Page 1

100 bin KOB‹’ye 2.5 milyar kredi HABER‹ 9’UNCU SAYFADA

‹zmir’in ulafl›m sorunu bitecek

Rag›p Üye

Sabahattin Erifl

Kaz›m Akgün

SAYFA 0 1

HABER‹ 17’NC‹ SAYFADA

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Kentin e¤itim s›k›nt›lar› belli HABER‹ 6’NCI SAYFADA

Taksiciler isyanda Ekonomik kriz, gece tarifesinin kalkmas›, sigortas›z çal›flma derken taksiciler her geçen gün kan kaybediyor

50 Kr

1-30 KASIM 2009

Taksici cinayetleri ile birlikte yaşadıkları can güvenliği sorununu gündeme getirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda gösteri yaparak seslerini duyurmaya çalışan taksiciler,

şimdi ise yoğun olarak İstanbul’da baş gösteren ‘Yasadışı taksi’ uygulaması ile ‘ekmeklerine’ göz dikilmesine karşı olarak da tepki göstermeye devam ediyor. I 7‘de

24 Kas›m Ö¤retmenler Gününüz kutlu olsun

‹zmir’in önemli merkezlerindeki baz istasyonlar›na hergün bir yenisi daha ekleniyor

Cat›lardaki tehlike

Vatandafllar›n flikâyetlerine ra¤men insan sa¤l›¤› Çeflitli kamufle malzemeleri kullan›larak gizlenmek hiçe say›larak, baz istasyonlar› için ifllem yap›lm›yor istenen baz istasyonlar› insan sa¤l›¤›n› tehdit ediyor M‹NARELERE B‹LE KURULUYOR

Nesrin Ulema

BAZ istasyonları, apartmanların hatta camilerin üzerinde yer alarak hayatımızın bir parçası haline geldi. Buca Şirinyer’de bir apartmanın üzerinde yer alan baz istasyonu ise Bucalının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bornova’da da durum hiç de farklı değil.

LAKA KÖYDEK‹ ‹STASYON LAKA köyde kurulan bu istasyon, ilk önce güneş enerjisi zannedilip vatandaşların dikkatini çekmedi. Ancak evde zaten güneş enerjisi bulunması, uyanık GSM operatörlerinin foyasını ortaya çıkardı. Köy halkı 200 imza toplayarak şikayetçi oldu, ancak cevap alamadı. I 12’de

AK Parti demek Türkiye demektir AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nesrin Ulema Demokratik açılımın, milli birlik, kardeşlik projesi olduğunu söyledi. I 13’de

Su fiyat›na zam meclisi kar›flt›rd›

Bornova’n›n köyleri turizme haz›rlan›yor 3’

Yüzde, 20 oranındaki su zammına AK Parti’den itiraz geldi. CHP’li ve AK Partili üyeler sert tartışmalara girdi I 17’de

te

Doğalgaz aboneliğinde “çifte standart” sıkıntısı Nüfusun yo¤un oldu¤u bölgeler do¤algazdan mahrum b›rak›ld›

BURC‹N YANDIMATA

Abone Seçme lüksümüz yok HABER‹ 8’‹NC‹ SAYFADA

BORNOVA’NIN 16 bin nüfuslu Evka-4’te semtinde vatandaşlar doğalgaz konforunu yaşarken, toplam 70 bin nüfusa sahip olan Kızılay, İnönü ve Atatürk mahallesi sakinleri aynı hizmetin sunulmasını bekliyor. I 8’de

Ali Fuat YAKIN Size soruyorum!... (2)

İZSU, Çamiçi Köyü’nün “su sorununu” çözecek CUMHUR‹YET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

G 3’te BORNOVA

Geçen say›m›zdaki Çamiçi’nin içecek suyu haberi ses getirdi

Burhan ÖZFATURA Gündemi sapt›rma sürüyor

1-31 EK‹M 2009

Sayfa 12’de

SONA ERD‹

Bu suyu icirenler

UTANSIN

G 7’de ostlara

2

P›narbafl› ve Çamkule mahallesine pazaryeri

3

‹l Genel Meclisi’nde bütçe gerilimi yafland›

'PET-SHOW 2009''

Ege Üniversitesi içinde “çad›r kent” kuruldu! Sayfa 10’da

4

BORNOVA’NIN

Sayfa 9’da

‹ZM‹R Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu üyelerini Ankara’da kabul eden Ar›nç, ‹zmir-‹stanbul otoyolu inflaat›n›n her iki taraftan da eflzamanl› bafllat›laca¤›n› söyledi. BAKAN Ar›nç, “Memnuniyetle ö¤rendim ki; 23 Ni-

‹ZSU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden, gazetemize “İZSU Genel Müdürlüğü Çamiçi Köyü’ndeki içme suyu şebekesini de yenileme kararı almıştır” ifadelerini kapsayan faks gönderildi. I 6’da

Bornova Çamiçi Köyü’nün sorunlar›n› Muhtar Mehmet Ali Da¤c›’dan dinleyerek haber yapt›k. Aradan geçen üç ayl›k

MADIK

En ucu 15 günde 5 Avrupa kenti gezisi

50 Kr

GAZETEM‹Z‹N

Emekliler, “Ay›r›m de¤il Çi¤li Kültür Merkezi hakk›m›z› istiyoruz” 10 “hayaldi” gerçek oldu18 5 DEPOYA

Çamiçi’nde karfl›lafl›lan manzara karfl›s›nda insan floka u¤ruyor. Sineklerin, kurba¤alar›n hatta domuzlar›n kol gezdi¤i üstü aç›k su depodan baflka her fleye benzeyen bir yerde toplanarak, pasl› borularla evlere servis ediliyor.

MUHTAR

Sayfa 9’da Necip Kalkan Hüseyin Aslan

Bornova’n›n


SAYFA 0 2

2

Murat KÖSEO⁄LU Serbest Muhasebeci Mali Müflavir info@muratkoseoglu.com

Birileri gülerken birileri a¤l›yor ankalar en büyük paray› nereden kazand› biliyor musunuz? Devletin son zamanlarda kantar›n topuzunu kaç›rmas› ile harcamalar›n› art›rd›. Harcamalar art›nca da aç›k verdi ve bankalara borçland›. Bu duruma herhalde en çok sevinen ise bankalar›n kar patlamas› yaflamas› sebebi ile banka ortaklar› oldu. Devlet bir taraftan bankalara borçland›, di¤er taraftan vergilerle s›rt›m›zdaki yükü art›rd›. Krizde en çok paray› bankalar kazand›. "Birileri a¤larken birilerinin gülmesi adalet de¤il" Dünyada ham petrolün fiyat› düflerken bizde benzin fiyatlar› yükseldi. Bunun bedelini biz ödüyoruz. Onun için devlete harcama yapmamas›n› tavsiye ediyoruz. Yap›lan harcaman›n 3'te 2'si bofla gidiyor, ancak 3'te 1 oran›nda hizmet alabiliyoruz." Bu arada yaflanan küresel ekonomik krizin Türkiye'de en çok küçük iflletmeleri etkiledi. Aç›klanan iflsizlik rakam› yüzde 10 civar›nda ama gerçe¤i yüzde 12. Bunun iflletmelerin niteliklerine göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda 99 kifli çal›flt›ran bir iflletmede krizin ard›ndan ifl kayb› yüzde 12, 100 ile 499 kifli çal›flt›ran bir iflletmede yüzde 5.2, 500 ve daha fazla kifli çal›flt›ran iflletmede ise 2.5. Yani büyük iflletmeler krizden etkilenmemifl. Bu devletin resmi rakamlar›d›r. Darbeyi yiyen küçük iflletmelerdir. Ülke geneline bakarsan›z ‹stanbul'da daralma var. Bat› Trakya'da, Ege'de ve Do¤u Karadeniz'de daralma var ama Diyarbak›r ve fianl›urfa krizi daha az hissediyor. Bunda da petrol ve do¤algaz üretimi yapan komflu ülkelerle yap›lan ticaret etkilidir Devletin teflviklerle, vergi oranlar›n› düflürmesi ile sektöre kan pompalamas› gerekmektedir. Bu iflletmeler hepimizin. Sahip ç›kal›m.

B

‹zciler, gönüllü vatandafl av›nda Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına öğrenciler de destek verdi. Karşıyaka’da kurulan kan bağışı aracına getirdikleri gönüllü vatandaşlar verdikleri kanlarla hayat bağışlayacak. Karşıyaka’da bulunan Necip Demir Ticaret Meslek Lisesi, Emlak Bankası İlköğretim Okulu ve Özel Ata İlköğretim Okulu Öğrencileri’nden oluşturulan 16 kişilik izci gurubu sokaklarda kan bağışında bulunması için vatandaşlara gidiyor. Konuştukları insanları Kızılay’a kan vermeleri için ikna eden izciler;“Bu bizim vatandaşlık borcumuz, ödüyoruz” dedi. Herkese kan vermesi için çağrıda bulunan öğrenci ve eğitimciler, duyarlı davranılması gerektiğini belirttiler. İzcilerin çalışması neticesinde kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlar tanımadıkları milyonlarca insana umut dağıtıyor.

Aktüel

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Dünden bu güne

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Avrupa’da 15 günde 5 flehir Değerli Ege Haber Gazetesi okuyucuları, bu sayımızdan başlayarak, her yayınımızda Avrupa seyahatlerinize rehber olabilecek bir yazı dizi başlatıyoruz. İlk bölümümüzde Avrupa turlarının fiyatları ile size Budapeşte’yi tanıtacağız. 2009 yılındaki tatilimizi yurtdışında geçirmeye karar verdik. Ancak Tur firmalarının fiyatlarını görünce şok yaşadık. Ülkemdeki tüm seyahatleri kendim planladığıma göre yurtdışı niye olmasın dedik.

mir’den Avrupa’da gideceğiniz şehre uçuş yoksa bağlantılı uçuş oldukça ekonomik. Bu hava yolunun web adresi www.ryanair.com. Bizim planımızda Stockholm ve Uppsala’ya seyahat kesinlikle planlanmıştı. Onun için öncelikle İsveç programımızı tamamlamamız gerekiyordu. Vize problemimiz yoktu. Vize alması gerekenler ise gidecekleri ilk ülkeden Shengen vizesi almaları yeterli.

Önce bütçe

Avrupa’da kalacak yerin ayarlanması çok önemli. Kalınacak yer, hem ucuz olacak, hem merkeze yakın olacak hem de kalınabilecek kalitede olacak. Daha önce birkaç kez kullandığım ve oldukça memnun kaldığım web sitesinden yer ayarlamalarına başladım. Prag’ta yer ayarlarken başka bir web sitesi daha keşfettik. Son kalacak yerimizi oradan ayarladık. Asıl kullandığımız ve güvenirliği test edilmiş web sitesi www.booking.com Prag’ta yer ayırttığımız web sitesi ise Norveç hava yollarının web sitesi ww.norwegian.com. Seyahat planlayanlara, bu iki siteyi kullanmalarını öneririm.

Önce tatil için ne kadar ayırabiliriz onu hesapladık. Ayırdığız bütçe, tur firmasına yalnızca 8 gün için ödeyeceğimiz çıplak ücret kadardı. İşin özeti, tur firmasına ödeyeceğimiz extra turlar, öğlen ve akşam yemekleri, konser ile tiyatro için ödenecek miktarlar dahil değildi. Kısıtlı bütçe ile ancak bir iki yer görebileceğimizi biliyorduk. Onun için iyi bir planlama gerekiyordu. Bütçemiz nedeniyle 6 günlük bir seyahat yapmayı planladık. İzmir’den haftanın her günü artık Avrupa’nın bir çok şehrine uçuş var. Önemli olan bu uçuşlardan ekonomik olanı bulmak.

Kalacak yer bulma

Güzel Ülkemi, kendi imkanlar›m ile y›llarca gezdik. Her seyahat program›n› kendimiz yapt›k. Yurtd›fl› seyahatlerimizi de hep tur firmalar› ile yapt›k. Her seyahatimizde ufak sorunlar›n yan›nda gitti¤imiz yerleri tam olarak gezemedik Yaptığımız araştırma sonucunda Avrupa’nın birçok şehrine uçuşu olan ve 1 bilet bulacağımız bir hava yolu olduğunu gördük. Bileti inter-

BUDAPEŞTE’Yİ MUTLAKA GÖRÜN Budapeşte’ye önce Ryanair ile gitmeyi planlamıştık. Ancak Stockholm’de kullandığı havaalanı hakkında net bilgimiz olmadığı için tereddüt ettik. Budapeşte’ye Arlanda havaalanını kullanan Norveç Havayolları ile uçtuk. İki kişi her şey dahil 64 Avro’ya. Stockholm’e varınca şüphemizin yersiz olduğunu gördük. Çünkü Ryanair Havayolları merkezden hava alanına servis sağlıyor. Budapeşte’de otelimiz, Vaci caddesinin tam ortasındaydı. Türk tur firmaları bu caddeye gezmek için bir gün ayırıyorlar. İki kişi 3 gece 105 Avro . Havaalanından merkeze önce otobüs sonrada metro ile gidiliyor. Onun için Türkiye’den giderken yanınıza biraz Macar parası alın. Para bozdurmak için bankaları kullanın. Döviz büroları güvenilir olmadığı gibi düşük kur uyguluyorlar. Buda-

peşte’de görülecek çok yer var. Biz “Hop on Hop off” tur firmasından bir tur aldık. 8 durak in-bin 24 saat geçerli. Ancak bu tur firması 08 17 arası çalıştığı için bilet 24 saat kullanılamıyor. Önce inmeden, iki saat süren, 8 durağı da gezdik. Sonra yaptığımız plan doğrultusunda gezilecek ve görülecek yerleri in-bin yaparak dolaştık. Ayrıca firma hediye olarak biri gece biri gündüz olmak üzere iki nehir turu hediye ediyor. Budapeşte’de opera, tiyatro ve konsere gitmek oldukça ekonomik. Budapeşte’de devlet opera ve tiyatrosu hariç diğer yerlerde ücretler pazarlıkla indirilebiliyor. Budapeşte’den Viyana’ya tren ile geçtik. Avrupa’da tren oldukça pahalı. Daha sonra öğrendik ki; Budapeşte’den otobüs ile gitmek mümkün ve oldukça ekonomik.

netten alıyorsunuz. Kabine alabileceğiniz bagaj ağırlığı 10 kg ve ücretsiz. Uçağın bagajına vereceğiniz 20 kg bagaj için ise tek yön 10 Avro

ödüyorsunuz. Kısaca Avrupa’da bir şehirden diğerine ryanair hava yolu ile bagajınız yoksa vergiler dahil 10 Avro seyahat etme imkanı var. İz-


3.sayfa 1-30 KASIM 2009

HAVA DURUMU

SAYFA 0 3

‹STANBUL 15/7

‹ZM‹R 18/10

UfiAK 15/6

MAN‹SA DEN‹ZL‹ 17/9 18/8

YURTDIŞI HAVA DURUMU

TRABZON 17/10 ANKARA 14/8 KONYA 14/6

MADR‹D ..................................10/-4 ERZURUM 9/-5

fiANLIURFA 17/10

VAN 11/3

D‹YARBAKIR 15/8

LONDRA ...................................10/3 ROMA .......................................10/6 V‹YANA....................................12/7

Bornova’n›n köyleri turizme haz›rlan›yor Bornova’nın turizm potansiyeli yüksek köylerinden olan Çiçekli, Yaka ve Kayadibi’nde yaşayan 27 kadına Bornova Belediyesi’nin ev pansiyonculuğunu geliştirme projesi çerçevesinde kurs verildi. 4 öğretim görevlisi tarafından 6 ay boyunca ev pansiyonculuğu eğitimi gören kadınlar, bu projeyle birlikte ekonomik hayata katılım sağlayacaklar. Köylerin turizme açılması yönünde başlanan proje kapsamında turistler köylere geldikleri zaman bu pansiyonlarda kalabilecekler. Köy yaşantısını tanıyıp, köy yiyeceklerini yiyecekler. Böylece hem turistlere köy yaşantısı tanıtılmış olacak, hem de köyler ekonomik gelirlerini yükseltmiş olacak. Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, “Amacımız köy pansiyonculuğu aracılığıyla BorBornova Belediyesi’nin düzenledi¤i ev pansiyonculu¤u kursunu bitiren nova’nın kırsal, köy turizmini geliştirebilÇiçekli, Yaka ve Kayadibi’nde oturan 27 kad›n önceki gün sertifikalar›n› mek. Umuyorum Bornova Belediye Baflkan› Prof. Dr. Kamil Okyay S›nd›r’›n elinden ald› projede eğitim aşamasının sonrasında pansiyonculuk hizönemli rol oynamıştır. Emeği geolan ve diğer kursiyerlerle birlikte metleri ve uygulamaları başarılı şe- çenlere ve kursa katılanlara çok tesertifikasını alan Tülün Öktem, Kakilde yürütülür. Yaşar Üniversiteşekkür ediyorum” dedi. yadibi Köyü’ndeki evini ev pansisi’nin değerli öğretim üyelerinin Bornova Belediyesi’nin ev panyonu olarak düzenlemeye başladı. katkıları da projemizin başarısında siyonculuğunu geliştirme kursiyeri Öktem, “Biz ev pansiyonculuğunu

BAŞKANDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Alt› ay süren kurslar›n›n ard›ndan sertifikalar›n› “evini ev pansiyonu olarak düzenleyen bir kursiyerin” konusunda alan kad›nlar bu ifl için çal›flmalara hemen bafllamak istediklerini belirtti.

çok benimsedik. Evimizi de buna göre düzenledik. Evin şuan 4 odası bulunuyor. Ama daha ek yapacağız. Bizim için önemli olan Bornova’nın bir değeri olan Bornova’da yaşadığı ihtimali çok yüksek olan Homeros ve Bornova değerlerini birleştirerek, Homeros’un bizim değerimiz olduğunu benimsemek. Evimizi de bu yönde düzenliyoruz” diye konuştu.

“Alt yapımız çok yetersiz” 4. Sanayi Sitesinin en önemli sorunlarının başında ekonomik sıkıntının geldiğini vurgulayan 4.Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tanak, “Sanayi Sitemizin diğer sorunları arasında kalifiye eleman yetersizliği, aydınlatmanın ve alt yapının yetersiz olması ile sokaklarımızın çok geniş olması yer alıyor. Sokakların çok geniş olmasından kaynaklı tırlar ve iş makineleri park ediyor. Bu da kazala-

rı kaçınılmaz kılıyor. Ayrıca çevre kirliliğine de yol açıyor” dedi. Krizden önce kiralık ve satılık ilanı olmadığını belirten Tanak, “Şu an 20 satılık, 30’a yakın da kiralık dükkan var. Bornova Belediyesi sorunların çözümünde çok destek oluyor. Ayrıca şu an 30’a yakın firma, savunma sanayisine girebilmek için dosya hazırlıyor. Çünkü ISO ve TSE gibi standartlara sahip olmak gerekiyor ” diye konuştu.

İki pazaryeri müjdesi Başkan Sındır da parkları süpürdü Bornova’da temizlik seferberliği başlatan Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, mahallelerde çöp arabasına binip çöp toplayarak kampanyaya öncülük etti. “Temiz bir Bornova istiyorsak önce herkes kendi evini, işyerini temiz tutarak işe başlamalı” diyen Başkan Sındır, Çamdibi sokaklarında temizlik yaptı. Çöp konteynırlarını tek tek araca yükleyen başkan parkları da süpürdü. Başkanın çöpçü elbisesi giyerek temizlik yapması Bornova’daki vatandaşlarda da ilgi uyandırdı, bazı vatandaşların başkanı tavrı ve örnek davranışı nedeniyle alkışladığı gözlendi.

Kas›m ay› meclis toplant›s›nda 3 milyon TL’lik yat›r›m karar› al›nd›

Meclis toplant›s›nda P›narbafl› ve Alt›nda¤ Çamkule Mahalleri’ne pazaryeri yap›lmas› kararlaflt›r›ld› Bornova Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında pazaryeri müjdesi verildi. Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır’ın başkanlığını yaptığı toplantıda, Pınarbaşı ve Altındağ Çamkule Mahalleri’ne pazaryeri yapılması kararlaştırıldı.Başkan Kamil Okyay Sındır, pazaryerleri ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini söyledi, “Bornova sınırlarında birçok pazaryeri var. Sırası ile bu pazaryerlerini düzene sokacağız” dedi.

2010 yat›r›m plan› aç›kland› Altındağ Çamkule Mahallesi ile Pınarbaşı Mahallesi’ne pazaryeri kurulması ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nden onay aldıklarını dile getiren Kamil Okyay

Sındır, “Pazaryerleri, 2010 yatırım planı içinde yer alıyor. Pazaryerleri yaklaşık dokuz dönüm olacak. İkisi toplam 3 milyon liraya mal olacak” dedi.

Sokakta sat›fl olmayacak Bornova Belediye Başkan Sındır, “Batı Avrupa insanın yüzde 80’i hipermarketlerde alışveriş yapıyor. Fakat bizim ülkemizde yaş sebze ve meyve, bakliyat ile kıyafet ihtiyaçları pazardan karşılanıyor. Bu yüzden pazaryerlerinin sağlıklı koşullara sahip olması gerekiyor. Fiziki yapısının da ona göre oluşturulması gerekiyor. Sokak aralarındaki alışveriş yapılan yerleri kaldırıp, daha insani ticari faaliyet koşulunu oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

BORNOVA

MOSKOVA ................................2/-5 PAR‹S..........................................14/3

Alt› ayl›k kurs

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Tel: 0232 373 58 68 Fax: 0232 373 58 78 www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

on zamanlarda ülkemde gündem o kadar çok de¤ifliyor ki, siyasete ve A. Fuat YAKIN memleketimin meselelerine duyarl› olmama info@egehaber.com.tr ra¤men bazen takip etmekte ben de zorlan›yorum. Kendi kendime “neden sorusunu? sordu¤umda, ülkemin insanlar›n›n hak etmeve onlar› savunmaya kalkan di¤i bir bilgi kirlili¤i ile karfl› karfl›ya b›rak›ld›¤›m›z›, bunun da bilinç- gaflet içerisindeki yandafllar›ndan bahsediyorum. li olarak yap›ld›¤›n› düflünmekten fiimdi de düflünmenizi istiyokendimi alam›yorum. Birileri bize ?bunu? konu- rum. 2000’li y›llar›n bafl›nda d›fl flun diyor, sonra ?flunu?, dadestekli, ülkenin zay›flamas› ve ha sonra ?onu? konuflun dibölünmesi amaçl› bir örgüt kuryor. Bilen de bilmeyen de mufllar. Nerede? Tabiî ki baflar›l› araflt›rmadan, incelemeden yaz›l› ve görsel medyadan iz- olabilecekleri yerde, herhalde benim memleketim Çank›r›’da deledi¤i kadar›yla bafll›yor ah¤il. Bakal›m nerede kumufllar. kam kesmeye. Hizmetin, yolun, suyun, elektri¤in Yahu öyle de¤il desek de, o gitmedi¤i, halen feodal bir yap› sizin söyledi¤inizi dinlemek ve kendi akl› ile yorum yapmak yeri- ile yaflayan, sadece tar›m, hayne; kendi gazetesinden, kendi TV vanc›l›k ve kaçakç›l›kla geçimini sa¤layan, ço¤u Türkçeyi zor kokanal›ndan, kendi partilisinden nuflan, köyünden kasabas›ndan duydu¤u dinledi¤ini savunuyor. askerlik görevi hariç hiç ç›kmaNeden? Bu körü körüne savunm›fl, okuma yazma oran› en düman›n aç›klamas› var m›? Elli yafl›ma yaklafl›yorum. Tah- flük seviyede olan ve ben Kürt’üm diyen vatandafllar›m›z›n silli bir kifliyim. Mesle¤im gere¤i yaflad›¤› Güneydo¤u bölgemizde. memleketimin her yöresinden Bin y›ldan fazla beraber her dokusundan vatandafllar›mla yaflamam›za ve daha dün yedi co¤rafi bölgenin tamam›n› Kurtulufl savafl›nda, Çanakgörme tan›ma imkan› buldum. kale’de dedeleri bu vatan›n K›smet oldu, yurtd›fl›nda da messavunmas› için omuz omuza le¤im gere¤i ülkemi temsil etme onurunu da yaflad›m. Bütün bun- ölüme gitmifl insanlar›m›z›n torunlar› ne olmufl da 25 y›llar› da devletimin sayesinde, devletimden ald›¤›m maafl› hak etme d›r birbirlerine silah s›kar hagayretini göstererek yapt›m. fiim- le gelmifller? Efendim öyleydi böyleydi her di emekliyim ve siyasetle u¤rafl›fleyi söyleyebilirsiniz. Sonuç 25 yorum. (Beni tan›mayanlar› bilgiy›lda 30 bin flehit ve ölü (hepsi bu lendirmek üzere bu aç›klamay› vatan›n evlad›), tirilyonlarca dolar yapma ihtiyac›n› hissettim.) Size memleketimin uzun y›llar kan dökülmesini durdurmak için yaflad›¤› iki temel ve kronikleflmifl harcanan para. Analar a¤lamaya, gencecik çocuklar ölmeye devam sorunundan bahsetmeye devam ediyor. Yeter bitsin art›k. Ama bu edece¤im. teröristler kahraman gibi karfl›lanfiimdi soruyorum; Hem devletinizin size sa¤lad›¤› d› hazmedemiyoruz, evet ben de hazmedemiyorum. Efendim iflte birtak›m imkanlardan faydalanaflu da flöyle olmal›yd›, bu da böyle cak, bilmem hangi görev ve maolmaz ki. Hadi o güzel hat›r›n›z kamlara gelecek ve geçiminizi için bunu da kabul edelim. devletinizden ald›¤›n›z maaflla Ancaaak, unutmayal›m. sa¤layacaks›n›z. Hem de vatanda‹lk defa böyle bir ortam ve fl›n›za ve devlet yönetimindeki sidurum olufltu. Gerek içerde zin gibi düflünmeyenlere silah s›ve gerekse d›flar›da herkes kacak, komplolar düzenleyecek bu iflin bitmesini istiyor. Ben ve sizin gibi düflünenleri devlet yönetimine getirmek için kural ve Türk’üm diyen kardefllerimin içerisinde nas›l afl›r› milliyetçilik duykanun tan›madan birtak›m faaligusu ile konuflanlar varsa, ben yetlerin içine gireceksiniz. Bunu da; Atatürk’ün, Cumhu- Kürt’üm diyen kardefllerimizin riyet’in, Laik’li¤in bekçisiyiz sloga- içinden de afl›r› milliyetçilik duygusu ile konuflanlar da ç›kacakt›r. n›yla pazarlayacaks›n›z. Sizi anBunlar›n tamam›n› gelin bir potacak Say›n Baykal savunur, gerçi da eritelim, yeter art›k bitsin bu onu kim savunacak o da bilinkavga. Uyanal›m, biz birbirimizi mez. ‹ster üniformal›, ister cübbeli, ister üniformas›z, is- yiyerek enerjimizi tüketmiyor muyuz? 25 y›l boyunca kim zarar ter siyasetçi, ne olursan›z olun. Kamu vicdan›n›n geneli gördü? Lütfen biraz sab›r, hoflgöve tarih sayfalar› bu muhterülü olal›m. Devletimize güremleri nefretle anacakt›r. venelim, çünkü bu parti ve Ekmek yedi¤i kap›ya nankörsiyaset meselesi de¤il, devlelük edeni ne Allah ne de kutimizin meselesidir. lu affeder? Evet. Cuntac›lar

S

Siyaset

Size soruyorum (2)


SAYFA 4

4

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Il Genel Meclisi’nde bütçe gerilimi

Türkiye ekonomisine yapt›¤› katk›lar› yok sayan hükümet, kentimizin hakk›n› t›rpanl›yor. 2010 y›l› için amaçlanan bütçe 102 milyon TL. Bunun önemli bir k›sm› k›rsal kesimde kullan›lacak

Fatih Taştan (Plan-Bütçe Komisyonu Üyesi): “Bu dönem İzmir’in tahmini bütçesini komisyonda görüştük. Tahmini bütçe 90 milyon TL olarak öngörüldü. Ancak yaptığımız komisyon toplantılarında tahmini bütçeyi 101 milyon TL’ye çıkarma kararı aldık. Bu rakamı valiliğin gönderdiği bütçe rakamından yüksek tutma nedenimiz Köylere Hizmet Götürme Bir-

likleri’ne destek sunmak. Bir diğer gerekçemiz ise güvenlik ve personelde küçülmeye gitme fikrinin gerçekleşmesinin önüne geçmek. Biz komisyon üyeleri olarak bütçeyi komisyonda hazırladık ve rapor olarak meclise sunulacak son halini oy birliğiyle kabul ettik. Daha sonra komisyona gelen raporda bizim hazırladığımız ve üyelerle oyladığımız şekliyle değil de içeriğin-

Komisyon karar› de¤il

de farklı bilgilerin yer aldığı bir komisyon raporu meclise sunuldu. Meclise gelmeden raporu Komisyon Başkanı Yeşim Tekoğlu’na sordum. Meclise sunulmadan on dakika önce raporu alan Tekoğlu, değişiklik yapılan bütçeden ve bizim aldığımız kararlardan farklı kararların alınmasından onun da haberinin olmadığını fark ettim. Biz karar aldığımızda personelin çıkarıl-

‹l Özel ‹daresi üzerine yük olan gayrimenkuller paraya çevrilmeli. Her ne kadar CHP Grubu “satt›rmam” düflüncesinden vazgeçmiyorsa da zarar getiren gayrimenkuller de¤erlendirilmeli

İzmir İl Genel Meclisi, 2010 bütçe taslağı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Valiliğin hazırladığı ve meclise gönderdiği 91 milyon TL tutarındaki bütçe üzerinde devam eden görüşmeler meclis üyeleri arasındaki farklı görüşleri aynı platformda tartışma zeminine taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, bütçeyi İzmir’in cezalandırılması şeklinde yorumlarken, Ak Parti Grubu ise cumhuriyet tarihi boyunca devam eden sistemin yürürlükte olduğunu savundu. Görüşmeler sırasında zaman zaman yükselen tansiyon, mecliste sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Bütçe tartışmaları devam ederken konuya ilişkin görüştüğümüz üyelerden bütçeye dair bir değerlendirmede bulunmalarını istedik.

mayacağı yönünde üyelerle görüş birliğine varmıştık. Ancak gelen raporda tam tersi bir karar ortaya çıktı” dedi.

‹zmir’in hakk› t›rpanlan›yor Mahmut Esat Aslan (CHP Grup Başkanvekili): “2009 yılında Özel İdare bütçesi 128 milyon TL idi. Bu bütçenin 100 milyon TL’si İller Bankası’ndan aktarılacaktı.

BORNOVA DP’DE ÇALIfiMALAR HIZLANDI Demokrat Parti (DP) Bornova ‹lçe Yönetimi, Hasan S›cakyüz baflkanl›¤›nda liste oluflturdu. Kongre sonras› DP’de divan oluflturuldu ve görev da¤›l›m› yap›larak çal›flmalara baflland›. Kad›n kollar›n› da yeniden yap›land›racaklar›n› belirten Bornova DP yönetim kurulu, ”Kad›nlar›m›z bizler için çok önemli Bornova’m›z›n tüm bayanlar›n› partimize kat›lmaya davet ediyoruz. Gelsinler bu iktidar hareketinin bir parças› olsunlar. Bak›n›z Bornova genç bir nüfusa sahip birde buna üniversitelerimizi eklersek ilçemizin asl›nda Türkiye’nin adeta bir aynas› oldu¤unu görürüz. Gençlerimize, üniversite gençli¤ine nas›l kay›ts›z kal›n›r gençlerimizin bizler için tafl›d›¤› önemi biliyoruz bu konuda ilçe baflkan›m›z son derece hassas, yönetim kuruluna verdi¤i talimat do¤rultusunda genifl çapl› bir çal›flma yapmaya bafllad›k”

aç›klamas›n› yapt›. Gençlerin sorunlar›na, e¤itim insan›n zihinsel, bedensel ve toplumsal yeteneklerinin do¤ru ve yeterli flekilde gelifltirilmesiyle ilgili projelerini de haz›rlad›klar›n› ifade eden yönetim kurulu üyeleri, “Anadolu’dan Bornova’ya okumaya gelen gençlerimizin sorunlar›n›n bafl›nda bar›nma sorunu vard›r. Yeterli derecede yeni yurt yap›lmamaktad›r var olan yurtlar›n ise yönetim bask›lar› ve altyap› sorunlar› nedeniyle gençlerimiz ev tutmaya zorunlu hale getirilmektedirler. Böyle olunca da ekonomik sorunlar bafl göstermeye bafllamaktad›r. Bunun yan›nda gençlerimize üniversitelerde olsun liselerde olsun bilimin üretilmesini sa¤layacak koflullar yarat›lmamaktad›r. Bilimsel araflt›rmalara ve e¤itimin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalara mali kaynak yarat›lmamaktad›r” ifadeleri kullan›ld›.

Ancak merkezi hükümetin İzmir’e bakışı nedeniyle kesintilere gidildi. Dünyayı etkileyen ekonomik krizde bahane edilerek bu yıl aktarılması gereken para gelmedi. Daha önce köy hizmetleri için görevlendirilen personellerin maaşı merkezi hükümet tarafından karşılanıyordu. Ancak bu uygulama şimdi Özel İdarelere verildi. Artık bu kişilerin maaşları da bizim bütçemizden çıkıyor. Sonuç olarak giderlerimiz bir hayli arttı. Buna karşılık bütçede geçen yıllara oranla ciddi bir kesintiye gidildi. Gerekçesi ise İzmir’in gelişmiş iller kategorisinde yer alması. Kentimizi gelişmişlik kriterleri içerisinde değerlendiren hükümet, böylece buraya ayırdığı bütçenin rakamlarını alt seviyeler çekti. Neye göre gelişmişlik kriterlerine koyuldu İzmir anlam veremiyorum. Sanırım gelişmişlik kıstasları, Alsancak’a, Karşıyaka’ya veya Bornova’ya bakılarak öngörülmüş. İzmir’e çok yakın olan köylerde ciddi sorunlar var. Hizmet bekleyen çok fazla köy bulunuyor. Gelişmiş şehir kategorisine alınan İzmir’e hakkı olan paraların gönderilmesinin önüne bu yolla geçildi. Türkiye ekonomisine yaptığı katkıları yok sayan hükümet, kentimizin hakkını tırpanlıyor. Bizlerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 2010 yılı için amaçlanan bütçe 102 milyon TL. Bunun önemli bir kısmı kırsal kesimde kullanılacak. Alt yapı sorunlarının yoğun yaşandığı köylerimize öncelik vereceğiz.”

At›l gayrimenkuller Nazmi Kalyoncu (Ak Parti Grup Başkanvekili): “2010 yılı tahmini bütçe tasarısı valiliğin gönderdiği taslak şekliyle önümüze konuldu. 91 milyon TL teklif edilen bütçenin arttırılması için mecliste öneride bulundum. 10-15 milyon TL arasında artış yapılması gerektiği düşüncemi yaptığım meclis konuşmasında da yüksek sesle dile getirdim. Bunun üzerine Plan-Bütçe Komisyonu bu önerime istinaden bütçenin rakamlarını yükseltti. Ancak yalnızca mevcut olanı harcama gayreti yerine kendimize yeni kaynak arayışı içerisine girmeliyiz. Uygun görülen rakamı harcamaktan ibaret olmamalı bütün düşüncemiz. Mevcut kaynaklardan, İl Özel İdaresi üzerine yük olan ve atıl durumda bulunan gayrimenkuller değerlendirilmeli. Bunların paraya çevrilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar CHP Grubu “sattırmam” düşüncesinden vazgeçmiyorsa da fayda yerine zarar getiren bu gayrimenkullerin değerlendirilmesi Özel İdare yararına olacak” dedi.

Önceli¤imiz k›rsal kesim Bütçe tart›flmalar› devam ederken konuya iliflkin görüfltü¤ümüz Cumhuriyet Halk Partisi Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yeflim Teko¤lu, “Biz bütçe konusunda çal›flmalar›m›z› sürdürürken bütçenin temeline Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Sosyal Hizmetleri koyduk. ‹ller Bankas› bu y›l bütçede rakamlar› alt seviyelerde tuttu ne yaz›k ki. Bu da sonuç olarak hizmet alan›m›z› daraltt›. Merkezi hükümetin öngördü¤ü bütçeyle yap›lmas› gereken projelere yaflama flans› tan›nm›yor” ifadelerini kulland›.

Komisyonlarda sorun var Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olan AK Partili Fatih Tafltan, “Bizim özellikle art›r›lmas›ndan yana oldu¤umuz en önemli yat›r›m ‘Köylere Hizmet Götürme Birlikleri.’ CHP Grubunun iddia etti¤i gibi hükümet ‹zmir’i cezaland›rm›yor. Bu söylemler gerçe¤i yans›tm›yor Bizler de AK Parti Grubu olarak tavr›m›z› koyduk. Personelin azalt›lmas› yönündeki karardan vicdanen de huzursuz oldu¤um için ben ve grubum imzam›z› atmad›k. Bu rapor bizden habersiz haz›rland›, CHP taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda haz›rland›. Bir di¤er hususta komisyonlar›n toplanma süreleri. Normalde 5 kez toplanmas› gereken komisyonlar 1 defa toplan›yor. Ancak 5 kez toplanm›fl gibi imza at›l›yor. Bu toplant›larda her oturum bafl›na komisyon üyeleri para al›yor. Bütün bu paralar vatandafl›n cebinden ç›k›yor. Haks›z kazanç elde edenler var” dedi.


SAYFA 5

5

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Universite içinde “Çad›r Kent” 53 bin öğrencisiyle mini kent olan Ege Üniversitesi’nde bu yıl barınma konusu öğrencilere güçlükler yaşatıyor. Her yıl öğrenci sayısının artması bunu karşılayacak yurtların yapılamaması öğrencilerin mağdur olmasına yol açıyor. Bu durumdan etkilenen bazı öğrenciler KYK Bornova Kız/Erkek yurdunun karşısına çadır-kent kurarak tepkilerini gösteriyorlar. Barınma ihtiyaçlarını çadırlarda karşılayan bu öğrenciler imza toplayıp tepkilerini YÖK’e taşıyacaklarını belirttiler. Okul içinde yaptıkları yürüyüşler ve film gösterimleriyle arkadaşlarından destek bekleyen öğrenciler, “Bu sorun giderilene kadar çadırlarda kalmaya devam edeceğiz” dedi. Ancak ilerleyen günlerde yaşadıkları zor koşullara fazla dayanamayan öğrenciler eylemlerini sonlandırmak zorunda kaldılar. Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan, barınma sorununu bir nebze azaltmak amacıyla kurulan Öğrenci Köyü gerek kapasitesi gerekse ücretiyle öğrencilerin bu sorununu giderme de yeterli olamıyor. 1500 kişinin kaldığı köyde 1 kişilik oda ücreti 575 TL iken 2 kişilik oda ücreti 320 TL. Her yıl 1700 civarında öğrencinin müracat ettiği köyde sadece 200-250 kişi kalma imkanı bulabiliyor. Üniversite sınavında alınan puana göre öğrenci alımı yapılan köyde yüksek puan alan öğrenciler diğerlerine göre daha avantajlı. Bu durum da kalacak yer bulamayan öğrenci ya özel yurtlara ya da kiralık evlere

 Kaz›mdirik mahallesi kaloriferli bir daire 600-900tl, sobal› daire 500-600tl; Merkez de kaloriferli daire 650-900 TL, sobal› daire 500600 TL. Özkanlar da kaloriferli daire 600800 TL, sobal› daire 450-550 TL. Erzene de kaloriferli daire 600750 TL, sobal› daire 450-600 TL Evka’da kaloriferli daire 500-600 TL, sobal› daire 400-500 TL. Alt›nda¤’da sobal› daire 375-450 TL Osmangazi’de sobal› daire 450500 TL Manavkuyu’da kaloriferli daire 550-600 TL Ergene’de kaloriferli daire 650800 TL, sobal› daire 450-550 TL Mevlana’da sobal› daire 250-450 TL

Mini bir kent kadar nüfusa sahip Ege Üniversitesi’nde, ö¤renciler kalacak yer konusunda büyük s›k›nt› çekiyor. Her y›l artan ö¤renci say›s›na ra¤men bunu karfl›layacak yurtlar›n yap›lamamas› ö¤rencileri zor durumda b›rak›yor yöneliyor. Bornova’daki özel yurtların tamamı 500-600 öğrenci kapasiteli olup öğrenciler 3 ya da 4 kişilik odalar da asgari 250-350 TL ödeyerek kalabiliyor. Özel yurtlar da öğrencilerin tamamının barınma ihtiyacını karşılayamadı-

ğı için öğrenciler de son çare kiralık evlere yerleşmek zorunda kalıyorlar. Bu durum en çok emlakçıların ve ev sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Yaptığımız araştırmaya göre Bornova’daki ev fiyatları normalin çok üzerinde görü-

YURT ‹SM‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ADRES . . . . . .KIZ/ERKEK . . . KAPAS‹TE . . . . . . .TOPLAM BORNOVA KIZ YURDU . . . . . . . . . . . . . . .KORE fiEH‹TLER CAD. NO:4 ERZENE MAH. . . . . . . . . . . . .KIZ . . . . . . . . 3018 . . . . . . . . . .5210 BORNOVA ERKEK YURDU . . . . . . . . . . . .KORE fiEH‹TLER CAD. NO:4 ERZENE MAH. . . . . . . . . .ERKEK . . . . . . . . 2192 . . . . . . . . . .2192 HACI AHMET TATAR‹ YURDU . . . . . . . . . . .GAZ‹LER MAH. 1088 SOK.NO:7. EVKA1 . . . . . . . . . . . .KIZ . . . . . . . . . 656 . . . . . . . . . . .656 HOCA AHMET YESEV‹ YURDU .HOCA AHMET YESEV‹ CAD. NO:185 KURUÇEfiME . . . . . . . . . . . .KIZ . . . . . . . . . 720 . . . . . . . . . .1480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ERKEK . . . . . . . . . 760 . . . . . . . . . . .760 ATATÜRK (‹NC‹RALTI) YURDU . . . . . . . . . .‹NC‹RALTI MAH. ‹NC‹RALTI CAD. NO:69 . . . . . . . . . . . .KIZ . . . . . . . . 972 . . . . . . . . . .1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ERKEK . . . . . . . . . 960 . . . . . . . . . . .960 URLA YURDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GÜZELBAHÇE MAH. GÜZELBAHÇE CAD. NO:3 . . . . . . . . . . . .KIZ . . . . . . . . . 304 . . . . . . . . . . .688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ERKEK . . . . . . . . . 384 . . . . . . . . . . .384 ÇEfiME YURDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUMHUR‹YET MAH. 4320 SOK. NO:7 . . . . . . . . . . .KIZ . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . .168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ERKEK . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . .72

EGE ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RENC‹ KÖYÜ KAPAS‹TE 1500

ÜCRET 1 K‹fi‹ 575 TL

ÜCRET 2 K‹fi‹ 2 K‹fi‹ 320 TL

nüyor. Bu durum bazı semtlerde daha astronomik rakamlara ulaşıyor. Bu sorunun çözümün de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Yurtlar Kredi Kurumuna ve özel kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşüyor. Soysal hizmet an-

layışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği yeni yurt projeleri ile öğrencilerin umut ışığı olacaktır. Yurtlar Kredi Kurumu da, yurt projelerini gerekçeleştirmek için de arsa veya bina aradığını açıkladı.

BORNOVA ÖZEL Ö⁄RENC‹ YURT KONTENJANLARI YURT ADI

ERKEK/KIZ

KAPAS‹TE

ODA K‹fi‹ SAYISI

ÜCRET

MUSTAFA TOMAK

ERKEK

108

3-5

300

HEDEF

ERKEK

39

2-4

320

AHMED‹YE

ERKEK

82

3-4

280

C‹HANG‹R

ERKEK

28

2-3

340

ORKUN

ERKEK

35

3-4

290

80.YIL

KIZ

57

3-4

280

E⁄EM

KIZ

36

2-3

300

ATIF BEY

KIZ

120

4-5

325

CEZM‹ AÇAN

KIZ

58

3-4

300

Bayram heyecanı başladı ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, vatandafllar›n bayram› sa¤l›kl› ve huzurlu geçirebilmesi için çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rd›

Sokakta kesime 69 TL ceza Vatandaşlar çevre temizliğine ve sağlık şartlarına uymak kaydıyla, kendi bağ ve bahçelerinde kurban kesebilecek. Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılamayacak. Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen

İmbat Esintileri

BORNOVA’DA SEMTLERE GÖRE EV K‹RALARI

BORNOVA’DAK‹ ÖZEL YURTLARIN VE Ö⁄RENC‹ KÖYÜ’NÜN KAPAS‹TES‹

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müftülük, Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, kentte kurban satış ve kesim yerlerini belirlerken alınacak önlemleri de sıraladı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi; Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Balçova, Çiğli, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde 15 noktada 30 adet çadır kuracak. Belirlenen bu noktalar için çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta söz konusu alanlarda beton dökümüne ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Her yıl olduğu gibi yine kesim yerlerinin sağlıklı ortamlar olması için su tesisatları kurulacak. Gerek duyulan noktalarda fosseptik açılacak, vidanjör ile kompresör desteği sağlanacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan noktalara portatif tuvaletler de yerleştirecek. Kurban satış ve kesim hizmetlerinin daha düzenli, modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yürütülebilmesi için İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından metropol ilçelerde toplam 78 nokta belirlendi. Bu noktaların 8’inde kurban satış, 46’sında kesim, 24’ünde ise hem kesim hem de satış yapılabilecek. .

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Kesim yerlerinde beton ve asfaltlama yapan Büyükflehir, kesim noktalar›n› da web sitesine tafl›yarak sanal haritalarla yol gösteriyor

Büyükflehir Belediyesi’nin internet sitesinde, kurban kesim noktalar›n› harita üzerinden rahatl›kla bulabilmeleri sa¤lan›yor

necek.

S›nd›r: Sa¤l›kl› alanlar

veya kesilen hayvan atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 69 TL para cezası uygulanacak.

Kesim ücretleri Kurbanını kesmek isteyen va-

tandaşlar, kesim yerlerinden bayram süresince ücretsiz yararlanacak. Büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 140 TL., ikinci ve diğer günlerde ise ilk gün yığılmalarını önlemek için 120 TL. alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 35 TL, diğer günler ise 30 TL. kesim ücreti öde-

KURBAN KES‹M YERLER‹ KONAK ‹LÇES‹ 246 sk ile 255 sk. köflesi Pazaryeri/HATAY Üçkuyular Terminalinin Pazar Yeri arkas› bofl arsa GÜZELYALI Yeflildere Cad. Erenler Camii Yan› KARABA⁄LAR ‹LÇES‹ Yeflilyurt Pazaryeri Bal›kç› Reyonu YEfi‹LYURT Kooperatif Evleri Pazar içi Bal›kç›lar Reyonu YEfi‹LYURT Uzundere Otoban girifli ve ç›k›fl› GAZ‹EM‹R ‹LÇES‹ Sevgi Mah. Pazar Yeri (80 sk. üzeri)

Aktepe Pazar Yeri Irmak Mah. Pazar Yeri (38/2 sk. Üzeri) 369 Sokak üzeri BALÇOVA ‹LÇES‹ Eski Çeflme Yolu Flora Çiçekcilik yan› Ç‹⁄L‹ ‹LÇES‹ Sasal› Yolu üzeri Kakl›ç BAYRAKLI ‹LÇES‹ 1620/39 Sk. Cengizhan Mah. KARfiIYAKA ‹LÇES‹ Maviflehir Spor salonu karfl›s› BUCA ‹LÇES‹ Tansafl Et Entegre Tesisleri Yan›

Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, izinsiz kesimlere müdahale edeceklerini söyledi. 300 kurban satış çadırının kurulduğunu ifade eden başkan, şunları söyledi: “Kurban kesim yerlerinde öncesinde ve sonrasında oluşabilecek çirkin görüntülerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz. İddia ediyorum İzmir’de en sağlıklı yer bizim belirlediğimiz noktalar. Üstelik kontroller de çok sıkı yapılıyor. Işıkkent Dökümcüler Sitesi yanında hazırlanan 80 dönümlük alanı kurbanlıklarını satmak isteyenler için düzenledik. Kurban satışlarının ve kesimlerinin yapıldığı yerlerde 8 tuvalet, 8 banyo, 1 caferestaurant, elektrik, su, el yıkama noktaları ve aydınlatmaya kadar bütün altyapıyı kurduk. Veteriner hekim denetimleri altında kesimler yapılacak” dedi.

Al›nacak önlemler İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun kararlarına göre alınacak önlemler ise şöyle: Kurban kesim yerlerinde izdihamı önlemek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim yapacak kişilere gerekli eğitimler verilecek. Kesim karşılığında makbuz kesilip kesilmediği takip edilecek. Kesim ücretleri kesim çadırlarının bulunduğu yerlerde halkın rahatlıkla görebileceği yerlere asılacak. Ehliyetsiz kasaplara izin verilmeyecek. Belgeli kasap ve kasap yardımcıları, tek tip önlük giyecekler ve tanıtıcı kimlik kartı takacaklar. Kesim sonrası atıkların toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacak. Kesim ve

satış noktaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilecek. Atıklar en kısa sürede ilçe belediye ekipleri tarafından toplanarak transfer istasyonlarına oradan da Harmandalı Çöp Toplama Alanı’na nakledilip uygun şekilde bertaraf edilecek. Alanlarda yeterli sayıda kapalı çöp konteynerleri bulundurulacak. Kurban kesim ve satış yerlerinde kurulan çadır ve tesisatın korunması, hırsızlık kapkaç gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerekli emniyet tedbirleri alınacak.

Nelere dikkat edilmeli? İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da bilgilendirme yaptılar. Buna göre kurbanlık hayvanın öncelikle sağlıklı olması gerekiyor. Diğer özellikler ise şöyle sıralanıyor: Kurbanlığın dış görünüşünde vücudun tutuluşu yere parelel olacak. Yürüyüşünde aksama, topallama olmayacak. Burnu hafif nemli, ancak burun ve gözde aşırı akıntı olmayacak. Büyükbaş hayvan satın alırken mutlaka hayvanların kulak numarası olmasına dikkat edilmeli, pasaportlarının da alınması ve kesimden sonra Tarım İl veya ilçe müdürlüklerine teslim edecek yetkiliye verilmesi gerekiyor. Kesimden birkaç gün önce satın alınan hayvanların kurban anına kadar beslenmesi ve bakımı konusunda satıcıdan bilgi alınması ve ne tür beslenme uygulanıyorsa o tür bir beslenmeye devam edilmesi, hayvan sağlığı açısından oldukça önemli. Hayvanın alışık olduğu beslenme haricinde değişik gıdalarla beslenmesi, sindirim sisteminin bozulmasına neden olabiliyor. Havyanların susuz bırakılmaması gerekiyor.

Zafer Güreflçi

K›sa K›sa1 u köflede daha önce yay›nlanan yaz›lar›mdan bir tanesi de “tezatlar ülkesi Türkiye’m” di. Tabiki bu tezatl›klar›n say›s› pek çok ve bu yönde bunlar›n bir di¤erine de¤inece¤im. Cahildir, seçmesini bilmez, e¤itim düzeyi düflüktür deyip bu milletin seçti¤i kiflilerin seçti¤i siyasilerin iktidar›na, iktidara özüyle bakmayan kendini elit(seçkin) ilerici, ça¤dafl ve bir yandan sonra dev aynas›nda gören e¤itim düzeyi yüksek ama terbiye kurallar›na gelince seviyelerinin pek yüksek olmad›¤›n› gördü¤üm XXX çok partili dönemde flu zaaflar›n› tespit ettim. Merkez sa¤›n yukar›da bahsetti¤im flekilde afla¤›lanan seçmen tipleri, oyunu vermedikleri, hatta pek hofllanmad›klar› siyasi partinin ileri gelenlerine isim ve soyadlar› ile hitap ederler. Örne¤in; ‹smet ‹nönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi. Bunu bir kar›fl havada, kendine laik, ça¤dafl, ilerici diyen ve as›l kibar ve asilce davranmas› gereken grupise oyunu sevmedi¤i ve de hofllanmad›¤› siyasi parti baflkanlar›na veya ileri gelenlerine kendilerine beklenilmeyecek kabal›kta isimleriyle hitap ederler. Adnan, Süleyman, Turgut, Tansu, Tayyip… Ne kadar kaba ve ukalaca, bir devlet büyü¤üne sanki hizmetkar›na seslenir gibi hitap etmek. Kim acaba cahil. Türkiye’ye tezatlar ülkesi, varofllar kibar, elitler anti-kibar.

B

HARRAN LOKANTASI SORUNU

KARŞIYAKA’DA 10 yıllık belirsizlik Karşıyaka Bostanlı’da bulunan Harran Lokantası, Karşıyaka Belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Şebnem Tabak’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde 775 Gecekondu Yasası’na dayanılarak alınan yıkım kararı henüz uygulanmadı. İşletmeci Mahmut Kazancı, yıllarca ruhsatsız çalışan tesisin neden şimdi kapatıldığına anlam veremediğini belirterek, “Ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde yaklaşık 60 kişiye istihdam alanı sağlayan işletmenin kapısına kilit vuruldu. Yıkım kararının uygulanması halinde ise işsiz sayısına yeni rakamlar eklenecek” dedi. İşletmeyi aldığında ruhsatsız olduğunu bildiğini söyleyen Kazancı, “Gerekli bütün yerlere yazı yazdım. Ruhsat için başvurularımı yaptım ancak ne belediyeden ne de Özel İdare’den bana yanıt verilmedi. Yıllar önce yıkım kararı alınmış. Ama uygulanmamış ve şimdi yaşadığımız tatsız bir olay nedeniyle kapatıldı ekmek teknemiz. Burada istihdam sağladığımız personel evine ne götürecek bundan sonra. İşsizliğin kol gezdiği şu günlerde böyle bir tesisin kapatılması ne kadar doğru bilemiyorum” diye konuştu.

‹LANLARINIZ ‹Ç‹N B‹Z‹ ARAYIN ‹LET‹fi‹M ADRESLER‹ Tel: 0232 373 58 68 Fax: 0232 373 58 78 www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr


SAYFA 0 6

6

Çamiçi Köyü’nün su sorunu çözüldü

Bence... İzmir... Ali Merdivan amerdivan@egehaber.com.tr

Psikolojik tacizle mücadele aha önceki yaz›lar›mda psikolojik tacize de¤inmifltim. Son zamanlarda, psikolojik taciz olaylar›nda art›fllar gözlenmektedir. En k›sa zamanda, psikolojik tacizle mücadele için mecliste kabul edilen ceza yapt›r›m›n›n yürürlü¤e girmesi gerekli. Maalesef, günümüzde psikolojik taciz yapanlar inceledi¤inde, yüksek tahsilli olanlar›n önde geldi¤ini görmekteyiz. Psikolojik taciz yapanlar, yetkileri olmad›¤› dönemlerde, yap›lan haks›zl›klar karfl›s›nda demokrasi hamisi kesiliyorlar. Yetki kendilerinde oldu¤u zaman ise daha beterini yap›yorlar. Psikolojik tacizin en fazla oldu¤u yer üniversitelerimiz. Yetki al›n›nca, her fleyi yapabileceklerini inanan bir k›s›m yöneticilerin besledikleri kurt ortaya ç›kmaktad›r. Birde, bu psikolojik taciz uygulayanlar›n yan›nda yer alanlar var ki, asl›nda en tehlikeli olanlar onlar. Bunlar “ yüzünü daima güce dönen” zavall›lar. Bunlar baflkalar›n›n yetkisini kendi yetkileri gibi kullananlard›r. Bunlarla, kanuni çerçevede mücadele etmek gerekiyor. Afla¤›da internet üzerinden ald›¤›m bir hayat dersini okuyacaks›n›z. Peki sizin kurt hangisi? K›z›lderiliden tek kelimelik hayat dersi. Cherokee kabilesinin yafll›lar›ndan biri kabilenin gençleriyle hayat, aflk ve evlilik üzerine konuflurken flunlar› söylüyor: - ‹çimizde iki kurt var ve bunlar›n aras›nda da korkunç bir savafl, - Kurtlardan biri korkuyu, öfkeyi, k›skançl›¤›, piflmanl›¤›, açgözlülü¤ü, kibri, kendine ac›may›, küskünlü¤ü, afla¤›l›k duygusunu, yalanlar›, üstünlük taslamay› ve bencili¤i temsil ediyor; - Di¤eri ise; zevki, huzuru, sevgiyi, umudu, paylaflmay›, cömertli¤i, dinginli¤i, alçak gönüllülü¤ü, nezaketi, yard›mseverlili¤i, dostlu¤u, anlay›fl›, merhameti ve inanc›. Dinleyenlerden biri soruyor; - Peki, hangi kurt kazanacak? Yafll› adam k›saca cevap veriyor: Besledi¤iniz...

D

‹zmir’de Hafta Sonu Ne yapsak Kas›m ay› olmas›na ra¤men bu hafta sonu yazdan bir gün yaflad›k. K›sa hafta sonunda ‹zmir d›fl›na ç›kmayanlar solu¤u al›flverifl merkezlerinde ald›. fiehir içindeki trafikten bunalan ‹zmirliler maalesef al›flverifl merkezlerindeki park yeri yetersizli¤i sebebiyle hem s›k›nt› yaflad›lar, hem de bayram öncesi al›flverifl yapamadan geldikleri yerlere döndüler. ‹zmir’in en fazla araç park›na sahip olan Forum Bornova’da da durum ayn›yd›. Birde araç park›n›n bir k›sm›, etkinlik için bir firmaya ayr›l›nca araçlar› ile gelen ziyaretçileri dönmek zorunda b›rakt›. ‹zmir’de güzel havalarda vatandafl›n vaktini geçirece¤i mekanlar maalesef yetersiz kalmakta. Hele park yeri s›k›nt›s› hafta sonunu eziyetli boyuta tafl›maktad›r. ‹zmir’de fazla etkinlik yok. Böyle olunca vatandaflta ya al›flverifl merkezlerine ak›n ediyor yada sahil kesimine. Ulafl›m› yetersiz kalan ‹zmir’de, birde park yeri s›k›nt›s› ve trafik hengamesi yaflay›nca, hafta sonlar› çekilmez oluyor. Bunlar yetmezmifl gibi kalitesiz kömür nedeniyle oluflan hava kirlili¤ini yaflamakta. Yetkililer tedbir almazsa, so¤uk k›fl günlerinde d›flar› ç›k›lmas› sak›ncal› noktaya gelecektir. En iyisi evde oturup kalmak… Demokratik Sol Parti Bornova ‹lçe Yönetimi yeniden oluflturuldu. DSP ‹lçe baflkanl›¤›na gazetemiz köfle yazarlar›ndan Prof. Dr. M. Emin Tu¤ay atanm›flt›r. Kendisine yeni görevinde baflar›lar diliyoruz.

Mustafa Kemal Caddesi 150 sk. No:2/2 Kemero¤lu Apt. A Blok Daire:2 Bornova-‹ZM‹R Tel: 373 58 68 - Faks: 373 58 78 www.egehaber.com.tr & info@egehaber.com.tr

Yak›n Bas›n Yay›n Ajans Gazetecilik San.Tic. ad›na ‹mtiyaz Sahibi

A.Fuat Yak›n Yaz› ‹flleri Koordinatörü ve Yay›n Sahibi Temsilcisi

Ali Merdivan (Sorumlu)

Reklam Sorumlusu Ahmet Karakufl Oktay Tunç Koç

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Yaz› ‹flleri Aynur Akpak

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Muhabirler Seyhan Kalkan Umut Karakoyun Durmufl Çetinkaya Arif Küçüky›ld›z

BASKI: Star Medya Yay›nc›l›k Afi. Gaziemir Tren ‹stasyonu Karfl›s› Eski Betontafl Tesisleri ‹çi Gaziemir / ‹ZM‹R Tel: 0232 251 76 32 KURULUfi: 11 Nisan 2007 Y›l: 2 SAYI: 40

Bask› Tarihi: 24 Kas›m 2009 Bu gazete Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Ya y›n Tü rü: Ye rel Sü re li Ya y›n (Ayda bir ya y›n la n›r) *Yazarlar kendi yaz›lar›ndan sorumludur.

Geçen sayımızda “Bu suyu içirenler utansın” başlığı ile yayınladığımız haber üzerine, İZSU’dan Çamiçi Köyü sakinlerine “temiz boru ve temiz su müjdesi” geldi. İZSU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden gazetemize gönderilen yazıda, “İZSU Genel Müdürlüğü Çamiçi Köyü’ndeki içme suyu şebekesini de yenileme kararı almıştır. 2.11. 2009 tarihinde de şebeke yenileme ihalesine çıkıl-

CUMHUR‹YET T BAYRAMINIZ Z KUTLU U OLSUN

Bornova’n›n ‘göz’leri kontrol alt›na al›nd› BORNOVA A Belediyesi ve Dünya Göz Hastanesi aralarında yaptıkları protokolle Bornova Belediyesi sınırları içinde oturan vatandaşların gözlerini ücretsiz olarak göz taramasından geçiriyor. I Sayfaa 11’de

Bu suyu icirenler

UTANSIN

Sevimli dostlara

Bornova Çamiçi Köyü’nün sorunlar›n› Muhtar Mehmet Ali Da¤c›’dan dinleyerek haber yapt›k. Aradan geçen üç ayl›k süreye ra¤men özellikle su sorununun çözülmedi¤ini ö¤rendik

DOYAMADIK

mıştır. İhalenin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu kapsamda yaklaşık 1 kilometrelik iletim hattı, 4.4 kilometrelik içme suyu şebekesi ve betonarme

toplama odası inşaatı üç ay içinde tamamlanacaktır. İçme suyu ana hat ve şebeke sistemindeki borular değiştirilerek, su kayıp ve kaçakları da ortadan kalkacaktır” ifadelerine yer

verildi. Ege Haber olarak, Bornova’nın köylerindeki bütün sorunlarını yetkililere aktarmak için yeni bir misyon üstlendik. Bundan sonra da köy muhtarları-

mız bizi arayarak, sorunlarını ve çözüm önerilerini iletebilirler İLETİŞİM ADRESİMİZ: EGE HABER TEL: 0232 373 58 68 FAX: 373 58 78 www.egehaber.com.tr

50 Kr

1-31 EK‹M 2009

‹ZM‹R PET-SHOW SONA ERD‹

'PET-SHOW W 2009'', 22 -25 Ekim tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı 2 No’ lu Holde yapıldı. Her yaştan İzmirlinin ilgiyle izlediği fuar bu yıl 12’nci kez kapılarını açtı. Evcil Hayvan Fuarı ''PetShow 2009'', 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 60’ın üzerinde firmanın katıldığı fuarda, pek a 10’da çok etkinlik gerçekleştirildi I Sayfa

“155 emrinizde”

SU BORULARINI GÖRENLER fiOK OLUYOR Çamiçi’nde e karfl›lafl›lan n manzara a karfl›s›nda a insan n floka a u¤ruyor.. Sineklerin,, kurba¤alar›n n hatta a domuzlar›n n koll gezdi¤ii üstü aç›k k su u depodan n baflka a herr fleye e benzeyen birr yerde e toplanarak, evlere

BORNOVA’NIN yeni İlçe Emniyet Müdürü Cangür, Ege Haber Gazetesi’ne çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bornovalının var olan huzur ortamına katkı sağlamak için tüm olumsuzlukları 155’e bildirmesini istedi. Ekiplerin 1-2 dakika içerisinde olay yerinde olacağının garantisini a 9’da I Sayfa verdi

pasl›› borularla a serviss ediliyor..

‹zmir’ee “üçç müjde”lii haber

“fiekeri yenmenin 4 kural›”

1 2 3

‹ZM‹R R Ekonomik k Kalk›nma a Koordinasyon n Kurulu u üyelerini Ankara’da a kabull eden n Ar›nç,, ‹zmir-‹stanbull otoyolu u inflaat›n›n n herr ikii taraftan n da a eflzamanl›› bafllat›laca¤›n›› söyledi.

G 19’DA

13

KURUL L üyelerii ile e birlikte ‹zmir’de e Agora’y›› gezen n Bakan n Ertu¤rull Günay,, “Mega a müzenin n yerr seçiminii iki ay y içinde e tamamlay›p p 2010’da a bafllayaca¤›z" " dedi.

4

Mehmet Kertifl

Bakan Vecdii Gönül

Bay›nd›r,, ‹zmir’de e 30 0 ilçe aras›nda a tek k AK K Partilii Belediye.. Bay›nd›rl›› 40 0 y›ld›rr alamad›¤›› hizm metlerii Belediye Baflkan›› Mehmett Kertifl’ten bekliyorr I Sayfa a 5’te

EGE HABER’İN İÇİNDEN

Necip p Kalkan

Bornova’n›n bitmeyen çilesi;; trafik

Hüseyinn Aslan

BAKAN N Ar›nç,, “Memnuniyetle e ö¤rendim m ki;; 23 3 Nisan’da a ‹zmir’dekii organizasyon n mükemmell yap›lm›fl. 2010 0’da a 23 3 Nisan n etkinli¤inii ‹zmir’de e yapaca¤›z’’’ dedi

Çözüm üretmek için var›z Güneflfl Aynac› ERSAVAfi

GAZETEM‹Z‹N imtiyaz Sahibi Ali Fuat Yakın, 3 ay önce köy muhtarı Mehmet Ali Dağcı ve Köy Azası Erkan Ceylan ile köyün su kaynağına giderek incelemelerde bulundu. Küflü ve eski borular ile üstü açık ve içinde neredeyse her türlü canlının kol gezdiği dereden toplanan sular, yine küflü depoda birleşiyor. DEPOYA ulaşan su, çok eski yıllarda yapılmış küflü borularla köylünün evine içme suyu olarak ulaşıyor. İnsanların bu dereden elini bile yıkamayacak kadar kötü dere suyuna İZSU tarafından yapılan tahlil sonuçları ise her seferinde “içilebilir sağlıklı su” olarak çıkıyor. Bu da ayrı bir sorun. MUHTAR R Dağcı, “3 ay önceki haberden sonra İZSU yetkilileri ‘neden böyle şeyler söylüyorsun. En kısa zamanda su sorununuz çözülecek. Ancak eleman yetersiz’ dedi. Göstermelik yapılan bazı çalışmalar oldu. Ancak hiç bir şey değişmedi. Ancak biz hala bu kirli ve pis suyu içmek zorunda a 13’te kalıyoruz. I Sayfa

Ekrem m Demirtafl

Bayrakl›’da yat›r›m m ata¤› bafllad›

Bülentt Ar›nç

EGE HABER KÖYLERDE

3

7

Karfl›yaka’ya ikii yeni mahalle

Laka köylüleri yat›r›mc› bekliyor

Ayranc›lar sporr salonu törenlee aç›ld›

‹ZM‹R’‹N N en yakın köylerinden biri olan ve Laka Köyü’ünde bulunan 10 dönümlük boş arazi eğitim kurumu olarak değerlendirilmek üzere yatırımcı bekliyor. I 9’da

14

15

“Dersimi çok iyi çal›flt›m” Geçti¤imiz dönem Mart ay›nda ‹zmir’e atanan ‹l Milli E¤itim Müdürü Rag›p Üye, “Dersime iyi çal›flt›m, ‹zmir’in e¤itime dair bütün sorunlar›n› biliyorum” diye konufltu İzmir’de eğitim çıtasını yükseltmek için hayata geçirdikleri projeleri Ege Haber’e anlatan Milli Eğitim Müdürü Üye, okul zilleri çalmadan bir ay önce gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti. “Eğitim-öğretim dönemi başlamadan bir süre önce zil çalıyorum kendime ve neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirliyorum” ifadelerini kullanan Üye, öğrencilere en doğruyu ve güzeli eğitim verdikleri sürece aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Eğitimdeki çıtayı önümüzdeki yıl daha da yükselteceklerini kaydeden Üye, öğretmen-

“Güçlendirme çalışmaları yapıldı” Yaz tatilinde bütün ilçelere müdürlükten belirledikleri yetkilileri göndererek okulların eksiklikleri konusunda bilgi aldıklarını ifade eden Ragıp Üye, bazı noktalarda güçlendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Deprem analizi yaptırdıklarını ifade eden Üye, tespit edilen 30 okulda çalışmaların tamamlandığını vurguladı. Öğrencilerin başarılı olması için öğretmenle-

re ciddi sorumluluklar yüklediklerini belirten Üye, başarısız olan öğrencilerin başarısını artırmak için sorunların temellerine ineceklerini ifade etti. Kurdukları ölçme ve değerlendirme birimleriyle de ne kadar yol kat ettiklerini belirleyeceklerini söyleyen Üye, 643 veliye ulaştıklarını ve verimli ders çalışma yöntemlerini bu velilere anlattıklarını ifade etti.

GAFLARLA DÖRT RENK TEOREMİ” ÖDÜL ALDI

fiebnem Çelik ödülünü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. H. Hilmi Hac›saliho¤lu’ndan ald›.

MEV Öğretmeni Çelik’in üç projesi sergilenecek Matematikçiler Derneği tarafından 12-14 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenen “8. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri”nde MEV Koleji Özel Güzelbahçe Lisesi Matematik Öğretmeni Şebnem Çelik’in sunumunu yaptığı “Graflarla Dört Renk Teoremi” ikincilik ödülü aldı. Bildiri, poster, panel gibi etkinlikler aracılığıyla matematik ve matematik eğitimi alanındaki son gelişmelerin paylaşıldığı sempozyumda, Şebnem Çelik tarafından hazırlanan “Mate-

matiği Keşfedelim”, “Bulanık Mantık Kullanılarak Matematiksel Modelleme” ve “Graflarla Dört Renk Teoremi” adlı üç projenin posterleri sergilenmeye hak kazandı. Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi salonlarında Türkiye’nin farklı illerinden 540 matematik öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, üç projeyi de jüri üyelerine sunan Çelik’in “Graflarla Dört Renk Teoremi” en iyi poster sunumu ikincilik ödülüne değer bulundu.

araçlarında dezenfekte işlemleri yaptıklarını da hatırlatan Üye, gerekli büta ve lise tün tedbirleri aldık¤umlu olup, ilk, or ›nda çeflitdo m ru zu Er e, M. Ragip Üy iversite s›nav Ün ›. lad larını belirtti. am m ta i a ’d avla ö¤renc tahsilini Erzurum mlerini ve farkl› s›n Ö¤retmenlü bö 24 Kasım Öğflik ¤i de in kazand›. li fakülteler ek okulu s›nav›n› ks sti retmenler Gününe yü En en m iti tm E¤ re ö¤ kir alan Karabe h ederek, Kaz›m dair bir açıklama ek mateer tir bi ü ün lik mesle¤ini terci m lü retmenli¤i Bö olyapan İl Milli Eğitüsü Matematik Ö¤ . Daha sonra 1996 y›l›nda mezun du ol da i ›n en ay t tm ar M › tim Müdürü Ray›l 09 matik ö¤re 20 ›. lisans tamamlad ten atand›. ale gıp Üye, öğretas du¤u alanla ilgili ak ar ol ü ür itim Müd da ‹zmir ‹l Millî E¤ menlerin toplumdaki yerine ve öneleri, öğrencileri şekillendirdikleri için mine dikkat çekti. Üye, şu ifadeleri kulHeykeltıraş Rodin’e benzetti. Problem landı: “ Bizler, insanlık tarihi boyunca, oluşmadan problemi çözmek için gerek- toplumu eğitme ve yetiştirme görevini li bütün önlemleri aldıklarını kaydeden üstlenen onurlu bir mesleğin sahibiyiz. Üye, domuz gribinin adı Türkiye’de du- Hayatın sahibi olmaktan çok, sanatkârıyulur duyulmaz çalışmalara başladıklayız. Kullanıcısı değil, yapıcısıyız. Seyircirının altını çizdi. İl Sağlık Müdürlüğü ile si değil, aktörüyüz. En doğru, en güzel ortaklaşa çalıştıklarını kaydeden Ragıp hayat örneğini hazırlayıp, topluma suÜye, gribe karşı önlemelerin anlatıldığı narız. Topluma, bir ressam gibi renk, bir CD’ler hazırladıklarını ve bu CD’leri mimar gibi şekil, bir heykeltıraş gibi ruh okullara gönderdiklerini söyledi. Servis kazandıranız. Ellerimizle geleceği kuran,

D‹R? RAGIP ÜYE K‹M

kurduranız. Bizler, almadan vereniz. Verdikçe üreyen, paylaştıkça büyüyeniz” diye konuştu. Ailelerin en kıymetli varlıkları, çocuklarını sevgi ile sardıklarını belirten Üye, “Çocukları, bir hamur gibi yoğurup, hayata hazırlarız. Beynine ilmi, zihnine düşünmeyi, gönlüne sevgiyi, yüreğine cesareti koyarız. Onu, insanlıkta örnek, uygarlıkta öncü yaparız. Küçüğübüyüğü, sevgiyi-saygıyı, hakkı-adaleti öğretiriz. Yurdu, milleti, insanlığı, bayrağı, Atatürk'ü, dili, kültürü sevdireniz. Sevdiklerine bağlayıp, onları için hep verdireniz. Güzel ahlâkı, doğru yolu öğretiniz. Duvarın ötesini gören, ona da göstereniz. Toplam kalite anlayışının öngördüğü bütün memnuniyet, ancak mesleğini ve öğrencisini severek, özveriyle görev yapan ve sürekli kendini yenileyen öğretmenlerle mümkündür. Öğretmene bu birikimi, donanımı ve statüyü kazandırmak devletin, bu morali, bu motivasyonu kazandırmak da milletin görevidir” dedi.


SAYFA 0 7

7

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Taksiciler kan kaybediyor Taksici cinayetleri ile birlikte yaşadıkları can güvenliği sorununu gündeme getirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda gösteri yaparak seslerini duyurmaya çalışan taksiciler, şimdi ise yoğun olarak aİstanbul’da baş gösteren‘Yasadışı taksi’ uygulaması ile ‘ekmeklerine’ göz dikilmesine karşı olarak da tepki göstermeye devam ediyor.

Ekonomik kriz, gece tarifesinin kald›r›lmas›, belediyenin otobüslerde 90 dakika içerisindeki biniflleri ücretsiz yapmas›, sigortas›z çal›flma derken taksiciler her geçen kan kaybediyor. Ege Haber olarak taksicilerin s›k›nt›lar›n› size aktar›yoruz

Ekonomik kriz Kendisi ile görüştüğümüz İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, “İzmir, İstanbul gibi büyük değil. O yüz-

cuk” olarak niteleyen taksiciler de, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık’a, “Bize sahip çıkın” diye feryat ediyor.

Yasalar ne diyor? den her köşe başında yasadışı olarak çalışan taksiler yok. Var olanlara karşı trafik yetkilileri ile ilişkiye geçip gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, “Ekonomik kriz yavaşlamaya devam ettikçe taksici arkadaşlarımızın sıkıntısı da o ölçüde azalacak.

İş potansiyeli düşüklüğünün önüne geçmek, trafikte boş gezen taksilerin yol açtığı sorunları ortadan kaldırmak amacıyla da ‘taksicep’ projesini hazırladık. Bu projeyi beş ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunduk. Proje çerçevesinde İzmir’in belirli noktalarına ‘taksicep’ler kurulacak” dedi. Anık ayrıca, 2005 yılında

çıkarılan 8326 Sayılı Yasa gereği esnaf statüsünde yer alan şoförlerin işçi konumuna geçtiğini belirtti, “Bu Yasa ile 40 yıllık sosyal güvenlik sorunu çözüldü. Şu an yüzde 80 civarında sigortalı taksici bulunmaktadır. Can güvenliği sorunu da son iki yıl içerisinde alınan tedbirlerle en aza inmiştir” dedi. Kendilerini “kimsesiz ço-

2005 yılında çıkarılan 8326 Sayılı Yasa gereği esnaf statüsünde yer alan şoförler işçi konumuna geçirildi. Bu yasayla odalardan kaydı silinen taksicilerin sigortasız çalışmasının önüne geçilmesi hedefleniyordu. Ancak denetimlerin yetersizliği kayıt dışı çalışanların tespit edilmesini zorlaştırdı.

EKONOMİK SIKINTI İÇİNDE YAŞAM SAVAŞI VEREN TAKSİCİLER NE DİYOR? Metin Bay›rd›r (35): Kimseye derdimizi anlatam›yoruz. Toplumun çal›flan kesimleri aras›nda en fazla zorlukla karfl›laflan taksiciler. Buna ra¤men kazançlar› yok denecek kadar az. Sosyal güvencemiz yok, can güvenli¤imiz yok. Üstelik baz› zamanlar taksiye binenler taraf›ndan çok çirkin yak›flt›rmalarla karfl› karfl›ya kal›yoruz. Biz onlara gereken sayg›y› gösteriyoruz ve ayn› zamanda onlardan da karfl›l›¤›n› bekliyoruz

‹smail ‹flak (51): Çal›flma flartla-r›m›z çok a¤›r olmas›na ra¤-men karfl›l›¤›n› alam›yoruz. Art›k kontak kapatmam›z an meselesi. Ekonomik s›k›nt›lar-dan dolay› ne kendimizin ne de ailemizin huzuru kalmad›. Saatlerce çal›flt›¤›m›z halde karfl›l›¤›n› alam›yoruz. Üstelik çocu¤umuz yafl›ndaki kifliler-den ço¤u zaman hofl olmayan laflar iflitiyoruz. Taksiciysek bu insan olmad›¤›m›z anlam›na gelmiyor.

Mehmet Cevat Saka (77): Ça-l›flmam›z›n karfl›l›¤›n› alamad›-¤›m›z gibi insanlar›n hakaret-lerine maruz kal›yoruz. Bele-diye ç›karm›fl 90 dakika uygu-lamas›n›. Adam›n can› s›k›l›yor biniyor otobüse, geziyor. Bun-lar güzel fleyler ama taksi es-naf›n› da düflünsün. Zaten pa-ra kazanam›yoruz, bir de baz› zamanlar ald›¤›m›z müflteri bizimle pazarl›k yap›yor. Baz›-lar› da para getirece¤im bekle deyip kaç›p gidiyor.

‹brahim Yalç›n (43): Ne s›k›nt›-larla karfl›laflt›¤›m›z› kimse bil-miyor. Seçim zaman›nda mey-danlarda konuflan, kap›m›z› afl›nd›ran siyasiler flimdi kap›-m›zdan geçmiyorlar. Belediye çal›flma ruhsat›ndan dolay› se-nelik 250 lira para al›yor biz-den. Yetkililer bir gün de sor-sun derdiniz ne diye. Sosyal güvencemiz yok. A¤›r flartlarda çal›fl›yoruz bütün bunlar yet-mezmifl gibi can güvenli¤imiz de yok

Hüseyin Ünal (50): Günde ortalama 12 saat çal›fl›yorum. Ama ne sosyal güvencem var ne de evime gerekli paray› götürebiliyorum. Taksiciler toplum içinde yaflam standard› en düflük kesim aras›nda yer al›yor. Durak s›k›nt›s›ndan dolay› da trafik polisleri ile neredeyse gün boyu sorun yafl›yoruz. Toplumda da taksicilere insan muamelesi yap›lm›yor. Sadece sayg› bekliyoruz tüm insanlar›m›zdan.

Muzaffer Güreflçi (53): Her ge-çen gün yaflam koflullar›m›z daha da a¤›rlafl›yor. Yetkililer-den emeklerimizin bofla gitme-mesi için bizim sesimize kulak vermelerini istiyoruz. Yak›t üc-retleri sürekli art›yor. Araban›n bak›m›n› yapt›rmaya kalkt›¤›-m›z zaman dünyan›n paras›. Neredeyse taneyle toplay›p ba-k›m için avuçla harc›yoruz. Ka-zand›¤›m›zla geçinelim mi, yoksa ekmek teknemizin bak›-m›n› m› yapt›ral›m?

BAŞKAN SEBAHATTİN ÜLKÜ’NÜN TESİS SIKINTISI

Metro durağında engellinin isyanı Mustafa Demirel, metroya ulaflabilmek için asansör iste¤ini Büyükflehir Belediyesi’ne iletti¤ini, verilen sözlere ra¤men bir çal›flma yap›lmad›¤›n› söyledi

Orkide Yeni Bornova Spor Kulübü Baflkan› Sebahattin Ülkü, Gazetemizin ‹mtiyaz Sahibi Ali Fuat Yak›n’a kulüp olarak yaflad›klar› sorunlar› aktard›.

Antreman sahamız ve süre yeterli değil Gazetemizi ziyaret eden Orkioluyor. Bunun da bir ufuk işi olde Yeni Bornova Spor Kulübü duğunu hatırlatan Yakın yerel yöBaşkanı Sebahattin Ülkü, bütün netimlerin kulüplerimize mutlaka olumsuzluklara rağmen şampisahip çıkması lazım olduğunu beyon olabileceklerini söyledi. lirterek geleceğimizin teminatı Bornova Belediyesi, İZBAŞ, olan gençlerimizin ve çocuklarıMustafa İduğ, Ahmet Küçükbay, mızın kötü alışkanlıklardan uzakAbdullah Kavuk’tan laşmasını sağlamak isher zaman yardım tiyorsak bu kulüplerigördüklerini ifade mize sahip çıkmalıyız Ali Fuat eden Ülkü, “Şehir dedi. Yakın, tesis Stadı’nda haftada iki Yakın sözlerine saat antrenman yaşöyle devam etti. Laka için Laka pabiliyoruz. Sadece spor köyündeki 14 köyümüzde biz değil diğer tamaksatlı 14 dönüm kımlar da yetersiz bir dönüm araziyi arazi boş bekliyor. şekilde çalışıyor. Yeni adres gösterdi Bornova merkeze mebir stadın yapılması safesi 5 dakika. Kulüp şart” diye konuştu. Başkanımızın Bornova Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Ali stadı ile sıkıntılarını biliyoruz. BüFuat Yakın; Yeni Bornova sporu yükşehir Belediye başkanımız, Bornovalının gündeminde tutmak onun yardımcısı ve Bornova Beleüzere elimizden gelen her türlü diye Başkanımız Bornovalı. Her faaliyet ve sorunlarınızı haber yatürlü imkan ellerinde. Neyi bekliparak halkımızı bilgilendiririz. yoruz bilmiyorum. Bornova’da Ancak kulüplerimize mutlaka geanket yapılsa halka sorsanız, Buz lir getiren kaynaklar yaratılarak paten pisti mi yoksa içerisinde her kendi ayaklarının üzerinde durtürlü sporun yapılabildiği spor temasını sağlayacak kalıcı tedbirler sisleri mi istersiniz diye, alacağıalınmalı, aksi halde taşıma su ile nız yanıtı verecekleri yanıt spor değirmen işletmeye çalışmak gibi tesisi olurdu her halde.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için Bölge Metro Durağı’na giden merdivenlere siyah çelenk bırakan Mustafa Demirel adındaki engelli vatandaş, “ Hiçbir siyasi amaç uğruna bu kınamayı yapmıyoruz, yalnızca insanlara söz verip işini yapmayanları kınamak istiyoruz” dedi. Demirel, Konak-Bornova Devlet Yolu’nun Özkanlar geçişinde yer alan üst geçide yürüyen merdiven ve asansör yapılması için Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlü-

ğü’ne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda “söz konusu üst geçidin imar planı içinde bulunması ayrıca yoğun yaya trafiğine hizmet vermesi nedeniyle, hazırlanacak proje üzerinde mutabık kalınması ve bölge müdürlüğü ile Büyükşehir arasında düzenlenecek protokol şartları dahilinde yürüyen merdivenin belediye tarafından yapılması uygun görülmüştür” şeklinde yanıt verildi. Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Proje Daire Başkanlığı Etüd Şube Müdürlüğü de konuya ilişkin Demirel’e yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, belediyenin asansör ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiği ve bu çalışmaların 2009 yılında tamamlanacağı ifadeleri yer aldı. Ancak yapılan resmi yazışmalardan sonra belirtilen yerlerde gerekli çalışmaların başlamadığını iddia eden Mustafa Demirel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada verilen sözlerin tutulmasını istedi. Demirel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu ve verilen sözün üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hiçbir kıpırdanma görmediğini ileri sürdü.

Siyaset Burhan ÖZFATURA info@egehaber.com.tr

Gündemi sapt›rma sürüyor evaml› olarak, Türkiye’nin ilk gündem maddesinin “ekonomi, afl ve ifl” olmas› gerekti¤ini belirtiyorum. Ancak, ne yaz›k ki iktidaryandafl medya iflbirli¤i ile gündem devaml› olarak sapt›r›lmaktad›r. ‹flsizlerin/çiftçinin/esnaf›n/emeklilerin/ücretlilerin vb. gruplar›n periflan hali göz ard› edilmektedir. Türkiye’nin d›fla ba¤›ml›l›¤›/vahim hatalarla dolu ekonomi politikalar›/afl›r› borç yükü/yanl›fl özellefltirmeleri/AB emri ile kilitlenen tar›m/madencilik vb. politikalar›/hiçbir canl›l›¤› kalmam›fl yat›r›mlar vb. trajik tablolar dile getirilmemektedir. - Neymifl? Aç›l›m politikas› imifl. Obama’n›n talimat› ile bafllat›lan, Kürt aç›l›m› ile ilgili flamatalar›n tümü fos ç›kt›. Pandora?n›n Kutusu’ndan, sadece bölücülere cesaret veren, halk› tahrik eden uygulamalar f›rlad›. - Ayn› hava içinde, Türk halk›n›n GDO’lu ürünlerle zehirlenmesi, k›s›rlaflt›r›lmas› icraat› da sürdürülmektedir. (Yandafl medya, yalanlar düzmektedir. Aman efendim; yabanc› içki stoklar› bitti¤i için, turizm aksarm›fl? Maliyetler yüzde 20 artarm›fl? vs. vs.) Halk›m›z kimin umurunda? Yeter ki; patronumuz Obama mutlu olsun, Monsanto vb. kartellerin cebi dolsun. Baflbakan›m›z yapaca¤› ABD ziyaretinde, mahçup olmas›n. Ülkesini seven herkesi; ülkesine ve gerçek gündeme sahip ç›kmaya devet ediyorum. Bak›n›z; peflpefle fabrikalar kapan›yor. ‹çinde iflsizi olmayan (iktidar yandafllar› d›fl›nda) aile kalmad›. Her gün intihar olaylar›. Ülke kan a¤l›yor. ‹zmir/Bursa/G.Antep/‹stanbul/Denizli velhas›l tüm Türkiye periflan, mutsuz. 1- Bilecikte’ki Abbate gömlek fabrikas› kapand›. Niçin? 7 milyon TL banka borcunu ödeyemedi¤i için? Bin 500’den fazla iflçi istihdam ediyordu. Ve neticede krize ma¤lup oldu. Herkes iflsiz kald›. (500 iflçi k›dem tazminat›, 300 iflçi de maafl›n› alamad›.) 2- Denizli Basma; üretimde ve ihracaatta öncü bir firma idi. The Gap/Tomy Hilfiger/Hugo Boss/Zara/Dockers gibi ünlü firmalara fason üretim yap›yor, 22 ülkeye ihracat gerçeklefltiriyordu. 2007 ihracaat› 56 milyon dolar olmufltu. Bin 700 çal›flan› vard›. Say›n Baflbakan’a göre “te¤et geçen” krize dayanamad›. - SEKA Taflucu Fabrikas›; 1984’te üretime bafllad›, 1993’e kadar kör-topal gitti... Son 16 y›ld›r -hammadde s›k›nt›s› bahanesiyle- sadece 1-2 ay göstermelik üretim yapar. Ama kapat›lmaz. ‹flçiler maafl ve ücretlerini al›rlar. ‹kramiyeler de ödenir. Emekliler tüm haklar›n› al›rlar. Kuruma ait 276 lojmandaki saltanat devam eder. Bu arada -yüzler k›zarmadan- sendikal faaliyetler de devam eder, ücret pazarl›klar› yap›l›r, zamlar al›n›r. - 2008 y›l›nda Tekel sigara fabrikalar› özellefltirildi. fiu an, ne bir paket sigara, ne de bir flifle içki üretimi yoktur. Ama 13 bin 500 kifli, çal›fl›r görünmekte; maafl ve ücretler al›nmakta; makam araçlar› kullan›lmakta; lojmanlarda ve deniz kenarlar›ndaki sosyal tesislerde saltanat sürülmektedir. Abbate’ye, Denizli Basma’ya ve sadece 200 bin TL elektrik borcunu ödeyemedi¤i için elektri¤i kesilen firmaya s›rt›n› dönen iktidar; milyarlarca dolarl›k kamu zarar›n› sineye çekmektedir. Popülist politika, oy avc›l›¤› u¤runa, verdi¤imiz vergileri peflkefl çekmektedir. (Hatta, Türkiye Tafl Kömürü gibi, müzmin bat›k firmalara, yeni iflçiler almaktad›r.) Tembelli¤e, asalakl›¤a, beleflçili¤e prim vermektedir. As›l gündem bu olmal›d›r. Varl›k içinde-yokluk çekme; AB ve ABD emri ile milli ekonominin önünü kesme; dönemi sona ermelidir. Mutlu az›nl›k tablosu, yerini mutlu ço¤unlu¤a terk etmelidir. AKP bunu becerebilir mi? 2002 y›l›ndan bu yana, yaflan›lanlar ortadad›r. Ve halk›m›z, seçimlerde elbette bu tabloyu de¤erlendirecektir...

D


SAYFA 0 8

8

Necdet Tekin info@egehaber.com.tr

K›sa - K›sa i¤li Belediye Baflkan› Ensari Bulut’u kaybettik (Allah Rahmet Eylesin) kalabal›k bir cenaze merasimi oldu. Genel merkez ve ‹zmir teflkilat› tam kadro kat›ld› sonra ne oldu gazete sayfalar›na yans›yan bir foto¤raf yüreklerimizi burktu, cenazeden 2 saat sonra Büyükflehir Belediye Baflkan›, CHP Genel Sekteri Önder Sav, CHP il baflkan› baflta olmak üzere birçok partili içki masas›nda kendilerinden geçercesine kahkaha ile ortal›¤› ç›nlat›yorlar. Sanki sevmedikleri babalar› ölmüflte miras paylafl›yorlar! Sanki onlar hiç ölmeyecek! Bir bilseler bütün nefislerin ölümü tadaca¤›n›. Y›llard›r yaz›yoruz Bornova merkez ve Özkanlar pazaryeri ça¤d›fl› görünümü ile yürekleri s›zlat›yor çarflamba, cumartesi ve pazar günleri hayat duruyor, ne itfaiye ne ambulans hiçbir fley giremiyor. Üstüne üslük yan sokaklarda trafik arapsaç›na dönüyor, akflama kadar kavga ve ba¤›rt›lardan mahalleli çok muzdarip. Belediye Baflkan›, 555 Sokakta pazar›n kuruldu¤u günler 1 saat kals›n vicdan› s›zlar ama t›nlayan yok. Geçen gün belediye baflkan›m›z Pazar konusundan flikayet ediyor, Say›n Baflkan bunda bir yanl›fll›k var! Vatandafl flikayet edecek siz flikayetleri giderecek, çözüm bulacaks›n›z. fiafl›rmay›n yoksa sabahlar› tersinizden mi kalk›yorsunuz? Aziz Bey kükredi zab›talar 2 gün fazla mesai yapt› vatandafl› muzdarip eden baz› çirkin görüntüler ortadan kalkmaya bafllad›. Kald›r›m iflgalleri, yol iflgalleri, yolun ortas›na kadar uzanan çiçeklik ve plastik tabelalar. Yayalar›n kald›r›mlar›, araçlar›n yollar› iflgal alt›nda idi velhas›l sevinmifltik, sevincimiz kursa¤›m›zda kald›. Bornova’n›n 2 soka¤› 1 meydan› harici bu uygulama durduruldu baz› esnaf›n iflgaline göz yumuldu, baz›s›na ceza kesildi yani çifte standart burada da uyguland›. 1 hafta geçmedi zab›tan›n gözü önünde kald›r›m ve yol iflgalleri son h›zla devam ediyor, belediye ve zab›ta ise sadece seyrediyor vatandafl zorlan›yormufl umurunda m› onlar›n Onlar flu 5 y›l›n keyfini ç›karmaya çal›fl›yorlar, hizmet mi? O da ne? Onlar öyle bir söz vermediler ki onlar sadece ‹zmir’in ayd›nl›k yüzü, hizmet önemli de¤il varsa, yoksa yaflas›n Laiklik! Duyduk ki Bornova da kent meclisi gibi bir fleyler kurulmufl merak ediyoruz kimlerden kuruldu? Nas›l projeler haz›rlad›lar? Bornova y› ne kadar tan›yorlar? Bornova y› gezip sorunlar› dinlemifller mi? Trafik, Pazar, otopark, imar ve iflgaller konusunda fikirlerini? Ben duymad›m duyan varsa bana anlats›n. Yoksa da¤ fare do¤urdu da benim mi haberim olmad›?

Ç

ÜRET‹M YAPAN B‹R TOPLUM OLMALIYIZ Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Küçük, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yolunun tüketim toplumundan kurtularak, üretim yapan bir toplum haline gelmek olduğunu söyledi. Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar kredi Kefalet Koop. Başkanlığı’nı da yürüten Temel Küçük, gazetemize yaptığı özel açıklamasında gündemdeki konuları dile getirdi. Küçük konuşmasında şu sözlere yer verdi;” 2 yıl önce başlayan global ekonomik krizin ülkemizdeki tarım sektöründe, sanayimizde ve ihracattaki dış etkileri ençok küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi yani esnafımızı bitirdi. Türkiye’de gelişmemişliğin sancısını çeken esnaf krizle kendini çeviremez hale geldi.”

Cansuyu kredileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yaklaşık 2 bin 300 üyesi olduğunu belirten Başkan Küçük, “Cansuyu kredilerinin esnafa çok fayda getireceğini düşünmüyorum. Çünkü sürelerinin daha esnek olması gerekirdi. Esnaf bu sürelerde kredilerini ödemekte zorlanacaktır. 3 ay ödemesiz 15 ay vade yetersiz. Bu sürenin uzaltılması için bazı çalışmalar yaptık. Şuan onun üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Kalemimin Ucundan

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Do¤algazda çifte standart s›k›nt›s›

Sağladığı konfor ve razılay Mahallesi’nde 16 bin hatlık doğalgazın enerji kişinin oturduğunu söylekaynakları içerisinde ayrı yen Muhtar Ali Genişol, bir yer kazanmasına yol mahallelerinde doğalgaz açtı. Bornova Evka-4 Maisteyen vatandaşların var hallesi’nde evine doğalolduğunu söyledi. 30 bin Evka-4 gaz bağlatan vatandaşlar nüfusa sahip olduklarını Mahalle da doğalgazın sağladığı ifade eden İnönü Mahalle Muhtar› K›z›lay Mahallesi rahatlığı ve konforu yaşıMuhtarı Hamdi Kanlıoğlu Ali Bostanc› Muhtar› Ali Geniflol yor. Evka-4 Mahalle ise, “Vatandaşlarımız EvMuhtarı Ali Bostancı, ka-4’e var da bizde niye “Mahallemizde yirmi bin yok diye soruyor. civarında vatandaşımız Doğalgaz boru hattı Atatürk var. İki yıldır doğalgaz Atatürk Mahallesi ile İnöMahallesi kullanılıyor. Kullananlar nü Mahallesi’nin sınırınMuhtar› konforu ve rahatlığı açıdaki caddeden geçti. MaPakize sından memnun” dedi. halle sakinleri, ana boru Namdar Mahalle sakini Havva olduğu halde neden geçTop, “Bir yıldır kullanıyomediğini merak ediyor” ruz. Kömür gibi isi pası dedi. 24 bin nüfusa sahip yok” ifadelerini kullaolduklarını dile genırken, Reyhan Can Atatürk MaBornova’n›n 16 bin nüfuslu Evka-4’te semtindeki vatandafllar do¤algaz tiren ise, halle Muhtarı Pakikonforunu yaflarken, toplam 70 bin nüfusa sahip olan K›z›lay, ‹nönü ve ze Namdar ise, “2007 yılında 3 bin Atatürk mahallesi sakinleri ayn› hizmetin sunulmas›n› bekliyor imza ile İzmirgaz’a başvurdum. 2008’in yatırım “Doğalgaz ile zahmetsiz bir Fakat toplam 70 bin nüfusa programına alındığını söyleşekilde ısınabiliyor ve her an sahip Kızılay, İnönü ve Atasıcak su kullanabiliyorsunuz. türk mahallelesi sakinleri, Ev- diler. Fakat bir sonuç alamaO yüzden herkesin doğalgaka-4’e doğalgaz verilip, kendi dık. Mahalle sakinleri doğalgazın konforunu yaşamak iszın rahatlığını yaşamasını is- mahallerine verilmemesini terim” dedi. ayrımcılık olarak niteliyor. Kı- tiyor” dedi.

“Mahalle ayr›m› yapm›yoruz” ‹zmirgaz Genel Müdürü Hamdi Bur-çin Yand›mata, ise gaz da¤›t›m›nda mahalle ayr›m› yapmad›klar›n› belir-terek, “Evka-4’teki site yöneticilerin-den talep geldi. Biz de talep do¤rul-tusunda gittik. Mahalle ayr›m› yapma flans›m›z yok. Plan ve çerçeve do¤rul-tusunda her mahalleye gidece¤iz. Bütün

çal›flmalar› koordineli bir flekilde yap›yoruz. Bütün imarl› evlere gaz verece¤iz. Atatürk, K›z›lay ve ‹nönü Mahalleleri’ne de önümüz-deki y›l gidece¤iz. 2010’un 2.yar›s›ndan iti-baren bu mahallelerdeki vatandafllar›m›z da gaz kullanmaya bafllayabilirler. Onlar da do-¤algaz›n konforundan ve rahatl›¤›ndan fay-dalanabilecekler” dedi.

SARNIÇ KÖYÜ SAK‹NLER‹, ‹LG‹S‹ZL‹KTEN VE ALT YAPIDAN fi‹KAYETÇ‹

KIZILAY MAHALLES‹ Birsen Tokabafl (52-Ev han›m›): Biz do¤algazdan mahrum kald›k. Evka-4’e verdi-ler. Onlara var da bize neden yok sormak isti-yorum. Bizler de do-¤algaz›n rahatl›¤›n› yaflamak istiyoruz. Üvey evlat muamelesi görüyoruz. Hasibe Okcan (34-Ev han›m›): Do¤algaz›n rahatl›¤›n› herkes ister. Kömürün kirinden pisli¤inden b›kt›k. Bizim buras› köy olarak görülüyor. O yüzden de her fleyden mahrum kal›yoruz. Do¤algaz da bunun bafl›nda. Enver Muslu (43fioför): Hayat›m›z› kolaylaflt›racak ›s›nma kayna¤›. Bizim mahallemizde oturan kiflilerde o rahatl›¤› ve kolayl›¤› yaflamak ister. Bizim mahallemiz ile birlikte di¤er mahallere de do¤algaz gelmeli. Damla Aksoy (22Muhasebeci): Evka-4’e verip, bizim mahallemize verilmemesi bir ayr›mc›l›k. Bizler de do¤algaz›n bir an önce gelmesini istiyoruz. Kömürün zorlu¤unu daha fazla yaflamak istemiyoruz.

‹NÖNÜ MAHALLES‹ Güzide K›z›lda¤ (33-Ev han›m›): Çevremde oturan kifliler do¤algaz›n gelmesini bekliyor. Do¤algaz›n yaratt›¤› rahatl›¤› yaflamak istiyor. Yukar›ya verilirken bizim mahallemize neden verilmiyor, merak ediyorum. ‹smail Onur (65Emekli): Do¤algaz› tabii ki istiyoruz. Kim istemez herkes ister. Ama bu konuda ayr›mc›l›k yap›ld›. Bizler göz ard› edildik. Bu ayr›mc›l›¤›n ortadan kalkmas› için mahallemize do¤algaz gelmeli. Abbas Turan (47-Serbest meslek): Do¤algaz konusun-da Evka-4’te oturan-lar flansl› olarak gö-rülürken bizler unu-tulduk. Mahallemiz Bornova’n›n en eski yerleflim yerlerinden biri. As›l buraya ön-celik verilmeliydi.

ATATÜRK MAHALLES‹ Muhtar Sebahattin Özgülsüm; “Haritada bile yerimiz belli de¤il, buraya gelmek isteyenler beni aray›p nerde oldu¤umuzu soruyor” diye dert yand›.

Sarn›ç köyünün bir k›sm›nda elektrik s›k›nt›s› yaflan›rken, köy meydan›ndaki lambalar gündüz gece sönmüyor.

Bölgemize yatırımcı bekliyoruz 90 haneye sahip Sarnıç Köyü'ne hizmet götürülmediğini öne süren Muhtar Sebahattin Özgülsüm, "Birahaneye yatırım yapanlar cami yapımı söz konusu olunca kaçıyor. Seçim zamanında kapımızı aşındıran siyasilerden şimdi birini bulmak imkansız" diyerek yetkilileri eleştirdi. İzmir'e 15 kilometre uzaklıkta yer alan Sarnıç Köyü, ilgisizlikten yakınıyor. Yatırım yapılmasını isteyen köylüler alt yapı sorununa dikkat çekti.

borusu diye hortum döşenen köyde, insan sağlığı adeta hiçe yasılmış. Milli servetin heba edildiğini söyleyen vatandaşlar, köy meydanında hiç sönmeden yanan lambaların bazıları yetkililerin duyarsızlığından dolayı milli servetin kaybolmasına neden olduğunu ifade etti. Bu arada köyün bir tarafında lambalar süresiz yanarken başka bir yerinde aydınlatma sorunu yaşanıyor.

Kubilay fiimflek (34-Dekorasyoncu): Evka-4 yeni bir yerleflim yeri olmas›na ra¤men do¤algaz verildi. Ama mahallemiz d›fllanm›fl bir konumda kald›. Mahallemize yeterince ilgi ve alaka gösterilmiyor.

Hayvan h›rs›zl›¤›

‹mam bile yok Muhtar Sebahattin Özgülsüm, “Kiliseler de bile çanlar çalınıyor, biz cenazemizi kaldırırken Cami'de hocayı bulamıyoruz. Cami İmamı Muhsin Erken’in resmi kayıtlarda görev yeri Sarnıç Köyü. Ancak Evka-3’te bulunan Adil Demir Sitesi’nde görev yapıyor”dedi. Sarnıç Köyü nüfusu oldukça az ancak sorunları nüfusundan fazla. Alt yapı soru-

Azime Seyhan (65Emekli): Hayat› kolaylaflt›rmas› anlam›nda do¤algaz yararl› bir ›s›nma kayna¤›. Atatürk Mahallesi sakinleri olarak bizler de do¤algaz konforunu yaflamak istiyoruz. Umar›z en k›sa zamanda gelir.

Su borusu diye döflenen hortumlar, bas›nçtan dolay› baz› noktalarda patlam›fl. Hortumun patlad›¤› yerlerden suya her türlü mikrop s›zabilir.

nundan döşenen parke taşlarına kadar çözüm bekleyen birçok konuya rastlamak mümkün. Öyle bir manzara vardı ki; objektifimize takılan “bu kadar da olmaz” dedirten türden. Köyde bulunan ve 150 ton-

luk kapasitesi olan depodan su ihtiyacını karşılayan köylüler daha sonra bu depolarının devre dışı bırakıldığını hizmet adı altında Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yeni borular döşeneceği sözü verdiğini söylediler. Ancak su

Köyde yaşayan Mehmet Ay ise, köylerinde çok fazla hırsızlık olayı olduğunu bu olayların hayvancılığı bitirdiğini, köylülerin süt ihtiyaçlarını ya seyyar satıcılardan ya da İzmir’e giderek karşıladığını belirtti. Aydınlatma sorununun olması nedeniyle hırsızlıkların bu kadar yoğun yaşandığını belirten Mehmet Ay, 365 gün hayvan baktıklarını hırsızların bir saniyede bu hayvanları çaldığını söyledi.

Arafat Öntafl (34‹nflaat iflçisi): Do-¤algaz, mahalle-mize de gelirse ta-bii ki iyi olur. Fa-kat bizim buralar biraz es geçiliyor. Di¤er bir deyiflle pek önemsenmi-yor. Yoksa do¤al-gaz insan hayat›n› rahatlatan bir ›s›n-ma kayna¤›.


SAYFA 9

9

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

100 bin KOBI’ye 2.5 milyar kredi KOBİ’lere yönelik hazırlanan 3 ayaklı destek paketinin açıklanmasıyla piyasalar moral depoladı. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Veri Tabanı'na kayıtlı işletmeler, kredi programı için anlaşma yapılan 17 bankaya başvurabilecek. Reel ekonominin can damarı olan KOBİ’ler, uygulamaya koyulan bu yeni destek modeliyle, içinden geçtiğimiz süreçte nefes alacak.

Ofis kuruldu İzmir Ticaret Odası (İTO), kurduğu “KOSGEB Kredi Bilgilendirme Ofisi” ile üyelerine kredilerden faydalanmaları için en doğru ve sağlıklı bilgileri ulaştıracak. KOSGEB’in 100 bin işlet-

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n, Esnaf Sanatkarlar ile KOB‹'lere yönelik haz›rlad›¤› 100 bin iflletmeye 2.5 Milyar TL'lik Yeni Kredi Destek Program›'na baflvurular bafllad›. Krediler için anlaflma yap›lan 17 bankaya baflvurabilecek meye 2.5 milyar TL kredi verme kararı almasının ardından üyelerini odaya davet eden İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, kredi paketi hakkında bilgi verdi. Kredinin ilk 3 ayı ödemesiz, kalanı aylık eşit taksitler halinde

Kredi baflvuru yeri ve flekilleri KOSGEB Veri Taban›na kay›tl› proiflletmeler direkt olarak bu kredi lar; a k n a b n a l › p a y a m fl a l n a gram› için u l o d Akbank, Alternatifbank, Ana ortis, Bank, Denizbank, Finansbank, F , k n a B G N I , C B S H Garanti Bankas›, fl ‹ e y i k r ü T , › s a k n a B k l Türkiye Ha ›, Bankas›, Türkiye Vak›flar Bankas redi K e v › p a Y Türk Ekonomi Bankas›, l›m › t a K a y s A , › s a k n a Bankas›, Ziraat B m › l › t a K s n a n i F e y i k r ü Bankas›, T m› Bankas›’d›r. Kredi Destek Progra a¤› c a n a l l u k , çerçevesinde iflletmeler L T 0 0 5 i m a z a a r a l kredi için banka › s a m n › l a k e t o p i e v › f a r s a hizmet m asm z i t r e p s k e L T 0 5 7 a c › r y a e d n i hal . k e c e y raf›n› peflin olarak öde Bankalar, iflletmeden her ne ad alt›nda olursa olsun baflka da bir bedel talep edemeyecek.

Hangi kurumlar baflvuru yapabilir KOSGEB Veri Taban›na kay›tl› iflletmeler direkt olarak bu kredi program› için anlaflma yap›lan bank alar; Akbank, Alternatifbank, Anadol u Bank, Denizbank, Finansbank, F ortis, Garanti Bankas›, HSBC, ING Bank , Türkiye Halk Bankas›, Türkiye ‹fl Bankas›, Türkiye Vak›flar Bankas ›, Türk Ekonomi Bankas›, Yap› ve K redi Bankas›, Ziraat Bankas›, Asya Ka t›l›m Bankas›, Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›’d›r. Kredi Destek Progra m› çerçevesinde iflletmeler, kullanac a¤› kredi için bankalara azami 500 T L hizmet masraf› ve ipotek al›nma s› halinde ayr›ca 750 TL ekspertiz m asraf›n› peflin olarak ödeyecek. Bankalar, iflletmeden her ne ad alt›nda olursa olsun baflka da bir bedel talep edemeyecek.

‹zmirli esnaf için ayr› birim kuruldu ‹zmirli esnaf sanatkarlar›n KOSGEB desteklerinden en iyi flekilde yararlanabilmeleri amac›yla, kendi binas› Birlik Plaza’da KOSGEB çal›flmaZekeriya lar› için ayr› Mutlu bir birim oluflturduklaanatkarlar S e v f a n s E n e d e r›n› ifade utOdalar› Birli¤i Baflkan› Zekeriya M eg a h a d n e d n lu, KOSGEB destekleri a l ¤ a s › n › s a m n a l r a r a nifl bir kesimin y i n i ¤ i d l i t e l fl i n e g n › m a s p a k mak için inde söyledi. Dört y›ld›r ‹ESOB bünyes r› için a l a m fl › l a ç KOSGEB elamanlar›n›n › bi¤ a d O i j r e n i S B E G S oluflturulan KO i¤i d r i t e g n u n u n a k , i s e t i s a p a riminin k de l i k e fl k yeni koflullar› karfl›layabilece ve e l l e n o s r e p a geniflletildi. Daha fazl ev t e m z i h a d n a m t r a daha genifl dep . › d a l fl a b e t e y i l a a f m i r i b n recek ola da Alia¤a’daki tan›t›m toplant›s›nda ve a k a S n a n d A Ticaret Odas› Baflkan› erM e m r i t fl i l e G e m t e l fl KOSGEB ‹zmir ‹ › c m › l › t a k n ü g k A m › z a K ü r ü kez Müd . › d a l t › n lar›n merak etti¤i sorular› ya

toplam 15 ay olacak. Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde, işletme başına kredi üst limiti 30.000 TL’yi bulacak. Kredi faiz veya kar payı tutarının yüzde 25’i kredi kullanan işletmeler ta-

rafından aylık taksitler halinde, kalan yüzde 75’i kredi faiz veya kar payı tutarı da KOSGEB tarafından karşılanacak. 25 bin TL üst limitten kredi kullanılması durumunda, 15 ay vadeli kredinin KOSGEB tarafından ödenecek

peşin faiz tutarı 1.836 TL, işletme tarafından ödenecek faiz tutarı ise toplam 612 TL olarak belirlendi. İşletme sahibinin kadın girişimci olması halinde faiz tutarı 30 bin TL üzerinden aynı şartlarla hesaplanacak. Teminat sıkıntısı yaşayabilecek KOBİ’ler, Kredi Garanti Fonu’ndan yararlanabilecek. Vergi ve SGK borcu olan KOBİ’lerimiz, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek suretiyle kredi kullanabilecekler.

Kaz›m Akgün


SAYFA 1 0

10

“Bizler ay›r›m de¤il hakk›m›z› istiyoruz” ‹flçi emeklileri, 650 TL maafl ald›klar›n›, memur emeklisinin ise en az 950 TL maafl ald›¤›n› bunun büyük haks›zl›k ve ayr›m oldu¤unu, intibak yasas›n›n da y›llard›r ileriye at›ld›¤›n› söyledi

Kore Ankara Büyükelçisi Jae Hyun “Biz Türklere kan kardefli deriz”

Ege Haber Gazetesi olarak sorunlarını dinlediğimiz ve kamuoyu ile paylaştığımız Emeklilerin çilesi bitmek bilmiyor. Hep arka plana atılan emekliler, bir de intibak yasasının yıllardır rafta tozlanmasına isyan ediyor. 4 bine yakın üyesi olan Türkiye İşçi Emeklileri Karşıyaka Şubesi 2’inci Başkanı İrfan Koşak, 650 TL maaşla bir işçi emeklisinin hayatla mücadele etmesi mümkün olmadığını, memur emeklisinin birçoğunun zaten maddi durumları iyi olduğu için rahat bir hayat yaşadıklarını, kendilerinin ise ağır işlerde çalışarak emekli olduklarını, mesleklerinin olmadığı için ek gelir sağlayamadıklarını söyledi. Memurların emekli olduktan sonrada rahat, birçok işi yapabildikleri söyleyen Koşak, ayrıca 1999 yılından bu yana memur emeklisine yapılan zamlar ile kendilerine yapılan gülünç artışların 10 yıl sonra büyük bir farka dönüştüğünü bunun adaletsizlik olduğunu belirtti.

Sand›kta hesaplafl›r›z

Soldan sa¤a; Mustafa Özkara ES‹DEF Yönetim Kurulu Üyesi, Ramazan Davulcuo¤lu ES‹DEF Yönetim Kurulu Baflkan›, Jae Hyun BAE Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Noyan Gürel Kore Cumhuriyeti Fahri konsolosu, Selim Do¤anata ‹G‹D Yönetim Kurulu Üyesi,

19 Kasım 2009’da Kore Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Noyan Gürel ile birlikte Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jae Hyun BAE ESİDEF (Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu’nu ESİDEF’de ziyaret etti. Bundan 7 ay önce göreve atandığını ifade eden BAE, “Yedi ay önce Ankara’ya geldim. Kore’li yatırımcıların İstanbul’da her sektörde bulunduklarını görmeme rağmen, İzmir’de neredeyse yok denecek kadar az. İki ülke arasında bürokratlarca ticari anlaşmaların ön görüşmeleri yapılırken, ülkeler

arası iş birliğinin tam zamanı. Bu konuda Koreli yatırımcıları cesaretlendirmek ve onları İzmir gibi güzel bir şehre yatırım yapmaları için ikna etmeyi kendime vazife edindim. Ortak geçmişimizde ‘Biz Türklere Kan Kardeşi deriz” ifadelerini kullandı. ESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu ise, “Kore ile tarihsel bir geçmişe de sahibiz. Türkiye’nin en büyük ihracat limanı olması, Kore ile benzeşen elektronik üretim noktasında Manisa’ya komşu olması iki ülke arasında ortak iş bağlantıları yapılması için çok elverişli imkânlardır” dedi.

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Türkiye ‹flçi Emeklileri Karfl›yaka fiubesi üyeleri ve baflkan› Selahattin Öztürk 1999 y›l›ndan buyana emekliler ikiye bölünerek ayr›m yap›ld›¤›n› söyledi.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Şube Başkanı Selahattin Öztürk ise, 2002 yılında iktidara karşı yaptıkları siyasi örgütlenmenin yeniden oluşturularak yeni genel seçimde de bu adaletsizlik giderilmezse iktidara oy vermeyeceklerini söyledi. 1,5 milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olma özelliğini taşıdıklarını tekrar hatırlatan Öztürk, “SSK-Bağ kur-Emekli Sandığı birleş-

tirildi ve Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. Ancak Memur Emeklisi ve İşçi Emeklisinin de eskiden olduğu gibi şimdide birleştirilerek eşit şartlarda hizmetlerden yararlanması gerekir. Çünkü her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Aynı bedelleri ödeyerek emekli olmuşlardır. Ayrıca en çok işçi emeklileri mağdur durumdadır. Hiçbir sosyal yardımlardan yararlanamamaktadırlar. Çünkü sosyal güvenceleri bahane edilmektedir. Bizler Dernek olarak kendi bütçemizden üyelerimize kömür, gıda ve benzeri projeler ile destekliyoruz. Onların daha ekonomik ve iyi hizmet almasını sağlıyoruz. Tüm işçi emeklileri ülke genelindeki derneklerimize gelerek üye olarak, haklarına sahip çıkacaklardır. Tüm emekliler bu derneği sahiplenirse haklarının da tam olarak alınması için daha güçlü bir ses getireceğiz” diye konuştu.

İZMİR’E YENİ BİR SERVİS KURULDU

Aracına önem veren için “Kompetan”lar Kompetan Mercedes Benz, müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletiyor. Kompetan Mercedes Benz Özel Servisi Ticaret Odası Başkanı Necip Kalkan’ın katılımıyla açıldı. İzmir’e yeni servis kazandıran Ferit Murat Böksen, Yusuf Ceylan, Turan Korkmaz, Özer Bahtiyar, Murat Nuri Ertürk, Nezir Pulat ve Adnan Günal’ın ortaklığıyla

faaliyete geçirilen serviste, elektrik / elektronik, klima, otomatik şanzıman, mekanik mekatronik bakım ve yedek parça satış işlemleri yapılıyor. Firma yetkilileri hedeflerinin en güzeli ortaya çıkarmak şeklinde özetlerken, İzmir’e yakışır farklı ve özel bir servis olması içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.

Davay› kazand›k Hükümetin bizlere yaptığı 1,8 zammı genel merkezimiz Anayasa Mahkemesine götürmüştü. Davayı biz kazandık. Ancak şuan Danıştay’da sonuç bekleniyor. Bunlar olmasın istiyoruz. Ülkede hak ve eşitlik olursa barış ve sükunet olur. Aksi takdirde böyle bizler gibi birçok insan simit parasına muhtaç ve aç gezer. Bir taraf ise bizim haklarımızla sefa sürer” dedi.

“WİTRİN”'DE KENDİ TARZINIZI GÖRECEKSİNİZ Bornova, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde açılan Witrin bay& bayan giyim mağazası zengin çeşit ve kaliteli ürünleri ile Bornova halkının hizmetine girdi.Açılışa bir çok seçkin davetlinin yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Çakıral, Bornova Belediyesi Zabıta Müdürü Erdoğan Yıldız ve özel davetli Seferberlik dai-

DSP BORNOVA GÖREVE BAfiLADI

Demokratik Sol Parti Bornova ‹lçe Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Prof. Dr. M. Emin Tu¤ay atand›. Bornova ilçe yönetimi 29 kifliden olufltu. 21 Kas›m’da Prof. Dr. Tu¤ay baflkanl›¤›nda toplanan yönetim kurulu gündemdeki maddeleri görüfltü. DSP Bornova ‹lçe Baflkan›, tüm üyelere ve partimize hay›rl› olmas› temennisini belirtti. Yönetim kurulu, DSP Bornova ‹lçe Sekreterli¤ine Yük. Kmygr. Ali Merdivan ile DSP Bornova ‹lçe Saymanl›¤›na Ümran Ay’› seçti. Yönetim kurulu daha verimli çal›flma sa¤lamak için; Kad›n Üyeler sorumlusu olarak Birsen Aksoy, ‹nsan Kaynaklar› ve Genç Üyeler sorumlusu olarak Ahmet Uyar ve Mehmet Demirli, Bas›n Sorumlusu olarak Ziya Coflkunsoy görevlendirildi.

re başkanı Piyade Albay Sayım Yenideniz katıldı. Javelin, Kahsa, Ruba, Allegro, Miss Poera, La goutte, Aloğlu, Britte gibi seçkin giyim markalarının ürünlerinin bu-

lunduğu Witrin Giyim mağazası kalitesiyle de beğeni topladı. Bay ve Bayan giyim ürünleri son moda ve şık tasarımları ile giyinmeyi seven herkese hitap ediyor.


SAYFA 1 1

11

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

FATURA ÖDEMEN‹Z H‹Ç BU KADAR KOLAY OLMADI Bornova Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan Üstünel Döviz bitişiğinde açılan Üstünel Fatura Ödeme Merkezi, kuyruk bekleme derdini sona erdiriyor. Tüm fatura ödemelerinizi tek noktadan anında online olarak ödeyebiliyorsunuz. Elektrik, Telefon, İzsu, Cep Telefonu, Digitürk, Adsl, Ttnet, Süperonline, Smile Adsl, Vergiler, Tellcom, Doğalgaz (İzmirgaz), SSK-Bağkur (SGK), Koçnet (Biribir net) faturaları, Trafik cezaları, Üniversite harçları,

Kredi kartı ödemeleri, Eft ve havale işlemleri, Call Shop (ucuz telefon görüşmeleri) parça kontör satışı ve Faks çekilmesi gibi bir çok hizmeti tek noktadan anında online olarak ödeyebilirsiniz. Ayrıca Günü geçmiş faturalarınızı da Üstünel Fatura Ödeme Merkezi’nde anında ödeyebilirsiniz. Üstünel Fatura Ödeme Merkezi adıyla da güvenin tek adresi. Ödemeler anında online olarak ilgili kurumlara aktarılmaktadır.

Oya Tat›, geliri “Bar›nma Evi Sakinleri”ne ba¤›fllanacak bir gece düzenledi

İKİ GENÇ GİRİŞİMCİDEN YENİ HİZMET

Anatolian Travel hizmete başladı Bornova Özkanlar’da genç girişimciler Süleyman Yanar ve Güngör Yıldırım ortaklığı olan Anatolia Travel hizmete açıldı. Uzun yıllardan beri turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Yıldırım ve Yanar, sundukları hizmetleri, “Günlük ve uzun süreli araç kiralama, şehir içi ve şehirlerarası VIP Transfer hizmetleri, otel rezervasyonları, gezi ve tur organizasyonları, personel ve öğrenci taşımacılığı ve yurtiçi – yurtdışı uçak bileti temini” şeklinde sunuyor. Ayrıca firmaları bünyesinde bir birim daha oluşturduklarını ifade eden genç girişimciler, burada da, “Trafik takip işlemleri, araç vize işlemleri,

Buca’da Osmanl›’dan Cumhuriyet’e defilesi Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın eşi Oya Tatı, Barınma Evi sakinleri için gece düzenleyerek, onlara yardım elini uzattı. Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın eşi Oya Tatı, Cumhuriyetin 86. yılı kutlamaları çerçevesinde Buca Gölet’te bir gece düzenledi. Geliri, Buca Belediyesi Geçici Barınma Evi sakinlerine aktarılacak gecede, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kostüm defilesi gerçekleşti.

Uğurhan Akdeniz Ajans’tan 16 mankenin sergilediği, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nün tasarladığı kıyafetler göz doldurdu. Başkan Ercan Tatı, “Barınma Evi’nin ihtiyaçlarını Belediye bütçesinden karşılamaya devam ediyoruz. Oya hanım ve arkadaşları da bu gecenin gelirini, Barınma Evi’ne bağışlama kararı verdiler. Bu davranışlarından dolayı onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

devir işlemleri ve trafik ve kasko poliçesi hizmetleri” verdiklerini açıkladı. Sizlere bir telefon kadar yakınınızda olduklarını belirten Yıldırım ve Yanar, genç ve dinamik kadroları ile müşteri memnuniyetinin kendileri için ön planda olduğunu belirterek, “Turizm hizmetle gelişir, sevgi ile büyür” felsefesi ile hizmet hayatına başladıklarını söyledi. Tel : 0 232 348 24 25- Web : www.anatoliatravel.com- E-mail : anatolia@anatolia-travel.com

HEDEF: ÇOCUKLARA DAHA GÜZELBİR BUCA

“Yaln›z de¤iller” Bar›nma Evi sakinlerinin ihtiyaçlar›n›n her geçen gün artt›¤›na dikkat çeken Oya Tat›, “Bar›nma Evi’nin sorunlar› sadece Buca Belediyesi’nin sorunu de¤il, hepimizin sorunudur. Bu yüzden elimizden gelen deste¤i sunmal›y›z. Bu gecenin amac› da Bar›nma Evi’nde kalanlara yaln›z olmad›klar›n› göstermektir” dedi.

İZMİR KUZEY KAFKASYALILAR DERNEĞİ:

Dernek yönetimi, festivale kat›l›m› artt›rmak için çal›flmalara bafllad›.

Kültür kaybının önüne geçelim maya kapılarını aça2003 yılında kurulan ve ilk defa kendilerini anlatan cak.Dernek Başkanı Nesrin Çanga, “Bizim kültürümübir etkinliğe ev sahipliği ze yönelik toplumda doğru yapmaya hazırlanan İzmir bilinen yanlışlar var. Hem Kuzey Kafkasyalılar Kültür Sanat ve Eğitim Derne- bunları gidermek hem de kültürümüzü ği, iş adamlaen iyi şekilde rıyla bir araya için geldi. Dernek, Dernek, 18-22 Ha- tanıtmak Kafkas böyle bir etziran 2010’da Kültürünü halkinliğe ihtika en iyi şekilyaç duyduk. Uluslararası de tanıtmak KültürüFolklor-Müzik müzü için 18-22 Hazicanlı Festivali tutmak istiran 2010’da beş gün sürecek düzenleyecek. yoruz çünkü Uluslararası dilimiz, kimliğimiz kayFolklor-Müzik bolma tehliFestivali düzenkesiyle karşı karşıya. Külleyecek. Ege bölgesinde türümüzü tüm öğeleriyle bulunan Kafkas Dernekleriyle birlikte Kafkas Şenlik- tanıtmak, anlatmak, insanlar arasında etkileşimi artleri de düzenleyen kuruluş, bu yıl bir ilke imza ata- tırmak amacıyla çalışmalar rak uluslararası bir çalışyürütüyoruz” dedi.

Buca Belediye Baflkan› Ercan Tat›, pazaryerlerinin sorunlu oldu¤unu, ilkbahara kadar sekiz pazaryerinin üstlerini kapatacaklar›n› söyledi.

Buca’da Başkan Tatı hız kesmiyor 2009 yerel seçimlerinde ‘Buca’nın gülen yüzü’ olarak seçimlere katılan ve seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partili Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, çocuklara daha güzel bir Buca bırakmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi. Buca’nın altyapısının yetersiz olduğunu belirten Başkan Tatı, “Onun için kanal açma çalışmalarını yapıyoruz. Okullarımızı kışa hazırlıyoruz. 12 oku-

lun tuvaletlerine varana kadar yeniledik. Çatıları akan okullarımızın da tamiratını yaptık. Varoş diye hitap ettiğimiz mahallelerden yüzde 80 oy aldık. O mahallelerde de alt yapı çalışmaları devam ediyor. Örnek vermek gerekirse Göksu, Mustafa Kemal, Kuruçeşme ve İnönü Mahallesi bu mahalleler arasında yer alıyor. 59 sokakta ise kaldırım çalışmalarını tamamladık” diye konuştu.


SAYFA 1 2

12

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Yeri Geldikçe Mehmet Emin Tu¤ay Prof.Dr. info@egehaber.com.tr

Çaresizlik ve yafll›l›k eçenlerde bir parktan geçiyordum. Eli bastonlu bir han›m›n yere düfltü¤ünü gördüm. Han›m yaln›zd› ve yafll›yd›. Bastonu bir tarafta, kendisi bir tarafta “kolum k›r›ld›” diye s›zlan›yordu. Yürüme zorlu¤um oldu¤u için yan›na koflamad›m ama iki genç hemen yard›mc› oldu ve han›m› bir kanepeye oturttular. Böyle durumlarda iyi niyetli bir kiflinin bile yapabilece¤i fazla bir fley yok. Çözüm bireysel destek de¤ildir. Esas çözüm kurumsal destektir. Kamu deyince de ilk akla gelen devlet kurumlar›d›r. Belediyeler de bunun içindedir. Pekiyi ne yapmal›d›r? K›z›lay, çocuk esirgeme kurumu, bak›m evleri ve benzeri kurulufllar›m›z vard›r ama yeterli de¤ildir. Düflen, flaflan için resmi sorumlu bir elin hemen yetiflece¤i bir destek zinciri oluflturulmal›d›r. Bir yer, ön bak›m ve incelemeyi yapmakla görevlendirilmelidir. Örne¤in ben bir çaresizi gördü¤ümde onu al›p teslim edece¤im sorumlu bir kuruma götürmeliyim. Bunu yapmak öyle çok zor bir ifl de de¤ildir. Biraz düflünelim ve kendimizi o çaresizin yerine koyal›m, yeter. Çözüm hemen bulunur. Böylece de kimsesiz hiç kimse kalmaz. Unutmayal›m: 2-B arazilerimizi yeniden yeflertelim. Özellikle yamaç arazileri otland›ral›m. Keçilerimize sahip ç›kal›m. Yanan ormanlar›m›z›n yerlerini binalarla doldurmayal›m. 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü Kutlu Olsun!!!

G

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

Sa¤l›k düflman› “Baz istasyonlar›” ‹zmir’in önemli merkezlerinde kurulun baz istasyonlar›na her gün bir yenisi ekleniyor. fiikâyetlere ra¤men insan sa¤l›¤› hiçe say›larak, hiçbir ifllem yap›lm›yor

Bornova’da ise yeni baz istasyonlar› apartmanlar›n üzerinde ya da çok yak›n›nda yer al›yor. GSM operatörleri ise “Ev sahibi ile anlaflt›k” demekle yetiniyor

Baz istasyonları, apartmanların hatta camilerin üzerinde yer alarak hayatımızın bir parçası haline geldi. Buca Şirinyer’de bir apartmanın üzerinde yer alan baz istasyonu ise Bucalının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Vatandafl ne diyor; Gaye fieker (28- Eczane personeli): “Baz istasyonlar› ile iç içe yafl›yoruz. Art›k hayat›m›z›n bir parças› oldular. Onlar› görmeye al›flt›k. Sa¤l›k aç›s›ndan çok fazla risk tafl›d›klar›n› da biliyoruz. Ama ne yaz›k ki ülkemizde insan hayat› çok ucuz.”

Bornova’da durum Bornova ve civarında bulunan bir çok yeni baz istasyonu yerleşim yerlerinin üzerinde yada çok yakınında yer alıyor. Laka köyde yaklaşık 3 ay önce kurulan bu istasyon, ilk önce güneş enerjisi zannedilip vatandaşların dikkatini çekmedi. Ancak çok garip ki aynı evde zaten güneş enerjisi bulunması uyanık GSM operatörlerinin foyasını ortaya çıkardı. Köy halkı 200 imza toplayarak yetkili makamlara başvurmuş. Ancak cevap alamamış. Bazı kurumlar ise “Ev sahibinden izin aldık” demiş. Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yeni yapılan 5 katlı bir binanın çatısına ise baca süsü verilen bir baz istasyonu kuruldu. Menemen Belediyesi yerleşim yerlerindeki baz istasyonlarını kaldırırken, Bornova ve Büyükşehir Belediyesi’nin sessiz kalması tepki çekmeye devam ediyor.

Sa¤l›m›z tehlikede Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Uzman Doktor Raika Durusoy, istasyona yakın oturan kişilerin manyetik dalgalara maruz kalma oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “İstasyonların yol açtığı manyetik dalgaların etkileri şu an bir kanser ile ilişkilendirilmemiş. Ama uzun vadede kanser yapma olasılığı var. Bulunduğu yerden 300 metreye kadar etkisi söz konusu. Bulantı, iştah kaybı, görme bozukluğu yaşanılan rahatsızlıkların en önemlileri. Fransa’da bu rahatsızlıklar gözlemlenmiş. Biz de baz istasyonlarının etkileri ile ilgili olarak bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

Gülten Dural (52Emekli): “Baz istasyonlar›na karfl›y›m. Kanser yapma etkileri çok fazla. ‹stasyonlar hem gerekli hem de zararl›. Bununla ilgili bir orta yolun bulunmas› gerekiyor. Ama sa¤l›k her fleyden önemli. Bu yüzden bir çözüm üretilecekse de sa¤l›¤a öncelik verilmeli.”

Haber:Seyhan KALKAN, Ahmet KARAKUfi Baz› baz istasyonlar› kamufle edilerek vatandafltan saklanmaya çal›fl›l›yor. Laka köyünde ve Atatürk Mahallesi’nden 2 örnek. Foto¤raftaki gibi bir çok baz istasyonu çeflitli yöntemlerle tepki çekmemek için gizleniliyor.

Demet Demir (35-Estetisyen): “Çocuklar›m için çok korkuyorum. Onlar›n sa¤l›klar› tehdit alt›nda. Yaflant›m›zda her fley zaten kanser etkisi tafl›yor. Bir de baz istasyonlar›n›n tam burnumuzun dibinde olmas› çok rahats›z edici bir durum. Ölümle karfl› karfl›ya kalm›fl›z gibi hissediyorum.” Selim Altay (32-Güvenlik görevlisi): “Baz istasyonlar›n›n oldu¤u bina sahipleri belirli ölçüde para da al›yorlar. Çevremizdeki dershanelerde e¤itim gören ö¤renciler var. Ama hiçbir fley çocuklar›n sa¤l›¤›ndan daha önemli olamaz. Sa¤l›k para ile ölçülemez.”

Gizem Kalyoncu (28-Eczac›): “Baz istasyonlar› iletiflim için vazgeçilmez bir unsur. Ama sa¤l›¤› da göz önüne ald›¤›m›zda istasyonlar›n yerleflim yerlerinden uzak bölgelere kurulmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bunun tam aksine Buca’n›n en hareketli noktas›na konulmas› çok üzücü.” Mehmet Devrim Ünal (22-Ö¤renci): “Sa¤l›k her fleyden çok önemli. ‹nsan sa¤l›¤›n› tehdit eden istasyonlar›n kald›r›lmas›n› istiyorum. Ama insanlar›m›z istasyonlar›n sa¤l›¤a verdi¤i zararlardan habersiz. Bu konu ile yeterli bilgilendirme yap›lm›yor.”


SAYFA 1 3

13

Siyaset

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

İZMİR-ANKARA BÖLÜNMÜŞ DEVLET OTOYOLU’NUN AÇILIŞINA KATILAN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

Böyle belediyecilik olmaz İzmir-Ankara Bölünmüş Devlet Yolu’nun açılışı,15 Kasım Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışın kurdelesini, Başbakan Erdoğan ile birlikte Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile milletvekilleri kesti. Başbakan Erdoğan, bu yolla sadece İzmir'i Ankara'ya değil, Türkiye'nin batısını, Türkiye'nin doğusuna bağladıklarını dile getirdi, şöyle devam etti: "Bu yolla, İzmir-Ankara arasındaki seyahat süresini 7 saate indiriyoruz. Sadece zamandan değil, yakıttan da tasarruf sağlıyoruz. Bu yolla ekonomiye yıllık 150 milyon dolara yakın kaynak kazandırıyoruz. Bu yol, üzerinde yer alan bütün il ve ilçe ekonomilerine önemli katkılar sağlayacaktır.”

Böyle anlay›fl olmaz Kemalpaşa'ya gelirken yol üzerinde gördüğü gecekondu manzaralarına değinen Başbakan Erdoğan, "Gecekonduları görünce belediye başkanlığı yapmış biri olarak üzüldüm. Böyle bir belediyecilik olmaz.

nun örneğini veremiyorsunuz. Ana muhalefetin lideri sadece laf üretiyor. İşte sınav burada. Hadi gel bunu başar" diye konuştu. Kaçak inşaat sorununa dikkat çeken Başbakan Erdoğan, "Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Atatürk muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaktan bahsetti, peki ya sayın Baykal, sen bu işin neresindesin bakalım? Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın gayretinde misin, yoksa dört dörtlük bir gerici misin? Seçim zamanlarında, 'Bunlar gerici, yıkacaklar' diyorsun. Öyle bir şey söyle ki, benim bu vatandaşım buralarda oturmasın” dedi.

‹zindeler, biz çal›fl›yoruz

Baflbakan Erdo¤an, "Sizin imar planlar›n›z nerede? ‹mar planlar› yok mu? Bunlar› hayata ne zaman sokacaks›n›z? 'Ben iktidara talibim' diyorsunuz ama bunun örne¤ini veremiyorsunuz. Ana muhalefetin lideri sadece laf üretiyor" diye konufltu. Böyle bir yerel yönetim anlayışı olmaz" dedi. Erdoğan, "Sizin

imar planlarınız nerede? İmar planları yok mu? Bunları hayata

CHP LİDER BAYKAL, İZMİR’DE İKİ AÇILIŞ YAPTI

ne zaman sokacaksınız? 'Ben iktidara talibim' diyorsunuz ama bu-

Başbakan Erdoğan, CHP'nin TBMM'deki "demokratik açılım" görüşmelerinde pankart açmasını da eleştirdi, "Meclis Genel Kurulu'nda oturumu provoke etmeye kalktılar. 'Atam izindeyiz' diyorlar. 'Atam eserlerine sahip çıkacağız' diyorlar. 'Atam izindeyiz' diyerek, bugüne kadar ne yaptınız? Bir dikili ağacınız var mı bu ülkede? Yok. Ha ama şunu söyleyebilirim. 'Atam izindeyiz' diyorlar ya, doğru. Onlar izindeler, biz çalışıyoruz! Farkımız bu. Biz 24 saat, gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi ‹zmir ‹l Baflkan› Ahmet Bereket’ten aç›klama:

Partiler, din ve ordu siyaset yapmamalıdır Kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye istiyoruz Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi’nin 2’nci ve 3’ncü katlarında eğitim verecek olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurdelesini CHP Genel Başkanı Baykal kesti. Baykal, daha sonra Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa'da Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte yaptırdığı 75 kişilik kız öğrenci yurdunun açılış törenine katıldı. Müjdat Gezen ile Tansel Aksoy tarafından kurulan ve merkezi New York’da bulunan konservatuar aynı zamanda İzmir’in ilk özel konservatuarı özelliğini de taşıyor. Okulun açılı-

şını Baykal, Sanatçı Müjdat Gezen, Gezen’in yakın dostları Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan yaptı. Baykal, “Kardeşçe yaşadığımız barış içinde yaşadığımız bir Türkiye istiyoruz” dedi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde çok sayıda sanatçının yetişeceğini belirten CHP Lideri Deniz Baykal, İzmir’de belediyelerin arı gibi çalıştığını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı Ahmet Bereket ile Türk-İslam milliyetçiliğini konuştuk. Demokratik açılımı, Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasını, Alperen Ocaklarını, İzmir gündemini ele aldık. Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nu yitirdikten sonra, motivasyonlarının bozulduğunu belirten Bereket, “Seçime odaklanamadık. Yüzde üç hak etmediğimiz bir sonuçtu” dedi. Partilerinin, diğer partilerden daha milliyetçi, daha özgürlükçü, daha demokrat olduğunu söyleyen Bereket, “Hiç kimse bizi evrensel siyasi kriterlerin dışında, marjinal bir oluşum gibi gösteremez. Ayrıca hiçbir siyasi parti milliyetçilik ve din üzerinden, ordu üzerinden siyaset yapmamalıdır” diye konuştu. Alperen ocakları hakkında

’Alperen Ocaklar›n› kullanamaz’’ kimse ‘’Kürtlerle de¤il, sorunumuz bölücülerle var’’ ‘’Ergenekon’a bizi bulaflt›rmaya çal›flt›lar, tutmad›’’ ‘’ Diyarbak›r’a kar ya¤d›¤›nda, ben ‹zmir’de üflüyorsam gerçek milliyetçiyim’’ bazı ön yargıların olduğunu kabul eden Bereket, “Şimdi Alperen ocakları kurulurken Türk’ün töresi, İslam’ın ahlakı, milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmektir. Bir elimizde Kur’an diğerinde çağın gerektirdiği bilgi ve bilim esas alınıyor. Gençliğimiz hem geç-

mişi öğreniyor hem de geleceği sağlıklı algılaması için gerekli eğitime, donanıma sahip oluyor. Geçmişi dondurulmuş, geleceği özünden kopuk, hedefsiz, amaçsız, teslim olmuş bir gençlik yetiştirmek bu ülkeye büyük haksızlık. Büyük kötülük olur”

NESR‹N ULEMA: AK PART‹ DEMEK TÜRK‹YE DEMEKT‹R Şehit ailesinden

“açılıma destek” İzmir'in Menemen İlçesinin Emirâlem mahallesinde yaşayan Şehit Barış Demir'in babası Mehmet Demir Hükümetin başlatmış olduğu demokratik açılıma tam destek verdiğini belirtti. Demir, “Benim oğlum şehit oldu ancak başka Barışlar ölmesin, başka barışlar şehit olmasın. Ben başbakanımıza güveniyorum, akan kanı durduracaktır” dedi. Şehit ailesini ziyaret eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Hamza Dağ, demokratik açılım sürecinin amacının terör örgütü PKK'yı tamamen bitirme projesi olduğunu ifade etti. AK Parti iktidarının geçmiş iktidarlar gibi sorunları halının altına süpürmediğini dile getiren Dağ, “ AK Parti hükümetinin sorunların üzerine giderek halkımızın da desteği ile 30 yıldır kangren haline gelmiş bu sorununu çözeceğine inanıyoruz. İktidarımızın tek amacı başka annelerin, başka babaların ağlamamasıdır" dedi.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Demokratik açılımın milli birlik ve kardeşlik projesi olduğunu dile getiren AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Nesrin Ulema, demokratikleşme adına adım atmak gerektiğinin altını çizdi, “20 yıldır devam eden, 40 bin insanımızın haya-

tını kaybetmesine ve maddi anlamda büyük kayıpların yaşanmasına yol açan bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor. AK Parti kronikleşmiş sorunları çözmeye yöneldi. Popülist bir tavır içerisinde olmadı. Amaç demokratikleşmeyi sağlamak. 30 ilçede teşkilatlanmamız var. Bütün ilçelerdeki kadın kolları her toplantıda her çalışmada kadınlara demokratik açılımı anlatacak” diye konuştu. Başkan Nesrin Ulema, “Bu proje sürecinde milli birlikte hem fiki-

SEÇ‹M HAZIRLIKLARI Her seçimden bir gün sonra di¤er seçime haz›rlanmaya bafllad›klar›na dikkat çeken Ulema, “Seçime yönelik her sand›kta oy kullanacak seçmenler üzerinden birebir çal›flma yapacak gruplar oluflturaca¤›z. ‹zmir’deki seçmenlere bilgi aktar›m›nda bulunacak bu gruplar, vatandafllara partimizin çal›flmalar›n› anlatacak” dedi.

rim ama demokratikleşmede yokum diyen bir MHP, milli birlikte yokum ama demokratikleşmede varım diyen bir DTP, olaylara yüzeysel bakan bir CHP var. Partimiz milli birlik ve bütünlük içerisinde demokratikleşme anlamında adımlar atmak istiyor. Türkiye’nin tamamını kucaklayan tek parti AK Parti’dir. Diğer partiler belirli bölgelerden oy alıyor. Biz ise Türkiye’nin tamamını temsil ediyoruz” dedi.

‹zmir’in de¤eri “Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Pazar günü İzmir-Ankara Bölünmüş Devlet Yolu’nun açılışına katılması İzmir’e verdiği değeri gösteriyor” diyen Başkan Ulema, şöyle devam etti: “Öncelikle Başbakanımızın her açılışta İzmir’e gelmesi İzmir’e verdiği değeri gösteriyor. Her açılış coşkulu geçiyor. O gün 15 bine yakın vatandaşımız vardı. Saatlerce ayakta beklediler. O kadar insanın gelmesi Başbakan’a ve İzmir’e yapmış olduğu hizmetlere verilen değeri gösteriyor” dedi.

Yerel Gündem Cengiz Bulut info@egehaber.com.tr

Yol harcamalar› kat›l›m pay› elediye Gelirleri Kanunu: Yol Harcamalara Kat›lma Paylar›. Kanun 2464: Madde 86: Bornova Belediyesi yapt›¤› tretuar ile yollar›n paras›n› (Yol Harcamalar›na Kat›l›m Pay›) toplama¤a bafllay›nca vatandafllardan itirazlar oldu. Yol Harcamalar›na Kat›l›m Pay› ile çeflitli spekülasyonlar (dedikodular) ortaya at›l›nca Bornova Belediye Baflkan› Dr. S›rr› Aydo¤an 4- 5- 2007günkü Yeni As›r yazar› Selamettin Bay›nd›r’a beyanat vererek konuya aç›kl›k getirdi. Bak›n Baflkan Aydo¤an ne diyor. YEN‹ ASIR— 4- 5- 2007—(Selamettin Bay›nd›r)

B

Cengiz Bulut günahs›z 1- YEN‹ ASIR-4-5-2007: (Selamettin bay›nd›r): ‹talya gezisinden dönen Bornova Belediye Baflkan› S›rr› Aydo¤an'a aya¤›n›n tozuyla, hemflerilerini k›zd›ran yol kat›l›m pay› ile ilgili görüfllerini sordum. Baflkan'›n yoklu¤unda, "Cengiz Bulut zaman›nda encümen karar› al›nm›fl. fiimdi müfettifller bu karar›n uygulanmas› için s›k›flt›r›yorlar" iddialar› ortada geziniyordu. Eski Baflkan Bulut ise her zamanki esprili üslubuyla, "Kabahat› gelin yapm›fllar, kimse almam›fl" yan›t›n› veriyor, kendi döneminde böyle bir karar›n al›nmad›¤›n› ilan ediyordu. Baflkan S›rr› Aydo¤an, Cengiz Bey'i do¤rulad›. Kat›l›m pay› için, encümen karar›na filan gerek yokmufl. Belediye gelirleri artt›¤› için pek çok yerde art›k uygulanm›yormufl. Bornova Belediyesi'nin bürokratlar›, müfettifl korkusuyla tahakkuk ç›karm›fllar. Tebli¤ giden ev ve iflyerlerinden mecburen tahsilat yap›lacak. 2- YEN‹ ASIR: (26-04-2007): ‹çiflleri Bakanl›¤› müfettiflleri, S›rr› Aydo¤an belediyesinden yol kat›l›m pay› karar›n›n neden uygulanmad›¤›n› sorgulam›fl. Bunun üzerine bugünkü yönetim, ihbarname salmak zorunda kalm›fl” Demifl. ‹ftira et izi kals›n derler ya. Yalan ve dedikodular insana sak›z gibi yap›fl›yor. K›rk kere anlat›yorsun, ama temcit pilav› gibi piflirip piflirip önünüze getirip ayn› konuyu söylüyorlar. Benim Belediye Baflkanl›¤›m zaman›mda (1984— 1989) ve (1999-2004) y›llar› aras›nda Yol Harcamalar› Kat›l›m Paralar› ile ilgili al›nm›fl bir Meclis veya Encümen Karar› yok. Olsa söylerim. Meclis ve Encümen Kararlar› Belediyede, isteyen inceleyebilir. Ben defalarca anlatt›m, Bornova Belediye Baflkan› Dr. S›rr› Aydo¤an’›n Yeni As›r’da ki aç›klamas›na ra¤men birileri hala dedikodu yap›p kafa kar›flt›r›yor. 

Bornova Merkez ve Çamdibi Pazarlar›n› kapal› Pazar yeri yapmak için Bornova Belediye Meclis Karar› ald›m, tasdiklenmesi için Büyükflehir’e gönderdim, orada uzun süre bekledi. Seçime do¤ru iade edildi. Paras›n› da ay›rtm›flt›m. Benim Bankada olan 20 Trilyon param, iki Pazar ve bayanlar›n yüzme havuzu için kenara koymufltum, projeler tasdiklenseydi hemen bafllayacakt›k. Her kes paray› hemen harca seçim geliyor dediler. Ama ben paray› Pazarlar ve yüzme havuzu için kenara koydu¤umdan dokunmad›m. Nas›lsa seçimden sonra yapar›m dedim Seçimi kaybettim. Ama o para ile S›rr› Aydo¤an yine Çamdibi pazar› yap›ld›. Para b›rakmasayd›m neyle yap›lacakt›. Baflka Belediyeler borç b›rak›rken biz para b›rakt›k, kötümü oldu? Di¤er belediyelerin maafl da¤›tamazken bizim kasalar›m›z para doluydu. Ben Belediyeyi borçlu alm›flt›m. ‹steseydim dört arkadafl›ma ihale verirdim, 20 trilyon paray› alt› ayda bitirirdim. Hem ihale verdiklerim benin seçim masraflar›m› karfl›lard›. Ama yapmad›k. Kötü mü ettik. Ama hala birileri dedikodu yap›yor. Beni 20 trilyonla elefltirenlere gelince flöyle söyleyeyim; Bu günkü Bütçe ile geriyi hesaplarsak, ben befl senede 750 trilyon harcama yapt›m, 20 trilyon ne ki?


SAYFA 1 4

14

“ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR” Konak Muhtarlar Derneği Onursal Başkanı Mehmet Türkoğlu, muhtarların hak ettikleri değeri görmediğini kaydetti. Yetkilerinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Başkan Türkoğlu, “4541 Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair yasa çıkarıldı. Yasa var ancak yönetmelik yok. Bu yasanın belirli şekilde yürürlüğe koyulması gerekiyor” diye konuştu.

Rifat SA‹T rifatsait@superonline.com

Kosova’da ilk yerel seçimler osova, ba¤›ms›z olduktan sonra ilk yerel seçim heyecan›n› geçen pazar günü yaflad›. Bu seçimleri takip etmek için Kosova’dayd›k. Türkiye’den bizim d›fl›m›zda oralarda sadece TRT ekibini gördük. TRT, hem sanatç›lar› hem de muhabirleri ile güzel bir çal›flma yapt› do¤rusu.TRT Genel müdürünü tebrik ediyoruz.Bu arada seçimlere oy kullanmak üzere 700 tanesi uçakla, 300 tanesi otobüsle Arnavut,Boflnak,Türk ay›r›m› yap›lmadan Türkiye’den ö¤renciler ücretsiz gönderildiler.Bu organizasyonu yapan D›fl Türklerden sorumlu Devlet bakan› say›n Faruk Çelik’e ve ekibi içinde bilhassa say›n Birol Dok ve Kadir Çelik beyefendileri kutlamak gerek.Çok büyük hizmet verdiler.Son olarak yo¤un ifl tempolar›na ra¤men ifllerini b›rak›p Kosova’ya giden ve orada birer asker gibi çal›flan baflta Rumeli Türkleri derne¤i baflkan› say›n Sadullah Sipahio¤lu ve Prizrenliler derne¤i baflkan› say›n Nezih Liman olmak üzere tüm sivil toplum kurulufl temsilcilerini ve de Prizren’deki Esnaf derne¤i baflkan› say›n fiar›k Cibo ve k›ymetli eflini de güzel çal›flmalar›ndan dolay› tebrik ediyorum.Kosova’da tam bir tak›m çal›flmas› yafland›.Kosova Türk Demokratik partisi KDTP’nin istekli çal›flmas› ve birlik olmas› baflar›y› beraberinde getirdi.Bu tak›m çal›flmas›n›n sonunda Kosova’da Türk’ler bir belediye baflkanl›¤›, en az iki baflkan yard›mc›l›¤› ve 18 belediye meclis üyeli¤i kazand›lar.KDTP Genel baflkan› say›n Mahir Ya¤c›lar› ve eme¤i geçen tüm parti mensuplar›n› tebrik ediyoruz.Özellikle baflkent Prifltina, Prizren, Gilan‘da kazan›lan meclis üyelikleri çok stratejik oldu. Bu seçimler pek çok yönden önemliydi. Zira seçimlerin ifade etti¤i farkl› mesajlar vard›. Her fleyden önce uzun zamand›r yap›lamayan nüfus say›m› için fikir verecek bir seçim oldu. Özellikle Kosova’daki Türklerin say›s› hakk›nda bizlere önemli bir ipucu verdi. Nitekim oy kullan›m say›lar› ileriki günlerde nüfus hakk›nda temel olacak. Kosova seçimlerinin galibi baflbakan Haflim Taçi’nin partisi PDK oldu. ‹kinci parti Cumhurbaflkan› Fatmir Sejdiu’nun partisi LDK oldu. Türkler, Mamufla Belediyesini aç›k farkla kazand›lar ve Arif Bütüç, belediye baflkan› seçildi. Baflkent Prifltina’da Dr.‹sa Mustafa tekrar seçilerek baflar›s›n› ortaya koydu. Ayn› flekilde Prizren’de en az 3 meclis üyesi kazanan Türk partisi KDTP 13 Aral›kta yap›lacak ikinci tur seçimler için anahtar parti oldu. ‹kinci tur diyoruz, çünkü yüzde 51 oyu alamayan adaylar ikinci tura kald›lar. Kosova seçimlerinde bir di¤er önemli geliflme Kosova’daki az›nl›klardan S›rplar›n da bu seçime kat›lmalar› oldu. Bu önemli bir olay, zira S›rplar seçime kat›larak asl›nda bir anlamda Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d›lar. Her ne kadar S›rbistan hükümeti Kosova’daki S›rplara seçime kat›lmamalar› için empoze yapsalar da di¤er yandan gizli bir flekilde seçime kat›lmalar›n› istediler. Sonuçta S›rplar iki belediye baflkanl›¤›n› kazand›lar. Kosova’da seçime kat›l›m oran› yüzde 49 gibi düflük bir oranda gerçekleflti. ‹ki milyonluk Kosova’da 70’ten fazla siyasi oluflum ve 30 kusur siyasi parti seçimlere kat›ld›. Bu kadar küçük bir devlette bu kadar çok siyasi aday ve parti gerçekten dengesiz görünüyor. Bu olay Kosova’daki siyasi parçalanman›n özetidir. Kosova’daki seçimlerin en güzel taraf› olays›z gerçekleflmesiydi. Seçimin son saatlerinde k›sa süreli elektrik kesilmeleri d›fl›nda önemli bir fley olmad›. Kosova’da önce demokrasi sonra Türkler kazand›. Hay›rl›s› olsun.

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

BALKAN

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Ters davran›fllar Bazı yerlerde kamu görevlisi muamelesi gördüklerini bazı yerlerde ise aksine bir davranış karşısında kaldıklarını ifade eden Başkan Türkoğlu, “Kötü niyetli kişilere yanlışlıkla verdiğimiz belgelerden dolayı kamu görevlisi statüsüne koyulup o yönde yapılan idari soruşturmalara maruz kalıyoruz. Ama diğer taraftan kamu görevlilerinin yararlandığı haklardan muaf tutuluyoruz. Çifte standart uygulanıyor” dedi.

K

Ücretsiz seyahat Toplu taşıma araçlarında emniyet, posta çalışanları gibi ücretsiz seyahat etmek istediklerini belirten Başkan Türkoğlu, “Ancak böyle bir hakkımız yok. 320 lira para alıyoruz. Bu para muhtarların giderlerini karşılamada çok yetersiz. Her sorunda kapımız çalınıyor ama bizim sesimizi kimse duymuyor” ifadelerini kullandı.

“Sesimizi duysunlar” Alt›nda¤ Serintepe Mahalle Muhtar› Hikmet K›sa, vatandafllar›n iyi döflenmeyen kilit tafllardan s›k›nt› yaflad›klar›na dikkat çekti Hediye Sar›: “Evimin içine giren suyu kesmek için, kald›r›m betonu atmak zorunda kald›m” Suayip U¤urlu: “Yollar çöküyor.”

Mahallelerde yaşanan ve üzerine yenileri eklenen sorunlar, vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşamasına olanak tanımıyor. “Bir yıl önce sökülen asfaltın yerine döşenen kilit taşlarından sorunlar yaşanıyor. İyi döşenmeyen taşlardan evlere su sızıyor” diyen Altındağ Serintepe Mahalle Muhtarı Hikmet Kısa, “Taşların birçoğu da çökmüş durumda. Ayrıca, Emlak Vergisi yatırmaya giden vatandaşlarımızdan kilit taş döşenen yollar için 600-800 civarında para istendiğini duyduk. Bu sorunu da belediye yetkililerine bildireceğim” dedi.

Mustafa K›n›: “Tafllardan su s›z›yor”

Vatandafl ne diyor? Şuayip Uğurlu (56-Emekli): “Kilit taşlar iyi döşenmediği için yollarda çökmeler yaşandı. Yolda oluşan çukurlardan dolayı birçok kişi düşüyor. Arabaların alt takımları zarar görüyor.” Mustafa Kını (58-Emekli): “Kilit taşlardan sızan sular, evlerin temeli ile bodrum katlara geçiyor. Bunu önlemek isteyen vatandaş da geçici çözüm olarak evlerinin önüne beton attı.” Hediye Sarı (48-Ev hanımı): “Sızıntıyı önlemek için evimin yanına beton atıyorum. Bodrum katına yeni evlenen oğlumun eşyalarını yerleştirmiştik. Fakat sızıntıdan dolayı eşyalar da zarar gördü. Artık sesimizi duysunlar.”

Merkez Mahallesi sıkıntılarını “EGE HABER”le paylaştı Bornova Alt›nda¤ Merkez Mahalle Muhtar› Filiz Erdo¤an, “Kanalizasyon yok, özellikle de TEDAfi ile sorun yafl›yoruz” ifadelerini kulland›

Merkezde olan bizde de olmalı Mahalle okulu önünde ›fl›kland›rma yap›lmas› gerekti¤ini ve pazaryerinde yeni bir düzenlemeye gidilmeli diyen Filiz Erdo¤an, “Yollar›m›zda asfalt ve yama çal›flmalar› için Bornova Fen ‹flleri’ne gereken baflvuruyu yapt›k. Ancak eleman ve ekip yetersizli¤inden dolay› henüz çal›flmalara bafllanmad›. Merkezlerde halk›n yaflam standartlar›n› yükseltmek ad›na çal›flan belediye, varofllara da gereken hizmeti getirmeli düflüncesiyle Halk Ekmek Fabrikas› talebimiz oldu¤unu Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu’na ilettim. Bana, yap›laca¤› yönünde söz verdi ancak henüz hiçbir ad›m at›lm›fl de¤il. ‹lçe Emniyet Müdürü Ahmet Cangür’e özellikle teflekkür ediyorum. Beni ümitlendiren bir di¤er isim de Bornova Belediye Baflkan› Prof. Dr. Kamil Okyay S›nd›r. Kendisi o makamda oldu¤u sürece bizleri destekleyece¤ine ve sorunlar›m›za gereken duyarl›l›¤› gösterece¤ine inan›yorum” dedi.

Ege Haber olarak mahallelerde yaşanan sıkıntıları görmek ve bölge halkının sesini gerekli yerlere ulaştırmak için muhtarlarla görüştük. Seçimlerin ardından mahallelerinde var olan sorunları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdüren muhtarlar, kırsal kesime üvey evlat muamelesi yapılmamasını istediler. Doğru birimlerle, doğru şekilde iletişime geçtikleri takdirde ortak paydada buluşulacağını kaydeden muhtarlar, sağlam kurulan iletişimin ihtiyaçlara cevap verilmesini hızlandırdığını ifade etti.

36 y›ll›k s›k›nt› Bornova Altındağ Merkez Mahalle Muhtarı Filiz Erdoğan, kamuoyunda bilinmesi gerekenleri gazetemizle paylaştı. Mahallelerinin 36 yıldır atıl durumda kaldığını belirten Erdoğan, “Bazı sokaklarımızda kanalizasyon yok. Gerekli başvuruları yaptık daha yeni yeni kıpırdanmalar var. Özellikle Tedaş’ın çalışmalarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Herhangi bir sorunu yansıttığımızda günlerce o sorunun giderilmesi için bekliyoruz, bazen tekrar tekrar aramak zorunda kalıyoruz” dedi.

Kıbrıs Gazisi Midayet KARA www.egehaber.com.tr

Muharip gazilerin haklar› e¤erli okurlar sizlere bu güne kadar defalarca muharip gazilerle ilgili bir çok yaz› yazd›m. Yapt›¤›m detayl› araflt›rmalar› sizlerle paylaflt›m. Bu gün bu konuda ki yaz›ma son eklemeler yaparak gazilerle ilgili yaz› dizime son verip, kendi yazd›¤›m fliirleri köflemde yay›nlayaca¤›m hem de zaman zaman de¤iflik konularda serbest güncel konularla ilgili yaz›lar›m› sizlerle paylaflaca¤›m. fiimdiye kadar 996 fliirim mevcuttur bunlar› sizlerle paylafl›rken sizlere ayr›ca fliirlerimin tamam›n› görmek isteyen siz de¤erli okurlar›ma site adreslerini veriyorum. fiiirlerimin hepsini, köfle yaz›lar›m› oralardan takip edebilir okuyabilirsiniz site adreslerim www.midayetkara.com bu kendi sitem ayr›ca www.sairimsin.net adresinden de yararlan›p fliir ve yaz›lar›m› okuyabilirsiniz. Tüm yaz› ve fliirlerimin birer kopyas› bu sitede mevcuttur. Yaln›z benim de¤il, ülkemizin de¤erli flairlerinin de fliirlerini bu siteden okuyabilirsiniz hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Kendim de gazi oldu¤um için konuya duyars›z kalmayaca¤›m› bilmenizi isterim. Yine de bir konu gündeme gelirse o konu hakk›nda yazaca¤›m okuyucular›m›n bunu da bilmesini isterim. 4- Meskenlerde tüketilen elektrik bedelinin yüzde 40 indirimli kullanma, bu flu anda uygulanmaktad›r bunda bir sorun yok tabii di¤er ülkelerde buda tamamen ücretsizdir. 5- Gazi çocuklar›n›n yurtlardan faydalanmas› flu an zaten her hangi bir Muharip Gazi çocu¤u yok okul ça¤›n› çoktan geçmifllerdir. Di¤er ülkeler de tamam› ücretsizdir. 6 Askeri hastane misafirhanelerinden faydalanma bu tam olarak uygulanmaktad›r 7-Tören elbisesi temini ben bunu bir hak olarak görmüyorum. Bu gazileri aldatmaktan öte bir fley de¤ildir sanki kanunla size bu hak verildi denmektedir oysa gazi kan›yla o hakk› herkesten önce hak etmifltir, buda böyle biline o kanunu ç›karanlar hayatlar›n› dahi o gazilere borçludurlar bunu da unutmas›nlar. 8- Okul kay›t ve kay›t yenileme de ücret al›nmamas› dedi¤im gibi muharip gazilerin çocuklar› çoktan okul ça¤›n› geçti buda uygulamas› olmayan bir hak gibi ortada duruyor. 9- Devlet törenlerinde protokole al›nma Allah aflk›na böyle saçma bir kanun olur mu sen gaziyi protokole almay›p ta kimi alacaks›n. Bunu sizin de¤erlendirmenize b›rak›yorum. 10- Vefat eden gaziye D tipi cenaze töreni yapmak bu uygulanmakta zaten bizler kifliyi öldükten sonra hat›rlar›z onun arkas›ndan çok fleyler yazar konufluruz hiç de¤ilse bu iyi bir flekilde uygulanmaktad›r. Ölüm onlar için zaten bir kurtulufl yolu gibi sa¤ken kimse hat›rlam›yor bari öldükten sonra hat›rlan›rlar, tabii oda belli bir süre. 11- 12- 13-14-15-16-17?inci maddelerdeki haklar› ben bir hak maddesi olarak görmedi¤im için tek tek yazmad›m zaten daha önce bu konularda bir çok yaz› yazm›flt›m çünkü maddelerin tüm muharip gazilere uygulan›rl›k bir yönü de bulunmamaktad›r. 18- Belediyelerce tahakkuk ettirilen su ücretinden yüzde 50 den afla¤› olmamak üzere indirim yapmak. Bu flu anda tam olarak uygulanmaktad›r. 19- Gazinin ölümü halinde bu haklar›n Efline intikali Di¤er tüm haklar› tam olarak devrederken gazi fleref ayl›¤›n›n ancak yüzde 75’i efline ba¤lanmaktad›r buda flu anki de¤eriyle 255 lira tutmaktad›r. Tabii bu parayla gazi efli geçinebilirse bu uygulamada halen tam olarak uygulanmaktad›r. De¤erli okurlar›m bu yaz›mla gaziler hakk›ndaki yaz› dizimi sonland›r›yorum, di¤er serbest yaz› ve fliirlerimle buluflmak dile¤iyle hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

D


SAYFA 1 5

15

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

“Bizim de hastam›z engellimiz var”

Şairin Köşesi

Zeytinlik Mahallesi Muhtar› fiengül Uyan›k, “Toplu tafl›ma araçlar›ndan yaln›zca 42–46 geliyor. Bizimde hastam›z ve engellilerimiz var” dedi Alt yapı sorunundan dolayı sıkıntı yaşayan bölgelerden biri de Konak Zeytinlik Mahallesi. Muhtar Şengül Uyanık, beklentilerini bizimle paylaşırken ileriye dönük projelerini de anlattı: “Mahallemizde hanımlarımızın el becerileri oldukça fazla. Ben bu potansiyeli onlarda gördüğüm için uygun yer bulduğumuz takdirde kurs açılması için talepte bulunacağım.”

Otobüs s›k›nt›s›

Ege Haber’e teflekkür Zeytinlik Mahallesi MuhtarI fiengül Uyan›k, Ege Haber’e sorunlar›n› yans›tan muhtarlar ve özellikle Ege Haber ‹mtiyaz Sahibi Ali Fuat Yak›n’a teflekkür etti. Yak›n’›n mahallelerin yaflad›¤› s›k›nt›larla yak›ndan ilgilendi¤ini kaydeden görüfltü¤ümüz tüm muhtarlar da bundan duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler.

Zeytinlik Mahallesi’nin bazı noktalarında trafik sorununun çok fazla olduğunu ifade eden Konak Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Şengül Uyanık, “Özellikle Zeytinlik Kavşağı denilen yerde sık sık sürücüler arasında tartışma yaşanıyor. Birçok yönden

İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLMAK İSTEMİYORUZ

sorunundan dolayı yaşadıkları sıkıntılarını bize anlatıyor. 1136 ve 1153. sokaklarda çöp konteynırlarının yerleri sürekli değiştiriliyor. Sabit bir yeri yok. Bazı insanlarda balkonlarından aşağı atıyor çöplerini. Atılan çöpler kimi zaman yoldan geçenlerin başına isabet ediyor” ifadelerini kullandı.

Ermeni mezarl›¤› Zeytinlik Kavfla¤›’n›n birçok yönden gelen araçlara aç›k oldu¤u için zaman zaman sürücüler aras›nda yol verme nedeniyle tar t›flmalar da yaflan›yor.

araç trafiğine açık. Bir tane ışık koymuşlar o da çok yüksekte kalıyor. Birçok vatandaşımız o lambayı görmüyor bile. Toplu taşıma araçlarından yalnızca 42–46 geliyor. Bizimde hastamız ve engellilerimiz

var” diye konuştu. Zeytinlik Mahallesi’ne farklı yerlerden gelip araçlarını park edenlerin de bulunduğuna dikkat çeken Muhtar Şengül Uyanık, “Bu mahallede yaşayan vatandaşlar park

Ermeni Mezarlığı’nda aydınlatma çalışmaları yapılmasını istediklerini belirten Şengül Uyanık, “Mahallemize MOBESE takılması için başvuruda bulundum. Talebimizin değerlendirme aşamasında olduğu yönünde bilgi verildi. Mahallemizde Sevgi Yolu projesinin de hayat bulması için elimden geleni yapacağım” dedi.

“Eski evler korunuyor biz sıkıntı yaşıyoruz” Yıldız Mahallesi Muhtarı Behiye Erim: Kanalizasyon sorunundan dolayı yollarda yıkık evlerde kocaman farelere rastlıyoruz.

Karacaoğlan Mahallesi 5 yıldır okul bekliyor Toprak ve çamurlu yollar, mahallelinin sıkıntılarını artırıyor

Remzi Aksar (67-Emekli): “Yol sorununun bir türlü çözüme kavuflmamas› bizi adeta can›m›zdan bezdirdi. Yaz›n tozdan k›fl›n ise çamurdan b›kt›k. Art›k insanca yaflabilece¤imiz çevre flartlar›na sahip olmak istiyoruz. Yetkililer, bu soruna bir an önce çözüm bulmal›.” Nafiz Ceylan (50‹flçi): “Bizler de hayat›m›z› zorlaflt›ran de¤il, yaflant›m›z› kolay laflt›ran flartlarda yaflamak istiyoruz. ‹kinci s›n›f vatandafl muamelesi görmek istemiyoruz. Bizi bu tozdan ve çamur dan kurtarmal›lar.” Osman fientürk (49Emekli): “10 y›ld›r bu mahallede oturuyo rum. Sorun oldu¤u gibi yerinde duruyor. Esnafl›k yapmak istiyorum. Fakat yolun bu durumundan dolay› dükkan açam›yorum. Çünkü var dükkan lar›n durumu da pek iç aç›c› de¤il.”

Yeşilova Karacaoğlan Mahalle’sinde uzun yıllardır çözüme kavuşmayan yol muhtar ve vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Yarım kalan okul inşaatı da yaşanan bu sorunun üzerine adeta tuz biber olmuş. 2004 yılından beri Mahalle Muhtarlığını sürdürdüğünü dile getiren Yeşilova Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Ömer Onuk, 15 yıldır yolun toz toprak içinde olduğunu ve çözüme kavuşmadığının altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası’na şikayetimi bildirdim. Daha sonra Fen İşleri’ne dilekçe verdim. 2009 yılına kadar da dilekçe vermeye devam ettim. Belediye yetkilileri, gelip bakıp daha sonra da geri gidiyorlar. Fakat ortada bir şey yok” diye konuştu.

Konak Yıldız Mahallesi Muhtarı Behiye Erim, mahallelerinde çok fazla eski evin bulunduğunu, bunlar korunmaya çalışılırken farklı sıkıntılara davetiye çıkarıldığını söyledi. Eski evlerin önüne atılan çöpler toplanamadığı için sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirterek, “Aynı zamanda çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Yine kanalizasyon sorunu had safhada. Kanalizasyon sorunundan dolayı buralarda kocaman kocaman farelere rastlıyoruz. Yollarımıza üst üste asfalt dökülüyor. Yol, normal yer seviyesinin üstüne çıktı. Yağmurlu havalarda sular evlere doluyor” diye konuştu. Konak Yıldız Mahallesi Muhtarı Behiye Erim, bazı sürücüler park yasağı bulunan yerlere araçlarını park ettiklerini belirterek, “Özellikle çöp konusunda da sıkıntılarımız var. Yetkililerden ricamız gelip mahallemize bakmaları. Kendi gözleriyle gördükten sonra yine bir şey yapmaya gerek görmezlerse diyecek sözümüz kalmaz”dedi.

ESK‹ EVLER SORUN Konak Y›ld›z Mahallesi Muhtar› Behiye Erim, “Mahallemizde bulunan eski evlerden baz› lar› tarihi eser kategorisine al›nm›fl deniyor ve kimsenin dokunmas›na izin verilmiyor. Bunlardan koruma alt›na al›nanlar›n çevresi tel örgüyle kapat›ld›. Ancak buras› korunmaya çal›fl›l›rken farkl› s›k›nt›lara davetiye ç› kar›l›yor” dedi.

Oktay Gökcan info@egehaber.com.tr

Sevgi S›rattan geçerken beni sordular, Cehenneme atmak için teni sordular. Aflk›nla yanm›flt›m dedim dünyada Çok k›zd›lar kafir seni sordular iir dostlar› merhaba. Biz sevildi¤imiz için seviyoruz. O sevdi¤i için seviliyor… “Levlâke levlak lemâ halaktül eflâk” Habibim Sen olmasayd›n felekleri yaratmazd›m. “Biz Seni alemlere rahmet olarak gönderdik.” Dostlar›m sevgi nedir? Nas›l tarif edersiniz? fiüphesiz herkesin kendine göre bir sevgi tarifi vard›r. Bu fakire göre sevgi, olman›n s›rr›… Zât›n kendi kendini tescil etti¤i oldurman›n nirengi noktas›… Sevgi; sevilmenin gere¤i, sevmenin iflareti… Sevgiyi terkibi bozulmam›fl en do¤al haliyle kabul etti¤imizde ortaya ç›kan, sevilmenin verdi¤i hazdan dolay› sevme ameliyesini gerçeklefltirmifl olmam›zd›r. Cümle yarat›lm›fl, Yaratan›n sevgi halesiyle kuflat›lm›fl oldu¤undan sevme nimetiyle fleref-yab olmufltur. Yunus’un “yarat›lan› severiz Yaratandan ötürü” sözüyle vecizelefltirdi¤i bu oluflum, geliflim ve titreflimle etkileflim bafltan beri hep sevilmenin eseri de¤il mi? Can dostlar. O sevmeseydi sevebilir miydik? O istemeseydi isteyebilir miydik? O dilemeseydi dileyebilir miydik? Adem (as)’e iflledi¤i günahtan ötürü ba¤›fllanma yolunu ö¤reterek bilfiil sevilmeye lay›k yegane varl›k oldu¤unu gösteren bununla da sevmenin en güzel örne¤ini sergileyen O Rahman-ü Rahim’in (c.c) bize ilk hediyesi “sevgi” olmufltur. Sevginin insan iradesinden tahakkukunu yasak meyve temsiliyle bize haber veren Kitâbullah bununla sevmenin bir derece sevilme melekesinden ulvi oldu¤unu göstermifl oluyor. Çünkü o sevmeseydi tövbe yolunu insana ö¤retme sevilme umudunu lütfetmezdi. Dostlar›m; Sevgi var›m›z… Sevgi iklimimiz… Sevgi yaflamam›z için olmazsa olmaz flart›m›z. Sevgi kalbimizin ikinci ad›, insan olmam›z›n adresi. Sevdiklerimize söylemekten çekinir hale geldi¤imiz bu kavram, nice medeniyetlere befliklik yapm›fl, sinemizde bakirli¤i bozulmam›fl en eski de¤er olarak s›rr›n› muhafaza devam ediyor. Geçmifl kavimlerin helake düçar olmalar›n›n temelince sevgi emanetini koruyamayarak nimete nankörlük etmeleri vard›r. E¤er sevebilseydiler “küfran-› nimet” yerine “flükran-› minnet”te bulunurlard›. Ve bafllar›na da Gazab-› ‹lahi’yi çekmezlerdi. Can dostlar. fiimdi bu emanet bizde. Geçmifl ümmetlerin flahidi seçilmifl ümmet olman›n bilinciyle bu emaneti en iyi flekilde sahibine ulaflt›ral›m. Nas›l m›? Dualar›m›zla ve selamlar›m›zla birbirimizi esirgeyerek… Dost kal›n dostça kal›n Selam ve dua ile…

Okul sorunu Karacaoğlan Mahallesi’nde 2008’in ikinci yarısında başlanılan okul inşaatı adeta kaderine terk edilmiş durumda. İnşaatın bekçiliğini yapan Recep Girgin, mahalle muhtarının dışında inşaatla kimsenin ilgilenmediğini ve gelip gitmediğini söyledi. Onuk, “Çocuklarımız Halil Atilla İlköğretim Okulu’nda 50-60 kişilik sınıflarda eğitimlerine devam ediyor. Bin 300’ün üzerinde öğrenci var. Bir an önce okulun çalışmalarına başlanmasını istiyoruz. İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bu konunun üzerinde durmalarını istiyoruz” diye konuştu.

At›f Bey Mahalle Muhtar› Fevzi Özkafal›, “Her ya¤mur ya¤d›¤› zaman bu yol gölete dönüyor” dedi.

“Yol gölet gibi oluyor” Gaziemir Atıf Bey kavşakta da kazaların Mahalle Muhtarı FevAtıf Bey Mahalle Muhtarı Fevzi meydana geldiğini vurzi Özkafalı, semtlegulayan Özkafalı, “KavÖzkafalı: Her yağmurda rinde sorunlu bölgeşakta trafik ışıklarının Tansaş’ın önü ile Aydın lerinden birinin Tanolmamasından kaynaklı saş’ın bulunduğu bölhafta da bir iki kaza oluasfaltı göl oluyor, insanlar ge olduğunu belirteyor. Ve can kayıpları yamahsur kalıyor rek, “Her yağmurda şanıyor. Trafik ışıklarıTansaş’ın önü ile Aynın konulması için İl dın asfaltı adeta göl Trafik Müdürlüğü’ne, grene döndü. Hem Büyükşeoluyor. Büyükşehir ile Gaziemir Belehir’e hem de Gaziemir BelediTansaş’ın önünde evlerin diyesi yetkililerine bildirdim. yesi’ne bildirdim. Fakat bir so- Konu ile ilgili mahalle sakinleiçine girebilecek kadar su birinuç alamadık” dedi. ri imza da topladı. Fakat sonuç kiyor. Alışverişe gelen vatanTürkan Saylan ile Feridun alamadık. Mahalleli bu yol nedaş, Tansaş’ın içinde mahsur Pözüt Caddesi’nin birleştiği deniyle çok tedirgin” dedi kalıyor. Bu sorun adeta kan-

‹LANLARINIZ ‹Ç‹N B‹Z‹ ARAYIN ‹LET‹fi‹M ADRESLER‹ Tel: 0232 373 58 68 Fax: 0232 373 58 78 www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr


SAYFA 1 6

16 Sağlık Ata Bozoklar info@egehaber.com.tr

Bir konserin hikayesi ir önceki yaz›m›zda sözünü etti¤imiz organ ba¤›fl haftas›n› geride b›rakt›k. Üstelik nefis bir de konser dinleyerek... Ama bu konser di¤erlerinden biraz farkl›yd›. ‹lk bak›flta iki kiflilik bir saz ekibi ve türkülerden oluflan bir konser görünümünde olsa da biraz derinine indi¤inizde bambaflka bir güzellikle karfl›lafl›yordunuz. Bir kere grubun ad› kornea ikilisiydi... Pek s›k karfl›lafl›lmayan bir isim oldu¤unu söylemeye gerek yok. Grubun üyelerinden birisi göz hekimi ve ö¤retim üyesi, di¤eri ise do¤du¤u günden yirmili yafllar›na kadar ›fl›¤› ay›rdedebilme imkan› olmayan görme engelli bir sanatç›yd›... Sanatç›yd› diyorum, çünkü onun sanatç›l›¤› çok öncelerden küçük yafllardan bafllam›fl. Kaderine küsmek yerine, bir eksikli¤i, bir fazlal›¤a dönüfltürmeyi çok erkenden ö¤renmifl ve k›sa zamanda hem ba¤lama çalmakta hem de türkü söylemekte usta olmufl... Evet, Cem Cans›z görme engelliler okulunu bitirdikten sonra yirmili yafllar›n›n henüz bafl›nda TRT?nin açt›¤› bir ses yar›flmas›n› kazanm›fl ve ard›ndan da tamamen kendi eme¤i ile kurdu¤u stüdyosunda çal›flmalar›na bafllam›fl... Çok yak›n bir zamanda onun ismini daha farkl› platformlarda da duyaca¤›n›zdan hiç kuflkunuz olmas›n. Sahnenin ikinci flahsiyeti, bir göz doktoru, ama o da epeyce farkl›... Sivas’›n fiark›flla ilçesinin Sivrialan köyünde do¤uyor. Afl›k Veysel’ in hemflerisi yani... Onun ba¤lamas›n›n sesiyle kulaklar›n›, ezgileriyle de yüre¤ini büyütüyor .. Kendini bilecek yafla geldi¤inde de göz doktoru olmaya karar veriyor. Koca Veysel’in görememesine içerledi¤i ve göremeyen insanlar›n derdine çare bulabilmek istedi¤i için... Ve bir gün bu iki insan›n yollar› kesifliyor... Cem Cans›z ve Dr. Sait E¤rilmez karfl›lafl›yorlar... Nedenini söylemeye san›r›m gerek yok. Küçük Sait, koydu¤u hedefinde baflar›l› oluyor. Köyünden kalk›p flehre geliyor ve önce doktor olduktan sonra, göz hastal›klar› ihtisas›n› tamamlay›p, doçent ünvan›n› da alarak kornea nakillerinde ülkenin say›l› hekimleri aras›na giriyor. Bu arada Cem Cans›z, do¤ufltan görme engelli oldu¤u ve uzun y›llar boyunca göremedi¤i için art›k bu konudaki beklentilerini de yitirmifl durumda... Görmek sadece gözü ilgilendiren bir faaliyet de¤ildir. Gözümüzle al›nan görüntüler, beyin taraf›ndan de¤erlendirildikten sonra anlaml› hale gelir. Bu nedenle sekiz yafl›ndan sonra gözle ilgili müdaheleler yap›lsa bile, o güne kadar görmemifl bir kifli bir daha görmeyi ö¤renemez... Cem, yirmili yafllar›na kadar görmedi¤i için pek bir umut beklenmese de, Sait hoca, Cem’in, ›fl›¤› bir miktar da olsa seçebilmesinden cesaret alarak, ona kornea nakli yap›lmas›na karar veriyor. Evet, hikayemiz iflte böyle, üstelik de bafl›ndan sonuna kadar gerçek. Cem Cans›z’ a nas›l hissediyorsun diye sordu¤unuzda, “ sonradan görme gibi “ cevab›n› al›yorsunuz... Böylesine mizah yönü geliflmifl, kendisiyle bar›fl›k, dünyan›n çok güzel insanlar›ndan birisi olan bu delikanl›y› umar›m bir gün tan›rs›n›z. fiu anda bizler kadar görmese de yirmi y›l sonra renkleri ve flekilleri ay›rt edebilmenin ne demek oldu¤unu bir de onun a¤z›ndan dinlemenizi isterim. ‹flte konser böyle bir konserdi. Doç. Dr. Sait E¤rilmez, Afl›k Veysel’ in ona aktard›¤› ruhuyla ve kulland›¤› ayn› tür ba¤lamas›yla, Cem Cans›z’ da senelerce görememifl olmas›n›n ona kazand›rd›¤› müzik yetene¤i ile öyle bir gösteri yapt›lar ki hepimiz flaflk›nl›k ve hayranl›k içinde dinledik. Bir çald›lar, bir söylediler, durmad›lar bazan da meddahl›k yapt›lar. K›sacas› o gece hepimizin hem kulaklar›n› hem de ruhunu doyurdular... Bizler de ayakta ve coflku içinde alk›fllad›k. Baz› anlar var ki insan olmaktan gurur duyuyorsunuz... ‹nsan›n yapabilece¤i fleyler kendinize olan güveninizi ve umudunuzu artt›r›yor... Öyle anlarda, insanlar›n s›zlanmalar›, birbirlerinden sürekli flikayet etmeleri, komplo teorileri, organ mafyas› hikayeleri, devletlerin milletleri için, ya da tersine milletlerin devletleri için söyledikleri, k›sacas› tüm güvensizlikler ve kavgalar o kadar baflka bir boyuta geçiyor ki, hiçbirini görmüyor ve sadece insan oldu¤unuz için gurur duyuyorsunuz. O gece de iflte öyle bir geceydi... Hepinizin bayram›n› kutlar sayg›lar sunar›m....

B

M

Ağız Sağlığı Difl Hekimi IfiIN KIVRAK

A¤›z difl sa¤l›¤› için pratik bilgiler su içirin ya da sonras›nda temiz bir bezle silin.Ortalama 2 yafl›nda süt diflleri tamamlan›r. Bu yafla kadar anormal bir durum yoksa 2 yafl›ndan sonra difl hekimine ziyaretlere bafllan›p k›sa seanslarla tan›flma ve muayene ziyaretlerine bafllanabilir. Yine 2 yafl›ndan sonra çocu¤unuza difl f›rçalama pratiklerine bafllayabilirsiniz. Do¤ru difl f›rçalamay› zamanla ö¤renecektir. Yeri gelmiflken; do¤ru difl f›rçalama, difl etlerinden difle do¤ru g›da art›klar›n› süpürerek, alt ve üst çeneyi ayr› ayr› f›rçalamal›. Orta sertlikte bir difl f›rças› kullanmal›. Günde en az 2 ideali 3 kez f›rçalamal›. Üzerinde sigara içenler için” ya da “beyazlat›c› toz” ibaresi bulunan macun ya da tozlar, çok afl›nd›r›c› içerdi¤inden her gün kullan›lmamal›. Yeme¤in hemen üzerine de-

¤il, yemekten yar›m saat sonra difller f›rçalanmal›. (Asitli yiyeceklerden sonra difllerin f›rçayla afl›nmamas› için.) Çocu¤unuz flor içeren difl macununu 1 tüp kadar s›k›p yemiflse, hemen üzerine süt içirin. Flor zehirlenmesi olmamas› için. (Sütteki kalsiyum florla birleflip kalsiyum flor oluflur ve zehirlenmenin önüne geçer) Büyükler ayr›ca difl ipi de kullanmal›. F›rçalamadan sonra, gece yatmadan önce. Amaç, ara yüz çürüklerini önlemek, g›da art›klar›n› bu bölgelerden uzaklaflt›rmak. Difl ipini 1 kullan›ml›k kopar›p, sa¤ ve sol elin orta parmaklar›na dolay›p, üst çenede sa¤ elin bafl,sol elin iflaret parma¤›yla; alt çenede iki elin iflaret parma¤›yla,diflin yan duvarlar›ndan destek alarak yukar›afla¤›,ileri-geri hareketlerle g›da art›klar›n› ç›karmal›s›n›z. Unutmay›n,

Bornova’da dezenfekte çal›flmalar›na baflland› Domuz gribinin can kaybına neden olduğu Türkiye’de, kendi imkanlarıyla dezenfekte çalışmalarına başlayan kurumlardan biri de Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odası. Başkan Murat Canlı ve yönetim kurulu üyeleri Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’ndan aldığı yer ve yüzey dezenfeksiyon ürünleri ile araçlarda gribe karşı tedbir alıyor. Alınan ilaçlar İlçe Emniyetine bağlı karakol araçlarına, servis araçlarına, taksilere ve minibüslere sıkıldı.

Görevimizi yapt›k Bu çalışmaların vatandaşlık görevleri olduğunu belirten Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Canlı, “Biz üzerimize düşen kısmını yerine getirdik” ifadesini kullandı. Bu kararı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıklarını hatırlatan Canlı, domuz gribinin Bornova fioförler ve Otomobilciler Odas›, domuz gribine karfl› bu bölgede çıkmamaması için gerekli kendi imkanlar›yla federasyondan temin etti¤i ilaçlarla tedbirleri aldıklarını ilçedeki ticari araçlarda dezenfekte çal›flmalar›n› bafllatt› söyledi. Esnafı bu konuda bilgilendirdiklerini ve isteyenlerin ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Biz çıkması halinde sorumluluk kaodalarından ilaç temin edebilevatandaşlara ulaştık. Gerektiği bul etmeyeceğiz. Çünkü biz geceklerini de belirten Murat Cantakdirde ilaçları bizden temin rekli bilgilendirmeleri yaptık ve lı, herkesin bu araçlara bindiğini edebilecekleri konusunda bilgitedbirleri aldık.” dedi. Araç süve risk altında olduğunun altını lendirdik. Aynı zamanda bizim rücülerine her an kullanabilmeçizdi. Dernek Başkan Vekili de ilaçlama çalışmalarımız deleri için pet şişelerde ilaç verildi. Mehmet Ali Tufan da aldıkları vam ediyor. Domuz gribi hastaBu sayede akşam iş bitiminde tedbirlere dikkat çekerek konuya lığının kendi yetki sahamızda araçlar dezenfekte edilebilecek.

“AfiIDAN KORKMAYIN” Eğitim seminerlerini aralıksız sürdüren Marmara Belediyeler Birliği’nde, belediyelerin Sağlık İşleri personeline yönelik “Domuz Gribi, Aşılar ve Korunma Yolları” başlığıyla bilgilendirme semineri düzenlendi. Konuşmacılardan Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, “Gripten yılda 500.000 kişi zaten ölüyor. Mevsimsel grip, genelde yaşlıları öldürür. Domuz gribinin özelliği ve tehlikesi, 25-45 yaş arasındakileri de öldürmesi. Türkiye’de 18 Kasım itibariyle 73 ölüm gerçekleşti. Sigara içenler, astım, obezite, kalp hastalığı olanlar, zatürre olanlar daha çok etkileniyor. Domuz gribinde korkulan senaryo şudur; Kuş gribi domuz gribine göre çok daha tehlikeliydi ama insandan insana bulaşmıyordu. Domuz gribi ise insandan insana bulaşan tehlikeli bir hastalık olduğu ve

SAĞLIK

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

erhaba sevgili okuyucular; köflemizde bugün size, faydal› olaca¤›n› düflündü¤üm, a¤›z ve difl sa¤l›¤› ile ilgili birkaç pratik bilgi aktarmak istiyorum. Hastal›k olufltuktan sonra yap›lmas› gerekenlerden çok, oluflmamas› için neler yap›lmas› gerekti¤ini daha çok önemsiyorum. O halde, hamilelikten bafllayal›m. Anne karn›ndayken bebe¤in difl tomurcuklar› olufltu¤u için, hamileyken dengeli beslenmek çok önemli. Flor çürükten koruyor bebe¤in difllerini, ancak; flor fazlal›¤› “florozis” denilen, difllerde beyaz renklenme ile karakterize, estetik ve mineral dengesi bozuklu¤una sebep oldu¤u için d›flar›dan hamile anneye flor verilmesine gerek yok. Çünkü beslenmeyle tuz; su gibi g›dalardan flor al›n›yor. Florun ölçümü de yap›lmad›¤›ndan,dengeli beslenme yeterlidir” diyoruz. Bebek do¤duktan sonra ortalama 612 ay içinde süt diflleri (ben bebek diflleri de diyorum) ç›kmaya bafll›yor. Birkaç ay önce ya da sonra ç›kmas› durumunda endiflelenmeyin, normaldir. Ortalamadan sapma çok çok dikkat çekici ise, ancak o zaman röntgen filmi ile difl tomurcuklar›n›n varl›¤›n›n tespitine gidilir. Olmamas› da çok çok nadir görülen bir durumdur. Bebeklerin süt difllerinde çürük olmamas› için, biberonla uyumamalar›n›(biberon çürü¤üne sebep oldu¤u için)öneriyorum. Böylesi durumlarda biberon mamas›n›n ya da sütün üzerine

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

difl tafl› ve çürük, difl üzerinde g›da art›¤› b›rakmad›¤›n›z sürece, oluflacak zemin bulamayacakt›r. Genetik faktörler de çok etkili olmakla birlikte siz çevresel faktörlerin olumsuz etkisinin önüne geçmifl olursunuz. Bugünlük bu kadar sevgiyle kal›n…

PROF. DR. ÇAĞRI BÜKE’DEN ANNE-BABALARA ÇAĞRI

Risk grubunda olana mutlaka aşı yapılmalı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağrı Büke bu kez anaokulu öğrencileri ile velilerini A H1N1 (domuz gribi) hakkında bilgilendirdi. Anaokulunun kurucusu Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Anne-Baba Okulu” etkinliklerinin son derece güncel konular ve uzman konuşmacılar ile gerçekleştiğini belirterek, “Yoğun gündemine rağmen bizi bu toplantıda yalnız bırakmayan Prof. Dr. Çağrı Büke’ye teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Ça¤r Büke, Özel Hüseyin Aslan Anaokulu’nun ö¤rencileri ve velilerinin kat›ld›¤› toplant›da domuz gribi hakk›nda bilgiler verdi.

Özellikle aşı konusunda çok fazla tereddüt yaşandığı gelen sorulardan göz-

lendi. Prof. Dr. Büke risk grubunda olanların ve özellikle çocukların mutlaka aşılanması gerektiğini bir kez daha yineledi. Prof. Dr. Büke, “Ellerimizi mutlaka her fırsatta sabunlu su ile yıkamalıyız. Ama öyle 25-30 saniye değil en az 1 dakika boyunca ovalamalıyız ki mikrop elden tamamen kayıp gitsin. Toplu olarak kullanılan her yerde mikroplar dolaşmakta bu yüzden ellerimizi yüzümüzle fazla temas ettirmemeliyiz ve özellikle yemekten önce el temizliğimizi ihmal etmemeliyiz” dedi.

Mecliste grip önlemi

yayılım hızı yüksek olduğu için tehlike düzeyi çok daha fazla artmaktadır. Hapşırmak ve konuşurken tükürük çıkarmak süretiyle hastalık 2 metreden bile bulaşabiliyor” dedi. Aşıyla ilgili sağlık bakanlığı tarafından 70’e yakın test yapıldığını belirten Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, “Dünya sağlık örgütü onay verdi. Aşı ile ilgili anlamsız bir korku var, aşı olmaktan çekinmeyin” diye konuştu.

Prof. Dr. Nefle Salto¤lu

Tüm dünyayı alarma geçiren domuz gribi, ülkemizde de can kayıplarına neden oldu. İzmir İl Genel Meclisi içinde bulunan CHP gurubu da kendini gribe karşı korumak için çeşitli tedbirler aldı. CHP Grup Başkanvekili’nin bulunduğu odanın kapısına asılan “Grip mikrobunun bulaşmaması için öpüşmeyin tokalaşmayın” yazılı kağıt, odanın içinde de görülebilecek şekilde asıldı. Toplantılara katılmak için İl Genel Meclis Salonu’na gelen bazı üyelerin maske taktığı dikkat çekerken, bütün uyarılara rağmen üyelerin

tokalaştığı ve birbirlerini öptükleri de gözlendi.


SAYFA 1 7

17

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

DEPREM PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN info@egehaber.com.tr

Bat› Anadolu’da yerkabu¤unu s›k›flt›ran bask›lar at› Anadolu’da egemen yer yürümeleri üç bileflenlidir; 1. Do¤udan gelen bat›ya do¤ru kakd›rma, 2. Ege bölgesinin güney-bat›ya do¤ru dönmesi, 3. Afrika Baykal Kaysa¤›n›n (levha) MoraGirit-Rodos-Fethiye Yay› boyunca karasal Ege Denizi ile Anadolu alt›na dal›fl›. Bu özelli¤i ile Kuzey Anadolu K›r›¤›n›n iflleyiflinden oldukça ayr›d›r. Bu devinimler sonucunda Ege Bölgesinde olan kabarmalar sonucu geliflen do¤u do¤rultulu göçüntüler, kuzey-güney yönlü biçintili y›rt›lmalard›r. Dolay›s›yla bu olaylar› oluflturan gerilmeler sars›nt› olarak boflal›r. Bunlarda Bat› Anadolu Depremleridir.

B

Ege Denizi’nde gerilmeler Girit yay›n›n Fethiye’den Anadolu’ya girifli ile K›br›s Yay›n›n Antalya’dan Anadolu’ya giriflinin birleflti¤i yer Göller Bölgesi (Isparta)d›r. Göller bölgesindeki büzüflme sonucu Bat› Toroslar ile E¤ridir ile di¤er göller oluflmufltur (Blumental, 1962; Brunn ve di¤. 1971; Poisson ile di¤. 1987; Frizon ile di¤.1995). Bat› Anadolu kaysa¤›n›n s›n›rlar›; güneyde Fethiye- Burdur K›r›¤›, kuzeyde ise Eskiflehir-Trakya k›r›¤›d›r (Barka ile Reilenger, 1997). Ege denizinde geniflleme ile sonuçlanan gerilmeler KKD – GGB do¤rultuludur (Arpat ile Bingöl,1969; Koçyi¤it, 1984; Hancock ile Barka, 1987; Seyito¤lu ile Scott, 1996). Bat› Anadolu’da dört ayr› yönde k›r›lmalar görülür. Bunlar, a) Kuzey-bat›, Güney-do¤u do¤rultulu k›r›klar b) Kuzey-do¤u Güney-bat› do¤rultulu biçinti k›r›klar› c) Kuzey- Güney do¤rultulu biçinti k›r›klar› Gerilme orta Miyosen’de yavafl bafllam›fl; Pliyosende h›zlanarak sürmüfltür (fiengör, 1987; Y›lmaz, 1997). d) Do¤u – Bat› çöküntü k›r›klar›. Düz göçüntü k›r›klar›n›n bir de yanal bilefleni, biçinti k›r›klar›n da düfley bilefleninin vard›r. Birbirine çapraz kesen iniflli ç›k›fll› baklava dilimli k›r›klar, “göçüntü içinde göçüntü”, yükselti içinde yükselti” biçimli yap›lar› türetmifllerdir. Bunun ana nedeni, Bat› Anadolu alt›na dalan baykalsal (okyanussal) Afrika kabu¤unun derinde erimesiyle yukar›ya do¤ru yüzerek yükselmesi, böylece Bat› Anadolu’yu alt›ndan kald›rarak dayan›ms›z kuflaklar boyunca çöküntülere neden olmas›d›r.

Sanat Güneşi 13. yılında anıldı İzmir Kültür ve Musiki Derneği Sanat Güneşi Zeki Müren’i ölümünün 13. yıldönümünde düzenlediği muhteşem bir geceyle andı. Zeki Müren’in seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri, İsmail Özçeltik’in sesinden sanatseverlere sunuldu. İki yüz dolayında eser besteleyen ve bu eserlere sesiyle hayat veren Sanat Güneşi, Karşıyaka Sanat Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür ve Musiki Derneği’nin her yıl düzenlediği “Şiir ve Musiki Akşamı”nın ana teması oldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şiir ve Musiki Akşamı, Besiad Başkanı İnşaat Mühendisi Feyyaz Sungur’un katkılarıyla Bostanlı Vilayetler Evi’nde düzenlendi. Aralarında Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Ali Fuat Yakın’ın eşi Münevver Yakın, İzmir Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Nesrin Ulema, Cenk-Begüm Karaca Çifti, Besiad Başkanı Feyyaz Sungur ve eşi Alev Sungur’un yanı sıra çok sayıda seçkin isim katıldı.

Güncel

Izmir’in ulafl›m sorunu çözülecek Egeray Projesi (Aliağa-Menderes Raylı Sistem Projesi) bittiği zaman İzmir’in 30 yıllık ulaşım sorunun çözüme kavuşacağına dikkat çeken TCDD 3. Bölge Müdürü Sabahattin Eriş, Aliağa’dan Cumaovası’na kadar olan 80 kilometrelik çift hatlı raylı sistemini 2010 yılında hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi.

TCDD 3. Bölge Müdürü Sabahattin Erifl, Alia¤a-Cumaovas› rayl› sistemini 2010 y›l›nda hayata geçirmeyi düflündüklerini Egeray Projesi’nin devreye girdi¤i zaman da ‹zmir’in 30 y›ll›k ulafl›m sorununun çözüme kavuflaca¤›n› ifade etti

12 istasyon haz›r Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirten Eriş, “Büyükşehir istasyonları, 2 tünel inşaatını, depo inşaatını, 13 yaya geçidini inşa edecekti. Ama bitiremedi. Ek süre istedi. Büyükşehir şu an yüzde 80 seviyesinde bitirmiş durumda. 12 istasyon yapıldı. Projenin kuzeyini ve güneyini biz doğusu ile batısını ise Büyükşehir çözecek. 92 kilometrelik bir raylı sistem hattı olacak. Bu sistem gelişmeye açık bir sistem” dedi.Şirinyer tüneli bittiğini, Karşıyaka tüneli çalışmalarının

da yakında biteceğini belirten Eriş, “2010’un içinde devreye girecek. Tek bilet sistemi olacak. Devreye girdiği zaman toplu taşımanın omurgası olacak. Belediye 270 aracını trafikten çekecek. Bu projenin bir tarafını da Torbalı’ya ve Manisa’ya kadar

uzatmak istiyoruz. Bu proje Marmaray’dan önce devreye girecek” dedi. Üç yıldır liman ile bağlantılarının olmadığa değinen Bölge Müdürü Sabahattin Eriş, bu süreçte yük ve yolcu sayısında düşüş olmadığını belirtti, “Tireye 4, Ödemiş’e 16, Aydın’a 8, Ankara’ya 6, Söke’ye 2, Bandırma’ya 4 sefer yapıyoruz. Yolcu taşıyoruz. 3 milyon tonun üzerinde ise liman ile bağlantımız olmamasına rağmen yük taşıyoruz. Dünya da yolcu taşımacılığını en iyi Japonlar, yük taşımacılığını ise Amerikalılar yapıyor. Çünkü raylı sistem ile yapıyorlar. Şu an Aydın ile Nazilli arasındaki tren yolunu yeniliyoruz. Geçen yıl 153 seneden sonra İzmir ile Aydın arasını yeniledik. Önceden yolcular-

“Hava kalitesi” takibe alındı K›fl›n hava kirlili¤inin en az seviyelerde olmas› için kömür depolar› ile konut ve iflyerlerinin yak›tlar›, baca ve kazan temizliklerini 4 devriye ekibi ile denetleniyor Geçtiğimiz kış aylarında yaptığı etkin denetimlerle İzmir genelindeki tüm kömür depoları, kaloriferli apartmanlar ile kömür depolama tesislerini sıkı takibe alan Büyükşehir Belediyesi, denetimleri bu yıl da aralıksız sürdürüyor.

Önlemler art›r›ld› Kullanılan yakıtın kalitesi kadar baca ile kazanların bakım ve temizliklerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Kazanların ateşçi belgesine sahip kişilerce tekniğine uygun olara yakılması gerekiyor. Kış aylarında hava kirliliği seviyelerinin minimum düzeyde olması için önlemlerimizi alıyoruz” bilgisini verdi. Denetimlerinin haziran ayında başladığını hatırlatan yetkililer, “Bu güne kadar toplam 453 kömür deposunun tamamı birer kez, 47’si ikin-

ci kez denetlendi. Bin 59 kömür kaloriferli apartmanın tamamı birer kez kontrol edilirken, ikinci denetimlere başlandı. Bin 168 sıvı yakıt kaloriferli apartmandan ise 100’ünün denetimleri tamamlandı” ifadelerini kullandılar

Laboratuvar tahlili Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Denetimler sırasında, bir yandan satılan kömürlerin satış izin belgelerinin olup olmadığına bakarken, diğer yandan da yönetmelik ve genelgelerle belirlenen standartlara uygunluğunu tespit amacıyla numuneler alıyoruz. Numuneleri analiz için Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı’na gönderiyor, gelen sonuca göre gerekli işlemleri yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

YÜZDE 20 ORANINDAKİ ARTIŞA AK PARTİ’DEN İTİRAZ

Kayma neyin üzerinde oluyor? Kaysaklar›n kaymas› üst mantodaki ak›c› magma üzerinde olmaktad›r. Kimine göre kaymalar k›r›k kuflaklar› boyunca odaklanarak büzülerek gitmekte, Arminjo ile di¤. (1997), kimine göre kabuk bölüntüsü düzlemine yay›l› olarak tümden olufltu¤u savlanmaktad›r (England ile di¤. 1997), ile (Barka, 2000). Kuzey Anadolu K›r›¤› boyunca y›ll›k kayma h›z› 2.3 santim iken, Bat› Anadolu’nun kuzey-güney k›r›klar› kayma h›z› 6 santimdir. Bu nedenle KAK boyunca depremler seyrek ancak büyük, oysa Bat› Anadolu’da KG k›r›klar› boyunca depremler s›k ancak küçük olmas› gerekir. Gerçek durumda böyledir. ‹zmir’de 2005’de son olan ard› ard›na 4 depremde böyle bir iflleyifl sonucu oluflmufltur.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Kenan Çakar

Murat Bakan

Suya yapılacak zam Meclisi de karıştırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısına, suya yapılan zam tartışmaları damgasını vurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Yusuf Kenan Çakar, zam kararının İZSU Yönetim Kurulu tarafından alındığını, meclis üyelerine bilgi verilmediğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Murat Bakan ise İZSU’nun su maliyetlerini belirleyen formülasyona göre tarifesinde artış yapıldığını belirtti.

Örnek belediyeler Çakar, diğer illerde büyük şehir belediyelerinin suya yüzde 8 oranında zam yaptığını ancak bu oranın İzmir’de yüzde 20’yi bulduğunu ifade etti. Çakar, “Başkan Kocaoğlu sanırım yasaları bilmiyor ya da bürokratları başkanı yanlış bilgilendiriyor. Türkiye’de muhtarlara metreküpü 10 kuruşa su veren Büyükşehir belediyeleri varken bu uygulama niye İzmir’de yok. İzmir Bü-

yükşehir Belediye Meclisi 2004 yılı mayıs ayında alınan kararla suya zam yetkisini İZSU Yönetim Kurulu’na bıraktı. Bu uygulama ile meclis baypas ediliyor. Bütün bu gerekçelerle olumsuz oy kullanacağız’’ dedi.

Otobüs kazalar› Son günlerde otobüs şoförlerinin karıştıkları kazalara da değinen meclis, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ak Parti Grup Başkanvekili Yusuf Kenan Çakar, şoförlerin çalışma şartlarının ağır olduğunu, yemek yemek için bile zaman bulamadıklarını belirtmesi üzerine Başkan Kocaoğlu, ‘her otobüs kazasında bizim de yüreğimiz kanıyor’ dedi. İşe alınan şoförlerin sınavlardan geçirildiğini ve bu konuda hiç kimseye müsamaha gösterilmediğini belirten Aziz Kocaoğlu, gerekli denetimleri yaptıklarını söyledi.

dan mektup geldiği zaman bağırıp çağırırlardı. Şimdi ise tebrik içeren mesajlar geliyor” dedi. Sabahattin Eriş, Buca ile Şirinyer arasında tramvay çalıştırmayı düşündüklerini söyledi, “Bu proje 2,5 milyon Avro tutuyor. Proje hayata geçerse bu hatta vatandaştan para alınmayacak” dedi. Demiryolunun kıymetinin bilenemediğine dikkat çeken Eriş, demiryollarına şimdi yatırım yapıldığını belirtti, sözlerine şu bilgileri ekledi, “Garların yüzde 80’ni restore ettik. Tire, Ödemiş, Selçuk, Torbalı garı çok güzel oldu. Ayrıca İzmir-Ankara, İstanbul-Ankara, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hızlı tren çalışmaları da devam ediyor. İDO’nun seferleri çok çabuk değiştiği için de İstanbul yolcumuz az oluyor. Çünkü saatlerimiz uyuşmuyor.”


SAYFA 1 8

18

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Hayata Dair Mesaj M. Zeki Akflehirli info@egehaber.com.tr

Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi? ylin, Sökeli varl›kl› bir ailenin tek k›z›yd›. Sülaleye hem geç kat›lman›n, hem de tek k›z olman›n ayr›cal›klar›yla büyümüfltü. Dedeleri, anneannesi, babaannesi, day›lar› ve amcas› bir dedi¤ini, ikiletmemifllerdi. Bütün bu ihtimam ve sevgi yuma¤›, kurals›z, sayg›s›z ve fl›mar›k bir yaflam anlam›na da gelmiyordu.Tafl›d›¤› soyad›n›n a¤›rl›¤›n› bilerek büyümüfl, tüm tahsil hayat› boyunca baflar›l› ve örnek bir ö¤renci olmufltu. Üniversite bitmifl, mast›r yapmak istememifl ve büyük bir flirkette, kariyer yapmaya müsait bir pozisyonda ifle bafllam›flt›... Bir e¤itim s›ras›nda tan›flm›flt› Ali ile... Ali, 6 çocuklu bir ailenin tekne kaz›nt›s›yd›. Babas›, ekme¤ini tafltan ç›karan bir atölyeci, annesi ise; hayat›n› efli ve çocuklar›na vakf etmifl bir ev han›m›yd›. Her Anadolu ailesi gibi haram ve helali bilerek yaflam›fllard›. Ali 'nin babas›, o liseye bafllad›¤›nda vefat etmiflti. Allah, farkl› imkanlara sahip ailelerin çocuklar› olarak yaratt›¤›, bu p›r›l p›r›l iki gencin yollar›n› kesifltirerek ödüllendirmiflti onlar›... Evlilikleri üçüncü y›l›nda Elif bebekle daha da anlaml› hale gelmiflti. Ali, Aylin'den yaklafl›k 1 saat sonra gelmiflti, eve... Kar›s›n› yana¤›ndan öpüp, Elif ile oynamaya bafllam›flt›. Aylin, ö¤le tatilinde ald›¤› el yap›m› çantay› göstermek istiyordu, sevgili efline, büyük bir heyecanla. Derisi hakiki deriydi ve bu markan›n tüm ürünleri mükemmeldi. Ald›¤› bu çantan›n kendisine hissettirdiklerini, bir ç›rp›da anlat›verdi kocas›na. Ali 'nin gözleri nemlenmiflti. Aylin, çantayla ilgili her fleyi anlatm›fl, ama o el yap›m› ürüne göz nurunu ak›tan, al›n terini döken Usta’n›n ad› bile geçmemiflti.T›pk› babas›n›n imal etti¤i ürünleri hayranl›kla kullanm›fl olan herkes gibi.... Aylin hepimizin çok s›k düfltü¤ü bir hataya düflmüfl, sadece son noktaya odaklanm›fl meselenin ç›k›fl noktas›n› akl›na bile getirmemiflti... Bizler de zaman zaman, bu Dünyan›n tüm güzelliklerini doya doya yaflarken ''O'' nu yaratan› hat›rlamamazl›k etmiyor muyuz? Özünü unutmayanlardan olabilmek dile¤iyle... Sa¤l›cakla kal›n... NOT: Bu hikayenin anafikrini akl›m›za düflüren HAL‹L MEZ‹K hocam›za sonsuz teflekkürler...

A

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Yaşam

1-30 KASIM 2009

“Çi¤li Kültür Merkezi Masal”d› gerçek oldu ‹zmirli 7 ifladam›n›n Çi¤li’de yapt›rd›¤› Sillion Outlet aç›ld›. 200 kifliye istihdam sa¤layacak merkez, bölgeye yeni bir soluk kazand›r›rken 40'a yak›n ma¤aza da faaliyet gösterecek Çiğli’ye yapılması planlanan Kültür Merkezi, açılışı gerçekleştirilmeden önce bir masaldı. Ve o masal gerçekleşti. İzmirli 7 işadamının Çiğli merkezde inşa ettiği Sillion Outlet açıldı. 200 kişiye istihdam sağlaması planlanan merkez, Çiğli’ye yeni bir soluk kazandırdı. Yedi Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bünyesinde hayata geçirilen dev projenin açılış törenine İzmir Valisi Cahit Kıraç, AK Parti İzmir Milletvekilleri Taha Aksoy ve Mehmet Tekelioğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, Çiğli Belediye Başkan Vekili Metin Solak katıldı.

Yat›r›mc›n›n yan›nday›z Projeye katkı sunanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmir Valisi Cahit Kıraç, her geçen gün nüfusun arttığına dikkat çekti, genç nüfusun istihdam sorununa değindi. İzmir'de iş yaratıp istihdam sağlayan girişimcilere her türlü desteği vereceklerini açıklayan Kıraç, şunları söyledi: "Sillion Outlet'in arsasının yüzde 60'ı İl Özel İdare'nin, geri kalanı da belediyenin. 40'a yakın işyerinin olduğu proje için yeri tahsis ettik. Buradan 200 kişi evine ekmek götürecek. Bizler atılması gereken adımları atıyoruz. Ancak özel teşebbüslere çok ihtiyaç var. Bir elin nesi var iki elin sesi var.” ifadelerini kullandı. İzmir Ticaret Odası Meclis

Başkanı Necip Kalkan da bu projeyi ilk duyduğunda mutlu olduğunu dile getirdi. Yaptığı konuşmada yatırımcıları kutlayan Kal-

kan; ‘ Bir kuruş yabancı sermaye yok. Size helal olsun” ifadelerini kullandı. Yedi Yapı Turizm Sanayi ve Ti-

caret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kazancı da “Çiğli’de yerel yönetimlerden kaynaklı yatırım eksiklikleri söz konusu. Biz-

Bu güzel esere kimler emek verdi ‹zmir’e kal›c› eserler kazand›rmak için Eriflen ‹nflaat Sanayi Ticaret Limited fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan› Adnan Y›lmaz, Murat Gökçekaya Kuyum'un sahibi Murat Kuyumcu, Rodi Giyim ve Graniser Seramik'in Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Kazanc›, Kartal Tepe

Yap›, Gayda ‹nflaat'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Kerem Özcan, Özdemirkol ‹nflaat ve Özdemirkol Kazanc› ‹nflaat'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Lokman Demirkol, Gökçekaya Uluslararas› Nakliyat'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Gökçekaya, , MÇK Tekstil ve Yeflil Be-

yaz Mücevherat'›n sahibi Metin Kazanc›, Katal ‹nflaat'›n sahibi Mustafa Erdem ve Eriflen ‹nflaat'›n sahibi Adnan Y›lmaz'›n bir araya gelerek vatandafllar›n hizmetine sundu¤u Sillion Outlet, yaklafl›k 40 milyon dolar yat›r›mla 4 y›lda hayata geçirildi.

ler, ilçenin kendi kaderine terk edilmesine daha fazla seyirci kalamadığımız için çalışmalara başladık” dedi. Adnan Yılmaz, “Ben hastayım ama tedavi olmayacağım, diyemez kimse. Yaptığımız bu yatırımdan son derece umutluyum. Eminim ki istediğimiz verimi elde edeceğiz. Belli kalıpların içine sıkışıp kaldığımız zaman yol almamız, gelişmemiz elbette söz konusu olamaz. Herkes taşın altına elini koyma cesaretine sahip olmalı. Bu yatırımın doğru bir yatırım olduğuna dair inancım her zaman canlı” diye konuştu


SAYFA 1 9

19

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Nets Club’tan Öğretmenler Günü hediyesi

ÖMÜR KABAK: Ö¤retmenlerin eme¤i büyüktür

24 Kas›m Ö¤retmenler Günü kapsam›nda ö¤retmenlere ücretsiz cilt bak›m› ve makyaj uygulamas› yap›ld›. Nets Club Güzellik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere ücretsiz cilt bakımı ve makyaj uygulaması yaptı. Güzellik Merkezi Yöneticisi Burcu Ercan, Öğretmenler Günü kapsamında her yıl öğretmenlere ücretsiz makyaj ile cilt bakımı hizmeti verdiklerini, diğer uygulamalardan ise öğretmenlerin yüzde 50 indirimli faydalandıklarını söyledi, şöyle devam etti: “İzmir’de dokuz yıldır dermatolog ile medical uzman ile birlikte lazer ve epilasyon tedavileri, botoks, zayflama

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

AK Parti İl Başkanı Ömür Kabak, öğretmenlerin gününü kutladı. Kabak mesajında, “24 Kasım Öğretmenler Günü, Ulu Önder Atatürk'ün 1928'de Başöğretmenliği'ne seçilmesinin yıldönümüdür ve 1981 yılından beri ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Hiç kuşkusuz öğretmenler bir güne sığdırılamayacak kadar değerlidir. Yeni nesillerin yetişmesinde büyük payı olan ve bu uğurda her türlü fedakarlığı gösteren değerli eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Atatürk’ün de dediği gibi “Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

teknikleri, cilt bakımı, fitness, makyaj ile kalıcı makyaj uygulaması yapıyoruz.”

Nets Club ile işbirliği içindeyiz Nets Club Güzellik Merkezi ile işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Özel Elvan Estetisyenlik Okulu Müdürü Firdevs Olaş ise, “Okul’da spa yöneticiliği, güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, epilasyon ve masaj kursu veriyoruz. Uygulamaları ise Nets Club’ta profesyonel cihazlarla yapıyoruz” dedi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİNİN DE DESTEĞİNİ ALAN METİN SOLAK YENİ BAŞKAN OLDU

Çi¤li’de yeni Baflkan Solak Çiğli’de Ensari Bulut'un sıkarım yine de adaylıktan vefatının ardından boşalan vazgeçmem” dedi. Belediye Başkanlığı koltuğuSolak'ın ardından odaya na CHP'li Metin Solak seçilgiren İl Başkan Rıfat Naldi. Seçimin yapıldığı salonbantoğlu ve İzmir Büyükşeda gerginlikler yaşandı. hir Belediye Başkanı Aziz CHP İl Başkanı Rıfat Kocaoğlu arasında kısa süNalbantoğlu ve Büyükşehir ren tartışma oldu. NalbanBelediye Başkanı Aziz Kocatoğlu ve Kocaoğlu, başkanlıoğlu'nun da katıldığı meclis ğa aday olduğunu söyleyen toplantısını Meclis Başkan Solak'ı çekilmeye ikna edeVekili Hüseyin Benzer yömedi. Meclise yarım saat ara netti. İlk tur oylama öncesi verilirken iki partinin meclis CHP’nin 1 gün önceki grup grupları Başkanlık katında toplantısında, grup kararı ile özel toplantıya geçti. Meclisi aday gösterdiği Meclis Üyeizlemek isteyenler salona si Şeref Bektaş, tek aday olaalınmadı. Bu arada Yeni Asır rak seçime girdi. Ak Parti Gazetesi muhabiri Fatih YaGrubu sürpriz yaparak par, salona giriş sırasında Grup Başkanvekili Sıddık tartaklandı. Soysal'ı başkan adayı gösterÜçüncü tura kadar süren di. seçimde, Metin Solak, 31 Meclis üyelerioyun 16'sını alarak nin salonu terk etÇiğli Belediyesi'nin Üçüncü tura kadar süren seçimde, Metin Solak, 31 tiği sırada izleyici yeni Başkanı oldu, sıralarında oturan oyun 16's›n› alarak Çi¤li Belediyesi'nin yeni Baflkan› Bektaş 14 oyda kalırCHP'li eski Meclis oldu, Bektafl 14 oyda kal›rken1oy da bofl ç›kt› ken 1 oy da boş çıktı. üyesi Nevzat YılCHP İl Başkanı Naldırım, adaylığını bantoğlu, Büyükşeaçıklayan Metin hir Belediye Başkanı tiyi bölüyorsun” diyerek So- neden oldu. Güçlükle saloSolak'ın yanına gelerek, Kocaoğlu, Solak'ı tebrik etlak’ı itti. Bu olay üzerine nu terk eden Metin Solak, “Grup kararını bozdun. Par- partililer arasında kargaşaya odasına giderken “Kafama meden salondan ayrıldı.

ESHOT ve ‹ZSU bütçeleri ile birlikte 3 milyar 275 milyon olarak belirlendi

İzmir’in bütçesi 1.792 milyon ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin 2010 bütçesi, ESHOT ve ‹ZSU bütçeleri ile birlikte 3 milyar 275 milyon olarak belirlendi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 mali yılı bütçesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2009 Kasım ayı toplantısının 6.birleşiminde oyçokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda ayrıca ESHOT Genel Müdürlüğü’nün mali yılı gelirgider bütçesi oybirliğiyle, İZSU Genel Müdürlüğü’nün Mali Yılı bütçesi de oyçokluğuyla kabul gördü.

Yat›r›m artt› Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı bütçesi 1 milyar 792 milyon TL olarak kabul edildi. 2010 bütçesi bir önceki yıla oranla yüzde 4 düşük gerçekleşmesine rağmen, yatırımların oranı yüzde 7 artış gösterdi. Bütçede en büyük kalemler raylı sistem ve metro yatırımlarına ayrıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü’nun 2010 bütçesi 565 milyon 383 bin 242 TL olarak belirlenirken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-

lüğü’nün (İZSU) bütçesi ise yüzde 2 azalarak 917 milyon 583 bin 717 TL olarak kabul edildi. Meclis toplantısında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Yapmadık, yapmayacağız. Belediye başkanı olarak görev yaptığımız ilk günden bu yana İzmir’de 50 kilometre yarıçapta yaşayan tüm hemşehrilerimize

aynı nazardan bakıyoruz. Hizmet etmek için hazırlanan bütçeler, çeşitli nedenlerden dolayı geniş olarak hazırlanır. Bu, devlet bütçesinin doğasında vardır. Hazırlanan bütçelerde keşke yüzde 80-100 oranlarında gerçekleşme olsa. Ama hiçbir devlet bütçesi yüzde 100 gerçekleşmez. Biz de görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Aziz Kocao¤lu


SAYFA 2 0

Trabzonspor, Kore yolcusu

www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

1-30 KASIM 2009

Belçikalı Teknik Direktör Hugo Broos ile yollarını ayıran Trabzonspor’da, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve kulüp genel sekreteri Hasan Yener’in (A) Milli Takım ve Trabzonspor’un eski teknik direktörü Şenol Güneş için Güney Kore’ye gidecekleri bildirildi. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Güney Kore’ye giderek, FC Seul Kulübü ile bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek Güneş ile görüşeceklerini belirterek, "Herkesin arzusu Şenol Güneş’in Trabzonspor’un başına gelmesi" dedi.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Roberto Carlos beklemede Corinthians'a gitmek istediğini kulübe resmen ileten Roberto Carlos, Sarı-Lacivertlilerin kararını bekliyor. Daha önce de Moldova'da oynanan Avrupa Ligi'ndeki Sheriff maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Trabzon maçından sonra ayrılıyorum" diyen Carlos'un bu isteği için yönetim, Daum ve Sportif Direktör Aykut Kocaman karar verecek. Sarı-Lacivertlilerin yabancı kontenjanını da açmak amacıyla dünyaca ünlü yıldız ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

BUCA HAVALI KARSIYAKA ALTAY YARALI bahar havas›nda Eksik oyuncular›na ra¤men geriye düfltü¤ü maç› kazanan Bucaspor, zaferi kutlarken Altay’›n hakem tepkisi sürüyor Önceki gün oynanan ve Bucaspor’un 2-1 kazand›¤› Altay maç› sonras›nda bir tarafta sevinç bir tarafta ise öfke var. Öne geçti¤i maçta rakibi Bucaspor’a yenilen Altay cephesinde yönetimin maç sonras›ndaki tepkisi devam ediyor. Karfl›laflma öncesinde Altay aleyhine bir yol izlendi¤ini ifade eden yönetim, maç› yöneten hakem Taner Gizlenci ve Merkez Hakem Kurulu Baflkan› O¤uz Sarvan’a mesajlar gönderirken, gol sevincini tasvip etmedikleri Buca Belediye Baflkan› Ercan Tat›’ya da tepki gösterdi. Altay Baflkan› Niyazi Konuflmaz, Karfl›yaka ma¤lubiyetinin ard›ndan planlanarak ortam›n gerildi¤ini belirterek, “‹lk olarak futbolcular›n›n gördü¤ü kartlar› bizimle iliflkilendirdiler. Sonras›nda stat ile ilgili aç›klamalarda bulundular. Maç›n hakemi Taner Gizlenci'nin, önceden Altay'da forma giymesiyle ilgili haberlerin ard›ndan Federasyona baflvurup hakemin de¤iflmesini istedik. Kimse bizi dikkate almad›. Bu olaylardan sonra Gizlenci, k›rm›z› kart görmesi gereken Y›lmaz ve Erkan'›n faullerine düdük çalamad›. MHK Baflkan› O¤uz Sarvan'a sitemimiz büyük" dedi. Protokol tribününde tart›flan eski Altay baflkanlar›ndan Ahmet Taflp›nar ise, gol sonras›nda afl›r› sevinç gösterisi yapan Ercan Tat›'y› medeni flekilde uyard›¤›n› söyleyerek, “Korumalar› bir anda bana sald›rd›. Kendisi de vurmaya kalk›flt›. Bu davran›fllar› hiç yak›flt›ramad›m” dedi. Teknik Direktör Fuat Yaman ise ma¤lubiyette oyuncular›n› hatal› bulurken, art›k bu maç› unuttuklar›n› gelecek haftalar› düflündüklerini söyledi.

Göztepe ümidini flampiyonluktan kesmedi TFF 2. Lig 2. Grup’ta istikrarl› bir görüntü sergileyemeyen Göztepe’de, Eyüpspor beraberli¤i sonras› morallerin bozulmas› zirve yolunda umutlar› bitirmedi. Hafta sonu oynanan Fethiyespor-Turgutluspor maç›n›n golsüz sona ermesiyle, Göz Göz ilk iki hedefinden

uzaklaflmam›fl oldu. Ligde 16. haftan›n ard›ndan 21 puanla 4. s›rada yer alan Göztepe ile 2. s›radaki Konya fieker ve 3. s›radaki Turgutlu’nun aras›nda 2 puan fark›n bulunmas›yla, sar› k›rm›z›l›lar bu hafta oynanacak Sar›yer maç›na mutlak galibiyet parolas›yla ç›kacak.

Bank Asya 1. Lig’de son iki maç›n› kazanarak taraftar›n› sevindiren KSK’de moraller yerinde Teknik Direktör Reha Kapsal ile yolların ayrılmasının ardından, görev için birçok ismin geçtiği Kaf Kaf’ta dümene Ümit Turmuş’un getirilmesi, taraftarın tepkisini çekse de, önceki gün oynanan Mersin İdmanyurdu maçının kazanılması yönetim ve taraftar arasında esen sert rüzgarların durulmasını sağladı. Önce Buca’yı 2-0, sonra da Mersin’i 3-0 yenerek olumlu

sinyal veren yeşil kırmızılılarda yeni Teknik Direktörlük Ümit Turmuş, gelecek haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi. Turmuş, “Maç öncesi yaşanan taraftaryönetim gerginliği beni strese sokmadı. Sayın Selçuk Yaşar'ın açıklaması da havanın değişmesini sağladı. Kritik bir üç puan alarak camiaya ümit verdik. Geleceğe umutla bakıyorum” diye konuştu.

ALTINORDU deplasman› sevmiyor Ispartaspor deplasman›ndan 3-0’l›k yenilgiyle dönen Alt›nordu’nun yüzü, 2009 y›l›nda d›fl sahada gülmedi. Bu y›l içinde deplasmanda oynad›¤› 15 karfl›laflmada sadece 2 galibiyet alabilen fieytan, 5 yenilgi, 8 beraberlik gördü. 28 Mart 2009’da Afyonkarahisar’› 1-0, 13 Eylül 2009’da ise Mu¤laspor’u 2-1 yenen k›rm›z›-lacivertli ekip, kalan 13 maçta üç puan› bir arada görememenin s›k›nt›s›n› yaflad›. Alt›nordu’nun 2009 y›l›ndaki deplasman maçlar›nda kaybetti¤i puan 31’e yükseldi.

Ege Haber Sayı 40  
Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement