Page 1


BPV-opdrachten Leisure

:

Adresgegevens: MBO College Hilversum Afdeling Leisure Arena 301 1213 NW Hilversum Algemene nummer Fax nummer Afdeling Leisure BPV-coรถrdinator Leisure Arena 301 1213 NW Hilversum e-mail: alssemaa@rocva.nl 06-81686968

: 035-6892000 : 035-6892001 : 035-6982019 : Auktje Alssema

Opleidingsmanager : Cora Kampherbeek Arena 301 1213 NW Hilversum e-mail: KampherbeekC@rocva.nl

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

2


BPV-opdrachten Leisure

Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over de BPV

4

2. Informatie voor het leerbedrijf Servicedocument Leiding geven

6 8

3. Informatie voor de stagiair Taak stagiair

9 12

4. Beroepsinformatie 4.a Beschrijving Kerntaak 1

13

4.b Beschrijving Kerntaak 2

14

4.c Beschrijving Kerntaak 3

16

Algemene opdrachten rondom de stage

18

5. Opdrachten 5.1 Plan van Aanpak

18

5.2 Stageovereenkomst

19

a. Functionerings-en beoordelingsgesprekken 5.3 Reflectie (STARR)

20

5.4 Bewijs Examenportfolio

21

5.5 Algemene beschrijving van het stagebedrijf.

22

6. Opdrachten en Beoordelingsformulieren 6.1 Opdracht Frontoffice (Kerntaak 1)

23

Beoordelingsformulier Kerntaak 1 6.2 Opdracht organiseren van recreatieve activiteiten (Kerntaak 2)

24

Beoordelingsformulier Kerntaak 2 6.3 Opdracht Leidinggeven (kerntaak 3)

26

Beoordelingsformulier Kerntaak 3 6.4 Beoordeling Tussenevaluatie

28

6.5 Eindbeoordeling Beroepshouding

29

6.6 Urenregistratiekaart

30

Bijlagen: 1. 2. 3. 4. 5.

Aan deze regels en afspraken moet je je houden tijdens je BPV Stappenplan, wat moet je gaan doen en wanneer? Criterialijst BPV verslag EnquĂŞte BPV-bedrijf Moeilijk woord of begrip? Hier vind je de betekenis

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

31

3


BPV-opdrachten Leisure

1

Algemene informatie over de BeroepsPraktijkVorming

Doel BPV Het beroepsonderwijs verzorgt beroepsgerichte opleidingen. Al tijdens de opleiding kun je kennismaken met het beroep in een bedrijf. Beroepspraktijkvorming is een verplicht onderdeel van een beroepsopleiding die leidt tot een praktische kwalificatie. De beroepspraktijkvorming heeft meerdere doelstellingen. Het doel van de BPV is dat je praktijkervaring op kunt doen waardoor je: - dat wat je geleerd hebt kan toepassen in de praktijk, competenties verder ontwikkelt - ervaart wat samenwerking met collega’s betekent, wat commercieel handelen inhoudt en hoe een bedrijf organisatorisch werkt. BPV-periode Als student van de opleiding Leisure loop je in de eerste twee jaar 380 uur stage. De BPV-periode loopt van 1 mei tot 28 augustus. Als je voor of na de stage nog een langere tijd voor het bedrijf wilt blijven werken, bv. in de vorm van vakantiewerk moet je zelf een arbeidsovereenkomst met het BPV-bedrijf regelen. Vanaf 1 mei volg je geen lessen meer op school. Op maandag 24 juni word je voor een 1 dagdeel op school verwacht. Vanaf 28 augustus moet je weer beschikbaar zijn voor school.

BPV-bedrijf Een erkend BPV-bedrijf voldoet aan de criteria om jou goed te kunnen begeleiden en beoordelen. Of het BPV-bedrijf erkend is voor de opleiding Leisure (Crebo 94130) kun je controleren op www.kenwerk.nl. Als het BPV-bedrijf nog niet erkend is dan verwijs je het BPV-bedrijf naar deze site. Op de website kan een aanvraag voor erkenning worden ingediend. Wat betekent dit voor jou? Het bedrijf waar je stage gaat lopen moet zijn erkend als leerbedrijf. Er zijn twee situaties mogelijk: A: Het door jou gekozen stagebedrijf is erkend: je hoeft dan geen actie te ondernemen. B: Het door jou gekozen stagebedrijf is nog NIET erkend: je vraagt aan het bedrijf of zij een verkorte procedure aan willen gaan. Dit betekent dat het bedrijf contact op kan nemen met Jan Akkermans. Hij is adviseur van Kenwerk en regelt de erkenning van leerbedrijven. Tel: 0653977542 (j.akkermans@kenwerk.nl) Het bedrijf kan contact op nemen met de BPV-coördinator als er vragen zijn over de erkenning en de uitvoerbaarheid van de BPV-opdrachten. Stage-overeenkomst Je vult op de website Horeca-Leisure een aanvraagformulier in. − Naam en contactpersoon van het BPV-bedrijf − Adres, telefoonnummer en woonplaats van het BPV-bedrijf − GSM-telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon − Start-en einddatum van je stage Vervolgens maakt de afdeling Studentenzaken een stage-overeenkomst. De stage overeenkomst is een overeenkomst tussen de student, de school en het bedrijf of organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. Daarin worden de rechten en verplichtingen vastgelegd. De stageovereenkomsten worden vanuit school in drievoud naar het huisadres gestuurd. Direct na de start van de stage laat je de overeenkomst door de contactpersoon van het stagebedrijf ondertekenen en je stuurt 1 exemplaar terug naar Studentenzaken. Een aantal bedrijven heeft bedrijfs-stage-overeenkomsten. Zij vragen hiervoor ook een handtekening van jou en van de school.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

4


BPV-opdrachten Leisure

Rechtspositie Je blijft tijdens je stageperiode stagiair van de onderwijsinstelling, omdat er geen sprake is van een dienstverband conform artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Financiële vergoeding De opleiding Leisure vraagt geen vergoeding van de bedrijven. Het bedrijf kan je een vergoeding geven, dit gaat in onderling overleg met jou. Je ontvangt geen “verplichte” vergoeding voor de stageperiode. Het bedrijf is vrij om eventuele vergoedingen met jou overeen te komen. Tijdens de stage van deze BOLopleiding kan er wettelijk geen Arbeidsovereenkomst worden afgesloten.

Verzekering Je bent via school verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid in het stagebedrijf. Ziektekosten en het gebruik van motorvoertuigen vallen hier niet onder. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en verblijfsverzekering, indien er een stage in het buitenland wordt gevolgd. In sommige gevallen kan het stagebedrijf hierin een rol spelen. Reiskosten Het stagebedrijf kan een eventuele vergoeding met jou afspreken. Ziekte/verzuim Als je ziek bent tijdens je stage meld je dit ‘s ochtends ruim voor aanvang van de werktijd bij het BPV-bedrijf. Wij vertrouwen erop dat het bedrijf jou informeert over de bedrijfsprocedure van ziekmelding. Gemiste stagemomenten dienen ingehaald te worden in overleg met jou en het stagebedrijf. Als je langer dan 2 dagen ziek bent, dient de school daarvan schriftelijk/per e-mail op de hoogte te worden gebracht.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

5


BPV-opdrachten Leisure

2

Informatie voor het leerbedrijf

Inleiding In het BPV-werkboek staan opdrachten voor de BPV-periode. De stagiair kan in het praktijkgedeelte van de opleiding enkele kerntaken en daarbij behorende werkprocessen uitvoeren. Deze zijn gebundeld in een BPV-werkmap. De stagiair is verantwoordelijk voor de BPV-werkmap. De stagiair werkt tijdens de verschillende BPV-periodes aan verschillende KERNTAKEN en de bijbehorende werkprocessen De kerntaken zijn:

1. Het uitvoeren van Frontoffice-activiteiten in een recreatieve accommodatie. 2. Organiseren en verzorgen van recreatieve activiteiten. 3. Leidinggeven Daarnaast verzamelt de stagiair bewijsmateriaal voor het examen. In het derde leerjaar overlegt hij een portfolio met daarin allerlei producten die zijn verzameld gedurende de schoolperiode. Begeleiding door het leerbedrijf Bij de start van de praktijkperiode kunt u de planning van de werkzaamheden in combinatie met de kerntaak en werkprocessen met de stagiair doornemen. Samen met de stagiair wordt overlegd welke kerntaken (of gedeelten hiervan) worden uitgevoerd. Ook wordt aangegeven wanneer de uitvoering van de werkprocessen staat gepland. Er worden momenten vastgelegd, waarop de voortgang met de stagiair wordt besproken. Het is raadzaam om op de helft van de stageperiode een tussenevaluatie af te spreken. Hiervoor is een beoordelingsformulier bijgevoegd (blz.28). De stagiair kan vervolgens met de ontvangen feedback zijn functioneren gaan verbeteren. Belangrijk is dat de beoordelingen worden besproken met de stagiair. Ze zijn namelijk onderdeel van het leerproces van de stagiair. Per kerntaak geldt het volgende: - Er worden twee bespreekmomenten (een tussenevaluatie en één eindbeoordeling) afgesproken - De praktijkbegeleider bespreekt met de stagiair de opdrachten en de leerdoelen van de stagiair (zoals de bedrijfsrichtlijnen leren, recreatiewerkprogramma bekijken, doelgroepen benaderen). - De beoordelingen die tijdens de evaluatiemomenten (bijvoorbeeld na vier en acht weken) worden besproken, worden ingevuld op het evaluatieformulier. Begeleiding van de BPV-docent De BPV begeleiding vanuit de opleiding Leisure zal door de BPV-docent (tevens mentor) worden uitgevoerd. De BPV-docent neemt bij de start en bij de tussenevaluatie contact op met het leerbedrijf. Bij voorkeur vindt dit plaats door een persoonlijk bezoek van de BPV-docent. Onze opleiding streeft ernaar om leerbedrijven binnen een straal van ca 50 km van Hilversum persoonlijk te bezoeken. In andere gevallen zal er voornamelijk contact per e-mail of telefoon plaats vinden. De BPV van de opleiding Leisure wordt gecoördineerd door mevrouw A. Alssema. Achter in de bijlage treft u een enquêteformulier aan. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze in te vullen en mee te geven aan de stagiair?

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

6


BPV-opdrachten Leisure

Instructie bij de beoordeling van de Kerntaken, werkprocessen en competenties. Een kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen met daarbij behorende prestatie-indicatoren of criteria Om een werkproces goed te kunnen uitvoeren moet de stagiair een aantal competenties ontwikkelen. Elk werkproces bestaat uit een opdracht, een omschrijving van de werkzaamheden en een te behalen resultaat. Dit resultaat is bewijs voor het Examenportfolio. Het Examenportfolio wordt door de school aan het eind van het derde leerjaar beoordeeld. Soms is het niet mogelijk om aan alle Kerntaken te werken. Afhankelijk van het type leerbedrijf en de aard van de werkzaamheden zal er een beoordeling plaats vinden. Als de stagiair niet alle werkzaamheden kan uitvoeren dan zal het betreffende werkproces worden afgevinkt met ‘niet voldaan’. De stagiair kan in een andere stage of project de ontbrekende werkprocessen voldoen. Samenvattend beoordeelt u: 1. Per Kerntaak met de bijbehorende werkprocessen en het resultaat (zie beoordelingsformulier Kerntaken blz. 23-27). 2. De beroepshouding (zie beoordeling beroepshouding en tussenevaluatie blz. 28, 29) De kerntaken worden beoordeeld met behulp van: - Observatie bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden; - Meningen van anderen (bijvoorbeeld een beoordelingsformulier door collega’s ingevuld, een enquête, reacties van gasten); - Productbeoordeling (zoals een draaiboek, klachtbeoordeling of reservering); - Reflectieverslag van de stagiair (als aanvulling op de observatie). U vult per werkproces de score van de stagiair in. U kunt kiezen uit de scores n.v.t, Onvoldoende, Voldoende en Goed ( blz. 8). Als een stagiair geen werkzaamheden binnen een werkproces heeft uitgevoerd dan geldt dat het werkproces niet is voldaan. Deze beoordelingsformulieren vormen tegelijkertijd de opdrachten van de stagiair en zijn gekoppeld aan de kerntaken (zie blz. 23-27) Om de beoordeling met argumenten te ondersteunen vult u het formulier Beroepshouding (blz. 29). Dit formulier laat zien welke specifieke competenties de stagiair in meer of mindere mate bezit. Deze beoordeling geeft aanvullende informatie over de beoordeling van de werkprocessen. Bij de eindbeoordeling ondertekent zowel de praktijkbegeleider als de stagiair het beoordelingsformulier van de betreffende Kerntaak. Het beoordelingsdeel wordt door u ingevuld en getekend. De stagiair geeft het ingevulde beoordelingsformulier aan de school. De stagiair is hier zelf verantwoordelijk voor. De school draagt zorg voor de verdere verwerking van de beoordelingsresultaten van de stagiair. Fasen in de BPV Van stagiairs kan niet worden verwacht dat zij het werk van een manager in één keer onder de knie hebben. Fase 1

Basis Beginnend stagiair

Uitvoerende werkzaamheden

Fase 2

Gevorderd stagiair

Fase 3

Competente stagiair

Uitvoerende werkzaamheden die zelfstandig worden georganiseerd. Aansturen en instrueren van medestagiairs of teamleden Zelfstandig organiseren en met hulp leiding geven in complexe situaties. Professioneel handelen

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

7


BPV-opdrachten Leisure

Beoordeling De beroepskerntaken en werkprocessen worden beoordeeld met Onvoldoende, Voldoende, Goed Cesuur werkprocessen Kerntaak 1,2 en 3 Het werkproces wordt beoordeeld met een driepuntschaal (O=slecht/matig, V=redelijk/voldoende, G=goed/uitstekend). Als een stagiair geen werkzaamheden binnen een werkproces heeft uitgevoerd dan geldt dat het werkproces niet is voldaan. De stagiair kan in een andere stage of project de ontbrekende werkprocessen voldoen. Omschrijving N.V.T Niet van toepassing of taak is niet aan bod gekomen Onvoldoende Je krijgt een beoordeling Onvoldoende als je een werkproces onvoldoende kunt aantonen. Je bent niet in staat om in praktijksituaties de (beroeps)activiteiten binnen het werkproces uit te voeren Voldoende Als het bewijsmateriaal voldoet, maar nog op enkele punten kan worden verbeterd behaal je een Voldoende. Je bent in staat om in praktijksituaties de (beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig uit te voeren Goed De beoordeling Goed volgt als blijkt dat het bewijsmateriaal en de mondelinge verdediging van de werkprocessen concreet en duidelijk zijn. Je bent in staat om in praktijksituaties de (beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en op elkaar af te stemmen.

Servicedocument Leiding geven Dit servicedocument is opgesteld naar aanleiding van meerdere signalen uit de onderwijs- en beroepspraktijk met betrekking tot de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de kerntaken leidinggeven. Uit ervaringsgegevens blijkt dat onderdelen uit deze kerntaken moeilijk of soms niet uitvoerbaar zijn in de beroepspraktijkvorming. Dit document biedt handvatten voor de interpretatie van de kerntaken leidinggeven en de vertaling hiervan naar de onderwijs- en/of beroepspraktijk. Dit document is een aanvulling op de kwalificatiedossiers waarin de kerntaken leidinggeven is opgenomen. Interpretatie kwalificatiedossier In een kwalificatiedossier staan de diplomavereisten beschreven voor een beginnend beroepsbeoefenaar. De beginnend leidinggevende moet in staat zijn om de werkprocessen uit het kwalificatiedossier te ontwikkelen , zodat hij in de toekomst volwaardig leiding kan geven. In de praktijk blijkt het moeilijk om tijdens de opleiding bepaalde werkprocessen in de beroepspraktijkvorming te oefenen en te beoordelen. In het leerbedrijf krijgt de student bijvoorbeeld niet (altijd) de verantwoordelijkheid voor het voeren van gesprekken met medewerkers of voor de financiën van de organisatie. Waar in de werkprocessen gesproken wordt over de aansturing van medewerkers kan ook medestudent of stagiair gelezen worden. Bedrijven kunnen bepalen welke werkprocessen in de praktijk uitgevoerd moeten worden en wanneer het voldoende is om dit in een simulatie te ontwikkelen en te beoordelen. Het kwalificatiedossier geeft voldoende ruimte om de werkprocessen uit de kerntaak op projectbasis of in een simulatieomgeving te ontwikkelen en te beoordelen. Profiel beginnend beroepsbeoefenaar leiding geven Welke eigenschappen zijn van belang voor een Leidinggevende? − Helikopterview: overzicht, hoofdzaken van bijzaken kunnen scheiden − Resultaatgericht: doelen stellen, resultaten behalen, klant/gastgericht, mensen aansturen op resultaten, gericht op kwaliteit, commercieel denkvermogen − Mensgericht: sociaal en communicatief vaardig, anderen stimuleren, motiveren, sterk gericht op samenwerking. coachen − Voorbeeldgedrag: kennis en vaardigheden voor de uitoefening van het beroep, proactief MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

8


BPV-opdrachten Leisure

3

Informatie voor de stagiair

Stage-activiteiten Je gaat tijdens de stage activiteiten uitvoeren die te maken hebben met de kerntaken van de opleiding. De kerntaken zijn: - Het uitvoeren van Frontoffice-activiteiten in een recreatieve accommodatie. - Organiseren en verzorgen van recreatieve activiteiten. - Leiding geven Een kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen met daarbij behorende prestatie-indicatoren of criteria Om een werkproces goed te kunnen uitvoeren moet je een aantal competenties ontwikkelen. In hoofdstuk 4 kun je per Kerntaak en werkproces een beschrijving van de werkzaamheden en competenties lezen Fasen in de BPV Het zal je duidelijk zijn dat je het werk van een manager Leisure niet in één keer onder de knie hebt. Dit leer je in drie BPV-fasen. Fase 1

Basis Beginnend stagiair;

Fase 2

Gevorderd stagiair

Fase 3

Competente stagiair

Dit betekent dat je nog veel in de uitvoering doet. De werkzaamheden zijn tamelijk eenvoudig, maar wel noodzakelijk voor je verdere ontwikkeling als manager. In deze fase moet je aantonen dat je al ervaring hebt en het een en ander beheerst. Je zult hier ook al een beroep doen op een aantal leidinggevende capaciteiten en moeten laten zien dat je dit ook aan kunt en je ook verder kunt ontwikkelen. In de laatste fase moet je kunnen aantonen dat je in complexe situaties –zonder hulp- professioneel kunt handelen

Hoe meer ervaring je hebt opgedaan, hoe hogere de eisen die aan je worden gesteld. Je krijgt meer verantwoordelijkheid, moet zelfstandiger werken en de situaties waarin je werkt worden complexer (moeilijker). Bijvoorbeeld omdat je meer vragen/opdrachten in één keer, of meer taken achter elkaar moet uitvoeren. Je zult ook merken dat als je verder komt, je minder instructie en begeleiding nodig hebt. Soms kun je alle kerntaken uitvoeren. Overleg aan het begin van je stage met je praktijkbegeleider aan welke kerntaken je in het leerbedrijf kunt werken Opdrachten, leerdoelen en producten. In elke fase voer je bijpassende opdrachten uit en stel je jezelf andere leerdoelen. Zo leer je allerlei beroepsmatige activiteiten beheersen. Je leerdoelen formuleer je zelf. Op school (of in de praktijk) heb je gemerkt wat je zwakke en sterke punten zijn. Daar moet je met behulp van je opdrachten aan werken. Bij de start van de praktijkperiode neem je de planning van de werkzaamheden- in combinatie met de kerntaak en werkprocessen- met de praktijkbegeleider door. Samen overleg je welke kerntaken (of gedeelten hiervan) worden uitgevoerd. Je spreekt af wanneer je de voortgang met elkaar gaat bespreken. Het is raadzaam om op de helft van de stageperiode een tussenevaluatie af te spreken. Hiervoor is een evaluatieformulier bijgevoegd (blz. 28). Je kunt vervolgens met de feedback jouw leerpunten gaan verbeteren. Belangrijk is dat je de beoordelingen bespreekt. Ze zijn onderdeel van het leerproces. Voor het Plan van Aanpak geldt het volgende: - Er worden twee data (een tussenevaluatie en één eindbeoordeling) afgesproken - De praktijkbegeleider bespreekt de opdrachten en de leerdoelen (zoals de bedrijfsrichtlijnen leren, recreatiewerkprogramma bekijken, doelgroepen benaderen). - De beoordelingen die tijdens de evaluatiemomenten (bijvoorbeeld na vier en acht weken) worden besproken, worden ingevuld op het evaluatieformulier. MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

9


BPV-opdrachten Leisure

De beoordeling van de Kerntaken, werkprocessen en competenties. Een kerntaak bestaat uit werkprocessen met daarbij behorende prestatie-indicatoren of criteria Om een werkproces goed te kunnen uitvoeren moet je een aantal competenties ontwikkelen. Elk werkproces bestaat uit een opdracht, een omschrijving van de werkzaamheden en een te behalen resultaat. Dit resultaat is bewijs voor het Examenportfolio. Je gebruikt een map waarin je het bewijsmateriaal met tabbladen ordent. In de kolom bij de beroepsopdrachten 6.1,2 en 3 worden bewijsmaterialen/producten beschreven. Deze producten moet jij maken. Aan het eind van de stage is dit bewijsmateriaal wat je moet kunnen overleggen tijdens het examen. Soms is het niet mogelijk om aan alle Kerntaken te werken. Afhankelijk van het type leerbedrijf en de aard van de werkzaamheden zal er een beoordeling plaats vinden. Als je niet alle werkzaamheden kan uitvoeren dan zal het betreffende werkproces worden afgevinkt met ‘niet voldaan’. Je kunt in een andere stage of project de ontbrekende werkprocessen voldoen. Samenvattend word je beoordeeld op de uitvoering van de stage-opdrachten: 1. Per Kerntaak met de bijbehorende werkprocessen en het resultaat (zie beoordelingsformulier Kerntaken blz. 23-27 ). 2. Voor de beroepshouding van de gezamenlijke kerntaken. (zie beoordeling beroepshouding en tussenevaluatie blz. 28, 29) De kerntaken worden beoordeeld met behulp van: - Observatie bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden; - Meningen van anderen (bijvoorbeeld een beoordelingsformulier door collega’s ingevuld, een enquête, reacties van gasten); - Productbeoordeling (zoals een draaiboek, klachtbeoordeling of reservering); - Reflectieverslag (als aanvulling op de observatie). De beoordeling wordt uitgevoerd met een driepuntschaal (O=slecht/matig, V=redelijk/voldoende, G=goed/uitstekend). Wanneer een bepaalde indicator afwezig of matig van toepassing is, krijg je op de betreffende werkproces de score O Wanneer je aan een werkproces voldoet, volgt het oordeel V. Je krijgt een score G als blijkt dat het bewijsmateriaal behorend bij de indicatoren concreet en duidelijk zijn. Omschrijving n.v.t. Niet van toepassing of taak is niet aan bod gekomen Onvoldoende Je krijgt een beoordeling Onvoldoende als je een werkproces onvoldoende kunt aantonen. Je bent niet in staat om in praktijksituaties de (beroeps)activiteiten binnen het werkproces uit te voeren Voldoende Als het bewijsmateriaal voldoet, maar nog op enkele punten kan worden verbeterd behaal je een Voldoende. Je bent in staat om in praktijksituaties de (beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig uit te voeren Goed De beoordeling Goed volgt als blijkt dat het bewijsmateriaal en de mondelinge verdediging van de werkprocessen concreet en duidelijk zijn. Je bent in staat om in praktijksituaties de (beroeps)activiteiten binnen het werkproces zelfstandig en adequaat uit te voeren en op elkaar af te stemmen. De beoordelingsformulieren vind je in Hoofdstuk 6 blz. 23-29. Als je binnen een werkproces geen werkzaamheden hebt uitgevoerd dan geldt dat het werkproces niet is voldaan. Deze beoordelingsformulieren vormen tegelijkertijd de opdrachten en zijn gekoppeld aan de kerntaken (blz. 23-27). Om de beoordeling met argumenten te ondersteunen word je ook beoordeeld op je Beroepshouding (blz. 29). Deze beoordeling geeft aanvullende informatie over de beoordeling van de werkprocessen. Bij de eindbeoordeling ondertekenen zowel jij als de praktijkbegeleider. Je geeft een kopie van het ingevulde beoordelingsformulier terug aan de school. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

10


BPV-opdrachten Leisure

Administratieve activiteiten voor, tijdens en na afloop van je BPV Tijdens de stage moet je een aantal opdrachten uitvoeren. Deze verwerk je in je stageverslag. Daarnaast verzamel je bewijsmateriaal voor het Examenportfolio. Dit bestaat uit een map met tabbladen. Voor kerntaak 1,2 en 3 maak je een Examenportfolio en verzamel je bewijsmateriaal per werkproces achter de tabbladen. De mappen (Kerntaak 1, 2 en 3) bewaar je thuis en je vult deze gedurende de hele schoolperiode met bewijsmateriaal. Dit is je Examenportfolio. In het derde leerjaar heb je het Examenportfolio nodig om examen te kunnen doen. Voor aanvang van de stage - Laat je de stageovereenkomst je in drievoud ondertekenen (opdracht 2) Stuur je 1 exemplaar terug naar school ( 1 exemplaar is voor het leerbedrijf en 1 exemplaar is voor jouw eigen administratief) Tijdens je stage - Je maakt je Plan van Aanpak (opdracht 1) - Je maakt bewijsmateriaal zoals wordt genoemd bij de opdrachten 6.1, 6.2 en 6.3 van kerntaak 1,2 en 3. - Het bewijsmateriaal nummer je en je vult opdracht 5.4 in. - Je schrijft je reflectieverslag (opdracht 5.3) - Je laat je minstens tweemaal beoordelen (opdracht 5.2a) - Je schrijft een kort verslag over het stagebedrijf (opdracht 5.5) Na afloop van de stage - Je vult je Examenportfolio (ordner) met het verzamelde bewijsmateriaal. - Kopie maken van beoordelingsformulieren (origineel is voor jezelf en lever je met je Examenportfolio in het derde leerjaar in) - Kopie maken van je Urenregistratie De originele beoordelingsformulieren voeg je toe aan je examenportfolio. De papieren kopieën van je beoordelingsdocumenten en urenregistratie lever je in bij de BPV- coördinator.

Examenportfolio In het derde leerjaar overleg je een Examenportfolio (ordner/ map met bewijsmateriaal). Daarin heb je, gedurende je schoolperiode, allerlei producten verzameld. Je gebruikt voor Kerntaak1, 2 en 3 een map met tabbladen. Achter de tabbladen stop je per werkproces je bewijsmateriaal. In je ordner doe je ook een kopie van het Formulier bewijsmateriaal Examenportfolio (blz. 21). Je stageovereenkomst en je reflectieverslag heb je ook nodig voor je Portfolio LB. Informatie hierover ontvang je van je docent LB. Begeleiding van de BPV-docent De BPV begeleiding vanuit de opleiding Leisure zal door de BPV-docent (loopbaanbegeleider) worden uitgevoerd. De BPV-docent neemt bij de start en bij de tussenevaluatie contact op met het leerbedrijf. Bij voorkeur bezoekt de PBV-docent je persoonlijk. De opleiding streeft ernaar om leerbedrijven binnen een straal van ca. 50 km rondom Hilversum, persoonlijk te bezoeken. In andere gevallen zal er voornamelijk contact per e-mail of telefoon plaats vinden. In de zomervakantie wordt er een telefoonnummer aangesteld voor calamiteiten; hierin zal door de docenten worden gerouleerd (zie blz.2). De BPV van de opleiding Leisure wordt gecoördineerd door mevrouw A. Alssema.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

11


BPV-opdrachten Leisure

Taak stagiair. Wat doe je tijdens de stage met je schoolopdrachten? 1. Stageovereenkomst laten tekenen en goed bewaren in je examenportfolio (5.2) −

Één exemplaar van het stagecontract stuur je in de retourenvelop naar school

2. BPV-instructiemap afgeven aan je stagebegeleider 3. Bespreken plan van aanpak en plannen gesprekken stageopdracht 5.1 en 5.2a) 4. Maken van de stageopdrachten 5.3 en 5.5 5. Maken van bewijsmateriaal kerntaak 1, 2, en 3 stageopdracht 5.4 6. Tussentijdse beoordeling met behulp van beoordelingsdocument 6.5 7. Eindbeoordeling formulieren 6.1,6.2 en 6.3 en beroepshoudingsformulier 6.4 inclusie urenregistratie laten invullen en ondertekenen. Wat doe je na afloop van de stage? 1. Inleveren papieren kopieën van je beoordelingsdocumenten en urenregistratie bij de BPVcoördinator. 2. Je ordent je bewijsmateriaal in je examenportfolio (verzameld bewijsmateriaal 5.4

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

12


BPV-opdrachten Leisure

4a

Beschrijving werkzaamheden kerntaak 1 Uitvoeren frontoffice activiteiten

Algemene opdrachtomschrijving per werkproces 1.1 − − − − − −

Treedt op als centraal aanspreekpunt Je ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Je inventariseert de wensen en behoeften van de gasten en beantwoordt vragen van gasten. Je verschaft recreatieve informatie en attendeert gasten op de recreatieve Je bespreekt de mogelijkheden binnen het aanbod van activiteiten en faciliteiten met de gast. Je geeft informatie over de verhuur en verkoop van recreatieve materialen. Je promoot recreatieve activiteiten door bijvoorbeeld flyers en brochures te verspreiden.

1.2 − − − −

Voert administratieve handelingen uit aan de balie Je schrijft gasten in en uit bij aankomst en vertrek en verwerkt gegevens in een reserveringssysteem. Je schrijft gasten in en uit bij activiteiten en verwerkt dit volgens de gebruikelijke richtlijnen op inschrijflijsten. Je verhuurt of verkoopt recreatieve middelen en materialen. Je noteert specifieke wensen en bijzonderheden van gasten, zoals bijzonderheden over de gezondheid van gasten, wensen met betrekking tot eten e.d. Je neemt de (entree) gelden in ontvangst, stelt facturen op en verwerkt betalingen in het kassasysteem.

1.3 Houdt voorraad van recreatieve materialen op peil en bestelt − Je controleert de voorraad van recreatieve materialen en signaleert en voorkomt (dreigende) voorraadtekorten. − Je houdt de voorraad op peil door indien noodzakelijk (extra) materialen te bestellen, waarbij je gebruikmaakt van bestelmethoden die in zijn bedrijf gebruikelijk zijn. 1.4 − − − −

Signaleert en handelt klachten af Je vangt klachten en problemen van gasten op. Je schat de ernst van de klachten in en onderzoekt de oorzaak van de klacht. Je overlegt met je direct leidinggevende en je gaat na hoe de klachten kunnen worden opgelost. Je weegt oplossingen af en bepaalt binnen de gegeven bevoegdheden op welke wijze de klacht wordt afgehandeld of verwijst gasten, bij excessen, volgens bedrijfsrichtlijnen door naar de juiste persoon of instantie.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

13


Praktijkmap Leisure

4b

Beschrijving werkzaamheden kerntaak 2 Organiseren, uitvoeren en begeleiden van recreatieve activiteiten

Algemene opdrachtomschrijving per werkproces 2.1 Levert een bijdrage aan het recreatieplan - Je signaleert behoeften met betrekking tot recreatieve activiteiten of evenementen door ontwikkelingen in de markt te volgen, signalen op te vangen tijdens (informeel) contact met de gasten en informatie uit evaluaties onder gasten te analyseren. - Je maakt voorstellen voor recreatieve activiteiten en evenementen, bedenkt acties om de omzet en deelname aan de activiteiten te verhogen of om recreatieve activiteiten te verbeteren. - Je bespreekt deze voorstellen met je direct leidinggevende. 2.2 Stelt een activiteitenprogramma samen - Je geeft suggesties aan je leidinggevende over mogelijke uitvoeringsmogelijkheden en de aanpak van recreatieve activiteiten. - Je stelt (mede) een recreatieprogramma samen voor tal van recreatieve activiteiten die gericht zijn op diverse doelgroepen of werkt bestaande programma’s verder uit. - Je hanteert bij het samenstellen van activiteitenprogramma’s de bedrijfsrichtlijnen. - Je maakt een periodeplanning voor de uitvoering van de recreatieve activiteiten. 2.3 Stelt een draaiboek op voor de organisatie van een recreatieve activiteit - Je stelt een draaiboek op voor de organisatie van een (eenvoudige) activiteit, volgens de richtlijnen die in het bedrijf gebruikelijk zijn. - Je beschrijft de activiteit in het draaiboek, brengt alle benodigde middelen, faciliteiten en personeel in kaart en maakt een planning voor de organisatie van de activiteit. - Je houdt rekening met het beschikbare budget en bewaakt dat de begrote kosten het budget niet overschrijden. - Je beschrijft in het draaiboek per activiteit de handelingen die bij de directe voorbereiding dienen plaats te vinden. - Je bespreekt (concept) draaiboeken met je direct leidinggevende. 2.4 Organiseert een recreatieve activiteit - Je hanteert draai- en programmaboeken bij de organisatie van een recreatieve activiteit. - Je controleert de beschikbaarheid van instructeurs/begeleiders en overlegt met je leidinggevende over het inroosteren van invalkrachten. - Je stelt in overleg met je leidinggevende werkschema’s en werkroosters op voor de bezetting van het team in relatie tot de uit te voeren recreatieactiviteiten en stemt het rooster (bij wijzigingen) af met je leidinggevende. - Je lost indien nodig eenvoudige problemen met betrekking tot personeelsbezetting op. - Je neemt opties op materialen en middelen, zoals op muziekinstallaties, licht- en audiosystemen en sport- en spelattributen, en reserveert deze binnen de gemaakte afspraken en beschikbaar gestelde budgetten. - Je ontwikkelt promotiemateriaal om gasten te informeren en attenderen op activiteiten. 2.5 Treft voorbereidingen voor de uit te voeren recreatieve activiteit - Je inventariseert welke werkzaamheden bij de directe voorbereiding van de recreatieve activiteit moeten plaatsvinden, op basis van het draaiboek en in overleg met collega’s. - Je bereidt de activiteit op praktische wijze voor, door bijvoorbeeld materialen en middelen (zoals muziekinstallaties en sport- en spelattributen) klaar te zetten en door ter plekke te controleren of alle benodigdheden aanwezig zijn en of materialen en middelen veilig zijn. - Je lost indien nodig praktische problemen op, zoals bijvoorbeeld het regelen van extra of vervangende materialen en middelen, waarbij je de oplossing met collega’s afstemt. - Je ontvangt indien nodig externen, zoals artiesten. - Je controleert inschrijflijsten voor de activiteit en houdt een stagiairslijst bij.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

14


Praktijkmap Leisure

2.6 -

Begeleidt recreatieve activiteiten en vermaakt gasten Je ontvangt gasten en stelt je aan de gasten voor. Je enthousiasmeert de gasten, speelt in op de behoefte van gasten en op wat zij leuk vinden. Je presenteert activiteiten en motiveert gasten om mee te doen. Je demonstreert activiteiten indien nodig en maakt daarbij indien nodig gebruik van recreatieve materialen en middelen. Je communiceert tijdens de begeleiding van de recreatieve activiteit met je collega’s. Je attendeert gasten en collega’s op onveilig gedrag. Je past bij de begeleiding van recreatieve activiteiten de bedrijfsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften toe.

2.7 Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de recreatieve activiteit - Je bewaakt de kwaliteit (en eventueel het budget) en voortgang van de recreatieactiviteiten. - Je controleert tijdens de uitvoering of recreatieactiviteiten voldoen aan de kwaliteitseisen en bedrijfsvoorschriften en controleert het functioneren van collega’s. - Je spreekt indien nodig je collega’s aan op hun functioneren en corrigeert hen. - Je controleert of de gasten zich vermaken. - Je bedenkt creatieve oplossingen voor technische of logistieke problemen. Bij twijfel stemt je af met de leidinggevende. - Je registreert gegevens aangaande de uitgevoerde activiteiten, ervaringen, voorvallen en de naar aanleiding daarvan ondernomen acties. 2.8 Zorgt voor de veiligheid van gasten - Je controleert de veiligheid van recreatieve faciliteiten, houdt toezicht op gasten die gebruikmaken van de faciliteiten en gasten die deelnemen aan recreatieve activiteiten en neemt hierbij relevante voorschriften en richtlijnen in acht. - Je signaleert tijdig risicovolle situaties, anticipeert hier, in preventieve zin op door gasten aan te spreken op onveilig gedrag en probeert incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. - Je overlegt met collega’s en brengt hen op de hoogte van risicovolle situaties. - Je attendeert gasten en collega’s op onveilig gedrag. 2.9 Onderneemt actie bij ongelukken, incidenten en calamiteiten - Je onderneemt actie als zich een ongeluk, incident of calamiteit voordoet en treedt indien noodzakelijk samen met collega’s of je direct leidinggevende op. - Je voert overleg met collega’s en informeert hen over de situatie en de te ondernemen acties. - Je verleent eerste hulp bij ongelukken, incidenten en calamiteiten en toont daarbij bezorgdheid en besteedt aandacht aan de gasten. - Je verwijst de gasten indien nodig door naar hulpdiensten of schakelt hulpdiensten in. - Je registreert alle gegevens op een ongevallenregistratieformulier en brengt collega’s op de hoogte van incidenten die zich hebben voorgedaan. 2.10 Evalueert en verbetert recreatieve activiteiten - Je evalueert de recreatieve activiteiten en stelt periodieke rapportages op over de uitgevoerde activiteiten. - Je bespreekt conclusies en nieuwe inzichten met zijn direct leidinggevende of in een teamoverleg. - Je stelt naar aanleiding van de evaluatie richtlijnen op voor verbetering van de kwaliteit van het werk of de recreatieve activiteiten. 2.11 Verdeelt werkzaamheden en instrueert collega’s bij recreatieve activiteiten - Je instrueert en begeleidt minder ervaren collega’s in het team bij de uit te voeren werkzaamheden. - Je verdeelt de werkzaamheden per recreatieve activiteit en geeft uitleg en werkinstructies aan (minder ervaren) medewerkers of invalkrachten over de uit te voeren werkzaamheden en recreatieve activiteiten. - Je beantwoordt vragen, geeft instructies en feedback. Je onderhoudt formeel en informeel contact met je collega’s. 2.12 Verricht opruimwerkzaamheden en maakt schoon in de recreatieaccommodatie - Je verricht schoonmaak- en opruimwerkzaamheden in verschillende ruimtes in de recreatieaccommodatie en de omgeving met behulp van materialen en middelen en neemt hierbij relevante voorschriften en regelgeving in acht. - Je registreert de schoonmaakwerkzaamheden. Je signaleert tijdens de schoonmaakwerkzaamheden (kleine) mankementen en repareert deze zelf of geeft deze door aan de technische dienst.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

15


Praktijkmap Leisure

4c

Beschrijving werkzaamheden kerntaak 3 Leiding geven

Algemene opdrachtomschrijving per werkproces 3.1 Levert een bijdrage aan het recreatieplan - Je stelt een afdelingsplan op aan de hand van het ondernemingsplan. (derde leerjaar Businessplan) - Je signaleert ontwikkelingen in de recreatiebranche - Je stemt het afdelingsplan af met de ondernemer/vakdocent 3.2 Maakt een personeelsplanning - Je maakt op basis van het afdelingsplan een inschatting van de benodigde inzet aan personeel, bepaalt de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte op korte en lange termijn voor de activiteiten - Je maakt analyses van de omzet van de afdeling op basis van relevante informatie. - Je voert kostenberekeningen uit van recreatieve activiteiten. 3.3 -

Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen Je maakt analyses van de omzet van de afdeling op basis van relevante informatie. Je voert kostenberekeningen uit van recreatieve activiteiten Je houdt rekening met het beschikbare budget en bewaakt dat de begrote kosten het budget niet overschrijden.

3.4 Zorgt voor inkoop van materialen en middelen - Je maakt op basis van het afdelingsplan een inschatting van de benodigde inzet aan personeel ,bepaalt de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte op korte en lange termijn voor de activiteiten - Je maakt analyses van de omzet van de afdeling op basis van relevante informatie. - Je voert kostenberekeningen uit van recreatieve activiteiten 3.5 -

Bewaakt budgetten Je bewaakt de beschikbaar gestelde budgetten voor zijn afdeling en vermijdt budgetoverschrijdingen. Daartoe vergelijk je de toegestane kosten met de werkelijk gemaakte kosten van de afdeling. Je verklaart eventuele verschillen, neemt maatregelen om kosten te besparen en/of spreekt indien nodig mensen aan op afwijkingen. Je voert de financiĂŤle administratie uit of delegeert deze aan een andere afdeling

3.6 Werft en selecteert nieuwe medewerkers - Je draagt bij aan werving en selectie van nieuwe medewerkers, hulp- en vakantiekrachten. - Je voert selectiegesprekken met kandidaten om te bepalen of de kandidaten geschikt zijn voor de afdeling en de functie. - Je selecteert kandidaten en doet voorstellen aan het management om deze aan te stellen. 3.7 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken - Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de (lerende) medewerkers - Je signaleert ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van de desbetreffende medewerkers en draagt in dit kader suggesties en ideeĂŤn aan. - Je stelt samen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan op. - Mede aan de hand van de beoordelingsgesprekken besluit je of een medewerker in aanmerking komt voor een verandering in functie of beloning en eventueel voor beĂŤindiging van de dienstbetrekking. 3.8 -

Plant en verdeelt de werkzaamheden Je plant en verdeelt de werkzaamheden. Je maakt een operationele planning voor de inzet van personeel en maakt een werkrooster. Je houdt hierbij rekening met de capaciteit en kwaliteiten van de medewerkers. Je past deze planning wanneer nodig aan. Je kent verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe aan het personeel

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

16


Praktijkmap Leisure

3.9 Begeleidt medewerkers en stuurt medewerkers aan - Je informeert en instrueert (lerende) medewerkers voorafgaand en tijdens de werkzaamheden over de te verrichten taken, de prioriteiten en de te behalen resultaten - Je motiveert, stimuleert en geeft feedback aan (lerende) medewerkers met betrekking tot hun werk en hun handelen, draagt oplossingen en verbeterpunten aan - Je stemt de hoeveelheid en wijze van begeleiding af op de ontwikkeling van de werknemers. - Je introduceert (lerende) medewerkers en invalkrachten en maakt hen wegwijs in de processen en procedures binnen de organisatie. 3.10 Motiveert en stimuleert samenwerking in het team - Je besteedt aandacht aan het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de medewerkers en bespreekt zaken die het hun conflicten. - Je stuurt proactief op het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim. 3.11 Bewaakt en evalueert processen en procedures op de werkvloer - Je bewaakt en evalueert de operationele werkzaamheden van het team. - Je controleert en/of beoordeelt of de werkzaamheden tot het gewenste kwaliteitsniveau leiden en of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens werkafspraken en/of verlopen conform planning. - Bij mogelijke problemen en/of stagnatie in de werkzaamheden van het team, of indien je verbetermogelijkheden signaleert, draagt je oplossingen of verbeterpunten aan voor het team. 3.12 Voert werkoverleg - Je organiseert periodiek werkoverleg met de medewerkers in zijn team. Tijdens dit overleg informeer je de medewerkers over het centrale beleid en vestigingsbeleid. - Je bespreekt veranderingen in het werk, de actuele zaken, evaluaties van recreatieve activiteiten en de knelpunten. - Je legt de afspraken vast en bewaakt de naleving van deze afspraken. 3.13 Rapporteert aan de ondernemer/ het management - Je maakt periodiek rapportages van werkzaamheden en geeft financiĂŤle terugkoppeling naar de ondernemer - Je verzamelt informatie uit werkoverleggen voor het management en bespreekt verbeterpunten of problemen met het management.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

17


Praktijkmap Leisure

5

Stageopdrachten

Opdracht 5.1

Maak een Plan van Aanpak

In de praktijk moeten veel zaken worden afgesproken. Bij het doornemen van deze BPV-werkmap kom je veel dingen tegen die je als stagiair zelf moet regelen. Alles wat je moet regelen, bespreek je met de praktijkbegeleider en zet je in een overzicht. Zaken die je in ieder geval gaat tegenkomen en die gepland moeten worden zijn: - werkzaamheden afspreken en plannen; - beoordelingsmomenten/voortgangsgesprekken afspreken; - producten en bewijsmateriaal verzamelen voor je Examenprotfolio Naam stagiair(e) Wanneer ga ik de activiteit uitvoeren DatumÂą

Welke werkzaamheden ga ik doen? Wat moet ik allemaal plannen?

Wat ik moet doen aan voorbereiding werkzaamheden/planning

Waarmee toon ik aan dat ik de activiteit heb uitgevoerd Bewijs voor Examenportfolio

Bepalen data BPV-periode Stageovereenkomst tekenen en retourneren naar school Leerdoel is‌ Plannen en afspreken van werkprocessen in de periode Maken draaiboek activiteiten

Eerste beoordelingsmoment Plannen en afspreken van werkprocessen in de volgende periode

Eindbeoordelingsmoment Vragen die je jezelf kunt stellen tijdens het plannen van de taken Wat is mijn leerdoel? Wat wil ik tijdens deze periode leren? Welke activiteiten kan ik in de (bedrijfs)situatie uitvoeren? Welke activiteiten ga ik ondernemen en aan welke producten ga ik werken? Omschrijf wat je doet om je leerdoelen te bereiken. Welke activiteiten moet je hiervoor uitvoeren? Wanneer? Omschrijf hier wanneer je de activiteiten wilt uitvoeren. Plan een datum Heb je je leerdoel bereikt in de afgesproken periode? Wat wil je laten zien? Hoe bewijs je dat je je resultaat gehaald hebt? Je kunt je door je begeleider of iemand anders laten beoordelen. Je kunt producten, verslagen, werkstukken of andere bewijzen verzamelen om je resultaat te laten zien.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

18


Praktijkmap Leisure

Opdracht 5.2

Zorg voor een stageovereenkomst

De school, het bedrijf waar je de BPV loopt en jijzelf sluiten samen een stageovereenkomst . Dit is een schriftelijk contract waarin de afspraken staan die jullie met elkaar maken. Als je een handtekening hebt gezet, zeg je dat je het eens bent met de afspraken. Doe je stageovereenkomst altijd in deze map bij de bijbehorende BPV-periode. De regels en afspraken vind je in de Bijlage achter in deze map.

Opdracht 5.2a

Zorg voor beoordelingsgesprekken

Begeleidingsgesprekken In het bedrijf word je begeleid door de Praktijkbegeleider(s) en/of Praktijkbegeleider. Er zijn twee gesprekken waarin jouw vorderingen worden besproken: De tussenevaluatie waarop je voortgang wordt beschreven(functioneringsgesprek) Het eindgesprek met de kerntaakbeoordeling (beoordelingsgesprek)

Opdracht 5.3

Maak een reflectieverslag

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

19


Praktijkmap Leisure

Naam stagiair Naam begeleider Datum reflectie

Instructie voor het reflecteren

Een reflectieverslag schrijf je in de IK-vorm Stel jezelf open vragen. Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er is gebeurd voordat je er een waarde aan geeft. Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen. Het reflectieverslag kan worden besproken tijdens je Leren Loopbaan gesprek

Situatie beschrijving Op wat voor soort bedrijf en op welke afdeling ben je aan het werk? Aan welk project werk je mee? Kies een concrete situatie waarvan je iets geleerd hebt. Beschrijf de Situatie: wanneer, waar en betrokkenen Taak Wat was je Taak in deze situatie?

Actie Wat heb je in deze situatie precies gedaan? Welke Actie heb jij ondernomen?

Resultaat Wat was het Resultaat? Was jouw aanpak in deze situatie succesvol of niet en hoe weet je dat?

Reflectie Wat ging in deze situatie goed en wat zou beter kunnen? Hoe zou je het volgende keer aanpakken of: wat zou je de volgende keer verbeteren? Transfer Wat neem je van deze leerervaring mee naar de volgende leersituatie? (Transfer) Handtekening voor gezien door de begeleider:

Aan het eind van de BPV-periode maak je een reflectieverslag. In dit verslag ga je een paar lastig problemen en de door jou gekozen aanpak daarbij tijdens je BPV-periode beschrijven. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen (STARRT): Het reflectieverslag kan op school worden besproken tijdens je Leren Loopbaan gesprek Het reflectieverslag helpt je om je leerdoelen te bepalen voor een volgend project. Tijdens het examen ga je ook gebruik maken van dit Reflectieverslag.

Opdracht 5.4

Verzamel bewijsstukken voor het examenportfolio

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

20


Praktijkmap Leisure

Hier benoem je welk bewijsmateriaal je in het Examenportfolio (map) bijvoegt. Kerntaak 2 Organiseer (recreatieve) activiteiten Werkproces: 2.1 Bijdrage recreatieplan

Examenbewijsmateriaal (product)

2.2 Activiteitenprogramma samenstellen 2.3 Draaiboek voor recreatieve activiteiten 2.4 Organisatie recreatieve activiteiten 2.5 Voorbereidingen treffen voor activiteiten 2.6 Begeleiden activiteit 2.7 Voortgang en kwaliteit bewaken 2.8 Veiligheid garanderen 2.9 Actie ondernemen bij ongelukken 2.10 Evalueren en verbeteren van recreatieve activiteiten 2.11 Verdelen werkzaamheden en instrueren collega’s 2.12 Onderhoud van recreatieve ruimtes Kerntaak 3 Leiding geven Werkproces: 3.1 Maakt een afdelingsplan 3.2 Maakt een plan voor personeelsplanning 3.3 Levert informatie aan begrotingen 3.4 Zorgt voor inkoop van materialen en middelen 3.5 Bewaakt budgetten 3.6 Werft en selecteert nieuwe medewerkers 3.7 Voert functionerings- en beoordelingsgesprek 3.8 Plant en verdeelt werkzaamheden 3.9 Begeleidt medewerkers en stuurt medewerkers aan. 3.10 Motiveert en stimuleert samenwerking in het team 3.11 Bewaakt en evalueert werkzaamheden van het team 3.12 Voert werkoverleg 3.13 Rapporteert de ondernemer.

Opdracht 5.5

Examenbewijsmateriaal (product) Ondernemersplan in het derde leerjaar

Ondernemersplan in het derde leerjaar

Ondernemersplan in het derde leerjaar

Ondernemersplan in het derde leerjaar

Schrijf een verslag over het bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

21


Praktijkmap Leisure

Geef een beschrijving van de volgende onderdelen in maximaal 1 x A4. 1. Soort bedrijf en locatie: denk daarbij aan het soort bedrijf (gaat het om een camping, bungalowpark of activiteitenbedrijf; of misschien is het wel een mix). De ligging van het bedrijf heeft te maken met de plaats in Nederland of daarbuiten, maar ook met bijvoorbeeld de ligging aan de kust of in of bij een speciaal natuurgebied. 2. Doelgroep: welke mensen (ouderen, jongeren, gezinnen) komen er en waar komen ze vandaan? 3. Activiteiten en faciliteiten van het bedrijf: wat heeft het bedrijf aan voorzieningen en welke activiteiten biedt het aan? 4. Personeelsbezetting: voor welke functies heeft het bedrijf medewerkers nodig, hoeveel mensen zijn er in vaste dienst, zijn er oproepkrachten, stagiaires, vakantiewerkers? 5. Promotiemiddelen van het bedrijf: welke promotiemiddelen zet het bedrijf in (bijvoorbeeld advertenties in kranten of tijdschriften, brochures, website, mailings)? 6. Overige informatie: wat maakt het bedrijf voor jou zo bijzonder?

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

22


Praktijkmap Leisure

Opdracht 6.1

Beoordelingsformulier Kerntaak 1 “Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatiebranche”

Bedrijfsnaam en beoordelaar Naam Stagiair Hieronder staan alle werkzaamheden die je moet kunnen uitvoeren aan de balie. Het bewijsmateriaal voor deze activiteiten stop je in je Examenportfolio. Als je deze activiteiten in je stage niet hebt uitgevoerd dan kun je dit in een vervolgstage laten aftekenen Procedurebeschrijving voor de praktijkbegeleider • Een kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. • Beoordelen gebeurt op werkprocesniveau. Wij vertrouwen erop dat u de stagiair objectief beoordeelt op het uitvoeren van zijn taken en opdrachten, zijn kwaliteiten en beroepshouding. Leisure & Hospitality Werkprocessen + Indicatoren: Bewijsmateriaal Voldaan Niet observatiecriteria niveau voldaan 1.1 - Staat gasten vriendelijk te woord. Reflectie/ Treedt op als centraal - Inventariseert behoeften van de gasten. Verslag, schema, aanspreekpunt - Geeft informatie en attendeert hen op promotiemateriaal, recreatieve activiteiten. ReserveringsV N.V.T. - Beantwoordt vragen. formulier en foto. - Geeft informatie over verhuur en verkoop van Evaluatieformulier G O recreatieve materialen. - Promoot recreatieve activiteiten, bv. door flyers/brochures te verspreiden. 1.2 - Voert administratieve handelingen uit. voorbeeld factuur Voert administratieve - Bedient de computer. handelingen uit aan de - Handelt huur of koop op juiste wijze af. V N.V.T. balie - Schrijft gasten in en uit. - Verwerkt gegevens in boekingsG O reserveringssysteem. - Noteert specifieke wensen van de gasten. - Verwerkt betalingen en stelt facturen op. 1.3 - Controleert de voorraad. Bestellijst Houdt voorraad van Richtlijnen bedrijf V N.V.T. - Doet bestellingen volgens richtlijnen bedrijf. recreatieve materialen op peil en bestelt G O 1.4 Signaleert en handelt klachten af

-

Handtekening stagiair

Vangt klachten en problemen van gasten op de Reflectie Verslag juiste wijze op. Richtlijnen Doet onderzoek naar de aard en ernst van de klacht. Overlegt met leidinggevende over oplossingen. Weegt oplossingen af en doet suggesties om klacht af te handelen. Handelt klacht af binnen afgesproken richtlijnen en verwijst door naar juiste instanties/personen. Naam Handtekening beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

23

V

N.V.T.

G

O


Praktijkmap Leisure

Opdracht 6.2

Beoordelingsformulier Kerntaak 2 Organiseert, voert uit en begeleidt recreatieve activiteiten

Bedrijfsnaam en beoordelaar Naam Stagiair Hieronder staan alle werkzaamheden die je moet kunnen uitvoeren. Het bewijsmateriaal voor deze activiteiten stop je in je Examenportfolio. Als je deze activiteiten in je stage niet hebt uitgevoerd dan kun je dit in een vervolgstage laten aftekenen Procedurebeschrijving voor de praktijkbegeleider • Een kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. • Beoordelen gebeurt op werkprocesniveau. Wij vertrouwen erop dat u de stagiair objectief beoordeelt op het uitvoeren van zijn taken en opdrachten, zijn kwaliteiten en beroepshouding. Werkproces Opdracht/ indicatoren Voorbeeld Voldaan Niet Bewijsmateriaal niveau voldaan 2.1 - Je signaleert wensen en behoefte -Enquête Bijdrage recreatieplan van gasten en je vertaalt deze naar -Plan van aanpak een nieuwe activiteit. -(SMART-termen) V N.V.T. - Je bedenkt acties om deelname en -Alternatief programma -Lesvoorbereiding omzet te verhogen. G O -Handtekening - Je gaat dit plan in de praktijk begeleider. uitvoeren, nadat je begeleider dit heeft goedgekeurd 2.2 - Stel een recreatieplan/activiteit op -Doelgroep onderzoek Activiteitenprogramma voor verschillende doelgroepen. -Programma met V N.V.T. samenstellen - Aanpassen van bestaand activiteiten. programma. G O - Maak een periodeplanning voor -Periode overzicht een activiteit. 2.3 - Maak draaiboek volgens richtlijnen -Draaiboek Draaiboek voor van het bedrijf voor activiteit. - Materiaallijst recreatieve activiteiten - Past draaiboek aan. -Aanpassing V N.V.T. - Maak plan van inzet personeel. -Personeelsplan - Plan activiteiten -Taakverdeling G O - Werk aan de hand van het budget -Overzicht kosten en bewaakt het budget. 2.4 - Stel een wedstrijdschema/ -Wedstrijdschema Organisatie recreatieve spelschema of organisatieschema -Materiaalinzet V N.V.T. activiteiten op. - Offerte’s - Ontwikkel promotiemateriaal. - HuurovereenG O komsten -Poster, affiche 2.5 - Overleg met anderen -Notulen Voorbereidingen treffen (werkoverleg). - Deelenemerslijst V N.V.T. voor activiteiten - Maak inschrijflijsten-stagiairslijsten -Inschrijflijst - Controleer de materialen -Controlelijst G O - Arbo en veiligheidsaspecten controleren 2.6 - Bereid een instructie voor. -Instructie Begeleiden activiteit - Overleggen met collega’s -Notulen V N.V.T. - Presenteren/demonstreren van de -Actiefoto van jezelf activiteit G O Handtekening Beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

24


Praktijkmap Leisure

Werkproces

Opdracht/inidcatoren

2.7 Bewaakt de voortgang en kwaliteit van recreatieve activiteiten

-

2.8 Veiligheid garanderen

-

2.9 Actie ondernemen bij ongelukken

-

controleert de voortgang van de activiteit bewaakt het budget controleert de kwaliteitseisen of voorschriften controleert of gasten zich vermaken onderneemt actie om problemen op te lossen bedenkt creatieve oplossingen registratie van voorvallen en ondernomen acties Houdt toezicht en neemt (veiligheids)voorschriften in acht. Signaleert risicovolle situaties. Spreekt gasten aan om incidenten te voorkomen. Overlegt met collega’s over risicovolle situaties. Herkennen van risicovolle situaties Onderneemt actie bij ongeluk of calamiteit. Neemt voorschriften/richtlijnen in acht. Verleent eerste hulp. Registreert op ongevallenregistratieformulier. Informeert collega’s en familie/ bekenden

Voorbeeld Bewijsmateriaal - Tevredenheidsonderzoek - Alternatief programma - Notulen

-

2.10 Evalueren en verbeteren van recreatieve activiteiten 2.11 Verdelen werkzaamheden en instrueren collega’s

-

2.12 Onderhoud van recreatieve ruimtes

-

Handtekening stagiair

EHBO Veiligheidsplan Verslag van de genomen maatregelen Notulen

-

Kopie procedure EHBO Veiligheidsplan

-

Verslag van maatregelen

-

Verbeterplan Tevredenheidsonderzoek Notulen

Begeleidt minder ervaren collega’s. Geeft uitleg en werkinstructies. Beantwoorden vragen en feedback geven Controleert de voortgang, corrigeert indien nodig. Onderhoudt formeel en informeel contact met collega’s. Maak een onderhoudsplan. Verricht opruimwerkzaamheden. Registreert schoonmaakwerkzaamheden. Neemt voorschriften en regelgeving in acht. Signaleert mankementen onderneemt actie naar technische dienst.

Beoordelingsformulier

-

Notulen

-

Registratie-formulier opruimwerkzaamheden HACCP-lijst Onderhoudsplan

-

Niet voldaan

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

Kopie registratie

Evalueert recreatieve activiteiten. Stel een verbeterplan op en bespreek dit met leidinggevende en anderen. Stelt periodieke rapportages op. -

Voldaan niveau

Registratie onderhoud

Naam Handtekening beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

25


Praktijkmap Leisure

Opdracht 6.3 Bedrijfsnaam en beoordelaar

Beoordelingsformulier Kerntaak 3 Leiding geven

Naam Stagiair Hieronder staan alle werkzaamheden die je moet kunnen uitvoeren. Het bewijsmateriaal voor deze activiteiten stop je in je Examenportfolio. Als je deze activiteiten in je stage niet hebt uitgevoerd dan kun je dit in een vervolgstage laten aftekenen Procedurebeschrijving voor de praktijkbegeleider • Een kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. • Beoordelen gebeurt op werkprocesniveau. Wij vertrouwen erop dat u de stagiair objectief beoordeelt op het uitvoeren van zijn taken en opdrachten, zijn kwaliteiten en beroepshouding. Werkproces Opdracht/indicatoren Voorbeeld Voldaan Niet Bewijsmateriaal niveau voldaan 3.1 Maakt een (afdelings)plan (PvA) Maakt een afdelingsplan Signaleert ontwikkelingen in PvA recreatiebranche Ondernemersplan V N.V.T. Beschrijft doelstellingen op school Beschrijft werkwijze en methodiek G O Maakt inschatting van inzet personeel en materiaal Stemt plan met leidinggevende af 3.2 Maakt plan voor personele inzet PersoneelsMaakt een plan voor Maakt inschatting van benodigd beleidsplan personeelsplanning personeel V N.V.T. Beschrijft kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte G O Kent verantwoordelijkheden toe aan personeel 3.3 Maakt analyse van de omzet Begroting Levert informatie aan Voert kostenberekeningen uit Ondernemersplan V N.V.T. begrotingen Doet voorstellen voor aanpassingen van op school het budget G O Werkt binnen grenzen van het budget 3.4 Stelt behoefte en tekorten op en maakt Inventarislijst Zorgt voor inkoop van bestellijsten Leveranciers/ materialen en middelen Kan leveranciers selecteren overzicht V N.V.T. Kan offertes aanvragen en Offerte leveringscondities beoordelen Bestellijst G O Kan bestellingen controleren en neemt zo nodig contact op 3.5 Bewaakt budgetten Bewaakt en vermijdt Budget budgetoverschrijdingen Analyse Vergelijkt toegestane kosten met Ondernemersplan V N.V.T. werkelijke kosten op school Verklaart de verschillen en doet G O voorstellen ter opheffing van de verschillen 3.6 Draagt bij aan selectie van nieuwe Selectiecriteria Werft en selecteert nieuwe medewerkers Vacature V N.V.T. medewerkers Voert selectiegesprekken met Sollicitatiebrief kandidaten om geschiktheid te bepalen G O Draagt kandidaten voor Verslag procedure heeft kennis van formatieplan Handtekening Beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

26


Praktijkmap Leisure

Werkproces

Opdracht/indicatoren

3.7 Voert functionerings- en beoordelingsgesprek

Kan functioneringsgesprek voeren Kan beoordelingsgesprek voeren Kan opleidingsbehoefte en Ontwikkelingsbehoefte vaststellen en doet voorstellen ter verbetering Kan resultaten in personeelsdossier verwerken Plannen van werkzaamheden Werkrooster maken Aanpassen planning indien nodig Houdt rekening met relevante voorschriften Instrueren van medewerkers Voortgang controleren en bewaken Geeft feed back en draagt oplossingen en verbeteringen aan Verzorgt introductie voor medewerkers Fungeert als aanspreekpunt Werkt in harmonie en bewaakt goede verstandhouding Treedt op als bemiddelaar bij conflicten Stuurt pro actief op ziekteverzuim en verzuimbegeleiding Bewaakt en evalueert werkzaamheden van het team Controleert en beoordeelt werkzaam -heden op kwaliteit en planning Bij stagnatie draagt hij/zij oplossingen aan Ziet toe op regel en wetgeving Organiseert werkoverleg Informeert medewerkers over beleid Bespreekt actuele zaken en knelpunten Legt afspraken vast- maakt notulen

3.8 Plant en verdeelt werkzaamheden 3.9 Begeleidt medewerkers en stuurt medewerkers aan. 3.10 Motiveert en stimuleert samenwerking in het team

3.11 Bewaakt en evalueert werkzaamheden van het team

3.12 Voert werkoverleg

3.13 Rapporteert de ondernemer.

Handtekening stagiair

Kan rapportages maken en (financiĂŤle) terugkoppeling geven aan opdrachtgever Kan informatie verzamelen tbv management Bespreekt verbeterpunten met management

Voorbeeld Bewijsmateriaal Ingevulde formulieren functionerings/ beoordelingsgesprekken

Voldaan niveau

Personeelsplanning werkrooster

Beschrijving/ verslag van de maatregelen Ondertekende notulen

Evaluatieverslag met verbeterpunten

Ondertekende notulen

Niet voldaan

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

V

N.V.T.

G

O

Ondernemersplan op school

Naam Handtekening beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

27


Praktijkmap Leisure

Opdracht 6.4

Tussenevaluatie/ voortgangsgesprek Kerntaak 1, 2 en 3

Dit formulier vul je halverwege je stage samen met je praktijkbegeleider in. Naam stagiair: Opleiding: Leisure & Hospitality Crebo 94120 Executive, Crebo 94130, BOL Naam Praktijkbegeleider : Telefoonnummer BPV-bedrijf Tel. begeleider v/h bedrijf E-mail begeleider v/h bedrijf Datum Beroepskerntaken Voldoende Onvoldoende Opmerkingen Activiteiten uitvoeren aan de balie Activiteiten organiseren Activiteiten uitvoeren Activiteiten begeleiden Verslaglegging activiteiten Overleg met leidingevende Leiding geven Aansturen Leiding geven Plannen Leiding geven Motiveren/ Stimuleren Beroepshouding stagiair Voldoende Onvoldoende Opmerkingen Heeft een dienstverlenende instelling. Heeft een flexibele instelling. Kan adequaat en snel handelen. Pproblemen op lossen d Kan samenwerken. Kan zelfstandig werken. Toont motivatie om te leren. Toont inzet en eigen initiatief. Communicatie Voldoende Onvoldoende N.V.T. Kan zich goed verwoorden in de Nederlandse taal. Kan zich goed verstaanbaar maken in het Engels* Kan zich verstaanbaar maken in het Frans.** Kan zich verstaanbaar maken in het Spaans.** Kan zich verstaanbaar maken in het Duits.** * VERPLICHT** KEUZE uit een van de talen Verbeterpunten/Afspraken ter verbetering: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Handtekening stagiair Naam Handtekening beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

28


Praktijkmap Leisure

Opdracht 6.5

Eindbeoordeling beroepshouding Kerntaak 1, 2 en 3

De praktijkbegeleider bespreekt en beoordeelt in hoofdlijnen de belangrijkste conclusies als onderbouwing van de beoordeling van het Beoordelingsformulier Kerntaak 1 , 2 en 3

Voldaan niveau

Bedrijfsnaam en beoordelaar Naam Stagiair Aandacht en begrip tonen Toont zijn bezorgdheid aan de gasten en geeft aandacht aan de zorgen of fysieke klachten die door de gasten worden geuit. Aansturen Wijst taken toe aan anderen en zorgt voor een evenwichtige verdeling van de werkbelasting. Geeft helder en duidelijke instructies over de uitvoering van een taak en beantwoord vragen van medewerkers. Treedt corrigerend op bij risicovolle situaties en toont daarbij overwicht. Beslissen en activiteiten initiëren Treedt actief op bij calamiteiten en neemt, binnen de gestelde kaders, op tijd de nodige beslissingen. Creëren en innoveren Brengt ideeën voor verandering en verbetering van de kwaliteit van recreatieve activiteiten naar voren in het werkoverleg. Formuleren en rapporteren Verwerkt en registreert gegevens van de gasten nauwkeurig en volledig in het administratieve systeem. Zorgt voor volledig en nauwkeurig opgestelde draaiboeken, waarin de organisatie van de activiteit duidelijk beschreven staat. Noteert de belangrijkste evaluatiepunten en verbetervoorstellen en verwerkt Instructies en procedures volgen Handelt klachten af overeenkomstig bedrijfsrichtlijn Registreert klachten volgens bedrijfsprocedure. Kent de veiligheidsvoorschriften en past deze richtlijnen toe. Kent de inhoud van het calamiteitenplan en handelt bij ongelukken, incidenten en calamiteiten. Met druk en tegenslag omgaan Voelt zicht niet persoonlijk aangevallen bij het aannemen van de klacht en houdt gevoelens en emoties onder controle in moeilijke situaties. Toont stressbestendigheid. Materialen en middelen inzetten Zet reserveringssysteem effectief in bij het reserveren, inschrijven van gasten en het verwerken van hun gegevens of het aannemen van betalingen. Houdt rekening met de mogelijkheden, beschikbaarheid en kosten van materialen en middelen en gebruikt deze op een zo voordelig mogelijke manier. Op de behoefte en verwachtingen van de ‘klant’ richten Luistert naar de gasten en vraagt door om de wensen en behoeften van de gasten te achterhalen. Checkt regelmatig of gasten nog tevreden zijn, signaleert ongenoegen van gasten en onderneemt actie door de activiteit aan te passen. Maakt een juiste afweging tussen klantvriendelijkheid en het belang van de organisatie. Ondernemend en commercieel handelen Benut commerciële kansen door gasten proactief te benaderen Plannen en organiseren Stelt vast welke recreatieve materialen nodig zijn voor de verhuur en verkoop. Denkt vooruit en maakt tijdig nieuwe plannen indien wijzigingen zich voordoen, handelt proactief. Houdt rekening met de beschikbaarheid personeel, materiaal en budget. Zorgt ervoor dat hij het overzicht behoudt. Presenteren Stelt zich actief en open naar de gasten op, begroet de gasten hartelijk en staat de gasten vriendelijk te woord. Geeft antwoord op vragen van de gasten, waarbij hij taal en benaderingswijze op de gasten afstemt. Straalt enthousiasme uit, Samenwerken en overleggen Legt voorstellen voor nieuwe recreatieve activiteiten voor aan zijn leidinggevende Stelt zich flexibel op en is bereid om collega’s van een andere afdeling een handje te helpen. Overlegt met collega’s over risicovolle situaties. Roept tijdig de hulp in van een leidinggevende of collega’s, maakt melding van belangrijke zaken. Deelt ervaringen en inzichten met betrekking tot uitgevoerde activiteiten Vakdeskundigheid toepassen Signaleert zoekt een oplossing. Toont inzicht in activiteit en beoordeelt of maatregelen genomen worden voor de kwaliteit en de veiligheid en welke actie noodzakelijk is. Observeert vanaf verschillende posities de gasten, verdeelt de aandacht over gasten. Herkent risicovolle situaties en situaties waarin gasten zich niet aan de regels houden en anticipeert hierop, door (preventieve) maatregelen te nemen voor de veiligheid. Verleent in dien noodzakelijk eerste hulp bij ongelukken,

Handtekening stagiair

Naam Handtekening beoordelaar bedrijf

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

29

O/V/G

O/V/G O/V/G O/V/G

O/V/G

O/V/G

O/V/G

O/V/G

O/V/G

O/V/G O/V/G

O/V/G

O/V/G

O/V/G


Praktijkmap Leisure

6.6 Urenregistratie

Urenregistratie Naam bedrijf Naam stagiair Naam Begeleider

Datum uren Augustus 15-8-2013 16-8-2013 17-8-2013 18-8-2013 19-8-2013 20-8-2013 21-8-2013 22-8-2013 23-8-2013 24-8-2013 25-8-2013 26-8-2013 27-8-2013 28-8-2013 29-8-2013 30-8-2013 31-8-2013

: :

Datum September 1-9-2013 2-9-2013 3-9-2013 4-9-2013 5-9-2013 6-9-2013 7-9-2013 8-9-2013 9-9-2013 10-9-2013 11-9-2013 12-9-2013 13-9-2013 14-9-2013 15-9-2013 16-9-2013 17-9-2013 18-9-2013 19-9-2013 20-9-2013 21-9-2013 22-9-2013 23-9-2013 24-9-2013 25-9-2013 26-9-2013 27-9-2013

uren

Datum uren November 1-11-2013 2-11-2013 3-11-2013 4-11-2013 5-11-2013 6-11-2013 7-11-2013 8-11-2013 9-11-2013 10-11-2013 11-11-2013 12-11-2013 13-11-2013 14-11-2013 15-11-2013 16-11-2013 17-11-2013 18-11-2013 19-11-2013 20-11-2013 21-11-2013 22-11-2013 23-11-2013 24-11-2013 25-11-2013 26-11-2013 27-11-2013

Datum uren December 1-12-2013 2-12-2013 3-12-2013 4-12-2013 5-12-2013 6-12-2013 7-12-2013 8-12-2013 9-12-2013 10-12-2013 11-12-2013 12-12-2013 13-12-2013 14-12-2013 15-12-2013 16-12-2013 17-12-2013 18-12-2013 19-12-2013 20-12-2013 21-12-2013 22-12-2013 23-12-2013 24-12-2013 25-12-2013 26-12-2013 27-12-2013

Datum uren Januari 1-1-2014 2-1-2014 3-1-2014 4-1-2014 5-1-2014 6-1-2014 7-1-2014 8-1-2014 9-1-2014 10-1-2014 11-1-2014 12-1-2014 13-1-2014 14-1-2014 15-1-2014 16-1-2014 17-1-2014 18-1-2014 19-1-2014 20-1-2014 21-1-2014 22-1-2014 23-1-2014 24-1-2014 25-1-2014 26-1-2014 27-1-2014

28-9-2013

Datum uren Oktober 1-10-2013 2-10-2013 3-10-2013 4-10-2013 5-10-2013 6-10-2013 7-10-2013 8-10-2013 9-10-2013 10-10-2013 11-10-2013 12-10-2013 13-10-2013 14-10-2013 15-10-2013 16-10-2013 17-10-2013 18-10-2013 19-10-2013 20-10-2013 21-10-2013 22-10-2013 23-10-2013 24-10-2013 25-10-2013 26-10-2013 27-10-2013 28-10-2013

28-11-2013

28-12-2013

28-1-2014

29-9-2013

29-10-2013

29-11-2013

29-12-2013

29-1-2014

30-9-2013

30-10-2013 31-10-2013

30-11-2013

30-12-2013 31-12-2013

30-1-2014 31-1-2014

Totaal

Handtekening praktijkbegeleider :

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

30


Praktijkmap Leisure

Bijlage 1 Deze bekijk je als je het nodig hebt

Aan deze regels en afspraken moet je je houden tijdens je BPV. Aanvang van de BPV-periode De periodes waarin je BPV volgt staan van tevoren vast. In principe zijn jij, de school en het bedrijf aan die periodes gebonden. Er kunnen omstandigheden zijn om de BPV-periode later te laten beginnen. Als dit het verzoek van het bedrijf is, neemt het bedrijf daarover contact op met de BPV-coördinator van de school. In onderling overleg worden hierover afwijkende afspraken gemaakt. Als het verzoek vanuit de school komt, overlegt de BPV-coördinator dit met de BPV-opleider binnen het bedrijf. Als jij later wilt starten met de BPV-periode, bespreek je dit met de BPV-docent en/of BPV-coördinator. Zij handelen dit verzoek af. Deelname aan de BPV Er zijn situaties denkbaar dat de opleiding het niet verantwoord vindt dat je start met de BPV. De direct betrokkenen zullen dan zo snel mogelijk hierover een gesprek hebben met jou. De redenen voor en gevolgen van uitsluiting van deelname aan de BPV staan beschreven in de OER (Onderwijs- en Examen- Regeling). Status van de stagiair Als BOL- leerling heb je een stagiairestatus, dat wil zeggen dat je geen werknemer bent van het praktijkverlenende bedrijf. Beroepsgeheim Je bent verplicht geheim te houden wat je tijdens je opleiding wordt toevertrouwd, je bekend wordt of datgene waarvan je het vertrouwelijk karakter moet bewaren. Beroepscode Je hebt kennis genomen van het geheel van gedragsregels van de beroepsgroep, zoals is vastgelegd in de beroepscode en begrijpt de betekenis hiervan voor de BPV. Bedrog en onregelmatigheden Als jij je tijdens de BPV aan enig bedrog schuldig maakt of in enig opzicht in strijd met de voorschriften handelt of hebt gehandeld, kan je de deelname aan de BPV ontzegd worden. Verzekering Je bent als BOL-leerling vanuit de school WA- verzekerd. Als je tijdens werktijd schade hebt toegebracht moet je dit onmiddellijk doorgeven aan het praktijkverlenende bedrijf. Het bedrijf neemt zo spoedig mogelijk contact op met de BPV-coördinator van de onderwijsinstelling. Deze zal voor de verdere afwikkeling zorgdragen. Je mag nooit een uitkering voor de geleden schade doen of toezeggen, als je voor vergoeding in aanmerking wilt komen. Rijden in een bedrijfsauto Denk eraan dat als je in een bedrijfsauto rijdt je het gezicht (visitekaartje) van het bedrijf bent. Tevens vervoer je vaak apparatuur die een grote waarde vertegenwoordigt. Realiseer je dus goed dat je vooral voorzichtig moet zijn en een verantwoordelijk bestuurder bent. De school is niet verzekerd voor schade aan bedrijfsauto’s, veroorzaakt door een stagiaire. BPV-duur per week Bij aaneengesloten BPV-periodes in de voltijd-BOL wordt uitgegaan van een studiebelasting van gemiddeld 38 klokuren per week. De exacte omvang van de BPV staat in de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling) van de opleiding en wordt voor jou vastgelegd in de stageovereenkomst. Verhoudingsgewijs geldt in de regel de volgende verdeling van uren tijdens de BPV: 80 % van de uren is bestemd voor het werken op de afdeling/in het bedrijf. In de regel minimaal 32 uren. 10 % van de uren is bestemd voor het voorbereiden van opdrachten/eigen leerdoelen en (schriftelijk) evalueren hiervan. Je maakt afspraken met het bedrijf wanneer de zelfstudie-uren worden opgenomen. Het is niet de bedoeling MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

31


Praktijkmap Leisure

de zelfstudie-uren op te sparen en dan ineens te plannen, omdat dit het leerproces niet ten goede komt; 10 % van de uren is bestemd voor onderwijsactiviteiten. Werktijden Het vaststellen van de werktijden gebeurt in overleg met het bedrijf. Als je nog geen 18 jaar bent, mag je ‘s nachts (tussen 23.00 en 7.00 uur) niet werken. In principe draai je als BOL-leerling redelijkerwijs mee in het werkritme van het bedrijf. Je bent doordeweeks/overdag en met enige regelmaat ook op andere tijden aanwezig. Natuurlijk moeten er voldoende leermomenten zijn en moet er altijd begeleiding zijn. Aan- en afwezigheid Je wordt geacht aanwezig te zijn tijdens alle in de stageovereenkomst vastgestelde uren. Er zijn twee geldige redenen voor verzuimen van de BPV: • ziekmelding • bijzonder verlof. Ziekte/verzuim Als je ziek bent tijdens je stage meld je dit ‘s ochtends ruim voor aanvang van de werktijd bij het BPV-bedrijf. Wij vertrouwen erop dat het bedrijf jou informeert over de bedrijfsprocedure van ziekmelding. Gemiste stagemomenten dienen ingehaald te worden in overleg met jou en het stagebedrijf. Als je langer dan 2 dagen ziek bent, dient de school daarvan schriftelijk/per e-mail op de hoogte te worden gebracht. Bijzonder verlof In geval van bijzondere omstandigheden kan je verlof vragen via de leidinggevende. Of hiervoor toestemming wordt verleend, beslist het bedrijf. Het bedrijf kan zich hierbij baseren op de CAO, dan wel overleggen met de BPV-docent. Wanneer toestemming wordt gegeven, mag je de betreffende uren verzuimen. De door ziekte of bijzonder verlof gemiste uren moeten in overleg met het bedrijf en de BPV-docent ingehaald worden. Wanneer sprake is van meer dan 20% geldig verzuim of van verzuim anders dan om reden van ziekte of bijzonder verlof kan dit gevolgen hebben voor de BPV. Hiervoor wordt verwezen naar de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling) van de opleiding die je volgt.

Bijlage 2

STAPPENPLAN

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

32


Praktijkmap Leisure

Deze stappen zet je tijdens je BPV-periode 1. Doe je eigen stageovereenkomst in de map. 2. Zoek bij het werkproces het product wat je gaat maken en beschrijf dit in je plan van aanpak. Pas dit zo nodig in overleg aan. 3. Kijk bij de kerntaken en werkprocessen. Werk aan de producten en de leerdoelen zoals je ze hebt beschreven in je plan van aanpak. 4. Waar mogelijk praat je regelmatig minimaal één uur per week met je praktijkbegeleider over wat je leert en doet. 5. Halverwege je BPV heb je een tussenevaluatiegesprek met je Praktijkbegeleider. Jij bereidt je eigen aandeel in dit gesprek mondeling en schriftelijk voor. Je begeleiders doen dit ook. Meestal hebben ze dit al van tevoren met je besproken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Samen bespreken jullie jouw leerproces en eventuele aanpassing van je persoonlijke leerdoelen. 6. Stel samen met je praktijkbegeleider vast wanneer en in welke praktijksituaties je de beroepsopdrachten gaat uitvoeren. 7. Bestudeer van tevoren samen het beoordelingsformulier. Zo is het voor iedereen duidelijk waarop je wordt beoordeeld en of de situatie inderdaad geschikt is voor het beroepsopdracht. 8. Leg van tevoren schriftelijk of mondeling uit aan degene die je beoordeelt hoe je je hebt voorbereid, hoe je planning eruitziet en vertel erbij waarom. Gaat de beoordelaar akkoord, dan mag je de beroepsopdrachten uitvoeren. 9. Voer de beroepsopdrachten uit zoals afgesproken. Daarna leg je uit hoe je je planning hebt uitgevoerd en waarom je hebt gewerkt zoals je hebt gewerkt. Je krijgt na de uitvoering het oordeel, met een uitleg daarover. De definitieve beoordeling per beroepsopdracht wordt vastgelegd in het beoordelingsformulier beroepsopdracht (in deze map). 10. Aan het eind van je BPV-periode heb je een eindbeoordelingsgesprek van ongeveer één uur met je begeleider van het bedrijf . Jij bereidt jouw aandeel in dit gesprek mondeling en schriftelijk voor. Je begeleiders doen dit ook. Ook hier geldt dat de inhoud van dit gesprek van tevoren met je wordt besproken. Jullie bespreken de beoordeling van je beroepsopdrachten, hoe je BPV-periode is verlopen en je persoonlijke leerdoelen voor het vervolg van je opleiding. De uitkomsten worden officieel vastgelegd in het beoordelingsformulier. Dit document moet je kunnen aantonen tijdens je EXAMEN.

Bijlage 3

CRITERIA BPV-VERSLAG

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

33


Praktijkmap Leisure

-

Voorpagina (naam, klas en e-mailadres) BPV-gegevens van de stage-instelling, de stageplek en je Praktijkbegeleider met telefoonnummers (bij voorkeur 06 nummer)/e-mailadres e.d.

-

Opdracht 5.1 Plan van Aanpak Opdracht 5.3 Reflectie (STARR(T) Opdracht 5.5 Algemeen beschrijving van het stagebedrijf.

Een kopie van beoordelingsformulieren (opdrachten 6) voorzien van handtekening van je praktijkbegeleider en een kopie van je urenregistratie lever je in bij de BPV-coordinator Verzameld bewijsmateriaal en producten van Kerntaak 1, 2 en 3 doe je in je Examenportfolio. Daarin doe je ook het origineel van de beoordelingsdocumenten en de urenregistratie. Tip:Je kunt foto’s maken van jouw stage- activiteiten. Wel moet op de foto zichtbaar zijn dat jij actief met de activiteit betrokken bent. Algemene eisen: Verzorgde lay-out Correct Nederlands 3F Een kopie van de getekende beoordelingsformulieren (papieren verise) lever je aan het eind van de stageperiode in bij de BPV-coördinator. LET OP: Als er geen beoordelingsformulieren aanwezig zijn, niet zijn getekend of onvoldoende zijn beoordeeld, betekent dit een ONVOLDOENDE voor de gehele stageperiode! Formulieren die ingevuld en ondertekend moeten zijn: • • • •

BPV-overeenkomst (stage-overeenkomst) Formulier voortgangsgesprek (functioneringsgesprek) Formulier beroepshouding eindgesprek (beoordelingsgesprek) Beoordelingsformulieren Kerntaak 1,2 en 3

De formulieren moeten ingevuld en ondertekend worden door alle partijen. Zonder handtekeningen is de stage ongeldig!

Bijlage 4

Enquête Leerbedrijf

Vragenlijst in te vullen door de Praktijkbegeleider.

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

34


Praktijkmap Leisure

Voor onze opleiding is het belangrijk dat het beroepenveld vertrouwen heeft in- en betrokken is bij het onderwijs. Wij vragen u om onderstaande vragenlijst in te vullen zodat wij de opleiding beter kunnen laten aansluiten op de beroepspraktijk. Wilt u aangeven in hoeverre u met elk van de onderstaande opdrachten tevreden of ontevreden bent? BPV opdrachten De aansluiting van de theorie van de opleiding op de beroepspraktijk De inhoud van de opdrachten past bij uw bedrijf/organisatie De uitvoerbaarheid van de BPV-opdrachten

Zeer ontevreden O*

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

O*

O

O

Zeer tevreden O*

O*

O*

O

O

O*

O*

O*

O

O

O*

Mist u bepaalde werkzaamheden

Ja O Namelijk: ……………………………………………… ………………………………. …………………………………………….

Nee

O

Zou u betrokken willen worden bij de examinering van de opleiding?

Ja O Telefoonnummer: ……………………………. Ja O Telefoonnummer: ……………………………. Ja O Telefoonnummer: …………………………….

Nee

O

Nee

O

Nee

O

Heeft u behoefte aan training met betrekking tot het begeleiden van stagiare(s)? Wilt u betrokken worden bij de inhoud van het onderwijs?

*Ruimte voor toelichting of opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

Het ingevulde formulier graag terugsturen of meegeven aan de stagiair. Hartelijk dank voor het invullen.

Bijlage 6 Begrippenlijst 360°-feedback

Een beoordeling door vier personen om je heen, die jou in de werksituatie kennen. Dit kunnen

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

35


Praktijkmap Leisure

Bedrijfsrichtlijn BPV BPV-docent BPV-coördinator Cohort Competentie Feedback Kerntaak Kwalificatiedossier Leerbedrijf Observatie Praktijkbegeleider Prestatie-indicator Reflecteren Werkproces

leidinggevenden, collega's, klanten en ondergeschikten zijn. Interne regels van een bedrijf, waaraan iedereen in het bedrijf zich moet houden. Beroepspraktijkvorming (stage) Begeleider tijdens je beroepspraktijkvorming van de kant vanuit school. Diegene die vanuit de school die de samenwerking tussen mensen en/of stageactiviteiten regelt Groep. Cohort 2010 betekent; de groep die in 2010 is gestart met de studie. Een competentie geeft aan wat iemand moet kunnen of moet beheersen om iets op de juiste manier te doen. Het zegt iets over een bepaalde deskundigheid. Tijdens een beoordeling krijg je feedback van je begeleider. Hiermee wordt bedoeld dat jouw functioneren wordt beoordeeld en je advies krijgt over hoe je dit kunt verbeteren. Een set van inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die door een belangrijk deel van de beroepsbeoefenaren worden uitgeoefend. De kerntaken geven de kenmerkende werkzaamheden geordend in logische volgorde van het beroep weer Een dossier met daarin het kwalificatieprofiel en alle overige documenten die van belang zijn om het beroepsonderwijs uit af te leiden. Ook wordt hierin de toetsing en afsluiting/examen vastgelegd. Een leerbedrijf is een bedrijf waar je stage kunt lopen. Een bedrijf moet erkend zijn door één van de achttien kenniscentra beroepsonderwijs voordat het een leerbedrijf kan zijn. Waarneming, kijken hoe iets gebeurt of hoe iemand zich gedraagt. Stagebegeleider van het leerbedrijf Een meetpunt dat informatie geeft over het en de mate waarin de gestelde doelen zijn bereikt. Terugkijken naar de voorafgaande periode en nadenken over jezelf, je gedrag en de activiteiten die je hebt uitgevoerd. Je ziet daardoor zelf wat je nog kunt of moet verbeteren Beroepsactiviteiten die bij elkaar horen en die samen worden uitgevoerd binnen een bepaalde handeling

MBO College Hilversum; Recreatie Leisure & Hospitality Executive: crebo 94130; AA Leisure & Hospitality Host: crebo 94120; 12-9-2013

36

Bpv opdrachtenhandboek leisure leerjaar 3 2013 2014  
Bpv opdrachtenhandboek leisure leerjaar 3 2013 2014  

leerjaar 3

Advertisement