Page 1

2008


ΜΟΤΙΦ

ÛÂÏ.

4 - 29

ÛÂÏ.

30 - 49

ÛÂÏ.

50 - 51

ÛÂÏ.

52 - 53

ÛÂÏ.

54 - 55

......

ÛÂÏ.

56 - 65

.......................

ÛÂÏ.

66 - 71

........................................................................................

ÛÂÏ.

72 - 73

.....................................................................................

ÛÂÏ.

74

............................................................

ÛÂÏ.

75

.........................................................

ÛÂÏ.

76 - 77

..............................................................................................

ÛÂÏ.

78 - 83

.................

ÛÂÏ.

84 - 89

....................................................................

ÛÂÏ.

90 - 92

...............................................................................

ÛÂÏ.

93

................................................................................................

ÛÂÏ.

94 - 95

.................................................................................................

ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ

....................................................................................

ΧΥΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

...........................................................

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

............................................

ΚΑΡΑΒΟΛΑ-ΧΙΑΣΤΑ-ΣΤΡΙΦΤΑ-ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ-”Π” ΤΡΥΠ. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER ∆ΙΑΚΟΣΜ.ΒΕΡΓΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤA

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΛΟΓΧΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΣΙΦ - ΧΥΤΑ ΦΥΛΛΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΛΑΒΕΣ

......

™YMBO§I™MOI : ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ

: ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi

: Ï¿Ì·


ΕΠΙΠΛΑ

ÛÂÏ.

96 - 99

ÛÂÏ.

100

ÛÂÏ.

101-102

......................................................................................

ÛÂÏ.

103-109

...........................................................................................................................

ÛÂÏ.

110-113

.....................

ÛÂÏ.

114

................................................................

ÛÂÏ.

115-117

ÛÂÏ.

118-119

ÛÂÏ.

120-122

...........................................................................................................................

ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ∆ΡΟΜΩΝ ΡΑΟΥΛΑ

............................................................................................

..........................................................................................................................

ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΣΥΡΤΕΣ

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΩΝ - STOPER

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΟΜΟΛΑ - ΛΑΒΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

...................................................................

ÛÂÏ.

123

.................................................................................................................

ÛÂÏ.

124-126

..............................................................................................................

ÛÂÏ.

127

ÛÂÏ.

128-130

ÛÂÏ.

131

ÛÂÏ.

132 -133

ÛÂÏ.

134

ÛÂÏ.

135-136

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

....................................

ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

...............................................................................

.........................................................................................

ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ

.............................

........................................................................................

ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

................................................................................

STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ-Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ...ΣΗΜΕΡΑ!

H.

: ‡„Ô˜

L.

: Ê¿Ú‰Ô˜

: ‚¿ÚÔ˜

......

: Û˘Û΢·Û›·


2


... Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔÛًηÌ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ¡¤·˜ ∂Ô¯‹˜!

3


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-46/1 H.1270xL.650 20x8

80-0-46 H.850xL.800 20x8

4

ÂÈÎ. 01


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-93 H760xL830 16x8

ÂÈÎ. 02

80-0-94 H.770xL.840 16x8

5


ΜΟΤΙΦ - PANELS

02-0-05 H500 x L1100 12

02-0-04 14 H500 x L1100

02-0-07 H400 x L700 14

02-0-03 H500 x L750 14

6

02-0-08 H300 x L150 14

03


ΜΟΤΙΦ - PANELS

∂ÈÎ. 04

∂ÈÎ. 05

£∏§∞∫π ¶√ª¶∂

0301262 H.900 x L.330 14

7


ΜΟΤΙΦ - PANELS

60-0-27 H800 x L130 16x8

8

60-0-28 H800 x L140 12x6

0301251 H.800 x L.260 12x6

∂ÈÎ. 06


ΜΟΤΙΦ - PANELS

60-0-29 H800 x L200 12

0302087 H.900 x L.385 12 ∂ÈÎ. 07

9


ΜΟΤΙΦ - PANELS

0301233 H.450 x L.450 12x6

0301951 H.560 x L.560 14 45-3-02 H.250 x L.250 8

∂ÈÎ. 08

10


ΜΟΤΙΦ - PANELS

45-1-01 H.600 x L.600 12

0301232 H.800 x L.640 12

0301496 H.800 x L.380 12x6

∂ÈÎ. 09

11


ΜΟΤΙΦ - PANELS

0301931/IT H.480 x L.400 12

60-0-26 H.595 x L.595 12

∂ÈÎ. 10

0301264

12

H.800 x L.700 12

0301266 H.800 x L.1000 12


ΜΟΤΙΦ - PANELS

0301206

0301207

0301210

0301213

0301214

0301220

H.800 x L.270 12 12x6

H.800 x L.160 12 12x6

H.800 x L.160 12 12x6

H.800 x L.50 12

H.800 x L.50 12

H.800 x L.150 12

0301211

0301211/1

H.800 x L.100 12 12 x 6

H.800 x L.100 12 12 x 6

0301212

0301212/1

H.800 x L.100 12 12 x 6

H.800 x L.100 12 12 x 6

∂ÈÎ. 11

13


ΜΟΤΙΦ - PANELS

14

0301228

0301229

H.800 x L.240 12 12x6

H.800 x L.200 12 12x6

∂ÈÎ. 12

0301226

0301227

0301230

H.800 x L.310 12 12x6

H.800 x L.300 12 12x6

H.800 x L.200 12 12x6

0301201

0301202

H.800 x L.260 12 12x6

H.800 x L.260 12 12x6

0301252 H.800 x L.230 12

0301203

0301253

H.800 x L.400 12 12x6

H.800 x L.160 12


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-17 H800 x L115 12

∂ÈÎ. 13

15


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-16 H800 x L210 12

16

∂ÈÎ. 14


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-40 H.800 x L.155 12 ∂ÈÎ. 15

∂ÈÎ. 16

80-0-41 H800 x L105 12

17


ΜΟΤΙΦ - PANELS ∂ÈÎ. 17

80-0-18 H800 14

80-0-19 H800 14

18


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-43 H800 x L1200 80-0-44 H800 x L1500

60-0-46 H800 x L330 14

∂ÈÎ. 18

0302137 H1000 12

19


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-55 H800 x L14 12

80-0-26 H900 x L330 14

20

19


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-35 H370 x L880 16 X 8

80-0-33 H640 x L950 16

∂ÈÎ. 20

∂ÈÎ. 21

21


ΜΟΤΙΦ - PANELS

0302321 H900 x L140 14

0302097 0301489 0301223 0301225 0301997 0301221 0301221/1

22

12 12 12 12 16 20 20

H.400 x L.180 H.700 x L.240 H.900 x L.240 H.1200 x L.200 H.900 x L.200 H.700 x L.240 H.700 x L.240

∂ÈÎ. 22


ΜΟΤΙΦ - PANELS

∂ÈÎ. 23 ∂ÈÎ. 24

0302322 H900 x L140 14

23


ΜΟΤΙΦ - PANELS

02-0-02 H.900 x L.350 12x6

80-0-15 10 ∏.800 x L.170

∂ÈÎ. 26

24

∂ÈÎ. 25


ΜΟΤΙΦ - PANELS ∂ÈÎ. 26

60-0-30 H800 x L480 12

80-0-89 H800 x L125 16x8

0302315 H400 x L140 20

25


ΜΟΤΙΦ - PANELS

80-0-34 H710 x L670 16 X 8 ÂÈÎ. 28

26

ÂÈÎ. 29


ΜΟΤΙΦ - PANELS

Ã∂πƒ√¶√π∏∆√ ∫∞°∫∂§√ ª∂ ∫√À¶∞™∆∏

80-0-91 H800 x L1950

Ã∂πƒ√¶√π∏∆√ ∫∞°∫∂§√ ª∂ ∫√À¶∞™∆∏ °π∞ ™∫∞§∞

80-0-92 H800 x L2650 ÂÈÎ. 30

27


ΜΟΤΙΦ - PANELS

ÂÈÎ. 31

28

80-0-90 H800 x L120 12

ÂÈÎ. 32


ΜΟΤΙΦ - PANELS

ÂÈÎ. 33

29


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

ENTONO XTY¶HMA

17-7-02 H.900 12

17-7-03 H.900 14

17-7-04

17-7-05

H.900 12

H.900 14

30

ÂÈÎ. 34


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

19-3-01

19-3-03

H.900 12

H.900 12

ÂÈÎ. 35

17-6-05 17-6-06 H.900 14

H.900 14

ÂÈÎ. 35

31


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

ÂÈÎ. 36

0301259 0301259/1 H800 14

H800 12

0301270 H800 12

32


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

0301254 H800 12

0301255 H800 14

0302119 0302118 H800 12

H800 14

ÂÈÎ. 36

33


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

0301942 0301943 H800 12

H800 12

0302120 0302121 H800 12

34

H800 12

ÂÈÎ. 38


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

ÂÈÎ. 39

80-0-07

80-0-08

H800 14

H800 14

0302228

0302229

H.800 14

H.800 14

35


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

80-0-20

80-0-21

H.800 12

H.800 12

80-0-22

80-0-23

H.800 12

H.800 12

36

ÂÈÎ. 40


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

0302046

0302045

0302232

0301487

0301486

H.800 14

H.800 14

H.800 14

H.800 14

H.800 14

ÂÈÎ. 41

80-0-06 H.1000xL.110 10

0302233 0302234 H.800 14

H.800 14

37


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

80-0-119 H.800 12

38

ÂÈÎ. 42


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - FORGED BALUSTERS

0302231 H.800 14

ÂÈÎ. 43 0302230 H.800 14

39


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - MODERN BALUSTERS

0302084 H.800 10

0302085 H.800 12

40

ÂÈÎ. 44


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - MODERN BALUSTERS

80-0-02 H.800 14

ÂÈÎ. 45

41


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - MODERN BALUSTERS

80-0-01

80-0-01/1

80-0-04

H800 14

H800 14

H.800 14

ÂÈÎ. 46

80-0-03

42

H.800 14

47


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - MODERN BALUSTERS

ÂÈÎ. 48

ÂÈÎ. 50

ÂÈÎ. 49

43


ΚΟΛΟΝΕΣ - STARTING POSTS

0302260 0302261 H.1200 25

H.1200 30

0301921 0301921/1 0302110 H.1200 25

H.1200 16

H.1200 16

0302140 H.1200 25

44

ÂÈÎ. 51

ÂÈÎ. 52


ΚΟΛΟΝΕΣ - CAST IRON POSTS

0302006 H730 x L60

0301688 H970 x L70

0301687

60-0-47

H970 x L70

H970 x L100

ÂÈÎ. 53

45


ΚΟΛΟΝΕΣ - FORGED STARTING POSTS

80-0-24 80-0-25

24-0-05

H.1200 25

H.1200 25

H.1200 25

ÂÈÎ. 54

55 ÂÈÎ. 56

46

24-1-05

17-6-07

17-7-01

0301460

0301694

H.1200 25

H.1200 25

H.1200 25

H.1200 20

H1200 25


ΚΟΛΟΝΕΣ - FORGED STARTING POSTS ÂÈÎ. 57

º20

º55

º50

0301256 0301257 H.1100 20

H.1100 25

0301494

0301493

0301451

80-0-88

H.1100 30

H.1100 40

H.1100 25

H.1200 x L.50 50

0302036/1 H1200 25

24-0-011/1 H1200 25

24-0-08/1 H1200 25

0302160

0302162

H.1200 25

H.800 16

47


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΡΟΖΕΤΑ STREET TUBE BALUSTERS WITH BRASS BUSHINGS ÂÈÎ. 58

51-1-03

51-1-02

H.900 30x1,5

H.900 30x1,5

48

0302257 0302258 H.900 30x1,5

H.900 30x1,5

2001016 H.1200 42x1,5

ÂÈÎ. 59


ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ - TUBE BALUSTERS

49-1-02/1 H.1200 40 x 1,5

49-1-02

49-2-03/1

49-1-01

49-2-03

H.900 30 x 1,5

H.900 40 x 1,5

H.900 30 x 1,5

H.900 40 x 1,5

ÂÈÎ. 60

00-0-24

00-0-57

00-0-50

00-0-58

H.1200 42 x 1,5

H.1200 42 x 1,5

H.800 33 x 1,5

H.800 33 x 1,5

49


ΧΥΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - CAST IRON PANELS

0301121

0301122

H.240 x L.520 4

H.370 x L.820 8 (2 ÙÂÌ.) 2 ÙÂÌ.

0301603 H.480 x L.520 11,5

0301692

0301605

0301686

H.520 x L.310 7,6

H.520 x L.380 10

ÂÈÎ. 61

0301696

H.530 x L.560 11,8

0301668

50

190 0.8

0301684 H.550 x L.550 12,3

H.570 x L.510 9,8

0301670 190 0.8

0301671 190 0.8

0301672 190 0.8

0301691 H.650xL.300 8,2


ΧΥΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - CAST IRON PANELS

0302013

0302014

H.500 x L.360 7,3

H.460 x L.480 7,3

0301690 H.390 x L.300 7,5

0302116 H.520 x L.260 5

0301092

0301093

0301090

0301091

H.430 x L.190 14

H.360 x L.190 14

H.190 x L.170 14

H.100 x L.130 14

60-0-33

60-0-34

H.690 x L.190

H.395 x L.200 14

0302032 H.500 x L.75

0302062 H.1000 x L.75

ÂÈÎ. 62

0302216

0302217

∏.150 x L.810

∏.110 x L.385

51


ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ HANDRAILS HANDRAILS - HANDRAIL ENDINGS

kg/m

80-0-05

00-0-98

0301301

0301420

0301421

40 x 8 3m

40 x 8 3m

40 x 8 3m

25 x 6 3m

40 x 8 3m

30x8 40x8 50x10

1,4 2 3,2

m

3,30 3,30 3,30

€/kg

40x8,5 50x11,5 60x13,5 40x11 50x14 60x16

kg/m

m

2,06 3,55 4,86 2,80 4,40 5,50

3,05 3,05 3,05 3,30 3,30 3,30

0301419 40 x 8 3 m

0301440

0301444

40 x 8

40 x 8

0301438 40 x 8

80-0-128

23-1-09 40 x 11 23-1-08 50 x 14 23-1-12 60 x 16 00-0-87 40 x 8.5 00-0-88 50 x 11.5 00-0-89 60 x 13.5

32 x 9 3 m

23-2-22 30 x 8 23-2-26 40x8 23-2-30 50 x 10

80-0-130 30 x 8 3m

52

80-0-95 40 x 8

80-0-96 40 x 8

23-1-06 23-1-05 00-0-92 00-0-93

40 x 11 50 x 14 40 x 8.5 50 x 11.5

23-2-39 23-2-43 23-2-47

30 x 8 40 x 8 50 x 10

80-0-131 40 x 8 3m

/k


kg

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ HANDRAILS - HANDRAILS ACCESSORIES

0302005

0302149

0301926

0302007

80-0-09

0302308

H.180 x L.95 14

H.135 x L.45 10

0301450

0301933 0301928 0301932 0301932/1

º12 º16 º20 º25

3m €/m 4ñ6 4ñ8 4ñ10 4ñ12

ÂÈÎ. 64

§∞ª∂™ 14 x 4 °π∞ £∏§∞∫π∞ 4m

60-0-14

60-0-15

60-0-17

ÂÈÎ. 65

53


ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ORNAMENTALS SCROLLS

0301429 0301417 0301418 0301616

00-0-28 24 mm 00-0-45 26 mm

0301464 H135 x L200 12 x 6

0301463 H405 x L130 12 x 6

12 mm 24 mm 26 mm 28 mm

0301472

0301473

H.270 x L.140 12

H.280 x L.120 12

0301483

0301920

H.270 x L.140 14

0302132

0302130

H.220 x L.110 H.100 x L.150 14x6 14x6

80-0-98 H100 x L580 12

54

80-0-99 H100 x L580 12

00-0-96 24 mm 00-0-97 26 mm

0302131 H.90 x L.125 14x6

H.280 x L.120 14

L.110 14

0301437

12

14

0301471 0301484 0301485 0301617 0301268 0301948 0302017 0302019 0302020 0302021 0302022

0301940 H.90 x L.180 12x6

0302263

0301310

L.120 14 x 6

L.115 14 x 6

0302226

0302262

L.110 14 x 6

0301934

0301443

L.110 14 x 6 ™ºYP.

ÂÈÎ. 66

0301937

12 12 ÛÊ˘Ú. 20x8 25x6 14 14 14 14 14 14 14

L.120 12

L.110 L.110 L.110 L.110 L.110 L.110 L.125 L.125 L.132 L.140 L.147


ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΧΙΑΣΤΑ - ΣΤΡΙΦΤΑ - ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ORNAMENTALS SCROLLS-TWISTS-CIRCLES

0301401 0301430 0301481 0302289 0302213 0302290 0302214 0302291 0302215 0302292

L. x H. cm

L. x H. cm

L. x H. cm 14x5 12x6

11x5,5 11x5,5

250 250

14x5 12x6 14x5 12x6 14x5 12x6 14x5 12x6

12x5,5 12x5,5 13,5x5,5 13,5x5,5 20x9 20x9 24x10,5 24x10,5

250 250 200 200 125 125 100 100

0301405 0301431 0301406 0301432 0301407 0301433

14x5 12x6

20x7,5 20x7,5

125 125

14x5 12x6 14x5 12x6

28x11,5 28x11,5 34x12,5 34x12,5

75 75 75 75

0301677 0301408 0301476 0302281 0302293

14x5 14x5

8x8 11x11

300 150

12x6 14x5 12x6

11x11 12x12 12x12

150

L. x H. cm

0301302

14x5 11cm

225

0301306 0301305

14x5 14x5

0302212

14x5 27cm

125

14x5 12x5 14x5

125

LxH cm

150

10x14 10x18

125

0301307

14x5

11x20

100

L. cm

L. cm

0301409 2011160 0302282

125

11 11 12

2011051 0301935 0302294 0302295

200 ˙‡ÁË 200 ˙‡ÁË 200 ˙‡ÁË

14x5 12x5 14x5 12x5

11 11 12 12

150 150 150 150

11 Î·È 12 cm 11 Î·È 12 cm

ÎÔ˘ÚÌ·ÚÈÛÙfi ÛÙÚÈÊÙfi 0301412 12 0301410 14

ÛÙÚÈÊÙfi 0301413 12 0301411 14

ÛÙÚÈÊÙfi ÛÙÚÈÊÙfi 60-0-45 -ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ 0302275 12 12

∏. cm 80 100 120 150

12

14

40x20

30x15

0301423 0301422 0301424 0302080

12 14 16 16

0302329 0301136

14 16

55


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL √ ¶∞ƒ∞∫∞∆ø ™À¡¢À∞™ª√™ ∂°π¡∂ ª∂ ∆√ ™Ã∂¢π√ ¡Ô 4 ∂º∞ƒª√™ª∂¡√ ™∂ ∞¡∞§√°∏ ∫§πª∞∫∞ ™∂ ∫∞£∂ ºÀ§§√ §∞ª∞ƒπ¡∞™. ∞¡∆π™∆√πÃ∞ ª¶√ƒ∂π ¡∞ °π¡√À¡ ∞¡∞§√°√π ™À¡¢À∞™ª√π ∫∞π ª∂ ∆∞ À¶√§√π¶∞ ™Ã∂¢π∞.

02 01

56

03

LASER

06

07


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ LASER LASER CUT SHEET METAL ¢π∞º√ƒ∞ ™Ã∂¢π∞ ∫√¶∏™ §∞ª∞ƒπ¡ø¡ ª∂ LASER ¢À¡∞∆∏ ∏ ∫√¶∏ §∞ª∞ƒπ¡ø¡ ª∂ ∆∞ ¶∞ƒ∞K∞Tø ™Ã∂¢π∞ ™∂ ¢π∞º√ƒ∂™ ¢π∞™∆∞™∂π™ ™Àªºø¡∞ ¶∞¡∆∞ ª∂ ∆π™ ∂ª¶√ƒπ∫∂™ ¢π∞™∆∞™∂π™ §∞ª∞ƒπ¡ø¡

¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∂™ ¢π∞™∆∞™∂π™ ¢π∞ª√ƒºøª∂¡ø¡ ºÀ§§ø¡ §∞ª∞ƒπ¡∞™ 125 cm 100 cm

120 cm

2,00 cm

200 cm

150 cm

ºÀ§§√ 3 ºÀ§§√ 2

90 cm

80 cm

ºÀ§§√ 1

ºÀ§§√ 4

05

LASER

04

08

09

57


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL

ÂÈÎ. 67

ÂÈÎ. 68

58

ÂÈÎ. 70


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL

05657-E H.500 x L.1000 3 mm

05657-J H.500 x L.1000 3 mmm

05657-I H.500 x L.1000 3 mm

ÂÈÎ. 69

ÂÈÎ. 71

59


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL

ÂÈÎ. 72

ÂÈÎ. 73

60


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL

ÂÈÎ. 74

ÂÈÎ. 75

ÂÈÎ. 76

61


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL

M ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Autocad ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔÈ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ Û ÁÚ¿ÊËÌ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤‰È· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó.

62


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER LASER CUT SHEET METAL

63


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER - ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ CUT SHEET METAL

§·Ì·Ú›Ó˜ Ì ÎÔ‹ laser ¿¯Ô˘˜ 4 mm ¤ÙÔÈ̘ ÁÈ·

80-0-103 H.800 x L.1200 4 mm ¿¯Ô˜ 14 kg

ÙÔÔı¤ÙËÛË Û οÁÎÂÏÔ ¯ˆÚ›˜ ηÌÌÈ¿ ¿ÏÏË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. 80-0-104 H.800 x L.1200 4 mm ¿¯Ô˜ 13 kg

§·Ì·Ú›Ó˜ ¿¯Ô˘˜ 1,5 mm ÚÂÛÛ·ÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ·˘ÏfiÔÚÙ˜

64

80-0-100 H.1000 x L.2000 1,5 mm ¿¯Ô˜ 24 kg

80-0-101 H.1000 x L.2000 1.5 mm ¿¯Ô˜ 24 kg


ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΠΗ LASER - ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ CUT SHEET METAL

ÂÈÎ. 77

§∞ª∞ƒπ¡∞ ™ºÀƒ∏§∞∆∏ °π∞ ∆∞ª¶§∞ ∞À§√¶√ƒ∆∞™

80-0-102

H.300 x L.2500 11.7 kg 2 mm ¶∞Ã√™

ÂÈÎ. 78

65


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ DECORATIVE BARS 200 cm

16,3 cm

05657-G 16 À¶√¢√Ã∂™ ÛÙ· 200 cm

14

11 cm

¿¯Ô˜ 10 mm 100 cm

26 cm

11 cm 14 05657-A 8 À¶√¢√Ã∂™ ÛÙ· 100 cm

¿¯Ô˜ 10 mm 200 cm

20 cm

05657-F

14

16 À¶√¢√Ã∂™ ÛÙ· 200 cm

11 cm

¿¯Ô˜ 10 mm 200 cm

16 cm

12

66

05837 CR 17 À¶√¢√Ã∂™ ÛÙ· 200 cm

¿¯Ô˜ 8 mm

11 cm


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ DECORATIVE BARS 200 cm 10 cm

12

06712 17 À¶√¢√Ã∂™ ÛÙ· 200 cm

11 cm

¿¯Ô˜ 8 mm ÂÈÎ. 79

µ¤ÚÁ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎfiÏÏËÛË, ÂÓÒ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ì·Û›Ê Ûȉ‹ÚÔ˘ 12 ‹ 14 ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ‚ÂÚÁÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÛÂ: ñ ∫∞°∫∂§∞ ª¶∞§∫√¡πø¡ ñ ¶∂ƒπºƒ∞•∂π™ ñ ™π¢∂ƒπ∂™

ÂÈÎ.80

67


ΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ - APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 05837-CR

05837-F

17-7-02

05837-CR

0301412

68


ΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ - APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 05837-CR

05837-D

0301937

05657-G

05837-G

80-0-20

69


ΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ - APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 05657-G

60-0-27 0301412

05657-G

0301937

0302226

70


ΒΕΡΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΙΦ ΣΙ∆ΕΡΟ - APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

05837-CR

05837-D

0301937

05837-CR

60-0-50

71


∆ΙΑΤΡΗΤΑ - DRILLED BARS

0302098 0302099 0302135 0302009 0302109 0302009/1 0302135/1 0302135/2

30 x 8 30 x 8 40 x 8 30 x 8 30 x 8 30 x 8 40 x 8 40 x 8

14 3m 16 3m 16 3m 14 3m 12 3m 14 ÛÊ˘Ú. 3m 18 3m 20 3m

11 11 11 11 11 11 14 14,7

ÂÈÎ. 81

0302039 14

72

16

12,5

0302111 14

16

12,5


∆ΙΑΤΡΗΤΑ - DRILLED BARS

20-0-01 20-0-02 20-0-03 20-0-04 20-0-06

14 16 18 20 25

14 13 12 11 10

12,6 13,4 14,4 15,0 15,5

€/2m

20-0-07 20-0-08 20-0-10

14 16 20

14 13 11

12,6 13,4 15

ÂÈÎ. 82

20-0-07/1

ÛÊ˘Ú.

14

14

12,6

73


ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΒΕΡΓΕΣ - HAMMERED BARS

ÂÈÎ. 83

m €/m

0301445 0301446 0301874 0301455 0301456 0301465 0302027

12 14 16 20 25 30 40

3 3 3 3 3 2 2

m

0301477 0301469 0301479 0301470 0301478 0301498

12 14 16 20 25 30

3 3 3 3 2 2

m

0301448 0301263 0302134 0302011 0301449 0302038

74

30x30x2 40x40x2 60x60x2 80x80x2 60x30x2 80x40x2

3 3 3 3 3 3

m

00-0-70 00-0-71 00-0-72 00-0-73

12 14 20 25

3 3 3 3


ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΩΝ ΧΥΤΑ CAST IRON BALLCAPS EȉÈÎfi ËÏ ÂÎÙÚfi‰ÈÔ ÁÈ· ¯˘Ù¿ ·ÓÙÈΛ̠ӷ ‚Ï. ÛÂÏ. 129

0301116 0301117 0302081 0301118 0301868 0301120

H.56xL.40 30x30 H.72xL.50 40x40 H.83xL.60 50x50 H.92xL.70 60x60 H.125xL.90 80x80 H.155xL.110 100x100

100 48 30 24 10 6

0301909 H.50xL.40 40x40 0302203 H.75xL.50 50x50 0301910 H.90xL.60 60x60 0301911 H.115xL.80 80x80 0301999 H.140xL.100 100x100

¡∂√À ∆À¶√À

70 48 24 12 6

¡∂√À ∆À¶√À

¡∂√À ∆À¶√À €

0301116¡ 0301117¡ 0302081¡ 0301118¡ 0301868¡ 0301120¡

H.60xL.37 H.75xL.50 H.85xL.60 H.100xL.70 H.132xL.90 H.160xL.110

30x30 40x40 50x50 60x60 80x80 100x100

100 48 27 30 12 6

0301909¡ 0302203¡ 0301910¡ 0301911¡ 0301999¡

40x40 H.50xL.40 50x50 H.70xL.60 60x60 H90xL.70 H.100xL.90 80x80 H.145xL.110 100x100

94 54 20 16 10

0302204 H.93xL.50 40x40 0302205 H.95xL.60 50x50 0302206 H.130xL.70 60x60 0302207 H.160xL.92 80x80 0302208 H.190xL.100 100x100

48 30 24 10 6

ΣΙ∆ΕΡΟ ΜΑΣΙΦ

0302191 H.60 x L.30 25

0302192 H.85 x L.48 40

0302193 H.105 x L.60 50

0302193/1 H.125 x L.70 60

∫∞¶∞∫π∞ ∫√π§√¢√ ∫ø¡ ‚Ï. ÛÂÏ. 120

75


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ DECORATIVE ITEMS FOR GATES ÂÈÎ. 84

05837-E H.300xL.340 30x6

05837-F H.300xL.230 6

05837-D H.250xL.400 30x6

05837-G 00-0-41/1 H.270 x L160

1201120

76

00-0-42 H.270 x L160

1201120/1

00-0-41 H.270 x L160

1201120/2

1201120/3

00-0-42/1

H.250xL.180 6

H.270 x L160

1201120/4

0301624/1


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ DECORATIVE ITEMS FOR GATES 0301466

0301467

120 cm 25 x 6

200 cm 25 x 6

ÂÈÎ. 85

30 cm

200 cm 200 cm 60-0-49 30 x 8

0301941 200 cm 40 x 8 §√À§√À¢π

14,5 cm

52 cm

60-0-50

ÂÈÎ. 86

200 cm

23 x 9

25 cm

80 cm

0301998 25 x 8

0301930 25 x 6

0301962 25

0301929 40 x 6

77


ΛΟΓΧΕΣ - SPEARS ΛΟΓΧΕΣ ΠΑΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∏. cm 17 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200

12

·Ï‹ 14

16

12

‚ÂÏfiÓÈ 14

16

12

ÊÏfiÁ· 14

16

∏ ÏfiÁ¯Ë Ì›ÏÈ· ¿ÙËÌ· ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Û ¯·ÌËϤ˜ ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÊÔ‡ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÏfiÁ¯Â˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∏. cm 17 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200

78

ÂÈÎ. 87

Ì›ÏÈ· ¿ÙËÌ·


ΛΟΓΧΕΣ - SPEARS ΧΥΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ - CAST IRON SPEARS WITH HOLES

0301086/1

0301086

H.140 x L.25 H.140 x L.25 14 12 100 100

0301087 H.140 x L.90 14 100

0301087/1

0301088

0301089

H.140 x L.90 12 80

H.140 x L.65 14 100

H.140 x L.69 14 100

0301884

30-0-09/1

30-0-09/2

H.140 x L.69 H.120 x L.65 H.120 x L.65 14 12 14 100 80 80

Ë ¯˘ÙÔ‡ ˘ÁÎfiÏÏËÛ Û Ô Ú Ù Î Â Ï °È· Ë Û›‰ÂÚÔ ÙÈÎÔ‡ Ì ‰È·ÎÔÛÌË ÈÔ INOX ËÏÂÎÙÚfi‰ È · Ù Â ›Ó  ٠ÚÔ 129 ‚Ï. ÛÂÏ.

0301958

0301959

H.140 x L.25 14 100

H.110 x L.30 16 100

ÂÈÎ. 88

0302178/1 H.140 x L. 70 14 80

0302330 H. 50 x L.25 14

ÂÈÎ. 89

79


ΛΟΓΧΕΣ - SPEARS ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΛΟΓΧΕΣ ΜΑΣΙΦ - STAMPED STEEL SPEARS

35-0-04

35-0-03

30-0-06

30-0-08

30-0-09

30-0-10

H.125 x L.30 20

H.145 x L.40 30

32-0-03

H.220 x L.68 35

H.175 x L.55 28

H.125 x L.63 35

H.120 x L.65 25

H.185 x L.85 30

0302088

0302178

0302179

33-0-07

33-0-08

34-0-03

34-0-04

H.160 x L.32 30

H.185 x L.70 27

H.160 x L.60 24

H.190 x L.53 33

H.135 x L.41 25

H.125 x L.65 25

H.80 x L.45 20

80

ÂÈÎ. 90

ÂÈÎ. 91


ΛΟΓΧΕΣ - SPEARS ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΛΟΓΧΕΣ ΜΑΣΙΦ - STAMPED STEEL SPEARS ΜΟΛΥΒ∆ΟΥΧΑ

1401033

1401034

1401037

H.150 x L.32 H.100 x L.35 H.85 x L.28 32 35 28

64-0-08

80-0-110

32-0-09

1401031 H.80 x L.25 25

32-0-10

01-0-Z7

0302186

35-0-01

H.165 x L.85 H.133 x L.90 H.160 x L.66 22 50 20

32-0-11

32-0-07

H.150 x L.40 H.210 x L.100 H.200 x L.70 H.140 x L.60 H.125 x L.45 H.160 x L.70 40 20 40 16 25 30

0302028 H.160 14

0302218

35-0-11

H.57 x L.38 14

H.125 x L.70 20

34-0-10

32-0-04

H.160 x L.25 H210 x L.78 25 16

ÂÈÎ. 92

81


ΛΟΓΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - SPEARS APPLICATIONS

ÂÈÎ. 93

ÂÈÎ. 94

82

ÂÈÎ. 95


ΛΟΓΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - SPEARS APPLICATIONS

ÂÈÎ. 96

83


ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΣΙΦ STAMPED STEEL ITEMS

38-0-04

38-0-08

38-0-05

38-0-03

H.103xL.48 48

H.120xL.65 55

H.80xL.40 28

H.90xL.40 40

ÂÈÎ. 97

38-0-09

38-0-01

38-0-02

0302194

0302195

0302196

0302034

H.180xL.85 100

H.180xL.100 100

H.90xL.50 50

H.125xL52 48

H.85xL.48 42

H.60xL.30 27

H.90xL.50 50

0302036 H.90xL.50 33

ΜΟΛΥΒ∆ ΟΥΧΑ

80-0-11

80-0-12

80-0-13

80-0-14

1401040

H.45xL.30 21

H.50xL.45 33

H.70xL.55 42

H.80xL.65 50

H.70xL.55 43

ΧΥΤ0

60-0-39

84

H.103xL.70 51

1401038

1401044

H.52xL.45 33

H.41xL.30 22

ΧΥΤ0

60-0-38

24-2-14

24-0-08

H.78xL.55 42

H.80xL.60 40

H.120xL.75 25

24-0-11

0302035

80-0-36

H.120xL.75 25

H.155xL.60 35

H.210xL.79 50


ΧΥΤΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ - CAST IRON ITEMS

3

0302202

0302201

40 16 130

0301827 0301130 0301828 0301829

40 14 130

H.60xL.60 H.70xL.70 H.100xL.100 H.115xL.115

30x30 40x40 60x60 80x80

0301124 H.30 x L.30 14 130

64 64 18 12

0302251

0301125 H.30 x L.30 16 130

0301830 0301831 0301832 0301833

H.40xL.60 H.46xL.70 H.61xL.100 H.70xL.114

30x30 40x40 60x60 80x80

0302252

30 14 130

80 80 36 24

10

0302089

30 16 130

H.18 x L.35 35

0301953

0301946

0301954

H.190xL.62 16 15

H.140xL.40 16 50

H.135xL.35 16 100

ƒ√∑∂∆∞ µ∞™∏™ ∞¶√ ¶ƒ∂™∞ƒπ™∆∏ §∞ª∞ƒπ¡∞

35-2-20 35-2-21 35-2-22 35-2-23 35-2-24 35-2-26 35-2-27 35-2-35 35-2-36 35-2-37

L 12 14 16 20 25 30 40 50 60 80

40x40 40x40 40x40 50x50 60x60 60x60 80x80 100x100 120x120 160x160

300 300 300 200 100 100 50 40 40 20

35-2-38 35-2-28 35-2-31 35-2-29 35-2-30

L 20 25 33 42 48

50 120 60 120 60 120 80 60 80 60

35-2-33 35-2-34 35-2-32 35-2-39

L 12 14 16 18

40 40 40 40

200 200 200 200

80-0-121 80-0-122 80-0-123 80-0-124

L 12 14 20 25

60x60 60x60 60x60 60x60

85


ΧΥΤΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ - CAST IRON ITEMS

H.42 x L.42

H.42 x L.42

0302053 0302054 0302055 0302056

14 16 18 20

150 150 150 150

H.65 x L.42

0302001 0301129 0302051 0302052

14 16 18 20

100 100 100 100

0302053/1 0302053/2

14 12

150 150

H.65 x L.42 14 100 12 100 16 100

0301128 0301128/1 0301128/2

ÂÈÎ. 98

0301825

0301955

H.50xL.32 14 100

H.12xL.35 16 500

60-0-37 H.55xL.60 14

86

0301821

0301126

0301127

H.105xL.80 16 40

H.95xL.45 14 40

H.95xL.45 16 40

0301113

0301114

H.40xL.40 14 120

H.24xL.40 14 200


ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ - ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ STAMPED STEEL ITEMS

39-0-05 H.23xL.40 14 39-0-25 H.23xL.40 16 39-0-24 H.23xL.40 14

39-0-11 H.83xL.70 39-0-12 H.83xL.70 39-0-14 H.83xL.70

39-0-16 H.50xL.70 39-0-17 H.50xL.70 39-0-19 H.50xL.70

25 30 40

25 30 40

0301398

0301499

0301625

H.120xL.60 4 6 12

H.130xL.90 4 8 16

H.190xL.105 9 6 25

H.150xL.80 9 4 12

6x30 6x40 8x30 8x40

00-0-59

60-0-35 H.30x

10 33

60-0-36 H.30x

10 20

0302133 0302106 1402398 0302105

0301917

V147.07

H.180xL60 14

H.130xL.25 14

H.125xL.55 15

00-0-60 110

110 15

0.63

0302126 H.35xL.55 30

0302228/1 0302230/1 H.192xL55 14

0301397

0302125 H.35xL.55 25

15

0.46

00-0-61 110 15

0.30

00-0-62 H.110 22 0.44

87


ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΣΙΦ STAMPED STEEL DECORATIVE ITEMS ™º∞πƒ∂™ ª∂ ¶∞∆√Àƒ∞ °π∞ ∆∂∆ƒ∞°ø¡√ ™π¢∂ƒ√

60-0-40 20 ¶∞∆√Àƒ∞ 12 1000

15 20 25 30 35 40 50 60 80 100

88

60-0-41

60-0-42

60-0-43

25 ¶∞∆√Àƒ∞ 500

30 ¶∞∆√Àƒ∞ 300

35 ¶∞∆√Àƒ∞ 150

2000 800 400 200 150 100 50 30 10 5

12

14

60-0-44 14

40 ¶∞∆√Àƒ∞ 100

14

0302008

00-0-90

0302033

H.175xL.70

H.170xL.140 20

80-0-108

H.110xL.110 14

H.230xL.67 5

0301922

0302123

H.60xL.60

H.100xL.255

00-0-01

80-0-10

H.330xL.260 6

H.190xL.125 5


ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΜΑΣΙΦ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ STAMPED STEEL ITEMS

0302122

47-1-05

68 10

60 2

0302181 125 8

0302305

0302304

0302303

H.60xL.60 4

H.95xL.95 4

H.95xL.95 4

0302182

0302183

0302184

0302185

90 8

55 8

90 8

55 8

0302075 110 4

0302188

1401041

70 10

35 6

ΧΥΤΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ - CAST STEEL ITEMS

0301096 60 120 0301095 50 400 0301094 40 500

0301097 90 50

0301100

0301893

0301099

H.100xL.100 50

H.200xL.200 15

H.240xL.160 12

0301869

0301131

80-0-39

H.340xL.170 15

H.250xL.100 45

H.220xL.390

89


ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ - ΦΥΛΛΑ IRON ROSETES LEAVES

46-0-11

46-0-12

H.75xL.60 3

H.75xL.60 3

0302063

H.270xL.130

H.170xL.90

H.170xL.90

46-0-04

H.110xL.40 H.110xL.40 3 3

0302064

0302189

90

46-0-03

0302037

00-0-77

H.190xL.100 6

H.300xL.70 4

0302310

0302311

47-9-06

47-10-04

H.230xL.130 4

H.230xL.130 4

H.55xL.47 1,5

H.45xL.32 1,5

0302047

0302048

H.155xL.110

H.125xL.75

3

3

ÂÈÎ. 99

0302086

0302172

H.205xL.100 3

H.165xL.70 3


ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ - ΦΥΛΛΑ IRON LEAVES - FLOWERS

0302074 1201067 1201068 1201069 1201070 0302254 0302273 0302012 1201080 1201081

1201086

1201085

0301611

60

H.80xL.60

47-3-01 90 2

0301611/1 1201077 H.80xL.60

0302143 140 2

60

0301613

1201119

120

60

0302223 0302224 0302225

33 42 48 60 70 80 90 100 120 140 160 200

0301614

1201087

80

110

1201065

1201355 1201082 1201083 1201084 1201351 1201352 1201353 1201354 1201356 1201357 1201358 0302139

26 33 42 48 60 80 100 120 150 200

70

0302144 150 1

1201066

60

80

1201078

170 200 290

1201079

46-4-09 60 2

80

1201064

60

60

46-4-12 90 2

47-1-04

0302309

H.80xL.80 4

H.60 x L.90

91


ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ - ΦΥΛΛΑ IRON ROSETES LEAVES

47-5-04

47-5-05

47-5-06

H.60xL.27 0,3

H.70xL.35 0,3

H.88xL.46 0,3

00-0-76

47-6-03

47-6-04

47-7-06

47-7-07

H.45xL.32 3

H.45xL.25 0,5

H.120xL.40 0,4

H.170xL.40 0,4

H.130xL.65 0,5

H.95xL.50 0,5

47-4-07

47-4-08

47-4-09

47-7-04

H.70xL.75 0,5

H.105xL.95 0,5

H.200xL.190 0,5

H.85xL.106 0,3

47-3-03

47-3-04

47-3-05

0302141

0302142

H.38xL.40 0,3

H.57xL.33 0,3

H.65xL.30 0,3

H.45xL.70 0,4

H.70xL.90 0,4

47-8-01

92

0302137/1

H.158xL.80 1

47-7-05 H.125xL.180 0,3

47-8-04 H.350xL.130 1

0302328

0302255

0302059

0302060

H.60xL.90 3

H.180xL.60 1

00-0-40

H.32xL.60 2

H.50xL.85 2

H.125xL.130


ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ BRASS ITEMS

00-0-78 H.50xL.50 00-0-79 H.50xL.50 00-0-80 H.50xL.50

0301662 35

0301698 60

1401055 H.60xL.30 16

12 14 16

00-0-81 00-0-82

0301663 45

0301699 90

1401056 H.60xL.45 16

H.60xL.60 H.60xL.60

0301664 50

1401039 40

20 0301666 H.70xL.70 25 0301674 H.85xL.85

0301655 45

30 0301701 H.40xL.40 40 0301621 H.40xL.40 0301621/1 H.70xL.170 0301621/2 H.70xL.170

0301657 80

1401042 30

0301960 H.93xL.65 42

12 14

20 25

0301675 H.30xL.70 42

1401047 H.25xL.30 16

60-0-48

51-3-03

51-4-03

0302256

H.130xL.90 42

H.70xL.50 42

H.135xL.40 16

ÂÈÎ. 100

93


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ - HANDLES

0302325 H.375 x L.70

0302323 H.375 x L.70

ÂÈÎ. 101

0302324

94

H.370 x L.130


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ - HANDLES ÂÈÎ. 102

80-0-38 H.200 x L.150

80-0-38/1 H.90 x L.140

0302065 H.140 x L.60

0302312 H.140 x L.60

0302320

0302318

0302317

0302319

H.280 x L.60

H.330 x L.50

H.350 x L.60

H.300xL.60

95


ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - FURNITURE

80-0-57

80-0-56

80-0-29 H.120

80-0-53

80-0-54 H.180

96

80-0-30 H1m


ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - FURNITURE

110 cm

75 cm

75 cm

110 cm

ªÂ Ù˙¿ÌÈ

ªÂ Ù˙¿ÌÈ 80-0-52

80-0-51

63 cm

Èڛ˜ Ù˙¿ÌÈ

50 cm

74 cm

64 cm

Èڛ˜ Ù˙¿ÌÈ

80-0-105 110 cm

80-0-107

800 cm

75 cm

130 cm

Èڛ˜ Ù˙¿ÌÈ 80-0-106

ªÂ Ì¿ÚÌ·ÚÔ 80-0-118

97


ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - FURNITURE 100 cm

150 cm

500 cm

75 cm

90 cm

90

80-0-111

cm

80-0-112

80-0-115 80-0-113 80-0-114

98

ÂÈÎ. 103

80-0-125


ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙ∆Η ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - FURNITURE

60 cm

37 cm

0302327

0302067

0302066

H.390 x L.230

H.260 x L.230

80-0-109

ÂÈÎ. 104 60-0-31

60-0-32

H.90 x L.100

H.125 x L.130

0302307

0302307/1

0302306

0302306/1

H.170 x L.100 20

H.170 x L.100 20

H.170 x L.65 20

H.170 x L.65 20

80-0-116

80-0-117

99


∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ CAST IRON POSTS 12 cm

12 cm

80-0-49

80-0-50

77 cm

63 cm

38 cm 52 cm

58 cm

48 cm

12 cm

80-0-48

ÂÈÎ. 104


PAOY§A ™I¢HPOY °A§BANI™MENA ME POY§EMAN PO¢A ™I¢HPOY °A§BANIZE XøNEYTH - ¢IATOMH V

PO¢A ™I¢HPOY °A§BANIZE XøNEYTH - ¢IATOMH U

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

ƒÔ˘ÏÌ¿Ó

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

417 417 417 417 422 417 417 422 422

60 70 80 100 100 120 140 120 140

1 1 1 1 2 1 1 2 2

12 6 6 6 4 6 4 4 4

ART 412 - PO¢A ™I¢HPOY °A§BANIZE ª∂ µ∞™∏, ª∂ 1 ƒ√À§∂ª∞¡ - ¢IATOMH V

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

ƒÔ˘ÏÌ¿Ó

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

415 415 415 415 420 420 420

80 100 120 140 100 120 140

1 1 1 1 2 2 2

6 6 6 4 4 4 4

ART 410 - PO¢A ™I¢HPOY °A§BANIZE ME BA™H ME 1 POY§EMAN - ¢IATOMH U (16)

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

412 412 412

60 80 100

12 6 6

410 410 410

60 80 100

12 6 6

ART 902 √¢∏°√™ ¢∞¶∂¢√À °π∞ ™Àƒ√ª∂¡∏ ¶√ƒ∆∞ ª∂ À¶√¢√Ã∏ “U” º16 6m

PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE ME °PA™™A¢OPO, ¢IATOMH V

PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE ME °PA™™A¢OPO, ¢IATOMH U (20)

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

ƒÔ˘ÏÂÌ¿Ó

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

437 437 442 442 437

100 120 120 140 160

1 1 2 2 1

4 4 4 4 2

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

ƒÔ˘ÏÂÌ¿Ó

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

435 440

100 140

1 2

4 4

101


PAOY§A ™I¢HPOY °A§BANI™MENA ME POY§EMAN ART 402 - PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE ME BI¢A - ¶A•IMA¢I, ME 1 POY§EMAN - ¢IATOMH V

ART 400 - PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE ME BI¢A - ¶A•IMA¢I, ME 1 POY§EMAN - ¢IATOMH U (16)

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm TÂÌ¿¯È· / ·Î¤ÙÔ

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm TÂÌ¿¯È· / ·Î¤ÙÔ

50 60 70 80 100 120 140 160 200

12 12 6 6 6 4 4 2 2

50 60 70 80 100 120 140 160

ART 407 - PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE ME BI¢A - ¶A•IMA¢I, ME 2 POY§EMAN - ¢IATOMH V

ART 405 - PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE ME BI¢A - ¶A•IMA¢I, ME 2 POY§EMAN - ¢IATOMH U (20)

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

TÂÌ¿¯È· / ·Î¤ÙÔ

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

TÂÌ¿¯È· / ·Î¤ÙÔ

100 120 140 160 200

6 6 4 2 2

100 120 160

6 6 2

ART 427 - PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE XøNEYTO ME ¶ATOYPA ¢IATOMH V, 1 ƒ√À§∂ª∞¡

102

12 12 6 6 6 4 4 2

ART 425 - PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE XøNEYTO ME ¶ATOYPA ¢IATOMH U (16), 1 ƒ√À§∂ª∞¡

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

∫ø¢π∫√™

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Úfi‰·˜ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

427 427

80 100

4 6

425 425

80 100

4 6


ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ™π¢∏ƒ√À MENTE™E¢E™ ™I¢HPOY ª∂ °∞§µ∞¡π∑∂ ¶EIPO ¢È·Ì. mm.

™˘Û΢·Û›·

M12 M14 M16 M18 M20 M22 M25 M30

200 50 50 100 100 20 20 20

MENTE™E™ ™I¢HPOY ¶EIPOÀ ª∂ º∆∂ƒ∞ ™˘Û΢·Û›·

mm.

500 400 200 200 150 50 30

M12 M14 M16 M18 M20 M25 M30

MENTE™E¢E™ ™I¢HPOY ª∂ ƒ√À§ª∞¡

MENTE™E¢E™ ™I¢HPOY M¶I§IA™ mm.

mm.

º12 º14 º16 º18 º20 º25 º30

º30 º35

ART 100 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ ∫√¡∆∞, ∫∞π ª∂ ¶∂ƒ∞™∆√ ¶Àƒƒ√ ∫ø¢π∫√™ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

60 80 100 120 140 170 200

48 48 24 24 24 12 12

ART 240 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ º∞ƒ¢π∞, & ™∆∞£∂ƒ√ ¶Àƒƒ√ ¢∂•π√™ / ∞ƒπ™∆∂ƒ√™ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

60 80 100 120 140 160

20 20 20 20 16 16

ART 105 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 3 º∆∂ƒ∞ ∫√¡∆∞, ∫∞π ª∂ ¶∂ƒ∞™∆√ ¶Àƒƒ√ ∫ø¢π∫√™

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

80 100 120 140 170 200

24 24 24 24 12 12

ART 249 - ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ º∞ƒ¢π∞, ª∂ ƒ√¢∂§∞ mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

140

10

103


ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ™π¢∏ƒ√À ART 251 - ª∂¡∆∂™∂™ ∆√ƒ¡√À ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ º∞ƒ¢π∞, ™∆∞£∂ƒ√ ¶Àƒƒ√ ª∂ ƒ√À§∂ª∞¡ mm

¢È·ÌÂÙÚÔ˜ º

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

150

14

10

ART 145 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ ª∂™∞π∞ ∫§∂π™∆∞, ª∂ 1 ƒ√¢∂§∞ √ƒ∂πÃ∞§∫π¡∏ & ¶Àƒƒ√ ¶∂ƒ∞™∆√

mm

¢È·ÌÂÙÚÔ˜ º

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

140

22

30

ART 150 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ ª∂™∞π∞ ∫§∂π™∆∞, ª∂ 1 √ƒ∂πÃ∞§∫π¡√ ƒ√À§∂ª∞¡ & ¶Àƒƒ√ ¶∂ƒ∞™∆√

mm

¢È·ÌÂÙÚÔ˜ º

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

mm

¢È·ÌÂÙÚÔ˜ º

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

90 180

28 28

12 6

90 180

28 28

12 6

ART 120 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ ª∂™∞π∞ ∞¡√πÃ∆∞, ª∂ 1 √ƒ∂πÃ∞§∫π¡√ ƒ√À§∂ª∞¡ & ¶Àƒƒ√ ¶∂ƒ∞™∆√ mm

¢È·ÌÂÙÚÔ˜ º

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

90 180

28 28

8 4

ART 130 - ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ª∂ 3 º∆∂ƒ∞ ME™∞π∞ ∞¡√πÃ∆∞, ª∂ 2 ƒ√§∂ª∞¡ √ƒ∂πÃ∞§∫π¡∞ & ¶Àƒƒ√ ¶∂ƒ∞™∆√

104

ART 251µ - ª∂¡∆∂™∂™ ∆√ƒ¡√À ª∂ 2 º∆∂ƒ∞ º∞ƒ¢π∞, ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡√™ ∫∞£’ Àæ√™ ¢∂•π√™/∞ƒπ™∆∂ƒ√™

mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

180

4

ART 160 - ª∂¡∆∂™∂™ ª∂ 3 º∆∂ƒ∞ ª∂™∞π∞ ∫§∂π™∆∞, ª∂ 2 √ƒ∂πÃ∞§∫π¡∞ ƒ√À§∂ª∞¡ & ¶Àƒƒ√ ¶∂ƒ∞™∆√ mm

¢È·ÌÂÙÚÔ˜ º

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

180

28

6

ART 105 - ª∂¡∆∂™∂™ ∞§∂ƒ - ∆√Àƒ

ART

mm

TÂÌ¿¯ÈÔ / ·Î¤ÙÔ

105 105

75 100

2 2


ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ™π¢∏ƒ√À MENTE™E™ TOPNOY ME OPEIXA§KINO ¶YPPO & OPEIXA§KINO POY§EMAN Art

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

257

22x150

18

MENTE™E™ TOPNOY ME °∞§µ∞¡π∑∂ ¶YPPO & OPEIXA§KINO POY§EMAN

MENTE™E™ TOPNOY ME ™I¢EPENIO ¶YPPO, OPEIXA§KINO POY§EMAN & PY£MIZOMENO™

Art

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

258

22x150

18

MENTE™E™ TOPNOY ME ™π¢∂ƒ∂¡πO ¶YPPO & OPEIXA§KINH PO¢∂§∞ Art

1100

1100R

Art 348

24 mm

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

254 254

22x150 18x140

18 20

MENTE™E™ TOPNOY ME Oƒ∂πÃ∞§∫π¡O ¶YPPO & OPEIXA§KINH PO¢∂§∞

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

Art

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

22x100

14

1100E

22x100

14

MENTE™E™ TOPNOY ME ™π¢∂ƒ∂¡πO ¶YPPO & OPEIXA§KINO POÀ§∂ª∞¡ Art

Art

mm

22x100

TEMAXIA/ ¶AKETO

14

MENTE™E™ TOPNOY ME OPEIXA§KINO ¶Àƒƒ√ & OPEIXA§KINO POÀ§∂ª∞¡ Art

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

1100E-C

22x100

14

ART. 348/349 MENTE™E™ ™I¢HPOY °A§BANIZE KATø ™HMEIOY ME M¶I§IA Art

mm

348 349

24 24

Art 349

24 mm

105


ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ™π¢∏ƒ√À ART. 345 MENTE™E™ °A§BANIZE ME POY§EMAN °IA TO ¶ANø MEPO™ TH™ ¶OPTA™ mm

50 70

TEMAXIA/ ¶AKETO

4 4

ART. 370 MENTE™E™ PY£MIZOMENO™ °A§BANIZE mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

ÌÈÎÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ

12 10

ART. 375 MENTE™E™ PY£MIZOMENO™ °A§BANIZE mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

20 24

10 6

ART. 376 MENTE™E™ PY£MIZOMENO™ °A§BANIZE mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

20 24

10 6

ART. 860 º§ANTZA °A§BANIZE °IA PY£MIZOMENOY™ MENTE™E¢E™ (375, 376)

106

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

M18 M20 M24

10 10 10

ART. 346 MENTE™E™ °A§BANIZE ME KøNIKO POY§EMAN & °PA™™A¢OPO, °IA TO KATø MEPO™ TH™ ¶OPTA™ mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

50 70

4 4


ª∂¡∆∂™∂¢∂™ ™π¢∏ƒ√À ART. 190-192 MENTE™E™ PY£MIZOMENO™ ME §I¶AN™H & ¶A•IMA¢I PY£MI™H™ A¶O™TA™H™ Art

TEMAXIA/ ¶AKETO

190 192

12 12

MÂÓÙÂÛ¤˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ ÛÙËÓ fiÚÙ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. H ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÛÙÔ Ï¿È, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· 180Ô ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÎÔÏÒÓ·˜ Î·È fiÚÙ·˜.

107


MENTE™E¢E™ ¶ANø & KATø ™HMEIOY °A§BANIZE ¶§HPø™ PY£MIZOMENOI

Art 301MA Art 303MA Art 301MA Art 303MA

MÂÓÙÂÛ¤˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Â›Ù ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ›Ù οıÂÙ·.

Art 321 Art 323

A˘ÙÔ› ÔÈ ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜, fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ˙¢Á¿ÚÈ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜: ñ οıÈÛÌ· ‰¿ÊÔ˘˜ ñ ÂϷو̷ÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ñ ÛÙÚ·‚¤˜ ÎÔÏÒÓ˜.

Art 321 Art 323

ART. 301MA, 303MA MENTE™E™ ¶ANø MEPOY™ ME °PA™™A¢OPO Art

A

B

C D F min. - max min. - max min. - max

301MA 20x1.5 31,5 50-70 303MA 24x2 39,5 70-80

70 80

25-42 30-45

TEMAXIA/ ¶AKETO

32-19 41-24

12 6

ART. 321, 323 MENTE™E™ ∫∞∆ø MEPOY™

108

Art

A

B

C

D min. - max

E

F min. - max

G

321 323

70 85

22 32

65 80

130-138 168-180

12 18

50-65 65-80

68 88

TEMAXIA/ ¶AKETO

32 41

12 6


MENTE™E¢E™ ¶ANø & KATø ™HMEIOY °A§BANIZE ¶§HPø™ PY£MIZOMENOI

Art 214 Art 216

°PA™™A¢OPO™

Art 215 Art 217

TPY¶A °IA §A¢øMA

ART. 214 - 216 MENTE™E™ ME °ƒ∞™∞¢√ƒ√ Art

214 216

OA

B

C min-max

20x1.5 31,5 50-70 24x2 39,5 60-80

D

E

F

40 50

6 8

120x120 140x140

TEMAXIA/ ¶AKETO

32 41

6 4

ART. 215 - 217 MENTE™E™ ME TPY¶A °IA §A¢øMA & ¶§A´NH º§ANTZA Art

A

B

C

D

E

215 217

75 90

22 32

32 43

124 158

12 18

F min - max

G

55-75 160 70-90 170

H

TEMAXIA/ ¶AKETO

70 80

6 4

MÂÓÙÂÛ¤˜ Ì ÙÚ‡· ÁÈ· Ï¿‰ˆÌ· Î·È Ï·˚Ó‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÌÂٷ͇ ÎÔÏÒÓ·˜ Î·È Î¿ÁÎÂÏÔ (fiÙ·Ó Â›Ó·È ‹‰Ë ÌÔÓÙ·ÚÈṲ̂ӷ). ∆ÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â›Ù Û ÛȉÂÚÔÎÔÏÒÓ· ›Ù Û ÙÛÈÌÂÓÙÔÎÔÏÒÓ·, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·Ù˜ fiÚÙ˜.

109


™Àƒ∆∂™ ™I¢HPOY ART. 284 ™YPTH™ °A§BANIZE ME Y¶O¢OXH °IA §OYKETO

ART. 288 ™YPTH™ OPEIXA§KINO™ ME £E™H °IA §OYKETO

ART. 286 ™YPTH™ °A§BANIZE ME Y¶O¢OXH °IA §OYKETO

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

130 180 250

10 10 10

200 300 400

5 5 5

TEMAXIA/ ¶AKETO

24x194

10

TEMAXIA/ ¶AKETO

150 200 250 300

10 10 10 10

ART. 222 ™YPTH™ XøNEYTO™ MONH™ A™ºA§I™H™

ART. 221 ™YPTH™ XøNEYTO™ ¢I¶§H™ A™ºA§I™H™ mm

mm

mm

24x160

TEMAXIA/ ¶AKETO

10

ART. 300 ™YPTH™ INOX °IA KATø °IA ¢IºY§§H ¶OPTA mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

20x270

5

™YPTE™ BAPEø™ TY¶OY-§OYKETOY MHKO™

N15 ¿¯Ô˜ ›ÚÔ˘: º 8 N20 ¿¯Ô˜ ›ÚÔ˘: º13 N25 ¿¯Ô˜ ›ÚÔ˘: º13 N30 ¿¯Ô˜ ›ÚÔ˘: º13

(

110

°ˆÓ›· §Ô˘Î¤ÙÔ˘ ( §¿Ì· 5 ¯ÈÏ.)


∫∞£∂∆√π ™Àƒ∆∂™ °∞§µ∞¡π∑∂ ª∂ ¶Àƒƒ√ ™∆∏ƒπ•∏™ ¶√À ∞§§∞∑∂π & °π¡∂∆∞π ¢∂•IO™ ’◊ ∞ƒπ™∆∂ƒ√™

Art. 44

ART. 44,41 ∫∞£∂∆√π ™Àƒ∆∂™ Art. 41

Art

A

OB

C

E

TEMAXIA/ ¶AKETO

44 41

230 740

16 20

140 630

50x3 50x4

8 2

∫∞£∂∆√π ™Àƒ∆∂™ ª∂ £∂™∏ °π∞ §√À∫∂∆√

Art. 47

ART. 47,43 ∫∞£∂∆√π ™Àƒ∆∂™

Art. 43

Art

A

OB

C

E

TEMAXIA/ ¶AKETO

47 43

420 560

16 16

385 465

35x3 50x3

6 6

111


™YPTE™ √ƒπ∑√¡∆π√π °A§BANIZE ª∂ ∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞ & £∂™∏ °π∞ §√À∫∂∆√

ART. 33,49 √ƒπ∑√¡∆π√π ™Àƒ∆∂™ ª∂ £∂™∏ °π∞ §√À∫∂∆√ Art

A

OB

C

D

E

TEMAXIA/ ¶AKETO

33 49

200 320

12 16

155 245

55 75

35x3 50x3

10 8

ART. 45, 50, 51 √ƒπ∑√¡∆π√π ™Àƒ∆∂™ ª∂ £∂™∏ °π∞ §√À∫∂∆√ ∫∞π ∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞

112

Art

A

OB

C

D

E

TEMAXIA/ ¶AKETO

45 50 51

230 560 740

16 16 20

140 350 480

42 150 200

50x3 50x3 50x4

8 6 2


™YPTE™ A™ºA§EIA™ °A§BANIZE ME EN™øMETøMENO §OYKETO OPEIXA§KINO

341dx - 340dx - 342sx - 343 sx ∫∞£∂∆√π

333 - 345 - 349 - 350 - 351 √ƒπ∑√¡∆π√π

™‡ÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Á·Ï‚·ÓÈ˙¤, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ‚¿ÛË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ï¿Ì·, Ì 3 ÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÏԢΤÙÔ˘ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ Û˘ÁÎÔÏÏË̤ÓÔ. KÔÏÒÓ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹, ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ Î·È ˘Ú¿ÎÈ· ‰ÂÍ›-·ÚÈÛÙÂÚfi ·fi ÙÚ·‚˯Ùfi ·ÙÛ¿ÏÈ. TÔ ÂÓۈ̷ÙÔ̤ÓÔ ÏԢΤÙÔ Â›Ó·È ÔÚÂȯ¿ÏÈÎÔÓÔ Ì 2 ÎÏÂȉȿ Î·È ÌÔÎ ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Â›Ù οıÂÙË Â›Ù ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·.

√ƒπ∑√¡∆π√π ™Àƒ∆∂™ ª∂ ∂¡™øª∂∆øª∂¡√ §√À∫∂∆√ √ƒ∂πÃ∞§∫π¡√ Art

A

OB

C

D

E

F

TEMAXIA/ ¶AKETO

333 345 349 350 351

200 230 320 560 740

12 16 16 16 20

150 185 270 380 510

40 75 75 150 200

50x3 50x3 50x3 50x3 50x4

63 63 63 75 75

4 4 6 2 2

∫∞£∂∆√π ™Àƒ∆∂™ ª∂ ∂¡™øª∂∆øª∂¡√ §√À∫∂∆√ √ƒ∂πÃ∞§∫π¡√ ¢∂•π (dx) ∫∞π ∞ƒπ™∆∂ƒ√ (sx) Art

A

OB

C

F

TEMAXIA/ ¶AKETO

340dx 342sx 341dx 343sx

560 560 740 740

16 16 20 20

510 510 660 660

50x3 50x3 50x4 50x4

63 63 75 75

2 2 2 2

113


∫§∂π¢∞ƒπ∂™ °π∞ ™Àƒ√ª∂¡∂™ ¶√ƒ∆∂™ ART. 350 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ ∞™º∞§∂π∞™ °π∞ ™ÀƒOª∂¡∂™ ª∂ ¶Àƒƒ√ ∞™º∞§∂π∞™ & √ƒ∂πÃ∞§∫π¡O ∞º∞§O

ART. 351 ∫∞§Àª∞ ∫§∂π¢∞ƒπ∞™ °π∞ 350/45

mm

45

ART. 350 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ ∞™º∞§∂π∞™ °π∞ ™Àƒ√ª∂¡∂™ ME Oƒ∂πÃ∞§∫π¡O ∞º∞§O

mm

∫ø¢.

1203349 ÁÈ· 350/45 1203348 ÁÈ· 350/30 1203348 ÁÈ· 350/35

35 30

KÏÂȉ·ÚÈ¿ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ‚·Ì̤ÓÔ Ì ‰‡Ô ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ Á·Ï‚·ÓÈ˙¤. M ·ÏÈÓ‰ÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ì ÙÚ›· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ˘ Á¿ÓÙ˙Ô˘. TÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¿ıÂÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ fiÚÙ·˜, Ì 3 ‚›‰Â˜ Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ Â›Ù ‰ÂÍÈ¿ ›Ù ·ÚÈÛÙÂÚ¿. TÔ ·ÓÙ›ÎÚ˘ÛÌ· Â›Ó·È Á·Ï‚·ÓÈ˙¤, Ì ٿ˜ (·ÓÙÈÎÙ˘›Ì·ÙÔ˜), Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÚ‡˜ ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

ART 170 K§EI¢APIA A™ºA§EIA™ °IA ™YPOMENE™ ¶OPTE™ ME ¶YPPO A™ºA§EIA™ KAI M¶POYNTZINO AºA§O

120x40x3 F

i

m

114

B

C

170

20

150

105

∂C

E ax

A

D

E

F

B

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÎÔÈÏÔ‰ÔÎÔ‡

130 60-80 160 40-50-60

A ART 170 √π∫√¡√ªπ∫∏ ∫§∂π¢∞ƒπ∞

D

m n-

Art

∞§√Àªπ¡π√ ¢πÃø™ Ãøª∞. ∫√ª¶§∂ ª∂ °∞¡∆∑√ & ∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞ °∞§µ∞¡π∑∂. Ãøƒπ™ Ã∂πƒ√§∞µ∂™.

ART 170 ∞∫√ª∞ ¶π√ SB √π∫√¡√ªπ∫∏ ∫§∂π¢∞ƒπ∞ ∞§√Àªπ¡π√ ¢πÃø™ Ãøª∞. ∫√ª¶§∂ ª∂ °∞¡∆∑√. Ãøƒπ™ ∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞. Ãøƒπ™ Ã∂πƒ√§∞µ∂™.


™À™∆∏ª∞∆∞ √¢∏°ø¡ ™Àƒ√ª∂¡∏™ ¶√ƒ∆∞™ B

A

min-max

No 4 TPY¶E™

min-max

C

13

B¿ÛË ÙÂÊÏfiÓ ÁÈ· Û˘ÚfiÌÂÓË fiÚÙ·, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ & ·ÛÊ·Ï‹ ·ÏÈÛË (¢ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Ë fiÚÙ· ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘). E›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ & Ú·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· Û˘ÚfiÌÂÓË fiÚÙ· Ì ÏfiÁ¯Â˜, Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÏÒÓ·, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. MÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ·fi ÏfiÁ¯Â˜, Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â›Ù Û ÎÔÏÒÓ· Ûȉ‹ÚÔ˘ ›Ù ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘. E›Ó·È ÎÔÌϤ Ì 2 ÙÂÊÏfiÓ O 30, Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ¿ÏÏ· O ÙÂÊÏfiÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ Ê·Ú‰‹˜.

ART. 169, 269 BA™H TEº§ON °IA ™YPOMENH ¶OPTA Art

169 269

A

B min-max

C min-max

120x8 130x170 100-300 100x8 110x150 9-100

TEMAXIA/ ¶AKETO

5 5

C

B

1201107 §∞ª∞ °∞§µ∞¡π∑∂ °π∞ ∆∂º§√¡

A

ART 450 O¢H°O™ TEº§ON ART 462 BA™H TEº§ON PY£MIZOMENH MIKPH (2 TEº§ON) BA™H TEº§ON PY£MIZOMENH ME°A§H (4 TEº§ON)

ME°E£O™

A

D

B

C

TÂÌ¿¯È· ¶·Î¤ÙÔ

25x30 30x40 40x50

30 40 45

25 30 40

65 77 82

M14 M14 M16

100 15 12

115


∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞ ™Àƒ√ª∂¡∏™ ∞À§√¶√ƒ∆∞™ ART 292 ANTIKPY™MA ™TO TE§O™ TH™ ¢IA¢POMH™ ART 293 °IA ™YPOMENH AY§O¶OPTA, XEIPOKINHTH ◊ ME MHXANI™MO Art. 293sx

Art

292 dx 293 sx

Art. 292DX

°È· fiÚÙ˜ Ì ÚÔÊ›Ï ¿¯Ô˘˜ 40 - 50 -60 mm, Ì ٿ˜ (·ÓÙÈÎÙ˘‹Ì·ÙÔ˜), Î·È Ì η¿ÎÈ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ÛËÎÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜. ™ÙÂÚ¤ˆÌ· ›Ù ÌÂ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË Û ÎÔÏÒÓ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ·, ›Ù ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂΉfiÛÂȘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Â›Ù ‰ÂÍÈ¿, ›Ù ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

™∆√¶ °π∞ ∞¡√π°√ª∂¡∂™ ¶√ƒ∆∂™ ART. 25, 26, TEPMATIKO ™TO¶ ME™AIO, ME°A§O A¶O XYTO™I¢HPO Art. 25

Art. 26

E

C

B

A

Art

A

B

C

E

25 26

110 120

20 25

100 115

75 90

Art. 173

Art. 172

A

ART 172,173 TEPMATIKA °IA TO TE§O™ ¢IA¢POMH™ TH™ ™YPOMENH™ ME E§A™TIKO ¶§A™TIKO ¶OY ANTEXEI ™TO XPONO

116

A

B

90

90

B

ART 381 ™TO¶ ™YPOMENH™ AY§O¶OPTA™

Art

172 173

ART 380 ME™AIO ™TO¶ °A§BANIZE AY§O¶OPTA™ ANOI°OMENH™ A¶√ §AMAPINA

ÌÈÎÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ

mm

mm

ÌÈÎÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ

100x50 110x70


™TO¶ °IA ANOI°OMENE™ ¶OPTE™ ART. 23 ™∆√¶∂ƒ °π∞ ∞¡√π°√ª∂¡∂™ ∞À§√¶√ƒ∆∂™ Art

A

B

C

D

E

OF

TEMAXIA/ ¶AKETO

23

100

115

16

29

35

35

4

ART. 290 ™∆√¶∂ƒ °π∞ ∞¡√π°√ª∂¡∂™ ∞À§√¶√ƒ∆∂™ Art

A

B

C

D

E

OF

TEMAXIA/ ¶AKETO

290

80

120

22

49

60

13

4

™∆√¶∂ƒ °π∞ ∞¡√π°√ª∂¡∂™ ∞À§√¶√ƒ∆∂™ ª∂ ‘∏ Ãøƒπ™ ª∏Ã∞¡π™ª√1 1 ª√¡∆∂§√ ª∂ ∆ƒ∂π™ ∂º∞ƒª√°∂™ ™∂ 2 ∆À¶√À™

∂º∞ƒª√°∏ 1

∂º∞ƒª√°∏ 2 ñ ñ ñ ñ

π™ÃÀƒ√ ∫∞π ™π°√Àƒ√ ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡√ ∆∞¶∞ ∫ƒ√À™∏™ ∞¶√ ª∞§∞∫√ ∂§∞™∆π∫√ ∂À∫√§√ ™∆∏¡ ∆√¶√£∂∆∏™∏ °π∞ √§∂™ ∆π™ ∂º∞ƒª√°∂™ ñ ¢π∞∆π£∂∆∞π ™∂ ¢À√ ∂∫¢√™∂π™ ªπ∫ƒ√ ◊ ª∂°∞§√

∂º∞ƒª√°∏ 3 ART. 191-291 ™∆√¶∂ƒ °∞§µ∞¡π∑∂ Art

A

B

C

OD

H

TEMAXIA/ ¶AKETO

191 291

100x100 120x120

4 5

20x20 30x30

10 13

105 115

2 2

117


∂º∞ƒª√°∂™ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡ ™∂ ∞¡√π°√ª∂¡∏ ∞À§√¶√ƒ∆∞

ART 321, 323 ™TO¶ ™YPOMENH™ AY§O¶OPTA™

ART. 301, 303 MENTE™E™ ¶ANø MEPOY™ ME °PA™™A¢OPO

ART. 340 KA¶AKIA KOI§O¢OKøN TETPA°øNA

ART. 355 ¶√ª√§√ °π∞ ª∂∆∞§. ¶√ƒ∆∂™ ƒÀ£ªπ∑Oª∂¡O ÃøªπO

ART 23 ™TO¶ ™YPOMENH™ AY§O¶OPTA™ ART. 191-291 ™∆√¶∂ƒ °∞§µ∞¡π∑∂ ART. 300 ™YPTH™ INOX °IA KATø °IA ¢IºY§§H ¶OPTA

118


∂º∞ƒª√°∂™ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡ ™∂ ™Àƒ√ª∂¡∏ ∞À§√¶√ƒ∆∞

ART 462 BA™H TEº§ON °∞§µ∞¡π∑ª∂¡∏ PY£MIZOMENH ME°A§H (4 TEº§ON) √¢√¡∆ø∆√ ª∏Ã∞¡π™ª√À

ART 902 √¢∏°√™ ¢∞¶∂¢√À °π∞ ™Àƒ√ª∂¡∏ ¶√ƒ∆∞ º 16 - 6 m

ART 425 PAOY§O ™I¢HPOY °A§BANIZE XøNEYTO ME ¶ATOYPA ¢IATOMH U (16) 1 ƒ√À§Eª∞¡

ART 381 ™TO¶ ™YPOMENH™ AY§O¶OPTA™

119


∫∞¶∞∫π∞ ART. 340 KA¶AKIA KOI§O¢OKøN TETPA°øNA

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

20 30 40 50 60 80 100 120 150 200

160 100 100 100 100 50 50 50 30 20

ART. 341 KA¶AKIA KOI§O¢OKøN ™∆ƒ√°°À§∞

ART. 342 KA¶AKIA KOI§O¢OKøN ¶∞ƒ∞§§∏§√°ƒ∞ªª∞

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

33 42 48 60 76 90 101 114

250 100 110 70 50 40 36 32

20x30 20x40 30x50 30x60 40x60 40x80

100 100 130 180 100 100

¶√ª√§∞ ¶√ª√§∞ ∞§√Àªπ¡π√À

¶fiÌÔÏÔ 102 AÛËÌ› - ϷΤ

120

ART. 355 ¶√ª√§√ °π∞ ª∂∆∞§. ¶√ƒ∆∂™ ƒÀ£ªπ∑Oª∂¡O ª∞ÀƒO

ART. 355 ¶√ª√§√ °π∞ ª∂∆∞§. ¶√ƒ∆∂™ ƒÀ£ªπ∑Oª∂¡O ÃøªπO

1201181 ª·‡ÚÔ

1201179 ÃÚÒÌÈÔ


™TO¶ £YPøN ART. 1107A ∞ª√ƒ∆π™∂ƒ ¶√ƒ∆∞™ ∫ø¢π∫√π

Art

12014856 ·ÛËÌ› 1107A 12014857 ·ÛËÌ› 1102A 12014858 Ì·‡ÚÔ 1102B

O

A

B

Capacity

39 32 32

270 230 230

70 56 56

da 25-45kg da 25-45kg da 25-45kg

130 120

ART 391 ™TO¶ £YPøN °IA ANOI°OMENE™ ¶OPTE™ §EYKO - A™HMI MAX 35

25 25

ART 91 ™OY™TA M¶PAT™OY °IA AY§O¶OPTE™

ÌÈÎÚfi 1402299 ·ÛËÌ› 1402300 Ï¢Îfi ÌÂÁ¿ÏÔ 1201174 ·ÛËÌ› Ï¢Îfi

Art

¡Ô 2 ¡Ô 3

§∞µ∂™ °∞§µ∞¡π∑∂ ART. 360 §∞µ∏ π™π∞ °π∞ ¶√ƒ∆∂™ mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

180 230

10 10

ART. 365 §∞µ∏ ∫√Àƒª¶∞ƒπ™∆∏

ART. 361 §∞µ∏ ∫√Àƒª¶∞ƒπ™∆∏ °π∞ ¶√ƒ∆∂™

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

180 230

10 10

ART. 363 §∞µ∏ π™π∞ °π∞ ¶√ƒ∆∂™

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

mm

TEMAXIA/ ¶AKETO

180 280

10 10

180 280

10 10

121


Ã∂ƒ∞∫π∞ - ¶√ª√§∞ - ™¶∞¡π√§∂∆∂™ ART. 280 Ã∂ƒ∞∫π °∞§µ∞¡π∑∂ ¢∂•π / ∞Pπ™∆∂ƒ√ TEMAXIA/ ¶AKETO

ART. 171 °ƒÀ§√™ ∞¶√ °À∞§π™ª∂¡√ ™π¢∂ƒ√ ª∂ Ã∂πƒ√§∞µ∏ √ƒ∂πÃ∞§∫π¡∏

Kø¢. 1201347 µ∂ƒ°∞ °π∞ °ƒÀ§√ ∞RT 171 ME ª∏∫√™ 1,40 cm

TEMAXIA/ ¶AKETO

12

10

ART. 391 ™¶∞¡π√§∂∆∂™ °π∞ ª∂∆∞§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞ TEMAXIA/ ¶AKETO

5

∞RT 385 ™¶∞¡π√§∂∆∞ °∞§µ∞¡π∑∂ ª∞Àƒ√ µ∂ƒ¡π∫π

∞RT 390 ™¶∞¡π√§∂∆∞ °∞§µ∞¡π∑∂ °π∞ ª∂∆∞§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞

TEMAXIA/ ¶AKETO

TEMAXIA/ ¶AKETO

6

5

∞∂ƒ√¶§∞¡∞∫π∞ ™π¢∏ƒ√À ART. 265 ∞∂ƒ√¶§∞¡∞∫π ™π¢∏ƒ√À ªπ∫ƒ√ TEMAXIA/ ¶AKETO

20

ART. 266 ∞∂ƒ√¶§∞¡∞∫π ™π¢∏ƒ√À µ∞ƒ∂√À ∆À¶√À ª∂°∞§√

ART. 267 ∞∂ƒ√¶§∞¡∞∫π ª∂ ª¶ƒ√À∆∑π¡√ ¶Àƒƒ√ TEMAXIA/ ¶AKETO

TEMAXIA/ ¶AKETO

25

25

122

ART. 271 ∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞ °π∞ ™Àƒ∆∏ ∞∂ƒ√¶§∞¡∞∫π ªπ∫ƒ√

ART. 270 ∞¡∆π∫ƒÀ™ª∞ °π∞ ™Àƒ∆∏ ∞∂ƒ√¶§∞¡∞∫π ª∂°∞§√

TEMAXIA/ ¶AKETO

TEMAXIA/ ¶AKETO

100

50

ART. 225 ™Àƒ∆∞∫π µ∞ƒ∂√À ∆À¶√À

TEMAXIA/ ¶AKETO

50


™Y™THMATA ¢IAKINH™H™ ART. 100, 300, 400 PAOY§O ¢I¶§OZEY°O

NÔ 100 45kg/Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 300 85kg/Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 400 150kg/Ú¿Ô˘ÏÔ

ART. M10, M12, M16 BI¢E™

ºOPEIA PAOY§A ART. 100, 300, 400 PA°E™

NÔ 100 NÔ 300 NÔ 400

ME°. BAPO™ / PA°A

SIZE

MHKO™

100 kg 300 kg 400 kg

30 x 28 x 2.0 mm 39 x 34 x 2.5 mm 49 x 44 x 3.0 mm

6m 6m 6m

ART. 100, 300, 400 ™YN¢ETHPA™

N10x35 ÁÈ· Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 100 N12x60 ÁÈ· Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 300 N16x60 ÁÈ· Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 400

NÔ 100 NÔ 300 NÔ 400

ART. M10, M12, M16 §AME™ ME ¶A™O °IA ™Y°KO§§H™H ART. 100, 300, 400 ™THPI°MATA TOIXOY

M10 ÁÈ· Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 100 M12 ÁÈ· Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 300 M16 ÁÈ· Ú¿Ô˘ÏÔ NÔ 400 NÔ 100 NÔ 300 NÔ 400

ART. 100, 300, 400 TEPMATIKO PA°A™

NÔ 100 NÔ 300 NÔ 400

ART. 100, 300, 400 ™THPI°MATA OPOºH™

NÔ 100 NÔ 300 NÔ 400

123


™À¡¢∂™ª√π ™À¡¢∂™ª√™ ª√¡√™ ∆∞º ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ 1101015

º33

30

1101016

º42

30

1101017

º48

30

1101018

º60

15

™À¡¢∂™ª√™ ™À™∆√§π∫√™ ∆∞º ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ º42-48

1101030 º76x60

º42-48

-

1101031 º76x48

-

1101032 º60x42

15

º33

1101033 º60x48 15 1101034 º33x48

30

1101035 º33x42

30

º60 º42-48

™À¡¢∂™ª√™ ™ø§∏¡∞™ ™∆∞Àƒ√™ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

º60

™À¡¢∂™ª√™ ™ø§∏¡∞™ ™À™∆√§π∫√™ ™∆∞Àƒ√™

1101019

º33

30

1101020

º42

30

1101021

º48

30

∫ø¢π∫√™

1101022

º60

15

1101036 º76x48

-

1101037 º76x60

-

¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

1101038 º60x42 15

™À¡¢∂™ª√™ ¢π¶§√™ (æ∞§π¢π) 23.5 cm & 31 cm ∫ø¢π∫√™

º60

31 cm

¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

1101046

º33

30

1101069

º42

30

1101070

º48

30

1101047

º60

15

1101102

º60

-

23.5 cm

™À¡¢∂™ª√™ °ø¡π∞∫√™ 90√ ∫ø¢π∫√™

124

¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

1101066

º33

30

1101063

º42

30

1101064

º48

30

1101073

º60

15

1101039 º60x48 15


™À¡¢∂™ª√π

º60

º42-48

™À¡¢∂™ª√™ °ø¡π∞∫√™ ™À™∆√§π∫√™ ∫ø¢π∫√™

¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

1101085 º60x42

30

1101084 º60x48

30

1101009 º76x60

-

™À¡¢∂™ª√™ °ø¡π∞∫√™ ¢π¶§√™

™À¡¢. °ø¡π∞∫√™ ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡√™

∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

1101060

º33

15

1101086

º33

15

1101061

º42

15

1101087

º42

15

1101062

º48

15

1101088

º48

15

1101095

º60

15

1101089

º60

15

™À¡¢∂™ª√™ E™ø∆∂ƒπ∫√™ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ 1101097

º33

-

1101098

º42

-

1101099

º48

-

1101103

º60

-

√ ™À¡¢∂™ª√™ ∞¶√∆∂§∂π∆∞π ∞¶√ ™∂∆ 4 ∆∂ª. ∏ ∆πª∏ ∫∞∆∞§√°√À ∂π¡∞π °π∞ 1 ∞¶√ ∆∞ 4 ∆∂ª.

™À¡¢∂™ª√™ 45√ ª√¡∏ ∞¡∆πƒπ¢∞ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ 1101044

º33

30

1101067

º42

30

1101068

º48

30

1101045

º60

15

™À¡¢∂™ª√™ 45√ ¢π¶§∏ ∞¡∆πƒπ¢∞ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ 1101025

º33

15

1101026

º42

15

1101027

º48

15

1101028

º60

10

125


™À¡¢∂™ª√π ™À¡¢∂™ª√™ °ø¡. 45√ ¢π¶§∏ ∞¡∆πƒπ¢∞ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ 1101005

º33

15

1101006

º42

15

1101096

º48

15

1101093

º60

10

™À¡¢∂™ª√™ ™ø§∏¡∞™ ª√Àº∞ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞

ª∂¡∆∂™∂™ ™ø§∏¡∞

1101074

º33

30

1101075

º42

30

1101076

º48

30

1101100 º33-º60

30

1101090

º60

15

1101104 º33-º60

30

∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ €

™À¡¢∂™ª√™ µ∞™∏™ ¢∞¶∂¢√À ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ € 1101065

º33

30

1101071

º42

30

1101072

º48

30

1101042

º60

15

™À¡¢∂™ª√™ µ∞™∏™ ∆√πÃ√À 10√ ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ €

™À¡¢∂™ª√™ µ∞™∏™ ¢∞¶∂¢√À 45√ (¶∂ƒπºƒ∞•∏)

™À¡¢∂™ª√™ ™∆ƒ∞∆∑∞ƒπ™∆√À “øª∂°∞”

1101023

º33

15

º42

15

º§∞¡∆∑∞ ¢∞¶∂¢√À

1101092

º48

15

1101094

º60

15

1101029 º118x3

∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ €

126

-

1101041

º42

30

1101078

º48

30

1101003

º60

-

º118x3

∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ €

™À¡¢. ™∆ƒ∞∆∑∞ƒπ™∆√À “øª∂°∞”

™À¡¢∂™ª√™ ™ø§∏¡∞ “øª∂°∞”

º33

º§∞¡∆∑∞ ¢∞¶∂¢√À

∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ € 1101024

1101040

1101002 38x38

30

1101001 40x20

30

1101008

º26

30

1101011

º33

30

1101012

º42

30

1101013

º48

30

1101014

º60

30

-

¶§∞∫∞ M√¡√À ™À¡¢∂™ª√À ∫ø¢π∫√™ ¢π∞∆√ª∏ ™À™∫/™π∞ € 1101010 100x100

-

100x100

126


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ª√∆∂ƒ °π∞ ™Àƒ√ª∂¡∂™ ¶√ƒ∆∂™ µ∞ƒ√À™ ª∂Ãπ 800 kg ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ª√∆∂ƒ, 4m √¢√¡∆ø∆√ ª∂∆∞§§π∫√, 2 ∫√¡∆ƒ√§, ª∂∆∞§§π∫∏ µ∞™∏ & ∫§∂π¢π ∞¶∂§∂À£∂ƒø™∏™.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ª∏Ã∞¡π™ª√™ °π∞ ∞¡√π°√ª∂¡∂™ ¶√ƒ∆∂™ ª¶ƒ∞∆™∞ ∏§∂∫∆ƒπ∫∞ ª∏Ã∞¡π∫∞. °π∞ ª√¡√ºÀ§§∏ ◊ ∫∞π ¢πºÀ§§∏. ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡√∆∞π 2 ∫√¡∆ƒ√§. ª√¡√ºÀ§§∏ - ¢πºÀ§§∏. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓËÛÌÔ‡˜ ÂÈϤÔÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È: ∫√¡∆ƒ√§ - ºø∆√∫À∆∞ƒ∞ - ºø™º§∞™ - ∫∂ƒ∞π∞ ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞: 1) ∆¿ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È 220 V. 2) H Û˘¯ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È 50 Hz. 3) ∏ ‰‡Ó·ÌË ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Â›Ó·È 780 W. 4) To Ú‡̷ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Â›Ó·È 2.3 ∞. 5) ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È 1400r.p.m./min 6) ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ fiÚÙ·˜ Â›Ó·È 11 m/min. 7) ∏ Û¯¤ÛË ÌÂȈًڷ Â›Ó·È 1/30. 8) ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â¤Ì‚·Û˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Â›Ó·È 138 C. 9) √ ˘ÎÓˆÙ‹˜ Â›Ó·È 16 MF. 10) §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi -15Ô C ¤ˆ˜ 60 C. 11) µ¿ÚÔ˜ 11,4 ÎÈÏ¿. ∆ƒ√¶√™ §∂π∆√Àƒ°π∞™: ∆ËÓ fiÚÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÎÔ˘Ì› ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ›Ó·Î· ‹ Ì ÙÔÓ ÔÌfi ·fi ¤Íˆ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ¶·ÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÌfi ‹ ÙÔ ÌÔ˘ÙfiÓ, Ë fiÚÙ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ‹ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Û ÔÈ· ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. √ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ÕÏÏ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ηٿ ˙‹ÙËÛË ÂÏ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÚÙ·˜ ›ӷÈ: 1. º¿ÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÚÙ·˜. 2. ºˆÙÔ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ fiÚÙ·˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ (·ÓıÚÒÔ˘ ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘).

127


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ELECTRIC TOOLS 1401068 ¢ƒ∞¶∞¡√∫∞∆™∞µπ¢√ 18V 2 ª¶∞∆∞ƒπø¡

1201373 ¢ƒ∞¶∞¡√ BSM 650W

1401093 ∆ƒ√Ã√™ DWT º125 ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡√™ 1010W 0 - 11.000 RPM

1401011 ∆ƒ√Ã√™ µWS125 850W 1401916 ∆ƒ√Ã√™ µWS 230 - 2000W

ΡΟ∆ΕΣ - WHEELS ∫ø¢π∫√™

¢π∞ª.

1001562 º36 AÓÙÔ¯‹ Úfi‰·˜ 25 kg 2001473 º50 1001636 º50 ∞ÓÙÔ¯‹ Úfi‰·˜ 45 kg 1001567 º80 1001568 º80 ∞ÓÙÔ¯‹ Úfi‰·˜ 50 kg 1001564 º100 1001565 º100 ∞ÓÙÔ¯‹ Úfi‰·˜ 70 kg 1001105 º160 1001627 º160 ∞ÓÙÔ¯‹ Úfi‰·˜ 135 kg

1401088 ¶π™∆√§∂∆√ 1000W LE BH826 einhell 1403480 MAKITA º√ƒ∏∆√™ ∫√º∆∏™ ™π¢∏ƒ√À º 355 mm

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

ƒ√¢∞ ƒ√¢∞ Ì ¶§∞∫∞ ƒ√¢∞ Ì ºƒ∂¡√ ƒ√¢∞ Ì ¶§∞∫∞ ƒ√¢∞ Ì ºƒ∂¡√ ƒ√¢∞ Ì ¶§∞∫∞ ƒ√¢∞ Ì ºƒ∂¡√ 1401922 STAYER º√ƒ∏∆√ ¶ƒπ√¡π ∫√ƒ¢∂§∞™ ¢È·ÌÂÙÚÔ˜ ÎÔ‹˜: 150x100 Ãøƒπ™ ™∞¶√À¡√§∞¢√

ƒ√¢∞ Ì ¶§∞∫∞ ƒ√¢∞ Ì ºƒ∂¡√

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 12014601 °∞¡∆π∞ ∆∑∏¡

128

1401893 §π¶∞¡∆π∫√ ∞¡∆π™∫øƒπ∞∫√ MULTI ACTION

0301899 ™¶ƒ∂Ω °π∞ æÀÃ√ °∞§µ∞¡π™ª∞

1401067 ™∞¶√À¡√§∞¢√ 4lt. SHILCO

1403459 ∫ƒ∂ª∞ ∫∞£∞ƒπ™ª√À

1201059 °∞¡∆π∞ ¢∂ƒª∞∆π¡∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡∞ (ÁÈ· ™π¢∂ƒ∞¢∂™)


ΜΑΣΚΕΣ - ΤΣΙΜΠΙ∆ΕΣ - ΓΥΑΛΙΑ - ΣΩΜΑΤΑ - ΓΑΝΤΙΑ

1201060 °À∞§π∞ ª∞™∫∞™ ª∞Àƒ∞

1403443 ª∞™∫∞ •À§π¡√ Ã∂ƒ√À§π ∫√∫∫π¡∏ ªπ∫ƒ∏

1202237 ª∞™∫∞ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ 11

1201330 ∆™πª¶π¢∞ ∏§∂∫∆ƒ√∫√§§∏™∏™ ª¶§∂ 400∞

1201061 °À∞§π∞ ª∞™∫∞™ §∂À∫∞ 1203055 ∆∑∞ªπ∞ ¡Ô 5, ¡Ô10 °π∞ º√ƒ∂∆∞ °À∞§π∞ ™∆ƒ√°°À§∞ 1203047 °À∞§π∞ ™∆ƒ√°°À§∞

1203362 ™øª∞ °∂πø™∏™ NEVADA 2 AMPER 250A/35%

1203045 °À∞§π∞ √µ∞§

1203359 ™øª∞ °∂πø™∏™ OK 1 AMPER 250A/35%

™øª∞ °∂πø™∏™ BRONZE 5 12014369 AMPER 250A 12014905 AMPER 400A 1201428 AMPER 500A

H§∂∫∆ƒ√¢π∞ ERLIKON 1201001 1201002 12014784 1201004 12014881 1201005

H§∂∫∆. ERLIKON H§∂∫∆. ERLIKON H§∂∫∆. INOX H§∂∫∆. ª∞¡∆∂ªπ H§∂∫∆ƒ.°∞§µ∞¡π∑∂ H§∂∫∆ƒ. ARCOS

2,5 mm 3,25 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

129


ΜΕΤΡΑ - ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ - ΣΟΥΣΤΕΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

1402303 METƒ√ STANLEY 5 Ì. 2,5 mm

1201407 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ DOMUS No20

1201404 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ DOMUS No35 1201403 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ DOMUS No30

1201421 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ °∞¡∆∑OÀ ¡Ô16 1201390 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ °∞¡∆∑OÀ ¡Ô30

1201435 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ CISA ∫√À∆π∞™∆∏ ∏§∂∫∆ƒπ∫∏ ¢∂•π∞ - ∞ƒπ™∆∂ƒ∏

™π§π∫√¡∏ 100%

130

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 1201396 1201381 12014387 1201394 1203130

ÃÚÒÌ· ¢È¿Ê·ÓË ÕÛÚË ∫·Ê¤ ª·‡ÚË °ÎÚ›

1201419 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ CISA ∫√À∆π∞™∆∏

12014839 METƒ√ 8 Ì. 25 mm ∂§∞™∆π∫∏ ∂¶∂¡¢À™∏

1402387 METƒ√ 5 Ì. 25 mm ∂§∞™∆π∫∏ ∂¶∂¡¢À™∏

12014631 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ DOMUS ∫√À∆π∞™∆∏

1201434 ∫§∂π¢∞ƒπ∞ LOG√-CISA No20

12014389 CISA ª∏Ã∞¡π™ª√™ £Àƒø¡ ¡Ô 3 12014831 CISA ª∏Ã∞¡π™ª√™ £Àƒø¡ 80 kg 12014844 CISA ª∏Ã∞¡π™ª√™ £Àƒø¡ 150 kg

™π§π∫√¡∏ ∞∫ƒÀ§π∫∏ ™∆√∫√™

€ 24 24 24 24 24

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 1201380 1201398 1203038 1201395

ÃÚÒÌ· ÕÛÚË ∫·Ê¤ °ÎÚ› ª·‡ÚË

€ 24 24 24 24


ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

∆∞¶∂™ ∆∂∆ƒ∞°ø¡∂™ 1201201 1201202 1201203 1201204 1201206 1201225 1201226 1201227

∆∞¶∂™ ™∆ƒ√°°À§∂™

17x17 1000 20x20 1000 25x25 1000 30x30 500 38x38 250 50x50 200 60x60 150 80x80 50

1201218 1201219 1201220 1201221 1201222

º26 º33 º42 º48 º60

1000 500 250 500 150

¶§∞∫∂™ ™π¢∏ƒ√À ™∆ƒ√°°À§∂™ 1301048 1301032 1301036 1301054 1301042 1301021 1301040 1301038

º75x6 º88x6 º110x6 º140x6 º160x6 º200x10 º250x10 º300x10

∆∞¶∂™ ¶∞ƒ∞§/°ƒ∞ªª∂™ 1201208 30x20 1000 1201209 40x20 500 1201211 60x20 300 1201214 80x20 500 1201212 40x30 400 1201213 50x30 400 1201215 60x30 250 1201216 60x40 200 1201217 80x40 150 1201223 100x30 100 1201224 100x40 100

∫∞ª¶À§∂™ √•À°√¡√À °∞§µ∞¡π∑∂ ¶§∞∫∂™ ™π¢∏ƒ√À ∆∂∆ƒ∞°ø¡∂™ 1301005 1301004 1301003 1301002 1301008 1301009 1301011 1301051 1301031 1301046 1301044

80x80x10 100x100x10 150x150x10 200x200x10 250x250x10 300x300x10 400x400x10 500x500x10 600x600x10 100x100x10 ÙÚÈÁˆÓÈ΋ 150x150x10 ÙÚÈÁˆÓÈ΋

∫∞ª¶À§∂™ √•À°√¡√À 1201090 1201091 1201092 1201093 1201094 1201095 1201096 1201097 1201098

º21 º26 º33 º42 º48 º60 º76 º88 º114

1201103 1201440 1201099 1201100 1201101 1201102 1201177 1203345 1203072

º21 º26 º33 º42 º48 º60 º76 º88 º114

131


∆ΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣΗΣ ∆ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ για ΧΑΛΥΒΑ - ΣΙ∆ΕΡΟ NOVOFLEX ∫ø¢π∫√™

¢π∞™∆∞™∂π™

∆À¶√™

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¿¯Ô˜ x ÌÂÛ·›· Ô‹

›ÛÈÔ˜/ÎÔ›ÏÔ

0015002 0015003 0015004 1201361

115x2,5x22,2 125x2,5x22,2 180x3,0x22,2 230x3,0x22,2

0015006 0015047

300x2,5x25,4 350x3,5x25,4

25 25 25 25 FLEXIAMANT 10 10

-

∆ΙΣΚΟΣ ΛΙΑΝΣΗΣ για ΧΑΛΥΒΑ - ΣΙ∆ΕΡΟ NOVOFLEX ∫ø¢π∫√™ 0015022 0015023 0015025 0015026

¢π∞™∆∞™∂π™

∆À¶√™

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¿¯Ô˜ x ÌÂÛ·›· Ô‹

›ÛÈÔ˜/ÎÔ›ÏÔ

115x6,0x22,2 125x6,0x22,2 180x6,6x22,2 230x6,9x22,2

25 25 25 25

∆ΙΣΚΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΟΠΗΣ για ΙΝΟΧ - ΣΙ∆ΕΡΟ FLEXIARAPID ∫ø¢π∫√™

¢π∞™∆∞™∂π™

∆À¶√™

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¿¯Ô˜ x ÌÂÛ·›· Ô‹

20011756 0015055 0105435 1201431

115x1,0x22,2 125x1,0x22,2 180x1,6x22,2 230x1,9x22,2

›ÛÈÔ˜/ÎÔ›ÏÔ

25 25 25 25

-

∆ΙΣΚΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΟΠΗΣ για ΜΑΡΜΑΡΟ FLEXIARAPID ∫ø¢π∫√™

* ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÂÙfi˜

* ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÂÙfi˜

¢π∞™∆∞™∂π™

∆À¶√™

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¿¯Ô˜ x ÌÂÛ·›· Ô‹

›ÛÈÔ˜/ÎÔ›ÏÔ

0015042 0015043

115x1,0x22,2 125x1,0x22,2

12014373

230x1,9x22,2

25 25 NOVOFLEX 25

-

∆ΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΙΝΟΧ - ΣΙ∆ΗΡΟΥ µε ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ∫ø¢π∫√™

132

∫√∫∫√π ·Ó¿ cm2

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ 115 0015048 1201432 1203071 1203070 ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ 178 1001054 0015024 1001055 1001056

40 60 80 120 40 60 80 120

∫ø¢π∫√™

∫√∫∫√π ·Ó¿ cm2

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ 125 0015001 0015056 1001058 1001057

40 60 80 120


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

-

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ ∫Ô‹˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ (ÈӉȿÓÔ˜)

SPAP BF ∂ÎÙÔÓÔ‡ÌÂÓÔ ·Á·ÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜

0019003 0019004 0019005 0019006 0019007 0019008 0019061 0019010 0019039 1402009 1402006 0019013 0019014 1403416 1403415 0019015 0019016

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∂Ï¿¯ÈÛÙË ª¤ÁÈÛÙË ¿ÎÙˆÛË ¿ÎÙˆÛË

8/65 8/95 8/120 10/80 10/95 10/120 10/140 12/100 12/120 12/140 12/180 16/140 16/180 16/220 16/280 20/160 20/220

52mm 65mm 52mm 65mm 52mm 65mm 62mm 72mm 62mm 72mm 62mm 72mm 62mm 72mm 75mm 93mm 75mm 93mm 75mm 93mm 75mm 93mm 95mm 117mm 95mm 117mm 95mm 117mm 95mm 117mm 110mm 136mm 110mm 136mm

50 100 50 100 50 50 50 50 50 50 25 20 20 20 20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 1201071 1201071 1201072 1201072 1201073 1201073 1201074 1201074 1201075 1201075 1201076 1201076

1402001 1402002 1402003 1402004

∞Ú. ÛÂÈÚ¿˜

¢È¿Ì. Ô‹˜

L650 M6 12mm L860 M8 14mm L1080 M10 16mm L1210M12 20mm

200x1,8 200x1,8 225x1,9 225x1,9 250x2,0 250x2,0 275x2,5 275x2,5 300x2,5 300x2,5 315x3,0 315x3,0

¢fiÓÙÈ·/∆‡Ô˜ 160/„ÈÏfi 100/¯ÔÓÙÚfi 180/„ÈÏfi 120/¯ÔÓÙÚfi 200/„ÈÏfi 128/¯ÔÓÙÚfi 220/„ÈÏfi 140/¯ÔÓÙÚfi 200/„ÈÏfi 160/¯ÔÓÙÚfi 240/„ÈÏfi 160/¯ÔÓÙÚfi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

∫Ô‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

SPAP BF∑ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Á΢ÚÒÛÂˆÓ - ÚfiÁÚ·ÌÌ· SPAP SPAP BF∑ Ì ‚›‰· ∫ˆ‰ÈÎfi˜

¢È¿Ì. mm

µ¿ı. Ô‹˜

55mm 65mm 75mm 90mm

50 50 50 50

SPAP BF∑ ıËÏÂÈ¿ ∫ˆ‰ÈÎfi˜

∞Ú. ÛÂÈÚ¿˜

¢È¿Ì. Ô‹˜

0019043 0019042 1403431 1403432

∂640 ª6 12mm ∂850 ª8 14mm ∂1060 ª10 16mm ∂1290 ª12 20mm

µ¿ı. Ô‹˜

55mm 65mm 75mm 90mm

50 50 50 20

SPAP BF∑ Á¿ÓÙ˙Ô˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜

∞Ú. ÛÂÈÚ¿˜

0019049 0019050 0019044 0019060

∂640 ª6 ∂850 ª8 ∂1060 ª10 ∂1210 ª12

¢È¿Ì. Ô‹˜

12mm 14mm 16mm 20mm

µ¿ı. Ô‹˜

55mm 65mm 75mm 90mm

50 50 50 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜

¢È¿Ì. mm ∆Ú‡· x ¢fiÓÙÈ·

12014558 12014676 12014748 12014749 12014872 12014794

300x3,2 350x3,4 400x3,6 450x3,8 500x4,1 550x4,2

32x96 32x108 32x120 32x108 32x120 32x175

1 1 1 1 1 1

133


ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ µ·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∆· ΢„Âψٿ ʇÏÏ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

2,10 x 3 m - 2,10 x 6 m

∂›Ó·È ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· Ì ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ù›Î· ÊÈÏÌ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Á‰·Ú̷ۛٷ Î·È ¿ÏϘ ˙ËÌȤ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË.

∆¯ÓÈο ñ ñ ñ ñ ñ ñ

∂Ï·ÊÚ¿ ∂˘ÎÔÏ· ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÕıÚ·˘ÛÙ· £ÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ∂‡Î·ÌÙ· ∞ÓıÂÎÙÈο ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ñ ∞Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ·fi -40 oC ̤¯ÚÈ 130 ÔC ñ ∞ÔÚÚÔÊÔ‡Ó 100% ÙËÓ ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (UVA Î·È UVB) ñ ∞˘ÙÔÛ‚ÂÓÓ‡ÌÂÓ· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٿ DIN 4102 B1

∞ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È ·fi

∂°°À∏ª∂¡∞ °π∞ 10 Ã√¡π∞ ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ Ì ÙÔ know-how Î·È ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ù˘ BAYER.

¶∞Ã√™:

6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 25 mm

Ãøª∞:

¢π∞º∞¡√ °∞§∞ ºÀª∂ °∞§∞∑π√

™À¡¢∂™ª√™: ™√∫√ƒO: µπ¢∞:

6m 2,10m 6,3 x 30 º·Ú‰‡ Ï¿ÛÙȯÔ

¶√§À∫∞ƒµ√¡π∫√ ™Àª¶∞°∂™ 1,26 x 3m ¶∞Ã√™: 1 ¯ÈÏÈÔÛÙfi ∆ƒ∞¶∂∑√∂π¢∏: ¢π∞º∞¡√ ∫Àªª∞∆√∂π¢∏: ∫√∫∫π¡√ ¶ƒ∞™π¡√ ¢π∞º∞¡√

134

¢π∞§À∆π∫∞,∆√§√À√§∏, µ∂¡∑π¡∏ ∞ªªø¡π∞, ∞π£∂ƒ∞, µ∂¡∑√§π√, ∂¶∆∞¡π√

∞Ó·ÏÏÔ›ˆÙ·

·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÔÚÁ·ÓÈο Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· Ôͤ·, ·ÎÔ˘·ÊfiÚÙÂ, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, Diesel,Î·È ÔÚ˘Î٤Ϸȷ.


ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

4 ΜΟΝΤΕΛΑ

ART. 297S - 295A STOPER ™Àƒ√ª∂¡∏™ ∞À§√¶√ƒ∆∞™ (Ì ÊÏ¿ÓÙ˙·) ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∏ °π∞ ¶ƒ√ºπ§ 60-80

ART. 296S - 294A STOPER ™Àƒ√ª∂¡∏™ ∞À§√¶√ƒ∆∞™ (Ì ÊÏ¿ÓÙ˙·) ƒÀ£ªπ∑√ª∂¡∏ °π∞ ¶ƒ√ºπ§ 40-50

STOPER ™Àƒ√ª∂¡∏™ ∞À§√¶√ƒ∆∞™ Art ∞ 294∞ 80 295∞ 100

µ 4 6

C min-max R min-max 50-65 65-110 65-85 115-160

STOPER ™Àƒ√ª∂¡∏™ ∞À§√¶√ƒ∆∞™ ™˘Û΢·Û›· 4 2

Art ∞ 296S 80 297S 100

µ 4 6

C min-max R min-max 50-65 65-105 65-85 110-155

™˘Û΢·Û›· 4 2

ñ √§∞ ∆∞ ª√¡∆∂§∞ °π¡√¡∆∞π ¢∂•π∞ & ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ñ À¶∞ƒÃ∂π ∏ ¢À¡∞∆√∆∏∆∞ ¡∞ ∂º∞ƒª√™∆∂π ¶∞¡ø ™∆∞ ª√¡∆∂§∞ √ ∫À§π¡¢ƒ√™ ART 175

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ART. 175 KÀ§π¡¢ƒ√™ ∞™º∞§∂π∞™

ART. 175 P

ART. 175 P

KÀ§π¡¢ƒ√™ ∞™º∞§∂π∞™ ª∂ º§∞¡∆∑∞ ™π¢∏ƒ√À °π∞ ∏§∂∫∆ƒ√™À°∫√§§∏™∏ ∞¶’ ∂À£∂π∞™ ™∆√ ª¶π¡π ∆∏™ ™Àƒ√ª∂¡∏™ KÀ§π¡¢ƒ√™ ∞™º∞§∂π∞™

Art ART. 175

175

™˘Û΢·Û›· 1

135


∏ §À™∏ ∆√À ∞Àƒπ√ ... ™∏ª∂ƒ∞! ™À™∆∏ª∞ °π∞ ∞æ√°∏ ∫π¡∏™∏ ∞À§√¶√ƒ∆∞™ ª∂ 10 ƒ√À§∂ª∞¡ ™À¡√§π∫∞

Στον διάδροµο εισόδου δεν υπάρχει κανένας οδηγός ! ŒÙÛÈ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜: ñ ¢ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ART. 462 ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÁˆÓÈ¿ ‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi). µ∞™∏ 4 ∆∂º§√¡ ñ ∏ ·ÏËÛË Â›Ó·È ·ÚfiÛÎÔÙË, ÁÈ·Ù› Ù· Ú¿Ô˘Ï· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¶√∆∂ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ (¯. ¯·Ï›ÎÈ·, ʇÏÏ· ÎÙÏ.). ñ ∏ ÌfiÓË È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ 1 ̤ÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ˜, (ÔfiÙÂ Î·È Ë fiÚÙ· Ô˘ ·Ù¿ÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘) ·fi ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÒÛÙÂ Î·È ÎÏÂÈṲ̂ÓË ART. 397 Ó· ·Ù¿ÂÈ Î·È ÛÙȘ 2 ‚¿ÛÂȘ - Ú¿Ô˘Ï·.

ART. 384 STOPER ª∂ ∂§§∞∆∏ƒπ√

ART. 395

ART. 396

ART. 395 µ∞™∏ ª∂ 5 ƒ√À§ª∞¡ ªÈÎÚfi - ªÂÛ·›Ô - ªÂÁ¿ÏÔ

136

ART. 395 PST ART. 396 ART. 397 ART. 398 º§∞¡∆∑∞ ƒ∞√À§√ °π∞ ∆∂§π∫√ ∆∂ƒª∞∆π∫√ ¶√ƒ∆∞™ ¡∆π∑∂™ ™∆∂ƒ∂ø™∏™ ™∆∂ƒ∂ø™∏™ ™∆√ °§À™∆ƒπª∞ ∂º∞ƒª√∑∂π ¶∞¡ø ™∆√ ª¶∂∆√¡ ªÈÎÚfi - ªÂÛ·›Ô - ªÂÁ¿ÏÔ ª¶∂∆√¡ ™∆√ ∫§∂π™πª√ ∆√À ∆√ ART 396 ªÈÎÚfi - ªÂÛ·›Ô - ªÂÁ¿ÏÔ ªÈÎÚfi - ªÂÛ·›Ô - ªÂÁ¿ÏÔ ªÈÎÚfi - ªÂÛ·›Ô - ªÂÁ¿ÏÔ

ART. 399 ƒ∞°∞ (√¢∏°√™) °∞§µ∞¡π∑∂ ªÈÎÚfi - ªÂÛ·›Ô - ªÂÁ¿ÏÔ


ΕΜ ΜΕΤΑΛ  
ΕΜ ΜΕΤΑΛ  

Κατάλογος ΕΜ ΜΕΤΑΛ