Page 1

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEADUSKOND Bakalaureuse천ppe vastuv천tt 2010


On tore, et tunned huvi õppimisvõimaluste vastu Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnas. Olgu see trükis Sulle heaks abimeheks edasiõppimisotsuse tegemisel! Küllap juurdled, kas tasub tulla õppima Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonda. Esitame siin mõned väited, millele vastates võid saada endast ja oma õpingueelistustest selgema pildi. 1. Mind huvitavad ühiskonna probleemid. jah

ei

2. Soovin ise osaleda ühiskonna probleemide lahendamisel. jah

ei

3. Soovin saada teoreetilisi teadmisi ühiskonna kohta ning praktilisi oskusi probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. jah

ei

4.Tulen toime nii humanitaar- kui ka reaalainetega. jah

ei

5. Mulle meeldib tegelda noortega. Jah

ei

6. Olen valmis omandama teadmisi ka võõrkeelse kirjanduse ja loengute vahendusel. jah

ei

7. Olen valmis oma teadmisi teistega jagama. jah

ei

8. Olen valmis osa õppeajast õppima välismaal. jah

ei

9. Olen mõelnud, et minust võiks saada õpetaja. jah

ei

Kui Sa vastasid kõigile või vähemalt enamusele jaatavalt, siis on Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond Sinu jaoks ÕIGE KOHT! 2


Hea koolilõpetaja!

O

otame Sind õppima Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridus­teaduskonda. Kui Sind huvitavad inimeste käitumine või ühiskond ning Sa tahad neist rohkem teada, siis leiad kindlasti meie teadus­ konnas endale sobiva eriala. Võib-olla unistad koguni maailma paremaks muutmisest? Sotsiaal- ja haridusteaduskond pakub Sulle huvitavaid loenguid, säravaid õppejõude, võimalusi väliskontaktideks, head akadeemilist keskkonda. Tartu Ülikool on kogu maailmas tuntud ja selle diplom tunnustatud. Mõned meie teaduskonna õppejõud kuuluvad maailmateaduse tippu. Just siin on õppinud ja õpib suur osa Eesti õpetajatest. Meie teaduskonna vilistlased osalevad ühiskonnaelu juhtimises, nad kirjeldavad, kajastavad ja mõtestavad ühiskonnas toimuvaid protsesse. Mitmed üliõpilased jätkavad ülikooli juures karjääri akadeemilisel ametiredelil. Kohtumiseni Tartus – ülikooli ja noorte linnas! Professor Jaanus Harro Sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan

Sisukord Ajakirjandus ja suhtekorraldus lk 4 Eripedagoogika lk 5 Haridusteadus (humanitaarained) lk 6 Haridusteadus (loodusteaduslikud ained) lk 7 Haridusteadus (reaalained) lk 8 Klassiõpetaja lk 9 Koolieelse lasteasutuse õpetaja lk 10 Psühholoogia lk11 Riigiteadus lk 12 Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika lk 13 Sisseastumisinfo lk 14-16 NÕHK lk17 EStÜL lk 18 3


Ajakirjandus ja suhtekorraldus

Õ

ppekava ained käsitlevad nii ainealaseid teooriaid kui ka praktilist poolt, näiteks seda, kuidas uurida meediat ja kommunikat­ siooni või teha head tööd reporterina. Saab valida kas ajakirjanduse või suhtekorralduse suuna. Ajakirjanduses ja suhtekorralduses õpetatakse: • sissejuhatavad sotsiaalteaduslikud ained (nt sissejuhatus majandusteooriasse, sotsiaalteadustesse, sotsioloogiasse); • ülevaatlikud ja sissejuhatavad erialaained – nt ülevaade Eesti meediasüsteemist ja meediakasutusest, suhtekorraldusest, audiovisuaalsest kommunikatsioonist, organisatsioonikommunikatsioonist jne.; • spetsiifilisemad erialaained – nt uudise sotsioloogia, massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu, meediakriitika, imago ja mainekujundus, kuulamistehnikad ja intervjueerimine, reporteritöö kursus jms; • meedia ja kommunikatsiooni uurimismeetodid, uurimuste läbiviimine, andmete töötlus ja tulemuste tõlgendamine; • huvitavad valikaineid – nt kriisikommunikatsioon, meedia avalikkuse kujundajana, kirjalik argumentatsioon, ajalehekujunduse alused, meediaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis jpm.

seid turunduskommunikatsiooni võtteid. VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid:

kirjand (15%) võõrkeel, matemaatika, ühiskonnaõpetus (valida üks, 15%) erialakatse – sisseastumiseksam (30%) akadeemiline test* - sisseastumiseksam (40%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 riigieelarvevälise õppekoha lävend: 60,0 Ajakirjanduse suunal on kesksel kohal prak- *Akadeemilise testi tulemust on võimalik asentilise ajakirjanduse alane õpe. Lisaks õpetatak- dada SAT-testi tulemusega. se ära tundma olukordi, kus sõnavabadus satub konflikti teiste õigustega, meedia analüüsimise Õppeteenustasu riigieelarvevälisel kohal päevaoskusi jms. ses õppes ja avatud ülikoolis 13 000 krooni semestris. Suhtekorralduse suunal keskendutakse suhtekorralduse eetikale ning kvaliteediküsimusteKontaktandmed le, antakse ülevaade organisatsiooni- ja turunÜlikooli 18-131, Tartu 51014 duskommunikatsioonist. Õpitakse analüüsima tel 737 5188 ja lahendama praktilisi suhtlusjuhtumeid orgafaks 737 6355 nisatsioonide sees ja väljaspool, tundma brände e-post: ajakirjandus@jrnl.ut.ee kui turunduse peamisi vahendeid ja konkreetwww.jrnl.ut.ee 4


eripedagoogika

E

riala on mõeldud neile, kes soovivad töötada abi- ja tugiõpetust vajavate laste või täiskasvanutega. Eripedagoogikat õppides omandatakse meditsiinile, psühholoogiale, lingvistikale ja pedagoogikale põhinedes laiapõhjalised üldteadmised erivajadustega laste psühholoogiast ja õpetamise alustest. Pärast baka­laureuseõpet ollakse valmis õpingute jätkamiseks, spetsialiseerudes kas logopeediale või õpiraskuste pedagoogikale. Eripedagoogika sobib neile, kes väärtustavad inimest enda kõrval. See on eriala, mis ootab ja toetab hoolivust, empaatiat, kohusetundlikkust, iseseisvat mõtlemist, loovust, sest enamasti puuduvad standardsed lahendused (iga erivajadusega inimene on erinev ning tema probleemide lahendamine eeldab omandatud teadmiste paindlikku ja loovat rakendamist). Eripedagoogil ning logopeedil pole karta tööpuudust – lõpetajad on oodatud igas lasteaias ja koolis, töötada saab meditsiini-, sotsiaal- ja haridussfääris.

VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid: kirjand (60%) võõrkeel (40%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 riigieelarvevälise õppekoha lävend: 60,0 Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse vastu gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaat. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 15000 ja avatud ülikoolis 13200 krooni semestris. Kontaktandmed Salme 1a, 50103 Tartu tel 737 6440 e-post: haridus@ut.ee www.ht.ut.ee

5


Haridusteadus (humanitaarained)

H

aridusteaduste bakalaureuseõpe on mõeldud just Sinule, kes Sa soovid saada alusteadmised üldainetes ning põhjaliku ette­ valmistuse põhikoolis õpetatavas kahes aines vastavalt oma valikule: eesti keel ja eesti kirjandus, saksa keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus, vene keel võõrkeelena ja kirjandus, ajalugu ja kodanikuõpetus, inimeseõpetus, sotsiaalpedagoogika, inglise keel ja kirjandus  I ja II kooliastmes (moodulit saavad valida üliõpilased pingerea alusel lähtudes inglise keele testist, mida sooritatakse septembris; testi tegema võetakse üliõpilased, kes on inglise keele riigieksamil saanud vähemalt 75 punkti ) ja inglise keel ja kirjandus II ja III kooliastmes (moodulit saavad valida üliõpilased pingerea alusel lähtudes inglise keele testist, mida sooritatakse septembris; testi tegema võetakse üliõpilased, kes on inglise keele riigieksamil saanud vähemalt 85 punkti). Bakalaureuseõppele järgnevad magistriõpingud, mille lõpetanud saavad asuda tööle humanitaar­ ainete õpetajana põhikoolides. VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid: kirjand (60%) võõrkeel (40%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 82,0 riigieelarvevälise õppekoha lävend: 55,0 Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse vastu gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaat. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 15000 krooni semestris.  

6

Kontaktandmed Salme 1a, 50103 Tartu tel 737 6440 e-post: haridus@ut.ee www.ht.ut.ee


Haridusteadus (loodusteaduslikud ained)

L

oodusteaduslike ainete eriala bakalaureuseastmes saavad üliõpilased alusteadmised üldainetes ja põhjaliku ettevalmistuse kahes põhikoolis õpetatavas aines vastavalt üliõpilase enda valikule. Valida tuleb kaks suunda järgnevatest: keemia, bioloogia, füüsika ja geograafia.

VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid:

kirjand (20%) võõrkeel (20%) bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, matemaatika (valida üks, 60%) Haridusteaduste bakalaureuseõpe on mõeldud riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 just Sulle, kes Sa soovid saada õpetajaks, Sul- riigieelarvevälise õppekoha lävend: 55,0 le meeldib üks või veel parem mitu ainet eelpool toodud nimekirjast ning Sa soovid anda Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse vastu oma panuse Eesti kooli arendusse. Lisaks õpe- gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud taja jaoks olulisele väga heale ainealasele ette- üliõpilaskandidaat. valmistusele võimaldab bakalaureuseõpe saada Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal esmased teadmised pedagoogikast ja psühho- 17 050 krooni semestris. loogiast ning tutvumispraktika raames juba Kontaktandmed bakalaureuseõppes natuke õpetajana kätt Salme 1a, 50103 Tartu proovida. Kui Su soov õpetajaks saada bakalautel 737 6440 reuseõppe jooksul üha kasvab, siis magistriõpe-post: haridus@ut.ee pes on Sul võimalik oma teadmisi ning oskusi www.ht.ut.ee lihvida ja süvendada ning pika õpetajapraktika jooksul ka järgi proovida. Magistriõpingute lõppedes saad asuda tööle loodusteaduslike ainete õpetajana põhikoolides.

7


Haridusteadus (reaalained)

B

akalaureuseastmes saavad üliõpilased alusteadmised üldainetes ning põhjaliku ettevalmistuse põhikoolis õpetatavas kahes aines: matemaatikas ning vastavalt oma valikule lisaks informaatikas või füüsikas.

VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid:

kirjand (20%) võõrkeel (20%) bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, mateHaridusteaduste bakalaureuseõpe on mõeldud maatika (valida üks, 60%) just Sulle, kes Sa soovid saada õpetajaks, et anda riigieelarvelise õppekoha lävend: 70,0 oma panus Eesti kooli arengusse. Lisaks õpetaja riigieelarvevälise õppekoha lävend: 55,0 jaoks olulisele väga heale ainealasele ettevalmistusele võimaldab bakalaureuseõpe saada esma- Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse vastu sed teadmised pedagoogikast ja psühholoogiast gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud ning tutvumispraktika raames juba bakalaureuse- üliõpilaskandidaat. õppes natuke õpetajana kätt proovida. Kui Su Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal soov õpetajaks saada bakalaureuseõppe jook- 17050 krooni semestris sul üha kasvab, siis magistriõppes on Sul võimalik oma teadmisi ning oskusi lihvida ja süven- Kontaktandmed dada ning pika õpetajapraktika jooksul ka järgi Salme 1a, 50103 Tartu proovida. tel 737 6440 Magistriõpingute lõppedes saad asuda tööle e-post: haridus@ut.ee reaalainete õpetajana põhikoolides. www.ht.ut.ee

8


Klassiõpetaja

K

lassiõpetaja õppekava on integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppekava. Õppekava eesmärk on professionaalsete kutsealaste oskuste ja mitmekülgsete üldhariduslike teadmistega klassiõpetajate ettevalmistamine. Lõpetanud võivad töötada ka alg- või põhikooli õpetajana omandatud lisaerialal. Klassiõpetaja on võimeline õpetama emakeelt, matemaatikat, loodusõpetust ja teisi aineid integreeritult ja kujundama õpilasel vajalikud õpioskused.

VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid:

kirjand (30%) võõrkeel (20%) kutsesobivuskatse – sisseastumiseksam (50%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 riigieelarvevälise õppekoha lävend: 55,0 Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 15400 ja avatud ülikoolis 12100 krooni seKlassiõpetaja õppekava annab ülevaate loodus- mestris ja sotsiaalteaduslikust ning humanitaarsest maailmapildist, psühholoogiast ja pedagoogikast, Tegemist on õpetajakoolituse õppekavaga – samuti teabekogumise, katse- ja andmetöötlus- eritingimustel vastuvõtuks tuleb sooritada sisoskused. Õppetööga paralleelselt toimub prak- seastumiseksam. tika. Õppides klassiõpetajaks, kindlustad endale   Kontaktandmed vaheldusrikka, huvitava ja tänuväärse töö, mille Salme 1a, 50103 Tartu järele ei kao kunagi nõudlus. tel 737 6440 e-post: haridus@ut.ee www.ht.ut.ee

9


Koolieelse lasteasutuse õpetaja

Õ

10

ppekava eesmärk on ette valmistada professionaalsete oskuste ja mitmekülgsete üldhariduslike teadmistega alushariduse pedagooge, kes võivad töötada nii lasteaiaõpetajatena kui ka olema võimelised õpetama esimeses kooliastmes. Koolieelse lasteasutuse õpetaja on võimeline õpetama emakeelt, matemaatikat, loodusõpetust ja teisi aineid. Õppekava annab ülevaate inimeseõpetusest, loodusõpetusest, ajaloost, kultuuriloost, kirjandusest, reaalainetest. Samuti läbitakse kursused psühholoogiast ja pedagoogikast.

VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid:

Nõudlus erialase ettevalmistusega lasteaiaõpetajate järele on suur nii linnades kui ka maakohtades, seega pole tööta jäämist karta. Õppekavas on tähtis koht lasteaiapraktikal, lisaks võimaldab Tartu Ülikoolis õppimine oma haridust huvidele vastavalt mitmekesistada. Valikmoodulid võimaldavad õppida süvendatult muusikat, võõrkeelt jm, kuulata saab ka loenguid teistest teaduskondadest.

Tegemist on õpetajakoolituse õppekavaga – eritingimustel vastuvõtuks tuleb sooritada sisseastumiseksam. Kontaktandmed Salme 1a, 50103 Tartu tel 737 6440 e-post:haridus@ut.ee www.ht.ut.ee

kirjand (30%) võõrkeel (20%) kutsesobivuskatse – sisseastumiseksam (50%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 riigieelarvevälise õppekoha lävend: 55,0 Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal: 15000 ja avatud ülikoolis 11900 krooni semestris.


Psühholoogia

P

sühholoogia õppekava võimaldab saada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi inimpsüühika ja -käitumise valdkonnas: omandatakse mitmekülgsed teadmised kaasaegse psühholoogiateaduse teooriatest ja uurimis­ meetoditest, psühholoogia eriharudest ja erinevatest praktilistest kasutusvaldkondadest. Psühholoogias õpetatakse: • sissejuhatavad sotsiaalteaduslikud ja alusained – nt sissejuhatus sotsiaalteadustesse, sotsioloogiasse, psühholoogiasse; • alusteadmised psühholoogia eri harudes – nt arengu-, isiksuse-, sotsiaal- ja grupikäitumise psühholoogia, tunnetuspsühholoogia, kultuuri-, motivatsiooni-, loovuse ja kliiniline psühholoogia jms; • inimkäitumise bioloogilised alused – nt neurofüsioloogia ja -psühholoogia, geneetika, emotsioonide psühhobioloogia, neuropsühholoogia; • uurimismeetodid, andmetöötlus ja tulemuste tõlgendamine psühholoogia valdkonnas – nt psühholoogia uurimismeetod ja eksperimendi planeerimise alused; • rakendusliku psühholoogia ained – nt koolipsühholoogia, nõustamise põhialused ja nõustamisoskuste treening, suhtlemispsühholoogia jms; • huvitavad valikained – nt narkoloogia, eneseesitlus ja mainekujundus, hindamine personali valikul, karjäärinõustamine, laste joonistuste analüüs, läbirääkimiste psühholoogia, reklaamipsühholoogia jpm. VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid: kirjand (15%) võõrkeel, matemaatika, ühiskonnaõpetus (valida üks, 15%) erialakatse – sisseastumiseksam (30%)

akadeemiline test* – sisseastumiseksam (40%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 riigieelarvevälise õppekoha lävend: 60,0 *Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada SAT-testi tulemusega. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel kohal päevases õppes ja avatud ülikoolis 13 000 krooni semestris. Kontaktandmed Tiigi 78-334, 50410 Tartu tel 737 5904 faks 737 6152 e-post: departm@psych.ut.ee www.sh.ut.ee/psych

11


Riigiteadused

R

• erialane praktika – praktika riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses; • huvitavad valikained – nt Balti riikide poliitiline ajalugu, noore Marxi filosoofia, poliitiline vabadus, poliitiliste süsteemide võrdlus, tekstide kirjutamine ning analüüs avalikus ja mittetulundussektoris jpm.

iigiteaduste õppekava on suunatud eelkõige neile, kes on huvitatud riigi toimimisest ja riigi rollist nii inimese igapäevaelus kui ka rahvusvahelises poliitikas. Õpingute raames on üliõpilasel võimalik keskenduda avaliku halduse, võrdleva poliitika, rahvusvaheliste suhete VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid: või poliitilise filosoofia suunale. Riigiteadustes õpetatakse: • sissejuhatavad sotsiaalteaduslikud ja alusained – nt sissejuhatus sotsiaalteadustesse, riigiõigusesse, politoloogiasse, avalikku haldusse, sotsioloogiasse, majandusteadusse; • Eesti riigi toimimine – nt ained nagu Eesti riik ja ühiskond, Eesti avalik haldus; • institutsioonid ja otsustamine – nt kursused Euroopa Liidu, rahvusvaheliste organisatsioonide, halduspoliitika, parteide ja parteisüsteemide kohta; • teoreetilised käsitlused – nt sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse, 20. sajandi poliitiline filosoofia, haldusjuhtimine, natsionalism ja etnopoliitika, rahvusvaheline poliitökonoomia; • uurimismeetodid, andmete analüüs ja tulemuste tõlgendamine – nt sotsiaalse analüüsi ja teadustöö aluste kursused; 12

kirjand (20%) ühiskonnaõpetus (20%) võõrkeel, matemaatika (valida üks, 20%) akadeemiline test* – sisseastumiseksam (40%) riigieelarvelise õppekoha lävend: 75,0 riigieelarvevälisee õppekoha lävend: 60,0 *Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada SAT-testi tulemusega. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel kohal päevases õppes 13 000 krooni semestris. Kontaktandmed Tiigi 78-237, 50410 Tartu tel 737 5154 faks 737 5582 e-post: rti@ut.ee www.sh.ut.ee/RTI


Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Õ

ppekava annab üldisi teadmisi ühiskonnast, oskusi sotsiaalteaduslike andmete kogumiseks ja analüüsimiseks ning õpetab seostama saadud teadmisi praktilise eluga. Keskenduda saab kas sotsioloogia või sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suunale. Sotsioloogia on teadus, mis uurib ühiskonna toimimist selles tegutsevate inimgruppide kaudu. Õpingute vältel on õppeainetes olulisel kohal side tegelike sotsioloogiliste uurimustega. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suunal omandatakse teadmisi sotsiaaltöö olemuse, missiooni ja ülesannete kohta, oskusi ja eetilisi põhimõtteid professionaalseks tööks ja ennetusprogrammide läbiviimiseks.

ted, sotsiaalpoliitiline analüüs, sotsiaalhoolekande süsteem, sotsiaalteenuste korraldus jms; • spetsiifilised erialaained – teadmised sotsiaaltöö alustest, suundadest ja tööst erinevate sihtgruppidega; • teised praktilise väljundiga kursused – nt nõustamisalane kursus, praktika mõnes asutuses jms. VASTUVÕTUTINGIMUSED Nõutavad riigieksamid ja vastuvõtulävendid:

kirjand (15%) võõrkeel, matemaatika, ühiskonnaõpetus (valida üks, 15%) erialakatse – sisseastumiseksam (30%) Õppekava pakub: akadeemiline test* - sisseastumiseksam (40%) • sissejuhatavad sotsiaalteaduslikud üldained; riigieelarvelise õppekoha lävend: 70,0 • ühiskonna uurimine, uurimismeetodid, andme- riigieelarvevälise õppekoha lävend: 55,0 te analüüs ja tulemuste tõlgendamine; *Akadeemilise testi tulemust on võimalik asen• huvitavad valikained – nt sotsiaalantropoloogia, dada SAT-testi tulemusega. kriisisekkumine jpm. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel kohal päeSotsioloogia suund vases õppes 12 000 ja avatud ülikoolis 11 000 • erialaained – teadmised ühiskondlikest gruppi- krooni semestris. dest ja sotsioloogia harudest; • teoreetilised kursused – ülevaade sotsioloogiKontaktandmed liste teooriate ajaloost ja arengust; Tiigi 78-227, 50410 Tartu Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suund tel 737 5924 • sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö korraldus – nt faks 737 5900 sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkindlustuse põhimõte-post: socio@ut.ee

13


Sisseastumisinfo Päevane õpe

nas toimuvate põhiprotsesside mõistmist. Akadeemilise testi tulemus esitatakse 100Päevases õppes saab õppida järgmistel õppeka- punktisel skaalal. Riigieksamite tulemusi arvadel: vestamata ja muude sisseastumiseksamiteta • ajakirjandus ja suhtekorraldus võetakse tasuta kohale õppima kõik, kelle aka• eripedagoogika deemilise testi tulemus on vähemalt 80,0 punk• haridusteadus (humanitaarained) ti, ja tasulisele kohale kõik, kelle tulemus on vä• haridusteadus (loodusteaduslikud ained) hemalt 70,0 punkti. • haridusteadus (reaalained) Sotsiaalteaduslike erialade (ajakirjandus • klassiõpetaja ja suhtekorraldus, psühholoogia, sotsioloogia, • koolieelse lasteasutuse õpetaja sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) erialakatsete• psühholoogia le pääsevad kõik eksamile registreerunud, kel• riigiteadused le akadeemilise testi tulemus on vähemalt 40,0 • sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika punkti. Sisseastumistingimused Vastuvõtt on lävendipõhine. Sotsiaal- ja haridusteaduskonda sisseastumisel arvestatakse olenevalt õppekavast kas ainult riigieksamite tulemusega või ka sisseastumiseksamite tulemustega. Vastuvõtu koondtulemus arvutatakse 100-punktisel skaalal. Koondtulemuse arvutamisel korrutatakse vastuvõtutingimuse tulemused vastavate protsentuaalsete osakaaludega, korrutised liidetakse ning summa jagatakse 100-ga. Tulemust saab arvutada ka lävendikalkulaatori abil (vt www.ut.ee/sisseastumine). Sisseastumiseksamid Sisseastumiseksamid tuleb sooritada enne sisseastumisdokumentide esitamist. Sisseastumiseksamid toimuvad 29. juunist 8. juulini. Eksamitele saab registreeruda 1.–25. juunini aadressil www.sais.ee. Registreeruda võib mitmele eksamile. Sisseastumiseksamite sisu Akadeemilise testiga kontrollitakse loogilist ja matemaatilist mõtlemist; keeleliste väljendusvahendite valdamist; jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info lugemisoskust; võõrkeeleoskust; looduses ja ühiskon14

Erialakatse eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaatide eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks. Sisseastujal on võimalus sooritada mitme erineva õppekava erialakatsed. Erialakatse tulemus esitatakse 100-punktisel skaalal. KUTSESOBIVUSKATSE klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavale pürgijale. Kutsesobivuskatse koosneb kahest osast: 1. Intervjuu, mille käigus selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi motiveeritus ja sobivus tööks õpetajana ning orienteeritus haridusalastes küsimustes (osakaal 50%). 2. Kirjalik test selgitamaks välja üliõpilaskandidaadi eneseväljendus-, loogilise ja matemaatilise mõtlemise oskust (osakaal 50%). Testi pikkus on 40–45 minutit ja see eelneb vestlusele. Hindamine toimub 100 punkti süsteemis. Eksam on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 50 punkti.


Sisseastumisinfo

Sisseastumiseksamite sisuga saab tutvuda lähe- Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliimalt sotsiaal- ja haridusteaduskonna kodulehel tika erialakatse www.sh.ut.ee. Sealt leiab ka eelmiste aastate 6. juulil kl 9.00 akadeemilised testid. Klassiõpetaja kutsesobivuskatse Vene õppekeelega koolide lõpetajatel on õigus 6. ja 8. juulil kl 9.00 sooritada sisseastumiseksamid vene keeles. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üli- Koolieelse lasteasutuse õpetaja kutsesokooli vastuvõetud üliõpilaskandidaat (v.a üliõpi- bivuskatse laskandidaat, kes on omandanud põhihariduse, 5. ja 7. juulil kl 9.00 üldkeskhariduse, põhihariduse baasil kutsekeskhariduse, põhihariduse baasil keskerihari- 9. juuli – sisseastumiseksamite tulemuste avaduse või kõrghariduse eesti keeles) peab enne likustamine õpingute algust testima ülikooli keelekeskuses oma eesti keele oskuse taset. Testi tulemus- Avalduste ja muude dokumentide esitate põhjal suunatakse üliõpilane vajadusel eesti mine keelt õppima. 12.–16. juulini Interneti-aadressil www.sais.ee 12.–16. juulini paberil ülikooli peahoones Sisseastumise ajakava 1.–25. juuni registreerumine sisseastumiseksa- 20. juulil vastuvõetute nimekirjade avalikustamitele mine Interneti-aadressil www.sais.ee 29. juuni – 8. juuli sisseastumiseksamid 29. juuni akadeemiline test

12.–26. juulini õppeteenuse lepingute sõlmimine riigieelarvevälistel õppekohtadel õppima asujatega

Ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialakatse Üliõpilaskandidaat on kohustatud ülikooli teaviKirjalik 2. juulil kl 10.00 ja 16.00 tama riigieelarvelisele õppekohale õppimatuleVestlus 4.–5. juulil alates kl 10.00 kust kirjalikult või www.sais.ee kaudu hiljemalt 26. juulil. Tähtajaks teavitamata jätmise korral Psühholoogia erialakatse täidetakse vabaks jäänud õppekoht paremusKirjalik 2. juulil kl 10.00 ja 14.00 järjestuses järgmise üliõpilaskandidaadiga. Intervjuu 5.–6. juulil alates kl 10.00

15


Sisseastumisinfo Avatud Ülikool Avatud ülikooli vormis õppides toimub õppe- Avatud ülikooli vastuvõtu ajakava töö sessiooniti, tavaliselt nädalavahetusel ning Avalduste ja muude dokumentide esitamine 16. augustist 3. septembrini Interneti-aadüliõpilasel tuleb teha rohkem iseseisvat tööd. ressil www.sais.ee ja ülikooli peahoones Avatud ülikoolis saab õppida seitsmel 7.–12. september sisseastumiseksamid õppekaval: Ajakirjanduse ja suhtekorralduse • ajakirjandus ja suhtekorraldus erialakatse 9. septembril kl 16.00 • eripedagoogika • klassiõpetaja Psühholoogia • koolieelse lasteasutuse õpetaja Akadeemiline test 7. septembril kl 11.00 • kutseõpetaja Intervjuu 9. septembril alates kl 9.00 • psühholoogia • sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika Avatud ülikoolis on olenevalt õppekavast nii Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitasu­lisi kui ka tasuta õppekohti. Ainult täis- tika 11. septembril alates kl 10.00 koormusega õppes õppides on võimalik taot- Intervjuu leda õppelaenu. Eripedagoogika Avatud ülikooli vastuvõtt toimub sisseastumis­ Akadeemiline test 10. septembril kl 11.00 eksamite põhjal (täpsem info sotsiaal- ja hariKutseõpetaja dusteaduskonna kodulehel www.sh.ut.ee). Kutsesobivuskatse 8. septembril kl 10.00 Kutseõpetaja kutsesobivuskatse toimub vestlusena, mille käigus selgitatakse välja üliõpilaskan- 13. september sisseastumiseksamite tulemuste didaadi motiveeritus ja sobivus tööks õpetaja- avalikustamine na, orienteerumine haridusalastes küsimustes 14. september vastuvõetute nimekirjade avalining probleemide lahendamise oskus. kustamine Interneti-aadressil www.sais.ee. 13. –20. septembrini õppeteenuslepingute sõlmimine

16


Sinu üliõpilaselu teevad mitmekülgseks:

NÕHK

N

oore õpetaja huviklubi (NÕHK) sündis 2007. aastal. NÕHK on loodud tulevastele õpetajatele, et õpetajaks õppimine ja õpetajana tööle minemine oleks nauditav, pakkudes hulganisti võimalusi enda arendamiseks. NÕHKi tegevustesse mahuvad aruteluõhtud, debatid, suvekool, talvekool, trennid, erinevad projektid, „Hea õpetaja kuu”, välisprojektid ja palju muud. Kõik selle nimel, et luua Sulle arendav keskkond ja anda samas ka panus erialavaldkonna arendamisse. Ole üks meie seast!

Tahad muuta maailma – õpi õpetajaks!

17


ESTÜL

E

esti Sotsiaalteaduste Üliõpilaste Liit (ESTÜL) loodi 2008. aastal ühendamaks aktiivseid ning oma erialadesse kiindunud sotsiaalteaduste üliõpilasi, et soodustada tudengite omavahelist lõimumist ning värskete ideede teket mitteformaalse õppe kaudu. Esimese tegevusaasta jooksul on jõutud korraldada juba üks tipptasemel konverents ning mitmeid väiksemaid üritusi, mis on üliõpilaste seas leidnud sooja vastuvõtu. Hetkel käib uute arengusuundade ning projektide väljatöötamine, sihiks on võetud ka uue konverentsi korraldamine saabuval kevadel. Tulevikus püüame leida ka senisest enam võimalusi praktikavahenduseks, olles lüliks tööandja ja üliõpilase vahel. Kui Sa õpid sotsiaalteadust ning leiad, et soovid oma erialaga tegeleda ka väljaspool loenguid ja seminare, siis ootame Sind oma ridadesse!

18


Kuna

gi sa

ab m

inust

sotsi

oloo

Õpin suhtekorraldajaks!

g! jaks!

õpeta a - õpin

m

a maail

uut Tahan m

alteadlaseks!

Mina tahan saada sotsia

Olen “riigiinimene”, hakkan riigiteadlaseks!

Usun

“nel

jand

asse

iks mitte!

võim

u”, h

m Õpetajaks -

akka

n aja

kirja

Minust saab diplomaat!

niku

ks!

Seon oma tuleviku psühholoogiaga.

iku Tulev

aja!

pet se - õ

kut

Saan heaks reporteriks!

Tule tudengivarjuks! Tudengivari on Sinu võimalus tulla ja näha, kuidas meil õpitakse, et teha parim erialavalik. tudengivari@ut.ee www.tudengivari.ee 19


Sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekanaat Tiigi 78-116, Tartu 50410 tel 737 5952 faks 737 5900 e-post: sh@ut.ee www.sh.ut.ee

20

TÜ Sotsiaal- ja haridusteaduskond 2010  

Bakalaureuseõppe vastuvõtt 2010

TÜ Sotsiaal- ja haridusteaduskond 2010  

Bakalaureuseõppe vastuvõtt 2010

Advertisement