Page 1

AHLATCI

GÜLAYLAR

ALTINAY

HASKAR

ALTINBAfi

KARYA

ALWAYS

ORBAfi

ANL ALTIN

OZAN

AR‹fi

PERA

C‹C‹GOLD DORA

PIRILTI P‹RAM‹T

DÖRTEL

RUB‹N

EGE ALYANS

SÜRAY

EL‹T

TARZ

ERDA⁄

V‹SAL

ERSOY

Z‹RVE

GAM‹LO

ZEN

KAPAK ÜRÜNLER‹:


Girifl Alyans bu sezonun da gözdesi olacak! Yaşanan ekonomik kriz ve altın fiyatlarındaki aşırı yükseliş gerek iç gerekse dış piyasada altın talebini son derece olumsuz etkiledi. Firmaların ciroları ciddi oranlarda düştü, sektörde kapasite kullanım oranları önemli ölçüde azaldı.Türkiye mücevherat sektörünün en önemli ihraç pazarları olan ABD, Rusya ve Dubai’nin krizden en çok etkilenen ülkeler olmaları, yoğun şekilde dış pazarlara yönelik çalışan alyans kategorisine odaklanmış firmaların da önümüzdeki dönemde iç piyasaya yönelik planlar yapmasında etkili oldu. Bu durum alyans ürün grubunda rekabetin artması sonucunu doğurdu.

Remzi Çelen Alt›n Dünyas› Yay›n Grubu Genel Yay›n Yönetmeni remzicelen@yayindunyasi.com

Alyans ürün grubu, talebi altın fiyatlarından en az etkilenen ürün grubu olması sebebiyle, riskini azaltmak isteyen firmalar da bu kategoriye yöneldiler.Yüzlerce mağazadan oluşan franchising örgütüne sahip dev firmalar da alyansa özel önem verince chip gold ile birlikte alyans ürün grubu sektörümüzde son zamanlarda en gözde kategoriler oldu. Yeni sezona başladığımız bugünlerde de perakende mağazacılar, geçtiğimiz yılda yaşadıkları tecrübe ile bu kategoriye ayrı bir önem gösteriyorlar. Daha şimdiden pek çok perakendeci bizi arayıp doğru firma seçimi ile ilgili sorular sormaya başladı. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle elinizde tuttuğunuz bu çalışmayı hazırlama gereği duyduk. İlkini geçtiğimiz Aralık ayında hazırladığımız bu çalışmanın perakende mağazacılar için faydalı olması,Türkiye’nin pek çok yerinden mağazacının bize telefon edip bizden bu eki istemeleri, mağazacılardan gelen bu olumlu talebin bu çalışmaya dahil olan firmaları da memnun etmesi bizleri de oldukça sevindirdi. Bu talep bizi bu konuda daha detaylı bir çalışma yapmaya yönlendirdi. Bu çalışmamızda sayıca bir önceki çalışmamızdakinin iki katına yakın firmayı siz değerli okurlarımıza tanıtma fırsatı bulduk. Bu çalışmamızın vereceğiniz ticari kararlarda katkısı olmasını dileriz.

Remzi Çelen


12

‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

/

I N D E X

8

16 20 24 30 34 38 42

Ahlatc› Kuyumculuk Alt›nay Mücevherat Alt›nbafl Kuyumculuk

44 Ege Alyans

EL‹T ALYANS

46

Always My Stil ANL Alyans Arifl P›rlanta

48 Erda¤ Alyans

ERSOY

50

Cicigold

54 Dora International Dörtel Alyans

Gamilo Alyans

58 Gülaylar Kuyumculuk


62

PIRILTI ALYANS

82

64

Rubin

Karya Alyans Süray Alyans

68 Orbafl Kuyumculuk

70

Visal Alyans

Zirve Alyans

Ozan Alyans

74 Pera

Tarz Alyans

Zen

84 88 92 94 98 102

‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

/

Piramit Alyans

78

I N D E X

HASKAR ALYANS


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

AHLATCI fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE Merkez / Head Office E¤ridere Çarfl›s› No:17 Çorum T: +90 364 224 66 66 F: +90 364 224 11 57 W: www.ahlatci.com.tr E: ahlatci@ahlatci.com.tr

MÜDÜRLÜKLER OFFICES Çorum fiubesi / Çorum Office ‹nönü Caddesi No:1 Çorum T:+90 364 2246767 ‹stanbul fiubesi / ‹stanbul Office Kapal›çarfl› Sandalbedesten No:26 Eminönü / ‹stanbul T:+90 212 5263262 Alyans siparifl hatt› Wedding ring department +90 364 225 00 48 Bilezik siparifl hatt›: +90 364 224 63 06 W: www.ahlatci.com.tr www.ahlatcialyans.com E: ahlatci@ahlatci.com.tr

AYAR GRUPLARI CARAT 9K, 10K, 14K, 18K, 21K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci Manufacturer, Exporter, Wholesaler, Retailer.

Ahlatc› Kuyumculuk, “Ahmet Kuyumcu” unvan› ile 03.02.1984 tarihinde kurulmufl olup, bugün merkezi Çorum’da olmak üzere toplam üç atölye, iki ma¤aza ve ‹stanbul Kapal› Çarfl›’da bir flube ile faaliyetine devam ediyor. 1992 y›l›nda AHLATCI DÖV‹Z ve KIYMETL‹ MADENLER A.fi. kuruldu ve firma T.C. Merkez Bankas› Para ve Efektif Piyasalar› ve ‹stanbul Alt›n Borsas› üyesi oldu. 1985 y›l›nda AHLATCI KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. ve LTD. fiT‹’yi kurulmufl olup 3 atölyede alyans ve bilezik imalat›na bafllad›. Ahlatc›, 2005 y›l›nda alyans ve bilezik üretim kalitesinde ISO 9001 belgesi alarak kalitesini her geçen gün art›rmaya devam etti. 2008 y›l› içerisinde, Anadolu’da ilk ve tek olarak T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü’nün onay› ile al›nan “Darphane Ayar Yetkisi” ile do¤rudan ihracat olana¤›na kavuflman›n onuru içindedir. Ahlatc› Jewellery was found on 03/02/1984 as "Ahmet Kuyumcu" and today is operating with three workshops, two stores, a branch in Istanbul Grand Bazaar and headquarters in Çorum. AHLATCI DÖV‹Z ve KIYMETL‹ MADENLER A.fi. was founded in 1992, and the company was listed in T.R. Central Bank Foreign Exchange and Money Market and Istanbul Gold Exchange. AHLATCI KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. ve LTD. fiT‹ was founded in 1985, producing wedding rings and bracelets in 3 workshops. The company received the ISO 9001 certificate for wedding ring and bracelet production quality, and continued to improve its quality every day. The company is also rightfully proud of becoming the first and only company in Anatolia to obtain the "Mint Carat Regulating Authorization" and had the opportunity for direct export.

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Ahmet Ahlatc›

Genel Müdür / General Manager

‹smail fiahin

Genel Koordinatör / General Coordinator

Özgül ‹kiz

Personel Say›s› / Employee

110

Kurulufl Tarihi / Date Of Establishment

03.02.1984

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

1500 kg bilezik (Bangle) 350 kg alyans (Wedding Rings)

Online Katalog / Online Catalogue

www.ahlatci.com.tr – www.ahlatcialyans.com

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Amerika, ‹talya, Rusya, Almanya, ‹spanya, ‹srail, Katar, ‹ngiltere, Belçika, Ürdün, Fas, Cezayir, ve Birleflik Arap Emirlikleri. USA, ‹taly, Russia, Germany, Spain, Israel, Qatar, England, Belgium, Jordan, Morocco, Algeria, UAE.

KATEGOR‹ CATEGORY

14K, 22K Bilezik, El ‹fli Alyans, Makina Alyans.

14K, 22K Gold Jewellery; Bangle, Handmade and Machinery Wedding Rings.

8

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

9


HABER AHLATCI

Ahlatc›, alyansta kifliye özel tasar›mlar›yla fark yarat›yor… Bilezik çeflitlerinde oldu¤u kadar alyansta da kendini kan›tlayan Ahlatc› Kuyumculuk, kifliye özel yapt›¤› tasar›mlarla alan›nda fark yaratmay› baflar›yor. 1984 y›l›nda Çorum’da kurulan Ahlatc›, 1985 y›l›nda bilezik imalat›, 1990 y›l›nda ise alyans üretimi gerçeklefltirmeye bafllad›. Bilezik ve alyans konusunda uzmanlaflan kadrosuyla kuyumculuk sektöründe ad›ndan söz ettiren Ahlatc› Kuyumculuk ile ilgili bilgi veren Ahlatc› Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Ahlatc›, Türkiye’nin yaklafl›k 75 iline hem bilezik hem de alyanslar›yla ulaflt›klar›n› belirtti. Her 3 haftada bir çal›flanlar›n›n Türkiye’nin her bölgesinden siparifller al›p da¤›t›m gerçeklefltirdi¤ini söyleyen Ahlatc›: “Alyansta birçok modelimiz var. Sadece Istanbul Jewelry Show’da 2000 model alyans sergiledik. Bu konuda sürekli yenilenen bir ürün çeflidimiz var” dedi. Eskiden alyanslar›n hat›ras› oldu¤u için ömür boyu kullan›ld›¤›na, günümüzde ise k›yafete ve di¤er aksesuarlara göre de¤iflim gösterdi¤ine dikkat çeken Ahlatc›; art›k, sürekli model üretmek ve insanlar›n zevkine hitap etmek zorunda olduklar›n› bildirdi ve halk›n hem alt›na yat›r›m yapmay›, hem de her k›yafete uygun tak›lar takmay› istedi¤ine dikkat çekti. Ahlatc›, Ahlatc› Kuyumculuk ile ilgili flu bilgileri verdi: “Amaçlar›m›zdan biri istihdam sa¤lamak. fiu anda 110 kifli olarak çal›fl›yoruz. Amac›m›z bu rakam› 200’ün üzerine ç›karmak. 2010 y›l›nda yeni ma¤aza açma hedefimiz yok ancak, yurtiçindeki ma¤azalara servis yapmay› h›z kesmeden sürdürmeyi hedefliyoruz. 1850 tane corner›m›z var.”

2010 yaz›nda el ifli alyanslar tercih edilecek Tüm dünyada alt›na yat›r›m arac› olarak bak›lmaya baflland›¤›n› söyleyen Ahmet Ahlatc›: “Baz› insanlar alt›n› külçe halinde yat›r›m amaçl› tutarken, baz›lar› da alyans, bilezik gibi ürünleri hem kullan›yor hem de yat›r›m arac› yap›yor” fleklinde konufltu. Alyansta bu yaz el ifli ürünlerin çok fazla görülece¤ini bildiren Ahlatc›, müflterilerin “Alyans›m benim özelim olsun” anlay›fl›n› tafl›d›klar›n›, bu nedenle Ahlatc› Kuyumculuk olarak kifliye özel yapt›klar› alyanslarla müflterilerine özel hizmet verdiklerinin alt›n› çizdi.

‹hracat gerçeklefltirilen ülkeler… “‹malat›n› yapt›¤›m›z tüm ürünler, baflta Amerika olmak üzere; ‹talya, Rusya, Almanya, ‹srail, Katar, ‹ngiltere, Belçika, Ürdün, Fas, Cezayir ve Birleflik Arap Emirlikleri’ne ihraç ediliyor. Türkiye’de de 81 ilde “Milenyum” patenti ile yine bilezik ve alyans pazarlan›yor. Toplam 3 flirkette 110 personelle kaliteden ödün vermeden ve müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak en iyi hizmeti vermek için çal›fl›yoruz.”

10

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


ALTINAY fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS A1: Plaza Gazi Cad. No: 77 Diyarbak›r T1: +90 412 229 43 77 A2: Merkez Kuyumcular Çarfl›s› No:15 T2: +90 412 228 84 42 A3: Aytaç Kuyumcular Çarfl›s› No:32 T3: +90 412 228 04 80 A4: Ekinciler Cad. No: 16 / C T4: +90 412 229 22 30 A5: Ay Kuy. Kuyumcular Çarfl›s› No:19 T5: +90 412 228 19 50 A6: Alyans Kuyumcular Çarfl›s› No: 21 6: +90 412 228 11 66 A7: Babil AVM Bay›nd›rl›k Cad. No:1 T7: +90 412 237 27 05 A8: Mega Center AVM Migros 2. Kat T8: +90 412 252 35 75

FAAL‹YET TÜRÜ

Alt›nay, Diyarbak›r’da Tarihi Kuyumcular Çarfl›s›’n›n 1988 y›l›nda kurulmas› ile birlikte ilk ma¤aza konseptini Sertaç Kuyumculuk olarak açt›. Daha sonra faaliyetlerine Ay Kuyumculuk ile devam etti ve kuyumculuk sektöründe yaflanan dinamik geliflmelerin sonucunda Alt›nbafl’a kat›ld›. Firman›n hedefi; daha s›k› ve uluslararas› çal›flma konsepti ile daha büyük pazarlara aç›lmak ve büyümek. Alt›nay’›n bünyesinde 14 ayar alt›n tak› çeflitleri üretiliyor. Firma, alyans imalat›n› hem perakende hem de toptan olarak gerçeklefltirerek bölge baz›nda kuyumcu meslektafllar› ile birlikte çanta yöntemiyle hizmet sunuyor. Alt›nay mücevherat›n en büyük prensibi; müflteri memnuniyetini en iyi flekilde sa¤lamak. Firma çal›flanlar›n›n en büyük çabas› ise müflterilere kalite ve güvence sunmak. Alt›nay set up its first shop concept as Sertaç Kuyumculuk, at the same time with the foundation of the Historical Jewelers’ Market in 1988 at Diyarbak›r and continued to operate with Ay Kuyumculuk. After that as a result of the dynamic developments take place in the jewelry sector, the firm joined to Alt›nbafl. The firm’s target is to get developed and start to operate in larger markets with an international hard working concept. Alt›nay manufactures different sorts of golden 14 K jewelries. The firm makes wedding band production by both retailing & wholesaling and provides service together with its professional colleagues jewelers, by using active marketing method. The most important pricliple of Alt›nay is to provide customer satisfaction in the highest level and the biggest aim of the firm’s employees is to provide quality and safety to the customers.

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

Serdar Ay

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Mehmet Ay

Firma Sahibi / Proprietor of Firm

Serdar Ay

Firma Orta¤› / Partner of Firm

Serhat Ay-Mahmut AY

Genel Müdür / General Manager

Mehmet Ay

Üretim Müdürü / Production Manager

Levent Güleç

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Mehmet Etyemez

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

Zafer Demir

Bölge Müdürü / Area Manager

Mahmut Ay

Personel Say›s› / Employee

42

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1998

Corner Say›s› / Point of Sale

4

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Irak-Suriye Iraq-Syria

CLASSIFICATION Toptan, perakende. Wholesale, retail.

12

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Online Katalog / Online Catalogue

www.altinay.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makine alyans Hand made and machine made wedding bands

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

25 kg ayl›k/ 300 kg y›ll›k 25 kg. per month / 300 kg. per year

Üretim Alan› / Factory Area

350 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan / Perakende Sat›fl

Markalar / Brands

Alt›nay


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

13


HABER ALTINAY

Hedef; Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu bölgesine tamamen hakim olmak Diyarbak›r’da bulunan 8 ma¤azas› ile faaliyet gösteren Alt›nay Kuyumculuk, 3 y›ld›r di¤er ürün kategorilerine oldu¤u gibi alyans kategorisine de a¤›rl›k vermeye bafllad›. Ayda 4 bin - 5 bin adet aras› alyans üretimi gerçeklefltiren Alt›nay Kuyumculuk’un hedefi, Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgelerine tamamen hakim olmak… Tamam› Diyarbak›r’da bulunan 8 ma¤aza ile kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Alt›nay Kuyumculuk’un sektöre girifli, Tarihi Kuyumcular Çarfl›s›’n›n 1988 y›l›nda kurulmas› ile birlikte açt›klar› Sertaç Kuyumculuk ile bafllad›. Daha sonra Ay Kuyumculuk ad›n› alan firma, ard›ndan Alt›nay Kuyumculuk ile yoluna devam etti. Ma¤azalaflma çal›flmalar›yla ilgili bilgi veren Alt›nay Yönetim Kurulu Baflkan› Serdar Ay, Diyarbak›r’da aç›lacak olan tüm AVM’lerde ma¤aza açma çabas› içerisinde olduklar›n› söyledi. Alyans sektöründe de “Alt›nay Kuyumculuk” olarak var olmalar›n› sa¤layan çal›flmalar›n› anlatan Ay: “3 y›ld›r faal olarak alyans üretmekteyiz. Son bir y›ld›r alyans atölyemize a¤›rl›k vermifl bulunmaktay›z. Ayl›k olarak 4 bin - 5 bin adet aras› alyans üretimi gerçeklefltirmekteyiz” dedi.

‹hracat pazar›… “3 y›ld›r faal olarak alyans üretmekteyiz. Son bir y›ld›r alyans atölyemize a¤›rl›k vermifl bulunmaktay›z. Ayl›k olarak 4 bin - 5 bin adet aras› alyans üretimi gerçeklefltirmekteyiz”

‹hracatç›lar Derne¤i’ne üye olan, zaman zaman Irak ve Suriye’ye de ihracat gerçeklefltiren firmalar›n›n bu bölgelerdeki ticari faaliyetlerinin devam etti¤ini aktaran Ay, flirket olarak ilk hedeflerinin, Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgelerinde tamamen hakimiyet sa¤lamak oldu¤unu bildirdi. Bölgede tercih edilen alyans modellerine iliflkin aç›klamalarda bulunan Serdar Ay: “Geçen sezon alyansta p›rlantal› ürünler tercih ediliyordu. Alyansta; özel tasar›mlar, çiftleri sembolize eden modeller, tercih sebepleri oluyor. Bu y›l da tafll› ürünler ön planda. Alt›nay Mücevherat, alyansta uygulad›¤› fiyat politikas› ve yapm›fl oldu¤u özel tasar›mlarla 2010 y›l›nda da ad›ndan söz ettirmeye devam edecektir” diyerek aç›klamalar›n› tamamlad›.

14

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


ALTINBAfi fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Nuruosmaniye Cad. No:81 34120 Nuruosmaniye/‹stanbul T: +90 212 455 29 00 F: +90 212 513 31 33 www.altinbas.com info@altinbas.com

Temelleri 1950’lerde merhum Mehmet Alt›nbafl taraf›ndan at›lan bugün enerji, finans, kuyumculuk, tafl›mac›l›k ve inflaat sektörlerinde otuzu aflk›n flirkete sahip Alt›nbafl Holding’in amiral gemisi olan Alt›nbafl Kuyumculuk, 60 y›l›n bilgi, birikim ve tecrübesi ile mücevher sektöründe Türkiye’nin yan› s›ra; KKTC, ABD, Almanya, Avustralya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi önemli pazarlarda sektörü baflar›yla temsil ediyor. Zarafet ve fl›kl›kla tasarlanm›fl alt›n ve p›rlantal› koleksiyonlar›n› 35’i aflk›n ülkede 133 franchise ma¤aza ve 1000 sat›fl noktas›nda tüketicilerin be¤enisine sunuyor. ‹thalat, ihracat, üretim ve iç sat›fl alan›nda hizmet veren ve kuyumculuk sektörünün lider kuruluflu konumunda olan Alt›nbafl’›n ürünleri, kadrosundaki uzman tasar›m ekibi taraf›ndan dünyadaki trendler ve yenilikler izlenerek, Türk motiflerinden ve tarihten evrensel çizgilere uzanan estetik anlay›fl›n yorumlanmas›yla ortaya ç›k›yor, üretim Türkiye’nin en büyük alt›n fabrikas› olan ‹stanbul Beylikdüzü’nde bulunan dünya standartlar›ndaki son teknoloji ile donat›lm›fl Alt›nbafl alt›n fabrikas›nda ISO 9001 kalite belgeli olarak yap›l›yor. Sektöre pek çok ilk kazand›ran Alt›nbafl, etkin iletiflim ve pazarlama faaliyetleri ile ma¤azac›l›k markas› olarak sektöre öncülük ederek Türkiye’de sektörün markalaflma sürecini h›zland›rd›. Alt›nbafl vizyonu gere¤i kurum de¤erlerine sahip ç›karak, alt›n tak› ve p›rlantal› mücevherde tasar›m, ürün, müflteri hizmetleri ve insan kayna¤› kalitesiyle Türkiye’de yerleflen marka kimli¤ini baflar›l› bir dünya markas› kimli¤iyle bütünlefltirmek üzere çal›flmalar›na süratle devam ediyor. Alt›nbafl Jewelry, whose foundations laid by late Mehmet Alt›nbafl in 1950s, is the flagship of Alt›nbafl Holding which has over 30 companies operating in energy, finance, jewelry, transportation and construction sectors throughout Turkey and abroad. Thanks to its 60 years of knowledge and experience, Alt›nbafl Jewelry, in addition to Turkey, successfully represents our country in various other competitive markets such as NCTR, USA, Germany, Australia, Bulgaria, Romania, Albania, Bosnia Herzegovina and Macedonia.

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K, 22 K, 24 K

Every year, gold and diamond jewelry collections designed under a different theme are offered for sale in more than 35 countries at 133 franchise stores and 1000 sales locations to suit every taste. All Alt›nbafl jewelry is designed with a unique blend of latest international trends and Turkish motives by a professional design team. Jewelry is being manufactured under ISO 9001 quality standards at our high-tech Alt›nbafl Gold Factory in Istanbul, Beylikdüzü, which is presently the largest gold factory in Turkey. As a pioneering firm, Alt›nbafl has also become a leading retail brand in the sector through effective communication and marketing strategies and accelerated brand development process of Turkish jewelry sector. Backed by top quality products and service, Alt›nbafl is continuing its work aimed at combining its established brand name in Turkey with a successful image abroad.

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Franchisor, ‹malatç›, ‹hracatç›, ‹thalatç›, Toptanc›, Perakendeci Franchisor, Manufacturer, Exporter, Importer, Wholesaler, Retailer.

KATEGOR‹ / CATEGORY Alt›n ve p›rlanta, elmas; alt›n grup çeflitleri: Tafll› tak›m, tak›m, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe, 3’lü set, 22 ayar ve inci. Gold and diamond jewellery; set, wedding ring, ring, bracelet, bangle, chain, earring, half set, 22 carat and pearl jewellery.

16

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

‹mam Alt›nbafl

Genel Müdür / General Manager

Atilla Keskin

Personel Say›s› / Employee Genel Müdürlük Personel Say›s› / Employee General Management Ma¤aza Personel Say›s› / Number of Employees in Stores

150 520

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1975

Online Katalog / Online Catalogue

www.altinbas.com – www.altinbasshop.com

Bayi Ma¤azalar› / Franchise Stores

133

Corner Ma¤aza Say›s› / Consessions

1.000

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Avustralya, Almanya, Arnavutluk, ABD, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Romanya, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna, K.Irak, Japonya, Çin, ‹ngiltere, ‹sviçre. Australia, Germany, Albania, USA, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Romania, Russia, Kazakhistan, Tajikistan, Uzbekstan, Ukrain, N.Iraq, Japan, China, England, Switzerland.


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

17


HABER ALTINBAfi

Alt›nbafl, Portre’de oldu¤u gibi Spectra’da da büyük ilgi görecek Piyasaya sundu¤u her kategoride tasar›m ve üretim anlam›nda büyük titizlikle çal›flan Alt›nbafl, alyans kategorisinde de arka arkaya sundu¤u koleksiyonlarla büyük ilgi görüyor. Portre alyansla bir ilki gerçeklefltiren Alt›nbafl, flimdi de Spectra ile tüketicinin karfl›s›na ç›kmay› hedefliyor. Alt›nbafl olarak, en az di¤er kategoriler (p›rlanta, elmas, vb.) kadar önemli oldu¤unun bilinciyle tasar›m, üretim ve pazarlama konular›nda alyansta da kendilerini gelifltirmeyi amaçlad›klar›n› bildiren Keskin: “‹novasyona dayal› koleksiyonlar oluflturmay› hedefledi¤imiz bu yolda, alan›nda deneyimli ekibimizle alyans kategorisinde yeniliklere imza atmay› sürdürece¤iz” dedi. Halihaz›rda dünyan›n 35 ülkesinde ticari faaliyetlerini sürdüren Alt›nbafl’›n; Balkan Ülkeleri’nde, Avustralya’da, Almanya’da bayilik sistemi ile do¤rudan yat›r›mla; ABD, Türki Cumhuriyetler ve Orta Do¤u ülkelerinde ise ihracat yoluyla dolayl› olarak bulundu¤unu vurgulayan Keskin, mevcut ülkelerdeki hedef kitlelerin zevk ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda alyans kategorisinde de hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

“Sektörde ilkleri gerçeklefltirmeyi kural edindik” Klasik alyans döneminden k›sa sürede tasar›m a¤›rl›kl› ürünlere yap›lan geçiflle ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Atilla Keskin: “Sektörde yaflad›¤›m›z de¤iflim süreci, de¤iflen tüketici kitlesi ve bu kitlenin de¤iflen isteklerinden kaynaklanmaktad›r. Eski anlay›flta alyans sadece bir defa al›n›r ve ömür boyu tak›l›rken, flu an tüketiciler sade olan ve tasar›mdan uzak modelleri tercih etmeme e¤ilimindeler. Tüketiciler günlük hayatlar›nda yaflam tarzlar›n› yans›tabilecekleri, farkl› renk ve tasar›mlarda alyanslar› tercih etmeye bafllad›. Sektörde bu de¤iflimi fark eden firmalar farkl› stratejiler gelifltirme yoluna gitmeye bafllad›” fleklinde konufltu. Geçti¤imiz aylarda piyasaya sundu¤u Portre Alyans Koleksiyonu ile gerek sektörde gerekse son kullan›c›lar›n gündeminde büyük ses getiren Alt›nbafl, yine yepyeni bir alyans koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. P›rlanta, alt›n ve elmas›n yan› s›ra, alyansta da tasar›ma a¤›rl›k veren Alt›nbafl’›n, alyans gibi standartlar› olan bir kategoride dahi de¤iflik fikirleri ile ne derece ses getirebilece¤ini, haz›rlad›klar› koleksiyonlar ile gördüklerini söyleyen Alt›nbafl Mücevherat Genel Müdürü Atilla Keskin, bu durumun kendilerini, takip eden dönemde yeni yarat›c› fikirleri olan projeler gelifltirmeye yöneltti¤ini kaydetti. Keskin, tasar›m ekiplerinin, yurtd›fl›nda benzer örnekleri olan renkli alyanslardan oluflan bir koleksiyon haz›rl›¤› içerisinde olduklar›n›n da haberini verdi.

35 ülkede Alt›nbafl ürünleri yer al›yor Alyans kategorisini, Alt›nbafl Alyans markas›nda koleksiyon isimlerine göre oluflturduklar›n› anlatan Keskin, markalar›n›n sat›ld›¤› 133 bayi ve 1000 sat›fl noktas›nda Alt›nbafl alyans ürünlerinin rahatl›kla bulunabilece¤ini ifade etti.

18

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Keskin, Alt›nbafl markas› olarak sektörde birçok ilke imza atmay› kendilerine kural edinmeleri nedeniyle, tüketicideki bu de¤iflen trendleri yak›ndan izlemeye, tüketicilerin isteklerine uygun ürünler haz›rlamaya gayret gösterdiklerine dikkat çekti. Atilla Keskin, inovasyona dayal› ürünlerden oluflan koleksiyonlar oluflturmaya ve alternatif marka iletiflim çal›flmalar›yla genifl kitlelere yaflad›klar› de¤iflimi anlatmaya çal›flt›klar›n›n alt›n› çizdi.

Yeni koleksiyon Spectra çok yak›nda tüketiciyle buluflacak… Yaz aylar›n›n yaklaflmas›yla birlikte modada oldu¤u gibi tak›da da belirlenen trendlere istinaden, yaz aylar›nda alyansta trendleri aç›klayan Keskin: “2010 yaz›nda tafll› ürünler yine var olacak fakat biz yepyeni bir koleksiyon oluflturduk. “Spectra” ad›n› verdi¤imiz ve çok k›sa zamanda tüketicilerle buluflacak koleksiyonumuzda renklili¤i tercih ettik. Güncel moda ve trendler takip edilip; leopar, y›lan, zebra gibi do¤ada nadir bulunan özgün hayvanlar›n derilerinden esinlenerek haz›rlanm›fl desenler ve farkl› renk alternatifli modellerden oluflan “Spectra Koleksiyonu”muzda trendleri takip eden çiftlere kalite ve zarafeti bir arada sunmay› amaçlad›k. Doku ve desenleri oluflturmak için uygulad›¤›m›z çok özel renklendirme tekni¤inin, teknoloji ve tasar›m zenginli¤i aç›s›ndan alyans kategorisinde bir devrim niteli¤i tafl›d›¤› söylenebilir” dedi.


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

ALWAYS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Kuyumcukent Atölye Blo¤u Kat 2 Sk.7 No.1 Yenibosna/‹stanbul T: +90 212 603 01 68 W: www.alwaysalyans.com E: l.onur@alwaysalyans.com

Al›flverifli alyansla bafllat›p, setle devam ettiren yeni bir ak›m: Alyansla beraber al›nacak en güzel karar… Damatlar›n, gelinlerine: ‘duygulu’ hediyesi : “duygu seti” ALWAYS Exclusive Wedding Rings’in; gelenekselleflmifl dü¤ün setlerine alternatif olarak tasarlad›¤›, alyans ile tak›m fikriyle yarat›lan “Duygu Seti”: çal›flan, modern, flehirli kad›n›n, günlük hayat›nda keyifle takmay› tercih edece¤i, zarif, sade ve isabetli bir seçim olarak, tak› al›flkanl›klar›nda ezber bozmaya kararl›… ALWAYS Exclusive Wedding Rings: Gelenekselleflmifl yast›k alt› dü¤ün setini, günlük hayatta keyifle kullan›labilecek setle de¤ifltirirken; perakendecinin sat›fl› alyansla bitirmek yerine, alyansla bafllatmas›n› hedefliyor ve “duygu seti”ni: kad›nlar›n; dü¤ünden sonra üzerlerinden ç›karmayacaklar›, fl›k ve kullan›fll› bir evlilik hediyesi olarak, vitrine ç›kar›yor… Firma: “Tüketicinin, vitrindeki bir ürünü; görüp, anlay›p, alma iste¤i duymas› 16 saniyede gerçekleflir” bilgisiyle, bir ürünün satt›racak tüm detaylar›, bu süre içerisinde tüketiciye hissettirilmelidir düflüncesini tafl›yor ve: “‹yi bir izlenim yaratmak için ikinci bir flans›n olmad›¤›n› düflünürsek, perakendeci için sat›fl›n bafllad›¤› ve bitti¤i yer vitrindir” diyor. Bu sebeple: Always ürünleri, özel tasar›ml› stand› ile tüketicinin karfl›s›na ç›k›yor. Ürünü farkl› k›lan sunumu, ambalaj› ve sat›fl sonras› hizmetleri, perakendeci için büyük rahatl›k sa¤l›yor. Bu isabetli ve bilinçli tespitle, Always’in yat›r›m yapt›¤› marka alg›s› ve kurumsal tutumu, perakendecinin tercih edilme nedeni oluyor. Öncelikli yat›r›m›n›, ülkede bilinir ve güvenilir bir marka olma yolunda yapmaya karar veren Always: sadece ürün satmay› de¤il, markas› ile ürüne empoze etti¤i hikâyeyle, kad›nlara hitap etmeyi hedefliyor. Ürün tasar›mlar›nda: ergonomi, moda ve fiyat› göz önünde bulunduran Always, hedef kitleyi: “Hayata de¤er katan ve de¤er veren, zevk sahibi kad›nlar “ olarak tan›ml›yor. Bu sebeple; Türkiye’de bir ilk olarak; alyansla tak›m dü¤ün setini, piyasaya sunarak, hedef kitlesindeki tüketicinin nabz›n› yakal›yor. Hat›rlamaya gerek duyulmayacak; çünkü yast›k alt›nda unutulmayacak bir dü¤ün hediyesi… Daima ‘duygu’yla tafl›nabilecek, zarif ve sade: “duygu seti” ALWAYS Exclusive Wedding Rings has recently created a new purchasing behavior, an alternative to the traditional wedding sets: ‘Duygu Seti’. Urban and stylish woman’s preferred choice, with change the shopping habits and wedding sets will be worn with pleasure during daily life.

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc› Manufacturer, Wholesale selling

KATEGOR‹ CATEGORY Alyans Elifli, P›rlantal›

20

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

‘Considering the information ‘A brand has just sixteen seconds to be seen, understood and wanted’, there is just a glimpse of time to effect the buying decision and make the consumer feel that the product is reachable and useful. While retailers deal with this conflict, as a manufacturer we develop an impulsion by creating a wedding ring brand.’ ‘Since there is no second chance to make a good first impression, the retailer’s tactical point where the selling begins and ends, is the showcase. Thus, ALWAYS Exclusive Wedding Rings’ product display designed with aesthetic, positional and corporate concerns fills the blank in the market. Besides the showcase presentation; the package, after-sales services and the advertisement investments comforts the retailer and increase the sales potential. Considerably, with these investments and vision, the retailer turns out the preferred choice of shopping among his competitors. ALWAYS’ initial is investing in the brand’s positioning in Turkey; to be known as the qualified, trustable and innovative wedding ring brand in Turkish retail. With this positioning, the aim is not only selling a couple of wedding rings but tender the dreams of the women while she prefers the brand. To satisfy the target group defined 'women who value life and add value to life’, ALWAYS innovate the first wedding set which include the wedding ring and the set as a collection. With its modern design, quality and uniqueness ‘Duygu seti’ satisfy the needs of the target group made up of epicurean and urban women, who is in need of wearing precious wedding sets during daily life. ALWAYS change the tradition of keeping the wedding sets in safe, while change the vision of the consumer. Retailers will soon experience the new purchasing behavior, where the sales will just begin with the wedding ring, not ending as it is used to be. Firma Sahibi / Owner of the firm Kurulufl Tarihi / Date of Establishment Online Katalog / Online Catalogue Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Levent Onur 2009 www.alwaysalyans.com Sat›fl Noktas›


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

21


HABER ALWAYS

Always, her 3 ayda bir yepyeni koleksiyonlar›yla karfl›m›za ç›kacak Alyans sektöründe haz›rlad›klar› koleksiyonlarla dikkatleri üzerine çeken Always, her 3 ayda bir ç›karacaklar› koleksiyonlarla tüm Türkiye’nin bilinen markalar› aras›nda yer almay› hedefliyor. “Tüketicinin, vitrindeki bir ürünü; görüp, anlay›p, alma iste¤i duymas› 16 saniyede gerçekleflir” bilgisine dayal› bir anlay›fl sergilediklerini anlatan Onur, “bir ürünü satt›racak tüm detaylar, bu süre içerisinde tüketiciye hissettirilmelidir” düflüncesini tafl›d›klar›n› anlatt›. Yeni sezona özel “Duygu Seti” ve alyans tak›m› haz›rlad›klar›n› bildiren Levent Onur: “Çal›flan modern kad›na hitaben ‘duygu seti’ni Türkiye’de ilk olarak Always yapt›. Alyansa trend kazand›rd›k. Reklam çal›flmalar›n› profesyonel flekilde haz›rlatt›k ve çok be¤eni toplad›. Bayilerimize ulaflt›rd›k ve bölgesel billboardlar kiraland›. Tüm bayilerin oldu¤u yerlerde billboardlar kiralan›yor. Özel tasar›m stantlar› “Duygu Seti”ne göre yap›ld›” dedi.

Her 3 ayda bir yeni koleksiyon haz›rlanacak 3 ayl›k periyotlarla yeni koleksiyon ç›karacaklar›n›n haberini veren Onur, May›s ay›nda da yeni bir koleksiyon ç›karacaklar›n›n duyurusunu yapt›. Onur, May›s ay›nda piyasaya sunacaklar› koleksiyonlar›yla ilgili flu bilgileri verdi: Henüz sektörde yeni say›lmas›na ra¤men tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye bafllayan Always, Türkiye çap›nda bir marka haline gelip, tan›nan bir isim olmay› hedefliyor. Bu noktada k›sa vadede ihracat gerçeklefltirmeyi düflünmediklerini söyleyen Always Yönetim Kurulu Baflkan› Levent Onur, Türkiye’de tan›nan bir firma olmak ve markan›n alt yap›s›n› güçlendirmek için; reklam, tan›t›m ve pazarlama konusunda çal›flmalar›n› sürdürdüklerini belirtiyor. Bu anlamda sektörel yay›nlarla çal›flt›klar›n› dile getiren Onur, y›lsonunda ulusal yay›nlarda da Always reklamlar›n›n dönece¤inin haberini verdi.

22

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

“Koleksiyonlar›m›z›n tamam› kendimize ait, özgün tasar›mlardan olufluyor. Her koleksiyonun ayr› bir ismi olacak. Koleksiyon ismini tüm ekip arkadafllar›m›zla birlikte belirliyor, ard›ndan tasar›m›n› yap›yoruz. ‹lk y›l sat›fl noktalar›nda, bir y›l sonra ise tüketici nezdinde marka olmay› hedefliyoruz.”


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ANL ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

1983 y›l›ndan beri sektörde yer alan ANL Kuyumculuk de¤erli müflterilerine deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. ‹lk prensibi müflteri memnuniyetini sa¤lamak olan firma, birbirinden güzel ve seçkin modellerini müflterileri ile buluflturuyor.

ADRES ADRESS Merkez: Vezirhan cad. No:90-94 Nuriosmaniye-Eminönü / ‹stanbul T:+90 212 526 06 73 F:+90 212 520 45 28 W:www.anlalyans.com E: info@anlkuyumculuk.com

AYAR GRUPLARI CARAT 14K, 18K, 925 Silver

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION

ANL Kuyumculuk takes place in sector since 1983 and provides service to its customers with its experienced staff. The Firm’s most important principle is providing customer satisfaction in the highest level and each day it continues to present its exclusive products to its customers.

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Tu¤rul Görgün

Genel Müdür Yard›mc›s› / Ast. General Manager

Ufuk Y›lmaz

Personel Say›s› / Employee

12

Kurulufl Tarihi / Date Of Establishment

1983

Online Katalog / Online Catalogue

www.anlalyans.com info@anlkuyumculuk.com

Müdürlükler / Offices Merkez / Head Office

Vezirhan Cad. No:90-94 NuriosmaniyeEminönü / ‹stanbul - TURKEY T: +90 212 526 06 73

Üretici, Toptanc› Manufacturer, Wholesaler

KATEGOR‹ CATEGORY

Alt›n ve Gümüfl Alyans,Yar› De¤erli Tafl, 8A ve 14A Gümüfl

üzeri çal›fl›lm›fl alt›n, Osmanl› Koleksiyonu. Gold and silver wedding rings, semi precious stones, 8K and 14 K Gold and Silver Mix Jewellery. Ottoman Collection

24

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

25


HABER ANL ALYANS

“Sektörde ANL Alyans olarak biz de var›z demek istiyoruz” “fiu anda emekleme sürecindeyiz, yavafl yavafl yürümeyi ö¤renip koflmaya bafllayaca¤›z” diyen ANL Alyans Sahibi Tu¤rul Görgün, ilk etapta Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne, ard›ndan da ‹ç Anadolu Bölgesi’ne aç›lmay› planlad›klar›n› söyledi. 2009 y›l› ortalar›nda kurulan ANL Alyans, deneyimi ve güçlü altyap›s› ile kuyumculuk sektöründe oldu¤u kadar, ismini alyans sektöründe de aranan markalar aras›na sokmay› planl›yor. ANL Alyans ile ilgili bilgi veren firma sahibi Tu¤rul Görgün, alyans ma¤azas› açmalar›n›n sebebini flöyle aç›klad›: “Türkiye’de alyans sektörü son senelerde gerek üretim, gerekse kurulan firmalar aç›s›ndan oldukça geliflti. Biz de alyans› kiflilerin tafl›yabilece¤i flekilde, kiflilere özel tasar›mlarla hizmete sunuyoruz. Bunun yan› s›ra; kendi deneyimimiz ve gücümüz yetti¤ince belirledi¤imiz bölgelerde ANL Alyans ad› alt›nda ma¤azalar açmaya çal›fl›yoruz. Bir ma¤azam›z› Güngören ‹lçesi Haznedar’da açt›k” dedi. Ayn› zamanda turizm ifli kökenli olduklar› için; Nuruosmaniye’de de tamamen Cruise gemi gruplar›na ve yerli müflteriye yönelik bir ma¤aza açt›klar›n› belirten Görgün; gümüfl, alt›n, p›rlanta ve alyans çeflitlerinin bu ma¤azalar›n›n çat›s› alt›nda yer ald›¤›n› dile getirdi. Alyansta Mart ay›ndan sonra pazarlama konusunda uzman kadrolar›yla çal›flt›klar›n› ifade eden Görgün: “Bu anlamda ilk etapta Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne, ard›ndan da ‹ç Anadolu Bölgesi’ne aç›lmay› planl›yoruz. fiu anda emekleme sürecindeyiz. Yavafl yavafl yürümeyi ö¤renip koflmaya bafllayaca¤›z. Birden bire koflup da düflmektense, onlarca markan›n bulundu¤u bir sektörde ANL Alyans olarak biz de var›z demek istiyoruz” fleklinde konufltu.

‹stanbul’da 3 ma¤aza daha aç›lmas› hedefleniyor

“Türkiye’de alyans sektörü son senelerde gerek üretim, gerekse kurulan firmalar aç›s›ndan oldukça geliflti. Biz de alyans› kiflilerin tafl›yabilece¤i flekilde, kiflilere özel tasar›mlarla hizmete sunuyoruz. Bunun yan› s›ra; kendi deneyimimiz ve gücümüz yetti¤ince belirledi¤imiz bölgelerde ANL Alyans ad› alt›nda ma¤azalar açmaya çal›fl›yoruz. Bir ma¤azam›z› Güngören ‹lçesi Haznedar’da açt›k” 26

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

2009 y›l›nda yeniden yap›lanan firman›n, krizin en fazla hissedildi¤i dönemde aç›lmas›yla ilgili bilgi veren Görgün: “Ben her fleyden önce riski seven bir insan›m. Ailemin eski bir kuyumcu olmas› ve çevreyi tan›mas›, çevre bölge taraf›ndan itibar›m›z›n olmas›, yapt›¤›m›z ifl aç›s›ndan çok önemli. Kriz döneminde kurdu¤umuz firmam›zla kimin iyi, kimin kötü oldu¤unu, kimin samimiyetle yaklaflt›¤›n› gördük” diye konufltu. ‹stanbul içerisinde toplamda 4 ma¤azaya ulaflmay› hedeflediklerini vurgulayan Görgün, di¤er bölgelerde ma¤aza açma hedeflerinde ise henüz rakam belirlemediklerini bildirdi. ANL Kuyumculuk olarak de¤il, ANL Alyans olarak aç›ld›klar›n› söyleyen Görgün: “Halk›n butik ma¤aza kavram›na al›flmas› laz›m. ‹nsanlar, 5 sene sonra alyans bakmak için sadece alyans ma¤azas›na gidecekler ancak flimdi her ürünü o ma¤azada bulmak istiyorlar” dedi.


AR‹fi fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Nuruosmaniye, fierefefendi Sokak No: 27 Ca¤alo¤lu, ‹stanbul Tel: +90 212 520 01 02 Fax: +90 212 520 69 01 www.aris.com.tr aris@aris.com.tr

AR‹fi PIRLANTALI MÜCEVHER SANATKARI Mücevher sektörüne dededen toruna üç kuflak emek vermifl bir ailenin mücevhere olan tutkusunu anlatan bu heyecan hikayesi, 1906 y›l›nda Mardin’de küçük bir atölyede bafll›yor, yüzy›ll›k deneyimle ve güvenle günümüze ulafl›yor ve modern mücevher sanat›n›n benzersiz örneklerini sunarak hayranlar›yla bulufluyor. ‹lk kurulufl y›llar›ndan itibaren yarat›c›l›¤a, yenilikçili¤e ve müflteri memnuniyetine s›ms›k› sar›larak çal›flan aile, 1959 y›l›nda merkezini Arifl ad›yla ‹stanbul’a tafl›yor. Mücevher tasar›m›ndaki çal›flmalar ‘Yenilikçi yarat›c›l›k’ anlay›fl›yla art›k ‹stanbul’dan yürütülürken, özellikle p›rlantal› mücevherde uzmanlaflma yolunda önemli ad›mlar at›l›yor... Bugün, p›rlantal› mücevherin uzman markas› olan Arifl, birçok yenilikçi giriflimleriyle de sektörünün örnek al›nan öncüsü konumunda. Özgün tasar›mlar› ve sektöre getirdi¤i yeniliklerle fark yaratan Arifl, p›rlantal› mücevheri garantili ve sertifikal› olarak sat›fla sunan ilk mücevher markas›. Dünyada uzmanlar taraf›ndan 4C kural› olarak adland›r›lan, kesim, karat a¤›rl›k, renk ve berrakl›k kriterleriyle de¤erlendirilen p›rlantaya sertifika vererek 5C kural›n› uygulamaya koyan Arifl, internetten al›flverifl sitesi www.e-aris.com’u açarak, uygun fiyatl› binlerce mücevheri, sanal ortamda müflterilerine sunuyor. Arifl, Kuyumcukent’teki modern üretim merkezi, kendi ma¤azalar›, franchise bayileri ve ‹stanbul’dan Erzurum’a, ‹zmir’den Trabzon’a yüze yak›n sat›fl noktas›yla, Türkiye’de p›rlantal› mücevher pazar›n›n yayg›n sat›fl a¤›na sahip markalar›ndan biri konumunda. Arifl, flimdi de www.arisdiamond.com sitesiyle, p›rlanta tafl, mücevher ürünleriyle p›rlantaseverleri buluflturarak, alan›nda bir ilke daha imzas›n› at›yor. AR‹fi, DIAMOND SPECIALIST

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K, Diamond

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci ve Franchise veren Manufacturer, Exporter, Wholesale, Retailer and Franchiser.

Arifl having experience for more than hundred years, is one of the leading diamond jewellery companies of Turkey. Since its foundation, Arifl keeps searching for more elegant, higher class and more innovative diamond jewelleries while underlining the very different way of look. Arifl believing that continuous innovation is the indispensable element of being the leading name of the sector and remainin so. In every design created Arifl makes up the principle helping to expose yourself in a very different way of ‘you’. Being the specialist of diamond which is unique and priceless, Arifl thanks to the experience of over hundred years, exclusively designs diamond jewellery and presents to its customers with pride. The biggest share of Arifl’s success comes right from its “customer satisfaction comes first” principle. While Arifl has been building a bridge between the past and the future of the jewellery design, its collections is the true samples of the synthesis of different cultures. Arifl believing that every era has its own aesthetics, examines the old cultures carefully and designs its most exclusive collections according to the style of the era concerned. Arifl beatifully combines Ottomans’ gorgeous and elegant style with Europe’s artistic perspective. While achieving that Arifl has also been successful creating its own original forms.

KATEGOR‹ CATEGORY P›rlantal› Mücevher Diamond Jewelry

30

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

31


HABER AR‹fi

“Genç çiftler birbirlerinin parmak izlerini alyanslar›na uygulatma fikrini çok çabuk benimsediler” Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl, genç çiftlerin kalplerini parmak izi alyans koleksiyonuyla nas›l kazand›klar›n› anlatt›. Güzelifl, Arifl’i sektörden tan›yanlar›n, onun yenilik yapma konusundaki heyecan›n› çok bildiklerini söylüyor ve Arifl’i Arifl yapan de¤erlerin bafl›nda da bu yenilikçilik arzusunun geldi¤ini vurgulad›. Alyans›n baflta kad›nlar olmak üzere herkes için maddi de¤erinden çok daha fazlas›n› ifade etti¤ini belirterek, geçen y›l bu genel inan›fltan yola ç›karak tan›tt›klar› Parmak ‹zi alyans tasar›mlar›ndan sonra yine çok ilgi görmesi beklenen birkaç farkl› koleksiyonlar›n›n da haz›r oldu¤u bilgisini veren Güzelifl sözlerine flöyle devam etti: “Özellikle genç han›mlara yönelik tasar›mlar›m›z çok dikkat çekici bulunuyor. Bunlar›n yan› s›ra, sektörü ve bizi yak›ndan izleyen müflterilerimizi çok hayran b›rakacak yepyeni bir koleksiyonumuzun da son aflamas›nday›z. Umuyoruz ki, yeni y›l öncesi bu çok özel, sürpriz ürünlerimizi de sizlere sunma f›rsat› bulaca¤›z.”

Kendi Evlilik Setini Kendin Yarat! Arifl’in 2009 bafl›ndan beri haz›rland›¤› ‘Evlilik al›flveriflinde avantajlar’› bu y›l tekrar tan›tmaya bafllad›¤›n› belirten Güzelifl: “Yine bir ilki deniyoruz. Geçen y›ldan beri izledi¤imiz sat›fl sonuçlar›ndan, bu mevsimde en çok talep edilen ürünleri belirledik. Stok taramas› da yaparak yeni evlenen çiftlerin en çok ihtiyac› olan ürünleri gruplad›k, ‘Evlilik Setleri’ olarak adland›rd›k. Çok titiz bir fiyatland›rma stratejisi de izleyerek, ‘Evlilik Setleri’ne çok özel paket fiyatlar› belirledik. Paketlerin içinde çok çeflitli, orijinal tasar›ml› ürün gruplar› da yer al›yor. Bu arada ‘Kendi Evlilik Setini Kendin Yarat’ fleklinde bir slogan›m›z var. Çiftler, en az üç ürünle kendi setlerini de oluflturabiliyor. Bu da onlara, özel promosyonlar›m›z›n yan› s›ra önemli oranda fiyat avantajlar› kazand›r›yor” aç›klamas›n› yapt›.

“Özellikle genç han›mlara yönelik tasar›mlar›m›z çok dikkat çekici bulunuyor. Bunlar›n yan› s›ra, sektörü ve bizi yak›ndan izleyen müflterilerimizi çok hayran b›rakacak yepyeni bir koleksiyonumuzun da son aflamas›nday›z. Umuyoruz ki, yeni y›l öncesi bu çok özel, sürpriz ürünlerimizi de sizlere sunma f›rsat› bulaca¤›z.” 32

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Ürün gruplar› içinde en önemli koleksiyonun Parmak ‹zi Alyans Koleksiyonu oldu¤unu belirten Güzelifl, genç çiftlerin birbirlerinin parmak izlerini alyanslar›na uygulatma fikrini çok çabuk benimsediklerine dikkat çekti ve “Gelen olumlu geri dönüfllerden çok memnun olduk. Projemizin ilk tan›t›m aflamas›nda bile sat›c›lar›m›zdan ald›¤›m›z yo¤un ve olumlu tepki, iyi bir ifl baflard›¤›m›z› gösteriyor. ‹lerledikçe daha da iyi sonuçlara ulaflaca¤›m›za eminiz” diyerek sözlerini tamamlad›.


C‹C‹GOLD fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Fabrika / Factory Kuyumcukent Kompleksi Atölye Blogu Bodrum Kat No: 40 Yenibosna / ‹stanbul - TURKEY www.cicigold.com E: cicialyans@cicigold.com T: +90 212 603 18 59 F: +90 212 603 18 69 Showroom Kuyumcukent Ma¤azalar Blogu No: 263 Yenibosna / ‹stanbul T: 212 603 18 05 F: 212 603 18 60

Alyans sektörünün yeni parlayan y›ld›z› C‹C‹GOLD, 29 y›l önce Tekirda¤’da, Özadal› Kuyumculuk olarak perakende sat›fl ma¤azas›yla sektördeki yerini ald›. 2002 y›l›nda Trakya’da güçlü bir alyans pazarlama a¤› kurarak ve ma¤aza say›s›n› 5’e ç›kararak yükselifl ivmesini sürdürdü. 2007 y›l›nda ‹stanbul Kuyumcu Kent’te kendi alyans üretim atölyesini kurdu. Bugün gelinen noktada ise Marmara Bölgesi’nde yakalad›¤› baflar›y› Karadeniz, ‹ç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde de gösterme aflamas›nda. C‹C‹GOLD; hedeflerini daha da büyüterek, bu baflar›l› sat›fl a¤›n› geniflletip tüm Türkiye’ye yay›lmay› hedefliyor. Bunun yan›nda ça¤›n de¤iflen ve geliflen teknolojik altyap›s›n› da kullanarak www.cicigold.com web sitesinden ve e-sat›fl sisteminden en k›sa sürede sanal ortam müflterilerine de ulaflacak olan C‹C‹GOLD, ihracat altyap›s› çal›flmalar›na da bafllayarak, haz›rlanan www.weddingringstr.com adl› sitesi arac›l›¤›yla dünya pazarlar›na aç›lma yolunda ilerliyor. Ayn› zamanda C‹C‹GOLD, gelecek y›llarda yurtiçi ve yurtd›fl› fuar organizasyonlar›na da kat›larak marka olma ve büyüme hedeflerindeki kararl›l›¤›n› gösterecek. CICIGOLD, the new shining star of wedding ring segment, took its place with its retail store at Tekirda¤ as Özadal› Kuyumculuk. In 2002, it continued to get bigger, by building a strong marketing network of wedding rings and increasing its store number to five. In 2007, CICIGOLD built its own wedding ring production work shop. Today it’s very successful at the Marmara Region and about to show the same success at Aegean Region, Central Anatolia Region and Black Sea Reigon. CICIGOLD aims to raise its targets by developing this successful sales network and thus it will be able to reach to whole Turkey. By the help of the technological platform that daily changes and developes, CICIGOLD will also reach to its customers from virtual environment from its web adres www.cicigold.com and from its on-line selling system in the shortest time.

AYAR GRUPLARI CARAT 8K, 9K, 10K, 14K, 18K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, ‹hracatç›, Toptanc› Manufacturer, Exporter, Wholesaler

C‹C‹GOLD also plans to reach to world markets by the help of its web address www.weddingringstr.com which had been prepared with starting to build exporting basis operatings. At the same time by attending to domestic and foreign fairs C‹C‹GOLD will prove that it is decisive at its growing targets about being a trademark.

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Kas›m Özadali

Genel Müdür / General Manager

Ca¤an Aylanç

Genel Müdür Yard›mc›s› / Ast.General Manager

Hakan Haskoy

Genel Müdür Yard›mc›s› / Ast.General Manager

Emre Fidanliol

Personel Say›s› / Employee

20

Kurulufl Tarihi / Date Of Establishment

2007

Online Katalog / Online Catalogue

www.cicigold.com

KATEGOR‹ CATEGORY Alyans, Elifli ve Makine Alyans Ürün Grubu Handmade and machine made wedding rings

34

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

35


HABER C‹C‹GOLD

“Günümüzde alyans, sürekli yenilenen bir hal ald›” C‹C‹GOLD Yönetim Kurulu Baflkan› Kas›m Özadal›: “29 y›l önce biz kuyumculuk ifline bafllad›¤›m›zda alyans ifli bir sektör de¤ildi sadece kuyumculuk sektörü içerisindeki kalemlerden biriydi, bugünkü gibi model ve çeflitlilik yoktu sadece düz bombeli alyanslar vard›” diyor. lar›n hayal ufuklar›n› zorlayan tasar›mlarla sürekli yenilenen bir hal alm›flt›r. Alyans üretimi geçmifl y›llarda 18 ayar olmas›na ra¤men alt›n fiyatlar›n›n da yükselmesiyle birlikte bugün 14 ayar olarak üretimine devam edilmektedir. Belki de alt›n fiyatlar› böyle yükselmeye devam ederse gelecek y›llarda 8-10 ayar alyans üretimi gündeme gelecektir.” C‹C‹GOLD olarak pazar›n ihtiyaçlar›n› önceden tespit ederek sektörün geliflimine her zaman katk›da bulunmaya devam edeceklerini belirten Özadal›, C‹C‹GOLD alyans üretim firmas› olarak yapt›klar› AR-GE çal›flmalar› sonucunda alyans›n pazara sunulduktan sonra ma¤aza vitrinlerinde ve kullan›m aflamas›nda renk de¤iflimi, solma gibi sorunlar›n› büyük oranda çözdüklerini bunu da kulland›klar› yüksek kaliteli maden ve itinal› iflçilik ile sa¤lad›klar›n› vurguluyor ve bu durumun firma olarak kendilerine önemli avantajlar sa¤lad›¤›n›n alt›n› çiziyor. C‹C‹GOLD’un müflterilerine sundu¤u en önemli avantajlar; kifliye özel tasar›m, üretimin planl› ve seri yap›larak zaman›nda teslimat, sat›fl sonras› servis bak›m hizmeti, 3 bin civar›nda özel model seçene¤i ile birlikte uygun rekabetçi fiyatlar sa¤lanmas› olarak s›ralanabilir.

Kas›m Özadal›; eskiden insanlar›n evlenirken parmaklar›na takt›klar› alyans› bir ömür boyu ba¤l›l›¤›n ifadesi olarak de¤ifltirmediklerini, bugünkü gelinen noktada ise teknoloji ve tasar›m›n geliflmesiyle birlikte el ifli, makine ifli ve CNC ifli model gruplar› alt›nda çeflitlili¤in artmas›yla alyans›n bir sektör halini alarak yükselen bir trend yakalad›¤›n› belirtiyor ve sözlerine flöyle devam ediyor: “Günümüzde alyans, toplumun tüketim al›flkanl›klar›n›n da de¤iflmesiyle birlikte görselli¤e ve tasar›ma önem veren insan-

36

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

DORA INTERNATIONAL fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS A: Marmara Sanayi Sitesi L Blok N: 233 ‹kitelli - ‹STANBUL T: +90 212 472 17 70 F: +90 212 472 17 77 E: info@dorainternational.com W: www.dorainternational.com

Yüzük üretiminde uzman Dora International, 1995’te üstün kalite ve sonsuz müflteri memnuniyeti prensibiyle kuruldu ve 15 y›lda dünyan›n önde gelen alyans üreticilerinden biri haline geldi. Tüm enerjisini ve yat›r›m›n› yüzük üretimine yönelten Dora, son teknoloji ve usta el iflçili¤ini yüzüklerinde birlefltirerek kurumsal iflleyifli ile her geçen gün müflterisine daha iyi hizmet sunma gayesini tafl›yor. Sürekli yenilenen üretim teknikleri ile kombinasyonlar› ile yenilikçi ve kifliye hayallerine yan›t verebiliyor. Dora’n›n maden kalitesi, h›zl› ve hatas›z üretim, kifliye özel terzi usulü üretim geliyor.

üretilen Dora yüzüklerinde farkl› maden özel tasar›mlar müflterinin s›n›rs›z sundu¤u avantajlar›n bafl›nda ise yüksek h›zl› teslimat, zengin model seçene¤i ve

5 binden fazla model seçene¤ine sahip olan Dora, 2009 y›l› içinde markalaflmaya giderek farkl› segmentlerde üç yeni markay› tüketicisiyle buluflturdu. Kendi markalar›n›n yan› s›ra, seçkin müflterilerine özel koleksiyonlar da haz›rlayan Dora, tüm ürünlerinde üretim hatalar›na karfl› ömür boyu garanti sunuyor. Amerika ve Avustralya’n›n en bilinen alyans markalar› aras›nda say›lan Dora, faaliyetlerini distribütörleri arac›l›¤›yla 5 k›tada 40’a yak›n ülkede sürdürüyor. Dora International, whose only specialty is ring production, was founded on principles of superior quality and high customer satisfaction. The company is currently celebrating the 15th anniversary of her foundation as one of the leaders in wedding ring production today. Dora aims to provide better services to her customers with her corporate operations and her ability to refresh her techniques through the application of state-of-the-art technologies. Dora is able to respond to the unlimited imagination of customers by the help of her strong design team that combines mastery of craftsmanship with mass production technologies. Some of the advantages offered by Dora are the high mineral quality, fast production and delivery, precisionmade products, rich model options and customized production possibilities.

AYAR GRUPLARI CARAT 9K, 14K, 18 K, 22 K

Home to more 5 thousand models, Dora introduced three new brands to her customers in the year of 2009. In addition to its own brands, Dora prepares special collections for her special customers and with her customer-centered approach, provides life-time guarantees against manufacturing defects. Dora is considered one of the most widely-recognized wedding ring brands in America and Australia. The brand is active in approximately 40 countries, over 5 different continents.

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION ‹malatç›, ihracatç› Manufacturer, exporter

Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Board Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Board Genel Müdür / Türkiye / General Manager Genel Müdür / A.B.D. / General Manager Pazarlama-‹letiflim / Marketing & Communication Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

Abdullah Özkök Edip Akdemir Jülide ‹yigün Ronald Knauf Gökflen Gürellier 1995

Pazarlar / Markets

Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Do¤u Australia, Europe, North America, Middle East

Markalar / Brands

Dora, Omnia, Soho, CodeXY

DORA U.S.A.

82 Bloomfield Avenue, Pine Brook, NJ, 07085 USA T: +1 973 244 13 44 E: usasales@dorainternational.com

Web siteleri / Web Sites www.dorainternational.com www.codexyrings.com www.sohorings.com www.omniarings.com

KATEGOR‹ / CATEGORY Alyans, Erkek Yüzük, Alt›n, Platin, Paladyum, Gümüfl, Titanyum, Çelik, Elifli, Makine Wedding Bands, Men Rings, Gold, Platinum, Palladium, Silver, Titanium, Steel, Hand made, Machine made.

38

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

39


HABER DORA

Dora’n›n baflar› grafi¤i 2010’da da durmadan yükseliyor… Alyans kategorisinde dünyan›n önemli isimlerinden biri olan Dora International, 2010 y›l›nda sat›fl noktalar›n› güçlendirme çal›flmalar›na bafllad›. Türkiye’deki baflar› grafi¤i de sürekli yükselen Dora ile ilgili gelecek projelerini Türkiye Genel Müdürü Jülide ‹yigün’den dinledik… y›l›nda sadece alyans üretmek amac›yla kurulduklar›na ve yaln›zca bu alanda uzmanlaflmay› seçtiklerine dikkat çekti. Alyans d›fl›nda ürettikleri herhangi bir ürünün olmad›¤›n›n alt›n› çizen ‹yigün: “Tüm enerjimizi iflimizi daha mükemmel hale getirmek için kullan›yoruz. Gerek üretime, gerek sistemimize, gerekse çal›flanlar›m›za yapt›¤›m›z sürekli yat›r›mlar›m›zla da bugün dünya çap›nda bir operasyonu yönetebiliyoruz” dedi.

Hawaii’de de Dora var, Bursa’da da… Jülide ‹yigün, Dora’n›n ihracat pazar› ile ilgili flu bilgileri verdi: “40’ya yak›n ülkeye ihracat›m›z var. Bunlar aras›nda ABD ve Avustralya en yüksek ihracat hacmine sahip oldu¤umuz ülkeler. Ayr›ca; Bat› Avrupa ve Arap ülkelerinde de yüksek ihracat›m›z mevcut. Hawaii’de de Dora var, Bursa’da da. Türkiye’deki müflterilerimizin yaflad›¤› önemli avantajlardan birisi de bundan kaynaklan›yor asl›nda; Dora, ma¤azas›na gelen ‹ngiliz, Alman ya da Rus müflterisine ona hitap edebilecek bir Dora yüzü¤ü sunabiliyor. Di¤er bir avantaj ise dünyan›n kabul etti¤i bir kaliteyi müflteriye çok daha rahat bir flekilde anlatabiliyor olmak. 40’a yak›n ülkede 3 binden fazla sat›fl noktas›nda yer alan Dora ürünleri, Türkiye’deki a¤›n› da her geçen gün geniflletiyor. Türkiye’de ‹stanbul, Antalya ve Ankara baflta olmak üzere büyük flehirlerde yer ald›klar›n› belirten Dora International Türkiye Genel Müdürü Jülide ‹yigün, artan talep ve 2010 y›l› itibariyle bafllad›klar› Türkiye’de geniflleme politikalar› çerçevesinde, daha önce yer almad›klar› flehirlerde de yeni müflterilerle anlaflmaya bafllad›klar›n› söyledi. ‹yigün, Dora’n›n müflteri nezdinde tan›n›rl›¤›n› art›rmak için de ulusal bas›nla çal›flmalara bafllad›klar›n› kaydederken, 2010 y›l›nda hem mevcut sat›fl noktalar›n› güçlendireceklerinin hem de Dora kalitesini yeni sat›fl noktalar› ile pazara sunacaklar›n›n alt›n› çizdi. Dora’n›n içyap›s› ile ilgili bilgi veren ‹yigün: “5 k›tada hizmet verdi¤imiz her ülkenin birbirinden farkl› alyans tercihleri var. Bu durum Dora’ya oldukça genifl bir model yelpazesi sa¤l›yor. fiirketin uluslararas› bir vizyonu ve çok uluslu bir çal›flan kadrosu mevcut. ‹hracat üretimimizin çok büyük bir k›sm›n› oluflturdu¤undan, iflleyiflimizde disiplin, zaman ve verilen sözlere sad›k olmak çok önemli yer tutar” dedi. Alyans gibi özel bir ürünü zamana karfl› üretip sevk ettiklerini ve çok h›zl› iflleyen bir sistem kurduklar›n› anlatan ‹yigün, tasar›mdan üretime, sipariflten sevkiyata kadar tüm süreçlerin bilgisayar destekli ifllenip takip edildi¤ini ifade etti. “Dora; vizyonu genifl, dünyan›n önemli alyans üreticileri aras›nda say›lan bir flirket. Sürekli yenilik peflinde olan, kaliteden ödün vermeyen ve vizyon sahibi sat›fl noktalar›yla çal›fl›yoruz” diyen ‹yigün, 1995

40

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Vitrinlerde hem sadelik, hem de k›rm›z› beyaz... 2010’da da 2009 y›l›nda oldu¤u gibi tafll› ürünlerin gündemde olaca¤›n›n mesaj›n› veren ‹yigün, alyansla birlikte ya da tek olarak kullan›lan ince tamturlar›n da yine revaçta olaca¤›n› söyledi. ‹yigün, k›rm›z› beyaz modellerin yine vitrinlerde yer alaca¤›n› bildirirken, tafll› olmas›na karfl›n sade modellerin ön plana ç›kt›¤›n›n haberini verdi. ‹yigün, farkl› madenler ve tafllar›n birlikte kullan›lmas›yla tasarlanan modellerin de ilgi çekmeye devam edece¤ini sözlerine ekledi.

‹hracat›n y›ld›z›; Dora… ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) bünyesinde yer alan 6 ayr› Birlikte, 2009 y›l›nda en fazla ihracat› gerçeklefltiren firmalar ödüllendirildi. ‹yigün, Dora’n›n da bu alanda ald›¤› 1.’lik ödülüyle ilgili flu aç›klamalarda bulundu: “Dora’n›n en önemli özelliklerinden birisi, müflterilerine vitrin teflhirinde kullanmalar› için sundu¤u, gerçe¤i ile birebir ayn› görünen ve uzun süre bozulmadan kalabilen metal yüzüklerdir. Avrupa’da öncülük etti¤imiz metal yüzüklerimizin avantaj›n› son iki y›lda pek çok ülkedeki müflterilerimiz de yaflamaya bafllad›. Müflterilere, vitrinde alt›n sergilenmesindense metal yüzük sergilenmesi çok daha cazip gelmeye bafllad›. Hem böylece çok daha fazla model sergileme imkan› da bulundu. Son y›llarda artan bu talep, bizim alt›n yan›nda metal ihracat›m›z›n da artmas›n› sa¤lad› ve ihracat rakamlar›m›za göre 2008 y›l›nda bu alanda üçüncülük, 2009 y›l›nda ise birincilik ödülü ald›k.”


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

DÖRTEL ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Kuyumcukent 4. kat 7. Sk. No: 23 T: +90 212 603 09 00 F: +90 212 603 09 33 E: dortelalyans@hotmail.com

‹stanbul’da faaliyet gösteren, çok say›da perakende ve toptan kuyumcuya hizmet veren Dörtel Alyans, 2004 y›l›nda kuruldu. Deneyimli elamanlar› ile elifli ve makine alyans üretimi yapan Dörtel Alyans, zengin ürün çeflidi ve hizmet kalitesiyle da¤›t›m kanal›n› gün geçtikçe geniflletiyor. Dörtel Alyans, which provides service to numerous jewelry stores that sell by wholesale and retail in ‹stanbul, was founded in 2004. Dörtel Alyans manufactures hand-made & machine-made wedding rings with its experienced employees and by the help of its varied product assortment and service quality, the firm developes its distribution channel day by day.

Akdeniz Caddesi N:34 Bahçelievler / Antalya T: +90 242 444 00 00 Anafartalar Caddesi N:54 Kemeralt› / ‹zmir T: 0232 444 00 00

AYAR GRUPLARI CARAT

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Bekir Akgün

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Dörtel Alyans

Firma Orta¤› / Partner of Firm

Bekir Akgün, Mehmet Kuray Ogün Ayy›ld›z, Berat Sizer

Genel Müdür / General Manager

Nadir Bal›m

Üretim Müdürü / Production Manager

Mustafa Kemal Uçar

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Ogün Ayy›ld›z

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

Bekir Akgün

Bölge Müdürü / Area Manager

Ergin Dafldemir

‹letiflim Müdürü / P&R Manager

Bekir Akgün

Personel Say›s› / Employee

15

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2004

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Çek Cumhuruyeti, Rusya, Romanya, Dubai. Czech Republic, Russia, Romania, Dubai.

Online Katalog / Online Catalogue

dortelalyans@hotmail.com

Mamül Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makine alyans Hand made and machine made

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

50 kg

Üretim Alan› / Factory Area

75 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan, perakende, çanta. Wholesale, retail, active selling teams

fiubeler / Offices

‹stanbul (Kad›köy, Bak›rköy, Çerkezköy) Antalya, ‹zmir, Çorlu, Bursa, Sivas, Eskiflehir.

14K, 18K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, toptanc›, ihracatç›, perakendeci. Manufacturer, wholesaler, exporter, retailer.

KATEGOR‹ / CATEGORY Elifli, makine / Hand-made, machine-made.

42

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

43


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

EGE ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES

1994 y›l›nda kurulan Ege Alyans, 2004 y›l›na kadar elifli künye zincir imalat› yapt›. 2004’te elifli alyans üretimine bafllayan firma, yaklafl›k 5 y›l boyunca alyans toptanc›lar›na üretim yaparak çal›flt›. 2010’un Ocak ay›nda kendi üretti¤i mallar› kendisi pazarlama hedefiyle pazarlama a¤› kurdu. Bunun yan›nda; bölgesel bayilikler de vermeye bafllayan Ege Alyans’›n flu anda ilk hedefi ise; iç piyasa ve ileriki y›llarda ihracata girmek.

ADRESS 920 Sok. No:17 Kemeralt› / Konak / ‹zmir T: +90 232 445 66 85 F: +90 232 445 16 49

Founded in 1994, Ege Alyans manufactured handmade identification bracelets until 2004. Starting to manufacture hand made wedding bands, the firm made productions for wedding band wholesalers for about five years. Ege Alyans built a marketing network with the target of marketing the products it manufactured by itself in October 2010. Additionally, Ege Alyans franchised regionally and the firm’s biggest target is operating in domestic market and exporting in the following years.

AYAR GRUPLARI CARAT 8 K, 9 K, 10 K,14 K, 18 K, 21 K, 22 K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc›, ‹hracatç› Manufacturer, Wholesaler, Exporter

44

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

Murat Öktem

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Recep Öktem

Firma Sahibi / Proprietor of Firm

Murat Öktem

Firma Orta¤› / Partner of Firm

Recep Öktem

Genel Müdür / General Manager

Murat Öktem

Üretim Müdürü / Production Manager

Recep Öktem

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

An›l Derici / Erdi Aksu

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

An›l Derici / Erdi Aksu

Personel Say›s› / Employee

11

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1994

Corner Say›s› / Point of Sale

12

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

M›s›r, Dubai, ‹ran Egypt, Dubai, Persia

Online Katalog / Online Catalogue

www.egealyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makine alyans Hand made & machine made wedding bands.

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

20 kg.

Üretim Alan› / Factory Area

200 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl / Aktif Sat›fl Wholesale selling / Active selling teams.


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

45


EL‹T ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Gaziosmanpafla Bul. No. 88/106 Kiraz ‹flhan› Kemeralt›-‹zmir T: +90 232 4831733 F: +90 232 4831732 E: emreonemli@hotmail.com W: www.elitalyans.com Akdeniz Caddesi N:34 Bahçelievler / Antalya T: +90 242 444 00 00

1968 y›l›ndan beri sektörde faaliyet gösteren firma, 1995’ten bu yana Elit Alyans olarak hizmet vermeye devam ediyor. Elit Alyans, konusunda uzman üretim kadrosu ile alt›n, platin ve titanyumdan oluflan her renk ve ayarda makine ve elifli alyans üretiyor. Firman›n koleksiyonlar›n›n tamam› kendi üretimi ve ürünlerini kendi kurdu¤u da¤›t›m a¤›yla belirlenen sat›fl noktalar›nda müflterilerinin be¤enisine sunuyor. Elit Alyans, misyonunu; dürüst, ilkeli bir ticari anlay›fl içerisinde do¤ru ve kaliteli ürün üretip sundu¤u hizmetlerde müflteri memnuniyetini ön planda tutarak istikrarl› bir flekilde kendisini yenilemek ve gelifltirmek olarak tan›ml›yor. The firm which has been servicing in the sector since 1968, is operating as “Elit Alyans” since 1995. Elit Alyans, with its professional staff, produces wedding rings which are hand-made and also machine-made. Elit Alyans produces all of its collections by itself in the original style and presents them to its customers at the determinated customer centers with the distribution network that is also built by itself. Elit Alyans defines its mission as; manufacturing the right and the qualified products towards an effective commercialism and renewing & developing itself in a sustainable way by giving priority to the customer satisfaction.

Anafartalar Caddesi N:54 Kemeralt› / ‹zmir T: +90 232 444 00 00

AYAR GRUPLARI CARAT 9K, 14K, 18K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretim, toptan, ihracat Manifacture, wholesale, export

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

Ayhan Önemli

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Emre Önemli

Genel Müdür / General Manager

Ercan Kaya

‹letiflim Müdürü / P&R Manager

Gamze Yetkin

Personel Say›s› / Employee

22

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1996

Corner Say›s› / Point of Sale

105

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Almanya, ‹ngiltere, ABD

Online Katalog / Online Catalogue

www.elitalyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Makine, elifli alyans Machine made, Hand made wedding bands.

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

25 kg / ay 25 kg / month

Üretim Alan› / Factory Area

125 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl, Aktif sat›fl ekipleri Wholesale selling, Active selling teams.

fiubeler / Offices

Antalya, ‹zmir

KATEGOR‹ / CATEGORY Alt›n, platin, gümüfl, titanyum, alyans, söz yüzü¤ü, p›rlanta, elifli, makine. Gold, platinum, silver, titanium, wedding ring, engagement ring, diamond, hand-made, machine-made.

46

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

47


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ERDA⁄ ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS 928 Sokak No: 55 B blok Kat: 2 D: 202 Tezcan ‹flhan› Kemeralt› / ‹zmir T: +90 232 483 54 59+90 0232 482 23 72 Akdeniz Caddesi No: 34 Bahçelievler / Antalya 2: +90 242 444 00 00 Anafartalar Caddesi No: 54 Kemeralt› / ‹zmir T: +90 232 444 00 00 M: erdagalyans@hotmail.com

Kuyumculuk sanat›na 1977’de bafllayan ‹smail Erda¤l›lar, ç›rakl›k ve kalfal›k döneminde top yüzük, alyans ve fantezi ürünler ile çal›flmalar›na bafllad› ve 1988 y›l›nda Erda¤ Kuyumculuk’u kurarak; künye, elifli zinciri ve bileklik imalat› ile 2007 y›l›na kadar faaliyetlerine devam etti. 2007 y›l›nda alyans üretimine geçen ve bu süreçte Erda¤ Kuyumculuk ismini Erda¤ Alyans olarak de¤ifltiren firma, alyans dünyas›nda alyansa zincirli tasar›mlar› uygulayan ve tüm tasar›mlar›n› kendi tasarlayan ilk firma oldu. Alyans›n baflkenti ‹zmir’de üretim yapan Erda¤ Alyans, alyansta yeni tasar›mlar› ile üretimini yurtiçinde ve yurt›fl›nda bayileri ile güçlendirmekte. ‹smail Erda¤l›lar, deneyimli alyans ve zincir ustalar› ile alyans dünyas›na yeni modeller sunmak için var güçleri ile çal›flt›klar›n› ve Erda¤ Alyans olarak amaçlar›n›n “Taklit Etmek” de¤il, “Taklik Edilmek” oldu¤unu belirtiyor. ‹smail Erda¤l›lar first took place in jewelry art in 1977. He started to his activities with fantasy productions, wedding bands and spherical gemstone rings. He founded Erda¤ Kuyumculuk in 1988 and continued his business activities till 2007 with manufacturing identification bracelets, hand made necklaces and wristbands. The firm started to manufacture wedding bands and in this process, changed its name “Erda¤ Kuyumculuk” as “Erda¤ Alyans”. Erda¤ Alyans is the first firm in the wedding band world that designs all its products by itself and applies chainy designs to wedding bands. Erda¤ Alyans manufactures in ‹zmir, the capital city of wedding bands and strengthens its productions with innovative designings in wedding bands in the domestic areas and foreign countries with its distributors. ‹smail Erda¤l›lar indicates that the firm operates by main force to be able to provide innnovative styled designings of wedding bands with experienced wedding band and necklace experts and defines Erda¤ Alyans’s target as; not to “imitate” but “being imitated”.

AYAR GRUPLARI

Firma Sahibi / Proprietor of Firm

‹smail Erda¤l›lar

CARAT

Genel Müdür / General Manager

Murat Kalkan

Üretim Müdürü / Production Manager

Koray Duman

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Said Eren

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

Said Eren

‹letiflim Müdürü / P&R Manager

O¤uzhan Ero¤lu

Personel Say›s› / Employee

14

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1988

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

‹ran, Almanya, Rusya Persia, Germany, Russia

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli

14K, 18K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, toptanc›. Manufacturer, Wholesaler.

Handmade Ayl›k Üretim Kapasitesi / Montly Capacity

20 kg / Ay / 29 kg / Month

Üretim Alan› / Factory Area

50m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan Wholesale

Markalar / Brands

48

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Erda¤ Alyans


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

49


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ERSOY ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Kuyumcukent Kompleksi Atölye Bloklar› 5. Kat 10. Sok. No: 17 Bahçelievler-‹stanbul T: +90 212 603 13 09 F: +90 212 603 13 39 E: ademaydin01@e-kolay.net

Ersoy firmas›, 1980 y›l›nda Hulusi Ersoy öncülü¤ünde kuyumculuk sektöründeki faaliyetlerine kalemkar olarak bafllad›. Firma geliflen piyasa koflullar› ve ifl alanlar›n›n daralmas› ile birlikte alyans sektörüne girdi. Kapal›çarfl› Mercan Han’da faaliyete geçen Ersoy Alyans, günün ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak geliflen yüksek teknoloji ve sa¤l›kl› büyüme anlay›fl›yla Kuyumcukent’te firmalaflma ve markalaflma yolunda önemli ad›mlar att›. Çok geliflmifl lokal pazarlama a¤›yla ürünlerini Ersoy b 227 patentiyle Türkiye’nin hemen hemen her yerine ulaflt›ran firman›n hedefi ise alyans sektöründe pazar›n› daha da çok gelifltirmek ve alyansta say›l› firmalar aras›nda yer almak. Ersoy was founded in 1980 with the leadership of Hulusi Ersoy and started to operate at jewelry sector as muslin painter. As a result of developing market conditions and reduction of operational areas, firm attended to wedding band sector. Operating in Kapal›çarfl› Mercan Han, Ersoy Alyans, as the result of demands, took big steps on institutionalisation, branding with the high technology and developing insight at Kuyumcukent. The firm transports its products almost everywhere in Turkey with Ersoy b 227 patent and developed local marketing network. Ersoy Alyans’s target is to develope its market in the wedding band sector and take place between the best wedding band firms.

AYAR GRUPLARI

Firma Sahibi / Owner of the firm

Mustafa Genço¤lu

CARAT

Firma orta¤› / Partner of the firm

Engin Ayd›n

8 K, 14 K, 18 K, 21 K, 22 K

Üretim Müdürü / Production Manager

Aykut Akbahar

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Adem Ayd›n

Bölge Müdürü / District Manager

Abdülkadir K›l›ç

Bölge Pazarlama Müdürü / District Marketing Manager

Hasan K›l›ç

‹letiflim Müdürü / Communication Manager

Selim Ayd›n

Personel Say›s› / Total Employee

20

Kurulufl tarihi / Date of foundation

1990

Corner Say›s› / Point of Sale

100

‹hracat yapt›¤› ülkeler / Export to

Rusya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna Russia, Bulgaria, Romania, Ukrain

Online Katalog / Online Catalogue

www.ersoyalyans.com

Mamül Üretim Teknolojisi / Production manufacturing technology Makine ifli, içibofl ve elifli alyans Machine made, hollow and hand made wedding bands

50

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Ayl›k üretim kapasitesi / Monthly Production Capacity

60 kg / ay

Üretim alan› / Production Area

120 m2


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

51


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

GAM‹LO fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Anafartalar Cad. 55-9 Ulus/Ankara Anafartalar Cad. 55-42 Ulus/Ankara T: +90 312 310 13 13 F: +90 0312 309 30 40 E: www.gamilo.com

AYAR GRUPLARI CARAT 14K, 18K, 22K, Demo Alyans

FAAL‹YET TÜRÜ

1979 y›l›nda Ankara’da kurulan Gamilo, Ankara’n›n öncü alyans atölyesi olarak hizmet veriyor ve ifl hacminin yükselmesiyle ma¤azalaflma ve bayilikler yönünde ciddi ad›mlar at›yor. Firma bugün 250 m2 üretim, toptan ve perakende sat›fl alan›yla ve haz›rl›k aflamas›ndaki ana bayilikleriyle koydu¤u hedeflere kofluyor. Gamilo, yapt›¤› ihracatla öncü olmaktan ve müflterilerine büyük bir heyecanla hizmet vermekten gurur duyuyor. Founded in 1979 in Ankara, Gamilo has been operating as a leading workshop in Ankara and taking very important steps through distributors & building stores with the increasing turn over. The firm with its 250 m2 production, wholesale and retailing sale area & with its main distributors, taking big steps through its targets. Gamilo is proud of being a leader in exporting and serving to its customers with huge excitement.

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

O¤uz Kutlu

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Engin Kutlu

Firma Sahibi / Proprietor of Firm

Ahmet Kutlu

Üretim Müdürü / Production Manager

‹lhami Bafl

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Murat Ifl›k

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

Muhsin Ifl›k

Personel Say›s› / Employee

26

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1979

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Romanya, Almanya Romania, Germany

Online Katalog / Online Catalogue

www.gamilo.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makine alyans Hand made, machine made wedding bands.

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

50-60 kg

Üretim Alan› / Factory Area

250 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl, aktif sat›fl ekipleri Selling by wholesale, active selling teams.

Markalar / Brands

Gamilo

CLASSIFICATION Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›, Perakendeci Manufacturer, Wholesaler, Exporter, Retailer.

KATEGOR‹ / CATEGORY Elifli- Makine / Hand made-Machine made

54

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

55


HABER GAM‹LO

Teknoloji ve özgün tasar›mlar Gamilo Alyans’ta birlefliyor Teknoloji ile özgün tasar›mlar›n› alyansta buluflturan Gamilo Alyans, yeni projeleriyle farkl› noktalarda bayilik ve ma¤aza çal›flmalar›na bafllad›.

“Tüketici art›k daha bilinçli” Firman›n ortaklar›ndan Engin Kutlu ise alyans›n kifliye ait en özel tak› oldu¤unu ve bu tak›n›n birçok modeli oldu¤unu bildirirken, müflterilerin her sektörde oldu¤u gibi alt›n tak› konusunda da art›k çok bilinçli hareket etti¤ini vurgulad›. Kutlu, bu durumun üretici için daha çok çal›flma ve u¤rafl gerektirdi¤inin alt›n› çizdi. Bundan 10 y›l önce tasar›mlar›n u¤rafls›z oldu¤unu ve zahmet gerektirmedi¤ini dile getiren Kutlu: “Günümüzde stilistler ve anketler do¤rultusunda çal›fl›larak müflterilere modeller yans›yor. Alyans›n günümüzde önem kazanmas› insanlar›n bu konuda hassas davranmas› ve kendini özel hissettirmesiyle de ba¤lant›l›. Özellikle el ifli alyanslarda çok detayl› ve seçici olunuyor. Bir sene zarf›nda müflteri belki 3 defa alyans de¤ifltirmekte, çünkü sunulan modeller çok farkl› ve devaml› de¤iflmekte. Tasar›m art›k çok büyük bir de¤er. ‹nsanlar sahip olduklar› her fleyin bir tasar›m ürünü olmas›n› istiyor. ‹leriki zamanlarda bu talebin artt›¤›n› daha net görebilece¤iz” diye konufltu. Önümüzdeki dönemde alyansta ön plana ç›kacak olan modellerle ilgili bilgi veren Engin Kutlu, tafll› modellerin, kifliye özel tasar›mlar›n, el kalemli modellerin ve karartmal› desenlerin tercih edilece¤ini dile getirdi. fiu an için Ankara’da bulunan ma¤azalar›nda hizmet veren fakat yeni projeleriyle farkl› noktalarda bayilik ve ma¤aza çal›flmalar› devam eden Gamilo Alyans, Türkiye’de birçok ilde bulunan müflterilerine ulafl›yor. Kulland›¤› son teknolojiyi özgün tasar›mlar›yla harmanlayan Gamilo Alyans’›n, alyans üretimine 1979 y›l›nda bafllad›¤›n› söyleyen firma ortaklar›ndan O¤uz Kutlu, bu ifli Ankara’da ilk yapan firma olmalar›n›n yan› s›ra, Türkiye’de de bu ifli say›l› yapan öncü firmalardan biri olduklar›n› söyledi. Kutlu, flirketin di¤er orta¤› Engin Kutlu ile birlikte 1979 y›l›ndan bugüne kadar sadece alyans imalat›yla u¤raflt›klar›n› da sözlerine ekledi. Gamilo alyans olarak 2002 y›l›ndan beri ihracat pazar›nda olduklar›n› belirten O¤uz Kutlu: “‹hracat pazar› modern tasar›m ve üretim tekniklerine çok aç›k bir pazar. Belli bölgelerde distribütörümüz, belli bölgelerde ise toptanc›lar›m›zla çal›fl›yoruz. Bizim için önemli olan uzun süreli iflbirlikleriyle bu pazarda pay›m›z› art›rmak ve kal›c› olmak” dedi.

56

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

GÜLAYLAR fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS A: Nuruosmaniye Cad. No: 63 34120 Ca¤alo¤lu-‹stanbul T: +90 212 455 05 05 F: +90 212 528 02 27 E: export@gulaylar.com W: www.gulaylar.com

Faaliyette bulundu¤u sektörlerde öncülük yapan markalar› ile “Gülaylar Group”, kuyumculuk sektöründe “Gülaylar”, “Sultan’s ‹stanbul”, “Diamond Line”, “Elite Gold”, “Titanio Alliance” ve “Happy Gold” markalar›yla Türkiye’de birçok yenili¤e ve tasar›ma imza att›. Gülaylar Group, tamam› özsermaye ile kuruldu ve y›llar›n katt›¤› bilgisi, tecrübesiyle sa¤lam bir altyap›ya ve mali güce sahip. Kendi alan›nda her zaman güvenin ve tecrübenin sembolü olan Gülaylar Group, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluflu içinde 2009 y›l›nda 123. s›rada yer al›yor ve bu çat› alt›nda her biri kendi alan›nda öncü olan 11 flirketten olufluyor. Her sezon, dönemin trendlerini belirleyen koleksiyonlar üreten Gülaylar, kuyumculuk sektöründe tam entegre bir yap›lanma ile tasar›mdan üretime, toptan sat›fltan ihracata, ithalattan perakendecili¤e kadar genifl bir yelpazede tam entegre faaliyet gösteriyor. Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe Türkiye’deki yaklafl›k 35.000 perakende kuyumcu ile çok önemli bir sat›fl a¤› altyap›s›na sahip bulunan “Gülaylar”, Türkiye çap›nda yaklafl›k 5000 kuyumcuya toptan sat›fl yap›yor ve Türkiye’nin her taraf›na da¤›lm›fl olan müflterilerine her zaman en güvenilir, en yüksek kalitede ürün ve hizmeti sunuyor. “Gülaylar”, servis kalitesi ve müflteri taleplerine verdi¤i özenle mücevher sektöründe güvenin sembolü oldu. With its leading brands in the sector it engages in, Gülaylar Group built innovation and created numerous designings at jewelry sector in Turkey; with its brands; “Gülaylar, Sultan’s, “Diamond Line”, “Elite Gold”, “Titiano Alliance” and “Happy Gold”. Gülaylar Group was founded with total equity, it has a strong background and financial power with the experience and know-how gained by years. Gülaylar Group, which is the symbol of the confidence and experience in its own profession, is the 123th company that takes place in the top 500 industrial establishments in Turkey and consists of 11 leading companies and each of them are leaders at their profession. Gülaylar, which manufactures creations that determines the periodic trends each season, operates at the jewelry sector in a very large area as designing, production, wholesailing, exporting, importing and retailing in a fully integrated style.

AYAR GRUPLARI CARAT 14K, 18K, 22K, Platin

“Gülaylar” which has a very important background of selling network with 35.000 jeweler retailers in the jewelry sector, sales by whole sale to about 5000 jewelers and provides service & products to all of its customers in the highest quality everywhere in Turkey. With its reliable highest qualified service, and paying attention to customer demands, “Gülaylar” became the symbol of confidence. Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

‹lhan Gülay

Genel Müdür / General Manager

‹lhan Can

Üretim Müdürü / Production Manager

Tolga Eriz

Sat›fl Direktörü / Sales Manager

Levent Uydaflo¤lu

Toptan fiirket Müdürü / Wholesale Dept. Manager ‹lhan Bayraktar

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›, Perakendeci Manufacturer, Wholesaler, Exporter, Retailer

Kurumsal ‹letiflim Müdürü / P&R Manager

Kader Çorak

Personel Say›s› / Employee

215

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1926

Corner Say›s› / Point of Sale

338

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Yaklafl›k 40 ülkeye ihracat

Online Katalog / Online Catalogue

www.gulaylar.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

KATEGORI

350 kg. / Ay- 45.000 Adet

Üretim Alan› / Factory Area

6000 m2

P›rlantal› Mücevher, Alt›n Tak›

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl, aktif sat›fl ekipleri

Diamond Jewellery, Gold Jewellery.

Markalar / Brands

Gülaylar, Diamond Line, Elite, Gold, Sultan’s ‹stanbul, Happy Gold.

fiubeler / Offices

Ankara, Mersin, ‹zmir, Bursa

CATEGORY

58

Elifli ve makina alyans

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

59


HABER GÜLAYLAR

Alyans deyince ak›llara “Kalbimdesin Alyans Serisi” gelecek Türkiye genelinde Gülaylar Konsept ma¤azas› olarak 32 ma¤aza ile müflterilerine hizmet veren ve ürünleri Türkiye’nin bütün illerinde sat›lan Gülaylar Group’un ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ‹lhan Gülay, yaklafl›k 2 senelik çok yo¤un AR-GE ve tasar›m çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kard›klar› “Kalbimdesin Alyans Serisi” hakk›nda bilgi verdi. Gülaylar’›n perakende ma¤aza ve resmi anlaflmal› sat›fl noktalar›n›n say›s›n›n artmas› nedeniyle bu sat›fl noktalar›nda Gülaylar’a özgü orijinal ve ayr›cal›kl› tasar›mlar› sunmak amac›yla 4 y›l önce alyans üretimine karar verdiklerini belirten ‹lhan Gülay, Gülaylar tasar›m› olan bu çok özel koleksiyonlar›n sadece Gülaylar’a ait konsept ma¤azalarda ve resmi anlaflmal› sat›fl noktalar›nda sat›ld›¤›n› vurgulad›. Gülaylar olarak yaklafl›k 40 ülkeye ihracat yapt›klar›n›, bu ülkelerin bafl›nda ise ana pazarlar olarak; ABD, ‹ngiltere, ‹spanya, Portekiz ve Japonya’n›n geldi¤ini söyleyen ‹lhan Gülay, son 1-2 y›ld›r Orta Do¤u ülkelerinde de yükselme yaflad›klar›n›n ve bu pazarlar›n kendi müflteri profillerine göre özel tasar›ml› üretimler yapt›klar›n›n alt›n› çizdi ve sözlerini flöyle sürdürdü: “Alyans, tafl›d›¤› anlamla tak› ürün gruplar› içinde en özel yere sahip. Bu anlamla hayat›n› birlefltirecek kifliler ortak kullanacaklar› tak›n›n çok özel ve nadir bir parça olmas›n› çok arzu ediyorlar. Böyle olunca, Türkiye’nin önder firmas› olarak bize de çok özel tasar›mlar yapma görevi düflüyor.” Son senelerde tasar›m ve üretim teknolojilerinde elde edilen geliflmelerin Gülaylar’a bu tasar›mlar› çok kaliteli flekilde meydana ç›karma imkan› sundu¤unu belirten Gülay, özellikle son 10 y›lda binlerce yeni modelin alyans koleksiyonlar›na dahil oldu¤unu ve neredeyse her gün yüzlerce yeni modelin ç›kt›¤›n› hat›rlatarak bu durumun alyans alacak kiflilere çok özel modellere sahip olma imkan›n› sa¤lad›¤›n› belirtti. “2010 senesinde ve sonras›nda alyans deyince ak›llara “Kalbimdesin Alyans Serisi” gelecek. Yaklafl›k 2 senelik çok yo¤un AR-GE çal›flmalar› ve tasar›m çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kard›¤›m›z bu koleksiyon, alyans›n duygusal anlam›n› çok güzel ifade eden bir koleksiyon oldu. Çok yo¤un emekler ile ortaya ç›kard›¤›m›z bu koleksiyonda özel bir lazer tekni¤i ile alyans›n içine kalp motifini iflledik ve bu kalp motifine de çok özel mine tekni¤i ile sevginin, aflk›n renklerini uygulad›k. ‹lk koleksiyonda ç›kard›¤›m›z 8 modelin tümü çok be¤enildi. Kalp motiflerini her türlü alyans modelinin içine iflleyebiliyoruz.

‹lhan Gülay

Gülaylar; ürünlerini Türkiye genelinde yaklafl›k 5000 kuyumcuya toptan sat›yor, bu firmalar›n 338 tanesi ise resmi anlaflmal› sat›fl noktalar›.

60

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

AR-GE tasar›m ekibimiz ilerleyen aylarda model say›m›z› art›rmak için çal›fl›yor” diyen Gülay, sözlerini flöyle tamamlad›: “Kalbimdesin Alyans serisini 2010 senesi bafl›nda tak› severlerin be¤enisine sunduk ve inan›lmaz flekilde yo¤un talep ile karfl›laflt›k. Üretim bantlar›m›z 3 ay içinde gelen yaklafl›k 20.000 çiftlik alyans sipariflini yetifltirmek için yo¤un bir çal›flma program›n› sürdürüyor. Gülaylar olarak sektörümüzün önünü açmaktan, yön vermekten ve yeniliklerin firmas› olmaktan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz.”


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

HASKAR ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS A: Mollafenari Mah. Medrese Ç›kmaz› Pek Han 6/1 Çemberlitafl-‹stanbul T: +90 212 522 00 41-42 F: +90 212 522 00 60 E: info@haskarrings.com W: www.haskarrings.com

AYAR GRUPLARI CARAT 9 K, 14 K, 18 K, 21 K, 22 K, Platin.

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION ‹malat ve toptan sat›fl Manufacturing and wholesale selling.

Alyans üretiminde 33 y›ll›k bir tecrübeye sahip olan Haskar Alyans, hep daha kaliteli ve özgün olmak, kendisini devaml› gelifltirmek üzere kuruldu. H›zl› üretim özelli¤i ve sundu¤u zengin çeflitlilik, firman›n sahip oldu¤u avantajlar. 3 binden fazla model seçene¤i sunan Haskar Alyans’›n en büyük prensibi ise hatas›z ürün üretmek. Haskar ismi ile Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan onayl› olan firman›n tüm çal›flanlar› mesle¤e; ç›rakl›k, kalfal›k olmak üzere çekirdekten bafllad›. Ürünleri Türkiye’nin pek çok ilinde butik ma¤azalar›n vitrinlerini süsleyen Tarz Alyans, sadece alyans üretiyor, kifliye ve ülkeye özel üretim yap›yor. With its experience of 33 years, Haskar Alyans was founded with the target of growing with sustainable development and manufacturing high qualified original products. Providing rich variety of its products and fast production are the advantages of the firm. Providing more than 3 thousand model choices, Haskar Alyans’s biggest principle is manufacturing products in a perfect style. All of the employees that work at the firm, started their careers from the core point as apprentice and improver. Firm’s name “Haskar” is confirmed by Turkish Patent Institute (TPI). Tarz Alyans decorates the vitrines of the butiques that locate in many states of Turkey, manufactures only wedding bands and makes hot couture productions for individuals and countries.

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

Sinan Has

Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Board

‹rfan Has

Firma Sahibi / Owner Of The Firm

Sinan Has-‹rfan Has

Firma Orta¤› / Partner Of The Firm

Sinan Has-‹rfan Has

Genel Müdür / General Manager

Sinan Has

Üretim Müdürü / Production Manager

Ömer Özo¤uz

‹letiflim Müdürü / P&R Manager

Sinan Has

Personel Say›s› / Total Employee

22

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2004

Corner Say›s› / Point of Sale

150

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Avusturya, ‹spanya, Romanya, ‹ran, Dubai. Austria, Spain, Romania, Persia, Dubai.

Online Katalog / Online Catalogue

www.haskarrings.com

Üretim Alan› / Factory Area

250 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan Sat›fl, Aktif Pazarlama. Wholesale, Active Selling

Markalar / Brands

Tuana, ‹mza.

KATEGOR‹ / CATEGORY Elifli alyans, makine alyans Hand made wedding band, machine made wedding band.

62

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

63


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

KARYA ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES

2001 y›l›nda kurulan Karya Alyans, zengin koleksiyonlar›n› oluflturan ürünlerini kendi üretiyor. Firman›n amac› y›llar›n birikimi ve deneyimi ile fabrikas›nda yapt›¤› üretimi daha da zenginlefltirmek ve kalite güvencesini ön planda tutmak. ‹tinal› bir çal›flma ile oluflturdu¤u yeni ürünlerini Karya patenti alt›nda toplayarak müflterilerinin be¤enisine sunan Karya Alyans, müflteri memnuniyetini en yüksek seviyede sa¤layarak geliflimini sürdürülebilir k›l›yor.

ADRESS Akdeniz Caddesi No: 34 Bahçelievler / Antalya T: +90 242 444 00 00 Anafartalar Caddesi No: 54 Kemeralt› / ‹zmir T: +90 232 444 00 00

Founded in 2001, Karya Alyans manfactures its products by itself. The firm’s target is to enrich its factory production style and to feature the quality assurance with its years of experience. Karya Alyans provides its innovative products which are created meticulously to its customers by uniting its products under the Karya patent. Karya Alyans provides customer satisfaction in the highest level for its sustainable development.

928 Sok. No: 17 ‹zmir T: +90 232 484 18 05 407 Sok. 8/A Antalya T: +90 242 248 28 12

AYAR GRUPLARI CARAT 14K, 18K, 21K, 22K

Genel Müdür / General Manager

Celal Tatl›c›-Halit Tatl›c›

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2001

Corner Say›s› / Point of Sale

34

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Dubai, Rusya, ‹ngiltere, Yunanistan, ‹sviçre, Macaristan, Bosna Hersek Dubai, Russia, Greece, Switzerland, Hungary, Bosnia Herzegovina

Online Katalog / Online Catalogue

www.karyaalyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makine alyans

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, toptan, ihracat Manufacturer, wholesale, export.

Hand made & machine made wedding bands Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

150kg/ay

Üretim Alan› / Factory Area

460m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl, Aktif sat›fl ekipleri Wholesale selling, Active selling teams

64

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

65


HABER KARYA ALYANS

Tafll› alyanslar 2010 yaz›n›n trendi olacak… Y›lda yaklafl›k 20.000 adet makine alyans›, 5.000 adet el ifli alyans üretimi yapan Karya Alyans’›n hedefi; tasar›m bölümü aç›p, tasar›m ve üretim konusunda daha genifl bir yelpazeye sahip olmak.

Kuyumculuk sektörü kökenli olan ancak 2001 y›l›nda alyans sektörü üzerine branfllaflan Karya Alyans, genifl ürün yelpazesi ile alyans sektöründe uzmanlaflt›¤› gibi ayn› zamanda Türkiye çap›nda ulaflt›¤› genifl a¤ ile tüm tüketicilere ulafl›yor. 2001 y›l›ndan itibaren baflta ‹zmir olmak üzere tüm Ege Bölgesi’ne ulaflt›klar›n› söyleyen Karya Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Halit Tatl›c›, daha sonra Antalya flubesini açarak Akdeniz’e aç›ld›klar›n›, ard›ndan Ankara ile ‹ç Anadolu Bölgesi’ne ulaflt›klar›n› anlatt›. Tatl›c›, ‹stanbul Kapal›çarfl› ile birlikte Marmara Bölgesi’ne ulaflt›klar›n›, böylece Türkiye’nin dörtte üçüne hizmet veren bir a¤a sahip olduklar›n› dile getirdi. Alyans üretimini kendilerinin yap›p pazarlad›klar›n› anlatan Halit Tatl›c›, “Alyans, makine ve el ifli olarak ikiye ayr›l›yor. Makine üretimimiz ayl›k yaklafl›k 20.000 adet, el ifli üretimimiz de 5.000 adet civar›nda oluyor. 2009 y›l›nda yeni tasar›mc›lar istihdam ettik. Hedefimiz, tasar›m bölümü aç›p, kendi tasar›mlar›m›z› daha profesyonel bir flekilde ilerletmek” dedi. 2010 y›l› yaz›nda geçti¤imiz yaz oldu¤u gibi yine tafll› alyanslar›n ön

66

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

planda olaca¤›n›n haberini veren Tatl›c›, Rose Gold ürünlerine de talep olaca¤›n›n alt›n› çizdi. Tatl›c›, en çok talebin özellikle el ifli alyanslarda düflük gramajl› ürünlere yönelik olufltu¤unu bildirdi. 2010 y›l›n›n kuyumculuk sektörü için toparlanma y›l› olaca¤› yönündeki görüfllere kat›ld›¤›n› aç›klayan Tatl›c›: “Düzenlenen fuarlar nedeniyle toparlanman›n olaca¤› gözlemleniyor. ‹fl hacmi aç›s›ndan da daha verimli bir dönem içerisindeyiz. ‹nsanlar›n ileriye yönelik pozitif düflünceleri var” fleklinde konufltu.

Tatl›c›, Türkiye’nin yan› s›ra, yurtd›fl›nda da aktif bir pazara sahip olan Karya Alyans’›n; Avrupa, Dubai, Rusya, Kazakistan ve ‹srail’e ihracat gerçeklefltirdi¤ini söyledi.


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

Orbafl fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Gaziosmanpafla Bulvar› Tezcan ‹fl Han› No: 84 Kemeralt›-‹zmir T: +90 232 441 31 52 E: orbasgold@gmail.com Nuruosmaniye fierefefendi Sk. No: 28/1 Eminönü-‹stanbul T: +90 212 511 69 76-06 F: +90 212 511 69 74

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc› Manifacturer, wholesaler

68

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Orbafl Gold, 1997’de ‹stanbul Nuruosmaniye’de Salih Orman taraf›ndan kuruldu. Her zaman en üst seviyelerde kalitede hizmet sunmak vizyonunu tafl›yan firmada bunu sa¤lamak için benimsenen en önemli prensip; ürün kalitesinden ödün vermemek. Firma kendine özgü orijinal ürünler piyasaya sürmek için tasar›mc›larla çal›fl›yor. Orbafl Gold, Avrupa’y› çok iyi takip ediyor, en büyük hedefi ise Türkiye’de oldu¤u kadar Avrupa’da da tan›nmak. Orbafl, Türkiye genelinde a¤›rl›kl› olarak Ege olmak üzere; ‹ç Anadolu, Trakya ve Karadeniz bölgelerine hizmet veriyor. Sektördeki geliflmeler sonucunda 1.5 y›l önce alyans üretimine a¤›rl›k vermeye bafllayan Orbafl flu an için ihracat gerçeklefltirmiyor ancak 2011 y›l›nda Avrupa ve Do¤u’ya, özellikle de Dubai taraf›na ihracat yapmay› hedefliyor. Orbafl Gold was founded in 1997 at ‹stanbul, Nuruosmaniye by Salih Orman. The firm’s vision is always providing its service at the highest quality levels. To be able to provide original products, Orbafl works with designers. Orbafl Gold follows Europe deeply and the firm’s biggest aim is to become famous in Europe as well as Turkey. In Turkey, Orbafl provides service mostly in Aegean, Central Anatolia, Thracian and Black Sea Region. With the improvement of the sector about the wedding rings, Orbafl started to focuse on manufacturing wedding rings. Orbafl doesn’t export to anywhere at the moment but plans to export to Europe, to East and especially to Dubai in 2011.

Firma Sahibi / Owner of the firm

Salih Orman

Üretim Müdürü / Production Manager

M. Hakan Alt›ntafl

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

fierif Serbesttürk

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

O¤uz Urcuk

‹letiflim Müdürü

fierif Serbesttürk

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1997

Corner say›s› / Point of Sale

10

Üretim alan› / Production Area

Elifli Alyans ve Makine

Markalar / Brands

ORBAfi

fiubeler / Offices

‹zmir-‹stanbul


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

69


OZAN ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Kundurac›lar Cad. Murtezao¤lu ‹fl Han› Kat: 3/66 Trabzon Kundurac›lar Cad. No: 84 Trabzon T: +90 462 321 44 00 F: +90 462 321 40 40

Firman›n Trabzon’da kuyumculuk sektöründe 1985 y›l›nda bilezik imalat› ile bafllayan serüveni, 2000 y›l›ndan beri alyans imalat› ve pazarlamas› ile devam ediyor. Ozan Alyans ad› alt›nda kurulan firman›n 1 perakende sat›fl ma¤azas› var ve firma Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümünü kapsayacak flekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Ozan Alyans, teknolojiyi yak›ndan takip ediyor ve gerek elifli alyansta gerekse CNC alyansta farkl› çizimler ve tasar›mlarla birlikte ürünlere yenilik kazand›rarak müflterinin her türlü talebine de cevap verebiliyor. Kalite ve müflteri memnuniyetini ön planda tutan Ozan Alyans firmas›, marka olabilme yolunda h›zla ilerliyor. The firm’s experience of jewelry sector started with manufacturing bracelets in 1985 in Trabzon and continues with manufacturing & marketing wedding bands since 2000. The firm that was founded with the name Ozan Alyans has one retailing sale shop and it operates by including a big part of Blacksea Region. The firm follows technology closely and supply all the demands of its customers by innovating in productions with original illustrations & designings in both CNC & hand made wedding bands. Ozan Alyans attaches importance to customer satisfaction and develops fastly in branding.

AYAR GRUPLARI CARAT 14K, 18K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc›, Perakendeci Manufacturer, Wholesaler, Retailer

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

Ömer Kahraman

Firma Sahibi / Proprietor of Firm

Ömer Kahraman

Genel Müdür / General Manager

Hülya Yurduseven

Üretim Müdürü / Production Manager

Adem Bektafl

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Özay Çuvalc›

Personel Say›s› / Employee

14

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2000

Corner Say›s› / Point of Sale

100

Online Katalog / Online Catalogue

www.ozanalyans.com info.ozanalyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makina alyans Hand made & machine wedding bands

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

20 kg / ay

Üretim Alan› / Factory Area

Toptan sat›fl, aktif sat›fl ekipleri Selling by wholesale, active selling teams

KATEGOR‹ / CATEGORY Elifli / Makine / Hand made / Machine made

70

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

71


HABER OZAN ALYANS

“Yeni tasar›mlar alyans çeflitlili¤inin artmas›nda öncü rol oynuyor” Bir adet perakende sat›fl ma¤azas› bulunan O&Z, Trabzon ve yak›n illerde mekan araflt›rmas› yap›yor ve bir adet daha ma¤aza açma projesini gündeminde tafl›yor. 2000 y›l›ndan itibaren Karadeniz bölgesindeki en seçkin firmalardan biri olarak, alyans üretimi ve pazarlamas›nda ilk s›ralarda yer alan O&Z için en önemli faktörlerden bir tanesi müflteri memnuniyetini ön planda tutarak siparifllere h›zl› bir flekilde cevap verebilmek. O&Z Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Kahraman, teknolojinin geliflmesi ile birlikte ortaya ç›kan yeni alyans tasar›mlar›n›n, müflteri taleplerine hitap ederek alyans çeflitlili¤inin büyümesinde öncü rol oynad›¤›n›n alt›n› çiziyor. Evlilikte alyans›n önemli bir faktör oldu¤una dikkat çeken O&Z Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Kahraman, çiftlerin birbirlerine ba¤l›l›klar›n› anlatan aflk›n sembolü olarak alyans›n, insan hayat›nda büyük önem tafl›d›¤›n› vurgulad›. “Teknolojinin geliflmesi ile birlikte ortaya ç›kan yeni alyans tasar›mlar›, müflteri taleplerine hitap ederek alyans çeflitlili¤inin büyümesinde öncü rol oyuyor” diyen Kahraman: “Alyans; olmazsa olmaz bir tak› oldu¤u için taleplerde ürünün de¤iflkenli¤ini etkilemektedir. Bu de¤ifliklikler yeni tasar›mlar ortaya ç›kar›yor ve bu flekilde alyans sektörü de sürekli kendini yeniliyor diyebiliriz” aç›klamas›n› yapt›. Sektörün son 3 y›ldaki ekonomik krizin alt›nda ezilmifl olmas›n›n O&Z’yi ve ayn› alanda üretim yapan di¤er firmalar› büyük oranda etkiledi¤ini söyleyen Kahraman, O&Z olarak bu gibi kriz ortamlar›ndan mümkün oldu¤u kadar az kay›pla ç›kabilmenin hesaplar›n› yapt›klar›n› ve kendi bölgelerinde ilk kez gerçekleflen kuyumculuk fuar›nda hiç çekinmeden yer alarak 2009 y›l›ndaki kriz ortam›ndan ç›kmay› baflard›klar›n› ifade etti. Ömer Kahraman, bu y›l ikincisi düzenlenecek olan kuyumculuk fuar›nda da tekrar daha profesyonel bir flekilde yer alarak; üretimde, sat›flta ve pazarlamada faaliyet gösterdikleri alyans› daha bol, daha seçkin çeflitle, trendini yukar›lara ç›kararak, tafll› olan ürünleri geçeceklerinden emin olduklar›n› belirterek sözlerini tamamlad›.

“Alyans; olmazsa olmaz bir tak› oldu¤u için taleplerde ürünün de¤iflkenli¤ini etkilemektedir. Bu de¤ifliklikler yeni tasar›mlar ortaya ç›kar›yor ve bu flekilde alyans sektörü de sürekli kendini yeniliyor diyebiliriz” 72

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


PERA fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES

P›rlanta denince akla gelen ilk marka olma hedefiyle, p›rlantay› sektörden farkl› yorumlayan PERA, farkl› konsept ve koleksiyonlar›yla hizmet veriyor. PERA özel tasar›mlar›n› ve en yeni koleksiyonlar›n› sergiledi¤i Nuruosmaniye’deki Merkez Ma¤azas›’nda, perakendecilere ve ayn› zamanda ifl ortaklar› olan kuyumcular›na da hizmet veriyor. H›zla kendi konsept ma¤azalar›n› açan PERA, seçkin ve kaliteli mücevher koleksiyonlar›, h›zla geliflen da¤›t›m a¤› ile büyümeye devam ediyor. Galleria AVM ve Forum ‹stanbul AVM’de kendi ma¤azalar›n› açan PERA, seçkin al›flverifl merkezlerinde ve özel lokasyonlarda ma¤aza say›s›n› art›rmaya devam ediyor.

Birbirinden farkl› koleksiyonlar üreten PERA, ömür boyu ba¤l›l›¤› ifade eden LIFETIME ALYANS Koleksiyonu ile evlilik dönemi mücevherlerine de imzas›n› at›yor. Çiftlerin en çok A: fierefefendi Cad. No: 22 tercih edece¤i modeller dikkate al›narak tasarlanan koleksiyon, her ayr›nt›s› düflünülerek pazara Nuruosmaniye-‹STANBUL sunuluyor. Tamam› p›rlantal› modellerden oluflan LIFETIME ALYANS Koleksiyonu, kendine T: +90 212 511 68 69 özel stand›nda sergileniyor, özel kutusunda, kurdele ve sertifikas›yla birlikte sunuluyor. ADRESS

F: +90 212 519 90 68 musterihizmetleri@peradiamond.com W: www.peradiamond.com

Sadece yeni evlenen çiftlere de¤il, alyans›n› de¤ifltirmek isteyenlere de alternatifler sunan PERA LIFETIME Koleksiyonu’nun en çok be¤enilen modeli ise Kerem ile Asl› diye adland›r›lan model. Bu tasar›mda alyans›n kenarlar›na çiftler birbirlerinin adlar›n› yazabilirken, ayn› zamanda çocuklar›n›n isimlerine de yer verebiliyorlar ve alyans› daha da kendilerine özgün bir hale getirebiliyorlar. Sadece alyans modelleri ile de¤il, tektafl, befltafl ve s›ratafl p›rlantal› modelleri ile de rakiplerinden tasar›mlar›yla ayr›lan PERA, farkl› montürlerle her zevke ve be¤eniye hitap ediyor. Setting its heart on the target of being the first brand that comes into mind when diamond is the question and having a different understanding of diamond unlike the rest of the sector, PERA provides service with distinctive concepts and collections. PERA both serves to retailers and its jeweler business partners in its Center Store in Nuruosmaniye where special designs and the newest collections are exhibited. PERA, rapidly opening its concept stores network, keeps up growing with its selective and high-quality jewelry collections and rapidly expanding distribution network. Having opened its own stores in Galleria Mall and Forum Istanbul Mall, PERA continues introducing its stores in selective shopping centers and special locations.

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K

PERA, creating a wide-range of various collections, sets his hand under wedding jewelry with its LIFETIME WEDDING BANDS collection. This collection, designed by considering models that will be widely acclaimed by couples, has been introduced to the market by carefully considering every single detail. LIFETIME WEDDING BANDS collection, which is totally composed of diamond models, is exhibited in its special showcase, and presented in its own box together with a ribbon and certificate. The model named as “Kerem and Asl›” is the most popular model of PERA LIFETIME Collection, which furnishes alternatives not only to newlywed couples but also those who want to change their rings. In this design, the couples can script their names as well as names of their children on the edges of rings, which enables them to make it more self-specific. Differing from its competitors not only with its wedding band models but also its solitaire, five-stone and rowstone ring models, PERA addresses to different tastes and appreciations with different mounts.

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Franchisor, imalatç›, ihracatç›, ‹thalatç›, toptanc›, perakendeci Franchisor, manufacturer, exporter, importer, wholesaler, retailer.

KATEGOR‹ CATEGORY P›rlanta, alt›n, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe, üçlü set, inci ve elmas. Diamond, Gold, Wedding Bands, Ring, Bracelet, Bangle, Chain, Earring, Halfset, Pearl, Rose Cut Diamond.

74

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Genel Müdür / General Manager

Sevgi Karagülle Soysal

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2003

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Export To

Bulgaristan, S›rbistan, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Romanya, Slovakya, Makedonya, K›br›s. Bulgaria, Serbia, Czech Republic, Australia, Romania, Slovakia, Macedonia, Cyprus.

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2003

Personel Say›s› / Employee

50

Corner Ma¤aza Say›s› / Consessions

150

Ma¤aza Say›s› / Number of Stores

4

Ürün grubu / Product Groups

P›rlanta, Alt›n, Alyans, ‹nci, Elmas Diamond, Gold, Wedding Bands, Pearl, Rose Cut Diamond

Hedef Kitle Profili / Customer Profiles

B, B+, A

Kulland›¤› Reklam Mecras› Means of Advertising Used

Dergi- Gazete- Web / Magazine-Newspaper-Web

Online Katalog / Online Catalogue

www.peradiamond.com


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

75


HABER PERA

“Pera modaya yön veriyor” Pera Genel Müdürü Sevgi Karagülle Soysal, firman›n üretim ve tasar›m ekibinin yurtd›fl› kaynaklar› takip etti¤ini ve farkl›l›k yaratmak ad›na AR-GE çal›flmalar› yapt›¤›n› söylüyor. Yurtd›fl›ndaki ünlü tasar›mc›larla da iflbirli¤i halinde olduklar›n› belirten Soysal, PERA’n›n sezonun renklerini mücevherlerine yans›t›rken, ayn› zamanda yaratt›¤› özgün tasar›mlarla modaya da yön verdi¤ini vurguluyor. Pera Genel Müdürü Sevgi Karagülle Soysal

tion isminin de yans›ma anlam›na geldi¤ini hat›rlatt›. Koleksiyondaki tüm mücevherlerin özel bir teknik ile üretildi¤ini ve gösteriflli olmas›na ra¤men hepsinin fiyatlar›n›n oldukça uygun oldu¤unu vurgulayan Soysal, pembe alt›n kullan›larak tasarlanan mücevherlere ›fl›lt› katmak için renkli de¤erli tafllar da kullan›ld›¤›n›, siyah p›rlantan›n, koleksiyonda yer almas›n›n ve oldukça be¤enilmesinin de, bu y›l›n mücevher tercihlerinde ilk s›ralarda yer ald›¤›n›n bir göstergesi oldu¤unu aç›klad›. “Tek cümle ile ifade edilirse, PERA Reflection 2010, kad›n ruhunu yans›tan mücevherlerden olufluyor” diyen Soysal, Lifetime Alyans Koleksiyonu ile ilgili de flu bilgileri verdi: “Alyans çok özel bir mücevherdir. Çiftlerin tercihleri ve be¤enilerini tam anlam›yla yans›t›r. PERA, Lifetime ile alyans›n o özel ve duygusal anlam› üzerinde yo¤unlafl›yor. Bireylerin özel anlar›n› ölümsüzlefltirmek için, özgün tasar›mlar üretiliyor. En çok tercih edilen model Kerem ile Asl› modeli. Çiftler alyanslara birbirlerinin isimlerini yazd›rabiliyorlar. PERA Lifetime Koleksiyonu’nu sadece yeni evlenen çiftler de¤il, alyans›n› de¤ifltirmek isteyenler de çok tercih ediyor. Efller alyanslar›na çocuklar›n›n da adlar›n› yazd›rarak, daha kiflisel ve özgün tasar›mlar yaratabiliyorlar.”

PERA’n›n sektörde farkl›l›k yaratarak mücevherde moda alg›s› oluflturmak için koleksiyonlar üretti¤ini aç›klayan Genel Müdür Sevgi Karagülle Soysal, hayat›n her an›nda, mücevherin sat›n al›nmas› ve hediye dendi¤inde de PERA’n›n ilk s›rada tercih edilmesi için farkl› konseptler haz›rlad›klar›n› belirtti. “Art›k kad›nlar gündüz, gece, hafta sonu, hayat›n her an›nda PERA mücevherlerini sat›n alabilecekler” diyen Soysal; PERA’n›n, koleksiyonlar›nda farkl› fiyat alternatifleri ile sat›n al›m› da kolaylaflt›rd›¤›na dikkat çekti. PERA’n›n ana stratejilerini; mücevherde özgün olmak, özel tasar›mlar üretmek, üretim tekni¤inde de farkl›laflmak olarak özetleyen Soysal, bu stratejiler ›fl›¤›nda h›zla ilerlemekte olduklar›n›n alt›n› çizdi. PERA Reflection 2010 koleksiyonu hakk›nda bilgi veren Soysal, koleksiyonun asl›nda mücevher modas›n› yans›tt›¤›n› belirtti ve Reflec-

76

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

PERA’n›n tasar›m ekibinin trendleri izlemek ad›na yurtd›fl› mücevher fuarlar›n› takip etti¤ini ve farkl› üretim teknikleri için AR-GE çal›flmalar› yapt›¤›n› söyleyen Soysal, tüm bunlara ek olarak yurtd›fl›nda da ünlü tasar›mc›larla iflbirli¤i içinde olduklar›n› belirtti. Soysal, PERA tasar›mc›lar›n›n sadece sektörün de¤il, ayn› zamanda modan›n da yak›n takipçisi olduklar›n› ve sezonun renklerini mücevherlerine yans›t›rken, ayn› zamanda yaratt›klar› özgün tasar›mlar ile modaya da yön verdiklerini vurgulayarak sözlerini tamamlad›.


P‹RAM‹T ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Aynac›lar Cad . No: 14 Kapal›çarfl› Eminönü / ‹stanbul - TURKEY T: +90 212 512 35 81 F: +90 212 526 39 96 W: www.piramitalyans.com E: piramit@piramitalyans.com

Piramit Alyans, 30 y›ldan bu yana en büyük alyans üreticilerinden biri olarak sektörde yerini alan bir aile firmas›d›r. Müflteri memnuniyeti odakl› çal›flan bir firma olarak; müflterilerinin istek ve taleplerine önem verir. Kaliteli üretimin sektör için baflar›n›n en önemli ad›m› oldu¤una inanan firma, tüm ürünlerinde kalite, uygun fiyat ve ürün garantisiyle günümüzün rekabetçi dünyas›nda yerini ve konumunu sa¤lamlaflt›rd›. fiu anda ise Türkiye ve dünyadaki yerini daha da ileriye tafl›mak için her geçen gün yenilenerek ad›m ad›m ilerliyor. Zaman içinde oluflan tecrübe ve baflar›lar›yla Türkiye’de alyans üretiminde lider pozisyonda olmay› hedefleyen Piramit Alyans; sat›fl kanallar›n›, müflteri portföyünü geniflletip daha fazla kifliye hitap edebilmek ve taleplere kusursuz cevap vermek için yeni projeler üzerinde çal›fl›yor. Üretimdeki titizli¤i, ürünlerdeki çeflitlili¤i ve kalitesiyle hedeflerine do¤ru h›zla ilerliyor. Piramit Alyans is a family corporation and has been serving as one of the biggest wedding ring producers for 30 years. As company focused on customer satisfaction, Piramit cares about its customers’ wishes and demands. The company believes that high qualified production is the most important step for success in the sector and manages to achieve a strong position in today's competitive environment with quality, affordable prices and provides product guaranty for all its products. The company is making new steps each day to further improving its position both in the Turkish and global markets. Piramit Alyans aims to become the leading Turkish wedding ring producer with its experience and achievements accumulated over time, and is working on new projects to expand its sales network, customer base in order to attract more customers and to perfectly respond to demands. The company developes sustainably towards its goals with meticulous production, product variety and quality.

AYAR GRUPLARI CARAT

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Mustafa Ar›kan

Genel Müdür / General Manager

Mehmet Ar›kan

Genel Müdür Yardimcisi / Ast.General Manager

Filiz Ar›kan

Personel Say›s› / Employee

77

14K, 18K, 22K. Gümüfl, Platin

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›, Perakende Manufacturer, Wholesaler, Exporter, Retailer

Kurulufl Tarihi / Date Of Establishment Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

120 kg

Online Katalog / Online Catalogue

www.piramitalyans.com

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Export To

Romanya, Danimarka, Dubai, Belçika, ‹talya, ‹spanya Romania, Denmark, Dubai, Belgium, Italy, Spain.

Ma¤aza Say›s›

3

Corner Ma¤aza Say›s›

350

KATEGOR‹ CATEGORY Wedding Rings, Diamond, Jewelry.

82

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

1986

Alyans, P›rlanta, Mücevher, Elifli Alyans, Makina Alyans


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

83


RUB‹N fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Alemdar Mh. Çatalçeflme Sk. Çatalçeflme Han No: 25/1 34122 Ca¤alo¤lu-‹stanbul T: +90 212 526 89 85 F: +90 212 526 89 86 E: info@rubinturkiye.com W: www.rubinturkiye.com

1990 y›l›nda alyans üretimine bafllayan ve Almanya alyans pazar›na girifl yapan ilk Türk firma olma özelli¤ini tafl›yan Bayrak Alyans’›n üretimde destek verdi¤i Rubin markas›, Avrupa’n›n en seçici alyans pazarlar›ndan biri olan Almanya’da sektör devlerinden birisi olmay› baflard›. Rubin, imalat aflamas›nda ve hizmet verirken kaliteyi ön planda tutuyor. Bu sayede Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD’de genifl bir sat›fl a¤› kurma baflar›s›n› elde etti. Rubin, sahip oldu¤u teknolojik altyap› ve edindi¤i tecrübeler sayesinde Türkiye alyans pazar›nda ifl ortaklar›n›n memnuniyetini sa¤lamak için üretim ve pazarlama alan›nda yat›r›mlar›n› geniflletiyor. Bayrak Alyans started to produce wedding bands in 1990 and is the first Turkish company which has entered the German wedding band market. The Rubin brand which is supported by Bayrak Alyans’s production, has succeeded to become one of the biggest companies in Germany. The most important point for Rubin is the quality of the products and the services. Thus, Rubin has acquired a big sales network in USA and European countries such as Germany, Belgium and Netherlands. Through the technological infrastructure of Rubin and the experiences of being a huge company since years, Rubin will orient their investments towards the production and marketing, in order to please the customers in Turkish wedding bands market.

AYAR GRUPLARI

Firma Orta¤› / Partner of Firm

Murat Baflak

CARAT

Firma Orta¤› / Partner of Firm

fiükrü Bayrak

Genel Müdür / General Manager

Murat Baflak

Üretim Müdürü / Production Manager

Emin Murat Arslan

Sat›fl ve Pazarlama Müdürü / Sales & Marketing Manager

Suat Kurflun

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1990

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Almanya, Hollanda, Belçika, ABD

8K, 14K, 18K, platin, paladyum, gümüfl, çelik, titan Platinum, palladium, silver, steel, titanium

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, toptanc›, ihracatç› Manifacturer, wholesaler, exporter

Germany, Netherlands, Belgium, USA Üretim Alan› / Factory Area

400 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl, aktif sat›fl ekipleri Wholesale selling, Active selling teams.

84

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

85


HABER RUB‹N

Rubin kalite ve fl›kl›¤›n ad› Rubin Alyans, alyans konusunda Avrupa’n›n rekabet ve kalite aç›s›ndan en üretken sektörlerinden birine sahip olan Almanya’da 1990 y›l›ndan bu yana sadece alyans üretmeye ve hizmet vermeye yo¤unlaflt›. Rekabet ortam›nda imalatta ve hizmette kaliteye odakland›, bu da Almanya piyasas›nda tercih edilir bir isim olmas›na yard›mc› oldu. Rubin Alyans, ülke çap›nda üretti¤i alyanslarla kalitesini ispatlam›fl ilk on alyans firmas› aras›nda yerini ald› ve “Rubin” ad› alyans denince kalite ve fl›kl›¤› anlat›r oldu. almak isteyen çiftlere alyans çizgisine sad›k, zengin ürün çeflitlili¤i sunuyor. Rubin Alyans’›n evlenmek üzere olan çiftlere sa¤lad›¤› en büyük kolayl›k; “Kendi alyans›n› kendin yarat” modeli. Alyans almak isteyen çiftler Rubin sat›lan ma¤azalara geldiklerinde kendilerine sunulan “Hayal Kutusu”ndan yapacaklar› seçimler sayesinde hayalini kurduklar› alyansa, onu anlatmak zorunda kalmadan sahip olabilecekler.

Murat Başak ve Şükrü Bayrak

Dünyan›n en prestijli mücevher fuarlar›ndan biri olan “Inhorgenta Europe 2010” Fuar›’na 150 metrekarelik stantla kat›larak iddias›n› ortaya koyan ve müflteri a¤›yla birçok sektör devini geride b›rakan Rubin, Almanya alyans pazar›n›n öncü firmalar›ndan biri olmaktan gurur duyuyor. Modern üretim band› ve baflar›l› da¤›t›m a¤›yla dikkat çeken Rubin Alyans, platin ve paladyum gibi yeni madenlerle Almanya’da en çok ses getiren ve kalite beklentisine cevap verebilen altyap›ya sahip bulunuyor.

Ve Rubin Alyans Türkiye’de… Rubin alyans, kendisini Rubin markal› alyanslar›n kimli¤ini ve kalitesini gelifltirmeye adad› ve bir marka olman›n gereklerinin yüksek sorumluluklar›yla tan›flt›. 2010 y›l› itibariyle ise Türkiye Alyans pazar›nda rekabeti müflteri temsilcili¤inde uygulad›¤› hassasiyet ve knowhow sayesinde üst seviyelere tafl›may› hedefliyor. Rubin Alyans Türkiye; beyaz, sar› ve pembe alt›n›n eflsiz uyumunu kullanarak alyans

86

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

fiükrü Bayrak taraf›ndan kurulan Bayrak Alyans firmas›n›n imalat deste¤i verdi¤i Rubin, 2010 y›l›nda Türkiye at›l›mlar›n› gerçeklefltirirken, marka olman›n sorumlulu¤unu tafl›yor. Rubin Alyans ortaklar›ndan fiükrü Bayrak: “Ço¤u zaman en büyük mutluluk önceden sezebilmek ve ileri görüfllü olabilmektir, trendleri ilk getiren firma olabilmektir. Rubin Alyans modern altyap›s› ve tam zaman›nda teslim anlay›fl› ile sat›fl noktalar›nda al›flverifl yapman›n keyfini sunuyor. Siparifller al›c›lara 4 gün içerisinde ulafl›yor ve bu üretim sistemi sayesinde Rubin’in ifl ortaklar› pahal› stoklar tutmak zorunda kalm›yorlar. Koleksiyonlar›n kendilerine özgü stantlar›nda sunulan ürünler, son tüketiciye ulaflacak alyanslar›n kalitesini ve tüm detaylar›n› ayr›nt›l› olarak görmelerini sa¤layan kaliteli iflçilikli “metal”lerdir. Rubin Alyans, 2010 y›l›nda da yat›r›mlar›n› ürün ve hizmet kalitesini art›rarak ve pazarlama çal›flmalar› yaparak geniflletecek. Ulusal yay›nlarda var olaca¤› projeler sayesinde al›c›lar›n ilgisini cezp edecek ve sat›fl noktalar›n› art› talep yaratarak destekleyecek ve ifl ortaklar›n›n karl›l›¤›n› ön planda tutacakt›r” diyor. 2010 yaz›n›n alyans trendini yorumlayan Rubin Alyans Türkiye’nin ortaklar›ndan Murat Baflak ise flöyle söylüyor: “Sektörde k›sa vadeli trendlere sahip olup günü kurtarmak hiçbir zaman Rubin’in felsefesi olmam›flt›r, aksine firma, özgün stillere sahip olabilmek için her zaman kendi fikirlerini gelifltirmifltir. Rubin’i y›llar içerisinde istedi¤i noktaya getiren ve bugün sahip oldu¤u baflar›ya sahip olmas›n› sa¤layan iflte bu anlay›fl oldu. Alyans alt›n tak›dan farkl› bir yerde ve art›k Türkiye’de alyans da bafll›ca bir ürün grubu. Günümüzde Alyans, sadece niflan dü¤ün dönemlerinde sat›n al›nan bir ürün olmaktan ç›km›fl ve çiftlerin özel günlerinde de yeniledikleri bir tak› haline gelmifltir.” Murat Baflak’a göre 2010 y›l›nda alyans trendi daha sade biraz daha minimal bir yap›da olacak, orta ölçekte herkesin tercih edebilece¤i ebatlarda modeller tercih edilmeye devam edecek. Bunun yan› s›ra; tafll› modeller ve pembe alt›n kombinasyonlu ürünler trendi de a¤›rl›kta olacak.


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

SÜRAY ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS K›flla Mahallesi 37. Sok. Seçkin Ap. No: 10 Süray Kuyumculuk Güllük-Antalya T: +90 242 241 07 31 W:www.surayalyans.com E: destek@surayalyans.com

AYAR GRUPLARI

Süray Alyans, vizyonunu kuyumculuk sektöründe s›n›rs›z model anlay›fl› ile kalifiye ustalar ve çal›flanlar›yla birlikte müflteri kitlesine do¤ru zamanda istenilen ürünü her defas›nda ilk yap›lan ürün heyecan› ile üretmek ve teslim etmek olarak tan›ml›yor. Firman›n k›sa vadeli hedefi ise Türkiye genelindeki 40 bin kuyumculuk firmas›na hizmet etmek ve daha genifl hizmet kadrosu ve e¤itilmifl toptanc›lar arac›l›¤› ile dünya çap›nda marka olmak. Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek ve kaliteli hizmet sunarak müflteri memnuniyetini sa¤lamak ise firman›n kalite politikas›n› oluflturan faktörler. Süray Alyans, s›n›rs›z ürün çeflidi ile orta vadede tüm Türkiye il s›n›rlar› içerisinde bulunan kuyumculara, ürünlerini toptan pazarlamak misyonunu tafl›yor. Firman›n uzun vadedeki misyonu ise Orta Do¤u ve Avrupa’ya gerek kendi ad›na gerekse ülke ad›na ürünlerinin sat›fl ve pazarlamas›n› yaparak ve pazar› gün geçtikçe büyütmek. Süray Alyans defines its vision as; always manufacturing and delivering the requested products to its consumer group in the right time via the help of its employees & qualified masters with the fist time’s excitement. The firm’s short term target is serving to 40 thousand jewelry firms all over Turkey and becoming a worldwide known company through its wider serving staff and educated wholesalers. The factors that build firm’s quality policy are; providing customer satisfaction by offering high qualified service, and using technology in an innovative style. In the midterm, Süray Alyans’s mission is marketing its productions by wholesaling to the jewelers in all states of Turkey. The firm’s long term mission is enlarging the market each day by selling & marketing its productions to Middle East and Europe both on it’s part and on Turkey’s own.

Kuyumculuk Grubu Baflkan› / Chairman

Y›ld›ray Bahçeli

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Süleyman Ülger

Personel Say›s› / Employee

17

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2009

CARAT 14K, 18K, 22K, 925 gümüfl 14K, 18K, 22K, 925 silver

Online Katalog / Online Catalogue

www.surayalyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli ve makine alyans Hand made & Machine made wedding bands

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan üretim ve sat›fl Wholesale manufacturing & selling

88

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

89


HABER SÜRAY ALYANS

Süray Alyans Orta Do¤u ve Avrupa’da var olmay› hedefliyor Antalya merkezli olan Süray Alyans, k›sa vadede Türkiye çap›nda yer alan 40 bin kuyumcuya ulaflmay›, ard›ndan da Orta Do¤u ve Avrupa’ya aç›lmay› hedefliyor… Son 2 y›ld›r sadece alyans üretmeye bafllayan, Antalya merkezli olan Süray Alyans; Isparta, Denizli, Burdur, Bal›kesir ve Kütahya baflta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline ulaflmay› baflar›yor. Uzun vadede Orta Do¤u ve Avrupa ülkelerine girerek firma tan›t›m› ile sat›fl ve pazarlamas›n› gerçeklefltirmeyi hedefleyen firma, bu yolda pazar pay›n› gün geçtikçe büyütmeyi planl›yor. Firma sahibi Y›ld›ray Bahçeli, k›sa vadede Türkiye genelindeki 40 bin kuyumculuk firmas›na hizmet ederek daha genifl hizmet kadrosu ve e¤itilmifl toptanc›lar arac›l›¤› ile dünya çap›nda bir marka olmay› amaçlad›klar›n› dile getirdi.

“Klasik alyanslardan vazgeçilemez” Alyans, gram olarak ve tafl›d›¤› anlam itibariyle di¤er alt›n ve p›rlantal› ürünlerden ayr› bir konumda yer al›yor. Tasar›m anlam›nda da k›sa say›labilecek bir döneme kadar klasik alyans d›fl›nda çeflit görülmezken, günümüzde alyans büyük bir ürün çeflidi ile karfl›m›za ç›k›yor. Alyans konusunda yaflanan bu süreç ile ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Bahçeli: “‹nsanlar›n talepleri de¤ifltikçe haliyle üretim aflamas›nda modellemelerde de de¤ifliklikler söz konusu olabiliyor. Ancak, klasik alyanslar fiyatlar› bak›m›ndan asla vazgeçilemez” dedi.

“Aflka alyans, alyansa aflk yak›fl›r” slogan›yla yola ç›kan Süray Alyans’›n benimsedi¤i vizyon ile ilgili aç›klamalarda bulunan Bahçeli, Süray Alyans’›n vizyonunun; kuyumculuk sektöründe s›n›rs›z model anlay›fl› ile kalifiye ustalar ve çal›flanlar›yla birlikte, müflteri kitlesine do¤ru zamanda istenilen ürünü her defas›nda ilk tasarlanan ürün heyecan›yla ulaflt›rmak ve teslim etmek oldu¤unu vurgulad›. 90

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

“Aflka alyans, alyansa aflk yak›fl›r” slogan›yla yola ç›kan Süray Alyans’›n benimsedi¤i vizyon ile ilgili aç›klamalarda bulunan Bahçeli, Süray Alyans’›n vizyonunun; kuyumculuk sektöründe s›n›rs›z model anlay›fl› ile kalifiye ustalar ve çal›flanlar›yla birlikte, müflteri kitlesine do¤ru zamanda istenilen ürünü her defas›nda ilk tasarlanan ürün heyecan›yla ulaflt›rmak ve teslim etmek oldu¤unu vurgulad›. Öte yandan; Bahçeli, kalite politikalar›n› oluflturan faktörlerin: “Yenilik, kalite, müflteri memnuniyeti, teknoloji ile üretim ve kurumsal pazar” oldu¤unu sözlerine ekledi. Bahçeli, genifl ürün yelpazesi ile Süray Alyans olarak 2010 y›l›nda özellikle el ifli ürünlerine a¤›rl›k verdiklerini aç›klad›.


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

TARZ ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Merkez: 926 Sok. No: 14 Konak / ‹zmir : + 90 232 425 47 49 F: + 90 232 483 31 04 E: info@tarzalyans.com W: www.tarzalyans.com fiube: fieref Efendi Sok. No: 32 Nuruosmaniye / ‹stanbul T: + 90 212 519 88 46 F : + 90 212 519 88 47 E: ist@tarzalyans.com

Tarz Alyans, 1997 y›l›nda kurulmufl olan ve sadece alyans üretimi yapan bir firma. Firman›n merkezi ve fabrikas› ‹zmir’de ve ayr›ca ‹stanbul’da da ofisleri var. Tarz Alyans, Türkiye’nin her bölgesine sat›fl ekipleriyle servis a¤› kurulmufl bir alt yap›ya ulaflt›. Firma son kullan›c›y› mutlu etme prensibi ile çal›fl›yor. Bu nedenle al›nan siparifllerin 24 saat içinde adrese ulaflt›r›lmas› sözü veriliyor. Yurtd›fl›nda 5 ülkede distribütörlükleri olan firma, bunun d›fl›nda birçok ülkeye de ihracat yapmaya devam ediyor. Butik alyans ma¤azac›l›¤› çal›flmalar›na bafllayan firma, franchise çal›flmalar›n› sürdürüyor. Tarz Alyans was founded in 1997 and it only produces wedding bands. Its head office and the factory locates in ‹zmir. Tarz Alyans also has offices in ‹stanbul. Tarz Alyans has reached to a background that builds service network in every region of Turkey with its service staff. The firm operates with the principle of customer satisfaction. So the firm promises to send the orderings to the related adresses in 24 hours. Tarz Alyans has distributing trades in 5 countries and also continues to export to many countries. The firm has wedding band butique shops and has been working on franchising.

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Yüksel Ayarman

Genel Müdür / General Manager

Mert Ayarman

Pazarlama ve Franchise Sorumlular› / Marketing & Franchising Ege-‹ç Anadolu-Akdeniz: Sani fienkaya (Aegean-Central Anatolia- Mediterranean Sea) Marmara-Karadeniz-G. D. Anadolu: Gökhan Karamehmet (Marmara-Blacksea-South East Anatolia)

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, toptanc›, ihracatç›, franchise Manufacturer, wholesaler, exporter, franchise

‹hracat ve Yurtd›fl› / Exporting & Abroad

Fahri Sayg›

Kurumsal ‹letiflim / Corporate Communication

Ǜnla Palas

Personel Say›s› / Total Employee

41

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1997

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

60 kg

Online Katalog / Online Catalogue

www.tarzalyans.com

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Romanya, Rusya, M›s›r, ‹ran, Azerbeycan, Amerika, Germany, Austria, Holland, Belgium, Romania, Russia, Egypt, Persia, Azerbaijan, USA

Müdürlükleri / Offices

Münih (Almanya), Bükrefl (Romanya), Moskova (Rusya), Kahire (M›s›r), Bangkok (Tayland) Munich (Germany), Bucharest (Romania), Moscow (Russia), Cairo (Egypt), Bangkok (Thailand)

Ma¤aza Say›s› / Number of Stores Bayi Ma¤azalar› / Franchisee

KATEGOR‹ / CATEGORY El ifli alyans Hand made wedding bands

92

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

400


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

93


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

V‹SAL ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

Visal Alyans 2009 y›l›nda iki ortak olarak kuruldu. Firman›n öncelikli hedefi toptan olarak müflteri portföyünü geniflletmek ve yurtd›fl› ihracat›n› art›rarak sektörde söz sahibi firmalardan olmak. Visal Alyans, hedeflerine ulaflmak için emin ad›mlarla kontrollü bir biçimde sektörde ilerliyor.

ADRES

Visal Alyans was founded in 2009 as two partners. The firm’s biggest target is developing its customer

ADRESS

portfolio and becoming one of the most successful companies in the sector by increasing the exporting

T›¤c›lar Sok. Rococo Center No: 37/408 Mercan / Fatih - ‹stanbul

level to foreign countries. Visal Alyans, taking safety steps in the sector with a sustainable developing style.

Akdeniz Caddesi No:34 Bahçelievler / Antalya T: +90 242 444 00 00 Anafartalar Cad. No: 54 Kemeralt› / ‹zmir T: +90 232 444 00 00

Firma Orta¤› / Partner of Firm

Bekir Bektafl-Ömer Bektafl

Genel Müdür / General Manager

Yusuf Yurtsever

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2009

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Romanya, Azerbeycan, Irak Romania, Azerbaijan, Iraq

Online Katalog / Online Catalogue

www.visalalyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi / Production Technology

Elifli-Makine Alyans Hand made-Machine made wedding bands

Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity

25 kg. ayl›k 25 kg. per month

Üretim Alan› / Factory Area

100 m2

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan Sat›fl Aktif sat›fl ekipleri Wholesale selling Active Selling Teams Visal

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K, 22 K, Gümüfl, Platin, Çelik Silver, Platinium, Steel

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici-Toptan Manufacturer, Wholesale

Markalar / Brands

94

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

95


HABER V‹SAL

“Türkiye, alyans sektöründe dünyada önemli bir yere sahip” Uzun y›llara dayanan tecrübe ve bilgi birikimlerinden faydalanarak 2009’da açt›klar› Visal Alyans ile sektöre h›zl› bir girifl yapan firma orta¤› Bekir Bektafl, alyans sektöründeki yerlerini sa¤lamlaflt›rmak için belirledikleri hedeflerini paylaflt›… Alyans›n iki kifliyi hayat boyu birbirine ba¤layan manevi bir tak› olmas› nedeniyle di¤er ürünlerden ayr›ld›¤›n› öne süren Bektafl, bu konjonktürde de kiflilerin kendilerine has tasar›mlar›n› alyansa yans›tt›klar›n›, bu durumun da alyans modellerinde çeflitlili¤in artmas›na neden oldu¤unu söyledi. 2010 y›l›n›n yaz aylar›nda yo¤un geçecek sezon için çal›flmalar›n› özenle sürdüren Visal Alyans’›n ürünleri ve trendleri hakk›nda aç›klamalarda bulunan Bektafl, alyansta bu yaz; klasik çizgiler göz önünde bulundurularak tafll› modellerin yine ön plana ç›kar›laca¤›n› sözlerine ekledi.

“Alyans kategorisinde Türkiye’nin dünya çap›nda iyi bir yeri var”

2010’un yaz aylar› yo¤un geçecek Alyans sektöründe üretici ve toptanc› olarak 2009’da kurulan Visal Alyans, günümüze kadar geçen bu süre içerisinde ürünlerini 100 ma¤azaya ulaflt›rmay› baflard›. Visal, Türkiye çap›nda a¤›rl›kl› olarak; Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Do¤u Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesi ile çal›fl›yor. 15 senedir kuyumculuk sektörü içerisinde yer ald›¤›n› söyleyen Visal Alyans firma ortaklar›ndan Bekir Bektafl, alyans sektöründe var olan aç›kl›k ve edindikleri tecrübe nedeniyle bu kategoride hizmet vermeyi seçtiklerini ifade etti.

‹hracat gerçeklefltirdikleri ülkeler ile ilgili bilgi veren Bektafl, bu ülkelerin; Romanya, Azerbaycan ve Irak pazarlar› oldu¤unu bildirdi. Toptanc› bir firma olduklar› için k›sa vadeli hedeflerinin ilk önce atölye açmak oldu¤unu bildiren Bekir Bektafl, bunun yan› s›ra, ekiplerini geniflleteceklerini söylerken, Kapal›çarfl›’da da toptan ma¤azas› açmay› planlad›klar›n› aç›klamalar›na ekledi. Türkiye’nin, alyans kategorisinde dünya çap›nda önemli bir yeri oldu¤unu vurgulayan Bektafl, yurtd›fl›nda a¤›rl›kl› olarak klasik alyanslar›n tercih edildi¤ini söylerken, Türkiye’de bu anlamda tasar›mc›l›¤›n çok geliflti¤inin ve yurtd›fl›ndan da bu do¤rultuda talepler geldi¤inin alt›n› çizdi.

Romanya, Azerbeycan ve Irak pazarlar›na ihracat gerçeklefltiren Visal Alyans, Türkiye çap›nda a¤›rl›kl› olarak; Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Do¤u Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesi ile çal›fl›yor. Atölye açarak ekiplerini geniflletmeyi planlayan Visal Alyans’›n bir di¤er hedefi ise Kapal›çarfl›’da toptan ma¤azas› açmak.

96

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


Z‹RVE fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Kuyumcukent Atölyeler Blo¤u Zemin Kat 9. Sok. No:20 Yenibosna / ‹stanbul / TURKEY T: +90 212 603 19 45 / 46 F: +90 212 603 19 47 E: zirve@zirvealyans.com

Zirve Alyans, 2000 y›l›nda kurulmas›na karfl›n kökü 1958’de Sebahattin Mecit GÜLERYÜZ taraf›ndan kurulan ve marka tescili elinde bulunan GÜLERYÜZ KUYUMCUSU’na dayan›r. Türkiye’nin alyans imalat›nda gerek bilgi ve tecrübe gerekse teknoloji bak›m›ndan önde gelen ve bilinen firmalar›ndan birisidir. fiirketin vizyonu gere¤i, tüm birimleri belirlenen kalite standartlar›nda üretim yapmaktad›r. Üretim safhas›nda çal›flan personel, tecrübe ve bilgi birikimine ilaveten kuyumcular odas›ndan ve mesleki e¤itim kurumlar›ndan temin ettikleri sertifikalarla yapt›klar› üretimin kalitesini art›r›rlar. Zirve Alyans üretimin yan› s›ra üretti¤i alyanslar› Türkiye’nin genifl bir bölümüne ve yurtd›fl›na kendi pazarlama ve da¤›t›m a¤› ile ulaflt›r›r. Birleflik Devletler, Meksika, Kanada, Dubai, Almanya, Belçika, ‹sviçre, Hollanda, Macaristan, ‹srail ve Türk Cumhuriyetleri ihracat yapt›¤› dünya ülkelerinden baz›lar›d›r. Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan onayl› olan markalar› GÜLERYÜZ KUYUMCUSU, Z‹RVE ALYANS, ZRV ALYANS’t›r. Kuyumcular Odas› taraf›ndan verilen B 69 patentlerini üretilen alyanslarda kullanmaktad›r.

Although Zirve Alyans was founded in 2000, the company's roots date back to GÜLERYÜZ JEWELLERY founded by Sebahattin Mecit GÜLERYÜZ in 1958 who had also registered the brand back then. The company is one of the leading and highly regarded wedding ring producers in Turkey with its know-how, experience and technology. In line with company vision, all units conduct production with set quality standards. The company constantly improves production quality with certificates obtained from the Chamber of Jewelers and professional training institutions in addition to the existing experience and know-how of its production personnel. In addition to production, Zirve Alyans also distributes its products throughout Turkey and foreign markets with its own marketing and distribution network. USA, Mexico, Canada, Dubai, Germany, Belgium, Switzerland, Holland, Hungary, Israel and former Soviet Republics are among the markets the company exports to. The company's brands certified by the Turkish Patent Institute are GÜLERYÜZ KUYUMCUSU, Z‹RVE ALYANS and ZRV ALYANS.

AYAR GRUPLARI CARAT 8K, 10K, 14 K, 18K , 22 K Platinyum, Titanyum, Gümüfl Platinium, Titanium, 925 K, Silver

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Genel Müdür / General Manager Mustafa Behlül Güleryüz Reklam ve Halkla ‹liflkiler Md. / PR Manager Emre Güler Kurulufl Tarihi / Date of Establishment Online Katalog / Online Catalogue

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

1958 www.zirvealyans.com

Üretim Kapasitesi / Capacity

250 kg / ay 250 kg / month

Üretim Alan› / Square m2

250 m2

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Export to

Birleflik Devletler, Meksika, Kanada, Dubai, Almanya, Belçika, ‹sviçre, Hollanda, Macaristan, ‹srail ve Türki Cumhuriyetleri. USA, Mexico, Canada, Dubai, Germany, Belgium, Switzerland, Netherlands, Hungary, Israel, Turkic Republics.

KATEGOR‹ CATEGORY

98

Mehmet Güleryüz

El ‹fli Alyans, Makina Alyans Handmade and Machine made Wedding Rings.


S A M P L E S / Ü R Ü N L E R NİSAN 2010 • ALYANS DÜNYASI

99


HABER Z‹RVE ALYANS

“Sadece Alyans” Alyans kategorisinde eskiye dönüfl yafland›¤›n› söyleyen Zirve Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Güleryüz, yaz aylar›nda alyans modellerinde 3 renk alt›n›n kullan›laca¤›n›, tafll› modellerin ise yeniden gündemde olaca¤›n› belirtti. 2000 y›l›nda kurulan Zirve Alyans, alyans üzerine uzmanlaflan kadrosu ile alyansta trendi takip eden ve ürünlerine uyarlayan firmalardan sadece biri. Slogan olarak kulland›klar› “Sadece Alyans” ile yapt›klar› ifli özetleyen firma, 10 y›lda gerçeklefltirdikleri ihracatlarla özellikle el ifli ürünlerinde Avrupa’n›n tercih etti¤i bir marka haline geldi. Zirve Alyans’›n izledi¤i stratejiler ve alyansta trend ile ilgili bilgi veren firma sahibi Mehmet Güleryüz, alyansta eskiye dönüfl yafland›¤›n›n mesaj›n› verdi. Güleryüz, özellikle 3 renkli alyanslara bu sene çok s›kl›kla rastlanaca¤›n› belirtirken, renkli alyanslar›n üretiminin bundan 20 sene öncesine dayand›¤›n›, tafll› alyanslar›n ise yine tercih edilecek ürünler aras›nda yer ald›¤›n› kaydetti. Sektörün klasik alyanstan ç›kmas›n›n üzerinden 12 y›l geçti¤ini ifade eden Güleryüz: “Alyansta 3 renkli modellere girildi¤inden beri klasik alyanstan d›flar› ç›k›ld›. Zamanla tasar›mc›lar farkl› esinlenmeler ve farkl› çizgileriyle çok fazla çeflitte tasar›m ortaya ç›kard›lar. Her firman›n kendine özgü tasar›mlar› var. Bu noktada bizim de hedefimiz trendi yakalayabilmek. Türkiye trendi belirleyemiyor. Trendi Avrupa belirliyor, biz de bu noktada Avrupa’n›n takipçisiyiz. Avrupa’da yap›lan ürünler yaklafl›k 2 y›l zaman zarf›nda Türkiye’ye yans›yor” dedi. Tasar›m ve trendlere iliflkin aç›klamalar›n› sürdüren Güleryüz: “2006 y›l›nda kat›ld›¤›m Inhorgenta Fuar›’nda düzenlenen bir sempozyumda, 2006 y›l›nda k›rm›z› ve beyaz alt›n›n ön planda olaca¤› söylenmiflti. ‹stanbul’a döndü¤ümde k›rm›z›, beyaz alt›n üretimine bafllad›m ancak çok fazla dikkat çekmedi. Günümüzde ise k›rm›z› alt›n ciddi anlamda tercih ediliyor. Söyledi¤im gibi; trendi Avrupa belirliyor ve trendin Türkiye’ye ulaflmas› 2-3 y›l› buluyor. Türkiye üretim alan›nda çok baflar›l› bir ülke ancak tasar›m konusunda sektörün kendini ilerletmesi gerekiyor” fleklinde konufltu.

Avrupa’da Türkiye’nin el ifli alyanslar› talep görüyor El ifli alyans kategorisinde, Avrupa’ya nazaran Türkiye’nin çok daha kaliteli oldu¤unu savunan Güleryüz, Avrupa’n›n, el ifli alyansta Türkiye kadar tüketim yapmad›¤›n› belirtirken: “El ifli alyansta figür ve çizgiler konusunda çok farkl›l›k yaflan›yor. Biz ürünlerimizde yer alan Osmanl› motiflerini yaklafl›k 8 ayda ortaya ç›kard›k ve bu ürünler Avrupa’da yo¤un ilgi gördü. ‹flçili¤i nedeniyle Avrupa’da bu tür ürünler çok fazla üretilmiyor” diye konufltu. ‹hracat yapt›klar› ülkeleri s›ralayan Güleryüz; Almanya, Avusturya ve Macaristan ile çal›flt›klar›n›, hedeflerinin ise, Orta Do¤u ülkeleri ile çal›flmak oldu¤unu söyledi. Güleryüz, geçti¤imiz ay düzenlenen Istanbul Jewelry Show sayesinde hedeflerine yaklaflmalar›n› sa¤layacak ba¤lant›lar kurduklar›n› dile getirdi.

100

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ZEN DIAMOND fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS fierefefendi sok. No: 35 Ca¤alo¤lu - ‹stanbul T: +90 212 520 00 41 F: +90 212 520 04 46 info@zenpirlanta.com www.zenpirlanta.com

AYAR GRUPLARI CARAT

ZEN Diamond, p›rlantay› özenle iflleyerek tutku dolu tasar›mlar ve koleksiyonlar yarat›yor. Avrupa’n›n en büyük üretim kapasitesine sahip olan ZEN Diamond’›n 7 k›tada 60 ülkeye yay›lm›fl ofisleri, ma¤azalar› ve sat›fl noktalar› ile dünyada ›fl›¤› 24 saat sönmüyor. Dünyada her bin kad›ndan biri ZEN Diamond mücevherleri ile göz kamaflt›r›yor. Türkiye'de mücevher sektöründe ilk P›rlanta Akademisi ve ilk P›rlanta Laboratuvar›'n› kuran Zen Diamond, mücevherlerini tüm dünyada geçerli “Uluslararas› Garanti Sertifikas›” ve Türkiye’de mücevher alan›nda ilk kez uygulanan ücretsiz h›rs›zl›k sigortas› ile sat›fla sunuyor. Mücevher severleri “P›rlanta Buti¤i” konseptiyle tan›flt›ran ZEN Diamond, farkl› koleksiyonlara imza at›yor. ZEN tasar›mc›lar›n›n yorumuyla hayat bulan tek tafllar, trialar, p›rlanta ile renkli tafllar›n muhteflem uyumunu sergileyen koleksiyonlar ve de¤iflik modellerde birçok p›rlantal› tasar›m cazip fiyat avantajlar›yla sat›fla sunuluyor. Zamana p›rlantan›n büyüsünü katan p›rlantal› saat koleksiyonu ve erkeklere p›rlantan›n ›fl›lt›s›n›, fl›kl›¤›n› tafl›yan kravat, kol dü¤meleri, kalem, cüzdan, kemer gibi birbirinden özel tasar›mlara sahip p›rlantal› aksesuar koleksiyonu, mücevher tutkunlar›n›n be¤enisine sunuluyor. Zen Diamond creates passionate designs and collections by processing diamond diligently. Having the largest product capacity of Europe, Zen Diamond’s light in the world doesn’t flash 24 hours with the offices spread across 60 countries at 7 continents, stores and shops. One of every 1000 women in the world is gorgeous with Zen Diamond. Zen Diamond offers of its jewels for sale with ‘International Guarantee Certificate’ which is valid all over the world and free theft insurance that is applied for the first time in the field of jewelry in Turkey. Introducing ‘Diamond Boutique’ concept to jewelry lovers, Zen Diamond puts its signature on various collections. Single stones that come to life with the interpretation of the Zen designers; trias, collections that demonstrate superb compliance with diamonds and colored stones, diamond designs in different models are offered for sale with attractive price advantage. Diamond watch collection which adds magic of the diamond to time and diamond accessories collection that contains special custom designs like tie, cufflink, pens, wallets, belts which carry elegance and sparkle of the diamonds to men are offered to the appreciation of jewelry lovers.

14 K, 18, K, Platin.

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Franchisor, ‹malatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci. Manufacturer, exporter, importer, wholasale, retailer.

KATEGOR‹ CATEGORY P›rlantal›; alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe ve üçlü set, inci. Wedding ring, ring, wristband, bracelet, chain, earrings, half set, pearl with brillant.

102

ALYANS DÜNYASI • NİSAN 2010

Emil Güzelifl

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Kemal Tavukçuo¤lu

Genel Müdür / General Manager

Yi¤it Akgün

Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü / Advertising & PR Manager

Senem Irmak Aksöyler

Uluslararas› ‹fl Ortaklar› / International Partners

Damiani Group, Shairu Gems

Personel Say›s› / Employee

220

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1998

Online Katalog / Online Catalogue

www.zendiamond.com

Üretim Kapasitesi / Production Capacity

150.000 adet / y›l

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Franchising - Corner

Bayi Ma¤azalar› / Franchise Stores

41

Corner Ma¤aza May›s› / Consessions

250

Franchising sistemine bafllang›ç y›l› / Franchising Startup Year

2006

Hedef Kitle Profili / Target Group Profile

A, B+, B

AVM ma¤aza say›s› / AVM Store Number

34

Kulland›¤› reklam mecralar› / Advertisement Channels

TV, Gazete, Dergi, Internet,Radyo, Outdoor

Ortalama Dekorasyon maliyeti (m2) / Average Decoration Cost

1000-1300 USD

Standart ma¤aza yaz›l›m› / Standart Store Software

Var / Yes

Minimum yat›r›m maliyeti / Minimum Capital Cost

400 bin USD

Ma¤aza dekorasyon tipi say›s› / Number of Store Decoration Style

2 (Standart + Exclusive)


ALYANS DUNYASI Nisan 2010  
ALYANS DUNYASI Nisan 2010  

Alyans ve gumusculer, sektorden haber ve roportajlar

Advertisement