Alma_Mater_226

Page 84

STUDENCKI OŚRODEK WSPARCIA i ADAPTACJI UJ POMAGA STUDENTOM ZAGRANICZNYM M

nich liczną grupę stanowią osoby pochodzenia polskiego, głównie z Europy Wschodniej, ale także ze Stanów Zjednoczonych czy krajów skandynawskich. Zespół specjalistów SOWA, który tworzą psychologowie, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi oraz lekarz psychiatra, zapewnia studentom zagranicznym profesjonalną pomoc psychologiczną w języku angielskim i stara się stworzyć bezpieczne warunki do poufnej, dyskretnej rozmowy na każdy temat. W pierwszym półroczu 2021 roku w Ośrodku odbyło się około 150 konsultacji z udziałem studentów z zagranicy (dla porównania, w latach 2019–2020 usług tych w skali roku było o około 30 procent więcej). O dostępności oferty dla obcokrajowców SOWA informuje poprzez uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych inaugurujących rok akademicki – na przykład Intro Days, Introduction Days czy Junior Day. Dodatkowo na początku

każdego semestru do wszystkich studentów wysyłana jest – w językach polskim i angielskim – informacja mailowa o możliwości skorzystania na Uniwersytecie z pomocy psychologicznej. Wiadomość taka pojawia się także na Facebooku, Instagramie oraz stronie internetowej UJ, a na stronie www. sowa.uj.edu.pl umieszcza się krótki film, zachęcający wszystkich doświadczających kłopotów w obszarze zdrowia psychicznego do korzystania z oferowanego w SOWA wsparcia. Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się studenci zagraniczni, należą: nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, wysoki poziom lęku (w tym lęk o zdrowie, lęki społeczne, ataki paniki), zaburzenia nastroju, a także depresja. Niejednokrotnie kryzysy, których doświadczają obcokrajowcy podczas pobytu w Polsce, wynikają z przewlekłych zaburzeń psychicznych wcześniej nierozpoznanych Nathan McDine

isją i celem Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA UJ (Student Centre for Support and Adaptation SOWA UJ) jest krótkoterminowa pomoc psychologiczna, udzielana studentkom i studentom oraz doktorantkom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oferta skierowana jest do wszystkich potrzebujących wsparcia, bez względu na rasę, religię, pochodzenie etniczne czy narodowe oraz orientację seksualną bądź tożsamość płciową. Uniwersytet Jagielloński swoją bogatą ofertą dydaktyczną przyciąga osoby nie tylko z odległych zakątków naszego kraju, ale i z całego świata. Młodzi ludzie studiujący na UJ przez okres od jednego do kilku semestrów są zazwyczaj stypendystami lub uczestnikami międzynarodowych programów i wymian. Część cudzoziemców studiuje w pełnym cyklu dydaktycznym w ramach studiów magisterskich. Wśród

82

ALMA MATER nr 226