την πόλη, καθώς εξασφαλίζει υψηλή ηχομόνωση (Rw=42 dB) λόγω της δυνατότητας χρησιμοποίησης υαλοπίνακα έως και 49mm. Άλλο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς είναι η δυνατότητα κατασκευής ανοιγόμενου κουφώματος με τη χρήση του προφίλ «κρυφού» φύλλου. Σε σύνθετες κατασκευές στα-

θερών και ανοιγομένων δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο αισθητικό αποτέλεσμα της εξωτερικής πλευράς.

Οφέλη Το σύστημα Ε-45 ΝΙΟΒΗ προσφέρει: • Μέγιστη θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα απέναντι σε έντονες καιρικές συνθήκες. • Άριστη ηχομείωση σε αστικές περιοχές. • Λύσεις για όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες. • Το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε ίσια και πομπέ γραμμή. • Άριστη σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους. • Μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων. • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Η/Β οποιασδήποτε απόχρωσης RAL, σε ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - ανοδίωση.

ΒΗ

5 Ε-4

ΝΙΟ

Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ: Εργονομική σχεδιάση & ποικιλία διατομών Η Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ είναι ένα από τα νέα, πρωτοποριακά σχεδιασμένα συρόμενα συστήματα της ΕΤΕΜ, το οποίο διαθέτει άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Η εργονομική σχεδίαση των προφίλ και η ποικιλία των διατομών δίνει τη δυνατότητα παροχής λύσεων για κάθε κατασκευαστική ανάγκη σε μεσαία και μεγάλα ανοίγματα, χωρίς να χάνεται η πρακτικότητα και η λειτουργικότητά τους. Τα πρωτοποριακά σχεδιασμένα προφίλ υψηλής αισθητικής της σειράς δίνουν ποικιλία διακοσμητικών λύσεων, σε ίσια και πομπέ γραμμή, διατηρώντας ιδανική σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους.

Οφέλη Το σύστημα Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ προσφέρει: • Μέγιστη θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα απέναντι σε έντονες 78

Οκτώβριος 2010

καιρικές συνθήκες. • Άριστη ηχομείωση σε αστικές περιοχές. • Στιβαρότητα, ανθεκτικότητα και άψογη λειτουργικότητα λόγω του κάτω ανοξείδωτου οδηγού. • Το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε ίσια και πομπέ γραμμή. • Οικονομικά αποδεκτές λύσεις που μπορούν να καλύψουν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, άριστη σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους. • Μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων, σε συνδυασμό με το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Η/Β οποιασδήποτε απόχρωσης RAL, σε ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - ανοδίωση.

Ε

Ω

ΥΨ

ΑΛ

Κ -52


Συστήματα

Μέγαλο εύρος επιλογών για την αντικάτασταση κουφωμάτων Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων της ALUMINCO όπως η αισθητική υπεροχή, άρτια λειτουργικότητα και βέλτιστη θερμομόνωση, τα τοποθετούν μεταξύ των κορυφαίων λύσεων για την αντικατάσταση κουφωμάτων.

Σ

τα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών προϊόντων που δίνουν λύσεις στον επαγγελματία κατασκευαστή αλλά και στον τελικό χρήστη, η ALUMINCO δημιούργησε μία νέα γενιά συστημάτων που ικανοποιούν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τις σύγχρονες ανάγκες. Τα καινοτόμα συστήματα της εταιρίας καλύπτουν κάθε κατασκευαστική απαίτηση σε

ανοιγόμενο ή συρόμενο κούφωμα, αποτελώντας ιδανικές επιλογές για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Χαρακτηριστικά όπως θερμομόνωση, ασφάλεια, στεγάνωση και λειτουργικότητα κυμαίνονται στα υψηλότερα επίπεδα, ενώ και στον αισθητικό τομέα η ανάπτυξη των συστημάτων έχει γίνει με γνώμονα τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Ανασυρόμενο θερμομονωτικό AL 220 Οι άνθρωποι της ALUMINCO προχώρησαν στην ανάπτυξη του «έξυπνου» ανασυρόμενου θερμομονωτικού συστήματος AL 220, με στόχο αυτό να δώσει καινοτόμες και συνάμα πρακτικές λύσεις. Στα κουφώματα μεγάλου μεγέθους και βάρους, το υψηλό κόστος και η πολυπλοκότητα των κατασκευών δημιουργούν ένα πλαίσιο υψηλών απαιτήσεων, περιορίζοντας τις επιλογές. Ταυτόχρονα, η αγορά ζητά τη μείωση του κόστους των ανασυρόμενων συστημάτων για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ελαφρότερες κατασκευές, αλλά με αποδόσεις καλύτερες από τις συμβατικές. Το AL 220 έρχεται να δώσει τις λύσεις στα παραπάνω προβλήματα, λειτουργώντας 80

Οκτώβριος 2010

τόσο σαν απλό συρόμενο όσο και σαν ανασυρόμενο, ενώ είναι ιδανικό για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του διαθέτει μία σειρά πλεονεκτημάτων που το καθιστούν άκρως ανταγωνιστικό. Το AL 220 είναι ένας μοναδικός συνδυασμός υψηλών επιδόσεων / προσιτής τιμής και είναι μία άριστη επιλογή για την αντικατάσταση κουφωμάτων. Η μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωμάτων, η υψηλή θερμομόνωση (Uf = 4,3 W/m2K, Uw = 2 W/m2K με Ug = 1,1 W/m2K) και η ευελιξία των κατασκευών συνδυάζονται με άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα για ένα τελικό αποτέλεσμα που αφήνει και τον πιο απαιτητικό χρήστη ικανοποιημένο.


Υψηλής αισθητικής συρόμενο AL 205 To AL 205 είναι ένα συρόμενο σύστημα με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό, στην εξωτερική και ταυτόχρονα στην εσωτερική του αισθητική. Διακρίνεται για την αντοχή, τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα των εξαρτημάτων και την ευκολία κατασκευής του. Εξωτερικά το σύστημα AL 205 διακρίνεται εύκολα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Οι έντονες σχεδιαστικές γραμμές το κατατάσσουν σε ξεχωριστή θέση σε σύγκριση με άλλα συστήματα της αγοράς. Όσον αφορά στον εσωτερικό σχεδιασμό έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εύκολη και γρήγορη απορροή νερών. Σήμα κατατεθέν του συρομένου της ALUMINCO είναι η εφαρμογή INOX αποσπώμενου οδηγού για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη κίνηση φύλλου. Με αφορμή τη συνεχή αναζήτηση για συστήματα και λύσεις αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων υψηλών προδιαγραφών, η ALUMINCO προχώρησε στο σχεδια-

σμό νέων συμπληρωματικών προφίλ που επιτρέπουν την κατασκευή χωνευτών κουφωμάτων σε διάκενο τοιχοποιίας έως 60,8mm με τζάμι και σήτα και έως 94,5mm με τζάμι - σήτα - πατζούρι. Πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι το AL 205, όπως κάθε ολοκληρωμένο σύστημα, συνεργάζεται με το ανοιγόμενο σύστημα AL 410 για μεγαλύτερη ελαστικότητα και δυνατότητα προσαρμογής σε ποικίλες κατασκευές. Επιδέχεται κλειδώματα πολλαπλών σημείων, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια, ενώ η επιλογή των εξαρτημάτων έχει γίνει με στόχο την υψηλή ποιότητα και τη διασφάλιση της απόλυτης εναρμόνισης και εφαρμογής τους με το σύστημα. Το συρόμενο AL 205 φέρει την εγγύηση της εταιρίας ALUMINCO, η οποία με τη μακροχρόνια εμπειρία της στο χώρο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, υπογράφει για ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Ανοιγοανακλινόμενο θερμομονωτικό AL 520 Η ALUMINCO στοχεύοντας στην άριστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κατασκευαστή αλουμινίου και του τελικού χρήστη στον τομέα των ανοιγοανακλινομένων συστημάτων, σχεδίασε και ανέπτυξε το θερμομονωτικό σύστημα AL 520 που εντάσσεται στα προτεινόμενα ενεργειακά κουφώματα της κατηγορίας ALUMINCO CLIMA. Η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων για αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας) χάρη στο αυξημένο πάχος των προφίλ που ενδείκνυνται για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων και στα ειδικά σχεδιασμένα λάστιχα στεγανοποίησης EPDM για προστασία από το νερό και τη θερμότητα. Το AL 520 καλύπτει μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών εφαρμογών, προσφέροντας την απόλυτη ασφάλεια του περιμετρικού κλειδώματος, ενώ συνδυάζει αποτελεσματικά τη λειτουργικότητα με τη μοντέρνα αισθητική, χάρη στην επιλογή καμπύλης ή επίπεδης εξωτερικής εμφάνισης. Επιπρόσθετα για εξεζητημένες αισθητικά περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος (διχρωμία). Το σύστημα φέρει πιστοποιητικά ηχομόνωσης και θερμομόνωσης (Uf = 2,6 W/m2K, Uw = 2 W/m2K με Ug = 1,1 W/m2K) από το διεθνώς αναγνωρισμένο γερμα-

νικό ινστιτούτο IFT Rosenheim. Ταυτόχρονα έχει ελέχθη από το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου (ΕΚΑΝΑΛ) και από το ιταλικό ινστιτούτο ICIM ως προς την αντοχή του σε ανεμοπίεση, υδατοστεγανότητα και αεροπερατότητα.

Οκτώβριος 2010

81


Συστήματα

Άμεσα οφέλη με Η EXALCO έχοντας διαχρονικά αποδείξει την ευαισθησία της σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, εξελίσσει διαρκώς τα συστήματά της με στόχο τις υψηλότερες επιδόσεις και στον τομέα της θερμομόνωσης.

Η

σειρά κουφωμάτων EXALCO ECONOMY της EXALCO, αποτελείται από 4 διαφορετικούς τύπους θερμοδιακοπτόμενων συστημάτων για τη δημιουργία όλων των τύπων κουφωμάτων, με κοινό παρανομαστή τη μείωση των ενεργειακών απωλειών. Η

Albio 109

Albio 109C Super Thermo

Θερμομονωτικό ανοιγόμενο σύστημα

Θερμομονωτικό ανοιγόμενο σύστημα

Η σειρά Albio 109 βασίζεται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία των κουφωμάτων και τα υψηλότερα standards κατασκευής. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει απόλυτη προστασία από τη ζέστη και το κρύο χάρη στο σύστημα θερμοδιακοπής, ενώ δίνει τη δυνατότητα επίτευξης υψηλής ηχομόνωσης. Με άψογο φινίρισμα, διατίθεται σε σχέδιο οβάλ και κλασσικό για διαχρονικότητα και άψογη αισθητική.

Η σειρά Albio 109C Super Thermo είναι η κορυφαία σειρά της Exalco στον τομέα της θερμομόνωσης. Χρησιμοποιεί ειδικό θερμομονωτικό υλικό και μεγάλου πλάτους πολυαμίδια πετυχαίνοντας αξιόλογη θερμομονωτική επίδοση. Διατίθεται με περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων.

Albio 225

Albio 230

Θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα

Θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα

Η σειρά Albio 225 παρουσιάζει άριστα θερμομονωτικά αποτελέσματα για απόλυτη προστασία ακόμα και σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες χάρη στο προηγμένο σύστημα θερμοδιακοπής. Παράλληλα, ο σύγχρονος σχεδιασμός με δύο επιλογές σε επίπεδο και οβάλ, συμπληρώνεται από την υποδοχή για ανοξείδωτη ράγα κύλισης, για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και λειτουργικότητα.

82

αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με τα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα της σειράς EXALCO ECONOMY συμβάλλει στη μείωση των δαπανών για θέρμανση και δροσισμό του χώρου έως και 40%, αυξάνοντας παράλληλα τη θερμική άνεση στους εσωτερικούς χώρους.

Οκτώβριος 2010

Η σειρά Albio 230 αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό και είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας. Παρουσιάζει άριστη θερμομόνωση καθώς και στεγανότητα, χάρη στο ειδικό μηχανισμό κύλισης.


Τ 680: Θερμομόνωση & αισθητική αρτιότητα Στην κατηγορία των ανοιγομένων θερμομονωτικών συστημάτων, η σειρά T 680 αποτελεί την κορυφαία επιλογή της ALUSET για κουφώματα υψηλών προδιαγραφών που συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τ

α συστήματα της ALUSET αποτελούν μία ιδιαίτερα αξιόπιστη επιλογή για την αντικατάσταση κουφωμάτων και συνακόλουθα τη βελτίωση των συνθηκών μέσα και έξω από το σπίτι. Επιπρόσθετα σειρά ειδικών προφίλ παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων που έρχονται σε πλήρη αρμονία με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις παραδοσιακών οικισμών ή νεοκλασικών κτιρίων για παρεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα. Η εταιρία παρακολουθώντας με προσοχή τις τάσεις στη σύγχρονη οικοδομή, διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια μια ευρεία γκάμα θερμομονωτικών συστημάτων. Τα συστήματα έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις υψηλές προδιαγραφές θερμομόνωσης και την άριστη εφαρμογή, με αποτέλεσμα να προβάλλουν ως ιδανικές επιλογές και για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Ειδικότερα στην κατηγορία των ανοιγομένων συστημάτων, ξεχωρίζει η σειρά T 680, που αποτελεί

την κορυφαία επιλογή της ALUSET για κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Το σύστημα κάνει χρήση γερμανικών πολυαμιδίων 24 mm, με τα οποία επιτυγχάνονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές θερμομόνωσης, διατηρώντας παράλληλα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Η σειρά διαθέτει προφίλ τα οποία δέχονται κλασικούς μηχανισμούς camera europea καθώς και μηχανισμούς περιμετρικού κλειδώματος για βέλτιστη ασφάλεια, ενώ τα προφίλ εκτός από καμπυλωτή παράγονται και σε ίσια γραμμή, διευρύνοντας τις αισθητικές επιλογές. Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες της T 680, η τιμή Uf έφτασε τα 2,67 W/m2K, μία πολύ καλή επίδοση που δίνει τη δυνατότητα επίτευξης εξαιρετικών τιμών θερμομόνωσης ενός κουφώματος σε συνδυασμό με τους κατάλληλους υαλοπίνακες. Η ALUSET με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς, έχει ενσωματώσει στη μεγάλη γκάμα συστημάτων που διαθέτει και τα κατάλληλα προφίλ για την κατασκευή κουφωμάτων που αφορούν σε παραδοσιακούς οικισμούς ή κτίρια νεοκλασικού χαρακτήρα. Η σειρά T 680 διαθέτει όλα εκείνα τα προφίλ, κάσες και φύλλα, με τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν τζαμιλίκια καθώς και παντζούρια με εμφάνιση όμοια με των κλασικών ξύλινων κουφωμά-

των. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται αναλλοίωτη η παραδοσιακή εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται και οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων συστημάτων αλουμινίου για θερμομόνωση υψηλού επιπέδου.

Θερμογράφημα του συστήματος Τ 680 από το Ινστιτούτο GIORDANO

Οκτώβριος 2010

83


Tεχνικά θέματα

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες και τα πλεονεκτήματά τους Όφελος έως και 750 ευρώ κάθε χρόνο προσφέρουν στον ένοικο ενός τυπικού διαμερίσματος τα νέας τεχνολογίας ενεργειακά τζάμια, σε σχέση με τα απλά. Σήμερα η χρήση ενεργειακών τζαμιών διπλών ή τριπλών, Low-e ή ηλιακού ελέγχου, κερδίζει έδαφος, προσφέροντας τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών προβλημάτων της ανθρωπότητας. Του Σωτήρη Κρουστάλλη

98

Τ

α τζάμια αποτελούν ένα από τα βασικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Η γνώση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των τζαμιών είναι απαραίτητη για το σωστό σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς και για την τελική χρήση και εφαρμογή τους. Ας μην λη-

Οκτώβριος 2010

σμονούμε ότι το τζάμι αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλο μέρος της επιφάνειας ενός κουφώματος και επιδρά σημαντικά στην ενεργειακή του συμπεριφορά. Με γνώμονα τις σημερινές απαιτήσεις που επιβάλλουν την όσο το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να διατη-

ρήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες στους χώρους που ζούμε ή εργαζόμαστε, η ανάγκης χρήσης ενεργειακών τζαμιών νέας τεχνολογίας γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Στην αέναη προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ζεστούς τους εσωτερικούς χώρους σε κρύα κλίματα ή δροσερούς τους χώρους σε ζεστά κλίματα με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, η υιοθέτηση κάθε δυνατής λύσης (που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις) είναι θεμιτή. Για το σκοπό αυτό η χρήση ενεργειακών τζαμιών διπλών ή τριπλών, Low-e ή ηλιακού ελέγχου, κερδίζει έδαφος, προσφέροντας τρόπους αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών προβλημάτων της ανθρωπότητας. Ας δούμε όμως μερικά βασικά στοιχεία που πρέπει κατ’ αρχή να γνωρίζουμε για τα δεδομένα αυτά (θερμοπερατότητα, ακτινοβολία) που επηρεάζονται από τη χρήση ενεργειακών τζαμιών και τα οφέλη που μπορούμε να έχουμε.


Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας: αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία

Θερμοπερατότητα Η διάδοση της θερμότητας από τη μια πλευρά ενός παραθύρου με διπλά τζάμια στην άλλη, γίνεται με τρεις τρόπους: μέσω του στερεού πλαισίου (αγωγή), μέσω της κυκλοφορίας του αερίου (συναγωγή) που μεσολαβεί και με απευθείας εκπομπή (ακτινοβολία). Η ικανότητα ενός τζαμιού να μην επιτρέπει τη διακίνηση θερμότητας από τη μια πλευρά στην άλλη, καθορίζεται από ένα μέγεθος που ονομάζεται συντελεστής θερμοπερατότητας (Ug). Μετριέται σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο και διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον σε βαθμούς της κλίμακας Kelvin. Η θερμομόνωση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το διάκενο που υπάρχει μεταξύ των τζαμιών. Ένα απλό τζάμι οποιουδήποτε πάχους έχει ένα συντελεστή θερμοπερατότητας Ug= 5,8 W/m2K, ενώ ένα διπλό θερμομονωτικό τζάμι με διάκενο 12mm έχει συ-

ντελεστή θερμοπερατότητας Ug=2,8 W/m2K, που σημαίνει ότι οι απώλειες θερμότητας περιορίζονται κάτω από το μισό. Το τζάμι αντιπροσωπεύει, σχεδόν, το 90% της επιφάνειας ενός κουφώματος. Επομένως οι θερμικές απώλειες ενός κουφώματος, λόγω μετάδοσης, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την επιφάνεια του τζαμιού. Στον πίνακα 1 δίνονται συνήθεις συντελεστές θερμοπερατότητας για κοινά απλά τζάμια και για κοινά διπλά τζάμια με διάκενο 12mm. Όσο πιο μικρός είναι ο συντελεστής Ug τόσο καλύτερη θερμομόνωση επιτυγχάνεται. Η πλήρωση του διάκενου των τζαμιών με ευγενή αέρια (κρυπτόν, ξένον κ.λπ.) βελτιώνει περαιτέρω τις θερμομομονωτικές ιδιότητες. Το αργόν (Ar) είναι καλύτερο μονωτικό από τον αέρα και το κρυπτόν

(Kr) ακόμη καλύτερο και ακριβότερο από το αργόν, ενώ το κενό αέρος είναι το πιο μονωτικό και ακριβό από τα τρία. Συνιστώνται σε κτίρια με μεγάλα ανοίγματα, όπου απαιτείται υψηλή θερμομόνωση του κελύφους. Τα παράθυρα με διπλά τζάμια, όπου οι δύο παράλληλες γυάλινες επιφάνειες χωρίζονται από αέρα ή αδρανή αέρια ή το κενό αέρος, φτιάχτηκαν κυρίως για να μη διαρρέει θερμότητα από το ζεστό εσωτερικό του σπιτιού στη διάρκεια του χειμώνα προς τα έξω. Με την εφαρμογή ειδικών επιστρώσεων μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι θερμομονωτικές ιδιότητες. Υπάρχουν τριπλά τζάμια που επιτυγχάνουν Ug=0,7 W/ m2K, συντελεστής που είναι ισοδύναμος με ένα θερμομονωμένο τοίχο τούβλων. Με τα σημερινά δεδομένα, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση τουλάχιστον διπλού τζαμιού. Τα παλιά παράθυρα με μονά τζάμια, μετατρέπουν το καλοκαίρι τα κτίρια σε θερμοκήπια, ενώ το χειμώνα επιτρέπουν στην ακριβοπληρωμένη θερμότητα να διαρρεύσει προς τα έξω. Σε μέρη όπου έχει πολύ κρύο, αλλά και στα βορεινά παράθυρα, τα διπλά τζάμια με απλό γυαλί χωρίς επίστρωση αποτελούν μία σχετικά καλή λύση σε σύγκριση με τα μονά τζάμια. Αφήνουν να μπαίνουν όλες οι ακτινοβολίες, ζεσταίνουν και έτσι περισσότερη θερμική ενέργεια παραμένει στο εσωτερικό.

Πίνακας 1: Θερμομονωτικές επιδόσεις τζαμιών Τύπος

Ug (W/m2K)

Απλό 4mm

5,8

Απλό 6mm

5,7

Απλό 10mm

5,6

Απλό 12mm

5,5

Διπλό 4-12-4

2,9

Διπλό 6-12-6

2,8

Διπλό 10-12-6

2,8

Διπλό 12-12-6

2,8

Επίπεδα θερμομόνωσης ανάλογα με το αέριο που επιλέχθηκε για το διάκενο Οκτώβριος 2010

99


www.aluminium.gr

You’ve just read a small sample from the various articles and subjects covered in our magazine. The entire edition is available in printed form only to subscribers. To subscribe follow the link: http://www.aluminium.gr/english.htm

Είδατε ένα δείγμα από τις σελίδες και τα θέματα του περιοδικού μας. Ολόκληρη η έκδοση, είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή μόνο σε συνδρομητές. Για να εγγραφείτε συνδρομητής: http://www.aluminium.gr/syn.pdf

October 2010  

A specialized magazine for aluminium and its applications in the greek and foreign market. Only in greek language.