Page 1

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Donat que es compleix el termini per a presentar proposicions el dia 24 de març de 2010, per a la licitació per a participar en el SERVEI D’IMPLANTACIÓ DE NOUS SERVIDORS (Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat) i vist el plec de clàusules que regeix aquesta contractació, i atenent a la clàusula 19, aquesta alcaldia RESOL: Primer. Designar la Mesa de Contractació que estarà integrada pels següents membres: President: Vicente Ramon Garcia Mont, alcalde, suplent, Joaquina Giner Mora Vocal: Vicente Carbonell Chirivella Secretari General, suplent, Vicente Montesinos Crespo. Vocal: Rosa Mª Mico Villora, Interventora, suplent, Jose Vicente Roig Roig Vocal: Gabriel Palop Sarriás, regidor d’Informàtica, suplent Antonio Saa Carrasco Vocal: Javier Bay Ribes, tècnic d’Informàtica, suplent Jesús Benito Esteban Secretària de la mesa: Emilia Giménez Ribes

Segon Convocar als membres de la Mesa per l'obertura de les pliques el proper dia 29 de març de 2010, a les 13,30 hores per obrir i qualificar els sobres, posteriorment, en acte públic, es procedirà a l’obertura dels sobres B, en cas que la mesa no hagués de notificar la falta de documentació als licitadors. Tercer. Notificar aquesta resolució als membres de la Mesa per al seu coneixement i efectes corresponents.

L’alcalde

Vicente R. García Mont Algemesí, 22 de març de 2010

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/MESA-%20Servei%20implan  

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/MESA-%20Servei%20implantacio%20de%20nous%20servidors-firmat.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you