Page 12

SAYFA 1 2

12

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

Yeri Geldikçe Mehmet Emin Tu¤ay Prof.Dr. info@egehaber.com.tr

Çaresizlik ve yafll›l›k eçenlerde bir parktan geçiyordum. Eli bastonlu bir han›m›n yere düfltü¤ünü gördüm. Han›m yaln›zd› ve yafll›yd›. Bastonu bir tarafta, kendisi bir tarafta “kolum k›r›ld›” diye s›zlan›yordu. Yürüme zorlu¤um oldu¤u için yan›na koflamad›m ama iki genç hemen yard›mc› oldu ve han›m› bir kanepeye oturttular. Böyle durumlarda iyi niyetli bir kiflinin bile yapabilece¤i fazla bir fley yok. Çözüm bireysel destek de¤ildir. Esas çözüm kurumsal destektir. Kamu deyince de ilk akla gelen devlet kurumlar›d›r. Belediyeler de bunun içindedir.  Pekiyi ne yapmal›d›r? K›z›lay, çocuk esirgeme kurumu, bak›m evleri ve benzeri kurulufllar›m›z vard›r ama yeterli de¤ildir. Düflen, flaflan için resmi sorumlu bir elin hemen yetiflece¤i bir destek zinciri oluflturulmal›d›r. Bir yer, ön bak›m ve incelemeyi yapmakla görevlendirilmelidir. Örne¤in ben bir çaresizi gördü¤ümde onu al›p teslim edece¤im sorumlu bir kuruma götürmeliyim. Bunu yapmak öyle çok zor bir ifl de de¤ildir. Biraz düflünelim ve kendimizi o çaresizin yerine koyal›m, yeter. Çözüm hemen bulunur. Böylece de kimsesiz hiç kimse kalmaz. Unutmayal›m: 2-B arazilerimizi yeniden yeflertelim. Özellikle yamaç arazileri otland›ral›m. Keçilerimize sahip ç›kal›m. Yanan ormanlar›m›z›n yerlerini binalarla doldurmayal›m. 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü Kutlu Olsun!!!

G

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

Sa¤l›k düflman› “Baz istasyonlar›” ‹zmir’in önemli merkezlerinde kurulun baz istasyonlar›na her gün bir yenisi ekleniyor. fiikâyetlere ra¤men insan sa¤l›¤› hiçe say›larak, hiçbir ifllem yap›lm›yor

Bornova’da ise yeni baz istasyonlar› apartmanlar›n üzerinde ya da çok yak›n›nda yer al›yor. GSM operatörleri ise “Ev sahibi ile anlaflt›k” demekle yetiniyor

Baz istasyonları, apartmanların hatta camilerin üzerinde yer alarak hayatımızın bir parçası haline geldi. Buca Şirinyer’de bir apartmanın üzerinde yer alan baz istasyonu ise Bucalının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Vatandafl ne diyor; Gaye fieker (28- Eczane personeli): “Baz istasyonlar› ile iç içe yafl›yoruz. Art›k hayat›m›z›n bir parças› oldular. Onlar› görmeye al›flt›k. Sa¤l›k aç›s›ndan çok fazla risk tafl›d›klar›n› da biliyoruz. Ama ne yaz›k ki ülkemizde insan hayat› çok ucuz.”

Bornova’da durum Bornova ve civarında bulunan bir çok yeni baz istasyonu yerleşim yerlerinin üzerinde yada çok yakınında yer alıyor. Laka köyde yaklaşık 3 ay önce kurulan bu istasyon, ilk önce güneş enerjisi zannedilip vatandaşların dikkatini çekmedi. Ancak çok garip ki aynı evde zaten güneş enerjisi bulunması uyanık GSM operatörlerinin foyasını ortaya çıkardı. Köy halkı 200 imza toplayarak yetkili makamlara başvurmuş. Ancak cevap alamamış. Bazı kurumlar ise “Ev sahibinden izin aldık” demiş. Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yeni yapılan 5 katlı bir binanın çatısına ise baca süsü verilen bir baz istasyonu kuruldu. Menemen Belediyesi yerleşim yerlerindeki baz istasyonlarını kaldırırken, Bornova ve Büyükşehir Belediyesi’nin sessiz kalması tepki çekmeye devam ediyor.

Sa¤l›m›z tehlikede Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Uzman Doktor Raika Durusoy, istasyona yakın oturan kişilerin manyetik dalgalara maruz kalma oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “İstasyonların yol açtığı manyetik dalgaların etkileri şu an bir kanser ile ilişkilendirilmemiş. Ama uzun vadede kanser yapma olasılığı var. Bulunduğu yerden 300 metreye kadar etkisi söz konusu. Bulantı, iştah kaybı, görme bozukluğu yaşanılan rahatsızlıkların en önemlileri. Fransa’da bu rahatsızlıklar gözlemlenmiş. Biz de baz istasyonlarının etkileri ile ilgili olarak bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

Gülten Dural (52Emekli): “Baz istasyonlar›na karfl›y›m. Kanser yapma etkileri çok fazla. ‹stasyonlar hem gerekli hem de zararl›. Bununla ilgili bir orta yolun bulunmas› gerekiyor. Ama sa¤l›k her fleyden önemli. Bu yüzden bir çözüm üretilecekse de sa¤l›¤a öncelik verilmeli.”

Haber:Seyhan KALKAN, Ahmet KARAKUfi Baz› baz istasyonlar› kamufle edilerek vatandafltan saklanmaya çal›fl›l›yor. Laka köyünde ve Atatürk Mahallesi’nden 2 örnek. Foto¤raftaki gibi bir çok baz istasyonu çeflitli yöntemlerle tepki çekmemek için gizleniliyor.

Demet Demir (35-Estetisyen): “Çocuklar›m için çok korkuyorum. Onlar›n sa¤l›klar› tehdit alt›nda. Yaflant›m›zda her fley zaten kanser etkisi tafl›yor. Bir de baz istasyonlar›n›n tam burnumuzun dibinde olmas› çok rahats›z edici bir durum. Ölümle karfl› karfl›ya kalm›fl›z gibi hissediyorum.” Selim Altay (32-Güvenlik görevlisi): “Baz istasyonlar›n›n oldu¤u bina sahipleri belirli ölçüde para da al›yorlar. Çevremizdeki dershanelerde e¤itim gören ö¤renciler var. Ama hiçbir fley çocuklar›n sa¤l›¤›ndan daha önemli olamaz. Sa¤l›k para ile ölçülemez.”

Gizem Kalyoncu (28-Eczac›): “Baz istasyonlar› iletiflim için vazgeçilmez bir unsur. Ama sa¤l›¤› da göz önüne ald›¤›m›zda istasyonlar›n yerleflim yerlerinden uzak bölgelere kurulmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bunun tam aksine Buca’n›n en hareketli noktas›na konulmas› çok üzücü.” Mehmet Devrim Ünal (22-Ö¤renci): “Sa¤l›k her fleyden çok önemli. ‹nsan sa¤l›¤›n› tehdit eden istasyonlar›n kald›r›lmas›n› istiyorum. Ama insanlar›m›z istasyonlar›n sa¤l›¤a verdi¤i zararlardan habersiz. Bu konu ile yeterli bilgilendirme yap›lm›yor.”

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement