Alma_Mater_228-229

Page 56

Być socjologiem – to przywilej Rozmowa z dr hab. Kają Gadowską, profesorem UJ, dyrektorem Instytutu Socjologii UJ, kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ oraz wiceprezydentem Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego

□ W październiku 2021 roku, podczas posiedzenia Executive Committee of the European Sociological Association (ESA), została Pani wybrana na wiceprezydenta ESA. To już druga Pani kadencja na tym stanowisku. Ponownie powierzono Pani również funkcję przewodniczącej Policy Committee. Czym jest dla Pani działalność w tym ważnym dla europejskiego środowiska socjologicznego gremium?

jest obecnie w procesie gwałtownych i głębokich przemian społecznych. Socjologowie mają ważną rolę do odegrania w publicznej debacie nad ich kierunkiem i programami działania. Mam nadzieję, że moja działalność w ESA w jakimś stopniu się do tego przyczynia. □ A co z perspektywy tych kilku lat w ESA uznałaby Pani za największe wyzwanie?

Szarek Foto Atelier

■ Moja kandydatura w wyborach do ko■ Rytm pracy Stowarzyszenia, działającego mitetu wykonawczego ESA została zgłoprzez organy złożone z osób pochodzących szona przez zarząd Polskiego Towarzystwa z różnych krajów europejskich, wyznacza Socjologicznego. Korzenie PTS sięgają organizowana co dwa lata konferencja, sta1931 roku, kiedy to z inicjatywy prof. Flonowiąca, można powiedzieć, zwieńczenie riana Znanieckiego podczas I Konferencji pracy zarządu w danej kadencji. Dużym Socjologów Polskich w Poznaniu została wyzwaniem było zorganizowanie na przeDr hab. Kaja Gadowska, utworzona organizacja o tej nazwie. Było łomie sierpnia i września 2021 roku XV profesor UJ to jedno z pierwszych towarzystw socjoloKonferencji ESA Sociological Knowledges gicznych w Europie. Istniało do drugiej wojny światowej. Nasze for Alternative Futures w Barcelonie. Pierwotnie zakładaliśmy, Towarzystwo zostało odbudowane z inicjatywy prof. Stanisława że konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Wszyscy Ossowskiego w 1957 roku i liczy obecnie ponad 1100 członkiń czekali na możliwość spotkania się twarzą w twarz, jednak i członków. uwzględniając zagrożenia epidemiczne, postanowiliśmy zorNa forum europejskim reprezentuję interesy członkiń i człon- ganizować konferencję w trybie zdalnym. Muszę przyznać, że ków naszego Towarzystwa. Notabene, obok koleżanek i kolegów nie była to łatwa decyzja. Jednak ostatecznie okazało się, że z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Włoch, Szwecji i Hisz- dzięki temu w konferencji wzięła udział rekordowa w historii panii, stanowimy najliczniejszą grupę w ESA. Zobowiązałam stowarzyszenia liczba uczestniczek i uczestników – ponad się również wobec koleżanek i kolegów z innych krajów Europy 3800 osób z całego świata. Myślę więc, że udało nam się temu Środkowej i Wschodniej do prezentowania na forum ESA per- wyzwaniu sprostać. spektywy naszego regionu. Zdecydowałam się na kandydowanie i działalność w ESA □ W tym bardzo ważnym dla europejskiej społeczności jako organizacji, która wspiera rozwój demokracji i stara się socjologicznej wydarzeniu aktywnie uczestniczyli przedoddziaływać w ramach swoich kompetencji i możliwości na to, stawiciele i przedstawicielki Instytutu Socjologii UJ. Jakie jaka będzie nasza Europa. ESA, zgodnie ze swoim statutem, ma były główne tematy podejmowane podczas obrad? służyć rozwojowi wiedzy socjologicznej poprzez wspieranie badań, nauczania i komunikacji między socjologami, a także ■ Jednym z najważniejszych wyzwań stojących współcześnie współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. przed socjologami jest odpowiedź na pytanie o miejsce i znaStowarzyszenie, zrzeszające obecnie ponad 2800 członkiń czenie wiedzy socjologicznej w dynamicznie zmieniającym się i członków, zostało utworzone w połowie lat 90. XX wieku, świecie. Rzeczywistość staje się coraz bardziej złożona i niew nadziei, że jego działalność przyczyni się do lepszego rozu- przewidywalna. Mierzymy się z kolejnymi kryzysami i zjawimienia i rozwiązywania problemów społecznych oraz poprawy skami dotychczas nieznanymi. To wszystko wymaga głębokiego jakości życia w Europie i na świecie. Europa, jak i cały świat, namysłu nad rolami, które mamy do odegrania w środowisku

54

ALMA MATER nr 228-229